WorldWideScience

Sample records for haelsopaaverkan av ett

 1. Health effects of a warmer climate - a knowledge review; Haelsopaaverkan av ett varmare klimat - en kunskapsoeversikt

  Rockloev, Joacim; Hurtig, Anna-Karin; Forsberg, Bertil (Umeaa Univ. (SE). Dept. of Public Health and Clinical Medicine)

  2008-01-15

  Global warming has caused changes that can already be seen and that motivates considerations of the possible adaptation measures needed to protect people and public health. Expert bodies such as the United Nations International Panel on Climate Change (IPCC) now conduct model simulations on how the world's climate is expected to change depending on, for example, the emission of greenhouse gases. The Swedish SMHI has provided scenarios for how the future climate in Sweden may develop. These assume an increase in the winter temperature of 3-8 deg C in winter and 1-5 deg C during summer, compared to the period 1961-1990. In addition, these scenarios indicate increased precipitation especially in northern Sweden, a greater risk of drought in Skaane during summer, as well as an increased risk of extreme events such as storms, heavy rainfall and heat waves. The climate change may affect health and its determinants in a number of different ways. The effects may be direct, as in extreme weather conditions, and also indirect, such as the influence of changes in climate and the environment on the spread of infectious diseases as well as the far-reaching effects of changes in other parts of the world. The aim of this overview report is to briefly present our current understanding of how health risks and public health may be affected. The presentations of potential consequences are partly built using knowledge of the associations between climate and health in various regions to draw analogies for areas expected to undergo changes that will make their climate more similar to current conditions in other regions. Distribution of vector-borne diseases can be determined by the type of climate a certain mosquito can survive. In the future we may face outbreaks of diseases that are new to us. Another way of making predictions is to use the observations of how health effects relate to weather variations in one place, for example, temperature fluctuations. In this regard we already have information on the associations observed in Sweden with our current climate conditions. In some cases we can even build our analyses on changes in risk factors and health that have already been observed and linked to climate change, such as the spread of ticks in Northern Sweden and the already longer pollen season

 2. Utveckling av ett webbforum med innehållshanteringssystemet Drupal

  Lindqvist, Christoffer

  2010-01-01

  Detta examensarbete består av två huvuddelar. Den första delen är en teoretisk analys av innehållshanteringssystem i allmänhet och en forskning i hur det populära innehållshanteringsverktyget Drupal är uppbyggt. Den andra delen av arbetet är en praktisk genomgång av hur funktionalitet för ett webbforum kan byggas upp med hjälp av Drupals ramverk. Den teoretiska analysen undersöker vad ett innehållshanteringsverktyg är, vad det används till och vilka huvuddrag det i allmänhet består av. Sed...

 3. Stöttning av skrivande i ett digitalt diskussionsforum

  Stina Hållsten

  2017-07-01

  Full Text Available Vi vet att studenter ofta upplever akademiskt skrivande som svårt. Att skrivandet dessutom förläggs till en digital lärplattform underlättar kanske inte alltid. Större studentgrupper och minskade resurser, parallellt med ett större utbud av distanskurser, gör att digitala lärplattformar blir än viktigare inom högre utbildning. Forskning visar dock att vi i första hand använder lärplattformar i administrativt syfte, trots möjligheter till en mer pedagogisk användning, exempelvis genom mer interaktion och ett större fokus på skrivandet. Hur kan lärplattformens design och användning utvecklas pedagogiskt, närmare bestämt med ett genrepedagogiskt upplägg?Empirin för artikeln är en distanskurs i kriminologi, där all kursaktivitet skedde över utbildningens lärplattform. Kursdesignen och lärarnas aktivitet (instruktioner, responsgivande och annan stöttning analyserades tillsammans med ett mindre antal studenters användande av lärplattformen i arbetet med uppgiften Lärandedialogen. Vilka genrepedagogiska drag uppvisas redan i kursdesignen, och vilka skulle kunna förstärkas? Genrepedagogiken tar fasta på den muntliga dialogen kring text och innehåll. Därför diskuteras även hur man kan se den skriftliga, asynkrona diskussionen som något liknande det muntliga seminariesamtalet.

 4. Kartläggning av intresset för ett lojalitetsprogram i Hotell Helka

  Rajakari, Paulina

  2013-01-01

  Allt fler hotell och hotellkedjor använder sig av lojalitetsprogram och allt fler kunder är medlemmar i dem. Min uppdragsgivare Hotelli Helka är ett privatägt hotell i Helsingfors centrum. De har inte något lojalitetsprogram för tillfället och syftet med detta arbete är att kartlägga kundernas intresse för ett sådant. Delsyftet är att ta reda på vilka egenskaper kunderna skulle uppskatta i ett eventuellt lojalitetsprogram samt ifall kundens bakgrund påverkar hennes intresse för ett sådant. Ar...

 5. Att bygga ett starkt varumärke i teori och praktik : En fallstudie av iPod

  Van Ly, David; Hamza, Pako

  2009-01-01

  Denna uppsats är en fallstudie med fokus på huruvida iPod uppfyller det teoretiska krav som föreligger för ett starkt varumärke. Apple är ett företag med ett varumärke som anses vara ett av de starkaste i världen och därför finner vi det intressant att studera hur de har gått tillväga när det gäller mp3- spelaren iPod. Det är av intresse att studera just iPod då det är en produkt som har lyckats när man ser till försäljningssiffror och produktens ställning på marknaden....

 6. Vad vill kvinnor ha? : En undersökning av en lokaltidnings bilaga i form av ett livsstilsmagasin.

  Heurling, Åsa; Lovisa, Lesse

  2011-01-01

  Folkbladet är en dagstidning i Norrköping med en stark lokal prägel vars prenumeranter till största delen är sportintresserade män. För att försöka bredda sin läsekrets har man sedan 2009 gett ut en tidning kallad Trend, som vänder sig till kvinnor i åldern 20 - 50 år. Denna tidning med lokal prägel, i form av ett livsstilsmagasin för kvinnor, handlar om mode, skönhet, heminredning och resor. Maga- sinet ges ut i fyra nummer per år och delas ut gratis till alla hushåll i Norrköping med omnejd...

 7. Information är silver, kommunikation är guld : Fallstudie av intern kommunikation ur ett ledningsperspektiv

  Andersson, Magnus; Toresson, Marie; Gylesjö, Susanne

  2006-01-01

  Intern kommunikation är ett av verktygen för att förmedla strategier inom organisationer och företag. Att finna ett gemensamt språk inom organisationen kan underlätta förståelsen för företagets visioner och mål. Vårt syfte med undersökningen är att öka kunskap och förståelse samt skapa insikt kring ledningsarbete med intern kommunikation särskilt i samband med en expansiv fas. Vårt mål är att finna beskrivningar för hur ett företag i en expansiv fas kan arbeta med intern kommunikation. Vi har...

 8. Effekter av att införa en Configuration Management Database : En kvalitativ fallstudie på ett IT-företag

  Leneklint, Linn

  2016-01-01

  Att hantera förändringar av mjukvara via pappersdokument är långt ifrån effektivt. CMDB, Configuration Management Database, är ett mindre känt verktyg som på ett mycket enkelt sätt kan hantera hela företagets IT-miljö. Trots att det anses fördelaktigt enligt referenslitteraturen är det väldigt få företag som väljer att införa det. Syftet med studien är att studera vilka effekter som uppstår hos en driftavdelning efter införande av en CMDB. Studien är en fallstudie. För ...

 9. Omsorg for ettåringer i barnehagen - En kvalitativ studie av hvordan en barnehagelærer ivaretar ettåringers behov for omsorg

  2015-01-01

  Tema for denne masteroppgaven er omsorg for ettåringer i barnehagen, og jeg har undersøkt hvilke kvaliteter som blir viktig i omsorgsarbeidet inn imot de minste barna som begynner i barnehagen. Oppgavens problemstilling er: Hvordan opplever en barnehagelærer at hun ivaretar ettåringers behov for omsorg gjennom barnehagedagen? For å besvare problemstillingen har jeg gjennomført en kvalitativ undersøkelse bygget på et mikroetnografisk studie med en hermeneutisk tilnærming. Jeg har b...

 10. Mygg och Bti i nedre Dalälven : Utvärdering av ett vetenskapligt uppföljningsprogram

  Nilsson, Christer; Malm-Renöfält, Birgitta

  2009-01-01

  Denna rapport redovisar uppdraget att granska den vetenskapliga uppföljningen avmyggkontrollprogrammet i nedre Dalälven. Rapporten beskriver hur frågorna iuppföljningsprogrammet besvarats samt diskuterar relevansen av de frågor somingått i uppdraget. Det konstateras att den vetenskapliga uppföljningen av eventuellaeffekter av spridning av Bti brustit i försöksdesign och analys. Det insamladematerialet ger inte underlag för de slutsatser som dragits. De frågor som ingått iuppdraget har därmed ...

 11. En socialpsykologisk analys av samkönat partnervåld ur ett makt- och normativitetsperspektiv

  von Braun, Thérèse

  2009-01-01

  Uppsatsens syfte var att nå en större teoretisk förståelse av samkönat partnervåld, genom att analysera olika forskningsartiklars narrativa konstruktioner av våldet. De två frågeställningarna var: 1. Hur diskuterar forskningslitteraturen samkönat partnervåld med fokus på temana relationsdynamik, karaktär hos parterna, kön, genus och sexualitet samt betydelsen av social kontext? 2. Hur diskuterar forskningslitteraturen det professionella bemötandet av samkönat partnervåld? De 21 valda primärdo...

 12. Vem gynnas av föräldraskap? : Ett vinjettexperiment vid Linköpings universitet

  Fahlström, Zara; Askestad, Emil

  2015-01-01

  Tidigare forskning indikerar att föräldraskap är av betydelse för en individs karriärsutveckling. Stöd finns för löneskillnader, i både Sverige och USA, mellan personer som har barn och personer som inte har barn. Mammor har en lägre löneutveckling än kvinnor utan barn, medan det inte är tydligt om pappor får en bättre eller sämre karriärutveckling än män utan barn. Forskning indikerar att det orsakas av individers attityd, uppfattning och beteende gentemot individer med fa...

 13. Marknadsföringsautomation – en beskrivning av erfarenheter och implementering i ett företag

  Peurala, Sofia

  2017-01-01

  Allt fler B2B företag investerar i marknadsföringsautomation för att nå potentiella kunder effektivare och öka försäljningen. Marknadsföringsautomation ansluter flera marknadsföringskanaler så som sociala medier, e-mail marknadsföring och innehållsmarknadsföring. Detta examensarbete kommer att handla om hur man tog i bruk marknadsföringsautomation i Företag X, vad man måste ta hänsyn till i övergången och vilka resultat implementeringen av detta system medförde. Detta arbete är en kvalitativ ...

 14. Studie av verkningsgrad potentialen för ett vatten baserat Waste Heat Recovery system med kolvexpander

  ACHKOUDIR, HOUSSAM; Hanna, Naowar

  2011-01-01

  SammanfattningEn ånganna monterades i EGR (Exhaust Gas Recirculation) slingan på en 12,7 liters Scania Euro V motor (DC1306). En modell som beskriver Rankine cykel togs fram med vatten som köldmedium i simuleringsverktyget GT-Power. Ångpannan i GT-power modellen kalibrerades m.h.a experimentell data.Simuleringarna visade att det optimala ångtrycket, det trycket där högst effekt kan erhållas från expandern, är beroende av EGR temperaturen. Det innebär att ju högre EGR inloppstemperatur desto h...

 15. Skapande av hög medvetenhet : En studie i hur ett företag med begränsade resurser kan skapa hög medvetenhet med kostnadseffektiva marknadsförings metoder

  Edlund, Alexander; Hansson, Fredrik

  2007-01-01

  Title: Creating high awareness – A study in how a company can create awareness with cost efficient marketing methods. (Skapande av hög medvetenhet – En studie i hur ett företag kan skapa medvetenhet med kostnadseffektiva marknadsförings metoder). Authors: Alexander Edlund and Fredrik Hansson Aim: Our aim is to reveal the pros and cons of cost efficient marketing and decide which cost efficient method works best in creating awareness. We also want to determine if the methods can be integrated ...

 16. Avskrivningsmetod – ett icke-val? : En studie om svenska börsnoterade företags val av avskrivningsmetod

  2015-01-01

  Bakgrund: IASB publicerade 2014 ett klargörande rörande vilka avskrivningsmetoder som tillåts. Det träder i kraft först 2016, men publiceringen gav upphov till en förnyad diskussion rörande de avskrivningsmetoder som är tillåtna enligt IFRS. I Sverige anses linjär avskrivningsmetod vara den mest tillämpade, men kunskapen om faktisk tillämpning är bristfällig. Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilka avskrivningsmetoder svenska börsnoterade företag använder för deras materiella och im...

 17. Inläsning av match- och dragningsinformation med användning av node.js : Ett arbete utfört vid företaget Svenska spel

  Olsson, Rasmus; Ramadanovic, Alen

  2013-01-01

  Detta examensarbete har genomförts hos det statliga spelföretaget Svenska Spel i Sundbyberg. Svenska Spel har övervägt att använda sig av en ny plattform, Node.js, för att utveckla sina läsmoduler som läser match- och dragningsinformation. Idag används läsmoduler implementerade i programmeringsspråken C# och C för detta ändamål. Svenska Spel vill nu ha en utvärdering av hur lämpligt det är för dem att använda Node.js implementerade läsmoduler. Målet med detta examensarbete har varit att under...

 18. Interkulturell kommunikation i en kinesisk kontext : En undersökning av svenska och kinesiska företagsrepresentanters upplevelser av det interkulturella mötet. Ett teoretiskt perspektiv på en praktisk utmaning.

  Hjalmarsson, Ida

  2010-01-01

  Jag har genom en förberedande fältstudie, litteraturgenomgång och enkätintervjuer undersökt svenska och kinesiska företagsrepresentanters upplevelser av det interkulturella mötet, med utgångspunkt i svenska företag som opererar på den kinesiska marknaden. Det var uppsatsens syfte och jag har utgått ifrån frågeställningen: Hur upplever svenska och kinesiska företagsrepresentanter det interkulturella mötet? Subfrågor till denna är: Vilka kulturella faktorer skapar det kinesiska sättet att kommu...

 19. Den spelifierade arbetsplatsen : ett medarbetarperspektiv på motivation

  Eklund, Max; Harry, Elin

  2017-01-01

  Denna studie syftar till att bidra med kunskap om hur anställda upplever motivation i samband med användandet av ett spelifieringsprogram. Detta har konkretiserats med hjälp av frågeställningarna ”På vilket sätt påverkar spelifieringen de anställdas motivation?” och ”Vilka konsekvenser upplever anställda att spelifieringen har för deras arbetssituation?” För att behandla frågeställningarna har åtta semistrukturerade intervjuer med anställda genomförts hos ett företag som använder sig av ett s...

 20. Den preoperativa handdesinfektionen : En systematisk litteraturstudie ur ett evidensperspektiv

  2010-01-01

  Sammandrag: Omkring 2-6% av alla operationer leder till postoperativa infektioner. Postoperativa infektioner skapar onödigt lidande för patienten, samt är den enskilt största orsaken till mortaliteten inom kirurgin. Kostnader till följd av postoperativa infektioner beräknas enbart i Finland uppgå till 100-200 miljoner euro årligen. Den preoperativa handdesinfektionen är ett i ledet av förbyggande åtgärder som bör vidtas för att minska risken att postopertiva infekioner uppstår. Syfte...

 1. Portering av programvara – metodik och fallstudie

  Ståhl, Nils

  2012-01-01

  Carasoft AB är ett företag som specialiserat sig på utveckling av dokumenthanteringssystem. Man erbjuder bland annat ett Windowsbaserat dokumenthanteringssystem vid namn Caradoc. Systemet består av flertalet DLL:er skrivna i Delphi och har inte ändrats eller kompilerats sedan 2004. Det här examensarbetet har i syfte att utreda om det finns möjlighet att inom rimlig tid portera Caradoc till Windows 7, med hjälp av den nya Delphi-versionen XE2. Efter en förstudie i ämnet portering, programspråk...

 2. En påle genom Dracula-filmernas hjärta? : En komparativ analys av adaptationer av Bram Stokers Dracula (1897) från åren 2000-2014

  Bahrman, Alexander

  2016-01-01

  En komparativ analys av adaptationer av Bram Stokers Dracula (1897) från åren 2000-2014 med syfte att undersöka resultatet av nästan 100 år av adaptationer och ett mål för att verkställa om en filmkanon har skapats kring karaktären.

 3. En påle genom Dracula-filmernas hjärta? : En komparativ analys av adaptationer av Bram Stokers Dracula (1897) från åren 2000-2014

  Bahrman, Alexander

  2016-01-01

  En komparativ analys av adaptationer av Bram Stokers Dracula (1897) från åren 2000-2014 med syfte att undersöka resultatet av nästan 100 år av adaptationer och ett mål för att verkställa om en filmkanon har skapats kring karaktären.

 4. Gymnastikens Hus : Ett referenskoncept för anpassade gymnastikhallar

  2014-01-01

  På Svenska Gymnastikförbundets begäran har detta projekt gjorts som ett koncept för dem att ha som utgångspunkt i diskussioner med såväl föreningar som politiker i frågan om gymnastikens behov av anpassade idrottsanläggningar. En användarstudie av gymnastiken, samt flera discipliner, har gjorts och stått som utgångspunkt för anläggningens utformning. Därtill har även en utvärdering av flertalet befintliga hallar som används för gymnastik gjorts för att motivera beslut gällande anpassningar so...

 5. Från yrkesvalslärare till karriärvägledare : Studie- och yrkesvägledaryrket i ett professionaliseringsperspektiv

  Holmsten, Nina; Lehninger, Jeannette

  2009-01-01

  I Sverige finns det idag ett stort antal yrken och en del av dessa är i en professionaliseringsprocess. Studie- och yrkesvägledaryrket är ett exempel på ett yrke i denna process. Syftet är att beskriva utvalda aktörers syn på studie- och yrkesvägledaryrkets avgränsningar, kompetens samt eventuella auktorisation i ett professionaliseringsperspektiv. En kvalitativ metod har använts och fem elitintervjuer har genomförts med representanter från Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges vägle...

 6. Læring av erfaring?

  Ramvi, Ellen

  Hva skal til for å lære av erfaring? Denne avhandlingen er en empirisk baseret undersøkelse av ungdosmskolelæreres muligheter og betingelser for å "lære av erfaring" i den særlige betydning av begrepet  W. Bion gir i sin psykoanalytiske teori. Undersøgelsen baserer seg på et feltarbeid som strekker...... seg over ett skoleår. Datamaterialet ble samlet inn via observerasjoner og mer eller mindre strukturerte samtaler med lærere ved to forskellige norske ungdsomsskoler. Analysen av materialet foregår i to trinn: først en fenomenologisk analyse, tett på lærernes egne beskrivelser og refleksjoner av...... lærerarbeidet, dets udfordringer og vanskeligheter, og deretter en psykoanalytisk perspektivering av de fenomenologiske analyseresultatene. Analysen viser en almindelig lærerhverdag og en skoleorganisation, hvor lærernes "læring av erfaring" i stor utstrekning blokkeres i et vekselspill mellem lærernes flukt...

 7. Handlingsplan för ägare av transformatorer med korrosiv olja

  Weidemann, Stephan

  2016-01-01

  Sedan början av 2000-talet har ett stort antal transformatorer havererat av en initialt, okänd anledning. Problemet visade sig vara att en antioxidationstillsats i oljan, dibensyl disulfid (DBDS), reagerat med kopparen i lindningarna och vilket gett upphov till avlagringar på isolationspapperet i form av kopparsulfid. Kopparsulfiden i sin tur försvagade papperets isolationsförmåga och allvarliga driftstörningar eller driftstopp på grund av kortslutningar kan ske. Ett stort antal studier har g...

 8. Från OMT till UML : ett nödvändigt val?

  Ling, Petra; Pettersson, Ann-Christin

  2001-01-01

  Vid objektorienterad systemutveckling är det viktigt att man genomför en analys- och designfas, dels för att man inom ett utvecklingsteam lättare ska kunna visualisera hur ett system är tänkt att bli och dels för att kunna fånga och åskådliggöra kundens krav. Till sin hjälp i dessa faser har man metoder/processer och modelleringsspråk. Varje företag har i regel haft sin egen variant av ovan nämnda, men allteftersom kom kravet på en gemensam standard att bli oundvikligt. Sedan ett antal år til...

 9. Medias gestaltning av Uppsala Reggaefestival : ett problemfyllt evenemang?

  Schüllerqvist, Max

  2008-01-01

  Purpose/Aim: This essay seeks to describe in what way different newspapers framed Uppsala Reggaefestival, which is a music festival in Uppsala, Sweden. Not only the local press, but also the framing by national press will be analyzed. Furthermore, it seeks to discuss what causes different frames. Material/Method: The material consist of 96 articles from 4 different newspapers which are being analyzed through a quantitative content analysis method inspired by Melin and Lange, and their ideas o...

 10. BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt:en jämförelse mellan dagens byggprocesser baserade på 2D-CAD och tillämpningar av BIM

  Jongeling, Rogier

  2008-01-01

  Denna rapport redovisar resultat av en jämförelse mellan användandet av Byggnadsinformationsmodeller (BIM) och 2D-CAD i byggprojekt. Syftet är att skapa ett beslutsunderlag för aktörer i byggbranschen genom att lyfta fram exempel på fördelar och vinster med tillämpningar av BIM i form av tid, kvalitet, ekonomi. Studien har med hjälp av intervjuer med aktörer i ett 5- tal byggprojekt identifierat nyttan i ett antal delprocesser: Underlag som tas fram under projekteringsprocessen har konsekvent...

 11. Ett personligt varumärke inom utelivsindustrin : en fallstudie

  Nylund, Tom

  2017-01-01

  I mitt slutarbete analyserar jag mitt personliga varumärke. Jag utför en självstudie inspi- rarad av CIT-metoden. Mitt varumärke och karriär ligger inom utelivsindustrin. Forsk- ningen undersöker hur min karriär har formats från att vara ungdomsprogramledare i TV till att vara utelivsproff som gör dokumentärer om äventyr. Det handlar om en karriärbåge med milstolpar och medvetna val. Fokus ligger på kommunikationen i in- stagram och hur jag använder det som ett verktyg för min...

 12. Finns det ett samband mellan strategisk förskjutning och upplevd stress? : En enkätundersökning

  Hofstad, Niklas

  2016-01-01

  Prokrastinering är ett mycket allvarligt men också relativt vanligt uppskjutarbeteende, särskilt bland studenter, som kopplas till bland annat stress och dåliga betyg. På senare år har dock forskare argumenterat för existensen av ett gynnsamt uppskjutarbeteende, känt som strategisk förskjutning. Syftet med denna studie var att utforska hur personer som strategiskt förskjuter upplever och hanterar stress i vardagslivet. Detta begrundas i att det saknas forskning om strategisk förskjutning och ...

 13. Motivation och Agila aktiviteter : En fallstudie om hur agila aktiviteter motiverar deltagare i ett utvecklarteam på Tradera

  Nord Olsson, Hjalmar; Wiskman, Daniel

  2016-01-01

  Studiens syfte har varit att undersöka hur agila aktiviteter kan bidra till att motivera deltagare i ett agilt utvecklarteam. För att besvara studiens syfte genomfördes en fallstudie under nio veckor där ett utvecklarteam på företaget Tradera observerades. Utöver observationerna gjordes även intervjuer med en majoritet av teamets medlemmar. Genom att kombinera den klassiska motivationsteorin Job Characteristics Modell med scrumteori utvecklades en konceptuell analysmodell. Den koncept...

 14. Mot en professionalisering av det pedagogiska ledarskapet vid Umeå universitet

  Sven B Eriksson

  2013-01-01

  Full Text Available Det pedagogiska ledarskapet inom högre utbildning fokuseras allt mer. Det understryks genom att flera lärosäten föreskriver såväl att pedagogiska ledare ska finnas på olika nivåer, som vilka övergripande uppgifter dessa ska ha. Denna artikel är ett resultat av en fallstudie av hur de tillägnade kunskaperna och färdigheterna från kursen Pedagogiskt ledarskap, en kurs för målgruppen studierektorer/pedagogiskt ansvariga eller motsvarande arrangerad av Universitetspedagogiskt centrum, har bidragit till deltagarnas professionalisering av det pedagogiska ledarskapet ett år efter kursens slut. Fallstudien genomfördes genom gruppintervjuer. Respondenterna uttryckte att de fått ett stärkt självförtroende i rollen som pedagogiska ledare samt att kursen bidrog till en professionalisering av rollen som pedagogiska ledare genom att stärka identiteten, att skapa en början till en handlingsetik bestående av delvis delade värderingar kring det pedagogiska ansvaret samt ge utbildning och träning i färdigheter som har sin grund i teoretisk kunskap. Kursen Pedagogiskt ledarskap ger därmed ett stöd i en process mot en professionalisering av det pedagogiska ledarskapet vid Umeå universitet.

 15. Värdering och redovisning till verkligt värde av finansiella instrument : en studie av IAS 39 och SFAS 157

  Campner, Britta; Liang, Yucong; Melkersson, Rickard

  2009-01-01

  Bakgrund och problem: Som ett steg i konvergeringsprocessen med FASB startade IASB år2006 ett projekt med syfte att skapa en enhetlig standard för värdering till verkligt värde i helaIFRS. I den inledande fasen av projektet utformades ett discussion paper, där denamerikanska motsvarigheten för värdering till verkligt värde, SFAS 157, användes somutgångspunkt. En av de standarder som i hög grad innefattar värdering till verkligt värde ochsåledes berörs i stor utsträckning av projektet är IAS 3...

 16. "Det är ett vanligt barn, även om det är lite speciellt" : Några förskollärares syn på begreppet barn i behov av särskilt stöd

  Vuento, Noora; Waldenström, Inger

  2013-01-01

  Syftet med denna studie var att undersöka hur några förskollärare ser på begreppet barn i behov av särskilt stöd och vilka barn som omfattas av begreppet enligt dem. De forskningsfrågor vi ställde var hur förskollärare definierar begreppet barn i behov av särskilt stöd, hur förskollärare gör bedömningen av vilka barn som är i behov av särskilt stöd samt hur förskollärare tolkar förskolans uppdrag när det gäller barn i behov av särskilt stöd. För att undersöka dessa frågor använde vi oss av kv...

 17. När är redovisningskvalitén bäst? : I ett frikopplat system eller ett samband mellan redovisning och beskattning?

  Hannell, Jakob; Helas, Nina

  2009-01-01

  Ända sedan 1920 har vi i Sverige genom lagstiftningen haft ett starkt samband mellan redovisning och beskattning. Det kanske klaraste sambandet är det så kallade materiella sambandet som fastslår att det beskattningsbara resultatet för näringsverksamhet baseras på företagets årsredovisning, så länge den anses uppfylla kraven på god redovisningssed. Sambandet mellan redovisning och beskattning har debatterats flitigt under framförallt 1990- talet och 2004 tillsattes av regeringen en utredning ...

 18. Litteraturarbete i ett svenska som andraspråksklassrum

  Catarina Economou

  2015-06-01

  Full Text Available AbstractThis article considers the role of reading fiction in Swedish as a second language instruction. The study examines how a group of advanced second language learners in a Swedish upper secondary school read, interpret and discuss a contemporary Swedish novel, how they interact with the text and with each other in relation to the text. Furthermore, it analyses which forms of reading the students use. It is a qualitative, empirical study based on field studies, transcriptions of tape recorded interaction and of written texts. The results indicate that second language learners in this context have a positive attitude towards reading and discussing what they read using several forms of reading. They often compare the content of the text to their own lives. One conclusion is that literature teaching and literature can be integrated into one Swedish subject in order to create even more meaningful interactions between students from different backgrounds. Another is that literature can be a means of language development as well as personal development.Keywords: Second language learners, literature pedagogy and didactics, forms of reading, democracy. SammandragDenna artikel handlar om skönlitteraturens roll i skolämnet svenska som andraspråk. Studien undersöker hur en grupp avancerade andraspråksinlärare i en svensk gymnasieskola läser, tolkar och diskuterar en modern svensk roman och hur de interagerar med texten och med varandra i relation till texten. Dessutom analyseras vilka läsarter som eleverna använde sig av. Den är en kvalitativ, empirisk studie som baseras på fältstudier, transkriptioner av inspelade boksamtal och elevtexter. Resultaten visar att andraspråkseleverna hade en positiv attityd till boksamtal och de använde sig av flera läsarter. De jämförde ofta texten till sina egna liv och erfarenheter.  En slutsats är att litteraturundervisning och litteraturarbete skulle kunna integreras i ett gemensamt ämne så att

 19. Tolkning av det verbala och det visuella

  Barbro Sjöberg

  2011-12-01

  Full Text Available I en tidigare publicerad artikel i Techne serien (Sjöberg, 2005 gjordes en genre-beskrivning av fenomenet skissbok. Genrebeskrivningen baserade sig på en analys av sex formgivarstuderandes skissböcker. I den nu aktuella artikeln redogörs för hur genren tillämpats i en slöjdpedagogisk kontext inom två kurser i Konsthand-arbete under åren 2002 respektive 2004 inom de didaktikbaserade ämnesteknolo-giska studierna i slöjdpedagogik vid Åbo Akademi, Vasa. En av målsättningarna för kurserna var att testa skissboken i en slöjdpedagogisk kontext. Under kursens gång hade de studerande som uppgift att utforska och dokumentera ett givet tema i sina skissböcker. Efter avslutad kurs skannades skissböckerna in för att utgöra empiriskt material för tolkning och analys av hur de studerande utformat dokumen-tationen i sina skissböcker på basen av de instruktioner de fått under kursens gång. I föreliggande studie redogörs för bearbetning, tolkning och analys av det empiris-ka materialet med hjälp av NVivo 9, en version av NVivo som underlättar bearbet-ning och den vetenskapliga tolkningen av visuellt material. Resultaten visar att uppmuntran till horisontell mediering i samband med dokumentation i skissbok kan leda till en mångsidig och personlig utforskning av givet tema.Sökord: metod, slöjd, NVivo, skissbok, lärarutbildningURN:NBN:no-29968

 20. Consequences of increased extraction of forest fuel; Konsekvenser av ett oekat uttag av skogsbraensle

  NONE

  2012-07-01

  The Swedish Energy Agency research program 'Sustainable supply and processing of biofuels', also known as Fuel program, ran from 2007-01-01 to 2011-06-30. The results of the program are reported in synthesis reports for the different sub-areas. The purpose of the synthesis reports is to compile knowledge in various areas, to identify knowledge gaps that need to be addressed further, and to place and discuss the aggregated research results in a larger energy and societal perspective, including environmental quality goals and forest policy environmental and production goals. This report covers sub area 'Forest fuel and environmental impacts' conducted in 2007-2011. Biomass from forests, e.g. logging residues, has become an increasingly more important energy resource over the last decades. There is a strong ambition from the society (the Swedish parliament, European Union etc.) to increase the proportion of renewable energy in the energy system and decrease the use of fossil fuel. However, by increasing biomass extraction from our forests a number of environmental services, as well as future forest production will be affected. In this report we discuss if it is possible to increase biomass harvesting, how to combine biomass extraction with sustainable forestry including conservation of environmental services, and if there are any threshold values for avoiding negative impact. The report mainly covers consequences of extracting logging residues, such as branches and tops (in Swedish this is summarised as grot), and stumps. Connected to this we also discuss effects of ash recycling. We also discuss intensive forestry including plantations with short rotation and nutrient optimisation. At present this is only carried out in a small scale for research purpose, but might be a possibility in the future. Finally, we analyse consequences of peat extraction, but only consequences for biodiversity. At the moment peat harvesting is of limited importance in Sweden, but it might increase and it is often mixed with other solid biofuel at the plants. The review is based on a large number of scientific reports. It focuses mainly on Swedish conditions, consequently studies from northern Europe dominates, but we refer also to a large number of studies from other parts of the world. In Sweden, most of the relevant studies have been financed by the Swedish Energy Agency. Therefore, we have analysed all projects within the research programmes funded by the Swedish Energy Agency. This means not only reading scientific papers, but also all kinds of reports, as well as interviews with project leaders. Our result has been examined and discussed at a number of seminars and workshops. Connected to our work we had a reference group with members representing authorities, forestry companies and NGOs. To be able to evaluate the consequences of increased biomass extraction we have related our result to environmental objectives, and goals for forest production, set up by the society (the Swedish parliament). In Sweden we have adopted 16 environmental objectives (http://www.miljomal.nu/Environmental-Objectives-Portal/, in English). Of these especially five objectives are most relevant for our analysis: Reduced climate impact, Natural acidification only, A non-toxic environment, Zero eutrophication and Sustainable forests. The forest production goal is described in the forestry policy (Government proposition 1992/92: 226, in Swedish)

 1. Utvärdering av event marketing

  Fransson, Erik; Törnqvist, Johan

  2001-01-01

  Event marketing är en marknadsföringsform som har växt ordentligt under senare delen av 90-talet och det börjar bli ett naturligt inslag i företagens marknadskommunikation. Trots denna tillväxt har event marketing under en längre tid sammankopplats med brist på utvärderingsmetoder. En avsaknad av utvärderingsmetoder leder till svårigheter att avgöra vilka effekter en event marketing-satsning resulterar i, hur genomförandet kan förbättras samt huruvida event marketing är en lämplig form av mar...

 2. Utveckling av mjukglassomrörare : En studie för ökad luftinblandning

  2010-01-01

  Den här rapporten är ämnad som underlag till ett fortsatt utvecklingsarbete av en omrörare för mjukglassmaskiner. I en mjukglassmaskin kyls glassen under kontinuerlig omrörning, på så vis blandas luft in och ger glassen fluffighet. Omrörarens huvudfunktioner är luftinblandning, avskrapning av iskristaller längs innerhöljet av kylcylindern samt utmatning av mjukglass mot öppningsdörr. Med en ny utformning ska omröraren bidra till en mer kostnadseffektiv mjukglass-maskin samt ge en godare glass...

 3. NATO i krigen mot terror : En analyse av NATOs rolle i Afghanistan etter 11. september

  Berg-Hansen, Susanne

  2007-01-01

  Denne oppgaven studerer NATOs rolle i den USA-ledede Operation Enduring Freedom i Afghanistan. Noen timer etter terrorangrepet mot USA 11. september 2001, påkalte NATO for første gang i historien sin grunnpilar, Artikkel 5 i NATO-traktaten, som fastslår at et angrep på ett av medlemmene er et angrep på alle NATO-landene. Til tross for alliansens påkallelse av Artikkel 5, ble NATO stående på sidelinjen i hovedfasen av "Operation Enduring Freedom". USA valgte å gjennomføre mesteparten av kamp...

 4. Analys av miljöanpassad ogräsbekämpning

  2013-01-01

  Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk vars huvuduppgift är drift och underhåll av det svenska elstamnätet. Bekämpningen av oönskad vegetation är en del i underhållsarbetet i anläggningarna och sker i dagsläget med det kemiska bekämpningsmedlet Roundup. Svenska Kraftnät önskar att minska eller ersätta den kemiska ogräsbekämpningen med en miljöanpassad metod och rapporten syftar till att undersöka den möjligheten.  En av de möjliga metoderna, NCC Spuma, testades i ett fältförsök i en av S...

 5. Helhetsorienterad utvärdering av kollektivtrafikåtgärder

  Hiselius, Lena Winslott; Barfod, Michael Bruhn; Leleur, Steen

  Under hösten 2008 och våren 2009 har forskare vid Avd. Trafik och väg vid Lunds Tekniska Högskola, DTU Transport vid Danmarks Tekniska Universitet samt National-ekonomiska institutionen vid Lunds Universitet genomfört ett forskningsprojekt med syfte att studera tillämpningen av en sammansatt...... (helhetsorienterad) analys av kollektiv-trafikåtgärder....

 6. Adaptationer av Esaias Tegnérs Frithiofs saga

  Nordenfors, Ola

  2008-01-01

  Tegnérs versepos över urnordiska myter hade länge ett starkt om den nordiska läsande allmänheten - därtill starkt understött av Bernhard Crusells omtyckta tonsättningar av dikterna. Men också i Tyskland har Frithiofs saga haft en påfallande genomslagskraft. I uppsatsen granskas särskilt tonsättar...

 7. Helhetsorienterad utvärdering av kollektivtrafikåtgärder

  Hiselius, Lena Winslott; Barfod, Michael Bruhn; Leleur, Steen

  Under hösten 2008 och våren 2009 har forskare vid Avd. Trafik och väg vid Lunds Tekniska Högskola, DTU Transport vid Danmarks Tekniska Universitet samt National-ekonomiska institutionen vid Lunds Universitet genomfört ett forskningsprojekt med syfte att studera tillämpningen av en sammansatt...... (helhetsorienterad) analys av kollektiv-trafikåtgärder....

 8. Kartläggning av byggprocessen hos Peab med hjälp av SCOR

  Johansson, Robin

  2012-01-01

  Detta är ett examensarbete utfört på Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) i Norrköping som är en del av Linköpings Universitet i samarbete med Peab som intressent. Historiskt sett har byggbranschens intresse för logistik varit svalt vilket har lett till att logistiken inom denna bransch har halkat efter i förhållande till övriga branscher. Syftet med detta examensarbete är att utifrån ett logistiskt synsätt tillhandahålla anpassningsförslag till SCOR-processerna ”Make” och ”Retur...

 9. Kundupplevd tjänstekvalitet inom logistiken i ett företagsnätverk : En fallstudie ur Stockmannvaruhusens perspektiv

  Fagerström, Hans-Christian

  2009-01-01

  Avsikten med detta arbete var att studera kundupplevd tjänstekvalitet och problem i ett logistiskt företagsnätverk. Nätverket, en företagstriad i Finland, bestående av en leverantör av färdigvaruprodukter inom hemelektronik, en speditör, som levererar produkterna till kunder och en kund som fungerar som återförsäljare av färdigvaruprodukterna. Undersökningen utfördes som en kvalitativ fallstudie där man genom teori om företags-nätverk, logistikens flödesperspektiv och tjänstekvalitet gic...

 10. Corrado Pettenati acting head of ETT

  2004-01-01

  Following the departure of Juan Antonio Rubio, Corrado Pettenati has been appointed as the acting head of the ETT unit with effect from 1 August. He joined CERN in 1995 as head librarian, reorganizing and modernizing the library before becoming deputy leader of ETT from June 2000 to April 2004. Previously, he worked at the European University Institute in Florence from 1976, developing automated library systems and becoming head of the computer centre in 1985. He has also been a software analyst and a telecommunications specialist. In 2003 he was appointed as member of the steering committee of the Cellule de Coordination Documentaire Nationale pour les Mathématiques de Grenoble, and in 2004 became a member of the EULER - European Libraries and Electronic Resources in Mathematical Sciences - Scientific Advisory Board, based in Germany. He was born in 1946 and graduated with a degree in Electrical Engineering from the Polytechnic in Milan in 1969.

 11. ”En människa är så mycket mer än bara en psykiatrisk diagnos” : Betydelsen av erfarenheter gällande psykisk ohälsa, ett lönearbete och socialt stöd/bemötande för en människas identitet

  Bostedt, Sofie

  2013-01-01

  En människas identitet i relation till psykisk ohälsa, arbetsliv och den sociala omgivningen innebär en komplex social konstruktion. En konstruktion som präglas av att en människa bildar sin självuppfattning i relation till andra människor i det sociala samspelet, vilket den interaktionistiska teoritraditionen menar. I denna uppsats förhåller jag mig dels till Erwing Goffmans teori om ´Stigma´, dels till Anselm L. Strauss teori om ´Identitet´ med fokus på ´vändpunkter´ och ´statusövergångar´....

 12. Den blivande förskollärarens formering. En studie av verksamhetsförlagda handledningssamtal, argumentationstraditioner och metaforik

  Marie-Louise Hjort

  2014-06-01

  Full Text Available I denna studie analyserar vi hur erfarna förskollärare i rollen som handledare introducerar förskollärarstudenter i professionen. Studien genomförs mot bakgrund av ett delvis nytt uppdrag som förskolan fått under senare år, som bland annat yttrar sig i att förskolan nu är en del av utbildningssystemet. Med utgångspunkt i det teoretiska begreppet argumentationstraditioner och genom att analysera metaforiken i deltagarnas resonerande, studeras hur erfarna och blivande förskollärare navigerar spänningar centrala för professionen. Deltagarnas betoning av vissa argumentationstraditioner och användningen av viss metaforik diskuteras i termer av vad de implicerar för utvecklingen av de barn som deltar i en förskoleverksamhet som formas av dessa.

 13. Konstruktion av interaktiv mobil underhållningsplattform - med animerad lyskub, Klannlänksframdrivning och Twitterstyrning

  Bülow, Sebastian; Larsson, Thomas; Lourdodoss, Ilango; Nydahl, Oskar; Zaimovic, Nedim

  2013-01-01

  Kursen ”Fördjupningsarbete i Mekatronik” är indelad tre delar. Under den första delen av kursen bekantade samtliga medlemmar sig med mikroprocessorn AVR ATmega16 genom att utföra tillgängliga laborationsuppgifter. Den andra delen bestod av en individuell specialisering där en fördjupning inom ett visst område utfördes. Del tre, som denna rapport behandlar, utgörs av ett grupparbete där gruppens medlemmar har valts ut utefter valda områden i del två av kursen. På så sätt skall gruppens medlemm...

 14. Population Analysis Of Emergent Timber Trees Species (Etts) In Iko ...

  The mean numbers of the ETTs per transect ranged between 0.855 and ... The density of all ETTs in Iko Esai Community Forest Reserve was 15.7 trees per hectare. ... Piptadeniastrum africanum ranked first while Irvingia gabonensis took the ...

 15. Kommunikation mellan områdeschefer inom handikapp- och äldreomsorg: En studie om betydelse och upplevelser av samverkan i ledarskapet

  Gustafsson, Sofia

  2011-01-01

  Kommunikation är ett vidsträckt ämne som är intressant och spännande eftersom det genomsyrar principiellt allt i samhället till intima relationer. Kommunikation anses vara ett viktigt verktyg på dagens arbetsmarknad och därmed ett aktuellt ämne att studera vidare inom. Denna c-uppsats är en fenomenologisk studie vars syfte är att beskriva upplevelsen och betydelsen av kommunikation mellan områdeschefskollegor. Studien är genomförd i en mindre kommun i Sverige, fem områdeschefer samt en handik...

 16. Utan en berättelse finns inget liv : En narratologisk studie av Niklas Rådströms roman Ängel bland skuggor

  Larsson, Annica

  2014-01-01

  Syftet med att analysera Niklas Radstrom roman Ängel bland skuggor ur ett narratologiskt perspektiv ar att undersoka vilka narrativa grepp Radstrom har anvant nar han forfattat romanen, hur han har anvant dem och hur det paverkar lasningen av romanen. Syftet ar ocksa att larare och elever ska kunna anvanda uppsatsen som ett verktyg for att upptacka infallsvinklar de kan anvanda i ett arbete med romanen, bade vad galler innehall och form. Jag kommer i uppsatsen att avsloja Ängel bland skuggors...

 17. En kartläggning av stereoskopisk 3D

  Holmström, Benny

  2011-01-01

  Det här lärdomsprovet är en genomgång av ett av den moderna tidens största modeord: stereoskopisk 3D och syskontermen autostereoskopisk 3D. Kort sagt de tekniker som går ut på att leverera en bild till vardera av människans två ögon och därmed simulera djup i tvådimensionella bilder. Det här kan göras på en mängd olika sätt, och i detta examensarbete går jag igenom de vanligaste teknikerna och förklarar dem kortfattat, en och en. Utöver tekniken analyserar jag även dagens marknad, teknikernas...

 18. Restfelhantering med Natural Neighbour och TRIAD vid byte av koordinatsystem i plan och höjd

  IIIerstam, Jenny; Bosrup, Susanna

  2009-01-01

  Vid överföring av koordinater från ett koordinatsystem till ett annat används ett antal pålitliga punkter som är väl spridda i det aktuella området. Dessa punkter mäts in i det nya koordinatsystemet med en lämplig metod, för att sedan med ett inpassningsförfarande bestämma en överföringsfunktion från det befintliga till det nya systemet. Differensen mellan de överförda koordinaterna och de inmätta koordinaterna för det nya systemet kallas för restfel. Dessa restfel används för att interpolera...

 19. Vad är Anime? : Svensk syn på ett japanskt fenomen

  Hansson, Pelle

  2006-01-01

  Syftet med min uppsats är att försöka förmedla hur man ser på anime, ett så typiskt japanskt fenomen, här i väst? Vidare så har jag genom litteraturstudier försökt presentera för läsaren vad anime är för något. Detta görs genom en kort historisk presentation av anime för att sedan djupare visa strukturen i anime, karaktärer, innehåll och slutligen huruvida anime återspeglar nutida oro i det egna samhället. Även en viss diskussion förs gällande anime och dess legitimitet som japanskt kulturarv...

 20. Employer branding. : - En fallstudie vid Sandvik AB om uppfattningar av begreppet employer branding och hur detta tillämpas idag och i framtiden.

  Eriksson, Johan

  2012-01-01

  Employer branding är ett begrepp som är aktuellt bland företagen just nu och allt fler väljer att satsa på employer branding som marknadsföringsstrategi. Den här studien handlar om employer branding på Sandvik och begreppet employer branding.Syftet med denna fallstudie av en global koncern är att förklara och beskriva begreppet employerbranding, samt hur man arbetar med detta och vilka framtidsvisioner man har på Sandvik.Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med ett antal ny...

 1. Förskolechefens anavar och uppdrag i ett kommunalt förvaltningsperspektiv

  Anita Eriksson

  2015-12-01

  Full Text Available The revision of the Swedish Education Act and of the Pre-School Curriculum of 2010 involved a demand for improved pedagogical quality and for an alteration and clarification of roles and responsibilities within the pre-school sector. In the revision the responsibilities, authorizations and rights to make decisions of the Heads of Preschool were articulated and clarified. This article describes and discusses how the new responsibilities and tasks of the Heads of Preschool have been interpreted and how the response to the revisions has manifested itself within a framework of municipal public administration. The data used consists of a questionnaire answered by 48 administrative officials with responsibility for education government in different municipalities. The result shows that the Heads of Preschool in a majority of municipalities are faced with increasing responsibilities and a new accountability structure. In order to meet the demands for improved pedagogical quality they are also expected to provide competence development opportunities for preschool staff.2010-års revideringen av skollagen och förskolans läroplan innebar dels ökade krav på pedagogisk kvalitet och dels på en förändrad och förtydligad ansvarsstruktur i förskolan. För förskolechefens del explicitgjordes och förtydligades både ansvar, befogenhet och beslutsrätt. I artikeln beskrivs och problematiseras hur förskolechefens ansvar och uppdrag tolkas och kommer till uttryck i ett övergripande kommunalt förvaltningsperspektiv i samband med dessa revideringar. Data utgörs av en enkätundersökning besvarad av 48 förvaltningstjänstemän anställda i olika kommuner. Resultatet visar att förskolechefen i flertalet kommuner har tilldelats ett stort ansvar när det gäller att tolka och initiera den förtydligade ansvarsstrukturen och skapa förutsättningar i form av kompetensutvecklingsinsatser för förskolepersonalen för att möta de ökade kraven p

 2. Synliggörande av tyst kunskap i gymnasial yrkesutbildning

  Mats Lundgren

  2012-04-01

  Full Text Available Yrkesutbildning skiljer sig från andra former av gymnasieutbildning genom att den innehåller praktisk kunskap som kan vara svårfångad, ofta benämnd som tyst kunskap. Tyst kunskap utgör en förutsättning för att yrkeselever ska kunna tillägna sig ett yrkes kultur, praxis och kunskapstradition. Med utgångspunkt i yrkeslärares berättelser beskrivs i artikeln med stöd av tre definierade kompetensområden, 1 yrkesfältet, 2 handlag i yrket samt 3 interaktion och social kompetens, hur yrkeslärare arbetar för att möjliggöra att ett yrkes tysta kunskaper kan läras i en skolmiljö. Resultatet visar betydelsen av att yrkeslärares tysta kunskaper blottläggs för eleverna genom att de i sin undervisning, berättar, visar och ställer frågor. Det är i dessa möten som den tysta kunskapens betydelse i yrkesutövning kan bli synlig för eleverna.

 3. DigiTrust – Ett tvärvetenskapligt projekt

  Larsson, Stefan; Runeson, Per

  2014-01-01

  Detta är introduktionskapitet till rapporten "DigiTrust: Tillit i det digitala. Tvärvetenskapliga perspektiv från ett forskningsprojekt", där forskargruppsledarna beskriver grunderna för projektet.

 4. Fysiologiske effekter av delvis okklusjon under ettbeins utholdenhetsarbeid

  Henriksen, Bjørnar Sandland

  2009-01-01

  Unilateral perifer aterosklerose i beinet har tidligere vist å gi en fysiologisk adaptasjon til sykdommen ved å endre den oksidative kapasiteten i muskelen (Jansson, 1988; Henriksson et al., 1980). Denne observasjonen er blitt fulgt opp med treningsstudier som har undersøkt effekten av ischemi ved sykkelarbeid hos friske (Sundberg, 1994), samt intervalltrening på tredemølle med okklusjon på begge beina (Abe et al., 2006). Det er imidlertid ikke utført noen treningsstudier med ett – beins knee...

 5. Modellering och kundprocessanalys av kösystem på Vapiano Sturegatan

  Ahlklo, Karin; Lind, Carin

  2016-01-01

  I denna rapport har kösystemet på Vapiano Sturegatan undersökts och analyserats. Restaurangen har problem med långa köer under lunchtid och syftet med denna rapport är att ge förslag på hur man skulle kunna minska dessa. De befintliga kösystemet ha modellerats med hjälp av markovsk köteori och approximerats till ett M/M/2-system samt ett M/M/8-system,varavM/M/2-systemet bedömdes vara mest tillförlitligt. Beräkningar av den förväntade tiden i systemet för olika fall ledde till slutsatsen att d...

 6. Konstruktion av startkatapult för UAV : Utvecklad för Discoverer RPAS

  Perfect, Oscar

  2014-01-01

  Obemannade system blir allt vanligare både på den militära och kommersiella marknaden. Unmanned Aerial Vehicle, i vardagsspråk benämnt som drönare, är ett flygplan som ombord saknar en mänsklig pilot. Då utbudet och efterfrågan av obemannade farkoster ökar måste tillverkarna lägga mer fokus på att kunna erbjuda hela system, vilket innebär att vid försäljning kan ett komplett system för obemannade farkoster erbjudas. Därför är behovet av tillbehör och kringutrustning idag lika viktigt som det ...

 7. Försiktighetsprincipen och rättvisande bild : Hur påverkar införandet av verkligt värde-reglerna i IAS kvaliteten i redovisningen?

  Ekström, Henrik; Lagerling, Philip

  2006-01-01

  Den 1 januari 2005 trädde en ny redovisningsstandard ikraft som gäller inom EU för alla noterade bolag. De nya reglerna är influerade av den anglosaxiska redovisningstraditionen och har rättvisande bild som ett övergripande rättesnöre. För ett kontinentalt land som Sverige innebär detta en utmaning då landet varit präglat av ett mer legalistiskt synsätt företrätt av försiktighetsprincipen. Det nya synsättet öppnar för friare och mer subjektiva bedömningar och använder sig i större utsträcknin...

 8. Katodisk beskyttelse av umbilicals

  Mjølhus, Bjarte

  2008-01-01

  Ulike sider ved bruk av sinkbånd til korrosjonsbeskyttelse av karbonstål umbilical er evaluert. Det er utført litteraturstudie ved gjennomgang av tidligere rapporter, sammenligning av standarder og artikkelsøk. Langtidsforsøk med egne korrosjonsceller ble utført over 2 måneder for å undersøke korrosjonsbeskyttelse ved 4 ulike temperaturer. Det ble også gjort undersøkelser av korrosjonsbelegg i SEM for å undersøke og sammenligne med publiserte data. Åpen krets potensialet viste seg å ligge ...

