WorldWideScience

Sample records for effekter av utslipp

 1. Teratogene effekter av antiepileptika

  Bernt A. Engelsen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGCa. 1 av 200 gravide har epilepsi. Gravide med epilepsi har økt risiko for visse obstetriske komplikasjonerog for å føde barn med medfødte misdannelser. Risikoen for misdannelser synes koblet til bruk avantiepileptika under svangerskapet, og ikke til selve epilepsien. Alle typer misdannelser er økt, men leppeganespalteog nevralrørsdefekter utgjør særlig viktige misdannelser. Årsakene til misdannelsene er multifaktorielle.Bruk av antiepileptika i monoterapi kan sies å gi en individuell risiko for større misdannelser påca. 4-6%. Karbamazepin og natriumvalproat gir hhv. 0,5-1% og 2-3% risiko for nevralrørsdefekt. Samletrisiko for større og mindre anomalier inkludert dysmorfe ansiktstrekk synes ikke å overstige 10%. ENGLISH SUMMARYEngelsen BA. Teratogenic effects of antiepileptic drugs. Nor J Epidemiol 1997; 7 (1: 23-28.Approximately 1 in 200 pregnant women have epilepsy, and 1 in 250 births are to children of mothers whouse antiepleptic drugs (AED. Pregnant women with epilepsy have increased risk for certain obstetricalcomplications, and for giving birth to children with congenital malformations. The increased risk forcongenital malformations seems connected to the use of AED, not to the epileptic syndromes. The etiologyof congenital malformations are multifactorial. Use of AED in monotherapy is associated with anindividual risk of giving birth to a child with a major malformation of 4-6%. The specific risk of spinabifida is 0,5 to 1% for carbamazepine and 2-3% for sodium valproate.

 2. Effekter av endringer i finansieringsansvaret for TNF-hemmere

  Hagen, Terje P.; Bjarkum, Irina; Hobbel, Silje; Orderdalen, Karianne

  2009-01-01

  Tumor necreosis factor alfa (TNF-a) - hemmere, og andre biologiske inflammatoriske modifiserende legemidler blir brukt innen reumatologi, gastroenterologi og dermatologi. I denne rapporten analyseres effekter av endringer i finansieringssystemet for seks legemidler som faller innenfor disse legemiddelgruppene og som langt på vei er substitutter: Humira, Enbrel og Remicade som er TNF-hemmere, Raptiva og Orencia som er registrert under kategorien selektive immunsuppressiver og MabThera som er r...

 3. Fysiologiske effekter av delvis okklusjon under ettbeins utholdenhetsarbeid

  Henriksen, Bjørnar Sandland

  2009-01-01

  Unilateral perifer aterosklerose i beinet har tidligere vist å gi en fysiologisk adaptasjon til sykdommen ved å endre den oksidative kapasiteten i muskelen (Jansson, 1988; Henriksson et al., 1980). Denne observasjonen er blitt fulgt opp med treningsstudier som har undersøkt effekten av ischemi ved sykkelarbeid hos friske (Sundberg, 1994), samt intervalltrening på tredemølle med okklusjon på begge beina (Abe et al., 2006). Det er imidlertid ikke utført noen treningsstudier med ett – beins knee...

 4. Fruktbarhet hos simler: effekter av ernæring og vekst

  N. J. C. Tyler; Forberedt innlegg v/ Terje Skogland

  1988-01-01

  Tyler's article is published in English in Rangifer 7 (2), 1987: Fertility in female reindeer: the effect of nutrition and growth.Sammendrag: Drektighetsprosenten i ungrein varierer sterkt fra individ til individ og fra flokk til flokk. En høy fruktbarhet i reinflokken er selve grunnlaget for en vellykket reindrift. Overraskende er det derfor at man vet lite om hvilke faktorer som bestemmer om rein skal bli drektig eller ikke. I denne artikkelen blir effekten av ernæring p&a...

 5. Fruktbarhet hos simler: effekter av ernæring og vekst

  N.J.C. Tyler

  1988-06-01

  Full Text Available Tyler's article is published in English in Rangifer 7 (2, 1987: Fertility in female reindeer: the effect of nutrition and growth.Sammendrag: Drektighetsprosenten i ungrein varierer sterkt fra individ til individ og fra flokk til flokk. En høy fruktbarhet i reinflokken er selve grunnlaget for en vellykket reindrift. Overraskende er det derfor at man vet lite om hvilke faktorer som bestemmer om rein skal bli drektig eller ikke. I denne artikkelen blir effekten av ernæring på reinsimlenes fruktbarhet diskutert. Undersøkelser indikerer at rein er som andre pattedyr, der fruktbarheten er relatert til kroppsvekten. Forholdet mellom reinens kroppsvekt og fruktbarhet varierer likevel sterkt. Mye tyder på at drektighetsprosenten i ungrein er avhengig av reintettheten. Dette indikerer at ernæringen er en viktig faktor når det gjelder fruktbarhet i ungrein. Vektspesifikk fruktbarhet kan derfor være en brukbar indikator for reinflokkens fortilgang. I prinsippet vil slike fruktbarhetsundersøkelser gi et tidlig varsel om reintallet er for høyt i forhold til beitegrunnlaget før en markert nedgang i slaktevekten observeres. Etter foredraget til Nic. Tyler hadde Terje Skogland et forberedt innlegg som er gjengitt på norsk. Deretter fulgte en lengre diskusjon som også er gjengitt.

 6. Bruk av landstrøm for reduksjon av NOX og CO2 i norske havner

  Frengstad, Åsmund Møll

  2014-01-01

  Bruk av Smart Grid og landstrøm for reduksjon av NOX- og CO2- utslipp i norske havner. I dag slippes det ut mye avgasser fra marine næringer i havner. Disse gassene bidrar både til internasjonale miljøutslipp i form av CO2, men også til lokal luftforurensing. Dette kan føre til redusert livskvalitet for befolkningen og besøkende til havnebyene. For å belyse problemet er Hurtigruten ASA benyttet som eksempel med de havnene den besøker på sin rute opp langs norskekysten. Rapporten gir en...

 7. Hypnoanalgesi : mekanismer og effekt

  2008-01-01

  Hypnose er et fenomen som lenge har eksistert i vår kultur. Det foreligger en rekke rapporterte effekter som kan oppnås ved hjelp av hypnose, effekter som virker forunderlig ved første øyekast. Hypnoanalgesi er et eksempel på en slik effekt. Hypnoanalgesi er den smertelindringen et individ oppnår gjennom en hypnotisk tilstand. Det er også denne effekten som gav opphav til tanken om at hypnose innebærer noe utenom vanlig mental aktivitet. Denne påstanden stilte flere forskere og klinikere seg ...

 8. Effekter av att införa en Configuration Management Database : En kvalitativ fallstudie på ett IT-företag

  Leneklint, Linn

  2016-01-01

  Att hantera förändringar av mjukvara via pappersdokument är långt ifrån effektivt. CMDB, Configuration Management Database, är ett mindre känt verktyg som på ett mycket enkelt sätt kan hantera hela företagets IT-miljö. Trots att det anses fördelaktigt enligt referenslitteraturen är det väldigt få företag som väljer att införa det. Syftet med studien är att studera vilka effekter som uppstår hos en driftavdelning efter införande av en CMDB. Studien är en fallstudie. För ...

 9. Gjenåpningen av Veumbekken fra kulvert til åpen kanal : hydraulisk analyse og modellering i SWMM

  2016-01-01

  Klimaendringene medfører at vi får et stadig varmere og mer ekstremt klima. De siste årene har det vært en økning i både temperatur, nedbørsmengder og nedbørintensitet i Norge, og denne trenden vil fortsette dersom man ikke klarer å redusere utslipp av klimagasser. For håndtering av overvann byr dette på store problemer da overvannsystemene ikke er dimensjonert for å takle den økende avrenningen forårsaket av kraftigere regnbyger, urbanisering og fortetting. Veumbekken renner igjennom Veum...

 10. Analyse av klimatilpasningstiltak : en casestudie av overvannsnettet på Bogafjell i Sandnes kommune

  Bekkum, Ina

  2012-01-01

  For å simulere klimaendringenes effekt på avløpssystemet og klimatilpasningstiltakenes avbøtende virkning kan man benyttes seg av urbanhydrologiske avløpsmodeller. I denne oppgaven er det gjennomført et casestudie av overvannsnettet på Bogafjell i Sandnes kommune. Det er gjort simuleringer av enkeltregn i form av symmetriske nedbørshyetogram, med og uten klimatillegg – i Rosie/ArcGIS med MOUSE beregningsmotor – for å teste tiltaksprinsipper som frakopling av overvann, fordrøyning av ...

 11. När det omöjliga blir möjligt, Visuella Effekter

  Larsen, Nathalie; Nilsson, Jesper

  2013-01-01

  Abstrakt Detta kandidatarbete handlar om visuella effekter inom film och dess utveckling genom åren. Visuella effekter har öppnat en ny värld för filmskapandet då man kan skapa i princip vad som helst vilket gör att det omöjliga helt plötsligt blir möjligt, på filmduken. Kandidatarbetets syfte är att titta på utvecklingen av visuella effekter och hur man kan använda de kunskaper i en mindre filmproduktion. Vår problemformulerings frågeställning är ”Hur har utvecklingen inom visuella effekter ...

 12. Effects of liming; Effekter av kalkning. IKEU aarsrapport 1994

  Appelberg, M. [Institute for Freshwater Research, Drottningholm (Sweden)

  1995-11-01

  Since 1989 an extensive investigation have been made of 14 limed lakes in Sweden. On a regular basis monitoring is made of the water chemistry, nutrients and metals in fish, plankton and bottom fauna. This report covers the result from 1994 as well as a compilation of the trend during 1989-1994. The aim of the monitoring programme is (1) to analyze the long-term chemical and biological effects of liming of acidified waters, (2) to evaluate if the Swedish liming program restores the ecosystems with regard to species composition and biological richness, (3) to judge if the liming efforts leads to unwanted effects in lakes and water courses, and (4) to be able to forecast the capacity of the acidified lakes to return to pre-acidification conditions and to compare this to costs and risks for unwanted effects. 16 refs, 70 figs, 2 tabs

 13. Effekter ved udlicitering af offentlige opgaver

  Petersen, Ole Helby; Hjelmar, Ulf; Vrangbæk, Karsten;

  2014-01-01

  Denne rapport præsenterer resultaterne af en systematisk forskningsoversigt over studier af effekter af udlicitering publiceret i perioden 2011-2014. Forskningsoversigten opdaterer en AKF-rapport fra 2011, som gennemgik publicerede undersøgelser af effekter ved udlicitering i perioden 2000-2011 (......-2014. Indsamlingen og vurderingen af studier er afsluttet d. 27. oktober 2014, hvilket betyder, at studier udgivet efter denne dato ikke indgår i forskningsoversigten....

 14. Utvärdering av event marketing

  Fransson, Erik; Törnqvist, Johan

  2001-01-01

  Event marketing är en marknadsföringsform som har växt ordentligt under senare delen av 90-talet och det börjar bli ett naturligt inslag i företagens marknadskommunikation. Trots denna tillväxt har event marketing under en längre tid sammankopplats med brist på utvärderingsmetoder. En avsaknad av utvärderingsmetoder leder till svårigheter att avgöra vilka effekter en event marketing-satsning resulterar i, hur genomförandet kan förbättras samt huruvida event marketing är en lämplig form av mar...

 15. The effects of reduced CO{sub 2} emissions on employment; Sysselsettingsvirkninger av redusert CO{sub 2}-utslipp

  Mathiesen, L.

  1995-06-01

  This report discusses how reducing the CO{sub 2} emission might affect employment, adaptation and job mobility between trades. It confirms and expands the results of many previous studies. The socio-economic costs involved in regulation of greenhouse gas emissions appear to be low and perhaps negative, and very unevenly distributed on the sectors which must be regulated if the emission goals are to be achieved. The author`s analyses show that in addition to affecting the transport sectors, regulations have an especially strong impact on trades within the processing industries such as refining of crude oil, production of ferro alloys, fertilizers, cement and primary aluminium. For the Norwegian CO{sub 2} emissions in 2000 not to exceed the 1989 level, the activities within crude oil refining and ferro alloys production must be halved and the activities within the three other industries must go down by 10-15%. This ranking is very stable under changes in common external conditions provided all the sectors face the same tax per unit emitted. The trades most strongly influenced by regulations are mostly found in places with few alternative job possibilities, which results in frictional unemployment. Some of the unemployed may get lost forever so that the unemployment becomes permanent. However, less than 1% of the total manpower of Norway work in the five sectors and so the loss of work places will be 0.2%, or 4000. 35 refs., 9 figs., 6 tabs.

 16. Effect of phosphorus addition in combustion of biomass fuels; Effekter av fosfortillsats vid foerbraenning av biomassa

  Grimm, Alejandro; Skoglund, Nils; Eriksson, Gunnar; Bostroem, Dan; Oehman, Marcus

  2010-11-15

  The results from this project show that phosphorous-rich additives could be of interest to reduce fouling and high temperature corrosion without causing increase in slagging and/or bed agglomeration tendency for typical biofuels. General results in this series of experiments show that in order to achieve a good potassium-binding effect the calcium and magnesium content should be low in the phosphorous-rich fuel and additive. If the content of Ca and Mg is high in the final fuel mixture (including both P-fuel/additive and the bulk fuel) the K-binding effect is reduced and more P needs to be added. Of course, this also means that the additive of choice (fuel or chemical) should have a low content of calcium and magnesium. It is therefore probable that the best results will be obtained when using a fuel mix where the final blend has a molar ratio of P/(K+Na+2/3Ca+2/3Mg) approaching 1. For instance, using monoammonium phosphate, this would be equivalent to a cost (autumn 2009) of about 9-14, 10-15 and 30-40 SEK in P-additive cost per MWh of added fuel to achieve this molar ratio for typical logging residue, salix and wheat straw biofuels.

 17. Legemiddelbivirkninger – forekomst og vurdering av årsakssammenhenger.

  Tone Westergren

  2009-09-01

  Full Text Available En gjennomgang av spontanrapportene fra den norske bivirkningsdatabasen viser en betydelig geografisk variasjon når det gjelder innrapportering av bivirkninger. I Norge blir disse meldingene evaluert ved RELIS (Regionale legemiddelinformasjonssentre av tverrfaglige team bestående av leger og farmasøyter. Bivirkningsarbeidet ved RELIS gjøres på oppdrag fra Statens legemiddelverk, som har det overordnede ansvar for legemiddelovervåkningen i Norge. Vurderingene baseres på kjent risikoprofil for mistenkte legemidler, indikasjon, dosering, tidsmessig sammenheng mellom reaksjon og medikamentinntak, effekt av seponering og eventuelle andre risikofaktorer. 3345 legemiddel/bivirkningskombinasjoner ble vurdert på bakgrunn av 1408 rapporter i 2006. De fleste mistenkte bivirkningene ble klassifisert som mulige, ettersom andre faktorer også kunne ha spilt en rolle. Få bivirkninger ble klassifisert som sikre. Informasjon om bivirkninger i litteratur og databaser er i flere tilfeller preget av manglende homogenitet, tilfeldige sammentreff i tid, manglende data og lite vurdering av sammenhengen mellom reaksjonen og medisinbruken. Kliniske studier har begrenset mulighet til å påvise annet enn de vanligste bivirkningene. Det kan ta år etter markedsføring å fastslå sammenhengen med mer sjeldne bivirkninger. Frekvenstabeller for bivirkninger er anslag basert på et begrenset antall pasienter, spesielt for nye legemidler. Evaluering av bivirkningsrapporter fra helsepersonell kan avdekke mangel på lett tilgjengelig informasjon og bidra til ny kunnskap om et legemiddels bivirkningsprofil

 18. Overvåking av vassdrag i Ringsaker - Undersøkelser av innsjøer og bekker i 2012

  Løvik, J.; Brettum, Pål

  2013-01-01

  Rapporten omhandler vannkvalitet og miljøtilstand i fire innsjøer og fem mindre vassdrag i Ringsaker kommune i 2012. Hovedvekten er lagt på effekter av næringsstoffer, dvs. overgjødsling. Basert på mengder og sammensetning av planteplankton, sammensetning av dyreplankton samt fysisk/kjemiske støtteparametre vurderes innsjøenes økologiske tilstand mht. overgjødsling som følger: Ljøsvatnet: moderat, Sjusjøen: moderat, men nær grensen til god og Næra og Botsenden: god. Vurderingene bør betraktes...

 19. Effekter af koordineret hjerneskaderehabilitering. Et systematisk litteraturreview

  Glintborg, Chalotte; Hansen, Tia G. B.

  Forskningsprojekt udvikler ny definition af begrebet koordination Som et led i forskningsprojektet ”Bio-psyko-sociale effekter af koordineret hjerneskaderehabilitering” er der udviklet en ny definition af koordinationsbegrebet. Forskningsprojektet ”Bio-psyko-sociale effekter af koordineret...... senhjerneskadeområdet – initiativer, der skal fremme en sammenhængende og helhedsorienteret rehabiliteringsindsats. Men hvad dækker begrebet koordination egentlig over? Det har et nyt forskningsprojekt set på og kommer med et bud på en ny definition. Dansk definition mangler Indholdet i koordination har været upræcist...... beskrevet. Der er ingen klar dansk definition af koordination. Begrebet bliver ofte brugt inkonsistent, og koordination er meget forskelligt tilrettelagt. Derfor kan man ikke generelt dokumentere, om koordinatorfunktioner er en sikker vej til forbedring af komplekse rehabiliteringsforløb. Sundhedsstyrelsen...

 20. Implementeringsforskning: vitenskap for forbedring av praksis

  Signe Flottorp

  2013-11-01

  Full Text Available Medisinsk forskning har ført til store framskritt de siste tiårene. Det er investert mye mer ressurser på basalforskning og klinisk forskning enn på å utvikle og evaluere metoder for å sikre at pasientene får nytte av forskningen. Formålet med implementeringsforskning er å redusere gapet mellom forskning og praksis, ved å utvikle og evaluere tiltak som kan sikre at behandlingen som pasientene mottar er kunnskapsbasert, at den er omsorgsfull og av god kvalitet.I denne artikkelen gjør vi rede for hva implementering og implementeringsforskning er. Vi belyser historikken til denne unge vitenskapen, og illustrerer mangfoldet i de faglige tilnærmingene og begrepene som brukes om det å få forskning brukt i praksis. Det finnes en rekke teorier om endring av atferd, både på individnivå og på organisatorisk nivå. Teoriene er imidlertid i liten grad testet empirisk, særlig når det gjelder å endre atferd i helsetjenesten.Systematiske oversikter over metodisk gode studier er den beste kilden til informasjon om effekt av implementeringstiltak. The Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Group (EPOC er en viktig kilde for slike oversikter. De systematiske oversiktene som er utarbeidet på dette feltet viser at passive dissemineringstiltak har begrenset effekt, mens mer aktive tiltak kan ha liten til moderat effekt. Det er ofte betydelig variasjon i effekt på tvers av studiene. Det er derfor viktig å få bedre kunnskap om hvilke faktorer som kan forklare slike forskjeller i effekt.Vi gir eksempler på norske implementeringsstudier, og refererer bidrag fra forskere ved Kunnskapssenteret. Implementeringsforskningen kan, hvis den lykkes, sikre pasientene bedre behandling.Flottorp S, Aakhus E. Implementation research: science for improving practice. Nor J Epidemiol 201 3; 23 (2: 187-196.ENGLISH SUMMARY Medical research has led to major advances in recent decades. More resources have been invested in basic and clinical research

 1. Possible future petroleum activity around Jan Mayen. Consequences of emissions to air.; Aapning av havomraadene ved Jan Mayen for petroleumsvirksomhet. Konsekvenser av regulaere utslipp til luft.

  Solberg, Sverre; Svendby, Tove; Gjerstad, Karl Idar; Liu, Li; Wathne, Bente M.; Skjelkvaale, Brit Lisa; Hoegaasen, Tore; Aarrestad, Per Arild; Gjershaug, Jan Ove

  2012-07-01

  Norwegian Institute for Air Research (NILU), Norwegian Institute for Water Research (NIVA) and the Norwegian Institute for Nature Research (NINA) have considered the effects on the environment of emissions of NO{sub x}, SO{sub 2} and particulate matter into the air from any future petroleum activity in the waters around Jan Mayen. It is estimated deposition of nitrogen, sulfur and particulates - also formation of ozone is calculated. It is also considered what effect it has on nature. Calculations indicate that emissions most likely will not lead to negative effects on vegetation and fauna of the terrestrial impact area. (Author)

 2. Positiv effekt af omstridt pointsystem på dansk forskningsproduktion

  Ingwersen, Peter; Larsen, Birger

  2014-01-01

  Et meget omdiskuteret pointsystem, der fordeler basismidler til forskning efter universiteternes produktivitet, har en mærkbar positiv effekt på dansk forskningsproduktion.......Et meget omdiskuteret pointsystem, der fordeler basismidler til forskning efter universiteternes produktivitet, har en mærkbar positiv effekt på dansk forskningsproduktion....

 3. Solmoduler på balkongfronter : Renovering av flerbostadshus i miljonprogrammet

  Persson, Maria

  2015-01-01

  Under det senaste seklet har en intensiv energianvändning orsakat stora utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären med negativa miljöeffekter som följd. Den alltjämt ökade efterfrågan på elektricitet runtom i världen måste mötas av förnybara energikällor i kombination med energieffektiviseringar för att inte riskera ytterligare miljöförstöring. I Sverige är bostads- och servicesektorn en intensiv energianvändare och några av de byggnader som förbrukar mest energi finns i miljonp...

 4. Påvising og karakterisering av PGE2 reseptorar med omsyn på regulering av matriks metalloproteinasar frå osteosarkomcellelinjer

  Oma, Hildegunn

  2007-01-01

  Enkelte kroniske inflammatoriske sjukdommar er kjent å disponere for utvikling av kreft. Ettersom fleire COX-2 hemmarar har synt kjemoterapeutisk effekt er det skapt stor interesse kring PGE2 si generelle rolle, og relevans i høve til kreft. PGE2 regulerer ei rekkje cellulære prosessar gjennom binding til fire prostaglandin E reseptorar (EP reseptorar). Matriks metalloproteinsar (MMPar) er ei gruppe enzym som er vist å vere involvert mellom anna ved tumorinvasjon, metastasering og angiogense....

 5. Helseeffekter av byluftpartikler

  Magne Refsnes

  2009-10-01

  the observed effects. More knowledge about adverse health effects induced by low concentrations of PM and the critical particle characteristics, is required.10 (PM £ 10 mm, PM2,5 (PM £ 2,5 mm og PM0,1 (PM £ 0,1 mm. Nyere befolkningsstudier viser en assosiasjon mellom økning i dødelighet og sykelighet (pga. lunge- og hjertekarsykdommer og kortvarige økninger i svevestøvskonsentrasjoner i byluft. Den relative risikoen (RR er rundt 1,005 ved en økning av PM10 på 10 mg/m3, uten noen observert terskelverdi, selv ved nivåer under 10 mg/m3. Kronisk eksponering for svevestøv er mindre undersøkt, men årelang eksponering for PM2,5 er assosiert med en RR som er omlag 10 ganger større enn ved korttidseksponering. Befolkningsstudiene indikerer at enkelte grupper synes å være spesielt følsomme (lungesyke, hjertesyke og barn. Hos frivillige individer i kammer- og feltstudier, fant man effekter både i luftveiene og i hjerte-karsystemet ved konsentrasjoner av svevestøv (PM2,5/PM10: 100-200 mg/m3 som kan forekomme i episoder med økt luftforurensning. Dyreforsøk med høyere konsentrasjoner ga kraftigere responser. De eksperimentelle studiene understøtter befolkningsstudiene i at byluftpartikler representerer et helseproblem. Både befolkningsstudiene og eksperimentelle studier indikerer at enkelte individer er mer sårbare enn andre. Ved lave til middels konsentrasjoner av byluftpartikler synes det å foreligge en diskrepans mellom disse studietypene som kan skyldes at de mest sårbare individene ikke er inkludert i eksperimentelle forsøk. Studier med mennesker, dyr og celler viser at fysisk/kjemiske egenskaper ved partiklene (størrelse, innhold av metaller, organiske forbindelser, endotoksiner etc. er sentrale for de observerte effektene av svevestøvet. Mer kunnskap både om helseeffekter ved lave konsentrasjoner, samt egenskaper ved partikler, er nødvendig.

 6. Hepatische Effekte von Wachstumshormon auf den Glukosestoffwechsel

  Rufinatscha K

  2015-01-01

  Full Text Available Untherapierter Wachstumshormonmangel im Erwachsenenalter (AGHD ist mit viszeraler Adipositas, Dyslipidämie, Insulinresistenz und Fettleber verbunden. Interessanterweise finden sich viele der AGHD-Merkmale auch bei Patienten mit metabolischem Syndrom. Die nichtalkoholische Fettlebererkrankung (NAFLD gilt als hepatische Manifestation des metabolischen Syndroms. In einigen Studien wurden bei Patienten mit NAFLD verminderte Konzentrationen von zirkulierendem IGF-1, dessen Synthese zu einem großen Teil durch Wachstumshormon (GH reguliert wird, beschrieben. Mäuse, welche eine hepatische Wachstumshormondefizienz aufweisen, zeigen zahlreiche phänotypische Charakteristika des metabolischen Syndroms, unter anderen auch eine Fettlebererkrankung. Dies legt einen Zusammenhang zwischen dem Wachstumshormon und der Entstehung einer NAFLD nahe. Ziel unserer Studie ist es, in einem Zellkulturmodell die Effekte des Wachstumshormons auf den intrazellulären Glukosestoffwechsel näher zu untersuchen. Im Detail sollen Auswirkungen einer verminderten Wachstumshormonrezeptorexpression auf den Insulinsignaltransduktionsweg, den Glykogengehalt und auf Schlüsselenzyme der Glukoneogenese untersucht werden. Präliminäre Daten zeigen, dass eine verminderte Wachstumshormonrezeptorexpression mit intrazellulären Veränderungen des hepatischen Glukosestoffwechsels verbunden ist. Die verminderte Insulinsensitivität könnte auf Alterationen im Insulinsignaltransduktionsweg und Änderungen der Glukoneogenese zurückzuführen sein. Diese präliminären Daten weisen darauf hin, dass Wachstumshormon einen direkten Einfluss auf den Glukosestoffwechsel in der Leber hat. Zudem legen sie nahe, dass Veränderungen im Wachstumshormonstoffwechsel einen wichtigen pathophysiologischen Mechanismus in der Entstehung der Fettlebererkrankung bei Patienten mit metabolischem Syndrom darstellen könnten. Der folgende Artikel soll einen kurzen Überblick über die Effekte von Wachstumshormon

 7. Magnetowiderstands-Effekt im System Silberselenid-Silber

  Beck, Gesa

  2002-01-01

  Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde erstmals der Magnetowiderstands-Effekt im System Silberselenid-Silber systematisch in Abhängigkeit vom Silbergehalt untersucht. Für homogenes einphasiges Siberselenid konnte ein normaler Magneto\\-widerstands-Effekt bestimmt werden, der sich durch die Ablenkung der Ladungsträger im Magnetfeld (Lorentz-Kraft) erklären lässt. Silberselenid mit heterogenem Silberüberschuss zeigt hingegen ein völlig anderes, mannigfaltiges magnetoresistives Verhalten. Bei ge...

 8. Positive Effekte von NSAR auf den Gastrointestinaltrakt

  Lang M

  2015-01-01

  Full Text Available Ein protektiver Effekt von nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAR auf die Tumorentstehung im Kolon wird in diversen präklinischen, epidemiologischen und auch randomisierten Arbeiten postuliert. Der Hauptwirkungsmechanismus von NSAR wird der Hemmung der Prostaglandinsynthese über die Cyclooxygenasen (COX zugeschrieben. Es existieren aber auch COX-unabhängige Mechanismen. Hier wollen wir einen Überblick über die Studienlage mit Aspirin, Sulindac und COX-2-Hemmern im Hinblick auf die Entstehung von Adenomen und Kolorektalkarzinomen geben. Die Wirkung dieser Substanzen ist besonders für Patienten mit familiärer Disposition relevant, aber auch für Patienten, die NSAR oder Aspirin aufgrund anderer Indikationen einnehmen. Es bestehen Abhängigkeiten von Dosis und Zeit sowie Interaktionen mit speziellen Mutationen (BRAF, PI3K und der zellulären COX-2-Expression. Beim Lynch-Syndrom ist die Wirksamkeit von Aspirin letztlich nicht sicher und eine multinationale klinische Studie mit 5-Aminosalizylsäure (Mesalazin wurde vom europäischen TRANSCAN-Programm gefördert.

 9. Katodisk beskyttelse av umbilicals

  Mjølhus, Bjarte

  2008-01-01

  Ulike sider ved bruk av sinkbånd til korrosjonsbeskyttelse av karbonstål umbilical er evaluert. Det er utført litteraturstudie ved gjennomgang av tidligere rapporter, sammenligning av standarder og artikkelsøk. Langtidsforsøk med egne korrosjonsceller ble utført over 2 måneder for å undersøke korrosjonsbeskyttelse ved 4 ulike temperaturer. Det ble også gjort undersøkelser av korrosjonsbelegg i SEM for å undersøke og sammenligne med publiserte data. Åpen krets potensialet viste seg å ligge ...

 10. AVS on satellite

  Zhao, Haiwu; Wang, Guozhong; Hou, Gang

  2005-07-01

  AVS is a new digital audio-video coding standard established by China. AVS will be used in digital TV broadcasting and next general optical disk. AVS adopted many digital audio-video coding techniques developed by Chinese company and universities in recent years, it has very low complexity compared to H.264, and AVS will charge very low royalty fee through one-step license including all AVS tools. So AVS is a good and competitive candidate for Chinese DTV and next generation optical disk. In addition, Chinese government has published a plan for satellite TV signal directly to home(DTH) and a telecommunication satellite named as SINO 2 will be launched in 2006. AVS will be also one of the best hopeful candidates of audio-video coding standard on satellite signal transmission.

 11. Undervisningsprogram i videregående skoler om psykiske plager: Effekter på elevers hjelpsøking og psykiske helse

  Bror Just Andersen

  2011-03-01

  Full Text Available Det primærforebyggende programmet ”VIP” – Veiledning og Informasjon om Psykisk helse – gjennomføres overfor elever i første klasse i videregående skoler. VIPs mål er å fremme psykisk helse ved å øke elevenes kunnskapsgrunnlag om psykiske helse, å forbedre de unges evne til gjenkjennelse av signaler på psykiske lidelser og å senke terskelen for å søke hjelp. Vi evaluerer VIP ved å sammenlikne elever i et utvalg av skoler i Akershus der intervensjonen ble gjennomført (intervensjonsgruppe, med elever i et utvalg av skoler i Vestfold som ikke fikk intervensjonen (kontrollgruppe. Vi har tidligere funnet at programmet på helt kort sikt har effekter både på generelle kunnskaper om psykisk helse og på kunnskaper om hjelpeapparatet. I denne artikkelen har vi vist at det etter 6 og 12 måneder synes å være en liten effekt på hjelpsøking. Innvirkningen på dagliglivet blant de som faktisk har problemer er positiv (12% bedre utvikling etter 12 måneder men ikke statistisk signifikant. Derimot har vi funnet statistisk signifikante effekter på totalskåren i SDQ-Nor (Cohens d = 0,15, problemnivå med jevnaldrende (d = 0,31 og angst etter 12 måneder (d = 0,37. Vi finner dette bemerkelsesverdig gitt VIP-intervensjonens moderate omfang og den store sammenhengen som VIP-programmet forekommer i. Effektene er ikke veldig store, men selv moderate eller små bidrag til økt kunnskap og bedre mestring gjennom VIP-programmet vil være forsvarlig hvis det oppnås med tilsvarende lave kostnader. En nærmere analyse av programmets kostnader vil således være av interesse.

 12. Effekt af kompenserende strategier rettet mod kognitive deficits ved skizofreni

  Hansen, Jens Peter; Hounsgaard, Lise; Jensen, Birte Østergaard

  skizofreni med negativ indflydelse på patienternes sociale funktioner idet de har vanskeligheder med at gennemføre rehabiliteringsprogrammer, opøve arbejdsevner og klare daglig livsførelse. Indlæring af kompenserende strategier med Cognitive Adaptation Training (CAT) har vist lovende effekt på patienternes...

 13. Effektive ledergrupper eller sorte huller fra top til front

  Elmholdt, Claus Westergård; Molly-Søholm, Thorkil

  2015-01-01

  Effektive ledergrupper Ledergrupper er centrum for organisationers struktur og praksis, men ledergrupper kan også udvikle sig til ’sorte huller’, som driver al energi, effektivitet og trivsel ud af ikke bare den enkelte leder, men ud af hele organisationen. En ny undersøgelse blandt 76 danske led...

 14. Effects of offshore wind power on the pelagic fish; Effekter av havsbaserad vindkraft paa pelagisk fisk

  Axenrot, Thomas (SLU, Institutionen foer Akvatiska Resurser, Soetvattenlaboratoriet (Sweden)); Didrikas, Tomas (AquaBiota Water Research AB (Sweden); Stockholms universitet (Sweden))

  2012-02-15

  Marine wind parks are being planned for and built in coastal and shallow offshore areas in response to an increasing demand for renewable energy. Today's knowledge is limited about possible effects on fish from habitat change and generated underwater sound when wind parks are running. There may also be consequences for the fishery. Studies on fish hearing have shown that many fishes hear low frequency sound like that produced by wind turbines. This study consists of two parts. The first part of the study investigated pelagic fish abundance and spatial distribution at one wind park and two reference areas (200 m to 10 km distance from fundaments) at five different occasions from 2005 through 2007 in the Kalmar Sound of the Baltic Sea. The highest fish densities was found in the most remote reference area. The difference between areas was statistically significant for fish of the size groups 30-80 mm (stickleback), 80-140 mm (sprat, small herring) and 140-250 mm (adult herring). For fish >250 mm, representing cod and salmon, no statistically significant difference between areas was observed. For one group (sticklebacks) Area was significantly pointed out as the most important factor for the observed differences in fish density. No data on fish densities in the investigated areas were collected before the wind park (Utgrunden 1) was built which is a drawback to this part of the study. The second part of the study focused on possible effects of underwater sound generated by wind turbines on fish behaviour in the close vicinity of the fundaments (2-35 m distance). Stationary horizontal acoustics was used to estimate fish abundance and swimming speed in relation to turbine rotor speed and electricity production. The changes of abundance were not consistent and difficult to interpret. Fish swimming speed decreased with increasing turbine rotor speed and electricity production. However, it cannot be distinguished if this was an effect of sound emitted by wind turbines or wind induced currents

 15. Effekt av ulike lyskilder på planter i kontormiljø

  Funderud, Helene

  2016-01-01

  For å undersøke hvordan forskjellige lyskilder påvirket vekst hos innendørsplanter i kontormiljø ble det satt opp et forsøk med 3 forskjellige lyskilder. Lysrør, metallhalogen og LED-belysning ble montert i respektive vekstkammer, hver på 6,3 m3. 36 planter ble fordelt likt slik at det var 4 Aglaonema commutatum ‘Green Lady’, 4 Hedera helix ‘Montgomery’ og 4 Ficus benjamina ‘Golden King’ i hvert kammer. Forsøksperioden var på 9 måneder. Lysnivået var tilnærmet likt for alle kamrene med et ...

 16. Effects of climate change on seashores; Effekter av klimaendringer for havstrand

  Follestad, Arne; Evju, Marianne; Oedegaard, Frode

  2011-04-15

  Projected climate changes, particularly increased sea level, but also increased winter temperatures, increased precipitation and a prolonged growth period, are expected to have considerable effects in some nature types (habitats) in coastal areas in Norway. Seashores, being located closely to the sea, are strongly influenced by salt, and include a variety of nature types, e.g. sand dunes, drift lines, sea meadows and shores on different substrate types, etc. Several seashore nature types are particularly important habitats for communities of plants and insects, as well as breeding areas and stop over places during migration for birds. Accordingly the biological diversity connected to these nature types is great, and they also hold a lot of red listed species. It is difficult to predict the effect of various climatic changes (changes in precipitation, temperature, wind and sea level) on seashores, partly because different factors may interact to intensify or cancel each other out. Seashores are naturally dynamic systems, and local environmental conditions, such as substrate, topography, currents, and exposure, will affect the occurrence and change in area of different nature types. This complicates a general assessment of effects of sea level rise on seashore nature types. It is clear, however, that the effects of sea level rise will depend on the state of inward areas; where inward areas are developed, the available areas for natural dynamics to occur will be reduced. Seashore areas are already exposed to impacts, such as agriculture, infrastructure, human traffic, pollution and invading species. Such impacts may reduce area or change the state of the habitats, and climate change will interact with these factors to affect seashore habitats. Reduction of negative effects of human imposed factors will potentially increase the ability for adaptation of species and ecosystems to climate change. Many of the rare, red listed vascular plants on seashores are southern, thermopile species, and the distribution range can be expected to be increased with increased temperatures and a prolonged growth period. The largest changes in occurrences and population sizes are likely to be in arctic plants with restricted, northern distributions. For invertebrates, the effects of climate change will be largely determined by the state of the habitats after a change. Species favouring open, partly vegetation free areas in the backshore parts of the seashore habitats will probably decline. Particularly vulnerable are species found in sand dune habitats. Species being favoured by mild winters and a prolonged growth period are expected to increase their abundance, given that the state of the habitats is not significantly changed. For birds, climate change will affect the distribution and occurrence of several species. This may bring about needs for change in protection plans, as important breeding and feeding areas for sea birds and other waterfowl may become unsuitable with increasing sea levels. This is also valid for moulting sites and breeding sites of Harbour seal and Grey seal, which are often located in remote areas offshore. Several countries have implemented measures to prevent negative impacts on seashores, such as coastal protection measures, both to protect particular localities, nature types or important social structures. Coastal protection measures may impair natural dynamic processes operating in coastal areas and thus reduce the ability of the ecosystems to adapt to the effects of climate change. It is therefore recommended that strategies are developed relatively quickly in order to meet the challenges that coastal protection measures may result in for nature types and threatened species. An assessment of the necessity of law change may be advisable in order to be able to prevent irreversible interventions in seashore ecosystems. It is recommended to further investigate the effects on seashores, based on new prognoses for sea level rise, including constructions of digital maps, when more detailed digital elevation models are avai

 17. DESIGN AV FREMTIDENS KUMLOKK

  Breien, William Topper

  2014-01-01

  Denne oppgavens mål har vært å utvikle et nytt design for kumlokk. Det nye designet skal være lettere enn utgangspunktet. Dette har blitt gjort ved hjelp av en iterativ designprosess, styrkeberegninger i Siemens NX 8, simuleringer av støp i Magmasofts MAGMA5, prøvestøping og testing ved støperiet til Ulefos Jernværk i Ulefoss. Denne rapporten inneholder teoretisk bakgrunn og beskrivelse av metoder tatt i bruk ved utvikling av nytt design, simulerin...

 18. Styrning av konsumenter mot miljövänligare och hälsosammare produkter

  Nordström, Leif Jonas; Thunström, Linda

  normen så väljer konsumenter att ta del av information i betydligt större utsträckning. 3. Smak är så avgörande för efterfrågan på livsmedel att hälsomärkning i vissa fall har liten effekt på efterfrågan. 4. Konsumenter har ingen förutfattad mening om att hälsomärkta produkter smakar sämre. 5...

 19. Tax systems for CO{sub 2} emissions climate goals for 2020. Consequences for the commercial and service sector; Avgiftssystemer for CO{sub 2}-utslipp ved klimamaal for 2020. Effekter for handels- og tjenestenaeringer

  Bjertnaes, Geir H.; Tsygankova, Marina

  2011-06-15

  The population and sample for this survey are based on data from The Ground Parcel, Address and Building Register (GAB) as of 1 January 2008. GAB is a computer register containing information about ground properties and addresses in Norway. Defined by type of building, around 130 000 buildings within the services sector are included in the register. Buildings with an unspecified owner, buildings smaller than 200 m2 and some special types of buildings (garages etc.) were excluded from the population, thus giving a total of just over 60 000 buildings. The gross sample was made up of 8 100 buildings, and questionnaires were sent to the landowners of these buildings. In addition to the Statistics Norway sample, data from Enova and Statsbygg, among others, was used. The net sample included about 5 000 buildings. The relatively low number of usable questionnaires in the Statistics Norway sample was related to both the quality of the data in GAB and in the reported data. The use of energy per square metre between the different types of buildings in the survey varies considerably. This is due to several factors, such as time of use of the buildings, the amount of technical equipment in the buildings, energy efficiency etc. The average for all the buildings in the survey for 2008 was 226 kWh/m2. Total energy consumption in the survey was slightly more than 5 TWh distributed over 22.5 million m2 of heated area. Electric power accounted for 83 per cent of the energy used and was by far the largest energy carrier. District heating was the second largest energy carrier with 11 per cent, while heating oil accounted for about 3 per cent. Wood and pellets made up slightly less than 2 per cent and other energy carriers totalled 0.4 per cent. Schools and kindergartens had by far the lowest use of energy, with an average of 159 kWh/m2. This is related to the relatively low time of use of the buildings and fewer technical installations using energy. On the other hand, hospitals are more energy intensive, and used slightly more than 300 kWh/m2 on average in 2008. Hospital buildings also have many technical installations that use energy and are used both day and night. Slightly in excess of 40 per cent of the buildings had central heating systems. This share was highest for hospitals, where 90 per cent of the buildings had central heating. For the majority of building types, the use of energy was highest in buildings with central heating. Fifteen per cent of the buildings had installed heat pumps, and the energy use was lower in most of these buildings. Correction for temperature in the use of energy indicates that the buildings in the sample are representative with regard to regional variations in temperature. Due to the relatively large difference in the energy intensity between the different building types, the breakdown of the area between these has a bearing on whether the area-weighted average for energy intensity in the sample is representative of the population. No good quality data is available for the whole population. Alternative area breakdowns used as weights from other sources, i.e. map data and building statistics, indicate however only small differences in the total average specific energy use for all types of buildings. Project financing: The report has been prepared with project financing from Norwegian Water Resources and Energy Directorate. (Author)

 20. Viktigheten av fysisk aktivitet og trening blant eldre

  Hilde Lohne-Seiler

  2012-11-01

  Full Text Available Regelmessig fysisk aktivitet er viktig for eldres helse. Sammenhengen mellom en fysisk aktiv livsstil og helsegevinster som forebygging av sykdom, opprettholdelse av uavhengighet og økt livskvalitet er godt dokumentert (ACSM's Position Stand 1998; Spirduso & Cronin, 2001; Taylor et al., 2004. Hensikten med denne oversiktsartikkelen er derfor å redegjøre for viktigheten av regelmessig fysisk aktivitet og trening i aldringsprosessen, samt utdype sammenhengen mellom en fysisk aktiv livsstil og fysisk funksjon blant eldre. Basert på en nasjonal multisenterstudie (Anderssen et al., 2009, tilfredsstilte 20% voksne og eldre (20-85 år de nasjonale anbefalinger om 30 minutter med daglig fysisk aktivitet. Kun 12% i den eldste aldersgruppen (80-85 år tilfredsstilte anbefalingene. Totalt fysisk aktivitetsnivå, målt ved hjelp av akselerometer, ble redusert med økende alder, hvor de eldste (80-85 år hadde 50% lavere aktivitetsnivå sammenlignet med de yngste (65-69 år (Lohne-Seiler et al., 2012. Fra 25-års alder reduseres utholdenhet og muskelstyrke med 10% per 10 år dersom individet er inaktiv (Heath et al., 1981; Wilmore, 1991. Systematisk utholdenhets- og styrketrening ser derimot ut til å redusere tapet med inntil halvparten, det vil si en reduksjon tilsvarende 5% per 10 år hos fysisk aktive individer (Heath et al., 1981. Eldre individer ser ut til å ha de samme treningsinduserte effekter som yngre, det vil si at man får effekt av økt aktivitet uansett alder, og da også lik prosentvis fremgang (Hagberg et al., 1989. Studier har vist at det er mulig å øke maksimalt oksygenopptak og maksimal muskelstyrke med inntil 10-20% i løpet av en 12 ukers intervensjon (Hagberg et al., 1989; Reeves et al., 2003; Lohne-Seiler et al, in press. Da muskelstyrke ser ut til å ha en sterk sammenheng med individets funksjonsevne/mobilitet, er det viktig å kunne tilrettelegge for systematisk styrketrening for eldre for på den måten å oppnå

 1. Verdsetting av brukermedvirkning ved utforming av skoleanlegg

  Else Margrethe Lefdal

  2015-03-01

  Full Text Available Ved planlegging av offentlige bygninger i Norge forutsettes det at brukerne medvirker i prosessen. Dette er forankret i lov- og avtaleverk og motiveres ved at brukerne innehar en kompetanse som er av betydning for byggenes funksjonalitet. I denne artikkelen vil jeg belyse brukermedvirkningsproblematikk i planleggingen av et skoleanlegg for videregående opplæring. Tilgjengelige plan- og byggesaksdokumenter i den aktuelle fylkeskommunens digitale og fysiske arkiver er blitt analysert. I referater fra brukermøtene fremmes det for eksempel ønsker fra brukerne om begrenset bruk av glass. Det ferdige skole-anlegget har imidlertid utstrakt bruk av innvendige glassvegger, men det er ikke dokumentert diskusjoner knyttet til bestemmelsen av dette. Et profesjons- og maktperspektiv er relevant for å forstå hva som blir verdsatt, og hvilke strukt-urer og mekanismer som har påvirket planleggings­prosessen. De sentrale aktørgruppene er skoleeier og representantene for lærer- og arkitekt-profesjonen. Omfattende bruk av innvendig glass i skoleanlegget tolker jeg som et kompromiss mellom skoleeiers ønske om åpenhet og kontroll, lærernes ønske om mindre støy og arkitektens ønske om å skape romfølelse og visuelle siktlinjer.AbstractWhen planning public buildings in Norway, it is expected that users are involved in the process. This is grounded in legislation and agreements, and motivated by the idea that users have an expertise which is significant for the planning of the building’s functionality. The aim of this article is to investigate user participation in planning the school facilities for a secondary school. I have analyzed planning and building documents available in government records, digital and physical. In the reports from meetings with user groups, it is for example stated that users want to limit the use of glass. However, the completed school building has extensive use of glass dividing walls, but any discussions leading to this

 2. Replik til artiklen "Cykelstiers sikkerhedsmæssige effekt og uheldsevalueringer"

  Lahrmann, Harry; Caspersen, Sofie; Agerholm, Niels

  2006-01-01

  I dette nummer af Dansk Vejtidsskrift har Søren Underlien (SU) i artiklen "Cykelstiers sikkerhedsmæssige effekt og uheldsevalueringer" kritiseret det paper om cykelstiers sikkerhedsmæssige effekt, som denne artikels forfattere fremlagde på sidste års Trafikdage på Aalborg Universitet. Vi har af t...

 3. Betydningen av drektige reinsimlers ernæring for kalvers vekst, klimatiske toleranse og overlevelse

  Arne Rognmo

  2013-03-01

  Full Text Available Forsøkene (viste at tilleggsforing av underernærte simler i siste del av drektighetsperioden kun synes å ha effekt på fødselsvekten for kalvene forutsatt at simlene får høyverdig ernæring etter kalving. Den forskjellige ernæringsbakgrunn før kalving synes således ikke å innvirke på melkeproduksjon/kvalitet, da vektutviklingen for alle grupper av kalver i dette forsøket gikk parallelt i de tre første ukene etter kalving. Det ble heller ikke på noe punkt funnet signifikante forskjeller gruppene imellom når det gjelder kalvenes klimatiske toleranse. Det er dog bemerkelsesverdig at det var stor dødelighet blant de små kalvene etter unge små simler i GRUPPE L. Dette funn er interessant sett i sammenheng med resultatene fra Røros (se bidrag fra Dag Lenvik, side som viser at avkastningen fra en flokk kan økes markant om man konsentrerte slakteuttaket på små kalver og forhindrer bedekning av små, unge simler gjennom fjerning av eldre, store bukker. Med det forbehold at våre forsøk er utført på dyr i innhegning med et lavt aktivitetsnivå, kan man fra våreforsøk foreløpig konkludere med at tillegsfor ing av simler i siste halvdel av drektighetsperioden har effekt på kalvenes fødselsvekt, men at vektutviklingen for kalven er uavhengig av simlenes ernæringshistorie, om sistnevnte tilbys høyverdig ernæring etter kalving. Da små kalver etter underernærte simler viste høy dødelighet like etter fødselen, vil imidlertid tilleggsforing kunne øke avkastningen om det er mange unge simler i flokken. Resultatene fra Røros tyder imidlertid på at dette resultat normalt kan oppnås uten ekstra omkostninger gjennom et selektivt slakteuttak.

 4. Arzneimitteltherapie: Relevante Interaktionen und (negative Effekte auf den Knochen

  Woschnagg H

  2003-01-01

  Full Text Available Dieses Review ist das Ergebnis einer Medline-Recherche. Demnach erscheinen die Auswirkungen der Genußgifte Alkohol, Nikotin und Kaffee auf den Knochen eher nachteilig zu sein. Nicht gering ist die Anzahl der Medikamente, die den Vitamin D-Stoffwechsel beeinflussen. Eine Androgenentzugstherapie beeinflußt den Knochenstoffwechsel negativ, Thyroxin hat diesen Effekt nur in einer deutlich suppressiv wirksamen Dosierung. Protonenpumpenhemmer verbessern die Resorption der Bisphosphonate sehr, Hydrochlorothiazide verhindern den renalen Kalziumverlust. Manche Statine und intermittierend verabreichte Nitrate scheinen ebenfalls günstige Auswirkungen auf den Knochen zu haben.

 5. Opening of the ocean areas west of the dividing line in Barents Sea South for petroleum operations. Consequences of regular air emissions.; Aapning av havomraadene vest for delelinjen i Barentshavet Soer for petroleumsvirksomhet. Konsekvenser av regulaere utslipp til luft.

  Solberg, Sverre; Svendby, Tove; Gjerstad, Karl Idar; Liu, Li; Wathne, Bente M.; Skjelkvaale, Brit Lisa; Hoegaasen, Tore; Aarrestad, Per Arild; Gjershaug, Jan Ove

  2012-07-01

  In this study, we modeled deposition of nitrogen, sulfur and particles, and it is calculated formation of ozone. It is also considered the effects on vegetation and fauna and calculated acidification of surface waters. (eb)

 6. Consequences of emissions of NO{sub x} to air from a power heating plant. Evaluation of three alternatives, Fiborgtangen, Skogn; Konsekvenser av utslipp av NO{sub x} til luft fra kraftvarmeverk. Vurdering for tre alternativer, Fiborgtangen, Skogn

  Hagen, Leif Otto; Aarrestad, Per Arild; Guerreiro, Christrina; Reitan, Ole; Skjelkvaale, Brit Lisa

  1999-07-01

  The Norwegian Institute for Air Research (NILU) , the Norwegian Institute for Water Research (NIVA) and the Norwegian Institute for Nature Research (NINA) have considered the consequences for the environment of NO{sub x} emissions from a power heating plant at Fiborgtangen, Skogn. Three alternatives have been considered, each of them with one (2003) and two (2005) units without cleaning of NO{sub x} emissions. Effects on air concentrations, acidification of water and impact on vegetation and fauna have been investigated. (Author)

 7. AV dissociation, an inevitable response.

  Wang, Kyuhyun; Benditt, David G

  2011-07-01

  The independent activation of the atria and ventricles, AV dissociation, is a common phenomenon that occurs during a wide variety of electrophysiologic circumstances. The clinical significance of AV dissociation is often misunderstood. This article examines the basis and clinical implications of AV dissociation. AV dissociation is often an obligatory, secondary phenomenon, and should not be construed as the primary disorder; it may be due to either the AV conduction system being completely blocked (3° AV block) or the P wave and the QRS complex being generated from separate sources (usually, the AV junction or ventricle) but occurring close together during the physiologic refractory period of each other. The latter may happen in junctional or ventricular arrhythmias including escape or accelerated rhythm, tachycardia, or premature beats. The crucial clinical point is not the AV dissociation itself, but that an underlying triggering primary disorder is present and should be identified. ©2011, Wiley Periodicals, Inc.

 8. Summer Student Report - AV Workflow

  Abramson, Jessie

  2014-01-01

  The AV Workflow is web application which allows cern users to publish, update and delete videos from cds. During my summer internship I implemented the backend of the new version of the AV Worklow in python using the django framework.

 9. Skyggedom av enkepensjonsdommen

  Rognlien, Ida Gundersby

  2014-01-01

  Masteroppgaven undersøker om bortfall av ektefellepensjon ved lovendring med tilbakevirkende kraft er i strid med retten til eiendom etter EMK TP 1 art 1. Skyggedommetoden/ Feminist Judgments -metoden brukes for å gjenskrive enkepensjonsdommen Rt.2006.262 i et feministisk perspektiv. Da mannen døde.......1975.220. I spørsmålet om inngrepet er proporsjonalt ble vektlagt at det ikke foreligger en transparent avveining av de relevante interessene. Videre er hensynene bak og behovene for den opprinnelige ektefellepensjonen fortsatt tilstede, og de er ikke tilstrekkelig avveid mot formålene med inngrepet...

 10. Skyggedom av enkepensjonsdommen

  Rognlien, Ida Gundersby

  2014-01-01

  Masteroppgaven undersøker om bortfall av ektefellepensjon ved lovendring med tilbakevirkende kraft er i strid med retten til eiendom etter EMK TP 1 art 1. Skyggedommetoden/ Feminist Judgments -metoden brukes for å gjenskrive enkepensjonsdommen Rt.2006.262 i et feministisk perspektiv. Da mannen døde.......1975.220. I spørsmålet om inngrepet er proporsjonalt ble vektlagt at det ikke foreligger en transparent avveining av de relevante interessene. Videre er hensynene bak og behovene for den opprinnelige ektefellepensjonen fortsatt tilstede, og de er ikke tilstrekkelig avveid mot formålene med inngrepet...

 11. En av gutta

  Neumann, Cecilie Basberg; Rysst, Mari; Bjerck, Mari

  2012-01-01

  Hvilken betydning har kjønn og klær for kvinner som arbeider i mannsdominerte arbeiderklasseyrker? Forfatterne av denne artikkelen finner at kvinnene må nedtone sitt kjønn og sin seksualitet gjennom å dekke til kroppen, i klær laget for menn, for å signalisere at de er på jobb for å arbeide...

 12. En av gutta

  Neumann, Cecilie Basberg; Rysst, Mari; Bjerck, Mari

  2012-01-01

  Hvilken betydning har kjønn og klær for kvinner som arbeider i mannsdominerte arbeiderklasseyrker? Forfatterne av denne artikkelen finner at kvinnene må nedtone sitt kjønn og sin seksualitet gjennom å dekke til kroppen, i klær laget for menn, for å signalisere at de er på jobb for å arbeide...

 13. Effekten av olika fluorbehandlingar för att förebygga karies hos muntorra patienter : En litteraturstudie

  Graaf, Jessica

  2012-01-01

  Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva vilken kariesförebyggande effekt olika fluorbehandlingar har bland personer med muntorrhet. Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna PubMed och Cinahl. Åtta artiklar relevanta för denna litteraturstudie valdes ut för granskning. Artiklarna kvalitetsbedömdes med hjälp av en granskningsmall för kvantitativa studier. Resultaten visade att god munhygien i kombination med 1 % NaF-gel i skenor har visat sig vara en adekvat behandlingsmetod mot ka...

 14. Introduction to AVS Audio

  Hao-Jun Ai; Shui-Xian Chen; Rui-Min Hu

  2006-01-01

  This paper describes a general audio coding algorithm which has been recently standardized by AVS, China.The algorithm is based on a perceptual coding technique. The codec delivers near CD-quality audio at 128kb/s. This paper describes the coder structure in detail and discusses the reasons for specific design methods. A summary of the subjective test results are presented for the prototype codec. Comparison Mean Opinion Score (CMOS) test indicates that the quality of the AVS audio coder is comparable with MPEG Layer-3 audio coder. A real-time decoder was used for the characterization test,which is based on a 16-bit fixed-point DSP. The performance of the DSP solution was demonstrated, including computational complexity and storage characteristics.

 15. Mikroturbin som Range Extender : Analys av mikroturbinens förutsättningar att användas som sekundär kraftkälla i en seriehybridbil

  2011-01-01

  Gasturbiner används idag främst i olika typer av kraftvärmeanläggningar, tidigare fanns det även gasturbiner som användes för framdrivning av olika fordon, men dessa har till stor del konkurrerats ut av dieselmotorn eftersom de inte har kunnat mäta sig med dieselmotorns bränsleeffektivitet. Små gasturbiner som har en effekt under 500 kW brukar kallas för mikroturbiner. Kännetecknande för denna typ av gasturbiner är att de ofta bara har en roterande axel och roterar i höga hastigheter.Syftet m...

 16. Negotiation Mechanism of AVS Standardization

  Su Junbin

  2007-01-01

  @@ 1. Introduction The mission of the Audio Video Coding Standard (AVS) Working Group of China is to develop AVS standards drafts and deliver them to the national standardization administration authorities. Since its establishment in 2002, the AVS Working Group has developed rapidly, growing from 33 members in 2003 to 153 in 2006. By the end of 2006, it had put forward for approval nine standards drafts (Table 1) with Part 2 of the AVS 1.0 draft approved as a national standard in February 2006.

 17. Læring av erfaring?

  Ramvi, Ellen

  Hva skal til for å lære av erfaring? Denne avhandlingen er en empirisk baseret undersøkelse av ungdosmskolelæreres muligheter og betingelser for å "lære av erfaring" i den særlige betydning av begrepet  W. Bion gir i sin psykoanalytiske teori. Undersøgelsen baserer seg på et feltarbeid som strekker...... seg over ett skoleår. Datamaterialet ble samlet inn via observerasjoner og mer eller mindre strukturerte samtaler med lærere ved to forskellige norske ungdsomsskoler. Analysen av materialet foregår i to trinn: først en fenomenologisk analyse, tett på lærernes egne beskrivelser og refleksjoner av...... lærerarbeidet, dets udfordringer og vanskeligheter, og deretter en psykoanalytisk perspektivering av de fenomenologiske analyseresultatene. Analysen viser en almindelig lærerhverdag og en skoleorganisation, hvor lærernes "læring av erfaring" i stor utstrekning blokkeres i et vekselspill mellem lærernes flukt...

