WorldWideScience

Sample records for evaluering av norsk

 1. Forskere i norske avisers dekning av skole

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emilia Andersson-Bakken

  2015-10-01

  Full Text Available Skolen er stadig i medienes søkelys, og i denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan forskere bidrar med sine fagkunnskaper i skoledebatten i mediene. Den problemstillingen vi ønsker å besvare, er: Hvilken rolle har forskere i norske avisers dekning av skole? For å svare på dette har vi gjort en analyse av samtlige artikler om skole i VG, Bergens Tidende og Aftenposten i 2013. Resultatene viser at det forekommer en navngitt forsker i ca. 12 % av avisenes artikler om skole (209 av 1712 artikler. Det er imidlertid forskjell mellom avisene, og i VG opptrer det forskere i ca. 24 % av artiklene om skole, mens andelen både i Aftenposten og BT er ca. 11 %. Undersøkelsen viser videre at det er mange forskere som får mulighet til å uttale seg om skole i disse tre avisene, men det store flertallet av disse uttaler seg kun én gang. Vi fant også at forskere ofte uttaler seg om rammene for skolens undervisningsvirksomhet, og sjelden om det som foregår i klasserommene. Resultatene av vår empiriske undersøkelse stemmer i stor grad overens med hovedtendensene i tidligere studier av forskere i media, noe som indikerer at forskernes rolle i norske avisers skoledekning ikke skiller seg markant ut fra den rollen forskere har i media generelt. Våre resultater peker imidlertid på én viktig forskjell: Forskere ser ut til å være uvanlig godt synlige i norske avisers dekning av skole.Nøkkelord: skoleforskning, media, forskningsformidlingAbstractSchool is a frequently debated topic in the media, and this article investigates how researchers contribute with their knowledge in this media debate. The research question is: What characterizes researcher participation in Norwegian newspaper coverage of school? To answer this question we have analyzed all articles about school in the Norwegian newspapers VG, Bergens Tidende and Aftenposten during 2013. The results show that there is a named researcher in about 12 % of the newspaper articles about school

 2. Et studium av samfunnsansvar (CSR) for norske utenlandsetablerte akvakulturselskaper; Marine Harvest og Cermaq Mainstream i Chile

  OpenAIRE

  Sæther, Malin

  2010-01-01

  Oppgaven er et studium av samfunnsansvar for norsk utenlandsetablert akvakulturnæring. Valg av tema er motivert av interessen for den eksisterende samfunnsdebatten omkring næringen og internasjonale næringsstrukturer med fotfeste i utviklingsland. Norsk tilstedeværelse i Chile eksemplifisert ved Marine Harvest og Cermaq Mainstream er anvendt som case studium. Presentasjon og drøfting av Corporate social responsibility (CSR), oversatt til norsk som Selskapers samfunnsansvar, ...

 3. Overvåking av norsk kosthold - metoder og resultater

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Johansson

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGKunnskap om endringer i matvarenes sammensetning og befolkningens kosthold er grunnleggende for utformingog oppfølging av en helsefremmende mat- og ernæringspolitikk. Dagens system for overvåking avkostholdet bygger først og fremst på en matvaredatabase og opplysninger om forbruket av matvarer fra tretyper datasett; matforsyningsstatistikk, forbruksundersøkelser og kostholdsundersøkelser. Det avgis årlig envurdering av utviklingen i norsk kosthold i forhold til mat- og ernæringspolitiske målsettinger. Det norskesystemet for overvåking av kostholdet er blitt betydelig styrket i løpet av 1990-årene ved innføringen avregelmessige kostholdsundersøkelser blant landsrepresentative utvalg av befolkningen i ulike aldersgrupperog økte ressurser til analyse av næringsinnholdet i matvarer. Det er imidlertid beskjedent sammenlignet meddatainnsamlingen i land som USA og Storbritannia. Det norske overvåkingssystemet er forsatt i enutviklingsfase, og det må justeres og kompletteres etter hvert. Dessuten vil det arbeides med å kvalitetssikredatainnsamlingen.Johansson L. Surveillance of the diet in Norway – methods and results.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYKnowledge about changes in composition and intake of foods, as well as changes in the prevalence of dietrelatedhealth problems is fundamental for an effective food and nutrition policy. The National Council onNutrition and Physical Activity is responsible for evaluating changes in the diet. Annually the Council publishesreports about trends in the Norwegian diet, and suggests measures to improve the diet. The Council, incooperation with the National Food Authority and the Institute for Nutrition Research, University of Oslo,has established a national food and dietary surveillance system. This system is mainly based on a fooddatabase and food consumption data. The food consumption data include three principally different datasets: food supplies, household consumption surveys

 4. Evaluering av norsk historiefaglig forskning

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Dorthe Gert; Lindkvist, Thomas; Stråth, Bo

  fields, has developed an ideal typical meta framework. The ideal type is a normative reflection on future development trends based on a long-term estimation of the development of professional academic historiography since the mid-19th century. The normative assumptions are explicit and can therefore...... debate. History is an important point of reference in the debate, in particular local history. An indication of the high repute is the size of the externally financed research commissioned by local, regional and central government offices and authorities and by business companies and trade associations...

 5. Forholdet mellom stat og kommune i styring av norsk utdanningspolitikk 1970 - 2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Øystein Engeland

  2009-06-01

  Full Text Available Denne artikkelen er skrevet ut fra en antakelse om at norsk utdanningsforvaltning etter 1990 illustrerer forsøk på å styrke den statlige forvaltning innen et desentralisert system. Ikke minst er dette tydelig ved at nasjonal styring av utdanning særlig etter århundreskiftet har økt på bekostning av det lokale selvstyret. I forhold til maktfordelingen mellom staten og kommunene er vi nå nærmest tilbake til situasjonen før den politiske desentraliseringsbølgen startet mot slutten av 1970-tallet. Det nasjonale nivået er i ferd med å etablere et styringsgrep på skolesiden som er så omfattende at det mangler sidestykke i moderne tid. Det nye er at dette skjer innen et system hvor inntektssystemet (1986 gir kommunene ansvar for undervisningen, og hvor statens mulighet til å bruke økonomiske styringsmidler er redusert.

 6. Evaluering av KS’ ulike ledelsesutviklingstilbud for kommunesektoren

  OpenAIRE

  Haave, Hanne; Hafting, Tore; Haugstveit, Yngve; Odden, Sigrun

  2008-01-01

  Norsk: Denne rapporten presenterer en evaluering av ledelsesutviklingstilbud i KS. De ledelsesutviklingsprogrammene som omfattes av evalueringen er i første rekke: Rådmentor, Krefter i bevegelse, Jazz endringsledelse, Medarbeiderskap, B-link og Skreddersydde program. Evalueringens hovedproblemstilling er å undersøke om og i hvilken grad KS’ ledelsesutviklingstilbud samsvarer med dominerende perspektiver og mål i KS’ arbeidsgiverstrategi «Stolt og unik, arbeidsgiverstrateg...

 7. Innføringen av de norske lovene på Island i perioden 1274-1319

  OpenAIRE

  Smerud, Bjørn Gunnar

  2013-01-01

  I 1274 fikk Magnus VI Håkonsson innført en landsdekkende lovbok i Norge, kalt Landsloven. Han ønsket også å innføre lignende lovbøker i skattlandene som var blitt underlagt den norske kronen i perioden før hans regjeringstid. I denne oppgaven ser jeg nærmere på hvordan dette ble gjort på Island i perioden mellom 1274 og 1319. Dette gjøres gjennom en grundig sammenligning av den norske Landsloven og Jónsbók, den islandske versjonen fra 1281.

 8. Bør man tillate at norske statsborgere benytter seg av surrogati i India?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Annelin Haukeland

  2013-11-01

  Full Text Available I Norge er ikke surrogati tillatt, og myndighetene fraråder norske statsborgere å benytte seg av surrogati i utlandet. I denne artikkelen fokuserer vi på kommersiell gestational surrogati og stiller spørsmålet: Bør man tillate at norske statsborgere benytter seg av surrogati i India? De etiske problemstillingene rundt surrogati er mange og sammensatte og blir spesielt utfordrende når tjenesten tilbys i et land med store kulturelle og økonomiske forskjeller både internt og i forhold til Norge. Vi baserer analysen og drøftingen av dette etisk utfordrende spørsmålet på Beauchamps og Childress sin veletablerte metodiske tilnærming innen biomedisinsk etikk. Vi anvender de fire allmennmoralske prinsipper: respekt for autonomi, velgjørenhet, ikke-skade og rettferdighet på sakskomplekset for å synliggjøre spenningene involvert i dette etiske dilemmaet. Med full bevissthet om at det ikke finnes noen lettvinte og omkostningsfrie løsninger på dilemmaer generelt og dette spesielt, konkluderer vi med at interessene til de berørte parter, og spesielt surrogatmødrenes, kan bli bedre ivaretatt om surrogati tillates under omfattende reguleringer. Dersom man velger å gjøre praksisen illegal, vil man også miste mulighetene til å påvirke prosessen og sikre rettighetene til de involverte partene.Nøkkelord: surrogati, Norge–India, utnyttelse, autonomi, regulering av prosessenEnglish summary: Should Norwegian citizens be permitted to use surrogacy in India?Surrogacy is not permitted in Norway, and the government strongly advises against Norwegian citizens travelling abroad to have children through the use of the surrogacy industry. In this article, we focus on commercial gestational surrogacy and debate the question: Should Norwegian citizens be permitted to use surrogacy in India? The ethical concerns regarding surrogacy are complex and are especially challenging when the service is offered in a country with big cultural and economic

 9. Bruk av rusmidler blant norske 15-16 åringer. Resultater fra den norske delen av de europeiske skoleundersøkelsene - ESPAD 1995, 1999 og 2003

  OpenAIRE

  Bye, Elin Kristin; Skretting, Astrid

  2003-01-01

  - Tobakk Omkring 60 prosent av 15 - 16 åringene oppga i 2003 at de noen gang har røykt tobakk, omkring 30 prosent hadde røykt i løpet av de siste 30 dager. En andel på 18 prosent hadde røykt daglig i løpet av siste måned. Det er flere jenter enn gutter som oppgir at de røyker. Mens det var en økning fra 1995 til 1999 i andelen 15 - 16 åringer som røyker tobakk, var det en nedgang fra 1999 til 2003. En andel på fire prosent oppga i 2003 at de hadde røykt ...

 10. Integrering eller dynamisk segregering? En studie av etnisk norske elevers respons på økt minoritetsandel ved videregående skoler i Østfold

  OpenAIRE

  Ødegård, Martine

  2015-01-01

  Andelen av Norges befolkning med innvandrerbakgrunn har de siste årene økt kraftig. Det er forventet en fortsatt økning i årene som kommer (Tønnesen, Cappelen & Skjerpen, 2014). Økningen i innvandrerbefolkningen de siste årene har gjort at fokus på integrering av innvandrere i det norske samfunnet har blitt viktigere. For de unge innvandrerne som kommer til Norge i ungdomsårene vil også videregående skole spille en viktig rolle i integreringen. Møtet med videregående skole er av betydning for...

 11. Fiskeren som forsvant? En studie av avfolking, overbefolking og endringsprosesser i norsk fiskerinæring

  OpenAIRE

  Johnsen, Jahn Petter

  2003-01-01

  Hva er en fisker? Dette er det sentrale spørsmålet i denne avhandlinga. Spørsmålet er utgangspunkt for å utforske endringsprosesser i fiskerinæringa, både i fortida og i samtida. På bakgrunn av dette drøfter avhandlinga hvilke oppfatninger, forståelser og beskrivelser som til enhver tid benyttes til å definere hva fiskere er i ulike sammenhenger. Undersøkelsen starter i det som kan kalles rekrutteringsdiskursen i fiske, som nettopp handler om hva fiskere er og hvordan de skapes...

 12. Elevers oppfatning av lærers tilbakemeldingspraksis: om sammenheng mellom graden av VfL-praksis og elevenes opplevde nytte av lærers skriftlige tilbakemeldinger i skriftlig norsk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Harald Eriksen

  2017-11-01

  Full Text Available Formålet med denne studien var å undersøke elevers oppfatninger av norsklærerens tilbakemeldingspraksis i skriftlig norsk. På bakgrunn av omfattende internasjonal forskning innen feltet ‘Vurdering for læring’ (VfL er det i denne studien utviklet teoridrevne hypoteser som testes ved å analysere et datasett fra to videregående skoler. Hypotesene er at elevene oppfatter lærers tilbakemelding som mer nyttig hvis den 1 retter seg mot målet med opplæringen, 2 gir elevene informasjon via en forklaring eller instruks om hvordan de skal komme nærmere målet og 3 at lærer legger til rette for bruk av tilbakemeldingen. Strukturell likningsmodellering (SEM av resultater fra en spørreundersøkelse blant elever (N = 213 er brukt som metode til å estimere forholdet mellom de fire latente variablene kriterier, forklaring, bruk og nytte (avhengig variabel. SEM er brukt fordi metoden egner seg til å undersøke sammenhenger i komplekse datasett. Funn er at elevene oppfatter at hvis lærer forklarer hvordan de kan forbedre seg, er dette positivt statistisk assosiert med opplevd nytte. Et mer overraskende funn er at lærerens tilrettelegging for bruk av tilbakemeldinger ikke er signifikant assosiert med opplevd nytte. Resultatene blir diskutert i artikkelen.

 13. Etikk i Norske banker

  OpenAIRE

  Gausdal, Petter Heiskel

  2011-01-01

  Denne oppgaven tar for seg utfordringer knyttet til bruken av etiske retningslinjer i norske banker. Norske banker står ovenfor en fundamental utfordring knyttet til det å levere gode finansielle resultater på en langsiktig og bærekraftig måte slik at de fremstår som en ansvarlig aktør som bidrar til å fremme økonomisk vekst i samfunnet. Bankene er da avhengige av en tillit fra omgivelsene for at de skal få innskudd og dermed grunnlag for videre drift. For å sikre denne tilliten h...

 14. …med andre ord. ”10 stadier i oversettelse av sangtekst”. Oversettelse av Stevie Wonder og Stephen Sondheim til norsk

  OpenAIRE

  Iveland, Kari

  2017-01-01

  Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Utøving med fordypningsemne SAMMENDRAG AV OPPGAVEN --- Denne masteroppgaven er en del av en utøvende master og inneholder en analytisk og en praktisk del. Formålet er å finne en metode, et verktøy, for oversettelse av sangtekst, og å identifisere faktorer i språket som må tas hensyn til i oversettelse. Samlet viser den ulike språklige egenskaper som er med på å prege arbeidet med oversettelser av sangtekster. Med utgangspunkt i teorier om tolknin...

 15. Måleegenskaper ved den norske versjonen av ADHD Rating Scale IV, Skoleversjon (ADHD-RS-IV Skole)

  OpenAIRE

  Kornør, Hege; Bøe, Tormod

  2011-01-01

  - Beskrivelse. ADHD-RS-IV Skole er et spørreskjema som skal fylles ut av lærere eller førskolelærere for å fange opp ADHD-symptomer hos barn og ungdom. Spørreskjemaet har 18 ledd med fire svaralternativer. Det tar under 20 minutter å fylle ut. Hovedskalaen og de to delskalaene skåres ved å summere enkeltskårer. Kompetansekrav for bruk av ADHD-RS-IV inkluderer generell opplæring i testbruk, samt yrkesstatus som psykolog, lege, annet helsepersonell med utdanning på mastergradsnivå, spesialpe...

 16. Måleegenskaper ved den norske versjonen av ADHD Rating Scale – IV Hjemmeversjon (ADHD-RS-IV Hjemme)

  OpenAIRE

  Kornør, Hege; Bøe, Tormod

  2011-01-01

  - Beskrivelse. ADHD-RS-IV Hjemme er et spørreskjema som skal fylles ut av mor, far, verge eller besteforeldre for å fange opp ADHD-symptomer hos barn og ungdom. Spørreskjemaet har 18 ledd med fire svaralternativer. Det tar under 20 minutter å fylle ut. Hovedskalaen og de to delskalaene skåres ved å summere enkeltskårer. Kompetansekrav for bruk av ADHD-RS-IV inkluderer generell opplæring i testbruk, samt yrkesstatus som psykolog, lege, annet helsepersonell med utdanning på ...

 17. Utforming og gjennomføring av norsk humanitær hjelp etter opprøret i Ungarn, 1956-1957

  OpenAIRE

  Olsen, Heidi Cecilie Vekony

  2016-01-01

  Denne masteroppgaven tar for seg Norges humanitære hjelp under Ungarnkrisen fra 1956 til 1957. Revolusjonen og den påfølgende flyktningkrisen ga opphav til en akutt nødsituasjon sentralt i Europa. Oppgaven beskriver hvordan norske myndigheter og norske hjelpeorganisasjoner, med fokus på Norges Røde Kors, planla og organiserte hjelpearbeidet, både i nærområdene og etter hvert også i Norge. Oppgaven argumenterer for at norske myndigheters reaksjon på Ungarnkrisen var et tidlig uttrykk for den f...

 18. Norsk murarkitektur

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dahl, Torben; Hakonsen, Finn; Dahle, Einar

  Norsk murarkitektur er en fagbog for arkitekter og arkitektstuderende, men også en inspirationsbog til glæde for alle som er optaget af bygningskunst i et holdbart materiale. Norge kan fremvise mange pragtfulde bygninger i murværk, tegnet af nogen af landets ledende arkitekter, hvoraf mange er pr...

 19. En kartlegging av forekomsten av forskjellige rusmidler blant norske motorvognførere pågrepet av politiet, med mistanke om påvirket kjøring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari-Mette Beylich m. fl Beylich m. fl

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGSjåfører som mistenkes for påvirket kjøring blir i første omgang vurdert av politiet med henblikk på om det kunskal rekvireres alkoholanalyse eller om det også skal tas prøve med hensyn på andre rusmidler (narkotika,medikamenter med ruspotensial ved Statens rettstoksikologiske institutt (SRI. Rutinemessig vil SRI undersøkedet politiet rekvirerer, men prøvene lagres inntil to år etter at de er analysert. Ved supplerende analyse i ettertidkan man således få et mer fullstendig bilde av hva mistenkte, påvirkede bilførere hadde i kroppen da de avgaprøve. I den foreliggende undersøkelsen ble 1197 prøver fra februar og september 1993 analysert på et bredtspekter av andre rusmidler foruten alkohol, uavhengig av hva politiets mistanke hadde vært. Vi fant da at alkoholalene var til stede i 55 % av prøvene, andre rusmidler alene i 16%, både alkohol og andre rusmidler i 14%, mensverken alkohol eller andre rusmidler ble påvist i 15% av prøvene. Politiets mistanke med hensyn til alkoholpåvirkningble bekreftet av analyseresultatene i 71% av tilfellene, og mistanke om forekomst av andre rusmidler i58% av tilfellene. Tidligere studier og denne undersøkelsen viste at bilførere som mistenkes for påvirket kjøringsynes å representere en gruppe med storbruk av alkohol og misbruk av andre stoff.Beylich K-M, Christophersen AS, Skurtveit S, Bjørneboe A, Mørland J. Frequency of different drugs in  ENGLISH SUMMARYDrivers apprehended under the suspicion of drunken or drugged driving are primarily evaluated by the police withregard to whether alcohol or drugs should be looked for in the blood samples taken shortly after apprehension.Until March 1996 all blood samples were sent to the National Institute of Forensic Toxicology (NIFT, for analysis.NIFT routinely perform only those analyses requested, but the samples are stored for up to two years afteranalysis. By later additional analyses of this material one could obtain a more

 20. «Det er stort sett retorikk og ikke så mye realitet»: En kvalitativ studie av norske idrettsbistandsorganisasjoner sitt forhold til formelle retningslinjer/Norad

  OpenAIRE

  Moen, Astri Tangen

  2013-01-01

  I nyere tid har det skjedd store endringer innen norsk og internasjonal utviklings- og bistandspolitikk. Fokuset har gått fra å legge vekt på økonomisk utvikling til å legge mer vekt på sosial utvikling. Norad mener det er mer fokus på sivilt samfunn, utviklingslandenes evne til å bygge seg opp, bekjempe korrupsjon, samt god forvaltning av ressurser i dagens bistandspolitikk. De siste 10-15 årene har det dessuten vært økende interesse for idrett som bistand, både i Norge og internasjonalt. Id...

 1. På leit etter grunnlag for norske barnehagers matematikkdidaktiske arbeid med romforståelse. - Et systematisk søk på forskning om barns utvikling av romforståelse gjort i barnehagekonteksten 1995-2010

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Line Rønning Føsker

  2015-07-01

  hvilken betydning disse arbeidene kan ha for arbeidet med romforståelse i norske barnehager. Det kan se ut som at videre forskning bør vektlegge barnehagelærerens bruk av materiell, hvordan man planlegger arbeid med visualisering og orientering, og hvordan et økt fokus på romforståelse kan støtte barnehagelærerens arbeid med å iverksette den norske rammeplanens intensjoner på området.

 2. Tidlige skoleforbindelser: Svensk-norsk ideutveksling på skolens område rundt midten av det 19. århundre og dannelsen av tekstkulturer over kjølen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Merethe Roos

  2018-02-01

  Full Text Available When it comes to the development of school and education between 1814 and 1905, the relation between Norway and Sweden has only been superficially subject to previous research, even though sources can verify contact and transfer of ideas already as early as in the beginning of the 1850’s. In this article, I will argue that Norway and Sweden are connected in common textual cultures, which gives a distinctive direction for the development of the school in the following decades. A textual culture refers to the material processes and ideological formations surrounding the production, transmission, reception, and regulation of texts. It studies the interaction between these processes and formations in order to show how texts get made and how they are understood. The textual cultures will here be studied on the background of Hartvig Nissen’s articles in the newspaper Morgenbladet in 1855, as well as a discussion between the school periodicals Almueskoletidende og Den Norske Folkeskole in 1861.

 3. Educational expeditions - et norsk perspektiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andre Horgen

  2015-06-01

  friluftsliv”pedagogy?    Key words: Educational expeditions, Adventure programming, Outdoor educa-tion and Personal growthSammendragArtikkelen handler om friluftsliv brukt pedagogisk med tanke på personlig utvikling. Bakgrunnen er en undring rundt hvorfor temaet personlig utvikling, som står så sentralt i britisk og angloamerikansk pedagogisk friluftslivs-tradisjon, ikke er viet større plass i norsk friluftslivspedagogisk tradisjon. Problemstillingen har vært: Opplever norske bachelorstudenter i friluftsliv at de lærer noe om seg selv og sine egenskaper som ledere under lange ferder i vinterfjellet? Datainnsamlingen har foregått over tre år, i etterkant av tre lange vinterferder med tjuefem 3. års studenter ved Høgskolen i Telemark. Studentene har svart skriftlig på spørsmål knyttet til personlig utvikling. Flere av dem gir uttrykk for en opplevelse av å ha gjort seg erfaringer knyttet til selvbilde/identitet som kan koples til personlige utvikling. Informantene reflekterer bl.a. over opplevelser knyttet til det å mestre og prestere, det å akseptere egne styrker og svakheter, samt det å utvikle troen på seg selv, også i lederrollen. I tillegg reflekteres det over opplevelser av læring knyttet til mellommenneskelig ferdigheter, selvkontroll og kommunikasjon, samt mellommenneskelig forhold knyttet til utøvelsen av lederskap og over omsorgsoppgaver lederskapet innebærer. Opplevelser av læring knyttet til det å ha overblikk, lese situasjoner, gjøre vurderinger og treffe nødvendig tiltak, er også gjenstand for refleksjon. I forlengelsen av dette reflekteres det over viktigheten av å ha fornemme den enkelte, det å oppmuntre, være positiv og gi omsorg. Studien har vist at lange vinterferder, i en norsk tradisjon, har et potensiale til å utløse refleksjoner knyttet til personlig utvikling og ledelse. Kanskje kan denne studien øke bevisstheten rundt de pedagogiske mulighetene som ligger i menneskers møter med andre mennesker i natur?Nøkkelord: Friluftsliv  

 4. Norsk inspiration til uddannelse og job

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skovhus, Randi Boelskifte; Thomsen, Rie; Buhl, Rita

  2017-01-01

  Anmeldelse af bog om det norske fag Utdanningsvalg - inspiration til arbejde med uddannelse og job......Anmeldelse af bog om det norske fag Utdanningsvalg - inspiration til arbejde med uddannelse og job...

 5. Analyse av overvannsnettet i Ås sentrum ved bruk av simuleringsprogrammet SWMM

  OpenAIRE

  Dvergsnes, Eirunn

  2016-01-01

  Jorden står ovenfor klimaendringer med økende temperaturer og en hyppigere forekomst av intense nedbørshendelser. For overvannssystemer i urbane strøk er den økte nedbørintensiteten en stor utfordring. Urbanisering har medført en stor andel tette flater, og lukking av naturlige bekkesystemer. Dette krever en raskere bortledning av regnvannet gjennom rør i bakken. Store deler av det norske overvannssystemet er ikke dimensjonert etter dagens norske standard. Denne ble revidert se...

 6. ÅPEN KROPP OG LUKKET SINN: Den norske grøsserfilmen fra 2003 til 2015

  OpenAIRE

  Andresen, Christer Bakke

  2016-01-01

  Sammendrag av avhandlingen Det begynte med De dødes tjern i 1958, men så skulle det gå mange tiår før Norge fikk sin egen bølge av skrekkfilm etter årtusenskiftet. Avhandlingen diskuterer hvorfor og hvordan skrekkfilmen blir en vanlig sjanger i norsk film etter 2000. Blant svarene finnes en politisk styrt orientering mot mer kommersiell film, liberalisering av sensurordningen, og en økende sjangerkompetanse hos filmskapere og publikum. Andresen undersøker hvilken form den norske skrek...

 7. Norwegian implementation of the Climate Convention; Norsk gjennomfoering av Klimakonvensjonen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1997-12-31

  The international climate cooperation has become one of the most important results of the UN conference on environment and development that took place in Rio in 1992. This report examines whether Norway has fulfilled the goal of the Climate Convention. Norway played an important role in the negotiations of the Climate Convention, on issues of joint implementation, on the need for a just sharing of burden and on the goal of cost effectiveness. Since the end of the 1980s, Norway has implemented a series of climate measures, although probably not all directly due to the Climate Convention. A carbon dioxide tax was introduced already in 1991. The effects of the measures are still uncertain, but they appear to be insufficient. Norwegian gas emissions are increasing. The increased oil- and gas activities in the North Sea and plans for a gas power station in the western part of Norway make it very difficult to attain the goal of stabilising the CO{sub 2} emissions on the 1989 level within the year 2000. The oil- and energy policy of the Norwegian government is being criticised by the opposition and by the environmental movement. It seems that it will become difficult for Norway to assume a leading role in international climate policy that is compatible with the same country`s business interests in the energy sector. 29 refs., 3 figs.

 8. Risk management of Norwegian oil production; Risikostyring av norsk oljeproduksjon

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kloegetvedt, Bjoern

  1998-07-01

  The items discussed in this presentation are: (1) Oil price chronology, (2) Market structure - Forward prices, (3) Volatility in oil prices, (4) Sales strategies and price fixing, (5) Development of ''Risk Management'' in the oil trading, (6) Oil products and markets, (7) Management of risk exposure, (8) Strong points and weak points of the norm price system, (9) Comparison with UK.

 9. Evaluation of iodine tablets as the relevant countermeasure in Norwegian nuclear and radiological emergency response.; Vurdering av jodtabletter som aktuelt tiltak i norsk atomberedskap.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jaworska, Alicja; Jerstad, Ane Naess; Holo, Eldri N.

  2012-07-01

  The report contains definitions of volume and dose parameters for external radiotherapy. In addition the report contains recommendations for use, documentation and minimum reporting for radiotherapy of the individual patient.(Author)

 10. Redesign av Escola forlag sine skoleordbøker

  OpenAIRE

  Heggen, Inger Helene

  2007-01-01

  Rapporten består av en litteraturstudie (med begrepsavklaringer og en gjennomgang av ordboktypografiens historie – med hovedvekt på engelsk ordboktypografi), en analyse av ettspråklige ordbøker i dag (både norske og engelske), og en analyse av Escola Forlags ordbøker (bokmål og nynorsk utgave). Til slutt – en demononstrasjon av min resulterende redesign av ordbøkene (omslag og innmat). Her har det vært særlig viktig å tydeliggjøre oppslagsordene og oppslagsordenes underelementer s...

 11. Evaluation of the Norwegian Programme for Development, Research and Education (NUFU) and of Norad´s Programme for Master Studies (NOMA)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Marcussen, Henrik Secher; Mikkelsen, Britha; Thulstrup, Erik W.

  Evaluering af de norske statslige støtteprogrammer for forsknings- og udviklingssamarbejde mellem norske universiteter og universiteter i Syd-samarbejdslande......Evaluering af de norske statslige støtteprogrammer for forsknings- og udviklingssamarbejde mellem norske universiteter og universiteter i Syd-samarbejdslande...

 12. Læring av erfaring?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ramvi, Ellen

  Hva skal til for å lære av erfaring? Denne avhandlingen er en empirisk baseret undersøkelse av ungdosmskolelæreres muligheter og betingelser for å "lære av erfaring" i den særlige betydning av begrepet  W. Bion gir i sin psykoanalytiske teori. Undersøgelsen baserer seg på et feltarbeid som strekker...... seg over ett skoleår. Datamaterialet ble samlet inn via observerasjoner og mer eller mindre strukturerte samtaler med lærere ved to forskellige norske ungdsomsskoler. Analysen av materialet foregår i to trinn: først en fenomenologisk analyse, tett på lærernes egne beskrivelser og refleksjoner av...... lærerarbeidet, dets udfordringer og vanskeligheter, og deretter en psykoanalytisk perspektivering av de fenomenologiske analyseresultatene. Analysen viser en almindelig lærerhverdag og en skoleorganisation, hvor lærernes "læring av erfaring" i stor utstrekning blokkeres i et vekselspill mellem lærernes flukt...

 13. Rektorers forståelse av mobbing i skolen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Helle Rabøl

  2008-01-01

  PÅ opfordring fra redaktionen gives en kommentar med dansk vinkel til den norske artikel 'Rektorers forståelse av mobbning i skolen'.Den omtalte artikel er at betragte som første trin i indførelse af en nordisk mobbeforståelse med undgangspunkt i Dan Olweus begrebsafgrænsning.Der savnes også en i...

 14. Vannmagasinet er ikke fullt før det renner over : en analyse av effekten av redusert etterspørsel i et vannkraftsystem, eksemplifisert med energieffektivisering i bygninger

  OpenAIRE

  Siljan, Marte

  2010-01-01

  Energieffektivisering i bygninger regnes som et av de mest kostnadseffektive tiltakene for å redusere forbruk av energi, samt bidra til reduksjon i klimagassutslipp. I følge rapporter fra blant annet Lavenergiutvalget (2009) og Klimakur 2020 (2010), vil det være mulig å frigjøre rundt 10 TWh elektrisitet fra norske bygninger i løpet av de neste ti årene. Denne masteroppgaven tar for seg følgene av en tilsvarende etterspørselsreduksjon i det norske kraftsystemet. Norge har et kraftsystem med n...

 15. Lærer- og elevmangfold i det livstolkingsplurale norske klasserommet – utfordringer og muligheter for lærerutdanningen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sidsel Lied

  2009-05-01

  Full Text Available Med denne artikkelen ønsker jeg å gi et bidrag til diskusjonen om hvordan lærerutdanningen kan møte utfordringene fra et økt kulturelt mangfold i samfunnet. Siden mitt forsknings- og interessefelt er knyttet til mangfoldet på feltet livstolking, er artikkelens forskningsspørsmål og overordnede problemstilling: Hvordan kan lærerutdanningen møte de utfordringer og muligheter som det livstolkingsplurale norske klasserommet representerer? Delspørsmål jeg utforsker for å svare på dette, er: Hvordan kommer en livstolkingsplural virkelighet til uttrykk i grunnskolens og lærerutdanningens religions- og livssynsfag? Og: Hvordan kan lærerstudenters medvirkning i forskning bidra til å øke deres forståelse for de kravene det livstolkingsplurale norske klasserommet stiller til sine lærere? De empiriske prosjektene som inngår i arbeidet med å besvare forskningsspørsmålene, er utført i norsk offentlig grunnskole og allmenlærerutdanning. Det er naturlig å holde disse prosjektene sammen fordi all norsk lærerutdanning kvalifiserer sine studenter til å arbeide i grunnskolen. Ved å se på hvordan en livstolkingsplural virkelighet kommer til uttrykk i grunnskolens religions- og livssynsfag, vil en følgelig kunne si noe om hvordan deler av den skolehverdagen som norsk lærerutdanning kvalifiserer sine studenter for, ser ut. Dessuten vil en, ved å utforske hvordan en livstolkingsplural virkelighet kommer til uttrykk i lærerutdanningen, kunne si noe om hvordan utdanningen forventes å forberede sine studenter for denne yrkesutfordringen.

 16. Bruken av nasjonale prøver

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skov, Poul

  2010-01-01

  Artiklen beskriver resultater fra en omfattende evaluering af brugen af de nationale prøver i norsk grundskole. De nationale prøver er blevet modtaget positivt af mange kommuner og skoleledere og i mindre grad af lærerne. Resultaterne viser også, at prøverne er styrende for undervisningen, at bru...

 17. Evaluation of strategies for end storage of high-level reactor fuel; Vurdering av strategier for sluttlagring av hoeyaktivt reaktorbrensel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2001-07-01

  This report evaluates a national strategy for end-storage of used high-level reactor fuel from the research reactors at Kjeller and in Halden. This strategy presupposes that all the important phases in handling the high-level material, including temporary storage and deposition, are covered. The quantity of spent fuel from Norwegian reactors is quite small. In addition to the technological issues, ethical, environmental, safety and economical requirements are emphasized.

 18. Lungekreft blant norske nikkelverksarbeidere: Nytt lys på en klassisk studie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tom Kristian Grimsrud

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI 1973 ble det påvist økt risiko for lunge- og nese-/bihulekreft blant norske nikkelverksarbeidere i en epidemiologiskundersøkelse fra Kreftregisteret. Analysene var basert på 48 lungekrefttilfeller, og man fant atrisikoen var høyest i den gruppen som hadde lengst ansettelse i roste-, smelte- og elektrolyseavdelingene.Tilsvarende funn var tidligere gjort blant nikkelarbeidere i andre land, og undersøkelsen vakte oppsikt fordiforhøyet risiko også ble funnet blant ansatte i elektrolysen. Senere analyser med spesifikke eksponeringsdatahar vist at kreftfaren er nært knyttet til eksponering for vannløselige nikkelformer. Nye data er nå blitt samletinn i forbindelse med en pasient-kontroll-undersøkelse basert på 213 tilfeller av lungekreft og 525 kontrollpersoner.På bakgrunn av opplysningene er relativ risiko regnet ut ved hjelp av regresjonsmodeller derfølgende faktorer var inkludert: total varighet av ansettelse ved bedriften, eller varighet av ansettelse i ulikeavdelinger, tidspunkt for førsteansettelse og røykevaner. Resultatene fra pasient-kontroll-analysen bekreftetfunnene fra 1973 når disse ble regnet om til relativ risiko, og tydet på at konklusjonene fra den gang varvalide selv om analysene var basert på færre arbeidstakere, kortere observasjonstid, en forenklet inndelingav arbeidstakerene i henhold til deres avdelingshistorikk, og manglende opplysninger om røykevanene.Grimsrud TK. Lung cancer among Norwegian nickel-refinery workers: Reappraisial ofa classical study. Nor J Epidemiol 2001; 11 (2: 171-176.  ENGLISH SUMMARYIn 1973, increased risk of cancer of the lung and nasal cavities was demonstrated among Norwegian nickelworkers in a study from The Cancer Registry of Norway (Kreftregisteret. The analyses were based on 48cases of lung cancer and the highest risk was found in workers with the longest employment in the electrolysis,roasting, and smelting departments. The study gave supportive evidence to

 19. Barns opplevelse av postoperativ smerte og smertebehandling

  OpenAIRE

  Næss, Torgun

  2016-01-01

  Master i intensivsykepleie Bakgrunn: Postoperativ smerte hos barn er underbehandlet til tross for mye smerteforskning. Ulike studier har vist at barn opplever moderat til sterk smerte postoperativt. Ubehandlet smerte kan skape unødvendig lidelse for barn og øker risiko for komplikasjoner. Hensikt: Det finnes ingen forskning på norske barns opplevelse av postoperativ smerte og smertebehandling. Studiens hensikt er å få en større forståelse for hvordan barn opplever postoperativ smerte og sm...

 20. "Snaprevyen" : en studie av NRKs nyhetsformidling på Snapchat under det amerikanske presidentvalget i 2016

  OpenAIRE

  Restad, Julie Stenset

  2017-01-01

  Nyheter er ikke lenger bare forbeholdt massemediene. Norske nyhetsaktører har den siste tiden for alvor begynt å ta i bruk sosiale medier for å formidle nyheter, også Snapchat. I motsetning til tidligere studier som ser på bruksmåter av Snapchat, vil denne studien se på hvilke grep avsender tar i bruk for å formidle nyheter i applikasjonen. Denne masteroppgaven tar for seg hvordan den norske allmennkringkasteren NRK har tatt i bruk den sosiale medie-plattformen Snapchat til å formidle nyheter...

 1. Evaluation of subsidy for electricity savings in households; Evaluering av tilskuddsordning for elektrisitetssparing i husholdninger

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2010-04-15

  Ramboll Management Consulting (Ramboll) has on behalf of Enova SF (Enova) conducted an evaluation of the 'Grant Scheme for electricity savings in households'. The evaluation is conducted in the period January to March 2009, Ramboll is solely responsible for all the analysis, conclusions and recommendations in the report. The evaluation conducted on the basis of a review of the grant assessed on the basis of six evaluation themes. The evaluation will form the basis for further work on the grant by Enova and in their reporting to the Ministry of Petroleum and Energy (OED). (AG)

 2. Forever Young - den norske tv-serie Skam

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jerslev, Anne

  2016-01-01

  Hvorfor er det lige, at den norske netbaserede ungdomsserie "Skam" er på alles læber for tiden? Svaret er simpelt: Den er nyskabende og supergod, og den taler til en langt bredere målgruppe end den gruppe af teenagepiger, den er rettet mod....

 3. Evaluation of Enova's heating programs; Evaluering av Enovas varmeprogrammer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rasmussen, Ingeborg; Grorud, Christian; Heldal, Nicolai; Trong, Maj Dang

  2006-07-01

  An evaluation of Enova's heating program is presented. The central point was to evaluate to which degree Enova's heating program had resulted in increased supply of renewable energy for heating purposes to the Norwegian energy system. Main results are presented in part 1, chapter 1 to 5, while the facts and analyses behind the evaluation are presented in part 2, chapter I to VII. The main conclusion is that the program seen as one has had triggering effect on the market. The program has thus provided results in the form of increased supply of heating energy. Because of the project limitations and the lack of systematically documented baselines in the procedures, there are insecurities connected to the exact data registered. This makes quantification of the results difficult (ml)

 4. Veileder for kravspesifikasjon for leie av kontorarealer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Førland-Larsen, Arne

  Investorer og leietakere blir stadig mer interessert i helse- og miljøkvaliteter. Men kunnskapen er lav hos de fleste om hva de skal etterspørre og hvordan slike kvaliteter kan dokumenteres. Meglere har en viktig rolle som formidler av kvaliteter. Grønn Byggallianse har i samarbeid med blant annet...... Norsk Eiendom, Enova og NGBC utarbeidet en mal for standard kravspesifikasjon for leie av kontorlokaler. Målet med malen er å bidra til at leietager får det produktet han trenger til riktig pris og at man unngår unødig miljøbelastning. Målet er videre at å bidra og stimulere til, at innleie....../utleie prosesser startes med en dialogbasert prosess. Standarden er tenkt som et hjelpemiddel til en systematisk gjennomgang av, og diskusjon av hvilke kvaliteter som har prioritet, høy, middel eller lav prioritet for leietaker. Resultatet av dialog og diskusjon fastlegger endelige krav til kvalitet og...

 5. Evaluation of an accelerated mineralization process for ashes - feasibility study; Evaluering av jordmaansbildande askbehandlingsprocess (EJA) - foerstudie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ecke, Holger; Bjurstroem, Henrik

  2005-03-01

  In Japan, expenses for landfilling yield about 400 USD per ton of ash, which gives an incentive to reduce the amount of landfilled ash. At NIES (National Institute for Environmental Studies) in Tsukuba, Japan, the AMT process (Accelerated Mineralization Technology) was developed aiming at the treatment of ashes and production of soil-like material for reuse. The objective of the project EJA was to evaluate the AMT process on the basis of available information and the possibilities the process could offer with respect to the conditions present in Sweden. With support of researchers at NIES, available literature including unpublished manuscripts on the AMT process was compiled, translated and evaluated. During treatment, the ashes are washed, aged and mixed with up to 5 % by weight of biodegradable organic matter. The material is stabilized at landfill. During up to several decades, metals are demobilized through a combination of three mechanisms, viz. carbonation, clay formation, and humification. Also persistent organic pollutants (POP) are demobilized due to humification products or they are degraded anaerobically. When the treatment is completed, the reuse of the material is envisaged. Due to the long treatment period, the AMT method might not be favored by ash producers in Sweden. In the future, landfill companies could be interested in the technology, since they are experienced to handle waste at long sight. This, however, requires that the legislation does not pose any hindrance for the implementation of the method, e.g. regarding the requirement to add organic matter to the ash. Above all, it remains several years of research on the AMT process to fully understand and evaluate the underlying biological and chemical processes as well as their interaction.

 6. Implementeringsforskning: vitenskap for forbedring av praksis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Signe Flottorp

  2013-11-01

  Full Text Available Medisinsk forskning har ført til store framskritt de siste tiårene. Det er investert mye mer ressurser på basalforskning og klinisk forskning enn på å utvikle og evaluere metoder for å sikre at pasientene får nytte av forskningen. Formålet med implementeringsforskning er å redusere gapet mellom forskning og praksis, ved å utvikle og evaluere tiltak som kan sikre at behandlingen som pasientene mottar er kunnskapsbasert, at den er omsorgsfull og av god kvalitet.I denne artikkelen gjør vi rede for hva implementering og implementeringsforskning er. Vi belyser historikken til denne unge vitenskapen, og illustrerer mangfoldet i de faglige tilnærmingene og begrepene som brukes om det å få forskning brukt i praksis. Det finnes en rekke teorier om endring av atferd, både på individnivå og på organisatorisk nivå. Teoriene er imidlertid i liten grad testet empirisk, særlig når det gjelder å endre atferd i helsetjenesten.Systematiske oversikter over metodisk gode studier er den beste kilden til informasjon om effekt av implementeringstiltak. The Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Group (EPOC er en viktig kilde for slike oversikter. De systematiske oversiktene som er utarbeidet på dette feltet viser at passive dissemineringstiltak har begrenset effekt, mens mer aktive tiltak kan ha liten til moderat effekt. Det er ofte betydelig variasjon i effekt på tvers av studiene. Det er derfor viktig å få bedre kunnskap om hvilke faktorer som kan forklare slike forskjeller i effekt.Vi gir eksempler på norske implementeringsstudier, og refererer bidrag fra forskere ved Kunnskapssenteret. Implementeringsforskningen kan, hvis den lykkes, sikre pasientene bedre behandling.Flottorp S, Aakhus E. Implementation research: science for improving practice. Nor J Epidemiol 201 3; 23 (2: 187-196.ENGLISH SUMMARY Medical research has led to major advances in recent decades. More resources have been invested in basic and clinical research

 7. Evaluation of programme for energy management in buildings; Evaluering av program for energiledelse i bygg

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2004-07-01

  Enova SF needed to evaluate the programmes for energy management for greater and smaller building owners. The question was: What has been the impact of the Buildings Network and the energy management programmes for greater and smaller building owners on energy conservation and economic life , and are the programmes operated efficiently? The buildings which participated in the Buildings Network in 1996 - 2002 had an average reduction of the energy consumption of about 7 per cent, which is somewhat less than the supposed potential of 10 per cent. There is some uncertainty in this calculation and the true figure is probably 1 or 2 per cent higher. Whether this energy conservation tendency has continued after Enova took over the responsibility for the programme in 2002 is too early to measure. It is very probable that the public support to the projects has triggered off the saving, that is, there has been few free riders. After 2002, Enova has made the programme more efficient and the cost per building has been halved in the period 2001 - 2003. But some of the original infrastructure of the programme has been discontinued.

 8. Etikk i anvendt idrettspsykologi: en kvalitativ studie av idrettspsykologiske rådgiveres etiske utfordringer i anvendt idrettspsykologi, og håndtering av disse

  OpenAIRE

  Ulltang, Espen

  2015-01-01

  Masteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2015 Idrettspsykologi er et fag som arbeider for å utvikle mentale ferdigheter hos utøvere og trenere. De som arbeider med anvendt idrettspsykologi møter en rekke etiske utfordringer i sin praksis, men kunnskap om dette synes mangelfullt i Norge. Internasjonalt er det publisert en rekke essays, artikler, og bøker om etiske utfordringer i anvendelsen av faget, men ingen studier viser hvordan norske idrettspsykologiske rådgivere opplever sl...

 9. Lean i Norge : opplever norske bedrifter som er mer lean, større økning i kundetilfredshet enn de som er mindre lean?

  OpenAIRE

  Fagereng, Hanne Eline; Askevold, Elisabeth Cathrine

  2010-01-01

  Vi ønsker å måle i hvor stor grad norske bedrifter har implementert lean, og for å måle grad av lean har vi utviklet et rammeverk basert på lean teori. Hovedformålet med lean er å øke kundeverdi med minst mulig ressursbruk, anstrengelse, energi, utstyr, tid, plass, material og kapital (Womack, Roos and Jones 2007). Vi vil utforske om høyere grad av lean fører til mer tilfredse kunder enn de som har lavere grad av lean. Altså om hovedformålet med lean blir oppnådd hvis man implementerer lean i...

 10. Arbeid og familie: Betydningen av krav og ressurser i arbeid for norske arbeidstakeres opplevelse av å kombinere arbeid og familie

  OpenAIRE

  Henanger, Marit Østhus

  2015-01-01

  Background: Work-family conflict is related to poor psychological and physical health, absence and deterioration of relationship quality at home. Work-life balance is related to improved well-being, motivation and productivity. Objectives: To examine the relation of demands and resources at work and work-family conflict and work-family balance based on the job demands-resources model. Material and method: The analyses were conducted on the basis of data from European Social Survey Round 5 201...

 11. Kunnskapsgrunnlag for forslaget om et forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer. Evaluering av det offentlige tobakksforebyggende arbeid i Norge 2003-2007

  OpenAIRE

  Lund, Karl Erik; Rise, Jostein

  2008-01-01

  - I nasjonal strategiplan for det tobakksforebyggende arbeidet 2006-2010 ønsket Helse- og omsorgsdepartementet å få utredet forslaget om forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer. Departementet har allerede hatt forslaget på høring, og represen tanter fra tobakksindustrien og handelsnæringen hevdet i sine svar at tiltaket bl.a. var i strid med EØS- reglene og at det ikke kunne dokumenteres effekt. Før departementet eventuelt skal arbeide videre med et lo vfor...

 12. Evaluation of the energy component in the main grid tariff and the use of marginal loss rates; Evaluering av energileddet i sentralnettstariffen og bruk av marginaltapssatser

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bjoerndal, Endre; Bjoerndal, Mette

  2010-11-15

  In this report, we make an evaluation of the energy component of the central grid tariff and the use of marginal loss rates. We will first review the theory of optimum transmission tariffs and describes how the marginal loss rates are calculated and how these are used in combination with the system price in the current transmission costs. We describe the trend in the Swedish marginal loss schedule, and we refer the very short development in the PJM area (U.S. east coast). As the Swedish and the Norwegian system is apparently based on the same principles, we problematize the lack of harmonization, since the systems actually are now very different. There is little doubt that Statnett has refined and improved methods for calculating the marginal loss rates, while ensuring that bottlenecks are still handled fairly easy by a few large price areas on Nord Pool Spot. We discuss the relationship between loss-tariff and congestion management, and we recommend that Statnett considering using the area price as the settlement price. This will make it much easier for operators to take account of losses. (Author)

 13. Hva kan norsk skole lære av PISA-vinneren Finland?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Svein Østerud

  2016-05-01

  Full Text Available During the last two decades, we have seen an increasing globalization of the education sector, in particular expressed through the implementation of international tests organized by OECD. The use of international tests as a policy tool has been legitimized within international educational development for the purpose of measuring education quality. The normative power of high-stakes standardized testing can be understood as a global testing culture, particularly associated with the three-yearly Student Assessment (PISA in reading, mathematics and science. The testing culture permeates all aspects of school life, creating an atmosphere of competition not only between schools, but also between countries. At the top of the ranking lists of the participating countries we find Finland; their students do slightly better than the students in Singapore and Canada. Paradoxically enough, the Finnish people busy themselves less with the PISA Assessments than people in many other countries, and have kept OECD's New Public Management-oriented reform proposals at a distance. The Finns have always stuck to their locally based school: the authorities have given the highly educated teachers confidence and professional autonomy. There is no doubt that we can learn from the Finnish school system, but not by imitating it. The success of the Finnish school is due to a complex interaction of several factors. Only to the extent that we acknowledge this, can we draw inspiration and guidance from Finnish education for our own school development.

 14. Web - hva - hvor? : Utforming av nettsteder fortolket ved norske utdanningsinstitusjoner: et profesjonsperspektiv

  OpenAIRE

  Dahl, Tor Arne

  2001-01-01

  The World Wide Web technology was developed in the early nineties. Since then it has had a great impact on society, and its use has expanded beyond the research communities where it was first adopted. The theme for this thesis is the skills and professional knowledge necessary to create web sites. Three established professions have different approaches to the task: computer professionals, graphic designers and information professions. Some new job titles have also emerged for occupational...

 15. Mangfoldsstrategier i arbeidslivet: En case-studie av 5 norske virksomheter

  OpenAIRE

  Øiaas, Susanne Hellan

  2013-01-01

  The focus on diversity is relatively new in the Norwegian labor market but its expansion is comparable to other European countries. Due to the changing contours of the population outlook in Norway and the large demand of labor, there is a challenge faced by different actors in the processes of formulating and implementing social policies. These confrontations include factors such as qualification, training, facilitation, racism and other forms of discrimination. Along with political and legal...

 16. Grønne Transportvalg - En sosiologisk analyse av norske elbilister

  OpenAIRE

  Skjelde, Christian

  2017-01-01

  Over the past few years there has been an increase in the amount of consumers that choose to drive an electric car in their everyday lives. Economic and psychological models dominate large segments of research associated with this topic and these models are based on whether or not the choice of driving an electric car is individual. Thus, these models do not take into account social and contextual factors. In this thesis I wish to investigate how the social aspect can affect whether or not a ...

 17. Potential and barrier study. Energy efficiency of Norwegian homes; Potensial- og barrierestudie. Energieffektivisering av norske boliger

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-07-01

  Enova has identified potentials and barriers for energy efficiency in Norwegian buildings. This report summarizes the results of this work. Efficient energy in buildings is important to ensure that future economic activity and growth can occur in a way that reduces the possibilities for an environmentally and economically sound development. (eb)

 18. Analysis of Norwegian bio energy statistics. Quality improvement proposals; Analyse av norsk bioenergistatistikk. Forslag til kvalitetsheving

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-07-01

  This report is an assessment of the current model and presentation form of bio energy statistics. It appears proposed revision and enhancement of both collection and data representation. In the context of market development both in general for energy and particularly for bio energy and government targets, a good bio energy statistics form the basis to follow up the objectives and means.(eb)

 19. Potential and barrier study. Energy efficiency of Norwegian homes; Potensial- og barrierestudie. Energieffektivisering av norske boliger

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mjoenes, Christian; Pettersen, Folke Vogn Haug; Kristoffersen, Bjoerge Sandberg; Birkeland, Bjoern Mangor; Essen, Jan von; Haarberg; Karl Johan

  2012-01-15

  On behalf of Enova SF, Prognosesenteret AS and Entelligens AS carried out a potential and barrier study of energy efficiency of the Norwegian housing stock. The study made use of newer and known studies of the Norwegian housing stock, known and documented barriers to energy efficiency, and new and extensive studies of several topics which have only been partially or never explored before. Through unique analysis and a case-based approach, it revealed a real energy efficiency potential in Norwegian homes with known technology and revealed representativeness, relevance, strength and extent of the barriers that prevent that one can realize most of the technical energy efficiency potential in the Norwegian housing stock. (eb)

 20. Norwegian gas export policy - management of external change; Norsk gasseksportpolitikk - haandtering av ytre endring

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Claes, Dag Harald

  1997-12-31

  This report is the first study in the research project `` Norwegian gas policy - external change and national adaptation``. The project is financed through Norges forskningsraad`s research program ``Petropol``. The main aim of the project is to understand the market, political and institutional changes in the European gas market as well as what implications they may have for the political and institutional design of the Norwegian gas sector. In this report an approach model is developed for studying the connection between changes in the European gas market and the Norwegian petroleum policy which will be central in several of the later works in the project. The report gives a historic account of Norwegian gas export policy as well, a field where altered frame conditions have given the authorities political and institutional challenges. The main focus in the report is however, connected to the empirical explanation of the connection between changed external environments and alterations in the Norwegian gas export policy. The question the study tries to answer is: To what extent and how the Norwegian gas export policy is affected by alterations in the European gas market and the EU policy towards this market. In the centre of the study of the gas export policy is the element of governmental control. The governmental control assumes ability to formulate national aims as well as the ability to produce laws and regulations which reflects the goals and counts on that the aims are reached in addition to that the authorities either implement the policies themselves or if this is left to other parties, have ability to survey and sanction these parties should they break the guidelines or oppose the national political aims. The report shows how these aspects are affected by changes in the environments surrounding the Norwegian gas export. 6 figs., 1 tab., 45 refs

 1. ”I sangen møtes vi på felles grunn.” Om sang og sangbøker i norsk skole.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ragnhild Elisabeth Lund

  2010-12-01

  Full Text Available Sangfaget har en lang og sterk tradisjon i den norske skolestua og sangboka har vært et sentralt læremiddel i mer enn 150 år. Formålet med denne artikkelen er å belyse de mange og ulike begrunnelser som er blitt knyttet til faget opp gjennom tidene og å vise hvilket innhold sangbøkene har søkt å formidle. Presentasjonen av sangfagets begrunnelser er basert på en undersøkelse av skolehistoriske tekster og læreplaner fra tidlig på 1800-tallet fram til vår tid. Jeg har også sett på forordene og forfatternes vektlegging av sangrepertoar og annet sang- og musikkfaglig innhold i de mest toneangivende sangbøkene fra samme periode. For å finne ut hvilke sanger elevene er blitt tilbudt og hvilke verdier sangene formidler, har jeg kartlagt repertoarvalget i tolv sangbokverk fra 1850 (Behrens’ Skolesangbog til 2008 (Amsrud & Bjørnstads Sang i Norge. Artikkelen viser at begrunnelsene for sangfaget favner vidt og at både de og innholdet i sangbøkene har endret seg i takt med utviklingen i utdanningssystemet og i samfunnet forøvrig. Videreformidling av sentrale sanger i norsk kulturarv har selvsagt stått sentralt. Men sangfaget har også befattet seg med opplæring i musikkteori, notelære og stemmepleie, og det har hatt som oppgave å utvikle kvalitetsbevissthet, samhold og fellesskap i tillegg til å bidra til læring og trivsel i andre fag. Når det gjelder repertoarvalg, har utviklingen gått fra en hovedvekt på sanger med et religiøst og oppdragende innhold via nasjonale sanger til en stadig økende andel ”blott-til-lyst-sanger” og sanger fra populærmusikkens område. Til tross for at repertoarvalget har endret seg, er det mange sanger som går igjen gjennom hele perioden. Med referanse til en definisjon av kanon som ”stabile forekomster” identifiserer artikkelen 34 sanger som kan sies å utgjøre en del av ”den norske sangskatten”.

 2. Vurdering av andrespråksinnlærere - en utfordring i skolen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kirsten Palm

  2014-06-01

  Full Text Available Vurdering av andrespråkselevers språkkompetanse og språkutvikling er en sentral del av læreres arbeid, og forskning har vist at dette er en utfordring for skolene. Det er stor variasjon i vurderingsformer, og skolene mangler ofte vurderingskompetanse. På bakgrunn av dette utarbeidet Utdanningsdirektoratet i 2007 vurderingsverktøyet Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Materiellet er utarbeidet blant annet med referanse til Common European Framework of Reference for Languages (CEFR. I artikkelen redegjør vi for en undersøkelse der målet var å finne ut hvorvidt dette kartleggingsmateriellet er hensiktsmessig for å vurdere andrespråkselevers språkkompetanse. Hoveddataene er innhentet gjennom kasusstudier ved tre grunnskoler, der vi intervjuet skoleledelse og lærere samt observerte kartleggingssituasjoner og klasseromsundervisning. Kasusstudiene ble senere fulgt opp av to spørreundersøkelser, én til de samme skolene, og én til et større antall skoler for å få bredere innsikt i kartleggingspraksis og skolers oppfatninger av denne formen for vurdering. Undersøkelsen viser at flere av informantene mener verktøyet kan bidra til mer tilpasset og systematisk andrespråkopplæring og bedre vurdering av andrespråkselevenes språkkompetanse. Samtidig er det utfordringer knyttet til å bruke vurderingsverktøyet, dette skyldes blant annet mangelfull kompetanse i skolen når det gjelder andrespråkstilegnelse og vurdering av elevenes språkkompetanse. Det er ikke tidligere forsket på bruk av et slikt konkret kartleggingsverktøy i norsk grunnskole. Undersøkelsen kan gi et bidrag til økt kunnskap om vurdering av andrespråkskompetanse og tilpasset undervisning for andrespråksinnlærere.

 3. Kysttorsk og miljø. Dataserier og verktøy for studier av miljøets betydning for bestandssituasjonen

  OpenAIRE

  Bjerknes, V.; Christie, H.; Hylland, K.; Kristensen, T.; Lunde, T.M.; Pedersen, A.; Rinde, E.; Sandberg, J.H.

  2006-01-01

  Årsliste 2005 Bestanden av kysttorsk har gått sammenhengende tilbake fra 1994. Overbeskatning anses som en hovedårsak. Kysttorsk består trolig av en mosaikk av ulike delbestander, og trusselfaktorene kan tenkes å variere mellom ulike områder. Denne rapporten gir en kortfattet oversikt over miljømessige trusselfaktorer for norsk kysttorsk, og peker på noen viktige oppgaver for å kartlegge årsaker, omfang av trusler mot kysttorskens habitat. Lange dataserier fra Kystovervåkingen kan danne gr...

 4. Utforming av stålrammer til ridehall

  OpenAIRE

  Halvorsrud, Roar

  2013-01-01

  NORSK: Oppgaven går ut på å dimensjonere forskjellige bærerammer til en ridehall på kobberud gård i Lier kommune i Buskerud. Kriterier i oppgaven er at alle forbindelser mellom søyler og bjelker skal kunne utføres som en boltet forbindelse for en så praktisk oppreising av bygget som mulig. Det gir også mulighet for og montere selve bæresystemet på egenhånd om man har nødvendig utstyr. Det er dermed viktig at man bruker så lite stål som mulig for å redusere vekt av søyler og bjelker. Bearbe...

 5. Sediment nickel bioavailability and toxicity to estuarine crustaceans of contrasting bioturbative behaviors--an evaluation of the SEM-AVS paradigm.

  Science.gov (United States)

  Chandler, G Thomas; Schlekat, Christian E; Garman, Emily R; He, Lijian; Washburn, Katherine M; Stewart, Emily R; Ferry, John L

  2014-11-04

  Robust sediment quality criteria require chemistry and toxicity data predictive of concentrations where population/community response should occur under known geochemical conditions. Understanding kinetic and geochemical effects on toxicant bioavailability is key, and these are influenced by infaunal sediment bioturbation. This study used fine-scale sediment and porewater measurement of contrasting infaunal effects on carbon-normalized SEM-AVS to evaluate safe or potentially toxic nickel concentrations in a high-binding Spartina saltmarsh sediment (4%TOC; 35-45 μmol-S2-·g(-1)). Two crustaceans producing sharply contrasting bioturbation--the copepod Amphiascus tenuiremis and amphipod Leptocheirus plumulosus--were cultured in oxic to anoxic sediments with SEM[Ni]-AVS, TOC, porewater [Ni], and porewater DOC measured weekly. From 180 to 750 μg-Ni·g(-1) sediment, amphipod bioturbation reduced [AVS] and enhanced porewater [Ni]. Significant amphipod uptake, mortality, and growth-depression occurred at the higher sediment [Ni] even when [SEM-AVS]/foc suggested acceptable risk. Less bioturbative copepods produced higher AVS and porewater DOC but exhibited net population growth despite porewater [Ni] 1.3-1.7× their aqueous [Ni] LOEC. Copepod aqueous tests with/without dissolved organic matter showed significant aqueous DOC protection, which suggests porewater DOC attenuates sediment Ni toxicity. The SEM[Ni]-AVS relationship was predictive of acceptable risk for copepods at the important population-growth level.

 6. Evaluation of a small-scale wind power plant; Utvaerdering av smaaskaligt vindkraftverk

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Arvidsson, Ulf; Hilding, Sten [Elforsk AB, Stockholm (Sweden)

  2001-12-01

  The aim of this work is to evaluate the electrical performance of the 20 kW Pitch Wind turbine. The work was originally intended to focus on evaluating the first machine in a series of three, which should be a machine ready for series production. However, the control system of the machine was not tested and verified so instead a large part of the work has been to check that the electrical system and the control system operates as intended and to adjust and suggest improvements. The design includes a self-regulating variable speed wind turbine coupled to a permanent magnet generator and a converter.

 7. Post-acquisition integration of employees : a case study of Norsk Hydro

  OpenAIRE

  Winsjansen, Elisabeth; Wright, Harriet

  2013-01-01

  This study explores and investigates the integration of employees after a cross-border acquisition has been signed and closed. An exploratory study of Norsk Hydro has been conducted using a qualitative research design, with five in-depth interviews of employees from Norsk Hydro and from the organization’s divisions in Germany and Brazil. The number of cross-border acquisitions have increased in the past decades as a way of companies to renew their competitive positions in the g...

 8. Biobanken i Den norske mor og barn undersøkelsen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kjersti S. Rønningen

  2009-10-01

  Full Text Available  Biobanker for langtidslagring av biologisk materiale blir en viktigere og viktigere del av epidemiologiske studier. I planleggingen av en biobank er det en rekke avgjørelser som må tas for å sikre best mulig oppslutning både med hensyn til å få inn så mange prøver som mulig og å oppnå best mulig prøvekvalitet både på kort og lang sikt. Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa skal inkludere 100 000 svangerskap og følge mor, far og barn i lang tid fremover. Innsamlingen av data startet i ett fylke i 1999, og omfatter i dag hele landet. Siden det tas blodprøver to ganger fra hver kvinne, blodprøve fra far og navlesnorsblod frabarna, betydde dette at Biobanken for MoBa måtte planlegges for å kunne motta og langtidslagre over 380 000 prøvesett. Ved Biobanken ved Nasjonalt folkehelseinstitutt lagres fullblod, plasma, urin, DNA og spesialrør til senere RNA isolering. Rekruttering til MoBa foregår ved 52 av landets sykehus. Prøvene sendes per post til Biobanken ved Folkehelseinstituttet for prosessering. Per januar 2006 er over 200 000 prøvesett lagret ved Biobanken. Denne artikkelen gir en kortfattet oversikt over oppbyggingen av Biobanken og logistikken knyttet til innsamlingen av biologisk materiale, fra blodet tappes til det er sikkert lagret og klart til å tas ut på et senere tidspunkt, kanskje mange år inn i fremtiden.The biobank in The Norwegian Mother and Child Cohort Study.Long term storage of biological material is becoming a critical component of many epidemiological studies. In designing specimen repositories, efforts need to be made to balance future needs for samples with logistical constraints necessary to process and store samples in a timely fashion. The Norwegian Mother and Child Cohort Study was started in 1999 and aims at including 100,000 pregnancies, and will follow mother, father and child for many years to come. The Biobank was faced with the challenge to receive and store over 380,000 biological

 9. Evaluation of creep damage development by the replica method; Utvaerdering av krypskadeutveckling med replikmetoden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Storesund, Jan [Det Norske Veritas AB, Stockholm (Sweden); Roennholm, Markku [Fortum (Sweden)

  2002-04-01

  Creep damage development in high temperature components can be monitored by the replica method. Damage is classified and an experience based time period for safe operation is recommended where a re-inspection should be conducted. Original recommendations are still commonly used but there are also developed ones are mostly less conservative. A data base of more than 6000 replicas, collected from welded components in Swedish and Finnish power plants, has been evaluated with respect to damage development in the present project. The results are in general in good agreement to the existing developed recommendations for re-inspections. Important factors that should be considered for use of the recommendations are highlighted: Service history, Material, welding and heat treatment, Measure of pressure and temperature, System stresses, Geometrical stress concentrations, stress distributions, Design of components and welds, Creep crack growth, Starts and stops, Extent and performance of the replica method. These factors have been analysed with respect to the evaluated data resulting in comments to the existing recommendations. In addition, recommendations and conditions for a high reliability of the replica method are described. The comments and recommendations can be read in separate sections in the end of the report.

