WorldWideScience

Sample records for francji promieniowania jonizujacego

 1. Industrial applications of ionizing radiation in France; Zastosowanie przemyslowe promieniowania jonizujacego we Francji promieniowania jonizujacego

  Icre, P [CORFAR S.A., (France)

  1997-10-01

  The review of industrial applications of ionizing radiations in France has been done. The special attention has been paid on irradiation of minerals, polymers and biological materials.The perspectives of radiosterilization have been also discussed.The review of radiation sources commonly used in irradiation plants has been performed as well.

 2. Interaction of ionizing radiation with mater; Oddzialywanie promieniowania jonizujacego z materia

  Pogocki, D [Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw (Poland)

  1997-10-01

  The early radiation effects (e.g. excitation, ionization) have been described and compared for different kind of radiation interacting with mater. The mechanism of energy deposition in connection with radiation dose and their spatial distribution has been shown.The commonly used definitions and units in radiation dosimetry have been also reviewed. 4 refs, 4 figs.

 3. Investigation the effect of ionizing radiation on the level of microbial contamination and usefulness of selected raw materials and cosmetics of new generation; Badanie wplywu promieniowania jonizujacego na stopien czystosci mikrobiologicznej i wartosc uzytkowa wybranych surowcow oraz wyrobow kosmetycznych nowej generacji

  Migdal, W.; Owczarczyk, H.B.; Malec-Czechowska, K.

  1997-12-31

  The results of investigations the electron beam irradiation on the microbial contamination of selected new generation cosmetics and raw products used in cosmetic industry are reported. The radiation doses applied were not higher than 6.0 kGy. The levels of microbial contamination were determined in irradiated and non-irradiated samples by standard methods routinely used. The results obtained show that radiation can be successfully used for decontamination of cosmetics and some of their raw materials, without changing the quality and applicability of the product. (author). 10 refs, 6 tabs.

 4. Investigation the effect of ionizing radiation on the level of microbial contamination and usefulness of selected raw materials and cosmetics of new generation; Badanie wplywu promieniowania jonizujacego na stopien czystosci mikrobiologicznej i wartosc uzytkowa wybranych surowcow oraz wyrobow kosmetycznych nowej generacji

  Migdal, W; Owczarczyk, H B; Malec-Czechowska, K

  1998-12-31

  The results of investigations the electron beam irradiation on the microbial contamination of selected new generation cosmetics and raw products used in cosmetic industry are reported. The radiation doses applied were not higher than 6.0 kGy. The levels of microbial contamination were determined in irradiated and non-irradiated samples by standard methods routinely used. The results obtained show that radiation can be successfully used for decontamination of cosmetics and some of their raw materials, without changing the quality and applicability of the product. (author). 10 refs, 6 tabs.

 5. KONCENTRACJA BEZPOŚREDNIEGO PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO W UKŁADACH NADĄŻNYCH Z WYKORZYSTANIEM NIEOBRAZUJĄCYCH ELEMENTÓW OPTYCZNYCH

  Paweł WAJSS

  2016-06-01

  Full Text Available Niniejszy artykuł stanowi wprowadzenie w dziedzinę nieobrazujących układów optycznych wykorzystywanych w układach nadążnych za pozornym ruchem Słońca; dokonuje przeglądu aktualnego stanu wiedzy i techniki z tej dziedziny oraz przedstawia konkretny przypadek wykorzystania soczewki Fresnela w układzie nadążnym o kształcie sferycznym. W pierwszej części opisano zagadnienie jakim jest refrakcja (załamanie promieniowania słonecznego występujące w układach optycznych stosowanych m.in. w energetyce, w dalszej części dokonano analizy dostępnych dziś, w rozwiązaniach komercyjnych, nieobrazujących układów optycznych wykorzystujących soczewki Fresnela, w trzeciej, ostatniej, części przedstawiono metodologię wyznaczenia geometrii takiej soczewki dla układu optycznego o kształcie sferycznym, w celu jego zastosowania w urządzeniu nadążnym za pozornym ruchem Słońca przy jednoczesnej minimalizacji zjawiska aberacji sferycznej. W przeprowadzonych badaniach przyjęta została stała wysokość pierścienia (karbu w zmienna dla dwóch zakresów zależnych od liczby pierścienia p. W pracy wykorzystano zjawisko załamania światła słonecznego występującego na granicy dwóch ośrodków o różnej gęstości (prawo Snell’a przy czym na modelowanej soczewce występują dwa punkty załamania zarówno na zewnętrzna jak i na wewnętrznej (karbowanej powierzchni. Przedstawione wyniki analizy zamodelowanego układu optycznego, w środowisku RayTracing, świadczą o poprawności wykonania programu obliczeniowego oraz o odpowiednim odwzorowaniu wyznaczonych parametrów w projekcie zrealizowanym w środowisku graficznym. Jak założono w projekcie położenie ogniska przypadło w środku (hemisfery czyli f=R.

