WorldWideScience

Sample records for geografickeho informacneho systemu

 1. Przyczynek do postrzegania struktury współczesnego systemu rachunkowości

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irena Sobańska

  2018-03-01

  Full Text Available Głównym celem artykułu jest objaśnienie procesu ewoluowania elementów systemu rachunkowości organizacji gospodarczej pod wpływem zmian zachodzących w różnicach informacji oczekiwanych przez odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych. Dla zrealizowania tego celu przedstawiono zamęt regu- lacyjny w obszarze rachunkowości i jego skutki dla rozwoju systemów rachunkowości w praktyce w Polsce oraz przeanalizowano zmiany w potrzebach informacyjnych interesariuszy w kontekście wprowadzanych zmian w sprawozdaniach finansowych, zintegrowanych raportach biznesowych i zmian w stosowanych metodach rachunkowości zarządczej w organizacjach społecznie odpowiedzialnych. Następnie przedsta- wiona została autorska propozycja nowej struktury systemu rachunkowości odpowiadająca jego współczesnej funkcjonalności w warunkach obecnego poziomu rozwoju globalizacji, zmierzającego w kierun- ku zrównoważonej gospodarki oraz szereg wniosków ogólnych wynikających z przedstawionych rozwa- żań. W propozycji nowej struktury przyjęto, że system rachunkowości organizacji społecznie odpowie- dzialnej powinien być zbudowany z podsystemu rachunkowości biznesowej, emitującego zintegrowany raport biznesowy (sprawozdanie finansowe + raporty niefinansowe i wewnętrzne raporty dla zarządu oraz podsystemu rachunkowości podatkowej, emitującego informacje dla agend podatkowych. W opra- cowaniu artykułu zastosowano analizę treści i opinii autorów wybranych publikacji, metodę analizy dokumentów oraz wiedzę uzyskaną metodą obserwacji bezpośredniej i wyniki badań empirycznych innych autorów. The main goal of the article is to explain the process of evolution of the organization's accounting system elements as a result of changes taking place in information expected by internal and external users. To achieve this goal, regulatory uncertainties in the area of accounting and their consequences for the devel- opment of accounting systems in

 2. Rola systemu edukacji w dostarczaniu kwalifikacji poszukiwanych przez pracodawców: analiza przypadku województwa pomorskiego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Gajderowicz

  2013-06-01

  Full Text Available Kwalifikacyjną strukturę popytu na pracę najczęściej opisuje się poprzez kategorie z klasyfikacji zawodów – powszechnie stosowane w publicznym pośrednictwie pracy. Nie mają one jednak bezpośredniego przełożenia na system edukacji, a jednocześnie są mało intuicyjne dla pracodawców. Celem artykułu jest opisanie popytu na pracę poprzez identyfikację profili kompetencyjnych pożądanych przez pracodawców. Ich analiza pozwala ustalić, które kompetencje stanowią ogólny, a które specyficzny kapitał ludzki, a także sformułować wnioski dla systemu kształcenia. W badaniu wykorzystano dane dotyczące pomorskiego rynku pracy i posłużono się analizą skupień oraz analizą współczynnika zmienności częstości zgłoszeń zapotrzebowania na zdefiniowane cechy osobowe, kompetencje kluczowe i kwalifikacje zawodowe. Wyniki wskazują m.in. na konieczność zwiększenia nacisku na kształtowanie cech osobowych we wczesnych latach edukacji szkolnej oraz w kształceniu zawodowym, a także na konieczność większego udziału kształcenia kompetencji kluczowych w szkolnictwie wyższym.

 3. ZASTOSOWANIE MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO W PROJEKTOWANIU MODERNIZACJI SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W WODĘ NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WODOCIĄGOWEGO GMINY ZATOR (cześć II

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Robert WIERZBICKI

  2016-05-01

  Full Text Available Artykuł przedstawia praktyczne zastosowanie specjalistycznego oprogramowania inżynierskiego do modelowania matematycznego istniejących systemów wodociągowych. Przeprowadzone analizy numeryczne dotyczą systemu zaopatrzenia w wodę gminy Zator i związane są z powstaniem i dalszą rozbudową na terenie Zatora Strefy Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej (SAG. Inwestycja ta znacząco wpłynie na dotychczasowy sposób pracy nie tylko poszczególnych obiektów wodociągowych, ale również całego systemu wodociągowego. Specyfika omawianego zadania polega na zakładanym pojawieniu się systemie nowych odbiorców o dużym zapotrzebowaniu na wodę, skupionych na stosunkowo niewielkim obszarze, oddalonym od głównych przewodów istniejącej sieci wodociągowej. Wstępne bilanse wskazywały, że obecnie funkcjonujące ujęcia wody nie będą w stanie dostarczyć niezbędnej ilości wody, a uruchomienie nowego ujęcia, położonego przeciwlegle do istniejących prawdopodobnie doprowadzi do odwrócenia dotychczasowych kierunków przepływu w większości rurociągów magistralnych. Głównym celem przeprowadzonych analiz numerycznych było znalezienia optymalnego rozwiązania docelowego zapewniającego sprawne funkcjonowanie całego systemu w nowych warunkach eksploatacyjnych zarówno pod względem technicznym jak i ekonomicznym. W tym celu dokonano wielowariantowej analizy sposobu pracy systemu w nowych warunkach eksploatacyjnych oraz określenie niezbędnych parametrów technicznych poszczególnych obiektów i urządzeń dla różnych wielkości dostawy i rozbioru wody z uwzględnieniem przewidywanego poboru wody na terenie rozwijającej się SAG oraz określenie rodzaju i zakresu związanych z tym niezbędnych modernizacji istniejącego układu wodociągowego.

 4. Safety Case as a Necessary Aspect of the Aviation Implementation of the Gnss / Safety Case Jako Niezbędny Aspekt Lotniczej Implementacji Systemu Gnss

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fellner Andrzej

  2014-12-01

  Full Text Available Artykuł przedstawia analizę ryzyka na potrzeby wdrożenia procedur podejścia precyzyjnego (Localizer Performance and Vertical Guidance - LPV z użyciem sensora GNSS dla lotnisk w Warszawie i Katowicach. Szczegóły zostały zawarte w opracowywanym w ramach międzynarodowego projektu SHERPA. Do analizy wykorzystano techniki identyfikacji zagrożeń (zderzenie z powierzchnią ziemi w locie sterowanym - CFIT, wypadek podczas lądowania - LA, kolizja w powietrzu - MAC, procedura po nieudanym podejściu - MA, bezpieczne lądowanie i oceny ich następstw oparte o metody analiz: Event Tree Analysis, zestawienie prawdopodobieństwa ryzyka bezpieczeństwa, macierz oceny ryzyka bezpieczeństwa oraz Functional Hazard Assesment. Następnie określono cele bezpieczeństwa. Przeprowadzone badania pozwoliły na wyznaczenie prawdopodobieństw występowania zagrożeń i celów bezpieczeństwa, a także porównanie ich względem wymagań systemu ILS

 5. Ocena możliwości implementacji standardów IPSAS do systemu rachunkowości podmiotów sektora publicznego w Polsce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksandra Szewieczek

  2017-09-01

  Full Text Available Ocena możliwości implementacji standardów IPSAS do systemu rachunkowości podmiotów sektora publicznego w Polsce In recent years, there has been a noticeable increase in activity in the field of standardization of public sector accounting, which has an international scope and takes the form of the International Public Sector Accounting Standards (IPSAS. It has been planned that the EU Member States, and consequently Poland, will implement obligatory uniform accounting standards in the public sector – EPSAS – which are to be largely based on the content of IPSAS. The purpose of this paper is to assess the possibilities and factors of IPSAS implementation in the accounting system of public finance sector entities in Poland in relation to the currently applicable accounting regulations and the intelligibility criterion for potential users. The assessment was carried out based on a study of the foreign and domestic literature and existing legislation, while for the conclusions, the deductive and synthetic methods were used. The paper demonstrates that despite the relatively long period of operation of IPSAS, their level of implementation into the accounting system of public sector entities in Poland is negligible. The same applies to the works on the European standards, EPSAS, which have been significantly delayed in relation to the original assumptions. Knowledge of international standards is weak, and consequently their dissemination too. In spite of IPSAS implementation problems, there are still a number of reasons for their use. One of the arguments in favor of introducing uniform standards on the European market is the fact that the common market is in operation, and another one is the strong embedding of the need to consolidate the public sector’s international financial data at the central level of the Community. The conducted research confirmed the possibility of implementing IPSAS into Polish public sector entities’ accounting

 6. Results of the Promethee Method Application in Selecting the Technological System at the Majdan III Open Pit Mine / Wyniki Zastosowania Metody Promethee do Wyboru Systemu Technologicznego W Kopalni Odkrywkowej Majdan III

  Science.gov (United States)

  Vujić, Slobodan; Hudej, Marjan; Miljanović, Igor

  2013-12-01

  This paper discusses the application of the PROMETHEE model and the results achieved in practice, following the example of the multi-criteria selection of the technological system at the Majdan III clay mineral raw material open pit mine of the Potisje Company, Republic of Serbia. After the introduction comments, reasons are explained for selecting the new technological system, conditions and limitations for the seven alternative solutions considered are described, mathematical foundation for the PROMETHEE method and a multi-criteria model of the problem in question are presented. The solution with the following structure was ranked first and accepted by the Company management as the best: Bucket chain excavator - Conveyor belts - Spreader (ECS), alongside a decision is made on the acquisition of machinery and system construction. The system was put into operation in 2000. The experience and the data accumulated in the previous twelve years confirm that the decision made on the application of the ECS technology was just, and the conclusion lists the benefits achieved. W artykule omówiono zastosowanie modelu Promethee i przedyskutowano uzyskane w ten sposób wyniki na przykładzie wielokryterialnego wyboru systemu technologicznego do zastosowania w kopalni odkrywkowej minerałów ilastych Majdan III, należącej do przedsiębiorstwa górniczego Potisje (Republika Serbii). Po uwagach wprowadzających przedstawiono powody wyboru nowego ciągu technologicznego, omówiono warunki oraz ograniczenia dla siedmiu alternatywnych rozwiązań, podstawy matematyczne metody Promethee oraz wielokryterialny model zagadnienia. Rozwiązanie uznane za najlepsze i zaaprobowane przez zarząd przedsiębiorstwa zakłada zastosowanie następującego ciągu technologicznego: koparka łancuchowa jednonaczyniowa - przenośniki taśmowe - rozkładarka(system ECS). Podjęto także decyzje odnośnie zakupu sprzętu i instalacji systemu, który uruchomiony został w 2000 roku. Doświadczenia i

 7. Model Podejmowania Decyzji w Oparciu o Wartości Służący Ocenie Wariantów Systemu Monitorowania Stanu Technicznego Struktury Statków Powietrznych z Punktu Widzenia Wymagań Użytkownika Wojskowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Klimaszewski Sławomir

  2016-12-01

  Full Text Available Niniejszy artykuł opisuje model podejmowania decyzji w oparciu o wartości (ang. Value-Focused Thinking - VFT opracowany w celu oceny różnych wariantów wdrożenia systemu monitorowania stanu technicznego struktury (ang. Structural Health Monitoring - SHM wojskowego statku powietrznego. Rozpatruje się cztery warianty wspomnianego systemu (SHM oparte na: kontroli wzrokowej (aktualne podejście, czujnikach piezoelektrycznych (PZT, czujnikach światłowodowych z siatką Bragga (FBG i czujnikach próżniowych (Comparative Vacuum Monitoring - CVM. Przedstawiono przykład numeryczny w celu zilustrowania możliwości modelu. Analizy wrażliwości są wykonane dla takich wartości jak koszt, wydajność, dostępność statku powietrznego oraz poziom gotowości technologicznej (Technology Readiness Level - TRL, aby zbadać wpływ tych parametrów na całkowitą wartość informacji z zakresu stanu technicznego struktury dostarczanych przez określony wariant systemu SHM.

 8. Integrovany pristup k reseni systemu vytapeni,vetrani a klimatizace v budovach (HVAC)

  NARCIS (Netherlands)

  Hensen, J.L.M.

  1994-01-01

  Towards an integral approach of building and HVAC system The dynamic thermal interacion between a building and the HVAC systems which service it, is still difficult to predict. As this thermal interacition becomes more critical in practice, related knowledge and evaluation tools become increasingly

 9. Nove metody hospodarrneho dimenzovany systemu s tepelnym cerpadlem a svislymi zemnimi vrty = New methods for optimized system design of heat pumps with borehole heat exchangers

  NARCIS (Netherlands)

  Krainer, R.

  2012-01-01

  The aim of this thesis is to optimize heat pump systems with borehole heat exchanger in terms of energy consumption. The research is dealing with different configurations of system and suitable control strategy. In regards to a great number of system configurations, only four basic of them were

 10. Demontaż systemu oświaty czy jego przemiana? Analiza Paktu dla edukacji Związku Nauczycielstwa Polskiego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Danuta Uryga

  2013-03-01

  Full Text Available Artykuł dotyczy dyskusji na temat szkolnictwa publicznego, toczącej się z udziałem Związku Nauczycielstwa Polskiego, który w 2011 r. ujął swoje stanowisko w dokumencie programowym Pakt dla edukacji. Kontekstem tej dyskusji są trudności, jakich doświadcza oświata samorządowa, a przede wszystkim zróżnicowanie poziomu nakładów na edukację i towarzyszące mu zjawiska likwidacji szkół oraz przekazywania ich innym podmiotom. Dokument przedstawiony przez ZNP odnosi się do tych zagadnień, zawiera przy tym zarówno szczegółowe postulaty zmian, jak i ogólne wizje rozwoju oświaty. Artykuł przybliża treść Paktu dla edukacji, szczególną uwagę poświęca zaś zawartemu w nim wizerunkowi oświaty publicznej i jego politycznemu wymiarowi.

 11. RAMS - Regional Atmospheric Modelling System for decision support system SWD-WJ/RODOS[34 refs, 26 figs, 4 tabs]; RAMS - numeryczne prognozowanie pogody dla systemu wspomagania decyzji SWD-WJ/RODOS

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Borysiewicz, M; Potemski, S [Inst. of Atomic Energy, Otwock-Swierk (Poland); Galkowski, A [Inst. Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, Warsaw (Poland); Zelazinska, B [Inst. of Geophysics, Warsaw University, Warsaw (Poland)

  1999-07-01

  Presented is report aimed at implementation of RAMS (Regional Atmospheric Modelling System) to the decision support system SWD-WJ/RODOS. A comprehensive analysis has been made of different meteorological codes, both local and regional. RAMS code, developed at Colorado State University and Aster Division of Mission Research Corporation, has been selected for reasons presented in this report. RAMS has been adjusted to Polish conditions. Necessary data as topography and surface characteristics (roughness, land percentage, see surface temperature, land cover, soil type, etc.) have been obtained from US Geological Survey and NOAA ARL, Washington DC. Numerical tests have been performed on two nested grids, one covering large part of Europe, the other one covering Polish territory. RAMS requires meteorological input from global model and/or from local meteorological stations. Use has been made of data from the Institute of Meteorology and Water Management, Warsaw, and from European Center for Medium Range Forecast (ECMWF, Reading). For the later RAMS acted operationally what means that global data were delivered every 12 h from Reading via Internet to Swierk and subsequently 12 h weather forecast was calculated by RAMS. In a separate experiment RAMS forecast has been benchmarked with a forecast by UMPL code operated routinely at Warsaw University. Results of all of those test are presented in the report. Finally, some suggestions concerning further work has been put forward. (author)

 12. Quality control system preparation for photogrammetric and laser scanning missions of Spanish national plan of aerial orthophotogpaphy (PNOA). (Polish Title: Opracowanie systemu kontroli jakości realizacji nalotów fotogrametrycznych i skaningowych dla hiszpańskiego narodowego planu ortofotomapy lotniczej (PNOA))

  Science.gov (United States)

  Rzonca, A.

  2013-12-01

  The paper presents the state of the art of quality control of photogrammetric and laser scanning data captured by airborne sensors. The described subject is very important for photogrammetric and LiDAR project execution, because the data quality a prior decides about the final product quality. On the other hand, precise and effective quality control process allows to execute the missions without wide margin of safety, especially in case of the mountain areas projects. For introduction, the author presents theoretical background of the quality control, basing on his own experience, instructions and technical documentation. He describes several variants of organization solutions. Basically, there are two main approaches: quality control of the captured data and the control of discrepancies of the flight plan and its results of its execution. Both of them are able to use test of control and analysis of the data. The test is an automatic algorithm controlling the data and generating the control report. Analysis is a less complicated process, that is based on documentation, data and metadata manual check. The example of quality control system for large area project was presented. The project is being realized periodically for the territory of all Spain and named National Plan of Aerial Orthophotography (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, PNOA). The system of the internal control guarantees its results soon after the flight and informs the flight team of the company. It allows to correct all the errors shortly after the flight and it might stop transferring the data to another team or company, for further data processing. The described system of data quality control contains geometrical and radiometrical control of photogrammetric data and geometrical control of LiDAR data. According to all specified parameters, it checks all of them and generates the reports. They are very helpful in case of some errors or low quality data. The paper includes the author experience in the field of data quality control, presents the conclusions and suggestions of the organization and technical aspects, with a short definition of the necessary control software.