 10. Evaluation of Market Design Programme - Phase IV; Utvaerdering av Market Designprogrammet - etapp IV

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wall, Tomas

  2013-08-15

  The Market Design program was established in year 2000 to study issues related to markets, regulations and policy instruments related to the deregulation of the Swedish electricity market. Through the years, the focus has widened to include not only Sweden but also international cooperation on these issues. The fourth phase of the program is now underway between the years 2010 and 2013. The overall project objective of this fourth phase is to increase knowledge about the Nordic and North European electricity market. Specific objective is to create new knowledge that affects market design of the single market area (Nordic, EU) and to contribute to constructive meetings between researchers, energy companies and government agencies on Market Design Issues. The purpose of the evaluation of the Market Design Program phase IV has been to investigate the results and benefits of the program in relation to the program's original objectives and to examine the need for and areas of further research and possible ways for the research in Market Design. The evaluation has been carried through in four phases during spring and summer 2013. The work has included reading, interviews with program stakeholders, analysis and reporting.

 11. Evaluation of methods for characterizations of deposits; Utvaerdering av metoder foer avlagringsmaetningar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hoegberg, J.; Bjoerkman, P. [Vattenfall Utveckling AB, Aelvkarleby (Sweden)

  2001-11-01

  In boilers there are problems with deposits on parts exposed to the flue gas, in particular on heat exchanging parts and to an increasing extent with the changeover to the use of biofuels and wood waste fuels. In order to solve the problems deposits are examined by using a deposit probe and taking deposit samples from the interior of the boiler. In this report an evaluation of methods of analysis is performed based on experiences in both literature and laboratory work. The evaluation forms the basis of an instruction for deposit measurements in 'Vaermeforsks Maethandbok'. The procedure for use of deposit probes is treated as well as the importance of careful and well planned sample preparation before analysis. In the literature a large number of methods used for analysis of deposits from flue ashes and similar applications are found. The methods include chemical analyses of solids and liquids, analysis of crystal structures, thermal properties and the solid mechanics of the materials. Several methods, for example SEM-EDX, XRF, ICP, IC and methods for determining the mechanical and thermal properties are suited for a survey examination of a deposit, while more specialised methods with higher resolution can add information but require a clear framing of a question and in practice are suited for only separate samples. Examples from the latter category are AES, ESCA and TOF-SIMS.

 12. Small scale combustion of reed canary grass - inventory and evaluation of available technology; Smaaskalig foerbraenning av roerflen - inventering och vaerdering av tillgaenglig teknik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gustavsson, Lennart; Paulrud, Susanne

  2011-07-01

  The feasibility of commercially available boilers in the interval 50 kW to 1 MW for use with reed canary grass (RCG) as fuel has been preliminary evaluated. The capacity to handle the large ash volumes generated by RCG both in terms of ash withdrawal and combustion quality was used as the main criteria. Nine boilers and two burners were identified and classified in a three-step scale from verified functioning on RCG to possible functioning with some design changes

 13. Corrosive wear. Evaluation of wear and corrosive resistant materials; Noetningskorrosion. Utvaerdering av noetnings- och korrosionsbestaendiga material

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Persson, H.; Hjertsen, D.; Waara, P.; Prakash, B.; Hardell, J.

  2007-12-15

  With a new purchase of a waste conveyer screw at hand, for the 'A-warehouse' at the combined power and heating plant at E.ON Norrkoeping, the request for improved construction materials was raised. The previous screw required maintenance with very short intervals due to the difficult operation conditions. With the new screw the expectation is to manage 6 months of operation without interruption. The environment for the screw has two main components that sets the demand on the materials, on one hand the corrosive products that comes along and which forms at digestion of the waste and on the other hand the abrasive content in the waste. The term of the mechanism is wear-corrosion and can give considerably higher material loss than the two mechanisms wear and corrosion separately. Combination of a strong corrosive environment together with extensive wear is something that we today have limited knowledge about. The overall objective of the project has been to establish better wear and corrosive resistant construction materials for a waste conveyer screw that will lead to reduced operational disturbance costs. The evaluation has been performed in both controlled laboratory environments and in field tests, which has given us a better understanding of what materials are more suitable in this tough environment and has given us a tool for future predictions of the wear rate of the different material. The new conveyer screw, installed in February 2007 and with which the field test have been performed, has considerably reduced the wear of the construction and the target of 6 month maintenance-free operation is met with this screw for all the evaluated materials. The wear along the screw varies very much and with a clear trend for all the materials to increase towards the feeding direction of the screw. As an example, the wear plate SS2377 (stainless duplex steel) has a useful life at the most affected areas that is calculated to be 1077 days of operation with the

 14. Evaluation of an agricultural biogas plant at Hagavik; Utvaerdering av gaardsbaserad biogasanlaeggning paa Hagavik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Edstroem, Mats; Nordberg, Aake; Ringmar, Anders

  2005-07-01

  Hagavik is an organic farm (municipality of Malmoe in Sweden) and the grown crops at the farm are sugar-beet, wheat, tritricale and ley crop (for green manure). The farmer has erected a new farm scale biogas plant with a digester volume of 500 m{sup 3}. The motives for building the plant were to produce biogas for cogeneration and digestate for supplying the farm with nutrients. Biogas substrates, harvested at the farm, are ley crop and sugar-beet tops and external substrates are solid manure from horses and organic waste from industrial bakery. Digestion of fibre-rich substrates as ley crop and straw-rich solid manure at farm scale plants is fairly untested in Sweden. The fibre has a rather big impact on the rheological properties of the substrate mixture and digester slurry and can cause problems with pumping and ineffective stirring. To achieve satisfactory function on the pumps and stirrers the fibre-rich substrates the rheological properties has to be improved. This can be done by 1) mixing the fibre-rich substrates with rather large quantities of liquids which can result in low dry mater content both in substrates an digester slurry 2) reduce the fibre size by mechanical disintegration. The Swedish Inst. of Agricultural and Environmental Engineering (JTI) has been in charge of the evaluation of the biogas plant. Evaluation of the start-up phase of the plant, regarding the technical and biological function, was accomplished in July-November 2003. During year 2004 focus has been on practical experience running the plant. The plant electricity demand has been measured. Based on those measurements the calculated electricity demand running the plant with a biogas production at 600 m{sup 3}/d (3,54 MWh/d) corresponds to ca 2-3% of the energy content of the biogas. The calculated heat demand corresponds to 15 % of the biogas. At cogeneration (with assumed electrical efficiency of 34% and thermal efficiency of 55%) the net-energy production is 919 MWh/year where 44

 15. Evaluation of the program 'Environmentally correct utilization of ashes'; Utvaerdering av programmet 'Miljoeriktig anvaendning av askor'

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Herbert, Roger B. (Uppsala Univ., Inst. of Earth Sciences, Uppsala (Sweden))

  2008-04-15

  Vaermeforsk's program Environmentally-correct utilization of ashes ('Ash program') has financed research and development projects since 2002. The overall goal of the program is that knowledge and data for decision-making shall exist so that 90 percent of Swedish ash from energy production is utilized in an environmentally-correct application by the end of 2008. In this report, an evaluation of the Ash program is presented, with an overall goal of determining if the program is proceeding along the correct path to goal fulfillment. The following components of the program have been evaluated: Funded projects during the program period 2002-2008, with focus on project selection, goal fulfillment, and the need for addition studies; Selected projects that have particular significance for goal fulfillment; Communication and dissemination of results; Significance of the Ash program's network. Funded projects within each research area have been reviewed with respect to project prioritization and the relevance of projects for goal fulfillment. The projects have been compared with previously identified research and development needs. The primary emphasis in the areas of Engineering and Landfills lies in projects that, taken together, can lead to an increased confidence in our understanding of the geotechnical and environmental properties of ash. In the area Forest and soil, Vaermeforsk has funded new ash recycling and fertilization experiments and also continuation projects. Such a prioritization is warranted, since long-term experiments are necessary in order to indicate if the addition of ash has an effect. Large ventures within the areas of Engineering, Landfills and Forests arouse the greatest attention; these are the projects that will presumably make the greatest breakthroughs for ash utilization. It is my assessment that the Ash program is proceeding along the correct path toward goal fulfillment, and that the program has contributed to knowledge and

 16. Evaluation of electrochemical techniques for measurement of fireside corrosion in thermal power plants; Utvaerdering av elektrokemiska tekniker foer maetning av roekgassidig hoegtemperaturkorrosion i pannor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hjorrnhede, Anders

  2007-12-15

  The possibility to measure the corrosion rate on-line, in situ, is getting more and more interesting due to increased corrosion. The worsening may be a result of lower fuel quality or increased steam data due to raised efficiency demands. Also the use of inhibitors can be improved and the lifetime of important components can be increased. Today, virtually all corrosion measurements of materials used for waterwalls, superheaters, economisers and other heat-transferring surfaces are based on in-situ probe tests of coupons or rings. The aim of the project is to evaluate the practicability of commercial or semicommercial on-line in-situ corrosion probes for use in waste fired boilers. The target groups are owners of boilers, operators, service personnel but also boiler manufacturer and material producers. Since the use of on-line, in situ, corrosion probes is substantial, some of the most promising corrosion probes have been tested in a waste fired boiler in Hamburg, Germany. Tests in waste fired boiler have never before been performed. The MECO CB, a Linear Polarisation Resistance (LPR) corrosion probe from Coresto Oy, Finland was tested and from Lehrstuhl fuer Umweltverfahrenstechnik und Anlagentechnik (LUAT) der Universitaet Duisburg-Essen, Germany an Electrochemical Noise (EN) - probe was tested. From Pepperl + Fuchs both EN- and LPR-CorrTran corrosion sensors were tested. The test periods were lasting from 1050h to 3750h. The test materials were the low alloyed steel 15Mo3, the Ni-based super alloys Sanicro 63 and Haynes Hastelloy C-2000. The fluegas temperatures were 635 deg C or 520 deg C. The material temperatures were 440 deg C, 420 deg, 350 deg C and was swept from 400 deg C to 300 deg C. All probes are measuring a signal which has a correlation to the corrosion process, but the quantification procedure is not working well. The results achieved from the corrosion probes must be calibrated against corrosion rates measured by means of conventional corrosion

 17. Evaluering av medisinsk behandling: Hva vet vi, og hvordan bør kunnskapen håndteres?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Magnus Bjordal

  2009-09-01

  Full Text Available Kunnskap om effekten av medisinsk behandling fremskaffes i kliniske studier. Godt planlagte og gjennomførte randomiserte, placebokontrollerte studier tillegges størst vekt når data skal vurderes. De datamengdene vi besitter når det gjelder forskjellige behandlinger kan oppsummeres i oversikter eller terapianbefalinger som ofte blir normative for klinisk praksis. Dette stiller store krav til evalueringsprosedyrene. I denne oversiktsartikkelen diskuteres i innledningen noen eksempler på at kunnskapsgrunnlaget er blitt feiltolket. Deretter omtales kvalitetskriterier som legges til grunn i vurderingen av data, og den metodologiske basis for meta-analyser. Usikkerhetsmomenter og potensielle fallgruver ved bruk av meta-analyser omtales. Meta-analysens fortrinn eksemplifiseres ved bruk av data om behandling av korsryggsmerter, hvor det nylig er utarbeidet kliniske retningslinjer som etter vår oppfatning er beheftet med feil eller mangler. Meta-analysen har vesentlige fortrinn fremfor mindre formaliserte metoder for oppsummering av kunnskap om terapi ved sykdom

 18. Evaluation and optimization of a method for pretreatment of sorted household wastes for biogas production; Utvaerdering och optimering av metod foer foerbehandling av kaellsorterat hushaallsavfall till biogasproduktion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bohn, Irene (NSR AB, Helsingborg (Sweden)); Carlsson, My (AnoxKaldnes AB, Lund (Sweden)); Eriksson, Ylva; Holmstroem, David (Lund Univ., Lund (Sweden))

  2010-04-15

  At NSR in Helsingborg, Sweden, organic household waste is digested and converted into biogas and bio-fertiliser. The incoming waste contains a small fraction of non-sorted waste such as plastics, metal and paper. These materials, especially plastics, can cause operational problems in the digester and pollution of the bio-fertiliser. In order to separate these particles from the digestion substrate, the waste requires pre-treatment. For two years, a screw press has been applied for pre-treating the waste at NSR. In the pre-treatment process, food waste is grounded and mixed with water to form a slurry. The slurry is separated into a dry fraction (reject) and a liquid fraction in the press. The liquid fraction is the digestion substrate and is sent to the digester while the reject is sent to combustion. Though, the separation in the screw press is not complete and thus organic, easily degradable matter ends up in the reject. In order to evaluate the efficiency in the screw press and to estimate the loss of easily degradable matter (and thus loss of methane), an assessment of the mass- and energy balances was carried out. The composition of the in- and outgoing fractions was analysed with the purpose of determining the distribution of organic material in the two outgoing fractions. The methane potential in the liquid fraction was compared with the methane potential in the slurry so as to estimate the loss of methane. The results of the mass balances showed that 63 % of the organic material that enters the screw press ends up in the liquid fraction and 37 % ends up in the reject. One ton of waste that enters the pre-treatment facility will eventually result in 1.5 tons of liquid and 0.2 tons of reject. Analysis of the composition was carried out in the slurry, the liquid fraction and the reject. These analyses showed that the liquid fraction contains a higher concentration of easily degradable matter such as fat and protein than the reject. In the incoming material, as

 19. ”Har du ikke en bra feed på Insta, så har du ikke orden på livet ditt!” Unge jenter sin opplevelse av andres selvrepresentasjon i bildedelingstjenester.

  OpenAIRE

  Magnussen, Andrea Bergum

  2017-01-01

  Mastergradsoppgave i digital kommunikasjon og kultur, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Innlandet, 2017 Norsk: Denne oppgaven undersøker unge jenters opplevelse av selvrepresentasjonen på bildedelingstjenestene Instagram og Snapchat. Funnene er basert på individuelle intervjuer og et fokusgruppeintervju av fem jenter på 14 år. Intervjupersonene har i hovedsak uttrykt seg om deres opplevelse knyttet til kjendiser og influencers sin selvrepresentasjon. Oppgaven ta...

 20. A microcosm approach to evaluate the degradation of tributyltin (TBT) by Aeromonas molluscorum Av27 in estuarine sediments.

  Science.gov (United States)

  Cruz, Andreia; Henriques, Isabel; Sousa, Ana C A; Baptista, Inês; Almeida, Adelaide; Takahashi, Shin; Tanabe, Shinsuke; Correia, António; Suzuki, Satoru; Anselmo, Ana Maria; Mendo, Sónia

  2014-07-01

  Tributyltin (TBT) is a biocide extremely toxic to a wide range of organisms, which has been used for decades in antifouling paints. Despite its global ban in 2008, TBT is still a problem of great concern due to the high levels trapped in sediments. Aeromonas molluscorum Av27 is a TBT degrading bacterium that was isolated from an estuarine system. We investigated the ability and the role of this bacterium on TBT degradation in this estuarine system, using a microcosm approach in order to mimic environmental conditions. The experiment was established and followed for 150 days. Simultaneously, changes in the indigenous bacterial community structure were also investigated. The results revealed a maximum TBT degradation rate of 28% accompanied by the detection of the degradation products over time. Additionally, it was observed that TBT degradation was significantly enhanced by the presence of Av27. In addition a significantly higher TBT degradation occurred when the concentration of Av27 was higher. TBT degradation affected the bacterial community composition as revealed by the changes in the prevalence of Proteobacteria subdivisions, namely the increase of Deltaproteobacteria and the onset of Epsilonproteobacteria. However, the addition of Av27 strain did not affect the dominant phylotypes. Total bacterial number, bacterial biomass productivity, 16S rRNA gene and denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE) analyses also indicated alterations on the bacterial community structure over time, with bacteria non-tolerant to pollutants increasing their representativeness, as, for instance, the increase of the number of Alphaproteobacteria clones from 6% in the beginning to 12% at the end of the experiment. The work herein presented confirms the potential of Av27 strain to be used in the decontamination of TBT-polluted environments. Copyright © 2014 Elsevier Inc. All rights reserved.

 1. Norsk og matematikk i et literacy-perspektiv: metabevissthet også for de svake elevene [Visions 2011: Teaching

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bodil Kleve

  2012-06-01

  Full Text Available Artikkelen er diskuterende med fokus på teoretiske perspektiver som i didaktisk sammenheng kan brukes til å synliggjøre likheter og ulikheter mellom skolefag. Vi fokuserer spesielt på svake elever som trenger aktive og språkbevisste lærere. Vi tar utgangspunkt i et bevisstgjørende didaktisk metaperspektiv (literacy-perspektiv og et fenomenologisk meningsperspektiv og argumenterer på tre ulike nivå som alle fremmer metaspråklig perspektiv og innsikt. Det første er diskursnivået. Det neste er sjangernivået. Diskursnivået og sjangernivået er nødvendige metaperspektiv i all skolefaglig læring. Til slutt en erkjennelse av læreprosessens grunnleggende perspektiv: De ulike tenkemåter, "modes of thought", som er nødvendig for læring i de to fagene. Bevissthet om de to tenkemåtene, "modes of thought" tydeliggjør likheter og forskjeller mellom norsk og matematikk.

 2. Endovascular image-guided treatment of in-vivo model aneurysms with asymmetric vascular stents (AVS): evaluation with time-density curve angiographic analysis and histology.

  Science.gov (United States)

  Dohatcu, A; Ionita, C N; Paciorek, A; Bednarek, D R; Hoffmann, K R; Rudin, S

  2008-01-01

  In this study, we compare the results obtained from Time-Density Curve (TDC) analysis of angiographic imaging sequences with histological evaluation for a rabbit aneurysm model treated with standard stents and new asymmetric vascular stents (AVS) placed by image-guided endovascular deployment. AVSs are stents having a low-porosity patch region designed to cover the aneurysm neck and occlude blood flow inside. To evaluate the AVSs, rabbits with elastase-induced aneurysm models (n=20) were divided into three groups: the first (n=10) was treated with an AVS, the second (n=5) with a non-patch standard coronary stent, and third was untreated as a control (n=5). We used TDC analysis to measure how much contrast media entered the aneurysm before and after treatment. TDCs track contrast-media-density changes as a function of time over the region of interest in x-ray DSA cine-sequences. After 28 days, the animals were sacrificed and the explanted specimens were histologically evaluated. The first group showed an average reduction of contrast flow into the aneurysm of 95% after treatment with an AVS with fully developed thrombus at 28 days follow-up. The rabbits treated with standard stents showed an increase in TDC residency time after treatment and partial-thrombogenesis. The untreated control aneurysms displayed no reduction in flow and were still patent at follow-up. The quantitative TDC analysis findings were confirmed by histological evaluation suggesting that the new AVS has great potential as a definitive treatment for cerebro-vascular aneurysms and that angiographic TDC analysis can provide in-vivo verification.

 3. Individuell variasjon i utskillelse av 6-sulfatoksymelatonin og døgnrytmetype analysert hos skiftarbeidere

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tore Tynes

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI denne studien har vi undersøkt om det finnes noen sammenheng mellom målte verdier av urinmetabolitten6-sulfatoxymelatonin (aMT6s tatt ut i porsjoner gjennom døgnet og selvrapportert døgnrytme hos engruppe norske skiftarbeidere. Studien omfatter 19 arbeidstakere ved to produksjonsenheter ved HydroPorsgrunn, magnesiumfabrikken og fullgjødselfabrikk 3. Etter å ha deltatt i en studie der urinprøver blesamlet inn, svarte de involverte senere på et spørreskjema om søvn og døgnrytme. Resultatene indikerer ategenrapporterte B-type mennesker har en tendens til høyere midlere timeutskillelse av aMT6s analysert pådøgnbasis første døgn med nattskift, og en signifikant høyere nattutskillelse (8 timer i et kontrolldøgnhjemme. I fremtidige studier av melatoninsekresjon og utskillelse av metabolitt i urin, kan det være avinteresse samtidig å samle inn spørreskjemabaserte opplysninger om døgnrytmetype og utfyllende opplysningerom søvn og søvnmønster i relasjon til eksponeringer som skiftarbeid og andre arbeidsmiljøfaktorersom kan ha effekt på hormonbalansen.Tynes T, Haugsdal B, Tønnessen A, Kleiven M. Individual variations in excretion of6-sulfatoxymelatonin in morning and evening type Norwegian shift workers.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYThe aim of this study was to evaluate whether there is an association between measured values of the urinemetabolite 6-sulfatoxymelatonin (aMT6s in samples collected at selected intervals and self-reported diurnalrhythm in a group of Norwegian shift workers. The study included 19 workers at two production unitsat Hydro Porsgrunn, the magnesium factory and fertiliser factory 3. After submitting the urine samplesused for the study, subjects filled in a questionnaire on sleep and diurnal rhythm at a later date. The resultsindicate that self-reported evening type subjects have a tendency towards a higher mean hourly aMT6ssecretionfirst day on night shift, and a significantly higher night

 4. AV nodal reentrant tachycardia with a 2:1 right bundle branch block missed as bidirectional ventricular tachycardia in the first superficial evaluation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Akbarzadeh Mohammad Ali

  2017-06-01

  Full Text Available A 95-year old woman was admitted to our emergency unit because of acute abdominal pain. After urgent surgery according to the acute abdomen, she was referred to intensive care unit (ICU of the emergency unit as she was intubated. It was developed a run of new arrhythmia which was diagnosed by cardiology resident as bidirectional ventricular tachycardia due to beat to beat changing the axis of the QRS. However, a second and more precise evaluation of the abnormal ECG suggested a narrow supraventricular tachycardia, most probably AV nodal reentrant tachycardia with a 2:1 right bundle branch block.

 5. Bruk av amniocenteser og chorionbiopsier i Norge

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guttorm Haugen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGInvasiv prenatal diagnostikk i form av amniocentese (fostervannsprøve og chorionbiopsi (morkakeprøveutføres i ca. 2% av alle svangerskap i Norge per år. Dette er betydelig færre undersøkelser ennhva som utføres i de andre nordiske land. De fleste får utført amniocentese pga. høy maternell alder(aldersindikasjon som her i landet er ≥ 38 år ved fødselstermin. Chorionbiopsi er forbeholdt kvinnermed kjente arvelige lidelser i familien, dvs. kvinner med høy risiko for å få et affisert foster. De undersøkelsersom foreligger over svangerskapsutfall samt forekomst av komplikasjoner etter amniocenteseog chorionbiopsi er hovedsakelig utført i andre land på kvinner med generelt lavere risiko ( ≥ 35 år ennfor dem som får utført invasiv prenatal diagnostikk i Norge. Pga. vår restriktive praksis kan ikke disseresultatene uten videre overføres til Norge. Vi mangler eksakte data over svangerskapsutfall og evt.komplikasjoner etter disse undersøkelsene i en norsk populasjon.Haugen G, van der Hagen CB. The use of amniocentesis and chorionic villus sampling in Norway.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYAmniocentesis or chorionic villus sampling are performed in about 2% of all pregnancies in Norwaywhich is far less than in the other Nordic countries. Most of the amniocenteses are performed due toadvanced maternal age. In Norway this is defined as maternal age ≥ 38 years at term. Couples withknown chromosomal aberrations or genetic diseases in their families, i.e. women at a high risk of havingan affected fetus, are offered chorionic villus sampling. Earlier studies on complications and pregnancyoutcome following amniocentesis or chorionic villus sampling have been performed in other countriesmainly on women at a lower risk ( ≥ 35 years than for the women having such tests in Norway. We donot have data on pregnancy outcome and possible complications following amniocentesis and chorionicvillus sampling in a Norwegian

 6. Summativ vurdering i formativ drakt – elevperspektiv på tilbakemelding fra heldagsprøver i norsk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnete Bueie

  2015-03-01

  Full Text Available Denne artikkelen handler om hvordan elever på ungdomstrinnet forstår og bruker skriftlige lærerkommentarer på heldagsprøvebesvarelser i norsk. Slike kommentarer gis ofte på sluttprodukter. I vurderingsforskning antas tilbakemelding på sluttprodukter å ha begrenset verdi som læring, og med denne studien ønsker jeg å se om en slik generell antakelse gjelder også i en norskfaglig kontekst. Det empiriske materiale består av elevtekster med lærerkommentarer, verbale protokoller og individuelle elevintervju for 18 elever. Verbale protokoller brukes for å studere elevenes forståelse av lærerkommentarene, og intervju brukes for å få dypere innsikt i hvordan elevene bruker kommentarene. Studien viser at elevene har liten bevissthet rundt vurderingskriterier. Men de leser vurderingene og viser i hovedsak adekvat forståelse av kommentarene de får. Når det gjelder oppfølging av kommentarene, gjør elevene det som blir forventet av dem. Noen av elevene må «rette» tekstene sine, mens andre er ikke forventet å gjøre noe med kommentarene. Dette gjør at elevene i liten grad bruker kommentarene videre i skrivearbeidet. Mens enkelte internasjonale studier rapporterer om at studenter i høyere utdanning ikke leser tilbakemeldingene (Hounsell, 1987 eller ikke forstår dem (Lea & Street, 1998, viser mitt materiale at elevene leser og forstår kommentarene, og de gjør det som forventes av dem i oppfølgingen. Ved å legge til rette for at elevene skal bruke kommentarene mer aktivt kan kommentarene få en sterkere formativ funksjon. 'Abstract This article presents a study conducted in Norwegian lower secondary school (grades 8-10. The aim of the study is to investigate how pupils understand and use the written feedback they get from their teacher on single draft texts. This feedback is often received after the writing task is completed. Some feedback researchers have pointed that feedback given after the task is completed has limited value

 7. Politiinnsats mot voldelig radikalisering og islamistisk ekstremisme : en sammenlignende studie av utvalgte danske, nederlandske og norske politiavdelinger

  OpenAIRE

  LaForce, Ketil

  2011-01-01

  Master i politivitenskap. I denne elektroniske utgaven er forfatterens arbeidssted og "vedlegg 1" tatt ut. I dag utgjør islamistisk ekstremisme fra miljøer rotfestet i Europa en terrortrussel. Dette kalles ofte ”hjemmeavlet terrorisme”. Gjennom en voldelig radikalisering har det grodd frem ekstreme islamistiske miljøer i europeiske land, også nordiske. Denne studiens overordnede mål var å undersøke hvordan noen utvalgte politiavdelinger arbeidet for å forebygge og motvirke voldelig radikal...

 8. Monitoring of the water chemistry in Norwegian lakes and rivers 1996; Kjemisk overvaaking av norske vassdrag. Elveserien 1996

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Noest, Terje; Daverdin, Rita H.; Schartau, Ann K.

  1997-07-01

  The report relates to the monitoring programme for the water quality of Norwegian rivers and lakes. This programme was started in 1965-66 with rivers located in the southernmost part of Norway. The number of locations have varied during time and includes now 19 locations distributed from Kvina in the southernmost Norway to Skallelva in Northern Norway. Chemical analyses have been made from these locations in 1996, and all samples were analysed on turbidity, colour, conductivity, pH, alkalinity, calcium, manganese, nitrate, sulphur, chlorine and silicon. Acid neutralizing capacity is calculated for all localities. Some samples were analyzed on aluminium concentrations. 12 refs., 17 figs., 1 tab.

 9. AUTOMATION AV GALLERKLIPPARE

  OpenAIRE

  Taboada Vargas, Marco Antonio

  2016-01-01

  Detta examensarbete handlar om automatisering och assistans att CE-märka en maskin. Arbetet innefattade automationsplanering, tillverkning av elskåp, montering på maskin och igångkörning. Automationsplaneringen bestod av elritningar och programmering. Elsystemet bestod av elskåp med bl.a. programmerbar logik, touch-panel och säkerhetskomponenter. CE-märkning utfördes enligt de direktiv, standarder och säkerhetsföreskrifter som bör följas. Nu med det nya automatiserade systemet är samm...

 10. Methodology - evaluation of strategies -and the system for taking care of spent nuclear fuel; Metodval - utvaerdering av strategier och system foer att ta hand om anvaent kaernbraensle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2010-10-15

  This report deals with the question of how the Swedish spent nuclear fuel is to be disposed of. What are the requirements? What are the alternatives? In the main chapter of the report, an evaluation is made of the KBS-3 method compared with other strategies and systems for final disposal of spent nuclear fuel. An appendix to the report presents in general terms how the KBS-3 method has developed from the end of the 1970s up to today. The report is one of a number of supporting documents for SKB's applications for construction and operation of the final repository for spent nuclear fuel. In parallel with and as a basis for the present report, SKB has prepared the reports 'Principer, strategier och system foer slutligt omhaendertagande av anvaent kaernbraensle' ('Principles, strategies and systems for final disposal of spent nuclear fuel') /Grundfelt 2010a/, 'Jaemfoerelse mellan KBS-3-metoden och deponering i djupa borrhaal foer slutlig foervaring av anvaent kaernbraensle' ('Comparison between the KBS-3 method and deposition in deep boreholes for final disposal of spent nuclear fuel') /Grundfelt 2010b/ and 'Utvecklingen av KBS-3-metoden. Genomgaang av forskningsprogram, saekerhetsanalyser, myndighetsgranskningar samt SKB:s internationella forskningssamarbete' ('Development of the KBS-3 method. Review of research programmes, safety assessments, regulatory reviews and SKB's international research cooperation') /SKB 2010a/. The reports are in Swedish, but contain summaries in English. The first report is an update of the comprehensive account of alternative methods presented by SKB in 2000. The second report presents a comparison between the KBS-3 method and the Deep Boreholes concept, plus a status report on research and development in the area of Deep Boreholes. The last report describes how the KBS-3 method has been developed from the end of the 1970s up to today. It further describes how the

 11. Medisinsk fødselsregister, en hjørnesten i norsk epidemiologi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lorentz M. Irgens

  2009-10-01

  å synliggjøre miljøets rolle som årsak tilmedfødte misdannelser; som ventet er gjentakelsesrisikoen for medfødte misdannelser lavere når mor harbyttet partner, men den er enda mer redusert etter at mor har flyttet til en ny kommune.Datagrunnlaget for forskningen basert på MFR må ofte suppleres med ytterligere data både med hensyn påeksposisjon og oppfølgning. Dette er bakgrunnen for en landsomfattende kohortstudie der alle gravide i landeti en toårsperiode vil bli anmodet om å delta med å besvare tre spørreskjemaer i løpet av graviditeten og å avgito blodprøver til en biobank. Kvinnene og deres barn vil senere bli fulgt opp over lengre tid. Detteforskningsprogrammet vil gi muligheter for tallrike perinatalepidemiologiske delstudier samtidig som det vilgi muligheter for å belyse sammenhenger mellom perinatale risikofaktorer og sykdom senere i livet. I detteperspektiv vil MFR etter hvert få relevans i det meste av norsk epidemiologisk forskning.Irgens L. The Medical Birth Registry of Norway, a foundation stone in Norwegian epidemiologicalresearch . Nor J Epidemiol 1997; 7 (1: 5-10.ENGLISH SUMMARYThe Medical Birth Registry of Norway (MBRN was established in 1967 in the wake of the thalidomidecatastrophe which caused more than 10,000 cases of reduction deformities throughout the world. The specificobjective was to detect, as soon as possible, increased rates of birth defects, and in general, to establish a basisfor epidemiological research of perinatal health problems. This dual objective, related to management andresearch, has influenced the functions of MBRN.An important management function is the epidemiological surveillance of perinatal health problems whichhas contributed to the clarification of a series of clusters and to reduce the uncertainty attached to birth defectsand the environment. So far the greatest challenge has been the surveillance after the Chernobyl accident in6L.M. IRGENS1986. However, a complex environment, involving a

 12. Store Norske Leksikon: Defining a New Role for an Edited Encyclopaedia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Georg Kjøll

  2014-06-01

  Full Text Available Store norske leksikon (SNL [Great Norwegian Encyclopaedia] is an edited, online encyclopaedia that strives towards radical transparency. Our aim is for as many parts of text production as possible to be visible to everyone, much like in the model that Wikipedia has pioneered. Unlike Wikipedia, however, contributors to SNL are required to use their full name, and encouraged to supply biographies that explain their background and qualifications within a field or topic.

 13. Scientific evaluation on the NKS programme 1998-2001; Facklig utvaerdering av NKS-programmet 1998-2001

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Loewenhielm, G. [Swedish Radiation Protection Authority, SSI (Sweden); Mustonen, R. [Radiation and Nuclear Safety Authority, STUK (Finland)

  2002-11-01

  The Board of the Nordic Nuclear Safety Research (NKS) decided in the autumn 2000 to contract out two separate evaluations on the NKS Programme 1998-2001. Martin Oeiby from the NorwegiOe Radiation Protection Authority was requested to perform an evaluation on overall administration of the NKS Programme. Two experts conducted the scientific evaluation. Gustaf Lowenhielm from the Swedish Nuclear Power Inspectorate was requested to assess projects on nuclear safety issues and waste management, and Raimo Mustonen from the Finnish Radiation and Nuclear Safety Authority to evaluate projects on radiation protection and nuclear emergency preparedness. This report deals with the scientific evaluation. The report contains brief review on the history of the Nordic nuclear and radiation safety co-operation and on the development of Programme for 1998-2001. Brief summaries of activities in all the projects are given, together with the main results of the projects. The evaluators give their subjective assessments on the success and effectiveness of the projects based on the evaluation criteria agreed With the NKS Board in the beginning of work. Also some general recommendations for the future co-operation are given. (au)

 14. Skyggedom av enkepensjonsdommen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Rognlien, Ida Gundersby

  2014-01-01

  Masteroppgaven undersøker om bortfall av ektefellepensjon ved lovendring med tilbakevirkende kraft er i strid med retten til eiendom etter EMK TP 1 art 1. Skyggedommetoden/ Feminist Judgments -metoden brukes for å gjenskrive enkepensjonsdommen Rt.2006.262 i et feministisk perspektiv. Da mannen døde.......1975.220. I spørsmålet om inngrepet er proporsjonalt ble vektlagt at det ikke foreligger en transparent avveining av de relevante interessene. Videre er hensynene bak og behovene for den opprinnelige ektefellepensjonen fortsatt tilstede, og de er ikke tilstrekkelig avveid mot formålene med inngrepet...

 15. Evaluation report. Pilot - Trondheim and Elverum : Energy labeling of houses; Evalueringsrapport. Pilot - Trondheim og Elverum : Energimerking av boliger

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  2009-05-15

  This report is an evaluation of the pilot project related to energy labeling of buildings. The document provides reviews of communication initiatives that have been implemented in the pilot. In addition, comments on the usability of the Online Energy Label system. Last in the document the recommendations for national roll-out of energy labeling of buildings, based on experiences from the pilot. (AG)

 16. Forenkling av tekniske systemer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Førland-Larsen, Arne; Bramslev, Katharina; Halderaker, Ingrid

  De fleste moderne kontorbygg har omfattende tekniske installasjoner. Mange byggeiere opplever at dagens kompliserte tekniske anlegg ikke fungerer som de skal. De ender med å få reklamasjoner, høyt energiforbruk og klager på inneklima. Kan en kraftig forenkling av ventilasjons-, oppvarmings- og...

 17. Alternative methods for evaluation of airtightness of the building envelope; Alternativa metoder foer utvaerdering av byggnadsskalets lufttaethet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sikander, Eva; Wahlgren, Paula

  2008-07-01

  Airtightness plays an important role when constructing energy efficient, sustainable and healthy buildings. In order to obtain airtight buildings, the airtightness needs to be evaluated during the construction phase. This enables improvements of the airtightness in an easy and cost-efficient way. During the construction phase, it is difficult to quantify the airtightness. However, detecting and sealing air leakages are good measures to improve the airtightness of the building. Several methods to detect air leakages are presented. A methodology to search for air leakages in buildings during construction has been developed, together with contractors and experts, and the methodology has been used at two building sites. The quantifiable airtightness of a building is determined by measuring the airflow that enters or exits the building at a certain pressure difference over the building envelope. In some cases it is not possible to measure air tightness according to standard. Therefore, a number of alternative methods have been evaluated. These methods include: extrapolation of measured data to a range used in standard measurements, using a buildings ventilation system fans to create a pressure difference over the building envelope, measuring the airtightness of a smaller part of the building (apartment, fire compartment or component) and tracer gas measurements

 18. Hva kjennetegner de svakeste elevenes lesekompetanse, lesevaner og strategikunnskap når de går ut av grunnskolen?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Astrid Roe

  2017-12-01

  Full Text Available De norske PISA-resultatene i 2015 viste en framgang i lesing for norske 15-åringer, men andelen elever på det laveste nivået var fortsatt uendret. Denne artikkelen studerer de norske elevene i denne kategorien når det gjelder hvilke tekst- og oppgavetyper de har særlige problemer med og hva som kjennetegner deres lesevaner og kunnskap om lesestrategier. Datagrunnlaget stammer i hovedsak fra PISA 2009, da lesing hadde hovedfokus. Resultatene viser at de svakeste leserne relativt sett har størst problemer med komplekse fagtekster og minst problemer med skjønnlitterære tekster, og at de mangler kunnskap om lesestrategier. Samtidig er de mer interessert i å lese aviser og nettbaserte tekster enn skjønnlitteratur. Vi peker på elevenes leseinteresser, samt viktigheten av å arbeide med leseforståelse i alle fag, også i videregående skole, som utgangspunkt for å bidra til å redusere andelen svake lesere.

 19. ”Hvis du redder et menneske, så har du reddet hele verden”. Den gode moralen og den dialogiske samtalen i et norsk klasserom

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sylvi Penne

  2009-03-01

  Full Text Available Artikkelen tar utgangspunkt i observasjoner fra et klasserom på ungdomstrinnet der elevene arbeider tverrfaglig i norsk, KRL og samfunnsfag. Temaet er blant annet jødenes situasjon før og under krigen. Læreren er faglig dyktig, erfaren og sterkt engasjert i å formidle overgrepene som ble begått mot jødene, og elevene er velvillige. Likevel er elevenes konklusjon at de i en krigssituasjon med en etisk fordring, ikke ville ha våget å gjøre noe for å hjelpe jødene.      Med utgangspunkt i diskursteori, sosiokulturell teori og nyere kognitiv teori diskuteres disse svarene som ”naturlige” svar i den konteksten som skapes i klasserommet, og gjennom det språket som elevene utfordres i, deres ”mediational means”. Et konkret didaktisk problem er at den historiske fortellingen er borte og erstattet av empatisk innlevelse. Artikkelen avslutter med å hevde at uten en narrativ ramme forsvinner muligheten for etisk erkjennelse gjennom konteksten som skapes, og gjennom materialet som foreligger. Her ligger imidlertid nye didaktiske muligheter for engasjerte lærere, ikke minst gjennom litteraturundervisning.

 20. Evaluating the Effects of Metals on Microorganisms in Flooded Paddy Soils Using the SEM/AVS-Based Approach and Measurements of Exchangeable Metal Concentrations.

  Science.gov (United States)

  Kunito, Takashi; Toya, Hitomi; Sumi, Hirotaka; Ishikawa, Yuichi; Toda, Hideshige; Nagaoka, Kazunari; Saeki, Kazutoshi; Aikawa, Yoshio; Matsumoto, Satoshi

  2017-04-01

  We examined possible adverse effects of heavy metals on microbial activity, biomass, and community composition using the simultaneously extracted metals (SEM)/acid-volatile sulfide (AVS)-based approach and measurements of exchangeable metal concentrations in three paddy soils (wastewater-contaminated soil, mine-contaminated soil, and noncontaminated soil) incubated for 60 days under flooded conditions. Incubation under flooding increased pH and decreased Eh in all samples. AVS increased when Eh decreased to approximately -200 mV for the mine-contaminated and noncontaminated soils, while the wastewater-contaminated soil originally had a high concentration of AVS despite its air-dried condition. Addition of rice straw or alkaline material containing calcium carbonate and gypsum increased AVS levels under flooded conditions. We observed no apparent relationship between soil enzyme activity (β-D-glucosidase and acid phosphatase) and concentrations of SEM, [∑SEM - AVS], and exchangeable metals. Bacterial and fungal community composition, assessed using polymerase chain reaction-denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE) analysis targeting rRNA genes, was largely influenced by site of collection and incubation time, but metal contamination did not influence community composition. We observed significant negative correlations between biomass C and [∑SEM - AVS] and between biomass C and ∑SEM, suggesting that [∑SEM - AVS] and ∑SEM might reflect the bioavailability of organic matter to microorganisms in these soils.

 1. Market Design. Evaluation of the third phase 2006-2009; Market Design. Utvaerdering av den tredje etappen 2006-2009

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mattsson, Carl (Global to Local Sweden AB, Raaaa (Sweden))

  2009-10-15

  Market Design started 2001 and has since then supported more than 50 projects. During phase III, i.e. 2006 - 2009, 18 project were supported with a total programme budget of 18 MSEK. Market Design has focused on issues related to the deregulated electricity market primarily in Sweden. The aims have been to improve the performance of the market, to develop knowledge and support research groups. The analysis in this report is limited to phase III of the programme. It is based on almost 40 interviews with stakeholders close to the programme such as the board, contractors and programme officers as well as others with thorough insight into issues of importance to the electricity market. Furthermore, a number of relevant documents related to Market Design have been analyzed. The focus of the evaluation has been to address the following issues; relevance, benefits of the programme and the projects, dissemination of results, programme administration and the achievement of programme goals. The interviews reveal that some additional issues need to be addressed further. The evaluation shows that the programme has a clearly identified role in relation to other RandD programmes. No duplicate work has been identified. The board of the programme provides a sufficient guarantee. The results of the analyses are as fellows: The interviews show that all relevant research areas have been dealt with. Nothing of significance (research areas or projects) has been omitted. The time gap between program definition and execution might require a larger budget reserve to deal with unforeseen circumstances especially in view of rapidly changing market conditions. Market Design has provided a common basis for decision making amongst governmental bodies and utilities regarding the development of the Nordic electricity market. A network of key officials working in the area, not the least the board, has been established to the benefit of regulatory aspects of market development. The value of this

 2. Quality assurance of automated emission measurement systems - long time evaluation; Kvalitetssaekring av automatiska emissionsmaetsystem - analys och laangtidsutvaerdering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Harnevie, Henrik; Andersson, Magnus [Swedpower, Stockholm (Sweden); Gustavsson, Lennart [Swedish National Testing and Research Inst., Boraas (Sweden)

  2004-11-01

  As a consequence of the waste incineration directive and the EG-directive of large combustion plant, standards to meet the requirements in those directives had been worked out within CEN. Among those standards a standard concerning 'quality assurance of automated measurement system' is of major importance (SS-EN 14181). All automated emission monitoring systems (AMS) used to verify the requirements in the EC combustion directives should follow the procedures in SS-EN 14181. The standard both handle different types of controls (as function controls and parallel measurements) and documentation of data and journals. To make it easier for their members to implement the standard this Vaermeforsk study had been realized. SEPA (Swedish Environmental Protection Agency) and Vattenfall have also financed the work. SEPAs interest of the standard is to receive information of which parts in the standard that are in conflict with their present legislation. The main objectives of this project had been to document and explain the separate parts in the standard (QAL2, QAL3 and AST). Especially how the standard affects the situation and the routines on the plants. Other objectives have been to identify differences between other Swedish legislation and explain the consequences of such differences. In this project the standard also has been used to evaluate an existing AMS for measurement of NO{sub x}, SO{sub 2} and dust. In most cases the analyzers succeed to fulfill the criteria mentioned in the standard. During QAL2 only the dust analyzer failed the controls. The results of the AST gave better results for the dust analyzer but the SO{sub 2}-analyzer failed the requirements. Differences and consequences of such differences between the standard and the current Swedish legislation are also described. Finally, the report gives recommendations to the plant owners how to handle the standard. The standard is already valid. However, the use of it will be regulated by the

 3. An on-line data acquisition system based on Norsk-Data ND-560 computer

  International Nuclear Information System (INIS)

  Bandyopadhyay, A.; Roy, A.; Dey, S.K.; Bhattacharya, S.; Bhowmik, R.K.

  1987-01-01

  This paper describes a high-speed data acquisition system based on CAMAC for Norsk Data ND-560 computer operating in a multiuser environment. As opposed to the present trend, the system has been implemented with minimum hardware at CAMAC level taking advantage of the dual processors of ND-560. The package consists of several coordinated tasks running in the two CPUs which acquire data, record on tape, permit on-line analysis and display the data and perform related control operations. It has been used in several experiments at VECC and its performance in on-line experiments is reported. (orig.)

 4. En av gutta

  DEFF Research Database (Denmark)

  Neumann, Cecilie Basberg; Rysst, Mari; Bjerck, Mari

  2012-01-01

  Hvilken betydning har kjønn og klær for kvinner som arbeider i mannsdominerte arbeiderklasseyrker? Forfatterne av denne artikkelen finner at kvinnene må nedtone sitt kjønn og sin seksualitet gjennom å dekke til kroppen, i klær laget for menn, for å signalisere at de er på jobb for å arbeide. Hvor...

 5. Summer Student Report - AV Workflow

  CERN Document Server

  Abramson, Jessie

  2014-01-01

  The AV Workflow is web application which allows cern users to publish, update and delete videos from cds. During my summer internship I implemented the backend of the new version of the AV Worklow in python using the django framework.

 6. Validering av Evolution 220

  OpenAIRE

  Krakeli, Tor-Arne

  2013-01-01

  - Det har blitt kjøpt inn et nytt spektrofotometer (Evolution 220, Thermo Scientific) til BioLab Nofima. I den forbindelsen har det blitt utført en validering som involverer kalibreringsstandarder fra produsenten og en test på normal distribusjon (t-test) på to metoder (Total fosfor, Tryptofan). Denne valideringen fant Evolution 220 til å være et akseptabelt alternativ til det allerede benyttede spektrofotometeret (Helios Beta). På bakgrunn av noen instrumentbegrensninger må de aktuelle an...

 7. Ultralydfremstilling av fostervekst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Synnøve Lian Johnsen

  2009-09-01

  Full Text Available Ultralyd billeddanning er i dag den beste undersøkelsesmetoden vi har til å overvåke fosterets utvikling og vekst. Ultralydmåling av fosterets størrelse og biometriske referansetabeller for svangerskapet brukes til å fastsette svangerskapets alder, beregne termin og vurdere fosterets vekst. Optimal studiedesign er ulik for hvert av disse formålene. Det er stor variasjon i fysiologisk vekst og en utfordring å identifisere fostre som har dårlig tilvekst. En enkeltmåling av fosteret kan fortelle oss om det er lite eller stort i forhold til andre fostre, men ikke om størrelsen er passelig i forhold til forventet fysiologisk vekst for dette fosteret. Tilpassede referansemodeller ("customised" justerer forventet størrelse i relasjon til føtale og maternelle faktorer og har vist seg å bedre identifisere sanne veksthemmede fostre enn bare å klassifisere i henhold til 2,5, 5 eller 10 persentilen. Men et foster som i utgangspunktet er stort for alderen, men etter hvert vokser langsomt vil ikke nødvendigvis bli fanget opp ved en slik enkeltmåling. Serielle målinger vil hjelpe, men en slik longitudinell metode blir ikke fullt ut utnyttet før det appliseres betinget ("conditional" vekstberegning. Betingelsesleddene for variasjon i vekst og målemetode kalkuleres ut fra longitudinelle data og kan så anvendes for det enkelte foster. En første måling brukes til å beregne forventet vekst og variasjon for en neste måling. Denne metoden forventes å skjerpe diagnostikken for vekst-avvik i alle vektklasser og kan sammen med tilpasningen av andre faktorer bedre overvåkningen av risikosvangerskapUltrasonographic imaging is today the best method for assessing fetal size and monitoring fetal growth. Ultrasound measurements of fetal size are used for age, size and growth assessment, but the statistical design and analysis are different for each of these purposes. Physiological ranges for fetal growth are wide and the identification of fetal

 8. Helseeffekter av byluftpartikler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magne Refsnes

  2009-10-01

  Full Text Available Svevestøv i byluft består av forbrenningspartikler og mineralpartikler med svært forskjellige størrelser og kjemiske egenskaper. Svevestøvet kan deles inn i størrelsesfraksjoner som PMAmbient particulate matter (PM comprises particles from different combustion processes and a variety of mineral particles. The particles vary widely in size distribution and chemical/physical characteristics. PM is often divided into size fractions with different aerodynamic diameters: PM10 (PM ! 10 mm, PM2.5 (PM ! 2.5 mm and PM0.1 (PM ! 0.1 mm. Recent population studies have found an association between an increase in mortality and morbidity due to lung and/or cardiovascular disease and short-term increases in PM. The relative risk (RR was approximately 1.005 for an increase in 10 mg/m3 PM10, without an observed threshold even at concentrations below 10 mg/m3. Chronic exposure has been investigated to a lesser extent, but longterm exposure to PM2.5 has been found to be associated with an approximately 10-fold greater increase in RR than short-term exposures. Experimental studies with volunteers in chamber and field studies show mild lung or cardiovascular responses at concentrations of ambient particles (PM2.5/PM10: 100-200 mg/m3 that may occur during episodes of air pollution. Animal studies at higher concentrations have shown stronger responses. The experimental studies support the epidemiological evidence for an adverse health effect of PM. Both population- and experimental studies indicate the existence of vulnerable individuals. At low to average ambient concentrations there seems to exist a discrepancy between the results of population- and experimental studies that might be due to the absence of the most vulnerable individuals in the experimental studies. Together with cell culture experiments, human and animal studies indicate the importance of physical and chemical properties of the particles (size, content of metals, organics, endotoxins, etc. for

 9. NILU - Annual Report 1995; Norsk institutt for luftforskning - aarsrapport 1995

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1996-10-01

  This is the annual report for 1995 from NILU. NILU does research work, develops methods and performs evaluations of all kinds of air pollution. The field of operations ranges from local air conditions (indoors, in streets, and in the local environment) to global problems relating to changes in the ozone layer and climate changes. The institute, which participates in many international research projects, obtained 13 new contracts in 1995. NILU is the coordinator of three EU projects. Unlike the universities, which receive up to 100% financial support from EU, NILU receives only 50% and must provide the rest itself. The report surveys briefly the projects in which NILU is currently involved. These include projects in Poland, Russia, Czech Republic, Hungary, Spain, Botswana, Egypt, Mauritius, China, India, Chile Venezuela. A modern monitoring system for air quality, AirQUIS, was installed in Oslo. NILU is participating in the EUREKA project MEMbrain, which is an emergency system for use in disasters and catastrophes such as for instance nuclear accidents. A new model called FOTOPLUME has been developed, which is a Gaussian dispersion model. It has been used to calculate the effect of the emissions from offshore oil installations on the ozone concentration and the deposition of Nitrogen compounds in areas close to the coast. There is a full list of papers, reports etc. published by NILU in 1995. A notable event in 1995 was the visit to NILU by the Polish president Lech Walesa accompanied by Norway`s king Harald. 31 figs., 1 table

 10. Arctic Visiting Speakers Series (AVS)

  Science.gov (United States)

  Fox, S. E.; Griswold, J.

  2011-12-01

  The Arctic Visiting Speakers (AVS) Series funds researchers and other arctic experts to travel and share their knowledge in communities where they might not otherwise connect. Speakers cover a wide range of arctic research topics and can address a variety of audiences including K-12 students, graduate and undergraduate students, and the general public. Host applications are accepted on an on-going basis, depending on funding availability. Applications need to be submitted at least 1 month prior to the expected tour dates. Interested hosts can choose speakers from an online Speakers Bureau or invite a speaker of their choice. Preference is given to individuals and organizations to host speakers that reach a broad audience and the general public. AVS tours are encouraged to span several days, allowing ample time for interactions with faculty, students, local media, and community members. Applications for both domestic and international visits will be considered. Applications for international visits should involve participation of more than one host organization and must include either a US-based speaker or a US-based organization. This is a small but important program that educates the public about Arctic issues. There have been 27 tours since 2007 that have impacted communities across the globe including: Gatineau, Quebec Canada; St. Petersburg, Russia; Piscataway, New Jersey; Cordova, Alaska; Nuuk, Greenland; Elizabethtown, Pennsylvania; Oslo, Norway; Inari, Finland; Borgarnes, Iceland; San Francisco, California and Wolcott, Vermont to name a few. Tours have included lectures to K-12 schools, college and university students, tribal organizations, Boy Scout troops, science center and museum patrons, and the general public. There are approximately 300 attendees enjoying each AVS tour, roughly 4100 people have been reached since 2007. The expectations for each tour are extremely manageable. Hosts must submit a schedule of events and a tour summary to be posted online

 11. Har forhold under svangerskapet betydning for utviklingen av otitis media?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari J. Kværner

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGMed utgangspunkt i data fra et populasjonsbasert utvalg av 7 992 norske tvillinger ble sammenhengenmellom gjentatte ørebetennelser og forhold under svangerskapet studert. Som parametre på intrauterinevekstforhold ble informasjon om fødselsvekt og gestasjonsalder fra Medisinsk Fødselsregister benyttet.Informasjon om rapporterte øreinfeksjoner ble basert på spørreskjemaer som ble besvart av tvillingene ialderen 18–25 år. Først studerte vi individuelle effekter av fødselsvekt og gestasjonsalder på forekomsten avotitis media (OM. Rapportert fødselsvekt hos individer med OM var signifikant lavere enn hos kontrollene,med en gjennomsnittsforskjell på 86 gram. Hos de som rapporterte OM var gjennomsnittlig gestasjonsalder3 dager kortere enn i kontrollmaterialet. Deretter beregnet vi effekten av fødselsvekt ved bruk av co-twinkontroll metoden. Blant monozygote (MZ tvillingpar gjenspeiler fødselsvektforskjeller innenfor tvillingparetintra-uterine miljøforskjeller. Blant dizygote (DZ par kan vektforskjellen være både genetiske ogmiljøbetinget. Ved sammenligning av fødselsvektforskjeller innenfor tvillingparene er tvillingen som ikkehar gjentatte øreinfeksjoner en matchet kontroll blant OM diskordante par. Resultatene antyder at lavfødselsvekt er en risikofaktor for otitis media. Gjennomsnittlig vektforskjell blant par diskordante for OMvar 48 gram, og den av tvillingen som ikke rapporterte OM hadde signifikant høyere fødselsvekt.Kværner KJ, Tambs K, Harris J, Magnus P. Do pregnancy-related factors influence the development ofotitis media? Nor J Epidemiol 1997; 7 (1: 55-58.  ENGLISH SUMMARYThe association between intrauterine growth, as measured by weight and gestational age, and the occurrenceof recurrent ear infections was studied using data from a population based sample of 7992 Norwegian twins.Perinatal measures were collected from the Medical Birth Registry, and reports of recurrent ear infectionswere based on

 12. Evaluation of hearings. Results from reviews of the nuclear waste issue in the Swedish site candidate municipalities; Utvaerdering av utfraagningar. Resultat fraan genomlysningar av kaernavfallsfraagan i de svenska foerstudiekommunerna

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drottz-Sjoeberg, B.M. [NTNU, Trondheim (Norway). Dept. of Psychology

  2001-10-01

  The purpose of this report was to present an evaluation of the public hearings that took place in February of 2001 in the Swedish municipalities of Oesthammar, Tierp, and Aelvkarleby in Norduppland, Hultsfred and Oskarshamn in Smaaland, and Nykoeping in Soedermanland. These municipalities had participated in feasibility studies conducted by the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co (SKB). A company report on the results of these studies had been published shortly before the hearings (FUD-K). The regulatory authorities, i.e. the Swedish Nuclear Power Inspectorate (SKI) and the Swedish Radiation Protection Institute (SSI), organized the hearings for additional information and aid in their ongoing evaluation of the SKB report. Representatives of the municipalities participated in the planning of the events, and a large meeting in Tierp in January 2001, that also involved the authorities, consultants and interested parties, agreed on the aims and practical arrangements. The authorities furthermore ordered a report for a summary and evaluation of the events, and the results are presented here. The aim of, and the preparations for, the hearings were based on a theoretical model developed within the RISCOM project, i.e. the RISCOM-model of transparency, which postulates three basic elements, i.e. technical/scientific issues, normative issues and authenticity. These elements combine to achieve an optimal clarification on the interaction between scientific and value-laden components in decision-making. An assumption is that the quality of decisions would improve given that transparency can be increased. The hearings were designed to 'stretch' the implementer by means of asking essential questions and to clarify what was achieved and known so far in the process, as well as to clarify what matters required further attention. The content covered technical, legal and social aspects on issues of nuclear waste management and the choices involved in the process

 13. Evaluation of the sector network for the industry's system of analysis 1996-2002; Evaluering av bransjenettverket for industris analyseordning 1996-2002

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Roenning, Anne; Modahl, Ingunn Saur

  2005-07-01

  Enova wanted to carry out an evaluation of the sector network for the industry's analysis arrangement 1996-2002. This evaluation considers the arrangement's results in relation to its purposes, and contains an assessment of its effects related to energy consumption and energy efficiency. The data is based on meeting with IFE (Institute for Energy Technology), a survey among the sector network's member companies, interviews with advisors, companies and IFE, a survey among the advisors, and reported data from companies to IFE's database of applications and final reports. The methodology for collection of data on energy saving is based on a direct method instead of an indirect method, originally planned. Based on this evaluation it is concluded that the sector network analysis arrangement or advisory service has been a success. The evaluation has revealed that the industry has gained knowledge about possibilities for a more efficient and environmentally-friendly energy consumption, i.e. an increased competency of action. Additionally, based on the feedback from the companies in the surveys, it was revealed that the companies after the participation in the analysis have carried out energy saving measures equal to 809 GWh. The target figure for the analysis arrangement was energy savings of 350 GWh before 2005 (ml)

 14. District heating for increased biogas production. Technical and economical evaluation of district heating as heating source in biogas processes; Fjaerrvaerme foer utoekad biogasproduktion. Teknisk och ekonomisk utvaerdering av fjaerrvaerme foer uppvaermning av biogasprocesser

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lundqvist, Per (AaF-Consult AB, Stockholm (Sweden))

  2009-11-15

  This report presents a technical evaluation, the potential and an economical evaluation of the increased net biogas production by using district heating as energy supply for different types of biogas production units. The study presents generalized results for different plant sizes. The district heating is considered as replacement of the heat produced by burning biogas in a hot-water boiler. Hence more biogas could be available for upgrading to fuel-gas quality to be used in vehicles as a renewable fuel. The study is aimed at biogas producers, district heating and combined heat and power (CHP) companies. Biogas has a composition of mostly methane (about 65 %) and carbon dioxide (about 35 %) and small amounts of other gases e.g. sulphur dioxide (H{sub 2}S). Biogas up-grading is a process where the methane content is increased to about 97 % by removing most of the other gases in e.g. an absorption unit. The Swedish biogas is mainly produced in several sewage treatment plants and some co-digestion units but is also collected from dumps. Biogas is produced by anaerobic microorganisms at temperatures of about 36 and 55 deg C which correspond to the thermal optimum for mesophile and thermophile bacteria respectively. Co-digestion of animal material which e.g. is contained in collected organic household waste has to be pasteurized at 70 deg C for 1h according to EU-regulations. Such regulations may also be introduced to the sludge from municipal sewage treatment plants. Due to the fact that the process temperature is higher than the temperature of the substrate (sludge or organic waste material) as well as the outdoor temperature, both heating of the incoming substrate and compensation of heat losses are required. Traditionally most of the biogas has been burnt to generate the necessary heat for the process and premises at the plant. The excess gas has been burnt in a torch. In recent years the biogas produced in Sweden has found increased use as a renewable vehicle fuel

 15. Evaluation of MELTGUARD{sup TM} - a measuring system for control of fireside corrosion in boilers; Utvaerdering av MELTGUARD{sup TM} - ett maetsystem foer kontroll av roekgassidig korrosion i pannor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Henderson, Pamela [Vattenfall Utveckling AB, Stockholm (Sweden)

  2001-10-01

  Studsvik AB has developed and now owns the patent for a product called MELTGUARD. According to information from Studsvik, Meltguard is a measuring probe that shows in real-time how much corrosion is occurring and that can reduce costs and increase the lifetime of power boilers burning biomass. The product consists of a tubular air-cooled probe which is exposed in the flue gas through an existing inspection port. The electrodes in the probe react with the flue gas and ash deposit and corrosion is registered as the short-circuited corrosion current (using the zero resistance method) between rings made of the investigated material. The aim of the project was to independently evaluate Meltguard, compare it with a conventional corrosion probe and to publish the results for the Swedish thermal power industry. Two steels have been compared on the probes (a Meltguard-probe can accommodate a maximum of two test pieces), with about the same temperature. Measurements have been carried out with the steels SS2218 (T22) and Esshete 1250 on a Meltguard probe in the biomass fired boiler at Naessjoe combined heat and power plant during the period November 2000 to March 2001. For a 48 hour period sulphur was added to the fuel supply to change the fuel chemistry and influence the corrosion rate. The corrosion current for SS2218 was unstable, fluctuating considerably throughout the measuring period, and was greatly affected by soot-blowing. Usually, soot-blowing resulted in a marked decrease in the corrosion current. No simple or clear relationship between the boiler load and the average corrosion current could be determined. The corrosion current for Esshete 1250 was mostly stable, about 20{mu}A. The current for SS2218 was a little higher than that for E1250, but the relationship between current and corrosion rate was unclear. It was obviously not a linear function as the corrosion measured in 2218, when the testing was completed, was approximately four times greater than that in E

 16. Evaluation of the support schemes of The District Heating Program during the period 2008 to 2011; Evaluering av stoetteprogrammene for fjernvarme i perioden 2008 til 2011

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lindland, Odd Ivar; Johansen, Staale; Holstad, Jon; Vennes, Wenche; Kallset, Eirik

  2012-11-01

  The District Heating Program as they are designed today, are evaluated after four years of operation, to see if the program works as intended and meet the goals that were set up at the start of 2008. It is also seen in the evaluation of the development of district heating market in the period, to see if there are trends and changes in the regulatory framework that makes it appropriate to make changes to the programs. Users 'perception of the program and the programs' direct and indirect influence on the development of district heating market is also considered. The PricewaterhouseCoopers AS (PwC) has carried out the evaluation, commissioned by Enova. PwC has conducted Internet-based surveys and interviewed actors in various roles within the district. PwC concluded that the goals that were set at the input of the program period is reached. Energy results were higher than expected, while there is a trend that Enova have to pay more and more for the projects. The number of applications and projects has remained fairly stable, while projects have been smaller in size and extent. (eb)

 17. Mödrars upplevelser av att drabbas av postpartumdepression

  OpenAIRE

  Wallin, Rebecca; Pitkämäki, Kia

  2016-01-01

  Bakgrund: Postpartumdepression (PPD) drabbar mellan 8-15% av alla kvinnor som föder barn och innebär stora påfrestningar för både modern, partnern och spädbarnet. Utvecklandet av PPD har multifaktoriella orsaker som tidigare psykiatrisk sjukdom, dåligt parförhållande och brist på socialt stöd. Syfte: Studiens syfte var att undersöka kvinnors upplevelser av postpartumdepression. Metod: Studien är en litteraturöversikt där vetenskapliga artiklar motsvarande studiens syfte granskades. Samtliga a...

 18. Evaluation of NVE's snow station network; Subreport in R et D project 302H15 Good snow data; Evaluering av NVE sitt snoestasjonsnettverk

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ree, Bjoerg Lirhus; Landroe, Hilde; Trondsen, Elise; Moeen, Knut M.

  2011-03-15

  NVE has measured snow water equivalent of snow pillow in forty years. Our snow station network has risen since 1997 from 6 to 25 stations. It was therefore absolutely necessary to do a review and quality assurance of NVE's snow data. This report discusses the snow data measured continuously - snow water equivalent and snow depth. Each station and the parameters it measures are described and evaluated. It is concluded in relation to whether stations should be continued or not. Stations technical solutions are well described, both of NVE's standard stations and the two test stations, Filefjell and Svarttjoernbekken. It has been o importance to bring out what problems the instruments have or may have and provide suggestions for solutions to them. Problems related to measure the water equivalent under Norwegian conditions, with the challenges and winter rain and re-freezing provides, is also reviewed. Alternatives to water equivalent measurements with a snow pillow, which is the traditional way in this country, are presented. Some of the alternative methods NVE tests out, for the others only description and our opinion is given. (Author)

 19. Evaluation of the subsidy scheme for heat pumps, pellet-fuelled fireplaces and control systems; Evaluering av tilskuddsordningen til varmepumper, pelletskaminer og styringssystemer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bjoernstad, Even; Grande, Jorunn; Sand, Roar; Wendelborg, Christian

  2005-07-01

  Enova's subsidy scheme for energy economising in households was carried out in 2003. Subsidies were given to investments in heat pumps, pellet-fuelled fireplaces and electric energy management systems. The primary objective for this evaluation is to build knowledge about the effect of such subsidy schemes, and determine if they contribute to the reduction of electricity consumption in households. Questions that are addressed include Enova's administration of the subsidy scheme, the effects on households, the effects on the energy market, prices and technology. It is concluded that the scheme had a varied effect for the three technologies entitled to subsidies, and heat pump applications got 92,5 percent of the total sum. The households that received subsidies are in general positive, and the households that did not are in general not so satisfied with the service. It is concluded Enova has administered the subsidy scheme well, especially considering the time-frame and the changed economical conditions given (ml)

 20. Verdsettelse av Bremnes Seashore AS

  OpenAIRE

  Selle, Simon Flatebø

  2017-01-01

  Siden etablering i 1946 har Bremnes Seashore AS ønsket å levere verdens beste lakseprodukt. Det startet i det små med pigghå og regnbueørret før det i 1970 ble satset på det vi i dag kjenner som kommersiell lakseoppdrett. Bremnes beskrives av Innovasjon Norge som bransjerevolusjonær. Spesielt viktig var deres utvikling og implementering av pre-rigor foredling som i dag utgjør standarden for ethvert moderne fiskeslakteri. I nyere tid ønsker de å gjøre det igjen med utvikling av ...

