WorldWideScience

Sample records for din republica socialist

 1. ARMONIZAREA MANAGEMENTULUI ACHIZIŢIILOR PUBLICE DIN REPUBLICA MOLDOVA LA DIRECTIVELE UE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria COJOCARU

  2016-12-01

  Full Text Available În acest articol sunt abordate probleme ce vizează reforma sistemului de achiziţii publice al Republicii Moldova şi al României, armonizarea legislaţiei şi a procesului de achiziţii publice la normele europene. Întru realizarea scopului şi sarcinilor propuse au fost aplicate diferite metode de cercetare: monografică, comparativă, metoda grafică. Cercetarea procesului de achiziţii publice, în contextul prevederilor legislative ale Uniunii Europene, a permis autorilor să constate prezenţa unor nereguli şi disfuncţionalităţi în organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice la nivel naţional. În concluzie, au fost formulate sugestii menite să contribuie la perfecţionarea managementului achiziţiilor publice din Republica Moldova.HARMONIZATION OF PROCUREMENT MANAGEMENT IN MOLDOVA TO EU DIRECTIVESIn this article the author presents a studio on the reform of the procurement system of Moldova and Romania, har­monization of legislation and the process of European procurement rules. In achieving established goals were applied different research methods: monographic, comparative graphical method. Research the procurement process in the con­text of the legislative European Union (EU, allowed the author to declare the presence of irregularities and failures in organization and conduct of procurement procedures at national level. In conclusion, suggestions were made that would help to improve the management of public procurement in Moldova.

 2. FAUNA POLIPARAZITARĂ A MAMIFERELOR SĂLBATICE DIN REZERVAŢIA NATURALĂ „CODRII” DIN REPUBLICA MOLDOVA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ştefan RUSU

  2016-02-01

  Full Text Available Studiul parazitofaunei la mamiferele sălbatice din Rezervaţia Naturală „Codrii”, Republica Moldova, a pus în evi­denţă un nivel înalt de infestare a lor cu fasciole, dicrocelii, strongiloizi, protişti. Cerbul-nobil (Cervus elaphus Linaeus, 1758 era infestat cu Dicrocoelium lanceolatum (12,8%, Fasciola hepatica (9,5%, larve de strongiloizi (88,0% şi oochişti de Eimeria spp. (28,2%; cerbul-cu-pete (Cervus nippon Temminsk, 1838 – cu D. lanceolatum (14,9%, F. hepatica (10,2%, larve de strongiloizi (79,8%, oochişti de Eimeria spp. (22,4%; căpriorul (Capreolus capreolus Linaeus, 1758 – cu D. lanceolatum (20,1%, F. hepatica (3,2%, larve de strongiloizi (89,4% şi oochişti de Eimeria spp. (38,1%. La mistreţ s-a constatat un nivel de infestare cu Dicrocoelium lanceolatum în 3,6% cazuri, larve de Stron­gy­loides ransomi – în 72,3% cazuri, Metastrongylus elongatus – în 87,5% cazuri şi cu Eimeria spp. – în 46,3% cazuri. La Iepurele-de-câmp s-a constatat un nivel de infestare cu D. lanceolatum în 28,2% cazuri şi cu Strongyloides papillosus – în 59,4% cazuri. Nivelul înalt de infestare a mamiferelor sălbatice cu diverşi agenţi parazitari demonstrează încă o dată că ele participă la menţinerea lanţului epizootic al acestor maladii şi au un rol important la infestarea omului şi a anima­lelor domestice. Prin urmare, este strict necesar ca maladiile parazitare la animalele sălbatice să fie anual monitorizate, stabilind în acest mod evoluţia lor, apariţia unor noi agenţi parazitari şi elaborarea măsurilor de combatere a acestora. POLIPARASITIC FAUNA OF WILD MAMMALS INHABITING NATURAL RESERVATION “COdrii” in THE Republic OF MOldovaThe study on parasitic fauna in wild mammals from natural reservation “Codrii” in Republic of Moldova has revealed the high level of their infestation with fascicles, dicrocelium, strongiles and protista. The red deer (Cervus elaphus Linaeus, 1758 have been infested

 3. PERCEPŢII PRIVIND ANGAJAMENTUL DE ROL ŞI CONFLICTUL MUNCĂ-FAMILIE LA ANGAJAŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA: STUDIU EXPLORATIV

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carolina PLATON

  2017-03-01

  Full Text Available Unul dintre conflictele motivaţionale întâlnite frecvent în mediul organizaţional este „conflictul familie-muncă”. Conflictul, în acest caz, derivă din nevoia de a integra în mod optim solicitările legate de rolul familial cu cele ale rolului profesional. Studiile relevă că acest tip de conflict este o sursă considerabilă de distres atât pentru angajaţi, cât şi pentru organizaţie, afectează starea subiectivă de bine a angajaţilor şi se soldează cu stări emoţionale preponderent negative. Astfel, organizaţiile vor fi cu atât mai atractive pentru angajaţi, cu cât le oferă posibilităţi să integreze solicitările legate de locul de muncă şi cele din familie. Cum este perceput angajamentul de rol şi „conflictul familie-muncă” la angajaţii din Republica Moldova, precum şi felul în care interferează solicitările de roluri sunt aspecte pe care le vom discuta în acest context.PERCEPTIONS REGARDING ROLE COMMITMENT AND WORK-FAMILY CONFLICT OF THE EMPLOYEES FROM THE REPUBLIC OF MOLDOVA: EXPLORATIVE STUDYOne of the motivational conflicts often encountered in the organizational environment is "family-work conflict." The conflict, in this case, derives from the need to integrate optimally family and work-related responsibilities. Studies show that this type of conflict is a source of considerable distress for both employees and the organization; it affects the subjective well-being of employees and results in predominantly negative emotions. Thus, organizations will be more attractive for workers if they can provide opportunities to integrate tasks related to work and family. We will discuss hereby how role commitments and "family-work conflicts" are perceived by employees in RM and the way these multiple roles interfere. 

 4. ASPECTUL LEGAL ŞI DOCTRINAR AL STATUTULUI JURIDIC AL DESCENDENŢILOR REZERVATARI DIN REPUBLICA MOLDOVA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vasilii PEREDERCO

  2015-11-01

  Full Text Available În articol sunt analizate particularităţile statutului juridic al descendenţilor rezervatari din cadrul succesiunii legale pentru a determina rolul şi importanţa acestuia în lista succesorilor rezervatari. Autorul propune o definiţie proprie a noţiunii de descendent rezervatar succesoral, caracterizează dreptul descendenţilor, evidenţiază caracterele juridice ale descendenţilor rezervatari succesorali, analizează descendenţii rezervatari care sunt copii ai defunctului – atât minori, cât şi majori, atât din căsătorie, cât şi din afara căsătoriei, atât de sânge, cât şi înfiaţi, grupându-i în dependenţă de diferite criterii. Sunt scoase în relief caracterele specifice ale statutului juridic al descendenţilor rezervatari, autorul evidenţiind noţiunea inapt de muncă. Toate acestea au ca suport legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, a altor state, precum şi doctrina cu referire la subiect. În rezultatul cercetărilor efectuate autorul formulează concluzii.LEGAL ASPECT DOCTRINAL LEGAL STATUS, OF SUCCESSORS REZERVATAR DESCENDANTS OF MOLDOVAIn this article the author aimed to analyze the peculiarities of the legal status of legatee descendants of the legal succession to determine its role and importance in the list of successors heirs. In achieving this goal and determining the role, importance and peculiarities of the legal status of descendants heirs of legal succession, characterized by downward legatee notion of inheritance, proposing his own definition, right offspring, progeny showed characters of legal successor legatee, offspring analyzed heirs who are both deceased minor children as well as adults, both in marriage and outside marriage as both blood as well as the adoption, grouping them depending on different criteria, highlighted specific legatee characters legal status of offspring, highlighting the concept unable to work analyzed the legislation of the Republic of Moldova, other countries

 5. CORAPORTUL DINTRE SĂRĂCIA BĂTRÂNILOR ŞI MINIMUL DE EXISTENŢĂ ÎN CONTEXTUL TRANSFORMĂRILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liliana SALCUŢAN

  2017-01-01

  Full Text Available În acest articol sunt prezentate rezultatele parţiale ale unui studiu ce-şi propune să stabilească coraportul dintre modul de viaţă şi minimul de existenţă al persoanelor vârstnice din R. Moldova. Ne-am propus să identificăm problemele care îi împiedică pe cetăţenii vârstnici să-şi permită un mod decent de viaţă, fiindu-le asigurat un minim de hrană, îmbrăcă­minte şi adăpost la nivel de subzistenţă.THE CORRELATION BETWEEN OLD AND SUBSISTENCE MINIMUM POVERTY IN THE PROCESSING OF MOLDOVAThis article presents partial results of a study which aims to establish the correlation between life style and subsistence minimum for the elderly in Moldova. In this article we intend to identify problems that prevent senior citizens afford achieve a decent way of life, providing a minimum of food, clothing and shelter to the subsistence level.

 6. The Socialist Car

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Lars K.

  2013-01-01

  Review of L.H. Siegelbaum (ed.) The Socialist Car. Automobility in the Eastern Block. Cornell University Press, 2011.......Review of L.H. Siegelbaum (ed.) The Socialist Car. Automobility in the Eastern Block. Cornell University Press, 2011....

 7. PLURALISMUL MEDIATIC EXTERN ÎN REPUBLICA MOLDOVA: RISCURI ŞI AMENINŢĂRI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gonța Ana

  2017-01-01

  Full Text Available Aplicarea metodologiei europene de măsurare a pluralismului mediatic pe dimensiunea sa externă punctează, prin date concrete, problemele reale din audiovizualul autohton. Condiţiile în care se dezvoltă piaţa mass-mediei din Republica Moldova în ultimii ani constituie (sau ar trebui să constituie o îngrijorare permanentă pentru breaslă, pentru cercetătorii din domeniu, pentru factorii de decizie şi, nu în ultimul rând, pentru public. Fenomenul de concentrare a proprietăţii în presă, sfidarea normelor deontologice şi profesionale, lipsa de respect pentru consumatorul de informaţie, toate conturează un nivel inadecvat de pluralism mediatic extern.EXTERNAL MEDIA PLURALISM IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA: RISK LEVELS AND THREATSThe application of the European methodology for measuring media pluralism on the external dimension indicates, with concrete data, on the real problems in the national broadcasting. The conditions of the developing of media market in Moldova in recent years is (or should be a permanent concern for the journalistic guild, researchers, decision makers, and for the public. The phenomenon of concentration of ownership in the media, the defiance of ethical and professional norms, the lack of respect for the consumer of information, all together outline an improper level of external media pluralism.

 8. IMPACTUL PSIHIATRICO-LEGAL AL INFRACŢIUNILOR SEXUALE ÎMPOTRIVA MINORILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Constanţa MADAN

  2017-03-01

  Full Text Available Actuala cercetare are drept scop studierea şi relevarea structurii infracţiunilor sexuale împotriva minorilor din Republica Moldova şi determinarea urmărilor psihiatrice evidente. Studiului au fost supuse şi analizate 100 de cazuri de infracţiuni sexuale împotriva minorilor, cercetate în secţia clinică a Centrului de Medicină Legală din municipiul Chişinău, săvârşite în perioada anilor 2010-2015. Ulterior, în fişele medicale din arhiva Spitalului Clinic de Psihiatrie au fost căutate numele acestor victime, în vederea stabilirii prezenţei la ele a unor tulburări psihice. S-a stabilit impactul infracţiuni­lor sexuale asupra stării psihice a minorilor în funcţie de anumite criterii, folosind o fişă-schemă statistică anexată.THE FORENSIC AND PSYCHIATRIC CONSEQUENCES OF THE SEXUAL OFFENSES DIRECTED AGAINST THE MINORS FROM REPUBLIC OF MOLDOVAThe research purpose is to study and reveal the structure of sexual offenses against minors in Moldova with obvious psychiatric consequences. 100 cases of sexual offenses against children examined at Clincal Department of Forensic Medical Center and at the Archive of the Psychiatric Hospital from Moldova were studied, during the period of 2010-2015. It was established the impact of the sexual abuse to minors according by some points, using an annex statistics.

 9. Socialist psychotherapy and its dissidents.

  Science.gov (United States)

  Leuenberger, C

  2001-01-01

  This article focuses on the history of psychotherapeutic theory and practice in socialist East Germany before the fall of the Berlin Wall in 1989. The "official" pre-1989 socialist history of East German psychology is juxtaposed to psychotherapists' post-1989 oral history of the development of Socialist psychological theory and practice. These reconstructive histories draw on embryonic therapeutic practices that diverged from the dominant socialist paradigm. Their existence exemplifies how a state-driven high modernist scheme for remaking society can fail as it does not account for the complex relationship between a state's abstract knowledge and local practices. Moreover, the emphasis therapists put on the prevalence of these alternative practices also reveals how the present post-socialist context becomes an interpretative resource for reconstructing their past. By emphasizing these practices they try to bridge the gap between their past and current practices so as to minimize the transformation that has taken place.

 10. Economic calculation in socialist countries

  NARCIS (Netherlands)

  Ellman, M.; Durlauf, S.N.; Blume, L.E.

  2008-01-01

  In the 1930s, when the classical socialist system emerged, economic decisions were based not on detailed and precise economic methods of calculation but on rough and ready political methods. An important method of economic calculation - particularly in the post-Stalin period - was that of

 11. Socialist Principles of Appropriative Justice

  NARCIS (Netherlands)

  V. van der Weerden (Victor)

  2015-01-01

  textabstractDuring the last quarter of the twentieth century, many analytical Marxists contributed to the revival of the debate concerning the relationship between Marxism and morality. One such attempt made by Ziyad Husami (1978) was to derive a ‘socialist principle of justice’ from Marx’s

 12. The State Socialist Mortality Syndrome

  NARCIS (Netherlands)

  E. Carlson (Elwood); R. Hoffmann (Robert)

  2011-01-01

  textabstractDeath rates for working-age men in European state socialist countries deviated from general improvements in survival observed in the rest of Europe during the 20th century. The magnitude of structural labor force changes across countries correlates with lagged increases in death rates

 13. The State Socialist Mortality Syndrome

  NARCIS (Netherlands)

  E. Carlson (Elwood); R. Hoffmann (Robert)

  2010-01-01

  textabstractDeath rates for working-age men in European state socialist countries deviated from general improvements in survival observed in the rest of Europe during the 20th century. The magnitude of structural labor force changes across countries correlates with lagged increases in death rates fo

 14. Geothermal potential in Mexico; Potencial geotermico de la republica mexicana

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ordaz Mendez, Christian Arturo; Flores Armenta, Magaly; Ramirez Silva, German [Comision Federal de Electricidad, Gerencia de Proyectos Geotermoelectricos, Morelia, Michoacan (Mexico)]. E-mail: christian.ordaz@cfe.gob.mx

  2011-01-15

  parte de la estrategia de la CFE para incrementar la generacion de energia electrica mediante fuentes no convencionales llevo a cabo un calculo del potencial geotermico del pais. Este calculo se efectuo a traves del inventario nacional de manifestaciones termales con que cuenta la GPG, el cual ha permitido identificar 1380 manifestaciones termales distribuidas en todo el pais, con informacion de las temperaturas tomadas superficialmente y las temperaturas obtenidas por medio de geotermometros. El calculo del potencial geotermico se hizo con base en la clasificacion de estas manifestaciones por rangos de temperatura geotermometrica, obteniendose asi recursos de alta, media y baja entalpia. Posteriormente se utilizo el metodo volumetrico para obtener el potencial geotermico nacional. Los resultados indican que para las Reservas Posibles los recursos de alta entalpia ascienden a 5691 MWe, para los de moderada entalpia son de 881 MWe y los de baja entalpia de 849 MWe dando un total de 7422 MWe. Por otra parte, las Reservas Probables para el recurso de alta entalpia son de 1643 MWe, para los de moderada entalpia de 220 MWe y para los de baja entalpia de 212 MWe dando un total de 2077 MWe. Por ultimo las Reservas Probadas se tomaron como la capacidad adicional que puede instalarse en cada uno de los campos geotermicos conocidos, dando un total de 186 MWe. La informacion se proceso y se integro por medio del Sistema de Informacion Geografica (SIG) ArcGis 9.2 (c), dando como resultado la publicacion via Intranet del Mapa del Potencial Geotermico de la Republica Mexicana.

 15. EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ACHIZIŢII PUBLICE DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL PREVEDERILOR LEGISLATIVE ALE UE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elena RUSU

  2016-12-01

  Full Text Available Autorul abordează întregul sistem de achiziţii publice ca un instrument necesar şi important de eficientizare a acestora în contextul prevederilor legislative ale UE. În baza analizei procesului de achiziţii publice în contextul prevederilor legislative ale UE autorul a constatat prezenţa unor nereguli şi disfuncţionalităţi la organizarea şi desfăşurarea procedu­rilor de achiziţii publice la nivel naţional. Ca urmare, sunt propuse unele direcţii eficiente care ar contribui la crearea unui sistem eficace de achiziţii publice pe baza principiilor de reglementare a acestora aplicate în UE.EFFICIENT PUBLIC PROCUREMENT SYSTEM IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA IN THE CONTEXT OF THE EU LEGISLATIONAuthor deals with the whole system of public procurement as a necessary and important tool to streamline them in the context of the EU legislation. Based on the analysis of the procurement process in the context of the EU legislation, the author found the presence of irregularities and failures in organization and conduct of procurement procedures at national level, the conclusion was proposed some ways effective contribute to creating an effective procurement system based on the principles of solving them applied in the EU.

 16. ASIGURAREA COMPETITIVITĂŢII PRODUSELOR AGRICOLE PE PIAŢA INTERNĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA: ASPECT METODOLOGIC

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Angela DOLGOPOL

  2016-12-01

  Full Text Available În economia modernă, caracterizată de o creştere continuă şi concurenţă, competitivitatea devine o condiţie necesară a existenţei întreprinderilor agricole. În acest articol sunt examinaţi factorii ce asigură creşterea competitivităţii companiilor agricole, accentul fiind pus pe activităţile recomandate în acest sens.Sunt înaintate recomandări privind măsurile de politică economică, susceptibile să sporească securitatea pieţei interne şi competitivitatea producătorilor locali atât în interiorul ţării, cât şi pe pieţele externe.THE COMPETENCE INSURANCE OF AGRICULTURAL PRODUCTS ON THE INTERNAL MARKET OF REPUBLIC MOLDOVA: THE METODOLOGICAL ASPECTIn a modern economy, characterized by a continued growth of competition, competitiveness becomes a necessary condition for the existence of agricultural enterprises. In this article, are being examined the factors and activities, required for growth of agricultural company’s competitiveness.The authors of the article offer some recommendations about the economical policy capable of securing the internal market and increasing competition between the local manufacturers both inside of the country and abroad.

 17. The Socialist Market Economy and Education Reform

  Science.gov (United States)

  Yixian, Li

  2006-01-01

  The [Chinese Communist] Party's Fourteenth Congress unequivocally confirmed the building of a socialist market system. The Third Plenary Session of the Party's Twelfth Congress in 1984 propounding the market led to economic reforms and the advancing of the theory of a socialist market economy. It constitutes a deepened understanding of the…

 18. Kazakh Literature of Post-socialist Realism

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zhansaya Zharylgapov

  2013-01-01

  Full Text Available The article studies innovative trends in the Kazakh literature of 1960s, influenced by totalitarianism for a long time, analyses ideological and aesthetic concepts, contrary to socialist realism, dominating at that time, indicates the ways of modernist aesthetics development in works of the post-socialist period, determines features of new characters in literature

 19. Introduction. Socialist Culture and Modernity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joes Segal

  2014-11-01

  Full Text Available From October 6th to 11th, 2013, the MS Gretha van Holland brought twenty-four conference participants from Berlin to Beeskow, Eisenhüttenstadt, Frankfurt/Oder and back to Berlin. The aim of this on-board boat conference, organised by Art Archive Beeskow and Utrecht University in collaboration with Marlene Heidel, Claudia Jansen and Ursula Lücke, was to cross borders – national and disciplinary – by connecting parallel and divergent European histories of the Cold War period, both on a conceptual and on a practical level. A selected group of historians, art historians, architectural historians, cultural anthropologists and visual artists discussed the various ways in which socialist cultural history has been presented over the past decades and put new perspectives to the test. This conference has resulted in the present issue of HCM.

 20. On the transformation of socialist citeis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Scarpaci, Joseph L.

  2000-01-01

  he collapse of the Socialist bloc after 1989 has been a topic of inquiry in many of the social sciences. In urban geography, however, there has been little systematic review about the changing nature of socialist cities in an era of rapid globalization. This paper outlines some of the macroeconom...... contours that have conditioned national and metropolitan economies since 1989. It then reviews some of the defining features of the socialist city as a backdrop to Warsaw, selected Chinese cities, Ho Chi Minh, and Havana, which are the case studies of this special issue....

 1. Kommunikation skaber din organisation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Heidi

  KOMMUNIKATION skaber din ORGANISATION tager udgangspunkt i en narrativ tilgang til kommunikation, hvor organisationen skabes i mødet mellem ledere, medarbejdere, organisation og omverden. Historier hjælper os med at skabe mening, og er derfor vigtige både som et udviklingsværktøj i organisationen...

 2. TREMATODOFAUNA COMPLEXULUI PELOPHYLAX ESCULENTA (AMPHIBIA, ANURA DIN CODRII CENTRALI AI REPUBLICII MOLDOVA. 1. FAMILIILE PLAGIORCHIIDAE, CEPHALOGONIMIDAE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dumitru ERHAN

  2015-12-01

  Full Text Available Lucrarea conţine date cu privire la infestarea cu trematode a amfibienilor din familia Ranidae (Amphibia, Anura care populează ecosistemele naturale şi antropizate ale Codrilor centrali din Republica Moldova. Cercetări helmintologice ale amfibienilor au fost efectuate pentru prima dată în Republica Moldova. Rezultatele obţinute atestă infestarea ranidelor verzi (Rana ridibunda, R. lessonae, R. esculenta cu trematode din familiile Gorgoderidae (Gorgodera varsoviensis Sinitzin, 1905, Diplodiscidae (Diplodiscus subclavatus Pallas, 1760, Plagiorchiidae (Opisthioglyphe ranae Frohlich, 1791, Haematoloechus variegatus Rudolphi, 1819, Cephalogonimidae (Cephalogonimus retusus Dujardin, 1845 şi Lecithodendriidae (Pleurogenes claviger Rudolphi, 1819, Pleurogenoides medians,Olsson, 1876, Prosotocus confusus Looss, 1894, Candidotrema loossi, Africa, 1930. În lucrare sunt expuse rezultatele ce atestă nivelul de infestare a complexului Pelophylax esculenta cu specii de trematode din familiile Plagiorchiidae şi Cephalogonimidae. Pentru fiecare specie au fost stabilite: încadrarea sistema-tică, sinonimele, gazdele, localizarea organică, răspândirea geografică, etiologia şi ciclul biologic. De asemenea, este specificat volumul materialului colectat, este dată descrierea morfologică a speciilor, indicat nivelul de infestare în funcţie de vârstă, gen şi ecosistem, acestea fiind însoţite de fotografii şi figuri originale. FAUNA OF TREMATODES OF COMPLEX PELOPHYLAX ESCULENTA (AMPHIBIA, ANURA FROM CENTRAL CODRI FOREST OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA. 1. FAMILIES PLAGIORCHIIDAE, CEPHALOGONIMIDAEThe paper presents data on trematodes infestation in amphibians from family Ranidae (Amphibia, Anura in natural and anthropized ecosystems of Central Codri forest from the Republic of Moldova. The helminthological researches of amphibians were accomplished for the first time in the Republic of Moldova. As result the infestation of Ranidae family species

 3. DID THE PEASANTS BECOME SOCIALIST?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oreshkina M. A.

  2015-10-01

  Full Text Available During the times of the Soviet Union, it was believed that the collective farm peasants were a class of the soviet society that formatted its social basis together with the working class and the people’s intellectuals. There was also an opinion that the collective farm peasants took an active part in construction of the communism and in ever more intensive development of productive forces in the agricultural sector. Evolution of the peasants was interpreted as follows: in course of preparation and actual realization of the social revolution along with subsequent reforms, the poorest peasants acting as ally of the proletariat became stronger in their revolutionary mood and gradually mastered certain elements of the proletarian ideology. Revolutionary enthusiasm and mood of the poorest peasants changed the consciousness of most working peasants for the benefit of collectivization. The latter created in its turn an objective basis of all peasants’ transformation to a quite new social class and formation of its socialist psychology. At the same time, the peasants were always under suspicion, which related to their petty-bourgeois nature. It should be mentioned that there was not any voluntary move of peasants from individualistic sentiments to collectivism. The transition to industrial methods in agriculture and to integration of peasants to collective farms was not caused by some abstract class feeling of the peasants but by the economic necessity and expedience for the country. Therefore, we can observe a substitution of sense platforms regarding this matter, which is ascertained and reasoned in this publication

 4. What would a socialist health service look like?

  Science.gov (United States)

  Brecher, B

  1997-09-01

  A socialist health service cannot be a socialist island in a sea of capitalism, as the record of the British National Health Service shows. Nonetheless, since health is a basic need, it can be a key component of the advocacy of socialism. I propose two central socialist principles. On the basis of these I suggest that a socialist health system would emphasise care rather than service; insist on democratic structures and control of resources; and require the prohibition of private medicine.

 5. Aram Khachaturian and socialist realism: A reconsideration

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Schultz Joseph

  2016-01-01

  Full Text Available Aram Khachaturian remains a neglected figure in scholarship on Soviet music, his work often held as exemplifying Socialist Realism at its most conformist. In this article I suggest that folk music strongly influenced his style well before the imposition of Socialist Realism, and that his musical language and aesthetics have much more in common with those of contemporary composers in the West than has previously been assumed. A central focus of the paper will be to examine the role played by Soviet musicologists in placing questionable critical constructs on Khachaturian’s career and creative achievement.

 6. The Philosophical Ground of Modern Socialist Sport.

  Science.gov (United States)

  Osterhoudt, Robert G.

  1985-01-01

  Philosophical accounts of sport's sociopolitical purposes tend either to condemn or promote various political ideologies. This essay gives a synthetic interpretation of the philosophical groundwork of judgments about socialist sport in terms of Hegel's contributions to Marxist thought and the implications of Marxist thought for modern sporting…

 7. The Philosophical Ground of Modern Socialist Sport.

  Science.gov (United States)

  Osterhoudt, Robert G.

  1985-01-01

  Philosophical accounts of sport's sociopolitical purposes tend either to condemn or promote various political ideologies. This essay gives a synthetic interpretation of the philosophical groundwork of judgments about socialist sport in terms of Hegel's contributions to Marxist thought and the implications of Marxist thought for modern sporting…

 8. Istoria jurnalismului din România în date, Enciclopedie cronologică, Marian Petcu (coord., Bucureşti, editura Polirom, 2012, 1414 p.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Speranţa Sofia MILANCOVICI

  2012-01-01

  Full Text Available În perioada 28-30 martie 2008 era în derulare, la Castelul Macea din proximitatea Aradului, Primul Congres Naţional de Istoria Presei din România.Evenimentul Ştiinţific, organizat prin colaborarea între ARIP (Asociaţia Română de Istoria Presei şi Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative, a reunit zeci de specialişti în istoria presei, jurnalişti, biblioteconomişti şi editori din întreaga ţară, dar şi din Republica Moldova.În acest context, aşa cum însuşi coordonatorul volumului, Marian Petcu, notează în cuvântul înainte, s-a stabilit metodologia de colectare / redactare a informaţiilor în vederea realizării primei enciclopedii cronologice a presei din România.După peste 4 ani de muncă a colectivului de contributori, editura Polirom oferă, în anul 2012, cu sprijinul financiar al Administraţiei Fondului Cultural Naţional, specialiştilor în domeniu şi, mai larg, oamenilor de cultură din ţară şi străinătate, bucuria unei experienţe ştiinţifice în premieră: Istoria jurnalismului din România în date. Enciclopedie cronologică.

 9. Long-lasting effects of socialist education

  OpenAIRE

  Fuchs-Schündeln, Nicola; Masella, Paolo

  2016-01-01

  Political regimes influence the contents of teaching and the criteria used to select and evaluate students. We study the impact of a socialist education on the likelihood of obtaining a college degree, as well as on several labor market outcomes, by exploiting the reorganization of the school system in East Germany after reunification. Our identification strategy relies on the following consideration: within the same cohort of individuals from the East who were still in education at reunifica...

 10. Biplot dinámico

  OpenAIRE

  Egido Miguélez, Jaime

  2015-01-01

  [ES]El biplot dinámico es una ampliación de los métodos biplot para el tratamiento de datos de tres vías. Los métodos biplot son una representación gráfica de datos multivariantes. Fijada una situación de referencia, el Biplot Dinámico se desarrolla en dos pasos: 1) análisis estático: se analiza la situación de referencia; 2) análisis dinámico: se analizan las demás situaciones proyectadas sobre el bipot anterior. Para dar soporte operativo al método Biplot Dinámico se ha desarrollado ...

 11. Turismo, eje fundamental en el desarrollo economico de la republica dominicana durante las ultimas tres decadas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Héctor Julio Real Aquino

  2016-08-01

  Full Text Available A través de los tiempos el turismo  se ha convertido en uno de los sectores más representativos de la economía global, en la actualidad son muchos los aspectos en los cuales el turismo contribuye de forma muy positiva en la economía mundial, entre los cuales destacan: Aportación al PIB, crea empleos y empresas, así como ingresos por las exportaciones y servicios ofrecidos por este sector. Este ha sido el caso de la Republica Dominicana, en donde el turismo ha pasado a desempeñar un papel primordial y fundamental para el desarrollo socioeconómico del país. En el presente trabajo se da a conocer como el turismo a través de cuatro periodos diferenciados que van desde el año 1980 hasta el año 2014, han influido positivamente al desarrollo económico del país, a través de los aportes que este sector hace, la generación de empleos y la inversión extranjera directa en el sector turismo.

 12. An analysis of the Yugoslav socialist system

  OpenAIRE

  Endri Papajorgji; Greta Alikaj

  2015-01-01

  The Socialist Yugoslav Federation established from 1951 to 1990 introduced the so-called system of “social ownership”. While in the system of planned economy, private property was negated from “means of production”, in the economic system of self-management of workers (Yugoslav Federation) an object (thing) that was in social property had no owner. In Yugoslavia, from 1974- 1990, the “Basic organization of associated labor” was the institution which met the needs of the economic system of sel...

 13. Analysis on Family Factor in Construction of New Socialist Countryside

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2012-01-01

  This paper analyzes the family factor in the construction of new socialist countryside. It is believed that the family plays both the positive role and negative role in new socialist countryside construction. Based on this analysis,it puts forward corresponding countermeasures,including bringing into play the effect of family in promoting production and carrying forward excellent factors of family culture.

 14. An analysis of the Yugoslav socialist system

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Endri Papajorgji

  2015-03-01

  Full Text Available The Socialist Yugoslav Federation established from 1951 to 1990 introduced the so-called system of “social ownership”. While in the system of planned economy, private property was negated from “means of production”, in the economic system of self-management of workers (Yugoslav Federation an object (thing that was in social property had no owner. In Yugoslavia, from 1974- 1990, the “Basic organization of associated labor” was the institution which met the needs of the economic system of self-management and social property. The “Basic organization of associated labor” was defined in Article 14 of the Yugoslav Constitution from 1974 as “a workers union, in which workers fulfill directly or equally their social-, economic- and self-administering rights, and decide on issues dealing with the socio-economic situation of the organization”. Based on Article 463 of the law “On associated labor” from 1976, this organization consisted of the Council of Workers, which was also the central- and the decision-making body responsible for all economic-, financial-, and administrative issues. The Executive Council was the executive body of this organization and the Council of Directors was the Supervisory Board talking in the definitions of commercial legislation (Höcker-Weyand, 1980, 81. In this sense, main objective of this article is to analyze the Yugoslav socialist economic system in a legal-, socio-, economic approach

 15. Integrarea minorităţilor în discursul politic din Republica Moldova (Integration of Minorities in the Public Discourse from Republic of Moldova

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Julien Danero IGLESIAS

  2013-11-01

  Full Text Available According to the last 2004 census, minorities in the Republic of Moldova - Ukrainians, Russians, Gagauz , Bulgarians and Romanians -make up some 24.2% of the population along the Moldovan majority. These minorities live today in a state that can be considered a "nationalizing" state, following the concept proposed by Rogers Brubaker, a state where the authorities are trying to build a nation-state following the classic model of the nineteenth century. In this state, however, several trends can be observed and there is not a fixed definition of what the Moldovan nation is. Generally speaking, Moldovanists insist on a separate nation and people while Romanianists insist on the unity of Moldovans and Romanians. The article examines this civic nation at the discursive level. Following a methodology inspired by the Vienna School of Critical Discourse Analysis, speeches by President Vladimir Voronin while he was in power between 2001 and 2009 are analyzed. As his discourse can be seen as belonging to the Moldovanist inclusive tendancy, the aim is primarily to determine which role is played by minorities in these speeches. The speeches are then compared with the speeches by interim President of the Republic of Moldova in 2009-2010, Mihai Ghimpu, representing the opposite Romanianist trend. Continuing the analysis proposed by authors such as Vladimir Solonari and Stefan Ihrig, the article demonstrates that in Moldova, despite the fact that the country is sometimes presented as a model of a civic nation, members of minority groups are considered tolerated "foreigners" and that the Moldovan society in the studied period seemed to be developing, at least discursively, without taking minorities into account.

 16. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR PUBLICE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA; DEPARTAMENTELE DE RP SI COMUNICAREA ONLINE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ala MÎNDÎCANU

  2007-06-01

  Full Text Available The 21st century can be rightfully entitled “the century ofcommunication”. Today we could not by no means imagine a society without mobile phones, internet or else anything labeled as communication - as a process. The technical literature in the field defines communication as “the fundamental characteristic of the human being, expressing the universal element, and which is different from communication considered as a set of instruments, i.e. those proper tools, techniques and technologies that simplify and amplify the individual – group –oriented process of communication.

 17. The French Socialist Party: Membership between Closed and Open Primaries

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marino De Luca

  2015-03-01

  Full Text Available For some years now the clamor for democratisation of parties' internal functioning has been spreading across democracies. Among them, France has advanced impressively in the past few years. In 2006, the Socialist Party (PS launched a closed primary to choose the socialist candidate, Ségolène Royal, for the 2007 presidential election. Approaching the 2012 presidential elections, the leftist coalition (PS and PRG launched open primary elections to select its chief-executive candidates, with François Hollande finally emerging as a nominee. In this article, we shall examine how the socialist membership changed during the past three socialist congresses, analysing the outcome of the two above-mentioned primary elections. In particular, we shall observe the Le Mans (2005, Reims (2008 and Toulouse (2012 Congresses, and describe membership, participation, and competitiveness within the PS. The study was based on data collected from an administrative unit, the French départements.

 18. Nationalsozialistische Konzentrations- und Vernichtungslager National Socialist Concentration and Extermination Camps

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Max Plassmann

  2000-11-01

  Full Text Available Das Buch stellt Organisationsformen, Zuständigkeiten und Politik hinter dem nationalsozialistischen Konzentrationslagersystem dar.This book presents organization, competences and policies underlying the system of National Socialist concentration camps.

 19. MARXIST THEORY AND MONETARY POLICIES DURING SOCIALIST CONSTRUCTION

  OpenAIRE

  Lucia Lizarazu

  2016-01-01

  The paper aims to identify the main points of consensus and disagreement between monetary theory in Marx and the quantity theory of money, and motivation as a contribution to debate on the need and scope for monetary planning in socialist construction. The study allows us to conclude that monetary planning in socialist construction must ensure compliance with the law of the amount of paper money needed in the circulation and the general law of circulation, so as to guarantee the function of m...

 20. Har du sikret din alderdom?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kiens, Bente; Aagaard, Peter Gjerndrup

  2006-01-01

  Daglig fysisk aktivitet kan betragtes som indbetaling op din personlige helbredspension. Jo mere du sætter ind på kontoen, og jo oftere du gør det, jo større er sandsynligheden for, at du lever længere og får et sundere helbred. Og det er aldrig for sent at starte med indbetalingerne....

 1. Comparing Socialist and Post-Socialist Television Culture. Fifty Years of Television in Croatia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zrinjka Peruško

  2014-06-01

  Full Text Available This article builds a theoretical model for comparative analysis of media culture based on the notion of genre, and applies it to a comparative analysis of television as a cultural form in socialist and post-socialist Croatia. The paper explores how the shares and generic composition of program modes of information, entertainment and fiction change in time, and how the contribution of different genres to program flow and modes varies with the changes of political, economic and technological context. Longitudinal trends in television flows are comparatively evaluated in relation to trends in genre developments in Europe and their relationship to the changes in the cultural role of television. The results show a decrease in the information and an increase in the fiction mode between socialism and democracy, with some similarities of the Croatian and western television culture in relation to genre and mode composition and flow, albeit with a belated introduction of neo television genres. Notwithstanding the limited freedom of expression and ideological content, which necessarily influenced socialist media culture, television as a cultural form in Croatia developed in concert with the global program flows. The article is based on original content analysis of television schedules where the unit of analysis is a televisions program listing. The analogue television universe is represented by longitudinal data for 1959, 1969, 1979, 1989, 1999, and 2009. The stratified systematic sample (N=3934 for each chosen year consists of two constructed weeks from a universe of all listed programs broadcast on all free to air television channels with a national reach license.

 2. New heating load calculation in practice. DIN 4701 vs. DIN EN 12831; Neue Heizlastberechnung in der Praxis. DIN 4701 vs. DIN EN 12831

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kroeber, C. [Rehau-Akademie Bau, Erlangen (Germany)

  2004-09-15

  DIN EN 12831 is the most controversial technical standard that ever was. The contribution shows the changes from DIN 4701 and their consequences on heating systems and heating grids. (orig.) [German] Wie keine andere Norm, die in den letzten Jahren im Hinblick auf die europaeische Harmonisierung eingefuehrt wurde, sorgt die Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 fuer reichlich Gespraechsstoff. In folgendem Beitrag wird beschrieben, welche Veraenderungen im Vergleich zur Waermebedarfsberechnung nach DIN 4701 auftreten und wie sie sich auf die Heizsysteme und Waermeerzeugungsanlagen auswirken. (orig.)

 3. Diné (Navajo) Ethno- and Archaeoastronomy

  Science.gov (United States)

  Chamberlain, Von Del

  The Navajo (Diné) are an Athabascan-speaking people who migrated from the far northwest of America into the desert southwest where they became the largest surviving Native American culture. Three words portray Diné philosophy - beauty, harmony, and balance. Their traditions are rich with astronomical symbolism found in literature, ceremony, iconography, artifacts, rock art, and the sacred landscape. This chapter summarizes Diné astronomical traditions, identification of stars known to be important to the Diné, and how these are depicted on artifacts and rock art.

 4. Application of GIS in New Socialist Countryside Construction

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Shunxi; YAN; Yonglu; YAN; Xiaolei; WANG

  2013-01-01

  Survey and research of new socialist countryside construction in Hebei Province are favorable for determining approaches and construction mode of new socialist countryside in other areas,and favorable for advancing the urban and rural integration in Hebei Province. With the aid of GIS technology,it is able to create spatial information database,correlate with rural statistical data and spatial information. Then,in the form of thematic map,it can visually indicate current situations of rural economy,and existing problems of development. Finally,it is expected to promote rural information construction and guide new countryside planning,to facilitate inquiry and search of information,and to provide supporting decisions for new socialist countryside construction.

 5. 77 FR 51514 - Steel Wire Garment Hangers From the Socialist Republic of Vietnam: Preliminary Affirmative...

  Science.gov (United States)

  2012-08-24

  ... International Trade Administration Steel Wire Garment Hangers From the Socialist Republic of Vietnam... of steel wire garment hangers from the Socialist Republic of Vietnam (``Vietnam'').\\1\\ On August 2... Steel Wire Garment Hangers From the Socialist Republic of Vietnam: Preliminary Determination of Sales...

 6. 75 FR 60730 - Certain Frozen Warmwater Shrimp From the Socialist Republic of Vietnam: Initiation of Antidumping...

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... International Trade Administration Certain Frozen Warmwater Shrimp From the Socialist Republic of Vietnam... antidumping duty order on certain frozen warmwater shrimp (``shrimp'') from the Socialist Republic of Vietnam...: Certain Frozen Warmwater Shrimp From the Socialist Republic of Vietnam, 70 FR 5152 (February 1,...

 7. Bilateral Social Security Instruments Concluded between European Socialist Countries.

  Science.gov (United States)

  Popescu, Andrei

  1982-01-01

  Presents a review of existing bilateral treaties, conventions, and agreements in the field of social policy concluded between European socialist countries. It summarizes their basic principles, their social security provisions (old-age benefit, employment injury benefits, cash benefits for sickness and maternity), and the provisions concerning…

 8. NEW SOCIALIST COUNTRYSIDE—WHAT DOES IT MEAN?

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2006-01-01

  Wen Jiabao (Premier of the State Council): The issues concerning agriculture, rural areas and farmers are fundamental ones that have a bearing on the overall modernization drive. Building a new socialist countryside refers to putting agriculture and rural initiatives more prominently on the agenda of China's modernization drive.

 9. Introduction: Old Conflicts, New Media: post-socialist digital memories

  NARCIS (Netherlands)

  E. Rutten; V. Zvereva

  2013-01-01

  This book examines the online memory wars in post-Soviet states - where political conflicts take the shape of heated debates about the recent past, and especially World War II and Soviet socialism. To this day, former socialist states face the challenge of constructing national identities, producing

 10. Psychiatry in former socialist countries: implications for north korean psychiatry.

  Science.gov (United States)

  Park, Young Su; Park, Sang Min; Jun, Jin Yong; Kim, Seog Ju

  2014-10-01

  Very little information is available regarding psychiatry in North Korea, which is based on the legacy of Soviet psychiatry. This paper reviews the characteristics of psychiatry in former socialist countries and discusses its implications for North Korean psychiatry. Under socialism, psychiatric disorders were attributed primarily to neurophysiologic or neurobiological origins. Psychosocial or psychodynamic etiology was denied or distorted in line with the political ideology of the Communist Party. Psychiatry was primarily concerned with psychotic disorders, and this diagnostic category was sometimes applied based on political considerations. Neurotic disorders were ignored by psychiatry or were regarded as the remnants of capitalism. Several neurotic disorders characterized by high levels of somatization were considered to be neurological or physical in nature. The majority of "mental patients" were institutionalized for a long periods in large-scale psychiatric hospitals. Treatment of psychiatric disorders depended largely on a few outdated biological therapies. In former socialist countries, psychodynamic psychotherapy was not common, and psychiatric patients were likely to experience social stigma. According to North Korean doctors living in South Korea, North Korean psychiatry is heavily influenced by the aforementioned traditions of psychiatry. During the post-socialist transition, the suicide rate in many of these countries dramatically increased. Given such mental health crises in post-socialist transitional societies, the field of psychiatry may face major challenges in a future unified Korea.

 11. Psychiatry in Former Socialist Countries: Implications for North Korean Psychiatry

  Science.gov (United States)

  Park, Young Su; Park, Sang Min; Jun, Jin Yong

  2014-01-01

  Very little information is available regarding psychiatry in North Korea, which is based on the legacy of Soviet psychiatry. This paper reviews the characteristics of psychiatry in former socialist countries and discusses its implications for North Korean psychiatry. Under socialism, psychiatric disorders were attributed primarily to neurophysiologic or neurobiological origins. Psychosocial or psychodynamic etiology was denied or distorted in line with the political ideology of the Communist Party. Psychiatry was primarily concerned with psychotic disorders, and this diagnostic category was sometimes applied based on political considerations. Neurotic disorders were ignored by psychiatry or were regarded as the remnants of capitalism. Several neurotic disorders characterized by high levels of somatization were considered to be neurological or physical in nature. The majority of "mental patients" were institutionalized for a long periods in large-scale psychiatric hospitals. Treatment of psychiatric disorders depended largely on a few outdated biological therapies. In former socialist countries, psychodynamic psychotherapy was not common, and psychiatric patients were likely to experience social stigma. According to North Korean doctors living in South Korea, North Korean psychiatry is heavily influenced by the aforementioned traditions of psychiatry. During the post-socialist transition, the suicide rate in many of these countries dramatically increased. Given such mental health crises in post-socialist transitional societies, the field of psychiatry may face major challenges in a future unified Korea. PMID:25395966

 12. The Problem of Rights and Freedom in Andrzej Frycz Modrzewski’s "Commentariorum de Republica emendanda libri quinque"

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Marszk

  2015-12-01

  Full Text Available The subject of this article is the problem of rights and freedom in Andrzej Frycz Modrzewski’s "Commentariorum de Republica emendanda libri quinque". It sets out to show how the author sets out the two categories and construes the relations between them. Initially, it aims to highlight the general sources of thinking about rights and freedom in Central Europe, while at the same time offering a broad profile of Modrzewski in the light of his epoch. The main part of the article then presents a selection of ideas taken from his well-known work. It presents his conception of custom as the ground of law, and his furnishing of arguments for the existence of written laws. It distinguishes two criteria by means of which Modrzewski sought to evaluate laws: reason and justice. It outlines the negative aspects of certain acts, the worst of which is murder and its associated problems. His view concerning the incorrect treatment of serfs is also presented, together with his criteria for the selection of officials. This is followed by his innovatory project for reform of the judicial system, in which the key point is the establishment of permanent courts. Modrzewski’s attitude to the issue of freedom, with its distinction between inner and outer freedom, is then explored, emphasizing the inseparable character of the connection between the two concepts. Finally, the distinctively Polish character of the perspective presented is highlighted.

 13. PIAŢA OBLIGAŢIUNILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA. TENDINŢE DE DEZVOLTARE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrei MULIC

  2016-12-01

  Full Text Available Obligaţiunea este un titlu de valoare care atestă calitatea de creditor a deţinătorului ei faţă de emitent, emitentul obli­gându-se să plătească deţinătorului obligaţiunii o sumă anuală fixă, numită cuponul obligaţiunii, pe întreaga perioadă de valabilitate a acesteia. Obligaţiunea este un înscris emis de o întreprindere care are nevoie de finanţare, pe baza căruia aceasta obţine un împrumut. Firma care emite obligaţiunea se numeşte debitor, iar cea care o deţine se numeşte credi­tor (acesta oferă un împrumut. Obligaţiunile sunt active financiare cu dobândă fixă. Piaţa obligaţiunilor este constituită în majoritate din obligaţiuni cu o rată fixă a dobânzii.THE BOND MARKET IN MOLDOVA. DEVELOPMENT TRENDSBond is a security certifying its holder as a creditor to the issuer, the issuer is forcing bondholder them pay a fixed annual fee, called coupon bond throughout the period of validity. Bond is a document issued by a company that needs financing, on which it obtains a loan. The company issuing the bond is called debtor and the creditor who has called (it provides a loan. The bonds are financial assets with fixed interest. The bond market consists mostly of bonds with a fixed interest rate. 

 14. Approche du discours politique: "socialisme" et "socialiste" chez Jaures (An Approach to Political Discourse: "Socialism" and "Socialist" in Jaures' Discourse).

  Science.gov (United States)

  Chauveau, Genevieve

  1978-01-01

  Presents a linguistic and sociolinguistic analysis of the use of the words "socialism" and "socialist" in Jean Jaures' discourse, with a view to answering the following questions: (1) what is the process of semantic change, from a philosophical term to a political one; and (2) what is the nature of "political…

 15. PREMISELE CONSTITUIRII SOCIETĂŢII CIVILE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carolina BUDURINA-GOREACII

  2017-07-01

  Full Text Available În perioada regimului totalitar-comunist din URSS statul a încălcat suveranitatea poporului, iar timpul ce a urmat după prăbuşirea regimului comunist a fost marcat de schimbări esenţiale în statutul individului și al societăţii moldovenești în general. În același timp, a fost necesară crearea unor structuri neformale, autonome și independente care să apere drep­turile cetățenilor și să le ofere mai multe libertăți de luare a deciziilor în treburile publice locale. În acest context, consti­tuirea societăţii civile a fost posibilă nu doar prin unirea eforturilor tuturor actorilor nestatali, dar și prin creşterea poten­ţia­lului cetăţenilor în comunitate.Problema societăţii civile a început să fie discutată activ în țara noastră, mai ales odată cu recunoaşterea Republicii Moldova în calitate de subiect de drept internaţional. Iar premisele constituirii societăţii civile au fost strâns corelate de situaţia social-politică, dezvoltarea economică, crearea cadrului legislativ şi de percepţia cetăţeanului privind democra­tizarea ţării. Toate aceste aspecte vor fi examinate în acest articol.PREMISES OF ESTABLISHING THE CIVIL SOCIETY IN THE REPUBLIC OF MOLDOVADuring the totalitarian communist regime in the USSR the State violated the sovereignty of the people and the time that followed the collapse of the communist regime was marked by significant changes in the status of the individual and the Moldovan society in general. At the same time, it was necessary to create informal, autonomous and independent structures in order to defend the rights of citizens and to provide more freedom of decision-making in local public affairs. In this context, building civil society was only possible through the efforts of all non-state actors, and the increasing of citizens’ capacities in community.The issue of civil society began to be actively discussed in our country, especially with the recognition of

 16. INVESTIGAŢII HERMENEUTICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA ŞI ÎN ROMÂNIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alina ŞAVGA

  2016-03-01

  Full Text Available Prezentul studiu este consacrat analizei evolutive a cercetărilor privind interpretarea dreptului prin prisma herme­neu­ti­cii în spaţiul Republicii Moldova şi în cel al României. Starea actuală a investigaţiilor hermeneutice în Republica Moldova şi în România este determinată de posibila nedorinţă de a explora un domeniu nou prea sofisticat sau, totuşi, de inutilitatea metodei propuse. Astfel, interpretarea dreptului este abordată ca proces, autorii evidenţiind în mod special metodele şi procedeele de interpretare, fără a fi pe larg elucidate natura, esenţa interpretării, rolul şi semnificaţia ei pentru doctrină şi practică.EVOLUTION OF HERMENEUTICAL INVESTIGATIONS IN MOLDOVA AND IN ROMANIAThis study is devoted to analysis of research on the evolutionary interpretation of the law through the hermeneutics space in the Republic of Moldova and in Romania. The current status of the hermeneutical investigations in Moldova and Romania is due to the potential reluctance to explore a new area or too sophisticated, however, the futility of the proposed method. The interpretation of the law is approached as a process, in particular highlighting the authors methods and processes of interpretation, without extensively elucidated the nature, substance interpretation of the role and its significance to the doctrine and practice.

 17. Objective necessity of socialist family planning: a trial discussion.

  Science.gov (United States)

  Li, R

  1985-07-01

  On the basis of Marx and Engels' prediction and thesis of scientific socialism, socialist China, the most populous nation in the world, is the 1st to have realized the planned management of population reproductive in the history of mankind, thus giving an answer to the problem in practice. This paper makes a tentative exploration of such a necessity in socialist family planning. Engels points out that 1) under private ownership, population reproduction takes class antagonism as the basis, while public ownership of the means of production eradicates it; 2) in capitalist society, the reproduction of the labor force is commodity reproduction--public ownership of the means of production can be divorced from the domain of commodity; and 3) under private ownership, population reproduction is purely the private business of an individual or a family whose economic benefit forms the motive force of population reproduction--public ownership liberates it from one's personal gains making it a public affair. The great significance of family planning to economic development can be recognized as production, consumption, and accumulation. Taking family planning as the basis for the reproduction plan of the labor force is the guarantee of realizing the material production plan. Family planning reflects the trend of the structure and change of consumer requirements and provides the direct and indirect objectives of various items of material production planning; it provides the objective basis for social accumulation and the arrangement of expanding reproduction. 3 conclusions are derived: 1) the building up of the public ownership of the means of production affords man the possibility to regulate the production of matter as well as man, 2) the characteristics of the planned development of a socialist national economy demands the planned production of man, and 3) family planning and the development of a socialist economy demand their mutual congruence.

 18. European territorial cohesion policies: Parallels to socialist central planning?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Malý Jiří

  2016-03-01

  Full Text Available Contemporary EU territorial cohesion policy presents some striking reminders of features of socialist central planning. The objective of socio-spatial solidarity aimed at balanced spatial development is a core principle of both spatial planning doctrines. Reviewing key planning documents, this article compares territorial cohesion discourses in terms of their normative and analytical natures in order to critically evaluate the uniqueness and novelty of the current modern concept. In spite of ideological contradictions, a commonly-shared realisation of the importance of urban agglomerations as specific integrated spatial units and the need to improve living conditions in disadvantaged areas, are crucial characteristics for both spatial planning policies. Moreover, analytical spatial planning procedures are based on similar methods and lead to nearly identical results concerning the spatial pattern for one specific case settlement system (the South Moravian Region, Czech Republic. In this respect, the currently-emphasised territorial cohesion discourse is familiar to that in former socialist areas in Central and Eastern Europe. Based on these findings, spatial planning authorities should learn from the past in reflecting on the limitations and advantages of spatial planning in the socialist era.

 19. CHINA AND THE SOCIALIST TRANSITION - A BRIEF SKETCH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luís Carapinha

  2014-06-01

  Full Text Available The troubled course of the revolutionary process of building socialism in China reveals a gradual reorientation of revolutionary energies to the "technical tasks", focused on economic development and increase of productive forces. The theoretical and practical reframing of Chinese socialist transition acquires a qualitative dimension with the proclamation of the Reform and Opening policy and the recognition of the historical phase that the Communist Party of China, since Deng Xiaoping, defined as the primary stage of socialism. The economic reformulation stresses the issue of the use of market instruments in the process of socialist transition in China, establishing a parallel with the pioneering experience of Soviet NEP. The socialist market economy in China corresponds to a model of mixed economy, in which public ownership and the State hold the commanding heights of the economy, and the integration into the world economy is a key lever. This reality that does not set as granted a return of China to the dominance of capitalism. At the same time, the inevitable clash between the dynamics of two conflicting economic systems – socialism and capitalism – raises to the CCP and the Chinese proletariat the theoretical and practical requirement of safeguarding a re-updated class perspective.

 20. Theosophical socialists in the 1920s Okanagan: Jack Logie's Social Issues Summer Camps

  OpenAIRE

  Wagar, Samuel Eldon Charles

  2005-01-01

  The religion of Theosophy was a significant influence in Canada's early socialist movement. Although the influence of Theosophy has been examined in the socialist movements of the United States and the United Kingdom, the work that has been done in Canada has been limited to 1890s and 1920s Ontario. The socialist 'heartland' of Canada in the early twentieth century was British Columbia and the influence of Theosophy there was profound. Theosophy cannot be conflated with the Christian social g...

 1. Analysis of the indices of thermal comfort for the conditions of the Mexican Republic; Analisis de los indices de confort termico para las condiciones de la republica mexicana

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fuentes Freixanet, Victor; Rodriguez Viqueira, Manuel [Universidad Autonoma Metropolitana - Unidad Azcapotzalco (Mexico)

  2009-07-15

  The objective of this article is to analyze different indices of thermal comfort for the Mexican Republic. Among them the Fanger (PMV and PPD) physiological methods of comfort and the new effective temperature index are included. The standard effective temperature (SET), as well as the adaptive methods of Humphreys and Nicol, Auliciems, De Dear and Brager. A comparative analysis is done of the different indices through thematic maps determined by interpolation, using a climatic data base of 700 cities obtained from the observatories and stations of the National Meteorological Service. This article pretends to establish general criteria of the thermal comfort to later define design strategies for each one of the climatic regions of the Mexican Republic. [Spanish] El objetivo de este articulo es analizar distintos indices de confort termico para la Republica Mexicana. Entre ellos se incluyen los metodos fisiologicos de confort de Fanger (PMV y PPD), el indice de nueva temperatura efectiva. La temperatura efectiva estandar (SET), asi como los metodos adaptativos de Humphreys y Nicol, Auliciems, De Dear y Brager. Se hace un analisis comparativo de los distintos indices a traves de mapas tematicos determinados por interpolacion, usando una base de datos climaticos de 700 ciudades obtenidos de los observatorios y estaciones del Servicio Meteorologico Nacional. Este articulo presenta establecer criterios generales del confort termico para posteriormente definir estrategias de diseno para cada una de las regiones climaticas de la Republica Mexicana.

 2. Ernst Rüdin's Unpublished 1922-1925 Study "Inheritance of Manic-Depressive Insanity": Genetic Research Findings Subordinated to Eugenic Ideology.

