WorldWideScience

Sample records for elde edilen ucucu

 1. Toprak Solucanlarından Elde Edilen Vermikompostun Bazı Bitki Patojenleri Üzerindeki Antimikrobiyal Aktivitelerinin Araştırılması

  Uğur Tutar

  2012-12-01

  Full Text Available Toprak solucanlarının, organik atıkları biyolojik olarak parçalayarak ayrıştırmaları ile oluşturdukları “vemikompost” un, bazı patojen bakteri ve funguslara karşı etkili oldukları yapılan çeşitli araştırmalarla saptanmıştır. Bu çalışmada, Eisenia fetida türü toprak solucanlarından elde edilen vermikompostun; etanol ve kloroform solventleri kullanılarak elde edilen ekstrelerinin, bitkilerde hastalıklara neden olan toprak kaynaklı patojen 9 adet bakteri ve 9 adet fungusa karşı etkinliklerinin belirlenmesi amacıyla “disk difüzyon” ve “MIC” testleri uygulanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, toprak solucanlarından elde edilen vermikompostun kloroform ile elde edilen ekstrelerinin Pseudomonas syringae, Xhantomonas carotae, Sclerotinia sclerotiorum, Fusarim oxysporum, Aspergillus humicola ve Aspergillus fumigatus’ a karşı etkileri güçlü olurken Erwinia chrysanthemi, Pseudomonas fluorescens, ve Penicillium brevicompactum’ a karşı etkilerinin daha zayıf olduğu görülmüştür. Vermikompostun etanol ile elde edilen ekstrelerinin ise Pseudomonas syringae, Xhantomonas campestris ve Aspergillus fumigatus’ a karşı etkilerinin güçlü olduğu, Erwinia herbicola, Erwinia chrysanthemi ve Sclerotinia sclerotiorum’ a  karşı ise daha zayıf bir etki gösterdiği saptanmıştır.

 2. Langmuir-Blodgett (LB) yöntemi ile elde edilen çeşitli CdS ve Pb ince filmlerinin fiziksel özelliklerinin elektrik kuvvet mikroskobu (EKM) ile incelenmesi

  ARSLAN, Melike

  2011-01-01

  Bu tez çalışmasında, Langmuir-Blodgett (LB) yöntemi ile elde edilen farklı pH derecelerine sahip Kadmiyum Sülfür (CdS) ve Kurşun (Pb) ince filminin topografik ve elektriksel özellikleri incelenmiştir. LB ince filmlerinin topografik özellikleri ve elektriksel özellikleri NT-MDT marka Taramalı Uç Mikroskobu (TUM) ile incelenmiştir. Yüzey morfolojik özel...

 3. Farklı Canlı Ağırlıklardaki Keçilerden Elde Edilen Çiğ Sütlerin Sert, Yarı Sert ve Yumuşak Peynir Üretim Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

  Çimen, Murat; Topçu, Hakan; Ölcal, Mehmet Cengiz

  2013-01-01

  Bu araştırmanın amacı farklı canlı ağırlıklara sahip keçilerden elde edilen çiğ sütlerin sert, yarı sert ve sert peynir standartlarına göre uygunluğunu araştırmaktır. Veriler Tunceli ilinin İsmailli köyünde yetiştirilen bir Saanen keçi sürüsünden elde edilmiştir. Ağır ve hafif keçiler için sütteki toplam yağ seviyeleri yumuşak peynir üretimi için bildirilen standartlara uygun bulunmuştur. Her iki gruptaki (ağır ve hafif) toplam kurumadde ve protein oranları üç peynir çeşidi (yumuşak, yarı ser...

 4. Yağ Gülü (Rosa damascena Mill.’nde Tepe Boşluğu Katı Faz Mikro Ekstraksiyonu (HS-SPME ve Konvansiyonel Su Distilasyonu Yöntemleri ile Elde Edilen Uçucu Bileşenlerin Karşılaştırılması

  Hasan BAYDAR

  2016-04-01

  Full Text Available Yağ gülü (Rosa damascena Mill., kendine özgü doğal koku bileşenleri nedeniyle parfüm ve kozmetik endüstrisinde değerlendirilen en önemli kokulu gül türüdür. Bu araştırmada, taze yağ gülü çiçeklerinin sepal (çanak yaprak, petal (taç yaprak, stamen (erkek organ ve pistil (dişi organ olarak ayrılan kısımlarının uçucu bileşenleri gaz kromatografisi/kütle spektrometresi (GC-MS ile kombine edilmiş Tepe Boşluğu-Katı Faz Mikro Ekstraksiyon (HS-SPME tekniği ile tespit edilmiştir. Ayrıca taze yağ gülü çiçekleri konvansiyonel hidro-Clevenger su distilasyonu yöntemi ile damıtılmış, elde edilen uçucu yağların bileşenleri GC-MS ile belirlendikten sonra HS-SPME sonuçları ile karşılaştırılmıştır. HS-SPME yönteminin yağ gülünde uçucu bileşenleri analizinde oldukça hassas ve etkili olduğu anlaşılmış, bir yağ gülü çiçeğinin farklı kısımların farklı koku bileşenlerine sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca su distilasyonu ile elde edilen gül yağının uçucu yağ bileşenlerinin çiçeğin doğal koku bileşenlerinden farklı olduğu ve distilasyon sürecinde önemli bazı bileşenlerde değişimler ve kayıplar olduğu tespit edilmiştir. Taze gül çiçeğinin en önemli bileşeni olan feniletil alkol çiçeğin en fazla pembe renkli petallerinde (taç yapraklarında, gül yağında varlığı istenmeyen metil öjenol ise çiçeğin en fazla stamenlerinde (erkek organlarında bulunduğu belirlenmiştir.

 5. Pasinler İlçesi (Erzurum’nde Şeker Pancarı (Beta vulgaris Bitkilerinden İzole Edilen Fusarium spp. ve Patojeniteleri

  Ömer Faruk KARYAĞDI

  2016-05-01

  Full Text Available Bu çalışma Pasinler ilçesi (Erzurum’nde şeker pancarı (Beta vulgaris L. bitkilerinden izole edilen Fusarium türlerini ve patojenitelerini belirlemek amacıyla 2009 yılında yürütülmüştür. Şeker pancarı bitkisinden yapılan izolasyon çalışmaları sonucunda 194 Fusarium izolatı elde edilmiştir. Çalışmada elde edilen izolatların %37,63’ü F. equiseti, %31,44’ü F. oxysporum, %13,92’i F. acuminatum, %10,82’si F. solani, %4,12’si F. heterosporum, %1,55’i F. avenaceum ve %0,52’si F. graminearum olarak saptanmıştır. Yapılan patojenite testlerinde F. acuminatum (P2-8A1, F. equiseti (P1-6, F. heterosporum (P10-30, F. oxysporum (P8-24, P9-36 ve F. solani (P8-2 izolatları en yüksek hastalık şiddeti oluşturmuştur. F. acuminatum ve F. graminearum için şeker pancarı bitkisi, Türkiye’de yeni konukçu kaydı olarak belirlenmiştir.

 6. Türkiye’de Yetiştirilen bazı Soya Varyetelerinden Elde Edilen Soya Sütlerinin Amino Asit Profilinin Belirlenmesi

  Artık, Nevzat

  1989-01-01

  Bu araştırmada Türkiye’de yetiştirilen 5 farklı soya varyetesinden üretilen soya sütlerinin amino asit profilleri incelenmiştir. Ayrıca Japon soya varyetesi amino asit bileşimi ile karşılaştırma yapılmıştır. Soya sütlerinde esansiyel amino asitler yüksek düzeyde bulunmuştur. Esansiyel amino asit miktarı tüm soya varyetelerinde 4.125, 4.922 (mg/g) sınırları içinde değişmektedir. Bu özelliği ile soya sütü insan beslenmesinde önemli bir gıda maddesidir.  

 7. Türkiye’de Yetiştirilen bazı Soya Varyetelerinden Elde Edilen Soya Sütlerinin Amino Asit Profilinin Belirlenmesi

  Nevzat Artık

  2015-01-01

  Bu araştırmada Türkiye’de yetiştirilen 5 farklı soya varyetesinden üretilen soya sütlerinin amino asit profilleri incelenmiştir. Ayrıca Japon soya varyetesi amino asit bileşimi ile karşılaştırma yapılmıştır. Soya sütlerinde esansiyel amino asitler yüksek düzeyde bulunmuştur. Esansiyel amino asit miktarı tüm soya varyetelerinde 4.125, 4.922 (mg/g) sınırları içinde değişmektedir. Bu özelliği ile soya sütü insan beslenmesinde önemli bir gıda maddesidir.

 8. Türkiye’de Yetiştirilen bazı Soya Varyetelerinden Elde Edilen Soya Sütlerinin Amino Asit Profilinin Belirlenmesi

  Nevzat Artık

  2015-02-01

  Full Text Available Bu araştırmada Türkiye’de yetiştirilen 5 farklı soya varyetesinden üretilen soya sütlerinin amino asit profilleri incelenmiştir. Ayrıca Japon soya varyetesi amino asit bileşimi ile karşılaştırma yapılmıştır. Soya sütlerinde esansiyel amino asitler yüksek düzeyde bulunmuştur. Esansiyel amino asit miktarı tüm soya varyetelerinde 4.125, 4.922 (mg/g sınırları içinde değişmektedir. Bu özelliği ile soya sütü insan beslenmesinde önemli bir gıda maddesidir.

 9. Ankara Piyasasından Temin Edilen Sofralık Siyah Zeytin Salamuralarının Mikrobiyolojik Analizi

  Rabia Sarıkaya

  2015-02-01

  Full Text Available Bu çalışmada Ankara piyasasından temin edilen sofralık siyah zeytin salamuralarının mikrobiyolojik analizi yapıldı. Toplam 16 farklı semt pazarından sağlanan salamura örnekleri steril kavanozlara alındı, etiketlendi ve laboratuvara getirildi. Zeytin sularının desimal dilüsyonları uygun besiyerlerine ekildi ve inkübasyona bırakıldı. İnkübasyon sonrasında elde edilen koloni sayımlarına göre örneklerdeki laktik asit bakteri sayısı 8.1 x 101 - 9.1 x 105 kob/ml; toplam aerobik mezofilik bakteri sayısı 4.3 x 101 - 5.1 x 105 kob/ml; maya-küf sayısı 3.3 x 101 - 1.6 x 105 kob/ml arasında bulundu. Koliform bakteri üremesine incelenen örneklerin sadece bir tanesinde rastlandı (2.9 x 101 kob/ml. Örneklerdeki pH, tuz konsantrasyonu (% ve laktik asit değerleri (mol/L sırasıyla 3.12 - 5.15; 5.3 - 17; 0.27 - 1.36 arasında ölçüldü.

 10. Strong eld ionization of naphthalene: angular shifts and molecular potential

  Dimitrovski, Darko; Maurer, Jochen; Christensen, Lauge

  We analyze the photoelectron momentum distributions from strong eld ionization of xed-in-space naphthalene molecules by circularly polarized laser pulses. By direct comparison between experiment and theory, we show that the angular shifts in the photoelectron momentum distributions are very...... sensitive to the exact form of the molecular potential....

 11. Evanescent magnetic field effects on entropy generation at the onset ...

  This paper numerically investigates the effect of an externally evanescent magnetic field on total entropy generation in a fluid enclosed in a square cavity by using a control volume finite element method to solve the conservation equations at Prandtl number of 0·71. The values of relaxation time of the magnetic field are ...

 12. Phenomenology of a realistic accelerating universe using tracker fields

  We present a realistic scenario of tracking of scalar fields with varying equation of state. The astrophysical constraints on the evolution of scalar fields in the physical universe are discussed. The nucleosynthesis and the galaxy formation constraints have been used to put limits on and estimate during cosmic evolution.

 13. On Bianchi-I cosmic strings coupled with Maxwell fields in bimetric ...

  Axially symmetric Bianchi-I model is studied with source cosmic cloud strings coupled with electromagnetic field in Rosen's bimetric theory of relativity and observed that there is no contribution from cosmic strings and Maxwell fields in this theory.

 14. Metal–insulator crossover in high c cuprates: A gauge field ...

  A metal–insulator crossover appears in the experimental data for in-plane resistivity of underdoped cuprates and a range of superconducting cuprates in the presence of a strong magnetic field suppressing superconductivity. We propose an explanation for this phenomenon based on a gauge field theory approach to the t-J ...

 15. Analytic methods for field induced tunneling in quantum wells

  Analytic methods for field induced tunneling in quantum wells with arbitrary potential profiles ... Electric field induced tunneling is studied in three different types of quantum wells by solving time-independent effective mass ... Current Issue : Vol.

 16. LİNYİT KÖMÜRLERİNDEN ELDE EDİLEN AKTİF KÖMÜR İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN Cr(VI UZAKLAŞTIRILMASI

  Mehmet MAHRAMANLIOĞLU

  2001-03-01

  Full Text Available Ağaçlı Linyit kömürlerinden elde edilen aktif kömür, sulu çözeltilerden Cr(VI uzaklaştırmak için kullanılmıştır. Cr(VI adsorpsiyonu başlangıç konsantrasyonu, zaman, pH, adsorbent konsantrasyonu ve sıcaklığın fonksiyonu olarak çalışılmıştır. Adsorpsiyon verileri Langmuir ve Freundlich izotermlerine uydurulmuştur. Adsorpsiyon hız sabitini hesaplamak için Lagergren eşitliği kullanıldı. Adsorbe edilen Cr(VI miktarı pH değerinin azalması ile artmış, sıcaklığın artması ile azalmıştır.

 17. Tulum Peynirlerinden izole Edilen Lactococcus lactis subsp. lactis YBML9 ve

  Yasin TUNCER

  2009-04-01

  Full Text Available Bu çalısmanın amacı tulum peynirlerinden izole edilen Lactococcus lactis suslarının fenotipik tanısı ve bu suslar tarafından üretilen bakteriyosinlerin kısmi karakterizasyonlarıdır. Bu amaçla Türkiye'nin sekiz farklı ilinden (Ankara, Antalya, Burdur, Denizli, Erzincan, Isparta, İstanbul ve İzmir yöresel pazarlardan toplanan 60 adet tulum peyniri örneginden 40 adet Lactococcus lactis susu (31 adet L. lactis subsp. lactis ve 9 adet L. lactis subsp. cremoris izole edildi. 40 adet L. lactis susu içerisinden, 2 adet L. lactis subsp. lactis (YBML9 ve YBML21 susu bakteriyosin üretme yeteneginde bulundu. L. lactis subsp. lactis YBML9 ve YBML21 susları tarafından üretilen bakteriyosinler, farklı enzim, pH ve sıcaklık uygulamaları sonucu; sırasıyla nisin ve laktisin 481 olarak tanımlandı.

 18. Combined full field stress and strain measurement methods for granular materials

  Broere W.

  2010-06-01

  Full Text Available The current paper re-introduces the photoelastic measurement method in experimental geomechanics. A full-field phase stepping polariscope suitable for geomechanical model tests has been developed. Additional constraints on the measurement and mechanical setup arising from geomechanical test conditions are outlined as well as the opportunity to measure the displacement fields in the sample with digital image correlation. The capability of the current setup in retrieving the stress and strain field in a granular material is demonstrated.

 19. Beyond mean-field approach to heavy-ion reactions around the Coulomb barrier

  Ayik Sakir

  2011-10-01

  Full Text Available Dissipation and fluctuations of one-body observables in heavy-ion reactions around the Coulomb barrier are investigated with a microscopic stochastic mean-field approach. By projecting the stochastic meanfield dynamics on a suitable collective path, transport coefficients associated with the relative distance between colliding nuclei and a fragment mass are extracted. Although microscopic mean-field approach is know to underestimate the variance of fragment mass distribution, the description of the variance is much improved by the stochastic mean-field method. While fluctuations are consistent with the empirical (semiclassical analysis of the experimental data, concerning mean values of macroscopic variables the semiclassical description breaks down below the Coulomb barrier.

 20. Types of two-dimensional = 4 superconformal field theories

  Types of two-dimensional = 4 superconformal field theories. Abbas Ali ... Various types of = 4 superconformal symmetries in two dimensions are considered. It is proposed that apart ... Pramana – Journal of Physics | News. © 2017 Indian ...

  1. Farklı Oranlarda DPDS Kullanılarak Devulkanize Edilmiş Atık Taşıt Lastikleri İlave Edilen SBR Malzemenin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

   Fazliye Karabörk

   2015-08-01

   Full Text Available Oda sıcaklığında öğütülen atık taşıt lastiği tozu mikrodalga yöntemiyle devulkanize edilmiştir. İşlemde devulkanizasyon ajanı olarak, kükürt bağlarının (S-S koparılmasında etkinliği çeşitli çalışmalarda ortaya konulmuş olan, DPDS (difenildisülfür kullanılmıştır. Mikrodalga gücü sabit tutularak, zamanın ve DPDS miktarının prosese etkileri incelenmiştir. İşlem görmemiş atık lastik tozu fiziksel ve termal olarak karakterize edilmiştir. 20 phr oranında atık lastik tozu ve aynı oranda devulkanize kauçuk (DVR stiren bütadien kauçuğa (SBR 1723 ve SBR 1502 katılarak kompozit malzemeler hazırlanmıştır. Bu kompozitler orijinal SBR’den hazırlanan kontrol numunesiyle karşılaştırılmıştır. Devulkanizasyonun etkinliğini ortaya koyabilmek için devulkanize numunelerin çözünme oranları (sol content belirlenmiş ve Fourier Transform Infrared Spektrofotometre (FTIR analizi yapılmıştır. Elde edilen kompozit malzemelerin mekanik özellikleri incelenmiştir. Çalışmada, DVR katılan malzemelerde atık lastik tozu katılan malzemelere göre daha iyi özellikler elde edilmiştir, sonuçlar mikrodalga devulkanizasyonunun önemli avantajlar sağladığını göstermiştir. Kopma uzaması değeri, işlem görmemiş atık lastik tozu katılan kompozit malzemede %481 iken, 1 g DPDS katılarak 4 dk. süreyle devulkanize edilen kauçuğun katıldığı DVR/SBR kompozitte %578 olarak elde edilmiştir, böylece kopma uzaması değeri atık lastik tozunun devulkanizasyonuyla %20 oranında artmıştır.

  2. KESTANE KABUĞUNUN PİROLİZİ VE ELDE EDİLEN ÜRÜNLERİN KARAKTERİZASYONU

   Ilknur DEMIRAL

   2015-11-01

   Full Text Available Bu çalışmada kestane kabuğu biyokütle kaynağı olarak seçilmiş ve sabit yataklı reaktörde pirolizi gerçekleştirilmiştir. Deneylerde piroliz sıcaklığı, ısıtma hızı ve sürükleyici gaz akış hızının piroliz ürün verimleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Yapılan deneyler sonucunda en yüksek katran verimine 50 oCdk-1 ısıtma hızı, 400 oC piroliz sıcaklığı ve 150 cm3dk-1 sürükleyici gaz akış hızında %18,70 ile ulaşılmıştır. Çalışmalar sonucunda elde edilen katranın FTIR spektrumu alınmış, elementel analizi gerçekleştirilmiş ve ısıl değeri belirlenmiştir. Katran sütun kromatografisinde hidrokarbon ve polar bileşiklerine ayrılmıştır.  Alifatik alt fraksiyon GC-MS ile karakterize edilmiştir. Ayrıca hammaddenin ve katı ürünün BET yüzey alanları belirlenmiş ve katı ürünün SEM görüntüsü alınmıştır.

  3. Long-term monitoring of nitrate transport to drainage from three agricultural clayey till fields

   Ernstsen, Vibeke; Olsen, Preben; Rosenbom, Annette E.

   2015-01-01

   -regulation in future. This study strives to provide such knowledge by evaluating on 11 years of nitrate-N con-centration measurements in drainage from three subsurface-drained clayey till fields (1.3–2.3 ha) representing approxi-mately 71 % of the surface sediments in Denmark dominated by clay. The fields differ...... in their inherent hydrogeological field settings (e.g. soil-type, geology, climate, drainage and groundwater table) and the agricultural management of the fields (e.g. crop type, type of N fertilisers and agricultural practices). The evaluation revealed three types of clayey till fields characterised by: (i) low net...... precipitation, high concen-tration of nitrate-N, and short-term low intensity drainage at air temperatures often below 5 ◦C; (ii) medium net precip-itation, medium concentration of nitrate-N, and short-term medium-intensity drainage at air temperatures often above 5 ◦C; and (iii) high net precipitation, low...

  4. SABİT ODAKLI SİLİNDİRİK P ARAB OLİK BİR YOdUNLAŞTIRlCIDA KIZGIN SU ELDE EDİLMESİ

   FETHİ HALICI

   1999-12-01

   Full Text Available Bu çalışn1ada, odağı sabit yansıtıcısı ha reketli olarak imal edilen silindirik parabolik yoğunlaştırıcıda (SPY kızgın su ve sıcak su için yapılan deney sonuçları ve pe rfoımans değerleri verilmiştir. (SPY 'nın yansıtıcı yüzeyi 2ınx3 m boyutlarında olup toplam açıklık alanı 6 ın2 dir. Odaktaki yut ucu yüzey yan yana yerleştirilen 2 kanatlı borudan imal edilmiştir. Odak uzaklığı 6 m olan (SPY kuzey güney doğrultusu nda yerleştirilerek özel yapılan bir ınekanizma ile güneşi doğu batı doğrultusunda izl emesi sağJanmıştır. (SPY' da yaklaşık 120 °C değerlerinde kız gın su elde edilmiştir. leneylerde ölçümü yapıJan sıcaklık, debi ve güneş ışınını şiddeti değerleri verilerek, sistemin performansı irdelennıiştir

  5. Application of ELD and load forecast in optimal operation of industrial boiler plants equipped with thermal stores

   Cao Jiacong

   2007-01-01

   Optimal operation of industrial boiler plants with objects of high energy efficiency and low fuel cost is still well worth investigating when energy problem becomes a world's concern, for there are a great number of boiler plants serving industries. The optimization of operation is a measure that is less expensive and easier to carry out than many other measures. Economic load dispatch (ELD) is an effective approach to optimal operation of industrial boiler plants. In the paper a newly developed method referred to as the method of minimum-departure model (MDM) is used in the ELD for boiler plants. It is more convenient for carrying out ELD when boiler plants are equipped with thermal energy stores that usually adopt the working mode of optimal segmentation of a daily load curve. In the case of industrial boiler plants, ELD needs a prerequisite, viz., the accurate load forecast, which is performed using artificial neural networks in this paper. A computer program for the optimal operation was completed and applied to an example, which results the minimum daily fuel cost of the whole boiler plant

  6. From ELD Curriculum Guide to Practice: A Case Study of Teachers Negotiating How and What to Teach

   Nunez, Raquel Mendia

   2014-01-01

   English language learners (ELs) face multiple challenges in receiving proper instruction that balances their need for English Language Development (ELD) and grade-level content instruction. Additionally, educators often minimize the importance of recognizing students' funds of knowledge as a valuable asset they bring to the classroom. Studies that…

  7. Viscoelastic material properties’ identification using high speed full field measurements on vibrating plates

   Pierron F.

   2010-06-01

   Full Text Available The paper presents an experimental application of a method leading to the identification of the elastic and damping material properties of isotropic vibrating plates. The theory assumes that the searched parameters can be extracted from curvature and deflection fields measured on the whole surface of the plate at two particular instants of the vibrating motion. The experimental application consists in an original excitation fixture, a particular adaptation of an optical full-field measurement technique, a data preprocessing giving the curvature and deflection fields and finally in the identification process using the Virtual Fields Method (VFM. The principle of the deflectometry technique used for the measurements is presented. First results of identification on an acrylic plate are presented and compared to reference values. Details about a new experimental arrangement, currently in progress, is presented. It uses a high speed digital camera to over sample the full-field measurements.

  8. opraktan izole edilen Bacillus türlerinin tanımlanması ve biyolojik özelliklerinin araştırılması

   Hatice Katı

   2016-08-01

   Full Text Available Bu çalışmada, Giresun adasından toplanan toprak örneklerinden Bacillus izolasyonu yapılmıştır. Bu izolatlar morfolojik, biyokimyasal ve moleküler olarak tanımlanmıştır. Tanımlanan Bacillus’larda bazı ekstrasellüler enzimlerinin varlığı kalitatif olarak incelenmiştir. Ayrıca Bacillus izolatlarının bazı bakterilere karşı antibakteriyal aktiviteleri agar difüzyon metoduna göre araştırılmıştır. Sonuç olarak 38 izolat B. cereus grubu üyesi, 7 izolat B. thuringiensis, 10 izolat B. megaterium, 6 izolat B. pumilus ve 12 izolat Bacillus sp. olarak tanımlanmıştır. Bacillus izolatlarının ekstrasellüler enzim aktivite sonuçları değerlendirildiğinde 38 izolatın amilaz, 53 izolatın lipaz/esteraz, 16 izolatın kitinaz, 7 izolatın ksilanaz, 2 izolatın pektinaz, 73 izolatın proteaz ve 35 izolatın selülaz enzim aktivitesi pozitif olarak bulunmuştur. Çalışmada kullanılan Bacillus izolatları test edilen mikroorganizmaların gelişmelerini değişik oranlarda engellemiştir. Dokuz izolat yüksek antibakteriyal aktivite göstermiştir.

  9. Effect of biostimulant sprays on Phaeomoniella chlamydospora and esca proper infected vines under greenhouse and fi eld conditions

   S. Di Marco

   2009-05-01

   Full Text Available Biostimulants are compounds that infl uence physiological processes in plants, producing better growth and enhancing stress tolerance. The effect of some biostimulants on vines was investigated over a number of years to assess their effect both on the incidence of esca leaf symptoms in the vineyard and on the growth of Phaeomoniella chlamydospora artifi cially inoculated into potted vines. Field trials were carried out for 4–7 years in fi ve 15-20-yearold vineyards infected with esca proper. Potted plants were sprayed with biostimulants, after which the vine trunks were inoculated with P. chlamydospora, and then the vines were sprayed again with biostimulants in the following 2 or 3 growing seasons. On the whole, biostimulants in the fi eld did not reduce foliar symptoms. The percentage of symptomatic vines that had shown symptoms in previous years was higher in the biostimulant-sprayed plots. In the greenhouse, a certain reduction of internal necrosis caused by P. chlamydospora was seen with three of the four biostimulants tested. Prospects for biostimulants as a means control esca are discussed.

  10. MEMS-based contact stress field measurements at a rough elastomeric layer: local test of Amontons’ friction law in static and steady sliding regimes

   Debrégeas G.

   2010-06-01

   Full Text Available We present the results of recent friction experiments in which a MEMS-based sensing device is used to measure both the normal and tangential stress fields at the base of a rough elastomer film in frictional contact with smooth, rigid, glass indentors. We consider successively multicontacts under (i static normal loading by a spherical indentor and (ii frictional steady sliding conditions against a cylindrical indentor, for an increasing normal load. In both cases, the measured fields are compared to elastic calculations assuming (i a smooth interface and (ii Amontons’ friction law. In the static case, significant deviations are observed which decrease with increasing load and which vanish when a lubricant is used. In the steady sliding case, Amontons’ law reproduces rather satisfactorily the experiments provided that the normal/tangential coupling at the contact interface is taken into account. We discuss the origin of the difference between the Amontons fields and the measured ones, in particular the effect of the finite normal and tangential compliances of the multicontact interface.

  11. Sabit Odaklı Silindirik Parabolik Bir Yoğunlaştırıcıda Kızgın Su Elde Edilmesi

   Halıcı, Fethi

   2018-01-01

   Bu çalışn1ada, odağı sabit yansıtıcısı ha reketli olarak imal edilen silindirik parabolik yoğunlaştırıcıda (SPY) kızgın su ve sıcak su için yapılan deney sonuçları ve pe rfoımans değerleri verilmiştir. (SPY) 'nın yansıtıcı yüzeyi 2ınx3 m boyutlarında olup toplam açıklık alanı 6 ın2 dir. Odaktaki yut ucu yüzey yan yana yerleştirilen 2 kanatlı borudan imal edilmiştir. Odak uzaklığı 6 m olan (SPY) kuzey güney doğrultusu nda yerleştirilerek özel yapılan bir ınekanizma ile güneşi doğu batı do...

  12. Development of the European Organisation for Research and Treatment of Cancer quality of life questionnaire module for older people with cancer: The EORTC QLQ-ELD15.

   Johnson, Colin; Fitzsimmons, Deborah; Gilbert, Jacqueline; Arrarras, Juan-Ignacio; Hammerlid, Eva; Bredart, Anne; Ozmen, Mahir; Dilektasli, Evren; Coolbrandt, Anne; Kenis, Cindy; Young, Teresa; Chow, Edward; Venkitaraman, Ramachandran; Howse, Frances; George, Steve; O'Connor, Steve; Yadegarfar, Ghasem

   2010-08-01

   There is a lack of instruments that focus on the specific health-related quality of life (HRQOL) issues that affect older people with cancer. The aim of this study was to develop a HRQOL questionnaire module to supplement the European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) core questionnaire, the EORTC QLQ-C30 for older (>70years) patients with cancer. Phases 1-3 were conducted in seven countries following modified EORTC Quality of Life Group guidelines for module development. Phase 1: potentially relevant issues were identified by a systematic literature review, a questionnaire survey of 17 multi-disciplinary health professionals and two rounds of qualitative interviews. The first round included 9 patients aged >70. The second round was a comparative series of interviews with 49 patients >70years with a range of cancer diagnoses and 40 patients aged 50-69years matched for gender and disease site. In Phase 2 the issues were formulated into a long provisional item list. This was administered in Phase 3 together with the QLQ-C30 to two further groups of cancer patients aged >70 (n=97) or 50-69years (n=85) to determine the importance, relevance and acceptability of each item. Redundant and duplicate items were removed; issues specific to the older group were selected for the final questionnaire. In Phase 1, 75 issues were identified. These were reduced in Phase 2 to create a 45 item provisional list. Phase 3 testing of the provisional list led to the selection of 15 items with good range of response, high scores of importance and relevance in the older patients. This resulted in the EORTC QLQ-ELD15, containing five conceptually coherent scales (functional independence, relationships with family and friends, worries about the future, autonomy and burden of illness). The EORTC QLQ-ELD15 in combination with the EORTC QLQ-C30 is ready for large-scale validation studies, and will assess HRQOL issues of most relevance and concern for older people with

  13. Bolu-Yedigöller Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda saf meşe meşceresinde fotokapanla tespit edilen memeli türler

   Yrd.Doç.Dr. Akif KETEN

   2016-04-01

   Full Text Available Son yıllarda meşe ormanlarının öneminin artması bu habitatların daha fazla araştırılma gereksinimini ortaya çıkarmıştır. Bu çalışma Bolu-Yedigöller Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’ndaki bir saf meşe meşceresindeki memeli türlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yaklaşık bir yıl boyunca (Eylül 2013-Temmuz 2014 sabit noktalardan fotokapanlarla gözlemler yapılmıştır. Tespit edilen 10 memeli türe ait 1415 görüntüde 2231 yaban hayvanı bireyi sayılmıştır. Yaban domuzu, karaca ve kızıl tilki alandaki en baskın türlerdir. Meşcerede yaban hayvanları mevsimsel farklılık göstermemektedir. Daha çok beslenme davranışı görülmüştür. Türler genel olarak gececildir. Yaban hayatı bakımından zengin olan meşe meşcerelerinde sürdürülebilir yönetimin devam ettirilmesi önerilmektedir.

  14. The "BIOmarkers associated with Sarcopenia and PHysical frailty in EldeRly pErsons" (BIOSPHERE) study: Rationale, design and methods.

   Calvani, Riccardo; Picca, Anna; Marini, Federico; Biancolillo, Alessandra; Cesari, Matteo; Pesce, Vito; Lezza, Angela Maria Serena; Bossola, Maurizio; Leeuwenburgh, Christiaan; Bernabei, Roberto; Landi, Francesco; Marzetti, Emanuele

   2018-05-10

   Sarcopenia, the progressive and generalised loss of muscle mass and strength/function, is a major health issue in older adults given its high prevalence and burdensome clinical implications. Over the years, this condition has been endorsed as a marker for discriminating biological from chronological age. However, the absence of a unified operational definition has hampered its full appreciation by healthcare providers, researchers and policy-makers. In addition to this unsolved debate, the complexity of musculoskeletal ageing represents a major challenge to the identification of clinically meaningful biomarkers. Here, we illustrate the advantages of biomarker discovery procedures in muscle ageing based on multivariate methodologies as an alternative approach to traditional single-marker strategies. The rationale, design and methods of the "BIOmarkers associated with Sarcopenia and PHysical frailty in EldeRly pErsons" (BIOSPHERE) study are described as an application of a multi-marker strategy for the development of biomarkers for the newly operationalised Physical Frailty & Sarcopenia condition. Copyright © 2018 European Federation of Internal Medicine. Published by Elsevier B.V. All rights reserved.

  15. Çiğ Sütten İzole Edilen Enterosin B Üreticisi Enterococcus Faecalis Mye58 Suşunun Güvenlik Değerlendirmesi

   Merve Tuncer

   2015-02-01

   Full Text Available Bu çalışmada, çiğ sütten izole edilen bakteriyosin üreticisi Enterococcus faecalis MYE58’de enterosin, virülens faktör ve vankomisin direnç genlerinin varlığını araştırdık. Ayrıca, bu suşun hemolitik aktivite, jelatinaz üretimi ve antibiyotik dirençlilik özelliklerini de test ettik. MYE58 suşunun Listeria monocytogenes, Bacillus cereus ve Staphylococcus aureus gibi Gram pozitif bakterileri inhibe ettiği belirlenmiştir. MYE58 suşunda enterosin B yapısal geninin (entB varlığı tespit edilmiştir. MYE58 suşu hemoliz ve jalatinaz aktivitesi göstermemiştir. MYE58 suşunda gelE ve espfs genlerinin varlığı tespit edilmiş fakat agg, ace, efaAfs, ccf, cob, cpd, cat, cylM, cylB, cylA, vanA ve vanB genlerinin varlığı tespit edilmemiştir. MYE58 suşu streptomisin ve tetrasikline dirençli bulunmuştur. Bu çalışmanın sonuçları, enterosin B üreticisi E. faecalis MYE58 suşunun starter kültür olarak kullanılmasının tüketici sağlığı açısından risk teşkil edebileceğini göstermiştir. Ancak, MYE58 suşu tarafından üretilen enterosin B’nin saflaştırılmış veya kısmi saflaştırılmış preparatlarının Listeria monocytogenes, Bacillus cereus'e Staphylococcus aureus’a karşı gıda muhafazasında kullanılabilme potansiyeli vardır.

  16. CollAborative care for Screen-Positive EldeRs with major depression (CASPER plus): a multicentred randomised controlled trial of clinical effectiveness and cost-effectiveness.

   Bosanquet, Katharine; Adamson, Joy; Atherton, Katie; Bailey, Della; Baxter, Catherine; Beresford-Dent, Jules; Birtwistle, Jacqueline; Chew-Graham, Carolyn; Clare, Emily; Delgadillo, Jaime; Ekers, David; Foster, Deborah; Gabe, Rhian; Gascoyne, Samantha; Haley, Lesley; Hamilton, Jahnese; Hargate, Rebecca; Hewitt, Catherine; Holmes, John; Keding, Ada; Lewis, Helen; McMillan, Dean; Meer, Shaista; Mitchell, Natasha; Nutbrown, Sarah; Overend, Karen; Parrott, Steve; Pervin, Jodi; Richards, David A; Spilsbury, Karen; Torgerson, David; Traviss-Turner, Gemma; Trépel, Dominic; Woodhouse, Rebecca; Gilbody, Simon

   2017-11-01

   Depression in older adults is common and is associated with poor quality of life, increased morbidity and early mortality, and increased health and social care use. Collaborative care, a low-intensity intervention for depression that is shown to be effective in working-age adults, has not yet been evaluated in older people with depression who are managed in UK primary care. The CollAborative care for Screen-Positive EldeRs (CASPER) plus trial fills the evidence gap identified by the most recent guidelines on depression management. To establish the clinical effectiveness and cost-effectiveness of collaborative care for older adults with major depressive disorder in primary care. A pragmatic, multicentred, two-arm, parallel, individually randomised controlled trial with embedded qualitative study. Participants were automatically randomised by computer, by the York Trials Unit Randomisation Service, on a 1 : 1 basis using simple unstratified randomisation after informed consent and baseline measures were collected. Blinding was not possible. Sixty-nine general practices in the north of England. A total of 485 participants aged ≥ 65 years with major depressive disorder. A low-intensity intervention of collaborative care, including behavioural activation, delivered by a case manager for an average of six sessions over 7-8 weeks, alongside usual general practitioner (GP) care. The control arm received only usual GP care. The primary outcome measure was Patient Health Questionnaire-9 items score at 4 months post randomisation. Secondary outcome measures included depression severity and caseness at 12 and 18 months, the EuroQol-5 Dimensions, Short Form questionnaire-12 items, Patient Health Questionnaire-15 items, Generalised Anxiety Disorder-7 items, Connor-Davidson Resilience Scale-2 items, a medication questionnaire, objective data and adverse events. Participants were followed up at 12 and 18 months. In total, 485 participants were randomised (collaborative

  17. From research to field action: example of the fight against cholera in the Democratic Republic of Congo

   R. Piarroux

   2010-09-01

   Full Text Available The Democratic Republic of Congo (DRC is the country in the world which reported the highest number of cholera cases to WHO from 2002 to 2007 (128 936 cases out of a worldwide 902 071 cases. We, therefore, implemented research work which intends to understand the epidemiology of cholera in the DRC and to ensure improvements in the strategy to fight against cholera. This broad study enabled us to accurately determine the cholera epidemic’s mechanisms on different scales; to identify the source zones of the disease, and the groups of populations acting as vectors of the spread. It was then possible to demonstrate the role of “sanctuary”, played by some suburbs of lakeside cities. A collaborative network, including several scientific institutions in Europe and in the DRC, local and national government administrations in the field of public health and sanitation, international agencies, NGOs and private foundations, was progressively set up. Following the conclusions of our epidemiological studies, a drastic change of strategy was proposed: the limited curative approach on the one hand, the few existing water/sanitation programs on the other hand, have been merged in a global approach involving a larger scale water and sanitation infrastructure improvement, environmental protection, hygiene awareness and medical surveys targeting a few focus areas playing a central role in the epidemics. In conclusion, by better targeting intervention zones, one can gather human and technical resources previously scattered on the vast territory of the DRC. The strategy presented here revives the hope to eliminate cholera in the DRC.La République Démocratique du Congo (RDC est le pays qui a déclaré le plus grand nombre de cas de choléra à l’OMS entre 2002 et 2007 (128 936 cas sur un nombre total de 902 071 de cas dans le monde. Face à cette situation, nous avons mis en œuvre un travail de recherche qui vise à comprendre l’épidémiologie du

  18. SABİT ODAKLI SİLİNDİRİK P ARAB OLİK BİR YOdUNLAŞTIRlCIDA KIZGIN SU ELDE EDİLMESİ

   FETHİ HALICI

   1999-01-01

   Bu çalışn1ada, odağı sabit yansıtıcısı ha reketli olarak imal edilen silindirik parabolik yoğunlaştırıcıda (SPY) kızgın su ve sıcak su için yapılan deney sonuçları ve pe rfoımans değerleri verilmiştir. (SPY) 'nın yansıtıcı yüzeyi 2ınx3 m boyutlarında olup toplam açıklık alanı 6 ın2 dir. Odaktaki yut ucu yüzey yan yana yerleştirilen 2 kanatlı borudan imal edilmiştir. Odak uzaklığı 6 m olan (SPY) kuzey güney doğrultusu nda yerleştirilerek özel yapılan bir ınekanizma ile güneşi doğu batı doğrult...

  19. Characterization of axially-symmetric magnetic elds

   AUTHOR|(CDS)2087237; Buzio, Marco

   In solenoids for particle accelerators, the magnetic field is usually mapped by means of 3D Hall-sensing systems through a burdensome and costly procedure. A further problem arises from a coherent treatment between the beam physics requirements, the qualification of numerical models, the design and manufacturing of the magnet, and the magnetic measurements. For example, when the magnet is misaligned with respect to the longitudinal direction of the mapper, the fringe field shows spurious components. A method was therefore developed for measuring the magnetic field of axisymmetric magnets by exploiting their inherent symmetry. The method yields a measurement of the magnetic flux linked with a pair of sensing coils as a function of their longitudinal position. An induction transducer, sensitive to the longitudinal and radial components of the solenoid under test, has been designed and constructed. A transport system moves the transducer along the magnet axis, covering the full length of the magnet and including...

  20. Loneliness and Social Isolation among Eldely People

   Engin Püllüm

   2017-11-01

   Full Text Available Social isolation is defined as the process of people losing their contacts with other social resources or their willingness to participate. Social isolation is a grave and widespread problem among seniors in society causing many harmful health conditions. Social isolation may be prevented by defining risk factors in seniors and leading them to suitable resources. The elderly should be encouraged to share their experiences and continue to produce for as long as possible, so that they are prevented from feeling isolated from society and the continuity of their economic productivity is ensured.

  1. Bazı çam türlerinden kraft kağıt hamuru elde etme sürecinde sodyum borhidrür ilavesinin etkileri

   Akın SARAÇBAŞI

   2016-12-01

   Full Text Available Bu araştırmada, kızılçam (Pinus brutia Ten. ve Monteri çamı (Pinus radiata D. Don. türlerinden toplam verim ve delignifikasyonu geliştirmek amacı ile alternatif bir Sodyum borhidrür (NaBH4-Kraft kâğıt hamuru elde etme yöntemi üzerinde çalışılmıştır. Delignifikasyon derecesi ve hamur verimi üzerinde reaksiyon koşullarının etkileri değerlendirilmiştir.Sonuçlar, sodyum borhidrür ilavesinin bilinen Kraft yöntemine göre her iki çam türünün hem verim hem de delignifikasyonunu geliştirmek için daha etkili olduğunu göstermektedir. Sodyum borhidrür (NaBH4-Kraft yönteminin, geleneksel Kraft yönteminin tek başına verdiği kappa numarası ve yüksek verim açısından, daha hızlı ve daha seçici olduğu düşünülmektedir. Ancak, kızılçam için en iyi Sodyum borhidrür (NaBH4-Kraft kâğıt hamuru üretim koşulu Aktif Alkali: %16, Sülfidite: %28, NaBH4 oranı: %0.5 iken, Monteri çamı için en iyi Sodyum borhidrür (NaBH4-Kraft kâğıt hamuru üretim koşulunun ise Aktif Alkali: %20, Sülfidite: %26, NaBH4 Oranı: %0.7 olduğu bulunmuştur.

  2. The central position currently occupied by remittances in the economic fi eld has largely restricted its scope on the monetary dimension of them, setting aside their hidden complexity and the variety of forms, uses and meanings that they can take. In fact

   Joan Lacomba Vázquez

   2013-12-01

   Full Text Available The central position currently occupied by remittances in the economic fi eld has largely restricted its scope on the monetary dimension of them, setting aside their hidden complexity and the variety of forms, uses and meanings that they can take. In fact, the social dimension of different types of remittances, as mainly own social remittances, should be considered more as one of the most signifi cant effects of migration in relation to human development. The purpose of this paper is try to contribute to the field of remittances, both in studying the socia dimensions that they contain, and in trying to make a more precise onceptualization on them.

  3. İzmir İlinde Bulunan Termal Sularda Gelişen Bazı Termofilik Mavi-Yeşil Alglerin (Siyanobakterilerin İzolasyonu ve Moleküler Tayini.

   Kerem Yüksel

   2015-12-01

   Full Text Available İzmir ili ve çevresindeki termal tesislerden elde edilen mavi-yeşil algler (siyanobakteriler laboratuar ortamında izole edilip, moleküler yöntemlerle tür tayini çalışılmıştır. Zeytindalı kaplıcaları, Şifne Termal Otel ve Balçova Termal Otel olmak üzere 3 istasyondan elde edilen 4 mavi-yeşil alg (siyanobakteri türü, laboratuarda kültür ortamında saflaştırılarak izole edilmişlerdir. Daha sonra elde edilen hücrelerden, DNA izolasyonu sonucu elde edilen DNA’lar PCR’da çoğaltılmıştır. Siyanobakterilere özgü primerler kullanılarak 16S rRNA gen bölgeleri tekrar PCR’da çoğaltılarak elde edilen dizi analizi verileri bilgisayar programlarında yorumlanarak filogenetik bakımdan tür tayini yapılmaya çalışılmıştır. Dizi analizlerine göre yapılan tür tayini doğrultusunda, örneklerden üçünün Geitlerinema cinsi olduğu diğer 1 türün ise kültürü belirlenmemiş tür olduğu belirtilmiştir

  4. Kabergolinle Tedavi Edilen Postoperatif Süt Fistülü

   Yıldırım, Ali Cihat; Bostancı, Hasan; Yıldız, Mustafa

   2014-01-01

   A milk fistula is a tract between a lactiferous duct and the skin, and usually results from a surgical operation. Several hypotheses have been proposed to explain the pathologic process. We herein report a case of a 23-year-old breastfeeding mother who has consulted us for the evaluation of her mastalgia. Breast ultrasonography confirmed the presence of a 21- × 15-mm lobulated lesion with an irregular contour. A milk fistula developed on the 3rd postoperative day. Intensive wound care and adm...

  5. BRINE SHRIMP LETHALITY BIOASSAY OF GLAUCIUM GRANDIFLORUM VAR. GRANDIFLORUM

   A. SARI, Ç. ÜNSAL, İ. SARIOĞLU, A. SARI, Ç. ÜNSAL, İ. SARIOĞLU

   2013-01-01

   Türkiye'nin 3 farklı bölgesinden toplanan Glaucium grandiflorum Boiss. et Huet var. grandiflorum örneklerinin toprak üstü kısımlarından elde edilen alkaloit ekstreleri ve bu ekstrelerden elde edilen majör alkaloitler allokriptopin, protopİn, (+)-izokoridin, (+)-korİdin üzerinde brİne shrimp lethality testi yapılarak sitotoksisiteleri İncelenmiştir. Glaucium grandiflorum var. grandiflorum türünün 3 örneği de önemli oranda sitotoksik aktİvite göstermiştir. Allokriptopin, protopin, (+)-izok...

  6. Punica granatum L. Çekirdek ve Kabuk Ekstrelerinin Antioksidan Aktiviteleri

   DEMİR, Hülya

   2008-01-01

   Bu çalışmada, Punica granatum L.(Punicaceae) "Nar", meyve çekirdeği ile kabuk ekstraklarının antioksidan aktiviteleri araştırıldı. Punica granatum L. çekirdek ve kabuğunun metanol ve hekzan ekstrelerinde serbest radikal giderme aktivite, indirgenme gücü analizleri yapıldı. Elde edilen sonuçlar standart antioksidan olarak bilinen askorbik asit ile karşılaştırıldı. Bu çalışmada elde edilen sonuçlara göre antioksidan aktivite Askorbik asit> Punica granatum L. kabuğu> Puni...

  7. THE SIMULATION MODEL OF SALT AND BORON TRANSPORT IN SURFACE SOIL

   Satea M. OMAR

   1998-03-01

   Full Text Available Kaba ve ince bünyeli iki farklı toprakta laboratuvar denemesi kurularak bor ve tuz hareketi üzerine bilgisayar similasyon yıkama modeli uygulanmıştır. Denemede 5 cm göllendirme ve aralıklı sulama yöntemleriyle yıkama yapılmıştır. İki farklı toprakta yıkama esnasında belirlenen tuz ve bor konsantrasyonları bilgisayar program madeli ile tahmin edilen sonuçlarla kıyaslanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, yıkama işlemi süresince aralıklı sulama yöntemi uygulanmış topraklarda elde edilen EC ve bor değerleri bilgisayar program modeli ile tahmin edilen sonuçlarla uyum göstermiştir. Tuz yıkanmasına oranla bor yıkanması için 4-5 kat daha fazla su gerekmektedir.

  8. Kültürel değerlere göre karanlık lider algısının çalışan iş performansı etkisi üzerine bir araştırma

   Kızıldaş, Ezgi

   2017-01-01

   Bu çalışmanın temel amacı, iş motivasyonu, bireysel kültürel değer boyutlarından olan kolektivizm, güç mesafesi ve algılanan karanlık lider davranışlarının iş performansı üzerindeki etkilerini oluşturan bir model çerçevesinde araştırılmasıdır. Ankara’da faaliyet gösteren büyük ve orta ölçekli işletmelerde çalışan 245 kişiden elde edilen veriler ile oluşturulan örneklem üzerinden bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen bulg...

  9. Synthesis and Investigation Absorption Features of Some Novel Hetarylazo Dyes Derived from Calix[4]resorcinarene

   İzzet Şener

   2013-12-01

   Full Text Available In this study, several derivatives of amines were diazotized and coupled with 3-aminocrotonitrile to give 2-arylhydrazon-3-ketiminocrotononitrile. The synthesized components were then refluxed with hydrazine hydrate in ethanol to give a series of dyes 5-amino-4-arylazo-3-ethyl-1'H-Pyrazole. The synthesized dyes were diazotised and coupled with resorcinarene, which was obtained from condensation of between resorcinol and acetaldehyde, to give a new synthesis of azo dyes based on resorcinarene. The structures of synthesized dyes based on resorcinarene were characterized by spectral methods. The effect of varying solvents, acid and base upon the absorption spectra of resultant dyes has been investigated. Key words: Resorcinarene, Azo Dyes, Absorption Spectra, Solvent Effect, Acid-Base Effect Rezorsinaren Bazlı Azo Boyarmaddelerin Sentezi ve Absorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi Özet: Bu çalışmada, çeşitli amin türevleri diazolanmış ve 3-aminokrotonitril ile kenetlenerek 2-arilhidrazon-3-ketiminokrotononitril bileşikleri elde edilmiştir. Elde edilen bileşikler, hidrazinhidrat ile etanol içerisinde reflaks edilerek bir seri 5-amino-4-arilazo-3-metil-1'H-pirazol boyaları elde edilmiştir. Elde edilen boyalar diazonlarak rezorsinol ve asetaldehit arasındaki kondenzasyondan elde edilen rezorsinaren bileşiği ile kenetlenmiş ve rezorsinaren bazlı azo boyarmaddeler sentezlenmiştir. Sentezlenen rezorsinaren bazlı azoboyarmaddelerin yapıları spektrofotometrik yöntemler kullanılarak incelendi. Sentezlenen boyarmaddelerin görünür bölge absorpsiyon spektrumları üzerine değişik çözücü, asit ve baz etkileri incelendi. Anahtar kelimeler: Rezorsiaren, Azo Boyarmadde, Absorpsiyon Spektrumu, Çözücü Etkisi, Asit-Baz Etkisi

  10. Plant-herbivore interactions along elevational gradient: Comparison of field and common garden data

   Rokaya, Maan Bahadur; Dostálek, Tomáš; Münzbergová, Zuzana

   2016-01-01

   Roč. 77, November 2016 (2016), s. 168-175 ISSN 1146-609X R&D Projects: GA ČR GP13-10850P Institutional support: RVO:67985939 Keywords : anti-herbivore defense * altitude * Himalayan region Subject RIV: EF - Botanics Impact factor: 1.652, year: 2016

  11. Infrasound pulses from lightning and electrostatic field changes: Observation and discussion

   Chum, Jaroslav; Diendorfer, G.; Šindelářová, Tereza; Baše, Jiří; Hruška, František

   2013-01-01

   Roč. 118, č. 19 (2013), s. 10653-10664 ISSN 2169-897X R&D Projects: GA ČR GA205/09/1253; GA ČR(CZ) GAP209/12/2440; GA MŠk 7E12020 Grant - others:RF EU(XE) ARISE 284387 Institutional support: RVO:68378289 Keywords : Infrasound * Lightning * Thunder * Slowness method * Electrostatic mechanism Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics Impact factor: 3.440, year: 2013 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jgrd.50805/abstract

  12. On permutation polynomials over finite fields: differences and iterations

   Anbar Meidl, Nurdagül; Odzak, Almasa; Patel, Vandita

   2017-01-01

   The Carlitz rank of a permutation polynomial f over a finite field Fq is a simple concept that was introduced in the last decade. Classifying permutations over Fq with respect to their Carlitz ranks has some advantages, for instance f with a given Carlitz rank can be approximated by a rational li...

  13. Properties of unipolar magnetic field pulse trains generated by lightning discharges

   Kolmašová, Ivana; Santolík, Ondřej

   2013-01-01

   Roč. 40, č. 8 (2013), 1637–1641 ISSN 0094-8276 R&D Projects: GA ČR GA205/09/1253 Grant - others:Rada Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR(CZ) M100421206 Institutional support: RVO:68378289 Keywords : train of pulses * dart-stepped leader * K change Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics Impact factor: 4.456, year: 2013 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/grl.50366/abstract

  14. ANALYSIS OF THE DETERMINANTS OF EXPORTING INTENSITY IN THE FI ELD OF INNOVATION

   Suárez-Porto, Vanessa

   2014-05-01

   Full Text Available From a sample of Spanish manufacturing businesses, extracted from the 2005 Technological InnovationPanel (PITEC 2005, we suggest a lineal regression model in which we relate the exporting intensity withthe product innovation, the process innovation, the sectorial technological intensity, the business extentand the membership to a pool of businesses. In the descriptive and statistical analysis, we obtained thatall of these variables have a positive and significant influence on the exporting intensity. Regarding thismatter, we have checked that the main influence corresponds to businesses that develop product inno-vation strategies, are of medium extent, are assigned to sectors of medium-high technological intensityand belong to a foreign corporate group.

  15. Covariant solution of the three-quark problem in quantum field theory: the nucleon

   Nicmorus D.

   2010-04-01

   Full Text Available We provide details on a recent solution of the nucleon’s covariant Faddeev equation in an explicit three-quark approach. The full Poincaré-covariant structure of the three-quark amplitude is implemented through an orthogonal basis obtained from a partial-wave decomposition. We employ a rainbow-ladder gluon exchange kernel which allows for a comparison with meson Bethe-Salpeter and baryon quark-diquark studies. We describe the construction of the three-quark amplitude in full detail and compare it to a notation widespread in recent publications. Finally, we discuss first numerical results for the nucleon’s amplitude.

  16. Karagöl (Yamanlar, İzmir'ün Sucul Coleoptera (Classis: Insecta Faunasına Katkılar.

   Esat Tarık Topkara

   2015-12-01

   Full Text Available Bu çalışmada, Karagöl (Yamanlar-İzmir’den 18 Mayıs 2006 tarihinde yapılan örnekleme sonucu elde edilen sucul Coleoptera örnekleri değerlendirilmiştir. Sistematik açıdan yapılan değerlendirmede, Adephaga altfamilyasının Gyrinidae ve Dytiscidae familyalarına ait 4 tür, Polyphaga altfamilyasının Helophoridae, Hydrophilidae, Hydraenidae ve Dryopidae familyalarına ait 7 tür tespit edilmiştir. Tespit edilen türler bu gölün sucul Coleoptera faunası için yeni kayıt niteliğindedir

  17. İşlenmiş Kalamar Ürünlerinde Sitokrom Oksidaz I Gen Dizileri Kullanılarak Tür Tayini

   Emre Keskin

   2015-02-01

   Full Text Available İşlenmiş su ürünlerinde kullanılan türlerin tayininde moleküler yaklaşımların kullanılması, işleme sonucunda morfolojik özelliklerin kaybolmasından dolayı bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, kalamar ürünlerinde kullanılan türlerin belirlenmesinde sitokrom oksidaz I gen dizilerinin karşılaştırılması yönteminden yararlanılmıştır. Ürünlerden elde edilen DNA dizileri hizalandıktan sonra Gen Bankası veri tabanındaki referans diziler ile karşılaştırılarak tür seviyesinde eşleşmeler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bu örnekler ve referans dizilerden elde edilen veriler kullanılarak filogenetik bir analiz de gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar 10 farklı üründen elde edilen DNA dizilerinin 2 farklı familyadan 7 türe ayrıldıklarını göstermektedir. Bu örneklerin 3 tanesinin ekonomik önemi yüksek olan Loliginidae familyasından, diğer 4 örneğin ise ekonomik değeri daha düşük olan Ommastrephidae familyasından oldukları tespit edilmiştir. Ürün paketlerinde bulunan etiketlerde 6 örnekte tür belirtilmezken, diğer 4 örnekte cins belirtilmiş ve bunlardan biri belirtilenden farklı olarak tespit edilmiştir.

  18. Ankara Vespidae (Insecta, Hymenoptera) Türleri Üzerine Faunistik Çalışmalar ve Ekolojik Gözlemler

   TÜZÜN, Ayla; KEKİLLİOĞLU, Aysel

   2003-01-01

   Bu araştırma, 1998-2001 yılları arasında Türkiye’nin başkenti Ankara ili civarında yapılan arazi çalışmaları sonucunda elde edilen 683 örneğe dayanmaktadır. Çalışma sonucunda 4 cinse ait (Vespa, Vespula, Dolichovespula, Polistes ) 9 tür ve 1 alt tür; Vespa orientalis Linnaeus, 1771, Vespula (Paravespula) germanica (Fabricius, 1793), Vespula (Paravespula) vulgaris (Linnaeus, 1758), Dolichovespula (Metavespula) slyvestris (Scopoli, 1763), Polistes (s.str.) gallicus (Linnaeus, 1767), Polistes (s...

  19. SU-PROPİONİK ASİT-ÇÖZÜCÜ SİSTEMLERİ SIVI-SIVI DENGE VERİLERİNE UNIFAC MODELİNİN UYGULANMASI

   Süheyla ÇEHRELİ

   2003-01-01

   Full Text Available Su-Propionik Asit-Benzil Alkol, Su-Propionik Asit-Benzil Asetat ve Su-Propionik Asit-Dibenzil Eter üçlü sistemlerine ait sıvı-sıvı denge verileri UNIFAC Modeli kullanılarak tahmin edilmiştir. Bunun için çok varyanslı Newton-Raphson yönteminin uygulandığı bir bilgisayar programı kullanılmıştır. Elde edilen model verileri deneysel verilerle karşılaştırılmıştır.

  20. Tartışmalı Endikasyonlarında ESWL

   Gürpınar, Dr. Tayfun; Özkan, Dr. Semih

   1995-01-01

   ESWL (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy) üriner sistem taş hastalığının tedavisini tümüyle değiştirmiştir Elde edilen deneyim bu teknolojinin güvenli ve etkili olduğunu ancak taş hastalığı tedavisinde sınırları olduğunu göstermektedir. Anahtar kelimeler: ESWL, üriner sistem taşları

  1. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Eğitimde Motivasyon Düzeylerinin Ölçülmesi: Ortaca Meslek Yüksekokulu Örneği

   Gürdoğan, Arzu

   2012-01-01

   Çalışma, turizm bölümü öğrencilerinin akademisyenlik mesleğine ilişkin motivasyon düzeylerinin belirlenmesi amacını taşımaktadır. Araştırma tekniklerinden anket kullanılmıştır. Araştırmada, istatistiksel testlerin analizinde SPSS for Windows 15.0 paket programından yararlanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde güvenilirlik, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma, korelasyon ve faktör analizi testleri kullanılmıştır. Faktör analizi sonucunda dört faktör elde edilmiştir. Sonuç olarak,...

  2. M(1,6-HEXANEDİTHİOLNi(CN4 BİLEŞİKLERİNİN KIRMIZIALTI SPEKTROSKOPİSİ İLE İNCELENMESİ (M=Ni, Cd, Co, Mn VE Zn

   Zeki KARTAL

   2009-02-01

   Full Text Available Bu çalışmada, genel formülü M(1,6-HexanedithiolNi(CN4 (M = Ni, Cd, Co, Mn ve Zn olan Hofmann-tipi bileşikler kimyasal yollardan ilk kez elde edildi. Elde edilen bileşiklerin kırmızıaltı spektrumları, 4000 cm-1- 400 cm-1 bölgesinde kaydedildi. Spektrumların incelenmesi, bileşik yapılarının │M-Ni(CN4│∞ polimerik tabakalardan oluştuğunu ve ligand molekülünün, kare düzlemsel yapıdaki metal atomlarına kükürt atomlarından bağlandığını göstermektedir.

  3. ÇUKUROVA KOŞULLARINDA ÇİVİOTU (Isatis tinctoria)' NUN PERFORMANSININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

   TANSI, Sezen

   2014-01-01

   Isatis tinctoria Cruciferae familyasından bir bitkidir. Çiviotu Türkiye'de doğal olarak bulunan ve iyi gelişen çok yıllık bir boya bitkisidir. Mavi boyanın kaynağı indigotindir. İndigotin, yapraklarda bulunan isatan B adlı bir maddenin hava ile temasından mavi renge dönüşmesi ile üretilmektedir. Bu gün ev boyacılığında kullanılan bir yöntemle yaprakların su ile kaynatılması ile kolaylıkla elde edilen Isatan B'nin alkali solüsyonu ile indigo elde edilmektedir. Bu araştırmada, Çukurov...

  4. TURİST REHBERLERİNİN MOTİVASYONU İLE PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

   KÖROĞLU, ÖZLEM; AVCIKURT, CEVDET

   2015-01-01

   Turist rehberlerinin performans düzeylerinin ölçülmesi, rehberlerin motivasyonu ile performansı arasında herhangi bir ilişkinin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi ve turist rehberlerinin demografik değişkenleri ile motivasyonu ve performansı arasındaki ilişkilerin belirlenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Elde edilen kuramsal bilgilere dayanarak araştırma hipotezi belirlenmiş ve araştırma modeli geliştirilmiştir. Verilerin elde edilmesi için anket tekniği kullanılarak turist reh...

  5. Yumurta Tavuğu Karma Yemlerine İlave Edilen Bazı Esansiyel Yağların Performans ve Yumurta Kalitesine Etkisi

   Mehmet Ziya KARAKULLUKÇU

   2016-01-01

   Full Text Available Effect of Some Essential Oil Supplementation to Laying Hen Diet on Performance and Egg Quality This study aimed to determine the effects of adding myrtus (Myrtus communis L. leaf oil and vitex (Vitex agnus-castus oil in laying hen diet on performance parameters such as live weight, egg production, feed intake, feed efficiency and the internal and the external of egg quality. In the study, a total of 80 white laying hens aged 30 weeks, assigned to 4 groups with 10 replicates. Control group was fed with basal diet. The treatment groups were fed with the diets supplemented 2 ml/kg of myrtus leaf oil, 2 ml/kg of vitex oil and 1 ml/kg of myrtus leaf oil + 1 ml/kg of vitex oil were added to treatment groups feed respectively. In the study, 28.61% of α-pinene and 46.32% of 1.8-cineole were identified in myrtus leaf oil and 13.22% of α-pinene, 14.03% of sabinene and 26.14% of 1.8-cineole were identified as significant active compounds of vitex oil. Supplementation of myrtus leaf oil and vitex oil alone and mix to laying hens diet did not affect body weight, feed intake, egg production and feed efficiency. Egg specific gravity was decreased significantly in group including vitex oil (P0.05. Egg yolk color decreased by mix supplementation of myrtus leaf oil and vitex oil to diet (P≤0.001, but no change was determined by supplementation of these oils as alone (P>0.05. Consequently, it was determined that supplementation as alone or mix of myrtus and vitex volatile oil to the laying hen diet did not affect production performance and internal and external quality of the egg, except for egg specific gravity and yolk color during the peak egg production period.

  6. Kamboçya Çayından İzole Edilen Mayaların Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi

   Sibel Şafak

   2015-02-01

   Full Text Available Bu araştırmada, Kombucha çayından 15 adet maya izole edilmiştir. İdentifikasyon sonuçlan bunların Saccharomyces cerevisiae (8, Candida krusei (2, Kloeckera apiculata (2 ve Kluyveromyces africanus (1 olduğunu göstermiştir. Mayaların genel inhibisyon etkileri bazı kontaminant ve patojen bakteriler (Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeroginosa ve Yersinia enterocolitica üzerinde ağar diffüzyon yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırma sonuçları, mayaların S. aureus üzerinde değişik oranlarda inhibisyon etkilerinin olduğunu göstermiştir. Mayaların diğer test bakteriler üzerinde antimikrobiyal etki göstermedikleri tespit edilmiştir.

  7. Terahertz field enhancement to the MV/cm regime in a tapered parallel plate waveguide

   Iwaszczuk, Krzysztof; Andryieuski, Andrei; Lavrinenko, Andrei

   2012-01-01

   measurement of the field strength at the output of the waveguide. Field enhancement factors greater than 20 are demonstrated and record-high field strengths of > 1.4 MV/cm are reached. We find an excellent agreement between the two independent methods of field measurement and a numerical 3D full...

  8. The effect of continuous exposure to electromagnetic fïeld on four successive generations of mice

   Oentoeng Soeradi

   2002-03-01

   Full Text Available The objective of this study is to know the biobgical effects of  electromagnetic field treatment on four successive generations of mice. Fourty eight male and female mice of Swiss Webster Strain, 3 months of old, and 35 - 40 g body weight, were kept in a controlled environment and fed a standard diet. Mice were divided into 6 groups of four couples each. The first group was exposed to electromagnetic field of I kV/10 cm, the second group to 2 kV/10 cm, and the third group to 3 kV/10 cm. The remaining 3 groups were served as untreated controls of the first, second, and third group, respectively. Each couple of mice was placed in a cage (26x20x11 cm with wire metal cage tops. The cages of experimental groups with mice inside, were then put on the negative terminal plate of a pair of parallel aluminium plate electrodes. These cages were  perpendicular to the positive electrode plate at a distance of I0 cm. Subsequently, the electrodes were connected to stepup transformer as an alternating current power supply. All mice belonging to experimental and untreated control groups were allowed to mate, gastate, and deliver the first up to fourth generations, During investigation, all generations of experimental groups were continuously treated to electromagnetic field, while generations of untreated control groups received no treatment to electromagnetic field, During the study, all mice were housed in a room having a temperature of 26ᵒ C and a light - dark cycle of 12:12 hours. The results of this study showed that exposure of mice to electromagnitic field results in reduced fertility with no change in sex ratio of the offspring. Exposure to electromagnetic field, however, were effective in inducing congenital anomalies, such as micropthalmy, white eyes, short hind legs, dwarf mice, and tumors in both sexes of the offspring which caused of death after 3 - 4 months of old. A large mortality rate were found, especially in the third and fourth generations. No congenital anomalies and tumors were noted in untreated controls. ln conclusion, we suggest that several facts which found in this study were the result of changes in genetic material of the sperm or eggs during spermatogenesis or oogenesis, respectively, i.e. a mutagenic effect. This interaction between electromagnetic field and the living cell, may then cause biological effects on cells, tissues, and organs, so that finally there are consequences for the whole organisms. (Med J Indones 2002; 11: 3-10Keywords: electromagnetic field, fertility, mortality rate, congenital anomalies, tumor, mice

  9. Chiral effective field theory for nuclear matter including long- and short-range multi-nucleon interactions

   Oller J.A.

   2010-04-01

   Full Text Available We review on a novel chiral power counting scheme for in-medium chiral perturbation theory with nucleons and pions as degrees of freedom. It allows for a systematic expansion taking into account local as well as pion-mediated inter-nucleon interactions. Based on this power counting, one can identify classes of nonperturbative diagrams that require a resummation. As a method for performing those resummations we review on the techniques of Unitary Chiral Pertubation Theory for nucleon-nucleon interactions. We then apply both power counting and non-perturbative methods to the example of calculating the pion self-energy in asymmetric nuclear matter up-to-and-including next-to-leading order. It is shown that the leading corrections involving in-medium nucleon-nucleon interactions cancel between each other at given chiral orders.

  10. Grassy field margins as potential corridors for butterflies in agricultural landscapes: A simulation study

   Delattre, T.; Pichancourt, J.- B.; Burel, F.; Kindlmann, Pavel

   2010-01-01

   Roč. 221, č. 2 (2010), s. 370-377 ISSN 0304-3800 R&D Projects: GA MŠk LC06073 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60870520 Keywords : Connectivity * Grassland * Dispersal Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour Impact factor: 1.769, year: 2010

  11. Dynamic Nuclear Polarization at low temperature and high magnetic eld for biomedical applications in Magnetic Resonance Spectroscopic Imaging

   Goutailler, Florent

   2011-01-01

   The aim of this thesis work was to design, build and optimize a large volume multi-samples DNP (Dynamic Nuclear Polarization) polarizer dedicated to Magnetic Resonance Spectroscopic Imaging applications. The experimental system is made up of a high magnetic field magnet (3,35 T) in which takes place a cryogenic system with a pumped bath of liquid helium ("4He) allowing temperatures lower than 1,2 K. A set of inserts is used for the different steps of DNP: irradiation of the sample by a microwave field (f=94 GHz and P=50 mW), polarization measurement by Nuclear Magnetic Resonance... With this system, up to three samples of 1 mL volume can be polarized to a rate of few per-cents. The system has a long autonomy of four hours, so it can be used for polarizing molecules with a long time constant of polarization. Finally, the possibility to get quasi-simultaneously, after dissolution, several samples with a high rate of polarization opens the way of new applications in biomedical imaging. (author) [fr

  12. From Wasted Land to Megawatts: How to Convert Brownfi elds Into Solar Power Plants (the Case of the Czech Republic)

   Klusáček, Petr; Havlíček, M.; Dvořák, Petr; Kunc, Josef; Martinát, Stanislav; Petr, T.

   2014-01-01

   Roč. 62, č. 3 (2014), s. 517-528 ISSN 1211-8516 R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TD020259 Institutional support: RVO:68145535 Keywords : brownfields * solar energy * regeneration Subject RIV: DE - Earth Magnetism, Geodesy, Geography http://dx.doi.org/10.11118/actaun201462030517

  13. Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Öğrenme, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimi Arasındaki İlişki

   AVCI, Nilgün; KÜÇÜKUSTA, Deniz

   2009-01-01

   Çalışmanın amacı, konaklama işletmelerinde örgütsel öğrenmenin, örgütsel bağlılık ve işten ayrılma eğilimi üzerindeki etkilerini analiz etmektir. Çeşme'de faaliyet gösteren 5 adet beş yıldızlı otel araştırmaya dahil edilmiştir. Alan araştırması kapsamında, literatürden elde edilen bilgiler ışığında oluşturulan yapılandırılmış anket tekniği kullanılmış, elde edilen veriler SPSS 13.0 (Statistical Program for Social Sciences) programı ile analiz edilmiştir. Çalışmada öncelikle geçerlik ve g...

  14. Ultrasonik Homojenizasyon İşleminin Yoğurdun Su Tutma Kapasitesi Üzerine Etkisi

   Mustafa Şengül

   2015-02-01

   Full Text Available Çalışmada, ısıl olmayan muhafaza tekniklerinden biri olan ultrason ve klasik homojenizatör kullanılarak homojenize edilen sütlerden elde edilen yoğurtların su tutma kapasiteleri incelenmiştir. Ultrasonik homojenizasyonda, 20, 50 ve %70 olmak üzere 3 farklı güç seviyesi, 3 ve 6 dakika olmak üzere 2 farklı işlem zamanı kullanılmıştır. Klasik homojenizasyonla karşılaştırıldığında, ultrasonik homojenizasyonun yoğurdun su tutma kapasitesi üzerine daha etkili olduğu belirlenmiştir. İşlem zamanı ve güç seviyesi arttıkça su tutma kapasitesi de artmıştır. En yüksek su tutma kapasitesi (%66.18, 6 dakikalık işlem zamanı ve %70 güç seviyesinde elde edilmiştir. Ayrıca, fermantasyon boyunca örneklerin pH değerleri 30’ar dakikalık periyotlarla izlenmiştir.

  15. Atık Mermer Tozunun Parke Taşlarında Kullanılması

   FİLİZ, Mümin; ÖZEL, Cengiz; SOYKAN, Oktar; EKİZ, Yunus

   2010-01-01

   Bu çalışmada iki farklı çimento tipi (CEM II/B-M (P-LL) 32.5 N ve CEM I 42.5 R) ve iki farklı su/çimento oranında (0.50 ve 0.55) hazırlanmış olan karışımlara mermer tozunun hacim oranınca agrega ile yer değiştirmesinin, mekanik ve fiziksel özelliklere etkisi araştırılmıştır. Elde edilen verilere göre mermer tozu atığının parke taşı imalatında kullanılabilirliği TS 2524 EN 1338 standardına göre değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre mermer tozu kullanımı ile betonların mekanik ve f...

  16. ÇİVRİL İLÇESİ (DENİZLİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN HİDROJEOLOJİ İNCELEMESİ

   Suat TAŞDELEN

   2001-02-01

   Full Text Available Bu çalışmada, Çivril (Denizli ve yakın çevresinin hidrojeolojik açıdan incelemesi yapılmıştır. Öncelikle, İlçe merkezi ve yakın çevresinde yapılan arazi çalışmaları ile elde edilen jeolojik, tektonik ve hidrolojik bilgiler verilmiştir. Eylül 1999 dönemine ait yerinde ölçüm ve gözlemlerle yeraltı su tablası haritası hazırlanarak, yeraltı suyu akım yönleri belirlenmiştir. Aynı dönemde, örneklenen kuyulara ait yeraltı suları üzerinde su kimyası çalışmaları yapılarak, bu suların kimyasal sınıflamaları ile içme, sulama ve endüstride kullanım özellikleri belirlenmiştir. Elde edilen bilgiler birlikte irdelenerek varılan sonuçlar tablo ve diyagramlarla sunulmuştur.

  17. Peynir Yapımında Mikrobiyal Renet Kullanımı

   Mehmet Karapınar

   2015-02-01

   Full Text Available Peynir yapımında süt koagulantı olarak buzağı reneti yerine kullanılmak üzere proteazlar üzerine yapılan çalışmalar son yıllarda yoğunluk kazanmıştır. Günümüzde buzağı reneti standart bir süt koagulantı olarak önemini sürdürmekteyse de, şirden mayası üretimi her yıl giderek gereksinimi karşılayamaz duruma gelmektedir. Bunun sonucu olarak yeni renet kaynakları arasında yoğunlaşmış ve günümüzde Mucor pusillus, M. miehei, Endothia parasitica küf türlerinden elde edilen üç fungal enzim ile Bacillus cereus bakterisinden elde edilen bir bakteriyel enzim ticari olarak üretilmeye başlanmıştır.

  18. ROTOR-RULMAN SİSTEMLERİNİN TASARIM OPTİMİZASYONU

   Hamit SARUHAN

   2003-03-01

   Full Text Available Bu makale rotor-rulman sistemlerinin analizi ve optimizasyonunu göz önüne alarak yazarın çalışmaları ile birlikte literatürden kısa bir bilgi sunumu mahiyetinde bir çalışmadır. Çalışmayla, rotor-rulman sistemlerinin optimizasyonu alanında çalışmak isteyen tasarımcıya bir motivasyon ve fikir verme amaç edinilmiştir. Çalışmada genetik algoritmalar methoduyla elde edilen sonuçlar numeric metodla elde edilen sonuçlarla kıyas edilerek genetik algoritmaların kabiliyeti gösterilmiştir. Genetik algoritmalar tabii seleksiyon (seçim tekniğini kullanarak tanımlanan sınırlar içinde tarama yapan ve genetik fikrine dayalı uygun araştırma teknikleridirler. Günümüzde genetik algoritmalar bir çok alanda kullanılmaktadır.

  19. Gıdalarda Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmaların (GDO Belirlenmesi

   Fadime Kıran

   2015-02-01

   Full Text Available Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO kullanılarak elde edilen ürünler artan bir şekilde dünyanın gıda kaynağı olarak tanıtılmakta ve genetiği değiştirilmiş (GD gıdalar sıklıkla gündemde yer almaktadır. Avrupa birliği komisyonu, GDO kullanılarak elde edilen ve tespit edilebilir miktarlarda DNA veya protein içeren gıda ürünlerinin ve içeriklerinin etiketlenmesi gerektiğini öngörmektedir. Bu aşamada, genetik modifikasyonun belirlenmesi (kalitatif analiz ve ölçümü (kantitatif analiz oldukça önemli olmaktadır. Bundan dolayı, GDO’nun belirlenmesi, ölçümü ve izlenmesi için güvenilir, tekrarlanabilir, doğru ve hassas yöntemler gerekmektedir. Bu derlemede genetik değişiklikler, protein ve DNA esaslı kalitatif ve kantitatif GDO tanımlama yöntemleri, bu yöntemlerin uygulama zorlukları ve gelişmekte olan yeni teknolojiler incelenmiştir.

  20. BİLYALI RULMAN YUVARLANMA ELEMANI KUSURUNUN TİTREŞİM ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

   Hakan ARSLAN

   2007-02-01

   Full Text Available Bu çalışmada, titreşim analizi yöntemi kullanılarak radyal bilyalı rulman yuvarlanma elemanındaki bölgesel bir yüzey kusurunun etkisi analitik ve deneysel olarak incelenmiştir. Bu amaçla bilyalı rulman yuvarlanma elemanı çalışma yüzeyinde yapay bir bölgesel kusur oluşturulmuş ve radyal yöndeki mil titreşimleri kaydedilmiştir. Analitik inceleme için, teorik bir model oluşturulmuş ve bu modele göre sağlam ve kusurlu durumdaki rulmanları analiz edebilen bir simülasyon programı geliştirilmiştir. Bu simülasyon programı, deney setinde kullanılan mil ve rulman boyutları girilerek çalıştırılmış ve farklı mil hızları için milin titreşim spektrumları elde edilmiştir. Analitik ve deneysel yolla elde edilen titreşim spektrumları karşılaştırıldığında her iki durumda da benzer sonuçlar elde edilmiştir.

  1. DBYBHY2007 ve FEMA440 da Önerilen Performans Noktası Belirleme Yaklaşımlarının Karşılaştırılması

   Konuralp Girgin

   2013-03-01

   Full Text Available Mevcut betonarme yapı sistemlerinin performansa dayalı hesabında, kapasite ve istem eğrilerinin kesiştirilmesi ile elde edilen performans noktasının belirlenmesi için farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYBHY2007 de, TB'den daha uzun peryotlu yapılar için eşit yerdeğiştirme prensibine dayalı bir yöntem izlenirken, FEMA440 da efektif periyot ve sönüm tanımlarına dayalı bir ardışık yaklaşım yöntemi önerilmektedir. Bu çalışmada, düzenli betonarme yapı sistemlerini temsil edecek şekilde seçilen, farklı kat sayılarına sahip çerçeve ve perde-çerçeve türü taşıyıcı sistemi olan binalar üzerinde çalışılmıştır. Bu binalar için DBYBHY2007 ve FEMA440 da tanımlanan performans noktası belirleme yaklaşımları kullanılarak elde edilen deprem istemleri, birbirleriyle ve "kesin çözüm" olarak kabul edilen Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Analiz (ZTADOA ile bulunan deprem istemleriyle karşılaştırılmıştır. Bu istemler arasında tepe yerdeğiştirmesi, taban kesme kuvveti, göreli kat ötelemeleri bulunmaktadır. İncelenen sistemlerde, DBYBHY2007 ile belirlenen istemlerin "kesin çözüm" olarak kabul edilen ZTADOA sonuçlarına daha yakın olduğu gözlenmiştir.

  2. Hizmet Öncesi ve İçi İngilizce Öğretmenlerinin Özyeterlik Algıları ve Öğretmeye Yönelik Endişeleri

   Demet Yaylı

   2015-05-01

   Full Text Available Bu çalışma hizmet öncesi ve hizmet içi İngilizce öğretmenlerinin özyeterlik algılarını, öğretmeye yönelik endişelerini ve endişe ve özyeterlik ölçeklerinin alt boyutlarından elde edilen bulguların kendi içlerinde ve birbirleriyle olan ilişkilerini incelemiştir. Bu amaçla, Öğretmen Özyeterlik Ölçeği ve Öğretmeye Yönelik Endişeler Ölçeği kullanılmıştır. Öncelikle, hizmet içi İngilizce öğretmenlerinin özyeterlik algısı daha yüksek gözlenirken, hizmet öncesi İngilizce öğretmenlerinin ise endişe düzeyi daha yüksek olarak izlenmiştir. Ayrıca, hem hizmet öncesi hem de hizmet içi İngilizce öğretmenlerinden elde edilen özyeterlik ve endişe ölçeklerinin alt boyutlarında gözlenen bulgular kendi içinde karşılaştırıldığında olumlu yönde güçlü bir ilişki ortaya koymaktadır. Diğer bir deyişle, özyeterlik alt boyutlarından birinde gözlenecek bir artış başka bir alt boyutta da artışa neden olabilecektir. Son olarak, bu alt boyutlardan elde edilen bulgular endişe ve özyeterlik olarak birbirleriyle karşılaştırıldığında ise olumsuz yönde dengeli bir ilişki gözlenmiştir. Bu da öğretmenin özyeterlik algısının yüksek olmasının endişe düzeyinin düşük olmasını beraberinde getireceği şeklinde yorumlanabilir

  3. BATI ANADOLU BOUGUER GRAVİTE ANOMALİLERİNİN SÜZGEÇLENMESİ VE YERKABUĞU KALINLIK DAĞILIMININ İNCELENMESİ

   YÜKSEL, Fethi Ahmet

   2005-01-01

   Batı Anadolu Bouguer Gravite haritasının yoruma hazırlanması için iki boyutlu alçak geçişli süzgeçler kullanılmıştır. Elde edilen rejyonal Bouguer gravite anomali haritasından alınan uygun doğrultudaki profillere Talwani yöntemi uygulanarak Batı Anadolu kabuk kalınlığı geometrisi modellenmiştir. Batı Anadolu kabuk kalınlığı kuzeyde Karadeniz sahillerinde ortalama 30 km'den başlayarak Göller Bölgesinde 35-40 km'ye ulaşmakta ve güneyde Akdeniz sahillerinde tekrar 32 km'ye düşerek...

  4. VERGİ GELİRLERİ VE KAMU HARCAMALARI AÇISINDAN ENFLASYON: TANZİ VE TERS TANZİ ETKİLERİ

   ÇAVUŞOĞLU, A. Tarkan

   2005-01-01

   Bu çalışma, Tanzi etkisi olarak adlandırılan enflasyonun reel vergi gelirleri üzerindeki etkisi ile ters Tanzi etkisi olarak adlandırılan enflasyonun reel kamu harcamaları üzerindeki etkisini konu etmektedir. Çalışmada, enflasyonun bütçe dengesi üzerindeki etkisi, Tanzi ve ters Tanzi etkileri kapsamında ekonometrik bir yaklaşımla incelenmeye çalışılmıştır. Elde edilen ampirik bulgular, 1987-2003 döneminde Türkiye ekonomisinde yaşanan yüksek enflasyonun, hem vergi gelirlerinin hem de kamu har...

  5. Türkiye Adresli “Kompost” Yayınlarının Science Citation Index (SCI) Veri Tabanındaki Etkinliğinin Analizi

   AKTAŞ, Kemal; ERDEM, Ayça

   2017-01-01

   Bu çalışmada, Türkiyeadresli kompost çalışmaları Web of Science Core Collection (WoS) veri tabanıkullanılarak analiz edilmiştir. “Compost*” anahtar kelimesi kullanılarak 1970 –2016 yılları arasında yayınlanan çalışmalar, konu, başlık, özet ve anahtarkelime kategorilerinde aratılmıştır. Elde edilen sonuç Endnote X6’ya aktarılmışve Microsoft Excel kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler, yayın yılları,diğer ülkeler, üniversiteler, araştırma alanları, anahtar kelimeler ve yayınyapılan dergiler g...

  6. Antik Yakın Doğu Milletlerinde Tanrı

   Mustafa YİĞİTOĞLU

   2012-03-01

   Full Text Available Bu çalışma antik dönem yakındoğu literatüründe tanrı kavramını incelemektedir. Bu konu, o dönemde yaşamış milletlerin tanrı hakkındaki düşüncelerini kavrayabilmemiz açısından oldukça önemlidir. Zira ele aldığımız bu dönem tanrı düşüncesi açısından merak edilen bir dönemdir. Bunun nedeni ise, elde edilebilen ilk dökümanların bu döneme ait olan dökümanlar olmasıdır.

  7. KANADA’DA YETİŞEN İKİ Thuja L. (CUPRESSACEAE) TÜRÜNÜN UÇUCU YAĞ KOMPOZİSYONU

   KILIÇ, Ömer

   2014-01-01

   Kanada’da yetişen Thuja occidentalis L. ve Tetraclinis articulate (Vahl) Masters (synonym: Thuja articulate) türlerinin ibrelerinden elde edilen yağlar HS-SPME / GC-MS tekniği ile analiz  edildi. Sırasıyla %92.30 and %93.42’lik toplam yağ miktarında otuzbir ve ellibir bileşen tespit edildi. Thuja occidentalis’in ana bileşenleri bornilasetat (%30.00), limonen (%7.56), kamfor (%7.33), α-pinen (%7.18) ve δ-kadinen (%6.01) olarak belirlendi; Tetraclinis articulata’da ise α pinen (%32.67), 3-karen...

  8. SIĞIR AYAKLARININ POSTMORTEM MAKROSKOPİK VE HİSTOPATOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

   ÖZSOY, Serhat; ÖZER, Kürşat; ARUN, Seçkin

   2018-01-01

   ÖzetÖzel bir mezbahadan elde edilen 112 sığıra ait 448 ayağın tırnaklan, makroskopik ve histopatolojik olarak incelendi.Değerlendirilen ayakların 110'u Holstayn, 1'i Simental, 1'i Yerli Kara ırkına ait idi. Bunlardan 89'u erkek, 23'ü dişiydi. Ayakların makroskopik incelemesi sonucunda 38 olguda taban-ökçe çürüğü, 22 olguda taban çürüğü, 29 olguda ökçe çürüğü, 30 olguda kronik-subklinik laminitis, 12 olguda beyaz çizgi ayrılması, 4 olguda interdigital panarisyurn, 6 ol...

  9. Gemi mühendisliği problemlerinin sayısal çözümü için belirsizlik ve hata analizi

   Gökçe, Metin; Kınacı, Ömer Kemal

   2018-01-01

   Referansçalışmalar nümerik metotların doğrulanmasını sağlayan en temel ve yaygınçalışmalardır. S175, Kriso Container Ship (KCS), Duisburg Test Case (DTC) veHamburg Test Case (HTC) gibi referans çalışmaların geometrileri ve deney ölçümdeğerleri literatürde mevcuttur. Bu referans çalışmalardan elde edilen değerleryapılansimülasyonların hata ve belirsizliklerini hesaplama imkanı vermekte vebu sayede simülasyonların gerçeği ne ölçüde yansıttığı; eğer yansıtmıyorsa bununnedenleri hakkında önemli b...

  10. Kefir Mikroflorası Üzerinde Araştırma

   Erol Ergüllü; Mustafa Üçüncü

   2015-01-01

   Çalışmada, çeşitli yörelerden sağlanmış 7 kefir örneğinin mikroflorası araştırılmış ve elde edilen bulgulara göre, kefir mikroflorasında süt asidi bakterileri (Streptokok ve Laktobasiller) ile mayaların çoğunlukta olduğu belirlenmiştir. Bu bakteri türlerinden her birinin kefir oluşumunda ayrı bir yeri bulunmaktadır. Süt asidi bakterileri sütü pıhtılaştırmakta ve bunlardan bazıları da ayrıca uçucu asitler oluşturarak, kefirin tat ve kokusunun meydana gelmesine katkıda bulunmaktadırlar. Mayalar...

  11. 23 Ekim 2011 Tabanlı-Van Depreminin Sismik Jeomorfolojisi ve Doğu Anadolu’daki Aktif Tektonik Yapılarla Olan İlişkisi

   Özkaymak, Çağlar; Sözbilir, Hasan; Bozkurt, Erdin; Dirik, Kadir; Topal, Tamer; Alan, Hüseyin; Çağlan, Dündar

   2011-01-01

   Bu çalışma, 23 Ekim 2011 tarihindemeydana gelen Tabanlı-Van (M = 7.2) depreminin bölgenin aktif tektoniğiiçerisindeki konumunu açıklamayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda Tabanlı-Van depremindensonra arazi çalışmaları yapılmış, depremle ilişkili deformasyon yapılarıincelenmiş ve arazi gözlemlerinden elde edilen veriler ile Van ili veçevresiyle ilgili olarak daha önce yapılmış aktif tektonik çalışmalarıkarşılaştırılarak değerlendirmeye gidilmiştir. Depremsırasında veya hemen sonrasında yeryüzünde/y...