 1. Lokalisering av arbeidsplasser og boliger

  DEFF Research Database (Denmark)

  Næss, Petter

  2011-01-01

  En miljømessig effektiv lokalisering av arbeidsplasser og boliger sikter mot å begrense - og helst redusere - biltrafikk og miljøproblemer knyttet til bytransport, sammenliknet med alternative lokaliseringer. En effektiv transportmessig lokalisering kan også bidra til å redusere tap av verdifulle...... arealer (f eks jordbruksareal eller natur- og friluftsområder) utenfor dagens tettstedsgrense. Tiltaket må samtidig utformes slik at en kan bevare viktige bomiljøkvaliteter og så mye som mulig av de grønne arealene innenfor tettbebyggelsen....

 2. Fruktbarhet hos simler: effekter av ernæring og vekst

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N.J.C. Tyler

  1988-06-01

  Full Text Available Tyler's article is published in English in Rangifer 7 (2, 1987: Fertility in female reindeer: the effect of nutrition and growth.Sammendrag: Drektighetsprosenten i ungrein varierer sterkt fra individ til individ og fra flokk til flokk. En høy fruktbarhet i reinflokken er selve grunnlaget for en vellykket reindrift. Overraskende er det derfor at man vet lite om hvilke faktorer som bestemmer om rein skal bli drektig eller ikke. I denne artikkelen blir effekten av ernæring på reinsimlenes fruktbarhet diskutert. Undersøkelser indikerer at rein er som andre pattedyr, der fruktbarheten er relatert til kroppsvekten. Forholdet mellom reinens kroppsvekt og fruktbarhet varierer likevel sterkt. Mye tyder på at drektighetsprosenten i ungrein er avhengig av reintettheten. Dette indikerer at ernæringen er en viktig faktor når det gjelder fruktbarhet i ungrein. Vektspesifikk fruktbarhet kan derfor være en brukbar indikator for reinflokkens fortilgang. I prinsippet vil slike fruktbarhetsundersøkelser gi et tidlig varsel om reintallet er for høyt i forhold til beitegrunnlaget før en markert nedgang i slaktevekten observeres. Etter foredraget til Nic. Tyler hadde Terje Skogland et forberedt innlegg som er gjengitt på norsk. Deretter fulgte en lengre diskusjon som også er gjengitt.

 3. Motorsystem : Roderstyrning av autonom segelrobot

  OpenAIRE

  Frank, Morgan

  2017-01-01

  Examensarbetet har gjorts på begäran av ÅSR (Åland Sailing Robots) genom Anna Friebe. Syftet med arbetet är att skapa energisnålt motorsystem för styrning av vindflöjeln och roder till 4 meter lång segelrobot som ägs av ÅSR. Ett exemplar av den styranordningen som jag anser kommer att fungera bäst för en robotsegelbåt har konstruerats och kopplats upp på testbänk där jag sedan har lämnat över arbetet för programmering. I detta arbete har jag undersökt motorer, givare, motorstyrni...

 4. Effektivisering av arbetet med rumsbeskrivningar

  OpenAIRE

  Enström, Magnus

  2016-01-01

  För att ta byggbranschen till nästa steg i utvecklingen är BIM det naturliga steget. Iteorin tycks många av lösningarna som medföljer implementationen av BIM varaenkla att förstå och skapa, i praktiken ligger dock de tekniska lösningarna långt ifrånen full implementation i branschen. I arbetet med olika typer av beskrivningar inomett byggprojekt har utvecklingen med hjälp av BIM stått still länge. Då det inte finnsnågot vedertaget sätt att utnyttja en BIM-modells information för att fylla oli...

 5. Astrometry VLBI in Space (AVS

  Science.gov (United States)

  Altunin, V.; Alekseev, V.; Akim, E.; Eubanks, M.; Kingham, K.; Treuhaft, R.; Sukhanov, K.

  1995-01-01

  A proposed new space radio astronomy mission for astrometry is described. The Astrometry VLBI (very long baseline) in Space (AVS) nominal mission includes two identical spacecraft, each with a 4-m antenna sending data to a 70-m ground station. The goals of AVS are improving astrometry accuracy to the microarcsecond level and improving the accuracy of the transformation between the inertial radio and optical coordinate reference frames.

 6. Astrometry VLBI in Space (AVS)

  Science.gov (United States)

  Cheng, Li-Jen; Reyes, George

  1995-01-01

  This paper describes a proposal for a new space radio astronomy mission for astrometry using Very Long Baseline Interferometry (VLBI) called Astrometry VLBI in Space (AVS). The ultimate goals of AVS are improving the accuracy of radio astrometry measurements to the microarcsecond level in one epoch of measurements and improving the accuracy of the transformation between the inertial radio and optical coordinate reference frames. This study will also assess the impact of this mission on astrophysics astrometry and geophysics.

 7. Klubbhusverksamheten - Betydelse av dagligt arbete

  OpenAIRE

  Niskanen, Karolina

  2011-01-01

  Syftet med undersökningen är att beskriva klubbhusmedlemmarnas uppfattning om det dagliga arbetet och dess betydelse för välmående i vardagen. Undersökningen utfördes i form av kvalitativa intervjuer med fem medlemmar av klubbhuset Pelaren i Mariehamn. Forskningsfrågorna som skulle besvaras var hur klubbhusmedlemmarna uppfattar arbete, vad arbete har för betydelse för deras hälsa, vilka aktiviteter de upplever som betydelsefulla i klubbhusverksamheten samt vad i klubbhusmiljön som stöder dem ...

 8. Simulering av muskelaktivitet vid pedalbromsning

  OpenAIRE

  Ejdepalm, Erik; Westerdahl, Walter

  2009-01-01

  En muskeloskeletal kroppsmodell har undersökts med avseende på maximal muskelbelastning genom biomekanisk simulering i programmet AnyBody. En kroppsmodell har låtits interagera med ett reglage i form av en bromspedal från en Saab 9-3 och muskelbelastningen till följd av att pedalen trampas ned har minimerats. De parametrar hos pedalen som har varierats är initialvinkeln och returfjäderns fjäderkonstant. Den sits på vilken kroppsmodellen sitter har flyttats vertikalt och horisontellt i förhåll...

 9. [AVS concentrations in Xinan Creek and the influencing factors].

  Science.gov (United States)

  Liu, Xiao-Bing; Wen, Yan-Mao; Li, Feng; Wu, Chang-Hua; Duan, Zhi-Peng

  2012-07-01

  Sediment and overlying water samples were collected at 10 sampling stations at Xinan Creek, a tidal river in Pearl River Delta, and analyzed for physical and chemical characteristics as well as microbial incicators, in order to reveal the main factors dominating the spatial distribution of acid volatile sulfide (AVS). The effects of Eh, SRB OC and TS on the spatial distribution of AVS were investigated and the impact of AVS on the toxicity of heavy metals in the studied area was evaluated. The results showed that the range of AVS was 0.207-41.453 micromol x g(-1), with an average of 6.684 micromol x g(-1), which is relatively high compared to the results in other studies. The AVS value of the surface layer was higher than the bottom layer in 5 stations. The AVS values in both the surface layer and the bottom layer were highly variable, the coefficients of variation being 93.61% and 153.09% , respectively. The analytical results revealed that TS was the factor with the greatest impact on the spatial distribution of AVS, and the order was TS > OC > Eh > SRB. Potential ecological risk of heavy metals existed in 60% of the smpling stations based on the value of Sigma (SEM5-AVS), however, with the criterion of [Sigma(SEM5-AVS)]/foc, none of them had inacceptable ecological risk. Furthermore, in terms of single species of heavy metals, there was certain risk of toxic effect for all the five heavy metals (Cd, Ni, Cu, Zn and Pb). The above mentioned results will provide valuable data for the in-depth study of the formation mechanism of AVS and helpful reference for environmental impact assessment and scientific rehabilitation of heavy metals in polluted rivers.

 10. Lærerstudenten som leser – en undersøkelse av litterære erfaringer hos en gruppe norske og svenske lærerstudenter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beret Wicklund

  2016-04-01

  Full Text Available This article presents a study of literary experiences in a group of Norwegian and Swedish students in Teacher Education in the beginning of their studies. The authors have taught Norwegian and Swedish for many years in Teacher Education. We discuss the concept of «literary competence», attitudes to literature and reading, and what challenges teacher’s education face. The study is a result of cooperation between Teacher Education in the Nordic countries (Denmark, Sweden, Norway and Finland, financed by Norplus, in the project «Nabospråk i lærerutdannelsen» (Neighbor languages in Teacher Education. The aim of the project has been to promote Nordic student’s mutual understanding of Nordic languages and culture, reading of literature and teaching abilities. This project has made it possible to see the situation not only in a Norwegian, but also in a Nordic perspective. The study shows that the students, who specialize in teaching Norwegian or Swedish on the lower levels in school, read less books than those who qualify for higher levels. The students are positive to reading books in general, and many of them read a lot for pleasure and relaxation, but mostly crime and international bestsellers. They have less experience from other genres in literature and classic texts, and a more reflecting attitude to reading.

 11. Vektlegging av lesing i naturfaget. Del 1: Vil den nye norske læreplanen i naturfag øke elevenes lesekompetanse?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stein Dankert Kolstø

  2012-06-01

  Full Text Available In the Norwegian curriculum reform, coined ”Kunnskapsløftet,” reading is introduced as one of five basic skills to be emphasised in all subjects, including science. Due to the presence of science-related information and debate in society, competence in reading scientific texts should be considered an important aspect of scientific literacy. In this article I review literature which indicates that many students find it hard to read scientific texts, many science teachers are not aware of the importance of teaching students to read in science, and reading instruction is not common in school science. I therefore present an examination of the emphasis on reading in the new Norwegian science curriculum. Based on the analysis I conclude that, contrary to the intension in the curriculum reform, reading has not received the necessary emphasis to change this picture.

 12. Impacts on the receiving states of Norwegian petroleum investments with an emphasis on Angola; Effekter i mottakerlandene av norske petroleumsivesteringer med hovedvekt paa Angola

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nordaas, Hildegunn Kyvik; Tvedten, Inge; Wiig, Arne

  1999-07-01

  This report examines how Norwegian petroleum investments may contribute to develop industry and a more even distribution of income in the receiving states. It also examines to what extent such investments may help to improve social development, humane rights, health, the environment and safety. The study concentrates on Norwegian investments in Angola. Offshore petroleum activities are capital-intensive and technologically demanding industry which often becomes an enclave in countries with a weakly developed industrial basis and few skilled workers. The profit from this industry accounts for a very large part of the export earnings and of the earnings of the public sector while at the same time this sector creates relatively few jobs in the local community. Thus, the income from the petroleum industry is not widely distributed. The petroleum sector tends to increase the growth of income during its development period but then causes little further development. This can be remedied by an economic policy that deliberately smoothes differences and by taking macro-economic measures which prevent overheating of the economy and which creates space for development in the private sector in the mainland economy. This is difficult, and few oil-exporting developing countries have succeeded so far. In Angola it is hardly possible under the current circumstances with civil war and the absence of institutions that work. The report emphasises that oil companies can contribute with knowledge transfer to local employees and the local state oil company. They should also help to extract Angola's resources in the most efficient and environmentally friendly way. But the social and economical development is the responsibility of the local authorities. Norwegian authorities may provide technical and economical aid, if desired, but it is stressed that there should be a clear division of roles between the authorities and the oil companies.

 13. Bruk av kartleggingsresultater i forbedringsarbeid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordahl, Thomas; Hansen, Line Skov

  . Barnehagen har gjerne tilgang på informasjon fra kartlegginger, men det er ikke alltid denne informasjonen blir systematisk analysert og aktivt brukt i forbedringsarbeid. Forfatterne viser hvordan slike analyser kan gjennomføres på forskjellige nivåer i den enkelte barnehage, og vektlegger viktigheten av...

 14. Møte med yrkesfagleg utdanning i den norske vidaregåande skulen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ann Karin Sandal

  2012-04-01

  Full Text Available Artikkelen byggjer på ein kvalitativ studie av seks elevar sitt møte med vidaregåande skule, yrkesfaglege utdanningsprogram. Studien undersøkjer elevane sine perspektiv og refleksjonar kring overgangen mellom skuleslaga og vegen vidare i vidaregåande skule og ut i eit yrke. Overgangen til vidaregåande skule medfører kognitive og sosiale endringar for elevane, endringar som og verkar inn på identitetsdanninga. Studien undersøkjer elevane sine opplevingar av desse endringsprosessane og kva konsekvensar det kan ha for vidare utvikling og læring.

 15. Evaluation of research frame program on Energygases 2009 - 2012; Utvaerdering av Energimyndighetens kollektiv-forskningsprogram 'Energigastekniskt utvecklingsprogram 2009-2012'

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lilliestraale, Astrid; Johnsson, Filip

  2012-07-01

  This evaluation has been carried out with the purpose of evaluating the Energy Agency's collective research program 'Energigastekniskt utvecklingsprogram 2009 - 2012'. The evaluation concerning the current period (20090401 to 20130331) have focused on society, industry and universities benefit from the program. The assignment also includes assessing the working modalities of the program. The following points have been considered: 1. The program aims; a number of program-specific questions that focus on how the program helps to strengthen the relationship between industry and academia and the quality of R and D has been obtained from the Energy Authority. 2. Subareas - focus and priorities. 3. The benefits of the program, focusing on commercialization, information dissemination and international collaboration. 4. Administration of the program. The program evaluation has focused on the central and cross-cutting issues.

 16. De yngste barna og tingene deres – en ANT-analyse av lek i småbarnsavdelinger

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dag Øystein Nome

  2017-03-01

  Full Text Available Artikkelen presenterer en mikro-etnografisk undersøkelse av barns forhold til tingene i to småbarnsavdelinger i norske barnehager. Hensikten er å forstå hvordan barns relasjoner til ting virker inn på deres mulighet til deltagelse og sosial posisjonering i gruppen. Undersøkelsen er basert på Aktør-Nettverk-Teori som vektlegger tingenes betydning som agens i sosiale nettverk og tingenes funksjon som forlengelse av barnas kropper. Undersøkelsen viser at tingene har betydning som legitim inngangsbillett til deltagelse i lekegrupper og at tingenes innbyrdes hierarkiske orden bidrar i å uttrykke den sosiale orden mellom barna som inngår i relasjon med dem. The article presents a micro-ethnographic study on toddlers’ relationship to the material artefacts in two Norwegian kindergarten groups. The purpose of the study is to understand how their relationship with objects influences their possibilities for participation in peer groups. The study is based on Actor-Network-Theory. A main point is that material artefacts have agency in social networks surrounding us and function as extensions of our bodies. The study indicates that material artefacts serve as entrance tickets for participation in group activities and that the hierarchic order between the objects in the room, influences the social order among the children using them.  

 17. Evaluation of the environmental quality objective 'A Safe Radiation Environment'; Utvaerdering av miljoekvalitetsmaalet 'Saeker straalmiljoe'

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Asp, Helene; Brewitz, Erica; Halvarsson, Andreas; Ljungberg, Sophie; Mjoenes, Lars; Wallberg, Petra

  2007-11-15

  The evaluation of the environmental quality objective 'A Safe Radiation Environment' is a contribution to the Environmental Objective Council's assessment of progress towards the national environmental quality objectives. The report describes and evaluates the radiation environment in Sweden, the regulatory instruments, measures carried out and the monitoring programmes. Furthermore, the possibility of achieving the objective and its interim targets is evaluated. New measures and means of control are proposed. The proposals are directed to the government and Parliament, national authorities and other stakeholders in society. The Swedish Radiation Protection Authority (SSI) considers it possible to achieve the objective, but additional efforts are required to ensure success. Environmental monitoring, research on health effects of radiation and supervision are still important areas. Intensified efforts will be needed to change attitudes towards suntanning. Changes in the formulation of the objective and its interim targets are suggested. Today only protection against radiation in the external environment is covered by the objective. Radiation protection work has to consider all. SSI therefore suggests that the objective should extend to include workplaces and indoor environment. For the three interim targets included in 'A Safe Radiation Environment', changes are suggested for the interim targets for radioactive substances and electromagnetic fields. No change is suggested for the interim target for skin cancer

 18. Analyse av LOD-tiltak

  OpenAIRE

  Kunduraci, Meltem

  2016-01-01

  Endrede klimatiske forhold og større urbanisering medfører økte oversvømmelsesskader i urbane områder. Ekstreme nedbørhendelser opptrer oftere og kraftigere. Utbygging med tette flater hindrer infiltrasjon til grunnen. Den naturlige utjevningen av overvann reduseres. Dette resulterer i økende belastninger på det eksisterende avløpssystemet. Kapasiteten på avløpsnettet er mange steder overbelastet og er ikke i stand til å håndtere overvannsmengder under styrtregn. Lokal overvannsdisponering el...

 19. Energy load in low energy residences. An analysis of the total energy use in 5 versions of a Norwegian residence; Energibelastninger ved lavenergiboliger. En analyse av totalenergiforbruket i 5 versjoner av en norsk bolig

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Winther, Beate Nemeth

  1997-12-31

  The purpose of the study has been to investigate whether Norwegian low energy residences have a lower energy consumption throughout their existence than residences built according to the present practises. The building life span includes in this context production of the necessary building materials, construction and use of the house and demolition and handling of the demolition materials after the house lifetime is over. 5 versions of the building are analysed: 1) A residence built after the building practise according to the 1987 building regulations. 2) A residence built according to the expected practise using the 1997 regulations. 3) A low energy residence which satisfies the demands of U-Values in the 1997 technical regulations but with solar energy equipment and efficient heat recirculation of the exhaust air. 4) A well insulated, low energy residence aided by advanced solar and low energy systems that has a very low energy consumption when in operation. 5) A residence with alternative materials compared to what is normally used in Norwegian residences. The buildings are row houses built at Hamar. All the materials used are mapped. How a large part of the materials is used as well as what materials dominate the various building parts are investigated. The energy content values in most of the building materials have been determined. The yearly energy consumption for operating all the building versions is calculated and the energy for operating is 5 times higher in residences with the largest energy consumption than in residences with the lowest consumption. The energy reduction for all the technical installations used in the row house in the study is determined. The energy consumption for demolition after the life span and transporting the demolition waste is also considered. Finally an analysis is carried out for investigating how uncertainties in the various phases of the life span of the building versions may influence the obtained results. Both an advanced solar energy residence and a house with more traditional solar energy use have in total a lower energy consumption when both energy content and energy consumption for operation are considered than in a traditionally built house of the same type. Generally most of the buildings both use solar energy and energy conservation measures combined with materials with low energy content. 41 refs., 186 tabs., 42 figs., 5 ills.

 20. Utilization of power customers in the end user market. Analysis of the competitive relationship between the Norwegian power contracts; Utnytting av kraftkundar i sluttbrukarmarknaden. Analyser av konkurransetilhoevet mellom norske kraftavtaler

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sunde, Bjarne Bjoerkavaag

  2011-07-01

  This study deals with the competitive relationship between the Norwegian power agreements in end user markets. As expected we find clear evidence of an exploitation of locked-in customers through expensive standard variable rate agreements. One also find evidence that the extent of this utilization have increased after power providers began to use price discrimination of customers more actively. Vendors say the exploitation of locked-in customers have held out for and utilization is often seen as the biggest problem for the market. In time to come, it is not however given that exploitation of locked-customers, through expensive standard variable rate agreements, will continue to be the biggest problem with the market. Today, 60% of households are connected to the spot price contract, and such a percentage would indicate less use of customers. Electricity suppliers uses hand spot agreements without notification to exploit uncertainty customers have about competitive premiums. Agreements without notification will not be registered in this summary power to the Competition Authority and the agreements are therefore difficult to compare for customers. Today, over half of the spot price agreements without notification, and power providers achieve much greater profit on these agreements than the spot price agreements with notification.(eb)

 1. Evaluation of regulations and norms for concrete constructions in Swedish nuclear power plants; Utvaerdering av regler och normer foer betongkonstruktioner i svenska kaernkraftsanlaeggningar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jovall, Ola (Scanscot Technology AB, Lund (Sweden))

  2010-12-15

  In the SSM's regulations and recommendations, there are at present no specific requirements and adequate guidance on how concrete structures should be designed in case of new buildings or verification analyses of existing buildings. The result of the work presented in this report constitute the basis for SSM's ongoing regulatory project Investigation regarding requirements for construction, design, analysis and review of reactor containments and other safety-related building structures. The project includes the following: 1. Summary of the regulations and requirements that have been applied at the initial design and new construction of concrete structures at the Swedish nuclear power plants. 2. Comparison and evaluation of relevant regulations published by the European and North American authorities. 3. Comparison and evaluation of relevant codes, standards, guidelines etc. for load-bearing concrete structures in different countries. 4. Conclusions and recommendations to the regulatory framework for the design of load-bearing concrete structures at the Swedish nuclear power plants. Based on a comparison and evaluation of regulations from the U.S., Canada, France, the UK, Finland and Sweden, as well as guidelines established by the international organizations IAEA and EUR, the following general recommendations are provided as a regulatory framework for the design of load-bearing concrete structures at the Swedish nuclear power plants: 1. The Eurocodes will replace the BKR design rules of Swedish National Board of Housing, Building and Planning as the conventional building regulations on the construction of nuclear power plants. 2. A general review and updating of the existing industry standard Design rules for buildings at nuclear facilities DRB:2001 is implemented. Reference is made to the Eurocodes with regard to conditions of conventional design rules

 2. Evaluation of Co-Digestion of Biosludge from Pulp and Paper Mills; Utvaerdering av samroetningspotential foer bioslam fraan massa-/pappersbruk

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Berg, Andreas; Karlsson, Anna; Ejlertsson, Joergen; Nilsson, Fredrik

  2011-02-15

  The biogas potentials from 2 biosludges from the pulp- and paper industry and 10 possible co-digestion substrates have been evaluated. 6 combinations, each including two co-digestion substrates and one biosludge, were evaluated in lab scale biogas reactors. Stable biogas processes were obtained with all combinations and the rawgas potential was higher in the co-digestion processes then for the biosludges alone (0.31- 0.43 compared to 0.21- 0.22 NL/g VS) The investment costs for two production plants were calculated. For a plant using 7 ton biosludge TS/d (total solids per day), co-digested with evaporation condensate (3 m3/d) and fibre sludge (3 ton/d) and thereby producing 850 000 Nm3 CH{sub 4}/yr the investment cost was estimated to 43 MSEK excluding ground works. For a larger plant using 20 ton biosludge TS/d, co-digested with food waste (8 ton/d) and cereal residues (12 ton/d) and producing 2 500 000 Nm3 CH{sub 4}/yr, the investment cost was estimated to 51 MSEK excluding ground works

 3. Lambda based control O{sub 2} set point optimisation and evaluation; Lambdabaserad reglering. Boervaerdesoptimering av O{sub 2} och utvaerdering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Svensson, Mikael; Brodin, Peter [Vattenfall Utveckling, Aelvkarleby (Sweden)

  2004-10-01

  During winter and spring 2003, the project 'Lambda based control' was carried out at Vattenfall Utveckling AB in Aelvkarleby, Sweden. The main purpose of the project was to explore if conventional lambda sensors could be used to control the fuel/air-ratio in small boilers. The conclusion was that this is possible. To be able to make use of the result, the question of what the numerical set value for O{sub 2} should be, has to be answered. Several parameters have impact on the oxygen level in combustion gas. The main purpose of this project is to explore if there is a cost efficient way of controlling fuel/air-ratio by using lambda sensors. The scope of the project is achieve the following, by using the experience from project P4-209: find out which parameters that correlate most strongly with lambda; develop a method to decide which and how many parameters to use, in order to optimize cost efficiency; calculate optimal set value for O{sub 2} in one of the boilers used for experiments in the project; and evaluate the method and compare important parameters of operation, such as efficiency and emissions. The method developed in the project uses initial measurements to find out the relation between O{sub 2} and emissions at different power levels. Then a set point curve is calculated where set point for O{sub 2} is expressed as a function of power level in the current boiler. The method has been implemented and evaluated at a 400 kW boiler in Aelvkarleby, Sweden. The results are improvements in efficiency (6 %) and emissions, CO decreased 40 %, NO decreased by 20 %. The conclusion is that lambda based control according to this method could be a profitable investment under the right circumstances, where stability in characteristics is the most important property. What makes the method uncertain is its inability to handle changes in characteristics of a boiler.

 4. PREPARATION FOR RETIREMENT - AVS SEMINAR

  CERN Multimedia

  Social Service

  2001-01-01

  The 500 or so participants in the fifth Preparation for Retirement seminar held at the end of March were unfortunately deprived of the planned session on the AVS due to the unavailability of the Director of the Caisse Cantonale Genevoise de Compensation (CCGC). We have since had formal confirmation that because of an extra workload due to important changes in the Swiss tax and social legislation and the implementation this summer of the maternity insurance in Geneva, the CCGC has suspended its participation in preparation for retirement seminars in the international organisations for the time being. Conscious of the necessity of offering a session dedicated to the AVS, it is with pleasure that we can inform you that one of our legal advisers, Mr Lorenz Stampfli, has accepted to lead this session. In order to allow for adequate preparation we have reserved the following date: Wednesday 26 September from 14.00 to 16.00 in the Main Amphitheatre The session will be open to all people already registered and any o...

 5. Evaluation of consequences of emissions to air from the Sture oil terminal; Konsekvensvurdering av utslipp til luft fra Sture-terminalen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Knudsen, S.; Sloerdal, L.H.

  1997-12-31

  This report evaluates the consequences of emissions of NOx and volatile organic compounds (VOCs) from a planned gas recovery plant at Sture in the Norwegian municipality of Oeygarden. The new plant will distill methane and naphtha from crude oil and the emissions of VOC from loading the oil will be partly recovered. The report discusses the effects of emissions to air locally around the plant, regional deposition of nitrogen compounds and formation of ozone caused by the emissions of VOC and NOx. Calculations show that depositions of nitrogen compounds from emissions of nitrogen oxides from Sture contribute little to the nitrogen deposition in the area. The contribution of acids from nitrogen oxide emission will be too low to have measurable consequences for the acidification of the lakes in the region concerned. At times the present background level of ozone at Sture is high enough to cause reduced photosynthesis and plant growth. The ozone concentration will be little influenced by VOC emissions. The increased ozone concentration at ground level following emissions of nitrogen oxides and hydrocarbons is too low to affect the vegetation in the area. 9 refs., 5 figs., 4 tabs.

 6. Evaluation of future policy instruments - Sub-Project 2; Utvaerdering av framtida styrmedel - Delprojekt 2 inom projektet Perspektiv paa framtida avfallsbehandling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bisaillon, Mattias; Dahlen, Lisa; Detterfelt, Lia; Edner, Stig; Toren, Johan

  2013-09-01

  There are several recently introduced and future possible policy instruments that are of great interest to study in order to understand the future for the Swedish waste treatment market. In the energy sector, the use of system analysis models has proven to be effective in order to understand the effects and consequences of policy instruments. In the waste sector, however, such analyses have only been conducted sporadically. This in spite of the introduction of highly influential policy instruments such as producer responsibility, landfill tax and landfill ban, which together have contributed to landfilling of Swedish household waste practically has ceased. The goal of this project was, by using system analysis models, to study and evaluate the newly introduced and future possible policy instruments which affect Swedish waste treatment. The assessment was made in terms of how policy instruments affect: - the distribution of treatment technologies, - waste amounts, - greenhouse gas emissions and - the economics of waste treatment. The project was performed during 2011 and 2012 as a part of the research project 'Perspectives on sustainable waste treatment (PFA)'. During the project, discussions have taken place within the working group and the reference group on which instruments are most interesting and relevant to study. Furthermore, opinions have been gathered from the association Swedish Waste Managements policy instrument group and from various players in the industry at conferences, presentations and workshops.

 7. How should the household waste be handled? Evaluation of different treatment methods; Hur skall hushaallsavfallet tas om hand? Utvaerdering av olika behandlingsmetoder

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sundqvist, J.O.; Carlsson Reich, M.; Granath, J. [The Swedish Environmental Research Inst., Goeteborg (Sweden); Baky, Andras [Swedish Inst. of Agriculatural and Environmental Engineering, Uppsala (Sweden); Eriksson, Ola [Royal Inst. of Tech., Stockholm (Sweden). Div. of Industrial Ecology

  2002-02-01

  Energy turnover, and environmental and economic consequences of different municipal solid waste management systems have been studied in a systems analysis. Different combinations of incineration, recycling of separated plastic and cardboard packages and biological treatment (anaerobic digestion and composting) of easy degradable organic waste, were studied and also compared to landfilling. A simulation model (ORWARE), based on LCA methodology, was used. The following parameters were used for evaluating the different waste management options: consumption of energy resources, emissions of greenhouse gases, emissions of acidifying substances, emissions of eutrophicating substances, emissions of photo oxidant formers, heavy metal flows, financial economy and welfare economy. The analysis was based on a model municipality. In a sensitivity analysis different technical, geographic and demographic parameters have been varied, making the result to cover several different types of municipalities and regions. The conclusions from the study are as follows. The most obvious conclusion is that landfilling should be avoided. Wastes that can be incinerated (combusted), material recycled, anaerobically digested or composted should not be landfilled. This is valid even if landfill gas is extracted and utilised, and the leachate is collected and treated. This is due to that the resources in the waste are inefficiently utilised when landfilled, making it necessary to produce materials, fuels and nutrients from virgin resources. It is impossible to draw unambiguous conclusions of which of the other treatment options that is is most preferable. There are advantages and disadvantages with all options. In a systems perspective there are small differences between incineration and aerobic digestion of easy degradable organic material, and between incineration and material recycling of e.g. plastics and cardboard. Material recycling, anaerobic digestion and incineration should not be seen

 8. VISUALISERINGSTAVLA : Visualisering av Kanban boards

  OpenAIRE

  Y. F. Sam, Adam

  2013-01-01

  Hos många företag används whiteboards för att visualisera arbetsprocessen. En vanlig metodik för detta är så kallade Kanban boards, ett system av tabeller och lappar för att indikera olika avvikelser eller moment i projekt med datum och annan relevant information. Företag kan även välja att använda en mjukvara som simulerar samma metodik, ett exempel på detta är så kallade Elektroniska kanban boards. I detta arbete har båda dessa metoder (whiteboard samt en digital lösning) observerats hos tr...

 9. Effekt av ulike desinfeksjonsstrategier mot Listeria monocytogenes

  OpenAIRE

  Fossmo, Sabine

  2013-01-01

  Kontroll med bakterier som Listeria utgjør en stor utfordring for mange matprodusenter. Listeria monocytogenes er hovedsakelig et produksjonshygienisk problem, forbedret hygiene kan derfor være tiltak for å redusere overlevelse og smitteoverføring av bakterien i produksjonsmiljø. Hensikten med forsøkene i oppgaven var å undersøke effekten av ulike desinfeksjonsstrategier på drap av L. monocytogenes, både når bakteriene var i biofilm og i suspensjon. Dette inkluderte bruk av tradisjonelle desi...

 10. Veiledning i praksis. Om praksisopplæring i norsk allmennlærerutdannelse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kaare Skagen

  2009-05-01

  Full Text Available Artikkelen presenterer to nyere studier av veiledning i praksisopplæring i allmennlærerutdannelsen. Hovedfunnene drøftes i forhold til noen tidligere nordiske forskningsstudier. Studiene redegjør for intensjoner og realiteter i praksisopplæringen med fokus på mål, innhold og form i praksisveiledningen. Materialet er ramme- og fagplaner og intervjuer og observasjoner ved tre praksisskoler. Veiledningen drøftes i forhold til teori om veiledning. De to studiene som presenteres, konkluderer med at avstanden mellom teoridel og praksisdel i lærerutdannelsen fortsatt eksisterer. Det blir konstatert både fellestrekk og forskjeller mellom skolene når det gjelder graden av individuell veiledning og gruppeveiledning og individuell studentundervisning. Innholdsfokus i veiledningen varierte. Veilederrollen varierte mellom ettergivenhet og pågåenhet. Noen forskningsstudier hevder at øvingslærere praktiserer teknologisk veiledning. Artikkelen argumenterer for at innvielse i undervisningstradisjonen er nødvendig.

 11. Efficient Software HEVC to AVS2 Transcoding

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yucong Chen

  2016-09-01

  Full Text Available The second generation of Audio and Video coding Standard (AVS is developed by the IEEE 1857 Working Group under project 1857.4 and was standardized in 2016 by the AVS Working Group of China as the new broadcasting standard AVS2. High Efficient Video Coding (HEVC is the newest global video coding standard announced in 2013. More and more codings are migrating from H.264/AVC to HEVC because of its higher compression performance. In this paper, we propose an efficient HEVC to AVS2 transcoding algorithm, which applies a multi-stage decoding information utilization framework to maximize the usage of the decoding information in the transcoding process. The proposed algorithm achieves 11×–17× speed gains over the AVS2 reference software RD 14.0 with a modest BD-rate loss of 9.6%–16.6%.

 12. Arvelig hemokromatose - nytten av screening

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arne Åsberg

  2009-10-01

  Full Text Available Arvelig hemokromatose fører til jernopphopning i kroppen, men gir sjelden alvorlig helseskade. Nesten alle hemokromatosepasienter i vårt land er homozygote for C282Y-mutasjonen i HFE-genet. Omtrent 7 per 1000 innbyggere har denne genotypen. Alvorlig syke blir bare omkring 5-15% av homozygote menn og nesten ingen kvinner. Likevel er det holdepunkter for at screening for hemokromatose blant friske, yngre menn kan være kostnadseffektivt. Det er relativt lett å påvise om en person er disponert for sykdommen, i god tid før den bryter ut, og forebyggende behandling er billig og effektiv. Imidlertid kan vi ikke forutsi hvilke screeningpositive personer som ubehandlet får alvorlig sykdom. Et kontrollert forsøk med screening bør gjennomføresHereditary hemochromatosis – benefits of screening. Hereditary hemochromatosis leads to iron accumulation in the body; however, serious illness due to hemochromatosis is rare. In Norway, almost all patients with hemochromatosis are homozygous for the C282Ymutation in the HFE-gene, a genotype carried by about 7 per 1000 inhabitants. Serious complications are seen in only about 5-15% of homozygous men and in very few women. Nevertheless, screening young men for hemochromatosis may be cost-effective. Detecting predisposed men is relatively straightforward, and prophylactic treatment is cheap and effective. However, we can not predict, among screen-positive men, the few who untreated will become seriously ill. A controlled screening trial should be conducted.

 13. Undersøkelse av forekomst av elvemusling i Grense Jakobselv

  OpenAIRE

  Aspholm, Paul Eric; Brodersen, Christopher; Nilsen, Even; Terentjev, Nikolai; Kashulin, Nikolai; Polykarpova, Natalia

  2017-01-01

  Sensommeren 2014 ble det midtre partiet av Grense Jakobselv fra Elvheim til sørenden av Lasaruskulpen undersøkt for forekomst av elvemusling. De nedre delene av Grense Jakobselv og sideelver har vært undersøkt tidligere (2003 og 2005). I disse tidligere undersøkelsene har det ikke blitt påvist elvemusling eller skall av døde muslinger. Under undersøkelsen i 22. – 23. juli 2014 ble de første elvemuslingene funnet like oppstrøms Sandvasselva. Denne undersøkelsen omfattet i alt 12 forhåndsutvalg...

 14. Analysis of AVS-penogram in 3000 impotent patients

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Minn, Young Guy; Choi, Hyung Ki [Yonsei University College of Medicine, Seoul (Korea, Republic of)

  1994-09-01

  Audio visual simulation penogram(AVS-penogram) is used as a screening method for evaluation of erectile dysfunction. In this study, 3000 patients were evaluated from Dec. 1986 to Dec. 1992 and finally diagnosed by comprehensive diagnostic methods. The patients were classified according to AVS-penogram curves into 4 types and correlated with the patient`s final diagnosis. For 800 patients who were evaluated with combined AVS-penogram and NPT monitoring, compatibility ratios between psychogenic and organic group were compared. After correlating each of the curve type with the patients and comparing erotic and nocturnal erection, following results were obtained. 1. The mean age of the patients was 41.25 years. 2. The overall rate of final diagnosis were 57.5%, 14.3%, 8.9% in psychogenic, arteriogenic and veogenic impotence. 3. Type I group was proved as psychogenic impotence in 87% of the patients. 4. Type IIA group was proved as organic impotence in 79% of the patients and most of them had neurogenic and arteriogenic impotence. 5. Type IIB group was proved as psychogenic impotence in 51%, organic impotence in 49% of the patients. Among the organic impotence group, most of them had arteriogenic, venogenic and neurogenic impotence. The difference of both group was statically insignificant. 6. Type IIC group was proved as psychogenic impotence in 39%, organic impotence in 61% of the patients. Further studies are needed for sub-classification of both groups. 7. The compatibility ratio of the AVS-penogram and NPTM was 85.9% in psychogenic group with normal finding in both tests and 44.7% in organic group with abnormal finding in both tests. In conclusion, AVS-penogram is a primary diagnostic method in screening impotent patients and type I is regarded as psychogenic impotence. In Type IIB and IIC, sub-classification of curve type is needed for differential diagnosis between psychogenic and organic impotence. (Abstract Truncated)

 15. Open-Loop Audio-Visual Stimulation (AVS): A Useful Tool for Management of Insomnia?

  Science.gov (United States)

  Tang, Hsin-Yi Jean; Riegel, Barbara; McCurry, Susan M; Vitiello, Michael V

  2016-03-01

  Audio Visual Stimulation (AVS), a form of neurofeedback, is a non-pharmacological intervention that has been used for both performance enhancement and symptom management. We review the history of AVS, its two sub-types (close- and open-loop), and discuss its clinical implications. We also describe a promising new application of AVS to improve sleep, and potentially decrease pain. AVS research can be traced back to the late 1800s. AVS's efficacy has been demonstrated for both performance enhancement and symptom management. Although AVS is commonly used in clinical settings, there is limited literature evaluating clinical outcomes and mechanisms of action. One of the challenges to AVS research is the lack of standardized terms, which makes systematic review and literature consolidation difficult. Future studies using AVS as an intervention should; (1) use operational definitions that are consistent with the existing literature, such as AVS, Audio-visual Entrainment, or Light and Sound Stimulation, (2) provide a clear rationale for the chosen training frequency modality, (3) use a randomized controlled design, and (4) follow the Consolidated Standards of Reporting Trials and/or related guidelines when disseminating results.

 16. The air quality in Norwegian cities. Development - reasons - measures - future; Luftkvaliteten i norske byer. Utvikling - aarsaker - tiltak - framtid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Larssen, Steinar; Hagen, Leif Otto

  1998-12-01

  There is an increasing focus on the air quality in Norwegian cities and townships. The air quality depends on several factors and the connections are complex. The aim of this report is to present a short and simple survey of this complex field. The report consists of three parts: Part 1 is a survey of the development until today. Measurements of SO{sub 2} and soot were started in the 1950's. Systematic determinations of NO{sub x} and NO{sub 2}, CO and particles, ozone and benzene was started during the last three decades. The population exposure to air pollutants and their main sources are described as well as the air quality in Norwegian cities compared to other cities in Europe. In part 2 developments within transport, a sector necessary for understanding the development, are described. Part 3 is a survey of forecasting the air quality in Norway, pollution warnings and surveillance. The forecasts are based on assumed developments in important sectors such as transport, energy consumption for heating and industrial purposes and the effects of demands for fuel and vehicles. Effect analyses of further measures which may be useful for reaching the national goals for the air quality are carried out. A survey of the most important limiting values and criteria as well as technical terms is presented in the report and in the appendix. The report is commissioned by the Norwegian Petroleum Institute (Norsk Petroleumsinstitutt) and the Norwegian Road Federation (Opplysningsraadet for Veitrafikken)

 17. Fractional order absolute vibration suppression (AVS) controllers

  Science.gov (United States)

  Halevi, Yoram

  2017-04-01

  Absolute vibration suppression (AVS) is a control method for flexible structures. The first step is an accurate, infinite dimension, transfer function (TF), from actuation to measurement. This leads to the collocated, rate feedback AVS controller that in some cases completely eliminates the vibration. In case of the 1D wave equation, the TF consists of pure time delays and low order rational terms, and the AVS controller is rational. In all other cases, the TF and consequently the controller are fractional order in both the delays and the "rational parts". The paper considers stability, performance and actual implementation in such cases.

 18. Embolization of AV intra-hepatic fistulas

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mallarini, G; Saitta, S; Cariati, M; Nicorelli, M; de Caro, G

  1982-05-01

  The use of therapeutic embolization in a case of hepatic AV fistula with portal flow inversion and portal hypertension is described. Indications, technique and an illustrative case followed up for one year after the intervention are presented.

 19. Outcomes of AV Fistulas and AV Grafts after Interventional Stent-Graft Deployment in Haemodialysis Patients

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schmelter, Christopher, E-mail: christopher.schmelter@klinikum-ingolstadt.de; Raab, Udo, E-mail: udo.raab@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Diagnostic and Interventional Radiology (Germany); Lazarus, Friedrich, E-mail: friedrich.lazarus@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Nephrology (Germany); Ruppert, Volker, E-mail: volker.ruppert@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Vascular Surgery (Germany); Vorwerk, Dierk, E-mail: dierk.vorwerk@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Diagnostic and Interventional Radiology (Germany)

  2015-08-15

  PurposeThe study was designed to assess outcomes of arteriovenous (AV) accesses after interventional stent-graft deployment in haemodialysis patients.Materials and Methods63 haemodialysis patients with 66 AV fistulas and AV grafts were treated by interventional stent-graft deployment from 2006 to 2012 at our hospital. Data of these patients were retrospectively analysed for location of deployed stent-grafts, occurrence and location of (re-)stenosis and (re-)thrombosis. Complex stenosis was the most frequent indication for stent-graft deployment (45.5 %), followed by complications of angioplasty with vessel rupture or dissection (31.8 %).ResultsA high rate of procedural success was achieved (98.5 %). The most frequent location of the deployed stent-graft was the draining vein (66.7 %). Stent-graft deployment was more frequent in AV grafts than in AV fistulas. Primary patency was 45.5 % at 6 month, 31.3 % at 12 month and 19.2 % at 24 month. Primary patency was significantly better for AV fistulas than for AV grafts with deployed stent-grafts. Patency of the deployed stent-graft was much better than overall AV access primary patency with deployed stent-graft. Re-stenosis with thrombosis was the most frequent indication for re-intervention. Most frequent location of re-stenosis was the draining vein (37.1 %), followed by stenosis at the AV access (29.5 %) and the deployed stent-graft (23.5 %).ConclusionRe-stenosis and re-thrombosis remain frequent in AV fistulas and AV grafts in haemodialysis patients despite stent-graft deployment. Re-stenosis of the deployed stent-graft is, only in the minority of the cases, responsible for AV access dysfunction.

 20. Association of temporary complete AV block and junctional ectopic tachycardia after surgery for congenital heart disease

  International Nuclear Information System (INIS)

  Paech, Christian; Dähnert, Ingo; Kostelka, Martin; Mende, Meinhardt; Gebauer, Roman

  2015-01-01

  Junctional ectopic tachycardia (JET) is a postoperative complication with a mortality rate of up to 14% after surgery for congenital heart disease. This study evaluated the risk factors of JET and explored the association of postoperative temporary third degree atrioventricular (AV) block and the occurrence of JET. Data were collected retrospectively from 1158 patients who underwent surgery for congenital heart disease. The overall incidence of JET was 2.8%. Temporary third degree AV block occurred in 1.6% of cases. Permanent third degree AV block requiring pacemaker implantation occurred in 1% of cases. In all, 56% of patients with JET had temporary AV block (P < 0.001), whereas no case of postoperative JET was reported in patients with permanent AV block (P = 0.56). temporary third degree AV block did not suffer from JET. A correlation between temporary third degree AV block and postoperative JET could be observed. The risk factors identified for JET include younger age groups at the time of surgery, longer aortic cross clamping time and surgical procedures in proximity to the AV node

 1. Brain uptake of a non-radioactive pseudo-carrier and its effect on the biodistribution of [18 F]AV-133 in mouse brain

  International Nuclear Information System (INIS)

  Wu, Xianying; Zhou, Xue; Zhang, Shuxian; Zhang, Yan; Deng, Aifang; Han, Jie; Zhu, Lin; Kung, Hank F.; Qiao, Jinping

  2015-01-01

  Introduction: 9-[ 18 F]Fluoropropyl-(+)-dihydrotetrabenazine ([ 18 F]AV-133) is a new PET imaging agent targeting vesicular monoamine transporter type II (VMAT2). To shorten the preparation of [ 18 F]AV-133 and to make it more widely available, a simple and rapid purification method using solid-phase extraction (SPE) instead of high-pressure liquid chromatography (HPLC) was developed. The SPE method produced doses containing the non-radioactive pseudo-carrier 9-hydroxypropyl-(+)-dihydrotetrabenazine (AV-149). The objectives of this study were to evaluate the brain uptake of AV-149 by UPLC-MS/MS and its effect on the biodistribution of [ 18 F]AV-133 in the brains of mice. Methods: The mice were injected with a bolus including [ 18 F]AV-133 and different doses of AV-149. Brain tissue and blood samples were harvested. The effect of different amounts of AV-149 on [ 18 F]AV-133 was evaluated by quantifying the brain distribution of radiolabelled tracer [ 18 F]AV-133. The concentrations of AV-149 in the brain and plasma were analyzed using a UPLC-MS/MS method. Results: The concentrations of AV-149 in the brain and plasma exhibited a good linear relationship with the doses. The receptor occupancy curve was fit, and the calculated ED 50 value was 8.165 mg/kg. The brain biodistribution and regional selectivity of [ 18 F]AV-133 had no obvious differences at AV-149 doses lower than 0.1 mg/kg. With increasing doses of AV-149, the brain biodistribution of [ 18 F]AV-133 changed significantly. Conclusion: The results are important to further support that the improved radiolabelling procedure of [ 18 F]AV-133 using an SPE method may be suitable for routine clinical application

 2. Valg av metode for en landsrepresentativ undersøkelse av kostholdet blant sped- og småbarn i Norge - Spedkost og Småbarnskost

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Britt Lande

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI 1998-99 er den første landsrepresentative kostholdsundersøkelsen blant spedbarn og småbarn gjennomført i Norgefor å beskrive kostholdet blant barn opp til 2 års alder og relatere kostvanene til de kostanbefalingene som gis.Inntaket av både næringsstoffer og fremmedstoffer skal beregnes. Undersøkelsen inngår i Statens råd for ernæringog fysisk aktivitet (SEF sitt system for kartlegging av kostholdet i den norske befolkningen, og er et samarbeidmellom SEF, Statens næringsmiddeltilsyn, Institutt for ernæringsforskning ved Universitetet i Oslo og Statistisksentralbyrå. Hovedmålet er å øke kunnskapen om kostholdet til spedbarn og småbarn i Norge, for å få et bedregrunnlag for å fremme et godt kosthold og forebygge kostholdsrelaterte helseproblemer i denne aldersgruppen.Semikvantitative matvarefrekvensskjema ble vurdert å være den beste metoden å benytte. Det ble utviklet 3 forskjelligeselvadministrerte matvarefrekvensskjema (optisk lesbare for å kartlegge kostholdet blant 6, 12 og 24 månedergamle barn. Bilder av matporsjoner ble inkludert som hjelp til å bestemme mengder. Frekvensskjemaene ble sendtpr. post til mødrene av et landsrepresentativt utvalg av 3000 6 måneder gamle barn. De samme barna ble fulgt oppved 12 måneders alder ved at barnas mødre da mottok et nytt frekvensskjema (Spedkost. Videre ble et frekvensskjemasendt mødrene til et landsrepresentativt utvalg av 3000 24 måneder gamle barn (Småbarnskost. Data forbarnas vekt og lengde ble samlet inn i samarbeid med landets helsestasjoner. Det er gjennomført en pilotundersøkelsefor å prøve ut frekvensskjemaene og undersøkelsesopplegg. Videre blir frekvensskjemaene validert mot veidregistrering over 7 dager. Datainnsamlingen ble avsluttet i juli 1999, og rapporter fra undersøkelsen er ventet i år2000. Hensikten med artikkelen er å beskrive metoden og begrunne valg av metode for Spedkost og Småbarnskost.Lande B, Frost Andersen L, Bærug A

 3. Å speide etter spiritualitet. En analyse av spiritualitetsbegrepet i speiderbevegelsen

  OpenAIRE

  Holmefjord, Aina

  2015-01-01

  Denne masteroppgaven inneholder analyser av speiderbevegelsens bruk av begrepet "spiritualitet" i to bøker skrevet av bevegelsens grunnlegger; "Scouting for Boys" og "Rovering to Succes" og to dokumenter av The World Organization of he Scoutmovement . Robert Baden-Powell grunnlag speiderbevegelsen i 1908 og hans litteratur og bøker publisert på tidlig 1900-tallet setter rammeverk for mye av dagens speiderbevegelses ideologi og visjon. Speiderbevegelsen har et r...

 4. Acid volatile sulfide (AVS)- a comment

  NARCIS (Netherlands)

  Meysman, F.J.R.; Middelburg, J.J.

  2005-01-01

  The review by Rickard and Morse (this volume) adequately summarizes our current understanding with respect to acid-volatile sulfides (AVS). At the same time, this review addresses some of the misunderstandings with regard to measurements and dynamics of this important sedimentary sulfur pool. In

 5. Tilsetningsstoff og tekniske hjelpestoff ved produksjon av filet av hvitfisk. Faglig sluttrapport

  OpenAIRE

  Lorentzen, Grete Elisabeth

  2017-01-01

  Målsettingen med dette prosjektet har vært å øke den generelle kunnskapen om bruk av tilsetningsstoffer og tekniske hjelpestoffer ved produksjon av hvitfiskfilet. I prosjektet er det gjennomført et litteraturstudium på hvilken effekt ulike tilsetningsstoffer har på fiskefilet. Deretter er det laget en veileder hvor målet har vært å gi en lettfattet og oversiktlig informasjon om hvilke tilsetningsstoffer det er lov å bruke, hvilken effekt de har, og eksempler på praktisk bruk av tilsetningssto...

 6. Bruk av urtemedisiner blant gravide i Mali : Intervju av 72 healere i Bamako, Siby og Dioila

  OpenAIRE

  Al-Zayadi, Waled

  2012-01-01

  WHO’s rapport fra 2001 viser til at hele 75 % av Mali sin populasjon bruker tradisjonell medisin. Det er beregnet til å være 1 medisinmann pr 500 innbyggere. Hovedmålet med denne oppgaven var å undersøke tradisjonelle medisinmenns behandling av sykdom og plager i svangerskapet i Mali. Det er lite som vites om bruk av urtemedisiner blant gravide i Mali. Det er heller ingen studier gjort fra healerens side. Studien var med på å kartlegge hvilke urter som brukes til den enkelte plagen. I ette...

 7. Analysis reports on the ecotoxicological evaluation of discharges of spent water at the cogeneration/central heating plants Alloeverket, Borgaas, Haendeloeverket, Moelnlycke, Saevenaes and Aelmhult; Analysrapporter avseende ekotoxikologisk bedoemning av utslaepp av utgaaende vatten vid Alloeverket, Borgaas, Haendeloeverket, Moelnlycke, Saevenaes och Aelmhult

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Andersson, Jonas; Axby, Fredrik; Persson, Maarten; Rossander, Annelie; Schultz, Emma; Svaerd, Sara [Carl Bro AB, Kristianstad (Sweden)

  2007-04-15

  The discharges to water at six biofuelled Swedish cogeneration/district heating plants are evaluated in light of the EU Water Framework Directive concerning ecotoxicological impacts. Ecotoxicological data for the 33 prioritized substances are also reviewed.

 8. An evaluation of the project 'City cooperation at Soervestlandet - implementing Energy and environment'; Evaluering av prosjektet 'Storbysamarbeid paa Soervestlandet - iverksetting Energi og miljoe

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Farsund, Arild Aurvaag; Holmen, Ann Karin Tennaas

  2012-11-01

  City Cooperation on the South West Coast, 'Implementing Energy and Environment' has been a short-term project that has spanned from June 2010 to December 2011, with a operational phase of the last six months. Objectives and activities were developed in a collaboration between Stavanger, Business Region Bergen and Kristiansand Municipality. The project intended to provide support for and knowledge of an overall renewable energy industry in southwestern Norway. This evaluation is based on a assessment of whether the objectives and activities outlined in the project description is followed up. This is supplemented with assessments of implementation and benefits for the sector. In general, the activities carried out as described in the project proposal.Through surveys and interviews, activities and positive initiative feedback, but also constructive suggestions that can be helpful for learning the regional funding programs. Study and delegation travel, which formed majority of the activity, is seen as a broad measure that can embrace many. The benefit, however, depends on site added to venues that are of interest to the industry. Journeys are important meeting places for establish or maintain contact with regional and international partners. InBesides networking helps such forums to increase knowledge of the sector, either for specific technological and product knowledge or general knowledge about the industry. This means that this type of travel is useful both for the industry, research communities, developers, funding agencies and policy makers to support the industry. Nevertheless, it is worth noting that some interviewees emphasized that the delegation traveling to those who were carried to Boston Amsterdam should be a main focus of the participants related industry.The major barriers to large cities and industry in their efforts to facilitate for developing a strong renewable sector in southwestern Norway emphasized to be The major barriers to large

 9. Kartlegging av PCB i sedimenter fra Indre Sørfjord

  OpenAIRE

  Skei, J.; Klungsøyr, J.

  1990-01-01

  Som følge av forhøyede nivåer av PCB i fiskelever innerst i Sørfjorden er det gjennomført en sedimentundersøkelse for om mulig å finne kilden til PCB. Det ble ikke registrert høye nivåer av PCB i sedimentene. Høyeste konsentrasjoner ble målt i munningen av Eitrheimsvågen. Analyser av trafooljer brukt i Tyssedalsområdet viste spor av PCB. Statens forurensningstilsyn (SFT)

 10. Distributed Trust Management and Rogue AV Software

  Science.gov (United States)

  2010-06-10

  Integrate with QTM – Particularly important in federated systems (e.g., dynamically composable SOAs) • Investigate the use of reactive mechanisms – Global...of demonstrators surfaced on Capitol Hill in opposition to the Democrats’ health care legislation. MAGAZINE PREVIEW Making Health Care Better By...sale will be sent on saving green forests in Amazonia . Have more questions? You can contact us easy via Online Supoort. Green AV an award-winning

 11. Konsum av risiko-matvarer - Beskrivelse av en undersøkelse som skal kartlegge konsum av matvarer med betydning for inntaket av miljøgifter

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helle Margrete Meltzer

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI perioden 1999-2001 vil det bli gjennomført tre kostholdsundersøkelser som til sammen skal kartlegge konsum avmatvarer med betydning for inntaket av miljøgifter i Norge, fortrinnsvis kadmium, kvikksølv, PCB og dioksiner.Disse giftene finnes hovedsakelig i krabbe, flatfisk, skjell, gjedde og abbor, lever eller nyre fra vilt og viltvoksendesopp. Fordi gjennomsnittskonsumet er lavt, spørres det ikke spesifikt om disse matvarene i landsdekkende kostholdsundersøkelsersom 'Norkost'. Hensikten med studien er å kunne gi en bedre beskrivelse av eksponeringsfordelingeni befolkningen med tanke på miljøgifter. Fordelingen er antakelig skjev, dvs. et stort antall personerventes å ha et lavt inntak og noen få personer ventes å ha et relativt høyt inntak av de undersøkte stoffene. Eventuelleukjente risikogrupper vil kunne avdekkes, og det er av stor interesse å undersøke hvor stor eksponeringen i deutsatte gruppene er.Del A av undersøkelsen er landsdekkende og omfatter en postal frekvensundersøkelse til 10 000 tilfeldig valgtepersoner mellom 18 og 79 år. Del B omfatter en postal frekvensundersøkelse til 6000 tilfeldig valgte personer i sekskommuner, der tre er kystkommuner og tre er innlandskommuner. Kommunene blir valgt ut fra kjennskap til godtilgang på de aktuelle matvarene. Vi antar at der tilgangen på matvarene er god, er konsumet høyere. Del C avundersøkelsen vil omfatte høykonsumenter av aktuelle matvarer, valgt fra del B av undersøkelsen. Dette vil være endybdestudie der analyser av miljøgifter i blod, hår og urin også skal inngå.Undersøkelsen er den første i sitt slag her til lands og vi kjenner ikke til at tilsvarende studier er gjort i andreland. Hensikten med artikkelen er å gi en beskrivelse av undersøkelsen i en tidlig fase av gjennomføringen.Meltzer HM, Bergsten C, Stene LC, Stigum H, Wiborg ML, Lund-Larsen K, Alexander J. Consumption ofcontaminated foods – Description of a dietary survey

 12. Avaliação de diferentes programas de restrição alimentar na recria de matrizes avícolas tipo corte Evaluation of different feeding programs for broiler breeder females during the rearing period

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Neventon Santi Vieira

  1995-01-01

  Full Text Available Para matrizes avícolas tipo corte o manejo de alimentação é de extrema importância, principalmente durante a fase de recria, período no qual a ave está desenvolvendo sua estrutura corporal. A resposta em termos de produção destas aves, depende da maneira como foram recriadas. Com o objetivo de avaliar diferentes programas de arraçoamento na recria de matrizes avícolas tipo corte, sobre o peso corporal, uniformidade de peso corporal e viabilidade criatória, conduziu-se este experimento no Setor de Avicultura do Departamento de Zootecnia da UFSM. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, constituído de 3 tratamentos com 4 repetições, tendo cada unidade experimental 67 aves. Na 1ª e 2ª semana de idade as aves foram alimentadas à vontade, na 3ª e 4ª semanas o arraçoamento foi diário controlado. Durante a fase de recria (5ª a 20ª semana de idade, as aves foram submetidas aos tratamentos (programas de arraçoamento: T1: 5ª a 14ª semana = dia sim, dia não ("Skip-a-Day"; 15ª a 17ª = 2 dias sim/1 dia não e da 18ª a 20ª semana, arraçoamento diário controlado; T2: 5ª a 8ª semana = dia sim, dia não ("Skip-a-Day", 9ª a 16ª = método 48-57-63h e da 17ª a 20ª semana = 2 dias sim/1 dia não; T3: 5ª a 20ª semana de idade = 48-57-63h de intervalo entre arraçoamentos. Os resultados obtidos mostraram que, pode-se recriar matrizes com maior intervalo entre arraçoamentos (48-57-63 horas, sem haver comprometimento dos parâmetros avaliados neste trabalho, e ainda com a vantagem de não ser necessário o arraçoamento nos finais de semana, reduzindo os custos com mão de obra.Feeding management is estremely important for broiler breeders, mainly during the rearing period, when the birds develop their corporal structure. The production performance of the hens depends on the conditions they were grown. An experiment was done at the Poultry Section of the Animal Science Department of the Federal University of

 13. Design av oppbevaringsprodukt: Utvikling av et entrémøbel for IKEA

  OpenAIRE

  Bosvik, Helene

  2010-01-01

  Et av IKEAs store satsingsområder er oppbevaring. IKEA ønsker å nå ut til så mange mennesker som mulig med sine produkter. Deres visjon om å skape en bedre hverdag for de mange menneskene er et bevis på dette. Temaet for dette masterprosjektet har vært oppbevaring. En del av oppgaven har også vært å finne fokusområde innenfor temaet oppbevaring. Valget falt på entreen og utviklingen av entrémøbelet RÅDE. Oppgaven er gjort i samarbeid med IKEA Leangen i Trondheim. RÅDE er utviklet blant an...

 14. Implementering av BIM i bærekraftig oppgradering av bygninger: Mulighetsstudie for utføring av tilstandsanalyser med nettbrett

  OpenAIRE

  Vik, Vidar Samson

  2012-01-01

  Vi opplever i dag en økt hyppighet av klimakatastrofer som flom og tørke som følge av økt konsentrasjon av klimagasser i atmosfæren. Dette har ført til et behov for å redusere klimagassutslippene fra industrien på jorden. Byggebransjen, ofte kalt 40 % -bransjen, står for om lag 40 % av klimagassutslippene, og har dermed et stort potensial for reduksjon. BIM er en prosess som søker å redusere ressursbruken, og er dermed en bærekraftig prosess som har blitt tatt i bruk i stor skala i nybygg. Re...

 15. Surhetsvariasjoner som følge av nedtapping av et regulert vann.

  OpenAIRE

  Selmer-Olsen, A. R.

  1981-01-01

  Det har vært utført analyser og lagringsforsøk med prøver av tørrlagt bunnmateriale fra Trevatn tatt våren 1976. Prøver tatt ute i terrenget om høsten etter en lang tørr sommer viste stort sett samme bilde som prøvene fra våren etter lagring i laboratoriet under aerobe betingelser. Tabell 2 viser hvordan pH og SO4-S varierer med Iagringsbetingelsene. Oksydasjonsprosessene som slikt materiale blir utsatt for ved lufttilgang over et lengre tidsrom kan resultere i utvasking av meget sure forbind...

 16. Utveckling av examination av examensarbeten på kandidatnivå

  OpenAIRE

  Trofast, Tobias; Haugum, Dag; Lundberg, Jonas; Nygren, Victoria; Nyström, Tommie; Svensson, Gary; Thunborg, Maria; Törnqvist, Tomas

  2012-01-01

  Detta paper beskriver arbetet med att utveckla en modell för utveckling av examination av examensarbeten på kandidatnivå (UEX) vid Institutionen för Teknik och Naturvetenskap, Linköpings Universitet under läsåret 2010-2011. Modellen har utvecklats och testats vid utbildningsprogrammet Grafisk Design och Kommunikation (GDK), men med syfte att kunna appliceras även på andra kandidatprograms examensarbete. Det projektet prövat är om man kan höja kvaliteten på examensarbeten och effektiviteten i ...

 17. Upplevelser av "Employer Branding" : En kvalitativ fallstudie av anställda hos BA

  OpenAIRE

  Hermansson, Otto; Elisabeth, Mackenhauer

  2016-01-01

  Syftet med denna studie var att undersöka hur medarbetarna på BA (fiktivt namn) upplever organisationens interna Employer Branding-arbete samt att belysa de aspekter som eventuellt skiljer strategi mot upplevelse. Det gjordes ett målinriktat urval av organisation medan valet av deltagare var ett slumpmässigt urval vilket resulterade i åtta respondenter (n= 8). Studien var en kvalitativ fallstudie med ett psykologiskt angreppssätt och innehöll en ostrukturerad intervju som tillsammans m...

 18. AVS user's guide on the basis of practice

  International Nuclear Information System (INIS)

  Masuko, Kenji; Kato, Katsumi; Kume, Etsuo; Fujii, Minoru.

