WorldWideScience

Sample records for die lanthanoidiii-chlorid-oxoselenateiv mclseo3

 1. Die binding van die konfessie

  P. J. Coetzee

  1970-06-01

  Full Text Available Ons moet waak teen twee uiterstes. Aan die een kant het die dogma as onversoenlike vyand die dogmatisme en aan die ander kant die antidogmatisme — dit hou enersyds die gevaar in van verabsolutering (oorskatting, en ander- syds die gevaar van relativisme (onderskatting.

 2. Die instelling van die doop

  J. L. Venter

  1989-06-01

  Full Text Available Die eerste plek in die evangeliebeskrywings waar daar van die doop as ’n opdrag van Jesus Christus gepraat word en waar die betekenis die duidelikste uitkristalliseer, staan in Matteus 28 : 16 - 20. Heilshistories gesien, is dit die begin van kerklike inlywing van die wat gehoor het hoedat Jesus sy koninkryk proklameer, die evangelie aanvaar en tot bekering kom. Vir die doel van hierdie artikel word hierdie gedeelte ondersoek om te sien hoe die instelling geskied het, wat die plek en betekenis van die Christelike doop is.

 3. Die topkwark

  R. Tegen

  1998-07-01

  Full Text Available ’n Oorsig van die belangrikheid van die onlangs ontdekte topkwark by Fermilab in Chicago word gegee. Daar word aangetnon dat die topkwark belangrik is in fisika van die Oerknal, oftewel "Big Bang", en in die Standaard Model van Elementêredeeltjie-fisika. Toepaslike literatuur vir verdere studie kan van die lys van verwysings in hierdie kort, nietegniese artikel, nagegaan word.

 4. Die menswaardigheid van die menslike embrio : die debat tot dusver

  Vorster, J.M

  2011-01-01

  ...), "Stem cell research: the ethical issues". Rakende die gebruik van menslike embrio's in stamselnavorsing, behandel hierdie artikels die potensiaal van die menslike embrio, die morele status (menswaardigheid...

 5. Die posisie van die Helper in die sending

  I. J. van der Walt

  1972-06-01

  Full Text Available Gedurende die aanvangsjare van die sending het die helper ’n onmisbare funksie vervul. Hulle het die onherbergsame binnelande geken, waardevolle kontakpunte vir die sendelinge geopen en hulle mense geestelik help voorlig en voorberei.

 6. Die regsposisie van die gemolesteerde kind 1

  P.J. Schabort

  1991-03-01

  Full Text Available Hoe reik die reg uit na die seksueel gemolesteerde kind? As na die reg in wye verband gekyk word, sou dit alie wetgewing en alle gemeneregsbeginsels en alle regsprosedures insluit waardeur die Staat poog om molestering te voorkom en die gemolesteerde kind in beskerming te neem. Dit le baie wyd en sou byvoorbeeld die maatreels insluit van die Kindenvet 33 van 1960; die Wet op Egskeiding 70 van 1979; die Wet op Kindersorg 74 van 1983; die Wet op die Status van Kinders 82 van 1987 en die Wet op Bemiddeling in Sekere Egskeidingsaangeleenthede 24 van 1987. Eersdaags sal dit moontlik ook ’n Manifes vir die Regte van Kinders insluit wat vermoedelik geskoei sal wees op die W O se Konvensie vir die Regte van die Kind (1989 w a arv an die RSA tan s nog nie ’n ondertekenaar is nie.

 7. Die Heimkunft

  Stephen Romer

  2009-05-01

  Full Text Available En hommage amical à René Gallet.Die HeimkunftRuhig glänzen indes die silberen Höhen darüber,Voll mit Rosen ist schon droben der leuchtende Schnee.- HölderlinAnd then one day the young master returnsfrom a dark placeand birdsong leads the wanderer inand the cat yawns and curls againin the headiness of this instantthe house is fragrantwith woodsmoke and honeysucklewhich is a kind of accomplishment.Returning from dogmahome to the humanehe lays asideknapsack, alpenstock and hat,goes straight to t...