 13. Issues Regarding Information Safety in Digital Network of Railway Radio Communications / Zagadnienia Bezpieczeństwa Informacyjnego w Sieci Cyfrowej Radiołączności Kolejowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siergiejczyk Mirosław

  2015-09-01

  Full Text Available W referacie przestawiono architekturę oraz ważniejsze funkcje i usługi systemu cyfrowej telefonii komórkowej GSM-R. System GSM-R jest to system wykorzystywany dla potrzeb wspomagania zarządzania i sterowania w transporcie kolejowym. Szczególną uwagę zwrócono na wybrane problemy związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym usług realizowanych z wykorzystaniem systemu GSM-R.

 14. Najważniejsze zmiany wprowadzone w normie ISO 9001:2015.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Romana Zając

  2016-12-01

  Full Text Available Najistotniejsza norma z obszaru systemu zarządzania jakością w 2015 roku została znowelizowana. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie wybranych wymagań nowego wydania normy ISO 9001 i informacji o ich wpływie na zarządzanie organizacją.

 15. 5. setkání českých uživatelů systému DSpace v Ostravě

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Burešová, Iva

  -, č. 2 (2012), s. 1 E-ISSN 1805-2800 Keywords : Asociace knihoven vysokých škol České republiky * digital repositories * DSpace * electronical publishing * institutional repositories * open access http://www.lib.cas.cz/casopis-informace/5-setkani-ceskych-uzivatelu-systemu-dspace-v-ostrave/

 16.  Znaczenie dorobku naukowego Profesor Elżbiety Burzym dla rozwoju nauki i praktyki rachunkowości w Polsce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irena Sobańska

  2014-04-01

  Full Text Available  Celem artykułu jest przypomnienie znaczenia dorobku naukowego Profesor Elżbiety Burzym dla rozwo-ju teorii rachunkowości, badań naukowych w tej dyscyplinie oraz praktyki rachunkowości w Polsce. Przedmiotem artykułu są definicje, tezy, poglądy i koncepcje teoretyczne systemu rachunkowości oraz systemu rachunku kosztów formułowane przez Profesor Burzym, które stanowią znaczący wkład w rozwój teorii rachunkowości w Polsce. W artykule objaśniono na przykładzie z literatury skutki roz-wiązywania problemów rachunkowości z perspektywy proceduralno-formalnej, a nie merytorycznej, która dominowała w opracowaniach naukowych Profesor Burzym.

 17. Kontrola wewnętrzna w jednostkach realizującychzadania publiczne – przegląd zalecanych praktyk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Dyczkowska

  2009-06-01

  Full Text Available Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI wydała w 2004 roku dokument zawierający wytyczne w zakresie tworzenia systemów kontroli wewnętrznej w jednostkach sektora publicznego. Wraz z raportami COSO oraz standardami opracowanymi przez Dyrekcję Generalną do spraw Budżetu Komisji Europejskiej akt ten stał się podstawą dla sporządzenia polskich standardów kontroli wewnętrznej w jednostkach realizujących zadania publiczne. Mając na uwadze dokument INTOSAI oraz inne źródła literaturowe, w niniejszym artykule przedstawiono rekomendacje dla tworzenia systemów kontroli wewnętrznej w jednostkach realizujących zadania publiczne. W jego pierwszej części opisano istotę kontroli wewnętrznej. W sposób kompleksowy uwydatniono jej cele, wskazano osoby odpowiedzialne za jej sprawowanie oraz zakres ich odpowiedzialności, zasygnalizowano też potencjalne źródła zagrożeń dla efektywności systemu kontroli wewnętrznej. W drugiej części przedstawiono poszczególne elementy systemu kontroli wewnętrznej, a więc jej środowisko, zarządzanie ryzykiem, działania kontrolne, przepływ informacji i komunikację oraz monitoring. Zaprezentowano również przykładowe zestawy pytań wspomagających audytora wewnętrznego w badaniu systemu kontroli wewnętrznej w jednostce realizującej zadania publiczne.

 18. ASIF in Poland in the light of national budget expenditure since 1991. Justification functioning system separateness among the EU countries

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Czyżewski Andrzej

  2014-12-01

  Full Text Available Celem niniejszego artykułu było wykazanie, że istnienie KRUS, jako ważnego elementu systemu ubezpieczeń społecznych rolników w Polsce nie jest ewenementem w skali europejskiej. Ukazane zostały relacje KRUS z budżetem oraz charakterystyki ubezpieczeń społecznych rolników w wybranych krajach należących do Europejskiej Sieci Rolniczych Systemów Ochrony Społecznej (ENASP

 19. Działalność gospodarcza pośredników ubezpieczeniowych. Studium publicznoprawne

  OpenAIRE

  Szaraniec, Monika

  2017-01-01

  Prezentowana monografia stanowi całościowe opracowanie problematyki publicznoprawnych aspektów podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez pośredników ubezpieczeniowych. Na aktualny charakter tematyki będącej przedmiotem monografii wskazuje rozpoczęty proces implementacji do polskiego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD). Poglądy wyrażone w monografii zawierają istotne propozycje do...

 20. Structural and Thermal Analysis of Automotive Disc Brake Rotor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Belhocine Ali

  2014-03-01

  Full Text Available Głównym celem pracy jest analiza zjawisk termomechanicznych w obszarze suchego styku pomiedzy tarcza hamulca a klockiem ciernym wystepujacych w fazie hamowania. Strategia symulacji jest oparta na oprogramowaniu ANSYS11. Wyniki modelowania stanów przejsciowych temperatury w tarczy hamulca wykorzystano do identyfikacji geometrycznych współczynników projektowych, uzytych do instalacji systemu wentylacji. Sprzezona analiza strukturalno-termiczna jest nastepnie uzyta do wyznaczenia deformacji tarczy, naprezenia Von Misses’a, oraz rozkładu cisnienia kontaktowego w klockach ciernych. Wyniki analizy wykazuja zadowalajaca zgodnosc z podobnymi podawanymi w literaturze.

 1. MEDYCYNA, PŁYWANIE I SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA, WYBRANE ASPEKTY = MEDICINE, SWIMMING AND PHYSICAL EFFICIENCY, SELECTED ASPECTS

  OpenAIRE

  Ahmad El-Essa; Ewa Zieliński; Kinga Grobelska; Dariusz Skalski

  2018-01-01

  MEDYCYNA, PŁYWANIE I SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA, WYBRANE ASPEKTY = MEDICINE, SWIMMING AND PHYSICAL EFFICIENCY, SELECTED ASPECTS Stan zdrowia populacji oraz systemu opieki zdrowotnej w krajach rozwijających się na przykładzie Ghany = Health status and healthcare system condition in developing countries on the Ghana’s example Zarys anatomii i fizjologii narządu wzroku = Outline of anatomy and phisiology of the organ of eyesight Mechaniczne urazy gałki ocznej i ich możliwe powikłania = Mecha...

 2. CAT - A Disk Cataloging System for the CP/M Operating System.

  Science.gov (United States)

  1980-08-04

  MAC KM80 C02 sCQcwr *MAC MACROSO XC02 SCIN *MAC MACROSO XC02 SCIO, MAC M9CRO80 *C02 scLOIJT .*? AC M9LCRO80 XC02 44 CAT Interrupted 44 Chipter 5 -Page 6...7 A A088 167 ARMY SATELLITE COMMUNICATIONS AGENCY FORT MONMOUTH N.J F/S 9/2 CAT - A DISK CATALOGING SYSTEM FOR THE CP/ OPERATING SYSTEM.(U) UG 80...RECIPIENT’S CATALOG NUMBER 4. TITLE (and Subtitle) 5. TYPE OF REPORT & PERIOD COVERED S atsk Cat oging System for theP/M Final ..a.St. 6. PERFORMING ORG

 3. Reliability-Exploitation Analysis of Highway Transport Telematics Systems / Analiza Niezawodnościowo-Eksploatacyjna Autostradowych Systemów Telematyki Transportu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siergiejczyk Mirosław

  2015-09-01

  Full Text Available W publikacji przedstawiono zagadnienia związane z autostradowymi systemami telematyki transportu. Zwrócono szczególna uwagę na autostradowe systemy łączności alarmowej. Opisano ich budowę oraz funkcjonowanie. Zaprezentowano także ich ogólny model niezawodnościowo-eksploatacyjny. Umożliwia on wyznaczenie wartości prawdopodobieństw przebywania systemu w wyróżnionych stanach eksploatacyjnych.

 4. Zastosowanie zorientowanej procesowo ontologii w analizie zadłużenia przedsiębiorstwa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bartłomiej Nita

  2017-07-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono podejście ukierunkowane na zintegrowanie wiedzy o procesach gospodarczych w systemach wspomagania decyzji (Decision Suport Systems. Dotyczy to dwóch głównych aspektów systemu, tj. sformalizowania procesów predefiniowanych w modelowaniu procesów (Business Process Modeling Notation oraz wykorzystania ontologii dziedzinowej w analizie informacji finansowych. Niniejszy projekt wpisuje się w program prac badawczych nad stworzeniem podstaw teoretycznych inteligentnych systemów wspomagania decyzji opartych na wiedzy statycznej (strukturalnej i proceduralnej. Celem opracowania jest zaproponowanie możliwości zastosowania procesowej ontologii do reprezentacji wiedzy w modelach wspomagania decyzji ukierunkowanych na analizę zadłużenia przedsiębiorstwa. Wiedza systemu opisana w ontologii zawiera podstawowe pojęcia finansowe i relacje związane z procesami podejmowania decyzji finansowych. Metodyka przyjęta w artykule oparta jest na eksperymencie przeprowadzonym na podstawie rzeczywistych danych finansowych pochodzących ze sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa budowlanego. Wyniki badań potwierdzają użyteczność ontologii procesowej we wspieraniu procesów podejmowania decyzji ukierunkowanych na wzmocnienie stabilności finansowej przedsiębiorstw.

 5. One vision, one platform, one company – power of one. Czy nowy system biblioteczny zrewolucjonizuje bibliotekę?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Karwasiński

  2007-01-01

  Full Text Available Od momentu, gdy w polskich bibliotekach zaczęto wprowadzać zintegrowane, zautomatyzowane systemy biblioteczne – minęło już ponad dziesięć lat. W ciągu tego czasu zaobserwowano olbrzymi rozwój technologii informacyjnych powodujący upgrade bazy, nowe wersje i uaktywnianie nowych funkcji programów bibliotecznych. Użytkowników Horizona czeka wkrótce wdrożenie innowacyjnego systemu Symphony (Rome. Artykuł prezentuje jego specyfikację zaprezentowaną podczas konferencji użytkowników systemów firm Sirsi i Dynix, która odbyła się w Barcelonie w maju 2007 roku. Artykuł ma również pobudzić dyskusję – jakiego systemu bibliotecznego potrzebują biblioteki XXI wieku. W jakim programie pracować chcą bibliotekarze, jak zmodyfikować opcje modułów, by dostosowywać je do aktualnych zmian na rynku, nowych technologii oraz wciąż rosnących potrzeb bibliotek i ich użytkowników.

 6. WPŁYW WYKORZYSTANIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ ZASILAJĄCEJ POMPĘ CIEPŁA W OKRESIE OGRZEWCZYM NA WSKAŹNIK EK I EP CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bartosz CHWIEDUK

  Full Text Available W artykule przeanalizowano wpływ działania instalacji fotowoltaicznej zasilającej pompę ciepła na zapotrzebowanie budynku na energię końcową i pierwotną do ogrzewania. W pierwszym kroku na podstawie znanego zapotrzebowania na energię elektryczną w rozpatrywanym budynku zwymiarowano system fotowoltaiczny. Na podstawie danych meteorologicznych zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz danych technicznych modułów fotowoltaicznych wyznaczono zyski energetyczne w kolejnych godzinach roku wynikające z pracy systemu fotowoltaicznego. Określono również czas trwania okresu grzewczego oraz ilość energii jaka musi zostać dostarczona do pompy ciepła w kolejnych dniach roku, aby utrzymać temperaturę wewnętrzną na stałym wymaganym poziomie. Uwzględniając moc pompy ciepła obliczono czas jej działania w kolejnych dniach roku. Porównując zyski energetyczne z instalacji fotowoltaicznej i zapotrzebowanie na energię do ogrzewania wyznaczono jaka część energii zasilającej pompę ciepła pochodzić będzie z systemu fotowoltaicznego, a jaka będzie pobrana z sieci elektroenergetycznej. Wyróżniono dwa przypadki. W pierwszym założono, że cała wyprodukowana przez system fotowoltaiczny energia może zostać wykorzystana do zasilania pompy ciepła. Jest to możliwe gdy w skład instalacji fotowoltaicznej wchodzą akumulatory. W drugim przypadku energia elektryczna wyprodukowana przez generator fotowoltaiczny nie jest magazynowana, a pompa ciepła działa w godzinach pracy systemu fotowoltaicznego. Posiadając wyniki tych obliczeń określono jaki wpływ na wskaźniki EK i EP obliczane w świadectwach charakterystyki energetycznej budynku ma wykorzystanie instalacji fotowoltaicznej.

 7. Use of Cad Systems in Testing the Collision of Underground Transportation Means / Zastosowanie systemów Cad w badaniach kolizyjności środków transportu podziemnego

  Science.gov (United States)

  Dudek, Marek

  2013-06-01

  A concept of use of CAD systems in testing collision of underground transportation means is presented. Reasons for undertaking this problem are given with end users identified. The concept of the system for collision analyses of transported loads is described. Examples of collision analysis during transportation of powered roof support are given. Presented system is designed to aid planning, organizational and training activities undertaken in management of transportation safety in mines. It will be also possible to use software resources, developed within the system as the didactic material as regards safe transportation process, which include hazards to the employees working in the area of transportation operations. Developed prototype of a system for testing the collision of underground transportation means was positively assessed by employees of the Coal Company, JSC - industrial partner of KOMAG. This prototype is continuously improved and adapted for commercial implementation in the selected coal mines. W pracy przedstawiono koncepcję zastosowania systemów CAD w badaniach kolizyjności środków transportu podziemnego. Określono przyczyny podjęcia tematu oraz zidentyfikowano końcowych użytkowników. Zaprezentowano koncepcję systemu do analiz kolizyjności transportowanych ładunków. Pokazano przykłady analizy kolizyjności podczas transportu sekcji obudowy zmechanizowanej. Przedstawiony system przeznaczony jest do wspomagania działań planistycznych, organizacyjnych i szkoleniowych podejmowanych w zarządzaniu bezpieczeństwem transportu w zakładach górniczych. Opracowane w ramach systemu zasoby programowe będzie można również wykorzystać jako materiał dydaktyczny z zakresu bezpieczeństwa pracy w transporcie, uwzględniający zagrożenia dla pracowników pracujących w bezpośredniej strefie prac transportowych. Opracowany prototyp systemu do badania kolizyjności środków transportu podziemnego został pozytywnie oceniony przez pracownik

 8. Prognozowanie i ujmowanie przychodóww przedsiębiorstwie postawionymw stan upadłości likwidacyjnej

  OpenAIRE

  Janusz Czerny

  2010-01-01

  W upadłości likwidacyjnej przedsiębiorstw mamy do czynienia z dwoma stru-mieniami przychodów, a mianowicie z przychodami dotyczącymi zbycia przedsię-biorstwa lub jego składników majątku oraz z przychodami związanymi z ewentual-nym kontynuowaniem działalności: Przychody ze sprzedaży przedsiębiorstwa powinny być prognozowane głównie na podstawie informacji płynących z systemu rachunkowości, co stanowi tzw. sta-tyczny aspekt upadłości, natomiast jej aspekt dynamiczny jest związany z zakre-sem...

 9. Konkurencyjność i atrakcyjność turystyczna gmin województwa mazowieckiego położonych nad rzeką Liwiec

  OpenAIRE

  Starczewski, Krzysztof; Rymuza, Katarzyna; Affek-Starczewska, Agnieszka; Pawlonka, Zbigniew; Bombik, Antoni

  2014-01-01

  Turystyka należy do tych dziedzin gospodarki, które wykazują najbardziej dynamiczny wzrost. Jako dziedzina interdyscyplinarna umożliwia ona osiąganie zysków nie tylko sektorom, które związane są z wytwarzaniem produktu turystycznego, pojmowanego, jako zakwaterowanie i wyżywienie, ale również tym podmiotom, które oferują towary i usługi, gwarantujące satysfakcję podróżnych. Dolina Liwca na mocy „Dyrektywy Ptasiej” została włączona do systemu Natura, 2000 jako obszar PLB 140002. ...

