WorldWideScience

Sample records for fdi tegevus ja

 1. Objekti ja tegevuse leksikaalne markeeritus eesti õppijakeeles

  Pille Eslon

  2012-10-01

  Full Text Available Uurimus on osa laiemast projektist, milles võrreldakse õppijakeelt eesti keele fraseoloogilise ainese ja standardkirjakeelega. Artiklis käsitletakse objekti ja tegevust iseloomustavate leksikaalsete markeritega (markeeritud ning ilma markeriteta (Ø-markeeritusega objektifraase ja kirjeldatakse nende kasutuspiiranguid. Objektifraasid on leitud erinevatest keelekasutusvariantidest teksti- ja sõnastikusageduse põhjal: valitud on vaid lauses verbist paremale jäävad objekti sisaldavad kontekstid. Objektifraasid on reastatud verbivormide sageduse alusel, misjärel on välja arvutatud iga tüvemorfeemi osakaal eesti õppijakeeles ja fraseoloogilises aineses. Erinevate valimite põhjal saadud andmete võrdlusest nähtub, et nii sagedaste tuumverbide kui ka harva esinevate täistähenduslike verbide esindumus on samalaadne. Käesoleva uurimuse tarbeks on valitud nelja kõige sagedasema verbi (andma, tegema, võtma ja saama objektifraasid. Järgnenud kvalitatiivses analüüsis ning tulemuste interpreteerimisel ei tugineta fraasistruktuuri grammatikale ega semantilistele rollidele, vaid objektifraasi markeerituse metamõistele, mille abil on lingvistikas tavaliselt kirjeldatud foneetiliste tunnuste ja morfoloogiliste kategooriate opositsioone. Artiklis on vastandatud leksikaalsete markeritega (markeeritud ning leksikaalsete markeriteta (Ø-markeeritusega objektifraasid. Objekti on eesti õppijakeeles määratletud tavaliselt kvaliteedi- ja kvantiteedisõnadega, tegevust adressaadi ning kvantiteedi- ja rõhusõnadega. Uurimus võimaldab vastata küsimusele, miks on objekti ja tegevust leksikaalselt markeeritud (määratletud, miks jäetud markeerimata; missugused on objektifraasi markeerituse/markeerimatuse semantilised, leksikaalgrammatilised, morfosüntaktilised ja struktuursed piirangud.DOI: http://dx.doi.org/10.5128/LV22.01

 2. Mineviku, oleviku ja tuleviku dünaamikast Kristjan Raua vaadetes ja tegevuses / Elo-Hanna Seljamaa

  Seljamaa, Elo-Hanna, 1980-

  2008-01-01

  Kristjan Raua vaadetest ja tegevusest kaasaegsete rahvuslike ideede ja taotluste taustal, viisist mõtestada ja suhestada rahvakunsti ja kujutavat kunsti, arendades nõnda rahvuslikku kunsti ja rahvuskultuuri ning tema loomingu ja ühiskondliku tegevuse vahelistest seostest

 3. Mittetulundusorganisatsioonide tegevus ja strateegiline juhtimine / Kalev Stoicescu

  Stoicescu, Kalev

  2002-01-01

  Bibliogr. lk. 114. - Kokkuvõte ingl. k. lk. 115. Üleminek teadlikule ja sihikindlale strateegilisele juhtimisele teostub mittetulundusorganisatsioonis reeglina siis, kui organisatsioon on saavutanud teatud arengutaseme ehk kriitiliste ressursside massi, mis annab paremaid tegutsemisvõimalusi

 4. Kodanike õigusi ahistava riigijuhtimisorganite ja ametiisikute õigusvastase tegevuse peale kohtusse kaebamise korrast

  1989-01-01

  NSV Liidu seaduse "Kodanike õigusi ahistava riigijuhtimisorganite ja ametiisikute õigusvastase tegevuse peale kohtusse kaebamise korrast" kehtestamise kohta vt. Eesti Jurist 1990 nr. 2, lk. 162-163 (NSVL RKÜT 1989 nr. 22 art. 417)

 5. Milline kavandatava tegevuse negatiivne keskkonnamõju on õiguslikult aktsepteeritav ja millistel tingimustel? / Hannes Veinla

  Veinla, Hannes, 1957-

  2017-01-01

  Majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonnaalaste kaalutluste hindamist mõjutavatest õiguslikest kriteeriumidest ja mehhanismidest keskkonnaõiguse seisukohast. Keskkonnaõiguse eesmärkidest. Kavandatava tegevuse negatiivsest keskkonnamõjust Emajõe lähistele planeeritava puidurafineerimistehase näitel

 6. Eesti väike- ja keskmiste tööstusfirmade innovaatilise tegevuse finantseerimine / Rein Lumiste

  Lumiste, Rein

  1999-01-01

  Bibliogr. lk. 16-17. - Kokkuvõte ingl. k. lk. 95. Peamine põhjus, miks pangad ei finantseeri väikeseid ja keskmisi ettevõtteid, on korrektse, regulaarse ja adekvaatse teabe puudumine firmade tegevuse ja nende omanike kohta. Tabel

 7. Küsimused eestikeelses infodialoogis. 2 : küsimused ja tegevused / Tiit Hennoste, Andriela Rääbis, Kirsi Laanesoo

  Hennoste, Tiit, 1953-

  2013-01-01

  Tuuakse välja, milliseid suhtlustegevusi erinevat liiki ja eri vormiga küsimuste abil tehakse ning võttes lähtekohaks tegevused, vaadatakse, milliseid küsimuste liike ja vormivariante nende tegemiseks kasutatakse

 8. Töö- ja pereelu ühitamise raskused kui sündimust vähendav tegur Eestis Ajzeni planeeritud tegevuse teooria mudelis / Mare Ainsaar

  Ainsaar, Mare, 1966-

  2013-01-01

  Artiklis analüüsitakse Eesti inimeste töö- ja pereelu ühitamise raskusi ja nende mõju lapsesaamise plaanile. Teoreetilise lähtekohana kasutatakse Icek Ajzeni planeeritud tegevuse teooriat ja andmetena 2008. a. läbi viidud uuringut "Sündimust mõjutavad tegurid Eestis"

 9. Löögiüksuse "Admiral Pitka" formeerimine ja tegevus / Toomas Hiio

  Hiio, Toomas, 1965-

  2008-01-01

  Johan Pitka tegevusest 1940-1944. Tema lähematest kaastöölistest Paul Laamannist ja Evald Karotoomest. Löögiüksuse formeerimisest Saksa ametkondade asjaajamises ning Evald Karotoomi ja Paul Laamanni tunnistuste järgi. Kes kuulusid Pitka löögirühma. Saadik Aleksander Warma suhtumisest Pitka löögiüksuse moodustamisse. Vastuolust Soomes viibinud mõõdukate eestlaste ja Harald Vellneri ning Karl Talpaku vahel. Löögirühma tegevusest Tallinnas sakslaste taandumise ajal.

 10. Korruptsioonivastane tegevus

  2015-01-01

  Euroopa Komisjoni korruptsiooniaruandest ja Transparency Internationali korruptsioonitajumise indeksist, 2014. aasta olulisemad kohtulahendid korruptsioonist riigiasutustes ja -ettevõtetes, kohalikes omavalitsustes, piirikorruptsioonist

 11. Korteriühistute tegevuse seaduslik alus ja tegevusprintsiibid : [magistritöö] / Kristiina Feldman ; Tartu Ülikool, õigusteaduskond ; juhendaja: Silvia Kaugia

  Feldman, Kristiina, 1989-

  2013-01-01

  Korteriühistu olemusest, ajaloost ja korteriühistu tegevust reguleerivast seadusandlusest, korteriühistu põhikirjast ja korteriühistu üldkoosolekust, ühistegevusest ja hea usu põhimõttest korteriühistu tegevusprintsiipidena

 12. Teooria ja praktika areng disainiõppes, tegevused ja muutused valdkonnas = The dynamics of theory and practice in design learning: contexts, service and a discipline in evolution / Tiiu Vaikla Põldma

  Vaikla Põldma, Tiiu

  2015-01-01

  Artiklis on käsitletud disainiõppes toimunud muutusi, mis on tingitud muutuvast rahvastiku koosseisust, tehnoloogia arengust ja elulaadi muutusest nii eetiliselt, poliitiliselt, esteetiliselt ning globaalselt. Teooria ja praktika integreerimine aitab luua uusi ja uuenduslikke ideid ja võimalusi ruumiliste lahenduste ja ruumi kasutamise osas, et võimaldada inimestele paremaid elamistingimusi tänapäeva keerulises ja pidevalt muutuvas maailmas

 13. Haiglate tegevuse hindamine / Jane Alop

  Alop, Jane

  2005-01-01

  Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa piirkonna büroo poolt välja töötatud haiglate tegevuse hindamise metoodikast PATH (Performance Assessment Tool for quality improvement in Hospitals) ning selle rakendamisest Eestis. Joonis: PATH kontseptuaalne mudel

 14. Posti- ja kaubaveo turvalisusreeglite muudatused peale 11. septembrit 2001 : [bakalaureusetöö] / Marko Pokk ; Tartu Ülikooli Õigusinstituut ; juhendaja: Rene Ringas

  Pokk, Marko

  2007-01-01

  Rahvusvahelise tsiviillennundusega tegelevad organisatsioonid ja nende lennundusjulgestusalane tegevus, siseriiklikud õigusaktid ja institutsioonid lennundusvaldkonnas, posti- ja kaubaveo ning -käsitlemise muudatused, problemaatika

 15. Leedu poliitika ja kultuuri teine hääl : kolme kõlbelise eluloo visand / Leonidas Donskis ; inglise keelest tõlkinud Kaisa Jõgi

  Donskis, Leonidas, 1962-

  2010-01-01

  Leedu liberaalsest rahvuslusest välisleedu õpetlaste: kultuuriloolase Vytautas Kavolise, poliitikateadlase Aleksandras Stromase, kirjandusprofessori ja luuletaja Tomas Venclova elu ja tegevuse kaudu.

 16. Konkurentsivabadust piiravad kokkulepped ja kaubaturgu valitseva seisundi kuritarvitamine : [bakalaureusetöö] / Tõnis Kiis ; Õigusinstituut ; juhendaja: Alar Urm

  Kiis, Tõnis

  1998-01-01

  Konkurentsipoliitika Eestis ja Euroopa Liidus, kaubanduspiirangud, ettevõte konkurentsiõiguses, kokkulepped, ettevõtjate liitude otsused ja kooskõlastatud tegevus, horisontaal- ja vertikaalkokkulepped, turg ja selle määratlused, kaubaturgu valitseva seisundi kuritarvitamine

 17. Hoolime ja vastutame / Hallar Meybaum

  Meybaum, Hallar

  2005-01-01

  Keemiatööstuse liitude vabatahtlik sihtalgatus Hoolime ja Vastutame on ellu kutsutud liikmesettevõtete tegevuse ja toodete, tervishoiu, ohutuse, keskkonnakaitse, avalikkuse kaasamise ning tööstusharust teavitamise parandamiseks. Programmiga liitunud Eesti ettevõtete tegevusest. Lisatud statistilised joonised ja tabelid

 18. FDI- Economic Growth Nexus

  Bujac, Andreea Ioana; Corado Cretu, Emanuel

  2017-01-01

  Conducting a systematic literature review on the topic of FDI and Economic Growth and investigating this relationship, along with the determinants of an economy that attract FDI and the externalities resulting from Foreign activities, it is found that FDI does have a positive effect on a host...... country’s economic growth but only with the preexistence of certain determinants which facilitate the absorption capacity of the host country on reaping the spillover effects (externalities) of FDI. Lastly, a framework was built to illustrate the interaction between FDI, Determinants and condition...... of the host economy, barriers to growth, economic growth and externalities....

 19. Legal framework for FDI

  2003-01-01

  FDI = Foreign direct investment. - Eesti õigusaktidest (välisinvesteeringute seadus, tulumaksuseadus, äriseadustik, litsentsimine), rahvusvahelistest lepingutest, topeltmaksustamise vältimise lepingutest

 20. Disaini- ja arhitektuurigalerii : Tallinn, Pärnu mnt. 6 / Ell-Maaja Randküla

  Randküla, Ell-Maaja, 1939-2016

  2005-01-01

  Maile Grünberg pälvis Eesti Sisearhitektide Liidu 2004. a. aastapreemia sisearhitektuuri populariseeriva tegevuse, Disaini- ja arhitektuurigalerii töö korraldamise ja suunamise eest. Ill.: 2 värv. vaadet galeriist

 1. Raamatukogu väärtus ja mõju / Aira Lepik

  Lepik, Aira, 1958-

  2001-01-01

  Kirjutis annab ülevaate võimalikest organisatsiooni väärtuse (value) ja mõju (impact) analüüsimis- ja hindamismudelitest ning nende kasutamisvajadusest raamatukogu tegevuse tulemuslikkuse väljaselgitamisel

 2. FDI Climate in India

  Khandelwal, Varun

  2007-01-01

  ABSTRACT Since 1991, after the external payment crisis in India, there has been liberalization of various policies by the Government of India. Due to this there has been rapid surge of FDI inflows in India. The current investment climate has attracted many foreign investors to India in various sectors. India is considered as one of the favorable destination of FDI. However the country also suffers from few weaknesses and constraints in terms of policy and regulatory framework, which rest...

 3. Eesti vähemuskultuuride seltside tegevus integratsiooniprotsessi edendamisel = The Activities of National Minority Cultural Societies / Collectives as the Possibility to Promote the Integration Process in Estonia / Maia Muldma, Anastasija Villemson

  Muldma, Maia, 1948-

  2013-01-01

  Artikkel baseerub 2012. aastal läbiviidud uurimusel, mille eesmärgiks oli selgitada välja Slaavi Haridus- ja Kultuuriühingu Bõliina (SHKÜ) tegevuse mõju integratsiooniprotsessile Haapsalu haridusjuhtide ning eesti ja vene õppekeelega koolide õpilaste arvamuse põhjal

 4. Parlament ja ringhääling / Gunnar Paal

  Paal, Gunnar, 1946-

  2003-01-01

  Autori hinnangul oleks otstarbekas fikseerida avalik-õigusliku ringhäälingu tegevuskavas kontseptuaalselt, milline on nende organisatsioonide roll riigi institutsioonide tegevuse vahendamisel avalikkusele. Tabel: Osavõtt (%) Riigikogu ja kohalikest valimistest

 5. Piimandus: laenukarid, ikaldused ja hinnaralli tõid kriisi / Ain Alvela ; kommenteerinud Tiit Tuuleveski, Urmas Põlluaas ja Tõnu Post

  Alvela, Ain, 1967-

  2009-01-01

  Kuigi piimatootmisega tegelevad ettevõtted vajaksid tegevuse arendamiseks hädasti investeeringuid, jäävad enamiku rahastamisplaanid paremaid aegu ootama. Diagramm. Kommenteerivad Tiit Tuuleveski, Urmas Põlluaas ja Tõnu Post

 6. FDI vs. FPI

  Narciso, Alexandre

  In this paper, we examine how the future age structure of the nation helps explaining the current ratio of FPI over FDI in a country’s foreign asset stock. Firstly, we present a theoretical foundation of the relation and then we test it empirically. Theoretical foundations are based on the theore......In this paper, we examine how the future age structure of the nation helps explaining the current ratio of FPI over FDI in a country’s foreign asset stock. Firstly, we present a theoretical foundation of the relation and then we test it empirically. Theoretical foundations are based...... on the theoretical model of Goldstein and Razin (2006). The ratio of FPI over FDI is modelled by using fixed effects unbalanced panel data and Arellano-Bond dynamic panel GMM estimators....

 7. Transfer Pricing and FDI

  Patricia-Sabina Macelaru

  2013-08-01

  Full Text Available FDI analysis is usually performed within the frame of the win-win hypothesis. However, we believe that certain circumstances (MNEs following their own business objectives, lack of appropriate regulations, non-observance of the arm’s length principle may generate disproportionate advantages at the level of FDI stakeholders. The disequilibrium between reinvested profits and repatriated profits may be viewed as a proof of such disproportionate advantages of stakeholders involved in FDI. In addition to figures showing the comparison between reinvested and repatriated profits, as well as the way in which such indicators vary e.g. in case of abnormal business conditions (global economy collapse, we try to show that lack/misuse of transfer pricing regulations may generate even more disequilibrium, the MNEs using intra-group transactions as an additional way of repatriating non-taxable/low tax profits.

 8. United Arab Emirates FDI Outlook

  Mina, Wasseem

  2013-01-01

  FDI is important in building a sustainable and diversified knowledge-based UAE economy. The stock of FDI grew at an average annual growth rate of 45.3 percent over the past decade reaching US$ 95 billion or nearly 27 percent of GDP in 2012. FDI flows have not recovered from the global financial crises. Most FDI stock is concentrated in finance, construction, and real estate. Recent greenfield FDI is concentrated in construction, while more than half of top M&A deals took place in finance, tra...

 9. Anne-Ly Võlli: Iga inimene ja asutus vajab omamoodi lähenemist / Anne-Ly Võlli ; intervjueerinud Jaanika Kressa

  Võlli, Anne-Ly, 1976-

  2009-01-01

  MTÜ Jõgevamaa Omavalitsuste Aktiviseerimiskeskus kinnitas avaliku konkursi tulemusel juhatuse liikmeks Anne-Ly Võlli, kelle ülesandeks on keskuse tegevuse juhtimine ja koostöö arendamine partneromavalitsuste ja teiste koostööpartnerite vahel

 10. Leedu poliitika ja kultuuri teine hääl : kolme kõlbelise eluloo visand / Leonidas Donskis ; [inglise keelest] tõlkinud Kaisa Jõgi

  Donskis, Leonidas, 1962-

  2002-01-01

  Leedu kolme õpetlase, kultuuriloolase Vytautas Kavolise, poliitikateadlase Aleksandras Stromase, kirjandusprofessori ja luuletaja Tomas Venclova, elu ja tegevus. Tõlgitud käsikirjast "The second voice of Lithuanian politics and culture: sketches of three moral biographies"

 11. Haldusõiguserikkumise asja menetlus riigi keskkonnajärelvalve ametniku ja kohtuniku poolt : [bakalaureusetöö] / Hedy Mõtus-Vau ; Akadeemia Nord, õigusteaduskond ; juhendaja: Sirje Tromp

  Mõtus-Vau, Hedy

  2001-01-01

  Järelevalveametniku tegevus haldusõiguserikkumise asja algatamisel ja protokolli koostamisel, asja arutamine; sama kohtuniku poolt. Otsused, edasikaebamine; järelevalveametniku ja kohtuniku erinev suhe haldusõiguserikkumise asjadesse. Olukord Soomes

 12. KONTEKST JA VIITAMINE: ARGIVESTLUSED, LEGOD JA NARRATIIVID

  Renate Pajusalu

  2013-01-01

  Full Text Available Käesolev artikkel käsitleb konteksti ja viitamisvahendeid, mis loovad konteksti. Käsitlus põhineb eelkõige kolmel eraldi läbiviidud uurimusel, milles kõigis oli põhitähelepanu algselt suunatud viitamisvahenditele. Vaatleme kontekstualiseerimisvõtteid spontaansetes argivestlustes ja kahes katselises olukorras: katses legoklotsidega, milles üks katsealune ehitab klotsidest maja teise katsealuse juhendamisel, ja pildiseeria põhjal jutustatud narratiivides. Artiklis võrreldakse, mis nendes kolmes kontekstis oli sarnast ja mis erinevat eelkõige vestlustegevuse alguses: tegevuse olemusest märku andmises ja referentide loomises. Kuna üks osa vaadeldavaid narratiive pärineb lastelt, puudutab artikkel mõnevõrra ka erinevate vanuseliste gruppide viitamisstrateegiaid.

 13. Happening'id ja disain - visioon kunsti ja elu terviklikkusest / Mari Laanemets

  Laanemets, Mari, 1975-

  2010-01-01

  Analüüsitakse kunsti ja disaini vahelist suhet 1970. aastatel esile kerkinud uue kunstikäsitluse ja kunstilise tegevuse ümbermõtestamise kontekstis. Mõlemad pidid lepitama inimest reaalsusega - disain elukeskkonda ülendades, õilistades ja happening'id - elu formaalseid struktuure lõhkudes. Ka almanahhi "Kunst ja Kodu" erilisest positsioonist lääne kaasaegse kunsti ja disaini tuvustamisel (toimetajaks 1973. aastast Andres Tolts) ning rühmitusest SOUP 1969 ja nende ideoloogide - Ando Keskküla, Andres Toltsi ja Leonhard Lapini tegevusest ja mõjust

 14. Sünnitades "Ema ja tütart" / Anna Hints

  Hints, Anna, 1982-

  2010-01-01

  Tartu sünnitusmajale Toomemäel, naise eluringile ja põlvkondade järjepidevusele pühendatud "Ema ja tütar" kui koha, heli, foto ja rituaalse tegevuse koostoimel sündinud autori tajuvõrgustikku dekodeeriv pärimusliku ja isikliku taustaga kunstitöö

 15. Saaremaa sadamate majanduslik-regionaalpoliitiline tähtsus ja arenguperspektiivid / Taavo Asuja, Ain Eidast

  Asuja, Taavo

  2005-01-01

  Et puudub selgus püsiühenduse rajamise ning selle tegevuse suhtes, on raskendatud sadamate arengu pikaajaline prognoosimine ja suunamine. Autorite hinnangul oleks vaja koostada Saaremaa sadamate arengu kontseptsioon. Tabelid. Diagrammid

 16. Võitlus tundmatu ja nähtamatu vastasega / Janno Märk

  Märk, Janno

  2008-01-01

  Autor annab ülevaate asümmeetrilise konflikti olemusest ning asümmeetrilise lahingutegevuse kasvavast tähtsusest. Lisa: Roger W. Barnett jaotab asümmeetrilise lahingutegevuse; William R. Schillingi arvates võib mittetraditsioonilise lahingutegevusega kaasneda; Sisside ja vastupanuliikumiste vastases tegevuses esinevad paradoksid. Skeem: Terrorismi arengu tinglik ajajoon; Sissi- ja vastupanuliikumistevastases tegevuses esinevad paradoksid. Diagramm: Ajavahemikus 1800-2003 võitis tugevam osapool 71,5% kõigist aset leidnud asümmeetrilistest konfliktidest

 17. Malle Leisi ja Sandra Jõgeva kontrastvärvides perepilt / Malle Leis, Sandra Jõgeva ; intervjueerinud Tanel Veenre

  Leis, Malle, 1940-

  2010-01-01

  Intervjuu 9. juulil 70. sünnipäeva tähistanud maalikunstniku ja graafiku Malle Leisi ning tema tütre, kunstniku ja kirjaniku Sandra Jõgevaga. Kunstnikud endast, oma ja teineteise loomingust, huvist selle vastu, neid ühendavast, ideede taaskasutamisest, praegusest maalist, sotsiaalsest kunstist jm. Kunstnike eluloolisi andmeid ja andmeid nende loomingulise tegevuse kohta

 18. Neoliberalism ja linnaruum = Neoliberalism and Urban Space / Volker Eick

  Eick, Volker

  2008-01-01

  Neoliberalism ja neoliberaliseerumine: globaliseerumine kui "glokaliseerumine". Linnade kasvav tähtsus ja muutuv roll. Neoliberaalne kuritegevuspoliitika: politseilise tegevuse mitmekesistumine. Kapitalistlikud väljakutsed: aktivism, atavism. Artikkel põhineb valdavalt 25. IV 2007 Eesti Kunstiakadeemia 4. urbanistika päevadel peetud ettekandel. Bibliograafia lk. 15-16

 19. Konstrueeritud Forselius : kroonikast Kalevipojani ja edasi / Aivar Põldvee

  Põldvee, Aivar

  2006-01-01

  Bengt Gottfried Forseliuse (u. 1660-1688) trükitud tekstidest, tema tegevust kajastavatest kroonikalistest teadetest ja käsitlustest elu ja tegevuse kohta. Pikemalt Villem Reimani uurimusest "Bengt Gottfried Forselius", Eesti Üliõpilaste Seltsi Album, Kolmas leht. Tartu, 1895

 20. Moskva, lootuse ja lootusetuse dialektika / Reet Varblane

  Varblane, Reet, 1952-

  2005-01-01

  Moskva I rahvusvaheline kaasaja kunsti biennaal "Lootuse dialektika" endises Lenini muuseumis 28. I-28. II. Kuraatorid Joseph Backstein, Daniel Birnbaum, Nicolas Bourriaud, Iara Boubnova, Rosa Martinez ja Hans Ulrich Obrist. Kunstnike Keskmajas eksponeeritud Marat Gelmani kuraatoriprojekti "Venemaa 2" Moskva linnakohtusse kaebamisest õigeusklike poolt. 2. III toimunud kohtuistungist Sahharovi keskuse näituse "Ettevaatust religioon!" korraldajate tegevuse asjus

 1. Holland toetas ja õpetas toetama / Annika Poldre

  Poldre, Annika

  2006-01-01

  Tänavu lõpetab Eestis tegevuse Hollandi Fondide Ühendus CNF (Cooperating Netherlands Foundation for Central and Eastern Europe), mis loodi 15 aastat tagasi Kesk- ja Ida-Euroopa riikide toetuseks. Eestis rahastati 600 projekti. Vt. ka: Hollandi Fondide Ühenduse suurimad Eestis rahastatud projektid

 2. ECA konverents ja kongress Bledis / Jaan Elken

  Elken, Jaan, 1954-

  2000-01-01

  ECA (European Council of Artists) konverents ja aastakongress 12.-14. X 1999 Sloveenias. 1995. a. moodustatud ECA ühendab 24 Euroopa maa kunstnikke, kirjanikke, heliloojaid, näitlejaid, arhitekte. Konverents keskendus organisatsiooni siseprobleemidele. IAA-st (International Association of Art), mille tegevus on hetkel paralüseeritud

 3. Bureaucratic Corruption, MNEs and FDI

  Dahlström, Tobias; Johnson, Andreas

  2007-01-01

  This paper adds to the limited number of studies analysing the relationship between host country corruption and FDI inflows. A model describes the incentives foreign MNEs and host country bureaucrats have for engaging in corruption and shows how corruption increases the MNE costs of operations in the host country. The model predicts that the costs caused by corruption reduce FDI inflows. Regression analysis using panel data finds that host country corruption has a significant negative effect ...

 4. Asymmetry Reduction Theory of FDI

  Li, Xin

  In this paper, I first briefly introduce Moon & Roehl’s (1993, 2001) imbalance theory of FDI, then I identify its three deficiencies that may be responsible for the relative lack of impact of the potentially powerful imbalance logic, and then I propose an asymmetry reduction theory (ARC) of FDI...... and explain its aspiration-resource-control (ARC) framework. I conclude the paper with a brief discussion of the OLI framework being a special case of the ARC framework....

 5. Natural Resources and FDI in GCC Countries

  Mohamed Mahjoub Elheddad

  2016-08-01

  Full Text Available Natural resources are a blessing for some countries to attract FDI but cursed for others. Existing literature argues the suggestion that resource-rich countries attract less FDI because of resource (oil price volatility. This study examines that natural resources discourage FDI in GCC countries (the FDI-Natural resources curse hypothesis, using panel data analysis for six oil dependent countries during 1980-2013 and applying several econometrics techniques. The main findings of this paper is that natural resources measured by oil rents have a negative association with FDI inflows; this negative impact is robust even when other FDI determinates of FDI  are included. FDI inflows decreased between 0.15 and 0.92% when oil rents increased by 1%. In addition, the empirical results show that trade openness and labour force are the main factors that encourage FDI, while political instability and corruption deter FDI inflows into GCC countries.

 6. FDI and Spillovers in China

  Kokko, Ari; Taotao, Chen; Tingvall, Patrick Gustavsson

  2011-01-01

  Using a fixed effect variance decomposition model we estimate SUR models to analyse FDI spillovers from contagion and spillovers from competition on local firms in China. While the former type of spillover mainly depends on the degree of foreign presence, the latter kind is related to how foreign...... and local firms interact. The main conclusion is that FDI has been beneficial for the Chinese economy but that spillovers are not evenly distributed across firms and industries. Spillovers from contagion tend to exhibit an inverse U-shaped pattern with respect to the degree of foreign presence...

 7. Natural Resources and FDI in GCC Countries

  Mohamed Mahjoub Elheddad

  2016-01-01

  Natural resources are a blessing for some countries to attract FDI but cursed for others. Existing literature argues the suggestion that resource-rich countries attract less FDI because of resource (oil) price volatility. This study examines that natural resources discourage FDI in GCC countries (the FDI-Natural resources curse hypothesis), using panel data analysis for six oil dependent countries during 1980-2013 and applying several econometrics techniques. The main findings of this paper i...

 8. FDI as an Export-Platform

  Hajderllari, Luljeta; Karantininis, Konstantinos; Lawson, Lartey Godwin

  We investigate factors affecting Foreign Direct Investment (FDI) outflow from Danish agrifood firms to the rest of the world. We develop a conceptual model and subsequently use a gravity model based on data from 127 countries receiving Danish FDI in agri-food in 2004-2008. We find higher Danish FDI...

 9. Risk and FDI flows to developing countries

  Jay van Wyk

  2011-08-01

  Full Text Available The explanatory power of institutional and macroeconomic variables for FDI stock accumulation in developing countries is investigated. Hypotheses are tested by means of pooled least squares regressions. The impact of institutional variables on FDI flows produced mixed results: levels of economic freedom facilitate inward FDI; political risk dampens investment. Some macroeconomic variables displayed significant explanatory power: market size (as measured by per capita income in the base year and absolute growth of GDP positively impacts FDI inflows.  Other key macroeconomic variables, such as lower current account balance, appreciation of host country’s currency, and lower inflation rate stimulate FDI inflows.

 10. Does FDI influence economic growth in Albania?

  Aurel Koroci

  2018-03-01

  Full Text Available Foreign direct investment (FDI has been viewed as a power affecting economic growth (EG directly and indirectly during the past few decades. Foreign direct investment (FDI in developing countries brings economic development and enhances the international competitiveness of domestic enterprises. It is argued in the existing literature that foreign direct investment (FDI influences economic growth through technology diffusion, human capital formation, etc. FDI accounts for the largest and most important proportion of foreign capital in Albania, which undoubtedly plays an important role in the Albania’s economic development growth. However, as the country’s FDI increases, and in this paper I want to make an empirical research how the FDI has influenced the economic growth of the country. The findings revealed that there is a strong positive relationship between the FDI inflows and the GDP for the studied period which covers 1995 to 2012, thus a positive effect on the economic growth.

 11. Ettevõtte tegevuse hindamine : EVA meetod / Kristo Reinsalu

  Reinsalu, Kristo

  2001-01-01

  Järgneb: Raamatupidamisuudised, nr. 7, 2001, lk. 19-25. Ilmunud ka: Buhgalterskije Novosti, nr. 6, 2001, lk. 17-22; nr. 7, 2001, lk. 15-18; nr. 8, 2001, lk. 21-24. Majandusliku lisandväärtuse meetodist EVA - Economic Value Added - leidmisest ja standardimisest. Tabelid ja diagrammid: Hansapanga Grupi EVA septembris 2000; korrelatsioon turuväärtusega; tegevustulemused: mittefinantsiline lähenemine; preemia määramine; EVA ja Benchmarking

 12. Suvel Saksamaale turiste toonud Saksa firma lõpetas tegevuse / Kristjan Jõevere

  Jõevere, Kristjan

  2006-01-01

  Lõbusõidulaeva Lili Marleen operaatorfirma Holiday Kreuzfahrten, mis ainsana tegi reise Saaremaa uude sadamasse, lõpetas tegevuse. Tallinna Sadama avalike suhete juhi Sven Ratassepa sõnul pole karta, et sadam suvel kasutuna seisaks

 13. Does Inward FDI Promote or Hinder Outward FDI?

  Liu, Ying; Li, Ming Hua; Lu, Jiangyong

  In this paper we evaluate the mechanisms underlying dynamic linkages between inward FDI and outward internationalization in the Chinese automobile industry. While several studies have examined the relationship between outward and inward investment using empirical data, this is among the first to ...... may be more driven to expand internationally while firms with IJVs may face constraints from venturing abroad. Our study further delineates strategies for how automakers without IJVs may rely on external growth to springboard back into the domestic car market....

 14. Tarkvaraaudit säästab aega ja raha / Asso Puidet

  Puidet, Asso, 1977-

  2005-01-01

  Tarkvaraaudit on osa tarkvarahaldusest, mis annab ülevaate ettevõttes olevast tarkvarast, olemasolevatest litsentsidest ja nende omavahelisest vastavusest. BSA Eesti Komitee tegevuse koordinaator Erik Mandre ja ITEX Consulting juhatuse esimees Ion Alender tarkvaraauditi teenust pakkuvatest ettevõtetest Eestis. Lisa: Audit annab vastused järgmistele küsimustele

 15. Keskkonna ja turvalisuse globaalse seire (GMES) teenused / Anu Reinart, Tiit Kutser, Tiina Dišlis

  Reinart, Anu, 1961-

  2008-01-01

  1998. aastal käivitasid Euroopa Komisjon ja Euroopa Kosmoseagentuur koos teiste kosmoseagentuuridega programmi GMES, mille oluliseks eesmärgiks on koondada erinevate riikide võimalused ning ühise tegevuse kaudu realiseerida teadlaste, avalikkuse ja erasektori ekspertide optimaalne koostöö

 16. Põllumajanduslikke majapidamisi mõjutavad oluliselt juhi ja tema pere elutsükliga seotud tegurid

  2014-01-01

  5. juunil 2014 kaitses maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi doktorant Ants-Hannes Viira väitekirja "Eesti põllumajanduse strukturaalne kohanemine - institutsionaalsete muutuste ja põllumajandusettevõtete kasvu, kahanemist ning tegevuse lõpetamist mõjutavate sotsiaalmajanduslike tegurite osa"

 17. Tulevikutootmine ja elusrakud / Lieven Demeester, Knut Eichler, Christoph Loch

  Demeester, Lieven

  2004-01-01

  Autorid võrdlevad rakkude töökorraldust ettevõtte tootmissüsteemiga, tõmbavad nende vahel hulgaliselt paralleele ning leiavad, et raku tegevuse uurimine annab ideid tootmise efektiivsemaks juhtimiseks. Kommenteerib Aavo Kokk. Tabel ja skeemid

 18. Avatud ja suletud Ida-Euroopa / Anu Allas

  Allas, Anu, 1977-

  2009-01-01

  Näitus "Me näeme teid. Foksali galerii tegevus 1966-1989" Kumu Kunstimuuseumis 20. septembrini. Kuraator Karolina Łabowicz-Dymanus. Kujundaja Jaanus Samma. Lääne ja endise Ida-bloki riikide kunst on eksponeeritud kõrvuti

 19. Euroopa Kohus ja Eesti tegemised / Lembit Uibo

  Uibo, Lembit

  2010-01-01

  Kohtuotsustest asjades, milles Eesti kaebas Euroopa Komisjoni Euroopa Liidu Kohtusse (vaidlused suhkrutrahvi (kohtuasi T-324/05) ja kasvuhoonegaaside kvootide (kohtuasi T-263/07) üle), esimesest Eestist esitatud eelotsuse menetlusest (Eestis põllumajandustoetuste määramise korra vastavust Euroopa Liidu reeglitele), teistest liikmesriikidest Euroopa Liidu Kohtusse jõudvatest kohtuasjadest, milles tehtav otsus võib vahetult puudutada ka Eesti huve (Rootsi ja Soome ametiühingute ettevõtjatevastast tegevus (kohtuasjad C-341/05 ja C-438/05)

 20. Regional Characteristics and Effects of Inward FDI

  Kokko, Ari; Kravtsova, Victoria

  2012-01-01

  mainly driven by the development in western Ukraine, whereas inward FDI in eastern Ukraine did not seem to have any impact on local productivity growth and technical change. !ese results arguably reflect deep economic and institutional differences between the two parts of Ukraine, which have led...... to differences in the character of incoming FDI and differences in the ability of local firms to benefit from FDI. The conclusion is that the impact of FDI on the host economy may vary even at the sub-national level, depending on the specific local environment....

 1. J. Laidoneri komisjoni raportite kriitikast ja retseptsioonist seoses kindrali tegevusega Iraagis. I-II / Tanno Tilgar

  Tilgar, Tanno, 1971-

  2011-01-01

  Suurbritannia ja Türgi poliitilistest vastuoludest 1925. aasta septembris, brittide initsiatiivist kristlaste deportatsiooni uurimiseks. Kaldealastest, nende suhetest türklaste ja kurdidega 1925. aasta septembri deportatsiooni kontekstis. Laidoneri komisjoni tegevuse taustast. Poliitiliste otsustajate ja uurijate arvamustest komisjoni aruannete kohta. Põhi- ja lisaraporti käsitlustest ja nende usaldusväärsusest. Piirikülade külastustest J. Laidoner poolt. Raporti osade ja nende kohta esitatud kriitiliste väidete analüüs. Kindlate (Iraagi) külade okupeerimisest Türgi militaarpostide ja patrullide poolt. Briti lennuväe lendudest üle nn. Brüsseli liini. Kristlaste deporteerimisest

 2. Ruumikonverents ja linnafoorumid : avaliku asja eest = Conference on space and urban forums : in the name of public matters / Toomas Tammis

  Tammis, Toomas, 1969-

  2009-01-01

  8. 10. 2009 toimunud Uue Maailma Seltsi korraldatud Ruumikonverentsist. Eesti Arhitektuurikeskuse korraldatud Linnafoorumist Tallinnas 27.-28. 10. 2009 ning Rakveres 24.-25. 11. 2009. Avalikust ruumist, selle kvaliteedist, koordineeritud ja süstemaatilise tegevuse puudumisest avaliku ruumi kujundamisel. Planeerimistegevusest Tallinnas ja Eestis. Avaliku ruumi uuele tasemele viimise võimalustest

 3. FDI, Human Capital and Income Convergence

  Völlmecke, Dominik; Jindra, Björn; Marek, Philipp

  2016-01-01

  within Central and East European countries (CEECs), where we find indications of a poverty trap. In contrast to FDI, regional human capital seems to be associated with higher income levels. However, we identify a positive interaction of FDI and human capital in their relation with income growth dynamics....

 4. FDI theories. A location-based approach

  Popovici, Oana Cristina

  2014-09-01

  Full Text Available Given the importance of FDI for the economic growth of both home and host countries, the aim of this paper is to assess the importance granted to location advantages during the development of FDI theory. We start with the earliest theoretical directions as regards FDI location issues and extend our study to describing less debated theories, but of a particular importance for this theme. In this way, we have the opportunity to emphasize the changes in FDI location determinants. We find that a direction of the FDI theories’ expansion is due to the incorporation of new variables on location, although the location advantages are barely mentioned in the first explanations regarding the international activity of the firms.

 5. Sotsiaalne tegevusluba: kui õigustatud on su tegevus? / Eero Loonurm

  Loonurm, Eero

  2016-01-01

  Euroopa juhtiv kommunikatsioonitöötajate võrgustik EACD (European Association of Communication Directors) tähistas oma aastasündmuse Communication Summit toimumisega kümnendat sünnipäeva. Konverentsi tähelepanu all oli ettevõtte eesmärk ja ühiskondlik kontekst ning eelkõige sotsiaalne tegevusluba

 6. Kujunemine omatehtud alkoholi valmistajaks ja levitajaks ning õigustused nendele tegevustele = Becoming a maker and distributor of homebrew alcohol and justifications for such activities : III koht bakalaureusetööde kategoorias / Cristo Pajust

  Pajust, Cristo

  2009-01-01

  Bakalaureusetöös selgitati, kuidas kujunetakse omatehtud alkoholi valmistajaks ja levitajaks ning millised on seda ühiskonnas illegaalsena määratletud tegevust neutraliseerivad argumendid tegevuse õigustamisel enesele ja teistele. Töö lähtus sotsiaalse õppimise teooriast ja neutraliseerimisteooriast

 7. Omavalitsuseta omavalitsused : Eesti omamaise haldusvõimu taastamine NSV Liidu ja Saksamaa vahelise sõja tingimustes. 1.-3. osa / Meelis Maripuu

  Maripuu, Meelis, 1966-

  2012-01-01

  NSV Liidu okupatsioonivõimu poolt Eesti kohaliku omavalitsussüsteemi lammutamine. Administratiivvõimu taastamine. Kohalikud Omakaitse üksused. Valla- ja linnavalitsuste rakendamisest. Katsetest taastada volikogude tegevus. Eesti valitsemise ettevalmistamisest Saksamaal. Eesti Omavalitsuse esimestest sammudest. Leedu ülestõus. Läti poliitikategelaste sise- ja välisheitlustest. Võrdlevaid tähelepanekuid.