 8. Calvyn en die Skrifgesag

  L. F. Schulze

  1980-06-01

  Full Text Available Die probleem van die Skrifgesag het die (teologiese geeste nog altyd in beroering — vandag (ná die Aufklarung! nog meer as gedurende die sestiende eeu. Gedurende die laaste paar jaar is ons in Suid-Afrika hardhandig uit ons isolement geruk en skielik lewensgroot gekonfronteer met die probleem van die Skrifgesag.

 9. Aspekte van die siekepastoraat

  H. J. C. Pieterse

  1980-06-01

  Full Text Available Die siekepastoraat vra ons aandag in hierdie tyd omdat die versorging van siekes ’n kenmerk is van die koms van die koninkryk van God. God se barmhartigheid het in sy volheid tot gelding gekom in die optrede van Jesus Christus. Die volle seën van die heil van die Ryk van God hou ook die versorging van die siekes in. Deur die heilswerk van Christus sien die blindes weer, loop die kreupeles, word melaatses gereinig, hoor die dowes, word dooies opgewek (Luk. 7:22.

 10. Die prediking oor die historiese stof van die Ou Testament

  F. N. Lion-Cachet

  1989-06-01

  Full Text Available Uit ’n steekproef wat gedoen is uit die preke wat in Die Kerkblad (1986- 1987 verskyn het, blyk dit dat 40% van hierdie preke historiese stof uit die Ou Testament as teks gebruik het.

 11. Die gesag van die Heilige Skrif

  S.C.W. Duvenage

  1967-03-01

  Full Text Available Dit geld nie maar t.o.v. ’n ongeloofsbeskouing soos dié van Karl Jaspers nie wat beweer: „Die Bibel ist das Depositum eines Jahrtausends menschlicher Grenzerfahrung” of van die Rooms-Katolieke skrifbeskouing nie wat die kerklike leertradisie, soos dogmaties op die konsilie van Trente vasgelê is, beskou as die enigste gesaghebbende kriterium vir die kanonisering en interpretasie van die Skrif.

 12. Die ontwrigting van die Afrikanervolk en volkseenheid

  H. du Plessis

  1946-03-01

  Full Text Available Die gevare wat ons Afrikanerdom voor die deur staan, is baie en ernstig. Daar is die gevaar van immigrasie van buitelanders, daar is die al driester geroep om gelykstelling tussen blank en gekleurd, daar is die dreigende oorheersing van ’n oppervlakkige Amerikaanse „jazz”-gees.

 13. Die Nasionale Vakterminologiediens (NVD

  L. A. Genis

  1992-07-01

  Full Text Available Die Nasionale Vakterminologiediens (NVD ressorteer onder die Hoofdirektoraat Kultuur en Vakkundige Hulp- dienste van die Departement van Nasionale Opvoeding. Die hoofdoelwit van die NVD is die skepping van ’n fijnksionele vakwoordeskat in veral Afrikaans, parallel met die inter- nasionaal gebruikte terminologieë.

 14. Die kritiese taak van die literator

  A. L. Combrink

  1981-05-01

  Full Text Available Die beoefening van die literêre kritiek was aanvanklik slegs ’n deeltydse aktiwiteit. Die vroegste literêre kritici was nie as sodanig kritici nie maar het as deel van hulle totale intellektuele aktiwiteit hulle ook uitgelaat oor die letterkunde. Die motivering wat hulle hiertoe gehad het sou in ons dag heeltemal verdag voorkom: ’n uitgesproke didaktiese of moraliserende houding was die reel.

 15. Die Via Dolorosa

  W. J. van der Merwe

  1957-03-01

  Full Text Available In die hartjie van Jerusalem, die heilige stad vir Jood, Mohammedaan en Christen staan daar ’n boog, die ,,Ecce Homoboog” genaamd, en 'n klein endjie daarvandaan, die Heilige Grafkerk.

 16. Luther die prediker

  J. J. van der Walt

  1983-06-01

  Full Text Available ’n Prediker moet ’n getroue herder wees wat magtig is in die Heilige Skrif, want die Woord bring die kerk voort. Daarom moet die prediker in sy bediening aan mense ’n woord van sekerheid hê deur seker te wees hy het die Woord van God. Met hierdie gedagtegang het Luther se pastorale besorgdheid vaste bodem vir die prediking in die gesag van die Woord van God.