 10. Shock a disposable time in electronic security systems / Porażenie a czas dyspozycyjny w elektronicznych systemach bezpieczeństwa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paś Jacek

  2016-10-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono metodę określenia czasu dyspozycyjnego TD elektronicznego systemu bezpieczeństwa, który porażony jest impulsem przepięcia lub wyładowania atmosferycznego. Czas dyspozycyjny to czas od chwili porażenia elektronicznego sytemu bezpieczeństwa do chwili jego przejścia do stanu zawodności bezpieczeństwa, przy założeniu braku oddziaływania przeciwdziałającego. Zakłóceniem (porażeniem, które występuje w paśmie częstotliwości (0-100 kHz, a skutki działania na ESB mogą być katastroficzne jest wyładowanie atmosferyczne.

 11. Organizacja polskiej administracji ogólnej w regionie czarnkowsko-trzcianeckim w 1945 roku

  OpenAIRE

  Degen, Robert

  2012-01-01

  Komuniści przejmujący władzę w Polsce latem 1944 roku nie zdecydowali się na wprowadzenie własnego modelu administracji terenowej, który został opracowany kilka miesięcy wcześniej. Jedynymi organami administracji lokalnej miały być w nim rady narodowe. Mimo prób, nieliczne, powstałe w konspiracji rady nie zdały egzaminu w lipcu i sierpniu 1944 r. Dopiero przywrócenie systemu przedwojennych organów administracji lokalnej, uzupełnienie o rady narodowe i obsadzenie ich przez ludzi związanych z k...

 12. Modeling of Performance And Safety of a Multi-Task Unmanned Autonomous Maritime Vehicle / Modelowanie Ruchu i Bezpieczeństwa Wielozadaniowego Bezzałogowego Autonomicznego Pojazdu Wodnego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerigk Mirosław K.

  2015-09-01

  Full Text Available W początkowej części artykułu przedstawiono cel badań. Następnie, opisano metodę badań. Potem, zaprezentowano przedmiot badań: bezzałogowy autonomiczny pojazd wodny. Z kolei, przedstawiono model zachowania się pojazdu, w tym jego balastowania i ruchu. W artykule przedstawiono wybrane informacje na temat zintegrowanego systemu sterowania, pozycjonowania i stabilizacji pojazdu. Taki system umożliwia otrzymanie w pełni autonomicznego pojazdu. W końcowej części pracy przedstawiono wybrane problemy związane z oceną ryzyka i bezpieczeństwa pojazdu.

 13. How PV system ownership can impact the market value of residential homes

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Klise, Geoffrey Taylor [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States); Johnson, Jamie L. [Energy Sense Finance, LLC, Punta Gorda, FL (United States)

  2014-01-01

  There are multiple ways for a homeowner to obtain the electricity generating and savings benefits offered by a photovoltaic (PV) system. These include purchasing a PV system through various financing mechanisms, or by leasing the PV system from a third party with multiple options that may include purchase, lease renewal or PV system removal. The different ownership options available to homeowners presents a challenge to appraisal and real estate professionals during a home sale or refinance in terms of how to develop a value that is reflective of the PV system+201F>s operational characteristics, local market conditions, and lender and underwriter requirements. This paper presents these many PV system ownership options with a discussion of what considerations an appraiser must make when developing the contributory value of a PV system to a residential property.

 14. Advanced Field Investigations of Screw Piles and Columns / Zaawansowane Badania Terenowe Pali I Kolumn Wkrecanych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krasiński A.

  2011-03-01

  Full Text Available Dla potrzeb projektu badawczego „Nosnosc i praca w gruncie pali wkrecanych” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego - projekt nr N N506 369234 rozpoczeto badania terenowe pali i kolumn wkrecanych. W artykule opisano badania na pierwszym zorganizowanym do tego celu poletku doswiadczalnym. Przeprowadzono na nim badania trzech pali wkrecanych z uzyciem specjalnego systemu pomiarowego oraz w połaczeniu z badaniami podłoza gruntowego za pomoca sondowan CPTU oraz z pomiarami parametrów wykonawstwa pali (moment wkrecajacy i inne. Celem badan terenowych i całego projektu badawczego jest rozpoznanie charakteru pracy pali wkrecanych w gruncie oraz okreslenie zaleznosci pomiedzy wynikami sondowan CPT a oporami wkrecania i nosnoscia pali wkrecanych. W artykule zawarto opis przebiegu oraz podstawowe wyniki wykonanych badan.

 15. SYSTEM WYŚWIETLANIA PARAMETRÓW LOTU DLA ŚMIGŁOWCA TYPU Mi-17 – WYNIKI BADAŃ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bęczkowski Grzegorz

  2015-08-01

  Full Text Available Przedmiotem artykułu są badania w locie nowo opracowanego systemu wyświetlania parametrów lotu (SWPL. Omawiany system przeznaczony jest do zobrazowania na wyświetlaczu przeziernym umieszczonym przed okiem pilota pełnej informacji pilotażowo-nawigacyjnej, ostrzeganiu o sytuacji niebezpiecznej na pokładzie śmigłowca i sygnalizacji błędów pracy systemów pokładowych. System przystosowany jest do pracy w warunkach dziennych i nocnych, przy czym w warunkach nocnych współpracuje z goglami noktowizyjnymi stosowanymi w lotnictwie Sił Zbrojnych RP.

 16. Odpowiedź na pytanie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michel Foucault

  2016-12-01

  Full Text Available Prezentowany artykuł Michela Foucaulta został opublikowany w 1963 roku. Foucault rozwija w nim koncepcję archeologii wiedzy – metody analizy historycznych dyskursów, którą zaprezentuje w sześć lat później w książce o tym właśnie tytule. Artykuł powstał na kanwie pytania wybranego przez autora spośród zadanych mu przez redakcję „Esprit”, które dotyczyło możliwości pojęciowego opracowania przymusu systemu dyskursywnego przy jednoczesnym zaakcentowaniu nieciągłości w jego obrębie a tym samym możliwości twórczego działania w historii ducha. A także, czy tak sformułowana aporia zakładałaby z konieczności zgodę na przymus systemu lub afirmację siły zdolnej do przekształcenia go za pomocą zewnętrznej przemocy? Tekst jest wprawką do sformułowania dojrzałej teorii dyskursu, rodzajem autoanalizy, która pozwala Foucaultowi powiązać własną metodę historyczną z „progresywistyczną polityką” myśli i rozwiązać w ten sposób dylemat pełnej determinacji i wolnego sprawstwa obecny w rozważaniach wielu strukturalistów.

 17. WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII I CIEPŁA ODPADOWEGO W NISKOTEMPERATUROWYM SYSTEMIE OGRZEWCZO-CHŁODZĄCYM HALI DRUKARNI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wojciech BIALIK

  Full Text Available W pracy przedstawiono nowoczesny system ogrzewania hali drukarni oraz pomieszczeń biurowych i socjalnych. Został on zaprezentowany na dwóch schematach oraz omówiony w pierwszej części artykułu. Układ wykorzystuje pompy ciepła ciecz-ciecz oraz powietrze ciecz. Dla pomp ciecz-ciecz dolnym źródłem jest pionowy wymiennik gruntowy składający się z 13 otworów o głębokości 100 m. W opisywanym rozwiązaniu zastosowano także poziomy gruntowy wymiennik ciepła do ogrzewania czerpanego z otoczenia powietrza wentylacyjnego płynącego następnie do rekuperatorów pomieszczeń biurowych i socjalnych. Gruntowe wymienniki ciepła w trakcie ich budowy zostały zaprezentowane na jednym z rysunków. Pomieszczenia biurowe i socjalne ogrzewane lub schładzane są medium płynącym w matach umieszczonych w ścianach oraz w wybranych częściach podłogi. Dla ograniczenia strat ciepła związanych z wentylacją w instalacji zastosowano trzy układy rekuperacji (osobno dla pomieszczeń biurowych, socjalnych i hali drukarskiej. Poprawne działanie systemu zobrazowano w postaci wykresu zmian temperatur we wspomnianych pomieszczeniach. Dla największej centrali wentylacyjnej zamieszczono też przebieg temperatur strumieni powietrza dla wybranych dni. W podsumowaniu zawarto wnioski płynące z dotychczasowej eksploatacji oraz plany dalszego rozwoju systemu.

 18. Dynamics of the Monorail Train Subjected to the Braking on a Straight Guideway Bridge

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Naeimi Meysam

  2015-09-01

  Full Text Available W pracy zastosowano metodę elementów skończonych do modelowania prostego odcinka prowadnicy mostu kolei jednoszynowej w celu badania oddziaływań dynamicznych, wzdłużnych i pionowych, występujących w systemie. Modelowano skok mostu kolei jednoszynowej, o ograniczonej długości, zawierający pięć odcinków ciągłych. Do badania systemu pociągu jednoszynowego zastosowano model 3D, realizowany w oprogramowaniu MCS ADAMS przeznaczonym do analizy systemu wielu ciał metodą elementów skończonych. Cały model, składający się z modelu pojazdu i podsystemów mostu, jest analizowany numerycznie drogą symulacji dynamicznej w dziedzinie czasu. W czasie analizy są aktywowane siły hamowania występujące pomiędzy oponami pociągu i belkami prowadnicy. Uwzględniono ciężar własny składników konstrukcji i ciężar użytkowy - pasażerów pociągu. Wyznaczono siły dynamiczne w oponach dla przypadku hamowania awaryjnego. Wyznaczono także siły reakcji w filarach mostu, które stanowią dane wejściowe dla celów projektowania mostu.

 19. Przemiany stylu edukacyjnego klasy ludowej w Polsce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Przemysław Sadura

  2015-12-01

  Full Text Available Wprowadzenie gimnazjum – jednego z elementów zmiany systemu edukacyjnego, dostosowującej go do ogólnych parametrów postfordowskiego kapitalizmu – wpłynęło na styl edukacyjny klasy ludowej w Polsce. Zmiany zachodzące w systemie od reformy w 1999 r., dotyczące ekonomizacji edukacji, parametryzacji i kwantyfikacji wyników edukacyjnych oraz wprowadzenia elementów gry rynkowej do zarządzania i finansowania szkół publicznych, przypominają procesy zachodzące od lat 80. XX w. w krajach zachodnich. Ich wpływ na styl życia klasy ludowej w Polsce wywołuje konsekwencje wynikające z lokalnej specyfiki. Artykuł opiera się na analizie 120 wywiadów pogłębionych przeprowadzonych w latach 2013–2014 z robotnikami, rolnikami i pracownikami fizycznymi w czterech regonach Polski oraz 60 wywiadów z przedstawicielami klasy średniej i wyższej z województwa warmińsko-mazurskiego. Wykazano, że charakterystyka poddanego prawom rynkowym systemu edukacyjnego jest najlepiej dostosowana do kultury klasy średniej, w związku z czym dzieci z rodzin o niższej pozycji społecznej mogą mieć trudności z funkcjonowaniem w takim systemie. Ustalenie to staje się podstawą do formułowania nowych propozycji teoretycznych i badawczych w obszarze badań edukacyjnych.

 20. Wykorzystanie informacji prospektywnychw sprawozdawczości finansowej zorientowanejna wartość na przykładzie MSR 36„Utrata wartości aktywów”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irena Sobańska

  2009-12-01

  Full Text Available Autorzy artykułu wskazują na istotę i rosnące znaczenie informacji prospektywnych we współczesnych systemach sprawozdawczości finansowej opartej na MSSF. Ewolucja dokonująca się w sprawozdawczości finansowej, pod wpływem harmonizacji zasad rachunkowości wskutek ciągle zmieniających się MSSF, została przedstawiona na tle zmian dokonujących się w otoczeniu, w celach i w systemach zarządzania (orientacja strategiczna, wartość przedsiębiorstwa, jak również w systemach strategicznej rachunkowości zarządczej. Na podstawie szerokiego kontekstu analizy autorzy stawiają wniosek, że koncepcja wartości (przedsiębiorstwa stanowi istotny element systemu pomiaru i wyceny w systemie sprawozdawczości finansowej. Tworzy ona także spójną podstawę dla integracji rachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej w jeden system zapewniający użyteczne informacje zarówno dla użytkowników zewnętrznych, jak i wewnętrznych, których łączy wspólny cel – maksymalizacja wartości. Uwarunkowania tworzenia systemu sprawozdawczości opartego na informacjach prospektywnych, zorientowanego na wartość, jak również stopień dostosowania przedsiębiorstw do jego wdrożenia pokazano na przykładzie praktycznej realizacji postanowień MSR 36.

 1. Autonomiczny system monitorowania parametrów pracy baterii ogniw ołowiowych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bartosz Polnik

  2017-09-01

  Full Text Available Górnicze maszyny zasilane są często z akumulatorów składających się z ogniw kwasowo-ołowiowych. Ogniwa te w czasie ładowania bądź doładowywania wydzielają wodór, który po przekroczeniu określonych stężeń staje się gazem wybuchowym. Zagrożenie to jest znane większości użytkownikom maszyn z zasilaniem akumulatorowym, stąd ich zainteresowanie jego wyeliminowania bądź możliwie największego zminimalizowania. W artykule przedstawiono wyniki badań stężenia gazu elektrolitycznego - wodoru wewnątrz skrzyni akumulatorowej, w trakcie pracy górniczej lokomotywy akumulatorowej z rekuperacją energii w czasie hamowania elektrycznego, jak również podczas ładowania baterii ogniw w komorze ładowania w kopalni. Zaproponowano rozwiązanie poprawiające bezpieczeństwo eksploatacji maszyn zasilanych z baterii ogniw ołowiowych w postaci autonomicznego systemu monitorowania parametrów baterii ogniw ołowiowych. Omówiono jego budowę oraz zasadę działania. Wskazano zalety jakie będzie mógł uzyskać użytkownik poprzez zastosowanie opracowanego systemu.

 2. An open stylometric system based on multilevel text analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maciej Eder

  2017-12-01

  ów klasyfikacji tekstów, gdyby tylko owe metody oraz odpowiednie narzędzia były bardziej dostępne dla uczonych reprezentujących różne dyscypliny nauk humanistycznych i społecznych. Artykuł niniejszy omawia założenia teoretyczne oraz w pełni funkcjonalny prototyp otwartego systemu stylometrycznego, którego szerokie zastosowanie umożliwią dwie jego cechy: elastyczność techniczna oraz dostosowywalność do różnych pytań badawczych. System opiera się na instalacji serwerowej sprzęgniętej z sieciowym interfejsem użytkownika. Uwalnia to użytkownika od konieczności instalowania jakichkolwiek dodatkowych programów. Jednocześnie system oferuje wiele sposobów analizowania tekstów nie tylko na poziomie leksykalnym, lecz także poprzez cechy językowe niskiego poziomu. Daje to możliwość stosowania systemu na wiele różnych sposobów, od typowych testów stylometrycznych do analizy semantycznej dokumentów. Wewnętrzna architektura systemu składa się z wielu elementów znanych ze swej funkcjonalności, w tym z pakietu Stylo przeznaczonego do analiz stylometrycznych oraz pakietu Cluto służącego do zaawansowanej analizy skupień. Artykuł omawia: (1 Koncepcję całego systemu, postrzeganą z punktu widzenia użytkownika, (2 Architekturę systemu oraz jego elementy odpowiedzialne za przetwarzanie tekstu, (3 Cechy językowe służące do opisu dokumentów, (4 Zastosowanie modułów analizy danych, takich jak Stylo czy Cluto. W artykule zostały też przedstawione przykładowe zastosowania systemu.

 3. ANALIZA NIEZAWODNOŚCI STACJI UZDATNIANIA WODY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbara TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK

  Full Text Available Systemy zbiorowego zaopatrzenia w wodę składają się z połączonych ze sobą elementów (podsystemów stanowiących integralna całość, współpracujących ze sobą w sposób ciągły w celu zapewnienia dla konsumentów wody o odpowiedniej jakości. W przypadku gdy jakość wody w źródle nie odpowiada normatywom stawianym wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, woda musi być poddana procesom uzdatniania. Niezawodność funkcjonowania stacji uzdatniania wody jest jednym z podstawowych elementów szeroko rozumianej analizy niezawodności i bezpieczeństwa całego systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Niezawodność dostawy wody polega na zapewnieniu stabilnych warunków, umożliwiających pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania na wodę w odpowiedniej ilości i wymaganej jakości w dowolnym, dogodnym dla konsumentów wody czasie. W pracy przedstawiono podstawy analizy niezawodności, podano podstawowe miary oraz zasady wykorzystania struktur niezawodnościowych. Obliczenia wykonano dla stacji uzdatniania wody na podstawie schematu niezwodnościowego metodą jednoparametryczną. Na podstawie danych z eksploatacyjnych stacji uzdatniania wody (SUW wchodzącej w skład systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę miasta liczącego ok 80 tys. mieszkańców sporządzono schemat niewodności stacji oraz przeprowadzono obliczenia wskaźnika gotowości K. W metodzie wykorzystano podstawowe struktury niezawodnościowe. Wyznaczoną miarę niezawodności porównano z wartościami kryterialnymi.

