WorldWideScience

Sample records for kvantitativ studie av

 1. Köpbeteende i integrerade handelskanaler : En kvantitativ studie om integrerade handelskanaler & dess påverkan på kundens köp av elektronikprodukter

  OpenAIRE

  Hedenström, Lisa; Jakobsen, Nina

  2016-01-01

  Uppkomsten av internet och smarta teknologier har lett till en strukturomvandling kring kom-munikationen mellan kunder och företag. Internet har inneburit nya handelskanaler så som on-line butik, mobila applikationer med mera. Företag erbjuder således allt fler olika handels-kanaler för att nå ut till kunder. Detta har i sin tur lett till att kunder använder olika handels-kanaler i processen av att genomföra ett köp, kundens köpbeteende har således förändrats.  I och med uppkomsten av fler ha...

 2. Arbeidsformer i faglærerutdanningen i formgiving kunst og håndverk – en introduserende og kvantitativ studie av studentenes erfaringer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marte Sørebø Gulliksen

  2010-12-01

  Full Text Available Denne artikkelen presenterer fase 1 i et større fagdidaktisk forskningsprosjekt om arbeidsformer og innhold i faglærerutdanningen i formgiving, kunst og håndverk. Artikkelen har som mål både å introdusere problematikken på et mer gjennomgripende nivå, og å utforske kvantitativt studentbesvarelser innhentet i forbindelse med StudDataundersøkelsen. Problemstillingene er ”Hvilke arbeidsformer er representert i planverket for faglærerutdanningen i formgiving, kunst og håndverk?” og ”Hvilke arbeidsformer er empirisk sett tilstede i institusjonens studium i følge studentenes vurderinger slik det kan leses ut av deres responser i StudDataundersøkelsen?”. Analysene av materialet tyder på at fagplanene ser ut til å ha en vektlegging på studentenes individuelle kompetansebygging og et fokus på individuelle arbeidsformer. I utdanningen, derimot, står arbeidsformer som har et hovedfokus på det kollektive, sterkere, slik studentene rapporterer at de opplever det.

 3. Vad associeras egentligen med begreppet feminism? : En kvantitativ och kvalitativ studie av hur begreppet och identiteten feminism porträtteras i tidningarna Aftonbladet och Nyheter24.

  OpenAIRE

  Edmark, Sofie

  2016-01-01

  Feminism is a concept that stands for equality and it is being lively discussed in both political, private and media spheres. As a concept that is so discussed and that is essential in the fight for equality between men and women, it is essential to study what is connected to it. The aim with this study was to examine how the concept feminism and the identity feminist were being illustrated and constructed in the newspaper Aftonbladet and newssite Nyheter24. The methods for the study were qua...

 4. Finansiell Bootstrapping i SME : en kvantitativ studie om hur ett starkt socialt och affärsmässigt nätverk påverkar valet av bootstrappingmetoder

  OpenAIRE

  Nilsson, Ida; Sacic, Zehra

  2016-01-01

  Syftet med denna kandidatuppsats är se hur ett starkt socialt och affärsmässigt nätverk påverkar valet av bootstrappingmetoder i små och medelstora företag (SME). Detta eftersom SME står för 99,9 procent av samtliga företag på den svenska marknaden och därmed är betydelsefulla för landets ekonomiska tillväxt och sysselsättning. Däremot möter SME svårigheter vid extern finansiering av sin verksamhet. SME kompenserar detta genom att engagera sig i olika ”bootstrappingaktiviteter”. Bootstrapping...

 5. Att drabbas av cancer i tonåren : En kvantitativ studie om hälsorelaterad livskvalitet två till fyra år efter diagnos

  OpenAIRE

  Hiding, Markus; Lavemark, Niklas

  2010-01-01

  Syfte Studiens syfte var att undersöka: självskattad hälsorelaterad livskvalitet hos tonåringar som drabbats av cancer två år (T5), tre år (T6) och fyra år (T7) efter diagnos, samt att jämföra deras skattningar med en referensgrupp randomiserad från befolkningen.   Metod Tonåringarna med cancer besvarade SF-36 2 år (N=38), 3 år (N=42) samt 4 år (N=39) efter diagnos. En referensgrupp (N=300) randomiserad av Statistiska centralbyrån (SCB) besvarade samma formulär vid ett tillfälle. Samtlig data...

 6. Distriktssköterskors erfarenheter av psykosocial arbetsmiljö i primärvården : En kvantitativ enkätstudie

  OpenAIRE

  Pettersson, Elin; Thomsgård, Elin

  2018-01-01

  Bakgrund I begreppet arbetsmiljö ingår de fysiska, psykiska och sociala upplevelser som en individ har i sitt arbete. Distriktssköterskans arbetsplats kan vara stressig på flera sätt vilket kan påverka den psykosociala arbetsmiljön negativt. Tillfredsställelse och motivation i arbetslivet är grundläggande för god psykosocial arbetsmiljö och för en individs goda hälsa. Syfte Att undersöka distriktsköterskors erfarenheter av psykosocial arbetsmiljö i primärvården. Metod Föreliggande studie har ...

 7. Att ligga som föräldrarna bäddar : En kvantitativ studie om ungdomars sexuella handlingsutrymme

  OpenAIRE

  Hellberg, My; Sarin, Sandra

  2014-01-01

  Sammanfattning Denna studie avser att undersöka ungdomars sexuella handlingsutrymme. Syftet är att studera om det sexuella handlingsutrymmet uppfattas olika när det gäller ungdomar med, respektive utan, en lindrig intellektuell funktionsnedsättning. I analysen har särskild hänsyn tagits till tre bakgrundsfaktorer; ungdomars kön, föräldrars födelseland samt föräldrars religiositet. Definitionen av det sexuella handlingsutrymmet bygger på den unges uppfattning om vårdnadshavarens restriktioner ...

 8. Livsbalans i det nya arbetslivet : En kvantitativ studie om chefer och övriga anställda

  OpenAIRE

  Eltell, Maria; Nordin, Matilda

  2014-01-01

  Syfte: Det nya arbetslivet har inneburit en rad förändringar för den lönearbetande populationen i Sverige, gällande allt ifrån tid, rum och tillgänglighet i de alltmer flexibla arbetsvillkoren. Syftet med denna studie är därför att undersöka ett antal faktorer i det nya arbetslivet som kan ha inverkan på den lönearbetande populationens livsbalans. Studien undersöker också om det finns skillnader mellan chefers och övriga anställdas livsbalans samt även om chefens nivå i hierarkin påverkar liv...

 9. Utviklingen av Forsvarets logistikkorganisasjon: En studie av friksjoner i endringsprosessen

  OpenAIRE

  Haugen, Odd-Steinar

  2009-01-01

  This study examines possible factors that could influence negatively on a successful strategic process of the Norwegian Defence Logistics Organisation. An exploration was conducted among a selection of middle level managers in the organisation. The main areas covered in the exploration were the ability to; know attributes of the future, accurately assess the strength and weaknesses of the organisation, manage a change process that better aligns the organisation with the anticip...

 10. En kvantitativ metode til analyse af radio

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christine Lejre

  2014-06-01

  Full Text Available I den danske såvel som den internationale radiolitteratur er bud på metoder til analyse af radiomediet sparsomme. Det skyldes formentlig, at radiomediet er svært at analysere, fordi det er et medie, der ikke er visualiseret i form af billeder eller understøttet af printet tekst. Denne artikel har til formål at beskrive en ny kvantitativ metode til analyse af radio, der tager særligt hensyn til radiomediets modalitet – lyd struktureret som et lineært forløb i tid. Metoden understøtter dermed både radiomediet som et medie i tid og som et blindt medie. Metoden er udviklet i forbindelse med en komparativ analyse af kulturprogrammer på P1 og Radio24syv lavet for Danmarks Radio. Artiklen peger på, at metoden er velegnet til analyse af ikke kun radio, men også andre medieplatforme samt forskellige journalistiske stofområder.

 11. Formidling av vikingtiden. En studie av hobbyvikinger, Lofotr Vikingfestival og bruken av forskningsbasert kunnskap

  OpenAIRE

  Sandvik, Josefine Kristin

  2010-01-01

  The theme of my master thesis is Viking re-enactors, Viking festivals and the archaeological record. My primary goal of the study is to throw light upon how Viking re-enactors at Viking markets and festivals use results from the archaeological record in their clothes and equipment, how the Viking period are interpreted in the Viking festival at Lofotr Viking Museum, and in which way these Viking re-enactors can change and manipulate the history. My study concerns the Viking fes...

 12. Den rätta balansen : En kvantitativ studie om sambandet mellan faktisk, önskad arbetstid och hälsa

  OpenAIRE

  Eriksson, Susanne

  2014-01-01

  The purpose of this study is to examine whether there is any connection between working hours, desired working hours and the worker ́s health. The study also aims to investigate if there are any differences over time. Earlier studies have shown that individuals need a balance in their life between worked hours and free time. This balance seems to be important for employees if they want to lead and remain a healthy lifestyle. If the employed doesn’t feel satisfied with his or her working hours...

 13. "Den här produkten rekommenderar jag." : en kvantitativ studie i parasocialitet och påverkan på YouTube

  OpenAIRE

  Johansson, Amanda; Kviberg, Julia

  2018-01-01

  This Bachelors essay aims to investigate the interaction and relationships between young, Swedish YouTube viewers and the YouTubers they watch from a parasocial point of view, and further discuss the role of these relationships in influencer marketing on YouTube. Moreover, we examine the general effectiveness of influencer marketing through an audience perspective. What follows below is a mainly quantitative survey study, with a strain of qualitative data. The investigation and the discussion...

 14. Når kontakter betyr alt : En studie av bruken av nettverksmediet LinkedIn

  OpenAIRE

  Blaalid, Maren Hyvang

  2012-01-01

  LinkedIn er et av de mest populære sosiale mediene i Norge og tiltrekker seg stadig flere medlemmer. I denne masteroppgaven studerer jeg bruken av LinkedIn for å undersøke hva som er det særegne ved dette nettverksmediet. Jeg har utført en spørreundersøkelse blant 280 brukere for å få innsikt i hvem de er, hvorfor de bruker LinkedIn og hvordan de gjør det. Funnene fra analysen viser at brukerne kjennetegnes ved at de er selvstendige og formålsrasjonelle, som bruker LinkedIn strategisk for å n...

 15. En kvalitativ studie av sykepleiestudenters opplevelser av nye læringsaktiviteter i kritisk vurdering av kvantitative forskningsartikler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cecilie Katrine Utheim Grønvik

  2015-01-01

  Full Text Available A qualitative study of nursing students' experience of new learning activities in critical evaluation of quantitative research articles Evidence-Based Practice is a vital part of professional health care and nurses need to have knowledge of research. This article presents nursing students' experience with new learning activities in critical evaluation of quantitative research articles. This experience was studied in focus group interviews with second-year nursing students. The students described it as challenging to understand the various quantitative designs and statistical methods. Specific requirements in the learning activities, constructive feedback, relevance and conformity between learning activities and assessments seem to promote the targeted learning outcome. How students' knowledge and skills are received in practice seems to affect students' attitudes and behavior in relation to the application of research results. To increase evidence-based practice there appears to be a need for innovative processes that can strengthen the cooperation between the nursing education and the field of practice.

 16. Småföretagarnas Bootstrapping : en kvantitativ studie om hur småföretagens bootstrappinganvändning förklaras utifrån företagens livscykel

  OpenAIRE

  Karlsson, Anton; Nilsson, Pontus

  2017-01-01

  Arbetslösheten i Sverige uppgick under 2017 års första månad till 7,3 procent. En aktuell faktor för att minska arbetslösheten är entreprenörskap. Entreprenörskap är en viktig del i utvecklingen för att driva småföretag. Småföretagen svarar för en betydande del av Sveriges sysselsättning, men lider av låg överlevnadsgrad. För att öka sannolikheten för överlevnad använder många småföretag olika bootstrappingmetoder. Syftet med bootstrapping är att finna lösningar på resursbehov och kan därför ...

 17. Hur hotellgäster väljer att ta ton & vad vill de egentligen ha? : En kvantitativ studie om gästers uppfattning av service recovery inom hotellbranschen.

  OpenAIRE

  Nilsson, Caroline; Sundholm, Matilda

  2015-01-01

  Hotellbranschen är en bransch som ständigt expanderar. Även om beläggningsgraden på hotellen inte ökar avsevärt växer antalet övernattningar på hotell vilket tyder på en ökad konkurrensbild på marknaden. Samtidigt fokuserar tjänsteföretagen alltmer på företagets personalresurser och att kunna erbjuda något utöver kärntjänsten för att differentiera företagets position på marknaden. På ett hotell där hotellrummen är den huvudsakliga tjänsten läggs ett allt större f...

 18. Hvor moralsk tenker fotballspillere? – en empirisk studie av toppfotball

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Tore Ødegård

  2015-11-01

  Full Text Available Det er en utbredt oppfatning at det økende prestasjonskravet i toppfotball fører til en svekkelse av moral og fair play-holdninger. Men hvordan tenker toppfotballspillere i forhold til ulike dilemmaer som oppstår på banen, og er det forskjeller mellom toppfotballspillere og spillere på lavere nivå?  For å avklare dette gjennomførte vi en empirisk undersøkelse der vi intervjuet spillere og trener i én toppklubb og én breddeklubb. Vi var interessert i to hovedproblemstillinger:  1 Hva tenker fotballspillere på ulike prestasjonsnivå om etikk og moralske dilemmaer i fotball? 2 Hvilke faktorer påvirker spillerne, direkte og indirekte, i deres vurderinger og handlinger? Resultatene fra undersøkelsen viser at det er store forskjeller mellom de to prestasjonsnivåene. Spillerne på breddenivået føler generelt et større ansvar for å opptre ærlig på banen enn hva som er tilfelle på toppnivået. Vi fant 4 spesifikke faktorer i toppfotballen som bidrar til umoralsk opptreden. For det første opplever spillerne en forventning om at de prioriterer resultat foran fair play. For det andre bidrar tilstedeværelsen av supportere på kamper til en slik prioritering. For det tredje vil handlinger som er i strid med fair play signaliseres som akseptable internt i miljøet, selv om de ofte signaliseres som uakseptable overfor media og omverdenen. For det fjerde kan spillere oppleve det som vanskelig å gå i mot trenerens oppfordringer til en pragmatisk og resultatfokusert opptreden.Nøkkelord: moral, etikk, fair play, footballEnglish summary: How morally do football players think? – an empirical study of moral dilemmas in elite footballIt is a common view that the increasing focus on achievement and success in elite football leads to a weakening of moral and fair play attitudes. But how do elite players think and what do they think about different dilemmas that appear on the field, and is there a difference between elite players and lower

 19. Förändring av förpackning som utökning av marknadsmixen : En studie av fem snabbrörliga konsumentvaror inom livsmedelsbranschen

  OpenAIRE

  Sandström, Carolina; Eriksson, Sofie

  2011-01-01

  Denna uppsats behandlar förändring av förpackning som en möjlig utökning av produktkategorin i Kotler & Kellers utvidgade marknadsmix. I marknadsmixen behandlas förpackningen som statisk under en varas livstid och studiens syfte var att se om förpackningsförändringar istället bör ske vid flertalet tillfällen. Genom existerande litteratur identifierades tre centrala begrepp som ansågs betydelsefulla för studien; förpackning, förändring av förpackning och differentiering. Fem olika företag ...

 20. Rommet som den tredje pedagog - En studie av pedagogers forståelse av rommets betydning - med fokus på estetisk virksomhet

  OpenAIRE

  Krokstad, Inger Elisabeth

  2014-01-01

  Masteroppgaven «Rommet som den tredje pedagog i tre Reggio Emilia-inspirerte barnehager. En studie av pedagogers forståelse av rommets betydning –med fokus på estetisk virksomhet» har til hensikt å bidra til økt kunnskap om estetisk virksomhet som er forbundet med Reggio Emilias tanke om rommet som den tredje pedagog. Avhandlingens problemstilling er: Hvilke mønster kan identifiseres i barnehagepedagogens forståelse av rommet som den tredje pedagog-med fokus på estetisk virksomhet? ...

 1. Comparative study of atrial fibrillation and AV conduction in mammals

  NARCIS (Netherlands)

  Meijler, F.L.; Tweel, I. van der

  1987-01-01

  Atrial fibrillation is one ofthe most common cardiac arrhythmias in humans. It a1so occurs quite frequent1y in dogs and horses. Comparative study of this arrhythmia may contribute to better understanding of the pathophysiologica1 mechanisms involved. In this study, we present a quantitative

 2. Biopellets - Quality assurance - prestudy; Kvalitetssaekring av pellets - inledande studie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wiklund, S.E.; Cronholm, L.Aa. [AaF Energikonsult AB, Stockholm (Sweden)

  2000-05-01

  The purpose of this summary is to specify the quality demands imposed by pellet users on the manufacturers of pellets, the testing methods that are used for manufacturing inspection at factories, and the type of acceptance inspection that is conducted at district heating plants and combined heat and power plants. A further task of the study has been to provide advice and guidelines to pellet users on how to carry out their acceptance inspection. During the course of the study, we have contacted and interviewed 8 Swedish users and 7 Swedish producers of pellets and asked them what type of quality control they employ at their heating plants and factories. The study shows that the users impose relatively stringent demands on pellet producers with regard to pellet quality. The parameters checked include energy content, moisture content, ash content, grain size, grain size distribution, the origin of the raw materials, resistance, weight, chemical bonding, sulphur content, chlorine content and analysis of metal content. Most of the above parameters are checked at various intervals, some every other hour or on each delivery and others several times every year. In the case of those users who only have one fuel supplier, we recommend limited acceptance inspection on the assumption that the supplier conducts the inspection that he has undertaken to perform under the terms of his agreement with the users. Users should, however, check the information and at some time during the year visit the pellet producer to make sure that the agreed procedures are being followed. In the case of those users with many different fuel suppliers, we recommend fairly extensive acceptance inspection. Those parameters that should be checked, but at different intervals, are energy content, moisture content, ash content, grain size, grain size distribution, the origin of raw materials, resistance, weight, chemical bonding, sulphur content, chlorine content and analysis of metal content. As a

 3. Införandet av IAS 41 : Hur har kapitalfördelningen mellan intressenter i den norska laxodlingsbranschen utvecklats?

  OpenAIRE

  Dahlén, Jonas; Josefsson, Carl

  2013-01-01

  Införandet av IAS 41 medförde att redovisningsprinciperna för värderingen av ett företags biologiska tillgångar förändrades. Det finns forskning på hur införandet av IAS 41 påverkat olika aktörer inom skogsindustrin men lite är skrivet om dess påverkan på laxodlingsindustrin. Denna uppsats ämnar undersöka hur kapitalfördelningen till intressenter utvecklats sedan införandet av IAS 41. Studien fokuserar på intressenterna ägare och anställda. Vi har tillämpat en kvantitativ metod där vår empiri...

 4. I betraktarens ögon – Betydelsen av kön och ålder för studenters läraromdömen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Karlsson

  2011-12-01

  Full Text Available Under senare år har studenters läraromdömen allt mer hamnat i fokus inom skola såväl som högre utbildning. Parallellt med dessa utvecklingar har olika typer av internettjänster genom vilka studenter kan betygsätta sina lärare dykt upp i flera länder. I Sverige lanserades 2008 tjänsten ”Studenter tycker till” (STT där studenter kan registrera sig och fylla i bedömningar av lärare enligt kriterierna utlärningsförmåga, kunskap, engagemang och lärandestöd. I denna studie undersöks betydelsen av lärarens kön och ålder för studenters läraromdömen genom en kvantitativ analys av omdömen av 98 högskole- och universitetslärare som givits på hemsidan STT. Syftet är att synliggöra hur sociala markörer, i detta fall om läraren är man eller kvinna, ung eller gammal, spelar en stor roll för hur en lärare utvärderas. Resultaten visar att kvinnor och unga lärare systematiskt ges lägre betyg av studenter, än män och äldre lärare. Studenter är således inte könsblinda eller oberoende av föreställningar om förhållandet mellan ålder och kompetens i sina bedömningar. Studien aktualiserar betydelsen av sociala markörer så som kön och ålder måste synliggöras och tas i beaktning när studenters utvärderingar av lärare och kurser behandlas inom högre utbildning.

 5. Correlation of early-phase {sup 18}F-florbetapir (AV-45/Amyvid) PET images to FDG images: preliminary studies

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hsiao, Ing-Tsung; Hsieh, Chia-Ju; Wey, Shiaw-Pyng; Lin, Kun-Ju [Chang Gung Memorial Hospital, Department of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Center, Taipei (China); Chang Gung University, Healthy Aging Research Center and Department of Medical Imaging and Radiological Sciences, Taipei (China); Huang, Chin-Chang; Hsu, Wen-Chun [Chang Gung Memorial Hospital, Department of Neurology, Taipei (China); Yen, Tzu-Chen [Chang Gung Memorial Hospital, Department of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Center, Taipei (China); Kung, Mei-Ping [Chang Gung Memorial Hospital, Department of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Center, Taipei (China); Chang Gung University, Healthy Aging Research Center and Department of Medical Imaging and Radiological Sciences, Taipei (China); University of Pennsylvania, Department of Radiology, Philadelphia, PA (United States)

  2012-04-15

  {sup 18}F-Florbetapir (AV-45/Amyvid) is a novel positron emission tomography (PET) tracer for imaging plaque pathology in Alzheimer's disease (AD), while PET images of fluorodeoxyglucose (FDG) for cerebral glucose metabolism can provide complementary information to amyloid plaque images for diagnosis of AD. The goal of this preliminary study was to investigate the perfusion-like property of relative cerebral blood flow estimates (R{sub 1}) and summed early-phase AV-45 images [perfusion AV-45 (pAV-45)] and optimize the early time frame for pAV-45. Dynamic AV-45 PET scans (0-180 min) were performed in seven subjects. pAV-45, late-phase AV-45, and FDG images were spatially normalized to the Montreal Neurological Institute template aided by individual MRI images, and the corresponding standardized uptake value ratio (SUVR) was computed. The R{sub 1} images were derived from a simplified reference tissue model. Correlations between regional and voxelwise R{sub 1} and the corresponding FDG images were calculated. An optimization of time frames of pAV-45 was conducted in terms of correlation to FDG images. The optimal early time frame was validated in a separate cohort. The regional distribution in the R{sub 1} images correlated well (R = 0.91) to that of the FDG within subjects. Consistently high correlation was noted across a long range of time frames. The maximal correlation of pAV-45 to FDG SUVR of R = 0.95 was observed at the time frame of 1-6 min, while the peak correlation of R = 0.99 happened at 0-2 min between pAV-45 and R{sub 1}. A similar result was achieved in the validation cohort. Preliminary results showed that the distribution patterns of R{sub 1} and pAV-45 images are highly correlated with normalized FDG images, and the initial 5-min early time frame of 1-6 min is potentially useful in providing complementary FDG-like information to the amyloid plaque density by late-phase AV-45 images. (orig.)

 6. Correlation of early-phase 18F-florbetapir (AV-45/Amyvid) PET images to FDG images: preliminary studies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hsiao, Ing-Tsung; Hsieh, Chia-Ju; Wey, Shiaw-Pyng; Lin, Kun-Ju; Huang, Chin-Chang; Hsu, Wen-Chun; Yen, Tzu-Chen; Kung, Mei-Ping

  2012-01-01

  18 F-Florbetapir (AV-45/Amyvid) is a novel positron emission tomography (PET) tracer for imaging plaque pathology in Alzheimer's disease (AD), while PET images of fluorodeoxyglucose (FDG) for cerebral glucose metabolism can provide complementary information to amyloid plaque images for diagnosis of AD. The goal of this preliminary study was to investigate the perfusion-like property of relative cerebral blood flow estimates (R 1 ) and summed early-phase AV-45 images [perfusion AV-45 (pAV-45)] and optimize the early time frame for pAV-45. Dynamic AV-45 PET scans (0-180 min) were performed in seven subjects. pAV-45, late-phase AV-45, and FDG images were spatially normalized to the Montreal Neurological Institute template aided by individual MRI images, and the corresponding standardized uptake value ratio (SUVR) was computed. The R 1 images were derived from a simplified reference tissue model. Correlations between regional and voxelwise R 1 and the corresponding FDG images were calculated. An optimization of time frames of pAV-45 was conducted in terms of correlation to FDG images. The optimal early time frame was validated in a separate cohort. The regional distribution in the R 1 images correlated well (R = 0.91) to that of the FDG within subjects. Consistently high correlation was noted across a long range of time frames. The maximal correlation of pAV-45 to FDG SUVR of R = 0.95 was observed at the time frame of 1-6 min, while the peak correlation of R = 0.99 happened at 0-2 min between pAV-45 and R 1 . A similar result was achieved in the validation cohort. Preliminary results showed that the distribution patterns of R 1 and pAV-45 images are highly correlated with normalized FDG images, and the initial 5-min early time frame of 1-6 min is potentially useful in providing complementary FDG-like information to the amyloid plaque density by late-phase AV-45 images. (orig.)

 7. Forbuden frukt smaker best en studie av nordmenns spise- og drikkemønster av sjokolade, søtsaker, salt snacks, sukkerholdige leskedrikker og lignende

  OpenAIRE

  Bugge, Annechen Bahr

  2010-01-01

  Denne studien er en del av forskningsprosjektene Young Food og HealthMeal. Begge prosjektene er finansiert av Norges forskningsråd. Temaet i rapporten er nordmenns spise- og drikkemønster av en type mat og drikke som helsemyndighetene ønsker at befolkningen skal redusere forbruket sitt av – slik som sjokolade, søtsaker, søte bakervarer, salt snacks og sukkerholdige drikker. Selv om forbruksutviklingen de seneste par årene har vist positive tendenser, har altså nordmenn fremdeles et langt høye...

 8. "Humankind before the flood" : En kvalitativ studie om användningen av retorik i en dokumentärfilm av och med Leonardo DiCaprio

  OpenAIRE

  Björnberg, Nana; Hansen, Jonna

  2018-01-01

  Följande studie undersökte Before the Flood, en dokumentärfilm av och med Leonardo DiCaprio, utifrån ett retoriskt perspektiv. Studiens syfte var att undersöka om och i så fall på vilket sätt Leonardo DiCaprio, experter och skaparna bakom dokumentärfilmen använde retoriska strategier för att förstärka Before the Flood’s budskap och verka övertygande inför sin publik. Som metod tillämpade studien kvalitativ textanalys och de tre grundläggande appellformerna, visuell retorik samt argumentation ...

 9. Företagens behov av resebyråtjänster : Case: Karleby Resebyrå Ab

  OpenAIRE

  Björkroth, Pinja

  2016-01-01

  Syftet med arbetet är att utreda orsaker till varför resebyråtjänster används samt utreda vilka andra möjliga behov företagen har gällande resebyråtjänster. Undersökningen görs till Karleby Resebyrå. I den teoretiska delen behandlas marknadsmixerna 4P, 4C och 7P, business to business och kundlojaliteten. Som forskningsmetod i arbetet användes en kvantitativ metod med hjälp av en webbenkät. Enkäten består av 21 frågor varav 11 är öppna frågor. Webbenkäten skickades per e-post till 50 föret...

 10. Konstruktionen av stress : En kvalitativ studie om hur stress upplevs i banksektorn

  OpenAIRE

  Blohm, Martin; Konradsson, Axel

  2017-01-01

  Bakgrund: Arbetslivet förändras ständigt till följd av digitaliseringen och tillgången till information ökar kraftigt. Banksektorn är en av de sektorer som påverkats mest av dessa förändringar och studier har visat att arbetsrelaterad stress ökar till följd av detta. Det är lätt att utifrån studier och fackliga undersökningar förknippa stress i banksektorn med arbetsmiljöproblem eftersom fokus ligger på ohälsa och sjukskrivning. Samtidigt vill många människor arbeta i banksektorn och i andra ...

 11. Et sosiologisk blikk på mobbing. En teoretisk studie av paradigmet og fenomenet mobbing

  OpenAIRE

  Stemland, Linn

  2007-01-01

  Mobbing er et tema som har fått stadig mer oppmerksomhet i samfunnsdebatten. Det er gjort lite sosiologisk forskning omkring fenomenet mobbing. Forskningsfeltet mobbing er i dag konstruert og dominert av psykologiens begreper og forståelse. I denne oppgaven prøver jeg å nærme meg en sosiologisk forståelse av begrepet og fenomenet mobbing.

 12. För vilka finns kroppspositivismen? : En diskursanalytisk och semiotisk studie av hur kroppsaktivister på Instagram artikulerar kroppspositivism

  OpenAIRE

  Wallén, Camilla

  2017-01-01

  Denna studie har genomförts med syfte att undersöka hur kroppsaktivister artikulerar kropp och kroppspositivitet genom bilder och texter på deras Instagramkonton. Studien syftar även till att undersöka om, och i så fall hur, artikulationerna av kroppspositivitet skiljer sig mellan olika kroppsaktivister. Slutligen syftar studien till att studera hur kroppsaktivisterna artikulerar syftet med rörelsen. Det teoretiska ramverket består av tidigare forskning och etablerade teorier i postmodern fem...

 13. Nordkapp som bærekraftig destinasjon - Et case-studie av aktørers drivere og barrierer

  OpenAIRE

  Berg, Marianne; Røkholt, Solveig

  2016-01-01

  Tittelen på oppgaven er “Nordkapp som bærekraftig destinasjon: Et case-studie av aktørers drivere og barrierer”. Vi har utviklet problemstillingen: “Hvilke drivere og barrierer ligger til grunn for utviklingen av et bærekraftig reiseliv blant aktørene på destinasjon Nordkapp?” Temaet vi ønsker å ta for oss er derfor bærekraftig destinasjonsutvikling på naturdestinasjoner. Bærekraft er en tematikk som må tas hensyn til for reiselivets overlevelsesevne. For å undersøke dette har vi brukt et kva...

 14. Reduktion av slöseri inom den spanska ölindustrin : – en studie av åtgärder och metoder i spåren av krisen

  OpenAIRE

  Carlström, Carl

  2014-01-01

  Den rådande eurokrisen har påverkat det spanska samhället och den spanska ölindustrin negativt. Industrin står inför utmaningar vad gäller minskad försäljning och förändrade kundpreferenser. I tider då intäkterna och försäljningen minskar finns det många sätt att öka sina marginaler. Ett av detta sätt är att börja arbeta med resurseffektivitet och att se till att slöseriet av de resurser man har minskar. De frågor studien besvarar är hur bryggeriindustrin i Spanien har arbetat för att minska ...

 15. Etikk i anvendt idrettspsykologi: en kvalitativ studie av idrettspsykologiske rådgiveres etiske utfordringer i anvendt idrettspsykologi, og håndtering av disse

  OpenAIRE

  Ulltang, Espen

  2015-01-01

  Masteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2015 Idrettspsykologi er et fag som arbeider for å utvikle mentale ferdigheter hos utøvere og trenere. De som arbeider med anvendt idrettspsykologi møter en rekke etiske utfordringer i sin praksis, men kunnskap om dette synes mangelfullt i Norge. Internasjonalt er det publisert en rekke essays, artikler, og bøker om etiske utfordringer i anvendelsen av faget, men ingen studier viser hvordan norske idrettspsykologiske rådgivere opplever sl...

 16. Sensitiv responsivitet i barnehagen: En kvalitativ studie av hvordan profesjonell omsorg i barnehagen påvirkes av personalets empatiske identifikasjon med og relasjoner til det enkelte barn

  OpenAIRE

  Selmer-Olsen, Maria

  2013-01-01

  Tema for denne masteroppgaven er sensitiv responsivitet i barnehagen, og jeg har undersøkt hvordan profesjonelle omsorgsgiveres relasjoner til enkeltbarn får innvirkning på omsorgen. Problemstillingen er som følger: Hvordan påvirkes den profesjonelle omsorgen i barnehagen av personalets empatiske identifikasjon med og relasjoner til det enkelte barn? For å besvare problemstillingen har jeg gjennomført en kvalitativ undersøkelse med en hermeneutisk tilnærming, bygget på en sosialkonstruktivist...

 17. Tillståndslös kommunikation: En studie av JavaScript-ramverk

  OpenAIRE

  Hansson, Christian

  2016-01-01

  Undersökningens syfte är att ta reda på hur JavaScript‐ramverk presterar i jämförelse med  ren JavaScript i en kommunikation med en webbservice. Kommunikationen med en  webbservice är tillståndslös. Detta innebär att en webbapplikations förfrågan mot en  webbservice alltid är en ny förfrågan. En webbservice kommer inte ihåg klientens tidigare  frågor.   Det finns idag en rad olika JavaScript‐ramverk som klarar av en kommunikation av sådan  karaktär. Denna undersökning kommer att utvärdera pre...

 18. Expansion av e-handelsverksamhet i detaljhandeln : En studie om utmaningar och framgångsfaktorer

  OpenAIRE

  Steen Lagerstam, Nathalie

  2016-01-01

  I vårt allt mer digitaliserade samhälle har internet fått en central roll, och har förändrat många aspekter i vårt vardagsliv. Ett av de områden som påverkats starkt av denna utveckling, är den svenska detaljhandelns e-handelsmarknad. De senaste 10 åren har dess omsättning sexdubblats, och prognoser tyder på att denna expansiva trend kommer att hålla i sig. Detta innebär helt nya förutsättningar för de svenska detaljhandelsföretag som tidigare bara bedrivit försäljning i fysiska butiker, elle...

 19. 15-åringers opplevelser av overvekt hos jevnaldrende, en fenomenologisk-hermeneutisk studie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Reidun Rognsaa

  2011-06-01

  Full Text Available Hensikten med denne studien er å studere hvordan 15-åringer opplever overvekt hos jevnaldrende. Datamaterialet består av dybdeintervju med syv ungdommer. Det er benyttet fenomenologisk-hermeneutisk analyse. Ungdommene opplever å stå i en posisjon mellom makt og avmakt. I denne mellomposisjonen framkommer det at ungdommene distanserer seg ved hjelp av relasjonell makt, men samtidig setter de seg selv i en avmaktssituasjon i forhold til ungdomskulturens spilleregler. Ungdommene moraliserer ved å skape en situasjon hvor de underkjenner overvektige, samtidig mangler de ytterligere sanksjoneringsmuligheter. Rangordninger skapes gjennom at ungdommene degraderer overvektige, men de må selv også innordne seg i egen kultur. Ungdommene fratar overvektige sitt menneskeverd gjennom å redusere menneskelige egenskaper og gjør dem til objekt. Gjennom denne objektiviseringen setter de seg selv utenfor det å få tak i overvektiges refleksjons- og erfaringsgrunnlag.

 20. Multifaktormodeller på den svenska marknaden - En studie av OMX Stockholm mellan 1996 och 2014

  OpenAIRE

  Hammarfrid, Peter; Henningsson, Tom

  2015-01-01

  Bakgrund:CAPM räcker i flera tillfällen inte till för att estimera framtida avkastning. Vissa av prisavvikelsernafrån CAPM är väldokumenterade och har bestått över tid, vilket har lett till uppkomsten avkorrigerande faktorer. En modell som använder sig av två sådana korrigerande faktorer är Fama ochFrenchs tre-faktormodell. Den har testats flertalet gånger på den svenska marknaden där den visat gehögre förklaringsgrader än CAPM. År 2012 samt år 2014 presenterades två nya multifaktormodeller,s...

 1. Kvinners rett til liv og helse : en studie av abortloven i Nicaragua

  OpenAIRE

  Salvesen, Camilla Holst

  2009-01-01

  Sammenhengen mellom internasjonale menneskerettigheter og nasjonal lovgivning er utgangspunktet for denne oppgaven som handler om endringen i Nicaraguas abortlov. Tidligere var det, som i de aller fleste land i verden, tillat å ta såkalt terapeutisk abort- i tilfeller der kvinnens liv og helse står i fare. Mot slutten av 2006 ble denne loven endret. Flere advokater, leger og menneskerettighetsforkjempere hevder lovendringen er i strid med menneskerettighetene, slik som for eksempel rett til l...

 2. Frihet & struktur : en kvalitativ studie av skolelivskvalitet hos ungdom med Tourette syndrom

  OpenAIRE

  Siverts, Torstein

  2005-01-01

  Sammendrag. Tittel: Skolelivskvalitet hos ungdom med Tourette Syndrom Med bakgrunn i egen erfaring fra arbeid med elever med Tourette Syndrom i grunnskolen, og i studier i spesialpedagogisk teori og empiri, etterstrebes det i denne studien å utvikle økt forståelse for hva slags erfaringer fra og perspektiver på sitt skoleliv elever med denne funksjonshemmende lidelsen har. Med grunnlag i analyser av intervjuer med elever om deres erfaringer og perspektiver, har jeg prøvd å b...

 3. Med sjefen på Facebook: En studie av ledere som er "venner" med sine ansatte

  OpenAIRE

  Jensen, Anita

  2014-01-01

  MR690 Masteroppgave i organisasjon og ledelse - utdanningsledelse Formålet med studien er å belyse hvordan aktiv bruk av sosiale medier, i dette tilfellet Facebook, påvirker relasjoner mellom mennesker. Hva skjer når en tar i bruk en websjanger som i utgangspunktet er umiddelbar og uformell, til jobbrelatert og mer formell kommunikasjon? Er det sjangeren eller relasjonen som endres? Søkelyset rettes mot ledere som er “venner” med sine medarbeidere, og problemstillingen er...

 4. Internprissättning : En studie av svenska företag

  OpenAIRE

  Körner, John; Davidsson, Niclas

  2009-01-01

  Begreppet ekonomistyrning innefattar många aktiviteter som i grunden handlar om att uppnå ekonomiska mål. Internprissättning är ett av dessa. När ett företag växer i storlek uppkommer ofta en diskussion om hur organisationen ska decentraliseras och vem som ska fatta beslut. Vanligt idag är att företagen decentraliseras och fler och fler beslut fattas lokalt. 1967 gjordes en enkätundersökning som innefattade totalt 235 svenska företag varav bland annat alla börsnoterade. Man ville undersök...

 5. "Snaprevyen" : en studie av NRKs nyhetsformidling på Snapchat under det amerikanske presidentvalget i 2016

  OpenAIRE

  Restad, Julie Stenset

  2017-01-01

  Nyheter er ikke lenger bare forbeholdt massemediene. Norske nyhetsaktører har den siste tiden for alvor begynt å ta i bruk sosiale medier for å formidle nyheter, også Snapchat. I motsetning til tidligere studier som ser på bruksmåter av Snapchat, vil denne studien se på hvilke grep avsender tar i bruk for å formidle nyheter i applikasjonen. Denne masteroppgaven tar for seg hvordan den norske allmennkringkasteren NRK har tatt i bruk den sosiale medie-plattformen Snapchat til å formidle nyheter...

 6. Fiskeren som forsvant? En studie av avfolking, overbefolking og endringsprosesser i norsk fiskerinæring

  OpenAIRE

  Johnsen, Jahn Petter

  2003-01-01

  Hva er en fisker? Dette er det sentrale spørsmålet i denne avhandlinga. Spørsmålet er utgangspunkt for å utforske endringsprosesser i fiskerinæringa, både i fortida og i samtida. På bakgrunn av dette drøfter avhandlinga hvilke oppfatninger, forståelser og beskrivelser som til enhver tid benyttes til å definere hva fiskere er i ulike sammenhenger. Undersøkelsen starter i det som kan kalles rekrutteringsdiskursen i fiske, som nettopp handler om hva fiskere er og hvordan de skapes...

 7. Skattetillägg i internprissättningsprocesser : En studie av begreppet oriktig uppgift

  OpenAIRE

  Baaz, Christoffer; Wahlbeck, Cesar

  2009-01-01

  Av globaliseringen följer en ökad handel mellan stater och inom multinationella koncer-ner där så kallade internprissättning sker. Genom internprissättningen ser företagen en möjlighet att överföra vinster till lågbeskattade länder. För att förhindra detta har regler som ska se till att marknadsmässiga villkor styr prissättningen upprättats. De svenska bestämmelserna för internprissättning utgår från korrigeringsregeln i 14 kap. 19 IL som ger uttryck för armlängdsprincipen. Principen innebär ...

 8. Magnetic excitations in low-dimensional spin systems: neutron scattering study on AV2O5

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nakajima, Kenji

  1997-01-01

  Recent experiments on vanadium oxide bronzes AV 2 O 5 (A=Na, Mg, Li) are reviewed. Experiments are carried out combining two triple-axis spectrometers installed at a thermal beam port and a cold neutron guide at JRR-3M. Spin-wave excitations in single crystals NaV 2 O 5 in the spin-Peierls state shows a steep intra-chain dispersion, which is consistent with estimated exchange interaction from magnetization measurement, and a weak inter-chain dispersion. In the low energy excitation measurement on powder sample of MgV 2 O 5 , we have observed energy gap of 2 meV, which indicates that this material is a ladder system with strong 1D character. Preliminary result on LiV 2 O 5 , which is expected to be a simple 1D antiferromagnet or a zig-zag chain, is also mentioned

 9. The Meter arrives. A study of the information around the introduction of individual electricity meters; Maetaren kommer. En studie av informationen kring infoerandet av individuella elmaetare

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Maardsjoe Blume, Karin; Lindstedt, Inger

  2008-10-15

  From 1st July 2009 all electricity meters will be read once a month, which means that individual electricity meters will be installed for all users - private customers and businesses alike. This change will create the need for information to be circulated to the users about what will happen, why and what is expected of users. With a specific focus on the relation with private customers, the aim of this study has been to describe and analyse the information and communication strategies used by electricity and energy companies. The methodology has largely consisted of text and material analyses, in combination with an in-depth interview in order to study a company's entire communication chain. The material studied has consisted of ELAN-companies' information material and campaigns. The study's long-term objective is to contribute to a better understanding between user and company and improved knowledge of the field. Which information and communication strategies have been identified in the analysis? Three main areas are in focus here: the choice of genre, the choice of rhetorical approach and the interplay and overlap of texts and images. In terms of genre, it is clear that the spectrum is both wide and varied: letters, brochures, advertisements, postcards, 'road shows' with celebrities as attractions, etc. As the information requirement is great, the choice of genre and the creation of different kinds of material and campaigns are also wide-ranging. The companies have chosen to work in different ways, however, and the dividing line seems to be set between large and small companies, or in other words, companies with or without strong local ties. The companies with strong local connections - and generally speaking not very large - tend to use letters and personal contact. The large international companies make use of a number of contact channels to both stimulate customer interest and make contact. The rhetorical approach relates to the focus

 10. A study of working conditions at biogas extraction, garbage sorting, and handling of hazardous wastes; En studie av arbetsmiljoen vid deponigasutvinning, sortering av avfall och hantering av miljoefarligt avfall

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Alvarez de Davila, E

  1992-09-01

  Work environments at landfill gas plants were studied. In the pump station and compressor station, equipment is installed which gives an alarm at high concentration of methane, dangerous temperatures and pressure variation in the landfill gas. Risk for gas collection exists in enclosed spaces such as gas wells and leachate wells. The report proposes measures to improve the personnel`s safety at all work situations in these locations. The strong odour from waste constitutes a problem for compactor drivers and workers laying gas pipes or digging gas wells. Several organic compounds such as methanethiol, dimethyl sulphide, ethyl butanoate etc. with a very low odour threshold are formed by degradation of waste and these compounds are strong-smelling. Several suggestions on how to improve the working conditions at the biocells are given in this report. The highest concentrations of dust were measured during tipping of waste into a receiving bunker or on the unloading platform. This report suggests how to reduce exposure to organic dust, bacteria and endotoxins. During recent years, several landfills has started to use leachate for irrigation of energy forests. As leachate contains microorganisms, the spreading of aerosols should be limited so that personnel is not exposed to leachate mists during spray irrigation. In this study, the occupational accidents and diseases that has occurred in the landfills were compiled. An increase of the frequency of injuries has been observed in recent years (1986-1990). Sprains and dislocations were the most common type of occupational injuries among all reported accidents. Musculoskeletal diseases dominated among the registered occupational diseases. 21 refs.

 11. A study of working conditions at biogas extraction, garbage sorting, and handling of hazardous wastes. En studie av arbetsmiljoen vid deponigasutvinning, sortering av avfall och hantering av miljoefarligt avfall

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Alvarez de Davila, E

  1992-01-01

  Work environments at landfill gas plants were studied. In the pump station and compressor station, equipment is installed which gives an alarm at high concentration of methane, dangerous temperatures and pressure variation in the landfill gas. Risk for gas collection exists in enclosed spaces such as gas wells and leachate wells. The report proposes measures to improve the personnel's safety at all work situations in these locations. The strong odour from waste constitutes a problem for compactor drivers and workers laying gas pipes or digging gas wells. Several organic compounds such as methanethiol, dimethyl sulphide, ethyl butanoate etc. with a very low odour threshold are formed by degradation of waste and these compounds are strong-smelling. Several suggestions on how to improve the working conditions at the biocells are given in this report. The highest concentrations of dust were measured during tipping of waste into a receiving bunker or on the unloading platform. This report suggests how to reduce exposure to organic dust, bacteria and endotoxins. During recent years, several landfills has started to use leachate for irrigation of energy forests. As leachate contains microorganisms, the spreading of aerosols should be limited so that personnel is not exposed to leachate mists during spray irrigation. In this study, the occupational accidents and diseases that has occurred in the landfills were compiled. An increase of the frequency of injuries has been observed in recent years (1986-1990). Sprains and dislocations were the most common type of occupational injuries among all reported accidents. Musculoskeletal diseases dominated among the registered occupational diseases. 21 refs.

 12. Læring innen toppfotball : en studie av forholdet mellom coaching og mesterlære som læringsteorier, og deres potensial og rolle i toppfotball

  OpenAIRE

  Lindseth, Ole Kristian

  2008-01-01

  Tema og problemstilling Jeg har bakgrunn som fotballspiller og har i den forbindelse vært svært opptatt av hvordan man best kan legge til rette for utvikling av fotballspillere. Gjennom mine pedagogikkstudier har to læringsteorier fasinert meg i forhold til fotball, nemlig coaching og mesterlære. Disse to teoriene skiller seg tydelig fra hverandre og er på mange måter motsetninger. Dette var noe jeg ønsket å gå dypere inn i, og derfor endte denne masteroppgaven opp med en studie av coachin...

 13. Att vara "container" för patienten : En studie om hur sjukhuskuratorer upplever att de påverkas av det patientnära arbetet

  OpenAIRE

  Eriksson, Oskar; Holmstedt, Markus

  2015-01-01

  Sjukhuskuratorer har samtal med patienter som lider till exempel av depression, ångest eller andra besvär orsakade av psykosociala faktorer så som stress, livskriser eller alkohol. I denna studie ställdes frågan vilka effekter det patientnära arbetet kan ha för sjukhuskuratorn. Syftet var att utifrån ett emotionsteoretiskt perspektiv undersöka hur sjukhuskuratorer upplever att de påverkas av det patientnära arbetet. I studien ställdes frågan vad sjukhuskuratorer upplever att det patientnära a...

 14. ”Varken E=mc2 eller Det förlorade paradiset rafsades ihop av en festprisse” : En kvalitativ studie om introvert beteende i skolan

  OpenAIRE

  Larsson, Sofie; Nordqvist, Micaela

  2015-01-01

  Denna studie syftar till att lyfta fram begreppet introvert i skolvärlden genom att undersöka hur introverta beteenden kan påverka elevers utbildning. Vi lyfter även fram lärares tillskrivande av introvert beteende. Vi utgår ifrån Jung och H.J. Eysencks definitioner av begreppet introvert samt tar upp olika beteendeteorier och perspektiv på introvert beteende för att kunna identifiera och analysera våra resultat. Studiens metod är en empirisk datainsamling i form av observationer och intervju...

 15. Astrometry VLBI in Space (AVS)

  Science.gov (United States)

  Cheng, Li-Jen; Reyes, George

  1995-01-01

  This paper describes a proposal for a new space radio astronomy mission for astrometry using Very Long Baseline Interferometry (VLBI) called Astrometry VLBI in Space (AVS). The ultimate goals of AVS are improving the accuracy of radio astrometry measurements to the microarcsecond level in one epoch of measurements and improving the accuracy of the transformation between the inertial radio and optical coordinate reference frames. This study will also assess the impact of this mission on astrophysics astrometry and geophysics.

 16. På återseende om 20 år? : En studie av HusmanHagbergs relationsmarknadsföring

  OpenAIRE

  Anderberg, Emma; Öhman, Maria

  2007-01-01

  Svensk titel:  På återseende om 20 år?Hur hålls relationen mellan kund och företag vid liv på en sällanköpsmarknad?- en studie av HusmanHagbergs relationsmarknadsföringEngelsk titel:  Will we meet again in 20 years?How does the relationship between a customer and company survive on a “rarely buying market”? – a study of the relationship marketing of HusmanHagberg Författare:   Emma Anderberg och Maria ÖhmanFärdigställd:  2007Handledare:  Nazeem Seyed-MohamedAbstract:During recent years a focu...

 17. Vennskapelig integrering : en studie av krysskulturelle erfaringer med vennskap og integrering, samt en vurdering av nyankomne flyktningers mulighet for anerkjennelse gjennom introduksjonslovens fokus på kvalifisering

  OpenAIRE

  Knutsen, Linn Iren Engemyr

  2016-01-01

  Masteroppgave religion REL500 - Universitetet i Agder 2016 This study is a qualitative study focusing on the experience refugee families and Norwegian families derived from a friendship family service during the period 1981 until today. The friendship family service was, and is, a service with the objective to create contact between newly arrived refugees and Norwegians. The study also contains ethical reflections linked to the term qualify and/or qualifying which is used in connection wit...

 18. Tid till att bli svensk: En studie av mottagandet av nyanlända barn och familjer i den svenska förskolan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johannes Lunneblad

  2013-05-01

  Full Text Available This paper is from a study about the integration of young refugee children and their families in Sweden. The preschool has here a special responsibility in this mission for children in the age 1-5. The setting for the study is a multiethnic area located on the outskirts of the city. Methodologically an extended case is used. The study has so far been conducted during a period of 14 months doing fieldwork 1-2 days a week. The analyse focus on how the educators educate practice and talk about how the immigrant parents raise and foster their children. This is described as part of a wider ambition to integrate immigrants in Swedish society.

 19. Återvinning av dryckeskartonger : En studie som syftar till att öka återvinningsgraden av Tetra Paks förpackningar i Indonesien

  OpenAIRE

  Backlund, Per

  2014-01-01

  People of the modern world consume more than they ever used to do. Because of the close correlation between consumption and the amount of waste, the waste volume is also expected to increase. The purpose of this study is to examine if some measures in the recycling process from Sweden could be implemented in Indonesia. In fact, Indonesia is one of the countries in which the waste management system is struggling. Tetra Pak, one of the world leading producer of food packaging, is studied in thi...

 20. Upplevelser av reklam på Instagram : En studie om hur inlägg kan formas för att skapa olika typer av reklamupplevelser.

  OpenAIRE

  Lindblad, Otilia

  2017-01-01

  In this study the focus is to explain user attitudes towards advertising on the social media Instagram. Instagram is a relatively new media that has opened up a new way to spread advertising. All people are unique and because of that every one interact and thing in different ways. Different types of posts circulate at Instagram where many can connect to advertising. But what does the recipient thinks about the ads? The document present a qualitative data based on notes and semistructured inte...

 1. Evaluation and development of methods for determining methane emissions from biogas plants - Literature Study; Vaerdering och utveckling av maetmetoder foer bestaemning av metanemissioner fraan biogasanlaeggningar - Litteraturstudie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Holmgren, Magnus Andreas (SP, Boraas (Sweden)); Willen, Agnes; Rodhe, Lena (JTI, Uppsala (Sweden))

  2011-11-15

  Previous work in areas such as framework of voluntary commitment shows that there is a need for techniques for measurement of methane and other greenhouse gases from various sources in the handling of organic residuals. There are no established methods for determining for instance emissions of methane from open or partially open tanks and cisterns, typically residue storage and the like. This report gives results from Phase 1 of this project, in which literary studies, market research studies, interviews and site visits have been made to identify a number of methods applied for the determination of emissions from open areas, such as liquid surfaces, but also land. Focus is on methods that can be applied to plants for biological treatment, which also includes the water treatment process at the treatment plants, but also the procedures used in measurements on land, landfills and processing plants are studied. First, the report gives a brief overview of a large number of measurement methods, where more detailed descriptions of four methods are given. The four methods are considered to be the most promising to pursue in the following phases of the project: - chamber technology; - sampling hood; - plume measurement with DIAL (Differential Absorption Lidar); - air input in a covered storage.

 2. Politikers användande av Twitter : En studie av relationen mellan privata och offentliga samtal i den sociala sfären

  OpenAIRE

  Visuri, Anna; Arvidsson, Mirjam

  2011-01-01

  This study’s aim was to explore how the social media Twitter is used by Swedish political leaders and how they manage the relationship between having both private and public conversations in a new public sphere, the social sphere. In Sweden, studies in this area are yet to grow. We achieved our aim by responding to our three questions at the issue: What kind of content is published in each of the politicians Twitter stream? Are the politicians private or public persons on Twitter? Are the pol...

 3. Study of energy consumption in agriculture. An project commissioned by the Board of Agriculture; Kartlaeggning av jordbrukets energianvaendning. Ett projekt utfoert paa uppdrag av Jordbruksverket

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Baky, Andras; Sundberg, Martin; Brown, Nils

  2010-07-01

  JTI has, on behalf of the Swedish Board of Agriculture, conducted a study on energy consumption in agriculture. The study also proposes measures to reduce the energy use and includes an outlook towards the future of the Swedish agricultural development. The study is limited to the use of fuel and electricity used for field-work and in farm work and energy for heating. Energy for heating of residential buildings and drying is not included in the mandate. The Swedish agricultural uses about 3.11 TWh of energy in the form of gas, electricity, oil and biofuels, not including drying and greenhouses. In addition, approx. 3.64 TWh of energy are consumed indirectly, 2.31 TWh of which from fertilizer use. The Swedish agriculture is moving towards fewer but larger farms. The number of enterprises has decreased from 26000 in year 2005 to 21700 in 2009. Increased energy production, both as a supplier of raw materials and recipients of products means that energy use is affected. In the future energy use will probably be affected by an increase in farm-based production of energy, primarily biogas for cogeneration. The variations in estimates of energy use are large, and agriculture's total energy use can vary between 1.64 TWh to 4.04 TWh, depending on the data sets used. Since the use of diesel dominate over the use of electricity, it is interesting to focus on reducing diesel consumption. Field work and harvest are the activities where the largest consumption of diesel is made. Measures can be taken are primarily farmers are running in a more energy efficient way. Other measures are: Reduced tillage; Replacing transport with tractor-trailer by truck; Transport of manure with other equipment than their own spreader; Livestock use of energy is primarily electricity for lighting, ventilation, distribution, cleaning, feeding, etc. The largest variations in energy use are associated with animal husbandry. It is difficult to generally comment on actions in order to reduce energy

 4. Follow-up for the years 2000-2002 of productivity studies for the operation of CLAB; Uppfoeljning foer aaren 2000-2002 av undersoekning av produktivitetsutvecklingen vid driften av CLAB

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lundberg, Haakan [AaF-Energi and Miljoe AB, Stockholm (Sweden)

  2003-04-01

  SKB hands every year over, on behalf of the power companies, to SKI a cost calculation for spent fuel handling and dismantling of the Swedish nuclear power plants. SKI has tried to investigate the future impact which the growth of money in the Nuclear Waste Fund might give in relation to the change of consumer price index, CPI. The long term yield of the Fund has been related to the change of CPI, as the bigger part of the fund money has been invested in real interest rate bonds, issued by the Swedish state. The cost development has been studied with an index named 'KBS-3-index', which is a basket of weighted factor price indexes based on the SKB programme. Since 1986 and up to 2002, the KBS-3-index has increased about 102%, but CPI only about 70%. If this discrepancy should continue during the whole period when Fund money should be available, the Fund would be insufficient. But the difference between KBS-3-index and CPI might be eliminated due to a future productivity development. At the moment, SKI has no knowledge about future productivity development in the SKB programme. A closer analysis of the productivity and efficiency development in the facilities operated by SKB is therefore applicable. Nearest to study is the productivity at the operation of CLAB, Central Interim Storage Facility for Spent Nuclear Fuel. The work in CLAB is receiving and storing of spent nuclear fuel and core components. The consumption of all production factors can be measured in economical means. Here the total production factors are defined as the sum of the annual operation costs and the sum of annuities for reinvestments during the year. The development of total productivity is increasing slightly, but decreasing in the end. Normal for a new business is that the productivity is rising sharply in the beginning. Here the productivity is slightly decreasing in the beginning, and then rising, decreasing, rising and finally decreasing. The project 'compact storing

 5. Study of the productivity evolution in the operation of CLAB[CLAB=Central Storage Facility for Spent Fuel]; Undersoekning av produktivitetsutveckling vid driften av CLAB

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lundberg, H. [AaF-Energikonsult AB, Stockholm (Sweden)

  2000-07-01

  SKB shall every year, on behalf of the power companies, send SKI a cost calculation for spent fuel handling and dismantling of the Swedish nuclear power plants. SKI has tried to investigate the future impact which the growth of money in the Nuclear Waste Fund might give in relation to the change of consumer price index, CPI. The long term yield of the Fund has been related to the change of CPI, as the bigger part of the fund money has been invested in real interest rate bonds. The cost development has been studied by SKI with an index named 'KBS-3-index', which is a basket of weighted factor price indexes made out of the SKB programme. Since 1986 and up to 1998, the KBS-3-index has increased about 14% more than CPI. If this discrepancy should continue during the whole period when Fund money should be available, the Fund would be insufficient. But the difference between KBS-3-index and CPI might be eliminated due to a future productivity development. At the moment, SKI has no knowledge about future productivity development in the SKB programme. A closer analysis of the facilities operated by SKB is therefore important. Nearest to study is the productivity at the operation of CLAB, Central Interim Storage Facility for Spent Nuclear Fuel. The work in CLAB is receiving and storing of spent nuclear fuel and core components and reloading from normal to compact cassettes. The consumption of all production factors can be measured in money. Here the total production factors are defined as the sum of the annual operation costs and the sum of annuities for reinvestments during the year. The development for total productivity is slightly increasing. Normal for a new business is that the productivity rises sharply in the beginning. Here the productivity is slightly decreasing in the beginning, and then rising, sinking and at last a sharp rising. Project compact storing was finished in 1992, and relocation to compact cassettes started in 1993. This is said to be the

 6. Ultralydfremstilling av fostervekst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Synnøve Lian Johnsen

  2009-09-01

  Full Text Available Ultralyd billeddanning er i dag den beste undersøkelsesmetoden vi har til å overvåke fosterets utvikling og vekst. Ultralydmåling av fosterets størrelse og biometriske referansetabeller for svangerskapet brukes til å fastsette svangerskapets alder, beregne termin og vurdere fosterets vekst. Optimal studiedesign er ulik for hvert av disse formålene. Det er stor variasjon i fysiologisk vekst og en utfordring å identifisere fostre som har dårlig tilvekst. En enkeltmåling av fosteret kan fortelle oss om det er lite eller stort i forhold til andre fostre, men ikke om størrelsen er passelig i forhold til forventet fysiologisk vekst for dette fosteret. Tilpassede referansemodeller ("customised" justerer forventet størrelse i relasjon til føtale og maternelle faktorer og har vist seg å bedre identifisere sanne veksthemmede fostre enn bare å klassifisere i henhold til 2,5, 5 eller 10 persentilen. Men et foster som i utgangspunktet er stort for alderen, men etter hvert vokser langsomt vil ikke nødvendigvis bli fanget opp ved en slik enkeltmåling. Serielle målinger vil hjelpe, men en slik longitudinell metode blir ikke fullt ut utnyttet før det appliseres betinget ("conditional" vekstberegning. Betingelsesleddene for variasjon i vekst og målemetode kalkuleres ut fra longitudinelle data og kan så anvendes for det enkelte foster. En første måling brukes til å beregne forventet vekst og variasjon for en neste måling. Denne metoden forventes å skjerpe diagnostikken for vekst-avvik i alle vektklasser og kan sammen med tilpasningen av andre faktorer bedre overvåkningen av risikosvangerskapUltrasonographic imaging is today the best method for assessing fetal size and monitoring fetal growth. Ultrasound measurements of fetal size are used for age, size and growth assessment, but the statistical design and analysis are different for each of these purposes. Physiological ranges for fetal growth are wide and the identification of fetal

 7. Merchandising-computer trials 1995 - studies on six merchandising systems; Apteringsdatortest 1995 - studier av sex apteringssystem

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sondell, J.; Essen, I. von

  1996-11-01

  Skogforsk has conducted a series of studies on the second generation of merchandising computers (bucking-to-value computers) available on the Swedish market. The harvesters were moved to the same study site in southern Sweden. Each machine processed about 50 Norway spruce trees and the price lists and study conditions were kept the same for all six systems. The layout of the systems was described and the ergonomics briefly evaluated. The accuracy of the length and diameter measuring and how the systems exploited the value of the wood were studied. The results will be used both by the manufacturers for future development and by the forest companies as a basis for investment decisions. 11 refs, 4 figs, 5 tabs

 8. Potential and barrier study. Energy efficiency of Norwegian homes; Potensial- og barrierestudie. Energieffektivisering av norske boliger

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mjoenes, Christian; Pettersen, Folke Vogn Haug; Kristoffersen, Bjoerge Sandberg; Birkeland, Bjoern Mangor; Essen, Jan von; Haarberg; Karl Johan

  2012-01-15

  On behalf of Enova SF, Prognosesenteret AS and Entelligens AS carried out a potential and barrier study of energy efficiency of the Norwegian housing stock. The study made use of newer and known studies of the Norwegian housing stock, known and documented barriers to energy efficiency, and new and extensive studies of several topics which have only been partially or never explored before. Through unique analysis and a case-based approach, it revealed a real energy efficiency potential in Norwegian homes with known technology and revealed representativeness, relevance, strength and extent of the barriers that prevent that one can realize most of the technical energy efficiency potential in the Norwegian housing stock. (eb)

 9. Finansbubblor & babybooms : - en studie av sambandet mellan ekonomiska faktorer och fertilitet i Sverige 1960-2008

  OpenAIRE

  Clarström, Ulf

  2009-01-01

  Variations in fertility have caused a problematic situation in Sweden among other European countries. According to the Council of Europe we are facing an economic and demographic challenge, when the baby boomers of the 1940’s are retiring. Economists have for a long time studied the connection between economic factors and fertility, and several studies have found a correlation between business cycles and birth rates. This connection is again of current interest 2008, when a financial bubble b...

 10. Mannen och kvinnan i reklamen. : En studie av annonserna i tidskrifterna Café och Elle.

  OpenAIRE

  Jonsson, Adam

  2013-01-01

  Men and women in advertising - a study of the ads in the magazines Café and Elle is an essay in media and communication studies covering 15hp. The author examines what is considered masculinity and femininity in a variety of advertisements, and which products are linked to masculinity and femininity. Besides this, the author also examines the production of happiness, and how this may differ between men and women. Although stereotypes, myths and metaphors are examined. The essay is examined on...

 11. Busig eller flamsig : En studie av genus i bilderböcker

  OpenAIRE

  Ragnarsson, Veronika

  2015-01-01

  The aim of this thesis is to analyze children’s picture books regarding whether and in what form gender stereotypes can be seen in these. The purpose is also to evaluate whether the findings correlate to the different regulatory documents libraries have to abide to.        The study comprises five books, who are part of a selection of books especially chosen by Uppsala City Library to be used by primary school children aged 6-9. The method used is the study of text as well as illustrations, a...

 12. Leaching of wood ash - Laboratory and field studies; Lakning av vedaska - Laboratorie- och faeltstudier

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Larsson, Per-Erik

  2012-02-15

  High forest production leads to diminishing amounts of base cations and micro nutrients in forest soils. This is due to uptake in, and harvest of, the trees. Losses can be compensated for by spreading stabilized wood ash on the forest ground, which means recycling of base cations and micro nutrients. Chemical composition of wood ash can easily be described by standard methods in the laboratory. However, this does not include the process of leaching in nature, such as which components and leaching rate for different compounds. During field conditions several factors are added, which are not available in the laboratory. After almost 10 years in the forest soils there still remains large quantities of the original product. Only 10-30 % of the wood ash products and 5 % of the lime product has been leached. In the laboratory study the leached amount was slightly larger, at the most 35 % for wood ash and 20 % for lime. Both studies indicate long time for weathering of the products in forest soils. Slower leaching rate from pellets of wood ash compared to leaching rate from crushed wood ash in the laboratory study is not verified by the field study. This indicates limited possibilities to control rates of leaching in the environment

 13. Preliminary study of the heating market in Sweden; Foerstudie av vaermemarknaden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1999-07-01

  The successive deregulation of the market for electric power, in Sweden as well as abroad, results in an increased competition in generation and trade of electricity. This market that previously was known for its oligopoly in the production sector and its monopoly in the distribution sector has now been opened for competition. This study is focused on the district heating sector, because it is still comparatively unregulated, and because it partly comprises what is called natural monopolies.

 14. Facebook - en falsk utopi? : En studie av politisk polarisering på Facebook

  OpenAIRE

  Furuland, Anton; Chennaya, Dominic

  2015-01-01

  Title: Facebook – a false utopia? Authors: Anton Furuland & Dominic Chennaya Principal research question: Is the political polarization increasing on and through Facebook? Theoretical frame: Identification theory, selective exposure theory, spiral of silence Method/Material: Semi-structured interviews which provided our material Main Results: Our research has shown a tendency for increased political polarization on Facebook. Number of pages: 58 Course: Media and communication studies C De...

 15. Motivasjon for å lære. En kvalitativ studie om opplevelse av autonomi i skolen

  OpenAIRE

  Drivenes, Anja Solveig

  2015-01-01

  The theme of this master thesis is motivation and self-regulated learning. The goal has been to achieve deeper understanding about how teaching in schools can lead to interested, engaged and active pupils. Like the title of the project dictates, the purpose of this study is to achieve insight in the pupils' motivation for learning. Deci & Ryans' (2000) self- determination theory and social cognitive perspective (Zimmerman, 2000) have been used as a theoretical fo...