 17. Wêreldmededingendheid en die tegnologie

  C. W. I. Pistorius

  1996-07-01

  Full Text Available Afgesien van die interne uitdagings wat die Heropbou- en Ontwikkelingsprogram (HOP aan Suid-Afrika bied, moet die land ook tred hou met die veranderende globale omgewing, spesifiek die toenemende belangrikheid van ekonomiese sekuriteit as komponent van nasionale sekuriteit. Die konsep van mededingendheid vergestalt die doelwit wat nagestreef moet word ten einde die ontluikende globale ekonomiese stryd aan te durf. As ’n belangrike drywer van ekonomiese welvaart is tegnologie een van die belangrikste sleutels tot internasionale mededingendheid. Tegnologiese innovasie is die proses wat as hefboom hiervoor gebruik moet word. Dit is egter nodig dat tegnologie, en spesifiek die proses van tegnologiese innovasie, formeel en gestruktureerd bestuur moet word, sowel op nasionale as firmavlak. Op nasionale vlak is die voorsiene Nasionale Innovasiestelsel beslis ’n stap in die regte rigting.

 18. Die rol van die blanke werker in die motivering van die swart werker

  G. J. Oosthuizen

  1980-11-01

  Full Text Available The motivation of the Black worker can not be studied in isolation since the White worker still holds many executive positions and therefore has an influence on the Black workers' motivation. The role of the White worker in motivating the Black worker in a specific organisation and the attitude and leadership approach of the White worker on the existence/nonexistence and relative satisfaction of the needs of Black workers are discussed.Opsomming Die motivering van die Swart werker kan nie in die huidige situasie in isolasie bestudeer word nie, omdat die Blanke werker steeds in die bestuursposisie is en daarom die motivering van die Swart werker kan beïnvloed. Hierdie ondersoek was daarop gerig om die rol van die Blanke werker in die motivering van die Swart werker nader te ondersoek. Die houding en die leierskapsbenadering van die Blanke werker teenoor die Swart werker is gemeet, asook die behoeftes wat volgens die Blanke werker by die Swart werker bestaan, bevredig is, of nie bestaan nie. Die behoeftes van Swart werkers, soos deur hulleself gesien, is ook ondersoek. Ten opsigte van sekere aspekte is beduidende verskille gevind.

 19. Die verbondeling in verband

  J. A.L. Taljaard

  1964-03-01

  Full Text Available Daar is dikwels en deur groot outoriteite al geskryf oor die mens in die samelewing. Hier wil ons egter die saak probeer aanraak uit ’n nuwe hoek, veral om die Skrifbeligting van die siening te benader. Vanselfsprekend verg hierdie benaming ’n skrifmatige mensbeskouing, maar ook ’n skrifmatige verbandsbeskouing. Die mens staan egter nie slegs in verhouding tot sy medemens nie maar ook in verhou­ ding tot stof, plant en dier. Boweal staan die mens in verhouding tot God, en hierdie verhouding is deurslaggewend vir al die ander verhoudinge waarin die mens hom bevind. Tog staan die mens ook in verhouding tot homself; wie kan die diepere roersele van die menslike siel peil, wie weet van die wroeginge, vreugde, leed en genot van die mens beter as hyself? Ook hierdie aspek verdien ons aandag. Op volledigheid kan nie aanspraak gemaak word nie, dit is ook nie my bedoeling nie. Die bedoeling is maar om die omvang van die tema aan te dui, die gedagtes te prikkel en veral om aan te spoor tot nuwe denkoriëntering waarin ook terminologies gebreek behoort te word met die neo-skolastiek binne reformatoriese lyn.