 4. Włosy babci – trauma transgeneracyjna

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Izabela Łucka

  2014-06-01

  Full Text Available Traumatyczne doświadczenia polskich rodzin z okresu II wojny światowej do dnia dzisiejszego rzutują na relacje i funkcjonowanie poszczególnych członków danego systemu. Dla osób wysiedlonych z Kresów Wschodnich, podobnie jak m.in. dla rdzennych mieszkańców Pomorza, dodatkowym utrudnieniem w radzeniu sobie z bolesnymi doświadczeniami była do niedawna konieczność zachowania milczenia, spowodowana początkowo strachem przed prześladowaniami w okresie stalinowskim, a następnie pozostawaniem Polski w strefie wpływów radzieckich. Żałoba po utracie bliskich, krzywda związana z przymusowymi wysiedleniami, utrata dorobku poprzednich pokoleń, a także prześladowania ze strony żołnierzy oraz władz radzieckich to krzywdy, o których nie można było rozmawiać nawet w gronie najbliższych. Głęboko skrywane, traumatyczne przeżycia dziadków ukształtowały rodziców i trwają nadal, odciskając swoje piętno na wnukach. W pracy została przedstawiona historia pacjentki prezentującej różnorodne objawy psychopatologiczne, które – jak się pierwotnie wydawało – rozwinęły się na skutek doświadczonej traumy seksualnej. Dopiero długotrwała praca psychoterapeutyczna, wzbogacona techniką genogramową, umożliwiła odkrycie przekazów transgeneracyjnych warunkujących określone funkcjonowanie pacjentki oraz budowanie przez nią specyficznych relacji międzyludzkich. Odnalezienie okrytych dotąd milczeniem historii rodzinnych pozwoliło pacjentce zapoczątkować proces prawdziwego zdrowienia. Umożliwiło jej nie tylko pracę nad osobistymi, traumatycznymi doświadczeniami, ale także odnalezienie się w roli wnuczki, córki, kobiety. Ponadto pozwoliło odnaleźć pacjentce swoje miejsce w drzewie genealogicznym – dotychczas czuła się osobą „bez korzeni”, jakby obcą, niepasującą i nieprzynależącą do systemu rodzinnego.

 5. ANALIZA PRACY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W ZALEŻNOŚCI OD ORIENTACJI GEOGRAFICZNEJ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewelina KRAWCZAK

  Full Text Available Rynek odnawialnych źródeł energii z każdym dniem coraz bardziej się rozwija. Zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrasta, przy czym zasoby konwencjonalnych i zarazem nieodnawialnych źródeł energii (paliw kopalnych ulegają zubożeniu. Alternatywą dla nich są odnawialne źródła energii (OZE, których rezerwy uzupełniane są w naturalnych procesach ekosystemu, co stanowi o ich niewyczerpalności. Zmiany legislacyjne w Polsce dotyczące OZE spowodowały duże zainteresowanie małymi instalacjami fotowoltaicznymi w wyniku czego dotychczasowy konsument zmienia się w prosumenta energii elektrycznej. Rozwój rynku odnawialnych źródeł energii stawia przed projektantami ciągłe wyzwania, ponieważ projektowanie instalacji fotowoltaicznych o wysokiej wydajności dla istniejących budynków, przy uwzględnieniu występujących lokalnych warunków oraz architektury budowli, jest niezwykle trudne. Uzysk energetyczny systemu słonecznego zależy od wielu czynników, jednym z najważniejszych jest wartość nasłonecznienia zależna od lokalizacji (szerokości geograficznej, a także orientacja projektowanego systemu względem kierunku azymutu. Narzędziem wspomagającym i usprawniającym projektowanie instalacji PV (Photovoltaics jest oprogramowanie DDS-CAD, pozwalające przeprowadzić symulację uzysków energii elektrycznej. Wyniki otrzymanych symulacji umożliwiają w krótkim czasie porównanie wielu wirtualnych modeli instalacji pod kątem wydajności, a co za tym idzie wybranie najkorzystniejszego wariantu dla istniejącej orientacji geograficznej. W niniejszej pracy poddane zostały analizie rezultaty symulacji wirtualnych modeli instalacji fotowoltaicznych pod względem liczby generatorów fotowoltaicznych oraz wielkości uzysku energii elektrycznej przy założeniu wykorzystania całej powierzchni dachu oraz uwzględnieniu zmiany kąta usytuowania modułów PV względem okapu połaci dachowej i kierunku azymutu.

 6. Profilaktyka, monitorowanie i leczenie raka gruczołu krokowego na podstawie aktualnego przeglądu literatury urologicznej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Ząbkowski

  2009-03-01

  Full Text Available Wśród nowotworowych przyczyn zgonów w Polsce rak stercza zajmuje trzecie miejsce, po raku płuc i żołądka. W Stanach Zjednoczonych jest na pierwszym miejscu. W Unii Europejskiej z powodu raka gruczołu krokowego umiera każdego roku ponad 85 000 mężczyzn. Dotyka on często mężczyzn w sile wieku, a długi i złożony proces jego leczenia negatywnie wpływa na efektywność i stabilność życiową. W początkowym stadium choroba przebiega często bezobjawowo, co powoduje, że mężczyźni nie są świadomi zagrożenia i nie podejmują czynności profilaktyczno-leczniczych. Uwzględniając wymienione zagrożenia, celowe jest podjęcie działań zmierzających do uruchomienia systemu profilaktyki, leczenia i monitorowania chorych z rakiem gruczołu krokowego, co będzie stanowić gwarancję utrzymania wymaganego poziomu stanu zdrowia. Funkcjonowanie takiego systemu oparte jest na podstawach naukowych. Jeden z jego elementów to opracowanie wskaźników (funkcji zdrowia i zachorowań pacjentów płci męskiej z uwzględnieniem ich struktury wiekowej. Realizując pracę badawczą, autorzy artykułu starali się umiejscowić podjęty problem profilaktyki i leczenia raka gruczołu krokowego na tle istniejących już osiągnięć naukowych. Dokonano pogłębionej analizy opracowań w aspekcie rozwiązań praktycznych. Zauważono, że dotyczą one dwóch zasadniczych obszarów, odnoszą się do badań podstawowych i rozwiązań aplikacyjnych.

 7. Ocena i porównanie wybranych parametrów stabilności postawy u pacjentów z zaburzeniami równowagi i osób zdrowych w badaniach stabilometrycznych = Assessment and comparison of selected parameters of posture stability in patients with balance disorders and healthy people by stabilometric analysis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jerzy Pyskir

  2016-12-01

  • Katedra Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, Zakład Patofizjologii Narządu Słuchu i Układu Równowagi, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu       Streszczenie   Wstęp Pionowa stabilna pozycja ciała człowieka jest możliwa dzięki pracy skomplikowanego systemu kontroli postawy, którego praca wymaga prawidłowego działania i współpracy kilku zmysłów. Praca tego układu jest utrudniona w podeszłym wieku, ale także może być zaburzona w wyniku przebytych chorób czy urazów. Istnieje wiele sposobów oceny stabilności posturalnej, ale wypracowanie ogólnych norm różnicujących prawidłową od wadliwej pracy systemu kontroli postawy okazuje się być nadal dużym wyzwaniem. Cel Próba znalezienia takich wartości kilku mierzonych, podczas prostego, krótkiego badania, parametrów, których przekroczenie wskaże na ryzyko wystąpienia zaburzeń pracy systemu kontroli postawy. Materiał i metody W badaniach wzięło udział 50 pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Uniwersyteckim im. dr A. Jurasza oraz 50 zdrowych ochotników. Do badania wykorzystano posturograf firmy PROMED J. Otton. Rejestrowano błądzenie centrum nacisku (COP na podłoże w czasie swobodnego stania przez 32 sekundy. Badanie obejmowało trzy próby – przy oczach otwartych, zamkniętych oraz samokontrolę. Wyniki Analizowano wartości pola powierzchni i długości statokinezjogramów w trzech sytuacjach pomiarowych oraz współczynniki Romberga i współczynnik koordynacji w badaniu samokontroli. Wszystkie analizowane parametry w grupie pacjentów znacznie różniły się od wyników uzyskanych przez osoby zdrowe. Uwagę zwraca szczególnie powierzchnia SKG przy oczach zamkniętych, współczynnik Romberga i współczynnik koordynacji. Wnioski Wartości pola statokinezjogramu przy oczach zamkniętych przekraczające 400mm2 w czasie 30 sekund badania, jak również wartości współczynnik Romberga powy

 8. Industrial chains and innovation activity in Małopolska region in 2008-2010

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Świadek Arkadiusz

  2014-05-01

  Full Text Available Znaczenie powiązań przemysłowych dla aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw w regionie małopolskim w latach 2008-2010 Głównym celem prowadzonych badań była próba poszukiwania zmiennych warunków wpływu łańcuchów dostaw na działalność innowacyjną przedsiębiorstw w obrębie wybranego regionalnego systemu przemysłowego, a tym samym określenie warunków brzegowych dla modelu regionalnej sieci innowacji, biorąc pod uwagę specyfikę województwa małopolskiego. Badanie zostało oparte na kwestionariuszu ankietowym i wykonane na grupie 500 firm z Małopolski. W badaniu wykorzystano modelowanie probitowe. Metoda ta jest skutecznym narzędziem analizy dużych, ale statycznych prób, w których zmienna zależna ma charakter jakościowy.

 9. Prognozowanie i ujmowanie przychodóww przedsiębiorstwie postawionymw stan upadłości likwidacyjnej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janusz Czerny

  2010-03-01

  Full Text Available W upadłości likwidacyjnej przedsiębiorstw mamy do czynienia z dwoma stru-mieniami przychodów, a mianowicie z przychodami dotyczącymi zbycia przedsię-biorstwa lub jego składników majątku oraz z przychodami związanymi z ewentual-nym kontynuowaniem działalności: Przychody ze sprzedaży przedsiębiorstwa powinny być prognozowane głównie na podstawie informacji płynących z systemu rachunkowości, co stanowi tzw. sta-tyczny aspekt upadłości, natomiast jej aspekt dynamiczny jest związany z zakre-sem i czasem kontynuowanej działalności, o czym decyduje syndyk, mając na uwa-dze naczelny cel upadłości, jakim jest optymalne zaspokojenie roszczeń wierzycieli.

 10. Wpływ informatyzacji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu na zmiany organizacyjne i rozwój usług bibliotecznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Karwasiński

  2015-12-01

  Full Text Available W artykule omówiono zagadnienia związane z procesami informatyzacji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W celu dokładnego scharakteryzowania przemian, prócz rysu historycznego, przedstawiono obszary, które wyraźnie poprawiły jakość pracy personelu i obsługę czytelników oraz przyczyniły się do poznania, upowszechniania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Zaprezentowano proces zmian w zakresie funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego Horizon i współpracy z narodowym katalogiem centralnym NUKAT. Opisano etapy rozwoju elektronicznej przestrzeni informacyjnej, w tym budowania elektronicznych zasobów wiedzy i tworzenia narzędzi do ich obsługi i wykorzystania w procesach wyszukiwania źródeł informacji. Zaprezentowano Bibliotekę Uniwersytecką jako partnera w aranżowaniu instytucjonalnych platform cyfrowych do deponowania i udostępniania dorobku intelektualnego społeczności naukowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wskazano także funkcjonalność zaprojektowanych i wdrożonych innowacyjnych usług wirtualnych pakietu Libsmart, optymalizujących funkcjonowanie Biblioteki Uniwersyteckiej.

 11. The selected aspects of transport services punctuality measurement rated by the carrier and passengers / Wybrane aspekty pomiaru punktualności przewozów przez przewoźnika i pasażerów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bojda Krzysztof

  2016-10-01

  Full Text Available Jakość funkcjonowania transportu publicznego odgrywa coraz większą rolę w całościowej ocenie jakości życia w dużych aglomeracjach miejskich. Punktualność odjazdów klasyfikowana jest jako jedno z podstawowych kryteriów dla pasażerów, organizatora transportu publicznego oraz przewoźnika. W artykule przedstawiono problematykę pomiaru punktualności przewozów w kontekście oceny przez różnych uczestników procesu transportowego. Omówiono przegląd literatury ze wskazaniem najczęściej stosowanych miar oceny punktualności oraz powiązaniem z niezawodnością czasu podróży. Przedstawiono narzędzie analityczne opracowane dla potrzeb przewoźnika, umożliwiające wykonanie szczegółowych analiz na podstawie danych zarejestrowanych podczas realizacji kursów. Zreferowano model wspomagania informacyjnego procesu użytkowania systemu transportowego, w którym dostępne archiwalne dane o realizacji rozkładu jazdy wykorzystywane są do przedstawienia propozycji zoptymalizowanych tras przejazdu w odpowiedzi na zapytanie użytkownika. Podkreślono zasadność analizy niezawodności dokonywania przesiadki podczas podróży.

 12. Systematyka Gleb Polski - Stan Aktualny i Dalszy Rozwój

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kabała Cezary

  2014-10-01

  Full Text Available Piąte wydanie Systematyki gleb Polski umacnia zasadę klasyfikacji gleb w oparciu o ilościowo zdefiniowane poziomy i właściwości diagnostyczne. Nowe kryteria klasyfikacji bazują na podziałach międzynarodowych, jednak jednoczesne stosowanie rozwiązań zaczerpniętych z FAO-WRB i US Soil Taxonomy albo niekonsekwentne stosowanie ustalonych definicji jest powodem wewnętrznej niespójności klasyfikacji. Dalsze doskonalenie systematyki gleb Polski powinno objąć: wybórjednego międzynarodowego systemu referencyjnego dla poziomów i właściwości diagnostycznych, ustalenie hierarchii priorytetów klasyfikacyjnych i klucza do klasyfikacji gleb, doprecyzowanie definicji unikalnych poziomów diagnostycznych, opracowanie uniwersalnych zasad wyróżniania podtypów oraz doprecyzowanie kryteriów ilościowych na styku j ednostek. Należy również podj ąć próbę zmniej -szenia liczby typów i podtypów gleb, co może ułatwić odbiór, zrozumienie oraz nauczanie systematyki.

 13. Preliminary results on performance of new ultra-fast static positioning module – POZGEO-2 in areas outside the ASG-EUPOS network

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paziewski Jacek

  2014-06-01

  Full Text Available W pracy prezentowane są badania dotyczące dokładności i wiarygodności pozycji wyznaczanej z wykorzystaniem nowego modułu ultra-szybkiego pozycjonowania - POZGEO-2 opracowanego dla systemu ASG-EUPOS. Przedstawione testy obliczeniowe dotyczą szczególnego przypadku wyznaczania pozycji, gdy użytkownik znajduje się poza granicami sieci stacji referencyjnych. W takich warunkach wymagana jest ekstrapolacja sieciowych poprawek atmosferycznych. Wpływa to negatywnie na dokładność tych poprawek i może doprowadzić do sytuacji, w której wyznaczenie nieoznaczoności będzie niemożliwe. Prezentowane badania oparte są na pięciominutowych sesjach obserwacyjnych i pokazują, że poprawki mogą być ekstrapolowane dla obszarów położonych do około 35 km od granic sieci ASG-EUPOS. Oznacza to, że w praktyce precyzyjne pozycjonowanie ultra-szybkie z użyciem modułu POZGEO-2 może być zapewnione dla niemal całego obszaru Polski

 14. Neuropathic Pain Following Spinal Cord Injury: Mechanism, Assessment and Treatment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gul Mete Civelek

  2016-04-01

  Full Text Available Spinal cord injury (SCI is a devastating disease which may cause physical, psychological and social dysfunction. Neuropathic pain (NP after SCI is common, can be seen in varying degrees and is one of the most difficultly treated problems developing after SCI. With the addition of the NP to loss of function after SCI, sleep patterns, moods and daily activities of patients are adversely affected. In order to treat pain effectively, classification of pain after SCI must be done carefully and correctly. According to classification of International Pain Study Group, pain after SCI is divided into two main groups as nociceptive and neuropathic pain. Neuropathic pain is defined as %u201Cpain occuring as a direct result of a disease or lesion directly affecting somato-sensorial system%u201D. NP after SCI can be classified according to anatomical region (above the level of lesion, at the level of lesion, below the level of lesion. Treatment of NP after SCI is often challenging and receiving response to treatment may take long time. Therefore, treatment of NP after SCI should be multifactorial. Treatment options include pharmochologic treatment, application of transcutanous electrical nerve stimulation, psychiatric treatment approaches, and surgical approaches in selected cases. In pharmachologic treatment, first line agents are tricyclic antidepresants, pregabalin and gabapentin. In this review, mechanisms and assessment and treatment of NP after SCI is discussed with the guide of current literature.

 15. Dynamic risk assessment method – a proposal for assessing risk in water supply system / Metoda dynamicznego szacowania ryzyka – propozycja oceny ryzyka w systemie zaopatrzenia wody

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fortmann-Roe Scott

  2015-06-01

  Full Text Available Dynamika Systemów jest metodologią modelowania i analizy złożonych systemów. Taki złożony system może być charakteryzowany przez wzajemne proste połączenia elementów oraz istniejące sprzężenia zwrotne. Przeprowadzenie oceny ryzyka przy modelowaniu Systemów Dynamicznych jest trudnym wyzwaniem. Chociaż w niektórych przypadkach, uzyskane za pomocą symulacji serie wyników mogą się wydawać przypadkowe, to jednak często istnieje wysoki stopień autokorelacji między tymi seriami wynikający z istnienia powiązań zwrotnych w systemie. Artykuł przedstawia propozycje Metody Dynamicznego Szacowania Ryzyka (MDSR, która pozwala oceniać ryzyko związane z hipotetycznymi kosztami zachorowań wywołanymi skażeniem systemu zaopatrzenia w wodę przez Cryptosporidium.