 16. "Vi vinner rättvist" : En studie i lokala sportjournalisters hantering av de journalistiska yrkesidealen.

  OpenAIRE

  Abrahamsson, Joel

  2017-01-01

  In Sweden sports journalism has been critisised among many for lacking professionalism and sports journalists have been accused of being both restricted and biased. Especially in local sports journalism the issue is said to be evenmore prominent.Through a qualitative discourse analysis the main purpose of this essay is to study the standard of objectivity in swedish local sports journalism.Thirty two randomly selected articles written in ten local newspapers after ten games in swedish footbal...

 17. Digitalt skrivande i gymnasieskolans svenskundervisning : en ämnesdidaktisk studie av skrivprocessen

  OpenAIRE

  Nordmark, Marie

  2014-01-01

  The aim of this thesis is to investigate the writing process in the teaching of the subject of Swedish at upper secondary school. This study analyses the relations between the pupils’ writing and the school environment in which the writing takes place and how the pupils position themselves and others in relation to their use of digital artefacts and norms in the classroom. The empirical material has been created in three classes at two different schools. The data consists of participant obser...

 18. CSR och politisk konsumtion : - en studie av Nikes och Pumas CSR- rapporter

  OpenAIRE

  Björling, Ameli

  2010-01-01

  “CSR and political consumption – a study of Nike’s and Puma’s CSR-reports” The purpose of this dissertation is to examine if political consumption has influenced multinational corporations to improve their Corporate Social Responsibility reports and policies more, than a company who has not been a target for political consumption. This dissertation is a content analysis of Nike’s and Puma’s first (Nike 2001, Puma 2001) and latest (Nike 2007/09, Puma 2007/08) CSR- reports. Archie Carroll’s mod...

 19. Survey of biological processes for odor reduction; Kartlaeggning och studie av biologiska processer foer luktreduktion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Arrhenius, Karine; Rosell, Lars [SP Technical Research Inst. of Sweden, Boraas (Sweden); Hall, Gunnar [SIK Swedish Inst. for Food and Biotechnology, Gothenburg (Sweden)

  2009-09-15

  This project aims to characterize chemical and subsequently odor emissions from a digester plant located closed to Boraas in Sweden (Boraas Energi och Miljoe AB). The digestion produces mainly 2 by-products, biogas and high quality organic biofertilizer. Biogas is a renewable source of electrical and heat energy and subsequently digester have a promising future. Unfortunately, release of unpleasant odours is one of the problems that may limit development of the technique as odours strongly influence the level of acceptance of the neighbours. The number of complaints due to odours depends mostly, upon the degree of odour release, the weather condition and plant environment (which influence the risks for spreading out), and the tolerance of the neighbours. These parameters are strongly variable. Many processes inside the plant distributed on a large surface may contribute to odour release. Chemical emissions were studied, in this project, by extensive sampling inside the plant. Results were then evaluated regarding risk for odour releases. The goal was to suggest controls and routines to limit releases. The conditions leading to the higher risks for odour emissions were studied by performing sampling at different periods of the year and subsequently different weather conditions. At first, places for measurement were chosen together with personal of the plant. Three zones are considered to mainly contribute to the odour emissions: the landfill region, the cisterns region and the leaching lake region. Totally 13 places were studied with regard to odour and chemical emissions under 2008-2009 at different weather conditions. Some results from a previous project (2007) are also presented here. Results show that the spreading out of can be maintained to an acceptable level as long as the plant is functioning without disturbances. The early stages of the treatment of waste should be confined in locals with closed doors to avoid spreading out of odours. Through controlled

 20. Helseeffekter av byluftpartikler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magne Refsnes

  2009-10-01

  Full Text Available Svevestøv i byluft består av forbrenningspartikler og mineralpartikler med svært forskjellige størrelser og kjemiske egenskaper. Svevestøvet kan deles inn i størrelsesfraksjoner som PMAmbient particulate matter (PM comprises particles from different combustion processes and a variety of mineral particles. The particles vary widely in size distribution and chemical/physical characteristics. PM is often divided into size fractions with different aerodynamic diameters: PM10 (PM ! 10 mm, PM2.5 (PM ! 2.5 mm and PM0.1 (PM ! 0.1 mm. Recent population studies have found an association between an increase in mortality and morbidity due to lung and/or cardiovascular disease and short-term increases in PM. The relative risk (RR was approximately 1.005 for an increase in 10 mg/m3 PM10, without an observed threshold even at concentrations below 10 mg/m3. Chronic exposure has been investigated to a lesser extent, but longterm exposure to PM2.5 has been found to be associated with an approximately 10-fold greater increase in RR than short-term exposures. Experimental studies with volunteers in chamber and field studies show mild lung or cardiovascular responses at concentrations of ambient particles (PM2.5/PM10: 100-200 mg/m3 that may occur during episodes of air pollution. Animal studies at higher concentrations have shown stronger responses. The experimental studies support the epidemiological evidence for an adverse health effect of PM. Both population- and experimental studies indicate the existence of vulnerable individuals. At low to average ambient concentrations there seems to exist a discrepancy between the results of population- and experimental studies that might be due to the absence of the most vulnerable individuals in the experimental studies. Together with cell culture experiments, human and animal studies indicate the importance of physical and chemical properties of the particles (size, content of metals, organics, endotoxins, etc. for

 1. Commercial kitchens - Feasibility study of energy consumption and food wastage; Storkoek - Foerstudie av energifoerbrukning och livsmedelssvinn

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rolfsman, Lennart; Pettersson, Ulrik; Barr, Ulla-Karin; Sund, Veronica

  2010-07-01

  A pre project aiming at the end to create demonstration examples of full scale professional kitchens is reported. To create a big impact school meals were chosen for the investigation. In Sweden all children are during the day given a cooked lunch. For that reason large kitchens exist in all schools. There are two main different organizations. A central kitchen delivers hot meals to each school where the meals are served to the children. The other model is local kitchens in each school. There are more non technical differences between different communities making the need to analyze more than one kitchen of each type. The two parameters in the study are energy and wasted food

 2. Processing biofuels from farm raw materials - A systems study; Pelletering och brikettering av jordbruksraavaror - En systemstudie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nilsson, Daniel; Bernesson, Sven

  2008-03-15

  Use of processed biofuels (pellets, briquettes) has greatly increased in Sweden in recent decades, mainly to replace fossil fuels in large boilers, e.g. in coal powder boilers. More recently, the demand from private households and residential heating systems has also increased, mainly due to conversion from fossil heating oil. This increased interest in pellets and briquettes for heating is beginning to cause a shortage of the traditional raw materials, sawdust and wood shavings, and therefore attention is turning to using a variety of agricultural products as raw material. Such raw materials include cultivated energy crops and wastes and by-products from agriculture. This study describes the typical systems currently used for production of pellets and briquettes and investigates the possibility of using energy crops (Salix, reed canary-grass and hemp) and various wastes and by-products from processing of farm products (straw, cereal screenings, rape-seed meal and distiller's waste) as raw materials. Previous experiences of pelletizing and briquetting of these raw materials are reviewed in order to comprehensively identify possible combustion problems that may occur. On the basis of the results obtained, scenarios for possible production systems in a five-year perspective are presented and the costs and energy demands for these systems calculated. These future scenarios include large scale plants and micro-scale plants, as well as static and mobile equipment. The five main conclusions from the study are: - The farm raw materials of greatest interest for large-scale production are pelleted Salix and reed canary-grass. They have competitive prices and acceptable fuel properties and could be mixed with sawdust in existing large-scale pelletizing factories in Sweden. - Straw has low production costs but can cause serious ash-related problems. Hemp has too high production costs to be of commercial interest, while distiller's waste and rape-seed meal currently

 3. Needs study of polymer materials concrete constructions; Behovsstudie av polymera material i betongkonstruktioner

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blomfeldt, Thomas; Bergsjoe, Petter

  2013-02-15

  Polymeric materials are frequently used in concrete constructions at hydro and nuclear power facilities. They are most commonly used as expansion joints, seals, lead-thought's, coatings and as additives in cement or mortar. Polymeric materials in concrete constructions are difficult to evaluate, since they are often located within the concrete construction. In some cases the materials have been in place for over 30 years. In addition, these materials are also used to a great extent e.g. as protective coating on all concrete in a nuclear power plant or as several kilometres of joints. Replacing these materials is difficult, time consuming and very costly. That is why it is of great importance to evaluate their actual status and life-time expectancy with the largest possible precision. This report summarises the research needs in nuclear and hydro power regarding polymers in concrete constructions. During the project information has been gathered through inspections, interviews and surveys, to obtain the clearest possible picture of which polymeric components that have a need of in-depth research. In this project the nuclear power plants Oskarshamn (O1, O2 and O3), Forsmark (F2) and Ringhals (R1, R2 and R3) were visited. In the field of hydro power the concrete laboratory of Vattenfall R and D in Aalvkarleby and the hydro power plants of Aalvkarleby and Olidan were visited. The studies indicate that there are different needs for hydro and nuclear power. The survey showed that hydro-power facilities have a greater interest in joints. The nuclear power plants are more interested in components that are related to either the plant's security or if the component could lead to high future maintenance costs.

 4. Evaluation of an accelerated mineralization process for ashes - feasibility study; Evaluering av jordmaansbildande askbehandlingsprocess (EJA) - foerstudie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ecke, Holger; Bjurstroem, Henrik

  2005-03-01

  In Japan, expenses for landfilling yield about 400 USD per ton of ash, which gives an incentive to reduce the amount of landfilled ash. At NIES (National Institute for Environmental Studies) in Tsukuba, Japan, the AMT process (Accelerated Mineralization Technology) was developed aiming at the treatment of ashes and production of soil-like material for reuse. The objective of the project EJA was to evaluate the AMT process on the basis of available information and the possibilities the process could offer with respect to the conditions present in Sweden. With support of researchers at NIES, available literature including unpublished manuscripts on the AMT process was compiled, translated and evaluated. During treatment, the ashes are washed, aged and mixed with up to 5 % by weight of biodegradable organic matter. The material is stabilized at landfill. During up to several decades, metals are demobilized through a combination of three mechanisms, viz. carbonation, clay formation, and humification. Also persistent organic pollutants (POP) are demobilized due to humification products or they are degraded anaerobically. When the treatment is completed, the reuse of the material is envisaged. Due to the long treatment period, the AMT method might not be favored by ash producers in Sweden. In the future, landfill companies could be interested in the technology, since they are experienced to handle waste at long sight. This, however, requires that the legislation does not pose any hindrance for the implementation of the method, e.g. regarding the requirement to add organic matter to the ash. Above all, it remains several years of research on the AMT process to fully understand and evaluate the underlying biological and chemical processes as well as their interaction.

 5. Studerende og underviseres brug af digitale medier - En kvantitativ undersøgelse af Aarhus Universitets studerende og underviseres brug af digitale medier og internettet anno 2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Hvid Stenalt

  2009-06-01

  • Hvilke medier anvender universitetsstuderende generelt? • Ligner undervisernes medievalg/forbrug de studerendes? • Hvilke medier inddrager underviserne i undervisningen? Nærværende artikel vil forsøge at besvare disse spørgsmål på baggrund af en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse af Aarhus Universitets studerende og underviseres brug af digitale medier og internettet. Undersøgelsen blev gennemført i efteråret 2008 af E-læringsenheden ved Aarhus Universitet som led i en almen kvalitetssikring på media- og e-læringsområdet, samt som led i en behovsafklaring vedrørende etablering af et medie- og podcastarkiv. E-læringsenheden er en administrativ enhed, der teknisk og pædagogisk understøtter underviseres inddragelse af digitale medier i undervisningen.

 6. The Study of the Cosmic Gamma-Emission Nonstationary Fluxes Characteristics by the AVS-F Apparatus Data

  Science.gov (United States)

  Kotov, Yu. D.; Arkhangelskaja, I. V.; Arkhangelsky, A. I.; Kuznetsov, S. N.; Glyanenko, A. S.; Kalmykov, P. A.; Amandzholova, D. B.; Samoylenko, V. T.; Yurov, V. N.; Pavlov, A. V.; Chervyakova, O. I.; Afonina, I. V.

  The AVS-F apparatus (Russian abbreviation for Amplitude-Time Spectrometry of the Sun) is intended for the solar flares' hard X-ray and gamma-ray emission characteristic studies and for the search and detection of the gamma-ray bursts (GRB). At present over 1,100 events with duration more than 2 s without any coordinate relations to Earth Radiation Belts and South Atlantic Anomaly were separated on the results of preliminary analysis of AVS-F experiment database.About 68 % of the identified events were associated with quasistationary equatorial precipitations-15-30 % count rate increases in the low-energy gamma-band of the AVS-F apparatus over its average value obtained by approximation of these parts with polynomials discovered on some equatorial segments in the ranges of geographic latitude of 25∘ up to +30∘. Several short events with duration of 1-16 ms associated with terrestrial gamma-ray flashes were registered during the experiment. These events were detected above the powerful thunderstorm formations.Solar flares with classes stronger than M1.0 according to the GOES classification were about 7 % of the detected events. Solar flares' hard X-rays and γ-emission were mainly observed during the rise or maximum phases of the emission in the soft X-rays band according to the detectors on board the GOES series satellites data and duration of their registration is less than of the soft X-ray bands. According to the preliminary data analysis gamma-emission with energy over 10 MeV was registered during 12 % of the observed flares. The emission in the energy band E ¿ 100 keV was registered during over 60 faint solar flares (of B and C classes according to the GOES and from several ones γ-quanta with energy up to several tens of MeV were observed.Several spectral line complexes were observed in the spectra of some solar flares stronger than M1.0 in the low-energy gamma-range. Registered spectral features were corresponded to α α-lines, annihilation line

 7. AUTOMATION AV GALLERKLIPPARE

  OpenAIRE

  Taboada Vargas, Marco Antonio

  2016-01-01

  Detta examensarbete handlar om automatisering och assistans att CE-märka en maskin. Arbetet innefattade automationsplanering, tillverkning av elskåp, montering på maskin och igångkörning. Automationsplaneringen bestod av elritningar och programmering. Elsystemet bestod av elskåp med bl.a. programmerbar logik, touch-panel och säkerhetskomponenter. CE-märkning utfördes enligt de direktiv, standarder och säkerhetsföreskrifter som bör följas. Nu med det nya automatiserade systemet är samm...

 8. Angiographic analysis of animal model aneurysms treated with novel polyurethane asymmetric vascular stent (P-AVS): feasibility study.

  Science.gov (United States)

  Ionita, Ciprian N; Dohatcu, Andreea; Sinelnikov, Andrey; Sherman, Jason; Keleshis, Christos; Paciorek, Ann M; Hoffmann, K R; Bednarek, D R; Rudin, S

  2009-01-01

  Image-guided endovascular intervention (EIGI), using new flow modifying endovascular devices for intracranial aneurysm treatment is an active area of stroke research. The new polyurethane-asymmetric vascular stent (P-AVS), a vascular stent partially covered with a polyurethane-based patch, is used to cover the aneurysm neck, thus occluding flow into the aneurysm. This study involves angiographic imaging of partially covered aneurysm orifices. This particular situation could occur when the vascular geometry does not allow full aneurysm coverage. Four standard in-vivo rabbit-model aneurysms were investigated; two had stent patches placed over the distal region of the aneurysm orifice while the other two had stent patches placed over the proximal region of the aneurysm orifice. Angiographic analysis was used to evaluate aneurysm blood flow before and immediately after stenting and at four-week follow-up. The treatment results were also evaluated using histology on the aneurysm dome and electron microscopy on the aneurysm neck. Post-stenting angiographic flow analysis revealed aneurysmal flow reduction in all cases with faster flow in the distally-covered case and very slow flow and prolonged pooling for proximal-coverage. At follow-up, proximally-covered aneurysms showed full dome occlusion. The electron microscopy showed a remnant neck in both distally-placed stent cases but complete coverage in the proximally-placed stent cases. Thus, direct flow (impingement jet) removal from the aneurysm dome, as indicated by angiograms in the proximally-covered case, was sufficient to cause full aneurysm healing in four weeks; however, aneurysm healing was not complete for the distally-covered case. These results support further investigations into the treatment of aneurysms by flow-modification using partial aneurysm-orifice coverage.

 9. Skyggedom av enkepensjonsdommen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rognlien, Ida Gundersby

  2014-01-01

  Masteroppgaven undersøker om bortfall av ektefellepensjon ved lovendring med tilbakevirkende kraft er i strid med retten til eiendom etter EMK TP 1 art 1. Skyggedommetoden/ Feminist Judgments -metoden brukes for å gjenskrive enkepensjonsdommen Rt.2006.262 i et feministisk perspektiv. Da mannen døde.......1975.220. I spørsmålet om inngrepet er proporsjonalt ble vektlagt at det ikke foreligger en transparent avveining av de relevante interessene. Videre er hensynene bak og behovene for den opprinnelige ektefellepensjonen fortsatt tilstede, og de er ikke tilstrekkelig avveid mot formålene med inngrepet...

 10. Whole-body biodistribution and brain PET imaging with [{sup 18}F]AV-45, a novel amyloid imaging agent - a pilot study

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lin, K.-J. [Department of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Center, Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan (China); Department of Medical Imaging and Radiological Sciences, Chang Gung University, Taiwan (China); Hsu, W.-C. [Department of Neurology, Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan (China); Hsiao, I.-T.; Wey, S.-P. [Department of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Center, Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan (China); Department of Medical Imaging and Radiological Sciences, Chang Gung University, Taiwan (China); Jin, L.-W. [M.I.N.D. Institute and Department of Pathology, University of California, Davis, CA (United States); Skovronsky, Daniel [Avid Radiopharmaceuticals, Inc., Philadelphia, PA (United States); Wai, Y.-Y. [Department of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Center, Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan (China); Department of Radiology, Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan (China); Chang, H.-P.; Lo, C.-W.; Yao, C.H.; Yen, T.-C. [Department of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Center, Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan (China); Kung, M.-P. [Department of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Center, Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan (China); Department of Radiology, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA (United States)

  2010-05-15

  Purpose: The compound (E)-4-(2-(6-(2-(2-(2-{sup 18}F-fluoroethoxy)ethoxy)ethoxy) pyridin-3-yl)vinyl)-N-methylbenzenamine ([{sup 18}F]AV-45) is a novel radiopharmaceutical capable of selectively binding to {beta}-amyloid (A{beta}) plaques. This pilot study reports the safety, biodistribution, and radiation dosimetry of [{sup 18}F]AV-45 in human subjects. Methods: In vitro autoradiography and fluorescent staining of postmortem brain tissue from patients with Alzheimer's disease (AD) and cognitively healthy subjects were performed to assess the specificity of the tracer. Biodistribution was assessed in three healthy elderly subjects (mean age: 60.0{+-}5.2 years) who underwent 3-h whole-body positron emission tomography (PET)/computed tomographic (CT) scans after a bolus injection of 381.9{+-}13.9 MBq of [{sup 18}F]AV-45. Another six subjects (three AD patients and three healthy controls, mean age: 67.7{+-}13.6 years) underwent brain PET studies. Source organs were delineated on PET/CT. All subjects underwent magnetic resonance imaging (MRI) for obtaining structural information. Results: In vitro autoradiography revealed exquisitely high specific binding of [{sup 18}F]AV-45 to postmortem AD brain sections, but not to the control sections. There were no serious adverse events throughout the study period. The peak uptake of the tracer in the brain was 5.12{+-}0.41% of the injected dose. The highest absorbed organ dose was to the gallbladder wall (184.7{+-}78.6 {mu}Gy/MBq, 4.8 h voiding interval). The effective dose equivalent and effective dose values for [{sup 18}F]AV-45 were 33.8{+-}3.4 {mu}Sv/MBq and 19.3{+-}1.3 {mu}Sv/MBq, respectively. Conclusion: [{sup 18}F]AV-45 binds specifically to A{beta} in vitro, and is a safe PET tracer for studying A{beta} distribution in human brain. The dosimetry is suitable for clinical and research application.

 11. Forenkling av tekniske systemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Førland-Larsen, Arne; Bramslev, Katharina; Halderaker, Ingrid

  De fleste moderne kontorbygg har omfattende tekniske installasjoner. Mange byggeiere opplever at dagens kompliserte tekniske anlegg ikke fungerer som de skal. De ender med å få reklamasjoner, høyt energiforbruk og klager på inneklima. Kan en kraftig forenkling av ventilasjons-, oppvarmings- og...

 12. Employer branding i Statens vegvesen: en studie av hvordan employer branding kan vinkles for å forsterke organisasjonstilknytning

  OpenAIRE

  Sadovic, Una

  2017-01-01

  Masteroppgave - OLA 4090 Organisasjon, ledelse og arbeid. Universitetet i Oslo. Denne oppgaven vil berøre temaet employer branding. Et sterkt employer brand er med på å øke attraktiviteten til en arbeidsplass og medvirker på hvor lenge arbeidstakere blir værende hos en arbeidsgiver. Arbeid med employer branding kan ofte deles inn i to perspektiver, et internt og eksternt. Ifølge Maxwell og Knox (2009) er de fleste forskere opptatt av hva som gjør en organisasjon attraktiv for potensielle a...

 13. SRI-fond i Skandinavia - En studie av lønnsomhet og best-in-class-strategien

  OpenAIRE

  Hofset, Nicolai; Larsen, Sindre Veen

  2015-01-01

  Master i økonomi og administrasjon Denne oppgavens hensikt er å studere forskjeller i lønnsomhet mellom skandinavisk forvaltede SRI-fond og konvensjonelle fond, og effekten av å bruke en best-in-classstrategi basert på ESG-kriteriet ved SRI. Forfatterne fant det hensiktsmessig å dele oppgaven inn i to problemstillinger. Den første problemstillingen omhandler eventuelle forskjeller i SRI-fond og konvensjonelle fond, mens den andre problemstillingen omhandler lønnsomhet ved an...

 14. Læreres opplevelser og meninger knyttet til betydningen av intervensjonen "Stressmestring i skolen" for eget stress : en kvalitativ studie

  OpenAIRE

  Stegegjerde, Bjørnhild

  2012-01-01

  Arbeid er en sentral helsedeterminant, og gode psykososiale forhold på arbeidsplassen ansees å være av stor betydning for individets helse. Stress i arbeidslivet er et betydelig problem for individet, arbeidsplassen og samfunnet. Lærere har gjennom flere studier blitt funnet å være en arbeidsgruppe som opplever mye stress. Denne studien tar utgangspunkt i prosjektet «Stressmestring i skolen», som hadde som mål å lære elever og lærere oppmerksomhetstrening. Oppmerksomhetstrening praktiseres fo...

 15. Insight on AV-45 binding in white and grey matter from histogram analysis: a study on early Alzheimer's disease patients and healthy subjects

  Science.gov (United States)

  Nemmi, Federico; Saint-Aubert, Laure; Adel, Djilali; Salabert, Anne-Sophie; Pariente, Jérémie; Barbeau, Emmanuel; Payoux, Pierre; Péran, Patrice

  2014-01-01

  Purpose AV-45 amyloid biomarker is known to show uptake in white matter in patients with Alzheimer’s disease (AD) but also in healthy population. This binding; thought to be of a non-specific lipophilic nature has not yet been investigated. The aim of this study was to determine the differential pattern of AV-45 binding in healthy and pathological populations in white matter. Methods We recruited 24 patients presenting with AD at early stage and 17 matched, healthy subjects. We used an optimized PET-MRI registration method and an approach based on intensity histogram using several indexes. We compared the results of the intensity histogram analyses with a more canonical approach based on target-to-cerebellum Standard Uptake Value (SUVr) in white and grey matters using MANOVA and discriminant analyses. A cluster analysis on white and grey matter histograms was also performed. Results White matter histogram analysis revealed significant differences between AD and healthy subjects, which were not revealed by SUVr analysis. However, white matter histograms was not decisive to discriminate groups, and indexes based on grey matter only showed better discriminative power than SUVr. The cluster analysis divided our sample in two clusters, showing different uptakes in grey but also in white matter. Conclusion These results demonstrate that AV-45 binding in white matter conveys subtle information not detectable using SUVr approach. Although it is not better than standard SUVr to discriminate AD patients from healthy subjects, this information could reveal white matter modifications. PMID:24573658

 16. Outcomes of AV Fistulas and AV Grafts after Interventional Stent-Graft Deployment in Haemodialysis Patients

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schmelter, Christopher, E-mail: christopher.schmelter@klinikum-ingolstadt.de; Raab, Udo, E-mail: udo.raab@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Diagnostic and Interventional Radiology (Germany); Lazarus, Friedrich, E-mail: friedrich.lazarus@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Nephrology (Germany); Ruppert, Volker, E-mail: volker.ruppert@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Vascular Surgery (Germany); Vorwerk, Dierk, E-mail: dierk.vorwerk@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Diagnostic and Interventional Radiology (Germany)

  2015-08-15

  PurposeThe study was designed to assess outcomes of arteriovenous (AV) accesses after interventional stent-graft deployment in haemodialysis patients.Materials and Methods63 haemodialysis patients with 66 AV fistulas and AV grafts were treated by interventional stent-graft deployment from 2006 to 2012 at our hospital. Data of these patients were retrospectively analysed for location of deployed stent-grafts, occurrence and location of (re-)stenosis and (re-)thrombosis. Complex stenosis was the most frequent indication for stent-graft deployment (45.5 %), followed by complications of angioplasty with vessel rupture or dissection (31.8 %).ResultsA high rate of procedural success was achieved (98.5 %). The most frequent location of the deployed stent-graft was the draining vein (66.7 %). Stent-graft deployment was more frequent in AV grafts than in AV fistulas. Primary patency was 45.5 % at 6 month, 31.3 % at 12 month and 19.2 % at 24 month. Primary patency was significantly better for AV fistulas than for AV grafts with deployed stent-grafts. Patency of the deployed stent-graft was much better than overall AV access primary patency with deployed stent-graft. Re-stenosis with thrombosis was the most frequent indication for re-intervention. Most frequent location of re-stenosis was the draining vein (37.1 %), followed by stenosis at the AV access (29.5 %) and the deployed stent-graft (23.5 %).ConclusionRe-stenosis and re-thrombosis remain frequent in AV fistulas and AV grafts in haemodialysis patients despite stent-graft deployment. Re-stenosis of the deployed stent-graft is, only in the minority of the cases, responsible for AV access dysfunction.

 17. En av gutta

  DEFF Research Database (Denmark)

  Neumann, Cecilie Basberg; Rysst, Mari; Bjerck, Mari

  2012-01-01

  Hvilken betydning har kjønn og klær for kvinner som arbeider i mannsdominerte arbeiderklasseyrker? Forfatterne av denne artikkelen finner at kvinnene må nedtone sitt kjønn og sin seksualitet gjennom å dekke til kroppen, i klær laget for menn, for å signalisere at de er på jobb for å arbeide. Hvor...

 18. Summer Student Report - AV Workflow

  CERN Document Server

  Abramson, Jessie

  2014-01-01

  The AV Workflow is web application which allows cern users to publish, update and delete videos from cds. During my summer internship I implemented the backend of the new version of the AV Worklow in python using the django framework.

 19. Att arbeta i restaurangbranschen : En kvalitativ studie om arbetstagares upplevelser av psykosocial arbetsmiljö och stress

  OpenAIRE

  Sauer, Emma

  2016-01-01

  En utgångspunkt för arbetslivet bör vara att skapa en arbetsmiljö som ger individer förutsättningar att ingå, kvarstå och utvecklas i arbetet. Arbetsmiljön är betydande för både individers hälsa och verksamheters utveckling samt förutsättningar för tillväxt. Arbetsplatsen betonas därmed vara en betydande arena för förebyggande insatser. Det är arbetsgivaren som har huvudsakligt ansvar för arbetsmiljön. Ingen arbetstagare ska riskera att skadas eller drabbas av ohälsa i arbetet. Syftet med stu...

 20. Nyexaminerade lärares första tid i yrket : En studie om nyttan av utbilningens teoretiska moment

  OpenAIRE

  Kreuger, Julia; Kylén-Wengman, Karin

  2007-01-01

  Sammanfattning Syftet med vår undersökning var att få syn på vad som utmärkte nyexaminerade lärares beskrivning av vad och hur de använder lärarutbildningen i sin profession, med fokus på de teoretiska momenten. Den dominerande bilden i tidigare forskning är att nyblivna lärare upplever många svårigheter under den första tiden i yrket. I det nya Lärarprogrammet från 2001 fanns en strävan efter att utbildningen skulle bli mer vetenskaplig och akademisk. Vi undersökte om lärare, examinerade frå...

 1. A Study of Subseasonal Predictability of the Atmospheric Circulation Low-frequency Modes based on SL-AV forecasts

  Science.gov (United States)

  Kruglova, Ekaterina; Kulikova, Irina; Khan, Valentina; Tischenko, Vladimir

  2017-04-01

  The subseasonal predictability of low-frequency modes and the atmospheric circulation regimes is investigated based on the using of outputs from global Semi-Lagrangian (SL-AV) model of the Hydrometcentre of Russia and Institute of Numerical Mathematics of Russian Academy of Science. Teleconnection indices (AO, WA, EA, NAO, EU, WP, PNA) are used as the quantitative characteristics of low-frequency variability to identify zonal and meridional flow regimes with focus on control distribution of high impact weather patterns in the Northern Eurasia. The predictability of weekly and monthly averaged indices is estimated by the methods of diagnostic verification of forecast and reanalysis data covering the hindcast period, and also with the use of the recommended WMO quantitative criteria. Characteristics of the low frequency variability have been discussed. Particularly, it is revealed that the meridional flow regimes are reproduced by SL-AV for summer season better comparing to winter period. It is shown that the model's deterministic forecast (ensemble mean) skill at week 1 (days 1-7) is noticeably better than that of climatic forecasts. The decrease of skill scores at week 2 (days 8-14) and week 3( days 15-21) is explained by deficiencies in the modeling system and inaccurate initial conditions. It was noticed the slightly improvement of the skill of model at week 4 (days 22-28), when the condition of atmosphere is more determined by the flow of energy from the outside. The reliability of forecasts of monthly (days 1-30) averaged indices is comparable to that at week 1 (days 1-7). Numerical experiments demonstrated that the forecast accuracy can be improved (thus the limit of practical predictability can be extended) through the using of probabilistic approach based on ensemble forecasts. It is shown that the quality of forecasts of the regimes of circulation like blocking is higher, than that of zonal flow.

 2. Validering av Evolution 220

  OpenAIRE

  Krakeli, Tor-Arne

  2013-01-01

  - Det har blitt kjøpt inn et nytt spektrofotometer (Evolution 220, Thermo Scientific) til BioLab Nofima. I den forbindelsen har det blitt utført en validering som involverer kalibreringsstandarder fra produsenten og en test på normal distribusjon (t-test) på to metoder (Total fosfor, Tryptofan). Denne valideringen fant Evolution 220 til å være et akseptabelt alternativ til det allerede benyttede spektrofotometeret (Helios Beta). På bakgrunn av noen instrumentbegrensninger må de aktuelle an...

 3. Mapping of the image quality in myocardial scintigraphy: A national study; Kartlaeggning av bildkvalitet vid myokardscintigrafi: en nationell studie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ohlson, Maria; Gustafsson, Agnetha (Radiofysikavd., Universitetssjukhuset, Linkoeping (SE)); Gretarsdottir, Jakobina (Diagnostik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Goeteborg (SE)); Olsson, Eva (Fysiologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Linkoeping (SE)); Johansson, Lena (Klinisk Fysiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Goeteborg (SE))

  2008-04-15

  The aim of this study was to make a survey over the physical parameters and how they affect the image quality and the final diagnosis for myocardial perfusion SPECT in Sweden. Another aim was to evaluate the need for standardized acquisition and processing protocols for myocardial perfusion SPECT. All thirty nuclear medicine departments in Sweden that perform myocardial perfusion SPECT participated in the study. A thorax heart phantom was used to simulate two patients. All studies were acquired and processed with the parameters used clinically in each hospital respectively. A quantitative and a qualitative evaluation were performed. At each hospital, the local nuclear medicine physician interpreted the images as if they were true patient images. There are great differences in the acquiring and processing parameters used in myocardial perfusion SPECT studies in Sweden. The image quality varies greatly for the different hospital but was approved for the majority of the hospitals. Images from two hospitals were considered to be too poor to be diagnosed. The interpretations of the local nuclear medicine physicians differ but the majority has reported an adequate diagnosis. One third of the hospitals have reported false positive defects. All steps in the chain from the acquisition to the evaluation of the medicine physician must be performed with high quality. The determinative factors are the noise reduction filter, the orientation of the slices in the heart and the judgement of the local medicine physician. The acquiring and processing parameters proposed by EANM should be used. The hospitals are also recommended to investigate in the time and resources available, in order to educate all staff involved in the evaluation of myocardial studies

 4. Study of flue gas condensing for biofuel fired heat and power plants; Studie av roekgaskondensering foer biobraensleeldade kraftvaermeanlaeggningar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Axby, Fredrik; Gustafsson, J O; Nystroem, Johan; Johansson, Kent

  2000-11-01

  This report considers questions regarding flue gas condensing plants connected to bio-fuelled heat and power plants. The report consists of two parts, one where nine existing plants are described regarding technical issues and regarding the experience from the different plants. Part two is a theoretical study where heat balance calculations are made to show the technical and economical performance in different plant configurations and operating conditions. Initially the different parts in the flue gas condensing plant are described. Tube, plate and scrubber condensers are described briefly. The different types of humidifiers are also described, rotor, cross-stream plate heat exchanger and scrubber. Nine flue gas-condensing plants have been visited. The plants where chosen considering it should be bio-fuel fired plant primarily heat and power plants. Furthermore we tried to get a good dissemination considering plant configuration, supplier, geographical position, operating situation and plant size. The description of the different plants focuses on the flue gas condenser and the belonging components. The fuel, flue gas and condensate composition is described as well as which materials are used in the different parts of the plant. The experience from operating the plants and the reasons of why they decided to chose the actual condenser supplier are reported.

 5. Bristande samsyn i lärares definition av hot och våld : En kvalitativ studie om förekomst av hot och våld mot lärare på högstadieskolor.

  OpenAIRE

  Eklund, Anton; Johansson, Tommy

  2017-01-01

  Denna kvalitativa studie syftar till att studera förekomsten av hot och våld mot lärare på högstadieskolor, hur man på de undersökta skolorna arbetar med att minimera förekomsten av hot och våld samt hur lärare definierar sin syn på vad som kan vara hot och våld från föräldrar och elever. Studien är baserad på ett riktat bekvämlighetsurval där skyddsombud på högstadieskolor i den undersökta kommunen valdes ut. I samband med analysen av studiens resultat har Lintons rollteori använts för att s...

 6. Insight on AV-45 binding in white and grey matter from histogram analysis: a study on early Alzheimer's disease patients and healthy subjects

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nemmi, Federico; Saint-Aubert, Laure; Peran, Patrice; Adel, Djilali; Salabert, Anne-Sophie; Payoux, Pierre; Pariente, Jeremie; Barbeau, Emmanuel J.

  2014-01-01

  AV-45 amyloid biomarker is known to show uptake in white matter in patients with Alzheimer's disease (AD), but also in the healthy population. This binding, thought to be of a non-specific lipophilic nature, has not yet been investigated. The aim of this study was to determine the differential pattern of AV-45 binding in white matter in healthy and pathological populations. We recruited 24 patients presenting with AD at an early stage and 17 matched, healthy subjects. We used an optimized positron emission tomography-magnetic resonance imaging (PET-MRI) registration method and an approach based on an intensity histogram using several indices. We compared the results of the intensity histogram analyses with a more canonical approach based on target-to-cerebellum Standard Uptake Value (SUVr) in white and grey matter using MANOVA and discriminant analyses. A cluster analysis on white and grey matter histograms was also performed. White matter histogram analysis revealed significant differences between AD and healthy subjects, which were not revealed by SUVr analysis. However, white matter histograms were not decisive to discriminate groups, and indices based on grey matter only showed better discriminative power than SUVr. The cluster analysis divided our sample into two clusters, showing different uptakes in grey, but also in white matter. These results demonstrate that AV-45 binding in white matter conveys subtle information not detectable using the SUVr approach. Although it is not more efficient than standard SUVr in discriminating AD patients from healthy subjects, this information could reveal white matter modifications. (orig.)

 7. Insight on AV-45 binding in white and grey matter from histogram analysis: a study on early Alzheimer's disease patients and healthy subjects

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nemmi, Federico; Saint-Aubert, Laure; Peran, Patrice [Inserm, Imagerie Cerebrale et Handicaps Neurologiques UMR 825, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse (France); Universite de Toulouse, UPS, Imagerie Cerebrale et Handicaps Neurologiques UMR 825, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Toulouse (France); Adel, Djilali; Salabert, Anne-Sophie; Payoux, Pierre [Inserm, Imagerie Cerebrale et Handicaps Neurologiques UMR 825, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse (France); Universite de Toulouse, UPS, Imagerie Cerebrale et Handicaps Neurologiques UMR 825, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Toulouse (France); Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Service de Medecine Nucleaire, Pole Imagerie, Toulouse (France); Pariente, Jeremie [Inserm, Imagerie Cerebrale et Handicaps Neurologiques UMR 825, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse (France); Universite de Toulouse, UPS, Imagerie Cerebrale et Handicaps Neurologiques UMR 825, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Toulouse (France); Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Service de Neurologie, Pole Neurosciences, Toulouse (France); Barbeau, Emmanuel J. [Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Service de Neurologie, Pole Neurosciences, Toulouse (France); Universite de Toulouse, UPS, Centre de Recherche Cerveau et Cognition, CNRS, CerCo, Toulouse (France)

  2014-07-15

  AV-45 amyloid biomarker is known to show uptake in white matter in patients with Alzheimer's disease (AD), but also in the healthy population. This binding, thought to be of a non-specific lipophilic nature, has not yet been investigated. The aim of this study was to determine the differential pattern of AV-45 binding in white matter in healthy and pathological populations. We recruited 24 patients presenting with AD at an early stage and 17 matched, healthy subjects. We used an optimized positron emission tomography-magnetic resonance imaging (PET-MRI) registration method and an approach based on an intensity histogram using several indices. We compared the results of the intensity histogram analyses with a more canonical approach based on target-to-cerebellum Standard Uptake Value (SUVr) in white and grey matter using MANOVA and discriminant analyses. A cluster analysis on white and grey matter histograms was also performed. White matter histogram analysis revealed significant differences between AD and healthy subjects, which were not revealed by SUVr analysis. However, white matter histograms were not decisive to discriminate groups, and indices based on grey matter only showed better discriminative power than SUVr. The cluster analysis divided our sample into two clusters, showing different uptakes in grey, but also in white matter. These results demonstrate that AV-45 binding in white matter conveys subtle information not detectable using the SUVr approach. Although it is not more efficient than standard SUVr in discriminating AD patients from healthy subjects, this information could reveal white matter modifications. (orig.)

 8. Læring av erfaring?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ramvi, Ellen

  Hva skal til for å lære av erfaring? Denne avhandlingen er en empirisk baseret undersøkelse av ungdosmskolelæreres muligheter og betingelser for å "lære av erfaring" i den særlige betydning av begrepet  W. Bion gir i sin psykoanalytiske teori. Undersøgelsen baserer seg på et feltarbeid som strekker...... seg over ett skoleår. Datamaterialet ble samlet inn via observerasjoner og mer eller mindre strukturerte samtaler med lærere ved to forskellige norske ungdsomsskoler. Analysen av materialet foregår i to trinn: først en fenomenologisk analyse, tett på lærernes egne beskrivelser og refleksjoner av...... lærerarbeidet, dets udfordringer og vanskeligheter, og deretter en psykoanalytisk perspektivering av de fenomenologiske analyseresultatene. Analysen viser en almindelig lærerhverdag og en skoleorganisation, hvor lærernes "læring av erfaring" i stor utstrekning blokkeres i et vekselspill mellem lærernes flukt...

 9. Förvaltningen av en bostadsrättsförening : –en studie med utgångspunkt från medlemmarnas ekonomiska intresse

  OpenAIRE

  Forsén, Rikard; Andersson, Rickard

  2009-01-01

  Bakgrund:  Bostadsrätten  utgör  en  alltmer  attraktiv  boendeform  och  dess  främsta  syfte  är  att tillgodose dess medlemmar med ett prisvärt boende. Månadsavgifterna från bostadsrättsförenings medlemmar bidrar  till att alla kostnader  täcks upp och därmed är boendekostnaden beroende av hur bostadsrättsföreningens kostnader hanteras. Denna studie undersöker hur verksamheten  i en bostadsrättsförening är förenlig med att verka för medlemmarnas bästa ekonomiska intresse.   Syfte: Syftet m...

 10. Konflikten mellan arbetsliv och familjeliv : En kvalitativ studie om småbarnsföräldrars upplevelser av psykisk hälsa och balans i tillvaron

  OpenAIRE

  Ahlzén, Amanda

  2015-01-01

  Dagens arbetsliv ställer helt andra krav på individen än förr. På arbetsmarknaden krävs flexibilitet och eget ansvar, där individen förväntas kunna arbeta när som helst och var som helst. Dessa faktorer har bidragit till en obalans mellan arbetsliv och familjeliv som kan orsaka olika former av ohälsa. Syftet med denna studie är att undersöka hur småbarnsföräldrar upplever sin psykiska hälsa i relation till balansen mellan arbetsliv och familjeliv. Studien bygger på en kvalitativ metod och dat...

 11. Mödrars upplevelser av att drabbas av postpartumdepression

  OpenAIRE

  Wallin, Rebecca; Pitkämäki, Kia

  2016-01-01

  Bakgrund: Postpartumdepression (PPD) drabbar mellan 8-15% av alla kvinnor som föder barn och innebär stora påfrestningar för både modern, partnern och spädbarnet. Utvecklandet av PPD har multifaktoriella orsaker som tidigare psykiatrisk sjukdom, dåligt parförhållande och brist på socialt stöd. Syfte: Studiens syfte var att undersöka kvinnors upplevelser av postpartumdepression. Metod: Studien är en litteraturöversikt där vetenskapliga artiklar motsvarande studiens syfte granskades. Samtliga a...

 12. Integrering eller dynamisk segregering? En studie av etnisk norske elevers respons på økt minoritetsandel ved videregående skoler i Østfold

  OpenAIRE

  Ødegård, Martine

  2015-01-01

  Andelen av Norges befolkning med innvandrerbakgrunn har de siste årene økt kraftig. Det er forventet en fortsatt økning i årene som kommer (Tønnesen, Cappelen & Skjerpen, 2014). Økningen i innvandrerbefolkningen de siste årene har gjort at fokus på integrering av innvandrere i det norske samfunnet har blitt viktigere. For de unge innvandrerne som kommer til Norge i ungdomsårene vil også videregående skole spille en viktig rolle i integreringen. Møtet med videregående skole er av betydning for...

 13. Verdsettelse av Bremnes Seashore AS

  OpenAIRE

  Selle, Simon Flatebø

  2017-01-01

  Siden etablering i 1946 har Bremnes Seashore AS ønsket å levere verdens beste lakseprodukt. Det startet i det små med pigghå og regnbueørret før det i 1970 ble satset på det vi i dag kjenner som kommersiell lakseoppdrett. Bremnes beskrives av Innovasjon Norge som bransjerevolusjonær. Spesielt viktig var deres utvikling og implementering av pre-rigor foredling som i dag utgjør standarden for ethvert moderne fiskeslakteri. I nyere tid ønsker de å gjøre det igjen med utvikling av ...

 14. Lokalisering av arbeidsplasser og boliger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Næss, Petter

  2011-01-01

  En miljømessig effektiv lokalisering av arbeidsplasser og boliger sikter mot å begrense - og helst redusere - biltrafikk og miljøproblemer knyttet til bytransport, sammenliknet med alternative lokaliseringer. En effektiv transportmessig lokalisering kan også bidra til å redusere tap av verdifulle...... arealer (f eks jordbruksareal eller natur- og friluftsområder) utenfor dagens tettstedsgrense. Tiltaket må samtidig utformes slik at en kan bevare viktige bomiljøkvaliteter og så mye som mulig av de grønne arealene innenfor tettbebyggelsen....

 15. Open absorption heat pump for waste heat utilization in the forest industry. A study of technical and economic potential; Oeppen absorptionsvaermepump foer uppgradering av spillvaerme fraan skogsindustrin. Studie av teknisk och ekonomisk potential

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Westermark, Mats; Vidlund, Anna

  2006-02-15

  Waste heat from the forest industry is mainly humid air or humid flue gases with somewhat too low dew point for direct use as district heating or for other qualified purposes. Upgrading of the temperature by heat pumps is thus often necessary for the full use of the waste heat. This study evaluates an open absorption heat, based on hygroscopic condensation. The hygroscopic condenser has the potential to replace mechanical heat pumps or conventional absorption heat pumps (based on lithium bromide) for the upgrading of heat from humid gases. The goal for the project is to evaluate technology and potential for an open absorption heat pump for heat recovery from humid gases in the forest industry. In an open heat pump the humid gas is brought in direct contact with the hygroscopic liquid (whereas a conventional heat pump uses an intermediate circuit with evaporation of water in the evaporator). The direct contact makes it possible to recover the heat at a higher temperature than the dew point of the humid gas without the use of evaporator. The target group for the study is the forest industry and its suppliers of technology and knowledge. The study has been carried out in cooperation with representatives from the forest industry and from suppliers of equipment. The study shows that the forest industry has good potential to upgrade waste heat from humid air to district heating. The waste heat can be extracted from various humid gases such as exit air from paper machines, wood driers, green liquid quenchers and flue gases from soda boilers, mesa kilns, bark-fired boilers and gas engines. Hygroscopic condensation is considered to give economic and environmental advantages compared to conventional absorption heat pumps due to much less consumption of driving heat. An interesting special case is the regeneration of the hygroscopic medium by direct contact with hot flue gases and for this application a patent application has been filed. Upgrading of waste heat to process

 16. Development of the SKI Handbook for reviewing PSA after the review of the of a PSA level 2 study; Utveckling av SKIs Tillsynshandbok foer PSA utifraan granskningen av en PSA Nivaa-2 studie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lindholm, Ilona; Sairanen, Risto [VTT Processes, Helsinki (Finland)

  2003-02-01

  A review of the Oskarshamn 2 Level 2 PSA has been conducted by VTT Processes. One objective of the review was validation and development of Tillsynshandbok PSA applying it to Oskarshamn 2 PSA Level 2 study. The review was based on the PSA Level 2 documentation: the main report, the supporting reports on containment success criteria and release calculations with the MAAP4 code, and five phenomenological reports for selected specific questions. The main result of the phenomenological analyses is that none of the phenomena considered contributes to the conditional failure probability of the Oskarshamn 2 containment in severe accidents. The project was conducted as a set of separate studies and the project quality assurance has also focused on one part at the time. As such, the quality assurance is adequate. A high level QA ensuring that all separate studies and analysis steps use same assumptions seems to be missing. Results from the phenomenology reports are not always transferred to accident analyses and vice versa. There is no specific discussion of uncertainty or sensitivity analyses. In general, the number of sensitivity analyses could be larger. Such should have been provided for sequences or phenomena that could result in early or unmitigated release. Examples are pressure vessel failure at high pressure, the effect of larger hydrogen production, and the key assumptions used for steam explosion and direct containment heating. Suggestions for additional sensitivity studies have been given in discussion of phenomenological reports. The project documentation is generally good. Missing information is usually associated with transfer of results from one study to another. It can be assumed that the information exists also in this cases but has not been documented in the reports above. Documentation of the containment event trees and the assumptions used for them could be more detailed, maybe similar to the approach used in the Appendix of this report. More effort

 17. Northern gas fields and NGH technology. A feasibility study to develop natural gas hydrate technology for the international gas markets; Nordlige gassfelt and NGH-teknologi. En studie av muligheter for utvikling av naturgasshydratteknologi for det internasjonale gassmarked

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ramsland, Trond Ragnvald; Loy, Erik F.; Doesen, Sturle

  1997-12-31

  Two natural gas fields have been studied for three different technological solutions using two different economic theories. The aim was to examine whether a new technology for transporting natural gas, Natural Gas Hydrates (NGH), can compete with the existing technologies pipeline and Liquefied Natural Gas (LNG). Natural gas can rarely be used immediately after production and the supply systems can be divided into four interrelated parts: 1) Exploration. 2) Development and production. 3) Transportation. 4) Distribution. The emphasis in the study is on production costs and transportation. Exploration is assumed carried out and thus viewed sunk cost. Distribution from landing point to consumers is not part of the study. Production can take place either onshore or offshore, the natural gas can be transported to the market either by pipeline or ship and the costs are becoming more important as the distance from the fields to the markets increase. Natural gas projects have long lead times and large capital requirements. New supplies will materialise then if there is confidence that demand for the gas exists at a profitable price. Therefore natural gas is generally sold on long term contracts. The conclusions are that economies of scale exist and that pipeline is the superior technology for high volumes but cannot compete for smaller volumes where the LNG technology has been the best alternative. However, the report concludes that the NGH can compete fully. The distance to the market where the natural gas is to be transported is crucial for choice of transportation mode. The shipping modes are superior for long transportation distances. NGH is superior to LNG also with regards to distance. Despite that the two economic models used for the evaluation have provided very different absolute project values, they have provided the same conclusions about the ranking of the different technologies. It is clear then that if NGH technology is developed further into a reliable and

 18. E-shop 'til you drop : En studie över e-handlares anpassning av den fysiska köpprocessen till ett virtuellt sammanhang

  OpenAIRE

  Alcazar, Alexander; Kastås, Sandra

  2011-01-01

  Denna magisteruppsats behandlar e-handlares anpassning av en fysisk köpprocess till en virtuell. Med detta syftar vi mer specifikt på e-handlare av modekläder som i högre grad är beroende av en fysisk köpprocess. Vår frågeställning var således: Hur gör e-handlare inom klädbranschen för att anpassa den fysiska köpprocessen till ett virtuellt sammanhang? För att undersöka detta använde vi oss av Overbys artikel "Process Virtualization Theory and the Impact of Information Technology" från 2008 d...

 19. Biofuel Drying - Literature Study and Definitions, Concepts and Terms; Torkning av biobraensle - litteraturstudie samt definitioner, begrepp och termer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sanati, Mehri; Faghihi, Mostafa

  2001-09-01

  The report contains one section with definitions and explications of terms in the field of drying of biofuels. The second section presents, in english, the result of a literature study in the same subject, based on 90 literature references.

 20. Motorsystem : Roderstyrning av autonom segelrobot

  OpenAIRE

  Frank, Morgan

  2017-01-01

  Examensarbetet har gjorts på begäran av ÅSR (Åland Sailing Robots) genom Anna Friebe. Syftet med arbetet är att skapa energisnålt motorsystem för styrning av vindflöjeln och roder till 4 meter lång segelrobot som ägs av ÅSR. Ett exemplar av den styranordningen som jag anser kommer att fungera bäst för en robotsegelbåt har konstruerats och kopplats upp på testbänk där jag sedan har lämnat över arbetet för programmering. I detta arbete har jag undersökt motorer, givare, motorstyrni...

 1. Effektivisering av arbetet med rumsbeskrivningar

  OpenAIRE

  Enström, Magnus

  2016-01-01

  För att ta byggbranschen till nästa steg i utvecklingen är BIM det naturliga steget. Iteorin tycks många av lösningarna som medföljer implementationen av BIM varaenkla att förstå och skapa, i praktiken ligger dock de tekniska lösningarna långt ifrånen full implementation i branschen. I arbetet med olika typer av beskrivningar inomett byggprojekt har utvecklingen med hjälp av BIM stått still länge. Då det inte finnsnågot vedertaget sätt att utnyttja en BIM-modells information för att fylla oli...

 2. Astrometry VLBI in Space (AVS

  Science.gov (United States)

  Altunin, V.; Alekseev, V.; Akim, E.; Eubanks, M.; Kingham, K.; Treuhaft, R.; Sukhanov, K.

  1995-01-01

  A proposed new space radio astronomy mission for astrometry is described. The Astrometry VLBI (very long baseline) in Space (AVS) nominal mission includes two identical spacecraft, each with a 4-m antenna sending data to a 70-m ground station. The goals of AVS are improving astrometry accuracy to the microarcsecond level and improving the accuracy of the transformation between the inertial radio and optical coordinate reference frames.

 3. Environmental effects of the use of polymers in the biogas industry - Pre study; Miljoeeffekter av polymerer inom biogasbranschen - Foerstudie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Henriksson, Gunilla; del Pilar Castillo, Maria; Jakubowicz, Ignacy; Enocksson, Haakan; Ascue Contreras, Johnny; Lundgren, Per; Engstroem, Thomas

  2011-07-01

  Avfall Sverige - Swedish Waste Management's Steering Group for certification of digestate [1] got an inquiry from the biogas industry if the use of polymers as additive in the biogas process is allowed. A requirement according to the certification system is that any additive used must be free from negative effects on the digestate or the soil quality. This study is initiated because of the limited knowledge of how the use of polymers affects the environment. The study is intended to be used as a basis for a decision by the Steering Group concerning the use of polymers in digestate and for an approval by the agri-food industry. The purpose of this study is to gather basic knowledge on the polymers used in dewatering and to identify polymer candidates and analytical methods for further studies of degradation, accumulation and toxicity. The project is limited to include a literature review, a survey concerning the use of polymers at biogas and sewage treatment plants, an impact analysis and a compilation of relevant laws and directives through contacts with authorities. No laboratory or field tests are included in this study. Sewage treatment plants (STPs) were included in the survey as they have been using polymers for dewatering of sewage sludge for many years and therefore should have substantial knowledge about polymers and their environmental effects. According to the literature, the side chains of polyacrylamide (PAM) can be degraded both aerobically and anaerobically. However, the polymer backbone degrades slowly or not at all in the environment, possibly leading to accumulation. Reported effects of PAM on the biogas process are conflicting, showing both inhibitory effects and no effects on the biogas process. Knowledge about the environmental impacts to be expected from spreading polymer amended bio-manure or sewage sludge is limited. The authorities have not handled the issue before and have no further information. Polymer amended sewage sludge has been

 4. Treatment of peat bogs harvested by deep digging technique. A lterature study; Efterbehandling av torvtaekter utbrutna med djupbrytningsteknik; En litteraturstudie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hoernsten, L [Swedish Univ. of Agricultural Sciences, Umeaa (Sweden). Dept. of Forest Ecology

  1992-06-01

  The aim of this study is to describe how peat bogs harvested by deep digging technique can be treated after harvesting has come to an end. The study points out treatment methods, how the treatments are carried out and to indicate the most appropriate method of harvest for optimum results. Costs and benefits are calculated for the methods involving cultivation. The knowledge gained from traditional peat harvesting technique indicate forestry, energy wood production and establishment of ponds as possible alternatives. Energy grass cultivation and establishments of game parks have not been tested. but are assumed to be viable on suitable sites. Establishment of duck ponds are also possible, even though conditions for these are better on firm ground. In this study spruce is estimated to produce 200 cubic meters during 105 year whilst pine produces 300 cubic meters. Calculations for pine and spruce estimate costs of respectively 17000 and 18000 SEK per hectare after 105 years. Energy wood production is estimated to be 11.6 tons dry matter per hectare and year which gives a net cost of 19000 SEK per hectare. Similarly energy grass cultivation results in an average annual harvest of 6.5 ton dry matter and a cost of 59000 SEK per hectare. If the results are applied to three specific cases, then forest cultivation and establishment of ponds are possible in all cases. Neither energy wood nor energy grass are appropriate in any of the three regions. At the particular site for this study all methods mentioned are possible. Depending on whether draining leads to a high or low water table, the most appropriate course would be the establishment of a pond respectively a game park of forest cultivation. (59 refs., 12 tabs., 4 figs.).

 5. Köpbeteende på mogna konsumentmarknader : – En studie av generationerna Y samt 55 plus

  OpenAIRE

  Broman, Emelie; Schiller, Niclas

  2008-01-01

  A segmented market, according to traditional methods, appears increasingly difficult in mature consumer markets. A common explanation is that the mature markets are often characterised by over-supply which results in a great variety of choices for the consumer. Furthermore, the consumer of today has a more complex and flexible purchase behaviour which is difficult to catch. This makes consumer segmentation difficult. International studies indicate that dividing consumers into generation cohor...

 6. Forståelse av åndelighet og åndelig omsorg for gamle mennesker – en hermeneutisk studie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Linda Rykkje

  2016-06-01

  Full Text Available Understanding spirituality and spiritual care for older people – a hermeneutical study In old age, spirituality and existential issues may become salient. The study aim is an understanding of older peoples’ perception of spirituality and spiritual care in a Norwegian context. Gadamer hermeneutics is the guiding methodology. 30 interviews were conducted with 17 participants between 74-96 years, six self-reliant, five with homecare, and six nursing home residents. The findings present understanding of spirituality, soul and spirit, the meaningful in life, inner peace, care from family in old age, and spiritual care. The study discusses spirituality as a force that contributes to wholeness and health, especially by the experience of “inner calm and peace”. That which may contribute to inner peace is love for fellow human beings and being with others, religion and nature, together with meaningful activities and feeling “alive”. Spiritual care involves “to care about” the whole person through compassionate care, presence, listening, touch and facilitating socializing and activities.

 7. Review study 1995. Localization of the repository for spent nuclear fuel; Oeversiktsstudie 95. Lokalisering av djupfoervar foer anvaent kaernbraensle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1995-10-01

  This report gives an overview of the studies performed by SKB pertinent to selection of a site for the Swedish repository for spent nuclear fuels, and is written for both experts in the various fields involved, decision-makers and the interested general public. The review can not comprise all detailed factors necessary for deciding the localization, but deals mainly with conditions on the land surface and can point out areas which are not well suited or less interesting as a site. It also treats several scientific, technical and social bases in different parts of the country. 120 refs, 53 figs.

 8. Wes Andersons färgstarka värld : En studie av färg i film

  OpenAIRE

  Hallenquist, Peter

  2009-01-01

    Abstract The focus of this essay is the american director Wes Anderson and the use of colour in his films. I also put some focus on colour as a neglected element in film studies, and what has caused this neglect. In my own research, I have analysed three of Anderson's films: Bottle Rocket (1996), The Royal Tenenbaums (2001) and The Darjeeling Limited (2007). To get a broad sense of a films use of colour, I have investigated the colour scheme, the colours of the costumes, as well as colour p...

 9. Säg något intressant! : En kvalitativ studie av marknadskommunikation på Facebook

  OpenAIRE

  Johansson, Elin; Johansson, Hanna; Nilsson, Camilla

  2011-01-01

  ABSTRACT Elin Johansson, Hanna Johansson, Camilla Nilsson Say something interesting! A qualitative study of marketing communication on Facebook                               Pages: 36 With the emergence of social media, new ways has been created for companies to reach out to its audience. From being dependent on journalists to provide information, companies today have the ability to self-publish information in the open media channels. The use of social media should not replace traditional mar...

 10. Environmental impacts of wind power. Case study of wind turbines in living environment; Vindkraftens Miljoepaaverkan. Fallstudie av vindkraftverk i boendemiljoe

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Widing, Angelica; Britse, Gunilla; Wizelius, Tore [Gotland Univ., Visby (Sweden). Windpower information centre

  2006-06-15

  The aim of this project has been to get more knowledge about the impact of noise, shadows and on the view of the landscape from wind turbines. Further to be able to increase the reliability and relevance of the methods used to calculate and evaluate nuisances from wind turbines in applications for wind power development. We have also tried to find other factors that can play a role for the evaluation of wind turbines, if they will be considered as a nuisance or not. The research has focused on a critical review of the methods and regulations that are used in Sweden and other countries, and case studies to find out how people living neighbors with wind turbines will be affected by noise, rotating shadows, visual intrusion and other factors. This report includes the case studies of wind turbine areas at Gotland. Three different areas on the island Gotland in the Baltic Sea, with wind turbines in the close neighborhood, were chosen for case studies: Naer, Klintehamn, Naesudden. In these places only persons who live close to wind turbines have been interviewed; in Nar all who live within 1100 meters from two large wind turbines, in Klintehamn a sample of those who live ESE of the turbines and get shadow flicker from them during sunset, and on Naesudden those households that live in the middle of a large wind farm with 81 turbines. In total 94 persons in 69 households have been interviewed. The acceptance of wind power among people living as close neighbors is quite high. However, the nuisance and annoyance can be reduced further, if the recommended values for noise immission etc are applied correctly. To do that the ability of project developers and authorities that grant permissions to evaluate the calculated immission has to be raised, since specialist competence and experience is necessary to do predictions of actual immission from the models used for calculations. The recommended minimum distances between wind turbines and houses that some communities have

 11. Fra behandling til recovery. En review-studie av forskning på dagsentra for mennesker med psykiske lidelser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carl Christian Bachke

  2017-10-01

  Full Text Available This study reviews research publications topically related to day centres for people with mental health problems. The purposes are to give a general overview of the evidence-based knowledge in the field, to detect gaps of knowledge, and to throw light on the following research questions: (1 Which ideologies about day centres may be revealed in Scandinavian- and English-speaking research on day centres for people with mental health problems; and (2 What significance do the day centres have for the users? Both questions are answered by examining 34 research publications, printed in either Scandinavian or English languages during the period 1962-2015. An integrative literature review was used as method. The topical knowledge revealed is categorized under two headings: (a the day centres’ organization, and (b their materiality and internal life. The results and the discussion show that the day centres in the 1960s started out as arenas based on treatment ideology, dominated by psychiatric, medical knowledge. Slowly and gradually the ideology changed towards recovery approaches. However, this change in ideology does not mean that the day centres have succeeded in implementing the idea of integrating the users in the general society.

 12. I nöd och lust : En praktisk studie om hållbara bröllopssminkningar inspirerat av årstidernas färger

  OpenAIRE

  Guldbrand, Ida

  2016-01-01

  Syftet med detta arbete är att beskriva med vilka sminktekniker och produkter man får till hållbara bröllopssminkningar inspirerade av årstidernas färger, för att visa hur färger, tekniker och produkter anpassas i bröllopssminkningar. Detta för att visa de egna kunskaperna inom området och för att kunna inspirera blivande brudar. Arbetet kommer även vara till nytta för estenomer, branschmänniskor och andra människor som är intresserade av området då de också kan inspireras av arbetet. So...

 13. Hva påvirker krangling og slåssing i drikkesituasjoner? En sammenlignende studie av Oslos generelle befolkning og kafégjester i Oslo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bente Træen

  2009-10-01

  Full Text Available  sAMMENDRAGFormålet med denne studien er, med utgangspunkt i to ulike materialer, å beskrive negative konsekvenser av egetalkoholbruk. Hva predikerer at urbane mennesker angrer på noe de har sagt eller gjort, kommer opp i krangel ellerhavner i slåsskamp under alkoholpåvirkning, og er det forskjeller i så henseende mellom de som er mye og liteeksponert for andre mennesker når de drikker? I det såkalte kafégjestmaterialet ble data innhentet ved hjelp avspørreskjemaer besvart av 1053 gjester på 41 offentlige skjenkesteder i Oslo. I tillegg er det benyttet data fra etrepresentativt utvalg av 297 personer i Oslo (Osloutvalget. Resultatene viste at andelen som rapporterte negativeerfaringer i samband med eget alkoholbruk var høyere i kafégjestmaterialet enn i Osloutvalget. I beggematerialene rapporterte yngre respondenter oftere enn eldre at de hadde angret på noe de hadde sagt eller gjort,kranglet med noen og kommet opp i slagsmål. Å angre på noe sagt eller gjort hadde ingen sammenheng medantallet timer tilbrakt ukentlig på kaféer i materialene. Blant kafégjestene, men ikke blant Oslofolk generelt, haddeantall timer tilbrakt ukentlig på kaféer sammenheng med å ha kranglet og å ha slåss med noen i en drikkesituasjon.Å havne i slåsskamp eller håndgripeligheter hadde sammenheng med antallet timer tilbrakt ukentlig på kaféer ibegge materialene. Korrelasjonen mellom antall dager med hardere drikkeepisoder på kafé, og antall timerukentlig på kafé, var sterk både i Osloutvalget og i kafégjestmaterialet. Det er sannsynlig at det er harderedrikking på utesteder som er avgjørende for å krangle eller slåss med noen i beruset tilstand, og ikke det åtilbringe tid på utesteder per se. Dette tyder på at større offentlig innsats for å kontrollere at de bestemmelsenesom gjelder for offentlig skjenking av alkohol overholdes, kan redusere voldsnivået på skjenkestedene.Træen B. What influences quarrelling and fighting in

 14. Kan ekologisk och ekonomisk hållbarhet kombineras? : En studie av en neoklassisk jämviktsmodell och dess relation till hållbarhet

  OpenAIRE

  Pettersson, David

  2015-01-01

  Bakgrunden till examensarbetet är att aktiviteter kopplat till den globala ekonomin samt tillväxt av denna har skapat en situation som i dagsläget inte uppfyller den ekologiska dimensionen av hållbarhet. Lösningar för att minska den miljöpåverkan som sker idag samtidigt som ekonomisk tillväxt sker har kritiserats och istället föreslås ekonomier med låg eller ingen tillväxt. Med bakgrund till detta har forskningsprojektet Bortom BNP-tillväxt startat och examensarbetet genomförs hos ekonomiska ...

 15. Klubbhusverksamheten - Betydelse av dagligt arbete

  OpenAIRE

  Niskanen, Karolina

  2011-01-01

  Syftet med undersökningen är att beskriva klubbhusmedlemmarnas uppfattning om det dagliga arbetet och dess betydelse för välmående i vardagen. Undersökningen utfördes i form av kvalitativa intervjuer med fem medlemmar av klubbhuset Pelaren i Mariehamn. Forskningsfrågorna som skulle besvaras var hur klubbhusmedlemmarna uppfattar arbete, vad arbete har för betydelse för deras hälsa, vilka aktiviteter de upplever som betydelsefulla i klubbhusverksamheten samt vad i klubbhusmiljön som stöder dem ...