 18. Ultralydfremstilling av fostervekst

  Synnøve Lian Johnsen

  2009-09-01

  Full Text Available Ultralyd billeddanning er i dag den beste undersøkelsesmetoden vi har til å overvåke fosterets utvikling og vekst. Ultralydmåling av fosterets størrelse og biometriske referansetabeller for svangerskapet brukes til å fastsette svangerskapets alder, beregne termin og vurdere fosterets vekst. Optimal studiedesign er ulik for hvert av disse formålene. Det er stor variasjon i fysiologisk vekst og en utfordring å identifisere fostre som har dårlig tilvekst. En enkeltmåling av fosteret kan fortelle oss om det er lite eller stort i forhold til andre fostre, men ikke om størrelsen er passelig i forhold til forventet fysiologisk vekst for dette fosteret. Tilpassede referansemodeller ("customised" justerer forventet størrelse i relasjon til føtale og maternelle faktorer og har vist seg å bedre identifisere sanne veksthemmede fostre enn bare å klassifisere i henhold til 2,5, 5 eller 10 persentilen. Men et foster som i utgangspunktet er stort for alderen, men etter hvert vokser langsomt vil ikke nødvendigvis bli fanget opp ved en slik enkeltmåling. Serielle målinger vil hjelpe, men en slik longitudinell metode blir ikke fullt ut utnyttet før det appliseres betinget ("conditional" vekstberegning. Betingelsesleddene for variasjon i vekst og målemetode kalkuleres ut fra longitudinelle data og kan så anvendes for det enkelte foster. En første måling brukes til å beregne forventet vekst og variasjon for en neste måling. Denne metoden forventes å skjerpe diagnostikken for vekst-avvik i alle vektklasser og kan sammen med tilpasningen av andre faktorer bedre overvåkningen av risikosvangerskapUltrasonographic imaging is today the best method for assessing fetal size and monitoring fetal growth. Ultrasound measurements of fetal size are used for age, size and growth assessment, but the statistical design and analysis are different for each of these purposes. Physiological ranges for fetal growth are wide and the identification of fetal

 19. Emissions of nitrogen oxides from road traffic - regulations, emissions and effects; Vagtrafikens utslaepp av kvaeveoxider - reglering, utslaepp och effekter

  Sjoedin, Aake; Pihl-Karlsson, Gunilla; Johansson, Manne [Swedish Environmental Research Inst., Goeteborg (Sweden); Forsberg, Bertil [Umeaa Univ. (Sweden). Public Health and Clinical Medicine; Ahlvik, Peter [Ecotraffic ERD3 AB, Stockholm (Sweden); Erlandsson, Lennart [AVL MTC AB, Stockholm (Sweden)

  2004-10-01

  The report is a review that aims to improve the basis for additional measures against the road traffic emissions of, in particular, NO{sub x}. An important question in the context is whether health effects of NO{sub 2} should serve as a norm for the actions for emission reductions of NO{sub x}, or if the environmental effects of NO{sub x}-emissions in the form of acidification, eutrophication and ozone should play this role. WHO notes, in its latest review of health effect research, that one cannot demonstrate that NO{sub 2} alone has any direct effects in concentrations at the current whole-year mean norm (40 {mu}g/m{sup 3}). Such health effects that has been demonstrated in epidemiologic studies at these concentrations are caused by other traffic related emissions (e. g. particles) for which NO{sub 2} constitutes a good indicator. WHO indicates the need for additional sharpening of the norms for ozone and particles. In this context, it is important to note that emissions of NO{sub x} on a regional scale contributes to formation of ozone as well as particles. Therefore there exist reasons to decrease the emissions of NO{sub x} in order to reach future recommended values for ozone and particles emissions. In the evaluations that will be done during 2004-2005 of the so called Goeteborg protocol, the EU's Ceiling Directives and the CAFE-programme, it is expected that new emissions objective for NO{sub x} will be suggested for 2015-2020, to cope with health and environment objectives in Europe. The report shows that that development that currently happens within the vehicle industry, for engines and exhaust emission control system are pursued to meet future exhaust requirement in the USA gives good conditions for the road traffic sector to contribute to that these objectives will reached.

 20. Rebound - Effects on the use of energy and environment by improvements in effectiveness; Effekter av effektivisering paa energibruk og miljoe

  Grepperud, Sverre; Rasmussen, Ingeborg

  1998-07-01

  The purpose of this report is to evaluate possible long run effects on use of energy and CO2-emissions from improved energy efficiency in various production sectors and for some consumption goods. The results suggest that improved energy efficiency decrease energy consumption, but the initial reduction is modified over time due to Rebound effects which arises from changes in income and prices. Wide differences in changed energy use are observed across the sectors evaluated. The report also include an analysis of possible effects from installing new environmental technology or clean up technology at firm level. The consequences of such new technologies are found to depend on the type of technology implemented, but also on the type of environmental regulation a firm is subjected to. (author)

 1. Effects of cutting characteristics on sprouting and early growth of willow; Effekter av sticklingsparametrar paa grobarhet och tillvaext hos salix

  Verwijst, Theo; Nordh, Nils-Erik; Lundkvist, Anneli

  2010-06-15

  In plantations of willow, the size- and weight variability of established plants is increasing over time. This size-hierarchy development is enforced by competition for resources between plants, and is preserved by root reserves and maintained over harvest. This long-term development causes mortality of entire willow plants, and thereby to gaps in the stand, and production losses under later cutting cycles. Variations in productivity across a field may be caused by soil fertility- and moisture gradients and by differences in weed pressure. Even difference between adjacent plants during the establishment phase may be caused by small scale differences in the biotic (weeds) and abiotic (moisture, nutrients) direct environment of the plants. But the central question here is whether differences between single cuttings may contribute to the development of a size- and weight hierarchy between willow plants during the early establishment phase? And if so, (i) to what degree do differences between cuttings contribute to the development of a hierarchy and (ii) are we able, in commercial practice, to modify cutting handling and selection to minimise the development of early size variations between plants? This research project aimed to quantify how cutting length and -origin and cutting handling during planting affects survival and growth of plants in a willow stand under establishment. The goal was to identify and quantify cutting characteristics which are of relevance for a high viability and for a fast and equal establishment of a willow stand, and thereby to be able to recommend advice which leads to a faster and more reliable establishment of willows. The study was performed by means of two box experiments under controlled conditions and by means of a field experiment during May 2008 - September 2009, on the Ultuna campus (SLU) nearby Uppsala. In all trials, the clones Tora (Salix schwerinii x S. viminalis), Jorr (Salix viminalis), Olof (Salix viminalis x (Salix schwerinii x Salix viminalis)), Sven (Salix viminalis x (Salix schwerinii x Salix viminalis)) and Gudrun (Salix dasyclados) were used. In the box experiment 2008, we studied how cutting characteristics (clone, cutting length, weight and basal diameter, the original position of the cutting on the long shoot, and storage time under field conditions after long-term cold storage) affected survival, sprouting of shoots (emergence time, number of shoots, height growth rate) and shoot size (weight and leaf area development). In the box experiment 2009, we investigated how cutting characteristics and planting conditions, which led to different degrees of damage of the cuttings, affected survival, sprouting and consecutive growth. In the field experiment 2008-2009, we studied how cutting characteristics, in combination with a natural variation in soil conditions, weed pressure and competition from adjacent willows (planted in pure stands and in clonal mixtures) affected sprouting and survival during two seasons. This study showed that the investigated cutting characteristics, including choice of clone, have a profound influence on early establishment and thereby on the competitive ability against weeds. The size (length and diameter) of the cutting determines to a large degree how fast a plant can grow during early establishment. The phenological development rate (rate of bud burst and unfolding) largely depends on the cuttings origin along a long shoot (close to the base or to the top of a long shoot), and cuttings from a basal origin display a later bud burst. Even if large-sized cuttings (from an origin close to a long shoot base) tend to have a later bud burst than cuttings from an apical origin, cutting size is the major determinant for the size of a plant after about six weeks. Storage at field edge may result in bud burst on long shoots prior to planting, and in general those buds die at planting, resulting in burst of secondary buds. This process causes a delay in establishment and results in an increase in the relative size variation within an establishing stand. Planting in compacted soil results in an increased damage frequency in cuttings, and especially thinner cuttings will be damaged. These obtain a poor soil contact and are liable to desiccation. Consequently, we recommend use of relatively long and thick cutting material for the establishment of a willow stand. Storage time of cuttings under field conditions should be minimised, especially at higher temperatures. Particularly during planting in compacted soils and with thinner cuttings, growth and development will be slow, leading to poor establishment and thereby to less productive willow stands

 2. Cesium in Arctic char lakes - effects of the Chernobyl accident. Radioaktivt cesium i roedingsjoear - effekter av Tjernobylkatastrofen

  Hammar, J. (Fiskeriverkets Soetvattenslaboratorium, Drottningholm (Sweden)); Notter, M.; Neumann, G. (Statens Naturvaardesverks Miljoekontrollaboratorium, Drottningholm (Sweden))

  1991-01-01

  Fallout radiocesium from the Chernobyl accident caused extensive contamination in a region of previously well studied alpine lake ecosystems in northern Sweden. Levels of Cs-137 in the barren catchment basins reached 20-50 kBq/m[sup 2] during 1986. The distribution, pathways and major transport mechanisms of radiocesium through the lake ecosystems were studied during 1986-1990. Levels of Cs-137, Cs-134 and K-40 in water, surface sediment, detritus (sediment traps) and different trophic levels of the food chains of Arctic char (Salvelinus alpinus) and brown trout (Salmo trutta) were monitored in a series of lakes forming a matrix of 4 natural lakes and 3 lake reservoirs, with or without the introduced new fish food organism, Mysis relicta. The reservoirs were found to act as sinks for radiocesium with extensive accumulation recorded in water, detritus, sediment, invertebrates and salmonids. Whereas concentrations in water and biota have declined from the extreme peak levels in 1986-1987, the levels in surface sediment increased extensively until fall of 1988. The concentration of Cs-137 in fish populations feeding on benthic invertebrates, i.e. mysids and amphipods, were significantly higher than in planktivorous fish. During the three first winters a significant increase in levels of Cs-137 in winter active Arctic char were recorded, whereas the levels declined during the succeeding summers. The introduced Mysis relicta were found to enhance the transport of Cs-137 from zooplankton and settling particles to Arctic char and brown trout. The results suggest a successive change in transport of radiocesium from water via zooplankton to planktivorous fish during the early summer of 1986 to post-depositional mobilization via benthic organisms to benthic fish in successive years. (213 refs.) (au).

 3. Effects of ash recycling on spruce stands with whole tree harvesting; Effekter av askaaterfoering till granplanteringar med ristaekt

  Westling, Olle; Andersson, Ingvar [Swedish Environmental Research Institute, Goeteborg (Sweden); Oerlander, Goeran [Vaexjoe Univ. (Sweden)

  2004-01-01

  Ash-treated areas were compared to non-treated areas where logging waste (branches, twigs and needles) was/was not harvested. The study shows that: Harvesting of logging waste tends to reduce the leaching of nitrogen the first years after the harvest. Ash fertilization of 3-7 years old harvesting areas had no effects on the leaching, but recycling to a new area increased the leaching for a short period. Six years after recycling, the plant volumes were significantly greater on ash-recycled areas than on the control areas. The growth was smallest on areas with waste harvesting and no ash recycling.

 4. Effects of slash extraction on plant diversity in forests. Final report; Effekter av grotuttag paa vaexters maangfald. Slutrapport

  Aastroem, Marcus; Nilsson, Christer [Umeaa Univ. (Sweden). Dept. of Ecology and Environmental Science

  2005-09-01

  This project includes three studies designed to investigate the effects of slash extraction on forest plant diversity. The first study explores the previously unknown effects of commercial slash harvest after clear-felling on bryophytes and vascular plants. Differences between conventionally harvested (i.e. slash left) and slash-harvested stands were investigated 5-10 years after clear-cutting through analysis of 28 paired stands. In each stand we studied vegetation patterns in 0.1 ha plots divided into five 0.02 ha subplots. Species composition of mosses and liverworts in 0.1 ha plots was significantly affected by slash harvest, whereas composition of vascular plant species showed no differences between conventional and slash harvested plots. Species richness of liverworts was significantly reduced by slash harvest in plots of both sizes (0.1 ha and 0.02 ha), whereas moss richness was reduced only in the smaller plot size. The loss of liverwort species was largest, with approximately one third of the species disappearing. The species richness of vascular plants was not significantly affected by slash harvest in either plot size. Slash harvest also reduced species richness of forest bryophytes and of bryophytes typically growing on organic substrates in open habitats. Species richness of non-forest bryophytes on inorganic substrates remained unchanged. The second study evaluates the effects of slash-cover on ground living bryophytes in seven different clear-cuts. By transplanting ten different species of bryophytes in manipulated plots located to north-facing forest edges and the centres of the clear-cuts) we evaluated the effects of branch cover and full exposure on bryophyte growth and vitality. In the more sheltered, north-facing plots there was no difference between treatments. In the centre of the clear-cuts, however, both growth and vitality of exposed bryophytes were significantly lowered in exposed compared to covered plots. The third study investigates the effects of stand structure and microclimate on species richness and resilience of wood inhabiting mosses and liverworts. We investigated differences between pairs of mature and recently clear-cut spruce stands located to north- and south-facing slopes, respectively. Bryophyte richness was highest in north-facing stands of both successional stages and in south-facing forests whereas south-facing clear-cuts presented the lowest species numbers. In north-facing slopes there was no difference in liverwort species number between mature and young stands. The mosses, however, presented higher species numbers in young stands. In south-facing slopes liverwort species numbers were significantly lower in young compared to mature stands whereas no difference was detected regarding mosses. Our study indicates that south-facing stands lose species, particularly among liverworts, after disturbance whereas no such loss seems to occur on north-facing slopes. North-facing slopes also appear to be more suitable for establishment of wood inhabiting bryophytes after disturbance. Differences between north- and south facing stands are most likely due to microclimatic differences, in particular available moisture influencing both species persistence and establishment. These studies indicate that commercial slash-harvest affects plant species composition and richness. Effects are most likely linked to loss of substrate and changes in microclimate. Leaving more tree clusters that offer shade and creating or protecting coarse woody debris may mitigate negative effects on particularly wood inhabiting and moisture dependent organisms. Commercial slash harvest should not take place in shaded and moist habitats where the effects of clear-cutting are less severe and where the conditions are suitable for persistence and establishment of wood-inhabiting species.

 5. Presence and effects of copper in water and soil; Upptraedande och effekter av koppar i vatten och mark

  Sternbeck, J.

  2000-01-01

  Copper is one of the most common metals in society. Although Cu is essential to all forms of life, high exposure can lead to toxic effects. It is difficult to assess the risk for eco toxicological effects to appear in a certain situation, because Cu is largely present in chemical species with low bioavailability. In this report it is analysed how the bioavailability of Cu is regulated in natural environments, and how different organism groups may be affected bu Cu. Significant emission sources and exposure pathways are briefly described. It appears that the relationship between concentration and bioavailability is highly dynamic in natural environments. Relatively moderate increases of total-Cu can lead to strongly increasing bioavailability. The ability to control Cu intracellularly differs between different organism groups. This brings about that the sensitivity toward Cu differs widely between different organism groups.

 6. Har forhold under svangerskapet betydning for utviklingen av otitis media?

  Kari J. Kværner

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGMed utgangspunkt i data fra et populasjonsbasert utvalg av 7 992 norske tvillinger ble sammenhengenmellom gjentatte ørebetennelser og forhold under svangerskapet studert. Som parametre på intrauterinevekstforhold ble informasjon om fødselsvekt og gestasjonsalder fra Medisinsk Fødselsregister benyttet.Informasjon om rapporterte øreinfeksjoner ble basert på spørreskjemaer som ble besvart av tvillingene ialderen 18–25 år. Først studerte vi individuelle effekter av fødselsvekt og gestasjonsalder på forekomsten avotitis media (OM. Rapportert fødselsvekt hos individer med OM var signifikant lavere enn hos kontrollene,med en gjennomsnittsforskjell på 86 gram. Hos de som rapporterte OM var gjennomsnittlig gestasjonsalder3 dager kortere enn i kontrollmaterialet. Deretter beregnet vi effekten av fødselsvekt ved bruk av co-twinkontroll metoden. Blant monozygote (MZ tvillingpar gjenspeiler fødselsvektforskjeller innenfor tvillingparetintra-uterine miljøforskjeller. Blant dizygote (DZ par kan vektforskjellen være både genetiske ogmiljøbetinget. Ved sammenligning av fødselsvektforskjeller innenfor tvillingparene er tvillingen som ikkehar gjentatte øreinfeksjoner en matchet kontroll blant OM diskordante par. Resultatene antyder at lavfødselsvekt er en risikofaktor for otitis media. Gjennomsnittlig vektforskjell blant par diskordante for OMvar 48 gram, og den av tvillingen som ikke rapporterte OM hadde signifikant høyere fødselsvekt.Kværner KJ, Tambs K, Harris J, Magnus P. Do pregnancy-related factors influence the development ofotitis media? Nor J Epidemiol 1997; 7 (1: 55-58.  ENGLISH SUMMARYThe association between intrauterine growth, as measured by weight and gestational age, and the occurrenceof recurrent ear infections was studied using data from a population based sample of 7992 Norwegian twins.Perinatal measures were collected from the Medical Birth Registry, and reports of recurrent ear infectionswere based on

 7. Regional monitoring of deposition and effects of air pollution; Regional oevervakning av nedfall och effekter av luftfoeroreningar. Sammanfattande slutrapport fraan ett samarbetsprojekt mellan IVL, laenen och Naturvaardsverket

  Akselsson, Cecilia; Ferm, Martin; Hallgren Larsson, Eva; Knulst, Johan; Loevblad, Gun; Malm, Gunnar; Westling, Olle

  2000-05-01

  Regional programmes in Sweden focused on deposition and effects of air pollutants have been evaluated by IVL, Swedish Environmental Research Institute. Various air quality protection associations and regional environmental authorities initiated the monitoring programmes during the period 1985 to 1990. The result of the evaluation is a revised and coordinated programme with improved methods. The new regional programme combines collection of field data with national model calculations of deposition of air pollutants. The new programme involves collection of deposition on open field (bulk) and in forest stands (throughfall), and soil solution, according to national and international standards. Improved methods for monitoring of base cation and nitrogen deposition have been developed. Ambient air concentrations are measured at some locations. The purpose is to describe environmental conditions, regional differences, and temporal changes. Data on forest stands, such as needle loss, growth, and soil chemistry, are available since most locations are permanent forest plots, established for scientific forest observations. Regional dispersion and deposition of air pollutants will be calculated with a model (SMHI-MATCH), developed for simulating the dispersion and deposition of Swedish emissions in relation to the long-range transport on a relatively fine scale (grid square 11 km). The programme also includes developed methods for data handling, interpretation, evaluation, quality assurance and demonstration of results in written reports and via Internet.

 8. Mercury emissions from crematories - distribution, environmental effects and effects of selenium addition; Emissioner av kvicksilver fraan krematorier - spridning, miljoeeffekter och effekter av selentillsats

  Munthe, J.; Pleijel, K.; Schager, P.; Peterson, P.; Kindbom, K.

  1997-08-01

  The aim of this study was to evaluate possible effects of selenium additions on emissions of mercury from crematories and to assess the environmental impact of mercury emissions from crematories. Measurements were performed during 3 days under which time period 18 cremations were performed. Emissions of mercury were measured and compared to the input of mercury to each cremation to be able to calculate the method efficiency. At 10 of the cremations, selenium ampoules were added. The retention of mercury varied considerably between the individual cremations but no effects of the selenium additions could be found. The results show that out of the total emissions of mercury from crematories of 150-300 kg, 25-50 kg are deposited in Sweden and the remainder is transported out of the country. An estimate of the crematories contribution to the total deposition of mercury indicates that the crematories contribute 0,3-1 % of the total deposition of mercury in Sweden, of which a major part is attributable to emissions outside the Swedish borders. A calculation was also performed assuming that flue gas cleaning was installed on the 20 largest crematories in Sweden. The cleaning efficiency was set to 90 % of the in going mercury. For this scenario, the total atmospheric emissions will be 70-149 kg out of which 12-25 kg will be deposited in Sweden. This corresponds to 0,1-0,3 % of the total atmospheric load. Based on the results of the study presented above it is concluded that the contribution of the crematories to the total atmospheric deposition of mercury is small and that further measures to control emissions should be preceded by a discussion on priorities. 6 refs, 8 figs, 9 tabs

 9. Biological effects in limed forests; Biologiska effekter i kalkad skog. Aarsrapport 1998. Effektuppfoeljning av Skogsstyrelsens program foer kalkning och vitaliseringsgoedsling av skogsmark

  Larsson, Per-Erik; Akselsson, Cecilia; Bengtsson, Roland; Bjelke, Ulf

  1999-10-01

  The Swedish Board of Forestry experimental work with liming and vitalising (nutrient compensation) of forest soil includes an extensive review program of the effects of this work. Results from the experimental work are presented in annual reports. This report gives an account of the review program carried out to indicate the results of the biological effects. The studies are performed within the Swedish Board of Forestry's large-scale experiments with the liming and vitalising fertilisation of forest soil. The report covers the time period, or parts of the period, from 1991 to 1998. The results in short are as follows: (1) Benthic invertebrate: The investigation revealed that a dose of 3 tonnes per hectare was insufficient to have a substantial effect on the fauna in acidified streams during the first seven years after treatment. An increase in the number of species and taxon or larger bio-diversity could not be confirmed. No indications of harmful effects on the fauna, caused by high lime concentrations, were found., (2) Benthic algae: Changes to benthic flora in streams after soil treatment was minimal. The total number of species increased slightly after lime treatment. At the same time the number of acid indicating species diminished. In other words, the decrease in acidity has improved the water quality. No negative effects, as a result of soil treatment were found., (3) Nutritional status in needles: The trees reacted quickly to the treatments. The soil treatment led to an increase in levels of calcium in the needles. Treatment using wood ash and the vitalising agent 'Skogvital' led to an increase in calcium and boron levels. Treatment using a mixture of wood ash and lime resulted in increased magnesium and manganese levels. Samples were taken one and three years respectively after treatment. A longer period of time is required to carry out a detailed evaluation of the nutritional status of the needles., and (4) Tree vitality: It is not possible to identify any variations in needle loss comparing limed areas and untreated reference areas during the six-year study. Similarly in the observation areas set up by the Swedish Board of Forestry, there was no evidence of any reductions in needle loss in spruce forest during the test period.

 10. Effects of acidification and cadmium pollution on the populations and habitats of limnetic zooplankton; Effekter av forsuring og kadmium-forurensning paa populasjoner og samfunn av limnisk zooplankton

  Schartau, A.K.L. [Norsk Inst. for Naturforskning, Trondheim (Norway)

  1996-01-01

  The conference paper deals with executed field tests on the adding of cadmium alone or combined with acidification of an enclosed space under different nutrient and predatory conditions. The addition of cadmium changed the biomass and the composition of the phytoplankton. In combination with the added nutrient salts, the biomass of special algae increased in the Cd loaded spaces, and the addition of acid changed the effect of Cd concentration by increased production of the same. The effect of a given Cd concentration on the zooplankton varied in a wide range of environmental conditions. 22 refs., 1 tab.

 11. Analys av ICP-pulsationer och CSF-dynamik : pulsationskurvan och effekter av ändrad kroppsposition, med implikationer för idiopatisk normaltryckshydrocefalus

  2013-01-01

  The volume defined by the rigid cranium is shared by the brain, blood and cerebrospinal fluid (CSF). With every heartbeat the arterial blood volume briefly increases and venous blood and CSF are forced out of the cranium, leading to pulsatility in CSF flow and intracranial pressure (ICP). Altered CSF pulsatility has been linked to idiopathic normal pressure hydrocephalus (INPH), which involves enlarged cerebral ventricles and symptoms of gait/balance disturbance, cognitive decline and urinary...

 12. Keisersnitt gjennom 40 år. Overvåking ved hjelp av Medisinsk fødselsregister

  Per Bergsjø

  2007-01-01

  Full Text Available Denne oversiktsartikkelen beskriver den store økningen i hyppigheten av keisersnitt de siste 40 år, med fokus på den rollen Medisinsk fødselsregister har spilt for overvåking og analyser av mulige årsaker. Fødselsregisteret har også vært aktør i flere internasjonale prosjekter. I Norge har keisersnittratene økt fra 1,8 prosent i 1967 til 16,4 prosent i 2005. I Norden ligger Danmark nå høyest med over 20 prosent i 2004. Grensene for medisinske indikasjoner er tøyet betraktelig, og nyere teknologi (fosterblodanalyser og kardiotokografer har gitt nye indikasjoner. I tillegg gjøres nå mellom fem og ti prosent av keisersnittene i Norge på mors ønske eller med tynn medisinsk begrunnelse. I Norge og flere andre land har forsøk på å snu trenden med økende bruk av keisersnitt ikke eller bare midlertidig hatt ønsket effekt

 13. Keisersnitt gjennom 40 år. Overvåking ved hjelp av Medisinsk fødselsregister

  Per Bergsjø

  2009-10-01

  Full Text Available Denne oversiktsartikkelen beskriver den store økningen i hyppigheten av keisersnitt de siste 40 år, med fokus på den rollen Medisinsk fødselsregister har spilt for overvåking og analyser av mulige årsaker. Fødselsregisteret har også vært aktør i flere internasjonale prosjekter. I Norge har keisersnittratene økt fra 1,8 prosent i 1967 til 16,4 prosent i 2005. I Norden ligger Danmark nå høyest med over 20 prosent i 2004. Grensene for medisinske indikasjoner er tøyet betraktelig, og nyere teknologi (fosterblodanalyser og kardiotokografer har gitt nye indikasjoner. I tillegg gjøres nå mellom fem og ti prosent av keisersnittene i Norge på mors ønske eller med tynn medisinsk begrunnelse. I Norge og flere andre land har forsøk på å snu trenden med økende bruk av keisersnitt ikke eller bare midlertidig hatt ønsket effekt

 14. Lokalisering av arbeidsplasser og boliger

  Næss, Petter

  2011-01-01

  En miljømessig effektiv lokalisering av arbeidsplasser og boliger sikter mot å begrense - og helst redusere - biltrafikk og miljøproblemer knyttet til bytransport, sammenliknet med alternative lokaliseringer. En effektiv transportmessig lokalisering kan også bidra til å redusere tap av verdifulle...... arealer (f eks jordbruksareal eller natur- og friluftsområder) utenfor dagens tettstedsgrense. Tiltaket må samtidig utformes slik at en kan bevare viktige bomiljøkvaliteter og så mye som mulig av de grønne arealene innenfor tettbebyggelsen....

 15. Lokalisering av arbeidsplasser og boliger

  Næss, Petter

  2011-01-01

  En miljømessig effektiv lokalisering av arbeidsplasser og boliger sikter mot å begrense - og helst redusere - biltrafikk og miljøproblemer knyttet til bytransport, sammenliknet med alternative lokaliseringer. En effektiv transportmessig lokalisering kan også bidra til å redusere tap av verdifulle...... arealer (f eks jordbruksareal eller natur- og friluftsområder) utenfor dagens tettstedsgrense. Tiltaket må samtidig utformes slik at en kan bevare viktige bomiljøkvaliteter og så mye som mulig av de grønne arealene innenfor tettbebyggelsen....

 16. Store Stokkavatn. Beskrivelse av forurensningssituasjonen

  Holtan, H.

  1985-01-01

  Rapporten, som er et ledd i arbeidet med en vannbruksplan for Store Stokkavatn ved Stavanger, sammenstiller og diskuterer data som er samlet inn fra innsjøen og dens tilløp av Byveterinæretaten i Stavanger. Store Stokkavatnet er reservevannkilde for Stavanger og dessuten er innsjøen sentral i rekreasjonsmessig sammenheng. På bakgrunn av de foreliggende data, er innsjøens forurensningstilstand på grensen av det akseptable hva algeproduksjon (eutrofiering) og bakteriologiske forhold angår. Fler...

 17. HPV-vaccination af drenge - Effekt på anogenitale infektioner og cancere

  Roed, Michelle S.; Nielsen, Anni Brit Sternhagen; Aabenhus, Rune Munck

  2013-01-01

  HPV-vaccination tilbydes alle piger, men skal HPV-vaccinationen også tilbydes drenge? Det undersøger forfatterne i denne artikel ved at kigge litteraturen igennem. Konklusionen er, at der nok også er effekt på en række af de HPV-relaterede sygdomme hos drenge/mænd. Der mangler imidlertid fortsat...

 18. Hvorfor er den langsigtede crowding out-effekt på 100% i SMEC?

  Harck, Søren H.

  1997-01-01

  Dokumentationerne fra 1990 og 1994 af SMEC-modellen fra Det økonomieks Råds sekretariat (DØRS) indeholder hver især en teoretisk rationalisering af, at man angiveligt på langt sigt finder en perfekt crowding out-effekt i SMEC-modellen. Disse rationaliseringer er langt fra sammenfaldende. Nærmere ...

 19. Valg og gjennomføring av videregående opplæring før Kunnskapsløftet

  Eifred Markussen

  2010-12-01

  Full Text Available Norge har en videregående opplæring med en ambisiøs målsetting: flest mulig skal oppnå studie- eller yrkeskompetanse og utdanning skal bidra til å jevne ut sosiale forskjeller. I denne artikkelen viser vi at realiteten er annerledes: Om lag sju av ti i hvert årskull fullfører og består, mens tre av ti enten slutter før tida eller gjennomfører hele løpet uten å bestå i alle fag. Gjennom analysene viser vi at rekrutteringen til yrkesfaglige henholdsvis studieforberedende utdanningsprogrammer så vel som utfallet av videregående opplæring påvirkes av fire sett med forhold: de unges prestasjonsnivå fra grunnskolen, de unges faglige og sosiale engasjement med skolen, deres sosiale bakgrunn og ulike kontekster utdanningen foregår innenfor. Prestasjonsnivået fra grunnskolen er sterkt påvirket av sosial bakgrunn. Dermed har sosial bakgrunn både direkte og indirekte effekt på kompetanseoppnåelse fra videregående opplæring. Grunnskolen og videregående opplæring reproduserer stadig sosial ulikhet.

 20. Optimering av bergtransporter i underjordsgruva

  Abrahamsson, Magnus

  2015-01-01

  Detta examensarbete utfördes på LKAB, en mineralkoncern som tillverkar och levererar järnmalmsprodukter. Arbetet utfördes för företagets underjordsgruva i Malmberget och behandlar tillredningens bergtransporter. Tillredningen är den process som förbereder nya delar av gruvan för järnmalmsbrytning. Målsättningen med arbetet har varit att kartlägga hur transporterna av tillredningsberg styrs samt att kvantifiera en besparingspotential för dessa transporter. Om möjligt skulle även förbättringsfö...

 1. Measures and instruments for reducing emissions of greenhouse gases from Norwegian buildings. A contribution to Climate Cure 2020; Tiltak og virkemidler for redusert utslipp av klimagasser fra norske bygninger.Et innspill til Klimakur 2020

  Lindberg, Karen Byskov; Magnussen, Ingrid H.

  2010-03-15

  This sector report is about energy use in buildings in the service sector and households, and is backing a report to Climate Cure 2020 who came with its main report 17.february 2010 entitled 'Measures and instruments for achieving Norwegian climate targets to 2020'. The main mandate for Climate Cure 2020 was to study the measures and costs to achieve the national emissions target of 12-14 million tonnes of CO{sub 2} reduction in 2020. In this work, the use of electricity credited with zero greenhouse gas emissions. The work in Climate Cure has been divided by sectors and industry groups in society. The Norwegian Public Roads Administration was responsible for all transportation work, Climate and Pollution Agency has also been responsible for industry, waste and agriculture, the NPD petroleum and NVE has been responsible for the district heating sector and energy use in residential and commercial buildings. It follows that industrial buildings are not included in this sector report, but is taken care of in Climate and Pollution Agency sector report for industry. Dwellings and commercial buildings outside the industry currently accounts for approximately 33% of Norwegian energy and a CO{sub 2} emissions of around 3% of the total Norwegian greenhouse gas emissions. The dwellings were energy consumption 45 TWh in 2007 and 29 TWh in commercial buildings except industrial buildings. Growth in energy consumption in these two building categories were respectively 9% and 23% since 1990, but growth has leveled off in the latter half of the period. In this study of greenhouse gas reduction measures for buildings in Norway are analyzed measures to reduce use of fossil energy in the operational phase of buildings. Life-cycle analysis for buildings with construction and demolition is therefore not considered. This as a result of sectoral division of tasks in Climate Cure and challenges of imports of construction materials to Norway. The use of fossil energy, fuel oil, kerosene and natural gas for heating buildings accounting for emissions. Today, fossil fuels make 7% of energy use in buildings. This can be reduced either by converting away from fossil fuels by adding to for example heat pump or biomass. Alternatively, you can also invest in energy efficiency buildings, but since the buildings will still have some heating needs, this alone does not eliminating fossil energy use altogether. A challenge for the building's long life, making that measures implemented today, the effect is far ahead. It is therefore important to do the right action now so that the 'error' path ahead is avoided. For example, you should switch to the best windows the day you replace the windows as these will be in the building 30 years ahead, or even longer. (AG)

 2. Aviation and Climate - An updated list of status of research on the effects of climate emissions from aircraft; Luftfart og klima. En oppdatert oversikt over status for forskning paa klimaeffekter av utslipp fra fly

  Lund, Marianne T.; Berntsen, Jan S.; Fuglestvedt, Jan S. [Center for international climate and environmental research, Oslo, (Norway)

  2011-07-01

  Today carries approximately 23,000 flights over 2.2 billion passengers annually. On a global basis air travel accounts for almost 2 to 2.5 percent of the total anthropogenic Co2 emissions. Domestic civil aviation in Norway emitted 1.05 million tonnes of Co2 in 2008, according to reporting to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC, 2011). Emissions from international aviation from Norwegian airports in 2008 was just under 1.2 million tonnes of Co2 (National Inventory Report, 2010). Aviation is a sector that has been growing: in Norway the emissions from domestic aviation increased by 55 percent from 1990 to 2008, and also globally emissions have increased. There has been an even more powerful increase in traffic, but this increase did not been steady: The development is closely linked to the economy and the reduction is observed in periods of economic downturn. New technology and streamlining flight patterns made aircraft more energy efficient, which has helped to reduce emissions, but it has not been enough to compensate for the strong growth in traffic. If this trend continues, the total emissions from aviation increase further. In addition to Co2 consists emissions from airplanes a variety of other components that affect the climate, either directly or indirectly through chemical and physical processes in the atmosphere. This is not unique to aviation, but also apply to other sectors. The impact is complex and complicated, some mechanisms provide a cooling, others warming. Some effects are regional and have a geographic (and per day) variation in radiative forcing. Regional heterogeneous forcing can potentially change temperature and pressure distribution in the atmosphere and hence circulation patterns. The various emissions also have very different lifetimes in the atmosphere and affects the climate of the different time scales. For a number of mechanisms providing climate change are the chemical and meteorological conditions in the atmosphere essential. Changes in those areas or heights planes operates, may thus lead to changes in climate.(eb)

 3. Heat supply to low energy dwellings in district heating areas. Analyses of CO{sub 2} emissions and electricity supply security; Varmeforsyning til lavenergiboliger i omraader med fjernvarmekonsesjon. Analyser av CO{sub 2}-utslipp og forsyningssikkerhet for elektrisitet

  Thyholt, Marit

  2006-07-01

  Building low energy dwellings in large development projects is a new situation in Norway. The municipalities have to a little extent analyzed the consequences of this new housing standard with respect to the energy supply to such areas, and how this standard may change the plans for new or extended district heat production. In the provision about the mandatory connection to district heating plants, and the appendant provision related to a heating system that can utilize district heat, the district heat supply and the heat demand are not seen in connection. The objective of this dissertation is to provide the municipalities with a basis for decision making in the processing of applications concerning dispensation from the mandatory connection or the heating system requirement for dwellings with low heat demand. This basis for decision making is based on the national aim of reducing carbon dioxide (CO{sub 2}) emissions and of improving the electricity supply security. This summary provides an abstract from the discussion of the legislation as an incentive or barrier for building low energy dwellings. An abstract from a survey among construction firms concerning the motivation for building low energy dwellings is also included. In addition, the summary provides a comprehensive abstract of the results from the CO{sub 2} emission calculations, and the basis for these calculations. Introductorily a brief background of the national focus on energy savings and increased use of hydronic heating, including district heat, is given.

 4. Institusjonelle felt og forståelser av evaluering – en analyse av evalueringen av NAV-reformen

  Halvorsen, Anne; Breidahl, Karen Nielsen; Hansen, Morten Balle

  2016-01-01

  I Norge ble det i årene 2006-2009 gjennomført en omfattende reform med etablering av en ny arbeids- og velferdstjenestene (NAV). Reformen ble gjort til gjenstand for en omfattende evaluering, EVANAV, over flere år. I evalueringens siste fase ble det iverksatt en evaluering av evalueringen av...... interessene som var involvert i evalueringen. I EVANAV ble dette blant annet ivaretatt i formuleringen av fire mål som tilgodeser ulike behov. Basert på evalueringsteori og teori om institusjonelle felt bidrar analysen til en bedre forståelse av hva evaluering er, og hvordan ulike utfordringer knyttet til...

 5. PAH i forurenset sediment: Utredning av egnethet av PAHkomponenter/ grupperinger for vurdering av tiltaksbehov

  Ruus, Anders; Arp, Hans Petter Heinrich; Oen, Amy M.P.; Grung, Merete; Breedveld, Gijs D.

  2015-01-01

  I Norge er det utarbeidet klassegrenser for til sammen 16 PAH-forbindelser i sediment og vann. Grenseverdiene baserer seg på kunnskap om toksisitet av de ulike stoffene og hva som er akseptabel eksponering for miljøet. I tillegg til grenseverdiene for enkeltkomponentene av PAH opererer norske miljømyndigheter med klassegrenser for PAH-grupperingen SUM PAH-16 i sediment. Disse klassegrensene bygger på overkonsentrasjoner i forhold til bakgrunnsnivå, og ikke økotoksikologiske dat...

 6. Studie av verkningsgrad potentialen för ett vatten baserat Waste Heat Recovery system med kolvexpander

  ACHKOUDIR, HOUSSAM; Hanna, Naowar

  2011-01-01

  SammanfattningEn ånganna monterades i EGR (Exhaust Gas Recirculation) slingan på en 12,7 liters Scania Euro V motor (DC1306). En modell som beskriver Rankine cykel togs fram med vatten som köldmedium i simuleringsverktyget GT-Power. Ångpannan i GT-power modellen kalibrerades m.h.a experimentell data.Simuleringarna visade att det optimala ångtrycket, det trycket där högst effekt kan erhållas från expandern, är beroende av EGR temperaturen. Det innebär att ju högre EGR inloppstemperatur desto h...

 7. Bruk av kartleggingsresultater i forbedringsarbeid

  Nordahl, Thomas; Hansen, Line Skov

  . Barnehagen har gjerne tilgang på informasjon fra kartlegginger, men det er ikke alltid denne informasjonen blir systematisk analysert og aktivt brukt i forbedringsarbeid. Forfatterne viser hvordan slike analyser kan gjennomføres på forskjellige nivåer i den enkelte barnehage, og vektlegger viktigheten av...

 8. Transmembrane potentials of canine AV junctional tissues.

  Tse, W W

  1986-06-01

  The atrioventricular (AV) junction comprises the AV node, His bundle (HB), and specialized tissues proximal to the node called paranodal fibers (PNF). In the present study, an in vitro, dissection-exposed canine right atrial (RA), transitional fiber (TF), AV junctional preparation was used. The TF and PNF formed a pathway running along the base of the septal cusp of the tricuspid valve (SCTV). In the first experiment, impulses elicited at the RA were monitored to propagate sequentially through the TF, PNF, AV node, and then the HB. This functional evidence supports the concept that a conduction pathway connecting the RA and the AV node exists along the base of the SCTV. This internodal pathway is referred to as the septal cusp pathway. In another experiment, transmembrane potentials and Vmax were determined on each of the AV junctional tissues. Results showed that PNF had the lowest Vmax (2.5 V/sec), followed by AV node (7.0 V/sec) and HB (33 V/sec). This finding showed that PNF, and not the AV node, has the lowest Vmax, suggesting that the PNF has the lowest conductivity among the AV junctional tissues, and this study advances our understanding on the mechanism of AV conduction delay in dog hearts.

 9. Evaluering av ABW-filter

  Ohren, J.A.

  1986-01-01

  Det er foretatt en evaluering av ABW-filteret basert på forskningsresultater og driftserfaringer fra USA. ABW-filteret er godt egnet med sand eller sand-antrasitt i konvensjonelle fullrenseanlegg med flokkulering, sedimentering og filtrering. Etter disse prosessene er filteret også egnet med aktivt kull. ABW-filteret er også interessant for etterbehandling i kommunale og industrielle avløpsrenseanlegg.

 10. Multimedia for læring av tallsystemer : utvikling av programvare for læring av og om tallsystemer

  Idland, Terje

  2006-01-01

  Oppgaven har en teoretisk forankring innenfor Piagets konstruktivisme, Vygotskys sosialkonstruktivisme, Dienes teori for læring av posisjonssystemet og Mayer & Morenos teori for læring med multimedia. Primært har jeg brukt eksisterende teori som grunnlag for utvikling av pedagogisk programvare for læring av tallsystemer. Denne programvaren er todelt. En del er en interaktiv applett som er et utforskingsmiljø for posisjonssystemet. Den andre delen er en interaktiv multimediep...

 11. Ny versjon av standarden ISO 15489

  Herbjørn Andresen

  2016-09-01

  Full Text Available Standarden NS-ISO 15489-1:2016 er gjeldende norsk standard fra 1. juli 2016. Dette er andre versjon av ISO 15489, den første versjonen fra 2001 er ikke lenger gyldig. 2001-utgaven av ISO 15489 besto av to deler. Del 2, SN-ISO/TR 15489-2:2001 er trukket, slik at den nye ISO 15489 kun består av del 1. ISO 15489 var den første internasjonale Records Management-standarden, og har en funksjon som overordnet referansestandard for en voksende portefølje av senere standarder på tilgrensende områder. Denne artikkelen gjennomgår endringene i hovedtrekk, både i standarden ISO 15489 som sådan og i noen av de standardene som bygger videre på den.

 12. Effekten av karbohydrat- og proteininntak på restitusjon av utholdenhetskapasiteten etter et utmattende arbeid

  Rustad, Per Inge

  2011-01-01

  Innledning: Dietten i etterkant av trening og konkurranser er av stor betydning for restitusjonsprosessen. Få studier har imidlertid undersøkt restitusjonseffekten av karbohydratog proteininntak etter et utmattende arbeid på utholdenhetskapasiteten dagen etter. I vår studie ble det gjennomført totalt tre diettintervensjoner for å undersøke følgende problemstillinger; 1) undersøke utholdenhetskapasiteten dagen etter et utmattende utholdenhetsarbeid etter inntak av en høy karbohy...

 13. AVS-M: From Standards to Applications

  Ye-Kui Wang

  2006-01-01

  AVS stands for the Audio Video coding Standard Workgroup of China, who develops audio/video coding standards as well as system and digital right management standards. AVS-M is the AVS video coding standard targeting for mobile multimedia applications. Besides the coding specification, AVS also developed the file format and Real-time Transport Protocol (RTP) payload format specifications to enable the application of AVS-M video in various services. This paper reviews the high-level coding tools and features of the AVS-M coding standard as well as the file format and payload format standards.In particular, sixteen AVS-M high-level coding tools and features, which cover most of the high-level topics during AVS-M standardization, are discussed in some detail. After that, the error resilience tools are briefly reviewed before the file format and RTP payload format discussions. The coding efficiency and error resiliency performances of AVS-M are provided finally.H.264/AVC has been extensively used as a comparison in many of the discussions and the simulation results.

 14. Experimental investigations on the mechanisms of the warm prestress effect; Experimentelle Untersuchungen zu den Mechanismen des WPS-Effekts

  Roos, E.; Alsmann, U. [Stuttgart Univ. (Germany). Staatliche Materialpruefungsanstalt

  1998-11-01

  The Government-supported, joint project by IWW Freiburg, BAM Berlin, IWW Magdeburg, and MPA Stuttgart is intended to yield insight into the mechanisms underlying the WPS, warm prestress effect, and to derive on this basis a quantitative description of the WPS effect. (orig./CB) [Deutsch] Ziel eines durch das BMBF gefoerderten Gemeinschaftsprojekts von IWW Freiburg, BAM Berlin, IWW Magdeburg und MPA Stuttgart ist es, die Mechanismen des WPS-(warm prestress)-Effekts zu erklaeren und auf dieser Basis eine quantitative Beschreibung des WPS-Effekts zu ermoeglichen. (orig./MM)

 15. The AV-8B Decision

  1982-06-01

  isa csestudy of the debate overthdeionfte United States Gover mn to prc--u the McDonnell Douglas AV-8B Advanced Hrrier V/STOL jet aircraft for the U.S...Sciences 3 ABSTRACT This thesis is a case study of the debate over the decision of the United States Government to procure the McDonnell Douglas IT-8...a egrate4 dur nq the 1ive To r perIoo by the introduction of the moderNtely prcod F1-18 aircraft. The F/1 8 proqrts will, 0euce to*n uber and tpes of

 16. PREPARATION FOR RETIREMENT - AVS SEMINAR

  Social Service

  2001-01-01

  The 500 or so participants in the fifth Preparation for Retirement seminar held at the end of March were unfortunately deprived of the planned session on the AVS due to the unavailability of the Director of the Caisse Cantonale Genevoise de Compensation (CCGC). We have since had formal confirmation that because of an extra workload due to important changes in the Swiss tax and social legislation and the implementation this summer of the maternity insurance in Geneva, the CCGC has suspended its participation in preparation for retirement seminars in the international organisations for the time being. Conscious of the necessity of offering a session dedicated to the AVS, it is with pleasure that we can inform you that one of our legal advisers, Mr Lorenz Stampfli, has accepted to lead this session. In order to allow for adequate preparation we have reserved the following date: Wednesday 26 September from 14.00 to 16.00 in the Main Amphitheatre The session will be open to all people already registered and any o...

 17. Syncope and Idiopathic (Paroxysmal) AV Block.

  Brignole, Michele; Deharo, Jean-Claude; Guieu, Regis

  2015-08-01

  Syncope due to idiopathic AV block is characterized by: 1) ECG documentation (usually by means of prolonged ECG monitoring) of paroxysmal complete AV block with one or multiple consecutive pauses, without P-P cycle lengthening or PR interval prolongation, not triggered by atrial or ventricular premature beats nor by rate variations; 2) long history of recurrent syncope without prodromes; 3) absence of cardiac and ECG abnormalities; 4) absence of progression to persistent forms of AV block; 5) efficacy of cardiac pacing therapy. The patients affected by idiopathic AV block have low baseline adenosine plasma level values and show an increased susceptibility to exogenous adenosine. The APL value of the patients with idiopathic AV block is much lower than patients affected by vasovagal syncope who have high adenosine values. Copyright © 2015 Elsevier Inc. All rights reserved.

 18. Review of AVS Audio Coding Standard

  ZHANG Tao; ZHANG Caixia; ZHAO Xin

  2016-01-01

  Audio Video Coding Standard (AVS) is a second⁃generation source coding standard and the first standard for audio and video coding in China with independent intellectual property rights. Its performance has reached the international standard. Its coding efficiency is 2 to 3 times greater than that of MPEG⁃2. This technical solution is more simple, and it can greatly save channel resource. After more than ten years ’develop⁃ment, AVS has achieved great success. The latest version of the AVS audio coding standard is ongoing and mainly aims at the increasing demand for low bitrate and high quality audio services. The paper reviews the history and recent develop⁃ment of AVS audio coding standard in terms of basic fea⁃tures, key techniques and performance. Finally, the future de⁃velopment of AVS audio coding standard is discussed.

 19. Tolkning av det verbala och det visuella

  Barbro Sjöberg

  2011-12-01

  Full Text Available I en tidigare publicerad artikel i Techne serien (Sjöberg, 2005 gjordes en genre-beskrivning av fenomenet skissbok. Genrebeskrivningen baserade sig på en analys av sex formgivarstuderandes skissböcker. I den nu aktuella artikeln redogörs för hur genren tillämpats i en slöjdpedagogisk kontext inom två kurser i Konsthand-arbete under åren 2002 respektive 2004 inom de didaktikbaserade ämnesteknolo-giska studierna i slöjdpedagogik vid Åbo Akademi, Vasa. En av målsättningarna för kurserna var att testa skissboken i en slöjdpedagogisk kontext. Under kursens gång hade de studerande som uppgift att utforska och dokumentera ett givet tema i sina skissböcker. Efter avslutad kurs skannades skissböckerna in för att utgöra empiriskt material för tolkning och analys av hur de studerande utformat dokumen-tationen i sina skissböcker på basen av de instruktioner de fått under kursens gång. I föreliggande studie redogörs för bearbetning, tolkning och analys av det empiris-ka materialet med hjälp av NVivo 9, en version av NVivo som underlättar bearbet-ning och den vetenskapliga tolkningen av visuellt material. Resultaten visar att uppmuntran till horisontell mediering i samband med dokumentation i skissbok kan leda till en mångsidig och personlig utforskning av givet tema.Sökord: metod, slöjd, NVivo, skissbok, lärarutbildningURN:NBN:no-29968

 20. Påvising av aminoglykosidresistens ved hjelp av massespektrometri. Utvikling av metode for deteksjon, stabilitet av aminoglykosid og molekylær karakterisering av teststammer

  Kvarekvål, Torunn

  2014-01-01

  Aminoglykosid er potente antibiotika som vert brukt til behandling av alvorlege infeksjonar med aerobe bakteriar. Dei er baktericide og verkar ved å binda til ribosoma i bakteriane og på denne måten forstyrra den normale peptidsyntesen. Aminoglykosida er verdifulle medikament, men som for mange andre antibiotika er resistens mot desse midla eit aukande problem. Den viktigaste resistensmekanismen er aminoglykosidmodifiserande enzym (AME). Desse enzyma inaktiverer ...

 1. Uptake of AV-1451 in meningiomas.

  Bruinsma, Tyler J; Johnson, Derek R; Fang, Ping; Senjem, Matthew; Josephs, Keith A; Whitwell, Jennifer L; Boeve, Bradley F; Pandey, Mukesh K; Kantarci, Kejal; Jones, David T; Vemuri, Prashanthi; Murray, Melissa; Graff-Radford, Jonathan; Schwarz, Christopher G; Knopman, David S; Petersen, Ronald C; Jack, Clifford R; Lowe, Val J

  2017-09-08

  AV-1451 is an imaging agent labeled with the positron-emitting radiolabel Fluorine-18. 18F-AV-1451 binds paired helical filament tau (PHF-tau), a pathology related to Alzheimer's disease. In our study of AV-1451 uptake in the brains of cognitively normal subjects, we noted a case of a meningioma with visually significant uptake of AV-1451. We initiated the present retrospective study to further examine cases of meningioma that underwent AV-1451 imaging. We searched the patient records of 650 patients who had undergone AV-1451 at our institution for the keyword "meningioma" to identify potential cases. PET/CT and MRI results were visually reviewed and semi-quantitative analysis of PET was performed. A paired student's t test was run between background and tumor standard uptake values. Fisher's exact test was used to examine the association between AV-1451 uptake and presence of calcifications on CT. We identified 12 cases of meningioma, 58% (7/12) of which demonstrated uptake greater than background using both visual analysis and tumor-to-normal cortex ratios (T/N + 1.90 ± 0.83). The paired student's t test revealed no statistically significant difference between background and tumor standard uptake values (p = 0.09); however, cases with a T/N ratio greater than one showed statistically higher uptake in tumor tissue (p = 0.01). A significant association was noted between AV-1451 uptake and presence of calcifications (p = 0.01). AV-1451 PET imaging should be reviewed concurrently with anatomic imaging to prevent misleading interpretations of PHF-tau distribution due to meningiomas.

 2. Portering av programvara – metodik och fallstudie

  Ståhl, Nils

  2012-01-01

  Carasoft AB är ett företag som specialiserat sig på utveckling av dokumenthanteringssystem. Man erbjuder bland annat ett Windowsbaserat dokumenthanteringssystem vid namn Caradoc. Systemet består av flertalet DLL:er skrivna i Delphi och har inte ändrats eller kompilerats sedan 2004. Det här examensarbetet har i syfte att utreda om det finns möjlighet att inom rimlig tid portera Caradoc till Windows 7, med hjälp av den nya Delphi-versionen XE2. Efter en förstudie i ämnet portering, programspråk...

 3. Basic Considerations on AVS DRM Architecture

  Tie-Jun Huang; Yong-Liang Liu

  2006-01-01

  Digital Rights Management (DRM) is an important infrastructure for the digital media age. It is a part of the AVS (Audio and Video coding Standard) of China. AVS Trusted Decoder (ATD) that plays back digital media program according to rights conditions is the core of AVS DRM architecture. Adaptation layers are responsible for translating or negotiating between ATD and peripheral systems. The Packaging Adaptation Layer (PAL), Licensing Adaptation Layer (LAL) and Rendering Adaptation Layer (RAL) will help ATD to gain the interoperability in various DRM environments.

 4. Outcomes of AV Fistulas and AV Grafts after Interventional Stent-Graft Deployment in Haemodialysis Patients.

  Schmelter, Christopher; Raab, Udo; Lazarus, Friedrich; Ruppert, Volker; Vorwerk, Dierk

  2015-08-01

  The study was designed to assess outcomes of arteriovenous (AV) accesses after interventional stent-graft deployment in haemodialysis patients. 63 haemodialysis patients with 66 AV fistulas and AV grafts were treated by interventional stent-graft deployment from 2006 to 2012 at our hospital. Data of these patients were retrospectively analysed for location of deployed stent-grafts, occurrence and location of (re-)stenosis and (re-)thrombosis. Complex stenosis was the most frequent indication for stent-graft deployment (45.5%), followed by complications of angioplasty with vessel rupture or dissection (31.8%). A high rate of procedural success was achieved (98.5%). The most frequent location of the deployed stent-graft was the draining vein (66.7%). Stent-graft deployment was more frequent in AV grafts than in AV fistulas. Primary patency was 45.5% at 6 month, 31.3% at 12 month and 19.2% at 24 month. Primary patency was significantly better for AV fistulas than for AV grafts with deployed stent-grafts. Patency of the deployed stent-graft was much better than overall AV access primary patency with deployed stent-graft. Re-stenosis with thrombosis was the most frequent indication for re-intervention. Most frequent location of re-stenosis was the draining vein (37.1%), followed by stenosis at the AV access (29.5%) and the deployed stent-graft (23.5%). Re-stenosis and re-thrombosis remain frequent in AV fistulas and AV grafts in haemodialysis patients despite stent-graft deployment. Re-stenosis of the deployed stent-graft is, only in the minority of the cases, responsible for AV access dysfunction.

 5. Outcomes of AV Fistulas and AV Grafts after Interventional Stent-Graft Deployment in Haemodialysis Patients

  Schmelter, Christopher, E-mail: christopher.schmelter@klinikum-ingolstadt.de; Raab, Udo, E-mail: udo.raab@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Diagnostic and Interventional Radiology (Germany); Lazarus, Friedrich, E-mail: friedrich.lazarus@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Nephrology (Germany); Ruppert, Volker, E-mail: volker.ruppert@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Vascular Surgery (Germany); Vorwerk, Dierk, E-mail: dierk.vorwerk@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Diagnostic and Interventional Radiology (Germany)

  2015-08-15

  PurposeThe study was designed to assess outcomes of arteriovenous (AV) accesses after interventional stent-graft deployment in haemodialysis patients.Materials and Methods63 haemodialysis patients with 66 AV fistulas and AV grafts were treated by interventional stent-graft deployment from 2006 to 2012 at our hospital. Data of these patients were retrospectively analysed for location of deployed stent-grafts, occurrence and location of (re-)stenosis and (re-)thrombosis. Complex stenosis was the most frequent indication for stent-graft deployment (45.5 %), followed by complications of angioplasty with vessel rupture or dissection (31.8 %).ResultsA high rate of procedural success was achieved (98.5 %). The most frequent location of the deployed stent-graft was the draining vein (66.7 %). Stent-graft deployment was more frequent in AV grafts than in AV fistulas. Primary patency was 45.5 % at 6 month, 31.3 % at 12 month and 19.2 % at 24 month. Primary patency was significantly better for AV fistulas than for AV grafts with deployed stent-grafts. Patency of the deployed stent-graft was much better than overall AV access primary patency with deployed stent-graft. Re-stenosis with thrombosis was the most frequent indication for re-intervention. Most frequent location of re-stenosis was the draining vein (37.1 %), followed by stenosis at the AV access (29.5 %) and the deployed stent-graft (23.5 %).ConclusionRe-stenosis and re-thrombosis remain frequent in AV fistulas and AV grafts in haemodialysis patients despite stent-graft deployment. Re-stenosis of the deployed stent-graft is, only in the minority of the cases, responsible for AV access dysfunction.

 6. Hvorfor er den langsigtede crowding out-effekt på 100% i SMEC?

  Harck, Søren H.

  1997-01-01

  Dokumentationerne fra 1990 og 1994 af SMEC-modellen fra Det økonomiske Råds sekretariat (DØRS) indeholder hver især en teoretisk rationalisering af, at man angiveligt på langt sigt finder en perfekt crowding out-effekt i SMEC-modellen. Disse rationaliseringer er langt fra sammenfaldende. Nærmere...... eftersyn viser, at ingen af dem kan siges at gøre det ud for en holdbar forklaring på, hvorfor crowding out effekten er på 100%: i 1990-dokumentationen foretager DØRS nemlig en ukorrekt analyse af en ganske vellykket SMEC-stilisering, hvorimod DØRS i 1994-dokumentationen foretager en korrekt analyse af en...

 7. Hvorfor er den langsigtede crowding out-effekt på 100% i SMEC?

  Harck, Søren H.

  1997-01-01

  Dokumentationerne fra 1990 og 1994 af SMEC-modellen fra Det økonomieks Råds sekretariat (DØRS) indeholder hver især en teoretisk rationalisering af, at man angiveligt på langt sigt finder en perfekt crowding out-effekt i SMEC-modellen. Disse rationaliseringer er langt fra sammenfaldende. Nærmere...... eftersyn viser, at ingen af dem kan siges at gøre det ud for en holdbar forklaring på, hvorfor crowding out-effekten er på 100%: i 1990-dokumentationen foretager DØRS nemlig en ukorrekt analyse af en ganske vellykket SMEC-stilisering, hvorimod DØRS i 1994-dokumentationen foretager en korrekt analyse af en...

 8. REACH - effekter för europeisk industri och miljön

  Karlsson, Angelica

  2007-01-01

  REACH är EU:s nya kemikalielag vilken ska försöka att få till en säkrare kemikaliehantering. Målet med denna rapport har varit att se vilka effekter som REACH kan ge för europeisk industri och miljön, och framför allt att undersöka vilka möjliga fördelar som REACH skulle kunna ge inom dessa områden. De slutsatser som dragits är att: - Den viktigaste fördelen med REACH är att en tillförlitlig källa byggs upp med utökad information kring kemikalier som idag används på den europeiska marknaden. ...