  1997-07-01

  The special guides for the use of visualization software AVS have been developed at Japan Atomic Energy Research Institute (JAERI). The purpose of these guides is to help the AVS users understand easily the use of the one, due to the fact that it is so difficult for beginners to understand the original manuals. In this report, 'Transportation Evacuation Simulation' is taken up as an object of visualization, and the procedure of visualization and images recording by using the AVS are described. By using the AVS according to this report, a series of the procedure which are necessary for use of the AVS can be acquired. (author)

 19. Uten lovlig opphold = uten rettigheter? Tilværelsen til migranter uten oppholdstillatelse i lys av normativ teori om rettferdighet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katrine Fangen

  2012-11-01

  Full Text Available Migranter som fortsetter å oppholde seg i et land etter avslag på søknad om opphold, eller som unnlater å søke om oppholdstillatelse, utfordrer det juridiske rammeverket for nasjonalstater og statsborgerskap. I denne artikkelen diskuteres livssituasjonen til migranter uten lovlig opphold opp mot normativ kosmopolitisk teori om universelle rettigheter. Dette er belyst i internasjonal litteratur, men i mindre grad innenfor en norsk kontekst. Vi tar i denne artikkelen for oss tre empiriske eksempler: tilværelsen i såkalte ventemottak, tilværelsen utenfor ventemottakene og tilværelsen for barn uten lovlig opphold. Gjennom eksemplene diskuterer vi rettighetsspørsmål i migrantenes liv. Vi viser hvordan menneskerettighetene ikke er tilstrekkelige for å ivareta migrantenes velvære, og hvordan rettigheter migrantene faktisk har, ikke fremstår som reelle fordi det oppleves som risikabelt å benytte seg av dem. Artikkelen setter normativ kosmopolitisk teori i perspektiv ved å diskutere den konkrete situasjonen til migrantene, og spør til slutt hva som kan være konsekvensene av at rettigheter blir ulikt fordelt?Nøkkelord: rettferdighet, rettigheter, migrasjon, ulovlig opphold, kosmopolitismeEnglish summary: Without legal residency = no rights? A discussion of the situation of migrants who have settled without official authorisation, in light of the normative theory of justiceMigrants who continue to reside in a country after having received a negative answer to their residence application, or who stay without registering themselves in the first place, challenge the legal framework of national states and citizenship. In this article, we illustrate the situation of migrants without legal residence in light of normative cosmopolitan theory focusing on the universality of rights. We discuss three empirical contexts: life in the so-called waiting reception centers, life outside the waiting reception centers, and the situation of children

 20. Measures and instruments for reducing emissions of greenhouse gases from Norwegian buildings. A contribution to Climate Cure 2020; Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra norske bygninger.Et innspill til Klimakur 2020

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lindberg, Karen Byskov; Magnussen, Ingrid H.

  2010-03-15

  This sector report is about energy use in buildings in the service sector and households, and is backing a report to Climate Cure 2020 who came with its main report 17.february 2010 entitled 'Measures and instruments for achieving Norwegian climate targets to 2020'. The main mandate for Climate Cure 2020 was to study the measures and costs to achieve the national emissions target of 12-14 million tonnes of CO{sub 2} reduction in 2020. In this work, the use of electricity credited with zero greenhouse gas emissions. The work in Climate Cure has been divided by sectors and industry groups in society. The Norwegian Public Roads Administration was responsible for all transportation work, Climate and Pollution Agency has also been responsible for industry, waste and agriculture, the NPD petroleum and NVE has been responsible for the district heating sector and energy use in residential and commercial buildings. It follows that industrial buildings are not included in this sector report, but is taken care of in Climate and Pollution Agency sector report for industry. Dwellings and commercial buildings outside the industry currently accounts for approximately 33% of Norwegian energy and a CO{sub 2} emissions of around 3% of the total Norwegian greenhouse gas emissions. The dwellings were energy consumption 45 TWh in 2007 and 29 TWh in commercial buildings except industrial buildings. Growth in energy consumption in these two building categories were respectively 9% and 23% since 1990, but growth has leveled off in the latter half of the period. In this study of greenhouse gas reduction measures for buildings in Norway are analyzed measures to reduce use of fossil energy in the operational phase of buildings. Life-cycle analysis for buildings with construction and demolition is therefore not considered. This as a result of sectoral division of tasks in Climate Cure and challenges of imports of construction materials to Norway. The use of fossil energy, fuel oil, kerosene and natural gas for heating buildings accounting for emissions. Today, fossil fuels make 7% of energy use in buildings. This can be reduced either by converting away from fossil fuels by adding to for example heat pump or biomass. Alternatively, you can also invest in energy efficiency buildings, but since the buildings will still have some heating needs, this alone does not eliminating fossil energy use altogether. A challenge for the building's long life, making that measures implemented today, the effect is far ahead. It is therefore important to do the right action now so that the 'error' path ahead is avoided. For example, you should switch to the best windows the day you replace the windows as these will be in the building 30 years ahead, or even longer. (AG)

 1. Additional costs for Norwegian power companies from the OED-proposed implementation of the Electricity Directive II; Merkostnader for norske kraftselskaper ved OEDs forslag til implementering av Eldirektiv II

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2005-07-01

  The cost-related consequences for Norwegian vertically integrated power companies caused by the proposed implementation of Electricity Directive II by OED (Norwegian Oil and Energy Department) are considered. Electricity Directive II demands a company and functional division between the network activities and the activities exposed to competition. The OED proposition aims at lowering the limit for which network companies are included by the new demands, from 100.000 to either 20.000 or 10.000 network clients. Moreover, they propose measures that ensure the network companies' independence, and these exceed by far the minimum requirements of Electricity Directive II. The additional costs may be significant in some aspects. Especially the requirement of an independent management in parent- and subsidiary company will lead to added costs of about Nok 320 million for the Norwegian power business. Further, a split-up management structure may be poorly compatible with the mind set behind the corporate model, something which potentially can lead to bad investments or a weaker utilization of potential cost synergies. The motive for proposing stricter demands on Norwegian power business is among other to limit cross-subsidies so that the competition in the market is reinforced. In light of substantial, quantified additional costs and other negative effects, the proposition's effect on the competition should be investigated further, including alternative measures that may be more cost-effective and/or more accurate (ml)

 2. Global-Change research in Norway. National inventory of Global Change research in Norway i 2011; Global Change-forskning i Norge. En kartlegging av norsk Global change-forskning i 2011

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-07-01

  From the preface: The Norwegian Global Change (GC) Committee is appointed by the Research Council and works to strengthen the association of Norwegian researchers and research to the international GC programs and IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis). As part of this effort, the Committee wanted a survey of Norwegian research activities linked to these programs. CICERO was engaged to carry out survey work in dialogue with the Research and GC Committee. The results of the survey are presented in this report. The GC programs are: World Climate Research Programme (WCRP), International geosphere-biosphere program (IGBP), International program of biodiversity science (DIVERSITAS), International Human Dimension Programme Wed Global Environmental Change (IHDP). In addition to IIASA. The results of the survey will be, and is, used as a basis for further activities of the Committee in terms of incentives that can increase the internationalization of Norwegian research. Furthermore, it help to ensure good coupling to these programs in their transition to a common platform in the international Future Earth Initiative (http://www.icsu.org/future-earth).(eb)

 3. Evaluering av Leap Motion kontrollern för visualisering av musik

  OpenAIRE

  Uvman, Oliver

  2016-01-01

  An experiment was carried out, attempting to ascertain whether the Leap Motion Controller can be a useful input device for dynamically controlling graphic visualizations, e.g. by artists who use video and interactive visual arts to enhance music performances. The Leap Motion Controller was found to be too unreliable to be used as the primary controller in a professional visual arts performance.

 4. Physiologic AV valvular insufficiency in cine MR imaging

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jang, Yoon Hyung; Kang, Eun Joo; Baik, Seung Kug; Ahn, Woo Hyun; Choi, Han Yong; Kim, Bong Gi [Wallace Memorial Baptist Hospital, Pusan (Korea, Republic of)

  1994-05-15

  To give a help in the interpretation of cardiac cine-MR examination, the extent, shape, and timing of appearance of signal void regions near atrioventricular(A-V) valve prospectively evaluate in the healthy population. Using an axial gradient-echo technique with small flip angle, repetition time(TR) of 36 msec and echo time(TE) of 22 msec, 20 volunteers without known valvular abnormalities undertook cardiac cine-MR imaging including atrioventricular valve areas. Transient signal void was observed within the near the tricuspid(13/20 = 65%) and mitral valves(9/20 = 45%), respectively, which is so called {sup p}hysioloic atrioventricular valvular insufficiency{sup .} Eight subjects revealed the signal void areas near both tricuspid and mitral valves but, 5 subjects did not show any evidence of physiologic insufficiency. This physiologic condition does not extend more than 1 cm proximal to A-V valve plane and is generally observed only during early systole. Its morphology is semilunar or triangular configuration with the base to the valve plane in most cases of normal tricuspid insufficiency and small globular appearance in most cases of normal mitral insufficiency. Awareness of normal signal void areas near the A-V valve and their characteristics is critical in the interpretation of cardiac cine MR examinations and maybe helpful in the study of the normal cardiac physiology.

 5. Physiologic AV valvular insufficiency in cine MR imaging

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jang, Yoon Hyung; Kang, Eun Joo; Baik, Seung Kug; Ahn, Woo Hyun; Choi, Han Yong; Kim, Bong Gi

  1994-01-01

  To give a help in the interpretation of cardiac cine-MR examination, the extent, shape, and timing of appearance of signal void regions near atrioventricular(A-V) valve prospectively evaluate in the healthy population. Using an axial gradient-echo technique with small flip angle, repetition time(TR) of 36 msec and echo time(TE) of 22 msec, 20 volunteers without known valvular abnormalities undertook cardiac cine-MR imaging including atrioventricular valve areas. Transient signal void was observed within the near the tricuspid(13/20 = 65%) and mitral valves(9/20 = 45%), respectively, which is so called p hysioloic atrioventricular valvular insufficiency . Eight subjects revealed the signal void areas near both tricuspid and mitral valves but, 5 subjects did not show any evidence of physiologic insufficiency. This physiologic condition does not extend more than 1 cm proximal to A-V valve plane and is generally observed only during early systole. Its morphology is semilunar or triangular configuration with the base to the valve plane in most cases of normal tricuspid insufficiency and small globular appearance in most cases of normal mitral insufficiency. Awareness of normal signal void areas near the A-V valve and their characteristics is critical in the interpretation of cardiac cine MR examinations and maybe helpful in the study of the normal cardiac physiology

 6. Analys av nickel med ICP-MS

  OpenAIRE

  Wallman, Karin; Löfgren, Stefan; Sonesten, Lars; Demandt, Christian

  2009-01-01

  Vid en granskning av nickelhalter för perioden 1985-2007 upptäcktes ett nivåskifte i tidsserierna på flera stationer mellan 2001 och 2002. Skiftet visade sig bero på att prover innan 2002 inte korrigerades för kalciuminterferens, medan prover under åren 2002-2007 korrigerades. Syftet med denna rapport är att utreda om resultaten före 2002 i efterhand kan korrigeras för kalciuminterferensen. Från 2002 finns ett antal prover (N=347) med resultat som både är kalciumkorrigerade och som inte är de...

 7. An Overview of the HomePlug AV2 Technology

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Larry Yonge

  2013-01-01

  Full Text Available HomePlug AV2 is the solution identified by the HomePlug Alliance to achieve the improved data rate performance required by the new generation of multimedia applications without the need to install extra wires. Developed by industry-leading participants in the HomePlug AV Technical Working Group, the HomePlug AV2 technology provides Gigabit-class connection speeds over the existing AC wires within home. It is designed to meet the market demands for the full set of future in-home networking connectivity. Moreover, HomePlug AV2 guarantees backward interoperability with other HomePlug systems. In this paper, the HomePlug AV2 system architecture is introduced and the technical details of the key features at both the PHY and MAC layers are described. The HomePlug AV2 performance is assessed, through simulations reproducing real home scenarios.

 8. Avveckling av aktiebolag : Case: Likvidation av Företag X Ab

  OpenAIRE

  Kallio, Josefine

  2015-01-01

  Syftet med detta lärdomsprov är att ta reda på hur man idag i Finland kan avveckla ett aktiebolag. De fyra olika avvecklingssätten likvidation, konkurs, fusion och delning av aktiebolag är de sätt som används i Finland för att upplösa aktiebolag. I lärdomsprovet har fokus mest lagts på likvidation av aktiebolag. Lärdomsprovet ger svar på bl.a. hur en likvidation går till, vem som kan vara likvidator, vad som är skillnaden mellan en frivillig likvidation och en tvångsmässig likvidation m.m. Lä...

 9. Når kontakter betyr alt : En studie av bruken av nettverksmediet LinkedIn

  OpenAIRE

  Blaalid, Maren Hyvang

  2012-01-01

  LinkedIn er et av de mest populære sosiale mediene i Norge og tiltrekker seg stadig flere medlemmer. I denne masteroppgaven studerer jeg bruken av LinkedIn for å undersøke hva som er det særegne ved dette nettverksmediet. Jeg har utført en spørreundersøkelse blant 280 brukere for å få innsikt i hvem de er, hvorfor de bruker LinkedIn og hvordan de gjør det. Funnene fra analysen viser at brukerne kjennetegnes ved at de er selvstendige og formålsrasjonelle, som bruker LinkedIn strategisk for å n...

 10. Pollen transmission of asparagus virus 2 (AV-2) may facilitate mixed infection by two AV-2 isolates in asparagus plants.

  Science.gov (United States)

  Kawamura, Ryusuke; Shimura, Hanako; Mochizuki, Tomofumi; Ohki, Satoshi T; Masuta, Chikara

  2014-09-01

  Asparagus virus 2 (AV-2) is a member of the genus Ilarvirus and thought to induce the asparagus decline syndrome. AV-2 is known to be transmitted by seed, and the possibility of pollen transmission was proposed 25 years ago but not verified. In AV-2 sequence analyses, we have unexpectedly found mixed infection by two distinct AV-2 isolates in two asparagus plants. Because mixed infections by two related viruses are normally prevented by cross protection, we suspected that pollen transmission of AV-2 is involved in mixed infection. Immunohistochemical analyses and in situ hybridization using AV-2-infected tobacco plants revealed that AV-2 was localized in the meristem and associated with pollen grains. To experimentally produce a mixed infection via pollen transmission, two Nicotiana benthamiana plants that were infected with each of two AV-2 isolates were crossed. Derived cleaved-amplified polymorphic sequence analysis identified each AV-2 isolate in the progeny seedlings, suggesting that pollen transmission could indeed result in a mixed infection, at least in N. benthamiana.

 11. Spa-typing av stammer av Staphylococcus aureus fra blodkulturer analysert ved UNN Tromsø 2007-2008

  OpenAIRE

  Midtgard, Anette

  2011-01-01

  Bakgrunn: Staphylococcus aureus er et av de vanligste patogenene som kan skape sykdom hos mennesket. Mange av oss er bærere av bakterien i nese eller hals, og det er vist at persisterende bærere har høyere risiko for å utvikle S. aureus-infeksjoner enn andre. De fleste S. aureus-infeksjonene blant bærere er forårsaket av pasientens egen bakteriestamme. Materiale og metode: 140 blodkulturisolater fra pasienter med S. aureus bakteriemi analysert ved Avdeling for mikrobiologi og smitte...

 12. Effekt av melkesyrebakteriers metabolisme på utviklingen av Escherichia coli O157:H7 i melk

  OpenAIRE

  Westblad, Anne Margrethe

  2010-01-01

  Dagens regelverk sier at all melk som omsettes skal være varmebehandlet, men åpner samtidig for salg av melkeprodukter basert på upasteurisert melk, forutsatt overholdelse av visse krav. Dermed kan småskalavirksomheter framstille melkeprodukter av upasteurisert melk hvis de skulle ønske det. Et slikt ønske er ofte begrunnet i tradisjoner og praktiske forhold. I tillegg er det flere som påstår at råmelk er sunnere enn pasteurisert melk og at råmelkas mikroflora hemmer vekst av uønskede bakteri...

 13. EST Table: AV398539 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV398539 NV021929 11/12/09 GO hit GO:0005622(intracellular)|GO:0008270(zinc ion bin...0769|gb|EEZ97216.1| hypothetical protein TcasGA2_TC011009 [Tribolium castaneum] AV398539 NV02 ...

 14. AVS-1357 inhibits melanogenesis via prolonged ERK activation.

  Science.gov (United States)

  Kim, Dong-Seok; Lee, Hyun-Kyung; Park, Seo-Hyoung; Chae, Chong Hak; Park, Kyoung-Chan

  2009-08-01

  In this study, we demonstrated that a derivative of imidazole, AVS-1357, is a novel skin-whitening compound. AVS-1357 was found to significantly inhibit melanin production in a dose-dependent manner; however, it did not directly inhibit tyrosinase. Furthermore, we found that AVS-1357 induced prolonged activation of extracellular signal-regulated kinase (ERK) and Akt, while it downregulated microphthalmia-associated transcription factor (MITF) and tyrosinase. It has been reported that the activation of ERK and/or Akt is involved in melanogenesis. Therefore, we examined the effects of AVS-1357 on melanogenesis in the absence or presence of PD98059 (a specific inhibitor of the ERK pathway) and/or LY294002 (a specific inhibitor of the Akt pathway). PD98059 dramatically increased melanogenesis, whereas LY294002 had no effect. Furthermore, PD98059 attenuated AVS-1357 induced ERK activation, as well as the downregulation of MITF and tyrosinase. These findings suggest that the effects of AVS-1357 occur via downregulation of MITF and tyrosinase, which is caused by AVS-1357-induced prolonged ERK activation. Taken together, our results indicate that AVS-1357 has the potential as a new skin whitening agent.

 15. Risk assessment using Analytical Hierarchy Process - Development and evaluation of a new computer-based tool; Riskvaerdering med Analytical Hierarchy Process - Utveckling och utprovning av ett nytt datorbaserat verktyg

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ritchey, Tom (Swedish Defence Research Agency, Stockholm (Sweden))

  2008-11-15

  Risk analysis concerning the management of contaminated areas involves comparing and evaluating the relationship between ecological, technical, economic and other factors, in order to determine a reasonable level of remediation. Risk analysis of this kind is a relatively new phenomenon. In order to develop methodology in this area, the Sustainable Remediation program contributes both to comprehensive risk analysis projects and to projects concentrating on specific aspects of remediation risk analysis. In the project described in this report, the Swedish Defence Research Agency (FOI) was given a grant by the Sustainable Remediation program to apply the Analytic Hierarchy Process (AHP) in order to develop a computer-aided instrument to support remediation risk analysis. AHP is one of several so-called multi-criteria decision support methods. These methods are applied in order to systematically compare and evaluate different solutions or measures, when there are many different goal criteria involved. Such criteria can be both quantitative and qualitative. The project has resulted in the development of a computer-aided instrument which can be employed to give a better structure, consistency and traceability to risk analyses for the remediation of contaminated areas. Project was carried out in two phases with two different working groups. The first phase involved the development of a generic base-model for remediation risk analysis. This was performed by a 'development group'. The second phase entailed the testing of the generic model in a specific, on-going remediation project. This was performed by a 'test group'. The remediation project in question concerned the decontamination of a closed-down sawmill in Vaeckelsaang, in the Swedish municipality of Tingsryd

 16. Evaluation of NO{sub x}-reduction with SNCR in a waste-fueled boiler; Utvaerdering av NO{sub x}-reduktion med SNCR i avfallspanna, Uppsala Energi AB

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gromulski, J; Hinderson, A; Johansson, A; Sfiris, G; Sjoeberg, M; Westermark, M [Vattenfall Utveckling AB, Vaellingby (Sweden)

  1994-10-01

  SNCR (Selective Non-Catalytic Reduction) is a method for reducing the level of nitrogen oxides in flue gas that has attracted a lot of attention and has been put to use in several units, both in Sweden and abroad. The chemical basis for this method is the fact that certain nitrogen compounds with a hydrogen content (ammonia, urea, etc) react with nitrogen oxides, forming elementary nitrogen. The maximum NO{sub x} removal is obtained when the reducing chemical is injected in the flue gas at a point where the temperature is about 870 - 1010 deg C. The measured removal of NO{sub x} using the SNCR system was 35-50%. The stoichiometric addition of urea corresponded to 0.55-0.85 moles of urea per mole of NO{sub x} in the untreated flue gas. The addition of urea seems to be the main reason for the development of N{sub 2}O gas. Most of the observations (appr 70%) during long-term evaluation indicate a NO{sub x} removal of 40-60%. The economic evaluation indicates that during 1993, with an average NO{sub x} removal of 46%, the NO{sub x} fee was reduced from 5951 kSEK/yr without treatment to 3195 kSEK/yr with treatment. With the total cost of the urea used for the SNCR system being 144 kSEK/yr, the contribution to profit becomes 2612 kSEK/yr, capital, electricity, staff and maintenance costs excluded. Thus, the pay-off time is appr. 1.7 yrs, with an investment of 4500 kSEK. 58 figs, 7 tabs

 17. Vindforsk-II. An evaluation of the Wind Energy Programme from the Industry's point of view; Vindforsk-II. En utvaerdering av programmet utifraan ett industrinyttoperspektiv

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jansson, Tommy; Segerpalm, Henrik

  2008-06-15

  This evaluation of the three-year research programme Vindforsk-II has been carried out from the perspectives of industrial value perspective and scientific merit. Two international experts, Hannele Holttinen, VTT, Finland, and Martin O L Hansen, DTU, Denmark, have been responsible for the scientific evaluation. Faugert and Co Utvaerdering AB have carried out the evaluation focusing on industrial value, coordinated the two evaluations and written this report. Vindforsk-II consists of two parts, one for basic and one for applied research projects. The goal of the programme is to produce knowledge that makes the development of wind energy and grid integration easier. The programme shall contribute to a wind sector that is increasingly competitive and that wind energy significantly contributes to the Swedish energy supply. The basic research is exclusively financed by the Swedish Energy Agency, which also finances 40% of the budget for applied research projects. The remaining 60% is financed by the Swedish energy sector, through individual contracts between each company and the programme. Vindforsk-II is a national research programme for wind energy, and in this combination lies its added value to the financiers and recipients of the programme in comparison to other RandD programmes in this area. The programme is a national endeavour focusing on basic and applied wind energy research and this makes it different from other programmes such as Vindval or Elektra. The general impression is that the three programmes are complementary rather than competitors. By being a national research programme in this area, Vindforsk-II assists in highlighting the importance of wind energy. This research programme appears important and creates valuable knowledge in the areas where it is present. The programme is a welcome addition to the research activities the bigger financiers themselves carry out, and by financing the programme and being a member of its board they can influence the

 18. Development of an Advanced Aidman Vision Screener (AVS) for selective assessment of outer and inner laser induced retinal injury

  Science.gov (United States)

  Boye, Michael W.; Zwick, Harry; Stuck, Bruce E.; Edsall, Peter R.; Akers, Andre

  2007-02-01

  The need for tools that can assist in evaluating visual function is an essential and a growing requirement as lasers on the modern battlefield mature and proliferate. The requirement for rapid and sensitive vision assessment under field conditions produced the USAMRD Aidman Vision Screener (AVS), designed to be used as a field diagnostic tool for assessing laser induced retinal damage. In this paper, we describe additions to the AVS designed to provide a more sensitive assessment of laser induced retinal dysfunction. The AVS incorporates spectral LogMar Acuity targets without and with neural opponent chromatic backgrounds. Thus, it provides the capability of detecting selective photoreceptor damage and its functional consequences at the level of both the outer and inner retina. Modifications to the original achromatic AVS have been implemented to detect selective cone system dysfunction by providing LogMar acuity Landolt rings associated with the peak spectral absorption regions of the S (short), M (middle), and L (long) wavelength cone photoreceptor systems. Evaluation of inner retinal dysfunction associated with selective outer cone damage employs LogMar spectral acuity charts with backgrounds that are neurally opponent. Thus, the AVS provides the capability to assess the effect of selective cone dysfunction on the normal neural balance at the level of the inner retinal interactions. Test and opponent background spectra have been optimized by using color space metrics. A minimal number of three AVS evaluations will be utilized to provide an estimate of false alarm level.

 19. Mineralogical Mapping of Quadrangle Av-2 (belicia) and Av-3 (caparronia) on 4 Vesta.

  Science.gov (United States)

  Stephan, K.; Frigeri, A.; Barucci, M. A.; Sunshine, J.; Jaumann, R.; Palomba, E.; Blewett, D. T.; Yingst, A.; Marchi, S.; De Sanctis, C. M.; Matz, K.-D.; Roatsch, Th.; Preusker, F.; Le Corre, L.; Reddy, V.; Russell, C. T.; Raymond, C. A.

  2012-04-01

  Since the arrival of the Dawn spacecraft at 4 Vesta on July 16, 2011 the Visible and InfraRed Imaging Spectrometer (VIR) has acquired hyperspectral images of Vesta's surface, which enable to characterize Vesta's mineralogical composition in the wavelength range from 0.25 to 5.1µm. As part of the analysis of Vesta's surface composition the science team is preparing a series of 15 quadrangle maps showing the results derived from the spectroscopic analysis of the VIR and FC color data. We present preliminary results of the spectroscopic analysis achieved for the quadrangles Av-2 (Belicia) and Av-3 (Caparronia), which show Vesta's surface between 21°N - 66° N°, 0° - 90°E and 90° - 180° E, respectively. These results are based on the analysis of the combination of the visible albedo, spectral parameters including the position, depth of the pyroxene absorptions, as well as color ratio composites using the VIR channels centering at 749nm/438nm (Red), 749nm/917nm (Green) and 438nm/749nm (Blue). Vesta's rotation axis, however, is tilted ~29° with respect to its orbital plane. Since Dawn arrived during northern winter, portions of Vesta north of ~45° N are dominated by extended shadows or have not yet been imaged due to permanent night. Thus, limited FC color or VIR hyperspectral data have been available for the quadrangles Av-2 and Av-3. The illuminated parts are dominated by a heavily-cratered northern terrain with ancient troughs and grooves and named after the prominent relatively large impact craters Belicia (~37°N/48°E) and Caparronia (~36°N/167°E). Numerous impact craters of different size, morphology, and state of surface degradation are apparent. Most spectral variations are strongly affected by the extreme illumination conditions, making the analysis of albedo variations and spectral signatures rather difficult. Their interpretation thus remains. Nevertheless, VIR spectra show clear evidence of Vesta's surface composition similar to those of HED

 20. Cofactor requirement of HpyAV restriction endonuclease.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Siu-Hong Chan

  Full Text Available BACKGROUND: Helicobacter pylori is the etiologic agent of common gastritis and a risk factor for gastric cancer. It is also one of the richest sources of Type II restriction-modification (R-M systems in microorganisms. PRINCIPAL FINDINGS: We have cloned, expressed and purified a new restriction endonuclease HpyAV from H. pylori strain 26695. We determined the HpyAV DNA recognition sequence and cleavage site as CCTTC 6/5. In addition, we found that HpyAV has a unique metal ion requirement: its cleavage activity is higher with transition metal ions than in Mg(++. The special metal ion requirement of HpyAV can be attributed to the presence of a HNH catalytic site similar to ColE9 nuclease instead of the canonical PD-X-D/EXK catalytic site found in many other REases. Site-directed mutagenesis was carried out to verify the catalytic residues of HpyAV. Mutation of the conserved metal-binding Asn311 and His320 to alanine eliminated cleavage activity. HpyAV variant H295A displayed approximately 1% of wt activity. CONCLUSIONS/SIGNIFICANCE: Some HNH-type endonucleases have unique metal ion cofactor requirement for optimal activities. Homology modeling and site-directed mutagenesis confirmed that HpyAV is a member of the HNH nuclease family. The identification of catalytic residues in HpyAV paved the way for further engineering of the metal binding site. A survey of sequenced microbial genomes uncovered 10 putative R-M systems that show high sequence similarity to the HpyAV system, suggesting lateral transfer of a prototypic HpyAV-like R-M system among these microorganisms.

 1. Multimodal correlation of dynamic [18F]-AV-1451 perfusion PET and neuronal hypometabolism in [18F]-FDG PET.

  Science.gov (United States)

  Hammes, Jochen; Leuwer, Isabel; Bischof, Gérard N; Drzezga, Alexander; van Eimeren, Thilo

  2017-12-01

  Cerebral glucose metabolism measured with [18F]-FDG PET is a well established marker of neuronal dysfunction in neurodegeneration. The tau-protein tracer [18F]-AV-1451 PET is currently under evaluation and shows promising results. Here, we assess the feasibility of early perfusion imaging with AV-1451 as a substite for FDG PET in assessing neuronal injury. Twenty patients with suspected neurodegeneration underwent FDG and early phase AV-1451 PET imaging. Ten one-minute timeframes were acquired after application of 200 MBq AV-1451. FDG images were acquired on a different date according to clinical protocol. Early AV-1451 timeframes were coregistered to individual FDG-scans and spatially normalized. Voxel-wise intermodal correlations were calculated on within-subject level for every possible time window. The window with highest pooled correlation was considered optimal. Z-transformed deviation maps (ZMs) were created from both FDG and early AV-1451 images, comparing against FDG images of healthy controls. Regional patterns and extent of perfusion deficits were highly comparable to metabolic deficits. Best results were observed in a time window from 60 to 360 s (r = 0.86). Correlation strength ranged from r = 0.96 (subcortical gray matter) to 0.83 (frontal lobe) in regional analysis. ZMs of early AV-1451 and FDG images were highly similar. Perfusion imaging with AV-1451 is a valid biomarker for assessment of neuronal dysfunction in neurodegenerative diseases. Radiation exposure and complexity of the diagnostic workup could be reduced significantly by routine acquisition of early AV-1451 images, sparing additional FDG PET.

 2. Multimodal correlation of dynamic [18F]-AV-1451 perfusion PET and neuronal hypometabolism in [18F]-FDG PET

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hammes, Jochen; Leuwer, Isabel; Bischof, Gerard N.; Drzezga, Alexander; Eimeren, Thilo van

  2017-01-01

  Cerebral glucose metabolism measured with [18F]-FDG PET is a well established marker of neuronal dysfunction in neurodegeneration. The tau-protein tracer [18F]-AV-1451 PET is currently under evaluation and shows promising results. Here, we assess the feasibility of early perfusion imaging with AV-1451 as a substite for FDG PET in assessing neuronal injury. Twenty patients with suspected neurodegeneration underwent FDG and early phase AV-1451 PET imaging. Ten one-minute timeframes were acquired after application of 200 MBq AV-1451. FDG images were acquired on a different date according to clinical protocol. Early AV-1451 timeframes were coregistered to individual FDG-scans and spatially normalized. Voxel-wise intermodal correlations were calculated on within-subject level for every possible time window. The window with highest pooled correlation was considered optimal. Z-transformed deviation maps (ZMs) were created from both FDG and early AV-1451 images, comparing against FDG images of healthy controls. Regional patterns and extent of perfusion deficits were highly comparable to metabolic deficits. Best results were observed in a time window from 60 to 360 s (r = 0.86). Correlation strength ranged from r = 0.96 (subcortical gray matter) to 0.83 (frontal lobe) in regional analysis. ZMs of early AV-1451 and FDG images were highly similar. Perfusion imaging with AV-1451 is a valid biomarker for assessment of neuronal dysfunction in neurodegenerative diseases. Radiation exposure and complexity of the diagnostic workup could be reduced significantly by routine acquisition of early AV-1451 images, sparing additional FDG PET. (orig.)

 3. Optimization and Technical/Economical Evaluation of Biogas Production from Biosludge from Pulp and Paper Mills; Optimering och teknisk/ekonomisk utvaerdering av biogasproduktion fraan bioslam fraan massa-/pappersbruk

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Truong, Xu-Bin; Karlsson, Anna; Ejlertsson, Joergen; Nilsson, Fredrik

  2010-04-15

  The biogas potentials from biosludges from six different pulp- and paper mills have been evaluated. It ranged from 100 - 200 mL CH{sub 4}/g VS (volatile solids) for all six mills where five of them gave results between 150 - 200 mL CH{sub 4}/g VS. Long-term semi-continuous trials with biosludges from two of the mills showed stable biogas production throughout the testing period. Pretreatments with enzymes and ultrasound were tested but showed no significant effect on the methane potential. The investment costs for two production plants were calculated. For a small plant using 7 ton biosludge TS/d (total solids per day), producing 305 000 Nm3 CH{sub 4}/yr the investment cost was estimated to 30 MSEK and for a larger plant using 20 ton biosludge TS/d, producing 871 000 Nm3 CH{sub 4}/yr the investment cost was estimated to 51 MSEK (1 USD approx 7 SEK)

 4. Modellering av urbane pluviale flommer ved bruk av værradar

  OpenAIRE

  Kjølseth, Tora Marie Hveem; Vatne, Ingrid

  2017-01-01

  Ekstreme nedbørhendelser med påfølgende pluviale flommer forårsaker store skader på infrastruktur og bebyggelse. Skadene fører til betydelige samfunnskostnader, og problemet er økende. Avrenningsmodeller kan benyttes for å simulere flomforløpet til en nedbørhendelse, og er et mye brukt verktøy i planlegging, prosjektering, dimensjonering og drift av overvann-systemer. Som inngangsdata i avrenningsmodeller er det vanlig å bruke konstruert nedbør, der det tas utgangspunkt i målinger og statisti...

 5. Transport og akkumulering av jern i profiler av et dyrket myrareal

  OpenAIRE

  Ødelien, M.; Selmer-Olsen, A. R.; Lie, Ole

  1980-01-01

  En mindre del av et stort dyrket myrareal på eiendommen Vivang, Våler i Solør, har uvanlig jernrik torv. Her har havre hatt god vegetativ vekst, men meget dårlig kjerneutvikling (5,10). Det siste har vist seg å skyldes molybdenmangel, som særlig må antas å ha årsakssammenheng med det store jerninnholdet i torva. I denne artikkelen er arealet med molybdenmangel kalt A og et tilgrensende areal uten synlige tegn til slik mangel B. Tabellene 1-3 viser kjemiske analyseresultater for torv fra 3 pro...

 6. Evaluation of NO{sub x}-reduction with SNCR in a waste-fueled boiler; Utvaerdering av NO{sub x}-reduktion med SNCR i avfallspanna, Halmstads Kommunala Renhaallnings AB

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gromulski, J; Hinderson, A; Johansson, A; Sfiris, G; Sjoeberg, M; Westermark, M [Vattenfall Utveckling AB, Vaellingby (Sweden)

  1994-10-01

  SNCR (Selective Non-Catalytic Reduction) is a method for reducing the level of nitrogen oxides in flue gas that has attracted a lot of attention and has been put to use in several units, both in Sweden and abroad. The chemical basis for this method is the fact that certain nitrogen compounds with a hydrogen content (ammonia, urea, etc) react with nitrogen oxides, forming elementary nitrogen. The maximum NO{sub x} removal is obtained when the reducing chemical is injected in the flue gas at a point where the temperature is about 870 - 1010 deg C. The plant has been operated mainly in the output power ranges of 10-13 MW and 14-16 MW. The emission spectra regarding NO{sub x} have been similar for the two load ranges. About 70% of the observed emission values lie in the range of 71-80 mg NO{sub 2}/MJ. The degree of removal was slightly higher with the lower loads. Reduction was 61-70%. Urea addition was relatively uniform in both load ranges. Most of the time (over 70%) 6-10 kg pure urea has been added per hour. There is no detectable correlation between air excess and the emission of CO or NO at the levels of oxygen in the flue gas at hand. The economic evaluation indicates that with the SNCR system used in 1993, with an average NO{sub x} removal of 62%, the NO{sub x} fee was reduced from 3248 kSEK/yr without treatment to 1249 kSEK/yr with treatment. With the total operating cost of the SNCR system being 82 kSEK/yr, the contribution to profit becomes 1916 kSEK/yr, capital cost excluded. Thus, the pay-off time is appr. 1.7 years, with an investment of 3162 kSEK. 17 figs, 4 tabs

 7. Evaluation of NO{sub x}-reduction with SNCR in a waste-fueled boiler; Utvaerdering av NO{sub x}-reduktion med SNCR i avfallspanna, Sydvaestra Skaanes Avfallsaktiebolag

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gromulski, J; Hinderson, A; Johansson, A; Sfiris, G; Sjoeberg, M; Westermark, M [Vattenfall Utveckling AB, Vaellingby (Sweden)

  1994-10-01

  SNCR (Selective Non-Catalytic Reduction) is a method for reducing the level of nitrogen oxides in flue gas that has attracted a lot of attention and has been put to use in several units, both in Sweden and abroad. The chemical basis for this method is the fact that certain nitrogen compounds with a hydrogen content (ammonia, urea, etc) react with nitrogen oxides, forming elementary nitrogen. The maximum NO{sub x} removal is obtained when the reducing chemical is injected in the flue gas at a point where the temperature is about 870 - 1010 deg C. The measured removal of NO{sub x} using the SNCR system was 30-90%. Most of the observations indicate a NO{sub x} removal of 40-60%. The complete picture shows a somewhat improved removal of NO{sub x} at lower loads, but also higher emission values for ammonia and nitrous oxide. Within the tested temperature span (870-1020 deg C at high load, and 810-910 deg C at low loads) there is no detectable correlation between temperature and removal of NO{sub x}, NH{sub 3}, N{sub 2}O and CO. The dominant factors are stoichiometric ratio and boiler load. The economic evaluation indicates that during 1993, with an average emission reduction of 56%, the NO{sub x} emission fee is reduced from 12371 kSEK/yr without flue gas treatment to 5458 kSEK. The total operating costs for the SNCR system (capital cost excluded) being 1248 kSEK/yr, this means a net profit of 5665 kSEK/yr. This means the pay-off time will be about 0.7 year. Note that this figure is computed without regard to capital cost. 74 figs, 9 tabs

 8. En undersökning av Norwegians kriskommunikation under flygstrejken 2015. : En textanalys av Facebookinlägg och pressmeddelanden.

  OpenAIRE

  Emma, Mickelsson

  2016-01-01

  Numera lever vi i ett krissamhälle där vi nästan varje dag nås av budskap från olika typer av kriser. När en organisation drabbas av en kris är det viktigt att tänka på vilken kommunikation man använder för att nå ut med sitt budskap. Uppsatsens syfte var att undersöka hur en organisation använder sig av olika försvarsstrategier och retoriska appeller i sin kriskommunikation. Organisationen som valdes ut var flygbolaget Norwegian och deras hantering av den 11 dagar långa flygs...

 9. Slutrapport - utökad samordning av landskapsövervakning och uppföljning av Natura 2000

  OpenAIRE

  Ståhl, Göran; Gardfjell, Hans; Glimskär, Anders; Hagner, Åsa; Holm, Sören; Walheim, Mats

  2007-01-01

  I denna kortversion av 2006 års slutrapport från projektet ”utökad samordning av landskaps- övervakning och uppföljning av Natura 2000” redovisas de viktigaste resultaten på ett sätt som gör dem enklare tillgängliga för inriktningsbeslut om ambitionsnivå för uppföljnings- arbetet. Nuvarande målsättning är att Naturamoment införlivas i Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS) och Riksinventeringen av Skog (RIS) från och med 2008; under 2009 beräknas kompletteran...

 10. The relation between Acid Volatile Sulfides (AVS) and metal accumulation in aquatic invertebrates: implications of feeding behavior and ecology.

  Science.gov (United States)

  De Jonge, Maarten; Blust, Ronny; Bervoets, Lieven

  2010-05-01

  The present study evaluates the relationship between Acid Volatile Sulfides (AVS) and metal accumulation in invertebrates with different feeding behavior and ecological preferences. Natural sediments, pore water and surface water, together with benthic and epibenthic invertebrates were sampled at 28 Flemish lowland rivers. Different metals as well as metal binding sediment characteristics including AVS were measured and multiple regression was used to study their relationship with accumulated metals in the invertebrates taxa. Bioaccumulation in the benthic taxa was primarily influenced by total metal concentrations in the sediment. Regarding the epibenthic taxa metal accumulation was mostly explained by the more bioavailable metal fractions in both the sediment and the water. AVS concentrations were generally better correlated with metal accumulation in the epibenthic invertebrates, rather than with the benthic taxa. Our results indicated that the relation between AVS and metal accumulation in aquatic invertebrates is highly dependent on feeding behavior and ecology. Copyright 2010 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 11. An Overview of the HomePlug AV2 Technology

  OpenAIRE

  Yonge, Larry; Abad, Jose; Afkhamie, Kaywan; Guerrieri, Lorenzo; Katar, Srinivas; Lioe, Hidayat; Pagani, Pascal; Riva, Raffaele; Schneider, Daniel M.; Schwager, Andreas

  2013-01-01

  HomePlug AV2 is the solution identified by the HomePlug Alliance to achieve the improved data rate performance required by the new generation of multimedia applications without the need to install extra wires. Developed by industry-leading participants in the HomePlug AV Technical Working Group, the HomePlug AV2 technology provides Gigabit-class connection speeds over the existing AC wires within home. It is designed to meet the market demands for the full set of future in-home networking co...

 12. A case of pancreatic AV malformation in an elderly man.

  Science.gov (United States)

  Gupta, Vipin; Kedia, Saurabh; Sonika, Ujjwal; Madhusudhan, Kumble Seetharama; Pal, Sujoy; Garg, Pramod

  2018-06-01

  A 60-year-old man presented with recurrent abdominal pain and weight loss for 6 months. Abdominal imaging showed a large vascular lesion in the head and neck of pancreas suggestive of arteriovenous malformation (AV malformation). Endoscopic ultrasound was done which showed features of AV malformation with no evidence of pancreatic malignancy. Surgery was planned for definitive treatment of malformation. Digital subtraction angiography with angioembolization was done prior to surgery to reduce vascularity of the lesion. He recovered after a pylorus preserving pancreaticoduodenectomy. Histopathology of the resected specimen confirmed the pancreatic AV malformation. There has been no recurrence at 2 years of follow-up.

 13. Evaluering av det Nasjonale kvalitetsvurderingssystemet for grunnopplæringen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Allerup, Peter; Kovac, Velibor; Kvåle, Gro

  Det Nationale kvalitetsvurderingssystem (NKVS) i Norge består af et sammenhængende prøve- og vurderingssystem, herunder nationale prøver, kortlægningsprøver, brugerundersøgelser og netstedet Skoleporten.no. Evalueringen omfatter brugen af NKVS i grundskolen og videregående skole samt en beskrivel...

 14. Förändring av förpackning som utökning av marknadsmixen : En studie av fem snabbrörliga konsumentvaror inom livsmedelsbranschen

  OpenAIRE

  Sandström, Carolina; Eriksson, Sofie

  2011-01-01

  Denna uppsats behandlar förändring av förpackning som en möjlig utökning av produktkategorin i Kotler & Kellers utvidgade marknadsmix. I marknadsmixen behandlas förpackningen som statisk under en varas livstid och studiens syfte var att se om förpackningsförändringar istället bör ske vid flertalet tillfällen. Genom existerande litteratur identifierades tre centrala begrepp som ansågs betydelsefulla för studien; förpackning, förändring av förpackning och differentiering. Fem olika företag ...

 15. Diphenylhydantoin and lidocaine modification of A-V conduction in halothane-anesthetized dogs.

  Science.gov (United States)

  Atlee, J L; Homer, L D; Tobey, R E

  1975-07-01

  The effect of halothane on A-V conduction was evaluated in gods during atrial pacing using the technique of His-bundle electrocardiography. In addition, the effects of lidocaine and diphenylkydantoin (DPH) on A-V conuction were examined during halothane anesthesia. Effects of these drugs on three subintervals of A-V conduction were compared. These included the -H (stimulus atifact of His-bundle deflection-atrioventricular conduction), H-Q (His-budnle deflection onset of QRS complex-His-Purkinje conduction), and H-S intervals(His-bundle delfection to end of QRS COmplex-total intraventricular conduction). Linear regression best described the relationship between duration of interval (P-H, H-V,and H-S) and heart rate during incremental increases in the atrial paced rate. Data from these experiments were fitted to a multiple lenear regression model that predicted the effect of increasing concentrations of halothan, lidocaine, and DPH on slope and intercept coefficients. In creasing concentrations of halothan ( 30 and 45 mg/100 ml arterial). Both lidocaine and DPH further depressed conduction at all levels of halothan anesthesia. The P-H interval was particularly sensitive todrug effefts. This may represent potentiation of the normal slowing of conduction through the AVnode in response to incremental increases in heart rate (fatigue response.) We conclude thatboth lidocaine and DPH fail to reverse the depressant effect of halothane on A-V conduction. This may explain their ineffectiveness in treating certain types of arrhythmias during halothane anesthesia.

 16. Open Source AV solution supporting In Situ Simulation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Krogh, Kristian; Pociunas, Gintas; Dahl, Mads Ronald

  the software to meet our expectations for a portable AV system for VAD. The system would make use of “off the shelf” hardware components which are widely available and easily replaced or expanded. The developed AV software and coding is contracted to be available as Copyleft Open Source to ensure low cost...... a stable AV software that has be developed and implemented for an in situ simulation initiative. This version (1.3) is the first on released as Open Source (Copyleft) software (see QR tag). We have found that it is possible to deliver multi-camera video assisted debriefing in a mobile, in situ simulation...... environment using an AV system constructed from “off the shelf” components and Open Source software....

 17. Practically perfect: learning by doing at AVS congress.

  Science.gov (United States)

  2017-02-18

  It has been some time since Cambridge vet school last hosted the annual AVS congress, which meant that this year's congress committee faced a steep learning curve. However, as Gill Harris reports, it rose to the occasion. British Veterinary Association.

 18. Knihovna Sociologického ústavu AV ČR

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Hesová, Nela

  2017-01-01

  Roč. 7, č. 3 (2017) E-ISSN 1805-2800 Institutional support: RVO:68378025 Keywords : library Subject RIV: AF - Documentation, Librarianship, Information Studies https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/knihovna-sociologickeho-ustavu-av-cr/

 19. EST Table: AV399390 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV399390 NV120162 11/12/09 n.h 10/09/28 100 %/181 aa ref|YP_002884244.1| Ac13-like ...yhedrovirus] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV399390 NV12 ...

 20. AVS (Application Visualization System) user`s guide

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Masuko, Kenji; Kato, Katsumi [Research Organization for Information Science Technology, Tokai, Ibaraki (Japan); Gorai, Kazuo; Yamazaki, Kazuhiko

  1996-03-01

  Computer and network environment for image processing has been developed and maintained under the course of establishing a distributed processing environment by the information system operating division. We introduced a server for image processing, AVS for image processing software and an animation processing system (video, frame scan converter). This report summarizes the information to use AVS and to develop and maintain computer and network environment for image processing. (author).

 1. Seasonal AVS-SEM relationship in sediments and potential bioavailability of metals in industrialized estuary, southeastern Brazil.

  Science.gov (United States)

  Nizoli, Erico Casare; Luiz-Silva, Wanilson

  2012-04-01

  In anoxic sediments, as those found in estuaries, the mobility of metals can be controlled by the formation of stable sulfide complexes. The potential bioavailability of a metal can then be predicted on the basis of the acid volatile sulfide (AVS) and simultaneously extracted metals (SEM) criterion. Distributions of AVS and SEM (Hg, Cu, Pb, Cd, Zn, and Ni) along the sediment profiles were determined seasonally for three rivers that constitute the Santos-Cubatão estuarine system (SE Brazil), which is located in one of the most industrialized areas of Latin America. AVS and SEM concentrations varied significantly, from 0.04 to 31.9 μmol g(-1) and 0.086-6.659 μmol g(-1), respectively. The highest AVS levels in sediments were detected in the winter, whereas high SEM values predominated in the summer. Considering SEM-AVS molar differences as a parameter to evaluate potential bioavailability, sediments nearest to the industrial area represent higher risk to biota, especially during the summer. It is due to relatively low AVS values and not necessarily high concentrations of metals.

 2. Automatisk bedömning av reglerkretsarsprestanda

  OpenAIRE

  Holmqvist, Peter

  2005-01-01

  In this thesis, a computer program that in a simple way can calculate the performance of control loops at the refinery Preemraff Lysekil has been created. The computer program has been adapted to the environment at Preemraff Lysekil. Theories for evaluation has been studied in aspect of reliability and of automatic implementation. The evaluation has been carried out from data collected directly from control loops at the refinery and from simulated control loops with implemented errors. Among...

 3. Effekt av ulike kjemiske- og biologiske preparater på forekomsten av Fusarium og mykotoksiner i havre

  OpenAIRE

  Shakery, Bita

  2013-01-01

  Aksfusariose er en vanlig sykdom på korn forårsaket av flere ulike Fusarium-arter. En Fusarium-infeksjon på akset gir tap av avling i tillegg til en reduksjon i kvaliteten på kornet. Reduksjonen i kvalitet skjer i hovedsak gjennom produksjon av en rekke toksiske metabolitter (mykotoksiner) som kan være en helserisiko for både dyr og mennesker. I de senere årene har det vært økt fokus på Fusarium og mykotoksiner i korn både i Norge og i store deler av verden. En årsak til det...

 4. En kvalitativ studie av sykepleiestudenters opplevelser av nye læringsaktiviteter i kritisk vurdering av kvantitative forskningsartikler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cecilie Katrine Utheim Grønvik

  2015-01-01

  Full Text Available A qualitative study of nursing students' experience of new learning activities in critical evaluation of quantitative research articles Evidence-Based Practice is a vital part of professional health care and nurses need to have knowledge of research. This article presents nursing students' experience with new learning activities in critical evaluation of quantitative research articles. This experience was studied in focus group interviews with second-year nursing students. The students described it as challenging to understand the various quantitative designs and statistical methods. Specific requirements in the learning activities, constructive feedback, relevance and conformity between learning activities and assessments seem to promote the targeted learning outcome. How students' knowledge and skills are received in practice seems to affect students' attitudes and behavior in relation to the application of research results. To increase evidence-based practice there appears to be a need for innovative processes that can strengthen the cooperation between the nursing education and the field of practice.

 5. The use of biopellets. Partial report in the project ''The use of biocarbon in the Norwegian ferro-alloy industry''; Produksjon av biopellets. Delrapport i prosjektet {sup B}ruk av biokarbon i norsk ferrolegeringsindustri''

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Groenli, Morten

  1999-02-01

  The report discusses the production and use of biopellets. Part 1 discusses the concepts of bio-energy and bio-fuels. Part 2 describes briefly the present market situation and the development potential for production and use of pellets in Norway. It also describes the structure of a production plant for pellets and the available combustion equipment for pellets. The third and last part examines the economy of pellet production.

 6. Data basis for materials for a new North Sea Agreement 1995 - Collecting and assembling of data basis for assigning priorities to possible Norwegian proposals for new materials in the North Sea Agreement; Datagrunnlag for stoffer til ny Nordsjoeavtale 1995. Innhenting og sammenstilling av datagrunnlag for prioritering av eventuelle norske forslag til nye stoffer i Nordsjoeavtalen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hansen, H E; Tobiesen, A

  1994-03-12

  In connection with the new North Sea Agreement in 1995, Norway may propose that the addition of certain environmentally hazardous chemicals should be reduced. Norway may propose 5-10 substances or groups of substances. This report lists available information about 28 contaminants as a basis for prioritizing. The relevant data shown are physical and chemical properties, quantities produced, emissions, toxicity, decomposition and bioaccumulation. The report also suggests a rough priority. 36 refs., 3 tabs.

 7. K výsledkům činnosti knihoven AV ČR ve světle statistických údajů

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Burgetová, Jarmila

  -, č. 3 (2012) E-ISSN 1805-2800 Keywords : Academic of Sciences Library * evaluation * statistical survey http://www.lib.cas.cz/casopis-informace/k-vysledkum-cinnosti-knihoven-av-cr-ve-svetle-statistickych-udaju/

 8. Du er god nok! Litteraturstudie om tilrettelegging av mestring for elever med dysleksi.

  OpenAIRE

  Loktu, Thea Amanda Hansen

  2017-01-01

  Bacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2017. Norsk: Temaet for oppgaven er mestring og dysleksi og omhandler hvorfor og til dels hvordan en særlig skal legge til rette for mestring hos elever med dysleksi. Oppgaven er fundert i både et samfunnsmessigperspektiv og et individperspektiv. Bacheloren søker å finne de momentene som påvirker læring for denne gruppen, med fokus på det helhetlige mennesket. Problemstillingen lyder slik: Hvorfor legge særlig til rette for mestring hos elever ...

 9. The role of AV and VV optimization for CRT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  William W. Brabham, M.D.

  2013-06-01

  Full Text Available Cardiac resynchronization therapy is an effective therapy for patients with left ventricular systolic dysfunction and a ventricular conduction delay; however, approximately 30% of patients do not experience significant clinical improvement with this treatment. Modern devices allow individualized programming of the AV delay and VV offset, which offer the possibility of improving clinical response rates with optimized programming. AV and VV delay optimization techniques have included echocardiography, device-based algorithms, and several other novel noninvasive techniques. While an acute improvement in hemodynamic function has been clearly demonstrated with optimized device settings, long-term clinical benefit is limited. In the majority of cases, an empiric AV delay with simultaneous biventricular or left ventricular pacing is adequate. The value of optimization of these intervals in “non-responders” still requires further investigation.

 10. Lesing av delvis motstridende tekster i syvende klasse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wenke Mork Rogne

  2013-06-01

  Full Text Available I denne artikkelen ser vi på hvilken type informasjon elever i 7. klasse vektlegger for å konstruere en sammenhengende oppsummering av fire til dels motstridende tekster. Elever møter ofte flere tekster om samme tema – multiple tekster – og vi trenger økt kunnskap om hvordan de leser slike tekster. Elevene leste fire ulike tekster om en sykkelulykke. Tekstene presenterte informasjon som var delvis sammenfallende på tvers av alle tekstene, og delvis motstridende informasjon som innebar at enkelte tekster ga ulike beskrivelser av hendelsesforløpet. Vi testet elevenes ordavkodingsferdigheter, fikk dem til å fylle ut et spørreskjema om lesevaner og vi innhentet elevenes resultater på Nasjonal leseprøve. Etter lesing ba vi elevene gi en oppsummering av sykkelulykken. Elevene gjenga relativt mer sammenfallende informasjon enn motstridende informasjon. Gode resultater på Nasjonal leseprøve ser ut til å ha en sammenheng med elevenes ferdigheter i å konstruere en sammenhengende forståelse av de fire tekstene. Elever som oppga å lese mye på Internett hadde imidlertid fått med mindre av informasjonen som var felles for de fire tekstene i sine oppsummeringer. Vi fant også en negativ sammenheng mellom fritidslesing på Internett og resultatene fra Nasjonal leseprøve. Samlet sett indikerer resultatene at når elevene skal skape sammenheng mellom flere delvis motstridende tekster, så blir sammenfallende informasjon vektlagt mer enn motstridende informasjon. Dessuten ser det ut til at de elevene som bruker mest fritid til å lese på Internett, sliter mer med å sammenfatte innholdet i de fire tekstene enn de andre elevene.

 11. EST Table: AV403981 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available terminase large subunit (DNA packaging protein A) from bacteriophage origin [Escherichia coli UMN026] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV403981 pg-- ... ...AV403981 pg--0297 11/12/09 n.h 10/09/28 100 %/265 aa ref|YP_002411376.1| terminase large subunit (DNA packag...ing protein A) from bacteriophage origin [Escherichia coli UMN026] emb|CAR11828.1|

 12. Kvantifisering av overvann: Case Brøset

  OpenAIRE

  Huurnink, Jon Egenberg

  2012-01-01

  Oppgaven forsøker å vise den systemresponsen som er særegen for konvensjonelle tiltak og blå-grønne tiltak. Dette er aktuelt på Brøset bydel som en del av Fremtiden byer prosjektet og skal bygges om til boligområde. MIKE URBAN og MIKE 21 er benyttet til å lage en konseptuell modell.Ved å sammenligne sommer- og vinterforhold, i tillegg til ulike gjentaksintervaller (1, 20 og 100år), vil kurver for videreført vannmengde gi et inntrykk av tiltakenes effekt. Dette gir beslutningsstøtte for Komm...

 13. EST Table: AV398396 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV398396 NV021762 11/12/09 GO hit GO:0005622(intracellular)|GO:0008270(zinc ion bin...ding) 10/09/28 n.h 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 30 %/120 aa AGAP003111-PA Protein|2R:32505726:32508690:1|gene:AGAP003111 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV398396 NV02 ...

 14. Iodine chemistry at severe accidents. A review and evaluation of the state-of-the-art in the field. APRI 5 report. Part I: Iodine chemistry at hypothetical severe accidents. A review of the state-of-the-art 2003. Part II: A comparison of our knowledge on iodine chemistry and fission products with the current models used in MAAP 4.0.5; Jodkemi under svaara haverier. En sammanstaellnig och vaerdering av kunskapslaeget inom omraadet. APRI 5 rapport. Del I: Jodkemi vid hypotetiska svaara haverier. En genomgaang av kunskapslaeget aar 2003. Del II: Jaemfoerelse av kunskapslaeget om jodkemi och fissionsprodukter med aktuella modeller i MAAP 4.0.5

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Liljenzin, Jan-Olov [Liljenzins data och kemikonsult, Goeteborg (Sweden)

  2005-01-01

  The current report tries to summarize and analyze the state-of-the-art on Iodine chemistry relevant to the conditions expected during severe accidents in nuclear power plants. This has made it necessary to compare a considerable amount of data, new as well as old, in order to try to find the reasons behind some changes in the expected chemical behaviour of Iodine. In a few cases this has been far from simple. Many numerical values are given in this report. However, me numbers given should not be used in a non-critical way because they are often deduced from measurements whose interpretation depends on various kinds of systematic differences and assumptions with regard to technique, 'known' constants, and models applied. The most important observation today is that one can no longer uncritically assume that iodine is only released and transported as cesium iodide. The considerable effect that control rod material (including other construction materials) can have on the way in which an accident develops and on its iodine chemistry is clearly seen from the results of the experiments performed within the PHEBUS FP project. The second part of the report evaluates new knowledge on Iodine chemistry and Iodine behaviour of importance in severe nuclear reactor accidents. Also some new information regarding the behaviour and chemistry of other fission products has been collected. In the light of this information, the current modelling of Iodine behaviour in the MAAP code version 4.0.5 has been investigated. No modelling errors have been found. However, some of the equations used to calculate the vapour pressure of the components in the AlC-alloy used in PWR control rods give questionable results. An error in the MAAP manual was found which should be corrected. Finally, some suggestions are given for future improvements in the modelling of severe accidents used in MAAP for both BWRs and PWRs.

 15. Development in risk level - Norwegian Shelf. Phase 7 main report 2006; Utvikling i risikonivaa - norsk sokkel. Fase 7 hovedrapport 2006

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2007-04-15

  The project's main objective is to establish and evaluate status and trends for the risk level for the petroleum industry as a whole. The project has been based on two complementary assessment processes: 1. Register, analyze and evaluate data for defined risk and accident situations and contribution from barriers. 2. To conduct social science analyses, in phase 7, mainly by means of field work in two installations. On the basis of these data and indicators, a neutral development is observed in 2006. This includes central indicators related to major accidents, also helicopter accidents, as well as the frequency for severe personal injuries. For major accidents there has been a persistent trend that the frequency is declining, but the degree of seriousness ascends. There has been no fatal accidents in 2006, within the Petroleum Safety Authority Norway's jurisdiction. The field work points towards well service personnel as a challenging group, but a few arrangements have succeeded in improving conditions for this group (ml)

 16. Ekspressiv skriving som egenterapeutisk verktøy ett år etter brystkreftdiagnosen - resultater fra en norsk pilotstudie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Birgitta Haga Gripsrud

  2015-01-01

  Full Text Available Expressive writing as a self-help tool one year after the breast cancer diagnosis – results from a Norwegian pilot study The article presents findings from a pilot study on expressive writing, a therapeutic method undescribed in a Norwegian scientific context. Objective: 1. Gain qualitative data on breast cancer women’s experiences with expressive writing. 2. Evaluate the intervention’s feasibility, based on participants’ experiences of the instruction, procedure, and circumstances for writing. Method & design: The study has an exploratory descriptive design. Data collection was achieved through in-depth interviews, followed by experiential thematic analysis of transcripts. Results: Two women enrolled, participating in writing/interviews. Analysis revealed three themes: "The experience of the writing process", "Writing as working through and work to clear the mind", "Strength and vulnerability in relation to others". Conclusion: Findings reveal that expressive writing was experienced as achievable for two breast cancer women, one year after diagnosis. Writing provided an opportunity to work through, and sort out, feelings and thoughts connected to participants’ lives and illness experiences. The instruction was evaluated as easy to understand and inspiring. The women became absorbed in electronic writing in their own homes. They both recommended expressive writing for other women with breast cancer, especially in the period after initial diagnosis.

 17. Vindkraftverk av UHPC 2.2 : En undersökning av högpresterande betong med syntetfiberarmeringen STRUX

  OpenAIRE

  Rydén, Michaéla; Nilsson, Thina

  2013-01-01

  Användandet av betong som ersättare för stål vid produktionen av vindkraftverkstorn har ökat den senaste tiden. Betongtorn är betydligt billigare än ståltorn men problem som sprickbildningar, frostsprängningar och följaktligen armeringskorrosion har uppstått bl a på grund av vibrationer från rotorn. I fundamentet i vindkraftverk kan ovan nämnda problem också uppstå och det uppfyller således inte alltid funktionskraven. Det här examensarbetet undersöker möjligheten att eliminera dessa problem ...

 18. The relation between Acid Volatile Sulfides (AVS) and metal accumulation in aquatic invertebrates: Implications of feeding behavior and ecology

  International Nuclear Information System (INIS)

  De Jonge, Maarten; Blust, Ronny; Bervoets, Lieven

  2010-01-01

  The present study evaluates the relationship between Acid Volatile Sulfides (AVS) and metal accumulation in invertebrates with different feeding behavior and ecological preferences. Natural sediments, pore water and surface water, together with benthic and epibenthic invertebrates were sampled at 28 Flemish lowland rivers. Different metals as well as metal binding sediment characteristics including AVS were measured and multiple regression was used to study their relationship with accumulated metals in the invertebrates taxa. Bioaccumulation in the benthic taxa was primarily influenced by total metal concentrations in the sediment. Regarding the epibenthic taxa metal accumulation was mostly explained by the more bioavailable metal fractions in both the sediment and the water. AVS concentrations were generally better correlated with metal accumulation in the epibenthic invertebrates, rather than with the benthic taxa. Our results indicated that the relation between AVS and metal accumulation in aquatic invertebrates is highly dependent on feeding behavior and ecology. - The relation between AVS and metal accumulation in aquatic invertebrates is highly dependent on feeding behavior and ecology.

 19. Hvor moralsk tenker fotballspillere? – en empirisk studie av toppfotball

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lars Tore Ødegård

  2015-11-01

  Full Text Available Det er en utbredt oppfatning at det økende prestasjonskravet i toppfotball fører til en svekkelse av moral og fair play-holdninger. Men hvordan tenker toppfotballspillere i forhold til ulike dilemmaer som oppstår på banen, og er det forskjeller mellom toppfotballspillere og spillere på lavere nivå?  For å avklare dette gjennomførte vi en empirisk undersøkelse der vi intervjuet spillere og trener i én toppklubb og én breddeklubb. Vi var interessert i to hovedproblemstillinger:  1 Hva tenker fotballspillere på ulike prestasjonsnivå om etikk og moralske dilemmaer i fotball? 2 Hvilke faktorer påvirker spillerne, direkte og indirekte, i deres vurderinger og handlinger? Resultatene fra undersøkelsen viser at det er store forskjeller mellom de to prestasjonsnivåene. Spillerne på breddenivået føler generelt et større ansvar for å opptre ærlig på banen enn hva som er tilfelle på toppnivået. Vi fant 4 spesifikke faktorer i toppfotballen som bidrar til umoralsk opptreden. For det første opplever spillerne en forventning om at de prioriterer resultat foran fair play. For det andre bidrar tilstedeværelsen av supportere på kamper til en slik prioritering. For det tredje vil handlinger som er i strid med fair play signaliseres som akseptable internt i miljøet, selv om de ofte signaliseres som uakseptable overfor media og omverdenen. For det fjerde kan spillere oppleve det som vanskelig å gå i mot trenerens oppfordringer til en pragmatisk og resultatfokusert opptreden.Nøkkelord: moral, etikk, fair play, footballEnglish summary: How morally do football players think? – an empirical study of moral dilemmas in elite footballIt is a common view that the increasing focus on achievement and success in elite football leads to a weakening of moral and fair play attitudes. But how do elite players think and what do they think about different dilemmas that appear on the field, and is there a difference between elite players and lower

 20. User guide of AVS/ITBL for numerical environmental system

  International Nuclear Information System (INIS)

  Suzuki, Yoshio; Matsumoto, Nobuko; Yamagishi, Nobuhiro; Arakawa, Takuya; Kuraishi, Hideaki

  2005-02-01

  The Center for Promotion of Computational Science and Engineering of the Japan Atomic Energy Research Institute has carried out the ITBL (Information-Technology Based Laboratory) project which is one of e-Japan priority policy programs. The goal of the ITBL project is to create the vertical research environment in which intellectual resources such as remote computers, programs and data can be shared in Japanese research institutions and cooperative studies among researchers can be supported. AVS/ITBL is the visualization tool which has been developed aiming at realizing the efficient visualization in the ITBL environment. This visualization tool is one of the tools of ITBL infrastructure software and operates in cooperation with AVS/Express. Main functions of AVS/ITBL are as follows: it can directly read data files located on remote computers, it can display and control an image on the web browser, it can collaboratively display an image among remote researchers, and it can perform visualization process as a batch. In this paper, utilization of AVS/ITBL to the numerical environmental system, which is one of the applications in ITBL project, is presented. And the outline of the operation in this utilization is indicated. (author)

 1. EST Table: AV403752 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403752 pg--0009 10/09/28 100 %/257 aa ref|YP_002411376.1| terminase large subunit (DNA packaging... protein A) from bacteriophage origin [Escherichia coli UMN026] emb|CAR11828.1| terminase large subunit (DNA packaging

 2. EST Table: AV403922 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV403922 pg--0214 10/09/28 91 %/142 aa ref|ZP_06118881.2| DNA packaging protein FI ...[Clostridium hathewayi DSM 13479] gb|EFC94454.1| DNA packaging protein FI [Clostridium hathewayi DSM 13479

 3. EST Table: AV404246 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV404246 pg--0747 10/09/28 91 %/130 aa ref|ZP_06118881.2| DNA packaging protein FI ...[Clostridium hathewayi DSM 13479] gb|EFC94454.1| DNA packaging protein FI [Clostridium hathewayi DSM 13479

 4. EST Table: AV403894 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available ref|XP_001605691.1| PREDICTED: similar to xaa-pro dipeptidase app(e.coli) [Nasonia vitripennis] 10/08/28 52...%/206 aa gi|189241712|ref|XP_968082.2| PREDICTED: similar to xaa-pro dipeptidase app(e.coli) [Tribolium castaneum] AV403894 pg-- ...