 6. The influence of radiation on living organisms; Wplyw promieniowania na organizmy zywe

  Szumiel, I; Wojcik, A [Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw (Poland)

  1997-10-01

  Biological radiation effects in living systems have been reviewed. Radiation injuries on molecular level as well as in cells and whole living organisms have been described in detail. Dose-response relationships and repair mechanisms in living systems have been shown. 3 refs, 6 figs, 1 tab.

 7. Cyfrowy synchroniczny układ ASIC, jako detektor promieniowania neutronowego

  Romiński, Adrian; Napieralski, Andrzej

  2011-01-01

  The paper presents a design of neutron radiation detector. The neutron detector was designed with the application of sensitive to reversible Single Event Upsets (SEUs) digital circuit. The detector bases on a modified shift register (see fig. 3), using dual supply voltage.. The paper presents a number of methods that were developed to enhance sensitivity of the detector to reversible SEUs. The paper discuses physical phenomena that have influenced on the technological fabrication process and topology of the integrated circuit. Some exemplary parameters of the designed register has been given (input capacitance, clock-to-output delay) for the internal flip-flops, pre-layout, as well as post-layout (with extracted parasitic components) simulations, with visible (e.g. approx. 2-3 times) difference between ideal (pre-layout) and real (post-layout) design. The simulation tests and the final layout (see fig. 4) were prepared using CADENCE IC environment in 6.1.4 version, as the process design kit for chosen ITE CMO...

 8. Investigation of energy spectrum and nuclear interactions of primary cosmic radiation; Badanie widma energetycznego i oddzialywan jadrowych pierwotnego promieniowania kosmicznego

  Wilczynski, H. [Dept. of High Energy Physics, The H. Niewodniczanski Inst. of Nuclear Physics, Cracow (Poland)

  1996-12-31

  In the paper the JACEE experiment data analysis: energy spectra in the energy range 10{sup 12} - 10{sup 15} eV of different nuclides in cosmic radiation and some aspects of nuclear interactions at energy above 10{sup 12} eV/nucleon is presented. The data were compared with results of theory of cosmic radiation acceleration by striking waves arises from supernova stars explosions. In the interactions of cosmic radiation nuclei the short-lived particles production has been observed what agrees with long-distance component of cascades initiated by cosmic radiation interactions. In one case an interaction with asymmetric photons emission were observed 72 refs, 33 figs, 4 tabs

 9. Zastosowanie pola magnetycznego oraz promieniowania optycznego w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa, w szczególności rwy kulszowej