 8. Põgenemine vabaduse eest ehk Mida venelased mõtlevad ja tahavad / Richard Pipes

  Pipes, Richard

  2004-01-01

  Põhjustest, miks praeguse Venemaa valitsuse demokraatia- ja vabadusevastane tegevus leiab rahva toetust. President Vladimir Putini populaarsus põhineb sellel, et ta on taasloonud Venemaa traditsioonilise valitsusmudeli: autokraatliku riigi, kus kodanikud on vabastatud vastutusest poliitika eest ning kujuteldavaid välisvaenlasi kasutatakse kunstliku ühistunde loomiseks. Arvamusküsitluste tulemustest

 9. Pabernukud, poliitikud ja laulvad padjad / Marta Kisand ; intervjueerinud Liis Auväärt

  Kisand, Marta, 1984-

  2009-01-01

  Noor tekstiilikunstnik oma disaineri kogemusest Saksa autotööstuses, osalemisest mitmetel näitustel ja omanäolistest katsetustest kasutada rahvusehete mustreid tekstiilikunstis. Mullu pälvis ta 2008. aasta noore tektiilikunstniku preemia eriala kõlapinda laiendava tegevuse eest

 10. FDI and Economic Growth in Central and Eastern Europe

  Gheorghe H. Popescu

  2014-11-01

  Full Text Available This paper discusses the major trends in scholarship about the role of FDI and exports on economic growth, the effect of tax policies on FDI, the formation of the economic catch up of the Central and Eastern Europe (CEE region and the determinants of FDI inflows in CEE nations. I am specifically interested in how previous research investigated the influence of FDI on host country economic growth, the inward FDI stock as a percentage of GDP, the features and restrictions of fiscal schemes in CEE economies and the institutional soundness displayed in policies towards FDI. The analysis presented in this paper contributes to research on FDI as a mechanism in the transition to the market, the dissimilarities in the FDI-assisted development methods among the CEE nations, the impact of FDI inflows for productivity convergence in CEE and the current slowing of growth in emerging Europe.

 11. Business Networks and Inward FDI Policy

  Fergal McCann

  2008-01-01

  I outline the effect of business networks on trade, FDI and welfare in a two-country, two-firm duopoly. The network effect, following Greaney (2002), is modelled as a marginal cost disadvantage facing a firm from Foreign in selling to Home. Unlike traditional trade costs, this cost cannot be avoided by investing in Home. My main addition is a Nash game between governments in which they subsidise the fixed costs of inward FDI. While the network effect is shown to lead to favourable outcomes fo...

 12. How Important is Export-Platform FDI?

  Geishecker, Ingo; Nielsen, Jørgen Ulff-Møller; Pawlik, Konrad

  This paper investigates the link between export performance and multinational enterprise presence utilizing trade and industry data for Polish manufacturing industries for the years 1994-2002. Decomposing trade into final and intermediate goods and assessing the impact of foreign-owned capital...... on the respective export performance of Polish industries, we suggest a significant role of export-platform FDI into Poland, while the importance of FDI for vertical integration is limited suggesting that the sourcing of intermediate goods from Poland primarily occurs through arm's-length contractual outsourcing...

 13. FDI from Emerging Economies in EU27

  Jindra, Björn

  This paper scrutinizes FDI from a wide range of emerging economies (including newly industrializing Asian countries, Latin American countries and East European transition economies) that adopted different growth models in the past. The overarching research question of this paper is to which...... the integration of firms from different emerging economies via FDI into the global economy is linked to technological upgrading. We assume that technology seeking in advanced economies should be reflected in the relevance of particular location factors such as knowledge spillover. We analyses a large firm level...

 14. INFLUENCE OF FDI ON TOURISM IN CROATIA

  Zoran Ivanovic

  2001-06-01

  Full Text Available Tourism is one of the most rapidly growing industries in the world. Many developing countries consider it as possibility for raising export earnings. Most important role in the internationalization of production has foreign direct investment. This paper investigates the contribution of FDI (Foreign direct investment on economic growth, how does it reflect on tourism in Croatia. FDI are important for development of technology, unfortunately most foreign investment went to infrastructure, in terms of high unemployment and stagnating exports priority should be investment in the industrial structure since they have the greatest multiplier effect overall economic growth. Croatian export structure is obsolete. The share of technologically advanced products is small.

 15. FDI in small accession countries: The Baltic states

  Hunya, Gábor

  2004-01-01

  Analysing the evolution and determinants of foreign direct investment (FDI) in Estonia, Latvia and Lithuania, this paper argues that sound economic policies have created an environment conducive for FDI. Overall, FDI has contributed to economic growth in the Baltic economies, having financed around one-fifth of fixed investment. However, their small size makes the Baltic countries relatively less attractive for market-seeking FDI in manufacturing. Moreover, at the outset of transition, their ...

 16. Economic Liberalization in Nepal: Determinants, Structure, and Trends of FDI

  Raghu Bir Bista

  2017-03-01

  Full Text Available This research examined the relationship between FDI (Foreign Direct Investment and GDP (Gross Domestic Product along with the impact of FDI determinants on FDI inflow in Nepal. This research used literature review by doing multiple regression models. This research used an econometric model based on Cobb Douglas Production Model and a theoretical growth model based on Solow Growth. The result indicates the positive relationship between GDP and FDI. Furthermore, liberalization and privatization policies are positive, but insecurity is disturbing.

 17. Knowledge spillovers through FDI and trade

  Ali, Muhammad; Cantner, Uwe; Roy, Ipsita

  2016-01-01

  considering quality-adjusted human capital, countries with better human capital are found to benefit not only from direct productivity effects, but also from absorption and transmission of international knowledge spillovers through imports and inward FDI. Finally, technological distance with the frontier does...

 18. Mis muutub Eesti Kunstimuuseumi elus, rollis ja tähenduses, kui Kumu valmis on saanud? / Marika Valk

  Valk, Marika

  2004-01-01

  EKMi filiaalidest jäävad edasi tegutsema Kadrioru lossi väliskunstimuuseum (koos Mikkeli muuseumiga), Niguliste muuseum, Adamson-Ericu muuseum, Kristjan Raua majamuuseum, juurde tuleb Kumu, tegevuse lõpetavad Rüütelkonna hoone ja kunstimuuseumi näitusepind Rotermanni soolalaos

 19. An empirical criticism of the "FDI development" convention

  Marc Lautier

  2012-12-01

  Full Text Available Pro-Foreign Domestic Investment (FDI policies have become a pillar of the development convention. While the literature has provided numerous studies on the effects of FDI on growth and investment in host country, very little is known about how domestic investment itself affects FDI inflows. The paper is an attempt to fill this gap. Evidences from a large cross-country sample (68 countries, over a long period (1984-2004, show that lagged domestic investment has a strong influence on FDI inflows in the host economy, implying that domestic investment is a strong catalyst for FDI in developing countries and that multinational companies do follow economic development.

 20. Kunst kunsti vastu : kunstniku rolli ja positsiooni ümbermõtestamise katsest eesti kunstis 1970. aastatel / Mari Laanemets

  Laanemets, Mari, 1975-

  2011-01-01

  Vaadeldakse Leonhard Lapini objektiivse kunsti käsitlust (esitatud näituse "Sündmus Harku '75. Objektid, kontseptsioonid" raames toimunud sümpoosionil) tema edasise tegevuse kontekstis. Analüüsides Lapini initsiatiivil toimunud näitusi, on võimalik arvamust avangardi lõppemisest 1975. aastal ümber hinnata, näidates selle jätkumist ka järgnevatel aastatel. Lapini ettekannet võib mõista kui katset anda kunstile uus definitsioon ja tähendus, kui programmi, mille ideed kajastuvad tema järgnevas tegevuses

 1. High value FDI requested / Rokas M. Tracevskis

  Tracevskis, Rokas M.

  2009-01-01

  Otsestest välisinvesteeringutest Leedus. Suurbritannia pank Barclays loob Vilniusesse IT-keskuse. 4. septembril kirjutasid Leedu president Dalia Grybauskaite ja Prantsusmaa president Nicolas Sarkozy alla kahe riigi vahelise strateegilise partnerluse- ja koostööleppe

 2. Advokaadid Sten Luiga ja Marti Hääl: pingutame hullult, et muuta oma büroo ... tavaliseks firmaks / Marti Hääl, Sten Luiga

  Hääl, Marti, 1972-

  2010-01-01

  Advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius juhid vandeadvokaadid Marti Hääl ja Sten Luiga vastavad küsimustele, mis puudutavad advokaatide kvaliteedistandardeid, büroo tegevuse parandamist kvaliteedijuhtimisega, ISO standardite sisseviimist, juhtimisinfosüsteemi rakendamist ning advokaadibüroo juhtimist

 3. Brief Reflections on the Development of the FDI Theory

  Iulia Monica OEHLER-ŞINCAI

  2011-11-01

  Full Text Available In this essay, we intend to review the theory of the FDI, since its origins to the present days, focusing on its corner stones. We present the FDI theory through the lens of the strategic management and try to bring to the forefront the main contributions to this framework. At the same time, we underline the scholars’ frequent return to the “springs” of the FDI theory, either those generated by Hymer or the internalization theory or the OLI paradigm, in order to consolidate the theoretical FDI construction.

 4. SUSTAINABLE DEVELOPMENT CHALLENGES AND FDI IMPACT IN HOST COUNTRIES

  Zaman Gheorghe

  2012-07-01

  Full Text Available This survey analyses aspects of the relationship between FDI and sustainable development within the Romanian economy, focusing in particular on volume, dynamics and structure of FDI companies in Romania, impact on imports and exports as well as ratio between repatriated profit and profit reinvested in the host country. A series of proposals have been made for increasing the contribution of FDI in the sustainable development of Romania by attracting FDI in particular to the tradable sector and for increasing the favourable propagation effects to Romanian companies.

 5. An empirical criticism of the "FDI development" convention

  Marc Lautier; François Moreau

  2012-01-01

  Pro-Foreign Domestic Investment (FDI) policies have become a pillar of the development convention. While the literature has provided numerous studies on the effects of FDI on growth and investment in host country, very little is known about how domestic investment itself affects FDI inflows. The paper is an attempt to fill this gap. Evidences from a large cross-country sample (68 countries), over a long period (1984-2004), show that lagged domestic investment has a strong influence on FDI inf...

 6. CROSS-CULTURAL INCENTIVES FOR THE FDI

  Dumitru ZAIȚ

  2014-06-01

  Full Text Available In order to invest there are some incentives needed, including among them, certainly, the ones discussed and analysed in the scientific literature such as: specific earning chances (expectations of each participant (wage, profit, dividend, budget revenue, etc., potential investor’s general or current state, etc.. Less visible incentives from complex areas not obviously related to the investment are, however, less considered. Among these could be incentives arising from inherited or education and culture transmitted philosophy, generally regarding earnings, business and investment. We notice these incentives in case of FDI in different shades and intensities.Investor’s decision to acquire, sell or to carry out projects in a particular area, region or country is not only due to purely economic, commercial or financial reasoning. In such operations, meeting among businessmen, managers and other professionals in the field is, first of all, meeting in specific circumstances, among more or less different cultures.Both theory and practice must be concerned in what way and to what extent these factors influence the investment intention, outcome and yield. Our study proposes a list of the most important cultural type incentives for investment (mainly FDI, based on a set of cases, through a logical and empirical research, using some of the most relevant and recent studies and several real situations to which we got access. These are early data and analysis that will allow us to draw attention to the problem and to develop further research to reach generalizable results

 7. REVIEW OF FDI THEORY IN THE KNOWLEDGE–INTENSIVE ECONOMY

  Ruslan Harasym

  2013-02-01

  Full Text Available International flow of capital in the form of Foreign Direct Investment (FDI is considered to be the primary form of capital transfer in the global economy. It plays an important role among other forms of international capital flows, due to the intensity of its streams and its strength of impact on local economies. Host countries use FDI to finance activities such as industry restructuring and transfer of technology. The aim of this paper is to present current achievements in the field of theoretical explanations of FDI – its main motives. The article relates also to current selected trends in FDI flows during the economic downturn caused by the recent financial crisis. Above all ,however, this paper aims at showing FDI theories in terms of a knowledge intensive economy.

 8. Technical efficiency of FDI firms in the Vietnamese manufacturing sector

  Vu Hoang Duong

  2016-09-01

  Full Text Available The study examines technical efficiency of Foreign Direct Investment (FDI firms in the Vietnamese manufacturing sector by applying stochastic production frontier model and making use of cross-sectional data in the period 2009-2013. The average level of technical efficiency of FDI firms is about 60% and it is higher than that of domestic firms (including private firms and state-owned firms. In addition, the study also analyses correlation between technical efficiency of FDI firms and other factors. It finds that there are positive correlations between FDI technical efficiency and net revenue per labour, firm’s age or export activities in 2013. However, the study is unable to find evidence of a relationship between FDI technical efficiency and infrastructure or firm’s investment activities.

 9. Friedrich Konrad Griepenkerl (1782-1849), Braunschweigi Collegium Carolinumi professor ja Braunschweigi Lauluakadeemia esimene direktor / Andreas Waczkat ; tõlkinud Anu Sõõro

  Waczkat, Andreas, 1964-

  2009-01-01

  Friedrich Konrad Griepenkerl töötas 1821. aastast alates Collegium Carolinumis filosoofia ja esteetika professorina. Ta oli esimene professor, kelle professionaalne karjäär hõlmas muusikat. Ehkki Griepenkerl ei olnud akadeemiline muusikaõpetaja, oli tema muusikaline tegevus Braunschweigis professorikohaga tihedalt seotud, kuna ta jõudis avalike loengute kaudu laia kunsti- ja muusikahuvilise publikuni. Peale selle asutas ta lauluringi, millest sai hiljem Braunschweigi lauluakadeemia.

 10. Vaevaline koostöö uute kunstimuuseumide rajamise ja rahastamise protsessis = Thorny collaboration in the processes of founding and funding new art museums : II koht teaduspublikatsioonide kategoorias / Margaret Tali, Laura Pierantoni

  Tali, Margaret

  2009-01-01

  Uuring tutvustab võrdlevalt uute kunstimuuseumide rajamisega seotud motivatsioone kolmes riigis ning mahukate ehitusprojektide rahastamist, keskendudes uute huvigruppide rollile Ida-Euroopa riiklike kunstimuuseumide tegevuses. Töö andmed on kogutud koostöös kolme muuseumiga: LUMU kunstimuuseum Budapestis, KUMU kunstimuuseum Tallinnas ja MSU kunstimuuseum Zagrebis

 11. Raputatud lapse sündroomi mõiste, olemus, tuvastamine ja ennetamine : [bakalaureusetöö] / Hettel Varik ; Tartu Ülikooli Õigusinstituut ; juhendaja: Endla Ülviste

  Varik, Hettel

  2006-01-01

  Raputatud lapse sündroomi (RLS) mõiste, olemus ja probleemi teadvustamine, RLS-i põhjustanud tegevuse kui kuriteo tuvastamine, süüteo subjektiivse koosseisu sisustamine, kohtulahendid, RLS-i vältimise võimalikkusest, RLS-i tekitaja karistamine

 12. FDI in R&D in India: An Introspection

  POHIT, Sanjib; BISWAS, Pradip

  2016-01-01

   Abstract. Of late, India has emerged as an attractive destination of foreign direct investment (FDI).  Along with it, multinationals have been investing significantly in research and development in India. In this context, this paper makes an attempt to analyze salient features of FDI in R&D and makes an assessment of the gains from R&D initiatives of MNCs in India. To be specific, the paper attempts to demystify the FDI flows in R&D with a view to understand whether these types o...

 13. THE IMPACT OF TAXATION AND AGGLOMERATION ECONOMIESON FDI

  Silvia Golem

  2013-07-01

  Full Text Available This paper aims at extending the empirical literature on foreign direct investment(FDI determinants by examining how FDI reacts to corporate tax rates andwhether this reaction is conditional on some other economic factors, such asagglomeration economies. To that end, we gather the relevant data on developedmarket economies and employ an appropriateeconometric technique (PooledMean Group- PMG estimator which allows for both dynamics and parameterheterogeneity to be included in the model. Our results suggest that both taxationand agglomeration economies play an important role in attracting FDI.

 14. Vaatajate nappus lõpetab Sõpruse kino tegevuse / Tarmo Õuemaa

  Õuemaa, Tarmo, 1975-

  2003-01-01

  Rendihinna tõusmise ja publiku vähesuse tõttu lõpetab detsembris meelelahutuskontsern BDG "Sõpruse" kinos filmide näitamise. Lisatud graafik kinode arvu, piletihinna ja külastatavuse kohta Eestis 1995-2002

 15. Perekonnad hoiavad kontrolli tuntud suurfirmade tegevuse üle / Andres Reimer

  Reimer, Andres

  2005-01-01

  Andres Haamer räägib oma perefirma Overall Eesti loomisest. Uniprindi-Unipressi omanikud Sirje ja Andrus Reinsoo hindavad koos oma äri peatrumpideks täielikku usaldust ja teineteisemõistmist. Lisad: Maailma legend: Rockefellerid; Eesti legend: Puhkid

 16. The causal relationship between Foreign Direct Investment (FDI ...

  The causal relationship between Foreign Direct Investment (FDI) and the ... of selected west African countries: Panel ARDL/Granger Causality Analysis. ... among this developing countries and an important revelation for policy implication.

 17. Natural Resources Determining FDI in Nigeria: An Empirical Investigation

  Soumyananda Dinda

  2014-01-01

  Full Text Available This study investigates the determinants of FDI to Nigeria during 1970-2006. This study suggests that the endowment of natural resources, trade intensity, macroeconomic risk factors such as inflation and exchange rates are significant determinants of FDI flow to Nigeria. The findings suggest that in long run, market size is not the significant factor for attracting FDI to Nigeria, it contradicts the existing literature. The findings indicate that FDI to Nigeria is resource-seeking. Results also suggest that trading partner like the UK in North-South (N - S and China in South-South (S - S trade relation have strong influence on Nigeria’s natural resource outflow.

 18. Determinants of FDI in BRICS Countries: A panel analysis

  Vijayakumar, N.

  2010-01-01

  Full Text Available This study examines the factors determining FDI inflows of BRICS countries using annual dataset from the period 1975 to 2007 (for Russia required data set is available from 1990 onwards. The study employs Panel data analysis and finds that the selected variables Market size, Labour cost, Infrastructure, Currency value and Gross Capital formation as the potential determinants of FDI inflows of BRICS countries. The Economic Stability and Growth prospects (measured by inflation rate and Industrial production respectively, Trade openness (measured by the ratio of total trade to GDP are seems to be the insignificant determinant of FDI inflows of the BRICS countries. The empirical results are robust in general for alternative variables determining FDI flows.

 19. Impact of FDI on Competition in Korean Manufacturing Industries: 1991-97

  Mikyung Yun

  2001-01-01

  Since the outburst of the financial crisis, FDI flows into Korea have dramatically increased, causing great concern regarding the rapid penetration of FDI and its concentrating effects on the economy. The study explores the issue of how FDI impacts on market structure and competition in Korea. The preliminary conclusions are that FDI seems to have an upward influence on concentration while at the same time, concentration leads to higher price cost margin, and through this channel, FDI would i...

 20. Business groups' outward FDI: A managerial resources perspective

  Tan, D C; Meyer, Klaus E

  2010-01-01

  Outward FDI strategies are driven by firms' resource endowments, which in turn are conditioned by their home environment. In emerging economies, thus, the pattern of outward FDI is shaped by local firms' idiosyncratic contexts and the resources that these firms developed to fit the contexts. This includes business groups, a dominant organizational form in many emerging economies, competing with context-bound resources. When they wish to transcend their home context, they need internationally ...

 1. Inward Greenfield FDI and Patterns of Job Polarization

  Sara Amoroso

  2018-04-01

  Full Text Available The unprecedented growth in foreign direct investment in the last few decades has caused drastic changes in the labor markets of the host countries. The major part of FDI takes place in low-tech industries, where the wages and skills are low, or in high-tech, where they offer a wage premium for the highly skilled workers. This mechanism may increase the polarization of employment into high-wage and low-wage jobs, at the expense of middle-skill jobs. This paper looks at the effects of two types of FDI inflows, namely foreign investment in high-skill and low-skill activities, on job polarization. We match data on greenfield FDI aggregated by country and sector with data on employment by occupational skill to investigate the extent to which different types of greenfield FDI are responsible for skill polarization. Our results show that low-skill foreign investment shifts employment from high- to medium- and low-skill jobs, while skill-intensive FDI generally leads to skill upgrading. Only FDI in information and communication technology (ICT is associated with job polarization, but only when accounting for the plurality of job polarization patterns across European sectors.

 2. Leopold von Pezoldi tegevus Tallinnas aastatel 1862-1869 / Epp Kangilaski

  Kangilaski, Epp

  2013-01-01

  Tallinna elu kirjeldus 19. sajandi keskpaigast. Leopold von Pezoldi tegevusest loengupidaja ja ajakirjanikuna. Pezold kuulus Provintsiaalmuuseumi töö juhtimiseks valitud muuseumiühingusse. Pezoldi kui maalikunstniku elus oli oluline just Tallinna periood

 3. Determinants and Economic Impacts of North-South and South-South FDI in ASEAN : Panel Regression Analyses

  Peseth, Seng

  2015-01-01

  This paper uses panel data of 10 ASEAN countries from 1995 to 2008 and studies the cross-country and industrial distribution of North and South FDI, investigates host country-specific determinants of the inflows of total FDI, North FDI and South FDI, and also compares the effects of North and South FDI on economic and industrial growth in the region.

 4. Does FDI influence renewable energy consumption? An analysis of sectoral FDI impact on renewable and non-renewable industrial energy consumption

  Doytch, Nadia; Narayan, Seema

  2016-01-01

  This study examines the link between foreign direct investment (FDI) and energy demand. FDI is a source of financing that allows businesses to grow. At the same time, FDI can be a source of innovation that promotes energy efficiency. Existing evidence on the impact of aggregate FDI inflows on energy consumption is scarce and inconclusive. In the current study, we disaggregate FDI inflows into mining, manufacturing, total services, and financial services components and examine the impact of these FDI flows on renewable – and non-renewable industrial energy – sources for 74 countries for the period 1985–2012. We employ a Blundell–Bond dynamic panel estimator to control for endogeneity and omitted variable biases in our panels. The results point broadly to an energy consumption-reducing effect with respect to non-renewable sources of energy and an energy consumption-augmenting effects with respect to renewable energy. We find that these effects vary in magnitude and significance by sectoral FDI. - Highlights: • FDI generally discourages the use of unclean energy. • Economic growth promotes non-renewable energy consumption. • Service FDI save energy and encourage the switch to renewable energy. • Mining FDI to low and lower middle-income panels save energy. • These results are mainly consistent with the FDI halo effect.

 5. Human Capital Influences in FDI in Eastern European Economies

  Shpresim Vranovci

  2016-11-01

  Full Text Available Despite the increase of total foreign direct investments (FDI in developing countries, the distribution of these investments among countries is disproportional. The inflows have been directed only to a limited number of developing countries. The most significant effect of FDI on the country’s economy is the injection of needed capital and employment to overcome the gap between the savings of a developing economy, which does not invest much in new business, hindering so the employment increase. The idea that possible determinants of FDIs are not only determinants of economic nature, but also other factors that have impacts in attracting FDI inflows are progressively increasing. New studies realized that social capital is a factor, which is considered by foreign enterprises before investment decisions.

 6. Exploring the Outflow of FDI from Developing Countries:

  Baskaran, Angathevar; Ju, Liu; Muchie, Mammo

  A new trend has emerged in the flow of foreign direct investment (FDI) in recent times. FDI from the emerging and developing economies such as China, India, South Africa and Brazil is flowing to both developed and developing economies. There is more flexibility of movement of capital and knowledge...... developing economies and the shape and nature of this flow. For this, we employ case studies of companies from China, India and South Africa. The results show that the main motivating factors behind OFDI are: to emerge as a global player/ leader or regional player; to achieve international competitiveness...

 7. Alexander Theodor von Middendorffi tegevus Liivimaa põllumajanduse edendajana ning tema seosed eesti rahvusliku liikumisega / Erki Tammiksaar

  Tammiksaar, Erki, 1969-

  2006-01-01

  Middendorffi tegevusest Peterburis Peterburi Vabamajanduse Seltsi presidendina ja II ülevenemaalise põllumajandusnäituse organiseerijana. Middendorffi agraarpoliitilistest veendumustest, tegevusest Liivimaa Üldkasulikus ja ja Ökonoomilises Sotsieteedis, Middendorffi osast Aleksandrikooli probleemi segapuntras. Kuukirjast Eesti Põllomees ja Middendorffi suhetest J. V. Jannseniga

 8. THE IMPLICATIONS OF EMERGENCE OF CHINA TOWARDS ASEAN-5: FDI-GDP PERSPECTIVE

  Puah, Chin-Hong; Kueh, Jerome Swee-Hui; Lau, Evan

  2007-01-01

  The relationship between Foreign Direct Investment (FDI) and Gross Domestic Products (GDP) had become the centre piece of recent researches in identifying the short run and long run implications between the two variables. Using the hypotheses of FDI led GDP and GDP led FDI as theoretical framework, this study intends to analyze the implications of the rise of China towards the ASEAN-5 countries, namely Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand from the perspective of FDI an...

 9. On the causal links between FDI and growth in developing countries

  Hansen, Henrik; Rand, John

  2006-01-01

  We analyse the Granger causal relationships between foreign direct investment (FDI) and GDP in a sample of 31 developing countries covering 31 years. Using estimators for heterogeneous panel data we find bi-directional causality between the FDI-to-GDP ratio and the level of GDP. FDI has a lasting...... of the hypotheses that FDI has an impact on GDP via knowledge transfers and adoption of new technology...

 10. Muusikaretk Ugandasse ja Venemaale

  2009-01-01

  Uganda muusikute Joel Sebunjo ja Bukko Brite kontserdist sarja Muuilm ja Mõnda raames 20. okt. ja loengkontserdist "Venemaa muusikas ja ajas" (esinevad ajaloolane David Vseviov ja pianist Age Juurikas) 29. okt. Palamuse rahvamajas, esinejatest

 11. Do Bilateral Investment Treaties Encourage FDI in the GCC ...

  PROMOTING ACCESS TO AFRICAN RESEARCH. AFRICAN JOURNALS ... This paper empirically examines the short and long term FDI impact of Gulf Cooperation Countries (GCC) countries contracting of bilateral investment treaties and distinguishes it by the income level of the contracting partner. Using panel data for ...

 12. Unravelling the Complex Motivations behind China’s FDI

  Yi, Zhang

  We empirically investigate the factors that drive China's outward FDI using dynamic panel methods for 27 countries from 1995 to 2002. Based on the literature review we test three hypotheses: comparative advantages in low wage countries, vertical integration towards resource and human capital

 13. An Analysis of Chinese Foreign Direct Investment (FDI) in Sub ...

  user

  In line with this,. China has bilateral trade and economic cooperation with many sub-Saharan. African countries. 4.2 Trends of Chinese FDI across sectors and Countries. China has become the leading country in foreign direct investment in Africa. During the year 2011, trade between Africa and China increased a staggering.

 14. The Impact of FDI on the Economic Growth of Serbia

  Miloš Parežanin

  2016-05-01

  Full Text Available This paper analyzes the impact of foreign direct investment on the economic growth of the Republic of Serbia. The aim is to analyze the effects of the economic crisis on foreign direct investment impact on the economic performance of the Serbian economy. This paper analyzes the period of 2000 - 2014, using the Inward FDI Performance Index and Pearson’s coefficient of simple linear correlation. The period before the economic crises (2000-2007 and the period after the beginning of the economic crisis (2008-2014 are analyzed separately, in order to observe the linear correlation between FDI and economic growth. The results of the research speak in favor of the existence of a strong and statistically significant correlation between FDI and observed macroeconomic indicators in the period of 2000-2007. The second sub-period was characterized by an absence correlation between FDI inflows and all the observed macroeconomic indicators. The results for the period of 2008-2014 can be explained by the effects of the global crisis on the Serbian economy and the deterioration of all macroeconomic indicators in the given period. Effects of the crisis on the Serbian economy were very strong.

 15. Ship Benchmark Shaft and Engine Gain FDI Using Neural Network

  Bendtsen, Jan Dimon; Izadi-Zamanabadi, Roozbeh

  2002-01-01

  threshold value. In the paper a method for determining this threshold based on the neural network model is proposed, which can be used for a design strategy to handle residual sensitivity to input variations. The proposed method is used for successful FDI of a diesel engine gain fault in a ship propulsion...

 16. Inward FDI and credit constraints in the CEEC

  Rutkowski, Aleksander

  (FDI). In theory, foreign investment may only initially bring scarce capital and the subsequent investment can be financed locally. Foreign-owned companies may appear more attractive borrowers, and crowd out domestic firms from hostcountry imperfect capital markets. Both hypotheses are rejected because...

 17. Human Capital and FDI in Central and Eastern Europe

  Agnieszka Dorozynska

  2015-06-01

  Full Text Available The aim of this paper is to assess the role of human capital in attracting FDI in the light of selected empirical studies conducted in Poland and globally. The literature on factors determining FDI location, including those relating to the importance of human capital, is dominated with studies at national or supranational level. Attracting foreign investment has become a key component of national strategies for the CEE countries. The paper makes an attempt to assess the relevance of human capital for FDI inflow at regional and local levels in Poland. At the same time, results of analyses were contrasted with quantitative surveys conducted in Central and Eastern Europe. Investing in education and human capital is important for creating good climate for investment. Evidence shows that achieving a certain minimum level of education is the precondition for a country to attract and maintain foreign direct investment and maximise indirect effects connected with human capital and resulting from the presence of businesses with foreign capital and maximise indirect effects connected with human capital and resulting from the presence of businesses with foreign capital. We should also stress that such a minimum is different for different sectors of the economy. Results of the study conducted in the Lodz Region demonstrated that human capital is an important factor, which attracts FDI to the region.

 18. Switching between Domestic Market Activity, Export and FDI

  Hiller, Sanne; Yalcin, Erdal

  -concentration trade-off with a stochastic productivity evolution, we analyze the transition dynamics between domestic market serving, exporting and FDI. We find that a stochastic productivity development generates hysteresis, and thereby confirm a general real option result. Market serving mode switching is driven...

 19. ASSESSING FDI DETERMINANTS IN CEE COUNTRIES DURING AND AFTER TRANSITION

  POPOVICI OANA CRISTINA

  2015-07-01

  Full Text Available The aim of this paper is to identify if the drivers of inward foreign direct investments’ stocks in Central and Eastern European countries changed in the last 20 years, given two substantial economic evolutions encountered in this period: the transition process and the adhesion at the European Union. We are interested if foreign investors are attracted by the quality of institutions, the labour market or by the telecommunications infrastructure, expressed by 10 variables, in the 11 newest EU member states. Therefore, we use a fixed effects panel data approach during 1994-2013 which we apply in two stages. In the first stage, we find the variables that strongly influence FDI in each of the three groups of determinants. In the second stage, the panel data analysis is applied only for the variables previously find as significant for FDI, to which we add traditional FDI determinants, such as trade openness and GDP per capita. Also, the mentioned years are divided into two sub periods, the first representing the transition period (from 1994 until 2003 and the second one the years comprising the EU adhesion process (from 2004 until 2013. The results confirm that there are changes in FDI determinants in these countries. During 1994 to 2003, investors were mostly interested in the quality of institutions, the openness of the economies and the environments capable of growth, where the products can be sold. For the period starting with 2004, the analyzed countries are attractive mainly through their capacity of providing labour force with low costs and created resources, such as the development of the mobile networks. The results obtained are of particular importance for the public policy decision makers, as the changes in FDI determinants require the adaptation of public policies in the CEE countries in order to remain attractive for foreign investors.

 20. FDI in Indian retail – and its implications

  Natarajan Chandrasekhar

  2013-05-01

  Full Text Available The health of a nation is gauged not only by the quantum of FDI it attracts but also the trend it follows. In turn this is dependent on the economic policies formulated and practiced and the willingness of all concerned to engage with global economic practices. Since the early 1990’s when the government embarked on a policy of liberalization it has been observed that FDI inflows showed a steady increase until the last couple of years when in fact there has been a de-growth particularly 2010 over 2009 by almost 30%. On the other hand China has attracted FDI more than 4 times the quantum of India during the same period. Investors will look to invest in ‘opportunities’ as they see bearing the most attractive returns within a given frame work considering both the ‘home’ as well as ‘host’ country. Facts and figures very clearly indicate the positive impact even in India for certain sectors when FDI has been embraced. On the other hand, India most urgently requires gathering as much as investment as is possible to keep the momentum of growth going and one such opportunity is the organizing of our retail segment which would support development endeavor in a big way. The issue of embracing partial FDI in retail has seen some level of procrastination which requires more urgent and serious attention. Can India afford to lose this opportunity? This paper attempts to study the implications for this investment as also providing some suggestions.

 1. DETERMINANT FACTORS OF FDI IN DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES IN THE EU

  Diana D. COCONOIU

  2014-11-01

  Full Text Available Influencing factors of FDI are economic, social and political. The contextual factors can have a substantial influence on FDI inflows and outflows. The proposed analysis will identify whether there is a direct relationship between economic growth and FDI flows. In this paper, I will analyse the situation of four countries, namely Romania, Hungary, Bulgaria, the United Kingdom and the European Union to see the influence of GDP growth per capita on increasing the share of FDI in GDP and to what extent. Another potential factor influencing FDI inflows is represented by the exports and imports of a country, most of the studies concluding on a significant positive relationship of the trade flows over the FDI inflows. This will prove that FDI is not a substitute of the trade flows but an additional element, together contributing to increase the role of the state in the global economic system.Abstract will be written in English.

 2. Päästeametile tänu ja kurbusega / Mihhail Lotman

  Lotman, Mihhail, 1952-

  2008-01-01

  President Toomas Hendrik Ilves jättis välja kuulutamata Riigikogus heaks kiidetud Riigikogu liikme palga ajutise korralduse seaduse, kuna see on vastuolus põhiseadusega. Endine Riigikogu liige, semiootikaprofessor soovitab presidendil meelde tuletada prantsuse valgustajast filosoofi Charles de Montesquieu põhiteost "Seaduste vaim" ja oma edaspidises tegevuses rohkem juhinduda seaduste vaimust, aga mitte ortograafiast. Artikli autori tänusõnad päästetöötajatele, kes on pühendunud teiste inimeste päästmisele, kuid on ise majanduslikult abitud

 3. Measuring the inward FDI potential of South African regions

  W. Krugell

  2008-12-01

  Full Text Available Purpose: The purpose of this paper is to construct an index that captures the factors expected to affect a local economy's attractiveness to foreign investors. Problem statement: Following South Africa's reintegration into the world economy in 1994, foreign direct investment has been seen as a potential driver of growth and development. Concerns about the low investment rate in South Africa raise the possibility of augmenting domestic with foreign investment expenditure. The potential of technology spillovers and skills transfer from foreign direct investment have also been emphasised. As a result, Trade and Investment South Africa is involved in identifying, packaging and promoting investment opportunities. However, investments tend to be place-specific and this has lead to the decentralisation of foreign direct investment promotion. Currently the nine provincial development agencies are competing to attract investors and the larger local governments are also getting involved in the fray. This paper argues that some places have better potential to attract foreign investment than others. A first step to use scarce investment promotion resources more efficiently would be to measure the inward FDI potential of South African regions. Approach: This paper uses principal components analysis to construct an index that captures the factors expected to affect a local economy's attractiveness to foreign investors. This approach draws on UNCTAD's Inward FDI Potential Index and applies it to 354 magisterial districts in South Africa for the periods 1996, 2001 and 2006. The index creates a summary measure of FDI potential. Findings: The results show that different places present differential potential in urbanization and localization economies and market size. The high-potential locations are typically found in or around the major agglomerations, but there are a few smaller places on the periphery that offer FDI potential. Contribution: The index should aid

 4. FDI, Economic Growth, Energy Consumption & Environmental Nexus in Bangladesh

  Sandip SARKER

  2016-04-01

  Full Text Available This paper attempts to investigate the relationship among economic growth, energy consumption, CO2 emission, FDI and natural gas usage in Bangladesh through co-integration and Vector Error Correction model (VECM over the period 1978 to 2010. Using ADP unit root tests it is found that all the four variables are integrated in first difference. The Johansen co-integration tests indicate that there is existence of long-run relationship among the variables. The VECM long run causality model indicates that there is a long run causality running from energy consumption and natural gas usage by industrial sector to GDP as well as from CO2 emission to FDI. Likewise in the short run a causal relationships have also been found among the variables. Moreover our model is found be error free based on several statistical test. Our results provide important policy suggestions regarding our foreign direct investment, environmental issues and economic growth nexus in Bangladesh.

 5. On the Intensity of International Subsidy Competition for FDI

  Tomáš HAVRÁNEK

  2010-02-01

  Full Text Available The objective of this paper is to empirically assess the recently introduced models of subsidy competition based on the classical oligopoly theories. Three crucial scenarios (coordination, weak competition, and fierce competition are tested employing iteratively re-weighted least squares, fixed effects, and dynamic Blundell-Bond estimator on the data from the World Competitiveness Yearbook. The results suggest that none of the scenarios can be strongly supported – although there is some weak support for cooperation –, and thus that empirical evidence is not in accordance with the tested models. There is no evidence for a significant international competition for FDI. It seems that, however, by means of FDI incentives, governments try to compensate foreign investors for high wages and low productivity of their countries’ labor force.

 6. Free Market Institutions and FDI Performance in Emerging Asian Economies

  Vogiatzoglou Klimis

  2016-12-01

  Full Text Available This paper examines long-term developments in the quality and efficiency of free market institutional systems across thirteen emerging economies from South, South-east, and East Asia over the 1995–2014 period. The paper also empirically assesses the impact of free market institutions on a country’s inward foreign direct investment (FDI performance. We find that the free market institutional framework in most economies is still relatively inefficient, restrictive, and underdeveloped but has, nevertheless, substantially improved during the last twenty-year period. Our empirical results also indicate that a free market institutional system in a host-country is a factor that attracts inward FDI to emerging Asian economies by multinational companies. Consequently, policy makers should focus on further improving the quality of free market institutions.

 7. Outward Chinese FDI – OLI, LI or just L?

  Strandskov, Jesper; Pedersen, Kurt

  2009-01-01

  at the world stage. Not only should we expect this to happen, we should also welcome it for precisely the same reasons that we should welcome increasing world trade. If FDI is a more efficient way to handle foreign markets – combining comparative and competitive advantages – the global welfare gains......The recent wave of foreign direct investments from less developed nations, notably India and The Peoples Republic of China, has taken the world with some surprise. Indian wind turbine producers and Chinese multinationals in electronics operate in US and EU from partly or wholly owned subsidiaries...... comparative advantages are slowly ironed out as far Eastern growth rates keep beating Western rates. In relation to FDI the economic arguments are comprehensively put together in Dunning´s Investment Development Path. The argument is that with increasing output per capita nations move from being net...

 8. Reverse Importing and Asymmetric Trade and FDI: A Networks Explanation

  Theresa Greaney

  2002-01-01

  This paper considers the impact of business and social networks on international trade and foreign direct investment (FDI). I propose that differences in the strength of network effects across countries can produce asymmetric trade and investment flows that may lead to trade friction. This proposition is examined using a model of multi-product producers of a differentiated product. A firm from a country with strong network effects has a cost advantage in selling to buyers from its own country...

 9. Follow the Money: Remittance Responses to FDI Inflows

  Coon, Michael; Neumann, Rebecca

  2015-01-01

  This paper explores the relationship between foreign direct investment and remittance flows. Using a panel of 79 countries, we estimate a random effects model and find a positive and significant relationship between the two capital flows. We account for the potential endogeneity of FDI to remittances by utilize a two-stage Instrumental Variables approach. These findings are indicative of a desire among the emigrant community to invest their income earned abroad in their home countries. We als...

 10. The Role of FDI in the Economic Development of Transition Countries

  Jelena Tast

  2014-09-01

  Full Text Available FDI are considered a key instrument in the process of transforming the former centrally planned economies and stimulate economic growth in the transition period. Economic theory suggests that FDI are an important factor for the economic growth of the host-country, while according to empirical research in general, there is a positive correlation between FDI and the economic growth, but the causality direction is not clear: FDI inflow stimulates economic growth, but in the same time FDI inflows grow with the country’s economic development. Therefore, the objective of research in the paper is the relationship between FDI and economic growth in SEE and CIS countries. The relationship between the FDI and the economic growth in transition countries is examined by linear regression correlation of the relevant variables, covering the period from 2004 to 2011. Through the Pierce coefficient and the coefficient of determination, the interaction between the relevant variables and the dependence intensity is examine, and in this context general conclusions are drawn about the effects of FDI in the SEE and CIS countries. At the same time, the beta-coefficient is used to examine the value of the change in each variable separately, in order to make a more detailed analysis of the results obtained. In order to determine the direction of causality between the FDI and the economic growth of the country, research is carried out the influence of the transition indicators on the FDI inflow in the SEE and CIS countries from 2004 to 2011.