  12. Morchella conica (Pers.) Boudier Ve Suillus luteus (L.) S. F. Gray Makrofunguslarının Antimikrobiyal Aktiviteleri

   DUMAN, Rüstem; DOĞAN, Hasan Hüseyin; ATEŞ, Ali

   2003-01-01

   Bu çalışmada, iki makrofungus türünden [ Morchella conica (Pers.) Boudier ve Suillus luteus (L.) S. F. Gray ] çeşitli çözgenler yardımıyla elde edilen ekstrelerin farklı test mikroorganizmalarına karşı antimikrobiyal etkileri Disk Difüzyon metodu ile ölçülmüştür. Bulgularımıza göre; Morchella conica’ nın kloroform ekstresinin Sarcina lutea ATCC 9341’ ya, etanol ekstresinin Streptococcus salivarius RSHE 606’a, Suillus luteus’un etanol ekstresinin de Streptococcus mutans NCTC 10449 bakteri kült...

  13. SİİRT’İN İNANÇ TURİZMİ MEKÂNLARI: ZİYARET (VEYSEL KARANİ) VE TİLLO (AYDINLAR) ÖRNEKLERİ

   Özgen, Nurettin

   2013-01-01

   Turizm, -ekonomik bir değer olarak- önemi her geçen gün artarak devam eden uluslar arası dev bir sosyoekonomik sektördür. Bu sektör yaklaşık 300 farklı çeşit veya alanlardan oluşmaktadır. Bu turizm alanlarından birini de inanç turizmi oluşturmaktadır. İnanç turizmi; tüm inanç sistemleri için kutsal sayılan merkezlerin/ mekânların, insanlar tarafından ziyaret edilmesi ve bu ziyaretlerden elde edilen sosyoekonomik bir kazanç olarak tanımlanabilir. İslam âleminin en önemli inanç turizmi merkezle...

  14. The investigation of biometric characteristics of seahorse species [Hippocampus hippocampus (Linnaeus,

   Şule Gürkan

   2015-12-01

   Full Text Available Bu çalışma, İzmir Körfezi’nde dağılım gösteren Syngnathidae familyasına ait denizatı türlerini ve bu türlerin biyometrik özelliklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Şubat 2000 tarihinde bölgede avlanan balıkçılardan 29 adet Hippocampus hippocampus, ve 200 adet Hippocampus guttulatus örneği temin edilmiştir. Elde edilen örneklerin metrik ve meristik özellikleri ve boy-ağırlık ilişkileri ile boy ve ağırlık frekans değerleri verilmiştir

  15. UTILIZATION OF COAL FLY ASH AS LOW-COST ADSORBENT MATERIAL FOR NICKEL REMOVAL APPLICATIONS

   KILIÇ, Murat; ÇEPELİOĞULLAR, Özge; KIRBIYIK, Çisem; PÜTÜN, Ayşe Eren; PÜTÜN, Ersan

   2015-01-01

   Bu çalışmada, kömür uçucu külü sulu çözeltilerden nikel(II) iyonlarının gideriminde düşük maliyetli adsorban olarak değerlendirilmiştir. pH, adsorban miktarı, temas süresi ve başlangıç ağır metal derişimi gibi adsorpsiyon işlemini etkileyen deneysel parametrelerin optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. Elde edilen deneysel veriler Langmuir, Freundlich ve Dubinin-Radushkevich (D-R) izotermleri kullanılarak modellenmiştir. Langmuir modelinin adsorpsiyon verilerine daha iyi uyduğu belirlenmiştir. U...

  16. Ulex europaeus Lektininin Kan Grubu Bağlama Özgüllüğü

   ATEŞ, Ali; ÖZGÜR, Yeşim

   2002-01-01

   Bu çalışmada, Ulex europaeus bitkisinden elde edilen Ulex europaeus Aglutinin-I (UEA-I)’in insan kan grubu bağlama özgüllüğü ölçüldü. Bu deney için U tabanlı mikrotitrasyon kabı kullanıldı. 50µg/ml lektin çözeltisi, PBS (phosphate buffered saline) ile hazırlanarak başlangıç konsantrasyonu olarak alındı ve UEA-I’in seri sulandırılması ile insan kan grubu özgüllüğü belirlendi. Sonuç olarak, UEA-I’in %2’lik A grubu eritrositlerini 25µg/ml konsantrasyonda, B grubu eritrositlerini 6.25µg/ml konsan...

  17. Jinekomasti tedavisinde ‘liposuction’ – artroskopik kıkırdak traşlayıcı kombinasyonu

   Ersoy, Burak; Aköz, Tayfun

   2014-01-01

   Giriş: Uzun süredir mevcut jinekomasti tanısı konulan erişkin erkeklerde tek etkin tedavi seçeneği cerrahidir. Jinekomastinin düzeltilmesine ilişkin birçok farklı cerrahi teknik tarif edilmiştir. Bu çalışmada, ameliyat izini en az düzeyde tutmak amacıyla artroskopik traşlayıcı cihazın konvansiyonel LPS uygulamasına kombine edildiği jinekomasti düzeltici cerrahi yöntemin tanıtılması ve sunulan cerrahi teknikle elde edilen sonuçların değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Gereç ve Yöntem: 2012 ve 2...

  18. Hipertansiyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçlardaki etken maddelerin tayini için elektrokimyasal yöntemlerin geliştirilmesi ve analitik uygulamaları

   TAŞDEMİR, İbrahim Hüdai

   2011-01-01

      Bu tez çalışmasında hipertansiyon tedavisinde kullanılan hidrokloratiyazit (HKA), indapamit (İNDA), peridopril (PER), moeksipril (MOE) ve zofenopril (ZOF) moleküllerinin asılı damla cıva elektrot (ADCE) ve camsı karbon elektrot (CKE) yüzeylerindeki elektrokimyasal davranışları incelenmiş, elektrot tepkimesine katılan elektron ve proton sayıları ile difüzyon katsayısı ve yüzey kaplama katsayısı hesaplanmıştır. Deneysel çalışmalarda elde edilen veriler teorik hesap...

  19. BİREYLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE PSİKOLOJİK DURUMLARININ GİYİM SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

   DEMİREL, Hüsne

   2013-01-01

   Bu çalışmanın amacı bireylerin kişilik özellikleri, psikolojik durumları ve demografik özelliklerinin giyim satın alma davranışları üzerindeki etkisini belirlemektir. Araştırmanın verileri 520 birey üzerinden toplanmıştır. Verilerin toplanmasında, demografik özellikler anketi, Hacettepe Kişilik Envanteri, Kısa Form (SF-36), yaşamı değerlendirme formu ile araştırmacı tarafından geliştirilen giyim satın alma davranışları ve giyim satın alma inanç-görüşü ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verile...

  20. TURİST REHBERLİĞİNDE MESLEK ETİĞİ İLKELERİNİN FAYDACI ETİK YAKLAŞIMI İLE BELİRLENMESİ

   DÜZ, Burak

   2017-01-01

   Buçalışma, faydacı etik açısından turist rehberliği mesleğinde etik ilkeleribelirlemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, 11 turist rehberi yarı-yapılandırılmışgörüşmeler gerçekleştirilmiştir. Turist rehberlerinden elde edilen verilereiçerik analizi uygulanmıştır. Turist rehberliğinde mesleki etik ilkeleri üçtema altında toplanmaktadır: Mesleki Sorumluluklar, Rehberlerle İlişkiler,Turist ve Paydaşlarla İlişkiler. Mesleki Sorumluluklar teması MeslekiÖzellikler, Mesleki Beraberlik; Rehberlerle İlişk...

  1. “PESTEL Analizi” ile Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkilerinin İncelenmesi

   AKÇA, Hasan; ŞAHİN, Levent; KAYA, Zekayi

   2016-01-01

   Bu çalışmanın amacı; Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik ilişkileri PESTEL Analizi ile irdelemektir. Çalışmada ikincil veriler (1924-2015) kullanılmıştır. PESTEL Analizinden elde edilen bazı sonuçlar şu şekilde özetlenebilir. Almanya bir taraftan gelecekte enerji darboğazı çekmemek için enerji koridorunda bulunan Türkiye ile ilişkileri olumlu yönde tutmaya çalışırken; diğer yandan Türkiye’nin AB’ye üyeliğine mesafeli durmaktadır. 1954-2015/Ağustos döneminde Türkiye’ye yatırım yapan toplam ...

  2. SUPERIOR PEDİKÜLLÜ FARİNGEAL FLEP YÖNTEMİ İLE VELOFARİNGEAL YETMEZLİK TEDAVİSİ-MANAGEMENT OF VELOPHARYNGEAL INCOMPETENCE WITH SUPERIORLY BASED PHARYNGEAL FLAP METHOD

   Demirseren, M. Erol; Alkan, Alper; Özakpınar, H. Rıfat; Sevin, Kutlu

   2013-01-01

   ÖzetDamak yarığı onarımından sonra, en önemli problem "hipernazal konuşma" olarak adlandırılan konuşma bozukluğudur. Bu tür olgularda mevcut olan velofaringeal yetmezliğin düzeltilmesi için yeni bir cerrahi girişime gerek duyulmaktadır. Uygulanacak yöntem konusunda bir fikir birliği yoktur. Bu çalışmada, daha önce damak yarığı onarımı yapılmış olan velofaringeal yetmezliği mevcut hastalarda,superior pediküllü faringeal flep ile onarım yöntemi sunulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre ...

  3. FARKLI İSKELETSEL MALOKLUZYONLARIN ÜST HAVAYOLU BOYUTLARI ÜZERİNE ETKİLERİ

   Ekizer, Abdullah; Türker, Gökhan

   2015-01-01

   Kraniofasiyal iskeletsel morfoloji ve üst hava yolu boyutu arasındaki ilişki önemli bir tartışma konusudur. Bu retrospektif çalışmanın amacı iskeletsel Sınıf I, Sınıf II ve Sınıf III hastalar arasındaki nazofaringeal, orofaringeal ve hipofaringeal hava yolu boyutlarını lateral sefalometrik radyograflar kullanarak değerlendirmektir. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi arşivinden elde edilen lateral sefalometrik radyograflar üzerinde, Sınıf I maloklüzyona sahip 30 hastanın (20 kız, 10 ...

  4. Kefir Mikroflorası Üzerinde Araştırma

   Ergüllü, Erol; Üçüncü, Mustafa

   2014-01-01

     Çalışmada, çeşitli yörelerden sağlanmış 7 kefir örneğinin mikroflorası araştırılmış ve elde edilen bulgulara göre, kefir mikroflorasında süt asidi bakterileri (Streptokok ve Laktobasiller) ile mayaların çoğunlukta olduğu belirlenmiştir. Bu bakteri türlerinden her birinin kefir oluşumunda ayrı bir yeri bulunmaktadır. Süt asidi bakterileri sütü pıhtılaştırmakta ve bunlardan bazıları da ayrıca uçucu asitler oluşturarak, kefirin tat ve kokusunun meydana gelmesine katkıda bulunmaktadırlar. Mayal...

  5. Kefir Mikroflorası Üzerinde Araştırma

   Ergüllü, Erol; Üçüncü, Mustafa

   2015-01-01

     Çalışmada, çeşitli yörelerden sağlanmış 7 kefir örneğinin mikroflorası araştırılmış ve elde edilen bulgulara göre, kefir mikroflorasında süt asidi bakterileri (Streptokok ve Laktobasiller) ile mayaların çoğunlukta olduğu belirlenmiştir. Bu bakteri türlerinden her birinin kefir oluşumunda ayrı bir yeri bulunmaktadır. Süt asidi bakterileri sütü pıhtılaştırmakta ve bunlardan bazıları da ayrıca uçucu asitler oluşturarak, kefirin tat ve kokusunun meydana gelmesine katkıda bulunmaktadırlar. Mayal...

  6. Ekolojik yüzey işlemlerinin ısırgan ipliğinin fiziksel ve morfolojik özelliklerine etkisinin araştırılması

   Şansal, Seda

   2017-01-01

   Rami, kenaf ve jüt gibi bir sak lifi olan ısırgan lifinin ilk kullanımı çok eskilere dayanmaktadır. Yenilenebilir ve doğal kaynaklı olan ısırgan otu bitkisinin az girdi ile üretilmesi, bu bitkiyi ekolojik açıdan avantajlı hale getirirken, ısırgan otu bitkisinden elde edilen liflerinde çevre dostu lifler arasındaki yerini almasını sağlamaktadır. Bu çalışmada ekolojik yüzey işlemlerinin ısırgan ipliği üzerindeki etkisi asidik ve bazik ortamda araştırılmıştır. Bu kapsamda Giant Himalayan Nettle ...

  7. FEN LABORATUARLARININ İŞLEVSELLİĞİNİN İLKÖĞRETİM OKULLARINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

   YILAYAZ, Ömer; TURAN, Mehmet; BAHŞİ, Muammer

   2009-01-01

   Bu araştırmada, ilköğretim okullarındaki fen laboratuarlarının işlevselliğine ilişkin öğrenci görüşlerinin belirlemesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 19 maddelik bir anket formu hazırlanmıştır. Çalışma, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen ve Teknoloji öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 76 öğrenciye (4. sınıf) uygulanmıştır. Anket sonucunda elde edilen veriler, SPSS paket istatistik programında değerlendirilmiştir.

  8. İş Hayatında Tükenmişlik Sendromu: Finans ve Muhasebe Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesine İlişkin Bir Çalışma

   Elvan OKUTAN

   2013-09-01

   Full Text Available Çalışmanın amacı, KOBİ’lerin Finans ve Mali İşler Departmanı'nda çalışan muhasebe ve finans elemanlarının tükenmişlik düzeyinin belirlenmesi ve tükenmişlik düzeyleri ile demografik özellikleri arasındaki ilişkinin tespit edilmesidir. Araştırma kapsamında uygulanan ankette, Maslach Tükenmişlik ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 15 kullanılarak frekans değerleri, t-testi ve ANOVA testi yardımıyla analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular değerlendirildiğinde genel olarak araştırma kapsamındaki meslek elemanlarının duygusal tükenme düzeylerinin düşük, duyarsızlaşma düzeylerinin normal, kişisel başarı düzeylerinin ise yüksek olduğu saptanmıştır. Bu bağlamda, yapılan araştırma kapsamında muhasebe ve finans çalışanlarının düşük tükenme düzeylerine sahip oldukları ifade edilebilir.

  9. Eğirdir Gölü Mikrobiyoloji Kalitesinin Mevsimsel Değişimi

   Cafer BULUT

   2016-04-01

   Full Text Available Bu çalışmada Türkiye’nin 2.büyük tatlısu gölü olan Eğirdir Gölü’nün mikrobiyolojik parametrelerinin mevsimsel değişiminin izlenmesi amaçlanmıştır. 2013 yılı içerisinde mevsimsel gerçekleştirilen çalışmada göl üzerinde belirlenen 9 istasyondan alınan su örneklerinde toplam koliform, fekal koliform, Escherichia coli (E. coli ve toplam bakteri analizleri gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda göl suyu toplam koliform sayısı 0 ile 34 arasında değişim göstermiştir. Elde edilen değerler limit değerlerin (70 EMS/100 mL altında olduğu belirlenmiştir. Fekal koliformlar yaz döneminde sadece 4.istasyonda,  sonbahar döneminde ise 7. ve 9. istasyonda tespit edilmiştir. Toplam E. coli ise bütün istasyonlarda tespit edilmemiştir. Toplam bakteri sayısı 0 ile 172 kob/100 mL arasında değişim göstermiştir. Elde edilen sonuçlar Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği Kıta içi Su Kaynakları Kalite Kriterleri yönüyle değerlendirildiğinde kabul edilebilir değerlerin altında olduğu belirlenmiştir.

  10. Anız Yakma ve Çiftçi Bilinç Düzeyi

   Gülistan Erdal

   2016-08-01

   Full Text Available Bu çalışmada, yanlış arazi kullanımı içerisinde yer alan anız yakmanın zararları ve çiftçilerin anız yakmada bilinç düzeyi, tutum ve davranışları incelenmiştir. Çalışmada Tokat-Zile ilçesinde 9 köyde toplam 86 çiftçi ile anket yapılmıştır. Bu anketten elde edilen veriler ile çiftçilerin sosyo-demografik özellikleri belirlenmiş, anız yakmada tutum ve davranışları incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen bazı sonuçlara göre çiftçilerin %99’u anızın yakılmaması gerektiğini ifade etmiştir. Çiftçiler anız yakmanın doğal zararlara neden olduğunu belirtmiş olup, anız yangınlarının en önemli zararı %76 oranla doğada yaşayan canlılara verdiğini ifade etmişlerdir. Anızı yakmak yerine çiftçilerin %57’si toprağa karıştırmayı tercih etmektedir.

  11. Düşük Erüsik Asitli Kolza Tohumu ve Yağlarının Bazı Özellikleri Üzerine Araştırmalar

   Aziz Tekin

   2015-02-01

   Full Text Available Bu çalışmada, düşük erüsik asitli kolza tohumu ve yağlarının bazı özellikleri araştırılmıştır. Bu amaçla ondört farklı kolza çeşidi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; kolza tohumlarında rutubet oranı %4.57-5.64, bin tane ağırlığı kurumaddede 2.51-6.18 g, ham selüloz oranı yağsız kurumaddede %11.54-18.17, protein oranı kurumaddede %17.16-25.26 ve yağ oranı kurumaddede %33.45-49.50 arasındadır. Tohumlardan petrol eteri ekstraksiyonuyla elde edilen yağlarda ise özgül ağırlık 0.9150-0.9265, kırılma indisi  1.4685-1.4721, serbest yağ asitleri %0.22-0.59, peroksit sayısı 3.11-8.24 MeO2/kg, iyot sayısı 102.0-115.1 sabunlaşma sayısı 178-185 ve sabunlaşmayan madde miktarı %0.35-0.71 arasında bulunmuştur.

  12. Altın Fiyatlarının Yapay Sinir Ağları ile Tahmini ve Bir Uygulama

   Rıdvan YÜKSEL

   2016-03-01

   Full Text Available Bu çalışmada altın fiyatlarını yapay sinir ağları ile öngörmek amacıyla, altın fiyatlarını etkileyebileceği düşünülen değişkenler olan Gümüş fiyatları, Brent Petrol fiyatları, ABD doları/ EUR paritesi, EuroNext100 endeksi, Amerika Dow Jones Endeksi, 13 Hafta vadeli ABD bonosu faiz oranı ve ABD TÜFE endeksi kullanılarak modeller kurulmuştur. Yapay sinir ağları ile kurulan modellerden elde edilen tahmin sonuçları, gerçek değerler ile R2, RMSE, MAE ve MAPE (% gibi performans kriterleri hesaplanarak karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgular yapay sinir ağlarının altın fiyatlarının tahmininde başarı ile kullanılabileceğini göstermektedir. Yapılan duyarlılık analizinin sonuçları değerlendirildiğinde altın fiyatlarını etkileyen faktörlerin başında gümüş ve petrol fiyatlarının geldiği tespit edilmiştir.

  13. ÇOCUK OYUN ALANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İSTANBUL, İSPARTA, ESKİŞEHİR, ERZURUM, KAYSERİ, ANKARA, ZONGULDAK VE TRABZON İLLERİ ÖRNEĞİ

   Yıldız AKSOY

   2013-05-01

   Full Text Available Çocukluk dönemi sonraki yaşlardaki kişilik ve zihinsel yeteneklerin gelişmesinin temelinin atıldığı dönemdir. Bu yeteneklerin gelişmesindeki en önemli alan şüphe yok ki özgürce kendilerini ifade ettikleri çocuk oyun alanlarıdır. Türkiye'de 8 ilde (Isparta, Eskişehir, Erzurum, Kayseri, Ankara, İstanbul, Trabzon ve Zonguldak yapılan araştırmaların yer aldığı bu çalışmada çocuk oyun alanlarının yetersizliğinden bahsedilmiştir. Elde edilen veriler sonucunda; Türkiye'de çocuk başına düşen metrekare alanın diğer ülkelere göre daha az olduğu ortaya çıkmıştır. Isparta, Eskişehir, Erzurum, Kayseri, Ankara, İstanbul illerindeki araştırmalarda çocuklarla birebir anket ve gözlem yapılarak sonuca ulaşılmıştır. Çocukların sosyal, duygusal ve zihinsel yönden gelişimlerinin olumsuz yönde etkilendiği gözlenmiş, gözlem sonucunda elde edilen veriler analiz edilip, öneriler sunulmuştur.

  14. Yabani Baklagil Bitkilerinden, Mikrobiyal Gübre Olarak Kullanılan Rhizobium Spp. Bakterilerinin İzolasyonu

   Hatice Öğütcü

   2014-05-01

   Full Text Available Araştırmamızda kullanılan yabani baklagil bitkileri ( Medicago sativa, M.lupulina ve M. varia Erzurum iline ait yüksek rakımlı (2000-2500m bölgelerden (Palandöken dağı, Alibaba dağı, Turnagöl dağı, Hasanbaba dağı, Eğerli dağı, Yıldırım dağı, Çubuklu dağı, Deveboynu mevkii, Kayakyolu mevkii, Telsizler tepesi ve Dumlu tepesi Haziran ve Temmuz aylarında toplandı. Bu bitkilerden elde edilen nodüller steril edilerek YMA (Yeast Mannitol Agar plaklarına çizgi ekim yapıldı ve petriler 28+1ºC’de 3-5 gün süreyle inkübasyona bırakıldı. İnkübasyon süresi sonunda oluşan tipik koloniler oluşturan (beyaz, saydam veya hafif mat, mukozlu, yuvarlak, kabarık 39 izolat seçilerek yatık YMA tüplerine aktarıldı ve buzdolabında +4ºC’de muhafaza edildi. Sonraki aşamada bu izolatlar sitolojik ve biyokimyasal analizlerle tanımlanmaya çalışıldı. Bu amaçla izolatlar; Brom Thymol Mavili ve Kongo Kırmızılı YMA’da üreme, gram özelliği, hareket, katalaz ve oksidaz testlerine tabi tutularak değerlendirildi. Yapılan sitolojik ve biyokimyasal analizler sonucunda elde edilen 39 izolatın 28’inin Rhizobium spp. olduğu tespit edildi.

  15. Farklı Oranlarda Kalsiyum Karbonat Kullanımının Yoğurdun Fiziksel, Kimyasal ve Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisi (İngilizce

   Fatma Coskun

   2015-02-01

   Full Text Available Bu araştırmada süte farklı oranlarda CaCO3 ilave ederek zenginleştirme işlemi uygulanmıştır. Takviye işlemi kalsiyum karbonatın farklı seviyeleriyle (200, 400, 600 mg/100ml sütün pastörizasyonundan önce ve sonra uygulanmıştır. İlave edilen kalsiyum karbonatın zenginleştirilmiş yoğurt örneklerine etkisi depolama periyodu boyunca belirlenmiştir (21 gün, 4 °C’de. İlave edilen kalsiyum karbonat yoğurdun pH değerini ve viskozitesini artırmış, titrasyon asitliğini ve serum ayrılması değerini düşürmüştür. Sonuçlar istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (P<0.05. En iyi sonuçlar kalsiyum karbonatın pastörizasyondan önce ilave edilmesiyle elde edilmiştir. Duyusal değerlendirme sonucunda, pastörizasyon öncesi kalsiyum karbonat ilave edilmiş örnekler ve kontrol örnekleri diğerlerine göre daha yüksek puanlar almıştır. İlave edilen kalsiyum karbonatın artan değerleri yoğurdun fiziksel ve kimyasal özelliklerini pozitif olarak etkilerken, yoğurdun duyusal özelliklerini negatif olarak etkilemiştir. İlave konsantrasyonlar 400mg/100ml’yi aşmamalıdır.

  16. THE EFFECT OF WINDOW FUNCTIONS ON THE ARMA MODEL PARAMETERS ESTIMATED BY PORLA METHOD

   Şaban ÖZER

   2002-02-01

   Full Text Available PORLA metodu ile tahmin edilen ARMA model parametreleri üzerinde pencere fonksiyonlarının etkisi, sunulmuştur. PORLA metotu, izleme ve modelleme problemlerinin bağımsız alt-algoritmalar olarak düşünüldüğü bir algoritma yapısına sahiptir. Bu metotda, ilk olarak durağan olmayan veri izlemesi, giriş/çıkış veri kovaryans blok matrisinin zaman ardışımlı hesaplanması ile gerçekleştirilir. İkinci olarak, modelleme problemi, ARMA modelleme probleminin içerildiği iki-kanallı PORLA metodu ile çözülür. Zamanla hata yayılımı, PORLA metodunda oluşamaz. İsteğe bağlı pencereleme teknikleri, izleme kapasitesini ve hızlıbaşlamayı kontrol etmek için kolayca dahil edilebilir. PORLA metodu ile tahmin edilen ARMA model parametreleri üzerinde pencere fonksiyonlarının etkisini göstermek için, dikdörtgen, üçgen, Bartlett, Hanning, Hamming, üstel, değiştirilmiş Barnwell, Blackman ve Kaiser gibi farklı pencere fonksiyonları kullanılarak elde edilen benzetim sonuçları verilmiştir.

  17. Relative efficiencies of the Burkard 7-Day, Rotorod and Burkard Personal samplers for Poaceae and Urticaceae pollen under field conditions

   Peel, Robert George; Kennedy, Roy; Smith, Matt

   2014-01-01

   Introduction: In aerobiological studies it is often necessary to compare concentration data recorded with different models of sampling instrument. Sampler efficiency typically varies from device to device, and depends on the target aerosol and local atmospheric conditions. To account for these di...

  18. Time-dependent restricted-active-space self-consistent eld theory: Formulation and application to laser-driven many-electron dynamics

   Miyagi, Haruhide; Madsen, Lars Bojer

   We have developed a new theoretical framework for time-dependent many-electron problems named time-dependent restricted-active-space self-consistent field (TD-RASSCF) theory. The theory generalizes the multicongurational time-dependent Hartree-Fock (MCTDHF) theory by truncating the expansion...

  19. CASPER plus (CollAborative care in Screen-Positive EldeRs with major depressive disorder): study protocol for a randomised controlled trial.

   Overend, Karen; Lewis, Helen; Bailey, Della; Bosanquet, Kate; Chew-Graham, Carolyn; Ekers, David; Gascoyne, Samantha; Hems, Deborah; Holmes, John; Keding, Ada; McMillan, Dean; Meer, Shaista; Meredith, Jodi; Mitchell, Natasha; Nutbrown, Sarah; Parrott, Steve; Richards, David; Traviss, Gemma; Trépel, Dominic; Woodhouse, Rebecca; Gilbody, Simon

   2014-11-19

   Depression accounts for the greatest disease burden of all mental health disorders, contributes heavily to healthcare costs, and by 2020 is set to become the second largest cause of global disability. Although 10% to 16% of people aged 65 years and over are likely to experience depressive symptoms, the condition is under-diagnosed and often inadequately treated in primary care. Later-life depression is associated with chronic illness and disability, cognitive impairment and social isolation. With a progressively ageing population it becomes increasingly important to refine strategies to identity and manage depression in older people. Currently, management may be limited to the prescription of antidepressants where there may be poor concordance; older people may lack awareness of psychosocial interventions and general practitioners may neglect to offer this treatment option. CASPER Plus is a multi-centre, randomised controlled trial of a collaborative care intervention for individuals aged 65 years and over experiencing moderate to severe depression. Selected practices in the North of England identify potentially eligible patients and invite them to participate in the study. A diagnostic interview is carried out and participants with major depressive disorder are randomised to either collaborative care or usual care. The recruitment target is 450 participants. The intervention, behavioural activation and medication management in a collaborative care framework, has been adapted to meet the complex needs of older people. It is delivered over eight to 10 weekly sessions by a case manager liaising with general practitioners. The trial aims to evaluate the clinical and cost effectiveness of collaborative care in addition to usual GP care versus usual GP care alone. The primary clinical outcome, depression severity, will be measured with the Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) at baseline, 4, 12 and 18 months. Cost effectiveness analysis will assess health-related quality of life using the SF-12 and EQ-5D and will examine cost-consequences of collaborative care. A qualitative process evaluation will be undertaken to explore acceptability, gauge the extent to which the intervention is implemented and to explore sustainability beyond the clinical trial. Results will add to existing evidence and a positive outcome may lead to the commissioning of this model of service in primary care. ISRCTN45842879 (24 July 2012).

  20. «VI ER ALDRI SYKE, DERFOR HOLDER VI OSS FRISKE OG ELDES IKKE». KNUT HAMSUN OG PAULINE FRA POLDEN I ET HELSEMESSIG PERSPEKTIV

   Wenche Torrissen

   2016-04-01

   Full Text Available Can we learn anything about well-being and what it is that constitutes the ‘mystery’ of health by reading Knut Hamsun’s novels? This article argues that Knut Hamsun in his description of the character Pauline Andreassen in the August trilogy (1927–1933, illustrates central elements of what modern radical philosophers (Ivan Illich, Hans-Georg Gadamer, and Aaron Antonovsky understand about good health and well-being, namely: the ability to adapt to a society, the ability to establish a life based on one’s own interests and possibilities, and the ability to cope with different emotional losses and challenges in life. This article also gives a brief introduction to Hamsun’s harsh criticism of bio-medical institutions and the way they tend to medicalize society. As a contribution to the health/humanities debates, this article also investigates how the humanities can enhance our knowledge and understanding of health and well-being.

  1. Köy ve Kasaba Yoğurtlarından İzole Edilen Lactobacillus bulgaricus Suşlarının Metabolik ve Antimikrobiyal Aktiviteleri Üzerine bir Araştırma

   Aslım, Belma; Beyatlı, Yavuz

   2015-01-01

   Yoghurt samples were obtained from different regions of Turkey 81 Lactobacillus strains have been isolated and identification results showed that 73 strains belong to Lactobacillus bulgaricus. Amount of total acidity, proteolytic activity and acetaldehyde production by the identified strains were ranged between 0.64-2.34%, 0.007-1.273 mg tirosin/ml and 1.95-12.59 mg/ml   respectively. Antimicrobial activities of the strains were applied on test bacteria Escherichia coli, Staphylococcus aureus...

  2. Türk Fermente Sucuğundan İzole Edilen Laktobasillerin Hidrojen Peroksit ve Hidrojen Sülfür Oluşturma Özelliklerinin Saptanması

   Özdemir, Haydar

   2015-01-01

   This study was made with aim to determine H2O2 and H2S forming properties of some lactobacilli (L. sake, L curvatus, L. plantarum)isolated from Turkish fermented sausages. H2O2 forming properties of lactobacilli were determined in MRS-Pyrolusit agar and MRS-ABTS- Peroxidase agar while, H2S forming properties were determined in Lead Acetate agar, Lysine Iron agar and Triple Sugar Iron agar. The 49 strains (77.7%) in MRS-Pyrolusit agar, 52 strains (82.5%) in MRS-ABTS-Peroxidase agar were reacte...

  3. Albino Farelerde Bisfenol A Tarafından Teşvik Edilen Genotoksisiteye Karşı Yeşil Kahvenin Koruyucu Rolünün Araştırılması

   Burhan İŞTAR

   2016-09-01

   Full Text Available Özet. Bu çalışmada gıda ve içecek ambalajlama materyallerinde sıkça kullanılan kimyasal maddelerden biri olan Bisfenol A (BFA’nın Swiss albino farelerde muhtemel fizyolojik ve genotoksik etkileri ile bu etkilere karşı yeşil kahvenin koruyucu rolü araştırılmıştır. Fizyolojik etkiler; canlı ağırlık ve karaciğer-böbrek organ ağırlıklarının ölçümü ile genotoksik etkiler ise; eritrosit ve yanak mukoza epitelyum hücrelerindeki mikronukleus (MN sıklığının, kemik iliği hücrelerinde ise kromozomal hasar oluşumunun tespitiyle değerlendirilmiştir. Fareler her grupta altı (6 hayvan olacak şekilde toplam altı (6 gruba ayrılmış, kontrol grubundaki fareler çeşme suyu, uygulama grubundaki fareler ise yeşil kahvenin 100 mg/kg c.a ve 400 mg/kg c.a dozlarıyla ve BFA’nın 50 mg/kg c.a dozuyla beslenmişlerdir. Sonuçta BFA uygulaması canlı ağırlıklarda ve organ ağırlıklarında istatistiksel açıdan önemli bir azalmaya neden olurken, MN ve kromozomal anormallik sıklığında ise önemli bir artışa neden olmuştur. Yeşil kahve uygulaması ise BFA’nın söz konusu olumsuz etkilerini iyileştirerek, tüm parametrelerde doza bağlı bir iyileşme göstermiştir. BFA’nın belli bir doz eşiğinden sonra toksisiteye sebep olduğu, yeşil kahvenin ise bu toksisiteyi azaltmada etkili bir antioksidant ürün olduğu anlaşılmıştır.Anahtar Kelimeler: Bisfenol A, Fizyoloji, Genotoksisite, Kromozomal Anormallikler, Mikronukleus, Yeşil Kahve Abstract. This study researches into the potential physiologic and genotoxic effects of Bisphenol A, which is one of the most frequent chemical substance used in food and beverage packaging materials, on Swiss Albino mice and the protective role of green coffee against these effects. The study analyzes the physiologic effects by measuring the live weight, liver and kidney weight, whilst determining the genotoxic effects by frequency of micronucles (MN on erythrocyte and buccal mucosal epithelium cells and determining the chromosomal damage on bone marrow cells. Mice used in this research were divided into six groups in total comprising of 6 mice in each group, while the mice in control group were fed with tap water, the mice in treatment group were fed with 100 mg/kg b.w. and 400 mg/kg b.w. doses of green coffee and 50 mg/kg b.w. dose of Bisphenol A. As a result, while application of the Paraben led to an significant statistical decrease in live and organ weights, caused to a significant increase in MN and chromosomal abnormalities frequency. Application of green coffee healed the potential negative effects of Bisphenol A and revealed an important recovery in all parameters depending on doses. It was determined that Bisphenol A induced toxicity after certain dose threshold and green coffee is an effective antioxidant in reducing the toxicity.Keywords: Bisphenol A, Physiology, Genotoxicity, Chromosomal abnormalities, Micronucleus, Green coffee.

  4. Ayran Üretim Metotları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma

   Celalettin Koçak

   2015-02-01

   Full Text Available Ayran, yoğurt, tuz ve sudan oluşan, geleneksel bir Türk içeceğidir. Ticari olarak Ayran iki şekilde üretilmektedir. Bu iki üretim şekli arasındaki başlıca fark, inkübasyondan önce Ayran sütüne su ilave edilmesi veya inkübasyondan sonra yoğurda suyun ilave edilmesidir. Bu nedenle bu araştırma, bu iki üretim metodunun Ayranın kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal özellikleri üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçlamaktadır. Elde edilen sonuçlar, üretim metotlarının Ayranın genel bileşimi ve tüketici beğenisi üzerinde herhangi bir etkilerinin bulunmadığını göstermiştir (P >0.05. Ancak, yoğurda su katılarak üretilen ayranların asetaldehit içeriklerinde 7. gün depolamada, S. thermophilus içeriğinde ise 1. gün depolamada diğer metoda göre daha düşük değerler elde edilmiştir (P < 0.05.

  5. Yoğurt Peyniri Üretiminde Kullanılan Yoğurt Miktarının Peynirin Bazı Özelliklerine Etkisi

   ÖZBEK, Çağla; GÜZELER, Nuray

   2017-01-01

   Yoğurt peyniri kaynayan süte yoğurt ilavesiyle sütün pıhtılaştırılması, pıhtının süzülmesi ve baskılanmasıyla elde edilen geleneksel bir peynir çeşididir. Tarsus ve Hatay’da birbirinden farklı yöntemlerle üretimi gerçekleştirilmektedir. Bu araştırmada süte %20, %30, %40 ve %50 yoğurt ilave edilerek sütün pıhtılaştırılması ile Tarsus’ta kullanılan yöntemle Yoğurt peynirleri elde edilmiştir. Farklı oranlarda yoğurt kullanımının Yoğurt peynirlerinin depolamanın 1. günündeki randıman, pH, titrasy...

  6. Seli Çayı (Elazığ-Türkiye Rotifer Faunası ve Bazı Biyoçeşitlilik İndeksleri ile Analizi.

   Necla İpek

   2015-12-01

   Full Text Available Seli Çayı’nın rotifer faunasının tespiti ve mevsimsel dağılımının saptanması amacı ile rotifer örnekleri Mart 2006 – Şubat 2007 tarihleri arasında, 5 istasyondan aylık periyotlar halinde yapılan arazi çalışmaları sonucu elde edilmiştir. Çalışma süresince Rotifera’ya ait 13 tür kaydedilmiştir. Polyarthra vulgaris ve Kelicottia longispina en fazla kaydedilen tür olmuştur. Ayrıca çayın bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri, rotiferlerin istasyonlara, aylara ve mevsimlere göre dağılımları ile bazı istatistiksel parametreler verilmiştir. Seli Çayı’nda bulunan rotifer faunasından elde edilen veriler Shannon-Weaver Çeşitlilik İndeksi ve Margalef Tür Zenginliği İndekslerine göre analiz edilmiştir. İlkbahar tür çeşitliliği (H'= 2.38 ve tür zenginliğinin (D=2.6 en bol bulunduğu mevsim olmuştur

  7. MOLEKÜLER CIMBIZLAMAYA DAYALI YENİ BİR BISFENOL-BIPHENANTHROLINE SENTEZİ

   Said nadeem

   2015-11-01

   Full Text Available 1,10-fenantrolin’den elde edilen "dugdugi" 8 molekülü sentezlendi ve NMR, EIMS ve UV kullanılarak yapısı aydınlatıldı. Bisfenol 8’I elde etmek için 1,3dibrompropan kullanılarak alkillendi ve 4-(1H-imidazo[4,5-f][1,10]phenanthrolin-2-ylphenol ile reaksiyona sokuldu. Molekül 8’in 30 molL-1 çözeltisi %10 DMF içeren etanolde hazırlandı, ve etanol ile hazırlanmış 30 m L-1 Co2+, Cr3+, Cu2+, Fe3+, Mn2+, Ni2+, Ag+, and Zn2+ çözeltisi ile 30 dakika karıştırıldı.Kemosensör 8, Fe3+ varlığında pembe renk vererek çalışırken, diğer metallerin varlığında ayırt edici bir renk gözlenmedi. "Dugdugi" nin moleküler UV spektrumunda 279 nm’de bulunan pik Fe3+ ile etkileştirilince 290 nm’ye kaydı. Ayrıca, 524 nm’de yeni bir pik oluştuğu görüldü

  8. Manyeto-reolojik malzemelere ferromanyetik toz ilavesinin mekanik özelliklere etkisinin deneysel olarak incelenmesi

   Uğur Mazlum

   2017-08-01

   Full Text Available Ferromanyetik toz partikülleri, manyetik alana duyarlılıklarından dolayı günümüzde pek çok alanda kullanılmaktadır. Bu tozların matris malzemeleri ile birleşimlerinden elde edilen kompozit MRE malzemeler bir tür akıllı (smart malzeme olarak sınıflandırılmaktadır. Bu çalışmada, RTV (room temperature vulcanization silikon kauçuğuna dört farklı manyetik toz ilave edilmesi ile elde edilen kompozit MRE malzemelerinin bası yüklemesi altındaki mekanik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Matris malzemesi olarak mühendislik açıdan kullanımı yaygın olan Vario 40 silikon kauçuk malzemesi kullanılmıştır. Kompozit MRE malzemelerde toz oranı hacimce %30 oranında tutulmuştur. Ayrıca, tozların yönlenmesinin etkisini incelemek için, üretim esnasında bazı numunelere dış manyetik alan uygulanmıştır. Bu numuneler anizotropik olarak adlandırılırken diğerleri izotropik numunelere olarak adlandırılmıştır. Sonuçlar göstermiştir ki; anizotrop MRE numuneler izotrop numunelere göre çok daha yüksek gerilme değerlerine sahip olmaktadır ve en büyük gerilme artışı BASF CN tozu ilave edilen anizotrop MRE malzemeler için elde edilmiştir. Ayrıca, numuneler MR etki açısından da değerlendirildi ve izotropik versiyonlarına göre %201 gibi bir artış değeri ile en büyük MR etki SQ-I tozu içeren anizotrop numunelerde gözlemlendi. Sonuç olarak, gerçekleştirilen çalışma ile MRE malzemelerin mekanik ve MR özellikleri, ilave edilen tozun cinsi ve manyetiklik özelliklerine ciddi bir şekilde bağlı olduğu belirlenmiştir.

  9. DENDROCHRONOLOGY of ABIES NORDMANNIANA (STEV. SPACH. SUBSP. NORDMANNIANA IN THE ÖRÜMCEK FORESTS IN KÜRTÜN-GÜMÜSHANE

   Zafer Cemal Özkan

   2003-04-01

   Full Text Available Abies nordmanniana (Stev. Spach. subsp. nordmanniana Dogu Karadeniz Bölgesi için olduğu kadar Türkiye için de önemli bir orman ağacıdır. Çalışmanın amacı; Doğu Karadeniz Göknarı ağaçlarının yıllık büyüme ve değişimleri araştırıp, incelemek ve yıllık halkalardan yararlanarak Örümcek Bölgesi Ormanlarında göknar için ortalama yıllık halka eğrisi ve standart kronoloji hazırlamaktır. Aynı zamanda yörenin eteorolojik verileri de kullanılarak geçmiş yılların iklimi hakkında bilgi edinebilmek amacıyla yapılacak olan dendroklimatoloji çalışmalarına esas oluşturacaktır. Araştırma alanı Karadeniz Bölgesinin, Doğu Karadeniz Bölümünde yer almakta, Gümüşhane ili, Kürtün ilçesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Toplam 6 ağaçtan 12 kalem alınmıştır ve elde edilen kalemlerdeki yıllık halka genişliklerinin ölçümünde 0.01 mm. duyarlı Zeiss Winkel aleti kullanılmıştır. Yıllık halka eğrilerinin elde edilmesinde ; 1 Yıllık Halkaların Yarı Logaritmik Olarak Gösterilmesi, 2 Yıllık Halkalardan Elde Edilen İndislerin Bir Grafikle Gösterilmesi (Standardizasyon yöntemleri kullanılmıştır. İndis değerlerinin bulunmasında ise It=Wt/Yt eşitliğinden yararlanılmıştır. Çalışma 1729 –2003 yıllarını kapsamaktadır.

  10. Kültür Koşullarında Levrek (Dicentrarchus labrax L., 1758 Larvalarında Ağız Bölgesinin Osteolojik Gelişimi.

   Deniz Çoban

   2015-12-01

   Full Text Available Levrek larvalarında 0-42. günler arasında yoğun yetiştiricilik koşulları altında ağız boşluğunda çeneye ait elementlerin kıkırdak ve kemik gelişimleri incelenmiştir. Örnekler çalışma boyunca üç günde bir olacak şekilde elde edilmiş ve çalışma canlı yeminkesilmesi ile sonlanmıştır. Elde edilen örnekler formalinde sabitlendikten sonra alcian mavisi ve alizarin kırmızısı ile boyandı. Yumurtadan çıkan larvada ağza ait bir osteolojik oluşum tespit edilmemiştir. İlk oluşan element 3,8 mm total boyda (TB Meckel’s kıkırdağıdır. Bu oluşumu 4,6 mm TB’da trabecular bar, palato-quadrate ve hyosymplectic takip eder. 5,4 mm TB’da basibranchial, hyoid bar, maksillary ve branchial sepet oral boşluğun altında meydana gelmiştir. 7,9 mm TB’da dişe ait yapıların ilk işareti olan premaksillary oluşumu gözlenmiştir. 11,4 mm TB’da premaksillary ve dentary kıkırdak yapıda olup henüz kemikleşme başlamamış olup her ikisinde de bir sıra diş tespit edilmiştir. 15,8 mm TB’da premaksillary ve dentarynin uç bölgelerinde kemikleşme başlamıştır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar diğer teleostlar ile karşılaştırılmış ve benzer bulgulara rastlanmıştır

  11. TENSILE PROPERTIES OF EXTRUDED SiC(P/Al-2124 BULK FUNCTIONALL Y GRADED MATERIALS

   HÜSEYİN UZUN

   2000-06-01

   Full Text Available Fonksiyonel kademeli değişken malzemeler yeni bir kompozit malzeıne türü dür. Bu malzemeler, bir makine parçasının belirli bölgelerinde istenilen bir özelliğı elde etmek için dizayn edilmiş olup, malzeınenin kimyasal birleşimi, mikroyapısı ya süreklilik arz edecek şekilde yada kademelİ olarak makine parçasının bir bölgesinden diğer bir bölgesine doğru değişmesi söz konusudur. Bu çalışınada kullanılan fonksiyonel değişken ınalzeme ler, birbiri içinde dairesel kademeli bir forma sahip olup SiC(p/AI-2124 kompozit sistemi esasına göre 400°C 'de sıcak ekstrüzyon ile üretilmişlerdir. Üretilen fonksiyonel değişken malzemelerin dış yüzeyi, Al-2124 matrix içine SiC parçacıklarının takviye edilmesinden dolayı oldukça sert, göbek kısmı ise takviyesiz Al-2 124 alaşımından dolayı oldukça tok bir özellik gösterir. Bu çalışmada bu malzemelerin çekme mukavemeti özellikleri incelenm iştir. Elde edilen deneysel so nuçlar, teorik olarak geliştirilen fonnü 1lere göre hesaplanarak elde edilen sonuçlar ile karşılaştı rılmıştır. Sonuç olarak, geleneksel kompozit malzemeler ile karşılaştırıldığında, fonksiyonel değişken malzemelerin sünekliğinin artmış olduğu fakat hafifçe % 0.2 akma ve çekme mukavemetlerinde azalmanın mevcut olduğu tespit edilmiştir.

  12. Effects of sodium bicarbonate injection on sensory and chemical qualities of rainbow trout during iced storage.

   Elif Tuğçe Aksun

   2015-12-01

   Full Text Available Bu çalışmada, gökkuşağı alabalığına hasat sonrasında farklı oranlarda sodyum bikarbonat (SBC enjeksiyonun 21 günlük buzda depolama boyunca kalitesine etkileri araştırılmıştır. Gökkuşağı alabalığının kalite değerlendirmeleri pH, toplam uçucu bazik azot (TVB-N, mg N/100 g, tuzda çözünür proteinler(SEP, Sodyum Dodesil Sülfat Poliakrilamit Jel Elektroforezi (SDS-PAGE ve duyusal analizlerle belirlenmiştir. Sonuç olarak, SBC enjeksiyonuyla birlikte alabalıklarda pH değerleri yükselmiş ve TVB-N değerleri azalmıştır. Depolama süresi sonunda en düşük pH değeri 0.5 M SBC enjekte edilen grupta bulunurken; en yüksek pH değeri 1 M SBC enjekte edilen grupta bulunmuştur. Depolama süresi sonunda TVB-N değerleri açısından en yüksek değeri 31.17 mg 100 g−1 ile kontrol grubunda bulunurken, en düşük değerleri 0.75 M SBC enjekte edilen grup için 15.470 mg 100 g−1 ve 1 M SBC enjekte edilen grup için 17.220 mg 100 g−1 değerlerini almıştır. Duyusal olarak SBC uygulanmış tüm gruplarda SBC uygulanmamış gruba göre daha yüksek skorlar elde edilmiştir

  13. Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi

   Sultan Filiz GÜÇLÜ

   2015-11-01

   Full Text Available Ziraat ile ilgili çalışmalarda üretilen modeller birden fazla etkenin sonucu olarak ortaya çıkarlar. Bu tür modelleri ortaya çıkarmak için genelde kabul gören yöntemlerden biri de regresyon analizidir. Bu çalışma kapsamında 4 farklı türe ait birer çeşitte belirlenen çim borusu uzunluğu ve çimlenme oranı verileri, farklı sıcaklık ve zaman koşullarında, laboratuvar ortamında ölçülmüş ve bu ölçüm verileri kullanılarak çoklu regresyon yöntemi ile çiçek tozu çimlenme oranı ve çim borusu uzunluğu tahmin modelleri oluşturulmuştur. Modellerin performansı belirlilik katsayısı(R2 ve ortalama kare hata (RMSE değerlerine göre belirlenmiştir. Bu tahmin modellerinde elde edilen R2 değerleri, çim borusu uzunluğu tahmin modellerinde 0.69 ile 0.79 arasında, çimlenme oranı tahmin modellerinde ise 0.63 ile 0.90 arasında elde edilmiştir. RMSE değerleri, çimlenme oranı için; 6.15 ile 10.19 arasında, çim borusu uzunluğu için ise; 13.73 ile 21.3 arasında elde edilmiştir.

  14. Berkeley 51 Kümesinin Temel ve Astrofiziksel Parametrelerinin Belirlenmesi

   İnci Akkaya Oralhan

   2016-10-01

   Full Text Available Galaksimizin birinci çeyreğinde bulunan ve daha önce çok az çalışılmış açık yıldız kümelerinden biri olan Berkeley 51 kümesinin temel astrofiziksel ve yapısal parametreleri CCD UBV(RIC ve 2MASS JHKS verileri kullanılarak elde edilmiştir. Kümeye ait CCD UBV(RIC verileri Meksika’da bulunan San Pedro Martir Ulusal Gözlemevi’nden 84cm’lik teleskop ile alınmıştır. Küme üyeliklerinin belirlenmesinde ise PPMXL kataloğundaki öz hareket verileri kullanılmıştır. Buna küre bu küme için elde edilen limit yarıçap Rlim=2.5 yay dakikası, kızarma E(B-V=0.85±0.05 kadir, E(J-H=0.28±0.02 kadir, uzaklık modülü DM=(m-M0=10.66±0.04 pc, uzaklığı d=1355±27 pc ve logaritmik yaş log(A=9.54±0.03 Myıl olarak bulunmuştur. Küme için ilk kez bulunan metal ve ağır element bolluğu ise sırasıyla [Fe/H]=-0.38 ve Z=0.006 olarak elde edilmiştir.Anahtar kelimeler: Açık yıldız kümeleri-Berkeley 51

  15. Farklı Eğim Açılarındaki Fotovoltaik Panellerin Elektriksel Ölçümlerinin Raspberry Pi ile İzlenmesi

   Harun ÖZBAY

   2016-03-01

   Full Text Available Güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde etmek için fotovoltaik (FV paneller kullanılmaktadır. FV panellerden elde edilen enerji, panellerin kurulduğu coğrafi konuma, mevsimsel değişimlere ve çevre koşullarına göre sürekli olarak değişiklik göstermektedir. Dolayısıyla FV panellerden maksimum güç elde edilmesi amacıyla panellerin optimum eğim açısının aylık, mevsimsel ve yıllık olarak değiştirilmesi gerekir. Bu çalışmada, farklı açılarda yerleştirilen FV paneller ile Bilecik ilinde güneş enerjisinden elde edilecek maksimum gücün hangi eğim açılarında gerçekleştiğinin tespiti için verilerin toplanması, kayıt altına alınması ve analiz çalışmaları Raspberry Pi (RPi üzerine kurulu web sunucu aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda FV panellerin gerilimleri gün boyunca ölçülmektedir. Ölçülen veriler analog-dijital dönüştürücü (mikrodenetleyici ile sayısal bilgiye çevrilmektedir. RPi ile sayısal bilgilerin her 10 dakikada bir ortalaması alınarak kendi hafıza ortamında saklama işlemi gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda RPi’ye kurulan Linux temelli Raspbian işletim sisteminde oluşturulan betik yardımıyla ve web ara yüzünden aynalama işlemi yapılarak verilerin bilgisayar ortamına kaydedilmesi ile yedekleme işlemi gerçekleştirilmektedir. Farklı eğim açılarındaki FV panellerden elde edilen elektriksel ölçümler RPi üzerine kurulu web sunucu aracılığıyla günün her saatinde canlı olarak izlenebilmektedir. Ayrıca elektriksel veriler aylık ve yıllık olarak tarih ve zaman bilgileri ile kayıt altına alınmaktadır. Geliştirilen sistemin kullanıcı ara yüzüne http://solar.bilecik.edu.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

  16. Enzimatik, asidik ve sulu ekstraksiyon metotları ile çiriş (Asphodelus aestivus Brot. yumrularının HPLC ile şeker kompozisyonları

   Dr. Eyyüp KARAOĞUL

   2018-04-01

   Full Text Available Çalışmanın amacı çiriş otu (Asphodelus aestivus Brot. yumrularının ekstraksiyon verimlerini ve çözünebilir şeker kompozisyonlarını incelemektir. Çiriş yumrularının ekstraksiyon işlemleri; 150 µL, 300 µL ve 450 µL hacimlerinde Gluko-Amilaz, α-Amilaz ve eşit oranlarda α-Amilaz&Gluko-Amilaz enzim takviyeleri 60 dk, 90 dk, 120 dk ve 180 dk sürelerinde saf su ve 0,8 M ve 1,6 M konsantrasyonunda asetik ve sülfürik asit takviyeleri ile yapılmıştır. Bu yumrularda şeker kompozisyonlarının tespiti için yüksek performanslı sıvı kromatografisi ve refraktif-indeks dedektörü (HPLC-RID cihazı kullanılmıştır. Çiriş otu yumrularının ekstraksiyon verimleri gravimetrik yöntemle tespit edilmiştir. Çiriş otu yumrularında şeker kompozisyonlarının belirlenmesi için glukoz, galaktoz, ksiloz, fruktoz ve sukroz referans olarak kullanılmış ve bunların kalibrasyon grafikleri çizilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre uygulanan farklı ekstraksiyon türleri, hem verimlerin hem de şeker birimlerinin farklı oranlarda çıkmasına sebep olmuş; genellikle ekstraksiyon verimleri % 81-96 arasında seyretmiştir. Ancak en yüksek ekstraksiyon verimi(% 96, enzim veya asit takviyeleri ile yapılan metotların aksine, bir katkının olmadığı saf su ekstraksiyonunda tespit edilmiştir. Çiriş otu yumruları içerisinde glukoz, galaktoz, ksiloz, fruktoz ve sükroz şeker kompozisyonları belirlenmiştir. Çiriş yumrularından elde edilen şekerlerin ana bileşimleri, sükroz için enzimatik metotta 2.510 µg/ml, asidik metotlarda ksiloz için 1.043 µg/ml ve galaktoz için 2.180 µg/ml olarak tespit edilmiştir. Bazı şeker birimleri ise ekstraksiyon metoduna bağlı olarak hidroliz edilememiştir. Elde edilen sonuçlardan ekstraksiyon metotları oligomer veya polimer formunda olan karbonhidratları hidroliz ederek sükroz oranının daha yüksek çıkmasına sebep olduğu anlaşılmıştır. Ekstraksiyona

  17. YÖNETİCİLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE LİDERLİK TARZLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: İSTANBUL’DAKİ BEŞ YILDIZLI OTELLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

   Derman KÜÇÜKALTAN

   2014-03-01

   Full Text Available ÖzetEtkili liderlik, yoğun rekabet ortamı içerisinde faaliyet gösteren otel işletmelerinin de ihtiyaç duydukları bir kavramdır. Liderliği etkileyen faktörlerden bir tanesi de demografik özelliklerdir. Bu bağlamda çalışmanın amacı; yöneticilerin demografik özellikleri ile benimsenen liderlik tarzları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır.Bu amaçla oluşturulan anket, İstanbul’daki beş yıldızlı otel işletmelerinin genel müdürleri ile departman müdürleri üzerinde uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Anket içerisindeki Likert ölçekli sorularda alt boyutların belirlenmesi için faktör analizi yapılmıştır. Elde edilen alt boyutların, yöneticilerin demografik özelliklerine göre bir farklılık gösterip göstermedikleri Mann-Whitney U ve Kruskal- Wallis testleri ile sınanmıştır. Farklılık gözüken maddelerde farkın nereden kaynaklandığını bulmak amacıyla Tukey testi uygulanmış ve elde edilen sonuçlar üzerinde yorumlar yapılmıştır. Üç liderlik tarzını birden etkileyen herhangi bir demografik özellik bulunmamakla birlikte, bazı değişkenlerin liderlik tarzları ile anlamlı bir ilişki içerisinde olduğu görülmüştür.AbstractEffective leadership has become a notion that is needed by the hotel enterprises which function in a competition-intensive sector. Demographic characteristics are one of the factors which affect leadership most. In this context; the purpose of this study is to display the relationshipbetween the managers’ demographic characteristics and adopted leadership styles. The questionnaire that has been developed for this purpose, has been implemented on the general managers and departmental managers of the five star hotels in Istanbul. The gained data has been evaluated by SPSS. Factor analysis has been done to determine the sub-dimensions in Likert scale questions. The sub-dimensions have been

  18. YÖNETİCİLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE LİDERLİK TARZLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: İSTANBUL’DAKİ BEŞ YILDIZLI OTELLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

   Derman KÜÇÜKALTAN

   2014-01-01

   Full Text Available ÖzetEtkili liderlik, yoğun rekabet ortamı içerisinde faaliyet gösteren otel işletmelerinin de ihtiyaç duydukları bir kavramdır. Liderliği etkileyen faktörlerden bir tanesi de demografik özelliklerdir. Bu bağlamda çalışmanın amacı; yöneticilerin demografik özellikleri ile benimsenen liderlik tarzları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır.Bu amaçla oluşturulan anket, İstanbul’daki beş yıldızlı otel işletmelerinin genel müdürleri ile departman müdürleri üzerinde uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Anket içerisindeki Likert ölçekli sorularda alt boyutların belirlenmesi için faktör analizi yapılmıştır. Elde edilen alt boyutların, yöneticilerin demografik özelliklerine göre bir farklılık gösterip göstermedikleri Mann-Whitney U ve Kruskal- Wallis testleri ile sınanmıştır. Farklılık gözüken maddelerde farkın nereden kaynaklandığını bulmak amacıyla Tukey testi uygulanmış ve elde edilen sonuçlar üzerinde yorumlar yapılmıştır. Üç liderlik tarzını birden etkileyen herhangi bir demografik özellik bulunmamakla birlikte, bazı değişkenlerin liderlik tarzları ile anlamlı bir ilişki içerisinde olduğu görülmüştür.AbstractEffective leadership has become a notion that is needed by the hotel enterprises which function in a competition-intensive sector. Demographic characteristics are one of the factors which affect leadership most. In this context; the purpose of this study is to display the relationshipbetween the managers’ demographic characteristics and adopted leadership styles. The questionnaire that has been developed for this purpose, has been implemented on the general managers and departmental managers of the five star hotels in Istanbul. The gained data has been evaluated by SPSS. Factor analysis has been done to determine the sub-dimensions in Likert scale questions. The sub-dimensions have been

  19. Orta Ölçekli Bir İşletmenin Enerji İzleme Sisteminin Tasarlanması

   Erdal Irmak

   2012-02-01

   Full Text Available Bu uygulamada, orta ölçekli bir işletmenin gerçek zamanlı ve geçmişe yönelik enerji takibinin bilgisayar ara yüzünden izlenmesi gerçekleştirilmiştir. Enerjinin ölçülmesi için akım ve gerilim bilgilerini Programlanabilir Lojik Kontrolörün ( PLC algılayacağı seviyeye getiren bir kart tasarlanmıştır. Bu karttan alınan akım ve gerilim bilgileri, PLC'nin analog kanalları ile okunmaktadır. Sistemin güç katsayısının algılanması için, bir sıfır geçiş detektörü tasarlanmıştır. Sıfır geçiş detektöründen elde edilen sinyaller arasındaki zaman farkı FM 350-1 sayıcı modül kullanılarak ölçülmüştür. Alınan bilgiler, PLC tarafından RS485/RS232 dönüştürme protokolü kullanarak, bilgisayarın seri iletişim kanalı aracılığı ile veritabanına aktarılmaktadır. Elde edilen veriler, C# programlama dili kullanılarak tasarlanan bir arayüz ile anlık takip edilebilmektedir. Elde edilen veriler sürekli olarak kaydedilerek geçmişe yönelik enerji analizleri yapma olanağı sağlanmıştır. Böylece, istenildiğinde belirlenen zaman aralığında kullanılan aktif, reaktif ve görünür güçler gözlemlenebilmektedir. Geçmişe yönelik enerji izleme sistemi kullanılarak işletmelerin fazla enerji harcadığı zamanlar tespit edilebilmektedir. Böylece, yoğun çalışma saatleri enerjinin ucuz olduğu zamanlara kaydırılarak kullanılan enerjinin işletmeye olan maliyetinin azaltılması gibi olanaklar sağlanmaktadır.

  20. Çiftçilerin Bürokratik Bilgi ve Becerilerine Etki Eden Faktörler; Tokat İli Örneği

   Gungor Karakas

   2017-03-01

   Full Text Available Bu çalışmanın amacı, kırsal alanda yaşayan üreticilerin bürokratik bilgi ve becerilerinin gelişmesini etkileyen bazı faktörlerin belirlemesidir. Bu amaca ulaşmak için kırsal alanda yaşayan 110 çiftçi ile yüz yüze anket yapılmıştır. Anketler 2013 yılında Tokat ili merkez köylerinde gerçekleştirilmiştir. Bürokratik süreçler konusundaki bilgi ve becerilerinin gelişmesinde etkili olan faktörlerin belirlenmesi amacıyla, sırasıyla açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda 4 faktörlü ve 10 değişkenli bir yapı ortaya çıkmıştır. Toplam varyansın % 76,063’ünü açıklayan bu faktörler ve güvenilirlik katsayıları; Örgütlenme Eğilimi (0,803, Bürokratik İşlem Deneyimi (0,701, Desteklerden Yararlanma Yoğunluğu (0,900 ve Yakın Çevre İletişimi (0,601 olarak belirlenmiştir. Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre uyum endeks değerleri; GFİ: 0,938, CFİ; 0,934 ve NFİ; 0,913 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca elde edilen RMSEA ve CMİN/DF katsayılarının da uygun ve anlamlı olması elde edilen sonuçların teoriye uygun olduğuna işaret etmektedir. Elde edilen bu katsayıların istenen uyum indeks değerlerinin anlamlı olması sonuçların teoriye uygun olduğuna işaret etmektedir. Sonuç olarak Tokat ili kırsal alanda yaşayan çiftçilerin bürokratik bilgi ve becerilerinde etkili faktörler; tarımsal örgütlenmelerin içinde yer almak, kamu dairelerinde yapılan resmi işlem deneyimi, tarımsal desteklerden faydalanma girişimleri ve yakın çevre iletişimi olarak belirlenmiştir.

  1. DEFPOS Tayfölçeri ve Bazı İyonize Olmuş Kaynakların Hα Tayfları

   Muhittin ŞAHAN

   2017-08-01

   Full Text Available Bu çalışma, DEFPOS tayfölçeri, veri indirgeme teknikleri, parlaklık kalibrasyonu ve gökadamızın dört farklı iyonize olmuş bölgesinden (NGC6530, NGC1973, NGC1501, NGC6514 alınan Hα (6563Å tayfları hakkında detaylı bilgi vermektedir. Gözlemlerde 600s ile 3600s arasında değişen uzun poz süreleri kullanılmıştır. Tayflar, kaynakların çizgi genişlikleri, LSR hızları ve parlaklıkları hakkında bilgi sağlamaktadır. Bu tayflardan, yapıların LSR’a göre hızları ve parlaklıkları sırasıyla, NGC6530 için 11.80±0.2 km/s ve 24409.70±16.8 R, NGC1973 (Sh2-279 için 13.65±0.7 km/s ve 477.87±3.2 R, NGC1501 için -26.26±2.6 km/s ve 255.13±4.5 R ve NGC6514 için 14.43±0.2 km/s ve 1856.71±0.6 R olarak bulunmuştur. Ayrıca, her salma kaynağı için parlaklık değerleri kullanarak salma ölçüleri hesaplanmıştır. Bazı sonuçlar, literatürden elde edilen değerlerle karşılaştırılmıştır. Literatürde düşük açısal genişliğe sahip olan bu tür kaynakların parlaklık ve LSR hızları hakkında yeterli bilgi bulunmadığından, DEFPOS ile elde edilen verilerinin literatüre katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.

  2. Ortaöğretim Öğrencilerinin Yazma Eğilimi Algıları

   Ercan Deniz

   2015-04-01

   Full Text Available Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim öğrencilerinin yazma eğilimi algılarının genel düzeyini tespit ederek yazma eğilimi algısını cinsiyet, sınıf düzeyi, öğrenim alanı, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, kitap okuma sıklığı, facebook ve e-mail kullanma durumlarına göre incelemektir. Araştırma 2013-2014 eğitim-öğretim yılında tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen resmi bir okuldaki 317 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Elde edilen veriler SPSS 20.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde ilişkisiz örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi ve pearson momentler çarpımı korelasyonu kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre ortaöğretim öğrencilerinin yazma eğilimi algılarının “orta düzeyde” olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin yazma eğilimi algılarının cinsiyet, sınıf düzeyi, öğrenim alanı ve kitap okuma sıklığı değişkenlerine göre anlamlı bir farlılık gösterdiği tespit edilmiştir. Anne ve baba eğitim durumuyla facebook ve e-mail kullanma değişkenlerinin yazma eğilimi algısıyla istatiksel olarak anlamlı bir ilişkisi bulunmamaktadır.

  3. SOSYAL SERMAYE VE İŞ PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRTÜLÜ BİLGİ PAYLAŞIMI DAVRANIŞININ ARACILIK ETKİSİ: SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

   Özlem YAŞAR UĞURLU

   2016-03-01

   Full Text Available ÖZ: Bu araştırma örtülü bilgi paylaşımı davranışının sosyal sermaye boyutları ile iş performansı arasındaki ilişkide aracılık etkisi olup olmadığını analiz etmektedir. Araştırma hipotezlerinin testi için sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin acentalarında istihdam edilen 123 pazarlama çalışanına anket uygulanmıştır. Elde edilen bulgular araştırma hipotezlerini destekler niteliktedir ve literatürle paralel sonuçlar elde edilmiştir. Bulgulara göre sosyal sermaye boyutları ile iş performansı ve örtülü bilgi paylaşımı davranışı arasında pozitif ilişkiler saptanmıştır. Ayrıca örtülü bilgi paylaşımının sosyal sermaye boyutlarından yapısal boyutu temsil eden iletişim açıklığı değişkeni ile iş performansı arasındaki ilişkide tam aracı etkiye sahip olduğu bulunmuştur. ABSTRACT: Abstract This study examines the mediating effect of tacit knowledge sharing on the relationship between the dimensions of social capital and job performance. For testing research hypothesis, a survey was conducted on 123 marketing employees in agencies of a Turkish insurance company. The results obtained from statistical findings support research hypothesis and are in line with literature. In the research, it has been shown the effect of social capital on both job performance and tacit knowledge sharing behavior. Furthermore, the full mediating effect of tacit knowledge sharing behavior was found on the relationship between open communication (the structural dimension of social capital and job performance.

  4. Nar Kabuğu Ekstraktının Antimikrobiyel ve Antioksidan Aktivitesinin Köfte Kalitesine Etkisi

   Hazret Özdemir

   2015-02-01

   Full Text Available Bu çalışmada, soğukta depolanan köftenin mikrobiyel ve oksidatif stabilitesine nar kabuğu ekstraktı (NKE’nın etkisi araştırılmıştır. Nar kabuğundan elde edilen sulu ekstrakttan liyofilize toz ekstrakt elde edilmiş ve köfte formülasyonuna %0.1 (NKE1, %0.2 (NKE2 ve %0.3 (NKE3 konsantrasyonlarında ilave edilmiştir. NKE içeren köfteler, %0.01 BHT içeren ve herhangi bir antioksidan kaynağı içermeyen kontrol örneklerle aerobik ortamda 4±1oC’de depolama süresince karşılaştırılmıştır. NKE, BHT’den daha yüksek antioksidan aktivite göstermiştir. Antimikrobiyel aktivite testlerinde, kullanılan NKE konsantrasyonlarından %0.2 ve %0.3 test edilen bakterilerden sadece Staphylococcus aureus üzerine inhibitör etki göstermiştir. Köftede TAMB, TAPB gelişimi, kontrol ve BHT’li örneklerle karşılaştırıldığında NKE ilavesi ile baskılanmıştır. NKE konsantrasyonu arttıkça, Enterobacteriaceae sayısındaki artış daha az olmuştur. Diğer yandan Lipid oksidasyonu, artan NKE düzeyi ile geciktirilmiştir. Köfteye %0.2-%0.3 NKE ilavesi, kötü koku oluşumunu ve kokuşmanın algılanmasını 6 gün süreyle engellemiştir. Sonuç olarak, nar kabuğu, köftelerin raf ömrünü uzatmak amacıyla uygun bir doğal katkı maddesi olma potansiyeline sahiptir.

  5. Urfa Peynirlerinin Mikrobiyolojik, Kimyasal ve Duyusal Niteliklerinin Saptanması

   Atilla Yetişmeyen

   2015-02-01

   Full Text Available Bu araştırmada Ankara İli merkezinde satışa sunulan Urfa peynirlerinin mikrobiyolojik, kimyasal ve duyusal özellikleri belirlenmiştir. Mikrobiyolojik incelemeler sonucunda, örneklerde ortalama olarak; 1,0x109 kob/g TAMB (toplam aerobik mezofil bakteri, 1,0x107 kob/g maya ve küf, 3,5x106 EMS/g koliform bakteri, 1,1 x106 EMS/g E. coli ve 1,3x103 kob/g S. aureus olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular, Urfa peynirlerinin üretiminde ve pazarlanması sırasında hijyenik kurallara uyulmadığını ve kötü bir mikrobiyolojik kaliteye sahip olduğunu göstermektedir. Kimyasal analizler sonucu örneklerin kurumadde, yağ, kurumaddede yağ, protein, tuz, kurumaddede tuz, kül, titrasyon asilliği (yüzde laktik asit cinsinden, pH, toplam azot, suda eriyen azot, olgunlaşma katsayısı ve protein olmayan azot değerleri sırasıyla % 48,33, % 22,96, % 47,48, % 17,53, % 6,80, % 17,53, % 2,107, % 1,23, 5,44 pH, % 2,747, % 0,411, % 15,25 ve % 0,26 olarak belirlenmiştir. Duyusal nitelikler bakımından ise; peynirlerin 100 puan üzerinden ortalama 53,71 puan aldıkları tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlardan Urfa peynirlerinin standart bir kalitede olmadığı, üretiminde ve pazarlanmasında hijyenik kurallara uyulmadığı anlaşılmaktadır.

  6. Bazı Biyolojik Preparatların Sitophilus granarius (Coleoptera: Curculionidae Erginlerine Etkileri

   Tuğba AYYILDIZ

   2017-09-01

   Full Text Available Bu çalışmada, Entomopatojen funguslardan Biocatch, Nibortem (Verticillium lecani, BMAUM-M3-003 (Metharizum anisopliae ile okaliptus ve zencefil bitkilerinden elde edilen uçucu yağların ve bir bitkisel ekstrakt preparatı olan Nibedicine EC (Azadiractin’in buğdaylarda oldukça önemli zarara neden olan Sitophilus granarius (Coleoptera: Curculionidae erginlerine karşı laboratuar koşullarında etkinlikleri denenmiştir. 10x10x8 cm boyutlarında ağızları tül ile yapıştırılmış olan plastik kaplarda ve 25±1 °C sıcaklık, %60±5 nem oranlarında ve 16:8 saat ışıklandırma süresine ayarlı iklim odasında yetiştirilen S. granarius erginleri üzerine Biocatch, Nibortem (Verticillium lecanii entomopatojen funguslardan 1x109  cfu/mL, BMAUM-M3-003 (Metharizum anisopliae 1x108  cfu/mL dozunda, Nibedicine EC (Azadirachtin 3000 ppm dozunda, uçucu yağlar ise %1 (1 l/100 l dozunda uygulanmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen verilere göre BMAUM-M3-003 kodlu entomopatojen fungus (M. anisopliae, S. granarius’u zamana bağlı olarak en fazla etkileyen etmen olmuştur. Yapılan değerlendirmeler sonucunda kullanılan preparatların 21 gün sonunda etkileri incelendiğinde, zencefilin %89.47, diğerlerinin ise %100 ölüm oranına sahip olduğu saptanmıştır.

  7. SHALLOW SHELL RESIN VERSUS TRADITIONAL RESIN: A CASE STUDY FOR Cu(II REMOVAL

   Özgür Arar

   2016-10-01

   Full Text Available A comparative study on Cu2+ removal by shallow shell resin (Purolite SST 60 and traditional strongly acidic cation exchange resin (Purolite PFC 100 was performed. Batch experiments were carried out as a function of  resin  dosage and  solution pH and contact time. Ion exchange reaction showed a pH depended feature.  Maximum removal of Cu2+ achieved  pH  from 2 to 5. Sorption isothermal data is well interpreted by the Langmuir equation. Additionally, kinetic experiments showed that the pseudo first-order model was suitable for such resins. The regeneration performance of shallow shell technology (SST resin is better than PFC 100.  A solution of 2M H2SO4 performed well in regenerationof SST 60 resin. On the other han maximum regeneration reached 80% for PFC 100 resin.Özet: Bu çalışmada, klasik iyon değiştirici reçine (Purolite PFC 100 ve  sığ kabuk  reçine (Purolite SST 60  ile Cu2+ giderilmesi incelenmiştir. Yapılan kesikli çalışmalarla Cu2+ giderilmesine, reçine miktarı, çözelti pH`ı ve temas süresinin etkisi incelenmiştir. Çözelti pH`ının 2 ile 5 arasında olduğu durumda Cu2+ iyonları tamamen giderilmiştir. Denge çalışmalarında elde edilen sonuçlar Langmuir izoterm modeline daha uygun olmuştur. Kinetik çalışmalarda elde edilen sonuçlar yalancı birinci mertebe kinetik modeline uygunluk göstermişir. SST 60 reçinesinin rejenerasyon verimi PFC 100 reçinesinden daha yüksektir. 2M H2SO4 ile SST 60 reçinesi tamamen rejenere edilmiştir.

  8. Gluten Unu İlavesinin Hamurun Reolojik Özellikleri ve Ekmeğin Kalitesine Etkisi

   Hazım Özkaya

   2015-02-01

   Full Text Available Farklı özellikteki iki un örneğinden laboratuvarda elde edilen değişik özellikteki gluten unları ile bir nişasta fabrikası yan ürünü olan ticari gluten unu 74 ve 80 randımanlı unlara %1, %3, %5, %7 ve %10 oranlarında katılarak hamurun reolojik özellikleri ve ekmeğin kalitesine etkileri araştırılmıştır. Gluten unu katılan örneklerin farinograftaki su absorbsiyonları yükselmiştir. Gelişme süresi 50 oC de kurutulan gluten unlarından olumlu yönde etkilenmiştir. Stabilite değeri, yoğurma tolerans sayısı, yumuşama derecesi ve valorimetre değeri laboratuvarda elde edilen gluten unlarından olumlu, ticari gluten unundan ise olumsuz yönde etkilenmiştir. Ekstensografta hamurun uzama mukavemeti una gluten unu katıldığı zaman artmıştır. Hamurun uzama kabiliyeti 70 oC de kurutulan gluten unu katılmış örneklerde azalmıştır. Enerji değeri ise 70 oC de kurutulan gluten unu ve %10 ticari gluten unu katkılı örnekler dışında olumlu yönde etkilenmiştir. Ekmek hacmi ve değer sayısı, 50 oC de kurutulan gluten unundan olumlu, 70 oC de kurutulandan ise olumsuz yönde etkilenmiştir. Ticari gluten unu 80 randımanlı unların ekmek hacmi ve değer sayısını arttırmıştır.

  9. Türkiye Ekonomisinde Milli Gelir ve Ücretler Arasındaki İlişki

   Güller ŞAHİN

   2017-07-01

   Full Text Available Yapılan çalışmanın amacı; Türkiye ekonomisinde 2002Q1-2015Q4 örneklem dönemi içerisinde milli gelir ile ücretler arasındaki ilişkiyi incelemektir. Amaç doğrultusunda 56 gözleme ait zaman serisi arasındaki ilişki uzun dönemde Engle-Granger ve Johansen eşbütünleşme testleri, kısa dönemde Hata Düzeltme Modeli kullanılarak çözümlenmiştir. Milli gelir ve ücretler arasındaki uzun dönemi yansıtan ilişki için eşbütünleşme testlerinden elde edilen bulgular, değişkenler arasında bir tane eşbütünleşme denkleminin kurulmasına izin vermiştir. Uzun dönemli ilişkide, değişkenlerin birlikte hareket etme eğiliminde olduğu sonucuna varılmıştır. Ardından eşbütünleşme derecesinin ne olduğunun ve ne kadar hızla gerçekleştiğinin belirlenmesine yönelik Hata Düzeltme Modeli kurulmuştur. Elde edilen -0.391 hata terimleri katsayısı, kısa dönemli dengesizliklerdeki 1 birim sapmanın yaklaşık %4’ünün bir sonraki dönemde düzeldiğini ifade etmiştir.

  10. Atık Alüminyum Polietilen (Tetrapak ve Pirinç Sapı Kullanılarak Üretilen Ahşap Polimer Kompozitlerin Mekanik Davranışlarının Belirlenmesi

   Alperen KAYMAKCI

   2012-12-01

   Full Text Available ÖzetBu çalışmada pirinç sapı unu ile güçlendirilmiş alüminyum polietilen esaslı polimer kompozitlerin bazı mekanik özellikleri araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda pirinç sapı unu, alüminyum polietilen ve uyum sağlayıcı ajan (MAPE ikiz vidalı bir ekstruder içerisinde karıştırılarak pellet elde edilmiştir. Elde edilen pelletler enjeksiyon kalıplama makinesi kullanılarak mekanik özellikleri belirlemek için gerekli olan numunelerin üretimi sağlanmıştır. Pirinç sapı unu miktarının artmasıyla üretilen alüminyum polietilen esaslı polimer kompozitlerin eğilme ve çekme modüllerinde artış olduğu belirlenmiştir ancak eğilme ve çekme direnci değerlerinde bir miktar azalma tespit edilmiştir. Alüminyum polietilen esaslı polimer kompozit üretiminde kullanılan maleik anhidrit polietilen uyum sağlayıcı ajanın mekanik özellikleri üzerine olumlu etki yaptığı belirlenmiştir. Bu çalışmayla maleik anhidrit polietilen ile muamele edilen alüminyum esaslı polietilen kompozitlerin kabul edilebilir mekanik özellikleri dolayısıyla taban döşeme malzemesi olarak kullanılabileceği belirtilmiştir.AbstractIn this study, we evaluated some mechanical properties of aluminum polyethylene (Tetra Pak composites reinforced with rice husk flour. To meet this objective, rice husk flour was compounded with aluminum polyethylene with coupling agent (MAPE in a twin screw co-rotating extruder and then was manufactured by injection molding process. The modulus in the flexural and tensile improved with increasing rice husk flour content while the tensile and flexural strengths of the samples decreased. The use of maleic anhydride polyethylene had a positive effect on the mechanical properties of the aluminum polyethylene composites reinforced with rice husk flour. This work showed that the composites treated with maleated polyethylene could be efficiently used as decking products, due to satisfactory

  11. Çeşitli Ekmeklerin Protein, Yağ, Nem, Kül, Karbonhidrat ve Enerji Değerleri

   Nilgün Karaağaoğlu

   2015-02-01

   Full Text Available Araştırma, Ankara il merkezinden elde edilen 33 ekmek üzerinde gerçekleştirilmiştir. Ekmeklerden alınan ikili veya üçlü örneklerde kül, nem, yağ ve azot (N tayini yapılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen N miktarları, tahıl çeşitleri için önerilen katsayılar ile çarpılarak protein miktarları belirlenmiştir. Karbonhidrat ve enerji değerleri ise hesaplanarak bulunmuştur. Beyaz (BE, tam buğday ve köy (TE, kepekli (KE, yulaf (YE ve çavdar (ÇE olmak üzere 5 grupta toplanan ekmek çeşitlerinin protein miktarları arasındaki fark önemli bulunmamıştır (p>0.05. KE grubundaki ekmeklerin yağ miktarı en düşük düzeydedir ve YE ile TE grubundaki ekmeklerle arasındaki fark önemlidir (p<0.05. TE ve KE grubundaki ekmeklerdeki kül miktarı, BE grubundakilerden daha yüksektir (p<0.05. Sonuçlar, beyaz ekmeklerin yapımında kullanılan unlarda, öğütme sırasında kayıpların oluştuğunu göstermektedir. Tam buğday, kepekli, yulaf ve çavdar ekmekleri, içerdikleri diyet posası türleri ve miktarları da düşünüldüğünde, sağlık üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle beyaz ekmeğe göre daha iyi seçeneklerdir.

  12. Tüketicilerin Coğrafi İşaretli Ürün Algısı ve Daha Fazla Fiyat Ödeme İsteği: Yapısal Eşitlik Modellemesi Yaklaşımı(Consumers' Perception of Product with Geographical Indication and Willingness to Pay More: A Structural Equation Modeling Approach

   İsmail Tamer TOKLU

   2016-04-01

   Full Text Available Bir fikri ve sınai mülkiyet hakkı olarak coğrafi işaret, belirli bir nitelik, ün veya diğer özellikleriyle kökeninin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir. Bu çalışmanın amacı tüketicilerin coğrafi işaretli ürünlere olan algılarını ve bu ürünlere daha fazla ödeme eğilimlerini ölçmektir. Bu amaç için oluşturulan modelin verileri kolayda örnekleme yöntemiyle, tüketicilerle yüz yüze yapılan anket çalışmasından elde edilmiştir. Elde edilen veriler En Küçük Kısmi Kareler (PLS yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; kültür ve gelenek, kalite ve güvenilirlik coğrafi işaretli ürün algısını etkilerken, coğrafi işaretli ürün algısı da daha fazla fiyat ödeme eğilimini etkilemektedir. Diğer taraftan, ekonomik desteğin coğrafi işaretli ürün algısını etkilemediği bulunmuştur. Bu çalışmanın sonuçları rekabet avantajı elde etmek isteyen yerel üreticiler için etkili bir pazarlama stratejisine karar vermeleri açısından değerli ve önemli bilgiler sunmaktadır. As an intellectual property right, geographical indications are signs showing an exclusive quality, celebrity or other attributes specified with a territory, area, region or country of its origin. This study aims to evaluate consumers' perceptions toward products with geographical indication and their willingness to pay a premium price for these types of products. The data of the model proposed for this aim were collected by convenience sampling method with face to face questionnaire. PLS (Partial Least Squares Method was used to analyze the data. The main findings of the study are as follows, 'culture and tradition' and 'quality and safety' affect the consumers' perceptions towards geographical indication. This perception also affects the willingness to pay more for products with geographical indication. On the other

  13. LAKKAZ ENZİMİ İLE KOT BOYARMADDESİNİN DEKOLORİZASYONU

   Ahmet ÇABUK

   2011-02-01

   Full Text Available Tekstil endüstrisinde kullanılan çeşitli boyarmaddeler üretim sürecinde alıcı ortamlara büyük miktarlarda deşarj edilmektedir. Bu durum, çevre ve insan sağlığı ile ilgili telafisi zor olan bir sürecin başlangıcını oluşturmaktadır. Bu nedenle gerek kirlenmiş alanların temizlenmesinde ve gerekse kirletici potansiyeli olan teknolojilerin biyolojik yaklaşımlarla bütünleştirilmesi ile tekstil endüstrisinin bir atığı olan boyarmaddelerin oluşturacağı kirlilik azaltılabilecektir. Bu çalışma kapsamında ticari olarak piyasada satılan bir kot boyasının Trametes versicolor ATCC 200801’in buğday kepeği içeren potato dekstroz broth besiyerinde geliştirilmesi ile elde edilen lakkaz aktivitesi yüksek kültür sıvısı ile renk giderimi çalışılmış ve optimum koşullar belirlenmiştir. Yapılan deneyler sonucunda pH 4.0, başlangıç boya konsantrasyonu 75 mg/l, sıcaklık 55 oC, inkübasyon süresi ise 120 dakika olarak seçilmiştir. Belirlenen optimum koşullarda % 68.02 renk giderimi elde edilmiştir. Bununla birlikte, boya çözeltisi içerisine tekstil atık sularında bulunabilecek çeşitli metal iyonları ve kumaş boyama işleminde kullanılan yardımcı kimyasal maddeler reaksiyon ortamına ilave edilerek, geliştirilmeye çalışılan renk giderim potansiyeli üzerine olası etkileri araştırılmıştır. Elde edilen veriler değerlendirildiğinde, belirlenen optimum koşullarda denenen kirleticilerin renk giderimini genel olarak olumsuz yönde etkilemediği görülmektedir. En fazla inhibe edici etkinin görüldüğü 10 mM Tween 80 varlığında bile % 54.68 düzeyinde bir renk giderimi elde edilmiştir

  14. Kayseri İlinin Gastronomi Turizmine Yönelik Bir SWOT Analizi Çalışması

   Doç. Dr. Taşkın DENİZ

   2017-09-01

   Full Text Available Kayseri ili tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile yüksek bir turizm potansiyeline sahiptir. Binlerce yıllık geçmişe sahip bir yerleşim merkezi olan Kayseri, farklı özelliklere sahip çok sayıda kültüre ev sahipliği yapması sebebi ile adeta bir kültür beşiği durumundadır. Söz konusu kültürel zenginliğin yansıması Kayseri mutfağında ve geleneksel lezzetlerinde de kendisini göstermektedir. Bu araştırmada literatür araştırması kapsamında Kayseri ilinin SWOT analizi ve Kayseri mutfağının gastronomi ürünleri açısından bir değerlendirilmesi yapılmış, Kayseri ilin gastronomi turizmi potansiyeli hakkında görüşler ortaya konmuştur. Elde edilen sonuçlara göre, Kayserinin rakipleri arasında rekabet avantajı kazanmak, marka haline gelmek ve yerel ekonomiye katkıda bulunmak için gastronomi turizminden elde ettiği payı arttırması gerektiği tespit edilmiştir.

  15. BİLEZİKLİ ASENKRON MAKİNELERDE ANLIK YÜKSEK MOMENT VE HIZ DENETİMİ İÇİN ROTOR DEVRESİNE BULANIK MANTIK TABANLI GÜÇ ENJEKSİYONU

   Selami KESLER

   2009-01-01

   Full Text Available Büyük güç gerektiren uygulamalarda yüksek moment üretimi ve rüzgâr santrallerinde sabit frekanslı sabit güç üretimi için kullanılan bilezikli asenkron makinelerde rotor devresi güç akışı farklı yöntemlerle denetlenir. Denetimli yüksek moment üretmek, en uygun güç katsayısı elde etmek ve hız denetimi için rotor devresine bilezikler üzerinden kayma frekanslı gerilim uygulanabilir. Bu çalışmada, öncelikle bilezikli bir asenkron makinede rotor sargılarına bilezikler üzerinden gerilim uygulanmasının dinamik etkileri araştırılmış ve yöntemin sakıncalı yönleri uygulama desteğiyle ortaya konulmuştur. Daha sonra bu dinamik etkileri iyileştirmek üzere, makinenin anlık zorlanmalarda yüksek moment üretimini denetlemek ve hızını ayarlamak için rotor tarafında bulanık mantık denetleyicili bir evirici modeli önerilmiştir. Sürekli çalışma durumunda stator sargıları doğrudan şebekeye bağlı olan sistemin benzetim modeli için C/C++ programı geliştirilmiş ve farklı yük şartları için elde edilen sonuçlar tartışılmıştır.

  16. Milföy Hamurunun Isıl Yayınım Katsayısının Sıcaklıkla Değişiminin Belirlenmesi

   Seher Kumcuoğlu

   2015-02-01

   Full Text Available Bu çalışmada milföy hamurunun ısıl yayınım katsayısı modifiye edilmiş Dickerson metodu kullanılarak -35 °C ile +10 °C sıcaklık aralığında deneysel olarak ölçülmüştür. Örneğin donmuş durumdaki ısıl yayınım katsayısının donmamış durumuna ait ısıl yayınım katsayısından daha yüksek olduğu ve sıcaklığın artmasıyla azaldığı tespit edilmiştir. Donmuş durum için elde edilen ölçüm sonuçlarına regresyon analizi uygulanarak milföy hamurunun ısıl yayınım katsayısının sıcaklıkla değişimini veren empirik denklem elde edilmiştir. Donmamış durumda, 3-10 °C sıcaklık aralığında örneğin ısıl yayınım katsayısı 1.08 x 10-7 m²/s olarak ölçülmüştür.