 16. Simulering av muskelaktivitet vid pedalbromsning

  OpenAIRE

  Ejdepalm, Erik; Westerdahl, Walter

  2009-01-01

  En muskeloskeletal kroppsmodell har undersökts med avseende på maximal muskelbelastning genom biomekanisk simulering i programmet AnyBody. En kroppsmodell har låtits interagera med ett reglage i form av en bromspedal från en Saab 9-3 och muskelbelastningen till följd av att pedalen trampas ned har minimerats. De parametrar hos pedalen som har varierats är initialvinkeln och returfjäderns fjäderkonstant. Den sits på vilken kroppsmodellen sitter har flyttats vertikalt och horisontellt i förhåll...

 17. AVS-1357 inhibits melanogenesis via prolonged ERK activation.

  Science.gov (United States)

  Kim, Dong-Seok; Lee, Hyun-Kyung; Park, Seo-Hyoung; Chae, Chong Hak; Park, Kyoung-Chan

  2009-08-01

  In this study, we demonstrated that a derivative of imidazole, AVS-1357, is a novel skin-whitening compound. AVS-1357 was found to significantly inhibit melanin production in a dose-dependent manner; however, it did not directly inhibit tyrosinase. Furthermore, we found that AVS-1357 induced prolonged activation of extracellular signal-regulated kinase (ERK) and Akt, while it downregulated microphthalmia-associated transcription factor (MITF) and tyrosinase. It has been reported that the activation of ERK and/or Akt is involved in melanogenesis. Therefore, we examined the effects of AVS-1357 on melanogenesis in the absence or presence of PD98059 (a specific inhibitor of the ERK pathway) and/or LY294002 (a specific inhibitor of the Akt pathway). PD98059 dramatically increased melanogenesis, whereas LY294002 had no effect. Furthermore, PD98059 attenuated AVS-1357 induced ERK activation, as well as the downregulation of MITF and tyrosinase. These findings suggest that the effects of AVS-1357 occur via downregulation of MITF and tyrosinase, which is caused by AVS-1357-induced prolonged ERK activation. Taken together, our results indicate that AVS-1357 has the potential as a new skin whitening agent.

 18. Forskere i norske avisers dekning av skole

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emilia Andersson-Bakken

  2015-10-01

  Full Text Available Skolen er stadig i medienes søkelys, og i denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan forskere bidrar med sine fagkunnskaper i skoledebatten i mediene. Den problemstillingen vi ønsker å besvare, er: Hvilken rolle har forskere i norske avisers dekning av skole? For å svare på dette har vi gjort en analyse av samtlige artikler om skole i VG, Bergens Tidende og Aftenposten i 2013. Resultatene viser at det forekommer en navngitt forsker i ca. 12 % av avisenes artikler om skole (209 av 1712 artikler. Det er imidlertid forskjell mellom avisene, og i VG opptrer det forskere i ca. 24 % av artiklene om skole, mens andelen både i Aftenposten og BT er ca. 11 %. Undersøkelsen viser videre at det er mange forskere som får mulighet til å uttale seg om skole i disse tre avisene, men det store flertallet av disse uttaler seg kun én gang. Vi fant også at forskere ofte uttaler seg om rammene for skolens undervisningsvirksomhet, og sjelden om det som foregår i klasserommene. Resultatene av vår empiriske undersøkelse stemmer i stor grad overens med hovedtendensene i tidligere studier av forskere i media, noe som indikerer at forskernes rolle i norske avisers skoledekning ikke skiller seg markant ut fra den rollen forskere har i media generelt. Våre resultater peker imidlertid på én viktig forskjell: Forskere ser ut til å være uvanlig godt synlige i norske avisers dekning av skole.Nøkkelord: skoleforskning, media, forskningsformidlingAbstractSchool is a frequently debated topic in the media, and this article investigates how researchers contribute with their knowledge in this media debate. The research question is: What characterizes researcher participation in Norwegian newspaper coverage of school? To answer this question we have analyzed all articles about school in the Norwegian newspapers VG, Bergens Tidende and Aftenposten during 2013. The results show that there is a named researcher in about 12 % of the newspaper articles about school

 19. Bruk av kartleggingsresultater i forbedringsarbeid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordahl, Thomas; Hansen, Line Skov

  . Barnehagen har gjerne tilgang på informasjon fra kartlegginger, men det er ikke alltid denne informasjonen blir systematisk analysert og aktivt brukt i forbedringsarbeid. Forfatterne viser hvordan slike analyser kan gjennomføres på forskjellige nivåer i den enkelte barnehage, og vektlegger viktigheten av...

 20. Psykisk ohälsa: En normal frisk reaktion på andan som råder? : En kvalitativ studie med socialkonstruktionistisk ansats av Aftonbladets förmedling av psykisk ohälsa

  OpenAIRE

  Sundström, Matilda; Carlzon, Maria

  2015-01-01

  The aim of this study was to examine how the portrayed images of mental ill-health has been constructed and re-constructed in the online publications of the tabloid Aftonbladet, in the year of 2004 and 2014. The study also examined similarities and differences in the portrayed images of mental ill-health published by the writers, recurred as metaphors. The study also aimed to increase awareness and understanding about how conveyed images in news media about mental ill-health can influence peo...

 1. [AVS concentrations in Xinan Creek and the influencing factors].

  Science.gov (United States)

  Liu, Xiao-Bing; Wen, Yan-Mao; Li, Feng; Wu, Chang-Hua; Duan, Zhi-Peng

  2012-07-01

  Sediment and overlying water samples were collected at 10 sampling stations at Xinan Creek, a tidal river in Pearl River Delta, and analyzed for physical and chemical characteristics as well as microbial incicators, in order to reveal the main factors dominating the spatial distribution of acid volatile sulfide (AVS). The effects of Eh, SRB OC and TS on the spatial distribution of AVS were investigated and the impact of AVS on the toxicity of heavy metals in the studied area was evaluated. The results showed that the range of AVS was 0.207-41.453 micromol x g(-1), with an average of 6.684 micromol x g(-1), which is relatively high compared to the results in other studies. The AVS value of the surface layer was higher than the bottom layer in 5 stations. The AVS values in both the surface layer and the bottom layer were highly variable, the coefficients of variation being 93.61% and 153.09% , respectively. The analytical results revealed that TS was the factor with the greatest impact on the spatial distribution of AVS, and the order was TS > OC > Eh > SRB. Potential ecological risk of heavy metals existed in 60% of the smpling stations based on the value of Sigma (SEM5-AVS), however, with the criterion of [Sigma(SEM5-AVS)]/foc, none of them had inacceptable ecological risk. Furthermore, in terms of single species of heavy metals, there was certain risk of toxic effect for all the five heavy metals (Cd, Ni, Cu, Zn and Pb). The above mentioned results will provide valuable data for the in-depth study of the formation mechanism of AVS and helpful reference for environmental impact assessment and scientific rehabilitation of heavy metals in polluted rivers.

 2. Manga i svenska folkbibliotek : En studie av manga med särskilt fokus på utlåningsstatistik, definition av begreppet manga, dess kontext samt dess genrer.

  OpenAIRE

  Johnsson, Mattias

  2015-01-01

  This study is performed as an Archive, Library and museum master’s thesis in two years studies. The overall aim is to investigate and analyze what the term Manga means in a library and information science context. The concept of Manga has different meanings depending on whether we start from a Japanese or a Swedish context. Manga is integrated in the Japanese society while Manga often is associated with youth culture or a separate genre in Sweden. The first issue is to examine how the Manga l...

 3. Upplevelser av "Employer Branding" : En kvalitativ fallstudie av anställda hos BA

  OpenAIRE

  Hermansson, Otto; Elisabeth, Mackenhauer

  2016-01-01

  Syftet med denna studie var att undersöka hur medarbetarna på BA (fiktivt namn) upplever organisationens interna Employer Branding-arbete samt att belysa de aspekter som eventuellt skiljer strategi mot upplevelse. Det gjordes ett målinriktat urval av organisation medan valet av deltagare var ett slumpmässigt urval vilket resulterade i åtta respondenter (n= 8). Studien var en kvalitativ fallstudie med ett psykologiskt angreppssätt och innehöll en ostrukturerad intervju som tillsammans m...

 4. Kunskapsöverföring inom franchisenätverk : En studie av utveckling och överföring av kunskap inom franchisenätverk

  OpenAIRE

  Vilhelmsson, Lars-Erik; Carlsson, Josef

  2010-01-01

  This case study has been conducted within the Swedish fitness chain World Class to explore the opportunities for knowledge development and transfers within franchise networks. We have interviewed the product manager at the World Class headquarter, the owner of a franchise club and a local product manager from the same facility. Our finding indicates that various forms of knowledge transfer occur within the World Class network, particularly in product development and sales. The transfer occurs...

 5. Safety management and control policy. A study of the safety regulation of offshore oil activity by the Norwegian Petroleum Directorate. Sikkerhetsstyring og reguleringsteknikk. Oljedirektoratets regulering av sikkerheten ved produksjon av petroleum

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Graver, H P

  1983-01-01

  The Norwegian Petroleum Directorate (NPD) is the main administrative body with responsibility to regulate and control the safety aspects of drilling for and production of petroleum on the Norwegian Continental Shelf. Its responsibility does not, however, include the aspects of maritime safety, which are regulated by the Norwegian Maritime Directorate. This study is limited to the regulation of safety on fixed installations for production of petroleum. The object has been to describe the methods applied by the NPD to achieve better safety, and to give answers to why these specific methods of approach have developed as they have. A conclusion that may be drawn from this study is that there exists a relationship of close cooperation between the NPD and the oil industry represented by the operating companies. Only this can explain the differences we find in the NPD approach as compared to the approach of other parts of public administration. Such a relationship probably leads to better safety within the scope of technical rationality than would have a more hostile relationship between the Directorate and the industry. This has its price, however. Aspects of the safety question not included within the limits of a purely technical approach are not as easily taken into account. Partly due to this fact, other parties with interests in safety are not represented.

 6. IFRS: Kokbok eller principer : -en studie om utvecklingen av jämförbarhet mellan företags koncernredovisning i enlighet med IFRS

  OpenAIRE

  Kristoffers, Linda; Sjökvist, Camilla

  2008-01-01

  Sedan år 2005 är noterade företag skyldiga att följa internationella redovisningsstandarder, IFRS. IFRS är ett principbaserat system vilket medför att standarderna tillämpas olika. Därmed försvåras jämförbarheten mellan företags koncernredovisning. Jämförbarhet är en av de kvalitativa egenskaper som redovisningen bör uppfylla enligt IASB, organisationen som tar fram IFRS. Syftet med den här uppsatsen är att utreda vilka förväntningar redovisningsexperter har på utvecklingen av jämförbarheten ...

 7. Den koreanske bølgen - En kulturvitenskapelig studie av sørkoreansk populærkultur, og hvordan den har nådd Vesten

  OpenAIRE

  Kvinge, Kristin Øyvindsdatter

  2016-01-01

  Hensikten med denne oppgaven er å se på den koreanske bølgen, som ofte refereres til som Hallyu. Den tar for seg både Hallyu som innhold og Hallyu som fenomen. Den koreanske bølgen har spredd seg hurtig i løpet av de siste 20 årene, noe som har bidratt til å gjøre Korea til en av de hurtigst økende økonomiene i den moderne tid. Denne oppgaven forsøker å se nærmere på hvordan Hallyu har nådd Vesten, med fokus på Europa og Norge. Før analysen vil oppgaven se nærmere på hv...

 8. Korleis sjukepleievitskap materialiserer seg i lys av historisk oppkomst – kunnskapsgenerering i spenningsfeltet mellom klinikk og akademia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wenche Sortvik

  2016-06-01

  diskuterast dominerande tendensar i lys av sjukepleievitskapens historiske oppkomst ved Universitetet i Bergen. Arbeidsmåten vert gjort i forlenging av sosiologen Pierre Bourdieus teori om å forstå notidige praktikkar i historisk lys. Resultat: Fleirtalet av oppgåvene er kvalitative (71,4%, og nyttar fenomenologisk og hermeneutisk tilnærming. Dei kvantitative oppgåvene (26,2% er hovudsakleg forankra i medisinsk fagterminologi. Problemstillingane er i hovudsak frå eigen praksis og praktisk nytteeffekt vert vektlagt. Ei av mastergradsoppgåvene kombinerer kvalitativ og kvantitativ tilnærming. Spørsmål som vert diskutert er korleis det kan ha seg at mastergradsoppgåvene framstår som dei gjer, og kva som påverkar sjukepleias handlerom i det akademiske felt?

 9. Hur reagerar läsarna på sponsrade inlägg publicerade på Isabella Löwengrips blogg? : En teoriprövande studie av Stuart Halls teori om inkodning och avkodning.

  OpenAIRE

  Lorentzon, Karin; Gustafsson, Victor

  2017-01-01

  Denna studie handlar om hur ett sponsrat blogginlägg av en influencer inkodas och hur läsarna i kommentarerna avkodar meddelandet och reagerar på inlägget. Studiens syfte är att öka förståelsen för hur läsare avkodar sponsrade blogginlägg. Vi antog innan genomförandet att fler skulle avkoda meddelandena på ett sätt som skulle vara mer kritiskt gentemot samarbetet, därför har det gjorts en teoriprövande studie av Stuart Halls teori om inkodning och avkodning. För uppnå vårt syfte har vi använt...

 10. Knihovna Sociologického ústavu AV ČR

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hesová, Nela

  2017-01-01

  Roč. 7, č. 3 (2017) E-ISSN 1805-2800 Institutional support: RVO:68378025 Keywords : library Subject RIV: AF - Documentation, Librarianship, Information Studies https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/knihovna-sociologickeho-ustavu-av-cr/

 11. Socialt stöd, arbetsrelaterad stress samt fysisk aktivitets påverkan på individens välmående : En kvantitativ fallstudie

  OpenAIRE

  Ysberg, Cecilia; Pettersson, Jessica

  2015-01-01

  Studiens syfte var att undersöka vilken effekt socialt stöd, arbetsrelaterad stress samt fysisk aktivitet har på individens välmående. Dessutom undersöktes vilken påverkan kön och ålder har på individens välmående. Karasek´s krav-kontroll-stödmodell utgjorde grund vid analys av resultatet (Karasek & Theorell, 1990). Studien utfördes på en organisation och bygger på en enkätundersökning (n=124) där bekvämlighetsurval användes. Mätinstrumentet består av fem delar som utgörs av demografiska ...

 12. Et forsvar for kvantitativ hedonisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Rasmus Bysted

  2010-01-01

  grundlag (1996), kan anvendes som udgangspunkt for en nytolkning af Jeremy Benthams kvantitative hedonisme. Hvad angår det systematisk-filosofiske er det min ambition at forsvare denne hedonismevariant mod såvel klassisk som nyere kritik, for derigennem at kunne sandsynliggøre den kvantitative hedonismes...

 13. Analyse av LOD-tiltak

  OpenAIRE

  Kunduraci, Meltem

  2016-01-01

  Endrede klimatiske forhold og større urbanisering medfører økte oversvømmelsesskader i urbane områder. Ekstreme nedbørhendelser opptrer oftere og kraftigere. Utbygging med tette flater hindrer infiltrasjon til grunnen. Den naturlige utjevningen av overvann reduseres. Dette resulterer i økende belastninger på det eksisterende avløpssystemet. Kapasiteten på avløpsnettet er mange steder overbelastet og er ikke i stand til å håndtere overvannsmengder under styrtregn. Lokal overvannsdisponering el...

 14. PREPARATION FOR RETIREMENT - AVS SEMINAR

  CERN Multimedia

  Social Service

  2001-01-01

  The 500 or so participants in the fifth Preparation for Retirement seminar held at the end of March were unfortunately deprived of the planned session on the AVS due to the unavailability of the Director of the Caisse Cantonale Genevoise de Compensation (CCGC). We have since had formal confirmation that because of an extra workload due to important changes in the Swiss tax and social legislation and the implementation this summer of the maternity insurance in Geneva, the CCGC has suspended its participation in preparation for retirement seminars in the international organisations for the time being. Conscious of the necessity of offering a session dedicated to the AVS, it is with pleasure that we can inform you that one of our legal advisers, Mr Lorenz Stampfli, has accepted to lead this session. In order to allow for adequate preparation we have reserved the following date: Wednesday 26 September from 14.00 to 16.00 in the Main Amphitheatre The session will be open to all people already registered and any o...

 15. Konsum av risiko-matvarer - Beskrivelse av en undersøkelse som skal kartlegge konsum av matvarer med betydning for inntaket av miljøgifter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helle Margrete Meltzer

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI perioden 1999-2001 vil det bli gjennomført tre kostholdsundersøkelser som til sammen skal kartlegge konsum avmatvarer med betydning for inntaket av miljøgifter i Norge, fortrinnsvis kadmium, kvikksølv, PCB og dioksiner.Disse giftene finnes hovedsakelig i krabbe, flatfisk, skjell, gjedde og abbor, lever eller nyre fra vilt og viltvoksendesopp. Fordi gjennomsnittskonsumet er lavt, spørres det ikke spesifikt om disse matvarene i landsdekkende kostholdsundersøkelsersom 'Norkost'. Hensikten med studien er å kunne gi en bedre beskrivelse av eksponeringsfordelingeni befolkningen med tanke på miljøgifter. Fordelingen er antakelig skjev, dvs. et stort antall personerventes å ha et lavt inntak og noen få personer ventes å ha et relativt høyt inntak av de undersøkte stoffene. Eventuelleukjente risikogrupper vil kunne avdekkes, og det er av stor interesse å undersøke hvor stor eksponeringen i deutsatte gruppene er.Del A av undersøkelsen er landsdekkende og omfatter en postal frekvensundersøkelse til 10 000 tilfeldig valgtepersoner mellom 18 og 79 år. Del B omfatter en postal frekvensundersøkelse til 6000 tilfeldig valgte personer i sekskommuner, der tre er kystkommuner og tre er innlandskommuner. Kommunene blir valgt ut fra kjennskap til godtilgang på de aktuelle matvarene. Vi antar at der tilgangen på matvarene er god, er konsumet høyere. Del C avundersøkelsen vil omfatte høykonsumenter av aktuelle matvarer, valgt fra del B av undersøkelsen. Dette vil være endybdestudie der analyser av miljøgifter i blod, hår og urin også skal inngå.Undersøkelsen er den første i sitt slag her til lands og vi kjenner ikke til at tilsvarende studier er gjort i andreland. Hensikten med artikkelen er å gi en beskrivelse av undersøkelsen i en tidlig fase av gjennomføringen.Meltzer HM, Bergsten C, Stene LC, Stigum H, Wiborg ML, Lund-Larsen K, Alexander J. Consumption ofcontaminated foods – Description of a dietary survey

 16. Arctic Visiting Speakers Series (AVS)

  Science.gov (United States)

  Fox, S. E.; Griswold, J.

  2011-12-01

  The Arctic Visiting Speakers (AVS) Series funds researchers and other arctic experts to travel and share their knowledge in communities where they might not otherwise connect. Speakers cover a wide range of arctic research topics and can address a variety of audiences including K-12 students, graduate and undergraduate students, and the general public. Host applications are accepted on an on-going basis, depending on funding availability. Applications need to be submitted at least 1 month prior to the expected tour dates. Interested hosts can choose speakers from an online Speakers Bureau or invite a speaker of their choice. Preference is given to individuals and organizations to host speakers that reach a broad audience and the general public. AVS tours are encouraged to span several days, allowing ample time for interactions with faculty, students, local media, and community members. Applications for both domestic and international visits will be considered. Applications for international visits should involve participation of more than one host organization and must include either a US-based speaker or a US-based organization. This is a small but important program that educates the public about Arctic issues. There have been 27 tours since 2007 that have impacted communities across the globe including: Gatineau, Quebec Canada; St. Petersburg, Russia; Piscataway, New Jersey; Cordova, Alaska; Nuuk, Greenland; Elizabethtown, Pennsylvania; Oslo, Norway; Inari, Finland; Borgarnes, Iceland; San Francisco, California and Wolcott, Vermont to name a few. Tours have included lectures to K-12 schools, college and university students, tribal organizations, Boy Scout troops, science center and museum patrons, and the general public. There are approximately 300 attendees enjoying each AVS tour, roughly 4100 people have been reached since 2007. The expectations for each tour are extremely manageable. Hosts must submit a schedule of events and a tour summary to be posted online

 17. Creep damage in welds of X 20 CrMoV 12 1 steel. Part 2 - Studies of long term service exposed material and damage data base and calculation of damage distribution and damage resistance; Krypskador i svetsar av X 20 CrMoV 12 1 staal. Etapp 2 - Studier av lingtidspiverkat material och skadedatabas samt berakning av skadefordelning och skadetilighet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Storesund, Jan; Borggreen, Kjeld; Weilin Zang; Nilsson, Henrik; Samuelson, Aake

  2004-09-01

  The present project has been consisted of the following pieces of work on welds of X20 CrMoV 12 1: Analysis of, by use of replica testing, creep damage development in 368 welds in 11 Danish high pressure steam lines with operation up to 200,000 h. Metallographic investigations of four welds from a retired live steam line with approximately 182 000 h in operation. - Evaluation of the influence of the two most common etching methods on the interpretation of creep cavitation. Analysis of the time security of the material, i.e. influence of enhanced temperature or stress on creep life time. Finite element simulations of the creep behaviour of X20 welds where effects of HAZ creep properties, system stresses and degree of multiaxiality in the rupture criterion are studied. In addition a literature study on publications of creep life time in X20 steel was performed in a first, already reported part of the project. The results of the comprehensive replica testing and the metallographic investigations show clear-cut that welds of this material have an excellently long creep life that indeed will reach 200,000 h. The creep damage at that time is in general very limited. The typical creep life for welds of X20 can be evaluated to at least 250,000 h. The reason for that it is not possible to evaluate an even longer creep life is the fact that creep testing and finite element simulations show that creep elongation and creep damage will accelerate considerably later in the creep life than some low alloy steels. In the worst case this acceleration could start already just after 200,000 h. It is also demonstrated that welds of the X20 steel can stand system stresses much better than low alloy steels. Recommendations for how and when inspections and testing of welds of the current material should be performed have been issued. They have been adapted to the findings in the project. The recommendations can, as long as severe damage is absent, allow for longer inspection intervals

 18. VISUALISERINGSTAVLA : Visualisering av Kanban boards

  OpenAIRE

  Y. F. Sam, Adam

  2013-01-01

  Hos många företag används whiteboards för att visualisera arbetsprocessen. En vanlig metodik för detta är så kallade Kanban boards, ett system av tabeller och lappar för att indikera olika avvikelser eller moment i projekt med datum och annan relevant information. Företag kan även välja att använda en mjukvara som simulerar samma metodik, ett exempel på detta är så kallade Elektroniska kanban boards. I detta arbete har båda dessa metoder (whiteboard samt en digital lösning) observerats hos tr...

 19. Are acid volatile sulfides (AVS) important trace metals sinks in semi-arid mangroves?

  Science.gov (United States)

  Queiroz, Hermano Melo; Nóbrega, Gabriel Nuto; Otero, Xose L; Ferreira, Tiago Osório

  2018-01-01

  Acid-volatile sulfides (AVS) formation and its role on trace metals bioavailability were studied in semi-arid mangroves. The semi-arid climatic conditions at the studied sites, marked by low rainfall and high evapotranspiration rates, clearly limited the AVS formation (AVS contents varied from 0.10 to 2.34μmolg -1 ) by favoring oxic conditions (Eh>+350mV). The AVS contents were strongly correlated with reactive iron and organic carbon (r=0.84; r=0.83 respectively), evidencing their dominant role for AVS formation under semi-arid conditions. On the other hand, the recorded ΣSEM/AVS values remained >1 evidencing a little control of AVS over the bioavailability of trace metals and, thus, its minor role as a sink for toxic metals. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 20. Effekt av ulike desinfeksjonsstrategier mot Listeria monocytogenes

  OpenAIRE

  Fossmo, Sabine

  2013-01-01

  Kontroll med bakterier som Listeria utgjør en stor utfordring for mange matprodusenter. Listeria monocytogenes er hovedsakelig et produksjonshygienisk problem, forbedret hygiene kan derfor være tiltak for å redusere overlevelse og smitteoverføring av bakterien i produksjonsmiljø. Hensikten med forsøkene i oppgaven var å undersøke effekten av ulike desinfeksjonsstrategier på drap av L. monocytogenes, både når bakteriene var i biofilm og i suspensjon. Dette inkluderte bruk av tradisjonelle desi...

 1. Bankvärldens framtid : En studie kring hur banker utnyttjar den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen av tjänster, samt dess påverkan på kundrelationer, förtroende och lojalitet

  OpenAIRE

  Grip, Sebastian; Hellström, Gustav; Skyttevall, Tobias

  2017-01-01

  Titel: Bankvärldens framtid: En studie kring hur banker utnyttjar den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen av tjänster samt dess påverkan på kundrelationer, förtroende och lojalitet   Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi   Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Högskola   Författare: Sebastian Grip, Gustav Hellström och Tobias Skyttevall (92/04/22), (94/02/28), (95/05/21) Handledare: Hadjikhani, Annoch   Datum: 05–06–17   Bakgrund: Att skapa en lojal kun...

 2. Implementeringsforskning: vitenskap for forbedring av praksis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Signe Flottorp

  2013-11-01

  Full Text Available Medisinsk forskning har ført til store framskritt de siste tiårene. Det er investert mye mer ressurser på basalforskning og klinisk forskning enn på å utvikle og evaluere metoder for å sikre at pasientene får nytte av forskningen. Formålet med implementeringsforskning er å redusere gapet mellom forskning og praksis, ved å utvikle og evaluere tiltak som kan sikre at behandlingen som pasientene mottar er kunnskapsbasert, at den er omsorgsfull og av god kvalitet.I denne artikkelen gjør vi rede for hva implementering og implementeringsforskning er. Vi belyser historikken til denne unge vitenskapen, og illustrerer mangfoldet i de faglige tilnærmingene og begrepene som brukes om det å få forskning brukt i praksis. Det finnes en rekke teorier om endring av atferd, både på individnivå og på organisatorisk nivå. Teoriene er imidlertid i liten grad testet empirisk, særlig når det gjelder å endre atferd i helsetjenesten.Systematiske oversikter over metodisk gode studier er den beste kilden til informasjon om effekt av implementeringstiltak. The Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Group (EPOC er en viktig kilde for slike oversikter. De systematiske oversiktene som er utarbeidet på dette feltet viser at passive dissemineringstiltak har begrenset effekt, mens mer aktive tiltak kan ha liten til moderat effekt. Det er ofte betydelig variasjon i effekt på tvers av studiene. Det er derfor viktig å få bedre kunnskap om hvilke faktorer som kan forklare slike forskjeller i effekt.Vi gir eksempler på norske implementeringsstudier, og refererer bidrag fra forskere ved Kunnskapssenteret. Implementeringsforskningen kan, hvis den lykkes, sikre pasientene bedre behandling.Flottorp S, Aakhus E. Implementation research: science for improving practice. Nor J Epidemiol 201 3; 23 (2: 187-196.ENGLISH SUMMARY Medical research has led to major advances in recent decades. More resources have been invested in basic and clinical research

 3. Reindeer and Wind Power - Study from the installation of two wind farms in Mala sameby; Renar och Vindkraft - Studie fraan anlaeggningen av tvaa vindkraftparker i Malaa sameby

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Skarin, Anna; Nellemann, Christian; Sandstroem, Per; Roennegaard, Lars; Lundqvist, Henrik

  2013-05-15

  In the track of ever-expanding new infrastructure, such as wind power, roads and power lines, it becomes increasingly important to map and understand how free-ranging animals and wildlife respond. During the past decades, human - rangifer interactions have been assessed in over a hundred studies, with a strong bias on wild reindeer and caribou, although more recently also studies on domesticated reindeer in Norway, Finland, Sweden and Russia have been done with similar results. To clarify further the possible responses of domesticated reindeer to various disturbance sources, a review was made of over 15 existing disturbance studies of domesticated reindeer, we also discuss the effect of domestication on reindeer. The review shows the same pattern of avoidance in domesticated reindeer as for wild reindeer and caribou despite the domestication process. Sami reindeer husbandry today is an extensive form of pastoralism, which has led to a low degree of tameness among the reindeer. Domesticated reindeer can avoid infrastructure and human activity up to 12 km from the disturbance source and the avoided distance may shift between seasons and years and type of disturbance source, as well as diminish during periods of extreme starvation or insect harassment, similar to observation in wild reindeer and caribou. To get an overall picture of how the reindeer use their grazing land, it is therefore important to study large-scale and long-term habitat use of the reindeer whether they are domesticated or not. In this report, we want to share new information on how existing infrastructure such as roads and power lines in the landscape and construction phase of a new infrastructure for a wind farm affects the free roaming of the reindeer in a summer grazing area in a managed forest in northern Sweden.

 4. Costs for Alternatives to District Heating. A study of real costs on local heating markets; Alternativkostnad till fjaerrvaerme. En studie av verkliga kostnader paa lokala vaermemarknader

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Carlson, Annelie; Lehtmets, Marti; Andersson, Sofie

  2008-07-01

  Heating comprise the major part of the cost of supporting a building with necessities like electricity, heat, refuse collection and water and sewage. As these costs increase, it is becoming more interesting to find other solutions in order to reduce them. One alternative is to convert to another heating system. Several price analyses comparing different heating systems have been performed. Avgiftsgruppen publishes one report on a yearly basis, where the costs to support a building with necessities and how they vary between communities are listed. The latest report states that it is less expensive in 75 % of the communities in Sweden to convert from district heating to a pellets boiler or a ground-source pump. However, other studies have established that the heat market is a local market with local conditions. Therefore you need to compare alternative heating costs that are specific to the area instead of estimated average costs at a national level. The purpose of this survey is to study a local heat market in order to verify the real cost of the alternative heating systems to district heating and if these costs vary between different communities. The hypothesis is that it is not possible to generalize the heating cost on a national level. Instead, a local market should be studied to make an accurate cost comparison between heating options. Three communities are studied in order to find real and verified investment costs in pellet boilers and heat pumps. The investments that are of primary interest are those performed in buildings similar to the multi-dwelling house used in earlier price analyses. Furthermore, the building should be located within the distribution network of district heating in order to illustrate the competition between the heating alternatives. The result of the study illustrates the difficulties to find real and verified costs of completed investments in alternative heating systems in buildings that is of primary interest for this study. Contacts

 5. Environmental benefits from energy efficiency - a study of environmental aspects of EPC-projects; Miljoenytta med energieffektivisering - en studie av miljoeaspektens roll i EPC-projekt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Axelsson, Ulrik; Gottberg, Annika; Gode, Jenny; Saernholm, Erik

  2010-05-15

  Energy Performance Contracting (EPC) is an energy service which means that investments in energy saving measures are financed by means of guarantied energy savings. Since the measures are financed by estimated savings, an overall perspective on the energy performance, operating costs and indoor climate of a building or a whole building complex becomes possible. EPC thereby provides a possibility to more far-reaching energy saving measures which would otherwise not be tolerated within the operating budget. The environmental benefit such as reduced climate impact, can in some cases even be the overall objective and energy saving a way to achieve that objective. This study has investigated four EPC projects performed by public organisations in Sweden. The aim has been to analyse to what extent environmental benefit is a decision parameter in the EPC process and to develop a method and a calculating tool that make it possible for different EPC suppliers to use a common method to show the environmental benefit of the energy saving measure. Our main conclusion from this study is that the environmental issue is an important part of a EPC project but it can not be considered to be a well-functioning decision parameter. Today other parameters such as maintenance needs, modernisation, indoor climate and cost savings are the most important at the early stage for the employee of the public organisation. However, the environmental benefit could be highlighted already at this stage to show that those other advantages can be achieved with higher or lower environmental benefit, and to make sure that the political environmental benefit becomes a more important factor in the procurement process (after a political decision). An experience from the study is that for the environmental issue to play a mayor role in the realisation of an EPC project it must be involved already before the decision to perform an EPC project. This is true specially if the supplier are expected to optimise

 6. Deposition of zinc on deposits on tubes in combustion systems - a thermodynamic study; Deponering av zink i belaeggningar paa panntuber - en termodynamisk studie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nolaeng, Bengt; Sjoeblom, Rolf

  2011-02-15

  The use of recovered wood based fuels sometimes leads to a substantial increase in the rate of corrosion with outages and increase in maintenance costs as a consequence. Therefore, Vaermeforsk has financed two framework programmes on recovered wood based fuels. All results, except those from thermodynamical calculations, support the conclusion that enhanced levels of zinc and chlorine is one of the most important reasons for the development of harmful deposits. The system zinc chloride - potassium chloride contains several intermediate phases, out of which K{sub 2}ZnCl{sub 4} has a considerably higher melting point compared to pure zinc chloride. This provides ground for the suspicion that there may be synergetic effects between potassium and zinc and that condensation from the gas phase therefore might take place at a temperature which is higher than that which has been reported earlier. The purpose of the present study is to investigate the correctness of this hypothesis by means of thermodynamical calculations. As a first step, the energy of the intermediate phase K{sub 2}ZnCl{sub 4} was modelled utilizing results from electrochemical measurements in salt melt. The thermodynamical calculations were conducted using software which had been developed by BeN Systems including a dedicated database. Thus, all calculations have been carried out independently of those performed previously. In order to ensure full comparability, some calculations were carried out using the same input parameters as used previously and the results were essentially identical. After this, thermodynamical calculations were carried out using a database which included the intermediate phase K{sub 2}ZnCl{sub 4}. The results show that the influence of this phase corresponds to an increase in condensation temperature for zinc chloride with more than 200 deg C. A prerequisite for the formation of this phase is that the amount of available chlorine exceeds that of potassium. Similar effects can be

 7. Biofuels from the forest. A study of environmental impacts and economy of different uses; Biobraensle fraan skogen. En studie av miljoekonsekvenser och ekonomi foer olika anvaendningar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ekstroem, Clas; Amnell, Goesta; Anheden, Marie; Eidensten, Lars; Kirkegaard, Gunilla [Vattenfall Utveckling AB (Sweden)

  2002-04-01

  The energy and environmental council of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences initiated this study of how an additional 30 TWh/year of forest biofuel could be used in the Swedish energy system within a 10-year period. The specifications include that the forest biofuel shall be used in such a manner that the greatest possible reduction in carbon dioxide emissions will be achieved at the lowest cost without risking other environmental goals, such as good quality of local air. The figure chosen as starting point for the study, 30 TWh/year, was selected as it is this amount that available data have suggested could be extracted without negatively affecting the long-term productive capacity of forest land. The long-term potential of biofuel will probably be much larger than the volume used today, together with the additional use of 30 TWh/yr. We therefore studied fields of use that, totally, will be considerably larger than 30 TWh/yr. The starting point for comparisons of different uses for forest biofuel was the available benefit/utility for industrial, transportation and service sectors, together with domestic uses. The reference alternative was the existing uses of fossil fuels. Comparisons of different alternatives were made including differences in fuel consumption, CO{sub 2} emissions, emissions of sulfur dioxide, nitrogen oxides and dust, as well as costs without environmental and energy taxes or subsidies. Monetary estimations of sulfur dioxide, nitrogen oxides and dust in accordance with the EU ExternE Project were included in the costs. In our study, we have used two scenarios as starting points in order to cover the range of results. Summary of results: The largest reductions in CO{sub 2} emissions (generally about 0.6-1 Mtonnes CO{sub 2} /TWh forest biofuel and for heat pumps slightly more than 2 Mtonnes CO{sub 2}/TWh forest fuel) at the lowest cost are obtained when bioenergy replaces electricity produced by coal fired condensing power stations

 8. Lärplatta som verktyg för elever i behov av särskilt stöd! : En specialpedagogisk studie om hur elever i åk 4-7 använder lärplatta i klassrummet och hur uppföljning av användningen sker

  OpenAIRE

  Lindgren, Ditte; Nordström, Ulrika

  2017-01-01

  Studiens syfte var att få kunskap om hur lärplatta används som verktyg för elever i behov av särskilt stöd i åk 4-7, samt om lärplattan används utifrån specialpedagogens syfte för den enskilda eleven med den. Använda datainsamlingsmetoder är kvalitativa intervjuer med specialpedagoger, lärare och elever, samt elevobservationer. De frågeställningar som studien sökt svar på är: i vilket syfte valdes lärplatta som verktyg av specialpedagog för elever i behov av särskilt stöd, hur använder elever...

 9. Efficient Software HEVC to AVS2 Transcoding

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yucong Chen

  2016-09-01

  Full Text Available The second generation of Audio and Video coding Standard (AVS is developed by the IEEE 1857 Working Group under project 1857.4 and was standardized in 2016 by the AVS Working Group of China as the new broadcasting standard AVS2. High Efficient Video Coding (HEVC is the newest global video coding standard announced in 2013. More and more codings are migrating from H.264/AVC to HEVC because of its higher compression performance. In this paper, we propose an efficient HEVC to AVS2 transcoding algorithm, which applies a multi-stage decoding information utilization framework to maximize the usage of the decoding information in the transcoding process. The proposed algorithm achieves 11×–17× speed gains over the AVS2 reference software RD 14.0 with a modest BD-rate loss of 9.6%–16.6%.

 10. Redovisning till verkligt värde : En studie om IAS 40:s inverkan på aktievärderingen av noterade fastighetföretag på Stockholmsbörsen

  OpenAIRE

  Sjögren, Andreas

  2007-01-01

  De senaste decenniernas globalisering har medfört att redovisningen behöver bli mer harmoniserad. Både företag och användare av redovisningsinformation är idag i större behov av att kunna jämföra redovisningsinformation inte bara mellan företag nationellt utan även mellan länder och mellan världsdelar. Detta är bakgrunden till införandet av IASB: s redovisningsregler i hela EU. En av de standarder som har påverkats mest av införandet av IASB: s regler benämnda IFRS/IAS är redovisningsstandard...

 11. Arvelig hemokromatose - nytten av screening

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arne Åsberg

  2009-10-01

  Full Text Available Arvelig hemokromatose fører til jernopphopning i kroppen, men gir sjelden alvorlig helseskade. Nesten alle hemokromatosepasienter i vårt land er homozygote for C282Y-mutasjonen i HFE-genet. Omtrent 7 per 1000 innbyggere har denne genotypen. Alvorlig syke blir bare omkring 5-15% av homozygote menn og nesten ingen kvinner. Likevel er det holdepunkter for at screening for hemokromatose blant friske, yngre menn kan være kostnadseffektivt. Det er relativt lett å påvise om en person er disponert for sykdommen, i god tid før den bryter ut, og forebyggende behandling er billig og effektiv. Imidlertid kan vi ikke forutsi hvilke screeningpositive personer som ubehandlet får alvorlig sykdom. Et kontrollert forsøk med screening bør gjennomføresHereditary hemochromatosis – benefits of screening. Hereditary hemochromatosis leads to iron accumulation in the body; however, serious illness due to hemochromatosis is rare. In Norway, almost all patients with hemochromatosis are homozygous for the C282Ymutation in the HFE-gene, a genotype carried by about 7 per 1000 inhabitants. Serious complications are seen in only about 5-15% of homozygous men and in very few women. Nevertheless, screening young men for hemochromatosis may be cost-effective. Detecting predisposed men is relatively straightforward, and prophylactic treatment is cheap and effective. However, we can not predict, among screen-positive men, the few who untreated will become seriously ill. A controlled screening trial should be conducted.

 12. Fra idealer til praksis. En Latour-inspirert studie av barnehageprosjektet ”Ergonomi og pedagogikk hånd i hånd – helse i hver bevegelse”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maiken Marie Jordal

  2015-06-01

  Full Text Available Abstract: This article is based on the study of the project: “Ergonomics and pedagogics hand in hand – health in every movement” (EPH and the implementation of it in a Norwegian kindergarten. A central idea in the EPH- project is that by focusing on children’s motor development, and allowing them to be more independent in daily activities, ergonomic benefits that will ease employees' workday will be achieved. Our study of this project is inspired by Bruno Latour's perspectives on the relation between humans and materiality and the data is sampled by field observations. The main question we rise and discuss in the article is: What tensions might arise when ideals to benefit both children’s independency and the employer’s ergonomic health are to be implemented simultaneously in a kindergarten context? Overall, the results of the study shows that the tension between children’s attempt to be independent, on the one hand, and the adult’s’ tendency to strive for tidiness and security, on the other, is significant. This can partly be explained by that humans may interact differently with a given materiality than the original purpose of it was. Physical environments may also invite for multiple ways of using it and thus the very same material organization may promote as well as constrain a good synergy between ergonomic and pedagogic ideals. We therefore conclude that to fulfill both children’s and adult’s needs at the same time, in the specific material space a modern kindergarten represents, might imply some very distinct challenges that planners and users should take into account. Sammendrag: Artikkelen fokuserer på det fysiske miljøets virkning på idealet om å best mulig forene ansattes helse og barns selvhjulpenhet i en barnehagekontekst. Den bygger en studie av implementeringen av sentrale idealer i prosjektet: ”Ergonomi og pedagogikk hånd i hånd – helse i hver bevegelse” (EPH. En sentral tanke bak

 13. Bruk av amniocenteser og chorionbiopsier i Norge

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guttorm Haugen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGInvasiv prenatal diagnostikk i form av amniocentese (fostervannsprøve og chorionbiopsi (morkakeprøveutføres i ca. 2% av alle svangerskap i Norge per år. Dette er betydelig færre undersøkelser ennhva som utføres i de andre nordiske land. De fleste får utført amniocentese pga. høy maternell alder(aldersindikasjon som her i landet er ≥ 38 år ved fødselstermin. Chorionbiopsi er forbeholdt kvinnermed kjente arvelige lidelser i familien, dvs. kvinner med høy risiko for å få et affisert foster. De undersøkelsersom foreligger over svangerskapsutfall samt forekomst av komplikasjoner etter amniocenteseog chorionbiopsi er hovedsakelig utført i andre land på kvinner med generelt lavere risiko ( ≥ 35 år ennfor dem som får utført invasiv prenatal diagnostikk i Norge. Pga. vår restriktive praksis kan ikke disseresultatene uten videre overføres til Norge. Vi mangler eksakte data over svangerskapsutfall og evt.komplikasjoner etter disse undersøkelsene i en norsk populasjon.Haugen G, van der Hagen CB. The use of amniocentesis and chorionic villus sampling in Norway.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYAmniocentesis or chorionic villus sampling are performed in about 2% of all pregnancies in Norwaywhich is far less than in the other Nordic countries. Most of the amniocenteses are performed due toadvanced maternal age. In Norway this is defined as maternal age ≥ 38 years at term. Couples withknown chromosomal aberrations or genetic diseases in their families, i.e. women at a high risk of havingan affected fetus, are offered chorionic villus sampling. Earlier studies on complications and pregnancyoutcome following amniocentesis or chorionic villus sampling have been performed in other countriesmainly on women at a lower risk ( ≥ 35 years than for the women having such tests in Norway. We donot have data on pregnancy outcome and possible complications following amniocentesis and chorionicvillus sampling in a Norwegian

 14. Undersøkelse av forekomst av elvemusling i Grense Jakobselv

  OpenAIRE

  Aspholm, Paul Eric; Brodersen, Christopher; Nilsen, Even; Terentjev, Nikolai; Kashulin, Nikolai; Polykarpova, Natalia

  2017-01-01

  Sensommeren 2014 ble det midtre partiet av Grense Jakobselv fra Elvheim til sørenden av Lasaruskulpen undersøkt for forekomst av elvemusling. De nedre delene av Grense Jakobselv og sideelver har vært undersøkt tidligere (2003 og 2005). I disse tidligere undersøkelsene har det ikke blitt påvist elvemusling eller skall av døde muslinger. Under undersøkelsen i 22. – 23. juli 2014 ble de første elvemuslingene funnet like oppstrøms Sandvasselva. Denne undersøkelsen omfattet i alt 12 forhåndsutvalg...

 15. Fractional order absolute vibration suppression (AVS) controllers

  Science.gov (United States)

  Halevi, Yoram

  2017-04-01

  Absolute vibration suppression (AVS) is a control method for flexible structures. The first step is an accurate, infinite dimension, transfer function (TF), from actuation to measurement. This leads to the collocated, rate feedback AVS controller that in some cases completely eliminates the vibration. In case of the 1D wave equation, the TF consists of pure time delays and low order rational terms, and the AVS controller is rational. In all other cases, the TF and consequently the controller are fractional order in both the delays and the "rational parts". The paper considers stability, performance and actual implementation in such cases.

 16. Sampling method, storage and pretreatment of sediment affect AVS concentrations with consequences for bioassay responses.

  Science.gov (United States)

  De Lange, H J; Van Griethuysen, C; Koelmans, A A

  2008-01-01

  Sediment treatment and sediment storage may alter sediment toxicity, and consequently biotic response. Purpose of our study was to combine these three aspects (treatment-toxicity-biotic response) in one integrated approach. We used Acid Volatile Sulfide (AVS) concentrations as a proxy of the disturbance of the sediment. AVS and Simultaneously Extracted Metal (SEM) concentrations were compared to bioassay responses with the freshwater benthic macroinvertebrate Asellus aquaticus. Storage conditions and sediment treatment affected AVS but not SEM levels. AVS can be used as a proxy for sediment disturbance. The best way to pretreat the sediment for use in a bioassay in order to maintain initial AVS conditions was to sample the sediment with an Ekman grab, immediately store it in a jar without headspace, and freeze it as soon as possible. In a survey using seven different sediments, bioassay responses of A. aquaticus were correlated with SEM and AVS characteristics.

 17. Embolization of AV intra-hepatic fistulas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mallarini, G; Saitta, S; Cariati, M; Nicorelli, M; de Caro, G

  1982-05-01

  The use of therapeutic embolization in a case of hepatic AV fistula with portal flow inversion and portal hypertension is described. Indications, technique and an illustrative case followed up for one year after the intervention are presented.

 18. Evaluering av KS’ ulike ledelsesutviklingstilbud for kommunesektoren

  OpenAIRE

  Haave, Hanne; Hafting, Tore; Haugstveit, Yngve; Odden, Sigrun

  2008-01-01

  Norsk: Denne rapporten presenterer en evaluering av ledelsesutviklingstilbud i KS. De ledelsesutviklingsprogrammene som omfattes av evalueringen er i første rekke: Rådmentor, Krefter i bevegelse, Jazz endringsledelse, Medarbeiderskap, B-link og Skreddersydde program. Evalueringens hovedproblemstilling er å undersøke om og i hvilken grad KS’ ledelsesutviklingstilbud samsvarer med dominerende perspektiver og mål i KS’ arbeidsgiverstrategi «Stolt og unik, arbeidsgiverstrateg...

 19. Screening av PFAS og Dekloran forbindelser i utvalgte arktiske toppredatorer

  OpenAIRE

  Schlabach, Martin; Gabrielsen, Geir Wing; Herzke, Dorte; Hanssen, Linda; Routti, Heli; Borgen, Anders

  2017-01-01

  This report summarizes the findings of a screening study into the occurrence of selected perfluorinated compounds (PFCs) and dechloranes in Arctic top predators. The emerging PFCs F53 F53B, and PFBS were not detected neither in bird eggs nor in mammals. However, different dechloranes were detected in all samples. Screening av PFAS og Dekloran forbindelser i utvalgte arktiske toppredatorer

 20. Vad är den främst avgörande faktorn vid privatkundens val av marginalbank? : en studie om hur demografiska skillnader påverkar privatkunders val av marginalbank samt se hur deras val kan användas vid segmentering

  OpenAIRE

  Lindh, Jenni; Persson, Frida

  2012-01-01

  Syfte: Syftet med detta examensarbete är att förklara vad som är den främst avgörande faktorn vid privatkundens val av marginalbank, genom att jämföra med demografiska variabler samt hur deras val kan användas vid segmentering. Dessutom vill vi titta på vilka typer av banker privatkunder har. Metod: För att nå fram till resultat för analysen har ett positivistiskt angreppssätt och en deduktiv ansats använts. Det empiriska materialet är baserat på en enkätundersökning gjord på personer i Hässl...

 1. Open-Loop Audio-Visual Stimulation (AVS): A Useful Tool for Management of Insomnia?

  Science.gov (United States)

  Tang, Hsin-Yi Jean; Riegel, Barbara; McCurry, Susan M; Vitiello, Michael V

  2016-03-01

  Audio Visual Stimulation (AVS), a form of neurofeedback, is a non-pharmacological intervention that has been used for both performance enhancement and symptom management. We review the history of AVS, its two sub-types (close- and open-loop), and discuss its clinical implications. We also describe a promising new application of AVS to improve sleep, and potentially decrease pain. AVS research can be traced back to the late 1800s. AVS's efficacy has been demonstrated for both performance enhancement and symptom management. Although AVS is commonly used in clinical settings, there is limited literature evaluating clinical outcomes and mechanisms of action. One of the challenges to AVS research is the lack of standardized terms, which makes systematic review and literature consolidation difficult. Future studies using AVS as an intervention should; (1) use operational definitions that are consistent with the existing literature, such as AVS, Audio-visual Entrainment, or Light and Sound Stimulation, (2) provide a clear rationale for the chosen training frequency modality, (3) use a randomized controlled design, and (4) follow the Consolidated Standards of Reporting Trials and/or related guidelines when disseminating results.

 2. PReklam? : En kvantitativ studie som undersöker vad gymnasieelever i årskurs 3 förknippar med begreppet PR

  OpenAIRE

  Pogarcic, Dajana; Moberg, Jessie

  2011-01-01

   Background and aim: Media development and digitalization has expanded the PR industry's working area. More participants are on the media market and it is becoming more and more difficult to define what PR really is and what the PR agencies/departments really do. Is PR marketing, information, event marketing or maybe propaganda? We believe that the complexity to define the term PR can lead to a loss of critical approach to the business, especially among young people. Has the PR industry manag...

 3. Analyse av overvannsnettet i Ås sentrum ved bruk av simuleringsprogrammet SWMM

  OpenAIRE

  Dvergsnes, Eirunn

  2016-01-01

  Jorden står ovenfor klimaendringer med økende temperaturer og en hyppigere forekomst av intense nedbørshendelser. For overvannssystemer i urbane strøk er den økte nedbørintensiteten en stor utfordring. Urbanisering har medført en stor andel tette flater, og lukking av naturlige bekkesystemer. Dette krever en raskere bortledning av regnvannet gjennom rør i bakken. Store deler av det norske overvannssystemet er ikke dimensjonert etter dagens norske standard. Denne ble revidert se...

 4. User guide of AVS/ITBL for numerical environmental system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Suzuki, Yoshio; Matsumoto, Nobuko; Yamagishi, Nobuhiro; Arakawa, Takuya; Kuraishi, Hideaki

  2005-02-01

  The Center for Promotion of Computational Science and Engineering of the Japan Atomic Energy Research Institute has carried out the ITBL (Information-Technology Based Laboratory) project which is one of e-Japan priority policy programs. The goal of the ITBL project is to create the vertical research environment in which intellectual resources such as remote computers, programs and data can be shared in Japanese research institutions and cooperative studies among researchers can be supported. AVS/ITBL is the visualization tool which has been developed aiming at realizing the efficient visualization in the ITBL environment. This visualization tool is one of the tools of ITBL infrastructure software and operates in cooperation with AVS/Express. Main functions of AVS/ITBL are as follows: it can directly read data files located on remote computers, it can display and control an image on the web browser, it can collaboratively display an image among remote researchers, and it can perform visualization process as a batch. In this paper, utilization of AVS/ITBL to the numerical environmental system, which is one of the applications in ITBL project, is presented. And the outline of the operation in this utilization is indicated. (author)

 5. Uppkopplad eller nedkopplad? -Konflikt mellan förnuft och känsla : En etnografiskt inspirerad studie av fyra studenters vardag online och offline

  OpenAIRE

  Saller, Nathalie

  2015-01-01

  Purpose: The aim of this thesis has been to study and obtain greater understanding of the consequences of active social media use. Specifically, in terms of social identity, social life and the sense of belonging. Secondly, the thesis studies the consequences of disconnecting and for a limited amount of time opt out of the social media context. Method/material:  The study is based on an explorative, cultural ethnographically-inspired method, in which four respondents were studied: two men and...

 6. Veileder for kravspesifikasjon for leie av kontorarealer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Førland-Larsen, Arne

  Investorer og leietakere blir stadig mer interessert i helse- og miljøkvaliteter. Men kunnskapen er lav hos de fleste om hva de skal etterspørre og hvordan slike kvaliteter kan dokumenteres. Meglere har en viktig rolle som formidler av kvaliteter. Grønn Byggallianse har i samarbeid med blant annet...... Norsk Eiendom, Enova og NGBC utarbeidet en mal for standard kravspesifikasjon for leie av kontorlokaler. Målet med malen er å bidra til at leietager får det produktet han trenger til riktig pris og at man unngår unødig miljøbelastning. Målet er videre at å bidra og stimulere til, at innleie....../utleie prosesser startes med en dialogbasert prosess. Standarden er tenkt som et hjelpemiddel til en systematisk gjennomgang av, og diskusjon av hvilke kvaliteter som har prioritet, høy, middel eller lav prioritet for leietaker. Resultatet av dialog og diskusjon fastlegger endelige krav til kvalitet og...

 7. Analysis of AVS-penogram in 3000 impotent patients

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Minn, Young Guy; Choi, Hyung Ki [Yonsei University College of Medicine, Seoul (Korea, Republic of)

  1994-09-01

  Audio visual simulation penogram(AVS-penogram) is used as a screening method for evaluation of erectile dysfunction. In this study, 3000 patients were evaluated from Dec. 1986 to Dec. 1992 and finally diagnosed by comprehensive diagnostic methods. The patients were classified according to AVS-penogram curves into 4 types and correlated with the patient`s final diagnosis. For 800 patients who were evaluated with combined AVS-penogram and NPT monitoring, compatibility ratios between psychogenic and organic group were compared. After correlating each of the curve type with the patients and comparing erotic and nocturnal erection, following results were obtained. 1. The mean age of the patients was 41.25 years. 2. The overall rate of final diagnosis were 57.5%, 14.3%, 8.9% in psychogenic, arteriogenic and veogenic impotence. 3. Type I group was proved as psychogenic impotence in 87% of the patients. 4. Type IIA group was proved as organic impotence in 79% of the patients and most of them had neurogenic and arteriogenic impotence. 5. Type IIB group was proved as psychogenic impotence in 51%, organic impotence in 49% of the patients. Among the organic impotence group, most of them had arteriogenic, venogenic and neurogenic impotence. The difference of both group was statically insignificant. 6. Type IIC group was proved as psychogenic impotence in 39%, organic impotence in 61% of the patients. Further studies are needed for sub-classification of both groups. 7. The compatibility ratio of the AVS-penogram and NPTM was 85.9% in psychogenic group with normal finding in both tests and 44.7% in organic group with abnormal finding in both tests. In conclusion, AVS-penogram is a primary diagnostic method in screening impotent patients and type I is regarded as psychogenic impotence. In Type IIB and IIC, sub-classification of curve type is needed for differential diagnosis between psychogenic and organic impotence. (Abstract Truncated)

 8. Examination of office visit patient preferences for the after-visit summary (AVS).

  Science.gov (United States)

  Neuberger, Marolee; Dontje, Katherine; Holzman, Greg; Corser, Bill; Keskimaki, Abigail; Chant, Ericka

  2014-01-01

  The federal government advocates the practice of routinely providing an after-visit summary (AVS) to patients after each office-based visit as an element of stage 1 meaningful use. A significant potential benefit of the AVS is improved patient engagement achieved by enabling patients and family members to better understand and retain key health information. The methodology for this study was a mixed-methods pilot study to examine, through the perspectives of adult primary care patients, how relevant and actionable data can be better formatted in the AVS. Results of this study suggest that the goal of the AVS to serve as a communication tool to engage and support patients is frequently not being met. Further study is needed to understand, from the viewpoints of patients and providers, what barriers are keeping them from optimally providing and using the information on the AVS.

 9. Alternativ Kroppsøving i den vidaregåande skulen. Ein kvalitativ studie av elevane sine erfaringar med motivasjon i kroppsøvingsfaget

  OpenAIRE

  Sævig, Gro Lillian Almeland

  2015-01-01

  My own experience, statistics and research findings suggest that many pupils struggle with motivation in Physical Education (PE). Alternative PE is a training offer that is created with the purpose of getting more pupils to complete PE. The aim of this study is to develop knowledge of, and insight into motivation factors in PE among pupils in Alternative PE. The study is based on pupils´ subjective experiences, and central to the study is to find answers to what experiences the pupils in Alte...

 10. "Det viktigste er at det ser bra ut på Instagram" : en studie av digital selvpresentasjon på Instagram

  OpenAIRE

  Sundby, Lena Løveid

  2016-01-01

  In this study I investigate instagram as an arena for self-representation. Through the use of indepth interviews from eight participants, I have examined how users of Instagram utilize this medium to express gourmet culture, and their explanations for why they present themselves in certain ways. In addition to this, the study also shows how pictures, picture text, hash tags and emojies are used as aids to enhance impressions of self. The participants use different strategies for self-represen...

 11. Livskrisens inverkan på arbetslivet - En kvalitativ studie om individers upplevelser av att återgå till arbetet efter att en livskris inträffat

  OpenAIRE

  Perret, Marie

  2016-01-01

  Research in personal crises and their impact on an individual's life has largely focused on specific diseases and external tragedies. Studies on personal life crises have however, during the last decades shifted from a focus on psychiatric research to including socio-cultural and behavioural factors. Research in employment and work-life balance also shows a growing interest in incorporating the individual perspective, whereas these two disciplines have a lot to offer in studying individuals’ ...

 12. Oppdragelsessyn i endring? : En komparativ studie av populære oppdragelsesbøker utgitt i Norge i perioden 1950-2000

  OpenAIRE

  Azimeh, Malek

  2017-01-01

  Masteroppgave pedagogikk PED511 - Universitetet i Agder 2017 The topic of this assignment is to study if the view of parenting has changed in Norway. There have been many discussions about parenting and what it entails. This study is limited to popular books that have been released in Norway between 1950 and 2000. The parenting books emphasise different aspects in the children’s upbringing and how that positively affects their development. The primary research question is to examine the...

 13. Rytme, dynamikk, rom og relasjoner i barns egeninitierte estetiske uttrykk : en mikroetnografisk studie av barn i alderen 1-3 år i barnehage

  OpenAIRE

  Mæhlum, Simen

  2006-01-01

  Master i barnehagepedagogikk This thesis focuses on children’s self made aesthetic practise in the daily life of kindergartens. Do children aged 1-3 years old express themselves aesthetically, and if so, how will this appear in the kindergartens daily life? This study has a micro-ethnographic approach and witch also consist video observation. The study has been done in a Norwegian kindergarten on 12 children aged 1-3 years with focus on their physical and oral expressions. The aesthetic...

 14. Knowledge platform for calculating climate impact from construction and building materials. Literature study; Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer. Litteraturstudie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Roenning, Anne; Lyng, Kari-Anne; Vold, Mie

  2011-07-01

  Greenhouse gas emissions from building linked today to a large extent to the energy consumption during the operating period. Through increasingly stringent energy requirements and other changes, the energy consumption for the operation could go down over time. This means in this case that the energy required to produce, transport and set up the building, to a greater extent can be relatively more important in a life-cycle analysis. KRD in that regard ha given Oestfoldforskning the commission to conduct a literature study that will provide an overview and assessment of the literature / research papers describing various building materials climate impact and how this translates into a lifetime (LCA - Life Cycle Assessment), and thus describe the knowledge platform these analyzes are based in. It also means a description of the factors that affect the climate and the environment, including the stages of life that are important. Literature study is conducted by searching scientific databases (Springer Link, Science Direct, Google Scholar, Norwegian EPD database of declarations). The literature search is limited to studies that are based on LCA as a methodology for calculating the climate impacts associated with the construction and building materials. Based on the review of literature is also undertaken an analysis focusing on explaining the methodological platform between the studies are based on, in order to explain why the results differ and / or may not be comparable.(eb)

 15. Det professionellt privata : En jämförande studie om privatpersoners strategiska användande av Instagram utan vinstdrivande motiv

  OpenAIRE

  Ekström, Signe; Matarasso, Rebecca

  2015-01-01

  With the intention to fill a gap in the research field, this thesis porposes to illuminate privatepersons’ use of Instagram simply as private actors without any profitable interest. The users with a solely personal interest may in some cases attract thousands of followers in the scale ofcelebrity fan base. This thesis aims to map out what motivates and drives a thought-through, strategic use of Instagram, to discover if there is a strategic use of Instagram among the objects of study and also...

 16. Med ergonomi i fokus : En studie om ergonomi i designprocessen vid framtagning av nya produkter på IKEA of Sweden

  OpenAIRE

  Stenberg Gleisner, AnnaKlara

  2016-01-01

  This thesis examines the presence of ergonomics in the design process at IKEA of Sweden. It also attempts to describe how IKEA of Sweden can implement more ergonomics in their development process of new products. The study is based on interviews with employees at IKEA of Sweden and with an employee at the design bureau Veryday.  The thesis also includes a design process that has been conducted using a given brief by IKEA of Sweden with a predetermined way of production. The purpose of the des...

 17. Från digitalt till analogt : En kvalitativ studie av överföringsprocesserna från MIDI till notskrift i symfonisk musik

  OpenAIRE

  Tibell, Patrik

  2009-01-01

  This study examines how to translate digitally composed symphonic music to note script and how it gets readable and playable. With the help of professional musicians from the Norrköping Symphony Orchestra, teachers from Kulturskolan in Norrköping as well as other musicians, I have learned how I can improve each individual stem in my composition. I also learned how to write for a real musician. My score have been analyzed by composers and a conductor which have given me a more in depth insight...

 18. Pressing round bales of logging wastes for bio energy applications - a pilot study; Rundballepressing av hogstavfall i skogen for uttak til bioenergi - en pilotstudie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dale, Oeystein; Gjoelsjoe, Simen; Groenlien, Hans H.; Kjoestelsen, Leif

  1998-07-01

  As part of an evaluation of energy from lumber wastes, the study here reported investigated the production capacity of a round bale pressing machine, the productivity for cross-country transportation of bales to motor road by means of agricultural tractor and load tractor, and to note the weight, fraction of solid mass, water content and storage properties of the bales. The obtained energy price was 0.212 NOK/kWh, excluding VAT. If higher bale weights can be achieved, as has been done in Sweden, then lower energy costs can be obtained.

 19. Playtime! : en studie av lärares syn på film som pedagogiskt hjälpmedel i historieämnet på gymnasiet

  OpenAIRE

  Hultkrantz, Catharina

  2014-01-01

  Showing movies to pupils is hardly a new, innovative teaching method. However, knowledge about how film is used and why, as well as what kind of film is used is scarce. In the present licentiate thesis, eight active teachers have been interviewed on their experiences with and approached to using film as a pedagogic tool in high school history lessons. The purpose of the study is to analyze the respective teachers´ use and understanding of history, based on their opinion of film as a didactic ...

 20. Technique for compressed bundles for harvest of whole straw willow. Pilot study; Teknik foer komprimerande helskottsskoerd av salix i buntform. Foerstudie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Eriksson, Hans (Vaesteraeng Lantbruk AB (Sweden))

  2008-06-15

  The pilot study was initiated by the need of a new technology that has been raised from the problem, and by the specifications of requirements, that has been described from the project 'Salix Maelardalen'. The need has been crystallized by the energy company Maelarenergi AB, Vaesteraas, in their handling of bio fuel, among many other fuels. The company Maelarenergi AB can see a potential in the use of Salix of a considerable volume. There is a special need by the means of the big volume handling of Salix, since the Salix raw material must be able to be delivered under a longer period or for intermediate storage. 8-9 months could be an adequate storage period. The possibility for intermediate storage could do the flow of fuel raw material to the combined power and heating plant is harmonized to the special requirements of fuel. The storage capability in chipped raw Salix chips is very short and that's why chipped Salix are not going to be a sustainable system combined with the handle of big volume together with portioned inflow to the plant. The production of Salix chips in a system of direct chipping is a very delicate system. The ground conditions with frozen and dry grounds are important for a system with heavy machines. The last years have not given such climate conditions. A big problem with practicability has been coming up. The number of days for contract work during the harvest period without interruption, because of hard conditions, has been decreased to the level that the capacity very considerably falls below what is economical defensible. The needs of larger areas for harvesting during fewer days under good conditions counteract each other. In the 'hot flow' during the harvest when the harvest machine will work with escort vehicles/container transports in the field can be impossible to realize because of for example the breakdown of the soil structure. The organization around 'hot flow system' is a very heavy programme

 1. Minnesvärda episoder i undervisningen- en studie av elevers episodiska minnen från en undervisningssekvens i biologi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ola Magntorn

  2011-02-01

  Full Text Available This study explores primary school students’ abilities to recall events from a teaching sequence taking place 18 months earlier. The aim of the teaching sequence was to develop students’ ability to read nature in a river habitat. The concept reading nature has to do with an ability to recognise organisms and relate them to material cycling and energy flow in the specific habitat which is to be read. In this study the aim is to analyse the episodes the students recall in order to find patterns in students’ views of memorable learning events. Combining the affective and cognitive domains by first hand experiences which challenge students’ everyday conceptions and to involve them in the design of the activities make lasting impressions in the long term memories of the majority of students. These memorable episodes can be useful to relate to in the further classroom teaching about the content knowledge of science in order to make it more meaningful for the students.

 2. Inter-Dye Distance Distributions Studied by a Combination of Single-Molecule FRET-Filtered Lifetime Measurements and a Weighted Accessible Volume (wAV Algorithm

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henning Höfig

  2014-11-01

  Full Text Available Förster resonance energy transfer (FRET is an important tool for studying the structural and dynamical properties of biomolecules. The fact that both the internal dynamics of the biomolecule and the movements of the biomolecule-attached dyes can occur on similar timescales of nanoseconds is an inherent problem in FRET studies. By performing single-molecule FRET-filtered lifetime measurements, we are able to characterize the amplitude of the motions of fluorescent probes attached to double-stranded DNA standards by means of flexible linkers. With respect to previously proposed experimental approaches, we improved the precision and the accuracy of the inter-dye distance distribution parameters by filtering out the donor-only population with pulsed interleaved excitation. A coarse-grained model is employed to reproduce the experimentally determined inter-dye distance distributions. This approach can easily be extended to intrinsically flexible proteins allowing, under certain conditions, to decouple the macromolecule amplitude of motions from the contribution of the dye linkers.