  Jarosław Pasek

  2012-04-01

  Full Text Available Wstęp: Rwa kulszowa, ischialgia (łac. ischias to zespół objawów związanych z uciskiem na przebiegu nerwów rdzeniowych L4, L5 lub S1 tworzących nerw kulszowy. Wiedza na temat leczenia zmienia się radykalnie i coraz częściej w leczeniu stosuje się wybrane metody fizykoterapeutyczne. W ostatnich latach ukazuje się coraz więcej publikacji dotyczących praktycznego wykorzystania w medycynie pól magnetycznych niskiej częstotliwości. Duża różnorodność wskazań oraz zastosowań w praktyce przynosi szerokie spektrum możliwości leczniczych. Materiał i metoda: Badaniami objęto grupę 47 pacjentów z rozpoznaniem rwy kulszowej spowodowanej zmianami zwyrodnieniowymi krążka międzykręgowego. Pacjentów podzielono na 3 grupy badawcze i poddano odpowiednio zabiegom magnetoterapii, magnetostymulacji i magnetoledoterapii w celu porównania przeprowadzonej terapii. Dokonano subiektywnej oceny odczuwanych dolegliwości bólowych w skali VAS. Dodatkowo posłużono się ankietą, w której oceniono częstość zażywania leków przeciwbólowych. Do oceny jakości życia wykorzystano skalę EuroQol. U każdego pacjenta podczas badania fizykalnego wykonano test Lasègue’a. Wyniki: Wykazano statystyczne zmniejszenie nasilenia odczuwanych dolegliwości bólowych w skali VAS badanych pacjentów (p<0,01, znaczną redukcję zażywanych leków przeciwbólowych oraz poprawę jako- ści życia ocenianej w skali EuroQol (p<0,01 po zastosowaniu zabiegów pola magnetycznego niskiej częstotliwości. Wnioski: Terapia polem magnetycznym bez względu na zastosowaną metodę zmniejsza odczuwane dolegliwości bólowe, co wpływa na poprawę jakości życia leczonych chorych. Zastosowana terapia przyczynia się również do ograniczenia przyjmowania leków przeciwbólowych. W badaniu nie stwierdzono znaczącej przewagi którejś z analizowanych metod w odniesieniu do otrzymanych wyników leczenia.

 10. Ocena wiedzy uczniów warszawskich szkół średnich na temat skutków zdrowotnych wynikających z nadmiernego korzystania z promieniowania ultrafioletowego (UV = Knowledge assessment about health effects caused by excessive use of ultraviolet radiation (UV among high school students in Warsaw

  Paweł Koczkodaj

  2016-05-01

  Abstract 1. Introduction and aim Ultraviolet radiation is present in the daily life of every human being. The constantly growing number of new cases of skin cancer in Poland and in the world can suggest a lack of adequate knowledge of photoprotection. Raising public awareness, especially among young people about the health effects of excessive UV radiation use, plays a key role in relation to their current and future health. The aim of the study was to assess the level of knowledge among high school students in Warsaw about the health effects resulting from excessive use of ultraviolet radiation, as well as knowledge concerning health behaviors of young people using UV radiation. 2. Material and methods The study group consists of 153 students from Warsaw high schools. The gender distribution was random, the age range of the respondents was 17 to 19 years. The study was conducted using paper questionnaire, consisting of 29 questions. To examine the relationship between the selected traits has been applied test of independence chi-square (χ2 (STATISTICA12 package. In tests the level of significance was p≤0.05. Depending on the size used appropriate amendments to the chi-square test. 3. Results and conclusions There was no relationship between such features as: the use of tanning devices and perception of skin burns as a carcinogenic factor, the use of the solarium and regularly reviewing pigmented moles, the occurrence of malignant melanoma of the skin in the past in the family and the use of tanning devices, the occurrence of skin burns and frequency of use of formulations with UV protection. This may indicate incomplete knowledge of the respondents in terms of the impact of UV on human health.

 11. Zasoby bibliotek francuskich – organizacja, zarządzanie, potencjał ludzki, nowe media

  Stachnik Maria

  2015-12-01

  Full Text Available Artykuł stanowi próbę prezentacji francuskich bibliotek w kontekście usytuowania ich w strukturach państwa, a także pokazania prawnych i finansowych determinantów ich działalności. Przedstawia zasoby ludzkie czyli bibliotekarzy, ich ścieżkę edukacyjną, sposoby zdobywania wiedzy i kwalifikacji, jakie muszą posiadać, aby pracować w różnych typach bibliotek we Francji. Omówiono także nowe sposoby dzielenia się wiedzą poprzez nowoczesne technologie informatyczne i informacyjno-komunikacyjne. Z tej perspektywy biblioteki (postrzegane jako miejsca gromadzenia, zdobywania i udostępniania wiedzy zaprezentowano jako instytucje otwierające nowe możliwości przed pracownikami oraz użytkownikami, które dzięki nowym mediom, ich właściwościom, mogą być łatwo przez wszystkich wykorzystywane do szeroko rozumianej komunikacji bez ograniczeń czasowych i przestrzennych.