 16. Dylematy standaryzacjisprawozdawczości finansowej,wyceny i pomiaru ryzyka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dorota Dobija

  2010-09-01

  Full Text Available W artykule zostały poruszone zagadnienia związane z istotą przejrzystości fi-nansowej organizacji. Przejrzystość ta jest jednym z elementów efektywnego systemu ładu korporacyjnego, dlatego tempo zmian w tym obszarze jest narzucone przez refor-my w systemach ładu korporacyjnego. W pierwszej części opracowania jest dyskuto-wana rola menedżerów w zapewnieniu przejrzystości finansowej organizacji. Kolejna część opracowania obejmuje krytyczną dyskusję trzech istotnych wątków teore-tycznych wpływających na jakość sprawozdawczości: postępującej standaryzacji w rachunkowości, problemów wyceny w rachunkowości oraz zagadnień pomiaru i sprawozdawczości ryzyka w organizacji.

 17. Technical Features of the Architecture of an Electronic Trilingual Dictionary

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grygorii Chetverikov

  2016-12-01

  Full Text Available Technical Features of the Architecture of an Electronic Trilingual Dictionary This article is devoted to the development of the software system used to create an English-Russian-Ukrainian terminological dictionary. Scanned and recognized documents in MSWord format were the input data for the dictionary. Issues which appeared during the parsing of the input data are analyzed and solutions using regular expressions are identified. This article also describes the scheme of the dictionary’s lexicographical database, and its classes of models, views and view models. In addition, a detailed description of the software system from a user’s perspective is included, the prospects for the usage of the dictionary are discussed, and the methods used during the development of the system are described. The software system is built using the design pattern Model-View-View-Model. Through the use of this pattern, internal logic is separated from user interface, thus changes made in different parts of the software may be independent. The developed software system allows users to edit, to fill, and thus to create new thematic transferable electronic dictionaries. The main advantage of the system is the equality of languages, i.e. each user can decide which language is to be major.   Opracowanie oprogramowania trzyjęzycznego słownika elektronicznego Artykuł jest poświęcony opracowaniu oprogramowania rosyjsko-ukraińsko-angielskiego słownika terminologicznego. Za wejściowe dane autorzy przyjęli zeskanowane i rozpoznane dokumenty w formacie MSWord. Błędy powstałe w czasie analizy składniowej wejściowych danych zostały przeanalizowane, a autorzy wskazali drogę ich likwidacji za pomocą regularnych wyrażeń. W pracy została dokładnie opisana baza leksykograficzna danych słownika, zostały opisane klasy modelu danych i klasy modelu prezentacji systemu. Oprogramowanie jest zbudowane w taki sposób, aby można było wykorzystać szablon

 18. Determinants Of European Banks' Capital Adequacy / Determinanty Adekwatności Kapitałowej Banków Europejskich

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Klepczarek Emilia

  2015-12-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono analizę czynników wpływających na poziom wskaźnika CET 1 ratio, będącego miarą relacji pomiędzy kapitałem podstawowym banku a aktywami ważonymi ryzykiem. Badaniu poddano próbę losowo wybraną z grupy banków uczestniczących w tzw. stress-testach przeprowadzonych przez władze Europejskiego Banku Centralnego. EBC przeprowadził testy warunków skrajnych oceniając m.in. poziom współczynnika CET1 obliczanego według regulacji wynikających z III Reżimu Bazylejskiego. Wyniki potwierdzają hipotezę o wpływie wielkości banku i wskaźników ryzyka (aktywa ważone ryzykiem do aktywów ogółem; udział pożyczek w aktywach ogółem na poziom adekwatności kapitałowej. Potwierdzono również silny wpływ konkurencji, a także ujemną korelację między wskaźnikiem CET1 i udziałem depozytów w zobowiązaniach kapitałowych, którą można uzasadnić istnieniem systemu gwarantowania depozytów. W końcowej części artykułu przedstawiono możliwe słabości przeprowadzonych badań, wynikające z nich ograniczenia wnioskowania oraz koncepcje ewentualnych dalszych analiz przedmiotowego obszaru tematycznego.

 19. Struktura kapitałowa przedsiębiorstw w świetle wyników badań

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  ANNA BIAŁEK-JAWORSKA

  2015-04-01

  Full Text Available W artykule poruszono kwestie wyboru między wewnętrznymi a zewnętrznymi źródłami finansowania przedsiębiorstw i czynników go determinujących z punktu widzenia rachunkowości, teorii finansów i wyników badań empirycznych. Celem artykułu jest systematyzacja i ocena aktualnego stanu badań nad determinantami struktury kapitałowej przedsiębiorstw z uwzględnieniem konstrukcji miar dźwigni i czynników wpływających na decyzje w zakresie wyboru źródeł finansowania, tj. zmiennych objaśniających stosowanych w regresjach struktury kapitałowej badanych przedsiębiorstw. Teorie finansów przedsiębiorstw nie dają jednoznacznej odpowiedzi co do determinant struktury kapitałowej, czego przykładem są wykluczające się teorie hierarchii źródeł finansowania (pecking order i substytucji (trade-off. Dlatego też determinanty struktury kapitałowej przedsiębiorstw pobudzają zainteresowanie licznych badaczy weryfikujących aplikowalność teorii finansów, wpływ systemu prawnego i gospodarczego, sytuacji makroekonomicznej, ale też zróżnicowanie determinant w zależności od terminu zapadalności długu, fazy cyklu życia i jakości sprawozdawczości.

 20. LABORATORYJNA INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA Z MAGAZYNEM ENERGII

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam MROZIŃSKI

  Full Text Available W artykule przedstawiono zagadnienie wykorzystania w Polsce i w Europie instalacji fotowoltaicznych (PV z magazynami energii elektrycznej. Systemy PV będą miały w niedalekiej przyszłości znaczny udział w globalnej produkcji energii elektrycznej. Będzie to istotnie wpływało na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz na poprawę stanu środowiska naturalnego. W pracy przedstawiono budowę laboratoryjnej instalacji PV zlokalizowanej na WIM UTP w Bydgoszczy. Przedstawiono również wybrane wyniki pomiarów rozkładu produkcji i dystrybucji energii elektrycznej w czasie (produkcja przez układ PV, zużycie własne, magazynowanie w akum, przesył do sieci zewn. z wykorzystaniem systemu monitoringu. W instalacjach PV coraz większe znaczenie mają systemy zarządzania energią oraz układy magazynujące energię elektryczną. Dzięki tym systemom energia elektryczna produkowana w ciągu dnia będzie zużywana na bieżąco. Nadmiar energii trafi do przydomowego akumulatora. Zgromadzona energia efektywnie zostanie wykorzystana wieczorem, kiedy zapotrzebowanie na prąd jest najwyższe. Ewentualne niedobory pokryje energia z sieci - kupiona nocą lub wczesnym rankiem, kiedy cena energii jest najniższa. Inteligentne sieci przesyłowe współpracujące z przydomowymi instalacjami PV z magazynami energii umożliwią skuteczniejsze zarządzanie popytem i podażą energii w całym systemie energetycznym.

 1. Ocena sprawności działania państwa w odniesieniu do skali wydatków publicznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Postuła

  2013-06-01

  Full Text Available Cel: Celem artykułu jest potwierdzenie tezy, że skala wydatkowania środków publicznych nie wpływa na sprawność działania państwa, która w większej skali jest uzależniona od efektywności ich wydatkowania.Metodologia: Autorka opiera się na przeglądzie literatury, przeprowadzonym na podstawie baz artykułów naukowych, oraz na analizie konkretnych rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej i krajach członkowskich OECD, odnoszących się do konsolidacji funduszy w kontekście sprawności działania państwa.Oryginalność: Na bazie analizy przeprowadzonej w artykule autorka dowodzi, że optymalna polityka fiskalna powinna wykorzystywać dobrze dobrane narzędzia pozwalające na osiągnięcie maksymalnie dobrego sposobu gospodarowania środkami publicznymi w danym otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym, w jakim znajduje się dana gospodarka. Czynnikiem decydującym o sprawności państwa (pomijając czynniki pozafinansowe nie są absolutne i względne rozmiary wydatków publicznych. Poziom sprawności jest uzależniony od struktury tych wydatków oraz procedur związanych zarówno z procesem planowania, realizacji, ewidencji i sprawozdawczości dotyczącej wydatków publicznych, jak i z poziomem systemu oceny efektywności i skuteczności.

 2. Trudności we wprowadzaniu reformy gimnazjalnej na obszarach wiejskich

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aneta Sobotka

  2016-09-01

  Full Text Available Wprowadzone w 1999 r. gimnazja miały służyć wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich. Jednym z założeń reformy było stworzenie dużych, samodzielnych i dobrze wyposażonych gimnazjów, w których wspólnie uczyliby się absolwenci wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy. Po kilkunastu latach funkcjonowania gimnazja pod względem organizacyjnym bardzo się zróżnicowały – w niektórych gminach, zgodnie z założeniami reformatorów, ciągle funkcjonują duże i samodzielne gimnazja, jednak w części gmin bardzo małe gimnazja działają w zespole ze szkołą podstawową, gdzie uczniowie przez dziewięć lat nie zmieniają kolegów, nauczycieli i środowiska. Na podstawie ośmiu studiów przypadku gmin wiejskich pokazano w artykule proces kształtowania sieci gimnazjów w pierwszych latach reformy systemu szkolnego. Próbowano zrozumieć, jakie czynniki zadecydowały o wytworzeniu się tych dwóch modeli gimnazjum. Przedstawione studia przypadku pokazują, że sieć szkolna jest nie tyle wynikiem realizacji planów tworzenia sieci szkolnej przez władze lokalne, ile raczej wynikiem gry pomiędzy lokalnymi władzami a lokalnymi społecznościami.

 3. Michał Kalecki i problem racjonalnej alokacji zasobów w socjalizmie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Damian Winczewski

  2015-06-01

  Full Text Available Celem artykułu jest rekonstrukcja poglądów Michała Kaleckiego i jego zwolenników na temat racjonalnej kalkulacji i alokacji zasobów w gospodarce socjalistycznej, a także próba zestawienia tych poglądów z poglądami zwolenników zarówno kapitalizmu, jak i alternatywnych modeli socjalizmu. Pod tym kątem przeanalizowano artykuły polskiego ekonomisty dotyczące schematu tworzenia się cen w kapitalizmie i socjalizmie, roli klasy robotniczej oraz systemu bodźców i sposobu zarządzania gospodarką. W artykule omówiono też poglądy autorów, którzy bazując na pracach Kaleckiego, podjęli się polemiki z obiegową narracją wyjaśniającą porażkę realnego socjalizmu. Zarówno realny kapitalizm, jak i realny socjalizm zmagają się z problemami niedoskonałej informacji i miękkich budżetów, nie istnieje również doskonały model zarządzania gospodarką, w związku z tym nie są to bezpośrednie przyczyny niepowodzenia projektu socjalistycznego. Oprócz problemu innowacji i optymalnych nakładów inwestycyjnych z perspektywy kaleckiańskiej zasadniczym problemem socjalizmu wydaje się ustanowienie właściwych stosunków produkcji w marksistowskim sensie, rozumianych jako zdemokratyzowanie relacji pomiędzy klasą robotniczą a warstwą zarządzającą produkcją.

 4. Security-by-design handbook.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Snell, Mark Kamerer; Jaeger, Calvin Dell; Scharmer, Carol; Jordan, Sabina Erteza; Tanuma, Koji [Japan Atomic Energy Agency, Tokai-mura, Ibaraki, Japan; Ochiai, Kazuya [Japan Atomic Energy Agency, Tokai-mura, Ibaraki, Japan; Iida, Toru [Japan Atomic Energy Agency, Tokai-mura, Ibaraki, Japan

  2013-01-01

  This document is a draft SecuritybyDesign (SeBD) handbook produced to support the Work Plan of the Nuclear Security Summit to share best practices for nuclear security in new facility design. The Work Plan calls on States to %E2%80%9Cencourage nuclear operators and architect/engineering firms to take into account and incorporate, where appropriate, effective measures of physical protection and security culture into the planning, construction, and operation of civilian nuclear facilities and provide technical assistance, upon request, to other States in doing so.%E2%80%9D The materials for this document were generated primarily as part of a bilateral project to produce a SeBD handbook as a collaboration between the Japan Atomic Energy Agency (JAEA) Nuclear Nonproliferation Science and Technology Center and Sandia National Laboratories (SNL), which represented the US Department Energy (DOE) National Nuclear Security Administration (NNSA) under a Project Action Sheet PASPP04. Input was also derived based on tours of the Savannah River Site (SRS) and Japan Nuclear Fuel Limited (JNFL) Rokkasho Mixed Oxide Fuel fabrication facilities and associated project lessonslearned. For the purposes of the handbook, SeBD will be described as the system+2010>level incorporation of the physical protection system (PPS) into a new nuclear power plant or nuclear facility resulting in a PPS design that minimizes the risk of malicious acts leading to nuclear material theft; nuclear material sabotage; and facility sabotage as much as possible through features inherent in (or intrinsic to) the design of the facility. A fourelement strategy is presented to achieve a robust, durable, and responsive security system.

 5. PROBLEMATYKA BUDOWLANO–KONSERWATORSKA ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW KONSTRUKCJI DREWNIANYCH NA PRZYKŁADZIE KOŚCIOŁA PW. ŚW. MIKOŁAJA BISKUPA W DOMARADZU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marek GOSZTYŁA

  Full Text Available Problematyka prowadzenia prac rewaloryzacyjnych drewnianych obiektów zabytkowych zaliczana jest do trudniejszych zadań konserwatorskich. Stosowane rozwiązania konstrukcyjne i ciesielskie w XV wieku i późniejszych latach zostały zapomniane przez współczesnych architektów - konserwatorów i brygady ciesielskie. Wykonane prace, które zaliczyć można do rekonstrukcyjnych, w kościele w Domaradzu, dowodzą, że przed przystąpieniem do prac konserwatorskich obiektów zabytkowych, należy wykonywać specjalistyczne badania mykologiczne i studia architektoniczno-konserwatorskie. Dopiero wyniki badań, dają podstawę do formułowania zaleceń konserwatorskich. Przyjęty tok postępowania w kościele, oparty został na metodzie zachowania nawarstwień kulturowych, oryginalnych struktur materiałowych i systemu połączeń ciesielskich. Kolejne etapy prac konserwatorskich, począwszy od wymiany belek podwalinowych, po wzmocnienie konstrukcyjne więźby dachowej, prowadzono po wykonaniu wnikliwych analiz stanu zachowania tychże elementów. W trakcie prac odsłonięto fragmenty wcześniejszych form konstrukcyjnych i polichromii. Odkryta belka, będąca pozostałością tzw. sobót została wyeksponowana, z myślą, ukazania śladów historycznych form architektonicznych obiektu. Metoda ta, jest powszechnie stosowana w postępowaniach konserwatorskich.