 9. Analyse af IPCC delrapport 2 - Effekter, klimatilpasning og sårbarhed

  Christensen, Jens Hesselbjerg; Arnbjerg-Nielsen, Karsten; Grindsted, Aslak

  FN’s klimapanel (IPCC) beskriver i 5. hovedrapport den videnskabelige status på den aktuelle viden om klimaændringer og de potentielle miljømæssige og samfundsøkonomiske konsekvenser. Hovedrapporten består af tre delrapporter, hvoraf delrapport 2 beskriver klimaeffekter, sårbarhed og tilpasning....... Med afsæt i denne delrapport er der udarbejdet en dansk analyse, der nærmere beskriver effekterne af et ændret klima i Danmark suppleret med den seneste danske forskning udført af det danske Center for Regional Changes in the Earth System (CRES). ”Analyse af IPCC delrapport 2 – Effekter...

 10. Integrasjon av vindkraft i energisystemet : effekten av variabilitet på markedsverdien

  Brekken, Tormod Ween

  2014-01-01

  Klimapolitikken bidrar til å fase ut termisk kraftproduksjon basert på fossile kilder. Dette kan føre til at en mindre andel av kraftproduksjonen kan respondere på prissignaler. Det er planlagt å øke andelen vindkraft i flere kraftmarkeder. Vindkraft er avhengig av været, og er karakterisert av varierende produksjon. Dette påvirker inntekten til hva produsenter av vindkraft vil tjene i kraftmarkedet. Studier har funnet at markedsverdien til vindkraft reduseres ved økte andeler vindkraft i ma...

 11. Forandring av selvoppfatning blant studenter i løpet av en bachelorutdanning i sykepleie

  John Olav Bjørnestad

  2010-01-01

  Full Text Available Selvoppfatning er av betydning for faglig framgang og kreativitet. Hensikten med denne studien var å beskrive forandring av selvoppfatning hos en gruppe sykepleierstudenter i løpet av sin treårige bachelorutdanning. En studiegruppe med 127 sykepleierstudenter ved en norsk høgskole besvarte et spørreskjema i første og siste studieår. Skalaer for måling av generell selvoppfatning og regelbevissthet samt spørsmål om bakgrunnsvariabler inngikk i spørreskjemaet. Resultatene viste at selvoppfatningen økte signifikant i løpet av utdanningen i den totale studiegruppen, og viktige faktorer var barn og opplevelse av tilfredshet. For ca 45% av deltakerne var selvoppfatningen enten lavere eller uforandret. Regelbevissthet minket i løpet av utdanningen og var ikke assosiert til studentenes selvoppfatning. Fortsatt forskning behøves for å klarlegge mulige påvirkningsfaktorer og for å finne tiltak som kan fremme en positiv utvikling av selvoppfatning hos studenter.

 12. En norsk pilotstudie av helsesøstres oppfatninger av pasienters health literacy: helsefremmende allmenndannelse

  Hanne Søberg Finbråten; Kjell Sverre Pettersen

  2012-01-01

  Bakgrunn Uttrykket “ansvar for egen helse” innebærer også evnen til kritisk evaluering av helseinformasjon. Slike kunnskaper og ferdigheter reflekterer health literacy (HL) – på norsk; helsefremmende allmenndannelse, som handler om å forstå, kunne skaffe seg tilgang på, kritisk vurdere og adekvat anvende helseinformasjon for ervervelse av god helse. Hensikt Formålet var å kartlegge helsesøstres oppfatninger av brukeres tre hierarkiske nivåer av HL (Nutbeam 2000): functional HL (FHL), inte...

 13. Påverkan på elevers självförtroende och prestation av inkluderande och exkluderande stödundersvisning : En litteraturstudie om effekterna av inkluderande respektive exkluderande förhållningssätt inom matematikundervisning

  2015-01-01

  Denna studie undersöker effekterna av ett inkluderande respektive exkluderande förhållningssätt inom stödundervisningen i matematik i grundskolan. Fokus ligger på effekterna på elevernas självförtroende och deras prestationer i ämnet. Syftet är således att synliggöra vad forskningen säger om vilka effekter som finns. Resultatet visar att det finns fler fördelar än nackdelar med inkludering, till exempel finns fler lärare tillgängliga att hjälpa eleverna och sociala relationer är lättare att u...

 14. The knowledge status EFFEKT: Efficiency shortage. Basis for further research[Norwagian research program]; Kunnskapsstatus EFFEKT: Effektknapphet. Basis for videre forskning

  Doorman, Gerard; Grande, Ove S.

  2002-02-01

  This report gives a survey of results from the ''Norges forskningsraad'' ( The Norwegian Research Council) program EFFEKT (1996-2000) and some other relevant projects. The report focuses on areas relevant to the efficiency shortage problems and is made as a part of the foundation for the start of the competence project ''Competence Building - Capacity Shortage''. The challenge is to find adequate solutions that satisfies the demands from market participants, systems operators and market actors. This mainly contains problems of both operational and long term strategic character which primarily touches the following main areas: Peak load coverage, operating security and reserves, network capacity and environmental aspects. The results are reported under these headings from several relevant projects. The major challenges in the future will be: 1) Development of mechanisms that bring the right incentives for improved use of the flexibility in the end consumption. 2) Adaptation of the market and organisational conditions in order to improve the consumer flexibility. 3) Further development of the incentive structures for the network owners and systems operators so that the existing transferring capacity is used as well as possible and the macro economic development of the network is encouraged. 4) Profit estimations and financing of larger co-originated connections particularly across the country borders, in deregulated power markets. Particularly the first two challenges are probably a condition for the deregulated power markets as the Nordic one, shall be able to survive in the long run. In an appendix main data studied in the projects as a basis for this report, are referred.

 15. Dicty_cDB: FC-AV24 [Dicty_cDB

  Full Text Available FC (Link to library) FC-AV24 (Link to dictyBase) - - - Contig-U16482-1 FC-AV24E (Li...nk to Original site) - - - - - - FC-AV24E 591 Show FC-AV24 Library FC (Link to library) Clone ID FC-AV24 (Li.../dictycdb.biol.tsukuba.ac.jp/CSM/FC/FC-AV/FC-AV24Q.Seq.d/ Representative seq. ID FC-AV...24E (Link to Original site) Representative DNA sequence >FC-AV24 (FC-AV24Q) /CSM/FC/FC-AV/FC-AV24Q.Seq....RFWYFLSKIVKMKKSTGEIL NVTEIFEDKPQKVKNFGVFIRYNSRSGTHNIYKEYRDLTRCGAVSQMYDEMASRHSARES SIHIIDIKEIAASLTRRANTKQFHDS

 16. Environmental impact assessments for energy production; MKB foer energiproduktion. Moejligheter att bedoema och vaega samman effekter paa lokal och regional skala av foersurning, eutrofiering och oxidantbildning

  Loevblad, Gun; Skaerby, Lena

  2000-06-01

  The report is the final report from a jointly financed project within lVL studying methodology for environmental impact assessments (EIAs). The aim has been to show possibilities and problems with EIAs for air pollution emissions from energy production plants in environments where critical loads and levels are exceeded. The project has mainly dealt with plants emitting air pollutants with environmental effects on the regional scale, including sulphur and nitrogen compounds, volatile organic compounds and particles, and effects such as acidification, eutrophication and ozone formation. Conclusions from the work are that project managers, environmental auditors, together with regional and local authorities could have use for better and more detailed guidelines, in the form of more detailed emission data from different types of alternative plants; Guidelines for the elaborating and assessing of relevant zero alternatives; Regional environmental goals and guidelines for the acceptable contribution to these by different activities; Criteria for the definition of the areas of 'environmental influence'. Furthermore, quantitative relationships between exposure and effects may contribute to better and more detailed descriptions of environmental impact and the need of decreasing the load for the recovery of polluted ecosystems.

 17. Effects of the sound from sea-based windmills on fish in the Gulf of Bothnia; Effekter av undervattensljud fraan havsbaserade vindkraftverk paa fisk fraan Bottniska viken

  Baamstedt, Ulf; Larsson, Stefan; Stenman, Aasa (Umeaa Marine Sciences Centre, Umeaa Univ., Umeaa (Sweden)); Magnhagen, Carin (Swedish Univ. of Agricultural Sciences (Sweden)); Sigray, Peter (Swedish Defence Research Agency, Stockholm (Sweden))

  2009-03-15

  Laboratory studies in large tanks with fish exposed to sound similar to that generated by sea-based windmills at a distance of 80 m, gave the following results: - European perch, brown trout and roach from the Gulf of Bothnia did not show any significant behavioral responses on the individual frequencies between 6 and 180 Hz that were tested. - Predation experiments with brown trout, where mysids were prey, showed large individual variability but no statistically significant effect of the generated sound. - Analysis of the stress hormone cortisol in brown trout and roach did not show any effects from sound treatment. - Analysis of cortisol in European perch showed a weak but statistically significant lower level from sound treated individuals compared to the control. - Analyses of cortisol showed both very large individual variability and differences between species, with the order: brown trout << European perch < roach. In summary, our results show that European perch, brown trout and roach from the Gulf of Bothnia are not affected by the sound corresponding to the frequency and effect found at 80 m distance from a wind mill in the sea. Such sound has therefore probably no effects on the species outside this area. We can not generalize to the area closer to a wind mill, neither to other species of fish. However, out choice of species was made in order to include representatives from three different hearing anatomies, and thereby different capabilities of sensing sound, which make our results more general than if just one species would have been used. Subsequent measurements of particle acceleration and background noise under the conditions used in the fish experiments showed that the design of the experiments was relevant for frequencies above 30 Hz. Experiments using 30 Hz or lower frequencies were disturbed by the background noise, and results from these experiments should therefore not be considered as an effect of sound generated by the hydrophone. In order to evaluate such frequencies, alternative technical equipment that can produce higher sound intensities at low frequencies are required

 18. Effects of a complete removal of harvest residues on the soil fauna; Effekter av GROT-uttag paa biologisk maangfald hos markfaunan

  Persson, Tryggve; Ahlstroem, Kerstin; Lindberg, Niklas [Swedish Univ. of Agricultural Sciences, Uppsala (Sweden). Dept. of Ecology and Environmental Research

  2005-02-01

  The aim was to assess the effects of a complete removal of harvest residues (slash) from forest clear-cuts in relation to a situation with 1,2 and 4 times normal amount of harvest residues on the diversity of soil fauna. The study was made at two sites, Asa in Smaaland and Turbo in Dalarna. The comparison also included uncut, mature forests surrounding the clear-cuts. Ideally, the study should have continued for several years, but because of limited economy, the study focused on the period 1.5 year after the clear-cut. The soil fauna groups reported here are Enchytraeidae, Tardigrada, Diptera and Oribatida. The results show that clear-cutting leads to a marked decline in the density and species number of oribatid mites and an increase in the density (but not species) of Enchytraeidae. Slash removal could not be shown to affect the species number of oribatids. Certain species clearly decreased in number after slash removal, but the species were normally present, although in low numbers, 1.5 year after the clear-cut. Some Diptera species (larvae) were solely observed below the heaps of slash, but the results are too circumstantial for a certain conclusion. The short period between the treatment start and the sampling limits the generality of the findings. The generation times of most oribatid mites are one year or more. There are studies indicating that some species have generation times up to 2-3 years. If the sensitive life stages are the juveniles, presence of long-lived adults may hide detrimental effects. This means that the study has covered too short a time to conclude whether removal of slash will affect oribatid diversity. Consequently, we cannot exclude the possibility that removal of harvest residues can result in a threat to the diversity of oribatid mites. To be able to answer the question in a satisfactorily manner, a follow-up study is needed during forthcoming years. In conclusion, removal of slash had small effects on enchytraeid species and reduced the number of certain oribatid species. The decline normally did not result in a total disappearance of the species, but further studies are needed to obtain data on long-term effects.

 19. Effects of wood ash on the biologic diversity of the soil fauna. Final report; Effekter av vedaska paa biologisk maangfald hos markfaunan. Slutrapport

  Persson, Tryggve; Ahlstroem, Kerstin; Lindberg, Niklas [Swedish Univ. of Agricultural Sciences, Vindeln (Sweden). Dept. of Ecology and Environmental Research

  2005-06-01

  The aim was to assess long-term effects of wood-ash and lime application on the soil fauna diversity. The study was made at three sites, Oeringe and Torup in the county of Halland and Asa in the county of Smaaland, 20, 14 and 10 years after treatment, respectively. The soil fauna groups reported here are Enchytraeidae, Tardigrada and Oribatida. Different kinds of wood ash results in very different effects on soil pH despite similar dose. Non-hardened fresh ash increased pH as indicated by the liming potential (ca. 2 tonnes of CaCO{sub 3} correspond to 2,4 tonnes of loose ash). Hardened wood ash (at Asa) had a smaller effect on pH than corresponding amount of lime, and ca. 6 tonnes of ash/ha were needed to obtain the same effects as 3 tonnes of lime. Granulated wood ash (at Torup) had an even smaller effect on pH than the hardened ash at Asa. A preliminary estimate is that 6 tonnes/ha granulated ash correspond to 3 tonnes/ha of hardened ash, 1.5 tonnes/ha of non-hardened loose ash and 1 tonne/ha of CaCO{sub 3}. The results with regard to soil fauna show that individual numbers, species numbers and single species of Enchytraeidae and Oribatid mites are strongly dependent on the ash/lime effect on pH in the topsoil layer. Lime and ash appear to have similar effect on these animal groups provided that the pH effect is similar. Therefore, it is possible to extrapolate conclusions from liming trials to ash trials, provided that the pH effect is known. The Tardigrades did not seem to react on the treatments. We conclude that the effect of wood ash on the diversity of soil fauna investigated depends on the solubility of the wood ash and its effect on soil pH. Depending on the effect on pH, ash application results in (a) decreasing densities but increasing species numbers of enchytraeids, (b) decreasing densities but no change in species numbers of oribatid mites and (c) a strong change in the community structure of both enchytraeids and oribatid mites.

 20. Impacts on the receiving states of Norwegian petroleum investments with an emphasis on Angola; Effekter i mottakerlandene av norske petroleumsivesteringer med hovedvekt paa Angola

  Nordaas, Hildegunn Kyvik; Tvedten, Inge; Wiig, Arne

  1999-07-01

  This report examines how Norwegian petroleum investments may contribute to develop industry and a more even distribution of income in the receiving states. It also examines to what extent such investments may help to improve social development, humane rights, health, the environment and safety. The study concentrates on Norwegian investments in Angola. Offshore petroleum activities are capital-intensive and technologically demanding industry which often becomes an enclave in countries with a weakly developed industrial basis and few skilled workers. The profit from this industry accounts for a very large part of the export earnings and of the earnings of the public sector while at the same time this sector creates relatively few jobs in the local community. Thus, the income from the petroleum industry is not widely distributed. The petroleum sector tends to increase the growth of income during its development period but then causes little further development. This can be remedied by an economic policy that deliberately smoothes differences and by taking macro-economic measures which prevent overheating of the economy and which creates space for development in the private sector in the mainland economy. This is difficult, and few oil-exporting developing countries have succeeded so far. In Angola it is hardly possible under the current circumstances with civil war and the absence of institutions that work. The report emphasises that oil companies can contribute with knowledge transfer to local employees and the local state oil company. They should also help to extract Angola's resources in the most efficient and environmentally friendly way. But the social and economical development is the responsibility of the local authorities. Norwegian authorities may provide technical and economical aid, if desired, but it is stressed that there should be a clear division of roles between the authorities and the oil companies.

 1. Possible consequences of climate change on the Swedish energy sector - impacts, vulnerability and adaptation; Taenkbara konsekvenser foer energisektorn av klimatfoeraendringar. Effekter, saarbarhet och anpassning

  Gode, Jenny; Axelsson, Johan; Eriksson, Sara; Holmgren, Kristina; Hovsenius, Gunnar; Kjellstroem, Erik; Larsson, Per; Lundstroem, Love; Persson, Gunn

  2007-06-15

  The events of recent years clearly demonstrate the far-reaching consequences of extreme weather situations on the energy system, particularly in the case of severe damage to transmission lines in connection with violent storms. Many climate researchers predict an increase in extreme weather events. Against this background, in 2005 Elforsk initiated this project where the aim has been to examine how climate change can affect plant operation, production conditions and energy usage patterns, how undesirable consequences can be predicted and what long-term measures may be necessary. Another central objective has been to bring about a dialogue between climate researchers, energy consultants/engineers and buyers for the energy industry. The inclusion of both positive and negative consequences has been an important ambition of the project. One key aspect of the project has been to develop climate scenarios for the next 20-25 years that describe possible changes in climate variables with relevance for the energy system. Based on these and literature studies, contact with experts and internal assessments, an analysis has been made of the possible impacts on hydropower, wind power, biofuel supply, natural gas supply, the power transmission network and energy usage. The project findings, which have also been discussed at a workshop with representatives from the energy industry, did not reveal any acute need for adaptation aside from those measures already being taken, for example to make the transmission system less vulnerable to weather conditions. Furthermore, the results indicate increased production potential for both hydropower and wind power. The production potential for hydropower stations from the Dalaelven River northwards would appear to increase by 2-10%. Estimates for the southern watercourses are less certain, but the production potential may decrease. Since around 80% of the country's hydropower is produced in the northern watercourses, this indicates an increase in Sweden's overall production potential. For wind power, the growth potential is 5-20% based on an installed capacity of 4000 MW. It is also a possible that the bioenergy potential will increase in view of the predicted 5-10% growth in production potential for forestry and agriculture. On the other hand, the extent to which this potential will be used for bioenergy production is uncertain since is it strongly dependent on the price of biomass and use of biomass for other purposes. Some of the climate-related problems that exist today may lessen in scope, while others may increase and new problems arise in a future climate. It is difficult to assess future wind conditions, since different climate scenarios produce somewhat different results. Among other things, an increase in heavy winds could have a negative impact on the electricity transmission network, wind power, biofuel supply and natural gas supply. However, the natural gas platforms that supply Sweden have proven highly robust and weather resistant. For the transmission network, a number of measures are being taken to increase its robustness to extreme events. Thunderstorms are another somewhat unpredictable climate variable. The analyses made in the project indicate a possible increase in problems related to lightning overvoltage in the transmission network. An additional area that is complex to assess is how problems with icing of transmission lines and wind power plants can change in a future climate. It is probable that these problems will increase in certain areas, but decrease in others. In certain parts of Sweden, evaporation may exceed precipitation and give rise to a water shortage. This applies particularly to the southeastern part of the country, which could affect the biofuel supply and hydropower generation in these areas. An opposite problem is that of future floods, which may increase especially during the winter season and in central and northern Sweden. Flooding has no direct connection to hydropower other than the ability for regulation to control water levels. However, hydropower is indirectly affected by flooding since public attention is often focused on the industry when high flows occur. A warmer climate will reduce the country's heating requirement by approximately 15 TWh. While electricity usage for heating is estimated to decrease by around 3 TWh as a result of a warmer climate, a probable rise in demand for air conditioning could lead to increased electricity usage during the summer. However, future energy usage for heating and air conditioning will be strongly dependent on factors other than the climate, such as the implementation of energy efficiency measures, changes in behaviour, the use of heat generating appliances, population growth, etc. The project has included a rough assessment of how both climate-related and non climate-related factors may affect energy usage for heating of homes and businesses (not industrial facilities) in a 20- to 25-year perspective. A lower energy requirement for heating would also reduce the production base for CHP. To maintain production it will be necessary to expand district heating to areas that are currently without, convert from other heating systems to district heating and/or utilise new business opportunities such as absorption cooling or energy combines with CHP utilising renewable fuels like biomass or pellets. Changes in production potential and energy usage patterns and the occurrence of climate-related problems will affect the entire energy system. Increased production potential for the northern hydropower stations, particularly in combination with a growing share of power types that are difficult to regulate, may increase the need for power transmission capacity from north to south. This is especially true if the north-to-south shift continues and in the event of rising demand for electricity in the rest of Europe.

 2. Effects of harvest season prolongation on survival and growth of willow; Effekter paa oeverlevnad och tillvaext vid foerlaengd skoerdesaesong av salix

  Nordh, Nils-Erik

  2010-06-15

  Willow normally is harvested in Sweden during the winter period, when the plants are in dormancy, the soil is frozen and able to carry heavy machinery, and when the chips can be transported directly to the district heating plants. Mild and wet winters often cause harvest delays and may hamper supply of fuel to the heating plants. During the harvest season 2006/2007 only a minor part of the planned harvest could be performed, which resulted in a one-year delay of harvest of about 3000 hectares of willow. Similar problems occurred during the following harvest season. The above experiences stressed the need for a prolonged harvest season, partly to perform harvests before stem dimensions become too large for conventional harvesters, and partly to guaranty security of supply to the heating stations. Many actors on the market have shown a strong interest in prolonging the harvest season. To test the effects of harvest season, two field trials containing the clone 'Tora' were established on the farms Flosta, Altuna, 25 km north of Enkoeping, and on Teda Risberga, about 10 km south of Enkoeping. The plantation at Flosta was about to be harvested for the first time, while the stand at Teda was going to be harvested for the second time. Both plantations are located on clay soils, representative for the Maelardalen district. At both sites, seven harvests were performed, from mid-September until mid-June. Biomass at harvest and regrowth after one season were determined. A phenology study was performed to assess growth cessation and growth start, and at each of the harvests, leaf biomass also was estimated. Plant survival after harvest was nearly 100% in all cases. There was a high correlation between plant weight at harvest and regrowth during the following season. Regrowth after the different harvest occasions varied and was highest for the harvests under January, March and April at both sites. In Flosta, the September harvest and the late spring harvests were lower than the winter harvests. Teda Risberga displayed the same trends, except for the September harvest, which was at the same level as the winter harvests. This project shows that it is possible to harvest the clone 'Tora' both in late spring when growth has commenced and also early in autumn when the plants are not dormant yet, without increasing the risk for plant mortality. However, biomass production during the first season after harvest may be slightly decreased. Under the circumstances were it is necessary to harvest to prevent shoots from attaining too large dimensions to be harvested conventionally, it is possible to harvest 'Tora' from late September until June, without increasing the risk for plant mortality, but with a risk for a slightly deceased regrowth. These observations are valid for the clone 'Tora' in the Maelardalen district

 3. Possible consequences of climate change on the Swedish energy sector - impacts, vulnerability and adaptation; Taenkbara konsekvenser foer energisektorn av klimatfoeraendringar. Effekter, saarbarhet och anpassning

  Gode, Jenny; Axelsson, Johan; Eriksson, Sara; Holmgren, Kristina; Hovsenius, Gunnar; Kjellstroem, Erik; Larsson, Per; Lundstroem, Love; Persson, Gunn

  2007-06-15

  The events of recent years clearly demonstrate the far-reaching consequences of extreme weather situations on the energy system, particularly in the case of severe damage to transmission lines in connection with violent storms. Many climate researchers predict an increase in extreme weather events. Against this background, in 2005 Elforsk initiated this project where the aim has been to examine how climate change can affect plant operation, production conditions and energy usage patterns, how undesirable consequences can be predicted and what long-term measures may be necessary. Another central objective has been to bring about a dialogue between climate researchers, energy consultants/engineers and buyers for the energy industry. The inclusion of both positive and negative consequences has been an important ambition of the project. One key aspect of the project has been to develop climate scenarios for the next 20-25 years that describe possible changes in climate variables with relevance for the energy system. Based on these and literature studies, contact with experts and internal assessments, an analysis has been made of the possible impacts on hydropower, wind power, biofuel supply, natural gas supply, the power transmission network and energy usage. The project findings, which have also been discussed at a workshop with representatives from the energy industry, did not reveal any acute need for adaptation aside from those measures already being taken, for example to make the transmission system less vulnerable to weather conditions. Furthermore, the results indicate increased production potential for both hydropower and wind power. The production potential for hydropower stations from the Dalaelven River northwards would appear to increase by 2-10%. Estimates for the southern watercourses are less certain, but the production potential may decrease. Since around 80% of the country's hydropower is produced in the northern watercourses, this indicates an increase in Sweden's overall production potential. For wind power, the growth potential is 5-20% based on an installed capacity of 4000 MW. It is also a possible that the bioenergy potential will increase in view of the predicted 5-10% growth in production potential for forestry and agriculture. On the other hand, the extent to which this potential will be used for bioenergy production is uncertain since is it strongly dependent on the price of biomass and use of biomass for other purposes. Some of the climate-related problems that exist today may lessen in scope, while others may increase and new problems arise in a future climate. It is difficult to assess future wind conditions, since different climate scenarios produce somewhat different results. Among other things, an increase in heavy winds could have a negative impact on the electricity transmission network, wind power, biofuel supply and natural gas supply. However, the natural gas platforms that supply Sweden have proven highly robust and weather resistant. For the transmission network, a number of measures are being taken to increase its robustness to extreme events. Thunderstorms are another somewhat unpredictable climate variable. The analyses made in the project indicate a possible increase in problems related to lightning overvoltage in the transmission network. An additional area that is complex to assess is how problems with icing of transmission lines and wind power plants can change in a future climate. It is probable that these problems will increase in certain areas, but decrease in others. In certain parts of Sweden, evaporation may exceed precipitation and give rise to a water shortage. This applies particularly to the southeastern part of the country, which could affect the biofuel supply and hydropower generation in these areas. An opposite problem is that of future floods, which may increase especially during the winter season and in central and northern Sweden. Flooding has no direct connection to hydropower other than the ability for regulation to control water levels. However, hyd

 4. Impacts on the receiving states of Norwegian petroleum investments with an emphasis on Angola; Effekter i mottakerlandene av norske petroleumsivesteringer med hovedvekt paa Angola

  Nordaas, Hildegunn Kyvik; Tvedten, Inge; Wiig, Arne

  1999-07-01

  This report examines how Norwegian petroleum investments may contribute to develop industry and a more even distribution of income in the receiving states. It also examines to what extent such investments may help to improve social development, humane rights, health, the environment and safety. The study concentrates on Norwegian investments in Angola. Offshore petroleum activities are capital-intensive and technologically demanding industry which often becomes an enclave in countries with a weakly developed industrial basis and few skilled workers. The profit from this industry accounts for a very large part of the export earnings and of the earnings of the public sector while at the same time this sector creates relatively few jobs in the local community. Thus, the income from the petroleum industry is not widely distributed. The petroleum sector tends to increase the growth of income during its development period but then causes little further development. This can be remedied by an economic policy that deliberately smoothes differences and by taking macro-economic measures which prevent overheating of the economy and which creates space for development in the private sector in the mainland economy. This is difficult, and few oil-exporting developing countries have succeeded so far. In Angola it is hardly possible under the current circumstances with civil war and the absence of institutions that work. The report emphasises that oil companies can contribute with knowledge transfer to local employees and the local state oil company. They should also help to extract Angola's resources in the most efficient and environmentally friendly way. But the social and economical development is the responsibility of the local authorities. Norwegian authorities may provide technical and economical aid, if desired, but it is stressed that there should be a clear division of roles between the authorities and the oil companies.

 5. Three years of integrated monitoring of limed lakes and rivers in Sweden; Integrerad uppfoeljning av kalkningens effekter paa sjoear och vattendrag - en treaarsperiod

  Appelberg, M.; Alden, U. [National Board of Fisheries, Drottningholm (Sweden). Inst. of Freshwater Research

  1992-12-31

  An integrated monitoring of 14 lakes and 7 streams was conducted during three years (1989-91) in order to study the effects of liming of acidified lakes and streams. Water chemistry, phytoplankton, zooplankton, benthic and littoral fauna as well as fish were sampled in the lakes. The results showed that among abiotic factors, it was mostly retention time and organic matter that differed among the studied lakes. Blue green and green algae generally lacked quantitative importance in the phytoplankton communities, instead chrysophyceae and bacillariophyceae were the numerically most important groups of algae. The zooplankton communities were basically determined by geographic factors although fish species composition also showed to be important. Comparisons with unlimed reference lakes showed that the total diversity of the profundal benthic fauna was as large as in the studied limed lakes. The littoral benthic invertebrate communities of the studied lakes showed a higher diversity than in acidic unlimed reference lakes, but an equally high diversity as in circum neutral reference lakes. Between 1989 and 1990, the number of taxa sensitive to acidification had increased in the littoral zone, and the species composition of the communities were approaching that of circum neutral lakes. The conclusion from this first assessment of the integrated monitoring programme is that the structure of the programme has been satisfying in the lakes, but that the part of the programme concerning streams has to be restructured. A general conclusion is that there is a great need of acid and circum neutral reference lakes and streams. 64 refs, 7 figs, 13 tabs

 6. Effects of energy and climate advisory service in 2012, to individuals, businesses and organizations; Effekter av energi och klimatraadgivningen 2012, till privatpersoner, foeretag och organisationer

  NONE

  2013-09-01

  The Swedish Energy Agency has government mandate to finance energy and climate consultancy in the country's municipalities. Energy and climate advisors' mission is to provide local and regional custom information about energy efficiency, renewable energy, transportation, energy and climate change and on the potential to transform energy use in commercial and residential premises. The target group for counsel ing are households, businesses and organizations. This report presents the results of an evaluation of the effects of counsel ing, in the advice seekers perspective, with an emphasis on measurable energy savings in kWh. The aim is that the Agency should have a deeper understanding of what effect the counsel ing interventions have. The evaluation highlights the issues covered and the measures taken to reduce energy use and, where possible, an estimate / calculation of the energy saving made by measures taken.

 7. The effect of vehicle exhausts on crops and other utility plants close to roads; Trafikavgasers effekter paa groedor och andra nyttovaexter i naerheten av vaegar

  Pleijel, H.; Ahlfors, A.; Skaerby, L.; Pihl Karlsson, G.; Sjoedin, Aa.

  1993-11-01

  This report summarizes the present knowledge concerning the impact of automobile exhausts on plants and the research carried out at IVL in this field during the period 1988-1991. The investigations carried out at motorway E6 south of Gothenburg show: * that the concentrations of ethylene are high enough to cause pronounced effects on the bio indicator petunia, * that the ozone concentrations in the vicinity of the motorway are lower than the regional background concentrations, which was reflected in significantly less visible ozone injury on the ozone bio indicator, subterranean clover, close to the motorway after an ozone episode, * that the less ozone sensitive red clover, in contrast to subterranean clover, showed stimulated growth with increasing distance from the motorway, * that there was a tendency towards higher yields for cereals in the vicinity of the motorway, but the extent of and cause for this growth stimulation is not known at present. The effects of metals from catalytic converters is as yet uncertain, as is the understanding of effects of nitrogen oxides. 45 refs, 16 figs, 7 tabs

 8. Effects on the flora after application of wood-ash and mixed coal-wood-ash; Effekter paa floran efter tillfoersel av ved- och blandaska. Ramprogram askaaterfoering

  Gyllin, M.; Kruuse, A.

  1996-11-01

  To estimate the impact on the herbaceous and moss layers in Swedish forests fertilized with wood-ash, the vegetation in 52 plots at six different sites was analysed in the summers of 1993 and 1994 using a quantitative line assessment method. Five of the sites are located in the south-west of Sweden and one in the far north. Powdered wood-ash had been applied in doses of 2, 2.8, 3, and 7 tonnes per hectare, granulated wood-ash in doses of 1, 3, and 6 tonnes per hectare, and mixed hard coal-wood-ash in a dose of 3 tonnes per hectare. The age of the plots ranged from two to nine years. The results indicate that the number of species in ashed plots is higher than in control plots at three of the sites, but not at the remaining three. A few species were significantly more frequent in ashed plots, and fewer were less frequent. Two moss species generally found on rich forest soils were more frequent in ashed plots, while the opposite was true for a moss species known to be calcifuge. The connection between ash and the other affected mosses and vascular plants is nuclear, but may be potentially strong in the long term, thus altering the composition of the plant community. All forest-floor lichens counted as a group seemed disfavoured by wood-ash. Conclusions are: Species richness increases in ashed plots. A few species are favoured and fewer are disfavoured. Nothing in this investigation suggests that wood-ash application in forest plots would result in any negative effects. Further studies should be conducted in a much more long-term perspective, as some potentially important changes may be impossible to detect just a few years after the ash has been applied. However, the impact on the vegetation ought to be the strongest immediately following the ash application. 9 refs, 7 figs, 2 tabs Figs with text in English

 9. Sweden's deployment of cogeneration by 2020 - Focusing on the certificate system effects; Sveriges utbyggnad av kraftvaerme till 2020 - Med fokus paa elcertifikatsystemets effekter

  NONE

  2011-11-15

  At the end of 2012, a large number of CHP plants will be phased out of the electricity system. There has been considerable uncertainty about what will happen with this production capacity. The performed investigation shows plans for future CHP in district heating systems and the forest industry to 2020. The survey summary: (A) CHP in district heating systems: 1. Among the facilities that are being phased out of the electricity system 36 facilities has responded that they will run the plant as before. A portion will also be used as backup facilities. Only a few plants will be phased out completely. 2. Some large plants being phased out of the electricity system will be phased out period and therefore there is a significant decommissioning of production. The reduction of production in existing plants is expected to be 3.1 TWh by 2020. For this production 2 TWh has previously been certificate entitled. 3. At the same time there will be large investments in new facilities. A total of 29.4 billion SEK will be invested in new electricity, primarily the years 2012 - 2016, with an overall additive effect of more than 600 MW. Production at these facilities provide an additional 4.6 TWh. 4. Thus there will additional 1.5 TWh (net) of electricity production in CHP in district heating systems up to 2020. 5. The additional production occurs almost exclusively with biomass and waste, while production from fossil fuels and peat is expected to decrease. 6. The extension of the certificate market to include Norway has not affected business plans. (B) Cogeneration in the forest industry: 1. Production continues largely unchanged in the existing facilities, even after a large part of those have been phased out of the electricity system in late 2012. 2. A number of extensions are implemented that provide increased generation of about 1.5 TWh. 3. The use of fossil fuels is reduced further from current low levels - from 4 percent to 1.4 percent of the total fuel use.

 10. Ozone and climate - Effects of the excess of critical loads on birches and mountain plants; Ozon og klima - effekter av taalegrenseoverskridelser paa bjoerk og fjellplanter

  Mortensen, L.M.

  1996-01-01

  The conference paper relates to the environmental effects of high concentrated ozone on the biomass production in Norway. The effects on birches and mountain plants from ozone together with the interaction between ozone and carbon dioxide and their influence on vegetation are discussed

 11. Effects of long-range transported acidification on the bio-diversity in terrestrial ecosystems; Effekter av langtransporterte forsuringer paa biodiversitet i terrestriske oekosystemer

  Hoeiland, K. [Oslo Univ. (Norway)

  1996-01-01

  The conference paper deals with the environmental effects of long-range transported pollutants on the biodiversity in the terrestrial ecosystems. The paper discusses different chemical substances existing in the atmosphere and their influence on vegetation together with the effects on biodiversity from acidification. 4 refs.

 12. Der Reihenfolge-Effekt bei der Beurteilung von schnellen Bewegungen am Beispiel von Kampfrichterurteilen im Gerätturnen

  Graf, Karla

  2010-01-01

  Die vorhandene Literatur auf dem Gebiet der Sozialpsychologie zeigt, dass auch Kampfrichterurteile den allgemeinen Prinzipien der sozialen Urteilsbildung unterliegen. Bereits in den 50er Jahren wurde die verzerrende Wirkung des Reihenfolge-Effekts auf Urteile in verschiedenen Kontexten eindrucksvoll belegt (Asch, 1946; Anderson, 1959). Bis heute wurde aber Reihenfolge-Effekten innerhalb einer Übung keine Beachtung geschenkt. Das besondere Interesse besteht darin, inwieweit die unterschiedl...

 13. Effekt af bekæmpelsesmidler på flora og fauna i vandløb

  Møhlenberg, F.; Schlüter, L.; Gustavson, K.;

  Der er undersøgt effekter af en række pesticider på samfund af mikroalger og et udvalg af dyr fra danske vandløb. Undersøgelserne er udført med vægt på korte eksponeringer (½-2 timer) som er typisk for små vandløb. En efterfølgende 2-40 dages periode i rent vand gjorde det muligt at bestemme "for...

 14. Kartlegging av PCB i sedimenter fra Indre Sørfjord

  Skei, J.; Klungsøyr, J

  1990-01-01

  Som følge av forhøyede nivåer av PCB i fiskelever innerst i Sørfjorden er det gjennomført en sedimentundersøkelse for om mulig å finne kilden til PCB. Det ble ikke registrert høye nivåer av PCB i sedimentene. Høyeste konsentrasjoner ble målt i munningen av Eitrheimsvågen. Analyser av trafooljer brukt i Tyssedalsområdet viste spor av PCB.

 15. Arvelig hemokromatose - nytten av screening

  Arne Åsberg

  2009-10-01

  Full Text Available Arvelig hemokromatose fører til jernopphopning i kroppen, men gir sjelden alvorlig helseskade. Nesten alle hemokromatosepasienter i vårt land er homozygote for C282Y-mutasjonen i HFE-genet. Omtrent 7 per 1000 innbyggere har denne genotypen. Alvorlig syke blir bare omkring 5-15% av homozygote menn og nesten ingen kvinner. Likevel er det holdepunkter for at screening for hemokromatose blant friske, yngre menn kan være kostnadseffektivt. Det er relativt lett å påvise om en person er disponert for sykdommen, i god tid før den bryter ut, og forebyggende behandling er billig og effektiv. Imidlertid kan vi ikke forutsi hvilke screeningpositive personer som ubehandlet får alvorlig sykdom. Et kontrollert forsøk med screening bør gjennomføresHereditary hemochromatosis – benefits of screening. Hereditary hemochromatosis leads to iron accumulation in the body; however, serious illness due to hemochromatosis is rare. In Norway, almost all patients with hemochromatosis are homozygous for the C282Ymutation in the HFE-gene, a genotype carried by about 7 per 1000 inhabitants. Serious complications are seen in only about 5-15% of homozygous men and in very few women. Nevertheless, screening young men for hemochromatosis may be cost-effective. Detecting predisposed men is relatively straightforward, and prophylactic treatment is cheap and effective. However, we can not predict, among screen-positive men, the few who untreated will become seriously ill. A controlled screening trial should be conducted.

 16. Eksakte metodar for analyse av tovegstabellar

  Aaberge, Rolf

  1980-01-01

  Dei fleste matematisk-statistiske metodane som er utvikla til analyse av tabellar, byggjer på føresetnader om at talet på observasjonar i tabellcellene er "stort. Haldorsen (1977a) og (1977b) omtalar metodar som kviler på dette kravet. I denne rapporten skal vi presentere eksakte metodar for analyse av to-vegstabel lar, dvs. metodar som er gyldige sjølv om vi har småe observasjonstal i tabellcellene. I mange undersøkingar vil observasjonane ofte gi uttrykk for kva slags ...

 17. Grafisk presentasjon av GPenSim-simulering

  2009-01-01

  GPenSim er et verktøy for modellering og simulering av diskret hendelsesystemer (DES). GPenSim er integrert i Matlab-plattformen, og har dermed tilgang til innebygde Matlabfunksjoner som plot etc. I GPenSim blir Petri net-grafen definert i Petri netdefinisjonsfiler. Resultatet av en simulering blir vist i tekst. Oppgaven gikk ut på å utvikle et verktøy som skulle presentere både Petri net-grafen og simuleringsresultatet grafisk. En grafisk presentasjon viser tydeligere sammenhe...

 18. AVS Intellectual Property Rights (IPR) Policy

  Cliff Reader

  2006-01-01

  The AVS Workgroup has developed an IPR Policy to facilitate the adoption of standards in the marketplace.The policy is based on consideration of IPR issues in parallel with the technical work for drafting the standard. The paper describes the relationship between IPR and the standard, and how the goals for the standard must be complemented by goals for the IPR. The existing IPR policies of the ITU and ISO are outlined, and then the AVS IPR policy is described,organized by its three main components: commitment to license on declared basic terms, disclosure of intellectual property,and protection of IPR.

 19. Kunstpunkalliansen : En alternativ estetisk kontinuitet fra slutten av 1960-tallet til begynnelsen av 1990-tallet

  Storsve, Gaute

  2007-01-01

  I denne oppgaven har jeg forsøkt å vise at det finnes en alternativ estetisk kontinuitet innenfor populærmusikken fra slutten av 1960-tallet til begynnelsen av 1990-tallet. Det som kjennetegner denne kontinuiteten er ulike former for krysninger av punkelementer med en sterk kunstbevissthet. Jeg valgte å kalle dette for kunstpunkalliansen. For å illustrere hva kunstpunkalliansen er har jeg analysert tre låter fra tre forskjellige band fra tre forskjellige tiår: The Velvet Undergrounds «Ven...

 20. Ishockeykjelke - Innfesting av spilleren: Utvikling av ny kjelke til det norske kjelkehockeylandslaget

  2013-01-01

  Kjelkehockey er basert på de samme prinsippene som ishockey, men er rettet mot utøvere med funksjonsnedsettelser i nedre del av kroppen. Utøverne sitter i en tilpasset kjelke med skøytestål på undersiden av bakre del av kjelken. De har en tilpasset hockeykølle i hver hånd, som har to funksjoner, i den ene enden er det pigger til å stake seg frem med på isen, og den andre enden ligner en vanlig hockeykølle og brukes til å håndter...

 1. Funktionelle in vitro-Effekte CAMP/CGMP-modulierender Pharmaka am humanen Detrusormuskel

  Ückert St

  2002-01-01

  Full Text Available Die zyklischen Nukleotidmonophosphate cAMP und cGMP regulieren als intrazelluläre Second Messenger zahlreiche Gewebe- und Organfunktionen. cAMP und cGMP werden von zellulären Adenylat- und Guanylatzyklasen synthetisiert und von Phosphodiesterasen degradiert, die somit Schlüsselenzyme im Prozeß der Tonusregulation glatter Muskulatur sind. Die Markteinführung des PDE5-Inhibitors Sildenafil (Viagra hat dem Konzept der PDE-Inhibition auch in der Urologie breite Akzeptanz verschafft. Eigene Arbeiten der vergangenen Jahre beschreiben die Präsenz der PDE-Isoenzyme 1, 2, 3, 4 und 5 in der Muskulatur des humanen Detrusors und zeigen das klinische Potential des PDE1-Inhibitors Vinpocetin in der Behandlung der motorischen Dranginkontinenz. Mit dem Ziel der Charakterisierung geeigneter Substanzen für die Pharmakotherapie der Detrusorhyperaktivität haben wir die in vitro-Effekte neuer, selektiver Inhibitoren der PDE des Typs 2, 3 und 5 auf isolierte humane Detrusormuskulatur untersucht und mit denen des Diterpens Forskolin (Aktivator der Adenylatzyklase und der Stickoxid (NO-Donatoren Dihydropyridin (DHP und Na+Nitroprussid (NNP verglichen.

 2. Instrumentering av Bergsøysundbrua og Gjemnesundbrua

  Dahlen, Adrian; Lystad, Tor Martin

  2013-01-01

  Gjemnessundbrua og Bergsøysundbrua på Europavei E39 i Møre og Romsdal, skal instrumenteres for identifikasjon av strukturelle og dynamiske egenskaper. Denne rapporten omhandler dokumentasjon og beskrivelse av det utførte arbeidet ved monteringen av måleutstyret. Det er også gjort analyser av de ulike konstruksjonsdelene akselerometersensorer og anemometre er montert på. Til slutt er de initielle responssignalene fra systemet behandlet, der egenfrekvenser og ...

 3. Dicty_cDB: FC-AV04 [Dicty_cDB

  Full Text Available FC (Link to library) FC-AV04 (Link to dictyBase) - - - Contig-U15991-1 FC-AV04P (Li...nk to Original site) FC-AV04F 307 FC-AV04Z 363 FC-AV04P 670 - - Show FC-AV04 Library FC (Link to library) Clone ID FC-AV...al site URL http://dictycdb.biol.tsukuba.ac.jp/CSM/FC/FC-AV/FC-AV04Q.Seq.d/ Representative seq. ID FC-AV...04P (Link to Original site) Representative DNA sequence >FC-AV04 (FC-AV04Q) /CSM/FC/FC-AV/FC-AV...B: ifnftskekkk*nnsfmfsvvtlffnfilfyffifnyffnyffisfffpiqiiiifnyfl fylffls*ipk*lki*av*dyfsnf*l**c*cslrnrkit**--

 4. Effects of Non Process Elements in the chemical recovery system of a kraft pulp mill from the incineration in the recovery boiler of biological sludge; Effekter av PFG vid indunstning och foerbraenning av bioslam i ett massabruks sodapanna

  Dahlbom, Johan

  2003-01-01

  The purpose of this project was to investigate the effects of incineration of biological sludge in the recovery boiler of a Swedish Kraft pulp mill, StoraEnso Pulp AB Skutskaers Bruk, which has practiced incineration of sludge in the recovery boiler during the last two years. The following aspects of the technique were investigated: Experience from operation of incineration of biological sludge in the recovery boiler; The content of Non-Process Elements (NPE) in process flows and evaluate the risks of incrustations in the system; The build-up of NPE in the chemicals recovery system and the estimated increase in make-up lime demand; and Technical risks for mills with different process equipment. This study comprises the following NPE: aluminium, silicon, phosphorus, magnesium, calcium, chloride, iron, manganese, potassium, copper, and nitrogen. The operational experience from the system for hydrolysis of the biological sludge and evaporation/incineration in the recovery boiler is excellent. The handling of the sludge takes place in a closed system that demands little supervision and maintenance. Overall, the mill has not seen any negative effects that can be explained by increased intake of NPEs to the chemical recovery system. Aluminium can lead to troublesome incrustations of sodium-aluminium-silicates on the heat surfaces in the evaporation plant. An effective elimination of aluminium by the green liquor dreg is obtained with the double salt hydrotalcite if the quotient Mg/Al is kept higher than 4-5 in the black liquor. The need for make-up lime has increased due to the build-up of phosphorus in the lime. Depending on the level of make-up lime the need will increase 2-5 kg/ t{sub 90} at a price of 2-5 kr/t{sub 90}. If a higher level of phosphorus is accepted instead of increasing lime make-up the running costs will be somewhat higher, 0,5-1 kr/t{sub 90} due to increased ballast. NO{sub x} in the flue gases from the recovery boiler has not increased since the start-up of incineration of biological sludge in the recovery boiler. A possible explanation may be that the nitrogen in the biological sludge exists in a state that gives less formation of NO{sub x} compared to nitrogen in the black liquor. For the other NPE as silicon, magnesium, calcium, chloride, iron, manganese, potassium and copper the contribution from the sludge is low. It will not give any problems for the chemical recovery system at Skutskaer. Integrated pulp and paper mills with or without recycled paper use and coating with calcium carbonate and/or kaolin will probably have increased difficulties to incinerate biological sludge in the recovery boiler. The production of paper in addition to the pulp production will generate higher amounts of biological sludge also will contain higher content of calcium, aluminium and silica and possibly other NPE from the recycled paper.

 5. Biologic diversity, forest fuels and silviculture: Effects of biomass harvesting in deciduous tree stands. Final report; Biologisk maangfald, skogsbraensle och skoetsel av bestaand: effekter av biomassauttag i loevskog. Slutrapport

  Norden, Bjoern [Goeteborg Univ. (Sweden). Botanical Inst.; Goetmark, Frank [Goeteborg Univ. (Sweden). Dept. of Zoology

  2005-06-01

  This report concerns a research project studying biodiversity effects of partial cutting for biofuel harvest in temperate deciduous forest dominated by oaks (abandoned woodland pastures). Partial cutting (30%) resulted in fewer species of wood-decay fungi and bryophytes, but increase of vascular plants. It did not increase survival of oak seedlings in the short term. For epixylic bryophytes and lichens, wood-decay fungi, beetles and mycetophilids, area of valuable forest patches at the landscape level increased local species species richness, but not the number of red-listed and indicator species of vascular plants. We recommend that partial cutting for biofuel is not applied indiscriminantly, and a share of at least 25% of stands should be left as no intervention forests when oak grows mixed with other trees. More caution should be taken in regional areas rich in old deciduous forest, and in south-eastern Sweden.

 6. Addition of ash on drained forested peatlands in southern Sweden. Effects on forest production, fluxes of greenhouse gases and water chemistry; Tillfoersel av aska i tallskog paa dikad torvmark i soedra Sverige. Effekter paa skogsproduktion, avgaang av vaexthusgaser och vattenkemi

  Sikstroem, Ulf; Ernfors, Maria; Jacobson, Staffan; Klemedtsson, Leif; Nilsson, Mats; Ring, Eva

  2006-04-15

  In Sweden, about one million tones of wood ashes are produced annually, of which about 250,000 - 300,000 tones originate from forest residues. Some of the ashes produced are deposited today. One alternative use is bringing back the ashes to the forest, recycling the mineral nutrients and base compounds. In bioashes, most essential mineral nutrients for plants are included, except for N, which is gasified at combustion. On most mineral soils in Sweden, plant available nitrogen is the nutrient limiting tree growth. On organic soils, tree growth is usually increased after addition of phosphorous and potassium. Thus, there is a potential for increased forest production on peatlands after ash fertilization. This can be a profitable measure. Nutrient compensation after harvesting involve ash addition with quite low doses. This is especially important in peatlands after whole-tree harvesting in order to prevent nutrient deficiency and reduced tree growth. However, there is a need for better knowledge concerning other environmental effects before ash addition can be put into large-scale practice. The general objective of this project is to study the effects of wood-ash addition on forest production and some other environmental variables on drained, forested peatlands. The studies concern tree growth, emissions of greenhouse gases and water chemistry (ground water and run off). An important issue addressed was if an expected increased accumulation of carbon (CO{sub 2}) due to increased tree growth can compensate for an expected increased emission of greenhouse gases (e.g. CO{sub 2} and CH{sub 4}) from the peat. In addition, the very effective greenhouse gas laughing gas (N2O), must be taken into consideration. In 2003, two field experiments were established in the county of Smaaland in south Sweden, where wood ashes from biofuels were applied. One experiment was designed as a randomized block experiment where effects on forest production and greenhouse gases (CO{sub 2}, CH{sub 4}, N{sub 2}O) were studied. The other experiment, 10 km away, was established in two drainage areas where emissions of greenhouse gases and water chemistry (ground water and run off) were studied. At the establishment of the experiments, the forests were dominated by Scots pine. In the end of the 1980's, the forest stands had been thinned and the soils drained at both experimental sites. The first experiment included five treatments: an untreated control, and, one low dose (3.3 tonnes DM/ha) and one high dose (6.6 tonnes DM/ha) of crushed ash and 'granulated' wood ash, respectively. It should be noted that the 'granulated' product was of a poor standard. In the second experiment 3.1 tonnes DM/ha of crushed ash was applied. Two years after treatment in no effects of the treatments on tree growth was detected, which could be expected considering the short effect period. There was a statistically significant effect of the addition of crushed ash on concentrations of potassium and boron in the Scots pine needles. For potassium there was an effect of the dose. The addition of wood ash did not change the CO{sub 2}-flux from the soil during the first 2.5 years of study. The annual emissions from the control plots were approximately 8,000 kg CO{sub 2}/ha during 2004 and 12,000 kg CO{sub 2}/ha during 2005. No significant effect of the treatments on the annual CH{sub 4}-flux was detected by analysis of variance, but there was a tendency for increased CH{sub 4}-emissions at the treated plots during late summer and autumn. The annual emissions on the control plots were approximately 3 kg CH{sub 4}/ha during 2004 and 6 kg CH{sub 4}/ha during 2005. N{sub 2}O-flux was only occasionally detected. In 2005, the mean CH{sub 4} emission of the ash fertilized plots was 60% higher (non significant) than the mean of the control plots. This corresponds to an increased emission of 90 kg CO{sub 2}/ha/yr to the atmosphere. To compensate for such an emission, accumulation of tree biomass needs to increase by approximately 2%. In run off, sampled in the main d

 7. Addition of ash on drained forested peatlands in southern Sweden. Effects on forest production, fluxes of greenhouse gases and water chemistry; Tillfoersel av aska i tallskog paa dikad torvmark i soedra Sverige. Effekter paa skogsproduktion, avgaang av vaexthusgaser och vattenkemi

  Sikstroem, Ulf; Jacobson, Staffan; Ring, Eva [Skogforsk, Uppsala (Sweden); Ernfors, Maria; Klemedtsson, Leif [Goeteborg Univ. (Sweden). Dept. of Plant and Environmental Sciences; Nilsson, Mats [Swedish Univ. of Agricultural Sciences, Umeaa (Sweden)

  2006-04-15

  In Sweden, about one million tones of wood ashes are produced annually, of which about 250,000-300,000 tones originate from biofuels, e.g. forest residues. Some of the ashes produced are deposited today. One alternative use is bringing back the ashes to the forest, recycling the mineral nutrients and base compounds. In bioashes, most essential mineral nutrients for plants are included, except for N, which is gasified at combustion. On most mineral soils in Sweden, plant available nitrogen is the nutrient limiting tree growth. On organic soils, tree growth is usually increased after addition of phosphorous and potassium. Thus, there is a potential for increased forest production on peatlands after ash fertilization. This can be a profitable measure. Nutrient compensation after harvesting involve ash addition with quite low doses. This is especially important in peatlands after whole-tree harvesting in order to prevent nutrient deficiency and reduced tree growth. However, there is a need for better knowledge concerning other environmental effects before ash addition can be put into large-scale practice. The general objective of this project is to study the effects of wood-ash addition on forest production and some other environmental variables on drained, forested peatlands. The studies concern tree growth, emissions of greenhouse gases and water chemistry (ground water and run off). An important issue addressed was if an expected increased accumulation of carbon (CO{sub 2}) due to increased tree growth can compensate for an expected increased emission of greenhouse gases (e.g. CO{sub 2} and CH{sub 4}) from the peat. In addition, the very effective greenhouse gas laughing gas (N{sub 2}O), must be taken into consideration. In 2003, two field experiments were established in the county of Smaaland in southeast Sweden, where wood ashes from biofuels were applied. One experiment was designed as a randomized block experiment (273 Anderstorp) where effects on forest production and greenhouse gases (CO{sub 2}, CH{sub 4}, N{sub 2}O) were studied. The other experiment (274 Bredaryd), 10 km away, was established in two drainage areas where emissions of greenhouse gases and water chemistry (ground water and run off) were studied. At the establishment of the experiments, the forests were dominated by Scots pine (Pinus sylvestris L.). In the end of the 1980's, the forest stands had been thinned and the soils drained at both experimental sites. Experiment 273 Anderstorp included five treatments: an untreated control, and, one low dose (3.3 tonnes DM/ha) and one high dose (6.6 tonnes DM/ha) of crushed ash and 'granulated' wood ash, respectively. It should be noted that the 'granulated' product was of a poor standard. In experiment 274 Bredaryd 3.1 tonnes DM/ha of crushed ash was applied. Two years after treatment in 273 Anderstorp no effects of the treatments on tree growth was detected, which could be expected considering the short effect period. There was a statistically significant effect of the addition of crushed ash on concentrations of potassium and boron in the Scots pine needles. For potassium there was an effect of the dose. The addition of wood ash did not change the CO{sub 2}-flux from the soil during the first 2.5 years of study. The annual emissions from the control plots were approximately 8,000 kg CO{sub 2}/ha during 2004 and 12,000 kg CO{sub 2}/ha during 2005. No significant effect of the treatments on the annual CH{sub 4}-flux was detected by analysis of variance, but there was a tendency for increased CH{sub 4}-emissions at the treated plots during late summer and autumn. The annual emissions on the control plots were approximately 3 kg CH{sub 4}/m{sup 2} during 2004 and 6 kg CH{sub 4}/m{sup 2} during 2005. N{sub 2}O-flux was only occasionally detected. In 2005, the mean CH{sub 4} emission of the ash fertilized plots was 60% higher (non significant) than the mean of the control plots. This corresponds to an increased emission of 90 kg CO{sub 2}/ha/yr to the atmosphere. To compensate for such an

 8. The relationship between young brown trout density and water quality in tributary streams to lakes in three acidic watersheds; Effekter av vannkvalitet og habitat paa tettheten av aureunger i tilloepsbekker til innsjoeer i tre forsuringsomraader

  Hesthagen, Trygve; Larsen, Bjoern M.; Berger, Hans M.; Forseth, Torbjoern

  1998-09-01

  This publication examines the relationship between young brown trout densities in lake tributaries, and water chemistry and habitat variables. The study was carried out during the autumn in three acidic, freshwater river systems in western and southwestern Norway. The variability in brown trout density in the three watersheds in relation to varying concentrations of calcium and inorganic Al, were investigated. Water chemistry variables seem to limit the density. 38 refs., 3 figs., 5 tabs.

 9. Accidental close-down of the Trollheim hydropower plant in July 2008. Effects on the fish populations in the river Surna; Utfall av Trollheim kraftverk i juli 2008. Effekter av fiskebestandene i Surna

  Forseth, T.; Stickler, M.; Ugedal, O.; Sundt, H.; Bremset, G.; Linnansaari, T.; Hvidsten, N.A.; Harby, A.; Bongard, T.; Alfredsen, K.

  2009-01-15

  An accidental stop in the turbine in the Trollheim Hydropower Plant on 27th July 2008 caused a drop in downstream discharge in the River Surna from 21 to 3 m3/s during 100 min. River discharge was reestablished after three hours. The drop caused large dewatered areas (26 % of total wet area before the drop), but HEC-RAS simulations indicated that the ramping rates were relatively low (less than 20 cm per hour for the whole drop period in the modeled transects). Thus, a high proportion of the fish may have avoided stranding. Stranding mortality was estimated at approximately 14.000 0+ salmon and 3.600 older juveniles (70 % 1+), or the equivalent of approximately 3000 smolts. The loss constitutes less than 3% of the future smolt production downstream the power station (estimated by up-scaling from densities at electrofishing station, via mesohabitats to the whole river stretch) during 2009-2012. About one third of the smolts in the River Surna has been estimated to be produced in areas below the power plant. Between 3000 and 15 000 0+, and an unknown number of older brown trout likely also died from stranding, and the effect was probably larger for the juvenile population of brown trout than Atlantic salmon. All the above estimates are uncertain. Additional releases of water from the reservoir during, and one week after the drop, likely had no effects on the fish populations. The diversity of the zoobenthos communities in the river below the outlet of the power plant is low, likely due to large and frequent variation in discharge. The accidental stop in 2008 was probably particularly damaging, due to the large dewatered areas and low minimum discharge (far below the minimum allowed residual flow at 15 m3/s). This may temporarily reduce biomass and diversity of zoobenthos and thus prey availability for fish. Analysis of discharge data during the period from 2000 to 2008, show that despite measures implemented in the power plant (from 2006), there are several events when ordinary reductions in power production cause a drops in water level, with similar or higher risks of stranding mortality than the accidental stop in 2008. Stranding remains a major problem for the fish population in the River Surna, and there is great potential for improvements by changes in the operation of the power plant. While the accidental stop in 2008 likely did not cause very high fish stranding mortality, such drops are generally harmful for the fish population and the river ecosystem as a whole. (Author)

 10. REMINDER Preparation for Retirement Programme - AVS Seminar

  Social Service

  2001-01-01

  The AVS seminar, which had to be cancelled in March this year, will be held on: Wednesday 26 September from 14:00 to 16:00 in the Main Amphitheatre The session will be led by Mr. Lorenz STAMPFLI. The session is open to all people already registered and any other person who is interested, without the need to register.