  Science.gov (United States)

  Kösters, Gundula; Steinberg, Holger; Kirkby, Kenneth Clifford; Himmerich, Hubertus

  2015-11-01

  In the early 20th century, there were few therapeutic options for mental illness and asylum numbers were rising. This pessimistic outlook favoured the rise of the eugenics movement. Heredity was assumed to be the principal cause of mental illness. Politicians, scientists and clinicians in North America and Europe called for compulsory sterilisation of the mentally ill. Psychiatric genetic research aimed to prove a Mendelian mode of inheritance as a scientific justification for these measures. Ernst Rüdin's seminal 1916 epidemiological study on inheritance of dementia praecox featured large, systematically ascertained samples and statistical analyses. Rüdin's 1922-1925 study on the inheritance of "manic-depressive insanity" was completed in manuscript form, but never published. It failed to prove a pattern of Mendelian inheritance, counter to the tenets of eugenics of which Rüdin was a prominent proponent. It appears he withheld the study from publication, unable to reconcile this contradiction, thus subordinating his carefully derived scientific findings to his ideological preoccupations. Instead, Rüdin continued to promote prevention of assumed hereditary mental illnesses by prohibition of marriage or sterilisation and was influential in the introduction by the National Socialist regime of the 1933 "Law for the Prevention of Hereditarily Diseased Offspring" (Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses).

 3. La dinámica marina

  OpenAIRE

  2003-01-01

  En este trabajo se realiza una revisión general de los aspectos generales de la dinámica marina, especialmente centrado en playas y la parte más cercana a la costa de la plataforma. Es evidente que la dinámica de erosión, transporte y depósito de sedimentos, jugará un papel fundamental en la removilización de contaminantes. Formas de acumulación más profundas, jugarán un papel fundamental como reservónos de contaminantes. También es importante, ...

 4. Young Socialist Men in Mid-Sixties Britain

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hughes, Celia Penelope

  2012-01-01

  This article examines the political, social and psychological experiences of a group of young working-class men who in the early-to-mid 1960s became active members in branches of the Labour Party Young Socialists. Concentrated in London's East End, these branches had become increasingly open...... maturation from child to adult intersected with the formation of a new and distinctive extra-parliamentary culture on the British left that came to full fruition around Britain's anti-war movement, the Vietnam Solidarity Campaign. The formation of this collection of inner lives occurred simultaneously...

 5. The Work of Instructors for New Socialist Countryside Construction

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Lin ZENG; Shunsheng LU; Lamei YANG; Chaozhong ZHANG; Yunfei SONG; Yan LIU; Zhengyin WU; Jiajin TAO; Guixian WU

  2016-01-01

  To meet the wishes and demands of the majority of farmers,it is necessary to steadily build a new socialist countryside,and actively promote urban-rural integration. With the guidance for new countryside construction as an opportunity,this paper studies and explores the working practice of new countryside construction instructors sent by Longyang Agricultural Technique Extension Station for various village committees( or offices) during 2007- 2013. This paper analyzes and summarizes the results achieved and the main problems,and puts forth the corresponding recommendations. The results of the analysis can provide a reference for the instructors to carry out the guiding work for new countryside construction.

 6. 77 FR 46044 - Steel Wire Garment Hangers From the Socialist Republic of Vietnam: Preliminary Determination of...

  Science.gov (United States)

  2012-08-02

  ... Wire Garment Hangers From the Socialist Republic of Vietnam: Preliminary Determination of Sales at Less... preliminarily determine that steel wire garment hangers from the Socialist Republic of Vietnam (``Vietnam'') are... (``AD'') petition concerning imports of steel wire garment hangers from Vietnam filed in proper form...

 7. 77 FR 75973 - Certain Steel Wire Garment Hangers From the Socialist Republic of Vietnam: Final Affirmative...

  Science.gov (United States)

  2012-12-26

  ... International Trade Administration Certain Steel Wire Garment Hangers From the Socialist Republic of Vietnam... provided to producers and exporters of steel wire garment hangers (garment hangers) from the Socialist... Limited (Supreme) (collectively, the Infinite Companies). \\1\\ See Steel Wire Garment Hangers From...

 8. 77 FR 32930 - Certain Steel Wire Garment Hangers From the Socialist Republic of Vietnam: Preliminary...

  Science.gov (United States)

  2012-06-04

  ... International Trade Administration Certain Steel Wire Garment Hangers From the Socialist Republic of Vietnam... garment hangers (garment hangers) from the Socialist Republic of Vietnam (Vietnam). For information on the... received a countervailing duty (CVD) petition concerning imports of garment hangers from Vietnam filed...

 9. 78 FR 8105 - Steel Wire Garment Hangers From the Socialist Republic of Vietnam: Antidumping Duty Order

  Science.gov (United States)

  2013-02-05

  ... International Trade Administration Steel Wire Garment Hangers From the Socialist Republic of Vietnam... order on steel wire garment hangers from the Socialist Republic of Vietnam (``Vietnam''). DATES... sales at less than fair value in the antidumping duty investigation of steel wire garment hangers...

 10. 78 FR 18957 - Certain Frozen Fish Fillets From the Socialist Republic of Vietnam: Initiation of Antidumping...

  Science.gov (United States)

  2013-03-28

  ... International Trade Administration Certain Frozen Fish Fillets From the Socialist Republic of Vietnam...'') of the antidumping duty (``AD'') order on certain frozen fish fillets (``fish fillets'') from the... Notice of Antidumping Duty Order: Certain Frozen Fish Fillets From the Socialist Republic of Vietnam,...

 11. 77 FR 60675 - Certain Frozen Fish Fillets From the Socialist Republic of Vietnam: Initiation of Antidumping...

  Science.gov (United States)

  2012-10-04

  ... International Trade Administration Certain Frozen Fish Fillets From the Socialist Republic of Vietnam... antidumping duty order on certain frozen fish fillets (``fish'') from the Socialist Republic of Vietnam... request was based.\\3\\ \\1\\ See Notice of Antidumping Duty Order: Certain Frozen Fish Fillets From...

 12. 78 FR 72635 - Certain Frozen Warmwater Shrimp From the Socialist Republic of Vietnam: Rescission of Antidumping...

  Science.gov (United States)

  2013-12-03

  ... International Trade Administration Certain Frozen Warmwater Shrimp From the Socialist Republic of Vietnam... Department'') initiated a new shipper review of the antidumping duty order on certain frozen warmwater shrimp... Certain Frozen Warmwater Shrimp from the Socialist Republic of Vietnam: Initiation of Antidumping Duty...

 13. 77 FR 20008 - Certain Frozen Fish Fillets From the Socialist Republic of Vietnam: Initiation of Antidumping...

  Science.gov (United States)

  2012-04-03

  ... International Trade Administration Certain Frozen Fish Fillets From the Socialist Republic of Vietnam... antidumping duty order on certain frozen fish fillets (``fish'') from the Socialist Republic of Vietnam... upon which the requests were based. \\1\\ See Notice of Antidumping Duty Order: Certain Frozen...

 14. 75 FR 55740 - Certain Frozen Warmwater Shrimp From the Socialist Republic of Vietnam: Extension of Preliminary...

  Science.gov (United States)

  2010-09-14

  ... International Trade Administration Certain Frozen Warmwater Shrimp From the Socialist Republic of Vietnam... frozen warmwater shrimp from the Socialist Republic of Vietnam (``Vietnam''). The review covers the... of the antidumping duty orders on certain frozen warmwater shrimp from Vietnam and the...

 15. Study on New Socialist Countryside Construction from the Perspective of Humanism

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  GE Tian-bo; ZHANG Ze-yi

  2012-01-01

  On the basis of research data of many scholars,we analyzed implication of new countryside and the construction of new socialist countryside.The new socialist countryside construction is a systematic project,involving rural political,economic,cultural,scientific and technological,sanitation,social security,ecological environment,and people’s livelihood.We discussed successful experience of new socialist countryside construction,and presented relevant construction models,namely different models of eastern developed regions and central and western less developed regions.Finally,we put forward countermeasures for new socialist countryside construction,including ensuring implementation of planning for new socialist countryside construction and improving livelihood of rural people and supply of public goods.

 16. 77 FR 14002 - Steel Wire Garment Hangers From the Socialist Republic of Vietnam: Notice of Postponement of...

  Science.gov (United States)

  2012-03-08

  ... International Trade Administration Steel Wire Garment Hangers From the Socialist Republic of Vietnam: Notice of... (the Department) initiated the countervailing duty investigation of steel wire garment hangers from the Socialist Republic of Vietnam. See Steel Wire Garment Hangers from the Socialist Republic of...

 17. 77 FR 28356 - Steel Wire Garment Hangers From the Socialist Republic of Vietnam and Taiwan: Postponement of...

  Science.gov (United States)

  2012-05-14

  ... International Trade Administration Steel Wire Garment Hangers From the Socialist Republic of Vietnam and Taiwan... antidumping duty investigations of steel wire garment hangers from the Socialist Republic of Vietnam... 6, 2012. \\1\\ See Steel Wire Garment Hangers From the Socialist Republic of Vietnam and...

 18. 77 FR 27435 - Certain Frozen Fish Fillets From the Socialist Republic of Vietnam: Final Results of the New...

  Science.gov (United States)

  2012-05-10

  ... International Trade Administration Certain Frozen Fish Fillets From the Socialist Republic of Vietnam: Final... order on certain frozen fish fillets (``frozen fish fillets'') from the Socialist Republic of Vietnam..., 2010, through January 31, 2011. \\1\\ See Certain Frozen Fish Fillets From the Socialist Republic...

 19. 76 FR 61088 - Certain Frozen Fish Fillets From the Socialist Republic of Vietnam: Initiation of New Shipper...

  Science.gov (United States)

  2011-10-03

  ... International Trade Administration Certain Frozen Fish Fillets From the Socialist Republic of Vietnam... certain frozen fish fillets from the Socialist Republic of Vietnam, received between August 3, 2011 and... frozen fish fillets from the Socialist Republic of Vietnam was published in the Federal Register...

 20. Interpretation of the Construction of Socialist New Countryside

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2011-01-01

  Several old problems in the new countryside construction at present are analyzed.For instance the land transfer mechanism is not flexible,land problems have restricted the development of agricultural industrialization;farmers still have serious problems in income increase and lack the rational investment and consumption awareness;farmers receive low level of education and their cultural qualities are general poor;for a long time,legalization and democratization process of rural grass-roots organizations has been lagged behind.Causations for problems in the new countryside construction are various,such as lacking the subject consciousness,a long-term mechanism,industrial support and capital input.Finally,several new ideas about the construction of socialist new countryside are put forward,including speeding up the development of modern agriculture and doing everything possible to increase the income of farmers;paying attention to the development of civilized villages and towns and doing everything possible to enrich the knowledge of farmers;accelerating the establishment of long-term mechanism and gathering the ideas of farmers to the maximum extent;fully integrating project funds and constructing the socialist new countryside.

 1. Pro Republica, contra Imperium

  OpenAIRE

  2015-01-01

  El objetivo del presente texto es comparar y aproximar dos filosofías políticas bien diferentes: el republicanismo de Philip Pettit y el constructivismo de Gilles Deleuze y Félix Guattari. Escrutaremos, principalmente, "Republicanism. A Theory of Freedom and Government" de Pettit y Mille plateaux. "Capitalisme et schizophrénie II" de Deleuze y Guattari. En nuestra lectura, subrayamos el sentido pragmático de las propuestas de ambos pensadores y mostramos sus posibles coincidencias.

 2. Ability Fostering of Constructing New Socialist Village in Western Regions

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2011-01-01

  The thesis expounds that constructing new socialist village in western regions needs to foster internal developmental ability,external support ability,environmental gestation ability and incentive ability.In terms of internal developmental ability,we should foster new type of farmers and realize the transformation of rural industry and management model;in terms of external support ability,we should strengthen infrastructure construction and reinforce the role of industrialization and urbanization in supporting and promoting village;in terms of environmental gestation ability,we should deepen the transformation of rural economic system,social security system,register census and employment system;in terms of incentive ability,we should take the sustainable development as objective to foster new advantage,use the income of resources industry to support agriculture and connect industry,and foster advantageous agricultural products.

 3. Rural Infrastructure Construction in New Socialist Countryside Construction

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2012-01-01

  In the background of new socialist countryside construction,rural infrastructure construction is favorable to consolidating fundamental position of agriculture,expanding rural job opportunities,increasing farmers’ income,and favorable to development of rural economy and the national economy. Rural infrastructure construction mainly includes construction of agricultural basic production conditions,construction of rural ecological environment,construction of agricultural service system,and construction of rural living facilities. Finally,we put forward approaches and methods for strengthening rural infrastructure construction: firstly,increase fund input to provide financial support for rural infrastructure construction; second ly,make scientific village planning to ensure sustainability of rural infrastructure construction; thirdly,arouse farmers’ enthusiasm and initiative to promote stable development of rural infrastructure construction.

 4. To Construct the New Socialist Countryside: Chinese Government Is Meeting Challenge

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2006-01-01

  @@ The Fourth Session of the National People's Congress ended on March 14 put forward the concept of Constructing the New Socialist Countryside.What is the New Socialist Countryside? It is very hard to give a perfect answer with few words, because China's countryside is so large, the rural population is a big number: more than 800 million, taking 64% of the total population, and the countryside situation is very complicated. To realize a New Socialist Countryside, comprehensively improve the living standard, education standard and the medical service standard of the 800 million people, it is a challenge for the Chinese Government!

 5. Concept analysis of Diné Hózhó: a Diné wellness philosophy.

  Science.gov (United States)

  Kahn-John, Michelle

  2010-01-01

  American Indian Alaska Native people of the United States face challenges in attaining physical, mental, spiritual, and environmental health. This article presents a concept analysis of Diné Hózhó, a complex and misunderstood wellness concept the Diné (Navajo) strive to attain. Findings from a literature review are presented to explore anthropological definitions and uses of the concept Hózhó. The method of concept analysis of Walker and Avant is utilized, model cases are presented. Recommendations for application in nursing practice are presented.

 6. Approaching the socialist factory and its workforce: considerations from fieldwork in (former) Yugoslavia.

  Science.gov (United States)

  Archer, Rory; Musić, Goran

  2017-01-01

  The socialist factory, as the 'incubator' of the new socialist (wo)man, is a productive entry point for the study of socialist modernization and its contradictions. By outlining some theoretical and methodological insights gathered through field-research in factories in former Yugoslavia, we seek to connect the state of labour history in the Balkans to recent breakthroughs made by labour historians of other socialist countries. The first part of this article sketches some of the specificities of the Yugoslav self-managed factory and its heterogeneous workforce. It presents the ambiguous relationship between workers and the factory and demonstrates the variety of life trajectories for workers in Yugoslav state-socialism (from model communists to alienated workers). The second part engages with the available sources for conducting research inside and outside the factory advocating an approach which combines factory and local archives, print media and oral history.

 7. The "Jews" of the antifascist left: homosexuality and socialist resistance to Nazism.

  Science.gov (United States)

  Oosterhuis, H

  1995-01-01

  In the early 1930s, German Social Democrats and Communists seized upon the homosexual orientation of some Nazi leaders, especially Ernst Röhm, with the aim of discrediting the entire National Socialist movement. In Western Europe as well as the Soviet Union, there was a general tendency among socialists in the 1930s to identify homosexuality with Nazism. Antifascist leftists created the impression that homosexuality was widespread in Nazi organizations. Such socialist theorists as Wilhelm Reich tended to view homosexuality sociologically and psychologically as a typical rightist, nationalist, and above all fascist aberration. Leftist aversion to homosexuality was not only an expression of political opportunism. Prejudices against homosexuality were part and parcel of socialist thinking and became even more deep-rooted among leftists as a consequence of the ideological and moral confrontation with National Socialism. Against the presumed immortality and perversion of the Nazis, the antifascists stressed their own rationality and purity.

 8. For a Socialist Theoretical System for Human Rights with Chinese Characteristics

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  GU CHUNDE

  2011-01-01

  @@ Ⅰ.The Necessity and Feasibility for Developing a Socialist Theoretical System for Human Rights with Chinese Characteristics Development of such a system is needed to ensure success of the social transformation and transition ongoing up in China.

 9. usando dinámica de sistemas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Mario Parra Mesa

  2006-01-01

  Full Text Available Este artículo pretende motivar a los estamentos académicos y a las pequeñas y medianas organizaciones a desarrollar en el área de la simulación dinámica de sistemas trabajos conjuntos que conlleven a un direccionamiento empresarial más claro y confiable, y de paso contribuyan a la formación de profesionales mejor capacitados para satisfacer las necesidades del medio. Para ello se presenta la aplicación de la simulación dinámica de sistemas en una pequeña empresa, mediante la modelación y simulación computacional del proceso de plastificado de barra metálica para carpetas de FRAMECO S.A (Bello-Antioquia, con interés particular en la identificación de las limitaciones del sistema, la capacidad de producción, el tiempo tipo del proceso, el tiempo ocioso de la mano de obra y el tiempo de consumo innecesario del gas empleado como insumo en uno de los equipos; igualmente, se ilustra de manera general el análisis de sensibilidad del proceso. Como resultado se obtiene un modelo de simulación que representa de manera razonable el comportamiento dinámico del proceso y le facilita al directivo, académico o analista, la comprensión, el análisis y el mejoramiento del sistema productivo.

 10. More than Canteen Control: Polish and Italian Socialists Confronting their Workers, 1944-1947

  OpenAIRE

  de Graaf, Jan

  2014-01-01

  This article explores the chasm between party leaders and rank-and-file workers within the post-war Italian Socialist Party and Polish Socialist Party between 1944 and 1947. So far only studied in the context of communist parties, existing historiography on this theme has observed a deep rift between the radicalisation amongst grassroots activists defending the self-management workers had won during the final days of World War Two and the moderation practised by party leaders desperate to dem...

 11. Bottleneck of Farmers’ Quality in New Socialist Countryside Construction and Countermeasures

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2012-01-01

  We analyzed problems of farmers’ quality in the new socialist countryside construction,including low educational level,poor specialized skills,and low ideological and ethical quality.These problems become bottleneck of the socialist countryside construction.In view of these problems,we put forward following countermeasures:speeding up urbanization development,consolidating rural basic education,strengthening rural vocational education,and developing new approaches to improve farmers’ ideological and ethical quality.

 12. Sistemas dinámicos planos

  OpenAIRE

  Torres Henao, Jorge Alberto

  2013-01-01

  Resumen: En el documento se hace una presentación de los sistemas dinámicos planos, en particular los continuos provenientes de ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden o de sistemas de ecuaciones diferenciales simultáneas de primer orden. Se introduce la teoría con ejemplos cuidadosamente seleccionados que hacen especial énfasis en las propiedades tipológicas de las soluciones y se dedica toda una sección a la obtención de una demostración del Teorema de Poincaré-Bendixson. La pa...

 13. Introduction to DIN-standards. 14. new rev. ed.; Einfuehrung in die DIN-Normen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Klein

  2008-07-01

  The book presents a comprehensive introduction to DIN standards and their application. It considers production-related and functional aspects of the standard and offers detailed information that makes it a valuable reference manual for studies and practice. For the fields of mechanical engineering and electrotechnics, it provides first-hand information that is indispensable in construction and production. In many cases, references are made to related standards and relevant literature, and the context of European and international standards is presented. For the 14th edition, the standard work Klein DIN-Normen was revised and re-edited in order to keep up with the present state of standardisation. Contents: Standardisation; DIN standards; Application of standards; International, regional and European standards; Standards for consumers and environmental protection; Safety and health protection with standards; Production processes; Materials; Technical product documentation and technical drawing; Fundamentals of construction; Machine elements; Mechanical connecting elements; Welding, soldering, cutting and thermal spraying; Threads; Tolerances and fits; Technical surfaces; Corrosion protection; Materials testing; Electrical engineering; Mathematics, physics; Quality management, statistics, metrology; DIN standard committees; Materials; List of standards, with numbers; Subject index. (orig.)

 14. Theoretical issues of gender in the transition from socialist regimes.

  Science.gov (United States)

  Grapard, U

  1997-09-01

  This article applies a gender perspective to a consideration of the recent economic and political reforms in Eastern and Central Europe. After an introduction and a brief overview of recent empirical studies of the impact of women's economic, political, and social status, the paper explores the difficulties inherent in attempts to create an East-West dialogue on women's interests. The article proposes that these difficulties can be articulated by 1) identifying whether a political regime uses an essentialist (men and women have fundamentally different biological natures) or a social constructionist (most observed differences between men and women are socially created) view to define the nature of women; 2) identifying how these distinct views of gender relations are articulated in the philosophical underpinnings of the two political regimes (the liberal Western system that strictly separates the public and private spheres while assigning different activities for men and women and the socialistic/communistic system that subordinates social reproduction to the sphere of production); and 3) comparing how these views have been articulated in social and institutional arrangements of gender relations in the two regimes. The article then claims that an understanding of the interaction between gender relations, political theory, and social practices in both the West and the East is essential for understanding the problems involved in discussions of the political-economic transition and how it affects men and women.

 15. State Isomorphism in the Post-Socialist Transition

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ioannis Kyvelidis

  2000-02-01

  Full Text Available With the collapse of the communist regimes, the post-socialist countries are facing the problem of building new legal and institutional systems which will adequately address the needs of the markets. They also try to implement new reforms. But the transition towards economic and market reforms across the bloc has been very uneven, producing the countries-winners, countries-laggards, and countries-losers. There have been some attempts to explain that unevenness from the temporal path dependency perspective and from geographic proximity perspective. Can we explain this unevenness better drawing upon the theory of institutional isomorphism? This paper is not ambitious and built exclusively on literature review. It attempts to borrow from some middle-range social theories of institution building and, especially, the theory of institutional isomorphism by DiMaggio and Powell. It shows that some parts of the bloc seem to be surprisingly isomorphic. The paper suggests an explanation of the possible causes and applicability of the phenomenon of isomorphism in the post-Soviet bloc. In particular, it: 1 contrasts the facts of the transformation with the theory of institutional and organizational isomorphism, 2 makes a fair causal comparison with other explanations, 3 claims the adequate causal depth for the explanation, 4 points at an adequate causal mechanism of the transformation.

 16. Paul Braune confronts the National Socialists' "euthanasia" program.

  Science.gov (United States)

  Walters, LeRoy

  2007-01-01

  On July 9, 1940, asylum director Paul Braune completed a twelve-page memorandum, or Denkschrift, on the National Socialists' T-4 "euthanasia" program. The memorandum identified three killing centers within a carefully planned, Reich-wide program and summarized what Braune's research had uncovered about the fate of asylum patients at various T-4 facilities. Braune estimated that several thousand disabled people had been murdered between February and June 1940. After Protestant church leaders formally submitted Braune's memorandum to the Reich Chancellery, Braune was arrested by the Gestapo-pursuant to a direct order by Reinhard Heydrich-for having "sabotaged measures of the state in an irresponsible way." Despite Braune's protest, the killing of German asylum patients continued unabated. This article shows what a determined German citizen, assisted by an extensive network of information sources, was able to learn about the "euthanasia" program during the first six months of its implementation, and reveals the formidable difficulties that opponents of the program faced in their efforts to stop the killing of disabled people.

 17. Dinámica del plancton en estanques camaroneros

  OpenAIRE

  Bonilla, Pilar; Massaut, Laurence

  2002-01-01

  Dinámica del plancton en estanques camaroneros Los microorganismos acuáticos juegan un papel importante en la dinámica de los estanques de acuacultura, siendo las bacterias y el fitoplancton los que tienen mayor influencia en la calidad del agua.

 18. Former east, former west: Post-socialist nostalgia and feminist genealogies in today’s Europe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bonfiglioli Chiara

  2011-01-01

  Full Text Available This paper connects current studies of post-socialist nostalgia to the issue of feminist genealogies in the contemporary European context. Studies of post-socialist nostalgia can prove significant not only for the former socialist East - to which they have traditionally been limited - but also for the “former West”, that is post-Cold War Western Europe. In the first part of my paper I draw a connection between feminist genealogies and post-socialist nostalgia in the former East, looking in particular at the phenomenon of Yugonostalgia from a gendered and feminist perspective, and taking my research on the 1978 Belgrade feminist conference Drugarica Zena/Comrade Woman as a point of departure. The narrative about Yugoslavia being closer to Western Europe and to Western European feminist movements in the 1970s, in comparison to today’s marginalization of post-Yugoslav successor states, indicates that changes in gender regimes are deeply connected to shifts in ideological and geopolitical relations, including the shifting boundaries of Europe after 1989. In the second part of this essay I transpose the study of post-socialist nostalgia to the former West. When looking more closely at Western European countries, particularly at those who had significant communist parties such as Italy and France, it is clear that even in the West certain articulations of post-socialist nostalgia for radical pasts have emerged, helping us to unravel women’s and feminist movements’ genealogies that have been made invisible. I take the case of the recent Italian movie Cosmonauta as a symptom of post-socialist nostalgia in the former West.

 19. ISTEMUL INFRACTIUNILOR ECONOMICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA Noţiuni generale privind infracţiunile economice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Isabela Monalisa SAMSON

  2015-11-01

  Full Text Available „Este o axiomă faptul că activitatea criminală din domeniul afacerilor economico-financiare nu se desfăşoară şi nici nu se finalizează la vedere. Peste tot în lume se produce o sumă impresionantă de acte ilegale, de combinaţii infracţionale în zona subterană a societăţii, zonă în care serviciile de informaţii şi autorităţile de aplicare a legii pătrund cu mare difi-cultate pentru a sesiza şi a cerceta cu adevărat ce se întâmplă” [5, p.7]. Articolul 126 din Constituţie, caracterizând economia Republicii Moldova ca o economie de piaţă, are în vedere economia naţională. În acelaşi context reglementar este statuat că statul trebuie să asigure, printre altele: libertatea co-merţului şi activităţii de întreprinzător; protecţia concurenţei loiale; crearea unui cadru favorabil valorificării tuturor factorilor de producţie; protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, financiară şi valutară etc.[4]. Aşadar, conceptul de economie naţională a Republicii Moldova este o categorie economică fundamentală, care desemnează ansamblul de resurse naturale şi umane, de activităţi productive, de schimb şi servicii, constituite ca ramuri sau domenii de activitate economică pe teritoriul Republicii Moldova, ca rezultat al dezvoltării forţelor de producţie şi al diviziunii sociale a muncii, în cadrul frontierelor ţării.SYSTEM ECONOMIC CRIMES IN MOLDOVA General terms of economic crime"It is an axiom that work Criminal economic and financial affairs not take place nor ends in view. Across the world produces an impressive amount of illegal acts, the combinations criminal underground in the company area the intelligence and enforcement authorities Law penetrate with great difficulty to apprehend and investigate really what is happening" [5, p.7]. Article 126 of the Constitution, characterizing the Moldovan economy as a market economy, the national economy envisages the same

 20. Images d’un camp de vacances en pays socialiste

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ania Szczepanska

  2009-12-01

  Full Text Available En 1976, Marcel Lozinski choisit d’aller filmer un camp de vacances organisé par le mouvement de la jeunesse socialiste dans la région des lacs de Mazurie en Pologne. Le cinéaste décide de filmer le quotidien de ces jeunes familles en vacances, entre quiz politiques, leçons de savoir vivre et concours de la famille modèle. Pour cela, il élabore un protocole de travail singulier : aux vacanciers s’ajoutent des personnes complices du cinéaste dont le rôle sera pour certains de participer activement à la vie collective, pour d’autres de s’y opposer.Tourné en 1976, le documentaire Comment vivre attendra cinq années avant d’être diffusé en salle, en tant que fiction. Pourquoi cette diffusion retardée et surtout, que penser de cette requalification a posteriori ? Outre l’analyse du film lui-même, un entretien mené avec Marcel Lozinski ainsi que des archives consultées à la filmothèque de Varsovie apporteront des éléments d’analyse sur la réception de l’œuvre par les autorités cinématographiques de l’époque, mais également sur le sens produit par les dispositifs mis en place par le cinéaste au cours de ce tournage.

 1. Carbon implications of forest restitution in post-socialist Romania

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Olofsson, P; Woodcock, C E [Department of Geography and Environment, Boston University, 675 Commonwealth Avenue, Boston, MA 02215 (United States); Kuemmerle, T [Earth System Analysis, Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), Telegraphenberg A62, D-14412 Potsdam (Germany); Griffiths, P; Knorn, J [Department of Geography, Humboldt-University Berlin, Unter den Linden 6, 10099 Berlin (Germany); Baccini, A; Houghton, R A [Woods Hole Research Center, 149 Woods Hole Road, Falmouth, MA 02540 (United States); Gancz, V [Forest Research and Management Institute (ICAS), Sos. Stefanesti 128, 077190 Voluntari, Bucharest (Romania); Blujdea, V [European Commission, Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability, Climate Change and Air Quality Unit, Via Fermi, 21027 Ispra (Italy); Abrudan, I V, E-mail: olofsson@bu.edu [Faculty of Silviculture and Forest Engineering, Transylvania University of Brasov, Street Sirul Beethoven, nr. 1, Brasov (Romania)

  2011-10-15

  The collapse of socialism in 1989 triggered a phase of institutional restructuring in Central and Eastern Europe. Several countries chose to privatize forests or to return them to pre-socialist owners. Here, we assess the implications of forest restitution on the terrestrial carbon balance. New forest owners have strong incentives to immediately clearcut their forests, resulting in increased terrestrial emissions. On the other hand, logging generally decreased after 1989 and forests are expanding on unused or abandoned farmland, both of which may offset increased logging on restituted forests. We mapped changes in forest cover for the entire country of Romania using Landsat satellite images from 1990 to 2010. We use our satellite estimates, together with historic data on logging rates and changes in forest cover, to parameterize a carbon book-keeping model for estimating the terrestrial carbon flux (above and below ground) as a consequence of land use change and forest harvest. High logging rates during socialism resulted in substantial terrestrial carbon emissions and Romania was a net carbon source until the 1980s. After the collapse of the Soviet Union forest harvest rates decreased dramatically, but since restitution laws were implemented they have increased by 60% (from 15 122 {+-} 5397 ha y{sup -1} in 2000 to 23 884 {+-} 11 510 ha y{sup -1} in 2010), but still remain lower than prior to 1989. Romania currently remains a terrestrial carbon sink, offsetting 7.6% {+-} 2.5% of anthropogenic carbon emissions. A further increase in logging could result in net emissions from terrestrial ecosystems during the coming decades. However, forest expansion on degraded land and abandoned farmland offers great potential for carbon sequestration.

 2. Ideological Cooperation versus Cold War Realpolitik - The SED and the Icelandic Socialist Party

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valur Ingimundarson

  2007-01-01

  Full Text Available The article deals with the relationship between the East German Socialist Unity Party (SED and the Icelandic Socialist Party (SEI during the Cold War. It details the structural limitations of ideological cooperation between the two parties – Iceland’s NATO membership and the U.S. military presence – as well as its possibilities, especially in the 1950s, through the governmental participation of the SEI. Special attention is devoted to the role played by Einar Olgeirsson, the chairman of the SEI 1939–1968, who was instrumental in forging and developing political, economic, and cultural ties with the SED and the German Democratic Republic. The article argues that this experiment in transnational solidarity between socialist parties from two radically different political systems failed in the end due to several factors, including ideological differences and the political and economic development in Iceland.

 3. On the Development of Animal Husbandry under New Socialist Countryside Construction of Western China

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Zhongming; SHEN

  2015-01-01

  The new socialist countryside construction can not do without bringing into full play superior industries. Developing animal husbandry is a key measure for increasing farmers’ income. Since western China has advantages in region,resource,social culture,and domestic and foreign market potential,the new socialist countryside construction in western China should energetically develop animal husbandry and promote the new socialist countryside construction with the aid of animal husbandry. For developing the animal husbandry,western China can exploit and consolidate market,integrate resources of animal husbandry,well develop four aspects of construction( information service,scientific and technological service,market system,and safety of livestock products),and realize precise market-oriented,ecology-oriented,and modernized development of animal husbandry in western China.

 4. 77 FR 75980 - Steel Wire Garment Hangers From the Socialist Republic of Vietnam: Final Determination of Sales...

  Science.gov (United States)

  2012-12-26

  ... International Trade Administration Steel Wire Garment Hangers From the Socialist Republic of Vietnam: Final... antidumping investigation of steel wire garment hangers from the Socialist Republic of Vietnam (``Vietnam... continue to determine that steel wire garment hangers from Vietnam are being, or are likely to be, sold...

 5. 78 FR 8107 - Certain Steel Wire Garment Hangers From the Socialist Republic of Vietnam: Countervailing Duty Order

  Science.gov (United States)

  2013-02-05

  ... International Trade Administration Certain Steel Wire Garment Hangers From the Socialist Republic of Vietnam... order on certain steel wire garment hangers from the Socialist Republic of Vietnam (Vietnam). DATES... duty investigation of certain steel wire garment hangers from Vietnam.\\1\\ On January 28, 2013, the...

 6. 75 FR 38985 - Certain Frozen Fish Fillets From the Socialist Republic of Vietnam: Final Results of the Fifth...

  Science.gov (United States)

  2010-07-07

  ... International Trade Administration Certain Frozen Fish Fillets From the Socialist Republic of Vietnam: Final... review of the antidumping duty order on certain frozen fish fillets from the Socialist Republic of Vietnam (``Vietnam''). See Notice of Antidumping Duty Order: Certain Frozen Fish Fillets From...

 7. III STATE DUMA IN ESTIMATIONS OF SIBERIAN SOCIALISTS-REVOLUTIONARIES (ON MATERIALS OF ILLEGAL PRESS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N. P. KURUSKANOVA

  2016-01-01

  Full Text Available In article on basis of published and archival documents, research literature estimations given by an illegal press of Siberian organizations of PSR, to various aspects of activity of III State Duma per 1907-1912 are considered. On the basis of studying illegal editions of socialists-revolutionaries author has found out their position in relation to elections in Duma of third convocation. In article illegal editions of Siberian socialists-revolutionaries, describing social and party structure of the deputy case, prominent representatives of different fractions, and their behavior within precincts of parliament are quoted. The maintenance of editions of Siberian socialists-revolutionaries, various parties of legislative activity of III Duma, devoted to estimations is in detail stated: statement of state budget, agrarian and working legislation, etc. Estimations of socialists-revolutionaries to P.A. Stolypin’s agrarian transformations are resulted. The reasons of accrued indifferent attitude of population to activity of III Duma are opened. In article it is drawn a conclusion, that Siberian socialists-revolutionaries in illegal press III Dumas dominated over it conservative ideas have adequately enough estimated social and party structure, progovernmental orientation of majority of deputies, slipping to right positions of cadets. In opinion of members of PSR, Russian parliament practically did not represent broad masses of population. Esser’s authors considered not productive legislative activity of Duma, fairly marking, that III Duma has not managed to execute main task – to express political will of population in form of legislation. Therefore in all editions socialists-revolutionaries called citizens to struggle for Constituent assembly which, in their opinion, could resolve all national needs.

 8. Socialist and postsocialist land-use legacies determine farm woodland composition and structure

  DEFF Research Database (Denmark)

  Plieninger, Tobias; Schaich, H.

  2014-01-01

  . Mean diameters and species richness values are high. Typical socialist woodland species are nonnative (mean 35 %) and/or coniferous (mean 51 %). Stands have a uniform, even-aged stand structure. Species richness/diversity indices are generally low. Postsocialist woodlands exhibit a high degree...... of variability. Percentages of nonnative (7 %) and coniferous (10 %) individuals are low. The findings suggest that socialist and postsocialist farmland and forest policies translated into distinct land-use legacies in the newly established farm woodlands, which differ considerably from the composition...

 9. The migration policy of developed Socialist society: problems of improvement.

  Science.gov (United States)

  Khomra, A

  1982-10-01

  In the USSR the need for migration policy stems from objective processes in the development of socialist production and from its constant structural and territorial modifications, which are particularly palpable under current conditions, at a time when vast new regions are undergoing intensive development. Migration policy, to play the part of an effective instrument for exerting a purposeful influence on migration processes, must be stable in its basic directions and relatively flexible when it is necessary to react quickly to changes in various relatively local circumstances. The determination of criteria of optimization of migration processes is of paramount significance for the solution of problems of migration policy. The improvement of migration policy under the conditions of developed socialism must be based on the known patterns of reproduction of the population. At the same time it is necessary to consider the fact that the migration of the population proper can be considered as the source of regional differences in this reproduction and simultaneously is their consequence to a considerable degree. Consequently, 1 of the approaches to the elaboration of migration policy measures is oriented toward the equalization of conditions of population reproduction at the settlement and regional level. Many investigators of the problem of retaining youth in the countryside and of attracting skilled persons to rural areas believe the optimization of the productive and nonproductive spheres of activity to be the solution. Migration policy is implemented at 3 levels: the population as a whole; the collective; and the individual. Migration policy measures are divided according to the nature of their impact on the population into economic, moral, and administrative categories with the leading role assigned to economic measures. Among the economic measures that stimulate migration, a leading role is played by cash payments in the form of wage increases and one time grants

 10. Não-linearidades: da dinâmica do simples à dinâmica do complexo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Roberto Castilho Piqueira

  1994-01-01

  Full Text Available Foram apresentados alguns conceitos relativos à utilização da Teoria dos Sistemas Dinâmicos em problemas de sistemas complexos. A apresentação destes conceitos centra-se no estabelecimento de duas dinâmicas: uma de curto termo e outra de longo termo, relacionando-as com os processos de organização dos sistemas.

 11. Governing through Early Childhood Curriculum, "the Child," and "Community": Ideologies of Socialist Hungary and Neoliberal Australia

  Science.gov (United States)

  Millei, Zsuzsa

  2011-01-01

  This article examines the role of state ideology in the formation of kindergarten curriculum documents in socialist Hungary during the 1970s and in contemporary neoliberal Australia. The study explores two landmark curriculum documents, of Hungary and Australia, respectively, comparing the ways in which "the child" is conceptualized in…

 12. 78 FR 62583 - Welded Stainless Pressure Pipe From Malaysia, Thailand, and the Socialist Republic of Vietnam...

  Science.gov (United States)

  2013-10-22

  ... of Antidumping Duty Investigations, 78 FR 35253 (June 12, 2013). On September 19, 2013, more than 25... International Trade Administration Welded Stainless Pressure Pipe From Malaysia, Thailand, and the Socialist..., 2013. FOR FURTHER INFORMATION CONTACT: Charles Riggle (Malaysia), Brandon ] Farlander (Thailand),...

 13. Empowerment in a Socialist Egalitarian Agenda: Minority Women in China's Higher Education System

  Science.gov (United States)

  Zhao, Zhenzhou

  2011-01-01

  Socialist egalitarianism and empowerment represent two different routes for realising equality of group differentiation. The former is pursued through top-down enactment by state apparatuses, while the latter closely relates to autonomous social movements, such as those occurring in liberal democratic societies. Using the experience of minority…

 14. Heroism and "Volksgemeinschaft" (Ethnic Community) in National Socialist Education 1933-1945

  Science.gov (United States)

  Heinze, Carsten; Straube-Heinze, Kristin

  2017-01-01

  This article pursues the question of what the significance was of the discursive construction of heroism for the National Socialist indoctrination of children in the context of communication processes at school. In particular, it is about ideological-educational intentions pursued in the context of teaching early readers as well as about topical…

 15. 77 FR 73430 - Steel Wire Garment Hangers From the Socialist Republic of Vietnam: Preliminary Affirmative...

  Science.gov (United States)

  2012-12-10

  ... International Trade Administration Steel Wire Garment Hangers From the Socialist Republic of Vietnam... preliminarily determined that critical circumstances exist with respect to imports of steel wire garment hangers... of garment hangers from Vietnam filed in proper form by M&B Metal Products Company, Inc.,...

 16. The News Paradigm and the Limits of Objectivity: A Socialist at the "Wall Street Journal."

  Science.gov (United States)

  Reese, Stephen D.

  Using the case study approach to examine an important aspect of the news paradigm (the objectivity of the journalist), this paper examines the case of A. Kent MacDougall, a former reporter for the "Wall Street Journal" and the "Los Angeles Times" who revealed that he was a socialist and often wrote for radical publications…

 17. The "German Children" of Mozambique: Long-Term Legacies of a Socialist Educational Experiment

  Science.gov (United States)

  Muller, Tanja R.

  2012-01-01

  State-led education policies that centre on citizenship formation and are based on socialist-inspired values have been found in many newly independent post-colonial regimes. Such policies have led to a number of educational exchange programmes between developing countries and former "Eastern Bloc" countries. This paper looks at an…

 18. Cooperation between socialist countries in space biology and medicine within the framework of the Interkosmos program

  Science.gov (United States)

  Gurovskiy, N. N.

  1974-01-01

  Upon the proposal of the Soviet Union, experts from the socialist countries accepted the following scientific problems for cooperation in space biology and medicine: (1) the effect on the body of extreme space flight factors (space physiology); (2) radiation safety of space flights and search for pharmaco-chemical means of antiradiation protection; and (3) medico-biological aspects of closed ecological systems.

 19. Capitalism Reborn, Chaos and the Post-Socialist Freefall: A View from Europe's "New Periphery"

  Science.gov (United States)

  Templer, Bill

  2014-01-01

  The present paper--from a vantage in Bulgaria, and focusing in significant part on this country as an iconic example of the "post-socialist freefall' and its dystopia on European capitalism's neocolonial "new periphery"--is a revised version of an earlier chapter in "Immiseration Capitalism and Education: Austerity, Resistance…

 20. 75 FR 844 - Certain Frozen Warmwater Shrimp From the Socialist Republic of Vietnam: Extension of Preliminary...

  Science.gov (United States)

  2010-01-06

  ... International Trade Administration Certain Frozen Warmwater Shrimp From the Socialist Republic of Vietnam...'') is extending the time limit for the preliminary results of the new shipper review of certain frozen... order on shrimp from Vietnam for Nhat Duc Co., Ltd. See Certain Frozen Warmwater Shrimp from...

 1. 77 FR 2958 - Certain Frozen Warmwater Shrimp From the Socialist Republic of Vietnam: Extension of Preliminary...

  Science.gov (United States)

  2012-01-20

  ... International Trade Administration Certain Frozen Warmwater Shrimp From the Socialist Republic of Vietnam... results of the sixth administrative review of the antidumping duty order on certain frozen warmwater... administrative review of the antidumping duty order on certain frozen warmwater shrimp from Vietnam....

 2. 76 FR 65178 - Certain Frozen Warmwater Shrimp From the Socialist Republic of Vietnam: Extension of Preliminary...

  Science.gov (United States)

  2011-10-20

  ... International Trade Administration Certain Frozen Warmwater Shrimp From the Socialist Republic of Vietnam... preliminary results of the sixth administrative review of the antidumping duty order on certain frozen... administrative review of the antidumping duty order on certain frozen warmwater shrimp from Vietnam....

 3. 78 FR 59650 - Certain Frozen Warmwater Shrimp From the Socialist Republic of Vietnam: Initiation of Antidumping...

  Science.gov (United States)

  2013-09-27

  ... International Trade Administration Certain Frozen Warmwater Shrimp From the Socialist Republic of Vietnam... that a request for a new shipper review (``NSR'') of the antidumping duty order on certain frozen... Sales at Less Than Fair Value and Antidumping Duty Order: Certain Frozen Warmwater Shrimp From...

 4. 78 FR 59915 - Certain Frozen Fish Fillets From the Socialist Republic of Vietnam: Initiation of Antidumping...

  Science.gov (United States)

  2013-09-30

  ... International Trade Administration Certain Frozen Fish Fillets From the Socialist Republic of Vietnam...'') of the antidumping duty (``AD'') order on certain frozen fish fillets (``fish fillets'') from the... received an NSR request from Thanh Hung Co., Ltd. D/B/A Thanh Hung Frozen Seafood Processing Import...

 5. Empowerment in a Socialist Egalitarian Agenda: Minority Women in China's Higher Education System

  Science.gov (United States)

  Zhao, Zhenzhou

  2011-01-01

  Socialist egalitarianism and empowerment represent two different routes for realising equality of group differentiation. The former is pursued through top-down enactment by state apparatuses, while the latter closely relates to autonomous social movements, such as those occurring in liberal democratic societies. Using the experience of minority…

 6. Memory, Conflict and New Media: Web Wars in Post-Socialist States

  NARCIS (Netherlands)

  E. Rutten; J. Fedor; V. Zvereva

  2013-01-01

  This book examines the online memory wars in post-Soviet states - where political conflicts take the shape of heated debates about the recent past, and especially World War II and Soviet socialism. To this day, former socialist states face the challenge of constructing national identities, producing

 7. 78 FR 6297 - Certain Frozen Fish Fillets From the Socialist Republic of Vietnam: Preliminary Results of...

  Science.gov (United States)

  2013-01-30

  ... been calculated in accordance with section 772 of the Act. Because Vietnam is a nonmarket economy... Vietnam: Final Results of the Antidumping Duty Administrative Review and New Shipper Reviews, 75 FR 12726... International Trade Administration Certain Frozen Fish Fillets From the Socialist Republic of...

 8. 31 CFR 585.312 - Government of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... Republic of Yugoslavia. 585.312 Section 585.312 Money and Finance: Treasury Regulations Relating to Money... OF YUGOSLAVIA (SERBIA AND MONTENEGRO) AND BOSNIAN SERB-CONTROLLED AREAS OF THE REPUBLIC OF BOSNIA AND... of Yugoslavia. The term Government of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia is used in...

 9. On Deng Xiaoping's important contribution to the construction of socialist economic system with Chinese characteristics

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  WANG Kai

  2016-01-01

  Deng Xiaoping is the founder of the theory of socialism with Chinese characteristics, and made important contributions to the construction of the system. Among them, his theoretical achievements and practical exploration of the economic system construction had played an important role in the formation of the socialist system with Chinese characteristics.

 10. Capitalism Reborn, Chaos and the Post-Socialist Freefall: A View from Europe's "New Periphery"

  Science.gov (United States)

  Templer, Bill

  2014-01-01

  The present paper--from a vantage in Bulgaria, and focusing in significant part on this country as an iconic example of the "post-socialist freefall' and its dystopia on European capitalism's neocolonial "new periphery"--is a revised version of an earlier chapter in "Immiseration Capitalism and Education: Austerity, Resistance…

 11. Globalization on the Margins: Education and Post-Socialist Transformations in Central Asia

  Science.gov (United States)

  Silova, Iveta

  2010-01-01

  The essays in "Globalization on the Margins" explore the continuities and changes in Central Asian education development since the collapse of the Soviet Union in 1991. Reflecting on two decades of post-socialist transformations, they reveal that education systems in Central Asia responded to the rapidly changing political, economic, and…

 12. Socialist Organization and Economic Development in China: Latent Consequences for the Aged.

  Science.gov (United States)

  Treas, Judith

  1979-01-01

  The Socialist Revolution has brought dramatic changes in Chinese social institutions. This paper investigates how older Chinese have fared in this massive reorganization of Chinese society. The study concludes that the aged have largely maintained their traditionally high status in both the countryside and the urban sector. (Author)

 13. Predicament and Countermeasures of County Economic Development in the Context of New Socialist Countryside Construction

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2011-01-01

  From the perspective of building new socialist countryside, this paper analyses the interactive and mutually reinforcing internal relationship between construction of new socialist countryside and the development of county economy as follows: building new socialist countryside is a significant opportunity and a sturdy base for the development of county economy; the development of county economy is an effective approach and mighty support for construction of new socialist countryside. Then this paper researches the predicament of "big agricultural county, small industry county, county with weak economy, county with low revenue" confronted by the development of county economy at present. Finally corresponding countermeasures are put forward to address predicament in county economic development as follows: constantly promote the reform of "province administering county", enhance and reinforce the development initiative of county economy; vigorously develop modern agriculture, use modern agriculture to stabilize the county; make every effort to propel the development of modern industry, use emerging industry to rejuvenate the county; quicken the pace of urban construction, use charming cities to attract development elements; adhere to the people-oriented outlook, foster new farmers, to achieve harmonious development of county economy.

 14. [Socialist escapes. Breaking away from ideology and everday routine in Eastern Europe 1945-1989] / Karsten Brüggemann

  Index Scriptorium Estoniae

  Brüggemann, Karsten, 1965-

  2014-01-01

  Arvustus: Socialist escapes: Breaking away from ideology and everday routine in Eastern Europe 1945-1989, co-edited with Cathleen M. Giustino and Catherine J. Plum (New York and Oxford: Berghahn Books, 2013).

 15. [Socialist escapes. Breaking away from ideology and everday routine in Eastern Europe 1945-1989] / Karsten Brüggemann

  Index Scriptorium Estoniae

  Brüggemann, Karsten, 1965-

  2014-01-01

  Arvustus: Socialist escapes: Breaking away from ideology and everday routine in Eastern Europe 1945-1989, co-edited with Cathleen M. Giustino and Catherine J. Plum (New York and Oxford: Berghahn Books, 2013).

 16. Ambientes de Geometria Dinâmica: Potencialidades e Imprevistos

  OpenAIRE

  2012-01-01

  Esse artigo apresenta resultados de uma pesquisa que teve como objetivo analisar as contribuições pedagógicas de um ambiente de geometria dinâmica através do trabalho em um grupo de estudos formado por futuros professores de matemática. O grupo se reuniu para ler e discutir artigos científicos, explorar um software de geometria dinâmica e elaborar uma oficina para alunos do ensino médio de uma escola pública. O artigo destaca episódios oriundos das atividades elaboradas pelo grupo as quais in...

 17. Spatial Planning in Estonia – From A Socialist to Inclusive Perspective

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mart HIOB

  2016-02-01

  Full Text Available Spatial planning in Eastern Europe has gone through major changes during the years after the Soviet occupation ended around 1990. New planning standards were eagerly accepted but the practice was often carried out in a socialist manner. This article gives an overview of planning law and practice in Estonia during the transition period. The example presented is a district in Tartu, the second largest city of 100,000 inhabitants. The article analyses different master planning documents covering the whole district and compares both their process of compilation and their content to former Soviet era plans. The conclusion is that the transition from socialist to inclusive planning in Estonia has taken at least two decades, and the process is still not fi nished. This shows that the legal framework alone is not suffi cient to transform planning practice – a new ideology has to be accepted by the specialist as well as the politicians and the general public.

 18. An Agenda for Research on Work and Class in the Post-socialist World

  DEFF Research Database (Denmark)

  Morris, Jeremy

  2017-01-01

  in global capitalism. 3) To achieve the first two agenda items a more grounded methodological approach proceeding from the lived experience of class and work is proposed. Current research on social networks, memory studies and personhood, the informal economy, deindustrialization, and the ‘domestication......This article reviews the scholarly treatment of work and class in post-socialist states. It traces how the class discourses under socialism led to a lack of meaningful working-class studies in the post-socialist academy. It offers as an agenda for future research three points of departure: 1......’ of neoliberalism, show that empirically-grounded work on postsocialist working-classes can make important contributions to wider social science debates. Studying the ‘losers’ of transition can tell us much about populist politics, the rise of the global working-class outside the Global North and the nature...

 19. “Building a New Socialist Countryside” – Only a Political Slogan?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gunter Schubert

  2009-01-01

  Full Text Available In March 2006, China’s National People’s Congress officially promulgated the central government’s intention to “build a new socialist countryside”, a new policy initiative and approach to rural development. Drawing on fieldwork conducted in two Chinese counties in 2008 and 2009, this article investigates how the new policy is being substantiated and implemented at the local level. It argues that by combining China’s new fiscal system of transfer payments to poor local governments with administrative reforms, intensified internal project evaluation, and efforts to increase the rural income through a mixture of infrastructural investment, agricultural specialization, the expansion of social welfare, and accelerated urbanization, “building a new socialist countryside” constitutes more than a political slogan and has the potential to successfully overcome rural poverty and the rural-urban divide.

 20. Population aging in Albanian post-socialist society: Implications for care and family life

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Meçe Merita

  2015-12-01

  Full Text Available Population aging is becoming an inevitable phenomenon in Albanian post-socialist society, posing multi-faceted challenges to its individuals, families and society as a whole. Since 1991, the Albanian population has been exposed to intensive demographic changes caused by unintended aspects of socio-economic transition from a planned socialist economy to a market-oriented capitalist one (Hoff, 2008. Ongoing processes of re-organization of social institutions increased its socio-economic insecurity leading to the application of various coping mechanisms. While adjusting themselves to other aspects of life, people changed their decisions of having children and leaving the country (Hoff, 2008. On the other hand, replacement of former traditional extended family forms with diverse living arrangements and family structures has been the outcome of the combination of three factors: falling fertility, increasing life expectancy and increasing migration (INSTAT, 2014.

 1. 'Mafia Baroque': post-socialist architecture and urban planning in Bulgaria.

  Science.gov (United States)

  Holleran, Max

  2014-03-01

  This paper traces the reception of the architectural style known as 'Mafia Baroque' within the professions of architecture and urban planning in Bulgaria. The debate within these professions was strongly linked to the general decline of power among former intellectual elites and the specific decline of architects and planners, who were sidelined as arbiters of 'good taste' and disempowered as regulators of urban growth. The reaction to this style also highlights the rise in public concern over corruption and organized crime and dissatisfaction with post-socialist urbanization. This paper chronicles the extent of changes in construction and regulation in Bulgaria during the 1990s and argues that planners and architects were challenged not only by their professional marginalization but also by a deeper embarrassment over cultural change. It then relates this debate to broader post-socialist anxieties over insufficient regulation of urbanization and fear of failing to meet Western European goals for economic and political change.

 2. Characteristics and drivers of forest cover change in the post-socialist era in Croatia

  DEFF Research Database (Denmark)

  Cvitanovi, Marin; Blackburn, George Alan; Rudbeck Jepsen, Martin

  2016-01-01

  Extensive forests in Croatia represent an important biological and economic resource in Europe. They are characterised by heterogeneity in forest management practices dating back to the socialist planned economy of the pre-1991 era. In this study we investigated the difference in rates of defores......Extensive forests in Croatia represent an important biological and economic resource in Europe. They are characterised by heterogeneity in forest management practices dating back to the socialist planned economy of the pre-1991 era. In this study we investigated the difference in rates......-methods approach which combines remote sensing, statistical modelling and a household-based questionnaire survey to assess the rates of forest cover change and factors influencing those changes. The results show that predominantly privately owned forests in Northern Croatia have recorded a net forest loss of 1...

 3. Transformation strategies in nations based on the socialist model: North Korean companies and their transformation strategies

  OpenAIRE

  Futagami, Shiho

  2000-01-01

  This paper discusses the possibility of the transformation of North Korean socialistic companies. In this paper, three possible future scenarios concerning North Korean companies are presented. The first one is based on the traditional trend which you have seen already. In this scenario, North Korea will keep the principle of national self-reliance and realize the autarky. It will not have a big impact on Northeast Asian economies. The possibility for such a scenario is low, because of the da...

 4. Building s New Socialist Countryside, Improving Commission and Agent System of "Village-level Accounting"

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  SHI Hong

  2006-01-01

  Rural finance is an issue concerned with rural people, improving rural financial management is important to close the relations of cadres and masses, maintain rural stability, and promote rural economic development. This article explained the main problems of village financial, the needs of introducing commission and agent system of"village-level accounting" for building a new socialist countryside, and the measures of improving commission and agent system of "village-level accounting".

 5. On the Construction of Socialist Constitution%论社会主义宪政建设

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  周树志

  2011-01-01

  社会主义国家宪政建设是从资本主义国家建设宪政学来的,苏联社会主义宪政建设有许多惨痛教训值得认真总结。我们应当建设具有中国特色的社会主义宪政民主制度,完善人民代表大会制度,使我们国家真正成为以宪治政、以法治国的社会主义法治国家。%The constitutional construction in socialist country learnt from capitalist countries.Soviet socialist constitution construction has many painful lessons,we should carefully summarize the construction of socialism with Chinese characteristics constitutional democratic system,to improve the system of people's congresses,to make our country really be practiced by the state constitution,then a socialist country ruled by law.

 6. The Second Sex in Hungary. Simone de Beauvoir and the (Post-Socialist Condition

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mária Joó

  2011-01-01

  Full Text Available Beauvoir’s work was translated in 1969, a period of change in state socialism: the introduction of some elements of market economy in 1968 (called New Economic Mechanism, the publication of Western bourgeois philosophers as Sartre and Beauvoir, and Marxist philosophers’ efforts to revise orthodox Marxism. ’The woman question’ was declared to be already solved by socialism. The emblematic female identity is of the working mother: free and equal with men by virtue of law, taking part in producing new value as worker and according to her natural role as mother and wife, representing the center of the socialist family. Under these circumstances the reception of The Second Sex is highly interesting: a success (two editions in a high number of copies, but only two contemporary reviews (one friendly, one sharply critical. In this paper, I give a reconstruction of socialist women’s reading of Beauvoir, given their officially propagated homogeneous identity and their unrecognized double burden. They could have identified themselves with Beauvoir’s new, independent woman and at the same time with the traditional woman. Beauvoir’s legacy for us post-socialist women can be derived from this past: to face ambiguities in identity and to vindicate individual freedom.