 11. FDI in Tourism Sector and Economic Growth in Sumatra Utara

  Parhimpunan Simatupang

  2014-09-01

  Full Text Available Globalization and neo liberal policies such as liberalization and privatization have generated a significant growth for FDI and considered an important source for capital and foreign currency, capable of spurring economic growth in developing countries. One sector that received particular attention, due to its significant contributions towards economic development, especially in Indonesia, is tourism. Tourism investments in Indonesia are mainly focused on the development of fully-integrated resort sites that help boost the construction of tourist facilities such as hotels and the development of the surrounding environment through social and cultural aspects. The total contribution of travel and tourism to GDP was IDR736.3 billion or 8.9% of GDP in 2012. Foreign direct tourism investments grew by 210% between 2011 and 2012, or at an annual compound average growth rate of 38% between 2006 and 2012. While the implications are at national level, not much could be gathered on the local perspectives. This paper intends to explore the implication of FDI in tourism sector towards economic growth in one of tourism attraction provinces in Indonesia—Sumatra Utara. Specifically, which economic factors contributed towards FDI inflows and their impacts on economic growth in Sumatra Utara.

 12. Impact of FDI on Competition in Korean Manufacturing Industries: 1991-97

  Mikyung Yun

  2001-12-01

  Full Text Available Since the outburst of the financial crisis, FDI flows into Korea have dramatically increased, causing great concern regarding the rapid penetration of FDI and its concentrating effects on the economy. The study explores the issue of how FDI impacts on market structure and competition in Korea. The preliminary conclusions are that FDI seems to have an upward influence on concentration while at the same time, concentration leads to higher price cost margin, and through this channel, FDI would indirectly contribute to increasing price cost margin. The direct impact of FDI on price cost margin is not conclusive, but seems to suggest that multinationals are attracted to markets where profits are stable (and probably high, but compete profit away as they enter these markets.

 13. Determinants of FDI into Central and Eastern European Countries: Pull or Push Effect?

  Burcak Polat

  2015-11-01

  Full Text Available Despite the growing interest in foreign direct investments (FDI, substantial uncertainty still exists regarding what stimulates foreign investors to operate in a foreign market and uneven distribution of FDI across countries. Using panel data for 2001 -2012 period, the major determinants of the FDI inflows into the Central and Eastern European Countries are analysed in this study. Strong evidence are found that while EU CR indices, EU and USA real GDP growth rates and global financial crisis have power to explain FDI inflows among all other push factors, labour cost, electricity price, real exchange rate and host CR indices have strong influential on FDI as the most effective pull factors. However, study fails to find any effect of openness, tax rates on commercial profits, USA CR indices, interest rate differentials and host real GDP growth on FDI.

 14. FDI and Income Inequality: Evidence from a Panel of US States

  Pandej Chintrakarn; Dierk Herzer; Peter Nunnenkamp

  2010-01-01

  This study employs state-level panel data to explore the relationship between inward foreign direct investment (FDI) and income inequality in the United States. Using panel cointegration techniques that allow for cross-sectional heterogeneity, cross-sectional dependence, and endogenous regressors, we find that the short-run effects of FDI on income inequality are insignificant or weakly significant and negative. In the long run, however, FDI exerts a significant and robust negative effect on ...

 15. DOES AFTA AND CHINA'S ENTRY INTO WTO AFFECT FDI IN ASEAN COUNTRIES?

  Mohd Zaini Abd Karim; Yusairi Othman

  2005-01-01

  Foreign direct investment (FDI) plays an important role in the rapid economic development of the newly industrializing and developing economies of Southeast Asia. In terms of the regions attractiveness, ASEAN region is a leading recipient of FDI flows in the developing world, with five ASEAN countries in the top 20 developing-countries recipients of long-term global capital flows from 1997 to 1998. While the creation of AFTA may help FDI inflows to ASEAN countries, China's entry into World Tr...

 16. FDI AND ECONOMIC GROWTH RELATIONSHIP BASED ON CROSS-COUNTRY COMPARISON

  Faruk Gursoy

  2013-04-01

  Full Text Available This paper aims to investigate empirically the impact of FDI on economic growth for Azerbaijan, Kyrgyz Republic, Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan over the period 1997-2010. The Johansen cointegration and Granger causality tests are used in order to analyze the causal relationship between FDI and economic growth. It is crucial to see the directions of causality between two variables for the policy makers to encourage private sectors. The cointegration test results indicated that FDI and Economic Growth variables are cointegrated for Azerbaijan and Turkmenistan. By using Granger Causality test we found that FDI causes GDP for Azerbaijan and bidirectional causality is observed for Turkmenistan.

 17. FDI spillovers, absorptive capacities and human capital development

  Narula, Rajneesh; Marin, Anabel

  2003-01-01

  spillovers accrue from MNE activity, and provide apreliminary understanding of why MNE spillovers remain somewhat ambiguous,particularly in developing countries, paying particular attention to human capitaldevelopment. Our analysis is supported by data from the Innovation Survey in Argentina.On the whole......It is nowadays generally accepted that inward foreign direct investment (FDI) is crucialas a source of technological spillovers. One of the objectives of this paper is to review theevidence on the quantity and quality of human capital employed by domestic and foreignfirms. We examine whether...

 18. Panel Data Analyses on FDI and China's Exports: 1995 - 2002

  Rui Chen

  2007-06-01

  Full Text Available Based on data for the years 1995 to 2002, this paper has established a panel data model that reflects the relationship between China's foreign direct investment and China's exports, and regarding this, empirical analysis is made. The selected countries and regions include: Hong Kong of China, China's Taiwan, Japan, South Korea, the European Union, and the United States. We have found that the relationship between the accumulated FDI (FDE stock of different countries and regions in China and Chinese exports to the target countries is quite strong.

 19. Characteristics and Host Country Drivers of Chinese FDI in Europe

  Gammeltoft, Peter; Fasshauer, Kirsten

  2017-01-01

  The present study of direct investment from mainland China into Europe complements and extends prior studies by building on a firm-level database comprising of 548 Chinese subsidiaries in 26 countries in EU and EFTA. The study identifies and characterises three segments of subsidiaries...... are particularly important host country factors for attracting Chinese FDI. There is no strong correlation between aggregate national R&D spending and Chinese knowledge-seeking investments, reflecting that such investments tend to be individual and highly idiosyncratic cases. Rather than a wholesale adoption...

 20. The FDI-growth hypothesis: A VAR model for Nigeria

  PA Olomola

  2004-07-01

  Full Text Available The objective of this study was to examine the causal relationship between foreign direct investment and economic growth in Nigeria using annual data covering the period 1970 to 2002. The study employed the Granger causality procedure to test the direction of causality between foreign direct investment and economic growth for the Nigerian economy. The endogenous production function was derived to accommodate foreign investment and other domestic policies that could influence growth and foreign investment. The study found a one-way causality between from foreign direct investment to economic growth. The implication arising from this study is that Nigeria should adopt policy whereby FDI is attracted to promote economic growth.

 1. Why and how FDI stocks are a biased measure of MNE affiliate activity

  Beugelsdijk, Sjoerd; Hennart, Jean-Francois; Slangen, Arjen; Smeets, Roger

  2010-01-01

  Many international business (IB) studies have used foreign direct investment (FDI) stocks to measure the aggregate value adding activity of multinational enterprises (MNE) affiliates in host countries We argue that FDI stocks are a biased measure of that activity, because the degree to which they

 2. Why and how FDI stocks are a biased measure of MNE affiliate activity

  Beugelsdijk, S.; Hennart, J.-F.; Slangen, A.; Smeets, R.

  2010-01-01

  Many international business (IB) studies have used foreign direct investment (FDI) stocks to measure the aggregate value-adding activity of multinational enterprises (MNE) affiliates in host countries. We argue that FDI stocks are a biased measure of that activity, because the degree to which they

 3. Regional determinants of FDI in China: a factor-based approach

  Martijn A. Boermans; Zhang Yi; Hein Roelfsema

  2011-01-01

  We empirically investigate the factors that drive the uneven regional distribution of foreign direct investment (FDI) across Chinese provinces from 1995 to 2006. We first perform a factor analysis to summarize information embodied in around 40 variables and derive four FDI determinants:

 4. FDI and labour market: empirical evidence from the states that joined the European Union in 2004

  Laura DIACONU (MAXIM

  2017-10-01

  Full Text Available The purpose of our study is to analyse the impact of FDI on the labour markets of the states that joined the EU in 2004, before and after the EU accession and in the context of the global economic crisis. To achieve this objective, we have investigated the literature and carried out a pooled OLS regression estimation. The analysis shows that, until 2003, FDI neither enhanced the labour force participation rate, nor reduced the youth unemployment in the analysed states. After EU adhesion, FDI had only one significant positive effect, exerted on real labour productivity, and negative effects on employment and labour force participation rate. In the context of the crisis, FDI had beneficial effects on the unemployment, but to a lesser extent on the youth unemployment. FDI did not have any significant effect on annual net earnings in none of the three periods.

 5. The Moderating Effect of Home Country Corruption on the Host Country’s Ability to Attract FDI

  Manuel Portugal Ferreira; Helder Costa Carreira; Dan Li; Fernando Ribeiro Serra

  2016-01-01

  Prior research has identified a negative impact of corruption on countries’ ability to attract Foreign Direct Investment (FDI) but has been scant in assessing the investors’ home country effects. We extend prior research by distinguishing the pervasiveness and arbitrariness of host country corruption and their effects on FDI inflows. We also test whether the investors’ home country corruption affects FDI decisions. Results show that host country pervasive corruption negatively drives FDI infl...

 6. Sepsis - tunnistaminen ja hoito ensi- ja akuuttihoidossa

  Ansio, Susa; Saarenketo, Tiia

  2016-01-01

  Sepsiksellä tarkoitetaan tilannetta, jolloin ihmisen verenkierrossa on bakteereita ja tämä aiheuttaa vakavia oireita. Lähes kaikki sepsiksen oireet johtuvat elimistön puolustusreaktiosta bakteeria vastaan. Sepsiksen hoito on monivaiheista ja kallista, ja siihen kuolleisuus on suurta. Ensihoidossa olisi tärkeää tunnistaa mahdollinen sepsis ja aloittaa tarvittava hoito mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata sepsiksen tunnistamista ensihoidossa, myöhäisem...

 7. The Impact of the Financial and Economic Crisis on EU's FDI

  Agnes Ghibuțiu

  2009-04-01

  Full Text Available Following a five-year period of uninterrupted growth and reaching a historical peak in 2007, world foreign direct investment flows (FDI declined in 2008, in large part as a result of the global financial and economic crisis. The European Union (EU as a major source and recipient of FDI flows in the world has been particularly badly hit, reflecting the close economic relationship which exists between the EU and the rest of the world, on the one hand, and among the Member States, on the other hand. The paper analyses the impact of the current crisis on EU's FDI inflows and outflows, in terms of dynamics and volume, as well as the short term and long-term prospects for FDI. Special attention is devoted to disentangling the transmission channels of the crisis, the key features of the FDI downturn and its underlying factors. The empirical investigation relies on UNCTAD data for tracing the evolution of FDI flows at the European level as compared to worldwide trends, while Eurostat data are used to highlight the impact of the crisis on intra-EU FDI flows. Whenever possible, a distinctive analysis is carried out for the old and new EU Member States. The paper is organized around six sections. Its findings reveal, inter alia, that notwithstanding the sharp fall in total FDI flows in 2008, the EU maintains its position as a global leader in terms of FDI flows. However, it will take quite a long time until recovering from the negative effects of the present crisis in terms of investments. Besides, the EU is not likely to be the driving force behind the next wave of FDI surge in the world as this role will be taken over by emerging economies like China, India and Brazilia.

 8. Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoiden ensiaputiedot ja -taidot

  Lehtimäki, Laura; Mäki, Laura; Varis, Sara

  2012-01-01

  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ensimmäisen vuoden sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoiden ensiaputietoja ja –taitoja sekä ensiapuopetuksen ja -harjoitusten vaikutusta niihin. Lisäksi tarkoituksena oli saada selville eri oppimistyylien vaikutusta ensiaputietojen ja –taitojen oppimiseen. Opinnäytetyömme oli määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimus. Opinnäytetyössä perusjoukkona oli Porvoon Laurea-ammattikorkeakoulun ensimmäisen vuoden sairaanhoitaja- ja terveydenhoita...

 9. FDI, licensing, e crescimento da produtividade total de fatores

  Ana Flavia Bonzaninit

  2013-03-01

  Full Text Available Neste trabalho analisamos os impactos de dois canais de transferência internacional de tecnologia, investimento direto estrangeiro e licenciamento (FDI e licensing, sobre o crescimento da produtividade total de fatores (TFP numa amostra de 88 países, para o período 1980-2006. Em relação a Pessoa (2008, trazemos aqui três contribuições originais: incluímos na especificação do modelo econométrico uma variável de composição dos fluxos estrangeiros de capital; nossa amostra compreende também países pobres e em desenvolvimento, e não só da OCDE; oferecemos um tratamento do problema de endogeneidade típico em regressões de crescimento tendo como variáveis explicativas medidas do tipo "abertura financeira" dos países.We analyze the impacts of two international technology transfer channels, foreign direct investment (FDI and licensing, on total factor productivity (TFP growth in a sample of 88 countries for the period 1980-2006. Comparing with Pessoa (2008, we bring here three original contributions: we include in the econometric model specification a variable which captures the composition of foreign capital flows; our sample comprises poor and developing countries too, not only OECD's; we offer a treatment for the typical endogeneity problem found in growth regressions which have as explanatory variables measures like countries' "financial openness".

 10. DETERMINAN FDI INDUSTRI HULU MIGAS DI INDONESIA SERTA DAMPAKNYA PERIODE TAHUN 2003–2013

  Yudi Iskandar

  2016-01-01

  Full Text Available The inclusion of Indonesia as a net importer of oil, gas and high energy expenditure compared with oil and gas revenues is because of the lack of investment in upstream oil and gas in Indonesia. Indonesian oil and gas potential is relatively large, especially within eastern Indonesia. Taking into the account of the financial condition, risk and technological capabilities, the state still needs FDI to increase the upstream oil and gas operations in Indonesia. This study examined the FDI determinants by using panel data regression from 2003 until 2013 with a cross section of 82 mining areas. In addition, this study also analyzed the impact of FDI on energy security (proxy production and state revenues, then compared them with domestic direct investment (DDI represented by the state. Based on the data regression panel results, the variables which have positive influences on FDI were infrastructure, technology, education, corruption free index, raw oil price, oil and gas reservation, and BPMIGAS dispersion. Meanwhile, variables which hold negative influences were the market size, inflation, and economical openness. FDI holds positive impact on the state production and revenue level, nevertheless, from the production side, DDI gave bigger impact compared to FDI.Keywords: determinants, impact, FDI upstream oil and gas industry, and panel data

 11. The Nexus between FDI and Growth in the SAARC Member Countries

  Sangjoon Jun

  2015-03-01

  Full Text Available This paper examines the effects of foreign direct investment (FDI on South Asian economies' output growth, utilizing recent panel cointegration testing and estimation techniques. Annual panel data on eight SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation member countries' macroeconomic variables over the period 1960- 2013 are employed in empirical analysis. Using various heterogeneous panel cointegration and panel causality tests, a bi-directional relationship between FDI and growth is found. We find evidence for both FDI-led growth and growth-induced FDI hypotheses for the South Asian economies over the sample period. Individual member countries exhibit heterogeneity in terms of the direction or existence of causality subject to their idiosyncratic economic conditions. Among various regressors, FDI, financial development, human capital, and government consumption show the most significant positive effects on output growth. As determinants of FDI, GDP, financial development, human capital, and government consumption are found significant in the region. The bi-directional causality between FDI and growth is found robust to the inclusion of other control variables and using different estimation techniques.

 12. THE EXPANSION OF FDI FLOWS – A MAJOR FACTOR OF GLOBALIZATION

  CLAUDIA ISAC

  2011-01-01

  Full Text Available Globalization is the process whereby geographical distance becomes a less important factor in establishing and developing cross-border economic, political and socio-cultural relations; therefore production networks and Foreign Direct Investment (FDI flows represent the main factors that play a key role in the process of getting international and worldwide spreading. Globalization phenomenon involves a process of deepening and widening of interdependence relations between different economic entities and spheres and takes into account international trade relations, the cross-border movement of international production factors, but mostly the expansion of FDI flows, having significant positive effects on the welfare of nations or geographical areas. The impact of the global economic crisis on FDI flows is a heterogeneous one, as the effects of the depression came to light in many different ways, depending on the level of development, the geographical area or the economic field. The overall fall in global FDI flows during the crisis was accompanied by a significant shift in the traditional pattern of FDI: emerging countries well-endowed with natural resources were becoming a growing source of FDI for developed countries, due to internationalization strategies carried out by their multinational companies (MNCs. Based on recent forecasts, UNCTAD specialists estimate that global FDI will recover to its pre-crisis level in 2011, rising to $1.4-1.6 trillion, approaching its 2007 peak in 2013. However, the business environment remains volatile and MNCs are cautious rather than optimistic regarding their investment plans.

 13. FDI and Economic Growth — Does the Quality of Banking Development Matter?

  Nor Hakimah Haji Mohd

  2014-09-01

  Full Text Available This study examines the role of banking development quality in the FDI-growth nexus from 1998 to 2009. Banking development quality is measured using two standardized intermediation  cost indicators and an index of banking development quality that is constructed based on the following indicators: overhead costs to total assets and net interest margin. The results for developed countries show that, on its own, FDI is negatively related to economic growth. However, when FDI is interacted with a banking development quality index, the quality of banking development is found to play a positive role in influencing the effects of FDI on economic growth. This suggests that the quality of banking development serves as an absorptive capacity that allows developed countries to benefit from the positive growth effects of FDI. On the contrary, for emerging countries, the findings indicate that banking development quality plays no role in influencing the impact of FDI on economic growth. This implies that the quality of banking development in emerging countries has yet to reach a level that allows it to importantly influence the growth effects of FDI.

 14. Empirical analysis on impact of FDI on the level of urbanization in costal areas

  Cao Can-Ming

  2015-04-01

  Full Text Available Purpose: There is a close relationship between FDI and the level of urbanization. the objective of this research is to analyze the relationship between FDI and the level of urbanization in Jiangsu and Guangdong provinces in costal areas.Design/methodology/approach: The author uses the modern econometric methods by panel unit root test, cointegration test, random effects models and fixed effects models, and the data of FDI (2000-2012, urbanization rate, industrial structure and regional GDP of Nanjing, Xuzhou, Suzhou, Wuxi and other 13 cities in Jiangsu Province, Guangzhou, Shenzhen and other 19 cities in Guangdong province, researches the relationship between FDI and urbanization rate.Findings: Models show, FDI was closely correlated with urbanization rate in Jiangsu province and Guangdong province, the highly correlated with industrial structure, while it negatively correlated with the growth of GDP, and the degree of correlation is not high in Jiangsu province, but the high negative correlation in Guangdong province. The results shows the industrial structure and the urbanization rate mainly cause FDI growth.Research limitations/implications: There are many provinces in costal areas of China, this paper just research the relationship between FDI and the level of urbanization in Jiangsu province and Guangdong province, there are some limitations in the study areas and results.Originality/value: The study was the first to successfully apply on random effects model and fixed effects model to study the relationship between FDI and the level of urbanization in coastal areas by competitive analysis. Guangdong and Jiangsu province are the most developed regions, they are the most representative provinces in costal areas of China. Taking these two province as an example, we can analyze the relationship between FDI and the level of urbanization in central and western regions.

 15. A set-valued approach to FDI an FTC of wind turbines

  Casau, Pedro; Rosa, Paulo; Tabatabaeipour, Mojtaba

  2015-01-01

  A complete methodology to design robust Fault Detection and Isolation (FDI) filters and Fault Tolerant Control (FTC) schemes for Linear Parameter Varying (LPV) systems is proposed, with particular focus on its applicability to wind turbines. The paper takes advantage of the recent advances in model...... falsification using Set-Valued Observers (SVOs) that led to the development of FDI methods for uncertain linear time-varying systems, with promising results in terms of the time required to diagnose faults. An integration of such SVO-based FDI methods with robust control synthesis is described, in order...

 16. Foreign direct investment (FDI) in energy/electricity projects in the economies in transition

  Brendow, K.

  1995-01-01

  Registered foreign direct investments (FDI) in energy/ electricity projects in central and eastern Europe and the CIS are weak and disappointing compared with expectations and business opportunities. In addition, energy FDI is highly concentrated in oil and gas exploration/extraction. FDI opportunities in electricity generation, transmission and distribution while being explored, have not been implemented, mostly for legislation restriction reasons towards foreign participation. The major issue appears to be the extent of privatization of this politically and socially sensitive industry. Progress are made in Hungary, Poland and the Czech Republic. A significant breakthrough depends on political stability, economic recovery and progress in privatization. 2 figs

 17. A Dynamic Approach to the FDI-Environment Nexus: The Case of China and India

  Jungho Baek

  2009-12-01

  Full Text Available An autoregressive distributed lag (ARDL model is applied to examine the short- and long-run relationships among foreign direct investment (FDI, economic growth, and the environment in China and India. We find that, for China, FDI tends to deteriorate environmental quality in both the short- and long-run. For India, on the other hand, FDI is found to have a detrimental effect on the environment in the short-run, but has little effect in the long-run. Finally, it is found that income growth in both countries tends to worsen the environment in both short- and long-run.

 18. Trade-FDI Linkages in a System of Gravity Equations for German Regional Data

  Mitze, Timo; Alecke, Björn; Untiedt, Gerhard

  We analyse the nature of German trade-FDI linkages within the EU27 based on a simultaneous equation gravity approach for imports, exports, in- and outward FDI stocks.We adopt both a Hausman-Taylor (1981) IV approach (3SLS-GMM) and rival non-IV estimation (the system extension to the Fixed Effects...... substitutive links between trade flows and outward FDI in line with earlier empirical evidence for Germany. Building upon German state level data we are also able to analyse the sensitivity of the results for regional sub-samples. The latter disaggregation hints at structural differences among the trade...

 19. Polizei-Compliance / Frank Braun, Florian Albrecht

  Braun, Frank

  2015-01-01

  Normide ja seaduste järgimisest politsei tegevuses ning vastavussüsteemi juurutamisest politseiorganisatsioonis tegevuse läbipaistvamaks muutmiseks, halduse optimeerimiseks ja kodanike usalduse suurendamiseks

 20. Impact of FDI in economic expansion: The Kosovo case

  Afrim Loku

  2017-11-01

  financial institutions. The persistent trade deficit reflects a weak production base and poor international competitiveness. Reliance on remittances and the widespread informal economy additionally decrease employment incentives, resulting in low labour force participation, especially among women, and high unemployment rates, in particular among young and unskilled workers. Kosovo is at an early stage in building the capacity to cope with competitive pressures and market forces within the Union. No progress was made on improving the quality of education, which is a key driver for improving long-term growth and competitiveness. Foreign direct investment (FDI is widely recognized for its positive impacts on economic growth and transformation (Amerasinghe & Modesto, 2012. FDI may facilitate rapid economic growth in developing countries by increasing savings and investment and by transferring experiences, technologies, and know-how from developed countries (Mott aleba, & Kalirajan, 2010. The impact of FDI on growth may also positively aff ect poverty levels in the host country by increasing employment opportunities and wages (Klein, Aaaron and Hadjimichael, 2011. Kosovo is limited in its ability to attract foreign investment due to the lack of information distribution within global markets, poor international communication regarding its economic environment and opportunities for foreign investment, and the absence of a credit rating by a credible foreign rating agency. Foreign investment inflows have also been hindered by high degrees of corruption, slow and ineffective business environment reforms, lack of transparency, economic inactivity in many sectors, negative perception by foreign investors and diaspora populations, and the failure of institutions to implement and achieve their set objectives. The law has not been implemented because of various factors (such as: bureaucracy costs, long administrative procedures, bribery and favors and all of them have created

 1. Muusikamaailm : Euroopa kultuurilinnad 2002. Monserrat Caballe taas laval. Murray Perahia Beethooveniga. Kurt Sanderling lõpetab tegevuse / Priit Kuusk

  Kuusk, Priit, 1938-

  2002-01-01

  Euroopa kultuurilinnades 2002 ئ Salamancas ja Brügges toimuvatest muusikasündmustest. Monserrat Caballe tegi comebacki ooperilavale. PianistMurray Perahia kavandab kõigi Beethooveni klaverikontsertide ettekande. 89aastane Kurt Sanderling otsustas lõpetada tegevdirigendi karjääri

 2. Financial Reforms and Determinants of FDI: Evidence from Landlocked Countries in Sub-Saharan Africa

  Husam Rjoub

  2017-01-01

  Full Text Available The recognition of Foreign Direct Investment (FDI as a source of funding to foster economic development in both developed and developing countries has been in ascendancy. The prime purpose of this study is to empirically investigate the determinants of FDI for the “landlocked countries” in Sub-Saharan Africa over the period 1995–2013. By employing panel data analysis, the result of the study revealed that domestic investment, trade (openness, human capital, political constraint, natural resource endowment and the market size (with the GDP growth as proxy as having positive impact on determining FDI flow into the sample countries with only the countries’ tax policies seen otherwise. Our study not only contributes to existing literature on FDI determinants by investigating landlocked countries of Sub-Saharan Africa (SSA for the first time but also includes natural resources that the landlocked countries are endowed with, tax policies and political constraints in such countries for the stipulated period.

 3. Foreign direct investments (FDI) in energy and electricity projects in the economies in transition

  Brendow, K.

  1996-01-01

  Registered foreign direct investments (or equity finance) in energy and electricity projects in central and eastern Europe (CEE) and the Commonwealth of Independent States (CIS) presently stand at about US$ 3 billion (flows) and US$ 5.5 billion (stock). This is insignificant compared with world FDI and disappointing compared with expectations and business opportunities. In addition, energy FDI is concentrated in oil and gas exploration/extraction, primarily in Russia, Kazakhstan and Azerbaijan. FDI opportunities in electricity generation, transmission and distribution while being explored (see list), have not been implemented: legislation was either restrictive as regards foreign participation, or not yet finalized, or not yet enacted. The major issue at present appears to be the extent of privatisation of this politically and socially sensitive industry. 1995 will see progress in Hungary, Poland and the Czech Republic. Related FDI would, however, still be modest. A significant breakthrough depends on political stability, economic recovery and progress in privatisation. (author)

 4. ENVIRONMENTAL REGULATORY STRINGENCY, CORRUPTION, AND FDI: NEW EVIDENCE FROM A PANEL OF COUNTRIES

  Sulhi Ridzuan

  2015-08-01

  Full Text Available Previous literatures on both studies of pollution haven and FDI-corruption nexus have produced inconclusive results. This study uses Generalized Method of Moments (GMM to address potential endogeneity of independent variables and country-specific effects issues when assessing the relationship between foreign direct investment (FDI, stringency of environmental regulations and corruption. FDI inflows are found to be discouraged by stricter environmental regulations and high level of corruption will induce FDI. Surprisingly, we find new evidence that both effects are changed after each of them exceeds threshold levels. Countries have to pass the threshold levels in order to gain positive impact of both stricter regulations and low level of corruption.

 5. Dynamics of FDI, Technological Transformation and Environmental Degradation in Developing Countries: A Panel Analysis

  Farwa Amjad

  2016-03-01

  Full Text Available This paper examines the relationship between FDI, technology and environment with an assessment of aggregated relationship, by technical composition and the mode of technology transferability through FDI. A panel data for 19 developing countries has been used to for 14 years of data. The empirical results have suggested that FDI is the significant variable in explaining the carbon emission in developing countries followed by energy consumption and technology transformation. Our findings suggest that to manage both energy consumption and FDI flows via investment in research and development (RDY or energy efficiency demand to reduce CO2 emissions is not possible without stringent environmental regulations and without retaining the developing countries’ competitiveness.

 6. CO2 Emissions, Energy Consumption, Economic Growth and FDI in Vietnam

  Dinh Hong Linh

  2014-09-01

  Full Text Available This study examines the dynamic relationships between CO2 emissions, energy consumption, FDI and economic growth for Vietnam IN the period from 1980 to 2010 based on Environmental Kuznets Curve (EKC approach, cointegration, and Granger causality tests. The empirical results do not support the EKC theory in Vietnam. However, the cointegration and Granger causality test results indicate a dynamic relationship among CO2 emissions, energy consumption, FDI and economic growth. The short run bidirectional relationship between Vietnam’s income and FDI inflows implies that the increase in Vietnam’s income will attract more capital from overseas. Inversely, FDI inflow is also driver of national income growth. The existence of bidirectional relationships in the long-run provides important policy implications. We recommend implementing a dual strategy of increasing investment in energy infrastructure and promulgating energy conservation policies to increase energy efficiency and reduce wastage of energy.

 7. DETERMINANTS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI IN PAKISTAN’S AGRICULTURAL SECTOR

  Zeshan ANWAR

  2013-01-01

  Full Text Available Pakistan is an agricultural based economy, therefore, agricultural sector is one of the most important sectors of Pakistan as it provides employment opportunities to millions of people, contributes significantly in GDP, fulfills local demand for food items, export variety of commodities to foreign countries, boosts foreign exchange reserves and eventually enhances economic growth rate of Pakistan’s economy. This study has investigated the determinants of FDI in agricultural sector of Pakistan. The results have shown that GDP and trade openness have positive and significant relationship with FDI inflows in Pakistan agricultural sector whereas government debt has negative and significant relationship. The results have further revealed that inflation has positive whereas exchange rate has negative relationship with FDI inflows in Pakistan’s agricultural sector but both of these variables have insignificant relationship with FDI.

 8. Technology spillovers of FDI in ASEAN sourcing from local and abroad

  Yonghong Tu; Xiao Tan

  2012-01-01

  Purpose-This paper aims to empirically analyze the role of FDI technology spillover effects in the development patterns of ASEAN.Design/methodology/approach-The paper is based on the analytical framework of Borensztein by utilizing time-series data between 1990 and 2008 in ASEAN countries.Models (1)-(3) estimate parameters by adopting OLS,and Model (4) uses dummy saturation methods in PC Give,Oxmetrics 6 to determine significant dummy variables automatically.By judging the overall significance of each variable and the model,Model (4) has a substantial improvement,and is finally selected to judge the education threshold of each country.Findings-The empirical results render support to the existence of technology spillovers in ASEAN.The regression results also suggest that it is necessary to combine FDI technology spillovers with domestic human capital,that is,in the process of promoting economic development.China's FDI in ASEAN requires lower education threshold,and also has positive effect on economy growth in six countries of ASEAN.Research limitations/implications-As this paper investigates data from many countries,there are some unavoidable differences in the statistical sources and the calibre of data.It is inevitable to have some inaccuracies.This paper tries to process the data into similar calibres and units.Practical implications-The paper examined whether total FDI,intra-ASEAN FDI and FDI from China have played exactly the same role in ASEAN countries.Accordingly,the paper put forward suggestions after combining the characteristics of FDI from China with different local situations of ASEAN host countries.Originality/value-The paper,respectively,takes data of total FDI,intra-ASEAN FDI,FDI from China into the FDI variable in the model,and get three sets of results for each country.The year dummy variable is newly added to the original framework of Borensztein in order to test whether the dependent variable can be affected to a large extent by potential great

 9. International Taxation and FDI Strategies: Evidence From US Cross-Border Acquisitions

  Nils Herger; Christos Kotsogiannis; Steve McCorriston

  2011-01-01

  While there is a well-established body of empirical research documenting the negative effect of taxation on foreign direct investment (FDI), there is scant evidence on the extent to which international tax considerations (double taxation, international tax relief stipulated in bilateral tax treaties and the effect of withholding taxes) affect the role of taxation for FDI, and how tax issues differ according to the investment strategies—‘horizontal’ and ‘vertical’—pursued by %multinational fir...

 10. Do international flights promote FDI? : the role of face-to-face communication

  Tanaka, Kiyoyasu

  2016-01-01

  Air transportation facilitates face-to-face interactions across borders for the spatial expansion of manufacturing production. I investigate the impact of international flights on FDI entry by Japanese firms. I find that FDI entry significantly increases with the weekly frequency of flights from Japan, and the positive impact increases with a proxy for an intensity of face-to-face communication between the parent firm and foreign affiliate. The results are robust to estimation methods, additi...

 11. Financial reforms and determinants of FDI: Evidence from landlocked countries in Sub-Saharan Africa

  Rjoub, Husam; Aga, Mehmet; Alrub, Ahmad Abu; Bein, Murad

  2017-01-01

  The recognition of Foreign Direct Investment (FDI) as a source of funding to foster economic development in both developed and developing countries has been in ascendancy. The prime purpose of this study is to empirically investigate the determinants of FDI for the “landlocked countries” in Sub-Saharan Africa over the period 1995–2013. By employing panel data analysis, the result of the study revealed that domestic investment, trade (openness), human capital, political constraint, natural res...

 12. The Promotion of Foreign Direct Investment into Japan - The Measures' Impact on FDI Series

  Maiko Wada

  2005-01-01

  At the occasion of delivering the fiscal year 2003 policy speech, Prime Minister Junichiro Koizumi proposed to double foreign direct investment (hereafter, FDI) stock into Japan within five years to revitalize the Japanese economy. Against this background, various measures aimed at promoting FDI into Japan have been investigated and implemented by the government and concerned ministries. A number of significant measures implemented in the most recent years to improve the investment environmen...

 13. The Nexus between FDI and Growth in the SAARC Member Countries

  Sangjoon Jun

  2015-01-01

  This paper examines the effects of foreign direct investment (FDI) on South Asian economies' output growth, utilizing recent panel cointegration testing and estimation techniques. Annual panel data on eight SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation) member countries' macroeconomic variables over the period 1960- 2013 are employed in empirical analysis. Using various heterogeneous panel cointegration and panel causality tests, a bi-directional relationship between FDI and growth ...

 14. DETERMINAN FDI INDUSTRI HULU MIGAS DI INDONESIA SERTA DAMPAKNYA PERIODE TAHUN 2003–2013

  Yudi Iskandar; Bambang Juanda; Suwinto Johan

  2016-01-01

  The inclusion of Indonesia as a net importer of oil, gas and high energy expenditure compared with oil and gas revenues is because of the lack of investment in upstream oil and gas in Indonesia. Indonesian oil and gas potential is relatively large, especially within eastern Indonesia. Taking into the account of the financial condition, risk and technological capabilities, the state still needs FDI to increase the upstream oil and gas operations in Indonesia. This study examined the FDI determ...

 15. Application of an H-infinity based FDI and control scheme for the three tank system

  Stoustrup, Jakob; Niemann, H.

  2000-01-01

  The three tank benchmark system is considered in this paper in connection with combined feedback control and fault detection and identification (FDI). The combined design problem is formulated as an H-infinity design problem by using a standard system setup......The three tank benchmark system is considered in this paper in connection with combined feedback control and fault detection and identification (FDI). The combined design problem is formulated as an H-infinity design problem by using a standard system setup...

 16. FDI Flows to Latin America, East and Southeast Asia and China: Substitutes or Complements?

  Chantasasawat, Busakorn; Fung, K. C.; Iizaka, Hitomi; Siu, Alan

  2005-01-01

  China in recent years has emerged as the largest recipient of foreign direct investment (FDI) in the world. Many analysts and government officials in the developing world have increasingly expressed concerns that they are losing competitiveness to China. Is China diverting FDI from other developing countries? Theoretically, a growing China can add to other countries’ direct investment by creating more opportunities for production networking and raising the need for raw materials and ...

 17. Ownership characteristics as determinants of FDI location decisions in emerging economies

  Lien, Y-C.; Filatotchev, I.

  2015-01-01

  Building on agency theory and international business research, this paper explores how parent firm and subsidiary ownership factors affect FDI location decisions in emerging economies. Our analysis suggests that ownerships of block-shareholders in the parent firm (i.e., controlling family, non-family TMT members and institutional investors) and equity stake in a subsidiary owned by the parent company are positively associated with FDI location decisions in less-explored and risky areas. Howev...

 18. Observer-based FDI for Gain Fault Detection in Ship Propulsion Benchmark

  Lootsma, T.F.; Izadi-Zamanabadi, Roozbeh; Nijmeijer, H.

  2001-01-01

  A geometric approach for input-affine nonlinear systems is briefly described and then applied to a ship propulsion benchmark. The obtained results are used to design a diagnostic nonlinear observer for successful FDI of the diesel engine gain fault......A geometric approach for input-affine nonlinear systems is briefly described and then applied to a ship propulsion benchmark. The obtained results are used to design a diagnostic nonlinear observer for successful FDI of the diesel engine gain fault...

 19. Observer-based FDI for Gain Fault Detection in Ship Propulsion Benchmark

  Lootsma, T.F.; Izadi-Zamanabadi, Roozbeh; Nijmeijer, H.

  2001-01-01

  A geometric approach for input-affine nonlinear systems is briefly described and then applied to a ship propulsion benchmark. The obtained results are used to design a diagnostic nonlinear observer for successful FDI of the diesel engine gain fault.......A geometric approach for input-affine nonlinear systems is briefly described and then applied to a ship propulsion benchmark. The obtained results are used to design a diagnostic nonlinear observer for successful FDI of the diesel engine gain fault....

 20. Impacts of FDI Renewable Energy Technology Spillover on China’s Energy Industry Performance

  Weiwei Liu

  2016-08-01

  Full Text Available Environmental friendly renewable energy plays an indispensable role in energy industry development. Foreign direct investment (FDI in advanced renewable energy technology spillover is promising to improve technological capability and promote China’s energy industry performance growth. In this paper, the impacts of FDI renewable energy technology spillover on China’s energy industry performance are analyzed based on theoretical and empirical studies. Firstly, three hypotheses are proposed to illustrate the relationships between FDI renewable energy technology spillover and three energy industry performances including economic, environmental, and innovative performances. To verify the hypotheses, techniques including factor analysis and data envelopment analysis (DEA are employed to quantify the FDI renewable energy technology spillover and the energy industry performance of China, respectively. Furthermore, a panel data regression model is proposed to measure the impacts of FDI renewable energy technology spillover on China’s energy industry performance. Finally, energy industries of 30 different provinces in China based on the yearbook data from 2005 to 2011 are comparatively analyzed for evaluating the impacts through the empirical research. The results demonstrate that FDI renewable energy technology spillover has positive impacts on China’s energy industry performance. It can also be found that the technology spillover effects are more obvious in economic and technological developed regions. Finally, four suggestions are provided to enhance energy industry performance and promote renewable energy technology spillover in China.

 1. The Impact of Foreign Direct Investment (FDI on the Environment: Market Perspectives and Evidence from China

  Jiajia Zheng

  2017-03-01

  Full Text Available Foreign direct investment (FDI may have a positive effect on the level of pollution in host countries, as described by the pollution haven hypothesis (PHH. However, this kind of effect may depend on the economic conditions in host countries. In this study, we conduct research on the FDI’s effect on China’s CO2 emissions during the market-oriented reform. The results are as follows. Firstly, FDI directly promotes China’s CO2 emissions. Secondly, with market-oriented reform, this positive effect from FDI is lowering year by year, which indicates that the market-oriented reform could alleviate the positive effect of FDI on China’s CO2 emissions. Thirdly, as China’s market-oriented reform was implemented gradually from experimental zones to the whole country, regional market development is uneven, and as such so is FDI’s effect on local CO2 emissions. Provinces in the eastern area generally evidenced higher market development and lower CO2 emissions from FDI, while four provinces in west area evidenced both lower market development and higher CO2 emissions from FDI.

 2. DOES AFTA AND CHINA'S ENTRY INTO WTO AFFECT FDI IN ASEAN COUNTRIES?

  Mohd Zaini Abd Karim

  2005-01-01

  Full Text Available Foreign direct investment (FDI plays an important role in the rapid economic development of the newly industrializing and developing economies of Southeast Asia. In terms of the regions attractiveness, ASEAN region is a leading recipient of FDI flows in the developing world, with five ASEAN countries in the top 20 developing-countries recipients of long-term global capital flows from 1997 to 1998. While the creation of AFTA may help FDI inflows to ASEAN countries, China's entry into World Trade Organization (WTO will be the opposite and has caused a great deal of worry to ASEAN countries. The objective of this paper is to empirically determine the effect of ASEAN Free Trade Area (AFTA and China's entry into WTO on the inflows of FDI into ASEAN countries. To achieve the objectives, Seemingly Unrelated Regression (SUR method was used to estimate the FDI equation. In general, the results indicate that the establishment of AFTA had a positive effect on FDI inflows to ASEAN countries while China's entry into WTO is the opposite.