 11. REMINDER PREPARATION FOR RETIREMENT PROGRAMME - AVS SEMINAR

  Social Service

  2001-01-01

  The AVS seminar, which had to be cancelled in March this year, will be held on: Wednesday 26 September from 14:00 to 16:00 in the Main Amphitheatre The session will be led by Mr. Lorenz STAMPFLI. The session is open to all people already registered and any other person who is interested, without the need to register.

 12. Acid volatile sulfide (AVS)- a comment

  Meysman, F.J.R.; Middelburg, J.J.

  2005-01-01

  The review by Rickard and Morse (this volume) adequately summarizes our current understanding with respect to acid-volatile sulfides (AVS). At the same time, this review addresses some of the misunderstandings with regard to measurements and dynamics of this important sedimentary sulfur pool. In

 13. Risikostyring av jetfuelprisen med futureskontrakter : en studie av hedgingstrategier for flyselskaper

  Marker, Sebastian

  2013-01-01

  Denne oppgaven undersøker risikostyring av jetfuelprisen gjennom hedgingstrategier med WTI- og fyringsoljefutures som sikringsinstrument. Analysen tar sikte på å estimere minimum varians hedgingrater for ulike hedgingstrategier. Formålet er å finne hedgingstrategier som gir høyest hedgingeffektivitet, og dermed gir størst reduksjon i jetfuelprisrisiko. Første del av analysen vil estimere hedgingrater med utgangspunkt i flere analysemetoder under en klassisk lineær regresjonsmodell (CLRM). Hed...

 14. Aktivitetsbasert pedagogikk; en studie av bachelorstudenters utvikling av handlingskompetanse gjennom aktivitetsbasert pedagogikk

  Kari Margrete Hjelle

  2012-06-01

  Full Text Available Målet med artikkelen er å synliggjøre hvordan bachelorstudenter i ergoterapi kan utvikle profesjonell handlingskompetanse gjennom aktivitetsbasert pedagogikk. På bakgrunn av dette gjennomførte vi kvalitative fokusgruppeintervju med 12 ergoterapeutstudenter som hadde deltatt i undervisningsopplegget “Aktivitetsgrupper-lede og delta”. Datamaterialet ble analysert etter retningslinjer for fenomenologisk basert meningskondensering. Studentene diskuterte sine erfaringer og det kom tydelig fram at undervisningsopplegget ga dem muligheter til å bruke sitt engasjement og sin kreativitet i valg av aktiviteter for sin simulerte aktivitetsgruppe. Videre fikk de muligheter til å oppdage sider ved anvendelse av aktiviteter for ulike pasienter, som de ikke kunne forstå uten integrering av teori i praktisk ferdighetstrening. Ved planlegging, gjennomføring og refleksjon over å lede og delta i aktivitetsgrupper, oppøvet de evnen til handlingsrefleksjon. Aktivitetsbasert pedagogikk kan bidra til utvikling av profesjonell handlingskompetanse og det er behov for både teoretiske og praktiske læringsformer. Funnene ble diskutert i lys av pedagogisk handlingsteori.

 15. Low-Complexity Tools in AVS Part 7

  Feng Yi; Qi-Chao Sun; Jie Dong; Lu Yu

  2006-01-01

  Audio Video coding Standard (AVS) is established by the AVS Working Group of China. The main goal of AVS part 7 is to provide high compression performance with relatively low complexity for mobility applications. There are 3 main low-complexity tools: deblocking filter, context-based adaptive 2D-VLC and direct intra prediction. These tools are presented and analyzed respectively. Finally, we compare the performance and the decoding speed of AVS part 7 and H.264 baseline profile. The analysis and results indicate that AVS part 7 achieves similar performance with lower cost.

 16. Overview of AVS-video: tools, performance and complexity

  Yu, Lu; Yi, Feng; Dong, Jie; Zhang, Cixun

  2005-07-01

  Audio Video coding Standard (AVS) is established by the Working Group of China in the same name. AVS-video is an application driven coding standard. AVS Part 2 targets to high-definition digital video broadcasting and high-density storage media and AVS Part 7 targets to low complexity, low picture resolution mobility applications. Integer transform, intra and inter-picture prediction, in-loop deblocking filter and context-based two dimensional variable length coding are the major compression tools in AVS-video, which are well-tuned for target applications. It achieves similar performance to H.264/AVC with lower cost.

 17. Flippige Online-PDFs - Webpublikationen mit Umblätter-Effekt durch das MegaZine3-Tool

  Klaudia Mattern

  2013-01-01

  Webdokumente werden in letzter Zeit immer häufiger mit einem Umblätter–Effekt präsentiert. Beliebt ist dies vor allem für Onlineversionen von Printmagazinen, Produktkatalogen und die Postwurfflyer von Super- und Baumärkten. Diese Funktion des Umblätterns wird mit diversen Begriffen Flip Book, Pageflip, … bezeichnet – einige davon sind markenrechtlich geschützt – was es echt schwierig macht, sich googelnder Weise einen raschen Überblick zu solchen Tools zu verschaffen. Wer es dennoch schafft, ...

 18. Varmepumper i hushald. Analyse av endringar i effektforbruket hos hushald med panelomnar og vedfyring ved installasjon av ulike typar varmepumper

  Øvrebotten, Kristian

  2015-01-01

  Sidan oljekrisa på 1970-talet som førte til ein gradvis overgang frå bruk av oljekjelar og parafinkaminar til panelomnar og varmepumper, har andelen elektrisitet stadig auka mens andelen av olje har vore redusert. Andelen av elektrisitet hos hushalda utgjer i dag om lag 79 % av den samla energibruken hos hushalda i Noreg. Dette høge forbruket av elektrisitet hos hushalda bidreg til å skape problem med høge effekttoppar i kraftnettet som igjen skapar problem for kraftdistributørar og er med...

 19. A Novel MBAFF Scheme of AVS

  Jian-Wen Chen; Guo-Ping Li; Yun He

  2006-01-01

  Adaptive frame/field coding techniques have been adopted in many international video standards for interlaced sequence coding. When the frame/field adaptation is applied on the picture level, the coding efficiency is improved greatly,compared with the pure frame coding or the pure field coding. The picture-level adaptive frame/field coding (PAFF) selects frame coding or field coding once for one picture. If this frame/field adaptation is extended to Macro Block (MB) level, the coding efficiency will be further increased. In this paper, a novel MB-level adaptive frame/field (MBAFF) coding scheme is proposed. In the proposed MBAFF scheme, the top field of the current picture is used as a reference. The experiments are implemented on the platforms of Audio Video coding Standard (AVS) base profile and H.264/AVC, respectively. On the AVS platform, 0.35dB gain can be achieved averagely, compared with AVS1.0 anchor. On the H.264/AVC platform, 0.16dB gain can be achieved averagely, compared with MBAFF scheme of H.264/AVC. Additionally, an extensive subjective quality enhancement can be achieved by the proposed scheme.

 20. Effekt og pædagogisk indsats ved inklusion af børn med særlige behov i grundskolen

  Dyssegaard, Camilla Brørup; Larsen, Michael Søgaard; Tiftikci, Neriman

  med særlige behov i almenundervisningen, og det kan have en positiv effekt på alle elevers faglige og sociale udvikling. Det kræver, at lærerne har adgang til efteruddannelse, ressourcepersoner og kendskab til undervisningsmetoder og interventionstiltag, som er målrettet elever med særlige behov...

 1. Utveckling av ett webbforum med innehållshanteringssystemet Drupal

  Lindqvist, Christoffer

  2010-01-01

  Detta examensarbete består av två huvuddelar. Den första delen är en teoretisk analys av innehållshanteringssystem i allmänhet och en forskning i hur det populära innehållshanteringsverktyget Drupal är uppbyggt. Den andra delen av arbetet är en praktisk genomgång av hur funktionalitet för ett webbforum kan byggas upp med hjälp av Drupals ramverk. Den teoretiska analysen undersöker vad ett innehållshanteringsverktyg är, vad det används till och vilka huvuddrag det i allmänhet består av. Sed...

 2. Teknologisk fravalg og tilvalg av fremtidig syke og funksjonshemmede

  Berge Solberg

  2008-05-01

  Full Text Available I dette nummeret av Etikk i praksis ønsker vi å fokusere på et betent problemområde, nemlig etikken rundt teknologisk fravalg og tilvalg av fremtidige syke og funksjonshemmede barn. Det handler om abort, medisinsk teknologi og valg av barn. Det kan synes som om vi står overfor nye muligheter for fravalg og tilvalg som ikke bare setter en ny debatt, men som samtidig krever en tilbakevending og nyåpning av tidligere gjennomdiskuterte spørsmål og tema. Debattene rundt «valg av barn» berører dype, eksistensielle dimensjoner ved menneskelivet. I tillegg berører det store samfunnsmessige temaer som inklusjon og menneskeverd, selvbestemmelse, abort, eugenikk og samfunnets forståelse av funksjonshemming.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v2i1.1686

 3. Kvinnors upplevelser av komplicerad förlossning

  Samuelsson, Magdalena; Wahlberg, Christina

  2006-01-01

  Att vänta och föda barn beskrivs som en av de viktiga övergångsperioderna i livet och innebär ofta en personlig utveckling för den födande kvinnan. Då graviditeten och förlossningen av någon anledning kompliceras, kan denna process störas, och kvinnan kan istället få både fysiska och psykiska men i efterförloppet. Syftet med denna studie var att belysa kvinnors upplevelser av en komplicerad förlossning. Metoden var en granskning i form av en innehållsanalys av sju artiklar som utgjordes av fy...

 4. AVS 3D Video Coding Technology and System

  Siwei Ma; Shiqi Wang; Wen Gao

  2012-01-01

  Following the success of the audio video standard (AVS) for 2D video coding, in 2008, the China AVS workgroup started developing 3D video (3DV) coding techniques. In this paper, we discuss the background, technical features, and applications of AVS 3DV coding technology. We introduce two core techniques used in AVS 3DV coding: inter-view prediction and enhanced stereo packing coding. We elaborate on these techniques, which are used in the AVS real-time 3DV encoder. An application of the AVS 3DV coding system is presented to show the great practical value of this system. Simulation results show that the advanced techniques used in AVS 3DV coding provide remarkable coding gain compared with techniques used in a simulcast scheme.

 5. Analyse av klimatilpassningstiltak : en casestudie av avløpsnettet i Veumdalen, Fredrikstad kommune

  Myking, Jakob Severin Eide

  2012-01-01

  Økt forståelse av fortidens klimaendringer og klimasystemet i sin helhet, har gitt forskerne mulighet til å anta fremtidens klimaendringer. Denne økte forståelsen har gitt sikre tegn på at klimaendringene er knyttet til en stor grad av usikkerhet. Det eneste som er sikkert, er at klimaendringer kommer til å skje, og at det er umulig å si med sikkerhet når eller med hvilken kraft de vil inntreffe. Det som derimot kan sies med sikkerhet, er at befolkningen kommer til å øke. Dette vil føre til ø...

 6. Optimering av FISH- teknik för detektion av Laktobaciller

  Hamidi, Helaleh

  2008-01-01

  Sammanfattning Syftet med den här studien var att utveckla och optimera FISH (Fluorescense In Situ Hybridisation) tekniken som en snabb och ganska billig metod för detektion av laktobaciller. Det vill säga att kunna på objektsglas använda FISH tekniken för att identifiera laktobaciller på artnivå med fluorescensmärkta prober mot 16S och 23S RNA. FISH är en allmän och användbar metod för att detektera och lokalisera mikroorganismer eller en specifik grupp av mikroorganismer i provet (1). Metod...

 7. Kunnskapsutvikling i et profesjonsperspektiv - En kvantitativ studie av sosialarbeideres bruk av kunnskapsressurser i arbeidslivet

  2014-01-01

  Problemområde Profesjoner betraktes gjerne som grupper som rår over store deler av samfunnets ressurser. Som velferdsstatens portvakter anses de gjerne som grupper med definisjonsmakt og forvaltere av kunnskap (Molander og Smeby, 2013). Det moderne kunnskapssamfunnet byr imidlertid på nye utfordringer for profesjonsfeltet. Det stilles i økende grad krav til at profesjonsutøvere skal være faglig oppdaterte, utøve en kunnskapsbasert praksis og til en hver tid inneha nødvendig kompetanse. Sosial...

 8. Functional mathematical model of dual pathway AV nodal conduction.

  Climent, A M; Guillem, M S; Zhang, Y; Millet, J; Mazgalev, T N

  2011-04-01

  Dual atrioventricular (AV) nodal pathway physiology is described as two different wave fronts that propagate from the atria to the His bundle: one with a longer effective refractory period [fast pathway (FP)] and a second with a shorter effective refractory period [slow pathway (SP)]. By using His electrogram alternance, we have developed a mathematical model of AV conduction that incorporates dual AV nodal pathway physiology. Experiments were performed on five rabbit atrial-AV nodal preparations to develop and test the presented model. His electrogram alternances from the inferior margin of the His bundle were used to identify fast and slow wave front propagations. The ability to predict AV conduction time and the interaction between FP and SP wave fronts have been analyzed during regular and irregular atrial rhythms (e.g., atrial fibrillation). In addition, the role of dual AV nodal pathway wave fronts in the generation of Wenckebach periodicities has been illustrated. Finally, AV node ablative modifications have been evaluated. The model accurately reproduced interactions between FP and SP during regular and irregular atrial pacing protocols. In all experiments, specificity and sensitivity higher than 85% were obtained in the prediction of the pathway responsible for conduction. It has been shown that, during atrial fibrillation, the SP ablation significantly increased the mean HH interval (204 ± 39 vs. 274 ± 50 ms, P AV node mechanisms and should be considered as a step forward in the studies of AV nodal conduction.

 9. AV nodal dual pathway electrophysiology and Wenckebach periodicity.

  Zhang, Youhua; Mazgalev, Todor N

  2011-11-01

  The precise mechanism(s) governing the phenomenon of AV nodal Wenckebach periodicity is not fully elucidated. Currently 2 hypotheses, the decremental conduction and the Rosenbluethian step-delay, are most frequently used. We have provided new evidence that, in addition, dual pathway (DPW) electrophysiology is directly involved in the manifestation of AV nodal Wenckebach phenomenon. AV nodal cellular action potentials (APs) were recorded from 6 rabbit AV node preparations during standard A1A2 and incremental pacing protocols. His electrogram alternans, a validated index of DPW electrophysiology, was used to monitor fast (FP) and slow (SP) pathway conduction. The data were collected in intact AV nodes, as well as after SP ablation. In all studied hearts the Wenckebach cycle started with FP propagation, followed by transition to SP until its ultimate block. During this process complex cellular APs were observed, with decremental foot formations reflecting the fading FP and second depolarizations produced by the SP. In addition, the AV node cells exhibited a progressive loss in maximal diastolic membrane potential (MDP) due to incomplete repolarization. The pause created with the blocked Wenckebach beat was associated with restoration of MDP and reinitiation of the conduction cycle via the FP wavefront. DPW electrophysiology is dynamically involved in the development of AV nodal Wenckebach periodicity. In the intact AV node, the cycle starts with FP that is progressively weakened and then replaced by SP propagation, until block occurs. AV nodal SP modification did not eliminate Wenckebach periodicity but strongly affected its paradigm. © 2011 Wiley Periodicals, Inc.

 10. Russisk oljetransport gjennom Barentshavet : En tilfellestudie av den norske responsen

  Aasen, Kari

  2010-01-01

  Oppgaven er en tilfellestudie av den norske responsen på økningen av russisk oljetransport gjennom Barentshavet. Oljetransporten fra Nordvest-Russland tok seg plutselig dramatisk opp i 2002, noe som kom svært overraskende på norske myndigheter. Hensikten med oppgaven har derfor vært å kartlegge den norske responsen, for å finne ut hva som har preget den. På bakgrunn av kjennetegnene ved responsen har jeg deretter forsøkt å sannsynliggjøre hvilke oppfatninger av Russland som vært dominerende. ...

 11. Konsum av risiko-matvarer - Beskrivelse av en undersøkelse som skal kartlegge konsum av matvarer med betydning for inntaket av miljøgifter

  Helle Margrete Meltzer

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI perioden 1999-2001 vil det bli gjennomført tre kostholdsundersøkelser som til sammen skal kartlegge konsum avmatvarer med betydning for inntaket av miljøgifter i Norge, fortrinnsvis kadmium, kvikksølv, PCB og dioksiner.Disse giftene finnes hovedsakelig i krabbe, flatfisk, skjell, gjedde og abbor, lever eller nyre fra vilt og viltvoksendesopp. Fordi gjennomsnittskonsumet er lavt, spørres det ikke spesifikt om disse matvarene i landsdekkende kostholdsundersøkelsersom 'Norkost'. Hensikten med studien er å kunne gi en bedre beskrivelse av eksponeringsfordelingeni befolkningen med tanke på miljøgifter. Fordelingen er antakelig skjev, dvs. et stort antall personerventes å ha et lavt inntak og noen få personer ventes å ha et relativt høyt inntak av de undersøkte stoffene. Eventuelleukjente risikogrupper vil kunne avdekkes, og det er av stor interesse å undersøke hvor stor eksponeringen i deutsatte gruppene er.Del A av undersøkelsen er landsdekkende og omfatter en postal frekvensundersøkelse til 10 000 tilfeldig valgtepersoner mellom 18 og 79 år. Del B omfatter en postal frekvensundersøkelse til 6000 tilfeldig valgte personer i sekskommuner, der tre er kystkommuner og tre er innlandskommuner. Kommunene blir valgt ut fra kjennskap til godtilgang på de aktuelle matvarene. Vi antar at der tilgangen på matvarene er god, er konsumet høyere. Del C avundersøkelsen vil omfatte høykonsumenter av aktuelle matvarer, valgt fra del B av undersøkelsen. Dette vil være endybdestudie der analyser av miljøgifter i blod, hår og urin også skal inngå.Undersøkelsen er den første i sitt slag her til lands og vi kjenner ikke til at tilsvarende studier er gjort i andreland. Hensikten med artikkelen er å gi en beskrivelse av undersøkelsen i en tidlig fase av gjennomføringen.Meltzer HM, Bergsten C, Stene LC, Stigum H, Wiborg ML, Lund-Larsen K, Alexander J. Consumption ofcontaminated foods – Description of a dietary survey

 12. Dicty_cDB: FC-AV01 [Dicty_cDB

  Full Text Available FC (Link to library) FC-AV01 (Link to dictyBase) - - - Contig-U16311-1 FC-AV01Z (Li...nk to Original site) - - FC-AV01Z 643 - - - - Show FC-AV01 Library FC (Link to library) Clone ID FC-AV01 (Li.../dictycdb.biol.tsukuba.ac.jp/CSM/FC/FC-AV/FC-AV01Q.Seq.d/ Representative seq. ID FC-AV...01Z (Link to Original site) Representative DNA sequence >FC-AV01 (FC-AV01Q) /CSM/FC/FC-AV/FC-AV01Q.Seq....ed Amino Acid sequence ---SGSHGGSQSQSAGSDSQSAGSESSQSESGSQSQSESGSQSQSQSGSQSFSGSLYSGS YSGSQSGSQSGNSGAAVKQTGAGS

 13. Pollen transmission of asparagus virus 2 (AV-2) may facilitate mixed infection by two AV-2 isolates in asparagus plants.

  Kawamura, Ryusuke; Shimura, Hanako; Mochizuki, Tomofumi; Ohki, Satoshi T; Masuta, Chikara

  2014-09-01

  Asparagus virus 2 (AV-2) is a member of the genus Ilarvirus and thought to induce the asparagus decline syndrome. AV-2 is known to be transmitted by seed, and the possibility of pollen transmission was proposed 25 years ago but not verified. In AV-2 sequence analyses, we have unexpectedly found mixed infection by two distinct AV-2 isolates in two asparagus plants. Because mixed infections by two related viruses are normally prevented by cross protection, we suspected that pollen transmission of AV-2 is involved in mixed infection. Immunohistochemical analyses and in situ hybridization using AV-2-infected tobacco plants revealed that AV-2 was localized in the meristem and associated with pollen grains. To experimentally produce a mixed infection via pollen transmission, two Nicotiana benthamiana plants that were infected with each of two AV-2 isolates were crossed. Derived cleaved-amplified polymorphic sequence analysis identified each AV-2 isolate in the progeny seedlings, suggesting that pollen transmission could indeed result in a mixed infection, at least in N. benthamiana.

 14. Emotionale Framing-Effekte auf Einstellungen: eine theoretische Modellierung und empirische Überprüfung der Wirkungsmechanismen [Emotional framing effects on attitudes: a theoretical model and empirical investigation of the underlying mechanisms

  Kühne, R.

  2015-01-01

  Der wirkungsorientierte Framing-Ansatz fokussierte traditionell kognitive Effekte der Medienberichterstattung auf die Einstellungen von Rezipientinnen und Rezipienten. Aktuelle Befunde zeigen allerdings, dass in Rezeptions- und Meinungsbildungsprozessen auch Emotionen eine bedeutende Rolle spielen.

 15. Emotionale Framing-Effekte auf Einstellungen: eine theoretische Modellierung und empirische Überprüfung der Wirkungsmechanismen [Emotional framing effects on attitudes: a theoretical model and empirical investigation of the underlying mechanisms

  Kühne, R.

  2015-01-01

  Der wirkungsorientierte Framing-Ansatz fokussierte traditionell kognitive Effekte der Medienberichterstattung auf die Einstellungen von Rezipientinnen und Rezipienten. Aktuelle Befunde zeigen allerdings, dass in Rezeptions- und Meinungsbildungsprozessen auch Emotionen eine bedeutende Rolle spielen.

 16. EST Table: AV399953 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV399953 br--0128 11/12/09 GO hit GO:0016491(oxidoreductase activity)|GO:0055114(ox...idation reduction) 10/09/28 43 %/114 aa ref|XP_397141.3| PREDICTED: similar to NADPH dependent diflavin oxid...imilar to NADPH-dependent FMN and FAD containing oxidoreductase-like protein [Tribolium castaneum] AV399953 br-- ...

 17. EST Table: AV404903 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV404903 prgv0575 11/12/09 GO hit GO:0004174(electron-transferring-flavoprotein deh...w homology 10/09/10 low homology 10/09/10 low homology 10/09/10 low homology AV404903 prgv ...

 18. Bochdalek Hernia As A Cause Of Intermittent AV Block

  Etsadashvili, Kakhaber; Rashid, Haroon Mohammed; Jalabadze, Khatuna; Melia, Anzor

  2011-01-01

  Congenital diaphragmatic hernia is very rare cause of AV block. We report such a patient with sick sinus node syndrome and previous AAIR pacemaker implantation, in which intermittent AV block was diagnosed by 24-hours ECG monitoring and upgrade of pacing system to DDDR was suggested.

 19. Introduction to AVS2 Scene Video Coding Techniques

  Jiaying Yan; Siwei Dong; Yonghong Tian; Tiejun Huang

  2016-01-01

  The second generation Audio Video Coding Standard (AVS2) is the most recent video coding standard. By introducing several new coding techniques, AVS2 can provide more efficient compression for scene videos such as surveillance videos, conference videos, etc. Due to the limited scenes, scene videos have great redundancy especially in background region. The new scene video coding techniques applied in AVS2 mainly focus on reducing redundancy in order to achieve higher compression. This paper introduces several important AVS2 scene video coding techniques. Experimental results show that with scene video coding tools, AVS2 can save nearly 40%BD⁃rate (Bjøntegaard⁃Delta bit⁃rate) on scene videos.

 20. Cofactor requirement of HpyAV restriction endonuclease.

  Siu-Hong Chan

  Full Text Available BACKGROUND: Helicobacter pylori is the etiologic agent of common gastritis and a risk factor for gastric cancer. It is also one of the richest sources of Type II restriction-modification (R-M systems in microorganisms. PRINCIPAL FINDINGS: We have cloned, expressed and purified a new restriction endonuclease HpyAV from H. pylori strain 26695. We determined the HpyAV DNA recognition sequence and cleavage site as CCTTC 6/5. In addition, we found that HpyAV has a unique metal ion requirement: its cleavage activity is higher with transition metal ions than in Mg(++. The special metal ion requirement of HpyAV can be attributed to the presence of a HNH catalytic site similar to ColE9 nuclease instead of the canonical PD-X-D/EXK catalytic site found in many other REases. Site-directed mutagenesis was carried out to verify the catalytic residues of HpyAV. Mutation of the conserved metal-binding Asn311 and His320 to alanine eliminated cleavage activity. HpyAV variant H295A displayed approximately 1% of wt activity. CONCLUSIONS/SIGNIFICANCE: Some HNH-type endonucleases have unique metal ion cofactor requirement for optimal activities. Homology modeling and site-directed mutagenesis confirmed that HpyAV is a member of the HNH nuclease family. The identification of catalytic residues in HpyAV paved the way for further engineering of the metal binding site. A survey of sequenced microbial genomes uncovered 10 putative R-M systems that show high sequence similarity to the HpyAV system, suggesting lateral transfer of a prototypic HpyAV-like R-M system among these microorganisms.

 1. Können Gedächtnisinhalte frühe visuelle Wahrnehmungsprozesse beeinflussen? - Untersuchung des Familiarity-Effekts mit ereigniskorrelierten Potentialen

  Becker, Linda

  2016-01-01

  Die vorliegende Doktorarbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob Gedächtnisinhalte frühe visuelle Wahrnehmungsprozesse beeinflussen können. Um diese zu beantworten, wurde der Familiarity-Effekt (FE) mit ereigniskorrelierten Potentialen (EKPs) untersucht. Der FE (z. B. Frith, 1974; Wolfe, 2001) beschreibt das Phänomen, dass etwas Unvertrautes in einem Hintergrund von etwas Vertrautem schneller und mit weniger Fehlern entdeckt werden kann als etwas Vertrautes in einem Hintergrund von etwas Unver...

 2. Effekte einer Langzeit-Therapie mit Pramipexol oder Levodopa auf die [123I]FP-CIT SPECT in einem Mausmodell der Parkinson-Krankheit

  Maurer, Lukas

  2015-01-01

  Die zuvor durchgeführte klinische Studie CALM-PD (ParkinsonStudyGroup, 2002) untersuchte den Effekt einer Langzeittherapie mit Levodopa oder Pramipexol auf das Fortschreiten der Parkinson-Krankheit mittels SPECT unter Verwendung des Dopamintransporter-Liganden [123I]β-CIT als Surrogat-Marker. Die [123I]β-CIT Bindung fiel in den Patienten, die Levodopa erhalten hatten, auf ein signifikant niedrigeres Niveau ab, als bei den Patiente...

 3. In vitro Untersuchungen zum Effekt der ”Spreading Depression” auf die synaptische Transmission im Amygdala-Hippokampus-Kortex Präparat der Ratte

  2016-01-01

  Die sogenannte „Spreading Depression“ (SD) spielt in der Entstehung der Migräne eine wichtige Rolle. Dabei handelt es sich um eine, sich gleichmäßig ausbreitende Erregungswelle mit nachfolgender, zeitlich limitierter Reduktion der neuronalen Erregbarkeit. In einem in vitro Modell wurden die Effekte der SD auf „long term potentations“ (LTP) in der lateralen Amygdala (LA) untersucht, die auch in der Angstenstehung eine wichtige Rolle spielt. Die Untersuchungen wurden an Amygdala-Hippokampus-Kor...

 4. Bioseguridad en granjas avícolas

  Sandra L. Ricaurte Galindo

  2005-02-01

  Full Text Available La bioseguridad es el conjunto de prácticas de manejo diseñadas para prevenir la entrada y transmisión de agentes patógenos que puedan afectar la sanidad en las granjas avícolas. La bioseguridad es una parte fundamental de cualquier empresa avícola ya que proporciona un aumento de la productividad de la parvada y un aumento en el rendimiento económico. En líneas generales, se debe contemplar la localización de la granja, características constructivas de los galpones, control de parvadas extraños a la granja, limpieza y desinfección de los galpones, control de visitas, evitar el stress en las aves encasetadas, evitar la contaminación del pienso, control de vacunaciones y medicaciones y control de deyecciones, cadáveres, etc.The biosecurity is the group of practical of handling designed to prevent the entrance and agents' pathologies transmission that can affect the sanity in the poultry farms. The biosecurity is since a fundamental part of any poultry company it provides an increase of the productivity of the chickens and hens and an increase in the economic yield. In general lines, the localization of the farm should be contemplated, characteristic constructive of the ship, control of strange chickens and hens to the farm, cleaning and disinfection of the ship, control of visits, to avoid the stress in the birds housed, to avoid the contamination of the I think, control of vaccinations and medications and dejections control, cadavers, etc.

 5. Effektive representasjoner? Forventninger til og bekymringer for forskning på befruktede egg

  Marie Auensen Antonsen

  2011-05-01

  Full Text Available I Norge har vi hatt kontroverser omkring regulering avhumanmedisinsk bioteknologi siden 1980-tallet. Denneartikkelen analyserer et lite utsnitt av disse reguleringsdebattene,nærmere bestemt kontroversen omkring forskningpå befruktede egg. Med utgangspunkt i skriftlig materialeknyttet til tre reguleringsrunder (1994, 2003/2004 og2008 undersøker vi her hvordan ulike aktører arbeidet forå ramme inn denne kontroversen, bl.a. ved hjelp av ulikevitenskapelige og politiske representasjoner av det befruktedeegget.Vi finner at det i perioden 1987–2007 ble arbeidet medulike innramminger som utgangspunkt for retoriske ogpolitiske strategier: På den ene siden ser vi forsøk på å innrammekontroversen i et risikorammeverk som først ogfremst fokuserte på de potensielle negative sidene vedhumanmedisinsk bioteknologi, og som spesielt vektlarespekten for det ufødte liv. På den andre siden ser vi atman arbeidet med en forventningsinnramming som lahovedvekten på håpet om nye behandlingsregimer foralvorlig syke mennesker.Forbudet mot forskning på befruktede egg som ble vedtatti 1987, ble opprettholdt i 1994 og 2003. Med lovendringeni 2008 fikk vi imidlertid et markant brudd i dennorske lovgivningspraksisen, da forskning på befruktedeegg ble tillatt på visse premisser. Vi argumenterer for at den viktigste årsaken til denne lovendringen var Mehmet-saken, en sak som medførtesåkalte «oversvømmelser» (Callon 1998 i begge innrammingsforsøkenesom er omtalt ovenfor. Mehmet-saken eksponerte samtidig et generelt demokratiskdilemma. Saken illustrerte hvor sårbare lovregler og etiske prinsippkan være for det som for allmennheten fremstår som helt urimelig, og dennesaken etterspør slik sett mer hybride måter å tenke forholdet mellom det universelleog det partikulære, mellom prinsipiell etikk og lekmannsskjønn, mellomfakta og verdier som utgangspunkt for politikkutforming.Nøkkelord: humanmedisinsk bioteknologi, forskning på befruktede egg

 6. Phase 4 paroxysmal AV block in a patient with scleroderma.

  Butschek, Ross; Powell, Brian D; Littmann, Laszlo

  2013-01-01

  A 72-year-old man with limited cutaneous systemic scleroderma was hospitalized for two episodes of witnessed syncope. The baseline 12-lead electrocardiogram was normal but on telemetry there were numerous episodes of paroxysmal AV block with asystolic periods of up to 7.5 s duration. Analysis of the rhythm strips revealed phase 4 intra-His bundle block characterized by critical P-P intervals that triggered the AV block, and a narrow range of junctional escape to subsequent P wave intervals that were required to release the AV block. A dual chamber pacemaker was implanted. Copyright © 2013 Elsevier Inc. All rights reserved.

 7. Ishockeykjelke - Understell: Utvikling av ny kjelke til det norske kjelkehockeylandslaget

  2013-01-01

  Kjelkehockey er basert på de samme prinsippene som ishockey, men er rettet mot utøvere med funksjonsnedsettelser i nedre del av kroppen. Utøverne sitter i en tilpasset kjelke med skøytestål på undersiden av bakre del av kjelken. De har en tilpasset hockeykølle i hver hånd, som har to funksjoner, i den ene enden er det pigger til å stake seg frem med på isen, og den andre enden ligner en vanlig hockeykølle og brukes til å håndter...

 8. "Oktober i lederstolen" og "Harlekins Alle hjerters dag" : to noveller av Neil Gaiman : oversatt og kommentert

  Eilertsen, Helle Elisabet Jæger

  2011-01-01

  Oppgaven består av oversettelser av to noveller skrevet av Neil Gaiman, og en kommentardel. Novellene er innenfor sjangeren fantastisk litteratur. Kommentardelen tar for seg relevante problemstillinger, blant annet oversettelse av navn, særegne uttrykk og dobbeltbetydning. Den tar også for seg hjemliggjøring/fremmedgjøring og valg av stil. Dette er knyttet til oversettelsesteoretikere som Schleiermacher, Nida, Koller og Berman.

 9. Liv og lerret Fire portretter og et "kryptoportrett" av Gustav KLimt

  Gamborg, Siri Angela

  2009-01-01

  Studie av fire portretter og et "kryptoportrett" av Gustav Klimt. Analysen fokuserer på Klimts avbildning av kvinner og menn på forskjellig måte og ved hjelp av ulike stilistiske virkemidler. Kjønnsaspektet i studien er belyst utfra samtidskonteksten og kvinnenes spesielle situasjon i Wien rundt århundreskiftet 1800/1900 og Klimts fremstilling av disse elementene i sine portretter.

 10. Open Source AV solution supporting In Situ Simulation

  Krogh, Kristian; Pociunas, Gintas; Dahl, Mads Ronald

  the software to meet our expectations for a portable AV system for VAD. The system would make use of “off the shelf” hardware components which are widely available and easily replaced or expanded. The developed AV software and coding is contracted to be available as Copyleft Open Source to ensure low cost...... a stable AV software that has be developed and implemented for an in situ simulation initiative. This version (1.3) is the first on released as Open Source (Copyleft) software (see QR tag). We have found that it is possible to deliver multi-camera video assisted debriefing in a mobile, in situ simulation...... environment using an AV system constructed from “off the shelf” components and Open Source software....

 11. EST Table: AV403854 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV403854 pg--0133 10/09/28 98 %/123 aa ref|ZP_03045664.1| tail length tape measure ...protein [Escherichia coli E22] gb|EDV82450.1| tail length tape measure protein [Escherichia coli E22] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV404025 pg-- ...

 12. EST Table: AV399431 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV399431 NV120218 10/09/28 91 %/131 aa ref|NP_047488.1| CG30 [Bombyx mori NPV] gb|A...AC63757.1| CG30 [Bombyx mori NPV] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV399298 NV12 ...

 13. EST Table: AV405409 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV405409 wdV10576 11/12/09 n.h 10/09/28 33 %/246 aa ref|XP_001866937.1| scavenger r...ef|XP_967476.1| PREDICTED: similar to scavenger receptor cysteine-rich protein isoform 1 [Tribolium castaneum] AV405409 wdV1 ... ...eceptor cysteine-rich protein [Culex quinquefasciatus] gb|EDS44206.1| scavenger receptor cysteine-rich prote

 14. EST Table: AV404175 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV404175 pg--0560 10/09/28 100 %/209 aa ref|NP_040587.1| capsid component [Enteroba...EFF06860.1| phage major capsid protein E [Escherichia coli B185] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV404434 pg-- ...

 15. EST Table: AV399451 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV399451 NV120246 10/09/28 94 %/223 aa ref|NP_047521.1| AcMNPV orf124 [Bombyx mori ...NPV] gb|AAC63790.1| AcMNPV orf124 [Bombyx mori NPV] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV399564 NV12 ...

 16. EST Table: AV398238 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV398238 NV021277 11/12/09 GO hit GO:0004871(signal transducer activity)|GO:0005515...zinc ion binding) 10/09/28 91 %/106 aa ref|XP_002007246.1| GI12833 [Drosophila mojavensis] gb|EDW17722.1| GI12833 [Drosophila mojav...1.1| hypothetical protein TcasGA2_TC003318 [Tribolium castaneum] AV398238 NV02 ...

 17. AV-95 Sun Devil: High-Speed Military Rotorcraft

  1996-01-01

  The AV-95 Sun Devil must combine helicopter capabilities, such as vertical takeoff and landings (VTOL) and rotor-powered flight, along with long-duration cruise and high-speed dash capabilities unobtainable by conventional helicopters. To be able to perform both tasks, and perform them well, the AV-95 Sun Devil design incorporates several unconventional devices; the AV-95 uses two convertible turbofan engines, able to provide both shaft power for the main rotor and tall fan as well as jet thrust either separately or simultaneously. Other devices used for the AV-95 include a variable diameter main rotor and a blown flap. In helicopter mode, the AV-95 Sun Devil performs like a winged helicopter. The addition of wings to an attack helicopter results in two significant advantages. First, the addition of wings makes a helicopter more maneuverable than a wingless, but otherwise similar helicopter. Second, since the wings produce lift, rotor stall and compressibility effects can be significantly delayed at high tip velocities. In fixed-wing mode, the main rotor is completely off-loaded but slightly powered, and the rotor diameter has been minimized. The AV-95 Sun Devil has many advantages over other VTOL aircraft. The conversion process is simple and fast; conversion does not make the AV-95 vulnerable to enemy attack during conversion such as a tilt-wing or a tilt-rotor. Stop-rotor aircraft and a stowed rotor aircraft require heavy breaking of the rotor for conversion; this adds time for conversion and weight to the aircraft. Because the AV-95 never stops the rotor in flight, much weight is spared, and conversion is much simpler and faster.

 18. EST Table: AV404360 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV404360 pg--0892 11/12/09 n.h 10/09/28 61 %/132 aa sp|P03764.2|STF_LAMBD RecName: ...Full=Side tail fiber protein 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV404360 pg-- ...

 19. EST Table: AV399747 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV399747 NV120691 10/09/28 89 %/128 aa ref|YP_950793.1| gp41 [Maruca vitrata MNPV] ...gb|ABL76015.1| gp41 [Maruca vitrata MNPV] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV399524 NV12 ...

 20. Atle Næss: Roten av minus en

  Linda Hamrin Nesby

  2006-06-01

  Full Text Available Atle Næss har skrevet flere romaner, og to biografier om hhv Edevard Munch og Galileo Galilei. Med Roten av minus en kombinerer han roman- og biografigenren, og skriver både en kjærlighetshistorie, et utkast til en biografi og et riss av en selvbiografi som i sum blir til en roman om hvorvidt livet har den orden og nødvendighet som biografien er satt til å formidle

 1. Gradering av kvaliteten på dokumentasjonen

  Gunn E. Vist

  2013-11-01

  Full Text Available Hva menes med at noe er ”godt dokumentert”? I hvilken grad kan vi stole på forskningsresultater? Den mest brukte metoden for å vurdere kvalitet på dokumentasjon og styrke på anbefalinger er GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation. GRADE brukes i systematiske oversikter og i retningslinjer der man vurderer effekten av og gir anbefalinger om ulike behandlingsalternativer. I GRADE gjøres et klart skille mellom kvaliteten på dokumentasjonen og styrken på anbefalingene. For å vurdere kvaliteten på dokumentasjonen tar GRADE utgangspunkt i en godt utført systematisk oversikt som omfatter den aktuelle problemstillingen. Både randomiserte forsøk og observasjonsstuder kan inngå. GRADE benytter fem kriterier som vurderes for eventuell nedgradering av kvaliteten på dokumentasjonen: studiekvalitet, konsistens mellom studiene, direkthet, presisjon og rapporteringsskjevheter. I tillegg kan observasjonsstudier vurderes for oppgradering ved følgende tre kriterier: sterke assosiasjoner, dose-responseffekter og forvekslingsfaktorer. Alle vurderingene noteres og presenteres sammen med resultatene i oppsummeringstabeller.Vist GE, Sæterdal I, Vandvik PO, Flottorp SA. Grading the quality of the evidence. Nor J Epidemiol 2013; 23 (2: 151-156.ENGLISH SUMMARY What is meant by the claim that something is “well documented”? How much confidence can we have in the results? The most commonly used method to grade the quality of the evidence is GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation. GRADE is used in systematic reviews, where the effects of different treatments or options are being compared, and in guidelines with recommendations about the competing options. GRADE makes a clear distinction between the quality of the evidence and the strength of recommendation. When grading the quality of the evidence with GRADE, the starting point is a well conducted systematic review of research on the

 2. Problemstillingar rundt framføring av transkribert musikk - Ei analyse av Bach/Busoni: Chaconne i d-moll

  Flem, Kato Nogva

  2014-01-01

  Ei samanlikning og analyse av Busoni sin transkripsjon av Bach sin Chaconne frå partita nr. 2 for solofiolin. Partita for Violin No. 2 was written by Johann Sebastian Bach during 1717-1723 and consists of five movements; Allemande, Courante, Sarabande, Gigue and Chaconne. The chaconne is longer than the rest of the piece combined, and is frequently played separately. Yehudi Menuhin calls the Chaconne "the greatest structure for solo violin that exists." (Menuhin, 1997, p. 236) Violinist...

 3. Enhanced A-V nodal conduction (Lown-Ganong-Levine syndrome) by congenitally hypoplastic A-V node.

  Ometto, R; Thiene, G; Corrado, D; Vincenzi, M; Rossi, L

  1992-11-01

  The basic anatomical substrate of enhanced A-V nodal conduction, manifesting or not as Lown-Ganong-Levine syndrome, is still a controversial issue. We describe the case of a 34-year-old man who presented episodes of ventricular fibrillation. Electrophysiological studies showed that the AH interval was 55 ms, and increased by only 20 ms at paced cycle lengths of 300 ms; atrial pacing induced atrial fibrillation, with a shortest RR interval of 240 ms. Despite verapamil therapy, this patient died suddenly at home. Histological study disclosed a severe A-V node hypoplasia that was evidently congenital in nature; the rest of the conduction system was normal, and no accessory A-V pathways were present. We suggest that enhanced A-V nodal conduction in this patient was due to the developmental defect in the A-V node; this abnormality caused a loss of specific impulse-delaying function, and thus allowed rapid, unfiltered atrial impulses to reach the lower A-V junction and ventricles.

 4. Spectral analysis of the quadrangles Av-13 and Av-14 on Vesta

  Zambon, F.; Frigeri, A.; Combe, J.-Ph.; Tosi, F.; Longobardo, A.; Ammannito, E.; De Sanctis, M. C.; Blewett, D. T.; Scully, J.; Palomba, E.; Denevi, B.; Yingst, A.; Russell, C. T.; Raymond, C. A.

  2015-10-01

  The Av-13 (Tuccia) and Av-14 (Urbinia) quadrangles are located in the south-west region of Vesta. They are characterized by a large topographic variability, from the highest (Vestalia terra highlands) to the lowest (Rheasilvia basin). Many geological units in these quadrangles are not associated with mineralogical variability, as shown by the color-composite maps. Maps of mafic absorption band-center position reveal that the principal lithology is eucrite-rich howardite, but diogenite-rich howardite areas are also present, corresponding to particular features such as Antonia and Justina craters, which are characterized by strong mafic absorptions. These quadrangles, especially Urbinia, contain many bright ejecta, such as those of Tuccia crater, which are the highest reflectance materials on Vesta (Zambon et al., 2014). Dark areas are present and correspond to regions with deeper OH-signature. The two quadrangles contain many vertical ridge crests associated with the Rheasilvia impact. These ridges do not show mineralogical differences with respect to their surroundings, but have a distinctive appearance in color-ratio composite images.

 5. 快速 AVS 帧内预测算法%FAST AVS INTRA PREDICTION ALGORITHM

  王双龙

  2015-01-01

  As to the complexity process of choosing best probable encoding mode in AVS intra prediction,we proposed a fast intra predic-tion encoding algorithm.With the analysis of AVS intra prediction encoding theory and its implementation in reference software GDM2.1,we derived the threshold of zero coefficient block determination.The fast algorithm determines whether or not the current block is a zero coeffi-cient block according to its threshold discriminant condition.For zero coefficient block,it encodes cbp element directly and terminates intra prediction encoding in advance,which avoids the consequent complex process.As for the non-zero coefficient blocks,the fast selection algo-rithm associating the time domain SAD and the frequency domain SATD is used,which excludes 40% to 80% impossible prediction modes, and the rate distortion function is applied to the remained prediction modes to select the best prediction mode.It was verified through experi-ment that when PSNR (peak signal-to-noise ratio)decreased within 0.25db and bits rate increased within 2%,the time of AVS encoding de-creased over 40%,and the encoding efficiency was largely improved as well.%针对 AVS(Audio Video code Standard)帧内预测中选择最优编码模式流程复杂的问题,提出一种快速帧内预测编码的算法。通过分析 AVS 帧内预测编码的原理及其在参考软件 GDM2.1中的代码实现,推导出判定零系数块的阈值。该快速算法根据零系数块的判定阈值条件判定当前块,对于零系数块,直接编码 cbp 元素,提前中止帧内预测编码,避免了后续的复杂流程;对于非零系数块,采用时域 SAD(Sum of Absolute Difference)与频域 SATD(Sum of Absolute Transformed Difference)相联合的快速选择算法,排除了40%~80%的不可能预测模式,对余下的模式采用率失真代价函数的方法选取最佳预测模式。经实验验证,在 PSNR(Peak Sig-nal to Noise Ratio)降低0

 6. Kortisonskepsis : En studie om holdninger til kortisonkrem blant foreldre av barn med atopisk eksem

  Gustavsen, Hanne Engstrøm

  2010-01-01

  Bakgrunn: Kortisonkremer er en viktig del av behandlingen mot atopisk eksem. Mange foreldre er skeptiske til bruken av kortisonkremer, fordi de har lest eller hørt om bivirkninger. Pasienters og pårørendes holdninger til bruk av kortisonkrem kan påvirke gjennomføringen av behandlingen. Formål: Vi ønsket å undersøke holdninger til bruk av kortisonkrem blant foreldre og pårørende av barn med atopisk eksem. Vi ville også undersøke om det er en sammenheng mellom kunnskapsnivå om kortisonkreme...

 7. Utviklingen av Noark-standarden 1984 – 2008

  Trond Sirevåg

  2014-11-01

  Full Text Available Artikkelen behandler utviklingen av Noark – standarden for elektronisk arkivdanning i norsk offentlig forvaltning – fra versjon 1 (1984 til versjon 5 (2008. Den beskriver omstendighetene som medførte at standarden ble til i 1984, og søker å forklare hvorfor og hvordan det lyktes å utbre standarden slik at Noark-systemer ble enerådende i offentlig forvaltning i løpet av 1990-årene. Riksarkivarens strategier i Noark-utviklingen behandles, – de som fra først av fikk Riksarkivaren til å engasjere seg i standardiseringsarbeidet, de som deretter fikk Riksarkivaren til å overta forvalteransvaret for Noark, og de som senere er endret eller justert som resultat av erfaringer med Noark-baserte systemer og av nyåpnede teknologiske muligheter. Særlig vekt legges på å belyse Riksarkivarens motiver for å overta ansvaret for Noark-standarden fra 1990. Noark plasseres også i det internasjonale bildet, og sammenholdes med andre standarder som ISO 15489 og EU-standarden MoReq. Da Noark-utviklingen startet i 1984, pågikk tilsvarende utviklingsprosjekter både i Danmark og i Sverige. Artikkelen søker forklaringer på at en journal- og sakarkivstandard bare ble en realitet i Norge.

 8. Investigations of the environmental conditions in Glomfjord and Holandsfjord in 1991-92. Part 2. Model simulation of the impact of changed fresh water supply to Holandsfjord; Undersoekelser av miljoeforhold i Glomfjord og Holandsfjord i 1991-92. Delrapport 2. Modellsimulering av effekter av endret ferskvannstilfoersel til Holandsfjord

  Stigebrandt, A.; Molvaer, J.

  1994-12-31

  The development of Svartisen hydroelectric power station at the head of the Holandsfjord, Norway, will almost triple the annual fresh water supply to the fjord. This report describes a mathematical model which simulates the effects of changing the supply of fresh water and of particulate material to the inner and outer parts of the fjord. The model has been used to simulate five different combinations of these two variables. The water discharged from the power station increases the thickness of the brackish water layer, especially in winter. This increases the risk of ice formation. The concentration of phytoplankton above and below the brackish water layer will increase somewhat. The change in light absorption with depth will be relatively small, but also depend on how the supply of particulate material increases or decreases for the two parts of the fjord. The deep water oxygen conditions remain good after the hydro power regulation. 21 refs., 25 refs., 9 tabs.

 9. Effekte der L-Carnitinsupplementierung auf das metabolische Profil adipöser und insulinresistenter Ponys im Verlaufe einer mehrwöchigen Körpergewichtsreduktion

  Schmengler, Uta

  2013-01-01

  Zusammenfassung: Effekte der L-Carnitinsupplementierung auf das metabolische Profil adipöser und insulinre- sistenter Ponys im Verlaufe einer mehrwöchigen Körpergewichtsreduktion Author: Uta Schmengler Institut für Tierernährung, Ernährungsschäden und Diätetik, Veterinärmedizinische Fakultät, Universität Leipzig Eingereicht im September 2012 76 S., 16 Abb., 23 Tab., 169 Lit., Anhang Einleitung: Das ”Equine Metabolische Syndrom” ist gekennzeichnet durch eine region...

 10. Kartläggning av byggprocessen hos Peab med hjälp av SCOR

  Johansson, Robin

  2012-01-01

  Detta är ett examensarbete utfört på Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) i Norrköping som är en del av Linköpings Universitet i samarbete med Peab som intressent. Historiskt sett har byggbranschens intresse för logistik varit svalt vilket har lett till att logistiken inom denna bransch har halkat efter i förhållande till övriga branscher. Syftet med detta examensarbete är att utifrån ett logistiskt synsätt tillhandahålla anpassningsförslag till SCOR-processerna ”Make” och ”Retur...

 11. The role of AV and VV optimization for CRT

  William W. Brabham, M.D.

  2013-06-01

  Full Text Available Cardiac resynchronization therapy is an effective therapy for patients with left ventricular systolic dysfunction and a ventricular conduction delay; however, approximately 30% of patients do not experience significant clinical improvement with this treatment. Modern devices allow individualized programming of the AV delay and VV offset, which offer the possibility of improving clinical response rates with optimized programming. AV and VV delay optimization techniques have included echocardiography, device-based algorithms, and several other novel noninvasive techniques. While an acute improvement in hemodynamic function has been clearly demonstrated with optimized device settings, long-term clinical benefit is limited. In the majority of cases, an empiric AV delay with simultaneous biventricular or left ventricular pacing is adequate. The value of optimization of these intervals in “non-responders” still requires further investigation.

 12. En kartläggning av stereoskopisk 3D

  Holmström, Benny

  2011-01-01

  Det här lärdomsprovet är en genomgång av ett av den moderna tidens största modeord: stereoskopisk 3D och syskontermen autostereoskopisk 3D. Kort sagt de tekniker som går ut på att leverera en bild till vardera av människans två ögon och därmed simulera djup i tvådimensionella bilder. Det här kan göras på en mängd olika sätt, och i detta examensarbete går jag igenom de vanligaste teknikerna och förklarar dem kortfattat, en och en. Utöver tekniken analyserar jag även dagens marknad, teknikernas...

 13. Brachial artery aneurysms following brachio-cephalic AV fistula ligation.

  Khalid, Usman; Parkinson, Frances; Mohiuddin, Kamran; Davies, Paula; Woolgar, Justin

  2014-01-01

  Peripheral artery aneurysms proximal to a long-standing arteriovenous (AV) fistula can be a serious complication. It is important to be aware of this and manage it appropriately. Vascular access nurses input all data regarding patients undergoing dialysis access procedures into a securely held database prospectively. This was retrospectively reviewed to identify cases of brachial artery aneurysms over the last 3 years. In Morriston Hospital, around 200 forearm and arm AV fistulas are performed annually for vascular access in renal dialysis patients. Of these, approximately 15 (7.5%) are ligated. Three patients who had developed brachial artery aneurysms following AV fistula ligation were identified. All 3 patients had developed brachial artery aneurysms following ligation of a long-standing brachio-cephalic AV fistula. Two patients presented with pain and a pulsatile mass in the arm, and one presented with pins and needles and discoloration of fingertips. Two were managed with resection of the aneurysm and reconstruction with a reversed long saphenous vein interposition graft, the third simply required ligation of a feeding arterial branch. True aneurysm formation proximal to an AV fistula that has been ligated is a rare complication. There are several reasons for why these aneurysms develop in such patients, the most plausible one being the increase in blood flow and resistance following ligation of the AV fistula. Of note, all the patients in this study were on immunosuppressive therapy following successful renal transplantation. Vigilance by the vascular access team and nephrologists is paramount to identify those patients who may warrant further evaluation and investigation by the vascular surgeon.

 14. Lesing av delvis motstridende tekster i syvende klasse

  Wenke Mork Rogne

  2013-06-01

  Full Text Available I denne artikkelen ser vi på hvilken type informasjon elever i 7. klasse vektlegger for å konstruere en sammenhengende oppsummering av fire til dels motstridende tekster. Elever møter ofte flere tekster om samme tema – multiple tekster – og vi trenger økt kunnskap om hvordan de leser slike tekster. Elevene leste fire ulike tekster om en sykkelulykke. Tekstene presenterte informasjon som var delvis sammenfallende på tvers av alle tekstene, og delvis motstridende informasjon som innebar at enkelte tekster ga ulike beskrivelser av hendelsesforløpet. Vi testet elevenes ordavkodingsferdigheter, fikk dem til å fylle ut et spørreskjema om lesevaner og vi innhentet elevenes resultater på Nasjonal leseprøve. Etter lesing ba vi elevene gi en oppsummering av sykkelulykken. Elevene gjenga relativt mer sammenfallende informasjon enn motstridende informasjon. Gode resultater på Nasjonal leseprøve ser ut til å ha en sammenheng med elevenes ferdigheter i å konstruere en sammenhengende forståelse av de fire tekstene. Elever som oppga å lese mye på Internett hadde imidlertid fått med mindre av informasjonen som var felles for de fire tekstene i sine oppsummeringer. Vi fant også en negativ sammenheng mellom fritidslesing på Internett og resultatene fra Nasjonal leseprøve. Samlet sett indikerer resultatene at når elevene skal skape sammenheng mellom flere delvis motstridende tekster, så blir sammenfallende informasjon vektlagt mer enn motstridende informasjon. Dessuten ser det ut til at de elevene som bruker mest fritid til å lese på Internett, sliter mer med å sammenfatte innholdet i de fire tekstene enn de andre elevene.

 15. InterProScan Result: AV398312 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV398312 AV398312_3_ORF2 E26799A422BE33BE PANTHER PTHR10795:SF30 SITE-1 PROTEASE (STEROL...-REGULATED, CLEAVES STEROL REGULATORY ELEMENT BINDING PROTEINS) NA ? IPR015500 unintegrated ...

 16. InterProScan Result: AV404435 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV404435 AV404435_2_ORF1 15076070D471749D PROFILE PS50110 RESPONSE_REGULATORY 17.91...4 T IPR001789 Signal transduction response regulator, receiver domain Molecular Function: two-component resp

 17. Modellering og dimensjonering av kaianlegg etter Eurokode 2

  Lilleaker, Tore; Tvervåg, Henrik

  2010-01-01

  Dette er sluttrapporten for masteroppgaven på en kaikonstruksjon utført ved NTNU, institutt for konstruksjonsteknikk. Det er i oppgaven gjennomført en prosjektering og dimensjonering av en betongkai etter NS-EN 1992-1-1. Det er også gjennomført et litteraturstudie med en tilhørende teoridel om bestandighet for betongkonstruksjoner i et marint miljø, samt at det er gjennomført en sannsynlighetsbasert bestandighetsanalyse av denne konstruksjonen. Avslutningsvis er det drøftet litt rundt teori, ...

 18. EST Table: AV403981 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available terminase large subunit (DNA packaging protein A) from bacteriophage origin [Escherichia coli UMN026] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV403981 pg-- ... ...AV403981 pg--0297 11/12/09 n.h 10/09/28 100 %/265 aa ref|YP_002411376.1| terminase large subunit (DNA packag...ing protein A) from bacteriophage origin [Escherichia coli UMN026] emb|CAR11828.1|

 19. Modellering av nedslagsfeltet- Veumdalen i Fredrikstad med programmet SWMM

  2015-01-01

  Fredrikstad kommune har hatt store prosjekter pågang i de siste årene i forbindelse med opprustning av ledningsnettet. Oppfylte kjellere har vært en viktig tema for kommunen, og de har en intensjon om å redusere faren for oversvømmelser i utsatte steder. En av de utsatte stedene i Fredrikstad er Veumdalen som har problemer med oversvømmelser nesten hvert år. Som en forebyggende tiltak har kommunen i samarbeid med COWI bygget en tunnel fra Veumveien/Veumbekken til Seutelva. Det ...

 20. EST Table: AV399012 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV399012 NV060536 11/12/09 n.h 10/09/28 65 %/135 aa ref|XP_396932.2| PREDICTED: similar to vav...ene:AGAP010292 10/09/10 65 %/135 aa gnl|Amel|GB13170-PA 10/09/10 57 %/138 aa gi|189241833|ref|XP_972772.2| PREDICTED: similar to vav1 [Tribolium castaneum] AV399012 NV06 ... ...7 %/132 aa C35B8.2b#CE39333#WBGene00006887#locus:vav- 1#status:Partially_confirmed#UniProt:Q45FX5#protein_id

 1. EST Table: AV398785 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV398785 NV060280 11/12/09 n.h 10/09/28 40 %/193 aa ref|XP_002005659.1| GI20589 [Drosophila mojav...ensis] gb|EDW09594.1| GI20589 [Drosophila mojavensis] 10/08/28 40 %/193 aa FBpp0169806|DmojGI2.../10 n.h 10/09/10 35 %/184 aa gi|189234823|ref|XP_001809803.1| PREDICTED: similar to AGAP010960-PA [Tribolium castaneum] AV398785 NV06 ...

 2. EST Table: AV399741 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV399741 NV120677 11/12/09 GO hit GO:0000213(tRNA-intron endonuclease activity)|GO:...0006388(tRNA splicing, via endonucleolytic cleavage and ligation) 10/09/28 42 %/119 aa ref|NP_001127799.2| t...0/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 35 %/145 aa gnl|Amel|GB15173-PB 10/09/10 n.h AV399741 NV12 ...

 3. EST Table: AV399757 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV399757 NV120719 11/12/09 n.h 10/09/28 83 %/234 aa ref|NP_047435.1| AcMNPV orf30 [...Bombyx mori NPV] gb|AAC63704.1| AcMNPV orf30 [Bombyx mori NPV] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV399757 NV12 ...