 9. AVS on satellite

  Zhao, Haiwu; Wang, Guozhong; Hou, Gang

  2005-07-01

  AVS is a new digital audio-video coding standard established by China. AVS will be used in digital TV broadcasting and next general optical disk. AVS adopted many digital audio-video coding techniques developed by Chinese company and universities in recent years, it has very low complexity compared to H.264, and AVS will charge very low royalty fee through one-step license including all AVS tools. So AVS is a good and competitive candidate for Chinese DTV and next generation optical disk. In addition, Chinese government has published a plan for satellite TV signal directly to home(DTH) and a telecommunication satellite named as SINO 2 will be launched in 2006. AVS will be also one of the best hopeful candidates of audio-video coding standard on satellite signal transmission.

 10. Overvåking av Tokke-Vinje-vassdraget 2009-2011

  Kaste, Ø.; Skancke, L.; Eriksen, T.; Kile, M.; Nylend, Anne

  2012-01-01

  Rapporten viser resultater fra vanndirektiv-relatert overvåking i 2009-2011 i Tokke-Vinje-vassdraget i Telemark. Omfanget av overvåkingen har variert mellom årene, men kvalitetselementene planteplankton, dyreplankton, påvekstalger og bunndyr, samt vannkjemiske og bakteriologiske støtteparametre har inngått i minst ett av årene. Målet med overvåkingen var å klassifisere tilstanden i utvalgte vannforekomster i forhold til vanndirektivets bestemmelser, samt identifisere lokaliteter hvor det er b...

 11. Förändring av layout och materialflöde i färdigvarulager hos AnVa Polytech AB

  Andersson, Marcus

  2017-01-01

  Syftet med detta arbete var att ta fram en lösning för en layoutförändring i ett färdigvarulager hos AnVa Polytech AB i Sunne. I den nya layouten skulle även en lösning för ett enordersflöde med hjälp av en rullbana tas fram. I dagsläget arbetade två anställda parallellt med två olika ordrar som skulle skickas till kund. Målet med arbetet var skapa en bättre arbetsmiljö, ett bättre flöde, minimera antalet onödiga transporter samt minska risken för störningar. Genom att genomföra ett antal akt...

 12. Wirevagn : Utvecklingen av en utrullare för hisslinor

  Rehnsfeldt, Patrik

  2014-01-01

  Kandidatexamensarbetet som utgick från en förfrågan från företaget Irongrip AB hade som mål att utveckla ett produktförslag på en utlindare av stålvajer för hissmontörer. Irongrip AB som tillverkar och säljer verktyg för hantering av stålvajer hade uppmärksammat att en efterfrågan på en sådan produkt fanns på marknaden då befintliga lösningar var bristfälliga och inte hade alla de funktioner som är önskvärda hos en sådan produkt.Arbetet inleddes med en förstudie där studiebesök vid lindragnin...

 13. Policy Instruments for an Increased Supply of Energy Crops; Styrmedel foer ett utoekat utbud av biobraensle

  Stenkvist, Maria; Widmark, Annika; Wiklund, Sven-Erik; Liljeblad, Anna

  2009-05-15

  At present, energy crops are not commonly used as fuel for heat and power production in Sweden, but as a result of increased competition for biomass, the interest for agricultural fuels such as willow, straw, reed canary grass and hemp increases. The purpose of this study is through a qualitative study that includes a literature study as well as case studies carried out by interviews, with respondents in the agriculture- and energy sectors highlight the conditions for increased production and use of energy crops. The main objective is to propose relevant policy instruments that could increase the production and use of energy crops. The purpose with the proposed policy instruments is that they should serve as a basis for discussions with politicians and authorities regarding the supply of bio fuels through the use of energy crops. The result of the study indicates that the main obstacle for increasing the production and use of energy crops is that the cultivation of energy crops today is unprofitable. To reduce the production costs it is necessary to improve the competitiveness of energy crops, primarily in relation to wood chips. The study shows that there is a potential for reduction of production costs through development of the logistics chain. Policy measures promoting the use of bio fuels exists today, but are not fully used to increase the share of energy crops in the bio fuel energy mix. The reason for this is that they are generally not as cost efficient as alternative bio fuels. It is important that competition issues are addressed, both regarding competition issues between different bio fuels, but also competition issues between various energy crops that exists today. Further obstacles to accelerate the introduction of energy crops at the market are high investment costs for establishment of some of the energy crops. From the analysis in this study, the following policy instruments are suggested in order to increase the production and the use of energy crops within the power and heat sector 1. Financing of practical research and development of the logistics chain including harvesting, bundling, compression, preparation, feeding in (to the power plant), storage and transportation of energy crops 2. Investment support to farmers cultivating energy crops with high investment costs 3. Introduction of a national program for development of regional projects supporting cooperation between actors on the energy crop bio fuel market. 1. Financing of Practical Research and Development of the Logistics Chain To reduce the production costs in order to increase the profitability, support for practical research and development of the logistics chain, which includes harvesting, bundling, compression, preparation, feeding in (to the power plant), storage and transportation of energy crops, is suggested. For the success of practical research, it is important that the research is performed in close cooperation between farmers, entrepreneurs within the logistics chain dealing with harvesting, storage and transport of energy crops and energy companies. One way to achieve such cooperation is that the energy companies take the initiative for common research efforts, since neither the farmers nor the contractors on the market for energy crops normally take part in research projects. Neither do they normally have experience of applying for research funds. Common research efforts are also important to find cost-effective solutions for the entire logistics chain. This means that the financing for the research could be a combination of public support and support from the heat and power sector. 2. Investment Support to Farmers Cultivating Energy Crops with High Investment Costs In order to initially increase the interest in energy crops, contribute to establish a market for production of energy crops and manage high initial investment costs, problem that farmers face at the transition from traditional production of grain to energy crops, a development of the existing investment support scheme to include an additional number of energy crops are suggested. One of the purposes by including an additional number of energy crops within the scheme is that the energy crops with the best condition with respect to the farmer's competence, the logistics entrepreneur's technical preconditions, different quality of the soils and the suitability of different energy crops in different geographical areas can be used in order to increase production and use of energy crops. 3. Introduction of a National Program for Development of Regional Projects Supporting Cooperation between Actors on the Energy Crop Bio Fuel Market. Experiences from bio energy projects both in Sweden and in Finland shows that regional cooperation projects between energy companies, farmers, entrepreneurs within the logistics chain and other actors may by cooperation achieve increased production and use of energy crops.

 14. Genrestratifiering och massmedias neutralisering av kritiken mot ADHD : Ett kunskapssociologiskt perspektiv

  Lindblom, Jonas

  2015-01-01

  Genre stratification and the mass media’s neutralization of the critique of ADHD: A sociology of knowledge perspective This study examines how the Swedish mass media has dealt with the opposition against the neuropsychiatric diagnosis ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Drawing on empirical data from eight of the largest newspapers in Sweden (n=778 articles) the study focuses on the scientific controversy of DAMP, 2000–2006. DAMP (Dysfunction in Attention, Motor Control and Perce...

 15. Genrestratifiering och massmedias neutralisering av kritiken mot ADHD : Ett kunskapssociologiskt perspektiv

  Lindblom, Jonas

  2015-01-01

  Genre stratification and the mass media’s neutralization of the critique of ADHD: A sociology of knowledge perspective This study examines how the Swedish mass media has dealt with the opposition against the neuropsychiatric diagnosis ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Drawing on empirical data from eight of the largest newspapers in Sweden (n=778 articles) the study focuses on the scientific controversy of DAMP, 2000–2006. DAMP (Dysfunction in Attention, Motor Control and Perce...

 16. Design och implementation av ett akustiskt överföringsprotokoll

  Erman, David

  2002-01-01

  The RoboCup Sony Legged Robot League is an initiative to promote robotics technologies and artificial intelligence in the form of a soccer competition between four-legged robots. The Blekinge Institute of Technology, Royal Institute of Technology, the Universities of ¨ Orebro and Ume°a, competing in the RoboCup domain as Team Sweden , have been participants in the league for three years. To improve the chances of victory in the league, a way to communicate important data between robots is des...

 17. Rolf Edberg : En studie av ett miljöfilosofiskt författarskap

  Wettström, Rune

  2008-01-01

  In this essay I have tried to present the ideas and thoughts of the Swedish author Rolf Edberg (1912-1997), journalist, ambassador and county governor. By many regarded as an environment philosopher and the introducer of deep ecology into Sweden. The essay emphasizes Edberg as a modern renaissance man of important knowledge with a rhetorical force to present and generalize the problems the planet Earth is meeting. The paper compares him with Henry Thoreau but also finds a close but perhaps un...

 18. Hydraulisk och termisk grundvattenmodellering av ett geoenergilager i Stockholmsåsen

  2014-01-01

  Geothermal energy can be extracted from an aquifer, where the groundwater is used as heat exchange medium while heat and cold are stored in the surrounding material in the aquifer and to some extent in the groundwater. Application of aquifer storage for the use of geothermal energy is mainly used in large scale facilities and is limited to sites with suitable aquifers in the form of ridges, sandstone and limestone aquifers. Löwenströmska hospital in the municipality of Upplands Väsby, north o...

 19. Dynamic modelling of an industrial electric power system. Dynamisk modellering av ett industriellt elkraftsystem

  Svensson, Tobias.

  1998-10-01

  At analysis of a system that continuously is in operation a dynamic computer model of the system can be of great assistance. A well working model and a good simulating program gives the opportunity to test actions on the model before the process is stopped and the actions are implemented in the real system. In many cases it is a condition that a control action is tested and examined in a model before it is implemented in the real system. The first part of this master's thesis aims at modeling, and simulating the power system of a large industry. Measurements performed in the industry makes a comparison between simulation results and real system behavior possible. The simulations that have been performed agree relatively well with the measurements. None of the actions introduced in the model seem to have improved the systems behavior significantly, but some thoughts tested in the model could be worth to follow up on the real system. The second part of this project is a comparison between the two simulating programs EUROSTAG and Power System Blockset, using a model of the system described above in both cases. The simulating time is the most important issue for the judgement of the programs: a simulation in Power System Blockset takes about 10[sup 4] times longer time than a simulation in EUROSTAG. An advantage with Power System Blockset is that measured data such as load variation can be introduced in the model. This is not possible in EUROSTAG Examination paper. 8 refs, 42 figs

 20. Musikavdelningar ur ett tidsperspektiv : En kvalitativ studie av musikavdelningarna på fem folkbibliotek

  2009-01-01

  The aim of this study is to examine how work at music departments in public libraries has changed with time. To analyze this, the role of music libraries as well as music library users, selection, holdings, acquisition and technological development have been examined. The examined data consists of qualitative interviews with music librarians and library assistants at public libraries in Sweden. To get a time perspective, handbooks and articles about music departments in libraries have also be...

 1. DESIGN AV FREMTIDENS KUMLOKK

  Breien, William Topper

  2014-01-01

  Denne oppgavens mål har vært å utvikle et nytt design for kumlokk. Det nye designet skal være lettere enn utgangspunktet. Dette har blitt gjort ved hjelp av en iterativ designprosess, styrkeberegninger i Siemens NX 8, simuleringer av støp i Magmasofts MAGMA5, prøvestøping og testing ved støperiet til Ulefos Jernværk i Ulefoss. Denne rapporten inneholder teoretisk bakgrunn og beskrivelse av metoder tatt i bruk ved utvikling av nytt design, simulerin...

 2. Har företagen dig i ett (h)järngrepp? : En kvantitativ studie om konsumentens attityd mot Neuromarketing

  Bern, Sofia; Persson, Maja

  2013-01-01

  Neuromarketing kan beskrivas som ett redskap som företag kan använda för att förbättra effektiviteten i sin reklam. Beslutprocessen är komplex och emotioner, fördomar samt andra faktorer kan påverka konsumentens beslut. Det kan därför vara svårt att genom traditionella marknadsundersökningar producera valida resultat som inte skadas av förutfattade meningar och eventuella efterkonstruktioner. Detta nya företagsekonomiska multidisciplinära område neuromarketing väcker både nyfikenhet och intre...

 3. Utveckling av fryssäker vaccinväska : För transport av vaccin till svårtillgängliga områden

  TILLQVIST, VIKTOR; Sandqvist, Viktor

  2014-01-01

  Detta projekt fokuserar på att förhindra att vaccinet förstörs vid transport, samt underlätta för vårdpersonal som arbetar för att transportera vaccin till otillgängliga områden. Vaccin måste förvaras kylt. Därför utgörs transporten av vaccin av en så kallad kylkedja. Projektet behandlar den sista delen i kylkedjan, den så kallade last miltransportation. Idag varierar kunskapen hos arbetarna vilket medför variationer i utförandet av de rutiner som är utvecklade för att på ett säkert sätt pake...

 4. Sponsring eller event marketing – vilken metod stärker bäst ett företags varumärke inom sportbranschen? : En studie baserad på marknadschefers medvetenhet kring kommunikationsmetoderna sponsring och event marketing i samband med ett idrottsevent.

  Antonsson, Camilla

  2012-01-01

  Idag finns det ett omfattande reklam- och mediebrus i samhället där marknadschefer försöker hitta den mest unika vägen för att få allmänheten att bli intresserade av just deras varumärke. Teorier visar att företag som medverkar i ett event genom kommunikationsmetoderna sponsring eller event marketing erhåller en ökad trovärdighet och stärker sitt varumärke. Hur medvetna är då företagets marknadschefer om skillnaden mellan sponsring och event marketing för att stärka sitt varumärke? Syftet med...

 5. Värderelevansen hos goodwill : En studie av värderelevansen hos finansiell information på den svenska marknaden

  2009-01-01

  Finansiell information är att anses som värderelevant om den kan användas av intressenter i deras värderingsbeslut. Ett värderelevant tal bör således påverka ett företags marknadsvärde. Utifrån Easton och Harris (1991) avkastningsmodell undersöker vi relationen mellan resultat och avkastning före (2001-2004) och efter (2005-2008) införandet av IFRS/IAS-förordningen. Vi utvecklar avkastningsmodellen genom att bryta ut minskningen av goodwillpostens värde från resultatet för att på så sätt unde...

 6. multilingualism and the ethnic identity of the ette people

  chy

  Nigeria is made up of diverse indigenous languages which rank them as major, main and ... dominant status in newly created states. ... The Ette community speaks Idoma and Igala with an estimated population of about .... increasingly ubiquitous phenomenon in the sense that most urban centres in Europe, Asia and.

 7. Analys av SWMM-CAT och möjligheten att tillämpa SWMM-CAT i Sverige

  2015-01-01

  Under det närmaste seklet kommer Sverige att vara med om en klimatförändring med en ökad nederbörd upp mot 40 % i delar av landet. Översvämningar kommer bli vanligare och kraftigare skyfall under kortare perioder är det största hotet mot ett fungerande avrinningssystem. De mängder dagvatten som ska hanteras i stadsbebyggelse kan vara mycket stora på grund av att grönytor har bytts ut mot hårdgjorda ytor.   SWMM-CAT (Storm Water Management Model – Climate Adjustment Tool) är ett program som ka...

 8. LCA-baserad miljövärdering av byggd miljö : En enkätundersökning av Miljöbelastningsprofilen

  Björkman Svanberg, Cecilia

  2015-01-01

  Undersökningens syfte är att hitta hinder (barriärer) och möjligheter för ökad användning av Livscykelanalys-baserade (LCA-baserade) verktyg, såsom Miljöbelastningsprofilen (MBP) för den byggda miljön. År 2006 kom jag i kontakt med en forskningsprojektgrupp som ville vidareutveckla och förenkla Miljöbelastningsprofilen för att göra den mera användarvänlig. Det övergripande målet inkluderade två delmål: ett forskningsmål för att utveckla en förenklad MBP och ett implementeringsmål för att anvä...

 9. Tillståndsbedömning av krafttransformatorer i stamnätet : En rekommendation av diagnostiska mättekniker

  Scheutz Godin, Axel

  2016-01-01

  Ett transformatorfel kan få stora ekonomiska konsekvenser och påverka ett elkraftsystems driftsäkerhet. Genom att övervaka en transformators tillstånd kan haverier och avbrott undvikas. Tillståndsövervakning möjliggör även att förebyggande underhåll kan planeras effektivt. Det här arbetet har undersökt tillgängliga diagnostikmetoder och övervakningstekniker för tillståndsbedömning av transformatorer.  Tillgänglig felstatistik för transformatorer har studerats ingående för att förstå vilka fel...

 10. Verdsetting av brukermedvirkning ved utforming av skoleanlegg

  Else Margrethe Lefdal

  2015-03-01

  Full Text Available Ved planlegging av offentlige bygninger i Norge forutsettes det at brukerne medvirker i prosessen. Dette er forankret i lov- og avtaleverk og motiveres ved at brukerne innehar en kompetanse som er av betydning for byggenes funksjonalitet. I denne artikkelen vil jeg belyse brukermedvirkningsproblematikk i planleggingen av et skoleanlegg for videregående opplæring. Tilgjengelige plan- og byggesaksdokumenter i den aktuelle fylkeskommunens digitale og fysiske arkiver er blitt analysert. I referater fra brukermøtene fremmes det for eksempel ønsker fra brukerne om begrenset bruk av glass. Det ferdige skole-anlegget har imidlertid utstrakt bruk av innvendige glassvegger, men det er ikke dokumentert diskusjoner knyttet til bestemmelsen av dette. Et profesjons- og maktperspektiv er relevant for å forstå hva som blir verdsatt, og hvilke strukt-urer og mekanismer som har påvirket planleggings­prosessen. De sentrale aktørgruppene er skoleeier og representantene for lærer- og arkitekt-profesjonen. Omfattende bruk av innvendig glass i skoleanlegget tolker jeg som et kompromiss mellom skoleeiers ønske om åpenhet og kontroll, lærernes ønske om mindre støy og arkitektens ønske om å skape romfølelse og visuelle siktlinjer.AbstractWhen planning public buildings in Norway, it is expected that users are involved in the process. This is grounded in legislation and agreements, and motivated by the idea that users have an expertise which is significant for the planning of the building’s functionality. The aim of this article is to investigate user participation in planning the school facilities for a secondary school. I have analyzed planning and building documents available in government records, digital and physical. In the reports from meetings with user groups, it is for example stated that users want to limit the use of glass. However, the completed school building has extensive use of glass dividing walls, but any discussions leading to this

 11. SVÅRIGHETER VID CERTIFIERING AV KVALITETSLEDNINGSSYSTEMET ISO 9001:2015 FÖR SMÅ FÖRETAG

  Andersson, Molly; Andersén, Lovisa

  2016-01-01

  Studien syftar till att upptäcka svårigheter vid implementering av kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2015 på små företag. För att uppnå studiens syfte samlades teorier om kvalitetsledningssystemet ISO 9001 och dess implementerings- och certifieringsprocess in. En fallstudie genomfördes på två analysenheter för att sedan jämföras mot det teoretiska ramverket och erhålla ett resultat. De mest bidragande faktorerna till icke-certifiering av ISO 9001 hos små företag visade sig vara tidsbrist, re...

 12. Lärares uppfattningar om betydelsen av estetiska uttrycksformer i svenskämnet.

  Katharina Dahlbäck

  2016-11-01

  Full Text Available Studiens syfte är att diskutera lärares uppfattningar om estetiska uttrycksformer i svenskämnet. De sätt på vilka svenskämnet konstrueras och rekonstrueras genom styrdokument, ämnestraditioner, lärarutbildning, skolkontext och lärares uppfattningar påverkar vilket svenskämne barn möter i skolan. Associationsintervjuer med utgångspunkt i åtta nyckelord genomfördes med sex lärare som undervisar elever som är 7-9 år gamla, i årskurs ett till tre.  Intervjuerna analyserades med kritisk diskursanalys. Studien visar en variation av undervisningspraktiker där några informanter framställer svenskämnet som ett färdighetsämne. Andra lärare beskriver ett erfarenhetsbaserat multimodalt svenskämne där estetiska uttrycksformer har legitimitet som didaktiska verktyg. Estetiska uttrycksformer ses av dessa lärare som vägar in i skriftspråket, de kompenserar för olikheter och skapar gemenskap. I studien framkommer hur estetiska uttrycksformer tilldelas både intrinsikala och instrumentella värden.

 13. EEG-teknik i datorspel : En utforskning av tekniken, dess möjligheter och tillämpningar med utgångspunkt i NeuroSkys BCI-headset, samt med fokus på utveckling av eget spel för denna teknik

  2011-01-01

  Denna rapport har som syfte att samla erfarenhet kring de möjligheter och den potential som finns i den EEG-teknik och de BCI-headset från NeuroSky som använts. Detta görs genom design och utveckling av ett spel som utnyttjar tekniken. Det finns redan idag ett mindre urval av sådana spel, men dessa har samtliga varit av mycket trivial karaktär och med en bristande förmåga att övertyga och engagera. Samtidigt som EEG-teknik når ut till konsumenter, ökar också allmänintresset för mental träning...

 14. Vad var det som hände? Efterbearbetning av en simulering för utvecklande av professionell kunskap hos polisstudenter

  David Sjöberg

  2014-11-01

  Full Text Available Att öva för att lära sig att hantera polisiära situationer utgör ett viktigt inslag i polisstudenters utbildning. Lärandet sker genom praktiska övningar t.ex. drillövningar och övningar av specifika moment men även via simuleringar där studenter agerar som polis i mera komplexa situationer. Simuleringar är inte unika för polisutbildning utan utgör ett vanligt inslag i professionsutbildning genom sin koppling till "verkliga" situationer (Peters och Vissers, 2004; Lederman, 1984. Under de senaste årtiondena har simuleringar använts för utbildning inom så skilda professionsfält som medicin och hälsovård, flyg och blåljusverksamhet. Simuleringar kan vara av skiftande karaktär t.ex. fysiska i form av rollspel men även datorbaserade. Simuleringar kan syfta till att utveckla en specifik färdighet (se t.ex. Windsor, 2009; Stefanidis, Acker, och Heniford, 2008; Wallin, Meurling, Hedman, Hedengård, och Felländer-Tsai, 2007, som t ex att lära sig hur man avläser röntgenbilder (se t.ex. Söderström, Häll, Nilsson, och Ahlqvist 2012 eller till att lära hur man ska agera i komplexa situationer (Andersson, Carlström, och Berlin, 2013; Bauman, Gohm och Bonner, 2011, t.ex. vid svåra olyckshändelser med många personer inblandade (se t.ex. McConnell och Drennan, 2006. Simuleringar av komplexa situationer med många inblandade brukar benämnas som fullskaliga (se t.ex. Andersson, Carlström, och Berlin, 2013. Simuleringar antas träna och utveckla professionell kunskap genom att förbereda studenter på att hantera komplexa och ibland farliga situationer som de kan komma att ställas inför i en kommande yrkespraktik. Användningen av simuleringar i utbildningar bygger således på ett antagande om överföring av erfarenheter och kunskaper från ett sammanhang till ett annat (se t.ex. Söderström, Åström, Anderson och Bowles, 2014. I den här artikeln utgår vi från simulering som en utbildningsresurs där deltagarna

 15. Sociala mediers roll i formandet av kroppsuppfattningen och förekomsten av ätstörningar bland flickor och unga kvinnor : En systematisk litteraturstudie

  Reuter, Fanny

  2016-01-01

  Detta examensarbete inkluderas i ett forskningsprojekt inom e-hälsa vid Yrkeshögskolan Arcada. Tidigare forskning har visat att traditionell media och bilder på idealiserade kroppar kan kopplas till negativ kroppsuppfattning. Syftet med examensarbetet är att genom en systematisk litteraturstudie kartlägga forskning som fokuserar på sociala mediers påverkan på flickor och unga kvinnors kroppsuppfattning och förekomsten av ätstörningar. Examensarbetet är avgränsat till västerländska flickor och...

 16. Oniromancia y perspectiva entre los ette del norte de Colombia

  Juan Camilo Niño Vargas

  2009-07-01

  In some societies it is considered that dream interpretation is a meaningful and logic task. The explanation of this fact lies within the way in which the world has been socially constructed. The present paper focuses on the shape and articulation of these ideas among the Ette, an indigenous group of North Colombia that has granted the dream experience a central place in their everyday life. For this purpose, certain native notions about cos- mos and dream experience are described and analyzed. It is exposed how, for the Ette, the universe can be apprehended from different perspectives that, although differing from each other, are closely related. The way in which individuals experience the world while asleep is a special case of this conception. Thus, it is concluded that the main function of the dream inter- pretation is to make correspond the dream perspective and the common perspective, and in this way, relate two different levels of reality awareness. Keywords: ette, perspective, mode of existence and perception, dream, dream interpretation.

 17. Survey of creep damage in a T-joint from a retired steam pipe system; Kartlaeggning av krypskador i ett T-stycke fraan ett utrangerat aangnaet

  Storesund, Jan

  2009-06-15

  Unexpected failures and cracking have recently occurred in steam piping by creep although the service temperatures have been significantly below the limit temperature for creep rupture. Characterisation of such damage, mapping of the presence in Swedish plants and better knowledge of the presumptions for the phenomenon have been received in previous Vaermeforsk projects. A steam pipe system that never had been inspected or tested with respect to creep was replica tested at a number of test positions. The steam data was 450 deg C and 65 bars and the age was 35 years of almost continuous operation. Extensive creep damage was found in one T-joint. This component was the object of interest in the present project. Metallographic investigations were carried out by cutting the T-joint into sections for through thickness examinations of possible creep damage as well as characterisation of the microstructure. Ten sections were selected at different positions of four welds that the T-joint covered. In addition to the characterisation by means of creep damage and possible microstructure degradation or other anomalies the purpose of the investigation was to find out if the replica testing was a conservative method or not. Other expectations on the project were to gain additional knowledge of the creep phenomena's below the limit temperature and a verification of the computation models for crack propagation that were used in the previous Vaermeforsk projects in the area. Nine chemical analyses were performed on all different parent and weld metals of the T-joints. Most analyses resulted in a composition close to the nominal one, that is 13CrMo4-4 steel, the most frequently used heat resistant steel in steam piping for steam temperatures around the limit temperature in Sweden. The parent metal in which the creep cracks were found, however, had a composition that corresponds to 0,5Cr0,6Mo0,3V steel, a low alloy steel that is liable to cracking. Furthermore the branch part of the T-joint and the weld metal connecting this part to the pipe part of the T-joint were fabricated of 10CrMo9-10, a heat resistant steel frequently used in the creep range. The conclusions from the investigation are: The cracks were formed in the HAZ. The largest crack was 100 mm long and 3.25 mm deep. The wall thickness was 18 mm at the crack positions. All metallographic examinations were performed both with mechanical and electrolytic polishing. The weld cross sections showed that the cracks were surrounded by plenty of creep cavities, particularly at the crack tips. The creep cracks were situated at the weld between the T-joint and a valve, more exactly in the HAZ of the valve material. Chemical analysis showed that the valve was fabricated of a V-containing steel corresponding to 0,5Cr0,6Mo0,3V steel, whereas the nominal material in the pipeline was 13CrMo4-4 steel. Contributions to the crack formation were analysed. Significant system stresses may be estimated as less likely but can not be excluded. Computation of the geometry at the crack positions resulted in no stress concentrations. Therefore, there are reasons to believe that defects have initiated in service crack propagation. This is also indicated by comparisons to creep crack propagations computations in a foregoing Vaermeforsk project. The metallographical investigations indicated that a small part of the largest crack did not look like a creep crack. It could be a hydrogen crack. 0,5Cr0,6Mo0,3V steel is liable to reheat cracking that may appear at post weld heat treatment. Such cracks are formed by creep relaxations of residual stresses and have similar characteristics to service induced creep cracks. Reheat cracks have likely been the ruling initial defects that have made some creep propagation possible. If no significant system stresses work, a rather large initial crack is required to enable creep crack propagation in this case. No creep damage was observed in the other cross sections. This indicates that these creep cavitations found in the replica investigation was skin-deep. The microstructure had rather small and also normal heat affection that agrees with the present service temperature and service time. The creep damage distribution may differ from the observed one if significant system stresses occur. Earlier recommendations for testing, evaluation as well as actions associated with creep in main steam piping at service temperatures below the limit temperature can still be considered as valid

 18. Eye-tracking studie av vektoranalys på LTH

  Ögren, Magnus; Nyström, Marcus

  detaljerad inblick i hur studenterna tänkte medan de löste problemet. Vi använder modern eye-tracking teknik för att mäta hur LTH-studenters visuella uppmärksamhet fördelar sig mellan texter, matematiska formler och figurer när de löser problem inom vektoranalys. Genom att filma studenters ögonrörelser med...... en höghastighetskamera ger eye-tracking data information om var man tittar med väldigt hög spatial och temporal upplösning. Detta gör att man kan följa lösningsprocessen millisekund för millisekund från problempresentation till svar. Med eye-tracking kan man alltså skilja på process och produkt....... Vektoranalys är ett mycket visuellt ämne där matematiska formler ofta har en konkret grafisk tolkning. Detta gör vektoranalysen till ett speciellt lämpligt ämne att studera med eye-tracking teknologin, då försökspersonens byte av fokus mellan formler och figurer kan utvärderas. Vi kommer att presentera...

 19. Eye-tracking studie av vektoranalys på LTH

  Ögren, Magnus; Nyström, Marcus

  detaljerad inblick i hur studenterna tänkte medan de löste problemet. Vi använder modern eye-tracking teknik för att mäta hur LTH-studenters visuella uppmärksamhet fördelar sig mellan texter, matematiska formler och figurer när de löser problem inom vektoranalys. Genom att filma studenters ögonrörelser med...... en höghastighetskamera ger eye-tracking data information om var man tittar med väldigt hög spatial och temporal upplösning. Detta gör att man kan följa lösningsprocessen millisekund för millisekund från problempresentation till svar. Med eye-tracking kan man alltså skilja på process och produkt....... Vektoranalys är ett mycket visuellt ämne där matematiska formler ofta har en konkret grafisk tolkning. Detta gör vektoranalysen till ett speciellt lämpligt ämne att studera med eye-tracking teknologin, då försökspersonens byte av fokus mellan formler och figurer kan utvärderas. Vi kommer att presentera...

 20. AV dissociation, an inevitable response.

  Wang, Kyuhyun; Benditt, David G

  2011-07-01

  The independent activation of the atria and ventricles, AV dissociation, is a common phenomenon that occurs during a wide variety of electrophysiologic circumstances. The clinical significance of AV dissociation is often misunderstood. This article examines the basis and clinical implications of AV dissociation. AV dissociation is often an obligatory, secondary phenomenon, and should not be construed as the primary disorder; it may be due to either the AV conduction system being completely blocked (3° AV block) or the P wave and the QRS complex being generated from separate sources (usually, the AV junction or ventricle) but occurring close together during the physiologic refractory period of each other. The latter may happen in junctional or ventricular arrhythmias including escape or accelerated rhythm, tachycardia, or premature beats. The crucial clinical point is not the AV dissociation itself, but that an underlying triggering primary disorder is present and should be identified. ©2011, Wiley Periodicals, Inc.

 1. Summer Student Report - AV Workflow

  Abramson, Jessie

  2014-01-01

  The AV Workflow is web application which allows cern users to publish, update and delete videos from cds. During my summer internship I implemented the backend of the new version of the AV Worklow in python using the django framework.

 2. Skyggedom av enkepensjonsdommen

  Rognlien, Ida Gundersby

  2014-01-01

  Masteroppgaven undersøker om bortfall av ektefellepensjon ved lovendring med tilbakevirkende kraft er i strid med retten til eiendom etter EMK TP 1 art 1. Skyggedommetoden/ Feminist Judgments -metoden brukes for å gjenskrive enkepensjonsdommen Rt.2006.262 i et feministisk perspektiv. Da mannen døde.......1975.220. I spørsmålet om inngrepet er proporsjonalt ble vektlagt at det ikke foreligger en transparent avveining av de relevante interessene. Videre er hensynene bak og behovene for den opprinnelige ektefellepensjonen fortsatt tilstede, og de er ikke tilstrekkelig avveid mot formålene med inngrepet...

 3. Skyggedom av enkepensjonsdommen

  Rognlien, Ida Gundersby

  2014-01-01

  Masteroppgaven undersøker om bortfall av ektefellepensjon ved lovendring med tilbakevirkende kraft er i strid med retten til eiendom etter EMK TP 1 art 1. Skyggedommetoden/ Feminist Judgments -metoden brukes for å gjenskrive enkepensjonsdommen Rt.2006.262 i et feministisk perspektiv. Da mannen døde.......1975.220. I spørsmålet om inngrepet er proporsjonalt ble vektlagt at det ikke foreligger en transparent avveining av de relevante interessene. Videre er hensynene bak og behovene for den opprinnelige ektefellepensjonen fortsatt tilstede, og de er ikke tilstrekkelig avveid mot formålene med inngrepet...

 4. Forskerskoler som modeller for forskerutdanning: Progresjon og utvikling av ekspertise

  Sten Ludvigsen

  2013-12-01

  Full Text Available I de senere årene har forskerskoler blitt fremhevet som en mulig løsning på ulike utfordringer innenfor forskerutdanningen. På bakgrunn av erfaringer med to forskerskoler innenfor utdanningsvitenskap, vil vi i denne artikkelen belyse to problemstillinger: Hvordan kan man organisere læringsforløpet til ph.d.-kandidatene slik at det støtter deres progresjon? Og hva må forskerutdanningen inneholde for at ph.d.-kandidatene skal utvikle tilstrekkelig ekspertise innenfor et avgrenset kunnskapsområde?For å skape progresjon, bør utdanningsprogrammet bidra til å gi struktur og angi faglig retning. Videre må utdanningselementene være relevante for avhandlingsarbeidet. I tillegg kan progresjon fremmes gjennom seminarer, der utviklingen av tekster og artikler følges opp. Argumentet om at forskerskoler bør bygge på gode forskningsmiljøer har stått sentralt i utredningen av ulike modeller for forskerutdanning i Norge. Ett aspekt som har fått økende oppmerksomhet er betydningen av å oppnå en tilstrekkelig grad av spesialisering. Uten utvikling av en slik ekspertise, vil ph.d.-kandidatene ikke kunne publisere internasjonalt og delta i forskningsfellesskap.Ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet har man de siste 10 årene utviklet flere typer forskerskoler. I denne artikkelen tar vi utgangspunkt i den UiO-finansierte, tematisk avgrensede forskerskolen «Læring, kommunikasjon og IKT» (2004–2008 og den NFR-finansierte nasjonale forskerskolen i utdanningsvitenskap, NATED (2008–2016, hvor ph.d.-kandidatene deltar i faglige aktiviteter organisert i fire spor.Metodene som brukes for å besvare problemstillingene omfatter intervjuer, spørreskjema og refleksjoner vedrørende de to ulike forskerskolene.Resultatene viser at man kan oppnå nødvendig spesialisering, høy kvalitet, høy tilfredshet og høy relevans ved bruk av forskerskoler som virkemiddel i forskerutdanningen. Begge forskerskolene har tilrettelagt for internasjonal

 5. Salong Estheticas närvaro i sociala medier : engranskning av marknadskommunikation i sociala medier

  Ahlfors, Nina

  2015-01-01

  (- en granskning av marknadskommunikation i sociala medier) Jag har gjort ett arbete gällande Salong Esthetica, Axxell Utbildnings övningssalong i Pargas, där blivande kosmetologer övar sina praktiska färdigheter. Syftet med mitt arbete är att utreda hur företag kan bedriva marknadskommunikation via sociala medier. Vad är relevant i marknadsföringen till kunder i sociala medier? Närmare bestämt vill jag granska hur vi bör marknadsföra salong Esthetica via Sociala medier. Kosmetologutbildni...

 6. En användarstudie av hashtags som marknadsföringsredskap på Instagram

  Bern, Jenny; von Niman, Norbert

  2014-01-01

  Med sociala mediers snabba och ständiga utveckling skiftar dess trender snabbt, medan funktioner föds, dör ut och användarbeteende förändras. En nyligen populariserad trend som snabbt vuxit till sig och blivit stor är användandet av hashtags. Hashtagtrendens nuvarande storlek och spridda användningsområde skapar ett stort intresse att undersöka dess egenskaper och möjligheter vidare. Denna uppsats riktar sig speciellt till kommunikationsbranschen när den behandlar frågeställningen: Vad driver...

 7. Erfarenheter av portfoliometodiken inom nätutbildning – Kritiska reflektioner och ”halleluja moments”

  Elinor Adenling

  2011-06-01

  Full Text Available Vid Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet har nätutbildningen expanderat kraftigt under de senaste två och ett halvt åren, då institutionen började ge fristående helfartskurser i pedagogik via Internet. Vårterminen 2008 läste cirka 60 studenter och inför varje termin har sedan studenttillströmningen ökat, för att under våren 2010 uppgå till 240 studenter. Hösten 2008 infördes, med stöd av interna utvecklingsmedel, examinerande portfoliouppgifter på samtliga nätbaserade kurser med målsättningen att möta de utmaningar som både formen (nätundervisning och den utökade och heterogena studentgruppen innebar. Syftet var att stärka studenternas förmåga att synliggöra sitt eget lärande, samt att minska anonymiteten mellan lärare och student. Uppgifterna var av självreflekterande karaktär där studenterna uppmanades att relatera det egna lärandet till kursinnehållet och att exempelvis identifiera framtida tillämpningsområden inom studier och arbetsliv. Studenterna fick under terminen individuell återkoppling av en och samma lärare. Intentionen med återkopplingen var bland annat att guida och uppmuntra studenterna till att inta ett personligt förhållningssätt till kursinnehållet. I artikeln argumenteras det för att portfoliometodik i flera avseenden kan sägas harmoniera väl med ett rådande synsätt på examination där ett sociokulturellt synsätt på lärande dominerar och livslångt lärande och självständighet framhålls som eftersträvansvärt. Detta medför att, det både utifrån ett student- och ett lärarperspektiv, kan kännas naturlig och relevant att använda portfolio som examinationsform inom nätutbildning. Samtidigt är det viktigt att problematisera och kritiskt reflektera över portfoliometodik som examinationsform och de förhållningssätt och ideal som skapas, vilket görs i artikeln med hjälp av en Foucaultinspirerad tolkningsram. I artikeln presenteras alltså både ett

 8. En av gutta

  Neumann, Cecilie Basberg; Rysst, Mari; Bjerck, Mari

  2012-01-01

  Hvilken betydning har kjønn og klær for kvinner som arbeider i mannsdominerte arbeiderklasseyrker? Forfatterne av denne artikkelen finner at kvinnene må nedtone sitt kjønn og sin seksualitet gjennom å dekke til kroppen, i klær laget for menn, for å signalisere at de er på jobb for å arbeide...

 9. En av gutta

  Neumann, Cecilie Basberg; Rysst, Mari; Bjerck, Mari

  2012-01-01

  Hvilken betydning har kjønn og klær for kvinner som arbeider i mannsdominerte arbeiderklasseyrker? Forfatterne av denne artikkelen finner at kvinnene må nedtone sitt kjønn og sin seksualitet gjennom å dekke til kroppen, i klær laget for menn, for å signalisere at de er på jobb for å arbeide...

 10. Betydelsen av studierför återanpassning i samhället. : En kvantitativ studie om den upplevda betydelsen av studier i anstaltför återanpassning i samhället.

  Andersson, Oliver; Stockhaus, Kim

  2013-01-01

  Hur upplever före detta intagna i kriminalvårdsanstalt vikten av studier i anstalt för deras återanpassning i samhället? För att försöka besvara denna frågeställning har vi i vår studie sammanställt datamaterial ifrån en kvantitativ studie. Syftet med studien är att utifrån ett sociologiskt perspektiv undersöka den upplevda nyttan av studier hos före detta intagna i kriminalvårdsanstalt. Underliggande frågeställningar är: Vad är den upplevda betydelsen av studier för återfall i brottslighet?V...

 11. Implementering av RS232-protokoll

  Karlsson, Tomas

  2002-01-01

  Den här rapporten innehåller information om hur man skapar en länk mellan en dator och ett minne via en dators serieport. Ett RS232-protokoll används för att upprätthålla den här länken. För att ta hand om minnet samt upprätthålla kommunikationen med datorn har en FPGA programmerats. Intel hex8 formatet används för datan. Ett program för Windows 98 skapades också. Programmet öppnar en fil och läser tecken. Tecknen översätts till heltal som sänds till serieporten. Programmet kan också spara da...

 12. Utvärdering av smarta kläder för användning inom arbetslivet

  Borgström, Dennis; Nummisalo, Linda

  2016-01-01

  Syftet med projekt var att bidra till utvecklingen av smarta kläder. Två smarta tröjor jämfördes mot varandra. Den ena tröjan (Hexoskin-tröjan) var utvecklad av företaget Hexoskin och den andra tröjan (X-shirt) genom ett samarbete mellan KTH och Högskolan i Borås. Signalerna från de smarta tröjorna validerades mot etablerade mätmetoder insamlad med EKG och spirometer utvecklade av företaget ADInstruments. Korrelationen visade sig vara god för både X-shirt och Hexoskin-tröjan. En testperson vi...

 13. Animering på webben : En jämnförande studie av CSS och jQuery i deras gemensamma funktionsområde för animering

  Dahlberg, Hannes

  2013-01-01

  En experimentell ansats till att jämföra animeringar för webben utförda med JavaScriptsbiblioteket jQuery och animeringsmetoder för stilmallsverktyget CSS3. Uppsatsen inleds med en litteraturstudie där information angående HTML, DOM, CSS, CSS3, JavaScript och jQuery presenteras som står i relation till experimenten. Detta följs av de faktiska experimenten och ett resultat som kategoriseras i tre delar: teknisk, praktisk och visuell analys. Dessa reflekteras med ett resultat som framhäver CSS ...

 14. Utvärdering och optimering av sidoströmshydrolysen vid Duvbackens reningsverk

  2013-01-01

  I Sverige förekommer strikta krav på fosforrening av avloppsvatten och detta har bidragit till att kemisk fällning har kommit att dominera som reningsmetod för fosfor vid svenska avloppsreningsverk. Fällningskemikalier är dyrt för reningsverken att köpa in och ger negativ påverkan på miljön vid tillverkning och transport. Strängare reningskrav har ökat behovet av nya reningsmetoder som på ett effektivt och miljövänligt sätt kan rena avloppsvatten från näringsämnen utan att kostnaderna för ren...

 15. Energianalys av rörledning med överhettad vattenånga

  Corrigox, Adam

  2014-01-01

  Värmetransport är ett viktigt fysikaliskt fenomen med många olika industriella tillämpningar, till exempel värmning eller kylning av en fluid som strömmar i en rörledning. Den viktigaste mekanismen för värmetransport i strömmande eller stillastående fluider är konvektion. En bättre kunskap och förståelse för den bakomliggande fysiken skulle innebära att designen av systemen skulle kunna optimeras för att erhålla en ekonomisk process genom att minimera energiförluster och kostnader för materia...

 16. Undersökning och utvärdering av klottersanerings- och fasadrenoveringsverksamhet i Stockholms stad

  Wiberg, Andreas

  1999-01-01

  På avloppsreningsverk produceras stora mängder slam varje år (71400 ton 1997 vid SV:s treanläggningar, Henriksdal (H), Bromma (B) och Loudden (L)). För att sluta kretsloppet är deten strävan från samhällets och SV:s sida att använda så mycket som möjligt av slammet somgödsel till mark. En återförsel av näring i så stor utsträckning som möjligt är målet. Stöd fördetta resonemang finns i ett regeringsbeslut. Genom att det i avloppsvattnet finns miljöfarligaämnen, till exempel tungmetaller, som ...

 17. Introduction to AVS Audio

  Hao-Jun Ai; Shui-Xian Chen; Rui-Min Hu

  2006-01-01

  This paper describes a general audio coding algorithm which has been recently standardized by AVS, China.The algorithm is based on a perceptual coding technique. The codec delivers near CD-quality audio at 128kb/s. This paper describes the coder structure in detail and discusses the reasons for specific design methods. A summary of the subjective test results are presented for the prototype codec. Comparison Mean Opinion Score (CMOS) test indicates that the quality of the AVS audio coder is comparable with MPEG Layer-3 audio coder. A real-time decoder was used for the characterization test,which is based on a 16-bit fixed-point DSP. The performance of the DSP solution was demonstrated, including computational complexity and storage characteristics.

 18. Valet av kostundersökningsmetod påverkar resultatet : En jämförelse mellan frekvensenkäter och kostregistreringar där barns intag av energi och vitamin D studerats

  Björk, Amanda; Lindblom, Linnea

  2013-01-01

  Bakgrund Frekvensenkät (FFQ) och kostregistrering är två vanliga kostundersökningsmetoder. För varje metod finns det felkällor och idag finns ingen fulländad kostundersökningsmetod. Genom att undersöka skillnader mellan kostundersökningsmetoder ökar förståelsen för att metoderna kan ge olika resultat. Vid kostundersökningar då näringsintag som t.ex. intag av vitamin D studeras, är det viktigt att ta hänsyn till energiintag. Detta för att ett missvisande energiintag kan ge ett felaktigt näring...

 19. Logistiska verktyg för ökad konkurrenskraft : En fallstudie om hantering av interna processer och sortiment

  Sundström, Sara; Vesterlund, Linnea

  2011-01-01

  Konkurrens och hur den påverkar företaget kan skilja sig beroende på bransch och vilket typ av marknad som företaget befinner sig på. Hur ett företag väljer att jobba med konkurrens och kampen om kunderna är en bidragande faktor till företagens resultat. Vidare är konkurrens något som bidrar till att driva utvecklingen framåt eftersom det uppmanar företagen till att sträva mot att ständigt ligga i framkant för att bli nummer ett i kundernas ögon. En bransch där kampen om kunderna har tilltagi...

 20. Negotiation Mechanism of AVS Standardization

  Su Junbin

  2007-01-01

  @@ 1. Introduction The mission of the Audio Video Coding Standard (AVS) Working Group of China is to develop AVS standards drafts and deliver them to the national standardization administration authorities. Since its establishment in 2002, the AVS Working Group has developed rapidly, growing from 33 members in 2003 to 153 in 2006. By the end of 2006, it had put forward for approval nine standards drafts (Table 1) with Part 2 of the AVS 1.0 draft approved as a national standard in February 2006.

 1. Elnätet och dess anpassning för elektriska fordon : En studie av hur ett lokalnät påverkas av ett ökat antal elektriska fordon

  Arntsson, Timmy

  2015-01-01

  The availability of non-renewable fuels is decreasing and therefore the prices of both petrol and diesel has increased in recent years. As a result more and more chooses to invest in cars powered by alternative fuels and the focus has long been on electric vehicles. However, this means greater weight on utility companies around the world which now have to adjust to a higher demand. The purpose of this study is to investigate how a local network are affected by electric car chargers and be abl...

 2. Ultralydfremstilling av fostervekst

  Synnøve Lian Johnsen

  2009-09-01

  Full Text Available Ultralyd billeddanning er i dag den beste undersøkelsesmetoden vi har til å overvåke fosterets utvikling og vekst. Ultralydmåling av fosterets størrelse og biometriske referansetabeller for svangerskapet brukes til å fastsette svangerskapets alder, beregne termin og vurdere fosterets vekst. Optimal studiedesign er ulik for hvert av disse formålene. Det er stor variasjon i fysiologisk vekst og en utfordring å identifisere fostre som har dårlig tilvekst. En enkeltmåling av fosteret kan fortelle oss om det er lite eller stort i forhold til andre fostre, men ikke om størrelsen er passelig i forhold til forventet fysiologisk vekst for dette fosteret. Tilpassede referansemodeller ("customised" justerer forventet størrelse i relasjon til føtale og maternelle faktorer og har vist seg å bedre identifisere sanne veksthemmede fostre enn bare å klassifisere i henhold til 2,5, 5 eller 10 persentilen. Men et foster som i utgangspunktet er stort for alderen, men etter hvert vokser langsomt vil ikke nødvendigvis bli fanget opp ved en slik enkeltmåling. Serielle målinger vil hjelpe, men en slik longitudinell metode blir ikke fullt ut utnyttet før det appliseres betinget ("conditional" vekstberegning. Betingelsesleddene for variasjon i vekst og målemetode kalkuleres ut fra longitudinelle data og kan så anvendes for det enkelte foster. En første måling brukes til å beregne forventet vekst og variasjon for en neste måling. Denne metoden forventes å skjerpe diagnostikken for vekst-avvik i alle vektklasser og kan sammen med tilpasningen av andre faktorer bedre overvåkningen av risikosvangerskapUltrasonographic imaging is today the best method for assessing fetal size and monitoring fetal growth. Ultrasound measurements of fetal size are used for age, size and growth assessment, but the statistical design and analysis are different for each of these purposes. Physiological ranges for fetal growth are wide and the identification of fetal

 3. Pealekaebamine või avalikkuse ette toomine? / Ilvi Jõe-Cannon

  Jõe-Cannon, Ilvi, 1937-

  2006-01-01

  Õiguskantsler Allar Jõks saatis Riigikokku ettepaneku erakonnaseaduse kooskõlastamiseks Eesti põhiseadusega. See aitab korrastada erakondade finantseerimist ja vältida korruptsiooni. Eestis vajavad seaduslikku kaitset inimesed, kes korruptsioonijuhtumeid avalikkuse ette toovad

 4. President Medvedev: Putiniga võistlemist on raske ette kujutada / Kaivo Kopli

  Kopli, Kaivo

  2011-01-01

  Venemaa presidendi Dmitri Medvedevi intervjuust ajalehele Financial Times. Medvedevi sõnul esindavad tema ja Vladimir Putrin suuresti sama poliitilist jõudu ning on raske ette kujutada Putiniga koos kandideerimist

 5. Produktutveckling av kompletterande funktioner till köket : med en yngre målgrupps behov i fokus

  Rehnberg, Julia

  2016-01-01

  Denna rapport behandlar examensarbete för kursen Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design, MSGC12 och innefattar 22,5hp. Kursen ingår inom fakulteten hälsa, natur- och teknikvetenskap. Examensrapporten är skriven av Julia Rehnberg som är student på Karlstads universitet. Handledare för projektet var Monica Jakobsson och examinator Leo de Vin, anställda på Universitetet.   Uppdragsgivaren HärjedalsKök är ett svenskt företag som riktar sig mot köksdesign. Deras a...

 6. Optimering av biologisk fosfor och kvävereduktion i ett reningsverk för hushållsspillvatten

  2006-01-01

  In connection with Henriksdals wastewater treatment plant (WWTP) a smaller plant is situated called Sjöstadsverket where new methods for wastewater treatment are tested and evaluated in different process lines. On one of the lines experiments with enhanced biological phosphorous removal (EBPR), have been carried out to evaluate if it is a good alternative to traditional chemical phosphorus removal. This thesis evaluates the results from the experiments conducted during fall 2005. The incoming...

 7. Socialisationen av kvinnlig sexualitet på behandlingshem för unga kvinnor : ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv

  Larsson, Magdalena

  2006-01-01

  Using a symbolic interactionistic analytical approach, this essay aims to study the socialisation of young women’s sexuality in treatment institutions for young women. Through qualitative interviews with staff members at said institutions, concerning their views on young female sexuality, and how they discuss sexuality with the young women in the institutions, my aim was to identify the socialisation of young women’s sexuality. I have also investigated how the staff experiences their own sex ...