 3. Trend Analysis of Worldwide FDI Flows in the Context of Promoting Sustainable Development and National Interest

  Alina Georgeta Ailincă

  2016-10-01

  Full Text Available About FDI there are numerous studies, some of them have mostly theoretical character and others mostly practical. This article aims at capturing and analyzing the most important trends in the short, medium and long term on FDI flows worldwide, thus this study has a rather practical approach. Also, the paper aims to discern how FDI flows may influence the sustainable development and the national interest. The analysis starts from studying the past in the most significant developments of the world economy in terms of inflows of investment attraction, drawing marginally some advantages or disadvantages of joining a political entity with regional vocation (e.g. European Union or a currency area (e.g. E.M.U.. It should also be noted that, beyond the analysis of past trends, the direction towards which worldwide foreign direct investment (FDI should be considered in relationship with the ability to infer certain areas which in future can attract FDI for a sustainable and balanced national economy development, serving to the national interest. Thus, the article aims, through a broad set of indicators, to seize these structural or cyclical advantages of world economies and, to the extent that can be applied to the Romanian economy, to contribute to the restructuring of objectives of macroeconomic policies in order to mobilize the country's potential to attract FDI.

 4. Romantikutest, armastusega ja ja halastuseta / Margit Tõnson

  Tõnson, Margit, 1978-

  2010-01-01

  Kolmest suvelavastusest: Tiit Palu dramatiseering Gustave Flaubert'i teosest "Madame Bovary" Endla teatris, Marcel Pagnoli "Tuulesaared", lavastaja Maria Peterson - Theatrum ja MTÜ Arhipelaag Hiiumaal Tahkuna tuletorni all ja Eugene O'Neilli "Iha jalakate all", lavastaja Roman Baskin, MTÜ Kell Kümme Kurgjal Jakobsoni talumuuseumis

 5. Muravskaja ja Nurk Katowices

  2009-01-01

  2. Katowice biennaalil Poolas, mis toimub nime all „The European Constitution. What makes Europe?”, osalevad Eestist Tanja Muravskaja (fotoseeria "Positsioonid", video ja installatsioon "Monumendid") ja Kaarel Nurk (fotoseeria "Mehe aasta")

 6. Laatu- ja validointitoiminta elintarviketeollisuudessa

  Vanhatalo, Heidi

  2017-01-01

  Opinnäytetyö laadittiin Zeus Tech Oy:n toimeksiannosta. Zeus Tech Oy tuottaa validointi-, mittaus-, testaus- ja laadunvarmistuspalveluja lääke- ja bioteollisuuden, sekä elintarviketeollisuuden alojen toimijoille. Tarkoituksena oli selvittää laatu- ja validointitoiminnan kehittämiskohteita elintarviketeollisuudessa. Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään laatua, laadunvalvontaa ja -hallintaa, sekä validointia elintarviketeollisuudessa. Työn kokeellisessa osuudessa luotiin kyselytutkimus...

 7. HOME COUNTRY MACROECONOMIC DETERMINANTS OF OUTWARD FDI: THE CASE OF ROMANIA

  Mariana Sehleanu

  2016-12-01

  Full Text Available The 90s marked the remarcable increase of foreign direct investment (FDI flows globally. Thus, global FDI outflows increased from 244 billion dollars in 1990 to 1,35 trillion dollars in 2014, with a peak record of 2,13 trillion dollars in 2007, according to UNCTAD statistics. In Romania, the value of outward FDI stock increased from 66,1 million dollars in 1990 and reached a peak in 2010, when total outward FDI stock cumulated 1510,7 million dollars. As the global economic and financial crisis has led to the unfavorable evolution of the Romanian economy, the business opportunities and the investment resources of Romanian companies have decreased significantly. Since 2011 the value of outward FDI stock entered a downtrend that was maintained until 2014, when outward FDI stock cumulated 695,7 million dollars. As a percentage of GDP, Romania’s outward FDI stock recorded only sub-unit values from 1990 to present. The aim of this empirical research is to analyze the influence of several macroeconomic factors on outward FDI from Romania, during 1991-2014. Using simple regression models, the empirical study reveals that factors such as interest rate, inflation rate, money supply, exchange rate and gross domestic product (GDP have an important role in explaining outward FDI from Romania, while the influence of trade openness is weak. Between the outward FDI stock and money supply, exchange rate, gross domestic product, respectively trade openness, there is a direct and linear correlation and between the outward foreign direct investment stock and the interest rate, respectively the inflation rate, there is an inverse linear correlation. The results obtained from our empirical study emphasize that the evolution of macroeconomic factors in Romania, as a home country, represents an important stimulus for Romanian companies to invest abroad. The presence of Romanian companies on the international market was very limited and that is why an increase of the

 8. Lapsed ja digikultuur / Katrin Kuusik

  Kuusik, Katrin

  2015-01-01

  Vestlusest TLÜ BFMi koolitusjuhi ja laste filmikooli juhendajaga tema poolt laste ja õpetajatega läbi viidud hariduslikest projektidest, mille eesmärgiks on tutvustada ja rakendada erinevaid filmi ja animatsiooni nippe koolitöös

 9. TOWARDS TO NEW ILLUSTRATION OF RESOURCE CURSE: FDI CHANNEL EMPIRICAL EVIDENCE FROM GULF COOPERATION COUNCIL (GCC COUNTRIES

  Mohamed M. Elheddad

  2016-11-01

  Full Text Available This paper extends a high influential contribution by Poelhekke and Van der Ploeg (2013, on the new mechanism of natural resource curse which is FDI. Using panel data of FDI inflows (aggregate and disaggregate for six oil dependent countries (GCC during a period 1980-2013; our main findings are as follows. First, total FDI is negatively correlated with natural resources measured by oil prices constant 2000 in the long run and short term. This negative impact ranged between 0.21% and 0.41% if oil prices changed by one percent increase. Secondly, FDI in resource sector falls by around 0.44-0.47%, but non-resource FDI increased by about 0.21- 0.29% when the interaction term between oil revenues and initial oil prices (1980 increases by 1%. These results are robust even after including other FDI determinants.

 10. The role of Foreign Direct Investment in higher education in the developing countries (Does FDI promote education?)

  Mazhar Yasin MUGHAL; Natalia VECHIU

  2010-01-01

  This paper studies the impact of FDI inflows on higher education in developing countries for the period 1998-2008. A large panel of developing countries is analyzed using different econometric techniques and specifications. We find evidence of short-term negative effect of the FDI on tertiary education measured by school enrolment. The negative effect of FDI is confirmed for both secondary and tertiary education when measured as the adult population having acquired the level. Among other cont...

 11. The future of FDI in south eastern European countries: Messages from new EU member states

  Penev Slavica

  2014-01-01

  Full Text Available This paper looks at the interlinking of inward FDI, EU accession, and transition-related structural reform processes, and identifies the largest lags of SEE-6 countries in EU accession and transition processes, whose removal would have a positive impact on inward FDI. The analysis is based on EBRD Transition Indicators, the World Bank Doing Business Index, and the World Bank Governance Index. We find an obvious correlation of inward FDI, transition, and EU accession processes of NMS-10 countries and claim that SEE-6 countries will broadly follow the same pattern: their relative position as FDI recipients will gradually improve along with the progress of EU accession and transition processes. The analysis identifies the following main gaps of the SEE-6 in these processes: (i in terms of economic system development - enterprise restructuring and governance, and sectoral reforms in energy, infrastructure, capital markets, and private equity; (ii in terms of the governance of economy and society at large - regulatory quality and rule of law; and (iii in terms of the business environment - dealing with construction permits, enforcing contracts, and registering property. Progress in narrowing down these gaps would mean a step forward in EU accession and transition, and consequently an improvement of SEE-6 countries’ positions as locations for inward FDI.

 12. An empiric approach of the FDI-taxation relationship in Romania

  Ioan TALPOȘ

  2012-10-01

  Full Text Available In the heart of the debate on the appropriate level of the profit tax burden on host countries lies a challenging question: How does FDI respond to tax rates? Studies analyzing inter-state fluctuation show that, on average, FDI decreases by 3.7% when corporate tax rates increase by one percentage point, other studies show that the FDI decline varies between 0 and 5%. Such variations reflect differences between nations and industries studied, as well as differences between time periods which have been considered. More recent studies show that FDI becomes increasingly sensitive to tax reflecting a growing mobility of capital as non-tax barriers, previously in the way of FDI, are eliminated (OCDE, 2008.The present article aims to study the effects of tax upon foreign direct investment in Romania. The period studied prolongs on ten years, from 1999 to 2009, with the aim to observe the effects of modifications upon tax revenues, direct tax and indirect tax on foreign investment in Romania. To study the relationship between the variables, econometric modelling has been used thanks to the software package Eviews 5.0. This paper’s main conclusion is that foreign direct investment are not discouraged by the level of tax in Romania, on the contrary, they are stimulated by an eventual increase in tax revenue.

 13. The Impact of Chinese FDI on Employment Generation in the Building and Construction Sector of Ghana

  Kwasi Boakye – Gyasi

  2015-07-01

  Full Text Available One of the major concerns of governments in Africa in general and Ghana in particular is unemployment and underemployment. Most developing countries especially African countries compete to attract foreign direct investment (FDI into their economies with the desire of improving employment level and securing a sustainable development leading to economic growth. In view of this, the creation of jobs for the unemployed and technology transfer through Chinese investments has become complementary since Chinese FDI can be an important source for employment, economic growth and transformation processes. This study focuses on the contribution of China’s FDI on employment generation in the building and construction sector of Ghana. By using a robust regression model, the results show that, Chinese FDI flows on employment through direct effects on building and construction sector of Ghana have positive and significance on employment growth. This means that, Chinese FDI contributes to an efficient workforce which benefits an economy from high productivity and leads to growth in individual household incomes.

 14. Within and Between Panel Cointegration in the German Regional Output-Trade-FDI Nexus

  Mitze, Timo

  For spatial data with a sufficiently long time dimension, the concept of global cointegration has been recently included in the econometrics research agenda. Global cointegration arises when non-stationary time series are cointegrated both within and between spatial units. In this paper, we analyze...... the role of globally cointegrated variable relationships using German regional data (NUTS 1 level) for GDP, trade, and FDI activity during the period 1976–2005. Applying various homogeneous and heterogeneous panel data estimators to a Spatial Panel Error Correction Model (SpECM) for regional output growth...... allows us to analyze the short- and long-run impacts of internationalization activities. For the long-run cointegration equation, the empirical results support the hypothesis of export- and FDI-led growth. We also show that for export and outward FDI activity positive cross-regional eff ects are at work...

 15. FDI TRENDS IN GHANA: THE ROLE OF CHINA, US, INDIA AND SOUTH AFRICA

  Kwasi Boakye–Gyasi

  2017-06-01

  Full Text Available Researchers over the years have shown that the FDI has had a positive influence on national economic growth and development. This research examines the FDI Inflow in Ghana and the contribution of the Selected Countries observed FDI inflows between 2000 and 2014. While comparing the quantitative data, the study showed that the selected countries contributed more to the Agriculture, Manufacturing, Building/Construction, and Service sectors of Ghana in terms of volumes of investments and projects as compared to other sectors of the economy due to incentives attached to prioritized economic sectors. On employment generation, the selected countries percentage share of domestic employment was higher than that of expatriate employment due to Ghana investment laws that allows investor with a specific minimum capital of three hundred thousand dollars to employ minimum of ten Ghanaians for every foreign employee hired.

 16. FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI, KEBIJAKAN INDUSTRI, DAN MASALAH PENGANGGURAN: STUDI EMPIRIK DI INDONESIA

  Syamsudin Syamsudin

  2008-06-01

  Full Text Available Unemployment has become one of the major problems in Indonesia in the last eight years. SBY administration decides many economic policies in order to overcome the problem, but it seems not enough. However, the rate of foreign direct investment in Indonesia is increasing in the last three years. Macroeconomic indicators show that everything in its right track. This research analyzes the effects of FDI rate to employment rate in Indonesia. This research uses empirical data from ADB from 1983-2004. This research uses error correction model as a tool of analyses. The result shows that FDI rate does not have effect to employment rate. It means that FDI does not open job opportunity for many unemployer in Indonesia. In the end, this paper discusses the possibility of industrial policy in order to provide direction for government to develop Indonesia’s industry.

 17. THE IMPACT OF THE ECONOMIC CRISIS ON THE DYNAMIC OF INTERNATIONAL FDI

  Lenuţa Carp

  2012-03-01

  Full Text Available FDI flows are internationally recognized for the benefits they generate (technological transfer, know – how, industrial reorganization, raising the number of working places. Foreign capitals increased significantly under the impact of globalization and accelerated the interdependencies between economies up to 2007, but, in the current crisis, the dynamic of FDI flows was affected in a negative manner, both in developed economies and in the developing ones. The aim of this paper is to reveal and analyze the evolution of FDI flows in the period 2007 – 2010, emphasizing the strong impact that economic crisis exerts. The results of the analysis presents the descending trend up to 2009, since 2010 being noticed a slight recovery which continued in the first trimester of 2011 and according to the forecasts will continue in the future.

 18. The Attractiveness of CEE Countries For FDI. A Public Policy Approach Using the Topsis Method

  Andreea PAUL

  2014-06-01

  Full Text Available This paper analyzes the location decision for foreign direct investments (FDI in Central and Eastern European (CEE countries based on the attractiveness of policies most influenced by public officials. Our assessment of the FDI inflows in a country is based on four pillars: infrastructure, quality of institutions, labor market and taxes. The attraction degree of the CEE countries in 2007 and 2010 is calculated using the Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS method, a tool usually used for decision-making issues. The empirical result indicates that Estonia is the most attractive country for investments (as regards the public policy approach. Globally, the paper establishes the state’s role in attracting FDI and identifies whether there is room for further improvement on the public policy side.

 19. The impact of terrorism on the FDI of the EU and EEA Countries

  Heri Bezić

  2016-12-01

  Full Text Available The key goal of this research is to empirically determine the effects of terrorism on FDI of the selected EU and EEA member countries. The methodology is based on a system-GMM estimator for dynamic panel data models on a sample covering up to 29 countries, and 13-year periods from 2000 to 2013. The main results confirm that terrorism incidents, economic and institutional variables are found to depress FDI of analysed EU and EEA countries. It can be concluded that terrorism and institutional stability are most influential on FDI inflows of the observed EU and EEA countries. The results indicate that terrorist activities reduce security and confidence of investors in countries exposed to terrorist activities, reducing the inflow of foreign direct investment. The recommendations and proposals are given based on the results of empirical analysis.

 20. Nasta- ja kitkarenkaiden vertailu

  Sairanen, Henri

  2011-01-01

  Suomen talvi-ilmasto asettaa erityisvaatimuksia henkilöautojen renkaille. Jäisillä teillä ajamiseen vaaditaan renkaalta erityisominaisuuksia, jotta sujuva ja turvallinen liikenne on mahdollista. Autoilijat käyvät jatkuvasti keskustelua siitä, kumpi rengas on parempi talviajoon, nastarengas vai kitkarengas. Työni tarkoitus oli koota yhteen eri tutkimuksissa ilmi tullutta tietoa nasta- ja kitkarenkaista ja vertailla renkaiden hyviä ja huonoja puolia. Tämä työ on toteutettu itsenäisesti per...

 1. Gaas arvudes ja protsentides

  2007-01-01

  Diagrammid: Primaarenergia tarbimise struktuur Eestis; Maagaasi tarbimine Eestis 1996-2006; Maagaasi tarbimine kliendigruppide lõikes 2004-2006; Vedelgaasi tarbimine Eestis 1996-2006; Vedelgaasi tarbimise struktuur 2004-2006; Primaarenergia tarbimine 2005 regiooniti; Primaarenergia tarbimine maailmas 1980-2005; Maagaasi tõendatud varud maailmas 2005 aasta lõpuks; Maagaasi varude jaotumine regiooniti aastatel 85, 95 ja 2005; Maagaasi tootmine ja tarbimine regiooniti; Maagaasi varude suhe tootmismahtudesse; Maagaasi tootmine ja tarbimine riigiti 2005; Vedelgaasi nõudlus ja tootmine regiooniti. Kaardid. Graafikud

 2. THE IMPACT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI ON AGRICULTURAL GROWTH IN NIGERIA (1979-2014

  Zechariahs Benapugha OWUTUAMOR

  2018-03-01

  Full Text Available This study examining the impact of foreign direct investment (FDI and other macroeconomic variables on agricultural growth in Nigeria from 1981 to 2014, using annual time series data from Central Bank of Nigeria (CBN, World Bank and the United States of America (US Federal Reserve System. Data was analysed using trend analyses, unit root tests, co-integration tests, ordinary least squares (OLS regression and Granger causality tests, while the hypothesis was tested with F-test. Results revealed very low FDI inflow into agriculture, not commensurate with the share of agriculture to GDP. All significance were taken at the 5% probability level, i.e. p<0.05. There was positive non-significant relationship between agricultural growth and FDI in agriculture, meaning that FDI in agriculture has no direct impact on agricultural growth or the impact on agricultural growth is masked by other macroeconomic variables. Significant positive relationship exists between agricultural growth and macroeconomic instability, while interest rate differential had a significant negative relationship. There was unidirectional causality running from FDI in agriculture, stock of gross external debts, and variability of consumers’ price index to agricultural growth, while agricultural growth was significant in granger causing macroeconomic instability. Recommendations are government should not involve itself in business, but seek for and encourage more FDI for the agricultural sector, encourage joint ventures between foreign and domestic investors/entrepreneurs, ensure stability and consistency in its macroeconomic policies, while monetary policy rates should be fixed in such a way that it would attract the right amount of investments in agriculture.

 3. An integrated approach to sensor FDI and signal reconstruction in HTGRs – Part I: Theoretical framework

  Uren, Kenneth R.; Schoor, George van; Rand, Carel P. du; Botha, Anrika

  2016-01-01

  Highlights: • An integrated sensor fault detection and isolation method for nuclear power plants. • Utilise techniques such as non-temporal parity space and principal component analysis. • Utilise statistical methods and fuzzy systems for sensor fault isolation. • Allow the detection of multiple sensor faults. • Proposed methodology suitable for online implementation. - Abstract: Sensor fault detection and isolation (FDI) is an important element in modern nuclear power plant (NPP) diagnostic systems. In this respect, sensor FDI of generation II and III water-cooled nuclear energy systems has become an active research topic to continually improve levels of reliability, safety, and operation. However, evolutionary advances in reactor and component technology together with different energy conversion methodologies support the investigation of alternative approaches to sensor FDI. Within this context, the basic aim of this two part series is to propose, implement and evaluate an integrated approach for sensor FDI and signal reconstruction in generation IV nuclear high temperature gas-cooled reactors (HTGRs). In part I of this two part series, the methodology and theoretical background of the integrated sensor FDI and signal reconstruction approach are given. This approach combines techniques such as non-temporal parity space analysis (PSA), principal component analysis (PCA), sensor fusion and fuzzy decision systems to form a more powerful sensor FDI methodology that exploits the strengths of the individual techniques. An illustrative example of the PCA algorithm is given making use of actual data retrieved from a pilot plant called the pebble bed micro model (PBMM). This is a prototype gas turbine power plant based on the first design configuration of the pebble bed modular reactor (PBMR). In part II, the described integrated sensor fault detection approach will be evaluated by means of two case studies. In the first case study the approach will be evaluated

 4. [Vene impeerium ja Baltikum. Venestus, rahvuslus ja moderniseerimine 19. sajandi teisel poolel ja 20. sajandi alguses] / Olaf Mertelsmann

  Mertelsmann, Olaf, 1969-

  2015-01-01

  Arvustus: Vene impeerium ja Baltikum : venestus, rahvuslus ja moderniseerimine 19. sajandi teisel poolel ja 20. sajandi alguses. II / koostanud Tõnu Tannberg ja Bradley Woodworth. Tartu : Eesti Ajalooarhiiv, 2010

 5. Tyylivinkkejä ja puuterihuiskuja : Kiinnostavan ja piilomainoksettoman muoti- ja kauneusjutun toimittaminen kaupunkilehteen

  Kuusisto, Tiina

  2012-01-01

  Opinnäytetyössäni tutkin muoti- ja kauneusjuttujen ammattimaista toimittamista ja sitä, kuinka jutuista saadaan kiinnostavia ja piilomainoksettomia. Päätutkimuskysy-mykseni on: Kuinka muoti- ja kauneusaiheinen juttu toimitetaan ammattimaisesti? Tarkentavia tutkimuskysymyksiä on kolme. Kuinka tuotekeskeisestä aiheesta kirjoi-tetaan ilman mainostamista? Mikä tekee muoti- ja kauneusjutusta kiinnostavan? Kuinka kaupunkilehti Forum24:n Muoti ja Kauneus -liitteessä toteutuvat kiinnosta-vuus ja amma...

 6. FDI Spill‑Overs, Absorptive Capacity and Domestic Firms’ Technical Efficiency in Vietnamese Wearing Apparel Industry

  Hoang Duong Vu

  2017-01-01

  Full Text Available This study empirically examines relationship between FDI spill-overs and technical efficiency of domestic firms and role of the absorptive capacity of domestic firms. Data on Vietnamese Annual Enterprises Survey are exploited to build a firm-level panel data on the Vietnamese wearing apparel industry from 2009 to 2013. By applying stochastic production frontier model, this paper shows that there are positive vertical spill-over effects but no horizontal effects. Moreover, this study finds the negative impact of the absorptive capacity of domestic firms on benefits reaped from FDI externalities.

 7. Do FDI Inflows influence Merchandise Exports? Causality Analysis on India over 1991-2016

  Chakraborty, Debashis; Mukherjee, Jaydeep; Lee, Jaewook

  2016-01-01

  The deepening waves of globalization since late eighties and the growth in the international integrated production networks (IPN) over the past decade have significantly increased both Foreign Direct Investment (FDI) and merchandise trade flows. India is no exception to this trend, whose share in global FDI inward stock and global merchandise exports have increased from 0.08 percent to 1.13 percent and 0.51 percent to 1.60 percent over 1989-2015 respectively. The current paper attempts to exp...

 8. The Spatial Dimension of Trade- and FDI-driven Productivity Growth in Chinese Provinces

  Mitze, T.; Ozyurt, S.

  2014-01-01

  This paper analyses the major determinants of long- and short-run labour productivity evolution for Chinese provinces between 1978 and 2010. The role played by openness to trade and foreign direct investment (FDI) constitutes the main focus of this analysis. From a methodological perspective, our...... main contribution is the inclusion of spatial effects into a dynamic error correction modelling framework. The results show that, in addition to domestic factors such as investment intensity and infrastructure use, trade openness and inward FDI also exert a direct impact on labour productivity...

 9. The Effect of Corporate Strategy and Organizational Design on the Spillover Effects of FDI

  William L. Casey, Jr.

  2017-03-01

  Full Text Available An important debate in the economics literature focuses on the role of foreign direct investment (FDI in supporting the growth and development of the lesser developed countries (LDCs globally. The ability of LDCs to capture the positive spillovers of FDI inflows depends in part on the organizational structures and corporate strategies of investing multinational enterprises (MNEs relating to the establishment of operating subsidiaries in host countries. Investment promotion policies and practices in LDCs should be formulated with the objective of capturing the positive spillovers arising from the organizational characteristics of MNEs.

 10. The Determinants of FDI Flows from the EU‐15 to the Visegrad Group Countries – A Panel Gravity Model Approach

  Liwiusz Wojciechowski

  2013-03-01

  Full Text Available The objective of this paper is to evaluate determinants of the general FDI flow to Visegrad countries and the effect of participation in EMU and EU. It was decided to investigate how augmented Gravity Model of trade allows identifying and evaluating the significance of pull and push factors of FDI. In an empirical analysis of panel data Hausman‐Taylor estimator was used because of the time‐invariant variables presence. While investment decisions regarding the choice of country are determined by the size of the target market, the distance is still a negative factor in creation of FDI volume. Additionally, it was proven that membership in EMU, differences in taxation, historical background, access to the sea and prices stability have significant impact of FDI stock formation in each country belonging to V4. Is was also noted that Poland became a leader of the V4 as well as EU‐12 FDI market sourcing from the old EU Member States. It is necessary to develop an “FDI attracting mechanism” using existing resources. Business regulations and taxation policy as well as main macroeconomic variables which are responsible for the economy standing are also examined as attracting the FDI flow. The originality of this work lies in studying some aspects of FDI inflow into the group of both similar and different countries in economic measures terms.

 11. Videvikuvaevused ja kehakaemused / Kairi Prints

  Prints, Kairi, 1977-

  2011-01-01

  Nüüdistanstulavastusest "Penombre" ("Videvik"), lavastaja stsenarist, koreograaf ja esitaja Rosalba Torres Guerrero, video autor, stsenarist ja esitaja Lucas Racasse. Etendused 2. ja 3. augustil NO99 Põhuteatris. Tallinna Ülikooli kaasaegse tantsu dotsent ja tantsuteatri Fine5 koreograaf Tiina Ollesk selgitab Rosalba Torres Guerrero liikumise tausta ja tähendust

 12. Animaalselt ja humaanselt / Karlo Funk

  Funk, Karlo, 1971-

  1998-01-01

  Esilinastus 6 animafilmi : "Vares ja hiired", autorid Priit Tender ja Mikk Rand; "Just märried", autor Peep Pedmanson; "Päevavalgus", autor Mait Laas; "Tom ja Fluffy", režissöörid Janno Põldma ja Heiki Ernits; "Bermuda", autor Ülo Pikkov; "Primavera", režissöörid Riho Unt ja Hardi Volmer

 13. POLITICAL REGIME, COMPETITIVENESS, AND FOREIGN INVESTMENT: AN EVIDENCE OF THE EURO AREAS’ FDI POLICIES TO SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES

  Ari Warokka

  2011-01-01

  Full Text Available Theory and previous evidences provide conflicting predictions concerning the growth effects of foreign direct investment (FDI. The mainstream ideas support FDI as an engine of employment, technological progress, productivity improvements, and ultimately economic growth. Because of these significant benefits, attracting FDI has become one of the integral parts of economic development strategies in many countries. There are two schools of thought that hypothesize the FDI determinants: economic factors and political factors. For the latter school of thought, the central questions are directed to determine whether political regime affect country’s trade policy or not. In the advanced industrial countries where labour tends to be scarce, are left political regimes more protectionist than right ones, which represent capital owners? Prior evidence had demonstrated an association between the type of political regimes and trade policies (FDI policies.

 14. Lakkaasi ja tyrosinaasi ja niiden aktiivisuus valkolahosienissä

  Kajasniemi, Petri

  2016-01-01

  Tutkielman kirjallinen osuus käsitteli Agaricus-suvun sieniä, sekä tyrosinaasin ja lakkaasin toimintaa ja rakennetta ja niiden jo olemassa olevia että mahdollisia sovelluksia. Kokeellisessa osassa pyrittiin selvittämään lakkaasin ja tyrosinaasin aktiivisuutta puuta ja kariketta lahottavien kantasienten kasvatuksissa ja vertaamaan erilaisia tyrosinaasiaktiivisuuden mittausmenetelmiä. Kokeellisessa osuudessa oli kaksi 28 vuorokautta kestänyttä kasvatusta. Toisessa alustana oli 2% mallasliemi...

 15. Nuorten tietokone- ja konsolipelaaminen ja vanhempien rooli : WHO-Koululaistutkimus

  Miettinen, Laura

  2017-01-01

  TIIVISTELMÄ Nuorten tietokone- ja konsolipelaaminen ja vanhempien rooli, WHO-Koululaistutkimus Laura Miettinen Terveyskasvatuksen Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta 2017 75 sivua, 22 liitettä Ohjaaja TtT Raili Välimaa Pro gradu -tutkielmassa tarkasteltiin koulupäivisin ja viikonloppuisin pelaamiseen käytetyn ajan vaihtelua sukupuolen, luokkatason, koetun äidin ja isän valvonnan, koetun äidin ja isän kiintymyssuhteen ja perheeseen ...

 16. Immuunsus ja sanatoorium

  Jõgeva, Sandra, 1976-

  2009-01-01

  Katrin Murbachi (Šveits) & Riikka Tauriaineni (Soome) näitus "Sanatoorium" Tallinna Linnagaleriis 2. augustini. Rühmituse Noolegrupp liikmete Triinu Jürvese ja Villem Jahu videoinstallatsioon "Immunity Summary and the Outside World" ("Immuunsuse kokkuvõte ja sealpoolne maailm") Kultuurikatlas 24. juulil

 17. Zygmunt Bauman ja Rein Raud vestlesid kultuurist ja poliitikast

  2014-01-01

  TLÜ Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli kutsel Tallinnas viibinud sotsioloogi, Leedsi ülikooli emeriitprofessori Zygmunt Baumani ja TLÜ juhtivteadur Rein Raua vahel Kirjanike Liidu saalis toimunud avalikust vestlusest

 18. Eettinen ja arvojohtaminen johtamisessa

  Hallamaa, Taru

  2010-01-01

  Tämän opinnäytetyön aiheena oli eettinen ja arvojohtaminen organisaatiossa. Tarkoituksena oli selvittää, mitä on eettinen johtaminen ja arvojohtaminen, ja miten ne liittyvät aikaisempiin johtamiskäsityksiin ja -menetelmiin. Lisäksi tarkoituksena oli saada selville, miten eettistä ja arvojohtamista voidaan käyttää arkipäivän johtamisessa hyväksi, sekä miten nämä voidaan ottaa käyttöön yksittäisessä organisaatiossa. Tarkastelussa kiinnitettiin huomiota myös siihen, mikä merkitys näillä johtamis...

 19. Gidon Kremer ja Kremerata Baltica

  2001-01-01

  G. Kremer ja Kremerata Baltica esitamas Tshaikovski, shostakovitshi ja Desjatnikovi loomingut pühapäeval, 16. detsembril kl.19 Vanemuise Kontserdimajas ja esmaspäeval, 17. detsembril kl.19 Estonia kontserdisaalis

 20. Identiteet ja migratsioon / Francis Fukuyama

  Fukuyama, Francis

  2007-01-01

  Autor peab islamiäärmuslust immigrantide identiteedikriisi ilminguks ning arutleb identiteedipoliitika olemuse ja tuleviku üle Euroopa ja Ameerika postmodernses multikultuurilises ühiskonnas. Vt. samas: Jeffrey Goldstein: Euroopa ja USA - konkurendid või partnerid

 1. Karvased ja sulelised / Tambet Kaugema

  Kaugema, Tambet

  2002-01-01

  Kaks esimest osa ETV poliitilise pila nukushõust "Pehmed ja karvased" : stsenaristid Toomas Kall ja Andrus Kivirähk : idee autor, režissöör ja kunstnik Hardi Volmer : produtsent, idee autor Raivo Suviste

 2. Ülevaated : [Eesti Rahva Muuseum 2015] / ERMi tegevuse ülevaated on kirjutanud Agnes Aljas, Kaarel Tarand, Sirle Puusepp ... [jt.

  2016-01-01

  Eesti Rahva Muuseumi aastaaruanne. Ülevaade uue hoone ehitusest, ettevalmistustest avamiseks, kolimisest, majandustegevusest, teadustööst, kogude osakonnast (esemekogud, raamatukogu, arhiiv, filmi- ja videokogu, fonoteek, fotokogu), säilitus- ja konserveerimisosakonnast, väljaannetest, näitustest, ERM-i näitusemajast, ERM-i Postimuuseumist, ERM-i Heimtali muuseumist, programmist, Rahvakultuuri nõuandekeskusest, muuseumiõppest, ERMi Sõprade Seltsist ja omakultuuride osakonnast.

 3. A set-valued approach to FDI and FTC: Theory and implementation issues

  Rosa, Paulo Andre Nobre; Casau, Pedro; Silvestre, Carlos

  2012-01-01

  A complete methodology to design robust Fault Detection and Isolation (FDI) filters and Fault Tolerant Control (FTC) schemes for Linear Time-Varying (LTV) systems is proposed. The paper takes advantage of the recent advances in model invalidation using Set-Valued Observers (SVOs) that led...

 4. Does FDI promote regional development? Evidence from local and regional productivity spillovers in Greece

  Vassilis MONASTIRIOTIS

  2010-12-01

  Full Text Available Studies on the productivity spillovers of FDI have concentrated on the nationalsectoral level. As a result, little is known about the impact of FDI on absolute and relative regional economic performance. In this paper we examine this issue by relying on a unique dataset of over 20,000 Greek firms for the period 2002-2006 covering all sectors of economic activity. We examine the spatial distribution of foreign-owned firms in the country and analyse the effect that their presence – at the local, regional and national levels – has on the productivity of domestic firms. We find strong evidence suggesting that foreignowned firms self-select into regions and sectors of high productivity. Net of this selection effect, the impact of foreign presence on domestic productivity is negative – although at the very local level some positive spillover effects are identifiable. The bulk of the effects concentrate in non-manufacturing activities, high-tech sectors, and medium-sized high-productivity firms. Importantly, this effect is not constant across space however. Productivity spillovers tend to be negative in the regions hosting the main urban areas in the country but positive in smaller and more peripheral regions. In this way, despite the tendency of FDI to concentrate in a limited number of areas within the country – those of the highest level of development – the externalities that FDI activity generates to the local economies appear to be of a rather equilibrating character.

 5. IS TAXATION AFFECTING THE ATTRACTIVENESS OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE COUNTRIES FOR FDI?

  Popovici Oana Cristina

  2012-03-01

  Full Text Available The target of this paper is to determine whether taxation affects the attractiveness of Central and EasternEurope (CEE countries for foreign investors. In this scope, the paper analyzes the impact of taxation for thelocation decision of foreign direct investment (FDI in CEE countries both in 2007 and 2010. A taxation indexinvesting the effect of multiple host country taxes is developed in order to draw the attractiveness matrix for thecountries taken into account. The taxation level comprises the corporate income tax rate, representing directtaxation, the value-added tax (VAT and the social security contributions expressing indirect taxation and finally theease of paying taxes, as provided in Doing Business report. The results indicate that relieving the burden of payingtaxes by tackling the taxation issue is a mean for improving the FDI attractiveness of a country. Still, there are otherfactors that have higher influence on FDI inflows. The main finding is that there is no perfect correspondencebetween the shifts in taxation rankings and the FDI inflows performance.

 6. Regional determinants of FDI in China: A new approach with recent data

  Boermans, M.; Roelfsema, H.J.|info:eu-repo/dai/nl/239815815; Yi, Zhang|info:eu-repo/dai/nl/328058335

  We empirically investigate the factors that drive the uneven regional distribution of foreign direct investment (FDI) inflows to China’s 31 provinces from 1995 to 2006. The aim of this paper is to explain the investment patterns in (partly) foreign funded firms across these provinces. We use factor

 7. A Mean-Variance Explanation of FDI Flows to Developing Countries

  Sunesen, Eva Rytter

  country to another. This will have implications for the way investors evaluate the return and risk of investing abroad. This paper utilises a simple mean-variance optimisation framework where global and regonal factors capture the interdependence between countries. The model implies that FDI is driven...

 8. Korea's Horizontal and Vertical Intra-Industry Trade and FDI in Trade with East Asian Countries

  Taegi Kim

  2007-06-01

  Full Text Available This paper examines Korea's intra-industry trade (IIT by disentangling vertical from horizontal IIT, and analyzes the determinants of both IIT types in trade with East Asian countries during the period of 1991-2005. Korea's IIT with East Asian countries has increased rapidly, especially its high quality IIT, which has increased faster than horizontal IIT and low quality IIT, implying that Korea's product quality has improved over time. Korea's high quality IIT is larger in trade with developing countries, but its low quality IIT is larger in trade with Japan. The regression results show that the income differences between countries have a negative effect on horizontal IIT, and that Korea's high quality IIT becomes larger when Korea's income is higher than the income of partner countries. This supports the theory of IIT. Foreign direct investment (FDI inflow has had a positive effect on increases in IIT, but the effects of FDI outflow are not certain. This suggests a policy implication that FDI inflow has a more positive effect on IIT than FDI outflow.

 9. IMPACT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI ON DOMESTIC INVESTMENT IN REPUBLIC OF CROATIA

  Igor Ivanović

  2015-11-01

  Full Text Available The aim of this paper is to investigate how foreign direct investment (FDI affects domestic investment in the Republic of Croatia. More precisely, the general purpose of this study is to determine the impact of net inflow of foreign capital on domestic investment in order to gain a clearer picture about the sensitivity and efficiency of domestic investment. After parsing domestic investment and FDI in Croatia, according to Croatian Bureau of Statistics and the Croatian National Bank, a historical overview of their movement from 1995 to 2014 was analyzed. In the following an overview and comparison of studies from around the world which deal with similar topic was made. In the empirical part; domestic gross fixed capital formation, changes in domestic stocks, net FDI and GDP growth rate was used as variables. Quarterly time series data ranging from the Q1 2001 to Q4 2014 were processed with the subset VAR (vector autoregressive econometric model. The results shows that FDI have negative influence on domestic investment in the Republic of Croatia with time lag.

 10. When does FDI have positive spillovers? Evidence from 17 emerging market economies

  Gorodnichenko, Y.; Švejnar, Jan; Terrell, K.

  -, č. 6546 (2007), s. 1-53 ISSN 0265-8003 R&D Projects: GA MŠk LC542 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70850503 Keywords : foreign direct investment s * efficiency of domestic firms * FDI spillovers Subject RIV: AH - Economics http://www.cepr.org/pubs/new-dps/dplist.asp?dpno=6546.asp

 11. INSTITUTIONS IN TRANSITION: IS THE EU INTEGRATION PROCESS RELEVANT FOR INWARD FDI IN TRANSITION EUROPEAN ECONOMIES?

  Uros Delevic

  2017-02-01

  Full Text Available This research challenges the contemporary view of economic policy makers in transition European economies that the EU integration process will lead to a greater inflow of Foreign Direct Investments (FDI, thereby increasing living standards. With the Brexit referendum, the integration of the EU has been threatened by a distressing existential question: is EU membership valuable for transition countries if even developed countries (like the UK vote to leave or decided not to align like Switzerland and Norway in the past? Our analysis considers the success of several countries in Eastern Europe in attracting and benefiting from FDI on their way to EU membership. Analyzing a 13-year panel data of 16 transition countries, we found no statistically significant positive association between FDI inflow and EU accession. We argue, that it is also important to consider the welfare for domestic economies that can emerge from those investments. We illustrate this through the case study of a successful combination of institutional development and local content policies implementation accompanied by sufficient FDI inflows in a non-EU country - Kazakhstan.

 12. FDI spillovers at different levels of industrial and spatial aggregation: Evidence from the electricity sector

  Del Bo, Chiara F.

  2013-01-01

  The European electricity sector has undergone significant reforms in recent years, in the direction of market opening, integration and privatization. National and regional markets are now characterized by the presence of domestic and foreign firms, both privately and publicly owned. Did foreign entry induce positive productivity spillovers to domestic firms in the electricity sector, both at the aggregate and disaggregated level, while also controlling for domestic firms' ownership? This paper examines this issue by focusing on regional foreign direct investment (FDI) spillovers in the aggregated electricity sector and in the disaggregated sub-sectors of generation and distribution. The results show the importance of industry aggregation in determining the existence and sign of regional FDI spillovers for domestic firms. FDI spillovers are then calculated based on a purely geographic scale, by considering the distance between each firm's city of location and firms in neighboring cities. The importance and sign of FDI spillovers is different with respect to the analysis based on regional administrative boundaries, suggesting that spatial aggregation, along with industrial aggregation, is relevant in accounting for productivity spillover effects of foreign presence in the EU electricity sector. - Highlights: • Has the post-reform entry of foreign firms in the EU electricity sector induced spillover effects? • Spatial and industrial disaggregation are important when evaluating foreign direct investment (FDI) spillovers. • Positive horizontal spillovers are found only in the distribution segment of the industry. • Vertical spillovers in generation are negative; positive in distribution. • Spillover intensity in distribution decreasing with distance; regional dimension relevant in generation

 13. Tapahtumia ja kohtaamisia Otavamediassa

  Hönö, Päivi

  2011-01-01

  Opinnäytetyön tavoitteena oli Otavamedian tapahtumamarkkinoinnin kehittäminen vastaamaan tämän päivän haasteisiin. Tutkimuskysymyksenä oli, mikä on brändin rooli tapahtumamarkkinoinnissa, kun huomioidaan alaan vaikuttavat trendit ja muuttunut kilpailuympäristö. Opinnäytetyö liittyi Otavamedian myynti- ja markkinointiorganisaatioon. Koska kysymys on kyseisten tahojen yhteistyöstä, etsittiin opinnäytetyössä vastauksia seuraaviin kysymyksiin: mikä on tapahtumamarkkinoinnin rooli myynti- ja markk...

 14. Are there any top FDI performers among EU-15 and CEE countries? A comparative panel data analysis

  Miroslav Mateev

  2014-09-01

  Full Text Available This paper examines the major determinants of foreign direct investment (FDI inflows in 26 European Union (EU countries using panel data. Our empirical study takes a different approach by separating European countries into two groups: Western (EU-15 countries and Central and Eastern European (CEE countries. The results from the panel data analysis of FDI inflows to 26 EU countries for the period 1994-2012 show that: (1 traditional location variables such as market size, trade openness, unemployment, infrastructure, tax rate and unit labour costs are able, to a large extent, to explain FDI flows to both groups of countries; (2 there are country-specific factors such as economic growth, unit labour costs and credit risk that contribute to the differences in FDI patterns across EU-15 and CEECs; and (3 policy and institutional quality factors are found to play an important role for both groups of countries. When analyzing host countries based on their relative level of performance, we find that the top ten FDI performers are able to attract a significant amount of FDI because of their macroeconomic stability and high level of institutional development, while for EU countries with low FDI dominance, policy and institutional risk factors play a more important role.