 3. Railway transport and terminal transhipment of Short Rotation Willow Crops. Pre-study; Taagtransport och terminal-hantering av Salix. Foerstudie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Forsberg, Maya

  2009-07-01

  The overall aim of this pre-study is to contribute to an increased co-handling of biomass from forest and field at terminal and railway transport, in order to find effective transport solutions with regard to costs and environment. The aim of the pre-study is also to get an overall picture of transport of biomass on railway. The objective is to draw conclusions of use for interested parties within the agricultural sector, on what possibilities there are to handle biomass from forestry and agriculture with the same logistical infrastructure. Conclusions are drawn especially with regard to Short Rotation Willow Crops (here Salix) handled as chips or bundles, but also briefly for other energy crops suitable for combustion. Furthermore, the study draws conclusions on how to design effective terminals and related costs. The pre-study is intended as a planning material for a more in-depth study of a mobile terminal solution, with active participation from interested players in the agricultural sector. When considering railway transport and terminal transhipment of large volumes of biomass, there is a clear economical benefit in designing large terminals and making investments in effective handling equipment, in order to get a high use of equipment and a high storage turnover. A more simple and temporary terminal solution may be suitable for smaller flows of biomass, such as agricultural fuels, which need to be collected in different areas according to availability. An intermodal solution, i.e. which involves the transportation of freight in the same type of carrier (a container for example) when changing modes of transportation, is suitable for this purpose. The solution should also build on standardised equipment, involve low terminal investments and flexible and temporary transhipment in different areas near the location of the biomass. For railway transport, the same handling equipment may be used for wood chips and Salix chips, i.e. standardised container systems

 4. Energy savings in dust collector plants of bag house filter type. Phase 1 - Literature study; Energieffektivisering av anlaeggningar foer stoftrening med slangfilter. Etapp 1-Litteraturstudie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Eriksson, Lars; Wikman, Karin; Berg, Magnus [AaF-Energi and Miljoe AB, Stockholm (Sweden)

  2004-01-01

  The largest energy demands in connection with the operation of bag house filters are the electric energy consumption for the fans, securing the flow of flue gas through the filter, and the electric energy consumption when producing the pressurized air (compressors or high pressure fans). Considering the significantly increased fan work when having a non-optimised cleaning of the filters, it seems justified to investigate the possibilities to minimise the unnecessary pressure drop. There is also a saving potential in the filter cleaning process, which otherwise may cost an unacceptable amount of pressurized air or other energy. The main purpose of this work is to develop methods to optimize the operation of bag house filters, which is started up with this report containing a follow-up of what has been done in Denmark and a confirmation of the technology status. In the next step, a case study where two-three plants are examined more in detail is suggested followed by a potential study to estimate the total energy saving potential in Sweden. Dust precipitation with bag house filters is basically a rather simple technique, which has existed in flue gas cleaning for about 50 years. From the literature study it can be established that there has been no revolutionary development in the field, but there are some work being done mainly to introduce new filter material but also to optimise the use of bag house filters with new computer based control systems. The largest potential of energy saving prevails if the filter from the beginning is overloaded, which usually is the case. The reason for overload may be a too large volume flow in relation to the filter area, that the dust has penetrated and blocked the filter, a defective filter cleaning process or that wrong filter material has been chosen. In Denmark a study has been made with the purpose to investigate the possibilities to optimise the energy consumption for bag house filters. For the three plants studied, an

 5. Påliteligheten av selvrapportert alkoholkonsum. Svalbardstudien 1988-89

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Georg Høyer m. fl

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGSvalbard er spesielt godt egnet til å vurdere påliteligheten av selvrapportert alkoholkonsum. På grunn av detlave prisnivået for alkohol er ulovlig import eller hjemmeproduksjon av alkohol ukjent på Svalbard. Dessutener samfunnet lite og oversiktlig, slik at det er praktisk mulig å undersøke hele befolkningen. I den aktuellestudien registrerte vi alt salg av alkohol til fastboende nordmenn på Svalbard i oktober og november 1988. Isamme tidsperiode ble alle nordmenn 18 år eller eldre invitert til å ta del i en helseundersøkelse der det inngikkspørsmål om alkoholbruk. Vi fant at selvrapportert alkoholkonsum utgjorde rundt 40% av salgsvolumet.På grunn av de spesielle forhold når det gjelder alkoholomsetning på Svalbard er det grunn til å anta atestimatet i denne studien er mer pålitelig sammenlignet med tilsvarende studier fra andre områder.Høyer G, Nilssen O, Brenn T, Schirmer H. The reliability of self-reported alcohol consumption.The Svalbard study 1988-89. Nor J Epidemiol 1996; 6 (1: 109-113.ENGLISH SUMMARYThe Norwegian island of Spitzbergen, Svalbard offers a unique setting for validation studies on self-reportedalcohol consumption. No counterfeit production or illegal import exists, thus making a complete registrationof all sources of alcohol possible. In this study we recorded sales from all agencies selling alcohol onSvalbard over a two month period in 1988. During the same period all adults living permanently on Svalbardwere invited to take part in a health screening. As part of the screening a self-administered questionnaire onalcohol consumption was introduced to the participants. We found that the self-reported volume accounted forapproximately 40 percent of the sales volume. Because of the unique situation applying to Svalbard, theestimate made in this study is believed to be more reliable compared to other studies using sales volume tovalidate self-reports.

 6. "Positive people always win" : en studie av hur kvinnor som livestreamar på Twitch.tv upplever interaktionen med sina tittare i kanalchatten

  OpenAIRE

  Thoresen, Josef; Elfwendahl, Sofia

  2017-01-01

  I denna studie har vi undersökt kvinnor som livestreamar sitt datorspelande på hemsidan Twitch.tv och deras erfarenheter gällande chattkommentarer på deras livesändningar. Vi har främst fokuserat på negativa chattkommentarer och hur dessa påverkar kvinnorna, då tidigare forskning redan har visat på att kvinnor utsätts för fler trakasserier än män, både generellt på internet och på Twitch.tv (Nakandala, Ciampaglia, Su & Ahn. 2016). Vidare ville vi också se hur kvinnorna hanterar dessa nega...

 7. Prevalence of E/A wave fusion and A wave truncation in DDD pacemaker patients with complete AV block under nominal AV intervals.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wolfram C Poller

  Full Text Available Optimization of the AV-interval (AVI in DDD pacemakers improves cardiac hemodynamics and reduces pacemaker syndromes. Manual optimization is typically not performed in clinical routine. In the present study we analyze the prevalence of E/A wave fusion and A wave truncation under resting conditions in 160 patients with complete AV block (AVB under the pre-programmed AVI. We manually optimized sub-optimal AVI.We analyzed 160 pacemaker patients with complete AVB, both in sinus rhythm (AV-sense; n = 129 and under atrial pacing (AV-pace; n = 31. Using Doppler analyses of the transmitral inflow we classified the nominal AVI as: a normal, b too long (E/A wave fusion or c too short (A wave truncation. In patients with a sub-optimal AVI, we performed manual optimization according to the recommendations of the American Society of Echocardiography.All AVB patients with atrial pacing exhibited a normal transmitral inflow under the nominal AV-pace intervals (100%. In contrast, 25 AVB patients in sinus rhythm showed E/A wave fusion under the pre-programmed AV-sense intervals (19.4%; 95% confidence interval (CI: 12.6-26.2%. A wave truncations were not observed in any patient. All patients with a complete E/A wave fusion achieved a normal transmitral inflow after AV-sense interval reduction (mean optimized AVI: 79.4 ± 13.6 ms.Given the rate of 19.4% (CI 12.6-26.2% of patients with a too long nominal AV-sense interval, automatic algorithms may prove useful in improving cardiac hemodynamics, especially in the subgroup of atrially triggered pacemaker patients with AV node diseases.

 8. Comparison between existing recycle processes for composite materials - a study regarding microwave pyrolysis; Jaemfoerelse av befintliga aatervinningsprocesser foer kompositmaterial - en foerstudie gaellande mikrovaagspyrolys

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pettersson, Carina; Andreasson, Sune (Stena Metall AB (Sweden)); Skrifvars, Mikael; Aakesson, Dan (Hoegskolan i Boraas (Sweden))

  2009-07-01

  The purpose of this project has been to investigate the possibilities to use recycled composites as energy recycling based on microwave pyrolysis and also to evaluate the microwave pyrolysis technique for the recycling of combined materials, such as composites. Composites can be recycled by mechanically grinding into a material which can be used as a filler in virgin composites. However, several earlier studies have showed that this will give a material with inferior quality, and there is presently no economical viable use of the recycled material. Composites can be incinerated together with other waste materials but the high content of inorganic material results in a material with low energy content. Composites typically contain 40-50 weight-% glass fibres, and in some cases be as high as 60-75 weight-%. Consequently, composites often end up at landfill sites and processes to recycle composites do not exit. Large volumes of composites are produced in Europe and these products will largely end up on landfill site after end-of-life as systems to recycle these products do not exist. These composites represent a large amount of energy which presently is not utilized. Processes and materials to produce composites are being developed continuously. This in addition to the need for light weight materials in the aerospace, windmills and automotive industry spurs the use of composites. It is therefore of outmost importance to develop processes to recycle of composites. Recycling of composites by the use of microwave pyrolysis has been studied in this project. Microwave pyrolysis is a process where the material is heated by microwave in an inert environment. The project has been focusing on the recycling of glass fibre reinforced composites as this type of composite makes the large volume of composites. Pyrolysis of glass fibre reinforce composites will result in two fractions - one oil fraction and one inorganic fraction. The oil fraction was analyzed with calorimetry and

 9. Effects of small hydropower plants on low-and moss flora. A feasibility study; Virkninger av smaa vannkraftverk paa lav- og mosefloraen: en forundersoekelse

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ihlen, Per G.; Bjelland, Torbjoerg; Vaskinn, Kjetil; Johnsen, Geir Helge

  2012-07-01

  We have established a list of lichen- and moss flora of a waterway to be developed for hydropower production (Vangjolo) and in a control water system (Roesgrovi), both in Voss in Hordaland. The waterways have similar bedrock, exposure, vegetation and elevation. To monitor any change in the flora, it was laid out 20 fixed routes from each river systems where low-and moss flora were recorded. To relate this to the monitoring of potential impacts, l flow, humidity, air temperature, water temperature and dew point temperature were logged. It was recorded 66 species total for Roesgrovi and Vangjolo, and 32 mosses, 29 lichens and 5 vascular plants. The results show that the rivers are so similar to the low-and moss flora that they can form the basis for further investigations. This is also shown by the DCA-analyses. The waterways comprises a combination of species with the same requirements as to moisture, and contains species of high and low Ellenberg indicator values for moisture. There is no statistically significant difference between Roesgrovi and Vangjolo in the fixed routes average values. The hydrological and local climatic measurements also show that the river systems are comparable for further study of possible changes after development. (eb)

 10. Pelletizing using forest fuels and Salix as raw materials. A study of the pelletizing properties; Pelletering med skogsbraensle och Salix som raavara. En undersoekning av pelleterbarheten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Martinsson, Lars; Oesterberg, Stefan [Swedish National Testing and Research Inst., Boraas (Sweden)

  2004-08-01

  Three common forest fuels: light thinning material, cull tree and logging residues as well as energy forest fuel (Salix) has been used as fuel pellet materials. Logging residues and Salix were stacked for approximately 6 and 10 months respectively. Parameters varied for each raw material have been the moisture content and the press length of the die. These parameters have been changed to obtain best possible quality, mainly concerning mechanical durability. Pellets were also produced from bark free shavings in order to use as a reference in this study. Physical as well as chemical properties have been compared. It was comparatively easy to press logging residues and Salix into durable pellets and, even with larger press length, the production of pellets was higher than it was for the other raw materials. The density was equal for all pellets while the mechanical durability was better for all tested raw materials compared with the reference material. The fact that all raw materials besides the reference material contains bark which has an improving effect on the degree of hardness. The quality properties were mainly about the same or better for pellets made of light thinning material and cull tree respectively, compared with the reference pellets. However, the ash content was approximately twice as high compared with the reference pellets. The pellets made of logging residues and Salix respectively were of very good quality concerning duration and density but the ash content was approximately 10 times higher than in the reference pellets. Additionally, the nitrogen content was 6-9 times higher compared with the reference pellets.

 11. Study of flue gas condensers with reference to corrosion risks, biofuel quality, techniques and choice of material; Kartlaeggning av roekgaskondenseringsanlaeggningar med avseende paa korrosionsrisker, biobraenslekvaliteter, teknik och materialval

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stenqvist, Per-Aake

  2012-02-15

  Corrosion in flue gas appliances installed in small and medium sized biomass fired boiler plants has become a problem in an increasing number of sites around Sweden. A trend seems to be that the problems are greater in those plants that use so called terminal chips than those that utilize more homogeneous fuels. In pace with the increasing number of biomass power plants in the country, the demand for cheaper fuel is increased. Through the increasing number of fuel terminals the market is provided even with biofuel mixes in the form of traditional wood chips mixed with bark, forest residue, sawdust, willow, returned wood, etc. Both users and suppliers of boiler and flue gas systems, and fuel suppliers have currently no clear rules or guidelines for relationships between different chemical properties of fuels, technologies, operating data and material. In this report has experience in the form of questionnaires completed by field visits, interviews of operational personnel and literature studies been compiled from a number of plants using different types of flue gas condensers for increased energy output from various types of bio fuels. The purpose of this assignment is to survey the flue gas condensation plant in biomass fired boiler plants for the presence of corrosion damage made in relation to the use of technologies and fuel qualities. A milestone is that the report will be able to be used to support the selection of materials and appropriate techniques for both new facilities and for the repair and improvement of existing ones. Another objective is to compile existing experience and assessment criteria which are reported in the literature. This report describes some typical construction techniques, whenever applicable harmful images and links to various substances present in fuels, ash and condensate

 12. Study of application of option B at integrated leakage tests on Swedish reactor containments; Utredning om tillaempning av option B vid integrala taethetsprover paa svenska reaktorinneslutningar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Karlsson, Roger [Royal Inst. of Tech., Stockholm (Sweden). Dept. of Reactor Technology

  2004-12-15

  The task of the reactor containment is to protect the environment from radioactive release from the nuclear power plant. The containment is a passive component and one can therefore not verify its success criteria during normal operation. To verify the integrity of the containment one has to perform integrated leakage tests (type A tests). These tests are performed in accordance with either option A or B in the American regulation Appendix J 10 CFR 50. The choice of option is up to the licensee. Option A does not consider the leakage history of the containment. The test interval is fixed and set to three tests equally distributed over ten years. The test pressure shall be at least half of the design basis accident pressure (DBA-pressure). Option B does take the leakage history into consideration and is therefore performance-based. The test interval can be chosen to a maximum of ten years. The test pressure shall be the DBA-pressure. In Sweden the type A tests are performed in accordance with option A. The purpose of this investigation is to investigate whether option B can be used in Sweden without any significant risk impact. Performance of a type A test with half of the design pressure can result in an undetected leak. If a leak is of such characteristic that it does not show any leakage behaviour until it is exposed to a certain level of pressure where it can open itself, the leak can be missed during a test with too low pressure. On the other hand, option B demands a higher test pressure which contributes to the risk during the performance of the type A test. The advantage of a more correct result from the type A test is considered to be greater than the disadvantage of a high test-pressure. Hence, Type A test shall be performed with the realistic DBA-pressure. The work has included a literature study, telephone interviews, local meetings and analyses of existing PSA results and reports in the subject. An investigation of the On-Line Monitoring (OLM) method is

 13. Association of temporary complete AV block and junctional ectopic tachycardia after surgery for congenital heart disease

  International Nuclear Information System (INIS)

  Paech, Christian; Dähnert, Ingo; Kostelka, Martin; Mende, Meinhardt; Gebauer, Roman

  2015-01-01

  Junctional ectopic tachycardia (JET) is a postoperative complication with a mortality rate of up to 14% after surgery for congenital heart disease. This study evaluated the risk factors of JET and explored the association of postoperative temporary third degree atrioventricular (AV) block and the occurrence of JET. Data were collected retrospectively from 1158 patients who underwent surgery for congenital heart disease. The overall incidence of JET was 2.8%. Temporary third degree AV block occurred in 1.6% of cases. Permanent third degree AV block requiring pacemaker implantation occurred in 1% of cases. In all, 56% of patients with JET had temporary AV block (P < 0.001), whereas no case of postoperative JET was reported in patients with permanent AV block (P = 0.56). temporary third degree AV block did not suffer from JET. A correlation between temporary third degree AV block and postoperative JET could be observed. The risk factors identified for JET include younger age groups at the time of surgery, longer aortic cross clamping time and surgical procedures in proximity to the AV node

 14. Lightning study - climate change and the impact on the incidence of lightning adaptation needs in the power supply; Lynstudien - Klimaendringenes betydning for forekomsten av lyn tilpassingsbehov i kraftforsyningen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Midtboe, Knut Helge; Haugen, Jan Erik; Koeltzow, Morten Andreas Oedegaard

  2011-04-15

  , but also for the network owner, since they cost money and require repair. In the results from Met.no not only an increase in lightning frequency is highlighted, in addition we must also allow for greater variations in different seasons and geographic areas. Areas that until now have been little troubled by lightning may be more exposed, and not least, already known 'problem areas' have more challenges to deal with. Planning under uncertainty. It is difficult with current knowledge to conclude a linear relationship between increased lightning frequency and increase in future outages, but that there will be a connection can not be excluded. Increase in lightning frequency will rise to the need to put this phenomenon in as an important factor in the planning of preventive measures for existing and future construction. Each business must assess the need for specific measures as a basis for prevention and for the dimensioning of the necessary emergency repairs. Through the emergency requirements of the regulations to conduct risk and vulnerability analysis for the individual business, it would be natural from NVE's side to expect that the companies take this or similar studies as the basis for such assessments own challenges. NVE's supervisory activities on emergency area has increased and will increase in the coming year. (Author)

 15. Å speide etter spiritualitet. En analyse av spiritualitetsbegrepet i speiderbevegelsen

  OpenAIRE

  Holmefjord, Aina

  2015-01-01

  Denne masteroppgaven inneholder analyser av speiderbevegelsens bruk av begrepet "spiritualitet" i to bøker skrevet av bevegelsens grunnlegger; "Scouting for Boys" og "Rovering to Succes" og to dokumenter av The World Organization of he Scoutmovement . Robert Baden-Powell grunnlag speiderbevegelsen i 1908 og hans litteratur og bøker publisert på tidlig 1900-tallet setter rammeverk for mye av dagens speiderbevegelses ideologi og visjon. Speiderbevegelsen har et r...

 16. Acid volatile sulfide (AVS)- a comment

  NARCIS (Netherlands)

  Meysman, F.J.R.; Middelburg, J.J.

  2005-01-01

  The review by Rickard and Morse (this volume) adequately summarizes our current understanding with respect to acid-volatile sulfides (AVS). At the same time, this review addresses some of the misunderstandings with regard to measurements and dynamics of this important sedimentary sulfur pool. In

 17. Tilsetningsstoff og tekniske hjelpestoff ved produksjon av filet av hvitfisk. Faglig sluttrapport

  OpenAIRE

  Lorentzen, Grete Elisabeth

  2017-01-01

  Målsettingen med dette prosjektet har vært å øke den generelle kunnskapen om bruk av tilsetningsstoffer og tekniske hjelpestoffer ved produksjon av hvitfiskfilet. I prosjektet er det gjennomført et litteraturstudium på hvilken effekt ulike tilsetningsstoffer har på fiskefilet. Deretter er det laget en veileder hvor målet har vært å gi en lettfattet og oversiktlig informasjon om hvilke tilsetningsstoffer det er lov å bruke, hvilken effekt de har, og eksempler på praktisk bruk av tilsetningssto...

 18. Bruk av urtemedisiner blant gravide i Mali : Intervju av 72 healere i Bamako, Siby og Dioila

  OpenAIRE

  Al-Zayadi, Waled

  2012-01-01

  WHO’s rapport fra 2001 viser til at hele 75 % av Mali sin populasjon bruker tradisjonell medisin. Det er beregnet til å være 1 medisinmann pr 500 innbyggere. Hovedmålet med denne oppgaven var å undersøke tradisjonelle medisinmenns behandling av sykdom og plager i svangerskapet i Mali. Det er lite som vites om bruk av urtemedisiner blant gravide i Mali. Det er heller ingen studier gjort fra healerens side. Studien var med på å kartlegge hvilke urter som brukes til den enkelte plagen. I ette...

 19. IAS 40 i ljuset av ägarförhållanden : Värdering av förvaltningsfastigheter i börsnoterade respektive statliga bolag

  OpenAIRE

  Klarin, Olof; Sandell, Johan

  2010-01-01

  Sammanfattning: Redovisningen av förvaltningsfastigheter enligt IAS 40 har tidigare beskrivits i ett stort antal olika vetenskapliga alster. Merparten av dessa har dock tittat på börsnoterade bolag men det finns även andra företag som tillämpar IAS-reglerna. En grupp företag som gör det är de bolag som ägs av svenska staten. Ett av målen med IFRS är att skapa jämförbarhet och då bör inte ägarformen ha någon betydelse för redovisning och värdering. Denna studies syfte är därför att skapa insik...

 20. Redesign av Escola forlag sine skoleordbøker

  OpenAIRE

  Heggen, Inger Helene

  2007-01-01

  Rapporten består av en litteraturstudie (med begrepsavklaringer og en gjennomgang av ordboktypografiens historie – med hovedvekt på engelsk ordboktypografi), en analyse av ettspråklige ordbøker i dag (både norske og engelske), og en analyse av Escola Forlags ordbøker (bokmål og nynorsk utgave). Til slutt – en demononstrasjon av min resulterende redesign av ordbøkene (omslag og innmat). Her har det vært særlig viktig å tydeliggjøre oppslagsordene og oppslagsordenes underelementer s...

 1. Kartlegging av PCB i sedimenter fra Indre Sørfjord

  OpenAIRE

  Skei, J.; Klungsøyr, J.

  1990-01-01

  Som følge av forhøyede nivåer av PCB i fiskelever innerst i Sørfjorden er det gjennomført en sedimentundersøkelse for om mulig å finne kilden til PCB. Det ble ikke registrert høye nivåer av PCB i sedimentene. Høyeste konsentrasjoner ble målt i munningen av Eitrheimsvågen. Analyser av trafooljer brukt i Tyssedalsområdet viste spor av PCB. Statens forurensningstilsyn (SFT)

 2. Distributed Trust Management and Rogue AV Software

  Science.gov (United States)

  2010-06-10

  Integrate with QTM – Particularly important in federated systems (e.g., dynamically composable SOAs) • Investigate the use of reactive mechanisms – Global...of demonstrators surfaced on Capitol Hill in opposition to the Democrats’ health care legislation. MAGAZINE PREVIEW Making Health Care Better By...sale will be sent on saving green forests in Amazonia . Have more questions? You can contact us easy via Online Supoort. Green AV an award-winning

 3. Sampling method, storage and pretreatment of sediment affect AVS concentrations with consequences for bioassay responses

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lange, H.J. de [Aquatic Ecology and Water Quality Management Group, Wageningen University, Wageningen University and Research Centre, P.O. Box 8080, 6700 DD, Wageningen (Netherlands); Centre for Ecosystem Studies, Alterra, Wageningen University and Research Centre, P.O. Box 47, 6700 AA, Wageningen (Netherlands)], E-mail: marieke.delange@wur.nl; Griethuysen, C. van; Koelmans, A.A. [Aquatic Ecology and Water Quality Management Group, Wageningen University, Wageningen University and Research Centre, P.O. Box 8080, 6700 DD, Wageningen (Netherlands)

  2008-01-15

  Sediment treatment and sediment storage may alter sediment toxicity, and consequently biotic response. Purpose of our study was to combine these three aspects (treatment-toxicity-biotic response) in one integrated approach. We used Acid Volatile Sulfide (AVS) concentrations as a proxy of the disturbance of the sediment. AVS and Simultaneously Extracted Metal (SEM) concentrations were compared to bioassay responses with the freshwater benthic macroinvertebrate Asellus aquaticus. Storage conditions and sediment treatment affected AVS but not SEM levels. AVS can be used as a proxy for sediment disturbance. The best way to pretreat the sediment for use in a bioassay in order to maintain initial AVS conditions was to sample the sediment with an Ekman grab, immediately store it in a jar without headspace, and freeze it as soon as possible. In a survey using seven different sediments, bioassay responses of A. aquaticus were correlated with SEM and AVS characteristics. - Change in AVS is a good proxy for sediment disturbance and combined with SEM it can be used as a suitable predictor for biotic effects of sediment contamination.

 4. Brain uptake of a non-radioactive pseudo-carrier and its effect on the biodistribution of [18 F]AV-133 in mouse brain

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wu, Xianying; Zhou, Xue; Zhang, Shuxian; Zhang, Yan; Deng, Aifang; Han, Jie; Zhu, Lin; Kung, Hank F.; Qiao, Jinping

  2015-01-01

  Introduction: 9-[ 18 F]Fluoropropyl-(+)-dihydrotetrabenazine ([ 18 F]AV-133) is a new PET imaging agent targeting vesicular monoamine transporter type II (VMAT2). To shorten the preparation of [ 18 F]AV-133 and to make it more widely available, a simple and rapid purification method using solid-phase extraction (SPE) instead of high-pressure liquid chromatography (HPLC) was developed. The SPE method produced doses containing the non-radioactive pseudo-carrier 9-hydroxypropyl-(+)-dihydrotetrabenazine (AV-149). The objectives of this study were to evaluate the brain uptake of AV-149 by UPLC-MS/MS and its effect on the biodistribution of [ 18 F]AV-133 in the brains of mice. Methods: The mice were injected with a bolus including [ 18 F]AV-133 and different doses of AV-149. Brain tissue and blood samples were harvested. The effect of different amounts of AV-149 on [ 18 F]AV-133 was evaluated by quantifying the brain distribution of radiolabelled tracer [ 18 F]AV-133. The concentrations of AV-149 in the brain and plasma were analyzed using a UPLC-MS/MS method. Results: The concentrations of AV-149 in the brain and plasma exhibited a good linear relationship with the doses. The receptor occupancy curve was fit, and the calculated ED 50 value was 8.165 mg/kg. The brain biodistribution and regional selectivity of [ 18 F]AV-133 had no obvious differences at AV-149 doses lower than 0.1 mg/kg. With increasing doses of AV-149, the brain biodistribution of [ 18 F]AV-133 changed significantly. Conclusion: The results are important to further support that the improved radiolabelling procedure of [ 18 F]AV-133 using an SPE method may be suitable for routine clinical application

 5. Har forhold under svangerskapet betydning for utviklingen av otitis media?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari J. Kværner

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGMed utgangspunkt i data fra et populasjonsbasert utvalg av 7 992 norske tvillinger ble sammenhengenmellom gjentatte ørebetennelser og forhold under svangerskapet studert. Som parametre på intrauterinevekstforhold ble informasjon om fødselsvekt og gestasjonsalder fra Medisinsk Fødselsregister benyttet.Informasjon om rapporterte øreinfeksjoner ble basert på spørreskjemaer som ble besvart av tvillingene ialderen 18–25 år. Først studerte vi individuelle effekter av fødselsvekt og gestasjonsalder på forekomsten avotitis media (OM. Rapportert fødselsvekt hos individer med OM var signifikant lavere enn hos kontrollene,med en gjennomsnittsforskjell på 86 gram. Hos de som rapporterte OM var gjennomsnittlig gestasjonsalder3 dager kortere enn i kontrollmaterialet. Deretter beregnet vi effekten av fødselsvekt ved bruk av co-twinkontroll metoden. Blant monozygote (MZ tvillingpar gjenspeiler fødselsvektforskjeller innenfor tvillingparetintra-uterine miljøforskjeller. Blant dizygote (DZ par kan vektforskjellen være både genetiske ogmiljøbetinget. Ved sammenligning av fødselsvektforskjeller innenfor tvillingparene er tvillingen som ikkehar gjentatte øreinfeksjoner en matchet kontroll blant OM diskordante par. Resultatene antyder at lavfødselsvekt er en risikofaktor for otitis media. Gjennomsnittlig vektforskjell blant par diskordante for OMvar 48 gram, og den av tvillingen som ikke rapporterte OM hadde signifikant høyere fødselsvekt.Kværner KJ, Tambs K, Harris J, Magnus P. Do pregnancy-related factors influence the development ofotitis media? Nor J Epidemiol 1997; 7 (1: 55-58.  ENGLISH SUMMARYThe association between intrauterine growth, as measured by weight and gestational age, and the occurrenceof recurrent ear infections was studied using data from a population based sample of 7992 Norwegian twins.Perinatal measures were collected from the Medical Birth Registry, and reports of recurrent ear infectionswere based on

 6. Design av oppbevaringsprodukt: Utvikling av et entrémøbel for IKEA

  OpenAIRE

  Bosvik, Helene

  2010-01-01

  Et av IKEAs store satsingsområder er oppbevaring. IKEA ønsker å nå ut til så mange mennesker som mulig med sine produkter. Deres visjon om å skape en bedre hverdag for de mange menneskene er et bevis på dette. Temaet for dette masterprosjektet har vært oppbevaring. En del av oppgaven har også vært å finne fokusområde innenfor temaet oppbevaring. Valget falt på entreen og utviklingen av entrémøbelet RÅDE. Oppgaven er gjort i samarbeid med IKEA Leangen i Trondheim. RÅDE er utviklet blant an...

 7. Barns opplevelse av postoperativ smerte og smertebehandling

  OpenAIRE

  Næss, Torgun

  2016-01-01

  Master i intensivsykepleie Bakgrunn: Postoperativ smerte hos barn er underbehandlet til tross for mye smerteforskning. Ulike studier har vist at barn opplever moderat til sterk smerte postoperativt. Ubehandlet smerte kan skape unødvendig lidelse for barn og øker risiko for komplikasjoner. Hensikt: Det finnes ingen forskning på norske barns opplevelse av postoperativ smerte og smertebehandling. Studiens hensikt er å få en større forståelse for hvordan barn opplever postoperativ smerte og sm...

 8. Vem vill betala för musik? : En studie om populariteten av digitala musiktjänster och illegal fildelning bland Generation Y i en svenskspråkig yrkeshögskola

  OpenAIRE

  Hjort, Ted

  2011-01-01

  Generation Y skiljer sig mycket från tidigare generationer enligt många forskare och inte minst då när det gäller konsumtionsbeteende och värderingar. Till Generation Y tillhör de personer som är födda från åttiotalets början till mitten av nittiotalet. Under de senaste tio åren har sättet vi konsumerar musik ändrat mycket drastiskt. Genom internet och digitaliseringen av musiken har de flesta och inte minst Generation Y gått över från att köpa Cd-skivor i butiken till att ladda ner, båd...

 9. Glömda Kriser : En studie av hur ideella organisationer marknadsför humanitära och miljömässiga risker och kriser som allmänheten tappat intresse för

  OpenAIRE

  Josephsen, Anna; Nilsson, Michael

  2014-01-01

  Hösten 2012 släppte organisationen Läkare Utan Gränser en rapport under titeln Kriserna Svenskarna Glömt. I denna uppmärksammas det faktum att det finns flera humanitära kriser i världen som allmänheten i Sverige inte känner till. Organisationen benämner dessa som “glömda kriser”. Anledningen till den låga kännedomen hos allmänheten är, enligt rapporten, en bristande mediebevakning av kriserna. Begreppet glömda kriser bygger till stor del på idén om att en kris eller en risk kan lida av ett o...

 10. "Det är inte mig det är fel på, det är huset" : en studie av prognosfaktorer och bemötande med fokus på sjuka hus-syndromet

  OpenAIRE

  Edvardsson, Berit

  2015-01-01

  Bakgrund: Sick Building Syndrome, SBS, är fortfarande 2015 ett tillstånd som vållar mycket diskussion. Symtomen kan grupperas i slemhinnesymtom, hudsymtom och allmänna symtom. I definitionen ingår att personen/ personerna som fått symtom har exponerats för dålig inomhusluft i en speciell byggnad. När personen inte är i byggnaden så förbättras eller försvinner symtomen. Många olika faktorer kan orsaka eller medverka till uppkomst eller försämringar av SBS-symtom, som t.ex. luftens innehåll av ...

 11. Implementering av BIM i bærekraftig oppgradering av bygninger: Mulighetsstudie for utføring av tilstandsanalyser med nettbrett

  OpenAIRE

  Vik, Vidar Samson

  2012-01-01

  Vi opplever i dag en økt hyppighet av klimakatastrofer som flom og tørke som følge av økt konsentrasjon av klimagasser i atmosfæren. Dette har ført til et behov for å redusere klimagassutslippene fra industrien på jorden. Byggebransjen, ofte kalt 40 % -bransjen, står for om lag 40 % av klimagassutslippene, og har dermed et stort potensial for reduksjon. BIM er en prosess som søker å redusere ressursbruken, og er dermed en bærekraftig prosess som har blitt tatt i bruk i stor skala i nybygg. Re...

 12. Surhetsvariasjoner som følge av nedtapping av et regulert vann.

  OpenAIRE

  Selmer-Olsen, A. R.

  1981-01-01

  Det har vært utført analyser og lagringsforsøk med prøver av tørrlagt bunnmateriale fra Trevatn tatt våren 1976. Prøver tatt ute i terrenget om høsten etter en lang tørr sommer viste stort sett samme bilde som prøvene fra våren etter lagring i laboratoriet under aerobe betingelser. Tabell 2 viser hvordan pH og SO4-S varierer med Iagringsbetingelsene. Oksydasjonsprosessene som slikt materiale blir utsatt for ved lufttilgang over et lengre tidsrom kan resultere i utvasking av meget sure forbind...

 13. Utveckling av examination av examensarbeten på kandidatnivå

  OpenAIRE

  Trofast, Tobias; Haugum, Dag; Lundberg, Jonas; Nygren, Victoria; Nyström, Tommie; Svensson, Gary; Thunborg, Maria; Törnqvist, Tomas

  2012-01-01

  Detta paper beskriver arbetet med att utveckla en modell för utveckling av examination av examensarbeten på kandidatnivå (UEX) vid Institutionen för Teknik och Naturvetenskap, Linköpings Universitet under läsåret 2010-2011. Modellen har utvecklats och testats vid utbildningsprogrammet Grafisk Design och Kommunikation (GDK), men med syfte att kunna appliceras även på andra kandidatprograms examensarbete. Det projektet prövat är om man kan höja kvaliteten på examensarbeten och effektiviteten i ...

 14. AVS user's guide on the basis of practice

  International Nuclear Information System (INIS)

  Masuko, Kenji; Kato, Katsumi; Kume, Etsuo; Fujii, Minoru.

  1997-07-01

  The special guides for the use of visualization software AVS have been developed at Japan Atomic Energy Research Institute (JAERI). The purpose of these guides is to help the AVS users understand easily the use of the one, due to the fact that it is so difficult for beginners to understand the original manuals. In this report, 'Transportation Evacuation Simulation' is taken up as an object of visualization, and the procedure of visualization and images recording by using the AVS are described. By using the AVS according to this report, a series of the procedure which are necessary for use of the AVS can be acquired. (author)

 15. Preparation, quality control and physico-chemical properties of 99mTc-BAT-AV-45

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jiankang Zhang; Xingqin Zhou; Xiaofeng Qin

  2012-01-01

  One novel styrylpyridine derivatives(AV-45) coupled with 99m Tc complex was synthesized. 99m Tc-BAT-AV-45 was prepared by a ligand exchange reaction employing sodium glucoheptonate, and effects of the amount of ligand, stannous chloride, sodium glucoheptonate and pH value of reaction mixture on the radiolabeling yield were studied in details. Quality control was performed by thin layer chromatography and high performance liquid chromatography. Besides the stability, partition coefficient and electrophoresis of 99m Tc-BAT-AV-45 were also investigated. The results showed that the average radiolabeling yield was (95 ± 1%) and 99m Tc-BAT-AV-45 with suitable lipophilicity was stable and uncharged at physiological pH. (author)

 16. Beta-amyloid deposition and cognitive function in patients with major depressive disorder with different subtypes of mild cognitive impairment: 18F-florbetapir (AV-45/Amyvid) PET study

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wu, Kuan-Yi; Liu, Chia-Yih; Chen, Chia-Hsiang; Lee, Chin-Pang; Chen, Cheng-Sheng; Hsiao, Ing-Tsung; Hsieh, Chia-Ju; Yen, Tzu-Chen; Lin, Kun-Ju

  2016-01-01

  The objective of this study was to evaluate the amyloid burden, as assessed by 18 F-florbetapir (AV-45/Amyvid) positron emission tomography PET, in patients with major depressive disorder (MDD) with different subtypes of mild cognitive impairment (MCI) and the relationship between amyloid burden and cognition in MDD patients. The study included 55 MDD patients without dementia and 21 healthy control subjects (HCs) who were assessed using a comprehensive cognitive test battery and 18 F-florbetapir PET imaging. The standardized uptake value ratios (SUVR) in eight cortical regions using the whole cerebellum as reference region were determined and voxel-wise comparisons between the HC and MDD groups were performed. Vascular risk factors, serum homocysteine level and the apolipoprotein E (ApoE) genotype were also determined. Among the 55 MDD patients, 22 (40.0 %) had MCI, 12 (21.8 %) non-amnestic MCI (naMCI) and 10 (18.2 %) amnestic MCI (aMCI). The MDD patients with aMCI had the highest relative 18 F-florbetapir uptake in all cortical regions, and a significant difference in relative 18 F-florbetapir uptake was found in the parietal region as compared with that in naMCI subjects (P < 0.05) and HCs (P < 0.01). Voxel-wise analyses revealed significantly increased relative 18 F-florbetapir uptake in the MDD patients with aMCI and naMCI in the frontal, parietal, temporal and occipital areas (P < 0.005). The global cortical SUVR was significantly negatively correlated with MMSE score (r = -0.342, P = 0.010) and memory function (r = -0.328, P = 0.015). The negative correlation between the global SUVR and memory in the MDD patients remained significant in multiple regression analyses that included age, educational level, ApoE genotype, and depression severity (β = -3.607, t = -2.874, P = 0.006). We found preliminary evidence of brain beta-amyloid deposition in MDD patients with different subtypes of MCI. Our findings in MDD patients support the hypothesis that a higher

 17. Beta-amyloid deposition and cognitive function in patients with major depressive disorder with different subtypes of mild cognitive impairment: {sup 18}F-florbetapir (AV-45/Amyvid) PET study

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wu, Kuan-Yi; Liu, Chia-Yih; Chen, Chia-Hsiang; Lee, Chin-Pang [Chang Gung Memorial Hospital and Chang Gung University, Department of Psychiatry, Tao-Yuan (China); Chen, Cheng-Sheng [Kaohsiung Medical University Hospital and College of Medicine, Kaohsiung Medical University, Department of Psychiatry, Kaohsiung (China); Hsiao, Ing-Tsung; Hsieh, Chia-Ju; Yen, Tzu-Chen; Lin, Kun-Ju [Chang Gung Memorial Hospital, Department of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Center, Kuei Shan Hsiang, Taoyuan (China); Chang Gung University, Department of Medical Imaging and Radiological Sciences and Healthy Aging Research Center, Tao-Yuan (China)

  2016-06-15

  The objective of this study was to evaluate the amyloid burden, as assessed by {sup 18}F-florbetapir (AV-45/Amyvid) positron emission tomography PET, in patients with major depressive disorder (MDD) with different subtypes of mild cognitive impairment (MCI) and the relationship between amyloid burden and cognition in MDD patients. The study included 55 MDD patients without dementia and 21 healthy control subjects (HCs) who were assessed using a comprehensive cognitive test battery and {sup 18}F-florbetapir PET imaging. The standardized uptake value ratios (SUVR) in eight cortical regions using the whole cerebellum as reference region were determined and voxel-wise comparisons between the HC and MDD groups were performed. Vascular risk factors, serum homocysteine level and the apolipoprotein E (ApoE) genotype were also determined. Among the 55 MDD patients, 22 (40.0 %) had MCI, 12 (21.8 %) non-amnestic MCI (naMCI) and 10 (18.2 %) amnestic MCI (aMCI). The MDD patients with aMCI had the highest relative {sup 18}F-florbetapir uptake in all cortical regions, and a significant difference in relative {sup 18}F-florbetapir uptake was found in the parietal region as compared with that in naMCI subjects (P < 0.05) and HCs (P < 0.01). Voxel-wise analyses revealed significantly increased relative {sup 18}F-florbetapir uptake in the MDD patients with aMCI and naMCI in the frontal, parietal, temporal and occipital areas (P < 0.005). The global cortical SUVR was significantly negatively correlated with MMSE score (r = -0.342, P = 0.010) and memory function (r = -0.328, P = 0.015). The negative correlation between the global SUVR and memory in the MDD patients remained significant in multiple regression analyses that included age, educational level, ApoE genotype, and depression severity (β = -3.607, t = -2.874, P = 0.006). We found preliminary evidence of brain beta-amyloid deposition in MDD patients with different subtypes of MCI. Our findings in MDD patients support the

 18. En kvantitativ analyse af danskernes huskesedler

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schmidt, Marcus

  2005-01-01

  .Samlet rummede de 871 sedler 8047 vareemner. Skønsvist drejer det sig om mellem 600 og 800 forskellige produkter. Det præcise tal lader sig ikke helt fastlægge, idet visse vareemner ("grønt", "pålæg" og "tøj" osv. i modsætning til agurker, hamburgerryg og Adidas T-shirt XL) ikke tillader identifikation af et...

 19. En kartlegging av forekomsten av forskjellige rusmidler blant norske motorvognførere pågrepet av politiet, med mistanke om påvirket kjøring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari-Mette Beylich m. fl Beylich m. fl

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGSjåfører som mistenkes for påvirket kjøring blir i første omgang vurdert av politiet med henblikk på om det kunskal rekvireres alkoholanalyse eller om det også skal tas prøve med hensyn på andre rusmidler (narkotika,medikamenter med ruspotensial ved Statens rettstoksikologiske institutt (SRI. Rutinemessig vil SRI undersøkedet politiet rekvirerer, men prøvene lagres inntil to år etter at de er analysert. Ved supplerende analyse i ettertidkan man således få et mer fullstendig bilde av hva mistenkte, påvirkede bilførere hadde i kroppen da de avgaprøve. I den foreliggende undersøkelsen ble 1197 prøver fra februar og september 1993 analysert på et bredtspekter av andre rusmidler foruten alkohol, uavhengig av hva politiets mistanke hadde vært. Vi fant da at alkoholalene var til stede i 55 % av prøvene, andre rusmidler alene i 16%, både alkohol og andre rusmidler i 14%, mensverken alkohol eller andre rusmidler ble påvist i 15% av prøvene. Politiets mistanke med hensyn til alkoholpåvirkningble bekreftet av analyseresultatene i 71% av tilfellene, og mistanke om forekomst av andre rusmidler i58% av tilfellene. Tidligere studier og denne undersøkelsen viste at bilførere som mistenkes for påvirket kjøringsynes å representere en gruppe med storbruk av alkohol og misbruk av andre stoff.Beylich K-M, Christophersen AS, Skurtveit S, Bjørneboe A, Mørland J. Frequency of different drugs in  ENGLISH SUMMARYDrivers apprehended under the suspicion of drunken or drugged driving are primarily evaluated by the police withregard to whether alcohol or drugs should be looked for in the blood samples taken shortly after apprehension.Until March 1996 all blood samples were sent to the National Institute of Forensic Toxicology (NIFT, for analysis.NIFT routinely perform only those analyses requested, but the samples are stored for up to two years afteranalysis. By later additional analyses of this material one could obtain a more

 20. Reduction of opioid withdrawal and potentiation of acute opioid analgesia by systemic AV411 (ibudilast).

  Science.gov (United States)

  Hutchinson, Mark R; Lewis, Susannah S; Coats, Benjamen D; Skyba, David A; Crysdale, Nicole Y; Berkelhammer, Debra L; Brzeski, Anita; Northcutt, Alexis; Vietz, Christine M; Judd, Charles M; Maier, Steven F; Watkins, Linda R; Johnson, Kirk W

  2009-02-01

  Morphine-induced glial proinflammatory responses have been documented to contribute to tolerance to opioid analgesia. Here, we examined whether drugs previously shown to suppress glial proinflammatory responses can alter other clinically relevant opioid effects; namely, withdrawal or acute analgesia. AV411 (ibudilast) and minocycline, drugs with distinct mechanisms of action that result in attenuation of glial proinflammatory responses, each reduced naloxone-precipitated withdrawal. Analysis of brain nuclei associated with opioid withdrawal revealed that morphine altered expression of glial activation markers, cytokines, chemokines, and a neurotrophic factor. AV411 attenuated many of these morphine-induced effects. AV411 also protected against spontaneous withdrawal-induced hyperactivity and weight loss recorded across a 12-day timecourse. Notably, in the spontaneous withdrawal study, AV411 treatment was delayed relative to the start of the morphine regimen so to also test whether AV411 could still be effective in the face of established morphine dependence, which it was. AV411 did not simply attenuate all opioid effects, as co-administering AV411 with morphine or oxycodone caused three-to-five-fold increases in acute analgesic potency, as revealed by leftward shifts in the analgesic dose response curves. Timecourse analyses revealed that plasma morphine levels were not altered by AV411, suggestive that potentiated analgesia was not simply due to prolongation of morphine exposure or increased plasma concentrations. These data support and extend similar potentiation of acute opioid analgesia by minocycline, again providing converging lines of evidence of glial involvement. Hence, suppression of glial proinflammatory responses can significantly reduce opioid withdrawal, while improving analgesia.

 1. Genome-Wide DNA Methylation Analysis and Epigenetic Variations Associated with Congenital Aortic Valve Stenosis (AVS.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Uppala Radhakrishna

  Full Text Available Congenital heart defect (CHD is the most common cause of death from congenital anomaly. Among several candidate epigenetic mechanisms, DNA methylation may play an important role in the etiology of CHDs. We conducted a genome-wide DNA methylation analysis using an Illumina Infinium 450k human methylation assay in a cohort of 24 newborns who had aortic valve stenosis (AVS, with gestational-age matched controls. The study identified significantly-altered CpG methylation at 59 sites in 52 genes in AVS subjects as compared to controls (either hypermethylated or demethylated. Gene Ontology analysis identified biological processes and functions for these genes including positive regulation of receptor-mediated endocytosis. Consistent with prior clinical data, the molecular function categories as determined using DAVID identified low-density lipoprotein receptor binding, lipoprotein receptor binding and identical protein binding to be over-represented in the AVS group. A significant epigenetic change in the APOA5 and PCSK9 genes known to be involved in AVS was also observed. A large number CpG methylation sites individually demonstrated good to excellent diagnostic accuracy for the prediction of AVS status, thus raising possibility of molecular screening markers for this disorder. Using epigenetic analysis we were able to identify genes significantly involved in the pathogenesis of AVS.

 2. Genome-Wide DNA Methylation Analysis and Epigenetic Variations Associated with Congenital Aortic Valve Stenosis (AVS).

  Science.gov (United States)

  Radhakrishna, Uppala; Albayrak, Samet; Alpay-Savasan, Zeynep; Zeb, Amna; Turkoglu, Onur; Sobolewski, Paul; Bahado-Singh, Ray O

  2016-01-01

  Congenital heart defect (CHD) is the most common cause of death from congenital anomaly. Among several candidate epigenetic mechanisms, DNA methylation may play an important role in the etiology of CHDs. We conducted a genome-wide DNA methylation analysis using an Illumina Infinium 450k human methylation assay in a cohort of 24 newborns who had aortic valve stenosis (AVS), with gestational-age matched controls. The study identified significantly-altered CpG methylation at 59 sites in 52 genes in AVS subjects as compared to controls (either hypermethylated or demethylated). Gene Ontology analysis identified biological processes and functions for these genes including positive regulation of receptor-mediated endocytosis. Consistent with prior clinical data, the molecular function categories as determined using DAVID identified low-density lipoprotein receptor binding, lipoprotein receptor binding and identical protein binding to be over-represented in the AVS group. A significant epigenetic change in the APOA5 and PCSK9 genes known to be involved in AVS was also observed. A large number CpG methylation sites individually demonstrated good to excellent diagnostic accuracy for the prediction of AVS status, thus raising possibility of molecular screening markers for this disorder. Using epigenetic analysis we were able to identify genes significantly involved in the pathogenesis of AVS.

 3. Analys av nickel med ICP-MS

  OpenAIRE

  Wallman, Karin; Löfgren, Stefan; Sonesten, Lars; Demandt, Christian

  2009-01-01

  Vid en granskning av nickelhalter för perioden 1985-2007 upptäcktes ett nivåskifte i tidsserierna på flera stationer mellan 2001 och 2002. Skiftet visade sig bero på att prover innan 2002 inte korrigerades för kalciuminterferens, medan prover under åren 2002-2007 korrigerades. Syftet med denna rapport är att utreda om resultaten före 2002 i efterhand kan korrigeras för kalciuminterferensen. Från 2002 finns ett antal prover (N=347) med resultat som både är kalciumkorrigerade och som inte är de...

 4. Kjønnsforskjeller i forekomst av legemiddelrelaterte bivirkninger

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hedvig Nordeng

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGKvinnelig kjønn er blitt identifisert som risikofaktor for legemiddelrelaterte bivirkninger både i primærhelsetjenestenog under sykehusopphold. Hyppigere forekomst av bivirkninger kan forklares delvis,men ikke fullstendig, av at kvinner som gruppe konsumerer oftere og flere legemidler. Videre har legemiddelbrukhos kvinner i mange tilfeller tilknytning til biologiske tilstander som menstruasjon, graviditetog menopause, og den øker med alderen. Det er viktig å ta i betraktning kulturelle forskjeller hoskvinner og menn som kan være med på å overestimere kjønnsforskjellene i bivirkningsforekomsten.Kvinner bruker helsevesenet hyppigere og rapporterer oftere bivirkninger. Høyere bivirkningsfrekvenshos kvinner kan også være resultat av at kvinner generelt får høyere dose per kg enn menn fordikvinner veier mindre. Kjønnsforskjeller i bivirkninger kan i tillegg være knyttet til forskjellig aktivitet ileverenzymene cytochrom P450, som metaboliserer de fleste legemidler. Strukturelle og funksjonellekjønnsforskjeller finnes også i nyrer, lunger, hjerte/kar- og mage/tarmsystemet, og påvirker i varierendegrad effekt og sikkerhet av legemidler.Nordeng H. Gender differences in the occurrence of adverse drug events.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYBoth pharmacoepidemiological and clinical studies have identified female gender as a risk factor foradverse events of drugs, both in primary care and in a hospital setting. Frequent occurrence of adverseevents can partly, but not totally, be explained by the fact that women as a group consume more drugsthan men. Women’s drug consumption can to a certain degree be related to menstruation, pregnancyand menopause, and increases with age. It is essential to take into account cultural differences that cancontribute to an overestimation of the gender effect of adverse drug events. Women use the health caresystem more frequently and report more often and more willingly adverse events. Higher

 5. «Det er stort sett retorikk og ikke så mye realitet»: En kvalitativ studie av norske idrettsbistandsorganisasjoner sitt forhold til formelle retningslinjer/Norad

  OpenAIRE

  Moen, Astri Tangen

  2013-01-01

  I nyere tid har det skjedd store endringer innen norsk og internasjonal utviklings- og bistandspolitikk. Fokuset har gått fra å legge vekt på økonomisk utvikling til å legge mer vekt på sosial utvikling. Norad mener det er mer fokus på sivilt samfunn, utviklingslandenes evne til å bygge seg opp, bekjempe korrupsjon, samt god forvaltning av ressurser i dagens bistandspolitikk. De siste 10-15 årene har det dessuten vært økende interesse for idrett som bistand, både i Norge og internasjonalt. Id...

 6. An Overview of the HomePlug AV2 Technology

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Larry Yonge

  2013-01-01

  Full Text Available HomePlug AV2 is the solution identified by the HomePlug Alliance to achieve the improved data rate performance required by the new generation of multimedia applications without the need to install extra wires. Developed by industry-leading participants in the HomePlug AV Technical Working Group, the HomePlug AV2 technology provides Gigabit-class connection speeds over the existing AC wires within home. It is designed to meet the market demands for the full set of future in-home networking connectivity. Moreover, HomePlug AV2 guarantees backward interoperability with other HomePlug systems. In this paper, the HomePlug AV2 system architecture is introduced and the technical details of the key features at both the PHY and MAC layers are described. The HomePlug AV2 performance is assessed, through simulations reproducing real home scenarios.

 7. Improved insecticidal toxicity by fusing Cry1Ac of Bacillus thuringiensis with Av3 of Anemonia viridis.

  Science.gov (United States)

  Yan, Fu; Cheng, Xing; Ding, Xuezhi; Yao, Ting; Chen, Hanna; Li, Wenping; Hu, Shengbiao; Yu, Ziquan; Sun, Yunjun; Zhang, Youming; Xia, Liqiu

  2014-05-01

  Av3, a neurotoxin of Anemonia viridis, is toxic to crustaceans and cockroaches but inactive in mammals. In the present study, Av3 was expressed in Escherichia coli Origami B (DE3) and purified by reversed-phase liquid chromatography. The purified Av3 was injected into the hemocoel of Helicoverpa armigera, rendering the worm paralyzed. Then, Av3 was expressed alone or fusion expressed with the Cry1Ac in acrystalliferous strain Cry(-)B of Bacillus thuringiensis. The shape of Cry1Ac was changed by fusion with Av3. The expressed fusion protein, Cry1AcAv3, formed irregular rhombus- or crescent-shaped crystalline inclusions, which is quite different from the shape of original Cry1Ac crystals. The toxicity of Cry1Ac was improved by fused expression. Compared with original Cry1Ac expressed in Cry(-)B, the oral toxicity of Cry1AcAv3 to H. armigera was elevated about 2.6-fold. No toxicity was detected when Av3 was expressed in Cry(-)B alone. The present study confirmed that marine toxins could be used in bio-control and implied that fused expression with other insecticidal proteins could be an efficient way for their application.

 8. Avveckling av aktiebolag : Case: Likvidation av Företag X Ab

  OpenAIRE

  Kallio, Josefine

  2015-01-01

  Syftet med detta lärdomsprov är att ta reda på hur man idag i Finland kan avveckla ett aktiebolag. De fyra olika avvecklingssätten likvidation, konkurs, fusion och delning av aktiebolag är de sätt som används i Finland för att upplösa aktiebolag. I lärdomsprovet har fokus mest lagts på likvidation av aktiebolag. Lärdomsprovet ger svar på bl.a. hur en likvidation går till, vem som kan vara likvidator, vad som är skillnaden mellan en frivillig likvidation och en tvångsmässig likvidation m.m. Lä...

 9. Physiologic AV valvular insufficiency in cine MR imaging

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jang, Yoon Hyung; Kang, Eun Joo; Baik, Seung Kug; Ahn, Woo Hyun; Choi, Han Yong; Kim, Bong Gi [Wallace Memorial Baptist Hospital, Pusan (Korea, Republic of)

  1994-05-15

  To give a help in the interpretation of cardiac cine-MR examination, the extent, shape, and timing of appearance of signal void regions near atrioventricular(A-V) valve prospectively evaluate in the healthy population. Using an axial gradient-echo technique with small flip angle, repetition time(TR) of 36 msec and echo time(TE) of 22 msec, 20 volunteers without known valvular abnormalities undertook cardiac cine-MR imaging including atrioventricular valve areas. Transient signal void was observed within the near the tricuspid(13/20 = 65%) and mitral valves(9/20 = 45%), respectively, which is so called {sup p}hysioloic atrioventricular valvular insufficiency{sup .} Eight subjects revealed the signal void areas near both tricuspid and mitral valves but, 5 subjects did not show any evidence of physiologic insufficiency. This physiologic condition does not extend more than 1 cm proximal to A-V valve plane and is generally observed only during early systole. Its morphology is semilunar or triangular configuration with the base to the valve plane in most cases of normal tricuspid insufficiency and small globular appearance in most cases of normal mitral insufficiency. Awareness of normal signal void areas near the A-V valve and their characteristics is critical in the interpretation of cardiac cine MR examinations and maybe helpful in the study of the normal cardiac physiology.

 10. Physiologic AV valvular insufficiency in cine MR imaging

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jang, Yoon Hyung; Kang, Eun Joo; Baik, Seung Kug; Ahn, Woo Hyun; Choi, Han Yong; Kim, Bong Gi

  1994-01-01

  To give a help in the interpretation of cardiac cine-MR examination, the extent, shape, and timing of appearance of signal void regions near atrioventricular(A-V) valve prospectively evaluate in the healthy population. Using an axial gradient-echo technique with small flip angle, repetition time(TR) of 36 msec and echo time(TE) of 22 msec, 20 volunteers without known valvular abnormalities undertook cardiac cine-MR imaging including atrioventricular valve areas. Transient signal void was observed within the near the tricuspid(13/20 = 65%) and mitral valves(9/20 = 45%), respectively, which is so called p hysioloic atrioventricular valvular insufficiency . Eight subjects revealed the signal void areas near both tricuspid and mitral valves but, 5 subjects did not show any evidence of physiologic insufficiency. This physiologic condition does not extend more than 1 cm proximal to A-V valve plane and is generally observed only during early systole. Its morphology is semilunar or triangular configuration with the base to the valve plane in most cases of normal tricuspid insufficiency and small globular appearance in most cases of normal mitral insufficiency. Awareness of normal signal void areas near the A-V valve and their characteristics is critical in the interpretation of cardiac cine MR examinations and maybe helpful in the study of the normal cardiac physiology

 11. In vivo studies of the SERT-selective [{sup 18}F]FPBM and VMAT2-selective [{sup 18}F]AV-133 radiotracers in a rat model of Parkinson's disease

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wang, Julie L. [Department of Pharmacology, University of Pennsylvania School of Medicine, Philadelphia, PA 19104 (United States); Oya, Shunichi; Parhi, Ajit K.; Lieberman, Brian P.; Ploessl, Karl; Hou, Catherine [Department of Radiology, University of Pennsylvania School of Medicine, Philadelphia, PA 19104 (United States); Kung, Hank F. [Department of Pharmacology, University of Pennsylvania School of Medicine, Philadelphia, PA 19104 (United States); Department of Radiology, University of Pennsylvania School of Medicine, Philadelphia, PA 19104 (United States)], E-mail: kunghf@sunmac.spect.upenn.edu

  2010-05-15

  Introduction: The utility of [{sup 18}F]FPBM [2-(2'-((dimethylamino)methyl)-4'-(3-[{sup 18}F] -fluoropropoxy)phenylthio)benzenamine], a selective serotonin transporter (SERT) tracer, and [{sup 18}F]AV-133 [(+)-2-Hydroxy-3-isobutyl-9-(3-fluoropropoxy)-10-methoxy-1,2,3,4,6, 7-hexahydro-11bH-benzo[a]quinolizine], a selective vesicular monoamine transporter 2 (VMAT2) tracer, were tested in the 6-hydroxydopamine (6-OHDA) unilateral lesioned rat model. Methods: Positron emission tomography (PET) imaging of three 6-OHDA unilateral lesioned male Sprague Dawley rats (Rats 1-3) were performed with [{sup 18}F]FPBM and [{sup 18}F]AV-133 to examine whether changes in SERT and VMAT2 binding, respectively, could be detected in the brain. The brains of the three rats were then removed and examined by in vitro autoradiography with [{sup 18}F]FPBM and the dopamine transporter ligand, [{sup 125}I]IPT [N-(3'-[{sup 125}I]-iodopropen-2'-yl)-2-beta-carbomethoxy-3-beta-(4-chloro phenyl) tropane, for confirmation. Biodistribution of [{sup 18}F]FPBM in a separate group of p-chloroamphetamine (PCA) treated rats were also performed. Results: PET image analysis showed varying levels of SERT binding reduction (Rat 1=-11%, Rat 2=-4%, Rat 3=-43%; n=2) and a clear and definitive loss of VMAT2 binding (Rat 1=-87%, Rat 2=-72%, and Rat 3=-91%; n=1) in the left striatum when compared to the right (non-lesioned side) striatum. The results from PET imaging were corroborated with quantitative in vitro autoradiography. Rats treated with a selective serotonin toxin (p-chloroamphetamine) showed a significant reduction of [{sup 18}F]FPBM uptake in the cortex and hypothalamus regions of the brain. Conclusion: The preliminary data suggest that [{sup 18}F]FPBM and [{sup 18}F]AV-133 may be useful for the examination of serotonergic and dopaminergic neuron integrity, respectively, in the living brain.

 12. Pollen transmission of asparagus virus 2 (AV-2) may facilitate mixed infection by two AV-2 isolates in asparagus plants.

  Science.gov (United States)

  Kawamura, Ryusuke; Shimura, Hanako; Mochizuki, Tomofumi; Ohki, Satoshi T; Masuta, Chikara

  2014-09-01

  Asparagus virus 2 (AV-2) is a member of the genus Ilarvirus and thought to induce the asparagus decline syndrome. AV-2 is known to be transmitted by seed, and the possibility of pollen transmission was proposed 25 years ago but not verified. In AV-2 sequence analyses, we have unexpectedly found mixed infection by two distinct AV-2 isolates in two asparagus plants. Because mixed infections by two related viruses are normally prevented by cross protection, we suspected that pollen transmission of AV-2 is involved in mixed infection. Immunohistochemical analyses and in situ hybridization using AV-2-infected tobacco plants revealed that AV-2 was localized in the meristem and associated with pollen grains. To experimentally produce a mixed infection via pollen transmission, two Nicotiana benthamiana plants that were infected with each of two AV-2 isolates were crossed. Derived cleaved-amplified polymorphic sequence analysis identified each AV-2 isolate in the progeny seedlings, suggesting that pollen transmission could indeed result in a mixed infection, at least in N. benthamiana.

 13. Spa-typing av stammer av Staphylococcus aureus fra blodkulturer analysert ved UNN Tromsø 2007-2008

  OpenAIRE

  Midtgard, Anette

  2011-01-01

  Bakgrunn: Staphylococcus aureus er et av de vanligste patogenene som kan skape sykdom hos mennesket. Mange av oss er bærere av bakterien i nese eller hals, og det er vist at persisterende bærere har høyere risiko for å utvikle S. aureus-infeksjoner enn andre. De fleste S. aureus-infeksjonene blant bærere er forårsaket av pasientens egen bakteriestamme. Materiale og metode: 140 blodkulturisolater fra pasienter med S. aureus bakteriemi analysert ved Avdeling for mikrobiologi og smitte...

 14. Effekt av melkesyrebakteriers metabolisme på utviklingen av Escherichia coli O157:H7 i melk

  OpenAIRE

  Westblad, Anne Margrethe

  2010-01-01

  Dagens regelverk sier at all melk som omsettes skal være varmebehandlet, men åpner samtidig for salg av melkeprodukter basert på upasteurisert melk, forutsatt overholdelse av visse krav. Dermed kan småskalavirksomheter framstille melkeprodukter av upasteurisert melk hvis de skulle ønske det. Et slikt ønske er ofte begrunnet i tradisjoner og praktiske forhold. I tillegg er det flere som påstår at råmelk er sunnere enn pasteurisert melk og at råmelkas mikroflora hemmer vekst av uønskede bakteri...

 15. AV3V lesions reduce the pressor response to L-glutamate into the RVLM.

  Science.gov (United States)

  Vieira, Alexandre Antonio; Colombari, Eduardo; De Luca, Laurival A; Colombari, Débora Simões de Almeida; Menani, José V

  2006-05-01

  Neurons from the rostral ventrolateral medulla (RVLM) directly activate sympathetic pre-ganglionic neurons in the spinal cord. Hypertensive responses and sympathetic activation produced by different stimuli are strongly affected by lesions of the preoptic periventricular tissue surrounding the anteroventral third ventricle (AV3V region). Therefore, in the present study, we investigated the effects of acute (1 day) and chronic (15 days) electrolytic lesions of the AV3V region on the pressor responses produced by injections of the excitatory amino acid L-glutamate into the RVLM of unanesthetized rats. Male Holtzman rats with sham or electrolytic AV3V lesions and a stainless steel cannula implanted into the RVLM were used. The pressor responses produced by injections of L-glutamate (1, 5 and 10 nmol/100 nl) into the RVLM were reduced 1 day (9 +/- 4, 39 +/- 6 and 37 +/- 4 mm Hg, respectively) and 15 days after AV3V lesions (13 +/- 6, 39 +/- 4 and 43 +/- 4 mm Hg, respectively, vs. sham lesions: 29 +/- 3, 50 +/- 2 and 58 +/- 3 mm Hg, respectively). Injections of L-glutamate into the RVLM in sham or AV3V-lesioned rats produced no significant change in the heart rate (HR). Baroreflex bradycardia and tachycardia produced by iv phenylephrine or sodium nitroprusside, respectively, and the pressor and bradycardic responses to chemoreflex activation with iv potassium cyanide were not modified by AV3V lesions. The results suggest that signals from the AV3V region are important for sympathetic activation induced by L-glutamate into the RVLM.

 16. Face to Face : Marknadsföring på Facebook - en studie av åsikter från ett inifrån- och utifrånperspektiv.

  OpenAIRE

  Christensson, Annika; Hedborn, Jenny; Källberg, Hanna

  2008-01-01

  Sociala nätverk, eller så kallade communityn är ett fenomen som fått större betydelse idag och snabbt spridit sig runt om i världen. Communityn Facebook har blivit känd för att den samlar många användare och har en god målgruppskännedom, vilket gör Facebook till en attraktiv marknadsföringsplats som har uppmärksammats av en rad olika företag och organisationer. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka möjligheter och begränsningar Facebook har som marknadsföringskanal, samt undersöka s...

 17. Sol och stränder eller bra bibliotek? : En studie över vilka faktorer som påverkar utlandsstudenters val av destination och lärosäte

  OpenAIRE

  Jokinen, Charlotta; Halling, Lisa Kristin

  2009-01-01

  Sammanfattning Akademi:     Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, Mälardalens högskola. Nivå:             Kandidatuppsats i marknadsföring, 15 hp. Datum:         2009-05-18 Författare:   Lisa Kristin Halling och Charlotta Jokinen. Handledare: Lars Albert. Bakgrund:   I dagens samhälle är det vanligt att åka utomlands på semester och tidigare forskning har gjorts för att undersöka vilka faktorer det är som påverkar en resenär vid val av destination. Det är även vanligt förekomma...