 12. PARAMETRY OSZKLENIA A KOMFORT CIEPLNY W STREFIE O REGULOWANEJ TEMPERATURZE

  Beata WILK-SŁOMKA

  na kotle gazowym zasilającym grzejniki płytowe, konwekcyjne. Ocenę komfortu cieplnego przeprowadzono posługując się wskaźnikiem PMV. W rozważaniach uwzględniono podział na pory roku (lato, zima oraz porę dnia (dzień, noc poprzez przyjęcie odpowiednich wartości opisujących aktywność fizyczną człowieka (met oraz oporność cieplną odzieży (clo. Do analiz przyjęto 4 warianty oszklenia. Punkt odniesienia stanowi przeszklona fasada złożona z zestawu szybowego jednokomorowego wypełnionego powietrzem. Pozostałe warianty dobrano tak, aby odpowiadały współczesnym rozwiązaniom zestawów szybowych dla budownictwa niskoenergetycznego. Spełniają one aktualne wymagania izolacyjności termicznej, przy czym różnią się wartościami współczynników: przenikania ciepła U, całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g oraz przepuszczalności światła τvis. Są to zestawy trójszybowe, w których komory wypełniono argonem, szyby pokryto powłokami selektywnymi. Najbardziej korzystnymi z punktu widzenia uzyskania warunków odczuwania komfortu cieplnego dla opisanych powyżej założeń wydaje się być rozwiązanie W3.

 13. What has changed in France in coastal flood risk management after Xynthia storm

  Cunge Jean

  2014-10-01

  Full Text Available Co zmieniło się we Francji w zarządzaniu ryzykiem powodziowym na wybrzeżach po sztormie Xynthia. W rok po sztormie Xynthia, który w nocy z 27 na 28 lutego 2010 roku w tragiczny sposób dotknął departamenty Vendée i Charente-Maritime francuskiego wybrzeża Atlantyku, władze wprowadziły krajowy plan ograniczania skutków szybkich powodzi (MEDDTL 2011. Dotyczy on także sposobów zarządzania zalewami morskimi. W niniejszym artykule analizowano częściowe wyniki realizacji tego planu oraz jego skuteczności w perspektywie katastrofy Xynthia oraz w świetle innych dramatycznych powodzi przybrzeżnych, które wystąpiły w okresie zimowym 2013/2014 w Bretanii. Jedną z długoterminowych lekcji, która należy wyciągnąć z Xynthii, jest pilna potrzeba całkowitej zmiany gospodarki przestrzennej nadbrzeżnych osiedli, która od ponad dwóch wieków nie miała wiele wspólnego z zasadami zrównoważonego rozwoju. Sam żywioł i jego następstwa objawiły również słabą świadomość ryzyka powodziowego na terenach przybrzeżnych i głęboki brak odpowiedzialności zbiorowej zarówno władz samorządowych, jak i administracji.