 8. Regional monitoring of deposition and effects of air pollution; Regional oevervakning av nedfall och effekter av luftfoeroreningar. Sammanfattande slutrapport fraan ett samarbetsprojekt mellan IVL, laenen och Naturvaardsverket

  Akselsson, Cecilia; Ferm, Martin; Hallgren Larsson, Eva; Knulst, Johan; Loevblad, Gun; Malm, Gunnar; Westling, Olle

  2000-05-01

  Regional programmes in Sweden focused on deposition and effects of air pollutants have been evaluated by IVL, Swedish Environmental Research Institute. Various air quality protection associations and regional environmental authorities initiated the monitoring programmes during the period 1985 to 1990. The result of the evaluation is a revised and coordinated programme with improved methods. The new regional programme combines collection of field data with national model calculations of deposition of air pollutants. The new programme involves collection of deposition on open field (bulk) and in forest stands (throughfall), and soil solution, according to national and international standards. Improved methods for monitoring of base cation and nitrogen deposition have been developed. Ambient air concentrations are measured at some locations. The purpose is to describe environmental conditions, regional differences, and temporal changes. Data on forest stands, such as needle loss, growth, and soil chemistry, are available since most locations are permanent forest plots, established for scientific forest observations. Regional dispersion and deposition of air pollutants will be calculated with a model (SMHI-MATCH), developed for simulating the dispersion and deposition of Swedish emissions in relation to the long-range transport on a relatively fine scale (grid square 11 km). The programme also includes developed methods for data handling, interpretation, evaluation, quality assurance and demonstration of results in written reports and via Internet.

 9. Lanseringen och etableringen av ett socialt problem : En analys av debatten om ledarkulturen inom svensk landslagsgymnastik i Dagens Nyheter 2012–2013

  2015-01-01

  The launching and establishment of a social problem: An analysis of the debate on Swedish national level gymnastics in Dagens Nyheter 2012-2013 In 2012 Sweden’s largest daily newspaper, Dagens Nyheter, published a number of articles on the state of affairs in Swedish national level gymnastics. In these articles, ex-gymnasts, coaches, parents and physicians stepped forward and testified about recurrent wrongdoings and abuse against young (particularly) female gymnasts. In response to the criti...

 10. Glass-covering of large building volumes. An interdisciplinary evaluation of a shopping centre; Oeverglasning av stora byggnadsvolymer; En tvaervetenskaplig utvaerdering av ett koepcentrum

  Oeman, R. [Royal Inst. of Tech., Stockholm (Sweden). Dept. of Building Technology

  1993-11-01

  Systematized experiences of the function of large glass- covered spaces related to shopping centres, hotels, office buildings etc. are still relatively limited. With the glazed pedestrian precincts of the rebuilt Skaerholmen Centre in Stockholm as the main object of interdisciplinary studies, the aim of this thesis is to provide additional knowledge of large glass-covered spaces (atrium buildings). The studies comprises thermal comfort, temperature conditions, ventilation, energy balance, humidity - mycology, acoustics, operation - maintenance - durability and sociology. To sum up, it is clear that in the Scandinavian climate there is every likelihood of large glass-covered spaces in the public places functioning well from a technical as well as a social point of view. The energy consumption on heating the whole complex, based on theoretical calculations and measurement, is shown to have been reduced by the order of 10%. (author) figs., tabs., 101 refs

 11. Study of energy consumption in agriculture. An project commissioned by the Board of Agriculture; Kartlaeggning av jordbrukets energianvaendning. Ett projekt utfoert paa uppdrag av Jordbruksverket

  Baky, Andras; Sundberg, Martin; Brown, Nils

  2010-07-01

  JTI has, on behalf of the Swedish Board of Agriculture, conducted a study on energy consumption in agriculture. The study also proposes measures to reduce the energy use and includes an outlook towards the future of the Swedish agricultural development. The study is limited to the use of fuel and electricity used for field-work and in farm work and energy for heating. Energy for heating of residential buildings and drying is not included in the mandate. The Swedish agricultural uses about 3.11 TWh of energy in the form of gas, electricity, oil and biofuels, not including drying and greenhouses. In addition, approx. 3.64 TWh of energy are consumed indirectly, 2.31 TWh of which from fertilizer use. The Swedish agriculture is moving towards fewer but larger farms. The number of enterprises has decreased from 26000 in year 2005 to 21700 in 2009. Increased energy production, both as a supplier of raw materials and recipients of products means that energy use is affected. In the future energy use will probably be affected by an increase in farm-based production of energy, primarily biogas for cogeneration. The variations in estimates of energy use are large, and agriculture's total energy use can vary between 1.64 TWh to 4.04 TWh, depending on the data sets used. Since the use of diesel dominate over the use of electricity, it is interesting to focus on reducing diesel consumption. Field work and harvest are the activities where the largest consumption of diesel is made. Measures can be taken are primarily farmers are running in a more energy efficient way. Other measures are: Reduced tillage; Replacing transport with tractor-trailer by truck; Transport of manure with other equipment than their own spreader; Livestock use of energy is primarily electricity for lighting, ventilation, distribution, cleaning, feeding, etc. The largest variations in energy use are associated with animal husbandry. It is difficult to generally comment on actions in order to reduce energy use in the farm. Care and maintenance of ventilation is a simple and effective measure that can reduce energy use by 10%. Smart technology choices, may, dependent on type of stable and local conditions, reduce the use of up to 60%. Well-designed and maintained lighting can save approximately 30%. The use of indirect energy is dominated by the production of fertilizers. It is approximately 2.7 TWh / year, but by using fertilizer manufactured with today's BAT, the indirect energy consumption be reduced to approximately 1.6 TWh/year

 12. Oral bioavailability of arsenic, antimony and a selection of metals in ashes; Oral biotillgaenglighet av arsenik, antimon och ett urval av metaller i askor

  Carlsson, Christel; Bendz, David; Jones, Celia

  2008-06-15

  In an earlier study, financed by Varmeforsk, 'Q4-238 Environmental guidelines for reuse of ash in civil engineering applications', the total content of arsenic and lead was shown to determine whether or not reuse of some of the ashes in construction work is feasible. The model used to calculate the guidelines uses the total concentration of metals to evaluate the health risks resulting from exposure to the ashes. The use of total concentration can lead to overly conservative risk assessments if a significant fraction of the total metal content is not bioavailable. Better precision in the risk assessment can be given by the use of the bioavailable fraction of arsenic and lead in the model. As a result, ashes which are rejected on the basis of total metal concentration may be acceptable for use in engineering construction when the assessment is based on the bioavailable fraction. The purpose of the study was to (i) compile information on the oral bioavailability of arsenic, antimony and a selection of metals in ashes and similar materials, and on in vitro methods for determination of oral bioavailability, and (ii) experimentally estimate oral bioavailability of arsenic, antimony and some metals in a selection of ashes by analysis of the gastrointestinal bioaccessibility of these elements. The investigated elements were antimony, arsenic, lead, cadmium, copper, chromium, nickel and zinc. In the literature study performed within the project a number of static and dynamic in vitro methods simulating gastrointestinal processes of contaminants were compiled. The methods include one or several segments, i.e. mouth, stomach and intestine. Among the compiled methods, the RIVM (Rijksinstituut voor volksgesundheid en milieu) in vitro method was used in the experimental part of the project. The advantages with the method was that: the method to a high degree mimicked the human gastrointestinal processes (the method included three segments mouth, stomach, and intestine); . the method was relatively simple; . the method could include an anaerobic step if needed; the method could include food; knowledge of the method existed in Sweden; and the method had been compared and evaluated in a scientific publication. In the experimental part of the study the bioaccessibility of antimony, arsenic, lead, cadmium, chromium, copper, nickel and zinc in seven different ashes at two different particle size fractions (<63 mum and <2 mm) was investigated. These fractions were chosen to represent voluntary (<2 mm) and involuntary (<63 mum) ingestion of ash. The investigated ashes were produced in different incineration plants and represented different categories, i.e. type of ash (fly ash or bottom ash), fuel and incinerator. In the experimental part the influence of total concentration of the elements on their bioaccessibility was also investigated, as well as the influence of particle size fraction on total content of the elements. The influence of type of ash on both bioaccessibility and total concentration of the specific elements was also investigated. The bioaccessible fraction of antimony, arsenic, cadmium, chromium, copper, lead, nickel and zinc in a selection of ashes showed a higher variation between the different elements than between the different ashes. With the exception of arsenic in two of the investigated ashes, the bioaccessible concentration was substantially less than the total concentration of all elements in all ashes. The bioaccessible fraction of arsenic was high both in fly ashes (>85%) and in bottom ashes (40-85%). The bioaccessible fraction of lead was also relatively high and varied between 14 and 60% in the different ashes. Cadmium also had a high bioaccessible fraction which varied between 50-75% in the investigated ashes. The bioaccessible fraction of chromium was much smaller compared to the bioaccessible fraction of the other elements, and was with two exceptions less than 12%. The bioaccessible fraction of copper was relatively high and varied between 20 and 70% in the different ashes. In this s

 13. Oral bioavailability of arsenic, antimony and a selection of metals in ashes; Oral biotillgaenglighet av arsenik, antimon och ett urval av metaller i askor

  Carlsson, Christel; Bendz, David; Jones, Celia

  2008-06-15

  In an earlier study, financed by Varmeforsk, 'Q4-238 Environmental guidelines for reuse of ash in civil engineering applications', the total content of arsenic and lead was shown to determine whether or not reuse of some of the ashes in construction work is feasible. The model used to calculate the guidelines uses the total concentration of metals to evaluate the health risks resulting from exposure to the ashes. The use of total concentration can lead to overly conservative risk assessments if a significant fraction of the total metal content is not bioavailable. Better precision in the risk assessment can be given by the use of the bioavailable fraction of arsenic and lead in the model. As a result, ashes which are rejected on the basis of total metal concentration may be acceptable for use in engineering construction when the assessment is based on the bioavailable fraction. The purpose of the study was to (i) compile information on the oral bioavailability of arsenic, antimony and a selection of metals in ashes and similar materials, and on in vitro methods for determination of oral bioavailability, and (ii) experimentally estimate oral bioavailability of arsenic, antimony and some metals in a selection of ashes by analysis of the gastrointestinal bioaccessibility of these elements. The investigated elements were antimony, arsenic, lead, cadmium, copper, chromium, nickel and zinc. In the literature study performed within the project a number of static and dynamic in vitro methods simulating gastrointestinal processes of contaminants were compiled. The methods include one or several segments, i.e. mouth, stomach and intestine. Among the compiled methods, the RIVM (Rijksinstituut voor volksgesundheid en milieu) in vitro method was used in the experimental part of the project. The advantages with the method was that: the method to a high degree mimicked the human gastrointestinal processes (the method included three segments mouth, stomach, and intestine); . the method was relatively simple; . the method could include an anaerobic step if needed; the method could include food; knowledge of the method existed in Sweden; and the method had been compared and evaluated in a scientific publication. In the experimental part of the study the bioaccessibility of antimony, arsenic, lead, cadmium, chromium, copper, nickel and zinc in seven different ashes at two different particle size fractions (<63 mum and <2 mm) was investigated. These fractions were chosen to represent voluntary (<2 mm) and involuntary (<63 mum) ingestion of ash. The investigated ashes were produced in different incineration plants and represented different categories, i.e. type of ash (fly ash or bottom ash), fuel and incinerator. In the experimental part the influence of total concentration of the elements on their bioaccessibility was also investigated, as well as the influence of particle size fraction on total content of the elements. The influence of type of ash on both bioaccessibility and total concentration of the specific elements was also investigated. The bioaccessible fraction of antimony, arsenic, cadmium, chromium, copper, lead, nickel and zinc in a selection of ashes showed a higher variation between the different elements than between the different ashes. With the exception of arsenic in two of the investigated ashes, the bioaccessible concentration was substantially less than the total concentration of all elements in all ashes. The bioaccessible fraction of arsenic was high both in fly ashes (>85%) and in bottom ashes (40-85%). The bioaccessible fraction of lead was also relatively high and varied between 14 and 60% in the different ashes. Cadmium also had a high bioaccessible fraction which varied between 50-75% in the investigated ashes. The bioaccessible fraction of chromium was much smaller compared to the bioaccessible fraction of the other elements, and was with two exceptions less than 12%. The bioaccessible fraction of copper was relatively high and varied between 20 and 70% in the different ashes. In this study, particle size fraction only had an effect on the bioaccessible fraction of arsenic, chromium, and copper. For these elements, bioaccessibility was higher in the smaller particle size fraction representing involuntary ingestion. Particle size fraction also had an effect on the total concentration of cadmium, nickel, antimony and zinc, with higher total concentrations in the smaller particle size fraction. Total concentration only had an effect on the bioaccessible fraction of arsenic, copper and lead, with higher bioaccessible fractions at lower total concentrations. The type of ash had an influence on the bioaccessible fraction of arsenic, cadmium, chromium and antimony, with a higher bioaccessible fraction of arsenic, chromium and antimony in fly ashes compared to in bottom ashes, and a higher bioaccessible fraction of cadmium in bottom ashes compared to in fly ashes.

 14. NOTE FROM WEB COMMUNICATIONS & PUBLIC EDUCATION ETT DIVISION

  Web Communications team

  2000-01-01

  Dear Web Authors,As you will have read elsewhere the official name of our Organization is 'European Organization for Nuclear Research'. To this may be added the description 'European Laboratory for Particle Physics', but this last description may not be used alone. The official name 'European Organization for Nuclear Research' must always appear first. Therefore, a number of Web pages have to be modified. We have already modified the top pages of the CERN web site. We have also modified the page banner for use in your own pages. Everyone who has so far used the correct reference to the CERN banner needs to do nothing. Others are requested to correct their pages so as to use the image athttp://www.cern.ch/CommonImages/Banners/CERNHeadE.giforhttp://www.cern.ch/CommonImages/Banners/CERNHeadF.gif(version in French).All other banners are not official and must be discarded. Best Regards,Web Communications team, ETT Division, web.communications@cern.ch, tel. 72406

 15. Kjøring med mistanke om påvirkning av andre rusmidler enn alkohol

  Asbjørg S. Christophersen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGStatens rettstoksikologiske institutt har i løpet av de siste år registrert en stor økning av prøver fra bilføreremistenkt for kjøring under påvirkning av andre rusmidler enn alkohol. Antall positive saker økte 42% fra1994 til 1995. De hyppigste påviste stoffer er tetrahydrocannabinol, amfetamin, benzodiazepiner og opiater(morfin/kodein. Bruk av tyngre narkotiske stoffer har blitt mer vanlig i trafikksammenheng og antall positivetilfeller har økt betydelig mer enn totalt antall saker. Fra 1994 til 1995 økte antall positive amfetaminprøvermed 75% (fra 533 til 937 og antall positive prøver som følge av heroininntak økte med 87% (fra 92 til 172.Bruk av flere stoffer samtidig er vanlig, over 60 % av sakene i 1995 var positive på mer enn ett stoff, alkoholikke medregnet. De fleste tilfeller var representert av menn i alderen 25-32 år (37%. Kvinner var representerti ca. 11% av sakene.Christophersen AS, Skurtveit S, Mørland J. Drivers suspected to drive under the influence of drugs otherthan alcohol. Nor J Epidemiol 1996; 6 (1: 45-48.ENGLISH SUMMARYThe National Institute of Forensic Toxicology has registered a large increase in the number of samples fromdrivers suspected to drive under influence of drugs other than alcohol. The number of drug positive casesincreased 42% from 1994 to 1995. The most frequent drugs detected are tetrahydrocannabinol, amphetamine,benzodiazepines and opiates (morphine/codeine. The frequency of hard narcotic drug use has increased morethan the total number of cases. From 1994 to 1995, the number of amphetamine positive samples increased75% (from 533 to 937 and the number of samples positive due to heroin use (detection of the metabolite 6-monoacetylmorphine in urine increased 87%. Multi-drug use is common and more than one drug wasdetected in more than 60% of the cases from 1995, alcohol not included. Most of the cases were representedby men 25-32 years old (37%. Women were represented in about

 16. Teratogene effekter av antiepileptika

  Bernt A. Engelsen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGCa. 1 av 200 gravide har epilepsi. Gravide med epilepsi har økt risiko for visse obstetriske komplikasjonerog for å føde barn med medfødte misdannelser. Risikoen for misdannelser synes koblet til bruk avantiepileptika under svangerskapet, og ikke til selve epilepsien. Alle typer misdannelser er økt, men leppeganespalteog nevralrørsdefekter utgjør særlig viktige misdannelser. Årsakene til misdannelsene er multifaktorielle.Bruk av antiepileptika i monoterapi kan sies å gi en individuell risiko for større misdannelser påca. 4-6%. Karbamazepin og natriumvalproat gir hhv. 0,5-1% og 2-3% risiko for nevralrørsdefekt. Samletrisiko for større og mindre anomalier inkludert dysmorfe ansiktstrekk synes ikke å overstige 10%. ENGLISH SUMMARYEngelsen BA. Teratogenic effects of antiepileptic drugs. Nor J Epidemiol 1997; 7 (1: 23-28.Approximately 1 in 200 pregnant women have epilepsy, and 1 in 250 births are to children of mothers whouse antiepleptic drugs (AED. Pregnant women with epilepsy have increased risk for certain obstetricalcomplications, and for giving birth to children with congenital malformations. The increased risk forcongenital malformations seems connected to the use of AED, not to the epileptic syndromes. The etiologyof congenital malformations are multifactorial. Use of AED in monotherapy is associated with anindividual risk of giving birth to a child with a major malformation of 4-6%. The specific risk of spinabifida is 0,5 to 1% for carbamazepine and 2-3% for sodium valproate.

 17. Att använda omvärldsanalys för att identifiera efterfrågan och behov av miljöteknik : en metodstudie

  Jalvemo, Maria

  2007-01-01

  Denna rapport är resultatet av ett examensarbete omfattande 20 poäng på Industriell Ekologi på KTH, Stockholm. Examensarbetet utförs som en del i projektet Omvärldsanalys för att identifiera och sprida kunskap om efterfrågan av miljöanpassade varor, tjänster och system på IVL Svenska Miljöinstitutet AB. Projektets syfte är att genom omvärldsanalys studera behov och efterfrågan av miljöteknik i Polen, Ukraina och nordvästra Ryssland för att sedan sprida denna information till företag i Stockho...

 18. Helseeffekter av byluftpartikler

  Magne Refsnes

  2009-10-01

  Full Text Available Svevestøv i byluft består av forbrenningspartikler og mineralpartikler med svært forskjellige størrelser og kjemiske egenskaper. Svevestøvet kan deles inn i størrelsesfraksjoner som PMAmbient particulate matter (PM comprises particles from different combustion processes and a variety of mineral particles. The particles vary widely in size distribution and chemical/physical characteristics. PM is often divided into size fractions with different aerodynamic diameters: PM10 (PM ! 10 mm, PM2.5 (PM ! 2.5 mm and PM0.1 (PM ! 0.1 mm. Recent population studies have found an association between an increase in mortality and morbidity due to lung and/or cardiovascular disease and short-term increases in PM. The relative risk (RR was approximately 1.005 for an increase in 10 mg/m3 PM10, without an observed threshold even at concentrations below 10 mg/m3. Chronic exposure has been investigated to a lesser extent, but longterm exposure to PM2.5 has been found to be associated with an approximately 10-fold greater increase in RR than short-term exposures. Experimental studies with volunteers in chamber and field studies show mild lung or cardiovascular responses at concentrations of ambient particles (PM2.5/PM10: 100-200 mg/m3 that may occur during episodes of air pollution. Animal studies at higher concentrations have shown stronger responses. The experimental studies support the epidemiological evidence for an adverse health effect of PM. Both population- and experimental studies indicate the existence of vulnerable individuals. At low to average ambient concentrations there seems to exist a discrepancy between the results of population- and experimental studies that might be due to the absence of the most vulnerable individuals in the experimental studies. Together with cell culture experiments, human and animal studies indicate the importance of physical and chemical properties of the particles (size, content of metals, organics, endotoxins, etc. for

 19. Det är lönen som räknas, eller? : En uppföljning av Ludvika kommuns lönesatsning påsocialsekreterare 2016

  Emanuelz, Elin; Nordh, Emma

  2017-01-01

  Det har varit stor uppmärksamhet kring socialsekreterare och deras arbetslivssituation under de senaste åren. Denna fråga är relevant för alla parter på arbetsmarknaden och således ett centralt ämne för personal- och arbetslivsprogrammets slutliga examinationsuppsats. Följande uppsats syftar till att göra en uppföljning av lönesatsningen som gjordes på socialsekreterare i Ludvika kommun 2016. Empirin samlades in genom en metodkombination bestående av en Internetbaserad surveyundersökning till...

 20. Lokalisering av arbeidsplasser og boliger

  Næss, Petter

  2011-01-01

  En miljømessig effektiv lokalisering av arbeidsplasser og boliger sikter mot å begrense - og helst redusere - biltrafikk og miljøproblemer knyttet til bytransport, sammenliknet med alternative lokaliseringer. En effektiv transportmessig lokalisering kan også bidra til å redusere tap av verdifulle...... arealer (f eks jordbruksareal eller natur- og friluftsområder) utenfor dagens tettstedsgrense. Tiltaket må samtidig utformes slik at en kan bevare viktige bomiljøkvaliteter og så mye som mulig av de grønne arealene innenfor tettbebyggelsen....

 1. Lokalisering av arbeidsplasser og boliger

  Næss, Petter

  2011-01-01

  En miljømessig effektiv lokalisering av arbeidsplasser og boliger sikter mot å begrense - og helst redusere - biltrafikk og miljøproblemer knyttet til bytransport, sammenliknet med alternative lokaliseringer. En effektiv transportmessig lokalisering kan også bidra til å redusere tap av verdifulle...... arealer (f eks jordbruksareal eller natur- og friluftsområder) utenfor dagens tettstedsgrense. Tiltaket må samtidig utformes slik at en kan bevare viktige bomiljøkvaliteter og så mye som mulig av de grønne arealene innenfor tettbebyggelsen....

 2. Store Stokkavatn. Beskrivelse av forurensningssituasjonen

  Holtan, H.

  1985-01-01

  Rapporten, som er et ledd i arbeidet med en vannbruksplan for Store Stokkavatn ved Stavanger, sammenstiller og diskuterer data som er samlet inn fra innsjøen og dens tilløp av Byveterinæretaten i Stavanger. Store Stokkavatnet er reservevannkilde for Stavanger og dessuten er innsjøen sentral i rekreasjonsmessig sammenheng. På bakgrunn av de foreliggende data, er innsjøens forurensningstilstand på grensen av det akseptable hva algeproduksjon (eutrofiering) og bakteriologiske forhold angår. Fler...

 3. Attityd till att fullfölja nuvarande studier - En applikation av The Theory of Planned Behavior

  2007-01-01

  För att förutsäga och förklara människors beteenden och intentioner har ”attityd” länge varit ett centralt begrepp inom socialpsykologin. En vanlig teori och modell för ändamålet är ”theory of planned behavior” (TpB), vilken säger att en individs beteende styrs av dess intention, som i sin tur är en funktion av den personliga attityden, det sociala trycket och den upplevda kontrollen att kunna genomföra aktuellt beteende. Syftet med föreliggande studie var att undersöka attityden och intentio...

 4. Det var en gång... : - en praktisk studie om kreativitet och styling av sagokaraktärer

  Nordström, Nina; Svanfors, Anni

  2012-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att kreativt styla och fotografera fem modeller till på förhand utvalda sagokaraktärer. Vi kommer att sammanställa bilderna till en inspirationsbok, som visar hur man kreativt kan tolka traditionella sagokaraktärer på ett nytt sätt. Arbetet ger oss en möjlighet att vidareutveckla kunskaperna som vi har samlat under utbildningens gång. Inspirationsboken visar konkret vårt kunnande, men den kan även användas av såväl branschmänniskor som andra i behov av inspir...

 5. Luhmanns masmedieteori och Internet som ett artificiellt intelligent semiotiskt system Luhmanns massmedieteori och Internet som ett artificiellt intelligent semiotiskt system [Luhmann’s mass-media theory and Internet as an artificial intelligent semiotic system

  Peter Kåhre

  2010-11-01

  Full Text Available Artikeln diskuterar hur en modern form av AI-programmering, som kallas Konnektionism i en design som kallas Distribuerad AI (DAI, påverkar den uppfattning Luhmann har om massmediernas roll för den andra ordningens observationer. DAI använder noder för att skapa aktivitet i systemen och inte de koder som styr processerna i den klassiska eller symboliska formen av AI. Luhmanns teori kan utvecklas genom att ersätta systemens koder med noder som förändras beroende på i vilken relation de står till andra noder. På så sätt kan kommunikationsbegreppet utvecklas så att det också omfattar systemens interaktioner med omvärlden. Det skapar en bättre förutsättning för att observationsmöjligheter direkt uppstår genom systemens relationer till omvärlden. Internet och AI-programmerade söksystem och robotar kan då fungera som ett artificiellt semiotiskt system som skapar möjligheter att göra observationer.The article discusses how a modern form of AI programming, known as Connectionism in a design known as Distributed Artificial Intelligence (DAI, affects the perception Luhmann has on mass media's role concerning second-order observations. DAI uses nodes to create activity in the systems and not the codes used by the Classic or Symbolic form of AI. Luhmann’s theory can be developed by replacing the systems codes with nodes that change depending on their relations to other nodes. In this way, we can reformulate the concept of communication, so that it includes the systems interactions with the environment. It creates better conditions so that observing opportunities may arise directly from these interactions. Internet and AI-programmed search systems and robots can then act as an artificial semiotic system that creates opportunities for making observations.

 6. Interaktionens betydelse för barns lärande - en studie av barns möte med slöjd i förskolan

  Eva Ahlskog-Björkman

  2014-06-01

  Full Text Available Syftet med den här artikeln är att diskutera på vilket sätt interaktion och socialt samspel har betydelse för hur barn i förskolan kan engageras i en lärandeprocess. Den empiriska studien utgörs av en  videofilmad episod över en vävaktivitet i förskola. Genom att använda videografisk observation kan mänsklig aktivitet beskrivas och av den anledningen används  videografi som metodologisk ansats. I studien analyseras på vilket sätt interaktionen mellan de som är närvarande, oberoende av barnens ålder, kan bidra till att stimulera den lärande aktiviteten. Barnens slöjdaktivitet beaktas ur ett sociokulturellt lärandeperspektiv. Ett centralt tema inom detta perspektiv är kommunikation där språket och redskapen står för de medierande faktorerna. Barnens kontakt med redskapen och deras upplevelser och erfarande av slöjdaktiviteten diskuteras i relation till den närmaste utvecklingszonen. Ytterligare beaktas den videofilmade sekvensen ur ett socialt perspektiv där barnpedagogens agerande gentemot barnen lyfts fram och diskuteras. Analys och tolkning av datamaterialet strävar efter att synliggöra mänsklig interaktion och dess betydelse för att motivera och engagera barnen i deras slöjdaktivitet.  

 7. Uppdrag för och organisation av enheter för pedagogisk utveckling vid svenska universitet

  Martin Stigmar

  2013-11-01

  Full Text Available Pedagogiska utvecklingsenheter är organiserade på olika sätt och utsatta för täta omorganisationer och studien syftar till att klargöra vilka överväganden som kan ligga till grund för enheternas uppdrag och organisation. Tolv universitet i Sverige har kartlagts genom granskning av hemsidor, telefonintervjuer med ansvariga för enheterna samt tre rundabordssamtal vid konferenser. Resultatet visar att i uppdraget ingår typiskt att arrangera högskolepedagogisk utbildning, erbjuda konsultativt högskolepedagogiskt utvecklingsstöd och främja universitetspedagogiskt erfarenhetsutbyte. Det fanns inga samband mellan uppdrag och organisationsform. Informanterna såg det som ett problem att forskning inte ingick i uppdraget och att organisation och finansiering förhindrade forskning. Organisatoriska konsekvenser av krav på forskningsanknytning av högskolepedagogisk utbildning är att pedagogiska enheter kommer att vara fristående centrumbildningar, del av en institution eller utgöra en egen institution.

 8. Direktströmning av video från en hemmastudio

  Perälahti, Sami

  2016-01-01

  Under de senaste åren har förbrukningen av online video direktsändningar eller så kallad online streaming ökat explosivt. Tittarsiffrorna på internets största streaming plattformar är så stora att de redan konkurrerar med TV. Stora företag som Google och Amazon har sina egna plattformar med miljontals unika besökare varje dag. Modern teknologi har möjliggjort så att nästan vem som helst kan börja direktsända hemifrån, vilket har lett till att ett nytt yrkesområde har bildats. Det här arbetet...

 9. Hållbarhetsredovisning : Företagens val av väsentlighetsaspekter

  Hero, Rahmani; Donya, Zafar

  2017-01-01

  Sammanfattning I och med ökat antal globala kriser och ökad intressentmedvetenhet kring företagens samhällspåverkan har hållbar utveckling blivit en central och viktig fråga både för företag och enskilda individer. Till följd av detta har företag ett ansvar att arbeta hållbart och ta miljö- och socialhänsyn, genom att hållbarhetsredovisa försöker företag tillgodose samhällets behov och erhålla legitimitet. Vad en väsentlig hållbarhetsfråga är kan variera från en bransch till en annan, att stu...

 10. Modellering och analys av ventilation i stängda motorutrymmen

  Lodin, Tobias

  2016-01-01

  Examensarbetet har utförts i samarbete med BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik. På deras senaste fordon, Beowulf, som är tänkt att levereras till civila professionella kunder finns en önskan att minska komponentkostnaderna. Dagens motorrumsventilation ombesörjs av en axialfläkt som uppfyller militära krav. Detta innebär att kostnaden blir orimligt hög för ett civilt fordon som inte utvecklas mot samma höga kravnivå. Detta examensarbete har därför undersökt möjligheten att hitta en billigare ...

 11. Optimering av bergtransporter i underjordsgruva

  Abrahamsson, Magnus

  2015-01-01

  Detta examensarbete utfördes på LKAB, en mineralkoncern som tillverkar och levererar järnmalmsprodukter. Arbetet utfördes för företagets underjordsgruva i Malmberget och behandlar tillredningens bergtransporter. Tillredningen är den process som förbereder nya delar av gruvan för järnmalmsbrytning. Målsättningen med arbetet har varit att kartlägga hur transporterna av tillredningsberg styrs samt att kvantifiera en besparingspotential för dessa transporter. Om möjligt skulle även förbättringsfö...

 12. Institusjonelle felt og forståelser av evaluering – en analyse av evalueringen av NAV-reformen

  Halvorsen, Anne; Breidahl, Karen Nielsen; Hansen, Morten Balle

  2016-01-01

  I Norge ble det i årene 2006-2009 gjennomført en omfattende reform med etablering av en ny arbeids- og velferdstjenestene (NAV). Reformen ble gjort til gjenstand for en omfattende evaluering, EVANAV, over flere år. I evalueringens siste fase ble det iverksatt en evaluering av evalueringen av...... interessene som var involvert i evalueringen. I EVANAV ble dette blant annet ivaretatt i formuleringen av fire mål som tilgodeser ulike behov. Basert på evalueringsteori og teori om institusjonelle felt bidrar analysen til en bedre forståelse av hva evaluering er, og hvordan ulike utfordringer knyttet til...

 13. PAH i forurenset sediment: Utredning av egnethet av PAHkomponenter/ grupperinger for vurdering av tiltaksbehov

  Ruus, Anders; Arp, Hans Petter Heinrich; Oen, Amy M.P.; Grung, Merete; Breedveld, Gijs D.

  2015-01-01

  I Norge er det utarbeidet klassegrenser for til sammen 16 PAH-forbindelser i sediment og vann. Grenseverdiene baserer seg på kunnskap om toksisitet av de ulike stoffene og hva som er akseptabel eksponering for miljøet. I tillegg til grenseverdiene for enkeltkomponentene av PAH opererer norske miljømyndigheter med klassegrenser for PAH-grupperingen SUM PAH-16 i sediment. Disse klassegrensene bygger på overkonsentrasjoner i forhold til bakgrunnsnivå, og ikke økotoksikologiske dat...

 14. Kohtu ette jõudis Amigo peksuvideo hävitamine / Rasmus Kagge

  Kagge, Rasmus, 1977-

  2008-01-01

  Ööklubi Amigo peksmisskandaali uurinud prokurör Saskia Kask saatis kohtu ette lokaali vahetuse vanema ja turvatehnika hooldaja, keda süüdistatakse jõhkra videosalvestise kui kaaluka süütõendi hävitamises. Lisa: Skandaali kronoloogia

 15. The ABC-F protein EttA gates ribosome entry into the translation elongation cycle

  Boël, Grégory; Smith, Paul C.; Ning, Wei; Englander, Michael T.; Chen, Bo; Hashem, Yaser; Testa, Anthony J.; Fischer, Jeffrey J.; Wieden, Hans-Joachim; Frank, Joachim; Gonzalez, Ruben L.; Hunt, John F.

  2014-01-01

  ABC-F proteins have evaded functional characterization even though they comprise one of the most widely distributed branches of the ATP-binding cassette (ABC) superfamily. Herein, we demonstrate that YjjK, the most prevalent eubacterial ABC-F protein, gates ribosome entry into the translation elongation cycle through a nucleotide-dependent interaction sensitive to ATP/ADP ratio. Accordingly, we rename this protein Energy-dependent Translational Throttle A (EttA). We determined the crystal structure of Escherichia coli EttA and used it to design mutants for biochemical studies, including enzymological assays of the initial steps of protein synthesis. These studies suggest that EttA may regulate protein synthesis in energy-depleted cells, which have a low ATP/ADP ratio. Consistent with this inference, ΔettA cells exhibit a severe fitness defect in long-term stationary phase. These studies demonstrate that an ABC-F protein regulates protein synthesis via a novel mechanism sensitive to cellular energy status. PMID:24389466

 16. Bruk av kartleggingsresultater i forbedringsarbeid

  Nordahl, Thomas; Hansen, Line Skov

  . Barnehagen har gjerne tilgang på informasjon fra kartlegginger, men det er ikke alltid denne informasjonen blir systematisk analysert og aktivt brukt i forbedringsarbeid. Forfatterne viser hvordan slike analyser kan gjennomføres på forskjellige nivåer i den enkelte barnehage, og vektlegger viktigheten av...

 17. Läxans vara eller icke vara i matematikundervisningen. : Påverkas elevers prestation och motivation av matematikläxor?

  2014-01-01

  Syftet med denna systematiska litteraturstudie har varit att se hur forskare ser på läxan i allmänhet och i synnerhet matematikläxan. Med ett fokus på vilka olika typer av läxor det finns både i allmänhet men även inom matematikämnet. Fokus har även legat på hur läxor i matematik påverkar elevers motivation och prestation i matematikämnet.  Studien består av tolv artiklar och rapporter som använts för att besvara frågeställningarna. Vi har fokuserat på studier gjorda på elever i årskurs 4-6, ...

 18. Marknadsundersökning angående design för behållare av ansiktscreme : Marketing reseach concerning the design of beauty cream containers

  Ljung, Sara

  2006-01-01

  Detta examensarbete innefattar en teoretisk och en praktisk del om marknadsundersökningar. Inom teoridelen har litteratur inom ämnet studerats för att sedan genomföra en marknadsundersökning. Utöver detta ha resultatet som erhållts ur marknadsundersökningen tillämpats för att ta fram ett designkoncept för en serie ansiktscremer.Marknadsundersökningen utfördes i form av en observationsresearch där ansiktscremer av olika priser och märken jämfördes, samt en webbenkät där målgruppen fick svara p...

 19. Analys av Lagerhållningsstrategier för Surfplattor hos en Hemelektronikkedjas Återförsäljare

  Samsioe Guldbrand, Louise; Karaca, Ferhat

  2014-01-01

  Föreliggande examensarbete undersöker möjligheterna att effektivisera order- och lagerhanteringen av surfplattor hos företaget Företag A. Arbetet är avgränsat till företagets varuhus i Barkarby och till de två största märkena på marknaden just nu; Apple och Samsung. Detta är ett ämne som är relativt nytt eftersom det är en relativt ny marknad runt hela världen som har exploderat sedan Apples första lansering av surfplattan. Eftersom Företag A säljer samtliga märkens surfplattor vilka har helt...

 20. Analyse av klimatilpasningstiltak : en casestudie av overvannsnettet på Bogafjell i Sandnes kommune

  Bekkum, Ina

  2012-01-01

  For å simulere klimaendringenes effekt på avløpssystemet og klimatilpasningstiltakenes avbøtende virkning kan man benyttes seg av urbanhydrologiske avløpsmodeller. I denne oppgaven er det gjennomført et casestudie av overvannsnettet på Bogafjell i Sandnes kommune. Det er gjort simuleringer av enkeltregn i form av symmetriske nedbørshyetogram, med og uten klimatillegg – i Rosie/ArcGIS med MOUSE beregningsmotor – for å teste tiltaksprinsipper som frakopling av overvann, fordrøyning av ...

 1. Transmembrane potentials of canine AV junctional tissues.

  Tse, W W

  1986-06-01

  The atrioventricular (AV) junction comprises the AV node, His bundle (HB), and specialized tissues proximal to the node called paranodal fibers (PNF). In the present study, an in vitro, dissection-exposed canine right atrial (RA), transitional fiber (TF), AV junctional preparation was used. The TF and PNF formed a pathway running along the base of the septal cusp of the tricuspid valve (SCTV). In the first experiment, impulses elicited at the RA were monitored to propagate sequentially through the TF, PNF, AV node, and then the HB. This functional evidence supports the concept that a conduction pathway connecting the RA and the AV node exists along the base of the SCTV. This internodal pathway is referred to as the septal cusp pathway. In another experiment, transmembrane potentials and Vmax were determined on each of the AV junctional tissues. Results showed that PNF had the lowest Vmax (2.5 V/sec), followed by AV node (7.0 V/sec) and HB (33 V/sec). This finding showed that PNF, and not the AV node, has the lowest Vmax, suggesting that the PNF has the lowest conductivity among the AV junctional tissues, and this study advances our understanding on the mechanism of AV conduction delay in dog hearts.

 2. Evaluering av ABW-filter

  Ohren, J.A.

  1986-01-01

  Det er foretatt en evaluering av ABW-filteret basert på forskningsresultater og driftserfaringer fra USA. ABW-filteret er godt egnet med sand eller sand-antrasitt i konvensjonelle fullrenseanlegg med flokkulering, sedimentering og filtrering. Etter disse prosessene er filteret også egnet med aktivt kull. ABW-filteret er også interessant for etterbehandling i kommunale og industrielle avløpsrenseanlegg.

 3. Sammenligning av to blodprøver fra samme person analysert ved to laboratorier

  Aage Tverdal

  2009-10-01

  Full Text Available  INNLEDNINGEpidemiologiske undersøkelser av lipidnivået hosbefolkningen er helt avhengig av at analysemetodeneholder stabilt nivå over flere år. Dette er lettest å oppnåhvis man hele tiden benytter ett laboratorium, oghjerte-karundersøkelsene til Statens helseundersøkelserhar konsekvent benyttet Klinisk kjemisk avdeling,Ullevål sykehus. Ulike hensyn kan likevel tilsi at andrelaboratorier benyttes. Undersøkelsene til Universiteteti Tromsø som har har vært gjennomført fire ganger iperioden 1973-1995, har vært utført ved Kliniskkjemisk avdeling, Regionsykehuset i Tromsø. Helseundersøkelseni Nord-Trøndelag 1995-1997 harbenyttet Sentrallaboratoriet, Innherred sykehus. I dettearbeidet viser vi hvor store forskjellene blir hvisfeltlagene sender prøver fra samme person til ulikelaboratorier. Vi har undersøkt forskjellene mellomRegionsykehuset i Tromsø og Ullevål sykehus, ogmellom Innherred sykehus og Ullevål sykehus.

 4. Multimedia for læring av tallsystemer : utvikling av programvare for læring av og om tallsystemer

  Idland, Terje

  2006-01-01

  Oppgaven har en teoretisk forankring innenfor Piagets konstruktivisme, Vygotskys sosialkonstruktivisme, Dienes teori for læring av posisjonssystemet og Mayer & Morenos teori for læring med multimedia. Primært har jeg brukt eksisterende teori som grunnlag for utvikling av pedagogisk programvare for læring av tallsystemer. Denne programvaren er todelt. En del er en interaktiv applett som er et utforskingsmiljø for posisjonssystemet. Den andre delen er en interaktiv multimediep...

 5. Förbättringsarbete inom eftermarknadsflödet i en verkstadsindustri : Identifiering, strukturering och prioritering av förbättringsförslag för kortare ledtider

  Green, Linnéa

  2016-01-01

  Detta projekt har genomförts under våren 2016 som ett examensarbete för högskole- ingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap på Karlstads universitet. Den största delen av arbetet utfördes på BAE Systems Bofors ABs eftermarknads- avdelning i Karlskoga. Där gjordes intervjuer och observationer för att kartlägga det nuvarande flödet och tillämpa metoder kring ett förbättringsarbete som studerats under projektets för...

 6. Ny versjon av standarden ISO 15489

  Herbjørn Andresen

  2016-09-01

  Full Text Available Standarden NS-ISO 15489-1:2016 er gjeldende norsk standard fra 1. juli 2016. Dette er andre versjon av ISO 15489, den første versjonen fra 2001 er ikke lenger gyldig. 2001-utgaven av ISO 15489 besto av to deler. Del 2, SN-ISO/TR 15489-2:2001 er trukket, slik at den nye ISO 15489 kun består av del 1. ISO 15489 var den første internasjonale Records Management-standarden, og har en funksjon som overordnet referansestandard for en voksende portefølje av senere standarder på tilgrensende områder. Denne artikkelen gjennomgår endringene i hovedtrekk, både i standarden ISO 15489 som sådan og i noen av de standardene som bygger videre på den.

 7. Effekten av karbohydrat- og proteininntak på restitusjon av utholdenhetskapasiteten etter et utmattende arbeid

  Rustad, Per Inge

  2011-01-01

  Innledning: Dietten i etterkant av trening og konkurranser er av stor betydning for restitusjonsprosessen. Få studier har imidlertid undersøkt restitusjonseffekten av karbohydratog proteininntak etter et utmattende arbeid på utholdenhetskapasiteten dagen etter. I vår studie ble det gjennomført totalt tre diettintervensjoner for å undersøke følgende problemstillinger; 1) undersøke utholdenhetskapasiteten dagen etter et utmattende utholdenhetsarbeid etter inntak av en høy karbohy...

 8. AVS-M: From Standards to Applications

  Ye-Kui Wang

  2006-01-01

  AVS stands for the Audio Video coding Standard Workgroup of China, who develops audio/video coding standards as well as system and digital right management standards. AVS-M is the AVS video coding standard targeting for mobile multimedia applications. Besides the coding specification, AVS also developed the file format and Real-time Transport Protocol (RTP) payload format specifications to enable the application of AVS-M video in various services. This paper reviews the high-level coding tools and features of the AVS-M coding standard as well as the file format and payload format standards.In particular, sixteen AVS-M high-level coding tools and features, which cover most of the high-level topics during AVS-M standardization, are discussed in some detail. After that, the error resilience tools are briefly reviewed before the file format and RTP payload format discussions. The coding efficiency and error resiliency performances of AVS-M are provided finally.H.264/AVC has been extensively used as a comparison in many of the discussions and the simulation results.

 9. The AV-8B Decision

  1982-06-01

  isa csestudy of the debate overthdeionfte United States Gover mn to prc--u the McDonnell Douglas AV-8B Advanced Hrrier V/STOL jet aircraft for the U.S...Sciences 3 ABSTRACT This thesis is a case study of the debate over the decision of the United States Government to procure the McDonnell Douglas IT-8...a egrate4 dur nq the 1ive To r perIoo by the introduction of the moderNtely prcod F1-18 aircraft. The F/1 8 proqrts will, 0euce to*n uber and tpes of

 10. Informella sektorns roll för hållbar utveckling av elavfallshantering i utvecklingsländer

  Frid, Matilda; KLÖFVER, ANNA

  2013-01-01

  Ohållbar elavfallshantering är ett växande globalt problem. Stora delar av världens elavfall skeppas idag till utvecklingsländer där det dumpas på soptippar. Fattiga människor inom den informella sektorn lockas till dessa soptippar i hopp om att kunna återvinna vissa material som de sedan kan sälja för sin försörjning och överlevnad. Tyvärr hanterar dessa informella aktörer ofta elavfallet med olämpliga och ohållbara metoder som resulterar i att giftiga kemikalier okontrollerat läcker ut och ...

 11. PREPARATION FOR RETIREMENT - AVS SEMINAR

  Social Service

  2001-01-01

  The 500 or so participants in the fifth Preparation for Retirement seminar held at the end of March were unfortunately deprived of the planned session on the AVS due to the unavailability of the Director of the Caisse Cantonale Genevoise de Compensation (CCGC). We have since had formal confirmation that because of an extra workload due to important changes in the Swiss tax and social legislation and the implementation this summer of the maternity insurance in Geneva, the CCGC has suspended its participation in preparation for retirement seminars in the international organisations for the time being. Conscious of the necessity of offering a session dedicated to the AVS, it is with pleasure that we can inform you that one of our legal advisers, Mr Lorenz Stampfli, has accepted to lead this session. In order to allow for adequate preparation we have reserved the following date: Wednesday 26 September from 14.00 to 16.00 in the Main Amphitheatre The session will be open to all people already registered and any o...

 12. Syncope and Idiopathic (Paroxysmal) AV Block.

  Brignole, Michele; Deharo, Jean-Claude; Guieu, Regis

  2015-08-01

  Syncope due to idiopathic AV block is characterized by: 1) ECG documentation (usually by means of prolonged ECG monitoring) of paroxysmal complete AV block with one or multiple consecutive pauses, without P-P cycle lengthening or PR interval prolongation, not triggered by atrial or ventricular premature beats nor by rate variations; 2) long history of recurrent syncope without prodromes; 3) absence of cardiac and ECG abnormalities; 4) absence of progression to persistent forms of AV block; 5) efficacy of cardiac pacing therapy. The patients affected by idiopathic AV block have low baseline adenosine plasma level values and show an increased susceptibility to exogenous adenosine. The APL value of the patients with idiopathic AV block is much lower than patients affected by vasovagal syncope who have high adenosine values. Copyright © 2015 Elsevier Inc. All rights reserved.

 13. Review of AVS Audio Coding Standard

  ZHANG Tao; ZHANG Caixia; ZHAO Xin

  2016-01-01

  Audio Video Coding Standard (AVS) is a second⁃generation source coding standard and the first standard for audio and video coding in China with independent intellectual property rights. Its performance has reached the international standard. Its coding efficiency is 2 to 3 times greater than that of MPEG⁃2. This technical solution is more simple, and it can greatly save channel resource. After more than ten years ’develop⁃ment, AVS has achieved great success. The latest version of the AVS audio coding standard is ongoing and mainly aims at the increasing demand for low bitrate and high quality audio services. The paper reviews the history and recent develop⁃ment of AVS audio coding standard in terms of basic fea⁃tures, key techniques and performance. Finally, the future de⁃velopment of AVS audio coding standard is discussed.

 14. Påvising av aminoglykosidresistens ved hjelp av massespektrometri. Utvikling av metode for deteksjon, stabilitet av aminoglykosid og molekylær karakterisering av teststammer

  Kvarekvål, Torunn

  2014-01-01

  Aminoglykosid er potente antibiotika som vert brukt til behandling av alvorlege infeksjonar med aerobe bakteriar. Dei er baktericide og verkar ved å binda til ribosoma i bakteriane og på denne måten forstyrra den normale peptidsyntesen. Aminoglykosida er verdifulle medikament, men som for mange andre antibiotika er resistens mot desse midla eit aukande problem. Den viktigaste resistensmekanismen er aminoglykosidmodifiserande enzym (AME). Desse enzyma inaktiverer ...

 15. Marketing Automation – en studie om ett modernt marknadsföringsverktyg i en svensk kontext

  Hendén, Stefan; Dahlgren, Andreas

  2016-01-01

  I takt med att digitala medier har utvecklats under de senaste åren har köpresan för-ändrats till att kunder idag i ett mycket senare skede släpper in leverantörer i dialogen. Marketing Automation adresserar den problembilden och har växt fram som en brygga mellan sälj- och marknadsprocessen. Systemet ger möjlighet att effektivt och automatiserat utveckla leads (potentiell kund). Syftet med denna studie är att undersöka hur Marketing Automation påverkar sälj- och marknadsprocesserna. Vilka fö...

 16. Uptake of AV-1451 in meningiomas.

  Bruinsma, Tyler J; Johnson, Derek R; Fang, Ping; Senjem, Matthew; Josephs, Keith A; Whitwell, Jennifer L; Boeve, Bradley F; Pandey, Mukesh K; Kantarci, Kejal; Jones, David T; Vemuri, Prashanthi; Murray, Melissa; Graff-Radford, Jonathan; Schwarz, Christopher G; Knopman, David S; Petersen, Ronald C; Jack, Clifford R; Lowe, Val J

  2017-09-08

  AV-1451 is an imaging agent labeled with the positron-emitting radiolabel Fluorine-18. 18F-AV-1451 binds paired helical filament tau (PHF-tau), a pathology related to Alzheimer's disease. In our study of AV-1451 uptake in the brains of cognitively normal subjects, we noted a case of a meningioma with visually significant uptake of AV-1451. We initiated the present retrospective study to further examine cases of meningioma that underwent AV-1451 imaging. We searched the patient records of 650 patients who had undergone AV-1451 at our institution for the keyword "meningioma" to identify potential cases. PET/CT and MRI results were visually reviewed and semi-quantitative analysis of PET was performed. A paired student's t test was run between background and tumor standard uptake values. Fisher's exact test was used to examine the association between AV-1451 uptake and presence of calcifications on CT. We identified 12 cases of meningioma, 58% (7/12) of which demonstrated uptake greater than background using both visual analysis and tumor-to-normal cortex ratios (T/N + 1.90 ± 0.83). The paired student's t test revealed no statistically significant difference between background and tumor standard uptake values (p = 0.09); however, cases with a T/N ratio greater than one showed statistically higher uptake in tumor tissue (p = 0.01). A significant association was noted between AV-1451 uptake and presence of calcifications (p = 0.01). AV-1451 PET imaging should be reviewed concurrently with anatomic imaging to prevent misleading interpretations of PHF-tau distribution due to meningiomas.

 17. Basic Considerations on AVS DRM Architecture

  Tie-Jun Huang; Yong-Liang Liu

  2006-01-01

  Digital Rights Management (DRM) is an important infrastructure for the digital media age. It is a part of the AVS (Audio and Video coding Standard) of China. AVS Trusted Decoder (ATD) that plays back digital media program according to rights conditions is the core of AVS DRM architecture. Adaptation layers are responsible for translating or negotiating between ATD and peripheral systems. The Packaging Adaptation Layer (PAL), Licensing Adaptation Layer (LAL) and Rendering Adaptation Layer (RAL) will help ATD to gain the interoperability in various DRM environments.

 18. Outcomes of AV Fistulas and AV Grafts after Interventional Stent-Graft Deployment in Haemodialysis Patients.

  Schmelter, Christopher; Raab, Udo; Lazarus, Friedrich; Ruppert, Volker; Vorwerk, Dierk

  2015-08-01

  The study was designed to assess outcomes of arteriovenous (AV) accesses after interventional stent-graft deployment in haemodialysis patients. 63 haemodialysis patients with 66 AV fistulas and AV grafts were treated by interventional stent-graft deployment from 2006 to 2012 at our hospital. Data of these patients were retrospectively analysed for location of deployed stent-grafts, occurrence and location of (re-)stenosis and (re-)thrombosis. Complex stenosis was the most frequent indication for stent-graft deployment (45.5%), followed by complications of angioplasty with vessel rupture or dissection (31.8%). A high rate of procedural success was achieved (98.5%). The most frequent location of the deployed stent-graft was the draining vein (66.7%). Stent-graft deployment was more frequent in AV grafts than in AV fistulas. Primary patency was 45.5% at 6 month, 31.3% at 12 month and 19.2% at 24 month. Primary patency was significantly better for AV fistulas than for AV grafts with deployed stent-grafts. Patency of the deployed stent-graft was much better than overall AV access primary patency with deployed stent-graft. Re-stenosis with thrombosis was the most frequent indication for re-intervention. Most frequent location of re-stenosis was the draining vein (37.1%), followed by stenosis at the AV access (29.5%) and the deployed stent-graft (23.5%). Re-stenosis and re-thrombosis remain frequent in AV fistulas and AV grafts in haemodialysis patients despite stent-graft deployment. Re-stenosis of the deployed stent-graft is, only in the minority of the cases, responsible for AV access dysfunction.