 15. The Spatial Dimension of Trade- and FDI-driven Productivity Growth in Chinese Provinces – A Global Cointegration Approach

  Özyurt, Selin; Mitze, Timo

  Since the introduction of its “open door” policy in the late 1970s, China has been attracting a growing share of FDI inflows and its international trade integration has advanced considerably. In this study, we take a closer look at the regional growth impact of the Chinese internationalization......-run relationship, regional labour productivity is indeed driven by direct and indirect spatial effects of FDI and trade activity next to further supply side factors such as the regional infrastructure equipment and human capital endowment. Similarly, in the short-run, changes in FDI activity and especially human...

 16. Sijoitusvakuutusten ja kapitalisaatiosopimusten verokohtelu

  Syväpuro, Olli

  2015-01-01

  Markkinoilla on nykyisin useita erilaisia kotimaisia ja ulkomaisia sijoitussidonnaisia henkivakuutuksia ja kapitalisaatiosopimuksia, joita usein markkinoidaan verosuunnitteluinstrumentteina sijoittajien varallisuudelle. Näiden instrumenttien ns. vakuutuskehyksen sisällä sijoittaja voi vaihtaa sijoituskohteita ilman että vakuutuksen sisällä hallinnoitavien instrumenttien tuloverotus realisoituu. Tuloveroa maksetaan pääsääntöisesti vasta kun nostetaan tuotto-osuutta vakuutuksesta. Kyseiste...

 17. Sukupuoli ja vastaelokuva

  Jakobsson, Erkki

  2013-01-01

  Kirjallinen opinnäytetyöni keskittyy analysoimaan feminististä maskuliinisuuden dekonstruktiota Catherine Breillatin new french extrimism-genren elokuvassa ”Anatomie de l'enfer” (2004). Tutkin myös elokuvan sisältöä. Opinnäytetyöni vertailee sukupuoli-identiteettejä historiallisessa traditionaalisessa mallissa ja modernissa eksistentiaalisessa mallissa. Yritän selittää miten ja miksi ne ovat muuttuneet. Tutkin muutamia esimerkkejä eksistentialistisista vaihtoehdoista verrattuna traditiona...

 18. Eestlane ja sakslane Kunstihoones

  1998-01-01

  Siim-Tanel Annuse ja Abraham David Christiani ühisnäitus 18. dets.-st Tallinna Kunstihoones. Kuraator Dorothee Bauerle-Willert. A. D. Christianilt on näitusel skulptuurid, Mississippi joonistuste seeria, S.-T. Annuselt maalid. Näituse avamisele järgnenud Krista Kodrese juhendatud diskussioonil "Siin ئ piirideta, läbisegi ja piirideta või hoopis maailmakunst provintsist" osalejad

 19. Poliitikat ja vorsti ei tehta ühtemoodi / Ivar Tallo

  Tallo, Ivar, 1964-

  2006-01-01

  Tallinna linnavolikogus puhkenud lindiskandaalist. Autori arvates näitab järjekordne skandaal, et poliitikutel puudub elementaarne vastutustunne oma tegevuse tulemuste suhtes ning poliitika puhastumisprotsess Eestis alles kestab

 20. Rural implications of food industry FDI in the Baltic countries in a CEE context / Csaba Jansik

  Jansik Csaba

  2003-01-01

  Välisinvestorid on omandanud olulise osa Balti riikide toiduainetetööstusest. See on kaasa toonud kaasaegse juhtimise, töötlemise, turustuse ja logistika, pidevalt on paranenud toiduainete kvaliteet ja sortiment. Tabelid

 1. Is corruption good or bad for FDI? Empirical evidence from Asia, Africa and Latin America

  Jalil Abdul

  2016-01-01

  Full Text Available This article revisits the relationship between corruption and Foreign Direct Investment inflows in a panel of 42 countries from 1984 to 2012 using pooled mean group estimator in a dynamic heterogeneous panel setting using Westerlund and ARDL panel cointegration tests where the estimations are carried out by three different estimators: the pooled mean group (PMG, mean group (MG, and the dynamic fixed effect (DFE estimators in order to examine both the long- and short-term effects of corruption on FDI inflows. The results suggest that corruption has a positive impact on FDI inflows in the case of Asia and Africa; and a negative impact in the case of Latin America.

 2. FDI and Intra-industry Trade in the Automotive Industry in the New EU Member States

  Ambroziak Łukasz

  2016-12-01

  Full Text Available This paper investigates the extent to which foreign direct investment (FDI influenced intra-industry trade (IIT in automotive products in six New EU Member States (the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Slovakia and Slovenia in the 1995–2014 period. Changes in IIT intensity are analysed using the Grubel-Lloyd indices. To examine the IIT pattern, IIT indices are divided into two types of trade: IIT in vertically differentiated products (low and high quality VIIT and IIT in horizontally differentiated products (HIIT. The research indicates that IIT in automotive products allowed manufacturers and consumers from the new EU Member States to benefit more from international trade. FDI inflow to the automotive sector of the NMS has been a key factor shaping IIT in automotive products.

 3. FDI Inflows, Price and Exchange Rate Volatility: New Empirical Evidence from Latin America

  Silvia Dal Bianco

  2017-02-01

  Full Text Available This paper investigates the impact of price and real exchange rate volatility on Foreign Direct Investment (FDI inflows in a panel of 10 Latin American and Caribbean countries, observed between 1990 and 2012. Both price and exchange rate volatility series are estimated through the Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity model (GARCH. Our results obtained, employing the Fixed Effects estimator, confirm the theory of hysteresis and option value, in so far as a statistically significant negative effect of exchange rate volatility on FDI is found. Price volatility, instead, turns out to be positive but insignificant. Moreover, we show that human capital and trade openness are key for attracting foreign capital. From the policy perspective, our analysis suggests the importance of stabilization policies as well as the policy of government credibility in promoting trade openness and human capital formation.

 4. DETERMINAN ALIRAN MASUK FDI KE NEGARA-NEGARA ASEAN DARI SUDUT PANDANG INSTITUSI: STUDI DI NEGARA INDONESIA, MALAYSIA, DAN THAILAND

  Alfarisy, Muhammad Farid

  2016-01-01

  This paper aims to examine the economic and institutional attractiveness to FDI (Foreign Direct Investment) inflows to ASEAN countries (Indonesia, Malaysia, and Thailand) during 1996-2010 periods. By using panel data analysis, this study argues that in addition to economic attractiveness, FDI inflow is also influenced by institutional quality. This study uses WGI (World Governance Indicators) as measure of institution quality, and shows that improving the quality of public services, making th...

 5. The Determinants of FDI in the Manufacturing Industry in China - Case Studies of Taiwanese SMEs

  Chao, Pin-Ching

  2011-01-01

  Due to the trend of economic globalisation and Taiwan’s deteriorating business environment, Taiwanese manufacturers have lost their competitive advantages in cost production to international rivals; this impact is especially strong for small and medium sized enterprises (SMEs). Along with the theories and empirical evidence developed by previous scholars, this research examines the significant determinants of FDI practices and the timely entry of Taiwanese manufacturing SMEs. In addition, the...

 6. Ownership choices of Indian direct investors: Do FDI determinants differ between joint ventures and whollyowned subsidiaries?

  Nunnenkamp, Peter; Sosa Andrés, Maximiliano

  2013-01-01

  Using count data on Indian joint ventures (JVs) and wholly owned subsidiaries (WOS), we present an empirical analysis of FDI-related ownership choices and their relation with host country characteristics and indicators of transaction costs. Our Negative Binomial regression models offer only weak support for the bargaining perspective, according to which JVs should be more likely if the host countries were particularly attractive in terms of market access or resource endowments. Geographical a...

 7. Savings, Investment & FDI Contribution To Malaysian Economic Growth In The Globalization Era

  Kasim Mansur; Markos Mamalakis; Sidah Idris

  2011-01-01

  What are the prospects and future of Foreign Direct Investment (FDI) in Malaysia now? Malaysia is undoubtedly a development success story. Throughout the post-independence period since 1957, Malaysia has enjoyed rapid economic growth with rising per capita income and price stability. Rising living standards, greater urbanization and access to health and education, and an improvement in the distribution of income have accompanied economic growth. Malaysian performance has been particularly rem...

 8. How to Investigate Polish Clusters’ Attractiveness for Inward FDI? Addressing Ambiguity Problem

  Götz Marta

  2014-09-01

  Full Text Available The aim of the paper is to assess whether, and in what fashion, managers of Polish cluster organizations perceive the attractiveness of foreign direct investment in Polish clusters This research is exploratory and qualitative in nature. The complex nature of Polish clusters, which can benefit from and be competitively challenged by, FDI are identified and a conceptual framework for assessing that nature is proposed; specifically, research using the grounded theory method (GTM.

 9. A VECM approach to detangling growth, exports, imports and FDI knot in selected CEE countries

  Saša Žiković

  2014-12-01

  Full Text Available The authors analyze the relationship between GDP, imports-coverage ratio (NEX, FDI and gross fixed capital formation (GFC in selected CEE countries by using an error correction model. The empirical results confirm a positive long-run influence of the imports coverage ratio, FDI and GFC on GDP growth for all of the countries, except Croatia. In the case of Croatia, there is a significant negative feedback between FDI and GDP growth in the long run and a positive one in the short run. By using B. Horvat’s research on this subject, a logical explanation of this sort of paradoxical behavior is suggested. The second uncommon result is the long-run positive relationship between GDP and the imports-coverage ratio. The obtained result speaks in favor of a conservative approach to running a national economy, where the current account and the imports-coverage ratio are taken into account and the economic growth is achieved through slower but stable, internally driven growth.

 10. Determinants of FDI Localization in China: A County-Level Analysis for the Pharmaceutical Industry.

  Li, Su; Angelino, Antonio; Yin, Haitao; Spigarelli, Francesca

  2017-08-30

  Foreign direct investments (FDIs) have been widely recognized as a crucial feature of the Chinese industrial development process. Over the past decades, China has been attracting huge amounts of inward FDIs as a consequence of both spontaneous market dynamics and place-based preferential policies at the sub-national level. However, the Chinese market exhibits large dissimilarities in terms of FDI localization across territories that are worth investigating at a more disaggregated level. In this regards, our study explores the determinants of attraction of inward FDIs in China, at the county level. It focuses on the pharmaceutical industry and attempts to assess whether factors related to location advantages, agglomeration dynamics, information cost effects and environmental regulation costs affect foreign firms' localization choices as well as invested amounts in that location. By means of discrete choice models, our paper confirms the findings of the prevalent literature about the positive effects of location advantages on pharmaceutical FDI attraction. Different from our expectations, a higher proportion of foreign enterprises do not stimulate significant effects on FDI localization, while preferential policies and sectoral agglomeration are positively correlated with the localization of pharmaceutical foreign firms. Finally, our results suggest that investing firms tend to avoid areas with strict environment regulation.

 11. FDI by Economic Activities and Investment Incentives in Bulgaria and Serbia

  Biljana Stankov

  2015-05-01

  Full Text Available Since 2007, when Bulgaria became a full member of the EU and 2012, when Serbia was granted the status of candidate for EU membership, these countries have become very attractive investment destinations. The object of this research is the movements of FDI in the mentioned countries in 2013 and their structure by economic activities. The scientific problem is related to the positive effects of FDI on the host country, making an attractive investment environment, creating incentives for foreign investors and comparing the structure of FDI in Bulgaria and Serbia with simultaneous comparison with the European average. It may be noted that this is a current theoretical and empirical research that deals with modern state of the subject. The necessary quantitative data have been collected using the desk method and using the secondary data source and the method of description as well as the comparative method were used in the ensuing analysis. The aim of the study is to, by applying the above methods, determine the most attractive investment areas, analyze the current investment incentives and provide recommendations on adjustments to be made to improve the actual investment strategies and create attractive investment locations in Bulgaria and Serbia.

 12. Nuorten nukkuminen ja uni

  Kinnunen, Elisa

  2015-01-01

  Tämän opinnäytetyön aiheena on nuorten nukkuminen ja uni. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitä tietoa Reisjärven kristillisen opiston nuoret ovat saaneet nukkumiseen vaikuttavista tekijöistä ja mistä nukkumiseen liittyvistä tekijöistä he haluavat tietoa. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa nuorten nukkumistottumuksista ja siitä, mitkä tekijät vaikuttavat nuorten nukkumiseen heidän omien kokemustensa mukaan. Opinnäytetyön tavoitteena oli myös tuottaa tietoa, millaisia nukku...

 13. Selvitys luonnon- ja luomukosmetiikkasertifikaateista

  Ylönen, Terhi

  2012-01-01

  Luonnonkosmetiikka ei ole uusi ilmiö, mutta se on viime vuosikymmeninä yleistynyt runsaasti. Sen myyntiluvut ovat nousseet ja tulevaisuudessa niiden ennustetaan kasvavan edelleen. Luonnonkosmetiikasta on tullut tärkeä osa kosmetiikkamarkkinoita ja sitä käyttävät hyvin erityyppiset kuluttajat. Luonnonkosmetiikkaa ei määritellä lainsäädännössä. Sitä säätelee ainoastaan EU:n kosmetiikka-asetus 1223/2009, kuten muutakin kosmetiikkaa. Aidon luonnonkosmetiikan voi varmasti tunnistaa ainoastaan ...

 14. LTEmittaukset ja mittalaitteet

  Ajalin, Lassi

  2010-01-01

  LTE on neljännen sukupolven (4G) matkapuhelinteknologia, jonka tarkoituksena on kas-vattaa matkapuhelinverkkojen datan siirtonopeuksia ja parantaa palveluita. LTE-tekniikan avulla tavoitellaan myös kustannussäästöjä. Tässä insinöörityössä on perehdytty LTE-teknologiaan sekä LTE-mittalaitteisiin ja selvitetty, soveltuvatko oppilaitoksen nykyiset mittalaitteet radiorajapinnan LTE-mittaukseen. Tutkimustyön tuloksena voidaan todeta, että oppilaitoksen nykyiset mittalaitteet eivät sovellu LTE-mitt...

 15. Mobiilipelin ansaintamallit ja kannattavuuslaskelmat

  Myllymäki, Anne; Mäkinen, Jenni

  2017-01-01

  Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa kattava, mutta yleishyödyllinen opas aloitteleville mobiilipeliyrittäjille. Työn avulla selvitettiin, mitkä olivat tämän hetken käytetyimmät ansaintamallit mobiilipeleissä, mitkä tekijät vaikuttivat mobiilipelin kannattavuuteen ja kuinka näihin lukuihin päästiin erilaisten ansaintamallien pohjalta. Työ toteutettiin osittain kirjallisuuskatsauksen avulla ja näitä tietoja analysoiden sekä yhdistellen tehtiin erilaisia kannattavuuslaskelmia sekä kerättii...

 16. Kubernetes ja klusteroitava verkkosovellus

  Sakkara, Jyri; Sakkara, Jyri

  2016-01-01

  Opinnäytetyössä tutustuttiin käyttöjärjestelmätasoiseen konttiperustaiseen virtualisointiin käyttäen hyväksi Docker ja Kubernetes ohjelmistoja. Docker on toteutus konttiperustaisesta virtualisoinnista, jonka suosio on lisääntynyt räjähdysmäisesti viime vuosien aikana. Kubernetes laajentaa Dockerin konttivirtualisointia tuomalla lisäksi monipalvelinympäristö asennukset ja helpot työkalut sovelluksien hallintaan klusteroidussa monipalvelinympäristössä. Työssä rakennettiin kolmen palvelimen t...

 17. Mobiilipalvelut ja NFC

  Kurtti, Joni

  2011-01-01

  NFC, Near Field Communication, on hyvin lyhyiden etäisyyksien radiotaajuinen tiedonsiirtomene-telmä. Se perustuu RFID-tekniikkaan. Tässä opinnäytetyössä tutustuttiin NFC-tekniikkaan ja sen nykyisiin sovelluksiin, erityisesti mobiilipalveluihin. Tarkoituksena oli lisätä omaa ja yrityksen, IT-parkin, tietämystä aihealueen teknologioista. Työ pohjautuu kirjallisuustutkimukseen digitaali-lähtein. NFC-toiminnan fysikaalinen perusta on sähkömagneettikentän induktiossa. NFC-tekniikan tär-keimmät...

 18. Kattilantestauslaboratorion huolto- ja kunnossapitosuunnitelma

  Muurikainen, Matias

  2017-01-01

  Jyväskylän ammattikorkeakoululla on kattilantestauslaboratorio Biotalousinstituutissa Saarijärvellä. Biotalousinstituutilla ei ollut viralliselle kattilantestauslaitteistolle huolto- ja kunnossapitosuunnitelmaa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda helppokäyttöinen ja helposti muokattava Excel-tiedosto, mistä henkilökunta voi löytää kunkin laitteen yksityiskohtaiset ohjeet. Kattilantestauslaboratoriossa on suuri määrä laitteita, jotka eivät liity välittömästi kattilantestaustoimintaan. Tä...

 19. Parisuhdemuodon vaikutus perimykseen ja verotukseen

  Paviala, Katriina

  2016-01-01

  Tässä opinnäytteessä tutkittiin parisuhdemuodon vaikutusta perimykseen ja verotukseen. Päätarkoituksena oli koota yhteen avioliiton verohyödyt ja tuoda esiin avo- ja avioliiton erot verotuksen ja perimyksen näkökulmasta. Tavoitteena oli, että työn luettuaan lukijalla on selkeä käsitys avioliiton eduista perimyksessä ja verotuksessa. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvalitatiivisia menetelmiä ja lainopillisia keinoja. Laadullisista tutkimusmenetelmistä hyödynnettiin tapaustutkimusta. Lähdemat...

 20. Suzuki ja Szilvay : meetodist ja individuaalsusest / Lembi Mets

  Mets, Lembi

  2000-01-01

  23. ja 24. apr. esines Tallinnas ans. Helsingin Juniorijousten F-avain-sello-bassoryhmä. 3. mail esines Tallinnas keelpilliõpilaste orkester Suzuki Nordic String. Suzuki ja Szilvayde muusikaõpetuse meetoditest, nende erinevustest, kasutamisvõimalustest Eestis

 1. Evolutsioonilised kaalutlused ja filosoofia / Tiiu Hallap

  Hallap, Tiiu

  1999-01-01

  Solipsistlikust ja mittesolipsistlikust reaktsioonist, bioloogilisest ja psühholoogilisest altruismist, evolutsiooniteooria sõltuvusest ühiskondlikest ideoloogiatest, Elliot Soberi evolutsioonilistest seletustest realistlikule maailmatunnetusele ja altruismile

 2. Sotsiaalteenuste kvaliteedi hindamine ja kontroll / Heli Tooman

  Tooman, Heli, 1949-

  2002-01-01

  Uurimisprojekti "Sotsiaalteenuste vajadus ja kasutamine - territoriaalsed, sotsiaalsed ja kultuurilised erinevused" raames katsetati SERVQUAL meetodit sotsiaalteenuste kvaliteedi mõõtmiseks Pärnu ja Narva sotsiaalasutustes. Tabelid. Bibliogr.

 3. Keha ja ihu, iha ja piin Augusti tantsufestivalil / Agni Lass

  Lass, Agni

  2006-01-01

  Augusti Tantsufestivali etendustest Tallinna Kunstihoones ja Kanuti Gildi saalis - Horvaatia kunstirühmituse BAD co lavastus "Fleshdance", Nada Gambier "Confessions - the autopsy of a performance", Simone Aughterlony ja Thomas Wodianka projekt "Performers on Trial", Nürnbergi trupi "Fine. da capo", Shani Granot' ja Peter Foli "It's a small world"

 4. Taotlused ja tulemus / Rein Tootmaa

  Tootmaa, Rein

  2002-01-01

  Helle Karise kavandatava portreefilmide sarja "Contra mortem" esimene film "Dr. Andres Ellamaa" : operaatorid Peter Murdmaa ja Marko Piirsoo : monteerija Eero Karis : produtsendid Helle Karis ja Maret Hirtentreu : kasutatud Carl Orffi muusikat : Myth Film 2002

 5. Hinna kujundamise strateegia ja taktika

  2002-01-01

  Katkend Thomas T. Nagle ja Reed K. Holdeni raamatust "The strategy and tactics of pricing". Katkendis ära toodud raamatu 6. peatükk, milles esitatakse peamised ideed ja defineeritakse kesksed mõisted

 6. Vorst ja poliitika / Ivar Tallo

  Tallo, Ivar, 1964-

  2002-01-01

  Siiani on lahendamata erakondade rahastamise küsimus, samuti on reguleerimata, kes ja missuguses vormis tohib lobby teha ja kuidas peavad avaliku võimu esindajad sellisesse huvide esindamisse suhtuma. Autor: Rahvaerakond Mõõdukad

 7. Majandusarvestus ja tegelikkus / Vello Vallaste

  Vallaste, Vello, 1947-

  2011-01-01

  Majandusarvestus ei pruugi ettevõtte tegelikku olukorda peegeldada, mis tähendab, et majandusarvestus võib olla ebausaldusväärne. Näiteid Ameerika Ühendriikidest ja Eestist (Enron, Luterma AS ja Celander Ehitus)

 8. Demokraatia ja õigus / Toomas Varrak

  Varrak, Toomas, 1940-

  2009-01-01

  Autor analüüsib demokraatia teoreetilistele seisukohtadele tuginedes Eesti poliitikat ja riigikorraldust taasiseseisvumise järgsel perioodil, sh. 2007. aasta pronkssõduri teisaldamist ja sellega seotud rahutusi

 9. Lugedes Pilve ja Pazi / Mathura

  Mathura, pseud., 1973-

  2007-01-01

  Võrdlevalt Aare Pilve luulekogust "Näoline" (kirj. Tuum, 2007) ja Octavio Pazi luulekogust "Alati on olevik" (hispaania k. tlk. Ain Kaalep, Jaan Kaplinski, Asta Põldmäe ja Jüri Talvet, kirj. Perioodika, 1984)

 10. Kunstnik ja tema kodu : Carl Timoleon von Neff Piira ja Muuga mõisas / Ants Hein

  Hein, Ants, 1952-

  2004-01-01

  Ateljeedest Euroopas alates 15. sajandist ja Eestis alates 19. sajandist. Pikemalt Julius Kleveri ja Otto Moelleri ateljeest. Maalikunstnik Carl Timoleon von Neffi elust ja loomingust, kunsti kollektsioneerimisest. Piira ja Muuga mõisahoonest, plaanid, sise- ja välisvaated

 11. Minevik ja tulevik. Mälestus ja unistus / Anneli Kõvamees

  Kõvamees, Anneli, 1979-

  2007-01-01

  Suunatusest tulevikku, suunatusest minevikku ja oleviku olematusest "Tões ja õiguses". Sisaldab lõike A. H. Tammsaare romaanist "Tõde ja õigus" I, K. Ristikivi romaanist "Ei juhtunud midagi", M. Metsanurga romaanist "Soosaare", K. Ristikivi romaanist "Tuli ja raud", A. H. Tammsaare jutustusest "Tähtis päev", K. Ristikivi romaanist "Kõik, mis kunagi oli", A. Camus' lühiromaanist "Sisyphose müüt", H. C. Anderseni muinasjutust "Väike Merineitsi" ja E. v. Keyserlingi jutustusest "Õhtused majad"

 12. Sõprusest ja armastusest / Kristi Paap

  Paap, Kristi

  2011-01-01

  Eesti, läti ja leedu keraamikanäitus "Družba narodov ehk rahvaste sõprus" Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis 10. aprillini 2011. 15 osalejat loetletud. Domilė Ragauskaitė (Leedu), Tõnis Kriisa, Ingrid Alliku ja Tiina Kaljuste töödest. Leo Rohlini fragmentaarium " Nokturn" Tallinnas galeriis Hop 22. veebr. 2011

 13. Kasvukeskkond ja andekus / Marika Veisson

  Veisson, Marika, 1949-

  2001-01-01

  Imikute ja väikelastega läbi viidud longituuduuringu eesmärgiks oli välja selgitada kasvukeskkonna faktorite mõju väikelapse intellekti arengule. Töös osalesid professorid M. Vikat, V. Kolga, teadur A. Vikat, doktor E. Tomberg, magistrandid M. Laane, K. Nugin ja I. Tuisk ning V. Vallner ja A. Veber

 14. Laps ja loodus / Patrik Grahn

  Grahn, Patrik

  2009-01-01

  Looduses viibimise ja mängimise tähtsusest lapse arengus. Artiklis tuginetakse uurimustele looduse, parkide ja aedade erinevate omadustega tüüpidest, eelkooliõuede õuemängude kohtadest ning looduspiirkondade tähendusest laste tervisele, motoorikale ja keskendumisvõimele

 15. Energeetikast ja maagaasist / Einari Kisel

  Kisel, Einari, 1972-

  2007-01-01

  Maagaasi osa Eesti energiabilansis on kasvanud 10,8%-lt 1995.a. 15,5%-ni 2005. a. Regionaalse gaasituru arengu mõju Eestile: Läänemerre kavandatav Venemaa ja Saksamaa gaasitoru, Eesti ja Soome vahelise gaasitoru Balticconnector uuringud, kaugemates plaanides Balti regiooni vedelgaasi terminali rajamine, uute maagaasi hoidlate rajamine Lätisse ja Leetu

 16. Tutkintavankien olot ja oikeuksien toteutuminen

  Rantala, Kati; Tyni, Sasu; Koskenniemi, Lauri; Liimatainen, Anu; Kääriäinen, Henri

  2017-01-01

  Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tutkimuksessa on tarkasteltu tutkintavankien oloja ja oikeuksien toteutumista. Analyysi perustuu tutkintavangeille suunnattuun lomakekyselyyn, joka toteutettiin syksyllä 2015. Suurin osa vastaajista oli yleisesti ottaen tyytyväisiä oloihinsa, oikeuksiensa toteutumiseen ja toimintamahdollisuuksiin tutkintavankilassa. Toisaalta vakaviakin puutteita ilmeni, eli tulosten mukaan tutkintavankien asemassa on runsaasti korjaamisen varaa. Moneen tutkimukse...

 17. Suvi ja koerad / Marko Tiidelepp

  Tiidelepp, Marko

  2013-01-01

  Millele pöörata tähelepanu suvel, et koer oleks kaitstud ja terve ning 2013. aasta suvel toimuvatest koertenäitustest, kuulekuskoolituse meistrivõistlustest, agility-võistlustest ja teistest üritustest koertele ja nende kasvatajatele

 18. Tuotteen kehitys ja kaupallistaminen : Case Vasikan Hiiligeeli

  Lehtilä, Veera

  2017-01-01

  Tuotekehitys ja tuotteen kaupallistaminen nähdään usein salatieteenä, jonka hallitsevat vain harvat ja valitut superinnovatiiviset yksilöt. Todellisuudessa kyseessä on yksi vakaan ja kannattavan yrityksen perustoiminnoista, jota toteutetaan yrityksen eri toimijoiden, kuten tuotekehitys,talous ja markkinointi, yhteistyönä suunnitelmallisesti ja harkiten, tutkittuun tietoon ja kulloiseenkin aikaan perustuen, olemassa olevien resurssien ja aikataulujen rajoissa. Kyseessä on mielenkiintoinen ja u...

 19. Reforming the IMF to Increase FDI Led Economic Growth: The Case of Latin American and Caribbean Countries

  Ashraf Mahate

  2018-01-01

  Full Text Available There is a strong body of literature that finds a direct connection between inward foreign direct investment and economic growth in the host country. At the same time, economic growth in the host country attracts additional Foreign Direct Investment (FDI. This bidirectional relationship can be supported by the IMF through its lending program to countries to assist in dealing with short-term shocks as well as managing more long-term structural issues. In fact, the IMF programs in theory should provide an indicator to potential investors that the country is committed to making a change and opening its economy, which are typical requirements under IMF conditions. IMF intervention should lead to a positive impact on inward FDI. This study examines the impact of IMF-support programs on inward FDI for a sample of Latin American and Caribbean Countries. The results from this study reveal that being on an IMF borrowing program has a negative impact on inward FDI in the second and third year. We argue that being on an IMF borrowing program does not provide inward FDI with the seal of approval that it requires in making an investment.

 20. Traditsiooniliselt ja pluralistlikult / Epp Annus

  Annus, Epp, 1969-

  1996-01-01

  Nüpli kevadkool (seminari 'Traditsioon ja pluralism' järg põhirõhuga kirjandusloole), korraldajateks Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Eesti Kirjandusmuuseum ja Tartu Ülikooli eesti kirjandusloo uurimisgrupp. Ettekanded: Loone Ots. Kuninganna jalad ehk Non sciunt, se scient. Eesti kirjandust välistudengitele; Kristi Metste. Tubli pioneer Kampmaa; Peep Ehasalu. 'Kiired' ja soomlased; Sirje Olesk. Kodu- ja väliseesti kahekõne 1950.-1960. aastatel; Marin Laak. Kriitikateos kirjandusloos : näide 1924. aastast (Valmar Adamsi arvustus Jaan Kärneri romaani 'Bianka ja Ruth' puhul); Ene-Reet Soovik. Koed, põimed ja takerdused : Ants Orase tõlkekriitikast ja -praktikast; Epp Annus. Anakroonilised võitlused romaanis 'Tõde ja õigus'; Luule Epner. Kahe 'Libahundi' vahel : draama ja teater 1960.-70ndate vahetusel, põikega proosasse; Toomas Liivamägi. Mõned vulgariseeringud (20. sajandi modernism energia jäävuse seadusest lähtudes); Toomas Muru. Paabeli torn ja Gooti katedraal; Aare Pilv. Kirjandusloolisus kui hoiak; Indrek Särg - Sven Kivisildnik. Eesti gayluule järjekordne algus; Rutt Hinrikus. Reed Morn, andekas parasiit; Kajar Pruul. Ühe kunstiteose analüüs (Sven Kivisildniku luuletus 'Eesti Nõukogude Kirjanike Liit'); Ele Süvalep. Modernist Jaan Oks

 1. Chinese FDI and psychic distance perceptions on regulations in the German renewable energy sector

  Vaccarini, Katiuscia; Lattemann, Christoph; Spigarelli, Francesca; Tavoletti, Ernesto

  2017-01-01

  Countries vary in dimensions such as culture, language, business practices, policy-making, regulations, etc. Research shows that distances between countries concerning these dimensions affect foreign direct investment (FDI) flows. The higher the distances, the higher the difficulties for businesses, as managers’ decision-making is based on their perception of those distances. This paper analyzes the perception of distances between China and Germany by surveying Chinese managers who invested in Germany in the renewable energy (RE) sector, using Child et al.’s (2009) measure of psychic distance (PD) as a guide. The RE sector is young and highly dynamic, and the dimensions of PD are constantly changing. Mismatches in the perception of PD ex ante and ex post the decision to engage in FDI may lead to possible FDI failure. We use a five-company multiple case study to analyze if Chinese managers perceive distances in various dimensions, particularly regulation-based, and if there is a mismatch of perceptions between the pre-market and post-market entry period to investigate if managers’ perceptions change over time. Our findings lead to recommendations for practitioners and international business scholars, and policy making in the RE sector, by showing that operationalizing the PD construct should be complemented by dynamic analysis. - Highlights: • Chinese managers investing in Germany cope with distances on various dimensions • Decision-making is based on managers’ perception of those distances • This is particularly true for the RE sector and the relative regulation-based dimensions • “Prior experience” is a moderating variable and impacts managers’ perceptions. • Literature gap: perceptions vary over time and learning effects are detected.

 2. Vasak- ja parempoolsed viirpapagoid

  2014-01-01

  Partha Bhagavatula juhitud Queenslandi Ülikooli ja Austraalia Nägemisuuringute Tippkeskuse uuringust, mida selgitas välja, et mõnedel lindudel on välja kujunenud väga püsivad eelistused, kas lennata takistusest mööda pigem paremalt või pigem vasakult poolt, see võib olla linnuparve lennusujuvuse üheks alusteguriks

 3. Robust FDI for a Class of Nonlinear Networked Systems with ROQs

  An-quan Sun

  2014-01-01

  Full Text Available This paper considers the robust fault detection and isolation (FDI problem for a class of nonlinear networked systems (NSs with randomly occurring quantisations (ROQs. After vector augmentation, Lyapunov function is introduced to ensure the asymptotically mean-square stability of fault detection system. By transforming the quantisation effects into sector-bounded parameter uncertainties, sufficient conditions ensuring the existence of fault detection filter are proposed, which can reduce the difference between output residuals and fault signals as small as possible under H∞ framework. Finally, an example linearized from a vehicle system is introduced to show the efficiency of the proposed fault detection filter.

 4. Kepentingan Cina Menjalin Kerjasama Fdi (Foreign Direct Investment) dalam Bidang Energi (Minyak dan Gas) dengan Indonesia

  ", Pazli; Srikandi, Naomi Citra

  2014-01-01

  Energy is one of the important main sources for the industrialization of country. However, some countries has limited natural resources. China that has energy security cooperates with Indonesia that has more energy and natural resources. Finally, The name of cooperation is Indonesia-China Energy Forum (ICEF). In 2002, there€™s 3 (tree) of China€™s company that operation in Indonesia, that€™s CNPC, CNOOC, and SINOPEC.This research describes about the interest of China in FDI coorporation about...

 5. Discovering the Impact of ICT, FDI and Human Capital on GDP: a Cross-sectional Analysis

  Domenico Campisi

  2013-09-01

  Full Text Available This paper investigates the impact that human capital, information and communication technology (ICT and foreign direct investment (FDI have on GDP. Crosssectional data from a set of 20 OECD and 24 non-OECD countries in 2007 are analysed employing data envelopment analysis (DEA and classification and regression tree (CART techniques. The paper illustrates that the level and quality of access to ICT infrastructures plays an important role in determining a country’s level of technical efficiency. The paper also indicates the presence of a catch-up process, led by technological innovation, on the part of emerging countries.

 6. FDI AND FINANCIAL DEVELOPMENT AS DETERMINANTS OF ECONOMIC GROWTH FOR V4 COUNTRIES

  Anastasiya Gural

  2017-09-01

  Full Text Available The purpose of the paper is to analyze the influence of foreign direct investment (FDI and financial development (qualitative and quantitative changes in the financial system and its components on the dynamics of economic growth in V4 countries. In modern conditions, the financial system is a transfer mechanism of the business cycle and therefore affects the structure and dynamics of foreign direct investment, and especially the efficiency of their assimilation. The subject of the survey is the financial development and the FDI flows impact on economic growth. Methodology. The survey is based on the evaluation of the equation, which is the Barro regression specification. This model helps to find out the impact of the volume and depth of financial system on the dynamics of economic growth. GDP growth per capita is used as an indicator of economic growth. The paper proposes modeling results for the group countries (Hungary, Poland, Slovak and Czech Republic. Static data have been used for the period from 1992 to 2016. Results. FDI has an important role in reforming and developing the national economies of the countries in Visegrad Group. However, today, there is a problem with the stability of FDI inflows and with the efficiency of their development, which negatively affects the dynamics of economic growth. An important factor is the insufficient level of national financial system development of the Visegrad countries. All countries of the group have bank-oriented financial systems that are heavily dependent on foreign capital. At the same time, governments pay particular attention to the stability of banking sectors and set high standards for their sustainability. This holds back the financial development of the national economies of the Visegrad Group. At the same time, regression models for all countries confirm the importance of financial development in economic growth. The most important for V4 countries is to increase the size of the

 7. Robust reconfigurable control for parametric and additive faults with FDI uncertainties

  Stoustrup, Jakob; Yang, Zhenyu

  2000-01-01

  From the system recoverable point of view, this paper discusses robust reconfigurable control synthesis for LTI systems and a class of nonlinear control systems with parametric and additive faults as well as derivations generated by FDI algorithms. By following the model-matching strategy......, an augmented optimal control problem is constructed based on the considered faulty and fictitious nominal systems, such that the robust control design techniques, such as H-infinity control and mu synthesis, can be employed for the reconfigurable control design....

 8. Government Support, FDI Clustering and Semiconductor Sustainability in China: Case Studies of Shanghai, Suzhou and Wuxi in the Yangtze Delta

  Tsu-Lung Chou

  2014-08-01

  Full Text Available With reference to the case studies of Shanghai, Suzhou, and Wuxi, in the Yangtze Delta, China, this paper demonstrates the local possibilities and various development paths for developing an indigenous semiconductor industry, using the government support within foreign direct investment (FDI-dominated clusters for the New Industrializing Countries (NICs. Two important policy lessons are identified. The first is that the government may attract FDI and develop high-tech clustering by using policy support, but it does not necessarily provide conducive and positive influences on the sustainable development of domestic semiconductors. The second lesson is that the sustainability of the domestic semiconductor industry in the FDI cluster may start from three connected elements: (1 a pragmatic goal of government support; (2 complementarities of the domestic semiconductors with international leading firms in the market, technology and equipment linkages; and (3 a sustainable capacity of technical learning to drive local developments.

 9. Korean Textile Firms' FDI in China: An Empirical Analysis on the Management Practices

  Hyun-jun Cho

  2005-12-01

  Full Text Available China is top FDI destination for Korean Textile firms. This paper, using survey data for 41 Korean textile firms invested in China, measured their performance and analysed its determinants. Regression results show that localization of the business management, level of wages, the investment-to-employee ratio, ratio of raw materials sourced from Korea, and export ratio of the parent company have positive relations with the firm's performance. On the contrary, domestic sales (i.e. sales within China ratio is not significantly related with the performance. This survey also reveals some difficulties which Korean-invested textile firms in China usually face in the operation stages of investment. The biggest trouble is the rapid rise of production cost, and many firms feel growing competition from local competitors and have difficulties with entering local market. They also suffer from lack of skilled workers and high ratio of labor turnover. Besides, they have trouble financing operation funds in China. Meanwhile, according to the survey result, the ratio of local procurement of raw materials continues to rise rapidly, being expected to amount 77 percent within the next few years. This indicates that the export induction effect of FDI would be in a sharp decline, possibly resulting in enlargement of Korean textile industry's trade deficit with China.

 10. A Restructuring of the CAV and FDI Package for the MIDAS Computer Code

  Park, S. H.; Kim, D. H.; Cho, S. W.

  2006-01-01

  As one of the processes for a localized severe accident analysis code, KAERI is developing a severe accident code MIDAS. The MIDAS code is being developed based on MELCOR. The existing data saving method of MELCOR uses pointer variables for a fix-sized storage management, and it deteriorates the readability, maintainability and portability of the code. As a most important process for a localized severe accident analysis code, it is needed convenient method for data handling. So, it has been used the new features in FORTRAN90 such as a dynamic allocation for the restructuring. The restructuring of the data saving and transferring method of the existing code makes it easy to understand the code. Before an entire restructuring of the code, a restructuring template for a simple package was developed and tested. The target for the restructuring in this paper was the CAV and FDI packages. The CAV(cavity) package is responsible for modeling the attack on the basement concrete by hot core materials. The FDI(Fuel Dispersal Interactions) package is responsible for modeling both low and high pressure molten fuel ejection from the RPV into the reactor cavity, control volumes and surfaces. The verification was done through comparing the results before and after the restructuring

 11. "Crossing Borders" ja valmimislootuses Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia / Malle Maltis

  Maltis, Malle, 1977-

  2010-01-01

  19. - 29. augustini EMTAs toimunud rahvusvahelisest suvekursusest "Crossing Borders in Interpretation of Classical Music and Jazz". Kooli välissuhete prorektor sellest projektist ja muusikaakadeemia juurdeehitusest

 12. Eesti keeleuuenduse ja itaalia "questione della lingua" paralleelid ja põimumised / Daniele Monticelli

  Monticelli, Daniele, 1970-

  2009-01-01

  Itaalia keele korraldamisel ja uuendamisel osalenud teadlaste ja kirjanike retoorikast, argumenteerimise strateegiatest ja keelekorralduse teoreetilistest alustest, kõrvutades neid eesti keeleuuenduse analoogsete aspektidega

 13. Palgast meil ja Saksamaal / Vello Kutsar

  Kutsar, Vello

  2007-01-01

  Joonised: 1. Kogu Eesti keskmine brutokuupalk III kvartalis aastatel 2000-2007 kroonides ja selle kasv protsentsides; 2. Keskmine brutokuupalk maakonniti 2006. ja 2007. a. III kvartalis (kr) ja kasv (%); 3. Brutokuupalga võrdlus (EUR); Tabelid: 1. Keskmine brutokuupalk tegevusalade lõikes 2006. ja 2007. a. III kvartalis (kr.) ja kasv protsentides; 2. Valikulisi brutokuupalga ja tarbijahinna indeksi võrdlusi. Eesti ja Saksamaa

 14. Facebook ja tietoturva

  Konttila, Jukka

  2011-01-01

  Insinöörityössä käsiteltiin sosiaalisia medioita, joista valittiin tarkempaan tutkimukseen yksi suosituimmista, Facebook. Tavoitteena oli tutustua Facebookin perusteisiin ja tutkia mahdollisia tietoturva- sekä muita ongelmia esimerkkitapausten kautta. Esimerkkien kautta esille tuotuihin ongelmiin oli tavoitteena löytää tai selvittää ratkaisu. Työssä selvitettiin sekä käyttäjän omaan toimintaan liittyviä riskitekijöitä että sellaisia ongelmia, joihin käyttäjä ei voi vaikuttaa Facebookin tur...