 18. Leksaker baserade på teknik sedda ur ett genusperspektiv : En studie om 6-åringars preferenser och användande av könsstereotypa konstruktionsleksaker

  OpenAIRE

  Bernström, Annelie

  2007-01-01

  Genom kvalitativa intervjuer med barn i förskoleklass och genom enkätundersökningar hos pedagoger har jag fått svar på mina frågeställningar som handlar om pojkar, flickor och deras leksaksval då det gäller teknikbaserade leksaker. Syftet var att försöka se om det fanns skillnader i valet och användandet av dessa leksaker och i så fall försöka tydliggöra dem, och dessutom ta reda på varför barnen är olika i sina leksakspreferenser. Resultatet påvisar att för barnen i denna förskoleklass är ko...

 19. EST Table: AV398539 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV398539 NV021929 11/12/09 GO hit GO:0005622(intracellular)|GO:0008270(zinc ion bin...0769|gb|EEZ97216.1| hypothetical protein TcasGA2_TC011009 [Tribolium castaneum] AV398539 NV02 ...

 20. Mineralogical Mapping of Quadrangle Av-2 (belicia) and Av-3 (caparronia) on 4 Vesta.

  Science.gov (United States)

  Stephan, K.; Frigeri, A.; Barucci, M. A.; Sunshine, J.; Jaumann, R.; Palomba, E.; Blewett, D. T.; Yingst, A.; Marchi, S.; De Sanctis, C. M.; Matz, K.-D.; Roatsch, Th.; Preusker, F.; Le Corre, L.; Reddy, V.; Russell, C. T.; Raymond, C. A.

  2012-04-01

  Since the arrival of the Dawn spacecraft at 4 Vesta on July 16, 2011 the Visible and InfraRed Imaging Spectrometer (VIR) has acquired hyperspectral images of Vesta's surface, which enable to characterize Vesta's mineralogical composition in the wavelength range from 0.25 to 5.1µm. As part of the analysis of Vesta's surface composition the science team is preparing a series of 15 quadrangle maps showing the results derived from the spectroscopic analysis of the VIR and FC color data. We present preliminary results of the spectroscopic analysis achieved for the quadrangles Av-2 (Belicia) and Av-3 (Caparronia), which show Vesta's surface between 21°N - 66° N°, 0° - 90°E and 90° - 180° E, respectively. These results are based on the analysis of the combination of the visible albedo, spectral parameters including the position, depth of the pyroxene absorptions, as well as color ratio composites using the VIR channels centering at 749nm/438nm (Red), 749nm/917nm (Green) and 438nm/749nm (Blue). Vesta's rotation axis, however, is tilted ~29° with respect to its orbital plane. Since Dawn arrived during northern winter, portions of Vesta north of ~45° N are dominated by extended shadows or have not yet been imaged due to permanent night. Thus, limited FC color or VIR hyperspectral data have been available for the quadrangles Av-2 and Av-3. The illuminated parts are dominated by a heavily-cratered northern terrain with ancient troughs and grooves and named after the prominent relatively large impact craters Belicia (~37°N/48°E) and Caparronia (~36°N/167°E). Numerous impact craters of different size, morphology, and state of surface degradation are apparent. Most spectral variations are strongly affected by the extreme illumination conditions, making the analysis of albedo variations and spectral signatures rather difficult. Their interpretation thus remains. Nevertheless, VIR spectra show clear evidence of Vesta's surface composition similar to those of HED

 1. If it doesn’t spread it’s dead  : En kvalitativ studie över hur unga entreprenörer positionerar sig på marknaden och med hjälp av sociala medier sprider sitt varumärke

  OpenAIRE

  Hoffman, Anna; Ahlinder, Sandra

  2013-01-01

  Abstract Title: If it doesn’t spread it’s dead - a qualitative study on how young entrepreneurs are positioning themselves in the marketplace and with the help of social media spreading their brand. (If it doesn’t spread it’s dead ­- en kvalitativ studie om hur unga entreprenörer positionerar sig på marknaden, med hjälp av sociala medier sprider sitt varumärke).   Number of pages: 48   Author: Sandra Ahlinder, Anna Hoffman   Tutor: Peder Hård af Segerstad Course: Media and Communications Stud...

 2. Vitenskapsteori og metodelære i sykepleierutdanningen. En studie av tilblivelsen av vitenskapsteori og metodelære i bachelorutdanningen i sykepleie, og fagenes fremtreden ved to sykepleieskoler gjennom fagplaner og intervju i 2010-2011 og studentenes bacheloroppgaver 2010, med avsett i Bourdieus teori- og begrepsgrunnlag som analytiske verktøy.

  OpenAIRE

  Sortland, Oddrunn Elin

  2011-01-01

  Scientific theory and research method emerged as a subject in nursing education by the change in the national curriculum for nursing education 2000. This study seeks, with deposition in Pierre Bourdieu's methodological approach and theory of social practice, to uncover the historical and contextual factors that lie behind this change, and how science subjects work at two nursing schools in Norway, with different historical origins and values. The empirical material in this study consists of t...

 3. Cofactor requirement of HpyAV restriction endonuclease.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siu-Hong Chan

  Full Text Available BACKGROUND: Helicobacter pylori is the etiologic agent of common gastritis and a risk factor for gastric cancer. It is also one of the richest sources of Type II restriction-modification (R-M systems in microorganisms. PRINCIPAL FINDINGS: We have cloned, expressed and purified a new restriction endonuclease HpyAV from H. pylori strain 26695. We determined the HpyAV DNA recognition sequence and cleavage site as CCTTC 6/5. In addition, we found that HpyAV has a unique metal ion requirement: its cleavage activity is higher with transition metal ions than in Mg(++. The special metal ion requirement of HpyAV can be attributed to the presence of a HNH catalytic site similar to ColE9 nuclease instead of the canonical PD-X-D/EXK catalytic site found in many other REases. Site-directed mutagenesis was carried out to verify the catalytic residues of HpyAV. Mutation of the conserved metal-binding Asn311 and His320 to alanine eliminated cleavage activity. HpyAV variant H295A displayed approximately 1% of wt activity. CONCLUSIONS/SIGNIFICANCE: Some HNH-type endonucleases have unique metal ion cofactor requirement for optimal activities. Homology modeling and site-directed mutagenesis confirmed that HpyAV is a member of the HNH nuclease family. The identification of catalytic residues in HpyAV paved the way for further engineering of the metal binding site. A survey of sequenced microbial genomes uncovered 10 putative R-M systems that show high sequence similarity to the HpyAV system, suggesting lateral transfer of a prototypic HpyAV-like R-M system among these microorganisms.

 4. Modellering av urbane pluviale flommer ved bruk av værradar

  OpenAIRE

  Kjølseth, Tora Marie Hveem; Vatne, Ingrid

  2017-01-01

  Ekstreme nedbørhendelser med påfølgende pluviale flommer forårsaker store skader på infrastruktur og bebyggelse. Skadene fører til betydelige samfunnskostnader, og problemet er økende. Avrenningsmodeller kan benyttes for å simulere flomforløpet til en nedbørhendelse, og er et mye brukt verktøy i planlegging, prosjektering, dimensjonering og drift av overvann-systemer. Som inngangsdata i avrenningsmodeller er det vanlig å bruke konstruert nedbør, der det tas utgangspunkt i målinger og statisti...

 5. Transport og akkumulering av jern i profiler av et dyrket myrareal

  OpenAIRE

  Ødelien, M.; Selmer-Olsen, A. R.; Lie, Ole

  1980-01-01

  En mindre del av et stort dyrket myrareal på eiendommen Vivang, Våler i Solør, har uvanlig jernrik torv. Her har havre hatt god vegetativ vekst, men meget dårlig kjerneutvikling (5,10). Det siste har vist seg å skyldes molybdenmangel, som særlig må antas å ha årsakssammenheng med det store jerninnholdet i torva. I denne artikkelen er arealet med molybdenmangel kalt A og et tilgrensende areal uten synlige tegn til slik mangel B. Tabellene 1-3 viser kjemiske analyseresultater for torv fra 3 pro...

 6. sugE: A gene involved in tributyltin (TBT) resistance of Aeromonas molluscorum Av27.

  Science.gov (United States)

  Cruz, Andreia; Micaelo, Nuno; Félix, Vitor; Song, Jun-Young; Kitamura, Shin-Ichi; Suzuki, Satoru; Mendo, Sónia

  2013-01-01

  The mechanism of bacterial resistance to tributyltin (TBT) is still unclear. The results herein presented contribute to clarify that mechanism in the TBT-resistant bacterium Aeromonas molluscorum Av27. We have identified and cloned a new gene that is involved in TBT resistance in this strain. The gene is highly homologous (84%) to the Aeromonas hydrophila-sugE gene belonging to the small multidrug resistance gene family (SMR), which includes genes involved in the transport of lipophilic drugs. In Av27, expression of the Av27-sugE was observed at the early logarithmic growth phase in the presence of a high TBT concentration (500 μM), thus suggesting the contribution of this gene for TBT resistance. E. coli cells transformed with Av27-sugE become resistant to ethidium bromide (EtBr), chloramphenicol (CP) and tetracycline (TE), besides TBT. According to the Moriguchi logP (miLogP) values, EtBr, CP and TE have similar properties and are substrates for the sugE-efflux system. Despite the different miLogP of TBT, E. coli cells transformed with Av27-sugE become resistant to this compound. So it seems that TBT is also a substrate for the SugE protein. The modelling studies performed also support this hypothesis. The data herein presented clearly indicate that sugE is involved in TBT resistance of this bacterium.

 7. Influence of commercial (Fluka) naphthenic acids on acid volatile sulfide (AVS) production and divalent metal precipitation.

  Science.gov (United States)

  McQueen, Andrew D; Kinley, Ciera M; Rodgers, John H; Friesen, Vanessa; Bergsveinson, Jordyn; Haakensen, Monique C

  2016-12-01

  Energy-derived waters containing naphthenic acids (NAs) are complex mixtures often comprising a suite of potentially problematic constituents (e.g. organics, metals, and metalloids) that need treatment prior to beneficial use, including release to receiving aquatic systems. It has previously been suggested that NAs can have biostatic or biocidal properties that could inhibit microbially driven processes (e.g. dissimilatory sulfate reduction) used to transfer or transform metals in passive treatment systems (i.e. constructed wetlands). The overall objective of this study was to measure the effects of a commercially available (Fluka) NA on sulfate-reducing bacteria (SRB), production of sulfides (as acid-volatile sulfides [AVS]), and precipitation of divalent metals (i.e. Cu, Ni, Zn). These endpoints were assessed following 21-d aqueous exposures of NAs using bench-scale reactors. After 21-days, AVS molar concentrations were not statistically different (pAVS production was sufficient in all NA treatments to achieve ∑SEM:AVS AVS) could be used to treat metals occurring in NAs affected waters. Copyright © 2016 Elsevier Inc. All rights reserved.

 8. American AV: Edgar Dale and the Information Age Classroom.

  Science.gov (United States)

  Acland, Charles R

  2017-01-01

  This article demonstrates how the influential scholar Edgar Dale, alongside a generation of educational technologists, helped build an essential place for AV materials and pedagogical methods in the American classroom. It also shows that, for decades, the Payne Fund philanthropy supported multimedia research agendas that shaped ideas about teaching and technology, far beyond involvement in their famed studies on motion pictures and children in the 1930s. With his writings and research programs, Dale advanced concepts of media experience and systematicity, which came to be understood as common sense to the information society. In so doing he was a leading contributor to the discursive and ideological structure of our age of technological and informational abundance.

 9. Självkänsla och självpresentation online : En studie kring några individers självpresentationer i form av träningsbilder på Instagram och hur den upplevda självkänslan påverkar/påverkas av detta.

  OpenAIRE

  Bostedt, Malin

  2013-01-01

  Through the birth and arise of the Internet people has been given great opportunities to make selective selfpresentations online, which in the long run has resulted in an easier retaining of the self- esteem than in the offline world. Simultaneously, the self- esteem has been viewed as a cause for both success and failure since it plays a vital role regarding our attitudes, emotional reactions and behavior. On this basis I wanted to study the relation between self- esteem and self-presentatio...

 10. Outlook on renewable fuels in Sweden - Update and extension of the study 'Opportunities for renewable fuels in Sweden to 2030' by Grahn and Hansson, 2010; Utsikt foer foernybara drivmedel i Sverige - Uppdatering och utvidgning av studien 'Moejligheter foer foernybara drivmedel i Sverige till aar 2030', av Grahn och Hansson 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hansson, Julia [IVL, Stockholm (Sweden); Grahn, Maria [Chalmers Tekniska Hoegskola, Goeteborg (Sweden)

  2013-02-15

  The purpose of this study is to update and extend the authors' analysis, from 2010. The report includes a compilation of other actors visions for the development of renewable fuels, a compilation of control means for renewable fuels, a survey of existing and planned production for biofuels in Sweden and outlook to the world. There is a discussion of Sweden's future import opportunities, a survey of the state of infrastructure and vehicles, and finally scenarios for the development of renewable fuels in Sweden to 2030, with different assumptions. The study's analysis is based on literature studies, contacts with actors in the field and on the results of our own scenarios. The scenarios provide a picture of the potential contribution of renewable fuels, to the Swedish road transport sector, can range from 7 to 16 TWh in 2020 and 13-30 TWh in 2030 (of which 5 to 13 TWh in 2020 and 13-26 TWh in 2030 is the possible domestic contribution that is., without imports)

 11. En undersökning av Norwegians kriskommunikation under flygstrejken 2015. : En textanalys av Facebookinlägg och pressmeddelanden.

  OpenAIRE

  Emma, Mickelsson

  2016-01-01

  Numera lever vi i ett krissamhälle där vi nästan varje dag nås av budskap från olika typer av kriser. När en organisation drabbas av en kris är det viktigt att tänka på vilken kommunikation man använder för att nå ut med sitt budskap. Uppsatsens syfte var att undersöka hur en organisation använder sig av olika försvarsstrategier och retoriska appeller i sin kriskommunikation. Organisationen som valdes ut var flygbolaget Norwegian och deras hantering av den 11 dagar långa flygs...

 12. Slutrapport - utökad samordning av landskapsövervakning och uppföljning av Natura 2000

  OpenAIRE

  Ståhl, Göran; Gardfjell, Hans; Glimskär, Anders; Hagner, Åsa; Holm, Sören; Walheim, Mats

  2007-01-01

  I denna kortversion av 2006 års slutrapport från projektet ”utökad samordning av landskaps- övervakning och uppföljning av Natura 2000” redovisas de viktigaste resultaten på ett sätt som gör dem enklare tillgängliga för inriktningsbeslut om ambitionsnivå för uppföljnings- arbetet. Nuvarande målsättning är att Naturamoment införlivas i Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS) och Riksinventeringen av Skog (RIS) från och med 2008; under 2009 beräknas kompletteran...

 13. Clearance of materials from dismantling of nuclear facilities in Sweden - a study on whether the EU recommendations are applicable in Sweden; Friklassning av material fraan rivning av kaerntekniska anlaeggningar i Sverige - en utredning om EU:s rekommenderade regler aer tillaempbara i Sverige

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hamrefors, Gunilla [Westinghouse Electric Sweden AB, Vaesteraas (Sweden)

  2004-02-01

  The report presents a study on whether the EU recommendations on clearance of metals, buildings and building rubble from the dismantling of nuclear facilities are applicable in Sweden. Analyses are made to estimate the amounts of waste that would be released from dismantling of the Swedish nuclear power plants and to what degree the costs of the licence holders would be influenced. A summary and evaluation of different methods and equipments for measurement is also given. The main conclusion is that the EU recommendations are applicable in Sweden.

 14. Environmental analysis of the system for the households' wastewater and organic waste. Synthesis of handling systems studied in the research program 'Organic waste as a plant nutrient resource'; Miljoesystemanalys av hushaallens avlopp och organiska avfall. Syntes av hanteringssystem undersoekta inom FoU-programmet 'Organiskt avfall som vaextnaeringsresurs'

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kaerrman, E. [Chalmers Inst. of Technology, Goeteborg (Sweden). Sanitary Engineering; Joensson, Haakan; Sonesson, Ulf [Swedish Univ. of Agricultural Sciences, Uppsala (Sweden). Agricultural Engineering; Gruvberger, C.; Dalemo, M. [Swedish Inst. of Agricultural Engineering, Uppsala (Sweden); Stenstroem, T.A. [Swedish Inst. for Infections Disease Control, Stockholm (Sweden)

  2001-11-01

  Knowledge derived within the RandD programme 'Organic waste as a plant nutrient resource' was in this study used to compare four systems for handling wastewater and organic waste. In the conventional system, the sewage is treated in a sewage plant (SP) with mechanical, biological (incl. 70% nitrogen reduction) and chemical treatment. The sludge is anaerobically digested, dewatered and stored for 20 days. In the energy forest irrigation system the SP has no special nitrogen or phosphorus reduction and the effluent water is stored during winter and used for irrigation during summer. In the liquid compost system the wastewater from the vacuum toilets is co-treated with organic household waste in a reactor at 55 deg C for 7 days. In the other systems, the organic household waste is treated in a central windrow compost. In the urine separation system, the source-separated urine is hygienised by separate storage for 6 months. In the liquid compost and urine separation systems the grey water or the grey water plus faecal wastewater respectively is treated in a SP with phosphorus reduction but without nitrogen reduction. The residual products of the systems fertilise arable land 10 km away. The mass flows, environmental effects, energy turnover and resource utilisation were simulated using ORWARE (ORganic WAste REsearch model), assuming that the wastewater and organic household waste from 20,000 people were treated by the systems. Table values were used for composition of wastewater etc. Industrial wastewater and surface water were excluded from the study. The risk of disease transmission was discussed from the flows and faecal concentrations of the wastewater and from estimated intake of Salmonella, EHEC and Cryptosporidium by some animals under assumed conditions. Throughout the study, it was assumed that the systems function well, without disruptions, and that they are used as intended. The compared environmental effects and resource usage were prioritised in

 15. Durability of pellets made from different wood fuel assortments - The effect of moisture content, particle size and temperature development during storage. A laboratory-scale study; Haallfasthet hos braenslepellets tillverkade av olika traedbraenslesortiment - betydelsen av fukthalt, fraktionsstorlek och temperaturutveckling under lagringen. En laboratoriestudie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lehtikangas, Paeivi [Swedish Univ. of Agricultural Sciences, Uppsala (Sweden). Dept. of Forest Management and Products

  2001-02-01

  Durability of fuel pellets is one of the most important quality variables. The aim of this pilot study was to investigate the effect of moisture content and particle size distribution on the durability of pellets made out of sawdust, logging residues and bark from Norway spruce and Scots pine. Moreover, the durability of pellets made out of logging residues which were exposed to high temperature development was investigated. Pellets were manufactured using a laboratory press CPM Europe. The determined quality parameters were moisture content, percentage of accept-pellets (percentage of pellets of the total amount of raw material), temperature and density of individual pellets. The pelleting process was controlled by monitoring the raw material input to the press, vibration and power consumption. From the results of this study the following preliminary conclusions can be drawn: * Increase moisture content and temperature during pelleting had a positive correlation with the percentage of the accept-pellets, especially concerning the bark assortments, and * Pellets made out of particles smaller than 1 mm resulted in a significantly (Student's t-test) higher percentage of accept-pellets than pellets made out of particles of 1-2 mm. Moreover, the process temperature was probably too low (max. 86 deg C) to activate softening of the lignin. A lower press temperature was sufficient to produce the same percentage of accept-pellets of fresh bark than with other raw materials. A possible reason for that is the presence of high amounts of extractives in bark, which could develop an adhesive nature during thermal treatment.

 16. The building study 2003. The basis for development and adaptation of programs in order to promote energy reduction and consumption of renewable energy within the construction sector[Norway]; Byggstudien 2003. Grunnlag for utvikling og tilpassing av programmer for aa fremme energireduksjon og bruk av fornybar energi innenfor byggenaeringen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2003-07-01

  The building study is based on the views in the construction sector regarding energy conservation in buildings. The most important problems for discussion with the business were how Enova should cooperate with the sector, what energy carriers there are, how large the potential for energy conservation is and transformation and what measures Enova should use. Energy and energy efficient buildings are not very much focused upon. Through application processes in the existing programs there has development a view that the program has not quite reached the desired target groups. This mainly includes new construction activities and refurbishing. The programs for education and energy management have had a good response and are expected to result in a yearly energy conservation effect of approx. 1.5 TWh in 2010. The project includes information on the new conditions in the sector, investment and operational requirements. Calculations show that buildings may be constructed much more energy efficiently with moderate additional investments. The potential is estimated to approx. 1.4 TWh within 2010 including the potential within refurbishing. The national standards and regulations must give plain requirements to en energy efficiency and consumption in the buildings. In addition the energy marking systems may be good measures in order to promote the construction of energy efficient buildings. There is a need for information and education on energy consumption in all layers of the business. The report suggests the use of supporting measures in order to stimulate the management for energy conservation in buildings. (tk)

 17. Optimizing reed canary grass cropping to increase profitability. Field studies of plant varieties, intercropping with legumes and barley, fertilization and soil compaction; Optimering av odlingsaatgaerder i roerflen foer oekad loensamhet. Faeltstudier av sorter, samodling med baljvaexter och korn, goedsling samt markpackning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Palmborg, Cecilia; Lindvall, Eva (Swedish Univ. of Agricultural Sciences, Umeaa (Sweden). Agricultural Research for Northern Sweden)

  2010-05-15

  Reed Canary Grass is a promising crop for biofuel production. For reed canary grass the first year is an establishment year when the small biomass is not harvested. The second year the biomass is usually cut in late autumn but the harvest (removal of the biomass from the field) is delayed until spring. This technique has resulted in lower costs and increases in fuel quality through lower ash contents, including lower contents of chlorine, sodium and potassium. However costs for production are still high, especially establishment costs, fertilization costs and harvesting costs. The aim of this project was to test ways to cut costs per MWh by increased yields, and decreased establishment costs. The methods used have been variety trials to develop more productive plant material, intercropping with nitrogen fixing legumes to reduce the nitrogen demand of the crop, fertilization with waste material (sewage sludge, reed canary grass ash or poultry manure) and harvest at frozen ground as a strategy to reduce soil compaction and harvest damages on the crop. Reed canary grass grown as a fuel has so far been grown as a mono culture. However, when it is been grown for forage, or as a biogas crop, intercropping with legumes has been successful in some studies. In addition to NPK-fertilizers sewage sludge, ash from combustion of reed canary grass and poultry manure was used. An economic calculation showed that the establishment costs (the first two growing seasons) can be lowered by intercropping with red clover. However it is also involves more risks, related to weeds, and cannot be recommended on fallow soil with a large seed bank of weeds. A ten year old reed canary grass ley was used for the experiment. Two 25 m wide strips were harvested with a mower on November 19 2008 when the top soil was frozen. The harvested material was chopped and removed from the field the following day. The following spring, May 19 2009, the remaining reed canary grass on the field was cut with a

 18. Medicinsk cannabis : En litteraturstudie om användningen av medicinsk cannabis inom cancervården

  OpenAIRE

  Nygård, Sofia

  2017-01-01

  Detta examensarbete handlar om användningen av medicinsk cannabis inom cancervården. Syftet med examensarbetet var att undersöka vilken roll cannabis kan ha i cancervården. Frågeställningarna var: Hur upplever patienten användning av medicinsk cannabis? Vilken hjälp kan patienten väntas få av medicinsk cannabis? vilka attityder har vårdpersonal mot medicinsk cannabis? Som utgångsteorier i denna studie användes Ruland och Moors teori om ett fridfullt slut på livet samt Erikssons teori om ...

 19. Periodic Sorption of Tungstate Ions on Anionite AV-17-8

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D’yachenko Aleksandr

  2017-01-01

  Full Text Available The multiple sorption of sodium tungstate resulting from the autoclave-soda digestion of a tungsten-bearing concentrate was studied using anion-exchange resin AV-17-8. The choice of ion exchange resin was carried out under static conditions using highly basic anionites. The sorption and desorption plots for tungstate and carbonate ions were demonstrated under dynamic conditions. The total dynamic capacity of the resin was estimated for each species of the ions in three sorption cycles. The applicability of the AV-17-8 resin as a sorbent in the autoclave-soda process flowsheet was determined.

 20. Sjuksköterskors upplevelse vid vård av patienter med substansbrukssyndrom

  OpenAIRE

  Hanna, Johansson; Frida, Zetterman

  2016-01-01

  Bakgrund Tidigare forskning visar att sjuksköterskor har förutfattade meningar om patienter med en stigmatiserande diagnos. Sjuksköterskor stigmatiserar och har negativa attityder som påverkar deras vård av dessa patienter. Individer med substansbrukssyndrom är en grupp som är särskilt utsatt för stigmatisering i samhället. Dessa individer påträffas inom samtliga specialiteter inom vården. Denna studie fokuserar därför på sjuksköterskors upplevelse av patienter med substansbrukssyndrom. Syfte...

 1. An Overview of the HomePlug AV2 Technology

  OpenAIRE

  Yonge, Larry; Abad, Jose; Afkhamie, Kaywan; Guerrieri, Lorenzo; Katar, Srinivas; Lioe, Hidayat; Pagani, Pascal; Riva, Raffaele; Schneider, Daniel M.; Schwager, Andreas

  2013-01-01

  HomePlug AV2 is the solution identified by the HomePlug Alliance to achieve the improved data rate performance required by the new generation of multimedia applications without the need to install extra wires. Developed by industry-leading participants in the HomePlug AV Technical Working Group, the HomePlug AV2 technology provides Gigabit-class connection speeds over the existing AC wires within home. It is designed to meet the market demands for the full set of future in-home networking co...

 2. A case of pancreatic AV malformation in an elderly man.

  Science.gov (United States)

  Gupta, Vipin; Kedia, Saurabh; Sonika, Ujjwal; Madhusudhan, Kumble Seetharama; Pal, Sujoy; Garg, Pramod

  2018-06-01

  A 60-year-old man presented with recurrent abdominal pain and weight loss for 6 months. Abdominal imaging showed a large vascular lesion in the head and neck of pancreas suggestive of arteriovenous malformation (AV malformation). Endoscopic ultrasound was done which showed features of AV malformation with no evidence of pancreatic malignancy. Surgery was planned for definitive treatment of malformation. Digital subtraction angiography with angioembolization was done prior to surgery to reduce vascularity of the lesion. He recovered after a pylorus preserving pancreaticoduodenectomy. Histopathology of the resected specimen confirmed the pancreatic AV malformation. There has been no recurrence at 2 years of follow-up.

 3. Omvendt undervisning i matematikk : en studie av elevers oppfatning av undervisningsmetoden

  OpenAIRE

  Christine G., Steen

  2013-01-01

  Masteroppgave i matematikkdidaktikk- Universitetet i Agder 2013 Many teachers want to try out different teaching methods to find the one that makes students learn best. In today's society we surround ourselves with technology most of the day and there are several teaching methods that make use of technological tools in different ways. The “flipped classroom” is one of these and this is a method that has become more and more popular around the world and now also in Norway. In short, this is...

 4. Atorvastatin and fenofibrate increase apolipoprotein AV and decrease triglycerides by up-regulating peroxisome proliferator-activated receptor-α

  Science.gov (United States)

  Huang, Xian-sheng; Zhao, Shui-ping; Bai, Lin; Hu, Min; Zhao, Wang; Zhang, Qian

  2009-01-01

  Background and purpose: Combining statin and fibrate in clinical practice provides a greater reduction of triglycerides than either drug given alone, but the mechanism for this effect is poorly understood. Apolipoprotein AV (apoAV) has been implicated in triglyceride metabolism. This study was designed to investigate the effect of the combination of statin and fibrate on apoAV and the underlying mechanism(s). Experimental approach: Hypertriglyceridaemia was induced in rats by giving them 10% fructose in drinking water for 2 weeks. They were then treated with atorvastatin, fenofibrate or the two agents combined for 4 weeks, and plasma triglyceride and apoAV measured. We also tested the effects of these two agents on triglycerides and apoAV in HepG2 cells in culture. Western blot and reverse transcription polymerase chain reaction was used to measure apoAV and peroxisome proliferator-activated receptor-α (PPARα) expression. Key results: The combination of atorvastatin and fenofibrate resulted in a greater decrease in plasma triglycerides and a greater increase in plasma and hepatic apoAV than either agent given alone. Hepatic expression of the PPARα was also more extensively up-regulated in rats treated with the combination. A similar, greater increase in apoAV and a greater decrease in triglycerides were observed following treatment of HepG2 cells pre-exposed to fructose), with the combination. Adding an inhibitor of PPARα (MK886) abolished the effects of atorvastatin on HepG2 cells. Conclusions and implications: A combination of atorvastatin and fenofibrate increased apoAV and decreased triglycerides through up-regulation of PPARα. PMID:19694729

 5. The tau positron-emission tomography tracer AV-1451 binds with similar affinities to tau fibrils and monoamine oxidases.

  Science.gov (United States)

  Vermeiren, Céline; Motte, Philippe; Viot, Delphine; Mairet-Coello, Georges; Courade, Jean-Philippe; Citron, Martin; Mercier, Joël; Hannestad, Jonas; Gillard, Michel

  2018-02-01

  Lilly/Avid's AV-1451 is one of the most advanced tau PET tracers in the clinic. Although results obtained in Alzheimer's disease patients are compelling, discrimination of tracer uptake in healthy individuals and patients with supranuclear palsy (PSP) is less clear as there is substantial overlap of signal in multiple brain regions. Moreover, accurate quantification of [ 18 F]AV-1451 uptake in Alzheimer's disease may not be possible. The aim of the present study was to characterize the in vitro binding of AV-1451 to understand and identify potential off-target binding that could explain the poor discrimination observed in PSP patients. [ 3 H]AV-1451 and AV-1451 were characterized in in vitro binding assays using recombinant and native proteins/tissues from postmortem samples of controls and Alzheimer's disease and PSP patients. [ 3 H]AV-1451 binds to multiple sites with nanomolar affinities in brain homogenates and to tau fibrils isolated from Alzheimer's disease or PSP patients. [ 3 H]AV-1451 also binds with similarly high affinities in brain homogenates devoid of tau pathology. This unexpected binding was demonstrated to be because of nanomolar affinities of [ 3 H]AV-1451 for monoamine oxidase A and B enzymes. High affinity of AV-1451 for monoamine oxidase proteins may limit its utility as a tau PET tracer in PSP and Alzheimer's disease because of high levels of monoamine oxidase expression in brain regions also affected by tau deposition, especially if monoamine oxidase levels change over time or with a treatment intervention. © 2017 International Parkinson and Movement Disorder Society. © 2017 International Parkinson and Movement Disorder Society.

 6. The parsec-scale relationship between ICO and AV in local molecular clouds

  Science.gov (United States)

  Lee, Cheoljong; Leroy, Adam K.; Bolatto, Alberto D.; Glover, Simon C. O.; Indebetouw, Remy; Sandstrom, Karin; Schruba, Andreas

  2018-03-01

  We measure the parsec-scale relationship between integrated CO intensity (ICO) and visual extinction (AV) in 24 local molecular clouds using maps of CO emission and dust optical depth from Planck. This relationship informs our understanding of CO emission across environments, but clean Milky Way measurements remain scarce. We find uniform ICO for a given AV, with the results bracketed by previous studies of the Pipe and Perseus clouds. Our measured ICO-AV relation broadly agrees with the standard Galactic CO-to-H2 conversion factor, the relation found for the Magellanic clouds at coarser resolution, and numerical simulations by Glover & Clark (2016). This supports the idea that CO emission primarily depends on shielding, which protects molecules from dissociating radiation. Evidence for CO saturation at high AV and a threshold for CO emission at low AV varies remains uncertain due to insufficient resolution and ambiguities in background subtraction. Resolution of order 0.1 pc may be required to measure these features. We use this ICO-AV relation to predict how the CO-to-H2 conversion factor (XCO) would change if the Solar Neighbourhood clouds had different dust-to-gas ratio (metallicity). The calculations highlight the need for improved observations of the CO emission threshold and H I shielding layer depth. They are also sensitive to the shape of the column density distribution. Because local clouds collectively show a self-similar distribution, we predict a shallow metallicity dependence for XCO down to a few tenths of solar metallicity. However, our calculations also imply dramatic variations in cloud-to-cloud XCO at subsolar metallicity.

 7. Open Source AV solution supporting In Situ Simulation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogh, Kristian; Pociunas, Gintas; Dahl, Mads Ronald

  the software to meet our expectations for a portable AV system for VAD. The system would make use of “off the shelf” hardware components which are widely available and easily replaced or expanded. The developed AV software and coding is contracted to be available as Copyleft Open Source to ensure low cost...... a stable AV software that has be developed and implemented for an in situ simulation initiative. This version (1.3) is the first on released as Open Source (Copyleft) software (see QR tag). We have found that it is possible to deliver multi-camera video assisted debriefing in a mobile, in situ simulation...... environment using an AV system constructed from “off the shelf” components and Open Source software....

 8. Practically perfect: learning by doing at AVS congress.

  Science.gov (United States)

  2017-02-18

  It has been some time since Cambridge vet school last hosted the annual AVS congress, which meant that this year's congress committee faced a steep learning curve. However, as Gill Harris reports, it rose to the occasion. British Veterinary Association.

 9. EST Table: AV399390 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV399390 NV120162 11/12/09 n.h 10/09/28 100 %/181 aa ref|YP_002884244.1| Ac13-like ...yhedrovirus] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV399390 NV12 ...

 10. AVS (Application Visualization System) user`s guide

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Masuko, Kenji; Kato, Katsumi [Research Organization for Information Science Technology, Tokai, Ibaraki (Japan); Gorai, Kazuo; Yamazaki, Kazuhiko

  1996-03-01

  Computer and network environment for image processing has been developed and maintained under the course of establishing a distributed processing environment by the information system operating division. We introduced a server for image processing, AVS for image processing software and an animation processing system (video, frame scan converter). This report summarizes the information to use AVS and to develop and maintain computer and network environment for image processing. (author).

 11. A study of the influence of noise from offshore wind power plants on the marine bottom fauna; En studie om hur bottenlevande fauna paaverkas av ljud fraan vindkraftverk till havs

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wikstroem, Andreas; Granmo, Aake

  2009-09-15

  The aim of this study was to examine changes of behaviour and activity patterns in marine soft bottom fauna under the influence of low frequent noise. Controlled experiments were performed at Kristineberg Marine Research Station in Fiskebaeckskil. The experiments were performed utilizing generator and vibrator techniques producing frequencies of 61, 178 and 721 Hz with an average sound pressure around 99 dB re 1 muPa. The selection of frequencies was based upon the sound profile measured at Utgrunden offshore wind farm in Kalmarsund (Ingemansson Technology, 2003) with the aim of recreating natural conditions. In order to quantify the sound exposure, measurements on both sound pressure and water particle acceleration in the test tanks were performed. In total four different marine soft bottom species were studied: a common little white mussel (Abra nitida), brittle star (Amphiura filiformis), brown shrimp (Crangon crangon) and juvenile plaice (Pleuronectes platessa). For the white mussel its burrowing ability was studied. First the speeds of burrowing down into the sediment and thereafter, the burrowing activity in the surface layer of the sediment for the duration of 96 hours were registered. During the experiments with the brittle star Amphiura filiformis the number of arms active in gathering food were observed shortly after the sound had started and for a period of 72 hours. When the brown shrimp was exposed for sound the number of prey items consumed during one day and after 4 days were observed. The study on juvenile plaice was only a shorter pilot study where the fish were exposed for sound during 15 minutes. During this restricted time swimming activity and burrowing activity were observed and after the initial 15 minutes also the respiration frequency during measurement for one minute were documented. The study showed that the burrowing activity increased for the white mussel compared to the controls during exposure of frequencies around 178 Hz after 24

 12. The relation between Acid Volatile Sulfides (AVS) and metal accumulation in aquatic invertebrates: implications of feeding behavior and ecology.

  Science.gov (United States)

  De Jonge, Maarten; Blust, Ronny; Bervoets, Lieven

  2010-05-01

  The present study evaluates the relationship between Acid Volatile Sulfides (AVS) and metal accumulation in invertebrates with different feeding behavior and ecological preferences. Natural sediments, pore water and surface water, together with benthic and epibenthic invertebrates were sampled at 28 Flemish lowland rivers. Different metals as well as metal binding sediment characteristics including AVS were measured and multiple regression was used to study their relationship with accumulated metals in the invertebrates taxa. Bioaccumulation in the benthic taxa was primarily influenced by total metal concentrations in the sediment. Regarding the epibenthic taxa metal accumulation was mostly explained by the more bioavailable metal fractions in both the sediment and the water. AVS concentrations were generally better correlated with metal accumulation in the epibenthic invertebrates, rather than with the benthic taxa. Our results indicated that the relation between AVS and metal accumulation in aquatic invertebrates is highly dependent on feeding behavior and ecology. Copyright 2010 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 13. Offshore vindenergianlegg - sjøfugl, havørn, hubro og vadere. En screening av potensielle konfliktområde

  OpenAIRE

  Christensen-Dalsgaard, Signe; Lorentsen, Svein-Håkon; Dahl, Espen Lie; Follestad, Arne; Hanssen, Frank Ole; Systad, Geir Helge

  2010-01-01

  Christensen-Dalsgaard, S., Lorentsen, S.-H., Dahl, E. L., Follestad, A., Hanssen, F. & Systad, G. H. 2010. Offshore vindenergianlegg - sjøfugl, havørn, hubro og vadere. En screening av potensielle konfliktområder - NINA Rapport 557. 100 s. Målet for foreliggende studie var å utarbeide en beslutningsrelevant, storskala screening av områder som kan være aktuelle for etablering av offshore vindenergianlegg med lavest mulig konfliktrisiko i forhold til forekomster av sjøfugl, vader...

 14. Sampling method, storage and pretreatment of sediment affect AVS concentrations with consequences for bioassay responses

  NARCIS (Netherlands)

  Lange, de H.J.; Griethuysen, van C.; Koelmans, A.A.

  2008-01-01

  Sediment treatment and sediment storage may alter sediment toxicity, and consequently biotic response. Purpose of our study was to combine these three aspects (treatment-toxicity-biotic response) in one integrated approach. We used Acid Volatile Sulfide (AVS) concentrations as a proxy of the

 15. The Vaendoera test road, Sweden: A case study of long-term properties of roads constructed with MSWI bottom ash; Projekt Vaendoera: En studie av laangtidsegenskaper hos vaegar anlagda med bottenaska fraan avfallsfoerbraenning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bendz, David; Arm, Maria; Westberg, Gunnar; Sjoestrand, Karin; Lyth, Martin; Wik, Ola [Swedish Geotechnical Inst., Linkoeping (Sweden); Flyhammar, Peter [Lund Inst. of Technology (Sweden). Dept. of Water Resources Engineering

  2006-03-15

  The accumulated effects of leaching and aging in a subbase layer of bottom ash were investigated in this study. The paved test road were constructed in 1987 in Linkoeping, Sweden, and has been used until the start of this study. The objective of this study was to investigate: (i) the accumulated effects of leaching and aging (ii) the accumulated effects of load and aging on the geotechnical properties (iii) the prerequisites for separate excavation of the bottom ash for possible reuse. The study started in September 2003 and included tests with falling weight deflectometer, triax testing on undisturbed core samples of bottom ash, sampling for chemical analysis. Three trenches were excavated in the test road, samples of the subbase layer and the subgrade were taken in the shaft walls and brought to the laboratory for leaching tests (EN 12457-2) and extraction, respectively. The extraction procedure was used to estimate extractable and chemically available fractions. It was found that the steady increase of stiffness which had been detected by falling weight deflectometer during the first years after construction had ceased. The undisturbed samples showed stiffness comparable with recently produced bottom ash from the same incineration plant, but lower stiffness if compared with the reference material of crushed rock. The permanent deformation was significantly larger for the samples compared with the crushed rock and recent (1999-2001) bottom ash from other incineration plants. The spatial distribution patterns of leachable easily soluble constituents reveal the existence of horizontal gradients, directed from the center of the road towards the shoulders of the road. This implies that horizontal transport by diffusion is the rate limiting leaching process for all easily soluble constituents underneath the pavement in a road. The bottom ash that was used in the sub-base layer was fresh at the time of the construction of the test road with a pH of about 11. Measured p

 16. From crucial issue to additional question. A study of the political debate about nuclear waste in Sweden 1976-2009; Fraan oedesfraaga till oevrig fraaga. En studie av den politiska debatten om kaernavfallet i Sverige 1976-2009

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nord, Lars; Stur, Elisabeth (Mid Sweden University (Sweden))

  2010-11-15

  The overall purpose of this paper is to investigate how the premises for the political decision processes in the issue of final disposal of the Swedish nuclear waste are affected by changes in the public opinion climate and global events. The paper therefore focuses on questions concerning how the national political debate leading up to decisions interacts with the media debate, and the public opinion dynamic that arises when the two debates relate to each other. Particular interest is devoted to the arguments and standpoints that occur in politics and media and how they refer to the prevailing public opinion situation and to conditions in the surrounding world of a political, legal, economic, ecological and technological nature. An analysis of the arenas and actors involved in the debates ought to provide valuable knowledge regarding how the political agenda has been formed at different points in time. The following questions are of central interest to the study: - What characterizes the parliamentary and the party political debate in the nuclear waste issue, and in what way have actors, standpoints and arguments changed over time? - What characterizes opinion formation and news reporting in the media in the nuclear waste issue and in what way have actors, standpoints and arguments changed over time? The course of the debate at four different times and in connection with four parliamentary elections during the period 1976-2009 is analyzed in the study. The subject of the analysis includes the four parliamentary parties the Centre Party, the Liberal Party, the Moderates and the Social Democrats. These four parties have been chosen because they have been represented in the Swedish Parliament during the entire period studied and are therefore reasonable to compare. The study has mainly been conducted as a qualitative textual analysis of public print, party documents and media content. The qualitative text analysis is complemented to some extent by other existing

 17. Effekt av ulike kjemiske- og biologiske preparater på forekomsten av Fusarium og mykotoksiner i havre

  OpenAIRE

  Shakery, Bita

  2013-01-01

  Aksfusariose er en vanlig sykdom på korn forårsaket av flere ulike Fusarium-arter. En Fusarium-infeksjon på akset gir tap av avling i tillegg til en reduksjon i kvaliteten på kornet. Reduksjonen i kvalitet skjer i hovedsak gjennom produksjon av en rekke toksiske metabolitter (mykotoksiner) som kan være en helserisiko for både dyr og mennesker. I de senere årene har det vært økt fokus på Fusarium og mykotoksiner i korn både i Norge og i store deler av verden. En årsak til det...

 18. Identification of the human ApoAV gene as a novel RORα target gene

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lind, Ulrika; Nilsson, Tina; McPheat, Jane; Stroemstedt, Per-Erik; Bamberg, Krister; Balendran, Clare; Kang, Daiwu

  2005-01-01

  Retinoic acid receptor-related orphan receptor-α (RORα) (NR1F1) is an orphan nuclear receptor with a potential role in metabolism. Previous studies have shown that RORα regulates transcription of the murine Apolipoprotein AI gene and human Apolipoprotein CIII genes. In the present study, we present evidence that RORα also induces transcription of the human Apolipoprotein AV gene, a recently identified apolipoprotein associated with triglyceride levels. Adenovirus-mediated overexpression of RORα increased the endogenous expression of ApoAV in HepG2 cells and RORα also enhanced the activity of an ApoAV promoter construct in transiently transfected HepG2 cells. Deletion and mutation studies identified three AGGTCA motifs in the ApoAV promoter that mediate RORα transactivation, one of which overlaps with a previously identified binding site for PPARα. Together, these results suggest a novel mechanism whereby RORα modulates lipid metabolism and implies RORα as a potential target for the treatment of dyslipidemia and atherosclerosis

 19. Identification of the human ApoAV gene as a novel ROR{alpha} target gene

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lind, Ulrika [Department of Molecular Pharmacology, AstraZeneca R and D Moelndal (Sweden); Nilsson, Tina [Department of Molecular Pharmacology, AstraZeneca R and D Moelndal (Sweden); McPheat, Jane [Department of Molecular Pharmacology, AstraZeneca R and D Moelndal (Sweden); Stroemstedt, Per-Erik [Department of Molecular Pharmacology, AstraZeneca R and D Moelndal (Sweden); Bamberg, Krister [Department of Molecular Pharmacology, AstraZeneca R and D Moelndal (Sweden); Balendran, Clare [Department of Molecular Pharmacology, AstraZeneca R and D Moelndal (Sweden); Kang, Daiwu [Department of Molecular Pharmacology, AstraZeneca R and D Moelndal (Sweden)

  2005-04-29

  Retinoic acid receptor-related orphan receptor-{alpha} (ROR{alpha}) (NR1F1) is an orphan nuclear receptor with a potential role in metabolism. Previous studies have shown that ROR{alpha} regulates transcription of the murine Apolipoprotein AI gene and human Apolipoprotein CIII genes. In the present study, we present evidence that ROR{alpha} also induces transcription of the human Apolipoprotein AV gene, a recently identified apolipoprotein associated with triglyceride levels. Adenovirus-mediated overexpression of ROR{alpha} increased the endogenous expression of ApoAV in HepG2 cells and ROR{alpha} also enhanced the activity of an ApoAV promoter construct in transiently transfected HepG2 cells. Deletion and mutation studies identified three AGGTCA motifs in the ApoAV promoter that mediate ROR{alpha} transactivation, one of which overlaps with a previously identified binding site for PPAR{alpha}. Together, these results suggest a novel mechanism whereby ROR{alpha} modulates lipid metabolism and implies ROR{alpha} as a potential target for the treatment of dyslipidemia and atherosclerosis.

 20. Physical, Structural and Operational Vulnerability of Critical Facilities in Valle de Chalco Solidaridad, Estado de Mexico, Mexico. Case of study: Avándaro, San Isidro and El Triunfo

  Science.gov (United States)

  Garcia Payne, D. G.; Novelo-Casanova, D. A.; Ponce-Pacheco, A. B.; Espinosa-Campos, O.; Huerta-Parra, M.; Reyes-Pimentel, T.; Rodriguez, F.; Benitez-Olivares, I.

  2010-12-01

  Valle de Chalco Solidaridad is located in Mexico City Metropolitan Area in Estado de Mexico, Mexico. In this town there is a sewage canal called “La Compañía”. A wall of this canal collapsed on February 5, 2010 due to heavy rains creating the flooding of four surrounding communities. It is important to point out that this area is frequently exposed to floods. In this work, we consider a critical facility as an essential structure for performance, health care and welfare within a community or/and as a place that can be used as shelter in case of emergency or disaster. Global vulnerability (the sum of the three measured vulnerabilities) of the 25 critical facilities identified in the locations of Avándaro, San Isidro and El Triunfo was assessed using the Community Vulnerability Assessment Tool developed by the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). For each critical facility we determined its operational, structural and physical vulnerabilities. For our analysis, we considered the four main natural hazards to which Valle de Chalco is exposed: earthquakes, floods, landslides and sinking. We considered five levels of vulnerability using a scale from 1 to 5, where values range from very low to very high vulnerability, respectively. A critical facilities database was generated by collecting general information for three categories: schools, government and church. Each facility was evaluated considering its location in relation to identified high-risk areas. Our results indicate that in average, the global vulnerability of all facilities is low, however, there are particular cases in which this global vulnerability is high. The average operational vulnerability of the three communities is moderate. The global structural vulnerability (sum of the structural vulnerability for the four analyzed hazards) is moderate. In particular, the structural vulnerability to earthquakes is low, to landslides is very low, to flooding is moderate and to sinking is

 1. Dynamisk Ledarutveckling : En ny metod för personlig utveckling av ledare skapad genom integration av två etablerade metoder för personlig utveckling

  OpenAIRE

  Rudbäck, Marie-Christine

  2013-01-01

  Syftet med denna studie är att teoretiskt pröva att integrera en etablerad metod för personlig utveckling, The Skilled Helper, med metoden Dynamisk Pedagogik och skapa en ny metod för en specifik tillämpning, personlig utveckling av ledare. Integrationen görs med hjälp av en etablerad metametod för metodutveckling. De bägge ingående metoderna värderas enligt fastställda kriterier. Samma kriterier används sedan för att värdera den nya metod som designas. Med detta har studien uppnått en jämför...

 2. The role of AV and VV optimization for CRT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  William W. Brabham, M.D.

  2013-06-01

  Full Text Available Cardiac resynchronization therapy is an effective therapy for patients with left ventricular systolic dysfunction and a ventricular conduction delay; however, approximately 30% of patients do not experience significant clinical improvement with this treatment. Modern devices allow individualized programming of the AV delay and VV offset, which offer the possibility of improving clinical response rates with optimized programming. AV and VV delay optimization techniques have included echocardiography, device-based algorithms, and several other novel noninvasive techniques. While an acute improvement in hemodynamic function has been clearly demonstrated with optimized device settings, long-term clinical benefit is limited. In the majority of cases, an empiric AV delay with simultaneous biventricular or left ventricular pacing is adequate. The value of optimization of these intervals in “non-responders” still requires further investigation.

 3. Lesing av delvis motstridende tekster i syvende klasse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wenke Mork Rogne

  2013-06-01

  Full Text Available I denne artikkelen ser vi på hvilken type informasjon elever i 7. klasse vektlegger for å konstruere en sammenhengende oppsummering av fire til dels motstridende tekster. Elever møter ofte flere tekster om samme tema – multiple tekster – og vi trenger økt kunnskap om hvordan de leser slike tekster. Elevene leste fire ulike tekster om en sykkelulykke. Tekstene presenterte informasjon som var delvis sammenfallende på tvers av alle tekstene, og delvis motstridende informasjon som innebar at enkelte tekster ga ulike beskrivelser av hendelsesforløpet. Vi testet elevenes ordavkodingsferdigheter, fikk dem til å fylle ut et spørreskjema om lesevaner og vi innhentet elevenes resultater på Nasjonal leseprøve. Etter lesing ba vi elevene gi en oppsummering av sykkelulykken. Elevene gjenga relativt mer sammenfallende informasjon enn motstridende informasjon. Gode resultater på Nasjonal leseprøve ser ut til å ha en sammenheng med elevenes ferdigheter i å konstruere en sammenhengende forståelse av de fire tekstene. Elever som oppga å lese mye på Internett hadde imidlertid fått med mindre av informasjonen som var felles for de fire tekstene i sine oppsummeringer. Vi fant også en negativ sammenheng mellom fritidslesing på Internett og resultatene fra Nasjonal leseprøve. Samlet sett indikerer resultatene at når elevene skal skape sammenheng mellom flere delvis motstridende tekster, så blir sammenfallende informasjon vektlagt mer enn motstridende informasjon. Dessuten ser det ut til at de elevene som bruker mest fritid til å lese på Internett, sliter mer med å sammenfatte innholdet i de fire tekstene enn de andre elevene.

 4. EST Table: AV403981 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available terminase large subunit (DNA packaging protein A) from bacteriophage origin [Escherichia coli UMN026] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV403981 pg-- ... ...AV403981 pg--0297 11/12/09 n.h 10/09/28 100 %/265 aa ref|YP_002411376.1| terminase large subunit (DNA packag...ing protein A) from bacteriophage origin [Escherichia coli UMN026] emb|CAR11828.1|

 5. Kvantifisering av overvann: Case Brøset

  OpenAIRE

  Huurnink, Jon Egenberg

  2012-01-01

  Oppgaven forsøker å vise den systemresponsen som er særegen for konvensjonelle tiltak og blå-grønne tiltak. Dette er aktuelt på Brøset bydel som en del av Fremtiden byer prosjektet og skal bygges om til boligområde. MIKE URBAN og MIKE 21 er benyttet til å lage en konseptuell modell.Ved å sammenligne sommer- og vinterforhold, i tillegg til ulike gjentaksintervaller (1, 20 og 100år), vil kurver for videreført vannmengde gi et inntrykk av tiltakenes effekt. Dette gir beslutningsstøtte for Komm...

 6. EST Table: AV398396 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV398396 NV021762 11/12/09 GO hit GO:0005622(intracellular)|GO:0008270(zinc ion bin...ding) 10/09/28 n.h 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 30 %/120 aa AGAP003111-PA Protein|2R:32505726:32508690:1|gene:AGAP003111 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV398396 NV02 ...

 7. Vindkraftverk av UHPC 2.2 : En undersökning av högpresterande betong med syntetfiberarmeringen STRUX

  OpenAIRE

  Rydén, Michaéla; Nilsson, Thina

  2013-01-01

  Användandet av betong som ersättare för stål vid produktionen av vindkraftverkstorn har ökat den senaste tiden. Betongtorn är betydligt billigare än ståltorn men problem som sprickbildningar, frostsprängningar och följaktligen armeringskorrosion har uppstått bl a på grund av vibrationer från rotorn. I fundamentet i vindkraftverk kan ovan nämnda problem också uppstå och det uppfyller således inte alltid funktionskraven. Det här examensarbetet undersöker möjligheten att eliminera dessa problem ...

 8. Automatisk bedömning av reglerkretsarsprestanda

  OpenAIRE

  Holmqvist, Peter

  2005-01-01

  In this thesis, a computer program that in a simple way can calculate the performance of control loops at the refinery Preemraff Lysekil has been created. The computer program has been adapted to the environment at Preemraff Lysekil. Theories for evaluation has been studied in aspect of reliability and of automatic implementation. The evaluation has been carried out from data collected directly from control loops at the refinery and from simulated control loops with implemented errors. Among...

 9. Etterlevelse av intervensjonen Matlaging for bedre helse

  OpenAIRE

  Delgado, Lisbeth Kvanvik

  2015-01-01

  Masteroppgave folkehelsevitenskap- Universitetet i Agder, 2015 Background and aim: This Master Thesis is a part of a collective work, entitled: Cooking for improved health intervention. The purpose of the main-study was to investigate whether we can get the over weighted participants (BMI>25) to make their own breads and cook dinner from scratch, and whether it will have an influence on health measures- BMI, waist circumference, weight and activity. This thesis explores to which extent ...

 10. Krishantering av personliga varumärken

  OpenAIRE

  Borgström, Sara; Appel, Hugo

  2017-01-01

  This thesis attempts to sketch what happens in the intersection between crisismanagement, personal brands and self-presentation. Self-branding and the marketisation ofthe individual, is an increasingly common phenomena and the purpose of this thesis is to casta light on the complexity that arises when a personal brand is subjected to a reputationalcrisis. The questions asked by this study has been: What communicative strategies are beingused to control the self-presentation through crisis man...

 11. Nyutdannede allmennlærere og deres opplevelse av faglig kompetanse i leseopplæring generelt og av elever med lesevansker spesielt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerd Grimsæth

  2015-09-01

  Full Text Available Teoretisk og praktisk kunnskap fungerer etter ulik logikk, ingen teori kan helt omsettes til praksis. Det er derfor av interesse å undersøke nærmere hvordan nyutdannede lærere opplever både sin fagkunnskap og nyervervede kompetanse i yrket. Undersøkelsen som her blir presentert har følgende problemstilling: Hvordan opplever nyutdannede lærere sin kompetanse i leseopplæring generelt og leseopplæring av elever med lesevansker spesielt? Denne pilotundersøkelsen tar utgangspunkt i Q- metoden; nyutdannede lærere plasserer subjektive utsagn trykt på individuelle kort i en matrise. Pilotundersøkelsen baserer seg på 10 respondenter, vi valgte derfor en kvalitativ analyse av resultatene av Q-sorteringen. Resultatene viser at nyutdannede lærere opplever at de mangler kunnskap og kompetanse både i praktisk leseopplæring generelt og om lesevansker spesielt. Kartleggingsmateriell blir i liten grad brukt som grunnlag for informantenes tilrettelegging av arbeidsmåter i leseopplæring. Inkludering og sammenholdte klasser står sterkt hos informantene, men de savner informasjon om elever med lesevansker og om tilgjengelig hjelpemateriell. Resultatene understreker betydningen av veiledning av nyutdannede lærere og ikke minst deres behov for fora for faglig utvikling, faglig utveksling og refleksive diskusjoner.Nøkkelord: Nyutdannede allmennlærere; opplevd fagkunnskap og kompetanse; leseopplæring, lesevansker, Q-metodologi, læring i praksis.AbstractTheory and practice are based on different logics; this means that no theory can be fully implemented in practice. For this reason, it is interesting to investigate newly qualified teachers’ perceptions of their expertise and competence. In order to study this phenomena, the following research question was formulated: How do newly qualified teachers perceive their competence in the field of reading education in general and reading difficulties in particular? This pilot study is based on Q

 12. EST Table: AV403752 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403752 pg--0009 10/09/28 100 %/257 aa ref|YP_002411376.1| terminase large subunit (DNA packaging... protein A) from bacteriophage origin [Escherichia coli UMN026] emb|CAR11828.1| terminase large subunit (DNA packaging

 13. EST Table: AV403922 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403922 pg--0214 10/09/28 91 %/142 aa ref|ZP_06118881.2| DNA packaging protein FI ...[Clostridium hathewayi DSM 13479] gb|EFC94454.1| DNA packaging protein FI [Clostridium hathewayi DSM 13479

 14. EST Table: AV404246 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404246 pg--0747 10/09/28 91 %/130 aa ref|ZP_06118881.2| DNA packaging protein FI ...[Clostridium hathewayi DSM 13479] gb|EFC94454.1| DNA packaging protein FI [Clostridium hathewayi DSM 13479

 15. EST Table: AV403894 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available ref|XP_001605691.1| PREDICTED: similar to xaa-pro dipeptidase app(e.coli) [Nasonia vitripennis] 10/08/28 52...%/206 aa gi|189241712|ref|XP_968082.2| PREDICTED: similar to xaa-pro dipeptidase app(e.coli) [Tribolium castaneum] AV403894 pg-- ...

 16. EST Table: AV399990 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV399990 br--0239 10/09/28 100 %/110 aa ref|NP_001037364.1| cellular retinoic acid .../09/10 57 %/107 aa gnl|Amel|GB15299-PA 10/09/10 59 %/107 aa gi|282165782|ref|NP_001164130.1| cellular FABP-like protein isoform 1 [Tribolium castaneum] NM_001043899 br-- ...

 17. Rektorers forståelse av mobbing i skolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Helle Rabøl

  2008-01-01

  PÅ opfordring fra redaktionen gives en kommentar med dansk vinkel til den norske artikel 'Rektorers forståelse av mobbning i skolen'.Den omtalte artikel er at betragte som første trin i indførelse af en nordisk mobbeforståelse med undgangspunkt i Dan Olweus begrebsafgrænsning.Der savnes også en i...

 18. EST Table: AV400897 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV400897 br--1948 10/09/28 47 %/180 aa ref|XP_967144.2| PREDICTED: similar to corneal wound healing...TED: similar to corneal wound healing-related protein [Tribolium castaneum] CK493011 br-- ...

 19. EST Table: AV399507 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV399507 NV120319 10/09/28 70 %/144 aa ref|YP_803401.1| baculovirus repeated ORF-b [Anticars...ia gemmatalis nucleopolyhedrovirus] gb|ABI13791.1| baculovirus repeated ORF-b [Anticarsia gemmatali

 20. EST Table: AV401629 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV401629 e96h0968 10/09/28 70 %/161 aa ref|XP_002431431.1| Karyogamy protein KAR4, ...putative [Pediculus humanus corporis] gb|EEB18693.1| Karyogamy protein KAR4, putative [Pediculus humanus cor

 1. EST Table: AV400925 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV400925 br--1989 10/09/28 35 %/122 aa ref|XP_967620.1| PREDICTED: similar to anopheles stephen...nl|Amel|GB19565-PA 10/09/10 35 %/122 aa gi|91093471|ref|XP_967620.1| PREDICTED: similar to anopheles stephensi ubiquitin, putative [Tribolium castaneum] FS914988 br-- ...

 2. EST Table: AV400204 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV400204 br--0896 10/09/28 36 %/111 aa ref|XP_967620.1| PREDICTED: similar to anopheles stephen...093471|ref|XP_967620.1| PREDICTED: similar to anopheles stephensi ubiquitin, putative [Tribolium castaneum] FS914988 br-- ...

 3. Yield Mapping in Salix; Skoerdekartering av salix

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Anderson, Christoffer; Gilbertsson, Mikael; Rogstrand, Gustav; Thylen, Lars

  2004-09-01

  The most common species for energy forest production is willow. Willow is able to produce a large amount of biomass in a short period of time. Growing willow has a potential to render a good financial result for the farmer if cultivated on fields with the right conditions and plenty of water. Under the right conditions growing willow can give the farmer a net income of 3,000 SEK (about 430 USD) per hectare and year, which is something that common cereal crops cannot compete with. However, this is not the common case since willow is often grown as a substitute crop on fields where cereal crop yield is low. The aim of this study was to reveal if it is possible to measure yield variability in willow, and if it is possible to describe the reasons for yield variation both within the field but also between different fields. Yield mapping has been used in conventional farming for about a decade. The principles for yield mapping are to continuously measure the yield while registering location by the use of GPS when harvesting the field. The collected data is then used to search for spatial variations within the field, and to try to understand the reasons for this variation. Since there is currently no commercial equipment for yield mapping in willow, a yield mapping system had to be developed within this project. The new system was installed on a Claas Jaguar harvester. The principle for yield mapping on the Claas Jaguar harvester is to measure the distance between the feeding rollers. This distance is correlated to the flow through the harvester. The speed and position of the machine was registered using GPS. Knowing the working width of the harvester this information was used to calculate the yield. All collected data was stored on a PDA computer. Soil samples were also collected from the yield mapped fields. This was to be able to test yield against both physical and chemical soil parameters. The result shows that it is possible to measure spatial variations of yield in

 4. Kokken lagar mat! Utøving og utvikling av yrkeskunnskap på kjøkenet sett i lys av 2300 år gamle kunnskapsformer.

  OpenAIRE

  Gascogne, Marit

  2011-01-01

  Master i yrkespedagogikk Tema for masteroppgåva er utøving og utvikling av yrkeskunnskap i kokkfaget. Bakgrunnen for arbeidet er resultat frå andre forskingsprosjekt i masterstudiet og innføringa av den nye reforma, kunnskapsløftet, i den vidaregåande skulen. Analyse av litteratur, observasjon og intervju av yrkesutøvarar er metodane som er brukt for å finne svar på problemstillinga: Korleis kan Aristoteles sine gnosis-former brukast til å skildre yrkeskunnskap og utvikling av yrkesk...

 5. Kvinnor i olympiaden. En jämförande studie av kvinnors representation och framställning i media under OS-åren 1996 och 2016

  OpenAIRE

  Källman, Marie; Fellman, Elin

  2017-01-01

  Abstract Women in the olympics - A quantitative and qualitative analysis of the representation and portayal of female athletes in the olympics The purpose of the study was to examine how often female athletes occur in swedish sports media and how they are portrayed, in comparison to male athletes. The years studied was 1996 and 2016. Since the female participants increased over those twenty years it was interesting to see if the media followed that development. The study is based on earlier r...

 6. The relation between Acid Volatile Sulfides (AVS) and metal accumulation in aquatic invertebrates: Implications of feeding behavior and ecology

  International Nuclear Information System (INIS)

  De Jonge, Maarten; Blust, Ronny; Bervoets, Lieven

  2010-01-01

  The present study evaluates the relationship between Acid Volatile Sulfides (AVS) and metal accumulation in invertebrates with different feeding behavior and ecological preferences. Natural sediments, pore water and surface water, together with benthic and epibenthic invertebrates were sampled at 28 Flemish lowland rivers. Different metals as well as metal binding sediment characteristics including AVS were measured and multiple regression was used to study their relationship with accumulated metals in the invertebrates taxa. Bioaccumulation in the benthic taxa was primarily influenced by total metal concentrations in the sediment. Regarding the epibenthic taxa metal accumulation was mostly explained by the more bioavailable metal fractions in both the sediment and the water. AVS concentrations were generally better correlated with metal accumulation in the epibenthic invertebrates, rather than with the benthic taxa. Our results indicated that the relation between AVS and metal accumulation in aquatic invertebrates is highly dependent on feeding behavior and ecology. - The relation between AVS and metal accumulation in aquatic invertebrates is highly dependent on feeding behavior and ecology.

 7. [AV-reentrant tachycardia and Wolff-Parkinson-White syndrome : Diagnosis and treatment].

  Science.gov (United States)

  Voss, Frederik; Eckardt, Lars; Busch, Sonia; Estner, Heidi L; Steven, Daniel; Sommer, Philipp; von Bary, Christian; Neuberger, Hans-Ruprecht

  2016-12-01

  The AV-reentrant tachycardia (AVRT) is a supraventricular tachycardia with an incidence of 1-3/1000. The pathophysiological basis is an accessory atrioventricular pathway (AP). Patients with AVRT typically present with palpitations, an on-off characteristic, anxiety, dyspnea, and polyuria. This type of tachycardia may often be terminated by vagal maneuvers. Although the clinical presentation of AVRT is quite similar to AV-nodal reentrant tachycardias, the correct diagnosis is often facilitated by analyzing a standard 12-lead ECG at normal heart rate showing ventricular preexcitation. Curative catheter ablation of the AP represents the therapy of choice in symptomatic patients. This article is the fourth part of a series written to improve the professional education of young electrophysiologists. It explains pathophysiology, symptoms, and electrophysiological findings of an invasive EP study. It focusses on mapping and ablation of accessory pathways.

 8. Digitala hjälpmedel i integrationsprocessen : En studie om hur Uppsala kommun använder digitala hjälpmedel vid etableringen av nyanlända

  OpenAIRE

  Dahlquist, Olivia; Crondahl, Olle

  2016-01-01

  This bachelor thesis has studied how digital tools can be used in the process of integrating immigrants. The purpose of the study has been to examine how the municipality of Uppsala and Arbetsförmedlingen in Uppsala incorporate the use of digital tools in the process of integrating immigrants and how these actors and immigrants perceive digital tools in such context. Furthermore, this thesis has discussed in which steps in the process of integrating immigrants digital tools are a resource or ...