 6. Thermal Power Of The TS-300B Refrigerator in the Aspects of Statistical Research / Moc Cieplna Chłodziarki TS-300B W Aspekcie Badań Statystycznych

  Science.gov (United States)

  Nowak, Bernard; Łuczak, Rafał

  2015-09-01

  refrigerator, both on the test stand in the manufacturer's laboratory and in the workings of underground mines. The evaluation of the measurement data distributions, as well as an analysis of the basic descriptive statistics of the mentioned variables were carried out, determining their measures of central tendency, location, dispersion and asymmetry. Artykuł dotyczy poprawy cieplnych warunków pracy w wyrobiskach górniczych kopalń podziemnych stosujących lokalne systemy chłodnicze. Rozważa się w nim skuteczność schładzania powietrza chłodziarką sprężarkową bezpośredniego działania typu TS-300B. Bardzo często, w wyniku niedotrzymania wymaganych warunków pracy wymienionego systemu chłodzenia powietrza, występują rozbieżności między prognozowanymi, a więc oczekiwanymi efektami jego pracy a rzeczywistością. Dlatego, dla poprawy skuteczności pracy tego systemu, opracowano, pod kątem efektywnego wykorzystania mocy chłodniczej parownika takiej chłodziarki, łatwe w zastosowaniu praktycznym kryteria jakości. Otrzymano je w postaci modeli statystycznych określających wpływ zmiennych niezależnych, tj. parametrów powietrza wlotowego do parownika (temperatury, wilgotności i wydatku objętościowego) oraz parametrów wody chłodzącej skraplacz (temperatury i wydatku objętościowego) na moc cieplną chłodnicy powietrza traktowaną jako zmienna zależna. Równania statystyczne opisujące pracę rozważanego systemu chłodzenia powietrza wyznaczono na podstawie wielorakiej regresji liniowej i nieliniowej. Utworzone funkcje zmodyfikowano poprzez zmianę wartości współczynników w przypadku regresji liniowej oraz współczynników i wykładników w przypadku regresji nieliniowej, przy zmiennych niezależnych. Otrzymano w ten sposób funkcje dogodniejsze w praktycznych wykorzystaniach. Korzystając z metod statystyki klasycznej oceniono jakość dopasowania funkcji regresji do danych eksperymentalnych. Porównano także wartości mocy cieplnych

 7. Wybrane aspekty dotyczące przychodów i kosztóww przedsiębiorstwie postawionymw stan upadłości likwidacyjnej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janusz Czerny

  2009-06-01

  Full Text Available Celem postępowania upadłościowego, które prowadzi do likwidacji przedsiębiorstwa, jest osiągnięcie przychodów ze zbycia jego majątku, co pozwoliłyby na pokrycie kosztów postępowania i zaspokojenia wierzycieli. W upadłości likwidacyjnej przedsiębiorstw mamy do czynienia z dwoma strumieniami przychodów: z przychodami dotyczącymi zbycia przedsiębiorstwa lub jego składników majątku oraz z przychodami związanymi z ewentualnym kontynuowaniem działalności. Przychody ze sprzedaży przedsiębiorstwa powinny być prognozowane głównie na podstawie informacji płynących z systemu rachunkowości, co stanowi tzw. statyczny aspekt upadłości i jest związane z wyceną masy upadłości. Aspekt dynamiczny zaś wiąże się z zakresem i czasem kontynuowanej działalności, o czym decyduje syndyk. Decyzję o zakresie i czasie kontynuowania działalności w przedsiębiorstwie postawionym w stan upadłości likwidacyjnej powinien podjąć syndyk, opierając się na danych generowanych przez system rachunkowości, przy wykorzystaniu narzędzi analizy finansowej. Bardzo istotnym staje się zatem właściwe zarządzanie kosztami procesu upadłości, polegające na ich minimalizacji, co wymaga opracowania przez syndyka budżetu wydatków postępowania upadłościowego oraz przychodów i kosztów kontynuowanej działalności, a następnie szczegółowej kontroli ich wykonania.

 8. DIGITALISATION IN FINNISH MUSEUMS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Laine-Zamojska

  2014-01-01

  Full Text Available W artykule omówiono generalny obraz digitalizacji w fińskim sektorze muzealnym. Przedstawiono szacunkowe liczby dotyczące digitalizacji dziedzictwa kulturowego na podstawie przeprowadzonych statystycznych badań, oraz zaprezentowano wiele projektów związanych z ucyfrowieniem fińskich muzeów.\tFiński sektor muzealny jest niezwykle zróżnicowany, podobnie jak stopień skatalogowania i zdigitalizowania kolekcji. W projektach rozwojowych aktywnie uczestniczy cały sektor muzealny. W ostatnich latach, dzięki wielu inicjatywom i badaniom udało się uzyskać szczegółowy obraz fińskiego sektora muzealnego. Największą inicjatywą jest projekt utworzenia Narodowej Biblioteki Cyfrowej, podlegający Ministerstwu Edukacji i Kultury. Celem projektu jest połączenie i udostępnienie zasobów z instytucji pamięci (bibliotek, archiwów i muzeów. Towarzyszą mu rozległe projekty digitalizacji.\tW związku z ogromną różnorodnością systemów do zarządzania kolekcją i praktykami katalogowymi w muzeach, w 2011 r. Państwowy Urząd Muzealny (Museovirasto / National Board of Antiquities, Fiński Związek Muzeów (Suomen museoliitto / Finnish Museums Association i Państwowa Galeria Sztuki (Valtion taidemuseo / Finnish National Gallery zainicjowały projekt Muzeum2015 (Museo2015 / Museum2015. Jego głównymi celami są: unifikacja procesów związanych z zarządzaniem kolekcją, stworzenie architektury korporacyjnej dla zarządzania muzealną kolekcją, stworzenie modelu zarządzania dla architektury korporacyjnej, oraz określenie i stworzenie warunków do zakupu i implementacji ogólnofińskiego systemu zarządzania kolekcją.\tRozwój cyfrowych narzędzi dla najmniejszych, prowadzonych przez wolontariuszy, muzeów lokalnych jest jednym z celów projektu badawczego ViMuseo, prowadzonego na Uniwersytecie w Jyväskylä (Jyväskylän yliopisto / University of Jyväskylä.

 9. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z ADHD w polskim systemie oświatowym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Borkowska

  2010-09-01

  Full Text Available Uczniowie z ADHD to dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, którym często sprawia trudność sprostanie wymaganiom szkolnym, co wynika ze specyfiki ich funkcjonowania. Wyrównywanie szans edukacyjnych tej grupy uczniów stanowi cel pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej w przedszkolu, szkole i placówce systemu oświaty. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna powinna być świadczona jak najbliżej ucznia, tj. w szkole, do której uczęszcza uczeń, lub specjalistycznej placówce oświatowej, a za jej organizację odpowiada dyrektor szkoły lub placówki. Uczeń z ADHD może uzyskać pomoc na terenie szkoły w postaci zindywidualizowanej pracy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych oraz pracy korekcyjnej podczas dodatkowych zajęć specjalistycznych bądź na terenie poradni psychologiczno-pedagogicznej w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych i terapeutycznych. Nauczyciele zobowiązani są do dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych ucznia z ADHD na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Uczeń, u którego wraz z ADHD zdiagnozowano współwystępowanie zaburzeń zachowania lub zagro- żenie niedostosowaniem społecznym, może otrzymać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Szkoła zobowiązana jest do opracowania dla niego indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego zawierającego działania o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym. W przypadku dzieci z ADHD, u których stwierdzono nasilenie objawów zespołu hiperkinetycznego w stopniu uniemożliwiającym lub znacznie utrudniającym uczęszczanie do szkoły, możliwa jest realizacja obowiązku szkolnego w nauczaniu indywidualnym na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.

 10. The EU-Georgia Association Agreement: An Instrument To Support The Development Of Georgia Or Lip Service? / Układ Stowarzyszeniowy Ue – Gruzja: Instrument Wsparcia Rozwoju Gruzji Czy Deklaracja Bez Pokrycia?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta

  2015-06-01

  Full Text Available 1 września 2014 r. wszedł w życie (częściowo układ stowarzyszeniowy między UE i Gruzją. Jego główną część stanowi „Umowa o pogłębionej i całościowej strefie wolnego handlu”, która przewiduje pełną liberalizację handlu wyrobami przemysłowymi i znaczącą redukcję barier w handlu rolnym. Istotna część umowy jest poświęcona eliminacji regulacyjnych barier dla handlu (np. standardów technicznych. Umowa przewiduje też stopniową i częściową liberalizację handlu usługami, jak też szybką i głęboką eliminację barier w zakresie przepływów kapitałowych. Liberalizacja przepływu pracowników ma bardzo ograniczony zakres. Postanowienia układu stowarzyszeniowego UE-Gruzja są podobne do Układów europejskich podpisanych wcześniej przez państwa Europy Środkowej i Wschodniej, jakkolwiek istotne są też różnice. Oczekuje się, że układ stowarzyszeniowy przyniesie wiele korzyści Gruzji, w tym (a stabilizację jej systemu ekonomicznego i prawnego, czyniąc go w efekcie bardziej przewidywalnym dla inwestorów oraz bardziej przyjaznym dla przedsiębiorców; (b zbliżenie wielu przepisów do tych, które obowiązują w UE, co rozszerzy rynek dla gruzińskich towarów i usług; (c lepsze wdrożenie przepisów ważnych dla biznesu. Krótkookresowe korzyści wynikające z liberalizacji handlu będą skromne dla Gruzji, częściowo z uwagi na otwarty dostęp do jej rynku już przed wejściem Układu w życie. Implementacja Układu będzie się też wiązać z kosztami dostosowawczymi, które są zazwyczaj nieuniknioną metodą wzrostu eksportu na wielki rynek UE.

 11. The Financial Crisis, Austerity Policy And Greece / Kryzys Finansowy, Polityka Oszczędnościowa i Grecja

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eißel Dieter

  2015-12-01

  Full Text Available Artykuł zawiera krótki przegląd głównych przyczyn obecnego kryzysu i dotyczy strategii dogmatyzmu rynkowego i ich skutków, które pojawiły się po zakończeniu powojennego boomu i tzw. systemu z Bretton Woods. Rosnące nierówności i deregulacja spowodowały wzrost inwestycji kapitału spekulacyjnego (kapitalizm kasynowy, przyczyniając się do bańki na rynku nieruchomości w USA. Dzięki pomocy z środków publicznych kapitał ten nie poniósł większych strat po jej pęknięciu. Jednak pomoc publiczna naraziły na poważne kłopoty budżety państw, które już były ograniczone w wyniku „podatkowego wyścigu na dno”, spowodowanego specyficznymi neoliberalnymi zaleceniami, mającymi pomóc w przełamaniu kryzysu ekonomicznego. Słabe wyniki ekonomiczne i wysokie oprocentowanie obligacji skarbowych - wynikające z niskich ocen wystawianych przez agencje ratingowe - zagroziły niektórym państwom w strefie euro niewypłacalnością. Sytuację pogorszyły błędy w zarządzaniu. Zaoferowana przez „trójkę” (EBC, MFW i UE pomoc finansowa wiązała się z „twardymi” reformami w duchu polityki oszczędności. Następstwem tego był kryzys społeczny i humanitarny o kolosalnych skutkach; było to dowodem ekonomicznego fiaska i zwiększyło dług publiczny do nieznośnych rozmiarów, głównie w Grecji, którą można uznać za laboratorium dla takiej strategii.

 12. Koncepcja pomiaru i taksonomii zaburzeń behawioralnych i emocjonalnych Thomasa Achenbacha oraz ważne dla niej dane fenotypowe i genetyczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Zasępa

  2011-06-01

  Full Text Available W artykule omówiona została koncepcja Thomasa Achenbacha dotycząca pomiaru i taksonomii zaburzeń behawioralnych oraz emocjonalnych. Nosi ona nazwę Systemu Pomiaru Opartego na Empirii. Inaczej podejście to nazywane jest też „z dołu do góry”. Zgodnie z nim kryteria diagnostyczne poszczególnych kategorii chorób i zaburzeń psychicznych wyprowadza się w oparciu o badanie dużych prób reprezentatywnych dla danej populacji. Powstałe w ten sposób nozologie służą do identyfikacji nowych przypadków. Podejście to jest inne niż paradygmat DSM, który określany jest „z góry do dołu”. Mierzone zgodnie z paradygmatem „z dołu do góry” zachowania problemowe można przedstawić na nastę- pujących poziomach: poziom pierwszy to specyficzne rodzaje problemów reprezentowane przez poszczególne itemy, poziom drugi – wyodrębnionych 8 skal zachowań problemowych (Lęk/Depresja, Wycofywanie się, Skargi Somatyczne, Zaburzenia Myślenia, Zaburzenia Uwagi, Zachowania Agresywne, Łamanie Norm, Natręctwa, poziom trzeci – 2 grupy zachowań problemowych: Zachowania Internalizacyjne i Zachowania Eksternalizacyjne, poziom czwarty – ogólny poziom zachowań problemowych, będący sumą wszystkich przeżywanych problemów. W artykule zostały przedstawione również wyniki badań, które potwierdzają koncepcję Achenbacha, to znaczy omówiono fenotypowe i genetyczne dane ważne dla tej koncepcji. Dane fenotypowe wskazują na to, że wyróżnione skale zachowań problemowych stanowią rzeczywiście odrębne syndromy, z kolei dane drugiego rodzaju – że syndromy te w dużym stopniu są uwarunkowane genetycznie. Mniejszy wpływ na ich rozwój ma środowisko wspólne bądź specyficzne.

 13. Wiele zawodów – jedna waga? O zróżnicowaniu kosztów kształcenia zawodowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jędrzej Stasiowski

  2016-03-01

  Full Text Available W artykule podjęto problematykę publicznego finansowania edukacji zawodowej w Polsce. Na podstawie danych pochodzących z Systemu Informacji Oświatowej z 2012 r. przeanalizowano wydatki bieżące na ucznia w zasadniczych szkołach zawodowych i technikach. Wyniki analiz stawiają pod znakiem zapytania efektywność algorytmu finansowania szkół kształcących zawodowo w Polsce, który nie różnicuje wysokości subwencji w zależności od oferty nauczanych zawodów oraz sposobu organizacji praktycznej nauki zawodu. Może to mieć niebagatelne znaczenie w przypadku mniej zamożnych organów prowadzących szkoły. Jak wynika z analiz, wydatki bieżące na ucznia są zróżnicowane w zależności od obszaru kształcenia zawodowego. Istnieją istotne różnice w poziomie wydatków szkół kształcących w obszarze rolniczo-leśnym z ochroną środowiska w stosunku do szkół kształcących w mniej kosztownych zawodach z obszaru ekonomiczno-administracyjnego. Ponadto szkoły, które kształcą młodych pracowników oraz organizują praktyczną naukę zawodu poza placówką, np. w centrach kształcenia praktycznego, ponoszą istotnie niższe wydatki na ucznia niż pozostałe. Analizy ukazały również odmienne realia finansowania kształcenia zawodowego przez miasta na prawach powiatu i uboższe powiaty ziemskie. Zróżnicowanie wydatków jest wyraźniejsze w przypadku miast, które posiadają zasoby finansowe pozwalające na swobodniejsze kształtowanie wydatków w zależności od specyficznych potrzeb szkół kształcących w różnych zawodach. Oznacza to, że wydatki na kształcenie zawodowe bogatszych samorządów mogą stanowić lepsze przybliżenie realnych kosztów kształcenia w zależności od zawodu.

 14. Analiza funkcjonowania systemów ABCw przedsiębiorstwach działających w Polsce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Wnuk-Pel

  2009-06-01

  Full Text Available Celem niniejszego artykułu jest analiza stanu rozpowszechnienia rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach w Polsce, w szczególności zaś analiza problemów pojawiających się w procesie wdrożenia, struktury systemów ABC oraz sposobów wykorzystania informacji z systemów rachunku kosztów działań. Wnioski z przeprowadzonych badań mają znaczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Z praktycznego punktu widzenia, przedsiębiorstwa rozważające implementację ABC w przyszłości powinny mieć świadomość czynników wpływających na implementację ABC, jak również problemów, które mogą się w procesie implementacji pojawić. Menedżerowie rozważający implementację ABC muszą zdawać sobie sprawę z poziomu szczegółowości i sposobów budowy systemu informacyjnego rachunku kosztów działań. Mogą oni również skorzystać z wiedzy o sposobach wykorzystania informacji z systemów rachunku kosztów działań. Wiedza ta może sprzyjać podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących implementacji systemów ABC, a jeżeli decyzja o implementacji zostanie podjęta, może się przyczynić do zwiększenia prawdopodobieństwa zakończenia procesu wdrożenia sukcesem. Z teoretycznego punktu widzenia, przeprowadzone badania mogą się przyczynić do określenia ogólnej tendencji: modyfikacje systemów rachunku kosztów w przedsiębiorstwach w Polsce oraz wdrażanie nowoczesnych metod rachunkowości zarządczej, takich jak ABC, zmierza w podobnym kierunku jak praktyka rachunkowości zarządczej na świecie.