 20. Wege in die Zukunft

  Kauermann, Göran; Mosler, Karl

  Die Zukunft stellt große Herausforderungen an die Arbeit der Deutschen Statistischen Gesellschaft. Sie betreffen die gestiegenen Anforderungen der Nutzer von Statistik, die Kommunikationsmöglichkeiten des Internets sowie die Dynamik der statistischen Wissenschaften und ihrer Anwendungsgebiete. Das Kapitel 5 beschreibt, wie sich die Gesellschaft diesen Herausforderungen stellt und welche Ziele sie sich in der wissenschaftlichen Zusammenarbeit und im Kampf gegen das Innumeratentum gesetzt hat.

 1. Die Gewalt der Frauen

  Angelika Ebrecht

  2000-07-01

  Full Text Available Anhand historischer Beispiele aus der Zeit der letzten Jahrhundertwende in Europa stellt die Autorin den Zusammenhang von Transgression, Aggression und Inversion dar. Gegen die gängige Auffassung, Gewalt sei männlich, setzt sie Selbst- und Fremdentwürfe von Frauen, die als Duellantinnen, Soldatinnen und Mörderinnen die gesellschaftlich festgelegten Grenzen der Gewalt verletzten. Sie interpretiert dies als Versuch, die Geschlechtergrenzen zu überschreiten und sich eine Subjektposition anzueignen.

 2. Materials on dies for pressure die casting

  E. Ragan

  2012-01-01

  Full Text Available In the contribution the stress of die materials of thermal fatigue is defi ned and material life is derived theoretically and compared with the measured values. The important properties of the die materials as thermal conductivity, coeffi cient of thermal expansivity, modulus of elasticity and mechanical properties are described. Binding to it single die materials as carbon steels and chrome-tungsten steels are analyzed. As the perspective die material for pressure die casting of ferrous metals appears molybdenum with regard to advantageous properties.

 3. Antiglobalisierung die Andere Globalisierung

  Ljiljana Croce

  2006-01-01

  Das Ziel der Arbeit ist, ein je größeres Interesse an diesem Thema zu erwecken und auf die Gefahren hinzuweisen, denen wir alle verlaufen, wie die Armen, sowie auch die Reichen und die kleine Gruppe der zum mittleren Stand gehörenden, die immer mehr in die offene Armut versinken. Es wäre zu viel, in einer Welt solcher Globalisierung, die soziale Empfi ndlichkeit der Menschen zueinander zu erwarten. In Wirklichkeit geht sie immer mehr verloren. Der Mensch als Einzelperson, sowie auch die Völke...

 4. Verrekening van die kragveld van die verbond in die inkleding van die kommunikatiewe driehoeksverhouding tussen teks, hoorder en prediker

  2012-01-01

  In hierdie artikel word die kommunikatiewe driehoeksverhouding tussen die Bybelse teks, die hoorders en die prediker homileties verken. Die probleemstelling waarmee gewerk word handel oor potensiële versteurings wat kan plaasvind in hierdie driehoeksverhouding wanneer die hoorders en die prediker in hulle menslike beperktheid in verbinding gebring word met die ewige Woord van God soos dit in die Bybelse teks na vore kom. In die loop van die artikel word die volgende aspekte verken: ’n Ideale...

 5. Die voorspellingswaarde van die takseersentrum: 'n Oorsig

  H. J. Pietersen

  1990-06-01

  Full Text Available The assessment centre: a brief review of predictive value. Factors such as the rise of the professional manager, industrialization and worker expectations have, over the last few decades, increasingly placed managers in the limelight as a key occupational group. In this regard the assessment centre has become prominent as a method for the identification of managerial potential. However, a brief review of the relevant research literature indicates low predictive variances for the managerial assessment centre. This fact, together with the limited scope of the assessment centre, therefore necessitates, amongst other things, a wider research perspective which will include other work and non-work related factors as well. Opsomming Verskynsels soos die opkoms van die professionele bestuurder, industrialisering en stygende werkerverwagtinge het meegebring dat die kollig die afgelope paar dekades al hoe meer op bestuurders as sleutelberoepskategone geplaas is. In hierdie verband het veral die takseersentrum aandag gekry as 'n metode vir die identifisering van bestuurs- potensiaal 'n Kort oorsig van die betrokke navorsingsliteratuur toon egter lae voorspellingsvariansiesyfers vir die takseersentrum aan. Hierdie feit, tesame met die beperkte fokus van die takseersentrum, noodsaak, onder andere, 'n wyer navorsingsperspektief wat ook ander relevante werk- en nie-werkverwante faktore msluit.