 14. New Directions and Trends in the Trade of the XXI Century

  Agnieszka Bitkowska

  2008-06-01

  Full Text Available Nowe trendy i wyzwania w obszarze handlu oraz czynniki i metody wpływające na konkurencyjność przedsiębiorstw były tematyką Międzynardowej Konferencji pt. "The Conference on Commerce", zorganizowanej przez Academy of Economic Study w Bukareszcie w dn. 7ñ8 kwiecień 2008 r. Konferencja była związana z obchodami 95-lecia powstania Academy of Economic Study w Bukareszcie1. Konferencja stanowiła okazję do wymiany doświadczeń i wiedzy pracowników naukowych, profesorów, doktorów reprezentujących uczelnie europejskie, a także doktorantów przygotowujących swoje dysertacje. W konferencji brali udział przedstawiciele świata nauki z Francji, Rumunii, Włoch, Litwy, Polski, m.in. z: Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Romanian-American University, Academy of Economic Studies of Bucharest, University of Craiova, Universitatea "George Bari˛iu" din Bra∫ov, University of Studies of Messina, University of Transilvania, "Ovidius" University of Constanta, ëDimitrie Cantemirí Christian University, "Politechnical" University of Timi∫oara, ,,AL.I.Cuza" University, Southwest University "Neofit Rilski", National School of Political Studies and Public Administration, Dunarea de Jos University, University of Strasbourg, Kaunas University of Technology, Spiru Haret University, LUISS "Guido Carli" University i wielu innych. Nie zabrakło również przedstawicieli praktyki gospodarczej m.in. z WinSoft Consulting Ltd Seattle, jak również przedstawicieli administracji państwowejz rumuńskiego Ministerstwa Obrony, zajmujących się problemami związanymi z zarządzaniem gospodarką oraz przedsiębiorstwem.

 15. Special tax regimes for sportsmen = Systemy opodatkowania sportowców

  Paweł Szwajdler

  2015-04-01

    E-mail: szwajdli@onet.eu     Abstract         The main purpose of this work is to show diversity of tax regimes for sportsmen. The author focuses on tax regulations in Germany and in France. In this work is showed, that  not only tax regimes, which are applicable to all sportsmen, are in force, but also regimes, which are applicable only to sportsmen who are non- residents. Author of this article is going to answer , if it is necessary to  treat sportsmen in other way than other taxpayers. In this work, the author analyses legal regulations and specialist literature. Key words: taxation of sportsmen, tax regimes for sportsmen, taxes.   Streszczenie         Głównym celem niniejszej pracy jest wskazanie na różnorodność systemów opodatkowania sportowców. Autor  skupia się przede wszystkim na regulacjach obowiązujących we Francji oraz w Niemczech. W pracy zostało wskazane, że specyficzne systemy opodatkowania sportowców dzielą się na konstrukcje prawne dotyczące wszystkich sportowców oraz na rozwiązania jurydyczne mające zastosowanie tylko do nierezydentów. Autor odpowiada w niniejszym artykule na pytanie, czy istnieją powody, dla których sportowcy powinny być opodatkowani w sposób odmienny, niż pozostali podatnicy. W pracy zastosowana została metoda polegająca na analizie tekstów prawnych oraz poglądów doktryny. Słowa kluczowe: opodatkowanie sportowców, systemy opodatkowania sportowców, podatki.

 16. POMIAR CHARAKTERYSTYKI PRĄDOWO-NAPIĘCIOWEJ OGNIWA FOTOWOLTAICZNEGO METODĄ POJEMNOŚCIOWĄ W WARUNKACH OŚWIETLENIA SZTUCZNEGO

  Patrycja PRAŻMO

  Full Text Available Charakterystyka prądowo-napięciowa to podstawowa forma prezentacji parametrów elektrycznych ogniwa fotowoltaicznego. Wykres krzywej I-V modułu PV zmienia się w ciągu dnia w zależności od natężenia promieniowania słonecznego oraz temperatury modułu. Artykuł przedstawia pomiary krzywych I-V w warunkach oświetlenia sztucznego wykonanych autorskim urządzeniem. W skład układu pomiarowego oprócz urządzenia wchodził również komputer sterujący wraz z oprogramowaniem Arduino w celu kontroli procesu pomiaru oraz zapisu odczytu danych do pliku. Spośród różnych dostępnych metod pomiarowych do realizacji urządzenia wybrano metodę pojemnościową wykorzystującą proces ładowania kondensatora do zmiany rezystancji układu od zera do nieskończoności. Taka metoda pomiaru nie umożliwia odtworzenia krzywej od punktu zwarcia i wymaga ekstrapolacji wyników, natomiast wykorzystuje ona stosunkowo łatwy w konstrukcji układ elektroniczny a także nie jest ona kosztowna. Urządzenie mierzy napięcie poprzez wbudowany konwerter ADC porównując badane napięcie z napięciem referencyjnym oraz natężenie prądu w obwodzie wykorzystując czujnik natężenia oparty o efekt Halla. W pracy porównano rezultaty pomiarów dla dwóch różnych typów ogniw fotowoltaicznych: polikrystalicznego i monokrystalicznego ogniwa krzemowego. Otrzymane wyniki zaprezentowano w formie wykresów. Porównano na nich wyniki dla kilku pomiarów oraz wartości uśrednionych. Porównano obliczone wartości współczynnika wypełnienia, który określa stosunek mocy maksymalnej ogniwa rzeczywistego do mocy maksymalnej ogniwa idealnego z danymi podanymi przez producenta.