 9. Konsten att upprätthålla löneskillnader mellan kvinnor och män : En rättssociologisk studie av regler i lag och avtal om lika lön

  OpenAIRE

  Svenaeus, Lena

  2017-01-01

  This dissertation, entitled “The Art of Preserving the Gender Pay Gap,” is a study in the sociology of law. It examines the obstructions to the principle of equal pay that persist in the face of international conventions and EU legislation that have mandated changes to legislation and collective bargaining agreements. The dissertation seeks to investigate and explain how the pay gap between women and men is created and recreated on an ideological level. The study covers three periods when – a...

 10. Cardiovascular responses to microinjection of L-glutamate into the NTS in AV3V-lesioned rats.

  Science.gov (United States)

  Vieira, Alexandre Antonio; Colombari, Eduardo; De Luca, Laurival A; de Almeida Colombari, Débora Simões; Menani, José V

  2004-10-29

  The excitatory amino acid L-glutamate injected into the nucleus of the solitary tract (NTS) in unanesthetized rats similar to peripheral chemoreceptor activation increases mean arterial pressure (MAP) and reduces heart rate. In this study, we investigated the effects of acute (1 day) and chronic (15 days) electrolytic lesions of the preoptic-periventricular tissue surrounding the anteroventral third ventricle (AV3V region) on the pressor and bradycardic responses induced by injections of L-glutamate into the NTS or peripheral chemoreceptor activation in unanesthetized rats. Male Holtzman rats with sham or electrolytic AV3V lesions and a stainless steel cannula implanted into the NTS were used. Differently from the pressor responses (28+/-3 mm Hg) produced by injections into the NTS of sham-lesioned rats, L-glutamate (5 nmol/100 nl) injected into the NTS reduced MAP (-26+/-8 mm Hg) or produced no effect (2+/-7 mm Hg) in acute and chronic AV3V-lesioned rats, respectively. The bradycardia to l-glutamate into the NTS and the cardiovascular responses to chemoreflex activation with intravenous potassium cyanide or to baroreflex activation with intravenous phenylephrine or sodium nitroprusside were not modified by AV3V lesions. The results show that the integrity of the AV3V region is essential for the pressor responses to L-glutamate into the NTS but not for the pressor responses to chemoreflex activation, suggesting dissociation between the central mechanisms involved in these responses.

 11. Sociala medier - en påverkande faktor på identitetsutveckling och psykiskt välbefinnande : En kvalitativ studie om unga kvinnors uppfattningar och erfarenheter av sociala medier

  OpenAIRE

  Wiksten, Isabell; Ström, Johanna

  2016-01-01

  Syftet med denna studie är att undersöka och uppmärksamma unga kvinnors uppfattningar och erfarenheter avseende hur sociala medier påverkar deras identitetsutveckling och psykiska välbefinnande. Det är en kvalitativ studie baserad på två fokusgrupper med tre högskole- och universitetsstuderande kvinnor, i åldern 18 - 25. Det genomfördes även en individuell intervju med en professionell som är verksam på en stödmottagning för psykisk ohälsa. Den teoretiska utgångspunkten i analysen är symbolis...

 12. Är virtual reality en del av framtidens naturkommunikation? : En studie med fokus på Sveriges Länsstyrelser och skyddade områden såsom nationalparker och naturreservat

  OpenAIRE

  Eriksson, Lukas

  2017-01-01

  The purpose of this study was to investigate if the technology of virtual reality (VR) is a possible part of the future regarding nature communication at the Swedish county administrative boards, including the Naturum visitors centers, in their work with national parks and nature reserves. This paper also aims at providing an overview of the existing use of VR on a national and international basis in tourism and in nature communication concerning protected natural areas. The main method was a...

 13. Basalmetabolism hos barn och ungdomar med cystisk fibros : En jämförande studie av uppmätta och beräknade basalmetabolismvärden

  OpenAIRE

  Andersson, Emilie; Edbom, Elisabet

  2011-01-01

  Objective: The aim of this study was to compare equations used to calculate BMR to values of BMR obtained from measurements in order to determine the most suitable equation to be used on children and adolescents with CF. Design: The participants where children and adolescents with CF. Data was collected from the division of Clinical Nutrition at Uppsala Akademiska Sjukhus. Age, weight, height, BMI, BMR, FFM and FM was recorded from 27 measurements. BMR from the participants collected from the...

 14. Utvecklar ungdomar med social ångest sitt sociala stöd online? En longitudinell studie av stödet från vänner

  OpenAIRE

  Horvath, Michael; Westman, Thomas

  2013-01-01

  In this longitudinal study, we examined to what extent socially anxious adolescents developed supportive, intimate relationships online. A total of 584 adolescents (ages 10-24) in Swedish town Kumla answered questionnaires about their online friendship support, social anxiety, motives to compensate for lack of offline relationships with online relationships, and time spent chatting. In an eight-month follow-up, the same group answered questions about their friendship support. The results show...

 15. Pre-study of dynamic loads on the internals caused by a large pipe break in a BWR; Foerstudie av stroemningsinducerade laster paa interndelar vid brott i huvudcirkulationskretsarna i BWR

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Marcinkiewicz, Jerzy; Lindgren, Anders [Det Norske Veritas Nuclear Technology AB, Stockholm (Sweden)

  2002-12-01

  Det Norske Veritas Nuclear Technology has performed a literature study of dynamic load on a BWR (Boiling Water Reactor) internals caused by a large pipe break. The goal of the study was to improve the knowledge about the physics of phenomena occurring in the RPV (Reactor Pressure Vessel) after pipe break in the main circulation system and also to make a review of calculation methods, models and computer programs including their capabilities when calculating the dynamic loads. The report presents description of relevant parts of a BWR, initial and boundary conditions, and phenomena determining the loads - rapid depressurization and propagation of pressure wave (including none-equilibrium). Furthermore, the report generally describes possible methodologies for calculating the dynamic loads on internals after the pipe break and the experiences from calculations the dynamic loads with different methods (computer programs) including comparisons with experimental data. Fluid-Structure Interaction methodology and its importance for calculation of dynamic loads on reactor internals is discussed based on experimental data. A very intensive research program for studying and calculating the dynamic loads on internals after pipe breaks has been performed in USA and Germany during the seventies and the eighties. Several computer programs have been developed and a number of large-scale experiments have been performed to calibrate the calculation methods. In spite of the fact that all experiments were performed for PWR several experiences should be valid also for BWR. These experiences, connected mainly to capabilities of computer programs calculating dynamic loads, are discussed in the report.

 16. Noise annoyances from wind power: Survey of the population living close to a wind power plant. Final report: Part 3 Main study; Stoerningar fraan vindkraft: undersoekning bland maenniskor boende i naerheten av vindkraftverk. Slutrapport: Del 3 Huvudstudie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pedersen, Eja [Halmstad Univ., Halmstad (Sweden). School of Business and Engineering; Persson-Waye, K. [Goeteborg Univ., Goeteborg (Sweden). Dept. of Environmental Medicine

  2002-02-01

  To evaluate the occurrence of annoyance from wind turbines, a study was performed in Laholm in May 2000. The aim was to obtain dose response relationships between calculated sound levels and noise annoyance and appropriate sound description as well as analysing the influence of other variables on noise annoyance. A questionnaire survey was performed in 6 areas comprising 16 wind turbines, of which 14 had an effect of 600 kW. The purpose of the study was masked. Among questions on living conditions in the countryside, questions directly related to wind turbines were included. The study population (n=518) comprised one randomly selected subject between the ages of 18 to 75 years in each household living within a calculated wind turbine sound level of 25 to 40 dBA. The response rate was 68.7% (n=356). Calculated distributions of A-weighted sound level were performed for each area and plotted on geographical maps in 2.5 dBA steps. Each dwelling could thus be given a sound level within an interval of 2.5 dBA. The most frequently occurring source of noise annoyance was noise from rotor blades. The proportions of respondents annoyed by noise increased with calculated sound level. Among respondents exposed to sound levels of 35.0-37.5 dBA, 43% responded themselves to be rather or much annoyed. A-weighted sound level was only one variable explaining annoyance. Annoyance was correlated to a larger extent by the intrusiveness of the sound character swishing. Noise annoyance was interrelated to the respondents' opinion of the visual impact of wind turbines, while attitude towards wind power in general had no greater influence. Disturbance of spoilt view was reported to a similar degree as noise disturbance. Further investigations are needed to clarify factors of importance for the disturbance of view. All the wind turbines in the study had constant rotation speed. The greater wind turbines that are now erected often have variable speed, which may lead to a sound

 17. Noise annoyances from wind power: Survey of the population living close to a wind power plant. Final report: Part 3 Main study; Stoerningar fraan vindkraft: undersoekning bland maenniskor boende i naerheten av vindkraftverk. Slutrapport: Del 3 Huvudstudie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pedersen, Eja [Halmstad Univ., Halmstad (Sweden). School of Business and Engineering; Persson-Waye, K [Goeteborg Univ., Goeteborg (Sweden). Dept. of Environmental Medicine

  2002-02-01

  To evaluate the occurrence of annoyance from wind turbines, a study was performed in Laholm in May 2000. The aim was to obtain dose response relationships between calculated sound levels and noise annoyance and appropriate sound description as well as analysing the influence of other variables on noise annoyance. A questionnaire survey was performed in 6 areas comprising 16 wind turbines, of which 14 had an effect of 600 kW. The purpose of the study was masked. Among questions on living conditions in the countryside, questions directly related to wind turbines were included. The study population (n=518) comprised one randomly selected subject between the ages of 18 to 75 years in each household living within a calculated wind turbine sound level of 25 to 40 dBA. The response rate was 68.7% (n=356). Calculated distributions of A-weighted sound level were performed for each area and plotted on geographical maps in 2.5 dBA steps. Each dwelling could thus be given a sound level within an interval of 2.5 dBA. The most frequently occurring source of noise annoyance was noise from rotor blades. The proportions of respondents annoyed by noise increased with calculated sound level. Among respondents exposed to sound levels of 35.0-37.5 dBA, 43% responded themselves to be rather or much annoyed. A-weighted sound level was only one variable explaining annoyance. Annoyance was correlated to a larger extent by the intrusiveness of the sound character swishing. Noise annoyance was interrelated to the respondents' opinion of the visual impact of wind turbines, while attitude towards wind power in general had no greater influence. Disturbance of spoilt view was reported to a similar degree as noise disturbance. Further investigations are needed to clarify factors of importance for the disturbance of view. All the wind turbines in the study had constant rotation speed. The greater wind turbines that are now erected often have variable speed, which may lead to a sound comprising

 18. Hvilken rolle spiller hybrid shopping i kundereisen ved kjøp av kosmetikk?

  OpenAIRE

  Varem, Andrea; Nervik, Lene

  2017-01-01

  Temaet for denne bacheloroppgaven er hybrid shopping i kundereisen ved kjøp av kosmetikk. Etter en omfattende gjennomgang av eksisterende teori rundt kundereisen fikk vi et inntrykk av at det er et gap i forskningen knyttet til kundereisen ved kjøp av kosmetikk, på tross av størrelsen på dette markedet. Det vi fant av teori på feltet var i stor grad basert på kvantitative undersøkelser, og vi ønsker derfor å belyse kundereisen i denne konteksten gjennom et kvalitativt forskningsdesign. Med ut...

 19. Overvåking av jordboende sopp i Røsskleiva NR, Bamble 2016

  OpenAIRE

  Brandrud, Tor Erik; Dima, Bàlint

  2017-01-01

  Brandrud, T.E. & Dima, B. 2017. Overvåking av jordboende sopp i Røsskleiva NR, Bamble 2016. – NINA Kortrapport 80. 15 s. Kartlegging (start av overvåking) av habitat-spesifikke, jordboende kalksopper i nordre del av Røsskleiva NR ble gjennomført i 2016, før oppstart av skjøtselstiltak med storfébeiting. Tilsammen 27 habitat-spesifikke arter, inkludert 18 rødlistede arter ble registrert i løpet av to registreringsrunder i 2016. Funnene fordelte seg på 10 kalkbarskogsopper, 5 kalklinde-skogs...

 20. Validation of a Real-time AVS Encoder on FPGA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Qun Fang Yuan

  2014-01-01

  Full Text Available A whole I frame AVS real-time video encoder is designed and implemented on FPGA platform in this paper. The system uses the structure of the flow calculation, coupled with a dual-port RAM memory between/among the various functional modules. Reusable design and pipeline design are used to optimize various encoding module and to ensure the efficient operation of the pipeline. Through the simulation of ISE software and the verification of Xilinx Vritex-4 pro platform, it can be seen that the highest working frequency can be up to 110 MHz, meeting the requirements of the whole I frame real- time encoding of AVS in CIF resolution.

 1. Leaning av arbetspunkt för urindiagnostik

  OpenAIRE

  Romar, Arne Johannes

  2017-01-01

  Lean är en metod som ämnar förbättra arbetsprocesser, öka kvalitén och förhindra slöseri av resurser. Fler och fler företag och institutioner i västvärlden har den senaste tiden börjat implementera läran och verktygen som ursprungligen kom från Toyota och deras produktionssystem. Sjukhus och sjukhuslaboratorier är inget undantag, patienterna och provmängderna blir större samtidigt som krav på inbesparningar sker. Därför behövs alternativa lösningar i form av lean för att få tillstånd en effek...

 2. Wirevagn : Utvecklingen av en utrullare för hisslinor

  OpenAIRE

  Rehnsfeldt, Patrik

  2014-01-01

  Kandidatexamensarbetet som utgick från en förfrågan från företaget Irongrip AB hade som mål att utveckla ett produktförslag på en utlindare av stålvajer för hissmontörer. Irongrip AB som tillverkar och säljer verktyg för hantering av stålvajer hade uppmärksammat att en efterfrågan på en sådan produkt fanns på marknaden då befintliga lösningar var bristfälliga och inte hade alla de funktioner som är önskvärda hos en sådan produkt.Arbetet inleddes med en förstudie där studiebesök vid lindragnin...

 3. Nyttan av franchising i den svenska fastighetsmäklarbranschen

  OpenAIRE

  Herke, Marie; Olivers, Marielle

  2012-01-01

  Franchising är det mest vanliga kedjekonceptet i fastighetsmäklarbranschen och flera av de största fastighetsmäklarkedjorna är franchisekedjor. De fristående mäklarbyråerna får allt svårare att klara sig i den ökade konkurrensen. Det är främst fristående mäklarbyråer på mindre orter med ett etablerat varumärke samt nischade mäklarbyråer som klarar sig i konkurrensen med de stora kedjorna. På senare år har antalet kedjeanslutna fastighetsmäklare ökat betydligt och flertalet av mäklarkedjorna ä...

 4. Utforming av stålrammer til ridehall

  OpenAIRE

  Halvorsrud, Roar

  2013-01-01

  NORSK: Oppgaven går ut på å dimensjonere forskjellige bærerammer til en ridehall på kobberud gård i Lier kommune i Buskerud. Kriterier i oppgaven er at alle forbindelser mellom søyler og bjelker skal kunne utføres som en boltet forbindelse for en så praktisk oppreising av bygget som mulig. Det gir også mulighet for og montere selve bæresystemet på egenhånd om man har nødvendig utstyr. Det er dermed viktig at man bruker så lite stål som mulig for å redusere vekt av søyler og bjelker. Bearbe...

 5. Smartphones på arbetsplatsen : En studie av smartphones påverkan på effektivitet och välmående bland yrkesverksamma människor

  OpenAIRE

  Hamberg, Magnus; Järnberg, Patrik

  2014-01-01

  In todays society IT in general and the Internet in particular are given elements in people´s everyday lives, and smartphones has come to be a big part of those elements. This study focuses on how the use of Smartphones in particular influences the individuals in their working environment, and how this use influence the efficiency and the well-being of said individuals.  To answer our research question regarding how said use comes to effect the efficiency and the well-being for proffesionals ...

 6. Internationalization in the offshore sector and the use of strategic alliances. Kongsberg Offshore AS - A case study; Internasjonalisering i offshorebransjen og bruk av strategiske allianser. Kongsberg Offshore AS - et casestudium

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Enger, Ole Peder; Andreassen, Yngve

  2000-06-01

  The structure of the Norwegian offshore sector is characterized by many small technology companies and only a few big ones. At the same time, operators prefer to deal with as few contractors as possible. Thus, the small technology companies must operate as subcontractors or cooperate as joint venture companies in order to win supply contracts. This report studies Kongsberg Offshore AS, or KOS, which is a daughter company of Food Machinery Corporation (FMC). KOS is a leading supplier of ''turnkey'' systems for sub see production and measuring systems and has had great success in its internationalization.

 7. Electrical storm after CRT implantation treated by AV delay optimization.

  Science.gov (United States)

  Combes, Nicolas; Marijon, Eloi; Boveda, Serge; Albenque, Jean-Paul

  2010-02-01

  We present a case of symptomatic ischemic heart failure with an indication for cardiac resynchronization and implantable cardiac defibrillator therapy in primary prevention. After implantation, the patient developed a severe electrical storm with multiple shocks. Hemodynamic improvement based only on AV delay, guided by echocardiography and ECG, brought about a dramatic improvement in the situation. We discuss the pathophysiology of electrical storm occurring immediately after LV pacing.

 8. EST Table: AV401797 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV401797 heS00172 10/09/28 94 %/235 aa ref|NP_001036831.1| saposin-related [Bombyx ...9/10 low homology 10/09/10 low homology 10/09/10 41 %/191 aa gi|91077504|ref|XP_966852.1| PREDICTED: similar to saposin isoform 1 [Tribolium castaneum] FS791050 heS0 ...

 9. Network Governance for Sustainable Development. A case study of the Swedish Energy Agency's Sustainable Municipality Programme 2003 - 2007; Den globala politikens lokala foerverkligande. En fallstudie av Energimyndighetens program Uthaallig kommun 2003-2007

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fell, Astrid (Luleaa Univ. of Technology, Luleaa (Sweden). Dept. of Business Administration and Social Sciences)

  2008-01-15

  The view of networks has changed within the field of policy studies. Once they were considered as hampering the policy process, but today they are accepted as a legitimate policy instrument. The Swedish Government, for instance, makes use of networks to steer society. One attempt to do so is the Sustainable Municipality Programme launched by the Swedish Energy Agency in 2003. Five municipalities where selected to participate in this collaborative process to further sustainable energy policies. This thesis explores the potential of network governance theory as a model for describing policy making. A case study addressing three questions was conducted. Firstly, can the Sustainable Municipality Programme be described within the framework of network governance theory? Secondly, is this governance network successful in its struggle to achieve its goals? Thirdly, can this example of network governance further a discussion exploring a scenario where inter-municipality network governance might pose a challenge to the principle of local government? The first and second question is answered by focusing on four functions that the governance network should fulfil; to give priority to projects; to mobilize resources, to complete projects and, to evaluate the process. In order to answer the first question the case study focuses on the interaction within the governance network. Is the process organised in a fashion recognisable as network governance, as an ideal type of coordination? The analysis shows that network governance theory provides an analytic framework well suited to shed light on the process. The analysis also shows that the three first functions were achieved. Through negotiations the network gave priority to different projects. The thesis focuses on three of these. The first project includes the education of maintenance personnel. The second is a research project, investigating different actors' possibilities to plan for a more sustainable use of energy. The

 10. När David förlorade mot Goliat : En studie om hur ett varumärke påverkas vid förlusten av en tvist

  OpenAIRE

  Ekberg, Emma; Blomqvist, Hugo

  2016-01-01

  I november 2015 avgjordes en tvist mellan havredrycksproducenten Oatly och branschorganisationen Svensk Mjölk i Marknadsdomstolen. Svensk Mjölk stämde Oatly eftersom de ansåg att deras marknadsföring var vilseledande. Stämningen ledde till att Oatly dömdes till förbud för marknadsföring som antyder att havremjölk är ett bättre val än komjölk. Denna studies syfte är att undersöka hur tvisten påverkat Oatlys lojala kunders varumärkesuppfattning utifrån begreppet brand image. För att undersöka d...

 11. The Pattern of Brain Amyloid Load in Posterior Cortical Atrophy Using 18F-AV45: Is Amyloid the Principal Actor in the Disease

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emilie Beaufils

  2014-11-01

  Full Text Available Background: Posterior cortical atrophy (PCA is characterized by progressive higher-order visuoperceptual dysfunction and praxis declines. This syndrome is related to a number of underlying diseases, including, in most cases, Alzheimer's disease (AD. The aim of this study was to compare the amyloid load with 18F-AV45 positron emission tomography (PET between PCA and AD subjects. Methods: We performed 18F-AV45 PET, cerebrospinal fluid (CSF biomarker analysis and a neuropsychological assessment in 11 PCA patients and 12 AD patients. Results: The global and regional 18F-AV45 uptake was similar in the PCA and AD groups. No significant correlation was observed between global 18F-AV45 uptake and CSF biomarkers or between regional 18F-AV45 uptake and cognitive and affective symptoms. Conclusion: This 18F-AV45 PET amyloid imaging study showed no specific regional pattern of cortical 18F-AV45 binding in PCA patients. These results confirm that a distinct clinical phenotype in amnestic AD and PCA is not related to amyloid distribution.

 12. The Pattern of Brain Amyloid Load in Posterior Cortical Atrophy Using 18F-AV45: Is Amyloid the Principal Actor in the Disease?

  Science.gov (United States)

  Beaufils, Emilie; Ribeiro, Maria Joao; Vierron, Emilie; Vercouillie, Johnny; Dufour-Rainfray, Diane; Cottier, Jean-Philippe; Camus, Vincent; Mondon, Karl; Guilloteau, Denis; Hommet, Caroline

  2014-01-01

  Background Posterior cortical atrophy (PCA) is characterized by progressive higher-order visuoperceptual dysfunction and praxis declines. This syndrome is related to a number of underlying diseases, including, in most cases, Alzheimer's disease (AD). The aim of this study was to compare the amyloid load with 18F-AV45 positron emission tomography (PET) between PCA and AD subjects. Methods We performed 18F-AV45 PET, cerebrospinal fluid (CSF) biomarker analysis and a neuropsychological assessment in 11 PCA patients and 12 AD patients. Results The global and regional 18F-AV45 uptake was similar in the PCA and AD groups. No significant correlation was observed between global 18F-AV45 uptake and CSF biomarkers or between regional 18F-AV45 uptake and cognitive and affective symptoms. Conclusion This 18F-AV45 PET amyloid imaging study showed no specific regional pattern of cortical 18F-AV45 binding in PCA patients. These results confirm that a distinct clinical phenotype in amnestic AD and PCA is not related to amyloid distribution. PMID:25538727

 13. Inkludering av ungdom med minoritetsbakgrunn i NIF-organisert idrett

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mari Kristin Sisjord

  2014-10-01

  Full Text Available Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (NIF har en uttalt målsetting om en åpen og inkluderende idrett. Hvordan kommer dette til uttrykk i den praktiske virksomheten? Denne artikkelen, som bygger på data fra en undersøkelse om likestilling og mangfold i den organiserte idretten (NIF, retter søkelyset mot arbeid med inklusjon av ungdom med minoritetsbakgrunn på ulike organisasjonsnivå i NIF: særforbund, idrettskretser og idrettslag. Datamaterialet er kvalitative intervju med representanter fra ulike organisasjonsnivå. Resultatene viser at NIFs overordnede politikk i varierende grad nedfelles i særforbundenes virksomhet, i idrettskretsene og i idrettslagene. Av særforbundene skiller Fotballforbundet og Klatreforbundet seg ut som aktive pådrivere i arbeidet med inkludering. Mange idrettslag oppfattet slike spørsmål som lite aktuelle i sitt rekrutteringsområde. Representanter for lag som hadde erfaring med inkludering og rekruttering av minoritetsungdom, tilkjennega varierte erfaringer og synspunkter.

 14. Efficient recovery and upgrading of waste heat from humid air in the forest industry. Pre-feasibility study; Energieffektivisering inom skogsindustrin genom spillvaermeaatervinning fraan vaatluft. Foerprojektering och loensamhetsbedoemning av anlaeggningsalternativ

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ingman, Daniel; Gustafsson, Maria; Westermark, Mats

  2007-12-15

  Within the pulp and paper and saw mill industries there are large quantities of waste heat in the form of moist air or humid flue gases. The temperature and dew point are generally too low for the streams to be useful as process heat. Waste heat can be recovered from humid gas streams e.g. outgoing gas from paper machines, lumber dryers, green liquor flash tanks, flue gases from power and recovery boilers, lime kilns etc. In general, this waste heat is available around 50-65 deg C. One way to utilise the heat on a higher temperature level is by means of heat pumping. The present project studies the possibility to use a recently developed absorption heat pump technology for upgrading waste heat to district heating or process steam. Via direct contact between the absorbent and humid gas stream, the moisture is condensed in the absorbent and the latent heat simultaneously increases the liquid's temperature. A number of process solutions have been calculated in terms of technical and economic performance. The process can be designed for production of hot water or process steam from upgraded waste heat. The end product is indirectly governed be the selection of absorbent or working medium. Investigated absorbents are solutions of potassium formate, sodium hydroxide and phosphoric acid, of which the former two have been included in the techno-economic calculations. The upgraded heat can either save costs by replacing primary fuel or result in increased revenues by exporting produced heat. Internally, the produced heat often replaces oil or electricity on the margin. The choice of regeneration method for the used and diluted absorbent is governed by the mill's energy situation. Industries with large waste heat resources, high value on process steam and use of heat on district heat level, waste heat driven regeneration is advisable. Industries with similar value on MP and LP steam should use back-pressure regeneration with MP steam for optimum cost and energy

 15. Stability and activity of lactate dehydrogenase on biofunctional layers deposited by activated vapor silanization (AVS) and immersion silanization (IS)

  Science.gov (United States)

  Calvo, Jorge Nieto-Márquez; Elices, Manuel; Guinea, Gustavo V.; Pérez-Rigueiro, José; Arroyo-Hernández, María

  2017-09-01

  The interaction between surfaces and biological elements, in particular, proteins is critical for the performance of biomaterials and biosensors. This interaction can be controlled by modifying the surface in a process known as biofunctionalization. In this work, the enzyme lactate dehydrogenase (LDH) is used to study the stability of the interaction between a functional protein and amine-functionalized surfaces. Two different functionalization procedures were compared: Activated Vapor Silanization (AVS) and Immersion Silanization (IS). Adsorption kinetics is shown to follow the Langmuir model for AVS-functionalized samples, while IS-functionalized samples show a certain instability if immersed in an aqueous medium for several hours. In turn, the enzymatic activity of LDH is preserved for longer times by using glutaraldehyde as crosslinker between the AVS biofunctional surface and the enzyme.

 16. ANALYSE AV SAMVARIASJON MELLOM MÅLT ARBEIDSBELASTNING (NAS) OG DEN SUBJEKTIVE OPPLEVELSEN AV ARBEIDSBELASTNINGEN (NASA-TLX) VED INTENSIVAVDELINGER

  OpenAIRE

  Graarud, Vibeke

  2015-01-01

  SAMMENDRAG Sykehus generelt og intensivavdelinger spesielt er under økende press for å kunne drive god og riktig ressursforvaltning. Dermed øker også behov for å kunne dokumentere intensiv-avdelingenes aktivitet og ressursbehov. Nursing Activities Score (NAS) blir ved flere av landets intensivavdelinger brukt som scoringsverktøy for arbeidsbelastning. Det er et verktøy som har til hensikt å kartlegge behovet for antall sykepleiere per pasient. Det er i Norge flere sykepleiere per intensivpasi...

 17. Å LESE MEDIETEKSTER PÅ IPADEN. Observasjoner av en medievant fireårings bruk av iPad i hjemmet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henriette Jæger

  2016-06-01

  Full Text Available Artikkelen tar utgangspunkt i tre observasjoner av en gutt på fire år som bruker iPad på fritiden. Den søker å synliggjøre de strategiene dette barnet velger for å skaffe seg tilgang til ulike medietekster, hvordan han leser og tolker dem, og den undersøker eventuelle spor av kritisk refleksjon hos barnet over disse tekstene. Teoretisk sett hviler den på en forståelse av mediekompetanse som en parallell prosess til utvikling av lese- og skrivekyndighet (literacy, og medieopplevelsene omtales som viktige møter med tekst. Artikkelen undersøker hvordan å lese medietekster kan legge et grunnlag for å utvikle en utvidet tekstkompetanse eller mediekompetanse. Konklusjonen legger vekt på motivasjon og lekenhet som barns primære inngang til medietekstene og som et grunnlag for å utvikle mediekompetanse (media literacy. The article is based on three observations of a four-year-old boy who uses the iPad in his spare time. It demonstrates the strategies that this boy applies to gain access to various media texts, and how he reads and interprets them. It also seeks to examine traces of critical reflection that he may demonstrate in relation to these texts. Theoretically, it rests on an understanding of media literacy as a parallel process to the development of literacy, and it seeks to demonstrate how reading media texts can create an important starting point for the development of media literacy. The Kindergarten practitioner’s role and opportunities to develop children's media literacy within a kindergarten context is a focus towards the end of the article. In conclusion, I argue that motivation and playfulness are important approaches to media texts and create an important foundation for the development of media literacy

 18. Overvåking av norsk kosthold - metoder og resultater

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Johansson

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGKunnskap om endringer i matvarenes sammensetning og befolkningens kosthold er grunnleggende for utformingog oppfølging av en helsefremmende mat- og ernæringspolitikk. Dagens system for overvåking avkostholdet bygger først og fremst på en matvaredatabase og opplysninger om forbruket av matvarer fra tretyper datasett; matforsyningsstatistikk, forbruksundersøkelser og kostholdsundersøkelser. Det avgis årlig envurdering av utviklingen i norsk kosthold i forhold til mat- og ernæringspolitiske målsettinger. Det norskesystemet for overvåking av kostholdet er blitt betydelig styrket i løpet av 1990-årene ved innføringen avregelmessige kostholdsundersøkelser blant landsrepresentative utvalg av befolkningen i ulike aldersgrupperog økte ressurser til analyse av næringsinnholdet i matvarer. Det er imidlertid beskjedent sammenlignet meddatainnsamlingen i land som USA og Storbritannia. Det norske overvåkingssystemet er forsatt i enutviklingsfase, og det må justeres og kompletteres etter hvert. Dessuten vil det arbeides med å kvalitetssikredatainnsamlingen.Johansson L. Surveillance of the diet in Norway – methods and results.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYKnowledge about changes in composition and intake of foods, as well as changes in the prevalence of dietrelatedhealth problems is fundamental for an effective food and nutrition policy. The National Council onNutrition and Physical Activity is responsible for evaluating changes in the diet. Annually the Council publishesreports about trends in the Norwegian diet, and suggests measures to improve the diet. The Council, incooperation with the National Food Authority and the Institute for Nutrition Research, University of Oslo,has established a national food and dietary surveillance system. This system is mainly based on a fooddatabase and food consumption data. The food consumption data include three principally different datasets: food supplies, household consumption surveys

 19. Diffusjon av influensa i Norge under spanskesyken 1918-19

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Svenn-Erik Mamelund

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGSpanskesyken var en verdensomspennende influensaepidemi som tok livet av minst 30 millioner mennesker,de fleste i løpet av noen få høstmåneder i 1918, men den strakk seg også inn i 1919. En siste svakbølge fant sted vinteren 1920. De første sporadiske tilfellene av spanskesyken i Norge oppsto i militærleirei begynnelsen av april 1918. Over tre måneder senere kom de første spredte tilfellene av det som skullevise seg å være starten på en ny stor influensapandemi. De første av disse oppsto i Kristiania, mest sannsynligetter smitteimport fra Skottland over Nordsjøen. Sommeren 1918 spredte spanskesyken seg raskt frasør til nord, fra kysten til innlandet innover fjordene, og fra de største byene og industrisentra via mindrebyer og andre tettsteder til landsbygda langs de viktigste ferdselsveiene. Da spanskesyken blusset opp igjenhøsten 1918 spredte den seg langsommere og trolig fra nord til sør, fortsatt fra kysten innover fjordene,men spredning fra byene langs kommunikasjonsveiene var mindre fremtredende. Vinteren 1918/19opptrådte influensaen spredt og sporadisk, tilsynelatende uten bestemt spredningsmønster og rekkefølge.Jernbanen, hurtigruten og automobilrutene spilte trolig en viktig rolle i spredningsprosessen, spesielt andrehalvår 1918. Ulik sosial interaksjon, for eksempel et marked som samlet store folkemengder, kan bidra til åforklare eksplosive utbrudd av influensa og diffusjon på lavt geografisk nivå.Mamelund S-E. The diffusion of influenza in Norway during the 1918-19 Pandemic.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYIn 1918-1919, a world-wide pandemic, the Spanish Influenza, swept over the entire globe, killing at least30 million people, most of them during the fall of 1918. A last, but small and less defined wave occurred inthe winter of 1920. The first sporadic cases of Spanish Influenza in Norway are known from army campsin the early days of April 1918. More than three months later, the first scattered

 20. Bland prinsessor och soldater : En kvalitativ innehållsanalys av genus och stereotyper i två Disneyfilmer

  OpenAIRE

  Jonsson, Andreas

  2014-01-01

  Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur genus representeras och hur feministisk kritik syns i Disneyfilmerna Mulan och Frost. Arbetet behandlar kopplingen till tidigare Disneyfilmer och stereotypa framställningar av manligt och kvinnligt. Det utgår från ett genusperspektiv som tar hänsyn till könsroller som är resultatet av sociala konstruktioner. Metod: Filmerna har studerats i sin helhet och sedan har specifika scener och sekvenser valts ut för närmare studie. De har analys...

 1. En könsstereotyp frivård : Frivårdsinspektörers beskrivningar av kvinnliga klienter

  OpenAIRE

  Andersson, Josefin

  2014-01-01

  Tidigare forskning tyder på att det finns kunskapsluckor om och stereotypa bilder av kvinnliga klienter inom kriminalvården som dessutom påverkar hur arbetet med kvinnliga klienter ser ut. I denna studie ska därför frivårdsinspektörers beskrivningar av kvinnliga klienters problem, behov och resurser granskas. Det undersöks också huruvida dessa beskrivningar kan betraktas som könsstereotypa. För att ta reda på detta har semistrukturerade intervjuer gjorts med frivårdsinspektörer ...

 2. IceBridge LVIS POS/AV L1B Corrected Position and Attitude Data

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — The IceBridge LVIS POS/AV L1B Corrected Position and Attitude Data (IPPLV1B) data set contains georeferencing data from the Applanix 510 and 610 POS AV systems flown...

 3. IceBridge POS/AV L1B Corrected Position and Attitude Data

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — The IceBridge POS/AV L1B Corrected Position and Attitude (IPAPP1B) data set contains georeferencing data from the Applanix 510 POS AV system flown with the Digital...

 4. KS-LAB Kontroll av hydrometer ASTM 152H : (prosess 14-433 i hb014 og NS8005)

  OpenAIRE

  Nouri, El Hadj

  2007-01-01

  I forbindelse med kvalitetssikring av slemmeanalyser ved bruk av hydrometer har det vist seg å være behov for systematisk kontroll ved innkjøp og bruk av hydrometre. Rapporten beskriver registrerte avvik ved sammenligning av hydrometre og angir hvorledes kontroll av hydrometer skal foregå for å sikre at anvendt utstyr tilfredsstiller gjeldende krav.

 5. Et studium av samfunnsansvar (CSR) for norske utenlandsetablerte akvakulturselskaper; Marine Harvest og Cermaq Mainstream i Chile

  OpenAIRE

  Sæther, Malin

  2010-01-01

  Oppgaven er et studium av samfunnsansvar for norsk utenlandsetablert akvakulturnæring. Valg av tema er motivert av interessen for den eksisterende samfunnsdebatten omkring næringen og internasjonale næringsstrukturer med fotfeste i utviklingsland. Norsk tilstedeværelse i Chile eksemplifisert ved Marine Harvest og Cermaq Mainstream er anvendt som case studium. Presentasjon og drøfting av Corporate social responsibility (CSR), oversatt til norsk som Selskapers samfunnsansvar, ...

 6. Det afghanska valet i svensk media : En diskursanalys av svensk medias rapportering om parlamentsvalet 2010

  OpenAIRE

  Arvidsson, Jonathan

  2013-01-01

  Den här uppsatsen analyserar svensk medias rapportering om valet i Afghanistan 2010. Med hjälp av metoder framtagna av Van Dijk har en analys av artiklar som berör valet 2010 gjorts. De teoretiska utgångspunkterna är postkolonialism och orientalism. Med hjälp av de perspektiven och Van Dijks medieanalys analyseras materialet för att tydliggöra strukturer i media.

 7. Ungdommers opplevelser med overdreven bruk av online-rollespillet World of Warcraft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Flaaten, Øivind; Torp, Steffen; Aarseth, Espen

  2010-01-01

  Ungdommers bruk av online-rollespill blir ofte problematisert (Falkner 2007). På bakgrunn av kvalitative intervjuer med ti ungdommer og fem pårørendekontakter beskrives i denne artikkelen ungdommenes opplevelser av online-spillet World of Warcraft (WoW). Denne pilotstudien gir en nyansert...... for konflikt og hjelpeløshet. Helsefremmende arbeid basert på dialog og tidlig intervensjon kan forhindre at online-spilladferd kommer ut av kontroll....

 8. En obekväm sanning eller en stor bluff? : En analys av den visuella gestaltningen av fenomenet "global uppvärmning" i filmmediet

  OpenAIRE

  Eriksson, Anton; Oretoft, Mikael

  2010-01-01

  En uppsats som kritiskt granskar och analyserar den visuella gestaltningen i två dokumentärfilmer. Huvudtemat i filmerna är global uppvärmning och konsekvenserna av detta. Uppsatsens syfte är att undersöka den visuella gestaltningen av den miljödebatt som filmerna är en del i och genom detta belysa frågor som berör visuell kultur och popularisering av vetenskap.

 9. …med andre ord. ”10 stadier i oversettelse av sangtekst”. Oversettelse av Stevie Wonder og Stephen Sondheim til norsk

  OpenAIRE

  Iveland, Kari

  2017-01-01

  Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Utøving med fordypningsemne SAMMENDRAG AV OPPGAVEN --- Denne masteroppgaven er en del av en utøvende master og inneholder en analytisk og en praktisk del. Formålet er å finne en metode, et verktøy, for oversettelse av sangtekst, og å identifisere faktorer i språket som må tas hensyn til i oversettelse. Samlet viser den ulike språklige egenskaper som er med på å prege arbeidet med oversettelser av sangtekster. Med utgangspunkt i teorier om tolknin...

 10. Samvetsstress bland vårdstuderande : en empirisk undersökning. Utvecklingsarbete: Självkänslans betydelse för stressupplevelsen hos studerande: en litteraturstudie.

  OpenAIRE

  Johansson, Malin

  2012-01-01

  Examensarbete: Detta examensarbete är en kvantitativ studie med kvalitativa inslag. Studiens syfte är att undersöka förekomsten av samvetsstress bland vårdstuderande på yrkeshögskolan Novia. Detta undersöks för att få kunskap om hur stor förekomsten av ett dåligt samvete är, under vilka tidsperioder de studerande känner sig stressade, samt vilka faktorer som relaterar till ett dåligt samvete. Studien genomfördes som en webbaserad enkätstudie bestående av både slutna och till viss del ...

 11. Helsekonsekvenser av vektendring - er slanking fordelaktig? En litteraturoversikt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Johanne Søgaard

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGLangsom vektøkning gjennom livet inntil kroppsmasseindeks (KMI 27 ser ikke ut til å gi særlige negative utfallmht. total dødelighet. En økning på ! 20 kg fra 18 års alder er trolig negativt – det samme er vektøkning ut fra enhøy utgangsvekt. Selv om mange studier finner økt dødelighet hos yngre og middelaldrende personer med KMI > 27,er det foreløpig ingen studier som har vist at vektreduksjon blant friske overvektige personer gir økt levetid. Flerestudier viser tvert imot en assosiasjon mellom vektreduksjon og økt dødelighet. Heller ikke studier som prøver åbegrense analysene til personer med frivillig vekttap, finner redusert dødelighet etter vektreduksjon blant friskeovervektige individer. Noen få studier har vist redusert dødelighet blant overvektige personer med etablertesykdommer eller høy risiko for hjerte-karsykdom og diabetes. Når det gjelder sykelighet har de fleste studier entenikke funnet noen assosiasjon mellom vektreduksjon og sykelighet, eller funnet økt sykelighet. Unntaket er diabetes,der vekttap i enkelte studier samvarierer med redusert sykelighet. Det er i mange studier funnet sammenheng mellomvekttap og økt risiko for lårhalsbrudd og gallesten. De fleste studier har imidlertid vist at moderat vektreduksjon(vekttap på opp til 10% fører til redusert blodtrykk, forbedret glukosekontroll, redusert kolesterolnivå, forbedretdyslipidemi, forbedret lungefunksjon, bedre søvnkvalitet og redusert søvnapnè. Moderat vekttap vil også kunnelindre leddsmerter. Dette tilsynelatende paradoks diskuteres i artikkelen – bl.a. drøftes de metodeproblemer som erinnebygget i mange av studiene. Fordi det har vist seg vanskelig for personer med kraftig overvekt å redusere vektenpermanent – og fordi resultatene mht. helseeffektene av vektreduksjon er usikre, bør hovedinnsatsen settes inn iforhold til å forebygge overvekt/fedme overfor enkeltpersoner med potensielle problemer. Personer med

 12. Associations between [18F]AV1451 tau PET and CSF measures of tau pathology in a clinical sample.

  Science.gov (United States)

  La Joie, Renaud; Bejanin, Alexandre; Fagan, Anne M; Ayakta, Nagehan; Baker, Suzanne L; Bourakova, Viktoriya; Boxer, Adam L; Cha, Jungho; Karydas, Anna; Jerome, Gina; Maass, Anne; Mensing, Ashley; Miller, Zachary A; O'Neil, James P; Pham, Julie; Rosen, Howard J; Tsai, Richard; Visani, Adrienne V; Miller, Bruce L; Jagust, William J; Rabinovici, Gil D

  2018-01-23

  To assess the relationships between fluid and imaging biomarkers of tau pathology and compare their diagnostic utility in a clinically heterogeneous sample. Fifty-three patients (28 with clinical Alzheimer disease [AD] and 25 with non-AD clinical neurodegenerative diagnoses) underwent β-amyloid (Aβ) and tau ([ 18 F]AV1451) PET and lumbar puncture. CSF biomarkers (Aβ 42 , total tau [t-tau], and phosphorylated tau [p-tau]) were measured by multianalyte immunoassay (AlzBio3). Receiver operator characteristic analyses were performed to compare discrimination of Aβ-positive AD from non-AD conditions across biomarkers. Correlations between CSF biomarkers and PET standardized uptake value ratios (SUVR) were assessed using skipped Pearson correlation coefficients. Voxelwise analyses were run to assess regional CSF-PET associations. [ 18 F]AV1451-PET cortical SUVR and p-tau showed excellent discrimination between Aβ-positive AD and non-AD conditions (area under the curve 0.92-0.94; ≤0.83 for other CSF measures), and reached 83% classification agreement. In the full sample, cortical [ 18 F]AV1451 was associated with all CSF biomarkers, most strongly with p-tau ( r = 0.75 vs 0.57 for t-tau and -0.49 for Aβ 42 ). When restricted to Aβ-positive patients with AD, [ 18 F]AV1451 SUVR correlated modestly with p-tau and t-tau (both r = 0.46) but not Aβ 42 ( r = 0.02). On voxelwise analysis, [ 18 F]AV1451 correlated with CSF p-tau in temporoparietal cortices and with t-tau in medial prefrontal regions. Within AD, Mini-Mental State Examination scores were associated with [ 18 F]AV1451-PET, but not CSF biomarkers. [ 18 F]AV1451-PET and CSF p-tau had comparable value for differential diagnosis. Correlations were robust in a heterogeneous clinical group but attenuated (although significant) in AD, suggesting that fluid and imaging biomarkers capture different aspects of tau pathology. This study provides Class III evidence that, in a clinical sample of patients with a variety

 13. Rettferdige minutter: Fordeling av spilletid i fotballkamper for aldersbestemte klasser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Trine Anker

  2010-01-01

  Full Text Available På et fotballag i overgangen mellom barne- og ungdomsfotballen er spilletid på fotballbanen under kamp både en knapp ressurs og en kilde til diskusjoner om fordeling. Spørsmålet som er utgangspunkt for denne artikkelen, er hvilke hensyn som bør tas når trener og lagleder skal fordele samlet spilletid på enkeltspillere. Er det viktigst å vinne fotballkampen, eller har det størst betydning å fordele spilletiden mest mulig likt mellom spillerne? Skal det tas hensyn til guttenes evner, motivasjon og preferanser? Er deres familiebakgrunn og personlighet av betydning? Diskusjonen baserer seg på en gjennomgang av ulike politiske rettferdighetsteorier for fordeling av knappe goder.Nøkkelord: rettferdighet, practice, fordelingsrettferdighet, diskursetikk, idrettsetikkEnglish summary: Minutes of justice: Distribution of time during football matches in a boys' teamDuring a football match, time for playing can be considered as a limited good. In this article the point of departure is the redistribution of time in a boys' football team in the transition phase between children and youth football. The questions are how and under which conditions time for playing should be distributed among the players. Is winning the game more important than trying to let every player play for an equal amount of time? Should the boys' talents, motivation, and preferences be considered while distributing time, or are family background and personality of importance? Different theories of political justice for the distribution of limited goods underpin the discussion of how to distribute the minutes of playing time during a football match.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v4i1.1737

 14. Artificial vision support system (AVS(2)) for improved prosthetic vision.

  Science.gov (United States)

  Fink, Wolfgang; Tarbell, Mark A

  2014-11-01

  State-of-the-art and upcoming camera-driven, implanted artificial vision systems provide only tens to hundreds of electrodes, affording only limited visual perception for blind subjects. Therefore, real time image processing is crucial to enhance and optimize this limited perception. Since tens or hundreds of pixels/electrodes allow only for a very crude approximation of the typically megapixel optical resolution of the external camera image feed, the preservation and enhancement of contrast differences and transitions, such as edges, are especially important compared to picture details such as object texture. An Artificial Vision Support System (AVS(2)) is devised that displays the captured video stream in a pixelation conforming to the dimension of the epi-retinal implant electrode array. AVS(2), using efficient image processing modules, modifies the captured video stream in real time, enhancing 'present but hidden' objects to overcome inadequacies or extremes in the camera imagery. As a result, visual prosthesis carriers may now be able to discern such objects in their 'field-of-view', thus enabling mobility in environments that would otherwise be too hazardous to navigate. The image processing modules can be engaged repeatedly in a user-defined order, which is a unique capability. AVS(2) is directly applicable to any artificial vision system that is based on an imaging modality (video, infrared, sound, ultrasound, microwave, radar, etc.) as the first step in the stimulation/processing cascade, such as: retinal implants (i.e. epi-retinal, sub-retinal, suprachoroidal), optic nerve implants, cortical implants, electric tongue stimulators, or tactile stimulators.

 15. Tillämpning av IAS 40 i onoterade fastighetsbolag

  OpenAIRE

  Wallin, Fredrik; Nilsson, Karolina; Ericsson, Marina

  2006-01-01

  Enligt IAS 40 – Förvaltningsfastigheter, definieras förvaltningsfastigheter som ”mark eller byggnader eller del av byggnad som innehas i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring”. Onoterade fastighetsbolag i Sverige har idag möjlighet att välja mellan att värdera sina fastigheter till anskaffningsvärde eller verkligt värde. IAS – International Accounting Standards är en internationell redovisningsstandard inom EU som började tillämpas i januari 2001, men blev obligatorisk för bör...

 16. EST Table: AV404130 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available n (Reed-Steinberg cell-expressed intermediate filament-associated protein) [Tribolium castaneum] 10/08/28 53...78 aa gnl|Amel|GB30360-PB 10/09/10 54 %/199 aa gi|189241063|ref|XP_967018.2| PREDICTED: similar to restin (Reed-Steinberg cell-expres...sed intermediate filament-associated protein) [Tribolium castaneum] FS906662 pg-- ... ...AV404130 pg--0509 10/09/28 54 %/199 aa ref|XP_967018.2| PREDICTED: similar to resti

 17. An apolipoprotein A-V gene SNP is associated with marked hypertriglyceridemia among Asian-American patients

  NARCIS (Netherlands)

  Pullinger, Clive R.; Aouizerat, Bradley E.; Movsesyan, Irina; Durlach, Vincent; Sijbrands, Eric J.; Nakajima, Katsuyuki; Poon, Annie; Dallinga-Thie, Geesje M.; Hattori, Hiroaki; Green, Lauri L.; Kwok, Pui-Yan; Havel, Richard J.; Frost, Philip H.; Malloy, Mary J.; Kane, John P.

  2008-01-01

  Apolipoprotein A-V (apoA-V) is an important regulator of plasma levels of triglyceride (TG) in mice. In humans, APOA5 genetic variation is associated with TG in several populations. In this study, we determined the effects of the p.185Gly>Cys (c.553G>T; rs2075291) polymorphism on plasma TG levels in

 18. An apolipoprotein A-V gene SNP is associated with marked hypertriglyceridemia among Asian-American patients

  NARCIS (Netherlands)

  C.R. Pullinger (Clive); B.E. Aouizerat (Bradley); I. Movsesyan (Irina); V. Durlach (Vincent); E.J.G. Sijbrands (Eric); K. Nakajima (Katsuyuki); A. Poon (Annie); G.M. Dallinga-Thie (Geesje); H. Hattori (Hiroaki); L.L. Green (Lauri); P.-Y. Kwok (Pui-Yan); R.J. Havel (Richard); P.H. Frost (Philip); M.J. Malloy (Mary); J.P. Kane (John)

  2008-01-01

  textabstractApolipoprotein A-V (apoA-V) is an important regulator of plasma levels of triglyceride (TG) in mice. In humans, APOA5 genetic variation is associated with TG in several populations. In this study, we determined the effects of the p.185Gly>Cys (c.553G>T; rs2075291) polymorphism on plasma

 19. Do acid volatile sulfides (AVS) influence the accumulation of sediment-bound metals to benthic invertebrates under natural field conditions?

  Science.gov (United States)

  De Jonge, Maarten; Dreesen, Freja; De Paepe, Josefina; Blust, Ronny; Bervoets, Lieven

  2009-06-15

  The present study evaluates the influence of acid volatile sulfides (AVS) on accumulation of sediment-bound metals in benthic invertebrates under natural field conditions. Natural sediments, pore water, surface water, and two species of widespread benthic invertebrates (Chironomus gr. thummi and Tubifex tubifex) were collected from 17 historical polluted Flemish lowland rivers and measured for metal concentrations. Different sediment characteristics were determined (AVS, organic matter, clay content) and multiple regression was used to study their relationship with accumulated metals in the invertebrates. Physical and chemical analysis of the field samples indicated low metal concentrations in the water and pore water, but very high metal concentrations in the sediment and the invertebrates, especially for Pb (5.99 micromol/ g). In general, metal accumulation in chironomids and tubificid worms was most strongly correlated with total metal concentrations in the sediment and sediment metal concentrations normalized for organic matter and clay content. Following the results of the linear regression model, AVS did not turn out to be a significant variable in describing variation in metal accumulation. Our study clearly demonstrates that, in addition to the results gained from experiments under lab conditions, benthic invertebrates can accumulate metals from unspiked field sediments even when there's an excess of AVS.

 20. Effekten av styrketräning kan begränsas mer av samtidig högintensiv intermittent aerob träning än av lågintensiv kontinuerlig aerob träning

  OpenAIRE

  Jutman, Magnus

  2012-01-01

  Introduktion Utifrån tidigare forskning har en modell föreslagits som beskriver att lågintensiv aerob uthållighetsträning ska ha mindre negativ påverkan på effekten av styrketräning jämfört med högintensiv aerob uthållighetsträning. Detta påstående har funnit visst stöd i litteraturen men vidare forskning krävs för att det ska kunna fastställas. Syfte Denna studie syftar till att undersöka ifall det föreligger någon skillnad mellan högintensiv aerob intermittent löpträning och lågintensiv aer...

 1. UNIPASS for AvSP? A Broader View

  Science.gov (United States)

  Wu, N. Eva

  2001-01-01

  UNIPASS is a general-purpose probabilistic computer program consisting of three major modules, including preprocessor, solver and postprocessor. UNIPASS contains a user-friendly Graphical User Interface (GUI), numerous state-of-the-art probabilistic analysis techniques, a large library of statistical distributions and a function module with a large library of support functions that can easily define any complex limit-state function in a scripting FORTRAN-like syntax format. Its inverse probability analysis and sensitivities analysis capabilities make it a powerful design aid in any product cycle. Its precise numerical analysis engine is accurate enough to push the failure probabilities of a design to well below 10 (exp -50). UNIPASS is equipped with advanced artificial intelligence that is designed to handle systems with an essentially unlimited number of random variables with ease and efficiency. Its modular arrangement allows you to tailor an analysis to the desired level of accuracy and efficiency. The depth and comprehensiveness of UNIPASS are built upon the decades of experience and expertise of industry leaders including Boeing Aircraft, NASA and the DoD. Its rich content also makes UNIPASS a valuable instructional tool for random processes and probabilistic mechanics. The topics include: 1) Reliability in AvSP; 2) Role of UNIPASS in AvSP; and 3) Examples. This paper is in viewgraph form.

 2. Cerebral av angiomas: 3-dimensional demonstration by spiral CT

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rieger, J.; Hosten, N.; Neumann, K.; Lemke, A.J.; Langer, R.; Lanksch, W.R.; Pfeifer, K.J.; Felix, R.

  1994-01-01

  In 20 patients with known or suspected supratentorial arteriovenous malformations, an attempt was made to see how far CT angiography with 3-dimensional reconstructions is able to make a diagnosis and to differentiate the various components of the angioma. Spiral CT was performed following an intravenous bolus injection of 60-80 ml of iodine containing contrast medium. In all patients the diagnosis was confirmed by intra-arterial DSA of the vertebral vessels. In 13 patients, av malformations could be diagnosed following multiplanar 3-D reconstructions which agreed with the findings on DSA. The large supplying vessels, the nidus and the large draining veins could be defined with certainty. In 6 patients follow-up examination after embolisation was performed. The results could be demonstrated in three dimensions and the success of treatment could be documented unequivocally. CT angiography with 3-D reconstruction is able to supply important information in the majority of intracranial av malformations, both during initial investigation and following treatment. (orig.) [de

 3. GMP-compliant automated synthesis of [{sup 18}F]AV-45 (Florbetapir F 18) for imaging {beta}-amyloid plaques in human brain

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Yao, C.-H. [Department of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Center, Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan (China); Lin, K.-J. [Department of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Center, Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan (China); Department of Medical Imaging and Radiological Sciences, Chang Gung University, 259 Wen-Hua 1st Road, Kweishan, Taoyuan 333, Taiwan (China); Weng, C.-C. [Department of Medical Imaging and Radiological Sciences, Chang Gung University, 259 Wen-Hua 1st Road, Kweishan, Taoyuan 333, Taiwan (China); Hsiao, I.-T. [Department of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Center, Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan (China); Department of Medical Imaging and Radiological Sciences, Chang Gung University, 259 Wen-Hua 1st Road, Kweishan, Taoyuan 333, Taiwan (China); Ting, Y.-S. [Department of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Center, Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan (China); Yen, T.-C. [Department of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Center, Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan (China); Department of Medical Imaging and Radiological Sciences, Chang Gung University, 259 Wen-Hua 1st Road, Kweishan, Taoyuan 333, Taiwan (China); Jan, T.-R. [Department and Graduate Institute of Veterinary Medicine, National Taiwan University, Taipei, Taiwan (China); Skovronsky, Daniel [Avid Radiopharmaceuticals, Inc., Philadelphia, PA 19104 (United States); Kung, M.-P. [Department of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Center, Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan (China); Department of Radiology, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA 19104 (United States); Wey, S.-P., E-mail: spwey@mail.cgu.edu.t [Department of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Center, Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan (China); Department of Medical Imaging and Radiological Sciences, Chang Gung University, 259 Wen-Hua 1st Road, Kweishan, Taoyuan 333, Taiwan (China)

  2010-12-15

  We report herein the Good Manufacturing Practice (GMP)-compliant automated synthesis of {sup 18}F-labeled styrylpyridine, AV-45 (Florbetapir), a novel tracer for positron emission tomography (PET) imaging of {beta}-amyloid (A{beta}) plaques in the brain of Alzheimer's disease patients. [{sup 18}F]AV-45 was prepared in 105 min using a tosylate precursor with Sumitomo modules for radiosynthesis under GMP-compliant conditions. The overall yield was 25.4{+-}7.7% with a final radiochemical purity of 95.3{+-}2.2% (n=19). The specific activity of [{sup 18}F]AV-45 reached as high as 470{+-}135 TBq/mmol (n=19). The present studies show that [{sup 18}F]AV-45 can be manufactured under GMP-compliant conditions and could be widely available for routine clinical use.

 4. Granskning av 3D-printingens möjligheter vid utformning av byggnader

  OpenAIRE

  Blom, Martina; Landstedt, Sara

  2016-01-01

  Purpose: There is today limitations of what is possible to design and in fact produce. In industrial construction the focus is on standardization which impedes an individual design form, which can be considered an architectural quality. The potential of 3Dprinting is growing, which is benefitting design freedom. The goal was to evaluate how 3D-printing in Sweden today could increase architects possibilities at the design process and be production adapted. Method: In a case study at Tengbom ...

 5. Intervensjonsstudien "Forebyggelse av lårhalsbrudd". Metode og praktisk gjennomføring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elisabeth Kvaavik

  2009-11-01

  Full Text Available  Bakgrunn  3 kan forebygge brudd blant sykehjemsbeboere. Her beskrivesmetoden og den praktiske gjennomføringen av studien.Metode  mg vitamin D daglig som 5 ml tran og kontrollgruppa fikk 5 ml tran der vitamin D var fjernet. Endepunktenevar lårhalsbrudd og alle ikke-vertebrale brudd. Et enkelt studieopplegg ble vektlagt. På bakgrunnav styrkeberegningen var målsetningen å inkludere ca. 2000 deltakere.Resultater  Konklusjon  The intervention study”Prevention of hip fractures”. Nor J Epidemiol 2000; 10 (1: 79-85.  Background  3 can prevent suchfractures. Here we present the method and the implementation of the study.Method  mg vitamin D daily in 5 ml cod liver oil for 2 years and the control group received 5 ml cod liver oilwithout vitamin D. The endpoints were hip fractures and all non-vertebral fractures. It was consideredimportant to use a trial that the nursing homes would find easy to implement. According to power calculationthe aim was to include about 2000 participants.Results  Conclusion  : The participation was lower than expected as recruiting nursing homes and nursing homeresidents posed considerable difficulty. However, the great majority of the ward staff at the participatingwards did not find the intervention demanding. A total of 1144 was included in the study.: A total of 1144 residents from 51 nursing homes (of 106 invited in Oslo, Lier and Bergen participated.The participation rate at the individual nursing home varied from 3 to 57%. The participants were85 years old and 3/4 were women. Mean calcium intake from cheese and milk was 450 mg/day, more than40% used a vitamin D supplement while only 3% used a calcium supplement. 1/3 of the participants completedthe 2 years intervention, about 1/3 finished the intervention before 2 years because of death and 1/3finished before 2 years of other causes. The great majority of the wards did not find the interventiondemanding.: A randomised, double

 6. Selvbestemmelse og oppdragelse : en teoretisk analyse av oppdragelsens påvirkning på utviklingen av selvbestemmelse

  OpenAIRE

  Hagen, Marit Svennevig; Haugstvedt, Merete Lehne Rugdal

  2007-01-01

  1) Problemstilling Hensikten med oppgaven er å rette fokus mot oppdragelse som en påvirkningsfaktor på utviklingen av selvbestemmelsen, og hvilken betydning behovstilfredsstillelse har for individets subjektive velvære. Oppdragelse er et populært tema som stadig blir debattert i mediene. Det diskuteres blant annet hvorfor oppdragelse er viktig, hvordan det er mulig å oppdra barn på best mulig måte og hvem som er viktige oppdragere i dagens samfunn. Vår oppgave handler om individets selvbes...

 7. Individuell variasjon i utskillelse av 6-sulfatoksymelatonin og døgnrytmetype analysert hos skiftarbeidere

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tore Tynes

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI denne studien har vi undersøkt om det finnes noen sammenheng mellom målte verdier av urinmetabolitten6-sulfatoxymelatonin (aMT6s tatt ut i porsjoner gjennom døgnet og selvrapportert døgnrytme hos engruppe norske skiftarbeidere. Studien omfatter 19 arbeidstakere ved to produksjonsenheter ved HydroPorsgrunn, magnesiumfabrikken og fullgjødselfabrikk 3. Etter å ha deltatt i en studie der urinprøver blesamlet inn, svarte de involverte senere på et spørreskjema om søvn og døgnrytme. Resultatene indikerer ategenrapporterte B-type mennesker har en tendens til høyere midlere timeutskillelse av aMT6s analysert pådøgnbasis første døgn med nattskift, og en signifikant høyere nattutskillelse (8 timer i et kontrolldøgnhjemme. I fremtidige studier av melatoninsekresjon og utskillelse av metabolitt i urin, kan det være avinteresse samtidig å samle inn spørreskjemabaserte opplysninger om døgnrytmetype og utfyllende opplysningerom søvn og søvnmønster i relasjon til eksponeringer som skiftarbeid og andre arbeidsmiljøfaktorersom kan ha effekt på hormonbalansen.Tynes T, Haugsdal B, Tønnessen A, Kleiven M. Individual variations in excretion of6-sulfatoxymelatonin in morning and evening type Norwegian shift workers.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYThe aim of this study was to evaluate whether there is an association between measured values of the urinemetabolite 6-sulfatoxymelatonin (aMT6s in samples collected at selected intervals and self-reported diurnalrhythm in a group of Norwegian shift workers. The study included 19 workers at two production unitsat Hydro Porsgrunn, the magnesium factory and fertiliser factory 3. After submitting the urine samplesused for the study, subjects filled in a questionnaire on sleep and diurnal rhythm at a later date. The resultsindicate that self-reported evening type subjects have a tendency towards a higher mean hourly aMT6ssecretionfirst day on night shift, and a significantly higher night

 8. Cost estimations for deep disposal of spent nuclear fuels; Kostnadsberaekning av djupfoervaring av det anvanda kaernbraenslet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Palmqvist, K.; Wallroth, T. [BERGAB - Berggeologiska Undersoekningar AB, Goeteborg (Sweden); Green, L.; Joensson, Lars [Peab Berg AB, Goeteborg (Sweden)

  1999-10-01

  According to the Act on the Financing of Future Expenses for Spent Nuclear Fuel etc. (Financing Act), the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co. (SKB) must submit, every year, to the Swedish Nuclear Power Inspectorate (SKI), a cost estimate for the management of spent nuclear fuel and for the decommissioning and dismantling of the nuclear power plants. After SKI has examined and evaluated the cost estimates, SKI must submit a proposal to the Government concerning the fee which should be paid by the nuclear power companies per kWh of generated electricity. According to the Financing Act, the reactor owners must pledge collateral in the event that the accumulated fees should be found to be insufficient as a result of early closure of reactors or as a result of underestimating the future expenses of managing the spent nuclear fuel and of decommissioning and dismantling the reactors. The future total expenses resulting from the Financing Act are estimated at about SEK 48 billion at the January 1998 price level. Of this amount, the cost of the final disposal of spent nuclear fuel in SKB's programme is expected to amount to about SEK 12 billion. SKB's estimate comprises the cost of siting, construction and operation of a deep repository for spent nuclear fuel, based on the KBS-3 concept, and a rock cavern for other long-lived waste which SKB plans to locate next to the spent fuel repository. The cost estimate also includes the dismantling and closure of the facility once all of the fuel and the long-lived waste are deposited. The calculations are based on all of the fuel, which will be generated through the operation of the 12 Swedish reactors during a period of 25 years and for every additional year of operation. At the beginning of 1998, SKI commissioned BERGAB to evaluate the cost estimate for the deep disposal of the spent nuclear fuel. The task was divided into two stages, namely a study which was submitted in June 1998 concerning the technical

 9. Disposal of residue from sifting of combustible waste; Avsaettning av siktrest fraan foerbehandling av braennbart avfall

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Niklasson, Fredrik

  2012-11-01

  In waste to energy plants, unwanted species in the fuel may cause corrosion, deposits, agglomeration in the fuel bed, and emissions of pollutants. Countermeasures to such problems are often costly. For at least some of the waste, the fuel properties can be improved by introducing a pretreatment system in which the fine fraction is separated from the waste by sifting. This method has been studied in an earlier Waste Refinery project, WR-06. That study pointed at advantages in performance of the boiler plant and a rough economical analysis indicated substantial benefits. The drawback of the pretreatment was that the residue (the fine fraction) showed as high content of total organic carbon (TOC) as 37 %, by weight. Such a waste fraction is not allowed to be landfilled in Sweden. High TOC content is also a limiting factor for usage as a secondary construction material. To become an applicable pretreatment method, it is necessary to find an appropriate disposal method for the residue material. Present work investigates different possibilities to handle the sifting residue, assuming it has the same properties as in previous study. The residue from sifting needs further treatment, preferably with energy recovery. There are some alternatives, such as combustion, gasification, anaerobic or aerobic digestion. To reduce problems associated by combustion, the waste may be burnt in another more suitable furnace. An alternative is gasification, but that treatment method is not yet an established process for waste fuels. Another option is treatment by anaerobic or aerobic digestion. The high concentrations of metals, however, limit the use of the biologically treated waste to landfilling sites, where it may be utilized as a construction material. The high metal concentrations in the sifting residue imply that it must be kept separate from other biodegradable wastes which are used to produce fertilizers. Thus, this treatment alternative will likely require substantial new

 10. Utholdenhetstrening i fotball: En analyse av smålagsspill brukt som utholdenhetstrening

  OpenAIRE

  Lorvik, Knut

  2013-01-01

  Utholdenhet er en fysisk egenskap som har betydning for fotballprestasjonen. Det viser flere studier. Helgerud (et al. 2001) fant signifikante forbedringer i forhold til flere fysiske mål som ble testet. Impellizzeri (et al. 2008) fant i sin studie at en forbedring i VO2max påvirket kortpasningsferdighetene positivt. I denne oppgaven har jeg fokusert på utholdenhetstrening i fotball og har to problemstillinger. Den første problemstillingen handler om hvilke studier som er gjort av utholde...