  17. Granüler Yol Malzemeleri için Düsük Maliyetli Dinamik Üç Eksenli Test Cihazı Geliştirilmesi

   Altan YILMAZ

   2009-04-01

   Full Text Available Dinamik üç eksenli deneyleri ile yol malzemelerinin trafik yükleri altındaki mekanik özellikleri belirlenebilmektedir. Laboratuar deneyleri ile belirlenen bu malzeme parametreleri genellikle üstyapı tasarımında kullanılmaktadır. Bu çalısma kapsamında, granüler yol malzemelerinin mekanik özelliklerinin (Esneklik modülü, Poisson oranı belirlenebilmesi için, düsük maliyetli dinamik bir üç eksenli test cihazı gelistirilmistir. Cihaz bilgisayar kontrollü olup deneyi süren program da bu makalenin yazarları tarafından hazırlanmıstır, dolayısıyla program üzerinde degisiklik yapmak, yeni veriler eklemek mümkündür. Deney cihazında yük kontrolü yük hücresi aracılıgı ile yüklemeler ise elektro-pnömatik valf sistemi ile yapılmaktadır. Bu cihaz ile 100x200mm ve 150x300mm ebatlarındaki silindir numuneler test edilebilmektedir. Gelistirilen deney cihazının maliyeti ithal fiyatının yaklasık 1/5'i civarındadır. Gelistirilen bu dinamik deney düzenegi ile gerçeklestirilen üç eksenli deneylerinden elde edilen veriler benzer çalısmalarla karsılastırıldıgında basarılı sonuçların elde edildigi görülmüstür.

  18. Isı geri kazanımı ve depolanmasında sıcaklık farklarının korunması için cam yünü ile donatılı tankların ısıl incelenmesi

   Korhan Ökten

   2016-08-01

   Full Text Available Enerjinin verimli kullanımı için atık ısının veya yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisi gibi sadece belli bir zaman periyodunda var olan ısının depolanması gerekmektedir. Bunun için ısıl kapasitesi yüksek olan su yaygın olarak depolama kütlesi olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, depolama sırasında suyun taşınım akımlarını engellemek ve geri kazanılan ısının yüksek sıcaklıkta elde edilmesi için cam yünü ile emdirilmiş su kullanılmış ve test edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, cam yünü ile emdirilmiş su kütlesinin katı cisim gibi davranmasından dolayı, ısının cam yünü olmayan depoya göre daha yüksek sıcaklıkta geri alınabildiği görülmüştür. Diğer taraftan, depolanan enerji miktarında azalma olduğu ve ısı geçişinin azaldığı belirlenmiştir.

  19. Elektrokoagülasyon Prosesi İle Gıda Endüstrisi Atıksuyunun Arıtımında Optimum Koşulların Belirlenmesi

   Sevil VELİ

   2018-03-01

   Full Text Available Bu çalışmada bir gıda endüstrisi atıksuyunun alüminyum elektrot kullanılarak kesikli sistemde elektrokoagülasyon yöntemi ile arıtımı incelenmiştir. Anaerobik arıtma çıkışından alınan atıksuyun özellikleri 504 mg/L KOI, 100 mg/L TOK, 3.37 mS/cm iletkenlik ve 7.8 pH parametreleri ile karakterize edilmiştir. Elektrokoagülasyon prosesinin etkinliği KOİ parametresindeki değişim gözlenerek değerlendirilmiştir. Çalışmada pH, iletkenlik, akım yoğunluğu ve reaksiyon süresinin etkisi incelenmiştir. Elde edilen sonuçlardan optimum koşullar pH=7, iletkenlik=3.5 mS/cm, akım yoğunluğu =1.83 mA/cm2 ve süre=30 dak. olarak belirlenmiştir. Bu koşullarda %95 KOİ giderim verimi elde edilirken işletme maliyeti de 0.98 TL/m3 arıtılan atıksu olarak belirlenmiştir.

  20. Deprem Magnitüdleri İçin Tekrarlanma Yıllarının Elde Edilmesi : Marmara Bölgesi Örneği = Obtaining the Return Period of Earthquake Magnitudes : As an Example Marmara Region

   Reşat KASAP

   2003-06-01

   Full Text Available In this study, statistical analysis have been done for 447 earthquake occurrences data, between north (39.500-41.500 and east (26.000-32.500 coordinates in the Marmara Region from 1900 to 2000. It has been found that the probability density and distribution functions of magnitude random variable, and then the return period of earthquakes of various magnitudes have been found.

  1. Reflection on the efficiency criteria for a long duration disposal with respect to temporary abandonment situations; Reflexion sur les criteres de performance d'un entreposage de longue duree (ELD) vis-a-vis des situations de delaissement temporaire

   Heriard-Dubreuil, G; Gadbois, S [Mutadis, 75 - Paris (France); Chieber, C; Schneider, Th [Centre d' Etude sur l' Evaluation de la Protection dans le Domaine Nucleaire, 92 - Fontenay aux Roses (France)

   2002-08-15

   A study carried out by Mutadis and CEPN, on request of the CEA, aimed at supplying some elements allowing to elaborate some performance criteria for a long-term management system in front of situations of temporary abandonment of radioactive waste disposal facilities. The first part of the study has been the identification of case studies illustrating situations of loss of maintenance or temporary abandonment. The second phase has been the selection and analysis of 4 case studies (the ancient underground cavities in Ile-de-France, the regulation relative to new underground quarries, the abandoned mines in Loraine basin, and Unesco's approach for the protection of mankind world patrimony). These cases have been analysed with respect to various aspects: actors involved, construction management and memory preservation, liabilities in time and space, prevention means, scheduling, and resumption strategies. The concepts of abandonment, scheduling and resumption have been precised and analysed in a third part according to the case studies. Three goals - avoiding abandonment, encouraging scheduling and resumption - and eight characteristics are drawn from this analysis, which are indicators of the robustness of the system implemented to fulfill these 3 goals. These characteristics appear as strongly interdependent. (J.S.)

  2. Reflection on the efficiency criteria for a long duration disposal with respect to temporary abandonment situations; Reflexion sur les criteres de performance d'un entreposage de longue duree (ELD) vis-a-vis des situations de delaissement temporaire

   Heriard-Dubreuil, G.; Gadbois, S. [Mutadis, 75 - Paris (France); Chieber, C.; Schneider, Th. [Centre d' Etude sur l' Evaluation de la Protection dans le Domaine Nucleaire, 92 - Fontenay aux Roses (France)

   2002-08-15

   A study carried out by Mutadis and CEPN, on request of the CEA, aimed at supplying some elements allowing to elaborate some performance criteria for a long-term management system in front of situations of temporary abandonment of radioactive waste disposal facilities. The first part of the study has been the identification of case studies illustrating situations of loss of maintenance or temporary abandonment. The second phase has been the selection and analysis of 4 case studies (the ancient underground cavities in Ile-de-France, the regulation relative to new underground quarries, the abandoned mines in Loraine basin, and Unesco's approach for the protection of mankind world patrimony). These cases have been analysed with respect to various aspects: actors involved, construction management and memory preservation, liabilities in time and space, prevention means, scheduling, and resumption strategies. The concepts of abandonment, scheduling and resumption have been precised and analysed in a third part according to the case studies. Three goals - avoiding abandonment, encouraging scheduling and resumption - and eight characteristics are drawn from this analysis, which are indicators of the robustness of the system implemented to fulfill these 3 goals. These characteristics appear as strongly interdependent. (J.S.)

  3. Ozmatik Ortam Olarak Beta Vulgaris Özütü İle Cocos Nucifera Cipsi Elde Edilmesinin Araştırılması (İngilizce

   Meenakshisundaram Sivasakthi

   2015-02-01

   Full Text Available Sakkaroz ve şeker pancarı ekstraktı infüzyonunun, hindistancevizi cipsinin fiziksel, fizikokimyasal, duyusal, renk ve tekstür özellikleri üzerine dehidrasyon yöntemleri (sıcak hava kurutma destekli ozmotik önişlemlerin etkisi incelendi. Kalınlığı 0.5 ve 0.8±0.1 mm olan hindistancevizi dilimlerine, farklı konsantrasyonlarda (%100, %90 ve %80 şeker pancarı ekstraktı infüzyonu varlığında (% 5, %10 ve % 15 ve bu infüzyon olmadan kalınlığa bağlı olarak 30-60 dakika ozmotik önişlem uygulanmıştır. Ozmotik işlemden sonra, dilimler etüvde 50-60 °C'da 7-8 saat süre ile ilave kurutma işlemi uygulanmıştır. Şeker pancarı ekstresi infüzyonu olmayan ozmotik ortam, kontrol olarak kullanılmıştır. Kontrol ile karşılaştırıldığında, %15 şeker pancarı ekstresi infüzyonu eklenmiş % 100 sakkaroz çözeltisi ile hazırlanmış cipslerin karbohidrat, toplam şeker, kül, enerji içeriği ile ağırlık kaybı, katı madde kazanımı, nem kaybı, renk, tekstür, kuruma özellikleri ve pH açısından önemli derecede (P<0.05 üstün olduğu görülmüştür.

  4. Fındık zurufu atığından yakıt briketi elde edilmesi ve brikete ait bazı özelliklerin belirlenmesi

   Bahadır Demirel

   2018-02-01

   Full Text Available Turkey’s energy status mainly depends on imported resources such as oil and natural gas. Such imported resources create extra load on the country’s economy and cause an important problem on its development. Despite being a poor country in terms of fossil fuel, Turkey has rich renewable energy sources. In this study, hazelnut husks were used as an agricultural residue after harvesting to obtain fuel briquette. The materials were firstly dried up to 13 – 15 % moisture content and grinded into 10 mm size, and then they were pressed under 80 MPa pressure in order to form briquettes. Heating values of hazelnut husk briquette was found to be 4232 cal g -1. Ash content was 10.65 %, while tumbler index, shatter index and water resistance were 75.82 %, 95.82 % and 91.52%, respectively.

  5. Basit Doğrusal Regresyon Analizi İle Hiyerarşik Doğrusal Modeller Analizinin Karşılaştırılması

   ATAR, Burcu

   2014-01-01

   Hiyerarşik veya iç içe geçmiş yapıdaki verilere birçok araştırma alanında rastlanmaktadır. Eğitim alanında öğrenciler, sınıf, okul, şehir, ülke gibi hiyerarşik bir sosyal yapının içinde yer alırlar. Bu yapıdaki bir veride aynı sınıftaki veya okuldaki öğrenciler, evrenden rasgele seçilen öğrencilere göre birbirlerine daha benzer özellikler gösterirler. O halde, aynı sosyal birimde yer alan bireylerden elde edilen gözlemlerin birbirinden tamamen bağımsız olduğu söylenemez. Halbuki doğrusal regr...

  6. İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Okul İklimine İlişkin Algılarını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi

   ÖZDEMİR, SERVET; SEZGİN, FERUDUN; ŞİRİN, HÜSEYİN; KARİP, EMİN; ERKAN, SERDAR

   2010-01-01

   Bu çalışmada, ilköğretim okulu öğrencilerinin okul iklimine ilişkin algılarını yordayan değişkenlerincelenmiştir. Araştırmada; Afyon, Gümüşhane, Kocaeli, Konya, Mersin, Van ve Yozgat illerinden toplam 683 ilköğretimokulu öğrencisine “Okul İklimi Öğrenci Ölçeği” ve “Okul Atmosferi Ölçeği” uygulanarak elde edilen veriler kullanılmıştır.Çoklu hiyerarşik regresyon analizi sonuçları, kız öğrencilerin öğrenim gördükleri okulların iklimini erkek öğrencilere göredaha olumlu algıladıklarını göstermişt...

  7. HAVA ŞARJLI KÜÇÜK GÜÇLÜ BİR STİRLİNG MOTORUNUN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

   Can ÇINAR

   2004-01-01

   Full Text Available Bu çalışmada, imal edilen hava şarjlı, küçük güçlü ? tipi bir Stirling motoru deneysel olarak incelenmiştir. Motor 800, 900 ve 1000 °C olmak üzere 3 farklı sıcak kaynak sıcaklığında, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 ve 3.5 bar şarj basınçlarda test edilmiştir. Deneylerde motor gücünün, motor devri, şarj basıncı ve sıcak kaynak sıcaklığı ile değişimi iki farklı ısı transferi yüzey alanı için incelenmiştir. Maksimum çıkış gücü 1000 °C sıcak kaynak sıcaklığında, 3 bar şarj basıncında 441 dev./dak ve 58 W olarak elde edilmiştir. Yüksüz motor devri 846 1/min olarak ölçülmüştür.

  8. Muhasebe Meslek Mensuplarında Tükenmişlik Sendromu Üzerine Bir Araştırma

   DOĞAN, Prof. Dr. Zeki; NAZLIOĞLU, Elif Hilal

   2010-01-01

   Bu çalışmanın amacı, muhasebe meslek mensuplarının tükenmişlik sendromu yaşayıp-yaşamadıklarını incelemek ve eğer yaşıyorlarsa bunun boyutunu araştırmaktır. Bunun için Kayseri ilinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının tükenmişlik düzeylerinin ölçümüne ve tükenmişliğin alt boyutlarında nedensellik ilişkilerinin yönünün tespitine ilişkin bir anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen verilerden hareketle ilk olarak Maslach Tükenmişlik Ölçeği hesaplanmış ve daha sonra nedensellik test...

  9. BATI ANADOLU BOUGUER GRAVİTE ANOMALİLERİNİN SÜZGEÇLENMESİ VE YERKABUĞU KALINLIK DAĞILIMININ İNCELENMESİ

   Fethi Ahmet YÜKSEL

   2005-01-01

   Full Text Available Batı Anadolu Bouguer Gravite haritasının yoruma hazırlanması için iki boyutlu alçak geçişli süzgeçler kullanılmıştır. Elde edilen rejyonal Bouguer gravite anomali haritasından alınan uygun doğrultudaki profillere Talwani yöntemi uygulanarak Batı Anadolu kabuk kalınlığı geometrisi modellenmiştir. Batı Anadolu kabuk kalınlığı kuzeyde Karadeniz sahillerinde ortalama 30 km'den başlayarak Göller Bölgesinde 35-40 km'ye ulaşmakta ve güneyde Akdeniz sahillerinde tekrar 32 km'ye düşerek inceldiği hesaplanmıştır. Ege sahillerinde ise, kabuk ortalama 32 km'den başlayarak Anadolu'nun içlerine doğru B-D doğrultusunda, 40 km. kalınlığa ulaştığı belirlenmiştir.

  10. Türk Çokuluslu İşletmelerinin Stratejik Kadrolama Faaliyetlerinin İncelenmesi

   Çetinarslan, Haldun Şecaattin; Can, Esin

   2018-01-01

   Bu araştırmanın amacı Türk Çokulusluİşletmelerinin (ÇUİ) stratejik kadrolama faaliyetlerini incelemektir.Araştırmanın örneklemini, sektörün önde gelen, büyük ve kurumsal 8 Türk ÇUİ’sioluşturmaktadır. Veri toplama yöntemi olarak anket çalışması seçilmiştir. 8Türk ÇUİ’sinin her birinin üst düzey İnsan Kaynakları (İK) yöneticisi (Örneğin;İK’dan sorumlu genel müdür yardımcısı, İK direktörü/başkanı) ile yapılan anketçalışmasından elde edilen veriler analiz edilmiştir. Bulgulara göre; TürkÇUİ’lerin...

  11. KADIKÖY İLÇESİNDEKİ İLK, ORTA VE YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDAKİ BİLGİSAYAR LABORATUARLARININ OSHA ERGONOMİK KRİTERLERİNE GÖRE İNCELENMESİ

   ŞAKAR, Yavuz ERDOĞAN/ Mehmet Fatih ERKOÇ/ Çiğde

   2014-01-01

   Bu araştırmanın amacı, öğretim kurumlarındaki bilgisayar laboratuarlarının ergonomik kriterlere uygunluğunu incelemektir. Bu amacı gerçekleştirmek üzere US-OSHA tarafından geliştirilen “Bilgisayarlı Çalışma Ortamlarında Ergonomi Uyum Ölçeği” araştırmacılar tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Geçerlilik ve güvenirlik çalışması tamamlanarak, bazı maddeler çıkarılmıştır. Ölçeğin, cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0,81 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar OSHA Ergonomik Kriterler ölçeğin...

  12. Yeraltısuyu besleniminin eğri numarası (SCS-CN) yöntemi ile hesaplanması: Çakıloba-Karadoruk akifer sisteminde (Beypazarı-Ankara) örnek uygulama

   APAYDIN, Ahmet

   2015-01-01

   ABD Toprak Koruma Kurumu tarafından geliştirilen Eğri Numarası (SCS-CN) yöntemi, yağış-akış-kayıp ilişkisinin analizinde kullanılmaktadır. Yöntemden, süzülme ve toprağın arazi kapasitesi değerleri kullanılarak yeraltısuyu besleniminin tahmininde yararlanılması mümkündür. Bu çalışmada, Ankara’nın Beypazarı ilçesindeki Miyosen yaşlı çörtlü-tüflü kireçtaşlarından oluşan akiferin yağıştan beslenimi, Eğri Numarsı (CN) yöntemi vetoprak örneklerinde laboratuvarda yapılan deneylerden elde edilen araz...

  13. Origami ile Matematik Öğretimi/Teaching Mathematic With Origami

   Polat, Seyat

   2013-01-01

   Özet Bu çalışmada; origami etkinliklerinin matematik dersinde kullanılması ile ilgili olarak, origaminin ilişkili olduğu konular, origami uygulamaları ile ilgili öğrenci görüşleri, origami yapılırken en çok zorlanılan şekiller ve origami uygulamaları sürecinde öğrenciler için görselleşen terimler incelenmiştir. Nitel olarak desenlenen çalışma ilköğretim 4 ve 5. sınıfa devam eden 17 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Elde edilen bulgu...

  14. 3,3'-[(E-eten-1,2-diil]di(9-heksil-9H-karbazol bileşiğinin sentezi, X-ışını yapı tayini ve teorik yapı tahmini

   Erol Asker

   2016-08-01

   Full Text Available 3,3'-[(E-eten-1,2-diil]di(9-heksil-9H-karbazol bileşiği 9H-karbazoldan çıkarak üç basamakta sentezlenmiş ve yapısı spektroskopik yöntemlerle aydınlatılmıştır. Kristal yapısı monoklinik uzay grubu P21/c'de çözülmüş ve geometrik özellikleri yarı-deneysel PM7 ve teorik DFT/B3LYP hesaplamalarla elde edilen verilerle karşılaştırılmıştır. DFT hesapsal sonuçlar ile X-ışını kırınımı deneysel sonuçlar arasında yüksek korelasyon belirlenmiştir. Kristal yapıdaki moleküller arası etkileşimler hesaplanan öncü orbitallerle açıklanmaya çalışılmıştır.

  15. Alg Pigmentlerinin Tekstilde Doğal Boyar Madde Olarak Kullanımı

   Elif BAYRAKTAR

   2018-04-01

   Full Text Available Bu çalışmada, mikroalglerden Chlorella vulgaris Beyerinck (Beijerinck,  Porphyridium cruentum (S.F.Gray Nageli ve Haematococcus pluvialis Flotow ve makroalglerden  Ulva lactuca Linnaeus ve Gracilaria gracilis  (Stackhouse M.Steentoft, L.M.Irvine & W.F.Farnham türlerinden pigment ekstraksiyonu gerçekleştirilmiş ve elde edilen pigmentlerin tekstil sanayiinde doğal boyar madde olarak kullanımı konusunda verimliliği araştırılmıştır. Kulanılan türlerden üç farklı çözgen aracılığıyla pigment ekstraksiyonu gerçekleştirilmiş ve her ekstrakt için 4 farklı mordanlama kimyasalı kullanılmıştır. Boyama işleminde yün iplikten faydalanılmıştır. Boyanan ipliklerin ışık haslığına göre değerlendirilmiştir. İplik boyamada en etkili olan türlerin U. lactuca ve G. gracilis olduğu tespit edilmiştir. En iyi mordanlama ise CuSO4, FeSO4 kimyasalları ile gerçekleştirilmiştir.

  16. Ülkemizde Yetiştirilen Başlıca Buğday Çeşitlerinin ve Unlarının Tiamin ve Riboflavin Miktarları

   Recai Ercan

   2015-02-01

   Full Text Available Bu çalışmada, ülkemizde yetiştirilen başlıca buğday çeşitlerinin ve bunların laboratuvar değirmeninde öğütülmesiyle elde edilen unlarının B1 ve B2 vitaminleri miktarı saptanmıştır. Araştırmada 18 buğday çeşidi kullanılmıştır. Buğdaylarda B1 ve B2 vitaminleri miktarı çeşit ve yetişme yerine bağlı olarak değişmektedir. Genellikle sert buğdaylar, yumuşaklardan daha zengin bulunmuştur. Unlarda B1 ve B2 vitamin miktarlarının buğday çeşidi ve randımanı ile ilişkili olduğu görülmüştür. Un randımanı arttıkça vitamin miktarları da artmaktadır.

  17. Veri Madenciliği Teknikleri Kullanılarak Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Ağ Kullanım Analizi: Kocaeli İli Örneği

   Meltem KURT PEHLİVANOĞLU

   2015-04-01

   Full Text Available Günümüzde sosyal ağ kullanımı oldukça artmıştır. Bu çalışmada Kocaeli İlinde yer alan Ulusal Egemenlik Ortaokulu öğrencileri üzerinde anket uygulaması gerçekleştirilmiş, toplanan anket sonuçları veri madenciliği teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. 28 sorudan oluşan anket, öğrencilerin temel özellikleriyle (cinsiyet, uyku durumu, başarı durumu vb. sosyal ağlar (Facebook, Instagram ve Twitter üzerindeki faaliyet durumları (gün içinde ortalama internet kullanımı, hangi ağları kullandığı vb. arasındaki ilişkiyi tespit etmeyi amaçlamıştır. Elde edilen veriler WEKA ya uygun formata dönüştürülüp, Apriori algoritmasıyla öğrencilerin sosyal medyayı niçin kullandığı ve bu kullanımın öğrenciler üzerinde ne gibi etkiler yarattığına dair kurallar çıkarılmıştır.

  18. Tedrici Azalan Sıcaklığın Pimpla turionellae (Hymenoptera: Ichneumonidae’ nın Ömür Uzunluğuna ve Yumurta Verimine Etkileri

   Rahile ÖZTÜRK

   2017-06-01

   Full Text Available Bu çalışmada, laboratuvar şartlarında Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae puplarında yetiştirilen endoparazitoid Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae’ nın larval evresine, konak içinde uygulanan tedrici azalan sıcaklığın etkileri araştırılmıştır. Parazitlenen konak pupları sırasıyla 25, 20, 15 ve 10°C’ lerde 3’ er gün, 4°C’ de 2, 3, 4 ve 5’ er gün bekletilmiştir. Uygulamalar sonucunda çıkan bireylerin ergin ömür uzunlukları ve dişilerin yumurta verimi araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, 4°C’ de bekletme süresinin artması ile ömür uzunluğu ve yumurta verimi azalmıştır.

  19. Sosyal Medyada Yer Alan Markalara İlişkin Marka İmajının Güven Üzerindeki Etkisi

   HACIEFENDİOĞLU, Şenol; FIRAT, Duygu

   2014-01-01

   İşletmeler, bugün çok önemli bir pazarlama ortamı haline gelen sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanma çabası içindedirler. Bu çalışmada, sosyal medyada yer alan markaların marka imajının marka güveni oluşturmadaki etkisi araştırılmıştır. Araştırma, sosyal paylaşım sitelerine üye olan ve bu siteleri kullanan 483 kullanıcı üye ile yüzyüze anket yöntemi kullanılarak yapılmış ve elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Marka imajı boyutları ile marka güveni arasındaki birebir ilişkiler korelas...

  20. Menemen Ekolojik Koşullarında Lavanta (Lavandula spp.) Tür ve Çeşitlerinin Morfolojik, Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

   Karık, Ünal; Çiçek, Fatih; Çınar, Orçun

   2017-01-01

   Bu çalışma Menemen ekolojik koşullarında lavanta (Lavandula spp.) tür ve çeşitlerininmorfolojik, verim ve kalite özelliklerini belirlemek amacı ile 2015-2016yılları arasında yürütülmüştür. Çalışmada 2 farklı türe ait 8 farklı ticarilavanta çeşidi kullanılmıştır. 2 yıl sonucunda elde edilen veriler ışığında türve çeşitler arasında önemli farklılıklar bulunduğu tespit edilmiştir. Lavandintipi çeşitler, verim özellikleri açısından lavander tipi çeşitlerin önünegeçerken,  uçucu yağ oranı ve uçucu...

  1. Mitokondriyal Mutantların Bira Aroma Maddeleri Üzerine Etkisi

   Hasan Tangüler

   2015-02-01

   Full Text Available Biradaki aroma maddeleri üzerine kullanılan bira mayasının önemli bir rolü vardır. Bira mayasının sitoplazmasında çeşitli organeller bulunur ve bu organellerden biri de mitokondridir. Mitokondri, trikarboksilik asit döngüsü ve elektron taşıma zinciri enzimlerini içerir ve böylece hücreye enerji sağlar. Bira mayasında en sık rastlanan ve kendiliğinden ortaya çıkan mutasyon mitokondriyal mutasyondur. Bu mutasyon sonucunda mitokondriyal DNA'sı eksik ya da mitokondriyal DNA'dan tamamen yoksun mutantlar meydana gelir.  Bira mayası mitokondriyal mutasyona uğradığında mayanın fermantasyon hızı, çökelme yeteneği ve aroma maddeleri üretimi ve böylece elde edilen biranın kalitesi önemli derecede etkilenir. Bu nedenle, biracılıkta kullanılacak mayanın mutasyona uğramamış olması tercih edilir. Bu derlemede, mitokondriyal mutasyonun bira aroma maddeleri üzerine etkisi ele alınmıştır.

  2. MANYETiK DENETiMLi BOBiN iLE ELEKTRONiK BALAST GÜÇ DENETiMi

   Selim BÖREKCİ

   2008-03-01

   Full Text Available Elektronik balastlar manyetik balastlara kıyasla, daha yüksek etkinlik faktörüne, daha iyi ısık kalitesine, daha uzun lamba ömrüne ve daha küçük hacme sahiptir. Bu çalısmada, lamba gücü, balast empedansını ve rezonans frekansını degistiren manyetik kontrollü bobin tarafından yapılmaktadır ve bu yöntem kendinden tetiklemeli akim beslemeli push pull tipi elektronik balastlarda gerçeklestirilmistir. Burada sunulan güç kontrolü yönteminde, sıfır voltaj anahtarlaması gerçeklestirilmistir. Elde edilen sonuçları karsılastırmak için, sunulan yöntemin aynı zamanda simulasyonuda yapılmıstır. Deneysel ve simulayon sonuçları uyum göstermektedir.

  3. NADİR ENDEMİK VERBASCUM ALYSSİFOLİUM BOİSS. TAKSONUNUN TOPRAK-BİTKİ İLİŞKİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

   Muhip Hilooğlu

   2017-02-01

   Full Text Available Verbascum alyssifolium Boiss. (Scrophulariaceae Erzincan ilinde dar yayılış alanına sahip nadir ve endemik bitki türlerindendir. Bu tür, IUCN kriterlerine göre DD (Veri yetersiz kategorisinde değerlendirilmektedir ve sadece 3 lokaliteden bilinmektedir. Bu çalışmada, V. alyssifolium taksonunun doğal yayılış gösterdiği toprakların fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlenmiştir. Ayrıca, bitki ve toprak örneklerinin mikro ve makro element analizleri yapılarak aralarındaki ilişki ortaya çıkarılmıştır. Elde edilen sonuçların, dar yayılış alanına sahip nadir ve endemik V. alyssifolium türüne yönelik gurbette (exsitu koruma çalışmaları için önemli veriler sağlayacağı kanısındayız.

  4. Invesitgation of Drilling Parameters on Thrust Force on AZ91 Magnesium Alloy by Genetic Expression Programming

   Kemal ALDAŞ

   2014-09-01

   Full Text Available Bu çalışmada AZ91 magnezyum alaşımının farklı parametreler altında işlenmesi ile oluşan kesme kuvvetlerinin deneysel tabanlı teorik bir model ile tahmin edilmesi sunulmuştur. Modelleme için gerekli deneyler kuru işleme ortamında ve işleme devri ilerleme hızı ve 4 farklı matkap ucunun tam faktöriyel deney tasarımı kullanarak gerçekleştirilmiştir. Deneyler sonucunca elde edilen veriler Genetic Expression yazılımı ile modellenerek kesme kuvveti tahmini için formulasyon oluşturulmuştur. Bu formulasyon kullanılarak deneyde kullanılan parametrelerin kesme kuvveti üzerindeki etkileri detaylı olarak analiz edilmiştir

  5. EREĞLİ (KONYA) İLÇESİNDE MEYVECİLİK

   TAPUR, TAHSİN; BOZYİĞİT, RECEP

   2013-01-01

   ÖZETAraştırma Sahası, İç Anadolu Bölgesi’nin güneydoğusunda yer alır. Ereğli ilçesidir. Bu çalışmanın amacı, Ereğli’de meyveciliğin dağılımını, üretimini ve gelişimini ortaya koymaktır. Araştırmanın ilk aşamasında konu ile ilgili literatür incelenmiştir. Daha sonra çeşitli tarihlerde (Eylül 2008 veTemmuz 2009) arazi incelemeleri yapılmıştır. Saha çalışması ile elde edilen bilgiler, literatür ve SWOT/GZFT analiz yöntemi ile değerlendirilmiştir.Çalışma alanında meyveciliğin gelişmesi üzerinde f...

  6. Parcacik fizigi en kücügü kesfetme macerasi

   Sekmen, Sezen

   2015-01-01

   Elinizdeki bu kitap biraz yukarı kuark, biraz aşağı kuark ve bir miktar da elektron namlı leptondan yapılmıştır. Bunlara ulaşmak için kitap çok büyük bir teknolojiyle çok küçük parçlara ayrıştırılabilir. Dahası, elde edilen kuark ve leptonlar farklı şekillerde bir araya getirilip kitap çilekli dondurmaya, fötr şapkaya ya da uzay gemisi motoruna da çevrilebilir. Çünkü kuarklar, leptonlar ve bir kısım diğerleri temel parçacıklardır yani evrendeki herşeyin nihai yapıtaşları. Öte yandan eğer kitabı daha faydalı ve ilginç şeylere dönüştürmek yerine okumak tercih edilirse içeriğinde evrenimizi doğumundan bugüne şenlendiren temel parçacıkların ve onları yakalamak için sürekli uğraşan meraklı fizikçilerin heyecanlı hikayesi bulunabilir.

  7. Kontrol odağı ve örgütsel muhalefet arasındaki ilişki üzerine bir araştırma

   KAYA, Çiğdem

   2017-01-01

   Bu çalışmada çalışanların iş çevrelerindeki kontrol algılarının (kontrol odağının), örgütle ilgili anlaşmazlıklarını ve karşıt fikirlerini sözlü olarak ifade etme stratejileri (örgütsel muhalefet) ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, İstanbul’da çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalarda çalışan 180 beyaz yakalı çalışandan toplanan veri analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, çalışanların kontrol odaklarının yapıcı açık muhalefet, dışsal muhalefet ve sorgulayıcı açık m...

  8. Akkeçi oğlaklarında doğum ve sütten kesim ağırlığına etki eden bazı çevre faktörleri üzerine araştırmalar

   KAHRAMAN, Züleyha

   1991-01-01

    Bu araştırmada, Akkeçi oğlaklarında doğum ve sütten kesim ağırlıkları üzerine ana yaşı, cinsiyet, doğum şekli, ananın vücut ağırlığı ve bunlara ek ola rak oğlakların doğumdaki ağırlıklarının sütten kesim ağırlığına etkileri incelenmiştir. Araştırmanın ma teryalini Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü' nde yetiştirilen çeşitli yaştaki Akkeçiler ve bunlardan elde edilen oğlaklar oluşturmuştur. Yapılan önem kontrolleri sonucunda; oğlakların doğum ağ...

  9. İran Halk Kütüphaneleri: Niceliksel Bir Değerlendirme

   Jahangir Gholipour

   2013-06-01

   Full Text Available Halk kütüphaneleri dijital uçurumun azaltılmasında önemli roller üstlenen toplumsal kuruluşlardır. On­ların, bu rollerini gerçekleştirebilmeleri için niceliksel açıdan yeterli durumda olmaları gerekmektedir. Ayrıca, halk kütüphanelerine ilişkin niceliksel göstergeler niteliklerini ve nitelikli hizmet vermelerini doğrudan belirler. İran, 30 ilde yaşayan 71 milyon nüfusa sahip bir Ortadoğu ülkesidir. Bu çalışmada, İran’daki halk kütüphanelerine ilişkin niceliksel durum kütüphane sayısı, kullanıcı, derme ve personel unsurları açısından ortaya konulmaya çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, İran’da ele alınan söz konusu unsurlar açısından genelde bir yetersizlik olduğu anlaşılmıştır. Çalışma sonunda bazı önerilerde bulunulmuştur.

  10. Kullanıcıların Facebook Reklamlarına Tepkilerini Belirleyen Reklam Özellikleri

   Çakır, Vesile; Tam, Mehmet Sinan

   2014-01-01

   Facebook halihazırda en popüler sosyal medyadır ve bu özelliği ile cazip bir reklam medyasıdır. Bu araştırma facebook reklamlarının beğenilmesi, tıklanması ve paylaşılmasında yordayıcı olan reklam özelliklerini araştırmaktadır. Facebook kullanıcıları üzerinde gerçekleştirilen bir saha araştırmasından elde edilen veriler, kullanıcıların ilgilendikleri bir ürün kategorisine ait, tıklanma oranının yüksek, bilim kurgu tarzı, değişik renk ve yazılı bağlantılara sahip ödemeli reklamlara daha çok tı...

  11. ELLIOTT DALGA PRENSİBİ VE ALTIN PİYASASI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

   Ayten ÇETİN

   2016-02-01

   Full Text Available Elliott Dalga Prensibi, kolektif yatırımcı psikolojisini içsel değişken kabul ederek fiyatın hareket dinamiklerini açıklamaya çalışan bir teknik analiz yöntemidir. Prensip, kitlesel ruh halinin birbirine zıt duygular arasında, tanımlanabilir ve tutarlı şablonları takip ederek hareket ettiğini savunmaktadır. Dalga Prensibinin birincil amacı piyasanın davranışlarını tanımlamaktır. Fiyatın takip ettiği hareket kalıbının tespit edilmesi, geleceğe dair tahmin yapmayı mümkün kılmaktadır. Çalışmada, altın piyasasındaki fiyat hareketleri Elliott Dalga Prensibi yardımıyla incelenmiştir. Yapı- lan analizlerde elde edilen sonuçlar, Elliott Dalga Prensibinde belirtilen döngüsel kalıpların, altın piya- sasındaki fiyat hareketlerinde var olduğunu göstermiş ve böylece altın fiyat hareketlerinin Elliott Dalga Prensibi ile analiz edilebileceği hipotezini desteklemiştir.

  12. KARANFİLLİÇAY DERESİ SUYUNUN FİZİKOKİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK PARAMETRELERİNİN MEVSİMSEL DEĞİŞİMİ VE AKUAKÜLTÜR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

   Bulut, Cafer; Akçimen, Ufuk; Uysal, Kazım; Küçükkara, Ramazan; Savaşer, Soner

   2018-01-01

   Bu çalışmada; Denizli ve Muğla sınırları içindebulunan Karanfilliçay Deresi üzerinde memba ve dere sonu olarak seçilen ikiistasyonda (1. istasyon: 36o 52ı40.58ıı N ve 29o 11ı51.16ıı E;  2.istasyon: 36o 58 ı 58.69ııN - 29o12 ı 22.36 ıı E) fizikokimyasalve mikrobiyolojik parametreler Ocak 2007’den Ocak 2008’e kadar aylık ölçülmüşve elde edilen bulgular akuakültür açısından değerlendirilmiştir. İki istasyonarasında yaklaşık 109 ton/yıl porsiyonluk ve 605.000 adet/yıl yavru alabalıkürete...

  13. Çok Etmenli Sistemlerde NetLogo İle Karınca Kolonisi Optimizasyonu

   Mustafa Tüker

   2013-02-01

   Full Text Available Çok etmenli sistemler (ÇES, karmaşık optimizasyon problemlerinin modellenmesi ve çözülmesi için etkin bir yol sunarlar. Bu çalışmada, Gezgin Satıcı Problemi (GSP'ni çözmek için ÇES ve karınca kolonileri birlikte kullanılmıştır. Sistem benzetimi, etmen tabanlı bir programlama ortamı olan NetLogo ile gerçekleştirilmiştir. Problemin modellenmesi ve benzetimi için NetLogo'nun nasıl kullanılacağı kodlarla ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Algoritma farklı düğüm sayıları için denenmiş ve elde edilen sonuçlar tartışılmıştır.

  14. Ekmeklik Buğdayların Kalitelerinin Belirlenmesinde Miksograf Kullanımı Üzerine Araştırmalar

   Ayhan Atlı

   2015-02-01

   Full Text Available Bu araştırmanın amacı miksograf cihazından elde edilen bulguların diğer kalite kriterleri ile ilişkisini saptamak ve miksografın kalite değerlendirmesinde ne derecede etkili olduğunu belirlemektir. Araştırmada miksograf bulgularının zayıf ve kuvvetli kalitedeki çeşitleri birbirinden ayıracak özellikte olduğu ve çeşitli kalite kriterleri ile önemli düzeyde korelasyon gösterdiği belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, miksograf ile kalite belirlemede en etkili kriterlerin kurve yüksekliği, maksimum konsistens ve alan değerleri olduğu saptanmıştır.

  15. Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik

   Recep BAKIŞ

   2011-12-01

   Full Text Available Bu makalede, sanayi, tarım ve evsel atık sularla yoğun bir şekilde kirletilen Porsuk çayı ve havzasındaki yüzeysel ve yeraltı suyu kirlilik düzeyi araştırılmıştır. Bu amaçla, Porsuk çayı boyunca ve havza içinden 20 istasyon seçilerek, 2 yıl boyunca mevsimsel yüzeysel ve yeraltı su örnekleri alınmıştır. Yüzeysel sularda toplam 18, yeraltı sularında ise toplam 15 parametre analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, mevsimsel değişikliklerin sebebine bakılmaksızın, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Kıta İçi Su Kaynakları sınıfları ve uluslar arası standartlarla karşılaştırılmıştır. Porsuk çayı ve havzasındaki hem yüzey suyunun hem de yeraltı suyunun IV. Kalite su sınıfında olduğu tespit edilmiştir

  16. Türkiye’de İhracatın Çeşitlendirilmesi ve Ekonomik Büyüme

   Ali ACARAVCI

   2015-07-01

   Full Text Available Bu çalışma, Türkiye’de ihracatta ürün çeşitlendirmesi ile ekonomik büyüme arasındaki uzun dönemli ve nedensel ilişkileri, Türkiye ekonomisi için 1995-2012 dönemi verileri ile araştırmaktadır. Değişkenlerin durağanlık analizi için ADF birim kök testi, eşbütünleşme ilişkisini test etmek için ARDL sınır testi yaklaşımı ve değişkenler arasındaki nedensellik ilişkilerinin belirlenmesinde Granger nedensellik testi modeli kullanılmıştır.  Elde edilen sonuçlara göre ihracatta ürün çeşitlendirmesi değişkeninden ekonomide dışa açıklık oranı değişkenine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi bulunurken diğer değişkenler arasında bir nedensellik ilişkisi bulunamamıştır.

  17. GERUNDS MADE FROM THE SUFFIX -GAn IN UZBEK TURKISH THROUGH SAID AHMAD’S NOVEL CALLED “UFQ” SAİD AHMAD’IN “UFQ” ROMANI ESASINDA ÖZBEK TÜRKÇESİNDE -GAn EKİYLE YAPILAN ZARF-FİİLLER

   Esra YAVUZ

   2010-07-01

   Full Text Available In this article, it is examined gerunds made from suffix –GAn in Uzbek Turkish through Said Ahmad’s novel called “Ufq”, which is a Turkic language of southeastern branch, and is approached in details historical development, structure and utilization of suffixes. Additionaly, it is emphasized functions of gerund-making by using case ending, noun derivational affix, particle and word of the suffix -GAn, and to understand this issue, utilizations of these suffixes have supported the examinations obtained from “Ufq” novel. Bu makalede, Said Ahmad’ın “Ufq” romanı esasında Özbek Türkçesinde -GAn ekiyle yapılan zarf-fiiller konusu incelenmiş ve eklerin tarihi gelişimi, yapısı ve kullanımları ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.Ayrıca, –GAn ekinin, isim çekim eki, isim yapma eki, edat ve kelime kullanarak zarf-fiil yapma işlevleri üzerinde durulmuş ve konunun anlaşılması için bu zarf-fiil eklerinin kullanımları “Ufq” romanından elde edilen örneklerle desteklenmiştir.

  18. AISI 304 ÖSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN TİTANYUM KARBÜR KAPLAMALI KESİCİ TAKIM İLE TORNALAMA İŞLEMİNDE KESME KUVVETLERİNİN İNCELENMESİ

   Özgür TEKASLAN

   2007-02-01

   Full Text Available Bu araştırmada, AISI 304 östenitik paslanmaz çeliklerin titaniyum karbür kaplı kesici takımlarla tornalama işleminde oluşan kesme kuvvetleri deneysel olarak incelenmiş ve elde edilen sonuçlar teorik sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Deneysel çalışmada, farklı kesme hızları, ilerleme değerleri ve kesme derinlikleri dikkate alınmıştır. Kesme kuvvetleri üç boyutlu kistler dinanometre ile ölçülmüştür. Teorik çalışmada ise; Kienzle formülasyonuna göre kesme kuvvetleri belirlenmiştir. Çalışma sonucunda teorik olarak hesaplanan kesme kuvvetlerinin çeşitli etkenler nedeni ile tam sonucu vermediği, deneysel sonuçlara göre; ortalama % 25'lik fark olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle kesme kuvvetlerinin belirlenmesinde deneysel yöntemin daha kesin sonuçlar verdiği değerlendirilmektedir.

  19. Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Tezlerinin Atıf Analizi

   Umut Al; Güleda Doğan

   2013-01-01

   Çalışma Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde tamamlanan lisansüstü tezleri ve söz konusu tezlerin kaynakçalarındaki atıfları incelemektedir. Araştırma sonucunda elde edilen başlıca bulguları şu şekilde sıralamak olanaklı­dır: Bölümde yılda ortalama dört tez tamamlanmıştır. Tezlerde en sık başvurulan araştırma yöntemi betimlemedir. Tezlerde üniversite kütüphaneleri, halk kütüp­haneleri, okuma alışkanlığı ve kullanıcı araştırmaları konuları öne çıkmaktadır. Nilüfer Tuncer, İ...

  20. Yabancılara Türkçe Öğretiminde Filmlerin Kullanımı (Selvi Boylum Al Yazmalım Filmi Örneği

   Adem İŞCAN

   2017-04-01

   Full Text Available Yabancı dillerin öğretimi alanında kullanılan filmlerin, hedef dilin kültürünü öğrencilere öğretmedeki etkisi dünya çapında bilinmektedir. Kültür öğretiminin, dili öğrencilerin ilgisine açacağı düşünüldüğünde çalışmanın Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanındaki önemi anlaşılacaktır. Bu araştırmanın amacı, Türkçenin yabancı dil öğretiminde filmlerin kullanılmasının, öğrencilerin Türk kültürel unsurlarını fark etmesine ortam hazırlama durumunu ölçmektir. Araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Öğrencilerin sorulara verdiği yanıtlar, nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan doküman incelemesi ile analiz edilmiştir. Veri toplama sürecinde, literatür taraması sonucu araştırmacının hazırlamış olduğu sorular öğrencilere yöneltilmiştir. Elde edilen veriler, üç uygulama sonucunda analiz edilmiştir. İlk olarak her bir öğrencinin vermiş olduğu yanıtlar tasnif edilmiştir. Daha sonra her uygulama için verilen yanıtlar, Microsoft Office Excel 2013 programına aktarılmış, burada analize tabi tutulmuş ve son olarak da her bir soruya verilen cevaplar için ortaya çıkan sonuçlar yorumlanmıştır. Elde edilen veriler, öğretmen yönlendirmesi sonucunda Türk kültür ögelerinin, filmler kullanılarak, geleneksel olarak tabir edilen yöntemlerden çok daha verimli biçimde öğretilebildiğini göstermiştir. Filmlerin öğrenciler tarafından ilgi ile takip edilmesi, öğrenmedeki verimi arttırmış, görsel olarak sunulan kültürel unsurlar, kuru bilgiden çok daha öteye geçerek kalıcı hâle gelmiştir.

  1. Coğrafya Konuların Öğretiminde Materyal Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması / The Effect of the Usage of Instructional Materials on Student Achievement in Teaching Geography: A Meta-analytic Study

   Yusuf İnel

   2017-06-01

   Full Text Available Abstract This study aims to combine the results of independent studies in order to reveal the impact of the usage of instructional materials in teaching geography subjects on students’ achievement. We have tried to answer the question “Do the instructional materials in teaching geography subjects impact on students’ achievement?”. The study is performed via meta-analysis. The total sampling size obtained from 31 studies included in analysis. The data were analyzed using STATA 13. and CMA 3 programs. When analyzing the data, the values of standard deviation, arithmetic average and sampling size of postest measures of control and experimental groups in each study were used. The results of this study indicate that the usage of instructional materials in the teaching geography subjects impacts positively on students’ achievementat at wider effect size. They also show that there is no any statistically difference among effect size by sampling stage (high school, the material type used, research type, and publication years of studies.  Öz Bu çalışmada, coğrafya konuların öğretilmesinde kullanılan materyallerin öğrenci başarısı üzerindeki etkisinin tespit edilmesine yönelik yapılmış birbirinden bağımsız çalışmalardan elde edilen sonuçların birleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç dâhilinde, “Coğrafya Konuların Öğretiminde Kullanılan Materyaller, öğrencilerin akademik başarılarını etkilemekte midir?” sorusuna cevap aranmıştır. Çalışma, meta analiz yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Analize dahil edilen 31 çalışmadan elde edilen toplam örneklem büyüklüğü 2138 dir. Verilerin analizinde STATA 13 ve CMA 3 programları kullanılmıştır. Verileri analiz ederken her bir çalışmanın kontrol ve deney grubunun sontest ölçümlerinden standart sapma, aritmetik ve örneklem büyüklüğü değerleri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, coğrafya konuların öğretiminde kullan

  2. Çokşeritli Dönel Kavşaklarda Kapasite Analizi: Highway Capacity Manual 2010 Kapasite Modeliyle Bir Değerlendirme

   Melike Ersoy

   2014-06-01

   Full Text Available Bu çalışmada, genel kabul görmüş çok şeritli dönel kavşak kapasite hesap yöntemlerinin uygulanabilirliği, yeni Highway Capacity Manual (HCM 2010 yöntemiyle karşılaştırılmıştır. Yöntemlerden elde edilen sonuçlar, yerel çalışmalardan toplanan verilerin ışığında değerlendirilmiştir. Karşılaştırma için regresyon analiz yöntemini temsilen Transportation Research Laboratory (TRL formülasyonu, Kritik aralık kabulü yöntemini temsilen Avusturya Hesap Yöntemi seçilmiştir. Bunlara ek olarak, sınırlı öncelik ve ters öncelik koşullarının göz önünde bulundurulduğu kalibre edilmiş kritik aralık yöntemi ve HCM 2010 da yerel uygulamalar için öngörülen kalibre edilmiş formüller ile hesaplamalar yapılmış ve HCM 2010'un olağan değerleriyle karşılaştırılmıştır.Çalışmanın sonucunda elde edilenler, kritik aralık kabul yöntemi ve regresyon yönteminin HCM 2010 olağan değerlerine kıyasla genellikle daha yüksek sonuçlar verdiğini göstermiştir. Yöntemler arasında yapılan regresyon analizleri sonucu, özellikle yüksek dönen akımlar altında kritik aralık kabul yönteminin HCM 2010 yönteminden daha uygun sonuçlar verdiği görülmüştür. Ancak HCM 2010'da yerel uygulamalar için kalibrasyon yapılmasını sağlayan formülasyon sonucunda elde edilenler, olağan formülasyonun verdiği düşük kapasite tahminlerini daha uygun değerlere yükseltmiştir.

  3. Barış Harekâtı Sonrasında Türkiye’den Kıbrıs’a Yapılan Göçler Ve Tatbik Edilen İskân Politikası Immigration From Turkey To Cyprus After Peace Operation And Following Settlement Policy

   İsmail ŞAHİN

   2013-09-01

   Full Text Available In order to close the gap in the population of Northern Cyprusthat occurred after Cyprus Peace Operation, it was organized theresettlement from Turkey to island. In this context, among people whocame to the island, three groups can be defined. There were soldiersand their families who were involved in Peace Operation of 1974,agricultural labor force, and people who migrated of their own accord.The properties remained after Greek Cypriots were distributed amongnewcomers after they have been admitted to the citizenship. Called as“Turkish immigrants”, this group played a significant role in the rapiddevelopment of Northern Cyprus. However, because of absence ofplanned settlement policy, long term economic development fell intostagnation what, by-turn, caused social problems. Social problemsbetween Turkish Cypriots and Turkish immigrants have beenincreasingly deepened by already existed religious, social, and culturaldifference between these groups. Social problems provoked byimmigrants, differences between these two groups, and introduced inthe political frameworks wrong policies interrupted the socialintegration of Northern Cyprus.This paper aims to study the reasons of migration to Cyprus after1974, the resettlements to the island, and the problems faced bymigrants there. In this regard, the legal status and the opportunitiesoffered to Turkish immigrants, the way how migrants encounter withthe Turkish Cypriots, problems they have experienced, and theirrelations with Greek Cypriots living in the north of the island arediscussed. In this study, legal regulations, eye-witness interviews,newspaper reports, and official documents are used to research theissue. Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında Adanın kuzeyinde ortaya çıkan nüfus boşluğunu kapatmak üzere Türkiye’den Adaya nüfus nakli yapılmıştır. Bu kapsamda; 1974 Barış Harekâtı’nda görev alan askerler ve yakınları, tarım işgücü ve kendi başına gelenler olmak üzere üç grup insan Adaya gelmiştir. Gelen bu insanlar, önce vatandaş yapılmış ardından yapılan yasal düzenlemelerle, onlara Rumlardan kalan mülkler dağıtılmıştır. ‘Türkiyeli göçmenler’ olarak adlandırılan bu grup kısa zamanda Kuzey Kıbrıs’ın kalkınmasında önemli rol oynamıştır. Ancak iskân politikasının, planlanan düzeyde olmaması nedeniyle uzun vadede ekonomik kalkınma sekteye uğramış ve Adanın kuzeyinde toplumsal huzursuzluklar baş göstermiştir. Türkiyeli göçmenler ile Kıbrıslı Türkler arasında ortaya çıkan toplumsal huzursuzluklar, zamanla iki grup arasında var olan dini, siyasi, sosyal ve kültürel farklılardan dolayı da artarak derinleşmiştir. Bir taraftan göçmen olmanın yaratmış olduğu sosyolojik sorunlar, diğer taraftan da iki grup arasındaki farklılıklar toplumsal bütünleşmeyi geciktirdiği gibi, siyasi çevrelerin tatbik ettiği yanlış politikalar da Kuzey Kıbrıs’ta toplumsal bir birlikteliğin oluşmasını kesintiye uğratmıştır.Bu çalışma, 1974 sonrası Kıbrıs’a göç eden insanların göç nedenlerini, Adaya iskânlarını ve orada karşılaştıkları sorunları araştırmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, Türkiyeli göçmenlere verilen yasal statü ve sunulan imkânlar, göçmenlerin Kıbrıslı Türklerle karşılaşmaları, yaşadıkları problemler ve göçmenler ile Adanın kuzeyinde kalan Rumların ilişkileri ele alınmıştır. Çalışmamızda, yasal düzenlemelere, görgü tanıklarına, gazete haberlerine, resmi belgelere ve konu üzerine yapılan araştırmalara yer verilmiştir.

  4. Effect of Different Cooling Rates on Embryo Survivability and Pregnancy Rates in Freezing Sheep Embryos

   Elif KARAMAN ÖZTÜRK

   2016-07-01

   Full Text Available Çalışmanın ilk bölümünde, mezbahadan sağlanan ovaryumlardan kazanılan oositler (n=2990 olgunlaştırma medyumu içerisinde 24 saat süreyle olgunlaştırıldı. Ardından, 20 saat süreyle İn Vitro Fertilizasyona (İVF bırakıldılar. Yarıklanma gösteren embriyolar (n=1305, Sentetik Ovidukt Fluid (SOF medyumu içerisine alınarak altı gün süresince İn Vitro Kültüre (İVK bırakıldılar. İVK sonrası elde edilen morula-blastosist aşamasındaki embriyolar rastlantısal şekilde üç farklı dondurma hızı grubuna eşit olarak ayrıldılar (Grup I: 0,5 °C /dk, Grup II: 0,8 °C /dk, Grup III: 1 °C /dk. Her bir gruptaki embriyolar (n=50, 1,5 M etilen glikol bulunan dondurma medyumu içerisinde farklı soğutma hızlarında donduruldu. Sonuçta 0,5 °C/dk soğutma hızının en başarılı grup olduğu belirlendi (P<0,05. Çalışmanın ikinci bölümünde, verici koyunlardan elde edilen in vivo embriyolar (Morula-Blastosist çalışmanın birinci bölümünde bulunan en başarılı soğutma hızı (0,5 °C/dk ile soğutularak donduruldu. Dondurulan 19 adet embriyo hormonel olarak hazırlanmış 17 alıcı koyuna transfer edildi. Transfer sonrası 60. günde yapılan ultrason muayenesinde üç adet koyunda gebeliklere ait embriyonik keseler gözlendi ve bu koyunlardan birinde de ikiz gebelik saptandı. Gebe koyunlardan bir tanesinde doğum gerçekleşti; diğer iki koyunda ise ileriki dönemde yapılan ultrason muayenesinde gebeliklerin sonlandığı gözlendi. Çalışma sonucunda, koyun embriyolarının dondurulması sırasında 0,5°C/dk soğutma hızının en başarılı hız olduğu ve bu yöntemle dondurulan embriyoların transferinden de gebelik elde edilebildiği saptandı.

  5. Erwinia amylovora Enfeksiyonu Sonrası Elma, Armut ve Ayva Çeşitlerinde Konukçu Protein Miktarlarının Belirlenmesi

   Şerife Çetin

   2014-11-01

   Full Text Available Ateş yanıklığı hastalığına neden olan Erwinia amylovora, Rosaceae familyasından başta armut, elma ve ayvalarda zararlı bakteriyel bir patojendir. Bu çalışmada, E. amylovora’ nın 2 virülent izolatının (Ea234-1 ve Ea240-3 farklı elma (Braeburn, Fuji, Gala ve Golden Delicious, armut (Santa Maria ve Williams ve ayva (Eşme ve Ekmek çeşitlerinde enfeksiyonu sonucu zamana bağlı olarak toplam protein miktarlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. E. amylovora (108 hücre ml-1 ile yaprak inokulasyonundan sonraki 24, 36 ve 72. saatlerde örnekler alınmıştır. Enfeksiyonların doğrulanması için, bakteri inokule edilen bitkilerden re-izolasyonlar yapılmış ve etmen biyokimyasal ve moleküler testlerle E. amylovora olarak tanılanmıştır. Toplam protein miktarlarının belirlenmesinde Bradford yöntemi ve SDS-PAGE analizleri için Laemmli yöntemleri kullanılmış, protein ekstraktlarının 595 nm’ de absorbans değerleri elde edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, elma çeşitlerinde E. amylovora enfeksiyonu sonrası kontrole kıyasla 24. saatte toplam protein miktarının arttığı, 36. ve 72. saatte miktarın azaldığı, Braeburn çeşidinin en yüksek protein miktarına sahip olduğu belirlenmiştir. Armut çeşitlerinde, 24. ve 36. saatlerde toplam protein miktarı artarken, 72. saatte protein miktarının azaldığı ve Santa Maria çeşidinin en yüksek protein miktarına sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayva çeşitlerinde, toplam protein miktarının 72. saatte arttığı ve Eşme çeşidinin en yüksek protein miktarına sahip olduğu belirlenmiştir. SDS-PAGE analizi sonucunda, farklı molekül ağırlıklarına sahip protein fraksiyonları elde edilmiştir. Elma ve ayva çeşitlerinde sırasıyla yaklaşık 55-70 ve 35-55 kDa, armut çeşitlerinde ise yaklaşık 55-70 kDa molekül ağırlığında protein bantları belirlenmiştir.

  6. Eğirdir orman fidanlığı’nda diken ardıcı (Juniperus oxycedrus fidan yetiştirme sıklığının fidan morfolojisine etkileri

   Esra ALIM

   2017-07-01

   Full Text Available Bu çalışmada, farklı yetiştirme sıklıklarının diken ardıcı (Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus’nın (1+0 çıplak köklü fidanlarının morfolojik özellikleri üzerindeki etkilerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma Eğirdir Orman Fidanlığında kurulan deneme alanlarında yürütülmüştür. Denemede; 1.5 cm, 3 cm, 6 cm ve 9 cm mesafe olacak şekilde kontrol dâhil 5 farklı yetiştirme sıklığı uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre diken ardıcı fidanlarının morfolojik özellikleri (kök boğazı çapı, yan kök sayısı, gürbüzlük indisi, kalite indisi, fidan, gövde ve kök taze ağırlıkları ile fidan, gövde ve kök kuru ağırlıkları üzerine yetiştirme sıklığının önemli etkilerinin olduğu belirlenmiştir. Ekim yastıklarında yetiştirme sıklığı azaldıkça daha kalın çaplı, gövde taze ve kuru ağırlığı daha fazla ve daha çok yan kök sayısına sahip olan fidanlar elde edilmiştir. Çalışmada, elde edilen fidanlar arasında en yüksek kök boğazı çapı ve yan kök sayısı kontrol dışındaki ekim sıklıklarından elde edilen fidanlarda olduğu tespit edilmiştir. Fidan ağırlıkları bakımından ise en iyi sonucu 3 cm ekim sıklığı verirken, en düşük sonuç kontrol fidanlarında meydana gelmiştir. Eğirdir Orman Fidanlığı koşullarında 3 cm ekim sıklığının uygulanmasının kaliteli diken ardıcı fidan üretimi için yeterli olacağı düşünülmektedir.

  7. PSO, CS ve FA Algoritmalarıyla Ortak Emiterli BJT'li Yükselteç Tasarımı

   Murat Erhan ÇİMEN

   2017-02-01

   Full Text Available Özet. BJT’lerin, elektronik devrelerde önemli bir yeri olan yükselteçlerde kullanımı hala popülerliğini korumaktadır. Diğer taraftan, BJT’li yükselteçlerin istenilen karakteristiklerde tasarlanması önemli bir problemdir. Özellikle standart eleman değerleri ile istenilen yükselteç özelliklerini sağlamak için klasik tasarım yöntemlerini kullanmak önemli bir işlem yükü ve aşırı zaman kaybına neden olur. Bunun yanı sıra, elde edilen sonuçlarda, istenilen karakteristiklerden bir veya birkaçının elde edilememesi ihtimali de vardır. Yine, değişen bir parametre için yukarıda sayılan işlem yükünün tekrarlanması da gerekecektir.Bu çalışmada, bu probleme çözüm olarak ortak emiterli bir BJT’li yükseltecin standart eleman değerleri kullanarak tasarımı, Cuckoo Search, Parçacık Sürü Optimizasyonu ve Ateşböceği algoritmaları kullanılarak yapılmıştır. Yine elde edilen sonuçlar karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Bu algoritmalar sayesinde geleneksel yönteme göre işlem yükleri ortandan kalkmış ve yükseltecin istenilen karakteristikte çalışması için gereken standart eleman değerleri, belirlenen hata oranının altında seçilmiştir.Anahtar Kelimeler: Yükselteç Tasarımı, PSO, Cuckoo Search, FireFly, Optimizasyon Abstract. Basic purpose in the amplifier circuits design is to solve and select the standard component values for obtaining  the desired circuit characteristics. If the classical design methods are selected then the process will take long time and need a lot of mathematical efforts. As a solution of these problems, in this work Cuckoo Search Algorithm, Partical Swarm Optimization Algorithm and FireFly Algorithm are proposed to determine the standard components values, which are in the market, for Common-Emiter Amplifier. Also, comparisons of the obtained results are given. By those algorithms, required mathematical efforts are reduced substantially. In

  8. Kişiler Arası İletişim Engelleri Ölçeği Geliştirme

   Zeynep Başerer

   2016-12-01

   Full Text Available Bu çalışmanın amacı kişiler arası iletişim engellerinin neler olabileceğini belirlemeye yönelik ölçme aracı geliştirmektir. 47 maddeden oluşan ölçeğin nihai formu rastgele seçilen 20-40 yaş arası yetişkinlere uygulanmıştır. Elde edilen veriler üzerinden ölçeğin geçerliğine ilişkin bilgi elde edebilmek için döndürülmüş temel bileşenler analizi kullanılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi ile elde edilen bulgular analizi sonucunda, ölçeğin 30 madde ve 5 alt boyuttan oluştuğu belirlenmiştir. Bu boyutlar literatür taraması dahilinde “Dilsel-Davranışsal, Kişisel, Duyuşsal, Algısal ve Psikolojik” ifadeler olarak adlandırılmıştır. Ölçeğin geçerliliğine kanıt sağlamak için kapsam geçerliliği ve yapı geçerliliğine bakılmıştır. Kapsam geçerliliğine ilişkin literatür taraması ile uzman görüşü alınırken,  yapı geçerliğine ilişkin bilgi toplamak için de “döndürülmüş temel bileşenler analizi” kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda ise KMO değeri 0,956 olarak bulunmuştur. Ayrıca ölçeğin güvenirliğine kanıt sağlamak amacıyla Cronbach alfa güvenirlik katsayısı hesaplanmış ve ölçeğin tamamı için Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0,946 olarak bulunmuştur. Her bir alt faktör için Cronbach alfa güvenirlik katsayılarının ise 0,931 ile 0,657 arasında olduğu görülmüştür.

  9. Teachers' Opinions about the Updated Secondary Mathematics Curriculum [Güncellenen Ortaöğretim Matematik Öğretim Programı Hakkında Öğretmen Görüşleri

   Orhan Çiftci

   2015-08-01

   Full Text Available The purpose of this study is to explore the opinions of mathematics teachers working in high schools on the high school mathematics curriculum that was reformed in 2013. Structured interview method was employed to collect data from nine high school teachers. Content and descriptive analysis were used to analyze the data obtained from the interviews with teachers. Based on the qualitative analysis of data, the teachers favored the reduction in the content and acquisition regulation, but criticized some eliminated content and acceptance the level of readiness of students. The teachers believed the benefit of using compass-straightedge, information and communication technologies. Furthermore, the teachers expected more professional development opportunities, particularly on the use of technology for teaching mathematics before they are hold accountable for the implementation of the new curriculum. [Bu çalışmada, ortaöğretim kurumlarında görev yapan matematik öğretmenlerinin 2013 yılında yayınlanan ortaöğretim matematik dersi öğretim programı hakkındaki görüşlerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Veriler dokuz lise matematik öğretmeni ile gerçekleştirilen yapılandırılmış görüşmeler ile elde edilmiştir. Öğretmenlerle yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen verilerin analizi için içerik ve betimsel analizi kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen verilerin analizi sonucunda, öğretmenler yeni programı, konuların yoğunluğunun azaltılması ve kazanımların düzenlenmesi gibi konularda olumlu bulmuş; bazı konuların çıkartılması ve öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerinin kabulü konusunda eleştirmişlerdir. Öğretmenler, bilgi ve iletişim teknolojilerini ve pergel-cetveli kullanmanın faydalı olacağını belirtmişlerdir. Ayrıca, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma konusunda desteklenmelerini ve programın öğretmenlere ayrıntılı olarak tanıtılmasını önermişlerdir.

  10. Toplumun Devrik Cümle Hakkındaki Düşüncesi ve Nesirde Devrik Cümlenin Yeri / Opinion of Society on the Inverted Sentence and the Place of the Inverted Sentence in Prose

   Serhat Küçük

   2017-12-01

   Full Text Available Abstract This study aims to analyse the usage of inverted sentences which we have been witnessing in daily life, language and literature as well as show public perception about the inverted sentences. In the research, eight proses by eight different Turkish writers have been analysed according six factors. The observed data showed that inverted sentences more likely to be used by so-called left-wing writers who wrote about social subjects. To collect data about public opinion, a survey, consisting of 12 questions and answered by 500 people, conducted by the researchers. Regarding the last question, which serves most for the work, 772 connotations have been indicated by 448 people and these connotations have been associated with 267 different terms. According to data gathered by the open-ended questions, it could be said that society is in a dilemma as well as linguists. That we have come across different terms in addition to positive and negative answers shows the wealthy world of thought in Turkish society. ÖZ Bu araştırma, son yıllarda günlük hayatımızda gerek iletişimimizde gerek okuyup yazdıklarımızda sık sık karşılaştığımız devrik cümle kullanımını ve bunun toplum tarafından algılanış biçimini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada, sekiz Türk yazarın nesirlerinde devrik cümle kullanımları 6 faktör açısından incelenerek elde edilen veriler ışığında devrik cümleyle ilgili düşünce tarzları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Elde edilen bulgular, toplumsal konularda yazılar yazan ve solcu olarak nitelendirilen yazarların devrik cümle kullanım oranlarının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Araştırmada, devrik cümle yapısı ile ilgili toplum algısını ölçmek amacıyla 500 katılımcının cevapladığı 12 soruluk bir anket çalışmasının sonuçlarına da yer verilmiştir.  Çalışmanın amacına en çok hizmet eden son soruya; 448 katılımcıdan 772

  11. Karakavakta anaçlık yöntemiyle sırık çeliği üretim tekniğinin belirlenmesi

   Dr. Selda AKGÜL

   2016-12-01

   Full Text Available Bu çalışmada, kavak dikim materyali üretiminde, en pratik ve ekonomik metot olarak tespit edilen, anaçlık usulü ile “KOCABEY”, “GAZİ” ve “GEYVE” karakavak klonlarında, ağaçlandırmalarda kullanılmak üzere, bir ve iki yaşlı sırık çeliği standart üretim metodu tespit edilmeye çalışılmıştır. Bir ve iki yaşlı sırık çeliği üretiminde, aralık-mesafenin ve anaçtaki sürgün sayısının etkili olup olmadığını belirlemek amacıyla, rastlantı bloklarında bölünmüş parseller deneme deseni kullanılarak Ankara-Behiçbey Orman Fidanlığında denemeler tesis edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, bir yaşlı sırık çeliği üretiminde, denenen geniş aralık-mesafe grubu (1,6x0,4 m, üretilen miktar açısından daha iyi sonuç vermiştir. Anaçta bırakılacak sürgün adedi sayısının ise önemli olmadığı görülmüştür. İki yaşlı sırık çeliği üretiminde ise; her üç klonda da, denenen işlemlerin etkisinin çok fazla olmadığı kanaatine ulaşılmıştır.

  12. Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

   Halim TATLI

   2015-09-01

   Full Text Available Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin akıllı telefon seçimi üzerinde etkili olan faktörlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Bingöl Üniversitesinde okuyan öğrencilere uygulanan bir anketten elde edilen veriler kullanılmıştır. Bu anket, Ekim-Kasım 2014 tarihlerinde 400 öğrenciye uygulanmıştır. Öğrencilerin akıllı telefon seçimi cevap değişkeni, yaşın logaritması, aylık gelirin logaritması ve öğrencilerin akıllı telefona ilişkin bakış açılarının puanın logaritması açıklayıcı değişken olarak alınmıştır. Analizlerde lojistik regresyon kullanılmıştır. Tahmin edilen lojistik regresyon analizi sonucunda; öğrencilerin akıllı telefona ilişkin bakış açılarının puanın logaritması ve aylık gelirin logaritması anlamlı bir şekilde akıllı telefonu seçme olasılığını artırdığı tespit edilmiştir. Yaşın logaritması ile öğrencilerin akıllı telefon seçimi arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Araştırmanın sonuçları, aylık gelir ve öğrencilerin akıllı telefona ilişkin bakış açıları, akıllı telefon seçiminin önemli belirleyicileri olduğunu göstermiştir.

  13. Tıbbi İlaçlar ve Kişisel Bakım Ürünlerinin (PPCPs Triticum aestivum L. Üzerinde Antioksidan Enzim Aktivitelerine Etkileri

   Etem OSMA

   2017-01-01

   Full Text Available Bu çalışma tıbbi ilaç ve kişisel bakım ürünlerinin ekmeklik buğday (Triticum aestivum L. cv. Bezostaja bitkisi üzerindeki antioksidan enzim aktiviteleri hakkındadır. Araştırmada günlük hayatta sıklıkla tüketilen Acetaminophen, Caffein, Gemfibrozil ve β-estradiol olmak üzere dört farklı tıbbi ilaç etken maddesi kullanılmıştır. Ekim yapılacak toprağa 15 mg, 50 mg, 200 mg Acetaminophen, Gemfibrozil ve β-estradiol ile bunun yanı sıra 50 mg, 100 mg, 300 mg şeklinde farklı konsantrasyonlarda Caffein karıştırılmıştır. Daha sonra, hazırlanan 650 g toprağın üzerine 7 g buğday tohumu ekilmiş, bunun üzeri ise 100 g toprak ile kaplanmıştır. Çimlenen buğdaylar, 15 gün sonra hasat edilmiştir. Hasat edilen örneklere ekstraksiyon işlemi uygulandıktan sonra, örneklerde katalaz (CAT, peroksidaz (POD, süperoksit dismutaz (SOD gibi antioksidan enzim aktiviteleri belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde buğdayda; CAT değerlerinin 1.525-2.350 EU g¯¹ FW, POD değerlerinin 37.200-59.600EU g¯¹ FW, SOD değerlerinin de 38-52,8 EU g¯¹ FW arasında olduğu tespit edilmiştir. Kontrol örnekleri ile farklı konsantrasyonlarda yetiştirilen örnekler arasındaki ilişki %95 güven aralığında istatistiksel olarak değerlendirilmiş, anlamlı farklılıklar belirlenmiştir. Çalışmada, Acetaminophen, Caffein, Gemfibrozil ve β-estradiol uygulanan örneklerde konsantrasyon artışına bağlı olarak kontrol grubuna kıyasla antioksidan enzim aktivitelerinde artış olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

  14. Streptococcus Thermophilus ve Lactobacillus Delbrueckii Subsp. Bulgaricus Virülent Fajlarının Morfolojik Karakterizasyonu (İngilizce

   Esra Acar Soykut

   2015-02-01

   Full Text Available Bu çalışmada 25 adet S. thermophilus ve 25 adet L. bulgaricus fajının elektron mikroskobik incelemesi yapılarak morfolojik karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir. S. thermophilus fajlarında izometrik, hegzagonal baş çapının 53-74 nm, kontraktil olmayan kuyruk uzunluğunun 182-290 nm ve kuyruk genişliğinin de 7-14 nm arasında değiştiği görülmüştür. Bu fajlarda yaka, kuyruk plağı ve fibril benzeri yapıya rastlanmamıştır. İncelenen tüm fajlar, elde edilen verilere dayanılarak diğer S. thermophilus fajları gibi Ackermann sınıflaması Siphoviridae familyasına ve/veya Bradley sınıflaması B grubuna dâhil edilmiştir. S. thermophilus fajlarında olduğu gibi Lb. bulgaricus fajlarında da izometrik, hegzagonal kapsit ve kontraktil olmayan kuyruk yapısı belirlenmiştir. Kapsit çapları 47-73 nm arasında değişirken, kontraktil olmayan kuyruk uzunlukları 117-162 nm ve kuyruk enleri 7-13 nm arasında bulunmuştur. Ackermann sınıflaması Siphoviridae familyasına ve/veya Bradley sınıflaması B grubuna dâhil edilen bu fajlarda yaka, kuyruk tablası ve fibril yapısının varlığı dikkat çekmiştir. S. thermophilus ve L. bulgaricus faj örneklerinin hazırlanmasındaki farklılıkların ve kullanılan elektron mikroskop tiplerinin kuyruk yapılarının görünebilirliğini etkilediği düşünülmüştür.

  15. Sivas İlindeki Bazı Süt İşletmelerine Gelen Sütlerin Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

   Mehmet Beykaya

   2017-04-01

   Full Text Available Bu araştırmada Sivas ilinde bulunan 5 süt fabrikasının depo tankından temin edilen 50 adet süt örneğinin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda süt örneklerinin pH, asitlik derecesi (%, yağ, yağsız kurumadde, toplam kurumadde ve yoğunluk değerlerinin sırasıyla 4,89-6,70, %0,135-0,495, %1,7-7,6, %7,33-9,80, %10,00-16,90, 1,0230-1,0312 g/mL arasında değiştiği ve süt örneklerinin hepsinin fosfataz pozitif olduğu saptanmıştır. Elde edilen veriler Türk Gıda Kodeksi ve Çiğ Süt Standardı ile karşılaştırıldığında sütlerin %26’sında yağ, %28’inde özgül ağırlık, %32’sinde toplam kurumadde, %58’inde yağsız kurumadde, %84’ünde pH değerinin düşük; %60’ında asitlik değeri yüksek saptanmıştır. Örneklerin toplam koliform bakteri sayısının %30’unda >1100 EMS/mL, toplam mezofilik aerobik bakteri sayısının %88’inde >100.000 kob/mL, somatik hücre sayısının %40’ında 500.000 hücre/mL üzerinde olduğu ve maya-küf sayısının ise %78’inde 104-106 kob/mL arasında olduğu belirlenmiştir.

  16. ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN MARKA KİŞİLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, İSTANBUL İLİNDE BİR UYGULAMA-COMPARISION on BRAND PERSONALITY of SHOPPINGCENTERS, A PRACTISE in ISTANBUL CITY

   Şakir ERDEM

   2012-06-01

   Full Text Available Perakendecilik sektöründe yer alan Galleria ve Akmerkez alışveriş merkezleri marka kişiliklerinin karşılaştırılmasını yapmak ve tüketicilerin alışveriş merkezi tercihlerinde alışveriş merkezlerine atfettiği kişilik boyutlarını ve özelliklerini ortaya çıkarılabilmek amacıyla J. Aaker’ın 1997’de geliştirdiği beş ana marka kişiliği boyutu ve bu boyutların altında toplanan kişilik özellikleri temel alınmıştır. Marka kişiliğine ilişkin literatür taraması yapılmış; araştırma yöntemi olarak nitel araştırma ve nicel araştırma yöntemlerinin birleşmesinden meydana gelen karma araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Nitel veri toplanma araçlarından olan odak grup görüşmesinden faydalanılarak, nicel araştırmanın anketlerinin oluşturulmasında yararlı olabilecek bilgiler ve nicel araştırma örneklem yapısı ve yöntemine ışık tutan bilgiler elde edilmesi sağlanmıştır.  Nicel araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi uygulanmış, analiz yapılmaya uygun 272 adet anket elde edilmiştir. Anket sonuçları SPSS programı yardımıyla kodlanmış, verilerin frekans ve yüzde dağılımları verilerek faktör analizleri, güvenirlik analizleri ve T-testi yapılmıştır.  Araştırma sonucunda, alışveriş merkezi sektöründe marka kişiliğine dair dört boyut elde edilebilmiş; elde edilen dört boyut Galeria ve Akmerkez alışveriş merkezleri arasında karşılaştırılmıştır.- The present research aims to compare brand personalities of Galeria and Akmerkez shopping centers and to examine the brand personality traits and dimensions that consumers refer on shopping centers preferences. Research based on J. Aaker’s five dimensions of brand personality and the traits. We looked over the literature of brand personality. This research included pluralistic methodology: First, focus groups method was used to take qualitative research’s survey, sampling

  17. Coupled dilaton and electromagnetic field in cylindrically symmetric ...

   An exact solution is obtained for coupled dilaton and electromagnetic field in a cylindrically symmetric spacetime where an axial magnetic field as well as a radial electric field both are present. Depending on the choice of the arbitrary constants our solution reduces either to dilatonic gravity with pure electric field or to that ...

  18. Pramana – Journal of Physics | Indian Academy of Sciences

   Here we attempt to find the nature of the external electromagnetic field such that the KG equation with external electromagnetic field is invariant. Lie's extended group method is applied to obtain the class of external electromagnetic field which admits the invariance of the KG equation. Though, the field potential only ...

  19. İŞYERİNDE MOBBİNG DAVRANIŞLARININ SPOR VE FİZİKSEL ETKİNLİK İŞLETMELERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞINA ETKİSİ

   Süleyman Murat YILDIZ

   2016-03-01

   Full Text Available ÖZ: Bu çalışmada spor ve fiziksel etkinlik hizmeti sunan işletmelerde, mobbingin örgütsel vatandaşlık davranışına etkisi incelenmiştir. Veriler ticari olarak faaliyet gösteren fitness merkezleri ve yüzme havuzu işletmelerinde görev yapan antrenörler ile Spor Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı çalışanlarından elde edilmiştir. Veri toplama aracı olarak, mobbingi ölçmede Einarsen, Hoelb ve Notelaers’in (2009 geliştirdiği “Olumsuz Davranışlar Ölçeği”, örgütsel vatandaşlık davranışını ölçmede ise Bolat’ın (2008 geliştirdiği örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeği kullanılmıştır. Araştırma hipotezlerini test etmek amacıyla korelasyon analizi ile hiyerarşik regresyon analizi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular mobbingin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde orta düzeyde, anlamlı ve negatif etkili olduğunu ortaya koymuştur. ABSTRACT: In this study, the effect of mobbing on organizational citizenship behavior in sports and physical activity organizations was investigated. The data were obtained from the trainers of swimming and fitness centers and the employees of Sports General Directorate. Negative Acts Questionnaire-Revised scale developed by Einarsen, Hoelb, and Notelaers (2009 was used to measure mobbing and organizational citizenship behavior scale developed by Bolat (2008 was used to organizational citizenship behavior. In order to test the hypothesis of this study, correlation analyzes and hierarchical regression analyzes were applied. The findings of the study demonstrated that mobbing significantly and inversely influenced organizational citizenship behavior of trainers and employees.

  20. Samanlarda Biyolojik Muamelelerle Lignoselüloz Kompleksin Sindirilebilirliğinin Artırılması

   Aydan Atalar

   2017-12-01

   Full Text Available Samanların hücre duvarında bulunan lignoselüloz kompleksin parçalanması ile selüloz ve hemiselüloz gibi rumen fermantasyonuyla sindirilebilir fraksiyonlar elde edilir. Rumende sindirilmeyen ligninin biyoteknolojik metotlarla parçalanarak samandan yararlanılabilirliğin artırılması son yıllarda hayvan beslemecilerin odak noktası olan alanlarından birisi olmuştur. Lignoselüloz kompleksin biyolojik metotlarla muamelesinde bakteriler, mantarlar ve bu mikroorganizmalardan elde edilen enzimler kullanılmaktadır. Bakteri muamelesinde Mycobacterium, Arthrobacter ve Flavobacterium türü bakterilerin lignini parçalayabilme özelliğinden yararlanılmaktadır. Enzim muamelesi etkili olmasına rağmen yüksek maliyet nedeniyle uygulamada yer bulamamıştır. Mantar muamelesinde beyaz, kahverengi ve yumuşak çürüme yapan 3 tür mantar kullanılmaktadır. Kahverengi çürükçül mantarlar tercihen selüloz ve hemiselüloza saldırır, ancak lignini parçalayamaz. Beyaz çürükçül mantarlar lignine saldırarak lignol bağları ve aromatik halkayı parçalarlar. Beyaz çürükçül mantarlar selülaz, ksilanaz gibi hidrolitik enzimlerle polisakkaritleri ve lignin peroksidaz ve lakkaz gibi oksidatif ligninolitik enzimlerle lignini parçalarlar. Lignoselülozik materyalleri en iyi parçalayabilen mikroorganizmaların mantarlar olması ve maliyetin düşük olması nedeniyle özellikle beyaz çürükçül mantarların uygulama potansiyeli bulunmaktadır. Bu bildiride biyoçeşitliliğin sağladığı avantajla biyolojik metotlarla samanların sindirilebilirliğinin artırılması tartışılacaktır.

  1. Kurumsal Bilgi Kaynağı Olarak E-posta Yönetim Sistemleri = E-mail Management Systems as an Enterprise Information Resource

   Külcü, Özgür

   2012-01-01

   Full Text Available Çalışmada, e-posta kullanımı ve yönetimine ilişkin uluslararası koşullar incelenmekte, bu çerçevede Türkiye’de 28 kurum örneğinde gerçekleştirilen anket verileri değerlendirilmektedir. Betimleme yönteminin kullanıldığı çalışmada literatür incelemesi ve anket tekniklerine dayanarak gerekli veriler elde edilmiştir. Araştırmada e-posta kullanımına ilişkin elde edilen verilerin, ilgili alanda sistemler geliştirmeye çalışan araştırmacılara yardımcı olması beklenmektedir. Kurumsal e-posta yönetimine ilişkin temel sorunlar arasında mesajların üretimi, düzenlenmesi, ayıklanması ve uzun süre korunmasını içeren e-posta yönetim sistemlerinin geliştirilmesi yer almaktadır. Ayrıca insan kaynakları, mali ve idari konuların yönetimi ile belge ve arşiv yönetimi çalışmalarını kapsamına alan, içerisine e-posta yönetiminin de dâhil olduğu sistemlerin bütünleştirilmesi güncel araştırma konuları arasındadır. / This study examines the universal usage and management of e-mail communication and compares with the data, gathered from 28 Turkish institutions. This is a descriptive research in nature and the quantitative data were collected through surveys. It is expected that the results one-mail communication and its usage styles will shed a ligth into researcher who are working on system development. One of the basic problems of organizational e-mail management systems are lack of e-mail systems including message creation, maintenance, disposition, and long term preservation. Furthermore, the results indicate that integration of human resources management, financial and administrative management systems and archival management systems with e-mail managment system is another major problem.

  2. Tüketicilerin Kişilik Özelliklerinin Marka Sadakati İle İlişkisi: Kayseri’de Yaşayan Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama- Brand Loyalty to The Relationsiıp of Personality Characteristics of Consumers: An Application on University Students Living in Kayseri

   İsmail YAPRAK

   2018-04-01

   Full Text Available Marka sadakati, özellikle ürün farklılıklarının yok denecek kadar az olduğu ve rekabetin yoğun olarak yaşandığı pazarlarda işletmelerin pazar paylarını korumak, yeni pazarlara nüfuz etmek ve sürdürülebilir karlılık ile rekabet avantajı sağlaması açısından büyük önem arz etmektedir. İşletmelerin, markalarına sadık tüketiciler yaratmak için marka sadakatini etkileyen faktörleri bilmeleri marka sadakatinin oluşturulması yönüyle ilk basamağı oluşturmaktadır. Tüketicilerin kişilik özelliklerinin satın alma karar sürecinde tüketicinin ürün veya marka tercihini önemli ölçüde etkilediği yadsınamaz bir gerçektir. Bu amaçla çalışmamız tüketicilerin kişilik özellikleriyle marka sadakati arasında bir ilişkinin olup olmadığı konusu üzerine odaklanmıştır. Veriler Kayseri’de okuyan 582 üniversite öğrencisine anket yöntemi uygulanarak elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizleri sonucunda marka sadakati ile uyumluluk arasında negatif yönlü bir ilişki saptanmış olup diğer bağımsız değişkenler ile arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. Ayrıca katılımcıların demografik özelliklerinden aylık harcama tutarı ile marka sadakati arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

  3. SOSYAL MÜBADELENİN İÇSEL PAZARLAMA VE İŞ PERFORMANSI ARASINDAKİ ARACILIK ETKİSİ

   Süleyman Murat Yıldız

   2017-01-01

   Full Text Available Öz Bu çalışmada sosyal mübadelenin içsel pazarlama ve iş performansı arasındaki aracılık etkisi incelenmiştir. Veriler yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim elemanlarından elde edilmiştir. Veri toplama aracı olarak içsel pazarlama için Yıldız ve Kara’nın (2015, sosyal mübadele için Shore vd.’nin (2006 ve iş performansı için Sigler ve Pearson’un (2000 geliştirdiği ölçekler kullanılmıştır. Araştırma hipotezlerini test etmek amacıyla korelasyon analizi ile regresyon analizi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular sosyal mübadelenin içsel pazarlama ve iş performansı arasında tam aracılık etkisinin olduğunu göstermiştir. Abstract In this study, the mediating effect of social exchange between internal marketing and job performance was investigated. The data were obtained from the academic staff in higher educational institutions. IM-11 Scale developed by Yildiz and Kara (2015 was used to measure internal marketing,social exchange scale developed by Shore et al. (2006 was used to measure social exchange, and job performance scale developed by Sigler and Pearson (2000 was used to measure job performance. In order to test the hypothesis of this study, correlation analyzes and regression analyzes were applied. The findings of the study demonstrated that the effects of internal marketing on job performance were fully mediated by social exchange.

  4. Görüntü Eşleme ve Genetik Algoritmalar Kullanarak Görüntü içinde Görüntü Arama

   Mehmet Karakoc

   2015-10-01

   Full Text Available Bu çalışmada esas alınan problem, görüntü içinde görüntü aramayı etkin bir şekilde gerçekleştirebilmektir. Bu amaçla görüntü işleme kapsamında yer alan görüntü eşleme teknikleri ile arama algoritmaları birlikte kullanılmıştır. Görüntü eşleme için Yapay Sinir Ağları ile görüntünün ortalama renk değeri, görüntüdeki renk değerlerinin standart sapması, korelasyon ve görüntü kenar parametreleri gibi özellikler; görüntü arama için Genetik Algoritmalar kullanılmıştır. Bu çalışmada, akıllı arama algoritmaları, hızlı görüntü eşleme yöntemleri ve paralel programlama tekniklerine dayanan bütünleşik bir yöntem önerilmiş ve kullanılmıştır. Önerilen yöntem çok sayıda düşük ve yüksek çözünürlüklü referans ve şablon görüntü üzerinde test edilmiştir. Elde edilen sonuçlar önerilen yöntemin eşleşen görüntüleri elde etmede başarılı olduğunu ve toplam arama süresini azalttığını göstermiştir.

  5. Gizlilik Paylaşımı Yöntemini Kullanan Ses Dosyası Arşivleme Programı

   Ersan YAZAN

   2016-03-01

   Full Text Available Günümüz dünyasında her sektörde sayısal teknoloji ürünlerinin kullanımı hızla yaygınlaşmaktadır. Bunlardan birisi de sayısal ses iletim teknolojisidir. Gerek kayıt gerekse iletişim sürecinde analog sistemlere göre önemli üstünlüğü olan bu teknoloji de, tedbir alınmazsa sayısal ses dosyalarının dinleme, değiştirme, ekleme v.b saldırılara karşı savunmasız olduğu da bilinmektedir. Bu bildiride sayısal seslerin arşivlenip sonradan tekrar dinlenmesi gereken uygulamalarda kullanılabilecek bir yazılımsal aracın geliştirilme süreci açıklanmıştır. Yazılımsal araçta, orijinal ses dosyasının doğrudan şifrelenip arşivlenmesi yerine, Shamir’in gizlilik paylaşım yöntemine dayanarak orijinal ses dosyasından elde edilen pay dosyalarının arşivlenmesi sağlanmıştır. Böylece hem dosyaların gizliliği korunmuş olup hem de tek bir kişinin yerine birkaç yetkilendirilmiş kişinin bir araya gelmesiyle dinleme işleminin gerçekleştirilmesine olanak sağlanmıştır. Ayrıca tek bir pay dosyasının kaybolması durumunda bile orijinal ses dosyasının yeniden elde edilmesi mümkündür. Yazılımsal araç, dinleme teşebbüslerini ve dinleme kayıtlarını tutabilmekte olup bu konudaki ihtiyacı giderecek şekilde tasarlanmış ve test edilmiştir.