 7. Indicadores socioeconômicos de um país periférico da África: o caso da Republica Democrática do Congo – RDC

  OpenAIRE

  Nilton Marques de Oliveira; Genick Mbaki Masongele

  2013-01-01

  O presente artigo tem como objetivo analisar os indicadores socioeconômicos da Republica Democrática do Congo - RDC na década de 2000. Usou-se como fundamentação teórica a teoria de desenvolvimento econômico. Os dados secundários foram coletados no World Bank e do Programa das Nações Unidas Para o Desenvolvimento – PNUD. Constatou-se que a partir do início do século XXI a experiência de desenvolvimento no Congo se deu por meio de política intervencionista no país para melhorar os indicadores...

 8. Dinámica de objetos transplutonianos: resultados preliminares

  Science.gov (United States)

  Fernández, S.; Brizuela, H.; Roig, F.; Varela, O.

  Se presentan los resultados de una integración numérica de las ecuaciones de movimiento para objetos transplutonianos. Se han calculado los tiempos de Lyapunov para esos objetos y se analiza el comportamiento dinámico de los mismos.

 9. DInSAR fringes simulation of sandbox models

  Science.gov (United States)

  Derron, Marc-Henri; Carrea, Dario; Michoud, Clément; Jaboyedoff, Michel

  2015-04-01

  Interpreting satellite DInSAR patterns of slope movements can be difficult because of unwrapping problems, loss of coherence or radar imaging geometry limitations (layover, shadowing …). We investigate the potential of simulating interferometric fringes as a tool to help understanding real DInSAR images. Various types of gravitational slope deformations (sliding, toppling …) have been produced in a sandbox in the lab. These experiments were monitored with a micro-lidar Minolta-Konika Vivid 9i to get successive Digital Elevation Models of the surface. A pair of DEM is then used to simulate DInSAR fringes patterns, with the possibility to vary the wavelength, the angle between the line of sight and the ground displacement, the look angle, the baseline, etc. DInSAR fringes simulated here are idealized. They are not affected by any noise, decoherence, layover or shadow effects; radar image deformations are computed in ancillary files. However it appears that even these ideal wrapped fringes patterns get rapidly very complex when deformation is strong. Then this kind of tool is of interest to better constrain ground surface deformations from resulting InSAR fringes (from lab models or real landslides data). It makes also possible to test how the acquisition geometry impacts the InSAR result depending on the type of slope movement considered.

 10. Entrenamiento integrado. Principios dinámicos y aplicaciones

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natàlia Balagué Serre

  2014-06-01

  Full Text Available El interés por el entrenamiento integrado es creciente y para aumentar su eficacia resulta clave conocer cómo se produce el proceso de integración en los sistemas vivos. Por lo general, se suele asumir que el tipo de integración que se da en el organismo y entre los componentes del entrenamiento es sumatoria y lineal; es decir, está caracterizada por relaciones proporcionales, fijas e invariables en el tiempo, como las que se dan en cualquier artilugio técnico. Este modelo de integración, basado en la cibernética clásica, contrasta con el modelo de integración dinámica y no lineal, asentado en la neurociencia, la teoría de sistemas dinámicos no lineales, y la dinámica ecológica. Algunos principios de la integración dinámica y no lineal como la autoorganización, su carácter no proporcional y no consciente y su integración contextual en diferentes escalas acostumbran a ignorarse sistemáticamente en las metodologías de entrenamiento más habituales. El objetivo de este trabajo es presentar los principios dinámicos del entrenamiento integrado para promover la emergencia de metodologías más eficaces y eficientes a la vez que más respetuosas con los deportistas y los equipos.

 11. Experience in New Socialist Countryside Planning and Construction and Recommendations: A Case Study of Haotang Village in Xinyang City of Henan Province

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Bin; ZHENG; Qi; GONG; Xi; MA; Xiaofang; ZHANG; Lu; GAN; Ying; ZHU

  2014-01-01

  Taking Haotang Village in Xinyang City of Henan Province as an example,this paper analyzed experience of this village in development of new socialist countryside construction. The new socialist countryside planning and construction should attach importance to research on original spatial pattern of villages,really respect and bring into play subject function of farmers,and deeply explore rural financial services. It is expected to provide reference for future new socialist countryside planning and construction.

 12. PERSPECTIVELE DEZVOLTĂRII DURABILE A ECOTURISMULUI ÎN REZERVAŢIA PEISAJERĂ „RUDI-ARIONEŞTI”, REPUBLICA MOLDOVA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tatiana DUDNICENCO

  2016-05-01

  Full Text Available În rezultatul studiilor realizate a fost elaborat un itinerar ecoturistic al rezervaţiei peisajere „Rudi-Arioneşti”, care este reprezentativ şi accesibil ecoturiştilor, şi anume: mănăstirea „Rudi”, cetăţuia romană „La trei cruci”, aşezarea medie­vală „Farfuria turcului”, peştera „Răposaţilor”, cetăţuia de origine tracică „La şanţuri”, „Valea Bradului”, „Izvorul Verde”. Au fost descrise principalele puncte de vizitare din cadrul itinerarului selectat. Au fost abordate problemele ecologice ale rezervaţiei peisajere „Rudi-Arioneşti” ce reprezintă una dintre destinaţiile de bază ale traseelor ecoturistice din raioa­nele Donduşeni şi Soroca, precum şi propuse soluţii de rezolvare a lor. THE PERSPECTIVES OF TOURISM SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE „RUDI-ARIONESTI” LANDSCAPE RESERVE, REPUBLIC OF MOLDOVA In the results of these studies have been elaborated the ecotourism itinerary of „Rudi-Arionesti” landscape reserve, which are representative and accessible for ecotourists: „Rudi” monastery, „La trei cruci” Roman fortress, „Farfuria tur­cului” medieval settlement, „Raposatilor” cave, „La santuri” Thracian origin fortress, „Valea Bradului”, „Izvorul Verde”.It have been described the main points for visitation within the selected route. It have been emphasized the ecological problems of „Rudi-Arionesti” landscape reservation which represents one of the basic destinations of ecotourism routes from Donduseni and Soroca districts and have been proposed solutions of its solving. 

 13. Explorando sistemas dinámicos 3d no lineales

  OpenAIRE

  Haramburu, Pablo; Delrieux, Claudio

  2005-01-01

  La finalidad de la Visualización Científica es ayudar en la comprensión y el análisis de determinados problemas científicos. Un modelo matemático utilizado muy frecuentemente para la representación de problemas reales en muchas disciplinas es el de los sistemas dinámicos. Es posible encontrarlos en ecología, electrónica, mecánica no lineal, dinámica de fluídos, matemática, economía, etc. En la mayoría de los casos, estos sistemas no son resolubles en forma analítica, por lo que su adecuada...

 14. Racionalidad individual dinámica en juegos diferenciales medioambientales

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guiomar Marín-Herrán

  2010-01-01

  Full Text Available En este trabajo se revisan algunas de las líneas de investigación propuestas en la literatura de juegos dinámicos para estudiar cómo puede mantenerse en el tiempo un acuerdo cooperativo alcanzado al comienzo de un juego dinámico. La primera línea es la racionalidad individual dinámica, también denominada sostenibilidad de la cooperación o estabilidad dinámica. En particular, se identifican condiciones bajo las cuales dos conceptos de racionalidad individual intertemporal, coherencia temporal y aceptabilidad, pueden verificarse para juegos diferenciales lineales en la variable de estado y lineal-cuadráticos, cuando se permiten o no pagos colaterales. La segunda línea presenta las estrategias de equilibrio por incentivos creíbles como mecanismo para mantener la cooperación en el tiempo. Se proporcionan condiciones para comprobar la credibilidad de tales estrategias en las dos clases de juegos anteriores. Se muestra que las estrategias de equilibrio por incentivos lineales no son siempre creíbles y se proporcionan estrategias alternativas creíbles no lineales, que sugieren que no hay que restringirse a las estrategias por incentivos lineales, incluso para las clases simples de juegos diferenciales consideradas. En ambos enfoques se ilustra el uso de las condiciones obtenidas en dos juegos diferenciales tomados de la literatura de economía medioambiental, en particular, en juegos de cooperación en el control de la contaminación transfronteriza

 15. Mujeres y dinámica emprendedora: un estudio exploratorio.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Ernesto Amorós Espinosa

  2010-05-01

  Full Text Available El avance cualitativo y cuantitativo de las mujeres en la actividad emprendedora alrededor del mundo, representa un interesante factor a considerar dentro del desarrollo económico y el progreso social (Minniti et ál., 2005, 2006a. Este trabajo analiza de forma exploratoria los indicadores de la dinámica emprendedora de las mujeres en el ámbito latinoamericano, tomando como caso de estudio una muestra de mujeres en Chile. Los indicadores de la dinámica emprendedora son tomados de los datos proporcionados por el Global Entrepreneurship Monitor, GEM (2005, y una serie de entrevistas que nos proporcionan información de índole cualitativa. Los principales resultados nos indican que no hay diferencias significativas en cuanto a la percepción de la dinámica emprendedora entre mujeres y hombres que ya se encuentran involucrados en algún tipo de emprendimiento, no así para las mujeres que no están en algún tipo de actividad emprendedora, quienes perciben mayores dificultades para emprender. Esto se confirma con los resultados de las entrevistas que indican que aun cuando es socialmente aceptado que las mujeres inicien nuevos negocios, están más alejadas de las oportunidades y no existen los incentivos suficientes para iniciarlos. Se discuten implicaciones y conclusiones sobre ver el fenómeno del emprendimiento en mujeres como un buen indicador de desarrollo social.

 16. Is there an opportunity to establish the social-capitalism in the post socialist transition?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lošonc Alpar

  2006-01-01

  Full Text Available Recently Claus Offe has put the question that concerns the fate of the European model of social capitalism: Can the model of social capitalism survive the European integration in the context of certain contemporary tendencies? Offe has presupposed that the mentioned model is challenged by the processes of globalization and the integration of the post socialist countries into the European Union. The working hypothesis of the article is that there is an opportunity to provide a coherent answer to this question. The article consists of two parts. In the first part the author starts with the Polanyi's socio-economic theory and emphasizes the importance of this approach for the analyzing of the tendencies of capitalism in Western Europe and in the post socialist countries. The author argues that with the Polanyi's theory we are able to explicate the forms of the embedded liberalism in Western Europe after 1945 and the orientation of non-embedded neo-liberalism and the functioning of the workfare state after the crisis of the Keynesian welfare state. Despite the tendencies of the globalization projected by neo-liberalism, the central element of the social capitalism namely, the welfare state, remains with the dimensions of the continuity. In the next part the author points out that there is an asymmetrical structure between the Western-Europe and non-Western part of Europe concerning the socialization of capitalism. The neoliberalisation in accordance with the model of the transfer of ideal-type of capitalism is more strongly implemented in the countries of transition. In addition, the mentioned theoretical approach provides opportunities to explain the failures of implementing of neo-liberalism in the post socialist countries. On the basis of the endorsing of the socio-economic aspects we can address the issue pointed out by Offe.

 17. Building a socialist harmonious society and the reform of township institutions

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Su ZhenDian

  2015-01-01

  building a socialist harmonious society should be focusing on the foundation, and the township is the base unit of the community foundation. Even urban township, even under the village, is a very strong correlation grassroots units. Our concern reform of township institutions not only in its achievements, but also concerned about their legacy. Not only concerned about the tangible aspects of institutional settings, such as team building, we have to study is its intangible aspects, such as the social costs of the township institutional reform, the introduction of competition mechanism, the social significance of the township institutional reform, scientific management, rural institutions the opportunity cost of personnel.

 18. Transnational Metropolitan Development Strategies and Governance in a Post-Socialist Setting: The Case of Szczecin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tölle Alexander

  2014-12-01

  Full Text Available The integration of cities and their regions into transnational networks has become a key municipal strategy, with the creation of a metropolitan governance structure being seen in this context as a fundamental element. The Szczecin Metropolitan Area constitutes an example of meagre results in intercommunal cooperation in post-socialist East-Central Europe. This has its repercussions on the task of creating cross-border metropolitan governance structures including adjacent German counties, a task which, in turn, may help to overcome development barriers. This becomes apparent particularly in the process of defining joint development objectives as well as an image for the cross-border metropolitan region

 19. Overview of Researches on Rural Industrial Development in China’s New Socialist Countryside Construction

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  PENG Jie-wu

  2012-01-01

  From the perspective of rural industrial development, this paper summed up representative research results of China’s new countryside construction, including approval of criteria for classification of rural industrial structure, definition and scope of rural industrial development, introduction and application of industrial development theory, existing problems, causes and countermeasures of three times of industrial development in rural areas, and experience of foreign rural industrial development model. Among these researches, most researches are general and narrow about achievements in rural industrial development, while the causes are little touched upon. In future, it is expected that the research on rural industrial development in new socialist countryside construction will be deepened and specified.

 20. Countermeasures of Rural Public Product Supply Problems in New Socialist Rural Construction

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2010-01-01

  The status of rural public goods' supply plays a decisive role in China agricultural development and in new socialist rural construction.For the current situation of insufficient supply of public goods in rural areas,this article explained the significance of strengthening the construction of rural public goods supply system,analyzed the reasons for the shortage of rural public goods supply,and proposed strategies and measures to solve problems of rural public goods supply,which are of advantages to enhance...

 1. Patterns and drivers of post-socialist farmland abandonment in Western Ukraine

  DEFF Research Database (Denmark)

  Baumann, Matthias; Kuemmerle, Tobias; Elbakidze, Marine;

  2011-01-01

  of abandonment and its drivers are not well understood. Our goal was to map post-socialist farmland abandonment in Western Ukraine using Landsat images from 1986 to 2008, and to identify spatial determinants of abandonment using a combination of best-subsets linear regression models and hierarchical partitioning...... period, as well as off-farm income and remittances likely explain these patterns. The breakdown of socialism appears to have resulted in fundamentally different abandonment patterns in the Western Ukraine, where abandonment was a result of the institutional and economic shock, compared to those in Europe...

 2. The Fabian Child: English and American Literature and Socialist Reform, 1884-1915

  OpenAIRE

  Hollander, Amanda Farrell

  2015-01-01

  “The Fabian Child: English and American Literature and Socialist Reform, 1884-1915” intervenes in current scholarship that addresses the impact of Fabian socialism on the arts during the fin de siècle. I argue that three particular Fabian writers—Evelyn Sharp, E. Nesbit, and Jean Webster—had an indelible impact on children’s literature, directing the genre toward less morally didactic and more politically engaged discourse. Previous studies of the Fabian Society have focused on George Bernard...

 3. The "housing question" and the state-socialist answer: city, class and state remaking in 1950s Bucharest.

  Science.gov (United States)

  Chelcea, Liviu

  2012-01-01

  Housing nationalization as a solution to urban inequalities has a long history in European social thought. This article describes housing nationalization in a state-socialist context. Using a political economy perspective and relying on recently released archival material about housing in 1950s Romania, I argue that nationalization may be regarded as a special type of urban process. Nationalization raised the occupancy rate and intensified the usage of existing housing, desegregated centrally located neighborhoods, turned some residential space into office space for state institutions, facilitated the degradation of the existing housing stock and gradually produced a socialist gentry. Aside from similarities with other state-socialist nationalizations from the same period, Romanian nationalization resembled the housing policies of other statist regimes. The data also suggest that, even in the context of revolutionary change, the state is a sum of multiple, often diverging projects, rather than a coherent actor.

 4. Differenza sessuale, diritti delle donne e lotte socialiste in Argentina: le proposte di Enrique Del Valle Iberlucea (1877-1921

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marina Becerra

  2008-12-01

  Full Text Available Along this work there is an investigation about the argentine socialistic concerning to the feminine rights, inside the frame of the modern citizenship production, at the beginning of the XX century. Particularly there is an analysis of the position of a Spanish socialistic senator –became naturalized argentine– Enrique Del Valle Iberlucea, in the debates about the incorporation of divorce to the Civil Code, project that he had presented in 1918 as a national senator. There is an interest in to find out in what way this radicalized position, original among the masculine voices of this particular epoch, contributed to the criticism of the power relationships between both sexes.

 5. Differenza sessuale, diritti delle donne e lotte socialiste in Argentina: le proposte di Enrique Del Valle Iberlucea (1877-1921

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marina Becerra

  2009-04-01

  Full Text Available Along this work there is an investigation about the argentine socialistic concerning to the feminine rights, inside the frame of the modern citizenship production, at the beginning of the XX century. Particularly there is an analysis of the position of a Spanish socialistic senator –became naturalized argentine– Enrique Del Valle Iberlucea, in the debates about the incorporation of divorce to the Civil Code, project that he had presented in 1918 as a national senator. There is an interest in to find out in what way this radicalized position, original among the masculine voices of this particular epoch, contributed to the criticism of the power relationships between both sexes.

 6. Development of disadvantaged position of the farmer in the construction of the new socialist countryside in China

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2008-01-01

  Though the farmer is the group with the biggest population in China, they are a disadvantaged group. In the construction of new socialist countryside in China, there are also causes for the disadvantaged group status, which are embodied in many aspects. The status is the important root of many problems of agriculture and countryside in China. Changing the farmers' status of the disadvantaged group is the key to constructing the new socialist countryside, deepening the reform in the countryside and realizing the benign social and economic development in the countryside in China.

 7. The Psychoprophylactic Method of Painless Childbirth in Socialist Czechoslovakia: from State Propaganda to Activism of Enthusiasts.

  Science.gov (United States)

  Hrešanová, Ema

  2016-10-01

  This paper explores the history of the 'psychoprophylactic method of painless childbirth' in socialist Czechoslovakia, in particular, in the Czech and Moravian regions of the country, showing that it substantially differs from the course that the method took in other countries. This non-pharmacological method of pain relief originated in the USSR and became well known as the Lamaze method in western English-speaking countries. Use of the method in Czechoslovakia, however, followed a very different path from both the West, where its use was refined mainly outside the biomedical frame, and the USSR, where it ceased to be pursued as a scientific method in the 1950s after Stalin's death. The method was imported to Czechoslovakia in the early 1950s and it was politically promoted as Soviet science's gift to women. In the 1960s the method became widespread in practice but research on it diminished and, in the 1970s, its use declined too. However, in the 1980s, in the last decade of the Communist regime, the method resurfaced in the pages of Czechoslovak medical journals and underwent an exciting renaissance, having been reintroduced by a few enthusiastic individuals, most of them women. This article explores the background to the renewed interest in the method while providing insight into the wider social and political context that shaped socialist maternity and birth care in different periods.

 8. Friedrich Albert Lange on neo-Kantianism, socialist Darwinism, and a psychology without a soul.

  Science.gov (United States)

  Teo, Thomas

  2002-01-01

  Friedrich Albert Lange was a German philosopher, political theorist, educator, and psychologist who outlined an objective psychology in the 1860s. This article shows how some of the most important worldviews of the nineteenth century (Kantianism, Marxism, and Darwinism) were combined creatively in his thought system. He was crucial in the development of neo-Kantianism and incorporated psycho-physiological research on sensation and perception in order to defend Kant's epistemological idealism. Based on a critique of phrenology and philosophical psychology of his time, Lange developed a program of a psychology without a soul. He suggested that only those phenomena that can be observed and controlled should be studied, that psychology should focus on actions and speech, and that for each psychological event the corresponding physical or physiological processes should be identified. Lange opposed introspection and subjective accounts and promoted experiments and statistics. He also promoted Darwinism for psychology while developing a socialist progressive-democratic reading of Darwin in his social theory. The implications of socialist Darwinism on Lange's conceptualization of race are discussed and his prominence in nineteenth century philosophy and psychology is summarized.

 9. Reconfiguration of acute care hospitals in post-socialist Serbia: spatial distribution of hospital beds.

  Science.gov (United States)

  Matejic, Marko

  2017-04-01

  In the context of healthcare reforms in post-socialist Serbia, this research analyses the reconfiguration of acute care hospitals from the aspect of the spatial distribution of hospital beds among and within state-owned hospitals. The research builds a relationship between the macro or national level and the micro or hospital level of the spatial distribution of hospital beds. The aim of the study is to point out that a high level of efficiency in hospital functionality is difficult to achieve within the current hospital network and architectural-urban patterns of hospitals, and to draw attention to the necessity of a strategically planned hospital spatial reconfiguration, conducted simultaneously with other segments of the healthcare system reform. The research analyses published and unpublished data presented in tables and diagrams. The theoretical platform of the research covers earlier discussions of the Yugoslav healthcare system, its post-socialist reforms and the experiences of developed countries. The results show that the hospital bed distribution has not undergone significant changes, while the hospital spatial reconfiguration has either not been carried out at all or, if it has, only on a small scale. All this has contributed to overall inadequate, inflexible, inefficient, defragmented and unequal bed distribution. Copyright © 2016 John Wiley & Sons, Ltd. Copyright © 2016 John Wiley & Sons, Ltd.

 10. La peine de mort en Yugoslavie socialiste et le conflit des sources normatives

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivan Vukovic

  2010-12-01

  Full Text Available The author analyses a discussion on death penalty that took place in Belgrade, at the end of the socialist era, between Igor Primorac and Ivan Jankovic. Primorac attacked the utilitarian justification of the socialist penal system, though he agreed on different, retributive grounds that death penalty for premeditated murder should be preserved. Jankovic advocated utilitarian ideas and rejected the death penalty as an atavistic aberration. In the first part of the article, their main arguments are presented and their contextual meaning is being explained. In the second part of the article, the author analyses those arguments and concludes that a retributivism has not been the philosophy of death penalty during its history, b that retentionist conclusions do not follow from retributive premises, c that utilitarianism, in spite of its historical connection with abolitionism, can justify death penalty, d that since the problem cannot be resolved on moral grounds alone, it should be resolved on political grounds, and e that political considerations require the abolition of death penalty.

 11. La dinámica en economía. Los enfoques de Hicks y Samuelson

  OpenAIRE

  1995-01-01

  Este artículo compara las concepciones de Hicks y Samuelson acerca de la dinámica. Para el primero, los análisis dinámicos deben partir de una definición de del período. El segundo, por su parte, asocia los procesos dinámicos a relaciones de vectores de fuerza, como en la mecánica clásica.

 12. La dinámica en economía. Los enfoques de Hicks y Samuelson

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pecha Arcenio

  1995-12-01

  Full Text Available Este artículo compara las concepciones de Hicks y Samuelson acerca de la dinámica. Para el primero, los análisis dinámicos deben partir de una definición de del período. El segundo, por su parte, asocia los procesos dinámicos a relaciones de vectores de fuerza, como en la mecánica clásica.

 13. EVALUAREA PROPRIETĂŢILOR DE SUPRAFAŢĂ ALE BENTONITULUI LĂRGUŢA (REPUBLICA MOLDOVA INTERCALAT CU OLIGOMERI DE ALUMINIU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vasile RUSU

  2015-12-01

  Full Text Available Tratarea în prealabil a bentonitului Lărguţa cu soluţie diluată de acid (pH 2, în continuare fiind intercalat cu specii oligomerice de aluminiu, duce la modificarea proprietăţilor de suprafaţă ale adsorbanţilor intercalaţi – a acidităţii lor, a caracteristicilor sorbţional-structurale şi a stabilităţii termice. Cinetica conversiei acidului oleic la esterificarea cu alcool etilic este influenţată de caracterul acid al catalizatorilor utilizaţi. Modelările efectuate relevă că adsorbanţii intercalaţi, obţinuţi pe baza bentonitului Lărguţa, au perspective reale de a fi utilizaţi pentru obţinerea biocombustibilului din uleiuri vegetale.SURFACE PROPERTIES OF PILLARED BENTONITE LARGUTA (R. MOLDOVA PILLARED WITH ALUMINUM OLIGOMERIC SPECIESLarguta bentonite prior treatment with dilute acid (pH 2 further being pillared with aluminum oligomeric species, result in modification of the surface properties of the adsorbents - acidity, sorption-structural characteristics and thermal stability. The kinetics of the conversion of oleic acid to esterification with ethylic alcohol is influenced by the nature of the acid catalysts used. Pillared adsorbents obtained on the basis of bentonite Larguta (RM possess real prospects for obtaining bio-fuel from vegetable oils.

 14. La dinámica de la Tierra

  OpenAIRE

  2011-01-01

  La Tierra es un planeta dinámico, subdividido internamente en “capas” que interactúan dependiendo de la energía interna. Entre los procesos naturales que se manifiestan sobre la superficie están la actividad sísmica y volcánica que ha llamado siempre la atención de sus habitantes. ¿Por qué y cómo ocurren estos fenómenos? Conocer los procesos geológicos que dan lugar a estos cambios constantes nos dará la respuesta.

 15. Adam Smith y Sistemas Dinámicos

  OpenAIRE

  Acuña, Osvaldo; Ulate, Fernán

  2008-01-01

  Presentamos un sistema dinámico sencillo con dos ecuaciones diferenciales, una representa la trayectoria del precio y la otra la de la cantidad de un bien en una economía. Nuestro modelo se basa sobre todo en la teoría clásica de precios expuesta por Adam Smith en La Riqueza de las Naciones. Al final del trabajo, se presenta, a modo de ejemplo, un estudio para el caso del ganado vacuno en la economía mundial.

 16. The ‘Negro’ in John Steinbeck’s Of Mice and Men: A Comparison of Socialist and Post-Socialist Strategies for Translating Racial Elements

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janko Trupej

  2015-06-01

  Full Text Available The present article examines the translation of racial elements in John Steinbeck’s novel and play Of Mice and Men into Slovenian. Using the basic concepts of Kitty van Leuven-Zwart’s comparative and descriptive models for the analysis of literary translations (1989, 1990, we examine strategies for translating terms referring to African Americans along with strategies for translating the discourse of the only African American character in Of Mice and Men. After the microstructural analysis, the effects of the shifts on the perception of this literary work are discussed, and its reception in Slovenia is examined. Although shifts are established in translations from both the socialist and the postsocialist period, in the first translation of the novel, from 1952, the macrostructure of the text was affected to a greater extent than in the modern translations of the novel and the play, both published in 2007. Because translation strategies differ substantially, possible reasons for the differences are also discussed, taking into consideration relevant historical and contemporary socio-political factors.

 17. Testing the modernization hypothesis and the socialist ideology hypothesis : a comparative sibling analysis of educational attainment and occupational status

  NARCIS (Netherlands)

  Sieben, Inge; Graaf, Paul M. de

  2001-01-01

  In this study, we present a comparative sibling analysis. This enables us to test two major social mobility hypotheses, i.e. the modernization hypothesis and the socialist ideology hypothesis. We employ survey data on brothers in England, Hungary, the Netherlands, Scotland, Spain, and the USA, cover

 18. 75 FR 24883 - Certain Frozen Warmwater Shrimp from the Socialist Republic of Vietnam: Extension of Time Limits...

  Science.gov (United States)

  2010-05-06

  ... orders on certain frozen warmwater shrimp from Brazil, the People's Republic of China, India, Thailand..., 75 FR 103 (January 4, 2010). On January 19, 2010, domestic interested parties, the Ad Hoc Shrimp... International Trade Administration Certain Frozen Warmwater Shrimp from the Socialist Republic of...

 19. Environmental values in post-socialist Hungary : Is it useful to distinguish egoistic, altruistic and biospheric values?

  NARCIS (Netherlands)

  de Groot, Judith. I. M.; Steg, Linda; Keizer, Martijn; Farsang, Andrea; Watt, Alan

  2012-01-01

  In this article the authors examine whether the significance of biospheric values as a separate cluster next to egoistic and altruistic values is mainly a Western European phenomenon or whether biospheric values are also endorsed as a value in its own right in post-socialist Hungary. In two differen

 20. 75 FR 60074 - Certain Frozen Warmwater Shrimp From the Socialist Republic of Vietnam: Notice of Correction to...

  Science.gov (United States)

  2010-09-29

  ... Seaproduct Company \\23\\ 4.57 Pataya Food Industries (Vietnam) Ltd.\\24\\ 4.57 Phu Cuong Seafood Processing and... shrimp from Brazil, India, the People's Republic of China, Thailand, and the Socialist Republic of Vietnam. See Certain Frozen Warmwater Shrimp from Brazil, India, the People's Republic of China,...

 1. National Socialist Family Law. The Influence of National Socialism on Marriage and Divorce Law in Germany and the Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  Lenaerts, M.F.

  2014-01-01

  In National Socialist Family Law, Mariken Lenaerts analyses the possible influence of National Socialism on marriage and divorce law in Germany and the Netherlands. As the family was regarded the germ-cell of the nation, the Nazis made many changes in German and Dutch marriage and divorce law to sui

 2. War Remembered, Revolution Forgotten: Recasting the Sino-North Korean Alliance in China’s Post-Socialist Media State

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zhao Ma

  2017-03-01

  Full Text Available From October 1950 to July 1953, the nascent Chinese state entered into a strategic alliance with North Korea; hundreds of thousands of Chinese soldiers shed blood on the Korean peninsula in defense of the socialist homeland and advancing Communist internationalism. But since the end of the Korean War, China has moved from revolutionary idealism and political radicalism in Mao’s era to the current post-socialist pragmatism and materialism. As the ideological winds shift, China’s contemporary propaganda apparatus must redefine the Korean War in order to reconcile the complexity of the war and wartime alliance with contemporary political concerns and popular views. By focusing on a documentary film, The Unforgettable Victory, produced by China’s leading state-run film studio in 2013, this article explores the ways in which the official media of the post-socialist era presents the past revolutionary war. The new film celebrates the splendid valor of Chinese soldiers, civilians’ heroic sacrifices, and the war’s nationalist legacy; however, it purposefully forgets the revolutionary fervor and internationalist sentiments that once forged the Sino–North Korean alliance and empowered wartime mobilization. This article examines the process of remembering and forgetting, and reveals government propaganda’s latest efforts to demobilize contemporary viewers while infusing the past revolutionary war with ideological clarity and political certainty in post-socialist China.

 3. Environmental values in post-socialist Hungary : Is it useful to distinguish egoistic, altruistic and biospheric values?

  NARCIS (Netherlands)

  de Groot, Judith. I. M.; Steg, Linda; Keizer, Martijn; Farsang, Andrea; Watt, Alan

  2012-01-01

  In this article the authors examine whether the significance of biospheric values as a separate cluster next to egoistic and altruistic values is mainly a Western European phenomenon or whether biospheric values are also endorsed as a value in its own right in post-socialist Hungary. In two differen

 4. Capitalism Reborn, Chaos and the Post-Socialist Freefall: A View from Europe's "New Periphery"

  Science.gov (United States)

  Templer, Bill

  2014-01-01

  The present paper--from a vantage in Bulgaria, and focusing in significant part on this country as an iconic example of the "post-socialist freefall' and its dystopia on European capitalism's neocolonial "new periphery"--is a revised version of an earlier chapter in "Immiseration Capitalism and Education: Austerity,…

 5. "A Riddle, Wrapped in a Mystery, inside an Enigma": Teaching Post-Socialist Transformation to UK Students in Moscow

  Science.gov (United States)

  Moran, Dominique; Round, John

  2010-01-01

  In the 20 years since the fall of the Berlin Wall, teaching post-socialist transition to undergraduate students has become increasingly challenging. This paper relates the development, planning and operation of a fieldwork module in Moscow, for Year Three geography undergraduates. It argues that "on-street" teaching and imaginative use…

 6. National Socialist Family Law. The Influence of National Socialism on Marriage and Divorce Law in Germany and the Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  Lenaerts, M.F.

  2014-01-01

  In National Socialist Family Law, Mariken Lenaerts analyses the possible influence of National Socialism on marriage and divorce law in Germany and the Netherlands. As the family was regarded the germ-cell of the nation, the Nazis made many changes in German and Dutch marriage and divorce law to sui

 7. 75 FR 30374 - Certain Frozen Fish Fillets from the Socialist Republic of Vietnam: Extension of Time Limit for...

  Science.gov (United States)

  2010-06-01

  ... Socialist Republic of Vietnam: Preliminary Results of New Shipper Review, 75 FR 4350 (January 29, 2010... Shipper Review, 75 FR 26199 (April 26, 2010). The final results are currently due on May 26, 2010... INFORMATION CONTACT: Javier Barrientos, AD/CVD Operations, Office 9, Import Administration,...

 8. 78 FR 57352 - Certain Frozen Warmwater Shrimp From the Socialist Republic of Vietnam: Preliminary Results of Re...

  Science.gov (United States)

  2013-09-18

  ... Review, 75 FR 61122 (October 4, 2010). \\6\\ See Certain Frozen Warmwater Shrimp from the Socialist..., 77 FR 55800 (September 11, 2012). Assessment Rates Upon issuance of the final results, the Department... Javier Barrientos, AD/CVD Operations, Office 9, Import Administration, International Trade...

 9. 75 FR 26199 - Certain Frozen Fish Fillets from the Socialist Republic of Vietnam: Extension of Time Limit for...

  Science.gov (United States)

  2010-05-11

  ... Socialist Republic of Vietnam: Preliminary Results of New Shipper Review, 75 FR 4350 (January 29, 2010... INFORMATION CONTACT: Javier Barrientos, AD/CVD Operations, Office 9, Import Administration, International... rebuttal comments, case and rebuttal briefs. See Memorandum to the File, from Javier Barrientos,...

 10. "A Riddle, Wrapped in a Mystery, inside an Enigma": Teaching Post-Socialist Transformation to UK Students in Moscow

  Science.gov (United States)

  Moran, Dominique; Round, John

  2010-01-01

  In the 20 years since the fall of the Berlin Wall, teaching post-socialist transition to undergraduate students has become increasingly challenging. This paper relates the development, planning and operation of a fieldwork module in Moscow, for Year Three geography undergraduates. It argues that "on-street" teaching and imaginative use…

 11. 77 FR 56180 - Certain Frozen Fish Fillets From the Socialist Republic of Vietnam: Preliminary Results of the...

  Science.gov (United States)

  2012-09-12

  ... Philippines, Indonesia and India. \\39\\ See Department Policy Bulletin No. 04.1: Non-Market Economy Surrogate... reliable broad market average for purposes of valuing whole live fish. Therefore, for the preliminary... International Trade Administration Certain Frozen Fish Fillets From the Socialist Republic of...

 12. 75 FR 56062 - Certain Frozen Fish Fillets From the Socialist Republic of Vietnam: Notice of Preliminary Results...

  Science.gov (United States)

  2010-09-15

  ...., Ltd., Vinh Hoan, QVD, South Vina, and CL-Fish A designation as a non-market economy (``NME'') remains... Philippines, Indonesia, India, Sri Lanka, and Pakistan are exporters of frozen fish fillets, and, thus... International Trade Administration Certain Frozen Fish Fillets From the Socialist Republic of Vietnam: Notice...

 13. Attempting a Capitalist Form of Financing in a Socialist System: Student Loans in the People's Republic of China.

  Science.gov (United States)

  Shouxin, Li; Bray, Mark

  1992-01-01

  This paper examines the use of student loans, a capitalist form of educational financing, in a socialist country, the People's Republic of China. Details of the program, including eligibility, loan amounts, interest charges, administration, and repayment terms, are summarized. The paper suggests that major problems may be encountered in securing…

 14. Indicadores socioeconômicos de um país periférico da África: o caso da Republica Democrática do Congo – RDC

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nilton Marques de Oliveira

  2013-05-01

  Full Text Available O presente artigo tem como objetivo analisar os indicadores socioeconômicos da Republica Democrática do Congo - RDC na década de 2000. Usou-se como fundamentação teórica a teoria de desenvolvimento econômico. Os dados secundários foram coletados no World Bank e do Programa das Nações Unidas Para o Desenvolvimento – PNUD. Constatou-se que a partir do início do século XXI a experiência de desenvolvimento no Congo se deu por meio de política intervencionista no país para melhorar os indicadores sociais e econômicos. Houve um aumento no IDH, uma pequena melhorar no PIB per capita, na taxa de alfabetização e na esperança de vida ao nascer. Pode se concluir que a intervenção se faz necessário ao processo de crescimento e desenvolvimento num país periférico da África.

 15. origen e impactos de dinópolis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raúl Lardiés Bosque

  2005-01-01

  Full Text Available El parque temático de Dinópolis se ha convertido en uno de los principales atractivos de la provincia de Teruel. Desde que el parque empezó a funcionar en junio de 2001, ya se han empezado a detectar algunos cambios de tipo socioeconómico, no sólo por el aumento del número de visitantes y turistas que llegan a la ciudad de Teruel, sino también por los impactos indirectos que esa afluencia genera en el sector turístico y comercial. En este artículo se analiza la puesta en marcha del proyecto y sus orígenes, así como la influencia socioeconómica que está teniendo a escala local. El enfoque que se ha adoptado es el de considerar a Dinópolis como una herramienta/estrategia de desarrollo local, puesto que se está convertiendo en un reclamo turístico y de visitantes para la ciudad, y porque todo ello genera impactos indirectos importantes en diversos sectores y ramas económicas.

 16. La dinámica vincular celos-infidelidad

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jorge Humberto Vanegas Osorio

  2011-01-01

  Full Text Available En el conflicto celos-infidelidad subyacen motivaciones intrapsíquicas tan fuertes como el temor de pérdida del objeto, necesidades de satisfacciones narcisistas, búsqueda de la diferenciación y relaciones de poder. Lo que comparten, tanto el celoso como el infiel, son sentimientos tales como: dolor, odio, tristeza, miedo, desconcierto, desconfianza, arrepentimiento, comportamiento errático, dudas, disociación constante y culpa. Los significados de la infidelidad tienen que ver con escapar del objeto invasivo, obligarse a la reparación, negar la desidealización del objeto de amor o salvaguardarse del abandono. La frecuencia de este conflicto en las parejas y su recurrencia como motivo de consulta obliga a los psicoterapeutas una mayor profundización de la complejidad que subyace a la dinámica del vínculo. La orientación teórica para presentar este tema lo integran básicamente la dinámica inconsciente de las relaciones objetales, la identificación proyectiva y la colusión.

 17. STUDIUL COMPLEX Al ULEIULUI VOLATIL DIN SPECIA PEROVSCHIA ATRIPLICIFOLIA BENTH.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maricica COLŢUN

  2017-07-01

  Full Text Available În lucrare sunt prezentate rezultatele unui studiu vast privind biologia, compoziția chimică, fitochimia cantitativă și calitativă a uleiului volatil din specia Perovskia atriplicifolia, care se comportă ca plantă perenă, erbacee din familia Lamiaceae. În R. Moldova nu este cercetată ca plantă aromatică şi medicinală. Are o plasticitate ecologică mare, nu are cerinţe deosebite faţă de factorii climaterici. Se utilizează pentru proprietăţile sale febrifuge, în medicină – pentru scăderea febrei, deține proprietăți culinare dar şi decorative ori de purificare a aerului.THE COMPLEX STUDY OF THE ESSENTIAL OIL OF THE SPECIESPEROVSCHIA ATRIPLICIFOLIA BENTH.The paper presents the results of a vast study on the biology, chemical composition and qualitative phytochemistry of the essential oil of the species Perovskia atriplicifolia, which behaves like a perennial, herbaceous plant in the Lamiaceae family. In theRepublic ofMoldova, it has not been investigated as an aromatic and medicinal plant. It has a high ecological plasticity and no special requirements to climatic factors. It has febrifuge properties and is used in medicine to reduce fever. Besides, this plant is used for culinary, ornamental purposes and for air purification.

 18. sensibilizando enfermeiros com a dinâmica musical

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leila Brito Bergold

  2006-01-01

  Full Text Available Las influencias de la música en el cuerpo, fueron objeto de este estudio conducido junto a un grupo de enfermeros participantes de una disciplina del Posgrado. El estudio tuvo como objetivo, analizar la aplicabilidad de la Dinámica de Creatividad y Sensibilidad Cuerpo-Musical como una forma de sensibilización del enfermero respecto al uso de la música en su práctica de cuidar. Se utilizó el Método Creativo-Sensible y el desarrollo del DCS en la producción de datos de investigación. La influencia holística, lúdica, y mecánica de la música sobre el cuerpo, fueron los temas generados en la discusión. El grupo concluye que la música reacciona sobre todo el cuerpo pero influye según el estilo musical para una determinada región gusto del oyente. La investigación reveló el potencial de la dinámica como un rico espacio de la educación dialógica, constituyéndose como una estrategia importante en la sensibilización de los enfermeros, sobre las posibilidades de la música como un recurso terapéutico.

 19. World War II Aerial Bombings of Germany: Fear as Subject of National Socialist Governmental Practices

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Torben Möbius

  2016-01-01

  Full Text Available This paper highlights how the National Socialist regime in Germany created the so-called «Selbstschutz» («self protection» in civil air defense as an «apparatus of society» (Michel Foucault to educate the German population with regard to the new possibility of aerial bombing. Mechanisms, functions of emotional control and their relationship to concrete practices of the people involved are shown alongside a local example. Regarding the spread and development of fears, this article maintains that practices of «Selbstschutz» had to bridge the temporal gap between future expectations and actual experiences in crucial ways. Before the war, «Selbstschutz» followed its own logic of expectation of danger and risk, as exemplified in aerial-defense simulation exercises, which clashed with the reality of bombs falling on German cities later on.

 20. From modernism to socialist realism in four years: Myaskovsky and Asafyev

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Frolova-Walker Marina

  2003-01-01

  Full Text Available Two outstanding personalities of the Soviet musical life in the 1920's, the composer Nikolay Myaskovsky and the musicologist Boris Asafyev, both exponents of modernism, made volte-faces towards traditionalism at the beginning of the next decade. Myaskovsky's Symphony no. 12 (1931 and Asafyev's ballet The Flames of Paris (1932 became models for Socialist Realism in music. The letters exchanged between the two men testify to the formers uneasiness at the great success of those of his works he considered not valuable enough, whereas the latter was quite satisfied with his new career as composer. The examples of Myaskovsky and Asafyev show that early Soviet modernists made their move away from avant-garde creativity well before they faced any real danger from the bureaucracy.

 1. Moral (disorder and social anomie: Concepts of community and society in post-socialist Serbia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Simić Marina

  2016-01-01

  Full Text Available It is sometimes argued that post-socialist transformation in Europe brought so called “moral disintegration” of local communities. These ideas resonate well with the opinions of many people with whom I worked in Serbia during my fieldwork research in Novi Sad in the mid- 2000s and again in 2013-2014. My informants tend to evoke the Durkheimian idea that society was brought into existence by people’s moral beliefs and sense of obligation towards one another; if this became eroded, society begins to suffer from anomie. In this paper I investigate those widely shared beliefs and the ways they relate to and reveal the ideas about morality, community and society. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 177026: Cultural Heritage and Identity

 2. Aerodynamics and mathematics in National Socialist Germany and Fascist Italy: a comparison of research institutes.

  Science.gov (United States)

  Epple, Moritz; Karachalios, Andreas; Remmert, Volker R

  2005-01-01

  The article is concerned with the mathematical sciences in National Socialist Germany and Fascist Italy, with special attention to research important to the war effort. It focuses on three institutional developments: the expansion of the Kaiser Wilhelm Institute for Fluid Dynamics in Göttingen, the foundation of the Reich Institute for Mathematics in Oberwolfach (Black Forest), and the work of the Istituto Nazionale per le Applicazioni del Calcolo in Rome. All three developments are embedded in the general political background, thus providing a basis for comparative conclusions about the conditions of the mathematical sciences and military-related research in Germany and Italy. It turns out that in both countries, the increasing demand for mathematical knowledge in modern warfare led to the establishment of "extra-university" national institutions specifically devoted to mathematical research.

 3. Civic movement, social capital and institutional transformation in post-socialist Serbia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cvejić Slobodan

  2004-01-01

  Full Text Available The problem of institutional change is one of the focal points of post-socialist transformation and the major axes of it's sustainability. In Serbia this problem was expressed through the question of how to use the social energy that was concentrated in civic movement throughout the 90's for (rebuilding of stable social institutions. In this paper, my intention is to test whether the social capital that was apparently accumulated in Serbia in the civic protests can persist in the form of positive value orientation towards building of democratic and market oriented society. Out of many ways to understand social capital I am referring to the most wide one, the one that assumes collective trait of the social capital (Štulhofer 2000. Data from couple of surveys conducted in Serbia, during civic protests and after political change of 2000, are used to test the relation from the title empirically.

 4. An important way to build a new socialistic countryside: developing circular economy

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Ji Kunsen

  2006-01-01

  @@ It was put forward in the Fifth Session of Sixteenth Central Committee of the Party that "it is a great historic mission on the path for China to modernization to construct new socialistic countries",and that "according to the requirements of developing production, ample life, civilized countryside climate, clean countryside, democratic management,urban and rural social and economic development should be unifiedly planned, modern agricultural construction should be promoted, rural reform should be deepened all round, rural public service should be advanced, and peasants' income should be increased by all means." Some time ago Premier Wen Jiabao pointed out that problems about the carrying capacity of resources and environment, for example the decrease of arable land, the lack of freshwater and eco-environmental deterioration, will be tough challenges to agricultural development in China.

 5. Capital investment of overseas Vietnamese to the economy of the Socialist Republic of Vietnam

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tyabaev Andrey E.

  2016-01-01

  Full Text Available The paper explores the vital issues of attracting investment from Vietnamese emigrants of different generations to the economy of the present-day Vietnam. We give the definition of the Vietnamese Diaspora (Viet Kieu and a short overview of emigrant waves. In addition, we explain how leaders of the Socialist Republic of Vietnam have interacted with overseas Vietnamese and their organizations in the field of economy over the years. The paper demonstrates geographic differences existing in this type of investment. Further, we outline the measures taken to encourage the Viet Kieu investment in the country’s economy as well as the success rate of these measures. Finally, we specify the barriers to investing in the national economy of Vietnam for “overseas fellow nationals”.

 6. Revisitando a dinâmica trimestral do investimento no Brasil: 1996-2012

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  CLAÚDIO H. M. DOS SANTOS

  2016-03-01

  Full Text Available RESUMO Este texto discute os dados e os principais fatos estilizados da dinâmica da formação bruta de capital fixo (FBCF no brasil após 1995. apresenta, ademais, especificações econométricas para a dinâmica trimestral da FBCF no período 1996-2012 que levantam hipóteses causais ainda relativamente inexploradas na literatura. os dados apresentados evidenciam as dinâmicas distintas da FBCF em máquinas e equipamentos e construções - e, consequentemente, o papel fundamental da primeira variável na dinâmica da FBCF total da economia. as estimativas apresentadas sugerem choques cambiais, nos preços internacionais de commodities e na FBCF pública como mecanismos causais da dinâmica trimestral da FBCF brasileira.

 7. Historia Varasdiensis – Journal for the History of Varaždin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirko Husak

  2013-06-01

  Full Text Available The Society of Historians of Va­ra­ždin and the Varaždin Cou­nty publi­shed the first and second issue of the journal Historia Vara­sdiensis – Journal for the History of Varaždin. The journal is published by The Society of Historians of Varaždin and the Varaždin Cou­nty; editors are Dr. Hrvoje Petrić (Faculty of Humanities and Social Sciences of the University of Za­greb and MSc Ivan Obadić (Faculty of Law of the University of Zagreb. The editorial board consists of 10 members, and the international council consists of 19 members.

 8. Doctor Shoja-ad-Din Sheikholeslamzadeh and his Achievements

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahmadreza Afshar

  2015-01-01

  Full Text Available Doctor Shoja-ad-Din Sheikholeslamzadeh (also known as Dr. Sheikh (1931-2014 was an outstanding orthopedic surgeon. He is credited for the establishment of the Iranian Association of Rehabilitation, Shafa Yahyaian Hospital as an Orthopedic and Rehabilitation Center, the Social Welfare Organization, Iran’s emergency dispatch center (115 and many other major projects that led to the upgrading of health care services in Iran. He also served as the Minister of Social Welfare and Minister of Health and Welfare before the Islamic revolution. The history of modern health care management and modern orthopedic surgery in Iran are indebted to the great leadership and executive abilities of Dr. Sheikh

 9. Control adaptable indirecto usando Redes Neuronales Dinámicas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. A. Moreno Armendariz

  2001-01-01

  Full Text Available En este trabajo se propone un nuevo tipo de control no-lineal por retroalimentación para una clase de sistemas continuos no-lineales de una entrada y una salida de la siguiente forma: Se supone que el sistema no-lineal es desconocido, así una red neuronal dinámica multicapa es usada para identificarlo. Usando un análisis tipo Lyapunov, una nueva ley de actualización estable es presentada, además la estabilidad global es probada. Finalmente, se presenta la aplicación de dicha técnica al sistema no-lineal TORA mediante simulaciones.

 10. Provocarea Facebook pentru bibliotecile publice din România

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Octavia-Luciana Madge

  2014-01-01

  Full Text Available Reţelele sociale şi-au câştigat rapid un loc în viaţa noastră şi în activitatea multor organizaţii şi instituţii publice şi private. La nivelul bibliotecilor, reţelele sociale şi-au demonstrat utilitatea şi rolul în calitate de instrumente de marketing pentru o mai bună comunicare cu utilizatorii. Bibliotecile publice din România au cunoscut în ultimul timp transformări mari în ceea ce priveşte modul de abordare a relaţiei cu utilizatorii şi îmbunătăţirea activităţii lor. Au lansat, de asemenea, o serie de noi servicii pentru a răspunde nevoilor comunităţii pe care o servesc şi pentru a atrage noi utilizatori. Implementarea şi utilizarea de noi aplicaţii precum reţelele de socializare online, mai exact Facebook, a fost una dintre aceste dezvoltări recente. Această lucrare analizează modul în care reţelele sociale sunt utilizate la nivelul bibliotecilor publice din România prin exemplul a trei biblioteci publice mari şi a modului în care aceste biblioteci îşi promovează serviciile prin intermediul reţelei Facebook.

 11. La caja negra de la dinámica empresarial

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Callejón

  2009-01-01

  Full Text Available Este artículo intenta aportar conocimientos sobre la contribución a la política industrial de la investigación en dinámica empresarial. Los programas de fomento a la creación de empresas se han generalizado aunque se desconoce cuál es el ritmo óptimo de creación y destrucción empresarial. El análisis económico destaca la heterogeneidad empresarial como característica dominante en la dinámica industrial. La profundización en el conocimiento de los tipos de emprendedores, su comportamiento, y su contribución diferencial a la innovación y el crecimiento permitirá ver en la "caja negra" y diseñar programas públicos adecuados. El análisis empírico realizado encuentra que la naturaleza económica del autoempleo es muy diferente de las empresas con empleados. Los programas públicos deberían priorizar entrantes con capacidad de sobrevivir y no maximizar la entrada indiscriminadamente. La supervivencia de las nuevas empresas se encuentra positivamente relacionada con su tamaño al nacer. La innovación y la inversión mejoran la supervivencia de las nuevas empresas manufactureras. La inversión en I+D aumenta el riesgo de las nuevas empresas, aunque mejore la competitividad de las empresas establecidas.

 12. La caja negra de la dinámica empresarial

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Callejón

  2009-10-01

  Full Text Available Este artículo intenta aportar conocimientos sobre la contribución a la política industrial de la investigación en dinámica empresarial. Los programas de fomento a la creación de empresas se han generalizado aunque se desconoce cuál es el ritmo óptimo de creación y destrucción empresarial. El análisis económico destaca la heterogeneidad empresarial como característica dominante en la dinámica industrial. La profundización en el conocimiento de los tipos de emprendedores, su comportamiento, y su contribución diferencial a la innovación y el crecimiento permitirá ver en la “caja negra” y diseñar programas públicos adecuados. El análisis empírico realizado encuentra que la naturaleza económica del autoempleo es muy diferente de las empresas con empleados. Los programas públicos deberían priorizar entrantes con capacidad de sobrevivir y no maximizar la entrada indiscriminadamente. La supervivencia de las nuevas empresas se encuentra positivamente relacionada con su tamaño al nacer. La innovación y la inversión mejoran la supervivencia de las nuevas empresas manufactureras. La inversión en I+D aumenta el riesgo de las nuevas empresas, aunque mejore la competitividad de las empresas establecidas.

 13. The Moral Career of 'Outmates': Towards a History of Manufactured Mental Disorders in Post-Socialist China.

  Science.gov (United States)

  Wu, Harry Yi-Jui

  2016-01-01

  This study focuses on 'manufactured mentally ill' (bei jingshenbing, [symbol in text]) individuals in post-socialist China. In Chinese society, bei jingshenbing is a neologistic catchphrase that refers to someone who has been misidentified as exhibiting symptoms of mental illness and has been admitted to a mental hospital. Specifically, it refers to those individuals who were subjected to unnecessary psychiatric treatment during the first decade of the twenty-first century. Based on archival analysis and ethnographic fieldwork, this study addresses the ways in which the voices of bei jingshenbing victims and those who support them reveal China's experiences with psychiatric modernity. It also discusses the active role of these individuals in knowledge production, medical policymaking, and the implications for reforming the psychiatric and mental health systems in post-socialist China.

 14. Les socialistes et l’enseignement privé confessionnel en France depuis la loi Debré (1959

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ismail Ferhat

  2016-05-01

  Full Text Available Pour les socialistes français, la laïcité (c’est-à-dire de la stricte séparation entre Etat et religions est un enjeu central, tant dans leurs programmes que dans les politiques publiques qu’ils ont menées. C’est en particulier autour de l’école que s’est noué ce rapport spécifique entre ce courant politique et cette notion. Or, en 1959, le gouvernement de Michel Debré a fait voter une loi (qui porte son nom, ouvrant droit à financement public aux écoles privées, celles-ci étant majoritairement catholiques. Cette situation a suscité des réactions complexes des socialistes, du vote de ce texte juridique à aujourd’hui. En effet, étant dans l’opposition jusqu’en 1981, ils ont tout d’abord promis l’abrogation de la loi Debré, puis la nationalisation des écoles privées payées par l’Etat. Depuis les années 1980, et l’expérience du pouvoir, les socialistes ont abandonné le projet et préfèrent un compromis avec l’enseignement catholique. Depuis les années 2000, la question du développement d’autres écoles privées confessionnelles (juives, musulmanes, protestantes évangéliques, catholiques traditionalistes vient à nouveau susciter le débat chez les socialistes.

 15. A Brief Talk about the Consciousness and Self-confidence of College Students under the"Socialist New Normal"

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  王俞璎; 张雪

  2015-01-01

  College students are the hope and future of the country. So theirConsciousness and Self-confidence are vital to their growing-up and the development of the society. As a contemporary college student, the author mainly discusses how to build andstrengthen the conscious-ness and self-confidence of having a healthy growth under the"Socialist New Normal"to share with you.

 16. CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE PRIVIND SUBIECTUL INFRACŢIUNILOR PREVĂZUTE ÎN CAPITOLELE XV ŞI XVI DIN PARTEA SPECIALĂ A CODULUI PENAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ruslan POPOV

  2015-11-01

  Full Text Available Printre oamenii de ştiinţă care au contribuit la elaborarea concepţiei teoretice de soluţionare a problemei privind subiectul infracţiunilor prevăzute în Capitolele XV şi XVI din Partea Specială a Codului penal se numără: S.Brînza, V.Cuşnir, D.-L. Melinte, V.Moraru, I.Nastas, V.Stati, C.Timofei, I.Ţurcan (Republica Moldova; I.Brad, C.Duvac, A.O. Sabău-Pop (România; N.V. Bugaevskaia, V.A. Volkolupova, V.A Lobârev, M.N. Haciaturian, S.S. Cerebedov (Federaţia Rusă; V.P. Kovalenko, R.L. Maximovici, T.Sluţka (Ucraina. Lucrările acestor autori constituie baza teoretică a investigaţiei noastre. Studiul de faţă are scopul să întregească cercetările efectuate anterior în domeniu, în el fiind evidenţiate unele tendinţe şi aspecte noi, specifice etapei actuale de dezvoltare a relaţiilor sociale.THE SCIENTIFIC RESEARCH ON THE SUBJECT OF THE OFFENCES REFFERED TO AT CHAPTERS XV AND XVI OF THE SPECIAL PART OF THE PENAL CODEAmong the scientists who helped develop the theoretical concept with regard to solving the problem concerning the subject of the offences set out at Chapters XV and XVI of the Special Part of the Penal Code are the following names: S.Brinza, V.Cusnir, D.-L. Melinte, V.Moraru, I.Nastas, V.Stati, C.Timofei, I.Turcan (Republic of Moldova; I.Brad, C.Duvac, A.O. Sabau-Pop (Romania; N.V. Bugaevskaia, V.A. Volkolupova, V.A Lobarev, M.N. Haciaturian, S.S. Cerebedov (Russian Federation; V.P. Kovalenko, R.L. Maximovici, T.Slutka (Ukraine. The works of these authors form the theoretical basis of our investigation. This study aims to complement previous research conducted in the field, highlighting some of the trends and new issues specific to the current stage of development of social relationships.