 11. Consequences of increased extraction of forest fuel; Konsekvenser av ett oekat uttag av skogsbraensle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-07-01

  increase and it is often mixed with other solid biofuel at the plants. The review is based on a large number of scientific reports. It focuses mainly on Swedish conditions, consequently studies from northern Europe dominates, but we refer also to a large number of studies from other parts of the world. In Sweden, most of the relevant studies have been financed by the Swedish Energy Agency. Therefore, we have analysed all projects within the research programmes funded by the Swedish Energy Agency. This means not only reading scientific papers, but also all kinds of reports, as well as interviews with project leaders. Our result has been examined and discussed at a number of seminars and workshops. Connected to our work we had a reference group with members representing authorities, forestry companies and NGOs. To be able to evaluate the consequences of increased biomass extraction we have related our result to environmental objectives, and goals for forest production, set up by the society (the Swedish parliament). In Sweden we have adopted 16 environmental objectives (http://www.miljomal.nu/Environmental-Objectives-Portal/, in English). Of these especially five objectives are most relevant for our analysis: Reduced climate impact, Natural acidification only, A non-toxic environment, Zero eutrophication and Sustainable forests. The forest production goal is described in the forestry policy (Government proposition 1992/92: 226, in Swedish)

 12. Consequences of increased extraction of forest fuel; Konsekvenser av ett oekat uttag av skogsbraensle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-07-01

  Sweden, but it might increase and it is often mixed with other solid biofuel at the plants. The review is based on a large number of scientific reports. It focuses mainly on Swedish conditions, consequently studies from northern Europe dominates, but we refer also to a large number of studies from other parts of the world. In Sweden, most of the relevant studies have been financed by the Swedish Energy Agency. Therefore, we have analysed all projects within the research programmes funded by the Swedish Energy Agency. This means not only reading scientific papers, but also all kinds of reports, as well as interviews with project leaders. Our result has been examined and discussed at a number of seminars and workshops. Connected to our work we had a reference group with members representing authorities, forestry companies and NGOs. To be able to evaluate the consequences of increased biomass extraction we have related our result to environmental objectives, and goals for forest production, set up by the society (the Swedish parliament). In Sweden we have adopted 16 environmental objectives (http://www.miljomal.nu/Environmental-Objectives-Portal/, in English). Of these especially five objectives are most relevant for our analysis: Reduced climate impact, Natural acidification only, A non-toxic environment, Zero eutrophication and Sustainable forests. The forest production goal is described in the forestry policy (Government proposition 1992/92: 226, in Swedish)

 13. Valg av metode for en landsrepresentativ undersøkelse av kostholdet blant sped- og småbarn i Norge - Spedkost og Småbarnskost

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Britt Lande

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI 1998-99 er den første landsrepresentative kostholdsundersøkelsen blant spedbarn og småbarn gjennomført i Norgefor å beskrive kostholdet blant barn opp til 2 års alder og relatere kostvanene til de kostanbefalingene som gis.Inntaket av både næringsstoffer og fremmedstoffer skal beregnes. Undersøkelsen inngår i Statens råd for ernæringog fysisk aktivitet (SEF sitt system for kartlegging av kostholdet i den norske befolkningen, og er et samarbeidmellom SEF, Statens næringsmiddeltilsyn, Institutt for ernæringsforskning ved Universitetet i Oslo og Statistisksentralbyrå. Hovedmålet er å øke kunnskapen om kostholdet til spedbarn og småbarn i Norge, for å få et bedregrunnlag for å fremme et godt kosthold og forebygge kostholdsrelaterte helseproblemer i denne aldersgruppen.Semikvantitative matvarefrekvensskjema ble vurdert å være den beste metoden å benytte. Det ble utviklet 3 forskjelligeselvadministrerte matvarefrekvensskjema (optisk lesbare for å kartlegge kostholdet blant 6, 12 og 24 månedergamle barn. Bilder av matporsjoner ble inkludert som hjelp til å bestemme mengder. Frekvensskjemaene ble sendtpr. post til mødrene av et landsrepresentativt utvalg av 3000 6 måneder gamle barn. De samme barna ble fulgt oppved 12 måneders alder ved at barnas mødre da mottok et nytt frekvensskjema (Spedkost. Videre ble et frekvensskjemasendt mødrene til et landsrepresentativt utvalg av 3000 24 måneder gamle barn (Småbarnskost. Data forbarnas vekt og lengde ble samlet inn i samarbeid med landets helsestasjoner. Det er gjennomført en pilotundersøkelsefor å prøve ut frekvensskjemaene og undersøkelsesopplegg. Videre blir frekvensskjemaene validert mot veidregistrering over 7 dager. Datainnsamlingen ble avsluttet i juli 1999, og rapporter fra undersøkelsen er ventet i år2000. Hensikten med artikkelen er å beskrive metoden og begrunne valg av metode for Spedkost og Småbarnskost.Lande B, Frost Andersen L, Bærug A

 14. Aeromonas molluscorum Av27 is a potential tributyltin (TBT) bioremediator: phenotypic and genotypic characterization indicates its safe application.

  Science.gov (United States)

  Cruz, Andreia; Areias, Dário; Duarte, Ana; Correia, António; Suzuki, Satoru; Mendo, Sónia

  2013-09-01

  Aeromonas molluscorum Av27 is an estuarine bacterium highly resistant to tributyltin (TBT). Also, the strain is able to degrade TBT into the less toxic compounds dibutyltin and monobutyltin. Therefore, this bacterium has potential to be employed in bioremediation processes. In this context, defining its biological safety is crucial. With that purpose a number of intrinsic characteristics, usually present/associated with virulent strains, were investigated. Few virulence factors were detected in strain Av27. For instance, a DNase gene is present, but it is not apparently expressed in vitro. Motility, adherence factor and phospholipase activity were also detected. Additionally, cytotoxicity to Vero cells was negative. Resistance to penicillin (10 μg ml(-1)), amoxicillin/clavulanic acid (30 μg ml(-1)) and cephalothin (30 μg ml(-1)) and also to the vibriostatic agent O/129 was observed. Five plasmids (4, 7, 10, 100 kb and one greater than 100 kb) were identified. No Class I and II integrons were detected. Study of the optimal growth conditions showed that Av27 easily adapts to different environmental conditions. Overall, the results suggest that A. molluscorum Av27 can be considered safe to use to bioremediate TBT in contaminated environments.

 15. E-Læring som pedagogisk virkemiddel for innlæring av anatomi, fysiologi og biokjemi i sykepleierutdanningen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mona Elisabeth Meyer

  2014-02-01

  Full Text Available Utgangspunktet for studien er at naturvitenskaplige fag, særlig anatomi, fysiologi og biokjemi (AFB, oppleves som vanskelig for sykepleierstudentene. Hensikten var å undersøke om læringsverktøyet e-læring, i form av nettester, kan være et effektivt virkemiddel til innlæring av og påvirke læringsutbyttet i AFB.Førsteårsstudentene i bachelorutdanningen i sykepleie ved Høgskolen i Akershus fikk et spørreskjema med 23 spørsmål som ble besvart anonymt.Resultatet av studentundersøkelsen viste at nettoppgavene ble mye brukt, og at studentene mente de ga et godt læringsutbytte. Nettoppgaver med umiddelbar feedback gir stor studentaktivitet og «time-on-task». Testene kan tette hullet mellom det studentene forventes å kunne og det de faktisk kan, og egner seg til faktafag som m å pugges og forstås. E-læring kan gi god hjelp til studenters strukturering av tid, læringsstrategier og selvregulering.Læringsutbyttet av nettester diskuteres i lys av nytten av umiddelbar feedback i et pedagogisk perspektiv.AbstractThe starting point of the study is that the natural sciences, particularly anatomy, physiology and biochemistry (collectively known as APB, are often difficult subjects for nursing students. The aim was to investigate whether e-learning tools, in terms of web services, can be an effective educational tool and affect learning outcomes in APB.First year students in the Bachelor's degree program in nursing at Akershus University College of Applied Sciences received a questionnaire with 23 questions, which were answered anonymously.The results of the student survey showed that online tasks were widely used, and that students felt they resulted in good learning outcomes. Online training with immediate feedback shows great student activity and “time-on-task.” These tests can close the gap between what the students are expected to know and what they actually do, and is suitable for factual subjects requiring both memorization and

 16. Sediment nickel bioavailability and toxicity to estuarine crustaceans of contrasting bioturbative behaviors--an evaluation of the SEM-AVS paradigm.

  Science.gov (United States)

  Chandler, G Thomas; Schlekat, Christian E; Garman, Emily R; He, Lijian; Washburn, Katherine M; Stewart, Emily R; Ferry, John L

  2014-11-04

  Robust sediment quality criteria require chemistry and toxicity data predictive of concentrations where population/community response should occur under known geochemical conditions. Understanding kinetic and geochemical effects on toxicant bioavailability is key, and these are influenced by infaunal sediment bioturbation. This study used fine-scale sediment and porewater measurement of contrasting infaunal effects on carbon-normalized SEM-AVS to evaluate safe or potentially toxic nickel concentrations in a high-binding Spartina saltmarsh sediment (4%TOC; 35-45 μmol-S2-·g(-1)). Two crustaceans producing sharply contrasting bioturbation--the copepod Amphiascus tenuiremis and amphipod Leptocheirus plumulosus--were cultured in oxic to anoxic sediments with SEM[Ni]-AVS, TOC, porewater [Ni], and porewater DOC measured weekly. From 180 to 750 μg-Ni·g(-1) sediment, amphipod bioturbation reduced [AVS] and enhanced porewater [Ni]. Significant amphipod uptake, mortality, and growth-depression occurred at the higher sediment [Ni] even when [SEM-AVS]/foc suggested acceptable risk. Less bioturbative copepods produced higher AVS and porewater DOC but exhibited net population growth despite porewater [Ni] 1.3-1.7× their aqueous [Ni] LOEC. Copepod aqueous tests with/without dissolved organic matter showed significant aqueous DOC protection, which suggests porewater DOC attenuates sediment Ni toxicity. The SEM[Ni]-AVS relationship was predictive of acceptable risk for copepods at the important population-growth level.

 17. O tornar-se avó no processo de individuação

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Caroline Dal Ri Kipper

  Full Text Available O tornar-se avó assinala um período de transição no ciclo de vida familiar, marcado por transformações psíquicas significativas para os avós, caracterizando a quarta individuação. Este trabalho teve como objetivo investigar a experiência de tornar-se avó e sua importância no processo de individuação. Foi utilizado delineamento de estudo de caso coletivo. Onze avós maternas, com idades entre 49 e 66 anos, cujas filhas tiveram seu primeiro filho, responderam a uma entrevista semi-estruturada. Todas as avós tinham tido seus primeiros netos e a entrevista referia-se a sua experiência como avós desses netos. Os dados mostraram que o ser avó é uma fonte de renovação e renascimento. O estudo propiciou que as participantes refletissem sobre seus diferentes papéis familiares: avó, mãe, neta e filha. Os dados sugerem que tornar-se avó possibilita que antigos conflitos sejam repensados, renovando antigos vínculos e desejos, o que permite que a avó dê mais um passo rumo à sua individuação.

 18. EST Table: AV399395 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV399395 NV120168 10/09/28 100 %/139 aa ref|NP_001037386.1| glyceraldehyde-3-phosph...ate dehydrogenase [Bombyx mori] gb|ABA43638.2| glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase [Bombyx mori] 10/08/28 81 %/139...id:CAA88697.1 10/09/10 89 %/142 aa AGAP009623-PA Protein|3R:37154051:37155049:1|gene:AGAP009623 10/09/10 79 %/139... aa gnl|Amel|GB14798-PA 10/09/10 84 %/139 aa gi|91088023|ref|XP_974181.1| PREDICTED: similar to glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase [Tribolium castaneum] DN237090 NV12 ...

 19. Finansiering av investeringar i immateriella tillgångar

  OpenAIRE

  Voltaire, Christian; Gillebrink, Valerie

  2008-01-01

  Vid en bedömning av ett kreditärende ser banken till projektets företagsekonomiska förutsättningar. För företag som har immateriella tillgångar som de viktigaste tillgångarna i sin redovisning kan det uppstå problem när de ansöker om kredit hos banker. Detta beror på att immateriella tillgångar inte fungerar på samma sätt som materiella och därigenom tillbringar vag säkerhet för en beviljad kredit. Syftet med denna uppsats är att söka finna vad det är som krävs för att ett tjänsteföretag ska ...

 20. UTVÄRDERING AV UTVALDA SD-WAN PRODUKTER

  OpenAIRE

  Åkerblom, Jacob

  2016-01-01

  Denna jämförelsestudie ämnar att undersöka marknadens leverantörer av nätverksutrustning de- finierade som Software Defined Wide Area Networks(SD-WAN). SD-WAN är en innovativ teknik som applicerar virtualisering och Software defined networking koncept i Wide Area Networks (WAN) för att skapa kostnadseffektiva nätverk. Studien har utförts på företaget Curitiba som idag arbetar med konsulttjänster inom utvalda WAN-optimering och SD-WAN-produkter. Arbetets syfte är att utvärdera SD-WAN-lösningar...

 1. Verksamhetsanalys, Planering och Utveckling av en webbtjänst

  OpenAIRE

  Kindstedt, Tomas

  2013-01-01

  Arbetet behandlar utvecklingsprocessen av programmet SECTMA, ett cirkeltränings-program designat för människor som utövar kampsporter. Programmet är designat för alla konditionsnivåer från toppidrottare till de som endast vill förbättra sin kondition. Arbetet är tudelat, i den första delen går jag igenom teori för STOF och Agile för att skapa en grund och en förståelse för hur jag vill utveckla programmet. Den andra delen följer med utvecklingsprocessen stegvis. STOF erbjuder ett ramverk...

 2. TIME VARIATION OF AV AND RV FOR TYPE Ia SUPERNOVAE BEHIND INTERSTELLAR DUST

  Science.gov (United States)

  Huang, Xiaosheng; Biederman, M.; Herger, B.; Aldering, G. S.

  2014-01-01

  TIME VARIATION OF AV AND RV FOR TYPE Ia SUPERNOVAE BEHIND NON-UNIFORM INTERSTELLAR DUST ABSTRACT We investigate the time variation of the visual extinction, AV, and the total-to-selective extinction ratio, RV, resulting from interstellar dust in front of an expanding photospheric disk of a type Ia supernova (SN Ia). We simulate interstellar dust clouds according to a power law power spectrum and produce extinction maps that either follow a pseudo-Gaussian distribution or a lognormal distribution. The RV maps are produced through a correlation between AV and RV. With maps of AV and RV generated in each case (pseudo-Gaussian and lognormal), we then compute the effective AV and RV for a SN as its photospheric disk expands behind the dust screen. We find for a small percentage of SNe the AV and RV values can vary by a large factor from day to day in the first 40 days after explosion.

 3. Rehabilitering efter dekompression och diskoperation - framställandet av en fysioterapeutisk patientanvisning : Ett beställningsarbete av Tölö sjukhus

  OpenAIRE

  Nyberg, Jasmina

  2016-01-01

  Examensarbetet är ett praktiskt inriktat examensarbete med fokus på rehabiliteringen efter en dekompressions- och diskoperation. Det är ett beställningsarbete av Tölö sjukhus med syftet att framställa en fysioterapeutisk patientanvisning. Önskemål från uppdragsgivare var att utforma en tydlig patientanvisning för ryggopererade bestående av skriftliga instruktioner angående postoperativ rehabilitering i form av vardagliga aktiviteter, fysisk aktivitet, ryggens viloställningar, vi...

 4. Vad vill kvinnor ha? : En undersökning av en lokaltidnings bilaga i form av ett livsstilsmagasin.

  OpenAIRE

  Heurling, Åsa; Lovisa, Lesse

  2011-01-01

  Folkbladet är en dagstidning i Norrköping med en stark lokal prägel vars prenumeranter till största delen är sportintresserade män. För att försöka bredda sin läsekrets har man sedan 2009 gett ut en tidning kallad Trend, som vänder sig till kvinnor i åldern 20 - 50 år. Denna tidning med lokal prägel, i form av ett livsstilsmagasin för kvinnor, handlar om mode, skönhet, heminredning och resor. Maga- sinet ges ut i fyra nummer per år och delas ut gratis till alla hushåll i Norrköping med omnejd...

 5. Long-time effects of run-off water from ash recycling to a planted forest. Final report for a partial study in the project 'Forestry measures - effects on carbon-, nutrients and heavy metal flows' financed by the Swedish Energy Agency; Laangtidsverkan paa avrinnande vatten av askaaterfoering till plantskog. Slutrapport foer en delstudie inom det av Energimyndigheten finansierade projektet 'Skogliga aatgaerder - effekter paa kol-, naering och tungmetalIfloeden'

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nilsson, Torbjoern; Eriksson, Hillevi

  2001-06-01

  The chemical composition of runoff from a wood ash fertilized catchment in central Sweden has been studied during eight years after the treatment. The effects of the ash treatment was compared with a 12 year long reference period and a reference catchment close to the ash treated area was earlier (winter 1980/81) whole-tree-harvested to 90 %. At the same time the reference area was stemwood harvested on 60 % of the area. Both areas were planted with spruce and pine. Granulated ash was spread on the whole-tree-harvested area, by helicopter, on two occasions (1 ton per hectare in May 1989 and 2 tonnes per hectare in October 1991). During the first ash application a marked peak in K concentration was observed. The second ash application caused a high peak in K concentration. Short-lived peaks was also observed for pH, electric conductivity, ANC, Mg, Na and Cl. Significant increases of pH, electric conductivity, Ca, K and Cl was observed in runoff water from the ash treated area during the 8-year-period after the last ash spreading. However, during the same period concentrations of NH{sub 4}-N, NO{sub 3}-N and total N have shown a relative decrease in runoff water from the ash treated area, compared to the reference area.

 6. Dialogmøte om teknologi for trenging av fisk i merd

  OpenAIRE

  Henriksen, Kristian; Sunde, Leif Magne; Digre, Hanne; Svendsen, Erik; Rundtop, Per; Erikson, Ulf Gøran

  2013-01-01

  SINTEF Fiskeri og havbruk arrangerte den 19. mars 2013, i samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), et dialogmøte med fokus på teknologi for trenging av fisk i merd. Under møtet ble status for gjeldene teknologi og operasjoner for trenging av fisk i merd, samt resultater fra forskningsprosjekter tilknyttet trengeprosessen, presentert. Videre ble det samlet innspill om utfordringer tilknyttet trenging av fisk i produksjons- og ventemerd fra oppdrettsbedrifter, leverandø...

 7. "Dem vil at barna skal ha noe å gjøre" : En casestudie av Habbo.no

  OpenAIRE

  Kvaale, Torkel

  2012-01-01

  Denne oppgaven er en kvalitativ casestudie av Habbo.no, en virtuell verden der hovedgruppen av brukere er barn og unge. Det kvalitative forskningsintervju representerer metodeverktøyet som er brukt for innsamlingen av data, og datamaterialet består av 10 intervjuer med tilsammen 13 brukere av Habbo.no, i alderen 10-12 år. Habbo ble skapt av det finske selskapet Sulake i 2000 som hevder at denne er verdens største virtuelle verden for tenåringer. Habbo.no er kun én av til sammen 35 unike H...

 8. Isolation and Expression of the Lysis Genes of Actinomyces naeslundii Phage Av-1

  Science.gov (United States)

  Delisle, Allan L.; Barcak, Gerard J.; Guo, Ming

  2006-01-01

  Like most gram-positive oral bacteria, Actinomyces naeslundii is resistant to salivary lysozyme and to most other lytic enzymes. We are interested in studying the lysins of phages of this important oral bacterium as potential diagnostic and therapeutic agents. To identify the Actinomyces phage genes encoding these species-specific enzymes in Escherichia coli, we constructed a new cloning vector, pAD330, that can be used to enrich for and isolate phage holin genes, which are located adjacent to the lysin genes in most phage genomes. Cloned holin insert sequences were used to design sequencing primers to identify nearby lysin genes by using whole phage DNA as the template. From partial digestions of A. naeslundii phage Av-1 genomic DNA we were able to clone, in independent experiments, inserts that complemented the defective λ holin in pAD330, as evidenced by extensive lysis after thermal induction. The DNA sequence of the inserts in these plasmids revealed that both contained the complete lysis region of Av-1, which is comprised of two holin-like genes, designated holA and holB, and an endolysin gene, designated lysA. We were able to subclone and express these genes and determine some of the functional properties of their gene products. PMID:16461656

 9. Lyden av de mørke sjeler - Lyd og musikk i videospillet Dark Souls

  OpenAIRE

  Burdal, Kristin Johnsrud

  2014-01-01

  Dark Souls er et videospill som skiller seg fra måten de fleste moderne videospill er bygget opp. Lyd og musikk er en viktig del av dette, og i denne oppgava har vi sett på hvordan lyd og musikk brukes i videospillet. Målet var å finne ut hva lyd og musikk har å si for spillopplevelsen. Dette har vi kommet fram til ved analyse av lyden, og analyse av et utvalg av musikkstykker. For å peke på hvordan lydbruken i Dark Souls skiller seg ut, har vi i tillegg sammenligna det med lydbruken andre vi...

 10. Magnetic hard disks for audio-visual use; AV yo jiki disk baitai

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tei, Y.; Sakaguchi, S.; Uwazumi, H. [Fuji Electric Co. Ltd., Tokyo (Japan)

  1999-11-10

  Computers, consumer, and communications are converging and fusing. The key device in homes in the near future will be an audiovisual hard disk drive (AV-HDD). The reason is that there is no other AV cash memory with high capacity, high speed, and a low price than the HDD. Fuji Electric has early started developing an AV magnetic hard disk, a core-functional element of the AV-HDD, to take the initiative in the market. This paper describes the state of plastic medium development, which is regarded as a next-generation strategic commodity. (author)

 11. Effekt av å benytte sosiale medier i kampanjer for å fremme sunne levevaner

  OpenAIRE

  Strømme, Hilde

  2014-01-01

  Hensikten med denne systematiske oversikten er å svare på spørsmålet: Hva er effekten av å benytte sosiale medier i kampanjer for å påvirke holdninger, kunnskap og atferd knyttet til sunne levevaner? Metode: Systematiske søk ble gjort i 11 bibliografiske baser. Tilleggssøk ble gjort i Google Scholar. Utvelgelse og vurdering av publikasjoner ble gjort av to personer uavhengig av hverandre. Risiko for systematiske feil ble vurdert med sjekklisten til Cochrane Effective Practice and Organisation...

 12. Inventering av Suldalslågen. Produksjonspotensial for sjøvandrende laksefisk

  OpenAIRE

  Foldvik, Anders; Pettersen, Oskar

  2017-01-01

  Foldvik, A. & Pettersen, O. 2017. Inventering av Suldalslågen. Produksjonspotensial for sjøvandrende laksefisk. - NINA Kortrapport 75, 18 s. Reguleringen av Suldalslågen til kraftproduksjon har hatt negative effekter for habitat for laksefisk, blant annet i form av sedimentering og begroing av substratet. Disse prosessene har blitt forsøkt motvirket ved å ha en serie med spyleflommer på over 200 m3/s om høsten. På oppdrag fra Statkraft inverterte NINA oppvekst- og gyteforhold for laks i Su...

 13. Idag lever Kjell med Britt-Marie : En kritisk diskursanalys av framställningen av homosexualitet i TV-reklam

  OpenAIRE

  Kristensson, Sophia; Olsson, Emma

  2016-01-01

  Studiens syfte är att undersöka hur homosexualitet skildras i svensk TV-reklam. Detta med anledning av mediers möjligheter till att påverka publiken samt utifrån heteronormen i samhället. För att uppfylla målet med studien har ett par frågeställningar formulerats: “Vilka diskursiva teman framkommer i resultatet och vad säger de om framställningen av homosexualitet i TV-reklam?” och “Skiljer sig framställningen av homosexualitet från framställningen av heterosexualitet och i så fall hur?”. Sex...

 14. Head to head comparison of [18F] AV-1451 and [18F] THK5351 for tau imaging in Alzheimer's disease and frontotemporal dementia

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jang, Young Kyoung; Kim, Hee Jin; Jang, Hyemin; Lyoo, Chul Hyoung; Cho, Hanna; Park, Seongbeom; Oh, Seung Jun; Oh, Minyoung; Kim, Jae Seung; Ryu, Young Hoon; Choi, Jae Yong; Rabinovici, Gil D.; Moon, Seung Hwan; Lee, Jin San; Jagust, William J.; Na, Duk L.; Seo, Sang Won

  2018-01-01

  Tau accumulation is a core pathologic change in various neurodegenerative diseases including Alzheimer's disease and frontotemporal lobar degeneration-tau. Recently, tau positron emission tomography tracers such as [ 18 F] AV-1451 and [ 18 F] THK5351 have been developed to detect tau deposition in vivo. In the present study, we performed a head to head comparison of these two tracers in Alzheimer's disease and frontotemporal dementia cases and aimed to investigate which tracers are better suited to image tau in these disorders. A cross-sectional study was conducted using a hospital-based sample at a tertiary referral center. We recruited eight participants (two Alzheimer's disease, four frontotemporal dementia and two normal controls) who underwent magnetic resonance image, amyloid positron emission tomography with [ 18 F]-Florbetaben and tau positron emission tomography with both THK5351 and AV-1451. To measure regional AV1451 and THK5351 uptakes, we used the standardized uptake value ratios by dividing mean activity in target volume of interest by mean activity in the cerebellar hemispheric gray matter. Although THK5351 and AV-1451 uptakes were highly correlated, cortical uptake of AV-1451 was more striking in Alzheimer's disease, while cortical uptake of THK5351 was more prominent in frontotemporal dementia. THK5351 showed higher off-target binding than AV-1451 in the white matter, midbrain, thalamus, and basal ganglia. AV-1451 is more sensitive and specific to Alzheimer's disease type tau and shows lower off-target binding, while THK5351 may mirror non-specific neurodegeneration. (orig.)

 15. Head to head comparison of [{sup 18}F] AV-1451 and [{sup 18}F] THK5351 for tau imaging in Alzheimer's disease and frontotemporal dementia

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jang, Young Kyoung; Kim, Hee Jin; Jang, Hyemin [Sungkyunkwan University School of Medicine, Department of Neurology, Samsung Medical Center, Seoul (Korea, Republic of); Neuroscience Center, Samsung Medical Center, Seoul (Korea, Republic of); Lyoo, Chul Hyoung; Cho, Hanna [Yonsei University College of Medicine, Department of Neurology, Gangnam Severance Hospital, Seoul (Korea, Republic of); Park, Seongbeom [Sungkyunkwan University School of Medicine, Department of Neurology, Samsung Medical Center, Seoul (Korea, Republic of); Oh, Seung Jun; Oh, Minyoung; Kim, Jae Seung [University of Ulsan College of Medicine, Department of Nuclear Medicine, Asan Medical Center, Seoul (Korea, Republic of); Ryu, Young Hoon; Choi, Jae Yong [Yonsei University College of Medicine, Department of Nuclear Medicine, Gangnam Severance Hospital, Seoul (Korea, Republic of); Rabinovici, Gil D. [University of California, San Francisco, Memory and Aging Center, San Francisco, CA (United States); University of California, Berkeley, Helen Wills Neuroscience Institute, Berkeley, CA (United States); Moon, Seung Hwan [Sungkyunkwan University School of Medicine, Department of Nuclear Medicine, Samsung Medical Center, Seoul (Korea, Republic of); Lee, Jin San [Kyung Hee University Hospital, Department of Neurology, Seoul (Korea, Republic of); Jagust, William J. [University of California, Berkeley, Helen Wills Neuroscience Institute, Berkeley, CA (United States); Lawrence Berkeley National Laboratory, Center of Functional Imaging, Berkeley, CA (United States); Na, Duk L. [Sungkyunkwan University School of Medicine, Department of Neurology, Samsung Medical Center, Seoul (Korea, Republic of); Neuroscience Center, Samsung Medical Center, Seoul (Korea, Republic of); Sungkyunkwan University, Department of Health Sciences and Technology, SAIHST, Seoul (Korea, Republic of); Seo, Sang Won [Sungkyunkwan University School of Medicine, Department of Neurology, Samsung Medical Center, Seoul (Korea, Republic of); Neuroscience Center, Samsung Medical Center, Seoul (Korea, Republic of); Sungkyunkwan University, Department of Health Sciences and Technology, SAIHST, Seoul (Korea, Republic of); Sungkyunkwan University, Department of Clinical Research Design and Evaluation, SAIHST, Seoul (Korea, Republic of)

  2018-03-15

  Tau accumulation is a core pathologic change in various neurodegenerative diseases including Alzheimer's disease and frontotemporal lobar degeneration-tau. Recently, tau positron emission tomography tracers such as [{sup 18}F] AV-1451 and [{sup 18}F] THK5351 have been developed to detect tau deposition in vivo. In the present study, we performed a head to head comparison of these two tracers in Alzheimer's disease and frontotemporal dementia cases and aimed to investigate which tracers are better suited to image tau in these disorders. A cross-sectional study was conducted using a hospital-based sample at a tertiary referral center. We recruited eight participants (two Alzheimer's disease, four frontotemporal dementia and two normal controls) who underwent magnetic resonance image, amyloid positron emission tomography with [{sup 18}F]-Florbetaben and tau positron emission tomography with both THK5351 and AV-1451. To measure regional AV1451 and THK5351 uptakes, we used the standardized uptake value ratios by dividing mean activity in target volume of interest by mean activity in the cerebellar hemispheric gray matter. Although THK5351 and AV-1451 uptakes were highly correlated, cortical uptake of AV-1451 was more striking in Alzheimer's disease, while cortical uptake of THK5351 was more prominent in frontotemporal dementia. THK5351 showed higher off-target binding than AV-1451 in the white matter, midbrain, thalamus, and basal ganglia. AV-1451 is more sensitive and specific to Alzheimer's disease type tau and shows lower off-target binding, while THK5351 may mirror non-specific neurodegeneration. (orig.)

 16. Excessive peptidergic sensory innervation of cutaneous arteriole-venule shunts (AVS) in the palmar glabrous skin of fibromyalgia patients: implications for widespread deep tissue pain and fatigue.

  Science.gov (United States)

  Albrecht, Phillip J; Hou, Quanzhi; Argoff, Charles E; Storey, James R; Wymer, James P; Rice, Frank L

  2013-06-01

  To determine if peripheral neuropathology exists among the innervation of cutaneous arterioles and arteriole-venule shunts (AVS) in fibromyalgia (FM) patients. Cutaneous arterioles and AVS receive a convergence of vasoconstrictive sympathetic innervation, and vasodilatory small-fiber sensory innervation. Given our previous findings of peripheral pathologies in chronic pain conditions, we hypothesized that this vascular location may be a potential site of pathology and/or serotonergic and norepinephrine reuptake inhibitors (SNRI) drug action. Twenty-four female FM patients and nine female healthy control subjects were enrolled for study, with 14 additional female control subjects included from previous studies. AVS were identified in hypothenar skin biopsies from 18/24 FM patient and 14/23 control subjects. Multimolecular immunocytochemistry to assess different types of cutaneous innervation in 3 mm skin biopsies from glabrous hypothenar and trapezius regions. AVS had significantly increased innervation among FM patients. The excessive innervation consisted of a greater proportion of vasodilatory sensory fibers, compared with vasoconstrictive sympathetic fibers. In contrast, sensory and sympathetic innervation to arterioles remained normal. Importantly, the sensory fibers express α2C receptors, indicating that the sympathetic innervation exerts an inhibitory modulation of sensory activity. The excessive sensory innervation to the glabrous skin AVS is a likely source of severe pain and tenderness in the hands of FM patients. Importantly, glabrous AVS regulate blood flow to the skin in humans for thermoregulation and to other tissues such as skeletal muscle during periods of increased metabolic demand. Therefore, blood flow dysregulation as a result of excessive innervation to AVS would likely contribute to the widespread deep pain and fatigue of FM. SNRI compounds may provide partial therapeutic benefit by enhancing the impact of sympathetically mediated inhibitory

 17. ADVANCED VITRIFICATION SYSTEM (RIC AVS) RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  J.R. Powell; M. Reich

  2003-06-30

  The objective of this AVS testing program is to use bench-scale test equipment to produce a vitrified product at maximum waste loading from the specified AZ-101 waste simulant and conduct a TTT analysis using laboratory scale melts to show compliance with the DOE Waste Acceptance Product Specifications for Vitrified High-Level Waste Forms (WAPS). The vitrified product complies with the following WAPS. A borosilicate glass with a waste loading of 60.9-wt% was produced from a slurry feed of AZ101 simulant. Glass durability testing, glass characterization testing, and testing methodology were performed in accordance with the Department of Energy approved Test Plan. The glass has two crystalline phases and good uniformity of composition. The Product Consistency Test on the 6 location-specific samples are at least 1 to 2 orders of magnitude below the mean PCT results for the EA glass. Standard deviations were less than 10% of measured values. The glass transition temperature averaged 658 {+-} 9 C. A TTT diagram was produced. There was measured cesium loss of about 2%, and compliance with the Universal Treatment Standards.

 18. ADVANCED VITRIFICATION SYSTEM (RIC AVS) RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT

  International Nuclear Information System (INIS)

  Powell, J.R.; Reich, M.

  2003-01-01

  The objective of this AVS testing program is to use bench-scale test equipment to produce a vitrified product at maximum waste loading from the specified AZ-101 waste simulant and conduct a TTT analysis using laboratory scale melts to show compliance with the DOE Waste Acceptance Product Specifications for Vitrified High-Level Waste Forms (WAPS). The vitrified product complies with the following WAPS. A borosilicate glass with a waste loading of 60.9-wt% was produced from a slurry feed of AZ101 simulant. Glass durability testing, glass characterization testing, and testing methodology were performed in accordance with the Department of Energy approved Test Plan. The glass has two crystalline phases and good uniformity of composition. The Product Consistency Test on the 6 location-specific samples are at least 1 to 2 orders of magnitude below the mean PCT results for the EA glass. Standard deviations were less than 10% of measured values. The glass transition temperature averaged 658 ± 9 C. A TTT diagram was produced. There was measured cesium loss of about 2%, and compliance with the Universal Treatment Standards

 19. Molecular analysis of the sea anemone toxin Av3 reveals selectivity to insects and demonstrates the heterogeneity of receptor site-3 on voltage-gated Na+ channels.

  Science.gov (United States)

  Moran, Yehu; Kahn, Roy; Cohen, Lior; Gur, Maya; Karbat, Izhar; Gordon, Dalia; Gurevitz, Michael

  2007-08-15

  Av3 is a short peptide toxin from the sea anemone Anemonia viridis shown to be active on crustaceans and inactive on mammals. It inhibits inactivation of Na(v)s (voltage-gated Na+ channels) like the structurally dissimilar scorpion alpha-toxins and type I sea anemone toxins that bind to receptor site-3. To examine the potency and mode of interaction of Av3 with insect Na(v)s, we established a system for its expression, mutagenized it throughout, and analysed it in toxicity, binding and electrophysiological assays. The recombinant Av3 was found to be highly toxic to blowfly larvae (ED50=2.65+/-0.46 pmol/100 mg), to compete well with the site-3 toxin LqhalphaIT (from the scorpion Leiurus quinquestriatus) on binding to cockroach neuronal membranes (K(i)=21.4+/-7.1 nM), and to inhibit the inactivation of Drosophila melanogaster channel, DmNa(v)1, but not that of mammalian Na(v)s expressed in Xenopus oocytes. Moreover, like other site-3 toxins, the activity of Av3 was synergically enhanced by ligands of receptor site-4 (e.g. scorpion beta-toxins). The bioactive surface of Av3 was found to consist mainly of aromatic residues and did not resemble any of the bioactive surfaces of other site-3 toxins. These analyses have portrayed a toxin that might interact with receptor site-3 in a different fashion compared with other ligands of this site. This assumption was corroborated by a D1701R mutation in DmNa(v)1, which has been shown to abolish the activity of all other site-3 ligands, except Av3. All in all, the present study provides further evidence for the heterogeneity of receptor site-3, and raises Av3 as a unique model for design of selective anti-insect compounds.

 20. Geologic and Mineralogic Mapping of Av-6 (Gegania) and Av-7 (Lucaria) Quadrangles of Asteroid 4 Vesta

  Science.gov (United States)

  Nathues, A.; Le Corre, L.; Reddy, V.; De Sanctis, M. C.; Williams, D. A.; Garry, W. B.; Yingst, R. A.; Jaumann, R.; Ammannito, E.; Capaccioni, F.; Preusker, F.; Palomba, E.; Roatsch, T.; Tosi, F.; Zambon, F.; Pieters, C. M.; Russell, C. T.; Raymond, C. A.

  2012-04-01

  NASA's Dawn spacecraft arrived at the asteroid 4 Vesta in July 2011 and is now collecting imaging and spectroscopic data during its one-year orbital mission. The maps we present are based on information obtained by the Visible and Infrared Mapping Spectrometer VIR-MS and the multi-color Framing Camera FC. VIR covers the wavelength range between 0.25 to 5.1 µm while FC covers the range 0.4 to 1.0 µm. The VIR instrument has a significant higher spectral resolution than FC but the latter achieves higher spatial resolution data. As part of the geological and mineralogical analysis of the surface, a series of 15 quadrangles have been defined covering the entire surface of Vesta. We report about the mapping results of quadrangle Av-6 (Gegania) and Av-7 (Lucaria). The Gegania quadrangle is dominated by old craters showing no ejecta blankets and rays while several small fresh craters do. The most obvious geologic features are a set of equatorial troughs, a group of three ghost craters of similar diameter (~57 km), an ejecta mantling of the Gegania crater and three smaller craters showing bright and dark ejecta rays. The quadrangle contains two main geologic units: 1) the northern cratered trough terrain and 2) the equatorial ridge and trough terrain. The quadrangle shows moderate variation in Band II center wavelength and Band II depth. FC color ratio variations of some recent craters and their ejecta are linked to the bright and dark material. The bright material is possibly excavated eucritic material while the dark material could be remnants of a CM2 impator(s) or an excavated subsurface layer of endogenic origin. The most prominent geologic features in the Lucaria quadrangle are the 40 km long hill Lucaria Tholus, a set of equatorial troughs, some relatively fresh craters with bright and dark material and mass wasting. The quadrangle contains three main geologic units: 1) the northern cratered trough terrain, 2) the equatorial ridge and trough terrain, and 3) the

 1. Elevers oppfatning av lærers tilbakemeldingspraksis: om sammenheng mellom graden av VfL-praksis og elevenes opplevde nytte av lærers skriftlige tilbakemeldinger i skriftlig norsk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Harald Eriksen

  2017-11-01

  Full Text Available Formålet med denne studien var å undersøke elevers oppfatninger av norsklærerens tilbakemeldingspraksis i skriftlig norsk. På bakgrunn av omfattende internasjonal forskning innen feltet ‘Vurdering for læring’ (VfL er det i denne studien utviklet teoridrevne hypoteser som testes ved å analysere et datasett fra to videregående skoler. Hypotesene er at elevene oppfatter lærers tilbakemelding som mer nyttig hvis den 1 retter seg mot målet med opplæringen, 2 gir elevene informasjon via en forklaring eller instruks om hvordan de skal komme nærmere målet og 3 at lærer legger til rette for bruk av tilbakemeldingen. Strukturell likningsmodellering (SEM av resultater fra en spørreundersøkelse blant elever (N = 213 er brukt som metode til å estimere forholdet mellom de fire latente variablene kriterier, forklaring, bruk og nytte (avhengig variabel. SEM er brukt fordi metoden egner seg til å undersøke sammenhenger i komplekse datasett. Funn er at elevene oppfatter at hvis lærer forklarer hvordan de kan forbedre seg, er dette positivt statistisk assosiert med opplevd nytte. Et mer overraskende funn er at lærerens tilrettelegging for bruk av tilbakemeldinger ikke er signifikant assosiert med opplevd nytte. Resultatene blir diskutert i artikkelen.

 2. AVS/Express (application visualization system) user's guide

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kato, Katsumi [Research Organization for Information Science Technology, Tokai, Ibaraki (Japan); Kume, Etsuo [Japan Atomic Energy Research Inst., Tokai, Ibaraki (Japan). Tokai Research Establishment

  2002-09-01

  Computer and network environment for image processing has been developed and maintained under the course of establishing a distributed processing environment by the information system operating division. We introduced a server for image processing, AVS/Express for image processing software and Stereo viewing system. This report summarizes the information to use AVS/Express efficiently in the computer environment for image processing. (author)

 3. InterProScan Result: AV399409 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available 429 Baculovirus LEF-11 Biological Process: viral infectious cycle (GO:0019058)|Biological Process: regulation of transcription (GO:0045449) ... ...AV399409 AV399409_1_ORF2 07DC81A7C7B2FA42 PFAM PF06385 Baculo_LEF-11 3e-33 T IPR009

 4. InterProScan Result: AV399408 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV399408 AV399408_2_ORF1 5D6D9219C673BB29 PFAM PF05274 Baculo_E25 1.3e-78 T IPR007938 unintegrated Cellular... Component: viral envelope (GO:0019031)|Cellular Component: host cell nucleus (GO:0042025) ...

 5. Temporal dynamics of AVS and SEM in sediment of shallow freshwater floodplain lakes

  NARCIS (Netherlands)

  Griethuysen, van C.; Lange, de H.J.; Heuij, van der M.; Bies, S.C.; Gillissen, F.; Koelmans, A.A.

  2006-01-01

  Acid volatile sulfide (AVS) is an operationally defined sulfide fraction, which is considered important for trace metal fate in reduced sediments. Understanding AVS formation rates is important for the management of metal polluted sediment. However, little lis known about the fate and dynamics of

 6. InterProScan Result: AV399740 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV399740 AV399740_3_ORF2 7A42A41D4F3F6388 PFAM PF00067 p450 1.2e-19 T IPR001128 Cytochrome P450 Molecular... Function: monooxygenase activity (GO:0004497)|Molecular Function: iron ion binding (GO:0005506)|Molecular... Function: electron carrier activity (GO:0009055)|Molecular Function: heme binding (GO:0020037) ...

 7. Bilderboken ur ett genusperspektiv : En bilderboksanalys av tre svenska böcker som utmanar stereotypa könsroller

  OpenAIRE

  Malmqvist, Hanna

  2015-01-01

  Syftet med denna studie är att se hur några bilderböcker utmanar de stereotypa könsrollerna. Jag kommer att granska hur pojkar och flickor framställs ur ett genusperspektiv och även titta på hur text och bild kompletterar varandra, med hjälp av Nikolajevas (2000) analysmodell för bilderböcker. Jag har valt att analysera tre stycken böcker och två av dessa har pojkar som huvudkaraktärer och en har en flicka som huvudkaraktär. Med den medvetenhet man har idag kring genus så kan dessa böcker var...

 8. Modularization and Validation of FUN3D as a CREATE-AV Helios Near-Body Solver

  Science.gov (United States)

  Jain, Rohit; Biedron, Robert T.; Jones, William T.; Lee-Rausch, Elizabeth M.

  2016-01-01

  Under a recent collaborative effort between the US Army Aeroflightdynamics Directorate (AFDD) and NASA Langley, NASA's general unstructured CFD solver, FUN3D, was modularized as a CREATE-AV Helios near-body unstructured grid solver. The strategies adopted in Helios/FUN3D integration effort are described. A validation study of the new capability is performed for rotorcraft cases spanning hover prediction, airloads prediction, coupling with computational structural dynamics, counter-rotating dual-rotor configurations, and free-flight trim. The integration of FUN3D, along with the previously integrated NASA OVERFLOW solver, lays the ground for future interaction opportunities where capabilities of one component could be leveraged with those of others in a relatively seamless fashion within CREATE-AV Helios.

 9. A.V. CHAYANOV ON THE WAY TO THE THEORY OF NON-CAPITALIST ECONOMY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  А А Крамар

  2018-12-01

  Full Text Available Alexander V. Chayanov (1888-1937 is a famous Russian economist, theorist of the organization of economy, a brilliant representative of the generation of the “golden age” of the economic science in Russia. One of the key elements of his scientific legacy is the theory of non-capitalist forms of economy, and one of its aspects - international agrarian studies of the features of the organization of agriculture in different countries. The organizational-production school developed a theory of labor economy and came close to the general theory of non-capitalist forms of economy; however, its studies were inter-rupted by the repressions of the 1920s. The article considers the international studies of A.V. Chayanov to clarify and develop some findings of the today’s scholars (I.A. Kuznetsov, A.M. Nikulin, T.A. Savinova. The author proposes a new interpretation of the organizational-production school as having a dualistic character. The works of Alexander N. Chelintsev (1874-1962, Nicholay P. Makarov (1886-1980 and other colleagues of A.V. Chayanov from the organizational-production school focused on both theoretical issues such as the fundamental laws of functioning and development of agriculture, and practical issues of scientific management of an individual farm and agriculture in general. The author considers the orga-nizational-production school as dualistic: it studies both theory and management of peasant economy at micro- and macro-levels proceeding from the analysis of the individual farm structure to the issues of the optimal production location and optimal management of ‘a mass of peasant farms’. The system approach to the organization of economy, cooperation, zoning and economic policy developed by the organizational-production school is still relevant for the contemporary use.

 10. Imaging characteristic of dual-phase 18F-florbetapir (AV-45/Amyvid) PET for the concomitant detection of perfusion deficits and beta-amyloid deposition in Alzheimer's disease and mild cognitive impairment

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lin, Kun-Ju; Hsiao, Ing-Tsung; Hsieh, Chia-Ju; Wey, Shiaw-Pyng; Yen, Tzu-Chen; Hsu, Jung-Lung; Huang, Chin-Chang; Huang, Kuo-Lun

  2016-01-01

  We investigated dual-phase 18 F-florbetapir (AV-45/Amyvid) PET imaging for the concomitant detection of brain perfusion deficits and beta-amyloid deposition in patients with Alzheimer's disease (AD) and amnestic mild cognitive impairment (MCI), and in cognitively healthy controls (HCs). A total of 82 subjects (24 AD patients, 44 MCI patients and 14 HCs) underwent both dual-phase 18 F-AV-45 PET and MRI imaging. Dual-phase dynamic PET imaging consisted of (1) five 1-min scans obtained 1 - 6 min after tracer injection (perfusion 18 F-AV-45 imaging, pAV-45), and (2) ten 1-min scans obtained 50 - 60 min after tracer injection (amyloid 18 F-AV-45 imaging). Amyloid-negative MCI/AD patients were excluded. Volume of interest analysis and statistical parametric mapping of pAV-45 and 18 F-AV-45 images were performed to investigate the perfusion deficits and the beta-amyloid burden in the three study groups. The associations between Mini-Mental State Examination (MMSE) scores and global perfusion deficits and amyloid deposition were investigated with linear and segmental linear correlation analyses. HCs generally had normal pAV-45 findings, whereas perfusion deficits were evident in the hippocampus, and temporal, parietal and middle frontal cortices in both MCI and AD patients. The motor-sensory cortex was relatively preserved. MMSE scores in the entire study cohort were significantly associated with the degree of perfusion impairment as assessed by pAV-45 imaging (r = 0.5156, P < 0.0001). 18 F-AV-45 uptake was significantly higher in AD patients than in the two other study groups. However, the correlation between MMSE scores and 18 F-AV-45 uptake in MCI patients was more of a binary phenomenon and began in MCI patients with MMSE score 23.14 when 18 F-AV-45 uptake was higher and MMSE score lower than in patients with early MCI. Amyloid deposition started in the precuneus and the frontal and temporal regions in early MCI, ultimately reaching the maximum burden in advanced

 11. Imaging characteristic of dual-phase {sup 18}F-florbetapir (AV-45/Amyvid) PET for the concomitant detection of perfusion deficits and beta-amyloid deposition in Alzheimer's disease and mild cognitive impairment

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lin, Kun-Ju; Hsiao, Ing-Tsung; Hsieh, Chia-Ju; Wey, Shiaw-Pyng; Yen, Tzu-Chen [Linkou Chang Gung Memorial Hospital and University, Department of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Center, Taoyuan (China); Chang Gung University, Department of Medical Imaging and Radiological Sciences and Healthy Aging Research Center, Taoyuan (China); Hsu, Jung-Lung [Linkou Chang Gung Memorial Hospital, Section of Dementia and Cognitive Impairment, Department of Neurology, Taoyuan (China); Taipei Medical University, Graduate Institute of Humanities in Medicine, Taipei (China); Huang, Chin-Chang; Huang, Kuo-Lun [Linkou Chang Gung Memorial Hospital and University, Department of Neurology, Taoyuan (China)

  2016-07-15

  We investigated dual-phase {sup 18}F-florbetapir (AV-45/Amyvid) PET imaging for the concomitant detection of brain perfusion deficits and beta-amyloid deposition in patients with Alzheimer's disease (AD) and amnestic mild cognitive impairment (MCI), and in cognitively healthy controls (HCs). A total of 82 subjects (24 AD patients, 44 MCI patients and 14 HCs) underwent both dual-phase {sup 18}F-AV-45 PET and MRI imaging. Dual-phase dynamic PET imaging consisted of (1) five 1-min scans obtained 1 - 6 min after tracer injection (perfusion {sup 18}F-AV-45 imaging, pAV-45), and (2) ten 1-min scans obtained 50 - 60 min after tracer injection (amyloid {sup 18}F-AV-45 imaging). Amyloid-negative MCI/AD patients were excluded. Volume of interest analysis and statistical parametric mapping of pAV-45 and {sup 18}F-AV-45 images were performed to investigate the perfusion deficits and the beta-amyloid burden in the three study groups. The associations between Mini-Mental State Examination (MMSE) scores and global perfusion deficits and amyloid deposition were investigated with linear and segmental linear correlation analyses. HCs generally had normal pAV-45 findings, whereas perfusion deficits were evident in the hippocampus, and temporal, parietal and middle frontal cortices in both MCI and AD patients. The motor-sensory cortex was relatively preserved. MMSE scores in the entire study cohort were significantly associated with the degree of perfusion impairment as assessed by pAV-45 imaging (r = 0.5156, P < 0.0001). {sup 18}F-AV-45 uptake was significantly higher in AD patients than in the two other study groups. However, the correlation between MMSE scores and {sup 18}F-AV-45 uptake in MCI patients was more of a binary phenomenon and began in MCI patients with MMSE score 23.14 when {sup 18}F-AV-45 uptake was higher and MMSE score lower than in patients with early MCI. Amyloid deposition started in the precuneus and the frontal and temporal regions in early MCI, ultimately

 12. Vurdering av andrespråksinnlærere - en utfordring i skolen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kirsten Palm

  2014-06-01

  Full Text Available Vurdering av andrespråkselevers språkkompetanse og språkutvikling er en sentral del av læreres arbeid, og forskning har vist at dette er en utfordring for skolene. Det er stor variasjon i vurderingsformer, og skolene mangler ofte vurderingskompetanse. På bakgrunn av dette utarbeidet Utdanningsdirektoratet i 2007 vurderingsverktøyet Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Materiellet er utarbeidet blant annet med referanse til Common European Framework of Reference for Languages (CEFR. I artikkelen redegjør vi for en undersøkelse der målet var å finne ut hvorvidt dette kartleggingsmateriellet er hensiktsmessig for å vurdere andrespråkselevers språkkompetanse. Hoveddataene er innhentet gjennom kasusstudier ved tre grunnskoler, der vi intervjuet skoleledelse og lærere samt observerte kartleggingssituasjoner og klasseromsundervisning. Kasusstudiene ble senere fulgt opp av to spørreundersøkelser, én til de samme skolene, og én til et større antall skoler for å få bredere innsikt i kartleggingspraksis og skolers oppfatninger av denne formen for vurdering. Undersøkelsen viser at flere av informantene mener verktøyet kan bidra til mer tilpasset og systematisk andrespråkopplæring og bedre vurdering av andrespråkselevenes språkkompetanse. Samtidig er det utfordringer knyttet til å bruke vurderingsverktøyet, dette skyldes blant annet mangelfull kompetanse i skolen når det gjelder andrespråkstilegnelse og vurdering av elevenes språkkompetanse. Det er ikke tidligere forsket på bruk av et slikt konkret kartleggingsverktøy i norsk grunnskole. Undersøkelsen kan gi et bidrag til økt kunnskap om vurdering av andrespråkskompetanse og tilpasset undervisning for andrespråksinnlærere.

 13. AV-65, a novel Wnt/β-catenin signal inhibitor, successfully suppresses progression of multiple myeloma in a mouse model

  International Nuclear Information System (INIS)

  Yao, H; Ashihara, E; Strovel, J W; Nakagawa, Y; Kuroda, J; Nagao, R; Tanaka, R; Yokota, A; Takeuchi, M; Hayashi, Y; Shimazaki, C; Taniwaki, M; Strand, K; Padia, J; Hirai, H; Kimura, S; Maekawa, T

  2011-01-01

  Multiple myeloma (MM) is a malignant neoplasm of plasma cells. Although new molecular targeting agents against MM have been developed based on the better understanding of the underlying pathogenesis, MM still remains an incurable disease. We previously demonstrated that β-catenin, a downstream effector in the Wnt pathway, is a potential target in MM using RNA interference in an in vivo experimental mouse model. In this study, we have screened a library of more than 100 000 small-molecule chemical compounds for novel Wnt/β-catenin signaling inhibitors using a high-throughput transcriptional screening technology. We identified AV-65, which diminished β-catenin protein levels and T-cell factor transcriptional activity. AV-65 then decreased c-myc, cyclin D1 and survivin expression, resulting in the inhibition of MM cell proliferation through the apoptotic pathway. AV-65 treatment prolonged the survival of MM-bearing mice. These findings indicate that this compound represents a novel and attractive therapeutic agent against MM. This study also illustrates the potential of high-throughput transcriptional screening to identify candidates for anticancer drug discovery

 14. A comparison of sediment quality results with acid volatile sulfide (AVS) and simultaneously extracted metals (SEM) ratio in Vojvodina (Serbia) sediments.

  Science.gov (United States)

  Prica, M; Dalmacija, B; Roncević, S; Krcmar, D; Becelić, M

  2008-01-25

  The acid-volatile sulfide (AVS), simultaneously extracted metals (SEM), total metals, and pore-water metal concentrations were studied in Vojvodina (Serbia) sediments. In Serbia, there are no regulations concerning sediment quality standards and sediment management. Harmonization of legislation in the domain of environmental protection with EU requirements will increase the significance of the sediment issue. Sediment quality was assessed according to Dutch standards, but the results were also compared with Canadian and USEPA (United States Environmental Protection Agency) guidelines for sediment quality. A comparison of the results based on different criteria for sediment quality assessment shows that they are sometimes contradictory. Therefore, a single approach to quality assessment may be insufficient. The Sigma[SEM]/[AVS] ratio was found to be greater than one at several locations that were already recognized as places of high risk based on Dutch standards. Some other samples had Sigma[SEM]/[AVS]AVS]>1 can cause increased toxicity because there are many other metal-binding phases in sediments. Metals that are associated with AVS may be released within sediments through storms, dredging activities, oxidation, etc., and may have adverse environmental impacts. This has to be taken into account during dredging, which is for some sediments necessary because the sediment is of class 4 (Dutch evaluation), because the dredging process will certainly increase the concentration of bioavailable heavy metals and disturb the sedimentation dynamics. The obtained results will be invaluable for future activities regarding dredging and sediment management in the country.

 15. Lessons learned about [F-18]-AV-1451 off-target binding from an autopsy-confirmed Parkinson's case.

  Science.gov (United States)

  Marquié, Marta; Verwer, Eline E; Meltzer, Avery C; Kim, Sally Ji Who; Agüero, Cinthya; Gonzalez, Jose; Makaretz, Sara J; Siao Tick Chong, Michael; Ramanan, Prianca; Amaral, Ana C; Normandin, Marc D; Vanderburg, Charles R; Gomperts, Stephen N; Johnson, Keith A; Frosch, Matthew P; Gómez-Isla, Teresa

  2017-10-19

  [F-18]-AV-1451 is a novel positron emission tomography (PET) tracer with high affinity to neurofibrillary tau pathology in Alzheimer's disease (AD). PET studies have shown increased tracer retention in patients clinically diagnosed with dementia of AD type and mild cognitive impairment in regions that are known to contain tau lesions. In vivo uptake has also consistently been observed in midbrain, basal ganglia and choroid plexus in elderly individuals regardless of their clinical diagnosis, including clinically normal whose brains are not expected to harbor tau pathology in those areas. We and others have shown that [F-18]-AV-1451 exhibits off-target binding to neuromelanin, melanin and blood products on postmortem material; and this is important for the correct interpretation of PET images. In the present study, we further investigated [F-18]-AV-1451 off-target binding in the first autopsy-confirmed Parkinson's disease (PD) subject who underwent antemortem PET imaging. The PET scan showed elevated [F-18]-AV-1451 retention predominantly in inferior temporal cortex, basal ganglia, midbrain and choroid plexus. Neuropathologic examination confirmed the PD diagnosis. Phosphor screen and high resolution autoradiography failed to show detectable [F-18]-AV-1451 binding in multiple brain regions examined with the exception of neuromelanin-containing neurons in the substantia nigra, leptomeningeal melanocytes adjacent to ventricles and midbrain, and microhemorrhages in the occipital cortex (all reflecting off-target binding), in addition to incidental age-related neurofibrillary tangles in the entorhinal cortex. Additional legacy postmortem brain samples containing basal ganglia, choroid plexus, and parenchymal hemorrhages from 20 subjects with various neuropathologic diagnoses were also included in the autoradiography experiments to better understand what [F-18]-AV-1451 in vivo positivity in those regions means. No detectable [F-18]-AV-1451 autoradiographic binding was

 16. Assessment of Extent and Role of Tau in Subcortical Vascular Cognitive Impairment Using 18F-AV1451 Positron Emission Tomography Imaging.

  Science.gov (United States)

  Kim, Hee Jin; Park, Seongbeom; Cho, Hanna; Jang, Young Kyoung; San Lee, Jin; Jang, Hyemin; Kim, Yeshin; Kim, Ko Woon; Ryu, Young Hoon; Choi, Jae Yong; Moon, Seung Hwan; Weiner, Michael W; Jagust, William J; Rabinovici, Gil D; DeCarli, Charles; Lyoo, Chul Hyoung; Na, Duk L; Seo, Sang Won

  2018-05-14

  Amyloid-β (Aβ), tau, and cerebral small vessel disease (CSVD), which occasionally coexist, are the most common causes of cognitive impairments in older people. However, whether tau is observed in patients with subcortical vascular cognitive impairment (SVCI), as well as its associations with Aβ and CSVD, are not yet established. More importantly, the role of tau underlying cognitive impairments in SVCI is unknown. To investigate the extent and the role of tau in patients with SVCI using 18F-AV1451, which is a new ligand to detect neurofibrillary tangles in vivo. This cross-sectional study recruited 64 patients with SVCI from June 2015 to December 2016 at Samsung Medical Center, Seoul, Korea. The patients had significant ischemia on brain magnetic resonance imaging, defined as periventricular white matter hyperintensity at least 10 mm and deep white matter hyperintensity at least 25 mm. We excluded 3 patients with SVCI owing to segmentation error during AV1451 positron emission tomography analysis. We calculated CSVD scores based on the volumes of white matter hyperintensities, numbers of lacunes, and microbleeds using magnetic resonance imaging data. The presence of Aβ was assessed using fluorine 18-labeled (18F) florbetaben positron emission tomography. Tau was measured using 18F-AV1451 positron emission tomography. We determined the spreading order of tau by sorting the regional frequencies of cortical involvement. We evaluated the complex associations between Aβ, CSVD, AV1451 uptake, and cognition in patients with SVCI. Of the 61 patients with SVCI, 44 (72.1%) were women and the mean (SD) age was 78.7 (6.3) years. Patients with SVCI, especially patients with Aβ-negative SVCI, showed higher AV1451 uptake in the inferior temporal areas compared with normal control individuals. In patients with SVCI, Aβ positivity and CSVD score were each independently associated with increased AV1451 uptake in the medial temporal and inferior temporal regions, respectively

 17. Transformering av kunnskap mellom campus og skole i lærerutdanningen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Britt Oda Fosse

  2016-04-01

  Full Text Available Til tross for lærerutdanningers mangeårige arbeid med å finne innovative løsninger som skaper gode sammenhenger mellom campuskonteksten og skolekonteksten, etterlyser lærerstudentene fortsatt en bedre sammenheng i studiet. Det som kjennetegner metodene i mange lærerutdanninger er at de bygger på ideen om læring for praksis. Dette innebærer i stor grad forventninger om at studentene transformerer kunnskap fra campus til undervisning og refleksjon i skolen. Mye tyder på at lærerstudentene får lite hjelp i denne prosessen. Studier om koherens – eller sammenheng – i lærerutdanningen knyttes sjelden til at lærerutdanning kan innebære et læringsproblem. Hensikten med denne artikkelen er å undersøke de læringsutfordringer studenter har når kunnskap skal transformeres mellom de to kontekstene. Tanken er at en forståelse for lærerstudenters læring på denne måten kan bidra inn i arbeidet med å videreutvikle metoder i lærerutdanningen som kan lette transformeringsprosessene. Artikkelen er tematisk og drøftes i lys av sosiokulturelle perspektiver på læring og utvikling med vekt på begrepene “overføring” og “transformering”. Videre drøftes problemstillingen i lys av studier av lærerstudenters interaktive læringsprosesser. Nøkkelord: lærerutdanning, lærerstudenters læringsprosesser, transformering av læring.AbstractDespite innovative work on bridging the gap between campus activities and classroom activities, student teachers ask for more coherence in their education. What characterizes the different teacher education innovations is that they are mainly based on the idea that students construct knowledge for practice. In these scenarios, teacher education programmes rely on the students’ ability to transform knowledge from activities at campus into teaching and reflection in their practice schools. The student teachers seem to get little or no help in these transformational processes. When studying

 18. Assessment of heavy metals pollution using AVS-SEM and fractionation techniques in Edku Lagoon sediments, Mediterranean Sea, Egypt.

  Science.gov (United States)

  El Zokm, Gehan M; Okbah, Mohamed A; Younis, Alaa M

  2015-01-01

  A method is presented to evaluate the fractionation of metals (Fe, Zn, Cu, Pb, Cd and Ni), acid volatile sulfide (AVS) and simultaneously extracted metals (SEM) in Edku lagoon sediments. Thirteen sediment samples were collected from the study area in the period of 2010-2011 to assess the potential bioavailability and toxicity of the selected metals. According to classification of the Interim Sediment Quality Quidelines (ISQG), five stations near the drains exhibited 10% toxic probability. The high AVS and low ∑SEM ranges in Summer were identified as 6-138 and 0.86-3.3 µmol g(-1) dry wet, respectively which are referring to the low mobility of heavy metals in this season and vice versa for winter (2.5-23.9 and 1.16-3.82 µmol g(-1) dry wet, respectively). According to the evaluation of USEPA, all sediment samples showed ∑SEM/AVS heavy metals in Edku lagoon sediments posed a low risk of adverse biological effects due to cadmium, copper, lead, nickel and zinc in all evaluated stations.

 19. Enhanced Biological Response of AVS-Functionalized Ti-6Al-4V Alloy through Covalent Immobilization of Collagen.

  Science.gov (United States)

  Rezvanian, Parsa; Daza, Rafael; López, Patricia A; Ramos, Milagros; González-Nieto, Daniel; Elices, Manuel; Guinea, Gustavo V; Pérez-Rigueiro, José

  2018-02-20

  This study presents the development of an efficient procedure for covalently immobilizing collagen molecules on AVS-functionalized Ti-6Al-4V samples, and the assessment of the survival and proliferation of cells cultured on these substrates. Activated Vapor Silanization (AVS) is a versatile functionalization technique that allows obtaining a high density of active amine groups on the surface. A procedure is presented to covalently bind collagen to the functional layer using EDC/NHS as cross-linker. The covalently bound collagen proteins are characterized by fluorescence microscopy and atomic force microscopy and their stability is tested. The effect of the cross-linker concentration on the process is assessed. The concentration of the cross-linker is optimized and a reliable cleaning protocol is developed for the removal of the excess of carbodiimide from the samples. The results demonstrate that the covalent immobilization of collagen type I on Ti-6Al-4V substrates, using the optimized protocol, increases the number of viable cells present on the material. Consequently, AVS in combination with the carbodiimide chemistry appears as a robust method for the immobilization of proteins and, for the first time, it is shown that it can be used to enhance the biological response to the material.