 4. Prosjektering og analyse av Nordøyvegen bru 3

  Lauknes, Andreas; Arild, Audun

  2016-01-01

  Rapporten tar for seg prosjektering av en etteroppspent betongbru, der beregninger og dimensjoneringen er i henhold til det Europeiske regelverket, nasjonale tillegg og Håndbøker fra Statens vegvesen. Brua som skal dimensjoneres og bli gjort kapasitetskontroll for er Nordøyvegen bru 3, som skal bygges som en del av et større fastlandsprosjekt for nordøyene i Haram kommune. Brua skal bygges som en bjelke-/platebru, og konstruksjonsmetoden er fritt frambygg med totalt syv byggefaser. Den består...

 5. Fysisk aktivitet inom rehabiliteringen av anorexi : - En systematisk litteraturstudie

  Högnäs, Maria

  2011-01-01

  Studiens syfte var att undersöka hur fysisk aktivitet påverkar unga flickor (12-24 år) med anorexi, i samband med rehabilitering. Skribenten vill dessutom ytterligare få specificerat vilken typ av fysisk aktivitet som kan vara lämplig för denna målgrupp. Frågeställningarna besvaras genom en systematisk litteraturstudie. Genom databassökning och frisökning hittades 14 relevanta artiklar som genomgick en kvalitetsgranskning, enligt en modifierad metod för kvalitetsgranskning av Forsberg & Wengs...

 6. Norsk passivhusstandard og Passivhauskonzept: en sammenlignende analyse av krav og kriterier

  Anton, Karin; Vestergaard, Inge

  kriterier som omfattes av passivhuskonseptet med tilhørende sertifisering og kriterier i Norsk Standard 3701. Gjennom analysen ønsker vi å systematisere og sammenlikne de forskjellige kriteriene i standarden: optimalisering, kuldebroer, lufttetthet og trykktesting, utnyttelse av passiv solenergi, bruk av...

 7. Ungdommers opplevelser med overdreven bruk av online-rollespillet World of Warcraft

  Flaaten, Øivind; Torp, Steffen; Aarseth, Espen

  2010-01-01

  Ungdommers bruk av online-rollespill blir ofte problematisert (Falkner 2007). På bakgrunn av kvalitative intervjuer med ti ungdommer og fem pårørendekontakter beskrives i denne artikkelen ungdommenes opplevelser av online-spillet World of Warcraft (WoW). Denne pilotstudien gir en nyansert...

 8. Etableringen av Tesla Motors på det norske bilmarkedet : en empirisk studie av salgsdrivere og konkurranseeffekter

  Asperheim, Hanne Henjum; Vedum, Anders

  2015-01-01

  Denne masterutredningen er en empirisk studie av Tesla Motors’ etablering på det norske bilmarkedet. Vi gjennomfører to separate analyser: Først fokuseres det på geografiske salgsforskjeller, deretter på effekten Tesla Motors har hatt på det norske nybilmarkedet. I vår første analyse utvikler vi en modell for å identifisere Teslas salgsdrivere, i form av geografiske og sosioøkonomiske variabler. Resultatene viser at et fylkes inntektsnivå, utdanningsnivå og miljøbevissthet har en positiv s...

 9. EST Table: AV404171 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV404171 pg--0555 10/09/28 85 %/178 aa ref|ZP_05092873.1| phage tail tape measure p...rotein, lambda family [Carboxydibrachium pacificum DSM 12653] gb|EEB75267.1| phage tail tape measure protein

 10. EST Table: AV404301 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV404301 pg--0808 10/09/28 81 %/199 aa ref|ZP_05092873.1| phage tail tape measure p...rotein, lambda family [Carboxydibrachium pacificum DSM 12653] gb|EEB75267.1| phage tail tape measure protein

 11. EST Table: AV404025 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV404025 pg--0351 11/12/09 n.h 10/09/28 84 %/167 aa ref|ZP_05092873.1| phage tail tape measure... protein, lambda family [Carboxydibrachium pacificum DSM 12653] gb|EEB75267.1| phage tail tape measure

 12. EST Table: AV404116 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV404116 pg--0495X 10/09/28 87 %/148 aa ref|YP_311293.1| putative tail length tape measure... protein [Shigella sonnei Ss046] gb|AAZ89058.1| putative tail length tape measure protein [Shigella s

 13. EST Table: AV400897 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV400897 br--1948 10/09/28 47 %/180 aa ref|XP_967144.2| PREDICTED: similar to corneal wound healing...TED: similar to corneal wound healing-related protein [Tribolium castaneum] CK493011 br-- ...

 14. EST Table: AV405806 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV405806 wdV30260 10/09/28 65 %/199 aa ref|NP_001119709.1| transformer 2 isoform E ...[Bombyx mori] gb|AAX47003.1| transformer-2 protein E [Bombyx mori] 10/08/28 low homology 10/08/27 low homolo

 15. EST Table: AV400604 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV400604 br--1517 10/09/28 48 %/208 aa ref|XP_001863389.1| wolfram syndrome 1 [Cule...x quinquefasciatus] gb|EDS38516.1| wolfram syndrome 1 [Culex quinquefasciatus] 10/08/28 50 %/173 aa FBpp0291

 16. EST Table: AV398407 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV398407 NV021774 10/09/28 100 %/186 aa ref|NP_001040215.1| stathmin [Bombyx mori] gb|ABD36259.1| stathmin...507-PA 10/09/10 48 %/236 aa gi|91083957|ref|XP_975021.1| PREDICTED: similar to stathmin [Tribolium castaneum] FS915193 NV02 ...

 17. EST Table: AV398495 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV398495 NV021874 10/09/28 91 %/209 aa ref|NP_001040215.1| stathmin [Bombyx mori] gb|ABD36259.1| stathmin...07-PA 10/09/10 54 %/213 aa gi|91083957|ref|XP_975021.1| PREDICTED: similar to stathmin [Tribolium castaneum] FS915193 NV02 ...

 18. EST Table: AV401468 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV401468 e96h0771 10/09/28 87 %/171 aa ref|NP_001040215.1| stathmin [Bombyx mori] gb|ABD36259.1| stathmin...07-PA 10/09/10 55 %/166 aa gi|91083957|ref|XP_975021.1| PREDICTED: similar to stathmin [Tribolium castaneum] FS915193 e96h ...

 19. EST Table: AV403752 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV403752 pg--0009 10/09/28 100 %/257 aa ref|YP_002411376.1| terminase large subunit (DNA packaging... protein A) from bacteriophage origin [Escherichia coli UMN026] emb|CAR11828.1| terminase large subunit (DNA packaging

 20. EST Table: AV404329 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV404329 pg--0843 10/09/28 100 %/173 aa ref|NP_001136443.1| clathrin heavy chain [B...61 %/169 aa T20G5.1#CE00480#WBGene00011867#locus:chc-1#Clathrin heavy chain#status:Partially_confirmed#UniPr

 1. EST Table: AV405172 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV405172 prgv0893 10/09/28 85 %/198 aa gb|ABF55966.2| cleavage stimulation factor 6...ref|XP_970762.1| PREDICTED: similar to cleavage stimulation factor 64-kDa subunit [Tribolium castaneum] FS920483 prgv ...

 2. EST Table: AV400944 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV400944 e96h0016 10/09/28 73 %/153 aa ref|XP_002005200.1| GI20361 [Drosophila mojav...ensis] gb|EDW09135.1| GI20361 [Drosophila mojavensis] 10/08/28 73 %/153 aa FBpp0169578|DmojGI20361-PA 10/08

 3. EST Table: AV398908 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV398908 NV060415 10/09/28 95 %/160 aa ref|XP_002004473.1| GI19595 [Drosophila mojav...ensis] ref|XP_002059335.1| GJ18395 [Drosophila virilis] gb|EDW08408.1| GI19595 [Drosophila mojavensis] gb|E

 4. EST Table: AV400707 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV400707 br--1674X 10/09/28 54 %/135 aa ref|XP_002008152.1| GI11978 [Drosophila mojav...ensis] gb|EDW18628.1| GI11978 [Drosophila mojavensis] 10/08/28 54 %/135 aa FBpp0161195|DmojGI11978-PA 10/0

 5. EST Table: AV401018 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV401018 e96h0121 10/09/28 81 %/103 aa ref|XP_002007281.1| GI12464 [Drosophila mojav...ensis] gb|EDW17757.1| GI12464 [Drosophila mojavensis] 10/08/28 81 %/103 aa FBpp0161681|DmojGI12464-PA 10/08

 6. EST Table: AV399925 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV399925 br--0031 10/09/28 87 %/140 aa ref|XP_002008796.1| GI13691 [Drosophila mojav...ensis] gb|EDW19272.1| GI13691 [Drosophila mojavensis] 10/08/28 87 %/140 aa FBpp0162908|DmojGI13691-PA 10/08

 7. EST Table: AV401292 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV401292 e96h0497 10/09/28 99 %/102 aa ref|XP_002004473.1| GI19595 [Drosophila mojav...ensis] ref|XP_002059335.1| GJ18395 [Drosophila virilis] gb|EDW08408.1| GI19595 [Drosophila mojavensis] gb|E

 8. EST Table: AV405991 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV405991 wdV30476 10/09/28 81 %/103 aa ref|XP_002007281.1| GI12464 [Drosophila mojav...ensis] gb|EDW17757.1| GI12464 [Drosophila mojavensis] 10/08/28 81 %/103 aa FBpp0161681|DmojGI12464-PA 10/08

 9. EST Table: AV399270 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV399270 NV060991 10/09/28 41 %/162 aa ref|XP_002007640.1| GI13052 [Drosophila mojav...ensis] gb|EDW18116.1| GI13052 [Drosophila mojavensis] 10/08/28 41 %/162 aa FBpp0162269|DmojGI13052-PA 10/08

 10. EST Table: AV402088 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV402088 heS00552 10/09/28 57 %/120 aa ref|XP_002003339.1| GI17860 [Drosophila mojav...ensis] gb|EDW12781.1| GI17860 [Drosophila mojavensis] 10/08/28 57 %/120 aa FBpp0167077|DmojGI17860-PA 10/08

 11. EST Table: AV404032 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV404032 pg--0359 10/09/28 39 %/179 aa ref|XP_002008018.1| GI12064 [Drosophila mojav...ensis] gb|EDW18494.1| GI12064 [Drosophila mojavensis] 10/08/28 39 %/179 aa FBpp0161281|DmojGI12064-PA 10/08

 12. EST Table: AV398210 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV398210 NV021247 10/09/28 77 %/206 aa ref|XP_001998997.1| GI23318 [Drosophila mojav...ensis] gb|EDW14458.1| GI23318 [Drosophila mojavensis] 10/08/28 77 %/206 aa FBpp0172535|DmojGI23318-PA 10/08

 13. EST Table: AV398468 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV398468 NV021845 10/09/28 40 %/208 aa ref|XP_001998750.1| GI23457 [Drosophila mojav...ensis] gb|EDW14211.1| GI23457 [Drosophila mojavensis] 10/08/28 40 %/208 aa FBpp0172674|DmojGI23457-PA 10/08

 14. EST Table: AV398578 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV398578 NV021976 10/09/28 61 %/149 aa ref|XP_968620.1| PREDICTED: similar to AGAP0.../08/28 55 %/161 aa FBpp0085738|SdhA-PC 10/08/27 60 %/131 aa C03G5.1#CE03917#WBGene00015391#locus:sdha-1#succinate dehydrogenase flav

 15. EST Table: AV401286 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV401286 e96h0482 10/09/28 55 %/188 aa ref|XP_002004616.1| GI19509 [Drosophila mojav...ensis] gb|EDW08551.1| GI19509 [Drosophila mojavensis] 10/08/28 55 %/188 aa FBpp0168726|DmojGI19509-PA 10/08

 16. EST Table: AV401287 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV401287 e96h0483 10/09/28 93 %/160 aa ref|XP_002004473.1| GI19595 [Drosophila mojav...ensis] ref|XP_002059335.1| GJ18395 [Drosophila virilis] gb|EDW08408.1| GI19595 [Drosophila mojavensis] gb|E

 17. EST Table: AV406016 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV406016 wdV30506 10/09/28 81 %/103 aa ref|XP_002007281.1| GI12464 [Drosophila mojav...ensis] gb|EDW17757.1| GI12464 [Drosophila mojavensis] 10/08/28 81 %/103 aa FBpp0161681|DmojGI12464-PA 10/08

 18. EST Table: AV406029 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV406029 wdV30520 10/09/28 70 %/125 aa ref|XP_002007572.1| GI12310 [Drosophila mojav...ensis] gb|EDW18048.1| GI12310 [Drosophila mojavensis] 10/08/28 71 %/125 aa FBpp0127559|DanaGF24367-PA 10/08

 19. EST Table: AV400537 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV400537 br--1414 10/09/28 41 %/216 aa ref|XP_002000083.1| GI10045 [Drosophila mojav...ensis] gb|EDW15544.1| GI10045 [Drosophila mojavensis] 10/08/28 41 %/216 aa FBpp0159262|DmojGI10045-PA 10/08

 20. EST Table: AV400979 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV400979 e96h0061 10/09/28 57 %/143 aa ref|XP_002004493.1| GI19964 [Drosophila mojav...ensis] gb|EDW08428.1| GI19964 [Drosophila mojavensis] 10/08/28 57 %/143 aa FBpp0169181|DmojGI19964-PA 10/08

 1. EST Table: AV398644 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV398644 NV060124 10/09/28 96 %/174 aa ref|XP_002004473.1| GI19595 [Drosophila mojav...ensis] ref|XP_002059335.1| GJ18395 [Drosophila virilis] gb|EDW08408.1| GI19595 [Drosophila mojavensis] gb|E

 2. EST Table: AV404441 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV404441 pg--0982 10/09/28 79 %/229 aa ref|XP_001998398.1| GI23651 [Drosophila mojav...ensis] gb|EDW13859.1| GI23651 [Drosophila mojavensis] 10/08/28 79 %/229 aa FBpp0172868|DmojGI23651-PA 10/08

 3. EST Table: AV398478 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV398478 NV021855 10/09/28 99 %/204 aa ref|NP_001136443.1| clathrin heavy chain [Bo...6 %/204 aa T20G5.1#CE00480#WBGene00011867#locus:chc-1#Clathrin heavy chain#status:Partially_confirmed#UniPro

 4. EST Table: AV402568 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV402568 heS30139 10/09/28 48 %/151 aa ref|XP_002006691.1| GI18446 [Drosophila mojav...ensis] gb|EDW10626.1| GI18446 [Drosophila mojavensis] 10/08/28 48 %/151 aa FBpp0167663|DmojGI18446-PA 10/08

 5. EST Table: AV404233 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV404233 pg--0732 10/09/28 70 %/129 aa ref|XP_002003556.1| GI21941 [Drosophila mojav...ensis] gb|EDW12998.1| GI21941 [Drosophila mojavensis] 10/08/28 70 %/129 aa FBpp0171158|DmojGI21941-PA 10/08

 6. EST Table: AV399704 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV399704 NV120582 10/09/28 80 %/230 aa ref|XP_001998398.1| GI23651 [Drosophila mojav...ensis] gb|EDW13859.1| GI23651 [Drosophila mojavensis] 10/08/28 80 %/230 aa FBpp0172868|DmojGI23651-PA 10/08

 7. EST Table: AV404790 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV404790 prgv0452 10/09/28 65 %/113 aa ref|XP_001979237.1| GG24851 [Drosophila erec...10/09/10 59 %/106 aa gi|91086741|ref|XP_971589.1| PREDICTED: similar to riboflavin kinase [Tribolium castaneum] FS912700 prgv ...

 8. EST Table: AV400760 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV400760 br--1758 10/09/28 64 %/214 aa ref|XP_307835.4| AGAP009424-PA [Anopheles ga...9241497|ref|XP_967205.2| PREDICTED: similar to neuron navigator 2 [Tribolium castaneum] BY916808 br-- ...

 9. EST Table: AV405194 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV405194 prgv0919 10/09/28 65 %/160 aa ref|XP_002000766.1| GI22341 [Drosophila mojav...ensis] gb|EDW16227.1| GI22341 [Drosophila mojavensis] 10/08/28 65 %/160 aa FBpp0171558|DmojGI22341-PA 10/08

 10. EST Table: AV403131 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV403131 msgV0077 10/09/28 92 %/200 aa ref|XP_002004473.1| GI19595 [Drosophila mojav...ensis] ref|XP_002059335.1| GJ18395 [Drosophila virilis] gb|EDW08408.1| GI19595 [Drosophila mojavensis] gb|E

 11. EST Table: AV398368 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV398368 NV021731 10/09/28 95 %/237 aa ref|NP_001136443.1| clathrin heavy chain [Bo...2 %/237 aa T20G5.1#CE00480#WBGene00011867#locus:chc-1#Clathrin heavy chain#status:Partially_confirmed#UniPro

 12. EST Table: AV399507 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV399507 NV120319 10/09/28 70 %/144 aa ref|YP_803401.1| baculovirus repeated ORF-b [Anticars...ia gemmatalis nucleopolyhedrovirus] gb|ABI13791.1| baculovirus repeated ORF-b [Anticarsia gemmatali

 13. EST Table: AV403922 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV403922 pg--0214 10/09/28 91 %/142 aa ref|ZP_06118881.2| DNA packaging protein FI ...[Clostridium hathewayi DSM 13479] gb|EFC94454.1| DNA packaging protein FI [Clostridium hathewayi DSM 13479

 14. EST Table: AV404246 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV404246 pg--0747 10/09/28 91 %/130 aa ref|ZP_06118881.2| DNA packaging protein FI ...[Clostridium hathewayi DSM 13479] gb|EFC94454.1| DNA packaging protein FI [Clostridium hathewayi DSM 13479

 15. EST Table: AV403894 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available ref|XP_001605691.1| PREDICTED: similar to xaa-pro dipeptidase app(e.coli) [Nasonia vitripennis] 10/08/28 52...%/206 aa gi|189241712|ref|XP_968082.2| PREDICTED: similar to xaa-pro dipeptidase app(e.coli) [Tribolium castaneum] AV403894 pg-- ...

 16. Centralized Library Services for Audiovisual Media. AV in Action 4.

  Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum, The Hague (Netherlands).

  Designed to provide assistance to countries in developing centralized services to their libraries for nonbook materials, this pamphlet contains examples from five countries that have succeeded in establishing such services. Those examples include: (1) "The Central Library Service for AV-Materials in Denmark" (Suzanne Hemmeth…

 17. EST Table: AV400204 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV400204 br--0896 10/09/28 36 %/111 aa ref|XP_967620.1| PREDICTED: similar to anopheles stephen...093471|ref|XP_967620.1| PREDICTED: similar to anopheles stephensi ubiquitin, putative [Tribolium castaneum] FS914988 br-- ...

 18. EST Table: AV400925 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV400925 br--1989 10/09/28 35 %/122 aa ref|XP_967620.1| PREDICTED: similar to anopheles stephen...nl|Amel|GB19565-PA 10/09/10 35 %/122 aa gi|91093471|ref|XP_967620.1| PREDICTED: similar to anopheles stephensi ubiquitin, putative [Tribolium castaneum] FS914988 br-- ...

 19. EST Table: AV400917 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV400917 br--1979 10/09/28 46 %/148 aa ref|XP_975194.1| PREDICTED: similar to something about...|Amel|GB19080-PA 10/09/10 46 %/148 aa gi|91081571|ref|XP_975194.1| PREDICTED: similar to something about silencing protein 10 [Tribolium castaneum] FS937283 br-- ...

 20. EST Table: AV398194 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV398194 NV021231 10/09/28 38 %/170 aa ref|NP_724426.2| vulcan, isoform D [Drosophi...la melanogaster] gb|AAM68355.2| vulcan, isoform D [Drosophila melanogaster] 10/08/28 38 %/170 aa FBpp0289730

 1. EST Table: AV406060 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV406060 wdV30561X 10/09/28 99 %/122 aa gb|ACN86367.1| troponin T transcript varian...006588#locus:tnt- 3#status:Partially_confirmed#UniProt:B9WRS6#protein_id:AC M46022.1 10/09/10 81 %/122 aa AG

 2. EST Table: AV405690 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV405690 wdV30118 10/09/28 93 %/225 aa ref|NP_001040124.1| exuperantia [Bombyx mori] gb|ABD36117.1| exuperan...9360-PA 10/09/10 53 %/220 aa gi|91085815|ref|XP_974770.1| PREDICTED: similar to exuperantia [Tribolium castaneum] FS919769 wdV3 ...

 3. EST Table: AV401231 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV401231 e96h0406 10/09/28 100 %/169 aa ref|NP_001040343.1| peripheral-type benzodiazepine... receptor [Bombyx mori] gb|ABF51223.1| peripheral-type benzodiazepine receptor [Bombyx mori] 10/08/28

 4. EST Table: AV401871 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV401871 heS00267 11/12/09 GO hit GO:0046872(metal ion binding) 10/09/28 65 %/194 aa gb|ACR61720.1| triglyce...ride lipase [Manduca sexta] 10/08/28 48 %/206 aa FBpp0147001|DgriGH13095-PA 10/08/2

 5. EST Table: AV398786 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV398786 NV060281 10/09/28 96 %/126 aa gb|ACZ13341.1| actin-4 [Bursaphelenchus xylo...philus] dbj|BAI52957.1| actin [Bursaphelenchus xylophilus] 10/08/28 96 %/126 aa FBpp0278212|DpseGA24908-PA 1

 6. EST Table: AV401011 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV401011 e96h0108 10/09/28 100 %/105 aa gb|ACZ13341.1| actin-4 [Bursaphelenchus xyl...ophilus] dbj|BAI52957.1| actin [Bursaphelenchus xylophilus] 10/08/28 100 %/105 aa FBpp0278212|DpseGA24908-PA

 7. EST Table: AV400057 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV400057 br--0482 10/09/28 100 %/104 aa gb|ACZ13341.1| actin-4 [Bursaphelenchus xyl...ophilus] dbj|BAI52957.1| actin [Bursaphelenchus xylophilus] 10/08/28 100 %/104 aa FBpp0278212|DpseGA24908-PA

 8. EST Table: AV398858 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV398858 NV060362 10/09/28 100 %/102 aa gb|ACZ13341.1| actin-4 [Bursaphelenchus xyl...ophilus] dbj|BAI52957.1| actin [Bursaphelenchus xylophilus] 10/08/28 100 %/102 aa FBpp0278212|DpseGA24908-PA

 9. EST Table: AV402944 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV402944 heS30768 10/09/28 76 %/117 aa gb|ACO12033.1| 40S ribosomal protein S8 [Lepeo...phtheirus salmonis] gb|ACO12251.1| 40S ribosomal protein S8 [Lepeophtheirus salmonis] 10/08/28 67 %/122 aa

 10. Rektorers forståelse av mobbing i skolen

  Hansen, Helle Rabøl

  2008-01-01

  PÅ opfordring fra redaktionen gives en kommentar med dansk vinkel til den norske artikel 'Rektorers forståelse av mobbning i skolen'.Den omtalte artikel er at betragte som første trin i indførelse af en nordisk mobbeforståelse med undgangspunkt i Dan Olweus begrebsafgrænsning.Der savnes også en i...

 11. EST Table: AV405516 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV405516 wdV10864 10/09/28 33 %/180 aa ref|XP_969213.1| PREDICTED: similar to artemis...0768|ref|XP_969213.1| PREDICTED: similar to artemis protein [Tribolium castaneum] FS920671 wdV1 ...

 12. EST Table: AV401629 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV401629 e96h0968 10/09/28 70 %/161 aa ref|XP_002431431.1| Karyogamy protein KAR4, ...putative [Pediculus humanus corporis] gb|EEB18693.1| Karyogamy protein KAR4, putative [Pediculus humanus cor

 13. Forskerskoler som modeller for forskerutdanning: Progresjon og utvikling av ekspertise

  Sten Ludvigsen

  2013-12-01

  Full Text Available I de senere årene har forskerskoler blitt fremhevet som en mulig løsning på ulike utfordringer innenfor forskerutdanningen. På bakgrunn av erfaringer med to forskerskoler innenfor utdanningsvitenskap, vil vi i denne artikkelen belyse to problemstillinger: Hvordan kan man organisere læringsforløpet til ph.d.-kandidatene slik at det støtter deres progresjon? Og hva må forskerutdanningen inneholde for at ph.d.-kandidatene skal utvikle tilstrekkelig ekspertise innenfor et avgrenset kunnskapsområde?For å skape progresjon, bør utdanningsprogrammet bidra til å gi struktur og angi faglig retning. Videre må utdanningselementene være relevante for avhandlingsarbeidet. I tillegg kan progresjon fremmes gjennom seminarer, der utviklingen av tekster og artikler følges opp. Argumentet om at forskerskoler bør bygge på gode forskningsmiljøer har stått sentralt i utredningen av ulike modeller for forskerutdanning i Norge. Ett aspekt som har fått økende oppmerksomhet er betydningen av å oppnå en tilstrekkelig grad av spesialisering. Uten utvikling av en slik ekspertise, vil ph.d.-kandidatene ikke kunne publisere internasjonalt og delta i forskningsfellesskap.Ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet har man de siste 10 årene utviklet flere typer forskerskoler. I denne artikkelen tar vi utgangspunkt i den UiO-finansierte, tematisk avgrensede forskerskolen «Læring, kommunikasjon og IKT» (2004–2008 og den NFR-finansierte nasjonale forskerskolen i utdanningsvitenskap, NATED (2008–2016, hvor ph.d.-kandidatene deltar i faglige aktiviteter organisert i fire spor.Metodene som brukes for å besvare problemstillingene omfatter intervjuer, spørreskjema og refleksjoner vedrørende de to ulike forskerskolene.Resultatene viser at man kan oppnå nødvendig spesialisering, høy kvalitet, høy tilfredshet og høy relevans ved bruk av forskerskoler som virkemiddel i forskerutdanningen. Begge forskerskolene har tilrettelagt for internasjonal

 14. Giver specifik fodtræning og indlæg en yderligere effekt sammenlignet med et standard knæfokuseret træningsforløb for patienter med patellofemoral smertesyndrom?

  Mølgaard, Carsten; Andreasen, Jane; Christensen, Marianne;

  2012-01-01

  tilstrækkelig evidens for en overbevisende effekt af fod- og knæortoser i behandlingen af PFPS patienter. Formål: At undersøge om en kombination af specifik fodtræning og indlæg kan forbedre effekten af et standard træningsregime i behandlingen af patellofemorale smerte syndrom (PFPS). Materiale og metode...

 15. Minimizing ventricular pacing by a novel atrioventricular (AV) delay hysteresis algorithm in patients with intact or compromised intrinsic AV conduction and different atrial and ventricular lead locations.

  Pakarinen, Sami; Toivonen, Lauri

  2013-09-01

  To investigate if an advanced AV search hysteresis (AVSH) algorithm, Ventricular Intrinsic Preference (VIP(™)), reduces the incidence of ventricular pacing (VP) in sinus node dysfunction (SND) with both intact and compromised AV conduction and with intermittent AV block regardless of the lead positions in the right atria and the ventricle. Patients were classified as having intact AV (AVi) conduction if the PR interval was ≤ 210 ms on ECG and 1:1 AV conduction during atrial pacing up to 120 bpm with PR interval ≤ 350 ms. Otherwise the AV conduction was classified as compromised (AVc). Both AVi and AVc patients were randomized to VIP ON or OFF. VIP performed an intrinsic AV conduction search every 30 s for three consecutive atrial cycles with the extension of the sensed and paced AV (SAV/PAV) delays from basic values of 150/200 ms to 300/350 ms. Extended AV intervals were allowed for three cycles when VP occurred before returning to basic AV delays. The primary end-point was %VP at 12 months. Among 389 patients, 30.1% had intact and 69.9% had compromised AV conduction. The mean %VP at 12 months was 9.6% by VIP compared to 51.8% with standard AV settings in patients with AVi (P < 0.0001) and 28.0% versus 78.9% (P < 0.0001) with AVc. With VIP, excessive %VP among most used lead positions was not seen. Conversely, when VIP was off %VP was low only in patients who had leads in the RA septal-RV septal position (23.0%). VIP feature reduces VP both in patients with SND and with intermittent heart block regardless of the lead positions in the right atria and the ventricle.

 16. En obekväm sanning eller en stor bluff? : En analys av den visuella gestaltningen av fenomenet "global uppvärmning" i filmmediet

  Eriksson, Anton; Oretoft, Mikael

  2010-01-01

  En uppsats som kritiskt granskar och analyserar den visuella gestaltningen i två dokumentärfilmer. Huvudtemat i filmerna är global uppvärmning och konsekvenserna av detta. Uppsatsens syfte är att undersöka den visuella gestaltningen av den miljödebatt som filmerna är en del i och genom detta belysa frågor som berör visuell kultur och popularisering av vetenskap.

 17. Fra strømfordeling til pengestrøm? : Statnett fra forvaltningsbedrift til statsforetak : en konsekvensanalyse av omorganiseringen av Statnett seks år etter

  Knudsen, Halvor Gillund

  1998-01-01

  Fra strømfordeling til pengestrøm? Statnett fra forvaltningsbedrift til statsforetak en konsekvensanalyse av omorganiseringen av Statnett seks år etter. Tema for oppgaven er konsekvenser av endrete tilknytningsformer i staten. Temaet er kommet frem gjennom tilknytning til et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo ved Vitenskapsbutikken og Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Årsaken til at man ønsker å se på slike forhold er den stadige kritikken mot en etter sigende alt for...

 18. The effects of first-year shoot cut back on willow biomass production during the first and second cutting cycle; Effekter av skottnedklippning efter etableringsaaret paa produktionen under foersta och andra omdrevet i salixodlingar

  Verwijst, Theo; Nordh, Nils-Erik

  2010-05-15

  During the early phase of commercialisation of willow short rotation forestry in Sweden it was considered to be important to cut down the shoots after the establishment year, and this practice still is maintained today. Several reasons then were put forward for cutting down. The primary goal was to stimulate sprouting of more shoots, thereby obtaining a rapidly closing stand which could compete with weeds. Another reason was that it would enable weed control during the second year. In some of the older clones, which exhibited bow-shaped shoots, cutting down was supposed to lead to more straight growing shoots which rendered less biomass loss at harvest. In the meantime, the practice of cutting down has been abandoned in Denmark, and there are reasons to scrutinise the effects of cutting down on available biomass production figures from Swedish field trials. The main goal with this project was to try to quantify the effects of cutting down on the biomass productivity of willow during the first and later cutting cycles. Thus far, efforts in this research topic have not led to a scientifically documented quantification on the effects, and therefore a scientific basis for hands-on recommendations to willow growers is lacking. The purpose of our work consequently was to generate practical recommendations with regard to the management measure of cutting down, and the audience targeted consisted of willow growers (farmers, land-owners and entrepreneurs) who are deciding about and perform the actual management of willow stands to obtain higher yields. This information also is of large relevance for all extension workers in willow growing. Data have been collected from a field trial which was planted in Flosta, Enkoeping, in 2005. As this was the only experiment on cutting down which ran during the project period, we searched the archives which contained material from another experiment which ran from 1992 to 1996 in Ultuna, Uppsala, and from which some date were collected as late as in 2000. Furthermore, the archives contained data from an experiment at the Brunnby experimental farm in Vaesteraas, which ran from 1991 to 1994. Very few papers on cutting down as a management measure were found in peer-reviewed articles, while foreign manuals for willow growers usually referred to the recommendations as described in the Swedish manuals. Results from the three field trials in Sweden, which were established with the aim to quantify the effects of cutting down of willow shoots after one year on subsequent biomass production, show that no positive effects of cutting down on yield have occurred at all. In contrary, the results altogether show that cutting down has an adverse effect on subsequent biomass production in willow during the first cutting cycle, and that cutting down also may cause a lower productivity during later cutting cycles. We conclude that cutting down, apart from being a costly management measure, leads to production losses in willow cultivation. We recommend that cutting down should not be used as a routine measure after the establishment season. This recommendation contradicts the current recommendation which currently is advocated in Sweden. By means of extension work, current practice should be changed to obtain higher biomass yields and better profit in willow short rotation forests

 19. Hydrological and hydro-geological effects on wetlands and forest areas from the repository at Forsmark. Results from modelling with MIKE SHE; Hydrologiska och hydrogeologiska effekter paa vaatmarker och skogsomraaden av slutfoervarsanlaeggningen i Forsmark. Resultat fraan modellering med MIKE SHE

  Maartensson, Erik; Gustafsson, Lars-Goeran; Gustafsson, Ann-Marie; Aneljung, Maria; Sabel, Ulrika (DHI Sverige AB, Goeteborg (Sweden))

  2010-06-15

  This report provides background material for investigations and associated impact assessments concerning water operations in terms of withdrawal of groundwater from the final repository for spent nuclear fuel at Forsmark. The report presents detailed modelling results in the form of supplementary sensitivity analyses and detailed hydrological and hydrogeological analyses of specific nature objects in Forsmark. The sensitivity analyses aim to investigate the sensitivity of the modelling results to i) the meteorological conditions, ii) impervious surfaces and iii) the model description of the present SFR (final repository for short-lived radioactive waste). A number of simulation cases aim to study cumulative effects of groundwater withdrawal from an extended SFR. The simulations are evaluated with respect to the groundwater table drawdown and head changes in the bedrock. The report analyses the hydrogeological and hydrological conditions for a number of selected wetland objects and forest objects. The selection of objects aims to cover different types of valuable nature objects at different geographical locations in relation to the influence area of the groundwater table drawdown. The analysis comprises groundwater levels at all nature objects, whereas wetlands with particularly high nature values have been studied in detail with respect to surface water levels, the need for water supply and object-specific water balances. These studies have been performed for different meteorological conditions in the form of a type (2006) and a statistically normal, dry and wet year, respectively, with a return period of 100 years for the dry- and wet years. All simulations for disturbed conditions with a fully open repository are done with a hydraulic conductivity of K{sub inj} = 10-7 or 10-8 m/s in the grouted zone. The results show that time-dependent precipitation and snow melt have large influence on the temporal variations of the depth to the groundwater table for undisturbed conditions. Precipitation and snow melt also have large influence on the drawdown of the groundwater table due to the groundwater withdrawal from the repository. For a normal year, based on precipitation data from the reference normal period 1961-1990, the annual average size of the influence area is 1.15 km2 for a grouting level of K{sub inj} = 10-7 m/s. Compared to the normal year, the size of the influence area is 17% larger during a dry year and 19% smaller during a wet year. The groundwater table drawdown also varies during individual years. For the type year 2006, the size of the influence area is approximately three times larger in November than in May. Implementation of the present SFR underground facility in the modelling tool MOUSE yields a groundwater inflow to SFR of 6.7 L/s, compared to a measured inflow of some 6 L/s. According to model calculations, the groundwater withdrawal from SFR causes groundwater table drawdown in an area with a size of 0.17 km2. The influence area is concentrated to the SFR pier and areas with vertical fracture zones in the rock, located north and northeast of Lake Bolundsfjaerden. The head change in the bedrock at the level 50 m b s l reaches the model boundary in the northeast. An extension of the SFR facility is planned. According to the modelling results, the extension will only yield small additional groundwater table drawdown and head changes in the bedrock. For the wetland objects, even a relatively small drawdown of the groundwater table may cause vegetation changes and ultimately overgrowth. The forests are not as sensitive to a drawdown of the groundwater table. According to the model calculations, the groundwater withdrawal from the repository yields a groundwater table drawdown that exceeds 0.1 m as an annual average for a normal year in one fifth the studied wetland objects and in half of the forest objects. The fraction of objects with a groundwater table drawdown is higher during a dry year and lower during a wet year. The surface-water depth in the studied wetland objects ranges from a few centimetres to half a metre. It is judged that a number of wetland objects may require water supply in order to maintain an undisturbed water level during groundwater withdrawal from the repository. According to the modelling results, the water-supply requirements are largest during spring and autumn. In one of the wetland objects, the water requirement is 3 L/s as an annual average for the type year 2006. Object-specific water balances and particle tracking calculations show that the inflow to the wetland objects mainly takes place through the Quaternary deposits. This is in accordance with the conceptual model, according to which there is a shallow groundwater flow system with many local recharge and discharge areas. The groundwater withdrawal from the repository implies that the water balance is changed for some of the studied wetland objects.

 20. Wood-ash addition on a drained forest peatland in Southern Sweden - Effects on water chemistry; Tillfoersel av biobra ensleaska i tallskog paa en dikad torvmark i soedra Sverige - Effekter paa vattenkemin

  Ring, Eva; Broemssen, Claudia von; Losjoe, Katarina; Sikstroem Ulf

  2012-02-15

  Wood ash can be used for forest fertilization on peatlands or for nutrient compensation following intensive harvesting. This project was performed in order to investigate effects on water chemistry of applying wood ash to a Scots pine stand on a drained peatland. Ditch-water chemistry was monitored before and after the application of wood ash. Furthermore, groundwater was collected and chemically analyzed both from the ash-treated peatland and from an adjacent untreated reference peatland. Both short term (a few months) and more long term effects (up to three years after application) were detected on water chemistry

 1. Need for long-term field experiments in forest land. Air pollution and biomass harvest - effects and countermeasures; Behov av laangsiktiga foersoek i skogsmark. Luftfoeroreningar och biomassauttag - effekter och motaatgaerder

  Nohrstedt, H.Oe. [Forestry Research Inst. of Sweden, Uppsala (Sweden); Persson, Tryggve [Swedish Univ. of Agricultural Sciences, Uppsala (Sweden). Dept. of Ecology and Environmental Research; Staaf, H. [Swedish Environmental Protection Agency, Stockholm (Sweden); Sydow, F. von [Swedish Univ. of Agricultural Sciences, Uppsala (Sweden)

  1999-11-01

  Knowledge of effects of air pollutants and biomass removal obtained from long-term field experiments is needed as a complement to information from environmental monitoring. Monitoring tells us that environmental changes occur, whereas results from field experiments help us to understand what causes these changes. New environmental problems and questions are expected to arise, and it is therefore important to be prepared for the future by following up existing field experiments and maintaining previous investments. In our international efforts, results from long-term field experiments can be used as a knowledge base for negotiations around environmental conventions in which Sweden is involved. In the present needs analysis, we have suggested that there is good reason to maintain 61 experimental sites with a total of 100 prioritized experiments. In making this selection we have proceeded from the criteria referred to in the text. The need for new experiments is described within the different subject areas With 7 page summary in English. 10 refs, 14 tabs

 2. Possibilities of increased power output from existing generator plants. Feasible changes of existing generators. New technology, ASD (Adjustable Speed Drives); Muligheter for oekt effekt fra eksisterende generatoranlegg. Mulige endringer av bestaaende generatorer. Ny teknologi, ASD (Adustable Speed Drives)

  Elstroem, A.

  1996-12-31

  The present paper relates to the increase of power output from existing generator plants in Norway by new operation profiles. The paper focuses on the consequences of increasing the power turnover and production with a particular attention to the generator itself. In addition, some of the possibilities on the use of an ASD (Adjustable Speed Drives) installation are elucidated, which is a concept on regulating the number of revolutions within small limits by synchronous rotation. According to the author, the power output of generator increases between 10 to 30%

 3. Effects of wood-ash addition on nitrogen turnover in a highly nitrogen loaded spruce site. Final project report; Effekter av askaaterfoering paa kvaeveomsaettningen i ett kvaeverikt granbestaand i Halland. Slutrapport foer projektet

  Nohrstedt, H.Oe.; Hoegbom, Lars; Nordlund, Sten [Forestry Research Inst. of Sweden, Uppsala (Sweden)

  2000-04-01

  During two consecutive years, it was studied how a fertilization with 4.2 tonnes pelleted bark ash per ha, made six-seven years earlier, affected soil chemistry, nitrogen turnover and soil-water chemistry on a Norway spruce site in SW Sweden. The actual site has a very acidic soil. At the same time, the supply of inorganic N is rich. Measures against soil acidification, e. g. addition of ash or lime, may significantly influence the turnover of N with a subsequent risk for increased leaching. Thus, there is a potential conflict between two urgent environmental goals, i. e. to decrease acidification and to decrease the N load on aquatic ecosystems. In the humus layer and the upper 5 cm of the mineral soil, pH(H{sub 2}O) had increased with at the most 0.2 units because of the ash addition. The easily extractable amounts of Mg, P and nitrate were slightly increased. The potential nitrification in the humus layer was generally higher in the ash treatment, but the difference. was not statistically significant. The soil water at 50 cm depth was 0.1-0.2 pH-units more acidic where ash had been applied. Simultaneously, there were tendencies for higher concentrations of nitrate, Al and K. This is the first time in Sweden that ash fertilization of a closed forest has given clear indications of an increased N leaching. As expected, the ash fertilization decreased the acidity of the top soil. On the contrary, the runoff became more acidic and more rich in Al. Thus, the ash fertilization has counteracted one of its primary goals, i. e. to produce a runoff less toxic to aquatic life. The acidification of the runoff may partially be because of acid production during nitrification.

 4. Application of bark ash to a mixed forest in central Sweden - effects on soil chemistry, composition of the flora and stem growth; Tillfoersel av barkaska till en blandskog i Medelpad - effekter paa markkemi, florans sammansaettning och stamtillvaext

  Nilsson, Torbjoern; Nilsson, Aake; Larsson, Kjell

  2004-02-01

  In a 60-year-old mixed coniferous stand dominated by Norway spruce on a sandy-silty till, the effects on soil chemistry, field vegetation and stem growth of applying two different ash products were studied during 1995-2002. Eight field plots (30x30 m) were established in early summer 1995, 56 km WNW Sundsvall in Central Sweden on forest land belonging to SCA Skog. One year later, in June 1996, 3 tonnes of pelleted bark ash (A) from a pulp mill factory were applied per hectare on four of these plots. During the production of these ash pellets, 8-10 % of tall oil was added.The other four plots were control plots (K). In July 1996, six more plots were established, in connection to the other eight plots. Two of these new plots were control plots (C), the other four plots were treated with granules (AS) of bark ash and sewage sludge from A sewage-treatment plant in Sundsvall. Two different doses of these granules were used; two plots received 300 kg per plot or 3.3 tonnes/ha (AS3) and two plots received 900 kg per plot or 10 tonnes/ha (AS9). The field vegetation in treatment A and K was inventoried one year before treatment, and one and five years after treatment. In the other treatments (C, AS3 and AS9) the field vegetation was inventoried only one and five years after treatment. Growth measurements (diameter at breast height and height of the trees) were made in connection to the treatments in June-July 1996 and six years later in May 2002. Soil samplings (humus layer, 0-5 cm below humus layer) were performed six years after the treatments. The soil samples were analyzed on pH, electrical conductivity, organic matter, organic carbon and total nitrogen. Six years after the treatments, considerable more ash pellets than ash granules were found on or in the humus layer. Apparently the ash granules disintegrated faster than the ash pellets. The effects on soil chemistry, six years after treatment, were also more apparent on plots treated with ash granules than on plots treated with ash pellets. The effects of ash pellets on soil chemistry, field vegetation and stem growth were insignificant, except a tendency of a higher pH in the humus layer. Significantly higher pH values in the humus layer and the upper 5 cm of the mineral soil were observed six years after the AS treatment. An apparent dose effect on the pH values was also observed with this treatment. A clear tendency of raised electrical conductivities in the humus layer and the upper 5 cm of the mineral soil were also noticed. There were also tendencies that the AS9 treatment affected soil bulk density and organic carbon content. However, the occurrence of different vascular plants or the stem growth were not affected by the AS treatments.

 5. Effects of heavy metals and some biotic factors on ectomycorrhizal Scots pine in northern Finland; Effekter av tungmetaller och naagra biotiska faktorer paa tall och dess ektomykorrhiza i norra Finland

  Ahonen-Jonnarth, U.

  1996-04-01

  In this work, nickel and copper exposure on Scots pine (Pinus sylvestris L.) was studied experimentally under field conditions. The significance of some biotic factors was also studied. We wanted to test whether the understorey lichen layer has a protective role against nickel exposure, and whether it has any effects on pine seedlings. Effects of defoliation, simulating sawfly grazing, were also examined, since the reduced photosynthesis can be assumed to affect root growth and ectomycorrhiza negatively. Ectomycorrhizal colonization has been found to decrease in pinyon pine due to defoliation. 19 refs

 6. Environmental measures in forest. Realistic measures for counteracting negative effects of acid precipitation in forest; Miljoetiltak i skog. Realistiske tiltak for aa motvirke negative effekter av sur nedboer i skog

  Nilsen, P. [Norsk Inst. for Skogforskning, Aas (Norway)

  1996-01-01

  The conference paper deals with an Norwegian research programme concerning environmental measures for decreasing the effects of acidification in forest areas. This programme, which lasts in a period of five years, will terminate in 1997. An important part of the programme has been to investigate other types of measures than the ordinary methods of liming and fertilizing. In the course of the programme, there was determined to put the attention to the increased use of broad-leaved trees as an alternative in a coniferous forest. 19 refs., 1 fig.

 7. En påle genom Dracula-filmernas hjärta? : En komparativ analys av adaptationer av Bram Stokers Dracula (1897) från åren 2000-2014

  Bahrman, Alexander

  2016-01-01

  En komparativ analys av adaptationer av Bram Stokers Dracula (1897) från åren 2000-2014 med syfte att undersöka resultatet av nästan 100 år av adaptationer och ett mål för att verkställa om en filmkanon har skapats kring karaktären.

 8. En påle genom Dracula-filmernas hjärta? : En komparativ analys av adaptationer av Bram Stokers Dracula (1897) från åren 2000-2014

  Bahrman, Alexander

  2016-01-01

  En komparativ analys av adaptationer av Bram Stokers Dracula (1897) från åren 2000-2014 med syfte att undersöka resultatet av nästan 100 år av adaptationer och ett mål för att verkställa om en filmkanon har skapats kring karaktären.

 9. Analysis of AVS-penogram in 3000 impotent patients

  Minn, Young Guy; Choi, Hyung Ki [Yonsei University College of Medicine, Seoul (Korea, Republic of)

  1994-09-01

  Audio visual simulation penogram(AVS-penogram) is used as a screening method for evaluation of erectile dysfunction. In this study, 3000 patients were evaluated from Dec. 1986 to Dec. 1992 and finally diagnosed by comprehensive diagnostic methods. The patients were classified according to AVS-penogram curves into 4 types and correlated with the patient`s final diagnosis. For 800 patients who were evaluated with combined AVS-penogram and NPT monitoring, compatibility ratios between psychogenic and organic group were compared. After correlating each of the curve type with the patients and comparing erotic and nocturnal erection, following results were obtained. 1. The mean age of the patients was 41.25 years. 2. The overall rate of final diagnosis were 57.5%, 14.3%, 8.9% in psychogenic, arteriogenic and veogenic impotence. 3. Type I group was proved as psychogenic impotence in 87% of the patients. 4. Type IIA group was proved as organic impotence in 79% of the patients and most of them had neurogenic and arteriogenic impotence. 5. Type IIB group was proved as psychogenic impotence in 51%, organic impotence in 49% of the patients. Among the organic impotence group, most of them had arteriogenic, venogenic and neurogenic impotence. The difference of both group was statically insignificant. 6. Type IIC group was proved as psychogenic impotence in 39%, organic impotence in 61% of the patients. Further studies are needed for sub-classification of both groups. 7. The compatibility ratio of the AVS-penogram and NPTM was 85.9% in psychogenic group with normal finding in both tests and 44.7% in organic group with abnormal finding in both tests. In conclusion, AVS-penogram is a primary diagnostic method in screening impotent patients and type I is regarded as psychogenic impotence. In Type IIB and IIC, sub-classification of curve type is needed for differential diagnosis between psychogenic and organic impotence. (Abstract Truncated)

 10. Forbuden frukt smaker best en studie av nordmenns spise- og drikkemønster av sjokolade, søtsaker, salt snacks, sukkerholdige leskedrikker og lignende

  Bugge, Annechen Bahr

  2010-01-01

  Denne studien er en del av forskningsprosjektene Young Food og HealthMeal. Begge prosjektene er finansiert av Norges forskningsråd. Temaet i rapporten er nordmenns spise- og drikkemønster av en type mat og drikke som helsemyndighetene ønsker at befolkningen skal redusere forbruket sitt av – slik som sjokolade, søtsaker, søte bakervarer, salt snacks og sukkerholdige drikker. Selv om forbruksutviklingen de seneste par årene har vist positive tendenser, har altså nordmenn fremdeles et langt høye...

 11. En handlingsmodell för förebyggandet av psykologiska komplikationer hos kvinnor som genomgår avbrytande av havandeskap

  2014-01-01

  Abstrakt Utvecklingsarbetet ”En handlingsmodell för förebyggandet av psykologiska komplikationer hos kvinnor som genomgår avbrytande av havandeskap”, är en fortsättning på examensarbetet ”Abort - En systematisk översikt av kvinnornas upplevelser och av vårdpersonalens betydelse” som publicerades och presenterades våren 2013. Syftet med utvecklingsarbetet är att producera en handlingsmodell för hälsovårdspersonalen. Handlingsmodellen kommer att ge råd och tips på hur man som hälsovårdspe...

 12. Cloning and characterization of a novel apolipoprotein gene, apolipoprotein AV, in tree shrews.

  Li, Guoping; Luo, Huairong; Sun, Guotao; Wu, Guisheng; Wu, Gang; Wang, Yan; Man, Yong; Wang, Shu; Li, Jian; Chen, Baosheng

  2013-09-01

  Apolipoprotein AV (apoAV) modulates plasma triglyceride levels, which is an independent risk factor for cardiovascular disease. ApoAV is also involved in atherosclerosis lesion formation. In order to systematically evaluate the apolipoprotein-related gene profile in tree shrew, a model for its insusceptibility to atherosclerosis, we performed apoAV cloning and characterization. The full-length cDNA of apoAV was identified using SMART-RACE. ApoAV cDNA sequence revealed two transcripts, 1,948 and 1,397 base pairs, due to alternative polyadenylation. These two transcripts share the same open reading frame (ORF), which encodes a 369-amino acid protein with high identity to human apoAV (75 %), including a 23-amino acid N-terminal signal peptide. ApoAV is expressed exclusively in the liver. Mature apoAV was expressed in E. coli BL21(DE3) and purified by Ni-chelated resin. Lipoprotein lipase activity was significantly stimulated by this recombinant protein. The full-length ORF of apoAV was cloned into pDsRed-monomer-N1 vector with a red fluorescent protein tag and was primarily localized in cytoplasm of hepG2 cells. The successful cloning, expression and localization of apoAV in tree shrew has laid down the foundation for further investigation on its structure and functions.

 13. Kartlegging av læreres kunnskap er ikke enkelt

  Reidar Mosvold

  2015-05-01

  Full Text Available Læreres kunnskap har betydning for elevenes læring, og som et ledd i prosessen for styrking av kvaliteten i norsk skole har politikere i senere tid ytret ønske om å kartlegge læreres kunnskap. Kartlegging av læreres kunnskap er imidlertid ikke enkelt, og i denne artikkelen undersøker vi hvordan de samme lærernes undervisningskunnskap i matematikk kan se ut til å være forskjellig når den måles ved hjelp av oppgaver med ulikt format. Deltakerne i studien var 30 praktiserende lærere, og instrumentet besto av 28 flervalgsoppgaver med tilhørende åpne oppgaver. Sammenhengen mellom lærernes kunnskap slik den måles ved hjelp av flervalgsoppgavene og de åpne oppgavene er ikke alltid klar. Det er derfor nødvendig å tilnærme seg måling av læreres undervisnings-kunnskap i matematikk med stor varsomhet. Nærmere undersøkelser er nødvendig for å finne ut hva slags type kunnskap som kan måles med ulike typer oppgaver og hva slags måleinstrumenter som kan brukes til hvilke formål.Nøkkelord: Undervisningskunnskap i matematikk, kartlegging, måleinstrument-er, flervalgsoppgaver AbstractTeachers’ knowledge influence students’ learning, and as part of their attempts to increase the quality of Norwegian schools, politicians have announced their intentions to measure the knowledge of teachers. Measuring teacher knowledge is not straightforward, however, and this article investigates how a group of mathematics teachers’ knowledge might appear different when measured by items of different formats. The participants in this study were 30 in-service teachers, and the instrument consisted of 28 multiple-choice items with associated open-response items. The connection between the teachers’ know-ledge as measured by multiple-choice items and open-response items is not always straightforward. As an implication, it is necessary to approach measure-ment of teachers’ mathematical knowledge for teaching with great care. Further studies are

 14. Avsluttende studentevaluering i Bachelorutdanningen : avgangsstudenters vurdering av undervisning og utdanning ved Politihøgskolen, Kull 05–08

  Hove, Kjersti

  2010-01-01

  Denne rapporten inneholder en oppsummering og enkle analyser av studenters evaluering av utdanningen ved slutten av studiet. Evalueringen bygger delvis på spørsmål hentet fra StudData, og en tilsvarende rapport fra HiO ( Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen: Avgangsstudenten – Studentenes vurdering av undervisning, praksis, studieforhold, tilegnet kompetanse, studieatferd og fremtidig utdanning. HiO-notat nr 2 -2009) hvor analyser av flere studentgruppers evalueringer er sammenstilt. Rapporten fra...

 15. Wirevagn : Utvecklingen av en utrullare för hisslinor

  Rehnsfeldt, Patrik

  2014-01-01

  Kandidatexamensarbetet som utgick från en förfrågan från företaget Irongrip AB hade som mål att utveckla ett produktförslag på en utlindare av stålvajer för hissmontörer. Irongrip AB som tillverkar och säljer verktyg för hantering av stålvajer hade uppmärksammat att en efterfrågan på en sådan produkt fanns på marknaden då befintliga lösningar var bristfälliga och inte hade alla de funktioner som är önskvärda hos en sådan produkt.Arbetet inleddes med en förstudie där studiebesök vid lindragnin...

 16. Meditation : Effekter & Upplevelser

  Rothenborg, Malin

  2008-01-01

  In this essay, the phenomenon and the concept "meditation" are treated. Meditation is a mental training technique where one develops the ability to choose where to put attention and ability to focus. Techniques for meditation is used individually of people who wants to develop themselves as persons and in therapeutic aims of professional within the field of psychology in order to help people to find solutions of problems within themselves. The aim with this essay were to do a qualitative stud...

 17. Effekt og effektivitet

  Østergaard Jacobsen, Per; Bjerre, Mogens

  Detailhandlen er i gang med en lang og hård forandringsfase med strukturudvikling og forbruger-forandringer. Det har ført til lukninger og åbninger af mange butikker og butikskoncepterne er under forandring. De eksisterende koncepter udfordres mere og mere. Detailhandlerne oplever, at der er...... omfattende prisnedsættelser som fx ”momsfri uge”, ”nu 20 % på alt i butikken” m.fl. Samtidig oplever forbrugerne højere priser på dagligvarer i Danmark end i andre lande. De danske dagligvarepriser er da også blandt de højeste i EU, men overgås dog af Norge og Schweiz. Priserne i Danmark ligger ca. 40...

 18. Externe Effekte der Laufwasserkraftnutzung

  Kohler, Beate

  2006-01-01

  In den vergangenen Jahrzehnten hat eine zunehmende Sensibilisierung bzgl. der Vermeidung von Umweltbelastungen im Zusammenhang mit dem Abbau und dem Verbrauch natürlicher Ressourcen stattgefunden. Das Thema ist nicht nur Gegenstand von Wissenschaft und Politik, sondern wird von einer breiten Öffentlichkeit diskutiert. Da Energieerzeugung stets an die Nutzung und insofern auch an die Belastung natürlicher Ressourcen gebunden ist, betrifft diese Thematik Energieversorgungsunternehmen in besonde...

 19. EST Table: AV400562 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV400562 br--1452X 10/09/28 59 %/160 aa ref|XP_001843664.1| neuroendocrine protein ...7b2 [Culex quinquefasciatus] gb|EDS33875.1| neuroendocrine protein 7b2 [Culex quinquefasciatus] 10/08/28 41 ...47 %/159 aa gi|91081787|ref|XP_973692.1| PREDICTED: similar to neuroendocrine protein 7b2 [Tribolium castaneum] BP115163 br-- ...

 20. EST Table: AV400244 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV400244 br--1010 10/09/28 53 %/100 aa ref|XP_001654557.1| neuroendocrine protein 7...b2 [Aedes aegypti] gb|EAT46754.1| neuroendocrine protein 7b2 [Aedes aegypti] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 low homology 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h BP115163 br-- ...

 1. EST Table: AV398380 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV398380 NV021745 10/09/28 70 %/209 aa ref|XP_001648944.1| dendritic cell protein [...hort=eIF3m gb|EAT44291.1| dendritic cell protein [Aedes aegypti] 10/08/28 66 %/206 aa FBpp0276999|DpseGA2097...P_968265.1| PREDICTED: similar to dendritic cell protein [Tribolium castaneum] FS916297 NV02 ...

 2. EST Table: AV399091 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV399091 NV060650 10/09/28 71 %/209 aa ref|XP_001648944.1| dendritic cell protein [...hort=eIF3m gb|EAT44291.1| dendritic cell protein [Aedes aegypti] 10/08/28 66 %/206 aa FBpp0276999|DpseGA2097...P_968265.1| PREDICTED: similar to dendritic cell protein [Tribolium castaneum] FS916297 NV06 ...

 3. EST Table: AV399252 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV399252 NV060970 10/09/28 62 %/104 aa ref|NP_001119705.1| transformer 2 isoform A ...[Bombyx mori] gb|AAT42220.2| transformer-2 protein A [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 low homology 10/09/10 low homology NM_001126237 NV06 ...

 4. EST Table: AV400450 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV400450 br--1258 10/09/28 98 %/184 aa ref|NP_001040380.1| F-box only protein 21 [B...ombyx mori] gb|ABF51283.1| F-box only protein 21 [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h FS910521 br-- ...

 5. EST Table: AV402699 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV402699 heS30352 10/09/28 96 %/136 aa ref|NP_001128387.1| scavenger receptor type ...C [Bombyx mori] dbj|BAG70411.1| scavenger receptor type C [Bombyx mori] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h FS765704 heS3 ...

 6. EST Table: AV402471 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV402471 heS01053 10/09/28 100 %/233 aa ref|NP_001128387.1| scavenger receptor type... C [Bombyx mori] dbj|BAG70411.1| scavenger receptor type C [Bombyx mori] 10/08/28 35 %/207 aa FBpp0123883|Da...12043.1| PREDICTED: similar to scavenger receptor SR-C-like protein [Tribolium castaneum] FS765704 heS0 ...

 7. EST Table: AV405279 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV405279 wdV10395 10/09/28 66 %/172 aa ref|XP_002062541.1| GK17594 [Drosophila will.../27 33 %/169 aa T21E12.4#CE23997#WBGene00000962#locus:dhc-1#dynein heavy chain#status:Partially_confirmed#Un...17|ref|XP_975584.1| PREDICTED: similar to dynein heavy chain [Tribolium castaneum] DC550560 wdV1 ...

 8. EST Table: AV404429 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV404429 pg--0968X 10/09/28 88 %/186 aa ref|NP_001116822.1| kinesin heavy chain [Bo...5-PA 10/08/27 44 %/109 aa R05D3.7#CE26945#WBGene00006840#locus:unc-116#Kinesin heavy chain#status:Confirmed#...56|ref|XP_973415.2| PREDICTED: similar to Kinesin heavy chain CG7765-PA [Tribolium castaneum] FS934567 pg-- ...