 15. Pikaviestipalvelut ja suoramarkkinointi

  Soininen, Pia

  2017-01-01

  Tässä opinnäytetyössä tavoitteena oli tutkia suomalaisten kuluttajien pikaviestikäyttäytymistä. Pikaviestipalvelut ovat tulleet kuluttajien arkielämään viimeisen kymmenen vuoden aikana. Pikaviestipalvelujen käyttö muokkautuu ja muuttuu digitaalisten ympäristöjen muuttumisen kanssa. Tässä opinnäytetyössä tavoitteena oli saada tuore kuva kuluttajien tämän hetken pikaviestikäyttäytymisestä. Tarkoituksena oli tuottaa ajankohtaista tietoa suomalaisesta kuluttajasta. Tutkimukset suunniteltiin niin,...

 16. Homsed disaini- ja furnituurilahendused

  2007-01-01

  Müügijuht Galina Sepp 2006. a. asutatud mööbliettevõttest AIS Furniture (Advanced Interior Solutions), mille tootmistsehh asub Harjumaal Loo alevikus, salong Tallinnas Pärnu mnt. 66. Toodetakse eritellimusel mööblit kööki, elu- ja vannituppa, garderoobi, büroosse ning abiruumidesse. AIS Furniture disaineritelt saab tellida kogu maja või korteri sisekujunduse koos mööbliga. Köökide tehnilised lahendused on pärit furnituuritootjatelt

 17. Daddy : Animaation Storyboard ja Animatic

  Mustajärvi, Lilli

  2012-01-01

  Opinnäytetyöni on animaation storyboard sekä sen mukainen animatic-versio, hahmojen karaktäärinen ja visuaalinen suunnittelu sekä interion suunnittelu ja toteutus. Hahmot on toteutettu piirroksina ja taustat 3D:nä. Kuvakerronta on rakennettu vaiheittain luonnoksesta viimeistellen lopulliseen muotoonsa. My graduation work is an animatic based on my storyboard. Creating characters and designing interior for the animation. Characters has been drawn traditional way and background has been crea...

 18. Liikematkustuksen ja matkatoimistopalvelujen tarpeiden kohtaaminen

  Leppälä, Susanna

  2014-01-01

  Tässä tutkimuksessa perehdytetään liikematkailuun ja sen erityispiirteisiin matkatoimistopalvelujen näkökulmasta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia matkatoimistopalvelujen ja liikematkailun kohtaamista erityisesti palvelujen käyttäjien näkökulmasta. Mitä liikematkustuksen varaajat todella arvostavat liikematkatoimiston palveluissa ja miten liikematkustuspalveluiden tulisi kehittyä jotta ne vastaisivat tulevaisuuden liikematkustajien tarpeita? Teoriaosuus koostuu liikematkailun, palvel...

 19. Vägivald ja propaganda

  2006-01-01

  8. IV-28. V Tallinna Kunstihoones Elin Kardi, Marco Laimre, Marko Mäetamme ja Andres Tali näitus "Vägivald ja propaganda". 26. IV-7. V näituse raames emergency biennale, rahvusvaheline rändnäitus Tšetšeenia toetuseks. 27. IV Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse IV ettekannete päev "Kunstniku moraalsed valikud liberaalse demokraatia ja islami kokkupõrgetes". Esinevad Margit Sutrop, Johannes Saar, Marek Järvik, Ene-Liis Semper & Eero Epner ning näitusel "Vägivald ja propaganda" osalevad kunstnikud

 20. Muutumatud ja muutuvad / Meelis Friedenthal

  Friedenthal, Meelis, 1973-

  2016-01-01

  Varauusaja nn. universaalsest inimesest. Aristotelese kümnest kategooriast. Ülikoolidest ja seal õpetatud distsipliinidest varauusajal. Distsipliinide ühisest eesmärgist - kuidas hästi ja õigesti elada. Teaduse ja religiooni vastandumine sai võimalikuks alles siis kui ühendteooria vahetus mehhanistliku maailmapildi vastu. Keskajal ja varauusajal oli võimalik vaimsetes asjades teatud kindlus, sest kõik asjad olid viidud ühistele alustele. Kaasaja ühiskonnaprobleemid ei ole lahendatavad ainult tehnokraatlike vahenditega

 1. Medellin ja Tallinn / Jakob Karu

  Karu, Jakob, pseud., 1966-

  2008-01-01

  Itaalia arhitektuuri- ja disainiajakirjas "Abitare" tutvustati Kolumbia narkopealinnas Medellinis tehtud uuendusi. Sotsiaalse keskkonna analüüsist. Tallinna linnaplaneerimine kui ärihuvide kaardistamine

 2. Jalkojen ihon suojaus- ja kevennyskoulutus

  Lokka, Maija

  2016-01-01

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa koulutusvideo demonstraation keinoin tukemaan Mills Enterprises Ltd Oy:n tuoteviestintää jalkojenhoidon ammattilaisille, kosmetologeille sekä alan opiskelijoille. Video tuotetaan yhteistyössä viestintäalan ammattilaisten kanssa. Tavoitteena on tuottaa tiivis tietopaketti yleisimpien jalkaongelmien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon ihon suojaus- ja kevennystuotteiden avulla. Perinnölliset ja ulkoiset tekijät voivat aiheuttaa ongelmia jalkojen iholle ja va...

 3. Omavalitsused ja hariduspoliitika / Urve Erikson

  Erikson, Urve, 1956-

  2003-01-01

  Ilmunud ka: Severnoje Poberezhje 8. nov. lk. 2. Ida-Virumaa omavalitsuste liidu tegevdirektor kohalike omavalitsuste kuludest kvaliteetse hariduse tagamisel ning haridusstrateegia ja maakondlike arengukavade puudumisest Eestis

 4. Leipzigi kirjandusauhind: "Sõda ja rahu" ning filosoofia ja perverssused

  2011-01-01

  Leipzigi kirjandusmessi auhinna ilukirjanduse kategoorias sai austerlane Clemens J. Setz jutukogu "Die Lieber zur Zeit des Mahlstädter Kindes" ("Armastus Mahlstadti lapse ajal"). Tõlkeauhinna sai Barbara Conradi uue L. Tolstoi "Sõja ja rahu" tõlke eest ning aimekirjanduse ja esseistikaauhind läks Frankfurter Allgemeine Zeitungi vastutavale toimetajale Henning Ritterile

 5. Igavesti elav ja ikka uuenev "Mees ja naine" / Mark Soosaar

  Soosaar, Mark, 1946-

  2001-01-01

  Pärnu Uue Kunsti Muuseumis avatud rahvusvahelisel aktinäitusel saab vaadata Jean Cocteau (1889-1963), Robert Mapplethorpe'i (1946-1989), Kaarel Liimandi (1906-1941), Jan Sierhuisi, Vilmantas Marcinkeviciuse, Evald Okase, Joel Peter Witkini, Jan Saudeki ja Jean Rustini loomingut. Pikemalt J. Cocteau, J. Saudeki ja J. Rustini töödest

 6. Fideo ja Vilm Pärnus

  1999-01-01

  Pärnu Fideo- ja Vilmifestival 2.-3. apr. Muuseumi Aidas. Margus Tiitsmaa ja Sütevaka Andrese performance'test. Jasper Zoova ja Erno Võsa installatsioonist "Eesti mehe ja naise identifitseerimise masin". Taivani kunstniku Eliza Lin'i fotoinstallatsioonist ja videost

 7. Energia ja sisekliima labor aitab parandada arhitektide ja inseneride koostööd / Hendrik Voll

  Voll, Hendrik, 1980-

  2010-01-01

  TTÜ ehitusteaduskonna kütte ja ventilatsiooni õppetoolis valmis energia ja sisekliima labor, mille spetsiaalsed päikesekiirguse ja hajuvalguse stendid aitavad inseneridel ja arhitektidel parandada energiasimulatsiooniprogrammide kasutusoskusi

 8. DOES STOCK MARKET DEVELOPMENT PLAY ANY ROLE IN THE EFFECT OF FDI ON ECONOMIC GROWTH IN NIGERIA? AN EMPIRICAL INVESTIGATION

  Oziengbe Scott Aigheyisi

  2016-09-01

  Full Text Available The objective of the paper is to investigate whether stock market development plays any role in the effect of foreign direct investment (FDI on economic growth in Nigeria. Using annual time series data that span the period from 1981 to 2014, and employing the fully modified ordinary least squares (FMOLS estimation technique, the empirical evidence indicates that FDI, domestic investment and stock market development positively and significantly affect economic growth, but the effect of the interaction between stock market development and FDI on economic growth is negative and significant, indicating that the Nigerian bourse is not yet fully developed to engender positive growth effect of FDI. The study further finds that government consumption expenditure and trade openness adversely affect the growth of the country’s real GDP per capita. Recommendations of the paper include efforts by the government to design and implement programmes and policies aimed at enhancing the attractiveness of the country to foreign and local investors, efforts by capital market regulators to enhance stock market efficiency, reduction of government consumption expenditures and import control.

 9. Akadeemiast ja "Akadeemiast" / Kati Ilves

  Ilves, Kati, 1984-

  2011-01-01

  Tallinnas Märzi projektiruumis detsembris 2010 eksponeeritud Madis Luige kureeritud näitusest "Akadeemia", mis tegeleb Eesti Kunstiakadeemias kunstnike koolituse ja kunstnike tuleviku probleemidega. Nele Aunapi, Alver Linnamäe, Tõnu Tunneli ja Taavi Kübara töödest

 10. Budapestis ja Ungaris / Karl Rumor

  Rumor, Karl, pseud., 1886-1971

  2008-01-01

  Doonau jõest, Budapesti ajaloost, linnaarhitektuurist ja kuninglikust lossist. Ungari eri piirkondade looduse, põllumajanduse ja rahva eripäradest. Trianoini rahulepinguga kaotatud maa-aladest. Varem ilmunud: Uus Eesti 3., 5., 13. veebr. 1937, nr. 34, 36, 44

 11. Maailmavaade ja hariduseelarve / Mailis Reps

  Reps, Mailis, 1975-

  2006-01-01

  Eesti hariduseelarvest, hariduskuludest ning -toetustest. Diagrammid: Avaliku sektori kogukulud haridusele, % eelarvest; Üld-, kutse- ja kõrghariduse rahastamine. Tabelid: Üld-, kutse- ja kõrghariduse rahastamise osakaal hariduskuludes; Üldhariduse rahastamise kasv kulukohtade lõikes aastail 2000-2005

 12. Punainen nainen ja kuoleman diskurssi

  Tuuli Kataja

  2003-01-01

  Full Text Available Artikkelissa tarkastellaan vuoden 1918 työväenperinteessä hahmottuvaa naiskuvaa keskittyen kuolemaa käsitteleviin lauluihin ja runoihin. Aineisto koostuu arkistoaineistosta ja kirjoittajan isoisän sotilasmuistiosta.Punaiset laulut ja runot ovat luokkataistelun aseita ja jo sellaisenaan kiistävää folklorea. Niiden faattinen funktio oli motivoida yksilöt kollektiiviksi sekä ylläpitää ja vahvistaa ryhmän yhteistä ideologista identiteettiä. Niiden keskeiset teemat ovatkin juuri ideologia ja kuolema. Teemojen kautta hahmottuvat paitsi kuolemankäsitykset myös naiskuva - sekä yleinen että kuoleman kautta positioituva. Olennaista on naisen asema suhteessa sotaan.Perinteinen nainen on kuolemaan nähden objekti, poissaoleva tai etäinen. Naisen ja kuoleman ikiaikainen liitto saa rinnalleen konsensusta rikkovaa naiskuvaa, kun perinteisten hahmojen rinnalle astuu taisteleva subjekti, joka kiistää naisen roolin surun tulkkina ja passiivisena objektina. Vaikka kuoleman normia peilataan edelleen miehiseen sukupolveen, aatteen puolesta taisteltaessa veljeys on sukupuoleton käsite.

 13. Tarbekunstist ja kunstitarbest / Peep Ilmet

  Ilmet, Peep, pseud., 1948-

  2010-01-01

  4. rahvusvahelisest köitekunsti näitusest "Scripta manent" Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis, näituse arengust, eesti köitekunstist, autori soovitused eesti köitekunsti rikastamiseks. Raamatu sisu kaitse ja ligipääsetavuse nõudest

 14. Fassaadikunstist ja teesklusest / Margit Tõnson

  Tõnson, Margit, 1978-

  2006-01-01

  Soome ja Hiina mütoloogiat ühendav fantaasiafilm "Igavese armastuse sõdalane - Jade Warrior" (Soome, Hiina, Hollandi ja Eesti ühistöö) : stsenarist Iiro Küttner : režissöör Antti-Jussi Annila : võitluskunstide koreograaf Yu Yan Kai : osades Tommi Eronen, Zhang Jingchu, Markku Peltola

 15. Geniaalsus ja hullumeelsus / Ly Ehin

  Seppel, Ly, 1943-

  2005-01-01

  Itaalia psühhiaatri ja kriminoloogi Cesare Lombroso raamatust "Geniaalsus ja hullumeelsus" (ilm. 1864), kus ta väidab, et pärilik hullumeelsus lööb geniaalsetel inimestel sagedamini välja kui kurjategijatel

 16. Kujundades ja tootes / Mart Kalm

  Kalm, Mart, 1961-

  2010-01-01

  Uurimata disain. Tsaariaegse tööstuse eripära. Lutheri vabrik. Teised mööblivalmistajad. Ilmus sisearhitekt. Kujundatud ühiskauplus. Uued tootmisharud. Kunsttööstuskooli panus. Nahkehistöö. Langebrauni kirjatud nõud. Lorupi klaas ja kristall. Kopfi ja Tavasti metallitööd. Naiste näputööd

 17. Romaanid ja trend / Teet Kallas

  Kallas, Teet, 1943-

  2003-01-01

  Romaanivõistluse parimatest: Nikolai Baturini "Kentaur", Indrek Hargla "Vabaduse kõrgeim määr" ja Enn Põldroosi "Joonik kivi"; ka äramärgitud töödest: Sass Henno "Elu algab täna", Agu Tammeveski "Kas teie olite siis teistsugune?" ja Erik Tohvri "Tants läbi rukki"

 18. Subjektiivselt ja objektiivselt / Donald Tomberg

  Tomberg, Donald, 1972-

  2011-01-01

  Dokumentaalfilmide olemusest. Festivalil "DocPoint" linastuvatest mõningatest dokumentaalfilmidest - "Viinavabrik" (Rootsi, rež. Jerzy Sladkowski), "Roheline laine" (Saksamaa, rež. Ali Samadi Ahadi), "Surematuse deklaratsioon" (Poola, rež. Marcin Koszalka), "Play God" (Soome, rež. Teemu Nikki) ja "Kinshasa sümfoonia" (Saksamaa, rež. Martin Baer ja Claus Wischmann)

 19. Okupatsioon ja propaganda / Meelis Maripuu

  Maripuu, Meelis

  2008-01-01

  Venemaa massiteabevahendite infost Balti riikide ja Poola okupeerimise kohta. Alates 2005. aastast on nähtav püüe dikteerida Balti riikide ajalookäsitlusi ja välja töötada moderniseeritud Venemaa poolne kontseptsioon II maailmasõja perioodi ajaloost

 20. Valitsejad ja alamad / Jaan Kaplinski

  Kaplinski, Jaan, 1941-

  2004-01-01

  Valitsevate klasside tekkimisest ühiskonnas, võimuhaaramisest ja teiste rahvaste vallutamisest. Varem ilmunud inglise k.: Rulers, parasites and feeling of national inferiority // Suomen Antropologi, 1979, nr. 1 ; eesti k.: Kaplinski, Jaan. See ja teine. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 1996

 1. Innovaatilisus on jätkuvalt heal tasemel / Aavo Heinlo

  Heinlo, Aavo

  2008-01-01

  Euroopa Ühenduse poolt korraldatud innovatsiooniuuringu tulemustest. Innovaatilised ettevõtted, innovaatilise tegevuse liigid ja kulutused, innovaatilisus ja avalik sektor. Lisatud tabelid ja diagrammid

 2. Inward FDI and demand for skills in manufacturing firms in Sweden

  Bandick, Roger; Hansson, Pär

  2009-01-01

  We observe a substantial increase in foreign ownership in Sweden in the 1990s. Did that have any effect on relative demand for skilled labor? Has technology transfers-often associated with inward FDI-led to an increased demand for skills due to skilled-biased technical change? Are there any grounds...... for the concerns in the public Swedish debate that more skilled activities have been moved to other countries where the headquarters are located? Estimating relative labor demand at the firm level and using propensity score matching with difference-in-difference estimation, we obtain support for that relative...... demand for skilled labor tend to rise in non-multinationals (non-MNEs)-but not in multinationals (MNEs)-that become foreign-owned. Other interesting findings are that larger presence of foreign MNEs in an industry appears to have a positive impact on the relative demand for skills in Swedish MNEs within...

 3. EVALUATION OF THE FDI ATTRACTIVENESS OF THE EUROPEAN COUNTRIES USING PROMETHEE METHOD

  Lorena Škuflić

  2013-02-01

  Full Text Available Foreign direct investment (FDI could be a significant source for performance improvements of a company because aside capital, they bring knowledge, skills, technologies, as well as contacts and customers which they had in the home country. Foreign investors are motivated by realization of longterm increasing profits through a company in which they invest. Since profit depends on revenue and costs, the motives of investors can be looked for in increasing revenue (market expansion, in reducing costs (lower cost of resources, or in the simultaneous effect on revenue and costs through increased efficiency. This paper analyzes six Southeast European countries (SEE-6 as well as the EU-27 with the aim of assessing the attractiveness of destination. Using the PROMETHEE (Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluations multi-criteria decision making method, authors show advantages and disadvantages of each country, creating the basis for the creation and redefinition of macroeconomic policies to address them.

 4. COUNTRY RISK EVALUATION IMPACT ON FDI FLOW. MEDIUM RUN EVIDENCE FROM ROMANIA

  EMILIA UNGUREANU

  2014-10-01

  Full Text Available During the last two decades, Romanian economy suffered numerous changes, with direct impact in the socio-economic and political life. This affected also the investment environment, the degree of attractiveness for investors and the flow of FDIs. As the economic system has a global dimension, the need of evaluating different countries from a risk perspective (that will serve as starting point for investor’s decision has increased the role of rating agencies, especially in the economic crisis context. Therefore, by applying two econometric models, we will determine in which degree the risk rating (using the Euromoney index is influencing the FDI flow in Romania, having as evidence the period 1996-2012.

 5. China’s State-Owned Enterprises and Canada’s FDI Policy

  Wendy Dobson

  2014-03-01

  Full Text Available In December 2012, after Ottawa approved the takeover of Canada’s Nexen by the state-owned Chinese oil giant, CNOOC Ltd., Prime Minister Stephen Harper offered an explanation to clarify the government’s evolving position on takeovers from foreign state-owned enterprises. But rather than clarifying, the government succeeded instead in adding further ambiguity to an already opaque approvals process. Such takeovers would face “strengthened scrutiny” over the extent and nature of the foreign government’s corporate control, he said, and would only be permitted in “exceptional circumstance.” In other words, an approvals process already contingent on subjective judgment — thanks to the lack of transparency inherent in the pivotal “net-benefits test,” and the onus it puts on the bidder to prove itself a worthy buyer — would now involve even more layers of subjective judgment. This is particularly ironic given that, as Canada’s foreign-investment rules become cloudier and more prone to government interference, in China itself, regimes governing foreign direct investment (FDI and state-owned enterprises are becoming increasingly transparent and market-oriented. The government’s enhanced stringency may be a response to popular fears that China is “buying up” Canadian assets. Such fears are, for the time being at least, overblown: China’s global outward FDI stocks are still lower than Canada’s, and a fraction of those held by the U.S., the U.K. and Germany — although China will undoubtedly continue to expand its foreign investment portfolio. But China’s investment strategies are little different these days than those of western investors: China’s government has planned to reduce its role in commercial decision-making, and seems more comfortable with allowing both nationalized and (increasingly private businesses to pursue growth based on maximizing shareholder value, rather than enhancing national security. Moreover

 6. A Note on Causal Relationship between FDI and Savings in Bangladesh

  Mohammad SALAHUDDIN

  2010-11-01

  Full Text Available This paper aims to investigate the causal relationship between foreign direct investment and gross domestic savings in Bangladesh over a period of 1985-2007. In doing so, Johansen cointegration technique and error correction methods are employed to examine the long run and short run relationship between foreign direct investment and gross domestic savings. To determine the direction of causality, we used innovation accounting approach. Results suggest that there exist bi-directional causal relationship between foreign direct investment and gross domestic savings but the movement is stronger from domestic savings to foreign direct investment. The result also implies complimentary relationship between them and as such, policy makers in Bangladesh need to focus on the determinants of both FDI and domestic savings in order to accelerate its growth.

 7. Eesti ja USA sõlmisid kokkuleppe

  2017-01-01

  Kaitseminister Margus Tsahkna ja Ameerika Ühendriikide suursaadik Eestis James Melville allkirjastasid Eesti ja USA kaitsekoostöö kokkuleppe, mis hakkab reguleerima Eestis viibivate USA relvajõudude liikmete, nende pereliikmete ja lepinglaste õiguslikku staatust

 8. Resignatsioonis ja lootuses / Paul-Eerik Rummo

  Rummo, Paul-Eerik, 1942-

  2010-01-01

  Ettekanne kodu- ja väliseesti kirjanike kohtumisel Helsingi Ülikoolis 15.-16. mail 1989. Poliitikast ja kirjandusest, Nõukogude Eesti kirjandusest. Artur Alliksaare, Uku Masingu ja Kersi Merilaasi loomingust

 9. Armin Tuulse ja kirikute uurimine / Kersti Markus

  Markus, Kersti, 1962-

  2008-01-01

  Arhitektuuri- ja kunstiajaloolase tegevusest 1930. aastate Eestis ja Teise maailmasõja järgses Rootsis. Saksa ja rootsi teadlaste vahelistest kultuuriregiooni vaidlustest. Eesti kunsti omapära otsingutest. Keskaegse sakraalkunsti uurimise meetoditest

 10. Rahvusvaheline seminar "Improvisatsioon ja spontaansus" / Mari Kolle

  Kolle, Mari

  2003-01-01

  26.- 30. märtsini korraldab International University Global Theatre Experience Malpilsis rahvusvahelise seminari professionaalsetele tantsijatele, koreograafidele ja näitlejatele. Läbi viivad seminari psühholoog ja tantsuterapeut I. Mayore ja koreograaf S. Ostrenko

 11. Regulatiivsus ja selle sisustamise problemaatika / Triinu Rauk

  Rauk, Triinu, 1988-

  2013-01-01

  Haldustegevuse vormidest. Haldusaktist, haldusakti andmisest keeldumise regulatiivsest olemusest ja tuvastava haldusakti regulatiivsest olemusest. Artikkel põhineb autori 2013. a. Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas kaitstud magistritööl "Haldusakti, toimingu ja menetlustoimingu eristamise kriteeriumid ja vaidlustamine halduskohtus"

 12. Traditsioonist ja uuendusest korea modernkunstis / Katrin Kivimaa

  Kivimaa, Katrin, 1969-

  2005-01-01

  Souli galeriides ja muuseumides valitseb eeldatud kõrgtehnoloogilise kunsti asemel maalikunst. Pikemalt naiskunstnik Wook-kyung Choi (1940-1985) ja Jong-gu Lee näitustest ning soo- ja naisuuringute kongressist "Women's World 2005"

 13. Lumelinnad Kemis ja Rovaniemis / Rael Artel

  Artel, Rael, 1980-

  2004-01-01

  Veebruari algul avati Soomes Rovaniemis ja Kemis lume- ja jääskulptuuri park "The Snow Show". Kuraator New Yorgi galerist Lance Fung. Osalenud kunstnikud ja arhitektid (Zaha Hadid, Juhani Pallasmaa, Anish Kapoor, Tadao Ando jt.)

 14. Filme meist ja meie ajast / Raimo Jõerand

  Jõerand, Raimo

  2007-01-01

  EFSA filmiekspert teavitab uutest eesti tõsielufilmidest : Urmas E. Liivi "Casting" ja "Briljantroheline maja, pumbakaev ja valge laev", Andres Maimiku, Jaak Kilmi "Müümise kunst", James ja Maureen Tusty "Laulev revolutsioon"

 15. Hullumisstseenid ja kontsert-roim ooperis

  2008-01-01

  Installatsioon-ooperi "Hullumisstseene kvaliteetooperitest" esietendusest 6. juulil Pärnu vanalinna põhikooli õuel ja kontserdist Toots & Friends esituses 7. ja 21. juulil Pärnu mudaravilas ja (vt.www.ooper.parnu.ee)

 16. Distsiplinaarne fotograafia ja interdistsiplinaarne kunstiparadiis / Peeter Linnap

  Linnap, Peeter, 1960-

  2003-01-01

  Vastuseks H. Soansi ja A. Härmi artiklile "Mõned teravad polaroidid" (Sirp, 2003, 13. VI, lk. 17). Eesti 90-ndate ja praegune fotograafia. Fotograafia: mono- ja interdistsiplinaarne. Fototeooriate regulaarne surm

 17. Botaanikud Chamisso ja Eschscholtz Californias / Tiiu Speek

  Speek, Tiiu, 1958-

  2012-01-01

  Loodusteadlaste A. von Chamisso ja J. Fr. Eschscholtzi osalemisest O. von Kotzebue ekspeditsioonidel (1815-1818 ning 1823-1826); reisidel kogutud ja kirjeldatud USA lääneosa ja California taimeliikidest ning neist koostatud herbaariumite saatusest

 18. Silmapaistev Juri Lotmani ja Zara Mintsi arhiiv

  2007-01-01

  Tallinna Ülikoolis paikneb rahvusvaheliselt tunnustatud semiootiku Juri Lotmani ja tema abikaasa Zara Mintsi arhiiv ja raamatukogu. Juri Lotmani poeg ja Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi professor Mihhail Lotman on rahul, et arhiiv asub Eestis

 19. Dialoogsüsteem ja läbirääkimiste struktuur

  Mare Koit

  2017-05-01

  Full Text Available "Dialogue systems and the structure of negotiation" We are studying the negotiations in the Estonian dialogue corpus, with the aim of identifying the typical dialogue acts and communicative strategies used in the dialogues. Three sub-corpora have been analysed: 1 conversations between a travel agent and a customer who is planning a trip; 2 telemarketing calls where a sales clerk for an educational company argues that a customer should take a training course, and 3 everyday conversations where the initiator attempts to persuade the communication partner to perform an action. The structure of the different types of dialogues is represented as a sequence of dialogue acts and communicative strategies. The general structure of human-human negotiation is identified and described. This structure is compared with the structure of the negotiations carried out by an experimental dialogue system. The results can help to develop the dialogue system in order to make conversations with the system more human-like. Artiklis uuritakse eesti dialoogikorpuses leiduvaid inimestevahelisi läbirääkimisi, et välja selgitada sellistes dialoogides tüüpiliselt kasutatavad dialoogiaktid ja suhtlusstrateegiad. Analüüsitakse kolme alamkorpust: 1 dialooge reisibüroo agendi ja kliendi vahel, 2 müügiläbirääkimisi, kus koolitusfirma ametnik pakub võimalikule kliendile firma kursusi, ning 3 argivestlusi, kus kaks omavahel tuttavat osalejat püüavad saavutada kokkulepet teatava tegevuse tegemise suhtes. Erinevat tüüpi dialoogide struktuur esitatakse nii dialoogiaktide kui ka suhtlusstrateegiate järjendina ning nende andmete põhjal leitakse ka läbirääkimiste üldine struktuur. Seda struktuuri võrreldakse olemasoleva eksperimentaalse dialoogsüsteemiga peetavate läbirääkimiste struktuuriga. Tulemused võimaldavad dialoogsüsteemi edasi arendada, et muuta sellega suhtlemist inimlähedasemaks.

 20. Luonto ja seikkailu fysioterapiassa: systemoitu kirjallisuuskatsaus

  Hevosmaa, Assi

  2016-01-01

  Luontoympäristöllä on tutkitusti myönteisiä vaikutuksia fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen terveyteen ja hyvinvointiin. Elämykselliset ja kokemukselliset toimintamuodot on otettu käyttöön useilla eri aloilla kuten kuntoutuksessa ja terapiassa. Osallisuus ja kokemuksellisuus voivat aktivoida ja motivoida muuten passiiviset asiakkaat liikkeelle. Katsauksen taustalla oli kiinnostus laajentaa näkökulmaa erilaisista menetelmistä, joita voitaisiin hyödyntää fysioterapiassa. Olen kiinnostun...

 1. Euroopa Liidu teadus ja tehnoloogia / Lembo Tanning

  Tanning, Lembo

  2001-01-01

  Ilmunud ka: Buhgalterskije Novosti, nr. 7, 2001, lk. 42-47. Euroopa Liidu teaduse ja tehnoloogia areng ja hetkeseis. Tabelid ja diagrammid: töötajate arv EL-i kõrgtehnoloogia majandusharudes ja teadusintensiivses teeninduses; EL-i regioonide uurimis-arengutöödele tehtud kulutused ning patentide arv; EL-i regioonide kõrgtehnoloogia edetabel 1997; uurimis- ja arendustöödele tehtud riiklikud kulutused SKP-st 1998; teaduse ja tehnoloogia inimressursid 1999

 2. Lugemis- ja kuulamissoovitusi lapsemeelsetele : [heliraamatud ja -plaadid lastele] / Esme Kassak

  Kassak, Esme

  2010-01-01

  Arvustus: Jancis, Kaspar. Seiklus Salamandril, ehk, Morten Viksi uskumatud juhtumised lollide laevas. Tallinn : Menu Kirjastus, 2010 ; Kivirähk, Andrus. Kaka ja kevad [Helisalvestis] / loeb Ülle Kaljuste. Tallinn ; Varrak, 2010 ; Kivirähk, Andrus. Kaelkirjak [Helisalvestis] / loeb Harriet Toompere. Tallinn : Varrak, 2010 ; Tungal, Leelo. Hea lapse laulud [Helisalvestis]. Tallinn : Nõmmelill, 2010 ; Pajusaar, Priit. Lapsed, liblikad ja teised mutukad [Helisalvestis]. Tallinn : Varrak, 2010 ; Toman, Eduard. Gena ja teised : [Helisalvestis]. Tallinn : Greenroom Studio, 2010 ; Vilmusenaho, Marika. Tuulejutu viisid [Helisalvestis] / esitavad Meero Muusiku laululapsed. I.k. : Tempo Rubato, 2009 ; Raud, Eno. Sipsik : laste unejutud / loeb Salme Reek. Tallinn : Eesti Rahvusringhääling, 2010

 3. Kuluttajansuoja valmismatkoissa ja omatoimimatkoissa : Valmismatkat ja lentomatkailu Euroopan unionin alueella

  Hanhineva, Marjo

  2012-01-01

  Opinnäytetyössä on vertailtu valmismatkojen ja omatoimimatkojen eroja kuluttajansuojan näkökulmasta. Valmismatka on etukäteen järjestetty ja yhdistettyyn hintaan tarjottu matkailupalvelujen yhdistelmä, joka sisältää kuljetuksen lisäksi majoituksen sekä usein myös muita kokonaisuuden kannalta olennaisia palveluita. Matkailupalveluiden yhdistelmää ei pidetä etukäteen järjestettynä eli valmismatkana, jos matkustaja itse omasta aloitteestaan suunnittelee ja kokoaa yhdistelmän omien toivomusten mu...

 4. "Kriitiline arhitektuur" ja selle vastased / George Baird

  Baird, George

  2010-01-01

  Ameerika kriitilisest arhitektuurist ja uuest projektiivsest arhitektuurist, mida ei saa arendada ilma projektiivse teooria toeta. Selleta muutuks uus arhitektuur autori arvates kiiresti lihtsalt pragmaatiliseks ja lihtsalt dekoratiivseks

 5. Harmoonia Haydni ja Adamsiga / Kersti Inno

  Inno, Kersti, 1954-

  2004-01-01

  Kontsertidel 21. dets. Pärnu kontserdimajas, 22. dets. Vanemuise kontserdimajas ja 23. dets. Estonia kontserdisaalis tulevad esitusele Joseph Haydni "Harmooniamissa" ja John Adamsi oratoorium "Harmonium"

 6. "Hariduse ja kasvatuse sõnaraamat"

  Helin Puksand

  2014-11-01

  Full Text Available 2014. aastal ilmus viiekeelne "Hariduse ja kasvatuse sõnaraamat", milles on 4850 mõistet paljudelt hariduse ja kasvatuse aladelt: kasvatus ja areng, alusharidus, põhi- ja keskharidus, kutse- ja kõrgharidus, huviharidus, eripedagoogika, andragoogika, sotsiaalpedagoogika, didaktika, koolikorraldus, kasvatusteaduslik uurimistöö, pedagoogika ajalugu jne. Iga mõiste kohta on esitatud eesti, inglise, saksa, soome ja vene termin ning enamasti ka seletus. "Hariduse ja kasvatuse sõnaraamat" on mõeldud kõigile haridustöötajaile ja haridusvaldkonnast huvitatuile.

 7. "Detsembrikuumus", riigi tellimus ja propaganda / Lauri Vahtre

  Vahtre, Lauri, 1960-

  2009-01-01

  Mängufilmi "Detsembrikuumus" ja teleseriaali "Tuulepealne maa" stsenarist vaidleb vastu meedias ilmunud kriitikute süüdistustele filmi tellimuslikkuses ja riiklikus propagandas ning sellest tulenevas ebaobjektiivsuses

 8. Sasha, ja gorda, tshto ja tvoi utshitel! / Boris Tuch

  Tuch, Boris, 1946-

  2001-01-01

  18. mail toimub Vene Draamateatris rahvusvahelist stepipäeva tähistav kontsert. Korraldajaks on Duff-tap studio, mida juhendab Aleksandr Ivashkevitsh. Kontserdil osalevad Barbara Duffy (USA) ja Vladimir Kirsanov (Venemaa)

 9. Ja ne prosto obespokojen. Ja zol / Edward Lukas

  Lukas, Edward

  2007-01-01

  Autor kritiseerib Eesti valitsuse otsust teisaldada pronkssõdur Tõnismäelt ning sellele järgnenud vandaalitsemist, Venemaa käitumist Eesti Moskva suursaatkonnaga ning Euroopa Liidu, NATO ja G-7 riikide mitteadekvaatset reageeringut sellele

 10. TYTÖNTYLLERÖ JA POJANJOLPPI SUOMESSA JA VIROSSA

  Marja Leinonen

  2010-01-01

  Full Text Available Artikkel käsitleb deskriptiivset (koloratiivset nominaaltarindit eesti ja soome keeles, mille süntaktiline sõltuvussuhe on normaalsega vastupidine: atributiivne genitiiv väljendab referendi denotatiivset tähendust ja põhisõna kirjeldab seda. Kirjeldusega on tavaliselt seotud pejoratiivsed, hellitlevad või muul viisil hinnangulised nüansid. Artiklis tutvustatakse kõigepealt soome keele vastavaid uurimusi, seejärel selle artikli tarbeks kogutud materjali ning selle võrdlust indoeuroopa keelte süntaktiliselt ja semantiliselt sarnaste tarinditega. Lisaks tutvustatakse soome ja eesti keeles esinevat deskriptiivset verbaaltarindit, milles põhiverbi tähendust kannab infinitiiv, kusjuures deskriptiivverb (mida vahel nimetatakse ka ideofooniks on finiitses vormis.

 11. Kriitika ja eimiski ('Traditsioon ja pluralism') / Hasso Krull

  Krull, Hasso, 1964-

  1996-01-01

  Ettekanne seminaril 'Traditsioon ja pluralism I' 31. V 1996 Tallinnas. Ka Mati Undi raamatust 'Vastne argimütoloogia' (Tln. : Vagabund, 1996) Vastukaja: Unt, Mati. Sekundaarsed // Kultuurimaa. - 1996. - 25. sept. - Lk. 3

 12. Valokuva, avain osallisuuteen ja oppimiseen

  Taavitsainen, Päivi

  2013-01-01

  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli osallisuutta lisäävää valokuvausmenetelmää ni-meltä Photovoice, sekä kuvista kerrotuttamista käyttäen suunnitella ja toteuttaa toiminnallisia tuokioita 4 – 6 vuotiaille lapsille päiväkodin lapsiryhmässä. Työssä havainnoitiin mitä ja miten lapset valokuvaavat. Lasten ottamista kuvista- ja kertomuksista etsittiin myös asioita, jotka tukisivat tutkivan oppimisen pro-sessin aloittamista, sekä arvioitiin photovoice – menetelmän käyttökelpoisuut...

 13. Sijoitusrahastojen ja sijoitussidonnaisten vakuutusten verotus

  Niemi, Jonna

  2012-01-01

  Opinnäytetyön aiheena on sijoitusrahastojen ja sijoitussidonnaisten vakuutusten verotus sekä verotuksen tuomat edut ja riskit sijoittajalle. Sijoitusrahastojen osalta työssä kuvataan kasvurahaston osakkaan verotusta, sillä ainoastaan kasvurahastot tarjoavat sijoittajalle mahdollisuuden pitkäaikaiseen säästämiseen. Sijoitussidonnaisista vakuutuksista opinnäytetyössä käsitellään vapaaehtoinen eläkevakuutus ja sijoitusvakuutus. Opinnäytetyöllä ei ole toimeksiantajaa vaan aihe on syntynyt kirjoit...

 14. Vallankumous, machismo ja Neitsyt Maria

  Seppälä, Maija

  2012-01-01

  Etnografinen pro gradu -tutkielma käsittelee Nicaraguan sisällissodan vaikutusta sukupuolirakenteisiin ja naisiin kohdistuvaan väkivaltaan Matagalpan kaupungissa ja sen läheisellä maaseudulla. Työssä on tarkasteltu väkivallan taustalla vaikuttavia sukupuoleen liittyviä symboleja, ideologioita sekä institutionaalisia rakenteita ja niiden yhteyksiä sisällissotaan. Tutkimuskysymyksiä ovat: miksi naisiin kohdistuva väkivalta on lisääntynyt Nicaraguan sisällissodan jälkeen, miten poliittinen konfl...

 15. Verkkokaupan rakennus ja palveluntarjoajan valinta

  Hukkanen, Petri

  2015-01-01

  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii opinnäytetyön tekijä itse. Tekijän tarkoituksena on perustaa puusta valmistettuja asusteita myyvä verkkokauppa. Opinnäytetyön teoria osuuden tavoitteena oli hankkia tietoa verkkokaupan rakentamisen tärkeimmistä osa-alueista. Tutkimustavoitteena oli vertailun ja arvioinnin perusteella selvittää paras ja toimivin verkkokauppa-alusta opinnäytetyön tekijän yritykselle. Tutkimus on laadullinen tutkimus. Aineistonkeruumenetelminä ovat dokumentit ja havain...

 16. Figaro ja Taska / Maarja Undusk

  Undusk, Maarja, 1959-

  2010-01-01

  Eduard Taska 120. sünniaastapäevale pühendatud Eduard Taska ja 1982. aastast Rootsis elava Marje Taska näitus "Vanaisa ja mina" Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis 30. maini 2010, kuraator Anne Tiivel. Näitus "Eesti köited Prantsusmaal III" Eesti Rahvusraamatukogus 17. aprillini 2010. Väljas on tööd, mis osalesid 2009. a. X rahvusvahelisel köitekunstibiennaalil St. Rémy-lès Chevreuse'is, kus Euroopa Liidu poolt välja pandud peapreemia võitis Kristiina Nurk

 17. Kuljetinosuuden modernisointi ja energiatehokkuuden parantaminen

  Peltoniemi, Jani

  2016-01-01

  Opinnäytetyön aiheena oli kartoittaa tölkkituotantolinjan yhden kuljetinosuuden nykytilanne ja tähän pohjautuen suunnitella yhteistyössä SEW-Eurodrive Oy:n kanssa uusi, energiatehokkaampi toteutus. Kuljetinosuudella on 19 vaihdemoottoria, joista 12 moottoria ohjataan taajuusmuuttajilla ja 7 moottoria kontaktoreilla. Teoriaosuudessa on perehdytty laitteiden tämän hetken haasteisiin ja pyritty selvittämään, mitä hyötyjä sekä säästöjä käyttöjen modernisoinnilla mahdollisesti saavutettaisiin. ...