 19. Outcomes of AV Fistulas and AV Grafts after Interventional Stent-Graft Deployment in Haemodialysis Patients

  Schmelter, Christopher, E-mail: christopher.schmelter@klinikum-ingolstadt.de; Raab, Udo, E-mail: udo.raab@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Diagnostic and Interventional Radiology (Germany); Lazarus, Friedrich, E-mail: friedrich.lazarus@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Nephrology (Germany); Ruppert, Volker, E-mail: volker.ruppert@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Vascular Surgery (Germany); Vorwerk, Dierk, E-mail: dierk.vorwerk@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Diagnostic and Interventional Radiology (Germany)

  2015-08-15

  PurposeThe study was designed to assess outcomes of arteriovenous (AV) accesses after interventional stent-graft deployment in haemodialysis patients.Materials and Methods63 haemodialysis patients with 66 AV fistulas and AV grafts were treated by interventional stent-graft deployment from 2006 to 2012 at our hospital. Data of these patients were retrospectively analysed for location of deployed stent-grafts, occurrence and location of (re-)stenosis and (re-)thrombosis. Complex stenosis was the most frequent indication for stent-graft deployment (45.5 %), followed by complications of angioplasty with vessel rupture or dissection (31.8 %).ResultsA high rate of procedural success was achieved (98.5 %). The most frequent location of the deployed stent-graft was the draining vein (66.7 %). Stent-graft deployment was more frequent in AV grafts than in AV fistulas. Primary patency was 45.5 % at 6 month, 31.3 % at 12 month and 19.2 % at 24 month. Primary patency was significantly better for AV fistulas than for AV grafts with deployed stent-grafts. Patency of the deployed stent-graft was much better than overall AV access primary patency with deployed stent-graft. Re-stenosis with thrombosis was the most frequent indication for re-intervention. Most frequent location of re-stenosis was the draining vein (37.1 %), followed by stenosis at the AV access (29.5 %) and the deployed stent-graft (23.5 %).ConclusionRe-stenosis and re-thrombosis remain frequent in AV fistulas and AV grafts in haemodialysis patients despite stent-graft deployment. Re-stenosis of the deployed stent-graft is, only in the minority of the cases, responsible for AV access dysfunction.

 20. Integrasjon av vindkraft i energisystemet : effekten av variabilitet på markedsverdien

  Brekken, Tormod Ween

  2014-01-01

  Klimapolitikken bidrar til å fase ut termisk kraftproduksjon basert på fossile kilder. Dette kan føre til at en mindre andel av kraftproduksjonen kan respondere på prissignaler. Det er planlagt å øke andelen vindkraft i flere kraftmarkeder. Vindkraft er avhengig av været, og er karakterisert av varierende produksjon. Dette påvirker inntekten til hva produsenter av vindkraft vil tjene i kraftmarkedet. Studier har funnet at markedsverdien til vindkraft reduseres ved økte andeler vindkraft i ma...

 1. Forandring av selvoppfatning blant studenter i løpet av en bachelorutdanning i sykepleie

  John Olav Bjørnestad

  2010-01-01

  Full Text Available Selvoppfatning er av betydning for faglig framgang og kreativitet. Hensikten med denne studien var å beskrive forandring av selvoppfatning hos en gruppe sykepleierstudenter i løpet av sin treårige bachelorutdanning. En studiegruppe med 127 sykepleierstudenter ved en norsk høgskole besvarte et spørreskjema i første og siste studieår. Skalaer for måling av generell selvoppfatning og regelbevissthet samt spørsmål om bakgrunnsvariabler inngikk i spørreskjemaet. Resultatene viste at selvoppfatningen økte signifikant i løpet av utdanningen i den totale studiegruppen, og viktige faktorer var barn og opplevelse av tilfredshet. For ca 45% av deltakerne var selvoppfatningen enten lavere eller uforandret. Regelbevissthet minket i løpet av utdanningen og var ikke assosiert til studentenes selvoppfatning. Fortsatt forskning behøves for å klarlegge mulige påvirkningsfaktorer og for å finne tiltak som kan fremme en positiv utvikling av selvoppfatning hos studenter.

 2. En norsk pilotstudie av helsesøstres oppfatninger av pasienters health literacy: helsefremmende allmenndannelse

  Hanne Søberg Finbråten; Kjell Sverre Pettersen

  2012-01-01

  Bakgrunn Uttrykket “ansvar for egen helse” innebærer også evnen til kritisk evaluering av helseinformasjon. Slike kunnskaper og ferdigheter reflekterer health literacy (HL) – på norsk; helsefremmende allmenndannelse, som handler om å forstå, kunne skaffe seg tilgang på, kritisk vurdere og adekvat anvende helseinformasjon for ervervelse av god helse. Hensikt Formålet var å kartlegge helsesøstres oppfatninger av brukeres tre hierarkiske nivåer av HL (Nutbeam 2000): functional HL (FHL), inte...

 3. Komposition som projekt i heterogena studentgrupper: Ett exempel från skådespelarutbildningen

  Sven Bjerstedt

  2015-12-01

  Full Text Available En vanligt förekommande utmaning i högre utbildning är översiktskurser med snäva tidsramar och heterogena studentgrupper. Artikeln vill peka på den positiva potentialen i sådana omständigheter genom att presentera ett konkret exempel på ett arbetssätt som har visat sig framgångsrikt inom skådespelarutbildningens musikundervisning: tonsättningsuppgifter som konceptualiseras individuellt och realiseras gemensamt. I en intervjustudie visas detta arbetssätt ha positiv påverkan på studenternas individuella utveckling i flera avseenden. Bland de läranderesultat som förefaller särskilt intressanta och potentiellt överförbara till åtskilliga ämnesområden finns självförtroende, förmåga att kommunicera samt förmåga att gemensamt hantera en kreativ process.

 4. ETT Seminar

  2002-01-01

  Monday 4 March, at 10h00 - SL Auditorium, Prévessin, bldg. 864 Radioisotopes in Medicine: Requirements, Production and Application by Gerd-J.BEYER / University Hospital of Geneva, Department of Radiology (see details at page 7 of the Weekly Bulletin nr 10/2002).  

 5. Dicty_cDB: FC-AV24 [Dicty_cDB

  Full Text Available FC (Link to library) FC-AV24 (Link to dictyBase) - - - Contig-U16482-1 FC-AV24E (Li...nk to Original site) - - - - - - FC-AV24E 591 Show FC-AV24 Library FC (Link to library) Clone ID FC-AV24 (Li.../dictycdb.biol.tsukuba.ac.jp/CSM/FC/FC-AV/FC-AV24Q.Seq.d/ Representative seq. ID FC-AV...24E (Link to Original site) Representative DNA sequence >FC-AV24 (FC-AV24Q) /CSM/FC/FC-AV/FC-AV24Q.Seq....RFWYFLSKIVKMKKSTGEIL NVTEIFEDKPQKVKNFGVFIRYNSRSGTHNIYKEYRDLTRCGAVSQMYDEMASRHSARES SIHIIDIKEIAASLTRRANTKQFHDS

 6. Formandet av anställningsbara studenter: En reflektion kring karriärvägledning inom högre utbildning

  Viktor Vesterberg

  2015-06-01

  Full Text Available Anställningsbarhet har sedan 1990-talet seglat upp som ett policybegrepp av allt större vikt inom arbetsmarknads- och skolpolitiken. Syftet med denna undersökning är att kritiskt diskutera och reflektera kring formandet av anställningsbara studenter – studenter som ska förmås leva upp till, vad som ofta kallas, ”arbetsmarknadens krav”. Diskussionen och analysen utgår från empiriskt material från hemsidan för Linköpings Universitets Karriärcentrum. Diskussionen sker med utgångspunkt i olika maktperspektiv influerade av Michel Foucault. När debatten om fördelar med högre studier alltmer handlar om en nytta för arbetslivet och arbetsgivaren får de program och kurser som inte har en tydlig och direkt koppling till någon given position i arbetslivet, svårare att motivera sin existens. Därav är viljan att skapa anställningsbara studenter en angelägen fråga att kritiskt reflektera kring.

 7. Karlstads universitet - Ut i skogen, vad ska jag dit och göra? : En rapport om skapandet av ett unikt monterkoncept

  Bergman, Karin; Jernberg, Jonna

  2012-01-01

  Sammanfattning Mässor förekom som fenomen redan under medeltiden och har allt sedan dess använts som en kanal för försäljning och marknadsföring. Idag tävlar företag och organisationer om mässbesökares uppmärksamhet genom att skapa attraktiva montrar med vinnande koncept som ska locka människor och få dem att lägga företagsnamnet på minnet. Detta är vad Karlstads universitet haft i åtanke då de utformat beskrivningen till detta projekt. Bakgrunden till projektet är att universitetet finns r...

 8. Adaption of the power distribution system to a sustainable energy system - Smart meters and intelligent nets; Anpassning av elnaeten, till ett uthaalligt energisystem - Smarta maetare och intelligenta naet

  Bollen, Math

  2010-11-15

  The conversion of the energy system towards sustainability is a major challenge for society. The conversion includes a large-scale introduction of renewable electricity and the electrification of transport. Adaptations of the grid are needed in order to cope with this development: - Facilitate an increased introduction of renewable electricity; - Enabling power reduction at peak load; - Improve incentives for energy efficiency; - Creating conditions for more active purchasers of electricity. Security of supply must be high, although the new production affects the electricity grid in a different way than today. Therefore, new technical solutions, a so-called smart grid, is necessary in order to, inter alia, prevent congestion and over voltages, but also to enhance the operational safety in general. There is new technology that can help adjust the grid in an efficient and flexible way. Intelligent networks, or smart grids, is the collection of new technology, function and regulatory framework in the electricity market, etc. that cost-effectively facilitate introduction and utilization of renewable electricity generation, leading to reduced energy consumption, contributes to power reduction in peak load and creates conditions for active electricity customers. Sweden is one of the countries that score high in terms of active electricity customers and feedback of consumption for electricity customers. There is a direct consequence of introduction of the metering reform and installation of the AMR, in which Sweden was one of the first countries in Europe. As for modern technology to increase transmission capacity of transmission networks such as HVDC and FACTS technology, Sweden is a world leader. This technology will play an important role in enabling large-scale use of renewable electricity generation on European level. The investigation has resulted in the following proposals: - A knowledge platform created to be collect and disseminate relevant knowledge of research, development and demonstration to all stakeholders. An independent Coordination Council is established as a base for platform. - Funding for research, development and demonstration shall be done by existing structures. The EI should be given a increased role both as regards the allocation of resources and capabilities to develop the function and regulatory framework in the electricity market, - Svenska Kraftnaet is given the task to develop a comprehensive action plan for how the Swedish electricity grid will be adapted to the objectives for the development of renewable electricity generation and conversion of energy system. An important prerequisite for action is a system for equalizing the costs of connecting wind and other renewable energy sources, - Increased incentives for network companies to invest in smart grid is introduced in regulation; - Hourly metering is introduced for the majority of electricity customers, - EI should be instructed to review electricity companies' tariff structures in order to reduce peak load, - EI should be given the task of designing functional requirements of the customer information in order to increase opportunities to actively respond to market price signals, - EI is given the task of analyzing roles and responsibilities of different players in order to identify and suggest possible measures for to promote the use and development of smart grids, - EI should be instructed to analyze whether the current split in the national, regional and local networks are efficient. The timetable for implementing the above proposals are determined with consideration of the prior regulation. Results should be available well before March 2015 to provide electricity traders to adjust their investment plans; fall 2013 is proposed as the target date

 9. Waste treatment in a systems perspective - Summary report -; Systemstudie Avfall - Sammanfattning - Sammanfattning av huvudresultat fraan projektet 'Termisk och biologisk avfallsbehandling i ett systemperspektiv'

  Sundberg, Johan; Bisaillon, Mattias; Haraldsson, Maarten; Norrman Eriksson, Ola; Sahlin, Jenny; Nilsson, Karolina

  2010-07-01

  The report 'Waste treatment in a systems perspective - Summary report' summarizes the main results from the studies made within the research project 'Thermal and biological treatment in a systems perspective'. The aim of the project is to develop tools and methodologies for systems analysis of waste management. The tools are used to evaluate waste treatment technologies for both household waste and commercial waste in a systems perspective. The focus is set to the municipal/regional waste and district heating system. However, to generate a full system analysis it is also important to consider effects that occur in the systems environment, such as the transport sector, the electricity production system, the agricultural sector etc. The report describes the benefits of using systems models for waste management planning by illustrating interesting results from the case studies made within the framework of the project. The report also presents the outcome from the whole project on an aggregated level as well as how the results and models have been used in different spin off projects. More thorough descriptions of models, methodologies and results are given in the reports for the two case studies, mainly. These reports presents two different case studies for municipal/regional waste management systems and are published by Waste Refinery, 'A systems study of the waste management system in Gothenburg' and 'A systems study of the waste management system in Boraas'. The models and methodology developed in the research project has been used in several 'spin-off projects'. Some of the main results of these studies will be presented in this report, together with references to more extensive descriptions. We can conclude, after these three years of research, that the results from the system studies have been used for the practical waste management planning in both Boraas and Gothenburg. The models and the results from the two case studies have also been used by other waste management systems in Sweden as well as for national waste management studies. The project has been presented internationally for researchers and practitioners where it has contributed with modelling knowledge and results presenting the effectiveness of integrated waste management combined with district heating systems. The results concerning options for reducing greenhouse gases have also reached the political arena in the EU, e.g. through ISWA to the Copenhagen meeting (COP15)

 10. Exposure conditions, lung function and airway symptoms in industrial production of wood pellets. A pilot project; Exponeringsfoerhaallanden, lungfunktion och luftvaegsbesaer vid industriell produktion av traepellets. Ett pilotprojekt

  Edman, Katja; Loefstedt, Haakan; Berg, Peter; Bryngelsson, I.L.; Fedeli, Cecilia; Selden, Anders [Oerebro Univ. Hospital (Sweden). Yrkes- och miljoemedicinska kliniken; Eriksson, Kaare [Umeaa Univ. Hospital (Sweden); Holmstroem, Mats; Rask- Andersen, Anna [Uppsala Univ. Hospital (Sweden)

  2002-02-01

  The production of wood pellets is a relatively new branch of the Swedish wood industry and has increased during the last years. A pilot study was performed to investigate the prevalence of airway symptoms, lung function and exposure among all 39 men employed in industrial production of wood pellets at six companies. The study included a questionnaire, medical examination, registration of nasal-PEF (peak expiratory flow) during a week, allergy screening (Phadiatop) and lung function (spirometry) before and after work shift. The results were compared with different reference data from other Swedish studies. Exposure measurements of monoterpenes and wood dust on filter and with a data logger (DataRAM) were also performed. The study group reported a higher frequency of cough without phlegm, awakening due to breathlessness and current asthma medication compared with reference data. For five of the six participants with physician-diagnosed asthma the disease debuted before the current employment and the results did not indicate an unusual asthma morbidity. Spirometry showed lower lung function before work shift than expected. However no difference over work shift was observed. A negative and non-significant correlation was seen between time with current work task and lung function. The study group reported a higher frequency of nasal symptoms mostly blockage, sneezing and dryness compared with reference data. The registrations of nasal-PEF did not show any differences between work and spare time. The prevalence of positive Phadiatop (23 %) did not differ from reference data. No association between exposure (wood dust and monoterpenes) and acute effects on lung function was observed. The wood dust exposure (0.16-19 mg/m{sup 3}) was high and 11 of 24 measurements exceeded the present Swedish occupational exposure limit of 2 mg/m{sup 3}. Peak exposures could be identified, e.g. at cleaning of engines with compressed air, with the DataRAM. The exposure to monoterpenes (0.64 and 24 mg/m{sup 3}) was low compared with the present Swedish limit of 150 mg/m{sup 3}. The monoterpene exposure does not seem to be a health or exposure problem in industrial production of wood pellets but wood dust exposure can effect the airways negatively. In this study the levels of wood dust were high and the study group reported more airway symptoms than expected. However the effect on lung function was small, but steps to reduce wood dust exposure should be done.

 11. Relevansen av ett högt proteinintag : En systematisk litteraturstudie för vuxna idrottare och den allmänna befolkningen

  Helenelund, Fredrik

  2015-01-01

  I det här arbetet undersöktes proteinintagets inverkan på hälsan och prestationsförmågan hos idrottare och den allmänna befolkningen. Många vuxna äter betydligt mera proteiner än vad som rekommenderas för dem. Forskningar har också visat att många idrottare inte vet hur mycket proteiner de bör äta för att optimera sin prestationsförmåga. Det är också osäkert hur en långvarig proteinrik kost påverkar hälsan. Arbetet är en systematisk litteraturstudie. Syftet med arbetet är att göra en ...

 12. Kartlegging av PCB i sedimenter fra Indre Sørfjord

  Skei, J.; Klungsøyr, J

  1990-01-01

  Som følge av forhøyede nivåer av PCB i fiskelever innerst i Sørfjorden er det gjennomført en sedimentundersøkelse for om mulig å finne kilden til PCB. Det ble ikke registrert høye nivåer av PCB i sedimentene. Høyeste konsentrasjoner ble målt i munningen av Eitrheimsvågen. Analyser av trafooljer brukt i Tyssedalsområdet viste spor av PCB.

 13. Arvelig hemokromatose - nytten av screening

  Arne Åsberg

  2009-10-01

  Full Text Available Arvelig hemokromatose fører til jernopphopning i kroppen, men gir sjelden alvorlig helseskade. Nesten alle hemokromatosepasienter i vårt land er homozygote for C282Y-mutasjonen i HFE-genet. Omtrent 7 per 1000 innbyggere har denne genotypen. Alvorlig syke blir bare omkring 5-15% av homozygote menn og nesten ingen kvinner. Likevel er det holdepunkter for at screening for hemokromatose blant friske, yngre menn kan være kostnadseffektivt. Det er relativt lett å påvise om en person er disponert for sykdommen, i god tid før den bryter ut, og forebyggende behandling er billig og effektiv. Imidlertid kan vi ikke forutsi hvilke screeningpositive personer som ubehandlet får alvorlig sykdom. Et kontrollert forsøk med screening bør gjennomføresHereditary hemochromatosis – benefits of screening. Hereditary hemochromatosis leads to iron accumulation in the body; however, serious illness due to hemochromatosis is rare. In Norway, almost all patients with hemochromatosis are homozygous for the C282Ymutation in the HFE-gene, a genotype carried by about 7 per 1000 inhabitants. Serious complications are seen in only about 5-15% of homozygous men and in very few women. Nevertheless, screening young men for hemochromatosis may be cost-effective. Detecting predisposed men is relatively straightforward, and prophylactic treatment is cheap and effective. However, we can not predict, among screen-positive men, the few who untreated will become seriously ill. A controlled screening trial should be conducted.

 14. Stämföringar av Bud Powell : En studie om Bud Powells sätt att stämföra

  Sjöstrand, Samuel

  2014-01-01

  Syftet med examensarbetet är att erbjuda pianister en möjlighet att lära sig att använda Bud Powells sätt att stämföra ackord. Frågorna som kommer att diskuteras är: 1.Vad är bebop? 2. Vem var Bud Powell? 3. Hur stämförde Powell ackord? För att besvara dessa forskningsfrågor baserar jag min metod på litteraturstudier och transkriptioner av inspelningar. Detta görs utifrån en hermeneutisk metod. I arbetet diskuteras Powells sätt att stämföra ackord ur ett pedagogiskt perspektiv och användning ...

 15. Problematiken vid övergångsprocessen till ISO 9001:2015 : De upplevda svårigheterna av svenska tillverkningsindustrier med ISO 9001:2015

  Bekim, Haxha; Omar, Makie

  2016-01-01

  Den här rapporten behandlar ett kandidatarbete som utfördes vid Jönköping University. Syftet med uppsatsen är att undersöka samt kartlägga de svårigheter som företagen, certifieringsorganen samt standardutvecklarna SIS upplever i samband med övergången till den nya revisonen av ISO 9001:2015.  Frågorna som besvaras i uppsatsen är, vilka skillnader kan ses mellan de stora och små företagen samt vad behöver företagen för hjälpmedel för en lättare övergång. Arbetet har utgått från en kvalitativ ...

 16. Eksakte metodar for analyse av tovegstabellar

  Aaberge, Rolf

  1980-01-01

  Dei fleste matematisk-statistiske metodane som er utvikla til analyse av tabellar, byggjer på føresetnader om at talet på observasjonar i tabellcellene er "stort. Haldorsen (1977a) og (1977b) omtalar metodar som kviler på dette kravet. I denne rapporten skal vi presentere eksakte metodar for analyse av to-vegstabel lar, dvs. metodar som er gyldige sjølv om vi har småe observasjonstal i tabellcellene. I mange undersøkingar vil observasjonane ofte gi uttrykk for kva slags ...

 17. Grafisk presentasjon av GPenSim-simulering

  2009-01-01

  GPenSim er et verktøy for modellering og simulering av diskret hendelsesystemer (DES). GPenSim er integrert i Matlab-plattformen, og har dermed tilgang til innebygde Matlabfunksjoner som plot etc. I GPenSim blir Petri net-grafen definert i Petri netdefinisjonsfiler. Resultatet av en simulering blir vist i tekst. Oppgaven gikk ut på å utvikle et verktøy som skulle presentere både Petri net-grafen og simuleringsresultatet grafisk. En grafisk presentasjon viser tydeligere sammenhe...

 18. AVS Intellectual Property Rights (IPR) Policy

  Cliff Reader

  2006-01-01

  The AVS Workgroup has developed an IPR Policy to facilitate the adoption of standards in the marketplace.The policy is based on consideration of IPR issues in parallel with the technical work for drafting the standard. The paper describes the relationship between IPR and the standard, and how the goals for the standard must be complemented by goals for the IPR. The existing IPR policies of the ITU and ISO are outlined, and then the AVS IPR policy is described,organized by its three main components: commitment to license on declared basic terms, disclosure of intellectual property,and protection of IPR.

 19. Bruk av landstrøm for reduksjon av NOX og CO2 i norske havner

  Frengstad, Åsmund Møll

  2014-01-01

  Bruk av Smart Grid og landstrøm for reduksjon av NOX- og CO2- utslipp i norske havner. I dag slippes det ut mye avgasser fra marine næringer i havner. Disse gassene bidrar både til internasjonale miljøutslipp i form av CO2, men også til lokal luftforurensing. Dette kan føre til redusert livskvalitet for befolkningen og besøkende til havnebyene. For å belyse problemet er Hurtigruten ASA benyttet som eksempel med de havnene den besøker på sin rute opp langs norskekysten. Rapporten gir en...

 20. Kunstpunkalliansen : En alternativ estetisk kontinuitet fra slutten av 1960-tallet til begynnelsen av 1990-tallet

  Storsve, Gaute

  2007-01-01

  I denne oppgaven har jeg forsøkt å vise at det finnes en alternativ estetisk kontinuitet innenfor populærmusikken fra slutten av 1960-tallet til begynnelsen av 1990-tallet. Det som kjennetegner denne kontinuiteten er ulike former for krysninger av punkelementer med en sterk kunstbevissthet. Jeg valgte å kalle dette for kunstpunkalliansen. For å illustrere hva kunstpunkalliansen er har jeg analysert tre låter fra tre forskjellige band fra tre forskjellige tiår: The Velvet Undergrounds «Ven...

 1. Ishockeykjelke - Innfesting av spilleren: Utvikling av ny kjelke til det norske kjelkehockeylandslaget

  2013-01-01

  Kjelkehockey er basert på de samme prinsippene som ishockey, men er rettet mot utøvere med funksjonsnedsettelser i nedre del av kroppen. Utøverne sitter i en tilpasset kjelke med skøytestål på undersiden av bakre del av kjelken. De har en tilpasset hockeykølle i hver hånd, som har to funksjoner, i den ene enden er det pigger til å stake seg frem med på isen, og den andre enden ligner en vanlig hockeykølle og brukes til å håndter...

 2. Instrumentering av Bergsøysundbrua og Gjemnesundbrua

  Dahlen, Adrian; Lystad, Tor Martin

  2013-01-01

  Gjemnessundbrua og Bergsøysundbrua på Europavei E39 i Møre og Romsdal, skal instrumenteres for identifikasjon av strukturelle og dynamiske egenskaper. Denne rapporten omhandler dokumentasjon og beskrivelse av det utførte arbeidet ved monteringen av måleutstyret. Det er også gjort analyser av de ulike konstruksjonsdelene akselerometersensorer og anemometre er montert på. Til slutt er de initielle responssignalene fra systemet behandlet, der egenfrekvenser og ...

 3. Dicty_cDB: FC-AV04 [Dicty_cDB

  Full Text Available FC (Link to library) FC-AV04 (Link to dictyBase) - - - Contig-U15991-1 FC-AV04P (Li...nk to Original site) FC-AV04F 307 FC-AV04Z 363 FC-AV04P 670 - - Show FC-AV04 Library FC (Link to library) Clone ID FC-AV...al site URL http://dictycdb.biol.tsukuba.ac.jp/CSM/FC/FC-AV/FC-AV04Q.Seq.d/ Representative seq. ID FC-AV...04P (Link to Original site) Representative DNA sequence >FC-AV04 (FC-AV04Q) /CSM/FC/FC-AV/FC-AV...B: ifnftskekkk*nnsfmfsvvtlffnfilfyffifnyffnyffisfffpiqiiiifnyfl fylffls*ipk*lki*av*dyfsnf*l**c*cslrnrkit**--

 4. Utvärdering av studentaktivt lärande i verksamhetsförlagd utbildning: peer learning och patientfokuserad handledning

  Mariette Bengtsson

  2013-01-01

  Full Text Available Vården står idag inför en rad utmaningar inte minst ekonomiskt och en allt större del av befolkningen är 80 år eller äldre. Behovet av hälso- och sjukvårdspersonal kommer därmed att vara fortsatt hög och samverkan mellan olika professioner och organisationer behöver stärkas. Det betyder att det är nödvändigt att implementera pedagogiska modeller som främjar samarbete och personcentrerad vård redan tidigt i utbildningarna. I sjuksköterskeprogrammet vid Malmö Högskola är flera modeller för studentaktivt lärande implementerade i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU. Den första modellen, Peer learning, är en handledningsmodell som bygger på strategier där studenterna lär från och av varandra. Den andra modellen är Patientfokuserad handledning vilken ger studenten möjlighet att följa patienters väg genom vården. Syftet med de pedagogiska modellerna är att studenterna ska kunna skapa djupare vårdrelationer och förberedas inför den kommande yrkesrollen genom att träna reflektion, kritiskt tänkande och samarbete. Vi planerar just nu ett större forskningsprojekt för att mer genomgripande utvärdera såväl peer learning som patientfokuserad handledning där även patienters upplevelse av att vårdas i en studentaktiv modell ska inkluderas. 

 5. REMINDER Preparation for Retirement Programme - AVS Seminar

  Social Service

  2001-01-01

  The AVS seminar, which had to be cancelled in March this year, will be held on: Wednesday 26 September from 14:00 to 16:00 in the Main Amphitheatre The session will be led by Mr. Lorenz STAMPFLI. The session is open to all people already registered and any other person who is interested, without the need to register.

 6. REMINDER PREPARATION FOR RETIREMENT PROGRAMME - AVS SEMINAR

  Social Service

  2001-01-01

  The AVS seminar, which had to be cancelled in March this year, will be held on: Wednesday 26 September from 14:00 to 16:00 in the Main Amphitheatre The session will be led by Mr. Lorenz STAMPFLI. The session is open to all people already registered and any other person who is interested, without the need to register.

 7. Acid volatile sulfide (AVS)- a comment

  Meysman, F.J.R.; Middelburg, J.J.

  2005-01-01

  The review by Rickard and Morse (this volume) adequately summarizes our current understanding with respect to acid-volatile sulfides (AVS). At the same time, this review addresses some of the misunderstandings with regard to measurements and dynamics of this important sedimentary sulfur pool. In

 8. Risikostyring av jetfuelprisen med futureskontrakter : en studie av hedgingstrategier for flyselskaper

  Marker, Sebastian

  2013-01-01

  Denne oppgaven undersøker risikostyring av jetfuelprisen gjennom hedgingstrategier med WTI- og fyringsoljefutures som sikringsinstrument. Analysen tar sikte på å estimere minimum varians hedgingrater for ulike hedgingstrategier. Formålet er å finne hedgingstrategier som gir høyest hedgingeffektivitet, og dermed gir størst reduksjon i jetfuelprisrisiko. Første del av analysen vil estimere hedgingrater med utgangspunkt i flere analysemetoder under en klassisk lineær regresjonsmodell (CLRM). Hed...

 9. Effects of Non Process Elements in the chemical recovery system of a kraft pulp mill from the incineration in the recovery boiler of biological sludge; Effekter av PFG vid indunstning och foerbraenning av bioslam i ett massabruks sodapanna

  Dahlbom, Johan

  2003-01-01

  The purpose of this project was to investigate the effects of incineration of biological sludge in the recovery boiler of a Swedish Kraft pulp mill, StoraEnso Pulp AB Skutskaers Bruk, which has practiced incineration of sludge in the recovery boiler during the last two years. The following aspects of the technique were investigated: Experience from operation of incineration of biological sludge in the recovery boiler; The content of Non-Process Elements (NPE) in process flows and evaluate the risks of incrustations in the system; The build-up of NPE in the chemicals recovery system and the estimated increase in make-up lime demand; and Technical risks for mills with different process equipment. This study comprises the following NPE: aluminium, silicon, phosphorus, magnesium, calcium, chloride, iron, manganese, potassium, copper, and nitrogen. The operational experience from the system for hydrolysis of the biological sludge and evaporation/incineration in the recovery boiler is excellent. The handling of the sludge takes place in a closed system that demands little supervision and maintenance. Overall, the mill has not seen any negative effects that can be explained by increased intake of NPEs to the chemical recovery system. Aluminium can lead to troublesome incrustations of sodium-aluminium-silicates on the heat surfaces in the evaporation plant. An effective elimination of aluminium by the green liquor dreg is obtained with the double salt hydrotalcite if the quotient Mg/Al is kept higher than 4-5 in the black liquor. The need for make-up lime has increased due to the build-up of phosphorus in the lime. Depending on the level of make-up lime the need will increase 2-5 kg/ t{sub 90} at a price of 2-5 kr/t{sub 90}. If a higher level of phosphorus is accepted instead of increasing lime make-up the running costs will be somewhat higher, 0,5-1 kr/t{sub 90} due to increased ballast. NO{sub x} in the flue gases from the recovery boiler has not increased since the start-up of incineration of biological sludge in the recovery boiler. A possible explanation may be that the nitrogen in the biological sludge exists in a state that gives less formation of NO{sub x} compared to nitrogen in the black liquor. For the other NPE as silicon, magnesium, calcium, chloride, iron, manganese, potassium and copper the contribution from the sludge is low. It will not give any problems for the chemical recovery system at Skutskaer. Integrated pulp and paper mills with or without recycled paper use and coating with calcium carbonate and/or kaolin will probably have increased difficulties to incinerate biological sludge in the recovery boiler. The production of paper in addition to the pulp production will generate higher amounts of biological sludge also will contain higher content of calcium, aluminium and silica and possibly other NPE from the recycled paper.

 10. Present status and an appreciation of the consequences for recreation and outdoor leisure activities from siting a nuclear waste repository at Forsmark; Nulaegesanalys samt bedoemning av konsekvenser foer rekreation och friluftsliv av ett slutfoervar i Forsmark

  Ottosson, Pia [Atrax Energi AB, Stockholm (Sweden)

  2007-07-15

  This report describes how the area around Forsmark is used with respect to recreation and outdoor life. It also describes the impact of the final repository on recreation and outdoor life if it is located in Forsmark. The studied area is situated in the parish of Forsmark in the municipality of Oesthammar. Forsmark nuclear power plant and the final repository for radioactive operational waste, SFR, are situated within the area and there are both houses and holiday houses. The area is used for leisure pursuit by inhabitants and employees at FKA and SKB, but also by a number of different associations and by tourists. Statistical data shows that the parish of Forsmark is sparsely populated. The area was previously dominated by one big landowner and the land surrounding the nuclear power plant was inaccessible to the general public during that period. The outdoor life is therefore less widespread here than along other parts of the east coast. The value of the area does not lie in paths and trails, bike tracks and bathing places, but in the unspoiled countryside, the wildlife and the bird life. Recreation such as hunting and fishing is very popular in the area. The construction of a final repository will increase traffic and hence increase noise and motion in the area. This will mainly impact the enjoyment value for the people spending time in the area. No other significant consequences are expected as the final repository will be mainly situated within the existing industrial complex and hence the character of the area should remain unchanged.

 11. Present status and an appreciation of the consequences for recreation and outdoor leisure activities from siting a nuclear waste repository at Oskarshamn; Nulaegesanalys samt bedoemning av konsekvenser foer rekreation och friluftsliv av ett slutfoervar i Oskarshamn

  Dahlstroem, Kristina

  2007-07-15

  This report describes recreation and outdoor life in and around Simpevarp/Laxemar area. It also describes the impact of constructing a final repository for spent nuclear fuel on the outdoor life. The study area in this report is situated in the parish of Misterhult, in the municipality of Oskarshamn. Oskarshamn nuclear power plant (OKG) and the interim storage facility for spent nuclear fuel (Clab) are situated within the area. The parish of Misterhult is sparsely populated and includes both houses and holiday cottages. The area is used for various kinds of recreation by inhabitants from surrounding villages and employees at OKG and SKB (Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co), and also by a number of different associations and by tourists. Misterhult archipelago has the highest values for recreation and outdoor life in the study area. Many water related activities, such as swimming, sailing, fishing, diving, kayaking and canoeing are conducted in the region Hamnefjaerden, Kraakelund and a walking track called Ostkustleden are three other places in the study area which are popular for outdoor life. SKB and OKG facilities are also visited by many tourists. Disturbances to the recreation and outdoor life during construction and operation of a final repository and a interim storage facility will occur in the form of increased noise and movement in the area, mostly from the traffic. The consequences of these disturbances are: Decreased serenity, which will probably decrease the enjoyment value for the people spending time in the area. The final repository in Laxemar will likely require road access that will cross the walking track. Various prevention and compensation measures, such as noise restrictions and a new section of the walking track at Ostkustleden, are suggested to minimise and/or mitigate the consequences. Also measures that increase the value of recreation and outdoor life are listed, for example an exhibition about the areas nature and culture. Specific compensation and mitigation measures will be outlined in the next design step.

 12. Evaluation of MELTGUARD{sup TM} - a measuring system for control of fireside corrosion in boilers; Utvaerdering av MELTGUARD{sup TM} - ett maetsystem foer kontroll av roekgassidig korrosion i pannor

  Henderson, Pamela [Vattenfall Utveckling AB, Stockholm (Sweden)

  2001-10-01

  Studsvik AB has developed and now owns the patent for a product called MELTGUARD. According to information from Studsvik, Meltguard is a measuring probe that shows in real-time how much corrosion is occurring and that can reduce costs and increase the lifetime of power boilers burning biomass. The product consists of a tubular air-cooled probe which is exposed in the flue gas through an existing inspection port. The electrodes in the probe react with the flue gas and ash deposit and corrosion is registered as the short-circuited corrosion current (using the zero resistance method) between rings made of the investigated material. The aim of the project was to independently evaluate Meltguard, compare it with a conventional corrosion probe and to publish the results for the Swedish thermal power industry. Two steels have been compared on the probes (a Meltguard-probe can accommodate a maximum of two test pieces), with about the same temperature. Measurements have been carried out with the steels SS2218 (T22) and Esshete 1250 on a Meltguard probe in the biomass fired boiler at Naessjoe combined heat and power plant during the period November 2000 to March 2001. For a 48 hour period sulphur was added to the fuel supply to change the fuel chemistry and influence the corrosion rate. The corrosion current for SS2218 was unstable, fluctuating considerably throughout the measuring period, and was greatly affected by soot-blowing. Usually, soot-blowing resulted in a marked decrease in the corrosion current. No simple or clear relationship between the boiler load and the average corrosion current could be determined. The corrosion current for Esshete 1250 was mostly stable, about 20{mu}A. The current for SS2218 was a little higher than that for E1250, but the relationship between current and corrosion rate was unclear. It was obviously not a linear function as the corrosion measured in 2218, when the testing was completed, was approximately four times greater than that in E1250. The corrosion in 2218 corresponded to 0.6 mm per 5000 hours. With such a corrosion rate it is not unusual for a superheater to need replacing after 4 or 5 years. However, there were no indications from the current measurements that the corrosion rate was high. There was good agreement of the corrosion rates, measured after the exposure had finished, between Studsvik's and Vattenfall's probes. The same type of corrosion was seen in both probes. It was difficult to show that Meltguard is sensitive to changes in fuel chemistry. At best it can be said that Meltguard takes time to react - at least 24 hours. According to Studsvik, the amount of deposit on the probe after exposure for 2900 hours was unusually low. Since it is the deposit that acts as an electrolyte between identical electrodes, this can explain why the current was low. Meltguard is probably better suited to conditions where there are thicker deposits, for example, during waste incineration. Usefulness in plants firing 100% wood (forest fuel) is limited.

 13. Utökad biologisk nedbrytning med rörliga bärare av läkemedel och ett urval av ramdirektivets prioriterade ämnen

  Falås, Per; Hörsing, Maritha; Eriksson, Eva

  Three pilot scale plants with nitrification but with large difference in loadings have been operated for evaluation of the capacity for reduction of micro pollutants. Polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) showed high sorption to the carriers why the degradation could not be evaluated. For some...

 14. Aktivitetsbasert pedagogikk; en studie av bachelorstudenters utvikling av handlingskompetanse gjennom aktivitetsbasert pedagogikk

  Kari Margrete Hjelle

  2012-06-01

  Full Text Available Målet med artikkelen er å synliggjøre hvordan bachelorstudenter i ergoterapi kan utvikle profesjonell handlingskompetanse gjennom aktivitetsbasert pedagogikk. På bakgrunn av dette gjennomførte vi kvalitative fokusgruppeintervju med 12 ergoterapeutstudenter som hadde deltatt i undervisningsopplegget “Aktivitetsgrupper-lede og delta”. Datamaterialet ble analysert etter retningslinjer for fenomenologisk basert meningskondensering. Studentene diskuterte sine erfaringer og det kom tydelig fram at undervisningsopplegget ga dem muligheter til å bruke sitt engasjement og sin kreativitet i valg av aktiviteter for sin simulerte aktivitetsgruppe. Videre fikk de muligheter til å oppdage sider ved anvendelse av aktiviteter for ulike pasienter, som de ikke kunne forstå uten integrering av teori i praktisk ferdighetstrening. Ved planlegging, gjennomføring og refleksjon over å lede og delta i aktivitetsgrupper, oppøvet de evnen til handlingsrefleksjon. Aktivitetsbasert pedagogikk kan bidra til utvikling av profesjonell handlingskompetanse og det er behov for både teoretiske og praktiske læringsformer. Funnene ble diskutert i lys av pedagogisk handlingsteori.

 15. Low-Complexity Tools in AVS Part 7

  Feng Yi; Qi-Chao Sun; Jie Dong; Lu Yu

  2006-01-01

  Audio Video coding Standard (AVS) is established by the AVS Working Group of China. The main goal of AVS part 7 is to provide high compression performance with relatively low complexity for mobility applications. There are 3 main low-complexity tools: deblocking filter, context-based adaptive 2D-VLC and direct intra prediction. These tools are presented and analyzed respectively. Finally, we compare the performance and the decoding speed of AVS part 7 and H.264 baseline profile. The analysis and results indicate that AVS part 7 achieves similar performance with lower cost.

 16. Overview of AVS-video: tools, performance and complexity

  Yu, Lu; Yi, Feng; Dong, Jie; Zhang, Cixun

  2005-07-01

  Audio Video coding Standard (AVS) is established by the Working Group of China in the same name. AVS-video is an application driven coding standard. AVS Part 2 targets to high-definition digital video broadcasting and high-density storage media and AVS Part 7 targets to low complexity, low picture resolution mobility applications. Integer transform, intra and inter-picture prediction, in-loop deblocking filter and context-based two dimensional variable length coding are the major compression tools in AVS-video, which are well-tuned for target applications. It achieves similar performance to H.264/AVC with lower cost.

 17. Påverkan på elevers självförtroende och prestation av inkluderande och exkluderande stödundersvisning : En litteraturstudie om effekterna av inkluderande respektive exkluderande förhållningssätt inom matematikundervisning

  2015-01-01

  Denna studie undersöker effekterna av ett inkluderande respektive exkluderande förhållningssätt inom stödundervisningen i matematik i grundskolan. Fokus ligger på effekterna på elevernas självförtroende och deras prestationer i ämnet. Syftet är således att synliggöra vad forskningen säger om vilka effekter som finns. Resultatet visar att det finns fler fördelar än nackdelar med inkludering, till exempel finns fler lärare tillgängliga att hjälpa eleverna och sociala relationer är lättare att u...

 18. Comparison of the effect of LMA and ETT on ventilation and intragastric pressure in pediatric laparoscopic procedures.

  Ozdamar, D; Güvenç, B H; Toker, K; Solak, M; Ekingen, G

  2010-08-01

  The aim of our study was to compare classic laryngeal mask airway (LMA-C) with the endotracheal tube (ETT) in pediatric laparoscopic surgery to evaluate the intragastric pressures (IGP) using intragastric pressure monitoring. We also sought to investigate the related influence on respiratory parameters. The Ethics Committee of the Health Institution approved the study protocol. A total of 40 patients, ASA I-II, three and a half months to 12 years old were included in this randomized study. Two study groups were formed: the ETT group and the LMA-C group. A nasogastric tube was inserted following induction to evacuate any intragastric gas and fluid before application of either LMA-C or ETT. The change in IGP was measured with a transducer, which was attached to the nasogastric tube. IGP, peak airway pressures (PAP), SPO2 and ETCO2 were recorded. Repeated ANOVA measures were used to evaluate the change in IGP, PAP, SPO2 and ETCO2 times in both groups. The change in IGP was not significant among the groups except at 15 and 30 minutes (P<0.05). The changes in PAP, SPO2, and ETCO2 levels were not significant. The perioperative intragastric pressure evaluation failed to show any significant change in intragastric pressures and ventilation parameters due to the application of LMA-C in this study. We advocate LMA-C application as a feasible anesthetic device in pediatric laparoscopic surgery.

 19. Varmepumper i hushald. Analyse av endringar i effektforbruket hos hushald med panelomnar og vedfyring ved installasjon av ulike typar varmepumper

  Øvrebotten, Kristian

  2015-01-01

  Sidan oljekrisa på 1970-talet som førte til ein gradvis overgang frå bruk av oljekjelar og parafinkaminar til panelomnar og varmepumper, har andelen elektrisitet stadig auka mens andelen av olje har vore redusert. Andelen av elektrisitet hos hushalda utgjer i dag om lag 79 % av den samla energibruken hos hushalda i Noreg. Dette høge forbruket av elektrisitet hos hushalda bidreg til å skape problem med høge effekttoppar i kraftnettet som igjen skapar problem for kraftdistributørar og er med...

 20. Konceptframtagning av kaffebryggare för kaffeentusiaster.

  Gunnarsson, Jacob

  2016-01-01

  Uppdragsgivaren 3TEMP AB har visionen att med en ny produkt kunna ta sig in på hemmamarknaden för kaffeutrustning. De har planer på en produkt som fungerar som en automatisk kaffebryggare som maler kaffebönor och fyller en kopp. Företaget har lösningar för hur produktens huvudfunktioner skall fungera rent tekniskt, men behöver ett konkret koncept.  Examensarbetet är genomfört som ett projekt med en projektplan innehållande tidplan, riskhantering, organisation och filhantering. Projektet besto...

 1. Planering och integrering av kassaregister och övervakningssystem

  Känsälä, Markus

  2009-01-01

  Syftet med detta arbete har varit att planera och integrera ett kassa- och övervakningssystem i en bybutik. Alla aktiviteter har utförts inom ramarna för ett projekt som haft som slutmål att skapa en obemannad bybutik. Internet har varit den primära informationskällan för arbetet. The purpose of this thesis work has been to develop and integrate a POS and surveillance system in a small grocery store. The foundation for all the activities performed has been a project aimed at developing...

 2. Prefabricerade samverkansbroar:en studie av torra farbanefogar

  Hällmark, Robert

  2012-01-01

  Denna avhandling behandlar ämnet prefabricerade samverkansbroar i allmänhet och prefabricerade betongelementfarbanor med torra fogar i synnerhetPrefabricering är ett ämne som har diskuterats i byggbranschen under de senaste decennierna. Husbyggnadsindustrin har gjort stora framsteg i riktning mot ett mer industriellt tänkande, i vilket prefabricering, Lean och BIM är viktiga pusselbitar. Även i brobranschen har mängder med forskningsprojekt utförts runt om i världen och flertalet olika prefab...

 3. FIFO-kostruktion baserat på ett enkel-ports SRAM

  Duman, Yusuf

  2003-01-01

  Vid implementeringar av FIFO-arkitekturer har asynkrona FIFO-konstruktioner använts. Denna lösningsmetod har visat sig innehålla en del brister vid tillämpning på höghastighets system, vilket ledde till att synkrona FIFOn började ersätta asynkrona FIFOn. Den synkrona arkitekturen har samma funktonalitet som de asynkrona typerna med fördelar som högre hastighet och enklare gränssnitt. I rapporten har olika FIFO-konstruktioner behandlats och jämförelser har gjorts mellan synkrona och asynkron...

 4. A Novel MBAFF Scheme of AVS

  Jian-Wen Chen; Guo-Ping Li; Yun He

  2006-01-01

  Adaptive frame/field coding techniques have been adopted in many international video standards for interlaced sequence coding. When the frame/field adaptation is applied on the picture level, the coding efficiency is improved greatly,compared with the pure frame coding or the pure field coding. The picture-level adaptive frame/field coding (PAFF) selects frame coding or field coding once for one picture. If this frame/field adaptation is extended to Macro Block (MB) level, the coding efficiency will be further increased. In this paper, a novel MB-level adaptive frame/field (MBAFF) coding scheme is proposed. In the proposed MBAFF scheme, the top field of the current picture is used as a reference. The experiments are implemented on the platforms of Audio Video coding Standard (AVS) base profile and H.264/AVC, respectively. On the AVS platform, 0.35dB gain can be achieved averagely, compared with AVS1.0 anchor. On the H.264/AVC platform, 0.16dB gain can be achieved averagely, compared with MBAFF scheme of H.264/AVC. Additionally, an extensive subjective quality enhancement can be achieved by the proposed scheme.

 5. Teknologisk fravalg og tilvalg av fremtidig syke og funksjonshemmede

  Berge Solberg

  2008-05-01

  Full Text Available I dette nummeret av Etikk i praksis ønsker vi å fokusere på et betent problemområde, nemlig etikken rundt teknologisk fravalg og tilvalg av fremtidige syke og funksjonshemmede barn. Det handler om abort, medisinsk teknologi og valg av barn. Det kan synes som om vi står overfor nye muligheter for fravalg og tilvalg som ikke bare setter en ny debatt, men som samtidig krever en tilbakevending og nyåpning av tidligere gjennomdiskuterte spørsmål og tema. Debattene rundt «valg av barn» berører dype, eksistensielle dimensjoner ved menneskelivet. I tillegg berører det store samfunnsmessige temaer som inklusjon og menneskeverd, selvbestemmelse, abort, eugenikk og samfunnets forståelse av funksjonshemming.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v2i1.1686

 6. Kvinnors upplevelser av komplicerad förlossning

  Samuelsson, Magdalena; Wahlberg, Christina

  2006-01-01

  Att vänta och föda barn beskrivs som en av de viktiga övergångsperioderna i livet och innebär ofta en personlig utveckling för den födande kvinnan. Då graviditeten och förlossningen av någon anledning kompliceras, kan denna process störas, och kvinnan kan istället få både fysiska och psykiska men i efterförloppet. Syftet med denna studie var att belysa kvinnors upplevelser av en komplicerad förlossning. Metoden var en granskning i form av en innehållsanalys av sju artiklar som utgjordes av fy...

 7. AVS 3D Video Coding Technology and System

  Siwei Ma; Shiqi Wang; Wen Gao

  2012-01-01

  Following the success of the audio video standard (AVS) for 2D video coding, in 2008, the China AVS workgroup started developing 3D video (3DV) coding techniques. In this paper, we discuss the background, technical features, and applications of AVS 3DV coding technology. We introduce two core techniques used in AVS 3DV coding: inter-view prediction and enhanced stereo packing coding. We elaborate on these techniques, which are used in the AVS real-time 3DV encoder. An application of the AVS 3DV coding system is presented to show the great practical value of this system. Simulation results show that the advanced techniques used in AVS 3DV coding provide remarkable coding gain compared with techniques used in a simulcast scheme.

 8. Spår av lärande – föremål som källa

  Annelie Holmberg

  2011-11-01

  Full Text Available Kan föremål som källa bidra i forskning om undervisning? Lämnar olika tiders lärandetraditioner spår i de föremål som tillverkas under utbildning och vilka metoder kan användas då föremålen studeras? Syftet med artikeln är att i någon mån besvara dessa frågor, att förmedla ett exempel på forskning där föremålen varit avgörande för resultatet. Verbalisera den metod som använts, analysera den samt relatera till tidigare dokumenterade metoder som använts inom till exempel traditionen Material culture. Visa att föremål framställda av textillärarstuderande under utbildning kan berätta något om utbildningskulturen de var en del av.De två föremål som här studeras är två broderier utförda av studerande inom textillärarutbildningen i Uppsala. En väska med en broderad, stiliserad ros och ett dekorativt broderi med surialistisk mönsterbild att hänga på väggen. Genom stygn och applikationer materialiseras ett lärande i de uppgifter som lärarutbildarna utformar. Stringent och utsökt eller kreativt och personligt är ord som beskriver de båda analysobjekten, orden beskriver olika tiders målsättningar med lärande. Lärande är en process som kan pågå i livets alla situationer och är därmed inte begränsad till undervisning, lärande är en aktiv förändring av en människa (Säljö, 2000. Jag tolkar här lärande som en process där studenten är aktiv. Studentens lärande lämnar spår, meddelanden, som kan berätta om såväl studentans som utbildningens lärandeprocesser och intentioner. Det lärande som i denna artikel studeras är kopplat till en sluten utbildning och utbildningskultur. Föremålen återfinns även i en mer omfattande analys där även intervjuer och dokument analyseras (Holmberg, 2009. Sökord: metod, slöjd, föremål, lärarutbildning, utbildningstraditionURN:NBN:no-29970

 9. Analyse av klimatilpassningstiltak : en casestudie av avløpsnettet i Veumdalen, Fredrikstad kommune

  Myking, Jakob Severin Eide

  2012-01-01

  Økt forståelse av fortidens klimaendringer og klimasystemet i sin helhet, har gitt forskerne mulighet til å anta fremtidens klimaendringer. Denne økte forståelsen har gitt sikre tegn på at klimaendringene er knyttet til en stor grad av usikkerhet. Det eneste som er sikkert, er at klimaendringer kommer til å skje, og at det er umulig å si med sikkerhet når eller med hvilken kraft de vil inntreffe. Det som derimot kan sies med sikkerhet, er at befolkningen kommer til å øke. Dette vil føre til ø...