 6. Die ontwikkeling van die bestuursmotiveringsvraelys (BMV

  A. S. Engelbrecht

  1991-06-01

  Full Text Available The development of the Managerial Motivation Questionnaire (MMQ: Several criticisms of the psychometric suitability of existing measures of managerial motivation are reported in the literature. This study aimed at developing a new psychometrically sound instrument, the Managerial Motivation Questionnaire (MMQ. This was done on the basis of a comprehensive study of the literature on managerial motivation and the role-motivation theory. The preliminary MMQ was systematically shortened and refined until the final MMQ of 98 items was composed. This was based on social desirability and semantic appraisal, item analysis and factor analysis of the questionnaire. The results indicate that it was possible to develop a final MMQ that was relatively free of social desirability. It further demonstrated satsifactory internal consistencies on two samples (a = 0/90, N = 360; a = 0/91, N = 535, where all subscale items were found to be relatively pure measures of the isolated factors. Although some evidence was found providing support for the reliability of the MMQ, a need for further research on the construct validity of managerial motivation still exists. Opsomming In die literatuur word verskeie punte van kritiek teen die psigometriese geskiktheid van bestaande meetinstrumente van bestuursmotivering gerapporteer. Die doelstelling van hierdie studie was dus om aan die hand van die konseptuele omiyning van bestuursmotivering, en die rolmotiveringsteorie as algemene verwysingsraamwerk, 'n nuwe psigometries aanvaarbare meetinstrument, die Bestuursmotiveringsvraelys (BMV, te ontwikkel. Op grond van sosiale wenslikheids- en semantiese beoordeling, itemontleding en faktorontleding van die voorlopige BMV is die vraelys stelselmatig verkort en verfyn totdat die finale BMV van 98 items saamgestel is. Die resultate dui daarop dat hierdie studie wel daarin geslaag het om 'n finale BMV te ontwikkel wat relatief vry van sosiale wenslikheid is, bevredigende interne

 7. Die sestienpersoonlikheidsfaktorvraelys as hulpmiddel by die takseersentrum

  J. C. D. Augustyn

  1988-05-01

  Full Text Available The 16PF Personality Test as an aid to the assessment centre Assessment centres still remains costly and thime consuming. This study investigates the reduction of time and costs by the use of the 16 PF Personality Test as a method for measuring management dimensions. Promising results were obtained with a relatively small sample for the prediction of initiative and perseverance. Significant multiple correlations were also found for three criteria of management success. Further research may establish the use of the 16 PF as an aid to management assessment and thereby reduce the costs and time involved in assessment centres. Opsomming Takseersentrums se grootste probleem is gelee in die koste en tyd wat dit behels. Hierdie studie ondersoek die moontlikheid om beide te verminder deur die aanwending van die 16 PF Persoonlikheidsvraelys vir die meting van bestuursdimensies. Belowende resultate is met 'n relatiewe klein steekproef bevind ten opsigte van die voorspelling van inisiatiefen deursettingsvermoe. Beduidende meervoudige korrelasies is ook ten opsigte van drie kriteria van bestuursukses bevind. Verdere navorsing kan die gebruik van die 16 PF as hulpmiddel by bestuursevaluering vestig en sodoende die tydsduur en koste van takseersentrums verminder.

 8. DIE HEDENDAAGSE SIENING VAN DIE NORMERING VAN DUITS ...

  norm aan die een kant en deur die S^^eeksnorm aan die ander." (ibid. 384). ...... grondslag, hoewel die groot aantal voorbeelde uit die werke van Thomas Mann ...... Mentrup, W., & P. Kuhn, (1980) "Deutsche Sprache in Osterreich und in der.