 5. EST Table: AV399990 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV399990 br--0239 10/09/28 100 %/110 aa ref|NP_001037364.1| cellular retinoic acid .../09/10 57 %/107 aa gnl|Amel|GB15299-PA 10/09/10 59 %/107 aa gi|282165782|ref|NP_001164130.1| cellular FABP-like protein isoform 1 [Tribolium castaneum] NM_001043899 br-- ...

 6. EST Table: AV400897 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV400897 br--1948 10/09/28 47 %/180 aa ref|XP_967144.2| PREDICTED: similar to corneal wound healing...TED: similar to corneal wound healing-related protein [Tribolium castaneum] CK493011 br-- ...

 7. EST Table: AV399507 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV399507 NV120319 10/09/28 70 %/144 aa ref|YP_803401.1| baculovirus repeated ORF-b [Anticars...ia gemmatalis nucleopolyhedrovirus] gb|ABI13791.1| baculovirus repeated ORF-b [Anticarsia gemmatali

 8. EST Table: AV401629 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV401629 e96h0968 10/09/28 70 %/161 aa ref|XP_002431431.1| Karyogamy protein KAR4, ...putative [Pediculus humanus corporis] gb|EEB18693.1| Karyogamy protein KAR4, putative [Pediculus humanus cor

 9. Screening av PFAS og Dekloran forbindelser i utvalgte arktiske toppredatorer

  OpenAIRE

  Schlabach, Martin; Gabrielsen, Geir Wing; Herzke, Dorte; Hanssen, Linda; Routti, Heli; Borgen, Anders

  2017-01-01

  This report summarizes the findings of a screening study into the occurrence of selected perfluorinated compounds (PFCs) and dechloranes in Arctic top predators. The emerging PFCs F53 F53B, and PFBS were not detected neither in bird eggs nor in mammals. However, different dechloranes were detected in all samples. Screening av PFAS og Dekloran forbindelser i utvalgte arktiske toppredatorer

 10. EST Table: AV400925 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV400925 br--1989 10/09/28 35 %/122 aa ref|XP_967620.1| PREDICTED: similar to anopheles stephen...nl|Amel|GB19565-PA 10/09/10 35 %/122 aa gi|91093471|ref|XP_967620.1| PREDICTED: similar to anopheles stephensi ubiquitin, putative [Tribolium castaneum] FS914988 br-- ...

 11. EST Table: AV400204 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV400204 br--0896 10/09/28 36 %/111 aa ref|XP_967620.1| PREDICTED: similar to anopheles stephen...093471|ref|XP_967620.1| PREDICTED: similar to anopheles stephensi ubiquitin, putative [Tribolium castaneum] FS914988 br-- ...

 12. Kokken lagar mat! Utøving og utvikling av yrkeskunnskap på kjøkenet sett i lys av 2300 år gamle kunnskapsformer.

  OpenAIRE

  Gascogne, Marit

  2011-01-01

  Master i yrkespedagogikk Tema for masteroppgåva er utøving og utvikling av yrkeskunnskap i kokkfaget. Bakgrunnen for arbeidet er resultat frå andre forskingsprosjekt i masterstudiet og innføringa av den nye reforma, kunnskapsløftet, i den vidaregåande skulen. Analyse av litteratur, observasjon og intervju av yrkesutøvarar er metodane som er brukt for å finne svar på problemstillinga: Korleis kan Aristoteles sine gnosis-former brukast til å skildre yrkeskunnskap og utvikling av yrkesk...

 13. An evaluation of business implications of the Kyoto Protocol

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Torvanger, Asbjoern

  2001-12-01

  This report has been commissioned by Norsk Hydro ASA and written in November-December 2001. The aim of the report is to present and analyze the newest developments in the climate negotiations, particularly the seventh Conference of the Parties to the Climate Convention in Marrakech, Morocco, in October/November 2001, and to provide an evaluation of what the finalized Kyoto Protocol means for business. The report is organized as a collection of slides with supporting text explaining the background and contents of each slide. (author)

 14. Påliteligheten av selvrapportert alkoholkonsum. Svalbardstudien 1988-89

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Georg Høyer m. fl

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGSvalbard er spesielt godt egnet til å vurdere påliteligheten av selvrapportert alkoholkonsum. På grunn av detlave prisnivået for alkohol er ulovlig import eller hjemmeproduksjon av alkohol ukjent på Svalbard. Dessutener samfunnet lite og oversiktlig, slik at det er praktisk mulig å undersøke hele befolkningen. I den aktuellestudien registrerte vi alt salg av alkohol til fastboende nordmenn på Svalbard i oktober og november 1988. Isamme tidsperiode ble alle nordmenn 18 år eller eldre invitert til å ta del i en helseundersøkelse der det inngikkspørsmål om alkoholbruk. Vi fant at selvrapportert alkoholkonsum utgjorde rundt 40% av salgsvolumet.På grunn av de spesielle forhold når det gjelder alkoholomsetning på Svalbard er det grunn til å anta atestimatet i denne studien er mer pålitelig sammenlignet med tilsvarende studier fra andre områder.Høyer G, Nilssen O, Brenn T, Schirmer H. The reliability of self-reported alcohol consumption.The Svalbard study 1988-89. Nor J Epidemiol 1996; 6 (1: 109-113.ENGLISH SUMMARYThe Norwegian island of Spitzbergen, Svalbard offers a unique setting for validation studies on self-reportedalcohol consumption. No counterfeit production or illegal import exists, thus making a complete registrationof all sources of alcohol possible. In this study we recorded sales from all agencies selling alcohol onSvalbard over a two month period in 1988. During the same period all adults living permanently on Svalbardwere invited to take part in a health screening. As part of the screening a self-administered questionnaire onalcohol consumption was introduced to the participants. We found that the self-reported volume accounted forapproximately 40 percent of the sales volume. Because of the unique situation applying to Svalbard, theestimate made in this study is believed to be more reliable compared to other studies using sales volume tovalidate self-reports.

 15. Multimodal correlation of dynamic [{sup 18}F]-AV-1451 perfusion PET and neuronal hypometabolism in [{sup 18}F]-FDG PET

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hammes, Jochen; Leuwer, Isabel [University Hospital Cologne, Multimodal Neuroimaging Group, Department of Nuclear Medicine, Cologne (Germany); Bischof, Gerard N. [University Hospital Cologne, Multimodal Neuroimaging Group, Department of Nuclear Medicine, Cologne (Germany); INM-3, Research Center Juelich, Juelich (Germany); Drzezga, Alexander [University Hospital Cologne, Multimodal Neuroimaging Group, Department of Nuclear Medicine, Cologne (Germany); German Center for Neurodegeneration (DZNE), Berlin (Germany); Eimeren, Thilo van [University Hospital Cologne, Multimodal Neuroimaging Group, Department of Nuclear Medicine, Cologne (Germany); INM-3, Research Center Juelich, Juelich (Germany); German Center for Neurodegeneration (DZNE), Berlin (Germany)

  2017-12-15

  Cerebral glucose metabolism measured with [18F]-FDG PET is a well established marker of neuronal dysfunction in neurodegeneration. The tau-protein tracer [18F]-AV-1451 PET is currently under evaluation and shows promising results. Here, we assess the feasibility of early perfusion imaging with AV-1451 as a substite for FDG PET in assessing neuronal injury. Twenty patients with suspected neurodegeneration underwent FDG and early phase AV-1451 PET imaging. Ten one-minute timeframes were acquired after application of 200 MBq AV-1451. FDG images were acquired on a different date according to clinical protocol. Early AV-1451 timeframes were coregistered to individual FDG-scans and spatially normalized. Voxel-wise intermodal correlations were calculated on within-subject level for every possible time window. The window with highest pooled correlation was considered optimal. Z-transformed deviation maps (ZMs) were created from both FDG and early AV-1451 images, comparing against FDG images of healthy controls. Regional patterns and extent of perfusion deficits were highly comparable to metabolic deficits. Best results were observed in a time window from 60 to 360 s (r = 0.86). Correlation strength ranged from r = 0.96 (subcortical gray matter) to 0.83 (frontal lobe) in regional analysis. ZMs of early AV-1451 and FDG images were highly similar. Perfusion imaging with AV-1451 is a valid biomarker for assessment of neuronal dysfunction in neurodegenerative diseases. Radiation exposure and complexity of the diagnostic workup could be reduced significantly by routine acquisition of early AV-1451 images, sparing additional FDG PET. (orig.)

 16. Phase 1 Trial of Subcutaneous rAvPAL-PEG in Subjects with Phenylketonuria

  Science.gov (United States)

  Longo, Nicola; Harding, Cary O.; Burton, Barbara K.; Grange, Dorothy K.; Vockley, Jerry; Wasserstein, Melissa; Rice, Gregory M.; Musson, Donald G.; Gu, Zhonghua; Sile, Saba

  2014-01-01

  Objective Phenylketonuria is an inherited disease caused by impaired activity of phenylalanine hydroxylase, the enzyme that converts phenylalanine to tyrosine, leading to accumulation of phenylalanine and subsequent neurocognitive dysfunction. A phenylalanine-restricted diet initiated early in life can ameliorate the toxic effects of phenylalanine. However, the diet is onerous and compliance is extremely difficult. Phenylalanine ammonia lyase (PAL) is a prokaryotic enzyme that converts phenylalanine to ammonia and trans-cinnamic acid. This Phase 1, multicenter clinical trial evaluated the safety, tolerability, pharmacokinetics and efficacy of rAvPAL-PEG (recombinant Anabaena variabilis PAL produced in E. coli conjugated with polyethylene glycol [PEG] to reduce immunogenicity) in reducing phenylalanine levels in subjects with phenylketonuria. Methods Single subcutaneous injections of rAvPAL-PEG in escalating doses (0·001, 0·003, 0·01, 0·03, and 0·1 mg/kg) were administered to 25 adults with phenylketonuria recruited from those attending metabolic clinics in North America whose blood phenylalanine concentrations were ≥600 μmol/L. Results The most frequently reported adverse events were injection-site reactions and dizziness. Reactions were self-limited without sequelae. During the trial, two subjects had adverse reactions to intramuscular (IM) medroxyprogesterone acetate, a drug containing polyethylene glycol as an excipient. Three subjects developed a generalized skin rash at the highest rAvPAL-PEG dose (0·1 mg/kg). Drug levels peaked ∼5 days after the injection. Treatment was effective in reducing blood phenylalanine in all five subjects receiving the highest dose (0·1 mg/kg, mean percent change of -58 from baseline), with a nadir ∼6 days after injection and inverse correlation between drug and phenylalanine concentrations in plasma. Phenylalanine concentrations returned to near-baseline levels ∼20 days after the single injection. Conclusions

 17. Hvilken rolle spiller hybrid shopping i kundereisen ved kjøp av kosmetikk?

  OpenAIRE

  Varem, Andrea; Nervik, Lene

  2017-01-01

  Temaet for denne bacheloroppgaven er hybrid shopping i kundereisen ved kjøp av kosmetikk. Etter en omfattende gjennomgang av eksisterende teori rundt kundereisen fikk vi et inntrykk av at det er et gap i forskningen knyttet til kundereisen ved kjøp av kosmetikk, på tross av størrelsen på dette markedet. Det vi fant av teori på feltet var i stor grad basert på kvantitative undersøkelser, og vi ønsker derfor å belyse kundereisen i denne konteksten gjennom et kvalitativt forskningsdesign. Med ut...

 18. Overvåking av jordboende sopp i Røsskleiva NR, Bamble 2016

  OpenAIRE

  Brandrud, Tor Erik; Dima, Bàlint

  2017-01-01

  Brandrud, T.E. & Dima, B. 2017. Overvåking av jordboende sopp i Røsskleiva NR, Bamble 2016. – NINA Kortrapport 80. 15 s. Kartlegging (start av overvåking) av habitat-spesifikke, jordboende kalksopper i nordre del av Røsskleiva NR ble gjennomført i 2016, før oppstart av skjøtselstiltak med storfébeiting. Tilsammen 27 habitat-spesifikke arter, inkludert 18 rødlistede arter ble registrert i løpet av to registreringsrunder i 2016. Funnene fordelte seg på 10 kalkbarskogsopper, 5 kalklinde-skogs...

 19. Validation of a Real-time AVS Encoder on FPGA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Qun Fang Yuan

  2014-01-01

  Full Text Available A whole I frame AVS real-time video encoder is designed and implemented on FPGA platform in this paper. The system uses the structure of the flow calculation, coupled with a dual-port RAM memory between/among the various functional modules. Reusable design and pipeline design are used to optimize various encoding module and to ensure the efficient operation of the pipeline. Through the simulation of ISE software and the verification of Xilinx Vritex-4 pro platform, it can be seen that the highest working frequency can be up to 110 MHz, meeting the requirements of the whole I frame real- time encoding of AVS in CIF resolution.

 20. Leaning av arbetspunkt för urindiagnostik

  OpenAIRE

  Romar, Arne Johannes

  2017-01-01

  Lean är en metod som ämnar förbättra arbetsprocesser, öka kvalitén och förhindra slöseri av resurser. Fler och fler företag och institutioner i västvärlden har den senaste tiden börjat implementera läran och verktygen som ursprungligen kom från Toyota och deras produktionssystem. Sjukhus och sjukhuslaboratorier är inget undantag, patienterna och provmängderna blir större samtidigt som krav på inbesparningar sker. Därför behövs alternativa lösningar i form av lean för att få tillstånd en effek...

 1. Wirevagn : Utvecklingen av en utrullare för hisslinor

  OpenAIRE

  Rehnsfeldt, Patrik

  2014-01-01

  Kandidatexamensarbetet som utgick från en förfrågan från företaget Irongrip AB hade som mål att utveckla ett produktförslag på en utlindare av stålvajer för hissmontörer. Irongrip AB som tillverkar och säljer verktyg för hantering av stålvajer hade uppmärksammat att en efterfrågan på en sådan produkt fanns på marknaden då befintliga lösningar var bristfälliga och inte hade alla de funktioner som är önskvärda hos en sådan produkt.Arbetet inleddes med en förstudie där studiebesök vid lindragnin...

 2. Nyttan av franchising i den svenska fastighetsmäklarbranschen

  OpenAIRE

  Herke, Marie; Olivers, Marielle

  2012-01-01

  Franchising är det mest vanliga kedjekonceptet i fastighetsmäklarbranschen och flera av de största fastighetsmäklarkedjorna är franchisekedjor. De fristående mäklarbyråerna får allt svårare att klara sig i den ökade konkurrensen. Det är främst fristående mäklarbyråer på mindre orter med ett etablerat varumärke samt nischade mäklarbyråer som klarar sig i konkurrensen med de stora kedjorna. På senare år har antalet kedjeanslutna fastighetsmäklare ökat betydligt och flertalet av mäklarkedjorna ä...

 3. Electrical storm after CRT implantation treated by AV delay optimization.

  Science.gov (United States)

  Combes, Nicolas; Marijon, Eloi; Boveda, Serge; Albenque, Jean-Paul

  2010-02-01

  We present a case of symptomatic ischemic heart failure with an indication for cardiac resynchronization and implantable cardiac defibrillator therapy in primary prevention. After implantation, the patient developed a severe electrical storm with multiple shocks. Hemodynamic improvement based only on AV delay, guided by echocardiography and ECG, brought about a dramatic improvement in the situation. We discuss the pathophysiology of electrical storm occurring immediately after LV pacing.

 4. EST Table: AV401797 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV401797 heS00172 10/09/28 94 %/235 aa ref|NP_001036831.1| saposin-related [Bombyx ...9/10 low homology 10/09/10 low homology 10/09/10 41 %/191 aa gi|91077504|ref|XP_966852.1| PREDICTED: similar to saposin isoform 1 [Tribolium castaneum] FS791050 heS0 ...

 5. Inkludering av ungdom med minoritetsbakgrunn i NIF-organisert idrett

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mari Kristin Sisjord

  2014-10-01

  Full Text Available Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (NIF har en uttalt målsetting om en åpen og inkluderende idrett. Hvordan kommer dette til uttrykk i den praktiske virksomheten? Denne artikkelen, som bygger på data fra en undersøkelse om likestilling og mangfold i den organiserte idretten (NIF, retter søkelyset mot arbeid med inklusjon av ungdom med minoritetsbakgrunn på ulike organisasjonsnivå i NIF: særforbund, idrettskretser og idrettslag. Datamaterialet er kvalitative intervju med representanter fra ulike organisasjonsnivå. Resultatene viser at NIFs overordnede politikk i varierende grad nedfelles i særforbundenes virksomhet, i idrettskretsene og i idrettslagene. Av særforbundene skiller Fotballforbundet og Klatreforbundet seg ut som aktive pådrivere i arbeidet med inkludering. Mange idrettslag oppfattet slike spørsmål som lite aktuelle i sitt rekrutteringsområde. Representanter for lag som hadde erfaring med inkludering og rekruttering av minoritetsungdom, tilkjennega varierte erfaringer og synspunkter.

 6. Evaluation of biomass fuel sampling in heat and power plants; Utvaerdering av mekanisk och manuell provtagning av biobraensle vid energiverk

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Werkelin, R [Norrkoeping Energi AB (Sweden); Ryk, L [SGS Solid Fuels AB (Sweden)

  1996-06-01

  This report describes bias-test of manual and mechanical sampling systems of bio-fuels at 6 Swedish plants. Two parallel series of 30 samples each were taken at each plant. One series of samples was taken by the normal procedure. The samples of the other series were taken by a reference method. Either by stopped belt and taking a full cut using a sampling frame or by manual increment division of a whole truck-load was used with the assistance of a pay-loader. The rectangular pile formed was divided in 120 squares. Some of the sampling systems gave biased samples. This was due to drawing too small increments, having too small openings of the sampling tools and making errors in sample preparation. Determination of moisture was more accurate than determination of ash content. Ash is more heterogeneously distributed in biofuels than moisture. Ash bearing components as clay or stone segregate easily. Although the project has not been able to show that mechanical sampling gives a more representative moisture sampling than manual sampling, it is recommended to invest in mechanical sampling if possible. The reason for this is to reduce the risk of human error and for safety reasons. 14 refs, figs, tabs, photos

 7. ANALYSE AV SAMVARIASJON MELLOM MÅLT ARBEIDSBELASTNING (NAS) OG DEN SUBJEKTIVE OPPLEVELSEN AV ARBEIDSBELASTNINGEN (NASA-TLX) VED INTENSIVAVDELINGER

  OpenAIRE

  Graarud, Vibeke

  2015-01-01

  SAMMENDRAG Sykehus generelt og intensivavdelinger spesielt er under økende press for å kunne drive god og riktig ressursforvaltning. Dermed øker også behov for å kunne dokumentere intensiv-avdelingenes aktivitet og ressursbehov. Nursing Activities Score (NAS) blir ved flere av landets intensivavdelinger brukt som scoringsverktøy for arbeidsbelastning. Det er et verktøy som har til hensikt å kartlegge behovet for antall sykepleiere per pasient. Det er i Norge flere sykepleiere per intensivpasi...

 8. Å LESE MEDIETEKSTER PÅ IPADEN. Observasjoner av en medievant fireårings bruk av iPad i hjemmet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henriette Jæger

  2016-06-01

  Full Text Available Artikkelen tar utgangspunkt i tre observasjoner av en gutt på fire år som bruker iPad på fritiden. Den søker å synliggjøre de strategiene dette barnet velger for å skaffe seg tilgang til ulike medietekster, hvordan han leser og tolker dem, og den undersøker eventuelle spor av kritisk refleksjon hos barnet over disse tekstene. Teoretisk sett hviler den på en forståelse av mediekompetanse som en parallell prosess til utvikling av lese- og skrivekyndighet (literacy, og medieopplevelsene omtales som viktige møter med tekst. Artikkelen undersøker hvordan å lese medietekster kan legge et grunnlag for å utvikle en utvidet tekstkompetanse eller mediekompetanse. Konklusjonen legger vekt på motivasjon og lekenhet som barns primære inngang til medietekstene og som et grunnlag for å utvikle mediekompetanse (media literacy. The article is based on three observations of a four-year-old boy who uses the iPad in his spare time. It demonstrates the strategies that this boy applies to gain access to various media texts, and how he reads and interprets them. It also seeks to examine traces of critical reflection that he may demonstrate in relation to these texts. Theoretically, it rests on an understanding of media literacy as a parallel process to the development of literacy, and it seeks to demonstrate how reading media texts can create an important starting point for the development of media literacy. The Kindergarten practitioner’s role and opportunities to develop children's media literacy within a kindergarten context is a focus towards the end of the article. In conclusion, I argue that motivation and playfulness are important approaches to media texts and create an important foundation for the development of media literacy

 9. Diffusjon av influensa i Norge under spanskesyken 1918-19

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Svenn-Erik Mamelund

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGSpanskesyken var en verdensomspennende influensaepidemi som tok livet av minst 30 millioner mennesker,de fleste i løpet av noen få høstmåneder i 1918, men den strakk seg også inn i 1919. En siste svakbølge fant sted vinteren 1920. De første sporadiske tilfellene av spanskesyken i Norge oppsto i militærleirei begynnelsen av april 1918. Over tre måneder senere kom de første spredte tilfellene av det som skullevise seg å være starten på en ny stor influensapandemi. De første av disse oppsto i Kristiania, mest sannsynligetter smitteimport fra Skottland over Nordsjøen. Sommeren 1918 spredte spanskesyken seg raskt frasør til nord, fra kysten til innlandet innover fjordene, og fra de største byene og industrisentra via mindrebyer og andre tettsteder til landsbygda langs de viktigste ferdselsveiene. Da spanskesyken blusset opp igjenhøsten 1918 spredte den seg langsommere og trolig fra nord til sør, fortsatt fra kysten innover fjordene,men spredning fra byene langs kommunikasjonsveiene var mindre fremtredende. Vinteren 1918/19opptrådte influensaen spredt og sporadisk, tilsynelatende uten bestemt spredningsmønster og rekkefølge.Jernbanen, hurtigruten og automobilrutene spilte trolig en viktig rolle i spredningsprosessen, spesielt andrehalvår 1918. Ulik sosial interaksjon, for eksempel et marked som samlet store folkemengder, kan bidra til åforklare eksplosive utbrudd av influensa og diffusjon på lavt geografisk nivå.Mamelund S-E. The diffusion of influenza in Norway during the 1918-19 Pandemic.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYIn 1918-1919, a world-wide pandemic, the Spanish Influenza, swept over the entire globe, killing at least30 million people, most of them during the fall of 1918. A last, but small and less defined wave occurred inthe winter of 1920. The first sporadic cases of Spanish Influenza in Norway are known from army campsin the early days of April 1918. More than three months later, the first scattered

 10. IceBridge LVIS POS/AV L1B Corrected Position and Attitude Data

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — The IceBridge LVIS POS/AV L1B Corrected Position and Attitude Data (IPPLV1B) data set contains georeferencing data from the Applanix 510 and 610 POS AV systems flown...

 11. IceBridge POS/AV L1B Corrected Position and Attitude Data

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — The IceBridge POS/AV L1B Corrected Position and Attitude (IPAPP1B) data set contains georeferencing data from the Applanix 510 POS AV system flown with the Digital...

 12. Granskning av 3D-printingens möjligheter vid utformning av byggnader

  OpenAIRE

  Blom, Martina; Landstedt, Sara

  2016-01-01

  Purpose: There is today limitations of what is possible to design and in fact produce. In industrial construction the focus is on standardization which impedes an individual design form, which can be considered an architectural quality. The potential of 3Dprinting is growing, which is benefitting design freedom. The goal was to evaluate how 3D-printing in Sweden today could increase architects possibilities at the design process and be production adapted. Method: In a case study at Tengbom ...

 13. KS-LAB Kontroll av hydrometer ASTM 152H : (prosess 14-433 i hb014 og NS8005)

  OpenAIRE

  Nouri, El Hadj

  2007-01-01

  I forbindelse med kvalitetssikring av slemmeanalyser ved bruk av hydrometer har det vist seg å være behov for systematisk kontroll ved innkjøp og bruk av hydrometre. Rapporten beskriver registrerte avvik ved sammenligning av hydrometre og angir hvorledes kontroll av hydrometer skal foregå for å sikre at anvendt utstyr tilfredsstiller gjeldende krav.

 14. Det afghanska valet i svensk media : En diskursanalys av svensk medias rapportering om parlamentsvalet 2010

  OpenAIRE

  Arvidsson, Jonathan

  2013-01-01

  Den här uppsatsen analyserar svensk medias rapportering om valet i Afghanistan 2010. Med hjälp av metoder framtagna av Van Dijk har en analys av artiklar som berör valet 2010 gjorts. De teoretiska utgångspunkterna är postkolonialism och orientalism. Med hjälp av de perspektiven och Van Dijks medieanalys analyseras materialet för att tydliggöra strukturer i media.

 15. Ungdommers opplevelser med overdreven bruk av online-rollespillet World of Warcraft

  DEFF Research Database (Denmark)

  Flaaten, Øivind; Torp, Steffen; Aarseth, Espen

  2010-01-01

  Ungdommers bruk av online-rollespill blir ofte problematisert (Falkner 2007). På bakgrunn av kvalitative intervjuer med ti ungdommer og fem pårørendekontakter beskrives i denne artikkelen ungdommenes opplevelser av online-spillet World of Warcraft (WoW). Denne pilotstudien gir en nyansert...... for konflikt og hjelpeløshet. Helsefremmende arbeid basert på dialog og tidlig intervensjon kan forhindre at online-spilladferd kommer ut av kontroll....

 16. En obekväm sanning eller en stor bluff? : En analys av den visuella gestaltningen av fenomenet "global uppvärmning" i filmmediet

  OpenAIRE

  Eriksson, Anton; Oretoft, Mikael

  2010-01-01

  En uppsats som kritiskt granskar och analyserar den visuella gestaltningen i två dokumentärfilmer. Huvudtemat i filmerna är global uppvärmning och konsekvenserna av detta. Uppsatsens syfte är att undersöka den visuella gestaltningen av den miljödebatt som filmerna är en del i och genom detta belysa frågor som berör visuell kultur och popularisering av vetenskap.

 17. Do acid volatile sulfides (AVS) influence the accumulation of sediment-bound metals to benthic invertebrates under natural field conditions?

  Science.gov (United States)

  De Jonge, Maarten; Dreesen, Freja; De Paepe, Josefina; Blust, Ronny; Bervoets, Lieven

  2009-06-15

  The present study evaluates the influence of acid volatile sulfides (AVS) on accumulation of sediment-bound metals in benthic invertebrates under natural field conditions. Natural sediments, pore water, surface water, and two species of widespread benthic invertebrates (Chironomus gr. thummi and Tubifex tubifex) were collected from 17 historical polluted Flemish lowland rivers and measured for metal concentrations. Different sediment characteristics were determined (AVS, organic matter, clay content) and multiple regression was used to study their relationship with accumulated metals in the invertebrates. Physical and chemical analysis of the field samples indicated low metal concentrations in the water and pore water, but very high metal concentrations in the sediment and the invertebrates, especially for Pb (5.99 micromol/ g). In general, metal accumulation in chironomids and tubificid worms was most strongly correlated with total metal concentrations in the sediment and sediment metal concentrations normalized for organic matter and clay content. Following the results of the linear regression model, AVS did not turn out to be a significant variable in describing variation in metal accumulation. Our study clearly demonstrates that, in addition to the results gained from experiments under lab conditions, benthic invertebrates can accumulate metals from unspiked field sediments even when there's an excess of AVS.

 18. Forbuden frukt smaker best en studie av nordmenns spise- og drikkemønster av sjokolade, søtsaker, salt snacks, sukkerholdige leskedrikker og lignende

  OpenAIRE

  Bugge, Annechen Bahr

  2010-01-01

  Denne studien er en del av forskningsprosjektene Young Food og HealthMeal. Begge prosjektene er finansiert av Norges forskningsråd. Temaet i rapporten er nordmenns spise- og drikkemønster av en type mat og drikke som helsemyndighetene ønsker at befolkningen skal redusere forbruket sitt av – slik som sjokolade, søtsaker, søte bakervarer, salt snacks og sukkerholdige drikker. Selv om forbruksutviklingen de seneste par årene har vist positive tendenser, har altså nordmenn fremdeles et langt høye...

 19. Rettferdige minutter: Fordeling av spilletid i fotballkamper for aldersbestemte klasser

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Trine Anker

  2010-01-01

  Full Text Available På et fotballag i overgangen mellom barne- og ungdomsfotballen er spilletid på fotballbanen under kamp både en knapp ressurs og en kilde til diskusjoner om fordeling. Spørsmålet som er utgangspunkt for denne artikkelen, er hvilke hensyn som bør tas når trener og lagleder skal fordele samlet spilletid på enkeltspillere. Er det viktigst å vinne fotballkampen, eller har det størst betydning å fordele spilletiden mest mulig likt mellom spillerne? Skal det tas hensyn til guttenes evner, motivasjon og preferanser? Er deres familiebakgrunn og personlighet av betydning? Diskusjonen baserer seg på en gjennomgang av ulike politiske rettferdighetsteorier for fordeling av knappe goder.Nøkkelord: rettferdighet, practice, fordelingsrettferdighet, diskursetikk, idrettsetikkEnglish summary: Minutes of justice: Distribution of time during football matches in a boys' teamDuring a football match, time for playing can be considered as a limited good. In this article the point of departure is the redistribution of time in a boys' football team in the transition phase between children and youth football. The questions are how and under which conditions time for playing should be distributed among the players. Is winning the game more important than trying to let every player play for an equal amount of time? Should the boys' talents, motivation, and preferences be considered while distributing time, or are family background and personality of importance? Different theories of political justice for the distribution of limited goods underpin the discussion of how to distribute the minutes of playing time during a football match.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v4i1.1737

 20. Artificial vision support system (AVS(2)) for improved prosthetic vision.

  Science.gov (United States)

  Fink, Wolfgang; Tarbell, Mark A

  2014-11-01

  State-of-the-art and upcoming camera-driven, implanted artificial vision systems provide only tens to hundreds of electrodes, affording only limited visual perception for blind subjects. Therefore, real time image processing is crucial to enhance and optimize this limited perception. Since tens or hundreds of pixels/electrodes allow only for a very crude approximation of the typically megapixel optical resolution of the external camera image feed, the preservation and enhancement of contrast differences and transitions, such as edges, are especially important compared to picture details such as object texture. An Artificial Vision Support System (AVS(2)) is devised that displays the captured video stream in a pixelation conforming to the dimension of the epi-retinal implant electrode array. AVS(2), using efficient image processing modules, modifies the captured video stream in real time, enhancing 'present but hidden' objects to overcome inadequacies or extremes in the camera imagery. As a result, visual prosthesis carriers may now be able to discern such objects in their 'field-of-view', thus enabling mobility in environments that would otherwise be too hazardous to navigate. The image processing modules can be engaged repeatedly in a user-defined order, which is a unique capability. AVS(2) is directly applicable to any artificial vision system that is based on an imaging modality (video, infrared, sound, ultrasound, microwave, radar, etc.) as the first step in the stimulation/processing cascade, such as: retinal implants (i.e. epi-retinal, sub-retinal, suprachoroidal), optic nerve implants, cortical implants, electric tongue stimulators, or tactile stimulators.

 1. Tillämpning av IAS 40 i onoterade fastighetsbolag

  OpenAIRE

  Wallin, Fredrik; Nilsson, Karolina; Ericsson, Marina

  2006-01-01

  Enligt IAS 40 – Förvaltningsfastigheter, definieras förvaltningsfastigheter som ”mark eller byggnader eller del av byggnad som innehas i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring”. Onoterade fastighetsbolag i Sverige har idag möjlighet att välja mellan att värdera sina fastigheter till anskaffningsvärde eller verkligt värde. IAS – International Accounting Standards är en internationell redovisningsstandard inom EU som började tillämpas i januari 2001, men blev obligatorisk för bör...

 2. EST Table: AV404130 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available n (Reed-Steinberg cell-expressed intermediate filament-associated protein) [Tribolium castaneum] 10/08/28 53...78 aa gnl|Amel|GB30360-PB 10/09/10 54 %/199 aa gi|189241063|ref|XP_967018.2| PREDICTED: similar to restin (Reed-Steinberg cell-expres...sed intermediate filament-associated protein) [Tribolium castaneum] FS906662 pg-- ... ...AV404130 pg--0509 10/09/28 54 %/199 aa ref|XP_967018.2| PREDICTED: similar to resti

 3. Kjønnsforskjeller i forekomst av legemiddelrelaterte bivirkninger

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hedvig Nordeng

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGKvinnelig kjønn er blitt identifisert som risikofaktor for legemiddelrelaterte bivirkninger både i primærhelsetjenestenog under sykehusopphold. Hyppigere forekomst av bivirkninger kan forklares delvis,men ikke fullstendig, av at kvinner som gruppe konsumerer oftere og flere legemidler. Videre har legemiddelbrukhos kvinner i mange tilfeller tilknytning til biologiske tilstander som menstruasjon, graviditetog menopause, og den øker med alderen. Det er viktig å ta i betraktning kulturelle forskjeller hoskvinner og menn som kan være med på å overestimere kjønnsforskjellene i bivirkningsforekomsten.Kvinner bruker helsevesenet hyppigere og rapporterer oftere bivirkninger. Høyere bivirkningsfrekvenshos kvinner kan også være resultat av at kvinner generelt får høyere dose per kg enn menn fordikvinner veier mindre. Kjønnsforskjeller i bivirkninger kan i tillegg være knyttet til forskjellig aktivitet ileverenzymene cytochrom P450, som metaboliserer de fleste legemidler. Strukturelle og funksjonellekjønnsforskjeller finnes også i nyrer, lunger, hjerte/kar- og mage/tarmsystemet, og påvirker i varierendegrad effekt og sikkerhet av legemidler.Nordeng H. Gender differences in the occurrence of adverse drug events.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYBoth pharmacoepidemiological and clinical studies have identified female gender as a risk factor foradverse events of drugs, both in primary care and in a hospital setting. Frequent occurrence of adverseevents can partly, but not totally, be explained by the fact that women as a group consume more drugsthan men. Women’s drug consumption can to a certain degree be related to menstruation, pregnancyand menopause, and increases with age. It is essential to take into account cultural differences that cancontribute to an overestimation of the gender effect of adverse drug events. Women use the health caresystem more frequently and report more often and more willingly adverse events. Higher

 4. Cost estimations for deep disposal of spent nuclear fuels; Kostnadsberaekning av djupfoervaring av det anvanda kaernbraenslet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Palmqvist, K.; Wallroth, T. [BERGAB - Berggeologiska Undersoekningar AB, Goeteborg (Sweden); Green, L.; Joensson, Lars [Peab Berg AB, Goeteborg (Sweden)

  1999-10-01

  According to the Act on the Financing of Future Expenses for Spent Nuclear Fuel etc. (Financing Act), the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co. (SKB) must submit, every year, to the Swedish Nuclear Power Inspectorate (SKI), a cost estimate for the management of spent nuclear fuel and for the decommissioning and dismantling of the nuclear power plants. After SKI has examined and evaluated the cost estimates, SKI must submit a proposal to the Government concerning the fee which should be paid by the nuclear power companies per kWh of generated electricity. According to the Financing Act, the reactor owners must pledge collateral in the event that the accumulated fees should be found to be insufficient as a result of early closure of reactors or as a result of underestimating the future expenses of managing the spent nuclear fuel and of decommissioning and dismantling the reactors. The future total expenses resulting from the Financing Act are estimated at about SEK 48 billion at the January 1998 price level. Of this amount, the cost of the final disposal of spent nuclear fuel in SKB's programme is expected to amount to about SEK 12 billion. SKB's estimate comprises the cost of siting, construction and operation of a deep repository for spent nuclear fuel, based on the KBS-3 concept, and a rock cavern for other long-lived waste which SKB plans to locate next to the spent fuel repository. The cost estimate also includes the dismantling and closure of the facility once all of the fuel and the long-lived waste are deposited. The calculations are based on all of the fuel, which will be generated through the operation of the 12 Swedish reactors during a period of 25 years and for every additional year of operation. At the beginning of 1998, SKI commissioned BERGAB to evaluate the cost estimate for the deep disposal of the spent nuclear fuel. The task was divided into two stages, namely a study which was submitted in June 1998 concerning the technical

 5. Climatic impact of increased use of wood; Klimamessige virkninger av oekt bruk av trevirke

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1995-12-22

  This report evaluates the climatic impact of increased absorption/storage of carbon and use of wood. This includes the impact on carbon storage through forest growth, increased use of wood products with long life, and the effect on CO{sub 2} emission of the increasing replacement of fossil fuel with wood. It also includes the effects of depositing or burning wood wastes or wood products. The main emphasis is placed on the climatic impact of the use of wood, especially for power generation, recirculation or burning of paper and the use of wood for buildings. The report also discusses briefly the carbon cycle and the principal aspects of absorption and storage of carbon as means compared to other climatic means. The possible long-term effects which efforts to increase the absorption and prolong the fixation of CO{sub 2} might have on the market prices of timber and wood products, etc., are discussed. Costs or potential for increased use of wood are not stated. 21 refs., 2 figs., 13 tabs.

 6. UNIPASS for AvSP? A Broader View

  Science.gov (United States)

  Wu, N. Eva

  2001-01-01

  UNIPASS is a general-purpose probabilistic computer program consisting of three major modules, including preprocessor, solver and postprocessor. UNIPASS contains a user-friendly Graphical User Interface (GUI), numerous state-of-the-art probabilistic analysis techniques, a large library of statistical distributions and a function module with a large library of support functions that can easily define any complex limit-state function in a scripting FORTRAN-like syntax format. Its inverse probability analysis and sensitivities analysis capabilities make it a powerful design aid in any product cycle. Its precise numerical analysis engine is accurate enough to push the failure probabilities of a design to well below 10 (exp -50). UNIPASS is equipped with advanced artificial intelligence that is designed to handle systems with an essentially unlimited number of random variables with ease and efficiency. Its modular arrangement allows you to tailor an analysis to the desired level of accuracy and efficiency. The depth and comprehensiveness of UNIPASS are built upon the decades of experience and expertise of industry leaders including Boeing Aircraft, NASA and the DoD. Its rich content also makes UNIPASS a valuable instructional tool for random processes and probabilistic mechanics. The topics include: 1) Reliability in AvSP; 2) Role of UNIPASS in AvSP; and 3) Examples. This paper is in viewgraph form.

 7. Cerebral av angiomas: 3-dimensional demonstration by spiral CT

  International Nuclear Information System (INIS)

  Rieger, J.; Hosten, N.; Neumann, K.; Lemke, A.J.; Langer, R.; Lanksch, W.R.; Pfeifer, K.J.; Felix, R.

  1994-01-01

  In 20 patients with known or suspected supratentorial arteriovenous malformations, an attempt was made to see how far CT angiography with 3-dimensional reconstructions is able to make a diagnosis and to differentiate the various components of the angioma. Spiral CT was performed following an intravenous bolus injection of 60-80 ml of iodine containing contrast medium. In all patients the diagnosis was confirmed by intra-arterial DSA of the vertebral vessels. In 13 patients, av malformations could be diagnosed following multiplanar 3-D reconstructions which agreed with the findings on DSA. The large supplying vessels, the nidus and the large draining veins could be defined with certainty. In 6 patients follow-up examination after embolisation was performed. The results could be demonstrated in three dimensions and the success of treatment could be documented unequivocally. CT angiography with 3-D reconstruction is able to supply important information in the majority of intracranial av malformations, both during initial investigation and following treatment. (orig.) [de

 8. Selvbestemmelse og oppdragelse : en teoretisk analyse av oppdragelsens påvirkning på utviklingen av selvbestemmelse

  OpenAIRE

  Hagen, Marit Svennevig; Haugstvedt, Merete Lehne Rugdal

  2007-01-01

  1) Problemstilling Hensikten med oppgaven er å rette fokus mot oppdragelse som en påvirkningsfaktor på utviklingen av selvbestemmelsen, og hvilken betydning behovstilfredsstillelse har for individets subjektive velvære. Oppdragelse er et populært tema som stadig blir debattert i mediene. Det diskuteres blant annet hvorfor oppdragelse er viktig, hvordan det er mulig å oppdra barn på best mulig måte og hvem som er viktige oppdragere i dagens samfunn. Vår oppgave handler om individets selvbes...

 9. Are acid volatile sulfides (AVS) important trace metals sinks in semi-arid mangroves?

  Science.gov (United States)

  Queiroz, Hermano Melo; Nóbrega, Gabriel Nuto; Otero, Xose L; Ferreira, Tiago Osório

  2018-01-01

  Acid-volatile sulfides (AVS) formation and its role on trace metals bioavailability were studied in semi-arid mangroves. The semi-arid climatic conditions at the studied sites, marked by low rainfall and high evapotranspiration rates, clearly limited the AVS formation (AVS contents varied from 0.10 to 2.34μmolg -1 ) by favoring oxic conditions (Eh>+350mV). The AVS contents were strongly correlated with reactive iron and organic carbon (r=0.84; r=0.83 respectively), evidencing their dominant role for AVS formation under semi-arid conditions. On the other hand, the recorded ΣSEM/AVS values remained >1 evidencing a little control of AVS over the bioavailability of trace metals and, thus, its minor role as a sink for toxic metals. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 10. Consequences of increased extraction of forest fuel; Konsekvenser av ett oekat uttag av skogsbraensle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-07-01

  increase and it is often mixed with other solid biofuel at the plants. The review is based on a large number of scientific reports. It focuses mainly on Swedish conditions, consequently studies from northern Europe dominates, but we refer also to a large number of studies from other parts of the world. In Sweden, most of the relevant studies have been financed by the Swedish Energy Agency. Therefore, we have analysed all projects within the research programmes funded by the Swedish Energy Agency. This means not only reading scientific papers, but also all kinds of reports, as well as interviews with project leaders. Our result has been examined and discussed at a number of seminars and workshops. Connected to our work we had a reference group with members representing authorities, forestry companies and NGOs. To be able to evaluate the consequences of increased biomass extraction we have related our result to environmental objectives, and goals for forest production, set up by the society (the Swedish parliament). In Sweden we have adopted 16 environmental objectives (http://www.miljomal.nu/Environmental-Objectives-Portal/, in English). Of these especially five objectives are most relevant for our analysis: Reduced climate impact, Natural acidification only, A non-toxic environment, Zero eutrophication and Sustainable forests. The forest production goal is described in the forestry policy (Government proposition 1992/92: 226, in Swedish)

 11. Consequences of increased extraction of forest fuel; Konsekvenser av ett oekat uttag av skogsbraensle

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-07-01

  Sweden, but it might increase and it is often mixed with other solid biofuel at the plants. The review is based on a large number of scientific reports. It focuses mainly on Swedish conditions, consequently studies from northern Europe dominates, but we refer also to a large number of studies from other parts of the world. In Sweden, most of the relevant studies have been financed by the Swedish Energy Agency. Therefore, we have analysed all projects within the research programmes funded by the Swedish Energy Agency. This means not only reading scientific papers, but also all kinds of reports, as well as interviews with project leaders. Our result has been examined and discussed at a number of seminars and workshops. Connected to our work we had a reference group with members representing authorities, forestry companies and NGOs. To be able to evaluate the consequences of increased biomass extraction we have related our result to environmental objectives, and goals for forest production, set up by the society (the Swedish parliament). In Sweden we have adopted 16 environmental objectives (http://www.miljomal.nu/Environmental-Objectives-Portal/, in English). Of these especially five objectives are most relevant for our analysis: Reduced climate impact, Natural acidification only, A non-toxic environment, Zero eutrophication and Sustainable forests. The forest production goal is described in the forestry policy (Government proposition 1992/92: 226, in Swedish)

 12. Assessment of heavy metals pollution using AVS-SEM and fractionation techniques in Edku Lagoon sediments, Mediterranean Sea, Egypt.

  Science.gov (United States)

  El Zokm, Gehan M; Okbah, Mohamed A; Younis, Alaa M

  2015-01-01

  A method is presented to evaluate the fractionation of metals (Fe, Zn, Cu, Pb, Cd and Ni), acid volatile sulfide (AVS) and simultaneously extracted metals (SEM) in Edku lagoon sediments. Thirteen sediment samples were collected from the study area in the period of 2010-2011 to assess the potential bioavailability and toxicity of the selected metals. According to classification of the Interim Sediment Quality Quidelines (ISQG), five stations near the drains exhibited 10% toxic probability. The high AVS and low ∑SEM ranges in Summer were identified as 6-138 and 0.86-3.3 µmol g(-1) dry wet, respectively which are referring to the low mobility of heavy metals in this season and vice versa for winter (2.5-23.9 and 1.16-3.82 µmol g(-1) dry wet, respectively). According to the evaluation of USEPA, all sediment samples showed ∑SEM/AVS heavy metals in Edku lagoon sediments posed a low risk of adverse biological effects due to cadmium, copper, lead, nickel and zinc in all evaluated stations.

 13. O tornar-se avó no processo de individuação

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Caroline Dal Ri Kipper

  Full Text Available O tornar-se avó assinala um período de transição no ciclo de vida familiar, marcado por transformações psíquicas significativas para os avós, caracterizando a quarta individuação. Este trabalho teve como objetivo investigar a experiência de tornar-se avó e sua importância no processo de individuação. Foi utilizado delineamento de estudo de caso coletivo. Onze avós maternas, com idades entre 49 e 66 anos, cujas filhas tiveram seu primeiro filho, responderam a uma entrevista semi-estruturada. Todas as avós tinham tido seus primeiros netos e a entrevista referia-se a sua experiência como avós desses netos. Os dados mostraram que o ser avó é uma fonte de renovação e renascimento. O estudo propiciou que as participantes refletissem sobre seus diferentes papéis familiares: avó, mãe, neta e filha. Os dados sugerem que tornar-se avó possibilita que antigos conflitos sejam repensados, renovando antigos vínculos e desejos, o que permite que a avó dê mais um passo rumo à sua individuação.

 14. American AV: Edgar Dale and the Information Age Classroom.

  Science.gov (United States)

  Acland, Charles R

  2017-01-01

  This article demonstrates how the influential scholar Edgar Dale, alongside a generation of educational technologists, helped build an essential place for AV materials and pedagogical methods in the American classroom. It also shows that, for decades, the Payne Fund philanthropy supported multimedia research agendas that shaped ideas about teaching and technology, far beyond involvement in their famed studies on motion pictures and children in the 1930s. With his writings and research programs, Dale advanced concepts of media experience and systematicity, which came to be understood as common sense to the information society. In so doing he was a leading contributor to the discursive and ideological structure of our age of technological and informational abundance.

 15. EST Table: AV399395 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV399395 NV120168 10/09/28 100 %/139 aa ref|NP_001037386.1| glyceraldehyde-3-phosph...ate dehydrogenase [Bombyx mori] gb|ABA43638.2| glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase [Bombyx mori] 10/08/28 81 %/139...id:CAA88697.1 10/09/10 89 %/142 aa AGAP009623-PA Protein|3R:37154051:37155049:1|gene:AGAP009623 10/09/10 79 %/139... aa gnl|Amel|GB14798-PA 10/09/10 84 %/139 aa gi|91088023|ref|XP_974181.1| PREDICTED: similar to glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase [Tribolium castaneum] DN237090 NV12 ...

 16. Finansiering av investeringar i immateriella tillgångar

  OpenAIRE

  Voltaire, Christian; Gillebrink, Valerie

  2008-01-01

  Vid en bedömning av ett kreditärende ser banken till projektets företagsekonomiska förutsättningar. För företag som har immateriella tillgångar som de viktigaste tillgångarna i sin redovisning kan det uppstå problem när de ansöker om kredit hos banker. Detta beror på att immateriella tillgångar inte fungerar på samma sätt som materiella och därigenom tillbringar vag säkerhet för en beviljad kredit. Syftet med denna uppsats är att söka finna vad det är som krävs för att ett tjänsteföretag ska ...

 17. UTVÄRDERING AV UTVALDA SD-WAN PRODUKTER

  OpenAIRE

  Åkerblom, Jacob

  2016-01-01

  Denna jämförelsestudie ämnar att undersöka marknadens leverantörer av nätverksutrustning de- finierade som Software Defined Wide Area Networks(SD-WAN). SD-WAN är en innovativ teknik som applicerar virtualisering och Software defined networking koncept i Wide Area Networks (WAN) för att skapa kostnadseffektiva nätverk. Studien har utförts på företaget Curitiba som idag arbetar med konsulttjänster inom utvalda WAN-optimering och SD-WAN-produkter. Arbetets syfte är att utvärdera SD-WAN-lösningar...

 18. Verksamhetsanalys, Planering och Utveckling av en webbtjänst

  OpenAIRE

  Kindstedt, Tomas

  2013-01-01

  Arbetet behandlar utvecklingsprocessen av programmet SECTMA, ett cirkeltränings-program designat för människor som utövar kampsporter. Programmet är designat för alla konditionsnivåer från toppidrottare till de som endast vill förbättra sin kondition. Arbetet är tudelat, i den första delen går jag igenom teori för STOF och Agile för att skapa en grund och en förståelse för hur jag vill utveckla programmet. Den andra delen följer med utvecklingsprocessen stegvis. STOF erbjuder ett ramverk...

 19. Prevalence of E/A wave fusion and A wave truncation in DDD pacemaker patients with complete AV block under nominal AV intervals.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wolfram C Poller

  Full Text Available Optimization of the AV-interval (AVI in DDD pacemakers improves cardiac hemodynamics and reduces pacemaker syndromes. Manual optimization is typically not performed in clinical routine. In the present study we analyze the prevalence of E/A wave fusion and A wave truncation under resting conditions in 160 patients with complete AV block (AVB under the pre-programmed AVI. We manually optimized sub-optimal AVI.We analyzed 160 pacemaker patients with complete AVB, both in sinus rhythm (AV-sense; n = 129 and under atrial pacing (AV-pace; n = 31. Using Doppler analyses of the transmitral inflow we classified the nominal AVI as: a normal, b too long (E/A wave fusion or c too short (A wave truncation. In patients with a sub-optimal AVI, we performed manual optimization according to the recommendations of the American Society of Echocardiography.All AVB patients with atrial pacing exhibited a normal transmitral inflow under the nominal AV-pace intervals (100%. In contrast, 25 AVB patients in sinus rhythm showed E/A wave fusion under the pre-programmed AV-sense intervals (19.4%; 95% confidence interval (CI: 12.6-26.2%. A wave truncations were not observed in any patient. All patients with a complete E/A wave fusion achieved a normal transmitral inflow after AV-sense interval reduction (mean optimized AVI: 79.4 ± 13.6 ms.Given the rate of 19.4% (CI 12.6-26.2% of patients with a too long nominal AV-sense interval, automatic algorithms may prove useful in improving cardiac hemodynamics, especially in the subgroup of atrially triggered pacemaker patients with AV node diseases.

 20. TIME VARIATION OF AV AND RV FOR TYPE Ia SUPERNOVAE BEHIND INTERSTELLAR DUST

  Science.gov (United States)

  Huang, Xiaosheng; Biederman, M.; Herger, B.; Aldering, G. S.

  2014-01-01

  TIME VARIATION OF AV AND RV FOR TYPE Ia SUPERNOVAE BEHIND NON-UNIFORM INTERSTELLAR DUST ABSTRACT We investigate the time variation of the visual extinction, AV, and the total-to-selective extinction ratio, RV, resulting from interstellar dust in front of an expanding photospheric disk of a type Ia supernova (SN Ia). We simulate interstellar dust clouds according to a power law power spectrum and produce extinction maps that either follow a pseudo-Gaussian distribution or a lognormal distribution. The RV maps are produced through a correlation between AV and RV. With maps of AV and RV generated in each case (pseudo-Gaussian and lognormal), we then compute the effective AV and RV for a SN as its photospheric disk expands behind the dust screen. We find for a small percentage of SNe the AV and RV values can vary by a large factor from day to day in the first 40 days after explosion.

 1. Sampling method, storage and pretreatment of sediment affect AVS concentrations with consequences for bioassay responses.

  Science.gov (United States)

  De Lange, H J; Van Griethuysen, C; Koelmans, A A

  2008-01-01

  Sediment treatment and sediment storage may alter sediment toxicity, and consequently biotic response. Purpose of our study was to combine these three aspects (treatment-toxicity-biotic response) in one integrated approach. We used Acid Volatile Sulfide (AVS) concentrations as a proxy of the disturbance of the sediment. AVS and Simultaneously Extracted Metal (SEM) concentrations were compared to bioassay responses with the freshwater benthic macroinvertebrate Asellus aquaticus. Storage conditions and sediment treatment affected AVS but not SEM levels. AVS can be used as a proxy for sediment disturbance. The best way to pretreat the sediment for use in a bioassay in order to maintain initial AVS conditions was to sample the sediment with an Ekman grab, immediately store it in a jar without headspace, and freeze it as soon as possible. In a survey using seven different sediments, bioassay responses of A. aquaticus were correlated with SEM and AVS characteristics.

 2. Rommet som den tredje pedagog - En studie av pedagogers forståelse av rommets betydning - med fokus på estetisk virksomhet

  OpenAIRE

  Krokstad, Inger Elisabeth

  2014-01-01

  Masteroppgaven «Rommet som den tredje pedagog i tre Reggio Emilia-inspirerte barnehager. En studie av pedagogers forståelse av rommets betydning –med fokus på estetisk virksomhet» har til hensikt å bidra til økt kunnskap om estetisk virksomhet som er forbundet med Reggio Emilias tanke om rommet som den tredje pedagog. Avhandlingens problemstilling er: Hvilke mønster kan identifiseres i barnehagepedagogens forståelse av rommet som den tredje pedagog-med fokus på estetisk virksomhet? ...

 3. Rehabilitering efter dekompression och diskoperation - framställandet av en fysioterapeutisk patientanvisning : Ett beställningsarbete av Tölö sjukhus

  OpenAIRE

  Nyberg, Jasmina

  2016-01-01

  Examensarbetet är ett praktiskt inriktat examensarbete med fokus på rehabiliteringen efter en dekompressions- och diskoperation. Det är ett beställningsarbete av Tölö sjukhus med syftet att framställa en fysioterapeutisk patientanvisning. Önskemål från uppdragsgivare var att utforma en tydlig patientanvisning för ryggopererade bestående av skriftliga instruktioner angående postoperativ rehabilitering i form av vardagliga aktiviteter, fysisk aktivitet, ryggens viloställningar, vi...

 4. Vad vill kvinnor ha? : En undersökning av en lokaltidnings bilaga i form av ett livsstilsmagasin.

  OpenAIRE

  Heurling, Åsa; Lovisa, Lesse

  2011-01-01

  Folkbladet är en dagstidning i Norrköping med en stark lokal prägel vars prenumeranter till största delen är sportintresserade män. För att försöka bredda sin läsekrets har man sedan 2009 gett ut en tidning kallad Trend, som vänder sig till kvinnor i åldern 20 - 50 år. Denna tidning med lokal prägel, i form av ett livsstilsmagasin för kvinnor, handlar om mode, skönhet, heminredning och resor. Maga- sinet ges ut i fyra nummer per år och delas ut gratis till alla hushåll i Norrköping med omnejd...

 5. Dialogmøte om teknologi for trenging av fisk i merd

  OpenAIRE

  Henriksen, Kristian; Sunde, Leif Magne; Digre, Hanne; Svendsen, Erik; Rundtop, Per; Erikson, Ulf Gøran

  2013-01-01

  SINTEF Fiskeri og havbruk arrangerte den 19. mars 2013, i samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), et dialogmøte med fokus på teknologi for trenging av fisk i merd. Under møtet ble status for gjeldene teknologi og operasjoner for trenging av fisk i merd, samt resultater fra forskningsprosjekter tilknyttet trengeprosessen, presentert. Videre ble det samlet innspill om utfordringer tilknyttet trenging av fisk i produksjons- og ventemerd fra oppdrettsbedrifter, leverandø...

 6. "Dem vil at barna skal ha noe å gjøre" : En casestudie av Habbo.no

  OpenAIRE

  Kvaale, Torkel

  2012-01-01

  Denne oppgaven er en kvalitativ casestudie av Habbo.no, en virtuell verden der hovedgruppen av brukere er barn og unge. Det kvalitative forskningsintervju representerer metodeverktøyet som er brukt for innsamlingen av data, og datamaterialet består av 10 intervjuer med tilsammen 13 brukere av Habbo.no, i alderen 10-12 år. Habbo ble skapt av det finske selskapet Sulake i 2000 som hevder at denne er verdens største virtuelle verden for tenåringer. Habbo.no er kun én av til sammen 35 unike H...

 7. Lyden av de mørke sjeler - Lyd og musikk i videospillet Dark Souls

  OpenAIRE

  Burdal, Kristin Johnsrud

  2014-01-01

  Dark Souls er et videospill som skiller seg fra måten de fleste moderne videospill er bygget opp. Lyd og musikk er en viktig del av dette, og i denne oppgava har vi sett på hvordan lyd og musikk brukes i videospillet. Målet var å finne ut hva lyd og musikk har å si for spillopplevelsen. Dette har vi kommet fram til ved analyse av lyden, og analyse av et utvalg av musikkstykker. For å peke på hvordan lydbruken i Dark Souls skiller seg ut, har vi i tillegg sammenligna det med lydbruken andre vi...

 8. Magnetic hard disks for audio-visual use; AV yo jiki disk baitai

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tei, Y.; Sakaguchi, S.; Uwazumi, H. [Fuji Electric Co. Ltd., Tokyo (Japan)

  1999-11-10

  Computers, consumer, and communications are converging and fusing. The key device in homes in the near future will be an audiovisual hard disk drive (AV-HDD). The reason is that there is no other AV cash memory with high capacity, high speed, and a low price than the HDD. Fuji Electric has early started developing an AV magnetic hard disk, a core-functional element of the AV-HDD, to take the initiative in the market. This paper describes the state of plastic medium development, which is regarded as a next-generation strategic commodity. (author)

 9. Effekt av å benytte sosiale medier i kampanjer for å fremme sunne levevaner

  OpenAIRE

  Strømme, Hilde

  2014-01-01

  Hensikten med denne systematiske oversikten er å svare på spørsmålet: Hva er effekten av å benytte sosiale medier i kampanjer for å påvirke holdninger, kunnskap og atferd knyttet til sunne levevaner? Metode: Systematiske søk ble gjort i 11 bibliografiske baser. Tilleggssøk ble gjort i Google Scholar. Utvelgelse og vurdering av publikasjoner ble gjort av to personer uavhengig av hverandre. Risiko for systematiske feil ble vurdert med sjekklisten til Cochrane Effective Practice and Organisation...

 10. Inventering av Suldalslågen. Produksjonspotensial for sjøvandrende laksefisk

  OpenAIRE

  Foldvik, Anders; Pettersen, Oskar

  2017-01-01

  Foldvik, A. & Pettersen, O. 2017. Inventering av Suldalslågen. Produksjonspotensial for sjøvandrende laksefisk. - NINA Kortrapport 75, 18 s. Reguleringen av Suldalslågen til kraftproduksjon har hatt negative effekter for habitat for laksefisk, blant annet i form av sedimentering og begroing av substratet. Disse prosessene har blitt forsøkt motvirket ved å ha en serie med spyleflommer på over 200 m3/s om høsten. På oppdrag fra Statkraft inverterte NINA oppvekst- og gyteforhold for laks i Su...

 11. A comparison of sediment quality results with acid volatile sulfide (AVS) and simultaneously extracted metals (SEM) ratio in Vojvodina (Serbia) sediments.

  Science.gov (United States)

  Prica, M; Dalmacija, B; Roncević, S; Krcmar, D; Becelić, M

  2008-01-25

  The acid-volatile sulfide (AVS), simultaneously extracted metals (SEM), total metals, and pore-water metal concentrations were studied in Vojvodina (Serbia) sediments. In Serbia, there are no regulations concerning sediment quality standards and sediment management. Harmonization of legislation in the domain of environmental protection with EU requirements will increase the significance of the sediment issue. Sediment quality was assessed according to Dutch standards, but the results were also compared with Canadian and USEPA (United States Environmental Protection Agency) guidelines for sediment quality. A comparison of the results based on different criteria for sediment quality assessment shows that they are sometimes contradictory. Therefore, a single approach to quality assessment may be insufficient. The Sigma[SEM]/[AVS] ratio was found to be greater than one at several locations that were already recognized as places of high risk based on Dutch standards. Some other samples had Sigma[SEM]/[AVS]AVS]>1 can cause increased toxicity because there are many other metal-binding phases in sediments. Metals that are associated with AVS may be released within sediments through storms, dredging activities, oxidation, etc., and may have adverse environmental impacts. This has to be taken into account during dredging, which is for some sediments necessary because the sediment is of class 4 (Dutch evaluation), because the dredging process will certainly increase the concentration of bioavailable heavy metals and disturb the sedimentation dynamics. The obtained results will be invaluable for future activities regarding dredging and sediment management in the country.

 12. IAS 40 i ljuset av ägarförhållanden : Värdering av förvaltningsfastigheter i börsnoterade respektive statliga bolag

  OpenAIRE

  Klarin, Olof; Sandell, Johan

  2010-01-01

  Sammanfattning: Redovisningen av förvaltningsfastigheter enligt IAS 40 har tidigare beskrivits i ett stort antal olika vetenskapliga alster. Merparten av dessa har dock tittat på börsnoterade bolag men det finns även andra företag som tillämpar IAS-reglerna. En grupp företag som gör det är de bolag som ägs av svenska staten. Ett av målen med IFRS är att skapa jämförbarhet och då bör inte ägarformen ha någon betydelse för redovisning och värdering. Denna studies syfte är därför att skapa insik...

 13. Idag lever Kjell med Britt-Marie : En kritisk diskursanalys av framställningen av homosexualitet i TV-reklam

  OpenAIRE

  Kristensson, Sophia; Olsson, Emma

  2016-01-01

  Studiens syfte är att undersöka hur homosexualitet skildras i svensk TV-reklam. Detta med anledning av mediers möjligheter till att påverka publiken samt utifrån heteronormen i samhället. För att uppfylla målet med studien har ett par frågeställningar formulerats: “Vilka diskursiva teman framkommer i resultatet och vad säger de om framställningen av homosexualitet i TV-reklam?” och “Skiljer sig framställningen av homosexualitet från framställningen av heterosexualitet och i så fall hur?”. Sex...

 14. Assessment of Extent and Role of Tau in Subcortical Vascular Cognitive Impairment Using 18F-AV1451 Positron Emission Tomography Imaging.

  Science.gov (United States)

  Kim, Hee Jin; Park, Seongbeom; Cho, Hanna; Jang, Young Kyoung; San Lee, Jin; Jang, Hyemin; Kim, Yeshin; Kim, Ko Woon; Ryu, Young Hoon; Choi, Jae Yong; Moon, Seung Hwan; Weiner, Michael W; Jagust, William J; Rabinovici, Gil D; DeCarli, Charles; Lyoo, Chul Hyoung; Na, Duk L; Seo, Sang Won

  2018-05-14

  Amyloid-β (Aβ), tau, and cerebral small vessel disease (CSVD), which occasionally coexist, are the most common causes of cognitive impairments in older people. However, whether tau is observed in patients with subcortical vascular cognitive impairment (SVCI), as well as its associations with Aβ and CSVD, are not yet established. More importantly, the role of tau underlying cognitive impairments in SVCI is unknown. To investigate the extent and the role of tau in patients with SVCI using 18F-AV1451, which is a new ligand to detect neurofibrillary tangles in vivo. This cross-sectional study recruited 64 patients with SVCI from June 2015 to December 2016 at Samsung Medical Center, Seoul, Korea. The patients had significant ischemia on brain magnetic resonance imaging, defined as periventricular white matter hyperintensity at least 10 mm and deep white matter hyperintensity at least 25 mm. We excluded 3 patients with SVCI owing to segmentation error during AV1451 positron emission tomography analysis. We calculated CSVD scores based on the volumes of white matter hyperintensities, numbers of lacunes, and microbleeds using magnetic resonance imaging data. The presence of Aβ was assessed using fluorine 18-labeled (18F) florbetaben positron emission tomography. Tau was measured using 18F-AV1451 positron emission tomography. We determined the spreading order of tau by sorting the regional frequencies of cortical involvement. We evaluated the complex associations between Aβ, CSVD, AV1451 uptake, and cognition in patients with SVCI. Of the 61 patients with SVCI, 44 (72.1%) were women and the mean (SD) age was 78.7 (6.3) years. Patients with SVCI, especially patients with Aβ-negative SVCI, showed higher AV1451 uptake in the inferior temporal areas compared with normal control individuals. In patients with SVCI, Aβ positivity and CSVD score were each independently associated with increased AV1451 uptake in the medial temporal and inferior temporal regions, respectively

 15. ADVANCED VITRIFICATION SYSTEM (RIC AVS) RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  J.R. Powell; M. Reich

  2003-06-30

  The objective of this AVS testing program is to use bench-scale test equipment to produce a vitrified product at maximum waste loading from the specified AZ-101 waste simulant and conduct a TTT analysis using laboratory scale melts to show compliance with the DOE Waste Acceptance Product Specifications for Vitrified High-Level Waste Forms (WAPS). The vitrified product complies with the following WAPS. A borosilicate glass with a waste loading of 60.9-wt% was produced from a slurry feed of AZ101 simulant. Glass durability testing, glass characterization testing, and testing methodology were performed in accordance with the Department of Energy approved Test Plan. The glass has two crystalline phases and good uniformity of composition. The Product Consistency Test on the 6 location-specific samples are at least 1 to 2 orders of magnitude below the mean PCT results for the EA glass. Standard deviations were less than 10% of measured values. The glass transition temperature averaged 658 {+-} 9 C. A TTT diagram was produced. There was measured cesium loss of about 2%, and compliance with the Universal Treatment Standards.