  6. JEOTERMAL MERKEZİ ISITMA AÇISINDAN KONUT ÖZELLİKLERİ VE DENİZLİ'NİN JEOTERMAL ENERJİYE BAKIŞI

   Halil KARAHAN

   1996-01-01

   Full Text Available Hava kirliliği sorununa etkili bir çözüm olarak yaklaşık on yıldır, Kızıldere Jotermal sahasından elde edilen jeotermal akışkanın Denizli'nin merkezi ısıtılmasında kullanımı sürekli gündemde bulunmasına rağmen bu güne kadar konut sayıları, konut alanları, ısınma türü, konut başına kömür tüketimi, ısı yalıtımı, mevcut binaların ne kadarının kaloriferli olduğu gibi projenin maliyetini doğrudan etkileyecek veriler ya keyfi olarak seçilmiş, ya da Denizli' ye göre yerleşim alanı ve nüfusu çok küçük olan yerler esas alınarak değerlendirmeler yapılmıştır. Yapılacak projenin istenilen amaca hizmet edebilmesi için Denizli' ye ait değerlerin elde edilmesi, fizibilite ve projelendirme aşamalarında bu değerlerin kullanılması gerekir. Bu amaçla Denizli şehir merkezinde, değişik gelir gruplarını ve konut özelliklerini temsil eden yaklaşık 15000 bağımsız birime (konut, işyeri ekte verilen anket formu dağıtılmış ve anket formları bilgisayar aracılığıyla değerlendirilmiş ve sonuçlar grafik olarak sunulmuştur.

  7. Samsun İli Bafra İlçesinde İkinci Ürün Silajlık Mısır Üretiminde Toplam Masraf, İş Gücü Gereksinimi ve İş Başarılarının Belirlenmesi

   Taner Yıldız

   2016-12-01

   Full Text Available Bu çalışma, Samsun ili Bafra ilçesi ova kesiminde ikinci ürün silajlık mısır üreten işletmelerde toplam masraf, iş gücü gereksinimi ve iş başarılarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; toplam değişken ve sabit masraflar 2827,80 TL ha-1 ve 4224,60 TL ha-1 olarak hesaplanmıştır. Değişken ve sabit masrafların toplam üretim masrafları içerisindeki payları sırasıyla, %40,10 ve %59,90 olarak belirlenmiştir. Değişken masraflar içerisinde en yüksek payı gübreleme (%10,30 ve ilaçlama masrafları (%7,00 alırken; sabit masraflarda en yüksek payı ise arazi kiralama masrafı (%24,70 oluşturmuştur. En yüksek iş gücü gereksinimi hasat işlemlerinde (4,28 h ha-1 ve en düşük iş gücü gereksinimi ise ilaçlama işlemlerinde (2,35 h ha-1 ortaya çıkmıştır. İş başarıları bakımından en yüksek iş başarısı, nakliye işlemlerinde (0,53 ha h-1 elde edilmiştir.

  8. Organik Gübre Kullanımının Yaygınlaştırılmasında Biogaz Üniteli Süt ve Besi Üretim Çiftlikleri Vasıtası ile ile Sözleşmeli Çiftçilik Modelinin Uygulanabilirliği

   Jülide ERKMEN

   2012-03-01

   Full Text Available Ülkemizde mevcut süt ve besi işletmelerinin hayvansal yem ve maliyet girdilerinde problem yaşamaları, hayvansal yem üreticisinin ise hasat ettiği ürünü çoğu zaman elden çıkaramaması ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı bölgelerde önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte biyogaz üniteli süt ve besi üretim çiftliklerinin biyogaz ünitelerinden elde edilen organik gübrenin yakın çevredeki hayvan yemi üreten çiftçiye dağıtılması ve karşılığında üretilen hayvansal yemin alınması suretiylegerçekleştirilecek sözleşmeli çiftçilik modeli, hem organik gübrenin yaygınlaştırılmasında hem de çevresel kirliliğe sebep olan hayvansal atık probleminin ortadan kaldırılmasında güçlü bir rol oynayacaktır. Ayrıca mevcut süt ve besi işletmeleri ile hayvansal yem üreticileri entegre edilerek üretilecek gübre yakın çevrede kullanılacağından paketleme ve pazarlama giderlerini ve ürünlerin elde kalma ihtimalini ortadan kaldıracaktır. Sonuç itibariyle özellikle kırsal bölgelerde biyogaz ünitesinin kurulumu ile organik gübrenin kullanımı teşvik edilecek, yapılacak sözleşme ile yine bu bölgelerde kimyasal gübrenin kullanımı önlenmiş olunacaktır

  9. Halı Sektöründe İhracat Yapan Firmaların Markalaşma Düzeylerinin

   Mustafa METE

   2017-07-01

   Full Text Available Dış pazarlar, tehditleri ve fırsatları bünyesinde barındırmanın yanı sıra ulusal sınırlarla yetinmeyerek tüm dünyada adından söz ettirmek isteyen firmaların riskleri göze alarak zorlu rekabet ortamı içerisine girdikleri tespit edilmiştir. Markalaşma üzerine ülkemizdeki çalışmaların sayısının oldukça yetersiz olduğu, özellikle halı sektöründe ise daha az olduğu görülmektedir. Bu çalışmada Türk ekonomisinde önemli bir yere sahip olan halı sektörü ihracatında markalaşmanın etkilerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Gaziantep ilinde faaliyet göstermekte olan ve ihracat yapan halı firmaları üzerinde çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya toplam 50 firma dahil edilmiştir. Veriler anket yöntemiyle elde edilmiştir. Çalışmadan elde edilen verilerin analizi SPSS 16.0 programı ile yapılmıştır. Yapılan analizler neticesinde bir marka adı altında ihracat yapan firmaların ihracat performansının daha yüksek olduğu, Turquality desteği alan firmaların son 3 yıllık ihracat ve satış performansının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

  10. Anasınıfı Çocuklarına Yönelik Erken Okuryazarlık Testi (EROT Geliştirme Çalışması

   Tevhide Kargın

   2015-12-01

   Full Text Available Bu araştırma, Türk çocuklarının erken okuryazarlık becerilerini geçerli ve güvenilir bir şekilde ölçecek kapsamlı bir ölçme aracına duyulan gereksinimle planlanmıştır. Araştırmanın amacını, bu nedenle, 5 yaş çocuklarına yönelik standardizasyonu yapılmış bir erken okuryazarlık testinin-Erken Okuryazarlık Testi (EROT - geliştirilmesi ve geçerlik ve güvenirliğinin test edilmesi oluşturmuştur. Araştırmanın evrenini Ankara, örneklem grubunu ise Ankara ili kent merkezi sınırları içerisinde yer alan yedi merkez ilçede Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bağımsız anaokulları ile ilkokulların bünyesinde 5 yaş çocuklarına eğitim veren sınıflarda öğrenim gören 403 çocuk oluşturmuştur. Çalışma içerisinde çocukların erken okuryazarlık becerileri EROT kapsamında geliştirilen 7 alt test (Alıcı Dil, İfade Edici Dil, Genel İsimlendirme, İşlev Bilgisi, Harf Bilgisi, Sesbilgisel Farkındalık ve Dinlediğini Anlama ile değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmelerden elde edilen veriler ise EROT’un geçerlik ve güvenirlik hesaplamalarının yapılabilmesi için analiz edilmiştir. Analizlerden elde edilen bulgular, EROT’un 7 alt test ile erken okuryazarlık becerilerini geçerli ve güvenir şekilde ölçtüğünü göstermiştir. This study was planned due to the crucial need for a standardized measure of early literacy with demonstrated validity and reliability for Turkish children. Therefore, this study aimed to develop a standardized measure of early literacy-the Test of Early Literacy (TEL for kindergarten children and to test its validity and reliability. Participants were 403 kindergarten children selected from several schools located in neighborhoods of different socioeconomic statuses in Ankara. The early literacy skills of children were tested with seven sub-tests of TEL (Receptive Language, Expressive Language, Category Naming, Function Knowledge, Letter Knowledge

  11. Türkiye ve Almanya’daki Coğrafya Öğretim Programlarının Karşılaştırılması / Comparisons of Geography Teaching Programs in Turkey and Germany

   Mehmet Fatih KAYA

   2011-06-01

   Full Text Available Bu çalışmada; Türkiye’de 2005, Almanya’da ise 2004 yılından itibaren liselerde uygulanmaya başlanan Coğrafya Öğretim Programları karşılaştırılmıştır. Bu araştırma, lise Coğrafya Öğretim Programları’nın hedef, içerik, öğretme-öğrenme ve değerlendirme süreçlerini tespit etmeye yönelik bir araştırma şeklinde tasarlanmıştır. Araştırma nitel bir desene sahiptir. Araştırmanın evrenini Türkiye ve Almanya’da lise Coğrafya Öğretim Programları oluşturmaktadır. Örneklemini ise Türkiye’deki lise 9. sınıflar, Almanya’da ise nüfus miktarı ve yoğunluğu en fazla olan Nordhrhein-Westfalen eyaletindeki lise 9. sınıflar teşkil etmektedir. Coğrafya Öğretim Programları içerik analizine uygun olarak incelenmiş ve elde edilen bulgular doğrultusunda programlar; hedef, içerik, öğretme-öğrenme süreci ve değerlendirme süreci açısından karşılaştırılmıştır. Yaptığımız araştırmada şu sorulara cevap aranmıştır: Türkiye ve Almanya’daki Coğrafya Öğretim Programı’nın benzer ve farklılıkları nelerdir? Türkiye ve Almanya’daki Coğrafya Öğretim Programı’nın hedef, içerik, öğretme-öğrenme süreci ve değerlendirme süreci açısından olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? Her iki programın da benzerlik göstermekle birlikte birtakım farklılıkları da içerdiği tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında araştırmacılara, öğretmenlere ve program geliştirme uzmanlarına bazı önerilerde bulunulmuştur.

  12. İyimserliğin Mutluluk ve Yaşam Doyumuna Etkisinin İncelenmesi

   Fatma SAPMAZ

   2012-02-01

   Full Text Available Özet İyimserliğin Mutluluk ve Yaşam Doyumuna Etkisinin İncelenmesi İyimserlik ve mutluluk pozitif psikolojinin iki temel kavramı olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada iyimserlik, mutluluk ve yaşam doyumu arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın katılımcılarını Sakarya Üniversitesinde öğrenim gören 206 (131 kadın/75 erkek üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama araçları olarak Yaşam Yönelimi Testi, Oxford Mutluluk Ölçeği-Kısa Formu ve Yaşam Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen bulgular iyimserliğin, mutluluk ve yaşam doyumu ile pozitif yönde ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca iyimserliğin mutluluğa ilişkin varyansın % 59’unu, yaşam doyumuna ilişkin varyansın ise % 60’ını açıkladığı sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular alanyazın bağlamında ele alınıp tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler: İyimserlik, mutluluk, yaşam Doyumu, öznel iyi oluş   Abstract Examination of the Effect of Optimism on Happiness and Life Satisfaction Optimism and happiness are evaluated as two basic concept of positive psychology. In this study, it was aimed to examine the relations between optimism, happiness and life satisfaction. The participants of this research consisted of 206 (131 female/75 male university students studying in Sakarya University. Life Orientation Test (LOT, Oxford Happiness Questionnaire -Short Form (OHQ-SF and the Satisfaction with Life Scale (SWLS, were used as data collection means in the study. The findings obtained proved that optimism is related with happiness and life satisfaction in a positive way. In addition, it was concluded that happiness explained the 59% of the variance of happiness and 60% of the variance of life satisfaction. The obtained findings are addressed and discussed within the context of the literature. Key Words: Optimism, happiness, life satisfaction, subjective well-being

  13. Kültüre alınan salep orkidelerinde yabancı otlarla mücadelede kimyasal ve mekanik yöntemlerin etkinliğinin belirlenmesi

   Yrd.Doç.Dr. Salih PARLAK

   2016-12-01

   Full Text Available Ülkemizde 30’u endemik 170 takson ile temsil edilen salep orkideleri bitki çeşitliliği içerisinde genetik zenginliğimizin önemli bir parçası olması yanı sıra ekonomik ve ticari değeri olan türleri de barındırmaktadır. “Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme" (CITIES” kapsamında oldukları halde salep elde etmek üzere her yıl doğadan milyonlarca adet sökülmektedir. Elde edilen salep başta dondurma endüstrisi olmak üzere gıda sektöründe kullanılmaktadır. Ekonomik değeri yüksek bir ürün olmasına rağmen kültüre alma çalışmaları halen devam etmektedir. Yabancı ot kontrolü, kültüre alma çalışmaları sırasında karşılaşılan ve maliyetleri önemli ölçüde arttıran bir etmen olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada hem mekanik hem de kimyasal mücadele olanakları araştırılmış ve kültür yetiştiriciliğinde ucuz ve etkili bir yöntem tespit edilmeye çalışılmıştır. İzmir’in Menemen ilçesi tarla şartlarında 2010 yılında gerçekleştirilen çalışmada farklı etken maddelere sahip herbisitler kullanılarak kimyasal mücadelenin etkinliği belirlenmeye çalışılmıştır. Bu maksatla 2010 yılı eylül ayının 3. haftasında yapılan yumru ekimlerinden sonra çıkış öncesi önerilen dozda Lenacil (Adol, Bentazon (Basagran, Acetochlor (Cengaver, Aclonifen (Challenge, Pendimethalin (Herbimat, Trifluralin (Treflan ve kontrol olmak üzere yedi işlem üç tekerrürlü olarak uygulanmıştır. Uygulamadan sonra kullanılan etken maddeler kontrole göre metrekaredeki yabancı ot sayısında; Lenacil etkisiz, Bentazon % 54, Trifluralin % 71, Acetochlor % 95, Aclonifen % 97, Pendimethalin % 93 oranında azalttığı belirlenmiştir. Bununla birlikte Trifluralin, Acetochlor ve Aclonifen’in salep bitkilerinin gelişmesini de olumsuz etkilediği gözlenmiş, hem yabancı ot kontrolü, hemde salep

  14. TÜRKİYE’DE PETROL TALEBİNİN FİYAT VE GELİR ESNEKLİKLERİ: ARDL SINIR TESTİ VE NEDENSELLİK ANALİZİ

   Muhammed Şehid GÖRÜŞ

   2016-03-01

   Full Text Available ÖZ: Bu çalışmanın temel amacı, 1970-2013 dönemleri arasında Türkiye’nin petrol talebinin fiyat ve gelir esnekliklerini tahmin etmek ve petrol fiyatı, petrol talebi ve gelir düzeyi arasındaki nedensellik ilişkisinin yönünü tespit etmektir. Çalışmada tahmin yöntemleri olarak ARDL Sınır Testi yaklaşımı ve Toda-Yamamoto (1995 Granger Nedensellik Testi kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda değişkenler arasında bir eşbütünleşme ilişkisinin mevcut olduğu gözlemlenmiştir Elde edilen sonuçlara göre, uzun dönemde petrol talebinin fiyat esnekliği -0,17; gelir esnekliği ise 0,51 olarak hesaplanmıştır. Diğer yandan, kısa dönemdeki fiyat esnekliği ise -0,08; gelir esnekliği ise 0,59 olarak tahmin edilmiştir. Elde edilen ampirik sonuçlara göre, petrol talebinin fiyat ve gelir esneklikleri hem uzun dönemde hem de kısa dönemde inelastiktir. Nedensellik Testi sonuçlarına göre ise petrol fiyatından petrol talebine doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Bu sonuçlardan Türkiye’de petrol fiyatı ve gelir düzeyinin petrol talebi üzerinde kısa ve uzun dönemde güçlü bir etkisinin olmadığı, bunun temel nedeninin ise petrolün zorunlu mallar arasında yer almasından kaynaklandığı söylenebilir. ABSTRACT: The primary objective of this paper is estimating price elasticity and income elasticity of oil demand, and causality relationship between variables with respect to Turkish economy for the period of 1970 and 2013. In the study, ARDL Bound Test approach and Toda-Yamamoto (1995 Granger Causality Test are employed as an estimation method. According to bound test analysis, a cointegration relationship is found between variables. Empirical findings show that long-run price and income elasticity of oil demand in Turkey is -0.17 and 0.51 respectively. On the other hand, short-run price and income elasticity of oil demand estimated as -0.08 and 0.59 respectively

  15. Sosyal Paylaşım Ağlarında Gizlilik: Facebook İncelemesi = Privacy in Social Networks: An Analysis of Facebook

   Özgür Külcü

   2014-12-01

   Full Text Available Dünyada ve Türkiye’de sosyal paylaşım siteleri arasında en yaygın kullanım oranına sahip Facebook üzerindeki risk ve tehditlerden uzak kalabilmenin tek yolu; bilinçli kullanım ile varsayılan ayarlar üzerinde değişiklik yapmak ya da Facebook hesabına sahip olmamaktır. Türkiye’de sosyal paylaşım sitelerinde açığa çıkan kişisel bilgilerin gizlilik açısından değerlendirildiği bir çalışma literatürde yer almamaktadır. Bu nedenle, çalışma sonunda elde edilen bulgular, kullanıcıları yeterince koruyan hukuksal düzenlemelerin bulunmadığı Türkiye’de, mevcut durumun ortaya konularak bu konudaki risklere dikkat çekilmesi açısından da önem taşımaktadır. Bu çalışmada, KUTUP-L üyesi bilgi profesyonellerinin Facebook gizliliği incelenerek; Türkiye’de bilgi profesyonellerinin gizlilik konusundaki hassasiyeti ve bilinçlenme düzeyinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada, 400 KUTUP-L üyesi bilgi profesyonelinin Facebook kullanıcı profili, 32 farklı gizlilik ayarı dikkate alınarak incelenmiştir. Her kullanıcı için bir gizlilik puanı hesaplanmış ve ayrıca tüm gizlilik sonuçları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Çalışma sonunda elde edilen bulgular; Türkiye’deki bilgi profesyonellerinin gizliliğe önem verdiklerini ve büyük çoğunluğun kişisel verilerini korumak amacıyla varsayılan ayarlar üzerinde değişiklik yaptıklarını göstermektedir./The only way to beware of the risks and threads of Facebook, the most commonly used social networking site in the world and Turkey, is to be a conscious user changing the default settings or simply not to have a Facebook account. In Turkey, there is still not any study in which personal information shared though social networking sites has been evaluated in terms of privacy in the literature. For this reason, the findings obtained as a result of this study have a great importance in the sense of displaying the

  16. Teknokent’lerde Geliştirilen Yazılım Projelerinin Risk Analizi ve Başarı Düzeyleri

   M.Hanefi CALP

   2014-08-01

   Full Text Available Günlük hayatın hemen her alanında ihtiyaç duyulan yazılım projeleri her geçen gün daha fazla büyümekte ve daha çok önem arz etmektedir. Bununla birlikte, büyüyen bu yazılımlar beraberinde daha karmaşık bir yapıyı doğurmaktadır. Bu bağlamda, sözkonusu yazılım projelerinin analiz ve kontrol süreci, ayrıca başarı düzeyleri merak edilmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada, geliştirilen anket formlarında bulunan kontrol listeleri aracılığıyla, Teknokent’lerde geliştirilen yazılım projelerinde karşılaşılan risk faktörlerini belirlemek, analiz etmek ve bu projelerin başarı düzeylerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaçla, gerekli olan veriler toplanmış, yazılım risk faktörleri belirlenmiş ve sözkonusu faktörler analiz edilmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen verilerin analizi için betimsel analiz yönteminden yararlanılmış olup, Microsoft Excel 2010 ve IBM SPSS Statistics 21.0 programları kullanılmıştır. Ayrıca, çalışmada analiz sonuçlarına ve geliştirilen yazılımların başarı düzeylerine ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir. Elde edilen sonuçlar içerisinde özellikle; proje süresi, bütçesi, personel sayısı ve hedeflerdeki sapmalara rağmen Teknokent’lerde geliştirilen yazılım projelerinin yaklaşık %95’inin başarıyla sonuçlandırılmış ve müşteriye teslim edilmiş olması dikkat çekmektedir.Anahtar Kelimeler: Yazılım, Risk faktörleri, Risk analizi, Proje başarısı

  17. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ÖZERK ÖĞRENME BECERİLERİNE İLİŞKİN ALGILARI

   Nesrin HARK SÖYLEMEZ

   2014-12-01

   Full Text Available Bu araştırma, lisansüstü eğitim gören öğrencilerin özerk öğrenme becerilerine ilişkin algılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz döneminde lisansüstü eğitim gören 37 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yönteminden yararlanılmış ve veri toplama aracı olarak açık uçlu soru formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Veriler, formda yer alan sorular dikkate alınarak sunulmuştur. Ayrıca lisansüstü eğitim gören öğrencilerin görüşlerini yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara da yer verilmiştir.  Araştırmada elde edilen bulgulara göre; lisansüstü eğitim gören öğrencilerin özerk öğrenme becerilerine sahip oldukları belirlenmiştir. Bunun yanında öğrencilerin çoğunluğu; özerk öğrenme niteliklerinden biri olan ihtiyaç duydukları kaynak ve materyallere ulaşabildiklerini, öğrenme ihtiyaçlarını dikkate alarak hedef belirlediklerini, sıklıkla not alma stratejisini kullandıklarını, uygulama yaparak kendilerini değerlendirdiklerini ifade etmişlerdir. Araştırmada ulaşılan diğer bir önemli bulgu ise, öğrencilerin büyük bir bölümünün lisansüstü eğitim sürecinde yapmış oldukları araştırmaların özerk öğrenme becerilerine önemli ölçüde katkı sağladığını düşünmeleridir.Anahtar kelimeler: Özerk öğrenme, lisansüstü eğitim, öğrenme becerileri

  18. OPINIONS OF PRIMARY EDUCATION SEVENTH GRADE STUDENTS ABOUT TEACHING OF HISTORY TOPICS IN SOCIAL SCIENCES AND SIGNIFICANCE OF HISTORY İLKÖĞRETİM YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE TARİH KONULARININ İŞLENİŞİ VE TARİHİN DEĞERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

   Ramazan KAYA

   2012-06-01

   Full Text Available This study aims at determining primary education seventh grade students’ opinions on teaching of history topics in social science cources and significance of history in their lives. The population of the study comprises of 20 pieces seventh grade classes in 4 primary schools with medium socio-economic levels in the city center of Erzurum. As the sample of the study, a total of 200 students (10 students from each class were chosen via random sampling from seventh grade classes of these schools according to the appropriate sampling method. Required data for this qualitative research was acquired by a 4-item questionnaire comprising of open-ended questions. Content analysis method was adopted in analysis of the obtained data in this study. Findings shows that methods in line with constructivist approach remain limited in teaching of the topics; students like methods in which they are more active; such as drama and acting they like learning history, and, in general, they think that learning history makes a great contribution to their lives. Bu araştırmanın amacı, İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde tarih konularının işlenişi ve tarihin yaşamlarındaki değeri ile ilgili görüşlerini tespit edebilmektir.Araştırmanın evrenini, Erzurum merkezde sosyo-ekonomik bakımdan orta düzeyde 4 ilköğretim okulundaki toplam 20 tane yedinci sınıf şubesi oluşturmaktadır. Örneklem olarak uygun örnekleme yöntemine göre seçilen bu okulların yedinci sınıflarından tesadüfî örneklem yoluyla her sınıftan 10’ar öğrenci olmak üzere toplam 200 öğrenci seçilmiştir. Nitel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilen bu araştırma için gerekli olan veriler, 4 adet açık uçlu sorudan oluşan bir anket vasıtasıyla edinilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi benimsenmiştir. Elde edilen bulgulara göre derslerin işlenişinde yap

  19. Malzeme Taşıma Odaklı Planlama için Üretim Sistemlerindeki Tezgah Yerleşim Düzenlerinin Benzetim Analizi ile Karşılaştırılması

   Mehmet AKSARAYLI

   2009-02-01

   Full Text Available Günümüzde işletmeler üretim maliyetlerini azaltmak ve verimliliklerinin artırmak için uygun tesis planları yapmak zorundadırlar. Çalışma, üretim sistemlerindeki tesis içi yerleşim problemlerinin çözümüne ulaşmakta kullanılan temel tezgâh yerleşim şekilleri ve ürüne göre yerleşim için önerilen yeni bir yaklaşımı birbirleriyle karşılaştıran bir çalışmadır. Çalışmada özellikle tezgâhlar arasındaki malzeme taşıma süreleri ve bu sürelerin toplam üretim süresi içerisindeki oranları ile ilgilenilmiştir. Buna ek olarak, incelenen tüm tezgâh yerleşim şekillerine göre benzetim modelleri sonucunda elde edilen tezgâhların kullanım yüzdeleri ve ürünlerin üretim miktarları da bu çalışma kapsamında aktarılmıştır. Çalışmada ilk olarak tesis planlamasında kullanılan temel yerleşim şekilleri için bir üretim sistemi tanımlanmıştır. Daha sonra tanımlanan üretim sistemi, her bir yerleşim şekli için tezgâh yerleşimi yapılmıştır. Ardından ürüne göre yerleşim şekli için önerilen yaklaşım aktarılarak üretim sistemi için tezgâh yerleşimi yapılmıştır. Daha sonra tezgâh yerleşim şekilleri "PROMODEL" benzetim yazılımı ortamına aktarılmıştır. Son olarak yapılan analizler ile farklı tezgâh yerleşim şekillerinin malzeme taşıma süreleri ve toplam üretim süresi içerisindeki oranları karşılaştırılmış ve analizlerden elde edilen sonuçlar yorumlanarak aktarılmıştır.

  20. Trakya Bölgesi Geleneksel İçeceği Hardaliyenin Üretimi ve Kalite Kriterleri Üzerine Bir Araştırma (İngilizce

   Halide Aydoğdu

   2015-02-01

   Full Text Available Bu çalışmada, Trakya Bölgesi'ne özgü geleneksel bir içecek olan hardaliyenin laboratuvar koşullarında üretimi yapılarak mikrobiyolojik ve kimyasal özellikleri belirlenmiş, hardaliye üretim yöntemi değerlendirilmiştir. Laboratuvar ölçekli üretimde Alphonse Lavallée ve Papazkarası üzüm çeşitleri kullanılmıştır. Denemelerde, farklı konsantrasyonlarda hardal tohumu kullanılmış, buna bağlı olarak mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerde beklenen şekilde farklı sonuçlar alınmıştır. Elde edilen hardaliyelerde koliform bakteri, E. coli, maya ve küf sayıları yok ya da fermantasyon boyunca kayda değer ölçüde azalırken, toplam aerobik mezofil koloni sayısı ve laktik asit bakterileri sayılarında genel olarak azalma/ artma/ azalma şeklinde bir seyir izlenmiştir. Bu seyir, asitlik artışı ile birlikte değerlendirildiğinde anlamlı bulunmuştur (P<0.05. Aerobik mezofilik koloni sayısı ile laktik asit bakteri sayısının çok yakın olması, bu bakteriyel floranın önemli ölçüde laktik asit bakterilerinden geldiğini göstermektedir. Maya sayısının düşük olması nedeni ile hardaliyelerde alkol oluşması gerçekleşmemiş ve şeker içeriğinde bir değişiklik olmamıştır. Tersine olarak laktik asit bakteri sayısındaki artışa bağlı olarak asitlikte beklendiği şekilde artış olmuştur. Elde edilen sonuçlara göre, geleneksel bir üzüm değerlendirme şekli olan hardaliyenin, koliform grup bakteri sayısının düşüklüğü ve laktik asit fermantasyonuna bağlı olan yüksek asitliği nedeni ile mikrobiyolojik açıdan güvenli bir gıda olduğu söylenebilir. Endüstriyel ölçekli üretime geçiş için bu konuda daha fazla araştırmaya gerek vardır.

  1. Bir Ortaokul Matematik Öğretmeninin WebQuestin Uygulamasına Yönelik Görüşü

   Aytaç Kurtuluş

   2014-03-01

   Full Text Available t. Bu çalışmada bir WebQuest etkinliğini sınıfında ilk defa uygulayan bir ortaokul matematik öğretmeninin WebQuestin uygulama sürecine ve öğrencileri üzerinde bıraktığı etkisine yönelik görüşü incelenmiştir. Çalışmaya katılan öğretmen histogram konusuna yönelik hazırlamış olduğu bir WebQuest etkinliğini 8. sınıf öğrencilerine proje ödevi olarak uygulamıştır. Bu çalışma olgubilim araştırması olarak tasarlanmış olup, veriler öğretmenle uygulama sırasında ve sonunda yapılan görüşmelerden ve uygulama sonunda öğrencilerle yapılan görüşmeler ve öğrenci sunumlarının gözlemlenmesi yoluyla toplanmıştır. Çalışma bulguları, WebQuest uygulamasının öğrencilerin motivasyonuna, özgüvenlerine olumlu katkıda bulunduğunu göstermiştir. Elde edilen öğretmen görüşleri, WebQuestlerin proje ve performans ödevi olarak uygulanabileceğini ve ortaokul matematik öğretim programını desteklediğini ortaya koymuşt

  2. HİZMET KALİTESİ VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ŞUBE-İNTERNET BANKACILIĞINDA KARŞILAŞTIRILMASI - COMPARISON OF SERVICE QUALITY OF CUSTOMER SATISFACTION IN BRANCH-INTERNET BANKING

   Tolga DURSUN

   2014-03-01

   Full Text Available ÖzetKüreselleşme ve teknolojik gelişmelerle birlikte işletmelerin sürdürülebilirliklerinde ve birbirleriyle olan rekabetlerinde hizmet, hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetinin önemi artmıştır. Bu nedenle bu araştırma müşteri memnuniyetini, müşteri memnuniyetinde etkili olan hizmet kalitesi faktörlerini (fiziksel unsurlar, heveslilik, güvenlik, güvenilirlik, işlemleri gerçekleştirme, servis çeşitliliği, işlem ücreti bankacılık sektöründe iki farklı kanal olan Şube ve İnternet bankacılığında değerlendirerek karşılaştırma yapmaktadır. İki kanal arasındaki farkların ortaya konularak nedenlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Veri toplama yöntemi olarak uygulanan anket internet üzerinden yapılmış ve 429 katılımcıdan elde edilen veriler istatistiksel tekniklerle değerlendirilmiştir.AbstractGlobalization and technological developments, the competitiveness of enterprises and between sustainability services, service quality and customer satisfaction has increased in importance. Therefore, this research aims to evaluate customer satisfaction in branch and internet banking by addressing the factors affecting the quality of service (tangibles, responsiveness, trust, reliability, fulfillment, service portfolio and transaction fees in customer satisfaction. It is intended to determine the causes of the differences between the two channels and is to put forth. The survey made on the internet as a method of data collection and statistical analysis of the data from 429 participants were statistically evaluated.

  3. Urinary tract infections in pregnants who were addmitted University Hospital Obstetric and Gyneacology Outpatient Clinics in Tokat TURKEY: Evaliuation of three years.

   Asker Zeki OZSOY

   2016-06-01

   Full Text Available Amac: Bu calismada, Tokat ilinde Universite Hastanesi Kadin Hastaliklari ve Dogum klinigine basvuran gebelerde idrar yolu enfeksiyonu gorulme sikliginin incelenmesi ve idrar kulturunde ureme saptanan mikroorganizmalarin tespit edilmesi amaclanmistir. Gerec ve Yontemler: Tokat Gaziosmanpasa Universitesi Kadin Hastaliklari ve Dogum klinigine Ocak 2012- Haziran 2015 tarihleri arasindaki yaklasik 3.5 yillik donemde basvuran gebelerde idrar yolu enfeksiyonu gorulme sikligi ve ureyen ajan patojenler incelenmistir. Tam idrar tetkiki hastanemiz biyokimya laboratuarinda ve idrar kulturu analizleri hastanemiz mikrobiyoloji laboratuarinda degerlendirilmistir. Elde edilen sonuclarin otomasyon sistemi uzerinden retrospektif olarak ulasilmasi ile verilerimiz tespit edilmistir. Bulgular: Hastanemize Ocak 2012 ve Haziran 2015 tarihleri arasinda basvuran 2245 gebe hasta calismaya dahil edilmistir. Calismaya alinan hastalarin (n=2245 yas ortalamasi 28.0+/-5.63 (min:16, maks:45 olup, %86.5i (n=1942 35 yas altinda, %13.5i (n=303 35 yas ve uzerindedir. Hastalarin %36.5inde (n=819 gebelikte idrar yolu enfeksiyonu oldugu saptanmistir. 35 yas altindaki hastalarin %37.3unde (n=725 idrar yolu enfeksiyonu saptanirken, 35 yas ve uzerindeki hastalarda bu oran %31.0dir (n=94 (p<0.05. 35 yas altinda gebe olmak idrar yolu enfeksiyonu gecirme acisindan, 35 yas ve uzerinde gebe olmayana gore 1.3 kat daha riskli bulunmustur (OR=1.32; CI=1.02-1.72. Sonuc: idrar yolu enfeksiyonu gebelikte en onemli ve en sik gorulen hastaliklar arasinda yer almaktadir. Tedavi edilmeyen enfeksiyon ile preterm eylem ve buna bagli komplikasyonlar arasinda yakin iliski mevcuttur. Gebelerde idrar yolu enfeksiyonu tedavi edilmesi ve gozardi edilmemesi gereken hastaliklardan biridir. [J Contemp Med 2016; 6(2.000: 100-103

  4. Uşak İli Buğday Ekim Alanlarında Süne, [Eurygaster spp. (Hemiptera: Scutelleridae] Yumurtalarının Parazitlenme Oranları ile Buğday Tanelerindeki Emgi Oranları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

   Erdal ZENGİN

   2017-06-01

   Full Text Available Bu çalışma, 2015-2016 yıllarında Uşak iline bağlı 10 köydeki Süne yumurtalarının parazitlenme oranlarının ve emgili tane sayılarının belirlenmesi ile bu oranlar arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, 2015 ve 2016 yıllarındaki en yüksek Süne yumurtası parazitlenme oranı ve emgili tane sayıları sırasıyla %95.4-%1.60, %90.7-%1.05 olarak bulunmuştur. Köylerde yapılan arazi çalışmaları sonucunda elde edilen oranlara çoklu karşılaştırma testi uygulanarak köyler arasındaki farklılıklar belirlenmiştir.  Parazitlenme oranı ile emgili tane sayısı arasında bir ilişkinin olup olmadığını belirlemek için her iki yıl verileri üzerinde yapılan regresyon analizi sonucunda, bu iki değişken arasında doğrusal bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.

  5. Optimization of RPLC Conditions for Quantitative Analysis of Atorvastatin and Rosuvastatin in Pharmaceutical Dosage Form

   Zehra ÜSTÜN

   2016-05-01

   Özet: Bu çalışmada, atorvastatin (ATV ve rosuvastatinin (RSV eş zamanlı tayini için ters faz sıvı kromatografi (RPLC metodu geliştirilmiş ve valide edilmiştir. Ayırmada X Terra C18 (250 mm x 4,6 mm, 5µm kolon kullanılmış ve 244 nm’ de yürütülen çalışmada akış hızı 1 mL dakika-1 olarak belirlenmiştir. Tanımlanan metodun doğrusal aralığı ATV için 3-13 µg mL-1, RSV için 4-14 µg mL-1olarak belirlenmiştir. Deneyde iç standart (IS olarak Losartan kullanılmıştır. ATV ve RSV için dedeksiyon limiti (LOD değerleri sırasıyla 0,133 ve 0,221 µg mL-1 olarak hesaplanmıştır. Kantitasyon limiti (LOQ değerleri ise ATV ve RSV için sırasıyla 0,473 ve 0,970 µg mL-1 olarak tayin edilmiştir. Elde edilen sonuçlara bakılarak, önerilen RPLC metodu ATV, RSV ve bunların farmasötik dozaj formlarının rutin analizlerinde kullanılabilir olduğu gözlemlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Metot optimizasyonu, validasyon, eş zamanlı tayin, atorvastatin, rosuvastatin

  6. Protein Esaslı Yağ İkame Maddesi Kullanımının Yağsız Yoğurdun Kalitesi Üzerine Etkisi

   Fatma Sezen

   2015-02-01

   Full Text Available Bu çalışmada, protein esaslı yağ ikame maddesi olan Dairy-Lo™ 'nun %1 ve %2 gibi iki farklı oranı kullanılarak, rekonstitüe sütten üretilen, yağsız set tipi yoğurtların fiziksel, kimyasal, tekstürel ve duyusal özellikleri incelenmiştir. Yoğurt örneklerinde depolamanın 1., 7. ve 15. günlerinde titrasyon asitliği, pH, asetaldehit, laktik asit, serum ayrılması, viskozite, konsistens değerleri saptanmıştır. Ayrıca yoğurt örneklerinde duyusal değerlendirmeler de yapılmıştır.  Bu çalışma sonucu elde edilen bulgular, protein esaslı yağ ikame maddesi Dairy-Lo™ ilavesinin yağsız yoğurdun konsistens ve viskozitesini artırıp, serum ayrılmasını azalttığını göstermiştir. Dairy-Lo™ 'nun %2 oranında kullanımının yağsız set tip yoğurdun kalitesini iyileştirdiği belirlenmiştir.

  7. Farklı Oranlarda Tiyoüre Katkısının Nanoyapılı Kadmiyum Oksit (CdO Filmlerin Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi

   Raşit AYDIN

   2017-05-01

   Full Text Available Bu çalışmanın amacı nanoyapılı CdO filmlerin fiziksel özelliklerine tiyoüre konsantrasyonunun etkisini incelemektir. Bunun için farklı tiyoüre konsantrasyonlarındaki (%0, 0.5, 1 ve 2 dört seri CdO film soda lime cam altlık üzerine SILAR tekniği kullanılarak büyütüldü. Bu filmlerin morfolojileri, kristal yapıları ve optik özellikleri sırasıyla MM, XRD ve UV-visible spektroskopi teknikleri ile karakterize edilmiştir. MM görüntüleri tiyoüre konsantrasyonunun nanoyapılı CdO filmlerin yüzey morfolojilerini etkilediğini göstermektedir. CdO filmlerinin düzlemlerinin tercihli yöneliminin tiyoüre konsantrasyon değerine kuvvetle bağlı olduğunu XRD analizinden elde edilen sonuçlar ortaya koymaktadır. UV-vis analizinden, tiyoüre miktarı arttıkça CdO filmlerinin optik enerji bant aralığının (Eg önce azaldığı ve daha sonra tekrar artan konsantrasyonla arttığı belirlenmiş ve bu enerji değerlerinin (2.25 - 2.13 eV aralığında olduğu bulunmuştur.

  8. Vakıf Kurumunun Dayandığı Temel Referanslar Ve Zürrî Vakıfların Vakıf Sistemindeki Yeri

   Yasin Yılmaz

   2014-06-01

   Full Text Available Bu çalışmada İslam’da kurumsal yardımlaşmayı temsil eden vakıf kurumunun, Kitap ve Sünnetteki referansları ile Allah rızası hedeflenerek kurulan vakıflara Hz. Peygamber, Raşit halifeler ve sahabenin bakışı ile daha sonraki yüzyıllarda özellikle Osmanlı uygulaması üzerinde durulmuş, özelde de aile vakıflarının genel durumları açıklanmıştır. Vakıf kurumunun özellikle de zürrî vakıfların serencamını ortaya çıkarabilmek için vakfiyeler, vakıfla ilgili kronikler ve konuyla ilgili ikincil çalışmalar ele alınarak incelenmiştir. Ebu Yusuf’un fetvası doğrultusunda kurulan, aile vakıflarının lehinde ve aleyhinde ortaya çıkan görüşler doğrultusunda ortak bir noktaya ulaşılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonunda da, bazı zürrî vakıfların vakfiyelerin incelenmesi sonucunda elde edilen bilgilerle, evlatlık-zürrî vakıfların genel özellikleri örneklerle ortaya konulmuştur

  9. Yapılandırılmış Okuma Yönteminin Okuma Hızı, Doğru Okuma ve Sesli Okuma Prozodisi Üzerindeki Etkisi

   Hasan Keskin

   2014-10-01

   Full Text Available Bu çalışma ile yapılandırılmış okuma yönteminin, ilköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin, okuma hızı, doğru okuma ve prozodik okuma becerileri üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırma için 2010-2011 öğretim yılı bahar döneminde Afyonkarahisar merkeze bağlı dört ilköğretim okulundan veri toplanmıştır. Bu okullar arasından basit tesadüfi yöntemle belirlenen bir okuldaki akıcı okuma becerisini yeterince kazanamamış dokuz öğrenci ile oluşturulan grupta 24 ders saati “yapılandırılmış okuma yöntemi” uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre yapılandırılmış okuma yöntemi öğrencilerin okuma hızı, doğru okuma ve sesli okuma prozodisi becerileri üzerinde etkili olmuştur. Sonuç olarak, yapılandırılmış okuma yönteminin, akıcı okuma becerileri yönünden endişe düzeyinde olan öğrencilerin, bu becerilerini geliştirmede etkili olduğunu söylemek mümkündür.

  10. Eugenol Katkılı Aynalı Sazan Balığı Köftelerinin Raf Ömrünün Belirlenmesi

   Özlem Pelin CAN

   2014-07-01

   Full Text Available Bu çalışmada, aynalı sazan balığından (Cyprinus carpio L., 1758 elde edilen kıymaya çeşitli katkı maddeleri ilave edilerek balık köftesi yapılmıştır. Köfteler biri kontrol (grup A olmak üzere, diğerlerine %0.5 (grup B ve %1(grup C oranlarında eugenol ilave edilerek üç gruba ayrılmıştır. Muhafaza süresi boyunca meydana gelen mikrobiyolojik, kimyasal ve duyusal değişimler incelenmiştir. Mikrobiyolojik analiz sonuçlarına göre A grubu B ve C grubuyla karşılaştırıldığında değerler yüksek bulunmuştur (P<0.05. İstatistiksel olarak C grubu örneklerinde enterobakteriler, maya, küf ve mezofil aerob bakteri sayısı daha düşük bulunmuştur (P<0.05. TVB-N ve TBA değerleri üç grupta muhafaza süresi boyunca yükselmiştir. Duyusal değerlendirmede, C grubu örnekleri düşük puan almıştır. Sonuç olarak, yüksek konsantrasyon içeren grup (C grubu, mikrobiyolojik ve kimyasal olarak iyi kalitede olmasına rağmen duyusal değerlendirme sonuçlarına göre tüketilmesi uygun değildir.

  11. HASTA VERİLERİ ÜZERİNDE VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMASI İLE KALP KRİZİ RİSKİNİN TESPİTİ

   İlhan TARIMER

   2015-04-01

   Full Text Available Bu çalışmada, veri tabanları içerisinde, karar verme süreçlerine etki edebilecek anlamlı bilgileri çıkarmak için kullanılan veri madenciliğinin sağlık alanında uygulanabilirliği araştırılmıştır. Alan çalışmasına örnek olarak, kalp krizi geçiren hastaların kan değerlerinde meydana gelen ortak değişimler tespit edilerek kalp krizini tetikleyen faktörlerin tespitine çalışılmış; elde edilen sonuçlar hasta grubu üzerinde test edilerek yapılan analizin başarımı ölçülmüştür. Bu çalışmada birliktelik kuralı algoritmalarından Apriori ve Gri algoritmaları kullanılmış; bunların oluşturdukları kural kümelerinin başarımı, karşılaştırmalar yapılarak incelenmiştir. Gri algoritmasının Apriori’ye göre daha az kural ürettiği halde aynı başarımı gösterdiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak kan değerleri verilen bir hasta grubu verilerinden kalp krizi riskinin tespiti için ön sinyaller anlamına gelen çeşitli desenler ortaya konmuştur

  12. Van Otlu Peynirinin Yapılışı ve Mikrobiyolojik, Fiziksel ve Kimyasal Nitelikleri

   Ahmet Kurt

   2015-02-01

   Full Text Available Bu araştırmada 10 adet taze Van Otlu peyniri örneklerine; mikrobiyolojik, fiziksel ve kimyasal analizler uygulanmıştır. Peynir teknolojisinde, sağlık, teknik ve ekonomik yönden önemli olan toplam koliform, süt asidi, lipolitik ve proteolitik mikroorganizmalarla maya ve küflerin sayısal değerleri yanında rutubet, yağ, yağsız kurumadde, kurumaddede yağ, protein, suda eriyen protein, kül, tuz, saf kül, kurumaddede tuz ve % asitlik oranları, peynir örneklerinde ayrı ayrı saptanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre peynir yapımı çok dağınık ve ilkel karakter arz etmektedir. Peynirlerin yapımındaki farklı uygulamalar, teknik bilgi ve yöntem noksanlığı yüzünden, gerek mikrobiyolojik analiz ve gerekse fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları örnekten örneğe önemli fraklılıklar göstermiştir. Peynir örneklerinde saptanan Koliform organizma sayıları, hem sağlık yönünden hem de peynirlerin olgunlaşmalarında sorunlara neden olabilecek düzeydedir.

  13. HİZMET KALİTESİ VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ŞUBE-İNTERNET BANKACILIĞINDA KARŞILAŞTIRILMASI - COMPARISON OF SERVICE QUALITY OF CUSTOMER SATISFACTION IN BRANCH-INTERNET BANKING

   Tolga DURSUN

   2014-01-01

   Full Text Available ÖzetKüreselleşme ve teknolojik gelişmelerle birlikte işletmelerin sürdürülebilirliklerinde ve birbirleriyle olan rekabetlerinde hizmet, hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetinin önemi artmıştır. Bu nedenle bu araştırma müşteri memnuniyetini, müşteri memnuniyetinde etkili olan hizmet kalitesi faktörlerini (fiziksel unsurlar, heveslilik, güvenlik, güvenilirlik, işlemleri gerçekleştirme, servis çeşitliliği, işlem ücreti bankacılık sektöründe iki farklı kanal olan Şube ve İnternet bankacılığında değerlendirerek karşılaştırma yapmaktadır. İki kanal arasındaki farkların ortaya konularak nedenlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Veri toplama yöntemi olarak uygulanan anket internet üzerinden yapılmış ve 429 katılımcıdan elde edilen veriler istatistiksel tekniklerle değerlendirilmiştir.AbstractGlobalization and technological developments, the competitiveness of enterprises and between sustainability services, service quality and customer satisfaction has increased in importance. Therefore, this research aims to evaluate customer satisfaction in branch and internet banking by addressing the factors affecting the quality of service (tangibles, responsiveness, trust, reliability, fulfillment, service portfolio and transaction fees in customer satisfaction. It is intended to determine the causes of the differences between the two channels and is to put forth. The survey made on the internet as a method of data collection and statistical analysis of the data from 429 participants were statistically evaluated.

  14. BİR ÇEVRİM İÇİ UZAKTAN TAKİP SİSTEMİ TASARIMI

   Ahmet Emir DİRİK

   2004-02-01

   Full Text Available Bu çalışmada düşük maliyetli bir çevrim içi takip sistemi geliştirilmiştir. Takip sistemi, konum belirleme, kablosuz haberleşme ve sayısal harita modülleri olmak üzere üç ana modülden oluşmaktadır. Takip sistemlerinde konum belirleme modülü, hareketli araçların pozisyonlarının tespitinde kullanılmaktadır. Bu modül ile elde edilen pozisyon bilgisi, kablosuz haberleşme sistemi aracılığı ile takip merkezine iletilmekte, takip merkezine ulaşan pozisyon bilgisi merkezde işlenerek araç konumları sayısal harita üzerinde görüntülenmektedir. Geliştirilen sistem ile kampüs içerisinde hareket eden araçların konumları 10m civarında bir hata ile tespit edilebilmekte ve araç hareketleri takip merkezinden on-line izlenebilmektedir. Sistemde kablosuz veri haberleşmesi için analog araç telsizleri kullanılmıştır. Böylece haberleşme için uydu ya da GSM şebekelerinin kullanılmasına gerek kalmamış ve düşük maliyetli-yüksek performanslı bir çevrim içi araç takip sistemi gerçekleştirilmiştir.

  15. Havuçların Soyulmasının Matematiksel Analizi (İngilizce

   Özlem Aydın

   2015-02-01

   Full Text Available Bu çalışmada, Beypazarı havuçlarının kabukları, kimyasal yöntem ve buharla soyma yöntemleriyle soyulmuştur. NaOH çözeltisinin konsantrasyonu, sıcaklığı ve daldırma süresinin etkileri araştırılmıştır. Kimyasal yöntemle kabuk soymada optimum süre-sıcaklık-konsantrasyon ilişkileri matematiksel olarak analiz edilmiştir. Deneyler, NaOH konsantrasyonu olarak 2.5, 5.0, 7.5 ve 10.0 g NaOH/kg, sıcaklık olarak 57, 67, 77 ve 87 °C’lerde, %98’den daha fazla soyulma elde edilene kadar uygulanmıştır. 57 °C’de NaOH konsantrasyonu 2.5 g NaOH/kg olan çözelti haricinde diğer sıcaklık ve konsantrasyonlarda tam soyulma gerçekleşmiştir. Optimum soyulma koşulları, 77 °C’de 7.5 g NaOH / kg çözelti konsantrasyonu ve 10.5 dakika daldırma süresi olarak belirlenmiştir. Buharla soyma yönteminde ise doymuş buhar basıncı 130.7 kPa ve sıcaklığı 107 °C olarak uygulanmıştır. Tam soyulma 8.5 dakikada gerçekleşmiştir.

  16. Yüzde tabanlı String Eşleme Problemi için yeni bir donanım modülü tasarımı

   İbrahim Şahin

   2016-12-01

   Full Text Available Bir verinin bir dizgi içerisinde veya bir gen yapısının bir DNA gen dizilimi içerisinde arama işleminin gerçekleştirilmesi için çeşitli algoritmalar kullanılmaktadır. Kullanılan bu algoritmalardan bazıları bize mutlak eşleşme olmadığı durumlarda olumsuz dönüt vermekte, bazıları ise “bunu mu arıyorsunuz” diye alternatifler sunmaktadır. Her iki algoritma da genel amaçlı PC’lerde saniyeler süren işlemler sonucunda bize dönüt verebilmektedir. Bu çalışmada bize hem mutlak eşleşmeyi hem de hedef dizgi içinde yüzdelik eşleşme oranlarının gerçekleştiği konumu veren FPGA çiplerine yönelik yüksek performanslı bir donanım modülü tasarlanmıştır. Geliştirilen modülün veri işleme hızı farklı PC’lerle karşılaştırılmış ve 2300 kata kadar daha hızlı arama gerçekleştirdiği karşılaştırma sonuçlarından elde edilen veriler ile doğrulanmıştır.

  17. Artvin, Rize ve Trabzon’daki Doğal Kaynak Sularında Toplam Alfa, Toplam Beta Aktivite Değerlerinin Belirlenmesi ve Jeoistatistiksel Olarak Modellenmesi

   Yaşar Kobya

   2014-11-01

   Full Text Available Trabzon, Rize ve Artvin yaklaşık 18000km2 alan üzerine kurulmuş ve yaklaşık 2 milyon insanın yaşadığı Türkiye’nin en kuzey doğusunda bulunan üç ildir. Bu üç ilde toplam 20 tane içme suyu kaynağından örnekler alındı ve bunların toplam alfa, toplam beta aktivite değerleri Berthold LB770 marka alfa, beta sayım cihazı kullanılarak belirlendi. Toplam alfa aktivite değerleri 1.7-114.2 Bq/L ve toplam beta aktivite değerleri ise 2.9-90.8 Bq/L aralıklarında ölçüldü. Bulunan bu değerler dünya sağlık örgütü (WHO’nün limit değerleri ve yapılmış diğer benzer çalışmalarla karşılaştırıldı. Elde edilen veriler için klasik istatistik hesaplamalar yapıldı. Ayrıca jeoistatistik analiz yöntemi kullanılarak eş-doz eğrileri oluşturuldu ve harita üzerinde gösterilerek bölge için bir risk haritası oluşturuldu.

  18. Türkiye'de Halk Kütüphaneleri Bölge Seminerleri: "İyi Uygulama Örneği" Olarak Bir Deneyimin Değerlendirilmesi

   Bülent Yılmaz

   2008-03-01

   Full Text Available Bu çalışmada, Türkiye 'deki halk kütüphanelerinde çalışan kütüphaneci ve yöneticiler için 2006-2007 yıllarında Türk Kütüphaneciler Derneği, Goethe- Insitut ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bölge seminerleri değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, önce, seminerler süreci özetlenmiş, seminerlerin hedef, kapsam, yöntem ve organizasyon yapıları ele alınmıştır. Daha sonra, seminer katılımcılarına uygulanan anket ile elde edilen veriler irdelenmiştir. Sonuçta, çalışan halk kütüphanecisi ve yöneticilerinin yaklaşık %25 'ine ulaşıldığı 9 bölge seminerinin Türk halk kütüphanecileri için son derece katkı sağlayıcı olduğu ve hizmet içi eğitim konusunda ciddi gereksinimleri bulunduğu anlaşılmıştır.

  19. Patates Üretim Maliyetleri ve Karlılığındaki Değişim: Niğde İli Örneği

   Ayşe Karsan

   2017-06-01

   Full Text Available Niğde ili, Türkiye’de patates üretiminin yoğun olarak yapıldığı iller arasında yer almaktadır. Bu çalışmada 2000-2014 döneminde Niğde ilindeki patates üretim maliyeti ve gelirdeki değişimlerin irdelenmesi amaçlanmıştır. Niğde ilinde patates üretiminden elde edilen mutlak kar 2014 yılı için 355,6 TL/da olarak hesaplanmıştır. İncelenen yıllar arasında mutlak karın en yüksek olduğu yıl (450,8 TL/da 2005 yılı en düşük olduğu yıl ise (-329,7 TL/da 2012 yılıdır. 2012 yılı dışında incelenen yılların tamamında gayri safi üretim değeri, üretim masrafını karşılayabilmektedir. Ancak, üretim maliyetlerinin artması ile mutlak ve nispi karlar azalma eğilimi göstermiştir.

  20. A preliminary study on micronucleus analysis and nuclear anomalies in Pelophylax ridibundus (Pallas,

   Mert Gürkan

   2015-12-01

   Full Text Available Bu çalışmada Vize (Kırklareli ve Kazdağı (Yenice, Çanakkale civarında toplanan Pelophylax ridibundus örneklerine ait eritrositlerde mikronukleus analizi yapıldı ve nuklear anomaliler tespit edildi. Bu amaçla Nisan 2011’de Vize’den 9 (5♂♂, 4♀♀, Mayıs 2011’de Kazdağı’ndan 5 (3♂♂, 2♀♀ adet P. ridibundus örneği toplandı. Vize’den toplanan örneklerde ortalama mikronukleus sayısı 6±4,17, frekans % 0,3; Kazdağı’ndan toplanan örneklerde ise 0,6±0,43, frekans % 0,03 olarak hesaplandı. İstatistiksel analizler neticesinde iki lokalite arasında toplam mikronukleus sayısı bakımından önemli fark bulunduğu belirlendi (p≤0,05. Çalışmada binuklear, çentikli, tomurcuklu ve küçük loplu olmak üzere 4 tip nuklear anomali saptandı. Vize ve Kazdağı örnekleri arasında toplam nuklear anomali sayısı bakımından fark tespit edilmedi (p=0,31. Araştırmamız sonunda elde edilen bulgulara göre, Vize örneklerinde mikronukleus frekansının daha yüksek bulunması, bölgedeki yoğun tarımsal faaliyetlerde kullanılan genotoksik pestisitlere maruz kalınmayla ilişkilendirilebilir

  1. Kur’an Tilâvetinde Arap ve Türkler Arasındaki Farklılıklar

   Yavuz FIRAT

   2014-08-01

   Full Text Available Kur’an’ı Kerim sesli olarak ilk defa Hz. Peygamber (a.s tarafından okunmuştur. Hz. Peygamber (a.s’ın Arap olması ve Arap dilinin doğası gereği seslendirme işlemi de doğal olarak bu dilin fonetiği içerisinde kalınarak gerçekleştirilmiştir. Öğrenmek ve okumak için büyük bir gayret içerisine giren ashap, Hz. Peygamber (a.s’ın okuyuş tarz ve keyfiyetini elde etmeye çalışmıştır. Gelen nesiller gerek tescil ve gerekse eda anlamında sözü edilen tarzı korumak için çabalarına rağmen yabancı toplulukların İslama girmeleriyle harfleri seslendirme, kelimeleri telaffuz ve edada farklı tarzların ortaya çıktığı görülmüştür. Hasılı, Kur’an’ın, Arap fonetiğini/luhûnunu dikkate almaksızın mûsikî’nin diğer melodi (şarkı-türkü vs. tarzlarına benzer şekilde seslendirilmesi, orijinalinden sapma anlamına geldiği gibi onun kudsiyetiyle de bağdaşmamaktadır.

  2. Veri Madenciliğinde Kümeleme Teknikleri Üzerine Bir Çalışma: K-Means ve K-Medoids Kümeleme Algoritmalarının Karşılaştırılması

   Güncel SARIMAN

   2014-07-01

   Full Text Available Günümüzde bilişim alanındaki gelişmeler sayesinde kullanıcılar daha gelişmiş bilgisayar teknolojilerine hakim olmaktadır ve bu gelişmeler beraberinde sayısal verilerin birikmesine neden olmaktadır. Bilişim teknolojileri biriken verileri saklayabilir. Tüm bu saklanan verilerin anlamlandırılması için veri madenciliği kullanılmaktadır. Veri madenciliği, verilerden önceden bilinmeyen anlamlı bilgileri tanımlama ya da tahmin etme tekniklerini içermektedir. Veri madenciliğinde verileri ortak özellikleri ile gruplamak için kümeleme algoritmaları yardımıyla ilginç desenler bulunabilir. Bu çalışmada UCI Machine Learning Repository veritabanından “Flags” veri seti alınarak k-means ve k-medoids bölümlemeli kümeleme algoritmalarıyla ülkelerin özelliklerine göre kümelere ayrılması hedeflenmiştir. Uygulama Asp.Net ile web ara yüzünde geliştirilerek internet ortamında kullanıcılara sunulmuştur. Çalışmanın sonunda veri seti K-Means ve K-Medoids algoritmalarıyla çalıştırılmış ve elde edilen analiz sonuçları karşılaştırılmalı olarak incelenmiş ve kullanım yerlerine yönelik öneriler sunulmuştur

  3. Denizli Bölgesi Traverten Artıklarının Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi

   İbrahim Çobanoğlu

   2014-03-01

   Full Text Available Denizli havzası dünyanın önemli traverten üretim sahalarından biridir. Kaklık, Kocabaş, Honaz, Aşağıdağdere, Akköy, Çivril bölgeleri üretim yapılan traverten sahalarıdır. Bölgenin tektonizmadan etkilenmiş olması, ocak işletme verimlerinde düşüşlerin olmasına neden olmaktadır. Tel kesme yöntemi ile elde edilen bloklardan kalan üretim artığı travertenler pasa olarak döküm sahalarında depolanmaktadır. Bu malzemeler başka bir amaçla kullanılmamaktadır. Bu çalışmada, ocak üretiminden çıkan parça şeklindeki travertenlerin betonda agrega olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bu amaçla agregaların fiziko-mekanik özellikleri tespit edilmiş, deneme beton karışımları hazırlanmıştır. C30 sınıfında dayanımının hedeflendiği beton örneklerinin 7, 28 ve 56 günlük dayanımları belirlenmiştir. Elde edilen traverten agregalı beton, halen bir beton firması tarafından üretilen kırmataş agregalı beton ile kıyaslanmıştır. Kıyaslama için aynı beton sınıfında kireçtaşı agregalı bir başka beton karışımı tasarlanmış ve aynı deney prosedürleri bu malzeme için de yapılmıştır. Elde edilen betonlardan ince kesitler yapılarak tanelerin çimento malzemesi içindeki dağılımları ve aderans ilişkileri polarizan mikroskopla incelenmiştir. Dayanım testleri, traverten agregalı beton için 32.80-42.70 MPa ve kireçtaşı agregalı beton için 39.34-46.04 MPa değerlerini vermiştir. Sonuçlar traverten agregalı betonun hedeflenen C30 sınıfı beton dayanım değerlerini sağladığını göstermiştir. Bu çalışma traverten üretim artıklarının beton üretiminde agrega olarak kullanılabileceğini ortaya koymuştur. Denizli bölgesinde halen bu şekilde üretim yapan bir tesis bulunmamaktadır. Alternatif bir yapı malzemesi olan traverten oluşumlarının, briket, bordür ve kilit taşı üretimlerinde de rahatlıkla kullanılabilecek

  4. Ortaöğretim 9. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Alan Bilgisi Başarı Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma A Research On 9th Grade Of Secondary Education Students ' Achievement Levels Of Field Knowledge Of Writing Expression

   Hasan BAĞCI

   2012-12-01

   ğretimin son aşamasına kadar bu becerilerinin geliştirildiği süreci içine alan bir dönemdir. Yazma becerisi bilgi, birikim ve dili etkili kullanmayı gerektirdiğinden bu sürecin okuma, dinleme/izleme, konuşma ve dil bilgisi etkinlikleriyle de desteklenmesi gerekir.Öğrencilerin yazılı anlatım metinlerini inceleyen araştırmacılar, öğrenci metinlerinde birçok eksikliğin olduğunu, öğrencilerin yazma becerilerinin beklenen yeterliliğe ulaşamadığını ifade etmektedir. Bu becerideki eksikliklerin bilgi aşamasından bilgilerin beceriye dönüştürülememesine kadar geniş bir çerçeveye dağıldığı düşünülmektedir. Bu yüzden bu çalışmanın amacı, ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin Dil ve Anlatım Ders Programı’nda da ifade edilen yazma becerisine yönelik kazanım cümleleri doğrultusunda yazılı anlatım alan bilgisi düzeylerini belirlemektir. Araştırmada ayrıca öğrencilerin yazılı anlatım alan bilgisi yeterlilik düzeylerinin başta cinsiyet olmak üzere diğer değişkenlere göre de değişip değişmediği tespit edilmiştir.Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerin Yazılı Anlatım Alan Bilgisi Testi genel başarı puanları ortalamaları 100 tam puan üzerinden 59 puanla sınırlı kalmıştır. Yine 9. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım alan bilgisi başarı düzeyleri, cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermezken öğrencilerin akademik başarına, serbest yazma etkinliği yapmalarına, günlük tutmalarına, Dil ve Anlatım dersini sevmeleri ile yazma etkinliklerinden memnun olmalarına göre ise değişmektedir. Araştırmanın sonunda elde edilen sonuçlara bağlı kalınarak Dil ve Anlatım derslerini veren öğretmenlere bazı önerilerde bulunulmuştur.

  5. Kütüphan-e Türkiye Projesi: Halk Kütüphanesi Potansiyel Kullanım Araştırması

   Umut Al

   2014-12-01

   Full Text Available Bu çalışmada Kütüphan-e Türkiye Projesi kapsamında yapılan Halk Kütüphanesi Potansiyel Kullanım Araştırması sonucunda elde edilen bulgular değerlendirilmektedir. Çalışma kapsamında, “İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması, Düzey 2” çerçevesinde seçilen 26 ildeki potansiyel halk kütüphanesi kullanımı çeşitli yönlerden incelenmekte, halk kütüphanesi kullanımı ve bazı değişkenler (yaş, gelir düzeyi gibi arasındaki ilişkiler analiz edilmektedir. Çalışmada halk kütüphanesi kullanım örüntülerinin coğrafik bölgeler arasında farklılık gösterip göstermediği de araştırılmaktadır. Halk Kütüphanesi Potansiyel Kullanım Araştırması Anketi 20 Şubat 2014 ile 18 Mart 2014 tarihleri arasında Kütüphan-e Türkiye Projesi kapsamında incelenen 26 ilde 2654 kişiye uygulanmıştır. Anket 24 sorudan oluşmaktadır ve halk kütüphanelerinin kullanılma düzeyi, halk kütüphanelerinin kullanılmama nedenleri, potansiyel halk kütüphanesi kullanıcılarının bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik becerileri gibi konularda detaylı bilgilerin elde edilmesine olanak tanımaktadır. Çalışma sonucunda kırsal alanda yaşayanların kentsel alanda yaşayanlara göre halk kütüphanelerinden daha az yararlanma eğiliminde oldukları, halk kütüphanelerini kullanmayan kesimin yoğun olarak böyle bir gereksinime sahip olmadığı için kullanmadıkları, kütüphane kullanımının eğitim, iş durumu, yaş, gelir düzeyi, yaşanılan coğrafik bölge gibi değişkenlere bağlı olarak farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Kütüphan-e Türkiye Projesi’nin planlama faaliyetleri açısından oldukça önemli olan potansiyel kullanıcıların hangi ücretsiz eğitimleri talep ettiği bilgisi de Halk Kütüphanesi Potansiyel Kullanım Araştırması Anketi aracılığıyla elde edilmiştir.

  6. Evaluation of pyrethroids toxicity in a laboratory strain and a fi eld population of Rachiplusia nu (Lepidoptera: Noctuidae using two bioassay techniques Evaluación de la toxicidad de piretroides en una cepa de laboratorio y una población de campo de Rachiplusia nu (Lepidoptera: Noctuidae usando dos métodos de bioensayo

   Romina Russo

   2012-06-01

   Full Text Available Soybean is the most important crop in Argentina and Rachiplusia nu (Gueneé (Lepidoptera: Noctuidae is one of its main pests. In this study, the toxicity of five pyrethroids applied topically and by exposure to films on filter paper was evaluated on third instar larvae from a laboratory strain and a field population of R. nu. Four cyanopyrethroids and one non-cyanopyrethroid (permethrin were tested. All cyanopyrethroids showed the same order of increasing toxicity, regardless of the form of application and origin of the larvae: cypermethrin La soja es el cultivo más importante en la República Argentina y Rachiplusia nu (Gueneé (Lepidoptera: Noctuidae, una de sus principales plagas. En este estudio se evaluó la toxicidad de cuatro cianopiretroides y un no-cianopiretroide, aplicados en forma tópica o por exposición a filmes sobre papeles de filtro, en ninfas del tercer estadio de una cepa de laboratorio y una población de campo de R. nu. Todos los cianopiretroides mostraron el mismo orden de toxicidad creciente, independientemente de la forma de aplicación y del origen de las larvas: cipermetrina < ?-cihalotrina < deltametrina < ß-ciflutrina. Los valores de Dosis de Volteo para el 50% (DV50 y de Tiempo de Volteo para el 50% (TV50 aumentaron en función de la solubilidad de los cianopiretroides en agua. El no-cianopiretroide permetrina mostró un comportamiento diferente: fue el insecticida más tóxico para la cepa de laboratorio cuando se hizo una aplicación tópica, pero el menos tóxico cuando las larvas fueron expuestas a filmes sobre papeles de filtro. En general, todos los piretroides fueron más tóxicos para las larvas criadas en laboratorio que para las provenientes del campo. La estimación de los valores de Factor de Resistencia (FR permitió establecer que la población de campo presentaba resistencia moderada o baja a permetrina, cipermetrina y ?-cihalotrina, cuando los insecticidas fueron aplicados en forma tópica. Sin embargo, no se detectó resistencia cuando se realizó la exposición en papeles de filtro tratados. No hubo correlación entre los valores de FR obtenidos por ambos métodos. Estos resultados sugieren que la población de campo de R. nu estudiada, presentaba resistencia moderada a algunos piretroides, y que la aplicación tópica es un método más apropiado que la exposición a filmes sobre papeles de filtro para cuantificar la resistencia.

  7. Ortaöğretim Öğrencilerinin Günümüz Dünya Sorunlarına Yönelik Tutumları (Karabük İli Merkez İlçesi Örneklemi Secondary School Students’ Attitudes Towards Contemporary World Issues (The Sample of Karabuk Province’s Central District

   Öznur YAZICI

   2013-07-01

   ortaöğretim öğrencilerinin günümüz dünya sorunlarına yönelik tutum düzeyi belirlenmiş ve hesaplanan tutum puanları; cinsiyet, sınıf düzeyi, okul türü ve alan bilgisi gibi farklı değişkenler açısından değerlendirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 öğretim yılında Karabük ili Merkez ilçesindeki 3 ortaöğretim okulunda öğrenim gören 478 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak “Günümüz Dünya Sorunları Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, SPSS 15 istatistik programı ile frekans, yüzde, aritmetik ortalama, t- testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda ortaöğretim öğrencilerinin günümüz dünya sorunlarına yönelik tutumları olumlu ve yüksek düzeyde bulunmuştur. Çalışmada kız öğrencilerin erkek öğrencilere nazaran küresel sorunlara karşı daha duyarlı oldukları belirlenmiştir. Ortaöğretim öğrencilerinin günümüz dünya sorunlarına yönelik tutumlarının, çalışma kapsamında sınıf düzeyi değişkenine göre 10. sınıfların lehine olarak anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Araştırmaya katılan ortaöğretim öğrencilerinin günümüz dünya sorunlarına yönelik tutumlarının okul türü ve alan bilgisi değişkenlerine göre ise anlamlı farklılık göstermediği sonucuna da ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında; erkek öğrencilerin dünya sorunlarına daha duyarlı ve katılımcı olmalarını sağlayacak etkinlikler yapılması gerektiği ve küresel boyuttaki bu sorunlar yaş gruplarına göre sınıflandırılarak, farklı seviyelerde sarmal biçimde ele alınması gerektiği vurgulanmıştır. Çalışmada ayrıca, dünya sorunlarına olumlu tutum geliştirmede aile, çevre, okul ve medyanın etkisini belirleyen çalışmaların yapılması, tespit edilen olumsuz

  8. İlkokul 2, 3 ve 4. Sınıf Türkçe Ders Kitapları Bütüncesinin Kelime Hazinesini Geliştirme Eğitimi Açısından İncelenmesi Examining Corpus Of 2. 3. and 4. Grades’ Turkish Language Texbooks In Terms Of Vocabulary Teaching

   Tahir GÜR

   2013-03-01

   çlamaktadır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması şeklinde desenlenmiştir. Durum çalışmaları var olan durumun derinlemesine analizini gerektirmektedir. Araştırmada ilkokullarda okutulan özel yayınevlerince basılan kitaplardaki metinler Microsoft Office Word dosyaları haline getirilip Text Master programında ön analizi yapılmıştır. Bu analizde elde edilen kelime listeleri Microsoft Office Excel dosyası haline getirilip içindeki özel isimler ve sayılar ayıklanmıştır. Sonra kelimelerin yapım ve çekim ekleri incelenmiştir. Bu şekilde elde edilen bütüncenin Text Master programında son analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda sınıflara göre farklı kelime sayılarının belirli bir oranda arttığı görülse de farklı sınıflarda tekrar edilen kelimeler yüzünden toplamın düştüğü; incelenen kitapların öğrencileri yeni kelimelerle karşılaştırmada, yapım ekleri ile farklı anlamlar oluşturma imkanı olan kök kelime vermede yetersiz oldukları bulunmuş; kelime hazinesinin geliştirilmesi ve yeni kelime öğretimi konusunda önerilerde bulunulmuştur.

  9. Türkiye Türkçesi Ağızlarında Özellikleri Bakımından Yağış Türlerine Verilen Adlar The Names That Given to Kinds of Precipitation in Turkey Turkish Dialects for Their Charateristics

   Selim EMİROĞLU

   2012-09-01

   rkçeye geçmemiş pek çok sözcük halkın dilinde yaşamakta ve kullanılmaktadır. Ağızlarda renk, yemek, organ, akrabalık, hastalık, hayvan, ölçü birimleri, giysi vb. adlar bakımından yüzlerce sözcük bulunmaktadır. Bunlar içerisinde yağış adları da önemli bir yer tutar. Bu çalışmada Türkiye Türkçesi ağızlarında yer alan yağış adları, çeşitli özellikleri göz önünde bulundurularak sınıflandırılmıştır. Yağış türlerinden yağmur ve kar yağışı için kullanılan isimler, bu yağışların sürekliliği, miktarı, hızı; tane veya damlaların büyüklüğü-küçüklüğü; yağışın düştüğü zaman (mevsim, ay, gün, saat vb.; yağışın yönü, diğer tabiat olaylarıyla ( rüzgâr, güneş, sis vb. eş zamanlı meydana gelmesi gibi özellikler dikkate alınarak verilmiştir. Tespit edilen ve sınıflandırılan yağış adları üzerinden çeşitli yorum ve değerlendirmelere ulaşılmıştır. Araştırma, Türklerin, görünüşte aynı sanılan yağış türlerini, bu türlerin çeşitli özelliklerine bakarak farklı adlandırmalarla ustalıklı bir biçimde birbirinden ayırdıklarını göstermektedir. Çalışmanın verileri Derleme Sözlüğü taranarak elde edilmiştir. Ancak Standart Türkçedeki kullanımları da tespit etmek için Büyük Türkçe Sözlük (TDK-BTS taranmıştır. Çalışmanın sonunda, ek olarak, tespit edilen ve özellikleri bakımından sınıflandırılan sözcüklerin anlamlarını içeren bir sözlük bulunmaktadır. Elde edilen veriler, Türkçenin yağış türlerini adlandırmak bakımından söz varlığının zenginliğini ortaya koymaktadır. Ağızlarda geçen yağış adları ile ilgili bu sözcüklerin birçoğunun Standart Türkçeye kazandırılması gerekir.

  10. Dergilerden Özetler

   Mehmet Akif İnanıcı

   1998-04-01

   Full Text Available ADLİ CAM DELİLİN BİR BAYESİAN YORUMUNDA GEÇİŞ İHTİMALİNİN TAYİNİ Assessing transfer probabilities in a Bayesian interpretation of forensic glass evidence. Curran JM, Tnggs CM, Bucketon JS, Walsh KAJ, Hicks T. Bir kişi cam kırdığında, çok küçük parçacıklardan bir kısmı o kişiye geçebilir. Suç eyleminde cam kırılmışsa bu parçacıklar delil olarak kullanılabilinir. Bu kanıtın bir Bayesian yorumu geçiş ihtimalini tayin edecek adli bilimcinin kabiliyetine güvenir. Bu çalışma ihtimalin belirlenme sorununu inceleyerek bazı çözümler önerir. DIŞ YÜZEYLERDE BULUNAN BOYALI TEKSTİL İPLİKLERİNİN YOĞUNLUĞU The population of coloured textile fibres on outdoor surfaces Gneve MC, Biermann T. Science and Justice 1997; 37/ 4 : 231-9. İplik uzmanları çeşitli dış yüzeylerden elde edilen karışık iplik materyalin incelemesini yaparlar. Adli incelemelerde dış yüzeylerden toplanan ipliklerin değerlendirilmesi normal popülasyondaki bilgiler yeterli olmadığında çok zordur. Çalışmada bulunan materyaller ayrı olarak değerlendirilmiş (33, popülasyondan elde edilen iplikler şekline, rengine ve uzunluğuna göre sınıflandırılmıştır. Selülozik ipliklerin sıklığı oldukça fazla bulunmuştur. (% 92. Renksiz kotonlar her yüzeyde saptanmıştır. Mavi pamuk iplikler üçü hariç her yüzeyde görülürken gri/ siyah ve kırmızı pamuk iplikler yüzeylerin çoğunda tesbit edilmiştir. Sentetik iplikler büyük oranda seyrek olarak bulunmuşlardır. Vizkozlar daha sıkça belirlenmiştir. Bulunan ipliklerin çoğu bir milimetreden daha aşağıda ölçülmüştür; daha uzun ipliklerin sıklıkla başka yerlere taşınarak gittikleri anlaşılmıştır. RENKLİ AKRİIİK İPLİKLERİNİN ITIR TAYFINDA BULUNAN KARAKTERİSTİK BOYA EMİŞ PİKLERİ Characteristic dye absorption peaks found in the FTIR spectra of coloured acrylic fibres. Gneve MC, Griffin RME, Malone R. Science and

  11. 3D laser scanning for quality control and assurance in bridge deck construction.

   2014-08-01

   The inspection of installations of rebar and other embedded components in bridge deck construction is a tedious : task for eld inspectors, requiring considerable eld time for measurement and verication against code requirement. The verica...

  12. Büyükbaş Hayvan Atıkları için Kurulacak Havasız Çürütme Tesisinin Ekonomik Analizi

   Tamer Coşkun

   2012-12-01

   Full Text Available Özet Büyükbaş hayvan atıkları, içeriğindeki yüksek katı madde, organik kirlilik ve patojen mikroorganizmalar sebebiyle halk sağlığı açısından olumsuz etkiler yapabilecek bir atıktır. Bu çalışmada havasız çürütme ile atıkların stabilize edilerek biyogaz elde edilmesi ve çürümüş atıkların toprakta doğal gübre olarak kullanılmasını içeren bir yönetim modeli uygulanmıştır. Bunun için pilot ölçekli bir havasız çürütme reaktörü işletilmiş ve çürümüş atıklar çeşitli dozlarda yonca, Macar fiğ ve arpa karışımı ile mısır silajı bitkilerinin ekildiği alanlarda doğal gübre olarak toprağa eklenmiştir. Havasız çürütme işleminde yarımcı materyal olarak mısır silajı da reaktöre beslenmiştir. Çalışma sonunda elde edilen sonuçlar ve literatür yardımıyla 1000 baş hayvan için kurulum ve işletme maliyetleri hesaplanmıştır. Kurulum maliyeti; elektrik üretim sisteminin kurulup kurulmaması açısından iki farklı değer olarak hesaplanmıştır. İşletme maliyetleri farklı tarla ürünleri ve yine elektrik sisteminin kurulup kurulmaması açılarından çeşitli durumlar için hesaplanmıştır. Sonuç olarak elde edilen en iyi sonuçlara göre; çürümüş atıklar Macar fiğ ve arpa karışımı bitkisinin ekiminde kullanıldığında kurulacak tesisin elektrik üretim sistemi de kurulduğunda 2,5 yılda, elektrik üretim sistemi kurulmadığında ise 2,1 yılda kendisini amorti ettiği bulunmuştur. Abstract Cattle manure is a potential for causing detrimental effects on human health due to its high solid matter and pathogen microorganism content. This study aims to achieve biogas production by stabilizing the waste using anaerobic digestion. Digested waste was utilized as natural fertilizer. For that reason, a pilot-scale anaerobic digestion tank was operated and digested wastes were added to soil in diverse dosages where alfalfa, the mixture of Hungarian

  13. Büyükbaş Hayvan Atıkları için Kurulacak Havasız Çürütme Tesisinin Ekonomik Analizi / The Economical Analysis of Cattle Manure Treatment by Anaerobic Digestion Process

   Tamer Coşkun

   2012-12-01

   Full Text Available Büyükbaş hayvan atıkları, içeriğindeki yüksek katı madde, organik kirlilik ve patojen mikroorganizmalar sebebiyle halk sağlığı açısından olumsuz etkiler yapabilecek bir atıktır. Bu çalışmada havasız çürütme ile atıkların stabilize edilerek biyogaz elde edilmesi ve çürümüş atıkların toprakta doğal gübre olarak kullanılmasını içeren bir yönetim modeli uygulanmıştır. Bunun için pilot ölçekli bir havasız çürütme reaktörü işletilmiş ve çürümüş atıklar çeşitli dozlarda yonca, Macar fiğ ve arpa karışımı ile mısır silajı bitkilerinin ekildiği alanlarda doğal gübre olarak toprağa eklenmiştir. Havasız çürütme işleminde yarımcı materyal olarak mısır silajı da reaktöre beslenmiştir. Çalışma sonunda elde edilen sonuçlar ve literatür yardımıyla 1000 baş hayvan için kurulum ve işletme maliyetleri hesaplanmıştır. Kurulum maliyeti; elektrik üretim sisteminin kurulup kurulmaması açısından iki farklı değer olarak hesaplanmıştır. İşletme maliyetleri farklı tarla ürünleri ve yine elektrik sisteminin kurulup kurulmaması açılarından çeşitli durumlar için hesaplanmıştır. Sonuç olarak elde edilen en iyi sonuçlara göre; çürümüş atıklar Macar fiğ ve arpa karışımı bitkisinin ekiminde kullanıldığında kurulacak tesisin elektrik üretim sistemi de kurulduğunda 2,5 yılda, elektrik üretim sistemi kurulmadığında ise 2,1 yılda kendisini amorti ettiği bulunmuştur. The Economical Analysis of Cattle Manure Treatment by Anaerobic Digestion Process Cattle manure is a potential for causing detrimental effects on human health due to its high solid matter and pathogen microorganism content. In this study, it was aimed to achieve biogas production by stabilizing the waste using anaerobic digestion. Digested waste was utilized as natural fertilizer. For that reason, a pilot-scale anaerobic digestion tank was operated and digested wastes

  14. Ahşap Kurutmada Çevre Dostu bir Teknoloji : Yüksek Frekans / High-Frequency-Vacuum Wood Drying Technology

   Cengiz Güler

   2012-12-01

   Full Text Available Katma değerli olmasına karşın kurutulması güç ağaç türlerine ait kalın kerestelerin, klasik kurutma metoduyla çok uzun sürelerde kurutulabilmesi ve istenen kalite düzeylerinin tam olarak elde edilememesi nedeniyle günümüzde Yüksek Frekans-Vakum kombinasyonlu kurutma metodu (YFV kendini göstermiş durumdadır. Geçmişte özellikle yatırım maliyetleri ve teknolojik altyapı zorlukları nedeniyle yaygınlaşamayan bu yöntem tekrar güncel hale gelmiştir. Bu kurutma metodunda prensip; ısı kaynağının, elektrik enerjisi olmasıdır. Dolayısı ile katı ve sıvı yakıta göre çevre dostu olduğu kabul edilebilir. Bu metot ile ağaç malzemeye gönderilen elektromanyetik dalgaların meydana getirdiği ısıdan yararlanmak suretiyle, kalın ve güç kuruyan, başlangıç nemi yüksek olan ağaç türlerinin %10 un altındaki sonuç nemlerine kadar çok kısa sürelerde kurutulması amaçlanmaktadır. Bu çalışmada öncelikle kurutma teknoloji hakkında genel bilgi verilmiştir. Daha sonra ise, günümüze kadar yapılan orijinal çalışmalar özetlenerek klasik yöntemle kurutulmasında önemli zorluklar olan, kurutma süresi çok uzun olan veya hiç kurutulamayan Meşe, Ceviz, Kayın, İroko, Kestane gibi ağaç türlerinin kalın kerestelerinin kurutulması denemelerinden elde edilen sonuçlar ortaya konulmuştur. Son bölümde ise elde edilen bu sonuçlar özellikle metodun donanım ve işletme giderleri, ortaya çıkan kurutma süreleri ve kalite düzeyleri, çevreye uyumlu teknoloji ekseninde ele alınmıştır. Ayrıca, bu metodun kereste kurutma dışında diğer tarımsal ürün ve atıkların kurutulmasında kullanılabilir olması nedeniyle çevreye uyumlu üretim ve geri dönüşüme sağladığı katkı da bu kapsamda irdelenmiştir. High-Frequency-Vacuum Wood Drying Technology High density wood species dried very long period’s and very low quality levels with method in conventional drying. So High

  15. Pramana – Journal of Physics | Indian Academy of Sciences

   In the second example, I show that the Thomas precession of the spin results from the local torque in the accelero-magnetic field, a field predicted in analogy with the gravitomagnetic field. I end the discussion with some remarks on the classical nature of fringe shifts in Aharanov–Bohm like phenomena in electromagnetism ...

  16. Pramana – Journal of Physics | Indian Academy of Sciences

   ... acoustic phonon and intervalley phonon. It is found that the maximum peak velocity only occurs when the electric field is increased to a value above a certain critical field. This critical field is strongly dependent on InN parameters. The steady-state transport parameters are in fair agreement with other recent calculations.

  17. Pramana – Journal of Physics | Indian Academy of Sciences

   ... r, ⊥ being respectively the energy densities of matter and electrostatic fields, radial and transverse fluid pressures whereas denotes the eigenvalue of the conformal Weyl tensor and interpreted as the energy density of the free gravitational field], we have recast Einstein's field equations into a form easy to integrate.

  18. Ortaokula devam eden işitme engelli öğrencilerin yazı performanslarının incelenmesi: Örnek grup çalışması

   Reşat Alatlı

   2017-04-01

   Full Text Available Bu çalışmada, işaret dili ile dikte edilen bir metin incelenerek, işitme engelli öğrencilerin yazma performanslarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 6.,7. ve 8. sınıfa devam eden 10 işitme engelli öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacıların hazırladığı, uzman görüşü alınmış ve gündelik hayatta sık kullanılan sözcüklerin yer aldığı 57 kelimeden oluşan bir metin kullanılmıştır. Yazılı metinlerdeki, yazma hataları analiz edilmiştir. Elde edilen yazılı metinlerde harf ve/veya hece atlama (letter and/or morpheme omission, harf ve/veya hece ekleme (addition of letter and/or morpheme, sözcük atlama (word omission, sözcük ekleme (addition of word hataları olduğu görülmüştür. Ayrıca kelimenin yanlış olarak kullanılması ve çekim eki hataları gibi hatalar yaptıkları belirlenmiştir. İşitme engelli öğrencilerin, yazılı anlatım becerilerindeki sınırlılıklarının, günlük yaşam ve akademik beceriler üzerindeki etkisi alanyazın çerçevesinde tartışılmıştır. The purpose of this study is to investigate the writing performance of students with hearing impairment who are attending secondary school, on a text which has been dictated by the sign language. 10 students with hearing impairment, who are at 6th, 7th , and 8th grades, have participated in the study. A text prepared by the researchers which included 57 frequently used words, was dictated by sign language. Writing errors in the text were analyzed qualitatively. According to the results, students with hearing impairment have a number of limitations such as the omission of letters and/or morphemes, the addition of letters and/or morphemes, omission and/or adding words, mistakes on using the words and inflections. Also, it has been concluded within the scope of the information in the field that how these limitations affect academic and daily life skills.

  19. İmar Meclisi Raporlarında Borçlanma ve Selem Uygulaması (1845-1846 / Borrowing and Selem Practices in Ottoman Era According to "Macalis Imariyya (Development Counsils" Reports

   Tahir Bilirli

   2016-06-01

   Full Text Available İmar Meclisi Raporlarında Borçlanma ve Selem Uygulaması (1845-1846 Öz Bu makale, Osmanlı Devleti'nde 1845 yılında ilan edilen Tensikât-ı mülkiye kararı çerçevesinde geçici olarak olarak kurulan İmar Meclisleri'nin görevlerini incelemektedir. Makalede, bu meclislerin özellikle halkın borç para alma durumları ile selem usulü denilen mahsulün hasattan önce satılması konusundaki faaliyetleri incelenmektedir. Hasat zamanından önce alınan vergi, ahaliyi borçlanmaya yöneltmekte, bu da halkın fahiş faiz oranlarıyla tefecilerden borç almalarına ve ürünün hasat edilmeden önce daha düşük fiyatlara satılmasına sebep olmaktaydı. Bu durum gelir kaybı nedeniyle hem tebaya hem de devlete zarar vermekteydi. İmar Meclisi memurları yaşanan bu sıkıntının giderilmesi noktasında yerinde durum tespiti yapmışlardır. Makalenin birinci bölümünde İmar Meclisleri'nin kuruluşu ve görevleri hakkında bilgi verilmektedir. İkinci bölümde makalenin ana konusu olan borçlanma ve selem usulünün uygulanmasının meclis raporlarına nasıl yansıdığı arşiv belgelerine göre ele alınmıştır. Makalenin sonuç bölümünde arşiv belgelerinde elde edilen veriler doğrultusunda değerlendirme yapılmıştır. Borrowing and Selem Practices in Ottoman Era According to "Macalis Imariyya (Development Counsils" Reports Abstract This article examines the mission of Macalis Imariyya (Develepment Counsils which were founded by the decree of Tankisat al-Mulkiyye declared in 1845. In the article, the activity of these Counsils about the indebtedness status of the people and the selling of products before the harvest -called “selem”- particularly examined. The tax collection before harvest period was impelling the people borrowing from usurers with excessive interest rates and to sell the product at nearly half price. This case was damaging both the state and the citizens because of income loss. Development Council

  20. Öğretmen Adaylarının “Matematik Öğretmeni”, “Matematik” ve “Matematik Dersi” Kavramlarına İlişkin Sahip Oldukları Metaforik Algılar

   Baki ŞAHİN

   2013-04-01

   Full Text Available Bu araştırmanın amacı Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesinde okuyan öğretmen adaylarının “Matematik Öğretmeni”, Matematik” ve “Matematik” dersi kavramlarına yönelik algılarını oluşturan metaforları belirlemektir. Araştırmaya anket maddelerinin oluşturulma sürecinde iki branştan toplam  76 ve oluşturulan anket maddelerini cevaplandırmak için de  dokuz farklı branştan toplam 1185 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada nitel ve nicel ölçme araçları kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre üç kavramda da öğrencilerin algılarının branşlara göre farklılaştığı görülmüştür. “Matematik Öğretmeni” kavramı en çok “Bilgili” ve “Otoriter” metaforlarıyla algılanmaktadır. “Matematik Öğretmeni” kavramı, ilköğretim matematik öğretmeni ve lise matematik öğretmeni olarak iki farklı şekilde düşünüldüğünde, algılanan metaforların da değiştiği fark edilmiştir. “Matematik” kavramı “Zeka”, “Zevkli”, “Gerekli”, “Yetenek”, “Zor”, “Başarı” metaforlarıyla ilişkilendirilmiştir. En az tercih edilen metaforlar ise, “Gereksiz”, “Kolay” ve “Otorite” olmuştur. Matematik Derslerini algılama metaforları açısından anabilim dalları öğrencilerinin üç gruba ayrıldığını göstermektedir. Fen, Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmenli öğrencileri “Matematik Dersi” kavramını olumlu metaforlarla ilişkilendirmekte; Almanca, İngilizce ve Türkçe Öğretmenliği öğrencileri kısmen olumlu, özellikle lise yıllarında olumsuz algı oluştururken;  Müzik, Resim ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğrencileri en olumsuz, özellikle de lise yıllarında matematik dersini olumsuz algılamışlardır.