 10. Optimering av FISH- teknik för detektion av Laktobaciller

  Hamidi, Helaleh

  2008-01-01

  Sammanfattning Syftet med den här studien var att utveckla och optimera FISH (Fluorescense In Situ Hybridisation) tekniken som en snabb och ganska billig metod för detektion av laktobaciller. Det vill säga att kunna på objektsglas använda FISH tekniken för att identifiera laktobaciller på artnivå med fluorescensmärkta prober mot 16S och 23S RNA. FISH är en allmän och användbar metod för att detektera och lokalisera mikroorganismer eller en specifik grupp av mikroorganismer i provet (1). Metod...

 11. Kunnskapsutvikling i et profesjonsperspektiv - En kvantitativ studie av sosialarbeideres bruk av kunnskapsressurser i arbeidslivet

  2014-01-01

  Problemområde Profesjoner betraktes gjerne som grupper som rår over store deler av samfunnets ressurser. Som velferdsstatens portvakter anses de gjerne som grupper med definisjonsmakt og forvaltere av kunnskap (Molander og Smeby, 2013). Det moderne kunnskapssamfunnet byr imidlertid på nye utfordringer for profesjonsfeltet. Det stilles i økende grad krav til at profesjonsutøvere skal være faglig oppdaterte, utøve en kunnskapsbasert praksis og til en hver tid inneha nødvendig kompetanse. Sosial...

 12. Functional mathematical model of dual pathway AV nodal conduction.

  Climent, A M; Guillem, M S; Zhang, Y; Millet, J; Mazgalev, T N

  2011-04-01

  Dual atrioventricular (AV) nodal pathway physiology is described as two different wave fronts that propagate from the atria to the His bundle: one with a longer effective refractory period [fast pathway (FP)] and a second with a shorter effective refractory period [slow pathway (SP)]. By using His electrogram alternance, we have developed a mathematical model of AV conduction that incorporates dual AV nodal pathway physiology. Experiments were performed on five rabbit atrial-AV nodal preparations to develop and test the presented model. His electrogram alternances from the inferior margin of the His bundle were used to identify fast and slow wave front propagations. The ability to predict AV conduction time and the interaction between FP and SP wave fronts have been analyzed during regular and irregular atrial rhythms (e.g., atrial fibrillation). In addition, the role of dual AV nodal pathway wave fronts in the generation of Wenckebach periodicities has been illustrated. Finally, AV node ablative modifications have been evaluated. The model accurately reproduced interactions between FP and SP during regular and irregular atrial pacing protocols. In all experiments, specificity and sensitivity higher than 85% were obtained in the prediction of the pathway responsible for conduction. It has been shown that, during atrial fibrillation, the SP ablation significantly increased the mean HH interval (204 ± 39 vs. 274 ± 50 ms, P AV node mechanisms and should be considered as a step forward in the studies of AV nodal conduction.

 13. AV nodal dual pathway electrophysiology and Wenckebach periodicity.

  Zhang, Youhua; Mazgalev, Todor N

  2011-11-01

  The precise mechanism(s) governing the phenomenon of AV nodal Wenckebach periodicity is not fully elucidated. Currently 2 hypotheses, the decremental conduction and the Rosenbluethian step-delay, are most frequently used. We have provided new evidence that, in addition, dual pathway (DPW) electrophysiology is directly involved in the manifestation of AV nodal Wenckebach phenomenon. AV nodal cellular action potentials (APs) were recorded from 6 rabbit AV node preparations during standard A1A2 and incremental pacing protocols. His electrogram alternans, a validated index of DPW electrophysiology, was used to monitor fast (FP) and slow (SP) pathway conduction. The data were collected in intact AV nodes, as well as after SP ablation. In all studied hearts the Wenckebach cycle started with FP propagation, followed by transition to SP until its ultimate block. During this process complex cellular APs were observed, with decremental foot formations reflecting the fading FP and second depolarizations produced by the SP. In addition, the AV node cells exhibited a progressive loss in maximal diastolic membrane potential (MDP) due to incomplete repolarization. The pause created with the blocked Wenckebach beat was associated with restoration of MDP and reinitiation of the conduction cycle via the FP wavefront. DPW electrophysiology is dynamically involved in the development of AV nodal Wenckebach periodicity. In the intact AV node, the cycle starts with FP that is progressively weakened and then replaced by SP propagation, until block occurs. AV nodal SP modification did not eliminate Wenckebach periodicity but strongly affected its paradigm. © 2011 Wiley Periodicals, Inc.

 14. Legemiddelbivirkninger – forekomst og vurdering av årsakssammenhenger.

  Tone Westergren

  2009-09-01

  Full Text Available En gjennomgang av spontanrapportene fra den norske bivirkningsdatabasen viser en betydelig geografisk variasjon når det gjelder innrapportering av bivirkninger. I Norge blir disse meldingene evaluert ved RELIS (Regionale legemiddelinformasjonssentre av tverrfaglige team bestående av leger og farmasøyter. Bivirkningsarbeidet ved RELIS gjøres på oppdrag fra Statens legemiddelverk, som har det overordnede ansvar for legemiddelovervåkningen i Norge. Vurderingene baseres på kjent risikoprofil for mistenkte legemidler, indikasjon, dosering, tidsmessig sammenheng mellom reaksjon og medikamentinntak, effekt av seponering og eventuelle andre risikofaktorer. 3345 legemiddel/bivirkningskombinasjoner ble vurdert på bakgrunn av 1408 rapporter i 2006. De fleste mistenkte bivirkningene ble klassifisert som mulige, ettersom andre faktorer også kunne ha spilt en rolle. Få bivirkninger ble klassifisert som sikre. Informasjon om bivirkninger i litteratur og databaser er i flere tilfeller preget av manglende homogenitet, tilfeldige sammentreff i tid, manglende data og lite vurdering av sammenhengen mellom reaksjonen og medisinbruken. Kliniske studier har begrenset mulighet til å påvise annet enn de vanligste bivirkningene. Det kan ta år etter markedsføring å fastslå sammenhengen med mer sjeldne bivirkninger. Frekvenstabeller for bivirkninger er anslag basert på et begrenset antall pasienter, spesielt for nye legemidler. Evaluering av bivirkningsrapporter fra helsepersonell kan avdekke mangel på lett tilgjengelig informasjon og bidra til ny kunnskap om et legemiddels bivirkningsprofil

 15. Russisk oljetransport gjennom Barentshavet : En tilfellestudie av den norske responsen

  Aasen, Kari

  2010-01-01

  Oppgaven er en tilfellestudie av den norske responsen på økningen av russisk oljetransport gjennom Barentshavet. Oljetransporten fra Nordvest-Russland tok seg plutselig dramatisk opp i 2002, noe som kom svært overraskende på norske myndigheter. Hensikten med oppgaven har derfor vært å kartlegge den norske responsen, for å finne ut hva som har preget den. På bakgrunn av kjennetegnene ved responsen har jeg deretter forsøkt å sannsynliggjøre hvilke oppfatninger av Russland som vært dominerende. ...

 16. Konsum av risiko-matvarer - Beskrivelse av en undersøkelse som skal kartlegge konsum av matvarer med betydning for inntaket av miljøgifter

  Helle Margrete Meltzer

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI perioden 1999-2001 vil det bli gjennomført tre kostholdsundersøkelser som til sammen skal kartlegge konsum avmatvarer med betydning for inntaket av miljøgifter i Norge, fortrinnsvis kadmium, kvikksølv, PCB og dioksiner.Disse giftene finnes hovedsakelig i krabbe, flatfisk, skjell, gjedde og abbor, lever eller nyre fra vilt og viltvoksendesopp. Fordi gjennomsnittskonsumet er lavt, spørres det ikke spesifikt om disse matvarene i landsdekkende kostholdsundersøkelsersom 'Norkost'. Hensikten med studien er å kunne gi en bedre beskrivelse av eksponeringsfordelingeni befolkningen med tanke på miljøgifter. Fordelingen er antakelig skjev, dvs. et stort antall personerventes å ha et lavt inntak og noen få personer ventes å ha et relativt høyt inntak av de undersøkte stoffene. Eventuelleukjente risikogrupper vil kunne avdekkes, og det er av stor interesse å undersøke hvor stor eksponeringen i deutsatte gruppene er.Del A av undersøkelsen er landsdekkende og omfatter en postal frekvensundersøkelse til 10 000 tilfeldig valgtepersoner mellom 18 og 79 år. Del B omfatter en postal frekvensundersøkelse til 6000 tilfeldig valgte personer i sekskommuner, der tre er kystkommuner og tre er innlandskommuner. Kommunene blir valgt ut fra kjennskap til godtilgang på de aktuelle matvarene. Vi antar at der tilgangen på matvarene er god, er konsumet høyere. Del C avundersøkelsen vil omfatte høykonsumenter av aktuelle matvarer, valgt fra del B av undersøkelsen. Dette vil være endybdestudie der analyser av miljøgifter i blod, hår og urin også skal inngå.Undersøkelsen er den første i sitt slag her til lands og vi kjenner ikke til at tilsvarende studier er gjort i andreland. Hensikten med artikkelen er å gi en beskrivelse av undersøkelsen i en tidlig fase av gjennomføringen.Meltzer HM, Bergsten C, Stene LC, Stigum H, Wiborg ML, Lund-Larsen K, Alexander J. Consumption ofcontaminated foods – Description of a dietary survey

 17. Dicty_cDB: FC-AV01 [Dicty_cDB

  Full Text Available FC (Link to library) FC-AV01 (Link to dictyBase) - - - Contig-U16311-1 FC-AV01Z (Li...nk to Original site) - - FC-AV01Z 643 - - - - Show FC-AV01 Library FC (Link to library) Clone ID FC-AV01 (Li.../dictycdb.biol.tsukuba.ac.jp/CSM/FC/FC-AV/FC-AV01Q.Seq.d/ Representative seq. ID FC-AV...01Z (Link to Original site) Representative DNA sequence >FC-AV01 (FC-AV01Q) /CSM/FC/FC-AV/FC-AV01Q.Seq....ed Amino Acid sequence ---SGSHGGSQSQSAGSDSQSAGSESSQSESGSQSQSESGSQSQSQSGSQSFSGSLYSGS YSGSQSGSQSGNSGAAVKQTGAGS

 18. Pollen transmission of asparagus virus 2 (AV-2) may facilitate mixed infection by two AV-2 isolates in asparagus plants.

  Kawamura, Ryusuke; Shimura, Hanako; Mochizuki, Tomofumi; Ohki, Satoshi T; Masuta, Chikara

  2014-09-01

  Asparagus virus 2 (AV-2) is a member of the genus Ilarvirus and thought to induce the asparagus decline syndrome. AV-2 is known to be transmitted by seed, and the possibility of pollen transmission was proposed 25 years ago but not verified. In AV-2 sequence analyses, we have unexpectedly found mixed infection by two distinct AV-2 isolates in two asparagus plants. Because mixed infections by two related viruses are normally prevented by cross protection, we suspected that pollen transmission of AV-2 is involved in mixed infection. Immunohistochemical analyses and in situ hybridization using AV-2-infected tobacco plants revealed that AV-2 was localized in the meristem and associated with pollen grains. To experimentally produce a mixed infection via pollen transmission, two Nicotiana benthamiana plants that were infected with each of two AV-2 isolates were crossed. Derived cleaved-amplified polymorphic sequence analysis identified each AV-2 isolate in the progeny seedlings, suggesting that pollen transmission could indeed result in a mixed infection, at least in N. benthamiana.

 19. Komplexitet för kvalitet i lärande och undervisning: bedömning av komplexa problem och studenters resonemang

  Sofia Kjellström

  2011-03-01

  Full Text Available Vi utbildar studenter för att de ska ha möjlighet att lösa mycket komplexa samhällsproblem,men hur vet vi att de har utvecklat de former av tänkande och handlande som krävs? Forskning visar att vuxna tänker, talar och handlar utifrån olika nivåer av komplexitet, och att utbildning i hög grad påverkar människors förmågor. Model of Hierarchical Complexity(MHC är en teori som beskriver hur komplext information sätts samman och hur komplext personer resonerar i en fråga, vanligtvis på någon av nivåerna konkret, abstrakt, formellt, systematiskt eller metasystematisk. Syftet med denna artikel är att introducera MHC och visa på dess relevans som verktyg inom högre utbildning. Med hjälp av teorin är det möjligt att analysera både hur komplex en uppgift är och hur studenter klarar av att lösa den, vilket speglar förståelse inom ett ämne. Med modellen som mått på komplexitet tydliggörs svårighetsgraden i det som ska läras och på vilken nivå studenterna klarar att ta till sig kunskapsinnehållet. Avslutningsvis diskuteras hur studenter kan stödjas att utvecklasina förmågor till komplext resonerande och därmed skapa kvalitet i både lärande och undervisningOne of the aims of higher education is to teach students to solve complex problems, but what is the complexity of problems and the reasoning of students? The Model of Hierarchical Complexity (MHC is a theory applicable to all domains in which information is organized and accounts for increases in behavioral complexity which includes cognitive or reasoning complexity. The paper is a theoretical introduction to MHC as a tool for teaching in higher education. The model clarifies and shows the gap between the complexity in the subject and the students understanding of the same subject. We also discuss how to support the development of more complex reasoning in students.

 20. Kalibrering av en transient GT-Power modell av en SI PFI turbo motor

  Bodin-Ek, Erik

  2008-01-01

  I detta arbete behandlas transient simulering i ett 1D-simuleringsprogram, i detta fall Gamma technologies GT-Power. Vad som behöver ändras i en modell för att den skall kunna simulera en motor under transienta driftsfall med god noggrannhet har undersökts. När detta är gjort, skall det undersökas hur väl den transient kalibrerade modellen kan simulera en motor med förändrad rörgeometri på insugs- eller avgassidan, och vad som måste omkalibreras om detta inte är fallet. Den viktigaste slutsat...

 1. EST Table: AV399953 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV399953 br--0128 11/12/09 GO hit GO:0016491(oxidoreductase activity)|GO:0055114(ox...idation reduction) 10/09/28 43 %/114 aa ref|XP_397141.3| PREDICTED: similar to NADPH dependent diflavin oxid...imilar to NADPH-dependent FMN and FAD containing oxidoreductase-like protein [Tribolium castaneum] AV399953 br-- ...

 2. EST Table: AV404903 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV404903 prgv0575 11/12/09 GO hit GO:0004174(electron-transferring-flavoprotein deh...w homology 10/09/10 low homology 10/09/10 low homology 10/09/10 low homology AV404903 prgv ...

 3. Bochdalek Hernia As A Cause Of Intermittent AV Block

  Etsadashvili, Kakhaber; Rashid, Haroon Mohammed; Jalabadze, Khatuna; Melia, Anzor

  2011-01-01

  Congenital diaphragmatic hernia is very rare cause of AV block. We report such a patient with sick sinus node syndrome and previous AAIR pacemaker implantation, in which intermittent AV block was diagnosed by 24-hours ECG monitoring and upgrade of pacing system to DDDR was suggested.

 4. Introduction to AVS2 Scene Video Coding Techniques

  Jiaying Yan; Siwei Dong; Yonghong Tian; Tiejun Huang

  2016-01-01

  The second generation Audio Video Coding Standard (AVS2) is the most recent video coding standard. By introducing several new coding techniques, AVS2 can provide more efficient compression for scene videos such as surveillance videos, conference videos, etc. Due to the limited scenes, scene videos have great redundancy especially in background region. The new scene video coding techniques applied in AVS2 mainly focus on reducing redundancy in order to achieve higher compression. This paper introduces several important AVS2 scene video coding techniques. Experimental results show that with scene video coding tools, AVS2 can save nearly 40%BD⁃rate (Bjøntegaard⁃Delta bit⁃rate) on scene videos.

 5. Implementeringsforskning: vitenskap for forbedring av praksis

  Signe Flottorp

  2013-11-01

  Full Text Available Medisinsk forskning har ført til store framskritt de siste tiårene. Det er investert mye mer ressurser på basalforskning og klinisk forskning enn på å utvikle og evaluere metoder for å sikre at pasientene får nytte av forskningen. Formålet med implementeringsforskning er å redusere gapet mellom forskning og praksis, ved å utvikle og evaluere tiltak som kan sikre at behandlingen som pasientene mottar er kunnskapsbasert, at den er omsorgsfull og av god kvalitet.I denne artikkelen gjør vi rede for hva implementering og implementeringsforskning er. Vi belyser historikken til denne unge vitenskapen, og illustrerer mangfoldet i de faglige tilnærmingene og begrepene som brukes om det å få forskning brukt i praksis. Det finnes en rekke teorier om endring av atferd, både på individnivå og på organisatorisk nivå. Teoriene er imidlertid i liten grad testet empirisk, særlig når det gjelder å endre atferd i helsetjenesten.Systematiske oversikter over metodisk gode studier er den beste kilden til informasjon om effekt av implementeringstiltak. The Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Group (EPOC er en viktig kilde for slike oversikter. De systematiske oversiktene som er utarbeidet på dette feltet viser at passive dissemineringstiltak har begrenset effekt, mens mer aktive tiltak kan ha liten til moderat effekt. Det er ofte betydelig variasjon i effekt på tvers av studiene. Det er derfor viktig å få bedre kunnskap om hvilke faktorer som kan forklare slike forskjeller i effekt.Vi gir eksempler på norske implementeringsstudier, og refererer bidrag fra forskere ved Kunnskapssenteret. Implementeringsforskningen kan, hvis den lykkes, sikre pasientene bedre behandling.Flottorp S, Aakhus E. Implementation research: science for improving practice. Nor J Epidemiol 201 3; 23 (2: 187-196.ENGLISH SUMMARY Medical research has led to major advances in recent decades. More resources have been invested in basic and clinical research

 6. Cofactor requirement of HpyAV restriction endonuclease.

  Siu-Hong Chan

  Full Text Available BACKGROUND: Helicobacter pylori is the etiologic agent of common gastritis and a risk factor for gastric cancer. It is also one of the richest sources of Type II restriction-modification (R-M systems in microorganisms. PRINCIPAL FINDINGS: We have cloned, expressed and purified a new restriction endonuclease HpyAV from H. pylori strain 26695. We determined the HpyAV DNA recognition sequence and cleavage site as CCTTC 6/5. In addition, we found that HpyAV has a unique metal ion requirement: its cleavage activity is higher with transition metal ions than in Mg(++. The special metal ion requirement of HpyAV can be attributed to the presence of a HNH catalytic site similar to ColE9 nuclease instead of the canonical PD-X-D/EXK catalytic site found in many other REases. Site-directed mutagenesis was carried out to verify the catalytic residues of HpyAV. Mutation of the conserved metal-binding Asn311 and His320 to alanine eliminated cleavage activity. HpyAV variant H295A displayed approximately 1% of wt activity. CONCLUSIONS/SIGNIFICANCE: Some HNH-type endonucleases have unique metal ion cofactor requirement for optimal activities. Homology modeling and site-directed mutagenesis confirmed that HpyAV is a member of the HNH nuclease family. The identification of catalytic residues in HpyAV paved the way for further engineering of the metal binding site. A survey of sequenced microbial genomes uncovered 10 putative R-M systems that show high sequence similarity to the HpyAV system, suggesting lateral transfer of a prototypic HpyAV-like R-M system among these microorganisms.

 7. Bioseguridad en granjas avícolas

  Sandra L. Ricaurte Galindo

  2005-02-01

  Full Text Available La bioseguridad es el conjunto de prácticas de manejo diseñadas para prevenir la entrada y transmisión de agentes patógenos que puedan afectar la sanidad en las granjas avícolas. La bioseguridad es una parte fundamental de cualquier empresa avícola ya que proporciona un aumento de la productividad de la parvada y un aumento en el rendimiento económico. En líneas generales, se debe contemplar la localización de la granja, características constructivas de los galpones, control de parvadas extraños a la granja, limpieza y desinfección de los galpones, control de visitas, evitar el stress en las aves encasetadas, evitar la contaminación del pienso, control de vacunaciones y medicaciones y control de deyecciones, cadáveres, etc.The biosecurity is the group of practical of handling designed to prevent the entrance and agents' pathologies transmission that can affect the sanity in the poultry farms. The biosecurity is since a fundamental part of any poultry company it provides an increase of the productivity of the chickens and hens and an increase in the economic yield. In general lines, the localization of the farm should be contemplated, characteristic constructive of the ship, control of strange chickens and hens to the farm, cleaning and disinfection of the ship, control of visits, to avoid the stress in the birds housed, to avoid the contamination of the I think, control of vaccinations and medications and dejections control, cadavers, etc.

 8. Phase 4 paroxysmal AV block in a patient with scleroderma.

  Butschek, Ross; Powell, Brian D; Littmann, Laszlo

  2013-01-01

  A 72-year-old man with limited cutaneous systemic scleroderma was hospitalized for two episodes of witnessed syncope. The baseline 12-lead electrocardiogram was normal but on telemetry there were numerous episodes of paroxysmal AV block with asystolic periods of up to 7.5 s duration. Analysis of the rhythm strips revealed phase 4 intra-His bundle block characterized by critical P-P intervals that triggered the AV block, and a narrow range of junctional escape to subsequent P wave intervals that were required to release the AV block. A dual chamber pacemaker was implanted. Copyright © 2013 Elsevier Inc. All rights reserved.

 9. Ishockeykjelke - Understell: Utvikling av ny kjelke til det norske kjelkehockeylandslaget

  2013-01-01

  Kjelkehockey er basert på de samme prinsippene som ishockey, men er rettet mot utøvere med funksjonsnedsettelser i nedre del av kroppen. Utøverne sitter i en tilpasset kjelke med skøytestål på undersiden av bakre del av kjelken. De har en tilpasset hockeykølle i hver hånd, som har to funksjoner, i den ene enden er det pigger til å stake seg frem med på isen, og den andre enden ligner en vanlig hockeykølle og brukes til å håndter...

 10. "Oktober i lederstolen" og "Harlekins Alle hjerters dag" : to noveller av Neil Gaiman : oversatt og kommentert

  Eilertsen, Helle Elisabet Jæger

  2011-01-01

  Oppgaven består av oversettelser av to noveller skrevet av Neil Gaiman, og en kommentardel. Novellene er innenfor sjangeren fantastisk litteratur. Kommentardelen tar for seg relevante problemstillinger, blant annet oversettelse av navn, særegne uttrykk og dobbeltbetydning. Den tar også for seg hjemliggjøring/fremmedgjøring og valg av stil. Dette er knyttet til oversettelsesteoretikere som Schleiermacher, Nida, Koller og Berman.

 11. Liv og lerret Fire portretter og et "kryptoportrett" av Gustav KLimt

  Gamborg, Siri Angela

  2009-01-01

  Studie av fire portretter og et "kryptoportrett" av Gustav Klimt. Analysen fokuserer på Klimts avbildning av kvinner og menn på forskjellig måte og ved hjelp av ulike stilistiske virkemidler. Kjønnsaspektet i studien er belyst utfra samtidskonteksten og kvinnenes spesielle situasjon i Wien rundt århundreskiftet 1800/1900 og Klimts fremstilling av disse elementene i sine portretter.

 12. Open Source AV solution supporting In Situ Simulation

  Krogh, Kristian; Pociunas, Gintas; Dahl, Mads Ronald

  the software to meet our expectations for a portable AV system for VAD. The system would make use of “off the shelf” hardware components which are widely available and easily replaced or expanded. The developed AV software and coding is contracted to be available as Copyleft Open Source to ensure low cost...... a stable AV software that has be developed and implemented for an in situ simulation initiative. This version (1.3) is the first on released as Open Source (Copyleft) software (see QR tag). We have found that it is possible to deliver multi-camera video assisted debriefing in a mobile, in situ simulation...... environment using an AV system constructed from “off the shelf” components and Open Source software....

 13. EST Table: AV403854 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV403854 pg--0133 10/09/28 98 %/123 aa ref|ZP_03045664.1| tail length tape measure ...protein [Escherichia coli E22] gb|EDV82450.1| tail length tape measure protein [Escherichia coli E22] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV404025 pg-- ...

 14. EST Table: AV399431 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV399431 NV120218 10/09/28 91 %/131 aa ref|NP_047488.1| CG30 [Bombyx mori NPV] gb|A...AC63757.1| CG30 [Bombyx mori NPV] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV399298 NV12 ...

 15. EST Table: AV405409 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV405409 wdV10576 11/12/09 n.h 10/09/28 33 %/246 aa ref|XP_001866937.1| scavenger r...ef|XP_967476.1| PREDICTED: similar to scavenger receptor cysteine-rich protein isoform 1 [Tribolium castaneum] AV405409 wdV1 ... ...eceptor cysteine-rich protein [Culex quinquefasciatus] gb|EDS44206.1| scavenger receptor cysteine-rich prote

 16. EST Table: AV404175 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV404175 pg--0560 10/09/28 100 %/209 aa ref|NP_040587.1| capsid component [Enteroba...EFF06860.1| phage major capsid protein E [Escherichia coli B185] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV404434 pg-- ...

 17. EST Table: AV399451 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV399451 NV120246 10/09/28 94 %/223 aa ref|NP_047521.1| AcMNPV orf124 [Bombyx mori ...NPV] gb|AAC63790.1| AcMNPV orf124 [Bombyx mori NPV] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV399564 NV12 ...

 18. EST Table: AV398238 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV398238 NV021277 11/12/09 GO hit GO:0004871(signal transducer activity)|GO:0005515...zinc ion binding) 10/09/28 91 %/106 aa ref|XP_002007246.1| GI12833 [Drosophila mojavensis] gb|EDW17722.1| GI12833 [Drosophila mojav...1.1| hypothetical protein TcasGA2_TC003318 [Tribolium castaneum] AV398238 NV02 ...

 19. AV-95 Sun Devil: High-Speed Military Rotorcraft

  1996-01-01

  The AV-95 Sun Devil must combine helicopter capabilities, such as vertical takeoff and landings (VTOL) and rotor-powered flight, along with long-duration cruise and high-speed dash capabilities unobtainable by conventional helicopters. To be able to perform both tasks, and perform them well, the AV-95 Sun Devil design incorporates several unconventional devices; the AV-95 uses two convertible turbofan engines, able to provide both shaft power for the main rotor and tall fan as well as jet thrust either separately or simultaneously. Other devices used for the AV-95 include a variable diameter main rotor and a blown flap. In helicopter mode, the AV-95 Sun Devil performs like a winged helicopter. The addition of wings to an attack helicopter results in two significant advantages. First, the addition of wings makes a helicopter more maneuverable than a wingless, but otherwise similar helicopter. Second, since the wings produce lift, rotor stall and compressibility effects can be significantly delayed at high tip velocities. In fixed-wing mode, the main rotor is completely off-loaded but slightly powered, and the rotor diameter has been minimized. The AV-95 Sun Devil has many advantages over other VTOL aircraft. The conversion process is simple and fast; conversion does not make the AV-95 vulnerable to enemy attack during conversion such as a tilt-wing or a tilt-rotor. Stop-rotor aircraft and a stowed rotor aircraft require heavy breaking of the rotor for conversion; this adds time for conversion and weight to the aircraft. Because the AV-95 never stops the rotor in flight, much weight is spared, and conversion is much simpler and faster.

 20. EST Table: AV404360 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV404360 pg--0892 11/12/09 n.h 10/09/28 61 %/132 aa sp|P03764.2|STF_LAMBD RecName: ...Full=Side tail fiber protein 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV404360 pg-- ...

 1. EST Table: AV399747 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV399747 NV120691 10/09/28 89 %/128 aa ref|YP_950793.1| gp41 [Maruca vitrata MNPV] ...gb|ABL76015.1| gp41 [Maruca vitrata MNPV] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV399524 NV12 ...

 2. Atle Næss: Roten av minus en

  Linda Hamrin Nesby

  2006-06-01

  Full Text Available Atle Næss har skrevet flere romaner, og to biografier om hhv Edevard Munch og Galileo Galilei. Med Roten av minus en kombinerer han roman- og biografigenren, og skriver både en kjærlighetshistorie, et utkast til en biografi og et riss av en selvbiografi som i sum blir til en roman om hvorvidt livet har den orden og nødvendighet som biografien er satt til å formidle

 3. Forekomst av alkohol og andre rusmidler i blodprøver fra førere involvert i trafikkulykker

  Anders Bjørneboe m.fl

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGBilkjøring stiller store krav til førernes sansing, oppmerksomhet, informasjonsbearbeiding og evne til åreagere. Førere som er under innflytelse av sentralnervøst aktive stoffer, vil derfor være en potensiell fare itrafikken. I perioden 1.8–31.12. 1993 identifiserte Statens rettstoksikologiske institutt (SRI 394 ulykkesføreresom politiet hadde rekvirert analyser av med hensyn på narkotiske stoff/sentralnervøst aktive medikamenter(andre rusmidler og/eller alkohol. Blodprøver fra disse førerne ble analysert med hensyn på alkohol og etutvidet repertoar av andre rusmidler ved SRI. Da polititjenestemenn og medtrafikanter ofte ikke vil oppdagepåvirkning av andre rusmidler enn alkohol, dels pga. manglende alkohollukt, vil andre rusmidler som ulykkesårsakvære noe underrepresentert i dette materialet sammenliknet med alkohol. Hos 299 av ulykkesførerneble det påvist alkohol og/eller andre rusmidler. 44 førere hadde tatt inn både alkohol og andre rusmidler, mensalkohol og andre rusmidler ble påvist alene i henholdsvis 204 og 51 saker. Totalt ble benzodiazepiner,cannabis, opiater og amfetamin påvist i henholdsvis 54, 30, 17 og 16 saker. Av de 95 som hadde tatt inn andrerusmidler, hadde 34 tatt inn mer enn ett rusmiddel (alkohol ikke medregnet og i 72 av tilfellene ble analysefunnenevurdert (AB og JM til sannsynligvis å ha gitt sentralnervøs påvirkning. Risikoøkningen for trafikkulykkeved nylig bruk av cannabisstoffer og diazepam i høydose ble estimert til å kunne tilsvare en blodalkoholkonsentrasjonpå 1-1,5 promille. Alkohol er det rusmiddel som oftest påvises hos ulykkesførere, menforekomsten av benzodiazepiner, cannabis og amfetamin er såvidt høy blant ulykkesførere at disse stoffenemå anses å være et alvorlig trafikksikkerhetsproblem.Bjørneboe A, Beylich K-M, Christophersen AS, Fosser S, Glad A, Mørland J.Prevalence of alcohol and other intoxicants in blood samples from drivers involved in road

 4. Gradering av kvaliteten på dokumentasjonen

  Gunn E. Vist

  2013-11-01

  Full Text Available Hva menes med at noe er ”godt dokumentert”? I hvilken grad kan vi stole på forskningsresultater? Den mest brukte metoden for å vurdere kvalitet på dokumentasjon og styrke på anbefalinger er GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation. GRADE brukes i systematiske oversikter og i retningslinjer der man vurderer effekten av og gir anbefalinger om ulike behandlingsalternativer. I GRADE gjøres et klart skille mellom kvaliteten på dokumentasjonen og styrken på anbefalingene. For å vurdere kvaliteten på dokumentasjonen tar GRADE utgangspunkt i en godt utført systematisk oversikt som omfatter den aktuelle problemstillingen. Både randomiserte forsøk og observasjonsstuder kan inngå. GRADE benytter fem kriterier som vurderes for eventuell nedgradering av kvaliteten på dokumentasjonen: studiekvalitet, konsistens mellom studiene, direkthet, presisjon og rapporteringsskjevheter. I tillegg kan observasjonsstudier vurderes for oppgradering ved følgende tre kriterier: sterke assosiasjoner, dose-responseffekter og forvekslingsfaktorer. Alle vurderingene noteres og presenteres sammen med resultatene i oppsummeringstabeller.Vist GE, Sæterdal I, Vandvik PO, Flottorp SA. Grading the quality of the evidence. Nor J Epidemiol 2013; 23 (2: 151-156.ENGLISH SUMMARY What is meant by the claim that something is “well documented”? How much confidence can we have in the results? The most commonly used method to grade the quality of the evidence is GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation. GRADE is used in systematic reviews, where the effects of different treatments or options are being compared, and in guidelines with recommendations about the competing options. GRADE makes a clear distinction between the quality of the evidence and the strength of recommendation. When grading the quality of the evidence with GRADE, the starting point is a well conducted systematic review of research on the

 5. Legalisering som lösning? Erfarenheter av holländsk eutanasipraxis

  Boer, Th.A.

  2002-01-01

  Fastän vi lever i ett Europa som växer samman, så fortsätter dock många gränser att bestå. Vissa skillnader förblir eller har i de förgångna årtiondena till och med blivit djupare. Dödshjälpsdebatterna i Holland och Skandinavien ger oss ett exempel. Två stater med till stor del lika kultur, men

 6. Problemstillingar rundt framføring av transkribert musikk - Ei analyse av Bach/Busoni: Chaconne i d-moll

  Flem, Kato Nogva

  2014-01-01

  Ei samanlikning og analyse av Busoni sin transkripsjon av Bach sin Chaconne frå partita nr. 2 for solofiolin. Partita for Violin No. 2 was written by Johann Sebastian Bach during 1717-1723 and consists of five movements; Allemande, Courante, Sarabande, Gigue and Chaconne. The chaconne is longer than the rest of the piece combined, and is frequently played separately. Yehudi Menuhin calls the Chaconne "the greatest structure for solo violin that exists." (Menuhin, 1997, p. 236) Violinist...

 7. Från standardprogram till utbildning i toppklass. Programutveckling av Tekniskt basår vid Chalmers tekniska högskola

  Ulla Blomqvist

  2015-12-01

  Full Text Available I undersökning efter undersökning har larmrapporter beskrivit svenska elevers försämrade kunskaper i framförallt matematik. På landets högskolor har detta blivit ett växande problem eftersom många kurser kräver förkunskaper i matematik för att en student skall kunna tillgodogöra sig kursinnehållet. Särskilt de tekniska högskolorna har upplevt ”kunskapsraset” som problematiskt. Mot bakgrund av detta påbörjades för 10 år sedan en omarbetning av Tekniskt basår på Chalmers tekniska högskola. Bland annat gjordes kurserna i matematik mer omfattande och teoretiska moment infördes. En rekommenderad nivågruppering genomfördes där extra stödåtgärder sattes in för att stödja mer svagpresterande studenter. Förändringsarbetet resulterade i att andelen studenter som klarade samtliga kurser ökade signifikant, antal avhopp från programmet minskade och att basårsstudenterna i genomsnitt klarade sig bättre i sina fortsatta studier än de som kom direkt från gymnasiet. Författaren beskriver i artikeln hur ovanstående förändringsarbete gick till.

 8. Enhanced A-V nodal conduction (Lown-Ganong-Levine syndrome) by congenitally hypoplastic A-V node.

  Ometto, R; Thiene, G; Corrado, D; Vincenzi, M; Rossi, L

  1992-11-01

  The basic anatomical substrate of enhanced A-V nodal conduction, manifesting or not as Lown-Ganong-Levine syndrome, is still a controversial issue. We describe the case of a 34-year-old man who presented episodes of ventricular fibrillation. Electrophysiological studies showed that the AH interval was 55 ms, and increased by only 20 ms at paced cycle lengths of 300 ms; atrial pacing induced atrial fibrillation, with a shortest RR interval of 240 ms. Despite verapamil therapy, this patient died suddenly at home. Histological study disclosed a severe A-V node hypoplasia that was evidently congenital in nature; the rest of the conduction system was normal, and no accessory A-V pathways were present. We suggest that enhanced A-V nodal conduction in this patient was due to the developmental defect in the A-V node; this abnormality caused a loss of specific impulse-delaying function, and thus allowed rapid, unfiltered atrial impulses to reach the lower A-V junction and ventricles.

 9. Spectral analysis of the quadrangles Av-13 and Av-14 on Vesta

  Zambon, F.; Frigeri, A.; Combe, J.-Ph.; Tosi, F.; Longobardo, A.; Ammannito, E.; De Sanctis, M. C.; Blewett, D. T.; Scully, J.; Palomba, E.; Denevi, B.; Yingst, A.; Russell, C. T.; Raymond, C. A.

  2015-10-01

  The Av-13 (Tuccia) and Av-14 (Urbinia) quadrangles are located in the south-west region of Vesta. They are characterized by a large topographic variability, from the highest (Vestalia terra highlands) to the lowest (Rheasilvia basin). Many geological units in these quadrangles are not associated with mineralogical variability, as shown by the color-composite maps. Maps of mafic absorption band-center position reveal that the principal lithology is eucrite-rich howardite, but diogenite-rich howardite areas are also present, corresponding to particular features such as Antonia and Justina craters, which are characterized by strong mafic absorptions. These quadrangles, especially Urbinia, contain many bright ejecta, such as those of Tuccia crater, which are the highest reflectance materials on Vesta (Zambon et al., 2014). Dark areas are present and correspond to regions with deeper OH-signature. The two quadrangles contain many vertical ridge crests associated with the Rheasilvia impact. These ridges do not show mineralogical differences with respect to their surroundings, but have a distinctive appearance in color-ratio composite images.

 10. 快速 AVS 帧内预测算法%FAST AVS INTRA PREDICTION ALGORITHM

  王双龙

  2015-01-01

  As to the complexity process of choosing best probable encoding mode in AVS intra prediction,we proposed a fast intra predic-tion encoding algorithm.With the analysis of AVS intra prediction encoding theory and its implementation in reference software GDM2.1,we derived the threshold of zero coefficient block determination.The fast algorithm determines whether or not the current block is a zero coeffi-cient block according to its threshold discriminant condition.For zero coefficient block,it encodes cbp element directly and terminates intra prediction encoding in advance,which avoids the consequent complex process.As for the non-zero coefficient blocks,the fast selection algo-rithm associating the time domain SAD and the frequency domain SATD is used,which excludes 40% to 80% impossible prediction modes, and the rate distortion function is applied to the remained prediction modes to select the best prediction mode.It was verified through experi-ment that when PSNR (peak signal-to-noise ratio)decreased within 0.25db and bits rate increased within 2%,the time of AVS encoding de-creased over 40%,and the encoding efficiency was largely improved as well.%针对 AVS(Audio Video code Standard)帧内预测中选择最优编码模式流程复杂的问题,提出一种快速帧内预测编码的算法。通过分析 AVS 帧内预测编码的原理及其在参考软件 GDM2.1中的代码实现,推导出判定零系数块的阈值。该快速算法根据零系数块的判定阈值条件判定当前块,对于零系数块,直接编码 cbp 元素,提前中止帧内预测编码,避免了后续的复杂流程;对于非零系数块,采用时域 SAD(Sum of Absolute Difference)与频域 SATD(Sum of Absolute Transformed Difference)相联合的快速选择算法,排除了40%~80%的不可能预测模式,对余下的模式采用率失真代价函数的方法选取最佳预测模式。经实验验证,在 PSNR(Peak Sig-nal to Noise Ratio)降低0

 11. Kortisonskepsis : En studie om holdninger til kortisonkrem blant foreldre av barn med atopisk eksem

  Gustavsen, Hanne Engstrøm

  2010-01-01

  Bakgrunn: Kortisonkremer er en viktig del av behandlingen mot atopisk eksem. Mange foreldre er skeptiske til bruken av kortisonkremer, fordi de har lest eller hørt om bivirkninger. Pasienters og pårørendes holdninger til bruk av kortisonkrem kan påvirke gjennomføringen av behandlingen. Formål: Vi ønsket å undersøke holdninger til bruk av kortisonkrem blant foreldre og pårørende av barn med atopisk eksem. Vi ville også undersøke om det er en sammenheng mellom kunnskapsnivå om kortisonkreme...

 12. Utviklingen av Noark-standarden 1984 – 2008

  Trond Sirevåg

  2014-11-01

  Full Text Available Artikkelen behandler utviklingen av Noark – standarden for elektronisk arkivdanning i norsk offentlig forvaltning – fra versjon 1 (1984 til versjon 5 (2008. Den beskriver omstendighetene som medførte at standarden ble til i 1984, og søker å forklare hvorfor og hvordan det lyktes å utbre standarden slik at Noark-systemer ble enerådende i offentlig forvaltning i løpet av 1990-årene. Riksarkivarens strategier i Noark-utviklingen behandles, – de som fra først av fikk Riksarkivaren til å engasjere seg i standardiseringsarbeidet, de som deretter fikk Riksarkivaren til å overta forvalteransvaret for Noark, og de som senere er endret eller justert som resultat av erfaringer med Noark-baserte systemer og av nyåpnede teknologiske muligheter. Særlig vekt legges på å belyse Riksarkivarens motiver for å overta ansvaret for Noark-standarden fra 1990. Noark plasseres også i det internasjonale bildet, og sammenholdes med andre standarder som ISO 15489 og EU-standarden MoReq. Da Noark-utviklingen startet i 1984, pågikk tilsvarende utviklingsprosjekter både i Danmark og i Sverige. Artikkelen søker forklaringer på at en journal- og sakarkivstandard bare ble en realitet i Norge.

 13. Consequences of increased extraction of forest fuel - A synthesis from the Energy Agency fuel program 2007-2011 Summary of the Synthesis Report; Konsekvenser av ett oekat uttag av skogsbraensle - En syntes fraan Energimyndighetens braensleprogram 2007-2011 Sammanfattning av syntesrapporten

  NONE

  2013-07-01

  This report summarizes the findings of a research synthesis of forest fuels. The full report (de Jong et al 2012) can be ordered from the Swedish Energy Agency (report number: ER 2012:08), or downloaded from www.energimyndigheten.se. The Energy Agency's research program 'Sustainable supply and refining of biofuels', also known as 'Fuel program', ran from 2007-01-01 to 2011-06-30. The results of the program are reported in synthesis reports for various program areas. The purpose of the synthesis reports is to compile the knowledge in various areas, to identify knowledge gaps that need to be elucidated further, and to place and discuss the aggregated research results in a larger energy- and societal perspective, including relations to environmental quality and forest policy environmental- and production goals. This report covers sub-project 'Forest fuel and environmental impacts', conducted during the years 2007-2011. The report covers projects within the program 'Sustainable supply and refining of biofuels', adjacent individual projects funded by the Energy Agency and certain other national related activities.

 14. Energieffektivisering av kvalmgasåtervinning vid Barilla i Filipstad : Energikartläggning och åtgärdsförslag för en lägre energiförbrukning på Västra fabriken

  Arlestrand, Oscar

  2015-01-01

  EU har som mål att år 2020 ha en 20 % lägre energiförbrukning jämfört med den prognostiserade användningen år 2020 (EU-upplysningen 2014). Ett företag som strävar efter att reducera sin energiförbrukning är Barilla i Filipstad som bedriver en bageriindustri där Wasa knäckebröd tillverkas. Vid bakningssteget förbrukas vanligtvis den största energin för bageriindustrier och kan stå för 66 % av den totala energiförbrukningen (Therkelsen et. al 2014). För att sänka denna energiförbrukning har Bar...

 15. The role of AV and VV optimization for CRT

  William W. Brabham, M.D.

  2013-06-01

  Full Text Available Cardiac resynchronization therapy is an effective therapy for patients with left ventricular systolic dysfunction and a ventricular conduction delay; however, approximately 30% of patients do not experience significant clinical improvement with this treatment. Modern devices allow individualized programming of the AV delay and VV offset, which offer the possibility of improving clinical response rates with optimized programming. AV and VV delay optimization techniques have included echocardiography, device-based algorithms, and several other novel noninvasive techniques. While an acute improvement in hemodynamic function has been clearly demonstrated with optimized device settings, long-term clinical benefit is limited. In the majority of cases, an empiric AV delay with simultaneous biventricular or left ventricular pacing is adequate. The value of optimization of these intervals in “non-responders” still requires further investigation.

 16. Solmoduler på balkongfronter : Renovering av flerbostadshus i miljonprogrammet

  Persson, Maria

  2015-01-01

  Under det senaste seklet har en intensiv energianvändning orsakat stora utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären med negativa miljöeffekter som följd. Den alltjämt ökade efterfrågan på elektricitet runtom i världen måste mötas av förnybara energikällor i kombination med energieffektiviseringar för att inte riskera ytterligare miljöförstöring. I Sverige är bostads- och servicesektorn en intensiv energianvändare och några av de byggnader som förbrukar mest energi finns i miljonp...

 17. Brachial artery aneurysms following brachio-cephalic AV fistula ligation.

  Khalid, Usman; Parkinson, Frances; Mohiuddin, Kamran; Davies, Paula; Woolgar, Justin

  2014-01-01

  Peripheral artery aneurysms proximal to a long-standing arteriovenous (AV) fistula can be a serious complication. It is important to be aware of this and manage it appropriately. Vascular access nurses input all data regarding patients undergoing dialysis access procedures into a securely held database prospectively. This was retrospectively reviewed to identify cases of brachial artery aneurysms over the last 3 years. In Morriston Hospital, around 200 forearm and arm AV fistulas are performed annually for vascular access in renal dialysis patients. Of these, approximately 15 (7.5%) are ligated. Three patients who had developed brachial artery aneurysms following AV fistula ligation were identified. All 3 patients had developed brachial artery aneurysms following ligation of a long-standing brachio-cephalic AV fistula. Two patients presented with pain and a pulsatile mass in the arm, and one presented with pins and needles and discoloration of fingertips. Two were managed with resection of the aneurysm and reconstruction with a reversed long saphenous vein interposition graft, the third simply required ligation of a feeding arterial branch. True aneurysm formation proximal to an AV fistula that has been ligated is a rare complication. There are several reasons for why these aneurysms develop in such patients, the most plausible one being the increase in blood flow and resistance following ligation of the AV fistula. Of note, all the patients in this study were on immunosuppressive therapy following successful renal transplantation. Vigilance by the vascular access team and nephrologists is paramount to identify those patients who may warrant further evaluation and investigation by the vascular surgeon.

 18. Lesing av delvis motstridende tekster i syvende klasse

  Wenke Mork Rogne

  2013-06-01

  Full Text Available I denne artikkelen ser vi på hvilken type informasjon elever i 7. klasse vektlegger for å konstruere en sammenhengende oppsummering av fire til dels motstridende tekster. Elever møter ofte flere tekster om samme tema – multiple tekster – og vi trenger økt kunnskap om hvordan de leser slike tekster. Elevene leste fire ulike tekster om en sykkelulykke. Tekstene presenterte informasjon som var delvis sammenfallende på tvers av alle tekstene, og delvis motstridende informasjon som innebar at enkelte tekster ga ulike beskrivelser av hendelsesforløpet. Vi testet elevenes ordavkodingsferdigheter, fikk dem til å fylle ut et spørreskjema om lesevaner og vi innhentet elevenes resultater på Nasjonal leseprøve. Etter lesing ba vi elevene gi en oppsummering av sykkelulykken. Elevene gjenga relativt mer sammenfallende informasjon enn motstridende informasjon. Gode resultater på Nasjonal leseprøve ser ut til å ha en sammenheng med elevenes ferdigheter i å konstruere en sammenhengende forståelse av de fire tekstene. Elever som oppga å lese mye på Internett hadde imidlertid fått med mindre av informasjonen som var felles for de fire tekstene i sine oppsummeringer. Vi fant også en negativ sammenheng mellom fritidslesing på Internett og resultatene fra Nasjonal leseprøve. Samlet sett indikerer resultatene at når elevene skal skape sammenheng mellom flere delvis motstridende tekster, så blir sammenfallende informasjon vektlagt mer enn motstridende informasjon. Dessuten ser det ut til at de elevene som bruker mest fritid til å lese på Internett, sliter mer med å sammenfatte innholdet i de fire tekstene enn de andre elevene.

 19. InterProScan Result: AV398312 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV398312 AV398312_3_ORF2 E26799A422BE33BE PANTHER PTHR10795:SF30 SITE-1 PROTEASE (STEROL...-REGULATED, CLEAVES STEROL REGULATORY ELEMENT BINDING PROTEINS) NA ? IPR015500 unintegrated ...

 20. InterProScan Result: AV404435 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV404435 AV404435_2_ORF1 15076070D471749D PROFILE PS50110 RESPONSE_REGULATORY 17.91...4 T IPR001789 Signal transduction response regulator, receiver domain Molecular Function: two-component resp

 1. Modellering og dimensjonering av kaianlegg etter Eurokode 2

  Lilleaker, Tore; Tvervåg, Henrik

  2010-01-01

  Dette er sluttrapporten for masteroppgaven på en kaikonstruksjon utført ved NTNU, institutt for konstruksjonsteknikk. Det er i oppgaven gjennomført en prosjektering og dimensjonering av en betongkai etter NS-EN 1992-1-1. Det er også gjennomført et litteraturstudie med en tilhørende teoridel om bestandighet for betongkonstruksjoner i et marint miljø, samt at det er gjennomført en sannsynlighetsbasert bestandighetsanalyse av denne konstruksjonen. Avslutningsvis er det drøftet litt rundt teori, ...

 2. EST Table: AV403981 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available terminase large subunit (DNA packaging protein A) from bacteriophage origin [Escherichia coli UMN026] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV403981 pg-- ... ...AV403981 pg--0297 11/12/09 n.h 10/09/28 100 %/265 aa ref|YP_002411376.1| terminase large subunit (DNA packag...ing protein A) from bacteriophage origin [Escherichia coli UMN026] emb|CAR11828.1|

 3. Modellering av nedslagsfeltet- Veumdalen i Fredrikstad med programmet SWMM

  2015-01-01

  Fredrikstad kommune har hatt store prosjekter pågang i de siste årene i forbindelse med opprustning av ledningsnettet. Oppfylte kjellere har vært en viktig tema for kommunen, og de har en intensjon om å redusere faren for oversvømmelser i utsatte steder. En av de utsatte stedene i Fredrikstad er Veumdalen som har problemer med oversvømmelser nesten hvert år. Som en forebyggende tiltak har kommunen i samarbeid med COWI bygget en tunnel fra Veumveien/Veumbekken til Seutelva. Det ...

 4. EST Table: AV399012 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV399012 NV060536 11/12/09 n.h 10/09/28 65 %/135 aa ref|XP_396932.2| PREDICTED: similar to vav...ene:AGAP010292 10/09/10 65 %/135 aa gnl|Amel|GB13170-PA 10/09/10 57 %/138 aa gi|189241833|ref|XP_972772.2| PREDICTED: similar to vav1 [Tribolium castaneum] AV399012 NV06 ... ...7 %/132 aa C35B8.2b#CE39333#WBGene00006887#locus:vav- 1#status:Partially_confirmed#UniProt:Q45FX5#protein_id

 5. EST Table: AV398785 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV398785 NV060280 11/12/09 n.h 10/09/28 40 %/193 aa ref|XP_002005659.1| GI20589 [Drosophila mojav...ensis] gb|EDW09594.1| GI20589 [Drosophila mojavensis] 10/08/28 40 %/193 aa FBpp0169806|DmojGI2.../10 n.h 10/09/10 35 %/184 aa gi|189234823|ref|XP_001809803.1| PREDICTED: similar to AGAP010960-PA [Tribolium castaneum] AV398785 NV06 ...

 6. EST Table: AV399741 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV399741 NV120677 11/12/09 GO hit GO:0000213(tRNA-intron endonuclease activity)|GO:...0006388(tRNA splicing, via endonucleolytic cleavage and ligation) 10/09/28 42 %/119 aa ref|NP_001127799.2| t...0/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 35 %/145 aa gnl|Amel|GB15173-PB 10/09/10 n.h AV399741 NV12 ...