 17. Women in socialist culture (1848-1939 | Mujer y socialismo (1848-1939

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rosa María Capel Martínez

  2008-12-01

  Full Text Available 1848 saw the appearance of two texts which were destined to become the theoretical and practical programmes of two important social movements: the workers’ movement and feminism. Both were born with the common aim of constructing a more just and egalitarian society. Both assumed the task of liberating women from the state of absolute subservience to men in which the liberal society had placed them. Nonetheless, the standpoint from which this mission was approached made them differ substantially in the form of analysis and in the means of achieving the goals. This article examines the evolution of the technical discourse of socialism on the so-called «female question» from its birth until the first third of the twentieth century, and also considers the change of strategy implied by the creation of discussion forums such as the Women’s Socialist International (1907 or the Women’s Socialist Groups, constituted in Spain from 1904 onwards and whose activity was cut short by the outbreak of the Civil War. | En 1848, aparecían dos textos llamados a convertirse en los programas teóricos y prácticos de dos importantes movimientos sociales: obrerismo y feminismo. Ambos nacían con el objetivo común de construir una sociedad más justa e igualitaria. Ambos asumían la tarea de liberar a las mujeres del estado de absoluta sumisión al hombre en que la sociedad liberal las había colocado. Sin embargo, la perspectiva desde la que abordaban esta misión les hacía diferir sustancialmente en la forma de analizarla y en los medios para llevarla a cabo. El presente trabajo se adentra en la evolución del discurso teórico del socialismo sobre la llamada «cuestión femenina» desde su nacimiento hasta el primer tercio del siglo XX, así como en la consideración del cambio de estrategia que supone la creación de foros de debate propios, como la Internacional Socialista de Mujeres (1907 o los Grupos Femeninos Socialistas, constituidos en España a

 18. DO POST-SOCIALIST URBAN AREAS MAINTAIN THEIR SUSTAINABLE COMPACT FORM? ROMANIAN URBAN AREAS AS CASE STUDY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Simona Raluca GRĂDINARU

  2015-12-01

  Full Text Available The compact city is regarded as an important concept in promoting sustainable development, especially within the European Union. The socialist urban planning system maintained a high compactness of the urban areas through almost exclusive predominance of the public sector in housing provision, and ideological nature of the planning strategies. After the 1990’s, the administrative decentralization allowed local authorities to adopt particular urban development strategies. However, development was directly influenced by the importance of the urban administrative centre. The aim of the paper is to determine if post-socialist urban areas maintained their compact urban form or they encountered different evolution trajectories. We determined the type of changes by calculating urban form indicators at two time moments: 1990 and 2006. Furthermore, the two-way repeated-measurement ANOVA was used to identify significant changes, and to assess the effect of the development level of the urban area on the variance of form indicators. The results show that Romanian post-socialist urban areas either shifted from the compact form, "inherited" after the collapse of socialism, to more dispersed patterns, either expanded in a compact manner. Moreover, as development level got higher, urban areas were more likely to be affected by suburbanization and periurbanization. In order to respond to these challenges, new instruments such as setting of metropolitan areas or spatial framework plans could be used. Furthermore, planning should be adapted to local circumstances and to the different development trajectories of big and mid-sized urban areas.

 19. DO POST-SOCIALIST URBAN AREAS MAINTAIN THEIR SUSTAINABLE COMPACT FORM? ROMANIAN URBAN AREAS AS CASE STUDY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Simona Raluca GRĂDINARU

  2015-12-01

  Full Text Available The compact city is regarded as an important concept in promoting sustainable development, especially within the European Union. The socialist urban planning system maintained a high compactness of the urban areas through almost exclusive predominance of the public sector in housing provision, and ideological nature of the planning strategies. After the 1990’s, the administrative decentralization allowed local authorities to adopt particular urban development strategies. However, development was directly influenced by the importance of the urban administrative centre. The aim of the paper is to determine if post-socialist urban areas maintained their compact urban form or they encountered different evolution trajectories. We determined the type of changes by calculating urban form indicators at two time moments: 1990 and 2006. Furthermore, the two-way repeated-measurement ANOVA was used to identify significant changes, and to assess the effect of the development level of the urban area on the variance of form indicators. The results show that Romanian post-socialist urban areas either shifted from the compact form, "inherited" after the collapse of socialism, to more dispersed patterns, either expanded in a compact manner. Moreover, as development level got higher, urban areas were more likely to be affected by suburbanization and periurbanization. In order to respond to these challenges, new instruments such as setting of metropolitan areas or spatial framework plans could be used. Furthermore, planning should be adapted to local circumstances and to the different development trajectories of big and mid-sized urban areas.

 20. On the Civilization of Socialist Market Economy%简论社会主义市场经济文明

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  贾莎

  2016-01-01

  1992年,十四大明确提出建立社会主义市场体制。在市场经济体制下,伴随着经济迅速发展的同时暴露出诸多的问题,这就突出了研究何为社会主义市场经济文明、如何构建社会主义市场经济文明的重要性。%On the 14th national congress of the communist party of China of 1992,it explicitly proposes the establishment of the socialist market system.Under the market economic system,with the rapid development of economy,it has exposed many prob-lems at the same time,this highlights the importance of the research what is the civilization of the socialist market economy, how to build the civilization of socialist market economy.

 1. A ΔdinB mutation that sensitizes Escherichia coli to the lethal effects of UV- and X-radiation

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lee, Mei-Chong W.; Franco, Magdalena; Vargas, Doris M. [Department of Biological Sciences, San Jose State University, San Jose, CA 95192 (United States); Hudman, Deborah A. [Department of Microbiology and Immunology, A.T. Still University, Kirksville College of Osteopathic Medicine, Kirksville, MO 63501 (United States); White, Steven J. [Department of Biological Sciences, San Jose State University, San Jose, CA 95192 (United States); Fowler, Robert G., E-mail: rfowler@sjsu.edu [Department of Biological Sciences, San Jose State University, San Jose, CA 95192 (United States); Sargentini, Neil J. [Department of Microbiology and Immunology, A.T. Still University, Kirksville College of Osteopathic Medicine, Kirksville, MO 63501 (United States)

  2014-05-15

  Highlights: • We describe Δ(dinB-yafN)883(::kan), a novel dinB allele, referred to as ΔdinB883, a deletion that sensitizes E. coli cells to UV irradiation. • This UV radiation sensitivity is most acute in the early logarithmic phase of culture growth. • This UV radiation sensitivity is completely dependent upon a functional umuDC operon. • Sequencing reveals ΔdinB883 retains the proximal 161 nucleotides, i.e., 54 amino acids, of the wild-type sequence. • The ΔdinB883 mutant is hypothesized to produce a peptide of 83 amino acids, DinB883, that compromises UmuDC function. - Abstract: The DinB (PolIV) protein of Escherichia coli participates in several cellular functions. We investigated a dinB mutation, Δ(dinB-yafN)883(::kan) [referred to as ΔdinB883], which strongly sensitized E. coli cells to both UV- and X-radiation killing. Earlier reports indicated dinB mutations had no obvious effect on UV radiation sensitivity which we confirmed by showing that normal UV radiation sensitivity is conferred by the ΔdinB749 allele. Compared to a wild-type strain, the ΔdinB883 mutant was most sensitive (160-fold) in early to mid-logarithmic growth phase and much less sensitive (twofold) in late log or stationary phases, thus showing a growth phase-dependence for UV radiation sensitivity. This sensitizing effect of ΔdinB883 is assumed to be completely dependent upon the presence of UmuDC protein; since the ΔdinB883 mutation did not sensitize the ΔumuDC strain to UV radiation killing throughout log phase and early stationary phase growth. The DNA damage checkpoint activity of UmuDC was clearly affected by ΔdinB883 as shown by testing a umuC104 ΔdinB883 double-mutant. The sensitivities of the ΔumuDC strain and the ΔdinB883 ΔumuDC double-mutant strain were significantly greater than for the ΔdinB883 strain, suggesting that the ΔdinB883 allele only partially suppresses UmuDC activity. The ΔdinB883 mutation partially sensitized (fivefold) uvrA and uvr

 2. GROWTH POLE DEVELOPMENT AND ‘METROPOLIZATION’ IN POST-SOCIALIST ROMANIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. BENEDEK

  2014-11-01

  Full Text Available Growth Pole Development and ‘Metropolization’ in Post-Socialist Romania. During the transition period the spatial planning institutions of Romania have undergone a constant and radical change from the communist system, based on state led industrialization and urbanization to a more flexible and democratic system. Among this changes are those induced by the creation and implementation of new forms of territorial governance, like the metropolitan areas, initiated in 2001. Since then the ‘metropolization’ process has advanced, more than 10 metropolitan areas being created, while many others have been proposed and are still in a pilot phase. One of the main features of this new spatial category is that it is based on major urban centres, which plays also the role of national growth poles. Therefore, we are asking in this paper for the linkages between the construction of metropolitan areas and the selection of growth poles, two questions which apparently differ, but they proved to be strongly interconnected in Romania.

 3. A cultural trauma: Outcomes of the system change in post-socialist Poland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kabzinska Iwona

  2009-01-01

  Full Text Available This paper discusses the outcomes of the system change in post-socialist Poland. The author discusses various important and inter-related issues in the Polish societal sphere: shock therapy accompanied by the changes since the 1990's, unemployment, uncontrolled privatization, cultural trauma and cultural plaint. Theoretically, the paper belongs to anthropology of transformation, and it is based on sociological literature for the most part. The paper also discusses 'societal diagnosis', its creators, crisis in confidence as a consequence of social and cultural traumas, the weakness of political elite and criteria used to measure poverty levels. Lately, there has been a change in mythical representation about easy life in Poland related to the state' affiliation with EU. The change includes a lack of global crisis influence, resistance of the Polish society toward media influence, a rise in optimism and decrease of cultural plaint. Is this change in attitude due to cyclical alteration between phases of depression and euphoria? What will happen if depression returns? Did the Polish handle the trauma of transformation exceptionally well? Possible answers to these and other relevant questions are sought by the author in this paper, who uses, as additional sources for research, a world of local communities and individual accounts.

 4. Social Solidarities in the Times of Socialist Factories and Societal Individualization

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nina Vodopivec

  2014-07-01

  Full Text Available The paper discusses solidarity in the sense of social solidarity. The debate relates to issues of social inclusion and belonging. Departing from a critique of the economization of society, it considers solidarity in a sense that is broader than that of economic form. The paper refers to ideology and organization of labour in socialism, to meanings attributed to work as well as to the factor, to its role in constructing a community, its infrastructure, the social- and symbol-scape, to the changing relations between economy, market and state in the context of contemporary political and economic reconfigurations, to social transformations, and to processes of individualization within the self-responsibility paradigm. The paper is based on material gathered through field work (at the spinning factory of Litija and interviews conducted with blue and white collar workers, directors and managers inSlovenia(between 2000 and 2011. The aim is to seek spaces for solidarity in socialism and in post-socialist time, and to see possibilities for thinking about it in the future.

 5. County financial ecology and the development of new socialist countryside in China

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Liu Hao

  2006-01-01

  The new rural construction will involve many fields, such as the upgrade of the industrial structure of agriculture, the improvement of the efficiency in the use of agricultural resources, the increase of farmers' income,maintaining sustainable agricultural development, and strengthening the construction of agricultural service system and circulation system. Finance, as the core of modern economy, should serve the new rural construction. However, there are many problems about the financial system in the rural area for a long time. So it is vital to build a good county financial eco-environment to promote the development of county financial systems and give full scope to the supporting function of finance. Only when we solve the problems in rural financial ecology and make clear the government's function and activities, the county financial environment can function and be improved. Based on the reality of county' economic development and starting from the connotation of county financial ecology, this paper analyzes the status quo of county financial eco-environment, especially the significance of optimizing the county financial eco-environment under the macroscopic background that the country proposed the socialist new rural reconstruction, and proposes the opinions and suggestions to construct and the maintain county financial eco-environment.

 6. Using Natural Sciences for Cultural Expansion: The National Socialist Agenda for the Balkans

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Zarifi

  2008-11-01

  Full Text Available This article highlights the political merit natural sciences were awarded under the totalitarian regime of Nazi Germany and their propagandistic role in Hitler's foreign policy agenda for the Balkans, a region which was expected to replace Germany's colonies lost in World War I. It accounts further for the policies and strategies National Socialists used to exert cultural influence on the countries of South-East Europe, namely through a number of institutions with which natural sciences were in one way or another involved in order to promote German culture abroad. The promotion of the German language and, to a certain degree, the Nazi ideology was a precondition for familiarising the Balkan countries with German scientific achievements, which would pave the way for an economic and political infiltration in that region. Therefore, natural sciences, as part of the German intellect, acquired political and economic connotations hidden behind the euphemistic term of cultural policy, designed for this region of geopolitical importance. The article is based almost exclusively on unpublished German records.  

 7. When love meets drugs: pharmaceuticalizing ambivalence in post-socialist China.

  Science.gov (United States)

  Ma, Zhiying

  2012-03-01

  In this article, I examine the interaction between intimacy and psychiatry to explore the ambivalences in the use of pharmaceuticals in psychiatric practice. Of particular interest is how pharmaceuticals come to constitute in multiple ways what pathology is and what form of life needs to be restored, and how psychiatric medications reconfigure the ambivalence of intimacy in post-socialist China. Following the life of Mei, a female psychiatric patient, for two years, I have made a series of discoveries related to medicine and intimacy in China. Specifically, I show that psychopharmaceuticals indicate a diseased body that threatens the intimate bond. They also highlight a socially suffering subject that is in lack of love from the intimate partner who demands the latter's redemption. I discuss how these multiple and contradicting meanings of psychopharmaceuticals and intimacy are socio-historically situated. Thus, while previous research in medical anthropology criticizes pharmaceuticalization for reducing the socio-political life (bios) to a biological body (zoē), I argue that these life forms co-exist in a pharmaceutical "zone of indistinction" (Agamben, Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life. Stanford University Press, Stanford, 1998), in which they constitute and contradict each other. This discussion warns researchers against falling back into the usual orientation of either biomedicine or the social sciences.

 8. Baroque in Croatia. Presentation of Baroque culture in Croatia in the socialist period

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dubravka Botica

  2016-12-01

  Full Text Available This article analyses examples of the way in which Baroque art and culture was presented to broader audiences in Croatia while that country still formed a part of Yugoslavia. Such examples include the Croatia in the Seventeenth Century exhibition, which took place in 1958 at the City of Zagreb Museum, as well as texts giving an overview of the monuments of a number of municipalities in north-western Croatia published in the late 1970s and early 1980s by Anđela Horvat (1911–1985 in the journal Kaj. The above-mentioned exhibition reflected many key ideas of the 1950s, which constituted the formative period of socialist society’s cultural and artistic identity, all the way from its design set-up and its educational purpose to its ideologically determined emphasis, which concentrated on the subject of daily life in the seventeenth century. By the 1980s this ideologically determined emphasis was less present, leaving much more space for the analysis of Baroque monuments, as well as of the people who commissioned them – the nobility – who, in contrast to earlier times, were then seen as active participants in cultural and art life of the Baroque period.

 9. Challenges and dilemmas: fieldwork with upland minorities in socialist Vietnam, Laos and southwest China.

  Science.gov (United States)

  Turner, Sarah

  2010-01-01

  The Chinese, Vietnamese and Lao spaces within the upland Southeast Asian massif, sheltering over 80 million people belonging to geographically dispersed and politically fragmented minority populations, have only recently reopened to overseas academic endeavours. Undertaking social sciences research there among ethnic minority groups is underscored by a specific set of challenges, dilemmas, and negotiations. This special issue brings together Western academics and post-fieldwork doctoral students from the realms of social anthropology and human geography, who have conducted in-depth fieldwork among ethnic minorities in upland southwest China, northern Vietnam, and southern Laos. The articles provide insights into the struggles and constraints they faced in the field, set against an understanding of the historical context of field research in these locales. In this unique context that nowadays interweaves economic liberalisation with centralised and authoritarian political structures, the authors explore how they have negotiated and manoeuvred access to ethnic minority voices in complex cultural configurations. The ethical challenges raised and methodological reflections offered will be insightful for others conducting fieldwork in the socialist margins of the Southeast Asian massif and beyond. This specific context is introduced here, followed by a critique of the literature on the core themes that contributors raise.

 10. Politics of Ethno-Nationalism: a Post-Colonial and Post-Socialist Schema

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  ANTON L. ALLAHAR

  2010-06-01

  Full Text Available The present paper aims to propose a schema for analysing the contemporary politics of national and ethnic identity in post-colonial and post-socialist states. To this end it will seek: (a to provide a comprehensive operational definition of nationalism, (b to qualify that definition by the addition of the adjective ‘ethnic,' (c to assess the extent to which the concept ‘ethnic nationalism' can help us to understand some of the politics of ethnicity and national identity in a post-independence setting, and (d to problematize the notion of ‘false consciousness' in ethno-national political appeals. My argument will be situated within the broad theoretical framework of a non-reductionist, neo-Marxist class analysis, for it is my conviction that ethno-national consciousness and politics are better understood if we are able to trace the concrete class interests and motives of their promoters. In other words, whether as sentiment or as movement, nationalism cannot be divorced from the class interests of its leading promoters. But one must be cautious when absolutizing the class claim, for in the specific case of ethnic nationalism, for example, Robin Williams has noted that "to dismiss ethnicity as false consciousness ignores the clear evidence that ethnies often sacrifice economic interests in favour of symbolic gains" (1994:64-65, and even beyond this, as Ronaldo Munck reminds us, "nationalism matters because people die for it" (1986:2..

 11. Dinámicas territoriales de la industria automotriz argentina (1990-2012)

  National Research Council Canada - National Science Library

  Matías Donato Laborde

  2014-01-01

  El presente trabajo propone contribuir al análisis de las dinámicas territoriales vinculadas al funcionamiento de la industria automotriz argentina en los periodos de la convertibilidad y post convertibilidad...

 12. Manufacturing of microcomponents in a research institute under DIN EN ISO 9001

  Science.gov (United States)

  Maas, Dieter; Karl, Bernhard; Saile, Volker; Schulz, Joachim

  2000-08-01

  The Institute for Microstructure Technology at Forschungszentrum Karlsruhe has implemented a rigorous quality management system and was certified according to the DIN ISO EN 9001 standard in January 2000.

 13. Dinámica de planetas extrasolares resonantes

  Science.gov (United States)

  Beauge, C.

  Actualmente se han detectado 117 planetas alrededor de estrellas de Secuencia Principal, incluyendo 12 sistemas planetarios, cada uno con dos o tres miembros. De estos últimos, ocho poseen planetas en órbitas próximas y sus perturbaciones gravitacionales se convierten en un factor fundamental para la estabilidad orbital del sistema. Todos se encuentran en configuraciones resonantes, desde la conmensurabilidad de movimientos 2/1 de Gliese 876, hasta la resonancia secular de Ups And. En esta presentación analizamos varios aspectos de la dinámica resonante de los planetas extrasolares, incluyendo la existencia de soluciones de equilibrio, construcción de modelos analógicos y métodos para la determinación de masas individuales. También discutimos por qué las resonancias son tan frecuentes en estos sistemas, comparado con nuestro propio Sistema Solar. Por último, intentamos relacionar estos modelos con la hipótesis de migración planetaria, buscando límites en su extensión y en los posibles mecanismos que le dieron origen.

 14. Dinámicas de la violencia guerrillera en Colombia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jerónimo Ríos Sierra

  2016-01-01

  Full Text Available El propósito de este artículo es analizar las dinámicas de la violencia directa derivada de los dos principales grupos guerrilleros que alimentan el conflicto armado interno colombiano, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN. Se utiliza un diseño cuantitativo, de carácter descriptivo y explicativo, donde, de acuerdo a una lógica deductiva, se compara la información disponible del año 2015 con la información del año 2012 y anteriores. Se recurre a las bases de datos que fueron facilitadas por el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (ODHDIH, s.f., adscrito a la Presidencia de la República, y por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, conocida por sus siglas en inglés (UNODC, 2016. Se muestra cómo la tendencia que explica el activismo armado de las guerrillas colombianas responde a un doble proceso de periferialización y narcotización. Una doble tendencia que puede definir los paradigmas a los que deberá enfrentar la política de seguridad colombiana en el marco transformador que representan tanto los acuerdos de paz con las FARC como las negociaciones exploratorias con el ELN.

 15. 试析社会主义文艺作品的创作生产%Discuss about the Creation and Production of Socialist Literary Works

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  王勤瑶

  2016-01-01

  关于社会主义文艺的讨论,主要涉及“社会主义文艺作品”和“社会主义文艺事业”两方面,其中,社会主义文艺作品的创作生产问题是社会主义文艺事业的中心任务。创作生产社会主义文艺作品,首先要理清学界关于文艺生产和市场关系的辨析,其次在明确“生产”和“消费”关系的基础上,从创作生产的基本立场、依靠力量、原则方法以及终极目标等多维层面进行探讨,最终使社会主义文艺作品的创作生产有方向、有力量、有方法、有目标。%The discussion about socialist literature mainly involves Socialist Literary Works and Socialist Literature and Art Cause, and the creation production of socialist literary works is a central task of socialist literature and art cause. To create and produce socialist literary works, firstly is to clarify the analysis about the relation between literary production and market relations in academia, secondly is to discuss it from the basic position of creative production, the supporting power, principles and methods, the ultimate goal and such multidimensional level on the basis of clearing the relationship of Production and Consumption, and finally to make the creation and production of socialist literature owning direction, strength, methods and goals.

 16. The Sahel-Doukkala Information Network (SaDIN) – A regional online geoinformation system

  OpenAIRE

  2003-01-01

  A critical necessity to achieve international standards in public health and sustainable development is to monitor the quality of the limited groundwater resources. To provide a basis for any sort of environmental investigations, the SaDIN project creates a knowledge pool in the centre of the Chouaïb Doukkali University, El Jadida (Morocco), in collaboration with the Data Centre of the GeoForschungsZentrum Potsdam (Germany). SaDIN comprises tools for data acquisition, sample collection and mu...

 17. The Escherichia coli SOS gene dinF protects against oxidative stress and bile salts.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jerónimo Rodríguez-Beltrán

  Full Text Available DNA is constantly damaged by physical and chemical factors, including reactive oxygen species (ROS, such as superoxide radical (O(2(-, hydrogen peroxide (H(2O(2 and hydroxyl radical (•OH. Specific mechanisms to protect and repair DNA lesions produced by ROS have been developed in living beings. In Escherichia coli the SOS system, an inducible response activated to rescue cells from severe DNA damage, is a network that regulates the expression of more than 40 genes in response to this damage, many of them playing important roles in DNA damage tolerance mechanisms. Although the function of most of these genes has been elucidated, the activity of some others, such as dinF, remains unknown. The DinF deduced polypeptide sequence shows a high homology with membrane proteins of the multidrug and toxic compound extrusion (MATE family. We describe here that expression of dinF protects against bile salts, probably by decreasing the effects of ROS, which is consistent with the observed decrease in H(2O(2-killing and protein carbonylation. These results, together with its ability to decrease the level of intracellular ROS, suggests that DinF can detoxify, either direct or indirectly, oxidizing molecules that can damage DNA and proteins from both the bacterial metabolism and the environment. Although the exact mechanism of DinF activity remains to be identified, we describe for the first time a role for dinF.

 18. Adaptation of the TAS (Technical Specifications for Hoisting Equipment and Slope Conveyors) to the new DIN 1880 and Eurocode 3 (DIN ENV 1993, part 1-1); Anpassung der 'Technischen Anforderungen an Schacht- und Schraegfoerderanlagen' (TAS) an die Bemessungskonzepte der neuen bauaufsichtlich eingefuehrten Stahlbaunormen DIN 18800 und Eurocode 3 (DIN ENV 1993, T. 1-1)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hufendiek, H.W. [Deutsche Montan Technologie GmbH, Bochum (Germany). Car Synergies Div.

  2001-07-01

  Shaft hoisting equipment is calculated on the basis of DIN, EN, or ISO standards. The most recent standard is the DIN 1889 of January 1996, which comprises a new safety concept. In consequence, the TAS (Technical Specifications for Hoisting Equipment and Slope Conveyors) had to be modified to be compatible. The method of adaptation employed was published as a communication of Deutsches Institut fuer Bautechnik. [German] Vorschriften fuer die Errichtung von Schachtfoerderanlagen sind in den Richtlinien der Oberbergaemter bzw. der Bezirksregierungen, z.B. in den 'Technischen Anforderungen an Schacht- und Schraegfoerderanlagen' (TAS), Stand Dezember 1987, festgelegt. Fuer die einzelnen Bauteile der Schachtfoerderanlagen sind in diesen Richtlinien zum Teil Berechnungsmethoden vorgegeben, die sich auf DIN-, EN- oder ISO-Normen beziehen bzw. verweisen. Bei den Berechnungen von Stahlbaukonstruktionen, wie z.B. Fuehrungsgerueste, Fuehrungseinrichtungen, Buehnenkonstruktionen oder Verlagerungen von mechanischen Einrichtungen von Foerderanlagen, werden in den oben genannten Anforderungen bisher die DIN 18800 'Stahlbauten', Stand Maerz 1981, herangezogen. Seit laengerer Zeit liegt eine neue, bauaufsichtlich zugelassene Stahlbaunorm DIN 18800, Stand Januar 1996, vor, die damit die allgemein anerkannten Regeln der Technik fuer Stahlbauten darstellt. Die neue Stahlbaunorm wurde vollstaendig ueberarbeitet und fuer die Bemessung der Bauteile wurde ein neues Sicherheitskonzept gewaehlt. Demnach wurde es erforderlich, die TAS an die neue DIN 18800 und damit an das neue Bemessungskonzept anzupassen. Die Anpassung erfolgte in Anlehnung an die Vorgehensweise der 'Anpassungsrichtlinie Stahlbau', die in den Mitteilungen des Deutschen Institutes fuer Bautechnik veroeffentlicht wurde. (orig.)

 19. Estabilizações lombares dinâmicas Estabilizaciones lumbares dinámicas Lumbar dynamic stabilizations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivan Dias Rocha

  2012-01-01

  Full Text Available O funcionamento fisiológico normal da coluna depende da movimentação normal de cada unidade motora, que consiste em duas vértebras e o disco intervertebral interposto entre elas. Embora a artrodese da coluna vertebral venha sendo utilizada para o tratamento de diversas doenças da coluna, essa modalidade de tratamento acarreta a perda de movimentação dos níveis em que houve a fusão e como consequência pode sobrecarregar os níveis adjacentes podendo provocar a sua degeneração precoce. Proponentes das técnicas de estabilização dinâmicas acreditam que estas podem levar a correção dos problemas minimizando o risco de degeneração dos níveis adjacentes. Atualmente existem no mercado diversos métodos de estabilização dinâmica anteriores e posteriores. Já existem trabalhos biomecânicos que comprovam o benefício teórico de quase todos eles, porém ainda hoje, faltam ensaios clínicos que comprovem a sua utilidade e segurança por longos períodos de seguimento para o paciente. Portanto é fundamental que estes materiais sejam analisados de maneira acadêmica para que no futuro próximo possam ser utilizados em situações precisas e com segurança para os pacientes.El funcionamiento fisiológico normal de la columna depende de los movimientos normales de cada unidad motora, la cual consiste de dos vértebras y del disco intervertebral interpuesto entre ellas. Aunque la artrodesis de la columna vertebral está siendo utilizada para el tratamiento de diversas enfermedades de la columna, esa modalidad de tratamiento causa la pérdida de los movimientos en los niveles en los que hubo la fusión y, como consecuencia, puede sobrecargar los niveles adyacentes, pudiendo provocar su degeneración precoz. Los proponentes de las técnicas de estabilización dinámica creen que éstas pueden llevar a la corrección de los problemas, minimizando el riesgo de degeneración de los niveles adyacentes. Actualmente, existen en el mercado

 20. 社会主义核心价值观的伦理学意蕴解读%Ethical Beauty on Implication of The Socialist Core Values

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  张涛

  2016-01-01

  从伦理学的视角分析,社会主义核心价值观具有重大的伦理学价值。社会主义核心价值观包含了国家、社会、个人等三个层面的丰富内涵,在当前培育和践行社会主义核心价值观的社会氛围下,充分挖掘社会主义核心价值观的伦理学意蕴,把其中的伦理价值充分展露出来,为社会主义核心价值观日益深入人心提供有力的理论支持。%The socialist core values have significant ethical value from the perspective of moral philosophy. Socialist core values contains the rich connotation of the three levels of national, social, individual. In the social atmosphere for currently cultivating and practicing on the socialist core values, we must exploit the moral and philosophical implications of the socialist core values, put one of the ethical beauty fully re-vealed, in order to make the socialist core values more win support among the people to provide a more powerful theoretical support.

 1. CONSERVATISM IN A POAST-SOCIALIST COUNTRY: THE INTELLECTUAL ELITE AND THE EXTREME RIGHT IN ROMANIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valentin Quintus NICOLESCU

  2016-06-01

  Full Text Available My paper focuses on the sensitive point of intersection between the far-right orthodox autochthonous conservative school of thought and the pluralist, European center-right Popular ideology in the case of the contemporary Romanian conservative intellectual elite. How this tension does shape the conservative discourse in contemporary Romania? This issue becomes especially relevant within the particular post-socialist political and ideological context of Romania. In the years following the 1989 Revolution, the Romanian the dominant discourse of the anticommunist intellectuals turned towards the right. Major figures, like Andrei Pleşu and Gabriel Liiceanu inspired an ideological turn towards an autochthonous conservative school of thought that originated in the 19th century and which reached a peak during the interwar period with the nationalist ideological strand that, amongst other things, inspired the far-right Legionar Movement. During that period a particular name comes to attention, that of Constantin Noica. Persecuted by the communist authorities, he managed to organize a small group of philosophers that will later be known as “the Păltiniş School”. Amongst the young people recruited were the above mentioned Pleşu and Liiceanu. After 1989 they embarked in a series of various projects that encouraged the emergence of a strong group of young right-wing orthodox conservative intellectuals currently associated with the Christian-democrat strand within the Romanian Popular movement. In order to reach my research goal, I will analyze the contemporary Romanian conservative discourse, mainly relying on published texts, interviews and opinion pieces of the most representative intellectuals of this ideological strand.

 2. Gender in the post-socialist transition: the abortion debate in Hungary.

  Science.gov (United States)

  Gal, S

  1994-01-01

  The construction of Hungary's abortion debate provides a case study of a struggle for control of the principles of political rule in post-socialist Eastern Europe. In the mid-1980s, a campaign to force women to leave the labor force to end overemployment was implemented by means of a media effort to blame working women for the problems of children and social measures such as subsidies for women who remained home to care for children and the aged. Populist writers and Christian professionals equated the liberal abortion policy of the Communist state with mass murder, anti-nationalism, and moral decline. Couples who chose not to give birth because of financial instability or a lack of housing were labelled materialistic and unwilling to contribute to the survival of Hungarian society. Women were portrayed in the debate as ignorant dupes of the Communist system incapable of making an informed decision on the abortion issue. In contrast, the liberal opposition advocated minimalist state intervention in private life, including individual moral judgments about abortion. On both sides of the debate, historical precedent was used for political legitimation. In the battle for discursive hegemony, Hungarian women have been largely silent. However, polls indicate that the majority of women are convinced that abortion must remain legal, given its tradition as the major source of birth control. There is no room, on either side of the debate, for assertions of women's rights to choose. For populists, this would represent a throwback to the rhetoric of state socialism; for the opposition, it would undermine the sanctity of the family. Overall, the Hungarian abortion debate is less about sexuality and women's rights than about questions regarding national identify and the shaping of a new politic. Through the debate, various political coalitions and elites have located an area for vying for power during the present period of societal restratification.

 3. Privatization of the medical market in socialist China: a historical approach.

  Science.gov (United States)

  Liu, G; Liu, X; Meng, Q

  1994-02-01

  A Socialist-Market Economy was defined as a target model for China's economic reform by China's 14th National Congress in 1992. Such an innovative change in China's more than a decade long economic reform has brought both new challenges and opportunities for its health care system reform as it moves toward a market determination mechanism and involvement of the private sector. A better understanding of the nature and history of the Chinese private medical market and its dynamic socio-economic environment would certainly shed a great deal of light onto the accomplishments of the health care reform. Research in this area, however, is almost non-existent at either national or international levels. The present study attempts to fill this gap by providing a comprehensive assessment of both historical and prospective development of the Chinese private medical market. Three stages are defined to present the tortuous development of this market over the last four decades, coupled with our critiques of the underlying merits and problems. Predictions are also made on the future perspective of the private market, and its possible impact and role in shaping the reform of the entire Chinese health care system. The government's role as well as its future strategy to cope with the issues surrounding Chinese health care reform are also summarized. The study concludes with five health policy recommendations aimed at facilitating China's health care reform via more market-oriented determination of resources allocation, production, and distribution, coupled with promotion of the private sector's involvement while minimizing its potential adverse side effects.

 4. The pharmaceutical industry and the German National Socialist Regime: I.G. Farben and pharmacological research.

  Science.gov (United States)

  López-Muñoz, F; García-García, P; Alamo, C

  2009-02-01

  Before the National Socialist party came to power, the German pharmaceutical industry constituted an international reference as far as the development of new medicines was concerned, having been responsible for synthetic analgesics (phenacetin, phenazones, acetylsalicylic acid), arsphenamine, barbiturates and sulfonamides. The year 1925 saw the founding of I.G. Farben (Interessen-Gemeinschaft Farbenindustrie AG), a conglomerate of companies that would monopolize the country's chemical production and come to own all its major pharmaceutical industries. During the World War II, I.G. Farben participated in numerous operations associated with the criminal activities of the Nazi executive, including the use of slave labour in plants built close to concentration camps, such as that at Auschwitz. With regard to medical and pharmacological research projects, I.G. Farben became involved in experimental programmes using patients from the Nazi regime's euthanasia programmes and healthy subjects recruited without their consent from concentration camps, on whom various pharmacological substances were tested, including sulfamide and arsenical derivatives and other preparations whose composition is not precisely known (B-1012, B-1034, 3382 or Rutenol, 3582 or Acridine), generally in relation to the treatment of infectious diseases, such as typhus, erysipelas, scarlet fever or paratyphoid diarrhoea. Furthermore, I.G. Farben played a decisive role in the German army's chemical warfare programme, contributing to the development of the first two neurotoxic substances, later known as 'nerve agents', tabun and sarin. Some of these activities came to light as a result of the one the famous Nuremberg Trials in 1947, which saw 24 executives and scientists from I.G. Farben brought to justice for, among other offences, the use of slave labour in the concentration camps and forced experimentation with drugs on prisoners.

 5. Desentendimiento moral y dinámicas del robo escolar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claudia Bolívar

  2010-06-01

  Full Text Available En una investigación reciente sobre violencia escolar en Bogotá, Colombia, el 56% de los estudiantes reportaron haber sido robados en el colegio durante el último año. El presente estudio cualitativo, de corte deductivo, pretendió profundizar en este fenómeno, buscando comprender las dinámicas de robos, así como los mecanismos de desentendimiento moral que podrían estar facilitando que los vinculados sientan menos culpa. El estudio fue realizado en un colegio público de nivel socioeconómico bajo y con altos niveles de criminalidad en su contexto comunitario. Inicialmente, 227 alumnos de sexto y octavo grados respondieron una encuesta de actitudes frente al robo. Con base en sus respuestas, 20 estudiantes con niveles altos de favorabilidad fueron entrevistados, y 40 que tenían niveles bajos o promedio de favorabilidad participaron en grupos focales. Los resultados indicaron que el robo en este colegio presenta un nivel elevado de organización, e involucra con frecuencia planeación, división de labores y amenazas. Además, según los participantes, el robo está muy relacionado con la presencia de pandillas en el colegio y con la falta de respuesta institucional clara y consistente. También se encontró que los involucrados recurren a varios mecanismos de desentendimiento moral, como las comparaciones ventajosas, el desplazamiento o la difusión de la responsabilidad, y la atribución de la culpa, como estrategias para justificar sus acciones. El estudio indica que es urgente implementar y evaluar intervenciones que busquen prevenir tanto el robo como la vinculación a trayectorias delictivas tempranas.

 6. Strategii de PR în retorica electorala din Parlamentarele -2014, Republica Moldova vs „revoluția crizantemelor”, octombrie 2015 (PR strategies in the electoral rhetoric during the parliamentary elections in 2014, Republic of Moldova vs „the chrysanthemums revolution”, october 2015

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aurelia PERU-BALAN

  2015-12-01

  Full Text Available In this article the author approaches the trends of the electoral rhetoric during the parliamentary elections that were held on 30th of November. The article determines which are the most used campaign issues with a mobilizing effect on the voters; among these – the external path of the Republic of Moldova. During the last five years, the right and center-right wing parties have chosen the EU integration, the left-wing parties – the Eurasian Union. The contribution also analyzes the most relevant special events organized by the political parties’ staffs in order to create an image well covered by the media and favorable for the political actors.

 7. Fenómenos de ciclicidade nas dinâmicas de crescimento do leasing e do factoring

  OpenAIRE

  Gomes, Patrícia Rodrigues

  2011-01-01

  Mestrado em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais Os profissionais do sector do negócio do leasing e do factoring defendem que há um GAP temporal entre a dinâmica de evolução da economia e as dinâmicas de evolução do leasing e do factoring. Em que a relação entre a dinâmica da economia e a dinâmica do negócio do leasing é de pró-ciclidade e a relação entre a dinâmica da economia e a dinâmica do factoring é de contra-ciclo. Desta forma, o presente estudo tem como objectivo perc...

 8. Apportioning riverine DIN load to export coefficients of land uses in an urbanized watershed.

  Science.gov (United States)

  Shih, Yu-Ting; Lee, Tsung-Yu; Huang, Jr-Chuan; Kao, Shuh-Ji; Chang

  2016-08-01

  The apportionment of riverine dissolved inorganic nitrogen (DIN) load to individual land use on a watershed scale demands the support of accurate DIN load estimation and differentiation of point and non-point sources, but both of them are rarely quantitatively determined in small montane watersheds. We introduced the Danshui River watershed of Taiwan, a mountainous urbanized watershed, to determine the export coefficients via a reverse Monte Carlo approach from riverine DIN load. The results showed that the dynamics of N fluctuation determines the load estimation method and sampling frequency. On a monthly sampling frequency basis, the average load estimation of the methods (GM, FW, and LI) outperformed that of individual method. Export coefficient analysis showed that the forest DIN yield of 521.5kg-Nkm(-2)yr(-1) was ~2.7-fold higher than the global riverine DIN yield (mainly from temperate large rivers with various land use compositions). Such a high yield was attributable to high rainfall and atmospheric N deposition. The export coefficient of agriculture was disproportionately larger than forest suggesting that a small replacement of forest to agriculture could lead to considerable change of DIN load. The analysis of differentiation between point and non-point sources showed that the untreated wastewater (non-point source), accounting for ~93% of the total human-associated wastewater, resulted in a high export coefficient of urban. The inclusion of the treated and untreated wastewater completes the N budget of wastewater. The export coefficient approach serves well to assess the riverine DIN load and to improve the understanding of N cascade.

 9. Determinants of voter behaviour at presidential elections in a post-socialist context: the case of Slovenia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mitja Hafner Fink

  2014-04-01

  Full Text Available This article attempts to fill the gap in the literature regarding the determinants of voter behaviour at presidential elections in a post-socialist context, taking into acco - unt the changing patterns of competition both within the party system (parliamentary elections and at presidential elections. Slovenia is taken as a case study of predictors of voting behaviour at presidential elections (1997, 2002, 2007 and 2012 based on bivariate and multivariate methods using Politbarometer public opinion survey data. The key findings are that the predictors of voting behaviour change over time and that party identification has recently been declining in importance as a predictor of voting behaviour at presidential elections.

 10. Localized landslide risk assessment with multi pass L band DInSAR analysis

  Science.gov (United States)

  Yun, HyeWon; Rack Kim, Jung; Lin, Shih-Yuan; Choi, YunSoo

  2014-05-01

  In terms of data availability and error correction, landslide forecasting by Differential Interferometric SAR (DInSAR) analysis is not easy task. Especially, the landslides by the anthropogenic construction activities frequently occurred in the localized cutting side of mountainous area. In such circumstances, it is difficult to attain sufficient enough accuracy because of the external factors inducing the error component in electromagnetic wave propagation. For instance, the local climate characteristics such as orographic effect and the proximity to water source can produce the significant anomalies in the water vapor distribution and consequently result in the error components of InSAR phase angle measurements. Moreover the high altitude parts of target area cause the stratified tropospheric delay error in DInSAR measurement. The other obstacle in DInSAR observation over the potential landside site is the vegetation canopy which causes the decorrelation of InSAR phase. Thus rather than C band sensor such as ENVISAT, ERS and RADARSAT, DInSAR analysis with L band ALOS PLASAR is more recommendable. Together with the introduction of L band DInSAR analysis, the improved DInSAR technique to cope all above obstacles is necessary. Thus we employed two approaches i.e. StaMPS/MTI (Stanford Method for Persistent Scatterers/Multi-Temporal InSAR, Hopper et al., 2007) which was newly developed for extracting the reliable deformation values through time series analysis and two pass DInSAR with the error term compensation based on the external weather information in this study. Since the water vapor observation from spaceborne radiometer is not feasible by the temporal gap in this case, the quantities from weather Research Forecasting (WRF) with 1 km spatial resolution was used to address the atmospheric phase error in two pass DInSAR analysis. Also it was observed that base DEM offset with time dependent perpendicular baselines of InSAR time series produce a significant error

 11. Colin Rowe y el equilibrio dinámico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pablo López Martín

  2015-05-01

  Full Text Available ResumenEn 1944 Gyorgy Kepes publica el que sin duda será su texto más influyente, El lenguaje de la visión. En él Kepes trata de llevar a cabo una guía que explique la gramática y la sintaxis del fenómeno de la visión, y que sirva como herramienta para enfrentarse al arte como experiencia puramente sensorial, desprovista de toda carga literaria, semántica o sentimental.De todos los conceptos que Kepes desgrana en su ensayo quizá el más determinante de todos sea el denominado como equilibrio dinámico y que aparece por primera vez en esta obra . Este término logra verbalizar algo que estaba en el aire, orbitando alrededor de toda la plástica moderna, pero que hasta el momento sólo había sido explicado de forma empírica.En Colin Rowe reverbera la lectura reciente de las ideas kepesianas cuando escribe sus artículos Transparencia literal y fenomenal y Neo-“clasicismo” y arquitectura moderna I y II tratando de poner en evidencia los principios fundacionales del movimiento moderno que negaban la dimensión plástica de la disciplina . El artículo tratará sacar de a la luz y explicar esta influencia. AbstractIn 1944 Gyorgy Kepes published what undoubtless will be his most influential text, "The language of vision". What Kepes tried to do was a guide of grammar and syntax of vision, which allows to face art as purely sensory experience or just visual, devisted of any literary , semantic or sentimental meaning.Among all the concepts that Kepes developes in his essay perhaps the most decisive one is the so called dynamic equilibrium, which is introduced in this work for fi rst time, verbalizing something that was in the air, orbiting around the entire modern plastic but far only explained in an empirical way.Colin Rowe reverberates the recent readed kepesian ideas on his own writings Transparency: Literal and Phenomenal and Neo-'Classicism' and Modern Architecture I and II, when the author tries to highlight the founding

 12. [Alternative imporisonment measures in the penal legislation of the Socialist Republic of Poland].

  Science.gov (United States)

  de Sanctis, S; Sclafani, F

  1976-01-01

  On April 19th, 1969 the People's Poland Parliament adopted a new penal legislation consisting of a Penal Code, a Code of Criminal Procedure and an executory Penal Code, which all came into force January 1st, 1970. The distinctive peculiarity of the above mentioned Codes, as the Authors have pointed out, is that they conform to the recent political, social and economic democratization of Poland and to the structure and dynamics of delinquency in this country. In examining the measures concerning educational rehabilitation provided for by the penal law in question, the Authors have started discussing questions like restriction on personal freedom, conditional suspension of criminal procedings, supervision of the convict who has been given the benefice of conditional suspension of the execution of sentence or of conditional release and supervision of the recidivist as well as points related to warranty and postjail care. Though these measures show some similarity to those provided for by bourgeois penal legislations, they result from a quite anthithetic ideology according to which punishment has to perform a double function of defence of working-class achievements as well as of an effective rehabilitation of the convict. A detailed analysis of the theoretical premises and of the actual carrying out of these measures shows, the Authors say, that though they represent only a further stage in the development of socio-juridical progress, they are put in conformity with the criminal policy's trends and the politico-ideological contents of a socialist government. They testify therefore an actual effort to make social rehabilitation of the convict possible in that they prevent the exertion of all negative psycho-pathogenic influences of jail environment on the convict, especially in case of slight crimes. The ultimate importance of these measures is that they can be considered an articulate attempt to promote actual social rehabilitation of the convict and therefore they are

 13. THE LITERARY SIN: THE TRANSITION FROM MODERNISM TO SOCIALIST REALISM IN THE SOVIET CINEMA 1920-1930'S

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexander A. Goncharenko

  2016-01-01

  Full Text Available The article problematized the interaction of literature and cinema in the Soviet Union of 1920−1930, dotted outlined the way in which the Soviet cinema came from aggressive rejection of any literary forms to severely restrict cinematic specificity for the sake of literature. In cinema the transition from modernism to socialist realism (from the showing abstract images of the revolution to the story of the particular manifestations of ideology occurred in two planes. At first, the film loses its cinematic specificity, by simplifying of ways of filming and editing, − this process was made in the formalism’s liquidation. Secondly, during the development of the sound cinema the art world concentrates around speech − this process was related with fixing literature in the center of the cultural and political life of the USSR. Soviet cinema of the 1930s clears cinematic language to turn it into a semanticallyneutral mirror, which must reflect the socialist reality. The aim of the Soviet cinema in the 1930s was the organization of the film around the speech of the characters, broadcasting a party’s position on the backdrop of the clashing ideological manifestations. The material of the research is based on the critical and theoretical notes, party’s decisions, polemical pronouncements, memoirs of the contemporaries and later scholars’ thoughts. 

 14. Estudio dinámico de un potencial perturbador dependiente de dos parámetros

  Science.gov (United States)

  Miloni, O.; Brunini, A.

  El objeto del presente trabajo consiste en el estudio dinámico de un sistema dinámico caracterizado por la función hamiltoniana correspondiente a un satélite planetario perturbado por la acción del Sol y del achatamiento del planeta madre. Cuando dicha Hamiltoniana se promedia respecto de los términos de corto período, esta queda con dos grados de libertad, y su estudio puede ser realizado con las herramientas clásicas de la dinámica no-lineal. Se tratará de determinar regiones regulares y caóticas de movimiento. En el caso de estas últimas, es de particular interés la determinación de su orígen.

 15. Análisis cualitativo y de bifurcaciones en sistemas dinámicos

  OpenAIRE

  Freire Macías, Emilio

  1982-01-01

  En esta tesis se realiza una revisión, necesariamente sintética, de la terminología y resultados básicos del análisis cualitativo, teoría genérica y de bifurcaciones de sistemas dinámicos. Se aborda el análisis de la dinámica de los equilibrios, que constituyen las órbitas más simples de un sistema dinámico, junto con el estudio de bifurcaciones estáticas, es decir, bifurcaciones en las que únicamente aparecen involucradas las soluciones del equilibrio. También se estudia el análisis de la di...

 16. Análisis dinámico de estructuras en el dominio de la frecuencia

  OpenAIRE

  Miguel Tejada, Alejandro de

  2011-01-01

  La aparición de estructuras cada vez más esbeltas en el panorama de la ingeniería civil, hace que los periodos propios de oscilación sean más largos. Este factor hace que cargas que en otra época podían considerarse estáticas, adquieran un carácter dinámico y por tanto cambien por completo la forma de analizar y calcular la estructura. Tradicionalmente se ha abordado el cálculo dinámico, mayorando las cargas dinámicas a las que se veía sometida una estructura. A partir de aquí el método ...

 17. Análisis dinámico de procesos borrosos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Angélica Carrizo

  2000-01-01

  Full Text Available Se analiza el comportamiento dinámico de estructuras fuzzy en particular NBT y NBTr en procesos de decisión mediante una simulación borrosa de distribuciones conocidas que permiten decidir el comportamiento del mercado. Se da un ejemplo concreto y la metodología empleada. Lo básico de este trabajo radica en la comparación de los parámetros desde el punto de vista estático (distribución teórica y dinámica (comportamiento simulado del mercado. Por otra parte la comparación de los resultados teóricos dinámicos con la información de un proceso real del mercado permitirá abrir juicio sobre la formulación de problemas.

 18. Business Zones – Essential Elements Of Varaždin County Economic Development

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vladimir Cini

  2009-07-01

  Full Text Available The work points to the influence of business zones on local and regional development of an area. The business zones influence the contemporary economy and simultaneously attract foreign investors into certain area who will contribute to the economic development. Raising efficiency and competitiveness on local and foreign market represents the key developmental question. While creating competitive position, the role of state is important as well as the roles of local units of government and self-government. In a short period, the City of Varaždin has become a desirable investment zone and a model example for the rest of Croatia. Thanks to excellent transportation position where there are crossings of European transportation corridors and vicinity of many countries and busy people, the Varaždin County (hereinafter County is an area of dynamic development that is open to new way of thinking and ready for quick changes. The work is structurally divided in two parts. The first part gives the short analysis of the current economic situation of the City of Varaždin and Varždin County. The second part defines the notion and sort of business zones as well as their characteristics and basic reasons and aims of their establishment. The current operations of Varaždin Free Zone as the most developed one in this part of Croatia is also shown. In addition to entrepreneurial zones on the area of Varaždin there is also Technological Park that represents an important segment of attracting young highly educated professional personnel who, with their ideas in newly established enterprises, cannot survive on the market unless they are given initial help. In the end of this work, there is short survey of a future project – Biotechnological Park. This project will be of exceptional importance for the development of economy and education in the northern part of Croatia.

 19. Una nueva técnica de visualización dinámica para simulaciones en dinámica de sistemas

  OpenAIRE

  Ricardo Sotaquirá-Gutiérrez

  2014-01-01

  Se aborda un problema central de investigación en Dinámica de S istemas, el de la correcta comprensión de la relación entre la estructura y el comportamiento de un modelo, a partir de un enfoque novedo so: el de Visualización de información . Se propone una nueva técnica de visualización que a diferencia de las existentes de naturale za estática, ofrece un modo dinámico para representar resultado s de simulación. Se aplica esta técnica para un modelo clásico media nte la creación de un softwa...

 20. Estudos sobre a corrosão dos aços DIN 1.4404 e DIN 1.4410 em soluções de cloretos

  OpenAIRE

  Costa, Sílvia Alexandra Ramos; Pimenta, Gervásio Ferreira

  2010-01-01

  Tese de mestrado, Química Tecnológica, Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, 2010 O presente estudo teve como objectivo avaliar a susceptibilidade à corrosão de dois aços inoxidáveis, em meios relativamente agressivos, nomeadamente soluções aquosas de NaCl e MgCl2 (1,0 e 0,5 M, respectivamente) e diferentes temperaturas. Os dois aços em estudo foram o aço austenítico DIN 1.4404 (AISI 316L) e o aço duplex, de estrutura austeno-ferrítica DIN 1.4410 (AISI S32750). Foram realizados te...

 1. Sådan sammensætter du din obligationsportefølje

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gaardboe, Rikke

  2014-01-01

  Der er mange trusler mod private investorers obligationsporteføljer, hvis ikke disse er fornuftigt sammensat. Her får du inspiration til at sammensætte din obligationsportefølje og undgå de værste faldgruber.......Der er mange trusler mod private investorers obligationsporteføljer, hvis ikke disse er fornuftigt sammensat. Her får du inspiration til at sammensætte din obligationsportefølje og undgå de værste faldgruber....

 2. Ensayos de flexión dinámica sobre vigas fisuradas

  OpenAIRE

  Benito López, Gonzalo

  2009-01-01

  Los objetivos perseguidos por el estudio son los siguientes: · Analizar el ensayo de flexión dinámica en tres puntos sobre probetas fisuradas. Con tal fin se aplicará un modelo simplificado basado en la dinámica de vigas de Timoshenko donde se considerarán las posibles pérdidas de contacto entre probeta y apoyos. · Desarrollar e implementar en MATLAB un algoritmo de cálculo que permita resolver el problema de forma eficiente, donde necesariamente se calcularán las frecuen...

 3. Teoría de los sistemas dinámicos y el entrenamiento deportivo, La

  OpenAIRE

  Torrents Martín, Carlota

  2005-01-01

  Con esta tesis se pretende aplicar la teoría de los sistemas dinámicos a la optimización del entrenamiento deportivo. Para ello, se divide la investigación en una parte teórica y en una parte empírica.En la primera, se exponen los conceptos y herramientas de los sistemas dinámicos aplicables al estudio del entrenamiento deportivo y se demuestra su utilidad. A su vez, se identifican los principios generales que gobiernan la formación de patrones coordinativos en los sistemas biológicos complej...

 4. Building ground analyses and expert opinions in district heating pipeline construction. Geotechnical investigations according to DIN 4020; Baugrunduntersuchungen und Baugrundgutachten im Fernwaermeleitungsbau. Geotechnische Untersuchungen nach DIN 4020

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weidlich, Ingo [AGFW Energieeffizienzverband fuer Waerme, Kaelte und KWK e.V., Frankfurt am Main (Germany)

  2010-12-15

  During construction of district heating pipelines, the specifications of the pertinent technical rules must be observed in order to ensure regular construction and to prevent damage. In principle, analyses of the building ground are required depending on the construction project and the pertinent DIN standards. The author lists the standards that are relevant for geotechnical operation, makes an evaluation of these standards, and explains their relevance in the construction of district heating pipelines. (orig.)

 5. Una nueva técnica de visualización dinámica para simulaciones en dinámica de sistemas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ricardo Sotaquirá-Gutiérrez

  2014-01-01

  Full Text Available Se aborda un problema central de investigación en Dinámica de S istemas, el de la correcta comprensión de la relación entre la estructura y el comportamiento de un modelo, a partir de un enfoque novedo so: el de Visualización de información . Se propone una nueva técnica de visualización que a diferencia de las existentes de naturale za estática, ofrece un modo dinámico para representar resultado s de simulación. Se aplica esta técnica para un modelo clásico media nte la creación de un software visual e interactivo como prueba de concepto. El caso ilustra el potencial de la técnica para ataca r la problemática porque brinda al usuario una experiencia visu al en tiempo real que facilita una comprensión más directa e inmediata. Esta técnica puede adaptarse y generalizarse para la visualización de datos de simulación obtenidos no solamente con Dinámica de Sistemas.

 6. Assessment of calculation methods for calcium carbonate saturation in drinking water for DIN 38404-10 compliance

  NARCIS (Netherlands)

  De Moel, P.J.; Van der Helm, A.W.C.; Van Rijn, M.; Van Dijk, J.C.; Van der Meer, W.G.J.

  2013-01-01

  The new German standard on the calculation of calcite saturation in drinking water, DIN 38404-10, 2012 (DIN), marks a change in drinking water standardization from using simplified equations applicable for nomographs and simple calculators to using extensive chemical modeling requiring computer

 7. Assessment of calculation methods for calcium carbonate saturation in drinking water for DIN 38404-10 compliance

  NARCIS (Netherlands)

  De Moel, P.J.; Van der Helm, A.W.C.; Van Rijn, M.; Van Dijk, J.C.; Van der Meer, W.G.J.

  2013-01-01

  The new German standard on the calculation of calcite saturation in drinking water, DIN 38404-10, 2012 (DIN), marks a change in drinking water standardization from using simplified equations applicable for nomographs and simple calculators to using extensive chemical modeling requiring computer prog

 8. The Concept of Economic Fairness Under the Socialist Core Values%社会主义核心价值观视域下的经济公平

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  陈余西

  2016-01-01

  经济公平有利于缩小贫富差距,调动经济主体的积极性,维护国家经济秩序的稳定运行,是人类社会的发展目标,是社会主义的本质体现,是社会主义核心价值观的践行目的。如今我国正处于社会转型、经济体制转轨的重要阶段,构建社会主义核心价值观显得尤为重要,而构建社会主义核心价值观要以经济公平为突破口。%Economic fairness is conducive to narrow the gap between the rich and the poor, arouse the enthusiasm of economic subject, maintain the stable operation of the national economy and development goal of socialist society, It is the embodiment of the essence of socialism ,is the embodiment of the essence of socialism, is the practice of socialist core values.Now China is in the cru-cial stage of social and economic system transformation, so building a socialist core values is particularly important, and construction of socialist core values with economic justice as the breakthrough point.