 16. ADVANCED VITRIFICATION SYSTEM (RIC AVS) RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT

  International Nuclear Information System (INIS)

  Powell, J.R.; Reich, M.

  2003-01-01

  The objective of this AVS testing program is to use bench-scale test equipment to produce a vitrified product at maximum waste loading from the specified AZ-101 waste simulant and conduct a TTT analysis using laboratory scale melts to show compliance with the DOE Waste Acceptance Product Specifications for Vitrified High-Level Waste Forms (WAPS). The vitrified product complies with the following WAPS. A borosilicate glass with a waste loading of 60.9-wt% was produced from a slurry feed of AZ101 simulant. Glass durability testing, glass characterization testing, and testing methodology were performed in accordance with the Department of Energy approved Test Plan. The glass has two crystalline phases and good uniformity of composition. The Product Consistency Test on the 6 location-specific samples are at least 1 to 2 orders of magnitude below the mean PCT results for the EA glass. Standard deviations were less than 10% of measured values. The glass transition temperature averaged 658 ± 9 C. A TTT diagram was produced. There was measured cesium loss of about 2%, and compliance with the Universal Treatment Standards

 17. Geologic and Mineralogic Mapping of Av-6 (Gegania) and Av-7 (Lucaria) Quadrangles of Asteroid 4 Vesta

  Science.gov (United States)

  Nathues, A.; Le Corre, L.; Reddy, V.; De Sanctis, M. C.; Williams, D. A.; Garry, W. B.; Yingst, R. A.; Jaumann, R.; Ammannito, E.; Capaccioni, F.; Preusker, F.; Palomba, E.; Roatsch, T.; Tosi, F.; Zambon, F.; Pieters, C. M.; Russell, C. T.; Raymond, C. A.

  2012-04-01

  NASA's Dawn spacecraft arrived at the asteroid 4 Vesta in July 2011 and is now collecting imaging and spectroscopic data during its one-year orbital mission. The maps we present are based on information obtained by the Visible and Infrared Mapping Spectrometer VIR-MS and the multi-color Framing Camera FC. VIR covers the wavelength range between 0.25 to 5.1 µm while FC covers the range 0.4 to 1.0 µm. The VIR instrument has a significant higher spectral resolution than FC but the latter achieves higher spatial resolution data. As part of the geological and mineralogical analysis of the surface, a series of 15 quadrangles have been defined covering the entire surface of Vesta. We report about the mapping results of quadrangle Av-6 (Gegania) and Av-7 (Lucaria). The Gegania quadrangle is dominated by old craters showing no ejecta blankets and rays while several small fresh craters do. The most obvious geologic features are a set of equatorial troughs, a group of three ghost craters of similar diameter (~57 km), an ejecta mantling of the Gegania crater and three smaller craters showing bright and dark ejecta rays. The quadrangle contains two main geologic units: 1) the northern cratered trough terrain and 2) the equatorial ridge and trough terrain. The quadrangle shows moderate variation in Band II center wavelength and Band II depth. FC color ratio variations of some recent craters and their ejecta are linked to the bright and dark material. The bright material is possibly excavated eucritic material while the dark material could be remnants of a CM2 impator(s) or an excavated subsurface layer of endogenic origin. The most prominent geologic features in the Lucaria quadrangle are the 40 km long hill Lucaria Tholus, a set of equatorial troughs, some relatively fresh craters with bright and dark material and mass wasting. The quadrangle contains three main geologic units: 1) the northern cratered trough terrain, 2) the equatorial ridge and trough terrain, and 3) the

 18. AVS/Express (application visualization system) user's guide

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kato, Katsumi [Research Organization for Information Science Technology, Tokai, Ibaraki (Japan); Kume, Etsuo [Japan Atomic Energy Research Inst., Tokai, Ibaraki (Japan). Tokai Research Establishment

  2002-09-01

  Computer and network environment for image processing has been developed and maintained under the course of establishing a distributed processing environment by the information system operating division. We introduced a server for image processing, AVS/Express for image processing software and Stereo viewing system. This report summarizes the information to use AVS/Express efficiently in the computer environment for image processing. (author)

 19. InterProScan Result: AV399409 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available 429 Baculovirus LEF-11 Biological Process: viral infectious cycle (GO:0019058)|Biological Process: regulation of transcription (GO:0045449) ... ...AV399409 AV399409_1_ORF2 07DC81A7C7B2FA42 PFAM PF06385 Baculo_LEF-11 3e-33 T IPR009

 20. InterProScan Result: AV399408 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV399408 AV399408_2_ORF1 5D6D9219C673BB29 PFAM PF05274 Baculo_E25 1.3e-78 T IPR007938 unintegrated Cellular... Component: viral envelope (GO:0019031)|Cellular Component: host cell nucleus (GO:0042025) ...

 1. Temporal dynamics of AVS and SEM in sediment of shallow freshwater floodplain lakes

  NARCIS (Netherlands)

  Griethuysen, van C.; Lange, de H.J.; Heuij, van der M.; Bies, S.C.; Gillissen, F.; Koelmans, A.A.

  2006-01-01

  Acid volatile sulfide (AVS) is an operationally defined sulfide fraction, which is considered important for trace metal fate in reduced sediments. Understanding AVS formation rates is important for the management of metal polluted sediment. However, little lis known about the fate and dynamics of

 2. InterProScan Result: AV399740 [KAIKOcDNA[Archive

  Lifescience Database Archive (English)

  Full Text Available AV399740 AV399740_3_ORF2 7A42A41D4F3F6388 PFAM PF00067 p450 1.2e-19 T IPR001128 Cytochrome P450 Molecular... Function: monooxygenase activity (GO:0004497)|Molecular Function: iron ion binding (GO:0005506)|Molecular... Function: electron carrier activity (GO:0009055)|Molecular Function: heme binding (GO:0020037) ...

 3. Examination of office visit patient preferences for the after-visit summary (AVS).

  Science.gov (United States)

  Neuberger, Marolee; Dontje, Katherine; Holzman, Greg; Corser, Bill; Keskimaki, Abigail; Chant, Ericka

  2014-01-01

  The federal government advocates the practice of routinely providing an after-visit summary (AVS) to patients after each office-based visit as an element of stage 1 meaningful use. A significant potential benefit of the AVS is improved patient engagement achieved by enabling patients and family members to better understand and retain key health information. The methodology for this study was a mixed-methods pilot study to examine, through the perspectives of adult primary care patients, how relevant and actionable data can be better formatted in the AVS. Results of this study suggest that the goal of the AVS to serve as a communication tool to engage and support patients is frequently not being met. Further study is needed to understand, from the viewpoints of patients and providers, what barriers are keeping them from optimally providing and using the information on the AVS.

 4. Kinetic Modeling of the Tau PET Tracer 18F-AV-1451 in Human Healthy Volunteers and Alzheimer Disease Subjects.

  Science.gov (United States)

  Barret, Olivier; Alagille, David; Sanabria, Sandra; Comley, Robert A; Weimer, Robby M; Borroni, Edilio; Mintun, Mark; Seneca, Nicholas; Papin, Caroline; Morley, Thomas; Marek, Ken; Seibyl, John P; Tamagnan, Gilles D; Jennings, Danna

  2017-07-01

  18 F-AV-1451 is currently the most widely used of several experimental tau PET tracers. The objective of this study was to evaluate 18 F-AV-1451 binding with full kinetic analysis using a metabolite-corrected arterial input function and to compare parameters derived from kinetic analysis with SUV ratio (SUVR) calculated over different imaging time intervals. Methods: 18 F-AV-1451 PET brain imaging was completed in 16 subjects: 4 young healthy volunteers (YHV), 4 aged healthy volunteers (AHV), and 8 Alzheimer disease (AD) subjects. Subjects were imaged for 3.5 h, with arterial blood samples obtained throughout. PET data were analyzed using plasma and reference tissue-based methods to estimate the distribution volume, binding potential (BP ND ), and SUVR. BP ND and SUVR were calculated using the cerebellar cortex as a reference region and were compared across the different methods and across the 3 groups (YHV, AHV, and AD). Results: AD demonstrated increased 18 F-AV-1451 retention compared with YHV and AHV based on both invasive and noninvasive analyses in cortical regions in which paired helical filament tau accumulation is expected in AD. A correlation of R 2 > 0.93 was found between BP ND (130 min) and SUVR-1 at all time intervals. Cortical SUVR curves reached a relative plateau around 1.0-1.2 for YHV and AHV by approximately 50 min, but increased in AD by up to approximately 20% at 110-130 min and approximately 30% at 160-180 min relative to 80-100 min. Distribution volume (130 min) was lower by 30%-35% in the YHV than AHV. Conclusion: Our data suggest that although 18 F-AV-1451 SUVR curves do not reach a plateau and are still increasing in AD, an SUVR calculated over an imaging window of 80-100 min (as currently used in clinical studies) provides estimates of paired helical filament tau burden in good correlation with BP ND , whereas SUVR sensitivity to regional cerebral blood changes needs further investigation. © 2017 by the Society of Nuclear Medicine and

 5. Research program on climatic and environmental problems. Summary of Norwegian climatic and ozone layer research in the last decade and important research tasks in the future; Forskningsprogram om klima- og ozonspoersmaal. Oppsummering av norsk klima- og ozonlagsforskning de siste ti aarene og viktige forskningsoppgaver i framtiden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dahlin, Elin [ed.

  1999-04-01

  This report includes 44 abstracts, 21 lectures and 23 posters from a workshop arranged by the Norwegian Research Council, the Steering Group for the Norwegian research programme for changes in climate and ozone layer. The topics dealt with are: Results from the research, the greenhouse effect and its influence on the climate of today, the interactions between ocean and climate, pollution influence on ozone layer changes, the UV radiation effects and their influence on the environment, climatic modelling and forecasting, ecological problems related to climatic and environmental changes, the climatic influences of human energy utilisation and suggestions for future research.

 6. Special report on managing the risks of extreme events and disasters to advance climate change adaptation. Summary for policymakers.; FNs klimapanel: Spesialrapport om haandtering av risikoen for ekstreme hendelser og katastrofer for aa forbedre tilpasningen til klimaendringer: sammendrag for beslutningstakere: oversettelse til norsk

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Allen, Simon

  2012-11-01

  In May 2011 the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPPC) published a report on six renewable energy sources and their role in climate change mitigation. This is a Norwegian, unofficial translation of the summary for policy makers.(eb)

 7. Sampling method, storage and pretreatment of sediment affect AVS concentrations with consequences for bioassay responses

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lange, H.J. de [Aquatic Ecology and Water Quality Management Group, Wageningen University, Wageningen University and Research Centre, P.O. Box 8080, 6700 DD, Wageningen (Netherlands); Centre for Ecosystem Studies, Alterra, Wageningen University and Research Centre, P.O. Box 47, 6700 AA, Wageningen (Netherlands)], E-mail: marieke.delange@wur.nl; Griethuysen, C. van; Koelmans, A.A. [Aquatic Ecology and Water Quality Management Group, Wageningen University, Wageningen University and Research Centre, P.O. Box 8080, 6700 DD, Wageningen (Netherlands)

  2008-01-15

  Sediment treatment and sediment storage may alter sediment toxicity, and consequently biotic response. Purpose of our study was to combine these three aspects (treatment-toxicity-biotic response) in one integrated approach. We used Acid Volatile Sulfide (AVS) concentrations as a proxy of the disturbance of the sediment. AVS and Simultaneously Extracted Metal (SEM) concentrations were compared to bioassay responses with the freshwater benthic macroinvertebrate Asellus aquaticus. Storage conditions and sediment treatment affected AVS but not SEM levels. AVS can be used as a proxy for sediment disturbance. The best way to pretreat the sediment for use in a bioassay in order to maintain initial AVS conditions was to sample the sediment with an Ekman grab, immediately store it in a jar without headspace, and freeze it as soon as possible. In a survey using seven different sediments, bioassay responses of A. aquaticus were correlated with SEM and AVS characteristics. - Change in AVS is a good proxy for sediment disturbance and combined with SEM it can be used as a suitable predictor for biotic effects of sediment contamination.

 8. Helsekonsekvenser av vektendring - er slanking fordelaktig? En litteraturoversikt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Johanne Søgaard

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGLangsom vektøkning gjennom livet inntil kroppsmasseindeks (KMI 27 ser ikke ut til å gi særlige negative utfallmht. total dødelighet. En økning på ! 20 kg fra 18 års alder er trolig negativt – det samme er vektøkning ut fra enhøy utgangsvekt. Selv om mange studier finner økt dødelighet hos yngre og middelaldrende personer med KMI > 27,er det foreløpig ingen studier som har vist at vektreduksjon blant friske overvektige personer gir økt levetid. Flerestudier viser tvert imot en assosiasjon mellom vektreduksjon og økt dødelighet. Heller ikke studier som prøver åbegrense analysene til personer med frivillig vekttap, finner redusert dødelighet etter vektreduksjon blant friskeovervektige individer. Noen få studier har vist redusert dødelighet blant overvektige personer med etablertesykdommer eller høy risiko for hjerte-karsykdom og diabetes. Når det gjelder sykelighet har de fleste studier entenikke funnet noen assosiasjon mellom vektreduksjon og sykelighet, eller funnet økt sykelighet. Unntaket er diabetes,der vekttap i enkelte studier samvarierer med redusert sykelighet. Det er i mange studier funnet sammenheng mellomvekttap og økt risiko for lårhalsbrudd og gallesten. De fleste studier har imidlertid vist at moderat vektreduksjon(vekttap på opp til 10% fører til redusert blodtrykk, forbedret glukosekontroll, redusert kolesterolnivå, forbedretdyslipidemi, forbedret lungefunksjon, bedre søvnkvalitet og redusert søvnapnè. Moderat vekttap vil også kunnelindre leddsmerter. Dette tilsynelatende paradoks diskuteres i artikkelen – bl.a. drøftes de metodeproblemer som erinnebygget i mange av studiene. Fordi det har vist seg vanskelig for personer med kraftig overvekt å redusere vektenpermanent – og fordi resultatene mht. helseeffektene av vektreduksjon er usikre, bør hovedinnsatsen settes inn iforhold til å forebygge overvekt/fedme overfor enkeltpersoner med potensielle problemer. Personer med

 9. Modulation of Interleukin-8 and staphylococcal flora by Avène hydrotherapy in patients suffering from chronic inflammatory dermatoses.

  Science.gov (United States)

  Casas, C; Ribet, V; Alvarez-Georges, S; Sibaud, V; Guerrero, D; Schmitt, A-M; Redoulès, D

  2011-02-01

  A number of studies argue in favour of an important role of microbial colonization, in particular of Staphylococcus aureus, in triggering atopic dermatitis (AD) flare-up and psoriasis, in particular through the superantigenic properties of toxins generated by S. aureus. The aim of this study was to assess the efficacy of a 3-week Avène hydrotherapy on the skin surface of patients suffering from psoriasis or atopic dermatitis. Skin samples were taken from healthy subjects or atopic (n = 18) or psoriatic patients (n = 39) undergoing hydrotherapy at Avène at the beginning (D0) and the end of treatment (D18). The severity of the dermatosis was evaluated according to SCORing Atopic Dermatitis (SCORAD) or Psoriasis Area Severity Index (PASI) scores at D0 and D18. Marker of inflammation interleukin 8 (IL-8), S. aureus colonization (protein A) and enterotoxins were assessed in skin samples using RT-PCR. At D0, significant differences were observed between healthy subjects and atopic or psoriatic patients in all the parameters evaluated (IL-8, protein A). At the end of the hydrotherapy, a significant decrease in SCORAD was associated with a significant reduction of IL-8, S. aureus colonization and enterotoxin D in patients with atopic dermatitis. Similarly, a significant decrease in PASI was associated with a significant reduction of IL-8, S. aureus colonization and enterotoxin N in patients with psoriasis. This study demonstrates the positive effects of Avène hydrotherapy on the skin of patients suffering from chronic dermatosis, with decreased inflammation and reduced colonization by S. aureus. © 2010 The Authors. JEADV © 2010 European Academy of Dermatology and Venereology.

 10. Percepções e sentimentos de adolescentes criados por avós

  OpenAIRE

  Paixão, Flávia Juliana Dourado

  2013-01-01

  Este estudo tem como objetivo conhecer as percepções e os sentimentos de adolescentes criados por avós. Busca-se, especificamente: 1) descrever a percepção dos adolescentes sobre seus avós, seus sentimentos por eles e as relações estabelecidas com os mesmos; 2) descrever como percebem as figuras parentais biológicas, seus sentimentos por eles e suas relações com os mesmos; 3) compreender a experiência dos adolescentes acerca do fato de serem criados pelos avós; e 4) descrever a...

 11. Migrering av en webbsida från Joomla! till WordPress.

  OpenAIRE

  Konu, Tommi

  2013-01-01

  Denna rapport bygger på examensarbetet för Högskoleexamen i Medieteknik vid Umeå Universitet.Examensarbetet har utförts med VK Effekt på uppdrag av Västerbottens-Kuriren. Denna rapport kommer att behandla en migrering mellan systemen Joomla! och WordPress.Rapportens syfte är att kortfattat berätta om vilka valmöjligheter som finns vid en migrering, samtdemonstrera och visa en av vägarna som kan tas vid en migrering av en hemsida mellan olika CMS. This report is based on the thesis for the...

 12. Preparation, quality control and physico-chemical properties of 99mTc-BAT-AV-45

  International Nuclear Information System (INIS)

  Jiankang Zhang; Xingqin Zhou; Xiaofeng Qin

  2012-01-01

  One novel styrylpyridine derivatives(AV-45) coupled with 99m Tc complex was synthesized. 99m Tc-BAT-AV-45 was prepared by a ligand exchange reaction employing sodium glucoheptonate, and effects of the amount of ligand, stannous chloride, sodium glucoheptonate and pH value of reaction mixture on the radiolabeling yield were studied in details. Quality control was performed by thin layer chromatography and high performance liquid chromatography. Besides the stability, partition coefficient and electrophoresis of 99m Tc-BAT-AV-45 were also investigated. The results showed that the average radiolabeling yield was (95 ± 1%) and 99m Tc-BAT-AV-45 with suitable lipophilicity was stable and uncharged at physiological pH. (author)

 13. Konstruktionen av stress : En kvalitativ studie om hur stress upplevs i banksektorn

  OpenAIRE

  Blohm, Martin; Konradsson, Axel

  2017-01-01

  Bakgrund: Arbetslivet förändras ständigt till följd av digitaliseringen och tillgången till information ökar kraftigt. Banksektorn är en av de sektorer som påverkats mest av dessa förändringar och studier har visat att arbetsrelaterad stress ökar till följd av detta. Det är lätt att utifrån studier och fackliga undersökningar förknippa stress i banksektorn med arbetsmiljöproblem eftersom fokus ligger på ohälsa och sjukskrivning. Samtidigt vill många människor arbeta i banksektorn och i andra ...

 14. Föräldrars upplevelse av insatsen föräldrakoordinator.

  OpenAIRE

  Aspén-Franzén, Annika

  2014-01-01

  Föräldrakoordination är en barnfokuserad alternativ konfliktlösningsmetod som praktiserats i Sverige sedan 2009. Denna intervjustudie har undersökt separerade föräldrars upplevelse av att få stöd i sitt föräldrasamarbete av en föräldrakoordinator. Intervjuer har genomförts med sju föräldrar som haft insatsen föräldrakoordinator under minst sex månader. Samtliga deltagande föräldrar har flera års erfarenhet av svårlösta konflikter med den andra föräldern och har tidigare provat andra former av...

 15. Crystallization and preliminary structure determination of the plant food allergen Pru av 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dall’Antonia, Yuliya; Pavkov, Tea; Fuchs, Heidemarie; Breiteneder, Heimo; Keller, Walter, E-mail: walter.keller@uni-graz.at

  2005-02-01

  Crystals of Pru av 2, the first allergenic thaumatin-like protein, have been obtained and diffracted to 1.6 Å at a synchrotron. Using an annealing protocol, the resolution limit was improved to 1.3 Å:.

 16. Adaptationer av Esaias Tegnérs Frithiofs saga

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nordenfors, Ola

  2008-01-01

  Tegnérs versepos över urnordiska myter hade länge ett starkt om den nordiska läsande allmänheten - därtill starkt understött av Bernhard Crusells omtyckta tonsättningar av dikterna. Men också i Tyskland har Frithiofs saga haft en påfallande genomslagskraft. I uppsatsen granskas särskilt tonsättar...

 17. Et sosiologisk blikk på mobbing. En teoretisk studie av paradigmet og fenomenet mobbing

  OpenAIRE

  Stemland, Linn

  2007-01-01

  Mobbing er et tema som har fått stadig mer oppmerksomhet i samfunnsdebatten. Det er gjort lite sosiologisk forskning omkring fenomenet mobbing. Forskningsfeltet mobbing er i dag konstruert og dominert av psykologiens begreper og forståelse. I denne oppgaven prøver jeg å nærme meg en sosiologisk forståelse av begrepet og fenomenet mobbing.

 18. Helhetsorienterad utvärdering av kollektivtrafikåtgärder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hiselius, Lena Winslott; Barfod, Michael Bruhn; Leleur, Steen

  Under hösten 2008 och våren 2009 har forskare vid Avd. Trafik och väg vid Lunds Tekniska Högskola, DTU Transport vid Danmarks Tekniska Universitet samt National-ekonomiska institutionen vid Lunds Universitet genomfört ett forskningsprojekt med syfte att studera tillämpningen av en sammansatt...... (helhetsorienterad) analys av kollektiv-trafikåtgärder....

 19. Reduction of opioid withdrawal and potentiation of acute opioid analgesia by systemic AV411 (ibudilast).

  Science.gov (United States)

  Hutchinson, Mark R; Lewis, Susannah S; Coats, Benjamen D; Skyba, David A; Crysdale, Nicole Y; Berkelhammer, Debra L; Brzeski, Anita; Northcutt, Alexis; Vietz, Christine M; Judd, Charles M; Maier, Steven F; Watkins, Linda R; Johnson, Kirk W

  2009-02-01

  Morphine-induced glial proinflammatory responses have been documented to contribute to tolerance to opioid analgesia. Here, we examined whether drugs previously shown to suppress glial proinflammatory responses can alter other clinically relevant opioid effects; namely, withdrawal or acute analgesia. AV411 (ibudilast) and minocycline, drugs with distinct mechanisms of action that result in attenuation of glial proinflammatory responses, each reduced naloxone-precipitated withdrawal. Analysis of brain nuclei associated with opioid withdrawal revealed that morphine altered expression of glial activation markers, cytokines, chemokines, and a neurotrophic factor. AV411 attenuated many of these morphine-induced effects. AV411 also protected against spontaneous withdrawal-induced hyperactivity and weight loss recorded across a 12-day timecourse. Notably, in the spontaneous withdrawal study, AV411 treatment was delayed relative to the start of the morphine regimen so to also test whether AV411 could still be effective in the face of established morphine dependence, which it was. AV411 did not simply attenuate all opioid effects, as co-administering AV411 with morphine or oxycodone caused three-to-five-fold increases in acute analgesic potency, as revealed by leftward shifts in the analgesic dose response curves. Timecourse analyses revealed that plasma morphine levels were not altered by AV411, suggestive that potentiated analgesia was not simply due to prolongation of morphine exposure or increased plasma concentrations. These data support and extend similar potentiation of acute opioid analgesia by minocycline, again providing converging lines of evidence of glial involvement. Hence, suppression of glial proinflammatory responses can significantly reduce opioid withdrawal, while improving analgesia.

 20. Coolability of the melt in the reactor tank. A compilation and evaluation of the state of the art and suggestions for experiments in the area; Smaeltans kylbarhet i reaktortanken. En sammanstaellning och vaerdering av kunskapslaeget och foerslag till experiment inom omraadet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mueller, Ferenc [ES-konsult Energi och Saekerhet AB, Stockholm (Sweden)

  2002-04-01

  This study is limited to experiments about phenomena and mechanisms that affect the coolability of core debris in the reactor tank that may delay the tank rupture. The goal of the study is to get an overview of the phenomena that are important for the in-vessel coolability, and to evaluate the need for new experiments. Both theoretical and experimental projects are suggested.

 1. First application of the meteorological Mini-UAV 'M{sup 2}AV'

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Spiess, T.; Bange, J.; Buschmann, M.; Voersmann, P. [Braunschweig Univ. (Germany). Inst. fuer Luft- und Raumfahrttechnik

  2007-04-15

  The limitations of manned airborne meteorological measurements led to a new unmanned system, the Meteorological Mini-UAV (M{sup 2}AV), recently developed by the Institute of Aerospace Systems, Technical University of Braunschweig. The task was to develop, test and verify a meteorological sensor package as payload for an already available carrier aircraft, the UAV 'Carolo T200'. Thereby the limitations in size and mass had to be respected. The M{sup 2}AV is capable of performing turbulence and wind vector measurements within the atmospheric boundary layer and permits very short measurement cycles as an economic supplement during meteorological campaigns. The article gives details on the technical items. Results from meteorological data sets measured by the M{sup 2}AV are used for data quality assessment. In October 2005 the M{sup 2}AV participated in the meteorological field experiment 'LAUNCH 2005' in Lindenberg near Berlin. The M{sup 2}AV data were compared with lidar and sodar/RASS measurements. Furthermore, an in situ comparison of temperature, humidity and wind vector data with the helicopter-borne turbulence probe Helipod was analysed and gave information about the M{sup 2}AV data quality. (orig.)

 2. Genome-Wide DNA Methylation Analysis and Epigenetic Variations Associated with Congenital Aortic Valve Stenosis (AVS.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Uppala Radhakrishna

  Full Text Available Congenital heart defect (CHD is the most common cause of death from congenital anomaly. Among several candidate epigenetic mechanisms, DNA methylation may play an important role in the etiology of CHDs. We conducted a genome-wide DNA methylation analysis using an Illumina Infinium 450k human methylation assay in a cohort of 24 newborns who had aortic valve stenosis (AVS, with gestational-age matched controls. The study identified significantly-altered CpG methylation at 59 sites in 52 genes in AVS subjects as compared to controls (either hypermethylated or demethylated. Gene Ontology analysis identified biological processes and functions for these genes including positive regulation of receptor-mediated endocytosis. Consistent with prior clinical data, the molecular function categories as determined using DAVID identified low-density lipoprotein receptor binding, lipoprotein receptor binding and identical protein binding to be over-represented in the AVS group. A significant epigenetic change in the APOA5 and PCSK9 genes known to be involved in AVS was also observed. A large number CpG methylation sites individually demonstrated good to excellent diagnostic accuracy for the prediction of AVS status, thus raising possibility of molecular screening markers for this disorder. Using epigenetic analysis we were able to identify genes significantly involved in the pathogenesis of AVS.

 3. Genome-Wide DNA Methylation Analysis and Epigenetic Variations Associated with Congenital Aortic Valve Stenosis (AVS).

  Science.gov (United States)

  Radhakrishna, Uppala; Albayrak, Samet; Alpay-Savasan, Zeynep; Zeb, Amna; Turkoglu, Onur; Sobolewski, Paul; Bahado-Singh, Ray O

  2016-01-01

  Congenital heart defect (CHD) is the most common cause of death from congenital anomaly. Among several candidate epigenetic mechanisms, DNA methylation may play an important role in the etiology of CHDs. We conducted a genome-wide DNA methylation analysis using an Illumina Infinium 450k human methylation assay in a cohort of 24 newborns who had aortic valve stenosis (AVS), with gestational-age matched controls. The study identified significantly-altered CpG methylation at 59 sites in 52 genes in AVS subjects as compared to controls (either hypermethylated or demethylated). Gene Ontology analysis identified biological processes and functions for these genes including positive regulation of receptor-mediated endocytosis. Consistent with prior clinical data, the molecular function categories as determined using DAVID identified low-density lipoprotein receptor binding, lipoprotein receptor binding and identical protein binding to be over-represented in the AVS group. A significant epigenetic change in the APOA5 and PCSK9 genes known to be involved in AVS was also observed. A large number CpG methylation sites individually demonstrated good to excellent diagnostic accuracy for the prediction of AVS status, thus raising possibility of molecular screening markers for this disorder. Using epigenetic analysis we were able to identify genes significantly involved in the pathogenesis of AVS.

 4. What are the keys to successful adrenal venous sampling (AVS) in patients with primary aldosteronism?

  Science.gov (United States)

  Young, William F; Stanson, Anthony W

  2009-01-01

  Adrenal venous sampling (AVS) is the criterion standard to distinguish between unilateral and bilateral adrenal disease in patients with primary aldosteronism. The keys to successful AVS include appropriate patient selection, careful patient preparation, focused technical expertise, defined protocol, and accurate data interpretation. The use of AVS should be based on patient preferences, patient age, clinical comorbidities, and the clinical probability of finding an aldosterone-producing adenoma. AVS is optimally performed in the fasting state in the morning. AVS is an intricate procedure because the right adrenal vein is small and may be difficult to locate - the success rate depends on the proficiency of the angiographer. The key factors that determine the successful catheterization of both adrenal veins are experience, dedication and repetition. With experience, and focusing the expertise to 1 or 2 radiologists at a referral centre, the AVS success rate can be as high as 96%. A centre-specific, written protocol is mandatory. The protocol should be developed by an interested group of endocrinologists, radiologists and laboratory personnel. Safeguards should be in place to prevent mislabelling of the blood tubes in the radiology suite and to prevent sample mix-up in the laboratory.

 5. Reduktion av slöseri inom den spanska ölindustrin : – en studie av åtgärder och metoder i spåren av krisen

  OpenAIRE

  Carlström, Carl

  2014-01-01

  Den rådande eurokrisen har påverkat det spanska samhället och den spanska ölindustrin negativt. Industrin står inför utmaningar vad gäller minskad försäljning och förändrade kundpreferenser. I tider då intäkterna och försäljningen minskar finns det många sätt att öka sina marginaler. Ett av detta sätt är att börja arbeta med resurseffektivitet och att se till att slöseriet av de resurser man har minskar. De frågor studien besvarar är hur bryggeriindustrin i Spanien har arbetat för att minska ...

 6. Optimal scanning time window for 18F-FP-(+)-DTBZ (18F-AV-133) summed uptake measurements

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lin, Kun-Ju; Lin, Wey-Yil; Hsieh, Chia-Ju; Weng, Yi-Hsin; Wey, Shiaw-Pyng; Lu, Chin-Song; Skovronsky, Daniel; Yen, Tzu-Chen; Chang, Chee-Jen; Kung, Mei-Ping

  2011-01-01

  18 F-9-fluoropropyl-(+)-dihydrotetrabenazine ( 18 F-AV-133) is a novel positron emission tomography tracer for imaging the vesicular monoamine transporter II in dopaminergic neuron degeneration, which might be indicative for Parkinson's disease (PD) and other parkinsonism. Studies were performed to optimize the imaging time window for calculating standardized uptake value ratio (SUVR) with correlation to distribution volume ratio (DVR) and in differentiating PD from normal controls (NCs). Methods: Thirteen 18 F-AV-133 positron emission tomography studies were conducted on four NCs (age, 62.3±4.9 years) and nine PD patients (age, 60.8±6.0 years) with Hoehn and Yahr stages 2 to 3. Dynamic images were acquired within 180 min (0–30, 50–140 and 160–180 min) and were rearranged into 14 of 10-min scans. The contralateral striatum was defined as the opposite striatum to the predominantly affected limbs. Volumes of interest (VOIs) of bilateral putamen, caudate nuclei and occipital cortex (OC; as the reference region) were delineated from individual magnetic resonance imaging. SUVRs of striatum to OC were computed from 14 dynamic image sets. The DVRs were computed from Logan graphic analysis by using OC as the input. The performance of SUVR was evaluated based on the correlation of SUVR at each time window to DVR, as well as the Cohen effect size (group mean SUVR difference between PD and NC/standard deviation). Results: 18 F-AV-133 uptake decreased in PD subjects at bilateral striatum especially at contralateral side with posterior putamen predominant as compared with NC. Consistent higher correlations of SUVRs to DVR for all VOIs were observed at later time window and reached to its maximal value of 0.9917 at 90–100 min. The group mean SUVR differences between NC and PD subjects increased and reached relatively stable values after 90 min. The effect sizes for all VOIs were stable across different time window and with the largest value around 90∼120 min

 7. AV3V lesions reduce the pressor response to L-glutamate into the RVLM.

  Science.gov (United States)

  Vieira, Alexandre Antonio; Colombari, Eduardo; De Luca, Laurival A; Colombari, Débora Simões de Almeida; Menani, José V

  2006-05-01

  Neurons from the rostral ventrolateral medulla (RVLM) directly activate sympathetic pre-ganglionic neurons in the spinal cord. Hypertensive responses and sympathetic activation produced by different stimuli are strongly affected by lesions of the preoptic periventricular tissue surrounding the anteroventral third ventricle (AV3V region). Therefore, in the present study, we investigated the effects of acute (1 day) and chronic (15 days) electrolytic lesions of the AV3V region on the pressor responses produced by injections of the excitatory amino acid L-glutamate into the RVLM of unanesthetized rats. Male Holtzman rats with sham or electrolytic AV3V lesions and a stainless steel cannula implanted into the RVLM were used. The pressor responses produced by injections of L-glutamate (1, 5 and 10 nmol/100 nl) into the RVLM were reduced 1 day (9 +/- 4, 39 +/- 6 and 37 +/- 4 mm Hg, respectively) and 15 days after AV3V lesions (13 +/- 6, 39 +/- 4 and 43 +/- 4 mm Hg, respectively, vs. sham lesions: 29 +/- 3, 50 +/- 2 and 58 +/- 3 mm Hg, respectively). Injections of L-glutamate into the RVLM in sham or AV3V-lesioned rats produced no significant change in the heart rate (HR). Baroreflex bradycardia and tachycardia produced by iv phenylephrine or sodium nitroprusside, respectively, and the pressor and bradycardic responses to chemoreflex activation with iv potassium cyanide were not modified by AV3V lesions. The results suggest that signals from the AV3V region are important for sympathetic activation induced by L-glutamate into the RVLM.

 8. Final disposal of high-level nuclear waste in very deep boreholes. An evaluation based on recent research of bedrock conditions at great depths; Slutfoervaring av hoegaktivt kaernavfall i djupa borrhaal. En utvaerdering baserad paa senare aars forskning om berggrunden paa stora djup

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Aahaell, Karl-Inge [Karlstad Univ. (Sweden)

  2007-01-15

  This report evaluates the feasibility of very deep borehole disposal of high-level nuclear waste, e.g., spent nuclear fuel, in the light of recent technological developments and research on the characteristics of bedrock at extreme depths. The evaluation finds that new knowledge in the field of hydrogeology and technical advances in drilling technology have advanced the possibility of using very deep boreholes (3-5 km) for disposal of the Swedish nuclear waste. Decisive factors are (1) that the repository can be located in stable bedrock at a level where the groundwater is isolated from the biosphere, and (2) that the waste can be deposited and the boreholes permanently sealed without causing long-term disturbances in the density-stratification of the groundwater that surrounds the repository. Very deep borehole disposal might offer important advantage compared to the relatively more shallow KBS approach that is presently planned to be used by the Swedish nuclear industry in Sweden, in that it has the potential of being more robust. The reason for this is that very deep borehole disposal appears to permit emplacement of the waste at depths where the entire repository zone would be surrounded by stable, density-stratified groundwater having no contact with the surface, whereas a KBS-3 repository would be surrounded by upwardly mobile groundwater. This hydro-geological difference is a major safety factor, which is particularly apparent in all scenarios that envisage leakage of radioactive substances. Another advantage of a repository at a depth of 3 to 5 km is that it is less vulnerable to impacts from expected events (e.g., changes in groundwater conditions during future ice ages) as well as undesired events (e.g. such as terrorist actions, technical malfunction and major local earthquakes). Decisive for the feasibility of a repository based on the very deep borehole concept is, however, the ability to emplace the waste without failures. In order to achieve this

 9. Utvärdering av aktuella rehabiliteringsinsatser. Problem och metodval

  DEFF Research Database (Denmark)

  Forsberg, B; Diderichsen, Finn

  1993-01-01

  the difficulties involved in assessing the impact of such political measures, when at the same time the chances of people being able to return to work after extended sick leave are reduced owing to the recession. An evaluation model is presented which, in addition to variables related to monetary savings...... to the community, incorporates indicators capable of identifying gains due to a rehabilitation programme that are important determinants of the changes of target groups returning to a productive and meaningful life....

 10. Uso do modelo AVSWAT na avaliação do aporte de nitrogênio (N e fósforo (P aos mananciais de uma microbacia hidrográfica contendo atividade avícola Use of the AVSWAT model in the evaluation of the contribution of nitrogen (N and phosphorus (P to the sources of a watershed contends poultry activity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fernando Frachone Neves

  2006-12-01

  Full Text Available A utilização de modelos para a quantificação da produção de sedimentos e conseqüente arraste de partículas em bacias hidrográficas é de grande importância para profissionais da área de gerenciamento e planejamento ambiental. Os resultados do modelo podem ser utilizados no diagnóstico da situação e dinâmica de contaminação de uma bacia hi-drográfica, servindo como ferramenta fundamental para se tomar medidas de controle e ou preventivas. Os sedimentos gerados pelos processos erosivos podem carrear dejetos animais habitualmente utilizados como fertilizantes, atingindo águas superficiais, pelos fenômenos do escoamento superficial e também águas subterrâneas, pelo fenômeno da lixiviação. Neste contexto, aplicamos o modelo hidrossedimentológico AVSWAT (Arc View Soil and Water Assessment Tool à Microbacia Hidrográfica do Rio Bonito (Descalvado - SP, com a finalidade de avaliar o aporte de nitrogênio (N e fósforo (P aos mananciais. Os resultados mostraram-se promissores de acordo com a avaliação de alguns parâmetros realizada.The use of models to the quantification of sediments production and consequent particles drag in hydrographic basins is very important to the professionals of the field of environmental management and planning. The model results can be used to diagnosis of situation and a hydrographic basin contamination, serving as a fundamental tool to take control and/or protection measures. The sediments created by erosion processes can drag the animals dejects usually used as fertilizers, reaching the superficial waters through the superficial running out phenomenon as well the table waters through the lixiviation phenomenon. In this context, we apply the hydrosedimentological model AVSWAT (Arc View Soil and Water Assessment Tool to the Hydrographic Micro-basin of Rio Bonito (Descalvado - SP, aiming to evaluate the nitrogen (N and phosphorus (P entry on the springs. The results were promising according to

 11. Focus on regional consequences by allocation of gas contracts; Vektlegging av regionale ringvirkninger ved allokering av gasskontrakter

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Amundsen, E.S.; Sunnevaag, K.

  1994-08-01

  The Ministry of Industry and Energy evaluates which of the natural gas fields to be selected for covering the gas supply based on contract obligations. The evaluation aims at giving a total valuation of possible development solutions on the Norwegian continental shelf. Actual solutions are based on fields located in the Haltenbanken area or in the North Sea. The present report relates to a study analysing the consequences on how the employment and regional conditions are influencing the socio-economic and real economic factors by alternative solutions of contract allocations. 38 refs., 9 figs., 7 tabs.

 12. Kjøring med mistanke om påvirkning av andre rusmidler enn alkohol

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Asbjørg S. Christophersen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGStatens rettstoksikologiske institutt har i løpet av de siste år registrert en stor økning av prøver fra bilføreremistenkt for kjøring under påvirkning av andre rusmidler enn alkohol. Antall positive saker økte 42% fra1994 til 1995. De hyppigste påviste stoffer er tetrahydrocannabinol, amfetamin, benzodiazepiner og opiater(morfin/kodein. Bruk av tyngre narkotiske stoffer har blitt mer vanlig i trafikksammenheng og antall positivetilfeller har økt betydelig mer enn totalt antall saker. Fra 1994 til 1995 økte antall positive amfetaminprøvermed 75% (fra 533 til 937 og antall positive prøver som følge av heroininntak økte med 87% (fra 92 til 172.Bruk av flere stoffer samtidig er vanlig, over 60 % av sakene i 1995 var positive på mer enn ett stoff, alkoholikke medregnet. De fleste tilfeller var representert av menn i alderen 25-32 år (37%. Kvinner var representerti ca. 11% av sakene.Christophersen AS, Skurtveit S, Mørland J. Drivers suspected to drive under the influence of drugs otherthan alcohol. Nor J Epidemiol 1996; 6 (1: 45-48.ENGLISH SUMMARYThe National Institute of Forensic Toxicology has registered a large increase in the number of samples fromdrivers suspected to drive under influence of drugs other than alcohol. The number of drug positive casesincreased 42% from 1994 to 1995. The most frequent drugs detected are tetrahydrocannabinol, amphetamine,benzodiazepines and opiates (morphine/codeine. The frequency of hard narcotic drug use has increased morethan the total number of cases. From 1994 to 1995, the number of amphetamine positive samples increased75% (from 533 to 937 and the number of samples positive due to heroin use (detection of the metabolite 6-monoacetylmorphine in urine increased 87%. Multi-drug use is common and more than one drug wasdetected in more than 60% of the cases from 1995, alcohol not included. Most of the cases were representedby men 25-32 years old (37%. Women were represented in about

 13. Vorticity-divergence semi-Lagrangian global atmospheric model SL-AV20: dynamical core

  Science.gov (United States)

  Tolstykh, Mikhail; Shashkin, Vladimir; Fadeev, Rostislav; Goyman, Gordey

  2017-05-01

  SL-AV (semi-Lagrangian, based on the absolute vorticity equation) is a global hydrostatic atmospheric model. Its latest version, SL-AV20, provides global operational medium-range weather forecast with 20 km resolution over Russia. The lower-resolution configurations of SL-AV20 are being tested for seasonal prediction and climate modeling. The article presents the model dynamical core. Its main features are a vorticity-divergence formulation at the unstaggered grid, high-order finite-difference approximations, semi-Lagrangian semi-implicit discretization and the reduced latitude-longitude grid with variable resolution in latitude. The accuracy of SL-AV20 numerical solutions using a reduced lat-lon grid and the variable resolution in latitude is tested with two idealized test cases. Accuracy and stability of SL-AV20 in the presence of the orography forcing are tested using the mountain-induced Rossby wave test case. The results of all three tests are in good agreement with other published model solutions. It is shown that the use of the reduced grid does not significantly affect the accuracy up to the 25 % reduction in the number of grid points with respect to the regular grid. Variable resolution in latitude allows us to improve the accuracy of a solution in the region of interest.

 14. sugE: A gene involved in tributyltin (TBT) resistance of Aeromonas molluscorum Av27.

  Science.gov (United States)

  Cruz, Andreia; Micaelo, Nuno; Félix, Vitor; Song, Jun-Young; Kitamura, Shin-Ichi; Suzuki, Satoru; Mendo, Sónia

  2013-01-01

  The mechanism of bacterial resistance to tributyltin (TBT) is still unclear. The results herein presented contribute to clarify that mechanism in the TBT-resistant bacterium Aeromonas molluscorum Av27. We have identified and cloned a new gene that is involved in TBT resistance in this strain. The gene is highly homologous (84%) to the Aeromonas hydrophila-sugE gene belonging to the small multidrug resistance gene family (SMR), which includes genes involved in the transport of lipophilic drugs. In Av27, expression of the Av27-sugE was observed at the early logarithmic growth phase in the presence of a high TBT concentration (500 μM), thus suggesting the contribution of this gene for TBT resistance. E. coli cells transformed with Av27-sugE become resistant to ethidium bromide (EtBr), chloramphenicol (CP) and tetracycline (TE), besides TBT. According to the Moriguchi logP (miLogP) values, EtBr, CP and TE have similar properties and are substrates for the sugE-efflux system. Despite the different miLogP of TBT, E. coli cells transformed with Av27-sugE become resistant to this compound. So it seems that TBT is also a substrate for the SugE protein. The modelling studies performed also support this hypothesis. The data herein presented clearly indicate that sugE is involved in TBT resistance of this bacterium.

 15. Influence of commercial (Fluka) naphthenic acids on acid volatile sulfide (AVS) production and divalent metal precipitation.

  Science.gov (United States)

  McQueen, Andrew D; Kinley, Ciera M; Rodgers, John H; Friesen, Vanessa; Bergsveinson, Jordyn; Haakensen, Monique C

  2016-12-01

  Energy-derived waters containing naphthenic acids (NAs) are complex mixtures often comprising a suite of potentially problematic constituents (e.g. organics, metals, and metalloids) that need treatment prior to beneficial use, including release to receiving aquatic systems. It has previously been suggested that NAs can have biostatic or biocidal properties that could inhibit microbially driven processes (e.g. dissimilatory sulfate reduction) used to transfer or transform metals in passive treatment systems (i.e. constructed wetlands). The overall objective of this study was to measure the effects of a commercially available (Fluka) NA on sulfate-reducing bacteria (SRB), production of sulfides (as acid-volatile sulfides [AVS]), and precipitation of divalent metals (i.e. Cu, Ni, Zn). These endpoints were assessed following 21-d aqueous exposures of NAs using bench-scale reactors. After 21-days, AVS molar concentrations were not statistically different (pAVS production was sufficient in all NA treatments to achieve ∑SEM:AVS AVS) could be used to treat metals occurring in NAs affected waters. Copyright © 2016 Elsevier Inc. All rights reserved.

 16. Dynamisk Ledarutveckling : En ny metod för personlig utveckling av ledare skapad genom integration av två etablerade metoder för personlig utveckling

  OpenAIRE

  Rudbäck, Marie-Christine

  2013-01-01

  Syftet med denna studie är att teoretiskt pröva att integrera en etablerad metod för personlig utveckling, The Skilled Helper, med metoden Dynamisk Pedagogik och skapa en ny metod för en specifik tillämpning, personlig utveckling av ledare. Integrationen görs med hjälp av en etablerad metametod för metodutveckling. De bägge ingående metoderna värderas enligt fastställda kriterier. Samma kriterier används sedan för att värdera den nya metod som designas. Med detta har studien uppnått en jämför...

 17. Patients' and procedural characteristics of AV-block during slow pathway modulation for AVNRT-single center 10year experience.

  Science.gov (United States)

  Wasmer, Kristina; Dechering, Dirk G; Köbe, Julia; Leitz, Patrick; Frommeyer, Gerrit; Lange, Phillip S; Kochhäuser, Simon; Reinke, Florian; Pott, Christian; Mönnig, Gerold; Breithardt, Günter; Eckardt, Lars

  2017-10-01

  Permanent AV-block is a recognized and feared complication of slow pathway modulation for AVNRT. We aimed to assess incidence of transient and permanent AV-block as well as consequences of transient AV-block in a large contemporary AVNRT ablation cohort. We searched our single center prospective ablation database for occurrence of transient and permanent AV-block during slow pathway modulation between January 2004 and October 2015. We analyzed patients' and procedural characteristics as well as outcome of patients in whom transient or permanent AV-block occurred. Of 9170 patients who underwent a catheter ablation at our institution between January 2004 and October 2015, 2101 patients (64% women, mean age 50±18years) underwent slow pathway modulation. In three patients, permanent AV-block occurred during RF application. Additional two patients had transient AV-block that recovered (after a few minutes and 25min), but recurred within two days of the procedure. All five patients underwent dual chamber pacemaker implantation (0.2%). Transient AV-block related to RF delivery occurred in 44 patients (2%). Transient mechanical AV-block occurred in additional 17 patients (0.8%). In 12 patients, ablation was continued despite transient AV-block. One of these patients developed permanent AV-block. Permanent AV-block following slow pathway modulation is a rare event, occurring in 0.2% of patients in a large contemporary single center cohort. Transient AV-block is more frequent (2%). Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

 18. Utveckling av hygienfunktioner i diskmaskiner : Desinfektion med hjälp av UV-ljus och ozon

  OpenAIRE

  Åberg, Linus

  2008-01-01

  This thesis within the field of Integrated Product development at the Royal Insitute of Technology, performed at Primary Development Dishcare at AB Electrolux, is supposed to find a solution to enhance the hygiene inside an Electrolux dishwasher. The outcomes of this thesis are functional prototypes to evaluate the efficiency of disinfection by the use of Ultra Violet Light and Ozone. The thesis has followed Electrolux Primary Development process, with delivarables and checkpoints. Ultra viol...

 19. Handelsbankens användande av CRM -Är det lönsamt?

  OpenAIRE

  Salman Kanbar, Ahmad

  2012-01-01

  Frågeställning: På vilket sätt används CRM av Handelsbanken och hur påverkar det bankens lönsamhet? Syfte: Syftet med detta arbete är att kunna öka kunskapen om hur Handelsbanken tillämpar CRM och för att undersöka om användandet av CRM i bankens verksamhet är lönsamt eller inte. Metod: För att svara på studiens syfte blev en intervju utförd med Handelsbanken. Ännu en anledning till varför en intervju gjordes var på grund av att det var nödvändigt för att få det primärdata som behövdes och fö...

 20. Modellering och analys av grundvattenflödet i en byggnads grundläggning

  OpenAIRE

  Hargelius, Malcolm

  2018-01-01

  På en fastighet i Luthagen i Uppsala uppfördes en byggnad grundlagd på träpålar år 1936. Under 60-talet uppstod läckage på en spillvattenledning vilket ledde till en kontaminering av sprickvattenakviferen där träpålar är särskilt utsatta för påverkan av bakterie, svamp- och virusangrepp till följd av torrläggning. För att spola bort kontaminerat sprickvatten och för att hålla en jämn sprickvattennivå i akviferen installerades påfyllningsbrunnar på två platser i källaren under huset. Brunnarna...

 1. Stereotyper: en omedveten kategorisering. : En jämlikhetsanalys av Intryck- Värmlands landstings personaltidning

  OpenAIRE

  Åhlander, Karolina; Jost, Anna

  2014-01-01

  Jämlikhet är något som ligger i tiden. Hur jämlikhetsmedvetna är egentligen dagens medier? Vi har på uppdrag av Värmlandslandsting gjort en jämlikhetanalys av deras personaltidning, Intryck. En tidning som når samtliga anställda inom organisationen. Vi har gjort en text- och bildanalys med utgångspunkt från ett analysverktyg vi kallar för jämlikhetstrappan. Vårt syfte har varit att urskilja stereotyper och om tidningen använder sig av sitt befintliga underlag för att göra tidningen så jämlik ...

 2. If You Live in a Nuclear Submarine : En diskursanalys av Xbox One i Time & Forbes

  OpenAIRE

  Sjöberg, Magnus; Stabell Jebsen, Carl Axel

  2014-01-01

  Xbox One är en spelkonsol från företaget Microsoft och en uppföljare till Xbox 360. Konsolen presenterades officiellt vid en presskonferens den 21 maj 2013 och före presentationen så fanns det ett av många rykten om ett krav på att vara ständigt uppkopplad mot internet som rapporterades i media. Syftet med uppsatsen har varit att i utifrån efterförloppet av Microsofts premiärlansering av spelkonsolen Xbox One undersöka den diskursiva bild som nyhetsmedierna Forbes och Time använder för att sk...

 3. Boye och "jag" : En grammatisk analys av en litterär persona

  OpenAIRE

  Lindström, Elina

  2015-01-01

  I denna uppsats använder jag den interpersonella metafunktionen inom systemisk-funktionell grammatik för att undersöka sex av Karin Boyes dikter, detta med syfte att se huruvida en sådan här analys kan säga något av intresse om diktjaget. Analysen genomfördes enligt Holmberg och Karlssons modell i Grammatik med betydelse, där subjekt och finit tagits ut varpå språkhandlingar markerats och modalitet kommenterats. Dikterna är hämtade ur Boyes Samlade dikter. Av min analys framgår att jaget beha...

 4. The parsec-scale relationship between ICO and AV in local molecular clouds

  Science.gov (United States)

  Lee, Cheoljong; Leroy, Adam K.; Bolatto, Alberto D.; Glover, Simon C. O.; Indebetouw, Remy; Sandstrom, Karin; Schruba, Andreas

  2018-03-01

  We measure the parsec-scale relationship between integrated CO intensity (ICO) and visual extinction (AV) in 24 local molecular clouds using maps of CO emission and dust optical depth from Planck. This relationship informs our understanding of CO emission across environments, but clean Milky Way measurements remain scarce. We find uniform ICO for a given AV, with the results bracketed by previous studies of the Pipe and Perseus clouds. Our measured ICO-AV relation broadly agrees with the standard Galactic CO-to-H2 conversion factor, the relation found for the Magellanic clouds at coarser resolution, and numerical simulations by Glover & Clark (2016). This supports the idea that CO emission primarily depends on shielding, which protects molecules from dissociating radiation. Evidence for CO saturation at high AV and a threshold for CO emission at low AV varies remains uncertain due to insufficient resolution and ambiguities in background subtraction. Resolution of order 0.1 pc may be required to measure these features. We use this ICO-AV relation to predict how the CO-to-H2 conversion factor (XCO) would change if the Solar Neighbourhood clouds had different dust-to-gas ratio (metallicity). The calculations highlight the need for improved observations of the CO emission threshold and H I shielding layer depth. They are also sensitive to the shape of the column density distribution. Because local clouds collectively show a self-similar distribution, we predict a shallow metallicity dependence for XCO down to a few tenths of solar metallicity. However, our calculations also imply dramatic variations in cloud-to-cloud XCO at subsolar metallicity.

 5. Fromleik i Black Supper, Piss Christ og Crucifixion, tre fotografi av Andres Serrano

  OpenAIRE

  Vinje, Lilly

  2006-01-01

  Oppgåva skal omhandla tre utvalgte foto av fotografen Andres Serrano, ein amerikanar født i 1950. Enkeltbileta det er snakk om er Black Supper (1990), Piss Christ og Crucifixion (begge 1987). Dei er laga ved at kitschfigurar er nedsenka i gjennomsiktige behaldarar fyllte av kroppsvæsker og vatn; vatn i Black Supper, urin i Piss Christ og blod i Crucifixion. Henholdsvis framstiller dei Nattverden, Jesus på krossen og Krossfestinga (tre figurar). Serrano befinn seg med desse innanfor religiøs k...

 6. Vegetasjonskartlegging av Muddvær, Vegaøyan verdensarv, Vega kommune

  OpenAIRE

  Bär, Annette; Carlsen, Thomas

  2009-01-01

  Muddværet ble vegetasjonskartlagt for å få oversikt over de botaniske verdiene. Vegetasjonstyper etter Fremstad (1997) er framstilt på kart og rapporten inneholder i tillegg en artsliste over registrerte planter. Kartleggingen skal brukes som grunnlag for en senere utarbeiding av en skjøtselsplan for området og ses i sammenheng med tidligere kartlegginger og utarbeiding av skjøtselsplaner for Vegaøyan verdensarvområde (bl.a. Hatten m.fl. 2007; Hatten & Carlsen 2007a,b).

 7. "Konsesjon til radikalere" : Norges anerkjennelse av Nord-Vietnam i 1971

  OpenAIRE

  Sørensen, Cristian H.

  2012-01-01

  Emnet for oppgaven er Norges anerkjennelse av Nord-Vietnam som en selvstendig stat. Dette skjedde i 1971 mens Nord-Vietnam var i krig med Sør-Vietnam og USA. Norge var det første NATO-landet som fattet prinsippvedtak om dette, og Danmark fulgte etter. Det hele provoserte USA i så stor grad at Nixon-administrasjonen var nær ved å kalle ambassadørene sine i Oslo og København hjem. Det var regjeringen Bratteli som stod for utførelsen av anerkjennelsen etter at Arbeiderpartiet kom tilbake til reg...

 8. Dolphin Sky, del A : utvikling av integrert design- og helhetskonsept for sveveløsning

  OpenAIRE

  Rummelhoff, Kristoffer Ødegaard

  2016-01-01

  Det er store utfordringer knyttet til veiutvikling, kø og situasjoner hvor biler ikke strekker til, spesielt i et land som Norge hvor fjell og fjord skaper naturlige hindringer. Dette er en av flere motivasjoner for å utvikle en miljøvennlig flyvende bil. Masteroppgaven er en fremtidsrettet konseptutvikling- og designoppgave for et nytt konsept hvor det integreres en sveveløsning på en lettvekts trehjulsbil. Tidligere arbeid har blitt benyttet i gjennomførelsen av konseptutvikling; inter...

 9. Millennials och baby boomers attityder till fake news : Generationernas upplevelser av nyhetsmediers sanningshalt

  OpenAIRE

  Adolfsson, Claes; Strömberg, Markus; Stenberg, John

  2017-01-01

  Syftet med denna uppsats var att ta reda på generationerna millennials och baby boomers inställning till mediernas sanningshalt och politiska neutralitet. Detta gjordes med hjälp av följande frågeställningar: Vilka attityder och vilken inställning har millennials och baby boomers till nyhetsmediernas sanningshalt? Finns skillnader och likheter kvar när vi väger in variablerna kön och politiskt ställningstagande?   För att definiera generationerna använde vi oss av Cliff Zukins generationsteor...

 10. Periodic Sorption of Tungstate Ions on Anionite AV-17-8

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D’yachenko Aleksandr

  2017-01-01

  Full Text Available The multiple sorption of sodium tungstate resulting from the autoclave-soda digestion of a tungsten-bearing concentrate was studied using anion-exchange resin AV-17-8. The choice of ion exchange resin was carried out under static conditions using highly basic anionites. The sorption and desorption plots for tungstate and carbonate ions were demonstrated under dynamic conditions. The total dynamic capacity of the resin was estimated for each species of the ions in three sorption cycles. The applicability of the AV-17-8 resin as a sorbent in the autoclave-soda process flowsheet was determined.

 11. Analyse av en konfliktfylt planprosess. Medvirkning og makt – i spenningsforholdet mellom ulike stedsidentiteter

  OpenAIRE

  Ihle, Hilde Nygaard

  2016-01-01

  Oppgaven beskriver reguleringsplanprosessen i 2015, og leter etter spor av Sætres stedsidentitet i historiske planer og debatt. Jeg ser etter identitetsuttrykk forstått som stedsfølelse (sence of place), den sosiale konteksten der stedet skapes og gjenskapes gjennom sosiale praksiser (locale) og den fysiske beskrivelsen av stedet (location). I oppgaven ser jeg på hvordan innbyggerne påvirket prosessen gjennom dialog på to Facebook-sider, avisinnlegg og høringsinnspill. Jeg analyserer akti...

 12. Sjuksköterskors upplevelse vid vård av patienter med substansbrukssyndrom

  OpenAIRE

  Hanna, Johansson; Frida, Zetterman

  2016-01-01

  Bakgrund Tidigare forskning visar att sjuksköterskor har förutfattade meningar om patienter med en stigmatiserande diagnos. Sjuksköterskor stigmatiserar och har negativa attityder som påverkar deras vård av dessa patienter. Individer med substansbrukssyndrom är en grupp som är särskilt utsatt för stigmatisering i samhället. Dessa individer påträffas inom samtliga specialiteter inom vården. Denna studie fokuserar därför på sjuksköterskors upplevelse av patienter med substansbrukssyndrom. Syfte...

 13. Risikovurdering av miljøgifter i sediment utenfor tidligere Hurum fabrikker

  OpenAIRE

  Håvardstun, J.; Berge, J.

  2011-01-01

  I forbindelse med et pålegg fra Klima og forurensningsdirektoratet er det gjennomført en vurdering av hvilken miljørisiko som sedimentene utenfor tidligere Hurum fabrikker representerer. Vurderingen er gjennomført på basis undersøkelser av sedimentene gjennomført i 2007. Risikovurderingen er gjennomført etter direktoratets veileder (TA-2230/2007). Hovedkonklusjonen er at sedimentforurensningen i grunnområdene nær land (< 10 m dyp) utenfor fabrikkområdet utgjør en risiko for skade på økosystem...

 14. Betydningen av drektige reinsimlers ernæring for kalvers vekst, klimatiske toleranse og overlevelse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arne Rognmo

  2013-03-01

  Full Text Available Forsøkene (viste at tilleggsforing av underernærte simler i siste del av drektighetsperioden kun synes å ha effekt på fødselsvekten for kalvene forutsatt at simlene får høyverdig ernæring etter kalving. Den forskjellige ernæringsbakgrunn før kalving synes således ikke å innvirke på melkeproduksjon/kvalitet, da vektutviklingen for alle grupper av kalver i dette forsøket gikk parallelt i de tre første ukene etter kalving. Det ble heller ikke på noe punkt funnet signifikante forskjeller gruppene imellom når det gjelder kalvenes klimatiske toleranse. Det er dog bemerkelsesverdig at det var stor dødelighet blant de små kalvene etter unge små simler i GRUPPE L. Dette funn er interessant sett i sammenheng med resultatene fra Røros (se bidrag fra Dag Lenvik, side som viser at avkastningen fra en flokk kan økes markant om man konsentrerte slakteuttaket på små kalver og forhindrer bedekning av små, unge simler gjennom fjerning av eldre, store bukker. Med det forbehold at våre forsøk er utført på dyr i innhegning med et lavt aktivitetsnivå, kan man fra våreforsøk foreløpig konkludere med at tillegsfor ing av simler i siste halvdel av drektighetsperioden har effekt på kalvenes fødselsvekt, men at vektutviklingen for kalven er uavhengig av simlenes ernæringshistorie, om sistnevnte tilbys høyverdig ernæring etter kalving. Da små kalver etter underernærte simler viste høy dødelighet like etter fødselen, vil imidlertid tilleggsforing kunne øke avkastningen om det er mange unge simler i flokken. Resultatene fra Røros tyder imidlertid på at dette resultat normalt kan oppnås uten ekstra omkostninger gjennom et selektivt slakteuttak.

 15. Konstruktion av vertikaltransportör för materialhantering

  OpenAIRE

  Furu, Micke

  2012-01-01

  Rotab Rostfria Transportörer AB tillverkar och utvecklar material- och godshanteringsutrustning. Företaget levererar även kompletta materialhanteringslösningar i form av godshanteringsanläggningar som ofta består av transportband och paketeringsutrustning. Examensarbetets mål är att utveckla en vertikaltransportör som ska transportera gods mellan två transportband belägna på olika höjder, transporten ska kunna varieras mellan 1000 - 3000 mm. Transportören ska undvika de två stora nackdelarna ...

 16. Implementering av forskningsbasert bacheloreksamen i sykepleie – prosess og erfaring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ragnhild Michaelsen

  2015-01-01

  Full Text Available Implementation of a research-based bachelor thesis in nursing – process and experiences Background: Ability to ensure quality and to evaluate own practice of nursing, is essential in order to practice a research based health care. An increase of research skills among future nurses, are thus central. The aim of this paper is to describe experiences connected with implementation of a new research-based model for examination of bachelor thesis in bachelor degree in nursing at Molde University College, Norway. Results: The curriculum has gained a clearer focus on science and research, and informative guidelines have been developed. The final bachelor thesis is now consisting of a systematic literature review based on scientific articles. The auditorium as a learning arena in the form of a thesis defence contributes to awareness of importance of research for nursing. Conclusion: The introduction of a new research based model for the bachelor thesis has strengthened the academic environment. Currently, Bachelor of Nursing has a clear focus on research and development. Newly qualified nurses are well placed to work knowledge based and to participate in development of clinical practice.