 15. Stabilność posturalna starszych kobiet przed i po dziesięciu tygodniach ćwiczeń metodą Pilates = Postural stability of elderly women before and after ten weeks of Pilates exercises

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Pyskir

  2016-12-01

  • Bydgoska Szkoła Wyższa, Bydgoszcz     Streszczenie   Wstęp Jedną z charakterystycznych cech człowieka jest stabilna pionowa postawa ciała. Nieprawidłowe działanie systemu kontroli postawy (PCS może powodować niekontrolowane upadki, co pogarsza kondycję fizyczną i ogranicza funkcje życiowe. Wykazano, że kontrola postawy u osób starszych jest utrudniona. Być może właściwie prowadzona rehabilitacja jest w stanie spowolnić ten proces. Cel Dotychczasowe badania pokazały pozytywny wpływ ćwiczeń Pilates na elastyczność tułowia i miednicy oraz równowagę dynamiczną. Celem niniejszej pracy było porównanie stabilności postawy starszych kobiet przed i po 10 tygodniach programu ćwiczeń metodą Pilates. Materiał i metody W badaniach wzięło udział 35 kobiet w wieku 55-67 lat. Wstępne badanie posturograficzne wykonano przed rozpoczęciem ćwiczeń. Następnie uczestniczki programu przez 10 tygodni wykonywały ćwiczenia metodą Pilates pod opieką wykwalifikowanego fizjoterapeuty. Po zakończonym programie powtórzono badanie posturograficzne. Wyniki Analizowano pole powierzchni oraz długość rejestrowanych statokinezjogramów. Dokonano także analizy dyfuzyjnej otrzymanych krzywych. Ponad 60% uczestniczek uzyskało lepsze rezultaty w po programie ćwiczeń. Osoby, które w drugim badaniu miały gorsze wyniki donosiły, że były w dniu badania przeziębione lub mocno zmęczone.   Wnioski                 Pogorszenie stabilności postawy u osób starszych można minimalizować przez intensyfikację codziennej aktywności. Może jej pomóc wykonywanie ćwiczeń metodą Pilates. Badania posturograficzne stanowią dobre narzędzie do monitorowania pracy systemu kontroli postawy.   Słowa kluczowe: stabilność posturalna, system kontroli postawy (PCS, Pilates               Abstract   Introduction One of characteristic of humans is upright standing. Incorrect operation of Postural Control System (PCS can cause

 16. Limit Analysis of Geometrically Hardening Composite Steel-Concrete Systems / Stany Graniczne Geometrycznie Wzmacniających Się Konstrukcji Zespolonych

  Science.gov (United States)

  Alawdin, Piotr; Urbańska, Krystyna

  2015-03-01

  The paper considers some results of creating load-carrying composite systems that have uprated strength, rigidity and safety, and therefore are called geometrically (self-) hardening systems. The optimization mathematic models of structures as discrete mechanical systems withstanding dead load, monotonic or low cyclic static and kinematic actions are proposed. To find limit parameters of these actions the extreme energetic principle is suggested what result in the bilevel mathematic programming problem statement. The limit parameters of load actions are found on the first level of optimization. On the second level the power of the constant load with equilibrium preloading is maximized and/or system cost is minimized. The examples of using the proposed methods are presented and geometrically hardening composite steel-concrete system are taken into account. W pracy przedstawiono sposoby projektowania konstrukcji, które ze względu na swoją geometrię oraz topologię posiadają podwyższoną nośność, sztywność i bezpieczeństwo. Systemy takie nazwano geometrycznie (samo-) wzmacniającymi się. Zaproponowano optymalizacyjne modele matematyczne konstrukcji jako dyskretne systemy mechaniczne będące pod obciążeniem stałym, zmiennym monotoniczne lub niskocyklowym, statycznym lub kinematycznym. Dla znalezienia granicznych parametrów obciążeń wprowadzona została ekstremalna zasada energetyczna, przedstawiona jako problem dwupoziomowego programowania matematycznego. Graniczne parametry obciążeń szukane są na pierwszym poziomie optymalizacji. Na drugim poziomie minimalizowany jest koszt systemu i/lub maksymalizowana jest moc stałego równoważącego obciążenia z dociążeniem. Ponadto w pracy przeanalizowano numerycznie i analitycznie zachowanie konstrukcji geometrycznie wzmacniających się na przykładzie konstrukcji zespolonych stalowobetonowych. Pierwszy przykład dotyczy konstrukcji belkowo-prętowej z podciągiem, belkę stanowi stalowy dwuteownik

 17. Ochrona kultury narodowej w koncepcjach współczesnej prawicy narodowej w Polsce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grzegorz Radomski

  2016-01-01

  Full Text Available Protection of natural culture in concepts of the contemporary National Right Wing in Poland In the centre of the system of values of the National Right Wing which revived after 1989 there are still nation, family and religion. The nation as community of culture is in opinion of the said parties exposed to dangers. The main risks are in their opinion as follows: cosmopolitism, Communist ideology, individualism, liberalism; secularization.In Poland, such ideas are, in the opinion of the National Right Wing, propagated by the liberal and post-communist circles. In the beginning they demanded that the communist activists are brought to justice. Some columnists refer to antisemitism. They perceive also the fall of the literary output. They assess critically the novels of Czesław Miłosz, Stanisław Barańczak or Olga Tokarczuk. Similar assessments regard the works of Polish historians. As preventive measures the following is mentioned: appropriate educational activity, statutory protection of national heritage, broadening of Catholicism, promotion of national culture. They attach great importance to the national branding. Its components are history, language, political regime, architecture, literature, art, religion, icons landscape, music. They would probably accept the opinion of Michael Porter: “Many contemporary discussions of international competition stress global homogenization and a diminished role for nations. But, in truth, national differences are at the heart of competitive success.”   Ochrona kultury narodowej w koncepcjach współczesnej prawicy narodowej w Polsce W centrum systemu wartości odrodzonego po 1989 roku ruchu narodowego pozostają naród, rodzina i religia. Naród, traktowany jako wspólnota kultury, narażony jest w ocenie wspominanych wyżej środowisk na liczne zagrożenia. Za najgroźniejsze uznają one: kosmopolityzm, ideologię komunistyczną, indywidualizm, liberalizm, sekularyzację. W Polsce wspomniane idee

 18. Contemporary Slavery and the Struggle for Self-Determination: The Case of the Guaraní People from the Bolivian Chaco

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksandra Bergier

  2015-06-01

  Full Text Available Contemporary Slavery and the Struggle for Self-Determination: The Case of the Guaraní People from the Bolivian Chaco For over a century, the Bolivian Guaraní people have been subjected to infrahuman treatment which involved practices such as slavery, forced labor and servitude. The new agrarian legislation, aimed at reversing the concentration of the economic and social power in the hands of a small regional elite, represented a shift in a state policy, facilitating the access of indigenous peoples to collective land property and thereby enabling them to break away from the conditions of debt bondage and forced labor. The article examines the current situation of the Guaraní and focuses on the changes and challenges that have been introduced to their way of life due to the implementation of the clearing title process which brought about a partial reconstitution of their territory. It presents the recent data on their struggle to redefine and reconstruct their cultural identity and places emphasis on specific cultural elements considered valuable by the Guaraní society: territorial management, native language, customary law and wider inclusion of women in decision-making structures within the indigenous political organization.   Współczesne niewolnictwo i walka o autodeterminację: casus kultury Guaraní z boliwijskiego Chaco Przez ponad stulecie boliwijscy Indianie Guaraní byli przedmiotem nieludzkiego traktowania z powodu praktyk takich jak niewolnictwo, praca przymusowa oraz poddaństwo. Reformy agrarne, których celem była redystrybucja władzy ekonomicznej i społecznej, skoncentrowanej w rękach niewielkiej regionalnej elity, spowodowały zmianę w polityce rządowej, gwarantując dostęp ludów tubylczych do kolektywnej własności ziemi. Proces ten umożliwił przedstawicielom kultury Guaraní zerwanie zależności wynikających z systemu pracy przymusowej i więzienia za długi. Niniejszy artykuł jest poświęcony obecnej

 19. Simulation Based Investigation of Different Fleet Management Paradigms in Open Pit Mines-A Case Study of Sungun Copper Mine / Symulacje I Badania Różnych Paradygmatów Wykorzystania Floty Pojazdów I Urządzeń W Kopalniach Odkrywkowych. Studium Przypadku: Kopalnia Miedzi W Sungun

  Science.gov (United States)

  Hashemi, Ali Saadatmand; Sattarvand, Javad

  2015-03-01

  Using simulation modeling, different management systems of the open pit mining equipment including non-dispatching, dispatching and blending solutions have been studied for the Sungun copper mine. Developed model has the capability of considering detailed features of both loading and hauling equipment. Productivity assessment scenarios have been established on the constructed model and the outputs revealed the noteworthy impact of the match factor of the trucks to the loaders on the production rate by over 40%. A dispatching simulation model with the objective function of minimizing truck waiting times have been developed and 7.8% improvement obtained by applying a flexible assignment of the trucks for the loaders compared to the fixed assignment system. Finally ore grade blending control unit has been introduced into the model. Getting the advantages of the newly added module it became possible to monitor the portion of material excavated from different operating benches and control truck dispatching rules for keeping the overall ore grade exactly at desired value. Przy użyciu modeli symulacyjnych zbadano różnorodne systemy zarządzania flotą pojazdów i urządzeń w kopalni odkrywkowej (wydawanie dyspozycji przewozu, wstrzymywanie przewozu oraz rozwiązania kwestii mieszania o rud o różnej zawartości pierwiastka użytecznego) na przykładzie kopalni miedzi Sungun. Opracowany model uwzględnia szczegółowe cechy sprzętu przeładunkowego oraz transportowego. Na podstawie modelu opracowano następnie scenariusze oceny wydajności, a wyniki jednoznacznie wykazały wielką wagę odpowiedniego skojarzenia ilości pojazdów i ładowarek. Opracowano model symulacyjny kierowania urządzeń do pracy, jako funkcję celu przyjmujący minimalizacje czasu przestoju ciężarówek. Uzyskano wynik lepszy o 7.8% poprzez elastyczne przydzielania pojazdów do ładowarek w porównaniu do systemu trwałego ich do siebie przypisania. W ostatnim etapie dodano do modelu system

 20. Closed Brayton cycle power conversion systems for nuclear reactors :

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wright, Steven A. [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States); Lipinski, Ronald J. [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States); Vernon, Milton E. [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States); Sanchez, Travis [Sandia National Lab. (SNL-NM), Albuquerque, NM (United States)

  2006-04-01

  This report describes the results of a Sandia National Laboratories internally funded research program to study the coupling of nuclear reactors to gas dynamic Brayton power conversion systems. The research focused on developing integrated dynamic system models, fabricating a 10-30 kWe closed loop Brayton cycle, and validating these models by operating the Brayton test-loop. The work tasks were performed in three major areas. First, the system equations and dynamic models for reactors and Closed Brayton Cycle (CBC) systems were developed and implemented in SIMULINKTM. Within this effort, both steady state and dynamic system models for all the components (turbines, compressors, reactors, ducting, alternators, heat exchangers, and space based radiators) were developed and assembled into complete systems for gas cooled reactors, liquid metal reactors, and electrically heated simulators. Various control modules that use proportional-integral-differential (PID) feedback loops for the reactor and the power-conversion shaft speed were also developed and implemented. The simulation code is called RPCSIM (Reactor Power and Control Simulator). In the second task an open cycle commercially available Capstone C30 micro-turbine power generator was modified to provide a small inexpensive closed Brayton cycle test loop called the Sandia Brayton test-Loop (SBL-30). The Capstone gas-turbine unit housing was modified to permit the attachment of an electrical heater and a water cooled chiller to form a closed loop. The Capstone turbine, compressor, and alternator were used without modification. The Capstone system+2019>s nominal operating point is 1150 K turbine inlet temperature at 96,000 rpm. The annular recuperator and portions of the Capstone control system (inverter) and starter system also were reused. The rotational speed of the turbo-machinery is controlled by adjusting the alternator load by using the electrical grid as the load bank. The SBL-30 test loop was operated at

 1. Ustawodawstwo Unii Europejskiej wobec mniejszości narodowych i etnicznych - casus romski

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wojciech Marcin Stankiewicz

  2014-12-01

  of the Roma minority and replace it with another. That is why the European Union should develop a range of mechanisms and measures that may be accepted by the Roma.   Ustawodawstwo Unii Europejskiej wobec mniejszości narodowych i etnicznych - casus romski Unia Europejska znajduje się dopiero na etapie tworzenia systemu ochrony mniejszości narodowych i etnicznych, jednak niezbędne będzie podjęcie wielu starań, debat oraz działań, w które koniecznie zaangażowane muszą być wszystkie państwa członkowskie. Próby podejmowane przez Parlament Europejski w celu poprawy sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych w Unii Europejskiej mogą być odpowiednim impulsem do wstępnych refleksji. Pomimo wielu starań Unii Europejskiej oraz wykorzystania funduszy unijnych sytuacja mniejszości romskiej nie uległa dużej poprawie. Głównymi przyczynami są niedostateczne działania ze strony Unii Europejskiej, korupcja urzędników, a także brak zainteresowania społecznością romską państw członkowskich. Dotychczas podjęte działania nie przyniosły zamierzonych rezultatów, dlatego konieczne jest poświęcenie większej uwagi tej kwestii. Unia Europejska potrzebuje mocnego wsparcia innych instytucji unijnych oraz społeczeństwa obywatelskiego.

 2. Od internacjonalnej do własnej historii – mniejszość białoruska w Polsce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wojciech Śleszyński

  2017-12-01

  ideologicznym. Dominowały treści o historii Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi, o trudnej sytuacji białoruskiej w II RP i w latach II wojny światowej, ale z naciskiem położonym jedynie na okres Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Pierwsze próby przebudowy dotychczasowej wizji świata przez społeczność białoruską zostały podjęte w latach 1980–1981. Zwłaszcza środowiska studenckie próbowały stworzyć alternatywę dla dotychczasowego skomunizowanego, białoruskiego przekazu historycznego. Jednak dopiero stopniowy upadek systemu komunistycznego stał się impulsem do coraz bardziej aktywnego rozwoju mniejszości białoruskiej w Polsce, a co za tym idzie także kreowania własnej, narodowej wizji dziejów. Fundamentem, na którym budowana była pamięć o dziedzictwie, stało się odwoływanie się do Białoruskiej Republiki Ludowej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, a nie, jak to miało miejsce w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Sowieckiej czy po 1994 r. w Republice Białoruś, zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej.

 3. Zaburzenia odżywiania u młodzieży

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karolina Kierus

  2012-12-01

  Full Text Available Zaburzenia odżywiania o typie jadłowstrętu psychicznego, jadłowstrętu atypowego oraz bulimii zgodnie z aktu‑ alną wiedzą medyczną należą do poważnych zaburzeń psychicznych występujących u młodzieży w okresie doj‑ rzewania. Na zachorowanie najbardziej narażone są dziewczęta w wieku 14‑18 lat (w przypadku anoreksji, z tendencją do obniżania dolnej granicy wieku. Przyczyną tych zaburzeń jest nie tyle dążenie do uzyskania szczupłej sylwetki, ile zespół wielu czynników wpływających na rozwój emocjonalny dziecka, proces separacji – indywidualizacji, poczucie własnej wartości, akceptacja siebie i swojego ciała. Bardzo istotną rolę w rozwoju zaburzeń odżywiania u młodzieży odgrywają: dysfunkcja systemu rodzinnego, nadmiernie kontrolująca matka, stawiająca wysokie wymagania, oraz charakterystyczne cechy osobowości chorego, między innymi wygórowa‑ na ambicja, perfekcjonizm, silna wola, determinacja w dążeniu do osiągnięcia celu. Objawy jadłowstrętu psy‑ chicznego pojawiają się zazwyczaj skrycie, najczęściej rozpoczynają się od stopniowej rezygnacji z wybranych pokarmów z diety, np. słodyczy, pieczywa, mięsa, wprowadzania zasad „zdrowego żywienia” itp. W początko‑ wej fazie choroby ograniczanie jedzenia pełni funkcję czynnika wzmacniającego, dającego chorej poczucie kon‑ troli, satysfakcji czy nawet sukcesu. Zachowania bulimiczne przez długie miesiące pozostają niezauważone przez otoczenie chorego, gdyż najczęściej nie dochodzi do utraty masy ciała. U ponad połowy osób cierpią‑ cych na anoreksję pojawiają się myśli suicydalne oraz próby samobójcze, znaczna część chorych podejmuje także zachowania autodestrukcyjne. Leczenie pacjentów z zaburzeniami odżywiania jest długotrwałe. Oprócz prawidłowo prowadzonej terapii żywieniowej konieczne są stała opieka psychiatryczna, psychoterapia indywi‑ dualna, psychoedukacja opiekunów oraz terapia

 4. Słowa kluczowe, tagi…, i co dalej?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wiesław Babik

  2014-12-01

  ówno pod względem strukturalnym, jak i funkcjonalnym. Wymienione zasoby słownictwa zostały zaprezentowane z punktu widzenia teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych oraz teorii wyszukiwania informacji. Biorąc pod uwagę przyszłość omawianych języków, zaprezentowano folksonomie oraz możliwości wykorzystania omówionych zbiorów słownictwa w budowie narzędzi do semantyzacji środowiska wyszukiwawczego w Internecie, w tym do budowy ontologii i map myśli. Szczególną uwagę zwrócono na to, że słowa kluczowe i tagi to w praktyce swoistego rodzaju „języki”, które, podobnie jak język naturalny, podlegają ciągłym zmianom, stąd potrzeba stałego śledzenia i uwzględniania pragmatyki ich stosowania w opisie i wyszukiwaniu dokumentów i informacji. Prace nad słowami kluczowymi stanowią krok w kierunku budowy lingwistycznych narzędzi na potrzeby semantycznego Web-u. Artykuł stanowi głos w dyskusji nad tworzonymi w Instytucie Slawistyki PAN w Warszawie słownikami słów kluczowych stanowiącymi element systemu slawistycznej informacji bibliograficznej.