 18. Müüdid ja tegelikkus / Stanley Davis Phillips

  Phillips, Stanley Davis

  2007-01-01

  USA suursaadik Eestis väidab, et kliimamuutustega seonduv on üks enim valesti mõistetud USA poliitika valdkond. Suursaadik kummutab müüdid, nagu teeks Euroopa rohkem kui USA, et vähendada oma tegevuse mõju kliimale, ning nagu ei teeks USA teiste riikidega koostööd kliimamuutuste alal. Lisa: Saksamaa ettepanek

 19. Auhindu jagati filmidele ja fotodele

  2006-01-01

  Läänemaa keskkonnateenistuse auhinnad Matsalu IV Loodusfilmide Festivalist osavõtnuile lähtusid tänavuse looduskaitsekuu teemast "Rand ja kallas". Eriauhinna sai Jacquie Cozens'i film "Hallhülged - elu noateral"

 20. Swissair : lugu strateegilistest ja juhtimisvigadest

  2005-01-01

  Üldjuhtimise ja strateegiavigadest Shveitsi lennukompanii Swissair näitel. Tabelid. Kommenteerib Peter Morell. Vt. samas: MicroLinki juhtidel peab olema paks nahk; Eesti Energia uurib alluvate suhtumist juhtidesse

 1. Kamina valik : disain ja funktsionaalsus

  2007-01-01

  Kaminasalongi Tulering juht Hanno Tammvere salongis pakutavatest Belgia firmas Stuv ja Poola firmas Hadjuk kaminatest. Salong teeb koostööd eesti sisearhitektidega (14 nime), tellida saab kamina projekteerimisest paigaldamiseni

 2. Sakslased ja venelased vahetavad trofeekunsti

  2000-01-01

  Breemeni linna ametnikud on otsustanud tagastada Venemaale Tsarskoje Selo kuulsast Merevaigutoast pärineva mosaiigi. Saksamaa saab tagasi 101 graafilist lehte ja akvarelli. Kunstikogu kadus Breemeni muuseumist 1945. a.

 3. Internet ja emakeel / Indrek Tart

  Tart, Indrek

  2003-01-01

  Internet on või(s)tlustanner, kus tähendusrikkalt toimimiseks erinevad kultuurid pingutusi teevad. Efektiivne ja paratamatu on omakeelse-emakeelse vahendkonna loomine veebis tegutsemiseks, sest selleta arenenud kirjakultuuriga riike on raske ette kujutada

 4. Pluss ja miinus / Hendrik Alla

  Alla, Hendrik, 1976-

  1998-01-01

  Jõuluteemalistest ja jõuluvanalistest arvutireklaamidest. Halb: MicroLink (idee: MicroLink, teostus: Division) 'Arreteeriti jõuluvana!', Assert (Limit Reklaam) 'Viktor (57), näärivana'. Parem: PCT (Snaiper) 'Sa ju lubasid...'.

 5. Inimesed ja mesilased / Rein Tootmaa

  Tootmaa, Rein

  2005-01-01

  Nukufilm "Gene+ratio" : stsenarist, kunstnik ja režissöör Mait Laas : konsultant Paavo Matsin : operaatorid Ragnar Neljandi, Raivo Möllits : helilooja Tiit Kikas : Nukufilm OÜ - Icon Film (Saksamaa) 2005

 6. Kremlisse ja Kremlis / Enn Tõugu

  Tõugu, Enn, 1935-

  2016-01-01

  Tallinna Inseneride Majast. Autor jutustab oma teest Kremlisse ehk kuidas ta saadikuks sai, Andrei Sahharovist, MRP materjalide levitamisest. Nõukogude Liidu Ülemnõukogu transpordi, Side ja informaatika komisjonist. Ševardnadze kõnest 1990. aasta detsembris

 7. Fraternitas ja vendlus / Artur Taska

  Taska, Artur, 1912-1994

  1981-01-01

  Sõnade "frater" ja "fraternitas" ajaloost ning nendega seotud mõistetest Tartu Ülikooli juures tegutsenud üliõpilasorganisatsioonides. Ilmunud ka: Taska, Artur. Mõtteid maisel matkal. Lund, 1990, lk. 58-66

 8. "Ja govorju : iskusstvo!" / Anastasia Semjonova

  Semjonova, Anastasia

  2006-01-01

  Tartu kunstikuu 2006 avamisest ja üritustest. Peakorraldajaks on Tartu Kõrgem Kunstikool, üldjuht Katrin Ruus. Kunstikuu staabiks on Tartu vana kaubamaja. Raeplatsil avati Kirke Kangro valmistatud jääskulptuur

 9. Noored ja oreoolid / Tanel Veenre

  Veenre, Tanel, 1977-

  2011-01-01

  Köler Prize'i nominentide näitus Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis 12. juunini 2011. Köler Prize'i sai skulptor ja installatsioonikunstnik Jevgeni Zolotko, publikupreemia maalikunstnik Tõnis Saadoja. Eesti Kunstiakadeemia noore kunstniku preemia pälvis vabade kunstide teaduskonna bakalaureusetaseme lõpetajatest skulptor Ulla Juske, magistritaseme lõpetajatest maalikunstnik Kristi Kongi ja vabakunstnik Eva Labotkin. Premeeritute loomingust

 10. Uuskasutus ja kompromissid / Triin Talk

  Talk, Triin

  2015-01-01

  Ajalooliste hoonete kasutuses hoidmisest, neile uue funktsiooni andmisest. Vana-Võidu mõisa karjakastellist, mis kohandati Viljandi Kutseõppekeskuse õppehooneks. OÜ Paalakalda korrastatud Pajusi mõisa kuivatist. Väimela mõisa lauta rajatud Võrumaa Kutsehariduskeskuse puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskusest. Mooste mõisa meiereisse rajatud tervisekeskusest. Olustvere mõisakompleksi meiereisse rajatud Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli meemajast

 11. Moostes taas mõtte- ja kunstitalgud

  2002-01-01

  17. ja 18. VIII lõpetatakse Moostes teised "Postsovkhozi" mõtte- ja keskkonnakunsti talgud "Kihid". Organiseerijad Evelyn Müürsepp ja Maia Möller. Moostes nädal aega elanud ja loonud kunstnikud. Seminari kavast, esinejatest, filmiprogrammist

 12. Viisakus ja selle tajumine tekstiliigiti / Katrin Rikberg

  Rikberg, Katrin

  2009-01-01

  Artikkel tutvustab keelesuhtluse viisakuse kultuuriomaseid mõisteid ja nende seoseid asjakohasusega ning keskendub ametlikule viisakusele ja vestluskäitumisele. Küsimustiku abil läbi viidud taju-uuringust, mille eesmärk oli võrrelda tekstide vastuvõtu erinevaid külgi, et saada teada, mida ja miks peetakse eesti kultuuriruumis viisakaks ja asjakohaseks

 13. Eestlanna, jaapanlanna ja tantsivad kehad / Keiu Virro

  Virro, Keiu, 1987-

  2010-01-01

  Koreograafid-tantsijad Külli Roosna ja Anna esitavad Tallinnas Kanuti Gildi saalis ja Tartus Genialistide klubis oma soolo-tantsuetenduse, milles ühinevad Ida ja Lääs. Läänt esindab Külli Roosna (Eesti) "Circle Through" ja Ida esindab Anna (Jaapan) "Busu". Organisaatoriks on Sõltumatu Tantsu Ühendus

 14. Kleenexi ja Tampaxi pojad / Urmas Petti

  Petti, Urmas, 1965-2016

  2013-01-01

  Laste ja noorte kasvamisest ja kasvatamisest tänapäeval, nende hakkamasaamisest üha keerulisemaks muutuvas ühiskonnas; autor tsiteerib Jaak Jõerüüti (romaan "Muutlik" 2010) ja kommenteerib argentiina kirjanikku Julio Cortázar'i ja briti kolumnisti võrdlevas usuteaduses Karen Armstrongi (raamat "Jumala ajalugu", orig. "A History of God" 1993)

 15. Esma Auto ja Mazda on loodud kestma

  2003-01-01

  Ülevaade olulisematest sündmustest Esma Auto kümne tegevusaasta jooksul. Kommenteerivad Tarmo Järvoja, Mart Laar ja Enn Sau. Diagrammid ja skeemid: AS Esma Auto müügi statistika läbi aastate; AS Esma Auto kasum ja klientide arv aastate lõikes; Esma Auto esindused Eestis ja pakutavad teenused

 16. SUUNTA JA MUUTOS. HAVAINTOJA VIRON JA SUOMEN LIIKEVERBEISTÄ

  Hannu Tommola

  2010-01-01

  Full Text Available Suund ja muutumine. Tähelepanekuid eesti ja soome liikumisverbidest. Käesolevas artiklis püütakse selgitada eesti ja soome keele kõige sagedasemate liikumisverbide polüfunktsionaalsust. Soome keele tulla vastab küll põhitähenduses eesti verbile tulema, kuid ei väljenda lahkumist – seda väljendatakse soome keeles verbiga lähteä. Samuti erinevad meie keeled inhoatiivi väljendamises: soome keele kõige tavalisem muutumisverb on tulla, eesti keeles aga saama. Soome keele verbi jäädä ja eesti keele verbi jääma on vaadeldud liikumisverbidena nende võimaliku muutuse presupositsiooni tõttu. Jääma väljendab siiski ka seisundi tekkimise tähendust. See tähendus esineb soome verbil jääda vaid idioomides. Eesti keele jääma on näide polüseemia tüübist, mida on nimetatud enantioseemiaks (ühel ja samal lekseemil on vastandtähendused. Üks läänemeresoome liikumisverbide omapära näiteid on verb käydä/käima, mis võimaldab väljendada kahesuunalist liikumist. Soome ja eesti verbide põhitähendused on sarnased, aga kõigis kasutustes käydä ja käima ei kattu, sest käydä esineb ka muutumisverbina, eesti verbil see tähendus puudub. Lõpuks käsitletakse lühidalt idiomaatilisi väljendeid, nt. tuli kuntoon / meni pieleen ning läks korda/viltu.

 17. Avalik arvamus ja X Riigikogu meediauuringutes / Juhan Kivirähk

  Kivirähk, Juhan, 1957-

  2004-01-01

  OÜ Uuringukeskus Faktum juhatuse esimehe sõnul on praegune, X Riigikogu pälvinud oma tegevuse algusest peale seniolematut suurt valijaskonna usaldust, mille põhjuseks on ilmselt avaliku arvamuse suurem küpsus. Diagrammid. Graafikud. Tabelid

 18. Takistused ja tulemused piirangute teooria rakendamisel ettevõtete arendamiseks / Kalev Kaarna

  Kaarna, Kalev

  2005-01-01

  Piirangute teooria on selgetel alustel põhinev juhtimiskontseptsioon, mis võtab arvesse ka inimkäitumist muutuste juhtimisel, keskendub ettevõtte tegevustulemuste hüppelisele paranemise saavutamisele läbi tegevuse fokuseerimise. Skeem. Tabel

 19. Rappliance - palautinkisko : uudentyyppisen kuorsauksenestokojeen suunnittelu ja valmistus

  Parikka, Teemu

  2008-01-01

  Opinnäytetyön tarkoitus on perehtyä kirjallisuuskatsauksen avulla uniapneakiskoihin ja lopuksi suunnitellaan ja tehdään uudenlainen koje, joka on toimiva, miellyttävä käyttää ja edullinen valmistaa. Työssä selvitetään myös millä periaatteella kuorsauksenestokojeet toimivat ja millainen vaikutus niillä on potilaaseen ja uniapneaan. Työn tavoite on parantaa hammasteknikoiden ja hammaslääkäreiden tietämystä uniapneakiskoista, niiden valmistuksesta, toiminnasta ja siitä miksi niitä tarvitaan. ...

 20. Effects of capital inflows on emerging market economies : How FDI from Chinese investors impacts on growth of Sub-Saharan African countries?

  Mattila, Tuulia

  2017-01-01

  Even though the implications of foreign direct investment (FDI) have been studied greatly, only a small part have focused on Sub-Saharan Africa (SSA). With young and relatively talented workforce, SSA will provide enormous opportunities for multinationals entering the region. The purpose of this research is to examine whether FDI from China has a significant impact on economic development in Sub-Saharan African countries. In addition, it identifies the difference between the motivations o...

 1. Limnimeter and rain gauge FDI in sewer networks using an interval parity equations based detection approach and an enhanced isolation scheme

  Puig Cayuela, Vicenç; Blesa Izquierdo, Joaquim

  2013-01-01

  In this paper, a methodology for limnimeter and rain-gauge fault detection and isolation (FDI) in sewer networks is presented. The proposed model based FDI approach uses interval parity equations for fault detection in order to enhance robustness against modelling errors and noise. They both are assumed unknown but bounded, following the so-called interval (or set-membership) approach. On the other hand, fault isolation relies on an algorithm that reasons using several fault signature matrice...

 2. Countering Recommendation from CICR on Social Impact of FDI in Liberia: Strategies for Sime Darby to Overcome the Problems

  Ahmad Rizal Mohd Yusof; Zarina Othman; A.B. Shamsul; Mohamed Abu Bakar Kassim

  2014-01-01

  Liberia has initiated a paradigm shift to develop its agriculture sector through Foreign Direct Investment (FDI). An investment from Sime Darby Plantations has created social impact towards the local, culture and land use. Center for International Conflict Resolution or CICR has seen these problems as a threat to social development in Liberia. Eleven recommendations have been delivered to Sime Darby as a solution to cater all problems that should conserve the local, culture and the land use. ...

 3. Launeen keskuspuiston visuaalinen ilme ja infografiikka

  Virtanen, Jenni

  2013-01-01

  Opinnäytetyön aiheena on suunnitella Launeen keskuspuistolle visuaalinen ilme ja sitä noudattavat sovellukset. Visuaaliseen ilmeen suunnitteluun kuuluu logon, typografian ja tunnusvärien suunnittelu. Sovelluksissa painotan erityisesti informatiivisia sovelluksia, kuten opastejärjestelmää, aluekarttaa ja infotaulun asettelua. Itse työ on konseptisuunnitelma. Opinnäytetyötäni varten olen tutkinut suomalaisia teema- ja kaupunkipuistoja ja niiden visuaalisia ilmeitä. Painotin tutkimuksessani e...

 4. Lojaalsed kliendid ja suhete loomine / Katrin Aedma

  Aedma, Katrin

  2007-01-01

  Teenindust käsitlevate raamatute tutvustus. Seth Godini "Nõusolekuturundus: kuidas muuta võõraid sõpradeks ja sõpru klientideks", Kaj Storbacka ja Jarmo R. Lehtineni "Klientsuse reeglid või tants klientide pilli järgi" ja Frederick F. Reichheldi "Lojaalsuse reeglid. Kuidas edukad juhid loovad kestvaid töö- ja kliendisuhteid". Lisad: Eksimused ja surmapatud teeninduses!; Sellest, mida sa tead, pole kasu, kui sa seda ei kasuta!

 5. Integroitu projektitoimitus lisä- ja korjausrakentamisessa

  Söderström, P. (Pia)

  2013-01-01

  Tiivistelmä Työn tarkoituksena on tarkastella toimijoiden integroinnin mahdollisuuksia lisä- ja korjausrakennushankkeissa. Työssä selvitetään, mitä toimijoita sekä miten ja milloin toimijat tulisi ottaa mukaan hankkeeseen, jotta hanketta voitaisiin optimoida kokonaisuutena ja sitä kautta taata parempi toimijoiden tyytyväisyys ja projektin arvontuottokyky. Työssä luodaan perusta lisä- ja korjausrakentamisen hankkeiden tehokk...

 6. Diabetesta sairastavan alaraajahaavapotilaan elintavat ja omaseuranta

  Jaatinen, Noora

  2015-01-01

  Tämän opinnäytetyön tutkimuksella oli tarkoitus kuvata alaraajahaavaa sairastavien diabeetikoiden omaseurannan ja elintapojen toteutumista. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa alaraajahaavaa sairastavien diabeetikoiden elintavoista ja omaseurannan toteutumisesta haavahoitajille ja jalkatyöryhmälle. Näin he voivat tarttua tutkimuksessa ilmi tulleisiin puutteellisiin kohtiin ja sen myötä ohjata potilasta parempiin elintapoihin sekä kannustaa tunnollisempaan ja parempaan omaseurantaan vas...

 7. Evaluating the Influence of Criteria to Attract Foreign Direct Investment (FDI to Develop Supporting Industries in Vietnam by Utilizing Fuzzy Preference Relations

  Tien-Chin Wang

  2016-05-01

  Full Text Available In the early 2000s, Vietnam’s government concentrated on the promotion of supporting industries which can be seen as a “key” solution to sustaining economic growth, thereby improving the national welfare. However, Vietnam’s supporting industries still exhibit lower development and competitive weakness. The main reason for this condition is due to a lack of capital, technological innovation, and necessary management skills for development. Therefore, attracting foreign direct investment (FDI for developing supporting industries offers the best strategy to realize this solution. However, attracting FDI to develop supporting industries represents a weakness which lies in both the quantity (total capital and projects and quality of investment. So which factors are effective to attract FDI for developing supporting industries in Vietnam? This investigation establishes an analytical hierarchy framework available to the Vietnamese government and to policymakers in order to evaluate the influence of criteria needed to attract FDI for developing supporting industries based on eight main criteria. They include legal and institutional criteria, the market size of supporting industries, human resources, infrastructure facilities, technological development and innovation, domestic supply capacity, international cooperation and competition, and other criteria. This paper uses fuzzy preference relations (FPR to evaluate the influence of criteria necessary to attract FDI for developing supporting industries, and these analytical results demonstrate that legal and institutional criteria, domestic supply capacity, human resources, technology development and innovation are all major considerations for attracting FDI.

 8. FDI technology spillover and threshold effect of the technology gap: regional differences in the Chinese industrial sector.

  Wang, Hui; Liu, Huifang; Cao, Zhiyong; Wang, Bowen

  2016-01-01

  This paper presents a new perspective that there is a double-threshold effect in terms of the technology gap existing in the foreign direct investment (FDI) technology spillover process in different regional Chinese industrial sectors. In this paper, a double-threshold regression model was established to examine the relation between the threshold effect of the technology gap and technology spillover. Based on the provincial panel data of Chinese industrial sectors from 2000 to 2011, the empirical results reveal that there are two threshold values, which are 1.254 and 2.163, in terms of the technology gap in the industrial sector in eastern China. There are also two threshold values in both the central and western industrial sector, which are 1.516, 2.694 and 1.635, 2.714, respectively. The technology spillover is a decreasing function of the technology gap in both the eastern and western industrial sectors, but a concave curve function of the technology gap is in the central industrial sectors. Furthermore, the FDI technology spillover has increased gradually in recent years. Based on the empirical results, suggestions were proposed to elucidate the introduction of the FDI and the improvement in the industrial added value in different regions of China.

 9. The role of Italian FDI in Southeast Europe's international integration. A focus on investors from the Marche region

  Eleonora Cutrini

  2012-12-01

  Full Text Available Southeast European countries have experienced significant economic integration into the world economy since 2000, through international capital flows and especially foreign direct investment (FDI. The work sheds light on recent trends in Italy-Western Balkans economic integration through FDI and other non-equity modes (NEMs. The methodology applied is based on country-level analysis, enriched by a case study approach. Main trends, characteristics and motivation of investments in the area are investigated. Based on this evidence, we suggest that the phenomenon of Italian integration in the Western Balkans is broader than official statistics would indicate, since Italian firms often set up subsidiaries through various non-equity arrangements. The surge in FDI in the area is recent, therefore it is not surprising that the main determinants are cost reductions and new market opportunities. What is interesting in this context is that local entrepreneurs regard efficiency-seeking investments as profitable only if they are connected to market-seeking goals. We find evidence also of localized industrial development stimulated by the entry of Italian firms, which is activating subcontracting relationships with existing companies in the host region. Further and in depth studies are needed to investigate the phenomenon

 10. FDI-Unilever Brush Day & Night partnership: 12 years of improving behaviour for better oral health.

  Kell, Kathryn; Aymerich, Marie-Anne; Horn, Virginie

  2018-05-01

  Twelve years ago, FDI World Dental Federation and Unilever Oral Care began a partnership to raise awareness of oral health globally. This aim reflects FDI's mission to "lead the world to optimal oral health", and one of the goals set by the Unilever Sustainable Living Plan "to improve health and well-being for more than 1 billion" by 2020. This partnership has developed a series of public health programmes to improve the brushing habits of targeted populations through health promotion and educational campaigns worldwide. Building on the success of the first two phases of the partnership, the third phase (Phase III), named Brush Day & Night, aimed to educate children in brushing twice-daily with fluoride toothpaste via a 21 Day school programme. This article reports the main outcomes of the past 12 years of this partnership, in particular the key outreach and figures of Phase III evaluation. School programmes were implemented in 10 countries, where local teams collected data from children aged between 2 and 12 years to monitor their oral health behaviours using specific indicators. In addition to the school programme, the World Oral Health Day was used as a vehicle to convey oral health awareness to influential governing bodies and the public. As a result, over 4 million people were directly reached by the programme in 2016. © 2018 FDI World Dental Federation.

 11. Cellular Biotechnology Operations Support Systems-Fluid Dynamics Investigation (CBOSS-FDI)

  2003-01-01

  Aboard the International Space Station (ISS), the Tissue Culture Module (TCM) is the stationary bioreactor vessel in which cell cultures grow. However, for the Cellular Biotechnology Operations Support Systems-Fluid Dynamics Investigation (CBOSS-FDI), color polystyrene beads are used to measure the effectiveness of various mixing procedures. Uniform mixing is a crucial component of CBOSS experiments involving the immune response of human lymphoid cell suspensions. In this picture, the beads are trapped in the injection port shortly after injection. Swirls of beads indicate, event to the naked eye, the contents of the TCM are not fully mixed. The beads are similar in size and density to human lymphoid cells. The goal is to develop procedures that are both convenient for the flight crew and are optimal in providing uniform and reproducible mixing of all components, including cells. The average bead density in a well mixed TCM will be uniform, with no bubbles, and it will be measured using the absorption of light

 12. Suurkiskja- ja kotkakahju ennetamise meetmed Eesti ja Soome saartel ning rannikualadel / T. Otstavel

  Otstavel, Teet, 1964-

  2013-01-01

  Uuring käsitleb Eesti ja Soome rannikualade ja saarte loomakasvatajate võimalusi suurendada karjamaadel kaitset suurkiskjate ja merikotkaste vastu ning kasutada suurkiskjate rünnakute ennetamise meetmeid, eelkõige karjavalvekoeri

 13. Kuuntele ja osallistu - Sosiaalinen media myynnin ja markkinoinnin tukena

  Lönnblad, Hanna

  2010-01-01

  Sosiaalinen media on tullut jäädäkseen. Viimeisen kymmenen vuoden aikana IRC-Gallerian, Habbo Hotelin ja Facebookin kaltaiset palvelut ovat omineet itselleen kasvavan osan nykyihmisen ajankäytöstä niin töissä, kouluissa kuin vapaa-ajalla. Sosiaalisen median palveluita pidetään teinien leikkipaikkoina, mutta tosiasiassa uusi media tarjoaa rajattomasti potentiaalia myös yritystoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen kaiken-kokoisille yrityksille. Virtuaalista maailmaa ei tule väheksyä. Opi...

 14. Viestintäverkkojen ja -palveluiden toimivuuden ja tietoturvallisuuden häiriönhallinta

  Paananen, Rauli

  2017-01-01

  Yhteiskunnassa on käynnissä voimakas kaiken mahdollisen digitalisoiminen ja esimerkiksi kaikkia viranomaisia koskee velvollisuus sähköistää keskeiset palvelunsa kuluttajien saataville. Sähköinen asiointi, palveluiden kasvava määrä ja kuluttajien siirtyminen mobiili- ja verkkopalveluihin luo markkinoille uusia innovaatioita ja tuo kansalaisille arjen sujuvuutta hoitaa päivittäisiä asioitaan, ajasta ja paikasta riippumatta. Toisaalta yhteiskunnan toimivuus on entistä haavoittuvampi ja alttiimpi...

 15. Ühe suve akvarellid / Evelin Samuel ja Liina Hergauk

  Samuel, Evelin, 1975-

  2015-01-01

  Roosanupuline kampsun, idee ja teostus Evelin Samuel. Vanaroosa pluus ja barett, idee ja teostus Ruta Tännav. Mohäärlõngast topp, idee ja teostus Anna Verschik. Linane topp, idee ja teostus Liina Hergauk. Pitsmustritega mohäärkleit, idee ja teostus Ruta Tännav. Puuvillane topp, idee ja teostus Anna Verschik

 16. Toyota Aktiivi -kampanja ja markkinointi

  Peltola, Jouni

  2015-01-01

  Opinnäytetyön aiheena oli kehittää markkinointisuunnitelma Tampereella toimivalle Toyota Autotalot Oy -autoliikkeelle. Suunnittelun kohteena oli syksyllä 2014 valtakunnallisesti lanseerattu Toyota Aktiivi -huoltokampanja, jonka tarkoituksena on kasvattaa vanhempien autojen markkinaosuutta merkkihuollossa. Kampanjan ja tämän työn taustalla on Suomen ajoneuvokannan ikääntyminen, johon pyritään mukautumaan kehittämällä ja markkinoimalla uusia, kuluttajaystävällisempiä huolto-ohjelmia vanhempien ...

 17. IFRS 9 Luottotappiot ja Arvonalentumiset

  Lanteri, Päivi

  2016-01-01

  IFRS tilinpäätös on kansainvälinen tilinpäätösstandardi, jonka mukaan julkisesti noteeratut osakeyhtiöt laativat tilinpäätöksensä. IFRS tilinpäätöksen tarkoituksena on palvella mahdollisimman hyvin sijoittajia, antaen vertailukelpoista tilinpäätösinformaatiota. IFRS tilinpäätös normisto koostuu standardeista, jotka määrittelevät taseen ja tuloslaskelman vähimmäiserittelyt. Standardeja kehittelee ja asettaa IASB (International Accounting Standards Board) yhteistyössä IFRS Foundation –organisaa...

 18. Tarbekunsti- ja Disainimuuseum taas avatud

  2005-01-01

  2. VI avati rekonstrueeritud muuseumihoone. Rekonstrueerimisprojekti autorid: Arhitektuuriagentuuri arhitekt Inga Raukas, sisearhitekt Monika Löve. Ehitustööd: Rihti Projekt. Avatud nahakunstinäitus "Järjehoidja" (kuraator Airi Ligi, kujundaja Siiri Nõva, näha saab ka nahakunsti üliõpilaste töid; filmiprogramm: Maya Yonesho "Üks uks", "Ecce libri" Pille Kivihallist, Tiina Piisangust ja Maarja Unduskist) ja rahvusvaheline köitekunstinäitus "Scripta manent III. Maailma parim asi", kujundaja Lennart Mänd

 19. Harrasta terveellisesti ja turvallisesti itsepuolustuslajeja

  Bäckström, Daniela; Arras, Pia

  2012-01-01

  TIIVISTELMÄ Arras, Pia & Bäckström, Daniela. Harrasta terveellisesti ja turvallisesti itsepuolustuslajeja. Helsinki, syksy 2012, 45 s., 2 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Helsinki. Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja (AMK). Opinnäytetyö käynnistettiin Helsingin itsepuolustuskoulun kanssa. Yhteisen hankkeen taustalla ovat samat mielenkiinnon kohteet ja havaittu tarve ensiaputaitojen kehittämiseen. Työelämälähtöisen opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa käytännölli...

 20. Odoon lomakkeiden ja raporttien kustomointi

  Pensasmaa, Tapio

  2016-01-01

  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten avoimeen lähdekoodiin perustuvan Odoo-yritysohjelmiston lomakkeita sekä tarjouksissa ja laskuissa käytettäviä raporttipohjia voidaan kustomoida vastaamaan työn toimeksiantajan EM Systems Oy:n asiakkaiden tarpeita. Työssä perehdyttiin Odoon rakenteeseen ja moduulien toimintaan sekä selvitettiin Odoon kehittäjätilan ominaisuuksia. Odoon periytymismekanismit antavat mahdollisuuden tehdä moduulien avulla laajennuksia tai muutoksia muihin moduulei...

 1. Odoon ja Jaspersoft Studion integrointi

  Iivonen, Kalle

  2015-01-01

  Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona EM Systems Oy:lle. EM Systems Oy on turkulainen yritys, joka tekee asiakkailleen Odoo-toiminnanohjausjärjestelmäpaketteja ja muita tiedonhallinnan ratkaisuja. He halusivat selvittää kuinka helppoa ja hyödyllistä on yhdistää Jaspersoftin raportointiohjelmisto Odoo-toiminnanohjausjärjestelmän kanssa. Työ sisälsi Jaspersoft Studion, joka on raporttien suunnitteluohjelma, yhdistämisen Odoo-toiminnanohjausjärjestelmän tietokantaan. Yhdistäminen vaati PostgreS...

 2. Igal pool ja mitte kuskil / Piibe Piirma

  Piirma, Piibe

  2006-01-01

  Võrgu- ehk netikunsti ajaloost ja arengust. Korea kunstniku Nam June Paiki, Vene kunstnike Aleksei Shulgini ja Olja Ljalina, hollandi fotograafi Joan Heemskerk'i, belgia kunstniku Dirk Paesmans'i, sloveeni kunstnike Vuk Cosic'i ja Marko Pelijhan'i, kanada kunstniku Robert Adrian X-i, saksa kunstnike Wolfgang Staehle, Rena Tangens'i ja Cornelia Sollfranki tegevusest. Šveitsi kunstirühmituse "Etoy" performance'ist "Toywar". Lühidalt eesti võrgukunstist, Mare Tralla ja Tiia Johannsoni tegevusest. Repliigid Heie Treierilt ja Raivo Kelomehelt

 3. Rakkautta ja anarkkiaa, naiset ja herrat! / Tõnu Karjatse

  Karjatse, Tõnu

  2008-01-01

  Helsingi 21. festivalist "Armastus ja Anarhia" ning Eesti filmi osast sellel. Vaatajahääletuse võitis Jordaania "Captain Abu Raed" (režii Amin Matalqa). Teisi huvitavaid filme - Nuri Bilge Ceylani "Kolm ahvi", Sergei Dvortsevoi "Tulpan", Mamoru Oshii "Skycrawlers"

 4. BBC ja HBO taaselustasid Rooma viletsuse ja hiilguse / Brigitta Davidjants

  Davidjants, Brigitta, 1983-

  2005-01-01

  12-osaline ajalooline kostüümidraama - seriaali Rooma impeeriumi ajast "Rooma" tootsid Ameerika tootja Home Box Office (HBO) ja inglaste BBC. Esimest osa "Varastatud kotkas" näitas HBO 28. augustil. Kolme esimese osa režissöör on Michael Apted, stsenaariumi eest vastutab Bruno Heller

 5. Ostujõu pariteedid ja tegelikud kulutused / Viktoria Trasanov

  Trasanov, Viktoria

  1996-01-01

  Ostujõud: pariteedid ja vahetuskursid. Kulutuste klassifikatsioonid: ICP ja SNA. EKS ja GK agregeerimismeetod. Euroopa 1993.a. Võrdlusprogrammi (ECP'93) struktuur. Võrdlusprogrammi korraldamine Balti grupis

 6. Kafka ja kevad / Mati Sirkel

  Sirkel, Mati, 1949-

  2011-01-01

  Artiklis arutletakse peamiselt Franz Kafka loomingust lähtuvalt kirjandusklassika ja väärtkirjanduse rollist/võimalustest ühiskonnas. Näib olevat paradoks, et kirjandus täidab oma ühiskondlikku rolli kõige paremini siis, kui tal on suukorv peas

 7. Uudishimu ja juhuslikkus / Kristina Tischler

  Tischler, Kristina

  2010-01-01

  Fotonäitus "Curious abot the world" ("Uudishimulik") Tallinnas Kastellaanimaja Galeriis 3. veebruarini 2010. Lea Tomsoni (kuraator, Eesti), Roxanne Brousseau-Felio (Kanada) ja Takaki Hashimoto (Jaapan) töödest ning näitust saatvast Gerhard Locki (Saksamaa/Eesti) loodud muusikast

 8. Idapiir ja ajalugu / Anti Selart

  Selart, Anti, 1973-

  2000-01-01

  Narva jõgi esineb Eesti ala idapiirina allikates juba 13. sajandil ja Setumaa ongi kujunenud omanäoliseks etnilis-kultuuriliseks piirkonnaks tänu sellele, et on läbi aegade kuulunud Pihkva vürstiriiki või kubermangu

 9. Maslow' vajaduste hierarhia ja motivatsioon

  2015-01-01

  Kui töökohal on rahuldatud kolm universaalset psühholoogilist vajadust - autonoomia, seotus ja kompetentsus, kogevad töötajad iga päev kõrgema tasandi motivatsiooni, mis toidab nende kirge oma töö vastu

 10. Kontseptsioonid ja persoonid / Mari Sobolev

  Sobolev, Mari, 1968-

  2003-01-01

  Heli Sarapuu näitus "Isale" Hobusepea galeriis. Valeri Vinogradovi "Design Jet 5001" Viviann Napi Galeriis. Eve Kiileri "Progressi arhitektoonika" Tallinna Linnagaleriis. Jan Van Imschooti maalinäitus "Müstilised patud ja kaasaegsed värvid. Ümberhindamise asupaik"

 11. Tõrvapott ja meetilgad / Ivar Tallo

  Tallo, Ivar, 1964-

  2002-01-01

  Ilmunud ka: Põhjarannik ; Severnoje Poberezhje 2. oktoober lk. 2. Riigikogu liikmete palgast ja ametihüvedest. Autor: Rahvaerakond Mõõdukad. Vt. samas küsitlus Kuidas suhtute Riigikogu liikmete peaaegu kontrollimatutesse hüvitistesse? Vastavad: Eri Klas, Jaak Mae, Kuno Pajula, Mati Unt

 12. Rikas ja vaene / Vello Kutsar

  Kutsar, Vello

  2006-01-01

  Autor teeb ülevaate kohalike omavalitsuste arvestuslikust tulust. Joonised: 1. Arvestuslik tulu elaniku kohta 2005. aastal; 2. Arvestuslik tulu elaniku kohta (kr.) ja selle kasv %-des; 3. 10 rikkamat omavalitsust (tuh. kr.). Tabelid: 1. Eesti omavalitsused arvestusliku tulu järgi; 2. Arvestuslik tulu maakonniti; 3. Arvestuslik tulu Pärnumaa omavalitsustes (tuh. kr.)

 13. Valitsus ja valitsemisleping / Janno Reiljan

  Reiljan, Janno, 1951-2018

  2003-01-01

  Ilmunud ka: Molodjozh Estonii 1. apr. lk. 2, Nädaline 3. aprill lk. 4, Sakala 2. aprill lk. 2, Virumaa Teataja 3. aprill lk. 7, Koit 3. aprill lk. 6, Valgamaalane 3. aprill lk. 2. Jõujooned Riigikogus on selgunud - töövõimelise valitsuse suudavad moodustada Res Publica, ERL ja Reformierakonna saadikud

 14. Kuldma, Aus, Roosma ja Siska

  2007-01-01

  2006. aasta Kuldnõela võitja kuulutatakse välja Tallinnas Viru keskuses 9.03.2007. Kandidaadid Katrin Kuldma kollektsiooniga Chocolate, Reet Aus kaubamärgiga Re Use, Tiiu Roosma pesukollektsiooniga BonBon Lingerie ja Marika Siska kaubamärgiga Sangar

 15. Tundlikud ja tundelised / Aita Kivi

  Kivi, Aita, 1954-

  2001-01-01

  Sisu : David Herbert Lawrence. Vikerkaar; Kazuo Ishiguro. Hõljuva maailma kunstnik; Vassil Bõkav. Toru; Torcuato Luca de Tena. Jumala käega; Roxanne Pulitzer. Carrie ja Gracie; Graham Robb. Victor Hugo; Scott Adams. Dilberti printsiip; Andrea Fehringer, Gerald Reischl, Clemens Stadlbauer. Sajandi suurimad pigilinnud; Gertrud Teusen. Jonniiga

 16. Riskimarginaalid ja euro / Aavo Kokk

  Kokk, Aavo, 1964-

  2010-01-01

  Eurotsooniga liitumine ei muuda Eesti jaoks riskimarginaalide ja valitsuse laenuvõime osas kuigi palju ning investorite veenmiseks peab Eesti valitsus veel pikka aega konservatiivset majanduspoliitikat rakendama. Financial Times'i graafik näitab, et Eesti valitsuse võlakoorem on väikseim Euroopa Liidus. Diagramm, kaart

 17. Kired ja kaotused / Aita Kivi

  Kivi, Aita, 1954-

  2002-01-01

  Sisu : Corinne Hofmann. Valge Masai; William Somerset Maugham. Teater; Tyne O'Connell. Parimad asjad elus; Sue Townsend. Kuninganna ja mina; Patricia D. Cornwell. Süütõendid; Koopia / Hedda Maurer, Priit Kruus, Mia Leite [Maria Savisaar]; Kristel Salu. Viljaküla Brita memuaarid; Cupido & Psuche; Marie Under. Under armastusest; Sigmund Freud. Argielu psühhopatoloogia

 18. Jackson ja Savisaar / Siim Nestor

  Nestor, Siim, 1974-

  2001-01-01

  Michael Jacksoni soolokarjääri 30. aastapäeva tähistamisest Madison Square Gardenis. Uute albumite läbimüükide ja poliitika seostest: M. Jacksoni albumist "Invincible", Paul McCartney uuest albumist "Driving Rain"

 19. Seks ja festivalid / Pilvi Porkola

  Porkola, Pilvi

  2009-01-01

  Pornokujutusest nüüdisteatris järgmiste lavastuste näiteil - prantsuse-austria Superamasi "Big 3rd Episode Happy/End" ja prantslase Gisele Vienne'i "I Apologize" Baltoscandalil ning kanadalase Dave St. Pierre'i lavastus "Un peu tendresse, bordel de merde!" Exoduse festivalil Ljubljanas

 20. Veri ja sitt / Raymond Whitaker

  Whitaker, Raymond

  2006-01-01

  Veristest lahingutest rahvusvaheliste rahujõudude ja taliibide vahel Afganistanis Helmandi provintsis, algsest ülesehitusmissioonist on saanud sõda. Vt. samas: Kui Helmandis käisid lahingud, olid eestlased puhkusel. Priit Hõbemägi intervjuu Eesti kontingendi ülema Raivo Tammega

 1. Inglise mood ja foto Kunstihoones

  1999-01-01

  5. nov.-st Tallinna Kunstihoones näitus "Look at me", Suurbritannia mood ja fotograafia 1960ndatest tänapäevani. Kuraatorid Val Willams, Brett Rogers. Osalejaid. 6. XI samas eesti moekunstnike britiaineline moeshow. Osalevad Anu Lensment, Eve Hanson, Marit Ahven, Jaanus Vahtra, Marju Tammik, Anu Samarüütel

 2. Lennutranspordi turg ja perspektiivid 2005

  2005-01-01

  Air Proxy tegevjuhi Helena Rootsi 2004. aasta sügisel toimunud Äripäeva transpordi arengukonverentsil peetud ettekandest. Lennutranspordi olukorrast ja arengusuundadest. Lisa: Tallinna Lennujaama läbivad kaubakogused kasvavad. Vt. samas: Konverentsil esitatud küsimusi

 3. Saksa vastupanu ja prantsuse tundeelu / Endel Link

  Link, Endel

  2005-01-01

  Berliini 55. filmifestivalist ja festivali filmidest : sakslase Marc Rothemundi "Sophie Scholl - viimased päevad", prantslase Régis Wargineri "Man to Man" ja teise prantslase André Téchiné "Muutunud aeg"

 4. Noor eesti kirjandus ja meedia / Jaanika Palm

  Palm, Jaanika, 1973-

  2006-01-01

  Noorsookirjandusest ja noortekirjanikest, sellest, kuidas meedia mõjutab tänapäeval noorsookirjanduse levikut ja sihtgrupini jõudmist. Ettekanne on esitatud algupärase lastekirjanduse päeval Tartus 12. aprillil 2006

 5. Surmast ja Heideggerist, jumalatele / Eduard Parhomenko

  Parhomenko, Eduard

  2008-01-01

  Vastukaja Mihhail Lotmani artiklitele: Heidegger, automobiilid ja tapvad asjad // Postimees Extra : Arvamus Kultuur, 12. jaan. 2008, lk. 4 ja Vaenlase pale: järelkaja Jokela draamale // Postimees Extra : Arvamus Kultuur, 8. Dec. 2007, lk. 2-3

 6. Valgustuse moraali- ja poliitikafilosoofid inimloomusest / Margit Sutrop

  Sutrop, Margit, 1963-

  1999-01-01

  Briti valgustusfilosoofidest. Mandeville'i, Smith'i, Hobbes'i ja Rousseau kaastunde käsitlustest. Locke'i ja Rousseau' võrdlus. Ühiskondliku lepingu teooriast. Rousseau erinevusest briti filosoofidest