 7. EST Table: AV399757 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV399757 NV120719 11/12/09 n.h 10/09/28 83 %/234 aa ref|NP_047435.1| AcMNPV orf30 [...Bombyx mori NPV] gb|AAC63704.1| AcMNPV orf30 [Bombyx mori NPV] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV399757 NV12 ...

 8. Prosjektering og analyse av Nordøyvegen bru 3

  Lauknes, Andreas; Arild, Audun

  2016-01-01

  Rapporten tar for seg prosjektering av en etteroppspent betongbru, der beregninger og dimensjoneringen er i henhold til det Europeiske regelverket, nasjonale tillegg og Håndbøker fra Statens vegvesen. Brua som skal dimensjoneres og bli gjort kapasitetskontroll for er Nordøyvegen bru 3, som skal bygges som en del av et større fastlandsprosjekt for nordøyene i Haram kommune. Brua skal bygges som en bjelke-/platebru, og konstruksjonsmetoden er fritt frambygg med totalt syv byggefaser. Den består...

 9. Fysisk aktivitet inom rehabiliteringen av anorexi : - En systematisk litteraturstudie

  Högnäs, Maria

  2011-01-01

  Studiens syfte var att undersöka hur fysisk aktivitet påverkar unga flickor (12-24 år) med anorexi, i samband med rehabilitering. Skribenten vill dessutom ytterligare få specificerat vilken typ av fysisk aktivitet som kan vara lämplig för denna målgrupp. Frågeställningarna besvaras genom en systematisk litteraturstudie. Genom databassökning och frisökning hittades 14 relevanta artiklar som genomgick en kvalitetsgranskning, enligt en modifierad metod för kvalitetsgranskning av Forsberg & Wengs...

 10. Norsk passivhusstandard og Passivhauskonzept: en sammenlignende analyse av krav og kriterier

  Anton, Karin; Vestergaard, Inge

  kriterier som omfattes av passivhuskonseptet med tilhørende sertifisering og kriterier i Norsk Standard 3701. Gjennom analysen ønsker vi å systematisere og sammenlikne de forskjellige kriteriene i standarden: optimalisering, kuldebroer, lufttetthet og trykktesting, utnyttelse av passiv solenergi, bruk av...

 11. Ungdommers opplevelser med overdreven bruk av online-rollespillet World of Warcraft

  Flaaten, Øivind; Torp, Steffen; Aarseth, Espen

  2010-01-01

  Ungdommers bruk av online-rollespill blir ofte problematisert (Falkner 2007). På bakgrunn av kvalitative intervjuer med ti ungdommer og fem pårørendekontakter beskrives i denne artikkelen ungdommenes opplevelser av online-spillet World of Warcraft (WoW). Denne pilotstudien gir en nyansert...

 12. Etableringen av Tesla Motors på det norske bilmarkedet : en empirisk studie av salgsdrivere og konkurranseeffekter

  Asperheim, Hanne Henjum; Vedum, Anders

  2015-01-01

  Denne masterutredningen er en empirisk studie av Tesla Motors’ etablering på det norske bilmarkedet. Vi gjennomfører to separate analyser: Først fokuseres det på geografiske salgsforskjeller, deretter på effekten Tesla Motors har hatt på det norske nybilmarkedet. I vår første analyse utvikler vi en modell for å identifisere Teslas salgsdrivere, i form av geografiske og sosioøkonomiske variabler. Resultatene viser at et fylkes inntektsnivå, utdanningsnivå og miljøbevissthet har en positiv s...

 13. EST Table: AV404171 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV404171 pg--0555 10/09/28 85 %/178 aa ref|ZP_05092873.1| phage tail tape measure p...rotein, lambda family [Carboxydibrachium pacificum DSM 12653] gb|EEB75267.1| phage tail tape measure protein

 14. EST Table: AV404301 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV404301 pg--0808 10/09/28 81 %/199 aa ref|ZP_05092873.1| phage tail tape measure p...rotein, lambda family [Carboxydibrachium pacificum DSM 12653] gb|EEB75267.1| phage tail tape measure protein

 15. EST Table: AV404025 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV404025 pg--0351 11/12/09 n.h 10/09/28 84 %/167 aa ref|ZP_05092873.1| phage tail tape measure... protein, lambda family [Carboxydibrachium pacificum DSM 12653] gb|EEB75267.1| phage tail tape measure

 16. EST Table: AV404116 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV404116 pg--0495X 10/09/28 87 %/148 aa ref|YP_311293.1| putative tail length tape measure... protein [Shigella sonnei Ss046] gb|AAZ89058.1| putative tail length tape measure protein [Shigella s

 17. EST Table: AV400897 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV400897 br--1948 10/09/28 47 %/180 aa ref|XP_967144.2| PREDICTED: similar to corneal wound healing...TED: similar to corneal wound healing-related protein [Tribolium castaneum] CK493011 br-- ...

 18. EST Table: AV405806 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV405806 wdV30260 10/09/28 65 %/199 aa ref|NP_001119709.1| transformer 2 isoform E ...[Bombyx mori] gb|AAX47003.1| transformer-2 protein E [Bombyx mori] 10/08/28 low homology 10/08/27 low homolo

 19. EST Table: AV400604 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV400604 br--1517 10/09/28 48 %/208 aa ref|XP_001863389.1| wolfram syndrome 1 [Cule...x quinquefasciatus] gb|EDS38516.1| wolfram syndrome 1 [Culex quinquefasciatus] 10/08/28 50 %/173 aa FBpp0291

 20. EST Table: AV398407 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV398407 NV021774 10/09/28 100 %/186 aa ref|NP_001040215.1| stathmin [Bombyx mori] gb|ABD36259.1| stathmin...507-PA 10/09/10 48 %/236 aa gi|91083957|ref|XP_975021.1| PREDICTED: similar to stathmin [Tribolium castaneum] FS915193 NV02 ...

 1. EST Table: AV398495 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV398495 NV021874 10/09/28 91 %/209 aa ref|NP_001040215.1| stathmin [Bombyx mori] gb|ABD36259.1| stathmin...07-PA 10/09/10 54 %/213 aa gi|91083957|ref|XP_975021.1| PREDICTED: similar to stathmin [Tribolium castaneum] FS915193 NV02 ...

 2. EST Table: AV401468 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV401468 e96h0771 10/09/28 87 %/171 aa ref|NP_001040215.1| stathmin [Bombyx mori] gb|ABD36259.1| stathmin...07-PA 10/09/10 55 %/166 aa gi|91083957|ref|XP_975021.1| PREDICTED: similar to stathmin [Tribolium castaneum] FS915193 e96h ...

 3. EST Table: AV403752 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV403752 pg--0009 10/09/28 100 %/257 aa ref|YP_002411376.1| terminase large subunit (DNA packaging... protein A) from bacteriophage origin [Escherichia coli UMN026] emb|CAR11828.1| terminase large subunit (DNA packaging

 4. EST Table: AV404329 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV404329 pg--0843 10/09/28 100 %/173 aa ref|NP_001136443.1| clathrin heavy chain [B...61 %/169 aa T20G5.1#CE00480#WBGene00011867#locus:chc-1#Clathrin heavy chain#status:Partially_confirmed#UniPr

 5. EST Table: AV405172 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV405172 prgv0893 10/09/28 85 %/198 aa gb|ABF55966.2| cleavage stimulation factor 6...ref|XP_970762.1| PREDICTED: similar to cleavage stimulation factor 64-kDa subunit [Tribolium castaneum] FS920483 prgv ...

 6. EST Table: AV400944 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV400944 e96h0016 10/09/28 73 %/153 aa ref|XP_002005200.1| GI20361 [Drosophila mojav...ensis] gb|EDW09135.1| GI20361 [Drosophila mojavensis] 10/08/28 73 %/153 aa FBpp0169578|DmojGI20361-PA 10/08

 7. EST Table: AV398908 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV398908 NV060415 10/09/28 95 %/160 aa ref|XP_002004473.1| GI19595 [Drosophila mojav...ensis] ref|XP_002059335.1| GJ18395 [Drosophila virilis] gb|EDW08408.1| GI19595 [Drosophila mojavensis] gb|E

 8. EST Table: AV400707 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV400707 br--1674X 10/09/28 54 %/135 aa ref|XP_002008152.1| GI11978 [Drosophila mojav...ensis] gb|EDW18628.1| GI11978 [Drosophila mojavensis] 10/08/28 54 %/135 aa FBpp0161195|DmojGI11978-PA 10/0

 9. EST Table: AV401018 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV401018 e96h0121 10/09/28 81 %/103 aa ref|XP_002007281.1| GI12464 [Drosophila mojav...ensis] gb|EDW17757.1| GI12464 [Drosophila mojavensis] 10/08/28 81 %/103 aa FBpp0161681|DmojGI12464-PA 10/08

 10. EST Table: AV399925 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV399925 br--0031 10/09/28 87 %/140 aa ref|XP_002008796.1| GI13691 [Drosophila mojav...ensis] gb|EDW19272.1| GI13691 [Drosophila mojavensis] 10/08/28 87 %/140 aa FBpp0162908|DmojGI13691-PA 10/08

 11. EST Table: AV401292 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV401292 e96h0497 10/09/28 99 %/102 aa ref|XP_002004473.1| GI19595 [Drosophila mojav...ensis] ref|XP_002059335.1| GJ18395 [Drosophila virilis] gb|EDW08408.1| GI19595 [Drosophila mojavensis] gb|E

 12. EST Table: AV405991 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV405991 wdV30476 10/09/28 81 %/103 aa ref|XP_002007281.1| GI12464 [Drosophila mojav...ensis] gb|EDW17757.1| GI12464 [Drosophila mojavensis] 10/08/28 81 %/103 aa FBpp0161681|DmojGI12464-PA 10/08

 13. EST Table: AV399270 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV399270 NV060991 10/09/28 41 %/162 aa ref|XP_002007640.1| GI13052 [Drosophila mojav...ensis] gb|EDW18116.1| GI13052 [Drosophila mojavensis] 10/08/28 41 %/162 aa FBpp0162269|DmojGI13052-PA 10/08

 14. EST Table: AV402088 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV402088 heS00552 10/09/28 57 %/120 aa ref|XP_002003339.1| GI17860 [Drosophila mojav...ensis] gb|EDW12781.1| GI17860 [Drosophila mojavensis] 10/08/28 57 %/120 aa FBpp0167077|DmojGI17860-PA 10/08

 15. EST Table: AV404032 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV404032 pg--0359 10/09/28 39 %/179 aa ref|XP_002008018.1| GI12064 [Drosophila mojav...ensis] gb|EDW18494.1| GI12064 [Drosophila mojavensis] 10/08/28 39 %/179 aa FBpp0161281|DmojGI12064-PA 10/08

 16. EST Table: AV398210 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV398210 NV021247 10/09/28 77 %/206 aa ref|XP_001998997.1| GI23318 [Drosophila mojav...ensis] gb|EDW14458.1| GI23318 [Drosophila mojavensis] 10/08/28 77 %/206 aa FBpp0172535|DmojGI23318-PA 10/08

 17. EST Table: AV398468 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV398468 NV021845 10/09/28 40 %/208 aa ref|XP_001998750.1| GI23457 [Drosophila mojav...ensis] gb|EDW14211.1| GI23457 [Drosophila mojavensis] 10/08/28 40 %/208 aa FBpp0172674|DmojGI23457-PA 10/08

 18. EST Table: AV398578 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV398578 NV021976 10/09/28 61 %/149 aa ref|XP_968620.1| PREDICTED: similar to AGAP0.../08/28 55 %/161 aa FBpp0085738|SdhA-PC 10/08/27 60 %/131 aa C03G5.1#CE03917#WBGene00015391#locus:sdha-1#succinate dehydrogenase flav

 19. EST Table: AV401286 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV401286 e96h0482 10/09/28 55 %/188 aa ref|XP_002004616.1| GI19509 [Drosophila mojav...ensis] gb|EDW08551.1| GI19509 [Drosophila mojavensis] 10/08/28 55 %/188 aa FBpp0168726|DmojGI19509-PA 10/08

 20. EST Table: AV401287 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV401287 e96h0483 10/09/28 93 %/160 aa ref|XP_002004473.1| GI19595 [Drosophila mojav...ensis] ref|XP_002059335.1| GJ18395 [Drosophila virilis] gb|EDW08408.1| GI19595 [Drosophila mojavensis] gb|E

 1. EST Table: AV406016 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV406016 wdV30506 10/09/28 81 %/103 aa ref|XP_002007281.1| GI12464 [Drosophila mojav...ensis] gb|EDW17757.1| GI12464 [Drosophila mojavensis] 10/08/28 81 %/103 aa FBpp0161681|DmojGI12464-PA 10/08

 2. EST Table: AV406029 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV406029 wdV30520 10/09/28 70 %/125 aa ref|XP_002007572.1| GI12310 [Drosophila mojav...ensis] gb|EDW18048.1| GI12310 [Drosophila mojavensis] 10/08/28 71 %/125 aa FBpp0127559|DanaGF24367-PA 10/08

 3. EST Table: AV400537 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV400537 br--1414 10/09/28 41 %/216 aa ref|XP_002000083.1| GI10045 [Drosophila mojav...ensis] gb|EDW15544.1| GI10045 [Drosophila mojavensis] 10/08/28 41 %/216 aa FBpp0159262|DmojGI10045-PA 10/08

 4. EST Table: AV400979 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV400979 e96h0061 10/09/28 57 %/143 aa ref|XP_002004493.1| GI19964 [Drosophila mojav...ensis] gb|EDW08428.1| GI19964 [Drosophila mojavensis] 10/08/28 57 %/143 aa FBpp0169181|DmojGI19964-PA 10/08

 5. EST Table: AV398644 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV398644 NV060124 10/09/28 96 %/174 aa ref|XP_002004473.1| GI19595 [Drosophila mojav...ensis] ref|XP_002059335.1| GJ18395 [Drosophila virilis] gb|EDW08408.1| GI19595 [Drosophila mojavensis] gb|E

 6. EST Table: AV404441 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV404441 pg--0982 10/09/28 79 %/229 aa ref|XP_001998398.1| GI23651 [Drosophila mojav...ensis] gb|EDW13859.1| GI23651 [Drosophila mojavensis] 10/08/28 79 %/229 aa FBpp0172868|DmojGI23651-PA 10/08

 7. EST Table: AV398478 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV398478 NV021855 10/09/28 99 %/204 aa ref|NP_001136443.1| clathrin heavy chain [Bo...6 %/204 aa T20G5.1#CE00480#WBGene00011867#locus:chc-1#Clathrin heavy chain#status:Partially_confirmed#UniPro

 8. EST Table: AV402568 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV402568 heS30139 10/09/28 48 %/151 aa ref|XP_002006691.1| GI18446 [Drosophila mojav...ensis] gb|EDW10626.1| GI18446 [Drosophila mojavensis] 10/08/28 48 %/151 aa FBpp0167663|DmojGI18446-PA 10/08

 9. EST Table: AV404233 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV404233 pg--0732 10/09/28 70 %/129 aa ref|XP_002003556.1| GI21941 [Drosophila mojav...ensis] gb|EDW12998.1| GI21941 [Drosophila mojavensis] 10/08/28 70 %/129 aa FBpp0171158|DmojGI21941-PA 10/08

 10. EST Table: AV399704 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV399704 NV120582 10/09/28 80 %/230 aa ref|XP_001998398.1| GI23651 [Drosophila mojav...ensis] gb|EDW13859.1| GI23651 [Drosophila mojavensis] 10/08/28 80 %/230 aa FBpp0172868|DmojGI23651-PA 10/08

 11. EST Table: AV404790 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV404790 prgv0452 10/09/28 65 %/113 aa ref|XP_001979237.1| GG24851 [Drosophila erec...10/09/10 59 %/106 aa gi|91086741|ref|XP_971589.1| PREDICTED: similar to riboflavin kinase [Tribolium castaneum] FS912700 prgv ...

 12. EST Table: AV400760 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV400760 br--1758 10/09/28 64 %/214 aa ref|XP_307835.4| AGAP009424-PA [Anopheles ga...9241497|ref|XP_967205.2| PREDICTED: similar to neuron navigator 2 [Tribolium castaneum] BY916808 br-- ...

 13. EST Table: AV405194 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV405194 prgv0919 10/09/28 65 %/160 aa ref|XP_002000766.1| GI22341 [Drosophila mojav...ensis] gb|EDW16227.1| GI22341 [Drosophila mojavensis] 10/08/28 65 %/160 aa FBpp0171558|DmojGI22341-PA 10/08

 14. EST Table: AV403131 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV403131 msgV0077 10/09/28 92 %/200 aa ref|XP_002004473.1| GI19595 [Drosophila mojav...ensis] ref|XP_002059335.1| GJ18395 [Drosophila virilis] gb|EDW08408.1| GI19595 [Drosophila mojavensis] gb|E

 15. EST Table: AV398368 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV398368 NV021731 10/09/28 95 %/237 aa ref|NP_001136443.1| clathrin heavy chain [Bo...2 %/237 aa T20G5.1#CE00480#WBGene00011867#locus:chc-1#Clathrin heavy chain#status:Partially_confirmed#UniPro

 16. EST Table: AV399507 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV399507 NV120319 10/09/28 70 %/144 aa ref|YP_803401.1| baculovirus repeated ORF-b [Anticars...ia gemmatalis nucleopolyhedrovirus] gb|ABI13791.1| baculovirus repeated ORF-b [Anticarsia gemmatali

 17. EST Table: AV403922 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV403922 pg--0214 10/09/28 91 %/142 aa ref|ZP_06118881.2| DNA packaging protein FI ...[Clostridium hathewayi DSM 13479] gb|EFC94454.1| DNA packaging protein FI [Clostridium hathewayi DSM 13479

 18. EST Table: AV404246 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV404246 pg--0747 10/09/28 91 %/130 aa ref|ZP_06118881.2| DNA packaging protein FI ...[Clostridium hathewayi DSM 13479] gb|EFC94454.1| DNA packaging protein FI [Clostridium hathewayi DSM 13479

 19. EST Table: AV403894 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available ref|XP_001605691.1| PREDICTED: similar to xaa-pro dipeptidase app(e.coli) [Nasonia vitripennis] 10/08/28 52...%/206 aa gi|189241712|ref|XP_968082.2| PREDICTED: similar to xaa-pro dipeptidase app(e.coli) [Tribolium castaneum] AV403894 pg-- ...

 20. Centralized Library Services for Audiovisual Media. AV in Action 4.

  Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum, The Hague (Netherlands).

  Designed to provide assistance to countries in developing centralized services to their libraries for nonbook materials, this pamphlet contains examples from five countries that have succeeded in establishing such services. Those examples include: (1) "The Central Library Service for AV-Materials in Denmark" (Suzanne Hemmeth…

 1. EST Table: AV400204 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV400204 br--0896 10/09/28 36 %/111 aa ref|XP_967620.1| PREDICTED: similar to anopheles stephen...093471|ref|XP_967620.1| PREDICTED: similar to anopheles stephensi ubiquitin, putative [Tribolium castaneum] FS914988 br-- ...

 2. EST Table: AV400925 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV400925 br--1989 10/09/28 35 %/122 aa ref|XP_967620.1| PREDICTED: similar to anopheles stephen...nl|Amel|GB19565-PA 10/09/10 35 %/122 aa gi|91093471|ref|XP_967620.1| PREDICTED: similar to anopheles stephensi ubiquitin, putative [Tribolium castaneum] FS914988 br-- ...

 3. EST Table: AV400917 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV400917 br--1979 10/09/28 46 %/148 aa ref|XP_975194.1| PREDICTED: similar to something about...|Amel|GB19080-PA 10/09/10 46 %/148 aa gi|91081571|ref|XP_975194.1| PREDICTED: similar to something about silencing protein 10 [Tribolium castaneum] FS937283 br-- ...

 4. EST Table: AV398194 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV398194 NV021231 10/09/28 38 %/170 aa ref|NP_724426.2| vulcan, isoform D [Drosophi...la melanogaster] gb|AAM68355.2| vulcan, isoform D [Drosophila melanogaster] 10/08/28 38 %/170 aa FBpp0289730

 5. EST Table: AV406060 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV406060 wdV30561X 10/09/28 99 %/122 aa gb|ACN86367.1| troponin T transcript varian...006588#locus:tnt- 3#status:Partially_confirmed#UniProt:B9WRS6#protein_id:AC M46022.1 10/09/10 81 %/122 aa AG

 6. EST Table: AV405690 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV405690 wdV30118 10/09/28 93 %/225 aa ref|NP_001040124.1| exuperantia [Bombyx mori] gb|ABD36117.1| exuperan...9360-PA 10/09/10 53 %/220 aa gi|91085815|ref|XP_974770.1| PREDICTED: similar to exuperantia [Tribolium castaneum] FS919769 wdV3 ...

 7. EST Table: AV401231 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV401231 e96h0406 10/09/28 100 %/169 aa ref|NP_001040343.1| peripheral-type benzodiazepine... receptor [Bombyx mori] gb|ABF51223.1| peripheral-type benzodiazepine receptor [Bombyx mori] 10/08/28

 8. EST Table: AV401871 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV401871 heS00267 11/12/09 GO hit GO:0046872(metal ion binding) 10/09/28 65 %/194 aa gb|ACR61720.1| triglyce...ride lipase [Manduca sexta] 10/08/28 48 %/206 aa FBpp0147001|DgriGH13095-PA 10/08/2

 9. EST Table: AV398786 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV398786 NV060281 10/09/28 96 %/126 aa gb|ACZ13341.1| actin-4 [Bursaphelenchus xylo...philus] dbj|BAI52957.1| actin [Bursaphelenchus xylophilus] 10/08/28 96 %/126 aa FBpp0278212|DpseGA24908-PA 1

 10. EST Table: AV401011 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV401011 e96h0108 10/09/28 100 %/105 aa gb|ACZ13341.1| actin-4 [Bursaphelenchus xyl...ophilus] dbj|BAI52957.1| actin [Bursaphelenchus xylophilus] 10/08/28 100 %/105 aa FBpp0278212|DpseGA24908-PA

 11. EST Table: AV400057 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV400057 br--0482 10/09/28 100 %/104 aa gb|ACZ13341.1| actin-4 [Bursaphelenchus xyl...ophilus] dbj|BAI52957.1| actin [Bursaphelenchus xylophilus] 10/08/28 100 %/104 aa FBpp0278212|DpseGA24908-PA

 12. EST Table: AV398858 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV398858 NV060362 10/09/28 100 %/102 aa gb|ACZ13341.1| actin-4 [Bursaphelenchus xyl...ophilus] dbj|BAI52957.1| actin [Bursaphelenchus xylophilus] 10/08/28 100 %/102 aa FBpp0278212|DpseGA24908-PA

 13. EST Table: AV402944 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV402944 heS30768 10/09/28 76 %/117 aa gb|ACO12033.1| 40S ribosomal protein S8 [Lepeo...phtheirus salmonis] gb|ACO12251.1| 40S ribosomal protein S8 [Lepeophtheirus salmonis] 10/08/28 67 %/122 aa

 14. Rektorers forståelse av mobbing i skolen

  Hansen, Helle Rabøl

  2008-01-01

  PÅ opfordring fra redaktionen gives en kommentar med dansk vinkel til den norske artikel 'Rektorers forståelse av mobbning i skolen'.Den omtalte artikel er at betragte som første trin i indførelse af en nordisk mobbeforståelse med undgangspunkt i Dan Olweus begrebsafgrænsning.Der savnes også en i...

 15. EST Table: AV405516 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV405516 wdV10864 10/09/28 33 %/180 aa ref|XP_969213.1| PREDICTED: similar to artemis...0768|ref|XP_969213.1| PREDICTED: similar to artemis protein [Tribolium castaneum] FS920671 wdV1 ...

 16. EST Table: AV401629 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV401629 e96h0968 10/09/28 70 %/161 aa ref|XP_002431431.1| Karyogamy protein KAR4, ...putative [Pediculus humanus corporis] gb|EEB18693.1| Karyogamy protein KAR4, putative [Pediculus humanus cor

 17. Distributed Denial of Service Attack Source Detection Using Efficient Traceback Technique (ETT) in Cloud-Assisted Healthcare Environment.

  Latif, Rabia; Abbas, Haider; Latif, Seemab; Masood, Ashraf

  2016-07-01

  Security and privacy are the first and foremost concerns that should be given special attention when dealing with Wireless Body Area Networks (WBANs). As WBAN sensors operate in an unattended environment and carry critical patient health information, Distributed Denial of Service (DDoS) attack is one of the major attacks in WBAN environment that not only exhausts the available resources but also influence the reliability of information being transmitted. This research work is an extension of our previous work in which a machine learning based attack detection algorithm is proposed to detect DDoS attack in WBAN environment. However, in order to avoid complexity, no consideration was given to the traceback mechanism. During traceback, the challenge lies in reconstructing the attack path leading to identify the attack source. Among existing traceback techniques, Probabilistic Packet Marking (PPM) approach is the most commonly used technique in conventional IP- based networks. However, since marking probability assignment has significant effect on both the convergence time and performance of a scheme, it is not directly applicable in WBAN environment due to high convergence time and overhead on intermediate nodes. Therefore, in this paper we have proposed a new scheme called Efficient Traceback Technique (ETT) based on Dynamic Probability Packet Marking (DPPM) approach and uses MAC header in place of IP header. Instead of using fixed marking probability, the proposed scheme uses variable marking probability based on the number of hops travelled by a packet to reach the target node. Finally, path reconstruction algorithms are proposed to traceback an attacker. Evaluation and simulation results indicate that the proposed solution outperforms fixed PPM in terms of convergence time and computational overhead on nodes.

 18. Minimizing ventricular pacing by a novel atrioventricular (AV) delay hysteresis algorithm in patients with intact or compromised intrinsic AV conduction and different atrial and ventricular lead locations.

  Pakarinen, Sami; Toivonen, Lauri

  2013-09-01

  To investigate if an advanced AV search hysteresis (AVSH) algorithm, Ventricular Intrinsic Preference (VIP(™)), reduces the incidence of ventricular pacing (VP) in sinus node dysfunction (SND) with both intact and compromised AV conduction and with intermittent AV block regardless of the lead positions in the right atria and the ventricle. Patients were classified as having intact AV (AVi) conduction if the PR interval was ≤ 210 ms on ECG and 1:1 AV conduction during atrial pacing up to 120 bpm with PR interval ≤ 350 ms. Otherwise the AV conduction was classified as compromised (AVc). Both AVi and AVc patients were randomized to VIP ON or OFF. VIP performed an intrinsic AV conduction search every 30 s for three consecutive atrial cycles with the extension of the sensed and paced AV (SAV/PAV) delays from basic values of 150/200 ms to 300/350 ms. Extended AV intervals were allowed for three cycles when VP occurred before returning to basic AV delays. The primary end-point was %VP at 12 months. Among 389 patients, 30.1% had intact and 69.9% had compromised AV conduction. The mean %VP at 12 months was 9.6% by VIP compared to 51.8% with standard AV settings in patients with AVi (P < 0.0001) and 28.0% versus 78.9% (P < 0.0001) with AVc. With VIP, excessive %VP among most used lead positions was not seen. Conversely, when VIP was off %VP was low only in patients who had leads in the RA septal-RV septal position (23.0%). VIP feature reduces VP both in patients with SND and with intermittent heart block regardless of the lead positions in the right atria and the ventricle.

 19. En obekväm sanning eller en stor bluff? : En analys av den visuella gestaltningen av fenomenet "global uppvärmning" i filmmediet

  Eriksson, Anton; Oretoft, Mikael

  2010-01-01

  En uppsats som kritiskt granskar och analyserar den visuella gestaltningen i två dokumentärfilmer. Huvudtemat i filmerna är global uppvärmning och konsekvenserna av detta. Uppsatsens syfte är att undersöka den visuella gestaltningen av den miljödebatt som filmerna är en del i och genom detta belysa frågor som berör visuell kultur och popularisering av vetenskap.

 20. Fra strømfordeling til pengestrøm? : Statnett fra forvaltningsbedrift til statsforetak : en konsekvensanalyse av omorganiseringen av Statnett seks år etter

  Knudsen, Halvor Gillund

  1998-01-01

  Fra strømfordeling til pengestrøm? Statnett fra forvaltningsbedrift til statsforetak en konsekvensanalyse av omorganiseringen av Statnett seks år etter. Tema for oppgaven er konsekvenser av endrete tilknytningsformer i staten. Temaet er kommet frem gjennom tilknytning til et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo ved Vitenskapsbutikken og Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Årsaken til at man ønsker å se på slike forhold er den stadige kritikken mot en etter sigende alt for...

 1. Analysis of AVS-penogram in 3000 impotent patients

  Minn, Young Guy; Choi, Hyung Ki [Yonsei University College of Medicine, Seoul (Korea, Republic of)

  1994-09-01

  Audio visual simulation penogram(AVS-penogram) is used as a screening method for evaluation of erectile dysfunction. In this study, 3000 patients were evaluated from Dec. 1986 to Dec. 1992 and finally diagnosed by comprehensive diagnostic methods. The patients were classified according to AVS-penogram curves into 4 types and correlated with the patient`s final diagnosis. For 800 patients who were evaluated with combined AVS-penogram and NPT monitoring, compatibility ratios between psychogenic and organic group were compared. After correlating each of the curve type with the patients and comparing erotic and nocturnal erection, following results were obtained. 1. The mean age of the patients was 41.25 years. 2. The overall rate of final diagnosis were 57.5%, 14.3%, 8.9% in psychogenic, arteriogenic and veogenic impotence. 3. Type I group was proved as psychogenic impotence in 87% of the patients. 4. Type IIA group was proved as organic impotence in 79% of the patients and most of them had neurogenic and arteriogenic impotence. 5. Type IIB group was proved as psychogenic impotence in 51%, organic impotence in 49% of the patients. Among the organic impotence group, most of them had arteriogenic, venogenic and neurogenic impotence. The difference of both group was statically insignificant. 6. Type IIC group was proved as psychogenic impotence in 39%, organic impotence in 61% of the patients. Further studies are needed for sub-classification of both groups. 7. The compatibility ratio of the AVS-penogram and NPTM was 85.9% in psychogenic group with normal finding in both tests and 44.7% in organic group with abnormal finding in both tests. In conclusion, AVS-penogram is a primary diagnostic method in screening impotent patients and type I is regarded as psychogenic impotence. In Type IIB and IIC, sub-classification of curve type is needed for differential diagnosis between psychogenic and organic impotence. (Abstract Truncated)

 2. Forbuden frukt smaker best en studie av nordmenns spise- og drikkemønster av sjokolade, søtsaker, salt snacks, sukkerholdige leskedrikker og lignende

  Bugge, Annechen Bahr

  2010-01-01

  Denne studien er en del av forskningsprosjektene Young Food og HealthMeal. Begge prosjektene er finansiert av Norges forskningsråd. Temaet i rapporten er nordmenns spise- og drikkemønster av en type mat og drikke som helsemyndighetene ønsker at befolkningen skal redusere forbruket sitt av – slik som sjokolade, søtsaker, søte bakervarer, salt snacks og sukkerholdige drikker. Selv om forbruksutviklingen de seneste par årene har vist positive tendenser, har altså nordmenn fremdeles et langt høye...

 3. En handlingsmodell för förebyggandet av psykologiska komplikationer hos kvinnor som genomgår avbrytande av havandeskap

  2014-01-01

  Abstrakt Utvecklingsarbetet ”En handlingsmodell för förebyggandet av psykologiska komplikationer hos kvinnor som genomgår avbrytande av havandeskap”, är en fortsättning på examensarbetet ”Abort - En systematisk översikt av kvinnornas upplevelser och av vårdpersonalens betydelse” som publicerades och presenterades våren 2013. Syftet med utvecklingsarbetet är att producera en handlingsmodell för hälsovårdspersonalen. Handlingsmodellen kommer att ge råd och tips på hur man som hälsovårdspe...

 4. Gränsdragningen mellan yttrandefrihet och hets mot folkgrupp : En undersökning av gällande rätt utifrån ett samtida perspektiv

  Wood, Jenny; Sparrman, Karolina

  2006-01-01

  Abstract This essay begins with a presentation of the complex set of problems which relate to the interaction between freedom of speech and the ban against discrimination based on a person's race, the colour of their skin or ethnic origin, confession of faith or sexual preference (BrB 16:8, incitement to racial hatred). Can conflicts arise between freedom of speech and the ban against discrimination? To shed light on this question, we have chosen to look at the issue from a new perspective. T...

 5. Ett förändringsperspektiv på SMED-metoden : Framtagandet av en modell som förenar SMED och förändringsledning

  2012-01-01

  A growing number of companies are adopting a lean philosophy in order to be able to compete in today’s increasingly competitive global society. This requires a flexible production in order to fulfill customers’ demanding and changeable requests. SMED (Single Minute Exchange of Die) can be seen as a method for companies to become more lean and its purpose is to reduce the change over time; the time it takes to change a production line from manufacturing one product to producing another product...

 6. Tourism and visiting activities in Tierp. Threats and possibilities with a repository for spent nuclear fuel; Turism och besoeksnaering i Tierp. Hot och moejligheter med ett djupfoervar av anvaent kaernbraensle

  Bjoerne, S.; Sandberg, M. [EuroFutures AB, Stockholm (Sweden); Sahlberg, B. [EBS Invent AB (Sweden)

  1999-10-01

  Consequences for tourism and visiting at Tierp from siting a spent fuel repository in the community are studied. Tierp has little tourism as of today, and siting of the repository will probably lead to increased visiting of Tierp professionally and as a leisure activity.

 7. HMI-Design of System Solutions in Control Rooms. Description of a Working Process from a Human-Machine Perspective; MMI-design av systemloesningar i kontrollrum. Arbetsprocess foer utformning utifraan ett maenniska-maskinperspektiv

  Bligaard, Lars-Ola; Andersson, Jonas; Thunberg, Anna; Osvalder, Anna-Lisa

  2008-01-15

  To stay competitive, the process industry of today faces increasing demands of continuous development for efficient use of both technical and human resources. An important step is to create new useful technical solutions, which also bring demands on functionality and usability. Functionality means that the new technology fulfils its purpose, while usability means that the human operator knows how to handle the new technology. If any of these two components are inferior, the potential of new technology will never be fully utilized. Today, a growing amount of advanced information technology is being used in supervisory control, at the same time as the process complexity is increasing. The technology has thereby become more difficult to understand, supervise and control, when processes, connections and logics are not visible in the same way as earlier. An increased level of automation together with reduced work force is also a contributing factor. Due to this, human-machine interaction (HMI) has become a more important aspect of quality in the development of new technology. From the operators' point of view, it is important that the development takes place with an increased transparency of the technical system, as well as reduction of the amount of information that has to be processed by the operator. To achieve a good human-machine interaction, it has to be considered during all phases in the development process of control room design. It is important that relevant hand-books and guidelines are used, but also a working process, which describes how the development work should be performed and the relationship between different parts in the process. The aim of this project was to present a general report in Swedish, which describes a working process for development of useful operator interfaces, work tasks, instructions, and working environments. The report is primarily aimed for the process industry, but can be useful in all other areas including interaction between operators and machines. The content can be used both for new development projects and for upgrading of already existing control room designs. The main target group for the report is the development engineers at the plant, who work close to the supplier, and the people who should plan and guide the development work in the control room. The purpose of the report is to deliver knowledge about how to consider a human-machine perspective in the development process. The report presents what is important to consider, but does not in detail show design solutions. The report is also a usable tool for those people who should do the actual screen designs, but then it should be used together with hand-book data and guide-lines referred to. The report begins with a description of basic concepts and definitions within the area of HMI. This is followed by a description of the HMI development working process. The working process includes five steps; planning, requirements, conceptual design, detailed design, and commissioning. The steps also include methodology for data collection and evaluation. Finally, the handbook also contains short summaries of the different steps in the working process, where important points to consider are brought forward

 8. Consequences of the quota requirement for energy efficiency. Can a Swedish quota obligation systems give less energy usage?; Konsekvenser av kvotplikt foer energieffektivisering. Kan ett svenskt kvotpliktssystem ge mindre energianvaendning?

  Bjoerkroth, Sara; Bladh, Mats; Holmberg, Rurik; Lock, Anna; Naderi, Ronak; Widerstroem, Glenn

  2012-11-01

  The Agency has on behalf of the government investigated what the consequences would be of the introduction of a compulsory quota system in Sweden. Under the proposed new EU directive on energy efficiency, all Member States should introduce a compulsory quota system, where energy companies actively initiate measures for energy efficiency among end users. In Sweden, a quota obligation system of this kind would mean energy efficiency of about 3 TWh per year, which can be difficult to achieve. The Swedish Energy Agency suggests that if a compulsory quota system is introduced, the quota obligation should be placed on the network companies. If not, there is a risk of complications in the Swedish and Nordic electricity market. The Energy Markets Inspectorate consider that the quota obligation can not be on the network companies because of their function as regulated monopoly. The Swedish Energy Agency suggests that efficiency measures can be implemented in all sectors, including transport.

 9. Oil and Gas in a New Arctic. Developments of the Energy Issue and Regional Strategic Dynamic; Olja och gas i ett nytt och foeraendrat Arktis. Energifraagans utveckling mot bakgrund av regionens strategiska dynamik

  Granholm, Niklas; Kiesow, Ingolf

  2010-03-15

  This study has as its point of departure that large reserves of energy and minerals are deposited in the Arctic. There is uncertainty on how large these reserves are and if extraction of them is technically and economically feasible. As the Arctic gradually becomes more accessible as the melting of the sea-ice in the Arctic Ocean progresses, the region becomes more open to human activities than ever before. The energy issue in the Arctic develops against the background of the region's increasing geostrategic importance. Russia shows no hesitation, Norway also put considerable resources into energy extraction in the Arctic. Environ-mental protection is a more prominent issue in Norway, Canada and the USA than in Russia. In addition to the energy issue, other factors in the Arctic are also changing. Shipping, climate change, military strategy, nuclear weapons, overlapping territorial claims, developments in international security and national policies and efforts, are all parts of a development that does not easily let itself be described and analysed. The different factors under change develop according to their own character and inner logic and how they interact will be hard to foresee. Uncertainties of future developments in the Arctic therefore remain. The Arctic will become more clearly linked into developments in the rest of the world than hitherto. The region will no longer be exclusively an issue for the states in the region. The interest in the Arctic is on the increase, not only from the Arctic states, but also from external state actors in Europe and Asia, as well as multilateral organisations such as the European Union and NATO

 10. ”En hobbit och ett mumintroll skulle kunna mötas i bästa sämja”: Receptionen av Bilbo, en hobbits äventyr (1962

  Sundmark, Björn

  2014-12-01

  Full Text Available When the publisher Rabén & Sjögren published a new Swedish translation of The Hobbit (1962 in the wake of the success with The Lord of the Rings (1959–1961 with illustrations by Tove Jansson, it was a publication that seemed destined to become a modern classic. Yet, the publication was not reprinted and was replaced by other versions, lacking Jansson’s artwork. The general view have been that critics, readers and, in particular, Tolkien fans, were averse to the lack of detail and realism in Jansson’s work, and that it was deemed too close to her own Moominland creation. In this article, based on an examination of extant reviews, a more complex picture emerges, however. Reviewers, including “Tolkienists,” were generally favourable to Jansson’s illustrations. Instead the reason why the publisher chose discontinue using her artwork has to be sought elsewhere. The hypothesis ventured in this article, and backed up by evidence from the reviews, is that on the one hand the reading public (including the reviewers were uncertain about what they were reading and how The Hobbit could and should be visualized. Jansson seemed a good idea at the time. But the 1960’s was also a period of transition where (Tolkienian fantasy emerged as a publishing genre in its own right, bringing with it a realistic mode of representing the fantastic which jarred with the expressive and non-realistic artistry of Jansson. At that point, the publisher chose the developing visual practices that were to be associated with fantasy over the rich and expressive vision of Jansson. Ultimately, the article makes a plea for a reassessment of Jansson’s Bilbo-illustrations on the basis of the visual diversity evident in much present day fantasy.

 11. Multiphase flow in the geosphere around a repository for spent nuclear fuels. Inventory of the present knowledge; Flerfasfloede i geosfaeren kring ett foervar foer utbraent kaernbraensle. Inventering av kunskapslaeget

  Aalen, Bengt [Bergab, Goeteborg (Sweden)

  2004-10-01

  Important quantities of gas can form in an underground repository for nuclear wastes. Gas can be formed through: corroding metals; water and certain organic substances that undergo radiolysis; organic material degrading through microbial activity. The last point is of concern mainly for intermediate-level wastes, which can hold large amounts of organic materials. The first point is the main process for high-level wastes. The gas could transport radioactive substances through the buffer and the geosphere into the biosphere, or affect the performance of the repository in a negative way. The present report gives a review of the knowledge about two-phase flow in connection with deep geologic repositories for spent nuclear fuel.

 12. Reed canary grass cropping. Variety trials, management and climate effects. Report 1 from the project Bioenergy Farms in a New Landscape; Odling av roerflen. Sortfoersoek, odlingsaatgaerder och klimatpaaverkan. Projekt Bioenergigaardar i ett nytt landskap. Slutrapport 1 Delprojekt FoU

  Palmborg, Cecilia; Lindvall, Eva; Xiong, Shaojun; Gustavsson, Anne-Maj

  2011-07-01

  The project Bioenergy Farms in a new Landscape was running from 2008-2011 in the county of Vaesterbotten in northern Sweden. The main focus of the project was bioenergy harvest from the forest and production of reed canary grass from the fields. A sub-project with research and development of reed canary grass as a fuel was run by the Swedish Univ. of Agricultural Sciences, SLU Umeaa. The sub-project had 5 activity areas: Variety trials, management experiments, climate effects of cropping, harvest and transport systems and processing and combustion. Publications in English from the activities in the project will be found in SLUs database for publications: http://www.slu.se/en/about-slu/search/publications-search/ The researchers Cecilia Palmborg and Eva Lindvall from the Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden and Haakan Oerberg and Shaojun Xiong from the Unit of Biomass Technology and Chemistry have participated in the project

 13. Combined environmental impacts from production and use of the products. An EIS-application project for refineries; Sammanvaegd miljoepaaverkan fraan produktion och anvaendning av produkterna. Ett MKB-tillaempningsprojekt foer raffinaderier

  Kindbom, K; LoevbIad, G.; Stripple, H.

  2001-12-01

  At European refineries a change in production is planned in order to obtain better qualities of gasoline and diesel, from an environmental point of view. This change will, however, lead to higher emissions at the refineries. The present study of the combined effects of emissions at the refineries and the use of the products gives the opportunity for considering the entire system and gives a stronger positive signal than the traditional EIS would do. Three different methods were used: Net change in emissions to air; Exposure of men and ecosystems for air pollutants; and Exceeding norms and critical levels. The results for the Swedish refinery at Lysekil shows that the emissions from using the products are much higher than the emissions from the refinery for all cases studied. The net emissions from production and use of the products will be reduced for the new products compared to the present situation. Risks for exceeding norms and critical levels due to the changes at the refinery exist for emissions of sulfur and nitrogen oxides, but a lower background load will probably mean that the total future load will be reasonably close to the critical level in the area affected by the refinery. In the urban environment, reduced risks for exceeding the levels for benzen and low levels for toluene and xylene give greater advantages than the increased emissions of sulfur and nitrogen close to the refinery.

 14. Att möta det förflutna i de historiska källorna. Ett utforskande av lärande och meningsskapande genom två källtolkningsuppgifter i historia.

  Patrik Johansson

  2014-12-01

  Full Text Available The article uses a form of content focused conversation analysis to explore processes of learning and attributing meaning when upper secondary students work with two primary source assignments in history. Empirical data was collected through audio recordings of students’ collaborative work on the assignments, which consisted in analysing two primary sources in small groups. The article addresses one primary research question: what is characteristic for the processes of learning and meaning-making when students work with two source analysis assignments? As a first step, the students’ learning processes, understood as a change in participation in the learning activity, are described. As a second step, the article describes how the students’ construct meaning when working with the primary sources. The main results are descriptions of the students’ learning, and meaning-making, processes. Based on the analysis of the students’ conversations it is suggested that the temporal aspect is discerned in a contrastive process between the present and the past in terms of values, ideas and societal conditions. In relation to the human aspect the students experienced a difficult balancing act in contrasting their own perspective with the historical actor’s perspective. However, a successful strategy was to take on the role of hypothetical historical agents. Finally, in relation to the contextual aspect once the students were involved in a process of inquiry and reasoning they managed to discern subtexts of the sources in relation to the historical context. It is suggested that certain aspects of school culture might inhibit the students’ learning of primary source analysis, as they occasionally strive to find the “right answers” rather than engaging in interpretative work. One interesting finding was the vital role of the students’ life-world perspective in creating meaning while working with the primary sources, and it is suggested that this perspective should be regarded in educational design.

 15. Effects of wood-ash addition on nitrogen turnover in a highly nitrogen loaded spruce site. Final project report; Effekter av askaaterfoering paa kvaeveomsaettningen i ett kvaeverikt granbestaand i Halland. Slutrapport foer projektet

  Nohrstedt, H.Oe.; Hoegbom, Lars; Nordlund, Sten [Forestry Research Inst. of Sweden, Uppsala (Sweden)

  2000-04-01

  During two consecutive years, it was studied how a fertilization with 4.2 tonnes pelleted bark ash per ha, made six-seven years earlier, affected soil chemistry, nitrogen turnover and soil-water chemistry on a Norway spruce site in SW Sweden. The actual site has a very acidic soil. At the same time, the supply of inorganic N is rich. Measures against soil acidification, e. g. addition of ash or lime, may significantly influence the turnover of N with a subsequent risk for increased leaching. Thus, there is a potential conflict between two urgent environmental goals, i. e. to decrease acidification and to decrease the N load on aquatic ecosystems. In the humus layer and the upper 5 cm of the mineral soil, pH(H{sub 2}O) had increased with at the most 0.2 units because of the ash addition. The easily extractable amounts of Mg, P and nitrate were slightly increased. The potential nitrification in the humus layer was generally higher in the ash treatment, but the difference. was not statistically significant. The soil water at 50 cm depth was 0.1-0.2 pH-units more acidic where ash had been applied. Simultaneously, there were tendencies for higher concentrations of nitrate, Al and K. This is the first time in Sweden that ash fertilization of a closed forest has given clear indications of an increased N leaching. As expected, the ash fertilization decreased the acidity of the top soil. On the contrary, the runoff became more acidic and more rich in Al. Thus, the ash fertilization has counteracted one of its primary goals, i. e. to produce a runoff less toxic to aquatic life. The acidification of the runoff may partially be because of acid production during nitrification.

 16. Cloning and characterization of a novel apolipoprotein gene, apolipoprotein AV, in tree shrews.

  Li, Guoping; Luo, Huairong; Sun, Guotao; Wu, Guisheng; Wu, Gang; Wang, Yan; Man, Yong; Wang, Shu; Li, Jian; Chen, Baosheng

  2013-09-01

  Apolipoprotein AV (apoAV) modulates plasma triglyceride levels, which is an independent risk factor for cardiovascular disease. ApoAV is also involved in atherosclerosis lesion formation. In order to systematically evaluate the apolipoprotein-related gene profile in tree shrew, a model for its insusceptibility to atherosclerosis, we performed apoAV cloning and characterization. The full-length cDNA of apoAV was identified using SMART-RACE. ApoAV cDNA sequence revealed two transcripts, 1,948 and 1,397 base pairs, due to alternative polyadenylation. These two transcripts share the same open reading frame (ORF), which encodes a 369-amino acid protein with high identity to human apoAV (75 %), including a 23-amino acid N-terminal signal peptide. ApoAV is expressed exclusively in the liver. Mature apoAV was expressed in E. coli BL21(DE3) and purified by Ni-chelated resin. Lipoprotein lipase activity was significantly stimulated by this recombinant protein. The full-length ORF of apoAV was cloned into pDsRed-monomer-N1 vector with a red fluorescent protein tag and was primarily localized in cytoplasm of hepG2 cells. The successful cloning, expression and localization of apoAV in tree shrew has laid down the foundation for further investigation on its structure and functions.

 17. Kapitaltäckning ur ett redovisningsperspektiv - håller Basel II måttet?

  Norstedt, Karl; Westermark, Per

  2004-01-01

  A1203 Banker och andra aktörer måste ha en kapitalbas mot oväntade kreditförluster för att få låna ut pengar till allmänheten. Införandet av IAS 39 medför att institutens tillgångar och skulder kommer att i högre utsträckning värdes till verkligt värde istället för till anskaffningsvärde. Det får avgörande påverkan på kapitalbasen, eftersom grunden för beräkningen är redovisningsdata. De två regelverkens olika syften och utformning gör att inkonsekvenser uppstår och en fullständig överensstäm...

 18. Viktigheten av fysisk aktivitet og trening blant eldre

  Hilde Lohne-Seiler

  2012-11-01

  Full Text Available Regelmessig fysisk aktivitet er viktig for eldres helse. Sammenhengen mellom en fysisk aktiv livsstil og helsegevinster som forebygging av sykdom, opprettholdelse av uavhengighet og økt livskvalitet er godt dokumentert (ACSM's Position Stand 1998; Spirduso & Cronin, 2001; Taylor et al., 2004. Hensikten med denne oversiktsartikkelen er derfor å redegjøre for viktigheten av regelmessig fysisk aktivitet og trening i aldringsprosessen, samt utdype sammenhengen mellom en fysisk aktiv livsstil og fysisk funksjon blant eldre. Basert på en nasjonal multisenterstudie (Anderssen et al., 2009, tilfredsstilte 20% voksne og eldre (20-85 år de nasjonale anbefalinger om 30 minutter med daglig fysisk aktivitet. Kun 12% i den eldste aldersgruppen (80-85 år tilfredsstilte anbefalingene. Totalt fysisk aktivitetsnivå, målt ved hjelp av akselerometer, ble redusert med økende alder, hvor de eldste (80-85 år hadde 50% lavere aktivitetsnivå sammenlignet med de yngste (65-69 år (Lohne-Seiler et al., 2012. Fra 25-års alder reduseres utholdenhet og muskelstyrke med 10% per 10 år dersom individet er inaktiv (Heath et al., 1981; Wilmore, 1991. Systematisk utholdenhets- og styrketrening ser derimot ut til å redusere tapet med inntil halvparten, det vil si en reduksjon tilsvarende 5% per 10 år hos fysisk aktive individer (Heath et al., 1981. Eldre individer ser ut til å ha de samme treningsinduserte effekter som yngre, det vil si at man får effekt av økt aktivitet uansett alder, og da også lik prosentvis fremgang (Hagberg et al., 1989. Studier har vist at det er mulig å øke maksimalt oksygenopptak og maksimal muskelstyrke med inntil 10-20% i løpet av en 12 ukers intervensjon (Hagberg et al., 1989; Reeves et al., 2003; Lohne-Seiler et al, in press. Da muskelstyrke ser ut til å ha en sterk sammenheng med individets funksjonsevne/mobilitet, er det viktig å kunne tilrettelegge for systematisk styrketrening for eldre for på den måten å oppnå

 19. Kartlegging av læreres kunnskap er ikke enkelt

  Reidar Mosvold

  2015-05-01

  Full Text Available Læreres kunnskap har betydning for elevenes læring, og som et ledd i prosessen for styrking av kvaliteten i norsk skole har politikere i senere tid ytret ønske om å kartlegge læreres kunnskap. Kartlegging av læreres kunnskap er imidlertid ikke enkelt, og i denne artikkelen undersøker vi hvordan de samme lærernes undervisningskunnskap i matematikk kan se ut til å være forskjellig når den måles ved hjelp av oppgaver med ulikt format. Deltakerne i studien var 30 praktiserende lærere, og instrumentet besto av 28 flervalgsoppgaver med tilhørende åpne oppgaver. Sammenhengen mellom lærernes kunnskap slik den måles ved hjelp av flervalgsoppgavene og de åpne oppgavene er ikke alltid klar. Det er derfor nødvendig å tilnærme seg måling av læreres undervisnings-kunnskap i matematikk med stor varsomhet. Nærmere undersøkelser er nødvendig for å finne ut hva slags type kunnskap som kan måles med ulike typer oppgaver og hva slags måleinstrumenter som kan brukes til hvilke formål.Nøkkelord: Undervisningskunnskap i matematikk, kartlegging, måleinstrument-er, flervalgsoppgaver AbstractTeachers’ knowledge influence students’ learning, and as part of their attempts to increase the quality of Norwegian schools, politicians have announced their intentions to measure the knowledge of teachers. Measuring teacher knowledge is not straightforward, however, and this article investigates how a group of mathematics teachers’ knowledge might appear different when measured by items of different formats. The participants in this study were 30 in-service teachers, and the instrument consisted of 28 multiple-choice items with associated open-response items. The connection between the teachers’ know-ledge as measured by multiple-choice items and open-response items is not always straightforward. As an implication, it is necessary to approach measure-ment of teachers’ mathematical knowledge for teaching with great care. Further studies are

 20. Avsluttende studentevaluering i Bachelorutdanningen : avgangsstudenters vurdering av undervisning og utdanning ved Politihøgskolen, Kull 05–08

  Hove, Kjersti

  2010-01-01

  Denne rapporten inneholder en oppsummering og enkle analyser av studenters evaluering av utdanningen ved slutten av studiet. Evalueringen bygger delvis på spørsmål hentet fra StudData, og en tilsvarende rapport fra HiO ( Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen: Avgangsstudenten – Studentenes vurdering av undervisning, praksis, studieforhold, tilegnet kompetanse, studieatferd og fremtidig utdanning. HiO-notat nr 2 -2009) hvor analyser av flere studentgruppers evalueringer er sammenstilt. Rapporten fra...