 9. EST Table: AV402302 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV402302 heS00852 10/09/28 98 %/239 aa ref|NP_001128387.1| scavenger receptor type ...C [Bombyx mori] dbj|BAG70411.1| scavenger receptor type C [Bombyx mori] 10/08/28 31 %/247 aa FBpp0259854|Dya...043.1| PREDICTED: similar to scavenger receptor SR-C-like protein [Tribolium castaneum] FS765704 heS0 ...

 10. EST Table: AV398139 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV398139 NV021172 10/09/28 46 %/243 aa ref|XP_001661901.1| DNA mismatch repair protein muts... [Aedes aegypti] gb|EAT36110.1| DNA mismatch repair protein muts [Aedes aegypti] 10/08/28 43 %/238 a...el|GB10970-PA 10/09/10 42 %/247 aa gi|91082687|ref|XP_971522.1| PREDICTED: similar to DNA mismatch repair protein muts [Tribolium castaneum] BY922838 NV02 ...

 11. EST Table: AV401797 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV401797 heS00172 10/09/28 94 %/235 aa ref|NP_001036831.1| saposin-related [Bombyx ...9/10 low homology 10/09/10 low homology 10/09/10 41 %/191 aa gi|91077504|ref|XP_966852.1| PREDICTED: similar to saposin isoform 1 [Tribolium castaneum] FS791050 heS0 ...

 12. EST Table: AV401078 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV401078 e96h0200 10/09/28 42 %/112 aa ref|XP_001648294.1| Juvenile hormone-inducib...le protein, putative [Aedes aegypti] gb|EAT44634.1| Juvenile hormone-inducible protein, putative [Aedes aegy... 10/09/10 36 %/106 aa gi|91080979|ref|XP_974925.1| PREDICTED: similar to Juvenile hormone-inducible protein, putative [Tribolium castaneum] FS808716 e96h ...

 13. Kritik av riskbegreppet - berättigad eller ej?

  Nexøe, Jørgen; Halvorsen, Peder; Kristiansen, Ivar Sønbø

  2009-01-01

  skull". Trots stora framsteg inom medicinen finns det skäl att stanna upp och fråga: Vad håller vi på med egentligen? Redaktörerna och författarna till denna bok lyfter fram behovet av att reflektera över medicinsk praktik och att kritiskt granska de teorier som ligger till grund för vad vi gör. I boken...

 14. Effects on the Austrian economy caused by the investment of the heat and power industry; Volkswirtschaftliche Effekte aufgrund der Investitionen in der oesterreichischen Fernwaermewirtschaft von 1996-2006

  Schneider, F. [Linz Univ. (Austria). Inst. fuer Volkswirtschaftslehre

  1998-06-01

  The Austrian heat and power industry is undertaking considerable amount of investments over the period 1996 up to 2001. The total amount is 11.7 billion Austrian Schillings (AS) and the investment is mostly undertaken in the construction sector (33.8%), followed in the metal industry (33.4%), in a machinery industry (10.9%) and pipeline sector (9.9%). The goal of this study is to calculate how big are the effects on the Austrian economy from these investments. With the help of an econometrically estimated simulation model for Austria, it is investigated how large are the multiplier effects due to this investment plans of the Austrian heat and power industry over the years 1996 up to 2006. With the help of this simulation model one can set up two scenarios. A first scenario without the planned (and partly already realized) investments and a second scenario, in which these investments of the Austrian heat and power industry are considered in the simulation model. Due to the different simulation results of the two scenarios, it is possible to calculate how big are the economic effects (e.g. additional employment, additional gross national product and additional income) for Austria but also for single Austrian states. (orig.) [Deutsch] In dieser Arbeit werden die volkswirtschaftlichen Effekte der Investitionstaetigkeit der oesterreichischen Fernwaermewirtschaft ueber die Periode 1996 bis 2006 mit Hilfe eines oekonometrisch geschaetzten Simulationsmodells fuer die oesterreichische Volkswirtschaft untersucht. Nach einer Darstellung der Investitionen, die sich insgesamt auf 11,7 Mrd OeS belaufen, erfolgt eine ausfuehrliche Eroerterung der durch diese Investitionen induzierten volkswirtschaftlichen Effekte (zusaetzliches BIP, Einkommen und Beschaeftigung). (orig.)

 15. Inkludering av ungdom med minoritetsbakgrunn i NIF-organisert idrett

  Mari Kristin Sisjord

  2014-10-01

  Full Text Available Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (NIF har en uttalt målsetting om en åpen og inkluderende idrett. Hvordan kommer dette til uttrykk i den praktiske virksomheten? Denne artikkelen, som bygger på data fra en undersøkelse om likestilling og mangfold i den organiserte idretten (NIF, retter søkelyset mot arbeid med inklusjon av ungdom med minoritetsbakgrunn på ulike organisasjonsnivå i NIF: særforbund, idrettskretser og idrettslag. Datamaterialet er kvalitative intervju med representanter fra ulike organisasjonsnivå. Resultatene viser at NIFs overordnede politikk i varierende grad nedfelles i særforbundenes virksomhet, i idrettskretsene og i idrettslagene. Av særforbundene skiller Fotballforbundet og Klatreforbundet seg ut som aktive pådrivere i arbeidet med inkludering. Mange idrettslag oppfattet slike spørsmål som lite aktuelle i sitt rekrutteringsområde. Representanter for lag som hadde erfaring med inkludering og rekruttering av minoritetsungdom, tilkjennega varierte erfaringer og synspunkter.

 16. Toward robust AV conferencing on next-generation networks

  Liu, Haining; Cheng, Liang; El Zarki, Magda

  2005-01-01

  In order to enable a truly pervasive computing environment, next generation networks (including B3G and 4G) will merge the broadband wireless and wireline networking infrastructure. However, due to the tremendous complexity in administration and the unreliability of the wireless channel, provision of hard-guarantees for services on such networks will not happen in the foreseeable future. This consequently makes it particularly challenging to offer viable AV conferencing services due to their stringent synchronization, delay and data fidelity requirements. We propose in this paper a robust application-level solution for wireless mobile AV conferencing on B3G/4G networks. Expecting no special treatment from the network, we apply a novel adaptive delay and synchronization control mechanism to maintain the synchronization and reduce the latency as much as possible. We also employ a robust video coding technique that has better error-resilience capability. We investigate the performance of the proposed solution through simulations using a three-state hidden Markov chain as the generic end-to-end transport channel model. The results show that our scheme yields tight synchronization performance, relatively low end-to-end latency and satisfactory presentation quality. The scheme successfully provides a fairly robust AV conferencing service.

 17. Synliggörande av tyst kunskap i gymnasial yrkesutbildning

  Mats Lundgren

  2012-04-01

  Full Text Available Yrkesutbildning skiljer sig från andra former av gymnasieutbildning genom att den innehåller praktisk kunskap som kan vara svårfångad, ofta benämnd som tyst kunskap. Tyst kunskap utgör en förutsättning för att yrkeselever ska kunna tillägna sig ett yrkes kultur, praxis och kunskapstradition. Med utgångspunkt i yrkeslärares berättelser beskrivs i artikeln med stöd av tre definierade kompetensområden, 1 yrkesfältet, 2 handlag i yrket samt 3 interaktion och social kompetens, hur yrkeslärare arbetar för att möjliggöra att ett yrkes tysta kunskaper kan läras i en skolmiljö. Resultatet visar betydelsen av att yrkeslärares tysta kunskaper blottläggs för eleverna genom att de i sin undervisning, berättar, visar och ställer frågor. Det är i dessa möten som den tysta kunskapens betydelse i yrkesutövning kan bli synlig för eleverna.

 18. Bruk av ordlæringsstrategier blant norske tyskelever

  Anna Gausland

  2011-05-01

  Full Text Available Interessen for forskning på læringsstrategier er økende i Norge. Det finnes likevel ennå ingen publiserte empiriske studier som fokuserer på læringsstrategier i andre fremmedspråk. Hensikten med den foreliggende artikkelen er å gi et første innblikk i 54 norske tyskelevers bruk av ordlæringsstrategier. Studien er gjennomført som en skriftlig spørreundersøkelse hvor elevene beskrev hvordan de hadde arbeidet for å lære en liste med tysk-norske ordpar. Samlet sett ser vi at elevene behersker ordlæringsstrategier av ulik art, men at noen få strategier er hyppig forekomne hos de fleste elevene. Det viser seg at elevene i hovedsak bruker ordlæringsstrategier som inneholder element av repetisjon, altså strategier som krever lite kognitiv bearbeiding. Dernest blir metakognitive strategier som organiserer og planlegger læringen mest brukt. Artikkelens siste del sammenligner funn fra undersøkelsen med internasjonale studier og skisserer videre forskningsbehov innen feltet.

 19. Särhållning av gruvavfall med avseende på syrabildande potential : en studie av svenska sulfidmalmsgruvor

  Sellin, Jessica

  2016-01-01

  Gruvavfall utgör över 80 % av den totala mängden avfall i Sverige. Avfallet från gruvindustrin kan påverka våra ekosystem negativt om tungmetaller och försurande ämnen lämnar materialet. I Sverige utgör avfall från sulfidmalmer störst risk för miljön eftersom det innehåller mineral som genom kontakt med luft vittrar och producerar surt och metallhaltigt lakvatten. Efterbehandling av dessa material är viktigt för att förhindra läckage till omgivningen. Eftersom efterbehandli...

 20. Mellom bibel og menneskerettigheter : en studie av Vårt Land og Dagens vinkling av Palestina/Israel-konflikten

  2005-01-01

  Sammendrag Tittel: Israel og Palestina mellom bibel og menneskerettigheter. - Vinkling av Palestina/Israelkonflikten i avisene Vårt Land og Dagens lederartikler Spørsmålsstilling: Hvilke holdninger til Palestina/Israel-konflikten reflekterer lederartikler i de to kristne dagsavisene Dagen og Vårt Land? Er det mulig å spore en endring i vinklingen over tid? Hvordan kan disse lederartiklene gi oss innblikk i en debatt om Palestina/Israel-konflikten blant kristne i Norge? Metode...

 1. Å LESE MEDIETEKSTER PÅ IPADEN. Observasjoner av en medievant fireårings bruk av iPad i hjemmet

  Henriette Jæger

  2016-06-01

  Full Text Available Artikkelen tar utgangspunkt i tre observasjoner av en gutt på fire år som bruker iPad på fritiden. Den søker å synliggjøre de strategiene dette barnet velger for å skaffe seg tilgang til ulike medietekster, hvordan han leser og tolker dem, og den undersøker eventuelle spor av kritisk refleksjon hos barnet over disse tekstene. Teoretisk sett hviler den på en forståelse av mediekompetanse som en parallell prosess til utvikling av lese- og skrivekyndighet (literacy, og medieopplevelsene omtales som viktige møter med tekst. Artikkelen undersøker hvordan å lese medietekster kan legge et grunnlag for å utvikle en utvidet tekstkompetanse eller mediekompetanse. Konklusjonen legger vekt på motivasjon og lekenhet som barns primære inngang til medietekstene og som et grunnlag for å utvikle mediekompetanse (media literacy. The article is based on three observations of a four-year-old boy who uses the iPad in his spare time. It demonstrates the strategies that this boy applies to gain access to various media texts, and how he reads and interprets them. It also seeks to examine traces of critical reflection that he may demonstrate in relation to these texts. Theoretically, it rests on an understanding of media literacy as a parallel process to the development of literacy, and it seeks to demonstrate how reading media texts can create an important starting point for the development of media literacy. The Kindergarten practitioner’s role and opportunities to develop children's media literacy within a kindergarten context is a focus towards the end of the article. In conclusion, I argue that motivation and playfulness are important approaches to media texts and create an important foundation for the development of media literacy

 2. Overvåking av norsk kosthold - metoder og resultater

  Lars Johansson

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGKunnskap om endringer i matvarenes sammensetning og befolkningens kosthold er grunnleggende for utformingog oppfølging av en helsefremmende mat- og ernæringspolitikk. Dagens system for overvåking avkostholdet bygger først og fremst på en matvaredatabase og opplysninger om forbruket av matvarer fra tretyper datasett; matforsyningsstatistikk, forbruksundersøkelser og kostholdsundersøkelser. Det avgis årlig envurdering av utviklingen i norsk kosthold i forhold til mat- og ernæringspolitiske målsettinger. Det norskesystemet for overvåking av kostholdet er blitt betydelig styrket i løpet av 1990-årene ved innføringen avregelmessige kostholdsundersøkelser blant landsrepresentative utvalg av befolkningen i ulike aldersgrupperog økte ressurser til analyse av næringsinnholdet i matvarer. Det er imidlertid beskjedent sammenlignet meddatainnsamlingen i land som USA og Storbritannia. Det norske overvåkingssystemet er forsatt i enutviklingsfase, og det må justeres og kompletteres etter hvert. Dessuten vil det arbeides med å kvalitetssikredatainnsamlingen.Johansson L. Surveillance of the diet in Norway – methods and results.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYKnowledge about changes in composition and intake of foods, as well as changes in the prevalence of dietrelatedhealth problems is fundamental for an effective food and nutrition policy. The National Council onNutrition and Physical Activity is responsible for evaluating changes in the diet. Annually the Council publishesreports about trends in the Norwegian diet, and suggests measures to improve the diet. The Council, incooperation with the National Food Authority and the Institute for Nutrition Research, University of Oslo,has established a national food and dietary surveillance system. This system is mainly based on a fooddatabase and food consumption data. The food consumption data include three principally different datasets: food supplies, household consumption surveys

 3. Diffusjon av influensa i Norge under spanskesyken 1918-19

  Svenn-Erik Mamelund

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGSpanskesyken var en verdensomspennende influensaepidemi som tok livet av minst 30 millioner mennesker,de fleste i løpet av noen få høstmåneder i 1918, men den strakk seg også inn i 1919. En siste svakbølge fant sted vinteren 1920. De første sporadiske tilfellene av spanskesyken i Norge oppsto i militærleirei begynnelsen av april 1918. Over tre måneder senere kom de første spredte tilfellene av det som skullevise seg å være starten på en ny stor influensapandemi. De første av disse oppsto i Kristiania, mest sannsynligetter smitteimport fra Skottland over Nordsjøen. Sommeren 1918 spredte spanskesyken seg raskt frasør til nord, fra kysten til innlandet innover fjordene, og fra de største byene og industrisentra via mindrebyer og andre tettsteder til landsbygda langs de viktigste ferdselsveiene. Da spanskesyken blusset opp igjenhøsten 1918 spredte den seg langsommere og trolig fra nord til sør, fortsatt fra kysten innover fjordene,men spredning fra byene langs kommunikasjonsveiene var mindre fremtredende. Vinteren 1918/19opptrådte influensaen spredt og sporadisk, tilsynelatende uten bestemt spredningsmønster og rekkefølge.Jernbanen, hurtigruten og automobilrutene spilte trolig en viktig rolle i spredningsprosessen, spesielt andrehalvår 1918. Ulik sosial interaksjon, for eksempel et marked som samlet store folkemengder, kan bidra til åforklare eksplosive utbrudd av influensa og diffusjon på lavt geografisk nivå.Mamelund S-E. The diffusion of influenza in Norway during the 1918-19 Pandemic.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYIn 1918-1919, a world-wide pandemic, the Spanish Influenza, swept over the entire globe, killing at least30 million people, most of them during the fall of 1918. A last, but small and less defined wave occurred inthe winter of 1920. The first sporadic cases of Spanish Influenza in Norway are known from army campsin the early days of April 1918. More than three months later, the first scattered

 4. Implementering av nye GOLD-stadier hos pasienter med KOLS i allmennpraksis

  Storaker, Marit Aarvaag; Nerwey, Ibrahim; Kierulf-Strømme, Kirsten; Tengesdal, Randi Hauge; Wyller, Nora Guttormsgaard; Skårn, Elling Skeide; Cagrici, Ufuk

  2014-01-01

  Bakgrunn: GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) lanserte i 2011 nye kriterier for gradering av alvorlighetsgrad av KOLS, der man i tillegg til FEV1 ved spirometri også tar hensyn til antall eksaserbasjoner og pasientens symptombyrde. Mange pasienter havner i en lavere risikogruppe etter den nye inndelingen, og er følgelig overbehandlet med f.eks. inhalasjonssteroider. Andre kan identifiseres tidligere som høyrisikopasienter for hyppige eksaserbasjoner og raskt tap av l...

 5. STUDY ON EFFICIENT COMPUTATION AND PERFORMANCE OF AV-BASED REDUCED-RANK FILTERING

  Xu Bin; Yang Chenyang; Mao Shiyi

  2005-01-01

  In this paper, the complexity and performance of the Auxiliary Vector (AV) based reduced-rank filtering are addressed. The AV filters presented in the previous papers have the general form of the sum of the signature vector of the desired signal and a set of weighted AVs,which can be classified as three categories according to the orthogonality of their AVs and the optimality of the weight coefficients of the AVs. The AV filter with orthogonal AVs and optimal weight coefficients has the best performance, but requires considerable computational complexity and suffers from the numerical unstable operation. In order to reduce its computational load while keeping the superior performance, several low complexity algorithms are proposed to efficiently calculate the AVs and their weight coefficients. The diagonal loading technique is also introduced to solve the numerical unstability problem without complexity increase. The performance of the three types of AV filters is also compared through their application to Direct Sequence Code Division Multiple Access (DS-CDM A) systems for interference suppression.

 6. Utveckling av mjukglassomrörare : En studie för ökad luftinblandning

  2010-01-01

  Den här rapporten är ämnad som underlag till ett fortsatt utvecklingsarbete av en omrörare för mjukglassmaskiner. I en mjukglassmaskin kyls glassen under kontinuerlig omrörning, på så vis blandas luft in och ger glassen fluffighet. Omrörarens huvudfunktioner är luftinblandning, avskrapning av iskristaller längs innerhöljet av kylcylindern samt utmatning av mjukglass mot öppningsdörr. Med en ny utformning ska omröraren bidra till en mer kostnadseffektiv mjukglass-maskin samt ge en godare glass...

 7. Handlingsplan för ägare av transformatorer med korrosiv olja

  Weidemann, Stephan

  2016-01-01

  Sedan början av 2000-talet har ett stort antal transformatorer havererat av en initialt, okänd anledning. Problemet visade sig vara att en antioxidationstillsats i oljan, dibensyl disulfid (DBDS), reagerat med kopparen i lindningarna och vilket gett upphov till avlagringar på isolationspapperet i form av kopparsulfid. Kopparsulfiden i sin tur försvagade papperets isolationsförmåga och allvarliga driftstörningar eller driftstopp på grund av kortslutningar kan ske. Ett stort antal studier har g...

 8. NATO i krigen mot terror : En analyse av NATOs rolle i Afghanistan etter 11. september

  Berg-Hansen, Susanne

  2007-01-01

  Denne oppgaven studerer NATOs rolle i den USA-ledede Operation Enduring Freedom i Afghanistan. Noen timer etter terrorangrepet mot USA 11. september 2001, påkalte NATO for første gang i historien sin grunnpilar, Artikkel 5 i NATO-traktaten, som fastslår at et angrep på ett av medlemmene er et angrep på alle NATO-landene. Til tross for alliansens påkallelse av Artikkel 5, ble NATO stående på sidelinjen i hovedfasen av "Operation Enduring Freedom". USA valgte å gjennomføre mesteparten av kamp...

 9. Tibetanisering : religiøs og etnisk utdanning av tibetanske flyktningbarn i Nord-India

  Lind, Trude

  2007-01-01

  Religiøs sosialisering og nasjonal identitet blant tibetanske flyktningbarn i Nord-India er tema for denne oppgaven. Mye av materialet bygger på feltarbeidet jeg utførte ved Tibetan Children’s Village (TCV) Dharamsala høsten 2003. TCV regnes som en av de viktigste sekulære utdanningsinstitusjonene for tibetanerne i eksil. Siden den kinesiske invasjonen av Tibet i 1950 har mer en 100 000 tibetanere flyktet over fjellene i Himalaya til India, Nepal og Bhutan. Et av Dalai Lamas og eksilregje...

 10. Prevalence of E/A wave fusion and A wave truncation in DDD pacemaker patients with complete AV block under nominal AV intervals.

  Wolfram C Poller

  Full Text Available Optimization of the AV-interval (AVI in DDD pacemakers improves cardiac hemodynamics and reduces pacemaker syndromes. Manual optimization is typically not performed in clinical routine. In the present study we analyze the prevalence of E/A wave fusion and A wave truncation under resting conditions in 160 patients with complete AV block (AVB under the pre-programmed AVI. We manually optimized sub-optimal AVI.We analyzed 160 pacemaker patients with complete AVB, both in sinus rhythm (AV-sense; n = 129 and under atrial pacing (AV-pace; n = 31. Using Doppler analyses of the transmitral inflow we classified the nominal AVI as: a normal, b too long (E/A wave fusion or c too short (A wave truncation. In patients with a sub-optimal AVI, we performed manual optimization according to the recommendations of the American Society of Echocardiography.All AVB patients with atrial pacing exhibited a normal transmitral inflow under the nominal AV-pace intervals (100%. In contrast, 25 AVB patients in sinus rhythm showed E/A wave fusion under the pre-programmed AV-sense intervals (19.4%; 95% confidence interval (CI: 12.6-26.2%. A wave truncations were not observed in any patient. All patients with a complete E/A wave fusion achieved a normal transmitral inflow after AV-sense interval reduction (mean optimized AVI: 79.4 ± 13.6 ms.Given the rate of 19.4% (CI 12.6-26.2% of patients with a too long nominal AV-sense interval, automatic algorithms may prove useful in improving cardiac hemodynamics, especially in the subgroup of atrially triggered pacemaker patients with AV node diseases.

 11. Prevalence of E/A wave fusion and A wave truncation in DDD pacemaker patients with complete AV block under nominal AV intervals.

  Poller, Wolfram C; Dreger, Henryk; Schwerg, Marius; Melzer, Christoph

  2015-01-01

  Optimization of the AV-interval (AVI) in DDD pacemakers improves cardiac hemodynamics and reduces pacemaker syndromes. Manual optimization is typically not performed in clinical routine. In the present study we analyze the prevalence of E/A wave fusion and A wave truncation under resting conditions in 160 patients with complete AV block (AVB) under the pre-programmed AVI. We manually optimized sub-optimal AVI. We analyzed 160 pacemaker patients with complete AVB, both in sinus rhythm (AV-sense; n = 129) and under atrial pacing (AV-pace; n = 31). Using Doppler analyses of the transmitral inflow we classified the nominal AVI as: a) normal, b) too long (E/A wave fusion) or c) too short (A wave truncation). In patients with a sub-optimal AVI, we performed manual optimization according to the recommendations of the American Society of Echocardiography. All AVB patients with atrial pacing exhibited a normal transmitral inflow under the nominal AV-pace intervals (100%). In contrast, 25 AVB patients in sinus rhythm showed E/A wave fusion under the pre-programmed AV-sense intervals (19.4%; 95% confidence interval (CI): 12.6-26.2%). A wave truncations were not observed in any patient. All patients with a complete E/A wave fusion achieved a normal transmitral inflow after AV-sense interval reduction (mean optimized AVI: 79.4 ± 13.6 ms). Given the rate of 19.4% (CI 12.6-26.2%) of patients with a too long nominal AV-sense interval, automatic algorithms may prove useful in improving cardiac hemodynamics, especially in the subgroup of atrially triggered pacemaker patients with AV node diseases.

 12. An uncommon case of spontaneous conversion from AV re-entry tachycardia to AV nodal re-entry tachycardia in a patient with dual tachycardia.

  Zeljković, Ivan; Benko, Ivica; Manola, Šime; Radeljić, Vjekoslav; Pavlović, Nikola

  2015-01-01

  We report the case of a 46-year old patient in whom an electrophysiology study (EP) was performed due to paroxysmal supraventricular tachycardia documented in 12-lead ECG. During the EP study, supraventricular tachycardia was induced easily and it corresponded to orthodromic AV reentry tachycardia (AVRT) using a concealed left free wall accessory pathway. However, during the study AVRT spontaneously and repeatedly converted to the typical slow-fast AV node reentry tachycardia (AVNRT). Both accessory and AV nodal slow pathways were ablated, due to the finding that both AVRT and AVNRT were independently inducible during the EP study.

 13. Karakterisering av vannkjemisk status i bekker og innsjøer før utbygging av E 18 Grimstad-Kristiansand

  Hindar, A.

  2005-01-01

  Førtilstanden er kartlagt for i alt 25 bekke- og innsjølokaliteter som blir krysset av planlagt E 18 fra Grimstad til Kristiansand. Forsuring har stått i fokus fordi deler av vegstrekningen vil gå gjennom sulfidgneis, og fordi det er avdekket omfattende problemer med avrenningsvann ved utsprengning i slik berggrunn. Det har vært et mål å forsøke å skille effekten av sur nedbør fra den påvirkning ueksponert og eksponert sulfidgneis gir. Naturtilstand i kombinasjon med sur nedbør gir sulfatkons...

 14. Harmonikk for det indre øret : En studie av harmonikk som assosiasjonsgiver i Bernard Herrmanns musikk til filmen Vertigo av Alfred Hitchcock

  Bøe, Brynjar

  2012-01-01

  I denne oppgaven tar jeg for meg Bernard Herrmanns musikk til filmen Vertigo fra 1958, regissert av Alfred Hitchcock. Jeg vil forsøke å finne sammenhenger mellom komponistens bruk av harmonikk og filmfortellingen for øvrig. Jeg vil se hvilke hvordan filmkomponisten være med på å fortelle historien i filmen, og hvilke musikalske virkemidler, med vekt på harmonikkrelaterte sådan, han/hun har til rådighet for å gjøre dette. Jeg vil se på noen av de musikalske valgene Herrmann har tatt...

 15. Sensorisk realisme i Carlos Reygadas' Post Tenebras Lux (2012) - En undersøkelse av tilskuerhenvendelsen i lys av nyere realismeteori og filmfenomenologi

  Johnson, Silja Espolin

  2015-01-01

  I dette prosjektet undersøker den meksikanske filmregissøren Carlos Reygadas fjerde og nyeste spillefilm Post Tenebras Lux (2012) i lys av den nærværsbaserte og "fysiske" tilskueropplevelsen den produserer. Prosjektet består av fire kapitler. I det første kapittelet presenterer jeg filmen i konteksten av en tendens som har markert seg på filmfestivaler verden over de siste to tiårene som går under flere navn, blant andre: slow cinema, hybridfilm og, det begrepet jeg har funnet mest fruktbart...

 16. Artificial vision support system (AVS(2)) for improved prosthetic vision.

  Fink, Wolfgang; Tarbell, Mark A

  2014-11-01

  State-of-the-art and upcoming camera-driven, implanted artificial vision systems provide only tens to hundreds of electrodes, affording only limited visual perception for blind subjects. Therefore, real time image processing is crucial to enhance and optimize this limited perception. Since tens or hundreds of pixels/electrodes allow only for a very crude approximation of the typically megapixel optical resolution of the external camera image feed, the preservation and enhancement of contrast differences and transitions, such as edges, are especially important compared to picture details such as object texture. An Artificial Vision Support System (AVS(2)) is devised that displays the captured video stream in a pixelation conforming to the dimension of the epi-retinal implant electrode array. AVS(2), using efficient image processing modules, modifies the captured video stream in real time, enhancing 'present but hidden' objects to overcome inadequacies or extremes in the camera imagery. As a result, visual prosthesis carriers may now be able to discern such objects in their 'field-of-view', thus enabling mobility in environments that would otherwise be too hazardous to navigate. The image processing modules can be engaged repeatedly in a user-defined order, which is a unique capability. AVS(2) is directly applicable to any artificial vision system that is based on an imaging modality (video, infrared, sound, ultrasound, microwave, radar, etc.) as the first step in the stimulation/processing cascade, such as: retinal implants (i.e. epi-retinal, sub-retinal, suprachoroidal), optic nerve implants, cortical implants, electric tongue stimulators, or tactile stimulators.

 17. Rettferdige minutter: Fordeling av spilletid i fotballkamper for aldersbestemte klasser

  Trine Anker

  2010-01-01

  Full Text Available På et fotballag i overgangen mellom barne- og ungdomsfotballen er spilletid på fotballbanen under kamp både en knapp ressurs og en kilde til diskusjoner om fordeling. Spørsmålet som er utgangspunkt for denne artikkelen, er hvilke hensyn som bør tas når trener og lagleder skal fordele samlet spilletid på enkeltspillere. Er det viktigst å vinne fotballkampen, eller har det størst betydning å fordele spilletiden mest mulig likt mellom spillerne? Skal det tas hensyn til guttenes evner, motivasjon og preferanser? Er deres familiebakgrunn og personlighet av betydning? Diskusjonen baserer seg på en gjennomgang av ulike politiske rettferdighetsteorier for fordeling av knappe goder.Nøkkelord: rettferdighet, practice, fordelingsrettferdighet, diskursetikk, idrettsetikkEnglish summary: Minutes of justice: Distribution of time during football matches in a boys' teamDuring a football match, time for playing can be considered as a limited good. In this article the point of departure is the redistribution of time in a boys' football team in the transition phase between children and youth football. The questions are how and under which conditions time for playing should be distributed among the players. Is winning the game more important than trying to let every player play for an equal amount of time? Should the boys' talents, motivation, and preferences be considered while distributing time, or are family background and personality of importance? Different theories of political justice for the distribution of limited goods underpin the discussion of how to distribute the minutes of playing time during a football match.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v4i1.1737

 18. Effects of AV-delay optimization on hemodynamic parameters in patients with VDD pacemakers.

  Krychtiuk, Konstantin A; Nürnberg, Michael; Volker, Romana; Pachinger, Linda; Jarai, Rudolf; Freynhofer, Matthias K; Wojta, Johann; Huber, Kurt; Weiss, Thomas W

  2014-05-01

  Atrioventricular (AV) delay optimization improves hemodynamics and clinical parameters in patients treated with cardiac resynchronization therapy and dual-chamber-pacemakers (PM). However, data on optimizing AV delay in patients treated with VDD-PMs are scarce. We, therefore, investigated the acute and chronic effects of AV delay optimization on hemodynamics in patients treated with VDD-PMs due to AV-conduction disturbances. In this prospective, single-center interventional trial, we included 64 patients (38 men, 26 women, median age: 77 (70-82) years) with implanted VDD-PM. AV-delay optimization was performed using a formula based on the surface electrocardiogram (ECG). Hemodynamic parameters (stroke volume (SV), cardiac output (CO), heart rate (HR), and blood pressure (BP)) were measured at baseline and follow-up after 3 months using impedance cardiography. Using an ECG formula for AV-delay optimization, the AV interval was decreased from 180 (180-180) to 75 (75-100) ms. At baseline, AV-delay optimization led to a significant increase of both SV (71.3 ± 15.8 vs. 55.3 ± 12.7 ml, p AV delay vs. nominal AV interval, respectively) and CO (5.1 ± 1.4 vs. 3.9 ± 1.0 l/min, p AV-delay optimization in patients treated with VDD-PMs exhibits immediate beneficial effects on hemodynamic parameters that are sustained for 3 months.

 19. Posthumanisme /nymaterialisme og nomadisme - affektive brytninger av barnehagens observasjonspraksiser

  Ann Merete Otterstad

  2015-09-01

  Full Text Available This article challenges observation as a method in early childhood, justified as a mapping tool for creating knowledge about children. Observation as data material is about writing down already known categorisation about children and their development. Categories and categorisation make a foundation for correspondence and coherence   - connections that might create generalising knowledge about children in early years. The article is about a research project conducted in a child-centre over a two-year period. We had an on-going conversation with the personnel around theories about ‘child development’. In the article we experiment with observation based on posthuman/newmaterial theories. Our specific interests are to explore the complexities around observation by asking; why observations, what do we expect through observation, and what might observation as datamaterial be/become? We are inspired by the Norwegian film “Kitchen Stories” (Salmer fra Kjøkkenet, Hamer, 2003 both as affect/provocation and desire (Koro-Ljungberg & MacLure, 2013. We search for affective bending and messiness (Lather, 2007; Law, 2004 to disturb and challenge observation as dominating paradigm in the field of early years, to break some patterns around the positioning of data material. Artikkelen utfordrer observasjon i barnehagen ut fra at metoden brukes som verktøy for å kartlegge og danne grunnlaget for utvikling av kunnskap om barn.  Observasjon som datamateriale innebærer iakttagelser og nedtegnelser av allerede gitte kategoriseringer om barn og barns utvikling.  Kategorier og kategorisering legger grunnlag for mønster som har i seg ideer om korrespondanse og koherens – sammenhenger som kan bidra til generaliserende kunnskap om barna i barnehagen. Omrisset av artikkelen dreies rundt et forskningsarbeid gjort i en barnehage over en toårs-periode, der vi sammen med de ansatte diskuterer teorier om barn og barns ’utvikling’. Vi bruker posthumane

 20. EST Table: AV401818 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV401818 heS00196 10/09/28 77 %/219 aa ref|NP_001103813.1| P-element somatic inhibi...tor [Bombyx mori] dbj|BAF91871.1| Bombyx homolog of P-element somatic inhibitor [Bombyx mori] 10/08/28 35 %/...irmed#UniProt: Q9BLA0#protein_id:AAK09071.1 10/09/10 33 %/182 aa AGAP011446-PA Pr...otein|3L:24763465:24770148:-1|gene:AGAP011446 10/09/10 47 %/174 aa gnl|Amel|GB18145-PA 10/09/10 46 %/184 aa gi|18

 1. EST Table: AV400561 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV400561 br--1451 10/09/28 62 %/198 aa ref|XP_001843664.1| neuroendocrine protein 7...b2 [Culex quinquefasciatus] gb|EDS33875.1| neuroendocrine protein 7b2 [Culex quinquefasciatus] 10/08/28 42 %.../196 aa FBpp0240992|DwilGK11849-PA 10/08/27 54 %/104 aa T03D8.3#CE18921#WBGene00011392#locus:sbt-1#neuroendocrine...45-PA 10/09/10 51 %/199 aa gi|91081787|ref|XP_973692.1| PREDICTED: similar to neuroendocrine protein 7b2 [Tribolium castaneum] BP115163 br-- ...

 2. EST Table: AV405781 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV405781 wdV30227 10/09/28 88 %/272 aa ref|NP_001106136.1| Annexin IX isoform B [Bo...mbyx mori] dbj|BAA92810.1| annexin IX-B [Bombyx mori] 10/08/28 71 %/270 aa FBpp0280989|DpseGA19090-PA 10/08/...9 10/09/10 62 %/270 aa gnl|Amel|GB16448-PA 10/09/10 73 %/271 aa gi|91092420|ref|XP_967931.1| PREDICTED: similar to Annexin IX CG5730-PC [Tribolium castaneum] NM_001043376 wdV3 ...

 3. EST Table: AV402401 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV402401 heS00969 10/09/28 85 %/225 aa dbj|BAB16697.1| annexin [Bombyx mori] dbj|BAB16698.1| anne...a#CE23956#WBGene00003589#locus:nex- 2#Annexin#status:Confirmed#UniProt:Q27512#protein_id:CAA 82571.2 10/09/1... %/220 aa gnl|Amel|GB16448-PA 10/09/10 73 %/220 aa gi|91092420|ref|XP_967931.1| PREDICTED: similar to Annexin IX CG5730-PC [Tribolium castaneum] NM_001043376 heS0 ...

 4. EST Table: AV404085 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV404085 pg--0423X 10/09/28 100 %/117 aa gb|ACH69160.1| myosin heavy chain [Bombyx ...mori] 10/08/28 84 %/116 aa FBpp0291042|Mhc-PO 10/08/27 60 %/116 aa F11C3.3#CE09349#WBGene00006789#locus:unc-54#myosin heav... gnl|Amel|GB30329-PA 10/09/10 83 %/116 aa gi|189239929|ref|XP_001813306.1| PREDICTED: similar to Myosin heavy chain CG17927-PF isoform 1 [Tribolium castaneum] FJ029109 pg-- ...

 5. EST Table: AV404226 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV404226 pg--0725 10/09/28 81 %/264 aa gb|ACQ72825.1| myosin heavy chain [Bombyx ma...ndarina] 10/08/28 78 %/264 aa FBpp0291043|Mhc-PP 10/08/27 51 %/264 aa F11C3.3#CE09349#WBGene00006789#locus:unc-54#myosin heav... aa gnl|Amel|GB30329-PE 10/09/10 78 %/264 aa gi|189239927|ref|XP_001814139.1| PREDICTED: similar to Myosin heavy chain CG17927-PF isoform 7 [Tribolium castaneum] FJ029109 pg-- ...

 6. EST Table: AV403042 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV403042 heS30974 10/09/28 62 %/228 aa ref|XP_321040.4| AGAP002015-PA [Anopheles ga...|DwilGK17594-PA 10/08/27 39 %/210 aa T21E12.4#CE23997#WBGene00000962#locus:dhc-1#dynein heavy chain#status:P...62 %/230 aa gi|91087317|ref|XP_975584.1| PREDICTED: similar to dynein heavy chain [Tribolium castaneum] DC550560 heS3 ...

 7. Framväxten av koncernfackligt samarbete inom metallindustrin

  Kjellberg, Anders

  2006-01-01

  The chapter "Framväxten av koncernfackligt samarbete inom metallindustrin" (pp. 177-239) by Anders Kjellberg analyzes the rise and development of trade union cooperation within groups in Swedish metal industry. Special attention is paid to the two large metal enterprises in Finspång, situated in the northern part of the province of Östergötland: (1) the turbine company (for a long period of time called STAL), which were owned by the following groups: Asea, ABB, Alstom and today ...

 8. Gulliver's Travels av Jonathan Swift : fra politisk satire til barnebok

  Krog, Kira Katarina

  2004-01-01

  Denne oppgaven tar for seg Jonathan Swifts bok Gulliver’s Travels’ (1727) utvikling fra politisk satire til barnebok. Med utgangspunkt i opplysningstidens tro på menneskets suverene fornuft og tradisjonen fra antikkens greske satire har oppgaven en historisk problemstilling. Den følger satirens og barnebokens utvikling gjennom tidene og ender i en lesning av en norsk barnebokversjon, utgitt nærmere 300 år etter førsteutgaven. Oppgaven har tre hoveddeler. Den første tar for seg hvordan bok...

 9. EST Table: AV401507 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV401507 e96h0814 10/09/28 95 %/238 aa dbj|BAG15923.1| transposase [Bombyx mandarin...a] dbj|BAG15924.1| transposase [Bombyx mandarina] dbj|BAG15925.1| transposase [Bombyx mandarina] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h FS797048 e96h ...

 10. EST Table: AV398425 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV398425 NV021796 10/09/28 92 %/176 aa ref|NP_001040254.1| beadex/dLMO protein [Bom...byx mori] gb|ABD36315.1| beadex/dLMO protein [Bombyx mori] 10/08/28 87 %/123 aa FBpp0262745|DyakGE17735-PA 1...a gnl|Amel|GB11268-PA 10/09/10 76 %/156 aa gi|91080717|ref|XP_975367.1| PREDICTED: similar to beadex/dLMO protein [Tribolium castaneum] FS794536 NV02 ...

 11. EST Table: AV398143 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV398143 NV021176 10/09/28 100 %/213 aa ref|NP_001040254.1| beadex/dLMO protein [Bo...mbyx mori] gb|ABD36315.1| beadex/dLMO protein [Bombyx mori] 10/08/28 74 %/175 aa FBpp0262745|DyakGE17735-PA ... gnl|Amel|GB11268-PA 10/09/10 81 %/180 aa gi|91080717|ref|XP_975367.1| PREDICTED: similar to beadex/dLMO protein [Tribolium castaneum] FS794536 NV02 ...

 12. Endogenous RGS proteins modulate SA and AV nodal functions in isolated heart: implications for sick sinus syndrome and AV block.

  Fu, Ying; Huang, Xinyan; Piao, Lin; Lopatin, Anatoli N; Neubig, Richard R

  2007-05-01

  G protein-coupled receptors play a pivotal role in regulating cardiac automaticity. Their function is controlled by regulator of G protein signaling (RGS) proteins acting as GTPase-activating proteins for Galpha subunits to suppress Galpha(i) and Galpha(q) signaling. Using knock-in mice in which Galpha(i2)-RGS binding and negative regulation are disrupted by a genomic Galpha(i2)G184S (GS) point mutation, we recently (Fu Y, Huang X, Zhong H, Mortensen RM, D'Alecy LG, Neubig RR. Circ Res 98: 659-666, 2006) showed that endogenous RGS proteins suppress muscarinic receptor-mediated bradycardia. To determine whether this was due to direct regulation of cardiac pacemakers or to alterations in the central nervous system or vascular responses, we examined isolated, perfused hearts. Isoproterenol-stimulated beating rates of heterozygote (+/GS) and homozygote (GS/GS) hearts were significantly more sensitive to inhibition by carbachol than were those of wild type (+/+). Even greater effects were seen in the absence of isoproterenol; the potency of muscarinic-mediated bradycardia was enhanced fivefold in GS/GS and twofold in +/GS hearts compared with +/+. A(1)-adenosine receptor-mediated bradycardia was unaffected. In addition to effects on the sinoatrial node, +/GS and GS/GS hearts show significantly increased carbachol-induced third-degree atrioventricular (AV) block. Atrial pacing studies demonstrated an increased PR interval and AV effective refractory period in GS/GS hearts compared with +/+. Thus loss of the inhibitory action of endogenous RGS proteins on Galpha(i2) potentiates muscarinic inhibition of cardiac automaticity and conduction. The severe carbachol-induced sinus bradycardia in Galpha(i2)G184S mice suggests a possible role for alterations of Galpha(i2) or RGS proteins in sick sinus syndrome and pathological AV block.

 13. InterProScan Result: AV398327 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV398327 AV398327_4_ORF1 65C8DA7FC6C4D303 PANTHER PTHR10590 SODIUM/NUCLEOSIDE COTRA...NSPORTER 1.3e-109 T IPR008276 Concentrative nucleoside transporter Molecular Function: nucleoside:sodium sym

 14. InterProScan Result: AV400452 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV400452 AV400452_2_ORF2 5E62868E5F66D93B PANTHER PTHR11523:SF15 SODIUM/POTASSIUM-D...EPENDENT ATPASE BETA SUBUNIT, INSECT NA ? IPR000402 unintegrated Molecular Function: sodium:potassium-exchan...ss: potassium ion transport (GO:0006813)|Biological Process: sodium ion transport (GO:0006814)|Cellular Component: membrane (GO:0016020) ...

 15. InterProScan Result: AV400452 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV400452 AV400452_2_ORF2 5E62868E5F66D93B PANTHER PTHR11523 SODIUM/POTASSIUM-DEPEND...ENT ATPASE BETA SUBUNIT 1.1e-19 T IPR000402 ATPase, P-type cation exchange, beta subunit Molecular Function: sodiu...006754)|Biological Process: potassium ion transport (GO:0006813)|Biological Process: sodiu

 16. AVS/Express (application visualization system) user's guide

  Kato, Katsumi [Research Organization for Information Science Technology, Tokai, Ibaraki (Japan); Kume, Etsuo [Japan Atomic Energy Research Inst., Tokai, Ibaraki (Japan). Tokai Research Establishment

  2002-09-01

  Computer and network environment for image processing has been developed and maintained under the course of establishing a distributed processing environment by the information system operating division. We introduced a server for image processing, AVS/Express for image processing software and Stereo viewing system. This report summarizes the information to use AVS/Express efficiently in the computer environment for image processing. (author)

 17. InterProScan Result: AV399953 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV399953 AV399953_3_ORF1 920D8122A6A51D76 PFAM PF00175 NAD_binding_1 2.5e-08 T IPR001433 Oxido...reductase FAD/NAD(P)-binding Molecular Function: oxidoreductase activity (GO:0016491)|Biological Process: oxidation reduction (GO:0055114) ...

 18. InterProScan Result: AV398312 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV398312 AV398312_1_ORF2 384AC61A6604E3FD PANTHER PTHR10795:SF30 SITE-1 PROTEASE (STEROL...-REGULATED, CLEAVES STEROL REGULATORY ELEMENT BINDING PROTEINS) 1.8e-17 T IPR015500 unintegrated ...

 19. InterProScan Result: AV405377 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV405377 AV405377_1_ORF1 5614E1377E837F70 SUPERFAMILY SSF103473 MFS general substra...te transporter 2.1e-06 T IPR016196 Major facilitator superfamily, general substrate transporter ...

 20. InterProScan Result: AV399408 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV399408 AV399408_2_ORF1 5D6D9219C673BB29 PFAM PF05274 Baculo_E25 1.3e-78 T IPR007938 unintegrated Cellular... Component: viral envelope (GO:0019031)|Cellular Component: host cell nucleus (GO:0042025) ...

 1. Pilot Implementation and Preliminary Evaluation of START:AV Assessments in Secure Juvenile Correctional Facilities.

  Desmarais, Sarah L; Sellers, Brian G; Viljoen, Jodi L; Cruise, Keith R; Nicholls, Tonia L; Dvoskin, Joel A

  2012-01-01

  The Short-Term Assessment of Risk and Treatability: Adolescent Version (START:AV) is a new structured professional judgment guide for assessing short-term risks in adolescents. The scheme may be distinguished from other youth risk assessment and treatment planning instruments by its inclusion of 23 dynamic factors that are each rated for both vulnerability and strength. In addition, START:AV is also unique in that it focuses on multiple adverse outcomes-namely, violence, self-harm, suicide, unauthorized leave, substance abuse, self-neglect, victimization, and general offending-over the short-term (i.e., weeks to months) rather than long-term (i.e., years). This paper describes a pilot implementation and preliminary evaluation of START:AV in three secure juvenile correctional facilities in the southern United States. Specifically, we examined the descriptive characteristics and psychometric properties of START:AV assessments completed by 21 case managers on 291 adolescent offenders (250 boys and 41 girls) at the time of admission. Results provide preliminary support for the feasibility of completing START:AV assessments as part of routine practice. Findings also highlight differences in the characteristics of START:AV assessments for boys and girls and differential associations between the eight START:AV risk domains. Though results are promising, further research is needed to establish the reliability and validity of START:AV assessments completed in the field.

 2. InterProScan Result: AV401371 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV401371 AV401371_2_ORF2 4E899180012BEB2A GENE3D G3DSA:3.30.465.10 no description 7...e-07 T IPR016169 CO dehydrogenase flavoprotein-like, FAD-binding, subdomain 2 Molecular Function: catalytic

 3. Third-degree AV block sensitive to prednisolone 72 hours post AVNRT ablation.

  Parwani, Abdul S; Schröder, Anna I; Blaschke, Daniela; Blaschke, Florian; Huemer, Martin; Attanasio, Philipp; Pieske, Burkert; Boldt, Leif-Hendrik; Haverkamp, Wilhelm

  2017-05-01

  A patient developed a transient first-degree AV block during a radiofrequency ablation of an atrioventricular nodal reentrant tachycardia. Three days later the patient presented with a third-degree AV block. It resolved within 24 h under antiphlogistic therapy. Patient was asymptomatic without necessity for pacemaker implantation at 12 months follow-up.

 4. InterProScan Result: AV404903 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV404903 AV404903_2_ORF1 4CB4FF124EAAC1C5 PFAM PF05187 ETF_QO 1.7e-14 T IPR007859 Electron transfer flav...oprotein-ubiquinone oxidoreductase Molecular Function: electron-transferring-flavoprote

 5. Association of temporary complete AV block and junctional ectopic tachycardia after surgery for congenital heart disease.

  Paech, Christian; Dähnert, Ingo; Kostelka, Martin; Mende, Meinhardt; Gebauer, Roman

  2015-01-01

  Junctional ectopic tachycardia (JET) is a postoperative complication with a mortality rate of up to 14% after surgery for congenital heart disease. This study evaluated the risk factors of JET and explored the association of postoperative temporary third degree atrioventricular (AV) block and the occurrence of JET. Data were collected retrospectively from 1158 patients who underwent surgery for congenital heart disease. The overall incidence of JET was 2.8%. Temporary third degree AV block occurred in 1.6% of cases. Permanent third degree AV block requiring pacemaker implantation occurred in 1% of cases. In all, 56% of patients with JET had temporary AV block (P AV block (P = 0.56). temporary third degree AV block did not suffer from JET. A correlation between temporary third degree AV block and postoperative JET could be observed. The risk factors identified for JET include younger age groups at the time of surgery, longer aortic cross clamping time and surgical procedures in proximity to the AV node.

 6. InterProScan Result: AV399740 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV399740 AV399740_3_ORF2 7A42A41D4F3F6388 PFAM PF00067 p450 1.2e-19 T IPR001128 Cytochrome P450 Molecular... Function: monooxygenase activity (GO:0004497)|Molecular Function: iron ion binding (GO:0005506)|Molecular... Function: electron carrier activity (GO:0009055)|Molecular Function: heme binding (GO:0020037) ...

 7. InterProScan Result: AV404187 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV404187 AV404187_4_ORF1 AB84B56694D3FC58 PFAM PF00267 Porin_1 3.5e-13 T IPR001702 Por...in, Gram-negative type Molecular Function: transporter activity (GO:0005215)|Biological Process: transport (GO:0006810)|Cellular Component: membrane (GO:0016020) ...

 8. InterProScan Result: AV404181 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV404181 AV404181_1_ORF1 F6474B68BA8D3768 PANTHER PTHR10783:SF4 XENOTROPIC AND POLY...TROPIC MURINE LEUKEMIA VIRUS RECEPTOR XPR1 NA ? IPR004342 unintegrated Cellular Component: integral to membrane (GO:0016021) ...

 9. InterProScan Result: AV404181 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV404181 AV404181_1_ORF1 F6474B68BA8D3768 PANTHER PTHR10783:SF4 XENOTROPIC AND POLY...TROPIC MURINE LEUKEMIA VIRUS RECEPTOR XPR1 1.4e-114 T IPR004342 unintegrated Cellular Component: integral to membrane (GO:0016021) ...

 10. InterProScan Result: AV399344 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV399344 AV399344_1_ORF2 5604F45CA0D42E5E PFAM PF05314 Baculo_ODV-E27 1.4e-47 T IPR007978 Baculovirus occlus...ion-derived virus envelope EC27 Cellular Component: viral envelope (GO:0019031) ...

 11. InterProScan Result: AV399741 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV399741 AV399741_2_ORF2 F87D90D9B5BA6C11 PFAM PF02778 tRNA_int_endo_N 5.4e-08 T IPR006678 tRNA intro...n endonuclease, N-terminal Molecular Function: tRNA-intron endonuclease activity (GO:0000213) ...

 12. InterProScan Result: AV405061 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV405061 AV405061_3_ORF2 400BDC036077591E PANTHER PTHR10590 SODIUM/NUCLEOSIDE COTRA...NSPORTER 1.8e-12 T IPR008276 Concentrative nucleoside transporter Molecular Function: nucleoside:sodium symp

 13. InterProScan Result: AV398727 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV398727 AV398727_2_ORF2 9953252ABA69E49B PFAM PF00762 Ferrochelatase 8.4e-28 T IPR001015 Ferroche...latase Molecular Function: ferrochelatase activity (GO:0004325)|Biological Process: heme biosynthetic process (GO:0006783) ...

 14. InterProScan Result: AV399409 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available 429 Baculovirus LEF-11 Biological Process: viral infectious cycle (GO:0019058)|Biological Process: regulation of transcription (GO:0045449) ... ...AV399409 AV399409_1_ORF2 07DC81A7C7B2FA42 PFAM PF06385 Baculo_LEF-11 3e-33 T IPR009

 15. InterProScan Result: AV403947 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV403947 AV403947_3_ORF2 9625723E9868C46D PANTHER PTHR13768:SF2 GAMMA-SOLUBLE NSF A...TTACHMENT PROTEIN (SNAP-GAMMA) 8.7e-75 T IPR011990 unintegrated Molecular Function: binding (GO:0005488) ...

 16. InterProScan Result: AV401295 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV401295 AV401295_2_ORF2 87FC32DE014A3D18 PROFILE PS50141 A_DEAMIN_EDITASE 15.862 T IPR002466 Adenosine deam...inase/editase Molecular Function: RNA binding (GO:0003723)|Molecular Function: adenosine deam

 17. InterProScan Result: AV401829 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV401829 AV401829_3_ORF1 B72A6A008C2EBEA4 PANTHER PTHR11359 AMP DEAMINASE NA ? IPR0...01365 unintegrated Biological Process: purine ribonucleoside monophosphate biosynthetic process (GO:0009168)|Molecular Function: deaminase activity (GO:0019239) ...

 18. InterProScan Result: AV401295 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV401295 AV401295_2_ORF2 87FC32DE014A3D18 PANTHER PTHR10910:SF17 ADENOSINE DEAMINAS...ular Function: adenosine deaminase activity (GO:0004000)|Biological Process: RNA processing (GO:0006396) ...

 19. InterProScan Result: AV401829 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV401829 AV401829_3_ORF1 B72A6A008C2EBEA4 PANTHER PTHR11359 AMP DEAMINASE 6e-56 T I...PR001365 unintegrated Biological Process: purine ribonucleoside monophosphate biosynthetic process (GO:0009168)|Molecular Function: deaminase activity (GO:0019239) ...

 20. InterProScan Result: AV401888 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV401888 AV401888_3_ORF1 2F04E8AA567F7BCF PANTHER PTHR11511 INSECT HEMOCYANIN-RELAT...ED 1.5e-119 T IPR013788 Arthropod hemocyanin/insect LSP Molecular Function: oxygen transporter activity (GO:0005344)|Biological Process: transport (GO:0006810) ...

 1. InterProScan Result: AV402282 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV402282 AV402282_2_ORF1 D1F0DCC6A8296985 PANTHER PTHR11511 INSECT HEMOCYANIN-RELAT...ED 5e-97 T IPR013788 Arthropod hemocyanin/insect LSP Molecular Function: oxygen transporter activity (GO:0005344)|Biological Process: transport (GO:0006810) ...

 2. InterProScan Result: AV399297 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available ulovirus p35, apoptosis preventing protein Biological Process: anti-apoptosis (GO:0006916)|Molecular Function: caspase inhibitor activity (GO:0043027) ... ...AV399297 AV399297_3_ORF2 F5C6B0DD046B3A9D PFAM PF02331 P35 5.2e-107 T IPR003429 Bac

 3. Selvbestemmelse og oppdragelse : en teoretisk analyse av oppdragelsens påvirkning på utviklingen av selvbestemmelse

  2007-01-01

  1) Problemstilling Hensikten med oppgaven er å rette fokus mot oppdragelse som en påvirkningsfaktor på utviklingen av selvbestemmelsen, og hvilken betydning behovstilfredsstillelse har for individets subjektive velvære. Oppdragelse er et populært tema som stadig blir debattert i mediene. Det diskuteres blant annet hvorfor oppdragelse er viktig, hvordan det er mulig å oppdra barn på best mulig måte og hvem som er viktige oppdragere i dagens samfunn. Vår oppgave handler om individets selvbes...

 4. 中国新一代图像编码格式"AVS"%Chinese new Video coding format AVS

  2004-01-01

  @@ 中国在光盘、无线LAN、家庭内部网络等各种领域不断推出自己的规格.其中,包括中国计划2004年实现标准化的新一代图像编码格式"AVS".中国科学院有关负责人将在NAB2004技术论坛"Leading Edge Tech for TV"上,就定位相当于"MPEG"的AVS规格发表演讲.

 5. Endrer motivasjonen seg i løpet av de fire første ukene av livsstilsendringskurset EasyLife?

  Strand, Hanne Embretsen; Nordengen, Solveig

  2011-01-01

  Vi har undersøkt motivasjonsregulering hos deltagere i et livsstilsendringsprogram. Teoretisk har vi benyttet oss av Helseoppfatningsmodellen (The Health Belief Model; Rosenstock, 1966), Den transteoretiske modellen (The Transtheoretical Model; DiClemente & Prochaska, 1982; Marcus & Simkin, 1994), Selvbestemmelsesteorien (Self-Determination Theory; Deci & Ryan, 2000) og Rosenstocks fire modeller for ansvar. For å kartlegge motivasjonsregulering har vi benyttet oss av BREQ-2 (Markland & Tobin ...

 6. Kosttilskudd og doping : metabolisme av synefrin og oktopamin og utskillelse i urin etter inntak av tilsvarende kosttilskuddsprodukter hhv. et spesielt matinntak

  Stensrud, Linda Sørvang

  2010-01-01

  Etter at efedrin ble forbudt som tilsetningsstoff i kosttilskuddsprodukter på grunn av faren for uheldige bivirkninger, har det de senere årene dukket opp flere produkter med innhold av synefrin. Synefrin er et stimulerende stoff med lignende struktur som efedrin, men den sentralstimulerende effekten er mindre. En vanlig kilde til synefrin, som blir brukt som tilsetningsstoff i kosttilskuddspreparater og næringsmidler, er Citrus aurantium (bitterappelsin). Et annet stimulerende stoff med lign...

 7. Skolebasert forebygging av røyking blant ungdom

  Ola Jøsendal m.fl

  2009-10-01

  Full Text Available SAMMENDRAGI første del av denne artikkelen gjennomgås en del utvalgte studier av skolebaserte tiltak mot røyking. Utviklingenhar gått gjennom tre faser der den siste generasjonen er de omfattende tiltakene som baserer seg på ensosial påvirkningsmodell. Godt planlagte tiltak som er basert på denne modellen har vist seg å føre til at færrebegynner å røyke. I artikkelens andre del presenteres et prosjekt som gjennomføres av Den NorskeKreftforening og som omfatter 4 441 elever fra 195 klasser ved 99 ungdomsskoler. Valg av undervisningstemaog pedagogiske tilnærminger er begrunnet i aktuelle sosialpsykologiske begreper og modeller ogerfaringer fra tidligere forskning. Intervensjonen bygger et stykke på vei på en sosial påvirkningsmodell.Skolene er delt i fire grupper. Gruppe A er kontrollgruppe. Elevene i gruppe B gjennomgår et undervisningsprogram,foreldrene involveres og lærerne gjennomgår kurser i hvordan de skal gjennomføre intervensjonen.I gruppe C gjør en det samme som i gruppe B, men lærerne kurses ikke. I gruppe D gjør en det samme som igruppe B, men foreldrene involveres ikke. Underveis gjennomføres det blant annet spørreskjemaundersøkelserblant elevene for å studere endringer i røykevaner, hvilke grupper av elever en lykkes best i å nå,hvordan elevene reagerer på tiltakene og hva som kan forklare eventuelle positive virkninger av intervensjonene.Foreløpige analyser av resultatene etter et halvt års oppfølging tyder på at det er færrest sombegynner å røyke i gruppe B, med andre ord at virkningene av tiltakene er best der lærerne kurses ogforeldrene involveres.Jøsendal O, Aarø LE, Bergh IH. School-based prevention of smoking among youths.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYThe first part of this article presents selected studies of school-based intervention programmes againstsmoking. Historically it can be distinguished between three phases in the development of such programmes.The last generation are the

 8. Examination of office visit patient preferences for the after-visit summary (AVS).

  Neuberger, Marolee; Dontje, Katherine; Holzman, Greg; Corser, Bill; Keskimaki, Abigail; Chant, Ericka

  2014-01-01

  The federal government advocates the practice of routinely providing an after-visit summary (AVS) to patients after each office-based visit as an element of stage 1 meaningful use. A significant potential benefit of the AVS is improved patient engagement achieved by enabling patients and family members to better understand and retain key health information. The methodology for this study was a mixed-methods pilot study to examine, through the perspectives of adult primary care patients, how relevant and actionable data can be better formatted in the AVS. Results of this study suggest that the goal of the AVS to serve as a communication tool to engage and support patients is frequently not being met. Further study is needed to understand, from the viewpoints of patients and providers, what barriers are keeping them from optimally providing and using the information on the AVS.