 7. Hotelli ja restoranimajanduse globaalsed probleemid / Donald Visnapuu

  Visnapuu, Donald, 1946-

  2000-01-01

  Järgi nr. 2 lk. 27. Infot maailmas hotelli- ja restoranimajanduses valitsevate trendide kohta saadakse põhiliselt IH&RA ja HOTREC-i vahendusel, mille liige EHRL on. International Hotel & Restaurant Association. HOTREC

 8. Angola : valimisi oodatakse ja kardetakse / Allan Espenberg

  Espenberg, Allan

  2008-01-01

  Angolas pole 16 aastat toimunud parlamendi- ja presidendivalimisi. 30 aastat võimul olnud president Jose Eduardo dos Santos kuulutas riigis välja valimised, mis peaksid toimuma käesoleval aastal 5. ja 6. septembril

 9. Lihtsalt kunst ja kapital / Anu Allas

  Allas, Anu, 1977-

  2007-01-01

  Saksa galeristi ja kollektsionääri Rolf Ricke kogu põhjal koostatud näitusest "Das Kapital - Blue Chips & Masterpieces" Frankfurdi Moodsa Kunsti Muuseumis. Kunstikogumisest ja kunstipoliitikast Lääne-Euroopas

 10. Community lab kunstihoones ja Arsenales / Harry Liivrand

  Liivrand, Harry, 1961-

  2003-01-01

  Taani kaasaegse kunsti näitus "Projekt" Tallinna Kunstihoones, kus osalevad EKA üliõpilased ja külalised Lätist. Kuraatorite Molly Nesbiti, Hans Ulrich Obristi ja Rirkrit Tiravanija projekt "Utopia Station" Veneetsia biennaalil

 11. Külalised ja meie / Tiiu Levald

  Levald, Tiiu, 1940-

  2009-01-01

  11. detsembril Estonia kontserdisaalis toimunud ERSO kontserdist, dir. Olari Elts ja solist soome metsosopran Monica Groop, kavas oli Wagneri ja Mendelssohni looming ning 12. detsembril Estonias toimunud Donizetti ooperi "Poliuto" kontsertettekandest, dirigent Arvo Volmer

 12. Kõrged kontsad, kokteilid ja Cosmo / Laurence Lumiere

  Lumiere, Laurence

  2008-01-01

  Menutelesarja "Seks ja linn" peategelastega samanimelisest mängufilmist (režissöör Michael Patrick King). Seriaali sünniloost, alates ideest produtsent Darren Stari peas ning filmi ja seriaali võrdlusest

 13. Rootsi ja Soome maksebilansi jooksevkonto / Lembo Tanning

  Tanning, Lembo

  1999-01-01

  Soome ja Rootsi maksebilansi analüüs. Diagrammid: Soome ja Rootsi maksebilansid aastatel 1992-1998; jooksevkonto kasv aastatel 1992-98; jooksevkonto komponentide bilansid aastatel 1992-1998; rahvusvaheline investeerimispositsioon aastatel 1992-1998

 14. Punane Veski ja plakatikunsti algus / Riina Robinson

  Robinson, Riina

  2007-01-01

  Prantsuse plakatikunsti loojast Jules Cheret'st, ühest silmapaistvamast plakati- ja maalikunstnikust Henri Toulouse-Lautrecist, tema plakatite kangelannadest, kankaani tantsinud Louise Weberist ja Jane Avrilist ning Moulin Rouge'ist

 15. TTÜ ja TÜ osalevad USA armee miljoniprojektides

  2016-01-01

  TTÜ ja TÜ liitusid USA-s tegutseva meditsiinitehnoloogia ettevõtete konsortsiumiga. Nii jõuavad juhtivate Eesti kõrgkoolide teadmised USA armeesse, kes konsortsiumi kaudu innovaatilisi tooteid ja teenuseid sisse ostab

 16. Linnaehitusest ja -kindlustustest Eestis uusajal / Rein Zobel

  Zobel, Rein, 1928-2012

  2005-01-01

  Tallinna, Tartu, Narva, Pärnu, Kuressaare ja väikelinnade (Paide, Haapsalu, Rakvere, Viljandi) linnaehitusest ja -kindlustustest uusajal. 18. sajandil rajatud uuest kindluslinnast Paldiskist. Bibliograafia lk. 443-444

 17. Draamateater ja Theatrum Riias festivalil / Andres Keil

  Keil, Andres, 1974-

  1999-01-01

  Riias algas 25. okt. rahvusvaheline teatrifestival Homo Novus '99,kus Eestit esindavad Eesti Draamateater Priit Pedajase lavastusega "Mao tee kalju peal" ja Theatrum Lembit Petersoni lavastusega "Pelleas ja Melisande"

 18. Baselist Californiasse ja sealt Tallinna / Ivar Sakk

  Sakk, Ivar, 1962-

  2011-01-01

  Ameerika iseõppinud disaineri David Carsoni, šveitsi tüpograafi Wolfgang Weingarti ja eesti disaineri ja graafiku Villu Järmuti loomingu kõrvutamine. Graafilise disaini areng Euroopas, nn. Baseli koolkond, "uus laine" (New Wave)

 19. Luksus ja läbimõeldus

  2007-01-01

  Tallinnas Pärnu mnt. 234 asuvast sisustussalongist Home-Lux ja seal pakutavast. Salongi direktor Signe Kalbus on hariduselt sisekujundaja ja tellida saab kodu sisekujundusprojekte. Pikemalt mööbli tellimisest kataloogist, sametisest tapeedist, Designers Guildi lastetubadest, sisustuslisanditest

 20. Aktivismist ja sekkunisest linnaruumi / Lilia del Rio

  Rio, Lilia del

  2007-01-01

  25.-26. IV Eesti Kunstiakadeemias toimunud 4. Linnauurimuse päevadest "Uurimine ja aktivism". Hanna Harrise, Giacomo Botta, Joanna Saad-Suloneni, Liisa Horelli ja Rasmus Kase ettekannetest konverentsil. Sisaldab bibliograafiat

 1. Eesti noor kunst Helsingis, Riias ja Londonis

  2000-01-01

  Ester Faimani, Jasper Zoova ja Tarrvi Laamanni ühisnäitus "Splendid!? Young art from Estonia" Helsingis Caisa kultuurikeskuses, kuraator Andres Härm ; Kiwa videokunst Riias Arsenals Museumis ja Londonis Milch Gallery's

 2. Annabel ja Paul / Jüri Ehlvest

  Ehlvest, Jüri, 1967-2006

  2001-01-01

  Mõtted reaalsest olemisest ja selle kommenteerimisest, ajendatud Eesti Televisioonis Kanada dokumentaalfilmi "Seks. Annabel Chongi lugu" (1999) näitamisest ja sellele järgnenud vestlusringist ning hilisematest kommentaaridest meedias

 3. "Impact 4" Berliinis ja Poznanis / Vappu Thurlow

  Thurlow, Vappu, 1960-

  2005-01-01

  5.-10. IX Berliinis ja Poznanis toimunud neljandast rahvusvahelisest graafikakonverentsist "Impact" alapealkirjaga "Kontakt". Eestist osalesid Loit Jõekalda, Eve Kask, Karin Laansoo ja Vappu Thurlow. 2007. a. Tallinnas toimuva "Impact 5", alapealkirjaga "Slices of Time/Lõigutud aeg", kontseptsioon

 4. Avaliku ja erasektori organisatsioonikultuurilised erinevused / Jaan Silvet

  Silvet, Jaan

  2004-01-01

  Autori hinnangul ei esine juhtimise seisukohast lähtuvalt avalikel ja eraorganisatsioonidel põhimõttelisi erinevusi sobiva keskkonna loomisel mõõdukaks riskikäitumiseks ja õppimisvalmiduseks. Skeem

 5. "Spicy ice" ja klaveri talveuniversiteet / Toomas Velmet

  Velmet, Toomas, 1942-

  2011-01-01

  25. veebruaril Pärnu kontserdimajas toimunud talveunversiteedi galakontserdist, kus esinesid pianistid Liidia Ilves (Eesti), Cäcilia Maria Weber (Austria) ja Nena Kozjek (Sloveenia) ja Pärnu Linnaorkester Leonid Grini dirigeerimisel

 6. Naelakast ja tempel / Märt Kubo

  Kubo, Märt, 1944-

  2009-01-01

  Solarise keskusest ja Estonia teatist, nende saamisloost võrdlevalt. Autori sõnul on Armas Lindgreni ja Wivi Lönni loodud Estonia justnagu veel ilusamaks saanud. Arvamus Estonia maja laienemise kohta

 7. President nimetas ametisse suursaadikud Maltal ja Hollandis

  2006-01-01

  President Arnold Rüütel nimetas Andres Tomasbergi Eesti erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Maltal ning Gita Kalmeti Eesti erakorraliseks ja täievoliliseks suursaadikuks Hollandis. Allk.: BNS

 8. Taastuvad energiaallikad ja Euroopa Liit / Jaan Tepp

  Tepp, Jaan, 1966-

  2002-01-01

  Eesti liitumisel EL-ga ning Kyoto protokolli ratifitseerimise taustal on Riigikogul ja valitsusel vastutus soodustada põlevkivipõhise elektritootmise kõrval ka taastuvaid energiaallikad. Ka seadusloomest taastuvenergeetika arengu seisukohalt. Tabelid ja diagramm

 9. Tallinnas asutati Baltimaade sotsiaal- ja humanitaarteaduste doktorikool

  2009-01-01

  Oktoobris 2008 allkirjastasid Tallinna Ülikooli, Läti Ülikooli ja Kaunase Vytautas Magnuse Ülikooli rektorid Baltimaade sotsiaal- ja humanitaarteaduste doktorikooli (Baltic Graduate School) asutamislepingu

 10. Lugupeetud kunstnikud, arhitektid ja sõbrad!

  2001-01-01

  Eesti Kunstnike Liidu ja Eesti Arhitektide Liidu aastavahetuspeo kava 28. XII. Esinevad Raivo Kelomees (EKA ja Tartu Kõrgema Kunstikooli videoprojektid), EKA moeosakond. Nova Moda esitleb: Ruta Depp, Ketlin Bachman, Riina Põldroos, Kati Simpson

 11. Suured ja Vannutatud : Kumu / Sirje Helme

  Helme, Sirje, 1949-

  2006-01-01

  Vastuseks Raoul Kurvitza artiklile "Kumu : väited ja teesid" samas lehes lk. 11-12. Ajaloo ja kunstiajaloo ümberkirjutamisest, mõistetest "rahvus", "rahvusriik". Rahvuslikust kunstist, rahvuslikust identiteedist, valitud kuraatoritest jm.

 12. Ilves sõitis Saksamaale ja Hollandisse

  2007-01-01

  President Toomas Hendrik Ilves sõitis töövisiidile Saksamaale ja Hollandisse. President osaleb Berliinis konverentsil "Kontinentide konkurents - tulevikku kujundavad Saksamaa ja Euroopa" ning kohtub Saksamaa parlamendisaadikutega. Haagis kohtuvad T. H. Ilves ja proua Evelin Ilves Madalmaade kuninganna Beatrix'i, välisminister Maxime Jacques Marcel Verhageni ja Haagi linnapeaga ning külastavad dirigent Neeme Järvi 70. sünnipäeva kontserti

 13. Ohjaamisen ja opettamisen välimaastossa

  Vesalainen, Anne-Maria

  2012-01-01

  Opinnäytetyössä tarkastellaan ohjaamisen ja opettamisen suhdetta opiskelijaryhmälähtöisessä musiikkiteatterin valmistumisprosessissa. Taidepedagogiikan näkemykset soveltuvat sekä ohjaamiselle että opettamiselle. Keskeistä ovat opiskelijalähtöisyys ja konstruktivistinen oppimiskäsitys Opettaja tai ohjaaja auttaa opiskelijan luovuutta ja oppimista. Opinnäytetyössä tarkastellaan Seurakuntaopiston Artistiluokkien (2010 ja 2011) musiikkiteatteriesitysten Stalkatut elämät (20...

 14. Toimitila-, palo- ja pelastusturvallisuus majoitusyrityksessä

  Pajunen, Touko

  2010-01-01

  Opinnäytetyö tehtiin erään Etelä-Savossa sijaitsevan hotellin hotellipäällikön toimeksiannosta. Työn tavoitteena oli kerätä tietoperusta toimitila-, palo- ja pelastusturvallisuudesta, ja laatia sen pohjalta turvallisuuskatsaus kyseisessä hotellissa. Turvallisuuskatsauksen tavoitteena oli nostaa esiin mahdollisia toimitila-, palo- ja pelastusturvallisuuteen liittyviä epäkohtia ja ehdottaa niihin ratkaisuja. Turvallisuuskatsaus koostui kahdesta tutkimuksesta. Ensimmäisessä arvioitiin toimit...

 15. Kirjutamisest ja kirjutamise õpetamisest / Anne Uusen

  Uusen, Anne

  2001-01-01

  Kirjutamise olemusest, kirjutamise motiveerimisest, kirjutamise (õpetamise ja õppimise) eesmärgid ja ülesanded. 1998/2000 õa. jooksul täienduskoolituses ja kaugõppes õppivate algklassiõpetajate hulgas läbi viidud küsitlusest, eesmärgiga uurida, mida õpetajad kirjutamise juures tähtsaks peavad, milliseid kirjutamisülesandeid nad õpilastele annavad ning milline on õpetajate enesehinnang oma koolitusele ja teadmistele kirjutamisest

 16. Paraproletariaat ja vilets Valgre / Sandra Jõgeva

  Jõgeva, Sandra, 1976-

  2008-01-01

  Eesti Kunstiakadeemia interdistsiplinaarsete kunstide osakonna ning Pärnu filmi- ja videofestivali alternatiivkino "Le Cinema Extraordinaire" (kuraatorid Erik Alalooga ja Ville-Karel Viirelaid) Tallinnas Nongrata Kunstikonteineris kultuuritehases Polymer 1.-22. II. Minna Hindi autoriõhtu (filmid "Kolm pilti elust ja ajast" ning "Sees või väljas") ja Jaan-Jürgen Klausi filmid "Sinitäheke" (peategelane Erkki Hüva) ning "Erakpoeet Marko Kompus"

 17. The Relevance of Political Stability on FDI: A VAR Analysis and ARDL Models for Selected Small, Developed, and Instability Threatened Economies

  Petar Kurecic

  2017-06-01

  Full Text Available This paper studies the relevance of political stability on foreign direct investment (FDI and the relevance of FDI on economic growth, in three panels. The first panel contains 11 very small economies; the second contains five well-developed and politically stable economies with highly positive FDI net inflows, while the third is a panel with economies that are prone to political violence or targeted by the terrorist attacks. We employ a Granger causality test and implement a vector autoregressive (VAR framework within the panel setting. In order to test the sensitivity of the results and avoid robust errors, we employ an ARDL model for each of the countries within every panel. Based upon our results, we conclude that there is a long-term relationship between political stability and FDI for the panel of small economies, while we find no empiric evidence of such a relationship for both panels of larger and more developed economies. Similarly to the original hypothesis of Lucas (1990, we find that FDI outflows tend to go towards politically less stable countries. On the other hand, the empiric methodology employed did not find such conclusive evidence in the panels of politically more developed countries or in the small economies that this paper observes.

 18. Võigas ja seletamatu tsirkus : kaasaja ja alateadvuse pained "Agent Sinikaelas" / Sven Vabar

  Vabar, Sven

  2002-01-01

  Mängufilm "Agent Sinikael" : stsenaristid Marko Raat ja Andres Maimik : režissöör Marko Raat : operaator Arko Okk : helilooja Janek Murd : kunstnikud Margus Tammik ja Jaana Jüris : nimiosas Mait Malmsten : produtsendid Peeter Urbla ja Veiko Õunapuu : Exitfilm ja Suhkur Film, 2002

 19. Jackson, sportauto ja kinbaku / Kadri Karro

  Karro, Kadri

  2011-01-01

  Mari-Liis Laanemaa video- ja fotonäitus "Meel ja Michael Jackson" Tallinna Linnagaleriis 26. juunini. Fotograaf Herkki-Erich Merila näitus "Kinbaku" Haus galeriis 15. juulini. Austria kunstniku Klaus Waggeri rallimaalide ja Urmas Teearu kogusse kuuluvate mootorrataste näitus "Unforgettable Moments" Tam galeriis juuni lõpuni 2011

 20. Pornograafia, kunst ja tsensuur / Katrina Sirelpuu

  Sirelpuu, Katrina

  2011-01-01

  Lõputöös uuritakse seksikultuuri, selle erinevaid tahke ja vorme ajaloos, samuti kust läheb erinevate kogukondade teadvuse piir pornograafia ja kunstina tõlgendatava vahel. Praktiline osa koosneb viiest suureformaadilisest moefotost, millel poseerivad erineva seksuaalse energia ja hoiakuga modellid

 1. "Kalevipoeg" ja "Kalevala" / Märt Laarman

  Laarman, Märt, 1896-1979

  1998-01-01

  Varem ilmunud: Tallinn : Kool, 1922. Autori pseudonüüm M. Salak. . Sisu: "Kalevipoja" saamislugu; "Kalevipoeg" ja "Kalevala"; Vead "Kalevipoja" värsitehnikas ja keeles; Eesti ained "Kalevalas"; "Kalevala" mõju "Kalevipojale"; Kalevipoja algupära; "Kalevipoja" kompositsioon ja tegelased; Kaunid kohad "Kalevipojas"; Kokkuvõte.

 2. Eesti sumokamp ja esijudoka videolindil / Tarmo Teder

  Teder, Tarmo, 1958-

  1999-01-01

  Dokumentaalfilmid maadlejatest : "Legend päikesest" : stsenarist, režissöör, toimetaja ja produtsent Aare Tilk : Eesti Telefilm 1999 ja "Tempo di valse" : käsikiri Hans Roosipuu ja Peeter Simm : režissöör Peeter Simm : Faama Film 1999

 3. Bosnia ja Kosovo riigiloomise õppetunnid / Karin Maandi

  Maandi, Karin

  2005-01-01

  OSCE missiooni koosseisus Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas viibinud Karin Maandi kirjeldab aspekte, mis on olnud olulised stabiilsuse tagamisel Balkanil ja Afganistanis. Autori sõnul ei võta välismaailm konflikti sekkudes tihti arvesse, et konfliktist on puudutatud paljud valdkonnad ja et pakutud lahendused peavad sobima kohalikesse oludesse. Lisa: Õppetunnid

 4. Valik laste- ja noortefilme festivalilt "Just Film"

  2006-01-01

  10. Pimedate Ööde Filmifestivali laste- ja noortefilmi festivali Just Film filme : Prantsuse-Saksa "Zaina, Atlase mägede ratsanik " (režii Bourlem Guerdjou), Ungari "Noored, rumalad ja armastust täis" (Gergely Fonyo), Hispaania "Seitse neitsit" (Alberto Rodriguez), Lõuna-Korea "Taifuun ja päike" (Jeong Jae-eun)

 5. Palgad ja maksud Euroopa Liidus / Lembo Tanning

  Tanning, Lembo

  2002-01-01

  Ilmunud ka: Buhgalterskije Novosti nr. 5, lk. 49-53. Järg Raamatupidamisuudised nr. 6 lk. 45-49. EL-i riikide bruto- ja netopalkade, maksude ning peretoetuste analüüs. Võimalikest muutustest Eesti palkades ja maksudes peale EL-iga liitumist. Tabelid ja diagrammid

 6. Tagasivaade elule ja ajale / Ene Liivik

  Liivik, Ene, 1933-

  2010-01-01

  Artikkel põhineb kahel käsikirjal "Tagasi waade möödunud elule ja ajale. Utškuju-Tarhani küla aja lugu. 50ne aastane juubel" ja "Lahtised lehed", mille autoriks on Helmi Koolmann. Käsikirjas meenutavad Helmi ja tema abikaasa Rein Koolmann Krimmis elatud aastaid

 7. Sugupooltest ja valitsemisest laienevas Euroopas / Anu Laas

  Laas, Anu

  2003-01-01

  Euroopa Liidu projektist "EL laienemine, sotsiaalne sugu ja valitsemine" (EGG), mille peamiseks eesmärgiks on analüüsida, millises ulatuses esindusinstitutsioonid ja organisatsioonid (parteid, erakonnad, ametiühingud ja teised valitsusvälised organisatsioonid) võimaldavad naiste osavõttu ning esindatust otsuste tegemisel EL-iga ühinevates riikides. Lisa lk. 46

 8. Nirvaana, susla ja internet / Tarmo Teder

  Teder, Tarmo, 1958-

  2000-01-01

  Kolm stuudio Nukufilm uut nukufilmi : "Saamueli Internet" : Stsenarist Andrus Kivirähk : režissöör ja kunstnik Riho Unt; "Teekond Nirvaanasse" : Stsenarist, režissöör ja kunstnik Mait Laas; "Eilne vedur" : režissöörid Mikk Rand ja Kalju Kivi

 9. Muuseum sihtasutuseks : poolt ja vastu / Reet Varblane

  Varblane, Reet, 1952-

  2002-01-01

  Loodavast sihtasutusest Virumaa Muuseum, kuhu kuuluvad Palmse mõis, Rakvere muuseum, linnus, linnakodaniku muuseum, Richard Sagritsa talumuusem Karepal, Altja kõrts ja võrgukuurid ning ilmselt hakkavad kuuluma Käsmu muuseum ja Annikvere koolimaja. Kunstiteadlase M. Raisma, Sagritsa talumuuseumi töötaja A. Kiisi ja Vabaõhumuuseumi direktori M. Langi arvamus

 10. NYYD Ensemble ja Riho Sibul / Anneli Remme

  Remme, Anneli, 1968-

  2001-01-01

  Gavin Bryarsi teos "Jesus' Blood Never Failed Me Yet" NYYD Ensemble'i ja Riho Sibula esituses 27. detsembril Pauluse kirikus Tartus ja 28. detsembril Rootsi- Mihkli kirikus Tallinnas. Kaastegevad Tartu Ülikooli Kammerkoor (Tartus) ja kammerkoor Voces Musicales (Tallinnas). Kunstiline juht Olari Elts

 11. Poliitikauuringud ja õiguspoliitika kujundamine Eestis / Peep Pruks

  Pruks, Peep, 1963-

  2000-01-01

  Poliitikauuringutest lääneriikides (USA-s) ning Ida- ja Kesk-Euroopa üleminekuühiskondades. Mõttekeskustest (think tank), Eesti poliitikauuringute keskusest PRAXIS ning projektidest "Avaliku sektori ja kolmanda sektori õigusloome alane koostöö" ja "Eesti kriminaalmenetluse optimeerimine"

 12. Uni, internet ja alkohol / Merike Sisask

  Sisask, Merike, 1968-

  2011-01-01

  2009. aastal Tallinna üldhariduskoolide 8. ja 9. klasside õpilaste hulgas läbiviidud uuringust, mis sisaldas küsimusi noorte tervise- ja riskikäitumise ning sellega seotud hoiakute ja väärtushinnangute kohta

 13. Meelelahutuslik pantvangidraama ja muud jamad / Merit Kask

  Kask, Merit

  2006-01-01

  Eesti, Läti ja Sloveenia koostööfilm "Koer, lennuk ja laulupidu" ("Kilnieks/The Hostage") : režissöör Laila Pakalnina : operaator ja üks produtsentidest Arko Okk : Eesti-poolne tootja Acuba Film. Tallinna kobarkinos alates 15. septembrist

 14. Globaliseeruv kuritegevus ja terror / Ando Leps

  Leps, Ando, 1935-

  2002-01-01

  29. märtsil moodustati Riias ülemaailmsel kuritegevuse- ja terrorismivastasel foorumil Läänemerega piirnevate riikide Kuritegevuse- ja Terrorismivastane Foorum. Võeti vastu põhikiri, nimetati ametisse juhatus ja büroo direktor. Foorumi üheks kaasesimeheks valiti Ando Leps. Autor: Keskerakond. Parlamendisaadik

 15. Ooperimaailmast siit ja sealt / Tiiu Levald

  Levald, Tiiu, 1940-

  2016-01-01

  Lavastustest „Reekviem… ja elu enne” ja „Jevgeni Onegin” (Brigitta festival), „Lendav Hollandlane” (RO Estonia), „Tsaari mõrsja” ja „Kahe pealinna duett” (Helikon-Ooper Estonias) ning „Madama Butterfly” (Läti RO)

 16. Kierkegaard, religioon ja eksistentsialism / Haljand Udam

  Udam, Haljand, 1936-2005

  1999-01-01

  Taani filosoofist ja teoloogist Soren Kierkegaardist (1818-1855) ja tema raamatust "Kartus ja värin". Raamatu eesti keelde tõlkija artikkel. Ilmunud ka kogumikus: Udam, Haljand. Maagid, filosoofid, poliitikud. Tallinn : Perioodika, 2002, lk. 39-44. (Loomingu Raamatukogu)

 17. Tagasi looduse ja inimese juurde / Tiina Abel

  Abel, Tiina, 1951-

  2010-01-01

  Kunstipoliitika ja ametlik kunst. Heroiline alastuse motiiv. 1937. aasta Pariisi maailmanäitus. Väitlused kunsti rahvuslikkuse ja eesti stiili üle. Kunstikool ja kunstiühing Pallas. Prantsuse orientatsiooni süvenemine. Kaks Prantsuse kunstikultuuri manifestatsiooni

 18. Liberaalne impeerium ja Eesti / Mart Laar

  Laar, Mart, 1960-

  2006-01-01

  Venemaa imperialistlikest hoiakutest ja majanduse kasutamisest poliitilise relvana. Vene äriringkondadele tehtud järeleandmistest Eestis ja murest Eesti ühiskonnas alanud tasalülitamisprotsessi üle, mille märkideks on avalik-õigusliku ringhäälingu politiseerimine ning Keskerakonna ja selle rahastajate alanud sissetung meediaturule

 19. Arutlus autorist ja ruumist / Meelis Oidsalu

  Oidsalu, Meelis, 1978-

  2010-01-01

  Dokumentaalfilmi sarjas "Eesti lood" linastunud filmidest: "Beebilõust" - Saaremaa poeedist ja hiphop-muusikust Andrus Elbingust, režissöör ja stsenarist Margit Lillak ning "Pastacas" - Soomes elavast Eesti kunstnikust ja muusikust Ramo Tedrest, režissöör Rein Kotov

 20. Naistearstide ja neuroloogide kokkusaamine pakkus osapooltele suurt huvi / Marika Gordon

  Gordon, Marika

  2010-01-01

  Eesti Naistearstide Seltsi ja L. Puusepa nimelise Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Seltsi ühiskoosolekul kõneldi naiste ja meeste neurobioloogilistest iseärasustest, seksuaaleluhäiretest, rasedusaegsetest peavaludest, epilepsia ravist naistel ja sünnitusabist

 1. Paris, Texas. Saksamaal ja sinu peas / Kairi Prints

  Prints, Kairi

  2010-01-01

  6.- 12. oktoobrini Tallinnas ja Tartus toimuval filmifestivalil "Uus Saksa Kino" saab vaadata Wim Wendersi muusikadokumentaale. "Film ja filosoofia" rubriigis koha- ja rahvusespetsiifika eksistentsist tänapäeva filmikunstis ja W. Wendersi filmist "Paris, Texas" (USA 1984)

 2. Naised, memoria ja sakraalruum hiliskeskaegsel Liivimaal / Anu Mänd

  Mänd, Anu, 1968-

  2012-01-01

  Gildiõdedest ja nende mälestamisest. Vikaariate rajamisest. Tallinlannade testamentidest ja testaatorite sotsiaalsest taustast. Sakraalruumi kujundavatest annetustest naiste testamentides. Abielupaaride ja naiste annetatud armulauanõudest. Gertrud Wrangeli memoriaalkompleksist. Matusepaikadest ja hauakividest

 3. Kunst ja rahulolematus : Teooria aastatuhande vahetusel / Thomas McEvilley

  McEvilley, Thomas, 1939-

  2010-01-01

  Kunstikriitika rollist ja selle muutumisest 1960-1970. aastatel, kunstiteoreetikute ja -kriitikute suhtumisest formalismi ja selle esindajate loomingusse, formalismi doktriini põhjustest ja järelmõjudest

 4. Sulam Eesti ja Inglise vaimulikust muusikast / Kersti Inno

  Inno, Kersti, 1954-

  2007-01-01

  Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja inglise organisti ning helilooja Christopher Bowers-Broadbenti kontserdist 9. veebr. Haapsalu Toomkirikus ja 10. veebr. Tallinna Niguliste kirikus (ettekandel C. Bowers-Broadbenti sekvents orelile ja koorile "7Words" ja Cyrillus Kreegi "Reekviem" uues seades)

 5. Yritys X:n Kokous- ja juhlapalvelujen myyntitoimintojen ja markkinoinnin kehittäminen

  Laivamaa, Minna; Rantala, Mari

  2009-01-01

  Yritys X:n Kokous- ja juhlapalvelut kuuluu pääkaupunkiseudulla toimivan yrityksen catering – palvelujen yksikköön. Kokous- ja juhlapalvelut myy pääsääntöisesti juhla- ja kokoustarjoiluja asiakkaiden omiin tiloihin, Kokous- ja juhlapalvelujen kautta vuokrattaviin tiloihin ja muihin ulkopuolisiin tiloihin. Asiakkaina ovat kaupungin eri virastot ja laitokset sekä niiden vieraat, ja yksityisen sektorin asiakkaina yritykset, yhteisöt sekä yksityishenkilöt. Toiminta on tällä hetkellä aktiivista,...

 6. Restaureerimine vs renoveerimine vs rekonstrueerimine - veidi mõistetest / Anneli Randla

  Randla, Anneli, 1970-

  2006-01-01

  Muinsuskaitseseaduse paragrahv 35 järgi on mälestistel lubatud tegevused vaid konserveerimine, restaureerimine ja remont. Mõistetest muinsuskaitseseaduses, ehitusseaduses ja Rahandusministeeriumi dokumentides (sh riigieelarves)

 7. Monimuoto-opiskelijoiden ajanhallinta ja jaksaminen : kokemuksia perheen, työn ja opiskelun yhteensovittamisesta

  Ranne, Satu-Maaret; Salminen, Piia

  2011-01-01

  Ranne Satu-Maaret ja Salminen Piia. Monimuoto-opiskelijoiden ajanhallinta ja jaksaminen - kuinka sovittaa yhteen perhe, työ ja opiskelu. Diakonia-ammattikorkeakoulun monimuoto-opiskelijoiden kokemuksia ajanhallinnasta ja jaksamisesta. Pori, kevät 2011, 34 s. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Länsi, Pori. Hoitotyön koulutusohjelma. Sairaanhoitaja (AMK). Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ammattikorkeakoulussa monimuotoisesti opiskelevien opiskelijoiden ajanhallintaa ja jaksamista: ...

 8. 27. ja 28. IX toimus Narvas VII Eesti muuseumide näituste festival ja seminar

  2004-01-01

  I koha pälvis ERMi ja Adamson-Ericu muuseumi koostööprojekt "Viinapuuväät. Maasikakiri II" (kontseptsiooni ja haridusprogrammi autorid Vaike Reemann, Ülle Kruus, Kersti Koll ja Kai Tuvik, kujundaja Denes Farkas, monteerija Vahur Puik), II - Tartu Kunstimuuseumi näitus "Muuseum muuseumis" (kontseptsiooni autorid ja teostajad Ahti Seppet, Hannes Varblane), III - Viljandi muuseumi näitus "Rõõmud lumel ja jääl" (idee autor Herki Helves)

 9. FutisFun - Liikuntatapahtuman suunnittelu ja toteutus

  Rasmus, Rebecca; Järvelä, Jenny

  2017-01-01

  Tämä opinnäytetyö toteutettiin kahden opiskelijan yhteistyönä. Toinen tekijöistä opiskelee ammattikorkeakoulu Arcadassa ja toinen Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa. Työstä on tehty Arcadan vaatimusten mukaisesti myös ruotsinkielinen pidempi tiivistelmä, joka on työn lopussa liitteenä. Opinnäytetyössä perehdytään tapahtuman järjestämiseen ja markkinointiin sekä lasten ja nuorten motivointiin, ja työssä suunnitellaan ja toteutetaan jalkapallotapahtuma 5-12 – vuotiaille tytöille. Opinnäyte...

 10. Nuoruudessa koetun seksuaalisen kaltoinkohtelun muodot ja ilmitulo

  Kangas, Ilona; Tolonen, Emmi

  2009-01-01

  Nuorten kokema seksuaalinen häirintä ja väkivalta on vaiettu, mutta valitettavan yleinen ongelma. Kotimaista tutkimusta nuorten kokemasta seksuaalisesta kaltoinkohtelusta on tehty vähän. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää nuoruudessa koetun seksuaalisen kaltoinkohtelun muotoja ja ilmituloa kirjallisuuden ja Väestöliiton internetissä keräämän kyselyaineiston avulla. Työ on osa Terveys- ja hoitoalan klusterin projektia Nuorten seksuaaliterveyden edistämisen toteutuminen koulu- ja opiskel...

 11. Pelillisyys ja uudet teknologiat musiikin oppimisessa

  2017-01-01

  Tämä julkaisu on osa PLAY Pelillisyys, asiantuntijuus ja yrittäjyys musiikissa -hanketta, jonka päätoteuttaja oli Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osato¬teuttaja Jyväskylän ammattiopisto. Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) kautta. PLAY-hankkeen päätavoitteena oli nostaa Suomalaisen musiikkikampuk¬sen henkilöstön musiikkikasvatusteknologiaan liittyvä pedagoginen osaaminen ja asiantuntijuus kansallisesti ja kansainväli...

 12. Big data -teknologian perusteet ja mahdollisuudet

  Juurinen, Susanna

  2013-01-01

  Työn tarkoituksena oli tutkia tiedonhallintaa ja big data -ratkaisujen käytännön toteutusta, mahdollisuuksia, haasteita ja hyötyjä. Työssä kuvataan tiedon määrän kehitystä, keräysprosesseja ja -menetelmiä sekä pohditaan tiedonhallinnan vaatimuksia ja tietoturvallisuutta. Työn tarkoitus oli selvittää tiedonhallinnan ja analytiikan uusimman trendin, big datan, vaikutusmahdollisuuksia organisaatioiden toimintaan. Tiedon analytiikkaa voidaan valjastaa liiketoiminnan tai muiden toimialueiden t...

 13. Maailmade loomine ja rahvuspaviljonid Veneetsias / Kati Ilves

  Ilves, Kati, 1984-

  2009-01-01

  53. Veneetsia biennaal "Making Worlds / Fare Mondi / Maailmu luues" 7. VI-22. XI, kuraator Daniel Birnbaum. Hiina kunstniku Chu Yuni tööst "Constellation / Tähtkuju" kuraatorinäitusel. Lühidalt USA (Bruce Nauman) ja Hispaania (Miquel Barcelo) paviljonidest, pikemalt Taani ja Põhjamaade (kunstnike-kuraatorite Michael Elmgreeni ja Ingar Dragseti projekt "The Collectors / Kogujad"), Prantsuse (Claude Lévèque'i "Le Grand Soir / Suur öö", kuraator Christian Bernard) ja Egiptuse (Adel El Siwi ja Ahmad Askalany "Leggermente monumentale / Kergelt monumentaalne") paviljonidest

 14. Liikelahjat mikro- ja pk-yrityksissä

  Danhammer, Joni

  2014-01-01

  Liikelahjat ovat osa yrityksen menekinedistämistä ja kuuluvat tiiviisti yrityksen markkinointiviestintään. Kuitenkin yleinen talouden kiristynyt tilanne ja vuoden 2014 alussa voimaan astunut verouudistus liikelahjojen verovähennyksissä ovat asioita, jotka vaikuttavat liikelahjojen menekkiin ja niiden antamistapojen muuttumiseen mikro- ja pk-yrityksissä. Näin ollen yrityksillä tulisi tässä tilanteessa olla selkeä käsitys siitä, millaisia liikelahjoja yritys haluaa nykyisin henkilökunnalleen ja...

 15. Tuotesijoittelu elokuvissa ja tv-sarjoissa

  Kujala, Toni

  2017-01-01

  Tämä opinnäytetyö käsittelee tuotesijoittelua ja miten se ilmenee elokuvissa ja tv-sarjoissa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää mitä tuotesijoittelu on, miten se vaikuttaa katsojiin ja miten sitä voi hyödyntää eri toimijoiden markkinointiviestinnässä. Tuotesijoittelun vaikutuksia katsojiin on selvitetty kvalitatiivisella menetelmällä haastattelemalla viittä ihmistä ja tutkimalla tuotesijoittelusta käytyä keskustelua eri keskustelupalstoilla ja sosiaalisessa mediassa. Haastattelussa ol...

 16. Kuidas Udmurdi ja Mordva vabariik lipud said / Jaak Prozes

  Prozes, Jaak, 1965-

  2008-01-01

  Kunstnikud Juri Lobanov ja Andrei Aljoshkin räägivad Udmurdi vabariigi ja Mordva vabariigi lipu ja vapi saamisloo. Udmurdi ja Mordva lipu värvide tähendusest. Udmurtia, Mordva, Komi ja Marimaa esimene kaasaegse kunsti näitus "Põhi ja kirre : kontinentaalne alateadvus" Kumu Kunstimuuseumis 14. märts-18. mai 2008

 17. Tagasivaateid ja välissuhteid / Johannes Pedak

  Pedak, Johannes, 1908-2003

  1981-01-01

  Akadeemilistest perekondadest ja suguvõsadest korporatsioonis, ülikooli lõpetamise ja doktorikraadi kaitsmisega seotud kommetest, suhetest vähemusrahvuste- ja naaberriikide üliõpilasorganisatsioonidega ja üliõpilasvahetusest Soome, Saksamaa, Inglismaa ja Ungariga. Soome ja eesti üliõpilasorganisatsioonide võrdlus

 18. “Tuhansien laulujen maa” : maisema ja identiteetti 1980- ja 1990-lukujen suomenkielisessä rocklyriikassa

  Susanna Laamanen

  2017-12-01

  Full Text Available Artikkelissa tutkitaan suomalaisen maiseman ja identiteetin kuvauksia suomenkielisessä rocklyriikassa vuosina 1980–1999. Aineisto muodostuu kahdestakymmenestä laulusta yhdeltätoista eri artistilta ja yhtyeeltä. Tutkimusmetodina käytetään temaattista sisällönanalyysiä. Kappaleiden ja niiden lyriikoiden tutkimus tuo lisätietoa Suomi-kuvan tutkimukseen ja nostaa esiin suomalaisen rockmusiikin äänen, joka on mukana ihmisten arjessa. Suomalainen rockmusiikki on osa suomalaista populaarikulttuuria ja kulttuurihistoriaa. Sillä on kyky uusintaa ja representoida Suomea ja suomalaisuutta. Aineiston kappaleiden maisema muodostuu pääkaupungin, pikkukaupunkien, luonnon ja maaseudun ympäristöistä. Kappaleissa ollaan välitilassa, yksikään ympäristö ei nouse johtavaksi teemaksi. Lyriikoissa uusinnetaan topeliaanista suomalaisuutta niin kestävyyden, sitkeyden, vapaudenhalun kuin kohtaloon alistumisen muodossa sekä suomalaisen kirjallisuuden ja iskelmän luontokuvauksen perinnettä. Sanoituksissa kommentoidaan agraarin ja urbaanin lähekkäin oloa, suomalaisen elämänmuodon ja identiteetin murrosta sekä 1990-luvun lamaa. Sanoitusten maisema ja identiteetti kietoutuvat subjektin tunteisiin ja tarinaan, universaaleihin aiheisiin rakkaudesta ja omasta eksistenssistä. Ne paljastavat, toisin kuin matkailumarkkinointi, Suomen ja suomalaisuuden säröt positiivisten asioiden ohella.

 19. Mac OS X ja tietoturva

  Herranen, Joni

  2011-01-01

  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on luoda kattava kokonaiskuva Mac OS X -käyttöjärjestelmän sisäänrakennetuista tietoturvaratkaisuista ja selvittää miten tietoturvaratkaisut toteuttavat tietoturvan kolmea perustavoitetta eli luottamuksellisuutta, eheyttä ja saatavuutta. Työn kohderyhmäksi on valittu edistyneemmät tietokoneenkäyttäjät, joilla ei ole aikaisempaa Mac-kokemusta. Teoriaosuudessa syvennytään aluksi Apple-yhtiöön sekä Mac OS X -järjestelmän teknisiin ominaisuuksiin. Osuuden pääta...

 20. Huntington ja kartulikoored / Ahto Lobjakas

  Lobjakas, Ahto, 1970-

  2008-01-01

  Autor nendib, et poliitilistest mõttestampidest ja illusioonidest vabanemine nõuaks Eesti enesekaemuses kohati üsna drastilisi kontseptuaalseid inversioone. Neli olulisemat inversiooni: Lääne-Euroopa poolt vaadatuna on Eesti osa endisest Nõukogude Liidust, Eesti on riik rahvuse teenistuses, Eesti vene kogukonnas toimub omalaadne "kontra-etnogenees", vene kogukonna liidrid on asunud ära kasutama Euroopa Liidu poolt avatud võimalusi