 17. Nyutdannede allmennlærere og deres opplevelse av faglig kompetanse i leseopplæring generelt og av elever med lesevansker spesielt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerd Grimsæth

  2015-09-01

  Full Text Available Teoretisk og praktisk kunnskap fungerer etter ulik logikk, ingen teori kan helt omsettes til praksis. Det er derfor av interesse å undersøke nærmere hvordan nyutdannede lærere opplever både sin fagkunnskap og nyervervede kompetanse i yrket. Undersøkelsen som her blir presentert har følgende problemstilling: Hvordan opplever nyutdannede lærere sin kompetanse i leseopplæring generelt og leseopplæring av elever med lesevansker spesielt? Denne pilotundersøkelsen tar utgangspunkt i Q- metoden; nyutdannede lærere plasserer subjektive utsagn trykt på individuelle kort i en matrise. Pilotundersøkelsen baserer seg på 10 respondenter, vi valgte derfor en kvalitativ analyse av resultatene av Q-sorteringen. Resultatene viser at nyutdannede lærere opplever at de mangler kunnskap og kompetanse både i praktisk leseopplæring generelt og om lesevansker spesielt. Kartleggingsmateriell blir i liten grad brukt som grunnlag for informantenes tilrettelegging av arbeidsmåter i leseopplæring. Inkludering og sammenholdte klasser står sterkt hos informantene, men de savner informasjon om elever med lesevansker og om tilgjengelig hjelpemateriell. Resultatene understreker betydningen av veiledning av nyutdannede lærere og ikke minst deres behov for fora for faglig utvikling, faglig utveksling og refleksive diskusjoner.Nøkkelord: Nyutdannede allmennlærere; opplevd fagkunnskap og kompetanse; leseopplæring, lesevansker, Q-metodologi, læring i praksis.AbstractTheory and practice are based on different logics; this means that no theory can be fully implemented in practice. For this reason, it is interesting to investigate newly qualified teachers’ perceptions of their expertise and competence. In order to study this phenomena, the following research question was formulated: How do newly qualified teachers perceive their competence in the field of reading education in general and reading difficulties in particular? This pilot study is based on Q

 18. Skladování energie – téma v hledáčku AV ČR

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Bendová, Magdalena; Hrubý, Jan; Chomát, Miroslav; Zima, Patrik

  -, č. 2 (2016), s. 7-9 ISSN 1210-9525. [Technology Perspectives for Energy Storage. Praha, 30.11.2015] Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/3 Program:StrategieAV Institutional support: RVO:61388998 ; RVO:67985858 Keywords : energy storage * renewable energy sources * strategy AV21 initiative Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry

 19. HPCMP CREATE (trademark)-AV Quality Assurance: Best Practices for Validating and Supporting Computation-Based Engineering Software

  Science.gov (United States)

  2015-09-30

  30/2015 Oct 2008-Sep 2015 HPCMP CREATE™- AV Quality Assurance: Best Practices for Validating and Supporting Computation-Based Engineering Software...2) “Does this tool adequately perform any and all advertised capabilities?” This paper will describe how the HPCMP CREATE Air Vehicles ( AV ...discussed and their strengths and weaknesses within the CREATE- AV framework addressed. Work toward the HPCMP CREATE, Quality Assurance, Aviation

 20. Jobbtilfredshet og livskvalitet blant norske hjemmesykepleiere

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liv Halvorsrud

  2017-06-01

  Full Text Available Job Satisfaction and Quality of Life among Norwegian Homecare Nurses: a cross-sectional study The aim of this cross-sectional study was to investigate job satisfaction and quality of life among homecare nurses. A questionnaire including socio demographic variables, the Job Satisfaction Scale and the World Health Organization Quality of Life measurement was used to assess data (N = 126, mean age 39 years, 78 percent were women. The study showed moderate overall job satisfaction among homecare nurses. Satisfaction with colleagues had the highest item score in job satisfaction. Moderate satisfaction was displayed for the following items; responsibility you are given, variation on work, your opportunities to use your skills, freedom to choose your own methods of working, your physical working conditions, your work hours, and recognition you get for good achievements. Overall quality of life as well as the domains; physical, psychological, social relations and environment, showed high scores. Job satisfaction was significantly associated with both physical and environment domain of quality of life.

 1. Kreftrisiko blant norske papir- og cellulosearbeidere

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hilde Langseth

  2009-11-01

  Full Text Available  ENGLISH SUMMARYLangseth H. Cancer risk in Norwegian pulp and paper workers. Nor J Epidemiol 2001; 11 (2: 187-192.Results from a historical prospective cohort study on Norwegian pulp and paper workers showed a significantincrease in risk of lung cancer, pleural mesothelioma, colon cancer and malignant melanomas amongmen, compared to the Norwegian population. The risk of lung cancer was highest among sulphite millworkers. The risk of pleural mesothelioma was highest among maintenance workers with asbestos exposure.Most of the increased risk in lung cancer can be explained by a combination of smoking habits andasbestos use, although an effect of other work-related exposures (sulfur and chloride compounds, wooddust cannot be excluded. Among the female part of the cohort we found a significant excess in risk ofovarian cancer. The risk was highest among those younger than 55 years, and mostly among those workingin paper departments. Relatively little is known about the causes of ovarian cancer, but it is howeverknown that 5-7% can be explained by hereditary factors. Furthermore, fertility pattern plays a role.Asbestos and talc, which both have been used in the pulp and paper industry, are occupational and environmentalagents, discussed as possible carcinogens for ovarian cancer.

 2. Norsk inspiration til Næstved

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bagger, Bettan

  2007-01-01

  Udveksling er ikke et ukendt fænomen i sygeplejerskeuddannelsen – der er en livlig trafik af studerende – ikke bare i norden, men uddannelsen sender studerende ud til flere mere eller mindre eksotiske steder i verden og modtager tilsvarende studerende fra samme. Dette er til stor glæde, gavn og u...

 3. Boiler system lay-up; Avstaellning och konservering av pannanlaeggningar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hellman, Mats

  2007-04-15

  Corrosion in power plant equipment is to a large extent a result of poor lay-up procedures. This applies for all equipment on the water and steam side e.g. condensers, boilers, turbines, heat exchangers etc. In theory, lay-up procedures are quite straightforward. The main objective is to avoid a combination of water and oxygen on the steel surfaces within the system. When using dry lay-up procedure, a totally dry environment is essential. The corrosion of steel cannot take place if there is no humidity; in spite of the abundance of oxygen i.e. air. As an alternative the steam side system can be purged with nitrogen so that no air ingress can take place. When using wet lay-up procedures it is important to achieve an oxygen free environment. Creating a slight over-pressure thus avoiding air in leakage can achieve this. Oxygen scavengers might be used as an alternative. Usually problems of maintaining the above mentioned conditions are rarely of technical art. More likely it is due to a lack of knowledge and commitment or short sighted economical considerations. This report summarises the experiences gathered at several visits at plants and discussions with vendors, users and consultants in the power industry. In addition to that, guidelines from well-reputed organisations, international and domestic, have been studied. In many cases the power plant managers believe they have proper lay-up routines but often the routines just regard long time lay-up. This may be regarded as the most important case. However, a number of shorter plant outages in combination with poor lay-up routines can result in severe damages. There is a consensus that a proper lay-up can only be achieved by plant specific lay-up procedures. Each unit is unique in terms of needs and requirements. In order to have as low corrosion as possible a systematic review to evaluate and revise lay-up procedures is preferred. A high in-house knowledge of the power plant enhances the possibility to maintain the

 4. Evaluering av førskolelærerutdanning i Norge 2010

  DEFF Research Database (Denmark)

  Broström, Stig; Andersen, Peter Østergaard; Guldbrandsen, Lars

  in a matrix pattern, where subjects/modules are fetched from several organizational units in the institution. In varying degrees, most programmes also have cross-subject modules. The task of arranging the different elements that are included in the teaching plans and coordinating the activities that take...... leadership to address. It is also necessary to reconsider the national curriculum guidelines for this type of education. Themes of vital societal and pedagogical importance that are referred to in the existing guidelines are often missing in the actual programmes. Examples of this are themes like how small...... children learn, problems connected with language and language teaching and the increasing cultural blend in nursery schools, where three quarters of all children now spend their day. The competence of preschool teachers must contribute to secure that their days are safe, happy and stimulating....

 5. Technical and financial evaluation of agricultural based vehicle gas; Teknisk och ekonomisk utvaerdering av lantbruksbaserad fordonsgasproduktion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Berglund, Peter; Bohman, Mathias; Svensson, Magnus [Grontmij AB, Stockholm (Sweden); Johan Benjaminsson [Gasefuels AB, Stockholm (Sweden)

  2012-02-15

  This study has examined two concepts for producing vehicle gas from farm based feedstock like manure: (1) Centralized production where the biogas is produced in a large scale biogas plant where the biogas is upgraded to vehicle gas adjacent the biogas plant; (2) Decentralized or farm based production where the biogas is produced on several farms and the gas is then transported via a gas grid to a centralized upgrading unit. The investigation has focused on the differences between the two concepts, from three different perspectives; technically, economically and legally. The economic calculations concerning the decentralized system has considered a governmental financial support of 1,8 Mkr or 30 % of the investment. This generates two different scenarios for the decentralized production system (with or without financial support). The study and the calculations are based on 100 000 ton manure which is either digested in one large biogas plant or 20 small scale farm based biogas units, which each digest 5000 tons. 100 000 tons farm based feedstock corresponds to 18 GWh in our calculations. Technically there are few differences between the concepts except the gas grid for decentralized production. Legally, the main differences are the environmental permits and the requirements concerning sterilization, which is necessary for a centralized vehicle gas production Financially, there are relatively large differences between the two vehicle gas production systems. With a centralized system the production cost is around 0,80 kr/kWh compared to over 1,00 kr/kWh for decentralized production when including governmental financial support. Without financial support the costs exceed 1,20 kr/kWh. Nonetheless, a production cost over 0,60 kr/kWh is problematic due to the prize of natural gas, which indicate that none of the systems would be profitably without more extensive governmental financial support. The study also presents two scenarios based on real cases. Both this cases indicates that a centralized production system is financially preferable even though the transportation costs increases significantly.

 6. Demonstration and evaluation of dual-fuel technology; Demonstration och utvaerdering av dual-fuel-tekniken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Staalhammar, Per; Erlandsson, Lennart; Willner, Kristina (AVL MTC Motortestcenter AB (Sweden)); Johannesson, Staffan (Ecoplan AB (Sweden))

  2011-06-15

  There is an increased interest for Dual Fuel (methane-Diesel) applications in Sweden since this technology is seen as one of the more interesting options for a fast and cost effective introduction of biomethane as fuel for HD engines. The Dual Fuel technology has been used for many years, mainly for stationary purpose (generators, pumps and ships) while the Spark Ignited (SI) 'Otto' technology has been used for trucks and busses. One obstacle for introducing Dual Fuel technology for busses and trucks is the EU legislation that don't allow for HD on road certification of Dual Fuel applications. Challenges with the Dual Fuel technology is to develop cost effective applications that is capable of reaching low emissions (especially CH{sub 4} and NO{sub x}) in combination with high Diesel replacement in the test cycles used for on road applications. AVL MTC Motortestcenter AB (hereinafter called AVL) has on commission by SGC (Swedish Gas technical Centre) carried out this project with the objectives to analyze the Dual Fuel (Diesel-methane) technology with focus on emissions, fuel consumption and technical challenges. One important part of this project was to carry out emission tests on selected Dual Fuel applications in Sweden and to compile experiences from existing Dual Fuel technology. This report also summarizes other commonly used technologies for methane engines and compares the Dual Fuel with conventional Diesel and Otto technologies. The major challenges with Dual Fuel applications for on road vehicles will be to develop robust and cost effective solutions that meet the emission legislations (with aged catalysts) and to increase the Diesel replacement to achieve reasonable reduction of green house gases (GHG). This is especially important when biomethane is available as fuel but not Bio-Diesel. It will probably be possible to reach EURO V emission limits with advanced Dual Fuel systems but none of the tested systems reached EURO V emission levels for HD gas engines when tested according to the FIGE chassis test cycle on vehicle. Our conclusion is however that most Dual Fuel systems for HD on road applications will need further development to meet existing emission limits and to increase the Diesel replacement.

 7. Combustion of Refuse Derived Fuels; Foerbraenning av utsorterade avfallsfraktioner

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Berg, Magnus; Wikman, Karin [AaF-Energi och Miljoe, Stockholm (Sweden); Andersson, Christer; Myringer, Aase; Helgesson, Anna [Vattenfall Utveckling AB, Aelvkarleby (Sweden); Eskilsson, David; Ekvall, Annika [SP Swedish National Testing and Research Inst., Boraas (Sweden); Oehman, Marcus; Geyter, Sigrid de [Umeaa Univ. (Sweden). Energy Technology and Thermal Process Chemistry

  2005-03-01

  The aim of this project was to increase the understanding of opportunities and problems connected with combustion of sorted waste fractions containing paper, wood and plastics (PWP-fuel) in fluidized bed boilers. An evaluation of the effect of sulphur containing additives in a PWP-fuel fired boiler was also performed within the project since this is not previously reported in open literature. The experience from two boilers at different plants, Johannes (BFB) and Hoegdalen P6 (CFB) during the firing season 2003/2004 was documented. In the Johannes boiler the main fuel is bark while Hoegdalen P6 combusts 100 % PWP-fuel. Analysis of the fuels shows that there are large differences between the two boilers. At Johannes the PWP-fuel contained low amounts of elements (chlorine, alkali and other metals) that are expected to result in increased operational problems or emissions. A large proportion of these unwanted elements came from the wood and paper fractions. The plastic fraction in Johannes had very low levels of unwanted elements. The fuel at Hoegdalen contained large amounts of elements such as chlorine, alkali and other metals that can cause operational problems. First of all the plastic fraction contained large amounts of chlorine, most likely from PVC, which results in a more corrosive atmosphere in the boiler. The fraction of fines in the Hoegdalen fuel contained larger concentrations of potassium and sodium compared with the other fuel fractions, substances that also are related to the formation of deposits. The fraction of fines in the fuel probably also results in combustion taking place high up in the boiler and to some extent continuing in the cyclones. The characterisation of the combustion behaviour performed in Johannes identified a maldistribution in O{sub 2}, CO and gas temperature over a cross-section of the furnace. This was not depending on the fuel mixture but is more likely depending on uneven fuel feeding or air distribution. A comparison between

 8. Specialized treatment for Avoidant personality disorder (AvPD): Treatment rationales and preliminary results

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Sebastian

  ½-years of therapy. We focus on how patients change in regards to important outcomes, including both acute symptoms and more personality based problems such as self-reflection, interpersonal problems and ability to describe feelings. Conclusions: Consistency of results with regard to theories about Av...

 9. AV nodal function during atrial fibrillation: the role of electrotonic modulation of propagation

  NARCIS (Netherlands)

  Meijler, F.L.; Jalife, J.; Beaumont, J.; Vaidya, D.

  1996-01-01

  The irregular ventricular rhythm that accompanies atrial fibrillation (AF) has been explained in terms of concealed conduction within the AV node (AVN). However, the cellular basis of concealed conduction in AF remains poorly understood. Our hypothesis is that electrotonic modulation of AVN

 10. Trace metals in floodplain lake sediments : SEM/AVS as indicator of bioavailability and ecological effects

  NARCIS (Netherlands)

  Griethuysen, van C.

  2006-01-01

  This thesis addresses the geochemical aspects of AVS (Acid Volatile Sulfide) and SEM (Simultaneously Extracted Metals) in floodplain lake sediment, its spatial distribution in floodplain lakes and dynamics over time, the link with effects on single species (bioassays), as well as the impact of

 11. Identification of a potential toxic hot spot associated with AVS spatial and seasonal variation.

  Science.gov (United States)

  Campana, O; Rodríguez, A; Blasco, J

  2009-04-01

  In risk assessment of aquatic sediments, much attention is paid to the difference between acid-volatile sulfide (AVS) and simultaneously extracted metals (SEMs) as indicators of metal availability. Ten representative sampling sites were selected along the estuary of the Guadalete River. Surficial sediments were sampled in winter and summer to better understand SEM and AVS spatial and seasonal distributions and to establish priority risk areas. Total SEM concentration (SigmaSEM) ranged from 0.3 to 4.7 micromol g(-1). It was not significantly different between seasons, however, it showed a significant difference between sampling stations. AVS concentrations were much more variable, showing significant spatial and temporal variations. The values ranged from 0.8 to 22.4 micromol g(-1). The SEM/AVS ratio was found to be <1 at all except one station located near the mouth of the estuary. The results provided information on a potential pollution source near the mouth of the estuary, probably associated with vessel-related activities carried out in a local harbor area located near the station.

 12. Sampling method, storage and pretreatment of sediment affect AVS concentrations with consequences for bioassay responses

  NARCIS (Netherlands)

  Lange, de H.J.; Griethuysen, van C.; Koelmans, A.A.

  2008-01-01

  Sediment treatment and sediment storage may alter sediment toxicity, and consequently biotic response. Purpose of our study was to combine these three aspects (treatment-toxicity-biotic response) in one integrated approach. We used Acid Volatile Sulfide (AVS) concentrations as a proxy of the

 13. Impact of e-AV Biology Website for Learning about Renewable Energy

  Science.gov (United States)

  Nugraini, Siti Hadiati; Choo, Koo Ah; Hin, Hew Soon; Hoon, Teoh Sian

  2013-01-01

  This paper considers the design and development of a Website for Biology in senior high schools in Indonesia. The teaching media, namely e-AV Biology, was developed with the main features of video lessons and other features in supporting the students' learning process. Some video lessons describe the production process of Biofuel or Renewable…

 14. A-V Delay Versus Cardiac Output Measured with Thorax Bioimpedance Monitor

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Vondra, Vlastimil; Halámek, Josef; Viščor, Ivo; Jurák, Pavel; Novák, M.; Lipoldová, J.

  2008-01-01

  Roč. 6, č. 1 (2008), s. 73 ISSN 1556-7451. [World Congress on Heart Disease /14./. 26.07.2008-29.07.2008, Toronto] Institutional research plan: CEZ:AV0Z20650511 Keywords : atrio-ventricular delay * resynchronization therapy * impedance cardiography * cardiac output Subject RIV: FA - Cardiovascular Disease s incl. Cardiotharic Surgery

 15. Identification of the human ApoAV gene as a novel RORα target gene

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lind, Ulrika; Nilsson, Tina; McPheat, Jane; Stroemstedt, Per-Erik; Bamberg, Krister; Balendran, Clare; Kang, Daiwu

  2005-01-01

  Retinoic acid receptor-related orphan receptor-α (RORα) (NR1F1) is an orphan nuclear receptor with a potential role in metabolism. Previous studies have shown that RORα regulates transcription of the murine Apolipoprotein AI gene and human Apolipoprotein CIII genes. In the present study, we present evidence that RORα also induces transcription of the human Apolipoprotein AV gene, a recently identified apolipoprotein associated with triglyceride levels. Adenovirus-mediated overexpression of RORα increased the endogenous expression of ApoAV in HepG2 cells and RORα also enhanced the activity of an ApoAV promoter construct in transiently transfected HepG2 cells. Deletion and mutation studies identified three AGGTCA motifs in the ApoAV promoter that mediate RORα transactivation, one of which overlaps with a previously identified binding site for PPARα. Together, these results suggest a novel mechanism whereby RORα modulates lipid metabolism and implies RORα as a potential target for the treatment of dyslipidemia and atherosclerosis

 16. Identification of the human ApoAV gene as a novel ROR{alpha} target gene

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lind, Ulrika [Department of Molecular Pharmacology, AstraZeneca R and D Moelndal (Sweden); Nilsson, Tina [Department of Molecular Pharmacology, AstraZeneca R and D Moelndal (Sweden); McPheat, Jane [Department of Molecular Pharmacology, AstraZeneca R and D Moelndal (Sweden); Stroemstedt, Per-Erik [Department of Molecular Pharmacology, AstraZeneca R and D Moelndal (Sweden); Bamberg, Krister [Department of Molecular Pharmacology, AstraZeneca R and D Moelndal (Sweden); Balendran, Clare [Department of Molecular Pharmacology, AstraZeneca R and D Moelndal (Sweden); Kang, Daiwu [Department of Molecular Pharmacology, AstraZeneca R and D Moelndal (Sweden)

  2005-04-29

  Retinoic acid receptor-related orphan receptor-{alpha} (ROR{alpha}) (NR1F1) is an orphan nuclear receptor with a potential role in metabolism. Previous studies have shown that ROR{alpha} regulates transcription of the murine Apolipoprotein AI gene and human Apolipoprotein CIII genes. In the present study, we present evidence that ROR{alpha} also induces transcription of the human Apolipoprotein AV gene, a recently identified apolipoprotein associated with triglyceride levels. Adenovirus-mediated overexpression of ROR{alpha} increased the endogenous expression of ApoAV in HepG2 cells and ROR{alpha} also enhanced the activity of an ApoAV promoter construct in transiently transfected HepG2 cells. Deletion and mutation studies identified three AGGTCA motifs in the ApoAV promoter that mediate ROR{alpha} transactivation, one of which overlaps with a previously identified binding site for PPAR{alpha}. Together, these results suggest a novel mechanism whereby ROR{alpha} modulates lipid metabolism and implies ROR{alpha} as a potential target for the treatment of dyslipidemia and atherosclerosis.

 17. Dry anaerobic digestion of rejects from pre-treated food waste; Torroetning av rejekt fraan foerbehandling av matavfall

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bohn, Irene [NSR, Helsingborg (Sweden); Murto, Marika; Bjoernsson, Lovisa [Bioteknik, LTH, Lund (Sweden); Rosqvist, Haakan [Rosqvist Resurs, Klaagerup (Sweden)

  2011-11-15

  When the organic fraction of source separated municipal solid waste is digested anaerobically in a continuously stirred tank reactor there is a need for a pretreatment to make the waste pumpable and remove contaminants. In one type of pretreatment the material passes through a screw press which separates waste in a liquid fraction and a dry fraction (the reject). At NSR this technique is used and at present the reject is incinerated. A previous study has shown that about 30 % of the methane potential of the incoming organic waste can be found in the reject. The aim of the present project was to investigate the possibilities of realizing the methane potential through batch wise dry anaerobic digestion followed by composting as an alternative to incineration. In the technique used in the present project the material was digested in an anaerobic leach-bed with recirculation of leachate over the bed. It is important that the material is sufficiently porous to let the leachate spread evenly through the leach-bed. Treatment of reject and a mixture of reject and structural material were tested to investigate if the addition of structural material had an effect on the porosity. The flow of liquid through a leach-bed of reject and one of reject mixed with structural material was studied using LiBr as tracer. The digestate from the dry digestion process was composted, and the resulting compost was evaluated. The odor from the digestate, the active compost and the compost product was measured by analyzing the odor in the air of the porous space in heaps of the different materials. This was used to evaluate the risk of odor problems. The dry digestion and the tracer experiment both showed that mixing the reject with structural material had a positive effect on the flow of liquid through the material and the digestion process. Addition of structural material to the reject was needed in order to achieve an efficient digestion process. Using tracers proved to be a useful way of

 18. Glass-covering of large building volumes. An interdisciplinary evaluation of a shopping centre; Oeverglasning av stora byggnadsvolymer; En tvaervetenskaplig utvaerdering av ett koepcentrum

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Oeman, R. [Royal Inst. of Tech., Stockholm (Sweden). Dept. of Building Technology

  1993-11-01

  Systematized experiences of the function of large glass- covered spaces related to shopping centres, hotels, office buildings etc. are still relatively limited. With the glazed pedestrian precincts of the rebuilt Skaerholmen Centre in Stockholm as the main object of interdisciplinary studies, the aim of this thesis is to provide additional knowledge of large glass-covered spaces (atrium buildings). The studies comprises thermal comfort, temperature conditions, ventilation, energy balance, humidity - mycology, acoustics, operation - maintenance - durability and sociology. To sum up, it is clear that in the Scandinavian climate there is every likelihood of large glass-covered spaces in the public places functioning well from a technical as well as a social point of view. The energy consumption on heating the whole complex, based on theoretical calculations and measurement, is shown to have been reduced by the order of 10%. (author) figs., tabs., 101 refs

 19. Evaluation and development of methods for determining methane emissions from biogas plants - Literature Study; Vaerdering och utveckling av maetmetoder foer bestaemning av metanemissioner fraan biogasanlaeggningar - Litteraturstudie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Holmgren, Magnus Andreas (SP, Boraas (Sweden)); Willen, Agnes; Rodhe, Lena (JTI, Uppsala (Sweden))

  2011-11-15

  Previous work in areas such as framework of voluntary commitment shows that there is a need for techniques for measurement of methane and other greenhouse gases from various sources in the handling of organic residuals. There are no established methods for determining for instance emissions of methane from open or partially open tanks and cisterns, typically residue storage and the like. This report gives results from Phase 1 of this project, in which literary studies, market research studies, interviews and site visits have been made to identify a number of methods applied for the determination of emissions from open areas, such as liquid surfaces, but also land. Focus is on methods that can be applied to plants for biological treatment, which also includes the water treatment process at the treatment plants, but also the procedures used in measurements on land, landfills and processing plants are studied. First, the report gives a brief overview of a large number of measurement methods, where more detailed descriptions of four methods are given. The four methods are considered to be the most promising to pursue in the following phases of the project: - chamber technology; - sampling hood; - plume measurement with DIAL (Differential Absorption Lidar); - air input in a covered storage.

 20. Evaluation of pine bark for treatment of water from biomass fueled plants; Utvaerdering av bark foer rening av vatten vid biobraensleeldade anlaeggningar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hansson, Christina; Hansson, Helen; Hansson, Soeren [Carl Bro Energikonsult AB, Malmoe (Sweden)

  2004-01-01

  In Sweden, large amounts of pine bark are produced as a by-product from the pulp and forest industry. This makes pine bark available in large volumes to a relative low price. Pine bark has shown good absorption effect for organics pollutants, such as oil, in water and pine bark is used commercially as an oil absorbent. In a study the pine bark has also shown to have good absorption effects on heavy metals in water, in laboratory conditions. This indicates that pine bark also could be used as a natural absorbent for heavy metals in flue gas condensate and for leachate from biomass fuel storage. For the latter purpose the bark could be used as a combined heavy metal and oil absorber. In this project the pine barks ability to absorb heavy metals from flue gas condensate has been studied. The tests were performed using an untreated flue gas condensate, which was purified by using a basket filter with commercially available pine bark (trademark EcoBark) as absorbent. The bark filter has the same function as a tube reactor, which would imply that the absorption of heavy metals should be better than the laboratory tests. However, the results from the flue gas condensate tests showed much lower absorption of heavy metals than the laboratory tests. The only significant absorption levels were found for iron and mercury, which showed a reduction ratio of about 25 %. Other metals, such as lead, cadmium, copper, nickel, vanadium and zinc had a reduction ratio of about 10 %, which is quite low compared to the 98 % reduction for lead and about 80 % for copper and zinc that was achieved in the former laboratory tests. The most probable reason that the pine bark had a very low absorbent effect in the flue gas condensate is that the concentration of potassium and calcium restrains the ion exchange capacity of the pine bark. It is also likely that iron mainly is absorbed by the bark, while other metals only are separated as particles. Another possible reason for the rather poor absorption results in the flue gas condensate tests could be that iron affects the absorption of other metals. The water temperature could also have some influence on the results while the laboratory tests were performed at a considerably lower water temperature, 22 C. The flue gas condensate tests also included measurements of COD upstream and downstream the bark filter. The analyses shows that the COD concentration in the condensate upstream the filter is very low, 20-25 mg/litre, while the COD concentration downstream the filter is considerably higher, in the range 40 - 220 mg/litre. The COD before the filter probably originates from the small amount of char particles in the flue gas condensate and the increase of COD after the bark filter comes from humus that has been dissolved from the bark. The heavy metal absorption that has been analysed in the test with flue gas condensate should be comparable with heavy metal absorption from leachate from bio fuel storage, even if the water temperature in the latter case is lower.

 1. Energy recovery of combustible fraction from shredding of wastes containing metals; Energiaatervinning av braennbar fraktion fraan fragmentering av metallhaltigt avfall

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gyllenhammar, Marianne [Stena Metall, Goeteborg (Sweden); Victoren, Anders; Niemi, Jere [Metso Power, Tammerfors (Finland); Johansson, Andreas [SP Technical Research Inst. of Sweden, Boraas (Sweden)

  2009-01-15

  Combustible products from fragmentation are not allowed to be deposited on landfills any more in Sweden. These products have to be material recovered or energy recovered. The combustible fraction from recovered metal scrap, SLF (shredder light fraction), contains metals and the chlorine content is relatively high. Due to this there could be a risk with deposits and corrosion on convection surfaces in combustion plants. Co-combustion with sewage sludge could be a solution for solving problems with the difficult contents in SLF. The aim of the project was to do a theoretical judgment of how sewage sludge could affect deposit formation and corrosion when co-combusted with SLF. Due to the high amount of water in the sewage sludge the percentage of sewage sludge in the fuel mixture was limited. The maximum percentage of energy used was 3.5 % (ca 13% on weight basis). The thermodynamic calculations showed that at combustion with 100% SLF the lead and zinc chlorides in gaseous form increased 5-6 times in comparative with combustion with ordinary waste combustion in Boraas. But as the thermodynamic equilibrium calculations will not consider the kinetics and just calculate independent of time the results should be considered as indicative and not directly comparative to actual boiler conditions. All lead and zinc were assumed reactive which will probably not be the case in a boiler. In the calculations the aluminum was removed from the calculations (not taken into account) and the alkali-phosphor reactions are incomplete due to lack of reliable thermodynamic data. These defiance's should be considered when evaluating the results from the thermodynamic chemical equilibrium calculations as well as the fact that the calculations cannot yet take into account the possible erosive effect the high ash amount could have on the deposits. The calculations showed that co-combusting with SLF (ca 20%) gave high amounts of gaseous lead chlorides. Also high amount of zinc chlorides

 2. Risk assessment of heavy metals in Vembanad Lake sediments (south-west coast of India), based on acid-volatile sulfide (AVS)-simultaneously extracted metal (SEM) approach.

  Science.gov (United States)

  Shyleshchandran, Mohanachandran Nair; Mohan, Mahesh; Ramasamy, Eswara Venkatesaperumal

  2018-03-01

  Contamination of estuarine system due to heavy metals is a severe issue in tropical countries, especially in India. For the evaluation of the risk due to heavy metals, the current study assessed spatial and temporal variation of acid-volatile sulfide (AVS), simultaneously extracted metal (SEM), and total metal concentration as toxicity indicator of aquatic sediments in Vembanad Lake System (VLS), India. Surface sediment samples collected from 12 locations from the northern portion of VLS for 4 years during different seasons. The results suggest, in post-monsoon season, 91% of the sampling locations possessed high bioavailability of metals and results in toxicity to aquatic biota. The average seasonal distribution of SEM during the period of observations was in the order post-monsoon > pre-monsoon > monsoon (1.76 ± 2.00 > 1.35 ± 0.60 > 0.80 ± 0.54 μmol/g). The concentration of individual metals on ∑SEM are in the order SEM Zn > SEM Cu> SEM Cd ≈ SEM Pb > SEM Hg. Considering annual ΣSEM/AVS ratio, 83% of the sites cross the critical value of 'One,' reveals that active sulfide phase of the sediment for fixing the metals is saturated. The molar ratio (differences between SEM and AVS) and its normalized organic carbon ratio reveals that in the post-monsoon season, about 42% of the sites are in the category of adverse effects are possible. The study suggests the toxicity and mobility of the metals largely depend on the available AVS, and the current situation may pose harm to benthic organisms.

 3. Sensitiv responsivitet i barnehagen: En kvalitativ studie av hvordan profesjonell omsorg i barnehagen påvirkes av personalets empatiske identifikasjon med og relasjoner til det enkelte barn

  OpenAIRE

  Selmer-Olsen, Maria

  2013-01-01

  Tema for denne masteroppgaven er sensitiv responsivitet i barnehagen, og jeg har undersøkt hvordan profesjonelle omsorgsgiveres relasjoner til enkeltbarn får innvirkning på omsorgen. Problemstillingen er som følger: Hvordan påvirkes den profesjonelle omsorgen i barnehagen av personalets empatiske identifikasjon med og relasjoner til det enkelte barn? For å besvare problemstillingen har jeg gjennomført en kvalitativ undersøkelse med en hermeneutisk tilnærming, bygget på en sosialkonstruktivist...

 4. Geologic Mapping of the Av-11 Pinaria Quadrangle of Asteroid 4 Vesta

  Science.gov (United States)

  Schenk, P.; Hoogenboom, T.; Williams, D.; Yingst, R. A.; Jaumann, R.; Gaskell, R.; Preusker, F.; Nathues, A.; Roatsch, T.

  2012-04-01

  As part of the Dawn's orbital mapping investigation of Vesta, the Science Team is conducting geologic mapping of the surface in the form of 15 quadrangle maps, including quadrangle Av-11 (Pinaria). The base map is a monochrome Framing Camera (FC) mosaic at ~70 m/pixel, supplemented by Digital Terrain Models (DTM) and FC color ratio images, both at ~250 m/pixel, slope and contour maps, and Visible and Infrared (VIR) hyperspectral images. Av-11 straddles the 45-degree longitude in the South Polar Region, and is dominated by the rim of the ~505 km south polar topographic feature, Rheasilvia. Sparsely cratered (relatively), Av-11 is dominated by a 20 km high rim scarp (Matronalia Rupes) and by arcuate ridges and troughs forming a radial to spiral pattern across the basin floor. Primary geologic features of Av-11 include the following. Ridge-and-groove terrain radiating arcuately from the central mound unit, interpreted to be structural disruption of the basin floor associated with basin formation. The largest crater in Av-11 is Pinaria (37 km). Mass wasting deposits are observed on its floor. Secondary crater chains and fields are also evident. Mass wasting observed along Rheasilvia rim scarp and in the largest craters indicates scarp failure is a significant process. Parallel fault scarps mark this deposit of slumped debris at the base of 20 km high Matronalia Rupes, which may have formed during or shortly after basin excavation. We interpret most of these deposits as slump material emplaced as a result of the effects of basin formation and collapse. Lobate materials are characterized by lineations and lobate scarps and interpreted as Rheasilvia ejecta deposit outside Rheasilvia rim (the smoothest terrain on Vesta), and are consistent with formation by ejecta. Partial burial of older craters near the edge of these deposits are also observed.

 5. A Heart too Drunk to Drive; AV Block following Acute Alcohol Intoxication.

  Science.gov (United States)

  van Stigt, Arthur H; Overduin, Ruben J; Staats, Liza C; Loen, Vera; van der Heyden, Marcel A G

  2016-02-29

  Acute excessive alcohol consumption is associated with heart rhythm disorders like atrial fibrillation but also premature ventricular contractions, collectively known as the "holiday heart syndrome". More rarely but clinically significant are reports of atrioventricular (AV) conduction disturbances in binge drinkers with no underlying heart disease or chronic alcohol consumption. To obtain better insights into common denominators and the potential underlying mechanisms we collected and compared individual case reports of AV block following acute alcohol intoxication in otherwise healthy people. By screening PubMed, Google Scholar, Scopus and JSTOR, fifteen cases were found of which eight were sufficiently documented for full analysis. Blood alcohol levels ranged from 90 to 958 mg/dl (19 to 205 mM). Second and third degree AV block was observed most (6/8) albeit that in two of these patients a vagal stimulus led to deterioration from first into higher order AV block. In all cases, patients reverted to normal sinus rhythm upon becoming sober again. Mildly lowered body temperature (35.9 ± 0.5°C) was observed but can be excluded as a major cause of conduction blockade. We hypothesize that ethanol induced partial inhibition of calcium and potentially also sodium currents in conductive tissue structures may be one of the mechanisms of conduction slowing and block that may become exaggerated upon increased vagal tone. An impairment of gap junction function cannot be excluded as a contributing factor. In conclusion, cases of documented alcohol induced AV block are very rare but events can occur at relatively low serum alcohol levels which should prompt to awareness of this phenomenon in alcohol intoxicated patients.

 6. The Unusual Resistance of Avian Defensin AvBD7 to Proteolytic Enzymes Preserves Its Antibacterial Activity.

  Science.gov (United States)

  Bailleul, Geoffrey; Kravtzoff, Amanda; Joulin-Giet, Alix; Lecaille, Fabien; Labas, Valérie; Meudal, Hervé; Loth, Karine; Teixeira-Gomes, Ana-Paula; Gilbert, Florence B; Coquet, Laurent; Jouenne, Thierry; Brömme, Dieter; Schouler, Catherine; Landon, Céline; Lalmanach, Gilles; Lalmanach, Anne-Christine

  2016-01-01

  Defensins are frontline peptides of mucosal immunity in the animal kingdom, including birds. Their resistance to proteolysis and their ensuing ability to maintain antimicrobial potential remains questionable and was therefore investigated. We have shown by bottom-up mass spectrometry analysis of protein extracts that both avian beta-defensins AvBD2 and AvBD7 were ubiquitously distributed along the chicken gut. Cathepsin B was found by immunoblotting in jejunum, ileum, caecum, and caecal tonsils, while cathepsins K, L, and S were merely identified in caecal tonsils. Hydrolysis product of AvBD2 and AvBD7 incubated with a panel of proteases was analysed by RP-HPLC, mass spectrometry and antimicrobial assays. AvBD2 and AvBD7 were resistant to serine proteases and to cathepsins D and H. Conversely cysteine cathepsins B, K, L, and S degraded AvBD2 and abolished its antibacterial activity. Only cathepsin K cleaved AvBD7 and released Ile4-AvBD7, a N-terminal truncated natural peptidoform of AvBD7 that displayed antibacterial activity. Besides the 3-stranded antiparallel beta-sheet typical of beta-defensins, structural analysis of AvBD7 by two-dimensional NMR spectroscopy highlighted the restricted accessibility of the C-terminus embedded by the N-terminal region and gave a formal evidence of a salt bridge (Asp9-Arg12) that could account for proteolysis resistance. The differential susceptibility of avian defensins to proteolysis opens intriguing questions about a distinctive role in the mucosal immunity against pathogen invasion.

 7. What are the cyanobacterial genera Cyanothece and Cyanobacterium? Contribution to the combined molecular and phenotype taxonomic evaluation of cyanobacterial diversity

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Komárek, Jiří; Cepák, Vladislav; Kaštovský, J.; Sulek, J.

  2004-01-01

  Roč. 153, č. 113 (2004), s. 1-36 ISSN 0342-1120 R&D Projects: GA AV ČR KSK6005114; GA AV ČR IAA6005308 Institutional research plan: CEZ:AV0Z6005908 Keywords : taxonomy * cyanobacteria * molecular evaluation Subject RIV: EF - Botanics

 8. Effekten av styrketräning kan begränsas mer av samtidig högintensiv intermittent aerob träning än av lågintensiv kontinuerlig aerob träning

  OpenAIRE

  Jutman, Magnus

  2012-01-01

  Introduktion Utifrån tidigare forskning har en modell föreslagits som beskriver att lågintensiv aerob uthållighetsträning ska ha mindre negativ påverkan på effekten av styrketräning jämfört med högintensiv aerob uthållighetsträning. Detta påstående har funnit visst stöd i litteraturen men vidare forskning krävs för att det ska kunna fastställas. Syfte Denna studie syftar till att undersöka ifall det föreligger någon skillnad mellan högintensiv aerob intermittent löpträning och lågintensiv aer...

 9. 78 FR 52872 - Airworthiness Directives; 328 Support Services GmbH (Type Certificate Previously Held by AvCraft...

  Science.gov (United States)

  2013-08-27

  ... Services GmbH (Type Certificate Previously Held by AvCraft Aerospace GmbH; Fairchild Dornier GmbH; Dornier... certain 328 Support Services GmbH (Type Certificate Previously Held by AvCraft Aerospace GmbH; Fairchild... send any written relevant data, views, or arguments about this proposed AD. Send your comments to an...

 10. Improved insecticidal toxicity by fusing Cry1Ac of Bacillus thuringiensis with Av3 of Anemonia viridis.

  Science.gov (United States)

  Yan, Fu; Cheng, Xing; Ding, Xuezhi; Yao, Ting; Chen, Hanna; Li, Wenping; Hu, Shengbiao; Yu, Ziquan; Sun, Yunjun; Zhang, Youming; Xia, Liqiu

  2014-05-01

  Av3, a neurotoxin of Anemonia viridis, is toxic to crustaceans and cockroaches but inactive in mammals. In the present study, Av3 was expressed in Escherichia coli Origami B (DE3) and purified by reversed-phase liquid chromatography. The purified Av3 was injected into the hemocoel of Helicoverpa armigera, rendering the worm paralyzed. Then, Av3 was expressed alone or fusion expressed with the Cry1Ac in acrystalliferous strain Cry(-)B of Bacillus thuringiensis. The shape of Cry1Ac was changed by fusion with Av3. The expressed fusion protein, Cry1AcAv3, formed irregular rhombus- or crescent-shaped crystalline inclusions, which is quite different from the shape of original Cry1Ac crystals. The toxicity of Cry1Ac was improved by fused expression. Compared with original Cry1Ac expressed in Cry(-)B, the oral toxicity of Cry1AcAv3 to H. armigera was elevated about 2.6-fold. No toxicity was detected when Av3 was expressed in Cry(-)B alone. The present study confirmed that marine toxins could be used in bio-control and implied that fused expression with other insecticidal proteins could be an efficient way for their application.

 11. 30 CFR 773.8 - General provisions for review of permit application information and entry of information into AVS.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... application information and entry of information into AVS. 773.8 Section 773.8 Mineral Resources OFFICE OF... into AVS. (a) Based on an administratively complete application, we, the regulatory authority, must undertake the reviews required under §§ 773.9 through 773.11 of this part. (b) We will enter into AVS— (1...

 12. Spatial and seasonal variations of Acid Volatile Sulfide (AVS) and Simultaneously Extracted Metals (SEM) in Dutch marine and freshwater sediments

  NARCIS (Netherlands)

  van den Hoop MAGT; den Hollander HA; Kerdijk HN; LAC; ECO; Delft Hydraulics

  1995-01-01

  In het kader van het project Exposure Assessment zijn Acid Volatile Sulfide (AVS) en Simultaneously Extracted Metal (SEM) gehalten bepaald in een aantal mariene en zoetwater sedimenten. AVS-gehalten varieren van niet aantoonbaar (<0.1) tot ongeveer 50 notmol per gram droog sediment. In het

 13. Spatial and seasonal variations of Acid Volatile Sulfide (AVS) and Simultaneously Extracted Metals (SEM) in Dutch marine and freshwater sediments

  NARCIS (Netherlands)

  Hoop MAGT van den; Hollander HA den; Kerdijk HN; LAC; ECO; Delft Hydraulics

  1995-01-01

  Within the framework of the project Exposure Assessment, Acid Volatile Sulfide (AVS) and Simultaneously Extracted Metal (SEM) contents of Dutch marine and freshwater sediments were determined. For the present set of fifteen marine and six freshwater sediments AVS levels vary between non-detectable

 14. Optimering av nanocellulosa för tillämpning som papperstyrkeadditiv

  OpenAIRE

  Englöf, Johan

  2015-01-01

  Syftet med projektet var att undersöka hur homogeniserings förhållanden (tryck antal passager och därmed energiinsatsen) vid framställning av MFC (mikrofibrillär cellulosa), från enzymatiskt förbehandlade pappersmassafibrer påverkar hållfastheten av papper förstärkt med MFC. Arbetsgivaren för projektet var Innventia och det laborativa arbetet har utförts i deras lokaler. Fördelen med att använda MFC som tillsats i papper är att arket blir starkare [1]. Detta medför att en mindre mängd materia...

 15. Teoretisk och praktisk genomgång av IPv6 och dess säkerhetsaspekter

  OpenAIRE

  Andersson, David

  2012-01-01

  Den här uppsatsen går teoretiskt och praktiskt igenom IPv6 för att skapa en förståelse för det nya protokollet. Uppsatsen beskriver utöver den teoretiska genomgången av protokollet även det praktiska arbete som ligger bakom implementationen som är tänkt att kunna ge såväl privatpersoner som mindre organisationer tillgång till en säker IPv6 lösning även om Internetleverantören endast kan erbjuda IPv4.   Arbetet är gjort på eget initiativ då behovet av kunskap kring IPv6 växer lavinartat och då...

 16. Tillståndslös kommunikation: En studie av JavaScript-ramverk

  OpenAIRE

  Hansson, Christian

  2016-01-01

  Undersökningens syfte är att ta reda på hur JavaScript‐ramverk presterar i jämförelse med  ren JavaScript i en kommunikation med en webbservice. Kommunikationen med en  webbservice är tillståndslös. Detta innebär att en webbapplikations förfrågan mot en  webbservice alltid är en ny förfrågan. En webbservice kommer inte ihåg klientens tidigare  frågor.   Det finns idag en rad olika JavaScript‐ramverk som klarar av en kommunikation av sådan  karaktär. Denna undersökning kommer att utvärdera pre...

 17. Expansion av e-handelsverksamhet i detaljhandeln : En studie om utmaningar och framgångsfaktorer

  OpenAIRE

  Steen Lagerstam, Nathalie

  2016-01-01

  I vårt allt mer digitaliserade samhälle har internet fått en central roll, och har förändrat många aspekter i vårt vardagsliv. Ett av de områden som påverkats starkt av denna utveckling, är den svenska detaljhandelns e-handelsmarknad. De senaste 10 åren har dess omsättning sexdubblats, och prognoser tyder på att denna expansiva trend kommer att hålla i sig. Detta innebär helt nya förutsättningar för de svenska detaljhandelsföretag som tidigare bara bedrivit försäljning i fysiska butiker, elle...

 18. [AV-reentrant tachycardia and Wolff-Parkinson-White syndrome : Diagnosis and treatment].

  Science.gov (United States)

  Voss, Frederik; Eckardt, Lars; Busch, Sonia; Estner, Heidi L; Steven, Daniel; Sommer, Philipp; von Bary, Christian; Neuberger, Hans-Ruprecht

  2016-12-01

  The AV-reentrant tachycardia (AVRT) is a supraventricular tachycardia with an incidence of 1-3/1000. The pathophysiological basis is an accessory atrioventricular pathway (AP). Patients with AVRT typically present with palpitations, an on-off characteristic, anxiety, dyspnea, and polyuria. This type of tachycardia may often be terminated by vagal maneuvers. Although the clinical presentation of AVRT is quite similar to AV-nodal reentrant tachycardias, the correct diagnosis is often facilitated by analyzing a standard 12-lead ECG at normal heart rate showing ventricular preexcitation. Curative catheter ablation of the AP represents the therapy of choice in symptomatic patients. This article is the fourth part of a series written to improve the professional education of young electrophysiologists. It explains pathophysiology, symptoms, and electrophysiological findings of an invasive EP study. It focusses on mapping and ablation of accessory pathways.

 19. 15-åringers opplevelser av overvekt hos jevnaldrende, en fenomenologisk-hermeneutisk studie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Reidun Rognsaa

  2011-06-01

  Full Text Available Hensikten med denne studien er å studere hvordan 15-åringer opplever overvekt hos jevnaldrende. Datamaterialet består av dybdeintervju med syv ungdommer. Det er benyttet fenomenologisk-hermeneutisk analyse. Ungdommene opplever å stå i en posisjon mellom makt og avmakt. I denne mellomposisjonen framkommer det at ungdommene distanserer seg ved hjelp av relasjonell makt, men samtidig setter de seg selv i en avmaktssituasjon i forhold til ungdomskulturens spilleregler. Ungdommene moraliserer ved å skape en situasjon hvor de underkjenner overvektige, samtidig mangler de ytterligere sanksjoneringsmuligheter. Rangordninger skapes gjennom at ungdommene degraderer overvektige, men de må selv også innordne seg i egen kultur. Ungdommene fratar overvektige sitt menneskeverd gjennom å redusere menneskelige egenskaper og gjør dem til objekt. Gjennom denne objektiviseringen setter de seg selv utenfor det å få tak i overvektiges refleksjons- og erfaringsgrunnlag.

 20. Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leffler, Hakon; Fex Svenningsen, Åsa; Emgård, Mia

  2014-01-01

  UKÄ:s utvärdering av biomedicinutbildningar visar på en mycket varierad kvalitet. Nio av 21 utbildningar håller toppklass medan mer än hälften bedöms vara bristande. 21 utbildningar inom biomedicin har satts under lupp. Kvaliteten bedöms som vanligt efter en tregradig skala: mycket hög kvalitet...... biomedicinstudenternas förmåga att göra etiska bedömningar. Flera utbildningar har inte kunnat visa att studenterna kan göra etiska bedömningar. De har heller inte kunnat visa att studenterna känner till vilka regelverk som gäller vid etikprövning. Detta är särskilt allvarligt eftersom man inom biomedicin genomför...

 1. Tillverkningsmetod för tillverkning av däcksluckor med glas

  OpenAIRE

  Gripenberg, Lars

  2010-01-01

  Arbetet går ut på att hitta ett system för att tillverka däcksluckor med glas internt på Nautor. Detta är idag en produkt som vi köper utifrån av en extern leverantör till höga priser därför att vi inte själva har ett fungerande koncept för dylika produkter. Arbetet består av att kartlägga vilka olika tillverkningsmetoder som finns som är lämpade för detta ändamål, (Handlaminat, Injecering, Prepreg, mm). En eller två tillverkningsmetoder väljs ut och därefter tillverkas ett provexemp...

 2. Multifaktormodeller på den svenska marknaden - En studie av OMX Stockholm mellan 1996 och 2014

  OpenAIRE

  Hammarfrid, Peter; Henningsson, Tom

  2015-01-01

  Bakgrund:CAPM räcker i flera tillfällen inte till för att estimera framtida avkastning. Vissa av prisavvikelsernafrån CAPM är väldokumenterade och har bestått över tid, vilket har lett till uppkomsten avkorrigerande faktorer. En modell som använder sig av två sådana korrigerande faktorer är Fama ochFrenchs tre-faktormodell. Den har testats flertalet gånger på den svenska marknaden där den visat gehögre förklaringsgrader än CAPM. År 2012 samt år 2014 presenterades två nya multifaktormodeller,s...

 3. Correlation of early-phase {sup 18}F-florbetapir (AV-45/Amyvid) PET images to FDG images: preliminary studies

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hsiao, Ing-Tsung; Hsieh, Chia-Ju; Wey, Shiaw-Pyng; Lin, Kun-Ju [Chang Gung Memorial Hospital, Department of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Center, Taipei (China); Chang Gung University, Healthy Aging Research Center and Department of Medical Imaging and Radiological Sciences, Taipei (China); Huang, Chin-Chang; Hsu, Wen-Chun [Chang Gung Memorial Hospital, Department of Neurology, Taipei (China); Yen, Tzu-Chen [Chang Gung Memorial Hospital, Department of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Center, Taipei (China); Kung, Mei-Ping [Chang Gung Memorial Hospital, Department of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Center, Taipei (China); Chang Gung University, Healthy Aging Research Center and Department of Medical Imaging and Radiological Sciences, Taipei (China); University of Pennsylvania, Department of Radiology, Philadelphia, PA (United States)

  2012-04-15

  {sup 18}F-Florbetapir (AV-45/Amyvid) is a novel positron emission tomography (PET) tracer for imaging plaque pathology in Alzheimer's disease (AD), while PET images of fluorodeoxyglucose (FDG) for cerebral glucose metabolism can provide complementary information to amyloid plaque images for diagnosis of AD. The goal of this preliminary study was to investigate the perfusion-like property of relative cerebral blood flow estimates (R{sub 1}) and summed early-phase AV-45 images [perfusion AV-45 (pAV-45)] and optimize the early time frame for pAV-45. Dynamic AV-45 PET scans (0-180 min) were performed in seven subjects. pAV-45, late-phase AV-45, and FDG images were spatially normalized to the Montreal Neurological Institute template aided by individual MRI images, and the corresponding standardized uptake value ratio (SUVR) was computed. The R{sub 1} images were derived from a simplified reference tissue model. Correlations between regional and voxelwise R{sub 1} and the corresponding FDG images were calculated. An optimization of time frames of pAV-45 was conducted in terms of correlation to FDG images. The optimal early time frame was validated in a separate cohort. The regional distribution in the R{sub 1} images correlated well (R = 0.91) to that of the FDG within subjects. Consistently high correlation was noted across a long range of time frames. The maximal correlation of pAV-45 to FDG SUVR of R = 0.95 was observed at the time frame of 1-6 min, while the peak correlation of R = 0.99 happened at 0-2 min between pAV-45 and R{sub 1}. A similar result was achieved in the validation cohort. Preliminary results showed that the distribution patterns of R{sub 1} and pAV-45 images are highly correlated with normalized FDG images, and the initial 5-min early time frame of 1-6 min is potentially useful in providing complementary FDG-like information to the amyloid plaque density by late-phase AV-45 images. (orig.)

 4. Correlation of early-phase 18F-florbetapir (AV-45/Amyvid) PET images to FDG images: preliminary studies

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hsiao, Ing-Tsung; Hsieh, Chia-Ju; Wey, Shiaw-Pyng; Lin, Kun-Ju; Huang, Chin-Chang; Hsu, Wen-Chun; Yen, Tzu-Chen; Kung, Mei-Ping

  2012-01-01

  18 F-Florbetapir (AV-45/Amyvid) is a novel positron emission tomography (PET) tracer for imaging plaque pathology in Alzheimer's disease (AD), while PET images of fluorodeoxyglucose (FDG) for cerebral glucose metabolism can provide complementary information to amyloid plaque images for diagnosis of AD. The goal of this preliminary study was to investigate the perfusion-like property of relative cerebral blood flow estimates (R 1 ) and summed early-phase AV-45 images [perfusion AV-45 (pAV-45)] and optimize the early time frame for pAV-45. Dynamic AV-45 PET scans (0-180 min) were performed in seven subjects. pAV-45, late-phase AV-45, and FDG images were spatially normalized to the Montreal Neurological Institute template aided by individual MRI images, and the corresponding standardized uptake value ratio (SUVR) was computed. The R 1 images were derived from a simplified reference tissue model. Correlations between regional and voxelwise R 1 and the corresponding FDG images were calculated. An optimization of time frames of pAV-45 was conducted in terms of correlation to FDG images. The optimal early time frame was validated in a separate cohort. The regional distribution in the R 1 images correlated well (R = 0.91) to that of the FDG within subjects. Consistently high correlation was noted across a long range of time frames. The maximal correlation of pAV-45 to FDG SUVR of R = 0.95 was observed at the time frame of 1-6 min, while the peak correlation of R = 0.99 happened at 0-2 min between pAV-45 and R 1 . A similar result was achieved in the validation cohort. Preliminary results showed that the distribution patterns of R 1 and pAV-45 images are highly correlated with normalized FDG images, and the initial 5-min early time frame of 1-6 min is potentially useful in providing complementary FDG-like information to the amyloid plaque density by late-phase AV-45 images. (orig.)

 5. Språkkartlegging av flerspråklige barn i barnehagen - fra kontrovers til kompromiss?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nassira Essahli Vik

  2017-07-01

  Full Text Available Språkkartlegging i barnehagen er et konfliktfylt felt som preges av enten/eller tenkning. På den ene siden ser kartleggingstilhengerne ut til å ha en positivistisk tro på at kartlegging kan bidra til løsninger på alt fra enkeltbarns behov for hjelp, til tilrettelegging for livslang læring og sosial utjevning. På den andre siden ser kartleggingsskeptikerne ut til å befinne seg innenfor den nordiske barnehagemodellen, som tradisjonelt bygger på et helhetlig syn på læring og på en sterk vektlegging av barndommens egenverdi. Spenningen kan ha store konsekvenser for praksisfeltet. I denne artikkelen drøfter jeg språkkartleggingsdiskursen i lys av teori om vitenskapelige kontroverser og konkluderer med at det er åpning for kompromisser, men også at det er tendenser i diskursen som snarere kan forsterke enn redusere uenigheten om språkkartlegging av flerspråklige barn i barnehagen. Mapping of language skills in early childhood education and care (ECEC institutions is controversial. On the one hand, there are those who support language mapping based on a belief that mapping and measuring can help language acquisition and facilitate lifelong learning and social integration. On the other hand, there are skeptics who oppose mapping and emphasize the values of childhood. This article discusses the discourses on language mapping in light of theories on scientific controversies. Based on the analysis I find that although there are openings for compromises, it seems that tendencies in the discourse may amplify rather than reduce the controversy on the language mapping of multilingual children in Norwegian ECEC institutions.

 6. Foderstater för ökad konsumtion av vallfoder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hetta, M.; Lund, Peter; Tahir, M.N.

  2011-01-01

  nedbrytningen från våmmen till tunntarmen. Nedbrytning av stärkelse i tunntarmen leder till högre energieffektivitet i ämnesomsättningen. Stärkelse hos korn (Hordeum Vulgare, L) anses i litteraturen ha en snabb omsättning i våmmen och stärkelse hos majs (Zea Mays, L) anses ha en långsam nedbrytning (Mills et al...

 7. Pedagogiske lederes erfaringer med og forebygging av begynnende mobbeatferd i barnehagen.

  OpenAIRE

  Alfsvåg, Anna

  2017-01-01

  Master's thesis in Special education Studiens tema er barns begynnende mobbeatferd, og hvordan dette erfares og forebygges av fire pedagogiske ledere i barnehager. Teoretiske perspektiver som belyser temaets perspektiver og kompleksitet er begrepene vold eller mobbing (Isdal, Andreassen & Thilesen, 2003), mobbing i barnehagen (Falck, 2013 og Størksen, 2013), aggresjonsperspektivet (Roland, 2011 og Olweus, 1993), ulike tiltak som kan iverksettes som tidlig innsats (Tremblay, 2010), verdien ...

 8. A Lightweight AV System for Providing a Faithful and Spatially Manipulable Visual Hand Representation

  OpenAIRE

  Pusch , Andreas; Martin , Olivier; Coquillart , Sabine

  2011-01-01

  Session: Developing new tools and technologies - Abstracts to be published in a regular issue of the journal Cyberpsychology, Behavior and Social Networking (indexed in MedLine and PsychInfo): http://online.liebertpub.com/loi/CYBER; International audience; This paper introduces the technical foundations of a system designed to embed a lightweight, faithful and spatially manipulable representation of the user's hand into an otherwise virtual world (aka Augmented Virtuality, AV). A highly intui...

 9. A.V. Usova's Contribution to the Field of Concept Learning in Physics Classroom

  Science.gov (United States)

  Yavoruk, Oleg

  2015-01-01

  A.V. Usova (1921-2014) has always been one of the leading figures in Russian physics education. Her theory of physics concept formation was formulated during the 1970s and the 1980s and directly influenced the process of physics education in the 20th and the 21st century. Over the years there have been a lot of theories of concept formation. Her…

 10. Kvinners rett til liv og helse : en studie av abortloven i Nicaragua

  OpenAIRE

  Salvesen, Camilla Holst

  2009-01-01

  Sammenhengen mellom internasjonale menneskerettigheter og nasjonal lovgivning er utgangspunktet for denne oppgaven som handler om endringen i Nicaraguas abortlov. Tidligere var det, som i de aller fleste land i verden, tillat å ta såkalt terapeutisk abort- i tilfeller der kvinnens liv og helse står i fare. Mot slutten av 2006 ble denne loven endret. Flere advokater, leger og menneskerettighetsforkjempere hevder lovendringen er i strid med menneskerettighetene, slik som for eksempel rett til l...

 11. Effekten av antioksidanter på aerob kapasitet, lungefunksjon og luftveisinflammasjon hos utrente personer

  OpenAIRE

  Freuchen, Fredrik

  2013-01-01

  Masteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2013 Antioksidanter kan beskytte celler mot alvorlig skade ved å hindre oksidering av cellulære bestanddeler. Likevel er det antydet at store doser antioksidanter kan hemme gunstige treningseffekter. Formålet med studien var å undersøke hvilken effekt antioksidanttilskudd kombinert med 12 ukers utholdenhetstrening har på aerob kapasitet, lungefunksjon og luftveisinflammasjon.

 12. Frihet & struktur : en kvalitativ studie av skolelivskvalitet hos ungdom med Tourette syndrom

  OpenAIRE

  Siverts, Torstein

  2005-01-01

  Sammendrag. Tittel: Skolelivskvalitet hos ungdom med Tourette Syndrom Med bakgrunn i egen erfaring fra arbeid med elever med Tourette Syndrom i grunnskolen, og i studier i spesialpedagogisk teori og empiri, etterstrebes det i denne studien å utvikle økt forståelse for hva slags erfaringer fra og perspektiver på sitt skoleliv elever med denne funksjonshemmende lidelsen har. Med grunnlag i analyser av intervjuer med elever om deres erfaringer og perspektiver, har jeg prøvd å b...

 13. Med sjefen på Facebook: En studie av ledere som er "venner" med sine ansatte

  OpenAIRE

  Jensen, Anita

  2014-01-01

  MR690 Masteroppgave i organisasjon og ledelse - utdanningsledelse Formålet med studien er å belyse hvordan aktiv bruk av sosiale medier, i dette tilfellet Facebook, påvirker relasjoner mellom mennesker. Hva skjer når en tar i bruk en websjanger som i utgangspunktet er umiddelbar og uformell, til jobbrelatert og mer formell kommunikasjon? Er det sjangeren eller relasjonen som endres? Søkelyset rettes mot ledere som er “venner” med sine medarbeidere, og problemstillingen er...

 14. Balancing Public and Private Interests in ICT Standardisation: The Case of AVS in China

  OpenAIRE

  Su , Junbin; Fomin , Vladislav V.

  2010-01-01

  International audience; This research inquires into how the public interest and private interests can be balanced by a new approach beyond the "Fair, Reasonable and Non Discriminatory" (FRAND) term and Royalty Free in the standardisation process. Using the case of Audio Video coding Standard (AVS) in China, we analyse the mechanisms for treating the Intellectual Property Rights associated with technical contributions of stakeholders and establishing a patent pool with low royalty. The lesson ...

 15. Performance comparison of AV1, HEVC, and JVET video codecs on 360 (spherical) video

  Science.gov (United States)

  Topiwala, Pankaj; Dai, Wei; Krishnan, Madhu; Abbas, Adeel; Doshi, Sandeep; Newman, David

  2017-09-01

  This paper compares the coding efficiency performance on 360 videos, of three software codecs: (a) AV1 video codec from the Alliance for Open Media (AOM); (b) the HEVC Reference Software HM; and (c) the JVET JEM Reference SW. Note that 360 video is especially challenging content, in that one codes full res globally, but typically looks locally (in a viewport), which magnifies errors. These are tested in two different projection formats ERP and RSP, to check consistency. Performance is tabulated for 1-pass encoding on two fronts: (1) objective performance based on end-to-end (E2E) metrics such as SPSNR-NN, and WS-PSNR, currently developed in the JVET committee; and (2) informal subjective assessment of static viewports. Constant quality encoding is performed with all the three codecs for an unbiased comparison of the core coding tools. Our general conclusion is that under constant quality coding, AV1 underperforms HEVC, which underperforms JVET. We also test with rate control, where AV1 currently underperforms the open source X265 HEVC codec. Objective and visual evidence is provided.

 16. Coding efficiency of AVS 2.0 for CBAC and CABAC engines

  Science.gov (United States)

  Cui, Jing; Choi, Youngkyu; Chae, Soo-Ik

  2015-12-01

  In this paper we compare the coding efficiency of AVS 2.0[1] for engines of the Context-based Binary Arithmetic Coding (CBAC)[2] in the AVS 2.0 and the Context-Adaptive Binary Arithmetic Coder (CABAC)[3] in the HEVC[4]. For fair comparison, the CABAC is embedded in the reference code RD10.1 because the CBAC is in the HEVC in our previous work[5]. The rate estimation table is employed only for RDOQ in the RD code. To reduce the computation complexity of the video encoder, therefore we modified the RD code so that the rate estimation table is employed for all RDO decision. Furthermore, we also simplify the complexity of rate estimation table by reducing the bit depth of its fractional part to 2 from 8. The simulation result shows that the CABAC has the BD-rate loss of about 0.7% compared to the CBAC. It seems that the CBAC is a little more efficient than that the CABAC in the AVS 2.0.

 17. Las enfermedades infecciosas y su importancia en el sector avícola

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Javier Andrés Jaimes Olaya

  2010-12-01

  Full Text Available Dentro del contexto de un país cuyas mejores capacidades se encuentran en el sector agropecuario, la industria avícola se ha convertido en uno de los sectores más promisorios y de mayor crecimiento en Colombia. Por esta razón, actualmente se vienen implementando programas para el mejoramiento de la calidad de los productos avícolas, con el objetivo no solo de mantener el crecimiento de la industria,sino de poder expandir las fronteras de exportación. Sin embargo, la avicultura enfrenta un gran reto encuanto a su producción, debido a que las enfermedades infecciosas que afectan a las aves continúan siendo una problemática importante del sector, aun por encima de la alimentación y la genética. En este artículo se presentan elementos de relevancia referentes a la industria avícola, así como en relación con las enfermedades de control oficial y algunas de las enfermedades infecciosas que más la aquejan, enfatizando en la importancia de la intervención en el manejo y control de dichas enfermedades.