 1. EST Table: AV400562 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV400562 br--1452X 10/09/28 59 %/160 aa ref|XP_001843664.1| neuroendocrine protein ...7b2 [Culex quinquefasciatus] gb|EDS33875.1| neuroendocrine protein 7b2 [Culex quinquefasciatus] 10/08/28 41 ...47 %/159 aa gi|91081787|ref|XP_973692.1| PREDICTED: similar to neuroendocrine protein 7b2 [Tribolium castaneum] BP115163 br-- ...

 2. EST Table: AV400244 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV400244 br--1010 10/09/28 53 %/100 aa ref|XP_001654557.1| neuroendocrine protein 7...b2 [Aedes aegypti] gb|EAT46754.1| neuroendocrine protein 7b2 [Aedes aegypti] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 low homology 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h BP115163 br-- ...

 3. EST Table: AV398380 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV398380 NV021745 10/09/28 70 %/209 aa ref|XP_001648944.1| dendritic cell protein [...hort=eIF3m gb|EAT44291.1| dendritic cell protein [Aedes aegypti] 10/08/28 66 %/206 aa FBpp0276999|DpseGA2097...P_968265.1| PREDICTED: similar to dendritic cell protein [Tribolium castaneum] FS916297 NV02 ...

 4. EST Table: AV399091 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV399091 NV060650 10/09/28 71 %/209 aa ref|XP_001648944.1| dendritic cell protein [...hort=eIF3m gb|EAT44291.1| dendritic cell protein [Aedes aegypti] 10/08/28 66 %/206 aa FBpp0276999|DpseGA2097...P_968265.1| PREDICTED: similar to dendritic cell protein [Tribolium castaneum] FS916297 NV06 ...

 5. EST Table: AV399252 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV399252 NV060970 10/09/28 62 %/104 aa ref|NP_001119705.1| transformer 2 isoform A ...[Bombyx mori] gb|AAT42220.2| transformer-2 protein A [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 low homology 10/09/10 low homology NM_001126237 NV06 ...

 6. EST Table: AV400450 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV400450 br--1258 10/09/28 98 %/184 aa ref|NP_001040380.1| F-box only protein 21 [B...ombyx mori] gb|ABF51283.1| F-box only protein 21 [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h FS910521 br-- ...

 7. EST Table: AV402699 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV402699 heS30352 10/09/28 96 %/136 aa ref|NP_001128387.1| scavenger receptor type ...C [Bombyx mori] dbj|BAG70411.1| scavenger receptor type C [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h FS765704 heS3 ...

 8. EST Table: AV402471 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV402471 heS01053 10/09/28 100 %/233 aa ref|NP_001128387.1| scavenger receptor type... C [Bombyx mori] dbj|BAG70411.1| scavenger receptor type C [Bombyx mori] 10/08/28 35 %/207 aa FBpp0123883|Da...12043.1| PREDICTED: similar to scavenger receptor SR-C-like protein [Tribolium castaneum] FS765704 heS0 ...

 9. EST Table: AV405279 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV405279 wdV10395 10/09/28 66 %/172 aa ref|XP_002062541.1| GK17594 [Drosophila will.../27 33 %/169 aa T21E12.4#CE23997#WBGene00000962#locus:dhc-1#dynein heavy chain#status:Partially_confirmed#Un...17|ref|XP_975584.1| PREDICTED: similar to dynein heavy chain [Tribolium castaneum] DC550560 wdV1 ...

 10. EST Table: AV404429 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV404429 pg--0968X 10/09/28 88 %/186 aa ref|NP_001116822.1| kinesin heavy chain [Bo...5-PA 10/08/27 44 %/109 aa R05D3.7#CE26945#WBGene00006840#locus:unc-116#Kinesin heavy chain#status:Confirmed#...56|ref|XP_973415.2| PREDICTED: similar to Kinesin heavy chain CG7765-PA [Tribolium castaneum] FS934567 pg-- ...

 11. EST Table: AV402302 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV402302 heS00852 10/09/28 98 %/239 aa ref|NP_001128387.1| scavenger receptor type ...C [Bombyx mori] dbj|BAG70411.1| scavenger receptor type C [Bombyx mori] 10/08/28 31 %/247 aa FBpp0259854|Dya...043.1| PREDICTED: similar to scavenger receptor SR-C-like protein [Tribolium castaneum] FS765704 heS0 ...

 12. EST Table: AV398139 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV398139 NV021172 10/09/28 46 %/243 aa ref|XP_001661901.1| DNA mismatch repair protein muts... [Aedes aegypti] gb|EAT36110.1| DNA mismatch repair protein muts [Aedes aegypti] 10/08/28 43 %/238 a...el|GB10970-PA 10/09/10 42 %/247 aa gi|91082687|ref|XP_971522.1| PREDICTED: similar to DNA mismatch repair protein muts [Tribolium castaneum] BY922838 NV02 ...

 13. Effekter av endringer i finansieringsansvaret for TNF-hemmere

  Hagen, Terje P.; Bjarkum, Irina; Hobbel, Silje; Orderdalen, Karianne

  2009-01-01

  Tumor necreosis factor alfa (TNF-a) - hemmere, og andre biologiske inflammatoriske modifiserende legemidler blir brukt innen reumatologi, gastroenterologi og dermatologi. I denne rapporten analyseres effekter av endringer i finansieringssystemet for seks legemidler som faller innenfor disse legemiddelgruppene og som langt på vei er substitutter: Humira, Enbrel og Remicade som er TNF-hemmere, Raptiva og Orencia som er registrert under kategorien selektive immunsuppressiver og MabThera som er r...

 14. EST Table: AV401797 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV401797 heS00172 10/09/28 94 %/235 aa ref|NP_001036831.1| saposin-related [Bombyx ...9/10 low homology 10/09/10 low homology 10/09/10 41 %/191 aa gi|91077504|ref|XP_966852.1| PREDICTED: similar to saposin isoform 1 [Tribolium castaneum] FS791050 heS0 ...

 15. EST Table: AV401078 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV401078 e96h0200 10/09/28 42 %/112 aa ref|XP_001648294.1| Juvenile hormone-inducib...le protein, putative [Aedes aegypti] gb|EAT44634.1| Juvenile hormone-inducible protein, putative [Aedes aegy... 10/09/10 36 %/106 aa gi|91080979|ref|XP_974925.1| PREDICTED: similar to Juvenile hormone-inducible protein, putative [Tribolium castaneum] FS808716 e96h ...

 16. Kritik av riskbegreppet - berättigad eller ej?

  Nexøe, Jørgen; Halvorsen, Peder; Kristiansen, Ivar Sønbø

  2009-01-01

  skull". Trots stora framsteg inom medicinen finns det skäl att stanna upp och fråga: Vad håller vi på med egentligen? Redaktörerna och författarna till denna bok lyfter fram behovet av att reflektera över medicinsk praktik och att kritiskt granska de teorier som ligger till grund för vad vi gör. I boken...

 17. Inkludering av ungdom med minoritetsbakgrunn i NIF-organisert idrett

  Mari Kristin Sisjord

  2014-10-01

  Full Text Available Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (NIF har en uttalt målsetting om en åpen og inkluderende idrett. Hvordan kommer dette til uttrykk i den praktiske virksomheten? Denne artikkelen, som bygger på data fra en undersøkelse om likestilling og mangfold i den organiserte idretten (NIF, retter søkelyset mot arbeid med inklusjon av ungdom med minoritetsbakgrunn på ulike organisasjonsnivå i NIF: særforbund, idrettskretser og idrettslag. Datamaterialet er kvalitative intervju med representanter fra ulike organisasjonsnivå. Resultatene viser at NIFs overordnede politikk i varierende grad nedfelles i særforbundenes virksomhet, i idrettskretsene og i idrettslagene. Av særforbundene skiller Fotballforbundet og Klatreforbundet seg ut som aktive pådrivere i arbeidet med inkludering. Mange idrettslag oppfattet slike spørsmål som lite aktuelle i sitt rekrutteringsområde. Representanter for lag som hadde erfaring med inkludering og rekruttering av minoritetsungdom, tilkjennega varierte erfaringer og synspunkter.

 18. Toward robust AV conferencing on next-generation networks

  Liu, Haining; Cheng, Liang; El Zarki, Magda

  2005-01-01

  In order to enable a truly pervasive computing environment, next generation networks (including B3G and 4G) will merge the broadband wireless and wireline networking infrastructure. However, due to the tremendous complexity in administration and the unreliability of the wireless channel, provision of hard-guarantees for services on such networks will not happen in the foreseeable future. This consequently makes it particularly challenging to offer viable AV conferencing services due to their stringent synchronization, delay and data fidelity requirements. We propose in this paper a robust application-level solution for wireless mobile AV conferencing on B3G/4G networks. Expecting no special treatment from the network, we apply a novel adaptive delay and synchronization control mechanism to maintain the synchronization and reduce the latency as much as possible. We also employ a robust video coding technique that has better error-resilience capability. We investigate the performance of the proposed solution through simulations using a three-state hidden Markov chain as the generic end-to-end transport channel model. The results show that our scheme yields tight synchronization performance, relatively low end-to-end latency and satisfactory presentation quality. The scheme successfully provides a fairly robust AV conferencing service.

 19. Bruk av ordlæringsstrategier blant norske tyskelever

  Anna Gausland

  2011-05-01

  Full Text Available Interessen for forskning på læringsstrategier er økende i Norge. Det finnes likevel ennå ingen publiserte empiriske studier som fokuserer på læringsstrategier i andre fremmedspråk. Hensikten med den foreliggende artikkelen er å gi et første innblikk i 54 norske tyskelevers bruk av ordlæringsstrategier. Studien er gjennomført som en skriftlig spørreundersøkelse hvor elevene beskrev hvordan de hadde arbeidet for å lære en liste med tysk-norske ordpar. Samlet sett ser vi at elevene behersker ordlæringsstrategier av ulik art, men at noen få strategier er hyppig forekomne hos de fleste elevene. Det viser seg at elevene i hovedsak bruker ordlæringsstrategier som inneholder element av repetisjon, altså strategier som krever lite kognitiv bearbeiding. Dernest blir metakognitive strategier som organiserer og planlegger læringen mest brukt. Artikkelens siste del sammenligner funn fra undersøkelsen med internasjonale studier og skisserer videre forskningsbehov innen feltet.

 20. Bara ett tips

  Ravn Sørensen, Anders; Mølgaard, Ellen

  2016-01-01

  Kom ihåg att fråga en historiker innan du bygger ditt varumärke på dess förflutna. Det glömde Coca-Cola i Tyskland.......Kom ihåg att fråga en historiker innan du bygger ditt varumärke på dess förflutna. Det glömde Coca-Cola i Tyskland....

 1. Särhållning av gruvavfall med avseende på syrabildande potential : en studie av svenska sulfidmalmsgruvor

  Sellin, Jessica

  2016-01-01

  Gruvavfall utgör över 80 % av den totala mängden avfall i Sverige. Avfallet från gruvindustrin kan påverka våra ekosystem negativt om tungmetaller och försurande ämnen lämnar materialet. I Sverige utgör avfall från sulfidmalmer störst risk för miljön eftersom det innehåller mineral som genom kontakt med luft vittrar och producerar surt och metallhaltigt lakvatten. Efterbehandling av dessa material är viktigt för att förhindra läckage till omgivningen. Eftersom efterbehandli...

 2. Mellom bibel og menneskerettigheter : en studie av Vårt Land og Dagens vinkling av Palestina/Israel-konflikten

  2005-01-01

  Sammendrag Tittel: Israel og Palestina mellom bibel og menneskerettigheter. - Vinkling av Palestina/Israelkonflikten i avisene Vårt Land og Dagens lederartikler Spørsmålsstilling: Hvilke holdninger til Palestina/Israel-konflikten reflekterer lederartikler i de to kristne dagsavisene Dagen og Vårt Land? Er det mulig å spore en endring i vinklingen over tid? Hvordan kan disse lederartiklene gi oss innblikk i en debatt om Palestina/Israel-konflikten blant kristne i Norge? Metode...

 3. Å LESE MEDIETEKSTER PÅ IPADEN. Observasjoner av en medievant fireårings bruk av iPad i hjemmet

  Henriette Jæger

  2016-06-01

  Full Text Available Artikkelen tar utgangspunkt i tre observasjoner av en gutt på fire år som bruker iPad på fritiden. Den søker å synliggjøre de strategiene dette barnet velger for å skaffe seg tilgang til ulike medietekster, hvordan han leser og tolker dem, og den undersøker eventuelle spor av kritisk refleksjon hos barnet over disse tekstene. Teoretisk sett hviler den på en forståelse av mediekompetanse som en parallell prosess til utvikling av lese- og skrivekyndighet (literacy, og medieopplevelsene omtales som viktige møter med tekst. Artikkelen undersøker hvordan å lese medietekster kan legge et grunnlag for å utvikle en utvidet tekstkompetanse eller mediekompetanse. Konklusjonen legger vekt på motivasjon og lekenhet som barns primære inngang til medietekstene og som et grunnlag for å utvikle mediekompetanse (media literacy. The article is based on three observations of a four-year-old boy who uses the iPad in his spare time. It demonstrates the strategies that this boy applies to gain access to various media texts, and how he reads and interprets them. It also seeks to examine traces of critical reflection that he may demonstrate in relation to these texts. Theoretically, it rests on an understanding of media literacy as a parallel process to the development of literacy, and it seeks to demonstrate how reading media texts can create an important starting point for the development of media literacy. The Kindergarten practitioner’s role and opportunities to develop children's media literacy within a kindergarten context is a focus towards the end of the article. In conclusion, I argue that motivation and playfulness are important approaches to media texts and create an important foundation for the development of media literacy

 4. Har forhold under svangerskapet betydning for utviklingen av otitis media?

  Kari J. Kværner

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGMed utgangspunkt i data fra et populasjonsbasert utvalg av 7 992 norske tvillinger ble sammenhengenmellom gjentatte ørebetennelser og forhold under svangerskapet studert. Som parametre på intrauterinevekstforhold ble informasjon om fødselsvekt og gestasjonsalder fra Medisinsk Fødselsregister benyttet.Informasjon om rapporterte øreinfeksjoner ble basert på spørreskjemaer som ble besvart av tvillingene ialderen 18–25 år. Først studerte vi individuelle effekter av fødselsvekt og gestasjonsalder på forekomsten avotitis media (OM. Rapportert fødselsvekt hos individer med OM var signifikant lavere enn hos kontrollene,med en gjennomsnittsforskjell på 86 gram. Hos de som rapporterte OM var gjennomsnittlig gestasjonsalder3 dager kortere enn i kontrollmaterialet. Deretter beregnet vi effekten av fødselsvekt ved bruk av co-twinkontroll metoden. Blant monozygote (MZ tvillingpar gjenspeiler fødselsvektforskjeller innenfor tvillingparetintra-uterine miljøforskjeller. Blant dizygote (DZ par kan vektforskjellen være både genetiske ogmiljøbetinget. Ved sammenligning av fødselsvektforskjeller innenfor tvillingparene er tvillingen som ikkehar gjentatte øreinfeksjoner en matchet kontroll blant OM diskordante par. Resultatene antyder at lavfødselsvekt er en risikofaktor for otitis media. Gjennomsnittlig vektforskjell blant par diskordante for OMvar 48 gram, og den av tvillingen som ikke rapporterte OM hadde signifikant høyere fødselsvekt.Kværner KJ, Tambs K, Harris J, Magnus P. Do pregnancy-related factors influence the development ofotitis media? Nor J Epidemiol 1997; 7 (1: 55-58.  ENGLISH SUMMARYThe association between intrauterine growth, as measured by weight and gestational age, and the occurrenceof recurrent ear infections was studied using data from a population based sample of 7992 Norwegian twins.Perinatal measures were collected from the Medical Birth Registry, and reports of recurrent ear infectionswere based on

 5. Overvåking av norsk kosthold - metoder og resultater

  Lars Johansson

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGKunnskap om endringer i matvarenes sammensetning og befolkningens kosthold er grunnleggende for utformingog oppfølging av en helsefremmende mat- og ernæringspolitikk. Dagens system for overvåking avkostholdet bygger først og fremst på en matvaredatabase og opplysninger om forbruket av matvarer fra tretyper datasett; matforsyningsstatistikk, forbruksundersøkelser og kostholdsundersøkelser. Det avgis årlig envurdering av utviklingen i norsk kosthold i forhold til mat- og ernæringspolitiske målsettinger. Det norskesystemet for overvåking av kostholdet er blitt betydelig styrket i løpet av 1990-årene ved innføringen avregelmessige kostholdsundersøkelser blant landsrepresentative utvalg av befolkningen i ulike aldersgrupperog økte ressurser til analyse av næringsinnholdet i matvarer. Det er imidlertid beskjedent sammenlignet meddatainnsamlingen i land som USA og Storbritannia. Det norske overvåkingssystemet er forsatt i enutviklingsfase, og det må justeres og kompletteres etter hvert. Dessuten vil det arbeides med å kvalitetssikredatainnsamlingen.Johansson L. Surveillance of the diet in Norway – methods and results.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYKnowledge about changes in composition and intake of foods, as well as changes in the prevalence of dietrelatedhealth problems is fundamental for an effective food and nutrition policy. The National Council onNutrition and Physical Activity is responsible for evaluating changes in the diet. Annually the Council publishesreports about trends in the Norwegian diet, and suggests measures to improve the diet. The Council, incooperation with the National Food Authority and the Institute for Nutrition Research, University of Oslo,has established a national food and dietary surveillance system. This system is mainly based on a fooddatabase and food consumption data. The food consumption data include three principally different datasets: food supplies, household consumption surveys

 6. Diffusjon av influensa i Norge under spanskesyken 1918-19

  Svenn-Erik Mamelund

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGSpanskesyken var en verdensomspennende influensaepidemi som tok livet av minst 30 millioner mennesker,de fleste i løpet av noen få høstmåneder i 1918, men den strakk seg også inn i 1919. En siste svakbølge fant sted vinteren 1920. De første sporadiske tilfellene av spanskesyken i Norge oppsto i militærleirei begynnelsen av april 1918. Over tre måneder senere kom de første spredte tilfellene av det som skullevise seg å være starten på en ny stor influensapandemi. De første av disse oppsto i Kristiania, mest sannsynligetter smitteimport fra Skottland over Nordsjøen. Sommeren 1918 spredte spanskesyken seg raskt frasør til nord, fra kysten til innlandet innover fjordene, og fra de største byene og industrisentra via mindrebyer og andre tettsteder til landsbygda langs de viktigste ferdselsveiene. Da spanskesyken blusset opp igjenhøsten 1918 spredte den seg langsommere og trolig fra nord til sør, fortsatt fra kysten innover fjordene,men spredning fra byene langs kommunikasjonsveiene var mindre fremtredende. Vinteren 1918/19opptrådte influensaen spredt og sporadisk, tilsynelatende uten bestemt spredningsmønster og rekkefølge.Jernbanen, hurtigruten og automobilrutene spilte trolig en viktig rolle i spredningsprosessen, spesielt andrehalvår 1918. Ulik sosial interaksjon, for eksempel et marked som samlet store folkemengder, kan bidra til åforklare eksplosive utbrudd av influensa og diffusjon på lavt geografisk nivå.Mamelund S-E. The diffusion of influenza in Norway during the 1918-19 Pandemic.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYIn 1918-1919, a world-wide pandemic, the Spanish Influenza, swept over the entire globe, killing at least30 million people, most of them during the fall of 1918. A last, but small and less defined wave occurred inthe winter of 1920. The first sporadic cases of Spanish Influenza in Norway are known from army campsin the early days of April 1918. More than three months later, the first scattered

 7. Implementering av nye GOLD-stadier hos pasienter med KOLS i allmennpraksis

  Storaker, Marit Aarvaag; Nerwey, Ibrahim; Kierulf-Strømme, Kirsten; Tengesdal, Randi Hauge; Wyller, Nora Guttormsgaard; Skårn, Elling Skeide; Cagrici, Ufuk

  2014-01-01

  Bakgrunn: GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) lanserte i 2011 nye kriterier for gradering av alvorlighetsgrad av KOLS, der man i tillegg til FEV1 ved spirometri også tar hensyn til antall eksaserbasjoner og pasientens symptombyrde. Mange pasienter havner i en lavere risikogruppe etter den nye inndelingen, og er følgelig overbehandlet med f.eks. inhalasjonssteroider. Andre kan identifiseres tidligere som høyrisikopasienter for hyppige eksaserbasjoner og raskt tap av l...

 8. STUDY ON EFFICIENT COMPUTATION AND PERFORMANCE OF AV-BASED REDUCED-RANK FILTERING

  Xu Bin; Yang Chenyang; Mao Shiyi

  2005-01-01

  In this paper, the complexity and performance of the Auxiliary Vector (AV) based reduced-rank filtering are addressed. The AV filters presented in the previous papers have the general form of the sum of the signature vector of the desired signal and a set of weighted AVs,which can be classified as three categories according to the orthogonality of their AVs and the optimality of the weight coefficients of the AVs. The AV filter with orthogonal AVs and optimal weight coefficients has the best performance, but requires considerable computational complexity and suffers from the numerical unstable operation. In order to reduce its computational load while keeping the superior performance, several low complexity algorithms are proposed to efficiently calculate the AVs and their weight coefficients. The diagonal loading technique is also introduced to solve the numerical unstability problem without complexity increase. The performance of the three types of AV filters is also compared through their application to Direct Sequence Code Division Multiple Access (DS-CDM A) systems for interference suppression.

 9. Tibetanisering : religiøs og etnisk utdanning av tibetanske flyktningbarn i Nord-India

  Lind, Trude

  2007-01-01

  Religiøs sosialisering og nasjonal identitet blant tibetanske flyktningbarn i Nord-India er tema for denne oppgaven. Mye av materialet bygger på feltarbeidet jeg utførte ved Tibetan Children’s Village (TCV) Dharamsala høsten 2003. TCV regnes som en av de viktigste sekulære utdanningsinstitusjonene for tibetanerne i eksil. Siden den kinesiske invasjonen av Tibet i 1950 har mer en 100 000 tibetanere flyktet over fjellene i Himalaya til India, Nepal og Bhutan. Et av Dalai Lamas og eksilregje...

 10. Prevalence of E/A wave fusion and A wave truncation in DDD pacemaker patients with complete AV block under nominal AV intervals.

  Wolfram C Poller

  Full Text Available Optimization of the AV-interval (AVI in DDD pacemakers improves cardiac hemodynamics and reduces pacemaker syndromes. Manual optimization is typically not performed in clinical routine. In the present study we analyze the prevalence of E/A wave fusion and A wave truncation under resting conditions in 160 patients with complete AV block (AVB under the pre-programmed AVI. We manually optimized sub-optimal AVI.We analyzed 160 pacemaker patients with complete AVB, both in sinus rhythm (AV-sense; n = 129 and under atrial pacing (AV-pace; n = 31. Using Doppler analyses of the transmitral inflow we classified the nominal AVI as: a normal, b too long (E/A wave fusion or c too short (A wave truncation. In patients with a sub-optimal AVI, we performed manual optimization according to the recommendations of the American Society of Echocardiography.All AVB patients with atrial pacing exhibited a normal transmitral inflow under the nominal AV-pace intervals (100%. In contrast, 25 AVB patients in sinus rhythm showed E/A wave fusion under the pre-programmed AV-sense intervals (19.4%; 95% confidence interval (CI: 12.6-26.2%. A wave truncations were not observed in any patient. All patients with a complete E/A wave fusion achieved a normal transmitral inflow after AV-sense interval reduction (mean optimized AVI: 79.4 ± 13.6 ms.Given the rate of 19.4% (CI 12.6-26.2% of patients with a too long nominal AV-sense interval, automatic algorithms may prove useful in improving cardiac hemodynamics, especially in the subgroup of atrially triggered pacemaker patients with AV node diseases.

 11. Prevalence of E/A wave fusion and A wave truncation in DDD pacemaker patients with complete AV block under nominal AV intervals.

  Poller, Wolfram C; Dreger, Henryk; Schwerg, Marius; Melzer, Christoph

  2015-01-01

  Optimization of the AV-interval (AVI) in DDD pacemakers improves cardiac hemodynamics and reduces pacemaker syndromes. Manual optimization is typically not performed in clinical routine. In the present study we analyze the prevalence of E/A wave fusion and A wave truncation under resting conditions in 160 patients with complete AV block (AVB) under the pre-programmed AVI. We manually optimized sub-optimal AVI. We analyzed 160 pacemaker patients with complete AVB, both in sinus rhythm (AV-sense; n = 129) and under atrial pacing (AV-pace; n = 31). Using Doppler analyses of the transmitral inflow we classified the nominal AVI as: a) normal, b) too long (E/A wave fusion) or c) too short (A wave truncation). In patients with a sub-optimal AVI, we performed manual optimization according to the recommendations of the American Society of Echocardiography. All AVB patients with atrial pacing exhibited a normal transmitral inflow under the nominal AV-pace intervals (100%). In contrast, 25 AVB patients in sinus rhythm showed E/A wave fusion under the pre-programmed AV-sense intervals (19.4%; 95% confidence interval (CI): 12.6-26.2%). A wave truncations were not observed in any patient. All patients with a complete E/A wave fusion achieved a normal transmitral inflow after AV-sense interval reduction (mean optimized AVI: 79.4 ± 13.6 ms). Given the rate of 19.4% (CI 12.6-26.2%) of patients with a too long nominal AV-sense interval, automatic algorithms may prove useful in improving cardiac hemodynamics, especially in the subgroup of atrially triggered pacemaker patients with AV node diseases.

 12. Overvåking av vassdrag i Ringsaker - Undersøkelser av innsjøer og bekker i 2012

  Løvik, J.; Brettum, Pål

  2013-01-01

  Rapporten omhandler vannkvalitet og miljøtilstand i fire innsjøer og fem mindre vassdrag i Ringsaker kommune i 2012. Hovedvekten er lagt på effekter av næringsstoffer, dvs. overgjødsling. Basert på mengder og sammensetning av planteplankton, sammensetning av dyreplankton samt fysisk/kjemiske støtteparametre vurderes innsjøenes økologiske tilstand mht. overgjødsling som følger: Ljøsvatnet: moderat, Sjusjøen: moderat, men nær grensen til god og Næra og Botsenden: god. Vurderingene bør betraktes...

 13. An uncommon case of spontaneous conversion from AV re-entry tachycardia to AV nodal re-entry tachycardia in a patient with dual tachycardia.

  Zeljković, Ivan; Benko, Ivica; Manola, Šime; Radeljić, Vjekoslav; Pavlović, Nikola

  2015-01-01

  We report the case of a 46-year old patient in whom an electrophysiology study (EP) was performed due to paroxysmal supraventricular tachycardia documented in 12-lead ECG. During the EP study, supraventricular tachycardia was induced easily and it corresponded to orthodromic AV reentry tachycardia (AVRT) using a concealed left free wall accessory pathway. However, during the study AVRT spontaneously and repeatedly converted to the typical slow-fast AV node reentry tachycardia (AVNRT). Both accessory and AV nodal slow pathways were ablated, due to the finding that both AVRT and AVNRT were independently inducible during the EP study.

 14. Karakterisering av vannkjemisk status i bekker og innsjøer før utbygging av E 18 Grimstad-Kristiansand

  Hindar, A.

  2005-01-01

  Førtilstanden er kartlagt for i alt 25 bekke- og innsjølokaliteter som blir krysset av planlagt E 18 fra Grimstad til Kristiansand. Forsuring har stått i fokus fordi deler av vegstrekningen vil gå gjennom sulfidgneis, og fordi det er avdekket omfattende problemer med avrenningsvann ved utsprengning i slik berggrunn. Det har vært et mål å forsøke å skille effekten av sur nedbør fra den påvirkning ueksponert og eksponert sulfidgneis gir. Naturtilstand i kombinasjon med sur nedbør gir sulfatkons...

 15. Harmonikk for det indre øret : En studie av harmonikk som assosiasjonsgiver i Bernard Herrmanns musikk til filmen Vertigo av Alfred Hitchcock

  Bøe, Brynjar

  2012-01-01

  I denne oppgaven tar jeg for meg Bernard Herrmanns musikk til filmen Vertigo fra 1958, regissert av Alfred Hitchcock. Jeg vil forsøke å finne sammenhenger mellom komponistens bruk av harmonikk og filmfortellingen for øvrig. Jeg vil se hvilke hvordan filmkomponisten være med på å fortelle historien i filmen, og hvilke musikalske virkemidler, med vekt på harmonikkrelaterte sådan, han/hun har til rådighet for å gjøre dette. Jeg vil se på noen av de musikalske valgene Herrmann har tatt...

 16. Sensorisk realisme i Carlos Reygadas' Post Tenebras Lux (2012) - En undersøkelse av tilskuerhenvendelsen i lys av nyere realismeteori og filmfenomenologi

  Johnson, Silja Espolin

  2015-01-01

  I dette prosjektet undersøker den meksikanske filmregissøren Carlos Reygadas fjerde og nyeste spillefilm Post Tenebras Lux (2012) i lys av den nærværsbaserte og "fysiske" tilskueropplevelsen den produserer. Prosjektet består av fire kapitler. I det første kapittelet presenterer jeg filmen i konteksten av en tendens som har markert seg på filmfestivaler verden over de siste to tiårene som går under flere navn, blant andre: slow cinema, hybridfilm og, det begrepet jeg har funnet mest fruktbart...

 17. Artificial vision support system (AVS(2)) for improved prosthetic vision.

  Fink, Wolfgang; Tarbell, Mark A

  2014-11-01

  State-of-the-art and upcoming camera-driven, implanted artificial vision systems provide only tens to hundreds of electrodes, affording only limited visual perception for blind subjects. Therefore, real time image processing is crucial to enhance and optimize this limited perception. Since tens or hundreds of pixels/electrodes allow only for a very crude approximation of the typically megapixel optical resolution of the external camera image feed, the preservation and enhancement of contrast differences and transitions, such as edges, are especially important compared to picture details such as object texture. An Artificial Vision Support System (AVS(2)) is devised that displays the captured video stream in a pixelation conforming to the dimension of the epi-retinal implant electrode array. AVS(2), using efficient image processing modules, modifies the captured video stream in real time, enhancing 'present but hidden' objects to overcome inadequacies or extremes in the camera imagery. As a result, visual prosthesis carriers may now be able to discern such objects in their 'field-of-view', thus enabling mobility in environments that would otherwise be too hazardous to navigate. The image processing modules can be engaged repeatedly in a user-defined order, which is a unique capability. AVS(2) is directly applicable to any artificial vision system that is based on an imaging modality (video, infrared, sound, ultrasound, microwave, radar, etc.) as the first step in the stimulation/processing cascade, such as: retinal implants (i.e. epi-retinal, sub-retinal, suprachoroidal), optic nerve implants, cortical implants, electric tongue stimulators, or tactile stimulators.

 18. Rettferdige minutter: Fordeling av spilletid i fotballkamper for aldersbestemte klasser

  Trine Anker

  2010-01-01

  Full Text Available På et fotballag i overgangen mellom barne- og ungdomsfotballen er spilletid på fotballbanen under kamp både en knapp ressurs og en kilde til diskusjoner om fordeling. Spørsmålet som er utgangspunkt for denne artikkelen, er hvilke hensyn som bør tas når trener og lagleder skal fordele samlet spilletid på enkeltspillere. Er det viktigst å vinne fotballkampen, eller har det størst betydning å fordele spilletiden mest mulig likt mellom spillerne? Skal det tas hensyn til guttenes evner, motivasjon og preferanser? Er deres familiebakgrunn og personlighet av betydning? Diskusjonen baserer seg på en gjennomgang av ulike politiske rettferdighetsteorier for fordeling av knappe goder.Nøkkelord: rettferdighet, practice, fordelingsrettferdighet, diskursetikk, idrettsetikkEnglish summary: Minutes of justice: Distribution of time during football matches in a boys' teamDuring a football match, time for playing can be considered as a limited good. In this article the point of departure is the redistribution of time in a boys' football team in the transition phase between children and youth football. The questions are how and under which conditions time for playing should be distributed among the players. Is winning the game more important than trying to let every player play for an equal amount of time? Should the boys' talents, motivation, and preferences be considered while distributing time, or are family background and personality of importance? Different theories of political justice for the distribution of limited goods underpin the discussion of how to distribute the minutes of playing time during a football match.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v4i1.1737

 19. Effects of AV-delay optimization on hemodynamic parameters in patients with VDD pacemakers.

  Krychtiuk, Konstantin A; Nürnberg, Michael; Volker, Romana; Pachinger, Linda; Jarai, Rudolf; Freynhofer, Matthias K; Wojta, Johann; Huber, Kurt; Weiss, Thomas W

  2014-05-01

  Atrioventricular (AV) delay optimization improves hemodynamics and clinical parameters in patients treated with cardiac resynchronization therapy and dual-chamber-pacemakers (PM). However, data on optimizing AV delay in patients treated with VDD-PMs are scarce. We, therefore, investigated the acute and chronic effects of AV delay optimization on hemodynamics in patients treated with VDD-PMs due to AV-conduction disturbances. In this prospective, single-center interventional trial, we included 64 patients (38 men, 26 women, median age: 77 (70-82) years) with implanted VDD-PM. AV-delay optimization was performed using a formula based on the surface electrocardiogram (ECG). Hemodynamic parameters (stroke volume (SV), cardiac output (CO), heart rate (HR), and blood pressure (BP)) were measured at baseline and follow-up after 3 months using impedance cardiography. Using an ECG formula for AV-delay optimization, the AV interval was decreased from 180 (180-180) to 75 (75-100) ms. At baseline, AV-delay optimization led to a significant increase of both SV (71.3 ± 15.8 vs. 55.3 ± 12.7 ml, p AV delay vs. nominal AV interval, respectively) and CO (5.1 ± 1.4 vs. 3.9 ± 1.0 l/min, p AV-delay optimization in patients treated with VDD-PMs exhibits immediate beneficial effects on hemodynamic parameters that are sustained for 3 months.

 20. Posthumanisme /nymaterialisme og nomadisme - affektive brytninger av barnehagens observasjonspraksiser

  Ann Merete Otterstad

  2015-09-01

  Full Text Available This article challenges observation as a method in early childhood, justified as a mapping tool for creating knowledge about children. Observation as data material is about writing down already known categorisation about children and their development. Categories and categorisation make a foundation for correspondence and coherence   - connections that might create generalising knowledge about children in early years. The article is about a research project conducted in a child-centre over a two-year period. We had an on-going conversation with the personnel around theories about ‘child development’. In the article we experiment with observation based on posthuman/newmaterial theories. Our specific interests are to explore the complexities around observation by asking; why observations, what do we expect through observation, and what might observation as datamaterial be/become? We are inspired by the Norwegian film “Kitchen Stories” (Salmer fra Kjøkkenet, Hamer, 2003 both as affect/provocation and desire (Koro-Ljungberg & MacLure, 2013. We search for affective bending and messiness (Lather, 2007; Law, 2004 to disturb and challenge observation as dominating paradigm in the field of early years, to break some patterns around the positioning of data material. Artikkelen utfordrer observasjon i barnehagen ut fra at metoden brukes som verktøy for å kartlegge og danne grunnlaget for utvikling av kunnskap om barn.  Observasjon som datamateriale innebærer iakttagelser og nedtegnelser av allerede gitte kategoriseringer om barn og barns utvikling.  Kategorier og kategorisering legger grunnlag for mønster som har i seg ideer om korrespondanse og koherens – sammenhenger som kan bidra til generaliserende kunnskap om barna i barnehagen. Omrisset av artikkelen dreies rundt et forskningsarbeid gjort i en barnehage over en toårs-periode, der vi sammen med de ansatte diskuterer teorier om barn og barns ’utvikling’. Vi bruker posthumane

 1. EST Table: AV401818 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV401818 heS00196 10/09/28 77 %/219 aa ref|NP_001103813.1| P-element somatic inhibi...tor [Bombyx mori] dbj|BAF91871.1| Bombyx homolog of P-element somatic inhibitor [Bombyx mori] 10/08/28 35 %/...irmed#UniProt: Q9BLA0#protein_id:AAK09071.1 10/09/10 33 %/182 aa AGAP011446-PA Pr...otein|3L:24763465:24770148:-1|gene:AGAP011446 10/09/10 47 %/174 aa gnl|Amel|GB18145-PA 10/09/10 46 %/184 aa gi|18

 2. EST Table: AV400561 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV400561 br--1451 10/09/28 62 %/198 aa ref|XP_001843664.1| neuroendocrine protein 7...b2 [Culex quinquefasciatus] gb|EDS33875.1| neuroendocrine protein 7b2 [Culex quinquefasciatus] 10/08/28 42 %.../196 aa FBpp0240992|DwilGK11849-PA 10/08/27 54 %/104 aa T03D8.3#CE18921#WBGene00011392#locus:sbt-1#neuroendocrine...45-PA 10/09/10 51 %/199 aa gi|91081787|ref|XP_973692.1| PREDICTED: similar to neuroendocrine protein 7b2 [Tribolium castaneum] BP115163 br-- ...

 3. EST Table: AV405781 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV405781 wdV30227 10/09/28 88 %/272 aa ref|NP_001106136.1| Annexin IX isoform B [Bo...mbyx mori] dbj|BAA92810.1| annexin IX-B [Bombyx mori] 10/08/28 71 %/270 aa FBpp0280989|DpseGA19090-PA 10/08/...9 10/09/10 62 %/270 aa gnl|Amel|GB16448-PA 10/09/10 73 %/271 aa gi|91092420|ref|XP_967931.1| PREDICTED: similar to Annexin IX CG5730-PC [Tribolium castaneum] NM_001043376 wdV3 ...

 4. EST Table: AV402401 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV402401 heS00969 10/09/28 85 %/225 aa dbj|BAB16697.1| annexin [Bombyx mori] dbj|BAB16698.1| anne...a#CE23956#WBGene00003589#locus:nex- 2#Annexin#status:Confirmed#UniProt:Q27512#protein_id:CAA 82571.2 10/09/1... %/220 aa gnl|Amel|GB16448-PA 10/09/10 73 %/220 aa gi|91092420|ref|XP_967931.1| PREDICTED: similar to Annexin IX CG5730-PC [Tribolium castaneum] NM_001043376 heS0 ...

 5. EST Table: AV404085 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV404085 pg--0423X 10/09/28 100 %/117 aa gb|ACH69160.1| myosin heavy chain [Bombyx ...mori] 10/08/28 84 %/116 aa FBpp0291042|Mhc-PO 10/08/27 60 %/116 aa F11C3.3#CE09349#WBGene00006789#locus:unc-54#myosin heav... gnl|Amel|GB30329-PA 10/09/10 83 %/116 aa gi|189239929|ref|XP_001813306.1| PREDICTED: similar to Myosin heavy chain CG17927-PF isoform 1 [Tribolium castaneum] FJ029109 pg-- ...

 6. EST Table: AV404226 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV404226 pg--0725 10/09/28 81 %/264 aa gb|ACQ72825.1| myosin heavy chain [Bombyx ma...ndarina] 10/08/28 78 %/264 aa FBpp0291043|Mhc-PP 10/08/27 51 %/264 aa F11C3.3#CE09349#WBGene00006789#locus:unc-54#myosin heav... aa gnl|Amel|GB30329-PE 10/09/10 78 %/264 aa gi|189239927|ref|XP_001814139.1| PREDICTED: similar to Myosin heavy chain CG17927-PF isoform 7 [Tribolium castaneum] FJ029109 pg-- ...

 7. EST Table: AV403042 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV403042 heS30974 10/09/28 62 %/228 aa ref|XP_321040.4| AGAP002015-PA [Anopheles ga...|DwilGK17594-PA 10/08/27 39 %/210 aa T21E12.4#CE23997#WBGene00000962#locus:dhc-1#dynein heavy chain#status:P...62 %/230 aa gi|91087317|ref|XP_975584.1| PREDICTED: similar to dynein heavy chain [Tribolium castaneum] DC550560 heS3 ...

 8. Framväxten av koncernfackligt samarbete inom metallindustrin

  Kjellberg, Anders

  2006-01-01

  The chapter "Framväxten av koncernfackligt samarbete inom metallindustrin" (pp. 177-239) by Anders Kjellberg analyzes the rise and development of trade union cooperation within groups in Swedish metal industry. Special attention is paid to the two large metal enterprises in Finspång, situated in the northern part of the province of Östergötland: (1) the turbine company (for a long period of time called STAL), which were owned by the following groups: Asea, ABB, Alstom and today ...

 9. Gulliver's Travels av Jonathan Swift : fra politisk satire til barnebok

  Krog, Kira Katarina

  2004-01-01

  Denne oppgaven tar for seg Jonathan Swifts bok Gulliver’s Travels’ (1727) utvikling fra politisk satire til barnebok. Med utgangspunkt i opplysningstidens tro på menneskets suverene fornuft og tradisjonen fra antikkens greske satire har oppgaven en historisk problemstilling. Den følger satirens og barnebokens utvikling gjennom tidene og ender i en lesning av en norsk barnebokversjon, utgitt nærmere 300 år etter førsteutgaven. Oppgaven har tre hoveddeler. Den første tar for seg hvordan bok...

 10. EST Table: AV401507 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV401507 e96h0814 10/09/28 95 %/238 aa dbj|BAG15923.1| transposase [Bombyx mandarin...a] dbj|BAG15924.1| transposase [Bombyx mandarina] dbj|BAG15925.1| transposase [Bombyx mandarina] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h FS797048 e96h ...

 11. EST Table: AV398425 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV398425 NV021796 10/09/28 92 %/176 aa ref|NP_001040254.1| beadex/dLMO protein [Bom...byx mori] gb|ABD36315.1| beadex/dLMO protein [Bombyx mori] 10/08/28 87 %/123 aa FBpp0262745|DyakGE17735-PA 1...a gnl|Amel|GB11268-PA 10/09/10 76 %/156 aa gi|91080717|ref|XP_975367.1| PREDICTED: similar to beadex/dLMO protein [Tribolium castaneum] FS794536 NV02 ...

 12. EST Table: AV398143 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV398143 NV021176 10/09/28 100 %/213 aa ref|NP_001040254.1| beadex/dLMO protein [Bo...mbyx mori] gb|ABD36315.1| beadex/dLMO protein [Bombyx mori] 10/08/28 74 %/175 aa FBpp0262745|DyakGE17735-PA ... gnl|Amel|GB11268-PA 10/09/10 81 %/180 aa gi|91080717|ref|XP_975367.1| PREDICTED: similar to beadex/dLMO protein [Tribolium castaneum] FS794536 NV02 ...

 13. Kvinnlig könsstympning : Hur kvinnlig könsstympning kan förklaras och förstås som ett sociologiskt fenomen.

  2006-01-01

  Kvinnlig könsstympning uppmärksammades i västvärlden på 1970-talet då invandringen till väst från länder där könsstympning praktiseras ökade. När Waris Dirie gav ut sin självbiografiska bok En blomma i Afrikas öken 1999 kom könsstympning åter på tapeten. Eftersom könsstympning är en sedvänja som praktiserats i tusentals år världen över och fortfarande utövas i flera länder idag, väcktes ett intresse att ta reda på omständigheterna kring fenomenet. Vart, hur och varför uppstod denna till synes...

 14. Endogenous RGS proteins modulate SA and AV nodal functions in isolated heart: implications for sick sinus syndrome and AV block.

  Fu, Ying; Huang, Xinyan; Piao, Lin; Lopatin, Anatoli N; Neubig, Richard R

  2007-05-01

  G protein-coupled receptors play a pivotal role in regulating cardiac automaticity. Their function is controlled by regulator of G protein signaling (RGS) proteins acting as GTPase-activating proteins for Galpha subunits to suppress Galpha(i) and Galpha(q) signaling. Using knock-in mice in which Galpha(i2)-RGS binding and negative regulation are disrupted by a genomic Galpha(i2)G184S (GS) point mutation, we recently (Fu Y, Huang X, Zhong H, Mortensen RM, D'Alecy LG, Neubig RR. Circ Res 98: 659-666, 2006) showed that endogenous RGS proteins suppress muscarinic receptor-mediated bradycardia. To determine whether this was due to direct regulation of cardiac pacemakers or to alterations in the central nervous system or vascular responses, we examined isolated, perfused hearts. Isoproterenol-stimulated beating rates of heterozygote (+/GS) and homozygote (GS/GS) hearts were significantly more sensitive to inhibition by carbachol than were those of wild type (+/+). Even greater effects were seen in the absence of isoproterenol; the potency of muscarinic-mediated bradycardia was enhanced fivefold in GS/GS and twofold in +/GS hearts compared with +/+. A(1)-adenosine receptor-mediated bradycardia was unaffected. In addition to effects on the sinoatrial node, +/GS and GS/GS hearts show significantly increased carbachol-induced third-degree atrioventricular (AV) block. Atrial pacing studies demonstrated an increased PR interval and AV effective refractory period in GS/GS hearts compared with +/+. Thus loss of the inhibitory action of endogenous RGS proteins on Galpha(i2) potentiates muscarinic inhibition of cardiac automaticity and conduction. The severe carbachol-induced sinus bradycardia in Galpha(i2)G184S mice suggests a possible role for alterations of Galpha(i2) or RGS proteins in sick sinus syndrome and pathological AV block.

 15. InterProScan Result: AV398327 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV398327 AV398327_4_ORF1 65C8DA7FC6C4D303 PANTHER PTHR10590 SODIUM/NUCLEOSIDE COTRA...NSPORTER 1.3e-109 T IPR008276 Concentrative nucleoside transporter Molecular Function: nucleoside:sodium sym

 16. InterProScan Result: AV400452 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV400452 AV400452_2_ORF2 5E62868E5F66D93B PANTHER PTHR11523:SF15 SODIUM/POTASSIUM-D...EPENDENT ATPASE BETA SUBUNIT, INSECT NA ? IPR000402 unintegrated Molecular Function: sodium:potassium-exchan...ss: potassium ion transport (GO:0006813)|Biological Process: sodium ion transport (GO:0006814)|Cellular Component: membrane (GO:0016020) ...

 17. InterProScan Result: AV400452 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV400452 AV400452_2_ORF2 5E62868E5F66D93B PANTHER PTHR11523 SODIUM/POTASSIUM-DEPEND...ENT ATPASE BETA SUBUNIT 1.1e-19 T IPR000402 ATPase, P-type cation exchange, beta subunit Molecular Function: sodiu...006754)|Biological Process: potassium ion transport (GO:0006813)|Biological Process: sodiu

 18. AVS/Express (application visualization system) user's guide

  Kato, Katsumi [Research Organization for Information Science Technology, Tokai, Ibaraki (Japan); Kume, Etsuo [Japan Atomic Energy Research Inst., Tokai, Ibaraki (Japan). Tokai Research Establishment

  2002-09-01

  Computer and network environment for image processing has been developed and maintained under the course of establishing a distributed processing environment by the information system operating division. We introduced a server for image processing, AVS/Express for image processing software and Stereo viewing system. This report summarizes the information to use AVS/Express efficiently in the computer environment for image processing. (author)

 19. InterProScan Result: AV399953 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV399953 AV399953_3_ORF1 920D8122A6A51D76 PFAM PF00175 NAD_binding_1 2.5e-08 T IPR001433 Oxido...reductase FAD/NAD(P)-binding Molecular Function: oxidoreductase activity (GO:0016491)|Biological Process: oxidation reduction (GO:0055114) ...

 20. InterProScan Result: AV398312 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV398312 AV398312_1_ORF2 384AC61A6604E3FD PANTHER PTHR10795:SF30 SITE-1 PROTEASE (STEROL...-REGULATED, CLEAVES STEROL REGULATORY ELEMENT BINDING PROTEINS) 1.8e-17 T IPR015500 unintegrated ...

 1. InterProScan Result: AV405377 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV405377 AV405377_1_ORF1 5614E1377E837F70 SUPERFAMILY SSF103473 MFS general substra...te transporter 2.1e-06 T IPR016196 Major facilitator superfamily, general substrate transporter ...

 2. InterProScan Result: AV399408 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV399408 AV399408_2_ORF1 5D6D9219C673BB29 PFAM PF05274 Baculo_E25 1.3e-78 T IPR007938 unintegrated Cellular... Component: viral envelope (GO:0019031)|Cellular Component: host cell nucleus (GO:0042025) ...

 3. Pilot Implementation and Preliminary Evaluation of START:AV Assessments in Secure Juvenile Correctional Facilities.

  Desmarais, Sarah L; Sellers, Brian G; Viljoen, Jodi L; Cruise, Keith R; Nicholls, Tonia L; Dvoskin, Joel A

  2012-01-01

  The Short-Term Assessment of Risk and Treatability: Adolescent Version (START:AV) is a new structured professional judgment guide for assessing short-term risks in adolescents. The scheme may be distinguished from other youth risk assessment and treatment planning instruments by its inclusion of 23 dynamic factors that are each rated for both vulnerability and strength. In addition, START:AV is also unique in that it focuses on multiple adverse outcomes-namely, violence, self-harm, suicide, unauthorized leave, substance abuse, self-neglect, victimization, and general offending-over the short-term (i.e., weeks to months) rather than long-term (i.e., years). This paper describes a pilot implementation and preliminary evaluation of START:AV in three secure juvenile correctional facilities in the southern United States. Specifically, we examined the descriptive characteristics and psychometric properties of START:AV assessments completed by 21 case managers on 291 adolescent offenders (250 boys and 41 girls) at the time of admission. Results provide preliminary support for the feasibility of completing START:AV assessments as part of routine practice. Findings also highlight differences in the characteristics of START:AV assessments for boys and girls and differential associations between the eight START:AV risk domains. Though results are promising, further research is needed to establish the reliability and validity of START:AV assessments completed in the field.