 9. Die etiek van Luther

  J. H. van Wyk

  1983-06-01

  Full Text Available Dink ons aan die etiek van Luther dan spring onmiddellik ’n paar boeiende uitsprake van hom na vore soos o.a. dat Christene vanuit die gemeenskap met Christus nuwe dekaloë moet maak wat helderder as die van Moses kan wees, of dat ons in bepaalde sin vir ons naaste ’n Christus moet word. Die bydrae van Luther 'tot die Christelike etiek is sonder twyfel van groot betekenis en die bestudering daarvan die moeite werd. Luther is geprys as rewolusionêr en verguis as konserwatis, hy is geëer as iemand wat weer die ware be­tekenis van godsdiens ontdek het toe die lewe vervloei het in etiek. Of dit egter korrek is om sy etiek as konserwatief te tipeer, soos White doen, moet betwyfel word.

 10. Ambrosius en die virginitas

  C. J. Malan

  1985-05-01

  Full Text Available Ambrosius het met reg die benaming “Leraar van Maagdelikheid” ontvang (Dooley, 1948:119. Die opmerking van Thamin: “C’est une vertu proprement chrétienne que la vertu de virginité, proclame tout d’abord saint Ambroise” (1895:344, gee dadelik aanleiding tot die vraag of Ambrosius dan geen waardering vir die huwelik gehad het nie. Hierdie vraag word nog meer dringend as sy beskrywing van die kruis van die getroude lewe nagegaan word.

 11. Navorsing op die gebied van die sosiale wetenskappe*

  P. M. Robbertse

  1958-03-01

  Full Text Available In Hollands is die woord scientia vertaal met wetenskap, wat sowel die natuur- as die geesteswetenskappe insluit, waardeur die woordsy oorspronklike betekenis behou. Die neiging bestaan om die Engels science met wetenskap in Afrikaans te vertaal, waarmee dan eintlik die natuurwetenskap bedoel word.

 12. Foute in die meting van die aarde se magneetveld met die protonmagnetometer

  G. P. Hancke

  1989-03-01

  Full Text Available Die tipiese foute wat voorkom wanneer die metode van periode-meting gebruik word vir die bepaling van die presessiefrekwensie van die magnetiese moment van protone, word bespreek, en metodes om dit teen te werk word voorgestel. Belangrike gevolgtrekkings wat sal lei tot die optimale funksionering van die periodemeter, word gemaak — veral ten opsigte van die meettyd, polarisasietyd en die eienskappe van die sensorvloeistof.

 13. Wake up and Die

  Schubart, Rikke

  2013-01-01

  Anmeldelse af den colombianske gyserfilm Volver a morir (eng. titel Wake Up and Die) af Miguel Urrutia......Anmeldelse af den colombianske gyserfilm Volver a morir (eng. titel Wake Up and Die) af Miguel Urrutia...

 14. Die radio in Afrika

  S. de Villiers

  1966-03-01

  Full Text Available Omvang van radio-uitsendings in en na Afrika. — Redes vir die versnelde tempo van uitbreiding. — Radio as die geskikste massa-kommunikasiemiddel vir Afrika. — Faktore wat die verspreiding bemoeilik. — Skouspelagtige toename in luistertalle.Toe Plinius, wat in die jaar 79 oorlede is, in sy „Historia Naturalis” verklaar het dat daar altyd iets nuuts uit Afrika afkomstig is, kon hy nouliks voorsien het dat die „iets" negentien eeue later in die lug sou setel wat hierdie reuse-vasteland oorspan — ’n Babelse spraakverwarring en ’n ongekende, verbete woorde-oorlog in die etergolwe, onder meer daarop bereken om die harte en hoofde van derduisendes te verower.

 15. Die verhouding doop en geloof

  L. Floor

  1983-06-01

  Full Text Available By die aanvalle wat op die kinderdoop geloods word, kom telkens die verhouding doop en geloof ter sprake. Die geloof is so wesentlik met die doop verbonde, sodat daar nie gedoop mag word waar die geloof nie aanwesig is nie. 0ns lees inderdaad dwarsdeur die Nuwe Testament van ’n innige samehang wat daar tussen geloof en doop beslaan.