 9. 77 FR 12163 - Airworthiness Directives; 328 Support Services GmbH (Type Certificate Previously Held by AvCraft...

  2012-02-29

  ... Services GmbH (Type Certificate Previously Held by AvCraft Aerospace GmbH; Fairchild Dornier GmbH; Dornier... Services GmbH (Type Certificate Previously Held by AvCraft Aerospace GmbH; Fairchild Dornier GmbH; Dornier...: 2012-04-06 328 Support Services GmbH (Type Certificate Previously Held by AvCraft Aerospace...

 10. Vurdering av andrespråksinnlærere - en utfordring i skolen

  Kirsten Palm

  2014-06-01

  Full Text Available Vurdering av andrespråkselevers språkkompetanse og språkutvikling er en sentral del av læreres arbeid, og forskning har vist at dette er en utfordring for skolene. Det er stor variasjon i vurderingsformer, og skolene mangler ofte vurderingskompetanse. På bakgrunn av dette utarbeidet Utdanningsdirektoratet i 2007 vurderingsverktøyet Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Materiellet er utarbeidet blant annet med referanse til Common European Framework of Reference for Languages (CEFR. I artikkelen redegjør vi for en undersøkelse der målet var å finne ut hvorvidt dette kartleggingsmateriellet er hensiktsmessig for å vurdere andrespråkselevers språkkompetanse. Hoveddataene er innhentet gjennom kasusstudier ved tre grunnskoler, der vi intervjuet skoleledelse og lærere samt observerte kartleggingssituasjoner og klasseromsundervisning. Kasusstudiene ble senere fulgt opp av to spørreundersøkelser, én til de samme skolene, og én til et større antall skoler for å få bredere innsikt i kartleggingspraksis og skolers oppfatninger av denne formen for vurdering. Undersøkelsen viser at flere av informantene mener verktøyet kan bidra til mer tilpasset og systematisk andrespråkopplæring og bedre vurdering av andrespråkselevenes språkkompetanse. Samtidig er det utfordringer knyttet til å bruke vurderingsverktøyet, dette skyldes blant annet mangelfull kompetanse i skolen når det gjelder andrespråkstilegnelse og vurdering av elevenes språkkompetanse. Det er ikke tidligere forsket på bruk av et slikt konkret kartleggingsverktøy i norsk grunnskole. Undersøkelsen kan gi et bidrag til økt kunnskap om vurdering av andrespråkskompetanse og tilpasset undervisning for andrespråksinnlærere.

 11. [(18) F]AV-1451 tau positron emission tomography in progressive supranuclear palsy.

  Whitwell, Jennifer L; Lowe, Val J; Tosakulwong, Nirubol; Weigand, Stephen D; Senjem, Matthew L; Schwarz, Christopher G; Spychalla, Anthony J; Petersen, Ronald C; Jack, Clifford R; Josephs, Keith A

  2017-01-01

  The [(18) F]AV-1451 positron emission tomography ligand allows the in vivo assessment of tau proteins in the brain. It shows strong binding in Alzheimer's dementia, but little is known about how it performs in progressive supranuclear palsy, a primary 4R tauopathy. The objectives of this study were to determine whether [(18) F]AV-1451 uptake can be observed in progressive supranuclear palsy and to characterize the regional distribution when compared with controls and Alzheimer's dementia. [(18) F]AV-1451 positron emission tomography was performed in 10 patients with probable progressive supranuclear palsy. These patients were age- and gender-matched to 50 controls and 10 Alzheimer's dementia patients who had undergone identical [(18) F]AV-1451 imaging. Regional comparisons of [(18) F]AV-1451 uptake were performed across the whole brain using region-of-interest and voxel-level analyses, and correlations between regional [(18) F]AV-1451 and the progressive supranuclear palsy rating scale were assessed. An elevated [(18) F]AV-1451 signal was observed in progressive supranuclear palsy when compared with controls in the pallidum, midbrain, dentate nucleus of the cerebellum, thalamus, caudate nucleus, and frontal regions. Signal in the cerebellar dentate and pallidum were also greater in progressive supranuclear palsy when compared with Alzheimer's dementia. Conversely, the [(18) F]AV-1451 signal across the cortex was higher in Alzheimer's dementia when compared with progressive supranuclear palsy. The [(18) F]AV-1451 signal in a number of regions correlated with the progressive supranuclear palsy rating scale. Progressive supranuclear palsy is associated with an elevated [(18) F]AV-1451 signal in a characteristic and distinct regional pattern that correlates with disease severity and differs from the patterns observed in Alzheimer's dementia. © 2016 International Parkinson and Movement Disorder Society. © 2016 International Parkinson and Movement Disorder Society.

 12. In vivo retention of (18)F-AV-1451 in corticobasal syndrome.

  Smith, Ruben; Schöll, Michael; Widner, Håkan; van Westen, Danielle; Svenningsson, Per; Hägerström, Douglas; Ohlsson, Tomas; Jögi, Jonas; Nilsson, Christer; Hansson, Oskar

  2017-08-22

  To study the usefulness of (18)F-AV-1451 PET in patients with corticobasal syndrome (CBS). We recruited 8 patients with CBS, 17 controls, 31 patients with Alzheimer disease (AD), and 11 patients with progressive supranuclear palsy (PSP) from the Swedish BioFINDER study. All patients underwent clinical assessment, (18)F-AV-1451 PET, MRI, and quantification of β-amyloid pathology. A subset of participants also underwent (18)F-FDG-PET. In the 8 patients with CBS, 6 had imaging findings compatible with the corticobasal degeneration pathology and 2 with typical AD pathology. In the 6 patients with CBS without typical AD pathology, there were substantial retentions of (18)F-AV-1451 in the motor cortex, corticospinal tract, and basal ganglia contralateral to the most affected body side. These patients could be clearly distinguished from patients with AD dementia or PSP using (18)F-AV-1451. However, cortical atrophy was more widespread than the cortical retention of (18)F-AV1451 in these CBS cases, and cortical AV-1451 uptake did not correlate with cortical thickness or glucose hypometabolism. These results are in sharp contrast to AD dementia, where (18)F-AV-1451 retention was more widespread than cortical atrophy, and correlated well with cortical thickness and hypometabolism. Patients with CBS without typical AD pathology exhibited AV-1451 retention in the motor cortex, corticospinal tract, and basal ganglia contralateral to the affected body side, clearly different from controls and patients with AD dementia or PSP. However, cortical atrophy measured with MRI and decreased (18)F-fluorodeoxyglucose uptake were more widespread than (18)F-AV-1451 uptake and probably represent earlier, yet less specific, markers of CBS. This study provides Class III evidence that (18)F-AV-1451 PET distinguishes between CBS and AD or PSP. Copyright © 2017 The Author(s). Published by Wolters Kluwer Health, Inc. on behalf of the American Academy of Neurology.

 13. In vivo retention of 18F-AV-1451 in corticobasal syndrome

  Schöll, Michael; Widner, Håkan; van Westen, Danielle; Svenningsson, Per; Hägerström, Douglas; Ohlsson, Tomas; Jögi, Jonas; Nilsson, Christer

  2017-01-01

  Objective: To study the usefulness of 18F-AV-1451 PET in patients with corticobasal syndrome (CBS). Methods: We recruited 8 patients with CBS, 17 controls, 31 patients with Alzheimer disease (AD), and 11 patients with progressive supranuclear palsy (PSP) from the Swedish BioFINDER study. All patients underwent clinical assessment, 18F-AV-1451 PET, MRI, and quantification of β-amyloid pathology. A subset of participants also underwent 18F-FDG-PET. Results: In the 8 patients with CBS, 6 had imaging findings compatible with the corticobasal degeneration pathology and 2 with typical AD pathology. In the 6 patients with CBS without typical AD pathology, there were substantial retentions of 18F-AV-1451 in the motor cortex, corticospinal tract, and basal ganglia contralateral to the most affected body side. These patients could be clearly distinguished from patients with AD dementia or PSP using 18F-AV-1451. However, cortical atrophy was more widespread than the cortical retention of 18F-AV1451 in these CBS cases, and cortical AV-1451 uptake did not correlate with cortical thickness or glucose hypometabolism. These results are in sharp contrast to AD dementia, where 18F-AV-1451 retention was more widespread than cortical atrophy, and correlated well with cortical thickness and hypometabolism. Conclusions: Patients with CBS without typical AD pathology exhibited AV-1451 retention in the motor cortex, corticospinal tract, and basal ganglia contralateral to the affected body side, clearly different from controls and patients with AD dementia or PSP. However, cortical atrophy measured with MRI and decreased 18F-fluorodeoxyglucose uptake were more widespread than 18F-AV-1451 uptake and probably represent earlier, yet less specific, markers of CBS. Classification of evidence: This study provides Class III evidence that 18F-AV-1451 PET distinguishes between CBS and AD or PSP. PMID:28754841

 14. Value of the adenosine test for diagnosis of dual AV nodal physiology in patients with AV nodal reentrant tachycardia

  周斌全; 胡申江; 鲁端; 王建安

  2002-01-01

  Objectives: This study was aimed at assessing the value of the adenosine test for noninvasive diagnosis of dual AV nodal physiology(DAVNP) in patients with AV nodal reentrant tachycardia (AVNRT). Methods: 53 patients with paroxysmal supraventricular tachycardia (PSVT) were given incremental doses of adenosine intravenously during sinus rhythm before electrophysiological study. The adenosine test was repeated on a subset of 18 patients with AVNRT after radiofrequency catheter ablation. Results: Sudden increments of PR interval of more than 60 msec between two consecutive beats were observed in 26(83.9%) of 31 patients with typical AVNRT and 2 (9.1%) of 22 patients with AVRT and AT (P<0.01). The maximal PR increment between 2 consecutive beats in the AVNRT group(105±45ms) was significantly greater than that in the AVRT and AT group (20±13ms) (P<0.01).In postablation adenosine test, DAVNP was eliminated in all 8 patients who underwent slow pathway abolition that EPS showed the slow pathway disappeared and 4 of 10 patients who underwent slow pathway modification that EPS showed the slow pathway persisted. Six of 10 patients who exhibited persistent duality showed a marked reduction in the number of beats conducted in the slow pathway after adenosine injection(P<0.01).Conclusions: Administration of adenosine during sinus rhythm may be a useful bedside test for diagnosis of DAVNP in high percentage of patients with typical AVNRT and additionally for evaluating the effects of radiofrequency ablation.

 15. Addition of ash on drained forested peatlands in southern Sweden. Effects on forest production, fluxes of greenhouse gases, peat properties, understorey vegetation and groundwater chemistry; Tillfoersel av aska i skog paa dikad torvmark i soedra Sverige. Effekter paa skogsproduktion, floeden av vaexthusgaser, torvegenskaper, markvegetation och grundvattenkemi

  Sikstroem, Ulf; Bjoerk, Robert G.; Ring, Eva; Ernfors, Maria; Jacobson, Staffan; Nilsson, Mats; Klemedtsson, Leif

  2009-02-15

  The objective of the present study was to evaluate effects of wood-ash addition on drained peatlands in southern Sweden. Tree growth, greenhouse gases, peat properties, microbial biomass and processes, understory vegetation and groundwater chemistry were measured in three field experiments (some variables were not measured in all experiments): (i) 168 Perstorp, an oligotrophic mire with Scotch pine (Pinus sylvestris L.), where 2.5 tonnes d.w. of wood ash/ha (2.5WA) was added in 1982; (ii) 273 Anderstorp, also an oligotrophic mire with Scots pine, where 3.3 tonnes d.w. crushed ash/ha (3.3KA) and 6.6 tonnes d.w. crushed/ha (6.6KA) was added in 2003; (iii) 278 Skogaryd, a minerotrophic mire with Norway spruce (Picea abies L. Karst.), where the same doses of crushed ash as in Anderstorp were added in 2006. Untreated controls were included in all experiments. At Anderstorp, increased tree growth was indicated, at least in the treatment with the highest ash dose during the first five years after treatment. The annual emissions of CO{sub 2}, CH4 and N{sub 2}O from the peat were unaffected. At Skogaryd, the growth was unaffected and the emissions of both CO{sub 2} and N{sub 2}O were reduced during the first two years after treatment. In general, the significant ash effects (2.5WA and 3.3KA evaluated) on peat characteristics, microbial biomass and processes were found in the upper soil (0-5 cm) at the recently treated sites (Anderstorp and Skogaryd), and at greater depths (5-30 cm) at Perstorp, where the ash was added 25 years ago. In the ash treatment at Perstorp, there was a shift in the plant community structure and a decrease in species diversity of the understory vegetation. However, at this point of time, the forest stand had become substantially denser than on the control plots. Hence, these effects on the understory vegetation may have been an indirect effect of the ash-induced altered tree stand properties. In Skogaryd, no shift in the plant community was found, but an increase in species diversity was detected two years after the application of 6.6KA. In Anderstorp, no effect on the understory vegetation was found. The wood-ash application at Skogaryd resulted in very few statistically significant effects on the 43 measured chemical variables in the groundwater. High background concentrations of for instance B, Ca, Mg and PO4-P probably contributed to this. During the first five years, addition of 3-6 tonnes d.w. crushed wood ash/ha on the studied drained peatlands did not render in an increased Global Warming Potential (GWP), but rather a reduction

 16. Long term effects on water streams of wood ash recycling to a forest plantation; Laangtidsverkan paa avrinnande vatten av askaaterfoering till plantskog. Slutrapport foer en delstudie inom det av Energimyndigheten finansierade projektet 'Skogliga aatgaerder - effekter paa kol-, naering- och tungmetallfloeden'

  Eriksson, Hillevi; Nilsson, Torbjoern [Swedish Univ. of Agricultural Sciences, Uppsala (Sweden). Dept. of Forest Soils

  2001-12-01

  The chemical composition of runoff from a wood ash fertilized catchment in central Sweden have been studied during eight years after the treatment. The effects of the ash treatment was compared with a 12ayear long reference period and a reference catchment close to the ash treated catchment. The ash treated area was earlier (winter 1980/81) whole-tree-harvested to 90 %. At the same time the reference area was stemwood harvested on 60 % of the area. Both areas were planted with spruce and pine. Granulated ash was spread on the whole-tree-harvested area, by helicopter, on two occasions (1aton per hectare in May 1989 and 2 tonnes per hectare in October 1991). During the first ash application a marked peak in K concentration was observed. The second ash application caused a high peak in K concentration. Short-lived peaks was also observed for pH, electric conductivity, ANC, Mg, Na and Cl. Significant increases of pH, electric conductivity, Ca, K and Cl was observed in runoff water from the ash treated area during the 8-year-period after the last ash spreading. However, during the same period concentrations of NH4-N, N03-N and total N have shown a relative decrease in runoff water from the ash treated area, compared to the reference area.

 17. Effects of long-range transported pollutants on vegetation in boreal coniferous forests: Results from an five year investigation in the Solholmfjell area, Gjerstad, Aust-Agder; Effekter av langtransporterte luftforurensninger i boreal barskog: resultater av fem aars undersoekelser i Solhomfjell-omraadet, Gjerstad, Aust-Agder

  Oekland, R.H.

  1996-01-01

  The conference paper relates to a project on investigating the effects of long-range transported pollutants in Norway. The paper gives a brief description of the more important results obtained in the project. The aim of the project was to investigate the pollution load in vegetation, soils and trees in Norwegian forest areas of the coniferous type. The project included the collection of samples from 200 test areas in a period of five years. 11 refs.

 18. Investigation of the warm prestress effect by X-ray and microfractographic measurements; Roentgenografische und mikrofraktografische Untersuchungen zum Warmvorbeanspruchungs (WPS) - Effekt

  Blumenauer, H.; Eichler, B.; Krempe, M.; Ude, J. [Magdeburg Univ. (Germany). Inst. fuer Werkstofftechnik und Werkstoffpruefung

  1998-11-01

  The work reported was to investigate the changes caused at the crack tip of a specimen with incipient crack and to assess their effects with regard to component fracture. The steels selected for testing are the pressure vessel steels 10MnMoNi5-5 and 17MoV8-4, and the experiments were made with CT-25 specimens. The conclusion drawn from the results obtained is that the WPS effect is due to a stronger energy dissipation in the prestressed area ahead of the crack tip, assisted by intrinsic stress-induced crack closing. (orig./CB) [Deutsch] Das Ziel dieser Arbeit ist es, die durch eine Vorbeanspruchung angerissener Proben hervorgerufenen Veraenderungen an der Rissspitze und ihre Auswirkungen auf das Bruchverhalten zu untersuchen. Die Untersuchungen wurden an den Druckbehaelterstaehlen 10MnMoNi5-5 und 17MoV8-4 durchgefuehrt. Die Versuche wurden an CT-25-Proben durchgefuehrt. Die Autoren kommen zum Schluss, dass der WPS-Effekt mit einer staerkeren Energiedissipation in der vorgeschaedigten Prozesszone vor der Rissspitze, unterstuetzt durch eigenspannungsbedingtes Rissschliessen, erklaert werden kann. (orig./MM)

 19. Realization of AVS +DVB -S2 Professional Integrated Receiver Decoder%AVS +DVB -S2专业解码器的实现方法

  周钦光; 杨雪松

  2015-01-01

  AVS +是我国自主创新的视频编码技术,可解决广播电视行业面临的频道资源问题。介绍了一种具备 DVB -S2专业多流接收和多节目再复用解密功能的 AVS +专业高清解码器的实现方法,该设备不仅能完成传统专业数字卫星解码器的所有功能,而且能进行 DVB -S2专业接收、再复用、多节目的CI 接口任意组合解密和 AVS +高清解码,为广电运营商提供了一种成本低、功能强大的 DVB -S2专业AVS +解码设备,将为早日实现 AVS +端到端应用的全覆盖做出一定的贡献。%AVS +is a Chinese independent innovative technology for video encoding.Its objective is to solve frequency resource problem in broadcasting television industry.This article shows the realization of AVS +high definition Integrated Receiver decoder,which can not only all functions of traditional and professional digital satellite decoder,but also the functions of DVB -S2 professional receiving,re-multiplexing for CI combination decrypting of multiple programs,and AVS +high definition decoding.In other words,this decoder provides op-erators with a low-cost but powerful functioning DVB -S2 professional receiving and AVS +high definition de-coding solution,making a certain contribution to the overall coverage of AVS +end -to -end application.

 20. BMP2 expression in the endocardial lineage is required for AV endocardial cushion maturation and remodeling.

  Saxon, Jacob G; Baer, Daniel R; Barton, Julie A; Hawkins, Travis; Wu, Bingruo; Trusk, Thomas C; Harris, Stephen E; Zhou, Bin; Mishina, Yuji; Sugi, Yukiko

  2017-10-01

  Distal outgrowth, maturation and remodeling of the endocardial cushion mesenchyme in the atrioventricular (AV) canal are the essential morphogenetic events during four-chambered heart formation. Mesenchymalized AV endocardial cushions give rise to the AV valves and the membranous ventricular septum (VS). Failure of these processes results in several human congenital heart defects. Despite this clinical relevance, the mechanisms governing how mesenchymalized AV endocardial cushions mature and remodel into the membranous VS and AV valves have only begun to be elucidated. The role of BMP signaling in the myocardial and secondary heart forming lineage has been well studied; however, little is known about the role of BMP2 expression in the endocardial lineage. To fill this knowledge gap, we generated Bmp2 endocardial lineage-specific conditional knockouts (referred to as Bmp2 cKO(Endo)) by crossing conditionally-targeted Bmp2(flox/flox) mice with a Cre-driver line, Nfatc1(Cre), wherein Cre-mediated recombination was restricted to the endocardial cells and their mesenchymal progeny. Bmp2 cKO(Endo) mouse embryos did not exhibit failure or delay in the initial AV endocardial cushion formation at embryonic day (ED) 9.5-11.5; however, significant reductions in AV cushion size were detected in Bmp2 cKO(Endo) mouse embryos when compared to control embryos at ED13.5 and ED16.5. Moreover, deletion of Bmp2 from the endocardial lineage consistently resulted in membranous ventricular septal defects (VSDs), and mitral valve deficiencies, as evidenced by the absence of stratification of mitral valves at birth. Muscular VSDs were not found in Bmp2 cKO(Endo) mouse hearts. To understand the underlying morphogenetic mechanisms leading to a decrease in cushion size, cell proliferation and cell death were examined for AV endocardial cushions. Phospho-histone H3 analyses for cell proliferation and TUNEL assays for apoptotic cell death did not reveal significant differences between control

 1. A 2:1 AV rhythm: an adverse effect of a long AV delay during DDI pacing and its prevention by the ventricular intrinsic preference algorithm in DDD mode.

  Minamiguchi, Hitoshi; Oginosawa, Yasushi; Kohno, Ritsuko; Tamura, Masahito; Takeuchi, Masaaki; Otsuji, Yutaka; Abe, Haruhiko

  2012-07-01

  A 91-year-old woman received a dual-chamber pacemaker for sick sinus syndrome and intermittently abnormal atrioventricular (AV) conduction. The pacemaker was set in DDI mode with a 350-ms AV delay to preserve intrinsic ventricular activity. She complained of palpitation during AV sequential pacing. The electrocardiogram showed a 2:1 AV rhythm from 1:1 ventriculoatrial (VA) conduction during ventricular pacing in DDI mode with a long AV interval. After reprogramming of the pacemaker in DDD mode with a 250-ms AV interval and additional 100-ms prolongation of the AV interval by the ventricular intrinsic preference function, VA conduction disappeared and the patient's symptom were alleviated without increasing unnecessary right ventricular pacing.

 2. Ansatte perspektiver på utvikling av tverrfaglighet i ny sykehusavdeling

  Hildfrid V. Brataas

  2009-02-01

  Full Text Available Artikkelen omhandler en følgestudie om ansattes perspektiver på teamorganisert og brukerinvolvert tverrfaglig samarbeid i en ny rehabiliteringsavdeling i et norsk sykehus. Studiens formål var å bringe frem mer kunnskap om forhold av betydning ved utvikling av tverrfaglige arbeidsformer i sammensatte helsetjenester.Metode: Undersøkelsen var kvalitativt beskrivende og fortolkende med bruk av fokusgruppeintervjuer tre og fem år etter oppstart av rehabiliteringsavdelingen.Resultater: Over en femårsperiode var praksis erfart å endre karakter, fra flerfaglig samarbeid til funksjonelt tverrfaglig samarbeid. Profesjonsoverbyggende teori om rehabiliterings-virksomheten og ledelsens kvalitetsorientering var erfart som hjelp for teamenes utvikling av funksjonell tverrfaglighet.Konklusjon: Langsiktighet, kvalitetsorientert ledelse og teamorganisert rehabiliteringsarbeid basert på profesjonsoverbyggende teoriramme synes å underbygge utvikling av funksjonell tverrfaglighetsforståelse og praksis. Denne kunnskapen er relevant ved omlegging til teamorganisert rehabiliteringsvirksomhet i eksisterende og nye virksomheter. Det er behov for mer forskning om betydning av personfaktorer og motivasjon, ledelse og overbyggende teorirammeverk for samarbeidsutvikling og kvalitet i praksis.

 3. Nodal recovery, dual pathway physiology, and concealed conduction determine complex AV dynamics in human atrial tachyarrhythmias.

  Masè, Michela; Glass, Leon; Disertori, Marcello; Ravelli, Flavia

  2012-11-15

  The genesis of complex ventricular rhythms during atrial tachyarrhythmias in humans is not fully understood. To clarify the dynamics of atrioventricular (AV) conduction in response to a regular high-rate atrial activation, 29 episodes of spontaneous or pacing-induced atrial flutter (AFL), covering a wide range of atrial rates (cycle lengths from 145 to 270 ms), were analyzed in 10 patients. AV patterns were identified by applying firing sequence and surrogate data analysis to atrial and ventricular activation series, whereas modular simulation with a difference-equation AV node model was used to correlate the patterns with specific nodal properties. AV node response at high atrial rate was characterized by 1) AV patterns of decreasing conduction ratios at the shortening of atrial cycle length (from 236.3 ± 32.4 to 172.6 ± 17.8 ms) according to a Farey sequence ordering (conduction ratio from 0.34 ± 0.12 to 0.23 ± 0.06; P AV block patterns occurring during regular atrial tachyarrhythmias. The characterization of AV nodal function during different AFL forms constitutes an intermediate step toward the understanding of complex ventricular rhythms during atrial fibrillation.

 4. Baseline HV-interval predicts complete AV-block secondary to transcatheter aortic valve implantation.

  Shin, Dong-In; Merx, Marc W; Meyer, Christian; Kirmanoglou, Kiriakos; Hellhammer, Katharina; Ohlig, Jan; Katsani, Dimitra; Zeus, Tobias; Westenfeld, Ralf; Eickholt, Christian; Linke, Axel; Kelm, Malte

  2015-10-01

  Development of AV-block is a frequent complication associated with transcatheter aortic valve implantation (TAVI). To date little is known about the predictive value of the HV-interval prior to TAVI with respect to the risk of AV-block development. HV-interval was determined in 25 consecutive elderly patients with severe aortic valve stenosis (AS) before and immediately after TAVI. All patients subsequently underwent TAVI and 8 of these 25 patients (32%) developed complete AV-block during the TAVI procedure requiring permanent pacemaker implantation. Six of these 8 patients (75%) had marked HV prolongation (>54 ms). Pre-procedural HV-interval was significantly prolonged in the subgroup developing complete AV-block (62.1 ms±13.0 vs 49.2 ms±12.9; P=0.029). Prolongation of the HV-interval above 54 ms was associated with a higher rate of complete AV-block (sensitivity 75.0%, specificity 77.8%, P=0.01). HV-interval was prolonged in approximately one third of our elderly patients with aortic valve stenosis and associated with a high rate of complete AV-block following TAVI. HV-interval is easily obtained during TAVI screening procedures, thus facilitating identification of patients at risk for complete AV-block due to TAVI and consequently enabling bespoke risk management.

 5. Mot en professionalisering av det pedagogiska ledarskapet vid Umeå universitet

  Sven B Eriksson

  2013-01-01

  Full Text Available Det pedagogiska ledarskapet inom högre utbildning fokuseras allt mer. Det understryks genom att flera lärosäten föreskriver såväl att pedagogiska ledare ska finnas på olika nivåer, som vilka övergripande uppgifter dessa ska ha. Denna artikel är ett resultat av en fallstudie av hur de tillägnade kunskaperna och färdigheterna från kursen Pedagogiskt ledarskap, en kurs för målgruppen studierektorer/pedagogiskt ansvariga eller motsvarande arrangerad av Universitetspedagogiskt centrum, har bidragit till deltagarnas professionalisering av det pedagogiska ledarskapet ett år efter kursens slut. Fallstudien genomfördes genom gruppintervjuer. Respondenterna uttryckte att de fått ett stärkt självförtroende i rollen som pedagogiska ledare samt att kursen bidrog till en professionalisering av rollen som pedagogiska ledare genom att stärka identiteten, att skapa en början till en handlingsetik bestående av delvis delade värderingar kring det pedagogiska ansvaret samt ge utbildning och träning i färdigheter som har sin grund i teoretisk kunskap. Kursen Pedagogiskt ledarskap ger därmed ett stöd i en process mot en professionalisering av det pedagogiska ledarskapet vid Umeå universitet.

 6. Performance Comparison of AVS and H.264/AVC Video Coding Standards

  Xin-Fu Wang; De-Bin Zhao

  2006-01-01

  A new audio and video compression standard of China, known as advanced Audio Video coding Standard (AVS),is emerging. This standard provides a technical solution for many applications within the information industry such as digital broadcast, high-density laser-digital storage media, and so on. The basic part of AVS, AVS1-P2, targets standard definition (SD) and high definition (HD) format video compression, and aims to achieve similar coding efficiency as H.264/AVC but with lower computational complexity. In this paper, we first briefly describe the major coding tools in AVS1-P2, and then perform the coding efficiency comparison between AVS1-P2 Jizhun profile and H.264/AVC main profile. The experimental results show that the AVS1-P2 Jizhun profile has an average of 2.96% efficiency loss relative to H.264/AVC main profile in terms of bit-rate saving on HD progressive-scan sequences, and an average of 28.52% coding loss on interlace-scan sequences.Nevertheless, AVS1-P2 possesses a valuable feature of lower computational complexity.

 7. Developing a computational model of human hand kinetics using AVS

  Abramowitz, Mark S. [State Univ. of New York, Binghamton, NY (United States)

  1996-05-01

  As part of an ongoing effort to develop a finite element model of the human hand at the Institute for Scientific Computing Research (ISCR), this project extended existing computational tools for analyzing and visualizing hand kinetics. These tools employ a commercial, scientific visualization package called AVS. FORTRAN and C code, originally written by David Giurintano of the Gillis W. Long Hansen`s Disease Center, was ported to a different computing platform, debugged, and documented. Usability features were added and the code was made more modular and readable. When the code is used to visualize bone movement and tendon paths for the thumb, graphical output is consistent with expected results. However, numerical values for forces and moments at the thumb joints do not yet appear to be accurate enough to be included in ISCR`s finite element model. Future work includes debugging the parts of the code that calculate forces and moments and verifying the correctness of these values.

 8. EST Table: AV398400 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV398400 NV021766 10/09/28 97 %/109 aa ref|NP_001091759.1| annexin isoform 2 [Bomby.../27 47 %/107 aa T07C4.9a#CE23956#WBGene00003589#locus:nex- 2#Annexin#status:Confirmed#UniProt:Q27512#protein...1|gene:ANXB10B 10/09/10 low homology 10/09/10 48 %/104 aa gi|91090858|ref|XP_967143.1| PREDICTED: similar to annexin B13a isoform 1 [Tribolium castaneum] NM_001098288 NV02 ... ...x mori] gb|ABD36280.1| annexin isoform 2 [Bombyx mori] 10/08/28 67 %/103 aa FBpp0123640|DanaGF20448-PA 10/08

 9. American AV: Edgar Dale and the Information Age Classroom.

  Acland, Charles R

  2017-01-01

  This article demonstrates how the influential scholar Edgar Dale, alongside a generation of educational technologists, helped build an essential place for AV materials and pedagogical methods in the American classroom. It also shows that, for decades, the Payne Fund philanthropy supported multimedia research agendas that shaped ideas about teaching and technology, far beyond involvement in their famed studies on motion pictures and children in the 1930s. With his writings and research programs, Dale advanced concepts of media experience and systematicity, which came to be understood as common sense to the information society. In so doing he was a leading contributor to the discursive and ideological structure of our age of technological and informational abundance.

 10. EST Table: AV404143 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV404143 pg--0524 11/12/09 n.h 10/09/28 100 %/131 aa pdb|3FZB|A Chain A, Crystal Structure... Of The Tail Terminator Protein From Phage Lambda (Gpu-Wt) pdb|3FZB|B Chain B, Crystal Structure Of T...he Tail Terminator Protein From Phage Lambda (Gpu-Wt) pdb|3FZB|C Chain C, Crystal Structure Of The Tail Term...inator Protein From Phage Lambda (Gpu-Wt) pdb|3FZB|D Chain D, Crystal Structure O...f The Tail Terminator Protein From Phage Lambda (Gpu-Wt) pdb|3FZB|E Chain E, Crystal Structure Of The Tail T

 11. En språkfundert kompetansemodell for planlegging av undervisning

  Erik Knain

  2016-04-01

  Full Text Available I utdanningsvitenskapelig litteratur er ulike former for ”literacy” et vedvarende fokus både teoretisk og empirisk. I engelskspråklig naturfagdidaktisk litteratur brukes betegnelsen ”scientific literacy”. Jeg skisserer i denne artikkelen et planleggingsverktøy for undervisning som bygger på en eksplisitt teoretisk modell for deltakelse gjennom språk. Modellen er bindeledd mellom et generalisert kompetansebegrep og planlegging av undervisning ved at den knytter sammen de didaktiske spørsmålene hva, hvem, hvordan og hvorfor med en modell for funksjonell deltakelse. Modellen er spesielt relevant for et allmenndannende ”naturfag for alle”, men favner også et naturfag som fokuserer på utdanning av framtidas naturvitere. Artikkelen retter seg mot naturfag i skolen, men modellen bør kunne anvendes også i andre skolefag. Modellen peker mot et situert og transformativt kompetansebegrep.Nøkkelord: naturfag , kompetanse , diskurs , deltakelse, undervisning og læringAbstractVarious forms of literacy have long been the focus of educational discourses, not the least in science education where the term “scientific literacy” has been an enduring concern for decades. In this article I describe a tool for designing teaching based on a theoretical perspective on participation through language. The model connects a general conception of competence with the planning of teaching. To do so it drowe on the didactical questions of “what, who, how and why”. The model is particularly relevant in a “science for all” perspective but also for the educating of future science specialists. Although school science is the primary focus in this article, the model should be applicable to other school subjects as well. The model opens for a situated and transformative notion of competence.Keywords: scientific literacy, discourse, participation, teaching and learning

 12. Stöttning av skrivande i ett digitalt diskussionsforum

  Stina Hållsten

  2017-07-01

  Full Text Available Vi vet att studenter ofta upplever akademiskt skrivande som svårt. Att skrivandet dessutom förläggs till en digital lärplattform underlättar kanske inte alltid. Större studentgrupper och minskade resurser, parallellt med ett större utbud av distanskurser, gör att digitala lärplattformar blir än viktigare inom högre utbildning. Forskning visar dock att vi i första hand använder lärplattformar i administrativt syfte, trots möjligheter till en mer pedagogisk användning, exempelvis genom mer interaktion och ett större fokus på skrivandet. Hur kan lärplattformens design och användning utvecklas pedagogiskt, närmare bestämt med ett genrepedagogiskt upplägg?Empirin för artikeln är en distanskurs i kriminologi, där all kursaktivitet skedde över utbildningens lärplattform. Kursdesignen och lärarnas aktivitet (instruktioner, responsgivande och annan stöttning analyserades tillsammans med ett mindre antal studenters användande av lärplattformen i arbetet med uppgiften Lärandedialogen. Vilka genrepedagogiska drag uppvisas redan i kursdesignen, och vilka skulle kunna förstärkas? Genrepedagogiken tar fasta på den muntliga dialogen kring text och innehåll. Därför diskuteras även hur man kan se den skriftliga, asynkrona diskussionen som något liknande det muntliga seminariesamtalet.

 13. En kartlegging av forekomsten av forskjellige rusmidler blant norske motorvognførere pågrepet av politiet, med mistanke om påvirket kjøring

  Kari-Mette Beylich m. fl Beylich m. fl

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGSjåfører som mistenkes for påvirket kjøring blir i første omgang vurdert av politiet med henblikk på om det kunskal rekvireres alkoholanalyse eller om det også skal tas prøve med hensyn på andre rusmidler (narkotika,medikamenter med ruspotensial ved Statens rettstoksikologiske institutt (SRI. Rutinemessig vil SRI undersøkedet politiet rekvirerer, men prøvene lagres inntil to år etter at de er analysert. Ved supplerende analyse i ettertidkan man således få et mer fullstendig bilde av hva mistenkte, påvirkede bilførere hadde i kroppen da de avgaprøve. I den foreliggende undersøkelsen ble 1197 prøver fra februar og september 1993 analysert på et bredtspekter av andre rusmidler foruten alkohol, uavhengig av hva politiets mistanke hadde vært. Vi fant da at alkoholalene var til stede i 55 % av prøvene, andre rusmidler alene i 16%, både alkohol og andre rusmidler i 14%, mensverken alkohol eller andre rusmidler ble påvist i 15% av prøvene. Politiets mistanke med hensyn til alkoholpåvirkningble bekreftet av analyseresultatene i 71% av tilfellene, og mistanke om forekomst av andre rusmidler i58% av tilfellene. Tidligere studier og denne undersøkelsen viste at bilførere som mistenkes for påvirket kjøringsynes å representere en gruppe med storbruk av alkohol og misbruk av andre stoff.Beylich K-M, Christophersen AS, Skurtveit S, Bjørneboe A, Mørland J. Frequency of different drugs in  ENGLISH SUMMARYDrivers apprehended under the suspicion of drunken or drugged driving are primarily evaluated by the police withregard to whether alcohol or drugs should be looked for in the blood samples taken shortly after apprehension.Until March 1996 all blood samples were sent to the National Institute of Forensic Toxicology (NIFT, for analysis.NIFT routinely perform only those analyses requested, but the samples are stored for up to two years afteranalysis. By later additional analyses of this material one could obtain a more

 14. Subcortical (18) F-AV-1451 binding patterns in progressive supranuclear palsy.

  Cho, Hanna; Choi, Jae Yong; Hwang, Mi Song; Lee, Seung Ha; Ryu, Young Hoon; Lee, Myung Sik; Lyoo, Chul Hyoung

  2017-01-01

  Accumulation of cortical and subcortical tau pathology is the primary pathological substrate for progressive supranuclear palsy (PSP). (18) F-AV-1451, a radiotracer that binds to the pathological tau protein, may be helpful for in vivo visualization and quantitation of tau pathology in PSP. The objectives of this study were to investigate cortical and subcortical (18) F-AV-1451 binding patterns in patients with PSP. We recruited 14 PSP patients and compared their cortical and subcortical binding patterns in (18) F-AV-1451 positron emission tomography (PET) studies with those of 15 Parkinson's disease (PD) patients and 15 healthy controls. In both the PD and PSP groups, subcortical (18) F-AV-1451 binding did not correlate with the severity of motor dysfunctions, and cortical binding did not differ between the controls and each patient group. However, the PSP patients showed greater (18) F-AV-1451 binding in the putamen, globus pallidus, subthalamic nucleus, and dentate nucleus when compared with the controls, whereas the PD patients showed lower (18) F-AV-1451 binding in the substantia nigra than controls. The PSP and PD patients showed distinct subcortical (18) F-AV-1451 binding patterns reflecting subcortical tau pathology in PSP and reduced nigral neuromelanin in PD. However, there was no correlation with the severity of motor dysfunction, no cortical regions with increased binding in PSP patients, and variable degrees of subcortical binding even in the controls. Therefore, the (18) F-AV-1451 PET may be less than ideal for assessing tau pathology in PSP. Further studies will be required to validate the clinical correlation and to understand the clinical utility of (18) F-AV-1451 PET for PSP patients. © 2016 International Parkinson and Movement Disorder Society. © 2016 International Parkinson and Movement Disorder Society.

 15. Pathological correlations of [F-18]-AV-1451 imaging in non-alzheimer tauopathies.

  Marquié, Marta; Normandin, Marc D; Meltzer, Avery C; Siao Tick Chong, Michael; Andrea, Nicolas V; Antón-Fernández, Alejandro; Klunk, William E; Mathis, Chester A; Ikonomovic, Milos D; Debnath, Manik; Bien, Elizabeth A; Vanderburg, Charles R; Costantino, Isabel; Makaretz, Sara; DeVos, Sarah L; Oakley, Derek H; Gomperts, Stephen N; Growdon, John H; Domoto-Reilly, Kimiko; Lucente, Diane; Dickerson, Bradford C; Frosch, Matthew P; Hyman, Bradley T; Johnson, Keith A; Gómez-Isla, Teresa

  2017-01-01

  Recent studies have shown that positron emission tomography (PET) tracer AV-1451 exhibits high binding affinity for paired helical filament (PHF)-tau pathology in Alzheimer's brains. However, the ability of this ligand to bind to tau lesions in other tauopathies remains controversial. Our goal was to examine the correlation of in vivo and postmortem AV-1451 binding patterns in three autopsy-confirmed non-Alzheimer tauopathy cases. We quantified in vivo retention of [F-18]-AV-1451 and performed autoradiography, [H-3]-AV-1451 binding assays, and quantitative tau measurements in postmortem brain samples from two progressive supranuclear palsy (PSP) cases and a MAPT P301L mutation carrier. They all underwent [F-18]-AV-1451 PET imaging before death. The three subjects exhibited [F-18]-AV-1451 in vivo retention predominantly in basal ganglia and midbrain. Neuropathological examination confirmed the PSP diagnosis in the first two subjects; the MAPT P301L mutation carrier had an atypical tauopathy characterized by grain-like tau-containing neurites in gray and white matter with heaviest burden in basal ganglia. In all three cases, autoradiography failed to show detectable [F-18]-AV-1451 binding in multiple brain regions examined, with the exception of entorhinal cortex (reflecting incidental age-related neurofibrillary tangles) and neuromelanin-containing neurons in the substantia nigra (off-target binding). The lack of a consistent significant correlation between in vivo [F-18]-AV-1541 retention and postmortem in vitro binding and tau measures in these cases suggests that this ligand has low affinity for tau lesions primarily made of straight tau filaments. AV-1451 may have limited utility for in vivo selective and reliable detection of tau aggregates in these non-Alzheimer tauopathies. ANN NEUROL 2017;81:117-128. © 2016 American Neurological Association.

 16. AV interval optimization using pressure volume loops in dual chamber pacemaker patients with maintained systolic left ventricular function.

  Eberhardt, Frank; Hanke, Thorsten; Fitschen, Joern; Heringlake, Matthias; Bode, Frank; Schunkert, Heribert; Wiegand, Uwe K H

  2012-08-01

  Atrioventricular (AV) interval optimization is often deemed too time-consuming in dual-chamber pacemaker patients with maintained LV function. Thus the majority of patients are left at their default AV interval. To quantify the magnitude of hemodynamic improvement following AV interval optimization in chronically paced dual chamber pacemaker patients. A pressure volume catheter was placed in the left ventricle of 19 patients with chronic dual chamber pacing and an ejection fraction >45 % undergoing elective coronary angiography. AV interval was varied in 10 ms steps from 80 to 300 ms, and pressure volume loops were recorded during breath hold. The average optimal AV interval was 152 ± 39 ms compared to 155 ± 8 ms for the average default AV interval (range 100-240 ms). The average improvement in stroke work following AV interval optimization was 935 ± 760 mmHg/ml (range 0-2,908; p AV interval changes the average stroke work by 207 ± 162 mmHg/ml. AV interval optimization also leads to improved systolic dyssynchrony indices (17.7 ± 7.0 vs. 19.4 ± 7.1 %; p = 0.01). The overall hemodynamic effect of AV interval optimization in patients with maintained LV function is in the same range as for patients undergoing cardiac resynchronization therapy for several parameters. The positive effect of AV interval optimization also applies to patients who have been chronically paced for years.

 17. Den blivande förskollärarens formering. En studie av verksamhetsförlagda handledningssamtal, argumentationstraditioner och metaforik

  Marie-Louise Hjort

  2014-06-01

  Full Text Available I denna studie analyserar vi hur erfarna förskollärare i rollen som handledare introducerar förskollärarstudenter i professionen. Studien genomförs mot bakgrund av ett delvis nytt uppdrag som förskolan fått under senare år, som bland annat yttrar sig i att förskolan nu är en del av utbildningssystemet. Med utgångspunkt i det teoretiska begreppet argumentationstraditioner och genom att analysera metaforiken i deltagarnas resonerande, studeras hur erfarna och blivande förskollärare navigerar spänningar centrala för professionen. Deltagarnas betoning av vissa argumentationstraditioner och användningen av viss metaforik diskuteras i termer av vad de implicerar för utvecklingen av de barn som deltar i en förskoleverksamhet som formas av dessa.

 18. LNG tidscertepartier : En innføring generelt og regulering av boil-off spesielt

  Bull, Johan Storm

  2005-01-01

  Oppgaven gir en innføring i langsiktige LNG tidscertepartier. Den tar for seg både hva som er særegent for denne kontraktstypen generelt, og gir en oversikt over typiske sider ved den konkrete reguleringen av et utvalg certepartier. Som et spesialemne, tar oppgaven for seg reguleringen av ansvaret for boil-off mellom partene. Dette er et fenomen som er spesielt for LNG farten. LNG certepartier tar for seg transport av LNG med skip. LNG står for Liquefied Natural Gas, eller flytende naturg...

 19. Måleegenskaper ved den norske versjonen av Teacher's Report Form (TRF)

  Kornør, Hege; Drugli, May Britt

  2011-01-01

  Beskrivelse. TRF inngår som én av tre tester i Achenbach System of Empirically Based Assessment (ASEBA). Thomas Achenbach og Leslie Rescorla står bak denne testen, som kom ut i sin originalversjon på engelsk 2001. Torunn S. Nøvik og Sonja Heyerdahl publiserte den norske oversettelsen av TRF i 2002. TRF skal besvares av lærere for å kartlegge faglig fungering, tilpasning og problemområder hos barn og ungdom i skolealder. Problemdelen har én totalskåre som danner utgangspunkt for...

 20. "The Power of Christ Compels You". En studie av eksorsisme i tre filmer.

  Morland, Espen Steensnæs

  2014-01-01

  Denne oppgaven er en studie av fenomenet eksorsisme i de tre filmene The Exorcist (1973), The Exorcist III (1990) og The Exorcism of Emily Rose (2005). Målet har vært å finne ut hvilke roller eksorsisme, kjønnsroller, det overnaturlige og Den katolske kirke spiller i disse tre filmene. I tillegg inneholder oppgaven en sammenligning av de tre filmene. De tre filmene er både like og forskjellige når det gjelder deres tilnærming til eksorsisme. En viktig del av det katolske eksorsismeritualet...

 1. [The functional dissociation of conduction within the human AV-node (author's transl)].

  Runge, M; Narula, O S; Ehlers, E; Luckmann, E; Pantlen, H

  1980-07-15

  The functional dissociation (FD) of conduction within the AV-node is characterized by sudden prolongations and/or shortenings of the AH-time during stimulation. Examples for FD are presented during regular atrial stimulation and atrial extrastimulus technique. The appearance of FD is no proof for functional impairment of the AV-node. The blockade of the parasympathetic nervous system abolishes FD and leads to the well known continuous and regular adaptation of the AH-time with the various kinds of stimulation examined. It is recommended to replace the term "pathways" by the more comprehensive concept of functional dissociation with the AV-node.

 2. Om inflammatorisk tarmsykdom, samt protokollutvikling for isolasjon av enkeltceller fra colonslimhinnebiopsier

  Dahl, Jim André; Krokstrand, Tobias Tysnes

  2011-01-01

  Inflammatorisk tarmsykdom (IBD) omfatter primært de to tilstandene, ulcerøs kolitt (UC) og morbus Crohn (MbC). Begge tilstandene karakteriseres ved kronisk inflammasjon i fordøyelseskanalen. Etiologien er ukjent, men en teori som har blitt fremmet er dysregulasjon av immunresponsen mot den kommensale tarmflora hos genetisk predisponerte individer. Insidensen av IBD er høyere i den vestlige verden enn i utviklingsland, og Norge er et av landene med høyest registrert insidens. Tilstanden kan...

 3. Langtidseffekten av kalking på lystgassemisjonen frå dyrka organisk jord

  Hovlandsdal, Linn

  2011-01-01

  Kultivert jord er den viktigaste antropogene kjelda til dinitrogenoksid (N2O), også kalla lystgass. N2O er ein klimagass og bidreg til øydelegging av stratosfærisk ozon. Dyrka myrjord har ein større emisjon av N2O enn mineraljord. Sjølv om dyrka myrjord berre utgjer 7 – 8 % av det totale dyrka arealet i Noreg, kan dei potensielt vere ein stor bidragsytar til N2O - emisjonen frå norsk jordbruk. pH i jord er ein nøkkelvariabel for dei fleste biologiske prosessane i jorda. Kalking kan føre ti...

 4. Religion, visdom och humanism : en teologisk läsning av Hermann Hesses Siddhartha

  Sandström, Henning E.

  2007-01-01

  Hermann Hesse (1877-1962) er en av 1900-tallets mest leste og innflytelserike forfattere. Hele hans forfatterskap kan sies å være historien om hans egen søken etter sannhet. Han var influert av Freud, Jung, mystikk og østerlandsk filosofi, men ønsket ikke å bli plassert under en etikette. I flere av sine mest berømte verker forteller han om en person som samtidig er han selv og en representant for menneskeheten. Denne personen søker sannheten om seg selv og den absolutte sannheten, men kan i...

 5. Vad vill kvinnor ha? : En undersökning av en lokaltidnings bilaga i form av ett livsstilsmagasin.

  Heurling, Åsa; Lovisa, Lesse

  2011-01-01

  Folkbladet är en dagstidning i Norrköping med en stark lokal prägel vars prenumeranter till största delen är sportintresserade män. För att försöka bredda sin läsekrets har man sedan 2009 gett ut en tidning kallad Trend, som vänder sig till kvinnor i åldern 20 - 50 år. Denna tidning med lokal prägel, i form av ett livsstilsmagasin för kvinnor, handlar om mode, skönhet, heminredning och resor. Maga- sinet ges ut i fyra nummer per år och delas ut gratis till alla hushåll i Norrköping med omnejd...

 6. Value of the adenosine test for diagnosis of dual AV nodal physiology in patients with AV nodal reentrant tachycardia

  周斌全; 胡申江; 等

  2002-01-01

  Objectives:This study was aimed at assessing the value of the adenosine test for noninvasive diagnosis of dual AV nodal physiology(DAVNP) in patients with AV nodal reentrant tachycardia(VANRT).Methods:53 patients with paroxysmal supraventricular tachycardia(PSVT) were given incremental doses of adenosine intravenously during sinus rhythm before electrophysiological study.The adenosine test was repeated on a subset of 18 patients with AVNRT after radiofrequency catheter ablation.Results:Sudden increments of PR interval of more than 60 msec between two consecutive beats were observed in 26(83.9%) of 31 patients with typical AVNRT and 2(9.1%) of 22 patients with AVRT and AT(P<0.01),The maximal PR increment between 2 consecutive beats in the AVNRT group(105±45ms) was significantly greater than that in the AVRT and AT group[(20±13ms) (P<0.01),In postablation adenosine test,DAVNP was eliminated in all 8 patients who underwent slow pathway abolition that EPS showed the slow pathway disappeared and 4 of 10 patients who underwent slow pathway modification that EPS showed the slow pathway disappeared and 4 of 10 patients who underwent slow pathway modification that EPS whosed the slow pathway persisted.Six of 10 patients whw exhibited persistent duality showed a marked reduction in the number of beats conducted in the slow pathway after adenosine injection(P<0.01),COnclusions:Administration of adenosine during sinus rhythm may be a useful bedside test for diagnosis of DAVNP in high percentage of patients with typical AVNRT and additionally for evaluating the effects of radiofrequency ablation.

 7. Värdering och redovisning till verkligt värde av finansiella instrument : en studie av IAS 39 och SFAS 157

  Campner, Britta; Liang, Yucong; Melkersson, Rickard

  2009-01-01

  Bakgrund och problem: Som ett steg i konvergeringsprocessen med FASB startade IASB år2006 ett projekt med syfte att skapa en enhetlig standard för värdering till verkligt värde i helaIFRS. I den inledande fasen av projektet utformades ett discussion paper, där denamerikanska motsvarigheten för värdering till verkligt värde, SFAS 157, användes somutgångspunkt. En av de standarder som i hög grad innefattar värdering till verkligt värde ochsåledes berörs i stor utsträckning av projektet är IAS 3...

 8. Utveckling av fryssäker vaccinväska : För transport av vaccin till svårtillgängliga områden

  TILLQVIST, VIKTOR; Sandqvist, Viktor

  2014-01-01

  Detta projekt fokuserar på att förhindra att vaccinet förstörs vid transport, samt underlätta för vårdpersonal som arbetar för att transportera vaccin till otillgängliga områden. Vaccin måste förvaras kylt. Därför utgörs transporten av vaccin av en så kallad kylkedja. Projektet behandlar den sista delen i kylkedjan, den så kallade last miltransportation. Idag varierar kunskapen hos arbetarna vilket medför variationer i utförandet av de rutiner som är utvecklade för att på ett säkert sätt pake...

 9. Analys av miljöanpassad ogräsbekämpning

  2013-01-01

  Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk vars huvuduppgift är drift och underhåll av det svenska elstamnätet. Bekämpningen av oönskad vegetation är en del i underhållsarbetet i anläggningarna och sker i dagsläget med det kemiska bekämpningsmedlet Roundup. Svenska Kraftnät önskar att minska eller ersätta den kemiska ogräsbekämpningen med en miljöanpassad metod och rapporten syftar till att undersöka den möjligheten.  En av de möjliga metoderna, NCC Spuma, testades i ett fältförsök i en av S...

 10. Transformasjon av Lækjargata : fra transportåre til en levende bygate

  Pétursdóttir, Tinna Rut

  2016-01-01

  Lækjargata, en av de viktigste bygatene i Reykjavík, og temaet for dette prosjektet, er et eksempel på en gate som har blitt overtatt av privatbiler med lite fokus på myke trafikanter. Gaten er et svært viktig innslag i bybildet, har stor historisk betydning og en sterk identitet, som man dessverre ikke kan nyte på grunn av bilene. Målet med oppgaven er å finne en måte å transformere Lækjargata til å bli en levende bygate ved hjelp av blå og grønne strukturer og samtidig bidra til å skape en ...

 11. Eksklusive fellesskap: Et kritisk blikk på nyurbanismen i lys av Kentlands, USA

  Bengt Andersen

  2008-10-01

  Full Text Available Denne artikkelen tar utgangspunkt i nyurbanismen, en amerikansk byplanleggingsbevegelse, og deres byutviklingsprosjekt Kentlands i Maryland, USA. Deres påstand er at en gjennom de rette designprinsippene vil få det ønskede samfunnet. Her argumenteres det for at den fysiske determinismen som ligger til grunn for den nyurbanistiske ideologien er for enkel. Mens nyurbanistene hevder at de skaper heterogene og lokaliserte fellesskap gjennom realiseringen av deres egne designprinsipper, hevdes det her med støtte i en sosialantropologisk studie av Kentlands at dannelsen av slike fellesskap er noe mer komplisert. Innbyggerne viste seg i praksis til og med å handle mot et slikt ideal. Sosial praksis, de nyurbanistiske designreglene, samt den felles interessen for å opprettholde eiendomsverdiene, førte til etableringen av en "eksklusiv enklave" snarere enn et inkluderende bomiljø.Nøkkelord: Nyurbanisme, byplanlegging, designregler, eksklusive enklaver

 12. InterProScan Result: AV400452 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV400452 AV400452_2_ORF2 5E62868E5F66D93B PANTHER PTHR11523:SF15 SODIUM/POTASSIUM-D...EPENDENT ATPASE BETA SUBUNIT, INSECT 1.1e-19 T IPR000402 unintegrated Molecular Function: sodium:potassium-e...Process: potassium ion transport (GO:0006813)|Biological Process: sodium ion transport (GO:0006814)|Cellular Component: membrane (GO:0016020) ...

 13. The Galactic NH - AV Relation and its Application to Historical Galactic SNRs

  Tian, Wen-Wu; Xiang, F Y

  2013-01-01

  We refine a classic relation between the hydrogen column density (NH) and optical extinction (Av) by employing 39 Galactic Supernova Remnants (SNRs) with X-rays, optical and/or infra-red data available. We find NH = (1.69+/-0.07)*10^21 Av cm^(-2) mag^(-1) . Applying this relation to three Galactic SNRs with good historical records allows us to further constrain either their progenitor's distances or magnitudes, which is independent access to their distances.

 14. [(18)F]AV-1451 binding to neuromelanin in the substantia nigra in PD and PSP.

  Coakeley, Sarah; Cho, Sang Soo; Koshimori, Yuko; Rusjan, Pablo; Ghadery, Christine; Kim, Jinhee; Lang, Anthony E; Houle, Sylvain; Strafella, Antonio P

  2017-09-07

  This study investigated binding of [(18)F]AV-1451 to neuromelanin in the substantia nigra of patients with Parkinson's disease (PD) and progressive supranuclear palsy (PSP). [(18)F]AV-1451 is a positron emission tomography radiotracer designed to bind pathological tau. A post-mortem study using [(18)F]AV-1451 discovered off-target binding properties to neuromelanin in the substantia nigra. A subsequent clinical study reported a 30% decrease in [(18)F]AV-1451 binding in the midbrain of PD patients. A total of 12 patients and 10 healthy age-matched controls were recruited. An anatomical MRI and a 90-min PET scan, using [(18)F]AV-1451, were acquired from all participants. The standardized uptake value ratio (SUVR) from 60 to 90 min post-injection was calculated for the substantia nigra, using the cerebellar cortex as the reference region. The substantia nigra was delineated using automated region of interest software. An independent samples ANOVA and LSD post hoc testing were used to test for differences in [(18)F]AV-1451 SUVR between groups. Substantia nigra SUVR from 60 to 90 min was significantly greater in HC compared to both PSP and PD groups. Although the PD group had the lowest SUVR, there was no significant difference in substantia nigra uptake between PD and PSP. [(18)F]AV-1451 may be the first PET radiotracer capable of imaging neurodegeneration of the substantia nigra in parkinsonisms. Further testing must be done in PD and atypical parkinsonian disorders to support this off-target use of [(18)F]AV-1451.

 15. Dynamics of AV coupling during human atrial fibrillation: role of atrial rate.

  Masè, M; Marini, M; Disertori, M; Ravelli, F

  2015-07-01

  The causal relationship between atrial and ventricular activities during human atrial fibrillation (AF) is poorly understood. This study analyzed the effects of an increase in atrial rate on the link between atrial and ventricular activities during AF. Atrial and ventricular time series were determined in 14 patients during the spontaneous acceleration of the atrial rhythm at AF onset. The dynamic relationship between atrial and ventricular activities was quantified in terms of atrioventricular (AV) coupling by AV synchrogram analysis. The technique identified n:m coupling patterns (n atrial beats in m ventricular cycles), quantifying their percentage, maximal length, and conduction ratio (= m/n). Simulations with a difference-equation AV model were performed to correlate the observed dynamics to specific atrial/nodal properties. The atrial rate increase significantly affected AV coupling and ventricular response during AF. The shortening of atrial intervals from 185 ± 32 to 165 ± 24 ms (P AV patterns with progressively decreasing m/n ratios (from conduction ratio = 0.34 ± 0.09 to 0.29 ± 0.08, P AV block and coupling instability at higher atrial rates were associated with increased ventricular interval variability (from 123 ± 52 to 133 ± 55 ms, P AV pattern transitions and coupling instability in patients were predicted, assuming the filtering of high-rate irregular atrial beats by the slow recovery of nodal excitability. These results support the role of atrial rate in determining AV coupling and ventricular response and may have implications for rate control in AF. Copyright © 2015 the American Physiological Society.