 4. InterProScan Result: AV401371 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV401371 AV401371_2_ORF2 4E899180012BEB2A GENE3D G3DSA:3.30.465.10 no description 7...e-07 T IPR016169 CO dehydrogenase flavoprotein-like, FAD-binding, subdomain 2 Molecular Function: catalytic

 5. Third-degree AV block sensitive to prednisolone 72 hours post AVNRT ablation.

  Parwani, Abdul S; Schröder, Anna I; Blaschke, Daniela; Blaschke, Florian; Huemer, Martin; Attanasio, Philipp; Pieske, Burkert; Boldt, Leif-Hendrik; Haverkamp, Wilhelm

  2017-05-01

  A patient developed a transient first-degree AV block during a radiofrequency ablation of an atrioventricular nodal reentrant tachycardia. Three days later the patient presented with a third-degree AV block. It resolved within 24 h under antiphlogistic therapy. Patient was asymptomatic without necessity for pacemaker implantation at 12 months follow-up.

 6. InterProScan Result: AV404903 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV404903 AV404903_2_ORF1 4CB4FF124EAAC1C5 PFAM PF05187 ETF_QO 1.7e-14 T IPR007859 Electron transfer flav...oprotein-ubiquinone oxidoreductase Molecular Function: electron-transferring-flavoprote

 7. Association of temporary complete AV block and junctional ectopic tachycardia after surgery for congenital heart disease.

  Paech, Christian; Dähnert, Ingo; Kostelka, Martin; Mende, Meinhardt; Gebauer, Roman

  2015-01-01

  Junctional ectopic tachycardia (JET) is a postoperative complication with a mortality rate of up to 14% after surgery for congenital heart disease. This study evaluated the risk factors of JET and explored the association of postoperative temporary third degree atrioventricular (AV) block and the occurrence of JET. Data were collected retrospectively from 1158 patients who underwent surgery for congenital heart disease. The overall incidence of JET was 2.8%. Temporary third degree AV block occurred in 1.6% of cases. Permanent third degree AV block requiring pacemaker implantation occurred in 1% of cases. In all, 56% of patients with JET had temporary AV block (P AV block (P = 0.56). temporary third degree AV block did not suffer from JET. A correlation between temporary third degree AV block and postoperative JET could be observed. The risk factors identified for JET include younger age groups at the time of surgery, longer aortic cross clamping time and surgical procedures in proximity to the AV node.

 8. InterProScan Result: AV399740 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV399740 AV399740_3_ORF2 7A42A41D4F3F6388 PFAM PF00067 p450 1.2e-19 T IPR001128 Cytochrome P450 Molecular... Function: monooxygenase activity (GO:0004497)|Molecular Function: iron ion binding (GO:0005506)|Molecular... Function: electron carrier activity (GO:0009055)|Molecular Function: heme binding (GO:0020037) ...

 9. InterProScan Result: AV404187 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV404187 AV404187_4_ORF1 AB84B56694D3FC58 PFAM PF00267 Porin_1 3.5e-13 T IPR001702 Por...in, Gram-negative type Molecular Function: transporter activity (GO:0005215)|Biological Process: transport (GO:0006810)|Cellular Component: membrane (GO:0016020) ...

 10. InterProScan Result: AV404181 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV404181 AV404181_1_ORF1 F6474B68BA8D3768 PANTHER PTHR10783:SF4 XENOTROPIC AND POLY...TROPIC MURINE LEUKEMIA VIRUS RECEPTOR XPR1 NA ? IPR004342 unintegrated Cellular Component: integral to membrane (GO:0016021) ...

 11. InterProScan Result: AV404181 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV404181 AV404181_1_ORF1 F6474B68BA8D3768 PANTHER PTHR10783:SF4 XENOTROPIC AND POLY...TROPIC MURINE LEUKEMIA VIRUS RECEPTOR XPR1 1.4e-114 T IPR004342 unintegrated Cellular Component: integral to membrane (GO:0016021) ...

 12. InterProScan Result: AV399344 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV399344 AV399344_1_ORF2 5604F45CA0D42E5E PFAM PF05314 Baculo_ODV-E27 1.4e-47 T IPR007978 Baculovirus occlus...ion-derived virus envelope EC27 Cellular Component: viral envelope (GO:0019031) ...

 13. InterProScan Result: AV399741 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV399741 AV399741_2_ORF2 F87D90D9B5BA6C11 PFAM PF02778 tRNA_int_endo_N 5.4e-08 T IPR006678 tRNA intro...n endonuclease, N-terminal Molecular Function: tRNA-intron endonuclease activity (GO:0000213) ...

 14. InterProScan Result: AV405061 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV405061 AV405061_3_ORF2 400BDC036077591E PANTHER PTHR10590 SODIUM/NUCLEOSIDE COTRA...NSPORTER 1.8e-12 T IPR008276 Concentrative nucleoside transporter Molecular Function: nucleoside:sodium symp

 15. InterProScan Result: AV398727 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV398727 AV398727_2_ORF2 9953252ABA69E49B PFAM PF00762 Ferrochelatase 8.4e-28 T IPR001015 Ferroche...latase Molecular Function: ferrochelatase activity (GO:0004325)|Biological Process: heme biosynthetic process (GO:0006783) ...

 16. InterProScan Result: AV399409 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available 429 Baculovirus LEF-11 Biological Process: viral infectious cycle (GO:0019058)|Biological Process: regulation of transcription (GO:0045449) ... ...AV399409 AV399409_1_ORF2 07DC81A7C7B2FA42 PFAM PF06385 Baculo_LEF-11 3e-33 T IPR009

 17. InterProScan Result: AV403947 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV403947 AV403947_3_ORF2 9625723E9868C46D PANTHER PTHR13768:SF2 GAMMA-SOLUBLE NSF A...TTACHMENT PROTEIN (SNAP-GAMMA) 8.7e-75 T IPR011990 unintegrated Molecular Function: binding (GO:0005488) ...

 18. InterProScan Result: AV401295 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV401295 AV401295_2_ORF2 87FC32DE014A3D18 PROFILE PS50141 A_DEAMIN_EDITASE 15.862 T IPR002466 Adenosine deam...inase/editase Molecular Function: RNA binding (GO:0003723)|Molecular Function: adenosine deam

 19. InterProScan Result: AV401829 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV401829 AV401829_3_ORF1 B72A6A008C2EBEA4 PANTHER PTHR11359 AMP DEAMINASE NA ? IPR0...01365 unintegrated Biological Process: purine ribonucleoside monophosphate biosynthetic process (GO:0009168)|Molecular Function: deaminase activity (GO:0019239) ...

 20. InterProScan Result: AV401295 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV401295 AV401295_2_ORF2 87FC32DE014A3D18 PANTHER PTHR10910:SF17 ADENOSINE DEAMINAS...ular Function: adenosine deaminase activity (GO:0004000)|Biological Process: RNA processing (GO:0006396) ...

 1. InterProScan Result: AV401829 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV401829 AV401829_3_ORF1 B72A6A008C2EBEA4 PANTHER PTHR11359 AMP DEAMINASE 6e-56 T I...PR001365 unintegrated Biological Process: purine ribonucleoside monophosphate biosynthetic process (GO:0009168)|Molecular Function: deaminase activity (GO:0019239) ...

 2. InterProScan Result: AV401888 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV401888 AV401888_3_ORF1 2F04E8AA567F7BCF PANTHER PTHR11511 INSECT HEMOCYANIN-RELAT...ED 1.5e-119 T IPR013788 Arthropod hemocyanin/insect LSP Molecular Function: oxygen transporter activity (GO:0005344)|Biological Process: transport (GO:0006810) ...

 3. InterProScan Result: AV402282 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV402282 AV402282_2_ORF1 D1F0DCC6A8296985 PANTHER PTHR11511 INSECT HEMOCYANIN-RELAT...ED 5e-97 T IPR013788 Arthropod hemocyanin/insect LSP Molecular Function: oxygen transporter activity (GO:0005344)|Biological Process: transport (GO:0006810) ...

 4. InterProScan Result: AV399297 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available ulovirus p35, apoptosis preventing protein Biological Process: anti-apoptosis (GO:0006916)|Molecular Function: caspase inhibitor activity (GO:0043027) ... ...AV399297 AV399297_3_ORF2 F5C6B0DD046B3A9D PFAM PF02331 P35 5.2e-107 T IPR003429 Bac

 5. Selvbestemmelse og oppdragelse : en teoretisk analyse av oppdragelsens påvirkning på utviklingen av selvbestemmelse

  2007-01-01

  1) Problemstilling Hensikten med oppgaven er å rette fokus mot oppdragelse som en påvirkningsfaktor på utviklingen av selvbestemmelsen, og hvilken betydning behovstilfredsstillelse har for individets subjektive velvære. Oppdragelse er et populært tema som stadig blir debattert i mediene. Det diskuteres blant annet hvorfor oppdragelse er viktig, hvordan det er mulig å oppdra barn på best mulig måte og hvem som er viktige oppdragere i dagens samfunn. Vår oppgave handler om individets selvbes...

 6. 中国新一代图像编码格式"AVS"%Chinese new Video coding format AVS

  2004-01-01

  @@ 中国在光盘、无线LAN、家庭内部网络等各种领域不断推出自己的规格.其中,包括中国计划2004年实现标准化的新一代图像编码格式"AVS".中国科学院有关负责人将在NAB2004技术论坛"Leading Edge Tech for TV"上,就定位相当于"MPEG"的AVS规格发表演讲.

 7. Endrer motivasjonen seg i løpet av de fire første ukene av livsstilsendringskurset EasyLife?

  Strand, Hanne Embretsen; Nordengen, Solveig

  2011-01-01

  Vi har undersøkt motivasjonsregulering hos deltagere i et livsstilsendringsprogram. Teoretisk har vi benyttet oss av Helseoppfatningsmodellen (The Health Belief Model; Rosenstock, 1966), Den transteoretiske modellen (The Transtheoretical Model; DiClemente & Prochaska, 1982; Marcus & Simkin, 1994), Selvbestemmelsesteorien (Self-Determination Theory; Deci & Ryan, 2000) og Rosenstocks fire modeller for ansvar. For å kartlegge motivasjonsregulering har vi benyttet oss av BREQ-2 (Markland & Tobin ...

 8. Kosttilskudd og doping : metabolisme av synefrin og oktopamin og utskillelse i urin etter inntak av tilsvarende kosttilskuddsprodukter hhv. et spesielt matinntak

  Stensrud, Linda Sørvang

  2010-01-01

  Etter at efedrin ble forbudt som tilsetningsstoff i kosttilskuddsprodukter på grunn av faren for uheldige bivirkninger, har det de senere årene dukket opp flere produkter med innhold av synefrin. Synefrin er et stimulerende stoff med lignende struktur som efedrin, men den sentralstimulerende effekten er mindre. En vanlig kilde til synefrin, som blir brukt som tilsetningsstoff i kosttilskuddspreparater og næringsmidler, er Citrus aurantium (bitterappelsin). Et annet stimulerende stoff med lign...

 9. Skolebasert forebygging av røyking blant ungdom

  Ola Jøsendal m.fl

  2009-10-01

  Full Text Available SAMMENDRAGI første del av denne artikkelen gjennomgås en del utvalgte studier av skolebaserte tiltak mot røyking. Utviklingenhar gått gjennom tre faser der den siste generasjonen er de omfattende tiltakene som baserer seg på ensosial påvirkningsmodell. Godt planlagte tiltak som er basert på denne modellen har vist seg å føre til at færrebegynner å røyke. I artikkelens andre del presenteres et prosjekt som gjennomføres av Den NorskeKreftforening og som omfatter 4 441 elever fra 195 klasser ved 99 ungdomsskoler. Valg av undervisningstemaog pedagogiske tilnærminger er begrunnet i aktuelle sosialpsykologiske begreper og modeller ogerfaringer fra tidligere forskning. Intervensjonen bygger et stykke på vei på en sosial påvirkningsmodell.Skolene er delt i fire grupper. Gruppe A er kontrollgruppe. Elevene i gruppe B gjennomgår et undervisningsprogram,foreldrene involveres og lærerne gjennomgår kurser i hvordan de skal gjennomføre intervensjonen.I gruppe C gjør en det samme som i gruppe B, men lærerne kurses ikke. I gruppe D gjør en det samme som igruppe B, men foreldrene involveres ikke. Underveis gjennomføres det blant annet spørreskjemaundersøkelserblant elevene for å studere endringer i røykevaner, hvilke grupper av elever en lykkes best i å nå,hvordan elevene reagerer på tiltakene og hva som kan forklare eventuelle positive virkninger av intervensjonene.Foreløpige analyser av resultatene etter et halvt års oppfølging tyder på at det er færrest sombegynner å røyke i gruppe B, med andre ord at virkningene av tiltakene er best der lærerne kurses ogforeldrene involveres.Jøsendal O, Aarø LE, Bergh IH. School-based prevention of smoking among youths.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYThe first part of this article presents selected studies of school-based intervention programmes againstsmoking. Historically it can be distinguished between three phases in the development of such programmes.The last generation are the

 10. Examination of office visit patient preferences for the after-visit summary (AVS).

  Neuberger, Marolee; Dontje, Katherine; Holzman, Greg; Corser, Bill; Keskimaki, Abigail; Chant, Ericka

  2014-01-01

  The federal government advocates the practice of routinely providing an after-visit summary (AVS) to patients after each office-based visit as an element of stage 1 meaningful use. A significant potential benefit of the AVS is improved patient engagement achieved by enabling patients and family members to better understand and retain key health information. The methodology for this study was a mixed-methods pilot study to examine, through the perspectives of adult primary care patients, how relevant and actionable data can be better formatted in the AVS. Results of this study suggest that the goal of the AVS to serve as a communication tool to engage and support patients is frequently not being met. Further study is needed to understand, from the viewpoints of patients and providers, what barriers are keeping them from optimally providing and using the information on the AVS.

 11. 77 FR 12163 - Airworthiness Directives; 328 Support Services GmbH (Type Certificate Previously Held by AvCraft...

  2012-02-29

  ... Services GmbH (Type Certificate Previously Held by AvCraft Aerospace GmbH; Fairchild Dornier GmbH; Dornier... Services GmbH (Type Certificate Previously Held by AvCraft Aerospace GmbH; Fairchild Dornier GmbH; Dornier...: 2012-04-06 328 Support Services GmbH (Type Certificate Previously Held by AvCraft Aerospace...

 12. Vurdering av andrespråksinnlærere - en utfordring i skolen

  Kirsten Palm

  2014-06-01

  Full Text Available Vurdering av andrespråkselevers språkkompetanse og språkutvikling er en sentral del av læreres arbeid, og forskning har vist at dette er en utfordring for skolene. Det er stor variasjon i vurderingsformer, og skolene mangler ofte vurderingskompetanse. På bakgrunn av dette utarbeidet Utdanningsdirektoratet i 2007 vurderingsverktøyet Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Materiellet er utarbeidet blant annet med referanse til Common European Framework of Reference for Languages (CEFR. I artikkelen redegjør vi for en undersøkelse der målet var å finne ut hvorvidt dette kartleggingsmateriellet er hensiktsmessig for å vurdere andrespråkselevers språkkompetanse. Hoveddataene er innhentet gjennom kasusstudier ved tre grunnskoler, der vi intervjuet skoleledelse og lærere samt observerte kartleggingssituasjoner og klasseromsundervisning. Kasusstudiene ble senere fulgt opp av to spørreundersøkelser, én til de samme skolene, og én til et større antall skoler for å få bredere innsikt i kartleggingspraksis og skolers oppfatninger av denne formen for vurdering. Undersøkelsen viser at flere av informantene mener verktøyet kan bidra til mer tilpasset og systematisk andrespråkopplæring og bedre vurdering av andrespråkselevenes språkkompetanse. Samtidig er det utfordringer knyttet til å bruke vurderingsverktøyet, dette skyldes blant annet mangelfull kompetanse i skolen når det gjelder andrespråkstilegnelse og vurdering av elevenes språkkompetanse. Det er ikke tidligere forsket på bruk av et slikt konkret kartleggingsverktøy i norsk grunnskole. Undersøkelsen kan gi et bidrag til økt kunnskap om vurdering av andrespråkskompetanse og tilpasset undervisning for andrespråksinnlærere.

 13. [(18) F]AV-1451 tau positron emission tomography in progressive supranuclear palsy.

  Whitwell, Jennifer L; Lowe, Val J; Tosakulwong, Nirubol; Weigand, Stephen D; Senjem, Matthew L; Schwarz, Christopher G; Spychalla, Anthony J; Petersen, Ronald C; Jack, Clifford R; Josephs, Keith A

  2017-01-01

  The [(18) F]AV-1451 positron emission tomography ligand allows the in vivo assessment of tau proteins in the brain. It shows strong binding in Alzheimer's dementia, but little is known about how it performs in progressive supranuclear palsy, a primary 4R tauopathy. The objectives of this study were to determine whether [(18) F]AV-1451 uptake can be observed in progressive supranuclear palsy and to characterize the regional distribution when compared with controls and Alzheimer's dementia. [(18) F]AV-1451 positron emission tomography was performed in 10 patients with probable progressive supranuclear palsy. These patients were age- and gender-matched to 50 controls and 10 Alzheimer's dementia patients who had undergone identical [(18) F]AV-1451 imaging. Regional comparisons of [(18) F]AV-1451 uptake were performed across the whole brain using region-of-interest and voxel-level analyses, and correlations between regional [(18) F]AV-1451 and the progressive supranuclear palsy rating scale were assessed. An elevated [(18) F]AV-1451 signal was observed in progressive supranuclear palsy when compared with controls in the pallidum, midbrain, dentate nucleus of the cerebellum, thalamus, caudate nucleus, and frontal regions. Signal in the cerebellar dentate and pallidum were also greater in progressive supranuclear palsy when compared with Alzheimer's dementia. Conversely, the [(18) F]AV-1451 signal across the cortex was higher in Alzheimer's dementia when compared with progressive supranuclear palsy. The [(18) F]AV-1451 signal in a number of regions correlated with the progressive supranuclear palsy rating scale. Progressive supranuclear palsy is associated with an elevated [(18) F]AV-1451 signal in a characteristic and distinct regional pattern that correlates with disease severity and differs from the patterns observed in Alzheimer's dementia. © 2016 International Parkinson and Movement Disorder Society. © 2016 International Parkinson and Movement Disorder Society.

 14. In vivo retention of (18)F-AV-1451 in corticobasal syndrome.

  Smith, Ruben; Schöll, Michael; Widner, Håkan; van Westen, Danielle; Svenningsson, Per; Hägerström, Douglas; Ohlsson, Tomas; Jögi, Jonas; Nilsson, Christer; Hansson, Oskar

  2017-08-22

  To study the usefulness of (18)F-AV-1451 PET in patients with corticobasal syndrome (CBS). We recruited 8 patients with CBS, 17 controls, 31 patients with Alzheimer disease (AD), and 11 patients with progressive supranuclear palsy (PSP) from the Swedish BioFINDER study. All patients underwent clinical assessment, (18)F-AV-1451 PET, MRI, and quantification of β-amyloid pathology. A subset of participants also underwent (18)F-FDG-PET. In the 8 patients with CBS, 6 had imaging findings compatible with the corticobasal degeneration pathology and 2 with typical AD pathology. In the 6 patients with CBS without typical AD pathology, there were substantial retentions of (18)F-AV-1451 in the motor cortex, corticospinal tract, and basal ganglia contralateral to the most affected body side. These patients could be clearly distinguished from patients with AD dementia or PSP using (18)F-AV-1451. However, cortical atrophy was more widespread than the cortical retention of (18)F-AV1451 in these CBS cases, and cortical AV-1451 uptake did not correlate with cortical thickness or glucose hypometabolism. These results are in sharp contrast to AD dementia, where (18)F-AV-1451 retention was more widespread than cortical atrophy, and correlated well with cortical thickness and hypometabolism. Patients with CBS without typical AD pathology exhibited AV-1451 retention in the motor cortex, corticospinal tract, and basal ganglia contralateral to the affected body side, clearly different from controls and patients with AD dementia or PSP. However, cortical atrophy measured with MRI and decreased (18)F-fluorodeoxyglucose uptake were more widespread than (18)F-AV-1451 uptake and probably represent earlier, yet less specific, markers of CBS. This study provides Class III evidence that (18)F-AV-1451 PET distinguishes between CBS and AD or PSP. Copyright © 2017 The Author(s). Published by Wolters Kluwer Health, Inc. on behalf of the American Academy of Neurology.

 15. In vivo retention of 18F-AV-1451 in corticobasal syndrome

  Schöll, Michael; Widner, Håkan; van Westen, Danielle; Svenningsson, Per; Hägerström, Douglas; Ohlsson, Tomas; Jögi, Jonas; Nilsson, Christer

  2017-01-01

  Objective: To study the usefulness of 18F-AV-1451 PET in patients with corticobasal syndrome (CBS). Methods: We recruited 8 patients with CBS, 17 controls, 31 patients with Alzheimer disease (AD), and 11 patients with progressive supranuclear palsy (PSP) from the Swedish BioFINDER study. All patients underwent clinical assessment, 18F-AV-1451 PET, MRI, and quantification of β-amyloid pathology. A subset of participants also underwent 18F-FDG-PET. Results: In the 8 patients with CBS, 6 had imaging findings compatible with the corticobasal degeneration pathology and 2 with typical AD pathology. In the 6 patients with CBS without typical AD pathology, there were substantial retentions of 18F-AV-1451 in the motor cortex, corticospinal tract, and basal ganglia contralateral to the most affected body side. These patients could be clearly distinguished from patients with AD dementia or PSP using 18F-AV-1451. However, cortical atrophy was more widespread than the cortical retention of 18F-AV1451 in these CBS cases, and cortical AV-1451 uptake did not correlate with cortical thickness or glucose hypometabolism. These results are in sharp contrast to AD dementia, where 18F-AV-1451 retention was more widespread than cortical atrophy, and correlated well with cortical thickness and hypometabolism. Conclusions: Patients with CBS without typical AD pathology exhibited AV-1451 retention in the motor cortex, corticospinal tract, and basal ganglia contralateral to the affected body side, clearly different from controls and patients with AD dementia or PSP. However, cortical atrophy measured with MRI and decreased 18F-fluorodeoxyglucose uptake were more widespread than 18F-AV-1451 uptake and probably represent earlier, yet less specific, markers of CBS. Classification of evidence: This study provides Class III evidence that 18F-AV-1451 PET distinguishes between CBS and AD or PSP. PMID:28754841

 16. Value of the adenosine test for diagnosis of dual AV nodal physiology in patients with AV nodal reentrant tachycardia

  周斌全; 胡申江; 鲁端; 王建安

  2002-01-01

  Objectives: This study was aimed at assessing the value of the adenosine test for noninvasive diagnosis of dual AV nodal physiology(DAVNP) in patients with AV nodal reentrant tachycardia (AVNRT). Methods: 53 patients with paroxysmal supraventricular tachycardia (PSVT) were given incremental doses of adenosine intravenously during sinus rhythm before electrophysiological study. The adenosine test was repeated on a subset of 18 patients with AVNRT after radiofrequency catheter ablation. Results: Sudden increments of PR interval of more than 60 msec between two consecutive beats were observed in 26(83.9%) of 31 patients with typical AVNRT and 2 (9.1%) of 22 patients with AVRT and AT (P<0.01). The maximal PR increment between 2 consecutive beats in the AVNRT group(105±45ms) was significantly greater than that in the AVRT and AT group (20±13ms) (P<0.01).In postablation adenosine test, DAVNP was eliminated in all 8 patients who underwent slow pathway abolition that EPS showed the slow pathway disappeared and 4 of 10 patients who underwent slow pathway modification that EPS showed the slow pathway persisted. Six of 10 patients who exhibited persistent duality showed a marked reduction in the number of beats conducted in the slow pathway after adenosine injection(P<0.01).Conclusions: Administration of adenosine during sinus rhythm may be a useful bedside test for diagnosis of DAVNP in high percentage of patients with typical AVNRT and additionally for evaluating the effects of radiofrequency ablation.

 17. Realization of AVS +DVB -S2 Professional Integrated Receiver Decoder%AVS +DVB -S2专业解码器的实现方法

  周钦光; 杨雪松

  2015-01-01

  AVS +是我国自主创新的视频编码技术,可解决广播电视行业面临的频道资源问题。介绍了一种具备 DVB -S2专业多流接收和多节目再复用解密功能的 AVS +专业高清解码器的实现方法,该设备不仅能完成传统专业数字卫星解码器的所有功能,而且能进行 DVB -S2专业接收、再复用、多节目的CI 接口任意组合解密和 AVS +高清解码,为广电运营商提供了一种成本低、功能强大的 DVB -S2专业AVS +解码设备,将为早日实现 AVS +端到端应用的全覆盖做出一定的贡献。%AVS +is a Chinese independent innovative technology for video encoding.Its objective is to solve frequency resource problem in broadcasting television industry.This article shows the realization of AVS +high definition Integrated Receiver decoder,which can not only all functions of traditional and professional digital satellite decoder,but also the functions of DVB -S2 professional receiving,re-multiplexing for CI combination decrypting of multiple programs,and AVS +high definition decoding.In other words,this decoder provides op-erators with a low-cost but powerful functioning DVB -S2 professional receiving and AVS +high definition de-coding solution,making a certain contribution to the overall coverage of AVS +end -to -end application.

 18. BMP2 expression in the endocardial lineage is required for AV endocardial cushion maturation and remodeling.

  Saxon, Jacob G; Baer, Daniel R; Barton, Julie A; Hawkins, Travis; Wu, Bingruo; Trusk, Thomas C; Harris, Stephen E; Zhou, Bin; Mishina, Yuji; Sugi, Yukiko

  2017-10-01

  Distal outgrowth, maturation and remodeling of the endocardial cushion mesenchyme in the atrioventricular (AV) canal are the essential morphogenetic events during four-chambered heart formation. Mesenchymalized AV endocardial cushions give rise to the AV valves and the membranous ventricular septum (VS). Failure of these processes results in several human congenital heart defects. Despite this clinical relevance, the mechanisms governing how mesenchymalized AV endocardial cushions mature and remodel into the membranous VS and AV valves have only begun to be elucidated. The role of BMP signaling in the myocardial and secondary heart forming lineage has been well studied; however, little is known about the role of BMP2 expression in the endocardial lineage. To fill this knowledge gap, we generated Bmp2 endocardial lineage-specific conditional knockouts (referred to as Bmp2 cKO(Endo)) by crossing conditionally-targeted Bmp2(flox/flox) mice with a Cre-driver line, Nfatc1(Cre), wherein Cre-mediated recombination was restricted to the endocardial cells and their mesenchymal progeny. Bmp2 cKO(Endo) mouse embryos did not exhibit failure or delay in the initial AV endocardial cushion formation at embryonic day (ED) 9.5-11.5; however, significant reductions in AV cushion size were detected in Bmp2 cKO(Endo) mouse embryos when compared to control embryos at ED13.5 and ED16.5. Moreover, deletion of Bmp2 from the endocardial lineage consistently resulted in membranous ventricular septal defects (VSDs), and mitral valve deficiencies, as evidenced by the absence of stratification of mitral valves at birth. Muscular VSDs were not found in Bmp2 cKO(Endo) mouse hearts. To understand the underlying morphogenetic mechanisms leading to a decrease in cushion size, cell proliferation and cell death were examined for AV endocardial cushions. Phospho-histone H3 analyses for cell proliferation and TUNEL assays for apoptotic cell death did not reveal significant differences between control

 19. A 2:1 AV rhythm: an adverse effect of a long AV delay during DDI pacing and its prevention by the ventricular intrinsic preference algorithm in DDD mode.

  Minamiguchi, Hitoshi; Oginosawa, Yasushi; Kohno, Ritsuko; Tamura, Masahito; Takeuchi, Masaaki; Otsuji, Yutaka; Abe, Haruhiko

  2012-07-01

  A 91-year-old woman received a dual-chamber pacemaker for sick sinus syndrome and intermittently abnormal atrioventricular (AV) conduction. The pacemaker was set in DDI mode with a 350-ms AV delay to preserve intrinsic ventricular activity. She complained of palpitation during AV sequential pacing. The electrocardiogram showed a 2:1 AV rhythm from 1:1 ventriculoatrial (VA) conduction during ventricular pacing in DDI mode with a long AV interval. After reprogramming of the pacemaker in DDD mode with a 250-ms AV interval and additional 100-ms prolongation of the AV interval by the ventricular intrinsic preference function, VA conduction disappeared and the patient's symptom were alleviated without increasing unnecessary right ventricular pacing.

 20. Utvärdering av hur aktiv akustisk mätning kan skapa en intelligentare process

  Bergkvist, Kristofer

  2015-01-01

  I många processindustrier är det viktigt att kunna mäta processvätskors egenskaper på ett bra sätt. Detta går att göra på olika vis. Företaget Acosense AB producerar och säljer ett instrument för att analysera processvätskors egenskaper. Denna metod är en onlineanalys som baseras på aktiv akustisk spektroskopi. Onlineanalysen fungerar på så sätt att en ljudsignal med olika frekvenser skickas genom ett rör där processvätskan strömmar genom. På andra sidan röret sitter en sensor som registrerar...

 1. Ansatte perspektiver på utvikling av tverrfaglighet i ny sykehusavdeling

  Hildfrid V. Brataas

  2009-02-01

  Full Text Available Artikkelen omhandler en følgestudie om ansattes perspektiver på teamorganisert og brukerinvolvert tverrfaglig samarbeid i en ny rehabiliteringsavdeling i et norsk sykehus. Studiens formål var å bringe frem mer kunnskap om forhold av betydning ved utvikling av tverrfaglige arbeidsformer i sammensatte helsetjenester.Metode: Undersøkelsen var kvalitativt beskrivende og fortolkende med bruk av fokusgruppeintervjuer tre og fem år etter oppstart av rehabiliteringsavdelingen.Resultater: Over en femårsperiode var praksis erfart å endre karakter, fra flerfaglig samarbeid til funksjonelt tverrfaglig samarbeid. Profesjonsoverbyggende teori om rehabiliterings-virksomheten og ledelsens kvalitetsorientering var erfart som hjelp for teamenes utvikling av funksjonell tverrfaglighet.Konklusjon: Langsiktighet, kvalitetsorientert ledelse og teamorganisert rehabiliteringsarbeid basert på profesjonsoverbyggende teoriramme synes å underbygge utvikling av funksjonell tverrfaglighetsforståelse og praksis. Denne kunnskapen er relevant ved omlegging til teamorganisert rehabiliteringsvirksomhet i eksisterende og nye virksomheter. Det er behov for mer forskning om betydning av personfaktorer og motivasjon, ledelse og overbyggende teorirammeverk for samarbeidsutvikling og kvalitet i praksis.

 2. Nodal recovery, dual pathway physiology, and concealed conduction determine complex AV dynamics in human atrial tachyarrhythmias.

  Masè, Michela; Glass, Leon; Disertori, Marcello; Ravelli, Flavia

  2012-11-15

  The genesis of complex ventricular rhythms during atrial tachyarrhythmias in humans is not fully understood. To clarify the dynamics of atrioventricular (AV) conduction in response to a regular high-rate atrial activation, 29 episodes of spontaneous or pacing-induced atrial flutter (AFL), covering a wide range of atrial rates (cycle lengths from 145 to 270 ms), were analyzed in 10 patients. AV patterns were identified by applying firing sequence and surrogate data analysis to atrial and ventricular activation series, whereas modular simulation with a difference-equation AV node model was used to correlate the patterns with specific nodal properties. AV node response at high atrial rate was characterized by 1) AV patterns of decreasing conduction ratios at the shortening of atrial cycle length (from 236.3 ± 32.4 to 172.6 ± 17.8 ms) according to a Farey sequence ordering (conduction ratio from 0.34 ± 0.12 to 0.23 ± 0.06; P AV block patterns occurring during regular atrial tachyarrhythmias. The characterization of AV nodal function during different AFL forms constitutes an intermediate step toward the understanding of complex ventricular rhythms during atrial fibrillation.

 3. Baseline HV-interval predicts complete AV-block secondary to transcatheter aortic valve implantation.

  Shin, Dong-In; Merx, Marc W; Meyer, Christian; Kirmanoglou, Kiriakos; Hellhammer, Katharina; Ohlig, Jan; Katsani, Dimitra; Zeus, Tobias; Westenfeld, Ralf; Eickholt, Christian; Linke, Axel; Kelm, Malte

  2015-10-01

  Development of AV-block is a frequent complication associated with transcatheter aortic valve implantation (TAVI). To date little is known about the predictive value of the HV-interval prior to TAVI with respect to the risk of AV-block development. HV-interval was determined in 25 consecutive elderly patients with severe aortic valve stenosis (AS) before and immediately after TAVI. All patients subsequently underwent TAVI and 8 of these 25 patients (32%) developed complete AV-block during the TAVI procedure requiring permanent pacemaker implantation. Six of these 8 patients (75%) had marked HV prolongation (>54 ms). Pre-procedural HV-interval was significantly prolonged in the subgroup developing complete AV-block (62.1 ms±13.0 vs 49.2 ms±12.9; P=0.029). Prolongation of the HV-interval above 54 ms was associated with a higher rate of complete AV-block (sensitivity 75.0%, specificity 77.8%, P=0.01). HV-interval was prolonged in approximately one third of our elderly patients with aortic valve stenosis and associated with a high rate of complete AV-block following TAVI. HV-interval is easily obtained during TAVI screening procedures, thus facilitating identification of patients at risk for complete AV-block due to TAVI and consequently enabling bespoke risk management.

 4. Performance Comparison of AVS and H.264/AVC Video Coding Standards

  Xin-Fu Wang; De-Bin Zhao

  2006-01-01

  A new audio and video compression standard of China, known as advanced Audio Video coding Standard (AVS),is emerging. This standard provides a technical solution for many applications within the information industry such as digital broadcast, high-density laser-digital storage media, and so on. The basic part of AVS, AVS1-P2, targets standard definition (SD) and high definition (HD) format video compression, and aims to achieve similar coding efficiency as H.264/AVC but with lower computational complexity. In this paper, we first briefly describe the major coding tools in AVS1-P2, and then perform the coding efficiency comparison between AVS1-P2 Jizhun profile and H.264/AVC main profile. The experimental results show that the AVS1-P2 Jizhun profile has an average of 2.96% efficiency loss relative to H.264/AVC main profile in terms of bit-rate saving on HD progressive-scan sequences, and an average of 28.52% coding loss on interlace-scan sequences.Nevertheless, AVS1-P2 possesses a valuable feature of lower computational complexity.

 5. Developing a computational model of human hand kinetics using AVS

  Abramowitz, Mark S. [State Univ. of New York, Binghamton, NY (United States)

  1996-05-01

  As part of an ongoing effort to develop a finite element model of the human hand at the Institute for Scientific Computing Research (ISCR), this project extended existing computational tools for analyzing and visualizing hand kinetics. These tools employ a commercial, scientific visualization package called AVS. FORTRAN and C code, originally written by David Giurintano of the Gillis W. Long Hansen`s Disease Center, was ported to a different computing platform, debugged, and documented. Usability features were added and the code was made more modular and readable. When the code is used to visualize bone movement and tendon paths for the thumb, graphical output is consistent with expected results. However, numerical values for forces and moments at the thumb joints do not yet appear to be accurate enough to be included in ISCR`s finite element model. Future work includes debugging the parts of the code that calculate forces and moments and verifying the correctness of these values.

 6. EST Table: AV398400 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV398400 NV021766 10/09/28 97 %/109 aa ref|NP_001091759.1| annexin isoform 2 [Bomby.../27 47 %/107 aa T07C4.9a#CE23956#WBGene00003589#locus:nex- 2#Annexin#status:Confirmed#UniProt:Q27512#protein...1|gene:ANXB10B 10/09/10 low homology 10/09/10 48 %/104 aa gi|91090858|ref|XP_967143.1| PREDICTED: similar to annexin B13a isoform 1 [Tribolium castaneum] NM_001098288 NV02 ... ...x mori] gb|ABD36280.1| annexin isoform 2 [Bombyx mori] 10/08/28 67 %/103 aa FBpp0123640|DanaGF20448-PA 10/08

 7. American AV: Edgar Dale and the Information Age Classroom.

  Acland, Charles R

  2017-01-01

  This article demonstrates how the influential scholar Edgar Dale, alongside a generation of educational technologists, helped build an essential place for AV materials and pedagogical methods in the American classroom. It also shows that, for decades, the Payne Fund philanthropy supported multimedia research agendas that shaped ideas about teaching and technology, far beyond involvement in their famed studies on motion pictures and children in the 1930s. With his writings and research programs, Dale advanced concepts of media experience and systematicity, which came to be understood as common sense to the information society. In so doing he was a leading contributor to the discursive and ideological structure of our age of technological and informational abundance.

 8. EST Table: AV404143 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV404143 pg--0524 11/12/09 n.h 10/09/28 100 %/131 aa pdb|3FZB|A Chain A, Crystal Structure... Of The Tail Terminator Protein From Phage Lambda (Gpu-Wt) pdb|3FZB|B Chain B, Crystal Structure Of T...he Tail Terminator Protein From Phage Lambda (Gpu-Wt) pdb|3FZB|C Chain C, Crystal Structure Of The Tail Term...inator Protein From Phage Lambda (Gpu-Wt) pdb|3FZB|D Chain D, Crystal Structure O...f The Tail Terminator Protein From Phage Lambda (Gpu-Wt) pdb|3FZB|E Chain E, Crystal Structure Of The Tail T

 9. En språkfundert kompetansemodell for planlegging av undervisning

  Erik Knain

  2016-04-01

  Full Text Available I utdanningsvitenskapelig litteratur er ulike former for ”literacy” et vedvarende fokus både teoretisk og empirisk. I engelskspråklig naturfagdidaktisk litteratur brukes betegnelsen ”scientific literacy”. Jeg skisserer i denne artikkelen et planleggingsverktøy for undervisning som bygger på en eksplisitt teoretisk modell for deltakelse gjennom språk. Modellen er bindeledd mellom et generalisert kompetansebegrep og planlegging av undervisning ved at den knytter sammen de didaktiske spørsmålene hva, hvem, hvordan og hvorfor med en modell for funksjonell deltakelse. Modellen er spesielt relevant for et allmenndannende ”naturfag for alle”, men favner også et naturfag som fokuserer på utdanning av framtidas naturvitere. Artikkelen retter seg mot naturfag i skolen, men modellen bør kunne anvendes også i andre skolefag. Modellen peker mot et situert og transformativt kompetansebegrep.Nøkkelord: naturfag , kompetanse , diskurs , deltakelse, undervisning og læringAbstractVarious forms of literacy have long been the focus of educational discourses, not the least in science education where the term “scientific literacy” has been an enduring concern for decades. In this article I describe a tool for designing teaching based on a theoretical perspective on participation through language. The model connects a general conception of competence with the planning of teaching. To do so it drowe on the didactical questions of “what, who, how and why”. The model is particularly relevant in a “science for all” perspective but also for the educating of future science specialists. Although school science is the primary focus in this article, the model should be applicable to other school subjects as well. The model opens for a situated and transformative notion of competence.Keywords: scientific literacy, discourse, participation, teaching and learning

 10. En kartlegging av forekomsten av forskjellige rusmidler blant norske motorvognførere pågrepet av politiet, med mistanke om påvirket kjøring

  Kari-Mette Beylich m. fl Beylich m. fl

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGSjåfører som mistenkes for påvirket kjøring blir i første omgang vurdert av politiet med henblikk på om det kunskal rekvireres alkoholanalyse eller om det også skal tas prøve med hensyn på andre rusmidler (narkotika,medikamenter med ruspotensial ved Statens rettstoksikologiske institutt (SRI. Rutinemessig vil SRI undersøkedet politiet rekvirerer, men prøvene lagres inntil to år etter at de er analysert. Ved supplerende analyse i ettertidkan man således få et mer fullstendig bilde av hva mistenkte, påvirkede bilførere hadde i kroppen da de avgaprøve. I den foreliggende undersøkelsen ble 1197 prøver fra februar og september 1993 analysert på et bredtspekter av andre rusmidler foruten alkohol, uavhengig av hva politiets mistanke hadde vært. Vi fant da at alkoholalene var til stede i 55 % av prøvene, andre rusmidler alene i 16%, både alkohol og andre rusmidler i 14%, mensverken alkohol eller andre rusmidler ble påvist i 15% av prøvene. Politiets mistanke med hensyn til alkoholpåvirkningble bekreftet av analyseresultatene i 71% av tilfellene, og mistanke om forekomst av andre rusmidler i58% av tilfellene. Tidligere studier og denne undersøkelsen viste at bilførere som mistenkes for påvirket kjøringsynes å representere en gruppe med storbruk av alkohol og misbruk av andre stoff.Beylich K-M, Christophersen AS, Skurtveit S, Bjørneboe A, Mørland J. Frequency of different drugs in  ENGLISH SUMMARYDrivers apprehended under the suspicion of drunken or drugged driving are primarily evaluated by the police withregard to whether alcohol or drugs should be looked for in the blood samples taken shortly after apprehension.Until March 1996 all blood samples were sent to the National Institute of Forensic Toxicology (NIFT, for analysis.NIFT routinely perform only those analyses requested, but the samples are stored for up to two years afteranalysis. By later additional analyses of this material one could obtain a more

 11. Subcortical (18) F-AV-1451 binding patterns in progressive supranuclear palsy.

  Cho, Hanna; Choi, Jae Yong; Hwang, Mi Song; Lee, Seung Ha; Ryu, Young Hoon; Lee, Myung Sik; Lyoo, Chul Hyoung

  2017-01-01

  Accumulation of cortical and subcortical tau pathology is the primary pathological substrate for progressive supranuclear palsy (PSP). (18) F-AV-1451, a radiotracer that binds to the pathological tau protein, may be helpful for in vivo visualization and quantitation of tau pathology in PSP. The objectives of this study were to investigate cortical and subcortical (18) F-AV-1451 binding patterns in patients with PSP. We recruited 14 PSP patients and compared their cortical and subcortical binding patterns in (18) F-AV-1451 positron emission tomography (PET) studies with those of 15 Parkinson's disease (PD) patients and 15 healthy controls. In both the PD and PSP groups, subcortical (18) F-AV-1451 binding did not correlate with the severity of motor dysfunctions, and cortical binding did not differ between the controls and each patient group. However, the PSP patients showed greater (18) F-AV-1451 binding in the putamen, globus pallidus, subthalamic nucleus, and dentate nucleus when compared with the controls, whereas the PD patients showed lower (18) F-AV-1451 binding in the substantia nigra than controls. The PSP and PD patients showed distinct subcortical (18) F-AV-1451 binding patterns reflecting subcortical tau pathology in PSP and reduced nigral neuromelanin in PD. However, there was no correlation with the severity of motor dysfunction, no cortical regions with increased binding in PSP patients, and variable degrees of subcortical binding even in the controls. Therefore, the (18) F-AV-1451 PET may be less than ideal for assessing tau pathology in PSP. Further studies will be required to validate the clinical correlation and to understand the clinical utility of (18) F-AV-1451 PET for PSP patients. © 2016 International Parkinson and Movement Disorder Society. © 2016 International Parkinson and Movement Disorder Society.

 12. Pathological correlations of [F-18]-AV-1451 imaging in non-alzheimer tauopathies.

  Marquié, Marta; Normandin, Marc D; Meltzer, Avery C; Siao Tick Chong, Michael; Andrea, Nicolas V; Antón-Fernández, Alejandro; Klunk, William E; Mathis, Chester A; Ikonomovic, Milos D; Debnath, Manik; Bien, Elizabeth A; Vanderburg, Charles R; Costantino, Isabel; Makaretz, Sara; DeVos, Sarah L; Oakley, Derek H; Gomperts, Stephen N; Growdon, John H; Domoto-Reilly, Kimiko; Lucente, Diane; Dickerson, Bradford C; Frosch, Matthew P; Hyman, Bradley T; Johnson, Keith A; Gómez-Isla, Teresa

  2017-01-01

  Recent studies have shown that positron emission tomography (PET) tracer AV-1451 exhibits high binding affinity for paired helical filament (PHF)-tau pathology in Alzheimer's brains. However, the ability of this ligand to bind to tau lesions in other tauopathies remains controversial. Our goal was to examine the correlation of in vivo and postmortem AV-1451 binding patterns in three autopsy-confirmed non-Alzheimer tauopathy cases. We quantified in vivo retention of [F-18]-AV-1451 and performed autoradiography, [H-3]-AV-1451 binding assays, and quantitative tau measurements in postmortem brain samples from two progressive supranuclear palsy (PSP) cases and a MAPT P301L mutation carrier. They all underwent [F-18]-AV-1451 PET imaging before death. The three subjects exhibited [F-18]-AV-1451 in vivo retention predominantly in basal ganglia and midbrain. Neuropathological examination confirmed the PSP diagnosis in the first two subjects; the MAPT P301L mutation carrier had an atypical tauopathy characterized by grain-like tau-containing neurites in gray and white matter with heaviest burden in basal ganglia. In all three cases, autoradiography failed to show detectable [F-18]-AV-1451 binding in multiple brain regions examined, with the exception of entorhinal cortex (reflecting incidental age-related neurofibrillary tangles) and neuromelanin-containing neurons in the substantia nigra (off-target binding). The lack of a consistent significant correlation between in vivo [F-18]-AV-1541 retention and postmortem in vitro binding and tau measures in these cases suggests that this ligand has low affinity for tau lesions primarily made of straight tau filaments. AV-1451 may have limited utility for in vivo selective and reliable detection of tau aggregates in these non-Alzheimer tauopathies. ANN NEUROL 2017;81:117-128. © 2016 American Neurological Association.

 13. AV interval optimization using pressure volume loops in dual chamber pacemaker patients with maintained systolic left ventricular function.

  Eberhardt, Frank; Hanke, Thorsten; Fitschen, Joern; Heringlake, Matthias; Bode, Frank; Schunkert, Heribert; Wiegand, Uwe K H

  2012-08-01

  Atrioventricular (AV) interval optimization is often deemed too time-consuming in dual-chamber pacemaker patients with maintained LV function. Thus the majority of patients are left at their default AV interval. To quantify the magnitude of hemodynamic improvement following AV interval optimization in chronically paced dual chamber pacemaker patients. A pressure volume catheter was placed in the left ventricle of 19 patients with chronic dual chamber pacing and an ejection fraction >45 % undergoing elective coronary angiography. AV interval was varied in 10 ms steps from 80 to 300 ms, and pressure volume loops were recorded during breath hold. The average optimal AV interval was 152 ± 39 ms compared to 155 ± 8 ms for the average default AV interval (range 100-240 ms). The average improvement in stroke work following AV interval optimization was 935 ± 760 mmHg/ml (range 0-2,908; p AV interval changes the average stroke work by 207 ± 162 mmHg/ml. AV interval optimization also leads to improved systolic dyssynchrony indices (17.7 ± 7.0 vs. 19.4 ± 7.1 %; p = 0.01). The overall hemodynamic effect of AV interval optimization in patients with maintained LV function is in the same range as for patients undergoing cardiac resynchronization therapy for several parameters. The positive effect of AV interval optimization also applies to patients who have been chronically paced for years.

 14. LNG tidscertepartier : En innføring generelt og regulering av boil-off spesielt

  Bull, Johan Storm

  2005-01-01

  Oppgaven gir en innføring i langsiktige LNG tidscertepartier. Den tar for seg både hva som er særegent for denne kontraktstypen generelt, og gir en oversikt over typiske sider ved den konkrete reguleringen av et utvalg certepartier. Som et spesialemne, tar oppgaven for seg reguleringen av ansvaret for boil-off mellom partene. Dette er et fenomen som er spesielt for LNG farten. LNG certepartier tar for seg transport av LNG med skip. LNG står for Liquefied Natural Gas, eller flytende naturg...

 15. Måleegenskaper ved den norske versjonen av Teacher's Report Form (TRF)

  Kornør, Hege; Drugli, May Britt

  2011-01-01

  Beskrivelse. TRF inngår som én av tre tester i Achenbach System of Empirically Based Assessment (ASEBA). Thomas Achenbach og Leslie Rescorla står bak denne testen, som kom ut i sin originalversjon på engelsk 2001. Torunn S. Nøvik og Sonja Heyerdahl publiserte den norske oversettelsen av TRF i 2002. TRF skal besvares av lærere for å kartlegge faglig fungering, tilpasning og problemområder hos barn og ungdom i skolealder. Problemdelen har én totalskåre som danner utgangspunkt for...

 16. "The Power of Christ Compels You". En studie av eksorsisme i tre filmer.

  Morland, Espen Steensnæs

  2014-01-01

  Denne oppgaven er en studie av fenomenet eksorsisme i de tre filmene The Exorcist (1973), The Exorcist III (1990) og The Exorcism of Emily Rose (2005). Målet har vært å finne ut hvilke roller eksorsisme, kjønnsroller, det overnaturlige og Den katolske kirke spiller i disse tre filmene. I tillegg inneholder oppgaven en sammenligning av de tre filmene. De tre filmene er både like og forskjellige når det gjelder deres tilnærming til eksorsisme. En viktig del av det katolske eksorsismeritualet...

 17. [The functional dissociation of conduction within the human AV-node (author's transl)].

  Runge, M; Narula, O S; Ehlers, E; Luckmann, E; Pantlen, H

  1980-07-15

  The functional dissociation (FD) of conduction within the AV-node is characterized by sudden prolongations and/or shortenings of the AH-time during stimulation. Examples for FD are presented during regular atrial stimulation and atrial extrastimulus technique. The appearance of FD is no proof for functional impairment of the AV-node. The blockade of the parasympathetic nervous system abolishes FD and leads to the well known continuous and regular adaptation of the AH-time with the various kinds of stimulation examined. It is recommended to replace the term "pathways" by the more comprehensive concept of functional dissociation with the AV-node.

 18. Om inflammatorisk tarmsykdom, samt protokollutvikling for isolasjon av enkeltceller fra colonslimhinnebiopsier

  Dahl, Jim André; Krokstrand, Tobias Tysnes

  2011-01-01

  Inflammatorisk tarmsykdom (IBD) omfatter primært de to tilstandene, ulcerøs kolitt (UC) og morbus Crohn (MbC). Begge tilstandene karakteriseres ved kronisk inflammasjon i fordøyelseskanalen. Etiologien er ukjent, men en teori som har blitt fremmet er dysregulasjon av immunresponsen mot den kommensale tarmflora hos genetisk predisponerte individer. Insidensen av IBD er høyere i den vestlige verden enn i utviklingsland, og Norge er et av landene med høyest registrert insidens. Tilstanden kan...

 19. Langtidseffekten av kalking på lystgassemisjonen frå dyrka organisk jord

  Hovlandsdal, Linn

  2011-01-01

  Kultivert jord er den viktigaste antropogene kjelda til dinitrogenoksid (N2O), også kalla lystgass. N2O er ein klimagass og bidreg til øydelegging av stratosfærisk ozon. Dyrka myrjord har ein større emisjon av N2O enn mineraljord. Sjølv om dyrka myrjord berre utgjer 7 – 8 % av det totale dyrka arealet i Noreg, kan dei potensielt vere ein stor bidragsytar til N2O - emisjonen frå norsk jordbruk. pH i jord er ein nøkkelvariabel for dei fleste biologiske prosessane i jorda. Kalking kan føre ti...

 20. Religion, visdom och humanism : en teologisk läsning av Hermann Hesses Siddhartha

  Sandström, Henning E.

  2007-01-01

  Hermann Hesse (1877-1962) er en av 1900-tallets mest leste og innflytelserike forfattere. Hele hans forfatterskap kan sies å være historien om hans egen søken etter sannhet. Han var influert av Freud, Jung, mystikk og østerlandsk filosofi, men ønsket ikke å bli plassert under en etikette. I flere av sine mest berømte verker forteller han om en person som samtidig er han selv og en representant for menneskeheten. Denne personen søker sannheten om seg selv og den absolutte sannheten, men kan i...