 9. 共产主义信仰与社会主义核心价值观%The Belief of Communism and Socialist Core Value

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  贾鹏飞; 刘迪翔

  2015-01-01

  Socialist core values and beliefs of communism are consistent with the internal logic and historical development. Socialist core value is an expression of beliefs of communism at this stage.Socialist core value is consistent with beliefs of com-munism in the pursuit of fundamental value.We must always firmly adhere to communism faith in practice of the socialist core values .%共产主义信仰作为共产党人最高精神追求,其本身蕴含着社会主义社会最根本的价值关照,即蕴含着社会主义社会的核心价值。社会主义核心价值观是共产主义信仰的现阶段表达;社会主义核心价值观与共产主义信仰在根本价值追求上相一致;在践行社会主义核心价值观的同时必须始终坚持共产主义信仰不动摇。

 10. durante la II Republica (1931-1934

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ma. del Pilar Puertas Contreras

  2005-01-01

  Full Text Available El periodo que se extiende desde la constitución del ayuntamiento democrático de la II República (15 de abril de 1931 en la ciudad de Granada, hasta su sustitución por una gestora, también republicana, pero de orientación política distinta (13 de octubre de 1934, no es de los más fructíferos en realizaciones urbanas, entre otras cosas por la corta duración de este periodo y por la dura oposición de la derecha económica y política de la ciudad. Pero, a pesar de la escasa consolidación de la gran mayoría de estos proyectos urbanos, algunos nuevos y otros heredados, es interesante conocerlos porque son una muestra de los nuevos objetivos sociales de esta Corporación republicano-socialista, porque forman parte de nuestra historia urbana más reciente y, además, porque son una muestra del esfuerzo de una generación que intentó cambiar demasiadas cosas y demasiado rápido. Este artículo es un pequeño ejemplo de algunas de estas actuaciones y de algunos de los protagonitas de ellas.

 11. Nota sobre os Ixodideos da Republica Argentina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henrique de Beaurepaire Aragão

  1938-01-01

  Full Text Available A study of and addicional collection of Argentine ixodidae is made on material send to the Author by Professor Salvador Mazza of Departamento de pathologia do Norte - Jujuy and Professor Doello Jurado of the Museu Rivadavia. There was examined 37 lots of Ixodidae. Among them there were found the nymph of Ixodes auritulus Nn. and 3 other species already known on the South American fauna and from which there was til yet no record in Argentine; they are Ixodes ricinus, Amblyomma parvum and Amblyomma pseudo-concolor.

 12. Sistemas dinámicos aplicados a la economía.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fernández Rodríguez, F.

  1997-01-01

  Full Text Available En este trabajo se desarrolla una asignatura de Sistemas Dinámicos aplicados a la Economía correspondiente al primer cuatrimestre del tercer curso de la Licenciatura en Economía impartida actualmente en la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias. El objetivo de ésta asignatura es introducir a los alumnos en el análisis dinámico de las variables económicas utilizando los sistemas dinámicos continuos y discretos como herramientas. La Dinámica Económica trata de hacer más realista los métodos de la estática comparativa estudiando la convergencia temporal de las variables hacia los valores de equilibrio. En ésta asignatura concurren numerosos conceptos macroeconómicos que aparecen en las aplicaciones. No obstante, la ordenación del programa sigue una motivación directamente ligada a las propias herramientas matemáticas. Esta asignatura puede constituir un complemento ideal para otra de Macroeconomía superior.

 13. Connection and Community: Diné College Emphasizes Real-World Experience in Public Health

  Science.gov (United States)

  Bauer, Mark

  2016-01-01

  The Summer Research Enhancement Program (SREP) at Diné College provides students with a solid foundation of public health research methods and includes a hands-on internship in their home community to test their newly acquired skills while enhancing the communities' health. Focusing on health issues prioritized by Navajo health leaders, from…

 14. Sobre ecuaciones diferenciales con retraso, dinámica de poblaciones y números primos

  OpenAIRE

  Liz, Eduardo

  2006-01-01

  Aprovecharemos para dar a conocer algunos aspectos de las ecuaciones con retraso y pasearemos por el mundo de los sistemas dinámicos discretos. Por el medio aparecen números mágicos y personajes inquietantes que ayudarán a hacer más amena la lectura.

 15. Regulated expression of the dinR and recA genes during competence development and SOS induction in Bacillus subtilis

  NARCIS (Netherlands)

  Haijema, BJ; vanSinderen, D; Winterling, K; Kooistra, J; Venema, G; Hamoen, LW

  1996-01-01

  It has been hypothesized that the dinR gene product of Bacillus subtilis acts as a repressor of the SOS regulon by binding to DNA sequences located upstream of SOS genes, including dinR and recA. Following activation as a result of DNA damage, RecA is believed to catalyse DinR-autocleavage, thus der

 16. Planning ideology and geographic thought in the early twentieth century: Charles Whitnall's progressive era park designs for socialist Milwaukee.

  Science.gov (United States)

  Platt, Lorne A

  2010-01-01

  As Milwaukee’s chief park planner in the early to mid-twentieth century, Charles Whitnall responded to the various underlying ideologies of the period within which he worked. His preference for parks was a political and physical response to and remedy for the industrialized and heavily congested city he called home. By examining the Progressive Era discourse associated with planning, this article situates Whitnall’s work within the political, aesthetic, and environmental contexts of geographic thought that influenced his plans for Milwaukee. In promoting a physical awareness associated with the natural features of the region and responding to the sociopolitical framework of contemporaries such as Ebenezer Howard, Whitnall incorporated a sense of compassion within his planning. He responded to the preexisting beer gardens of Pabst and Schlitz, as well as Olmsted-designed park spaces, by advocating for decentralization as part of a broader socialist agenda that had swept through Milwaukee during the early 1900s.

 17. Understanding low fertility in Poland: Demographic consequences of gendered discrimination in employment and post-socialist neoliberal restructuring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Z. Mishtal

  2009-10-01

  Full Text Available After the state socialist regime of Poland collapsed in 1989, the nation's total fertility rate plummeted from 2.1 to 1.27 by 2007. Simultaneously, Poland severely reduced social service provisions and restricted access to family planning. A three-month mixed-methods research study was conducted in 2007 in Gdansk to investigate Polish women's reproductive intentions and decision making. These data reveal that discriminatory practices by employers against pregnant women and women with small children are decisive in women's decisions to postpone or forego childbearing. The case of Poland demonstrates the urgent need to redress fundamental gendered discrimination in employment before work-family reconciliation policies can be effective.

 18. Prospecting, exploration and recovery of oil and gas in the Socialist Federated Republic of Yugoslavia for 1981

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ibrahimpasic, I.; Nedeljkovic, V.; Rajkovic, D.

  1982-01-01

  The economy of of the Socialist Federated Republic of Yugoslovia in 1981 experienced definite difficulties, nevertheless the development of the oil and gas industry continued at good rates. Oil recovery increased by 3.4%, and was 4.39 million T, gas recovery increased by 19% and was 2.2 billion m/sup 3/, the increase in the volumes of drilling was 1% (a total of 330,346 running meters of wells were drilled). Decrease in the volumes of imports had a negative effect on the activity of the sector, primarily technical support for drilling operations. A shortage of currency cast doubt on the implementation of plans for the five-year plan (up to 1985) and the subsequent period. Among the positive aspects of drilling one can include increase in the volumes of prospecting and exploratory drilling by 5%, as well as increase in the percentage of productive by 7%.

 19. Of mice and men: evolution and the socialist utopia. William Morris, H.G. Wells, and George Bernard Shaw.

  Science.gov (United States)

  Hale, Piers J

  2010-01-01

  During the British socialist revival of the 1880s competing theories of evolution were central to disagreements about strategy for social change. In News from Nowhere (1891), William Morris had portrayed socialism as the result of Lamarckian processes, and imagined a non-Malthusian future. H.G. Wells, an enthusiastic admirer of Morris in the early days of the movement, became disillusioned as a result of the Malthusianism he learnt from Huxley and his subsequent rejection of Lamarckism in light of Weismann's experiments on mice. This brought him into conflict with his fellow Fabian, George Bernard Shaw, who rejected neo-Darwinism in favour of a Lamarckian conception of change he called "creative evolution."

 20. Assessment of DInSAR Potential in Simulating Geological Subsurface Structure

  Science.gov (United States)

  Fouladi Moghaddam, N.; Rudiger, C.; Samsonov, S. V.; Hall, M.; Walker, J. P.; Camporese, M.

  2013-12-01

  High resolution geophysical surveys, including seismic, gravity, magnetic, etc., provide valuable information about subsurface structuring but they are very costly and time consuming with non-unique and sometimes conflicting interpretations. Several recent studies have examined the application of DInSAR to estimate surface deformation, monitor possible fault reactivation and constrain reservoir dynamic behaviour in geothermal and groundwater fields. The main focus of these studies was to generate an elevation map, which represents the reservoir extraction induced deformation. This research study, however, will focus on developing methods to simulate subsurface structuring and identify hidden faults/hydraulic barriers using DInSAR surface observations, as an innovative and cost-effective reconnaissance exploration tool for planning of seismic acquisition surveys in geothermal and Carbon Capture and Sequestration regions. By direct integration of various DInSAR datasets with overlapping temporal and spatial coverage we produce multi-temporal ground deformation maps with high resolution and precision to evaluate the potential of a new multidimensional MSBAS technique (Samsonov & d'Oreye, 2012). The technique is based on the Small Baseline Subset Algorithm (SBAS) that is modified to account for variation in sensor parameters. It allows integration of data from sensors with different wave-band, azimuth and incidence angles, different spatial and temporal sampling and resolutions. These deformation maps then will be used as an input for inverse modelling to simulate strain history and shallow depth structure. To achieve the main objective of our research, i.e. developing a method for coupled InSAR and geophysical observations and better understanding of subsurface structuring, comparing DInSAR inverse modelling results with previously provided static structural model will result in iteratively modified DInSAR structural model for adequate match with in situ observations

 1. Temptations of a socialist paradise: Reflections of a consumerist society in Yugoslavian films of the 1960s

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Malešević Miroslava

  2012-01-01

  Full Text Available In a world divided by irreconcilable ideological differences into the capitalist West and the socialist East, Yugoslavia itself has, since the early fifties, faced a permanent choice between two options, on the borderline between those two opposing blocs. Coerced by political circumstances, the country's leadership had chosen its own path into communism, formulated through the idea of worker self-management that secured the belief among the people of Yugoslavia that they did not belong to either of the sides divided by the iron curtain. Although it was initially promoted as an expression of authentic Marxism, these unique political projects inevitably lead to an increasing openness toward the western world. The reduction of central government control over the economy, opening of borders, freedom of movement inside and outside the country, freedom of companies to trade abroad, permissible limited private property etc. allowed for easier access to elements of a consumer society that were coming from the West. Getting closer to the western world, as a cultural and an economic process, in the early 1960s also became a subject of Yugoslavian cinematography, which had after a string of years of partisan films begun to deal with modern (urban life. Through an anthropological analysis of the most popular domestic films made during that period, such as: Zajednicki stan, Nema malih bogova, Ljubav i moda and Na mesto građanine pokorni, in this paper I observe how ideological dilemmas concerning the first experiences of abandoning 'pure' socialism and the gradual acceptance of consumerism manifested in society (just prior to the economic reform of 1965., the vision of some future society that came to exist and the encounter with the taste of its values and lifestyle (the appearance of market mentality where new rules become important - competition and a fight for personal interest, individualism opposed to collective socialist solidarity etc.. [Projekat

 2. Linking Entrepreneurial Orientation to Firm Performance in a Post-Socialist Market Context: the Case of Hungary

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  David KOVACS

  2016-12-01

  Full Text Available Entrepreneurial orientation provoked the interest of numerous scholars as well as political and administrative decision-makers. Both start-ups and already established corporate entities are increasingly persecuting new opportunities, products, and business models in order to establish superiority above their competitive environment. The tendencies evince an optimist impact of entrepreneurial orientation on business performance, namely on financial performance. Beyond the aforementioned relationship, there are impulses such as environmental and organizational factors, which are affecting the businesses. The results of this study provide evidence of the effect of entrepreneurial orientation on business performance in a post-socialist context. We test the impact of three moderators on this bivariate relationship. In contrast to the substantial body of literature for Western markets, we contribute to minimizing the considerable gap of research in post-socialist economies. Entrepreneurial orientation as an organizational behavior may affect the financial performance of businesses differently in distinct market contexts. Both, internal and external factors are crucial to identifying, analyze and monitor, to achieve superior performance and to overcome competitors. This study builds upon a stratified sampling survey of Hungarian company owners and managers from the Amadeus database. The study uses a deductive approach. For the analysis, we rely on structural equation modeling using the PLS algorithm. Our study contributes to the existing literature by means of confirming the entrepreneurial orientation to firm performance relationship for Hungary. In this context, we test the moderating effects of environmental dynamism, environmental hostility as environmental factors and firm age as an organizational factor. Environmental hostility is closely related to an unfavorable environment, deriving from rapid and radical changes in the industry, which are

 3. The management of ductal intraepithelial neoplasia (DIN): open controversies and guidelines of the Istituto Europeo di Oncologia (IEO), Milan, Italy.

  Science.gov (United States)

  Farante, Gabriel; Zurrida, Stefano; Galimberti, Viviana; Veronesi, Paolo; Curigliano, Giuseppe; Luini, Alberto; Goldhirsch, Aron; Veronesi, Umberto

  2011-07-01

  The management of ductal intraepithelial neoplasia (DIN) has substantially changed over the past 30 years, as its incidence has increased (from 2-3% to more than 20%), mainly due to the widespread use of mammography screening. This article describes not only the more widespread theoretical concepts on DIN but also the differences in the practical applications of the theory between different countries, different oncology specialists, and different cancer centers. Papers related to the international multicentre-randomized trials and retrospective studies were analyzed. We include articles and papers published between 1993 and 2010 related to patients with DIN, and abstracts and reports from MEDLINE and other sources were indentified. The standard of care for DIN consists of (a) breast conservative surgery (mastectomy is still indicated in large lesions--masses or microcalcifications--in about 30% of cases); (b) radiotherapy (RT) after conservative surgery, and (c) medical treatment in estrogen receptors-positive patients. However, most studies have shown significant differences between theory and practical application. Moreover, there are differences regarding (a) the indications of sentinel lymph node biopsy, (b) the definition and identification of low-risk DIN subgroups that can avoid RT and tamoxifen, and (c) the research into new alternative drugs in adjuvant medical therapy. A general agreement on the best management of DIN does not exist as yet. New large trials are needed in order to define the best management of DIN patients which is (in most respects) still complex and controversial.

 4. POLITICA DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A PERSONALULUI ACADEMIC ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR DIN RSS MOLDOVENEASCĂ. 1944-1950

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liliana ROTARU

  2017-08-01

  Full Text Available Resursa umană este capitalul strategic al oricărei instituții de învățământ superior și o politică judicioasă de personal, în general, dar mai ales de recrutare și selecție a cadrelor didactico-științifice. Ea face posibilă realizarea misiunii învăță­mân­tului superior, implicit, prin cei care îl promovează. Cercetarea politicii de personal în școlile superioare din RSS Moldovenească în perioada de refacere a învățământului superior de după cel de-al Doilea Război Mondial a scos în evidență că aceasta era subordonată politicii naționale a statului sovietic, care presupunea formarea „omului nou” și integrarea acestuia în identitatea supraetnică numită „popor sovietic” – deznaționalizat, îndoctrinat cu ideologie marxist-leninistă, rusificat și rusianizat, care să aibă o patrie socialistă comună – Uniunea Sovietică și un scop comun – const­ruirea comunismului. Toate instrumentele și metodele de recrutare și selectare a personalului academic pentru insti­tuțiile de învățământ din RSS Moldovenească erau subordonate necesității creării unui corp didactico-științific în mare parte vorbitor și purtător de limbă și cultură rusă, puternic ideologizat și loial statului sovietic și partidului comunist, și mai apoi de o anumită competență profesională, toate acestea camuflate sub pregnanta idee de promovare a „elemen­tului autohton moldovenesc”.THE POLICY OF RECRUITMENT AND SELECTION OF ACADEMIC STAFF IN HIGHER EDUCATION OF MSSR. 1944-1950The human resource is the strategic capital of any higher education institutions and, in general, a judicious staff policy, but especially – a good policy of recruitment and selection of didactic and scientific staff makes possible to realize the higher education mission and, by default – the goals of those who are promoting it. The research of staff policy in high schools of MSSR during the higher education

 5. Tratamiento de la personalización dinámica en modelos conceptuales de aplicaciones web

  OpenAIRE

  Garrigós Fernández, Irene; Gómez Ortega, Jaime; Cachero Castro, Cristina

  2003-01-01

  Las aproximaciones de Modelado Conceptual para la web necesitan extensiones para especificar propiedades de personalización dinámica para diseñar aplicaciones web más potentes. Las propuestas actuales proveen técnicas para soportar personalización dinámica, usualmente enfocadas en detalles de implementación. Este artículo presenta una extensión de la aproximación de modelado conceptual OO-H para abordar los detalles asociados con el diseño y la especificación de la personalización dinámica. D...

 6. Una propuesta metodológica para extraer factores comunes dinámicos estacionales y no estacionarios

  OpenAIRE

  Orozco Sánchez, María Camila

  2013-01-01

  Este trabajo presenta una metodóloga empírica que permite extraer factores comunes dinámicos estacionales y no estacionarios, basados en el análisis factorial dinámico estacional de Nieto et al. (2013), en el análisis factorial dinámico de Peña y Poncela (2006) y en el modelo de estacionalidad común en diferentes frecuencias planteado por Busetti (2006). La metodología propuesta es aplicada a nueve series de la macroeconomía Colombiana

 7. Temas de Física para Ingeniería: Dinámica del punto material

  OpenAIRE

  Beléndez Vázquez, Augusto; Pastor Antón, Carlos; Bernabeu Pastor, José Guillermo

  1988-01-01

  Apuntes de Mecánica: "Dinámica del punto material". Introducción, dinámica del punto. Fuerzas en la naturaleza. Sistemas de referencia. Leyes de Newton. Fuerzas de rozamiento. Ley de la gravitación universal. Aplicación de las leyes de Newton a la resolución de problemas de dinámica. Momento lineal y conservación. Redefinición de fuerza. Momento angular y conservación, fuerzas centrales. Impulso mecánico.

 8. [Reform of the Law DIN EN ISO 9001:2000. Commentary on the new requirements on quality management systems].

  Science.gov (United States)

  Eckert, H; Böhmer, K

  2000-09-01

  Since January this year the German translation of the third draft to the reform of the DIN EN ISO 9000 is available. The draft reveals an approximation to the models of Business Excellence. Most important changes are a far stronger customer orientation, orientation on the processes and resource management. The norms DIN EN ISO 9002 and 9003 have been removed, ISO 8402 has been integrated in the reformed DIN EN ISO 9000. Apart from that the compatibility with other management systems has been improved. It was the aim of the reform to improve the applicability for all types of business, products and services.

 9. A report to the Fish and Wildlife Service, Office of Migratory Bird Management on the convention between the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics concerning the conservation of migratory birds and their environment

  Data.gov (United States)

  US Fish and Wildlife Service, Department of the Interior — The purpose of this paper is to analyze the Convention Between the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics Concerning the Conservation...

 10. 论社会主义法制对集体主义核心价值观的践行%The Practice of the Socialist Legal System on the Core Values of Collectivism

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  孙涛

  2014-01-01

  Collectivism is the important principle of the. The socialist legal system plays an important role in the practice of the core socialist values. The principle of collectivism runs throughout the different fields of the socialist legal system, so the socialist legal system becomes the system guarantee of core collective values.%集体主义是社会主义核心价值观的重要原则,社会主义法制对集体主义价值观的践行有着重要的作用。集体主义原则贯穿在社会主义法制的各个领域,因此社会主义法制成为践行集体主义核心价值观的制度保障。

 11. ASPECTE CONTEMPORANE ALE SENSIBILITĂŢII LA ANTIBIOTICE A TULPINILOR DE STREPTOCOCI β-HEMOLITICI DIN GRUPA A IZOLATE DIN INFECŢIILE TRACTULUI RESPIRATOR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Greta BĂLAN

  2015-12-01

  Full Text Available Streptococul beta-hemolitic din grupa A (în latină: Streptococcus pyogenes este un microb foarte răspândit, care se depistează în organismul multor oameni sănătoşi, dar poate provoca, de asemenea, amigdalită acută, scarlatină, infecţii ale pielii, formarea abceselor, septicemie etc. Actualmente, cele mai active antibiotice în ceea ce priveşte streptococii din grupa A, ce cauzează boli respiratorii, sunt imipenem, meropenem, rifampicină, benzilpenicilină, clindamicin, oflo-xacin, care pot fi recomandate pentru întreţinerea preventivă şi tratamentul bolilor cu streptococ ale cailor respiratorii superioare.CONTEMPORARY ASPECTS OF SENSITIVITY TO ANTIBIOTICS OF β-HEMOLYTIC STREPTOCOCCUS OF GROUP A STRAINS ISOLATED FOR RESPIRATORY TRACT INFECTIONSBeta-hemolytic streptococcus group A (Latin: Streptococcus pyogenes is a very common germ that many people are detected in the body healthy, but it can also cause, acute tonsillitis, scarlet fever, skin infections, abscess formation, sepsis etc. The most active antibiotics concerning streptococci of group A, causing respiratory diseases, are imipenem, meropenem, rifampicin, benzylpenicillin, clindamicin, ofloxacin, which can be recommended for maintenance and treatment of streptococcal diseases of the top respiratory ways

 12. Insuficiencia dinámica, crecimiento y desempleo en México, 1974-2012

  OpenAIRE

  Blanca L. Avendaño Vargas; Ignacio Perrotini Hernández

  2015-01-01

  El artículo presenta una reformulación de la hipótesis de insuficiencia dinámica de Prebisch (1970), analiza la teoría dinámica de Harrod (1939), la ley Kaldor-Verdoorn (Kaldor, 1966; 1967) y la teoría del crecimiento endógeno de Thirlwall (1969; 2000). A posterioriestudiamos los determinantes del crecimiento económico y del desempleo en México durante el periodo 1974-2012. Con base en el análisis empírico, sostenemos que una baja tasa de acumulación genera una reducida absorción de empleo, u...

 13. Aplicaciones dinámicas de internet para promoción publicitaria

  OpenAIRE

  Carpio Padilla, Ismael

  2012-01-01

  El estudio de las Aplicaciones Dinámicas de Internet (RIA) nos permite conocer las nuevas herramientas y tecnologías que se usan en el mundo del Internet, así como conocer al usuario y su evolución junto con la Web 2.0, sus necesidades e intereses que busca encontrar en un sitio web. Las Aplicaciones Dinámicas de Internet a través de la promoción publicitaria permiten a la empresa alcanzar a un público más atento, más segmentado, que permanece más tiempo en contacto con la web y que sin du...

 14. A dinâmica do crédito no Brasil entre 1990-2006.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juliano Morais Galle

  2008-05-01

  Full Text Available Este artigo aborda, dentro de um contexto de globalização financeira, a dinâmica e o desenvolvimento recente do mercado financeiro e de crédito no Brasil. É mostrado que a dinâmica do crédito se caracterizou por três fases distintas entre 1990 e 2003. Além disso, discute-se que, após a implantação do Plano Real, houve um grande esforço por parte do governo brasileiro em reestruturar e reforçar o Sistema Financeiro Nacional, e que a conjuntura econômica observada atualmente no Brasil é bem mais favorável ao crescimento da relação crédito/PIB que no início da década de 2000.

 15. Insuficiencia dinámica, crecimiento y desempleo en México, 1974-2012

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Blanca L. Avendaño Vargas

  2015-01-01

  Full Text Available El artículo presenta una reformulación de la hipótesis de insuficiencia dinámica de Prebisch (1970, analiza la teoría dinámica de Harrod (1939, la ley Kaldor-Verdoorn (Kaldor, 1966; 1967 y la teoría del crecimiento endógeno de Thirlwall (1969; 2000. A posterioriestudiamos los determinantes del crecimiento económico y del desempleo en México durante el periodo 1974-2012. Con base en el análisis empírico, sostenemos que una baja tasa de acumulación genera una reducida absorción de empleo, una baja productividad del trabajo y menores posibilidades de crecimiento económico en el largo plazo.

 16. Insuficiencia dinámica, crecimiento y desempleo en México, 1974-2012

  OpenAIRE

  Blanca L. Avendaño Vargas; Ignacio Perrotini Hernández

  2015-01-01

  El artículo presenta una reformulación de la hipótesis de insuficiencia dinámica de Prebisch (1970), analiza la teoría dinámica de Harrod (1939), la ley Kaldor-Verdoorn (Kaldor, 1966; 1967) y la teoría del crecimiento endógeno de Thirlwall (1969; 2000). A posterioriestudiamos los determinantes del crecimiento económico y del desempleo en México durante el periodo 1974-2012. Con base en el análisis empírico, sostenemos que una baja tasa de acumulación genera una reducida absorción de empleo, u...

 17. Las nuevas concepciones del desarrollo según el paradigma del estructuralismo dinámico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mauricio Alejandro Cervigni

  2012-01-01

  Full Text Available El presente artículo constituye una revisión crítica del paradigma estructura lista clásico del desarrollo cognitivo. El objetivo del mismo es explicitar algunas nociones dentro de éste, que connotan cierta "rigidez" del desarrollo de las funciones psicológicas, proponiendo como alternativa una visión dinámica de dicho proceso. Conforme a tal objetivo, se expondrán las principales nociones correspondientes al modelo del desarrollo cognitivo de Kurt Fischer, considerando el mismo como un representante paradigmático de la perspectiva dinámica del desarrollo. Se concluirá, destacando las implicaciones teóricas de dicho modelo, proponiendo al mismo como una alternativa que permite afrontar ciertas dificultades explicativas del paradigma clásico.

 18. Dinámica exportadora de las empresas born global en Colombia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diana Marcela Escandón Barbosa

  2015-11-01

  Full Text Available Este artículo pretende analizar las condiciones principales del mercado exportador de las empresas born global en el caso colombiano, teniendo en cuenta los principales factores del entorno que determinan su dinámica exportadora. Se utiliza la base de datos GEM Colombia del año 2011, para analizar 297 empresas born global colombianas, mediante un análisis descriptivo y la estimación de un modelo de conglomerados bietápico. Los resultados muestran que los cambios tecnológicos, las características sectoriales y la intensidad competitiva son factores determinantes de la dinámica exportadora de las empresas born global en Colombia, y se concluye que los empresarios se adaptan al mercado internacional mejorando continuamente sus productos y procesos.

 19. Leftist Movements, Gender, and the Argentinean Textile Industry. The Position of the Communist and Socialist Parties vis-à-vis the Claims of Female Workers, 1936-1946

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Verónica Norando

  2017-07-01

  Full Text Available The article addresses the incorporation of gender demands into the claims of female textile workers in Argentina, as well as the positions assumed in that respect by the Socialist Party and the Communist Party, through the analysis of three case studies: two textile worker strikes and the claim for the reform of the Maternity Insurance Law. The objective is to study the relationships of these parties with the claims of female workers from a perspective that links gender and class relations, on the basis of both worker and State sources. One of the fundamental conclusions of this study is that the Socialist and Communist Parties played an active role in transforming those claims into concrete realizations.

 20. Modelizaciones Dinámicas en Matemáticas. Usos del Geogebra

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Isabel Álvarez García-Mon

  2012-04-01

  Full Text Available El CD-ROM “Modelizaciones Dinámicas en Matemáticas. Usos del GeoGebra” es un material destinado a profesores de Matemáticas de Educación Secundaria y Bachillerato. Consta de once proyectos diferentes sobre modelización matemática, en los que, utilizando el software GeoGebra, se resuelven problemas matemáticos basados en situaciones del mundo real.

 1. As trilhas essenciais que fundamentam o processo e desenvolvimento da dinâmica grupal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kátya Alexandrina Matos Barreto Motta

  2007-04-01

  Full Text Available O grupo é um fenômeno explorado por sua importância na vida do ser humano e, assim, conhecer sua dinâmica e funcionamento é essencial aos profissionais que trabalham em qualquer área. Na saúde o desenvolvimento desse conhecimento é urgente, dado a ênfase no trabalho coletivo, inclusive no âmbito das políticas de saúde. A finalidade deste artigo de atualização é apresentar cinco trilhas essenciais para compreender o processo e desenvolvimento da dinâmica grupal, baseado no processo de formação do coordenador de grupos na perspectiva da Sociedade Brasileira de Psicoterapia, Psicodrama e Dinâmica de Grupo (SOBRAP e na experiência dos autores na gestão de grupos. A primeira trilha se ancora nos pressupostos da teoria sócio-histórico-cultural de Vygotsky; a segunda fundamenta-se nos princípios da educação contemporânea; a terceira parte da intersecção das abordagens da psicanálise, psicodrama e dinâmica de grupo; a quarta trilha se fundamenta no modelo de competências; a quinta indica a práxis do coordenador de grupo baseada na metodologia de laboratório teórico-vivencial. Assim, o coordenador que dispõe de suporte para entender os processos e funcionamento dos grupos, pode melhor amparar o seu desenvolvimento e a capacidade de mudança e auto-desenvolvimento dos seus membros.

 2. O liturgijskom ruhu u fundusu Gradskog muzeja Varaždin

  OpenAIRE

  Mesek, Ariana

  2012-01-01

  U ovome radu autorica donosi pregled razvoja i mijene oblika liturgijskog ruha kroz povijest, simboliku liturgijskih boja, govori o svilenim tkaninama u liturgiji te osnovnim uzrocima njihova propadanja. Nadalje, daje pregled razvoja tekstilne proizvodnje i dekorativne motivike od samih početaka proizvodnje na europskom tlu. Na pregledan način donosi tipologiju motiva prisutnih na tkaninama od kojih je izrađeno liturgijsko ruho koje se nalazi u fundusu Gradskog muzeja Varaždin uz opis svakog ...

 3. Welding of Low Alloy Steel DIN 15Mo3 by MIG/MAG Spot

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nabeel K. Abid Al- Sahib

  2006-01-01

  Full Text Available ????? ????? ????? ????? ??????? ?????? ?? ????? ?????? ?????? ?????? ??????? ?????? ?????? (MIG/MAG spot ???????? ??? ??????? ????? ?? ???? ???????? ????? ??? ???????? ?? ?????? ??????????? ??????? ???????? ????? ???? ??????? ??????? ????? ??? (DIN15Mo3 ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?? ???? ???? ?????? ???????" ??? ?????? ??? ????. ????? ??????? ??????? ?????? ??? CO2 ????" ?? ??? ??????? ?? ???? ??????? ??????? ????? ?? ?????? ????? ?? ??? ???? ?? ????? (13% ???? (4mm ???? (2sec. ?????? ??? ???? ??? ??????? ??? ??????? ????" ?? CO2 ????? ??? ???? (36KN ??? ??????? ??? ??????? ????? (2mm ???? (8sec ?????? (220Amp. ??? ??? ??????? ??? CO2 ????" ?? ??????? ??????? ??? ???? ??? (31KN ??? ???? ???? ???????? (%13 ????? ???? (4mm ????? (8sec ????? (290Amp. ???? (37.9KN ??? ??? ??????? ??? CO2 ????? (30.9KN ?? ????? ?????? (%18.5 ????? (6mm ????? (8sec ????? (450Amp. ????? ??? ???? (39KN ???? ??????? ??? CO2 ???? (37KN ?? ????? ?????? (%5.20 .???? ??????? ????" ????? ??? ?????? ???????? ??????" ?????" ?? ????? ???? ?????? ?????

 4. Prozessorientiertes Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001:2015

  OpenAIRE

  Ahrens, Volker

  2016-01-01

  Die im Jahr 2015 grundlegend neue gefasste Qualitätsmanagement-Norm DIN EN ISO 9001 hat die mit der Revision verbundene Chance verpasst, Missverständlichkeiten, Fehler und Ungenauigkeiten zu korrigieren, die schon in der vorausgegangenen Ausgabe im Zusammenhang mit dem geforderten Prozessmanagement enthalten waren. Der vorliegende Beitrag zeigt die Probleme auf und hilft dadurch, negative Einflüsse der Norm auf die Betriebsorganisation zu vermeiden.

 5. Seasonal Variation of Inorganic Nutrients (DSi, DIN and DIP) Concentration in Swedish River

  OpenAIRE

  Ahmed, Rafiq

  2007-01-01

  Rivers have been playing most important role as fresh water source and medium of nutrient transportation from terrestrial to aquatic ecosystem. Inorganic form of nutrients (DSi, DIN and DIP) are plant available mostly control the productivity of aquatic ecosystem. Transfer of these nutrients in higher concentrations cause harmful eutrophication in receiving water body. Study of dissolved inorganic nutrients concentrations in 12 Swedish rivers of different basin characteristics demonstrated bo...

 6. Dinámicas de actores y sistema de transporte urbano: el caso de Curitiba, Brasil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magda Peña Flores

  2015-04-01

  Como reflexión sobre la ciudad, nos parece apropiado hacer un análisis de los sistemas de transporte, desde una visión de las dinámicas de los actores la que entendemos como la necesidad vital de desplazamiento que requieren los habitantes en la ciudad actual, nos referimos a la movilidad de las personas para realizar actividades cotidianas.

 7. Dinámicas complejas en el desarrollo del primer segmento tarsal de Drosophila melanogaster.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Nicolas Malagon

  2016-09-01

  Full Text Available La interacción de grupos de genes, proteínas, y células es necesaria para el desarrollo de un organismo multicelular. Por tal motivo, la teoría de la complejidad puede ser una herramienta indispensable para entender cómo diversos procesos embriológicos y evolutivos suceden. Sin embargo, en la mayoría de los programas de investigación estas áreas permanecen aisladas. En un esfuerzo por crear un punto de integración entre el Evo-Devo y las ciencias de la complejidad, en este documento propongo que las dinámicas celulares de epitelios pueden tener comportamientos que se asemejan a los encontrados en sistemas complejos. Dichas dinámicas celulares, además de regular la densidad celular de los epitelios, pueden conferir alta evolucionabilidad a estos tejidos. Para lograr este objetivo, utilizo como sistema el desarrollo del primer segmento tarsal de las patas anteriores de Drosophila melanogaster. Primero doy un ejemplo en el cual dinámicas aleatorias a nivel celular pueden generar la emergencia de patrones organizados a nivel del tejido. En seguida muestro como la modificación de características morfológicas del epitelio puede generar dinámicas celulares altamente organizadas o por el contrario aleatorios. Como resultado, planteó que el desarrollo de los epitelios muestra rasgos de comportamientos complejos y propone que la retro-alimentación entre tensión mecánica y procesos celulares son básicos para entender cómo se desarrollan y evolucionan los organismos multicelulares. Estos estudios ponen en evidencia las bases mecánicas de procesos complejos que conectan diversos niveles de organización.

 8. Driving forces of main landscape change processes from past 200 years in Central Europe - differences between old democratic and post-socialist countries

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Skokanová Hana

  2016-03-01

  Full Text Available The article compares and points out differences in driving forces of four main landscape change processes that shaped post-socialist countries and old democratic countries of Central Europe during the last two centuries. Studying landscape change processes and corresponding driving forces helps in understanding patterns of present landscape and can help among others in better prediction of future landscape change trends. Here, the presented results are based on review of scientific articles published in peer-reviewed journals between 2000 and 2014. Driving forces affecting these processes were grouped into four categories. Economic forces drove mainly agricultural intensification; agricultural land abandonment and urbanisation and were pronounced especially in the second half of the 20th century and at the beginning of the 21st century. Technological driving forces affected agricultural intensification especially in the 19th century and the second half of the 20th century while cultural driving forces had the biggest impact on urbanisation at the beginning of the 21st century. Political driving forces affected agricultural intensification, urbanisation as well as agricultural land abandonment and were pronounced mainly during the second half of the 20th century in the post-socialist countries. Political forces in the form of subsidies drove agricultural extensification at the beginning of the 21st century. The drivers for the agricultural intensification as well as urbanisation seem to be similar for both old democratic and post-socialist countries. In contrast, agricultural land abandonment in the old democratic countries was driven by technological, cultural and economic driving forces while in the post-socialist countries the political driving forces were mainly responsible. Changes in systems for subsidies and changes in the agricultural commodity markets are also responsible for different frequencies and rates of extensification of

 9. Socialist Culture Gene Connotation and Basis%社会主义文化基因的内核与依据

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  赵壮道

  2012-01-01

  The socialist culture gene is an idea referring to one kind of culture being related to progress of human civilization thought closely,This idea comes from the natural world nature to culture logical development of human being.Socialist culture has a complicated set of genes,But its basic core is collectivism.It is a primitive collectivism in primitive society behaviour,In private ownership society,it shows for patriarchal clan system collectivism,organicism and association doctrine,In public ownership society,it shows for socialism collectivism.It as a socialist cultural core,It as a socialist culture soul,have the inherent but deep Marxism theory scientific principle or law basis.%社会主义文化基因是指与人类文明进步思想密切关联的一种文化理念,是人类从自然性到文化性合乎逻辑发展的结果。社会主义文化基因有着复杂的谱系,但它的基本内核是集体主义,在原始社会表现为原始集体主义,在私有制社会表现为群体主义、整体主义和社群主义等形态,在公有制社会表现为社会主义集体主义。作为社会主义文化的核心理念和灵魂,有着马克思主义理论内在而深厚的学理依据。

 10. From Socialist Showcase to Mezzogiorno? Lessons on the Role of Technical Change from East Germany's Post-World War II Growth Performance

  OpenAIRE

  Wolfgang Keller

  1997-01-01

  In this paper we emphasize the contribution of technical change, broadly defined, towards productivity growth in explaining the relative East Germany-West Germany performance during the post-World War II era. We argue that previous work was excessively focused on physical capital investments determining productivity differentials, which consequently led to an overestimation of the East German performance during the Socialist era, and an overly pessimistic assessment of the East German prospec...

 11. INTERVIU CU DOMNUL TADEUSZ DURCZOK, REPREZENTANTULUI ASOCIAŢIEI PENTRU COOPERARE REGIONALĂ DIN POLONIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gheorghe Pascaru

  2011-12-01

  Full Text Available Interviul a fost realizat cu domnul Tadeusz Durczok (T.D. reprezentantul Asociaţiei pentru Cooperare Regională din Polonia, în cadrul Conferinţei Economia socială – model inovator pentru promovarea incluziunii active a persoanelor defavorizate, care a avut loc în perioada 12-14 octombrie, în Bucureşti. Subiectele abordate în acest interviu au urmărit aspecte precum centrele de suport, finanţările din Fondul Social European, formele economiei sociale şi recomandările domnului Tadeuz Durczok în ceea ce priveşte economia socială din România. Acesta a subliniat ideea că este important ca persoanele care lucrează în centrele de suport să aibă pregătire în domeniul economic şi în management.

 12. Complementing geotechnical slope stability and land movement analysis using satellite DInSAR

  Science.gov (United States)

  Tripolitsiotis, Achilleas; Steiakakis, Chrysanthos; Papadaki, Eirini; Agioutantis, Zacharias; Mertikas, Stelios; Partsinevelos, Panagiotis

  2014-03-01

  This paper explores the potential of using satellite radar inteferometry to monitor time-varying land movement prior to any visible tension crack signs. The idea was developed during dedicated geotechnical studies at a large open-pit lignite mine, where large slope movements (10-20 mm/day) were monitored and large fissures were observed in the immediate area outside the current pit limits. In this work, differential interferometry (DInSAR), using Synthetic Aperture Radar (SAR) ALOS images, was applied to monitor the progression of land movement that could potentially thwart mine operations. Early signs of land movements were captured by this technique well before their visual observation. Moreover, a qualitative comparison of DInSAR and ground geodetic measurements indicates that the technique can be used for the identification of high risk areas and, subsequently, for the optimization of the spatial distribution of the available ground monitoring equipment. Finally, quantitative land movement results from DInSAR are shown to be in accordance with simultaneous measurements obtained by ground means.

 13. Analysis for Producing a Facsimile of the Cadastral Map of Varaždin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirko Husak

  2012-12-01

  Full Text Available This paper investigates and suggests methods for producing a facsimile of the 1 860 cadastral map of Varaždin. The methods used to produce the map, the coordinate systems, map contents, usage, maintenance and damage are described. Three samples from the map that display the elements of damage noted were researched, and the possibility of replacing damaged sections with undamaged sections using digital methods investigated. The sources available were the original cadastral colour map of Varaždin, along with the line art cadastral map and field cadastral sketches. The original colour and line art maps were scanned using the DeSkan Express scanning system for large formats. A flatbed UMAX Mirage II A3 scanner was used for scanning the field cadastral map. For the research image-processing, Adobe Photoshop CE 7.0 software was used, although it was primarily designed for processing photographs. The colour separation method was rejected from the start, since the map was made by hand. The paper discusses the possibility of copying and inserting missing parts from additional map sources, changing the colour of the paper to white or another colour, removing the map content added in red ink and lead pencil, and so on. The discussion is based on actual examples from the digital image. The conclusion suggests image-processing methods for achieving optimal results in producing a facsimile of the Varaždin cadastral map.Keywords: facsimile; cadastral map; map content; scanning; digital image processing

 14. La dinámica de la pobreza de los trabajadores

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rodolfo Gutiérrez

  2009-12-01

  Full Text Available Los estudios sobre la dinámica de la pobreza suelen mostrar que hay una gran movilidad en la zona baja de la distribución de la renta, de manera que el porcentaje de personas que experimentan algún periodo de pobreza a lo largo de su vida, o en alguno de los años de un determinado periodo, es muy superior al  de los afectados por la pobreza en un año específico o en el promedio varios años. Sin embargo, son muy escasos los estudios sobre dinámicas de pobreza que presten atención específica a la pobreza de trabajadores. En este paper se ofrece una primera aproximación al análisis dinámico de la pobreza de ocupados en España, con alguna referencia comparada, basándose en micro-datos de la la European Union-Survey on Income and Living Conditions (EU-SILC-Encuesta de Condiciones de Vida en España (ECV.

 15. A dinâmica da gestão no contexto acadêmico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nadi Helena Presser

  2011-09-01

  Full Text Available Apresenta um estudo da dinâmica da gestão, procurando avançar no assunto, a partir das constatações de Mintzberg (2001, 2010, desmistificando o gestor nas suas características convencionais prescritas pela teoria clássica de administração, denotado como um planejador sistemático, que trabalha de forma programada, sem interrupções, e possuidor de um controle amplo de seu trabalho na organização. O objeto empírico desta pesquisa estendeu sua ação no ambiente organizacional de um departamento universitário federal, no contexto da gestão acadêmica dos cursos de graduação e do programa de pós-graduação. Com apoio numa metodologia de pesquisa etnográfica e de entrevistas semiestruturadas, observou-se um ambiente de gestão caracterizado pela ambiguidade, por uma dinâmica acelerada de tarefas diversificadas. Conclui-se que as análises sobre a prática da gestão teriam a ganhar se procurassem perscrutar esta realidade. A premissa sobre a dinâmica da gestão defendida por Mintzberg encontra sustentação neste estudo, cuja essência é descrita muito mais como uma prática do que como uma ciência.

 16. Housing, Urban Renewal and Socio-Spatial Integration. A Study on Rehabilitating the Former Socialistic Public Housing Areas in Beijing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Xiaoxi Hui

  2013-02-01

  Full Text Available The initiative of this study derived from my concern of two critical urban issues in China today: housing and urban renewal. In the recent two decades, the Chinese urban housing stock underwent a significant, if not extreme, transformation. From 1949 to 1998, the urban housing stock in China largely depended on the public sector, and a large amount of public housing areas were developed under the socialistic public housing system in Beijing and other Chinese cities. Yet in 1998, a radical housing reform stopped this housing system. Thus, most of the public housing stock was privatized and the urban housing provision was conferred to the market. The radical housing privatization and marketization did not really resolve but intensified the housing problem. Along with the high-speed urbanization, the alienated, capitalized and speculative housing stock caused a series of social and spatial problems. The Chinese government therefore attempted to reestablish the social housing system in 2007. However, the unbalanced structure of the Chinese urban housing stock has not been considerably optimized and the housing problem is still one of the most critical challenges in China.Based on the background of privatization, the former socialistic public housing areas in Beijing confront the ambiguity of their housing stock and the confusion of housing management. While they still accommodate the majority of urban residents and are identified by their good places, (social and programmatic mixed communities, vibrant local life, and diversified housing types, they are facing the serious challenges of physical deterioration and social decline. Therefore, urban renewal was thought as an effective solution seeking to improve the living conditions in those neighborhoods. Nevertheless, urban renewal in itself is also a controversial issue. In order to solve the housing problem, the large-scale urban renewal in Beijing started at the beginning of the 1990s. The radical

 17. Influence of the socialist ideology on the conception of multi-family housing: New urban landscape and the typological models of housing units

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ristić-Trajković Jelena

  2015-01-01

  Full Text Available The paper explores the ideological influences in the period of the socialist system on the new urban landscape, and also on design of the typological models of residential units built in Belgrade. After the Second World War, one of the main policy goals of socialism was to solve the housing problems of Belgrade, by building the modern, serially manufactured and economical housing architecture. The period of intensive construction of housing architecture of Belgrade in the period of socialist self-management is primarily related to the achieved quality of housing in this period in terms of environment humanization and functional organization of housing units. This paper explores new concepts and principles of housing architecture with the emphasis on the impact of spatial-functional apartment transformation on the family lifestyle and the formation of a new socialist culture of dwelling. Since the problem of housing is interdisciplinary, the transformation is studied out through detecting the relations of cause and effect among ideological social changes, culture of habitation, technical and technological criteria and functional-spatial house structure. The modern housing urbanism and architecture has become a representation of social, political, economic, demographic and cultural changes of the period. [Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR36034 i br. OI179048

 18. 论社会主义和谐文化的实现途径%The Way to Realize the Socialist Harmonious Culture

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  张仲宁

  2012-01-01

  The construction of harmonious culture provides intellectual impetus,ideological guarantee,public opinion support and cultural condition for promoting socialist modernization drives and constructing socialist harmonious society.This paper proposes the way to realize the socialist harmonious culture in response to the cultural dilemma,providing the solutions to solve the problems in the ideological and cultural field.%建设和谐文化,可以为推进社会主义现代化建设、构建社会主义和谐社会,提供精神动力、思想保证、舆论支持和文化条件。文章针对文化困境提出了社会主义和谐文化的实现途径,为解决我国思想文化领域面临的诸多现实问题提供了思路。

 19. The Socialist Core Value and the Cultivation of Citizen Consciousness%社会主义核心价值观与公民意识的培育

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  张文英

  2014-01-01

  The citizen consciousness as a stable, deep psychological precipitation has distinct characteristics of political culture. The cultivation of citizen consciousness not only need to learn from the western experience, but also to take into account political and cultural characteristics of our own country. At present, we should integrate the socialist core value into the process of socialization of citizens and promote civic awareness in the process of the practice and cultivation of socialist core value, providing a solid humanistic foundation and psychological foundation for the healthy and orderly development of socialist democratic politics.%公民意识作为一种稳定的、深层的心理沉淀,具有鲜明的政治文化特性。公民意识的培育不仅需要借鉴西方经验,更要考虑到本国的政治文化特性。当前,应将社会主义核心价值观融入到公民的社会化过程中,在践行和培育社会主义核心价值观的过程中提升公民意识,为社会主义民主政治健康有序发展提供坚实的人文基础和心理基础。

 20. The Socialist Core Value Education in Military Theory Courses%军事理论课中的社会主义核心价值观教育

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  陈石军

  2016-01-01

  University military theory education and socialist core value view education is the guiding ideology, education con-tent, education three aspects of the connotation of link sharing;military theory courses of patriotism, the idea of harmony, equa-lity, justice, rule of law, and dedicated social socialist core values of education;military theory course in the socialist core value view education method is to create a harmonious atmosphere, the use of modern means, to strengthen the construction of cam-pus culture.%高校军事理论教育和社会主义核心价值观教育具有指导思想一致、教育内容关联、教育效果共享三方面的内涵联系;军事理论课中可进行爱国主义、和谐理念、平等、公正、法治、敬业等社会主义核心价值观的教育;军事理论课中的社会主义核心价值观教育方法有创设和谐氛围、运用现代手段、加强校园文化建设等。

 1. Shortage economy: production, distribution and consumption of clothes in Socialist Yugoslavia in the time of command economy (1945 – 1951

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Danijela Velimirović

  2016-07-01

  Full Text Available Starting from the concept of the “social life of things” proposed by Arjun Appadurai, the paper considers the “journey” of clothing items from production, through distribution to consumption in post-war Yugoslavia. Even though the rationing of clothing and footwear was caused by the destruction of war and subsequent insufficient production of these items due to the official favoring of heavy industry, the major part of consumers’ frustration was the result of structural characteristics of the command economy. Through comparison with the literature on the economy of scarcity in other socialist countries, we will strive to uncover the anomalies of the production and distribution systems, contradictions between the proclaimed ideological goals and everyday practices, the (nonhidden discontent of the citizens caused by the constant search for clothes that fit, as well as the importance of social bonds for the process of purchasing. The sources of data on bureaucratic planning and specific imbalances built into the system will be news articles and caricatures.

 2. From socialist ideology to cultural heritage: the changing basis of legitimacy in the People's Republic of China.

  Science.gov (United States)

  Madsen, Richard

  2014-01-01

  There has been a shift over the past generation in the moral basis for legitimacy of the Chinese state. The socialist state was legitimated by a sinified version of Marxism-Leninism, watered with the blood of revolutionary martyrs who fought on behalf of the Communist Party to defend the nation from external aggressors. However, at many levels of society, the Marxist legitimation is dead. Instead of claiming to represent the values of Communist revolutionary struggle in the twentieth century, the state is now presenting itself as the carrier and the defender of 5000 years of national cultural heritage. This undoubtedly arises partly from changes in moral attitude arising from the grass roots and partly from government initiatives descending from the top down. There is wide variation across China in the intermingling between the bottom-up and top-down moral impulses, and this is partially connected with different moral ecologies constituted by configurations of state and local political and economic institutions throughout China. In this paper, based on case studies from fieldwork carried out in several different locations in 2009, the author draws a broad map of these variations.

 3. [The background of the hardships of Moabit Hospital; an aspect of German medicine under the National-Socialistic rule].

  Science.gov (United States)

  Izumi, H

  1995-12-01

  Under the National-Socialistic (Nazi) rule, Moabit Hospital (City Hospital of Berlin at Moabit) met various hardships. In the present communication, their sufferings and backgrounds are described as an aspect of German medicine during the Nazi regime. 1. Around April 1st, 1933, the day of an anti-Jewish boycott, the Jewish doctors, co-medical and non-medical personnel were banned from the hospital. 2. At the hospital, they were forced to perform involuntary sterilization on psychiatric patients and patients with hereditary disease, by an inhuman law. 3. Dr. Georg Groscurth, a chief physician of the hospital, was executed because of his anti-Nazi activity. His act came from his patriotism and righteous indignation against the cruelty of Nazism. 4. In comparison with the inhumanity of the Nazis and in relation to the origin of the name of the area, Moabit, the author comments on "the Prussian tolerance" realized by Elector Friedlich Wilhelm of Brandenburg. The author believes this tolerance was one of the important causes of the flourishing of German medicine in the ninteenth century.

 4. The reurbanisation concept and its utility for contemporary research on post-socialist cities: The case of the Czech Republic

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ouředníček Martin

  2015-12-01

  Full Text Available The concept of reurbanisation is discussed in this article from theoretical and methodological perspectives. Reurbanisation has been defined as one of the stages of urban development recently, but it is also tied to processes of gentrification, or perceived as a policy aimed at the revitalisation of inner cities. The main objective of this contribution is to discuss three principal and different perspectives of reurbanisation: firstly, reurbanisation as defined on the macro-scale of settlement system development; secondly, the concept as elaborated at the micro-scale of the transformation of inner cities; and, thirdly, reurbanisation viewed as a specific urban policy at the local government scale of analysis. The authors’ singular understanding of the reurbanisation process – as suburban-to-urban migration – is then presented as an alternative conceptualization of reurbanisation. This paper presents and evaluates the use of the reurbanisation concept in research on residential environments in current conditions in the Czech Republic and relates it to the broader domain of research on post-socialist cities.

 5. "Dictating the suitable way of life": mental hygiene for children and workers in socialist Mexico, 1934-1940.

  Science.gov (United States)

  Molina, Andrés Ríos

  2013-01-01

  After the Mexican Revolution (1910-1920), an ambitious project of national reconstruction began in which education and health were two priorities in the consolidation of a new nation. In this context of social, cultural, and political transformation, mental hygiene was a field that made it possible to articulate the professional practice of psychiatrists with the project of the nation promoted by postrevolutionary governments. In Mexico, the mental hygiene movement was headed by the same doctors who professionalized the practice of psychiatry and made it a specialized field of knowledge. The first generation of psychiatrists managed to integrate mental hygiene into health and education policies during the socialist administration of president Lázaro Cárdenas; a phenomenon that made evident the articulation between mental hygiene, social medicine, and nationalist discourse. Discussion will focus on proposals made from the perspective of mental hygiene as a function of two social sectors regarded as priorities by the Cárdenas government: children and workers. © 2013 Wiley Periodicals, Inc.

 6. Politics and Tourism in MSSR: a Case Study of the Tourists from the Socialist Republic of Romania (1964-1979

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olesea Palamarja

  2015-12-01

  Full Text Available Although the period following World War II was turbulent and defined by a difficult relation between Kishinev and Bucharest an improvement concerning touristic relations between those two has been established during ‘60s. In 1964 Department for External Tourism has started its activity as part of The Council of Ministers of the Moldavian SSR and handled directly the accommodation and services for international tourists visiting Moldavian SSR or tourist going abroad. The main activity of the Department was to accommodate tourists from Romanian Socialist Republic although in their reports you also can find information about other international tourists. Presenting the number of the Romanian tourists visiting Kishinev as being influenced by the relationship between Bucharest and Moscow might facilitate the understanding of the tourists’ number fluctuations in “60s and ‘70s. As Nicolae Ceausescu set out to distance Romania from Kremlin and it was considered as a threatening policy the result was an increase of control towards visitors from RSR.

 7. Dinâmica não-linear e psiquiatria: a natureza dinâmica das doenças mentais

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fernando Portela Câmara

  2008-03-01

  Full Text Available A psiquiatria moderna adotou a postura reducionista de associar psicopatologia à fisiologia sináptica. Isto produziu avanços importantes na farmacoterapia dos transtornos mentais. Entretanto, a introdução de princípios da dinâmica não-linear promoveu uma mudança do enfoque sináptico para o enfoque das vias específicas patologicamente autônomas envolvidas nos fenômenos psicopatológicos. Esta tendência teve início nos anos 1990 e trouxe um conceito mais sistêmico de fisiopatologia e tratamento em psiquiatria.