  1. Düzce İlinde Arıcılığın Yapısı ve Arıcılık Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma

   Meral KEKEÇOĞLU

   2014-09-01

   Full Text Available Düzce ili zengin florası ve eşsiz arı ekotipi nedeniyle büyük bir arıcılık potansiyeline sahiptir. Bu çalışma Düzce ilinde arıcılığın genel yapısını ve arıcılık faaliyetlerini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında 412 arıcıya ulaşılmıştır. Yüz yüze yapılan görüşmeler ve anket çalışması ile mevcut durum ortaya konulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre ankete katılan arıcıların yaş ortalamasının 50 olduğu, % 73,10’unun ilköğretim, % 14,10’unun lise mezunu, % 20,90’ının ana gelir kaynağı olarak arıcılık yaptığı; % 59,20’sinin Arı Yetiştiricileri Birliği’ne, % 24,50’sinin Bal Üreticileri Birliği’ne üye olduğu; % 61,50’sinin yerel bölge arısını, % 34,70’inin de Kafkas arı ırkını kullandıkları; % 46,80’inin gezginci arıcılık yaptığı, tercih edilen bitki çeşitliliğinin sırasıyla ayçiçeği (% 62,96 kestane (% 54,32 kır çiçekleri (% 22,22, kanola (% 11,73 ve ormangülü (% 11,73 olduğu, kovan başına verimin 2010 ve 2011 yıllarına göre sırasıyla 9 ve 8 kg arasında değiştiği saptanmıştır. En fazla süzme bal üretimi yapılmakta bunu polen ve propolis takip etmektedir. Bu araştırmada, Düzce arıcılığının genel yapısı ve arıcılık problemleri tespit edilmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur

  2. Manisa Sultan (Mesir Camisi’nin Akustik Özelliklerinin Değerlendirilmesi / Evaluation Of Acoustic Features Of Manisa Sultan Mosque

   Fatma Yelkenci Sert

   2017-10-01

   zelliklerine dair araştırmaların bulunduğu, ancak yapıya ait akustik koşullara dair bir araştırma bulunmadığı görülmektedir. Kültürel miras olarak kabul edilen tarihi camilerin akustik koşullarının değerlendirilmesi, bu koşulları olumsuz etkileyen müdahalelerin tespiti ve iyileştirme önerileri, yapıların gelecek kuşaklara aktarılması sürecinde önemlidir. Sultan Camisi’nin alan çalışması olarak belirlendiği bu çalışmada, yapının tarihi, mimari öğeleri, iç mekân malzemeleri, günümüz koşullarında elde edilen akustik parametre değerlerinin tespiti ve değerlendirilmesi yapılmıştır.

  3. Ehl-i Sünnet Açısından Bilgi ve DeğeriKnowledge and its Value in Terms of the Ahl As-Sunnah

   ismail yücedağ

   2014-06-01

   Full Text Available Kelâm ilmînin amacı, dinî inançları kesin deliller kullanarak ispat etmektir. Bu nedenle kelâmcılar Kur’an’ı ve iki kısma ayırdıkları Sünnet’in ilk kısmında yer alan mütevâtir haberleri esas almışlardır. Kelâm ilminde üç bilgi edinme yolu olduğu kabul edilmiştir. Bunlar, beş duyu, akıl ve haber-i sâdık’tır. Bilgi edinme yollarından ilk ikisini oluşturan beş duyu ve akıl ile elde edilen bilgiler ile Sünnet’in ilk kısmında yer alan mütevâtir haberin değeri konusunda İslâm âlimleri arasında bir ihtilâf söz konusu değildir. Hicretin II. asrından itibaren, sünnetin ikinci kısmını oluşturan haber-i vahid’in değeri ve itikâdî konularda delil teşkil edip etmeyeceği konusunda âlimler tarihsel süreç içinde birbirinden farklı görüşler ortaya koymuşlardır. Böylelikle problem günümüze kadar devam etmiştir. Konu hakkında fikir yürüten âlimler, Kelâmcılar ve Selefiyye olmak üzere iki ana gruba ayrılmışlardır. Bu çalışmanın amacı, haber-i vâhid hakkındaki fikir ayrılıklarının nedenlerini, kelâmcılar tarafından bilgi edinme yollarından biri olarak kabul edilen haber-i sâdıkı dikkate alarak araştırmaktır. Abstract The purpose of the Kalam science is to prove the religious beliefs by using definitive evidences. For this reason, the Kalam scholars are inclined to Koran and the mutawatir reports which are included in the first part of Ahl As-Sunnah divided into two parts. In the Kalam science, it has been accepted that there are three ways of attaining knowledge. These are the five senses, intelligence, and precise reports. It is not the case that Islamic scholars have a disagreement on not only knowledges obtained through the five senses and intelligence but the value of mutawatir reports included in the first part of Ahl As-Sunnah. As of the second century of Hegira, the scholars have put forward different opinions about whether the value of

  4. STACHYS RUPESTRIS (LAMIACEAE’İN UÇUCU YAĞ BİLEŞİMİ VE ANTİMİKROBİYAL ETKİLERİ

   GÖKALP İŞCAN

   2015-12-01

   Full Text Available Stachys cinsi (Lamiaceae dünya üzerinde tanımlanmış yaklaşık 300 türle geniş bir yayılış gösterirken, bu cins ülkemizde %48 endemizm oranıyla 91 tür ve 116 taksa ile temsil edilmektedir. Anadolu’da “Deli adaçayı” veya “Dağ çayı” isimleriyle bilinen Stachys türleri sahip olduğu antibakteriyel, antienflamatuvar, antipiretik, antioksidan ve sitotoksik etkilerinden dolayı, halk arasında cilt hastalıkları, ülser, kanser, solunum rahatsızlıkları ve böbrek hastalıklarında kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalarda sekonder metabolitlerinin genellikle iridoit ve flavon glikozitleri ile diterpenler ve uçucu yağlar olduğu ortaya konmuştur.Çalışmamızda Mersin ve civarı için endemik olan Stachys rupestris Montbret et Aucher ex Benth.’in çiçekli toprak üstü kısımlarından hidrodistilasyon ile elde edilen uçucu yağın kompozisyonu gaz kromatografisi/alev iyonlaşma dedektörü ve gaz kromatografisi/kütle spektrometresi ile ortaya konmuştur,  Ana bileşenler a-pinen (%14.4, tetradekanoik asit (%10.3 ve β-karyofillen (%5.3 olarak saptanmıştır.Uçucu yağın patojen bakteri ve maya türlerine karşı antimikrobiyal özellikleri “Klinik ve Laboratuvar Standartları Enstitüsü”nün yayımladığı CLSI M27-A2 ve M7-A7 protokolleri uyarınca mikrodilüsyon duyarlılık testleri ile ortaya konmuştur. Yağın bakterilere kıyasla test edilen Candida türlerine karşı daha etkili olduğu görülmüş, Candida parapsilosis, C. zeylanoides ve C. krusei’yi 31,25 µg/mL, C. zeylanoides’i ise 15,0 µg/mL konsantrasyonda (MİK inhibe ettiği belirlenmiştir.

  5. TURİZM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN HUKUKİ HAKLARINA İLİŞKİN FARKINDALIKLARI: KONAKLAMA VE YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

   Özgür Hakan ÇAVUŞ

   2015-04-01

   Full Text Available ÖZ: Ekonomik, sosyal ve siyasal koşullar çalışma hayatını yakından etkilemektedir. Bu nedenle hukuki düzenlemeler iş hayatında ve bireylerin sosyal yaşamlarında önemli bir role sahiptir. Bu bağlamda, hemen her sektörde çalışanların özlük haklarına ilişkin yeterli bilgiye sahip olması beklenir. Bu çalışma turizm sektöründe çalışanların sosyal haklarına ilişkin farkındalıklarını test etmeye çalışmaktadır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 20 ile frekans ve yüzde dağılımlarına tabi tutulmuş ve elde edilen sonuçlara makalede yer verilmiştir. Ayrıca parametrik ve parametrik olmayan testlere yönelik analizler de yapılarak katılımcıların cinsiyet, medeni durum, gelir ve eğitim durumlarıyla uygulamalar arasındaki farklılıklar tespit edilmeye çalışılmıştır. Boyutlar arasındaki ilişkileri tespit etmek amacıyla yapılan korelasyon analizinde ilişki dereceleri oldukça yüksek çıkmıştır. Son olarak yapılan regresyon analizlerine ilişkin bulgularda bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni açıklama oranı %33 olarak tespit edilmiştir. Elde edilen istatistikî bulgulara göre, turizm sektöründe sendikalı çalışanların sendikal haklarına ilişkin bilgilerinin yüksek olduğu ancak sosyal sigorta haklarına ilişkin bilgilerinin düşük olduğu belirlenmiştir. Özellikle turizm çalışanlarının emeklilik işlemlerine ve haklarına ilişkin farkındalıklarının ise daha düşük olduğu gözlenmiştir. Katılımcıların cinsiyetleri ile İş Kanunu uygulamaları arasında anlamlı farklılıklar görülmüş bu bağlamda kadınların erkeklere oranla İş Kanunu uygulamalarına daha fazla önem verdikleri görülmüştür. Son olarak 1-5 yıl arasında turizm sektöründe sendikalı çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uygulamalarını daha yakından takip ettikleri saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Turizm

  6. AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMANIN GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM ÜZERİNE ETKİSİ

   Özlem BOĞA

   2016-02-01

   Full Text Available Tüketim, üretilen mal ve hizmetlerin belirli bir bedel karşılığında insan istek ve ihtiyaçlarının karşı- lanması olarak tanımlanabilir. Yıllar içerisinde tüketime yüklenen anlamlar da değişkenlik göstermiştir. Tüketim, sadece insanların biyolojik ihtiyaçlarını gidermek amacıyla değil, toplumda bir yer edinebil- mek, statü sahibi olabilmek isteyen kişilerin de yapmış olduğu bir aktivite haline dönüşmüştür. Veblen, tüketimin gösterişsel bir boyutunun olduğunu savunmuş ve gösterişçi tüketim kavramını literatüre ka- zandırmıştır. Gösterişsel biçimde tüketim yapan tüketiciler, kullandıkları ürün ya da hizmetler hakkında çevresindekilerle konuşarak, ürünlerin/hizmetlerin kendilerine katmış olduğu toplumsal statü, prestij ve itibardan da yararlanmaktadırlar. Araştırmanın amacı, ağızdan ağıza pazarlamanın gösterişçi tüketim üzerindeki etkisini irdeleye- bilmektir. Araştırmanın örneklemini İstanbul ilinde yaşayan 18 yaş ve üstü bireyler oluşturmaktadır. Bu kapsamda araştırmaya 407 tüketici dâhil olmuştur. Elde edilen veriler SPSS Versiyon 21 (Statistical Packages for Social Science programı kullanılarak, analiz yapmaya uygun hale getirilmiştir.

  7. Aileler, Öğretmenler ve Dil ve Konuşma Terapistlerinin Çocuklardaki Dil ve Konuşma Bozukluklarına Yönelik Tutum ve Bilgilerinin Değerlendirilmesi

   Bülent TOĞRAM

   2015-12-01

   Full Text Available Çocuklardaki iletişim sorunları aile bildirimleri, öğretmen raporları ve dil ve konuşma terapistleri (DKT tarafından yapılan değerlendirmeler ile saptanmaktadır. Dil ve konuşma bozukluklarının önlenmesi ve terapisinde işbirliği içinde bulunmaları gereken bu üçlü grubun konuya ilişkin görüş ve tutumları alanyazında önemli bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, ebeveynlerin, öğretmenlerin ve DKT’lerin dil ve konuşma bozuklukları alanındaki sorumluluk ve rollerini nasıl algıladıklarını, dil ve konuşma bozukluğu olan çocuğun akademik ve sosyal başarısına yönelik tutumlarını, dil ve konuşma bozukluklarının nedenleri ve terapisine yönelik düşüncelerini betimlemektir. Çalışmaya 37 aile bireyi, 46 öğretmen ve 35 DKT katılmıştır. Anket yoluyla elde edilen veriler her grubun konuya ilişkin bilgisini ortaya koymak için karşılaştırılmıştır. Dil ve konuşma bozukluğu olan çocukların akademik/sosyal başarılarına yönelik tutumlarında diğer katılımcı gruplara göre öğretmenlerin, çocukların terapi gereksinimlerine yönelik tutumlarında ise ailelerin daha kararsız tutumlar geliştirdikleri dikkat çekmektedir.Dil ve konuşma bozukluklarının nedenleri ve terapi eksikliklerine yönelik bilgilerinde grupların öncelikli sıralamalarının farklılaştığı görülmüştür

  8. Otel İşletmeleri Mutfak Çalışanlarının Gıda Güvenliği Konusunda Bilgi Düzeyleri: Alanya Örneği

   Ramazan Eren

   2017-12-01

   Full Text Available Gıda üretim sürecinde mutfak çalışanları, gıda güvenliğinin sağlanması açısından önemli bir yere sahiptir. Bu araştırma Antalya’nın Alanya İlçesi’ndeki beş yıldızlı otel mutfaklarında çalışan personelin gıda güvenliği konusundaki bilgi düzeylerini saptamayı amaçlamakta ve betimsel bir çalışma özelliği taşımaktadır. Araştırmada amaca göre örnekleme yöntemi kullanılmış; zaman ve maliyet sınırlılıkları nedeniyle Alanya’nın sadece Okurcalar Beldesi’nde faaliyet gösteren otellerdeki mutfak çalışanları araştırmaya dâhil edilmiştir. Veri toplama yöntemi olarak anket formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler istatistik paket programı analiz edilmiştir. Yüzde, frekans ve ki kare analizi sonuçlarına yer verilmiştir. Araştırma sonucunda sezonluk çalışanlara kıyasla, tüm yıl çalışan personel içinde gıda güvenliği eğitimi alanların oranının daha fazla olduğu görülmüştür. Çalışma yılının gıda güvenliği konusunda bilgi sahibi olma üzerinde etkisi olduğu görülmekle birlikte hala katılımcıların dörtte birinin HACCP kelimesini hiç duymadıkları bulgusuna ulaşılmıştır.

  9. Römorkörcülük Hizmeti Yetki Sahalarında Römorkör Sayısının Simülasyon Modellemesi Yöntemiyle Tespiti

   Selçuk NAS

   2016-03-01

   Full Text Available Römorkörcülük hizmeti verecek bir teşkilatın ilk yatırım maliyetlerinin oldukça yüksek olması nedeniyle, yapılacak yatırımlarda yetki sahası boyutlarına göre belirlenmiş hizmet düzeyini sağlayacak römorkör sayısının, tipinin ve çeki kuvvetlerinin tespiti verimlilik açısından oldukça önemlidir. Her ne kadar serbest rekabet nedeniyle belli bir yetki sahasında ihtiyaçtan fazla römorkör olsa da, yeni pazara giren hizmet sağlayıcılarının deniz trafiğine ait istatistiki verileri analiz ederek optimum sayıdaki römorkörü elinde tutarak rekabetçi gücünü arttırması mümkündür. Bu çalışmada yalnızca römorkör sayısı üzerinde durulmuş olup, genel bir limandaki deniz trafiğine ait bağımsız değişkenlerin, römorkör sayısına ait bağımlı değişken üzerindeki rassal etkilerinin analiz edilebileceği bir simülasyon modeli geliştirilmiştir. Simülasyon modellemesinde Promodel 2011 programı kullanılmıştır. Elde edilen veriler Stat:Fit programı yardımıyla analiz edilmiştir. Sonuç olarak, yetki sahalarında gerekli römorkör sayısının tespit edilebileceği ve her alanda uygulanabilecek bir simülasyon modeli geliştirilmiştir.

  10. Maddenin tanecikli yapısının mikro ve makro boyutta anlaşılmasının sağlanması [Aiding comprehension of the particulate of matter at the micro and macro levels

   Seda OKUMUŞ

   2014-04-01

   Full Text Available Bu araştırmada deneyler ve makro gösterim ile maddenin tanecikli yapısının anlaşılması sağlanmaya çalışılmıştır. Araştırmada tek denekli deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Fen Bilgisi Öğretmenliği birinci sınıfında öğrenim gören 48 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Maddenin Tanecikli Yapısı Testleri (MTYT kullanılmıştır. Testler açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Uygulama sürecinde araştırmanın amacını gerçekleştirmek üzere iki deney yapılmıştır. Deneylerden önce MTYT uygulanmış ve öğrencilerin deneyle ilgili ön bilgileri alınmıştır. Ardından deneyler yapılmış ve deneylerden sonra MTYT tekrar uygulanmış ve öğrencilerin tanecikli yapıyla ilgili anlamaları belirlenmiştir. Ayrıca birinci deney için deneyin ardından öğrencilerin tanecikli yapıyı anlamaları amacıyla makro boyutta gösterim yapılmış ve bu gösterimden sonra tekrar MTYT uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular, öğrencilerin ilk durumda kavramsal yanlış anlamalarının uygulama sonunda azaldığını göstermektedir. Ancak bazı noktalarda öğrencilerin sahip oldukları yanlış anlamaları devam ettirdikleri görülmüştür.

  11. Doğu Karadeniz Bölgesinde Üretilen Balların Kimyasal ve Duyusal Nitelikleri

   Zehra Güler

   2015-02-01

   Full Text Available Bal, başlıca karbonhidrat (glikoz ve früktoz ve sudan oluşan doğal bir üründür. Bu bileşenlerin yanı sıra protein, enzimler, organik asitler, mineral maddeler ve polen de içermektedir. Bal bileşimini ve özellikle de duyusal niteliğini üretildiği bölgenin florası önemli düzeyde etkilemektedir. Bu nedenle çalışmamız farklı florası ile bilinen Karadeniz bölgesinde (özellikle Hemşin üretilen ballar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Üç yıl süresince her yıl Ağustos ayının son haftasında 10 adet bal örneği alınarak toplam 30 adet balın kimyasal ve duyusal nitelikleri incelenmiştir. Ballarda rutubet, invert şeker, sakkaroz, hidroksi metil furfural ve pH gibi nitelikler ortalama olarak sırasıyla % 18,90; % 68,42; % 1,54; 3,83 mg/kg ve 4,96 belirlenmiş ve yalnızca 1 örnekte ticari glikoz varlığına rastlanmıştır. Duyusal nitelikler bakımından ballar, açık sarı renkten-kahverengi ya da kahverengi-kırmızı renge, tat ve kokusu ise yavan bir aroma ve tat'dan çiçek kokusu, tatlı ve kinin acılığı benzeri bir tada kadar değişim göstermiştir. Elde edilen sonuçlara göre, bal örnekleri arasında kimyasal niteliklerin büyük farklılıklar göstermediği ancak duyusal bakımından belirgin bir değişim ortaya koydukları belirlenmiştir.

  12. Farklı Vinifikasyon Tekniklerinin Kalecik Karası Şaraplarındaki Fenolik Bileşik İçeriklerine Etkisi

   Hande Tahmaz

   2015-02-01

   Full Text Available Fenolik bileşikler şaraba duyusal özelliklerini katmakla beraber, insan sağlığı açısından yararları olduğu bilinen bileşiklerdir ve miktarları vinifikasyon tekniklerine göre değişiklik göstermektedir. Bu araştırmada Kalecik Karası üzüm çeşidinden termovinifikasyon ve soğuk maserasyon uygulamaları ile elde edilen şaraplarda toplam antosiyanin, toplam fenolik bileşik, antioksidan aktivite, kateşin, epikateşin, rutin, trans-resveratrol ve cis-resveratrol miktarlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın bitkisel materyalini oluşturan Kalecik Karası üzüm çeşidi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kalecik Bağcılık Araştırma ve Uygulama İstasyonu’nda bulunan bağdan 1,100 dansitede hasat edilmiştir. Soğuk maserasyon ve termovinifikasyon uygulamaları öncesi üzümler şaraba işlenmeden önce 72 saat soğuk hava deposunda tutulmuşlar ve sırası ile 1,116 ve 1,115 dansitede şaraba işlenmişlerdir. Araştırma sonucunda soğuk maserasyon uygulamasının fenolik bileşik içeriklerinde düşüşe sebep olduğu, termovinifikasyon uygulamasının ise şaraplarda antioksidan aktivite, toplam fenolik bileşik, kateşin, rutin ve trans-resveratrol içeriklerini artırdığı tespit edilmiştir.

  13. Restoran İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyetine ve Sadakatine Etkisi: Oba Restoran Örneği

   Yusuf BİLGİN

   2017-12-01

   Full Text Available Bu araştırmanın amacı, restoran işletmelerinde hizmet kalitesinin müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati üzerindeki etkisini incelemektir. Buna ek olarak, araştırmada restoran işletmelerinde müşteri memnuniyetinin müşteri sadakatine etkisini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Restoran işletmesinde hizmet kalitesi, DINESERV ölçüm modeli kullanılarak ölçülmüştür. Araştırmanın evrenini, Bartın’da faaliyet gösteren Oba restoran işletmesinin müşterileri oluşturmaktadır. Araştırmada nicel yöntem kullanılmış ve araştırma verileri, yüz yüze anket tekniğiyle toplanmıştır. Elde edilen veriler, SPSS 18.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, restoran işletmelerinde hizmet kalitesi boyutlarından fiziksel özellikler ve güven ve empati boyutlarının müşteri memnuniyeti üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu buna karşın güvenilirlik ve heveslilik boyutlarının müşteri memnuniyeti üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Buna ek olarak, restoran işletmesinde hizmet kalitesinin tüm boyutlarının ve müşteri memnuniyetinin müşteri sadakatini etkilediği tespit edilmiştir.

  14. Dinamik üretim sistemleri için kanban sayısının belirlenmesi: Bütünleşik bir yöntem

   Özlem Uzun Araz

   2016-08-01

   Full Text Available Tam zamanında üretim sistemleri (TZÜ, işletmelerin doğru zamanda, müşterinin istediği miktarda üretim yapmalarına olanak sağlayan, böylelikle stoklarını azaltmaya teşvik eden bir yönetim felsefesidir. TZÜ felsefesinin en önemli parçası, malzeme hareketlerini gerçekleştirmek için kullanılan kanban sistemleridir. Kanban sistemlerinde, iş istasyonlarında kullanılacak kanban sayılarının belirlenmesi en temel problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Kullanılacak kanban sayıları üretim sisteminin performansı üzerinde etkilidir. Bu çalışmanın temel amacı, Kanban sistemlerinde, kart sayılarının dinamik belirlenebilmesi için kullanılabilecek bir yöntem geliştirmektir. Önerilen yöntemin temelinde, üretim sisteminin anlık veri alınarak izlenmesi ve sistem durum değişkenlerinde meydana gelen farklılıkların dikkate alınarak Kanban sayılarının yeniden düzenlemesi yatmaktadır. Bu amaçla yapılan çalışmada benzetim, yapay sinir ağları ve Mamdani tipi bulanık çıkarsama sistemleri entegre edilerek bütünleşik bir dinamik kanban sayıları belirleme yöntemi geliştirilmiştir. Önerilen yöntem, benzetim ortamımda modellenen hipotetik bir üretim sistemine uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar, önerilen yöntemin verimliliğini ve etkinliğini göstermiştir.

  15. Endüstriyel Futbolla Birlikte Değişen Haber Pratikleri: Eskişehirspor Örneği

   Banu DAĞTAŞ

   2015-08-01

   Full Text Available Bu çalışmada, 2008 yılında Türkiye Süper Ligi’ne çıkan Eskişehirspor’la ilgili haber yapan spor muhabirlerinin, değişen haber pratikleri araştırılmıştır. Eskişehirspor’un Süper Lig’e çıkışı, endüstriyel futbolun dinamikleriyle birlikte kavramsallaştırılmış ve bu nedenle, endüstriyel futbolla ilgili literatür incelenmiştir. Çalışmanın amacı doğrultusunda; hem Eskişehirspor’un Süper Lig öncesi dönemindede, hem de Süper Lig sonrası döneminde muhabirlik yapan, altı gazeteciyle, yarı-yapılandırılmış derinlemesine görüşme yapılmıştır. Yapılan görüşmelerin doğrultusunda elde edilen veriler şu temalar altında toplanmıştır: Kulüple ilişkiler; mesleki koşullar (maddi-manevi koşullar, maç takibi koşulları, meslek-içi ilişkiler; haber içerikleri; haber kaynakları ve kulüp taraftarlığı. Kulüp taraftarlığı dışındaki tüm temalarla ilgili haber üretme pratiklerinin, Süper Lig öncesi ve Süper Lig sonrası dönemde önemli değişiklikler geçirdiği saptanmıştır.

  16. Yeşilçam Döneminde Van’ın Sinema Kültürü Van’s Cinema Culture in Yeşilçam Period

   Arzu ERTAYLAN

   2013-09-01

   aim, importance and scope of the work is defined as well as the limitations and problems faced during the research. In the second part of the work, the advantages and disadvantages of the concepts, ‘descriptive analysis method’ and ‘unstructured interview technique’ that this research is based on are explained. The latter part deals with the cinema culture of Van till 1980s with the help of the topics that are defined. As a conclusion, the data gathered during the reserach is evaluated under the light of the knowledge on Turkish cinema in relation to the social and political situation of Turkey. İletişim ve güzel sanatlar fakültelerinin sayılarındaki artışa bağlı olarak sinema konusunda yapılan teorik çalışmaların sayıca arttığı yadsınamaz bir gerçek haline gelmiştir. Türk sinemasının geçmişi ve bugünü pek çok akademisyen ve sinemasever tarafından mercek altına alınmış, yeni ve eski çok sayıda film, konuları, üslupları, ideolojileri, türleri, yönetmenleri ve filmlerdeki herhangi spesifik bir konunun temsili gibi pek çok açıdan incelenmiş, filmler belli araştırma yöntemlerine dayanarak analiz edilmiş ve sonuçta teorik anlamda ciddi bir külliyat oluşmaya başlamıştır. Bu tür teorik çalışmaların önemine rağmen Türk sineması alanında yapılan saha çalışmalarının sayıca geride kaldığı da aşikardır. Durumun eşitlenmesi gibi bir zorunluluk bulunmasa da, saha çalışmalarının sağlayacağı katkıların da göz ardı edilmemesi gerektiği düşünülmektedir.Belli bir pilot bölgeyi temel alarak elde edilen verilere dayanan saha çalışmalarının, bu bölge özelinde yaşanan sorunlara pratik yanıtlar getirebilme potansiyeli bulunmaktadır. “Yeşilçam Döneminde Van’ın Sinema Kültürü” isimli çalışma da bu açıdan önemli görülmüştür. Elde edilen sonuçların Van ilinde sinemanın gelişimine ilişkin somut bilgiler sağlaması ve başka araştırmacılar için yol g

  17. Cabernet Sauvignon ve Merlot Şarapların Resveratrol Düzeyleri ve Ekolojik Koşulların Etkileri

   Belkıs Çaylak Adıgüzel

   2015-02-01

   Full Text Available Fitoaleksinler bitkilerde patojen enfeksiyonuna bir reaksiyon olarak veya çeşitli biyotik ve abiyotik tetikleyicilerin etkisi sonucu oluşan fenolik madde karakterli, düşük molekül ağırlıklı antimikrobiyal bileşiklerdir. Resveratrol (trans–3,5,4’-trihidroksistilben de bir fitoaleksin olup, asma (Vitis vinifera, yer fıstığı (Arachis hypogaea ve diğer pek çok bitki türünde yaprak veya diğer organlarda yüksek miktarlarda bulunabilmektedir. Resveratrol asmada gövde, sürgün ve yapraklar yanında, özellikle renkli çeşitlerin tane kabuğunda bol miktarda sentezlenebilmekte ve şarap yapımı sırasında şıraya, şıradan da şaraba geçmektedir. Son yıllarda resveratrolün antikanserojen özelliği ve antioksidan karakteri nedeniyle sağlık yararları üzerine yoğun araştırmalar yapılmakta ve günlük diyette alımı önerilmektedir. Bu çalışmada, Ege, Marmara ve Trakya Bölgeleri’nde üretilen kimi bağlardan sağlanan Cabernet sauvignon ve Merlot siyah üzümlerinden üretilmiş şaraplarda bulunan resveratrol miktarları Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar bölgelerin ekolojik koşulları açısından birbirleriyle karşılaştırılmış ve resveratrol miktarı ile bu parametreler arasındaki korelasyon araştırılmıştır. Resveratrol konsantrasyonunun üzüm çeşidi ve bölgelerin iklim şartlarına bağlı olarak farklılıklar gösterebileceği görülmüştür.

  18. Usûlî Kıyasın Bilgi ve Amel Değeri

   Yrd.Doç.Dr. Temel Kacır

   2016-06-01

   Full Text Available “Ortak bir illete sahip olmaları nedeniyle, aslın hükmünün fer‘e verilmesidir" şeklinde tanımlanan usûlî kıyasın bilgi ve amel değeri, ilk dönemden itibaren tartışma konusu olmuştur. Şöyle ki; hüküm verme yetkisi sadece Şar‘î’e ait olduğu halde usûlî kıyasın dinde hüküm verme anlamına geldiği ve bilgi değerinin de nasslarca yerilmiş zan olduğu gibi bazı argümanlar ileri sürerek usûlî kıyası reddedenler olsa da, çoğunluk tarafından usûlî kıyas aslî ve şer‘î delil olarak kabul edilmiş ve elde edilen bu hüküm ile amel edilmesi gerekli görülmüştür. Bu çalışma, usûlî kıyası kabul eden ve etmeyenlerin görüşlerini mukayese etmenin ötesinde, usûlî kıyasın salt aklî bir çaba olmadığını, kendisi ile ulaşılan bilginin naslarda yerilen zan olmayıp aksine delile dayalı zannın en üst derecesi olduğunu ve bunun da furû fıkıhta amel için yeterli olduğunu naklî ve aklî deliller ile ele alan bir çalışmadır. Kıyasla ilgili genel bir çerçeve çizildikten sonra, usûlî kıyas ve deliller hiyerarşisindeki yeri ve kıyasın bilgi ve amelî değeri ile sınırlandırılan bu makale ile usûlî kıyasın bilgi ve amel değeri konusundaki tartışmalara açıklık getirilmek istenmektedir.

  19. USE OF METACOGNITION STRATEGIES IN MEASUREMENT AND EVALUATION STUDIES ORIENTED WITH LISTENING SKILLS DİNLEME BECERİSİNE YÖNELİK ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARINDA ÜSTBİLİŞ STRATEJİLERİNİN KULLANIMI

   Deniz MELANLIOĞLU

   2012-01-01

   Full Text Available The goal of this study is to put forth that the metacognitionstrategies which make it possible for the student to be aware of his/her own learning process and have his/her self evaluation can be an alternative tool of measurement and evaluation in listening education. The study is a qualitative research. In the study, Primary Turkish Teaching Programme and Guideline (6th, 7th, 8th Grades, the measurement and evaluation methods, and metacognition methodhave been analyzed in terms of listening skills. The data collected at the end of the analysis have been subject to descriptive analysis. In the light of this information, it has been tried to describe how metacognition strategies can be applied in measurement and evaluation studies oriented with listening skills. Bu çalışmanın amacı öğrencinin kendi öğrenme sürecinin farkında olması ve kendini değerlendirmesini sağlayan üstbiliş stratejilerinin, dinleme eğitiminde sürecin esas alındığı ölçme değerlendirme çalışmalarında kullanılması gerekliliğini ortaya koymaktır. Bu çalışma nitel bir araştırmadır. Çalışmada Ġlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar Öğretim Programı ve Kılavuzu ile alan yazındaki ölçme değerlendirme yöntemleri ve üstbiliş stratejileri dinleme becerisi bakımından incelenmiştir. İnceleme sonucunda elde edilen veriler betimsel analize tabi tutulmuştur. Bu bilgiler ışığında üstbiliş stratejilerinin dinleme becerisine yönelik ölçme değerlendirme çalışmalarında nasıl kullanabileceği betimlenmeye çalışılmıştır.

  20. Orman yangınları açısından riskli yılların güneş leke döngüsüne bağlı olarak önceden tahmin edilebilmesi

   Yüksek Lisans Uğur Baltacı

   2017-11-01

   Full Text Available Ülkemizde ve dünya genelinde, bazı yıllar daha çok sayıda ve büyük ölçekte orman yangınları görülmekte iken, bazı yıllarda orman yangını sayısı ve büyüklüğü azalmaktadır. Orman yangını istatistikleri yangın adedi ve yanan alan olarak zamana bağlı grafik haline dönüştürüldüğünde, minimum ve maksimum noktaları farklı sinüzoidal eğriler şeklinde periyodik bir dalgalanma görülmektedir. Bu durum, orman yangınlarının bir dış etkene bağlı olarak artıp azaldığını gösterebilir. Bu çalışmamızda; adet ve alan olarak orman yangınları ile Güneş Leke Döngüsü (Güneş Radyasyon Döngüsü karşılaştırılmış ve aralarında güçlü bir ilişkinin olduğu bulunmuştur. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular, orman yangını açısından riski yüksek yılların tahmininde kullanılabilecektir. Orman yangınları ile mücadelede orta ve uzun vadeli programlar yapılırken bu tespitlerin göz önünde bulundurulmasının büyük önem arz ettiği düşünülmektedir. Özellikle bütçe planlamaları ve önceden alınacak tedbirler açısından bu öngörülerin dikkate alınması uygun olacaktır.

  1. Değişik Sürelerde Depolanan Patates Çeşitlerinin Bazı Özellikleri Üzerine bir Araştırma

   Kemalettin Kara

   2015-02-01

   Full Text Available Bu araştırmada, değişik sürelerde depolanan Isola, Marfona, Granola ve Famosa patates çeşitlerinin yumrularında meydana gelen bazı fiziksel ve kimyasal değişiklikler incelenmiştir. Bu amaçla yürütülen araştırma 2.11.1990 tarihinden itibaren 14 gün aralıklarla 140 gün süre ile devam ettirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, depolama süresince bağlı olarak yumru ağırlığı azalmış, cips verimliliği ve cipsin yağ çekme oranları artmış, protein oranındaki değişim kararsız olmuş, yumruların kuru madde, özgül ağırlık ve nişasta oranı arasında değişiklik olmamıştır. Depolama süresi içerisinde patates çeşitleri arasında yumru ağırlığı, kuru madde, özgül ağırlık, nişasta ve protein verimi ve yağ çekme oranları bakımından ise herhangi bir farklılık görülmemiştir. İncelenen karakterler arasında kuru madde ile özgül ağırlık ve nişasta oranı arasında, özgül ağırlık ile de nişasta oranları arasında olumlu ve önemli ilişkiler bulunmuştur. Depolama süresi boyunca patates çeşitlerinden Isola’nın incelenen karakterler yönünden diğer patates çeşitlerine göre daha üstün olduğu anlaşılmıştır.

  2. Kesim Sonrası Sığır Etinde Meydana Gelen Biyokimyasal Değişimler

   Şükrü Kurt

   2015-02-01

   Full Text Available İnsan gıdası olarak et ve et ürünleri, sığır, koyun, keçi, kümes hayvanları ve av hayvanlarının iskelet kası ve iç organlarından, belirli kesim, yüzüm, parçalama ve işleme sonucu elde edilen ürünlerdir. Et kaynakları arasında özellikle kırmızı et, duyusal özellikleri bakımından oldukça önemlidir. Et kalitesini kesim sonrası meydana gelen biyokimyasal değişimler önemli derecede etkilemektedir. Ölüm sonrası kan sirkülasyonunun durması ve yeterli oksijenin bulunmaması nedeniyle enerji metabolizmasında önemli değişimler meydana gelmektedir. Enerji metabolizmasındaki bu değişimlerin etkisi ile, kaslarda geri dönüşümsüz kasılma olayı gerçekleşmekte ve kasın uzun süreli sertleşmesine neden olmaktadır. Meydana gelen bu biyokimyasal reaksiyonlar sırasında pH düşmekte ve pH’nın düşmesine bağlı olarak glikolitik enzimler inaktive olmakta, proteolitik enzimler aktif hale geçmektedir. Bunun sonucunda, kas belli bir gevreklik kazanmaktadır. Kasın ete dönüşümü sırasında meydana gelen bu reaksiyonlar sonucu, etin renginde ve diğer duyusal özelliklerde de arzu edilebilir değişimler meydana gelmektedir.

  3. HIDIRELLEZ AND A FORGOTTEN TRADITION IN NİĞDE: THE NİĞDE FRIDAYS HIDIRELLEZ VE NİĞDE’DE UNUTULAN BİR GELENEK: NİĞDE CUMALARI

   Nedim BAKIRCI

   2010-07-01

   Full Text Available In this paper, careful literary examination of Hıdırellez and sacred Fridays of Nigde, celebrated depending on Hıdırellez is carried out by utilizing the information obtained from the source people. In Nigde with the arrival of Hıdırellez some sort of ceremonies, called “Cumalar”, are organized in May. Cumalar is named according to its location and place, namely, Kayardı, Tepeviran, Kırbağları, Tepe. People make preparations for the celebration the day before. Foods and drinks are prepared for the celebration. It is meaningful that salted fish has an important place as food in the celebration. Because elixir of life is found when salted fish comes to life.Coming together the people do some activities. These practical and fun activities help them both have fun and ensure the unity and togetherness among them. Bu makalede Hıdırellez ve ona bağlı olarak kutlanan Niğde Cumaları kaynak şahıslardan elde edilen bilgilerle ele alınmıştır. Niğde’de Hıdırellezin gelmesiyle birlikte mayıs ayı içerisinde Cumalar adı verilen törenler düzenlenir. Bu törenler için dört farklı yer seçilmiştir. Cumalar seçilen yer ve mevki adına göre adlandırılır: Kayardı Cuması, Tepeviran Cuması, Kırbağları Cuması, Tepe Cuması. Kutlamalara halk bir gün öncesinden hazırlanır. Akşamdan ertesi gün yenilmek ve içilmek üzere yiyecekler ve içecekler hazırlanır. Bu yiyecekler içerisinde tuzlu balığın olması oldukça manidardır. Çünkü abı hayat tuzlu balığın suda canlanmasıyla bulunur. Cumalarda halk bir araya gelerek çeşitli pratik ve uygulamalar yaparlar. Bu pratik ve uygulamalar hem Niğdelilerin eğlenmelerine hem de Niğdeliler arasında birlik ve beraberliğin sağlanmasına yardımcı olmaktadır.

  4. magna (Straus, 1820.

   Hatice Parlak

   2015-12-01

   Full Text Available Nif Çayi Kirletilmiş Tatli Su ve Sedimentinin Daphnia magna (Strauss, 1820 Üzerine Akut Ve Kronik Toksisitesi. Nif Çayı Endüstriyel, evsel ve tarımsal deşarjlar ile doğrudan kirlenmektedir. Çayın suyunun evsel ve endüstriyel alanlarda sulama ve yıkama suyu olarak kullanılması rahatsızlık verici boyuttadır, bu nedenle doğal populasyonlar için potansiyel toksisitesinin bilinmesi büyük öneme sahiptir. Bu çalışmanın amacı Nif Çayı su ve sediment örneklerinin su piresi Daphnia magna kullanılarak toksisitesinin belirlenmesidir. Su ve sediment örneklerinin letal toksisitesi 48-saat akut test, subletal toksisite ise 7-gün kronik test ile gerçekleştirilmiştir. D.magna kullanılarak yapılan 48 saat Akut test sonuçlarına göre LC 50 değerleri su örnekleri için 6.8 ile 12.67 µl/L arasında sediment örnekleri içn 6.826 ile 38.038 µg/L arasında bulunmuştur. Subletal konsantrasyonlara maruz bırakılarak yapılan kronik testler sonucunda tüm istasyonlardan alınan su ve sediment örneklerin canlının üremesi üzerine negatif etkisi olduğu gözlenmiştir. Elde edilen veriler ışığında bu deneme sisteminin rutin kirlilik belirleme çalışmaları için uygunluğu tespit edilmiştir

  5. PC-3 Prostat Kanser Hücreleri Üzerinde İndosyanin Yeşili Kullanarak Yapılan Fotodinamik Terapinin AO/PI Boyama Testi Sonuçları

   Mustafa Kemal RUHİ

   2017-06-01

   Full Text Available Fotodinamik terapi (FDT prostat kanseri tedavisinde henüz araştırma aşamasında olan sağaltıcı bir alternatiftir. FDT, ışığa duyarlı bir kimyasal maddenin (fotosensitizan ışık ile aktive edilmesi ve aktive olan kimyasalın kanserli bölgedeki hücre canlılığını baskılayıcı etkiye neden olması prensibine dayanmaktadır. Bu yeni tedavi yöntemi hem seçiciliği hem de yan etkilerinin azlığı nedeniyle alternatifler arasında ön plana çıkmaktadır. FDT’de kullanılan fotosensitizanın ışıksız ortamda sitotoksik olmaması ve vücuttan kolay atılabilmesi istenmektedir. Ayrıca herhangi bir fotosensitizanın yakın kızılaltı ışık ile aktive olması, bu dalgaboyunun deriye ve diğer dokulara daha fazla nüfuz etmesinden dolayı tercih sebebidir. Bu özelliklere sahip olan İndosiyanin Yeşili (ISY daha çok floresans özelliği ile ön plana çıkmış ve görüntüleme amaçlı olarak kullanılmıştır. Bu in vitro çalışmada ISY-FDT’nin farklı inkübasyon süreleri sonundaki etkisi AO/PI boyama yöntemi kullanarak ortaya konmuştur. Elde edilen sonuçlar ISY-FDT’nin hücre canlılığını baskıladığını göstermektedir.

  6. Laurus nobilis, Vitex agnus-castus ve Tamarix parviflora Türlerinin Kimyasal İçeriği ve Fenolik Ekstraktiflerinin İncelenmesi

   Samim YAŞAR

   2016-05-01

   Full Text Available Bu çalışmada Laurus nobilis, Vitex agnus-castus ve Tamarix parviflora bitkilerinden alınan örneklerde kimyasal bileşim ve fenolik ekstraktifler incelenmiştir. Bu türlerin endüstriyel anlamda oduna alternatif olabilirliği ve antioksidan üretiminde hammadde olarak kullanılabilirliği değerlendirilmiştir. Laurus nobilis, Vitex agnus-castus ve Tamarix parviflora bitkilerine ait örneklerde holoselüloz, selüloz, α-selüloz, lignin ve kül miktarları ile etanol siklohekzan, soğuk su, sıcak su ve %1 NaOH çözünürlükleri sırasıyla %73.26-76.32, %53.58-54.52, %43.28-44.73, %20.39-21.27, %2.12-2.79, %2.49-2.71, %9.67-11.70, %10.77-12.42 ve %21.77-24.48 aralığında bulunmuştur. HPLC analizleri toplam fenolik madde miktarının Vitex agnus-castus’da (2.09 mg/g, Tamarix parviflora’da (1.05 mg/g ve Laurus nobilis’de (0.58 mg/g olduğunu göstermiştir. Laurus nobilis’te en yüksek miktardaki fenolik ekstraktif madde epikateşin (0.23 mg/g ve Tamarix parviflora’da gallik asit (0.17 mg/g olarak belirlenmiş, Vitex agnus-castus’da ise p-hidroksibenzoik asit (0.95 mg/g olarak tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, çalışma konusu bitkilerin iğne yapraklı ve yapraklı türlerle karşılaştırılabilir düzeyde olduğunu göstermiş olup, söz konusu maki türlerinin orman ürünleri endüstrisinde ve ticari antioksidan üretiminde hammadde olarak kullanılabileceklerini ortaya koymuştur.

  7. Farklı Su Sıcaklıklarında Tutulan Pullu Sazan (Cyprinus carpio’da Çörek Otu (Nigella sativa Yağının Oksidatif Stres ve Bazı Antioksidan Parametrelere Etkisi

   Serpil Mişe Yonar

   2017-09-01

   Full Text Available Bu çalışmada; farklı su sıcaklıkları uygulanmış pullu sazan (Cyprinus carpio’da malaondialdehit (MDA ve glutatyon (GSH düzeyi ile glutatyon-S-transferaz (GST enzim aktivitesine çörek otu yağının etkisi araştırılmıştır. 20, 24 ve 28°C’ de tutulan balıklara çörek otu yağı (10 mg/kg yem uygulanmıştır. Kontrol grubu olarak 24°C’de tutulan balıklar seçilmiştir. Uygulama 10 gün devam etmiş ve bu sürenin sonunda balıklardan karaciğer ve böbrek örnekleri alınmıştır. Çalışma sonucuna göre 20°C ve 28°C’deki balıkların MDA düzeyinin önemli oranda arttığı, GSH düzeyi ile GST aktivitesinin düştüğü tespit edilmiştir. Bu gruplarda çörek otu yağı uygulamasıyla MDA düzeyinin istatistiksel olarak önemli düzeyde düştüğü, GSH düzeyi ile GST aktivitesinin önemli oranda yükseldiği belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, balıklarda sıcaklık farklılıklarından kaynaklanan strese karşı çörek otu yağı antioksidan olarak kullanılabilir.

  8. MOLECULAR STRUCTURE AND VIBRATIONAL FREQUENCIES OF

   Fatih UCUN

   2009-02-01

   Full Text Available Abstract: The molecular structure, vibrational frequencies and the corresponding assignments of N-aminophthalimide (NAPH in the ground state have been calculated using the Hartree-Fock (HF and density functional methods (B3LYP with 6-31G (d, p basis set. The calculations were utilized in the CS symmetry of NAPH. The obtained vibrational frequencies and optimized geometric parameters (bond lengths and bond angles were seen to be in good agreement with the experimental data. The comparison of the observed and calculated results showed that B3LYP is superior to the scaled HF method. Theoretical infrared intensities and Raman activities were also reported. Key words: N-aminophthalimide; vibrations; IR spectra; Raman spectra; HF; DFT N-AMİNOFİTALOMİD'İN MOLEKÜLER YAPISI VE TİTREŞİM FREKANSLARI Özet: Temel haldeki N-aminofitalamidin (NAPH moleküler yapısı, titreşim frekansları ve uygun mod tanımlamaları, 6-31 G (d, p temel setli Hartree-Fock (HF ve yoğunluk fonksiyonu metodları (B3LYP kullanılarak hesaplandı. Hesaplamalar, NAPH'ın CS simetrisine uyarlandı. Elde edilen titreşim frekansları ve optimize geometrik parametreleri (bağ uzunlukları ve bağ açıları, deneysel değerlerle iyi bir uyum içinde olduğu görüldü. Deneysel ve teorik sonuçların karşılaştırılması, B3LYP'nin HF metodundan daha üstün olduğunu gösterdi. Ayrıca teorik infrared şiddetleri ve Raman aktiviteleri verildi. Anahtar Kelimeler: N-aminofitalamidin; titreşimler; IR spektrumu; Raman Spektrumu; HF; DFT

  9. Genel Bilişsel Yetenek Ölçümlerinde Süre ve Performans İlişkisinde A Tipi Kişiliğin Rolü(The Role of Type A Personality on the Relationship between Time and Performance in Measurement of General Cognitive Ability

   Murat GÜLER

   2016-04-01

   Full Text Available Organizasyonların personel seçiminde kullanılan bilişsel yetenek ölçümlerinin, objektif ve yansız olarak yapılması, ihtiyaç duyulan uygun nitelikteki insan kaynağının temin edilmesi için önemli bir husustur. Ancak, bilişsel yetenek testlerinin kişilik özelliklerinden etkilendiğine dair bazı bulgular öne sürülmektedir. Mevcut araştırmada, genel bilişsel yetenek (GBY ölçümlerinde süre ve performans ilişkisinde A Tipi kişiliğin rolü 271 üniversite öğrencisinden elde edilen verilerle incelenmiştir. Veriler, A Tipi Kişilik Ölçeği ve Raven Standart Progresif Matrisler Testi ile toplanmıştır. Genel örneklemde ve A Tiplerinde GBY test performansı ve süresi ile A Tipi kişilik arasında anlamlı bir ilişki gözlenmezken, B Tiplerinde test süresinin ve yaşın GBY test performansının yordayıcısı olduğuna ilişkin bulgulara ulaşılmıştır. Objectively and impartially application of cognitive ability measurements that used in personnel selection of organizations, is a vital issue for providing needed appropriate human resources. But, some findings have been suggested that personality traits influence the measurement of cognitive abilities. In the current study the relationship between general cognitive ability (GCA and Type A personality (TAP was investigated with the data collected from 271 university students. The assessment instruments used were: Type-A Behavior Scale and Raven Standard Progressive Matrices Test. The findings revealed that, while there was no relationship between GCA, testing time and TAP in the general sample and Type A group, testing time and age were predictors of the GCA test performance in the Type B group

  10. İŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİ VARSAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BORSA İSTANBUL (BİST SINAÎ ENDEKSİ ÖRNEĞİ

   Serkan TERZİ

   2016-02-01

   Full Text Available Bu çalışmanın amacı, işletmelerin sürekliliğinin değerlendirilmesinde Borsa İstanbul (BİST Sınaî Endeksi için güvenilir bir model geliştirilmesidir. Bunun için BIST Sınaî İndeksinde işlem gören işletme- lerin 2009-2014 yıllarına ilişkin finansal tablolarından ve faaliyet raporlarından elde edilen değişkenler kullanılmıştır. Seçilen değişkenler arasında çoklu bağlantı olup olmadığı korelasyon analiziyle tespit edilmiştir. Çalışmada korelasyon analizi sonucuna göre lojistik regresyon yöntemi kullanılarak dört model oluşturulmuştur. Lojistik regresyon analizi sonucuna göre işletmenin sürekliliği ile bilanço tarihi ve denetçi rapo- runun tarihi arasında geçen süre, işletmenin aktif büyüklüğü, işletmenin cirosu (hasılatı, finansal açıdan başarısızlık riski, finansal kaldıraç oranı, çalışma sermayesinin toplam aktife oranı ve işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akışlarının toplam aktife oranı arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmada oluşturulan dört modelin de başarı oranı %80 olarak belirlenmiştir.

  11. Öğrencilerin Girişimci Kişilik Özellikleri İle Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma

   Hasan YÜKSEL

   2015-04-01

   Full Text Available Girişimcilik, çevrenin yarattığı fırsatları sezme, bu fırsatları projelere dönüştürme, projeleri yaşama taşıma ve zenginlik üretme becerisi şeklinde tanımlanabilir. Bu süreçte başarılı girişimciler için ise birçok özellik tanımlanmaktadır. Kişide girişimcilik ruhu genetik olarak var olabileceği gibi aile, ailenin mesleği, çevre, eğitim de girişimcilik ruhunu geliştirmede önemli etkenlerdir. Bu çalışmada temel amaç işletme yönetimi bölümü öğrencilerinin girişimci kişilik özellikleri ve girişimcilik eğilimleri arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. Bu nedenle meslek yüksekokulu işletme yönetiminde öğrenim gören bölüm öğrencilerine araştırmada ileri sürülen hipotezleri test etmek amacıyla anket uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre araştırmaya katılan öğrencilerin girişimci kişilik özellikleri yenilikçilik, duyarlılık ve fırsatçılık şeklinde ortaya çıkmıştır. Strese karşı dayanma ise düşük düzeyde ortaya çıkan girişimci kişilik özellikleri arasındadır. Ayrıca çalışmada katılımcıların girişimcilik özellikleri ile cinsiyet değişkeni ve aile meslekleri ile girişimcilik özellikleri arasındaki istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.

  12. AKILLI KARTLAR İLE YAPILAN MAL VE HİZMET SATIŞLARININ TMS-18 HASILAT STANDARDI ÇERÇEVESİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ-RECOGNITION OF SOLD GOODS AND SERVICES BY SMART CARDS WITHIN TMS-18 REVENUE STANDARD

   Abitter ÖZULUCAN

   2012-06-01

   Full Text Available Bu çalışmada;, önce akıllı kart / yemek çekleri sistemi tanıtılmakta, tarafların sağladıkları fayda ve maliyetler belirtilmekte ve gerçekleşen satış işleminin taraflarca kayda geçirilmesi hususu TMS 18 Hasılat standardı kapsamında ele alınmaktadır. Elde edilen hasılatın ölçümünde, sistemin işleyişinde temel unsur olan ve üye iş yeri tarafından yemek kartı tedavül eden işletmeye hizmet faturası karşılığında ödenen komisyonların, hasılatla doğrudan ilişkilendirilebilen bir gider niteliği taşıyıp taşımaması; bu türden giderlerin Tekdüzen Muhasebe Sistemi’nden farklı olarak, TMS 18 kapsamındaki ölçümünün ve muhasebeleştirilmesinin farklı olup olmadığının belirlenmesi amacıyla kaleme alınan bu çalışma, giriş ve sonuç bölümlerinin dışında dört bölümden oluşmaktadır.-The main part of the smart card system is sellers and while they are measuring of their revenue, they should associate the commissions with revenues to record at inception. So in this paper, after the smart card system is introduced, the advantages and disadvantages of this system are exposed and then how to recognise of the selling is considered within TMS 18, Revenues Standard. In other words, the reason that we conduct this paper can be expressed that the expense of the selling commissions which arise from the selling products with smart card whether should or should not deduct to revenue while the revenue is been measured.

  13. Piyasada Fermente Sucuk Olarak Satılan Ürünlerin Kalite Özelliklerinin Saptanması ve Geleneksel Türk Fermente Sucuğu ile Karşılaştırılması

   Halime PEHLİVANOĞLU

   2015-07-01

   Full Text Available Bu çalışma, günümüz Türkiye’sinde marka olmuş firmalar tarafından üretilen ve fermente sucuk etiketi ile piyasaya sunulan sucukların karakteristik özelliklerinin araştırılması ve Geleneksel Türk Fermente Sucuk özellikleri ile karşılaştırılması amacı ile yapıldı. İstanbul piyasasında çeşitli markalarda satışa sunulan ve üzerinde fermente sucuk etiketi bulunan 30 adet sucuk numunesi çalışmada materyal olarak kullanıldı. Numunelerin tümünde Toplam Mezofil Aerob Mikroorganizmalar, Koliform Grubu Mikroorganizmalar, Laktik Asit Bakterileri, Stafilokok ve Mikrokoklar ile Küf ve Mayalar araştırıldı. Ayrıca pH değeri, rutubet miktarı, yağ miktarı, protein miktarı ve duyusal özellikleri incelendi. Elde edilen duyusal, fiziko-kimyasal ve mikrobiyolojik bulgulara göre, incelenen 30 adet sucuk numunesinin 8 adedinin (%26,6 fermente sucuk özelliğine yakın olduğu, 9 adedinin (%30,0 yarı fermente ve 13 adedinin (%43,3 ise ısıl işlem görmüş fermente olmayan sucuklar olduğu saptandı. Bu sonuçlara göre, fermente sucuk etiketi ile piyasaya sunulan ürünlerin 22 adedinin (%73,3 tam fermente olmaması nedeni ile ilgili yönetmelikler açısından taklit ve tağşiş kapsamına girdiği sonuç ve kanaatine varıldı.

  14. Hıyar Turşularının Depolanması Üzerine Kalsiyum Asetat ve Pastörizasyonun Etkisi

   Erhan İç

   2015-02-01

   Full Text Available Hıyar turşularının depolanma stabilitesi, denge noktasında %3, %4, %5 NaCl ve 0, 0.05, 0.1 M Ca-asetat içeren salamuralarda pastörizasyon (70 oC, 15 dakika işlemi uygulanarak veya uygulanmadan belirlenmiştir. 3 ve 6 aylık depolamadan sonra, turşu salamuralarında pH, titrasyon asitliği, tuz, indirgen şeker ve mikrobiyolojik analizlerin yanı sıra hıyar turşularında sertlik analizi gerçekleştirilmiştir. Depolama periyotları sonunda salamuraların kimyasal bileşimlerinde önemli bir değişiklik gözlenmemiştir. Uygulanan pastörizasyon işlemi, laktik asit ve aerob bakterilerin gelişmesini engellemiş, böylece mikrobiyolojik stabilite sağlanmış, aynı zamanda hıyar turşularının sertliklerinin korunmasına yardımcı olmuştur. Depolama sırasında, salamurada bulunan NaCl ve Ca-asetat konsantrasyonlarındaki artış doku sertliğinin korunması üzerine olumlu etki yapmış, böylece, başlangıç sertlikleriyle karşılaştırıldığında % 20’ye varan bir sertlik artışı ortaya çıkmıştır. Bu çalışma sonucunda elde edilen bulgular, hıyar turşularının, salamuraya Ca++ iyonu katılması ve pastörizasyon gibi uygulamalar yardımıyla organoleptik olarak kabul edilebilir konsantrasyonlarda NaCl içeren salamuralarda uzun süreli depolanmasının mümkün olduğunu göstermiştir.

  15. Vaizlerin İş Doyumu Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerliği ve Güvenilirliği

   Zeynep Yüksel

   2016-06-01

   Full Text Available İş doyumu, çalışanların işlerinden beklentilerini karşılama durumları sonucundahissettikleri olumlu duygulardır. Vaizlerin iş doyumunun yüksek olması yaygındin eğitiminin verimliliğini etkilemektedir. Vaizlerin iş doyumunu belirleyecek birölçek olmaması ‘vaizlerin iş doyumu’ ölçeğinin geliştirilmesi gerekliliğini ortayaçıkarmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görev yapan vaizlerin İş Doyumunubelirlemeye yönelik ölçek geliştirme çalışması geçerlik ve güvenirlik analizleriniyapmak araştırmanın amacını oluşturmaktadır.Vaizlerin İş Doyumu Ölçeğini geliştirme sürecinde ilgili literatür taranmıştır.Ölçek, önce pilot olarak 20; sonraki adımda ise 57 vaize uygulanmıştır. Ölçek içinyapılan analiz sonucunda güvenirlik katsayısı (Cronbach’s Alpha 0, 894 bulunmuştur.Ölçeğin yapı geçerliği için en çok olabilirlik (direkt oblimin faktör analizi yapılmıştır.Faktör analizinde elde edilen veriler KMO .603 ve barlett testleri x2 değeri ise634,847 (p< .005 bulunmuştur. Çalışmanın sonucunda 22 maddeli 7 boyutlu, toplamda%68,938 varyans açıklayan, geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirilmiştir. Busonuca göre ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.

  16. Yoğurt Yapımında Saf Kültürün Kullanımı

   Sevda Kılıç

   2015-02-01

   Full Text Available Yoğurt, sütün L. bulgaricus ve S. thermophilus bakterilerini belirli oranlarda içeren kültürle aşılanması sonucu elde edilen bir süt mamülüdür. Yoğurt teknolojisinde yaklaşık 70 yıldır kültür kullanılmaktadır. Kültürün hazırlanmasında yararlanılan bakteriler, belirli özellikleri dikkate alınarak seçilmektedir. Daha sonra yağsız süt tozundan hazırlanan süte aşılanarak 42-44 oC’de inkübasyona bırakılmakta ve pH 4.7 olduğunda inkübasyona son verilerek çoğaltımı ve aktifleşmeleri sağlanmaktadır. Günümüzde diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de kültür kullanımı gıda maddeleri tüzüğünün 51. maddesine göre zorunlu tutulmaktadır. Ancak buna rağmen kültür, tam anlamıyla bilinmemekte veya bilinçli olarak kullanılmamaktadır. Yoğurt teknolojisinde kültür, kullanımı ile daha kaliteli yoğurt yapılmaktadır. Uzun süre tat, aroma ve yapısı bozulmadan saklanabilmekte, raf ömrü uzamaktadır. Normal sertlikte olan yoğurtta asitlik istenilen düzeyde olduğu için su salmada görülmez.

  17. Inconel 718 süper alaşımının farklı gerilme ve sıcaklıklarda yüksek sıcaklık sürünme davranışının incelenmesi

   Ergün Subaşı

   2016-04-01

   Full Text Available Bu çalışmada, havacılıkta yaygın olarak kullanılan Inconel 718 süper alaşımının sürünme davranışına sıcaklık ve gerilmenin etkileri incelenmiştir. Deneyler; 750°C, 800°C sıcaklıklarında ve 200-350MPa gerilme aralığında gerçekleştirilmiştir. Deneysel çalışma sonuçlarından, gerilme üssü (n, sürünme hızı (έ ve aktivasyon enerjisi (Q hesaplanmıştır. Hesaplanan sonuçlara göre; sürünme hızlarının artan gerilme ile arttığı, ayrıca sıcaklığın artmasıyla birlikte sürünme hızları çok daha fazla artmaktadır. Aynı şekilde, artan gerilme ile birlikte aktivasyon enerjisi artmaktadır. Deney sonuçlarından elde edilen gerilme üssü değerlerine göre; etkin deformasyon mekanizmasının dislokasyon sürünmesi olduğu tespit edilmiştir. Inconel 718 süper alaşımının kopma sürünme ömrünü tahmin etmek için, Larson Miller grafiği çizilmiştir. Bu grafikle, Inconel 718’in yüksek sıcaklık sürünme ömürleri hesaplanabilir.

  18. Endüstriyel İşletmelerde Franchising Model Önerisi: Hazır Beton Sektöründe Bir Uygulama

   İpek Kazançoğlu

   2016-12-01

   Full Text Available Endüstriyel pazarda faaliyet gösteren firmaların daha hızlı büyüyerek, yeni pazarlara açılmasında franchising sistemi bir yeni bir satış, dağıtım kanalı olarak değerlendirilmektedir. Bu araştırmada amaç,  hazır beton sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın franchising sistemini bir iş modeli olarak benimseme kararında dikkat etmesi gereken unsurları ve karşılaşılan zorlukları incelemektedir. Örnek olay çalışması olarak ele alınan çalışmada,  BATIBETON A.Ş. firmasının yedi yöneticiyle BATIBETON markasının franchising uygulamalarına ilişkin görüşlerini öğrenmek amacıyla derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler sonucunda, franchising sisteminin hazır beton sektöründe bir model önerisi olarak uygulanıp/uygulanmayacağı değerlendirilmiştir. Yapılan görüşmelerden elde edilen bulguların diğer endüstriyel işletmeler içinde geliştirilebilecek bir franchising iş modeli kararında etkili olabilecek faktörlerin anlaşılması yönünden uygulamaya katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

  19. KONTROL ODAĞI VE ÖRGÜTSEL MUHALEFET ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

   Çiğdem KAYA

   2017-12-01

   Full Text Available Bu çalışmada çalışanların iş çevrelerindeki kontrol algılarının (kontrol odağının, örgütle ilgili anlaşmazlıklarını ve karşıt fikirlerini sözlü olarak ifade etme stratejileri (örgütsel muhalefet ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, İstanbul’da çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalarda çalışan 180 beyaz yakalı çalışandan toplanan veri analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, çalışanların kontrol odaklarının yapıcı açık muhalefet, dışsal muhalefet ve sorgulayıcı açık muhalefet ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Kontrol odağı yapıcı açık muhalefeti ve sorgulayıcı açık muhalefeti negatif yönde açıklamakta, dışsal muhalefeti ise pozitif yönde açıklamaktadır. Bu sonuçlar, dışsal kontrol odağına sahip çalışanların dışsal muhalefet yapmaya eğilimli olup, yapıcı ve sorgulayıcı açık muhalefet yapmaktan kaçındıklarını göstermektedir. Kontrol odağı daha içsel kontrole doğru gittikçe çalışanlar yapıcı ve sorgulayıcı açık muhalefet yapmaya daha çok eğilimli olup, dışsal muhalefet yapma olasılıkları azalmaktadır.

  20. BELIEFS AND PRACTICES OF QASHQAI TURKS WITHIN THE CIRCLE OF BIRTH KAŞKAY TÜRKLERİNDE DOĞUM ÇEVRESİNDE GELİŞEN İNANÇ VE PRATİKLER

   Mehmet KARAASLAN

   2011-09-01

   Full Text Available In this study, which deals with the birth traditions of The Qashqai, and beliefs and practices in this aspect, the data gained through approximately two-month studies in the field of Iran are used. During the field of study, based on the use of techniques such as participated observation and question and answer, Qashqai people, both have urban live and haven’t plucked their ties with nomadism in appropriately with their current social tissues, have been discussed with. These rituals and beliefs formed within the frame of birth are examined through the perspectives such as their functions, whether they have an equivalent in the ancient Turkish culture or not and their comparison of aspects similar to the other communities of the world of the Turks. Kaşkayların doğum gelenekleri ve bu çerçevedeki inanç ve pratiklerinin ele alındığı bu çalışmada İran sahasında yaklaşık iki ay süresince yapılmış olan saha çalışmasında elde edilen veriler kullanılmıştır. Katılımlı gözlem ve soru cevap gibi tekniklerin kullanılması sureti ile yapılan saha çalışması sırasında Kaşkayların şu anki sosyal dokusuna uygun olarak hem uzun süredir şehir hayatı yaşayan hem göçerlikle bağlantılarını tam olarak koparmamış Kaşkaylarla görüşülmüştür. Doğum çevresinde teşekkül etmiş bu ritüel ve inançlar; işlevleri, kadim Türk kültüründe bir karşılıklarının olup olmadığı ve Türk dünyasının diğer toplulukları ile benzeyen yönlerinin mukayesesi gibi bakış açılarıyla irdelenmiştir.

  1. Turist Motivasyonunda Mahalli Kültür ve Etkisi ve Apart Ziyaretlerinde Turist Memnuniyeti

   Nguyen Quang VINH

   2013-09-01

   Full Text Available Bu çalışma, apart turizm hizmet sektöründe stratejik pazarlama kararının tesis edilmesi anlayışını sağlamak için turizm planlamacılarına ve turizmcilere yardım etmeyi amaçlamaktadır. Ampirik analiz için Duonglam Eski Köyü’nün apart hizmetinden faydalanmış 150 uluslararası ziyaretçinin oluşturduğu datalar kullanılmıştır. Turist motivasyonu ve nihai varış noktası sadakatindeki memnuniyet arasındaki hipotezleri test etmek amacıyla regresyon yöntemi benimsenmiştir. Bu çalışma Duonglam köyündeki iklim şartları, nihai varış noktasına ulaşım kolaylığı, konaklama kalitesi, doğal güzellikler ve hijyen şartlarının turist memnuniyeti üzerinde önemli etkileri olduğu sonucunu çıkarmıştır. Diğer taraftan da bu sonuçlar Duonglam Eski Köyü’nün kültürel aktiviteleri ve turizm hizmet sektörü hakkında olumsuz bir kanıyı temsil etmektedir. Ayrıca çalışmada, araştırmanın sınırı ve turizm sektörü çalışanları için elde edilen bulguların sonuçları tartışılmıştır.

  2. Türkiye’de Turizm Gelirleri-Ekonomik Büyüme İlişkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı(The Relationship Between Tourism Revenues and Economic Growth in Turkey: ARDL Bound Test Approach

   Oktay KIZILKAYA

   2016-04-01

   Full Text Available Bu çalışmanın temel amacı Türkiye’de turizm gelirleri, uluslararası turist sayısı ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaçla 1980-2014 dönemi incelenmiş olup yıllık veriler kullanılmıştır. Çalışmada yöntem olarak Pesaran v.d (2001 ARDL sınır testi ve uzun dönem eşbütünleşme katsayıları tahmini kullanılmıştır. Analiz sonucuna göre hem uzun hem de kısa dönemde turizm gelirlerinin ekonomik büyüme üzerinde etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kısa dönem hata düzeltme katsayısı beklenildiği üzere negatif ve istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur. Dolayısıyla elde edilen sonuçlar ekonomik büyüme üzerinde turizm gelirlerinin pozitif bir etkisi olduğunu göstermektedir. Bu bilgiler ışığında sonuç kısmında çeşitli politika önermelerinde bulunulmuştur The aim of this study is to examine the relationship among tourism revenues, international tourist arrivals and economic growth in Turkey. In this context, we examined over the period of 1980-2014 based on annual data. We applied the Pesaran et al. (2001 ARDL bounds testing and estimation of long run cointegration coefficients. According to the both long and short run estimation results, tourism revenues have a significant impact on economic growth. As expected, short run error correction coefficient is negative and statistically significant. Therefore, analysis results show that tourism revenues have a positive effect on economic growth. In the light of these findings, we have offered various policy recommendations.

  3. Turist Rehberlerinin Liderlik Yönelimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir

   Mehmet Teoman TÜRKMEN

   2017-07-01

   Full Text Available Turist rehberlerinin, turistlerin yabancı oldukları kültürle temasları sürecinde bilgi verici, yorumcu, tercüman, danışman ve aracı gibi çok sayıda rolleri bulunmaktadır. Bu rolleri ile rehberler, turistik deneyimin olumlu ya da olumsuz neticelenmesinde doğrudan etkilidirler. Rehberlerin tüm rollerinin başarılı bir şekilde ifa edilmesinde kilit öneme sahip rol ise, gruba hâkimiyet süreçlerini içeren liderlik rolüdür. Bu noktada, turist rehberlerinin liderlik rollerinin, turistin kaliteli hizmet almasında ve en nihai sonuç olarak turizmin hedeflenen amaçlarına ulaşmasında önemli bir etken olduğunu söylemek mümkündür. Çalışmada turist rehberlerinin liderlik yönelimleri ve liderlik yönelimleri ile demografik özellikleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Turist rehberlerine uygulanan anketlerle elde edilen veriler istatiksel analizler aracılığıyla değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda turist rehberlerinin genel olarak göreve yönelik liderlik davranışlarını benimsediği ortaya çıkmıştır. Ayrıca koşulların gerekliliğine göre görevi ya da ilişkileri ön planda tutmayı gerektiren değişim davranışı, rehberlerin en az tercih ettikleri liderlik davranışı olduğu tespit edilmiştir.

  4. HAVING A PEEK INTO THE ROOM OF HAROLD PINTER

   Kadir ALKAYA

   2014-12-01

   Full Text Available Sessizliğin konuşma, konuşmanınsa bir anlaşamama olgusuna dönüştüğü Pinter'ın "the Room" adlı oyununa farklı bir açıdan bakılınca görülenlerin paylaşıldığı bir yazı. Küçük bir odada, iki kişilik bir toplumda karşılıklı çıkar elde etme olgusu etrafında birleştikleri iddia edilen iki insan arasındaki ilişkinin bir yorumu. Pinter'ın karakterlerine yüklediği görev nedeniyle "ne tam ispatlanabilecek ne de inkar edilebilecek" yorumlar. Marksist pencereden bakıldığında bu oda içerisindeki birlikteliğin Bert in (koca Rose üzerinde uyguladığı baskı, dış dünyaya kapalılığın getirdiği daha iyi olanı görmemişlikten doğan mevcudu kaybetme korkusuyla her şeyi beğenme durumu. Karı koca arasındaki bir ilişkiden çok, patron ve çalışanı arasındaki ilişkiye benzetilen bir ilişki. Rose'a geçmişindeki muhtemelen bugüne göre daha güzel olan durumunu hatırlatmak üzere gelen Riley'nin Bert tarafından öldürülüp bir anlamda tarihin susturulması. Sonuçta iki kişilik bu toplum ve bu toplumdaki baskı rejimi bir şekilde sona eriyor. Rose'un etrafında dönen olayları apolitik olmasından dolayı görememesi fiziksel bir körlüğe dönüşüyor, Bert ise en büyük desteğini kaybediyor.

  5. Temel Tepki Öğretimi-TTÖ (Pivotal Response Treatment-PRT İle Gerçekleştirilen Etkililik Araştırmalarının Betimsel Analizi

   Özlem TOPER-KORKMAZ

   2013-01-01

   Full Text Available Temel Tepki Öğretimi (TTÖ Amerika Ulusal Otizm Merkezi (NAC, 2009 tarafından yayınlanmış olan Ulusal Standartlar Raporun’da otizmli çocukların eğitimde kullanılan bilimsel dayanaklı uygulamalardan bir tanesi olarak kabul edilmektedir. TTÖ hem uygulamalı davranış analizi ilkelerine dayanan hem de doğal bir öğretim yöntemidir. Yöntem öğrenci merkezli ve aile eğitimi esaslı olup çocuklara belli temel davranışları kazandırmayı ve buna bağlı olarakta hedeflenmeyen başka alanlarda da ilerlemeler sağlanacağını savunur. Bu çalışmada TTÖ’ne yönelik bir alan yazın çalışması amaçlanmış ve bu amaçla 1995 ile 2011 yılları arasında TTÖ ile gerçekleştirilmiş olan 16 etkililik araştırmasına ulaşılarak bu araştımalar betimsel olarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular TTÖ’nün okul öncesi ve ilköğretim dönemindeki otizm spektrum bozukluğu gösteren çocuklara ifade edici dil becerilerinin kazandırılmasında, sosyal becerilerin ve oyun becerilerinin öğretiminde etkili olduğunu göstermektedir Pivotal Response Treatment (PRT is one of evidence based treatments identified in the US National Autism Center's National Standards Report published in 2009. PRT is a comprehensive instructional model based on developmental approach and applied behavior analysis principles to provide learning opportunities for supporting children in their natural environments. PRT is a student-centered and parent-training based procedure and advocates that if children achieve some pivotal behaviors, it provides positive effects on untargeted behaviors and also if these pivotal behaviors are achieved once, results will be common and generalizable. The purpose of this study is, by using descriptive analysis, to review the sixteen effectiveness studies of PRT published in 1995-2011. Results of review showed that PRT is an effective procedure on language skills, social skills and play skills of preschool and

  6. Bitkisel Ürünlerin ve Gıda Destek Ürünlerinin İçeriklerinin Adli ve Hukuki Boyutu

   Zeynep Türkmen

   2014-09-01

   Full Text Available Günümüzde alternatif ya da destekleyici tedavi yöntemlerine ve bunlara bağlı olarak bitkisel ürünlere artan bir ilgi söz konusudur. Bu ürünler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan gıda destek maddesi ruhsatı alınarak, “gıda takviyesi” adı altında piyasaya sürülmektedir. Bu tip ürünler ilaç statüsünde olmadığından ruhsatlandırılması ve piyasaya arzı farklılık gösterebilmektedir. Bu ürünlerle ilgili sıklıkla gözlenen sorunlar arasında kontaminasyon, katkı maddeleri, toksisite ve yanlış doz ve etiketlemeden kaynaklı tek tip üretim problemleri sayılabilir. Son zamanlarda söz konusu ürünlere ait zehirlenmeler ve ilaç etkileşimlerinin neden olduğu istenmeyen ve beklenmeyen durumlar gözlemlenmektedir. Bu gözlemler, alternatif ya da destekleyici ürün adı altında piyasaya sunulan bitkisel ürünlerin üretimi, ruhsatlandırılması, satışı ve denetimi konusunda ciddi düzenlemelere ve uygulamalara ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Çalışmamızın amacı, laboratuarımıza içerik analizi için yönlendirilen, ikisi bakanlık onayı olmaksızın bitkisel ürün adı altında satılmakta olan, diğeri ise bakanlık onaylı sporcu destek ürünü olmak üzere üç olgudan elde edilen bulgularımızı sunmak ve ilgili olguları Türk Ceza Kanunun hükümlerine göre değerlendirmektir. Anahtar kelimeler: Bitkisel ürünler, Sibutramine, sporda kullanılan destek ürünleri, Cinnarizine, GC-MS.

  7. Toprak Radon (222Rn Gazı Anomalilerinin ARIMA Analizi

   Miraç KAMIŞLIOĞLU

   2014-12-01

   Full Text Available Özet: Zaman serileri analizi, istatistik, ekonomi, fizik ve mühendislik gibi bilim dallarında geniş uygulama alanına sahiptir. Zaman serisi analizi, değişkenlerin gelecekteki değerlerinin doğru bir şekilde tahmin edilmesi için kullanılan bir yöntemdir. Bu çalışmada, bir deprem öncüsü olarak bilinen toprak radon gazı (222Rn ölçümleri ile bir zaman serisi oluşturulmuştur. Bu veriler kullanılarak, otoregresif süreçler (ARIMA yardımıyla dinamik sistem modellemesi yapılmıştır. ARIMA; zaman serileri analizinde, zaman içerisinde rastgele gerçekleşen bir stokastik (olasılıksal sürecin veya hatalarının modellenmesidir. ARIMA modeli, temelde Box-Jenkins modeline dayanmaktadır. Box-Jenkins modeli, tek değişkenli zaman serilerinin ileriye dönük tahmin ve kontrolünde kullanılan istatistiksel tabanlı bir yöntemdir. Elde edilen sonuçlar, ARIMA modellerinin tahmin konusundaki başarısını göstermektedir. Anahtar kelimeler: Zaman Serileri Analizi, Radon Gazı (222Rn, ARIMA ARIMA Analysis of Soil Radon (222Rn Gas Anomalies Abstract: Time series analysis, has wide applications in statistics, economics, physics and engineering such disciplines. This method used for estimate correctly future values of the variables. In this study, is formed a time series with soil radon gas (222Rn measurements known as a pioneer of an earthquake. Dynamic system modelling was performed with autoregressive (ARIMA modelling process by used these measurements. ARIMA; time series analysis is modelled of the recoverable over time a random stochastic (probabilistic process or its errors. ARIMA model is based on Box-Jenkins model. Box-Jenkins model is a statistically based method which is used forward-looking forecasting and control of univariate time series. The obtained results, ARIMA model is indicating success in predict subject. Key words: Time Series Analysis, Radon Gas (222Rn, ARIMA

  8. Vietnam Turizm Sektöründe Reklam Stratejilerinin Bulanık Kural Tabanlı Analizi

   Nguyen Quang VINH

   2015-04-01

   Full Text Available Bu çalışma, turizm sektöründe reklam stratejilerinin verimliliği analiz etmeyi amaçlamaktadır. Reklamcılık faaliyetleri, turistik yerlerin özellikleri ile bu yerlerin imajı, reklam verimliliğini etkileyen dinamikler olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmada yöntem olarak reklam stratejilerinin verimliliğini hesaplamada bulanık küme teorisi ve analitik hiyerarşi süreci kullanılmıştır. Buna ek olarak ortaya çıkan sonuçları teyit etmek amacıyla da SPSS yardımıyla istatistiksel analizler yapılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular, reklam stratejilerinin verimliliğine ilişkin devletin yürütmüş olduğu çalışmaların birinci dereceden önemli olduğunu ortaya koymuştur. Bunun yanında çalışmanın bulgularına göre müşteri memnuniyeti ve uzun dönemli stratejiler açısından turistik yerlerde sağlanan hizmetlerin o bölgenin altyapı ve fiziki şartlarından çok daha önemli olduğunu ortaya çıkarmıştır. Son olarak ise turizm bölgesinin imajıyla ilgili olarak öncelikle turistlere verilen değer, akabinde de müşteri memnuniyeti ve turistlerin bölgeye olan sadakati, uzmanlar tarafından ön plana çıkarılmaktadır.

  9. Model Referans Uyarlanabilir Kontrole Dayalı Bulanık Kontrol Kullanımı ile DC Motor Sürücülerde Hız Kontrolünün Analiz ve Benzetimi

   Ghazanfar SHAHGHOLIAN

   2016-09-01

   Full Text Available Bu makalede, model referans uyarlamalı kontrol (MRAC ve model referans bulanık uyarlanabilir kontrol (MRFAC için geleneksel performans sunulmuştur. Çalışmanın amaçları: a sistemin tanımlı referans model hızı ile motor hızının uyumunun arttırılması, b yükleme değişimi ve bozuklukları durumunda gürültünün azaltılması ve c sistemin kararlılığının arttırılması. Böylece, model referans uyarlamalı kontrol yerine uyarlanabilir olmayan veya geleneksel kontrol uygulanır.Ayrıca bulanık kontrolör, PI kontrolör gibi klasik kontrolörlerin yerine kullanılmıştır. Uyarlanır olmayan kontrolün işletimi ve model referans bulanık kontrol ve geleneksel uyarlanabilir kontrol, dc motor hızının türetilmesi ve ayarlanmasında çalışılmıştır. Ardından bunlar birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Model referans ve bulanık kontrolör, tüm sistemin kararlılık güvencesine dayanarak tasarlanmıştır. Simülasyon, sabit ve değişken yükler ile yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, uyarlanabilir kontrol, uyarlanabilir olmayana göre daha gözdedir. Ayrıca bulanık uyarlanabilir kontrol geleneksel uyarlanabilir kontrolden daha tatmin edicidir.Simülasyonlar, Matlab-Simulink kullanılarak yapılmıştır

  10. PORSUK NEHRİ SUYUNUN CUCUMIS SATIVUS (L. TOHUMLARININ FİDE GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

   Mehmet ÇALISEKİ

   2016-03-01

   Full Text Available Porsuk Çayı 448 km uzunluğu ile Sakarya Irmağı’nın en uzun koludur ve Bayatçık Deresi ile Kızıltaş Suyu’nun birleşmesi ile oluşur. Kütahya Ovası’ndan geçip Eskişehir’in güneybatısında yer alan Porsuk-I ve Porsuk-II barajlarında toplandıktan sonra Eskişehir Ovası’ndan ve Eskişehir ilinden geçer ve Sakarya Irmağı’na ulaşır. Porsuk Çayı, Eskişehir’de tarım arazilerinin sulama suyu olarak kullanılmaktadır. Tüm İç Anadolu’da olduğu gibi Eskişehir’de de tarımı yapılan en yaygın bahçe bitkileri arasında Cucumis sativus (L. yer almaktadır. İnsan beslenmesinde ilk bakışta önemli gibi görünmese de Cucumis sativus; vitaminler, enzimler, mineral maddeler bakımından zengin bir bitkidir. Fakat protein, karbonhidrat ve yağ bakımından fakirdir. Bu çalışmada, tohumların çimlendirilmesinde şehir şebeke suyu ve farklı oranlarda seyreltilmiş, şehir içinde ve şehir dışında belirlenen istasyonlardan alınan Porsuk nehrine ait su örnekleri kullanılmıştır. Fidelerin kök-gövde uzunlukları, kök ve gövdeye ait yaş ve kuru ağırlıklar ölçülerek şebeke suyu ve Porsuk nehrine ait suyun fide gelişimi üzerine etkileri araştırılmıştır. Elde edilen verilere göre, kök uzunluğunun nehir suyunun seyreltme oranı ile doğru orantıda arttığı ve su içeriğinin seyreltme oranı arttıkça azaldığı tespit edilmiştir

  11. İhracata Dayalı Büyüme Hipotezi: Türkiye Uygulaması

   İsmail KÜÇÜKAKSOY

   2015-09-01

   Full Text Available Bu çalışma Türkiye ekonomisi için 2003:1Q ve 2015:Q1 çeyreklik veriler kullanılarak “İhracata Dayalı Büyüme Hipotezi”nin geçerliliği test etmeyi amaçlamaktadır. Hipotez, reel ihracattan reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYİH doğru nedensellik ilişkisi olduğunu iddia etmektedir. Çalışmada, Johansen koentegrasyon testi, Gregory-Hansen koentegrasyon testi, Toda-Yamamoto nedensellik testi, Tam Düzeltilmiş En Küçük Kareler Yöntemi (FMOLS, “Kanonik Koentegrasyon Regresyonu (CCR” ve “Dinamik En Küçük Kareler Yöntemi (DOLS” kullanılmıştır. Testler sonucunda elde edilen bulgular şunlardır: a Değişkenler arasında, Johansen koentegrasyon testine göre uzun dönemli bir ilişki yokken, Gregory-Hansen koentegrasyon testine göre uzun dönemli bir ilişki tespit edilmiştir; b Toda-Yamamoto testine göre reel ihracat ile reel GSYİH arasında çift yönlü nedensellik vardır. Bu bulgu Türkiye için ihracata dayalı büyüme hipotezinin geçerliliğini ispatlamaktadır; c FMOLS, CCR, DOLS yöntemlerine göre, uzun dönemde reel ihracatta meydana gelen %1’lik bir artış reel GSYİH’yı sırasıyla %1.5195, %1.5552, %1.3171 oranlarında arttırmaktadır. Her üç yöntem de ihracata dayalı büyüme hipotezini Türkiye ekonomisi için ispatlamaktadır.

  12. 1999, 2000, 2001 ve 2008 KRİZ DÖNEMLERİNDE TÜRK TİCARİ BANKALARININ KÂRLILIKLARININ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

   Açelya TELLİ

   2016-02-01

   Full Text Available Dünya genelinde özellikle 1980 sonrası yaşanan finansal krizler, Türk Bankacılık Sistemi başta olmak üzere tüm finansal sistemi oldukça ağır zararlarla karşı karşıya bırakmış ve araştırmacılar tarafından daha ciddi şekilde incelenmesine neden olmuştur. Bu doğrultuda çalışmanın amacı; 1999, 2000, 2001 ve 2008 yıllarında yaşanan finansal krizlerin karşılaştırılarak Türk Bankacılık Sistemi’ndeki ticari bankaların karlılık performansı üzerine etkisini araştırmaktır. Bu amaçla; Türkiye Bankalar Bir- liği’nce yayınlanan karlılık oranları bağımlı değişkenler ve dört temel finansal rasyo grubu bağımsız değişkenler olarak alınmış ve her yıl için ayrı regresyon modeli oluşturulmuştur. Elde edilen bulgular sonucunda, ilgili yıllarda aktif karlılığı ve öz kaynak karlılığı bağımlı değişkenleri için gelir gider grubu rasyoları ön plana çıkmıştır. Net faiz marjı bağımlı değişkeni için ise 1999, 2000 ve 2008 yılları için herhangi bir rasyo grubu ön plana çıkmamakla birlikte, 2001 yılı için gelir gider grubu rasyoları ve sermaye yeterliliği grubu rasyoları ön plana çıkmıştır.

  13. Türkiye’de Adli Belge İncelemesinde Bilirkişilik Sisteminin Değerlendirilmesi

   Nevzat Alkan

   1998-12-01

   Full Text Available Adli belge incelemesi, adli bilimlerin önemli çalışma alanlarından birisidir. Çalışmamız, yurdumuzda adli belge incelemesi ile ilgili bilirkişilik uygulamalarının nasıl, hangi kuruluşlarda, kimlerce ve hangi prensiplerle yapılmakta olduğunu irdelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla bilirkişiliği düzenleyen kanun maddeleri, bu konuda çalışan resmi bilirkişi kuruluşları, bu kuruluşlarda yer alan adli belge inceleme laboratuvarları, bu laboratuvarların iş yükleri, teknik ve eleman kapasiteleri, eleman seçimlerinde uygulanan prensipler, adli belge incelemesi alanında özel bilirkişilik uygulamaları ile Adli Tıp Uzmanları Derneği ve Adli Bilimler Derneği' nin tüzükleri incelenerek tartışılmıştır. Elde edilen veriler, adli belge incelemesinde yurdumuzda yeni yasal düzenlemeler yapılması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Böylece uygulamada, belirlenmiş çalışma standartları ve eğitim kurallarının oluşturulması ve ayrıca istismarı önlemek amacıyla yeterli denetimlerin yapılması sağlanacaktır. Bu da ancak yasal düzenlemelerin yanı sıra, tüm bilirkişilik alanlarında geçerli olduğu gibi meslek örgütlerinin yapacağı iç düzenlemeler ile mümkün olabilecektir. Anahtar Kelimeler: Adli Tıp, Adli Bilimler, Adli Belge İncelemesi, Grafoloji, Kaligrafi.