 17. PIERWIASTKI ŚLADOWE W WYBRANYCH WODACH MINERALNYCH DOSTĘPNYCH W HANDLU

  Adam Paweł PIECH

  Full Text Available Butelkowane wody mineralne stanowią istotne źródło zaspokajania zapotrzebowania na wodę w codziennej diecie człowieka. Ze względu na łatwość przyswajania przez organizm składników mineralnych zawartych w wodach mineralnych konieczne jest świadome wybieranie produktu o składzie dostosowanym do indywidualnych potrzeb. Oprócz makroskładników, których charakterystyka ilościowa zawsze widnieje na etykietach, wody mineralne zawierają również mikroelementy. Celem pracy była analiza koncentracji pierwiastków śladowych w 22 butelkowanych wodach mineralnych dostępnych w handlu na terenie Rzeszowa. Artykuł zawiera główne zagadnienia dotyczące znaczenia wody dla prawidłowego funkcjonowania organizmu oraz wpływu mikroelementów na zdrowie człowieka. W badaniach zastosowano metodę całkowitego odbicia promieniowania rentgenowskiego TXRF. Analizy wykazały obecność 18 pierwiastków śladowych w badanych wodach: Al, As, Ba, Br, Co, Cr, Cu, Fe, Ge, I, Mn, Ni, P, Rb, Se, Sr, Ti, Zn. Najwyższe stężenia mikroskładników w przeważającej większości występują w wodach leczniczych. Żadna z badanych wód mogąca służyć jako stałe źródło płynów w diecie (wody nisko-, średnio- i wysokozmineralizowane nie zawiera mikroskładników w ilości, która pozwalałaby na fizjologiczno-odżywcze oddziaływanie na organizm. Dodatkowo wykazano, że pomiędzy stężeniem bromu i germanu istnieje silna korelacja dodatnia R2 = 0,993.

 18. Historia przeciw teorii: komentarz do Marksowskiej metody z Kapitału

  David Harvey

  2015-04-01

  Full Text Available Między teoretycznymi pismami Marksa z zakresu ekonomii politycznej (takimi jak, na przykład, trzy księgi Kapitału a jego pismami historycznymi (jak Osiemnasty Brumaire’a czy Wojna domowa we Francji istnieje pewna luka, wynikająca z ograniczeń, jakie Marks narzucił swoim badaniom polityczno-ekonomicznym. Ograniczenia te zostały naszkicowane w Zarysie krytyki ekonomii politycznej, gdzie Marks czyni rozróżnienie pomiędzy a uniwersalnością metabolicznej relacji ze światem natury, b ogólnym charakterem praw rządzących ruchem kapitału, c szczególnością podziału i wymiany, a d jednostkowością procesów konsumpcji. Analiza zawartości Kapitału pokazuje, że Marks zasadniczo ograniczył swoje wysiłki do wykazania, że istnieją prawa, którymi rządzi się proces produkcji. Optyka ta pozwoliła mu na identyfikację pewnych prawidłowości w zakresie ruchów kapitału, właściwych każdemu kapitalistycznemu sposobowi produkcji. Zarazem jednak wykluczała ona pozostałe czynniki, przez co nie mogła ustanowić kompletnej teorii kapitalistycznego sposobu produkcji. Lepsze zrozumienie tego, w czym Marks może nam pomóc dzięki swojemu rozpoznaniu ogólnych zasad ruchu prowadzi do znacznie lepszego zrozumienia, co my sami musimy zrobić, jeśli chcemy, by wyniki jego badań dały się zastosować w konkretnych okolicznościach. Takich jak te, które zaistniały w trakcie kryzysu ekonomicznego towarzyszącego nam od 2007 roku.