 5. Akcentuacja zapożyczonych leksemów czasownikowych w gwarze staroobrzędowców mieszkających w regionie suwalsko-augustowskim

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dorota Angelika Paśko-Koneczniak

  2015-12-01

  Full Text Available Stress patterns in loan verb lexemes in the dialect used by the Old Believers living in the Suwałki-Augustów region The aim of the article is to present the stress pattern phenomenon in loan verb lexemes which function in the Russian dialect of the Old Believers from the Suwałki-Augustów Region. In the last decades, the insular dialect, separated from the general Russian language, has been influenced by the Polish language. Such influence is visible, in particular, in the vocabulary, in the form of loan translations and idiomatic expressions. Stress patterns, along with the root vocabulary and the morphological system, still remains one of the indicators of the Russian essence of the dialect. The native vocabulary of the Old Believers’ dialect maintains Russian accentuation patterns. A similar situation is observed in the case of stress patterns in lexemes borrowed from Polish, which undergo a stress accentuation adaptation; that is, they feature a shift in the place of the stress in relation to the source language. In loan verb morphemes, one can notice the pattern of stress which is not fixed and depends upon the morphological form or, sometimes, the paroxitonic stress, which results from the influence of the Polish language.   Akcentuacja zapożyczonych leksemów czasownikowych w gwarze staroobrzędowców mieszkających w regionie suwalsko-augustowskim Celem artykułu jest zaprezentowanie zjawiska akcentuacji w zapożyczonych leksemach czasownikowych, funkcjonujących w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców z regionu suwalsko-augustowskiego. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat badana gwara wyspowa, odseparowana od rosyjskiego języka ogólnego, podlega znacznemu wpływowi języka polskiego. Wpływ polszczyzny widoczny jest szczególnie w zasobie leksykalnym w postaci zapożyczeń, kalk i w idiomatyce. Akcentuacja obok rdzennego zasobu leksykalnego i systemu morfologicznego nadal pozostaje jednym z wyznaczników rosyjskości gwary

 6. Dynamika kształtowania się struktury narodowościowej Białorusi po II wojnie światowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eugeniusz Mironowicz

  2017-12-01

  Full Text Available The dynamics of development of the ethnic structure of Belarus after World War II During the Second World War, Belarus lost more than 1.5 million inhabitants. In 1944–1946, as part of the repatriation process, 226,000 Poles left for Poland. With the construction industry in Belarus, deploying units of the Red Army and the creation of the Soviet system of government, to Belarus poured in hundreds of thousands of Russians and dozens of thousands of Ukrainians. At the same time, the Soviet authorities pursue policies conducive to resettlement Belarusians to other republics, especially to Russia. Widespread census was held every 10 years since 1959. It shows a systematic process of strengthening the Russian factor in the ethnic structure of the Belarusian Soviet Socialist Republic. This was accompanied by assimilation in Russian culture of the Belarusian youth, expelling from the countryside to the cities. The creation of the independent Belarusian state after the collapse of the Soviet Union reversed these trends. The percentage of people declaring Russian nationality, but also Jewish, Ukrainian and Polish, began to rapidly decline in the ethnic structure. This was accompanied, however, by a stronger presence of the Russian language, both in the public and private life of people in Belarus.   Dynamika kształtowania się struktury narodowościowej Białorusi po II wojnie światowej W czasie II wojny światowej Białoruś utraciła ponad 1,5 mln mieszkańców. W latach 1944–1946 w ramach akcji repatriacyjnej do Polski wyjechało 226 tys. Polaków. Wraz z budową przemysłu na Białorusi, rozmieszczaniem jednostek Armii Czerwonej i tworzeniem radzieckiego systemu władzy do Białorusi napływały setki tysięcy Rosjan i dziesiątki tysięcy Ukraińców. Jednocześnie władze radzieckie prowadziły politykę sprzyjającą przesiedlaniu Białorusinów do innych republik, a zwłaszcza do Rosji. Powszechne spisy ludności organizowane co 10 lat od

 7. Ocena przejścia fali powodziowej w maju 2010 roku we wrocławskim węźle wodnym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Włodzimierz Parzonka

  2014-12-01

  Full Text Available System ochrony przeciwpowodziowej miasta Wrocławia powstał po powodzi w 1903 r., w latach 1905–1922. Miał on przepustowość maksymalną równą około 2300 m3 · s–1. Ważnymi elementami tego systemu są poldery Lipki–Oława, Blizanowice– Trestno i Oławka oraz kanał zrzutowy z Odry do Widawy. W lipcu 1997 r. wystąpiła katastrofalna powódź o maksymalnym natężeniu przepływu 3530 m3 · s–1 w przekroju wodowskazu Brzeg Most. Skutkiem tej powodzi było zalanie znacznej części miasta Wrocławia, uszkodzenie lub zniszczenie wielu budowli melioracyjnych i hydrotechnicznych oraz mostów i obwałowań. Zniszczony został również jaz wlotowy do kanału Odra–Widawa. Po powodzi w 1997 r. powstało szereg opracowań, dotyczących modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW. Podstawowe rozwiązanie zostało przedstawione w ramach Studium wykonalności dla zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz na rzece Odrze i modernizacji WWW [Hydroprojekt... 2004]. Przepływy obliczeniowe wynoszą odpowiednio 3100 m3 · s–1 (przepływ kontrolny, woda 1000-letnia i 1850 m3 · s–1 (przepływ miarodajny, woda 200-letnia. Kontynuacją tego Studium jest wykonywany aktualnie Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry. W maju i czerwcu 2010 r. wystąpiła w dorzeczu Odry powódź o natężeniu maksymalnym rzędu 2100–2200 m3 · s–1 na wlocie do WWW. Była ona porównywalna pod względem natężenia przepływu z powodzią z 1903 r. i nieco wyższa od powodzi w 1930 r. Dla ochrony miasta Wrocławia zdecydowano o zalaniu wymienionych wyżej 3 polderów oraz o uruchomieniu kanału zrzutowego z Odry do Widawy. Szkody po powodzi były znacznie niższe niż w 1997 r. Zalana została ponownie dzielnica Kozanów. Uszkodzone zostały niektóre wały, m.in. wał polderu Lipki–Oława. Wysokie stany wystąpiły zwłaszcza na Odrze powyżej Wrocławia. Na wodowskazie Brzeg Most i Oława najwyższe stany w 2010 r. były bliskie warto

 8. Analytical Model of Water Flow in Coal with Active Matrix

  Science.gov (United States)

  Siemek, Jakub; Stopa, Jerzy

  2014-12-01

  systemu szczelin, spękań i ewentualnie największych porów. Przepływowi w systemie szczelin towarzyszyć może wymiana masy z matrycą, której intensywność zależy m.in. od właściwości węgla i warunków panujących w układzie przepływowym. W szczególności matryca węglowa może pochłaniać wodę pod wpływem sił kapilarnych, co wpływa na przepływ w szczelinach. W artykule zostało zaproponowane równanie różniczkowe cząstkowe opisujące nasycenie wodą w systemie szczelin z uwzględnieniem wymiany masy z matrycą pod wpływem sił kapilarnych. Podano dokładne rozwiązanie analityczne, które może być zastosowane w praktyce inżynierskiej. Zauważono, że szybkość wymiany masy między szczelinami i matrycą wyraża się formułą analogiczną do prawa stygnięcia Newtona, ale w analizowanym przypadku współczynnik wymiany masy zależy nie tylko od właściwości węgla i płynów ale również od położenia i czasu. Stały człon tego współczynnika może być obliczony teoretycznie lub wyznaczony eksperymentalnie

 9. Odzyskać liberalizm. Recenzja książki Andrzeja Walickiego "Od projektu komunistycznego do neoliberalnej utopii", Warszawa: Universitas 2013

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Fidelis

  2016-01-01

  the original idea of individual freedoms. In this way, the dominant conservative elites in Poland are able to depict human rights and the welfare state as alien to the “Polish” tradition, supposedly exclusively Catholic and socially conservative. Walicki points to the need to recover the rich history of the Polish Left as well as to restore the original meaning and value of liberalism in shaping Polish democracy.   Odzyskać liberalizm. Recenzja książki Andrzeja Walickiego Od projektu komunistycznego do neoliberalnej utopii, Warszawa: Universitas 2013 Recenzja omawia najnowszą książkę Andrzeja Walickiego Od projektu komunistycznego do neoliberalnej utopii (Warszawa: Universitas 2013. Książka to zbiór esejów, wywiadów oraz artykułów naukowych publikowanych przez A. Walickiego zarówno w czasopismach naukowych, jak i popularnych w latach 2001-2012. Tematyka prac dotyczy: historii projektu komunistycznego w szerszej, europejskiej perspektywie; znaczenia i spuścizny destalinizacji w Polsce ze szczególnym naciskiem na to, co sam autor nazywa „polską drogą od komunizmu” po 1956 roku; prawicowej, konserwatywnej polityki w Polsce po roku 1989; polityzacji pamięci komunizmu oraz możliwych dróg rozwoju polskiej lewicy jako niezbędnego elementu zdrowego systemu demokratycznego. Interesująca dyskusja naukowa jest często połączona z autobiograficznymi szkicami autora, który angażował się w życie intelektualne i społeczne powojennej Polski. Andrzej Walicki, prominentny intelektualista i historyk idei, studiował i pracował naukowo na Uniwersytecie Warszawskim do lat osiemdziesiątych, kiedy wyemigrował do Australii, a następnie do USA na Uniwersytet Notre Dame. Z tego punktu widzenia Walicki dostarcza nam wyjątkowego spojrzenia na Polską historię i kulturę, ukształtowanego zarówno przez polską, jak i amerykańską tradycję intelektualną i oba akademickie światy. Siłą książki jest koncentracja autora na roli j

 10. 32nd International Austrian Winter Symposium : Zell am See, the Netherlands. 20-23 January 2016.

  Science.gov (United States)

  Langsteger, W; Rezaee, A; Loidl, W; Geinitz, H S; Fitz, F; Steinmair, M; Broinger, G; Pallwien-Prettner, L; Beheshti, M; Imamovic, L; Beheshti, M; Rendl, G; Hackl, D; Tsybrovsky, O; Steinmair, M; Emmanuel, K; Moinfar, F; Pirich, C; Langsteger, W; Bytyqi, A; Karanikas, G; Mayerhöfer, M; Koperek, O; Niederle, B; Hartenbach, M; Beyer, T; Herrmann, K; Czernin, J; Rausch, I; Rust, P; DiFranco, M D; Lassen, M; Stadlbauer, A; Mayerhöfer, M E; Hartenbach, M; Hacker, M; Beyer, T; Binzel, K; Magnussen, R; Wei, W; Knopp, M U; Flanigan, D C; Kaeding, C; Knopp, M V; Leisser, A; Nejabat, M; Hartenbach, M; Kramer, G; Krainer, M; Hacker, M; Haug, A; Lehnert, Wencke; Schmidt, Karl; Kimiaei, Sharok; Bronzel, Marcus; Kluge, Andreas; Wright, C L; Binzel, K; Zhang, J; Wuthrick, Evan; Maniawski, Piotr; Knopp, M V; Blaickner, M; Rados, E; Huber, A; Dulovits, M; Kulkarni, H; Wiessalla, S; Schuchardt, C; Baum, R P; Knäusl, B; Georg, D; Bauer, M; Wulkersdorfer, B; Wadsak, W; Philippe, C; Haslacher, H; Zeitlinger, M; Langer, O; Bauer, M; Feldmann, M; Karch, R; Wadsak, W; Zeitlinger, M; Koepp, M J; Asselin, M-C; Pataraia, E; Langer, O; Zeilinger, M; Philippe, C; Dumanic, M; Pichler, F; Pilz, J; Hacker, M; Wadsak, W; Mitterhauser, M; Nics, L; Steiner, B; Hacker, M; Mitterhauser, M; Wadsak, W; Traxl, A; Wanek, Thomas; Kryeziu, Kushtrim; Mairinger, Severin; Stanek, Johann; Berger, Walter; Kuntner, Claudia; Langer, Oliver; Mairinger, S; Wanek, T; Traxl, A; Krohn, M; Stanek, J; Filip, T; Sauberer, M; Kuntner, C; Pahnke, J; Langer, O; Svatunek, D; Denk, C; Wilkovitsch, M; Wanek, T; Filip, T; Kuntner-Hannes, C; Fröhlich, J; Mikula, H; Denk, C; Svatunek, D; Wanek, T; Mairinger, S; Stanek, J; Filip, T; Fröhlich, J; Mikula, H; Kuntner-Hannes, C; Balber, T; Singer, J; Fazekas, J; Rami-Mark, C; Berroterán-Infante, N; Jensen-Jarolim, E; Wadsak, W; Hacker, M; Viernstein, H; Mitterhauser, M; Denk, C; Svatunek, D; Sohr, B; Mikula, H; Fröhlich, J; Wanek, T; Kuntner-Hannes, C; Filip, T; Pfaff, S; Philippe, C; Mitterhauser, M; Hartenbach, M; Hacker, M; Wadsak, W; Wanek, T; Halilbasic, E; Visentin, M; Mairinger, S; Stieger, B; Kuntner, C; Trauner, M; Langer, O; Lam, P; Aistleitner, M; Eichinger, R; Artner, C; Eidherr, H; Vraka, C; Haug, A; Mitterhauser, M; Nics, L; Hartenbach, M; Hacker, M; Wadsak, W; Kvaternik, H; Müller, R; Hausberger, D; Zink, C; Aigner, R M; Cossío, U; Asensio, M; Montes, A; Akhtar, S; Te Welscher, Y; van Nostrum, R; Gómez-Vallejo, V; Llop, J; VandeVyver, F; Barclay, T; Lippens, N; Troch, M; Hehenwarter, L; Egger, B; Holzmannhofer, J; Rodrigues-Radischat, M; Pirich, C; Pötsch, N; Rausch, I; Wilhelm, D; Weber, M; Furtner, J; Karanikas, G; Wöhrer, A; Mitterhauser, M; Hacker, M; Traub-Weidinger, T; Cassou-Mounat, T; Balogova, S; Nataf, V; Calzada, M; Huchet, V; Kerrou, K; Devaux, J-Y; Mohty, M; Garderet, L; Talbot, J-N; Stanzel, S; Pregartner, G; Schwarz, T; Bjelic-Radisic, V; Liegl-Atzwanger, B; Aigner, R; Stanzel, S; Quehenberger, F; Aigner, R M; Marković, A Koljević; Janković, Milica; Jerković, V Miler; Paskaš, M; Pupić, G; Džodić, R; Popović, D; Fornito, M C; Familiari, D; Koranda, P; Polzerová, H; Metelková, I; Henzlová, L; Formánek, R; Buriánková, E; Kamínek, M; Thomson, W H; Lewis, C; Thomson, W H; O'Brien, J; James, G; Notghi, A; Huber, H; Stelzmüller, I; Wunn, R; Mandl, M; Fellner, F; Lamprecht, B; Gabriel, M; Fornito, M C; Leonardi, G; Thomson, W H; O'Brien, J; James, G; Hudzietzová, J; Sabol, J; Fülöp, M

  2016-04-01

  -through reactorS Pfaff, C Philippe, M Mitterhauser, M Hartenbach, M Hacker, W WadsakA22 Influence of 24-nor-ursodeoxycholic acid on hepatic disposition of [18F]ciprofloxacin measured with positron emission tomographyT Wanek, E Halilbasic, M Visentin, S Mairinger, B Stieger, C Kuntner, M Trauner, O LangerA23 Automated 18F-flumazenil production using chemically resistant disposable cassettesP Lam, M Aistleitner, R Eichinger, C ArtnerA24 Similarities and differences in the synthesis and quality control of 177Lu-DOTA-TATE, 177Lu -HA-DOTA-TATE and 177Lu-DOTA-PSMA (PSMA-617)H Eidherr, C Vraka, A Haug, M Mitterhauser, L Nics, M Hartenbach, M Hacker, W WadsakA25 68Ga- and 177Lu-labelling of PSMA-617H Kvaternik, R Müller, D Hausberger, C Zink, RM AignerA26 Radiolabelling of liposomes with 67Ga and biodistribution studies after administration by an aerosol inhalation systemU Cossío, M Asensio, A Montes, S Akhtar, Y te Welscher, R van Nostrum, V Gómez-Vallejo, J LlopA27 Fully automated quantification of DaTscan SPECT: Integration of age and gender differencesF VandeVyver, T Barclay, N Lippens, M TrochA28 Lesion-to-background ratio in co-registered 18F-FET PET/MR imaging - is it a valuable tool to differentiate between low grade and high grade brain tumor?L Hehenwarter, B Egger, J Holzmannhofer, M Rodrigues-Radischat, C PirichA29 [11C]-methionine PET in gliomas - a retrospective data analysis of 166 patientsN Pötsch, I Rausch, D Wilhelm, M Weber, J Furtner, G Karanikas, A Wöhrer, M Mitterhauser, M Hacker, T Traub-WeidingerA30 18F-Fluorocholine versus 18F-Fluorodeoxyglucose for PET/CT imaging in patients with relapsed or progressive multiple myeloma: a pilot studyT Cassou-Mounat, S Balogova, V Nataf, M Calzada, V Huchet, K Kerrou, J-Y Devaux, M Mohty, L Garderet, J-N TalbotA31 Prognostic benefit of additional SPECT/CT in sentinel lymph node mapping of breast cancer patientsS Stanzel, G Pregartner, T Schwarz, V Bjelic-Radisic, B Liegl-Atzwanger, R AignerA32 Evaluation of diagnostic value