  14. Liderlik Oryantasyon Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması

   Kenan ÖZCAN

   2012-11-01

   Full Text Available Örgüt iklimi örgütsel yapı ve yönetimin bir sonucudur. Çalışanların örgütün yapısı ve yöneticilerin liderlik davranışlarına dair algıları örgüt iklimi hakkında bir fikir vermektedir. Örgütsel iklime dair olumsuz algılar örgütte dengesiz, olumlu algılar ise dengeli bir yönetim yapısı bulunduğunu göstermektedir. Bu çalışma örgütsel yapı hakkında bilgi veren Thompson (2005 tarafından geliştirilen “Liderlik Oryantasyon Ölçeğinin” Türkçeye uyarlanmasını amaçlamaktadır. Ölçeğin orijinal halinde 32 madde ve dört alt boyut bulunmakta ve Türkçeye uyarlanan şekli de aynı formu korumuştur.  Ölçeğin Türkçeye uyarlanması sürecine,  Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA için 300 ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DAF için 234 öğretmen katılmıştır. Ölçeğin uyarlanmasıyla ülkemizde yapılacak araştırmalarla elde edilen bulguların, aynı ölçekle farklı kültürlerde yapılan/yapılacak olan araştırma bulgularıyla karşılaştırılabilmesine olanak sağlayacağında, ölçeğin Türkçeye uyarlanmasının önemli olduğu söylenebilir. Anahtar sözcükler: örgüt iklimi, liderlik, örgüt yönetimi

  15. Mengen Peynirinden Laktik Asit Bakterilerinin İzolasyonu, Moleküler Tanımlanması ve Bazı Starter Kültür Özelliklerinin Belirlenmesi

   Aylin AKOĞLU

   2016-12-01

   Full Text Available Çalışmada 50 adet Mengen peyniri örneğinden toplam 117 adet laktik asit bakterisi izole edilmiş ve laktik asit bakteri florası % 44.5 Enterococcus spp., % 29.9 Lactobacillus spp., % 25.6 Lactococcus spp. olarak belirlenmiştir. Elde edilen izolatların asidifikasyon kapasiteleri ile proteolitik aktiviteleri tespit edilmiş, en iyi asidifikasyona ve proteolitik aktiviteye sahip 22 adet suş 16S rDNA dizi analizi ile tanımlanmıştır. Tanımlaması yapılan suşların 15’i (% 63 Enterococcus spp., 5’i (% 21, Lactococcus spp., 1’i (% 4 Lactobacillus spp. ve 1’i (% 4 Weissella spp. olarak belirlenmiştir. 15 adet Enterococcus spp. izolatından; 9’u (% 60 Enterococcus faecium, 4’ü (% 26.7 Enterococcus faecalis ve 2’si (% 13.3 Enterococcus durans olarak; 5 adet Lactococcus spp. izolatından, 3’ü (% 60 Lactococcus lactis subsp. lactis, 2’si (% 40 Lactococcus garvieae olarak tanımlanmıştır. Lactobacillus spp. ve Weissella spp. olarak tanımlanan suşların ise sırasıyla Lactobacillus casei ve Weissella viridescens olduğu tespit edilmiştir. Tanımlanan suşlar içerisinden aynı anda hem düşük proteolitik aktivite hem de yüksek asidifikasyon aktivitesi özelliği gösteren bir adet Lactococcus lactis subsp. lactis suşu, Enterokoklar arasından bir adet Enterococcus faecalis, bir adet Enterococcus faecium ve iki adet Enterococcus durans suşu en iyi starter kültür özelliklerine sahip suşlar olarak belirlenmiştir.

  16. Enflasyon ve Nominal Faiz Oranı İlişkisi: Türkiye Örneği (2004-2013 ( Relationship Between The Inflation And Nominal Interest Rate: The Case Of Turkey (2004-2013

   Musa ATGÜR

   2015-12-01

   Full Text Available This paper examines the relationship between the inflation and interest rate in Turkey for the period 2004-2013. The results obtained in this study have pointed to the existence of Fisher Effect in Turkey during the period 2004-2013. According to the Johansen, Lütkepohl-Saikkonen Cointegration Tests and Dynamic Least Squares (DOLSmethod the results applied in the study, a long-run relationship has been found between the inflation(ENF and nominal interest rate (NFO variables. In this context, the developments is related to each other about the inflation and nominal interest rates in Turkey for during the period 2004-2013. Therefore, the Central Bank of the Republic of Turkey should conduct to implement monetary policy taking into account the long-run relation for the next period. Bu çalışmada, Türkiye'de enflasyon ve nominal faiz oranı ilişkisi, 2004-2013 dönemi için incelenmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlar, 2004-2013 döneminde Türkiye'de Fisher Etkisinin varlığına işaret etmiştir. Çalışmada uygulanan Johansen, Lütkepohl-Saikkonen Eşbütünleşme Testleri ve Dinamik En Küçük Kareler (DOLS Yöntemi sonuçlarına göre, enflasyon (ENF ve nominal faiz oranı (NFO değişkenleri arasında uzun dönemli bir ilişki bulunmuştur. Bu kapsamda 2004-2013 döneminde Türkiye'de enflasyon ve nominal faiz oranındaki gelişmeler birbiri ile yakından ilgilidir. Bu sebeple, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının önümüzdeki dönemde de uygulayacağı para politikalarını bu uzun dönemli ilişkiyi dikkate alarak yürütmesi önem arzetmektedir.

  17. Fen Ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin SBS’de Yapılan Değişikliklerle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi

   MUSTAFA UZOĞLU

   2013-09-01

   Full Text Available Bu çalışma fen ve teknoloji öğretmenlerinin SBS’nin kaldırılması hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak açık uçlu anketten yararlanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 2012-2013 öğretim yılında Giresun İlinde görev yapan 51 fen ve teknoloji öğretmeni oluşturmaktadır. Açık uçlu anket formundan elde edilen sonuçlarda çalışmaya katılan fen ve teknoloji öğretmenlerinin birçoğu söz konusu sınavın kaldırılmasına karşı çıkmışlardır. Ayrıca öğretmenler sınav kaldırıldığında öğrencilerin yerleştirilmesinde sıkıntıların çıkabileceğini ifade etmişlerdir. Diğer yandan fen ve teknoloji öğretmenlerinin ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçmek için yapılan sınavların sayısının ve şeklinin sürekli değişmesinden dolayı endişelendikleri dikkati çekmektedir. Fen ve teknoloji öğretmenleri bu durumun öğrencilerde güven kaybına, motivasyon düşüklüğüne, karamsarlığa bıkkınlığa, gelecek endişesine, adaptasyon sorununa neden olabileceğini ifade etmişlerdir.

  18. Ankara Bölgesinde Tüketime Sunulan Bazı Gıda Maddelerinde Sentetik Boya Düzeylerinin Araştırılması

   Gülderen Yentür

   2015-02-01

   Full Text Available Bu çalışmada Ankara piyasasından sağlanan reçel, meyveli yoğurt, meyve suyu, alkolsüz içecek, elmalı şeker örneklerinden oluşan toplam 160 gıda maddesinde bazı sentetik boyaların saptanması amaçlanmıştır. Bütün örneklerde Tartrazine, Quinoline Yellow, Sunset Yellow F.C.F, Carmoisine, Ponceau 4R, Indigotin sentetik boya maddeleri yün boyama ve kâğıt kromatografisi yöntemiyle kalitatif olarak saptanmıştır. Kantitatif tayin birinci dereceden türev spektrofotometresi yöntemi kullanılarak yapılmıştır. 11 adet alkolsüz içecek örneğinde Ponceau 4R ve Carmoisine boyalarının ortalama değeri 49.2405±0.0002 mg/l olarak bulunmuştur. A ve B pastanelerine ait elmalı şekerlerde Ponceau 4R’nin ortalama düzeyleri sırasıyla 2265.3140±36.0215 mg/kg ve 584.4700±3.5281 mg/kg olarak saptanmıştır. Elde edilen bulgulara göre alkolsüz içeceklerdeki sentetik boya miktarlarının Türk Gıda Kodeksinin (TGK belirttiği sınırları aşmadığı ve elmalı şekerlerdeki Ponceau 4R miktarlarının ise Türk Gıda Kodeksinin sınır değerlerinin üzerinde olduğu bulunmuştur. Diğer gıda ve içecek örneklerinde ise sentetik boya varlığına rastlanmamıştır.

  19. Ankara’daki Üniversite ve Halk Kütüphanelerinde Çalışan Kütüphanecilerin İş Doyumları Üzerine Bir Araştırma =A Research on Job Satisfaction of Librarians Employed at University and Public Libraries in Ankara

   Yılmaz, Bülent

   2010-04-01

   Full Text Available Kişinin yaptığı işten hoşnut olması anlamına gelen iş doyumu genelde ve kütüphanecilik alanı açısından işteki başarı ve verimliliği etkileyen, aynı zamanda insanın yaşamdan doyum almasına önemli katkıda bulunan çok boyutlu bir olgudur. Bu çalışmada, öncelikle iş doyumu hakkında genel ve kütüphanecilik temelli kuramsal bilgi verilmiştir. Daha sonra yapılan araştırma sonuçları değerlendirilmiş ve konu ile ilgili öneriler sunulmuştur. Bu çalışmaya konu olan araştırma Ankara'da bulunan üniversite ve halk kütüphanelerinde çalışan kütüphaneciler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Ankara'daki on üniversite kütüphanesinden 69, altı halk kütüphanesinden 20 olmak üzere toplam 89 kütüphaneciye Mayıs 2009 tarihinde anket uygulanmıştır. Anket için Spector'un "İş Doyumu Ölçeği" temel alınmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, üniversite ve halk kütüphanelerinde çalışan kütüphanecilerin genelde iş doyumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı, ancak, bazı unsurlar arasında anlamlı farklılıklar olduğu saptanmıştır.Job satisfaction, which signifi es an individual's happiness in his/her occupation, is a multidimensional case that aff ects success and productivity at work, in general terms and in the fi eld of librarianship. This article off ers primarily general information on job satisfaction and librarianship-based theoretical information. It also evaluates the conclusions of a questionnaire and off ers related suggestions. The research focused on the librarians employed at university and public libraries in Ankara. A questionnaire was administered in May 2009 to 69 university librarians and 20 others employed by public libraries, bringing the total to 89 professional men and women. The questionnaire has been based on the Spector's "Job Satisfaction Survey". According to the conclusions that may be derived from the research

  20. Yerel mikorizal türlerle aşılamanın saçlı meşe (Quercus cerris L. fidanı gelişimine etkileri

   Dr. Sedat TÜFEKÇİ

   2016-07-01

   Full Text Available Bu çalışmada, (1 yarı kurak özellik gösteren doğal meşe meşcerelerinden toplanan mikorizal mantar türlerinden saf kültüre alınabilenlerin laboratuvar ortamında üretilmesi ve (2 elde edilen kültürlerin çoğaltılarak saçlı meşe (Quercus cerris L. fidanlarına aşılanması yoluyla mikorizalı fidan üretimi amaçlanmıştır. Çalışma, 2 mikoriza türü aşılaması, 2 fidan üretim şekli (çıplak köklü ve tüplü ve 2 sterilizasyon uygulaması içeren faktöriyel deneme deseni ile üç yinelemeli olarak kurulmuştur. Çalışmada, laboratuvarda kültüre alınabilen 2 ektomikorizal mantar türü [(Chroogomphus rutilus (Cr ve Rhizopogon luteolous (Rl] fidanlık denemeleri için saf kültüre alınıp çoğaltılmış ve bu aşı kültürü tüp harcına veya fidan yastığına karıştırılarak aşılama yapılmıştır. Ayrıca saf kültürde mikoriza aşılaması yapılmayan, kontrol işlemi de çalışmaya dahil edilmiştir. Birinci vejetasyon dönemi sonunda, çıplak köklü fidanlar mikoriza aşılamanın kontrol uygulamasına göre etkinliği incelendiğinde, Cr türü ile aşılanan fidanlar %29,8 ve Rl türü ile aşılanan fidanlar ise %24,5 oranında Mikorizal Aşılama Etkinliği (MAE değerine ulaşmıştır. Tüplü fidanlarda ise,  C. rutilus türü ile aşılanan fidanlar %9,8 değeri, R. luteolous türü ile aşılanan fidanlar %5,1 MAE değerini elde etmişlerdir. Bu veriler işaret etmektedir ki; sağlıklı ve iyi gelişen meşe fidanları için mikoriza aşılamasının yapılması yerinde olacaktır.Anahtar Kelimeler: Saçlı meşe, mikoriza aşılama, yarıkurak sahalar, ağaçlandırma.

  1. Farklı Beton Dayanımlarındaki Kolonlarda, Eksenel Yük Seviyelerine Göre Geri Sıçramalı Çekiç Verilerinin Korelasyonu İçin Deneysel Bir Öneri

   Yusuf DEMİREL

   2014-11-01

   Full Text Available Betonun basınç dayanımı, betonarme sistemin yapısal bütünlüğü açısından hayati önem taşımaktadır. Gerek inşaat aşamasında gerekse inşaat tamamlandıktan sonra, farklı yapı elemanlarındaki basınç dayanımlarının bilinmesi, kontrol ve değerlendirme yapılabilmesi açısından oldukça önemlidir. Standartların ve yönetmeliklerin değişimiyle kontrol ve değerlendirme için beton dayanımının tespiti daha da önem kazanmıştır.Yapıya az hasar verecek şekilde, beton dayanımının bulunması önemlidir. Geri sıçramalı çekiç ile beton dayanımı tespiti ekonomik, pratik ve hasarsız olması nedeniyle çok kullanışlı bir yöntemdir. Yapılan çalışmalarda, geri sıçramalı çekiç ile karot numunesinden bulunan beton dayanımı arasında tutarsızlıklar gözlenmiştir. Geri sıçramalı çekiç okumaları herhangi bir düzeltme faktör dikkate alınmadan kullanılmaktadır. Bu da geri sıçramalı çekicin kullanımını ve güvenirliğini azaltmaktadır.Bu çalışmada, fck=14, fck=20 ve fck=24 MPa dayanımlara sahip deney elemanlarında 0.013N0-0.2N0-0.3N0-0.4N0-0.5N0-0.6N0-0.7N0 yük düzeylerinde her dört yüzeyinden en az beşer adet geri sıçramalı çekiç okuması alınmış, standart sapma analizi yapılmıştır. Elde edilen dayanımların, eksenel yük düzeyi ile değişimi irdelenmiştir. Eksenel yük düzeyinin de ayrı bir sapma yarattığı tespit edilmiştir. Eksenel yük düzeyine göre,  geri sıçramalı çekiç verileri için rekrasyon doğrusu bulunmuştur. Geri sıçramalı çekiç ile beton dayanımın elde edilmesinde eksenel yük düzeyinin de bir düzeltme faktörü olarak dikkate alması gerektiği görülmüştür.Anahtar Kelimeler: Beton dayanımı tespiti, Geri sıçramalı çekiç, Eksenel yük düzeyi, Rekrasyon doğrusu

  2. Tarım İşletmelerinde Buğday Tohumu Kullanımı ve Sorunları: Burdur ve Isparta İlleri Örneği

   Hülya Gül

   2015-09-01

   Full Text Available Çalışmanın temel hedefi Isparta-Burdur illerinde buğday üretimindeki tohum kullanım yapısının tespiti ve üretimin geliştirilmesidir. Araştırmada kullanılan birincil veriler, bölgede buğday yetiştiriciliği yapan işletmelerden anket yöntemi ile elde edilmiştir. Buğday yetiştiriciliği yapan 150 işletmeden elde edilen veriler 2011 üretim dönemine aittir. Buğday üretiminde işletme genel ortalamasında işletmecilerin karşılaştığı sorunların başında ürün fiyatının düşük olması, girdi fiyatlarının yüksekliği gelmektedir. İşletmecilerin buğday üretiminin geliştirilmesinin, üretimde kullanılan mazot, ilaç, gübre gibi girdi maliyetlerinin düşürülmesi ile sağlanabileceğini ifade etmişlerdir. Buğday tarımında tohum ilaçlaması bölgede işletmelerin %97,3’ünde yapılmaktadır. Buğday tarımında üretim sonrası buğday ürününün depolama durumu ise görüşülen işletmelerin %52,7’sinde söz konusudur. İşletmelerin %74,7’si yetiştirdiği buğday çeşidini bilmektedir. İşletmelerin %52’sinde de sertifikalı tohum kullanımının olduğu saptanmıştır. Sertifikalı tohum kullanım oranı Isparta ilinde daha yüksektir (%69,3. İstatistikî olarak da iller arasında sertifikalı tohum kullanımında farklılık bulunmaktadır. Bölgede işletmelerin sertifikalı tohum kullanımı konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı saptanmıştır. Dolayısıyla bu konuda yayımcılar tarafından üreticiye bilgi aktarımı gerekmektedir.

  3. Umbelliferae Familyasından Bazı Önemli Kültür Türlerinin Isparta Ekolojik Koşullarında Tarımsal ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

   Sevil KESKİN

   2016-04-01

   Full Text Available Anason (Pimpinella anisum L., dereotu (Anethum graveolens L., kimyon (Cuminum cyminum L., kişniş (Coriandrum sativum L., rezene (Foeniculum vulgare Mill. dünyada ve ülkemizde kültürü yapılan çok değerli tıbbi ve aromatik bitkilerdir. Bu araştırmada; anason, kimyon, kişniş, rezene ve dereotu türlerine ait çeşitlerin ve populasyonların Isparta ekolojik koşullarında bazı tarımsal ve teknolojik özelliklerinin belirlenmesi, uçucu yağ, sabit yağ ve petroselinik asit kaynağı olarak değerlendirme olanaklarının araştırılması amaçlanmıştır. Tarla ve laboratuvar araştırmalarından elde edilen sonuçlara göre, en yüksek tohum verimi anasonda “Yeşilova” populasyonundan (47.01 kg/da, dereotunda “Akşehir” populasyonundan (77.75 kg/da, kimyonda “Egebir09” çeşidinden (97.00 kg/da, kişnişte “Erbaa” çeşidinden (82.85 kg/da ve rezenede “Denizli” populasyonundan (63.66 kg/da elde edilmiştir. En yüksek uçucu yağ oranı anasonda “Burdur” populasyonunda (%3.60, dereotunda “Burdur” populasyonunda (%3.73, kimyonda “Türkmen09” çeşidinde (%2.13, kişnişte “Gamze” çeşidinde (%0.47 ve rezenede “Burdur” populasyonunda (%3.13 tespit edilmiştir. En önemli ana uçucu yağ bileşeni anasonda trans-anetol (%95.56-95.88, dereotunda D-karvon (%37.87-67.76, kimyonda a-thujenal (%30.90-42.52, kişnişte linalool (%81.85-88.94 ve rezenede trans-anetol (%79.67-89.13 olarak bulunmuştur. En yüksek sabit yağ oranı anasonda “Burdur” populasyonunda (%30.17, dereotunda “Burdur” populasyonunda (%21.24, kimyonda “Egebir09” çeşidinde (%29.03, kişnişte “Erbaa” çeşidinde (%25.42 ve rezenede “Denizli” populasyonunda (%23.67 belirlenmiştir. En yüksek petroselinik asit oranı ise anasonda “Çardak” populasyonunda (%63.37, dereotunda “Burdur” populasyonunda (%87.28, kimyonda “Türkmen09” çeşidinde (%60.18, kişnişte “Erbaa” çeşidinde (%79.89 ve

  4. PERGEL-CETVEL VE DİNAMİK BİR YAZILIM KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

   Orhan ÇİFTCİ

   2014-12-01

   Full Text Available Bu çalışma ile doğrular ve açılarda geometrik çizimler konusunda, somut araçlar (pergel-cetvel kullanma ile dinamik bir yazılım kullanmanın öğretmen adaylarının başarılarına etkilerini karşılaştırmak ve matematik öğretmeni adaylarının geometri öğretiminde pergel-cetvel veya dinamik bir yazılım kullanma hakkındaki düşüncelerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. 24’ü deney-1, 31’i deney-2 grubu olmak üzere toplam 55 matematik öğretmen adayı ile gerçekleştirilen bu çalışmada veriler, başarı testi ve odak grup görüşmesinden elde edilmiştir. Çalışmadan elde edilen verilerin analizi sonucunda, dinamik yazılım kullanan deney-1 grubundaki öğretmen adaylarının başarıları ile pergel-cetvel kullanan deney-2 grubundaki öğretmen adaylarının başarıları arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Bununla beraber hem pergel-cetvel hem dinamik yazılım kullanmanın öğretmen adaylarının başarılarına olumlu yönde katkı sağladığı tespit edilmiştir. Deney-1 grubundaki öğretmen adaylarının büyük kısmının, dinamik yazılımın karışık çizimlerde avantajlı olduğunu, zaman tasarrufu sağladığını ve kavramları anlamada etkili olduğunu söylediği görülmüştür. Deney-2 grubundaki öğretmen adaylarının çoğunluğu ise, pergel cetvel ile kalıcı öğrenim sağlandığını, çizim yapmanın kolay olduğunu ve bu araçları kullanmanın zevkli olduğunu belirtmiştir.

  5. Comparison of Secondary School Mathematics Teacher Training Programs in Turkey and Germany [Türkiye ve Almanya’nın Ortaokul Matematik Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştırması

   Adnan Baki

   2016-04-01

   Full Text Available The purpose of this study is to compare secondary school mathematics teacher training programs in Turkey and Germany in terms of entry requirements, training time, professional appointment process of the teacher candidates. Due to the nature of comparative studies documents are obtained from two different sources of data and descriptive analysis was conducted. In the stage of data collection the existing practices about teacher training in Germany and Turkey, books, magazines, printed resources such as scientific articles were used. According to the comparative findings the teacher training programs in Turkey are trying to obtain the needed subject area knowledge and pedagogical content knowledge theoretically. In Germany the needed knowledge are trying to give in a more practical way. On the other hand, both countries are different from each other in terms of entry conditions to teacher training institutions and conditions of appointment of the profession. in Germany teacher candidates go through many processes to be appointed as a noble teacher. It is seen that teacher candidates in Turkey have less time and opportunity in terms of teacher training and practice. [Bu çalışmada, Türkiye ve Almanya’daki ortaokul matematik öğretmeni yetiştirme uygulamaları karşılaştırmalı bir yaklaşımla öğretim programları, giriş koşulları, öğretim süreleri, mesleğe atanma koşulları ve aday öğretmenlik süreçleri boyutlarından incelenmektedir. Karşılaştırmalı çalışmaların doğası gereği iki farklı kaynağın dokümanları üzerinden gidilerek veriler elde edilmiş ve betimsel analizler yapılmıştır. Verilerin toplanması aşamasında; Almanya ve Türkiye’deki mevcut öğretmen yetiştirme uygulamalarıyla ilgili tez, kitap, dergi, makale gibi basılı bilimsel kaynaklardan yararlanılmıştır. Elde edilen karşılaştırmalı bulgulara göre, Türkiye’nin öğretmen yetiştirme programlarında öğretmen aday

  6. Türkiye ve Dünyada Ayva Piyasası

   Bekir Sıtkı Şirikçi

   2017-07-01

   Full Text Available Bu çalışmada dünyada ve Türkiye’de ayva piyasası irdelenmiştir. Çalışmada birincil verileri, ayva üretiminin yoğun olarak yapıldığı Sakarya, Antalya, Bursa, Bilecik ve Denizli illerinde farklı pazarlama seviyelerindeki 28 aracı işletme ile anket yöntemi ile elde edilen veriler oluşturmuştur. İkincil veriler ise FAO ve TÜİK gibi kurumlarının verilerinden hareketle elde edilmiştir. Dönem başlangıcı olan 1981-1985 ortalamasına göre 324465 ton olan dünya ayva üretimi %94,3 artışla 2013 yılında 630325 tona yükselmiştir. Dünya ayva üretiminde önemli ülkeler; Türkiye, Çin, Özbekistan, Fas ve İran’dır. Türkiye’de ayva üretimi, 1981-1985 ortalamasına göre 1.60 kat artmıştır. Ayva üretimindeki bu artışta ağaç başına verimdeki yükselmenin katkısı önemlidir (%40 verimde artış. Dünyada üretilen ayvanın %5,3’ü ihracata konu olmaktadır. Dünya ayva ihracat miktarı 8,32 kat, değeri ise 38,42 kat artmıştır. Ayva ihracat değerlerinde en yüksek paya Hollanda sahiptir (%33,6’sı. Hollanda’yı sırasıyla Türkiye, Avusturya ve İran takip etmektedir. Türkiye’nin dünya ihracat değerindeki payı ise %31,1’dir. Dünya ayva ithalatında %23,3 pay ile Rusya birinci sıradadır. Rusya’yı sırası ile Avusturya ve Almanya takip etmektedir. Türkiye’nin ayva üretiminin %9,4’ü ihracata konu olmaktadır. Önemli ayva üreticisi iller; Sakarya, Bursa, Antalya, Bilecik ve Denizli’dir. Görüşülen aracıların 15’i ayvada pazarlama aşamasında karşılaştıkları en önemli sorunun istenilen zaman, miktar, kalite ve fiyatta ayva bulunmamasını (%54 belirtmiştir.

  7. HANDOVER OF IRAN’S INDEPENDENCE TO CURZON: 1919 ENGLAND-IRAN TREATY AND HASAN VUSUK (VUSUKUDDAVLA İRAN’IN BAĞIMSIZLIĞININ CURZON’A TESLİM EDİLMESİ: 1919 İNGİLTERE-İRAN ANLAŞMASI VE SADRAZAM HASAN VUSÛK

   Yılmaz KARADENİZ

   2011-09-01

   Full Text Available Iran declared its neutrality before the First World War, but went into war due to England‟s and some of governors‟‟ efforts who belonged to England. During the war Iran whose lands invaded by England and Russia, lost most of its young population, and weaken politically and economically. English diplomacy which prevented Iran to enter the peace treaty agreement meeting prevented it revealing its right to other countries which caused in long term Iran, dependent on England. Curzon, who wanted Iran‟s groundwater resources and petroleum for England only, bribed grand vizier Vusukuddavla and some ministers and made a treaty with Iran. Generous offers included in treaty were not given to Iran but caused to take control over Iran‟s treasury. Inexperienced shah who got bribe and debt from England was not good on taking interventions. İran, Birinci Dünya Savaşı öncesinde tarafsız kalacağını ilan ettiği halde, İngiltere ve onun elde ettiği bir grup devlet adamı tarafından savaşın içerisine çekilmiştir. Savaş sırasında toprakları İngiltere ve Rusya‟nın işgaline uğramış, genç nüfusunun büyük bir kısmını kaybetmiş, siyasi ve ekonomik olarak yıpratılmıştır. Savaştan sonra devreye giren İngiliz diplomasisi, İran‟ın sulh konferansına dâhil olmasını ve diğer devletlere derdini anlatmasını engelleyerek kendilerine mahkûm olmasını sağlamıştır. İran‟ın petrolleri ve yer altı zenginliklerini başkalarına kaptırmak istemeyen Curzon, sadrazam Vusukuddevle ve bazı bakanları rüşvet ile elde ederek istediği şekilde bir anlaşmayı imzalatmıştır. Anlaşma ile cömertçe vaat edilen mali yardımları vermemiş, aksine İran maliyesinin tamamını kontrol altına almıştır. İngiltere‟den istediği rüşveti ve borç parayı alan tecrübesiz şah ise olaylara müdahale etmekte aciz kalmıştır.

  8. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMA DÜZEYİ İLE FİRMA PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: İMALAT SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

   Selahattin KAYNAK

   2017-10-01

   Full Text Available Öz Bilgi ekonomisinin temel göstergelerinden biri olan bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT, firmalar için rekabet gücünün temel unsuru haline gelmiştir. İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma düzeyleri ile firma performansı arasındaki ilişkileri incelemek çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Veriler yüz yüze görüşme yöntemiyle elde edilmiştir. Çalışma sonucunda işletmelerin tüketici taleplerine hızlı cevap verebilme, hizmet kalitesini arttırma, ticari işlemlerin yürütülmesinde kolaylık ve müşteri ilişkilerini geliştirme amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerini kullandığı belirlenmiştir. BİT’in firmaların verimliliğini arttırarak firmaları daha rekabetçi bir pozisyona taşıdığı ve genel performansı önemli ölçüde geliştirdiği sonucuna da varılmıştır. Ayrıca küçük ve orta ölçekli işletmelerin BİT yatırım maliyetlerinin yüksek olmasına daha fazla önem verdikleri, bilgi teknolojilerine daha fazla yatırım yapan firmaların karlılık ve büyüme düzeylerinin daha yüksek olduğu elde edilen bulgular arasında yer almaktadır. Abstract Information and communication technology (ICT, which is the main indicators of the knowledge economy, has become main factors of competitive power for the firm. Aim of the study is to examine relationships between firms’ usage level of ICT and firm performance operating in the manufacturing sector. The data have been obtained from face-to-face method. The result of the study show that ICT is used for variety of reasons such as respond quickly to consumer demand, increase the quality of services, customer relations development, ease of trade process. Another result concluded in this study is that ICT carries the firm to a more competitive position by increasing the firm productivity and develops general performance. Besides, it was found that high invesment cost of ICT is

  9. Bilingual Dictionaries for Communication in the Domain of Economics: Function-Based Translation Dictionaries

   Nielsen, Sandro

   2015-01-01

   With their focus on terms, bilingual dictionaries are important tools for translating texts on economics. The most common type is the multi-fi eld dictionary covering several related subject fi elds; however, multi-fi eld dictionaries treat one or few fi elds extensively thereby neglecting other fi...... elds in contrast to single-fi eld and sub-fi eld dictionaries. Furthermore, recent research shows that economic translation is not limited to terms so lexicographers who identify and analyse the needs of translators, usage situations and stages in translating economic texts will have a sound basis...... for designing their lexicographic tools. The function theory allows lexicographers to study these basics so that they can offer translation tools to the domain of economics. Dictionaries should include data about terms, their grammatical properties, and their combinatorial potential as well as language...

  10. Evaluating the Production of Doubled Haploid Wheat Lines Using Various Methods of Wheat and Maize Crossing to Develop Heat-Tolerant Wheat Varieties

   Tayebeh BAKHSHI

   2017-02-01

   tekniklerinden oluşan buğdayda haploid üretiminin üç yöntemi kullanılmış ve karşılaştırılmıştır. Elde edilen tohum sayısı, elde edilen embriyo sayısı ve üretilen haploid fideler sayısı gibi özellikler araştırılmıştır. Karşılaştırmalar, buğday sivrilerini muhafaza etmenin çeşitli yöntemleri arasında tohum üretim yüzdesi, embriyo oluşumu ve haploid fide üretimi açısından (C metodunun diğer tekniklerden daha iyi olduğunu göstermiştir. Ayrıca, her üç yöntemde, tohum üretim yüzdesi, embriyo oluşum yüzdesi ve haploid fide üretimi yüzdesi sırasıyla 76,84, 25,22 ve 51,89'e eşittir. Her üç yöntemdeki buğday genotipleri arasında,% 87.28 tohumluk seti olan DH-133 genotipi % 32,71 yüzdesiyle embriyo oluşumu ve % 65,08 haploid fide üretimi olan DH-132 genotipi en iyi genotiplerdir. Toplam 92 katlanmış haploid çizgi üretilmiştir. 86 çift haploid hattının değerlendirilmesinde, yetiştirme mevsimi, bitki boyu, barınma, çekirdek verimi ve 1000 çekirdek ağırlığı gibi özellikler incelenmiştir. Son olarak, ısı stres koşulları altında adaptasyon ve stabilite testi için 3 hat seçilmiştir.Anahtar kelimeler: Buğday, Çift katlı haploid, Kromozom eliminasyonu, Müstakil yeke kültürü

  11. Computer Education and Instructional Technologies Department Students’ Web 2.0 Tools Use Cases According to Personality Types [Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Kişilik Tiplerine Göre Web 2.0 Araçlarını Kullanım Durumları

   Ebru Albayrak Özer

   2017-12-01

   ğrencilerden 5 kişi içedönük, 5 kişi dışadönük, 6 kişi yeniliğe açık ve 6 kişi yeniliğe kapalı olma özelliği taşımaktadır. Bu öğrenciler sıfatlara dayalı kişilik testine tabi tutulan 30 öğrenci arasından istenilen özellikleri göstermeleri bakımından amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin kişilik özelliklerine bağlı olarak sosyal medya araçlarını kullanım tercihlerinin farklılaştığı görülmüştür. Bu araçlar arasında en fazla Facebook, Twitter ve Instagram’ın tercih edildiği ifade edilmiştir. Araştırmada elde edilen diğer sonuçlara göre farklı kişilik özelliklerine sahip öğrencilerin derse uyum sağlayabilmesi için en kullanılabilir ve tercih edilebilir olan web 2.0 araçlarının göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bunun yanında bu araçların getirebileceği olumsuz sonuçları engelleyebilecek önlemler de alınmalıdır.

  12. Dichlorvos’un (DDVP Allium cepa L. Kök Ucu Meristem Hücrelerinde Mitoz Bölünme ve Kromozomlar Üzerine Etkileri

   Hatice Soykan

   2014-06-01

   Full Text Available Özet. Çalışmamızda, DDVP’nin A. cepa’da kök uzunluğu, kök sayısı, mitoz bölünme ve kromozomlar üzerine olan etkileri araştırılmıştır. DDVP’nin 2ml/L, 4ml/L, 6 ml/L dozları 12, 24 ve 48 saat olmak üzere üç farklı süre ile A. cepa bitkisinin köklerine uygulanmıştır. Uygulama sonucu her soğandaki kökler sayılmış ve kök uzunlukları ölçülmüştür. Yapılan değerlendirmeler sonucu kontrol gruplarına göre uygulama gruplarının kök sayısının süreye bağlı olarak azalma gösterdiği görülmüştür. Uygulama gruplarının kök uzunlukları kontrol grupları ile karşılaştırıldıklarında uzunluğun genellikle doz ve süreye bağlı olarak azalma gösterdiği belirlenmiştir. Mikroskobik gözlemler sonucu elde edilen veriler tablolara aktarılmış ve SPSS 12.0 programında yapılan istatistiksel analizler ile sonuçlar değerlendirilmiştir. Elde edilen verilere göre DDVP’nin A.cepa bitkisinin köklerinde mitotik indeksi azalttığı saptanmıştır. Mitotik indeksin azalması süre artışına bağlı bir paralellik gösterirken, doz artışına bağlı bir paralellik göstermemektedir. İnsektisitin A.cepa bitkisinin köklerine uygulanması sonucu kromozomlarda hasarlar meydana gelmiştir. En fazla gözlenen kromozom hasarları yapışkanlık, yanlış kutuplaşma ve fragment oluşumudur. Bundan başka anafaz köprüsü ve mikronükleus oluşumları da görülmüştür. Abstract. In our study, effects of DDVP on A.cepa root length, root number, mitosis and chromosomes are determined.  Different doses of DDVP (2ml/L, 4 ml/L, 6 ml/L were applied to A. cepar oots with three different application periods (12h, 24h, 48h. Roots of tubers were counted and root lengths were measured after applications. Our results show that root numbers of application groups are decreased correlated with application time. When root length of application groups with control group is compared, root length decrease

  13. Öğrenme-Öğretme Sürecinde Sosyal Medya Kullanımı

   Fırat SARSAR

   2014-12-01

   Full Text Available Sosyal medya ortamlarından Blogger ve Facebook, kullanım kolaylığı ve ücretsiz olması nedeniyle yaygın şekilde kullanılmaktadır. Söz konusu ağların eğitimi desteklemek amacıyla kullanımı ve bu konudaki araştırmaların giderek arttığı dikkate alındığında söz konusu uygulamalara ilişkin bir örnek durumun incelenmesi ve öğrenen tepkilerinin ortaya çıkartılmaya çalışılması önemli görülmektedir.  Bu doğrultuda uygulaması 14 hafta süren araştırmanın amacı; öğrenenlerin öğretme-öğrenme sürecinde sosyal medya kullanımına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Tek desenli durum çalışması niteliğinde olan bu araştırma 2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yürütülmekte olan Doktora Formasyon Programı kapsamındaki Gelişim ve Öğrenme dersinde yapılmıştır. Bu dönemde dersi alan ve farklı enstitülerde doktora programlarına kayıtlı 10 erkek ve 8 kadın olmak üzere toplam 18 öğrenci araştırmaya katılmıştır. Araştırmada veriler anket yoluyla çevrimiçi olarak işlemden önce ve sonra olmak üzere iki aşamada toplanmıştır. Dersler sınıf ortamındaki paylaşımların yanı sıra sosyal medya ortamlarındaki etkinliklerle de yürütülmüştür. Verilerin analizinde nitel veriler için; temalar ve kodlar çalışmanın tasarlanmasından itibaren hem alanyazın, hem çalışmanın amaçları hem de elde edilen veriler doğrultusunda oluşturulmuştur. Elde edilen bulgulara göre beklentiler, sosyal ağlar, öğrenme ortamı, duyuşsal özellikler, öğrenen katkısı ve öğretim elemanı özellikleri ana temaları ortaya çıkmıştır. Bulgulara göre öğrenenlerin tamamının dersle ilgili beklentilerinin karşılandığı; ders etkinlikleri için Facebook kullanımının öğrenenlerin tamamı tarafından olumlu olarak değerlendirildiği; Blogger kullanımının ise öğrenenlerin yarısı tarafından olumlu

  14. VİRAL PAZARLAMANIN SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİNE ÜYE OLAN KULLANICILAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ İNCELEYEN PİLOT BİR ÇALIŞMA - A PILOT STUDY ON EFFECTS OF VIRAL MARKETING ON SOCIAL WEB SITES USERS

   Serpil ÜNAL

   2012-11-01

   Full Text Available Özet:İnternet kullanımının artması sonucunda önemi artansosyal paylaşım siteleri ile ilginç iletilerin kişiler ya da gruplararasında paylaşımından yararlanan “viral pazarlama”pazarlama literatürüne giren yeni kavramlar arasındadır.Tüketiciler, genellikle arkadaşlarından gelen bir elektronikposta mesajını en güvenilir kaynak olarak gördüklerindenviral kampanyaların sosyal paylaşım sitelerindeki dolaşımıkolaylaşmaktadır. Viral pazarlama, ağızdan ağza iletişiminelektronik şekli olarak tanımlanabilir. Dijital teknolojininyararları sonucunda gelişmiş ve ağızdan ağza iletişimin kritikbir elektronik versiyonu olarak da adlandırılabilir.Bu çalışmanın ana amacı viral pazarlama uygulamalarınınetkinliğini ölçmektir. Araştırma İzmir ili içerisinde çeşitli yaş,meslek ve gelir grubundaki 236 kişi üzerinde viral pazarlamauygulamalarına yönelik yüz yüze anket çalışması ilegerçekleştirilmiştir. Yapılan araştırma sonucundakatılımcıların sosyal paylaşım siteleri içerisinde en çokfacebook ve msn’i kullandıkları, viral kampanyalar içindekomik şakalardan daha fazla etkilendikleri görülmüştür.Ayrıca katılımcıların yaklaşık %64’ünün viralkampanyalardan etkilenerek alışveriş yapması ve %72’sinin debu kampanyaları başkaları ile paylaşmaları araştırmasonucunda elde edilen önemli bir bulgudur. Yapılanistatistiksel analiz sonuçlarına göre, 18-28 yaş dilimindekikatılımcıların, meslek dilimlerinden öğrenci ve serbest meslekgruplarının ve gelir dilimleri daha yüksek olan bireylerin diğergruplara kıyasla e-postalardan daha fazla etkilenerek alışverişyaptıkları saptanmıştır. Kısacası, belirli gruplar için viralpazarlama uygulamalarının oldukça uygun olabileceğiaraştırma sonucunda elde edilen bir bulgudur. Sosyalpaylaşım sitelerinin Türkiye’de kullanımı giderek yaygınlaştığıiçin, viral pazarlama daha

  15. İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencileri Arasındaki Zorbalık Olaylarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi (Rize İli Örneği Study of Bullying Circumstances Between 4th and 5th Grade Students of Primary Education According to Various Variables (Rize Province Example

   Yücel ÖKSÜZ

   2012-09-01

   şkin (2002 tarafından geliştirilen “Akran Zorbalığı Anketi” kullanılmıştır. Ayrıca derinlemesine inceleme yapabilmek için 10 öğrenci ile araştırmacılar tarafından geliştirilen 3 açık uçlu soru kullanılarak mülakat yapılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler ve Kay-kare testi kullanılmıştır. Mülakatlardan elde edilen veriler ise nitel araştırma teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre öğrencilerin büyük çoğunluğunun zorbalık uyguladığı ya da kendilerinin zorba davranışlara maruz kaldığı belirlenmiştir. Öğrencilerin en sık karşılaştıkları zorbalık türünün sözel zorbalık sonrasında fiziksel zorbalık olduğu, hem okul içinde hem de okul dışında daha çok “bir erkek öğrenci” ya da “bir grup erkek öğrenci” ve kendilerinden daha büyük olanlar tarafından zorbalığa maruz kaldıkları, zorbalık olaylarıyla karşılaştıklarında özelikle bir yetişkinden yardım istedikleri veya bu duruma karşılık verdikleri ve “bedensel ve zihinsel jimnastik” ve “bilimsel farkındalık” kategorisindeki sosyal kulüplerin daha çok zorba kurban öğrenciler tarafından tercih edildiği tespit edilmiştir.

  16. AŞK-I MEMNU, MADAME BOVARY VE NANA’YA KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT AÇIŞIDAN BİR BAKIŞ

   Abdullah Acehan

   2012-09-01

   Full Text Available Özet: Bu çalışmada milletler arası edebiyat etkileşimlerini inceleyen ve yüzyılımızda gittikçe önem kazanmaya başlayan mukayeseli edebiyat veya diğer adıyla karşılaştırmalı edebiyat üzerinde durulmuştur. Mukayeseli edebiyat hakkında bilgi verildikten sonra Fransız edebiyatından [Madame Bovary - Nana] ve Türk edebiyatından [Aşk-ı Memnu] seçilmiş eserler hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra bu üç eserin karşılaştırmalı edebiyat açısından bir incelemesi yapılmış ve elde edilen veriler, maddeler hâlinde sıralanmıştır. Son bölümde ise eserler arasında yapılan karşılaştırmadan elde edilen sonuçlara yer verilmiş ve aradaki benzerliklerin muhtemel nedenleri üzerinde durulmuştur.AbstractIn this study, we focused on comparative literature which studies the international literary interactions and gradually gets importance. As we tried to give information about comparative literature, we used two examples from French Literature, Madame Bovary and Nana, and one example from Turkish Literature, Ask-ı Memnu. Later on, a comparative work in the means of literature was carried out on these three stories. Collected information was listed. In addition to that, in the last part, bibliography was included.RésuméCette étude examine les interactions littéraires entre les nations et étudie la littérature comparée ou littérature comparative, domaine de recherche prenant de plus en plus d’importance. Après avoir fourni des renseignements sur la littérature comparée, nous avons donné des informations sur trois œuvres sélectionnées de la littérature françaises et turque (deux françaises, Madame Bovary-Nana et une turque, Aşk-ı Memnu. Ensuite, nous avons examiné ces trois œuvres du point de vue de la littérature comparée. Les données obtenues ont été énumérées. Dans la dernière partie, les livres utilisés dans la préparation de cet article ont été précisés dans la

  17. Konut Transformasyonu Bağlamında Lefke’deki CMC Evlerinin Zaman İçerisindeki Dönüşümü / The Gradual Transformation of CMC Houses in Lefke within the Context of Housing Transformation

   Çağla Beyaz

   2017-06-01

   artlarına, ihtiyaca, siyasete, çevresel faktörlere, iklime, coğrafyaya, kültürel etkenlere göre form değiştirdiği yapılan araştırmalarda görülmektedir. Tüm bu etkenlerin ışığında, Lefke Bölgesi, CMC evleri özelinde uygun tekniklerle yapılan alan çalışmasından elde edilen verilerin biraraya getirilmesiyle, konutların dönüşümü ortaya konmuştur. Yapılan alan çalışması için, her kategoriden birer örnek ele alınarak analizi yapılmış, zaman içerisindeki dönüşümü ve bu dönüşümlere etki eden çevresel faktörler tespit edilmiştir. Alan çalışması kapsamında, tüm bu verilerin toplanması için gerekli olan görüşmeler, fotoğraf çekimleri, rölöve çıkarma ve arşiv araştırma teknikleri kullanılmıştır. Çalışmanın genelinden elde edilen sonuçta; Endüstri Devrimi’nin etkisiyle oluşan hızlı gelişme ile birlikte dini, kültürel, ekonomik, siyasal ve mimari gibi koşullar farklı biçim ve değerlerle şekillenmiştir. Bu şekillenen koşullarla birlikte, dünyada gözlemlenen ve kentleri etkileyen değişim ve dönüşümler Kıbrıs Adası’nı da etkilemiştir. Lefke Bölgesi’nde, CMC’nin kurulmasıyla birlikte buna paralel dört kategoriden oluşan ve ilk kez teraslı olarak üretilen konutların ve onların yakın çevrelerinin, bölgeye olan olumlu ve olumsuz etkileri oldukça dikkat çeker. Bu konutların, günümüze gelene kadar olan dönüşümleri buna etki eden faktörler tespit edilerek sonuçlandırılmıştır.

  18. Değerleri Kazandırmasındaki Etkililik Açısından Resmi Ve Örtük Program İle Okul Dışı Etmenlerin Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi Evaluation Of Curriculum, Hidden Curriculum And Out-Of-School Sources In Terms Of Their Efficacy For Gaining Values Based On Student Views

   Etem YEŞİLYURT

   2012-12-01

   üzeyinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. “Benzeşik örnekleme yöntemi” kullanılarak belirlenen araştırmanın örneklemini, altı ilköğretim okulunda öğrenim gören 526 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Fer ve Kuş (2009 tarafından geliştirilen „İlköğretim Programlarında Yer Alan Değerleri Kazanma Yolları Anketi‟ ile toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma teknikleri kullanılmıştır. Elde edilen bulgulardan hareketle şu genel sonuçlara ulaşılmıştır. Kişisel ve evrensel değerler ile milli değerlerin öğrencilere kazandırılmasında resmi ve örtük program ile okul dışı etmenlerin üçünün de çok etkili olduğu tespit edilmiştir. İstatistiksel açıdan aralarında fazla bir fark olmamasına rağmen, değerlerin kazandırılmasında birinci derecede okul dışı etmenlerin, ikinci derecede resmi programın, üçüncü derecede ise örtük programın daha etkili olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Değerlerin kazandırılması yollarında da benzer bir sonuca varılmıştır. Elde edilen başka bir sonuç ise, resmi ve örtük program ile okul dışı etmenlerin milli değerlerin öğrencilere kazandırılmasında daha yüksek düzeyde etkili olduğudur. Ayrıca ulaşılan sonuçlar doğrultusunda çeşitli öneriler geliştirilmiştir.

  19. Determination of the Relative Positions of Three Planes: Action Research

   Tuba Ada

   2016-07-01

   bir ders planının ve öğretim ortamının nasıl sağlanacağını araştırmaktır. Bu amaca ulaşabilmek için araştırmacıların hazırladığı plan dahilinde eylem araştırması yaklaşımı kullanılmıştır. Uygulamanın 1. aşamasında öğretmen adaylarına üç düzlemin denklemleri verilerek düzlemlerin birbirine göre konumlarının belirlenmesi istenmiştir. Bu aşamada öğretmen adayları düzlemlerin birbirine göre konumunu ikişer ikişer düzlem denklemlerini inceleyerek tek yönlü belirlemeye çalışmıştır. Uygulamanın ikinci aşamasında üç bilinmeyenli üç denklemden oluşan lineer denklem sistemlerinin çözümünü bulmaları ve bu çözümü geometrik olarak yorumlamaları istenmiştir.  Bu aşamada ise öğretmen adaylarının bir kısmı denklem sistemini çözdüğü ancak geometrik olarak yorumlayamadığı gözlemlenmiştir. Üçüncü aşamada ise üç düzlemin birbirine göre konumunun görselleştirmesi ve düzlem denklemlerini kullanarak bu düzlemlerin birbirlerine göre konumlarını gözlemleyebilmeleri için bilgisayar cebir sistemlerinden Maple programı kullanılmıştır. Bu aşamada öğretmen adayları düzlem denklemlerinin oluşturduğu denklem sistemlerinin çözüm kümesi ile Maple da elde edilen üç boyutlu görselleri ilişkilendirmişlerdir. Uygulamadan elde edilen bulgulara göre hazırlanan planın matematik öğretmen adaylarının üç düzlemin birbirine göre konumunun görselleştirmesinde olumlu etkisi olmuştur.Anahtar kelimeler: Uzayda düzlemler, analitik geometri, Maple, eylem araştırması

  20. Türkçe Öğretmeni Adaylarinin Dijital Pedagojik Yeterlilikleri The Digital Pedagogic Competencies Of Pre-Service Turkish-Language Teachers

   Havva YAMAN

   2013-09-01

   çları kullanabilme/oluşturabilme yeterliliğini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini, Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmada tarama modeli kullanılmış olup kesit alma yoluyla anlık ölçme tercih edilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “Öğretmen Adaylarının Dijital Pedagojik Yeterlilikleri Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, Türkçe öğretmeni adaylarının proje kapsamında hangi açıdan eksik olduklarını ve öğretmen adaylarının eğitimlerinde nelere öncelik verileceğini ortaya çıkarmıştır. Sonuç olarak Türkçe öğretmeni adaylarının öğretimsel ve web dijital pedagoji alanlarında yüksek düzeyde yeterliliğe, genel dijital pedagoji alanında ise orta düzeyde yeterliliğe sahip oldukları görülmüştür. Diğer yandan araştırmada bilgisayar ve interneti iyi düzeyde bilen öğretmen adaylarının dijital pedagoji bakımından da yeterli düzeye sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca erkek öğretmen adaylarının genel dijital pedagoji ve web dijital pedagoji alanlarında kız öğretmen adaylarına göre daha yeterli olduğu, 3 ve 4. Sınıf öğrencilerinin dijital pedagojik yeterliliklerinde ise herhangi bir fark olmadığı görülmüştür. Bu süreçte elde edilen sonuçlar olası tartışmaya açık olup, araştırma kapsamında projenin daha verimli hale getirilmesi için projeyi uygulayacak olan öğretmen adayları ile ilgili durum tespiti yapmak amaçlanmıştır.

  1. Zeytinli Ada İnsan İskeletlerinde Diş Varyasyonları

   Mehmet Sabri BEKMEZ

   2015-07-01

   Full Text Available Özet. Balıkesir ili Erdek sınırları içerisinde yer alan Zeytinli ada, M.Ö 2 yy. ve M.S 12 yy. arasında kültür varlığının sürdüğü Helen-Roma-Bizans ve Osmanlı yapılarıyla mozaik bir oluşuma sahip önemli bir arkeolojik buluntu yeridir. Türkiye’de ilk ada müzesi olması bakımından oldukça önem taşımaktadır.Zeytinli Ada’da yapılan arkeolojik kazılar sonucunda ele geçen insan iskeletlerinin paleodemografik dağılımına bakıldığında, toplam 126 bireyin 5’i bebek, 6’sı çocuk, 18’i kadın, 35’i erkek bireyler ve 62’sinin yeterli cinsiyet kriteri bulunmadığı için cinsiyetini belirleyeceğimiz bireyler oluşturmaktadır. Bu çalışmada, incelenen topluma ait bireylerin çene ve dişlerinde non-metrik yani ölçülemeyen karakter (varyasyonlar araştırılmış, buna göre bireylerde diş sıkışıklığı (% 4,35, winging (% 13,33, kürek biçimli dişler (% 87,5, carabelli tüberkülü (% 1,05, parasitilid (% 1,05, fleksiyon (% 15,98, dilaserasyon (% 1.98, pozisyon sapması (% 28,82, mine uzantıları (% 9,15, diş eksikliği – hypodontia M3’e göre (% 26,47, diş eksikliği – hypodontia M3 ve I2’ye göre (% 22,73 ve kök varyasyonu (% 11,73 gibi oluşumlar belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, Anadolu’da aynı dönemde ve farklı dönemlerde yaşamış toplumlardan elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmış, aralarında benzerlikler ve farklılıklar saptanmaya çalışılmıştır.Anahtar Kelimeler: Zeytinli Ada (Erdek-Balıkesir, Paleodemografi, Diş Varyasyonları Abstract. Zeytinli island which is located within the boundaries of Erdek, city of Balıkesir. The island has a mosaic formation in terms of having cultures of Hellenistic-Roman-Byzantine and Ottoman between B.C 2nd century and A.D 12th century with important archaeological findings. As a result of archeological excavations in Zeytinli island, it was examined the Paleodemographic distribution of the human

  2. The Impact of the Use of Information Technologies on Turkish

   Deniz Gezgin

   2016-01-01

   alışma grubunu, 2014-2015 öğretim yılında Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Formasyon Programında öğrenim gören 84 Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Çalışmanın tematik çerçevesi araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen alan yazın taraması ve uzman görüşleri doğrultusunda belirlenmiştir. Uygulama sürecinde öğretmen adaylarından, BT kullanımın Türkçeye etkileri ile ilgili görüşlerini kompozisyon şeklinde yazmaları istenmiştir. Görüşme sonucunda elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği ve betimsel istatistiklerden yararlanılmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının görüşlerini yansıtmak için doğrudan alıntılar yapılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının görüşleri, BT kullanımının Türkçeye olumsuz etkileri olduğu yönündedir. Özellikle İngilizce kelimelerin kullanımı, yazım ve noktalama işaretlerinin göz ardı edilmesi ve yazımda kural dışı kısaltma kullanımı boyutları açısından olumsuz görüş bildirmişlerdir. Bundan sonraki araştırmacılar için, BT’nin bilinçli kullanımının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması önerilebilir. Ek olarak, BT’nin olanaklarından yararlanılarak yapılabilecek bu çalışmalarla dilin kurallarının iletişimdeki önemi ve gerekliliğine ilişkin bir farkındalık oluşturulabilir.Anahtar Sözcükler: Bilişim teknolojileri, dil, Türkçe

  3. Öğretmen Adaylarının Özyeterlik Algılarının Karşılaştırılması: Müzik, Resim ve Beden Eğitimi Comparison Of Self Efficacy Perceptions Of The Teacher Candidates: Music, Art And Physical Education

   Hatice EKİNCİ

   2013-03-01

   niversitesi Eğitim FakültesiMüzik, Resim ve Beden Eğitimi Anabilim Dalları’ndaki öğretmenadaylarının özyeterlik algılarını belirlemeyi ve özyeterlik algılarının sınıf,bölüm ve cinsiyet değişkenleri bakımından ilişkilendirmeyiamaçlamaktadır.Müzik, Resim ve Beden Eğitimi Anabilim Dalları’ndaki öğretmenadaylarının özyeterlik algılarının belirlenmesi, meslek yaşamlarındaetkili ve yeterli bir performans sergilemeleri açısından önemlidir. Ayrıcaaraştırmanın, elde edilen sonuçlara yönelik önerileri sunulmasıbakımından önem taşıdığı düşünülmektedir.Araştırma, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim FakültesiMüzik, Resim ve Beden Eğitimi ABD’daki Lisans II, III. ve IV. sınıflardaöğrenim gören toplam 224 öğretmen adayı üzerinde yapılmıştır.Araştırmada veri toplama aracı olarak, Tschannen-Moran ve Hoy(2001 tarafından geliştirilen ve Türkçe için geçerlik ve güvenirlikçalışması Çapa, Çakıroğlu ve Sarıkaya (2005 tarafından yapılan veöğretmenlerin öz yeterliklerini nasıl algıladıklarını betimlemeye çalışan,“Öğretmen Özyeterlik Ölçeği” kullanılmıştır.Veriler SPSS (versiyon 20.0 ( SPSS Inc., Chicago, USAkullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma bulgularının çözümlenmesindefrekans, yüzde, korelasyon ve manova istatistikleri kullanılmıştır.Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, Müzik, Resim ve BedenEğitimi ABD’daki öğretmen adaylarının cinsiyet, sınıf ve bölümdeğişkenlerine göre özyeterlik düzeyleri arasında anlamlı farklılıkbulunmamaktadır. Bunun yanı sıra öğretmen adaylarının % 75oranında kendilerini özyeterli buldukları tespit edilmiştir.

  4. Öğretmenlerde A Tipi Kişilik, Stres Kaynakları, Öz Yeterlik ve İş Doyumu Type A Personality, Stress Resources, Self Efficacy And Job Satisfaction Among Teachers

   Hikmet YAZICI

   2013-09-01

   şkilidir. Farklı değişkenlere bağlı olarak öğretmenlerin iş doyumu üzerinde de araştırmalar yapılmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, öğretmenlerdeki iş doyumunun kişilik özellikleri, stres kaynakları ve öz-yeterlik inançları ile ilişkilerini incelemektir. Araştırma kapsamında yaş, cinsiyet, medeni durum, çalışılan kurum türü ve idarecilik deneyimi gibi değişkenlerle iş doyumu arasındaki ilişkiler de ele alınmaktadır. Araştırma, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında, Trabzon ilindeki özel ve resmi eğitim kurumlarında görev yapan 689 öğretmen (Kadın= 346, Erkek= 343 üzerinde yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Kişisel Bilgi Formu, İş Doyumu Ölçeği, Stres Kaynakları Ölçeği, A Tipi Kişilik Ölçeği ve Genel Öz-yeterlik Algısı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; A tipi kişilik özellikleri, stres kaynakları ve öz yeterlik inançları öğretmenlerin iş doyumlarını anlamlı düzeyde açıklamaktadır. Bunun yanı sıra yaş ve çalışılan kurum türü değişkenleri de iş doyumunu anlamlı düzeyde yordamaktadır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, literatür bulguları doğrultusunda tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

  5. Swiss Albino Farelerde Fenpiroksimat (Akarisit’ın Teşvik Ettiği Biyokimyasal Değişime Karşı Fındığın Koruyucu Rolü

   Kültiğin ÇAVUŞOĞLU

   2017-02-01

   Full Text Available Özet. Fenpiroksimat Tetranychidae, Eriophyiidae ve Tarsonemidae ailelerindeki önemli fitofag akarlarına karşı mücadelede kullanılan pirazol bir akarisittir. Bu çalışmanın amacı, Swiss albino farelerde seçilen biyokimyasal parametreler üzerine Fenpiroksimat akarisitinin toksisitesini değerlendirmek ve bu biyokimyasal değişimlere karşı fındığın koruyucu rolünü araştırmaktır. Fareler rastgele bir (1 kontrol ve üç (3 uygulama olmak üzere toplam dört (4 gruba ayrılmıştır. Deneysel periyodun sonunda, tüm fareler hafif eter anestezisi altında bayıltılmış, biyokimyasal analiz ve ölçümler için kan örnekleri ile karaciğer ve böbrek dokuları elde edilmiştir. Serum Aspartat Aminotransferaz (AST, Alanin Aminotransferaz (ALT, Kan Üre Nitrojen (BUN ve kreatinin seviyeleri ölçülmüş, elde edilen dokularda ise Malondialdehit (MDA ve Glutatyon (GSH seviyeleri analiz edilmiştir. Sonuçta, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında Fenpiroksimat uygulanan farelerde GSH seviyelerinde önemli bir azalma (p<0.05, AST, ALT, BUN, kreatinin ve MDA seviyelerinde ise önemli bir artış (p<0.05 görülmüştür. Fenpiroksimat uygulama grubu ile karşılaştırıldığında, Fenpiroksimat ile birlikte fındık uygulaması GSH seviyelerinde tekrar önemli bir artışa (p<0.05, AST, ALT, BUN, kreatinin ve MDA seviyelerinde ise önemli bir azalmaya (p<0.05 neden olmuştur. Sonuç olarak, fındık ile beslemenin Fenpiroksimat tarafından teşvik edilen biyokimyasal hasara karşı önemli bir koruma sağladığı söylenebilir.Anahtar Kelimeler: Albino fare, fenpiroksimat, oksidatif stres, serum parametresi Abstract. Fenpyroximate is a pyrazole acaricide with selective activity against important phytophagous mites in the families’ Tetranychidae, Eriophyiidae, and Tarsonemidae. The goal of this study was to evaluate the toxicity of Fenpyroximate acaricide on selected biochemical parameters in Swiss albino mice. And

  6. "The Foreign Language Classroom is Like an Airplane" Metaphorical Conceptualizations of Teachers’ Beliefs

   Volkan İnceçay

   2015-04-01

   üzerinde bir etkisinin olup olmadığı da ayrıca incelenmiştir. Bu yapılırken, katılımcılardan çalışma boyunca belirttikleri metaforlar üzerinde yansıtıcı bir şekilde düşünmeleri istenmiştir. Araştırmada veriler metafor tamamlama, yarı-yapılandırılmış görüşme ve takip amaçlı gönderilen elektronik postalarla toplanmıştır. Elde edilen verilerin nitel analizinin sonucunda hizmet öncesi İngilizce öğretmenlerinin mesleğe başlamadan önce tabula rasa olmadıkları ve metafor kullanımının örtülü bilgilerin gün yüzüne çıkarılmasında etkili bir yöntem olduğu belirlenmiştir. Bunun yanı sıra gerçek sınıf ortamında elde edilen öğretim tecrübesinin çalışmada yer alan hizmet öncesi İngilizce öğretmenlerinin okul deneyimi başlamadan önce ifade ettikleri metaforlar üzerinde bir derece etkili olduğu belirtilebilir. Anahtar Sözcükler: Hizmet öncesi öğretmen eğitimi, pedagojik formasyon programları, okul deneyimi, metafor analizi, var olan inançlar, örtülü bilgi

  7. Library Highway: Library Professionals as Agents of Changes=Kütüphane Geçidi: Değişim Temsilcileri Olarak Kütüphane Çalışanları

   Jurgita Rudzıonıene

   2013-10-01

   alışan uzmanlar arasından seçilmiştir ve buna bağlı olarak deneysel bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Araştırma ilgi ve iletişim alanında faaliyet gösteren sosyal bir kurum özelliği taşıyan kütüphanelerin modernleşme sürecinden kaynaklı olarak kütüphanecilerin mesleki ve kişisel değişikliklerine dikkat çekmektedir. Araştırma yöntemi olarak nicel araştırma yöntemi kullanılmış; oluşturulan bir anket ile kütüphanelerde çalışan kütüphanecilerin çalışmalarındaki değişiklikler ölçümlenmiştir. Araştırma, Litvanya halk kütüphanelerinde 10 yıldan fazla süredir çalışan kütüphanecilerinden gerçek gözlem ile elde edilen verilerin sonuçlarını yansıtmaktadır. Araştırma kapsamında elde edilen veriler Litvanya’da Bill & Melinda Gates Vakfı tarafından düzenlenen “Bibliotekos pažangai” (Yenilik için Kütüphaneler yarışması sonuçlarına göre en iyi 5 halk kütüphanesinden toplanmıştır. Genel olarak araştırma, kütüphanelerin seçimi, iş deneyimine sahip kütüphanecilerin belirtilen kütüphanelerden seçimi nicel çalışmanın yürütülmesi amacıyla anketin uygulanması aşamalarından oluşmaktadır. Araştırma sonuçları halk kütüphanecilerinin bilgi teknolojilerinin gelişiminden doğan mesleki ve kişisel değişikliklerini göstermektedir ve kütüphanecileri değişimin temsilcileri olarak betimlemektedir.

  8. Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının E-Kitap ve Etkileşimli E-Kitap Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

   Seda Özer

   2015-04-01

   Full Text Available Öz Bu araştırmanın amacı bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının e-kitap ve etkileşimli kitaba ilişkin algılarını metafor analizi yoluyla incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2013-2014 öğretim yılı Bahar döneminde Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi lisans programına devam eden (1., 2. ,3. ve 4. sınıf öğretmen adayı oluşturmaktadır. Katılımcılardan “E-kitap …… gibidir. Çünkü…..” ve “Etkileşimli e-kitap …… gibidir. Çünkü…..”  ifadelerini metafor kullanarak doldurmaları istenmiştir. Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarından elde edilen bu veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının e-kitaba yönelik geçerli 153, etkileşimli kitaba yönelik geçerli 151 metafor geliştirdikleri görülmüştür. Araştırmanın bulguları ışığında öğretmen adayları e-kitaba ilişkin olumlu ve olumsuz metaforlar üretirlerken, etkileşimli kitaba yönelik sadece olumlu metaforlar ürettikleri ve etkileşimli e-kitap kullanımını daha cazip gördükleri söylenebilir. Salt metin formatı dışında sunulan etkileşimli kitapların öğrenme sürecinde kullanımının önemi yine bu araştırma sonuçlarıyla desteklenmiştir. Araştırma sonucunda bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının e-kitaba ilişkin geliştirdikleri metaforlar arasında ilk sırayı “kolay taşınabilir” metaforu almaktadır. Bu özellik e-kitabın avantajları arasında sayılmaktadır. Öğrencilerin etkileşimli kitaba yönelik geliştirilen metaforları arasında ise ilk sırayı “birden çok duyuya hitap eder” metaforu almıştır. Çoklu ortam materyalleri ile öğrenme ortamının desteklenmesinin öğrenciler için önemi, bu çalışmada vurgulanmıştır. Anahtar Sözcükler: E-kitap, etkileşimli kitap, metafor

  9. Temettuat Defterine Göre Mut'un Sosyo-Ekonomik ve Demografik Yapısı (1844-1845 Socıo-Economıc And Demographıc Structure Of Mut Accordıng To Temettuat Defter (1844-1845

   Ahmet GEÇER

   2012-12-01

   ılan sosyo-ekonomik tarihi araştırmalarında, defter koleksiyonları önemli bir yere sahiptir. Tapu Tahrir defterleri, Mühimme defterleri, Temettuat defterleri, bu defter koleksiyonlarının en önemlilerindendir. Çalışmamızda, Konya vilayetine bağlı, İçel sancağının, Mut kazasına ait temettuat defteri incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaca yönelik olarak Başbakanlık Osmanlı Arşivinden, 10498 defter numaralı Mut’a ait, toplam 154 sayfa temettuat defteri önce transkripsiyon edilip tablolar oluşturulmuştur. Temettuat defterinde olduğu gibi, köyler ayrı ayrı alınarak oluşturulan bu tablolar Microsoft Excel programında hazırlandığından ve uzun listeler halinde olduğundan burada verilememiştir. Tablolama işleminden elde edilen veriler; İdarî Yapı, Nüfus, İsimler, Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kolları ve Sosyal Durumu, Virgi-yi Mahsusa, Tarımsal Üretim Yapısı, Arazi Çeşitleri, Hayvan Çeşitleri ve Vergilendirilmeleri, Elde Edilen Gelirlerin Dağılımı ara başlıkları altında değerlendirilerek, araştırmamızın konusu olan Mut kazasının sosyo-ekonomik ve demografik yapısına dair bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Defterdeki veriler değerlendirilirken, defterde olmayan ancak kolay anlaşılması için zaman zaman, Vergilendirme Bölümü, Kazançlar Bölümü gibi ifadeler kullanılmıştır. Bu bölümler defterdeki tasnife göre yapılmıştır. Mut Temettuat defterinde, her hane reisinin ismi, mesleği, her bir hanenin tarımsal üretimden sağladığı kazanç ve bu kazanç üzerinden ödediği aşar vergisi, bu verginin tarımsal faaliyetlere dağılımı, işlenen toprak miktarı, tarımsal işletme büyüklüklerinin yanında sosyo-ekonomik tarihe ışık tutacak önemli bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgilerle birlikte dönemin diğer kaynakları göz önüne alındığında Mut’un sosyo-ekonomik yapısı tam anlamıyla ortaya konulmuş olacaktır.

  10. Öğretmen Adaylarında Okula Yabancılaşma Pre-service Teachers' School Alienation

   Öznur ATAŞ

   2013-09-01

   sense of school alienation. Bu araştırmada öğretmen adaylarının çeşitli boyutlardaki okula yabancılaşma algılarının ve yabancılaşma düzeylerini etkileyen değişkenlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, bu amaca yönelik olarak betimsel tarama modeli uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 2011-2012 öğretim yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinin çeşitli bölüm ve sınıflarında öğrenim gören 680 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verileri Fakülte Yabancılaşma Ölçeği ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS programında çözümlenmiştir. Öğretmen adaylarının okula yabancılaşma düzeylerinin cinsiyet ve bölüm seçme kararı değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesinde t-testi; bölüm, sınıf, öğretim elemanlarıyla ilişki, sınıf arkadaşlarıyla ilişki ve sosyal etkinliklere katılım değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, erkek öğrenciler kız öğrencilere kıyasla; bölümünü başkalarının etkisiyle seçenler kendi isteğiyle seçenlere göre okula daha fazla yabancılaşmışlardır. Ayrıca Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü ve son sınıf öğrencilerinin daha fazla yabancılaşma duygusu yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Öğretim elemanlarıyla ve sınıf arkadaşlarıyla zayıf düzeyde ilişkisi olan ve sosyal etkinliklere hiç katılmayan öğrencilerin okula daha fazla yabancılaştıkları bulunmuştur. Sonuç olarak; bu araştırmaya göre öğretmen adaylarının cinsiyetleri, bölüm seçme kararları, öğretim elemanlarıyla ve sınıf arkadaşlarıyla ilişki düzeyleri ve sosyal etkinliklere katılım s

  11. Fulltext PDF

   THOLASI

   E lectrom agnetic ¯elds carry not only energy and m om entum but also angular m om entum . T he angular m om entum ofthe ¯eld can lead to som e curious results like the one w hich is described here. You w ould have certainly learnt that the electrom ag- netic ¯eld possesses energy and m om entum . T he usual.

  12. Pramana – Journal of Physics | Indian Academy of Sciences

   The reduction factor in a static magnetic field takes the universal value of 2 only for the white-noise pumping. In general may deviate from 2 thus signalling on the time-reversal breaking by the ac field. For the bi-harmonic ac field of the form () = 0 [cos(1 ) + cos(2 )] we predict the enchancement of effects of ...

  13. Environmental Leadership Education for Tackling Water Environmental Issues in Arid Regions

   Akiyama, Tomohiro; Li, Jia

   2013-01-01

   This chapter introduces one of the APIEL fi eld exercises, the Oasis Unit, which is conducted in northwestern China. To equip the students with a wide knowledge base and practical skills, this unit is strongly fi eld-oriented and applies in its course design the Integral Approach proposed by Ken Wilber. The approach provides a trans-/cross-disciplinary framework for identifying environmental problems of complexity, as well as bringing together methodologies from different fi elds and leadersh...

  14. The Origin and Structure of the Magnetic Fields and Currents of AGN Jets

   Denise Gabuzda

   2017-02-01

   Full Text Available This paper reviews observational evidence obtained to date about the overall structure of the magnetic fields in the jets of Active Galactic Nuclei (AGN. Because they are sensitive to the line-of-sight magnetic-field component, Faraday rotation observations of AGN jets provide an effective tool for searching for toroidal jet magnetic fields, whose line-of-sight component changes systematically across the jet. Transverse Faraday rotation measure (RM gradients providing direct evidence for helical/toroidal magnetic fields have been reliably detected in nearly 40 AGN on parsec scales. Helical magnetic fields are believed to form due to the combined action of the rotation of the central black hole and accretion disk, and these observations demonstrate that at least some of this helical field survives to distances well beyond the Very Long Baseline Interferometry (VLBI core. Observations of reversals in the direction of the transverse RM gradients in a number of AGN provide evidence for a“return”magnetic field forming a nested helical-field structure with oppositely directed azimuthal components in the inner and outer regions of the helical magnetic field. The collected data now provide firm evidence for a predominance of inward jet currents on parsec scales and outward currents on scales greater than a few tens of parsecs. This suggests a global pattern of magnetic fields and currents with an inward current near the jet axis and an outward current farther from the jet axis, with these currents closing in the accretion disk and far out in the radio lobes, forming a self-consistent set of fields and currents together with the implied nested helical-field structure.

  15. Using Multicore Programming on the GPU to Improve Creation of Potential Fields

   Elmir, Hassan

   2013-01-01

   In the last decade video games have made great improvements in terms of arti cial intelligence and visuals. Researchers have also made advancements in the arti cial intelligence eld and some of the latest research papers have been exploring potential elds. This report will cover the background of potential eld and examine some improvements that can be made to increase the performance of the algorithm. The basic idea is to increase performance by making a GPGPU(General purpose graphic processi...

  16. Electric Field Structures in Thin Films: Formation and Properties

   Cassidy, Andrew; Plekan, Oksana; Balog, Richard

   2014-01-01

   A newly discovered class of molecular materials, so-called “spontelectrics”, display spontaneous electric fields. Here we show that the novel properties of spontelectrics can be used to create composite spontelectrics, illustrating how electric fields in solid films may be structured on the nanoscale...... by combining layers of different spontelectric materials. This is demonstrated using the spontelectric materials nitrous oxide, toluene, isoprene, isopentane, and CF2Cl2. These yield a variety of tailored electric field structures, with individual layers harboring fields between 107 and 108 V/m. Fields may...

  17. Farklı Branştan İlkokul Öğretmenlerinin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı, Yasal Düzenlemeler ve Kaynaştırma Uygulamaları Hakkındaki Görüşleri

   Engin Yılmaz

   2016-12-01

   Full Text Available Bu araştırmada, Eskişehir’deki bir ilkokuldaki öğretmenlerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP, yasal düzenlemeler ve kaynaştırma uygulamaları hakkındaki görüşlerinin ortaya konması amaçlanmıştır. Öğretmenlerin branşları sınıf öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği ve rehberlik branşlarından oluşmaktadır. Çalışmanın verileri yarı-yapılandırılmış görüşme tekniğine uygun görüşme soruları hazırlanarak, gönüllü 17 öğretmen ile yapılan görüşmeler sonucunda elde edilmiştir. Görüşmeler beş ile 21 dakika arasında değişen sürelerde gerçekleşmiştir. Yapılan görüşmelerden sonra araştırma verileri betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda özel gereksinimli öğrencilerin eğitiminde yaşanan sorunlar daha çok; sınıf mevcutlarının özel gereksinimli öğrencilere göre düzenlenmemesi, eğitsel değerlendirme, tanılama ve yerleştirmede problemlerin olması, süreç içerisindeki kişilerin yeterince bilgilendirilmemesi, velilerin çocuklarının özel durumlarını kabul etmemeleri, normal gelişim gösteren öğrencilerin özel gereksinimli öğrencilere karşı olumsuz tutum ve davranışlar sergilemeleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Çalışmada ayrıca, BEP ile ilgili genel olarak bilgi sahibi olunduğu, BEP geliştirme sürecinde sorumlulukların yerine getirildiği, rehberlik servisi ve okul idaresinden gerekli desteğin özel gereksinimli bireylere sağlandığı sonucu elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular bazı öneriler sunmuştur. Sınıf mevcutlarının azaltılması, fiziksel, öğretimsel ve davranışsal düzenlemelerin yapılması; eğitsel değerlendirme, yerleştirme ve tanılama işlemlerinin titizlikle yapılması, süreç içerisindeki herkesin bilgilendirilmesi ve destek eğitim odalarının yaygınlaştırılması durumunda kayna

  18. Y Kuşağı Turistlerin Destinasyon İmaj Algıları Üzerine Bir Araştırma A Research On Generation Y Tourists Perceptions Of Destination Image

   Aslı ALBAYRAK

   2013-07-01

   şağı turistlerin tatil yerlerine karar vermeleri üzerine destinasyon imajını oluşturan faktörlerin etkisini saptamak ve Y kuşağı turistlerin yapısal özellikleri ile destinasyon algıları arasındaki ilişkiyi inceleyerek söz konusu kuşak için destinasyon pazarlamasına ilişkin önerilerde bulunmak amacıyla yapılmıştır.Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniğinden yararlanılmış, İstanbul’da bu kuşağı temsil eden ve kota örnekleme yöntemiyle belirlenen 384 kişiyle yüz yüze anket çalışması yapılmıştır. Elde elde verilerin analizinde betimsel istatistik, t-testi ve Anova Analizi kullanılmıştır.Araştırmanın sonuçlarına göre destinasyon imajı katılımcıların cinsiyetlerine, eğitim durumlarına ayrıca gelir düzeylerine göre farklılık göstermektedir. Diğer yandan, Y Kuşağı turistlerinin dinlenme, eğlenme ve yeni yerler görme isteği ile hareket ettikleri, kalite ve lüks bir tatili uygun fiyata arayan bireylerden oluştuğu söylenebilir.Turistik satın alma süreci birçok faktörün etkisiyle şekillenmektedir. Bu süreci etkileyen faktörlerden birisi de destinasyon imajıdır. En genel tanımıyla destinasyon imajı bireylerin bir yer hakkındaki genel algılarıdır ve bu algılar yaş, eğitim, gelir, kültür gibi bir çok faktörden etkilenmektedir. Geçmişte turistlerin destinasyon tercihleri ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalarda genel olarak turistlerin yaş, eğitim, kültür, gelir gibi özelliklerinin destinasyon imaj algıları üzerine etkileri incelenmiştir ancak farklı kuşakların destinasyon imaj algıları ile ilgili herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle bu çalışma sonucunda elde edilen sonuçların turizm pazarlamacılarına katkı sağlayabileceği düşünülmüştür.

  19. Pramana – Journal of Physics | Indian Academy of Sciences

   Bianchi type-V string cosmological models in general relativity are investigated. To get the exact solution of Einstein's field equations, we have taken some scale transformations used by Camci et al [Astrophys. Space Sci. 275, 391 (2001)]. It is shown that Einstein's field equations are solvable for any arbitrary cosmic scale ...

  20. Pharmacogenetics of psychotropic drugs

   Lerer, Bernard

   2002-01-01

   ... of pharmacogenetics with substance dependence and brain imaging, and consider the impact of pharmacogenetics on the biotechnology and pharmaceutical industries. This book defines the young field of pharmacogenetics as it applies to psychotropic drugs and is, therefore, an essential reference for all clinicians and researchers working in this findings field. Bernard ...

  1.  Topological quantum field theory: 20 years later

   Reshetikhin, Nicolai

   2008-01-01

   This article is an overview of the developments in topological quantum field theory, and, in particular on the progress in the Chern–Simons theory.......This article is an overview of the developments in topological quantum field theory, and, in particular on the progress in the Chern–Simons theory....

  2. Renormalized energy-momentum tensor of λΦ4 theory in curved ...

   Divergenceless expression for the energy-momentum tensor of scalar field is obtained using the momentum cut-off regularization technique. We consider a scalar field with quartic self-coupling in a spatially flat (3+1)-dimensional Robertson–Walker space-time, having arbitrary mass and coupled to gravity. As special cases ...

  3. A combinatorial wind field model

   Soleimanzadeh, Maryam; Wisniewski, Rafal; Sloth, Christoffer

   2010-01-01

   This report is the deliverable 2.4 in the project Distributed Control of Large-Scale Oshore Wind Farms with the acronym Aeolus. The objective of this deliverable is to provide an understanding of the wind eld model and dynamic variations superimposed on the mean eld. In this report a dynamical...

  4. Pramana – Journal of Physics | Indian Academy of Sciences

   The hf s in Coulomb metre (C m) when compared with static and reported s indicate that ss favour the monomer formations which combine to form dimers in the hf electric field. The comparison among s shows that a part of the molecule is rotating under X-band electric field [5]. The theoretical theos from available ...

  5. Pramana – Journal of Physics | Indian Academy of Sciences

   The characteristics of dust acoustic wave propagating through the plasma has been analysed and the dispersion relation deduced is a generalization of that obtained by previous authors. It is found that nonlinear localization of high frequency electromagnetic field in such a plasma generates magnetic field. This magnetic ...

  6. The labelling and reporting of euthanasia by Belgian physicians: a study of hypothetical cases

   Smets, T.; Cohen, J.; Bilsen, J.; van Wesemael, Y.; Rurup, M.L.; Deliens, L.

   2012-01-01

   Background: Belgium legalized euthanasia in 2002. Physicians must report each euthanasia case to the Federal Control and Evaluation Committee. This study examines which end-of-life decisions (ELDs) Belgian physicians label 'euthanasia', which ELDs they think should be reported and the physician

  7. Radial oscillations of neutron stars in strong magnetic fields

   The eigen frequencies of radial pulsations of neutron stars are calculated in a strong magnetic field. At low densities we use the magnetic BPS equation of state (EOS) similar to that obtained by Lai and Shapiro while at high densities the EOS obtained from the relativistic nuclear mean field theory is taken and extended to ...

  8. Sadhana | Indian Academy of Sciences

   The burst of the Internet bubble in 2000 has severely quenched the pace of development in the optical MEMS field. However, it is now clear that this field is again set to move forward as not only telecommunication but many other industries are benefiting from its application. We describe in this paper some of our latest ...

  9. Journal of Earth System Science | Indian Academy of Sciences

   For this purpose,several synthetic and field models have been examined.Five synthetic models are studied to establish the veracity of the new functions and two well-studied published field data sets are inverted through SIS for comparison.We noticed that the new function and SIS compliment each other and lead to better ...

  10. Pramana – Journal of Physics | Indian Academy of Sciences

   A boundary-state computation is performed to obtain derivative corrections to the Chern–Simons coupling between a -brane and the RR gauge potential -3. We work to quadratic order in the gauge field strength , but all orders in derivatives. In a certain limit, which requires the presence of a constant -field ...

  11. Pramana – Journal of Physics | Indian Academy of Sciences

   Role of magnetic shear on the electrostatic current driven ion-cyclotron instability in the presence of parallel electric field · Harsha Jalori A K Gwal · More Details Abstract Fulltext ... pp 809-822 Research Articles. Analytic methods for field induced tunneling in quantum wells with arbitrary potential profiles · S Panda B K Panda.

  12. Pramana – Journal of Physics | Indian Academy of Sciences

   Abstract. Experimental realization of mirrorless lasers in the last decade have resulted in hectic activity in this field, due to their novelty, simplicity and ruggedness and their great potential for application. In this article, I will review the various developments in this field in roughly chronological order, and discuss some possible ...

  13. Study of solar features causing GMSs with 250γ H 400γ

   The effect of solar features on geospheric conditions leading to geomagnetic storms (GMSs) with planetary index, p ≥ 20 and the range of horizontal component of the Earth's magnetic field such that 250 < < 400 has been investigated using interplanetary magnetic field (IMF), solar wind plasma (SWP) and solar ...

  14. Large Data Set Mining

   Leemans, I.B.; Broomhall, Susan

   2017-01-01

   Digital emotion research has yet to make history. Until now large data set mining has not been a very active field of research in early modern emotion studies. This is indeed surprising since first, the early modern field has such rich, copyright-free, digitized data sets and second, emotion studies

  15. Early Learning and Development Standards in East Asia and the Pacific: Experiences from Eight Countries

   Miyahara, Junko; Meyers, Cliff

   2008-01-01

   This paper analyses how countries in UNICEF's East Asia and Pacific Region (EAPR) have engaged in the Early Learning and Development Standards (ELDS) process. ELDS has been developed by the governments of Cambodia, China, Fiji, Lao PDR, Mongolia, Philippines, Thailand, and Vietnam over the last 3 years with technical and financial support from…

  16. Sadhana | Indian Academy of Sciences

   The flow and temperature fields are computed numerically with the help of the Fluent computational fluid dynamics (CFD) code, and a computer program developed by us by using the results of the calculations performed for the flow and temperature fields. In all investigated cases, the irreversibility due to the heat transfer ...

  17. Pramana – Journal of Physics | Indian Academy of Sciences

   Magnetic superconductor; rutheno cuprates; structural analysis; microstructure. ... The resistance vs. temperature behavior of the samples in applied fields of 0, 3 and 7 T confirmed superconductivity, with a different type of broadening of the superconductivity transition under magnetic fields for Ru-1212 from that known for ...

  18. Application of a value-based equivalency method to assess environmental damage compensation under the European Environmental Liability Directive

   Martin-Ortega, J.; Brouwer, R.; Aiking, H.

   2011-01-01

   The Environmental Liability Directive (ELD) establishes a framework of liability based on the 'polluter-pays' principle to prevent and remedy environmental damage. The ELD requires the testing of appropriate equivalency methods to assess the scale of compensatory measures needed to offset damage.

  19. Pramana – Journal of Physics | Indian Academy of Sciences

   Magnetochiral anisotropy refers to the phenomenon that when light is passed through a chiral medium placed in an external magnetic field, the refractive index, or equivalently, the absorption encountered by the light differs depending on whether it travels parallel or antiparallel to the magnetic field. It is a very small effect, ...

  20. Self-field effects on small-signal gain in two-stage free-electron lasers

   Self-field effects, induced by charge and current densities of the electron beam, on gain in two-stage free-electron laser with nonuniform guide magnetic field is presented. The gain equation for small-signal has been derived analytically. The results of numerical calculations show a gain decrement for group I orbits and a ...

  1. Trends in End-of-Life Decision Making in Patients With and Without Cancer

   Pardon, K.; Chambaere, K.; Pasman, H.R.W.; Deschepper, R.; Rietjens, J.; Deliens, L.

   2013-01-01

   Purpose: Because of cancer's high symptom burden and specific disease course, patients with cancer are more likely than other patients to face end-of-life decisions that have possible or certain life-shortening effects (ELDs). This study examines the incidence of ELDs in patients with cancer

  2. Microwave absorption studies of MgB 2 superconductor

   Microwave absorption studies have been carried out on MgB2 superconductor using a standard X-band EPR spectrometer. The modulated low-field microwave absorption signals recorded for polycrystalline (grain size ∼ 10m) samples suggested the absence of weak-link character. The field dependent direct microwave ...

  3. Enhanced temperature-independent magnetoresistance below the ...

   The film exhibits a large nearly temperature-independent magnetoresistance around 99% in the temperature regime below p. The zero field-cooled (ZFC) and field-cooled (FC) magnetization data at 50 Oe shows irreversibility between the ZFC and FC close to the ferromagnetic transition temperature c = 250 K. The ZFC ...

  4. Pramana – Journal of Physics | Indian Academy of Sciences

   On a new formulation of microphenomena: Basic principles, stationary fields and beyond ... a new depiction of microphenomena assuming a unified concept of information, ... The dynamics of the whole particle-field system obeys deterministic ...

  5. Pramana – Journal of Physics | Indian Academy of Sciences

   We investigate some aspects of a generalized JC-model which include arbitrary forms of non-linearities of both the field and the intensity-dependent atom–field coupling. We obtain an exactly analytic solution of the model, by means of which we identify and numerically demonstrate the region of parameters where ...

  6. Pramana – Journal of Physics | Indian Academy of Sciences

   However, on substitution of Pr with La, a crossover from the highly resistive CO state to a state of metallic character is observed at relatively low electric fields. The current–voltage characteristics of the samples at low temperatures show hysteretic and history dependent effects. The electric field driven charge transport in the ...

  7. Laser speckle technology in stomatology. diagnostics of stresses and strains of hard biotissues and orthodontic and orthopedic structures

   Denisova, Yu. L.; Bazylev, N. B.; Rubnikovich, S. P.; Fomin, N. A.

   2013-07-01

   We have investigated the formation and dynamics of speckle biofi elds formed by hard biotissues of the oral cavity irradiated with low-intensity radiation. We present experimental methods for diagnosing the stressed-strained state of the maxillodental system and orthodontic and orthopedic structures based on speckle technologies and crosscorrelation analysis of speckle biofi elds.

  8. Pramana – Journal of Physics | Indian Academy of Sciences

   Einstein's field equations are considered for a locally rotationally symmetric Bianchi Type-II space–time in the presence of a massless scalar field with a scalar potential. Exact solutions of scale factors and other physical parameters are obtained by using a special law of variation for Hubble's parameter that yields a constant ...

  9. Pharmaceutical biotechnology: drug discovery and clinical applications

   Kayser, Oliver; Müller, Rainer H

   2004-01-01

   .... The biopharmaceutical industry has changed dramatically since the first recombinant ® protein (Humulin ) was approved for marketing in 1982. The range of resources required for the pharmaceutical industry has expanded from its traditional fields. Advances in the field of recombinant genetics allows scientists to routinely clone genes and create ge...

  10. Pramana – Journal of Physics | Indian Academy of Sciences

   Dynamics of cascade three-level system interacting with the classical and quantized field ... A DC excited waveguide multibeam CO2 laser using high frequency .... Dynamical interplay between fluctuations, electric fields and transport in ... Dust acoustic shock wave generation due to dust charge variation in a dusty plasma.

  11. Collective flow in relativistic heavy-ion collisions

   A brief introduction is given to the field of collective flow, currently being investigated experimentally at the Relativistic Heavy-Ion Collider, Brookhaven National Laboratory. It is followed by an outline of the work that I have been doing in this field, in collaboration with Nicolas Borghini and Jean-Yves Ollitrault.

  12. Pre-Service Elementary Mathematics Teachers’ Generalization Processes of Patterns: Strategies and Justifications [İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Örüntüleri Genelleme Süreçleri: Stratejiler ve Gerekçelendirmeler

   Yaşar Akkan

   2017-12-01

   retilebildiği lineer ve kuadratik örüntü problemleridir. Mülakatlar sonucu toplanan veriler araştırmanın kavramsal çerçevesi dâhilinde betimsel analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Elde edilen sonuçlardan, öğretmen adaylarının en yaygın kullandığı strateji türü fonksiyonel strateji olmakla birlikte, içeriksel, yinelemeli, tahmin-kontrol ve karma stratejileri de kullanmışlardır. Öğretmen adaylarının çoğu gerekçelendirmelerini sayısal kontrol yoluyla doğrulama ile yapmışken, açıklama ve dışsal bilgi kaynağı yoluyla gerekçelendirme yapan öğretmen adayları da tespit edilmiştir.