 8. EPOSAR: an innovative service to provide EPOS community with advanced DInSAR products

  Science.gov (United States)

  Manunta, Michele; De Luca, Claudio; Elefante, Stefano; Lanari, Riccardo; Pepe, Antonio; Zinno, Ivana; Casu, Francesco

  2015-04-01

  The quantitative evaluation of ground deformation is traditionally based on in-situ surveying techniques that, through the intensive use of GPS stations, automatic total stations and levelling benchmarks, can measure up to sub-centimetre displacements. In the last decades, the extensive use of satellite remote sensing data, such as Synthetic Aperture Radar (SAR) images, has represented an important breakthrough in the context of non-invasive ground deformation analyses over large areas, thanks to their large spatial coverage and relatively short revisit time, as well as to their medium-high ground resolution. In such a context, the well-known Differential SAR Interferometry (DInSAR) technique allows us to map and measure deformation phenomena due to both natural and man-made causes with centimetre to millimetre accuracy. The Earth Science community has a wide interest in the use of DInSAR displacement maps both for crisis management and risk mitigation activities, and for surveillance, monitoring and analysis of geophysical phenomena. In areas characterized by high level of hazards the availability of routinely generated advanced DInSAR products would allow a fast analysis of their current status, providing a near real time monitoring. Similarly, an on-demand service would allow the customization of the products by selecting the area of interest, the SAR data to be processed, and other processing parameters to be set by the users to edit/correct/improve the final products. In this work we discuss the Satellite Data Thematic Core Service of EPOS and we present the EPOSAR service. In particular, the EPOSAR service, based on the well-known DInSAR approach referred to as Small Baseline Subset (SBAS), accomplishes a shared and synergic Earth Observation (EO) service aimed at designing, implementing and harmonizing efficient satellite data processing chains capable of ingesting the significantly increased data stream expected from the ESA Sentinel-1 satellites. EPOSAR

 9. Un modelo de sistema dinámico híbrido utilizando el enfoque de la lógica difusa

  OpenAIRE

  Germán García Benítez; Carlos Vera Estrada

  2010-01-01

  Se presenta un modelo de sistema dinámico híbrido utilizando la lógica difusa. Para lograr esto se hace una breve descripción de los principales enfoques que se tienen en la actualidad de los sistemas dinámicos híbridos desarrollando las ecuaciones básicas de los bloques que conforman el modelo. Actualmente la teoría del control se ha centrado en el estudio por separado de la dinámica continua y la dinámica discreta; sin embargo, es necesario introducir el estudio de la combinación de ambos ...

 10. COMPONENŢA AMINOACIZILOR DIN BIOMASA ALGEI CIANOFITE NOSTOC GELATINOSUM (SCHOUSB ELENK.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sergiu DOBROJAN

  2016-02-01

  Full Text Available În articol este analizată componenţa aminoacizilor din biomasa algei cianofite Nostoc gelatinosum (Schousb Elenk. colectate de pe mediul nutritiv Drew. Din grupa aminoacizilor esenţiali în biomasa algei Nostoc gelatinosum (Schousb Elenk. se conţine în cantităţi majore leucina (2,142±0,06 mg/100 mg, treonina (1,188±0,02 mg/100 mg şi valina (1,085±0,03 mg/100 mg. Din aminoacizii neesenţiali predomină acidul aspartic (4,523±0,11 mg/100 mg şi acidul glutamic (2,774±0,07 mg/100 mg. Alga Nostoc gelatinosum (Schousb Elenk. are un conţinut bogat de aminoacizi şi poate servi ca sursă pentru vaste domenii de aplicare.THE AMINO ACIDS COMPOSITION OF THE BLUE-GREEN ALGANOSTOC GELATINOSUM (SCHOUSB ELENKThis article presents the amino acid content of the blue-green alga Nostoc gelatinosum (Schousb Elenk. collected from the Drew nutritive medium. From the essential amino group in Nostoc gelatinosum (Schousb Elenk. biomass, major amounts are contained leucine (2,142 ± 0,06 mg/100 mg, threonine (1,188 ± 0,02 mg/100 mg and valine (1,085 ± 0,03 mg/100 mg. From nonessential amino acids predominates aspartic acid (4,523 ± 0,11 mg/100 mg and glutamic acid (2,774 ± 0.07 mg/100 mg. The alga Nostoc gelatinosum (Schousb Elenk. has a high content of amino acids and can serve as a source for vast areas of application. 

 11. Una aproximación experimental a los sistemas dinámicos discretos con Mathematica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Rojas Romero

  2015-01-01

  Full Text Available Experimentar con sistemas dinámicos a tiempo discreto, puede representar un recurso didáctico importante en la investigación de las propiedades de los sistemas dinámicos y de sus posibles aplicaciones a disciplinas como la economía. Como una ilustración de esta posibilidad didáctica, en este documento se presenta una breve introducción a la actividad de los sistemas dinámicos a tiempo discreto mediante ejemplos asistidos por el lenguaje simbólico Mathematica. Dichos sistemas son esencialmente mapas itera - dos. En una primera parte, construimos órbitas de puntos bajo iteración de funciones reales y complejas. Si x es un número real o un número complejo, entonces la órbita de x bajo f es la sucesión {x, f(x, f(f(x,...} . Estas sucesiones pueden ser convergentes o sucesiones que tienden a infinito. En particular, para probar este comportamiento en sucesiones complejas, será necesario el concepto de derivada de una función compleja. En una segunda parte, utilizamos los conceptos revisados en la primera para construir conjuntos Julia, éstos se adquieren de asignar colores a los puntos en una malla rectan - gular de acuerdo al comportamiento de sus órbitas bajo la función compleja estudiada, los colores se asignan de acuerdo a la clasificación de los puntos. El dibujo obtenido, el conjunto Julia, es un fractal. No obstante, la imagen que se logra será siempre una aproximación.

 12. Effects of different N sources on riverine DIN export and retention in subtropical high-standing island, Taiwan

  Science.gov (United States)

  Huang, J.-C.; Lee, T.-Y.; Lin, T.-C.; Hein, T.; Lee, L.-C.; Shih, Y.-T.; Kao, S.-J.; Shiah, F.-K.; Lin, N.-H.

  2015-10-01

  Increases in nitrogen (N) availability and mobility resulting from anthropogenic activities has substantially altered N cycle both locally and globally. Taiwan characterized by the subtropical montane landscape with abundant rainfall, downwind to the most rapidly industrializing east coast of China can be a demonstration site for extreme high N input and riverine DIN (dissolved inorganic N) export. We used 49 watersheds classified into low-, moderate-, and highly-disturbed categories based on population density to illustrate their differences in nitrogen inputs through atmospheric N deposition, synthetic fertilizers and human emission and DIN export ratios. Our results showed that the island-wide average riverine DIN export is ~ 3800 kg N km-2 yr-1, approximately 18-fold higher than the global average mostly due to the large input of synthetic fertilizers. The average riverine DIN export ratio is 0.30-0.51, which is much higher than the average of 0.20-0.25 of large rivers around the world indicating excessive N input relative to ecosystem demand or retention capacity. The low-disturbed watersheds, despite of high N input, only export 0.06-0.18 of the input so were well buffered to changes in input quantity suggesting high efficiency of nitrogen usage or high N retention capacity of the less disturbed watersheds. The high retention capacity probably is due to the effective uptake by secondary forests in the watersheds. The moderate-disturbed watersheds show a linear increase of output with increases in total N inputs and a mean DIN export ratio of 0.20 to 0.31. The main difference in land use between low and moderately disturbed watershed is the relative proportions of agricultural land and forests, not the built-up lands. Thus, their greater DIN export quantity could be attributed to N fertilizers used in the agricultural lands. The greater export ratios also imply that agricultural lands have lower proportional N retention capacity and that reforestation could be

 13. Dinámicas territoriales de la industria automotriz argentina (1990-2012

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Matías Donato Laborde

  2014-06-01

  Full Text Available El presente trabajo propone contribuir al análisis de las dinámicas territoriales vinculadas al funcionamiento de la industria automotriz argentina en los periodos de la convertibilidad y post convertibilidad. En este marco, se analizarán las principales características de la industria automotriz teniendo en cuenta las políticas públicas, las diferentes estrategias desplegadas por las empresas y los intercambios comerciales, asimismo se utilizan fuentes estadísticas del INDEC, la AFAC (Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes y ADEFA (Asociación de Fábricas de Automotores.

 14. Psicoterapia dinámica breve: Aproximación conceptual y clínica.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonio Sánchez-Barranco Ruiz

  2001-01-01

  Full Text Available El objetivo central de este artículo es tratar de esclarecer y discutir, desde un posicionamiento teórico y clínico, las principales características definitorias, las indicaciones y contraindicaciones y los matices técnicos básicos de diferentes tipos de la psicoterapia dinámica breve, una práctica enraizada en el psicoanálisis que viene mostrando una adecuada eficacia, efectividad y eficiencia en algunos trastornos psíquicos.

 15. Derecho en movimiento. Personas, derechos y derecho en la dinámica global

  OpenAIRE

  Meccarelli, Massimo; Palchetti,Paolo; Solla Sastre, María Julia; Zapatero Miguel, Pablo; Vitucci, Maria Chiara; Dal Ri, Arno; Stara, Flavia; Mazzarella, Ferdinando; Sontag,Ricardo; Martínez Chávez, Eva Elizabeth

  2015-01-01

  Edición de Massimo Meccarelli y Paolo Palchetti. ¿En qué medida nuestro aparato conceptual permite comprender y describir los cambios en el derecho? ¿Qué puede aportar a nuestra actividad investigadora, desde un punto de vista analítico, una observación del derecho en sus momentos dinámicos? El objetivo del volumen es intentar una primera aproximación al análisis de un tema inusual: el derecho en movimiento. Los estudios aquí reunidos analizan algunas experiencias jurídicas concretas del m...

 16. Dinámicas y estrategias alimentarias instauradas en hogares de Medellín

  OpenAIRE

  2014-01-01

  Resumen Objetivo: comprender la dinámica familiar alimentaria en hogares beneficiarios de programas de complementación alimentaria de Medellín en aspectos como las estrategias de consumo de alimentos instauradas en épocas de escasez de alimentos y en el rol asumido por las mujeres en el consumo alimentario. Metodología: el enfoque utilizado fue cualitativo, y el método de etnografía focalizada, con la utilización de técnicas como entrevistas individuales, entrevistas grupales y observacion...

 17. Planificación de trayectorias mediante Programación Dinámica

  OpenAIRE

  Valery Moreno Vega; Maykel Orlando Torres Piñeiro

  2011-01-01

  En este trabajo se realiza un análisis de dos métodos de PD utilizados en la planificación de trayectorias de robots móviles: uno propuesto por Kwok y Driessen (1999) y el otro el algoritmo de Bellman-Ford. A este último,  se le realizan modificaciones para incrementar aún más su velocidad de búsqueda de la solución. Palabras claves: planificación de trayectorias, programación dinámica.

 18. Las nuevas concepciones del desarrollo según el paradigma del estructuralismo dinámico

  OpenAIRE

  Mauricio Alejandro Cervigni **; Florencia Stelser; Gustavo Ziraldo; Mariano Estanislao Bruno

  2012-01-01

  El presente artículo constituye una revisión crítica del paradigma estructura lista clásico del desarrollo cognitivo. El objetivo del mismo es explicitar algunas nociones dentro de éste, que connotan cierta "rigidez" del desarrollo de las funciones psicológicas, proponiendo como alternativa una visión dinámica de dicho proceso. Conforme a tal objetivo, se expondrán las principales nociones correspondientes al modelo del desarrollo cognitivo de Kurt Fischer, considerando el mismo como un repre...

 19. Soluciones del modelo de Leontief dinámico con datos variables en el tiempo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Merello, Paloma

  2008-01-01

  Full Text Available En este trabajo abordamos la solución del modelo de Leontief dinámico suponiendo queel vector de demandas finales Y(t y la matriz de coeficientes técnicos A(t o la matriz decoeficientes de capital B(t son variables con el tiempo. Particular atención se presta a laconstrucción de soluciones para el caso en que la matriz de coeficientes de capital es singular, yal caso donde A=A(t, Y=Y(t y B=B(t son funciones analíticas.

 20. Evolución Dinámica de Cúmulos Estelares Abiertos

  Science.gov (United States)

  de La Fuente Marcos, R.

  Las estrellas que observamos no se formaron aisladamente, sino que lo hicieron en grupos o cúmulos. Estos sistemas estelares recibenel nombre de cúmulos estelares abiertos o galácticos cuando están constituidos por estrellas de la Población I. Los cúmulos abiertos se localizan preferentemente en el plano galáctico, y en muchos de ellos está teniendo lugar aún una activa formación estelar. El propósito principal de esta tesis doctoral es el estudio de la evolución dinámica de estos sistemas estelares por medio de simulaciones numéricas y de la comparación de sus resultados con datos observacionales. Con este fin se analizan los efectos que, sobre la dinámica de los cúmulos, ejercen varios fenómenos de interés astrofísico tales como el campo gravitatorio galáctico, la pérdida de masa causada por la evolución estelar y la presencia de binarias primordiales. En este trabajo se presentan los resultados de más de un centenar de modelos de cúmulos, con poblaciones comprendidas en el intervalo [100, 10.000] estrellas, calculados con NBODY5, un programa estándar en el campo de la Dinámica Estelar Experimental. De los mismos se deduce que el mecanismo principal que rige la dinámica de los cúmulos abiertos es la evolución estelar de su distribución de masas, encontrándose un comportamiento diferencial fuertemente dependiente de la población inicial del cúmulo. Los mecanismos responsables de la desintegración de los cúmulos abiertos son analizados en detalle, proponiéndose un modelo analítico que ajusta razonablemente los resultados de las simulaciones. Además, y con el fin de explicar el elevado número de sistemas múltiples observados en cúmulos abiertos, se estudian los efectos que, sobre los mismos, ejerce la presencia de una cierta fracción de binarias primordiales. El papel de las binarias tambiín depende de la riqueza del cúmulo y sus efectos se interrelacionan con aquellos debidos a la evolución estelar. Por último, se

 1. Image quality assurance in X-ray diagnostics - information on DIN-standard 6868

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Becker-Gaab, C.; Borcke, E.; Bunde, E.; Hagemann, G.; Stender, H.S.; Kuetterer, G.; Lang, G.R.; Schoefer, H.; Stieve, F.E.; Widenmann, L.

  1985-11-01

  The Working Group for Standardisation justifies and comments on the establishment of a standard series for image quality assurance in X-ray diagnostic services (DIN 6868). In order to promote compliance with these standards, the users are given some background information on the structure of the standard series and on the recommended procedures to be followed. The definitions for the various hierarchically arranged tests, such as constancy test, status test, acceptance test as well as a definition for the term ''base-line image quality'' are explained.

 2. [Image quality assurance in x-ray diagnostic units. Information on DIN 6868 standard series].

  Science.gov (United States)

  Becker-Gaab, C; Borcke, E; Bunde, E; Hagemann, G; Kütterer, G; Lang, G R; Schöfer, H; Stender, H S; Stieve, F E; von Volkmann, T

  1985-11-01

  The Working Group for Standardisation justifies and comments on the establishment of a standard series for image quality assurance in X-ray diagnostic services (DIN 6868). In order to promote compliance with these standards, the users are given some background information on the structure of the standard series and on the recommended procedures to be followed. The definitions for the various hierarchically arranged tests, such as constancy test, status test, acceptance test as well as a definition for the term "base-line image quality" are explained.

 3. Dinámicas complejas en el flujo: diferencias entre trabajo y no trabajo

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Esta investigación se interesó por la dinámica del flujo (flow) en contextos laborales y no laborales con el objetivo de conocer diferencias y semejanzas de dicha experiencia motivacional. Sesenta empleados de ocupaciones variadas contestaron un diario de flujo seis veces al día durante veintiún días consecutivos (6982 registros). Los datos fueron analizados a nivel entre e intra-sujeto y se utilizaron modelos lineales (i.e. regresión lineal) y no lineales (i.e. modelo de catástrofes) para co...

 4. Dinámicas territoriales de la industria automotriz argentina (1990-2012)

  OpenAIRE

  Matías Donato Laborde

  2014-01-01

  El presente trabajo propone contribuir al análisis de las dinámicas territoriales vinculadas al funcionamiento de la industria automotriz argentina en los periodos de la convertibilidad y post convertibilidad. En este marco, se analizarán las principales características de la industria automotriz teniendo en cuenta las políticas públicas, las diferentes estrategias desplegadas por las empresas y los intercambios comerciales, asimismo se utilizan fuentes estadísticas del INDEC, la AFAC (Asocia...

 5. Identificación de sistemas dinámicos utilizando redes neuronales rbf

  OpenAIRE

  Gachet Páez, Diego; Valverde Gil, Ricardo

  2007-01-01

  La identificación de sistemas complejos y no-lineales ocupa un lugar importante en las arquitecturas de neurocontrol, como por ejemplo el control inverso, control adaptativo directo e indirecto, etc. Es habitual en esos enfoques utilizar redes neuronales “feedforward” con memoria en la entrada (Tapped Delay) o bien redes recurrentes (modelos de Elman o Jordan) entrenadas off-line para capturar la dinámica del sistema (directa o inversa) y utilizarla en el lazo de control. En este artículo pre...

 6. Dinámicas complejas en el flujo: diferencias entre trabajo y no trabajo

  OpenAIRE

  Navarro Cid, José; Ceja, Lucia

  2011-01-01

  Esta investigación se interesó por la dinámica del flujo (flow) en contextos laborales y no laborales con el objetivo de conocer diferencias y semejanzas de dicha experiencia motivacional. Sesenta empleados de ocupaciones variadas contestaron un diario de flujo seis veces al día durante veintiún días consecutivos (6982 registros). Los datos fueron analizados a nivel entre e intra-sujeto y se utilizaron modelos lineales (i.e. regresión lineal) y no lineales (i.e. modelo de catástrofes) para co...

 7. [Quality assurance in student training. Prerequisites for DIN EN ISO 9001:2000 in teaching].

  Science.gov (United States)

  Ochsner, W; Kaiser, C; Schirmer, U

  2007-07-01

  Standards of quality assurance according to DIN EN ISO 9001:2000 have been implemented in many university hospital departments, but often teaching activities are not included. This work presents a method that allows, after having defined the various teaching activities as sub-processes of one single core process, to include the manifold teaching activities of university hospital departments into the certification process. The stepwise description of the prerequisites for including teaching activities into ISO 9001 certification is illustrated by a concrete implementation example.

 8. Fracaso electromecánico inducido por el ejercicio dinámico

  OpenAIRE

  Coarasa Liron de Robles, A.; Ros Mar, R.; Villarroya Aparicio, A.

  1995-01-01

  Se investiga el fracaso muscular tras la realización de un ejercicio dinámico de alto esfuerzo, mediante la determinación de índices cuantitativos de función contráctil. Cincuenta adultos practican un test triangular en cicloergómetro bajo control ergoespirométrico, midiendo en el cuádriceps femoral la variación de la fuerza generada en la estimulación eléctrica (curva fuerzaflrecuencia), de lafierza máxima voluntaria y del umbral de intensidad y la cronaxia. Se observan ...

 9. Las Capacidades Dinámicas e Administración Estratégica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vidigal Fernandes Martins

  2011-09-01

  Full Text Available Este ensayo teórico se centra en las teorías que explican cómo las organizaciones a obtener y mantener una ventaja competitiva. Tres Paradigmas se resumen, el paradigma y el paradigma de conflicto estratégico de Porter, y las conversaciones para poner fin al paradigma de recursos basado en recursos. "Capacidad dinámica" se derivan de la fuerte relación entre las nociones generalizadas de eficacia con respecto a los cambios y las fórmulas genéricas e la ventaja competitiva sustentable.

 10. Las Capacidades Dinámicas e Administración Estratégica

  OpenAIRE

  Vidigal Fernandes Martins; Vinícius Silva Pereira

  2011-01-01

  Este ensayo teórico se centra en las teorías que explican cómo las organizaciones a obtener y mantener una ventaja competitiva. Tres Paradigmas se resumen, el paradigma y el paradigma de conflicto estratégico de Porter, y las conversaciones para poner fin al paradigma de recursos basado en recursos. "Capacidad dinámica" se derivan de la fuerte relación entre las nociones generalizadas de eficacia con respecto a los cambios y las fórmulas genéricas e la ventaja competitiva sustentable.

 11. Modelamiento de la dinámica del dengue en Colombia

  OpenAIRE

  Camargo España, Guido Felipe

  2012-01-01

  En esta tesis se presenta el desarrollo de un modelo matemático de la dinámica del virus del dengue que, a través del ajuste de parámetros, representa la situación de epidemiológica en Colombia desde 1997. Este modelo constituye una herramienta para los entes responsables de la toma de decisiones en salud pública, ya que permite la evaluación de diferentes escenarios de vacunación u otras medidas de control de la epidemia. Para realizar el modelo matemático es necesario tener en cuenta que el...

 12. Modelado matemático de sistemas dinámicos en epidemiología

  OpenAIRE

  García Garaluz, María Esther

  2014-01-01

  El trabajo presentado en esta tesis se centra en la identificación de sistemas dinámicos mediante técnicas de inteligencia computacional. Concretamente, se realiza el modelado y estimación de parámetros de las epidemias de VIH/SIDA y dengue para el caso de Cuba. Para la estimación de los parámetros de los modelos presentados se utiliza un método de estimación basado en las redes neuronales de Hopfield, inspirado por su capacidad para resolver problemas de optimización. En el caso d...

 13. Evolución dinámica de un modelo de una nube interestelar

  OpenAIRE

  2013-01-01

  En el capítulo 1 se obtiene un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales y acoplados que describe la evolución dinámica del elipsoide de revolución gaseoso emple¬ando las ecuaciones de continuidad, de Navier-Stokes, de energía calorífica y de estado. En el capítulo 2 se transforma el sistema de ecuaciones diferenciales en un sistema de ecuaciones de primer orden de variables adimensionales, se las resuelve numéricamente empleando una función de paso adaptativo del Matlab ...

 14. Socialist Core Values Nurture Path to College Students Volunteer Service as the Carrier%以志愿服务为载体的大学生社会主义核心价值观培育路径

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  廖翠玲

  2015-01-01

  Students volunteer service activities is an important activity Students practice the socialist core values, not only benefit students in the cultivation of personal qualities, but also conducive to building a harmonious socialist society. In this paper, the importance of volunteerism for the students' socialist core values are analyzed and studied the main ways to volunteer service as a carrier of socialist core values training, hoping to provide a useful reference for the students' so-cialist core values.%大学生志愿服务活动是大学生践行社会主义核心价值观的一种重要活动,不仅有利于大学生对个人素养的培养,而且还有利于构建社会主义和谐社会.本文通过对志愿服务对大学生培养社会主义核心价值观的重要性进行分析,并且研究了以志愿服务为载体的社会主义核心价值观培养的主要途径,希望能够为培养大学生的社会主义核心价值观提供有益借鉴.

 15. DInSAR Coseismic Deformations Measurements of the 11 May 2011 Lorca Earthquake; Medidas de deformaciones cosismicas con DInSAR para el terremoto de Lorca del 11 de mayo de 2011

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Frontera Genovard, T.; Blanco Sanchez, P.; Concha Dimas, A.; Goula Surinach, X.; Perez Aragues, F.; Marturia Alavedra, J.

  2012-07-01

  The coseismic superficial deformation at the region of Lorca (Murcia, south-eastern Spain) due to the Mw 5.1 earthquake, on 11 May 2011, was characterized by a multidisciplinary team, integrating information from DInSAR (Synthetic Aperture Radar Differential Interferometry) and numerical modelling techniques. Despite the moderate magnitude of the event, quantitative information was obtained from the interferometric study of a pair of TerraSAR-X images. The DInSAR results defined the trace of the fault plane and evidenced uplift of some centimetres of the hanging wall block in agreement with the estimated deformation obtained through an elastic rupture dislocation numerical model. Meanwhile, for the footwall block, interferometric results showed that tectonic deformation is masked by an important subsidence related to groundwater extraction previously identified at the area of study. Keywords: Coseismic deformation, DInSAR, Numerical dislocation model. (Author) 29 refs.

 16. “Coloniality of power” in East Central Europe: external penetration as internal force in post-socialist Hungarian politics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnes Gagyi

  2016-08-01

  Full Text Available Joining a series of analyses of effects of othering, orientalism, or coloniality in East Central Europe, the paper asks how long-term structural-ideological effects of global hierarchies, as reflected in post-colonial contexts by the term “coloniality of power,” can be conceptualized for East Central Europe. In a case study of political polarization in post-socialist Hungary,it examines the effects of global integration,  claiming that two dominant economic-political blocks formed along a division of vertical alliances related to integration with either Western or national capital. From those positions, they developed divergent political ideologies of development: modernization through Western integration, versus the protection of “national” wealth from Western capital and its local allies. While both propagated capitalist integration, they each needed to develop ideologies that appealed to electorates suffering the costs of integration. One framing of developmentalist emancipation promised Western modernity through rejection of popular, backward characteristics of the country, including nationalism. The other promised advancement in the global hierarchy through overcoming internal and external enemies of national development. These two, mutually reinforcing ideological positions, which I call“democratic antipopulism” and “antidemocratic populism,” denied the contradiction between elites’ and workers’ interest and perpetuated existing global hierarchies. Within the wider debate over cross-contextual applications of the notion of “coloniality of power,” and of emancipative efforts born from the “colonial wound,” the paper emphasizes the significance of the structural conditions, positions and alliances within which experiences of global domination are born and mobilized.

 17. Escape from Socialist Yugoslavia ‒ Illegal Emigration from Croatia from 1945 to the Beginning of the 1960s

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tatjana Šarić

  2015-08-01

  Full Text Available In the post-war socialist Yugoslavia political and/or economic situation has become unacceptable for part of the population. Since legal emigration from Croatia was not allowed, the number of illegal immigrants increased since the end of World War II. The article deals with this group of migrants using the comparative analysis of original archival materials and available literature in the period from 1945 to 1961 when the state began to gradually open the border. Mostly young people, under 25 years of age, immigrated illegally, mainly for economic reasons, and this was associated with a tradition of emigration, especially in the coastal region. In addition to the poor economic situation, people also emigrated for political reasons, then for adventure, to avoid serving in the Yugoslav People’s Army or to escape from the law for committing criminal offenses. They were fleeing by land or by sea, which was much more successful. Usually the first destinations of the immigrants were Italy, Austria and Germany, from where the majority of them moved to overseas countries. Most people fled the districts of Rijeka, Pula, Zagreb, Zadar, Šibenik and Split that existed at that time so that 74% of all illegal immigrants came from them. The runaways were mostly workers, followed by farmers, vocational school students, public servants, pupils and students, sailors and craftsmen. According to gender, there were many more men than women among the runaways, most of whom were unmarried. The authorities were trying to prevent the escape abroad by methods of controlling the border and prison sentences, but also by the attempts to ensure better living conditions in the affected areas. As these measures had not yielded the desired results, but also due to the beginning of the economic crisis and the appearance of unemployment, the authorities liberalized emigration procedures and opened the borders to immigrants which resulted in a new wave of economic emigration.

 18. Interview with Harry Walters, Navajo, Director of the Diné College Museum, Tsaile, AZ, USA, October 29, 2000 Entretien avec Harry Walters, Navajo, directeur, Diné Community College Museum, Tsaile, AZ, États-Unis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gérard Selbach

  2009-10-01

  Full Text Available Harry Walters was appointed as the museum director and only curator on the opening of the Diné College, Diné meaning “Navajo” in Navajo language. The college was founded in 1973 and is one of a series of 33 community colleges on Native American reservations.Gérard Selbach (GS: Essentially I am doing research on the reasons why Native Americans have been opening museums, “tribal museums” as they are sometimes called, and on whether Native curators have implemented a specific museology in tune...

 19. 列宁对社会主义建设道路的探索%Lenin's Exploration for Socialist Construction Road

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  梅亚娣; 崔剑

  2011-01-01

  After the October Revolution,Lenin explored Soviet Union's socialist construction road with the transition from War communism to The New Economic Policy,a major breakthrough in the history of Marxist development.Lenin found out a link between proletarian nations and millions of proletarian;pointed it out that socialist construction is closely related to commodity and money and business is a transition while state capitalism is a bridge for a backward country developing into socialism.To sum up,Lenin found out a road for socialist construction in a natural-economy-dominated country.%十月革命胜利后,列宁对苏俄的社会主义建设道路进行了有益的探索。从战时共产主义政策过渡到新经济政策,是马克思主义发展史上的重大突破。列宁找到了无产阶级国家与千百万小农之间联系的纽带;提出了社会主义建设离不开商品货币关系,把商业作为落后国家过渡到社会主义的中间环节;列宁高度重视国家资本主义的作用,认为国家资本主义可以作为落后国家过渡到社会主义的桥梁。总之,列宁探索到一条在小农经济占主导地位的国家里进行社会主义建设的道路。

 20. 略论社会主义和谐文化的建设%On the Construction of Socialist Harmonious Culture

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  曹雪飞

  2012-01-01

  社会主义和谐文化建设是当前社会建设的重要层面。建设社会主义和谐文化有利于为社会发展创造良好的大环境,有利于为社会发展建造坚实的文化根基,有利于满足人民的精神文化需求。社会主义和谐文化的建设需要发挥传媒的宣传作用、道德榜样的带动作用和文艺作品的引领作用,建设和谐文化更要开拓思路,不断创新。唯有如此,和谐文化才能为和谐社会的构建更好地提供文化支撑。%The construction of socialist harmonious culture is an important aspect of the current social construction.Building a socialist harmonious culture is conducive to social development to create a good environment conducive to social development to build a solid cultural foundation,to help meet the spiritual and cultural needs of the people.The construction of a socialist harmonious culture need to play the advocacy role of the media,and the leading role of moral example and the leading role of the literary and artistic works,the building of a harmonious culture but also to explore new ideas and innovation.Only in this way for the construction of a harmonious society,harmonious culture can better provide cultural support.

 1. Dinámica migratoria... ¿hibridación cultural u homologación global?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claudia Carolina Zamorano Villarreal

  2014-01-01

  Full Text Available Ante la consolidación del modelo de subcontratación en México asistimos a una nueva cultura laboral ¿Qué cambios ha impulsado este modelo en las prácticas de la pobla - ción y su cultura? Analizando la relación entre el modo de producción flexible de la maquila y la dinámica de migración propia a las ciudades de la frontera norte de Mé - xico, se muestra que la maquiladora respetó y aprovechó está dinámica para reducir o aumentar el número de trabajadores, según lo requiriera la producción flexible. Pero, desde mediados de los años noventa, empezó a transformar estás dinámicas y con ellas, la cultura de sus trabajadores.

 2. Analysys and Criticism of Naser al-Din Shah’s Accounts of Travels to Europe by Discourse Analysis Approach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  علیزاده بیرجندی علیزاده بیرجندی

  2011-05-01

  Full Text Available In this article Naser al-Din Shah’s accounts of travels to Europe (Safar-Nameh have bee examined and criticised in a discourse analysis approach. By using this approach, attention has been paid to linguistic factors, co-text and context of the situation (social, cultural, political and historical, and institutional position, as well as the writer's attitude which has been effective in informing the work. The travels to Europe and Naser-al-Din Shah's discourse in these works have political, social, and cultural achievements and results. Some of these achievements had a great influence on linguistic and literary styles. Key words: Naser al-Din Shah, Qajar, Europe, discourse analysis, account of travels to Europe, modernism.

 3. Implementación del algoritmo del replicador dinámico en Lenguaje R

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Isabel Quintas Pereira

  2013-01-01

  Full Text Available Se presenta la implementación en Lenguaje R de una derivación del replicador dinámico para analizar y simular características culturales de la sociedad con el modelo evolutivo, similar al enfoque utilizado en biología. El algoritmo escrito es una solución por diferencias finitas de la versión del replicador dinámico presentada por Bowles y Gintis con un alto nivel de generalidad para permitir al investigador utilizarlo para modelar distintas situaciones, con sólo definir las funciones de probabilidades de contacto e interacción entre grupos y las funciones de pagos. Se decidió utilizar el Lenguaje R porque a pesar de su creación como una herramienta estadística, se difunde en una diversidad de aplicaciones; además su calidad de intérprete lo hace accesible a personas sin educación formal en cómputo.

 4. MECANISMUL DE PROTEOLIZĂ A FICOCIANINEI, PROTEINEI BIOACTIVE DIN SPIRULINĂ SUB ACŢIUNEA PAPAINEI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Angela RUDAKOVA

  2016-02-01

  Full Text Available Elaborarea unor procedee de obţinere a peptidelor bioactive din ficocianină prin intermediul hidrolizei proteolitice prezintă un interes sporit pentru cercetători în contextul utilizării acestora în calitate de remedii anticancer şi pentru alte proprietăţi terapeutice. Peptidele derivate din ficocianină ar putea manifesta proprietăţi terapeutice mult mai pronunţate comparativ cu ficocianina. În prezenta lucrare sunt studiate dinamica proteolizei ficocianinei cu papaina şi mecanismul de hidroliză a acestei proteine.Mechanism of proteolysis of C-phycocyanin, bioactive protein from Spirulina, under the action of papainThe elaboration of the procedures of obtaining of bioactive peptides derived from phycocyanin, as a result of it proteolytic hydrolysis presents great interest for researchers in the terms of theirs use as anti-cancer drugs and for other therapeutic properties. It can be assumed that peptides derived from phycocyanin could manifest more pronounced therapeutic effects compared to phycocyanin. Dynamics of phycocyanin proteolisis by papain, as well as mechanism of phycocyanin hydrolysis were studied in the present work. 

 5. Reconstructing Salah Al-din Minbar of Al-Aqsa Mosque: Challenges and Results

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Walid H. ABWEINI

  2013-09-01

  Full Text Available Salah Al-Din Minbar (pulpit has a distinguished value in Islamic art, which is originated from its historical value of being constructed 800 years ago representing a symbol of dignified historical era; and to its political value as this Minbar had formed an emotional spur during the Crusades; and above all it is considered as one of the most beautiful and finest pieces of Islamic decoration art. After a devastating arson blaze nothing was left of the Minbar except some wooden pieces and few photographs that had been taken at previous periods of time. The need to rebuild and renovate Salah Al-Din Minbar of the Aqsa Mosque as similar to the original Minbar has arisen and met the Jordanian Royal mandate. This paper documents reconstructing the model Minbar to be exactly like the original one which was a sole job until the time, especially because of the decorations' diversity and the need to adopt the traditional craft techniques which require deliberate synthesized studies to prepare the drawings and construct the Minbar. The model Minbar was totally completed within 14 years.

 6. La emergencia del lenguaje y los sistemas dinámicos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rita Flórez Romero

  2007-07-01

  Full Text Available El propósito de este artículo es exponer, a manera de introducción, una interpretación de la emergencia del lenguaje vista desde la propuesta/teoría de los sistemas dinámicos. Para alcanzar este objetivo, el escrito se organiza en cuatro secciones. La primera, desarrolla una síntesis de tres de las principales teorías que han explicado la adquisición del lenguaje y que van desde perspectivas de corte biologicista, pasando por interpretaciones basadas en teorías sobre el aprendizaje humano, hasta detenerse en las teorías emergentistas. La segunda parte desarrolla una visión panorámica de cómo se vería la adquisición inicial del lenguaje desde las teorías emergentistas. La tercera sección presenta una explicación de la emergencia del lenguaje a partir de las principales características de los sistemas dinámicos: autoorganización, equilibrio, complejidad, fases transicionales, sensibilidad, estabilidad, variabilidad y no linealidad. Por último, se presentan unas conclusiones que señalan la complejidad que se enfrenta al tratar de comprender y explicar este tema.

 7. Surface deformation of active volcanic areas retrieved with the SBAS-DInSAR technique: an overview

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. Zeni

  2008-06-01

  Full Text Available This paper presents a comprehensive overview of the surface deformation retrieval capability of the Differential Synthetic Aperture Radar Interferometry (DInSAR algorithm, referred to as Small BAseline Subset (SBAS technique, in the context of active volcanic areas. In particular, after a brief description of the algorithm some experiments relevant to three selected case-study areas are presented. First, we concentrate on the application of the SBAS algorithm to a single-orbit scenario, thus considering a set of SAR data composed by images acquired on descending orbits by the European Remote Sensing (ERS radar sensors and relevant to the Long Valley caldera (eastern California area. Subsequently, we address the capability of the SBAS technique in a multipleorbit context by referring to Mt. Etna volcano (southern Italy test site, with respect to which two different ERS data set, composed by images acquired both on ascending and descending orbits, are available. Finally, we take advantage of the capability of the algorithm to work in a multi-platform scenario by jointly exploiting two different sets of SAR images collected by the ERS and the Environment Satellite (ENVISAT radar sensors in the Campi Flegrei caldera (southern Italy area. The presented results demonstrate the effectiveness of the algorithm to investigate the deformation field in active volcanic areas and the potential of the DInSAR methodologies within routine surveillance scenario.

 8. Monitoring land subsidence by PS-DInSAR and SBAS methods in Tianjin City

  Science.gov (United States)

  Fan, Hongdong; Deng, Kazhong; Zhu, Chuanguang; Xue, Jiqun

  2011-10-01

  Because of groundwater over-exploitation, the land subsidence of Tianjin city has become more and more serious. Some researchers tried to use D-InSAR technique to monitor the subsidence of this area. However, D-InSAR has some problems such as space and time baseline decorrelation and atmospheric influence. In order to obtain long time series land deformation with high accuracy, SAR image set to monitor land subsidence has become a research focus. PSDInSAR (Persistent Scatterers-DInSAR) and SBAS (Small Baseline Sets) are two classical methods to monitor land subsidence by SAR images. The former chooses one image as the master and the latter chooses several images as the masters according to the threshold of baselines. Using eighteen ERS images and SRTM DEM data the land subsidence of Tianjin city from 1992 to 1998 was obtained by two methods mentioned. 18906 and 42041 PS points were identified respectively by PS-DInSAR and SBAS. While, 16.4 mm/a and 24.2 mm/a of the mean maximal subsidence velocities were obtained respectively. Although they are different in values, the distributions and subsidence laws of points are nearly same.

 9. La emergencia del lenguaje y los sistemas dinámicos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jaime Castro Martínez

  2007-01-01

  Full Text Available El propósito de este artículo es exponer, a manera de introducción, una interpretación de la emergencia del lenguaje vista desde la propuesta/teoría de los sistemas dinámicos. Para alcanzar este objetivo, el escrito se organiza en cuatro secciones. La primera, desarrolla una síntesis de tres de las principales teorías que han explicado la adquisición del lenguaje y que van desde perspectivas de corte biologicista, pasando por interpretaciones basadas en teorías sobre el aprendizaje humano, hasta detenerse en las teorías emergentistas. La segunda parte desarrolla una visión panorámica de cómo se vería la adquisición inicial del lenguaje desde las teorías emergentistas. La tercera sección presenta una explicación de la emergencia del lenguaje a partir de las principales características de los sistemas dinámicos: autoorganización, equilibrio, complejidad, fases transicionales, sensibilidad, estabilidad, variabilidad y no linealidad. Por último, se presentan unas conclusiones que señalan la complejidad que se enfrenta al tratar de comprender y explicar este tema.

 10. Monitoring on subsidence due to repeated excavation with DInSAR technology

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Liu Zhenguo; Bian Zhengfu; Lü Fuxiang; Dong Baoquan

  2013-01-01

  DInSAR technology was used to monitor subsidence caused by underground coal mining activities in mountainous area,with multi source SAR data,including 8 EnviSAT C-band and 4 ALOS L-band,and 4 programmed TerraSAR-X dataset.The results revealed that 2-pass DInSAR technique sometimes failed to retrieve the mining-caused subsidence due to spatial and/or temporal de-correlation.We also noticed that there existed residual topographic phase after the compensation with SRTM DEM,which could almost overwhelm the subsidence information when the perpendicular baseline was relatively large.Based on the mining materials,analysis was made on the shape of subsidence area.For the well geocoded results from TerraSAR-X,confirmed by GPS surveying results of corner reflectors,we tried to extract the advance distance of influence besides the subsidence area.Due to the big deformation gradient over stopingfaces,the X-band SAR data could not capture the maximum value subsidence revealed by GPS survey in our preliminary results,the same as C-band EnviSAT data.This will turn to be our research subject in the next few months.

 11. Seguimiento a la dinámica competitiva de dos grupos económicos colombianos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Rodríguez Romero

  2007-06-01

  Full Text Available Diferentes tipos de trabajos describen la importancia de la dinámica de multimercados para explicar cómo compiten las empresas que coinciden en diferentes sectores de su actividad. En este artículo se busca presentar inicialmente el cuerpo teórico que soporta la dinámica competitiva, para luego ejemplificar su aplicación en un estudio analítico que identifique las acciones competitivas, no sólo de los dos conglomerados colombianos más importantes, sino también de los individuos que se encuentran al mando de estas organizaciones. La investigación utiliza el análisis estructurado de contenido a través fuentes secundarias para identificar las acciones competitivas de las organizaciones estudiadas en el periodo de 1986-2002. De tal manera, se expondrá la lógica que utilizaron durante los últimos años esos dos grupos económicos en diversos mercados y cómo han aplicado sus estrategias competitivas, para rivalizar en sectores tan heterogéneos como la radio, la televisión, las gaseosas, las cervezas e incluso en el patrocinio de estrellas del deporte y la farándula nacional.

 12. Ensayo sobre endurecimiento de adhesivos estructurales sometidos a cargas dinámicas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Recuero, A.

  2004-04-01

  Full Text Available Carbon fibre reinforced polymers are increasingly replacing the steel reinforcing systems in the repair and strengthening of concrete structures thanks to their high strength/weight and stiffness/weight ratios, corrosion resistance, lightweight, and ease of handling and application. This paper presents a study on the behaviour of bridge concrete beams strengthened with CFRP sheets when the strengthening is made when traffic is acting so that the structure is subjected to dynamic loads while the adhesive is still fresh. No reduction in the effectiveness of the strengthening was observed in the tests.

  Los polímeros reforzados con fibras de carbono se están utilizando cada vez más para el refuerzo de estructuras de hormigón, reemplazando a los sistemas tradicionales de refuerzo con acero. Esto es debido a sus altas resistencia y rigidez específicas, resistencia a la corrosión, ligereza y facilidad de manejo y puesta en obra. Este artículo presenta un estudio sobre el comportamiento de vigas de puentes reforzadas con bandas de CFRP mientras se mantiene el puente en servicio de manera que la estructura está sometida a cargas dinámicas con el adhesivo fresco. En los ensayos realizados se ha observado que las cargas dinámicas no afectan a la efectividad del refuerzo.

 13. L’unité d’action des trotskystes, anarchistes et socialistes de gauche autour de l’anticolonialisme et de l’anti-bonapartisme (1954-1958

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mathieu Le Tallec

  2012-02-01

  Full Text Available At the time of the Algerian War, the Majority Internationalist Communist Party, the Communist Libertarian Federation and some left-wing Socialists led an anti-imperialistic common fight within defense committees, at first centered on Messali Hadj and then extended to the Algerian union activists. The Trotskyists also joined with anarcho-syndacalist union activists through Alexandre Hébert. From an appeal of labor and union activists of the region of Nantes a Committee for the Labor Democracy was established. In 1958, with the return to the power of De Gaulle, some Libertarians and Trotskyists created a short-lived group called the Revolutionary Action Committee.

 14. 社会主义治国方略的历史考察%A Historic Review of the Way of Managing State Affairs in the Socialist Countries

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  赵迅

  2001-01-01

  在科学社会主义发展史上,关于社会主义国家建立之后,应当采取何种治国方略来治理国家,是一个长期没有得到科学回答的历史性课题。从马克思、恩格斯的"社会主义社会不需要法律",到列宁、斯大林的"法律工具论";从毛泽东的"人治加群治",到邓小平的"靠制度治国",再到江泽民的"依法治国"和以德治国:社会主义国家治国方略经历了一个曲折的演进过程。我们从中得到的启示是:1.领导人正确的法治观是实现法治的关键;2.社会主义国家实行法治,必须探索适合国情的具体实现形式;3.社会主义国家实现法治是一个逐步而又艰难的过程。%In history of scientific socialism it still has no scientific answer to the question whether how to manage the state affairs after founding the socialist country. The development of the style to man age the state affairs is a flexuous process: from Carl Marx and Engels' "law is unnecessary in socialist country" to Lenin and Stalin' s "law as a kind of tool", from Mao Ze - dong' s "governing the country ruled by man and commonalty" to Deng Xiao - ping' s "governing the country ruled by systems" and to Jiang Ze-min's "governing the country ruled by law". We can learn from the above that: 1. The lead ers' correct legal sense is the crux to realize to "govern the country by law"; 2. in order to realize "gov erning the country ruled by law", socialist countries need to explore a special way that is fit for them; 3. To realize "governing the country by law" in socialist countries is a flexuous and gradual process.

 15. DIN retention-transport through four hydrologically connected zones in a headwater catchment of the Upper Mississippi River

  Science.gov (United States)

  Triska, F.J.; Duff, J.H.; Sheibley, R.W.; Jackman, A.P.; Avanzino, R.J.

  2007-01-01

  Dissolved inorganic nitrogen (DIN) retention-transport through a headwater catchment was synthesized from studies encompassing four distinct hydrologic zones of the Shingobee River Headwaters near the origin of the Mississippi River. The hydrologic zones included: (1) hillslope ground water (ridge to bankside riparian); (2) alluvial riparian ground water; (3) ground water discharged through subchannel sediments (hyporheic zone); and (4) channel surface water. During subsurface hillslope transport through Zone 1, DIN, primarily nitrate, decreased from ???3 mg-N/l to <0.1 mg-N/l. Ambient seasonal nitrate:chloride ratios in hillslope flow paths indicated both dilution and biotic processing caused nitrate loss. Biologically available organic carbon controlled biotic nitrate retention during hillslope transport. In the alluvial riparian zone (Zone 2) biologically available organic carbon controlled nitrate depletion although processing of both ambient and amended nitrate was faster during the summer than winter. In the hyporheic zone (Zone 3) and stream surface water (Zone 4) DIN retention was primarily controlled by temperature. Perfusion core studies using hyporheic sediment indicated sufficient organic carbon in bed sediments to retain ground water DIN via coupled nitrification-denitrification. Numerical simulations of seasonal hyporheic sediment nitrification-denitrification rates from perfusion cores adequately predicted surface water ammonium but not nitrate when compared to 5 years of monthly field data (1989-93). Mass balance studies in stream surface water indicated proportionally higher summer than winter N retention. Watershed DIN retention was effective during summer under the current land use of intermittently grazed pasture. However, more intensive land use such as row crop agriculture would decrease nitrate retention efficiency and increase loads to surface water. Understanding DIN retention capacity throughout the system, including special channel

 16. Deformation analysis through the SBAS-DInSAR technique and geotechnical methods for structural damage assessment

  Science.gov (United States)

  Bonano, M.; Arangio, S.; Calò, F.; Di Mauro, M.; Manunta, M.; Marsella, M.; Sansosti, E.; Sonnessa, A.; Tagliafierro, V.; Lanari, R.

  2012-04-01

  Monitoring of displacements affecting single buildings or human-made infrastructures is of key importance for their diagnostic and damage assessment. The evaluation of the structural damage in urban areas is a critical problem related to the complexity of soil-structure interaction. Indeed, the structural damage is influenced by several factors, such as the uniformity of the settlements, the variability on the soil property, the type of foundations, the rigidity and type of the considered structure, as well as the rate at which the settlements occur. Concerning this latter issue, settlements occurring very slowly over periods of decades or more may be tolerable by masonry or reinforced concrete structures; on the other hand, the same settlements related to a few months or a few years would result in severe structural damage. In this context, remote sensing techniques allow non-invasive and non-destructive deformation analyses over large areas by properly exploiting a large number of space-borne radar data. Within this framework, Differential SAR Interferometry (DInSAR) has emerged as a valuable microwave methodology to detect and monitor ground displacements, with centimeter to millimeter accuracy, by exploiting the phase difference (interferogram) between two SAR images relevant to the same area. Recent developments of advanced DInSAR techniques are aimed at investigating not only single event deformation phenomena, but also the temporal evolution of the detected displacements through the generation of deformation time-series. These approaches benefit of the availability of huge archives of SAR data, including the ones acquired over the last 20 years by the Synthetic Aperture Radar (SAR) sensors on-board the ERS-1/2 and ENVISAT satellites of the European Space Agency (ESA). Among these advanced DInSAR approaches, we focus on the Small BAseline Subset (SBAS) algorithm (Berardino et al., 2002) that implements an easy combination of DInSAR data pairs characterized by

 17. Dinámica de la personalidad en adolescentes frente a los mensajes subliminales de contenido sexual

  OpenAIRE

  Acuña Bermúdez, Edgar Alfonso

  2012-01-01

  [ES] El objetivo general fue comprender la dinámica psíquica de la personalidad en adolescentes frente a los mensajes subliminales visuales de contenido sexual difundidos por los medios masivos de comunicación. Se destacan: la influencia emocional de los mensajes subliminales visuales de contenido sexual en la expresión de los impulsos de los adolescentes de uno y otro sexo; la influencia que tienen estos mensajes en la dinámica de la estructura de personalidad; los principales ...

 18. Modelamiento semántico con Dinámica de Sistemas en el proceso de desarrollo de software

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ricardo Vicente Jaime Vivas

  2012-12-01

  Full Text Available Este artículo propone el uso de la Dinámica de Sistemas para el modelamiento semántico en proyectos de desarrollo de software. El carácter interdisciplinario y el rigor matemático de la Dinámica de Sistemas, facilitan la integración entre stakeholders y desarrolladores en la construcción y validación de representaciones de conocimiento en el dominio del problema, que pueden ser transformadas en diagramas de diseño de software

 19. Equações discretas no ensino médio: modelos de dinâmicas populacionais

  OpenAIRE

  Maligeri, Glaucía Cristina Alecci Meneghim [UNESP

  2013-01-01

  As equações discretas fornecem as ferramentas matemáticas básicas para a correta modelagem da dinâmica populacional ao se tomar como hipótese tempos discretos. Neste trabalho, apresentamos a teoria das equações discretas e algumas aplicações no capítulo 01, dando ênfase aos modelos de dinâmica populacional conhecidos como modelo de Malthus e de Verhulst junto com exemplos que evidenciam tais modelos na modelagem de populações reais. No capítulo 02 apresentamos duas propostas didáticas; a prim...

 20. Instrumentos de avaliação da postura dinâmica: aplicabilidade ao ambiente escolar

  OpenAIRE

  Noll, Matias; Candotti, Cláudia Tarragô; Vieira,Adriane

  2013-01-01

  INTRODUÇÃO: Para que a avaliação da postura dinâmica seja efetivada é necessário, primeiramente, conhecer os diversos instrumentos, disponíveis e validados na literatura, apropriados para esse fim. OBJETIVO: O objetivo deste artigo de revisão sistemática foi descrever, sintetizar e analisar criticamente os instrumentos encontrados na literatura que objetivem avaliar a postura dinâmica, tanto em adultos quanto em escolares, e refletir sobre a possibilidade de utilização desses métodos no ambie...

 1. Respuesta dinámica de un edificio considerando el efecto de interacción suelo-estructura

  OpenAIRE

  2012-01-01

  En esta monografía se presenta el análisis de un edificio de 12 niveles de elementos prefabricados en la ciudad de Ensenada donde se determina la respuesta dinámica considerando al edificio apoyado en base rígida y teniendo en cuenta el efecto de interacción suelo-estructura, en el cual se considera a la estructura apoyada en suelo blando. Se lleva a cabo un análisis lineal para evaluar la respuesta dinámica de la estructura bajo condiciones de cargas gravitacionales establecidas en un reglam...

 2. Análisis dinámico del reservorío de agua de la ESPOL

  OpenAIRE

  Zambrano M., L. Daniel; Orces, Eduardo

  2009-01-01

  En esta tésis se investiga la respuesta dinámica del reservorio de agua de la ESPOL ante un terremoto típico. Además se verifica que la estructura cumple con el Código Ecuatoriano de la Construcción (CEC), actualmente modernizado para tomar en cuenta los avances de la ingeniería sísmica. Para esto, se determina la frecuencia fundamental de vibración y el cortante basal en el tanque, ademas de logicamente los esfuerzos, producidos por las cargas dinámicas generadas en el sismo. Para mo...

 3. Análisis Comparativo de Diferentes Enfoques para el Modelado Dinámico Orientado a Objetos

  OpenAIRE

  Fernando Alonso Amo; Enrique Luna

  2000-01-01

  En el modelo orientado a objetos, el análisis del comportamiento dinámico de un sistema es fundamental para llevar a cabo su diseño. Sin embargo, dada la gran variedad de métodos que existen para el modelado dinámico, el diseñador que pretenda modelar dicho comportamiento se enfrentará a la dificultad de decidir que enfoque utilizar para realizar el diseño de su modelo. En base a esto, se hace necesario analizar y contrastar diferentes enfoques para determinar sus características más relev...

 4. Herramientas del álgebra lineal para el control de sistemas lineales dinámicos conmutados

  OpenAIRE

  Rivera Martínez, Laura

  2016-01-01

  En el presente proyecto se aborda una introducción a la teoría sobre Sistemas Lineales Dinámicos Conmutados (SLDC), con el propósito de estudiar su comportamiento, que posteriormente (en el Capítulo 5) será aplicada a un problema del ámbito de la ingeniería eléctrica : un circuito RLC. A tal fin, se recurre a la teoría generalizada sobre Sistemas Lineales Dinámicos (SLD), (fundamentada a partir de las referencias [1] y [6], esencialmente) en la cual se desarrolla una explicación detallada ...

 5. Equações discretas no ensino médio: modelos de dinâmicas populacionais

  OpenAIRE

  Maligeri, Glaucía Cristina Alecci Meneghim [UNESP

  2013-01-01

  As equações discretas fornecem as ferramentas matemáticas básicas para a correta modelagem da dinâmica populacional ao se tomar como hipótese tempos discretos. Neste trabalho, apresentamos a teoria das equações discretas e algumas aplicações no capítulo 01, dando ênfase aos modelos de dinâmica populacional conhecidos como modelo de Malthus e de Verhulst junto com exemplos que evidenciam tais modelos na modelagem de populações reais. No capítulo 02 apresentamos duas propostas didáticas; a prim...

 6. Una formulación matricial generalizada. Parte 2: Análisis dinámico

  OpenAIRE

  Roca, Pere; Molins i Borrell, Climent; Barbat Barbat, Horia Alejandro

  1995-01-01

  Se describe una formulación para el análisis dinámico de estructuras formadas por entramados espaciales de elementos de directriz curva y sección variable, cuyo desarrollo se basa en la Formulación Matricial Generalizada (FGM) presentada en una comunicación anterior. El aspecto más notable de la extensión de la FMG al análisis dinámico reside en la construcción de una matriz de masa elemental que, por una parte, no requiere ninguna hipótesis complementaria sobre el campo de movimientos y, por...

 7. Career Dilemmas among Diné (Navajo College Graduates: An Exploration of the Dinétah (Navajo Nation Brain Drain

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Avery Denny

  2013-11-01

  Full Text Available Like many Indigenous nations, the Navajo Nation has worked to develop its human and economic potential. It has provided scholarships and other supports to enable its members to pursue post-secondary education. However, relatively few of these college-educated members return to the reservation to contribute directly to its development. This phenomenon has been termed a brain drain. This study explored the experiences of 28 college-educated Navajos who, while raised on the reservation, were living off the reservation after completing their post-secondary education. Participants indicated a number of factors that went into their decision to live off the reservation. These included:1. Ké’: Relationships/Connections to Family, Culture, Homeland, People;2. Iiná: Lifestyle/Lifeway, Desirable Setting, Learned Work Ethic, Social Atmosphere, Togetherness (Diné vs. Individualism (Mainstream;Bee ach’į’ na’hwii’ná: Resources and Roadblocks to Making a Life, Infrastructure, Services, The “System”;3. Bee ajit’9: Opportunity, Prosperity and Personal Improvement, Education, Extracurricular, Job Availability, Work Experience.

 8. A Comparison of Classifications of Families of Chinese Vascular Plants among Flora Republicae Popularis Sinicae, Flora of China and the New Classifications%中国植物志、Flora of China和维管植物新系统中科的比较

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  骆洋; 何延彪; 李德铢; 王雨华; 伊廷双; 王红

  2012-01-01

  Flora Republicae Popularis Sinicae (FRPS) and Flora of China (FOC) are the Floras with the largest number of plant species recorded so far in the world, both of which have provided comprehensive scientific database for effective conservation and sustainable use of plant diversity and plant resources. Based on molecular data, the Angiosperm Phylogeny Group's system of classification was proposed in 1998, and updated in 2003 and 2009, respectively. Such approach was also applied to other groups of vascular plants. As molecular systematics enters into a mature phase, the linear sequences derived from the new molecular-based framework classifications such as APG has been widely adopted to the study and application for entire vascular plants. In this paper, we compare Chinese vascular plants at the family level among Flora Republicae Popularis Sinicae, Flora of China and the new classifications. It is confirmed that there are 38 (out of a total of 48) families of lycophytes and ferns, 10 (out of 12) families of gymnosperms and 261 ( out of 414 ) families of angiosperms in China. Although the total number of families of Chinese vascular plants does not vary as much as expected (300 in FRPS, and 309 in FOC and APG, respectively), the circumscriptions of a number of families changed greatly. In addition, we also discussed the changes of some important families of angiosperms in China.%《中国植物志》和“Flora of China”是目前世界上最大型、记录植物种类最多的植物志,它为有效保护和合理利用我国的植物资源提供了极为重要的基础信息和科学依据.近年来,基于分子系统学研究提出的APG系统被广泛接受,相应方法得到的系统也相继应用于整个维管植物中.以APG系统为代表的维管植物新系统为全面和系统地修订植物志提供了新的系统框架.本文依据最新的分子系统学“线性排列”成果与《中国植物志》和“Flora of China”在科级水平上进行对

 9. The DNA damage-inducible dinD gene of Escherichia coli is equivalent to orfY upstream of pyrE

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lundegaard, Claus; Jensen, Kaj Frank

  1994-01-01

  The DNA damage-inducible gene dinD, originally identified by Kenyon and Walker (C. J. Kenyon and G. C. Walker, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 77:2819-2823, 1980) by selection of the dinD::MudI (Ap lac) fusion, is shown here to be equivalent to the open reading frame orfY near pyrE. The evidence...