 18. "Kven er det som skriv?" Skriveren i romanen Naustet av Jon Fosse

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natascha Reinhoff

  2002-08-01

  Full Text Available Når det gjelder romanen Naustet av Jon Fosse er det ikke tvil om at det blant annet – og kanskje hovedsaklig – er „dette noko / skrifta berettar om“. Det er derfor denne romanen også kan kalles for en metaroman. Tematiseringen av skriveren og skriveprosessen i romanen tar ikke bare mye plass på historienivå: Den gjennomsyrer romanen. Nært forbundet med denne tematikken er et fenomen jeg ville kalle for „dobbeltperspektivet i romanen“, og det er dette jeg vil se litt nærmere på her. Selv om romanen Naustet – i god postmoderne tradisjon – i siste – og kanskje allerede i første – instans unndrar seg en fast og entydig tilskrivning av betydning – og slik bevarer sin magi – skal jeg prøve å nærme meg skriveren og dobbeltperspektivet „eit stykke på veg“. Men først et par ord om begrepet skriver.

 19. Förbättring av IKEAs Kvalitetstester och Hantering av Kundklagomål : - Köksluckor och Bänkskivor

  OpenAIRE

  Assbring, Lisa; Halilović, Elma

  2012-01-01

  IKEA grundades 1943 av Ingvar Kamprad och återförsäljs idag i 44 länder runt om i världen. Med den 25-års garanti på kök som IKEA erbjuder har det blivit allt viktigare för dem att bekräfta kvaliteten på kökssortimentet och hur tillfredsställd kunden är. Syftet med detta examensarbete har varit att identifiera de mest kritiska faktorerna för köksfronter och bänkskivor baserat på nuvarande kundklagomål och vilka testmetoder som kan användas för att testa dessa faktorer i produktutvecklingsproc...

 20. "Humankind before the flood" : En kvalitativ studie om användningen av retorik i en dokumentärfilm av och med Leonardo DiCaprio

  OpenAIRE

  Björnberg, Nana; Hansen, Jonna

  2018-01-01

  Följande studie undersökte Before the Flood, en dokumentärfilm av och med Leonardo DiCaprio, utifrån ett retoriskt perspektiv. Studiens syfte var att undersöka om och i så fall på vilket sätt Leonardo DiCaprio, experter och skaparna bakom dokumentärfilmen använde retoriska strategier för att förstärka Before the Flood’s budskap och verka övertygande inför sin publik. Som metod tillämpade studien kvalitativ textanalys och de tre grundläggande appellformerna, visuell retorik samt argumentation ...

 1. Ungdom og fortelling - en narrativ analyse av Gen 37 med et særlig henblikk på forkynnelse av gammeltestamentlige fortellinger til ungdom

  OpenAIRE

  Sæbø, Linn

  2011-01-01

  Det er mange som har skrevet om hvordan en kan forkynne det gamle testamentet, og det er mange som har skrevet om hvordan forkynne for ungdom, men få har satt disse to fagområdene sammen. I denne oppgaven vil jeg prøve å gjøre akkurat det. Jeg vil først gå inn på emnet; ungdom og fortellinger. Der vil jeg se på Plan for trosopplæring og RLE-planen med henblikk på hvor mye av ”pensum” som er fortellingsstoff. Jeg vil også komme inn på temaet; hvem er ungdom, og ungdom og identitet....

 2. Atorvastatin and fenofibrate increase apolipoprotein AV and decrease triglycerides by up-regulating peroxisome proliferator-activated receptor-α

  Science.gov (United States)

  Huang, Xian-sheng; Zhao, Shui-ping; Bai, Lin; Hu, Min; Zhao, Wang; Zhang, Qian

  2009-01-01

  Background and purpose: Combining statin and fibrate in clinical practice provides a greater reduction of triglycerides than either drug given alone, but the mechanism for this effect is poorly understood. Apolipoprotein AV (apoAV) has been implicated in triglyceride metabolism. This study was designed to investigate the effect of the combination of statin and fibrate on apoAV and the underlying mechanism(s). Experimental approach: Hypertriglyceridaemia was induced in rats by giving them 10% fructose in drinking water for 2 weeks. They were then treated with atorvastatin, fenofibrate or the two agents combined for 4 weeks, and plasma triglyceride and apoAV measured. We also tested the effects of these two agents on triglycerides and apoAV in HepG2 cells in culture. Western blot and reverse transcription polymerase chain reaction was used to measure apoAV and peroxisome proliferator-activated receptor-α (PPARα) expression. Key results: The combination of atorvastatin and fenofibrate resulted in a greater decrease in plasma triglycerides and a greater increase in plasma and hepatic apoAV than either agent given alone. Hepatic expression of the PPARα was also more extensively up-regulated in rats treated with the combination. A similar, greater increase in apoAV and a greater decrease in triglycerides were observed following treatment of HepG2 cells pre-exposed to fructose), with the combination. Adding an inhibitor of PPARα (MK886) abolished the effects of atorvastatin on HepG2 cells. Conclusions and implications: A combination of atorvastatin and fenofibrate increased apoAV and decreased triglycerides through up-regulation of PPARα. PMID:19694729

 3. The tau positron-emission tomography tracer AV-1451 binds with similar affinities to tau fibrils and monoamine oxidases.

  Science.gov (United States)

  Vermeiren, Céline; Motte, Philippe; Viot, Delphine; Mairet-Coello, Georges; Courade, Jean-Philippe; Citron, Martin; Mercier, Joël; Hannestad, Jonas; Gillard, Michel

  2018-02-01

  Lilly/Avid's AV-1451 is one of the most advanced tau PET tracers in the clinic. Although results obtained in Alzheimer's disease patients are compelling, discrimination of tracer uptake in healthy individuals and patients with supranuclear palsy (PSP) is less clear as there is substantial overlap of signal in multiple brain regions. Moreover, accurate quantification of [ 18 F]AV-1451 uptake in Alzheimer's disease may not be possible. The aim of the present study was to characterize the in vitro binding of AV-1451 to understand and identify potential off-target binding that could explain the poor discrimination observed in PSP patients. [ 3 H]AV-1451 and AV-1451 were characterized in in vitro binding assays using recombinant and native proteins/tissues from postmortem samples of controls and Alzheimer's disease and PSP patients. [ 3 H]AV-1451 binds to multiple sites with nanomolar affinities in brain homogenates and to tau fibrils isolated from Alzheimer's disease or PSP patients. [ 3 H]AV-1451 also binds with similarly high affinities in brain homogenates devoid of tau pathology. This unexpected binding was demonstrated to be because of nanomolar affinities of [ 3 H]AV-1451 for monoamine oxidase A and B enzymes. High affinity of AV-1451 for monoamine oxidase proteins may limit its utility as a tau PET tracer in PSP and Alzheimer's disease because of high levels of monoamine oxidase expression in brain regions also affected by tau deposition, especially if monoamine oxidase levels change over time or with a treatment intervention. © 2017 International Parkinson and Movement Disorder Society. © 2017 International Parkinson and Movement Disorder Society.

 4. Medicinsk cannabis : En litteraturstudie om användningen av medicinsk cannabis inom cancervården

  OpenAIRE

  Nygård, Sofia

  2017-01-01

  Detta examensarbete handlar om användningen av medicinsk cannabis inom cancervården. Syftet med examensarbetet var att undersöka vilken roll cannabis kan ha i cancervården. Frågeställningarna var: Hur upplever patienten användning av medicinsk cannabis? Vilken hjälp kan patienten väntas få av medicinsk cannabis? vilka attityder har vårdpersonal mot medicinsk cannabis? Som utgångsteorier i denna studie användes Ruland och Moors teori om ett fridfullt slut på livet samt Erikssons teori om ...

 5. Kritiska framgångsfaktorer vid implementering av affärssystem : beaktas de i e-handelsföretag?

  OpenAIRE

  Choudhury, Nafiz

  2010-01-01

  Syfte: Analysera och diskutera huruvida teori om kritiska framgångsfaktorer vid implementering av affärssystem för fysiska företag beaktas i e-handelsföretag. Identifiera framgångsfaktorer för implementeringen av affärssystem i e-handelsföretag. Forskningsfråga: Beaktas samma kritiska framgångsfaktorer vid implementering av ett affärssystem i stora fysiska företag som små e-handelsföretag? Metod: En kvalitativ metod antogs vilket innebar att en fallstudie genomförts som omfattat två responden...

 6. Landing Gear Stroke and Load Predictions for the AV-8B Aircraft and Three Ski Jump Ramp Profiles for the Italian Carrier Andrea Doria

  National Research Council Canada - National Science Library

  Imhof, Gregory

  2004-01-01

  .... The effort was funded through a 90-day contract to use the NAVAIR AV-8B simulation to assess the landing gear stroke and load characteristics of the AV-8B aircraft with three potential ski jump...

 7. Cross-cultural adaptation and determination of the reliability and validity of PRTEE-S (Patientskattad Utvärdering av Tennisarmbåge, a questionnaire for patients with lateral epicondylalgia, in a Swedish population

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Baigi Amir

  2008-06-01

  Full Text Available Abstract Background In Sweden, as well as in Scandinavia, there is no easy way to evaluate patients' difficulties when they suffer from lateral epicondylitis/epicondylalgia. However, there is a Canadian questionnaire, in English, that could make the evaluation of a patient's pain and functional loss both quick and inexpensive. Therefore, the aim of this study was to translate and cross-culturally adapt the questionnaire "Patient-rated Tennis Elbow Evaluation" into Swedish (PRTEE-S; "Patientskattad Utvärdering av Tennisarmbåge", and to evaluate the reliability and validity of the test. Methods The Patient-rated Tennis Elbow Evaluation was cross-culturally adapted for the Swedish language according to well-established guidelines. Fifty-four patients with unilateral epicondylitis/epicondylalgia were assessed using the PRTEE-S (Patientskattad Utvärdering av Tennisarmbåge, the Disabilities of Arm, Shoulder, and Hand questionnaire, and the Roles & Maudsley score to establish the validity and reliability of the PRTEE-S. Reliability was determined via calculation of the intra-class correlation coefficient (ICC the internal consistency was assessed by Cronbach's alpha, and validity was calculated using Spearman's correlation coefficient. Results The test-retest reliability, using the PRTEE-S (Patientskattad Utvärdering av Tennisarmbåge intraclass correlation coefficient, was 0.95 and the internal consistency was 0.94. The PRTEE-S correlated well with the Disabilities of the Arm, Shoulder, and Hand questionnaire (r = 0.88 and the Roles & Maudsley score (r = 0.78. Conclusion The PRTEE-S (Patientskattad Utvärdering av Tennisarmbåge represents a reliable and valid instrument to evaluate the subjective outcome in Swedish speaking patients with lateral epicondylitis/epicondylalgia, and can be used in both research and clinical settings.

 8. Automated and connected vehicle (AV/CV) test bed to improve transit, bicycle, and pedestrian safety : technical report.

  Science.gov (United States)

  2017-02-01

  Crashes involving transit vehicles, bicyclists, and pedestrians are a concern in Texas, especially in urban areas. This research explored the potential of automated and connected vehicle (AV/CV) technology to reduce or eliminate these crashes. The pr...

 9. IceBridge LVIS POS/AV L1B Corrected Position and Attitude Data, Version 1

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — This data set contains georeferencing data from the Applanix 510 and 610 POS AV systems flown with the Land, Vegetation, and Ice Sensor (LVIS) over Greenland,...

 10. Införandet av IAS 41 : Hur har kapitalfördelningen mellan intressenter i den norska laxodlingsbranschen utvecklats?

  OpenAIRE

  Dahlén, Jonas; Josefsson, Carl

  2013-01-01

  Införandet av IAS 41 medförde att redovisningsprinciperna för värderingen av ett företags biologiska tillgångar förändrades. Det finns forskning på hur införandet av IAS 41 påverkat olika aktörer inom skogsindustrin men lite är skrivet om dess påverkan på laxodlingsindustrin. Denna uppsats ämnar undersöka hur kapitalfördelningen till intressenter utvecklats sedan införandet av IAS 41. Studien fokuserar på intressenterna ägare och anställda. Vi har tillämpat en kvantitativ metod där vår empiri...

 11. Jämnt Lärande : Ett illustrerat hjälpmedel till normkritisk granskning av läromedel

  OpenAIRE

  Denninger, Johan

  2017-01-01

  I detta examensarbete undersöks normbildande och reproducering av normer i samband med bilder i läromedel som används av modersmålslärare i Eskilstuna Kommun. Arbetet bygger på problematiken att stereotyper och reproducering av normer är vanligt förkommande i läromedlen samt att lärarnas brist på tid och möjlighet att granska läromedlen normkritiskt. Syftet med arbetet är att formge ett gestaltningsförslag till ett illustrerat hjälpmedel för normkritisk granskning av läromed...

 12. En socialpsykologisk analys av samkönat partnervåld ur ett makt- och normativitetsperspektiv

  OpenAIRE

  von Braun, Thérèse

  2009-01-01

  Uppsatsens syfte var att nå en större teoretisk förståelse av samkönat partnervåld, genom att analysera olika forskningsartiklars narrativa konstruktioner av våldet. De två frågeställningarna var: 1. Hur diskuterar forskningslitteraturen samkönat partnervåld med fokus på temana relationsdynamik, karaktär hos parterna, kön, genus och sexualitet samt betydelsen av social kontext? 2. Hur diskuterar forskningslitteraturen det professionella bemötandet av samkönat partnervåld? De 21 valda primärdo...

 13. Studier av radioaktivt cesium i svenska renar. Oversikt over pågående undersokningar 1986

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gustaf Åhman

  1986-06-01

  Full Text Available I samband med den forskning och forsöksverksamhet som bedrivits vid renforsöksavdelningen har vi arbetat med metodik och teknik som kan tillämpas vid studier av radioaktivt cesium i renbetesväxter och i renar. På betessidan har vi bl.a. arbetat med kontaminering av tungmetaller från gruvindustrin och nitrat efter kvävegödsling. Omfattande studier har utförts av renens mineralstatus och mineralämnesomsättning. Erfarenheter och kunskaper från dessa områden har utnyttjats for planering och genomförande av de studier som nu pågår beträffande radioaktivt cesium i renbetesväxter och renar.

 14. Intervensjonsstudien "Forebyggelse av lårhalsbrudd". Metode og praktisk gjennomføring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elisabeth Kvaavik

  2009-11-01

  Full Text Available  Bakgrunn  3 kan forebygge brudd blant sykehjemsbeboere. Her beskrivesmetoden og den praktiske gjennomføringen av studien.Metode  mg vitamin D daglig som 5 ml tran og kontrollgruppa fikk 5 ml tran der vitamin D var fjernet. Endepunktenevar lårhalsbrudd og alle ikke-vertebrale brudd. Et enkelt studieopplegg ble vektlagt. På bakgrunnav styrkeberegningen var målsetningen å inkludere ca. 2000 deltakere.Resultater  Konklusjon  The intervention study”Prevention of hip fractures”. Nor J Epidemiol 2000; 10 (1: 79-85.  Background  3 can prevent suchfractures. Here we present the method and the implementation of the study.Method  mg vitamin D daily in 5 ml cod liver oil for 2 years and the control group received 5 ml cod liver oilwithout vitamin D. The endpoints were hip fractures and all non-vertebral fractures. It was consideredimportant to use a trial that the nursing homes would find easy to implement. According to power calculationthe aim was to include about 2000 participants.Results  Conclusion  : The participation was lower than expected as recruiting nursing homes and nursing homeresidents posed considerable difficulty. However, the great majority of the ward staff at the participatingwards did not find the intervention demanding. A total of 1144 was included in the study.: A total of 1144 residents from 51 nursing homes (of 106 invited in Oslo, Lier and Bergen participated.The participation rate at the individual nursing home varied from 3 to 57%. The participants were85 years old and 3/4 were women. Mean calcium intake from cheese and milk was 450 mg/day, more than40% used a vitamin D supplement while only 3% used a calcium supplement. 1/3 of the participants completedthe 2 years intervention, about 1/3 finished the intervention before 2 years because of death and 1/3finished before 2 years of other causes. The great majority of the wards did not find the interventiondemanding.: A randomised, double

 15. AV-8B Remanufacture Program as Part of the Audit of the Defense Acquisition Board Review Process - FY 1994

  Science.gov (United States)

  1994-06-03

  wft*:¥A:ft:i:ft& OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL AV-8B REMANUFACTURE PROGRAM AS PART OF THE AUDIT OF THE DEFENSE ACQUISITION BOARD...Part of the Audit of the Defense Acquisition Board Review Process - FY 1994 B. DATE Report Downloaded From the Internet: 03/23/99 C. Report’s Point...NAVY FOR RESEARCH DEVELOPMENT AND ACQUISITION SUBJECT: Audit Report on the AV-8B Remanufacture Program as Part of the Audit of the Defense

 16. Relativ alderseffekt i norsk kretslagsfotball : Eksisterer det en relativ alderseffekt blant selekterte norske kretslagsspillere?

  OpenAIRE

  Brandeggen, Henrik Stenersen

  2017-01-01

  Masteroppgave idrettsvitenskap ME517 - Universitetet i Agder 2017 The purpose of this study was to investigate the prevalence of a relative age effect among selected youth players on a regional level in Norwegian soccer and to determine if players born in different quarters of the selectionyear, assess their soccer-related abilities differently. Previuos research has shown that players born early in the selectionyear, has been overrepresented in youth national teams in Europe (...

 17. Norwegian resource policy: The production rate for Norwegian petroleum resources; Norsk ressurspolitikk: Utvinningstempoet for norske petroleumsressurser

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schreiner, P.

  1995-12-31

  Petroleum activities have become a large industry in Norway. This has led to extensive changes in Norwegian economy and society. In the public debate on this activity there has been little discussion of what would be the most profitable production rate. However, it is generally agreed that the great wealth implied by the petroleum resources must be managed in ways suitable to both present and coming generations. This report discusses the production rate based on the following questions: (1) How high can the production rate be before the petroleum activities and the expenditure of the income from them influence the remaining Norwegian economy too strongly? (2) How much of this wealth should reasonably be used by present generations and how much should be left for future generations? There is much to gain from a high tempo and from relocating some of the petroleum wealth. The possibilities of influencing the production rate are mainly connected with the allotments of production licences. The consequences of uncertainties in the petroleum activities for the choice of exploitation tempo are unclear. The environment is not much affected by the production rate. The contractor activity has become Norway`s largest industry. 42 refs., 14 figs., 2 tabs.

 18. «[…] en enkel og saklig innføring i norsk språkhistorie» Språkhistorie som norskdidaktisk emne – et faghistorisk utsyn

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stian Hårstad

  2016-09-01

  Full Text Available Artikkelen tar for seg språkhistorie som norskdidaktisk emne i et faghistorisk perspektiv. På grunnlag av en lang rekke styringsdokumenter (læreplaner og studieplaner og fagdidaktisk og disiplinfaglig litteratur undersøkes hvordan språkets historiske dimensjoner har blitt tematisert som kunnskapsområde. Et hovedfunn i denne gjennomgangen er at det historiske (eller historiserende lengdesnittet har vært til stede gjennom hele 1900-tallet og fortsatt finnes i gjeldende læreplan – om enn med temmelig varierende vektlegging og detaljering. Læreplanene har i stor grad overlatt til praktikerne (lærerne og lærerutdannerne å avgrense hva de språkhistoriske emnene skal romme. Litteraturanalysen viser videre at den didaktiske refleksjonen på dette feltet bare unntaksvis har kommet på trykk, og denne begrensete språkhistorie-didaktiske debatten må forstås på bakgrunn av tilstanden i forsknings- og studiefaget.Nøkkelord: språkhistorie-didaktikk, språkdidaktikk, språkhistorie, norskdidaktikkAbstractThis article deals with language history as a didactic topic in the subject Norwegian as L1. On the basis of a wide range of documents (curricula and syllabi and didactic and disciplinary literature, the article seeks to examine how the historical dimensions of language have been treated as an area of knowledge. A main finding is that the historic (or historicizing perspective has been present through the entire 20th century and still can be found in the current curriculum – though the emphasis and itemization have varied significantly. The curricula have largely entrusted the practicians (the teachers and teacher educators with the powers to delineate the language history topics. The research review further shows that the didactic reflections within this field only sporadically have appeared in print, and this limited didactic discussion of language history must be understood on the background of the condition of the discipline

 19. Considerations and code for partial volume correcting [18F]-AV-1451 tau PET data

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Suzanne L. Baker

  2017-12-01

  Full Text Available [18F]-AV-1451 is a leading tracer used with positron emission tomography (PET to quantify tau pathology. However, [18F]-AV-1451 shows “off target” or non-specific binding, which we define as binding of the tracer in unexpected areas unlikely to harbor aggregated tau based on autopsy literature [1]. Along with caudate, putamen, pallidum and thalamus non-specific binding [2,3], we have found binding in the superior portion of the cerebellar gray matter, leading us to use inferior cerebellar gray as the reference region. We also addressed binding in the posterior portion of the choroid plexus. PET signal unlikely to be associated with tau also occurs in skull, meninges and soft tissue (see e.g. [4]. We refer to [18F]-AV-1451 binding in the skull and meninges as extra-cortical hotspots (ECH and find them near lateral and medial orbitofrontal, lateral occipital, inferior and middle temporal, superior and inferior parietal, and inferior cerebellar gray matter. Lastly, the choroid plexus also shows non-specific binding that bleeds into hippocampus. We are providing the code (http://www.runmycode.org/companion/view/2798 used to create different regions of interest (ROIs that we then used to perform Partial Volume Correction (PVC using the Rousset geometric transfer matrix method (GTM, [5]. This method was used in the companion article, “Comparison of multiple tau-PET measures as biomarkers in aging and Alzheimer's Disease” ([6], DOI 10.1016/j.neuroimage.2017.05.058.

 20. How to reliably deliver narrow individual-patient error bars for optimization of pacemaker AV or VV delay using a "pick-the-highest" strategy with haemodynamic measurements.

  Science.gov (United States)

  Francis, Darrel P

  2013-03-10

  Intuitive and easily-described, "pick-the-highest" is often recommended for quantitative optimization of AV and especially VV delay settings of biventricular pacemakers (BVP; cardiac resynchronization therapy, CRT). But reliable selection of the optimum setting is challenged by beat-to-beat physiological variation, which "pick-the-highest" combats by averaging multiple heartbeats. Optimization is not optimization unless the optimum is identified confidently. This document shows how to calculate how many heartbeats must be averaged to optimize reliably by pick-the-highest. Any reader, by conducting a few measurements, can calculate for locally-available methods (i) biological scatter between replicate measurements, and (ii) curvature of the biological response. With these, for any clinically-desired precision of optimization, the necessary number of heartbeats can be calculated. To achieve 95% confidence of getting within ±∆x of the true optimum, the number of heartbeats needed is 2(scatter/curvature)(2)/∆x(4) per setting. Applying published scatter/curvature values (which readers should re-evaluate locally) indicates that optimizing AV, even coarsely with a 40ms-wide band of precision, requires many thousand beats. For VV delay, the number approaches a million. Moreover, identifying the optimum twice as precisely requires 30-fold more beats. "Pick the highest" is quick to say but slow to do. We must not expect staff to do the impossible; nor criticise them for not doing so. Nor should we assume recommendations and published protocols are well-designed. Reliable AV or VV optimization, using "pick-the-highest" on commonly-recommended manual measurements, is unrealistic. Improving time-efficiency of the optimization process to become clinically realistic may need a curve-fitting strategy instead, with all acquired data marshalled conjointly. Copyright © 2012 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

 1. Bioavailability assessment of toxic metals using the technique "acid-volatile sulfide (AVS)-simultaneously extracted metals (SEM)" in marine sediments collected in Todos os Santos Bay, Brazil.

  Science.gov (United States)

  Silva, Jucelino B; Nascimento, Rodrigo A; de Oliva, Sergio T; de Oliveira, Olívia M C; Ferreira, Sergio L C

  2015-10-01

  This paper reports the bioavailability of the metals (cadmium, copper, zinc, lead, and nickel) in sediment samples collected in seven stations from the São Paulo Estuary, Todos os Santos Bay, Brazil. The bioavailability was determined by employing the technique "acid-volatile sulfide (AVS) and simultaneously extracted metal (SEM)". The elements cadmium, copper, lead, and zinc were determined using differential pulse anodic stripping voltammetry (DPASV), while nickel was quantified utilizing electrothermal atomic absorption spectrometry (ET AAS). The accuracy of these methods was confirmed using a certified reference material of estuarine sediment (NIST 1646). The sulfide was quantified using potentiometry with selective electrode and the organic matter determination employing an indirect volumetric method using potassium dichromate and iron(II) sulfate solutions. The bioavailability of the metals was estimated by relationship between the concentration of AVS and the sum of the concentrations of the simultaneously extracted metals (ΣSEM), considering a significant toxicity when (ΣSEM)/(AVS) is higher than 1. The bioavailability values in the seven stations studied varied from 0.93 to 1.31 (June, 2014) and from 0.34 to 0.58 (September, 2014). These results demonstrated a critical condition of toxicity (bioavailability >1) in six of the seven sediment samples collected during the rainy season (June, 2014). In the other period (September, 2014), the bioavailability was always lower than 1 for all sediment samples collected in the seven stations. The individual values of the concentrations of the five metals were compared with the parameters PEL (probable effects level) and TEL (threshold effects level), which are commonly employed for characterization of ecological risk in environmental systems. This comparison revealed that all metals have concentrations lower than the PEL and only zinc and lead in some stations have contents higher than the TEL. The

 2. «Halvdød av frost, men levende og beredt». Speiderbevegelsen som disiplineringsprosjekt

  OpenAIRE

  Schaanning, Espen

  2013-01-01

  I det som gjerne betegnes som speidernes Bibel, Scouting for Boys (1908), løftet speiderbevegelsens grunnlegger, Robert Baden-Powell (1857–1941), fram personer som alle speidergutter burde ha som forbilder. Et slikt forbilde beskrives slik: «Den romerske soldaten fra gamle dager, som ble stående på sin post da Pompeii ble begravd av lava og aske fra vulkanen Vesuv, viste lojalitet mot sin plikt. De har funnet liket hans og kan se hvordan han holdt hånden foran munn og nese for ikke å bli kval...

 3. Triumph and Tragedy of People’s Commissar A.V. Lunacharsky

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tatiana V. Gryaznukhina

  2014-03-01

  Full Text Available This article examines different stages in the life of A.V. Lunacharsky that allow defining his activity as triumphal, and at the same time, tragic. It demonstrates how his personal qualities, high level of education and encyclopedic knowledge become the basis for his successful activity in the field of Soviet culture. The article analyzes Lunacharsky’s relationship with bourgeois intellectuals, and focuses on contradictions in his world outlook. The article provides arguments in support of the opinion of impossibility to combine ideas of humanism that refuse violence in any form, with Bolshevik ideas that attempt to justify violence.

 4. Internprissättning : En studie av svenska företag

  OpenAIRE

  Körner, John; Davidsson, Niclas

  2009-01-01

  Begreppet ekonomistyrning innefattar många aktiviteter som i grunden handlar om att uppnå ekonomiska mål. Internprissättning är ett av dessa. När ett företag växer i storlek uppkommer ofta en diskussion om hur organisationen ska decentraliseras och vem som ska fatta beslut. Vanligt idag är att företagen decentraliseras och fler och fler beslut fattas lokalt. 1967 gjordes en enkätundersökning som innefattade totalt 235 svenska företag varav bland annat alla börsnoterade. Man ville undersök...

 5. Utholdenhetstrening i fotball: En analyse av smålagsspill brukt som utholdenhetstrening

  OpenAIRE

  Lorvik, Knut

  2013-01-01

  Utholdenhet er en fysisk egenskap som har betydning for fotballprestasjonen. Det viser flere studier. Helgerud (et al. 2001) fant signifikante forbedringer i forhold til flere fysiske mål som ble testet. Impellizzeri (et al. 2008) fant i sin studie at en forbedring i VO2max påvirket kortpasningsferdighetene positivt. I denne oppgaven har jeg fokusert på utholdenhetstrening i fotball og har to problemstillinger. Den første problemstillingen handler om hvilke studier som er gjort av utholde...

 6. Bokföringsbrott : Ett resultat av oaktsamhet i bokföring?

  OpenAIRE

  Abdlwafa, Lezan; Balci, Anita; Safari, Awat

  2013-01-01

  Datum: 29 maj, 2013 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, ESTMälardalens Högskola Författare: Lezan Abdlwafa, Anita Balci & Awat Safari Titel: Bokföringsbrott – Ett resultat av oaktsamhet i bokföring? Handledare: Ulla Pettersson Nyckelord: Bokföringsbrott, oaktsamhet, bokföringsskyldighet, god redovisningssed, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, konkursförvaltare Frågeställning: På vilket sätt leder näringsidkarens oaktsamhe...

 7. Automatic Vehicle Scheduling (AVS) Programmer’s Instruction Manual for the Burroughs B3500 Computers.

  Science.gov (United States)

  1981-02-01

  N E. Of CAPA:;hINTRK) INCAP AV; TNJ73 170 GO t) 3000 A V.; T NI 1 7 3100 NT=I A V’ NI 17 SUBROUTINE AVSlN 74./74 OPTzg ROUND-*/ YRACE FTN N.lj# 4bD ...bSTOP FRR 6 tD ERR 7 SUFRUUTIKE LNCF(ICEVI ENflF 2 INiTLt.Ei% DATL.02.IPARK.REGPI53l.EPAL1501 ENDF 3 ,RLAL ISHFT ENnF 1 ALPHA INAIIEI5C ).0§IG(501

 8. Branding av en reality-tv-serie i Finland : Fallstudie Maajussille morsian

  OpenAIRE

  Rautiainen, Laura

  2016-01-01

  Mitt examensarbete handlar om reality-tv serien Maajussille morsian och dess framgång i Finland. Jag undersöker brandingens roll inom medievärlden och mer specifikt de brandingverktygen som används i lokalisering samt fenomenalisering av Maajussille morsian. Jag inleder mitt examensarbete med en teoridel som behandlar branding på en mer allmän nivå varefter jag går djupare in på brandkapitalets betydelse för succé. Förutom branding behandlar jag i teorin också fenomenet reality-tv. Som grund ...

 9. Open Source AV solution supporting In Situ Simulation and Clinical education

  DEFF Research Database (Denmark)

  Simonsen, Eivind Ortind; Pociunas, Gintas; Dahl, Mads Ronald

  2015-01-01

  In situ simulation is simulation done in the actual clinical environment exceeding the simulation immersion compared to that of the embedded simulation centers and facilitating an increased realistic learning experience. Doing this without compromising (all) the educational principals used....... • Rapid or instant playback capability. • Lightweight and compact design. • Non-cabled AV recording. • Simple, reliable set up and operation. Summary of work Commercial products did not meet our requirements why a programmer was hired to design and program the software to meet our expectations...

 10. "rand on klaasist ..." = "strondin er av glasi ..." : [luuletused] / T̤roddur Poulsen ; tlk. Arvo Alas

  Index Scriptorium Estoniae

  Poulsen, T̤roddur

  2004-01-01

  Sisu: "rand on klaasist ..." = "strondin er av glasi ..."; "vesi kannab endas ka nukrust ..." = "vatiņ ber eisini sorg ..."; "Nägin unes et olid ..." = "Droymdi at t{250} ..."; "Tulevik kuulub lihale ..." = "Visi̤nin er kjaet ..."; "Ma pole kirjutanud ..." = "Eg har ikki skriva̧ ..."; "Fäärid sinus. Fäärid minus. Fäärid sidrunis. Fäärid ..." = "Faeroyar Í t̆r. Faeroyar Í m̆r. Faeroyar Í citr̤nini. Faeroyar ... "; "Ma ei suuda kirjutada ..." = "Eg kan ikki skriva ..."

 11. Ett omusikaliskt genombrott : Mottagandet av Elvis Presley i svensk press under rockmusikens etableringsfas 1956-58

  OpenAIRE

  Klang, Kent

  2007-01-01

  Abstract Kent Klang: Ett omusikaliskt genombrott: Mottagandet av Elvis Presley i svensk press under rockmusikens etableringsfas 1956-1958. Uppsala Universitet: Institutionen för musikvetenskap, uppsats för 60p. 2007 När Elvis Presley gjorde sitt stora genombrott i USA i mitten på 1950-talet kom han att angripas hårt i bland annat amerikansk press. Upprördheten hade sin grund i Elvis sexuellt utmanande kroppsrörelser och rhythm and blues betonade musik. De här artistiska stildragen avslöjade o...

 12. Resultat och berättelser - En analys av sportnyheterna i finsk och svensk television

  OpenAIRE

  Silfverberg, Kalle

  2004-01-01

  Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. Vain tiivi...

 13. Complete A-V block: incidental or a part of cor triatriatum dexter.

  Science.gov (United States)

  Guler, Y; Akgun, T; Toprak, C; Guler, A; Esen, A M

  2014-05-01

  Cor triatriatum dexter (CTD) is an extremely rare cardiac anomaly in which the right atrium is divided into two distinct chambers by a membrane. The persistence of the right valve of sinus venosus results in a complete septation of the right atrium. This anomaly is frequently associated with other right-sided cardiac abnormalities. Its clinical manifestation and the need for intervention are determined by the number and the size of the fenestrations on the membrane, associated cardiac anomalies and arrhythmias. We describe a case of CTD in a patient with complete atrioventricular (A-V) block.

 14. Seguimiento de la construcción de edificio 43 viviendas Av/ Juan XXIII Valencia

  OpenAIRE

  BURGOS ROMERO, LUIS

  2011-01-01

  Convenios con empresa. La obra prevé la construcción de un edificio de 41 viviendas VP + 2 viviendas libres, constando de 2 plantas sótano para uso de aparcamiento y trasteros, planta baja con local comercial, 8 plantas con 5 viviendas por planta y una planta ático con 3 viviendas. La obra está en su fase de estructura, habiéndose realizado las plantas de sótano. Burgos Romero, L. (2011). Seguimiento de la construcción de edificio 43 viviendas Av/ Juan XXIII Valencia. http://hdl.handle.net...

 15. Insamling av geografisk information med UAV över området Stomsjö i Värnamo kommun : En effektiv arbetsmetod för kartering i 2D och 3D samt dokumentation av arbetsgång och kvalitetssäkring av geografisk information

  OpenAIRE

  Bauner, Mikael

  2017-01-01

  I detta examensarbetesprojekt genomfördes en flygkartering över deponiområdet Stomsjö i Värnamo kommun, mha. en drönare, eller den i detta sammanhang mer använda benämningen UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Värnamo kommuns tekniska avdelning var i behov av beräkning av massor vid deponin, ett område på ca 15 hektar samt modellering av densamma. Den låga kostnaden för inköp av UAV och programvara motiverade kommunen att driva egen verksamhet jämfört med att köpa tjänsterna från konsulter. Projek...

 16. Reversing the established order: Should adrenal venous sampling precede cross-sectional imaging in the evaluation of primary aldosteronism?

  Science.gov (United States)

  Asmar, Melissa; Wachtel, Heather; Yan, Yan; Fraker, Douglas L; Cohen, Debbie; Trerotola, Scott O

  2015-08-01

  Adrenal venous sampling (AVS) is the definitive evaluation for primary aldosteronism (PA). Pre-AVS cross-sectional imaging does not reduce the need for AVS. The goal of this study was to examine whether performing AVS prior to imaging could decrease the use of imaging in the evaluation of PA at a high volume, experienced center. We performed a retrospective analysis of all AVS procedures (n = 337) done for PA from 2001-2013. Patients whose cross-sectional imaging reports were unavailable (n = 90) or AVS was non-diagnostic (n = 12) were excluded. AVS was performed using modified Mayo technique. Univariate analysis utilized the χ² test and fisher's exact test. Of the 235 patients analyzed, 63% (n = 148) were male. The mean age was 55 ± 11 years. AVS was non-lateralizing in 43% (n = 101); these patients might have avoided imaging with an AVS-first approach. Imaging and AVS were concordant in 52% (n = 123). In patients ≤40yo (n = 23), 35% (n = 8) had no lateralization on AVS, and might have avoided imaging in an AVS-first approach. Imaging and AVS were concordant in 52% (n = 12) of patients ≤ 40yo, versus 52% (n = 111) of patients > 40 yo (P = 0.987). An AVS-first, imaging-second approach could have avoided CT/MRI in 43% of patients. At a high volume, experienced center, performing AVS first on patients with PA may reduce unnecessary cross-sectional imaging studies. © 2015 Wiley Periodicals, Inc.

 17. Environmental monitoring program for the Ormen Lange Onshore Processing Plant and the Reserve Power Plant at Nyhamna, Gossa. Monitoring of vegetation and soil: re-analyses and establishment of new monitoring plots in 2010.; Miljoeovervaakingsprogram for Ormen Lange landanlegg og Reservegasskraftverk paa Nyhamna, Gossa. Overvaaking av vegetasjon og jord: gjenanalyser og nyetablering av overvaakingsfelter i 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Aarrestad, P.A.; Bakkestuen, V.; Stabbetorp, O.E.; Myklebost, Heidi

  2011-07-01

  The Ormen Lange Onshore Processing Plant in Aukra municipality (Moere og Romsdal county) receives unprocessed gas and condensate from the Ormen Lange field in the Norwegian Sea. During processing of sales gas and condensate, the plant emits CO, Co2, Nox, CH4, NMVOC (including BTEX), SO2 and small amounts of heavy metals, as specified in the discharge permit issued by the Climate and Pollution Directorate. The plant started production in 2007, with A/S Norske Shell as operator. In general, emissions of nitrogen and sulphur-containing gasses may affect terrestrial ecosystems through acidification and fertilization of soil and vegetation. The emissions from the onshore plant are calculated to be below the current critical loads for the terrestrial nature types. However, the nitrogen background level in the area of influence is close to the critical loads for oligotrophic habitats. To be able to document any effects of emissions to air on terrestrial ecosystems, a monitoring program for vegetation and soil was established in 2008 in the area of influence from the Ormen Lange Onshore Plant. The monitoring is planned at regular intervals according to the same methods employed in 2008, with the first reanalysis in 2010. The benefits of the monitoring parameters will be continuously evaluated. Statnett has established a Reserve Power Plant with discharge permits of similar substances in the same area as the Ormen Lange Onshore Processing plant, and participates in an extended monitor program from 2010. In 2008 two monitoring sites were established, one with rather high deposition of nitrogen north of the plant within Gule-Stavmyran nature reserve in Fraena municipality (site Gulmyran) and one south of the plant on the island Gossa (site Aukra). Deposition values have been estimated by the Norwegian Institute for Air Research (NILU). Within each site integrated monitoring of the species composition of the vegetation, plant growth, and chemical content of plants and soil is

 18. Novel inter and intra prediction tools under consideration for the emerging AV1 video codec

  Science.gov (United States)

  Joshi, Urvang; Mukherjee, Debargha; Han, Jingning; Chen, Yue; Parker, Sarah; Su, Hui; Chiang, Angie; Xu, Yaowu; Liu, Zoe; Wang, Yunqing; Bankoski, Jim; Wang, Chen; Keyder, Emil

  2017-09-01

  Google started the WebM Project in 2010 to develop open source, royalty- free video codecs designed specifically for media on the Web. The second generation codec released by the WebM project, VP9, is currently served by YouTube, and enjoys billions of views per day. Realizing the need for even greater compression efficiency to cope with the growing demand for video on the web, the WebM team embarked on an ambitious project to develop a next edition codec AV1, in a consortium of major tech companies called the Alliance for Open Media, that achieves at least a generational improvement in coding efficiency over VP9. In this paper, we focus primarily on new tools in AV1 that improve the prediction of pixel blocks before transforms, quantization and entropy coding are invoked. Specifically, we describe tools and coding modes that improve intra, inter and combined inter-intra prediction. Results are presented on standard test sets.

 19. Sammenligning av to blodprøver fra samme person analysert ved to laboratorier

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aage Tverdal

  2009-10-01

  Full Text Available  INNLEDNINGEpidemiologiske undersøkelser av lipidnivået hosbefolkningen er helt avhengig av at analysemetodeneholder stabilt nivå over flere år. Dette er lettest å oppnåhvis man hele tiden benytter ett laboratorium, oghjerte-karundersøkelsene til Statens helseundersøkelserhar konsekvent benyttet Klinisk kjemisk avdeling,Ullevål sykehus. Ulike hensyn kan likevel tilsi at andrelaboratorier benyttes. Undersøkelsene til Universiteteti Tromsø som har har vært gjennomført fire ganger iperioden 1973-1995, har vært utført ved Kliniskkjemisk avdeling, Regionsykehuset i Tromsø. Helseundersøkelseni Nord-Trøndelag 1995-1997 harbenyttet Sentrallaboratoriet, Innherred sykehus. I dettearbeidet viser vi hvor store forskjellene blir hvisfeltlagene sender prøver fra samme person til ulikelaboratorier. Vi har undersøkt forskjellene mellomRegionsykehuset i Tromsø og Ullevål sykehus, ogmellom Innherred sykehus og Ullevål sykehus.

 20. Online remote radiological monitoring during operation of Advance Vitrification System (AVS), Tarapur

  International Nuclear Information System (INIS)

  Deokar, U.V.; Kulkarni, V.V.; Mathew, P.; Khot, A.R.; Singh, K.K.; Kamlesh; Deshpande, M.D.; Kulkarni, Y.

  2010-01-01

  Advanced Vitrification System (AVS) is commissioned for vitrification of high level waste (HLW) by using Joule heated ceramic melter first time in India. The HLW is generated in fuel reprocessing plant. For radiological surveillance of plant, Health Physics Unit (HPU) had installed 37 Area Gamma Monitors (AGM), 7 Continuous Air Monitors (CAM) and all types of personal contamination monitors. Exposure control is a major concern in operating plant. Therefore in addition to installed monitors, we have developed online remote radiation monitoring system to minimize exposures to the surveyor and operator. This also helped in volume reduction of secondary waste. The reliability and accuracy of the online monitoring system is confirmed by calibrating the system by comparing TLD and DRD readings and by theoretical analysis. In addition some modifications were carried in HP instruments to make them user friendly. This paper summarizes different kinds of remote radiological monitoring systems installed for online monitoring of Melter off Gas (MOG) filter, Hood filter, three exhaust filter banks, annulus air sampling and over pack monitoring in AVS. Our online remote monitoring system has helped the plant management to plan in advance for replacement of these filters, which resulted in considerable saving of collective dose. (author)

 1. Background Conditions for the October 29, 2003 Solar Flare by the AVS-F Apparatus Data

  Science.gov (United States)

  Arkhangelskaja, I. V.; Arkhangelskiy, A. I.; Lyapin, A. R.; Troitskaya, E. V.

  The background model for AVS-F apparatus onboard CORONAS-F satellite for the October 29, 2003 X10-class solar flare is discussed in the presented work. This background model developed for AVS-F counts rate in the low- and high-energy spectral ranges in both individual channels and summarized. Count rate were approximated by polynomials of high order taking into account the mean count rate in the geomagnetic equatorial region at the different orbits parts and Kp-index averaged on 5 bins in time interval from -24 to -12 hours before the time of geomagnetic equator passing. The observed averaged counts rate on equator in the region of geomagnetic latitude ±5o and estimated minimum count rate values are in coincidence within statistical errors for all selected orbits parts used for background modeling. This model will used to refine the estimated energy of registered during the solar flare spectral features and detailed analysis of their temporal profiles behavior both in corresponding energy bands and in summarized energy range.

 2. Isolation and Expression of the Lysis Genes of Actinomyces naeslundii Phage Av-1

  Science.gov (United States)

  Delisle, Allan L.; Barcak, Gerard J.; Guo, Ming

  2006-01-01

  Like most gram-positive oral bacteria, Actinomyces naeslundii is resistant to salivary lysozyme and to most other lytic enzymes. We are interested in studying the lysins of phages of this important oral bacterium as potential diagnostic and therapeutic agents. To identify the Actinomyces phage genes encoding these species-specific enzymes in Escherichia coli, we constructed a new cloning vector, pAD330, that can be used to enrich for and isolate phage holin genes, which are located adjacent to the lysin genes in most phage genomes. Cloned holin insert sequences were used to design sequencing primers to identify nearby lysin genes by using whole phage DNA as the template. From partial digestions of A. naeslundii phage Av-1 genomic DNA we were able to clone, in independent experiments, inserts that complemented the defective λ holin in pAD330, as evidenced by extensive lysis after thermal induction. The DNA sequence of the inserts in these plasmids revealed that both contained the complete lysis region of Av-1, which is comprised of two holin-like genes, designated holA and holB, and an endolysin gene, designated lysA. We were able to subclone and express these genes and determine some of the functional properties of their gene products. PMID:16461656

 3. Pittsburgh Compound B and AV-1451 positron emission tomography assessment of molecular pathologies of Alzheimer's disease in progressive supranuclear palsy.

  Science.gov (United States)

  Whitwell, Jennifer L; Ahlskog, J Eric; Tosakulwong, Nirubol; Senjem, Matthew L; Spychalla, Anthony J; Petersen, Ronald C; Jack, Clifford R; Lowe, Val J; Josephs, Keith A

  2018-03-01

  Little is known about Alzheimer's disease molecular proteins, beta-amyloid and paired helical filament (PHF) tau, in progressive supranuclear palsy (PSP). Recent techniques have been developed to allow for investigations of these proteins in PSP. We determined the frequency of beta-amyloid deposition in PSP, and whether beta-amyloid deposition in PSP is associated with PHF-tau deposition pattern, or clinical features. Thirty probable PSP participants underwent MRI, [ 18 F]AV-1451 PET and Pittsburgh compound B (PiB) PET. Apolipoprotein (APOE) genotyping was also performed. A global PiB standard-uptake value ratio (SUVR) was calculated. AV-1451 SUVRs were calculated for a set of Alzheimer's disease (AD)-related regions and a set of PSP-related regions. Voxel-level analyses were conducted to assess for differences in AV-1451 uptake patterns and MRI atrophy between PiB(+) and PiB(-) cases compared to 60 normal PiB(-) controls. Statistical testing for correlations and associations between variables of interest were also performed. Twelve subjects (40%) showed beta-amyloid deposition. Higher PiB SUVR correlated with older age but not with AV-1451 SUVR in the AD- or PSP-related regions. Higher AV-1451 SUVR in AD-related regions was associated with higher AV-1451 SUVR in PSP-related regions. We found little evidence for beta-amyloid related differences in clinical metrics, proportion of APOE e4 carriers, pattern of AV-1451 uptake, or pattern of atrophy. Beta-amyloid deposition occurs in a relatively high proportion of PSP subjects. Unlike in Alzheimer's disease, however, there is little evidence that beta-amyloid, and PHF-tau, play a significant role in neurodegeneration in PSP. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 4. [Comparison of echocardiographic findings in AVS patients with and without high IgG, IgM, IgA titers against Chlamydia pneumoniae during 12 months' observation of AVS natural course].

  Science.gov (United States)

  Swierszcz, Jolanta; Dubiel, Jacek S; Krzysiek, Józef; Sztefko, Krystyna; Galicka-Latała, Danuta; Roman, Pfitzner; Podolec, Piotr; Wodniecki, Jan

  2011-01-01

  Comparison of echocardiographic findings in AVS patients with and without high IgG, IgM, IgA titers against Chlamydia pneumoniae during 12 months' observation of AVS natural course. 60 AVS patients who did not agree for operational treatment were divided into group A (30 patients with high IgG titer) group B (30 patients with low IgG titer), group C (22 patients with high IgA titer) group D (38 patients with low IgA titer), group E (7 patients with high IgM titer), group F (53 patients with low IgA titer) Antibodies titers and echocardiographic scans were carried out every 12 months. There were more (p AVS deterioration in group A compared to group B. Group A patients had lower left ventricle posteriori wall systolic diameter compared to group B. There were no differences in echocardiographic parameters between group C and D. Mean ejection fraction was lower and mean right atrium diameter was higher in group E compared to group F. The results may suggest link between Chlamydia pneumoniae and deterioration of AVS.

 5. Angiographic analysis of animal model aneurysms treated with novel polyurethane asymmetric vascular stent (P-AVS): feasibility study.

  Science.gov (United States)

  Ionita, Ciprian N; Dohatcu, Andreea; Sinelnikov, Andrey; Sherman, Jason; Keleshis, Christos; Paciorek, Ann M; Hoffmann, K R; Bednarek, D R; Rudin, S

  2009-01-01

  Image-guided endovascular intervention (EIGI), using new flow modifying endovascular devices for intracranial aneurysm treatment is an active area of stroke research. The new polyurethane-asymmetric vascular stent (P-AVS), a vascular stent partially covered with a polyurethane-based patch, is used to cover the aneurysm neck, thus occluding flow into the aneurysm. This study involves angiographic imaging of partially covered aneurysm orifices. This particular situation could occur when the vascular geometry does not allow full aneurysm coverage. Four standard in-vivo rabbit-model aneurysms were investigated; two had stent patches placed over the distal region of the aneurysm orifice while the other two had stent patches placed over the proximal region of the aneurysm orifice. Angiographic analysis was used to evaluate aneurysm blood flow before and immediately after stenting and at four-week follow-up. The treatment results were also evaluated using histology on the aneurysm dome and electron microscopy on the aneurysm neck. Post-stenting angiographic flow analysis revealed aneurysmal flow reduction in all cases with faster flow in the distally-covered case and very slow flow and prolonged pooling for proximal-coverage. At follow-up, proximally-covered aneurysms showed full dome occlusion. The electron microscopy showed a remnant neck in both distally-placed stent cases but complete coverage in the proximally-placed stent cases. Thus, direct flow (impingement jet) removal from the aneurysm dome, as indicated by angiograms in the proximally-covered case, was sufficient to cause full aneurysm healing in four weeks; however, aneurysm healing was not complete for the distally-covered case. These results support further investigations into the treatment of aneurysms by flow-modification using partial aneurysm-orifice coverage.

 6. Mineralogical Mapping of the Av-5 Floronia Quadrangle of Asteroid 4 Vesta

  Science.gov (United States)

  Combe, J.-Ph.; Fulchinioni, M.; McCord, T. B.; Ammannito, E.; De Sanctis, M. C.; Nathues, A.; Capaccioni, F.; Frigeri, A.; Jaumann, R.; Le Corre, L.; Palomba, E.; Preusker, F.; Reddy, V.; Stephan, K.; Tosi, F.; Zambon, F.; Raymond, C. A.; Russell, C. T.

  2012-04-01

  Asteroid 4 Vesta is currently under investigation by NASA's Dawn orbiter. The Dawn Science Team is conducting mineralogical mapping of Vesta's surface in the form of 15 quadrangle maps, and here we report results from the mapping of Floronia quadrangle Av-5. The maps are based on the data acquired by the Visible and Infrared Mapping Spectrometer (VIR-MS) and the Framing Camera (FC) (De Sanctis et al., this meeting). This abstract is focused on the analysis of band ratios, as well as the depth and position of the 2-µm absorption band of pyroxenes, but additional information will be presented. Absorption band depth is sensitive to abundance, texture and multiple scattering effects. Absorption band position is controlled by composition, shorter wavelength positions indicate less Calcium (and more Magnesium) in pyroxenes. The inferred composition is compared with that of Howardite, Eucite and Diogenite meteorites (HEDs). Diogenites are Mg-rich with large orthopyroxene crystals suggesting formation in depth; Eucrites are Ca-poor pyroxene, with smaller crystals. Av-5 Floronia Quadrangle is located between ~20-66˚N and 270˚-360˚E. It covers a portion of the heavily-cratered northern hemisphere of Vesta, and part of it is in permanent night, until August 2012. Long shadows make the visualization of albedo variations difficult, because of limited effectiveness of photometric corrections. Most of the variations of the band depth at 2 µm are partly affected by illumination geometry in this area. Only regional tendencies are meaningful at this time of the analysis. The 2-µm absorption band depth seems to be deeper towards the south of the quadrangle, in particular to the south of Floronia crater. It is not possible to interpret the value of the band depth in the floor the craters because of the absence of direct sunlight. However, the illuminated rims seem to have a deeper 2-µm absorption band, as does the ejecta from an unnamed crater located further south, within

 7. Os avós na perspectiva de jovens universitários Grandparents: from a college students` perspective

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cristina Maria de Souza Brito Dias

  2003-01-01

  Full Text Available Esta pesquisa teve como objetivo verificar a percepção dos jovens adultos acerca dos seus avós. Dela participaram 100 universitários (50 de cada sexo, com média de idade de 21,63 anos, respondendo a um questionário com questões de múltipla escolha. Os principais resultados são: Os significados mais importantes representados pelos avós foram os de "respeito" e "sabedoria e experiência de vida. O(a avô(a preferido pelos netos foi a "avó materna". O motivo da preferência foi a convivência maior. Quanto à contribuição dada pelos avós à família destacaram-se "a educação dada aos pais" e "ajudam na criação dos netos". A diferença entre os pais e os avós, na opinião dos jovens, foi "a diferença de cultura, valores". Em relação às características de um avô(avó ideal, verificou-se que, para os universitários, eles devem ter "amor/carinho" e "abertura/diálogo/comunicação". Conclui-se que os avós se constituem como pessoas importantes na vida dos netos, embora já crescidos.This research aimed to verify the perception young college students have concerning their grandparents. Participated on the survey 100 college students (50 male and 50 female, 21,63 year-old average, answering a questionnaire with of multiple choice questions. The main results are: The most meaningful representation grandparents bring were the ones of "respect" and "wisdom and life experience". The favorite grandparent figure for them was the grandmother from the mother´s side. The reason for the preference was they see each other more often. Regarding the contribution given by the grandparents to the family prevailed "the education given to the parents" and "their help with grandchildren". The difference between the parents and the grandparents, according to the subjects, was a difference of culture and values. For the surveyed college students, the characteristics of an ideal grandparent was, they should have "love and care" and "be open to

 8. Cardiovascular responses to microinjection of L-glutamate into the NTS in AV3V-lesioned rats.

  Science.gov (United States)

  Vieira, Alexandre Antonio; Colombari, Eduardo; De Luca, Laurival A; de Almeida Colombari, Débora Simões; Menani, José V

  2004-10-29

  The excitatory amino acid L-glutamate injected into the nucleus of the solitary tract (NTS) in unanesthetized rats similar to peripheral chemoreceptor activation increases mean arterial pressure (MAP) and reduces heart rate. In this study, we investigated the effects of acute (1 day) and chronic (15 days) electrolytic lesions of the preoptic-periventricular tissue surrounding the anteroventral third ventricle (AV3V region) on the pressor and bradycardic responses induced by injections of L-glutamate into the NTS or peripheral chemoreceptor activation in unanesthetized rats. Male Holtzman rats with sham or electrolytic AV3V lesions and a stainless steel cannula implanted into the NTS were used. Differently from the pressor responses (28+/-3 mm Hg) produced by injections into the NTS of sham-lesioned rats, L-glutamate (5 nmol/100 nl) injected into the NTS reduced MAP (-26+/-8 mm Hg) or produced no effect (2+/-7 mm Hg) in acute and chronic AV3V-lesioned rats, respectively. The bradycardia to l-glutamate into the NTS and the cardiovascular responses to chemoreflex activation with intravenous potassium cyanide or to baroreflex activation with intravenous phenylephrine or sodium nitroprusside were not modified by AV3V lesions. The results show that the integrity of the AV3V region is essential for the pressor responses to L-glutamate into the NTS but not for the pressor responses to chemoreflex activation, suggesting dissociation between the central mechanisms involved in these responses.

 9. Väsentlighetsbedömningens påverkan av klientens branschtillhörighet

  OpenAIRE

  Dahlström, Angelina; Rosdahl, Sara

  2014-01-01

  Bakgrund: Bristen på riktlinjer för väsentlighetsbedömning lämnar ett stort utrymme för revisorns professionella omdöme i väsentlighetsbedömningen. Revisorn måste använda sitt professionella omdöme vid väsentlighetsbedömningen, speciellt med hänseende till klientens branschtillhörighet, vilket ger upphov till inkonsekventa väsentlighetsbedömningar. Syfte: Studiens syfte är att förklara hur revisorernas väsentlighetsbedömningar påverkas av klientens branschtillhörighet. Metod: Studien har ett ...

 10. Skattetillägg i internprissättningsprocesser : En studie av begreppet oriktig uppgift

  OpenAIRE

  Baaz, Christoffer; Wahlbeck, Cesar

  2009-01-01

  Av globaliseringen följer en ökad handel mellan stater och inom multinationella koncer-ner där så kallade internprissättning sker. Genom internprissättningen ser företagen en möjlighet att överföra vinster till lågbeskattade länder. För att förhindra detta har regler som ska se till att marknadsmässiga villkor styr prissättningen upprättats. De svenska bestämmelserna för internprissättning utgår från korrigeringsregeln i 14 kap. 19 IL som ger uttryck för armlängdsprincipen. Principen innebär ...

 11. Introduction to COFFE: The Next-Generation HPCMP CREATE-AV CFD Solver

  Science.gov (United States)

  Glasby, Ryan S.; Erwin, J. Taylor; Stefanski, Douglas L.; Allmaras, Steven R.; Galbraith, Marshall C.; Anderson, W. Kyle; Nichols, Robert H.

  2016-01-01

  HPCMP CREATE-AV Conservative Field Finite Element (COFFE) is a modular, extensible, robust numerical solver for the Navier-Stokes equations that invokes modularity and extensibility from its first principles. COFFE implores a flexible, class-based hierarchy that provides a modular approach consisting of discretization, physics, parallelization, and linear algebra components. These components are developed with modern software engineering principles to ensure ease of uptake from a user's or developer's perspective. The Streamwise Upwind/Petrov-Galerkin (SU/PG) method is utilized to discretize the compressible Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS) equations tightly coupled with a variety of turbulence models. The mathematics and the philosophy of the methodology that makes up COFFE are presented.

 12. Minimering av momentförluster i en hypoidväxel

  OpenAIRE

  Eriksson, Claes

  2011-01-01

  Syftet med detta projektarbete var att minska energiförlusterna i Getrag All Wheel Drives hypoidväxlar (se kapitel 7.2.3). Uppdraget bestod främst av att minska förlusterna när systemet endast driver på två hjul och de övriga hjulparen endast överför låga kraftmoment, detta förhållande benämns draggmoment. För att kunna utvärdera och peka på förbättringsområden var första steget i arbetet att lokalisera och värdera enskilda komponenter som tillförde förluster. De ingående komponenter som stud...

 13. Magnetic excitations in low-dimensional spin systems: neutron scattering study on AV2O5

  International Nuclear Information System (INIS)

  Nakajima, Kenji

  1997-01-01

  Recent experiments on vanadium oxide bronzes AV 2 O 5 (A=Na, Mg, Li) are reviewed. Experiments are carried out combining two triple-axis spectrometers installed at a thermal beam port and a cold neutron guide at JRR-3M. Spin-wave excitations in single crystals NaV 2 O 5 in the spin-Peierls state shows a steep intra-chain dispersion, which is consistent with estimated exchange interaction from magnetization measurement, and a weak inter-chain dispersion. In the low energy excitation measurement on powder sample of MgV 2 O 5 , we have observed energy gap of 2 meV, which indicates that this material is a ladder system with strong 1D character. Preliminary result on LiV 2 O 5 , which is expected to be a simple 1D antiferromagnet or a zig-zag chain, is also mentioned

 14. Profibus DP : implementering av Profibus DP i en AVR-mikrokontroller

  OpenAIRE

  Junell, Andreas

  2012-01-01

  Detta examensarbete handlar om att implementera Profibus DP i en Atmega644P mikrokontroller, och på så sätt få en Profibus DP-slav som kan användas i utbildningssyfte vid Yrkeshögskolan Novia. Detta examensarbete har inneburit att tillverka ett tilläggskort till det befintliga mikrokontrollerkortet för att kunna koppla in det till en fältbuss som använder sig av RS485-kommunikation. Det har även tillverkats en programkod för Profibus DP-kommunikation till själva mikrokontrollern för att den s...

 15. Användning av djur inom arbetsterapi : En systematisk litteraturstudie

  OpenAIRE

  Niklasson, Emma; Smålander, Sofia

  2011-01-01

  Arbetsterapi ämnar möjliggöra utförande av meningsfulla aktiviteter för klienter. Djur ger positiva effekter på människans fysiska, mentala och sociala funktioner som kan öka dennes aktivitetsförmåga, vilket är en förutsättning för aktivitetsutförande. Syftet var att kartlägga forskning kring djur i relation till arbetsterapi samt betydelsen djuren har på individens aktivitetsliv. Metoden var en systematisk litteratursökning som gjordes med 14 valda sökord i sju databaser som slutligen gav 15...

 16. Flavours – det smakar doft : Upplevelsen av mat och vin i kombination

  OpenAIRE

  Hult, Jonas; Lagnetoft, David; Nygren, Nadia

  2011-01-01

  Inledning: Den vetenskapliga förankringen om mat och vin i kombination är låg. Upplevelsenav en måltid involverar alla de mänskliga sinnena, vilket således har gjort den svår att mäta.Hur stor roll spelar egentligen grundsmakerna och krävs det ytterligare element för att lyfta enkombination av mat och vin till högre höjder?Bakgrund: Förutom smaklökarna på tungan som bildar den grundläggande uppfattningen avdet vi stoppar i munnen, är det främst munkänsla och flavours som bidrar till helheten ...

 17. Transformering av kunnskap mellom campus og skole i lærerutdanningen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Britt Oda Fosse

  2016-04-01

  Full Text Available Til tross for lærerutdanningers mangeårige arbeid med å finne innovative løsninger som skaper gode sammenhenger mellom campuskonteksten og skolekonteksten, etterlyser lærerstudentene fortsatt en bedre sammenheng i studiet. Det som kjennetegner metodene i mange lærerutdanninger er at de bygger på ideen om læring for praksis. Dette innebærer i stor grad forventninger om at studentene transformerer kunnskap fra campus til undervisning og refleksjon i skolen. Mye tyder på at lærerstudentene får lite hjelp i denne prosessen. Studier om koherens – eller sammenheng – i lærerutdanningen knyttes sjelden til at lærerutdanning kan innebære et læringsproblem. Hensikten med denne artikkelen er å undersøke de læringsutfordringer studenter har når kunnskap skal transformeres mellom de to kontekstene. Tanken er at en forståelse for lærerstudenters læring på denne måten kan bidra inn i arbeidet med å videreutvikle metoder i lærerutdanningen som kan lette transformeringsprosessene. Artikkelen er tematisk og drøftes i lys av sosiokulturelle perspektiver på læring og utvikling med vekt på begrepene “overføring” og “transformering”. Videre drøftes problemstillingen i lys av studier av lærerstudenters interaktive læringsprosesser. Nøkkelord: lærerutdanning, lærerstudenters læringsprosesser, transformering av læring.AbstractDespite innovative work on bridging the gap between campus activities and classroom activities, student teachers ask for more coherence in their education. What characterizes the different teacher education innovations is that they are mainly based on the idea that students construct knowledge for practice. In these scenarios, teacher education programmes rely on the students’ ability to transform knowledge from activities at campus into teaching and reflection in their practice schools. The student teachers seem to get little or no help in these transformational processes. When studying

 18. Early hemi-diaphragmatic plication following intraoperative phrenic nerve transection during complete AV canal repair

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hamad Alowayshiq

  2018-04-01

  Full Text Available Unilateral diaphragmatic palsy reduces pulmonary function by about 25% in older children and usually it is well tolerated; however, it causes severe respiratory distress in infants and young children. Diaphragmatic plication performed later than 10 days after cardiac surgery for patients under 1 year of age was associated with higher incidence of pneumonia and mortality. The management of the diaphragmatic paralysis due to phrenic nerve injury aiming mainly to preserve the respiratory function. Until now, the optimal management of diaphragmatic palsy in children who have undergone cardiac surgery remains controversial and consists of prolonged ventilation or diaphragmatic plication. In our case, many factors supported early diaphragmatic plication, the age of the patient, post-operative AV canal repair with severe pulmonary hypertension, and clear transection of the left phrenic nerve diagnosed intraoperatively.

 19. Förvärmning av tilluften med återvunnen värme

  OpenAIRE

  Kader, Aza; Yousif, Peter

  2017-01-01

  Idag är det vanligt för fjärrvärmebolagen att basera sin taxa på effektbehovet för fastigheten. Effekttaxeringsmetod skiljer sig mellan olika fjärrvärmeleverantörer. Dock är toppeffektbehoven för fastigheterna en gemensam nämnare för bolagen när debiteringsunderlag beslutas.I Sverige finns det idag befintlig teknik som sänker effektbehovet genom förvärmning av uteluft, vilket reducerar frostbildning i värmeväxlaren och förbättras dess verkningsgrad. Denna teknik utnyttjar geoenergi som värmek...

 20. Dependence of Coulomb Sum Rule on the Short Range Correlation by Using Av18 Potential

  Science.gov (United States)

  Modarres, M.; Moeini, H.; Moshfegh, H. R.

  The Coulomb sum rule (CSR) and structure factor are calculated for inelastic electron scattering from nuclear matter at zero and finite temperature in the nonrelativistic limit. The effect of short-range correlation (SRC) is presented by using lowest order constrained variational (LOCV) method and the Argonne Av18 and Δ-Reid soft-core potentials. The effects of different potentials as well as temperature are investigated. It is found that the nonrelativistic version of Bjorken scaling approximately sets in at the momentum transfer of about 1.1 to 1.2 GeV/c and the increase of temperature makes it to decrease. While different potentials do not significantly change CSR, the SRC improves the Coulomb sum rule and we get reasonably close results to both experimental data and others theoretical predictions.