  13. THE ROLE OF PROMOTION ON MARKETING IN TURKISH DRUG INDUSTRY

   Emrah Bilgener

   2004-08-01

   saglayan bir pazarlama aracidir.\tGünümüzde ilaç üreticileri, ürettikleri ürünleri tüm dünyada pazarlamaktadirlar. Ancak, ilaç herhangi bir ürün olmadigi için, pazarlamasina ve tanitimina dikkat edilmelidir.\tBu çalismanin amaci, Türk ilaç Sanayii’nde pazarlama faaliyetleri arasinda yer alan ilaç tanitiminin sektör üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Çalismanin materyalini Istanbul ilinde bulunan, ilaç Endüstrisi isverenler Sendikasi üyesi olan 37 ve sendika hizmetlerinden yararlanan 14 firma bünyesinde ve Çorum, Yozgat, Amasya, Tokat illerinde çalisan sayilari 190-200 olan tibbi mümessiller için hazirlanan 41 soruluk anket formlari olusturmaktadir.\tArastirmada verilerin degerlendirilmesi için SPSS (ver. 7.5 istatistik paket programi kullanilmistir. Arastirma sonucunda elde edilen sonuçlara göre, tibbi mümessiller, tanitim ile ilgili çalismalar sonucunda ilaç satislarinin artacagini düsünmektedir ve buna bagli olarak IMS (Informa-tional Medicine Statistics verilerinde % 60-80 oraninda artis olacagini beklemektedirler. Çalismaya katilan tibbi mümessillerin % 90’i tanitimda para-medikal çalismalarin etkinligine inanmakta ve % 73’ü tanitimda para-medikal çalisma yapmaktadir.

  14. Vişne ve Nar Suyu ve Konsantratlarında Antosiyaninlerin Degradasyonu

   Narmela Asafı

   2015-02-01

   Full Text Available Nar ve vişne suyu konsantratlarında antosiyaninlerin parçalanması üzerine sıcaklığın etkisi incelenmiştir. 70°Bx'lik konsantratlardan 45°Bx ve 15° Bx lik örnekler hazırlanarak -18°C, 5°C, 20°C ve 37°C depolanmıştır. Depolanma süresince, sıcaklık dercesine bağlı olarak değişik aralıklarla alman örneklerde antosiyanin kaybı saptanarak parçalanma hızı incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre antosiyaninlerin parçalanma­sı birinci dereceden bir reaksiyon kinetiğine göre gelişmektedir. Tüm örneklerde beklendiği gibi sıcaklık derecesi yükseldikçe antosiyaninlerin degradasyon hızları artmaktadır. Örneğin 15° Bx'lik vişne suyunda -18°C'de hız konsantı k=0.534 x 10-3 gün-1 olduğu halde, 37°C'de k= 184 x 10-3 gün-1 'e yükselmiştir. Aynı şekilde 15° Bx'lik vişne suyunda -18°C'de hız konstantı k= 0.203 x 10-3 gün-1 olduğu halde 37°C'de k= 94 x10-3 gün-1'e yükselmiştir. Ayrıca reaksiyonun sıcaklığa bağımlılığı, Arrhenius eşitliğinden yararlanarak açıklanmaya çalışılmıştır. Nar suyu ve konsantratlannda antosiyaninlerin degradasyon hızı, vişne suyu ve konsantratlarında olduğundan daha yüksektir. Böylece nar suyu ve konsantratlarında depolama süresince sıcaklığa bağlı olarak hızla renk kaybı oluşmaktadır. Ayrıca doğal briksindeki vişne suyunda antosiyaninler, konsantratlarda olduğundan daha stabil olduğu halde nar suyunda bunun aksine konsantratlardaki antosiyaninlerin daha stabil ol­duğu anlaşılmaktadır.

  15. İZMİR MEDİKAL TURİZM KÜMELENME POTANSİYELİ

   Nesibe MİRZA

   2017-10-01

   Full Text Available Öz Küreselleşme ile birlikte mesafelerin kısalması, teknolojinin gelişmesi ve kaliteli yaşam bilincinin artması sürekli değişen ve farklı deneyimler edinmek isteyen bir turizm talebini oluşturmuştur. Bu doğrultuda değişen talebe uyum gösteren turistik ürünler sektörden pay almak isteyen destinasyonlar için giderek önem kazanmaktadır. Destinasyonların rekabet gücü; sahip oldukları turistik ürün, var olan işletmelerin performansı ve yenilik yapma kapasiteleri, paydaşlar arası işbirliğinin sağlanması gibi unsurlara dayanmaktadır. Bu doğrultuda, destinasyonların, kendilerini ve rakiplerini iyi analiz ederek rekabet stratejileri belirlemeleri gerekmektedir. Literatürde birçok destinasyon rekabet gücü stratejisi mevcuttur. Kullanılan rekabet gücü stratejilerinden biri de kümelenme yaklaşımıdır. Bu çalışma; son yıllarda uluslararası boyutta önem kazanan bir turistik ürün olan medikal turizmde kümelenme yönlü bir planlamaya ilgili tüm aktörlerin yaklaşımını incelemektedir. Böylelikle İzmir’de medikal turizm kümelenmesinin uygulanabilirliği araştırılmıştır. Bu amaçla İzmir’de olası bir medikal turizm kümelenmesinde yer alacak ve şu anda sektörde faaliyet gösteren paydaş temsilcileriyle odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre sonuç ve önerilere yer verilmiştir. Abstract Demands on tourism, which are constantly changing and seeking new experiences, have emanated as an outcome of globalization, which brings along the ease of transportation, the development of technology and an increase in the awareness of a high quality life with it. Accordingly, the touristic products adjusting these alterations are gradually gaining importance for the destinations which want to get a share from this sector. The competitive capacity of destinations is based on some factors such as the products they have, the performance of the existing businesses and

  16. Tüketicilerin Helal Tüketim Davranışlarının Belirleyicileri: Planlı Davranış Teorisi Çerçevesinde Bir Araştırma

   Abdülkadir ÖZTÜRK

   2016-11-01

   Full Text Available Özet Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin helal kavramını nasıl algıladıkları ve tüketicilerin helal özellikli ürünleri satın alma davranışlarını incelemektir. Sosyal bilimlerde insan davranışlarını incelemede sıklıkla kullanılan Planlı Davranış Teorisi (PDT çerçevesinde araştırma yürütülmüştür. Tüketicilerin helal ürünlere yönelik tutumları, çevrelerindeki insanların tepkileri ve algılanan davranışsal kontrolün davranışsal niyet ve fiili davranış üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Ayrıca tüketicilerin helal ürün kavramını nasıl tanımladıkları ve farklı ürün gruplarına göre bu tanımlamaların değişip değişmediği incelenmiştir. Bu amaçlar kapsamında helal tüketim ile ilgili sosyal medya üzerinde oluşturulmuş bir grubun üyelerine yönelik online olarak bir anket hazırlanmış ve gerekli veriler toplanmıştır. 202 tüketiciden elde edilen veriler üzerinde analizler yapılmıştır. PDT esas alınarak geliştirilen araştırma modelinde yer alan değişkenlerin tüketicilerin helal ürün satın almaya yönelik niyetlerini ve davranışlarını açıkladığı tespit edilmiştir. Davranışsal niyet üzerinde tüketicilerin geliştirdikleri tutum, fiili davranış üzerinde ise niyetlerin en belirleyici değişkenler oldukları tespit edilmiştir. Gıda, kozmetik ve temizlik ürün gruplarında katılımcıların en çok gıda ürünlerinin helal özelliği taşıması konusunda hassasiyet taşıdıkları gözlemlenmiştir. Helal ürünlerin, İslam dininin kurallarına uygun olarak üretilmiş olmasının yanında tüketiciler tarafından güvenilir, sağlıklı ve temiz olarak algılandığı tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Helal tüketim, Planlı Davranış Teorisi.

  17. EVALUATION OF THE READINESS LEVEL OF STUDENTS IN GEOGRAPHY LESSON IN REGARD TO TEACHERS’ VIEWS ÖĞRENCİLERİN COĞRAFYA DERSİNDE HAZIR BULUNUŞLULUK DÜZEYLERİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

   Mehmet Fatih KAYA

   2011-12-01

   Full Text Available In this study, it was aimed to reveal views of geography teachers aboutstudents’ readiness level’s influence on geography education process.A semi-structured interview technique as one of qualitative researchmethods was utilized in this study. Sample of the study consisted of 17geography teachers that work in schools of Gaziantep city centre. Frominterviews extracted data was analysed by descriptive and content analysis.As a result of the research it has been determined that, as studentreadiness level at Anatolian Highschools are at sufficient level, its counterpart onnormal and vocational high schools is lower then expected. The main reasons ofthe lowness of the student readiness level was determined as student, parent,environment, class, class size, tools and administration based reasons. From thepoint of the research there has been made some suggestions. Bu çalışmada; coğrafya öğretmenlerinin, öğrencilerin hazırbulunuşluluk düzeylerinin coğrafya eğitim-öğretim sürecinde ne tür bir etkiyesahip olduğu konusundaki görüşlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır.Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden olan yarı-yapılandırılmışgörüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Gaziantep ilmerkezinde görev yapmakta olan 17 coğrafya öğretmeni oluşturmaktadır.Görüşme yoluyla elde edilen veriler betimsel ve içerik analiz yöntemlerikullanılarak analiz edilmiştir.Araştırma sonucunda öğrencilerinin hazır bulunuşluluklarının Anadoluliselerinde yeterli düzeyde olduğu, düz ve meslek lise türlerinde ise istenendüzeyden düşük olduğu saptanmıştır. Hazır bulunuşluluk düzeyinin yetersizliğinnedenleri; öğrenci, veli, çevre, sınıf, sınıf mevcudu, araç-gereç ve yöneticikaynaklı olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarından hareketle bazıönerilerde bulunulmuştur.

  18. THE EXAMINATION OF TURKISH / TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE TEACHER CANDIDATES’ ATTITUDES TOWARD TEACHER PROFESSION ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES (KAFKAS UNIVERSITY SAMPLE TÜRKÇE VE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

   Kürşad Çağrı BOZKIRLI

   2011-12-01

   Full Text Available The aim of this study is to examine the attitudes of Turkish teachercandidates and Turkish Language and Literature teacher candidates,who attend to formation program, toward teacher profession according tovarious variables. 64 students from Kafkas University Education FacultyTurkish Education Department 4. grade, and 60 students from thepedagogical formation program which is given at the same faculty, as atotal 124 teacher candidates participated in this study. In this study“Attitude Measurement toward Teacher Profession” which is developed byÜstüner (2006 is used as data gathering tool. The gathered data isanalyzed by SPSS 17.0 (Statistical Package for Social Sciences packageprogram. As a result of the study, it is found that the attitudes of teachercandidates toward teacher profession does not indicate a significantdifference according to “under graduation department”, “the department’sorder of preference in ÖSS”, “gender”, “the graduated high school”variables. Bu çalışmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının ve formasyonprogramlarına devam eden Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni adaylarınınöğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını çeşitli değişkenler açısındandeğerlendirmektir. Çalışmaya, Kafkas Üniversitesi Eğitim FakültesiTürkçe Eğitimi Bölümü 4. sınıf öğrencilerinden 64, aynı fakültebünyesinde açılan pedagojik formasyon programından 60 olmak üzeretoplamda 124 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracıolarak Üstüner (2006 tarafından geliştirilen “Öğretmenlik MesleğineYönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPPS 17.0(Statistical Package for Social Sciences paket programı kullanılarakanaliz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının öğretmenlikmesleğine yönelik tutumlarının “lisans düzeyi mezun olunan/olunacakbölüm”, “bölümün ÖSS’deki tercih sırası”,

  19. Otizmli Çocuğa Sahip Olan Ebeveynlerin Görüşleri: Otizm Tanımlamaları ve Otizmin Nedenleri

   Gökhan Töret

   2014-04-01

   Full Text Available Bu araştırmada, otizmli çocuğa sahip olan ebeveynlerin, otizmin nedenlerine ilişkin algıları, otizm tanımlamaları ve çocuklarının otizmin yaygın tanımı ile uyumlu olduğunu veya olmadığını düşündükleri özelliklerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, otizmli çocuğa sahip olan birincil bakım veren durumundaki 50 ebeveyn ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ebeveyn görüşlerinin yazıya dökülmesi ile ebeveyn görüşlerini yansıtan ön temaların oluşturulması sonrası temalar üzerinden yapılan betimsel analiz sonucunda, otizm ile ilişkili olarak ebeveynlerin çoğunluğunun çocuklarının sahip olduğu otizmin nedeni konusunda bilinmezlik yaşadıkları, otizmi, sosyal-iletişimsel davranışlarda bozukluk olarak tanımladıkları, otizmin tanımı ile uyumlu olduğunu düşündükleri en sık problemin, çocuklarında gözledikleri dil-konuşma ve iletişim bozukluğu olduğu ve çocuklarında otizmin tanımı ile uyumlu olmayan bir öğrenme veya davranış özelliği gözlemedikleri belirlenmiştir. Bu araştırmada ilgili temalar altında derinlemesine elde edilen ebeveyn görüşleri, ilgili nitel araştırmalar doğrultusunda tartışılmış ve gelecekte yapılacak araştırmalara ve uygulamalara yönelik önerilere yer verilmiştir. The purpose of this study was to examine the opinions of parents of children with autism about their perception and definition of autism, characteristics of their children whether they are congruent with the common definition of autism or not. Semi-structured interviews were conducted with 50 parents who were the primary caregivers of children with autism. Following the completion of interviews with the parents, the interviews were transcribed without making any corrections; the expressions of parents were written verbatim as they were heard by the researchers. The results of this study showed that

  20. Meslek lisesi öğretmenlerinin mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi [Investigating the professional burnout levels of vocational high school teachers

   Atilla ERKUL

   2014-10-01

   Full Text Available Bu araştırmada meslek lisesi öğretmenlerinin tükenmişlik düzeyleri tükenmişlik alt boyutlarında; branş, mesleki kıdem, öğrenim durumu, cinsiyet, medeni durum ve öğretmenlik mesleğini isteyerek seçip seçmemeleri değişkenlerine göre incelenmiştir. Araştırmanın evrenini 2011–2012 eğitim-öğretim döneminde İstanbul ili Şişli İlçesinde Meslek liselerinde görev yapan 542 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise bu okullardan araştırmaya gönüllü olarak katılan 215 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerini belirlemek üzere, Maslach Tükenmişlik Envanteri ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizinde, aritmetik ortalama, t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre en fazla tükenmişlik “Duygusal Tükenme” alt boyutunda görülmektedir. Bu boyutu sırası ile “Kişisel başarı” ve “Duyarsızlaşma” boyutları takip etmektedir. Araştırmada cinsiyet ve branş değişkenlerine göre, duyarsızlaşma ve kişisel başarı alt boyutlarında anlamlı bir farklılık bulunmazken; duygusal tükenme boyutunda anlamlı farklılık saptanmıştır. Buna göre kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre; kültür dersi öğretmenlerinin meslek dersi öğretmenlerine göre daha fazla duygusal tükenme yaşadığı görülmektedir. Araştırmada mesleğini istemeden seçen öğretmenlerin mesleği isteyerek seçenlere göre daha fazla duygusal tükenme ve duyarsızlaşma yaşadığı saptanmıştır. Araştırmada ayrıca öğretmenlerin tükenmişlik alt boyutlarında medeni durum, eğitim düzeyi ve kıdem değişkenlerine göre tükenmişlik düzeylerinin anlamlı düzeyde farklılık göstermediği belirlenmiştir.

  1. Farklı tohum kaynaklarının Sarıçam (Pinus sylvestris L. tohum özelliklerine etkisi

   Hakan KELEŞ

   2014-12-01

   Full Text Available Çalışmanın amacı; Sarıçam’da (Pinus sylvestris L. aynı orijinli ve farklı tohum kaynaklarının tohum özelliklerine etkisini belirlemektir. Araştırma alanı olarak; Çankırı-Ilgaz-Uzundağ mevkiindeki tohum meşceresi ile Çankırı-Ilgaz-Uzundağ orijinli Eskişehir-Mihalıçcık-Ormantepe mevkiindeki klonal tohum bahçesi seçilmiştir.Bu amaçla; 2004 bol tohum yılında, Ilgaz-Uzundağ mevkii 176 nolu tohum meşceresindeki 30 üstün ağaçtan ve Mihalıçcık-Ormantepe mevkiindeki 96 nolu klonal tohum bahçesinden 30 klonu temsil edecek şekilde her bir ağaçtan (ramet 20’şer adet olmak üzere toplam 1200 adet kozalak örneğinden tohum temin edilmiştir.Her bir kozalaktan elde edilen tohumlar üzerinde; tohum çapı (Thç, tohum boyu (Thb, tohum sayısı (Ths, tohum ağırlığı (Thag, bir tohum ağırlığı (BrThag,  kanat boyu (Knb, kanat eni (Knç ve kanat rengi (Knr gibi tohum ve kanata ilişkin morfolojik özellikleri belirlenmiştir.Yapılan ölçüm ve değerlendirmeler sonucunda; Ilgaz tohum meşceresine ve Mihalıçcık klonal tohum bahçesine ait tohumların ortalama değerleri sırasıyla; Ths: 30,18 adet ve 27,96 adet, Thç: 2,83 mm ve 2,73 mm, Thb: 5,13 mm ve 4,79 mm, Thag: 0,310 gr ve 0,180 gr, BrThag: 0,01 gr ve 0,006 gr, Knç: 5,82 mm ve 5,30 mm, Knb: 18,56 ve 16,6 mm olarak bulunmuştur.Sonuç olarak; Ilgaz tohum meşceresinden alınan örneklerin Mihalıçcık klonal tohum bahçesinden alınan örneklere göre, tüm özellikler bakımından daha yüksek değerlere sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar; tohum bahçesindeki etkili klon sayısı, çiçeklenme fenolojisi/çiçeklenme senkronizasyonu, kendileme depresyonu gibi konuların ortaya konulmasını gerekli kılmaktadır.

  2. 5E Öğrenme Modeline Dayalı Etkinliklerin Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerileri ve Akademik Başarılarına Etkisi

   Nurhan ÖZTÜRK GEREN

   2014-12-01

   Full Text Available Bu çalışmanın amacı, 6.sınıf ışık ve ses ünitesinde 5E öğrenme modeline dayalı etkinliklerin öğrencilerin bilimsel süreç becerileri ve akademik başarıları üzerindeki etkisini belirlemek ve bu etkinliklerin derste kullanımına yönelik öğrenci görüşlerini tespit etmektir. Bu amaca hizmet etmesi açısından 5E öğrenme modeline dayalı olarak rehber etkinlik seti geliştirilmiş ve setin süreçte etkililiği değerlendirilmiştir. 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Sinop ili merkez ilçesinde bir ilköğretim okulunda altıncı sınıfa devam eden 25 deney ve 17 kontrol grubu öğrencisi ile gerçekleştirilen bu araştırmada karma yöntemler araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın nicel bölümünde, ön test son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın deney grubu öğrencileri ile gerçekleştirilen nitel bölümünde ise durum çalışması (casestudy yöntemi kullanılmıştır. Araştırma süresince elde edilen nicel verilerin analizleri SPSS 15.0 istatistik paket programı ile nitel verilerin analizi ise içerik analizi ve sürekli karşılaştırılmalı veri analizi yöntemleri birlikte kullanılarak NVivo 8.0 Nitel Veri Analizi Programı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 5E öğrenme modeline uygun hazırlanan rehber etkinlikleri ile desteklenen dersin öğrencilerin bilimsel süreç becerileri ve akademik başarıları üzerinde anlamlı ve olumlu etkisi olmuştur.

  3. S-07: 12–14 Yaş Erkek Futbolculara Uygulanan Kombine Antrenmanların Kuvvet ve Bazı Fizyolojik Özelliklere Etkisi

   Aydın Karabulak

   2017-03-01

   Full Text Available Amaç; 12–14 yaş erkek futbolculara uygulanan kombine antrenmanlarının kuvvet ve bazı fizyolojik özelliklere etkisini araştırmak. Materyal ve Yöntem; Araştırmaya Isparta Gülspor kulübünde futbol oynayan 30 çocuk gönüllü olarak katıldı. Futbolcular, kombine antrenman (bileşik yapan (KAG grup (n:15 ve konvansiyonel (alışılagelmiş antrenman yapan grup (NAG (n:15 olarak iki gruba ayrıldı. Kombine antrenman grubu (n:15 futbolcularının ortalama yaşı 13,3±0,7 yıl, boy ortalaması 158,1±9,9 cm, vücut ağırlığı 48,2±11,4 kg’dır. Konvansiyonel antrenman grubu (n:15 futbolcularının ortalama yaşı 13,2±1,5 yıl, boy ortalaması 154,7±15,1 cm vücut ağırlığı 44,2±11,4 kg’dır. Her iki gruba da, fiziksel (boy,kilo, fizyolojik (K.A.S., tansiyon, vücut ısısı, biyomotorik (kuvvet, sürat, esneklik ve teknik (futtek testler uygulandı. Her iki gruba da altı (6 haftalık antrenman uygulandı. Grupların son testleri bağımsız örneklem t testi ile karşılaştırıldı.Bulgular; İki gurubun karşılaştırılması sonucu biyomotorik özellikler arasında sayılan şınav, dikey sıçrama, yatay sıçrama arasında; fizyolojik özellikler arasında sayılan vücut ısısı başlangıç değerleri arasında anlamlı fark olduğu bulundu (p<0,05. KAG ve NAG grubunun son kuvvet testleri karşılaştırıldığında; triceps press (üçbaşlı kas basma ve leg curl (bacak bükme kuvvet testleri arasında anlamlı fark bulundu (p<0,05. KAG ve NAG gruplarına uygulanan fizyolojik testlerden vücut ısısı başlangıç değerleri arasında anlamlı fark belirlendi (p<0,05.SONUÇ: Elde edilen verilere dayanarak. KAG yapan futbolcuların, NAG yapan futbolculara göre, biyomotorik ve fizyolojik özelliklerinin daha iyi geliştiği tespit edilmiştir.

  4. Eriyik Tuz Reaktörlerinde Yakıt Malzemesi Olarak Kullanılan Na Çekirdeğinin Üretim Tesir Kesiti Hesaplamaları

   S. Sedat DOĞAN

   2014-12-01

   Full Text Available Özet: Bu çalışmada, eriyik tuz reaktörlerinde yakıt malzemesi olarak kullanılan Na çekirdeğinin üretim tesir kesitleri hesaplanmıştır. Hesaplamalar; 24Mg(p,α21Na, 23Na(n,γ24Na, 24Mg(n,p24Na, 20Ne(d,n21Na ve 23Na(n,2n22Na reaksiyonları için 70 MeV parçacık gelme enerjisine kadar denge ve denge–öncesi nükleer reaksiyon modelleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Denge–öncesi hesaplamalar için; Full Exciton Model, Hibrit Model, Geometri Bağımlı Hibrit Model ve Cascade Exciton Model, denge hesaplamaları için ise; Weisskopf–Ewing Model kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, Deneysel Nükleer Reaksiyon Data (EXFOR Kütüphanesi'nden alınan deneysel değerlerle karşılaştırılmıştır. Ayrıca; 21,22,24Na üretimi için optimum enerji aralıkları belirlenmiştir. Anahtar kelimeler: Eriyik tuz reaktörleri, reaksiyon tesir kesiti, EXFOR, denge ve denge–öncesi reaksiyonlar, nükleer reaksiyonlar modelleri Production Cross Section Calculations of Na Nucleus Used as Fuel Material in Molten Salt Reactors Abstract: In this study, the production cross sections of Na nucleus used as fuel material in molten salt reactors have been calculated. The calculations for 24Mg(p,α21Na, 23Na(n,γ24Na, 24Mg(n,p24Na, 20Ne(d,n21Na and 23Na(n,2n22Na reactions have been carried out up to 70 MeV incident particle energies by using the equilibrium and pre–equilibrium nuclear reaction models. Full Exciton Model, Hybrid Model, Geometry Dependent Hybrid Model and Cascade Exciton Model for the pre–equilibrium reactions and Weisskopf–Ewing Model for the equilibrium reactions have been used. The calculated results have been compared with experimental data taken from the Experimental Nuclear Reaction Data (EXFOR library. Also, the optimum energy ranges for 21,22,24Na production have been determined. Key words: Molten salt reactor, reaction cross section, EXFOR, equilibrium and pre–equilibrium reactions, nuclear

  5. Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Çevre Eğitimi Öz-Yeterlikleri Arasındaki İlişki / Relationship between the Self Efficacy Beliefs towards Environmental Education and the Learning Styles of Pre-service Teachers

   Mustafa KAHYAOĞLU

   2011-12-01

   Full Text Available Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile çevre eğitimine yönelik öz-yeterlikleri arasındaki ilişkinin ortaya konulmasıdır. Araştırma Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf ve Fen Bilgisi öğretmenliği programlarında öğrenim gören toplam 235 (109 kadın, 126 erkek öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Veriler 2010-2011 eğitim öğretim güz yarıyılında Özdemir ve ark (2009 tarafından geliştirilen “Çevre Eğitimi Öz-Yeterliği Ölçeği” ve Kolb (1984 tarafından geliştiren, Aşkar ve Akkoyunlu (1993 tarafından Türkçeye uyarlanan “Öğrenme Stilleri Envanteri" kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, öğretmen adaylarının çevre eğitimi öz-yeterlikleri orta düzeydedir ve Fen Bilgisi öğretmenliği programında öğrenim gören öğretmen adaylarının çevre eğitimi öz-yeterlikleri Sınıf öğretmenliği programında öğrenim gören öğretmen adaylarına göre daha yüksektir. Fen Bilgisi ve Sınıf öğretmenliği programında öğrenim gören öğretmen adayları en fazla ayrıştıran ve özümseyen öğrenme stillerine sahiptir. Ayrıca Fen Bilgisi ve Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının çevre eğitimi öz-yeterlikleri ile öğrenme stilleri arasında anlamlı bir farklılık yoktur.

  6. The Analysis of the Primary School Mathematics Exam Questions According to the MATH Taxonomy [İlköğretim Matematik Dersi Sınav Sorularının MATH Taksonomisine Göre Analizi

   Berna Aygün

   2016-04-01

   Full Text Available In this study, the contents and types of elementary 6th, 7th, 8th grades’ mathematics exam questions are analyzed according to groups and categories of the MATH taxonomy. In order to achieve this aim documentary analysis research and Chi-square test are used and the analyses of questions are based on the definitions of groups and categories of the MATH taxonomy. Analyzed questions consist of 939 questions which are collected from mathematics classes of different schools at East Blacksea regions. In all of the questions, 260 are at 6th grade (27.7%, 327 are at 7th grade (34.8%, and 352 are at 8th grade (37.5% mathematics written exam questions. According to the results, two in every three questions used by instructors in math exams are at A3 "Routine use of Procedures" level in which the use of the procedure or algorithm is required to use properly. Most of the questions are from category A which contains routine procedures and basic abilities. in addition to this, there are fewer questions at category B which is required the higher order thinking skill, and scarcely any questions at higher-up thinking level, category C. [Bu çalışmada ilköğretim 6., 7. ve 8. sınıfların matematik dersi sınav sorularının ait olduğu öğrenme alanlarının ve soru türlerinin MATH taksonomi grup ve kategorilerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada karma yöntem kullanılmış ve sorular MATH Taksonomi Grup ve Kategorilerine ait açıklamalar temel alınarak doküman incelemesi ve ki-kare testi ile analiz edilmiştir. İncelenen sorular, Doğu Karadeniz bölgesindeki çeşitli okullardaki matematik dersi sınavlarında sorulan toplam 939 sorudan oluşmaktadır. Bu sorulardan 260 tanesi (% 27,7 6. sınıf, 327 tanesi (% 34,8 7. sınıf, 352 tanesi (% 37,5 ise 8. sınıf matematik dersi yazılı sınav sorularıdır. Elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin matematik dersi sınavlarında kullandıkları her 3

  7. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİ

   Fatma YAŞAR EKİCİ

   2017-11-01

   Full Text Available Bu araştırmanın temel amacı okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin incelenmesidir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma evrenini Türkiye’de okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapmakta olan okul öncesi öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırma örneklemini ise 2016-2017 eğitim öğretim yılının güz döneminde İstanbul, Yalova, Trabzon, Afyon, Bursa, Kayseri, Tekirdağ, Sakarya, İzmit, İzmir, Antalya, Adana, Ordu, Batman ve Mardin illerindeki devlet ve özel okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapmakta olan 300 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan Kişisel Bilgi Formu ve Denizel Güven ve Cevher tarafından geliştirilmiş olan Sınıf Yönetimi Beceri Düzeyi Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS.20 paket programı kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular şöyledir: Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri yaş, çalışılan kurum türü, medeni durum, gelir düzeyi, görevdeki kadro durumu, eğitim düzeyi, sınıfta bulunan öğrenci sayısı ve sınıf yönetimiyle ilgili eğitim alma durumuna göre anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır. Bundan farklı olarak okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi beceri düzeyleri mesleki kıdeme göre farklılaşmaktadır. Buna göre mesleki kıdemi 10 yıl ve üzeri olan okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri, mesleki kıdemi 0-11 ay arasında olan okul öncesi öğretmenlerinden daha yüksektir.

  8. Sıklık Bakımının Doğal Sarıçam (Pinus sylvestris L. Meşcerelerinde Çap ve Göğüs Yüzeyi Üzerine Etkisi

   Ömer ÖNCÜL

   2016-07-01

   Full Text Available Bu çalışmada, idare süresi sonunda işletme amacına uygun nitelikte ve ekonomik getirisi yüksek meşcereler oluşturabilmek için, sıklık çağındaki doğal sarıçam meşcerelerinde bakım tedbirleri sonucu, hektarda olması gereken göğüs yüzeyi miktarını ve birey sayısını belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaçla Sarıkamış ve Ardahan’da belirlenen iki deneme alanında (18-20 yaş aralığında dört işlem (kontrol, zayıf, orta ve kuvvetli müdahale işlemi ve üç tekerrürden oluşan her biri 500 m²’lik toplam 24 parsel oluşturulmuştur. Zayıf müdahale parselinde alandaki toplam göğüs yüzeyinin %10-15’i, orta müdahale parselinde %20-25’i ve kuvvetli müdahale parselinde ise %30-35’i çıkarılmış, kontrol parsellerinde herhangi bir müdahale yapılmamıştır.  Deneme parsellerindeki bireylerde 2010 yılı ilkbaharında başlangıç çap değerleri ölçülmüş ve işlemlere göre müdahale kesimleri yapılarak, 2013 yılı ilkbaharındaki çap değerleri ile karşılaştırılıp her iki müdahale yılı arasındaki gelişim farkı tespitleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; yapılan sıklık bakımı müdahalelerinin gelişmeye etkisinin olduğu ve bu etkinin çap ve göğüs yüzeyi değerleri açısından en iyi gelişiminin kuvvetli müdahale işleminde gerçekleştiği tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda, genel olarak 18-20 yaşlarındaki doğal sarıçam meşcerelerinde sıklık bakımı yapılan alanlarda ilk sıklık bakımı kesimlerinde hektardaki birey sayısının 3000-4000 adet civarında tutulması çap ve göğüs yüzeyi açısından en iyi sonucu vermektedir.Anahtar Kelimeler: Çap, göğüs yüzeyi, sarıçam, sıklık bakımı.

  9. Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenlerinin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP Hazırlamaya İlişkin Görüşleri

   Hasan Avcıoğlu

   2011-01-01

   Full Text Available Bu çalışmada, Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEPnın öğrenilmesi, hazırlanması ve uygulamasına ilişkin zihin engelliler sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, nitel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemine göre belirlenmiş olan katılımcılar toplam 12 zihin engelliler sınıf öğretmeninden oluşturulmuştur. Verilerin toplanmasında yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği ve toplam 17 sorudan oluşan bir görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde, betimsel analiz yaklaşımından yararlanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda öğretmenlerin BEP hazırlarken öğrencilerin aileleriyle oldukça az görüştükleri ailelerin ve öğrencilerin görüşlerinden yeterince yararlanmadıkları anlaşılmaktadır. BEP’te yer alması gereken kısımlar ve BEP’te belirlenen hedef davranışlara ulaşılıp ulaşılmadığının değerlendirilmesi konusunda yeterince bilgi sahibi olmadıkları da elde edilen bulgular arasındadır. Zihin engelliler sınıf öğretmenlerinin BEP’i öğrenme yaşantıların da farklı olduğu, BEP’i hazırlama ve uygulamada da sorunlar yaşadıkları araştırmanın bulguları arasındadır. In this study determination of mental handicapped class teachers’ thoughts about learning, preparing and applying IEP was aimed. Participants who were determined according to aimed sampling method include mental handicapped class teachers. During collecting data, semi-structured interview technique and an interview form that consists of 17 questions were used. In the analysis of the data descriptive analysis concept was used. During determining questions, themes about teachers’ 1- Learning IEP experience, 2- Applying IEP experience, and 3- Thoughts about IEP were determined and findings were introduced according to them. It is understood from teachers’ expressions that

  10. Yağsız Yoğurt Üretiminde Yağ Taklidi Madde Kullanımı

   Balkır Tamuçay

   2015-02-01

   Full Text Available Bu çalışmada yağsız yoğurt üretiminde karşılaşılan duyusal ve fiziksel problemleri önlemek amacıyla protein kaynaklı yağ taklidi maddelerden biri olan Simplesse® 100 kullanılmıştır. Dört ayrı deneme yoğurtlarının (K (kontrol, A: %1, B: %2,5, C: %4 oranında Simplesse® 100 ilaveli, depolamanın 1., 11. ve 21. günlerinde fiziksel, kimyasal ve duyusal analizleri yapılmıştır. A, B ve C örneklerinde kurumadde değerleri, K (kontrol örneğine göre ilave edilen Simplesse® 100 oranlarına bağlı olarak sırasıyla (%1, %2.5 ve %4 artmıştır. Aroma maddesi ilavesi yoğurtların titrasyon asitliği, pH ve laktik asit içeriklerinde önemli bir değişime neden olmamıştır. Depolamanın 11. gününde %1 Simpless® katkılı A örneğinin konsistens ve viskozite değerleri K, B ve C örneklerine göre daha iyi bulunurken, 21. günde tüm örneklerde hemen hemen aynı değerler elde edilmiştir. Serum ayrılması değeri bakımından ise C örneği (en yüksek oranda (%4 Simpless® ilaveli, bütün dönemlerde en iyi sonucu vermiştir. Asetaldehit miktarı kontrol (K örneğinde en düşük, B ve C'de ise en yüksek olarak tespit edilmiştir. Uçucu yağ asitlerinde de asetaldehitteki gibi bir eğilim ortaya çıkmıştır. Uçucu yağ asitleri ve asetaldehit içeriklerine bakıldığında tüm örneklerde yoğurtlardaki normal değerlerin altında çıkmıştır. Duyusal yönden %1 katkılı A örneği, diğer örneklere göre daha yüksek puanlar almıştır.

  11. Süt ve Rekonstitüe Sütün Ohmik Isıtılmasının İncelenmesi: Reolojik Özellikleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

   Filiz İçier

   2015-02-01

   Full Text Available Bu çalışmada, eşdeğer yağ ve kuru madde içeriğine sahip tam yağlı süt ve rekonstititüe süt örneklerinin ohmik ısıtılmasının reolojik özellikleri üzerine etkisi incelenmiştir. Örnekler 30 V/cm voltaj gradyanında 20 °C’den 80 °C’e kadar ohmik olarak ısıtılmışlardır. Kontrol amaçlı olarak eşdeğer ısıl geçmişe sahip su banyosunda ısıtma işlemi de gerçekleştirilmiştir. Her iki ısıtma yöntemi sırasında, kıvam özelliklerinin değişimi eş merkezli silindirik tip viskometre kullanılarak belirlenmiştir. Uygulanan ısıtma yönteminin ve örnek çeşidinin viskozite değerlerindeki değişim üzerine etkisinin istatistiksel olarak önemli düzeyde olduğu saptanmıştır. Viskozitenin, rekonstitüe süt örnekleri için ohmik ısıtma, süt örnekleri için ise geleneksel ısıtma sırasındaki sıcaklık artışına daha hassas olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada elde edilen veriler kurulacak pilot ve endüstriyel çaptaki sürekli ohmik ısıtma sistemlerinin tasarımında, özellikle pompalama gereksinimi ve ohmik ısıtma ünitesi içinde akış profillerinin değişimi açısından dikkate alınmalıdır. Ohmik ısıtıcı içinde oluşacak hız profillerindeki kararlılığın sağlanabilmesi homojen ısıtma için kaçınılmazdır.

  12. KAMU SOSYAL HARCAMALARININ GELİR DAĞILIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OECD ÜLKELERİNE YÖNELİK PANEL VERİ ANALİZİ

   Miraç Fatih İLGÜN

   2015-10-01

   Full Text Available ÖZ: OECD ülkelerinin birçoğunda gelir eşitsizliği 1990’lı yıllardan bu yana artış göstermektedir. Hükümetlerin gelir dağılımına müdahalede birincil aracı maliye politikasıdır. Maliye politikasının bu yeniden dağıtım etkisi, politika araçlarının hacmi, kompozisyonu ve artan oranlılık özellikleri tarafından belirlenmektedir. Bu çalışma 17 OECD ülkesi için 1995-2012 döneminde kamu sosyal harcamalarının gelir dağılımı üzerindeki etkisini, hem toplam harcamalar hem de sosyal harcamaların alt bileşenleri itibariyle panel veri analizi yardımıyla incelemektedir. Elde edilen bulgular devletin ekonomideki payının artışının gelir dağılımı üzerinde olumlu etkisinin olduğunu ortaya koymaktadır. Sonuçlar ayrıca toplam kamu sosyal harcamaları, aktif emek piyasası programları, dul ve yetim aylıkları ile işsizlik sigortası harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH içerisinde daha yüksek paya sahip olmasının gelir dağılımındaki adaletsizliğin azalmasına katkı sağladığını göstermektedir. ABSTRACT: Income inequality has increased since the 1990s in most OECD-countries. The primary instrument to affect income distribution for governments is fiscal policy. Redistribution effects of the fiscal policy are determined by the size, composition and the progressivity of each policy tool. This paper examines the impact of the government social expenditure on income distribution within the scope of both total and sub-categories of expenditures for 17 OECD countries during 1995 to 2012 by using panel data analysis. The findings suggest that increase in size of government has a positive impact on income distribution. The results also show that higher shares of GDP on total social expenditure, active labor market programs, survivor and unemployment expenditures promote a less unequal distribution of income.

  13. BAĞIMSIZ DENETİME DUYULAN GÜVENİN VE DENETİMİN BAĞIMSIZLIĞININ MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

   Tuğba DÖLEN

   2015-04-01

   Full Text Available ÖZ: Bu çalışma, Ankara ilinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının denetimin bağımsızlığı hakkındaki düşüncelerini ve bağımsız denetime duydukları güven duygusunu ortaya koymayı hedeflemektedir. Çalışmada öncelikle bağımsız denetim kavramı ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurum’u tarafından yayınlanan bağımsız denetim yönetmeliği dikkate alınarak denetime duyulan güven ve denetimin bağımsızlığı ile ilgili düzenlemeler açıklanmıştır. Daha sonra çalışmanın amacı doğrultusunda bir alan araştırılması gerçekleştirilmiştir. Yeni bağımsız denetim yönetmeliği dikkate alınarak araştırmanın amacına yönelik anket soruları hazırlanmıştır. Yüz yüze gerçekleştirilen anket sonucunda elde edilen cevaplar kodlanmış ve SPSS 17.0 Sürümü ile analiz edilmiştir. Çalışmada faktör analizi yapılmış ve faktör analizi sonucunda bağımsız denetime duyulan güven ve denetimin bağımsızlığı olarak iki faktör tespit edilmiştir. Belirlenen faktörler ile meslek mensuplarının mesleki unvanları, bağımsız denetçi olmaları ve mesleki tecrübeleri arasındaki ilişkiler ANOVA test ve t testi ile analiz edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Bağımsız Denetim, Muhasebe Meslek Mensupları, Bağımsız Denetim Yönetmeliği. ABSTRACT: This study aims to present the opinions about the independence of the accounting profession audit operated in Ankara and the feeling of confidence reposed in the independent audit. The confidence reposed in the audit and the regulations related to the independence of the audit were expressed by taking into consideration firstly the independent audit notion, Public Oversight and Independent Audit Regulations published by Accounting and Audit Standards Authority in the study. Afterwards, a field analysis was carried out for the aim of the study. For the purpose of research, the questionnaire has been prepared by

  14. Denizli İlinde İhracatı Yapılan Mantarlar

   Kutret GEZER

   2016-01-01

   Full Text Available Mantarlar protein, karbonhidrat, vitamin ve mineral gibi besinler yönünden zengin içeriğe sahip olmalarının yanı sıra farklı lezzetleriyle, yüzyıllardır insanoğlu için iyi bir besin kaynağı olmuştur. Ayrıca içerdikleri pek çok aktif bileşenin teröpatik etkilerinin bulunması besinsel değerlerini de arttırmaktadır. Ancak taze mantarların raf ömrünün kısa olması, kolay bozulmaları ve her dönemde bulunamamaları gibi bazı olumsuzluklar mantarların gıda sektöründe kullanım alanlarını sınırlamaktadır. Taze tüketime alternatif yöntemlerden biri olan kurutulmuş mantarların kullanımı dünya genelinde giderek yaygınlaşmaktadır. Mantarlar kurutulduğunda tat ve diğer özelliklerini büyük oranda korumaktadırlar. Kurutulmuş mantarlar, öğütülerek toz halinde veya bütün olarak doğrudan tüketilebildiği gibi tatlı, baharat, garnitür, mama, pizza ve çorbalara katılarak çeşitli şekillerde de tüketilebilmektedir. Ülkemizde 2007 yılında 21 ton kurutulmuş mantar ihracatı gerçekleşmiş ve 1.71 milyon dolar ülke ekonomisine katkı sağlanmıştır. Denizli ili kuru veya şoklanmış mantar ihracatında önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada Denizli ilinde kurutularak ihracatı yapılan Boletus edulis, Morchella esculenta, Cantharellus cibarius ve Craterellus cornucopioides türlerinin genel özellikleri ve besin içerikleriyle ilgili bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır. Araştırma için konuyla ilgili son zamanlarda yapılmış çalışmalara ulaşılarak yazın taraması yapılmıştır. Bu çalışmaya konu olan mantar türleriyle ilgili bulgular arasındaki ilişkiler göz önüne alınarak, elde edilen veriler bir araya getirilmiş ve yorumlanmıştır.

  15. ŞEHİR İÇİ DENİZYOLU ULAŞIMINDA MÜŞTERİLERİN HİZMET ALGISI VE MEMNUNİYETİ: BİR UYGULAMA - CUSTOMER’S PERCEPTION OF SERVICE AND SATISFACTION IN MARITIME TRANSPORT IN THE CITY: AN APPLICATION

   Mustafa KARADENİZ

   2014-07-01

   Full Text Available ÖzetTaşımacılık ve ulaştırma sektörü lojistiğin önemli bir faaliyet alanıdır. Teknolojide ve hizmet sektöründeyaşanan gelişmeler bu sektörü de her yönüyle değiştirmiştir. Müşteri memnuniyetini sağlamak rekabetgücünü arttırmada en etkili faktörlerden biridir. Günümüz çağdaş rekabet dünyasında ulaştırma sektöründede büyük bir çekişme mevcuttur. Bu gelişmeleri göz önünde bulunduran işletmeler, insanların hizmetalgısı-memnuniyet ilişkisine önem vermeye başlamıştır. İşletmeler, müşteri memnuniyetini sağlamak içinmüşterilerinin alışkanlıklarını, beklentilerini, algılarını ve sosyo-demografik özelliklerini iyi tespit etmeyeçalışmaktadırlar.Yapılan bu çalışmanın literatür bölümünde lojistik, taşımacılık, şehir içi deniz yolu taşımacılığı, hizmetkavramı ve müşteri memnuniyeti üzerinde durulmuş ve İstanbul Şehir Hatları hakkında genel bilgiverilmiştir. Araştırmanın uygulama kısmında ise İstanbul Şehir Hatlarını kullanan 396 müşterinin, sunulanhizmete ilişkin algısı ve memnuniyetleri incelenmiştir. Veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmış, anketverileri frekans analizi, güvenilirlik analizi, faktör analizi, t-testi, Anova, korelasyon analizi ve regresyonanalizine tabi tutularak araştırmadan elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır.AbstractThe transportation sector is one of the important activity field in logistics. Developments in technologyand the service sector has changed every aspect of this industry. Customer satisfaction is one of the most important factor in increasing competitiveness. In today’s modern competitive world, there is also a greatcontention in the transportation sector. Considering these developments, businesses began to give attentionto the relationship between the service perception and satisfaction of people. Business tries to identifycustomers’ habits, expectations, perceptions and socio

  16. Ankara’daki Halk Kütüphanelerinde Halkla İlişkiler =Public Relations of Public Libraries in Ankara

   Karadeniz, Şenol

   Full Text Available Bu çalışmada Ankara'daki halk kütüphanelerinin, kullanıcılarını sunulan hizmetler hakkında neden yeterince bilgilendiremedikleri ve kendilerini kullanıcılarına neden yeterince tanıtamadıkları konusu irdelenmiştir. Araştırmanın amacı, halk kütüphanelerinde uygulanabilecek halkla ilişkiler yöntemlerinin neler olduğunu, halk kütüphanelerinin planlı halkla ilişkiler faaliyetlerinde bulunmamalarının nedenlerini ve bu nedenlerin boyutunu, özelliklerini ortaya koymaktır. Araştırmanın evrenini Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde hizmet veren Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı halk ve çocuk kütüphaneleri oluşturmaktadır. Önceden yapılandırılmış görüşme kapsamında halk kütüphanesi yöneticileriyle görüşülmüş, ayrıca araştırma kapsamındaki kütüphanelerde gözlem tekniği uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında, halk kütüphanelerinin sistematik halkla ilişkiler programları uygulamamaları nedeniyle, kütüphaneyi tanıtmada ve sunulan hizmetlere ilişkin kullanıcılarda olumlu görüş oluşturmada yetersiz kaldıkları anlaşılmıştır In this study the answers to the question "why the public libraries in Ankara could not inform their users about services off ered properly, and could not introduce themselves to users suffi ciently ?" were explicated. The goal of the study is to fi nd out which public relations methods can be used in libraries, and why libraries could not conduct planned public relations activities. The research universe consists of public libraries being administratively connected to Ministry of Culture and Tourism, which lie within the borders of Ankara Metropolitan Municipality. For the collection of data, pre-confi gured talks were applied to the managers who were working for the public libraries, and moreover the fulfi llment of library activities were observed. The fi ndings of the study indicate that, since

  17. AYVALIDERE HAVZASINDA (SÜLEYMANPAŞA / TEKİRDAĞ JEOMORFOLOJİK FAKTÖRLERİN TOPRAK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

   Emre ÖZŞAHİN

   2016-02-01

   Full Text Available Bu çalışmada, jeomorfolojik faktörlerin toprak özellikleri üzerine etkileri Ayvalıdere Havzası örneğinde incelenmiştir. Bu etkilerin örnek bir havza dâhilinde incelenmesi çalışmanın önemini teşkil etmektedir. Çalışmada 1:25.000 ölçekli KIRKLARELİ F19-d4 ve BANDIRMA G19-a1 numa- ralı topoğrafya haritaları kullanılmıştır. Yöntem olarak ise öncelikle havza alanının jeomorfolojik özellikleri tespit edilmiştir. Ardından başka araştırmacılar tarafından yaptırılan toprak örneklerinin analizlerinden ve çalışma bulgularından istifade edilerek havzanın detaylı toprak haritası oluşturul- muştur. Gerek jeomorfolojik özellikler (yer şekilleri, eğim, bakı, yükselti gerekse toprak özellikleri CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri ortamında karşılaştırılarak, havzada toprakların dağılışında jeomor- folojik faktörlerin etkisi irdelenmiştir. Çalışma sonunda yer şekilleri ile toprak özellikleri arasındaki ilişkinin kısa mesafeler dâhilinde büyük değişiklikler sunduğunu belirlenmiş ve vurgulanmıştır. Bu ilişkinin daha detaylı çalışmalarla ortaya konması gereklidir. Böylece elde edilen sonuçlarla toprak kaynaklarının korunması, doğru kullanımı ve planlanması konusunda önemli adımlar atılabilir. Nihai olarak gerek jeomorfolojik gerekse pedolojik özellikleri konu alan benzer çalışmalarda toprak ve yer şekilleri arasındaki münasebetin araştırılması doğal ortamı daha iyi anlayıp, analiz etmemize yardımcı olacaktır.

  18. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Süreç Odaklı Ölçme ve Değerlendirme Araçlarını Kullanma Durumları: İstanbul İli Örneği

   Ayşe AYDOĞMUŞ

   2012-02-01

   Full Text Available Araştırmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmenlerinin süreç odaklı ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanma durumlarının incelenmesidir. Bu amacı gerçekleştirmek için, nicel araştırma yöntemlerinden genel tarama modelinden yararlanılmıştır. Araştırmanın örneklemini ise evrenden uygun örnekleme yöntemiyle seçilen 155 ilköğretim okulundaki 270 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmacılar tarafından geliştirilen anketten elde edilen veriler, frekans, yüzde ve iki değişkenli “Ki Kare (χ2” testinden yararlanılarak yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda; mesleki kıdem ile rubrik, kontrol listeleri, tutum ölçeği ve dilsiz harita kullanımında; mezun olunan kurum türü ile proje ile rubrik kullanımında; hizmet içi eğitimin proje, rubrik, gözlem formu ve dilsiz harita kullanımında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca, süreç odaklı ölçme araçlarından performansın ve projenin sıklıkla kullanıldığı; yapılandırılmış grid, tanılayıcı dallanmış ağaç tekniği, tutum ölçekleri ve akran değerlendirmenin ise nadiren kullanıldığı görülmüştür. Öğretmenlerin bu araçları yeterince tanımadıkları sonucuna varılmıştır. Bu nedenle, konuyla ilgili öğretmenlere küçük gruplarla, uygulamalı hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemesi; eğitim fakültelerinde bu araçların uygulamalı bir şekilde kullanılmasının öğretilmesi önerilmektedir.

  19. Farklı Tip Türk Rakılarında Temel Uçucu Bileşiklerin Gaz Kromatografisinde Doğrudan Enjeksiyonla Belirlenmesi

   Seda Özkandan

   2015-02-01

   Full Text Available Bu çalışmada, tek üzüm çeşidinden (Misket, yaş üzümden ve kuru üzüm suması melas alkolü karışımından üretilen farklı tipteki rakıların bileşimleri ve temel uçucu bileşikleri araştırılmıştır. Metanol ve temel uçucu bileşikler (asetaldehit, asetal, metil asetat, etil asetat, 2-bütanol, n-propanol, izobütanol, n-bütanol, aktif amil alkol, izoamil alkol, trans anetol ve estragol AB referans yöntemine göre GC- FID ile belirlenmiştir. Rakıların temel uçucu bileşiklerini, sırasıyla, anason kaynaklı trans anetol ve suma kaynaklı yüksek alkoller, esterler, aldehitler ve uçucu asitler oluşturmuştur. Rakılarda, toplam uçucu madde miktarları uçar asit dahil, 124.99-163.40 g/hL mA arasında, trans anetol miktarları 1038-1380 mg/L arasında, metanol miktarları 43.96-56.91 g/hL mA arasında değişmiştir. En yüksek toplam uçucu madde miktarı Misket üzümünden elde edilen rakıda bulunmuştur. Tek çeşitten ve yaş üzümden üretilen rakıların, karışımdan üretilen rakılara göre daha yüksek miktarlarda toplam uçucu madde ve özellikle yüksek alkoller içerdikleri belirlenmiştir. Yüksek alkol miktarları bakımından tipler arasındaki fark önemli bulunmuştur (P<0.05. Trans anetol miktarı en yüksek yaş üzüm rakısında, en düşük misket rakısında belirlenmiştir. Öte yandan, genel olarak rakıların bileşimlerinin TGK Distile Alkollü İçkiler Tebliği’ne uygun oldukları saptanmıştır.

  20. İçsel Markalaşma Uygulamalarıyla Markanın Örgüt İçerisinde Tutundurulması: ARKAS Holding Örnek Olayı* ( Promoting Brand Within Organization Via Internal Branding: ARKAS Holding Case Study

   Aysun KAHRAMAN

   2015-12-01

   Full Text Available İçsel markalaşma; çalışanların, çalıştıkları işletmenin marka vaadini, marka değerini anlaması ve benimsemesi sonucunda, dış müşterilerin de markayı daha kolay benimseyeceğini savunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, ülkemiz literatüründe yeterince ele alınmamış olan içsel markalaşma olgusunu teorik temeller ve uygulama aşamaları açısından açıklığa kavuşturmaktır. Çalışmada ilk olarak markalaşmanın önemine ve markalaşma sürecinde çalışanların rollerine değinilmiştir. Daha sonra içsel markalaşma kavramı, içsel markalaşma uygulamalarında kullanılan teknikler ve araçlar teorik olarak incelenmiştir. Çalışmanın uygulama bölümü için bir hizmet işletmesi olan Arkas Holding’in iki yöneticisiyle, Arkas Holding’deki içsel markalaşma uygulamalarıyla ilgili olarak derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmeler sonrasında elde edilen bulgular değerlendirildikten sonra Arkas Holding’de içsel markalaşmanın önemi, içsel markalaşma uygulamalarının nasıl gerçekleştiği, bu süreçte dikkat edilmesi gereken unsurlar ve karşılaşılan zorluklar ortaya konulmuştur. Internal branding supports the idea that external customers will internalize the brand more easily if employees understand and adopt the brand promise and brand values of the company which they work for. The aim of this study is to clarify internal branding phenomenon, which which has not been discussed enough in the Turkish literature, in terms of literature and application areas. Firstly the study has discussed the importance of branding process and the role of employees in this process. Then, the concept of internal branding, the technics and the tools whics are used for application of internal branding is examined theoretically. In the application part in-depth interviews were conducted with two managers of Arkas Holding about internal branding activities in Arkas Holding. After

  1. Öğretimsel Düzenlemeler Modelinin Erken Çocukluk Özel Eğitiminde Kullanılması

   Cevriye Ergül

   2009-01-01

   Full Text Available Özel gereksinimli çocukların hedeflenen beceri ve davranışlarda gösterdikleri gelişimin sürekli ve sistematik bir şekilde değerlendirilmesi ve elde edilen verilerin öğretimsel uygulamaları düzenlemede kullanılması, erken çocukluk özel eğitimin en önemli yapıtaşlarından biri olmasına rağmen, öğretmenlerin çoğunlukla sistematik veri toplamadıkları, öğretimsel kararlar alırken sezgilerine ve sistematik olmayan gözlemlerine dayandıkları bildirilmiştir. Buna karşın, basit bir yönerge modeli olan Öğretimsel Düzenlemeler Modeli (ÖDM ile yapılandırılmış bir süreç içinde öğretmenlerin verileri sistematik değerlendirmelerinin sağlandığı durumlarda, çocukların hedeflenen becerilerin kazanımında daha başarılı olduğu gözlenmiştir. Bu çalışmada, ÖDM modelinin bir erken müdahale programında uygulanması anlatılmıştır. Üç basamaktan oluşan bu model, özel gereksinimli çocukların hedeflenen beceri ve davranışlarında gösterdikleri gelişimin sürekli ve sistematik bir şekilde değerlendirilmesini, verilerin grafikleştirilmesini ve verilerin öğretimsel kararlar almak için yorumlanmasını içermektedir. Makalede, bahsedilen basamakların ayrıntılı değerlendirilmesi sunulmuştur. Although a critical component of early childhood special education is continuous monitoring children’s progress and using data to modify instruction, special education teachers engage in data collection activities only rarely or not at all. Instead, they tend to rely on their intuition or informal observations of children when they make instructional decisions. However, when teachers use a structured method embedded in the Instructional Adaptations Model (IAM to evaluate data and make instructional changes, their students demonstrate superior performance in the acquisition of targeted skills in comparison to their peers. In the article, implementation of IAM in early intervention programs is

  2. PSİKOLOJİK SERMAYE ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

   Turhan ERKMEN

   2013-02-01

   Full Text Available PSİKOLOJİK SERMAYE ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ANALİZİÖzet: Bu çalışmada, Fred Luthans ve arkadaşları (2007 tarafından geliştirilen Psikolojik Sermaye Ölçeği’nin (Psychological Capital Scale Türkçe uyarlamasını yapmak, geçerlilik ve güvenilirlik analizini gerçekleştirmek amaçlanmıştır. Ülkemizde yapılan bu çalışma, Örgütsel Davranış literatüründe önemli bir kavram olan Psikolojik Sermaye ile ilgili yapılacak çalışmalara da referans olabilecektir. Çalışma, bilişim sektöründe çalışan toplam 158 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin geçerlilik çalışmaları için doğrulayıcı faktör analizi, güvenilirlik çalışmaları için ise iç tutarlılık analizleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, psikolojik sermaye kavramının; orijinal ölçekteki faktör yapısından farklı olarak 3 faktörle ifade edildiği, bu faktörlerin de öz-yeterlilik, umut ve iyimserlik olduğu, psikolojik dayanıklılık boyutunun ortadan kalktığı, ölçeğin Türkçe versiyonunun uygulama alanı çerçevesinde güvenilir ancak geçerli olmadığı sonucu bulunmuştur.VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF THE PSYCHOLOGICAL CAPITAL SCALEAbstract: The purpose of the study is to adapt Psychological Capital Scale into Turkish and to conduct validity and reliability analysis of the Scale which was developed by Fred Luthans and his colleagues (2007. This study intends to be referred to the future studies in our country as psychological capital has become an important concept in the field of Organizational Behavior. The study was conducted among 158 employees who work in information sector. For validity studies, confirmatory factor analysis; for internal consistency, reliability analyses were performed. According to the results of the study, it was found that psychological capital was explained by 3 factors in contrast to the 4 factors of the original scale. The factors remained

  3. DEĞERLENDİRİCİLER ARASI GÜVENİLİRLİK VE TATMİN BAĞLAMINDA 360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME - 360-DEGREE PERFORMANCE APPRAISAL IN THE CONTEXT OF INTERRATER RELIABILITY AND SATISFACTION

   Adem BALTACI

   2014-03-01

   Full Text Available ÖzetGünümüzün en popüler değerlendirme sistemi olarak kabul edilen 360 derece değerlendirme sistemi gücünü, farklı kaynaklardan elde edilecek olan sonuçların daha objektif ve kapsayıcı olacağı görüşünden almaktadır. Ancak burada hangi değerlendiricinin daha geçerli ve güvenilir bilgi sağladığı halen belirsizliğini koruyan bir konudur. Bu belirsizliğe rağmen 360 derece değerlendirme sistemi çalışana kendini ve diğerlerini değerlendirme şansı tanıyor olması nedeniyle sistemden duyulan tatmini arttırmaktadır. Bu bağlamda yapılan bu çalışmada, değerlendirme sisteminden duyulan tatmin ve değerlendiriciler arası güvenilirlik özelinde 360 derece değerlendirme sistemi ele alınmıştır. Bu amaçla bu sistemi uygulayan bir işletmenin çalışanlarının değerlendirme sonuçları incelenmiş ve ayrıca çalışanlara sistemden duydukları tatmini ölçen bir anket uygulanmıştır. Analizler sonucunda demografik değişkenlerin performans puanları üzerinde olmasa da farklı kaynaklardan gelen değerlendirmeler üzerinde etkili olabildiği görülmüştür. Ayrıca üstlerin çalışanların gerçek performans puanlarına en yakın değerlendirmeleri yaptığı incelemeler sonucunda ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra sisteme karşı duyulan tatmin ile çalışanların performansları arasında kuvvetli bir ilişki tespit edilmiştir.AbstractThe 360-degree appraisal system, viewed as today’s most popular appraisal system, gets its strength from the view that results from different sources would be much more objective and inclusive. Yet, the question of exactly which rating source provides relatively more valid and reliable information remains to be answered. This uncertainty notwithstanding, the 360-degree performance appraisal system leads to higher satisfaction with the system as it allows employees to assess both themselves and others. Against this background, this study addresses the

  4. Radurizasyonun Tavuk Etlerinin Duyusal, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerine Etkisi

   Nuray Kolsarıcı

   2015-02-01

   Full Text Available Araştırmada 1, 2 ve 3 kGy dozunda uygulanan iyonize radyasyonun (Radurizasyon tavuk but ve göğüs etlerinin mikrobiyolojik, kimyasal ve duyusal kalitelerine olan etkisi üzerinde çalışılmıştır. 6-8 haftalık broilerler kesilerek but ve göğüs etlerine parçalandıktan sonra biri açık kontrol olmak üzere 5 gruba ayrılmış ve 4 grup vakum paketlenmiştir. Vakum paketi gruplardan biri vakumlu kontrol olarak ayrılırken, diğer gruplar 1, 2 ve 3 kGy olmak üzere iyonize radyasyona tabi tutulmuştur. 0. günden başlamak üzere 3’er günlük periyotlarla gruplar analize alınmış, toplam mezofilik aerob, toplam psikrofilik aerob, stafilokok ve laktik asit bakterileri ile pH ve TBA değeri belirlenmiştir. Ayrıca örneklerin duyusal özellikleri de panel oluşturularak saptanmıştır. Elde edilen tüm veriler varyans analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırma bulgularına göre tavuk but ve göğüs etlerinde radurizasyon sonrası bakteriyel yükte azalma gözlenmiştir. Radurizasyonun toplam mezofilik aerobik ve toplam psikrofilik aerobik bakteriler üzerine olan etkisi stafilokok ve laktik asit bakterilerine kıyasla daha yüksek düzeyde olup, özellikle laktik asit bakterilerinde zayıf kalmıştır. PH ve TBA değerleri açısından radurizasyonun değişiklik yaratmadığı gözlenmiştir. Bununla birlikte 3 kGy ışınlanmış örneklerin raf ömrü 27 gün civarında olurken 2 kGy ışınlı örnekler 24 günde, 1 kGy ışınlı örnekler 18 günde, vakumlu kontroller 15 günde, açık kontroller 9 gün civarında tüketim özelliğini yitirmiştir. Duyusal değerlendirmelerde alınan sonuçlarda ışınlanmış örneklerin renk, görünüş, aroma, gevreklik gibi özellikleri kontrollere göre farklı olmayıp, tüm gruplar pazarlanabilir nitelikte bulunmuşlardır.

  5. The Examination of Teacher Candidates’ Level of Proficiency in Technopedagogical Education [Öğretmen Adaylarının Teknopedagojik Eğitim Yeterliliklerinin İncelenmesi

   Berna Aygün

   2016-08-01

   Full Text Available The purpose of this study is to investigate preservice elementary mathematics teachers` techno pedagogical knowledge competencies and performance indicators defining these competencies. In this qualitative study, teaching practices which was prepared in learning domain such as numbers and operations, algebra, geometry and measurement, statistics and probability and with different dynamic mathematical software (GeoGebra, Cabri3D and Tinkerplots by 24 prospective mathematics teachers’ candidates were investigated. Data of study was collected through video records and lesson plans filled out by the prospective teachers after their teaching sessions. Data were analyzed within executing the teaching process and problem solving competency fields of technopedagogical education. Findings indicate that technology is used as an explorative tool for the first time in teaching the subject, technology based activities are prepared to prevent misconception; however, they were forced to use technology in assessment evaluation process. [Bu çalışmanın amacı ilköğretim matematik öğretmen adaylarının Teknopedagojik eğitim yeterliklerinin ve performans göstergelerinin incelenmesidir. Bu çalışmada öğretmen adaylarının sayılar ve işlemler, cebir, geometri ve ölçme, veri işleme ve olasılık öğrenme alanlarında GeoGebra, Cabri3D ve Tinkerplots gibi farklı dinamik matematik yazılımları kullanılarak hazırlanılan teknoloji destekli ders anlatımları incelenmiştir. 2013- 2014 güz ve bahar yarıyıllarında Karadeniz Bölgesi’nde bir devlet üniversitesinde ilköğretim matematik öğretmenliği 3. sınıfında öğrenim gören 24 öğretmen adayı ile yürütülen bu çalışmada nitel araştırma yöntemi ile desenlenmiştir. Öğretmen adaylarının ders anlatımlarının video kaydı alınmış ve çözümlemesi yapılmıştır. Video kayıtlarının çözümlenmesi ve adayların ders planlarından elde edilen veriler

  6. Üzüm Çekirdeği Tozu ve Peynir Altı Suyu Tozunun Tavuk Nugget Kalitesi Üzerine Etkileri

   Ece Cagdas

   2015-02-01

   Full Text Available Bu çalışma kapsamında; buğday unu, mısır unu, tuz ve kabartma ajanı ile hazırlanan basit kaplama hamuruna değişik oranlarda üzüm çekirdeği tozu (GSP eklenerek kaplanan ve peynir altı suyu tozu çözeltisine (WPS daldırılarak kaplanan tavuk eti parçalarının ön kızartma işleminden sonra nem, protein, yağ ve yüzeyde yapışma miktarları belirlenmiştir. Bunların yanı sıra, doku, taramalı elektron mikroskobu (SEM ve tiyobarbitürik asit (TBA analizleri yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda GSP miktarı arttıkça nem (%66.20±0.71 – 68.22±0.38, protein (%16.16±1.36 – 19.73±1.40 ve yüzeyde yapışma miktarı (%26.27±0.43 – 36.13±0.71 artış gösterirken yağ miktarında (%8.18±0.17 – 4.78±0.54 azalış meydana gelmiştir. En düşük yağ miktarları WPS’ye daldırılarak hazırlanan örneklerde bulunmuştur. Uygulama yapılan örneklerde ön kızartma işleminden sonra da antioksidan aktivite gözlenmiş ve uygulama yapılan tüm örneklerin TBA değerleri (23.30±1.61 – 27.17±1.12 mg MDA/kg kontrol ile karşılaştırıldığında daha düşük seviyelerde olsa da önemli bir fark belirlenmemiştir (P>0.05. Elde edilen sonuçlara göre kaplama harcı malzemesi olarak GSP kullanımı ve WPS’ye daldırma işlemi kaplama harcının kalitesinin geliştirilmesinde bir potansiyele sahiptir.

  7. İşveren Markası Oluşturma: Katılım Bankası Örneği(Creating Employer Brand: Participation Bank Example

   Elif Narcıkara

   2016-03-01

   Full Text Available Günümüz firmaları, ürün ve hizmetlerinin pazarlanmasında dış müşterinin yanısıra iç müşterinin de öneminin farkına varmışlardır.  Bu bağlamda, Simon Borrow tarafından geliştirilen İşveren Markası kavramı 1990’ların önemli gelişmelerinden biri olmuş ve birçok firma tarafından dikkate alınan bir kavram haline gelmiştir (Tüzüner vd., 2009. Yetenekli iş gören bulma konusundaki zorluklar, hizmet sektöründe İşveren Markası uygulamalarını öne çıkarmıştır (Berthon vd. 2005; Knox ve Freeman, 2006. Kariyer portallarında en çok başvurunun hizmet sektörü içerisinde bankacılık sektörüne yapılması da araştırmacıları bankacılık sektörüne yöneltmiştir. Bu çalışmanın ana örneklemini katılım bankacılığı alanında hizmet veren Albaraka Türk Katılım Bankası’ na daha güncel ve sağlıklı verilere ulaşılacağı varsayımıyla sadece son 3 ayda başvuruda bulunun adaylar oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı Albaraka Türk’e iş başvurusunda bulunan adayların tercihlerinde etkili olan İşveren Marka çekiciliği faktörlerini ölçmek ve tercihlerinde tecrübe ve eğitim durumlarının etkisinin olup olmadığını görmektir. Bu amaçla geçerliliği ve güvenilirliği tespit edilmiş olan Berthon’un İşveren Çekiciliği Ölçeği (Employer Attractiveness Scale kullanılmıştır. Araştırma ile ilgili anket, pazarlama pozisyonlarına son 3 ayda başvuru yapan, farklı tecrübe seviyelerindeki 500 kişilik bir aday grubuna uygulanmıştır. Adayların seçiminde kolayda örnekleme metodu kullanılıp, Berthon’un 25 soruluk ölçeğinden oluşan anket 7’li Likert cevap ölçeği kullanılarak e-mail aracılığıyla adaylara gönderilmiştir. Elde edilen sonuçlar da SPSS programı ile analiz edilmiştir.

  8. Batı Karadeniz Bölgesi Düzce Ekolojik Koşulları Altında Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Yaprak Hastalıklarına Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi

   Nedim Altın

   2017-07-01

   Full Text Available Bu çalışma, Batı Karadeniz Bölgesi Düzce ili ekolojik koşulları altında 19 adet ekmeklik buğday çeşidinin doğal enfeksiyon koşullarında yaprak hastalıklarına karşı reaksiyonlarının belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Deneme tesadüf blokları deneme desenine uygun olarak 4 tekerrürlü olarak kurulmuş ve ekim işlemi 17.11.2015 tarihinde yapılmıştır. Hastalık gözlemleri ile ilgili çalışmalar; Septoria tritici etmeninin neden olduğu septorya yaprak lekesi hastalığı için süt olum dönemi başlangıcında, Puccinia striiformis etmeninin neden olduğu Sarı Pas hastalığı için çiçeklenme dönemi sonunda, Puccinia recondita etmeninin neden olduğu Kahverengi Pas için süt olum dönemi başlangıcında yapılmıştır. Tarla koşullarında doğal bulaşıklığa göre yapılan değerlendirme sonucunda hastalık oranları belirlenmiştir. Belirlenen hastalık şiddetine göre, septorya yaprak lekesi hastalığına karşı en hassas çeşidin % 60 hastalık şiddeti ile “Bereket”, en tolerant çeşidin ise %14 ile “Aslı” olduğu, Sarı Pas hastalığına karşı en hassas çeşidin %45,4 ile “Tekirdağ”, en tolerant çeşidin %0,6 ile “Midas” olduğu ve Kahverengi Pas hastalığına karşı ise en hassas çeşidin %22 ile “Tahirova” en tolerant çeşidin ise %0,2 ile “Midas” olduğu belirlenmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen verilere göre septorya yaprak lekesi hastalığına karşı Aldane, Aslı, Konya 2002, Köprü, Masaccio ve Tosunbey, Sarı Pas hastalığına karşı Aslı, Esperia, Kate A1, Karasunya Odeska, Masaccio ve Midas, Kahverengi Pas hastalığına karşı ise Aldane, Aslı, Bereket, Köprü, Masaccio, Midas ve Tekirdağ çeşitlerinin ileride yapılacak ıslah çalışmaları için ümitvar olduğu görülmüştür.

  9. TERMAL TURİZMDE TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: GÖNEN ÖRNEĞİ - DETERMINATION OF THE FACTORS AFFECTING CONSUMER PURCHASE BEHAVIOR IN THERMAL TOURISM

   Mehmet İLBAN

   2012-11-01

   Full Text Available Özet:Günümüzde turistik bölgeler arasında yaşanan yoğunrekabet, tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyebilmeyi,buna bağlı olarak benzersiz bir ürün yaratmayı ve ürününfarklılığını ortaya koyabilmeyi son derece önemli halegetirmiştir. Bu durum turistik bölgenin turist sayısı ve eldeedeceği gelir düzeyini de yakından ilgilendirmektedir.Dolayısıyla, tüketiciler açısından turistik bölge tercihinde satınalma davranışını etkileyen faktörlerin öncelikle nelerolduğunun tespiti ve tüketicilerin belirli özelliklerine görehedef pazarların belirlenmesi bu çabaları yerine getirmedemuhakkak ki oldukça önemli katkılar sağlayacaktır. Bunoktadan hareketle, demografik özelliklerine göre termalturizme yönelik tüketicilerin satın alma davranışlarınıetkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla bir anket çalışmasıuygulanmıştır. Anketlerden elde edilen verilerden hareketle,turistik tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyenfaktörlerin öncelik sırasına göre şu şekilde sıralanmıştır;pazarlama çabaları, ekonomik faktörler, sosyal faktörler,psikolojik faktörler ve kişisel ve kültürel faktörler. Ayrıcaaraştırmada, turistik tüketicilerin demografik özelliklerinegöre satın alma davranışlarını etkileyen faktörleri algılamalarıarasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur.Abstract:Today, fierce competition among the tourist areasmade affecting buying behavior of the consumers andcorrespondingly creating a unique product and putting forththe difference of the product extremely important. This case isa particular concern to tourist number of the tourist area andthe income level. Hence, firstly, from the perspective of touriststo choose a tourist place, determination of the factors affectingthe buying behaviors of the consumers and specifying thetarget markets according to the certain features of theconsumers, will make a significant contribution

  10. Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanılan Bilgisayar Temelli Materyallerin 6. Sınıf Öğrencilerinin Dikkat Düzeylerine Etkisinin Elektroansefalografi Cihazı Aracılığıyla Tespiti / Determination of the Effects of Computer Based Instructional Materials Used in Social Studies Education of Sixth Grade Students' Attention Levels via Using an Electroencephalography Device

   Yusuf İnel

   2017-09-01

   Full Text Available Abstract The purpose of this research is to investigate the effects of computer-based instructional materials used in social study courses of sixth grade attention levels via an electroencephalography device. In this study, a time series design was employed. The study group was composed 21 volunteer students who were allowed sixth grade in a public secondary school located in the Central District of Uşak province during the 2013-2014 academic year. NeuroSky's MindWave - EEG device was used as data collection tool in the study. "PYTHON" and "MATLAB" programs were used for the analysis of the obtained data. As a result of the research, prezi presentation, digital graphics, digital map, documentary and animation were found to increase the attention level of the students. Apart from the purpose of the research, the levels of attention dropped when the questions were asked students. According to the printed maps, digital maps increase students' attention and the hand movements of the teacher in the class is also effective in the attention levels of the students.   Öz Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgiler dersinde kullanılan bilgisayar temelli materyallerin 6. sınıf öğrencilerinin dikkat düzeylerine etkisinin tespit edilmesidir. Yarı deneysel modellerden zaman serisi deneysel deseni şeklinde gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubunu 2013–2014 eğitim - öğretim yılında, Uşak ili Merkez İlçesinde yer alan bir devlet ortaokulunda öğrenim gören 6. sınıflar arasından ailelerinden izin alınan 21 gönüllü öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak NeuroSky’s MindWave - EEG cihazı kullanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde, “PYTHON” ve “MATLAB” programlarından yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, hazırlanan Prezi sunumu, dijital grafik, dijital harita, belgesel ve animasyonun öğrencilerin dikkat düzeyini artırdığı bulgusuna ula

  11. Lise Öğrencilerinde Okulu Bırakma Eğilimi ve Nedenleri / Dropout Tendency among High School Students and its Reasons

   Hüseyin ŞİMŞEK

   2011-12-01

   Full Text Available Bu araştırmanın amacı, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki lise öğrencilerinin okulu bırakma eğilimlerini belirlemek ve okulu bırakma eğilimine etki eden faktörleri saptamaktır. Araştırmaya Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan sekiz il merkezinde toplam 54 lisede farklı sınıflarda okuyun ve seçkisiz olarak belirlenen 1106 öğrenci katılmıştır. Araştırma verileri araştırmacı tarafından hazırlanan bir anketle toplanmıştır. Verilerin analizinde değişkenlere bağlı olarak frekans ve yüzdeler dikkate alınmış, anlamlı farklılık aranan durumlarda, kay kare tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma bulguları, okulu bırakma eğiliminin başta kişisel özellikler olmak üzere, aile özellikleri, eğitim sistemi, okul ve öğretmen gibi çeşitli değişkenlerin etkilediği karmaşık bir süreç sonunda gerçekleştiğini göstermiştir. Elde edilen bulgulara göre Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki lise öğrencilerinin % 17’si şimdi ya da geçmişte okul bırakmayı düşündüğünü belirtmiştir. Okulu bırakma eğilimi en fazla lise 3. sınıfta görülmektedir. Kız öğrencilerde erkek öğrencilere oranla okulu bırakma eğilimi belirgin biçimde düşüktür. Çok çocuklu ailelerden gelen lise öğrencilerinin okulu bırakma eğilimleri az çocuklu aileden gelenlere oranla daha yüksektir. Öğretmenden ve okuldan memnuniyet oranı azaldıkça okulu bırakma olasılığı belirgin biçimde artmaktadır.

  12. Functional food products and ingredients with the increasing varieties in the world markets have enlarged

   Emin Yılmaz

   2015-12-01

   Full Text Available Fonksiyonel gıda ürünleri ve hammaddeleri dünya marketlerinde artan çeşitleriyle her gün pazar paylarını artırmaktadır. Genel olarak, bir ürünün fonksiyonel sayılabilmesi için, temel fiziyolojik görevlerine ek olarak, hastalıklara karşı koruyucu ve/veya tedavi edici etki göstermesi ve bu etkinin verilerle ispatlanması zorunludur. Gıda sektöründe bu kapsamda, doğal fonksiyonel ürünler, formülasyonla hazırlanmış ürünler ve hammaddeler kullanılmaktadır. Diğer kaynaklar yanında, deniz ürünleri fonksiyonel gıda maddesi ve hammaddelerinin en önemli kaynaklarıdır. Balık ve balık karaciğer yağları, omega-3 yağ asitleri, eikosapentaenoik (EPA ve dokosahekzaenoik (DHA asitlerin ana kaynağıdır. Balık yağları ispatlanmış fonksiyonel özellikleriyle gıda ve ecza sektöründe kullanılan en yaygın fonksiyonel ürünlerdir. Çok çeşitli deniz canlılarından elde edilen ticari enzimlerin (trimetilamin oksit demetilaz, thiaminaz, karnosinaz, tripsin v.b. hem kaynakları hem de kullanım alanları spesifiktir. Biyoklinik kimya ve organik sentez sektörü ile gıda, kağıt, ecza gibi sektörlerde bu enzimler çok kıymetli ürünlerdir. Bunun yanında protaminler, holotoksinler, okadaik asit, manolit, squalamin gibi yüzlerce biyoaktif molekülün yegane kaynakları deniz ürünleridir. Bu ürünlerden bazısı fonksiyonel gıda katkı maddesi olarak kullanılırken, çoğunluğu direkt ilaç yapımında kullanılmaktadır. Agar, karagenan, kitin, kitosan, jelatin ve benzerleri gıda ve gıda ambalaj sektöründe yaygın kullanılırlar ve ispatlanmış fonksiyonel ürün özellikleri vardır. Ayrıca deniz ürünleri kaynaklı vitaminler (özellikle A ve D vitaminleri, renk maddeleri, mikroalg ve spirulina ürünleri, protein izolatları ve aroma hammaddeleri diğer kıymetli fonksiyonel ürünlerdir. Bu derlemede en yaygın deniz ürünleri kaynaklı fonksiyonel ürünler tanıtılacaktır

  13. MARMARA ÜNİVERSİTESİ’NDE MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE ALANINA BAKIŞ AÇILARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA-A RESEARCH FOR THE EVALUATION OF THE STANDPOINT OF THE ACCOUNTING STUDENTS IN RESPECT OF THE FIELD OF ACCOUNTING AT MA

   Hakan ÇELENK

   2012-06-01

   Full Text Available Ülkemizde muhasebe eğitimi lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde birçok üniversitede verilmektedir. Öğrencilerin almış oldukları muhasebe eğitimi hem iş dünyası açısından hem de akademik açıdan önemli bir bilgi birikimi sunmaktadır. Ancak öğrencilerin aldıkları muhasebe eğitiminden sonra muhasebeye veya muhasebe alanına karşı tutumları ve muhasebeye ilişkin algıları bilinmeden verilen eğitimin etkileri, başarısı ve sonuçları hakkında bir bilgi sahibi olunamamaktadır. Bu bağlamda Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora eğitimi alan öğrencilerin muhasebe eğitimi üzerine bakış açılarını ölçmeye yönelik bir anket çalışması yapılmıştır. Ankette yöneltilen sorular öğrencilerin; muhasebeye, muhasebe eğitimine, muhasebede hoca faktörüne ve muhasebe ile ilgili mesleklere ilişkin bakış açılarını değerlendirmeye yönelik olarak belirlenmiştir. Anket çalışmasından elde edilen veriler istatistiksel analizlere tabi tutulmuş ve sonuçlar yorumlanmıştır.-In our country, accounting education is given in undergraduate, graduate and doctoral levels in many universities. Accounting education that has been received by the students provides significant knowledge in terms of both business and academic. However, it is not possible to obtain any information pertaining to the effects, success and results of the education without knowing the students’ attitude and perception in respect of the accounting and field of accounting. In this context, a survey study was conducted for the evaluation of the standpoint of the undergraduate and graduate (MA and Ph.D. students in the respect of the field of accounting at the Department of Business of Marmara University Faculty of Economics and Administrative Sciences. Questions that have been asked in the survey were determined to evaluate the

  14. RAIN VOLLEY APPLICATIONS IN UŞAK AND ITS SURROUNDINGS (EXAMLE OF TAKMAK VILLAGE UŞAK VE ÇEVRESİNDE YAĞMUR YAĞDIRMA UYGULAMALARI (TAKMAK KÖYÜ ÖRNEĞİ

   Sami KILIÇ

   2011-01-01

   öyünde uygulanmakta olan yağmur yağdırma tekniklerinin tasviri ve tahlili oluşturmaktadır. Bu manada, katılımlı gözlem ve derinlemesine mülakat teknikleriyle elde edilen Takmak köyündeki yağmur yağdırma uygulamalarının tasviri verilerinin önemli fenomenleri, Dinler Tarihi açısından değerlendirilerek, Takmak köyündeki yağmur yağdırma tekniklerinin tarihi-dini kökenleri ortaya konulmaya çalışılacaktır.

  15. AISI 4140 Çeliğinin İşlenmesinde Kesici Uç Geometrisinin Talaş Kırmaya Ve Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi

   Suat SARIDEMİR

   2016-03-01

   Full Text Available Talaşlı imalat işlemlerinde, kesici uç geometrisinin, ilerleme miktarının ve talaş derinliğinin talaş kırma ve yüzey pürüzlülüğü üzerinde etkileri bulunmaktadır. Metal kesme uygulamasının doğru gerçekleştirilmesi, iş parçası malzemesinin bilinmesi ve doğru kesici uç geometrisi ve kalitenin seçilmesi anlamına gelir. Optimum geometri ve kalite arasındaki ilişki başarılı bir işleme prosesi için anahtardır. Bu faktör dikkatlice incelenmeli ve her işleme operasyonu içi uyarlanmalıdır. Kesildikten sonra talaşın kırılması kesici ucun geometrisi ile birebir ilişkilidir.Bu çalışmada AISI 4140 çeliği CNC tornada, kaplamalı karbür kesici takımlarla (TAEGUTEC marka tornalanmıştır. Deneylerde farklı uç geometrisine sahip kaplamalı uçlar kullanılmıştır. Kesici takım talaş kırıcı formunun, yüzey pürüzlülüğüne ve talaş formuna etkisi araştırılmıştır. Talaşlı imalatta en önemli sorunlardan biri talaşı kıramamadır. Bu çalışmada talaş kırma üzerinde incelemeler yapılmıştır. Farklı kesme parametreleri kullanılarak, CNC torna tezgâhında bir dizi deney yapılmıştır. Deneylerde kesme hızı, talaş derinliği ve ilerleme hızı değişkenleri kullanılıp talaş tipleri kıyaslanarak incelenmiştir. İşlenen malzemeler üzerinde yüzey pürüzlülüğü ölçülüp, elde edilen değerler yorumlanmıştır. Genel olarak ilerleme hızı arttığında talaşın rahat kırıldığı ve yüzey pürüzlülüğünün arttığı gözlemlenmiştir.Anahtar Kelimeler: Kesici uç geometrisi, Talaş kırılması, Yüzey pürüzlülüğü, Tornalama

  16. Information Security Issues in a Digital Library Environment: A Literature Review = Dijital Kütüphane Ortamında Bilgi Güvenliği Sorunları: Literatür Değerlendirmesi

   Anday, Audrey

   2012-01-01

   Full Text Available This paper aimed to explore the literature on security issues that digital libraries should consider in managing digital resources. Books on information security and network security were consulted as well as several databases such as ERIC, Ebrary, LISA, Science Direct, EbscoHost, ISI, Google Scholar, ProQuest, Emerald Insight, ACM were searched to understand what particular aspect of information security and privacy in digital libraries exist from 2000 - 2010. Security in digital libraries is an issue of the most important, and should be considered carefully in creating policies and strategic plans of institutions wanting to set up a digital library. This paper focused on the four main streams that concerns security in the digital environment, namely: infrastructure, digital content, users and standards and legal issues. This literature review also built upon previous literature reviews, and is one of the few of its kind in the topic. / Bu çalışma dijital kütüphanelerin kaynakların yönetiminde göz önünde bulundurmasıgereken güvenlik sorunlarına ilişkin literatürü ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bilgi Güvenliği, Ağ Güvenliği, Kişisel Gizlilik konuları üzerine 2000 - 2010 yıl aralığını kapsayan kitaplar ve makaleler ERIC, Ebrary, LISA, Science Direct, EbscoHost, ISI, Google Akademik, ProQuest, Emerald Insight ve ACM gibi çeşitli veri tabanlarından taranmıştır. İncelenen literatürden elde edilen sonuçlara göre,bilgi güvenliği dijital kütüphaneler için son derece önemli bir konudur ve dijitalleşme sürecinde bir kütüphane, güvenlik politikalarını ve stratejik planlarını dikkatle göz önünde bulundurmalıdır. Bu araştırmada dijital ortamda güvenliği ilgilendiren Altyapı, Dijital İçerik, Kullanıcılar, Standartlar ve Hukuki Konular olmak üzere dört ana madde üzerinde durulmuştur. Bu çalışma ayrıca daha önceki literatür taramalarını da kapsamaktadır.