 10. A new implementation of full resolution SBAS-DInSAR processing chain for the effective monitoring of structures and infrastructures

  Science.gov (United States)

  Bonano, Manuela; Buonanno, Sabatino; Ojha, Chandrakanta; Berardino, Paolo; Lanari, Riccardo; Zeni, Giovanni; Manunta, Michele

  2017-04-01

  The advanced DInSAR technique referred to as Small BAseline Subset (SBAS) algorithm has already largely demonstrated its effectiveness to carry out multi-scale and multi-platform surface deformation analyses relevant to both natural and man-made hazards. Thanks to its capability to generate displacement maps and long-term deformation time series at both regional (low resolution analysis) and local (full resolution analysis) spatial scales, it allows to get more insights on the spatial and temporal patterns of localized displacements relevant to single buildings and infrastructures over extended urban areas, with a key role in supporting risk mitigation and preservation activities. The extensive application of the multi-scale SBAS-DInSAR approach in many scientific contexts has gone hand in hand with new SAR satellite mission development, characterized by different frequency bands, spatial resolution, revisit times and ground coverage. This brought to the generation of huge DInSAR data stacks to be efficiently handled, processed and archived, with a strong impact on both the data storage and the computational requirements needed for generating the full resolution SBAS-DInSAR results. Accordingly, innovative and effective solutions for the automatic processing of massive SAR data archives and for the operational management of the derived SBAS-DInSAR products need to be designed and implemented, by exploiting the high efficiency (in terms of portability, scalability and computing performances) of the new ICT methodologies. In this work, we present a novel parallel implementation of the full resolution SBAS-DInSAR processing chain, aimed at investigating localized displacements affecting single buildings and infrastructures relevant to very large urban areas, relying on different granularity level parallelization strategies. The image granularity level is applied in most steps of the SBAS-DInSAR processing chain and exploits the multiprocessor systems with distributed

 11. En nombre del amor: políticas de la sexualidad en el proyecto socialista bolivariano / In the Name of Love: Politics of Sexuality in the Bolivarian Socialist Project

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Teresa Vera-Rojas

  2014-07-01

  Full Text Available This article propose that the alignment of love with the socialist pretensions of Hugo Chávez and his political successors is grounded in, as well as reinforces, heteronormativity as the natural organization of contemporary Venezuelan society. Consequently, I suggest that the institutional homophobia of the Bolivarian revolution could be understood as the counterpart of the discourse of love from which the Bolivarian socialist ideas have been built upon, the bonds of which only consider heterosexual relationships and affective expressions as legitimate, productive and ethical.

 12. Análisis de la dinámica territorial en México y su interrelación con la dinámica poblacional, periodo 1980-2000

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. C. Leyva Reyes

  2003-01-01

  Full Text Available Se presenta la modelación del cambio de uso del suelo de México para los periodos 1980-1990 y 1990-2000. Basado en ecuaciones de regresión múltiple se modela el cambio que observan ocho clases de uso de suelo en función del cambio medido en 24 variables sociodemográficas. La unidad de medición fue cada entidad de la República Mexicana, la cuál fue estratificada en tres regiones a efectos de disminuir la variabilidad en el análisis. De 24 observaciones (ocho clases en tres regiones 15 mantienen su tendencia de cambio, mientras que 9 invierten su tendencia de un periodo a otro. Las clases más estables son el pastizal y urbano, las más inestables son los bosques y los cuerpos de agua. A pesar de ser altamente significativas las relaciones entre la dinámica sociodemográfica y la dinámica territorial, esas relaciones son cambiantes en el tiempo. Lo cuál es un indicador de que a escala nacional, tanto la dinámica territorial como la dinámica poblacional son fenómenos paralelos que están respondiendo de manera similar a transformaciones que se están dando en otros sectores, principalmente el sector económico y tecnológico.

 13. Changes of marital behavior and family patterns in post-socialist countries: Delayed, incomplete or specific second demographic transition?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petrović Mina

  2011-01-01

  Full Text Available The paper starts by questioning the theory of second demographic transition (SDT and its universal relevance in the field of marriage behavior and family organization in low fertility context, arguing for more differentiated approaches. With an aim to illustrate the contextual specifics of post-socialist countries in general and of Serbia in particular, the author claims that analyzed changes have not just been delayed or incomplete in comparison to more developed European countries, but shaped by specific modernization processes, which led to rationally developed strategies in overcoming structural risks, although, without ideational changes typical to the theory of SDT. Slow changes in marital behavior and family organization in Serbia are illustrated in recent sociological (empirical research findings. The perceived changes are linked to specific structural risks (war, slow transformation and enduring economic hardships, weak state and low trust in institutions, etc and value characteristics (persistence of materialism and traditionalism, but with increasing ambivalence. The connection between structural and ideational changes is considered through social stratification variable by relying on Coale's model on necessary preconditions for behavioral changes as well as on social deprivation concept. Having in mind upper social strata (more educated and better off, the value changes precede the behavioral that are adapted to economic uncertainty, which still force more traditional marital and family patterns. Therefore, there is a rank of different options, from extended family (for a short period at the beginning of marriage or after divorce to separated leaving (of married partners in parental households (due to refusing the extended family option thus creating quite specific "living apart together" form, combined with dominant strategy of prolonging the marriage. Hence, for upper social strata, marriage is still a universal but negotiable

 14. Research on Characteristics of Main Body and Role of Farmers and Government in Socialist New Village Construction

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2011-01-01

  This paper expounds the connotation of main body of new socialist village construction,and the duplex main body characteristics of farmers and government.It points out that the main body of society should be the state holding public power,and the main body of nature or practice is the farmer who participates in production and living activities in rural areas and supports the existence of rural society.It also expounds the dominant position of duplex main body in new village construction,wherein the government is the main body which administers public power in the field of public power in new village construction,while the farmer is the main body who administers private rights in the field of non-public rights in new village construction.It generalizes and unravels the role of duplex main body of farmers and government in new village construction,and analyzes the relationship of role of duplex main body between government and farmers as follows:the government dominates over rural development,and the government,as main body,plays dominant role in the field of rural public power and construction of social environment,while the farmers are main participators and constructors,who play significant role;in construction of rural non-public power field,the farmers play the role of main body,and the government plays the role of guidance and service.In new village construction,the government and farmers play the role abreast,which is an important prerequisite and guarantee of constructing new village.In the process of government’s fulfilling responsibility in new village construction,the outdated administrative concept exists,and in the process of administering and promoting new village construction,the farmers’ quality is yet to be promoted.As for these problems,three countermeasures are put forward as follows:transform concept;transform style of work and transform and exert advantage of organization.

 15. Eletromiografia do bíceps braquial em contrações dinâmicas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lucenildo Silva Cerqueira

  2013-12-01

  Full Text Available INTRODUÇÃO: A reprodutibilidade da atividade eletromiográfica de superfície (EMG é mais estudada em protocolos que envolvem contrações isométricas. Alguns fatores relacionados às contrações dinâmicas podem contribuir para a instabilidade do sinal mioelétrico e dificultar a reprodutibilidade da medida da EMG. OBJETIVO: Determinar a reprodutibilidade teste-reteste e quantificar o erro técnico da medida da frequência mediana (FM e da amplitude (root mean square, RMS da EMG, em contrações dinâmicas e estáticas. MÉTODOS: Dez sujeitos foram testados em dois dias, sendo a atividade EMG registrada na maior porção do bíceps braquial. No primeiro dia foi feito o teste de uma repetição máxima (1RM e de contração voluntária máxima (CVM. No segundo dia foram realizadas duas séries de 10 contrações dos flexores do cotovelo com 75% de 1RM, entremeadas por 1 h em repouso. Antes de cada série foi realizada uma CVM. RESULTADOS: Para a FM e RMS foi observado alto coeficiente de correlação intraclasse para o sinal do bíceps braquial (CCI = 0,90-0,98 para a FM; CCI = 0,89-0,94 para o RMS e de baixo para moderado coeficiente de variação (CV = 2,5-6,2% para a FM; CV = 14,6-16,3% para o RMS em ambos os testes. Não foi observada diferença significativa entre teste e reteste (p > 0,05. CONCLUSÃO: A FM e o RMS apresentam alta confiabilidade e baixo a moderado erro em contrações estáticas e dinâmicas, possibilitando o uso da EMG para investigação da fadiga e de desordens neuromusculares.

 16. Uma análise da dinâmica inflacionária brasileira

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francisco Cribari-Neto

  2005-12-01

  Full Text Available O objetivo central do presente artigo é analisar a dinâmica inflacionária brasileira e medir o grau de inércia em tal dinâmica. De início, nós apresentamos resultados de simulação de Monte Carlo sobre o desempenho em amostras finitas de diferentes variantes da razão de variâncias, uma medida comumente utilizada para a mensuração de persistência de choques no longo prazo. As simulações são realizadas sob inovações normais e não-normais e também com e sem outliers e inliers. Os resultados favorecem uma particular variante robusta da razão de variâncias proposta neste artigo. Os resultados empíricos para o Brasil indicam que o grau de inércia inflacionária neste país é substancialmente maior do que aquele encontrado por Campêlo e Cribari-Neto (Revista Brasileira de Economia, 57, 713-739, 2003; de fato, em alguns períodos da história econômica brasileira recente nós encontramos inércia plena. Todavia, o grau de inércia inflacionária após a implementação do Plano Real é de segunda ordem. Nós analisamos também as dinâmicas inflacionárias da Argentina, Chile e México.The chief goal of this paper is to analyze the Brazilian inflationary dynamics, and to measure the degree of inertia in such dynamics. To that end, we start by reporting Monte Carlo simulation results on the finite-sample performance of different variants of the variance ratio, a well know measure of long-run persistence of shocks. The simulations are performed under normal and nonnormal innovations, and also with and without outliers and inliers. Overall, the results favor a robust variant of the variance ratio we propose. The empirical results for Brazil suggest that the degree of inertia in this country is substantially larger than what was found by Campêlo and Cribari-Neto (Revista Brasileira de Economia 57, 713-739, 2003; indeed, in several periods of the recent economic history we find full inertia. However, the degree of inertia since

 17. Dinámica de la identidad, acción y contexto

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Marie Costalat-Founeau

  2007-06-01

  Full Text Available La identidad social no puede ser considerada más como una imagen fijada y estática que determina las representaciones individuales y/o colectivas. Se inserta, más bien, dentro de una dinámica de representaciones que está marcada por fases biográficas y sociales. Esta impresión social está en parte construida por la experiencia personal impresa en los recuerdos, y transfiere una realidad experiencial a la identidad. La acción participa en esta concretización y también la refuerza: es así que el carácter normativo de la acción parece reforzar su propia manifestación y, por lo tanto, su efecto. Esos efectos tienen un poder central en la dinámica de la identidad. La acción se ubica en el centro de la subjetividad, pues pone en relación las aspiraciones, las representaciones y también los valores y el sentimiento de capacidad: la acción favorece una relación estrecha entre los factores afectivos y cognitivos. Esos factores actúan en conjunto elaborando regulaciones dinámicas y organizando fases de identidad más o menos conflictivas. Se presentan los efectos de la acción sobre la subjetividad.---Social identity should not be considered anymore as a fixed and static image that defines individual or collective representations. It is embedded within a representational dynamic where biographical and social phases left their marks. This social imprint is partly made by the experience ingrained in the remembrance that gives all its experiential reality to identity. Action participates and reinforces this concreteness. It seems that the prescriptive nature of action reinforces its presence and therefore its effects. More precisely, these effects, which are inherent to action, possess a central power in the identity dynamic. Action is at the heart of subjectivity in the sense that it connects aspirations, representations, as well as the values of the individual and the sense of his own capacity. It involves the tight interweaving of

 18. 中国特色社会主义公正理论研究综述%A Review of Socialist Justice with Chinese Features

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  颜广明

  2011-01-01

  Systematic and intensive study of social justice by scholars home and abroad has achieved a lot as social development has made social justice a practical learning among the academic circles.At present,study of socialist justice with Chinese features mainly focuses on the ideological origin,foundation of implementation,fundamental contents,major values and basic principles.Thus a comprehensive review will deepen the study of socialist justice with Chinese features.%随着社会的发展,社会公正研究逐渐成为了学术界所关注的显学,学者们对社会公正进行了较为详细、系统、深入的论述和研究,成果颇丰。对当前中国特色社会主义公正理论的研究主要涉及中国特色社会主义公正理论的思想渊源、实践基础、基本内容、重要价值以及基本原则等的相关研究,对其进行综合评述可以推动中国特色社会主义公正理论研究的深入。

 19. 社会主义新农村健身服务体系的构建%Construction of socialist new village bodybuilding service system

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  李龙

  2009-01-01

  构建社会主义新农村健身服务体系是有效推进我国新农村体育健身事业的途径之一,是全面提高农民身体健康水平的重要保障.以构建社会主义新农村健身服务体系为研究主体,从构建社会主义新农村健身服务体系的价值、构建的理论依据、构建的目标以及健身服务体系的基本构成四个方面展开了研究.%Constructing socialist new village bodybuilding service system is effective to promote the development of the new village bodybuilding undertaking in China and also is one of the ways to improve farmers' health level. In order to establish the new socialist village bodybuilding service system, the paper researches the value of the bodybuilding system, the theoretical basis, the target and the basic form of the service system.

 20. The Effects of Gaps and Disparities on Economic Growth. A Study of 10 Former Socialist Countries from the CEE, Members of the EU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marușa Pescu (Beca

  2016-08-01

  Full Text Available The goal of this research paper is to empirically assess the potential effects of macroeconomic determinants of economic growth and to determine the impact of income inequality on economic growth in the long-run in ten former socialist countries from Central and Eastern Europe (CEE which are members of the European Union (EU during the period 2006-2014, using the System Generalized Method of Moments (GMM as the research method. In order to achieve all the desired research objectives the following explanatory variables were used: income inequality (Gini Index, foreign direct investments (FDI, education, research and development expenditure, exports, population growth, labour productivity, tax rate, inflation rate and the Corruption Perception Index (CPI. The dependent variable employed in the empirical analysis, a proxy for the economic growth, is GDP per capita growth (annual %. The main finding of this paper’s investigations is that income inequality has a positive and statistically significant impact on economic growth and a 1% increase in the Gini coefficient enhances the GDP by 0.68% in the ten former socialist Central and Eastern European (CEE countries which are members of the European Union (EU during the period 2006-2014.

 1. Fostering citizen consciousness,Shaping mature socialist citizen%大力培育公民意识,塑造成熟的社会主义公民

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  赵方

  2011-01-01

  培育人民群众良好的公民意识,塑造成熟的社会主义公民,是社会主义现代化各项事业发展的根本保证。分析了我国公民意识薄弱的主要原因,提出从开展公民主体意识、公民权利意识、公民责任义务意识、公民法治意识、公民道德意识的宣传教育入手,加强公民意识的培育,以适应我国现代化发展的需要。%It's the fundamental guarantee for the success of the cause of socialist modernization to foster good citizenship of the people and shape the mature socialist citizen.This paper analyzes the main reasons for weak civic awareness,and proposes to promote the civic consciousness,awareness of civil rights,civic sense of obligation,citizen awareness of law,civic virtue of the publicity and education to start and strengthen the cultivation of civic awareness,to adapt to the development of China's modernization needs.

 2. Developing Democracy for the Construction of a Harmonious Socialist Society%和谐社会视域下的民主政治研究

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  张建林

  2012-01-01

  发展民主政治是社会主义和谐社会的本质要求和政治保障,建设和谐社会可以促进民主政治的发展。构建和谐社会必须加强党对民主政治建设的正确领导,贯彻依法治国基本方略,推进社会主义民主的制度化、规范化和程序化,加强对权力运行的制约和监督,疏通民主政治参与渠道,不断培育和扩大基层民主。%The development of democratic politics is the essential demand for the harmonious socialist society and political guarantee for building a harmonious society, favorable conditions for the development of democracy. To and the construction of democratic politics also provides construct a harmonious society, we must strengthen the Party' s correct leadership of democratic political construction, implement the basic strategy of governing the country by law, promote the institutionalization, standardization and routinization of socialist democracy, strengthen the restriction and supervision of power, dredge the democratic political participation channels and continuously nurture and expand democracy at the grassroots level.

 3. 浅谈加强社会主义文化建设的几点措施%Discussion and Some Measures on Strengthening the Socialist Culture Construction

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  陈华; 刘玉靖

  2012-01-01

  The Party's seventeen sessions of six CCP plenary conferences proposed to deepen the reform of the cultural system, to promote the strategic task of socialist cultural development and prosperity, which reflected our party adequately to the cultural construction of highly conscious, and indicated our party's new awakening of cultural construction. Promoting socialist culture construction must adhere to the Marx doctrine in the field of ideology leadership position, firmly grasp the direction of public opinion, actively promote the ideological and political education reform and innovation, and build a great cultural team.%党的十七届六中全会提出了深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣的战略任务,充分体现了我们党对文化建设的高度自觉,标志着我们党对文化建设的新觉醒。推进社会主义文化建设必须坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位,牢牢掌控舆论导向,积极推进思想政治教育改革创新,建设一支宏大的文化队伍。

 4. Building the socialist market economy ethics%构建与社会主义市场经济相适应的道德伦理

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  冯野光

  2015-01-01

  Our party has always attached great importance to moral construction and moral construction is an integral part of the whole development of the country. The eighteen major issues of the party are discussed in a lot of questions about moral construction. It is imperative to strengthen the moral construction, establish and adapt to the socialist market economy. In this paper, the necessity and importance of moral construction is discussed through the elaboration of the moral position and the relationship with the socialist market economy, the positive and negative moral.%我们党历来高度重视道德建设,道德建设是国家整体发展的一个组成部分。党的十八大讨论了很多关于道德建设的问题,要加强道德建设,建立和适应社会主义市场经济道德伦理是势在必行的。本文通过阐述道德的地位和与社会主义市场经济的关系,道德的积极与消极现状,论述道德建设的必要性和重要性。

 5. The DinB•RecA complex of Escherichia coli mediates an efficient and high-fidelity response to ubiquitous alkylation lesions.

  Science.gov (United States)

  Cafarelli, Tiziana M; Rands, Thomas J; Godoy, Veronica G

  2014-03-01

  Alkylation DNA lesions are ubiquitous, and result from normal cellular metabolism as well as from treatment with methylating agents and chemotherapeutics. DNA damage tolerance by translesion synthesis DNA polymerases has an important role in cellular resistance to alkylating agents. However, it is not yet known whether Escherichia coli (E. coli) DNA Pol IV (DinB) alkylation lesion bypass efficiency and fidelity in vitro are similar to those inferred by genetic analyses. We hypothesized that DinB-mediated bypass of 3-deaza-3-methyladenine, a stable analog of 3-methyladenine, the primary replication fork-stalling alkylation lesion, would be of high fidelity. We performed here the first kinetic analyses of E. coli DinB•RecA binary complexes. Whether alone or in a binary complex, DinB inserted the correct deoxyribonucleoside triphosphate (dNTP) opposite either lesion-containing or undamaged template; the incorporation of other dNTPs was largely inefficient. DinB prefers undamaged DNA, but the DinB•RecA binary complex increases its catalytic efficiency on lesion-containing template, perhaps as part of a regulatory mechanism to better respond to alkylation damage. Notably, we find that a DinB derivative with enhanced affinity for RecA, either alone or in a binary complex, is less efficient and has a lower fidelity than DinB or DinB•RecA. This finding contrasts our previous genetic analyses. Therefore, mutagenesis resulting from alkylation lesions is likely limited in cells by the activity of DinB•RecA. These two highly conserved proteins play an important role in maintaining genomic stability when cells are faced with ubiquitous DNA damage. Kinetic analyses are important to gain insights into the mechanism(s) regulating TLS DNA polymerases.

 6. Mathematical instrumentation in fourteenth-century Egypt and Syria the illustrated treatise of Najm al-Din al-Misri

  CERN Document Server

  Charette, F

  2003-01-01

  An illustrated Arabic treatise, with an English translation and detailed commentary, on the construction of over 100 various astronomical instruments, many of which are otherwise unknown to specialists. It was composed by Najm al-Din al-Misri, a rather shadowy figure, in Cairo around 1330 CE.

 7. Sistemas dinámicos en la interacción emocional madre-hijo: primera fase

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jaime Castro Martínez

  2013-03-01

  Full Text Available Los avances en psicología de las emociones y psicología del desarrollo han exigido nuevos cambios tanto de orden teórico como metodológico para describir y explicar la variabilidad de las res-puestas infantiles a los cambios que tienen lugar en la dinámica socio-emocional con la madre. Producto de estas variaciones, aparece la integración de los sistemas dinámicos a las descrip- ciones de los teóricos del desarrollo emocional bajo supuestos psicobiológicos y sociobiológicos. Esta investigación indaga el posible uso de modelos de sistemas dinámicos en la generación de patrones de organización durante la interrelación socio- emocional madre-hijo, bajo cambios en los estados emocionales de la madre y bajo modificaciones debidas al desarrollo infantil. Los hallazgos de esta primera fase muestran algunas diferencias en las dinámicas socio-emocionales en cada uno de los estados emocionales maternos, al igual que regu- laridades en la variación por estado emocional. La investigación sugiere ampliar el marco teórico hacia modelos de componentes emocionales y modelos neurobiológicos, y la inclusión de modelos matemáticos de predicción y de análisis de series de tiempos.

 8. Dinámica 4: Problema actual: Libertad de expresión. Vídeo 1/2

  OpenAIRE

  La Spina, Encarnación

  2010-01-01

  Clase de la asignatura ''Problemes Actuals de Teoria i Filosofia Política'', Profa. Encarnación La Spina. Facultat de Dret Universitat de València, 11 de mayo 2009 Dinámica 4: Problema actual: Libertad de expresión: Utilitarismo, Libertarismo, Liberalismo igualitario, Comunitarismo, Feminismo, MarxismoDuración: 39M

 9. Temas de Física para Ingeniería: Dinámica de fluidos y fluidos reales

  OpenAIRE

  Beléndez Vázquez, Augusto

  1992-01-01

  Acústica, fluidos y termodinámica: "Dinámica de fluidos y fluidos reales". Estudio del flujo de los fluidos. Ecuación de continuidad. Teorema de Bernouilli. Viscosidad. Ley de Poiseuille: pérdida de carga. Ley de Stokes. Regímenes laminar y trubulento: número de Reynolds.

 10. "The City of Din": decibels, noise, and neighbors in The Netherlands, 1910-1980.

  Science.gov (United States)

  Bijsterveld, Karin

  2003-01-01

  Science and technology have played a crucial role in regulating problems resulting from urban overcrowding. In the twentieth century, the decibel became a major factor in controlling, for instance, urban traffic noise in the Netherlands. "The city of din" led to the creation of the portable noise meter to measure decibels, but the urban context also set limits on its utility in noise conflicts between neighbors. Regarding neighborly noise, the trust in numbers failed to be productive. Legislation,based on objective noise levels, aimed at regulating disturbance from neighbors was not realized in any comprehensive manner, due to changing class relations and the increasing recognition of both the subjectivity of noise and the right to make noise in the privacy of one's own home.

 11. A Dinâmica das Exportações Brasileiras de Carne Bovina (1994 - 2005)

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Este artigo analisa a dinâmica das exportações brasileiras de carne bovina entre 1994-2005. Tem por objetivo identificar seus principais determinantes internos e externos, empregando o método Constant Market Share. O fator competitividade revelou-se o principal determinante das exportações de carne bovina no período estudado. Num primeiro sub-período. a redução nas exportações brasileiras de carne bovina é atribuída à valorização do câmbio e a falta de adequação as exigências do mercado exter...

 12. Dinámicas del reconocimiento en las narraciones de jóvenes con discapacidades

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleida Fernández

  2012-05-01

  Full Text Available La investigación que dio origen a este artículo se centra en una lectura de ladiscapacidad desde una perspectiva moral, específicamente basada en la Ética del Reconocimientopropuesta por Axel Honneth. Recogemos y analizamos algunas de las dinámicas y de las luchas por elreconocimiento desde el punto de vista de un grupo de 25 jóvenes con discapacidades que aspirabana entrar a la Universidad Nacional de Colombia. Estos sujetos jóvenes participaron en grupos deconversación, y seis de ellos fueron entrevistados individualmente sobre el tema de sus experienciasautobiográficas. Concluimos que estos jóvenes y estas jóvenes reivindican su condición de sujetosapreciados por ellos mismos, reconocidos jurídicamente en equidad y valorados socialmente por susaportes.

 13. Dinámica hamiltoniana y control por modos deslizantes del Péndulo de Furuta

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francisco Javier Ibargüen

  2009-01-01

  Full Text Available En este artículo se analiza la dinámica hamiltoniana para un tipo de sistema no lineal subactuado, aplicado particularmente al Péndulo de Furuta. Se aplica una estrategia de control no lineal a partir de los modos deslizantes y moldeo de energía potencial, que permite con una sola ley de control elevar y sostener el Péndulo en su posición vertical. Este experimento fue implementado en la planta mencionada, la cual fue diseñada y construida como un modelo experimental para la línea de investigación de Sistemas No Lineales y Percepción del Programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad del Quindío.

 14. Dinâmica territorial no Pantanal brasileiro: impactos do turismo e propostas de planejamento

  OpenAIRE

  Carla Moura de Paulo

  2011-01-01

  O Pantanal, área de estudo do presente trabalho, se encontra em bom estado de conservação e abriga uma biodiversidade intrinsecamente relacionada com sua dinâmica local, principalmente com o pulso de inundação. Seus atributos naturais revelam um cenário propício para o desenvolvimento da atividade turística, que vem crescendo desde a década de 90, apoiada no discurso de compatibilizar o crescimento econômico com a conservação ambiental. Porém, esta prática pode representar uma séria ameaça de...

 15. Influencia del modelo elástico en la dinámica de estructuras articuladas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Muñoz, M.

  1997-06-01

  Full Text Available Influence in the dynamics of an articulated structure of sweep wooden, of the approximation to the material tension-deformation properties. A time-domain calculation method by finite differences has been used with a model of lumped masses in the nodes.

  Se estudia la influencia en la dinámica de una estructura articulada de barras de madera, de la aproximación a las propiedades tensión-deformación del material. Se ha adoptado un método de cálculo por diferencias finitas en el dominio del tiempo, con un modelo de masas concentradas en los nodos.

 16. Monotonic and Cyclic Behavior of DIN 34CrNiMo6 Tempered Alloy Steel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ricardo Branco

  2016-04-01

  Full Text Available This paper aims at studying the monotonic and cyclic plastic deformation behavior of DIN 34CrNiMo6 high strength steel. Monotonic and low-cycle fatigue tests are conducted in ambient air, at room temperature, using standard 8-mm diameter specimens. The former tests are carried out under position control with constant displacement rate. The latter are performed under fully-reversed strain-controlled conditions, using the single-step test method, with strain amplitudes lying between ±0.4% and ±2.0%. After the tests, the fracture surfaces are examined by scanning electron microscopy in order to characterize the surface morphologies and identify the main failure mechanisms. Regardless of the strain amplitude, a softening behavior was observed throughout the entire life. Total strain energy density, defined as the sum of both tensile elastic and plastic strain energies, was revealed to be an adequate fatigue damage parameter for short and long lives.

 17. Hacia un modelo traductológico dinámico (MTD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bolaños Cuellar Sergio

  2001-06-01

  Full Text Available

  En el presente trabajo se intenta mostrar la pertinencia de una aproximación holística que dé cuenta del proceso de la traducción y de su producto textualizado en el marco de un evento comunicativo. Para ello, se ha propuesto un Modelo Traductológico Dinámico (MTD que aspira a servir de herramienta conceptual y metodológica para la descripción, el análisis y la evaluación de la traducción. Se describen los componentes básicos del MTD, con especial énfasis en el componente textolingüístico y se analiza su funcionamiento e interrelaciones.

 18. Unsupervised SBAS-DInSAR time series generation: a small brick for building a Supersites ecosystem

  Science.gov (United States)

  Casu, F.; De Luca, C.; Elefante, S.; Imperatore, P.; Lanari, R.; Manunta, M.; Zinno, I.; Farres, J.; Lengert, W.

  2013-12-01

  Differential SAR Interferometry (DInSAR) is an effective tool to detect and monitor ground displacements with centimeter accuracy. The geoscience communities, as well as those related to hazard monitoring and risk mitigation, make extensively use of DInSAR. They take advantage from the current huge amount of SAR data and will benefit the incoming big data stream of Sentinel 1 system. The availability of this information makes possible the generation of Earth's surface displacement maps and time series with large spatial coverage and long time span and, often in conjunction to in-situ data, fosters advances in science. However, the managing, processing and analysis of such a huge amount of data is expected to be the major bottleneck, particularly when crisis phases occur. The emerging need of creating a common ecosystem in which data (space born and in-situ), results and processing tools are shared, is envisaged to be a successful way to address such a problem and contribute to information and knowledge spreading. The Supersites initiative as well as the ESA SuperSites Exploitation Platform (SSEP), through the ESA Grid Processing On Demand (G-POD) and Cloud Computing Operational Pilot (CIOP) projects, provide effective answers to this need. The existent tools for querying and analysing SAR data are required to be redesigned for both processing big data and for quickly replying to simultaneous user requests, mainly during emergency situations. These requirements push for the development of automatic and unsupervised processing tools as well as of scalable, widely accessible and high performance computing capabilities. The cloud-computing environment successfully responds to these objectives, particularly in case of spike and peak requests of processing resources linked to disaster events. In this work we present a parallel computational model for the Small BAseline Subset (SBAS) DInSAR algorithm as it was implemented within the computing environment provided by the

 19. Cinemática e dinâmica das cames

  OpenAIRE

  2008-01-01

  As cames ou ressaltos (ou ainda excêntricos) são acessórios mecânicos destinados a transformar rotações em movimentos rectilíneos, ou mesmo noutras rotações de amplitude geralmente limitada. As suas aplicações são bastante conhecidas sobretudo na indústria automóvel, com incidência nos motores a 4 tempos, onde as válvulas de admissão e escape são comandadas por excêntricos ou cames. Esta monografia descreve os princípios cinemáticos e dinâmicos do funcionamento das cames....

 20. Um caso de transtorno de personalidade borderline atendido em psicoterapia dinâmica breve

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cunha Paulo Jannuzzi

  2001-01-01

  Full Text Available Trata-se de um caso de Transtorno de Personalidade Borderline, encaminhado para a área de Psicoterapia Dinâmica Breve (PDB do Centro de Psicologia Aplicada da UNESP - Bauru/SP. O foco delimitado consistiu em trabalhar as características depressivas do paciente, buscando ajudá-lo a elaborar o luto pela perda de sua mãe. A análise deste caso veio corroborar a hipótese de que pacientes com transtorno de personalidade borderline também podem ser beneficiados com a PDB. A peculiaridade desta modalidade de atendimento está relacionada ao estabelecimento de objetivos terapêuticos (foco condizentes com as reais possibilidades e limites de cada paciente.

 1. Um dicionário na dinâmica da epidemiologia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Leopoldo Ferreira Antunes

  2016-03-01

  Full Text Available RESUMO: Este texto sintetiza a repercussão do livro "A Dictionary of Epidemiology " em suas duas mais recentes edições (2008 e 2014. Foram relacionadas as resenhas, debates e comentários sobre o livro na imprensa especializada, bem como as intervenções no debate de Miquel Porta, editor da publicação. Procura-se sublinhar a importância do dicionário na dinâmica do meio profissional, como elemento de aglutinação e debate, tanto antes como depois de sua publicação. Por fim, são apresentadas sugestões quanto aos novos rumos que poderão vir a ser tomados nas futuras edições desse volume.

 2. Unsupervised DInSAR processing chain for multi-scale displacement analysis

  Science.gov (United States)

  Casu, Francesco; Manunta, Michele

  2016-04-01

  Earth Observation techniques can be very helpful for the estimation of several sources of ground deformation due to their characteristics of large spatial coverage, high resolution and cost effectiveness. In this scenario, Differential Synthetic Aperture Radar Interferometry (DInSAR) is one of the most effective methodologies for its capability to generate spatially dense deformation maps at both global and local spatial scale, with centimeter to millimeter accuracy. DInSAR exploits the phase difference (interferogram) between SAR image pairs relevant to acquisitions gathered at different times, but with the same illumination geometry and from sufficiently close flight tracks, whose separation is typically referred to as baseline. Among several, the SBAS algorithm is one of the most used DInSAR approaches and it is aimed at generating displacement time series at a multi-scale level by exploiting a set of small baseline interferograms. SBAS, and generally DInSAR, has taken benefit from the large availability of spaceborne SAR data collected along years by several satellite systems, with particular regard to the European ERS and ENVISAT sensors, which have acquired SAR images worldwide during approximately 20 years. Moreover, since 2014 the new generation of Copernicus Sentinel satellites has started to acquire data with a short revisit time (12 days) and a global coverage policy, thus flooding the scientific EO community with an unprecedent amount of data. To efficiently manage such amount of data, proper processing facilities (as those coming from the emerging Cloud Computing technologies) have to be used, as well as novel algorithms aimed at their efficient exploitation have to be developed. In this work we present a set of results achieved by exploiting a recently proposed implementation of the SBAS algorithm, namely Parallel-SBAS (P-SBAS), which allows us to effectively process, in an unsupervised way and in a limited time frame, a huge number of SAR images

 3. A dinâmica setorial e os determinantes locacionais das microrregiões paulistas

  OpenAIRE

  Admir Antonio Betarelli Junior; Rodrigo Ferreira Simões

  2011-01-01

  Este trabalho analisa as características das 63 microrregiões paulistas pela sua dinâmica setorial e pelos seus fatores locacionais no período de 2000 e 2010. Para tanto, utiliza o método diferencial-estrutural, na modificação de Esteban-Marquillas, Análise de Componentes Principais (ACP) e análise de cluster. Os principais resultados alcançados indicam que o processo de interiorização da atividade econômica, iniciado no final dos anos 1970, beneficiou as microrregiões de Campinas, São José d...

 4. Comportamiento dinámico de puentes en arco con amortiguadores viscosos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nicolás Parra García

  2007-11-01

  Full Text Available En éste trabajo se presenta la respuesta sísmica analítica de dos puentes en arco de gran luz, sometiéndolos a un movimiento simulado que incluye efectos de fuente cercana. Para reducir la respuesta se exploró su comportamiento conectando los dos extremos del tablero con la subestructura por medio de amortiguadores viscosos. Se llevaron a cabo una serie de análisis en el plano de ambos modelos para identificar los amortiguadores óptimos. Los resultados indicaron que el uso de amortiguadores viscosos con comportamiento no lineal, ofrece una solución práctica para reducir la respuesta dinámica de estas estructuras.

 5. Transformando dinámicas generizadas: Propuestas de activistas de Movimientos Sociales mixtos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbara Biglia

  2003-11-01

  Full Text Available En este artículo, se quiere abordar el problema de las discriminaciones de género en situaciones cotidianas de interacción social desde una óptica ni optimista ni victimista. Por esto, más que limitarse a la constatación de la existencia del mismo, se ha intentado proponer posibles líneas de cambio y se ha limitado el campo de estudio a una realidad supuestamente avanzada respecto a este tema: la de los Movimientos Sociales. Algunas militantes nos contarán lo que, a su parecer, deberíamos hacer para que las relaciones de género en los movimientos sociales sean no-discriminatorias. Sus narrativas representan útiles instrumentos para el debate sobre la deconstrucción de las dinámicas sexistas.

 6. Star Trek: un viaje a las leyes de la dinámica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francisco José García-Borrás

  2005-01-01

  Full Text Available Este artículo viene a ser una propuesta didáctica para afianzar conceptos, tales como las leyes de la Dinámica, utilizando un atrayente recurso didáctico: el cine. El empleo de este recurso como elemento motivador, participativo, divulgador en el aula es una de las estrategias que permitirá dar respuesta a las dificultades que entrañan los conceptos que se imparten en nuestras clases de Física. Por otro lado, se aprovecharía el interés que despierta en nuestros alumnos los diversos medios de comunicación y las propiedades de los mismos

 7. Especificação do tamanho da defasagem de um modelo dinâmico

  OpenAIRE

  Camila Pedrozo Rodrigues Furlan

  2009-01-01

  Na literatura, muitas técnicas são propostas para determinar o tamanho da defasagem de um modelo de regressão dinâmico. Entretanto, nenhuma delas é completamente satisfatória e escolhas erradas implicam em sérios problemas na estimação dos parâmetros. Este trabalho apresenta uma revisão dos principais critérios de seleção de modelos disponíveis na metodologia clássica, assim como aborda uma maneira de determinar o tamanho da defasagem sob a perspectiva Bayesiana. Um estudo de simulação Monte ...

 8. Dinâmica Socio-Cultural da Cidade: A Conflitualidade dos Imigrantes Africanos em Lisboa

  OpenAIRE

  Anelino Francisco Silva

  2010-01-01

  O artigo analisa sobre a dinâmica sociocultural, o direito dos imigrantes à cidade, caso da Área Metropolitana de Lisboade Lisboa, traz uma reflexão do atual processo de inserção ou não dos imigrantes africanos de Angola, Cabo-Verde, São Tomé e Guine-Bissau, como um fator de conflito gerado pela sua permanência na cidade. A globalização atua no global-local, ajuizando a cidade reforçar as características local baseada da legitimidade cultural e política. A cidade metrópole precisa estar prep...

 9. Long term monitoring of urban subsidence by Permanent Scatterer DInSAR

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  TANG Yixian; ZHANG Hong; WANG Chao

  2007-01-01

  When using differential SAR interferometry (DInSAR) to monitor the surface deformation over a long time scale, it is often strongly affected by the spatial and temporal decorrelations and atmospheric dishomogeneities. The recently developed Permanent Scatterers (PS) technique proposed by Fertti et al. can overcome these difficulties by interpreting time-series of interferometric phase only at coherent point scatterers. In this study, we apply this PS technique using 25 ERS-1/2 scenes from 1992 to 2000 to monitor the subsidence in Suzhou. By using the linear deformation model, the deformation map in Suzhou urban area over the eight years is obtained. And the calculated results are in good agreement with the measurements of leveling.

 10. Dinámica interna de la empresa familiar exportadora Un caso de estudio

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jenny Romero B.

  2009-12-01

  Full Text Available El presente artículo tiene como finalidad describir la dinámica de los factoresinternos que intervienen en las exportaciones de las empresas familiares. Con este propósito se realizó un estudio de campo a doce empresas familiares ubicadas en la región zuliana de Venezuela. Los resultados obtenidos evidenciaron que la presencia del sistema familia influye en la decisión y conducción del proceso exportador, haciendo que el mismo se retrase, lentifique y se ejecute de manera desventajosa debido a la falta de recursos y capacidades que impone un sistema de valores que protege la propiedad familiar de la empresa, y que se manifiesta de un modo conflictivo en su gestión de comercio internacional.

 11. Dinámica global en galaxias elípticas

  Science.gov (United States)

  Pérez, M. J.; Cincotta, P. M.; Giordano, C. M.

  Con el propósito de determinar propiedades dinámicas globales en sistemas triaxiales no integrables, utilizamos una nueva herramienta conocida como ``Mean Exponential Growth factor of Nearby Orbits'' (MEGNO), introducida por Cincotta y Simó (2000). Esta técnica no sólo resulta eficiente para investigar ambas componentes del espacio fase, regular y caótica, sino que también, provee una medida de la hiperbolicidad en el dominio caótico que coincide con la dada por el Lyapunov Characteristic Number (LCN). Previamente este método ha sido aplicado al estudio de modelos simples, y últimamente en el campo de la Mecánica Celeste, al estudio de sistemas planetarios extrasolares. En esta presentación, ilustraremos algunas de las propiedades más importantes del MEGNO, aplic& acute;andolo al potencial tridimensional de Stäckel perturbado.

 12. Gestión dinámica de conocimiento organizacional

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Francisco Mirabal

  2015-08-01

  Full Text Available La presente investigación propone elementos que guían la conformación de organizaciones dinámicas en conocimiento de comportamiento inteligente, a partir del desarrollo de capacidades y estructuras distintivas articuladas que agregan valor diferenciador en la organización. Para ello, se efectuó un estudio no experimental donde se aplicó un modelo mixto complejo, que consistió en una revisión documental para identificar elementos del marco estratégico-táctico de sustentación, un intercambio con expertos con los fines de determinar aspectos mediadores, socializadores de sustento cognitivo y la elaboración de un estudio proyectivo para proponer soluciones que permitan una forma ágil de construir conocimiento para la acción. En el análisis se observó, que la gestión de conocimiento está condicionada mayormente por dominios cognitivos aislados, es poco socializada, no está generalmente interrelacionada con hechos significativos internos o externos y habitualmente, la información requerida, está desagregada en sistemas aislados. Asimismo, se prevé que para asimilar la alta variabilidad del entorno dar agilidad operacional, así como también facilitar la organización interna, es imprescindible articular objetos de conocimiento mediante estructuras integradas sistémicamente para que exista interconexión ágil desde la perspectiva individual, grupal y organizacional, tanto interna como externa para inducir de manera inteligente conocimiento que en forma dinámica genere acciones acertadas en tiempo real

 13. FACULTĂȚILE DE LA UNIVERSITATEA DIN CERNĂUȚI (1875-1919

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Constantin UNGUREANU

  2017-08-01

  Full Text Available În perioada 1875-1919, Universitatea din Cernăuţi a funcţionat cu trei facultăţi: teologie ortodoxă, drept şi filozofie. Un rol aparte în cadrul Universităţii l-a îndeplinit Facultatea de Teologie Ortodoxă. La această facultate au activat 15 pro­fesori titulari, dintre care 13 români şi doi ucraineni. Facultatea de Drept a fost cea mai bine frecventată. Facultatea de Filozofie din Cernăuţi a cuprins mai multe secţii: filozofie, istorie, filologie şi lingvistică, matematică şi ştiinţe naturale, limbi moderne, fizică, chimie. În ajunul războiului, la această facultate activau 28 de catedre, dintre care 16 în domeniul ştiinţelor filologice şi istorice şi 12 în domeniul ştiinţelor naturale.FACULTIES AT THE UNIVERSITY OF CHERNIVTSI (1875-1919During 1875-1919,ChernivtsiUniversitywas comprised of three faculties: orthodox theology, law and philosophy. The Faculty of Orthodox Theology played a special role within the University. This department was comprised of 15 full professors, of which 13 were Romanian and 2 Ukrainians. Faculty of Law was the best frequented. The Faculty of Philosophy in Chernivtsi was comprised of several departments such as philosophy, history, philology and linguistics, mathematics and natural sciences, modern languages, physics and chemistry. Just before the Great War, this Faculty was comprised of 28 departments of which 16 were specialized in philology and history while 12 were specialized in the natural sciences.

 14. Advanced Differential Radar Interferometry (A-DInSAR) as integrative tool for a structural geological analysis

  Science.gov (United States)

  Crippa, B.; Calcagni, L.; Rossi, G.; Sternai, P.

  2009-04-01

  Advanced Differential SAR interferometry (A-DInSAR) is a technique monitoring large-coverage surface deformations using a stack of interferograms generated from several complex SLC SAR images, acquired over the same target area at different times. In this work are described the results of a procedure to calculate terrain motion velocity on highly correlated pixels (E. Biescas, M. Crosetto, M. Agudo, O. Monserrat e B. Crippa: Two Radar Interferometric Approaches to Monitor Slow and Fast Land Deformation, 2007) in two area Gemona - Friuli, Northern Italy, Pollino - Calabria, Southern Italy, and, furthermore, are presented some consideration, based on successful examples of the present analysis. The choice of these pixels whose displacement velocity is calculated depends on the dispersion index value (DA) or using coherence values along the stack interferograms. A-DInSAR technique allows to obtain highly reliable velocity values of the vertical displacement. These values concern the movement of minimum surfaces of about 80m2 at the maximum resolution and the minimum velocity that can be recognized is of the order of mm/y. Because of the high versatility of the technology, because of the large dimensions of the area that can be analyzed (of about 10000Km2) and because of the high precision and reliability of the results obtained, we think it is possible to exploit radar interferometry to obtain some important information about the structural context of the studied area, otherwise very difficult to recognize. Therefore we propose radar interferometry as a valid investigation tool whose results must be considered as an important integration of the data collected in fieldworks.

 15. Diabetes na infância / adolescência: conhecendo a dinâmica familiar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michelle Darezzo Rodrigues Nunes

  2007-04-01

  Full Text Available A doença crônica apresenta como peculiaridades marcantes duração e risco de complicações, exigindo cuidados permanentes, colocando em evidência o papel da família, principalmente quando se refere à criança. Neste estudo objetivamos identificar quais os significados que a situação de doença crônica, diabetes, gera na dinâmica familiar. O referencial teórico e metodológico foram INTERACIONISMO SIMBÓLICO e TEORIA FUNDAMENTADA NOS DADOS, respectivamente. A pesquisa foi realizada no primeiro semestre de 2004, com seis famílias, entrevistadas com a questão norteadora “O que mudou na dinâmica familiar após a descoberta do diabetes do filho?” Na categorização dos dados identificamos 4 grandes temas: “Vida girando em torno da doença do filho” a descoberta da doença insere-se na história da família como algo que divide a vida em antes e depois; “Buscando algo que os fortaleça” refere-se ao conhecimento e equilíbrio emocional para cuidar do filho; “Precisando alterar a rotina” a mudança é inevitável e radical, sendo a alimentar a mais evidente; “Convivendo com o perigo” é vivenciar constante preocupação com as descompensações. Cada vez mais é necessário, para a enfermagem e demais profissionais da saúde, compreender as demandas de cuidado manifestadas pela família de modo a desenvolver ações que tenham ressonância efetiva sobre essa população.

 16. Dinâmicas sociais e estados de humor Social dynamics and mood states

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Flávio Rebustini

  2012-06-01

  Full Text Available O objetivo do estudo foi avaliar as relações das dinâmicas sociais (família, amigos e escola; i.e., três fatores sociais sobre os estados de humor. A pesquisa foi realizada com uma equipe feminina de voleibol (14/15 anos. Aplicou-se o teste POMS (Profile of Mood States para mensurar os estados de humor. Foi utilizada uma escala de 1 (muito mal a 5 (muito bem para que as atletas avaliassem cada um dos três fatores. Os resultados apontaram correlações significativas entre as escalas e os estados de humor; e diferenças significativas entre os níveis de intensidade apontados na escala dos três fatores e os estados de humor. Os resultados indicam clara interferência das dinâmicas sociais sobre os estados de humor, portanto, as interferências sociais não podem ser descartadas na preparação do atleta.The aim of this study was to evaluate the impact of social dynamics (family, friends and school; i.e., three social factors on mood states. The survey was conducted with a women's volleyball team (14/15 years. The POMS test (Profile of Mood States was employed to measure the team's mood states. The athletes assessed the three factors by the use of a Likert scale ranging from 1 (very bad to 5 (very good. Results showed significant correlations between scales and mood states, and significant differences between the intensity levels representing their moods for each of the three factors. The results show clear interference of social dynamics on the mood states. Therefore, social interference cannot be ignored during an athlete's training program.

 17. Barandillas de protección personal con solicitación dinámica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pomares, J. C.

  2013-06-01

  Full Text Available Safety guardrails with dynamic loads, B and C types conforming EN 13374, are devices used as collective protection for people against height falls and for retaining materials. This system can include a safety net anchored to a support structure for its vertical use (U system, EN 1263. In this paper, fundamental aspects are analysed, as design, mechanical requirements and solution for the hard points that arise at supports of the system, able to seriously injure falling people. So, a ballast fall against this system has been studied, by modelling it with dynamic finite elements and analytical kinetic considerations, to obtain useful conclusions about geometry, cross section of the supports, maximum deflection and impact factor over the injured. It allows to suggest normative text improvements.Las barandillas de seguridad con solicitación dinámica, tipos B y C según UNE-EN 13374, son el conjunto de componentes destinados a la protección colectiva de las personas contra las caídas a un nivel inferior y a retener materiales. Frecuentemente incorporan una red de seguridad. En este artículo se analizan aspectos fundamentales como su diseño, sus requisitos mecánicos y la solución a la problemática que suponen los soportes o puntos duros capaces de producir lesiones al accidentado. Para este fin, se ha estudiado el fenómeno de la caída de un lastre sobre tales redes con distintos modelos numéricos de elementos finitos en régimen dinámico y mediante consideraciones analíticas cinemáticas, obteniendo conclusiones útiles como la forma geométrica necesaria, la escuadría de los perfiles que constituyen el bastidor de la red, y los factores de impacto que sufren los accidentados. Ello permite sugerir mejoras al texto normativo.

 18. Reconfiguração dinâmica de linhas de montagem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ormeu Coelho da Silva Júnior

  2010-04-01

  Full Text Available Neste trabalho se propõe um novo problema envolvendo linhas de montagem. Nele se considera a necessidade de reconfiguração devido à mudança no tempo de ciclo requerido. Para tratá-lo, foram propostos quatro modelos de programação inteira mista, sendo três deles baseados em um horizonte de planejamento discretizado em períodos, o que dá ao problema um caráter dinâmico. Simultaneamente, força-se a suavização da carga de trabalho entre as estações, limitando-a com valores mínimos e máximos. Os modelos foram implementados em um pacote comercial de programação matemática e os resultados de alguns testes preliminares são reportados. Comparações entre o uso sucessivo de abordagens clássicas (tipo SALBP e a modelagem dinâmica demonstram a superioridade da abordagem proposta.In this paper we present a new problem involving assembly lines. It arises when successive variations in the cycle time force line re-configuration. We propose four mixed integer programming formulations for the problem, three of them using a time horizon divided in periods. Such assumption gives the problem a dynamic character. The models try to smooth the workload among the stations by forcing it to fall between minimum and maximum values predefined by the user. They were implemented in a commercial package for mathematical programming and some results are reported. Comparisons were made against the repetitive use of classical models (SALBP like to demonstrate the superiority of this new approach.

 19. Post-socialist Queer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zvonimir Dobrovic

  2013-09-01

  Full Text Available At times it seems as if the globalised world exists not as the glorious summit of human history but as a multiple universe of parallel realities. While globalisation is marketed as if it has shrunk the world, I often wonder if it is critical thinking that has shrunk and conformed to the new set boundaries, while the world remains as vast as ever.

 20. Credibility:the Fundamental Moral Orientation of Socialist Core Value%诚信:社会主义核心价值的基本道德取向

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  贺善侃

  2012-01-01

  Among the socialist moral orientations stipulated by the socialist core value and the basic criteria of civic virtues,credibility is undoubtedly the basic one.As the foundation of virtue building,credibility has an important meaning for cultivating our moral character,governing the country,and developing the socialist market economy.The view on credibility is a main thread penetrating through the socialist concept of honor and disgrace.Credibility is the foundation for maintaining the harmonious society.And first of all,the harmonious society in the true sense must be a society of credibility.%在社会主义核心价值所规定的社会主义道德取向和公民道德的基本规范中,诚信无疑是其中最为基本的道德取向。诚信作为道德建设的根本,对于立身、治国意义重大,对于发展社会主义市场经济意义重大。诚信观是贯穿于社会主义荣辱观之中的一根主线。诚信是维系和谐社会的基础,真正意义上的和谐社会必须首先是诚信社会。

 1. 论社会主义核心价值观文化自信的培育和保障%The Research on Cultivation and Indemnification of the Socialist Core Values of Cultural Self-confidence

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  张冬梅; 李长泰

  2016-01-01

  The key to the long-term development of the Socialist Core Values lies in the degree of people's cultural confidence in the Socialist Core Values. In traditional Chinese values of inoculation and under the guidance of Marxism,the Socialist Core Values is provided with deep cultural roots and cultural values,view of cultural self-confidence provides theoretical basis. At cultural education, national conditions, moral reconstruction, system construction,social reform etc. five aspects protect cultivation of the socialist core values of cultural self-confidence.%社会主义核心价值观的长远发展,关键在于人们对社会主义核心价值观的文化自信程度。在中国传统价值观的孕育和马克思主义思想的指引下,社会主义核心价值观具有深厚的文化根基和文化价值,为社会主义核心价值观的文化自信提供了理论依据。我们必须从文化教育、国情教育、道德重建、制度建设、社会改革等多方面保障社会主义核心价值观文化自信的培育。

 2. 新媒体环境下大学生社会主义核心价值观教育探析%Exploration on Education of Socialist Core Values under the Environment of New Media

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  吴炜

  2015-01-01

  With the rapid development of new media, people's life, learning and work have been affected by the new media. The inlfuence of new media to contemporary socialist core value education can not be ignored. With the widespread of new media, it can promote the publicity of socialist core values, and provide a broader platform for the education. It is an significant research subject to use new media to strengthen the socialist core values education. By the analysis on the connotation of new media the paper analyzes the inlfuence of new media to the socialist core value education and puts forward the corresponding countermeasures, in order to provide a reference.%随着新媒体的迅速发展,人们的生活、学习及工作都受到了新媒体的影响.新媒体对当代社会主义核心价值观教育的影响也不可忽视,利用新媒体加强社会主义核心价值观教育是当前广大教育者重要的研究课题.通过新媒体对社会主义核心价值观教育的影响进行分析,提出相应对策,以期提供可借鉴经验.

 3. 大学生社会主义核心价值观培育视域下的志愿服务%Volunteer Service in the Perspective of the Socialist Core Values Cultivation of College Students

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  马传浩

  2016-01-01

  volunteer service is a carrier of socialist core values of college student practice. In order to ensure the direction and effect, volunteer service must adhere to the socialist thoughts as its instruction, abandoning the western concept of civil society and pursuing people's social value; it must advocate the volunteerism of dedication, love, mutual aid and progress, highlighting the spirit connotation of socialist core values;it must abandon the utilitarian thoughts and formalism, focusing on helping vulnerable groups and really keeping highly consistent with the socialist core values in practice.%志愿服务是大学生践行社会主义核心价值观的一个载体。为保证方向和效果,志愿服务必须坚持社会主义思想为指导,扬弃西方公民社会理念,以建设人民社会为价值追求;必须倡导奉献、友爱、互助、进步的志愿精神,突出社会主义核心价值观的精神内涵;必须摒弃功利思想和形式主义,着力帮扶弱势群体,在实践上真正与社会主义核心价值观保持高度一致。

 4. The Socialist Legal Administration Culture:Connotation,Motivation and Path%社会主义法治行政文化:内涵、理据及路径

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  秦勃

  2016-01-01

  The socialist legal administrationculture is our country′s important component part of the administration cul-ture,including the basic meaning of socialist legal system and conforming to the basic requirements of “there being laws to abide by,ensuring that laws are observed,and being strict in enforcing the laws and lawbreakers being brought to justice”.The socialist administration culture is an important reference of administration according to law,which reflects the basic idea of socialist administration spirit.Marxism rule by law thought,socialist administration culture theory and western administration culture theory are the theoretical bases and gist of existence of the socialist administration culture. In the transformation period of society,it should continue to play the positive role of the socialist administration and needs to devote time and energy in cultivating the administrative rule of law idea,improving the administrative legal system,strengthening the administrative organization construction and absorbing the excellent administration culture, and so on.%社会主义法治行政文化是我国行政文化的重要组成部分,包含了社会主义法制的基本要义,与“有法可依、有法必依、执法必严、违法必究”的基本要求相契合。社会主义法治行政文化是依法行政的重要依据,体现了社会主义行政精神的基本要旨。马克思主义法治思想、社会主义行政文化理论和西方行政文化理论是社会主义法治行政文化存在的理论基础和依据。在社会转型期,要继续发挥社会主义法治行政文化的正向作用,需要在培育行政法治理念、完善行政法律制度、加强行政组织建设和吸收优秀行政文化等方面下功夫。

 5. Dinámica y crecimiento de los granos de polvo en la nebulosa protoplanetaria

  Science.gov (United States)

  de La Fuente Marcos, Carlos

  2001-06-01

  En el escenario estándar de la formación planetaria, los planetesimales (cuerpos de tamaño kilométrico) crecen a partir de granos de polvo, similares a los interestelares, embebidos en un disco gaseoso denominado nebulosa protoplanetaria. Durante esta etapa, los movimientos del gas pueden tener gran influencia en la dinámica y el crecimiento de los granos de polvo, dado que el flujo kepleriano del gas frena el movimiento de los mismos haciendo que caigan hacia el Sol, y la turbulencia inhibe la inestabilidad gravitacional de la capa de polvo. Aunque se acepta que los planetesimales fueron los elementos constituyentes de los planetas, todavía se desconoce cómo se produjo la formación de los mismos. Por esta razón, en los estudios más recientes, existe un renovado interés por comprender mejor la evolución de la capa de polvo inmersa en el disco gaseoso de la Nebulosa. El gas que fluye en el disco puede engendrar estructuras carentes de simetría axial, como por ejemplo ondas espirales y vórtices, a partir de gran variedad de mecanismos de excitación e inestabilidad. En 1995, Barge y Sommeria pusieron de manifiesto que la existencia de vórtices gaseosos persistentes en la nebulosa solar tendría importantes consecuencias sobre la formación de los planetesimales y el posterior crecimiento de los planetas gigantes. La investigación desarrollada en esta Tesis analiza la relación entre el polvo y el gas debida al acoplamiento por fricción dinámica entre ambos; en concreto, se estudia el efecto del flujo medio del gas sobre la dinámica de las partículas de polvo. El primer objetivo es investigar en profundidad los procesos de captura y crecimiento de los granos de polvo dentro de un vórtice y su posible relevancia en cuanto a la formación de los planetesimales. El segundo objetivo es la exploración de los efectos de ondas espirales propagándose en el disco gaseoso sobre la dinámica y el crecimiento de las partículas. La presencia de líneas de

 6. Identificación y descripción de procesos reales en la universidad EAFIT bajo la perspectiva de sistemas dinámicos

  OpenAIRE

  Álvarez, P. A.; Giraldo, M. C.; Vélez, C. M.