 19. Archiwa Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie

  Wanda Krystyna Roman

  2016-12-01

  Full Text Available Skutkiem klęski państwa polskiego poniesionej w kampanii wrześniowej 1939 r. był exodus za granicę setek tysięcy Polaków. Podczas internowania w Rumunii archiwiści z ewakuowanego Archiwum Wojskowego wystąpili z inicjatywą zorganizowania służby archiwalnej dostosowanej do warunków wojennych i realizującej zadania zabezpieczania na bieżąco dokumentacji wywiezionej z Polski oraz wytwarzanej na bieżąco przez instytucje wojskowe powołane na emigracji. W ramach udziału Polaków w walce przeciwko III Rzeszy, u boku aliantów organizowano regularne formacje zbrojne nazwane Polskimi Siłami Zbrojnymi na Zachodzie. Każda z nich miała w strukturze komórki archiwalno-historyczno-muzealne. Były to m.in.: Referat Archiwalny w składzie odtworzonego Wojskowego Biura Historycznego w Armii Polskiej we Francji, Archiwum Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie, komórki historyczno-archiwalne w lotnictwie i marynarce w Wielkiej Brytanii, Samodzielny Referat Historyczny Polskich Sił Zbrojnych przy Dowództwie Sił Zbrojnych w ZSRR, Archiwum Wojsk Polskich na Środkowym Wschodzie, Archiwum Armii Polskiej na Wschodzie, Archiwum i Muzeum Polowe Nr 1, Archiwum i Muzeum Polowe Nr 2, Archiwum Oddziału Informacyjnego 2 Korpusu Polskiego. Mnogość inicjatyw nie zawsze przekładała się na jakość pracy archiwów i archiwistów. Próbowano scentralizować zarządzanie placówkami archiwalnymi i muzealnymi PSZ, powołując w 1942 r. Archiwum i Muzeum Sił Zbrojnych w Szkocji, które jednak nie odegrało swojej roli z powodu braku zainteresowania najwyższych władz wojskowych. Podobnie było z powołaniem w styczniu 1945 r. Służby Archiwalno-Historycznej PSZ na Zachodzie. Sukcesem zakończyła się inicjatywa grupy osób, uwieńczona utworzeniem Instytutu Historycznego im. gen. W. Sikorskiego w Londynie w maju 1945 r. Ta placówka zrealizowała plany zgromadzenia w jednym miejscu - w miarę możliwości - dokumentacji wytworzonej przez polskie

 20. Les cours parisiens d’Adam Mickiewicz et l’idée de religion universelle

  Tomasz Szymański

  2017-10-01

  Full Text Available Adam Mickiewicz’s Paris lectures and the idea of universal religion The first half of nineteenth century in France brings the development of several currents of thought that are trying to find a solution to the problems affecting society in this period (pauperisation, crisis of traditional values, oppressed nations. Catholic traditionalists, Illuminati, utopian socialists and humanitarians often formulate the idea of a universal religion, derived from a primal revelation and evolving through the ages, or the idea of a new religion of the future. The aim of the article is to situate in that wider context Mickiewicz’s Paris Lectures and the convictions of the Polish poet on Slavic religion and Messianism. The text is divided into two parts, corresponding to the key aspects of the topic: the first part talks about the search for a revelation preceding the Judeo-Christian revelation, and the second one concerns the announcement of a new revelation, which completes and fulfills the former one.   Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza i idea religii uniwersalnej Pierwsza połowa XIX wieku przynosi we Francji rozwój wielu nurtów usiłujących znaleźć rozwiązanie problemów trawiących społeczeństwo w tym okresie (pauperyzacja, kryzys tradycyjnych wartości, ucisk ludów europejskich. Katoliccy tradycjonaliści, iluminiści, socjaliści utopijni i humanitaryści często formułują ideę uniwersalnej religii, wywodzącej się z pierwotnego objawienia i rozwijającej się w procesie dziejowym, lub też ideę nowej religii przyszłości. Celem artykułu jest usytuowanie w tym kontekście prelekcji paryskich Adama Mickiewicza oraz poglądów polskiego wieszcza na temat religii Słowian i mesjanizmu. Tekst podzielony jest na dwie części, odpowiadające dwóm kluczowych aspektom zagadnienia: pierwsza część mówi o szukaniu objawienia poprzedzającego objawienie judeochrześcijańskie, druga zaś dotyczy zapowiedzi nowego objawienia, stanowi