 20. Binding characteristics of 9-fluoropropyl-(+)-dihydrotetrabenzazine (AV-133) to the vesicular monoamine transporter type 2 in rats

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tsao, H.-H. [Department of Medical Imaging and Radiological Sciences, Chang Gung University, Taoyuan, Taiwan (China); Lin, K.-J. [Department of Medical Imaging and Radiological Sciences, Chang Gung University, Taoyuan, Taiwan (China); Department of Nuclear Medicine, Chang Gung University and Memorial Hospital, Taoyuan, Taiwan (China); Juang, J.-H. [Division of Endocrinology and Metabolism, Chung Gung University and Chung Gung Memorial Hospital, Taoyuan, Taiwan (China); Skovronsky, Daniel M. [Avid Radiopharmaceuticals, Philadelphia, PA (United States); Department of Radiology, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA 19104 (United States); Yen, T.-C. [Department of Nuclear Medicine, Chang Gung University and Memorial Hospital, Taoyuan, Taiwan (China); Wey, S.-P. [Department of Medical Imaging and Radiological Sciences, Chang Gung University, Taoyuan, Taiwan (China); Kung, M.-P. [Department of Medical Imaging and Radiological Sciences, Chang Gung University, Taoyuan, Taiwan (China); Department of Radiology, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA 19104 (United States)], E-mail: kungmp@sunmac.spect.upenn.edu

  2010-05-15

  The vesicular monoamine transporter type 2 (VMAT2) is highly expressed in pancreatic {beta}-cells and thus has been proposed to be a potential target for measuring {beta}-cell mass (BCM) by molecular imaging. C-11- and F-18-labeled tetrabenazine derivatives targeting VMAT2 have shown some promising results as potential biomarkers for BCM. In the present study, we examined the binding characteristics of 9-fluoropropyl-(+)-dihydrotetrabenzazine ([{sup 18}F]AV-133), a potential PET tracer for BCM imaging, in rat pancreas and rat brain. Methods: Pancreatic exocrine cells and pancreatic islet cells were isolated and purified from Sprague-Dawley rats. Membrane homogenates, prepared from both pancreatic exocrine and islet cells as well as from brain striatum and hypothalamus regions, were used for in vitro binding studies. In vitro and ex vivo autoradiography studies with [{sup 18}F]AV-133 were performed on rat brain and rat pancreas sections. Immunohistochemistry studies were performed to confirm the distribution of VMAT2 on islet {beta}-cells. Results: Excellent binding affinities of [{sup 18}F]AV-133 were observed in rat striatum and hypothalamus homogenates with K{sub d} values of 0.19 and 0.25 nM, respectively. In contrast to single-site binding observed in rat striatum homogenates, rat islet cell homogenates showed two saturable binding sites (site A: K{sub d}=6.76 nM, B{sub max}=60 fmol/mg protein; site B: K{sub d}=241 nM, B{sub max}=1500 fmol/mg protein). Rat exocrine pancreas homogenates showed only a single low-affinity binding site (K{sub d}=209 nM), which was similar to site B in islet cells. In vitro autoradiography of [{sup 18}F]AV-133 using frozen sections of rat pancreas showed specific labeling of islets, as evidenced by co-localization with anti-insulin antibody. Ex vivo VMAT2 pancreatic autoradiography in the rat, however, was not successful, in contrast to the excellent ex vivo autoradiography of VMAT2 binding sites in the brain. In vivo/ex vivo islet

 1. En teoretisk utdyping av rom og materialitet som pedagogisk ressurs i barnehagen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Solveig Nordtømme

  2015-07-01

  Full Text Available Abstract: This article is a theoretical exploration with the aim of discussing an ontological basis for space and materiality as educational resources in kindergarten. Attention is directed on children’s play experiences interacting with space and materiality, and how children use and create space. The metaphors front stage, space in between, and backstage (inspired from Erving Goffman, 1969, which form the study's main findings, are used as the backdrop for the issue and analyzes. The empirical material used in this exploration has been collected with an ethnographic methodological approach in two kindergartens. Maurice Merleau-Ponty’s (1962 focus on bodily experience and presence in space, along with concepts from Latour’s (2005 actor-network theory, is used to explore the data. The article contributes with theoretical tools for professionals in kindergarten teaching, to shed light on the importance of space, materiality and play in children's everyday life in kindergarten.Sammendrag: Denne artikkelen diskuterer et ontologisk grunnlag og er en teoretisk utforskning av rom og materialitet som en pedagogisk ressurs i barnehagen. Oppmerksomheten er rettet mot barns lekeerfaringer i samspill med rom og materialitet, og hvordan barn bruker og skaper rom. Metaforene hovedrom, mellomrom, og bakrom (inspirert fra Erving Goffman, 1969, som danner studiens hovedfunn, blir brukt som et bakteppe for problemstilling og analyser av det empiriske materialet fra to barnehager. Maurice Merleau-Ponty publikasjoner The Phenomenology of Perception (Merleau-Ponty, 1962 med sitt fokus på kroppslig erfaring i levd rom, blir brukt sammen med begreper fra Latours aktør-nettverksteori (Latour 2005 til å utforske hvordan rom og materialitet kan være pedagogiske ressurser. Artikkelens kunnskapsbidrag er å presentere et teoretisk verktøy for barnehageprofesjonen og kunnskaper om lekens betydning i barns hverdag i barnehagen.

 2. Bruk av rusmidler blant norske 15-16 åringer. Resultater fra den norske delen av de europeiske skoleundersøkelsene - ESPAD 1995, 1999 og 2003

  OpenAIRE

  Bye, Elin Kristin; Skretting, Astrid

  2003-01-01

  - Tobakk Omkring 60 prosent av 15 - 16 åringene oppga i 2003 at de noen gang har røykt tobakk, omkring 30 prosent hadde røykt i løpet av de siste 30 dager. En andel på 18 prosent hadde røykt daglig i løpet av siste måned. Det er flere jenter enn gutter som oppgir at de røyker. Mens det var en økning fra 1995 til 1999 i andelen 15 - 16 åringer som røyker tobakk, var det en nedgang fra 1999 til 2003. En andel på fire prosent oppga i 2003 at de hadde røykt ...

 3. Percepções e sentimentos de adolescentes criados por avós

  OpenAIRE

  Paixão, Flávia Juliana Dourado

  2013-01-01

  Este estudo tem como objetivo conhecer as percepções e os sentimentos de adolescentes criados por avós. Busca-se, especificamente: 1) descrever a percepção dos adolescentes sobre seus avós, seus sentimentos por eles e as relações estabelecidas com os mesmos; 2) descrever como percebem as figuras parentais biológicas, seus sentimentos por eles e suas relações com os mesmos; 3) compreender a experiência dos adolescentes acerca do fato de serem criados pelos avós; e 4) descrever a...

 4. Migrering av en webbsida från Joomla! till WordPress.

  OpenAIRE

  Konu, Tommi

  2013-01-01

  Denna rapport bygger på examensarbetet för Högskoleexamen i Medieteknik vid Umeå Universitet.Examensarbetet har utförts med VK Effekt på uppdrag av Västerbottens-Kuriren. Denna rapport kommer att behandla en migrering mellan systemen Joomla! och WordPress.Rapportens syfte är att kortfattat berätta om vilka valmöjligheter som finns vid en migrering, samtdemonstrera och visa en av vägarna som kan tas vid en migrering av en hemsida mellan olika CMS. This report is based on the thesis for the...

 5. Kinetic Modeling of the Tau PET Tracer 18F-AV-1451 in Human Healthy Volunteers and Alzheimer Disease Subjects.

  Science.gov (United States)

  Barret, Olivier; Alagille, David; Sanabria, Sandra; Comley, Robert A; Weimer, Robby M; Borroni, Edilio; Mintun, Mark; Seneca, Nicholas; Papin, Caroline; Morley, Thomas; Marek, Ken; Seibyl, John P; Tamagnan, Gilles D; Jennings, Danna

  2017-07-01

  18 F-AV-1451 is currently the most widely used of several experimental tau PET tracers. The objective of this study was to evaluate 18 F-AV-1451 binding with full kinetic analysis using a metabolite-corrected arterial input function and to compare parameters derived from kinetic analysis with SUV ratio (SUVR) calculated over different imaging time intervals. Methods: 18 F-AV-1451 PET brain imaging was completed in 16 subjects: 4 young healthy volunteers (YHV), 4 aged healthy volunteers (AHV), and 8 Alzheimer disease (AD) subjects. Subjects were imaged for 3.5 h, with arterial blood samples obtained throughout. PET data were analyzed using plasma and reference tissue-based methods to estimate the distribution volume, binding potential (BP ND ), and SUVR. BP ND and SUVR were calculated using the cerebellar cortex as a reference region and were compared across the different methods and across the 3 groups (YHV, AHV, and AD). Results: AD demonstrated increased 18 F-AV-1451 retention compared with YHV and AHV based on both invasive and noninvasive analyses in cortical regions in which paired helical filament tau accumulation is expected in AD. A correlation of R 2 > 0.93 was found between BP ND (130 min) and SUVR-1 at all time intervals. Cortical SUVR curves reached a relative plateau around 1.0-1.2 for YHV and AHV by approximately 50 min, but increased in AD by up to approximately 20% at 110-130 min and approximately 30% at 160-180 min relative to 80-100 min. Distribution volume (130 min) was lower by 30%-35% in the YHV than AHV. Conclusion: Our data suggest that although 18 F-AV-1451 SUVR curves do not reach a plateau and are still increasing in AD, an SUVR calculated over an imaging window of 80-100 min (as currently used in clinical studies) provides estimates of paired helical filament tau burden in good correlation with BP ND , whereas SUVR sensitivity to regional cerebral blood changes needs further investigation. © 2017 by the Society of Nuclear Medicine and

 6. Konkurransestrategiens påvirkning på verdikjedeutforming

  OpenAIRE

  Lerfaldet, Lars

  2015-01-01

  Oppgaven tar utgangspunkt i Michael Porters inndeling av virksomheter innenfor ulike konkurransestrategier utviklet på 1980-tallet. Det ble gjennomført en kvantitativ spørreundersøkelse hvor virksomhetene selv vurderte hvilken av Porters fire kategorier deres egen virksomhet tilhører. En annen velkjent teori innenfor forretningsstrategi, Porters verdikjede, ble brukt som utgangspunkt for å tilegne et helhetlig bilde av hvordan norske privateide foretak styrer sin egen verdikjede, og i hvilken...

 7. Föräldrars upplevelse av insatsen föräldrakoordinator.

  OpenAIRE

  Aspén-Franzén, Annika

  2014-01-01

  Föräldrakoordination är en barnfokuserad alternativ konfliktlösningsmetod som praktiserats i Sverige sedan 2009. Denna intervjustudie har undersökt separerade föräldrars upplevelse av att få stöd i sitt föräldrasamarbete av en föräldrakoordinator. Intervjuer har genomförts med sju föräldrar som haft insatsen föräldrakoordinator under minst sex månader. Samtliga deltagande föräldrar har flera års erfarenhet av svårlösta konflikter med den andra föräldern och har tidigare provat andra former av...

 8. Crystallization and preliminary structure determination of the plant food allergen Pru av 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dall’Antonia, Yuliya; Pavkov, Tea; Fuchs, Heidemarie; Breiteneder, Heimo; Keller, Walter, E-mail: walter.keller@uni-graz.at

  2005-02-01

  Crystals of Pru av 2, the first allergenic thaumatin-like protein, have been obtained and diffracted to 1.6 Å at a synchrotron. Using an annealing protocol, the resolution limit was improved to 1.3 Å:.

 9. Adaptationer av Esaias Tegnérs Frithiofs saga

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordenfors, Ola

  2008-01-01

  Tegnérs versepos över urnordiska myter hade länge ett starkt om den nordiska läsande allmänheten - därtill starkt understött av Bernhard Crusells omtyckta tonsättningar av dikterna. Men också i Tyskland har Frithiofs saga haft en påfallande genomslagskraft. I uppsatsen granskas särskilt tonsättar...

 10. Helhetsorienterad utvärdering av kollektivtrafikåtgärder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hiselius, Lena Winslott; Barfod, Michael Bruhn; Leleur, Steen

  Under hösten 2008 och våren 2009 har forskare vid Avd. Trafik och väg vid Lunds Tekniska Högskola, DTU Transport vid Danmarks Tekniska Universitet samt National-ekonomiska institutionen vid Lunds Universitet genomfört ett forskningsprojekt med syfte att studera tillämpningen av en sammansatt...... (helhetsorienterad) analys av kollektiv-trafikåtgärder....

 11. Systém ScholarOne a jeho využití redakcemi časopisů v AV ČR

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Meixner, Jaroslav

  -, č. 4 (2015) E-ISSN 1805-2800 Keywords : peer review online system * ScholarOne * Academy of Sciences Library Subject RIV: AF - Documentation, Librarianship, Information Studies https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/scholarone-a-vyuziti-redakcemi-casopisu-v-av-cr/

 12. Transvenous cold mapping and cryoablation of the AV node in dogs: observations of chronic lesions and comparison to those obtained using radiofrequency ablation

  NARCIS (Netherlands)

  Rodriguez, L. M.; Leunissen, J.; Hoekstra, A.; Korteling, B. J.; Smeets, J. L.; Timmermans, C.; Vos, M.; Daemen, M.; Wellens, H. J.

  1998-01-01

  Radiofrequency (RF) is the most commonly used energy source for the treatment of cardiac arrhythmias. Surgical experience has shown that cryoablation also is effective for ablating arrhythmias. The aims of this study were to (1) investigate the feasibility of inducing permanent complete AV block

 13. First application of the meteorological Mini-UAV 'M{sup 2}AV'

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Spiess, T.; Bange, J.; Buschmann, M.; Voersmann, P. [Braunschweig Univ. (Germany). Inst. fuer Luft- und Raumfahrttechnik

  2007-04-15

  The limitations of manned airborne meteorological measurements led to a new unmanned system, the Meteorological Mini-UAV (M{sup 2}AV), recently developed by the Institute of Aerospace Systems, Technical University of Braunschweig. The task was to develop, test and verify a meteorological sensor package as payload for an already available carrier aircraft, the UAV 'Carolo T200'. Thereby the limitations in size and mass had to be respected. The M{sup 2}AV is capable of performing turbulence and wind vector measurements within the atmospheric boundary layer and permits very short measurement cycles as an economic supplement during meteorological campaigns. The article gives details on the technical items. Results from meteorological data sets measured by the M{sup 2}AV are used for data quality assessment. In October 2005 the M{sup 2}AV participated in the meteorological field experiment 'LAUNCH 2005' in Lindenberg near Berlin. The M{sup 2}AV data were compared with lidar and sodar/RASS measurements. Furthermore, an in situ comparison of temperature, humidity and wind vector data with the helicopter-borne turbulence probe Helipod was analysed and gave information about the M{sup 2}AV data quality. (orig.)

 14. What are the keys to successful adrenal venous sampling (AVS) in patients with primary aldosteronism?

  Science.gov (United States)

  Young, William F; Stanson, Anthony W

  2009-01-01

  Adrenal venous sampling (AVS) is the criterion standard to distinguish between unilateral and bilateral adrenal disease in patients with primary aldosteronism. The keys to successful AVS include appropriate patient selection, careful patient preparation, focused technical expertise, defined protocol, and accurate data interpretation. The use of AVS should be based on patient preferences, patient age, clinical comorbidities, and the clinical probability of finding an aldosterone-producing adenoma. AVS is optimally performed in the fasting state in the morning. AVS is an intricate procedure because the right adrenal vein is small and may be difficult to locate - the success rate depends on the proficiency of the angiographer. The key factors that determine the successful catheterization of both adrenal veins are experience, dedication and repetition. With experience, and focusing the expertise to 1 or 2 radiologists at a referral centre, the AVS success rate can be as high as 96%. A centre-specific, written protocol is mandatory. The protocol should be developed by an interested group of endocrinologists, radiologists and laboratory personnel. Safeguards should be in place to prevent mislabelling of the blood tubes in the radiology suite and to prevent sample mix-up in the laboratory.

 15. Kan kostholdsdata fra hjerte- karundersøkelsene i Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland brukes i analyser av andre sykdommer enn hjerte-karsykdom?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elin Bjørge Løken

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGEt selvadministrert spørreskjema om utvalgte sider av det vanlige kostholdet er besvart av ca. 60 000 mennog kvinner i de tre første hjerte-karundersøkelsene i Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland (1974-1988.Sammenligning av kostdata hos et utvalg av deltakerne som både besvarte spørreskjemaet og et 24 timerskostintervju, har vist at spørreskjemaet ikke bare ga et brukbart bilde av forbruket av melk, brød,smør/margarin og kaffe, men også for beregnet inntak av energi, protein, fett og kalsium. Skjemaetinneholdt få spørsmål om friske plantematvarer og kan derfor ikke gi data for inntak av antioksidanter.Resultatene viste klare forskjeller i kostholdet mellom menn og kvinner og i forhold til bosted. Videreanalyser har vist statistisk signifikante sammenhenger mellom en eller flere kostkomponenter og risiko forulike typer kreft og lårhalsbrudd. Materialet omfatter en forholdsvis ung kohorte, og kan på sikt væreinteressant for studier av andre sykdommer eller dødsårsaker som antas å ha sammenheng med en ellerflere av de kostkomponentene som spørreskjemaet omfatter. Ved vurdering av resultatene er det viktig å tahensyn til at spørreskjemaet ikke omfattet det totale kostholdet.Løken EB, Solvoll K. Can dietary data from the cardiovascular disease studies in Finnmark,Sogn og Fjordane and Oppland be used to analyse risk for other diseases?Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYA self-administered questionnaire covering selected aspects of the habitual diet was answered byapproximately 60 000 men and women who participated in the three first screenings of cardiovasculardisease risk factors in the counties of Finnmark, Sogn og Fjordane and Oppland (1974-1988. A subsampleof the subjects was in addition interviewed about their intake of foods and beverages on the day before thequestionnaire was handed out. It appeared that the questionnaire not only provided reasonable data onconsumption of milk, bread, butter/margarine and

 16. Modulation of Interleukin-8 and staphylococcal flora by Avène hydrotherapy in patients suffering from chronic inflammatory dermatoses.

  Science.gov (United States)

  Casas, C; Ribet, V; Alvarez-Georges, S; Sibaud, V; Guerrero, D; Schmitt, A-M; Redoulès, D

  2011-02-01

  A number of studies argue in favour of an important role of microbial colonization, in particular of Staphylococcus aureus, in triggering atopic dermatitis (AD) flare-up and psoriasis, in particular through the superantigenic properties of toxins generated by S. aureus. The aim of this study was to assess the efficacy of a 3-week Avène hydrotherapy on the skin surface of patients suffering from psoriasis or atopic dermatitis. Skin samples were taken from healthy subjects or atopic (n = 18) or psoriatic patients (n = 39) undergoing hydrotherapy at Avène at the beginning (D0) and the end of treatment (D18). The severity of the dermatosis was evaluated according to SCORing Atopic Dermatitis (SCORAD) or Psoriasis Area Severity Index (PASI) scores at D0 and D18. Marker of inflammation interleukin 8 (IL-8), S. aureus colonization (protein A) and enterotoxins were assessed in skin samples using RT-PCR. At D0, significant differences were observed between healthy subjects and atopic or psoriatic patients in all the parameters evaluated (IL-8, protein A). At the end of the hydrotherapy, a significant decrease in SCORAD was associated with a significant reduction of IL-8, S. aureus colonization and enterotoxin D in patients with atopic dermatitis. Similarly, a significant decrease in PASI was associated with a significant reduction of IL-8, S. aureus colonization and enterotoxin N in patients with psoriasis. This study demonstrates the positive effects of Avène hydrotherapy on the skin of patients suffering from chronic dermatosis, with decreased inflammation and reduced colonization by S. aureus. © 2010 The Authors. JEADV © 2010 European Academy of Dermatology and Venereology.

 17. Kjøring med mistanke om påvirkning av andre rusmidler enn alkohol

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Asbjørg S. Christophersen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGStatens rettstoksikologiske institutt har i løpet av de siste år registrert en stor økning av prøver fra bilføreremistenkt for kjøring under påvirkning av andre rusmidler enn alkohol. Antall positive saker økte 42% fra1994 til 1995. De hyppigste påviste stoffer er tetrahydrocannabinol, amfetamin, benzodiazepiner og opiater(morfin/kodein. Bruk av tyngre narkotiske stoffer har blitt mer vanlig i trafikksammenheng og antall positivetilfeller har økt betydelig mer enn totalt antall saker. Fra 1994 til 1995 økte antall positive amfetaminprøvermed 75% (fra 533 til 937 og antall positive prøver som følge av heroininntak økte med 87% (fra 92 til 172.Bruk av flere stoffer samtidig er vanlig, over 60 % av sakene i 1995 var positive på mer enn ett stoff, alkoholikke medregnet. De fleste tilfeller var representert av menn i alderen 25-32 år (37%. Kvinner var representerti ca. 11% av sakene.Christophersen AS, Skurtveit S, Mørland J. Drivers suspected to drive under the influence of drugs otherthan alcohol. Nor J Epidemiol 1996; 6 (1: 45-48.ENGLISH SUMMARYThe National Institute of Forensic Toxicology has registered a large increase in the number of samples fromdrivers suspected to drive under influence of drugs other than alcohol. The number of drug positive casesincreased 42% from 1994 to 1995. The most frequent drugs detected are tetrahydrocannabinol, amphetamine,benzodiazepines and opiates (morphine/codeine. The frequency of hard narcotic drug use has increased morethan the total number of cases. From 1994 to 1995, the number of amphetamine positive samples increased75% (from 533 to 937 and the number of samples positive due to heroin use (detection of the metabolite 6-monoacetylmorphine in urine increased 87%. Multi-drug use is common and more than one drug wasdetected in more than 60% of the cases from 1995, alcohol not included. Most of the cases were representedby men 25-32 years old (37%. Women were represented in about

 18. Optimal scanning time window for 18F-FP-(+)-DTBZ (18F-AV-133) summed uptake measurements

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lin, Kun-Ju; Lin, Wey-Yil; Hsieh, Chia-Ju; Weng, Yi-Hsin; Wey, Shiaw-Pyng; Lu, Chin-Song; Skovronsky, Daniel; Yen, Tzu-Chen; Chang, Chee-Jen; Kung, Mei-Ping

  2011-01-01

  18 F-9-fluoropropyl-(+)-dihydrotetrabenazine ( 18 F-AV-133) is a novel positron emission tomography tracer for imaging the vesicular monoamine transporter II in dopaminergic neuron degeneration, which might be indicative for Parkinson's disease (PD) and other parkinsonism. Studies were performed to optimize the imaging time window for calculating standardized uptake value ratio (SUVR) with correlation to distribution volume ratio (DVR) and in differentiating PD from normal controls (NCs). Methods: Thirteen 18 F-AV-133 positron emission tomography studies were conducted on four NCs (age, 62.3±4.9 years) and nine PD patients (age, 60.8±6.0 years) with Hoehn and Yahr stages 2 to 3. Dynamic images were acquired within 180 min (0–30, 50–140 and 160–180 min) and were rearranged into 14 of 10-min scans. The contralateral striatum was defined as the opposite striatum to the predominantly affected limbs. Volumes of interest (VOIs) of bilateral putamen, caudate nuclei and occipital cortex (OC; as the reference region) were delineated from individual magnetic resonance imaging. SUVRs of striatum to OC were computed from 14 dynamic image sets. The DVRs were computed from Logan graphic analysis by using OC as the input. The performance of SUVR was evaluated based on the correlation of SUVR at each time window to DVR, as well as the Cohen effect size (group mean SUVR difference between PD and NC/standard deviation). Results: 18 F-AV-133 uptake decreased in PD subjects at bilateral striatum especially at contralateral side with posterior putamen predominant as compared with NC. Consistent higher correlations of SUVRs to DVR for all VOIs were observed at later time window and reached to its maximal value of 0.9917 at 90–100 min. The group mean SUVR differences between NC and PD subjects increased and reached relatively stable values after 90 min. The effect sizes for all VOIs were stable across different time window and with the largest value around 90∼120 min

 19. Vorticity-divergence semi-Lagrangian global atmospheric model SL-AV20: dynamical core

  Science.gov (United States)

  Tolstykh, Mikhail; Shashkin, Vladimir; Fadeev, Rostislav; Goyman, Gordey

  2017-05-01

  SL-AV (semi-Lagrangian, based on the absolute vorticity equation) is a global hydrostatic atmospheric model. Its latest version, SL-AV20, provides global operational medium-range weather forecast with 20 km resolution over Russia. The lower-resolution configurations of SL-AV20 are being tested for seasonal prediction and climate modeling. The article presents the model dynamical core. Its main features are a vorticity-divergence formulation at the unstaggered grid, high-order finite-difference approximations, semi-Lagrangian semi-implicit discretization and the reduced latitude-longitude grid with variable resolution in latitude. The accuracy of SL-AV20 numerical solutions using a reduced lat-lon grid and the variable resolution in latitude is tested with two idealized test cases. Accuracy and stability of SL-AV20 in the presence of the orography forcing are tested using the mountain-induced Rossby wave test case. The results of all three tests are in good agreement with other published model solutions. It is shown that the use of the reduced grid does not significantly affect the accuracy up to the 25 % reduction in the number of grid points with respect to the regular grid. Variable resolution in latitude allows us to improve the accuracy of a solution in the region of interest.

 20. De yngste barna og tingene deres – en ANT-analyse av lek i småbarnsavdelinger

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dag Øystein Nome

  2017-03-01

  Full Text Available Artikkelen presenterer en mikro-etnografisk undersøkelse av barns forhold til tingene i to småbarnsavdelinger i norske barnehager. Hensikten er å forstå hvordan barns relasjoner til ting virker inn på deres mulighet til deltagelse og sosial posisjonering i gruppen. Undersøkelsen er basert på Aktør-Nettverk-Teori som vektlegger tingenes betydning som agens i sosiale nettverk og tingenes funksjon som forlengelse av barnas kropper. Undersøkelsen viser at tingene har betydning som legitim inngangsbillett til deltagelse i lekegrupper og at tingenes innbyrdes hierarkiske orden bidrar i å uttrykke den sosiale orden mellom barna som inngår i relasjon med dem. The article presents a micro-ethnographic study on toddlers’ relationship to the material artefacts in two Norwegian kindergarten groups. The purpose of the study is to understand how their relationship with objects influences their possibilities for participation in peer groups. The study is based on Actor-Network-Theory. A main point is that material artefacts have agency in social networks surrounding us and function as extensions of our bodies. The study indicates that material artefacts serve as entrance tickets for participation in group activities and that the hierarchic order between the objects in the room, influences the social order among the children using them.  

 1. Patients' and procedural characteristics of AV-block during slow pathway modulation for AVNRT-single center 10year experience.

  Science.gov (United States)

  Wasmer, Kristina; Dechering, Dirk G; Köbe, Julia; Leitz, Patrick; Frommeyer, Gerrit; Lange, Phillip S; Kochhäuser, Simon; Reinke, Florian; Pott, Christian; Mönnig, Gerold; Breithardt, Günter; Eckardt, Lars

  2017-10-01

  Permanent AV-block is a recognized and feared complication of slow pathway modulation for AVNRT. We aimed to assess incidence of transient and permanent AV-block as well as consequences of transient AV-block in a large contemporary AVNRT ablation cohort. We searched our single center prospective ablation database for occurrence of transient and permanent AV-block during slow pathway modulation between January 2004 and October 2015. We analyzed patients' and procedural characteristics as well as outcome of patients in whom transient or permanent AV-block occurred. Of 9170 patients who underwent a catheter ablation at our institution between January 2004 and October 2015, 2101 patients (64% women, mean age 50±18years) underwent slow pathway modulation. In three patients, permanent AV-block occurred during RF application. Additional two patients had transient AV-block that recovered (after a few minutes and 25min), but recurred within two days of the procedure. All five patients underwent dual chamber pacemaker implantation (0.2%). Transient AV-block related to RF delivery occurred in 44 patients (2%). Transient mechanical AV-block occurred in additional 17 patients (0.8%). In 12 patients, ablation was continued despite transient AV-block. One of these patients developed permanent AV-block. Permanent AV-block following slow pathway modulation is a rare event, occurring in 0.2% of patients in a large contemporary single center cohort. Transient AV-block is more frequent (2%). Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

 2. Handelsbankens användande av CRM -Är det lönsamt?

  OpenAIRE

  Salman Kanbar, Ahmad

  2012-01-01

  Frågeställning: På vilket sätt används CRM av Handelsbanken och hur påverkar det bankens lönsamhet? Syfte: Syftet med detta arbete är att kunna öka kunskapen om hur Handelsbanken tillämpar CRM och för att undersöka om användandet av CRM i bankens verksamhet är lönsamt eller inte. Metod: För att svara på studiens syfte blev en intervju utförd med Handelsbanken. Ännu en anledning till varför en intervju gjordes var på grund av att det var nödvändigt för att få det primärdata som behövdes och fö...

 3. Modellering och analys av grundvattenflödet i en byggnads grundläggning

  OpenAIRE

  Hargelius, Malcolm

  2018-01-01

  På en fastighet i Luthagen i Uppsala uppfördes en byggnad grundlagd på träpålar år 1936. Under 60-talet uppstod läckage på en spillvattenledning vilket ledde till en kontaminering av sprickvattenakviferen där träpålar är särskilt utsatta för påverkan av bakterie, svamp- och virusangrepp till följd av torrläggning. För att spola bort kontaminerat sprickvatten och för att hålla en jämn sprickvattennivå i akviferen installerades påfyllningsbrunnar på två platser i källaren under huset. Brunnarna...

 4. Stereotyper: en omedveten kategorisering. : En jämlikhetsanalys av Intryck- Värmlands landstings personaltidning

  OpenAIRE

  Åhlander, Karolina; Jost, Anna

  2014-01-01

  Jämlikhet är något som ligger i tiden. Hur jämlikhetsmedvetna är egentligen dagens medier? Vi har på uppdrag av Värmlandslandsting gjort en jämlikhetanalys av deras personaltidning, Intryck. En tidning som når samtliga anställda inom organisationen. Vi har gjort en text- och bildanalys med utgångspunkt från ett analysverktyg vi kallar för jämlikhetstrappan. Vårt syfte har varit att urskilja stereotyper och om tidningen använder sig av sitt befintliga underlag för att göra tidningen så jämlik ...

 5. Forholdet mellom stat og kommune i styring av norsk utdanningspolitikk 1970 - 2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Øystein Engeland

  2009-06-01

  Full Text Available Denne artikkelen er skrevet ut fra en antakelse om at norsk utdanningsforvaltning etter 1990 illustrerer forsøk på å styrke den statlige forvaltning innen et desentralisert system. Ikke minst er dette tydelig ved at nasjonal styring av utdanning særlig etter århundreskiftet har økt på bekostning av det lokale selvstyret. I forhold til maktfordelingen mellom staten og kommunene er vi nå nærmest tilbake til situasjonen før den politiske desentraliseringsbølgen startet mot slutten av 1970-tallet. Det nasjonale nivået er i ferd med å etablere et styringsgrep på skolesiden som er så omfattende at det mangler sidestykke i moderne tid. Det nye er at dette skjer innen et system hvor inntektssystemet (1986 gir kommunene ansvar for undervisningen, og hvor statens mulighet til å bruke økonomiske styringsmidler er redusert.

 6. If You Live in a Nuclear Submarine : En diskursanalys av Xbox One i Time & Forbes

  OpenAIRE

  Sjöberg, Magnus; Stabell Jebsen, Carl Axel

  2014-01-01

  Xbox One är en spelkonsol från företaget Microsoft och en uppföljare till Xbox 360. Konsolen presenterades officiellt vid en presskonferens den 21 maj 2013 och före presentationen så fanns det ett av många rykten om ett krav på att vara ständigt uppkopplad mot internet som rapporterades i media. Syftet med uppsatsen har varit att i utifrån efterförloppet av Microsofts premiärlansering av spelkonsolen Xbox One undersöka den diskursiva bild som nyhetsmedierna Forbes och Time använder för att sk...

 7. Boye och "jag" : En grammatisk analys av en litterär persona

  OpenAIRE

  Lindström, Elina

  2015-01-01

  I denna uppsats använder jag den interpersonella metafunktionen inom systemisk-funktionell grammatik för att undersöka sex av Karin Boyes dikter, detta med syfte att se huruvida en sådan här analys kan säga något av intresse om diktjaget. Analysen genomfördes enligt Holmberg och Karlssons modell i Grammatik med betydelse, där subjekt och finit tagits ut varpå språkhandlingar markerats och modalitet kommenterats. Dikterna är hämtade ur Boyes Samlade dikter. Av min analys framgår att jaget beha...

 8. Er konsum av melk og egg assosiert med risiko for kreft? Foreløpige resultater fra en prospektiv undersøkelse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grethe Albrektsen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGSammenhenger mellom kreftinsidens og konsum av egg og melk er studert i en prospektiv undersøkelse avca. 50 000 personer i alderen 30-69 år. Kostholdsdataene ble samlet inn i forbindelse med andre runde avhjerte- og karundersøkelsene som ble gjennomført av Statens helseundersøkelser i Finnmark, Sogn ogFjordane og Oppland i perioden 1977-83. Gjennomsnittlig oppfølgingstid var 11,8 år. Omlag 2000 personerfikk en kreftdiagnose i løpet av oppfølgingsperioden. Insidensrate-ratioer er beregnet i en log-lineærPoissonregresjon basert på personår under risiko. Vi fant ingen sammenheng mellom total kreftinsidens ogkonsum av melk (glass pr. dag eller egg (antall pr. uke, men for spesifikke krefttyper observerte vi enkelteassosiasjoner. Det arbeides nå med mer detaljerte analyser og med internasjonal publisering av resultatene.Albrektsen G, Heuch I, Jacobsen BK, Kvåle G. Is milk and egg consumption associated with cancerrisk? Preliminary results from a prospective study. Nor J Epidemiol 1997; 7 (2: 205-208.ENGLISH SUMMARYAssociations between cancer incidence and consumption of milk and eggs were examined in a prospectivestudy of about 50,000 persons aged 30-69 years. The mean follow-up period was 11.8 years. About 2000persons were diagnosed with cancer during follow-up. Incidence rate ratios were calculated in a log-linearPoisson regression model of person-years at risk. No relations were found between overall cancer incidenceand consumption of milk (glasses per day or eggs (number per week, but some associations were observedfor specific sites. The analysis of the data is in progress and the results presented are preliminary.

 9. Association of In Vivo [18F]AV-1451 Tau PET Imaging Results With Cortical Atrophy and Symptoms in Typical and Atypical Alzheimer Disease.

  Science.gov (United States)

  Xia, Chenjie; Makaretz, Sara J; Caso, Christina; McGinnis, Scott; Gomperts, Stephen N; Sepulcre, Jorge; Gomez-Isla, Teresa; Hyman, Bradley T; Schultz, Aaron; Vasdev, Neil; Johnson, Keith A; Dickerson, Bradford C

  2017-04-01

  Previous postmortem studies have long demonstrated that neurofibrillary tangles made of hyperphosphorylated tau proteins are closely associated with Alzheimer disease clinical phenotype and neurodegeneration pattern. Validating these associations in vivo will lead to new diagnostic tools for Alzheimer disease and better understanding of its neurobiology. To examine whether topographical distribution and severity of hyperphosphorylated tau pathologic findings measured by fluorine 18-labeled AV-1451 ([18F]AV-1451) positron emission tomographic (PET) imaging are linked with clinical phenotype and cortical atrophy in patients with Alzheimer disease. This observational case series, conducted from July 1, 2012, to July 30, 2015, in an outpatient referral center for patients with neurodegenerative diseases, included 6 patients: 3 with typical amnesic Alzheimer disease and 3 with atypical variants (posterior cortical atrophy, logopenic variant primary progressive aphasia, and corticobasal syndrome). Patients underwent [18F]AV-1451 PET imaging to measure tau burden, carbon 11-labeled Pittsburgh Compound B ([11C]PiB) PET imaging to measure amyloid burden, and structural magnetic resonance imaging to measure cortical thickness. Seventy-seven age-matched controls with normal cognitive function also underwent structural magnetic resonance imaging but not tau or amyloid PET imaging. Tau burden, amyloid burden, and cortical thickness. In all 6 patients (3 women and 3 men; mean age 61.8 years), the underlying clinical phenotype was associated with the regional distribution of the [18F]AV-1451 signal. Furthermore, within 68 cortical regions of interest measured from each patient, the magnitude of cortical atrophy was strongly correlated with the magnitude of [18F]AV-1451 binding (3 patients with amnesic Alzheimer disease, r = -0.82; P localizing and quantifying hyperphosphorylated tau in vivo, results of tau PET imaging will likely serve as a key biomarker that links a

 10. Kinetics of destruction of KU-2 x 8 and AV-17 x 8 ion-exchange resins by the joint action of heating and irradiation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Tulupov, P.E.; Butenko, T.Yu.

  1982-01-01

  Experimental data indicates a decrease of the exchange capacity of AV-17 x 8 (OH) resin in ion-exchange beds at various temperatures. Losses of exchange of the resin in hydroxyl form after 10,000h of continuous heating at 60, 70, and 80 0 C are 24, 44, and 78% respectively. Partial replacement of the hydroxyl by the salt form is accomplished by appreciable lowering of capacity losses. The trimethlyamine evolved during deamination of AV-17 x 8 anion exchange resin, and only methanol, enters the coolant. Under the influence of ionizing radiation in the active zone the methanol will be converted successively into formaldehyde, formic acid and CO 2 . Thus the maximum temperature of use of the hydroxyl form of te anion-exchange resin AV-17 x 8 (OH) in nuclear power plants can be raised to 70-75 0 C. Brief changes of temperature at 100 0 C do not cause any appreciable losses of exchange capacity either. Physicochemical properties of ion-exchange resins after use in nuclear power plants leads to excessive and unjustified restriction of their service life in the course of a single cycle. Joint action of heating and irradiation on AV-17 anion-exchange resin was studied. It was found that rate constants of the processes of thermal radiation decreases the exchange capacities of the resins in the temperature ranges of interest with relation to nuclear power plants. Calculation of the stability of KU-2 x 8 cation-exchange resin shows that even after a year of use at 100 0 C the loss of its exchange capacity is less than 0.1%. Therefore, under the conditions of use in a nuclear power plant KU-2 x 8 resin can be regarded as absolutely stable. The loss of exchange capacity of AV-17 x 8 resin in C1 form at 100 0 C is of similar magnitude

 11. Comparison between PET template-based method and MRI-based method for cortical quantification of florbetapir (AV-45) uptake in vivo

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Saint-Aubert, L.; Nemmi, F.; Peran, P. [Inserm, Imagerie Cerebrale et Handicaps neurologiques UMR 825, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Toulouse (France); Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Universite de Toulouse, UPS, Imagerie Cerebrale et Handicaps Neurologiques UMR 825, Toulouse (France); Barbeau, E.J. [Universite de Toulouse, UPS, Centre de Recherche Cerveau et Cognition, France, CNRS, CerCo, Toulouse (France); Service de Neurologie, Pole Neurosciences, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Toulouse (France); Payoux, P. [Inserm, Imagerie Cerebrale et Handicaps neurologiques UMR 825, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Toulouse (France); Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Universite de Toulouse, UPS, Imagerie Cerebrale et Handicaps Neurologiques UMR 825, Toulouse (France); Service de Medecine Nucleaire, Pole Imagerie, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Toulouse (France); Chollet, F.; Pariente, J. [Inserm, Imagerie Cerebrale et Handicaps neurologiques UMR 825, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Toulouse (France); Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Universite de Toulouse, UPS, Imagerie Cerebrale et Handicaps Neurologiques UMR 825, Toulouse (France); Service de Neurologie, Pole Neurosciences, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse, Toulouse (France)

  2014-05-15

  Florbetapir (AV-45) has been shown to be a reliable tool for assessing in vivo amyloid load in patients with Alzheimer's disease from the early stages. However, nonspecific white matter binding has been reported in healthy subjects as well as in patients with Alzheimer's disease. To avoid this issue, cortical quantification might increase the reliability of AV-45 PET analyses. In this study, we compared two quantification methods for AV-45 binding, a classical method relying on PET template registration (route 1), and a MRI-based method (route 2) for cortical quantification. We recruited 22 patients at the prodromal stage of Alzheimer's disease and 17 matched controls. AV-45 binding was assessed using both methods, and target-to-cerebellum mean global standard uptake values (SUVr) were obtained for each of them, together with SUVr in specific regions of interest. Quantification using the two routes was compared between the clinical groups (intragroup comparison), and between groups for each route (intergroup comparison). Discriminant analysis was performed. In the intragroup comparison, differences in uptake values were observed between route 1 and route 2 in both groups. In the intergroup comparison, AV-45 uptake was higher in patients than controls in all regions of interest using both methods, but the effect size of this difference was larger using route 2. In the discriminant analysis, route 2 showed a higher specificity (94.1 % versus 70.6 %), despite a lower sensitivity (77.3 % versus 86.4 %), and D-prime values were higher for route 2. These findings suggest that, although both quantification methods enabled patients at early stages of Alzheimer's disease to be well discriminated from controls, PET template-based quantification seems adequate for clinical use, while the MRI-based cortical quantification method led to greater intergroup differences and may be more suitable for use in current clinical research. (orig.)

 12. Nødvendigheten av fronetisk handlingskompetanse i sosialt arbeid

  OpenAIRE

  Øvrelid, Bjarne

  2009-01-01

  The aim of this study has partly been to explore how social work students develop their conception of relevant competence during their bachelor education. This part of the study is based on qualitative interviews with a sample of twelve students from Lillehammer University College interviewed individually focusing on the relationship between theory and practice, competence learned at the university and college and in practice placement and on the personal aspect of professional action. The mo...

 13. Fromleik i Black Supper, Piss Christ og Crucifixion, tre fotografi av Andres Serrano

  OpenAIRE

  Vinje, Lilly

  2006-01-01

  Oppgåva skal omhandla tre utvalgte foto av fotografen Andres Serrano, ein amerikanar født i 1950. Enkeltbileta det er snakk om er Black Supper (1990), Piss Christ og Crucifixion (begge 1987). Dei er laga ved at kitschfigurar er nedsenka i gjennomsiktige behaldarar fyllte av kroppsvæsker og vatn; vatn i Black Supper, urin i Piss Christ og blod i Crucifixion. Henholdsvis framstiller dei Nattverden, Jesus på krossen og Krossfestinga (tre figurar). Serrano befinn seg med desse innanfor religiøs k...

 14. Vegetasjonskartlegging av Muddvær, Vegaøyan verdensarv, Vega kommune

  OpenAIRE

  Bär, Annette; Carlsen, Thomas

  2009-01-01

  Muddværet ble vegetasjonskartlagt for å få oversikt over de botaniske verdiene. Vegetasjonstyper etter Fremstad (1997) er framstilt på kart og rapporten inneholder i tillegg en artsliste over registrerte planter. Kartleggingen skal brukes som grunnlag for en senere utarbeiding av en skjøtselsplan for området og ses i sammenheng med tidligere kartlegginger og utarbeiding av skjøtselsplaner for Vegaøyan verdensarvområde (bl.a. Hatten m.fl. 2007; Hatten & Carlsen 2007a,b).

 15. "Konsesjon til radikalere" : Norges anerkjennelse av Nord-Vietnam i 1971

  OpenAIRE

  Sørensen, Cristian H.

  2012-01-01

  Emnet for oppgaven er Norges anerkjennelse av Nord-Vietnam som en selvstendig stat. Dette skjedde i 1971 mens Nord-Vietnam var i krig med Sør-Vietnam og USA. Norge var det første NATO-landet som fattet prinsippvedtak om dette, og Danmark fulgte etter. Det hele provoserte USA i så stor grad at Nixon-administrasjonen var nær ved å kalle ambassadørene sine i Oslo og København hjem. Det var regjeringen Bratteli som stod for utførelsen av anerkjennelsen etter at Arbeiderpartiet kom tilbake til reg...

 16. Dolphin Sky, del A : utvikling av integrert design- og helhetskonsept for sveveløsning

  OpenAIRE

  Rummelhoff, Kristoffer Ødegaard

  2016-01-01

  Det er store utfordringer knyttet til veiutvikling, kø og situasjoner hvor biler ikke strekker til, spesielt i et land som Norge hvor fjell og fjord skaper naturlige hindringer. Dette er en av flere motivasjoner for å utvikle en miljøvennlig flyvende bil. Masteroppgaven er en fremtidsrettet konseptutvikling- og designoppgave for et nytt konsept hvor det integreres en sveveløsning på en lettvekts trehjulsbil. Tidligere arbeid har blitt benyttet i gjennomførelsen av konseptutvikling; inter...

 17. Millennials och baby boomers attityder till fake news : Generationernas upplevelser av nyhetsmediers sanningshalt

  OpenAIRE

  Adolfsson, Claes; Strömberg, Markus; Stenberg, John

  2017-01-01

  Syftet med denna uppsats var att ta reda på generationerna millennials och baby boomers inställning till mediernas sanningshalt och politiska neutralitet. Detta gjordes med hjälp av följande frågeställningar: Vilka attityder och vilken inställning har millennials och baby boomers till nyhetsmediernas sanningshalt? Finns skillnader och likheter kvar när vi väger in variablerna kön och politiskt ställningstagande?   För att definiera generationerna använde vi oss av Cliff Zukins generationsteor...

 18. Analyse av en konfliktfylt planprosess. Medvirkning og makt – i spenningsforholdet mellom ulike stedsidentiteter

  OpenAIRE

  Ihle, Hilde Nygaard

  2016-01-01

  Oppgaven beskriver reguleringsplanprosessen i 2015, og leter etter spor av Sætres stedsidentitet i historiske planer og debatt. Jeg ser etter identitetsuttrykk forstått som stedsfølelse (sence of place), den sosiale konteksten der stedet skapes og gjenskapes gjennom sosiale praksiser (locale) og den fysiske beskrivelsen av stedet (location). I oppgaven ser jeg på hvordan innbyggerne påvirket prosessen gjennom dialog på to Facebook-sider, avisinnlegg og høringsinnspill. Jeg analyserer akti...

 19. Risikovurdering av miljøgifter i sediment utenfor tidligere Hurum fabrikker

  OpenAIRE

  Håvardstun, J.; Berge, J.

  2011-01-01

  I forbindelse med et pålegg fra Klima og forurensningsdirektoratet er det gjennomført en vurdering av hvilken miljørisiko som sedimentene utenfor tidligere Hurum fabrikker representerer. Vurderingen er gjennomført på basis undersøkelser av sedimentene gjennomført i 2007. Risikovurderingen er gjennomført etter direktoratets veileder (TA-2230/2007). Hovedkonklusjonen er at sedimentforurensningen i grunnområdene nær land (< 10 m dyp) utenfor fabrikkområdet utgjør en risiko for skade på økosystem...

 20. Betydningen av drektige reinsimlers ernæring for kalvers vekst, klimatiske toleranse og overlevelse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arne Rognmo

  2013-03-01

  Full Text Available Forsøkene (viste at tilleggsforing av underernærte simler i siste del av drektighetsperioden kun synes å ha effekt på fødselsvekten for kalvene forutsatt at simlene får høyverdig ernæring etter kalving. Den forskjellige ernæringsbakgrunn før kalving synes således ikke å innvirke på melkeproduksjon/kvalitet, da vektutviklingen for alle grupper av kalver i dette forsøket gikk parallelt i de tre første ukene etter kalving. Det ble heller ikke på noe punkt funnet signifikante forskjeller gruppene imellom når det gjelder kalvenes klimatiske toleranse. Det er dog bemerkelsesverdig at det var stor dødelighet blant de små kalvene etter unge små simler i GRUPPE L. Dette funn er interessant sett i sammenheng med resultatene fra Røros (se bidrag fra Dag Lenvik, side som viser at avkastningen fra en flokk kan økes markant om man konsentrerte slakteuttaket på små kalver og forhindrer bedekning av små, unge simler gjennom fjerning av eldre, store bukker. Med det forbehold at våre forsøk er utført på dyr i innhegning med et lavt aktivitetsnivå, kan man fra våreforsøk foreløpig konkludere med at tillegsfor ing av simler i siste halvdel av drektighetsperioden har effekt på kalvenes fødselsvekt, men at vektutviklingen for kalven er uavhengig av simlenes ernæringshistorie, om sistnevnte tilbys høyverdig ernæring etter kalving. Da små kalver etter underernærte simler viste høy dødelighet like etter fødselen, vil imidlertid tilleggsforing kunne øke avkastningen om det er mange unge simler i flokken. Resultatene fra Røros tyder imidlertid på at dette resultat normalt kan oppnås uten ekstra omkostninger gjennom et selektivt slakteuttak.

 1. Konstruktion av vertikaltransportör för materialhantering

  OpenAIRE

  Furu, Micke

  2012-01-01

  Rotab Rostfria Transportörer AB tillverkar och utvecklar material- och godshanteringsutrustning. Företaget levererar även kompletta materialhanteringslösningar i form av godshanteringsanläggningar som ofta består av transportband och paketeringsutrustning. Examensarbetets mål är att utveckla en vertikaltransportör som ska transportera gods mellan två transportband belägna på olika höjder, transporten ska kunna varieras mellan 1000 - 3000 mm. Transportören ska undvika de två stora nackdelarna ...

 2. Vannmagasinet er ikke fullt før det renner over : en analyse av effekten av redusert etterspørsel i et vannkraftsystem, eksemplifisert med energieffektivisering i bygninger

  OpenAIRE

  Siljan, Marte

  2010-01-01

  Energieffektivisering i bygninger regnes som et av de mest kostnadseffektive tiltakene for å redusere forbruk av energi, samt bidra til reduksjon i klimagassutslipp. I følge rapporter fra blant annet Lavenergiutvalget (2009) og Klimakur 2020 (2010), vil det være mulig å frigjøre rundt 10 TWh elektrisitet fra norske bygninger i løpet av de neste ti årene. Denne masteroppgaven tar for seg følgene av en tilsvarende etterspørselsreduksjon i det norske kraftsystemet. Norge har et kraftsystem med n...

 3. Fysioterapeuters erfaringer med bruk av fysisk aktivitet til eldre deprimerte

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Margrethe Ulleberg

  2015-12-01

  Full Text Available This article is based upon a study of the experiences of physiotherapists working with elderly depressed patients and the use of physical activity. Depression in the elderly is a common condition, and it is estimated to be the second most common cause of failing health towards 2020. Physical activity has a positive effect on depression in the elderly. The aim of this study was to investigate the experiences of physiotherapist`s in the treatment of elderly depressed patients over 65 years of age. Data was collected by qualitative reasearch interviews of 5 physiotherapists. Important findings of this study were that the physiotherapists experienced that they did not get any referrals to treatment solely due to depression, and that they needed a different approach to physical activity compared to other patient groups.

 4. Skladování energie – téma v hledáčku AV ČR

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bendová, Magdalena; Hrubý, Jan; Chomát, Miroslav; Zima, Patrik

  -, č. 2 (2016), s. 7-9 ISSN 1210-9525. [Technology Perspectives for Energy Storage. Praha, 30.11.2015] Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/3 Program:StrategieAV Institutional support: RVO:61388998 ; RVO:67985858 Keywords : energy storage * renewable energy sources * strategy AV21 initiative Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry

 5. HPCMP CREATE (trademark)-AV Quality Assurance: Best Practices for Validating and Supporting Computation-Based Engineering Software

  Science.gov (United States)

  2015-09-30

  30/2015 Oct 2008-Sep 2015 HPCMP CREATE™- AV Quality Assurance: Best Practices for Validating and Supporting Computation-Based Engineering Software...2) “Does this tool adequately perform any and all advertised capabilities?” This paper will describe how the HPCMP CREATE Air Vehicles ( AV ...discussed and their strengths and weaknesses within the CREATE- AV framework addressed. Work toward the HPCMP CREATE, Quality Assurance, Aviation

 6. Strategier för positionering av kontorslokaler

  OpenAIRE

  Jönsson, Astrid; Gregorsson, Linn

  2015-01-01

  The report aims to examine how property owners position themselves to reach their target market, and which strategies they use when positioning their product. The investigation has been carried out mainly in the form of a case study in which a number of interviews with Stockholm real estate companies has been conducted, focusing on commercial property market segment. The interviews have resulted in identification of common and specific strategies among the companies. These strategies have bee...

 7. CFD Simulations of Soap Separation; CFD-simulering av avsaapning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Birkestad, Per

  2010-07-01

  A part of Vaermeforsk, the 'Skogsindustriella programmet', has identified the possibility to increase the production of tall oil, and hence the competitiveness, in Swedish pulp mills through an increase in the efficiency of the soap separation tanks. Currently, soap is extracted from the black liquor through a sedimentation process where the less dense soap rise to the top of the liquor tank where it is removed through a over-flow ducting at the top of the tank. Vaermeforsk seeks a better understanding of the detailed flow and the separation mechanisms within the liquor tanks and has initiated a study of computational fluid dynamics (CFD) of the tanks. The aim of the study has been threefold; To develop CFD-methods for use in the study of soap separation processes, to investigate the detailed flow within two Swedish liquor tanks and one North American soap skimmer and lastly to develop new design rules for use in future designs of soap separation tanks. The project shows that CFD is a useful tool for the investigation of black liquor and soap flow within a soap separation tank. The CFD simulations of three existing liquor tanks show that the previously used design-rules based on surface loads are inadequate as the actual flow velocities within the tanks are two orders of magnitude larger than those previously used as reference (the surface load). The CFD simulations also show that the black liquor flow, and hence the soap separation, is very sensitive to density variations on the black liquor inlet and temperature variations as small as 1 deg C can significantly affect the liquor flow.

 8. Energy systems analysis of biogas systems; Energianalys av biogassystem

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Berglund, Maria; Boerjesson, Paal

  2003-05-01

  The aim of this study was to calculate the net energy output and energy efficiency, from a life-cycle perspective and for Swedish conditions, in anaerobic digestion of various raw materials. Our calculations are based on literature reviews concerning the total primary energy input required for the production of biogas (i.e. direct and indirect energy inputs, e.g. when producing and distributing diesel fuels, electricity, fertilisers) as well as the biogas yield from various raw materials. Our analyses include handling and transportation of raw materials, operation of the biogas plants, and transportation and spreading of digested residues, as well as the biogas yield from manure, ley crops, tops and leaves of sugar beets, straw, municipal organic waste, slaughter waste, and grease separator sludge. All calculations concern individual raw materials. The net energy input required to run a biogas system (i.e. centralised biogas plant) typically corresponds to approximately 20-40% of the energy content in the produced biogas. Theoretically, the raw materials could be transported for some 200 km (manure) up to 700 km (slaughter waste) before the net energy output becomes negative. The variations in energy efficiency between studied biogas systems depend mainly on the type of raw material studied and the calculation methods used. Raw materials with high water content and low biogas yield (e.g. manure) require rather large energy inputs compared to the amount of biogas produced. Energy demanding handling of the raw materials, such as ley crops, could correspond to as much as approximately 40% of the net energy input. Varying energy efficiency in different parts of the biogas system, but most of all, changes in the biogas yield, could considerably affect the total net energy output. In general, operation of the biogas plant is the most energy demanding process in the biogas systems, corresponding to some 40-80% of the net energy input in the biogas systems. This implies

 9. Klarar polisen krisen? : En kvalitativ textanalys av polisens kriskommunikationsretorik

  OpenAIRE

  Johnsson, Sara; Hedbjörk, Emma

  2016-01-01

  Syftet med denna studie var att ur ett public relations-perspektiv studera polisens kriskommunikationsretorik i samband med kritik från allmänheten. Denna uppsats har utgått från två fall; fallet i arresten och kvinnoregistret. I uppsatsen har en kvalitativ textanalys använts på sammanlagt 14 texter från polisens egna kanaler. Den teori som använts för att urskilja vilka försvarsstrategier som polisen använt i materialet är image restoration theory. Dessutom har ett public relations-perspekti...

 10. Environmental systems analysis of biogas systems; Miljoeanalys av biogassystem

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Boerjesson, Paal; Berglund, Maria

  2003-05-01

  The purpose of this study is to analyse various biogas systems from an environmental point of view. The analyses are based on a systems analysis approach and an energy perspective. Biogas systems included are based on various combinations of substrates and final use of the biogas (heat, power and transportation fuel). The overall aims are to calculate fuel cycle emissions, quantify indirect environmental effects when various reference systems are replaced (e.g. current systems for waste treatment, agricultural production and energy generation), and to present data, calculations and results in a clear and transparent way, making the study useful for other environmental systems analyses. A general conclusion is that the environmental impact from biogas systems can vary significantly due to such factors as which substrate, energy service and reference system are chosen, and if indirect environmental effects and the need of systems enlargement are considered. The introduction of biogas systems normally leads to a reduced contribution of greenhouse gases, with some exceptions such as when biogas is used for heat and the alternative is combustion of the biomass. Biogas from manure seems to result in particularly large reductions due to indirect benefits in the form of reduced leakage of methane compared with conventional methods for handling and storing manure. A prerequisite is, however, that the losses of methane are small or that methane is combusted and thus converted into carbon dioxide. This study shows that the losses of methane can be up to 8-26%, due to what kind of biogas system is studied, before the contribution of greenhouse gases exceeds the contribution from reference systems based on fossil fuels. The contribution of emissions that leads to eutrophication and acidification is almost always reduced when biogas systems are introduced. The indirect environmental benefits could be significant for biogas based on sugar beet tops when leaving the beet tops at

 11. Cyclic operation of power plant; Cyklisk drift av kraftvaermeverk

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Storesund, Jan

  2007-12-15

  The great majority of power plants are designed for base load operation with a relatively small number of starts and stops per year. Therefore, there has been no need to consider fatigue at design. Over the last few years operation with more frequent starts and stops exists as a consequence of swinging electricity prices that has become common. This involves significantly higher frequency of damages; not least fatigue relates damages, and the number of severe failures in components that never before have had damage problems may increase as well. In the present work the different types of component that may suffer from cyclic operation related damage are gathered by a literature survey and described as follows: - where and how the damages comes up, - constructions that should be avoided, - non-destructive testing (NDT) for damage that may come up under cyclic operation, - calculation and assessment of integrity of critical components - areas where continued research would be valuable. Recommendations have been put together to be used to prevent cyclic operation related damage and to detect it in time. The target group for this study is i) plant owners of plants where cyclic operation is or may be present, ii) researchers in the area, and, iii) inspectors and NDT-operators. There are quite a number of components where cyclic operation has been found to significantly influence the lift time. Some of these components are described in many papers whereas occasional papers have been found for others. The amount of information that is possible to get for a certain component is likely related to its significance for cyclic operation damage. The most frequently reported problem is ligament cracking of high temperature headers. Other components where extensive studies have been done are: wall panels, creep-fatigue loaded welds and turbine components

 12. Specialized treatment for Avoidant personality disorder (AvPD): Treatment rationales and preliminary results

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Sebastian

  ½-years of therapy. We focus on how patients change in regards to important outcomes, including both acute symptoms and more personality based problems such as self-reflection, interpersonal problems and ability to describe feelings. Conclusions: Consistency of results with regard to theories about Av...

 13. Diphenylhydantoin and lidocaine modification of A-V conduction in halothane-anesthetized dogs.

  Science.gov (United States)

  Atlee, J L; Homer, L D; Tobey, R E

  1975-07-01

  The effect of halothane on A-V conduction was evaluated in gods during atrial pacing using the technique of His-bundle electrocardiography. In addition, the effects of lidocaine and diphenylkydantoin (DPH) on A-V conuction were examined during halothane anesthesia. Effects of these drugs on three subintervals of A-V conduction were compared. These included the -H (stimulus atifact of His-bundle deflection-atrioventricular conduction), H-Q (His-budnle deflection onset of QRS complex-His-Purkinje conduction), and H-S intervals(His-bundle delfection to end of QRS COmplex-total intraventricular conduction). Linear regression best described the relationship between duration of interval (P-H, H-V,and H-S) and heart rate during incremental increases in the atrial paced rate. Data from these experiments were fitted to a multiple lenear regression model that predicted the effect of increasing concentrations of halothan, lidocaine, and DPH on slope and intercept coefficients. In creasing concentrations of halothan ( 30 and 45 mg/100 ml arterial). Both lidocaine and DPH further depressed conduction at all levels of halothan anesthesia. The P-H interval was particularly sensitive todrug effefts. This may represent potentiation of the normal slowing of conduction through the AVnode in response to incremental increases in heart rate (fatigue response.) We conclude thatboth lidocaine and DPH fail to reverse the depressant effect of halothane on A-V conduction. This may explain their ineffectiveness in treating certain types of arrhythmias during halothane anesthesia.

 14. AV nodal function during atrial fibrillation: the role of electrotonic modulation of propagation

  NARCIS (Netherlands)

  Meijler, F.L.; Jalife, J.; Beaumont, J.; Vaidya, D.

  1996-01-01

  The irregular ventricular rhythm that accompanies atrial fibrillation (AF) has been explained in terms of concealed conduction within the AV node (AVN). However, the cellular basis of concealed conduction in AF remains poorly understood. Our hypothesis is that electrotonic modulation of AVN

 15. Trace metals in floodplain lake sediments : SEM/AVS as indicator of bioavailability and ecological effects

  NARCIS (Netherlands)

  Griethuysen, van C.

  2006-01-01

  This thesis addresses the geochemical aspects of AVS (Acid Volatile Sulfide) and SEM (Simultaneously Extracted Metals) in floodplain lake sediment, its spatial distribution in floodplain lakes and dynamics over time, the link with effects on single species (bioassays), as well as the impact of

 16. Identification of a potential toxic hot spot associated with AVS spatial and seasonal variation.

  Science.gov (United States)

  Campana, O; Rodríguez, A; Blasco, J

  2009-04-01

  In risk assessment of aquatic sediments, much attention is paid to the difference between acid-volatile sulfide (AVS) and simultaneously extracted metals (SEMs) as indicators of metal availability. Ten representative sampling sites were selected along the estuary of the Guadalete River. Surficial sediments were sampled in winter and summer to better understand SEM and AVS spatial and seasonal distributions and to establish priority risk areas. Total SEM concentration (SigmaSEM) ranged from 0.3 to 4.7 micromol g(-1). It was not significantly different between seasons, however, it showed a significant difference between sampling stations. AVS concentrations were much more variable, showing significant spatial and temporal variations. The values ranged from 0.8 to 22.4 micromol g(-1). The SEM/AVS ratio was found to be <1 at all except one station located near the mouth of the estuary. The results provided information on a potential pollution source near the mouth of the estuary, probably associated with vessel-related activities carried out in a local harbor area located near the station.

 17. Impact of e-AV Biology Website for Learning about Renewable Energy

  Science.gov (United States)

  Nugraini, Siti Hadiati; Choo, Koo Ah; Hin, Hew Soon; Hoon, Teoh Sian

  2013-01-01

  This paper considers the design and development of a Website for Biology in senior high schools in Indonesia. The teaching media, namely e-AV Biology, was developed with the main features of video lessons and other features in supporting the students' learning process. Some video lessons describe the production process of Biofuel or Renewable…

 18. A-V Delay Versus Cardiac Output Measured with Thorax Bioimpedance Monitor

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vondra, Vlastimil; Halámek, Josef; Viščor, Ivo; Jurák, Pavel; Novák, M.; Lipoldová, J.

  2008-01-01

  Roč. 6, č. 1 (2008), s. 73 ISSN 1556-7451. [World Congress on Heart Disease /14./. 26.07.2008-29.07.2008, Toronto] Institutional research plan: CEZ:AV0Z20650511 Keywords : atrio-ventricular delay * resynchronization therapy * impedance cardiography * cardiac output Subject RIV: FA - Cardiovascular Disease s incl. Cardiotharic Surgery

 19. Advanced treatment of flue gas condensate; Avancerad rening av roekgaskondensat

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Axby, Fredrik [Carl Bro Energikonsult AB, Malmoe (Sweden); Ekengren, Oesten; Bjurhem, Jan Erik [IVL Swedish Environmental Research Inst. (Sweden)

  2004-11-01

  The aim of the project is to study different techniques to recover water to the process and to reduce emission of ammonia to water and air. Membrane technology (ultra- (UF) and nanofiltration (NF) and reverse osmosis (RO)) and a stripper have been studied for ammonia separation. The use of bio-fuel in energy production is increasing. The off-gases are often condensed to increase energy yield and to decrease emissions to air. Since the concentration of nitrogen (ammonium) is high in condensates from units with SNCR for NO{sub x}-reduction (selective non-catalytic reduction) this water has to be treated further. Another aim of the project is to replace a great part of the tap water used in the process. This can be accomplished with membrane technology. Laboratory tests revealed a certain degree of membrane fouling. However, both NF and RO worked well in the full-scale unit, in spite of problems in the condensate treatment that resulted in tar products in the water. There was no obvious negative effect on these membranes. Analyses of PAH have shown a low base concentration that may lead to fouling after a long time. UF removes most of these PAH and thus protects the following NF- or RO-membranes. NF gave about 3 times higher filtration capacity (flux) than RO for the condensate at 30 bars. This can save a lot of money, since the membrane area can be reduced to a third. High temperature also increases the flux. The results are of high interest but ought to be certified during long run tests. Fouling was low in both NF and RO, and initial flux was retained after cleaning. The reason is probably the good pre-treatment (UF). The concentration could proceed very far, which make it possibly to reuse the concentrate to the system. Simulations of an ammonia stripper showed some parameters to be critical in certain ranges, while others didn't affect the result. Airflow is a critical parameter during stable conditions within the design data. Simulated data were verified

 20. Optimization of the enzyme system for hydrolysis of pretreated lignocellulose substrates; Optimering av enzymsystemet foer hydrolys av foerbehandlade lignocellulosa substrat

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tjerneld, Folke [Lund univ., (Sweden). Dept. of Biochemistry

  2000-06-01

  This project aims to clarify the reasons for the slow and incomplete enzymatic hydrolysis of certain lignocellulose substrates, particularly softwood e.g. spruce. Based on this knowledge we will optimize the enzyme system so that the yield of fermentable sugars is increased as well as the rate of hydrolysis. We will also study methods for recycling of the enzymes in the process by adsorption on fresh substrate. Progress in these areas will lead to improved process economy in an ethanol process. We collaborate with Chemical Engineering on hydrolysis of pretreated lignocellulose substrates and with Analytical Chemistry and Applied Microbiology on analysis of potential inhibitors. Within this main research direction the work at Biochemistry during this project period (since 970701) has been focused on the following areas: (1) Studies of the role of substrate properties in the enzymatic hydrolysis to clarify the reasons for the decrease in the rate of hydrolysis; (2) enzyme adsorption on lignin; (3) studies of recently identified low molecular weight endo glucanases which may be used for more effective penetration of small pores in pretreated substrates (this part is financed by the Nordic Energy Research Program). Central results during the period: In order to study the role of substrate properties for hydrolysis we have initiated investigations on steam pretreated substrates with several techniques. Measurements of pore sizes have been done with probe molecules of known molecular weights. Results show that probe molecules with diameters larger than 50 Aangstroem can more easily penetrate pretreated willow compared with spruce, which can be a part of the explanation for the better hydrolysability of hardwood substrates compared with softwood. We have started studies with electron microscopy of pretreated substrates at different degrees of enzymatic hydrolysis. With scanning electron microscopy (SEM) we can see significant differences in substrate structure in