  2010-01-01

  Este trabajo está enfocado hacia el estudio de los sistemas dinámicos en la universidad EAFIT, a partir de visitas realizadas a los laboratorios de la universidad, haciendo una breve descripción de máquinas y procesos bajo la teoría de los sistemas dinámicos, teniendo en cuenta las características más importantes de un sistema dinámico como lo son: entrada, salidas, posibles perturbaciones. Dejando así un importante apoyo para quienes después se puedan interesar tanto en describir como llegar...

 7. 新媒体环境下社会主义核心价值观的心理认同%On the Socialist Core Values of the New Media Environment Psychological Identity

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  常沛

  2015-01-01

  从社会主义核心价值观的主导地位入手,全面客观地考察和梳理新媒体环境对社会主义核心价值观的影响,提出实现社会主义核心价值观的有效传播、实现真正认同的关键点是充分利用和发挥新媒体的优势,引导广大人民群众形成对社会主义核心价值观的理性认知和情感认同,主要方法和途径是充分利用和发挥新媒体与社会主义核心价值观的互动机制,即以新媒体为载体传播社会主义核心价值观,以社会主义核心价值观引领新媒体建设,使新媒体健康发展。%From the dominance of socialist core values the paper starts with a comprehensive and objective investigation and sortion of the impact of the new media environment socialist core values. This paperfigures out that the key point to achieve effective dissemination of socialist core values is to take advantage of new media on rational cognition and emotion recognition. The main methods and approaches are full utilization of mechanism between new media and interactive of socialist core values. That is, the spread of new media as the carrier core values of socialism, socialist core values lead to the construction of the new media, so that the healthy development of the new media.

 8. 论马克思恩格斯的社会主义价值观及其中国化演进%On Marx and Engels’ Socialist Values and Chinese Evolution

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  刘於清

  2014-01-01

  Marx and Engels’ socialist values aim at working for the interests of the vast majority of the people ,up-holding social fairness and justice and promoting the comprehensive development of individuals .There are several main ways to the understanding of the socialist values:in the socialist and communist concepts ,in the analysis and criticism of capitalism and in the description of the future society .Chinese Communist Party is the inheritors and innovators of Marx and Engels’ socialist values ,constantly pushing forward the evolution process of Marx and Engels’ socialist values .%马克思恩格斯的社会主义价值观包含了为绝大多数人谋利益、坚持社会公平与正义、促进人的全面发展等内容。对社会主义价值的深刻认识主要产生路径有:蕴含在他们的社会主义和共产主义的概念当中,形成于对资本主义剖析和批判之中,也产生在他们对未来社会的描述当中。中国共产党是马克思恩格斯社会主义价值观的继承者和创新者,不断推进着马克思恩格斯社会主义价值观的中国化进程。

 9. On the Approach of Socialist Core Values into the Path of Ideological and Political Course%社会主义核心价值观融入思政课途径探讨

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  廖正华

  2014-01-01

  24 words of the party's big report concise words of socialist core values reflect the country of the most basic,most important,the most important social relations,society China's socialist value goal and value pursuit. Socialist core are values are the soul of flourishing the society,leading the contemporary college students need to grow up. Taking practical and effective way to make the socialist core values into the higher school ideological and political theory course,in the contemporary college to cultivate main channel and position in the practice of socialist core values,is long in ideological and political education in colleges and universities in China,strength-ening the thrift foundation engineering.%党的十八大报告凝练的24字社会主义核心价值观反映了我国最基本、最核心、最重要的社会关系,体现了我国社会主义的价值目标和价值追求。社会主义核心价值观是“兴国之魂”,是引领当代大学生成长成才的需要。采取切实可行、卓有成效的途径使社会主义核心价值观融入高等学校思想政治理论课,是在当代大学生中培育和践行社会主义核心价值观的主渠道和主阵地,是我国高等学校思想政治教育中凝神聚气、强基固本的基础工程。

 10. 中国特色社会主义制度的内涵、特征及其完善%Connotation,Characteristics and Improvement of the Socialist System with Chinese Characteristics

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  孙国栋

  2016-01-01

  According to the spirit of the eighteenth congress of the Party ,the scientific connotation and basic features and internal relations of the socialist system with Chinese characteristics has been studied .For this purpose ,we must explore and perfect the socialist system with Chinese characteristics in practice .In contemporary China ,based on development practice with the time and guided by the system of theories of so‐cialism with Chinese characteristics ,we must adhere to the socialist direction of reform ,improve the party's leadership and ruling ability ,strengthen the system construction and the rule of law construction ,and active‐ly cultivate the socialist core value system ,in order to perfect the socialist system with Chinese characteris‐tics .%依据党的十八大精神,对中国特色社会主义制度的科学内涵、根本特征以及内在联系进行了研究,得出结论,必须要在实践中对中国特色社会主义制度进行完善、发展。因此,在当代中国,必须立足时代发展实践,以中国特色社会主义理论体系为指导,坚持改革的社会主义方向,提高党的领导和执政能力,加强制度建设,强化法治建设,培育“中国特色”的社会主义核心价值体系,从而完善中国特色社会主义制度。

 11. A Study of Political Ecology of the Socialist System with Chinese Characteristics%中国特色社会主义制度的政治生态学考察

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  邹谨

  2015-01-01

  The ecological system of the Chinese characteristic socialist system is hierachical,which can be divided into macro,medium and micro ecological systems. The Chinese characteristic socialist system resulted from the change of politi-cally ecological environment. It mainly pursues the law of contradiction,of natural selection and of ecology. It's necessary to co-evolute the Chinese characteristic socialist system and the politically ecological environment so as to promote the evo-lution of the Chinese characteristic socialist system. It is necessary to improve the input and output model of substance,en-ergy and information to raise the ecological efficiency of politics. And it is necessary to maintain the balance of micro ecolo-gy of the Chinese Characteristic socialist system.%中国特色社会主义制度的生态系统具有层次性,可分为宏观、中观、微观生态系统。中国特色社会主义制度的确立是顺应政治生态环境变化的结果。中国特色社会主义制度主要奉行矛盾法则、自然选择法则以及生态位法则。要促进中国特色社会主义制度的进化,必须实现中国特色社会主义制度与政治生态环境的协同进化;优化中国特色社会主义制度的物质、能量和信息输入—输出模式,提高政治生态效率;维护中国特色社会主义制度的微观生态平衡。

 12. 论辅导员以社会主义核心价值体系引领高校校园文化%College Student Advisor Campus Culture with the Socialist Core Value System

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  刘锦华; 张建

  2014-01-01

  As the building of socialist advanced culture, an important part of campus culture is a socialist core value system is an important carrier.college student advisors should fully understand the socialist core value system to lead the campus culture, the importance of building a socialist core value system of the profound grasp of the bas-ic content of the campus culture always adhere to the socialist core value system-oriented features, to mobilize the main motivation of students to carry out a variety of campus cultural activities, play network media effects.%作为社会主义先进文化建设的重要组成部分,高校校园文化是社会主义核心价值体系的重要载体。高校辅导员应充分认清以社会主义核心价值体系引领高校校园文化建设的重要性,深刻把握社会主义核心价值体系的基本内涵,在校园文化建设中始终坚持社会主义核心价值体系的导向功能,调动学生的积极性,开展丰富多彩的校园文化活动,发挥网络传播媒介的效应。

 13. Implementation of pasture leasing rights for mobile pastoralists – a case study on institutional change during post-socialist reforms in Azerbaijan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Regina Neudert

  2015-09-01

  Full Text Available Our study focuses on pasture reform in Azerbaijan within the context of transition and pasture reform in Central Asian and Caucasian countries. Despite the rapid emergence of individualised rights for pasture plots, which is an exceptional development in this region, pasture reform in Azerbaijan has received little attention in the scientific literature. Using evidence from an empirical case study we analyse the implementation and outcomes of the reform process for pastoral land in the context of the macroeconomic development in Azerbaijan and in comparison to pasture reforms in other post-socialist transition countries. We apply the evolutionary theory of property rights to explain and analyse the exceptionally rapid emergence of individual property rights to pasture in Azerbaijan.

 14. 试论社会主义义利观的价值取向%On the Value Orientation of the View on Socialist Justice and Interest

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  史成虎

  2011-01-01

  The value orientation of socialist view on justice and interest shows the combination of justice and interest, and unification of national, collective and individual interests. With the collectivism as principle, serving people as nucleus, and justice first as premise, we can achieve the dialectic unity of justice and interest.%社会主义义利观的价值取向体现了“义”与“利”的结合,国家、集体、个人的利益的统一;以集体主义为原则,以为人民服务为核心,在以义居首的前提下实现义利的辩证统一。

 15. Establishing a quality management system according to DIN EN ISO 9001:2000 in an Academic Radiological Department; Aufbau eines Qualitaetsmanagementsystems nach DIN EN ISO 9001:2000 in einer radiologischen Universitaetsklinik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Adam, G.; Lorenzen, J.; Krupski, G.; Schackmann, R.; Steiner, P. [Universitaetsklinikum Hamburg-Eppendorf (Germany). Klinik und Poliklinik fuer Diagnostische und Interventionelle Radiologie; Reuter, H.; Paschen, U. [Universitaetsklinikum Hamburg-Eppendorf (Germany). Stabstelle Medizinische Qualitaetssicherung

  2003-02-01

  Purpose: Establishing a quality management (QM) system according the guidelines of DIN EN ISO 9001:2000 in an academic radiological department. Materials and Methods: To fulfill the requirements of an academic radiological department a quality management system according the guidelines of DIN EN ISO 9001:2000 has been established within one year. All important educational, research and patient care issues have been discussed in plenary sessions of all employees of the department twice a week. All core processes of the department have been documented as process instructions and standard operation procedures. Results: Supported by the staff unit 'quality assurance' of the university hospital, the QM system has been established during one year. Assisted by all parties of the department, obliging regulations have been established which are well accepted in the daily routine clinical work but also in research and education. The implementation of the QM system caused an additional work load. However, spreading the work load by a consequent responsibility assignment, it could be reduced effectively. (orig.) [German] Zielsetzung. Aufbau eines Qualitaetsmanagementsystems nach DIN EN ISO 9001:2000 in einer radiologischen Universitaetsklinik. Material und Methoden: Innerhalb eines Jahres wurde ein Qualitaetsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001:2000 implementiert. Die fuer die Aufgaben in Lehre, Forschung und Krankenversorgung wichtigen Arbeitsablaeufe wurden in zwei Sitzungen pro Woche im Kreise aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diskutiert und in Form von standard operation procedures und Verfahrensanweisungen dokumentiert. Ergebnisse: Unterstuetzt von der Stabstelle Medizinische Qualitaetssicherung, deren konzeptionelle Vorarbeit und Beratung wesentliche Entwicklungsarbeit ersparte, wurde das System innerhalb eines Jahres implementiert. Durch die konsequente Unterstuetzung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung konnten fuer alle Arbeitsbereiche

 16. The state at the brakes. Pt. 1. The long way from DIN 4108 to EnEV; Der Staat als Bremser. T. 1. Der lange Weg von der DIN 4108 bis zur EnEV

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Eicke-Hennig, Werner [Institut Wohnen und Umwelt, Darmstadt (Germany)

  2010-11-15

  Due to the oil crisis in the year 1973, the former substantial energy consumption of buildings had to be reduced. However, first successes were very meagre. The contribution under consideration reports on the long way from the regulation DIN 4108 up to the Energy Saving Ordinance (EnEV). The first part of this multipart contribution is concerned with the difficult birth of the thermal insulation regulation and comments the period of time up to their first amendment in the year 1984.

 17. Reflections on the Ways of Cultivating the Socialist Core Values%社会主义核心价值观培育路径之思考

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  卫莉

  2015-01-01

  The socialist core values of twelve words have been constructing since the reform and opening up, but they are not mature now. We should actively explore the ways of cultivating the socialist core values according to the law of the value identification and propagation. Firstly, the nation should create the essential conditions for the mass identification by reason­ able social structure and system arrangement; secondly, as the main channels of the value socialization, the school and the mass media should play positive and effective roles; Finally, the citizen interaction such as public discussion and citizen mu­ tual aid can lay solid life foundation for the formation of the core values.%自改革开放以来,中国社会主义核心价值观十二个方面的内容就处于不断的建构之中,然而直至目前大多没有发展成熟。今后我们应该依据价值观的认同与传播规律,积极探索社会主义核心价值观的培育路径:首先,国家须通过合理的社会结构和制度安排创造核心价值观大众认同的根本条件;其次,学校教育和大众传媒作为价值社会化的主要渠道应发挥正面的、有效的作用;最后,通过公共讨论和公民互助等公民互动实践,为核心价值观的生成奠定坚实的生活基础。

 18. FINANCIAL SECTOR AND GROWTH PROCESS IN SOUTH-EASTERN EUROPE'S FORMER SOCIALIST COUNTRIES: COULD A KALDORIAN CUMULATIVE CAUSATION APPROACH HELP TO BETTER UNDERSTAND THE LINKS BETWEEN THEM?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stavroula DIMKOU

  2017-07-01

  Full Text Available The reform and development of the financial sector was one of the most significant challenges that the former socialist countries faced during their transition to a market economy. At the start of this transition, their financial system was underdeveloped and centralised (monobank, where the central bank of each economy also functioned as a commercial bank. The restructuring, integration and development of the financial sector to enhance viability and enable it to respond to new demands was imperative, particularly for economic growth and the convergence of these economies with the developed economies of the region. This process of financial integration suffered a powerful shock with the economic crisis transmitted to the region in 2009. The initial aim of this paper is to highlight the problems created after the global economic crisis affecting the financial institutions of the former socialist countries of South-eastern Europe, as well as the problems that already existed, though not apparent, and were nevertheless exacerbated by the outbreak of the crisis. An attempt to investigate the role of the financial sector, dominated by the banking sector, follows, with regard to achieving macroeconomic equilibrium among the economies of the countries in the region and the potential for sustaining it in future as part of a path to growth. To fully satisfy this goal, we propose that it is preferable to avoid a linear approach to the issue, abandoning equilibrium theory to adopt an analysis inspired by the method of cumulative causation, based on the work of Nicholas Kaldor. Our analysis allows us to postulate that, in a post-crisis period, conditions prevail for the potential appearance of future structural impasses of a cumulative nature, which could lead to a systemic crisis and leave the development process of the region's economies exposed.

 19. Student Leadership and the Socialist Core Values Education%学生领导力与核心价值观教育

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  翁文艳

  2012-01-01

  To strengthen the socialist core values education to students in the national education is a matter of major issues in China's future talent pool and social sustainable development. In order to solve the current practical problems in students' values, western values education in moral education is worth learning. The contents and methods of current values education in school of China need further development. Values education is indicated as the core of student leadership education. Student leadership education attaches importance to the cultivation of social responsibility, and to the cultivation of the ability to influence others through which students participate in community activities actively. Student leadership education has cultural compatibility, so it is suggested that we can use it as a new way to the student education of the socialist core values.%在国民教育中加强对学生的社会主义核心价值观教育,是事关我国未来人才储备和社会可持续发展的重大问题。为破解当前我国学生价值观方面的现实问题,西方德育中价值观教育值得借鉴。我国当前学校价值观教育的内容和方法有待进一步发展。学生领导力教育以价值观教育为核心,重视社会责任感的培养,重视让学生积极参与社区活动培养影响他人的能力,且具有文化兼容性,可以成为社会主义核心价值观教育的一种新途径。

 20. Networking Exploration in Cognition of Socialist Core Value System%社会主义核心价值体系认知的网络化探索

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  白毅

  2014-01-01

  认知是社会主义核心价值体系建设的逻辑起点,网络为之提供了正负两个方向的力量,并演化成为这两种力量博弈的角力场。在实践中,应该以理论大众化增强认知客体的感染力、以应用合理化提高认知工具的支持力、以监管制度化强化认知情境的引导力、以素质现代化促进认知主体的觉察力,不断弘扬网络正向能量,抑制负向能量,使人民群众能够借助网络科学认知社会主义核心价值体系的理论精髓。%Cognition is the logical foundation of the construction of socialist core value system.The Internet, which provides that with both positive and negative power,is becoming a platform for the two rival forces. In practice,enhance the influence of cognitive obj ects by popularizing the theories,make cognitive tools more supportive by applying them reasonably,reinforce the guidance of cognitive circumstances with more institutional supervision,and improve the insight of cognitive subj ects by modernizing their qualities.Con-stantly strengthen the positive power,and restrain the negative one so that the public can understand the theoretical essence of socialist core value system through network science.

 1. The Rational Examination of the Socialist Marketing Economy%对社会主义市场经济的理性审视

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  刘林元

  2012-01-01

  The marketing economy and planned economy should be combined and complement each other because they both have advantages and disadvantages. Economic system of socialism with Chinese characteristics should carry out planned marketing economy system which integrates planned economy and marketing economy, and is not single marketing economy. Socialist marketing economy has common features of the marketing economy and has the same internal contradictions as other kinds of marketing economies, which are the economic causes of current serious corruption. Confronted with the personal egoism values stimulated by marketing economy, we should uphold and develop the socialist collectivism values and ethics.%市场与计划各有其长短,应该互相结合,互相补充。中国特色的社会主义经济体制应该实行计划与市场相结合的计划市场经济体制,而不是单一的市场经济体制。社会主义市场经济具有市场经济的共同特点,存在着一般市场经济所具有的内在矛盾,这是当前严重腐败现象产生的经济根源。面对市场经济引发的个人利己主义价值观,应该坚持和发扬社会主义集体主义价值观和道德观。

 2. On Hu Jintao's Ideas About Socialist Modernization With Chinese Characteristics%论胡锦涛中国特色社会主义现代化思想

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  孙粤文

  2015-01-01

  Hu Jintao's socialist modernization ideas with Chinese characteristics are formed in the lessons of the ancient Chinese civilization, the essence of the world modern thought, the inheritance of Deng Xiao-ping's modern ideological core thought, the constant summary of the practical experience of the modernization. The socialist modernization with Chinese characteristics is “Chinese-style modernization”based on the theory of scientific outlook On development as a guide, which takes the livelihood of the people as the value orientation, a harmonious society as objectives and tasks, the creative innovation as the driven power source, the construction of the Party as security power.%胡锦涛中国特色社会主义现代化思想是在汲取古老中华文明和世界现代化思想精髓,继承老一辈领导人的现代化思想内核,不断总结改革开放和现代化建设实践经验基础上形成的。中国特色社会主义现代化是以科学发展观为理论指导,以民生人本为价值取向,以和谐社会为目标任务,以改革创新驱动为动力源泉,以党的建设为保障力量的“中国式现代化冶。

 3. Profesionalismus a amatérismus v zrcadle socialistického sportu [Professionalism and amateurism in the mirror of the socialistic sport

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Brigita Stloukalová

  2008-02-01

  century, when sport got itself into totally new social conditions determined with two world economical systems. The longstanding International Olympic Committee chairman Avery Brundage resisted pressure of the international sport associations and the national Olympic committees, his successor Lord Michael Killanin gave free play to it. Juan Antonio Samaranch who became unrestricted dictator of the Olympic movement in 80th and 90th of the 20th century opened gates with final validity. Just he provided for a payment of the high financial fees according to the socialistic model of the sport system. The XXIV. Olympic Games in Soul in 1988 were important in this because tennis players celebrated their come back on the Olympic stadiums after sixty-four years. Tennis was typical representative of the professional sport. What relation was between socialistic and capitalistic sport? Were athletes from the socialistic countries professionals? How the socialistic countries accepted changes into the Olympic movement in 80th of the 20th century? These and other questions keep one of keys for understanding contemporary situation in sport with his troubles: height of the athletes' fees, commercialisation, advertisement and promotion in the media, doping a fair play. I miss ethical and philosophical point of view on the professional sport problems. I continue my historical point of view in presented article. I want to show some lesser-known aspects of the professional sport and remind relations of the socialistic countries to the top sport during cold war. The thirst to succeed in the medal duel contributed to growth of the demands on sportsmen. The training took more and more time. That is why was increasingly impossible for sportsmen to have an occupation or studies. It proves that not only wealthy companies stood at the professional sport emancipation but also specific understanding of the sport amateurism in the socialistic countries policy.

 4. Melihat Sekilas Imam Fakhral-Din al-Razi (544-606 H/1149-1209 M

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irwan Malik Marpaung

  2014-03-01

  Full Text Available Fakhr al-Din al-Razi adalah seorang pemikir klasik yang terpercaya. Pengetahuan nya meliputi berbagai disiplin ilmu, seperti teologi, tafsir, hukum, bahasa, sastra, tasawuf, filsafat, kedokteran, fisika, astronomi, astrologi, matematika, dan lain-lain. Dalam hal fikih, al-Razi bermazhab Syafi’i, dalam filsafat terpengaruh Muhammad Zakaria al Razi dan Ibn Sina, sedang dalam hal fisika mengikuti jejak Abual-Barakat al-Baghdadi. Tidak berbeda dengan filosof yang anti-Aristotelian sebelumnya, al-Razi mencoba menyelaraskan agama dan filsafat rasional. Keunggulan al-Razi di berbagai bidang ini belum banyak digali sehingga menjadi tambahan bagi khazanah keilmuan Islam. Artikel ini hendak memaparkan beberapa pemikiran-pemikiran Fakhr al-Din al-Razi yang berkenaan dengan kalam, filsafat, fikih, dan ilmu pengetahuan lain yang dapat ditemukan dalam karya-karyanya yang sudah diterbitkan. Dengan harapan, artikel ini dapat berguna untuk lebih mengenalkan pemikiran-pemikirannya yang masih menunggu untuk dieksplorasi lebih serius.

 5. La resolución de problemas en un ambiente de geometría dinámica

  OpenAIRE

  Dalcín, Mario; Molfino, Verónica

  2006-01-01

  Se reporta aquí un minicurso en el que participaron profesores de matemática de Enseñanza Media. Trabajando en un ambiente de Geometría Dinámica se aborda la resolución de problemas que involucran distintas áreas de la matemática: geometría métrica, cálculo diferencial, geometría analítica, álgebra, y que permiten poner de manifiesto la pertinencia y relevancia –así como señalar sus peculiaridades- del ambiente dinámico en la construcción del conocimiento matemático por parte de los participa...

 6. Un Modelo dinámico empresarial como aplicación del control óptimo

  OpenAIRE

  Albert Biayna Mulet; Navas, J.

  1998-01-01

  Este trabajo se sitúa en el ámbito de la Teoría Dinámica de la Empresa y modeliza la actuación de esta última mediante la metodología del control óptimo. Se propone buscar las políticas dinámicas óptimas de inversión y de dividendos que debe seguir una empresa cuyo objetivo es maximizar su valor desde la perspectiva de los accionistas en un periodo de tiempo determinado. El objetivo del modelo propuesto se expresa a través de dos fines: el primero, maximizar la corriente actualizada de d...

 7. Dinámicas heterogéneas en la industria de maquinaria agrícola argentina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pablo José Lavarello

  2011-01-01

  Full Text Available El objeto de este artículo es el análisis de la dinámica tecnológica y productiva de las industrias de maquinaria agrícola en Argentina. Se plantea como hipótesis que a pesar de que ciertos subsectores de la industria han logrado insertarse como exportadores en segmentos específicos del mercado internacional, la industria presenta un déficit comercial persistente. Los procesos de racionalización de las empresas multinacionales del sector y las respuestas de las empresas locales frente a la difusión de nuevos paquetes agronómicos explican estas dinámicas diferenciadas. En este contexto, surge como interrogante si el actual esquema de políticas industriales horizontales permiten superar la mencionada heterogeneidad.

 8. La estabilización dinámica como tratamiento en la patología lumbar degenerativa

  OpenAIRE

  Cerezuela Jordán, Cristina Isabel

  2016-01-01

  La hipótesis de trabajo, desde la que se desarrolla está investigación, es que la estabilización dinámica es una técnica quirúrgica útil, en cuanto a seguridad y eficacia para el tratamiento de la enfermedad degenerativa lumbar, bien como adyuvante de la fusión o como tratamiento alternativo a la misma. El principal objetivo es evaluar la fijación dinámica lumbar como una técnica quirúrgica más selectiva. La importancia de este tema radica en que la lumbalgia mecánica, principal síntoma de...

 9. Segregação socioespacial, dinâmica populacional e rede urbana na cidade de Parintins/AM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Thiago Pimentel Marinho

  2009-01-01

  Full Text Available Este artigo visa discutir a segregação socioespacial nas cidades da Amazônia Brasileira tendo como ponto de partida a cidade de Parintins, no estado do Amazonas, mas específico na periferia que representa a área de expansão da cidade. A análise da segregação socioespacial se dá a partir da construção de mapas temáticos gerados por dados disponibilizados pelos IBGE e do estudo detalhado de três bairros. Os mapas temáticos estão relacionados à renda dos domicílios, condições de moradia, e dinâmica populacional. Esses dados proporcionaram fazer uma análise dos processos de Segregação Socioespacial, Dinâmica Populacional e Rede Urbana na cidade de Parintins.

 10. Análisis Dinámico - Ecuaciones diferenciales no lineales de primer orden: la ecuación de Bernouilli

  OpenAIRE

  Boj del Val, Eva; Getán Oliván, Jesús

  2014-01-01

  En este material referente a análisis dinámico se encuentra teoría y ejercicios resuletos sobre ecuaciones diferenciales no lineales de primer orden, concretamente sobre la ecuación de Bernouilli.

 11. Análisis dinámico y control de un manipulador de 5 grados de libertad (SCORBOT ER V PLUS)

  OpenAIRE

  Arango Castro, Jaime Enrique

  2008-01-01

  El trabajo presentado a continuación es el resultado del estudio de la dinámica no lineal y de algunos sistemas de control para un manipulador de cinco grados de libertad, como el SCORBOT ER V PLUS. Dicha dinámica está representada por un sistema de diez (10) ecuaciones diferenciales de primer orden no lineales, se obtiene de la representación compacta de la dinámica del manipulador, y está construida con base en la formulación de Newton-Euler. El análisis de la dinámica se enfocó en las á...

 12. PAM values and coral physiological measures in response to DIN treatments from 2015-07-01 to 2016-01-30 (NCEI Accession 0145017)

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — The scope of the proposed work includes a six-month laboratory dose response experiment to determine the effects of environmentally-realistic levels of DIN on coral...

 13. Evaluación de la reproducibilidad de la retinoscopia dinámica monocular de Merchán

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lizbeth Acuña

  2010-08-01

  Full Text Available Objetivo: Evaluar la reproducibilidad de la retinoscopia dinámica monocular y su nivel de acuerdo con la retinoscopia estática binocular y monocular, retinoscopia de Nott y Método Estimado Monocular (MEM. Métodos: Se determinó la reproducibilidad entre los evaluadores y entre los métodos por medio del coeficiente de correlación intraclase (CCI y se establecieron los límites de acuerdo de Bland y Altman. Resultados: Se evaluaron 126 personas entre 5 y 39 años y se encontró una baja reproducibilidad interexaminador de la retinoscopia dinámica monocular en ambos ojos CCI ojo derecho: 0.49 (IC95% 0.36; 0.51; ojo izquierdo 0.51 (IC95% 0.38; 0.59. El límite de acuerdo entre evaluadores fue ±1.25 D. Al evaluar la reproducibilidad entre la retinoscopia dinámica monocular y la estática se observó que la mayor reproducibilidad se obtuvo con la estática binocular y monocular y, en visión próxima, entre el método estimado monocular y la retinoscopia de Nott. Conclusiones: La retinoscopia dinámica monocular no es una prueba reproducible y presenta diferencias clínicas significativas para determinar el estado refractivo, en cuanto a poder dióptrico y tipo de ametropía, por tanto, no se puede considerar dentro de la batería de exámenes aplicados para determinar diagnósticos y correcciones refractivas tanto en la visión lejana como en la visión próxima.

 14. Evaluación de la reproducibilidad de la retinoscopia dinámica monocular de Merchán

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lizbeth Acuña

  2009-12-01

  Full Text Available Objetivo: Evaluar la reproducibilidad de la retinoscopia dinámica monocular y su nivel de acuerdo con la retinoscopia estática binocular y monocular, retinoscopia de Nott y Método Estimado Monocular (MEM.Métodos: Se determinó la reproducibilidad entre los evaluadores y entre los métodos por medio del coeficiente de correlación intraclase (CCI y se establecieron los límites de acuerdo de Bland y Altman.Resultados: Se evaluaron 126 personas entre 5 y 39 años y se encontró una baja reproducibilidad interexaminador de la retinoscopia dinámica monocular en ambos ojos CCI ojo derecho: 0.49 (IC95% 0.36; 0.51; ojo izquierdo 0.51 (IC95% 0.38; 0.59. El límite de acuerdo entre evaluadores fue ±1.25 D. Al evaluar la reproducibilidad entre la retinoscopia dinámica monocular y la estática se observó que la mayor reproducibilidad se obtuvo con la estática binocular y monocular y, en visión próxima, entre el método estimado monocular y la retinoscopia de Nott.Conclusiones: La retinoscopia dinámica monocular no es una prueba reproducible y presenta diferencias clínicas significativas para determinar el estado refractivo, en cuanto a poder dióptrico y tipo de ametropía, por tanto, no se puede considerar dentro de la batería de exámenes aplicados para determinar diagnósticos y correcciones refractivas tanto en la visión lejana como en la visión próxima.

 15. Interacciones entre plantas y microorganismos del suelo: Consecuencias para la dinámica de comunidades vegetales

  OpenAIRE

  Lozano Bernal, Yudi M.

  2014-01-01

  En esta tesis doctoral pretendemos aclarar aspectos fundamentales relacionados con la interacción entre plantas y microorganismos del suelo y sus consecuencias para la dinámica de las comunidades vegetales. Pretendemos comprobar si las comunidades microbianas están determinando interacciones negativas y/o positivas entre plantas; si tras el abandono de tierras dedicadas al cultivo, las plantas y los microorganismos del suelo siguen patrones sucesionales, y si los microorganismo...

 16. Revisión de los fundamentos del análisis input-output dinámico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ramos Carbajal, Carmen

  2003-01-01

  Full Text Available Esta ponencia revisa los fundamentos matemáticos del modelo input-output dinámico, para concluir que bajo las hipótesis específicas de Leontief es inconsistente. Probamos primero que el modelo estático no puede ser considerado una versión particular del dinámico cuando la matriz de coeficientes de capital se compone de elementos positivos o nulos. Los coeficientes de capital positivos hacen necesariamente inestable al modelo dinámico. Las soluciones que proporcionan bajo hipótesis similares difieren. La estabilidad requiere coeficientes de capital negativos. La identificación exacta de los dos modelos requiere que la matriz de coeficientes de capital sea la matriz unidad con signo negativo. Puesto que esto es un contrasentido bajo las hipótesis de Leontief, la matriz correspondiente tiene que tener, necesariamente, una interpretación diferente a la que tradicionalmente se le atribuye. La solución matemática abstracta del modelo dinámico de Leontief lleva a la conclusión de que los crecimientos que experimenta el modelo no son reflejo de ningún crecimiento – endógeno o de otra naturaleza – de la realidad representada, sino consecuencia de la inestabilidad intrínseca de la estructura matemática construida. Su aplicación a estudios empíricos no puede por tanto aportar resultados útiles.

 17. Métodos numéricos e simulações computacionais em dinâmica de gases

  OpenAIRE

  Correia, Paulo Manuel de Barros

  2012-01-01

  Descrição de métodos numéricos para as equações de Euler da dinâmica de gases com simulações numéricas em uma e duas dimensões. Os métodos numéricos foram implementados no código HiDRO. São apresentados os resultados obtidos com este código.

 18. DInSAR and PSI methods for the recognition of landslides: an experience in the Romanian Subcarpathians

  Science.gov (United States)

  Floriane, Provost; Jean-Philippe, Malet; Cécile, Doubre; Anne, Puissant; Mihai, Micu

  2015-04-01

  Landslide is one of the common natural hazards in Romania, especially in the Curvature area of the Romanian Subcarpathians. In this region, landslides cause considerable damages to critical infrastructures, build-up environment and cultivated areas. Most of the slopes are affected by translational and rotational landslide types. The objective of this work is to locate and inventory landslides in the Buzau County, and possibly to characterize their dynamics. As the vegetation is abundant in the study area, series of L-band ALOS/PALSAR images are processed using advanced multi-temporal differential SAR interferometry (DInSAR & PSI). To analyze the DInSAR results, an object-oriented segmentation method is proposed to identify possible landslide candidates in the interferograms; to analyze the PSI results, a statistical method is used to identify PS characterized by the same evolution pattern in the time series. Both techniques have proved to be able to detect unrecognised active landslides in the area, and allowed to complete existing geomorphological inventories. Around 700 new areas of landslides were detected after the analysis of the DInSAR results by an expert. However it represents 30% the zones that were detected in total. The false results remained difficult to isolate without a manual assessment. That means that applying SAR interferometry is not a sufficient tool to build exhausting inventories, and depending on the characteristics of the images (frame/track, baseline), the characteristics of the terrain (landcover, slope gradient, geomorphology) and the characteristics of the landslide (size, displacement rate), only a certain percentage (roughly less than 50%) of the already known landslides are detected with InSAR. Moreover, because of the large variety of landcover (urban, forest, cultivated areas, bare soils) and slope morphology in the study area, DInSAR and PSI techniques provide different results depending on local conditions.

 19. Métodos numéricos e simulações computacionais em dinâmica de gases

  OpenAIRE

  Correia, Paulo Manuel Barros

  2012-01-01

  Descrição de métodos numéricos para as equações de Euler da dinâmica de gases com simulações numéricas em uma e duas dimensões. Os métodos numéricos foram implementados no código HiDRO. São apresentados os resultados obtidos com este código.

 20. Datos sustitutos pseudoperiódicos en señales de voz para determinar dinámicas subyacentes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edilson Delgado Trejos

  2013-01-01

  Full Text Available Este artículo presenta las ventajas que tiene el método de los datos susti- tutos pseudoperiódicos para determinar si existe algún tipo de dinámica en una señal adicional al comportamiento pseudoperiódico, i.e., correla- ciones no lineales. Esto debido a que los métodos para detección de no linealidad clásicos solo pueden ser utilizados cuando la señal presenta un comportamiento aleatorio. Asimismo, se introducen la complejidad de Lempel-Ziv y la entropía muestral como estadísticas discriminantes para el desarrollo de una prueba de hipótesis. La primera está basada en el conteo de subsecuencias diferentes, mientras la segunda se basa en la medida de irregularidad de una señal. De acuerdo con esto, se propone una metodología efectiva aplicada al procesamiento de señales de voz usando la base de datos KayPENTAX. Los resultados experimentales mostraron que ambas estadísticas rechazaron la hipótesis bajo prueba, por lo tanto, fue posible concluir que existe algún otro tipo de dinámica en la señales de voz adicional a la dinámica pseudoperiódica. Particularmente, se en- contró que la complejidad de Lempel-Ziv es útil a la hora de diferenciar entre señales con comportamientos dinámicos ligeramente diferentes.

 1. Factores terapéuticos en dinámica grupal.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E Almenta Hernández

  1994-01-01

  Full Text Available Con el presente estudio pretendemos contribuir al análisis de los factores que han intervenido en el proceso terapéutico de pacientes tratados en dinámica grupal desde su propia visión y experiencia. Para ello, nos hemos basado en las respuestas obtenidas a través de un cuestionario realizado en entrevista individual. Los pacientes pertenecían a dos grupos abiertos de terapia ambulatoria del Hospital General «Gregorio Marañón» de Madrid. La «Comprensión de sí mismo» y «Verbalización», han resultado los factores más elegidos por el conjunto de los pacientes como los de mayor utilidad en su proceso terapéutico, mientras que la «Emulación» ha sido el menos considerado. Queremos resaltar la importancia que tiene el estudio de los factores curativos en rango de utilidad desde la perspectiva del paciente a fin de que los profesionales favorezcan su aparición y la propicien en una mejor atención y comprensión del enfermo

 2. A partilha do trabalho e a demanda dinâmica por trabalhadores e horas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rodrigo Pereira

  2001-03-01

  Full Text Available Este artigo investiga se uma redução na jornada de trabalho padrão tem um impacto positivo sobre o nível de emprego, um efeito conhecido na literatura como partilha do trabalho (work-sharing. A inovação do artigo consiste na inclusão de custos de ajustamento do emprego no modelo teórico, o que introduz interessantes aspectos dinâmicos que permitem estudar as trajetórias ótimas do emprego e das horas médias no curto e longo prazos. A principal conclusão é que a partilha do trabalho não ocorre, mesmo considerando os custos de ajustamento do emprego.This paper investigates whether a reduction in standard hours has a positive impact on the employment level, an effect known in the literature as work-sharing. The innovation here is to include employment adjustment costs in the theoretical model. This feature introduces interesting dynamic aspects, which make it possible to study optimal paths of employment and average hours both in the short and the long run. The main result is that work-sharing does not occur even in the presence of employment adjustment costs.

 3. COMPETENCIA EN EL SECTOR BANCARIO CHILENO. Una aproximación dinámica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yarela Flores

  2012-01-01

  Full Text Available La América Latina enfrenta una creciente concentración de la propiedad en el sector bancario, situación que preocupa a la población y los medios por su eventual efecto en la competencia, en el acceso a crédito a tasas competitivas, así como en el desarrollo económico y social. Este artículo realiza una breve revisión de la bibliografía de la competencia bancaria latinoamericana, para luego estudiar el poder de mercado en el mercado bancario chileno. Utilizando una novedosa reformulación dinámica del modelo estático del parámetro de comportamiento, concluimos que las relaciones intertemporales en la oferta y la demanda de crédito son muy importantes, por lo que el uso de modelos estáticos para medir la competencia sería inadecuado y entregaría parámetros sesgados. Finalmente, se estima que los bancos chilenos ejercen un poder de mercado significativo, particularmente en el largo plazo, similar a un equilibrio de Cournot simétrico de 40 bancos, como se tenía a principios de los años noventa del siglo pasado.

 4. [Oswald Bumke in Leipzig. Beyond Kraepelin, Freud and Rüdin's Entartungslehre].

  Science.gov (United States)

  Steinberg, H

  2008-03-01

  Oswald Bumke is a central figure in twentieth-century German psychiatry, having had a considerable influence on its development as one of its best-known representatives. His time in Leipzig from 1921 to 1924 and subsequently in Munich up to the mid-1930s saw the second major phase in his scientific work, during which he laid the basis for the renown he still enjoys as a result of his specialist encyclopaedic textbooks and manuals summarising the current knowledge of his time. At the beginning of the 1920s he made his stand on the burning issues of the day and thus influenced the conceptional history of the subject. For instance, he proposed his own philosophical psychology, rejecting the experimental psychological approach of Emil Kraepelin. By challenging the libido theory and the dynamic unconscious he weakened the impact of Sigmund Freud and psychoanalysis on German scientific psychiatry. Moreover, Bumke strongly opposed the prevailing concept of degeneration and its main protagonist Ernst Rüdin. Owing to the political and social developments at the time, however, he was not able to raise much support among his colleagues.

 5. Dinámica de la fuerza de trabajo en Cuba 1846-1931 (III

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Orestes Gárciga Gárciga

  2014-12-01

  Full Text Available El presente artículo da continuidad a “Dinámica de la fuerza de trabajo en Cuba 1846-1931 (II” y analiza los datos registrados en los censos oficiales levantados entre 1846 y 1931, en relación con la fuerza de trabajo calificada: profesionales y técnicos. Se demuestra así su poco peso dentro de la estructura ocupacional, como reflejo del bajo desarrollo socioeconómico del país. Palabras clave: fuerza de trabajo calificada, profesionales, técnicos, esfera productiva, esfera no productiva, sectores. Abstract The present article gives continuity to "Dynamics of the work force in Cuba 1846-1931 (II" and it analyzes the data registered in the official censuses lifted between 1846 and 1931, in connection with the qualified work force: professionals and technicians. It is demonstrated this way their little weight inside the occupational structure, as reflect of the low socioeconomic development of the country.

 6. Mujeres jefas de hogar y su dinámica familiar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Brígida García

  2005-01-01

  Full Text Available Nuestro interés particular en este trabajo es complementar la discusión más frecuente sobre las condiciones materiales de vida que caracterizan a los hogares con jefas mujeres, con un análisis de dimensiones menos conocidas de su vida familiar, tales como la división del trabajo doméstico y del cuidado de los hijos, la participación de los diferentes miembros en la toma de decisiones y la presencia o ausencia de violencia, haciendo siempre hincapié en la diferenciación social que caracteriza a estas unidades. La fuente de información es la Encuesta sobre Dinámica Familiar (Dinaf para las áreas metropolitanas de México y Monterrey. Las mujeres jefas de hogar son estudiadas en comparación con las esposas y las otras mujeres residentes, utilizando análisis de clasificación múltiple.

 7. [Certification of an RIA laboratory according to DIN EN ISO 9001-2000].

  Science.gov (United States)

  Moser, E; Markowetz, D; Schächtele, S

  2002-06-01

  The university hospital Freiburg intends to establish step by step a total quality management system (TQMS) in all facilities with an external certification as its final aim. This has been reached already in the central laboratory. Therefore, it is effective for the department of nuclear medicine to do the same for its own lab specialized in thyroid hormones. The TQMS has been built up within six months on the basis of DIN EN ISO 9001:2000. This internationally accepted standard is of uttermost economical importance for an institution situated near the French and Swiss border. This review describes the procedure in detail. Responsible for the effort were the engagement of the coworkers in the lab as well as an adequate choice of the external adviser and the authority for certification. The procedure is formalized to a high degree and much understanding for analytic thinking and systematization is needed. Now it remains to be seen, if the desired effect (increased understanding for quality within the department, more efficient performance of the lab, better acceptance by the clients) will arise.

 8. CENTRELE DE RESURSE ÎN ECONOMIA SOCIALĂ DIN ROMÂNIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihaela Pitea

  2013-12-01

  Full Text Available În acest articol vor fi prezentate pe scurt inițiativele eligibile ale Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013” - Investește în Oameni! (POSDRU pe Axa Prioritară 6: Promovarea Incluziunii Sociale, Domeniul de Intervenție 6.1: Dezvoltarea economiei sociale. POSDRU a susținut înființarea Centrelor de Resurse în Economia Socială care și-au dovedit utilitatea în timp prin furnizare de informații și oferirea de sprijin comunităților. Articolul de față va descrie centrele care și-au făcut vizibilă activitatea, mai ales în mediul on-line punând la dispoziția publicului larg informații relevante despre domeniul economiei sociale. Centrele de Resurse în Economia Socială prezentate sunt active din anul 2010 și o parte dintre aceste vor funcționa cel puțin până în anul 2014

 9. Descobrindo o número pi com geometria dinâmica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  José Carlos de Souza Junior

  2012-12-01

  Full Text Available Estudantes do ensino médio tem uma visão bastante restrita do número $pi$. Este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados de uma sequência didática aplicada a estudantes do primeiro ano do ensino médio de uma escola estadual, cujo foco central foi desenvolver atividades potencialmente motivadoras para a compreensão do número $pi$, através da razão entre o perímetro de uma circunferência e seu diâmetro, visando o reconhecimento de sua importância histórica, sua aplicabilidade e a classificação deste número como um irracional, através da linebreak experimentação e visualização do método de Arquimedes para aproximação do comprimento da circunferência por perímetros de polígonos utilizando programas de geometria dinâmica.

 10. [Quality assessment according to DIN EN ISO 9001:2000: certification in a university ENT department].

  Science.gov (United States)

  Helbig, M; Kahla-Witzsch, H A; Helbig, S; Knecht, R; Gstöttner, W

  2006-12-01

  In 2003, our department inaugurated a quality management system. The certification according to DIN EN ISO 9001:2000 as required by the hospital management was achieved in August 2005. The aims were optimization of internal operating schedules and standardization of procedures according to logistic interfaces with external structures. Since 2000, the implementation of an internal quality management system is required by German law and threatened by penalty in case of non-implementation. Beside a basic audit and optimization of all organizational procedures, all core processes were determined and the approvals checked. These aims involve both the quality of operational procedures, in and outpatient treatment, research, study and teaching and aspects of service such as quickness of scheduling and forwarding of reports as well as economic aspects and efficiency. The department of "quality management", whose main tasks are the professional guidance and the training of the quality management representatives, plays an important role. Realization of the new regulations and restructuring resulted in an increase in effectiveness and an improvement in operational procedures. In particular, patients and staff have benefited from the reorganized and modified sequence of operations. Implementation of a quality management system in different hospital departments is recommended.

 11. Estudio del movimiento de estructuras dinámicas mediante el uso de GPS.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan G. Serpas

  2016-03-01

  Full Text Available En la escuela de Topografía, Catastro y Geodesia de la Universidad Nacional, se realizó una investigación sobre el uso del sistema de posicionamiento global por satélite (GPS para la determinación del movimiento dinámico sobre estructuras civiles. Estas estructuras son diseñadas de forma que tengan un cierto grado de elasticidad, lo que permite un permanente movimiento, evitando así la fractura de la estructura misma. La actividad de investigación tuvo como fin el desarrollo y análisis de procedimientos y metodologías para determinar es una forma eficiente, económica y sencilla el movimiento de las estructuras, tanto en períodos cortos como largos. En el estudio se aplicaron técnicas espectrales para el análisis de los datos brindados por receptores GPS colocados sobre el puente del río Tempisque, Costa Rica. El objetivo de dicho análisis es la determinación de la magnitud del movimiento sufrido por ese puente en periodos cortos y largos.

 12. Dinámica de fluidos computacional aplicada al estudio de regeneradores térmicos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cesar Nieto Lodoño

  2004-01-01

  Full Text Available En el presente artículo, muestra los resultados logrados durante la simulación de un regenerador térmico de lecho poroso empacado, sometido a convección forzada transitoria y su respectiva verificación experimental. Para visualizar la aplicación de la Dinámica de Fluidos Computacional (en inglés Computational Fluid Dynamics, CFD en regeneradores de calor, se realiza un estudio detallado de los elementos que conforman la malla; analizando su distribución, tamaño y respectivo efecto sobre la precisión de los resultados. Se establecen las simplificaciones y alcances de los modelos empleados. Se comprueba la veracidad de los resultados obtenidos, mediante la validación experimental de estos en un modelo físico idéntico al empleado durante la simulación. Estas etapas permitieron observar que el comportamiento exponencial de la temperatura en los elementos empacados durante el periodo de calentamiento, fue idéntico al observado por Mejía [8]. Los resultados obtenidos aquí, verifican la capacidad de la CFD para el estudio de los regeneradores térmicos.

 13. Dinámica de una metrópoli periférica en Brasil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Inaiá Maria Moreira de Carvalho

  2010-01-01

  Full Text Available En este artículo se analiza la evolución reciente de la segregación socioespacial y la de la conformación urbana en la ciudad de Salvador, a la luz del debate sobre las transformaciones de las metrópolis dentro del capital globalizado. Si bien se reconoce que todas las grandes ciudades terminan siendo alcanzadas por la globalización, en el texto se resalta, sin embargo, que los efectos de ese proceso no son uniformes ni convergen en un modelo único de ciudad. Es necesario considerar la conformación histórica de cada una de ellas, sus instituciones, actores y decisiones políticas locales dentro de una dinámica definida por la continuidad/transformación, donde lo que ya existía condiciona la irrupción de lo nuevo, que en muchos casos ya había comenzado a delinearse en el pasado. Mediante la demostración de la conformación de una metrópoli extremadamente desigual y segregada y la medida en que las transformaciones han agravado tales alteraciones al paso de los últimos años, esta revisión del caso de Salvador se propone exponer algunas reflexiones para entender mejor los efectos del proceso de globalización sobre las grandes ciudades de América Latina.

 14. Dinámica regional de Yucatán 1980-2000

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana García de Fuentes

  2000-01-01

  Full Text Available La globalización ha impulsado profundas transformaciones regionales en medio de una larga crisis estructural y ha desplazado el eje de la producción económica en Yucatán que descansó en el siglo XX en la monoproducción exportadora del henequén. Tres ejes de la política neoliberal se aplican en la región: la privatización de la empresa pública, la apertura al capital extranjero y la reorientación de la producción hacia el mercado exterior, y afectan toda la estructura económica de la región, al mismo tiempo que se consolida ia recomposición del capital regional en el contexto de la del capital nacional. Los nuevos ejes de la dinámica regional. la porcicultura, la industria maquiladora y la renovación de la infraestructura de transporte y comunicaciones, modifican los procesos territoriales de la entidad e imprimen nuevas modalidades a la inserción internacional de estas frontera.

 15. El nuevo panorama de la Dinámica Galáctica

  Science.gov (United States)

  Pivovaroff, Michael James

  En general, la tendencia imperante en Dinámica Galáctica ha sido considerar que los movimientos estelares son básicamente regulares y que el caos no tiene mayor relevancia en los sistemas estelares. Sin embargo, en el último lustro se vienen acumulando pruebas de la importancia del movimiento caótico en ciertos sistemas estelares que existen en la naturaleza. Por una parte, sobre todo el grupo de David Merritt, lo ha mostrado en los casos de galaxias elípticas con concentraciones centrales de materia; por otra parte, en nuestro propio grupo, lo hemos mostrado para el caso de los satélites galácticos. Las consecuencias de estos hallazgos son tanto de tipo técnico, por la necesidad de construir modelos que contengan órbitas caóticas, como astrofísico, por los efectos del caos sobre la estacionariedad y evolución de los sistemas estelares en los que se presenta.

 16. Medidas dinámicas de predictibilidad en el índice s&p 500 y sus determinantes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Javier Humberto Ospina Holguín

  2015-04-01

  Full Text Available El objeto de este estudio es medir la predictibilidad del índice accionario estadounidense S&P 500 y establecer posibles determinantes de esta predictibilidad. La predictibilidad se ha estudiado ampliamente, pero en pocos casos mediante medidas dinámicas y per se, como se hace aquí. Para establecer la predictibilidad se utilizan la medida eta del campo de las redes neuronales, el valor p del test de la razón de varianzas del campo de la econometría financiera y el análisis de fluctuación sin tendencia del campo de la econofísica. Se construye un algoritmo de inversión basado en las medidas dinámicas de predictibilidad que es mejor que la estrategia de comprar y mantenerse en el periodo estudiado. Para la medida más promisoria, se establece una relación empírica entre la predictibilidad y varios factores económicos y financieros. El panorama que arroja este estudio es el de un mercado que no es estáticamente predecible, sino cuya predictibilidad evoluciona dinámicamente en el tiempo, lo cual es compatible con la hipótesis del mercado adaptativo.

 17. Antecedentes y resultados de emprendimientos dinámicos en Chile: cinco casos de éxito

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christian A. Cancino

  2012-03-01

  Full Text Available Distintas economías buscan potenciar el desarrollo de emprendimientos dinámicos por su mayor efecto en empleo, crecimiento económico y bienestar. En Latinoamérica, en tanto, poco se ha estudiado sobre la existencia de este tipo de empresas. El presente trabajo reporta la existencia de cinco casos de emprendimientos dinámicos en Chile, y describe los factores que podrían explicar su estrategia de rápido crecimiento. Todas las empresas analizadas presentaron tasas de crecimiento superiores al 20% en los primeros cinco años desde la fundación, y se caracterizan por vincular su éxito y desempeño con la experiencia previa y el conocimiento de sus fundadores, las redes de contacto que han generado y el apoyo de los programas públicos de fomento productivo. En este último aspecto, los autores recomiendan que los programas públicos deban entregar un capital inteligente, es decir, un capital que mezcla recursos económicos con asesoramiento técnico, capacitación y seguimiento permanentes. La entrega de un capital inteligente es clave para potenciar emprendimientos dinámicos en economías en desarrollo

 18. Living in health, harmony, and beauty: the diné (navajo) hózhó wellness philosophy.

  Science.gov (United States)

  Kahn-John Diné, Michelle; Koithan, Mary

  2015-05-01

  Hózhó is the complex wellness philosophy and belief system of the Diné (Navajo) people, comprised of principles that guide one's thoughts, actions, behaviors, and speech. The alignment of integrative nursing principles and the Hózhó Wellness Philosophy illustrates the power that integrative nursing offers as a meta-theoretical perspective that can transform our healthcare system so that it is inclusive and responsive to the needs of our varied populations. Integrative nursing offers the opportunity to re-introduce cultural wellness wisdom, such as Hózhó, as a means to improve whole-person/whole-systems wellbeing and resilience. Integrative nursing, through the acceptance and validation of indigenous health-sustaining wisdom, contributes to the delivery of effective, authentic, culturally tailored, whole-person/whole-system, patient-centered, relationship-based healthcare. Highlighting the Diné Hózhó philosophy re-introduces this philosophy to the Diné, other American Indian/Alaska Native nations, global indigenous cultures, and even nonindigenous people of the world as a means to promote and sustain global health and wellbeing.

 19. Análisis Comparativo de Diferentes Enfoques para el Modelado Dinámico Orientado a Objetos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fernando Alonso Amo

  2000-01-01

  Full Text Available En el modelo orientado a objetos, el análisis del comportamiento dinámico de un sistema es fundamental para llevar a cabo su diseño. Sin embargo, dada la gran variedad de métodos que existen para el modelado dinámico, el diseñador que pretenda modelar dicho comportamiento se enfrentará a la dificultad de decidir que enfoque utilizar para realizar el diseño de su modelo. En base a esto, se hace necesario analizar y contrastar diferentes enfoques para determinar sus características más relevantes, ayudando así al diseñador a tomar una decisión al respecto. Un análisis realizado en este artículo sobre diferentes métodos mostró que tales métodos no presentan una diferencia significativa en términos de notación, sintaxis, y semántica, entre otras características; sin embargo, también se observó que éstos no describen en forma explícita cómo llevan a cabo algunas de las actividades involucradas en el proceso del modelado dinámico de un sistema. Así, se propuso un enfoque completo y explícito que describe por fases y actividades dicho proceso.

 20. Un modelo de sistema dinámico híbrido utilizando el enfoque de la lógica difusa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Germán García Benítez

  2010-01-01

  Full Text Available Se presenta un modelo de sistema dinámico híbrido utilizando la lógica difusa. Para lograr esto se hace una breve descripción de los principales enfoques que se tienen en la actualidad de los sistemas dinámicos híbridos desarrollando las ecuaciones básicas de los bloques que conforman el modelo. Actualmente la teoría del control se ha centrado en el estudio por separado de la dinámica continua y la dinámica discreta; sin embargo, es necesario introducir el estudio de la combinación de ambos en un solo tratado. En el ámbito industrial los procesos son dinámicos y toda su estructura de control está basada en la teoría de la lógica digital. Sin embargo existe el paradigma de la lógica difusa, la cual se introduce en este artículo para proponer un nuevo enfoque. Cabe mencionar que para validar el modelo se utilizan herramientas computacionales de simulación de sistemas dinámicos.