 16. Utilization of Electrocardiographic P-wave Duration for AV Interval Optimization in Dual-Chamber Pacemakers.

  Sorajja, Dan; Bhakta, Mayurkumar D; Scott, Luis Rp; Altemose, Gregory T; Srivathsan, Komandoor

  2010-09-05

  Empiric programming of the atrio-ventricular (AV) delay is commonly performed during pacemaker implantation. Transmitral flow assessment by Doppler echocardiography can be used to find the optimal AV delay by Ritter's method, but this cannot easily be performed during pacemaker implantation. We sought to determine a non-invasive surrogate for this assessment. Since electrocardiographic P-wave duration estimates atrial activation time, we hypothesized this measurement may provide a more appropriate basis for programming AV intervals. A total of 19 patients were examined at the time of dual chamber pacemaker implantation, 13 (68%) being male with a mean age of 77. Each patient had the optimal AV interval determined by Ritter's method. The P-wave duration was measured independently on electrocardiograms using MUSE® Cardiology Information System (version 7.1.1). The relationship between P-wave duration and the optimal AV interval was analyzed. The P-wave duration and optimal AV delay were related by a correlation coefficient of 0.815 and a correction factor of 1.26. The mean BMI was 27. The presence of hypertension, atrial fibrillation, and valvular heart disease was 13 (68%), 3 (16%), and 2 (11%) respectively. Mean echocardiographic parameters included an ejection fraction of 58%, left atrial index of 32 ml/m(2), and diastolic dysfunction grade 1 (out of 4). In patients with dual chamber pacemakers in AV sequentially paced mode and normal EF, electrocardiographic P-wave duration correlates to the optimal AV delay by Ritter's method by a factor of 1.26.

 17. Tungstate and Carbonate Ions Sorption Using Anion Exchangers AV-17-8 and Purolite A400

  Chegrintsev S.

  2016-01-01

  Full Text Available The current paper shows the results of tungstate and carbonate ion sorption using strongly basic anion exchangers AV-17-8 and Purolite A400. It has been established that anion exchanger AV-17-8 in the chloride form with parameters of 168 g of tungstate ion and 157 g of carbonate ion per 1 kg of anion exchanger has the maximum capacity for the tungstate and carbonate ions.

 18. Helhetsorienterad utvärdering av kollektivtrafikåtgärder

  Hiselius, Lena Winslott; Barfod, Michael Bruhn; Leleur, Steen

  Under hösten 2008 och våren 2009 har forskare vid Avd. Trafik och väg vid Lunds Tekniska Högskola, DTU Transport vid Danmarks Tekniska Universitet samt National-ekonomiska institutionen vid Lunds Universitet genomfört ett forskningsprojekt med syfte att studera tillämpningen av en sammansatt...... (helhetsorienterad) analys av kollektiv-trafikåtgärder....

 19. InterProScan Result: AV399741 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV399741 AV399741_2_ORF2 F87D90D9B5BA6C11 SUPERFAMILY SSF55267 tRNA-intron endonucl...ease N-terminal domain-like 8.3e-06 T IPR006678 tRNA intron endonuclease, N-terminal Molecular Function: tRNA-intron endonuclease activity (GO:0000213) ...

 20. Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden

  Leffler, Hakon; Fex Svenningsen, Åsa; Emgård, Mia

  2014-01-01

  UKÄ:s utvärdering av biomedicinutbildningar visar på en mycket varierad kvalitet. Nio av 21 utbildningar håller toppklass medan mer än hälften bedöms vara bristande. 21 utbildningar inom biomedicin har satts under lupp. Kvaliteten bedöms som vanligt efter en tregradig skala: mycket hög kvalitet...

 1. [F-18]-AV-1451 binding correlates with postmortem neurofibrillary tangle Braak staging.

  Marquié, Marta; Siao Tick Chong, Michael; Antón-Fernández, Alejandro; Verwer, Eline E; Sáez-Calveras, Nil; Meltzer, Avery C; Ramanan, Prianca; Amaral, Ana C; Gonzalez, Jose; Normandin, Marc D; Frosch, Matthew P; Gómez-Isla, Teresa

  2017-06-13

  [F-18]-AV-1451, a PET tracer specifically developed to detect brain neurofibrillary tau pathology, has the potential to facilitate accurate diagnosis of Alzheimer's disease (AD), staging of brain tau burden and monitoring disease progression. Recent PET studies show that patients with mild cognitive impairment and AD dementia exhibit significantly higher in vivo [F-18]-AV-1451 retention than cognitively normal controls. Importantly, PET patterns of [F-18]-AV-1451 correlate well with disease severity and seem to match the predicted topographic Braak staging of neurofibrillary tangles (NFTs) in AD, although this awaits confirmation. We studied the correlation of autoradiographic binding patterns of [F-18]-AV-1451 and the stereotypical spatiotemporal pattern of progression of NFTs using legacy postmortem brain samples representing different Braak NFT stages (I-VI). We performed [F-18]-AV-1451 phosphor-screen autoradiography and quantitative tau measurements (stereologically based NFT counts and biochemical analysis of tau pathology) in three brain regions (entorhinal cortex, superior temporal sulcus and visual cortex) in a total of 22 cases: low Braak (I-II, n = 6), intermediate Braak (III-IV, n = 7) and high Braak (V-VI, n = 9). Strong and selective [F-18]-AV-1451 binding was detected in all tangle-containing regions matching precisely the observed pattern of PHF-tau immunostaining across the different Braak stages. As expected, no signal was detected in the white matter or other non-tangle containing regions. Quantification of [F-18]-AV-1451 binding was very significantly correlated with the number of NFTs present in each brain region and with the total tau and phospho-tau content as reported by Western blot and ELISA. [F-18]-AV-1451 is a promising biomarker for in vivo quantification of brain tau burden in AD. Neuroimaging-pathologic studies conducted on postmortem material from individuals imaged while alive are now needed to confirm these observations.

 2. Adaptationer av Esaias Tegnérs Frithiofs saga

  Nordenfors, Ola

  2008-01-01

  Tegnérs versepos över urnordiska myter hade länge ett starkt om den nordiska läsande allmänheten - därtill starkt understött av Bernhard Crusells omtyckta tonsättningar av dikterna. Men också i Tyskland har Frithiofs saga haft en påfallande genomslagskraft. I uppsatsen granskas särskilt tonsättar...

 3. Et sosiologisk blikk på mobbing. En teoretisk studie av paradigmet og fenomenet mobbing

  Stemland, Linn

  2007-01-01

  Mobbing er et tema som har fått stadig mer oppmerksomhet i samfunnsdebatten. Det er gjort lite sosiologisk forskning omkring fenomenet mobbing. Forskningsfeltet mobbing er i dag konstruert og dominert av psykologiens begreper og forståelse. I denne oppgaven prøver jeg å nærme meg en sosiologisk forståelse av begrepet og fenomenet mobbing.

 4. Helhetsorienterad utvärdering av kollektivtrafikåtgärder

  Hiselius, Lena Winslott; Barfod, Michael Bruhn; Leleur, Steen

  Under hösten 2008 och våren 2009 har forskare vid Avd. Trafik och väg vid Lunds Tekniska Högskola, DTU Transport vid Danmarks Tekniska Universitet samt National-ekonomiska institutionen vid Lunds Universitet genomfört ett forskningsprojekt med syfte att studera tillämpningen av en sammansatt...... (helhetsorienterad) analys av kollektiv-trafikåtgärder....

 5. Phylogenetic position and replication kinetics of Heliothis virescens ascovirus 3h (HvAV-3h isolated from Spodoptera exigua.

  Guo-Hua Huang

  Full Text Available Insect-specific ascoviruses with a circular genome are distributed in the USA, France, Australia and Indonesia. Here, we report the first ascovirus isolation from Spodoptera exigua in Hunan, China. DNA-DNA hybridization to published ascoviruses demonstrated that the new China ascovirus isolate is a variant of Heliothis virescens ascovirus 3a (HvAV-3a, thus named HvAV-3h. We investigated the phylogenetic position, cell infection, vesicle production and viral DNA replication kinetics of HvAV-3h, as well as its host-ranges. The major capsid protein (MCP gene and the delta DNA polymerase (DNA po1 gene of HvAV-3h were sequenced and compared with the available ascovirus isolates for phylogenetic analysis. This shows a close relationship with HvAV-3g, originally isolated from Indonesia, HvAV-3e from Australia and HvAV-3c from United States. HvAV-3h infection induced vesicle production in the SeE1 cells derived from S. exigua and Sf9 cells derived from S. frugiperda, resulting in more vesicles generated in Sf9 than SeE1. Viral DNA replication kinetics of HvAV-3h also demonstrated a difference between the two cell lines tested. HvAV-3h could readily infect three important insect pests Helicoverpa armigera (Hübner, Spodoptera exigua (Hübner and Spodoptera litura (Fabricius from two genera in different subfamilies with high mortalities.

 6. First-degree AV block-an entirely benign finding or a potentially curable cause of cardiac disease?

  Holmqvist, Fredrik; Daubert, James P

  2013-05-01

  First-degree atrioventricular (AV) block is a delay within the AV conduction system and is defined as a prolongation of the PR interval beyond the upper limit of what is considered normal (generally 0.20 s). Up until recently, first-degree AV block was considered an entirely benign condition. In fact, some complain that it is a misnomer since there is only delay and no actual block in the AV conduction system (usually within the AV node). However, it has long been acknowledged that extreme forms of first-degree AV block (typically a PR interval exceeding 0.30 s) can cause symptoms due to inadequate timing of atrial and ventricular contractions, similar to the so-called pacemaker syndrome. Consequently, the current guidelines state that permanent pacemaker implantation is reasonable for first-degree AV block with symptoms similar to those of pacemaker syndrome or with hemodynamic compromise, but also stresses that there is little evidence to suggest that pacemakers improve survival in patients with isolated first-degree AV block. Recent reports suggest that it may be time to revisit the impact of first-degree AV block. Also, several findings in post hoc analyses of randomized device trials give important insights in possible treatment options. The present review aims to provide an update on the current knowledge concerning the impact of first-degree AV block and also to address the issue of pacing in patients with this condition. ©2013, Wiley Periodicals, Inc.

 7. Patients' and procedural characteristics of AV-block during slow pathway modulation for AVNRT-single center 10year experience.

  Wasmer, Kristina; Dechering, Dirk G; Köbe, Julia; Leitz, Patrick; Frommeyer, Gerrit; Lange, Phillip S; Kochhäuser, Simon; Reinke, Florian; Pott, Christian; Mönnig, Gerold; Breithardt, Günter; Eckardt, Lars

  2017-10-01

  Permanent AV-block is a recognized and feared complication of slow pathway modulation for AVNRT. We aimed to assess incidence of transient and permanent AV-block as well as consequences of transient AV-block in a large contemporary AVNRT ablation cohort. We searched our single center prospective ablation database for occurrence of transient and permanent AV-block during slow pathway modulation between January 2004 and October 2015. We analyzed patients' and procedural characteristics as well as outcome of patients in whom transient or permanent AV-block occurred. Of 9170 patients who underwent a catheter ablation at our institution between January 2004 and October 2015, 2101 patients (64% women, mean age 50±18years) underwent slow pathway modulation. In three patients, permanent AV-block occurred during RF application. Additional two patients had transient AV-block that recovered (after a few minutes and 25min), but recurred within two days of the procedure. All five patients underwent dual chamber pacemaker implantation (0.2%). Transient AV-block related to RF delivery occurred in 44 patients (2%). Transient mechanical AV-block occurred in additional 17 patients (0.8%). In 12 patients, ablation was continued despite transient AV-block. One of these patients developed permanent AV-block. Permanent AV-block following slow pathway modulation is a rare event, occurring in 0.2% of patients in a large contemporary single center cohort. Transient AV-block is more frequent (2%). Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

 8. Amyloid deposition after cerebral hypoperfusion: evidenced on [(18)F]AV-45 positron emission tomography.

  Huang, Kuo-Lun; Lin, Kun-Ju; Ho, Meng-Yang; Chang, Yeu-Jhy; Chang, Chien-Hung; Wey, Shiaw-Pyng; Hsieh, Chia-Ju; Yen, Tzu-Chen; Hsiao, Ing-Tsung; Lee, Tsong-Hai

  2012-08-15

  Animal studies have shown that cerebral hypoperfusion may be associated with amyloid plaque accumulation. Amyloid plaque is known to be associated with dementia and [(18)F]AV-45 is a positron emission tomography (PET) ligand that binds to extracelluar plaques. We hypothesized that demented patients with cerebral hypoperfusion may have increased [(18)F]AV-45 uptake. Five demented patients with cerebral hypoperfusion due to unilateral carotid artery stenosis (CAS) were examined with [(18)F]AV-45 PET, and the results were compared with six elderly controls. The standard uptake value ratio (SUVR) of each region of interest (ROI) was created using whole cerebellum as the reference region. All subjects underwent magnetic resonance imaging (MRI) for obtaining structural information. Patients with dementia and unilateral CAS had a higher global [(18)F]AV-45 SUVR (1.34 ± 0.06) as compared with controls (1.10 ± 0.04, p=0.0043), especially over the frontal, temporal, precuneus, anterior cingulate and occipital regions. The statistical distribution maps revealed a significantly increased [(18)F]AV-45 SUVR in the medial frontal, caudate, thalamus, posterior cingulate, occipital and middle and superior temporal regions ipsilateral to the side of CAS (pAV-45 binding is increased in demented patients with CAS, and its distribution is lateralized to the CAS side, suggesting that amyloid-related dementia may occur under cerebral hypoperfusion. Copyright © 2012 Elsevier B.V. All rights reserved.

 9. BMP-2 induces versican and hyaluronan that contribute to post-EMT AV cushion cell migration.

  Inai, Kei; Burnside, Jessica L; Hoffman, Stanley; Toole, Bryan P; Sugi, Yukiko

  2013-01-01

  Distal outgrowth and maturation of mesenchymalized endocardial cushions are critical morphogenetic events during post-EMT atrioventricular (AV) valvuloseptal morphogenesis. We explored the role of BMP-2 in the regulation of valvulogenic extracellular matrix (ECM) components, versican and hyaluronan (HA), and cell migration during post-EMT AV cushion distal outgrowth/expansion. We observed intense staining of versican and HA in AV cushion mesenchyme from the early cushion expansion stage, Hamburger and Hamilton (HH) stage-17 to the cushion maturation stage, HH stage-29 in the chick. Based on this expression pattern we examined the role of BMP-2 in regulating versican and HA using 3D AV cushion mesenchymal cell (CMC) aggregate cultures on hydrated collagen gels. BMP-2 induced versican expression and HA deposition as well as mRNA expression of versican and Has2 by CMCs in a dose dependent manner. Noggin, an antagonist of BMP, abolished BMP-2-induced versican and HA as well as mRNA expression of versican and Has2. We further examined whether BMP-2-promoted cell migration was associated with expression of versican and HA. BMP-2- promoted cell migration was significantly impaired by treatments with versican siRNA and HA oligomer. In conclusion, we provide evidence that BMP-2 induces expression of versican and HA by AV CMCs and that these ECM components contribute to BMP-2-induced CMC migration, indicating critical roles for BMP-2 in distal outgrowth/expansion of mesenchymalized AV cushions.

 10. BMP-2 induces versican and hyaluronan that contribute to post-EMT AV cushion cell migration.

  Kei Inai

  Full Text Available Distal outgrowth and maturation of mesenchymalized endocardial cushions are critical morphogenetic events during post-EMT atrioventricular (AV valvuloseptal morphogenesis. We explored the role of BMP-2 in the regulation of valvulogenic extracellular matrix (ECM components, versican and hyaluronan (HA, and cell migration during post-EMT AV cushion distal outgrowth/expansion. We observed intense staining of versican and HA in AV cushion mesenchyme from the early cushion expansion stage, Hamburger and Hamilton (HH stage-17 to the cushion maturation stage, HH stage-29 in the chick. Based on this expression pattern we examined the role of BMP-2 in regulating versican and HA using 3D AV cushion mesenchymal cell (CMC aggregate cultures on hydrated collagen gels. BMP-2 induced versican expression and HA deposition as well as mRNA expression of versican and Has2 by CMCs in a dose dependent manner. Noggin, an antagonist of BMP, abolished BMP-2-induced versican and HA as well as mRNA expression of versican and Has2. We further examined whether BMP-2-promoted cell migration was associated with expression of versican and HA. BMP-2- promoted cell migration was significantly impaired by treatments with versican siRNA and HA oligomer. In conclusion, we provide evidence that BMP-2 induces expression of versican and HA by AV CMCs and that these ECM components contribute to BMP-2-induced CMC migration, indicating critical roles for BMP-2 in distal outgrowth/expansion of mesenchymalized AV cushions.

 11. Apolipoprotein A-V interaction with members of the low density lipoprotein receptor gene family

  Nilsson, Stefan K; Lookene, Aivar; Beckstead, Jennifer A;

  2007-01-01

  Apolipoprotein A-V is a potent modulator of plasma triacylglycerol levels. To investigate the molecular basis for this phenomenon we explored the ability of apolipoprotein A-V, in most experiments complexed to disks of dimyristoylphosphatidylcholine, to interact with two members of the low densit...... to receptor-covered sensor chips. Our results indicate that apolipoprotein A-V may influence plasma lipid homeostasis by enhancing receptor-mediated endocytosis of triacylglycerol-rich lipoproteins. Udgivelsesdato: 2007-Mar-27......Apolipoprotein A-V is a potent modulator of plasma triacylglycerol levels. To investigate the molecular basis for this phenomenon we explored the ability of apolipoprotein A-V, in most experiments complexed to disks of dimyristoylphosphatidylcholine, to interact with two members of the low density...... lipoprotein receptor family, the low density lipoprotein receptor-related protein and the mosaic type-1 receptor, SorLA. Experiments using surface plasmon resonance showed specific binding of both free and lipid-bound apolipoprotein A-V to both receptors. The binding was calcium dependent and was inhibited...

 12. Dementia care mapping – en mulig metode for utvikling av demensomsorg i sykehjem

  Anne Marie Mork Rokstad

  2009-02-01

  Full Text Available Artikkelen omhandler en studie av Dementia Care Mapping (DCM anvendt i et norsk sykehjem. Hensikten med studien var å undersøke om det skjer et perspektivskifte i personalgruppen ved bruk av DCM-metoden, og om dette får konsekvenser for praksis. I studien inngikk fokusgruppeintervju med personalet i sykehjemsavdelingen. Bakgrunnsopplysningene som sykepleierne reflekterte over, var kartlegging av trivsel og velvære hos pasientene innsamlet gjennom DCM-metoden, og meldt tilbake til personalet. Personalet opplevde at tilbakemeldingene førte til økt bevissthet i samhandling med pasientene. Ifølge deres utsagn medførte prosjektet flere konkrete endringer i måten de møtte pasientene på. Kartleggingen foretatt etter tre måneder viste større grad av trivsel og velvære i pasientgruppen. Dette peker i retning av at DCM kan være en nyttig metode for kvalitetsutvikling av demensomsorgen i sykehjem. Det er imidlertid behov for videre forskning med et strammere design og et større utvalg for å bekrefte funnene.

 13. ADVANCED VITRIFICATION SYSTEM (RIC AVS) RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT

  J.R. Powell; M. Reich

  2003-06-30

  The objective of this AVS testing program is to use bench-scale test equipment to produce a vitrified product at maximum waste loading from the specified AZ-101 waste simulant and conduct a TTT analysis using laboratory scale melts to show compliance with the DOE Waste Acceptance Product Specifications for Vitrified High-Level Waste Forms (WAPS). The vitrified product complies with the following WAPS. A borosilicate glass with a waste loading of 60.9-wt% was produced from a slurry feed of AZ101 simulant. Glass durability testing, glass characterization testing, and testing methodology were performed in accordance with the Department of Energy approved Test Plan. The glass has two crystalline phases and good uniformity of composition. The Product Consistency Test on the 6 location-specific samples are at least 1 to 2 orders of magnitude below the mean PCT results for the EA glass. Standard deviations were less than 10% of measured values. The glass transition temperature averaged 658 {+-} 9 C. A TTT diagram was produced. There was measured cesium loss of about 2%, and compliance with the Universal Treatment Standards.

 14. Eye-tracking studie av vektoranalys på LTH

  Ögren, Magnus; Nyström, Marcus

  detaljerad inblick i hur studenterna tänkte medan de löste problemet. Vi använder modern eye-tracking teknik för att mäta hur LTH-studenters visuella uppmärksamhet fördelar sig mellan texter, matematiska formler och figurer när de löser problem inom vektoranalys. Genom att filma studenters ögonrörelser med...... en höghastighetskamera ger eye-tracking data information om var man tittar med väldigt hög spatial och temporal upplösning. Detta gör att man kan följa lösningsprocessen millisekund för millisekund från problempresentation till svar. Med eye-tracking kan man alltså skilja på process och produkt....... Vektoranalys är ett mycket visuellt ämne där matematiska formler ofta har en konkret grafisk tolkning. Detta gör vektoranalysen till ett speciellt lämpligt ämne att studera med eye-tracking teknologin, då försökspersonens byte av fokus mellan formler och figurer kan utvärderas. Vi kommer att presentera...

 15. Eye-tracking studie av vektoranalys på LTH

  Ögren, Magnus; Nyström, Marcus

  detaljerad inblick i hur studenterna tänkte medan de löste problemet. Vi använder modern eye-tracking teknik för att mäta hur LTH-studenters visuella uppmärksamhet fördelar sig mellan texter, matematiska formler och figurer när de löser problem inom vektoranalys. Genom att filma studenters ögonrörelser med...... en höghastighetskamera ger eye-tracking data information om var man tittar med väldigt hög spatial och temporal upplösning. Detta gör att man kan följa lösningsprocessen millisekund för millisekund från problempresentation till svar. Med eye-tracking kan man alltså skilja på process och produkt....... Vektoranalys är ett mycket visuellt ämne där matematiska formler ofta har en konkret grafisk tolkning. Detta gör vektoranalysen till ett speciellt lämpligt ämne att studera med eye-tracking teknologin, då försökspersonens byte av fokus mellan formler och figurer kan utvärderas. Vi kommer att presentera...

 16. Whether noninvasive optimization of AV and VV delays improves the response to cardiac resynchronization therapy.

  Urbanek, Bożena; Chudzik, Michał; Klimczak, Artur; Rosiak, Marcin; Lewek, Joanna; Wranicz, Jerzy Krzysztof

  2013-01-01

  Device optimization is not routinely performed in patients who underwent cardiac resynchronization therapy (CRT) device implantation. Noninvasive optimization of CRT devices by measurement of cardiac output (CO) can be used as a simple method to assess ventricular systolic performance. The aim of this study was to assess whether optimization of atrioventricular (AV) and interventricular (VV) delay can improve hemodynamic response to CRT and whether this optimization should be performed for each patient individually. Twenty patients with advanced heart failure New York Heart Association (NYHA) class III/IV, left ventricular ejection fraction ≤ 35% and left bundle branch block (QRS ≥ 120 ms) in sinus rhythm were evaluated from 24 h to 48 h after implantation of a CRT device by means of impedance cardiography (ICG). CO was first measured at each patient's intrinsic rhythm. Patients then underwent adjustments of AV and VV delay from 80 ms to 140 ms and from -60 ms to +60 ms, respectively in 20 ms increment steps and CO at each setting was measured by ICG. Both AV and VV delays were programmed according to the greatest improvement in CO compared to intrinsic rhythm. There was a statistically signifi cant increase in CO measured at the intrinsic rhythm compared to different AV delay by mean of 21% (3.8 ± 1.0 vs. 4.6 ± 0.1 L/min, p AV/VV delays with left ventricle-preexcitation or simultaneous biventricular pacing caused additional increased CO from intrinsic rhythm by mean of 32.6% (3.8 ± 1.0 vs. 5.04 ± ± 1.0 L/min, p AV/VV setting delays also resulted in improved hemodynamic responses compared to VV factory setting delay. Both AV and VV delay optimization should be performed in clinical practice. Optimal AV delay improved outcome. However, combination of optimized AV/VV delays provided the best hemodynamic response. Optimized AV/VV delays with left ventricle-preexcitation or simultaneous biventricular pacing increased hemodynamic output compared to intrinsic

 17. Universell utforming og den vanskelige avgrensingen av «alle»

  Lars Christian Risan

  2013-12-01

  Full Text Available Universell utforming er et prinsipp hvor målsetningen er at «utforming av produkter og omgivelser [skal skje] på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.» (Aslaksen mfl, 1997, den første norske definisjonen I løpet av de siste 15 årene har dette prinsippet blitt fremmet i Norge som et utvetydig fremskritt. Det kan imidlertid være farlig å tro at en ren teknisk løsning kan bygge bro over politiske kontroverser (Imrie 2012, og i denne artikkelen vil vi vise hvordan viktige ideologiske premisser er skjult under paraplyen om universalitet. Vårt empiriske felt er norsk boligpolitikk fra etterkrigstiden og fram til i dag. Innenfor dette feltet ser vi at det har vært argumentert for ulike versjoner av «universell utforming» de siste 40 årene, selv om navnet «universell utforming» er av nyere dato. Vi vil vise hvordan prinsippet har endret seg fra å ha et sosialdemokratisk innhold – før det ble omdøpt til «universell utforming» – for å bli inkorporert i et nyliberalt boligpolitisk paradigme de siste 15 årene. De sosialdemokratiske forgjengerne til «universell utforming» ble til dels formulert som videreutviklinger av en boligpolitikk for sosial rettferdighet og økonomisk likhet. Med innføringen av begrepet «universell utforming» har denne brede sosiale rammen forsvunnet, men under dekke av universalitet og entydig framskrittsoptimisme har denne politiske endringen blitt underkommunisert.[i] [i] Prosjektet er finansiert av Husbanken. Prosjektmedarbeiderne har bestått av NIBR-forskerne Erik Henningsen, Siri Nørve og Lars Risan. Underveis har disse forskerne intervjuet og snakket med en rekke personer innenfor feltene funksjonshemming- og boligpolitikk. Vi takker også Jon Guttu, Olav Rand Bringa, Tore Lange for mange konstruktive innspill. 

 18. Frequency-dependent electrophysiological remodeling of the AV node by hydroalcohol extract of Crocus sativus L. (saffron) during experimental atrial fibrillation: the role of endogenous nitric oxide.

  Khori, Vahid; Alizadeh, Ali Mohammad; Yazdi, Hamidreza; Rakhshan, Elnaz; Mirabbasi, Abbas; Changizi, Shima; Mazandarani, Masumeh; Nayebpour, Mohsen

  2012-06-01

  The study assessed the hydroalcohol extract effects of Crocus sativus L. (saffron) on (i) the basic and rate-dependent electrophysiological properties of the AV node, (ii) remodeling of the AV node during experimental atrial fibrillation (AF) and (iii) the role of nitric oxide (NO) in the effects of saffron on the AV node. Stimulation protocols in isolated AV node were used to quantify AV nodal recovery, facilitation and fatigue in four groups of rabbits (n = 8-16 per group). In addition, the nodal response to AF was evaluated at multiple cycle lengths and during AF. Saffron had a depressant effect on AV nodal rate-dependent properties; further, it increased Wenckebach block cycle length, functional refractory period, facilitation and fatigue (p AV node (p AV node during AF by saffron. Saffron increased the AV nodal refractoriness and zone of concealment. These depressant effects of saffron were mediated by endogenous NO. Copyright © 2011 John Wiley & Sons, Ltd.

 19. 阿弗菌素链霉菌突变株AV-m-481发酵产物的研究%Fermentation Products of AV-m-481, A Mutant Strain of Streptomyces avermitilis

  叶少兵; 冯军; 赵文杰; 程晴华; 林纲

  2003-01-01

  高产菌株Streptomyces avermitilis AV-h-169用亚硝基胍进行处理后得到了一不产阿弗菌素的突变株AV-m-481,从该突变株的发酵产物中分离纯化出化合物AV-L-1和AV-L-2.质谱和核磁共振谱等测定表明它们分别为阿弗菌素A1a和A2a的糖苷配基.

 20. Flåtten Ixodes ricinus som sykdomsvektor i Sør-Norge. Etablering og utvikling av PCR-baserte påvisningsmetoder og påvisning av Babesia, Borrelia og Anaplasma

  2004-01-01

  NORSK SAMMENDRAG: Hensikten med denne undersøkelsen var å undersøke flåtten Ixodes ricinus som smittebærer av Ehrlichia/ Anaplasma, Borrelia burgdorferi sensu lata og Babesia i Sør-Norge, og å etablere DNA-basert metode for påvisning av Babesia og forbedre metode for påvisning av Ehrlichia/ Anaplasma. For å kontrollere variasjon i følsomheten av Ehrlichia/ Anaplasma PCR med 16s rDNA primere Ehr 521/747, ble en internkontroll konstruert. Internkontrollen er et DNA-fragment so...

 1. A Practical ECG Criterion to Unmask Left Accessory AV Connections in Patients With Subtle Preexcitation.

  Thompson, J Jenkins; Shah, Jignesh; Charnigo, Richard; Tackett, Andrea; Darrat, Yousef H; Bailey, Alison; Delisle, Brian; Kakavand, Bahram; DI Biase, Luigi; Natale, Andrea; Morales, Gustavo; Elayi, Claude S

  2015-05-20

  Accessory AV-connections capable of antegrade conduction need to be recognized because of the potential for life-threatening arrhythmias. However, the preexcited ECG pattern may be subtle, especially among left-sided AV-connections. We explored whether additional ECG criteria might help identify left-sided AV-connections. We analyzed 156 patients who underwent an electrophysiology study (EPS) and ablation for paroxysmal supraventricular tachycardias (PSVT). Patients were divided into 2 groups: those with left-sided AV-connections (Group 1) and all other PSVT (Group 2). Various ECG parameters were compared before and after ablation in both groups. The EPS identified left-sided AV-connections among 43 patients (Group 1) and excluded it among 113 (Group 2). Baseline ECG in Group 1 demonstrated obvious preexcitation among 24/43 patients (55.8%), the remaining 19/43 missing obvious preexcitation. R/S ratio > 0.5 in V1 was noted in 38/43 (88.4%) patients in Group 1 before ablation (median 1.00; IQR 0.58-2.20), including 16/19 (84.2%) patients lacking obvious left-sided AVconnections. Conversely, only 10/113 (8.8%) patients in Group 2 had R/S ratios in V1 ≥ 0.5 (0.20; 0.10-0.31), P AV-connections (sensitivity 93.0%). The negative predictive value of this combined criterion was 103/106 (97.2%). In symptomatic patients, combining the R/S ratio (≥ 0.5) in lead V1 with the classic preexcitation pattern on ECG markedly improved the sensitivity to diagnose left-sided AV-connections. This ratio may be particularly useful among patients lacking obvious preexcitation. © 2015 Wiley Periodicals, Inc.

 2. A novel curve fitting method for AV optimisation of biventricular pacemakers.

  Dehbi, Hakim-Moulay; Jones, Siana; Sohaib, S M Afzal; Finegold, Judith A; Siggers, Jennifer H; Stegemann, Berthold; Whinnett, Zachary I; Francis, Darrel P

  2015-09-01

  In this study, we designed and tested a new algorithm, which we call the 'restricted parabola', to identify the optimum atrioventricular (AV) delay in patients with biventricular pacemakers. This algorithm automatically restricts the hemodynamic data used for curve fitting to the parabolic zone in order to avoid inadvertently selecting an AV optimum that is too long.We used R, a programming language and software environment for statistical computing, to create an algorithm which applies multiple different cut-offs to partition curve fitting of a dataset into a parabolic and a plateau region and then selects the best cut-off using a least squares method. In 82 patients, AV delay was adjusted and beat-to-beat systolic blood pressure (SBP) was measured non-invasively using our multiple-repetition protocol. The novel algorithm was compared to fitting a parabola across the whole dataset to identify how many patients had a plateau region, and whether a higher hemodynamic response was achieved with one method.In 9/82 patients, the restricted parabola algorithm detected that the pattern was not parabolic at longer AV delays. For these patients, the optimal AV delay predicted by the restricted parabola algorithm increased SBP by 1.36 mmHg above that predicted by the conventional parabolic algorithm (95% confidence interval: 0.65 to 2.07 mmHg, p-value = 0.002).AV optima selected using our novel restricted parabola algorithm give a greater improvement in acute hemodynamics than fitting a parabola across all tested AV delays. Such an algorithm may assist the development of automated methods for biventricular pacemaker optimisation.

 3. Increased basal ganglia binding of (18) F-AV-1451 in patients with progressive supranuclear palsy.

  Smith, Ruben; Schain, Martin; Nilsson, Christer; Strandberg, Olof; Olsson, Tomas; Hägerström, Douglas; Jögi, Jonas; Borroni, Edilio; Schöll, Michael; Honer, Michael; Hansson, Oskar

  2017-01-01

  Progressive supranuclear palsy (PSP) is difficult to diagnose accurately. The recently developed tau PET tracers may improve the diagnostic work-up of PSP. Regional tau accumulation was studied using (18) F-AV-1451 PET in 11 patients with PSP and 11 age-matched healthy controls in the Swedish BioFinder study. (18) F-AV-1451 standard uptake volume ratios were significantly higher in the basal ganglia in PSP patients when compared with controls (globus pallidus 1.75 vs 1.50; putamen 1.51 vs 1.35). Retention in the basal ganglia was correlated with age in both groups (r = .43-.78, P AV-1451 retention was observed in the cerebral cortex or white matter of either PSP patients or controls, and autoradiography did not reveal any specific binding of AV-1451 to PSP tau aggregates. We found higher (18) F-AV-1451 retention in the basal ganglia of PSP patients when compared with healthy elderly controls, but also increases with age in both controls and patients. As a result of the overlap in retention between diagnostic groups and the age-dependent increase present also in controls, (18) F-AV-1451 PET might not reliably distinguish individual patients with PSP from controls. However, further studies are needed to evaluate whether (18) F-AV-1451 PET might be useful as a progression marker in clinical PSP trials. © The Authors. Movement Disorders published by Wiley Periodicals, Inc. on behalf of International Parkinson and Movement Disorder Society. © 2016 International Parkinson and Movement Disorder Society.

 4. Integrated rate-dependent and dual pathway AV nodal functions: principles and assessment framework.

  Billette, Jacques; Tadros, Rafik

  2014-01-15

  The atrioventricular (AV) node conducts slowly and has a long refractory period. These features sustain the filtering of atrial impulses and hence are often modulated to optimize ventricular rate during supraventricular tachyarrhythmias. The AV node is also the site of a clinically common reentrant arrhythmia. Its function is assessed for a variety of purposes from its responses to a premature protocol (S1S2, test beats introduced at different cycle lengths) repeatedly performed at different basic rates and/or to an incremental pacing protocol (increasingly faster rates). Puzzlingly, resulting data and interpretation differ with protocols as well as with chosen recovery and refractory indexes, and are further complicated by the presence of built-in fast and slow pathways. This problem applies to endocavitary investigations of arrhythmias as well as to many experimental functional studies. This review supports an integrated framework of rate-dependent and dual pathway AV nodal function that can account for these puzzling characteristics. The framework was established from AV nodal responses to S1S2S3 protocols that, compared with standard S1S2 protocols, allow for an orderly quantitative dissociation of the different factors involved in changes in AV nodal conduction and refractory indexes under rate-dependent and dual pathway function. Although largely based on data from experimental studies, the proposed framework may well apply to the human AV node. In conclusion, the rate-dependent and dual pathway properties of the AV node can be integrated within a common functional framework the contribution of which to individual responses can be quantitatively determined with properly designed protocols and analytic tools.

 5. Left-sided approach of AV junction ablation for drug refractory atrial fibrillation

  Yoga Yuniadi

  2006-06-01

  Full Text Available AV junction ablation has been proven effective to treat symptomatic atrial fibrillation refractory to antiarrhythmias or fail of pulmonary vein isolation. However, about 15% of conventional right-sided approach AV junction ablation failed to produce complete heart block. This study aimed to characterize His bundle potential at ablation site during conventional or left-sided approach of AV junction ablation. Twenty symptomatic AF patient (age of 60.5 ± 9.28 and 11 are females underwent conventional AV junction ablation. If 10 applications of radiofrequency energy are failed, then the ablation was performed by left-sided approach. Seventeen patients are successfully ablated by conventional approach. In 3 patients, conventional was failed but successfully ablated by left-sided approach. The His bundle amplitude at ablation site was significantly larger in left-sided than correspondence right-sided (16.0 ± 4.99 mm vs. 6.9 ± 4.02 mm respectively, p = 0.001, 95% CI -14.0 to -4.3. ROC analysis of His bundle potential amplitude recorded from right-sided revealed that cut off point of > 4.87 mm given the sensitivity of 81.3% and specificity of 53.8% for successful right-sided approach of AV junction ablation. In case of failed conventional approach, the left-sided approach is effective for AV junction ablation. An early switch to the left-sided approach may avoid multiple RF applications in patients with a low amplitude His-bundle potential (< 4.87 mm. (Med J Indones 2006; 15:109-14Keywords: Atrial fibrillation, AV junction ablation, left-sided approach

 6. Mygg och Bti i nedre Dalälven : Utvärdering av ett vetenskapligt uppföljningsprogram

  Nilsson, Christer; Malm-Renöfält, Birgitta

  2009-01-01

  Denna rapport redovisar uppdraget att granska den vetenskapliga uppföljningen avmyggkontrollprogrammet i nedre Dalälven. Rapporten beskriver hur frågorna iuppföljningsprogrammet besvarats samt diskuterar relevansen av de frågor somingått i uppdraget. Det konstateras att den vetenskapliga uppföljningen av eventuellaeffekter av spridning av Bti brustit i försöksdesign och analys. Det insamladematerialet ger inte underlag för de slutsatser som dragits. De frågor som ingått iuppdraget har därmed ...

 7. Videodokumentasjon ved gjennomføring av praktisk eksamen i sykepleie - hvordan kan dette forbedre studentens praksiske ferdigheter?

  Gjertrud Husøy

  2014-02-01

  Full Text Available Hensikten med studiet var å belyse hvordan videodokumentasjon av praktiske handlinger i sykepleie kunne brukes som evalueringordning av studenter. Artikkelen tar utgangspunkt i et forskningsprosjekt for utprøving av nye lærings og evalueringsformer i bachelorutdanningen i sykepleie, der 13 studentgrupper gjennomførte sin praktiske eksamen ved innlevering av video av 16 utvalgte øvelser. Tradisjonell praktisk eksamen i samme studentkull ble gjennomført for 10 studentgrupper. Prosjektet er en kvalitativ kasusstudie og analyse er gjort etter inspirasjon av Giorgi‘s empiriske fenomenologi. Diskusjonen tar utgangspunkt i Vygotsky‘s sosiokulturelle syn på læring og Dewey‘s prinsipp om at all læring er basert på erfaring. Funnene er presentert i følgende deler: Første del omhandler videodokumentasjon og refleksjon. De to neste delene viser funn i forhold til mesterlæring og situert læring på vei mot forståelse av hva sykepleie er. Deretter er teknisk utfordringer belyst, og til slutt en drøfting av forhold ved oppøving av praktiske sykepleieferdigheter. Konklusjonen her er at video egner seg til å dokumentere sykepleiehandlinger. Dette har størst verdi for læring og refleksjon, i mindre grad som eksamensform.

 8. Vannkjemisk og økologisk tilstand i sidevassdrag til Orkla. - Undersøkelser av vannkvalitet, bunndyr, yngel-/ungfisk og hydromorfologiske påvirkninger

  Bergan, M.

  2011-01-01

  Det er foretatt vannkjemiske og biologiske undersøkelser i tilsammen 12 vannforekomster i Vannområde Orkla høsten 2010. Vannforekomstene er typifisert på bakgrunn av kalsiuminnhold og fargetall i henhold til ny vannforskrift. Det er foretatt en klassifisering og vurdering av vannkjemisk tilstand på bakgrunn av punktprøvenes innhold av fosfor, nitrogen, KOF og TKB. Økologisk tilstand er klassifisert ved bruk av bunndyr som kvalitetselement i 10 vannforekomster, der 9 av 10 har en tilstand som ...

 9. Hvor moralsk tenker fotballspillere? – en empirisk studie av toppfotball

  Lars Tore Ødegård

  2015-11-01

  Full Text Available Det er en utbredt oppfatning at det økende prestasjonskravet i toppfotball fører til en svekkelse av moral og fair play-holdninger. Men hvordan tenker toppfotballspillere i forhold til ulike dilemmaer som oppstår på banen, og er det forskjeller mellom toppfotballspillere og spillere på lavere nivå?  For å avklare dette gjennomførte vi en empirisk undersøkelse der vi intervjuet spillere og trener i én toppklubb og én breddeklubb. Vi var interessert i to hovedproblemstillinger:  1 Hva tenker fotballspillere på ulike prestasjonsnivå om etikk og moralske dilemmaer i fotball? 2 Hvilke faktorer påvirker spillerne, direkte og indirekte, i deres vurderinger og handlinger? Resultatene fra undersøkelsen viser at det er store forskjeller mellom de to prestasjonsnivåene. Spillerne på breddenivået føler generelt et større ansvar for å opptre ærlig på banen enn hva som er tilfelle på toppnivået. Vi fant 4 spesifikke faktorer i toppfotballen som bidrar til umoralsk opptreden. For det første opplever spillerne en forventning om at de prioriterer resultat foran fair play. For det andre bidrar tilstedeværelsen av supportere på kamper til en slik prioritering. For det tredje vil handlinger som er i strid med fair play signaliseres som akseptable internt i miljøet, selv om de ofte signaliseres som uakseptable overfor media og omverdenen. For det fjerde kan spillere oppleve det som vanskelig å gå i mot trenerens oppfordringer til en pragmatisk og resultatfokusert opptreden.Nøkkelord: moral, etikk, fair play, footballEnglish summary: How morally do football players think? – an empirical study of moral dilemmas in elite footballIt is a common view that the increasing focus on achievement and success in elite football leads to a weakening of moral and fair play attitudes. But how do elite players think and what do they think about different dilemmas that appear on the field, and is there a difference between elite players and lower

 10. 18F-AV-1451 positron emission tomography in Alzheimer's disease and progressive supranuclear palsy.

  Passamonti, Luca; Vázquez Rodríguez, Patricia; Hong, Young T; Allinson, Kieren S J; Williamson, David; Borchert, Robin J; Sami, Saber; Cope, Thomas E; Bevan-Jones, W Richard; Jones, P Simon; Arnold, Robert; Surendranathan, Ajenthan; Mak, Elijah; Su, Li; Fryer, Tim D; Aigbirhio, Franklin I; O'Brien, John T; Rowe, James B

  2017-03-01

  The ability to assess the distribution and extent of tau pathology in Alzheimer's disease and progressive supranuclear palsy in vivo would help to develop biomarkers for these tauopathies and clinical trials of disease-modifying therapies. New radioligands for positron emission tomography have generated considerable interest, and controversy, in their potential as tau biomarkers. We assessed the radiotracer 18F-AV-1451 with positron emission tomography imaging to compare the distribution and intensity of tau pathology in 15 patients with Alzheimer's pathology (including amyloid-positive mild cognitive impairment), 19 patients with progressive supranuclear palsy, and 13 age- and sex-matched controls. Regional analysis of variance and a support vector machine were used to compare and discriminate the clinical groups, respectively. We also examined the 18F-AV-1451 autoradiographic binding in post-mortem tissue from patients with Alzheimer's disease, progressive supranuclear palsy, and a control case to assess the 18F-AV-1451 binding specificity to Alzheimer's and non-Alzheimer's tau pathology. There was increased 18F-AV-1451 binding in multiple regions in living patients with Alzheimer's disease and progressive supranuclear palsy relative to controls [main effect of group, F(2,41) = 17.5, P AV-1451 binding was significantly increased in patients with Alzheimer's disease, relative to patients with progressive supranuclear palsy and with control subjects, in the hippocampus and in occipital, parietal, temporal, and frontal cortices (t's > 2.2, P's AV-1451 binding was elevated in the midbrain (t = 2.1, P AV-1451 uptake in the putamen, pallidum, thalamus, midbrain, and in the dentate nucleus of the cerebellum (t's > 2.7, P's AV-1451 strongly bound to Alzheimer-related tau pathology, but less specifically in progressive supranuclear palsy. 18F-AV-1451 binding to the basal ganglia was strong in all groups in vivo. Postmortem histochemical staining showed absence of

 11. Kjøring med mistanke om påvirkning av andre rusmidler enn alkohol

  Asbjørg S. Christophersen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGStatens rettstoksikologiske institutt har i løpet av de siste år registrert en stor økning av prøver fra bilføreremistenkt for kjøring under påvirkning av andre rusmidler enn alkohol. Antall positive saker økte 42% fra1994 til 1995. De hyppigste påviste stoffer er tetrahydrocannabinol, amfetamin, benzodiazepiner og opiater(morfin/kodein. Bruk av tyngre narkotiske stoffer har blitt mer vanlig i trafikksammenheng og antall positivetilfeller har økt betydelig mer enn totalt antall saker. Fra 1994 til 1995 økte antall positive amfetaminprøvermed 75% (fra 533 til 937 og antall positive prøver som følge av heroininntak økte med 87% (fra 92 til 172.Bruk av flere stoffer samtidig er vanlig, over 60 % av sakene i 1995 var positive på mer enn ett stoff, alkoholikke medregnet. De fleste tilfeller var representert av menn i alderen 25-32 år (37%. Kvinner var representerti ca. 11% av sakene.Christophersen AS, Skurtveit S, Mørland J. Drivers suspected to drive under the influence of drugs otherthan alcohol. Nor J Epidemiol 1996; 6 (1: 45-48.ENGLISH SUMMARYThe National Institute of Forensic Toxicology has registered a large increase in the number of samples fromdrivers suspected to drive under influence of drugs other than alcohol. The number of drug positive casesincreased 42% from 1994 to 1995. The most frequent drugs detected are tetrahydrocannabinol, amphetamine,benzodiazepines and opiates (morphine/codeine. The frequency of hard narcotic drug use has increased morethan the total number of cases. From 1994 to 1995, the number of amphetamine positive samples increased75% (from 533 to 937 and the number of samples positive due to heroin use (detection of the metabolite 6-monoacetylmorphine in urine increased 87%. Multi-drug use is common and more than one drug wasdetected in more than 60% of the cases from 1995, alcohol not included. Most of the cases were representedby men 25-32 years old (37%. Women were represented in about

 12. Vorticity-divergence semi-Lagrangian global atmospheric model SL-AV20: dynamical core

  Tolstykh, Mikhail; Shashkin, Vladimir; Fadeev, Rostislav; Goyman, Gordey

  2017-05-01

  SL-AV (semi-Lagrangian, based on the absolute vorticity equation) is a global hydrostatic atmospheric model. Its latest version, SL-AV20, provides global operational medium-range weather forecast with 20 km resolution over Russia. The lower-resolution configurations of SL-AV20 are being tested for seasonal prediction and climate modeling. The article presents the model dynamical core. Its main features are a vorticity-divergence formulation at the unstaggered grid, high-order finite-difference approximations, semi-Lagrangian semi-implicit discretization and the reduced latitude-longitude grid with variable resolution in latitude. The accuracy of SL-AV20 numerical solutions using a reduced lat-lon grid and the variable resolution in latitude is tested with two idealized test cases. Accuracy and stability of SL-AV20 in the presence of the orography forcing are tested using the mountain-induced Rossby wave test case. The results of all three tests are in good agreement with other published model solutions. It is shown that the use of the reduced grid does not significantly affect the accuracy up to the 25 % reduction in the number of grid points with respect to the regular grid. Variable resolution in latitude allows us to improve the accuracy of a solution in the region of interest.

 13. An av-RGD integrin inhibitor toolbox: drug discovery insight, challenges and opportunities.

  Hatley, Richard; Macdonald, Simon; Slack, Robert; Le, Joelle; Ludbrook, Steve; Lukey, Pauline

  2017-09-25

  There is a requirement for efficacious and safe medicines to treat diseases with high unmet need. The resurgence in av RGD integrin inhibitor drug discovery is poised to contribute to this requirement. However, drug discovery in the av integrin space is notoriously difficult due to the receptors being structurally very similar as well as the polar zwitterionic nature of the pharmacophore. This review aims to guide drug discovery research in this field through an av inhibitor toolbox, consisting of small molecules and antibodies. Small molecule av tool compounds with extended profiles in avb1, 3, 5, 6 and 8 cell adhesion assays, with key physicochemical properties, have been collated to assist in the selection of the right tool for the right experiment. This should also facilitate an understanding of partial selectivity profiles of compounds generated in different assays across research institutions. Prospects for further av integrin research and the critical importance of target validation are discussed, where increased knowledge of the selectivity for individual RGD v integrins is key. Insights into the design of small molecule RGD chemotypes for topical or oral administration are provided and clinical findings on advanced molecules are examined. © 2017 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

 14. Electrocardiographic and chronobiological features of paroxysmal AV block recorded by ambulatory electrocardiography.

  Saito, Ken; Takeda, Shiho; Saito, Yuko; Kawamura, Mami; Yoshikawa, Yoko; Yano, Hayato; Sata, Masataka

  2014-01-01

  The goal of this study was to investigate the electrocardiographic and chronobio-logical features of paroxysmal atrioventricular (AV) block (PAVB) using data from ambulatory electrocardiography (AECG). The study population consisted of five men and six women aged from 47 to 82 years of age. Main presenting symptoms were pre-syncope in five patients (45.5%) and syncope in three patients (27.3%). Organic cardiovascular diseases were seen in eight patients (72.7%), and AV conduction disturbances were seen in six patients (54.5%), such as right bundle branch block, first to second degree AV block on standard 12-lead electrocardiography. Incidence of PAVB events were 1-329 (37.9 ± 98.0) episodes/patient/day, and the maximum pause during Holter recordings was 3.3-12.4 (6.39 ± 3.09) seconds. This maximum pause caused by intrinsic AV block was longer than that of vagally mediated AV block (8.4 ± 3.2 sec vs 4.7 ± 1.0 sec, p<0.05). In chronobiological analysis, episodes of PAVB exhibited a circadian rhythm characterized by a peak between 2:00 am and 4:00 am and a trough between 0:00 pm and 2:00 pm. AECG is a useful tool to detect the maximum pause occurring during sleep and provides critical data necessary to prevent the sudden cardiac death caused by PAVB.

 15. sugE: A gene involved in tributyltin (TBT) resistance of Aeromonas molluscorum Av27.

  Cruz, Andreia; Micaelo, Nuno; Félix, Vitor; Song, Jun-Young; Kitamura, Shin-Ichi; Suzuki, Satoru; Mendo, Sónia

  2013-01-01

  The mechanism of bacterial resistance to tributyltin (TBT) is still unclear. The results herein presented contribute to clarify that mechanism in the TBT-resistant bacterium Aeromonas molluscorum Av27. We have identified and cloned a new gene that is involved in TBT resistance in this strain. The gene is highly homologous (84%) to the Aeromonas hydrophila-sugE gene belonging to the small multidrug resistance gene family (SMR), which includes genes involved in the transport of lipophilic drugs. In Av27, expression of the Av27-sugE was observed at the early logarithmic growth phase in the presence of a high TBT concentration (500 μM), thus suggesting the contribution of this gene for TBT resistance. E. coli cells transformed with Av27-sugE become resistant to ethidium bromide (EtBr), chloramphenicol (CP) and tetracycline (TE), besides TBT. According to the Moriguchi logP (miLogP) values, EtBr, CP and TE have similar properties and are substrates for the sugE-efflux system. Despite the different miLogP of TBT, E. coli cells transformed with Av27-sugE become resistant to this compound. So it seems that TBT is also a substrate for the SugE protein. The modelling studies performed also support this hypothesis. The data herein presented clearly indicate that sugE is involved in TBT resistance of this bacterium.

 16. Gjenstand for saksbehandling og verdi som dokumentasjon – analyse av journalføringskriteriene i arkivforskriften

  Trine Nesland

  2014-11-01

  Full Text Available Artikkelen handler om hvordan journalføringskriteriene «gjenstand for saksbehandling» og «verdi som dokumentasjon» er ment å skulle forstås, basert på hvordan kriteriene er omtalt og definert i eksisterende teori og litteratur.Artikkelen viser at det ikke eksisterer en omforent forståelse av kriterienes innhold, det vil si at kriteriene er tillagt ulik betydning i ulike tekster. Det har tegnet seg et bilde av at de relativt få tekstene som faktisk inneholder beskrivelser av journalføringskriteriene og begrepene kriteriene er bygget opp av, i hovedsak nærmer seg kriteriene enten på en dialektisk-relasjonell eller på en semiotisk-relasjonell måte, hvilket gir to tilsynelatende ulike tolkningsresultater. Det foreligger med andre ord en viss tolkningsmotstrid, hvilket nødvendigvis innebærer at det fortsatt er vanskelig å svare entydig på spørsmålet om hvordan journalføringskriteriene er ment å skulle forstås, og samtidig gir grunn til kritikk av det etablerte systemet.

 17. Context-Aware UPnP-AV Services for Adaptive Home Multimedia Systems

  Roland Tusch

  2008-01-01

  Full Text Available One possibility to provide mobile multimedia in domestic multimedia systems is the use of Universal Plug and Play Audio Visual (UPnP-AV devices. In a standard UPnP-AV scenario, multimedia content provided by a Media Server device is streamed to Media Renderer devices by the initiation of a Control Point. However, there is no provisioning of context-aware multimedia content customization. This paper presents an enhancement of standard UPnP-AV services for home multimedia environments regarding context awareness. It comes up with context profile definitions, shows how this context information can be queried from the Media Renderers, and illustrates how a Control Point can use this information to tailor a media stream from the Media Server to one or more Media Renderers. Moreover, since a standard Control Point implementation only queries one Media Server at a time, there is no global view on the content of all Media Servers in the UPnP-AV network. This paper also presents an approach of multimedia content integration on the Media Server side that provides fast search for content on the network. Finally, a number of performance measurements show the overhead costs of our enhancements to UPnP-AV in order to achieve the benefits.

 18. Brain uptake of a non-radioactive pseudo-carrier and its effect on the biodistribution of [(18)F]AV-133 in mouse brain.

  Wu, Xianying; Zhou, Xue; Zhang, Shuxian; Zhang, Yan; Deng, Aifang; Han, Jie; Zhu, Lin; Kung, Hank F; Qiao, Jinping

  2015-07-01

  9-[(18)F]Fluoropropyl-(+)-dihydrotetrabenazine ([(18)F]AV-133) is a new PET imaging agent targeting vesicular monoamine transporter type II (VMAT2). To shorten the preparation of [(18)F]AV-133 and to make it more widely available, a simple and rapid purification method using solid-phase extraction (SPE) instead of high-pressure liquid chromatography (HPLC) was developed. The SPE method produced doses containing the non-radioactive pseudo-carrier 9-hydroxypropyl-(+)-dihydrotetrabenazine (AV-149). The objectives of this study were to evaluate the brain uptake of AV-149 by UPLC-MS/MS and its effect on the biodistribution of [(18)F]AV-133 in the brains of mice. The mice were injected with a bolus including [(18)F]AV-133 and different doses of AV-149. Brain tissue and blood samples were harvested. The effect of different amounts of AV-149 on [(18)F]AV-133 was evaluated by quantifying the brain distribution of radiolabelled tracer [(18)F]AV-133. The concentrations of AV-149 in the brain and plasma were analyzed using a UPLC-MS/MS method. The concentrations of AV-149 in the brain and plasma exhibited a good linear relationship with the doses. The receptor occupancy curve was fit, and the calculated ED50 value was 8.165mg/kg. The brain biodistribution and regional selectivity of [(18)F]AV-133 had no obvious differences at AV-149 doses lower than 0.1mg/kg. With increasing doses of AV-149, the brain biodistribution of [(18)F]AV-133 changed significantly. The results are important to further support that the improved radiolabelling procedure of [(18)F]AV-133 using an SPE method may be suitable for routine clinical application. Copyright © 2015 Elsevier Inc. All rights reserved.

 19. The Unusual Resistance of Avian Defensin AvBD7 to Proteolytic Enzymes Preserves Its Antibacterial Activity

  Bailleul, Geoffrey; Kravtzoff, Amanda; Joulin-Giet, Alix; Lecaille, Fabien; Labas, Valérie; Meudal, Hervé; Loth, Karine; Teixeira-Gomes, Ana-Paula; Gilbert, Florence B.; Coquet, Laurent; Jouenne, Thierry; Brömme, Dieter; Schouler, Catherine; Landon, Céline; Lalmanach, Gilles; Lalmanach, Anne-Christine

  2016-01-01

  Defensins are frontline peptides of mucosal immunity in the animal kingdom, including birds. Their resistance to proteolysis and their ensuing ability to maintain antimicrobial potential remains questionable and was therefore investigated. We have shown by bottom-up mass spectrometry analysis of protein extracts that both avian beta-defensins AvBD2 and AvBD7 were ubiquitously distributed along the chicken gut. Cathepsin B was found by immunoblotting in jejunum, ileum, caecum, and caecal tonsils, while cathepsins K, L, and S were merely identified in caecal tonsils. Hydrolysis product of AvBD2 and AvBD7 incubated with a panel of proteases was analysed by RP-HPLC, mass spectrometry and antimicrobial assays. AvBD2 and AvBD7 were resistant to serine proteases and to cathepsins D and H. Conversely cysteine cathepsins B, K, L, and S degraded AvBD2 and abolished its antibacterial activity. Only cathepsin K cleaved AvBD7 and released Ile4-AvBD7, a N-terminal truncated natural peptidoform of AvBD7 that displayed antibacterial activity. Besides the 3-stranded antiparallel beta-sheet typical of beta-defensins, structural analysis of AvBD7 by two-dimensional NMR spectroscopy highlighted the restricted accessibility of the C-terminus embedded by the N-terminal region and gave a formal evidence of a salt bridge (Asp9-Arg12) that could account for proteolysis resistance. The differential susceptibility of avian defensins to proteolysis opens intriguing questions about a distinctive role in the mucosal immunity against pathogen invasion. PMID:27561012

 20. Open Source AV solution supporting In Situ Simulation and Clinical education

  Simonsen, Eivind Ortind; Pociunas, Gintas; Dahl, Mads Ronald

  2015-01-01

  GintasView ver 1.3 includes the possibility for time tagging using a mobile device. After simulation the time tagged file is exported to the AV software on the laptop and appears as an integrated video feed/timeline. Conclusions We have found that it is possible to deliver multi-camera video assisted......In situ simulation is simulation done in the actual clinical environment exceeding the simulation immersion compared to that of the embedded simulation centers and facilitating an increased realistic learning experience. Doing this without compromising (all) the educational principals used...... in simulation centers, we sought to include an audio-visual (AV) system for video assisted debriefing (VAD). The difference being that components must be portable and adaptable to a range of clinical environments. A mobile AV system would ideally feature: • Multi camera video capture capability. • Time tagging...