  17. Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB Olan Bireylerin Fiziksel Aktivitelerine İlişkin Yapılan Çalışmaların Gözden Geçirilmesi

   Bora Görgün

   2016-12-01

   Full Text Available Bu araştırmada, Türkiye’de ve dünyada otizm spektrum bozukluğu (OSB olan bireylerin fiziksel aktivitelerine ilişkin 2004-2014 yılları arasında yapılan tez ve makale çalışmalarının gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma için Yükseköğretim Kurulu (YÖK Ulusal Tez Merkezi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (TÜBİTAK ULAKBİM, EbscoHost, Proquest Dissertations and Theses Global, SAGE ve SpringerLink veritabanları taranmış ve konuyla ilgili 16 tez çalışmasına ve hakemli dergilerde yayınlanmış 33 makaleye ulaşılmıştır. Elde edilen çalışmalar dört kategoride incelenmiştir. “OSB olan bireylerin fiziksel aktivitelerini karşılaştırma” kategorisinde altı, “fiziksel aktivite programının OSB olan bireyler üzerine etkisi” kategorisinde 26, “fiziksel aktiviteye yönelik ailelerin ve öğretmenlerin görüşleri” kategorisinde altı ve “fiziksel aktivite programlarının niteliklerini belirleme ve artırmaya yönelik çalışmalar” kategorisinde 11 çalışma yer almaktadır. Sonuçlar fiziksel aktivitenin OSB olan bireylerin gelişimlerine olumlu katkı sağladığını, ülkemizde yapılan çalışmaların fiziksel aktivitenin etkisi üzerine yoğunlaştığını ve fiziksel aktivite programlarının niteliği, farklı yetersizlik gruplarındaki bireylerle fiziksel aktivite düzeylerinin karşılaştırılması gibi farklı alanlarda çalışmalara ihtiyaç olduğunu göstermektedir. The aim of this study is to review thesis and articles on physical activities of individuals with autism spectrum disorders (ASD published between 2004 and 2014 in Turkey and in the world. Council of Higher Education (YÖK National Thesis Center, The Scientific and Technological Research Council of Turkey National Academic Network and Information Center (TÜBİTAK ULAKBİM, EbscoHost, Proquest Dissertations and Theses Global, SAGE and Springer

  18. Occupational accidents and affecting factors of metal industry in a factory in Ankara

   Buket Gulhan

   2012-08-01

   Full Text Available Abstract Objective:According to the statistics of the Social Security Institution, 18672 occupational accidents occurred in the metal industry in 2008 in Turkey. Whereas 78 of these accidents resulted in death, 252 people became permanently incapable of working. In 2008, 369677 working days were lost as a result of occupational accidents. Evaluating the reasons for and the results of accidents in the metal industry and contributing to the development of recommendations for prevention in accordance with the information obtained. Method: The study was conducted with 201 of 210 workers working in heavy metal manufacturing and construction in the building company between April 2008 and June 2008. Results: The frequency of occupational accidents among the metal workers was 22% between January 2007 and June 2008. The reasons for the workers’ accidents are listed as; insufficient use of personal protective equipment (44%, carelessness (37%, and personal reasons, not to be taken of security measures at machines and looms/ unsuitable machines (both 17%.Conclusion: The study demonstrates that the accidents mostly occur because of failure to use of personal protective equipment, insufficient vocational training. Key Words: Occupational, accident, metal industry, preventionAnkara’da bir metal sanayi fabrikasında iş kazaları ve etkileyen faktörler Özet Amaç: 2008 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu’nun verilerine göre metal sanayisinde 18672 iş kazası meydana gelmiş ve 369677 işgünü kaybı olmuştur.  Bu kazalardan 78 tanesi ölümle sonuçlanırken, 252 kişi kalıcı olarak işgöremez hale gelmiştir. Metal sanayisinde meydana gelen kazaların sebep ve sonuçlarını inceleyerek, elde edilen bilgiler doğrultusunda kazaların önlenmesine yönelik tavsiyelerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma, Ankara’da faaliyet gösteren ağır metal imalat, konstrüksiyon ve inşaat sanayi şirketinde 2008 Nisan-2008 Haziran d

  19. ÜRETİM İLİŞKİLERİ TEMELİNDE MODERNİZM VE POST-MODERNİZMİN AZGELİŞMİŞ ÜLKELER ÜZERİNE ETKİLERİ (ON THE BASIS OF THE PRODUCTION RELATIONSHIP EFFECTS OF MODERNISM AND POST-MODERNISM ON UNDERDEVELOPED COUNTRIES

   Kemal ER

   2014-07-01

   Full Text Available ÖZ: Dünya ekonomik sisteminin kapitalizm tarafından şekillendirildiği bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla, ekonomik sistem içinde yer alan fordizm ve post-fordizm de kapitalizmin etkisi altında bulunmaktadır. Burada yapılan araştırmada görüldüğü gibi, fordizm modernizmi etkilemekte, daha sonra gündeme gelen post-fordizm de post-modernizmi etkilemektedir. Öte yandan, modernizm ve post-modernizm, “gelişme yazını” ve “azgelişme yazını” tarafından farklı açılardan ele alınmaktadır. Bu teorilere “azgelişmişlik” açısından bakılmadığında, toplumsal kalkınma sorununa gelişmeyi destekleyici bir çözüm getirilememektedir. O nedenle, bu makalede, ekonomik sistemleri de belirleyen üretim ilişkileri de dikkate alınarak, modernizm ve post-modernizm teorilerinin azgelişme açısından incelenmesi üzerine yoğunlaşılmaktadır. Literatür araştırmalarından elde edilen sonuçla, üretim ilişkileri temelinde modernizm ve post-modernizm gelişmiş devletlerin çıkarlarına işlemektedir. Çalışmada buradan hareketle, azgelişmiş devletlerin zararlarına olabilecek faktörler vurgulanmaya ve bu faktörlerin etkisini ortadan kaldırmaya yönelik politika önerilerinde bulunulmaya çalışılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Azgelişme, Kapitalizm, Modernizm, Post-modernizm, Fordizm, Post-fordizm, Bağımlılık Okulu. ABSTRACT: It is a well-known reality that capitalism forms the economic system of the world. Therefore, fordism and post-fordism contained in the economic system are also under the influence of capitalism. As shown in the research, fordism affects the modernism, and in the next step dealt post-fordism influences the post-modernism. On the other hand, the modernism and post-modernism theories have been considered through different perspectives by the “development literature” and the “underdevelopment literature”. It is not possible to find a solution against the social

  20. ŞEHİR İÇİ DENİZYOLU ULAŞIMINDA MÜŞTERİLERİN HİZMET ALGISI VE MEMNUNİYETİ: BİR UYGULAMA - CUSTOMER’S PERCEPTION OF SERVICE AND SATISFACTION IN MARITIME TRANSPORT IN THE CITY: AN APPLICATION

   Mustafa KARADENİZ

   2014-08-01

   Full Text Available ÖzetTaşımacılık ve ulaştırma sektörü lojistiğin önemli bir faaliyet alanıdır. Teknolojide ve hizmet sektöründeyaşanan gelişmeler bu sektörü de her yönüyle değiştirmiştir. Müşteri memnuniyetini sağlamak rekabetgücünü arttırmada en etkili faktörlerden biridir. Günümüz çağdaş rekabet dünyasında ulaştırma sektöründede büyük bir çekişme mevcuttur. Bu gelişmeleri göz önünde bulunduran işletmeler, insanların hizmetalgısı-memnuniyet ilişkisine önem vermeye başlamıştır. İşletmeler, müşteri memnuniyetini sağlamak içinmüşterilerinin alışkanlıklarını, beklentilerini, algılarını ve sosyo-demografik özelliklerini iyi tespit etmeyeçalışmaktadırlar.Yapılan bu çalışmanın literatür bölümünde lojistik, taşımacılık, şehir içi deniz yolu taşımacılığı, hizmetkavramı ve müşteri memnuniyeti üzerinde durulmuş ve İstanbul Şehir Hatları hakkında genel bilgiverilmiştir. Araştırmanın uygulama kısmında ise İstanbul Şehir Hatlarını kullanan 396 müşterinin, sunulanhizmete ilişkin algısı ve memnuniyetleri incelenmiştir. Veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmış, anketverileri frekans analizi, güvenilirlik analizi, faktör analizi, t-testi, Anova, korelasyon analizi ve regresyonanalizine tabi tutularak araştırmadan elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır.AbstractThe transportation sector is one of the important activity field in logistics. Developments in technologyand the service sector has changed every aspect of this industry. Customer satisfaction is one of the most important factor in increasing competitiveness. In today’s modern competitive world, there is also a greatcontention in the transportation sector. Considering these developments, businesses began to give attentionto the relationship between the service perception and satisfaction of people. Business tries to identifycustomers’ habits, expectations, perceptions and socio

  1. Bilişsel - Duyuşsal Odaklı Bir Programın ilköğretim Öğrencilerinin Fiziksel Engelli Yaşıtlarına Yönelik Sosyal Kabul Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi

   Canan Aktaş

   2002-07-01

   Full Text Available Bu araştırmanın amacı bilişsel ve duyuşsal odaklı etkinlikleri içeren bir programın ilköğretim öğrencilerinin fiziksel engelli yaşıtlarına yönelik sosyal kabul düzeyleri üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırmaya deney ve kontrol gruplarında 20'şer öğrenci olmak üzere toplam 40 öğrenci (6., 7'., ve 8. sınıf katılmıştır. Deney grubunu II kız 9 erkek, kontrol grubunu ise 9 kız, 11 erkek öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilerin fiziksel engelli yaşıtlarına yönelik sosyal kabul düzeyleri program öncesi ve sonrasında Sosyal Kabul Ölçeği ile değerlendirilmiştir. Deney grubundaki öğrencilere haftada iki gün 90 dakika süreli 7 oturumdan oluşan bir program uygulanmıştır. Programda, öğrencilere fiziksel engelli bireyler hakkında bilgi verme, film gösterme, grup tartışması, görme engelli bir bireyle doğrudan etkileşimde bulunma ve engel durumunu canlandırma etkinliklerine yer verilmiştir. Analiz sonuçları, uygulanan programın deney grubundaki öğrencilerin fiziksel engelli yaşıtlarına yönelik sosyal kabul düzeylerini geliştirmede etkili olduğunu göstermiştir. Araştırmada elde edilen bu bulgu, engelli Öğrencilerin normal okul ortamlarında başarılı bir biçimde kaynaştırılmaları açısından benzer programların gerekliliğine işaret etmektedir. The purpose of this study is to investigate the effects of an intervention program, incorporated cognitive and affective activities on social acceptance level of physically disabled children by their nonhandicapped peers, at 6"' to Slh grade. A total of 40 students. 20 for experimental (II female and 9 male and 20 for control group (9 female and 11 male participated in the study. The Social Acceptance Scale was administered to both groups before and after the program. The program, applied lo the experimental group, was held two times a week for ninety minutes per day for seven weeks. Provision of information about

  2. Diminishing the Undesirable Effects of the Computer Games with the Kinect Sensors

   Ömür Akdemir

   2015-04-01

   ını oynamalarının etkileri karşılaştırılmıştır. Araştırma sorularını cevaplamak için karma araştırma deseni kullanılmıştır. Oyun motivasyon ölçeği, bireysel kas aktivite bildirim şekli ve yapılandırılmış görüşme soruları veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. t-testin yanında, nitel ve nicel verilerin betimsel değerlendirmeleri yapılmıştır. Elde edilen bulgulara Kinect sensör ile oyun oynamanın bireylerin motivasyonunu ve kas aktivitesini artırdığını ortaya koymuştur. Ayrıca, Kinect sensörü ile oyun oynayan bireylerin oyunlara karşı fikirleri değişmiştir. İleride yapılacak olan araştırmalar Kinect sensör kullanımının bilgisayar oyunlarını oynayanların üzerindeki motivasyon ve duygusal etkilerinin korelasyonunu incelemelidir. Anahtar Sözcükler: Kinect, bilgisayar oyunları, motivasyon ölçeği, fiziksel aktivite

  3. ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN ve SÜPER MARKET ZİNCİRLERİNİN YEREL GİRİŞİMCİLERE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: SAMSUN ÖRNEĞİ - SHOPPING MALLS AND SUPER MARKET CHAINS EVALUATION OF THE EFFECT OF LOCAL ENTREPRENEURS: THE CASE OF SAMSUN

   Ayça Can KIRGIZ

   2014-01-01

   Full Text Available ÖzetAlışveriş merkezleri, insanlık tarihinde organize toplum yaşantısının oluşmaya başlaması ve güncel pazarlama yaklaşımlarının gelişmesiyle birlikte çeşitli biçim ve türlerde kendiliğinden ortaya çıkmış kompleks yapılardır. Temeli kapalı çarşı modellerine dayanan alışveriş merkezleri günümüzde tüketicilerin tercih ettikleri yapılar olmaktadır. Bu çalışmada, popüler kültürün bir parçası haline gelen ve hızla yayılan alışveriş merkezleri ve süper market zincirlerinin yerel girişimciler açısından olumlu ve olumsuz etkileri sundukları hizmetler açısından, sosyal ve kültürel imkanlar, rekabet, satış maliyetleri ve satış imkanları açısından teoriye bağlı kalarak tartışılmıştır. Samsun bölgesi merkez alınarak bu bölgede rastgele seçilmiş yerel girişimcilere “Alışveriş Merkezlerinin Yerel Girişimcilere Olumlu ve Olumsuz” etkileri ile ilgili derinlemesine mülakat yapılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda yerel girişimciler ve alışveriş merkezleri/süper market zincirleri arasındaki ölümcül rekabet değerlendirilmiş ve çözüm önerilerinde bulunulmuştur.AbstractShopping malls are self-generated complex structures in various forms and types due to the emergence of organized communal life in the history of mankind and the development of recent marketing approaches. Based on the models of covered markets, shopping malls have become structures preferred by consumers at the present time. In this study, the positive and negative impacts of shopping malls and supermarket chains, each of which has become a part of popular culture and spreads like wildfire, on local entrepreneurs have been discussed on the basis of theoryrelated to social and cultural aspects, competition, sales costs and sales opportunities in terms of services rendered by shopping malls. As Samsun being placed in the center, randomly selected local entrepreneurs are

  4. The Potential of GeoGebra Dynamic Mathematics Software in Teaching Analytic Geometry: The Opinion of Pre-service Mathematics Teachers [Analitik Geometri Öğretiminde GeoGebra Yazılımının Potansiyeli: Öğretmen Adaylarının Görüşleri

   Serdal Baltacı

   2016-12-01

   Full Text Available The potential of GeoGebra in teaching analytic geometry concepts was investigated in this paper. The study carried out with case study methodology and the participants were 6 pre-service mathematics teachers at 3rd grade of elementary mathematics education. All of the participants had the skill of well self-expression and they were volunteers for interview. Two participants were at high achievement levels, two participants were at medium achievement levels and two participants were low achievement levels. While carrying out each lesson, participants used worksheets which were prepared by the researchers. The data were obtained by semi-structured interviews which were carried out at the end of the courses and the data were analyzed with content analysis method. Research results showed that using dynamic mathematics software while studying on analytic geometry provides convenience for the participants and they felt more active while they were using software in the learning environment. [Bu çalışmada, analitik geometri kavramlarının öğretiminde GeoGebra’ nın potansiyeli incelenmiştir. Özel durum çalışması yöntemiyle yürütülen bu araştırmanın katılımcılarını, ilköğretim matematik öğretmenliği 3. sınıfa devam eden 6 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Katılımcılar kendini ifade etme becerisi yüksek, mülakata gönüllü ve farklı başarı düzeyinde (yüksek, orta, düşük olan ikişer öğretmen adayından oluşmaktadır. Çalışmada analitik geometri dersleri, araştırmacılar tarafından geliştirilen çalışma yaprakları kullanılarak yürütülmüştür. Araştırmanın verileri derslerin sonunda yapılan yarı yapılandırılmış mülakatlarla toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları öğretmen adaylarının analitik geometri kavramlarını öğrenmede yazılımı kullanmalarının onlara kolaylık sa

  5. Recommendations for Practice: Designing Curriculum for Gifted Students / Uygulamaya Yönelik Öneriler: Üstün Zekalı Öğrenciler İçin Müfredat Tasarımı

   Kimberley L. Chandler

   2015-12-01

   Full Text Available Abstract Throughout the literature of gifted education, the modifications recommended for differentiating curriculum for gifted students may be categorized as relating to content, process, product, learning environment, and (to a lesser extent affective concerns. Due to the Jacob K. Javits Gifted and Talented Students Education Program (funded by the United States Department of Education in particular, there are now data that provide evidence of some effective curriculum interventions for producing achievement gains in gifted students. Specific recommendations have been gleaned based on findings from the research and about curriculum development and implementation in gifted education (Robins & Chandler, 2013. These may prove useful for designing curriculum or facilitating the development of programming for highly able students. In this article, the author provides background information about the curricular needs of gifted students and specific recommendations for practice that can serve as a guide for key stakeholders to optimize talent and educational opportunity.. Keywords: gifted education, curriculum design, gifted students Öz Üstün zekalıların eğitimlerine ilişkin literatüre bakıldığında üstün zekalı öğrenciler için önerilen müfredat farklılaştırmalarıyla ilgili modifikasyonlar içerik, süreç, ürün, öğrenme ortamı ve duyuşsal (diğerlerine göre daha az derecede kategorilerle ilgili olduğu görülmektedir. Günümüzde Jacob K. Javit Üstün Zekalı ve Yetenekliler Eğitim Programı (ABD Eğitim Dpartmanı tarafından desteklenen gibi bazı uygulamalardan elde edilen veriler, bazı müfredat uygulamalarının üstün zekalı öğrenciler için etkili ve başarılı olduğuna dair kanıt sunmaktadır. Üstün zekalıların eğitiminde müfredat geliştirme ve uygulamalarıan ve araştırma bulgularına dayalı olarak özel önerilerde bulunulmuştur(Robins & Chandler, 2013. bunlar üstün yetenekli

  6. Alabalık İşletmelerinin Ekonomik Yapısı ve Sorunları: Fethiye İlçesi Örneği

   Hicran Ekmekci

   2017-01-01

   Full Text Available Bu çalışmada Fethiye ilçesinde alabalık işletmelerinin ekonomik yapısı ve sorunları incelenmiştir. Fethiye ilçesinde kültür balıkçılığı yapan işletmelerde girdilerin belirlenmesi, ekonomik durumlarının ortaya koyulması, pazar durumlarının araştırılması ve sorunlarının saptanması amaçlanmıştır. Ayrıca karşılaşılan sorunlara çözüm olanakları getirilmeye çalışılmıştır. Fethiye ilçesinde 17 alabalık işletmesi ile görüşülmüştür. İlçede yer alan 17 işletmeden yüz yüze görüşme usulüyle anket yapılarak veriler toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde MS Excel, SPSS programı kullanılmıştır. Üretim yapan işletmelerin %52,9’u dağ eteğinde, %35,3’ü açık arazide ve %11,8’i vadi arasında kurulmuştur. İşletmelerin %58,8’i şahıs işletmesi, %17,6’sı basit ortaklık ve %23,5’i ise ticari ortaklık şeklindedir. Aktif sermaye içerisinde en fazla payı %70,3 oranı ile işletme sermayesi oluşturmaktadır. Çiftlik sermayesinin payı ise %29,7’dir. Pasif sermaye içinde öz sermayenin payı %93,9 olup, yabancı sermaye kullanımı düşüktür (%6,1. Maliyetler içerisinde değişen masrafın payı %83,6’dır. Sabit masraf ise %16,4 paya sahiptir. Üretimle ilgili sorunların başında yem maliyetlerinin yüksekliği gelmektedir. Yem masrafları toplam işletme masraflarının %63,4’ünü oluşturduğu tespit edilmiştir. Üreticilere teknik bilgi anlamında destek verilmeli, yöre halkının ve tüketicilerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

  7. Burdur İli Anason (Pimpinella anisum L., Kişniş (Coriandrum sativum L. ve Rezene (Foeniculum vulgare Mill. Agro-Ekosistemlerinde Böcek Biyolojik Çeşitliliklerinin Belirlenmesi

   Gökhan AYDIN

   2014-02-01

   Full Text Available Bu çalışma, Burdur ilinde kültürü yapılan önemli tıbbi ve aromatik bitkilerden pestisit uygulaması yapılmayan ve periyodik olarak münavebe yöntemi uygulanan anason (Pimpinella anisum L., kişniş (Coriandrum sativum L. ve rezene (Foeniculum vulgare Mill. agro-ekosistemlerinde böcek biyolojik çeşitliliklerinin araştırılması amacı ile böcek aktivitesinin yoğun olduğu 2009 yılı nisan ve eylül ayları arasında yapılmıştır. Çukur tuzak örnekleme yönteminin uygulandığı habitatlardaki böcek biyolojik çeşitlilik değerleri Shannon-Wiener ve Simpson çeşitlilik, Simpson dominantlık, Shannon Populasyon yoğunluk ilişkisi parametreleri kullanılarak hesaplanmıştır. Buna göre hesaplanan biyolojik çeşitlilik indekslerinde rezene agro-ekosisteminde hem Shannon-Wiener hem de Simpson çeşitlilik indeks değerleri sırası ile 2.5838 ve 0.8742 ile diğer agro-ekosistemlere göre en yüksek bulunmuştur. Simpson dominantlık parametre sonucuna göre ise 0.2025 değeri ile kişniş agro-ekosistemi, anason ve rezene agro-ekosistemlerine göre dominantlığın en yüksek olduğu tarım alanı olarak belirlenmiştir. Habitatlardaki populasyon yoğunluk ilişkisi incelendiğinde Shannon Evenness değeri anason agro-ekosisteminde en dengeli olarak bulunmuş ve 0.7333 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlara göre pestisit uygulaması yapılmayan ve periyodik olarak münavebe yöntemi uygulanan agro-ekosistemlerdeki böcek türleri ve birey sayılarından elde edilen çeşitlilik değerlerinin doğal habitatlara benzerlik gösterdiği ortaya çıkartılmıştır. Anahtar kelimeler: Tür Zenginliği, Shannon-Wiener Çeşitlilik, Simpson Dominantlık, Populasyon Yoğunluk İlişkisi, Çukur Tuzak

  8. Bilgi Ekonomisi Değişkenlerine Yönelik İlk İzlenimler: Türkiye-OECD Ülkeleri Karşılaştırmaları (1995-1999 First Impressions on Information Economic Variables :A Comparative Study between Turkey and OECD Countries (1995-1999

   Yeloğlu, Hakkı Okan

   2009-10-01

   Full Text Available Bilgi ekonomisinin özellikle 1990’lı yılların sonlarına doğru artan önemi, farklı araştırmasorularının gündeme gelmesine neden olmuştur. Bu çalışma, hem bilgi ekonomisigöstergelerini oluşturan değişkenlerin neler olabileceğini ele almakta ve hem de Türkiye’yidiğer ülkelerle karşılaştıran bir konumlandırma yapmayı amaçlamaktadır. Böylece, bilgiekonomisi bağlamında, Türkiye’nin zaman içerisinde bilgi ve iletişim teknolojileri faaliyetleribakımından hangi ülkelerle benzerlik gösterdiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amacayönelik olarak çalışmada, Organisation for Economic Co-operation and Development(OECD’nin bilgi ekonomisinin varlığını ölçmede kullandığı kriterler göz önündebulundurularak görgül bir çalışma yürütülmüştür. Çalışmada, çok değişkenli istatistikselyöntemlerden biri olan kümeleme analizinin kullanılması ile elde edilen bulgulara göre,Türkiye’nin, yıllar itibariyle gösterdiği gelişme yönünden daha çok Kuzey Avrupa ülkeleriile benzeştiği tespit edilmiştir.The gradual growth in the importance of Information Economics, especially in late 1990s;has led to different research inquiries along with broadened study fields. In addition, therehave been continuous disputes on subjects like; how “an information economy” shouldbe defined theoretically, and with which variables can its intensity and characteristicsbe measured. Thereby, this study covers both the possible variables that build up theinformation technology, and also it aims to set forth a positioning, by means of comparingTurkey with other countries. Furthermore, in the context of information technology, it hasbeen intended to designate Turkey’s resemblance to other countries in due course, in terms of its information and communication-based technological activities. This studyconceives OECD’s (Organisation for Economic Co-operation and Development criteriafor an

  9. Türkiye’de Sanatçı Adayı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarının 2000 Yılı Sonrası Gelişimi / Development of Turkish Higher Education Institutions Educating Candidate Artists After 2000

   Evrim Çağlayan

   2017-04-01

   Full Text Available Abstract The aim of this study is to present the qualitative development of Turkish higher education institutions that educating candidate artists after 2000. Obtained data and documents were organized according to this development and were analyzed in order to provide current information about these higher education institutions. The study deals with two main themes. The first theme contains developments between 1983 and 2000, and the second theme contains developments between 2000 and 2016. In the study, it has been found that the number of higher education institutions that training candidate artists follow a steady increase after 2000 and their numbers reached to 70 in 2016. The relevant literature show that some faculties of fine arts were established without planning and analysis about the needs of academic and administrative staff, technical and spatial structure, employment opportunities after graduation. Because of this reason, these faculties could not reach a sufficient number of academic staff, could not provide the minimum physical conditions and could start education approximately 3 or 4 years after their establishment. Öz Bu çalışma, sanatçı adayı yetiştiren yükseköğretim kurumlarının 2000 yılı sonrası niceliksel gelişimini ortaya koymayı amaçlamaktatır. Çalışma ile ilgili elde edilen bilgi ve belgeler bu gelişim sürecine göre düzenlenmiş ve ilgili yükseköğretim kurumları hakkında güncel bilgileri sunmak amacıyla analiz edilmiştir. Çalışma bulguları iki ana tema üzerinden sunulmuştur. Birinci tema 1983-2000 yılları arasında yaşanan gelişmeleri, ikinci tema ise 2000 yılından günümüze kadar olan gelişmeleri kapsamaktadır. Çalışmada, sanatçı adayı yetiştiren yükseköğretim kurumlarının sayısının 2000 yılı sonrasında düzenli bir artış izlediği ve 2016 yılında 70’e yükseldiği tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda; yeterli planlama, mezuniyet sonras

  10. YÜKSEK PERFORMANSLI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI, PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME VE DUYGUSAL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

   Hüseyin YILMAZ

   2014-10-01

   Full Text Available ÖZ: Bu araştırmanın amacı, yüksek performanslı insan kaynakları yönetimi boyutlarının psikolojik güçlendirme ve örgütsel bağlılık üzerine etkilerinin incelenmesidir. Araştırma kapsamındaki bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiler, korelasyon ve regresyon analizleri ile ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırma ile yüksek performanslı insan kaynakları yönetimi boyutlarından kapsamlı eğitim verilmesi, duyarlılık içerisinde personel seçimi, katılım ve iletişimin teşvik edilmesi ile içsel kariyer fırsatları sunulmasının psikolojik güçlendirmeyi %1 anlamlılık düzeyinde ve pozitif yönde etkilediği anlaşılmaktadır. Elde edilen araştırma sonuçları, yüksek performanslı insan kaynakları yönetimi boyutlarının, duygusal bağlılık üzerindeki etkisinin psikolojik güçlendirme üzerindeki etkisinden daha kuvvetli olduğunu ortaya koymaktadır. Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları, Yüksek Performanslı İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları, Psikolojik Güçlendirme, Duygusal Bağlılık. ABSTRACT: The purpose of this study is to investigate the effects of high-performance dimensions of human resources management on psychological empowerment and organizational commitment. The relationship between dependent and independent variables in the study were tried to be introduced with correlation and regression analyzes. Research has reached that providing comprehensive training about high-performance human resource management dimension, the selection of staff in sensitivity, participation and communication by promoting internal career opportunities for the provision of psychological empowerment have 1% significance level and a positive impact. The research results obtained that the impact of human resource management dimensions of a high performance on the emotional commitment is stronger than the impact of psychological empowerment reveals. Keywords: Human Resources

  11. Kargo Kullanıcılarının Önem Verdikleri Faktörlerin, Kargo Firmaları Tarafından Başarım Düzeylerinin İncelenmesi / The Achievement Level of Factors which Cargo Users Care about by Cargo Companies

   Ali Çağlar Çakmak

   2017-10-01

   Full Text Available Abstract The service which is provided by courier companies that we often use in our daily life has a great importance for their customers. To deliver a received or sent cargo on time without having damage is one of the most effective factors that comprise this importance. From this point of view, the main purpose of this study is to determine the services that the customers set great care about and to find out to what extent can the courier companies fulfill these demands. For this purpose, in this study the evaluation of the companies by the customers are assessed by using importance-performance analysis. According to the obtained results, the factors which the customers set care the most are; “delivering the post without any deficiency”, “not to open” and “delivering to designated address”. The least important factors are; “to ask help while carrying the cargo”, “the physical conditions of the company” and “applying existing campaigns”. When we look at the courier companies, through the most preferred three companies: Yurtiçi Cargo, Aras Cargo and PTT Cargo, “PTT Cargo” has the highest performance average while “Yurtiçi Cargo” has the lowest.   Öz Günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız kargo firmalarının verdikleri hizmet, bu hizmeti alan kullanıcıları için büyük önem arz etmektedir. Gönderilen veya alınan kargonun zamanında teslim edilmesi, herhangi bir hasar görmemesi de bu önemin oluşmasındaki en etkili unsurlardandır. Buradan hareketle bu çalışmanın ana amacı, kullanıcıların en çok önem verdikleri hizmetlerin belirlenmesi ve çalıştıkları kargo firmalarının bu hizmetleri ne ölçüde yerine getirebildiklerinin ortaya çıkarılmasıdır. Bu amaçla, bu çalışmada kullanıcıların kargo firmalarını değerlendirmeleri önem-başarım analizi kullanılarak ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre kullanıcıların en çok önem verdiği unsurlar; g

  12. Lise öğrencilerinin atasözlerini kavrama düzeyleri üzerine nitel bir araştırma / A qualitative study on high school students’ proverbs comprehending levels

   Yusuf TEPELİ

   2012-12-01

   Full Text Available ÖZETBireylerin sahip oldukları dili ve kültürü edinebilmesi ve bunu etkili bir şekilde kullanabilmesi için öncelikle o dil ve kültürü tanıması gerekmektedir. Türk kültürünün en önemli unsurlarından biri atasözleridir. Atasözleri söyleyişi ve fikirleri kuvvetlendirme, birkaç cümle ile etkili metinler oluşturabilme açısından konuşma ve yazma eğitiminde; ilgi ve merak uyandırma açısından dinleme eğitiminde; metinleri daha anlamlı hâle getirip vurgu ve tonlamayı kolaylaştırma açısından okuma eğitiminde kullanılabilecek ürünlerdir. Bu yüzden dil öğretiminde ve değer aktarımında atasözlerinden yararlanmanın gerekliliği kabul edilmektedir. Bu çalışmada, Türk Edebiyatı ile Dil ve Anlatım ders kitaplarında geçen atasözlerini öğrencilerin kavrama düzeyleri araştırılmış, atasözlerinin öğretiminde ortaya çıkan eksiklikler belirlenmeye çalışılmış ve bunlarla ilgili çözüm önerileri sunulmuştur. Araştırmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunda, Kütahya il merkezinde öğrenim gören dokuz öğrenci bulunmaktadır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma bulgulara göre, lise öğrencileri atasözlerinin öğüt verici yönüne dikkat çekmişlerdir. Öğrencilerin çoğu günlük konuşmalarda -yeri geldiğinde- atasözlerinden yararlandıklarını belirtmiştir.

  13. Yazılım geliştiricilerin kullanıcı deneyimi ve kullanılabilirlik konusundaki farkındalıklarının ve bilgi seviyelerinin belirlenmesi

   Yavuz İnal

   2016-10-01

   Full Text Available Bu çalışma yazılım geliştiricilerinin kullanıcı deneyimi ve kullanılabilirlik konularındaki farkındalıklarının ve bilgi seviyelerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bunun yanında katılımcıların kullanılabilirlik aktivitelerinin yazılım geliştirme süreçlerine hangi aşamada dâhil edilmesi gereği konusundaki düşünceleri analiz edilmiştir. Çalışmaya 59 yazılım geliştiricisi katılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde veriler anket aracılığıyla toplanmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise, katılımcılar arasından gönüllülük esasına göre seçilen bir grup yazılım geliştirici ile ayrıntılı mülakat yapılmış ve konuyla ilgili detaylı bilgi alınmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre yazılım geliştiricilerinin önemli bir bölümünün bu konularda herhangi bir eğitim almadıkları belirlenmiştir. Geliştiricilerin çoğunun kendilerini yazılım projesi geliştirme ekibi içerisinde kullanıcı deneyimi ve kullanılabilirlik konularında en az farkındalığa ve bilgiye sahip grup olarak gördükleri belirlenmiştir. Bunun yanında katılımcıların kullanıcı deneyimi ve kullanılabilirlik gibi kavramlara yönelik eksik ya da yanlış bilgi sahibi oldukları görülmüştür.

  14. Farklı Bölgelerin Üzümlerinden Üretilen Türk Şaraplarında Resveratrol Düzeyleri

   Belkıs Adıgüzel Çaylak

   2015-02-01

   Full Text Available Resveratrol (3,5,4’ trihidroksistilben, fitoaleksin adı verilen bir polifenol çeşididir. Polifenoller üzümlerin kabuklarında, çekirdeklerinde ve saplarında bulunan maddelerdir. Fenolik bileşikler, özellikle flavanoller şarap alımıyla ilgili bilinen sağlık yararları açısından antioksidan özelliklere sahiptirler. Birçok çalışma, üzümlerde stres koşullarında bir savunma metaboliti olarak sentezlenen resveratrolün şarapta bulunduğunu göstermiştir. Şarap insanlarda kansere, iltihaplanmalara ve koroner kalp hastalıklarına karşı koruyucu özellikleri olduğu bilinen polifenol bileşikleri büyük oranda içermektedir. Hücre ve hayvanlarda yapılan çalışmalar, kırmızı şarabın, lösemi, deri, akciğer ve prostat kanserleri gibi pek çok kanser türünde koruyucu etkisi olduğunu göstermektedir. In-vivo çalışmalardan alınan son bilgiler, resveratrolün kanserin başlangıç, gelişme ve ilerleme safhalarında etkili bir ajan olabileceği hakkında bilgi vermektedir. Farklı ülkelerdeki şarapların içerdiği resveratrol miktarının belirlenmesi ile ilgili birçok araştırma olmasına rağmen, Türkiye’de çok az benzer çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yetişen üzümlerden üretilen şaraplar önemli şarap üreticilerinden temin edilmiş ve resveratrol miktarları Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi cihazı kullanılarak belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar resveratrol konsantrasyonunun üzüm çeşidine ve bölgelere göre değişebileceğini göstermiştir.

  15. Higgs-Like Particle due to Revised Quantum Electrodynamics

   Lehnert B.

   2013-07-01

   Full Text Available A Higgs-like particle having zero net electric charge, zero spin, and a nonzero rest mass can be deduced from an earlier elaborated revised quantum electrodynamical theory which is based on linear symmetry breaking through a nonzero electric field divergence in the vacuum state. This special particle is obtained from a composite longitudinal solution based on a zero magnetic field strength and on a nonzero divergence but a vanishing curl of the electric field strength. The present theory further differs from that of the nonlinear spontaneously broken symmetry by Higgs, in which elementary particles obtain their masses through an interaction with the Higgs field. An experimental proof of the basic features of a Higgs-like particle thus supports the present theory, but does not for certain confirm the process which would generate massive particles through a Higgs field

  16. İlköğretim 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Öğrencilere Kazandırılması Hedeflenen Sözcüklerin Öğretimi ve İç Sözlük İlişkisi (Mersin İli Örneği Instruction Of Words In 8th Grade Turkish Course Books Which Are Targeted To Get Acquired To Students And Their Relation To Internal Lexicon (The Case Of Mersin

   Erdost ÖZKAN

   2013-03-01

   toplama aracı ile uygulanmıştır.Araştırma sonunda elde edilen ham veriler, Spss 16 veri analizi paket programı ile çözümlenmiştir. Öğrencilere kazandırılması hedeflenen sözcükler, okul yerleşim birimi, cinsiyet ve temalar arası ilişki çatıları altında incelenmiş; belirlenen ölçütlerin doğrultusunda uygunluk frekansları ve yüzdelikleri tablolar ve grafikler aracılığıyla irdelenmiştir. Ayrıca araştırma örnekleminde bulunan öğrencilerin cinsiyetleri ile iç sözlüklerinde yer alabilen sözcüklerin ortalamaları arasındaki anlamsal farklılığı ortaya çıkarmak ve anlamlandırmak amacıyla t-test’ten yararlanılmıştır.Öğrencilerin öğrenim gördükleri yerleşim birimine göre sözcük ortalamaları arasındaki farklılığın ortaya konulmasında ise tek yönlü varyans analizi (one way anova ve bu farklılığın hangi grup ya da gruplar lehine olduğunu belirlemek için post hoc veri çözümleme tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:1. Türkçe ders kitaplarındaki metinlerde yer alan öğrenci iç sözlüğüne kazandırılması hedeflenen sözcüklerin öğretimi bağlamında öğrencilere uygulanan çalışma dosyasında yer alan yüz doksan üç, p<0.5 anlamsal farklılığa göre on yedi, sözcüğün doğru kullanım değerleri irdelendiğinde örneklem grubunda yer alan kız öğrencilerin (43, erkek öğrencilere (57 göre sözcük kullanımında (köle sözcüğü hariç üstünlük sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.2. Araştırma örneklemini oluşturan yüz öğrencinin eğitim-öğretim gördüğü ve sözcüklerin edinimi doğrultusunda okul yerleşke türleri (ilçe-belde-köy arasında anlamlı farklılıklar oluştuğu sonucuna ulaşılmıştır.3. İlköğretim sekizinci sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan toplam altı temanın içerisinde bulunan ve öğrencilere kazandırılması hedeflenen toplam y

  17. Tarih Öğretmen Adaylarının Bölümü Tercih Etme Nedenleri İle Bölümden Beklentilerine İlişkin Görüşleri (Atatürk Üniversitesi Örneği

   Ramazan Kaya

   2013-07-01

   Full Text Available Bu çalışmanın amacı Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı 1. sınıf öğretmen adaylarının Tarih Öğretmenliği bölümünü seçme nedenleri ile bölümden beklentilerine yönelik görüşlerini araştırmaktır. Çalışmada ayrıca öğretmen adaylarının tarihe ilgi durumları ile tarih öğretiminin amaçları hakkındaki görüşleri de tespit edilmeye çalışılmıştır. Bunun nedeni çalışmanın boylamsal bir araştırmanın ilk aşaması olup aynı çalışma grubu ile 5 yıllık öğrenim süreçlerinde yürütülecek olmasıdır. Böylelikle bu boylamsal araştırmanın sonunda tarih öğretmen adaylarının tarihe ilgi durumlarının, tarih öğretiminin amaçları hakkındaki görüşlerinin ve bölümden memnuniyet durumları ile ileriye yönelik bölümden beklentilerinin ne yönde ve nasıl bir değişim izlediği ortaya konulmaya çalışılacaktır. Araştırmanın çalışma grubu Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı 1. sınıf öğretmen adaylarının tamamıdır. Bu öğretmen adaylarının 20’si erkek, 19’u ise kızdır. Araştırmanın ilk aşamasında nitel bir yaklaşım benimsenmiş olup veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiş ve elde edilen bulgular frekans, yüzde ve doğrudan alıntılarla birlikte tablo haline getirilip yorumlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre tarih öğretmen adaylarının büyük çoğunluğu tarih öğretiminin amacını geçmişten tecrübe edinerek bugüne ve geleceğe yön verme olarak görmüşlerdir. Öğretmen adaylarının çok büyük bir bölümü tarihe ilgi duymakta ve bu ilginin en önemli kaynağını da ilköğretim ve ortaöğretimdeki öğretmenleri oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının tarih öğretmenliği bölümünü seçme nedenleri arasında ise tarihe duydukları ilgi ve iş kayg

  18. Camili (Macahel Havzasının (Artvin, KD Türkiye Heyelan Duyarlılık Analizi Landslide Susceptibility Analysis of Camili (Macahel Basin (Artvin, NE Turkey

   Emre ÖZŞAHİN

   2013-03-01

   isdestroyed of weakened.Risk factor should be kept in mind when utilizing the zones withhigh landslide risk for settlement or any other human related activity.Disaster management planning should be undertaken and implementedimmediately. Dünya’da ve Türkiye’de en sık olarak görülen doğal afetlerdenbirisi de heyelanlardır. Türkiye’nin son 50 yıllık afet profiliincelendiğinde heyelanların % 45’lik oranla en sık gerçekleşen doğal afetolduğunu görülmektedir.Bu çalışmada fauna ve flora özellikleriyle eşine az rastlananyerlerden birisi olan ve Türkiye’nin ilk Biyosfer Rezerv Alanı olarak ilanedilen Camili (Macahel’nin heyelan analizi yapılmıştır. Çünküuluslararası öneme sahip bu alandaki en büyük doğal afet risklerindenbirisi olan heyelanlar hem yerleşme, hem de planlama açısından önemlibir tehdit unsurudur. Bu anlamda biyosfer rezerv alanında heyelananeden olan faktörler, etki dereceleri, potansiyel heyelan alanlarınınoranları ve coğrafi dağılışlarının nasıl olduğu araştırılmıştır.Çalışmada farklı kaynaklardan elde edilen değişik ölçeklerdekifaktör haritalarından yararlanılmıştır. Bu haritalardan elde edilen 17parametre faktörü ayrı ayrı değerlendirilmiş ve koşullara bağlı ağırlıklıçakıştırma yöntemi ile birleştirilerek, heyelan risk alanları tespitedilmiştir. 1/25.000 ölçekli topografya haritaları temelli olaraksürdürülen çalışmada, farklı parametrelere ait değişik ölçeklerdeharitalardan ve Landsat uydu görüntüsünden de faydalanılmıştır.Çalışmanın haritalama ve analiz aşaması Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS veUzaktan Algılama (UA temelli olarak gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamdaArcGIS/ArcMap 10 CBS ve ERDAS 2012 UA yazılımları kullanılmıştır.Çalışma sonucunda inceleme alanında % 56 oranla (14284 ha enfazla orta duyarlılıkta alanların yayılış gösterdiği tespit edilmiştir. Buyayılışı % 30 oranla yüksek (6972 ha - % 28

  19. Akademisyenlerin Türkiye’de Internet Sansürüne Yönelik Yaklaşımları: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Örneği=Perceptions of Scholars on the Internernet Censorship in Turkey: A Case of the Hacetttepe University Faculty of Letters

   Şahika Eroğlu

   2015-06-01

   Full Text Available Çağımızın matbaası olarak da nitelendirebileceğimiz Internet, erişim ve paylaşım olanaklarının hızla yaygınlaşmasıyla birlikte denetimi de gittikçe zorlaşan bir platform haline dönüşmüştür. Bu kapsamda literatürde Internet sansürü olarak ifade edilen internet erişiminin kısıtlanması her alandan kullanıcıları etkilemektedir. Bu çalışma, Internet sansürünün akademisyenler üzerindeki etkisini belirli bir grup üzerinden hareket ederek göstermeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, Internet kullanımının yoğun olduğu gruplardan biri olan akademisyenlerin Internet sansürü algıları değerlendirilmiş ve uygulanan web tabanlı bir anketle konuyla ilgili görüşleri alınmıştır. Bölüm çeşitliliği açısından dikkate değer bir farklılık gösteren Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde çalışan 17 bölümden 218 akademisyen üzerinde gerçekleştirilen çalışmaya 47 akademisyen yanıt vermiştir. Çalışmada elde edilen bulgular, akademisyenlerin internet ve sosyal medya kullanımlarının yoğun olduğunu bu platformları eğitim ve araştırma amaçlı da kullandıklarını yansıtmıştır. Bu bulgulardan hareketle Internet erişimine yönelik kısıtlamaların akademisyenleri bu platformlar üzerinden araştırma yapma ve eğitim verme bağlamında olumsuz yönde etkilediği ortaya çıkmıştır. Çalışma sonuçlarında Internet erişimine yönelik kısıtlamalarda zararlı içerikle birlikte yararlı içeriğin engellenmemesine yönelik önlemlerin alınması gerekliliği üzerinde durulmuştur/The Internet that referred as the printing press of our age has turn into a berely controlled platform due to the advancements of access and sharing facilities. In this context, it’s also referred in the literature that restriction of access to the Internet is described as the Internet censorship and that affects every user. In the light of this information, as one of the intensive

  20. ÖĞRENCİLERİN TARİH OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE DAYALI NİTEL BİR ARAŞTIRMA

   Bahri Ata

   2014-10-01

   Full Text Available Tarih konularının öğretiminde tarihsel kaynak ve kanıtlara ulaşma yollarını bilen, ulaştığı kaynakları sorgulayan, eleştiren, değerlendiren, tarihsel olayları nedensellik, kronolojik düşünme, tarihsel empati gibi beceriler çerçevesinde inceleyen öğrenciler yetiştirme amacının olması, tarih okuryazarlığı dairesinde hareket edildiğini göstermektedir. Bu çalışmada öğrencilerin tarih okuryazarlığı düzeylerine etki eden unsurlar ve bunların nedenleri öğretmen görüşlerine dayalı olarak tartışılmıştır. Nitel araştırma yöntemine göre hareket edilen çalışma kapsamında “ölçüt örnekleme” yöntemi ile belirlenen 12 sosyal bilgiler öğretmeni ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Ulaşılan bulgulara göre katılımcıların, öğrencilerin tarih okuryazarlığı düzeylerinin düşük olma nedenleri ve çözüm önerilerine yönelik çeşitli görüşler öne sürdükleri gözlenmiştir. Öğrencilerin tarih okuryazarlığı düzeylerinin düşük olma nedenleri arasında sosyal bilgiler öğretim programının, öğrenci velilerinin, sosyal bilgiler öğretmenlerin, sosyal bilgiler ders kitaplarının gerekçe gösterildiği tespit edilmiştir. Ayrıca televizyonda yayınlanan tarih programlarının öğrenci seviyesine uygun olmadığı ve tarihsel belgesellerde de donuk bir anlatımın olması nedeniyle öğrencilerin ilgisini çekmediği belirtilmiştir.Anahtar Kelimeler: Tarih Okuryazarlığı, Öğretmen Görüşleri, Sosyal Bilgiler Öğretimi, Nitel Araştırma THE ELEMENTS AFFECTING STUDENTS' HISTORICAL LITERACY LEVELS: A QUALITATIVE RESEARCH BASED on TEACHERS’ OPINIONSAbstract: History teaching is aim to educate students which is knowing the ways to access historical sources and evidence, resources to reach questioning, criticizing, evaluating, also such as causality

  1. Bireysel Barışa Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları / Development of a Scale Measuring Attitudes towards Individual Peace: A Validity and Reliability Study

   Bahadır Kılcan

   2018-03-01

   Full Text Available Abstract This study aims to develop a scale to measure eight-grade secondary school students' attitudes towards individual peace. The items of the scale have been prepared by the researcher based on a literature review. The study sample included 223 eight grade students from different schools in the Mamak district of Ankara for the 2015-2016 school year. At the end of the analysis, the correlation coefficients obtained from item-factor total and adjusted correlation were found to be above .21 and all items were statistically significant. In the exploratory factor analysis (EFA, the scale items were split into four dimensions: "State before Peace", "Factors for Peace", "Factors for Sulking" and "Assitance in Peacemaking". The Chi-square (X2 value appropriate for the model developed based on the results of the Confirmatory Factor Analysis (CFA and statistical significance levels showed that the proposed model was appropriate for the collected data. Reliability coefficients tested for the whole scale and its sub-dimensions revealed that the scale was suitable to measure eight-grade secondary school students' attitudes towards peace.   Öz Bu çalışmanın amacı, ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin bireysel barışa yönelik tutumlarının belirlenmesinde kullanılacak bir ölçme aracı geliştirmektir. Ölçme aracının maddeleri araştırmacı tarafından ilgili alanyazın incelenerek hazırlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 öğretim yılının bahar döneminde Ankara İli Mamak İlçesinde bulunan okullarda öğrenim gören toplam 223 sekizinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Yapılan istatistikler sonucunda ölçeğin madde-faktör toplam ve düzeltilmiş korelasyonlarında elde edilen korelasyon katsayıları .21’in üzerinde olduğu ve tüm maddelerin istatiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. Yapılan açımlayıcı faktör analizi (AFA sonucunda ölçek maddeleri; “Barışma

  2. Atık Kompozit İçecek Kartonları Geri Dönüşüm Yöntemleri /

   Seniye Eşkin Uzun

   2012-12-01

   Full Text Available Kağıt, plastik ve alüminyum malzeme katmanlarından oluşan kompozit kartonlar özellikle sıvı gıdaların muhafazası için tercih edilen bir ambalaj türüdür. İlk olarak süt için tasarlanan ve geliştirilen kompozit kartonlar, günümüzde sütün yanı sıra pek çok gıda ve içeceğin ambalajlanmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Kullanım sürecini tamamladıktan sonra atık halini alan kompozit içecek kartonlarının geri dönüşümünde ise ciddi sıkıntılar bulunmaktadır. Özellikle ülkemizde bu tür atıkların geri dönüşümünün sağlanması sınırlı olarak yapılmakta, bu atıkların büyük bir kısmı depolama alanlarına gönderilmektedir. Bu nedenle bu atıkların yönetimine yönelik öncelikli bilimsel çalışmaların yapılarak, uygun yönetim alternatiflerinin uygulamaya aktarılması ihtiyacı doğmuştur. Bu çalışmada, atık kompozit içecek kartonlarının değerlendirme yöntemleri ve süreçleri araştırılarak bu yöntemler sonucunda elde edilen ürünler ile kullanım alanlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Recycling Methods of Composite Beverage Carton Waste Composite cartons which consist of paper, plastic and aluminum, are used in packaging of drinks. However composite cartons are designed and developed for the milk packaging, now days it has been widely used in packaging of many food and drink. There are serious problems in recycling of composite cartons. Since recycling of packaging wastes is limited in Turkey, most of the packaging waste is been landfilled. Therefore, primarily there has been a need to scientific studies done about the management of packaging wastes and implementation of appropriate packaging waste management alternatives. In this study, detailed and technical data about recycling of composite beverage cartons has been obtained from the previous studies, printed - digital databases, company, Environmental Agency and web pages. The project about the

  3. Güney-Batı Anadolu Bölgesindeki kızılçam (Pinus brutia Ten. kültür ormanlarında değişik silvikültürel uygulamalara göre artım ve büyüme ilişkileri

   Dr. Neşat Erkan

   2017-11-01

   Full Text Available Bu çalışma ile sıklık çağına gelmiş kızılçam ağaçlandırma alanlarında yapılacak değişik dozdaki ayıklamaların ve aralamaların, meşcere artım ve büyümesi üzerine olan etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, 1982-2016 yılları arasında Kaş-Tekircik ve Eğirdir-Aşağı Narlı kızılçam ağaçlandırma alanı olmak üzere iki yerde yürütülmüştür. Rastlantı blokları deneme deseni kullanılmış; Kaş ve Eğirdir deneme alanlarında toplam 5 blok ve 35 parselden elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Araştırmada aralama şiddeti işlem olarak; 1 kontrol, 2 mutedil aralama ve 3 şiddetli aralama şeklinde üç işlemli bir uygulama yapılmıştır. Deneme parsellerinde, kontrol parselleri hariç olmak üzere, 1990 ve 2004 yıllarında, meşcerenin ihtiyaç gösterdiği parsellerde ve düzeyde aralamalara devam edilmiştir. Araştırma sonucu; Meşcereye müdahale edilen parsellerde, 1985, 1990 ve 2004 yıllarında yapılan ölçme sonuçlarına göre Ortalama çapın, belirgin bir şekilde arttığını göstermiştir. Yine her iki yerde, toplam 5 blok üzerinden yapılan varyans analiz sonucunda, aralamaların göğüs yüzeyi ve kalan meşcere hacmi üzerinde p<0,05 anlamlılık düzeyinde etkili olduğu anlaşılmıştır. Parsellerde 44. yaşında, kalan meşcere hacmi için yapılan varyans analizi sonuçlarına göre, aralama şiddetinin kalan meşcere hacmi üzerinde etkili olduğu gözlenmiştir. Genel meşcere hacminin ise, yapılan istatistik analizler sonucunda p<0,05 anlamlılık düzeyinde, aralamalardan etkilenmediği sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak, kızılçam ormanlarında, işletme amaçları çerçevesinde, büyümeyi kaliteli gövdeler üzerinde toplamaya yönelik olarak, büyümenin hızlı olduğu genç yaşlarda, ekonomik açıdan da uygun olacağı düşüncesi ile müdahale sıklığını azaltmak ve bunun için de şiddetli aralama ile göğüs y

  4. 45 Numaralı Konya Şeriyye Sicil Defterindeki Menzil Satışları Işığında Yol Ağları ve Kat Sayısına Göre Konut Tipolojisi (1714-1715 In Numbered 45 Konya Şeriyye Registry Book in the Light of Range Sale; Housing Typology According to and Road Network and Coefficient (1714-1715

   Hicran Hanım HALAÇ

   2012-09-01

   ncesine ait günümüze gelebilmiş konut bulunmaması, bu konuda genel geçer değerlendirmelerin yapılmasına neden olmaktadır. Birçok faaliyetini yazıya dökerek belgelendiren Osmanlı Devletinin sağlamış olduğu kaynak çeşitliliği sadece mevcut yapıları gözlemekten fazlasının yapılabileceğinin göstergesidir. 19. yüzyıl ve öncesinin konut mimarisi ve domestik kültürüne odaklanan çalışmalar, bu nedenle şeriyye sicilleri, vakfiyeler, vakıf tahrir defterleri, vakıf muhasebe kayıtları, salnameler, temattuat defterleri, mühimme defterleri ve tapu tahrir defterleri gibi birincil kaynakları oluşturan Osmanlı belgelerinin kullanımını gerekli kılmaktadır. Şer‘iyye sicilleri gibi genelde hukuk tarihi ve sosyo-ekonomik tarih yazımında kullanılan bir kaynak grubunun içerisinden tespit edilen bir kısım mimari verilerin kent restitüsyonu çalışmalarında kullanılabilirliğinin denendiği bu çalışma, aynı zamanda mimarlık tarihçileri, restorasyon uzmanları ve tarihçilerin bir araya geldiklerinde ortaya çıkabilecek sentezlerin de küçük bir örneğidir. Bu araştırma makalesinde, 1714-1715 yılları arasındaki iki yıllık zaman dilimi hakkında bilgiler veren 45 no.lu şeriyye sicilinden elde edilen menzil bilgilerinden, sadece menzillerin yol ve kat bilgileri ışığında 18. yüzyıl başında Konya’da bulunan konut mimarisinin bir bölümü aydınlatılabilmek için18. yüzyıl başında Konya’da bulunan konut tipleri belirlenmekte ve konut tipolojisi yapılmaktadır.

  5. Türk Dili ve Edebiyatı İle Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dede Korkut Hikâyeleri Hakkındaki Bilgi ve Görüşleri / The Knowledge and Opinions of the Turkish Philology and Turkish Teacher Candidates Regarding Dede Qorqut Stories

   Mustafa Yeniasır

   2017-09-01

   rkçe öğretmeni adaylarına uygulanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular tartışılarak çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Elden edilen en önemli sonuçlardan biri ankete katılanların önemli bir bölüğünün söz konusu hikâyelerin, geçmişimizi ve millî değerlerimizi yansıttığını düşünmeleridir. Ancak böyle düşünmelerine karşın bilgi anlamında birçok eksiklik olduğu gözlemlenmiştir. Bu yüzden Dede Korkut Hikâyelerine, özellikle ortaöğretimin son üç kademesinde (9, 10 ve 11. sınıflar mutlaka yer verilmeli ve ayrıntılı bir şekilde üzerinde durulmalıdır. Ayrıca sadece ortaöğretimin son üç yılı ile yetinilmemeli, çocuklar küçük yaştan itibaren seviyelerine uygun yeniden hikâyeleştirmelerle, çizgi filmlerle, oyunlarla ve tasarlanacak başka araçlarla ilkokuldan başlanarak küçük yaştan itibaren Türk kültürünün bu önemli eseriyle yetiştirilmelidir.

  6. Eski Kimyada Kibrît-i Ahmer Teriminin Klasik Türk Şiirine Yansımaları Reflections of the Term Kibrit-i Ahmar From Field of Alchemy Onto Classical Turkish Poetry

   Mehmet Korkut ÇEÇEN

   2012-09-01

   önüşebileceğine inanıyorlardı; özellikle sıradan madenleri en değerli maden kabul edilen altına dönüştürmeye çalışıyorlardı. Bu dönüşüm düşüncesinin temelinde bazı kuramlar yer almaktaydı. Dört unsur kuramı, kükürt-cıva kuramı ve iksir kuramına göre bir maddenin başka bir maddeye dönüşebilmesi mümkün idi. Bu dönüştürme işleminde kullanılan maddelerden biri olan kibrît-i ahmer, kadim kültürlerden bu yana altına dönüştürme gücü olduğuna inanılan, nadir ve çok değerli bir iksir olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte gerek bir iksir olarak kabul edilen kibrît-i ahmer ve gerek kimyaya ilişkin bazı kavramlar maddi değer ve anlamlarının dışında zamanla mecazi, sembolik ve mistik anlamlar da kazanmıştır. Tasavvufta kimya, olgunlaşmayı ve mükemmelleşmeyi ifade eder. Tasavvufun kimya dilini kullanmasından dolayı, zaman içerisinde mutluluğu elde etmek anlamına gelen “kimyâ-yı saâdet” gibi yeni kavramlar da oluşmuştur. Kibrît-i ahmer sözü ise kıymetli ve nadir bulunan varlıkları ifade etmede kullanılır. Dönüştürme ve mükemmel kılma gücü de olan kibrît-i ahmer, kazandığı tasavvufi anlamlarla klasik Türk şiirinde işlenmiştir. Bu çalışmada eski kimya ve kibrît-i ahmer hakkında kısaca bilgiler verilmiş, divanlarda geçen kibrît-i ahmer ile ilgili beyitler değerlendirilerek söz konusu terimin klasik Türk şiirindeki kullanımlarına dikkat çekilmiştir.

  7. THE RESTORATION OF PAINTING “NUDE” BY SAİP TUNA FOUND IN COLLECTION OF THE ANKARA STATE MUSEUM OF PAINTINGS AND SCULPTURES [Tr: ANKARA DEVLET RESİM VE HEYKEL MÜZESİ KOLEKSİYONUNDA BULUNAN, SAİP TUNA’YA AİT “NÜ” İSİMLİ TABLONUN RESTORASYONU

   Berna ÇAĞLAR ERYURT

   2018-04-01

   . [TR: Yağlı boya tablo konservasyonu, depolamadan sergilemeye, taşımadan paketlemeye, temizlikten rötuş yöntemlerine değin oldukça hassas ve farklı uzmanlık alanı gerektiren bir koruma dalıdır. Ülkemizde bu alanda uzman sayısının azlığı, araştırma ve yayınların yetersizliği dikkat çekmekte, yapılan sayılı çalışmanın ise genelde bilimsel esaslara dayalı olmadığı gözlenmektedir. Müzelerimizde, özel koleksiyonlarda uzman olmayan kişilerce hatalı uygulamalara maruz bırakılmış veya uygun koşullarda saklanmadıkları için zarara uğramış pek çok eserle karşılaşılmaktadır. Bu eserlerden biri de çalışmamıza konu olan, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nin deposunda bulunan, Cumhuriyet Dönemi’nin önemli ressamlarından Saip Tuna’ya (1904-1974 ait “Nü” isimli yağlı boya tablodur. Bu çalışmamızda söz konusu tablo üzerinde bilimsel yöntemlerle gerçekleştirilen inceleme, belgeleme işlemleri ile koruma ve onarım yöntemleri ele alınmıştır. Bu kapsamda söz konusu tablo tahribatsız (görsel ve mikroskobik yöntemlerle incelenmiş; eğimli ışık, arkadan aydınlatma ve mor ötesi ışık yardımıyla tabloyu oluşturan katmanlardaki bozulmalar ve önceki onarımlar tespit edilmiştir. Yoğun vernik uygulaması, hatalı rötuş gibi, eserin özgün yapısına uygun olmayan malzeme/yöntemler kullanılarak yapılmış önceki onarım müdahaleleri ile elverişsiz depolama koşullarından kaynaklanan sorunların eserde bozulmalara/hasarlara yol açtığı gözlenmiştir. Tespit edilen bozulmalar ve hasarlar doğrultusunda tablonun onarım çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışma ile elde edilen veriler, koruma ve onarım uygulamalarının başarısında alan uzmanlığının önemi kadar, bilimsel araştırma ve incelemeye dayalı tespit ve teşhisin de gerekliliğini ortaya koymaktadır.

  8. Farklı Çalışma Ortamlarında Oluşabilecek Hava Kirliliğinin Çalışanların Sağlığı Üzerindeki Etkileri / The Effects of Air Pollution on Workers’ Health In Different Work Places

   Simge Taner

   2012-12-01

   Full Text Available Endüstriyel ve endüstriyel olmayan (okul, ofis, fotokopi merkezleri, restoran vb. çalışma alanlarındaki hava kalitesi, çalışma ortamında bulunan personelin sadece konforu için değil, sağlığı için de büyük önem taşımaktadır. İç ortam hava kalitesi değerlendirmesi yapılırken genellikle sıcaklık, nem oranı, hava akım hızı, kükürtdioksit (SO2, karbondioksit (CO2, solunabilinir asılı partikül madde (PM, hidrojen sülfür (H2S, uçucu organik bileşikler (VOC, azot oksitler (NOx, karbonmonoksit (CO, ozon (O3, radon, hidrojenflorür, formaldehitler (HCHO, mikrobiyal kontrol gibi parametrelerin analizleri yapılmaktadır. Yapılan bu analizler sonucunda elde edilen veriler eşliğinde, çalışanların sağlığı hakkında daha doğru ve emin adımlar atılabilir. Bu durum çevresel analizlerin, işçi sağlığı ve iş güvenliği prensipleriyle birebir örtüştürülmesinin gerekliliğini gözler önüne sermektedir. Özellikle metal işleme, demir-çelik vb. imalat ortamlarında, diğer çalışma ortamlarına göre çok daha fazla kirletici parametre tanımlanabilir. Bu ortamlarda yapılacak ortam ölçümlerinin doğruluğu, çalışma bölgesinin temizlenmesi ve yeterli koruma önlemlerinin alınması konusunda işverenlere kolaylık tanımaktadır. Ülkemizde yalnızca imalat sektörleri değil maden ocakları da çevre ve insan sağlığı açısından ciddi riskler taşımaktadır. Maden ocaklarında çalışanların sağlıklarının korunması adına yapılması gerekli ortam ölçümlerinin yeterli düzeyde olmadığı bilinmektedir. Bu durum maden sektöründe çalışan kişilerin meslek hastalıklarına yakalanma riskini arttırmaktadır. Bu çalışmada ülkemizde iş sahası bakımından geniş bir alana sahip olan maden ve metal sektörlerindeki iç ortam hava kalitesini olumsuz yönde etkileyen parametreler irdelenerek, sözü edilen sektörlerde çalışanların sağlıklarının korunmas

  9. Almanca Derslerinde Metne Dayalı Dil Bilgisi Öğretiminin On Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dil Bilgisi Başarısına Etkisi Impact Of Teaching Grammar Through Text On 11th Grade Students’ Grammar Achievement In German Lessons

   Bülent KIRMIZI

   2013-09-01

   ığını belirlemektir. Öğrencilerin belirlenen dil bilgisi konularındaki becerilerini ölçmek amacıyla yirmi sorudan oluşan çoktan seçmeli bir test hazırlanmıştır. Çalışmanın evreni, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Adana’da bulunan iki farklı Anadolu Lisesinin 179 (deney grubu 89 ve kontrol grubu 90 on birinci sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmaya dâhil edilen ve aralarında Almanca dil bilgisi bakımından anlamlı bir fark bulunmayan Piri Reis Anadolu Lisesi kontrol grubu; Adana Anadolu Lisesi de deney grubu olarak alınmıştır. Çalışmanın başlangıcında her iki gruba ön test uygulanmıştır. Uygulama materyali olarak da Deney grubu öğrencilerine “Grammatik Geschichten” (Aral & Haase, 2011 kitabından, hedef dil bilgisi kurallarına uygun metinler olan “Mein Alptraum” ve “die Lüge” adlı okuma parçaları seçilmiş ve bunlara dayalı olarak etkinlikler hazırlanarak deney grubuna on iki saat süresince uygulanmıştır. Her iki gruba son test uygulanarak toplanan verilerin analizinde SPSS 11,5 programı kullanılmıştır. Elde edilen veriler, t-testi kullanılarak çözümlenmiş ve sonuç olarak, deney grubundaki öğrencilerin kontrol grubundaki öğrencilere göre daha başarılı oldukları tespit edilmiştir. Almancanın ikinci yabancı dil olarak öğretiminde metinlerden daha fazla yararlanılmalıdır. Gramer öğretiminde metin odaklı yöntemle diğer yöntemler karşılaştırılmalı ve öğrenciler üzerindeki etkileri araştırılmalıdır.

  10. 1714-1715 Yılları Arasında Konya’daki Mahallelerin Konut Yayılımlarının 45 Numaralı Şeriye Sicil Defterindeki Menzil Satış Belgeleri Işığında Çözümlemesi The Solution In The Light Of Documentation Sell Houses That Is In 45 Numbered Seriye Registry Notebook Of Expansion Of The Houses Of Districts Of Konya Between The Years Of 1714 And 1715

   Hicran Hanım HALAÇ

   2012-12-01

   etiketlenecek durumları aydınlatacak verilere nispeten daha rahat ulaşılabilir. Ancak konu geçmişin kentlerindeki mahalleleri oluşturan konut dağılımları olunca birincil kaynakların kullanıldığı spesifik çalışmalar yok denecek kadar azdır. Genelde hukuk tarihi ve sosyo-ekonomik tarih yazımında kullanılan XIX. yüzyılın son çeyreğine kadar yalnız adlî değil, aynı zamanda idarî ve beledî fonksiyonlar da yüklenmiş şeriye sicilleri, Osmanlı tarihinin sosyal, siyasi, idarî, iktisadî ve kültürel pek çok bakımdan bilinmeyen yönlerini aydınlatacak veya eksik kalan yönlerini tamamlayacak mahiyette kaynaklardır. Şeriye sicilleri gibi genelde hukuk tarihi ve sosyo-ekonomik tarih yazımında kullanılan bir kaynak grubunun içerisinden ki metinlerden tespit edilen bir kısım küçük noktasal mimari verileri gün ışığına çıkararak nokta bulutlarına dönüştürmeyi hedeflemektedir.Bu araştırma makalesinde, Türklerin Anadolu ile buluştuğu andan itibaren önemini gün geçtikçe arttıran Konya’nın, 1714-1715 yılları arasındaki iki yıllık periyod içinde, 45 Numaralı Konya Şeriye Sicil Defterlerindeki menzil satış belgelerindeki konutlara ait verilerin çözümlemeci tipolojiyi kullanarak, birincil kaynaktan elde edilen somut veriler ışığında yapılan çözümlemeler yardımıyla Konya’nın konutlarından mahallelerine yolculuk yapıp gizemli kalanları ortaya çıkarmaya çalışarak kent restitüsyonu çalışmalarında kullanılabilirliğinin fark ettirilmeye çalışılmıştır. Bu makale, aynı zamanda mimarlık tarihçileri, restorasyon uzmanları ve tarihçilerin bir araya geldiklerinde ortaya çıkabilecek sentezlerin de küçük bir başka örneğini daha ortaya koymaktadır.

  11. Popüler Roman ve Gençler Üzerindeki Etkileri- Bursa Örneği- Popular Novel and Its Effects on the Young-Bursa Example-

   Fatih ACER

   2013-07-01

   ından estetik bir gaye ile yazılan; Yine yazarı tarafından ciddi bir uğraş olarak kabul edilen; yayınlanması sadece ticari sebeplere dayanmayan; okuru hazır duygu ve düşünce kalıplarından sıyırıp, onu her şeyi sorgulayıcı bir konuma getiren; yine okurda belli bir seviye estetik birikim arayan; bu yüzden az sayıda okura ulaşan; kurgusu ve anlatım tekniği açısında orijinallik arz eden nitelikte romanlara da estetik roman denir Bu çalışmada gençlerin popüler romanları yukarıdaki tanımdaki gibi algılamadığı ortaya çıkmıştır. Giriş bölümünde belirtildiği gibi estetik roman karşısında olumsuz değerlendirmelere maruz kalsa da bu durum popüler romanın çok okunan bir tür olduğu gerçeğini değiştirmemektedir. Bu gerçekten yola çıkarak bu çalışmada gençler arasında popüler romanın niçin bu kadar rağbet gördüğü, gençlerin dünyasına neler kattığını, aile ve çevrenin bu roman tercihlerindeki faktörü, estetik romanlara geçiş için bir basamak teşkil edip etmeyeceğini, gençlerin gözünde popüler romanın anlamını, okul türünün seçilen romanlara etkisi gibi bir çok konu yapılan anketler ve bu anketlerin çıkarımlarıyla ortaya konulmuştur. Araştırma alanı Bursa İliyle sınırlandırılmıştır. Anket 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında Bursa’da bulunan orta öğretim kurumlarının her birinden bir örnek okulda uygulanmıştır. Bu okullarda edebiyat öğretmenlerinin tespit ettiği popüler roman okuyan 421 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Bu çalışmada çapraz grafikler SPSS 15. programı kullanılarak elde edilmiştir. Çalışmanın sonuç ve öneriler kısmında tablolarda yapılan mukayeselerden elde edilen çıkarımlar halinde sunulmuştur.

  12. P-15: U-19 Futbol Takımı Oyuncularının Aerobik Kapasite ve Süratlerinin, Alt Ekstremite İzokinetik Kas Kuvveti ile İlişkilendirilmesi

   Gökhan Deliceoğlu

   2017-03-01

   Full Text Available Araştırmanın amacını U-19 futbol takımı oyuncularının aerobik kapasite ve süratlerinin, alt ekstremite kuvveti ile ilişkilendirilmesi oluşturmaktadır. Araştırmaya U-19 kategorisindeki (Xyaş=18,17±0,53 yıl; Xva=73,16±5,95 kg; Xbu=178,22 ± 5,95 cm 15 futbolcu katıldı. Futbolcuların aerobik kapasiteleri Cosmed K5 © ile, alt ekstremite hamstring (H ve quadriseps (Q kas kuvvetleri ISOMED 2000 © İzokinetik Cihazı ile, sürat değerleri optojump © cihazı ile ölçüldü. Diz fleksör ve ekstansör kaslarının kas kuvveti 60°/sn açısal hızda 5 tekrarla, diz ekstansörlerinin kassal enduransı 180°/sn açısal hızda 30 tekrarla değerlendirildi. Futbolcular bir saat dinlendikten sonra, 10 dakika ısındı ve sonra ortalama hızın elde edilmesi için Optojump ile 30 m sürat testi iki kez uygulandı. Sporcular aerobik kapasitelerinin ölçülmesi için Cosmed K5 cihazı ile Bruce protokolünde koşturuldu. Futbolcuların maxVO2 ve ortalama hız değeri ile baskın ve baskın olmayan taraf diz fleksör ve ekstansör kaslarının kas kuvveti ile diz ekstansörlerinin kassal enduransı arasındaki ilişkinin belirlenmesi için SPSS 17,0’de regresyon analizi yapıldı. Analiz sonuçlarına göre, maxVO2 (X=51,84±7,56 ml/dk/kg ile baskın taraf 60 °/sn açısal hızdaki (Xfle=137,01 ±35,48 Nm; Xeks=239,26 ±57,96 Nm kuvvet değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki görüldü (R=759, R2=,576, p0.05. Futbolculardan elde edilen maxVO2 değerleri ile baskın olmayan taraf 60°/sn açısal hızdaki temel kas kuvveti (Xfle=140,62 ±34,11 Nm; Xeks=253,21 ±71,54 Nm ile 180/sn açısal hızda baskın taraf (X=66,86±8,16 ve baskın olmayan taraf kassal endurans (X=66,43±10,26 değerleri arasında anlamlı bir ilişki görülmedi (p>0.05. Futbolcularda baskın taraf diz fleksör ve ekstensör izokinetik kas kuvvet değerleri ile maxVO2 ve ortalama sürat değerleri arasında anlamlı bir ilişki g

  13. Türkiye’de Orta ve Büyük Ölçekli Mantar İşletmelerinin Değerlendirilmesi

   Erkan Eren

   2016-04-01

   Full Text Available Ülkemizde 40 yıllık bir geçmişe sahip olan kültür mantarı yetiştiriciliğinde ticari üretime 1980’li yıllardan sonra başlanmıştır. Son 10 yıla kadar ülkemizde toplam mantar üretim miktarının büyük bir çoğunluğu küçük aile işletmelerinden elde edilmekteyken, 2000’li yılların başından itibaren üretim miktarı ve gelişim hızı yeterli olmamakla birlikte yetiştiricilik hızlı bir yükselişe geçmiştir. Bu süre içerisinde ülkemizin farklı bölgelerinde orta (500-2000 m2 ve büyük ölçekli (>2000 m2 birçok mantar üretim tesisi kurulmuş ve ülkemiz dünya kültür mantarı üretiminde önemli bir yere sahip olmuştur. Yürütülen bu çalışmada, ülkemizde kültür mantarı yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı 6 bölgemizde, günlük üretim kapasitesi 1 ton ve üzeri olan toplam 10 orta ve büyük ölçekli mantar işletmesinin genel üretim sistemlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla 2015 yılında tüm firmalar ziyaret edilerek, firma yetkilileri ile doğrudan görüşülmüş; firma, üretim tesisi, kompost ve örtü toprağı, üretim sistemleri, hastalık ve zararlı, paketleme, kalite-yönetim sistemleri hakkında 65 sorudan oluşan bir anket yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar bu tür firmaların çoğunun 15 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu, arazi büyüklüklerinin 10-50 bin m2, mantar üretim alanlarının 5-10 bin m2 arasında değiştiğini, üretimde teknolojiyi ve işletmelerinde otomasyonu kullandıklarını, kalite yönetim sistemlerine (ITU, ISO 22000 vs sahip olduklarını, işletmelerinde genellikle mantarcılık konusunda deneyimli tekniker ve ziraat mühendisi bulundurduklarını, %40’ının danışmandan yararlandığını, üretimde kendi üretimi veya dışarıdan misel ekilmiş hazır standart kompost kullandıklarını, örtü materyali olarak yerli torf kullandıklarını, üretilen mantarları markaları ile paketlediklerini ve

  14. Dergilerden Özetler

   Mete Gülmen

   1996-02-01

   Pathol. 1995; 16 (2: 89-96. Mermi Çekirdeğinin Elde Edilme İşlemlerinde Güvenlik: Siyah Talon Mermi Çekirdeği İle İlgili Bir Çalışma Safety in bullet recovery procedures: A study of the black talon bullet Russell MA. Anı J Forensic Med Pathol. 1995; 16 (2: 120-123- Elbise Üstündeki Kurşun Partiküllerinin Kaynağı Olan Kanama Bleeding as a source of lead particulates on clothing S hem RJ. Am J Forensic Med Pathol. 1995; 16 (2: 127-131. Aspartik Asit Rasemizasyon Yöntemi Kullanılarak Dentinden Yaş Tayini Estimation of age from dentin by using the racemization of aspartic acid Oh t ani S. Am J Forensic Med Pathol. 1995; 16 (2: 158-161. Cannabis Sativa'nın RAPD ( Random Amplification Of Polimorphic Dna Ve Cannabinoidlerin HPLC'Sİ İle Karşılaştırılması : Bir Ön Çalışma Comparison of cannabis sativa by Random Amplification of Polymorphic DNA (RAPD and HPLC of cannabinoids : a preliminary study. GIiUcuı R, Colc MD, Linacre A. Thurpe JW. Wcıtsoıı ND. Science andjustice. 1995; 35: 169-177. Türk Popülasyonunda DNA Amplifikasyonu Ve Alel Spesifik Oligonükleotidlerin Kullanımıyla Belirlenen Hla-Dqx Alellerinin Ve Genotiplerinin Dağılımı The Distribution Of The Hla-Dqx Alleles And Genotypes In The Turkish Population As Determined By The Use Of DNA Amplification And Allele-Specific Oligonudeotides Merıevşe S. Ülktter Ü. Science andjustice. 1995; 35: 259- 262. Suçla İlgisinden Şüphelenilen Kişileri Giysilerinden Elde Edilen Cam Parçalarının İncelenmesi. A Survey Of Glass Fragments Recovered From Elothing Of Persons Suspected Of Involvement In Erime. Lamberl JA, Sattertbıraite MJ, Harrisorı Pil. Science andjustice. 1995; 35: 273-281. Kanda Temazepam Stabilitesi Stability of temazepam in blood Al- Hadidi KA, Olivier JS. Science and Justice. 1995; 35: 105-108. Renkli Fotokopilerin Bilgisayar Yardımlı İdantifikasyonu The computer - assisted identification of colour photocopiers Mazzella WD, Roux C, Lerınard CJ Science and

  15. Türkçe Dersinde “Tablet Pc Pilot Uygulaması”Yla Öğretim Gören Öğrencilerin Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Ölçek Çalışması A Scale Study that Determines the Attitudes of the Students Who Study by "Pilot Application Of Tablet Pc” in Turkish Lesson

   Süleyman BALCI

   2013-03-01

   rünü (tablet pc kullanımına yönelik tutumlarını belirlemeye yarayan maddeler yer almaktadır. Taslak ölçek FATİH projesi kapsamında pilot bölge olarak seçilen Uşak İl Merkezi Yaşar Akar İlköğretim Okulu ile Bingöl İl Merkezi İMKB Fatih İlköğretim Okulu I. kademe 5. sınıfta okuyan öğrencilerden 114 öğrenciye uygulanıp, ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Ölçeğin kapsam geçerliliği uzman görüşleri alınarak sağlanmıştır. Yapı geçerliliği için yapılan faktör analizi sonucunda tutumları ölçmeyen 5 madde çıkarılıp 15 maddeden oluşan ve faktör yükleri .59-.82 arasında, toplam varyansın % 60’ını açıklayan üç alt boyutu kapsayan bir ölçek elde edilmiştir. Ölçek maddelerinin 10 tanesi olumlu, 5 tanesi olumsuz ifade içermektedir. Ölçeğin Kaiser-Meyer-Olkin değeri .81, Bartlett testi anlamlılık değeri .00 ve Cronbach-alpha iç tutarlılık katsayısının ise .84 olduğu bulunmuştur. Yapılan araştırmalar sonucunda, Türkçe dersi alanında, bu anlamda bir ölçeğin olmaması bir eksiklik olarak görülmüştür. Bu bağlamda projenin uygulandığı okullardan elde edilen verilerden hareketle oluşturulan ölçeğin, alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bunun yanında Türkçe dersinde teknolojinin kullanılmasına yönelik daha detaylı çalışmaların yapılmasının da yararlı olacağı gerçeği ortaya çıkmaktadır.

  16. Akran Aracılı Uyarlanmış Fiziksel Aktivitelere Katılan Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bir Bireyin İletişim Becerilerindeki Değişimlerin İncelenmesi

   Erkan Yarımkaya

   2017-07-01

   Full Text Available Bu araştırmanın amacı, akran aracılı uyarlanmış fiziksel aktivite (AAUFA programına katılan otizm spektrum bozukluğu (OSB olan bir bireyin iletişim becerilerindeki değişimlerin incelenmesidir. Durum (Vaka çalışması modelinde desenlenen araştırmaya, OSB tanılı bir birey ve normal gelişim gösteren (NGG üç akran katılmıştır. Araştırmada, OSB tanılı birey ve NGG üç akran ile birlikte üçü serbest fiziksel aktivite oturumu, 18’i ise AAUFA oturumu olmak üzere toplamda 21 eğitim oturumu gerçekleştirilmiştir. AAUFA oturumlarında, 29 farklı uyarlanmış fiziksel aktivite akran aracılı olarak uygulanmıştır. AAUFA oturumları öncesi, NGG üç akran ile birlikte altı oturum akran eğitimi süreci gerçekleştirilmiştir. Araştırma süresince gerçekleştirilen tüm oturumlar video kamera ile kayıt altına alınmıştır. Araştırma verileri farklı veri toplama araçları (gözlem formu, yarı yapılandırılmış görüşme formları, saha notları ve yansıtmacı günlük ile elde edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, OSB tanılı bireyin göz kontağı, ortak ilgi, iletişim başlatma ve iletişime tepki becerilerinin AAUFA programı süresince olumlu yönde arttığı tespit edilmiştir. İletişim becerilerinde gözlenen bu olumlu değişimlerin araştırmadan üç hafta sonra elde edilen izleme ölçümünde devam ettiği saptanmıştır. Sonuç olarak, AAUFA programının OSB tanılı bireyin iletişim becerileri üzerinde olumlu yönde etkisi olduğu izlenimi edinilmiştir. The objective of this research is the investigation of the changes in the communication skills of an individual with autism spectrum disorder (ASD participating in the peer-mediated adapted physical activity (PMAPA program. One individual with an ASD diagnosis and three peers with typical development (TD participated in the research which was designed in the model of a case study. In the research, a total of 21

  17. Expert vs. Novices Dimensions of Tagging Behaviour in an Educational Setting = Bir Akademik Çevrede Uzman ve Deneyimsiz Kullanıcıların Etiketleme Davranışlarının Boyutları

   Špiranec, Sonja

   2012-04-01

   olarakgörülen folksonomilerin gelişmesiyle değişmeye başlamıştır. Bu çalışmanın amacı etiketleme ve folksonominin etkisini araştırmaktır. Etiketlemenin esnek yapısı, kullanıcılara kendi dermelerindeki bilgi kaynaklarını faydalı buldukları yöntemlerle sınıflandırmalarına olanak sağlamaktadır. Buna rağmen farklı kişiselleştirilmiş kavramlar, arama yaparken ve görüntülerken bazı zorluklara nedenolabilmektedir. Etiketlemenin etkililiğini belirleyebilmek için, etiketlemenin doğası ve özel kullanıcı gruplarının etiketleme davranışı hakkında araştırma yapmak gereklidir. Bu araştırma, uzman ve deneyimsiz kullanıcılar arasındaki farkı belirlemeyi amaçlayan bir çalışmadan elde edilen bulguları sunmakta, ilgili alana katkı sağlamaktadır. Araştırma aynı zamanda, etiketleme veya indeksleme hakkında bilgisi olmayan ve “deneyimsiz kullanıcılar” olarak tanımlanan Üniversite 1. sınıf öğrencilerine sosyal işaretleme hizmeti sunan Delicious’da yer alan bir makale verilerek gerçekleştirilmiştir. Her öğrenciden, makalenin sadece başlık, alt başlık ve özünü bilerek onu etiketlemesi ve sonra makalenin tümünü okuyarak bir kez daha aynı işi yapması beklenmiştir. Aynı süreç Bilgi Bilim Bölümünde etiketleme ve indeksleme konusunda yeterli deneyim ve bilgiye sahip olan lisansüstü öğrencilerle tekrarlanmıştır. Deneyimli, orta düzeydeki ve deneyimsiz kullanıcıların etiketleme davranışları arasındaki farklılıklar ve benzerlikler bu yolla analiz edilmiş ve karşılaştırılmıştır. Araştırma, etiket numaraları ve etiket dağılımlarındaki farklılıkları ortaya koymaktadır. Uzman grubun etiketleme davranışlarında daha kesin ve daha tutarlı bulgulara rastlanmış, ayrıca uzun dönemde etiketleme eğitiminin folksonomilerin niteliğini artıracağı sonucu elde edilmiştir.

  18. Anabolik Steroidlerin Genotoksik ve Sitotoksik Etkilerinin İnsan Periferal Lenfosit Kültüründe Mikronükleus Test Tekniğiyle Araştırılması

   Deniz ALTUN ÇOLAK

   2016-10-01

   Full Text Available Özet. Spor tarihi boyunca genç yaştaki bir çok sporcunun doping amacıyla anabolik-androjenik steroidleri yoğun olarak kullandığı bilinmektedir. Bu çalışmayla, kullanımı yasaklanmış olsa da yapılan araştırmalarda illegal olarak halen sıkça kullanılmakta olan Nandrolone Decanoate (Deca-durabolin® ve Stanozolol (Winstrol doping maddelerinin olası genotoksik, mutajenik ve sitotoksik etkilerinin insan kan kültüründe in vitro mikronükleus testi ile belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla doping maddelerinin farklı konsantrasyonları (1, 10, 25, 50, 75 ve 100 mM hazırlanmış ve kan kültürüne uygulanmıştır. Genotoksik etki için mikronükleus frekansları, sitotoksik etki için ise Nükleer Bölünme İndeksi (NBİ hesaplanmıştır. Elde edilen veriler, çözücü olarak kullanılan dimetil sülfoksit (DMSO ile hazırlanan negatif kontrol grubuyla ve genotoksik etkisi çok iyi bilinen Etil metansülfonat (EMS ile hazırlanmış pozitif kontrol grubuyla karşılaştırılmıştır. Bu sonuçlara göre; çalışmamızda kullandığımız doping maddelerinden Nandrolone Decanoate özellikle son iki konsantrasyonda (75 ve 100 mM  insan periferal lenfositlerinde mikronükleus frakansını istatistiksel olarak anlamlı (p< 0,05 bir şekilde artırmıştır. Ayrıca NBİ oranlarına bakıldığında da özellikle son iki konsantrasyonda kontrol grubuna göre önemli düşüşler tespit edilmiştir. Bununla birlikte diğer doping maddesi olan Stanozolol ise sadece son konsantrasyonda (100 mM anlamlı artışlara neden olmuşken NBİ değerini etkilememiştir. Tüm elde ettiğimiz sonuçlardan her iki doping maddesinin de yüksek konsantrasyonlarda genotoksik ve sitotoksik etkiler yaratabileceği bu nedenle kullanımlarının tehlikeli olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler: Genotoksisite, Lenfosit kültürü, Mikronükleus, Nandrolone Decanoate, Stanozolol Abstract. Throughout the sports history

  19. Isı Geri Kazanım Tanklarında Cam Yünü Uygulamasının Termal İncelenmesi

   Mustafa ÖZDEMİR

   2016-11-01

   Full Text Available Özet. Günümüzde, teknolojinin gelişimine paralel olarak enerji tüketiminde önemli artışlar söz konusudur. Oluşan tüketimi karşılamak amacıyla fosil yakıtlara olan bağımlılık artmaktadır. Bu kaynakların kullanımından oluşan salınım, sera etkisi yaratarak küresel ısınmaya sebep olmaktadır. Literatür incelendiğinde genellikle rüzgâr ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik çalışmalar ön plana çıkmaktadır. Bunun yanı sıra üretilen enerjiden maximum verim elde edilmesi de literatürde önemli bir yer tutmaktadır. Enerjinin verimli kullanımını sağlamak için atık ısının veya yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisi gibi sadece belli bir zaman periyodunda var olan ısının depolanması gerekmektedir. Bunun için ısıl kapasitesi yüksek olan su yaygın olarak depolama kütlesi olarak kullanılmaktadır. Suyun yoğunluğu sıcaklığa bağlı olarak değişmektedir. Bu yüzden ısıtma ve soğutma sırasında sıcaklığı değişen su, depo içinde taşınım akımlarına maruz kalmaktadır. Bu durum ilk bakışta ısı geçişi için avantajlı olarak görülse de, sıcaklık gradyeni, ısı geçişinden dolayı azaldığı için ısının depodan geri kazanımı daha düşük bir sıcaklıkta gerçekleşmektedir. Bu çalışmada konveksiyon akımlarının engellenmesi ve çekilen ısının daha yüksek sıcaklıklarda alınması amaçlanmıştır. Bunun için su emdirilmiş cam yünü, depo donatısı olarak kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre su emdirilmiş cam yünü kütlesinin katı gibi davrandığı gözlemlenmiştir. Bu durum iç enerjinin, cam yünü olmayan depoya göre cam yünlü depo donatısında daha yüksek sıcaklıkta geri alınmasını sağlamıştır. Diğer taraftan, depolanan enerji miktarında azalma olduğu ve ısı geçişinin yavaşladığı tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler: Isı transferi, Termal

  20. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN ‘OKUL DIŞI TARİH ÖĞRETİMİ’NE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

   Galip ÖNER

   2015-02-01

   Full Text Available ‘Okul Dışı Tarih Öğretimi’, tarih konularının okul dışındaki tarihi yapılar, antik kentler ve müzeler gibi mekânlar aracılığıyla öğretimde kullanılmasına denilmektedir. Okul dışı tarih öğretimi, tarih konularının monotonluktan kurtararak daha eğlenceli ve öğretici hale gelmesine yardımcı olmaktadır. Ortaokul düzeyinde işlenen konuların birçoğu soyut kalmakla birlikte anlaşılamamaktadır. Sosyal Bilgiler’in en önemli disiplinlerinden olan ‘Tarih’ de bu kapsam içerisine dâhil edilebilir. Bilhassa sosyal bilgiler içerisindeki Tarih konuları öğrencinin yaş seviyesi de dikkate alındığında, bu kademede yer alan öğrencilere okul dışı etkinliklerin daha da yararlı olacağı düşünülmektedir. Araştırmanın amacını sosyal bilgiler öğretmenlerinin okul dışı tarih öğretimine ilişkin görüşleri oluşturmaktadır.     Araştırma kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı çeşitli illerdeki (Bolu, Düzce, Aydın, Antalya, Trabzon, Bitlis ve İstanbul ortaokullarda görev yapan 26 Sosyal Bilgiler öğretmenine ulaşılmış ve elde edilen bulgular yarı yapılandırılmış sorulardan oluşan bir “Görüş Formu” yardımıyla elde edilmiştir. Öğretmenlerin konuyla ilgili görüşleri cinsiyet, görev yaptığı yer ve okul dışı etkinlik yapma durumları gibi değişkenlerle ele alınarak yorum ve önerilerde bulunulmuştur.Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler Öğretimi; Okul Dışı Tarih Öğretimi; Tarih Öğretimi; Öğretmen Görüşleri EXAMINATION OF THE OPINIONS OF SOCIAL STUDIES TEACHERS ABOUT OUTDOOR HISTORY TEACHINGAbstract: Outdoor history teaching is about teaching relevant historical topics to students in appropriate places outside school. It helps us to make history classes more entertaining and educative rather than a monotonous experience. History topics covered in social studies lesson of the middle school level are usually found