 1. Zła tradycja. Delegalizacja corridy de toros w Katalonii

  Magdalena Ziółkowska-Kuflińska

  2016-08-01

  Full Text Available Bad tradition. Bullfight's prohibition in Catalonia This article presents the process of banning bullfighting in Catalonia, which led ultimately to cease its organization in 2012. Discussion about bullfighting in Catalonia is an equally political, social and ethical issue. Outlawing the bullfights is a demonstration of province autonomy against the central government, but is also a manifestation of changes in the social sensitivity towards animals. Decision of the Parliament of Catalonia also activated its local supporters of bullfighting who began a legislative battle which aims to restore bullfights spectacles on Barcelona’s arenas.   Zła tradycja. Delegalizacja corridy de toros w Katalonii Od stycznia 2012 roku w całej Katalonii zakazane jest organizowanie corridy de toros. Decyzja ta została podjęta przez Autonomiczny Parlament Kataloński w sierpniu 2010 roku. Delegalizacja corridy de toros spotkała się z przychylnym przyjęciem ze strony przeciwników tradycji tauromachicznych (z udziałem byków. Ze strony zwolenników corridy de toros posypały się natomiast formalne oskarżenia o niekonstytucyjność uchwały. Katalonia jako region autonomiczny już od czasów historycznych charakteryzowała się specyficzną kulturą i językiem, co zawsze było fundamentem poczucia odrębności kulturowej i etnicznej Katalończyków wobec innych grup tworzących Hiszpanię. Nie od dziś wiadomo, że Katalonia ma tendencje separatystyczne, co według wielu zwolenników corridy de toros ma swoje odzwierciedlenie w oficjalnym negowaniu tego, co „hiszpańskie” (nie katalońskie. Corrida de toros jest również tradycją praktykowaną we Francji i Portugalii, niemniej zazwyczaj jest kojarzona z Hiszpanią. Interesujące w tym kontekście może być to, że od wielu lat toczy się w Hiszpanii spór o to, by wpisać tauromachię na listę światowego dziedzictwa UNESCO, co udało się Francji w roku 2011. Po stronie hiszpańskiej pierwszym

 2. Continuity and Discontinuity in the Cultural Landscape of the Capital City: Paris and Skopje

  Maciej Falski

  2015-07-01

  okres, w którym samo miasto stało się istotnym składnikiem sfery publicznej i publicznej własności symbolicznej. Wzrost znaczenia miast w Europie wiąże się bez wątpienia z procesem demokratyzacji, zaś stolice Francji i Macedonii są dobrym przykładem tej przemiany, która przestrzeń sprywatyzowaną (feudalną bądź interpretowaną w wymiarze sakralnym (jako ziemia należąca do Boga przekształciła w przestrzeń publiczną, będącą dobrem wspólnym obywateli i/lub dominującego narodu. Najważniejszym agensem w przestrzeni stołecznej okazuje się państwo. To biurokracja państwowa, występująca w charakterze nosiciela woli narodu, decyduje o kształtowaniu wizerunku miasta, wzmacniając te wartości, które wydają się pożądane z perspektywy reprezentowanej grupy. Brak tego czynnika skutkuje, jak w przypadku Skopje, zachowaniem lokalności i/lub przypadkowością realizowanych inwestycji publicznych. W obu omawianych przypadkach mapa i punkty orientacyjne zdradzają najważniejsze kategorie narracji narodowej, a przecież za jej kształt w znacznym stopniu odpowiada właśnie władza centralna.