 16. Die gebruik van parallelplaatreologie vir die bepaling van die intrinsieke viskositeit van poli-etileentereftalaat

  O. C. Vorster

  2005-09-01

  Full Text Available Die bepaling van die intrinsieke viskositeit van poli-etileentereftalaat word bemoeilik deur die feit dat daar tans slegs twee metodes in gebruik is. In die eerste metode word die bepaling deur middel van oplossingsviskometrie gedoen, maar die toksisiteit van die oplosmiddel, asook die tydperk wat dit neem om die bepaling te doen, is ’n probleem. Die tweede metode word beperk deur die kompleksiteit en beskikbaarheid van die apparatuur in Suid-Afrika. In hierdie studie word ’n alternatiewe metode, gebaseer op parallelplaatreologie, voorgestel wat albei hierdie probleme oorkom en die resultate sodoende verkry, word vergelyk met dié wat met bestaande metodes verkry is.

 17. Die invloed van die neo-marxistiese kultuuranalise op die Wêreldraad van Kerke en die Gereformeerde Kerke van Nederland

  J. M. Vorster

  1979-06-01

  Full Text Available Toe die studente dwarsoor die VSA en Europa in die laat sestigerjare ’n plotselinge en radikale verset openbaar het teen die bestaande orde, het hulle die deur geopen vir ’n nuwe mededinger om die hart van die Westerse kultuur. Dit is die nou reeds bekende neo-Marxisme. Sedertdien het hierdie jongeling sy voetspore op vele vlakke van die Westerse kultuur gelaat.

 18. Die lebensvision des semonides

  Milivoj Sironić

  1980-12-01

  Full Text Available Der Autor analysiert die Weibersatire des Semonides und andere seiner kurzen Fragmente. Dabei kommt er zu der Schlussfolgerung, dass sich die Verse der Satire durch eine gute Technik auszeich­ nen, dass aber auch eine unnötige Weitschweifigkeit nicht zu Ubersehen ist. Trotzdem kann man jedoch dem Dichter nicht die künstlerische Überzeugungskraft absprechen, wie auch die Ten­ denz nach Detailschilderungen und die Feinheit geistreicher Charakterisierungen. Die Aussage beinhaltet manchmal eine be­ stimmte innere Ironie in der Einfachheit der Wörter.In kurzen Fragmenten wird die Fähigkeit des Semonides sichtbar, sich sehr präzise auszudrücken. Seine ironisch-epische Sprache ist sehr reich  und verdient vom linguistischen Standpunkt aus Auf­ merksamkeit wegen ihres reichhaltigen lexischen und termino­ logischen Materials, insbesondere was die Bereiche der Tier­ welt und des Essens anbelangt.Die Weltanschauung des Dichters ist in dem ersten Fragment recht deutlich erkennbar. Da sieht man, dass er düster und pessimistisch auf das Leben blickt. Das Fehlen jeglicher positiven Einstellung hat dann den Sar­ kasmus zur Folge, mit dem der Dichter die Darstellung der Weiber einkleidet, ihn aber auch auf die Menschen schlechthin ausweitet.

 19. Verskuiwing in die moraal?

  S.P. van der Walt

  1974-03-01

  Full Text Available Modewoorde het ons deesdae oorgenoeg in die Christelike sedeleer en hulle kan nogal verwarring stig. U moet my vergun om met u te spreek oor een so ’n modewoord nl „verskuiwing’’ in die moraal. Dis nogal ’n mooi woord, wat so dikwels gebruik word op baie terreine en tog meer wil aandui as maar net ’n veranderde sienswyse, ’n wysiging in opvattinge of nuwe riglyne wat al gangbaar geword het in die praktyk. Die begrip wil eintlik die ewolusionêre gang beklemtoon, want dit is dan eintlik net die ou norme wat effens anders bekyk word of nie meer so nou geneem of dik onderstreep word nie. Die verskuiwing beteken dan dat alles nog dieselfde bly, net die posisie of plek het verander. Verskuiwing beteken tog plekverandering of plekwisseling en dan sekerlik nie in die sin dat die plekke ver uitmekaar lê nie. Verskuiwing beteken net maar vlak langs die vorige te staan kom. As dit dan ’n beter plek is, is dit ewolusie, ontwikkeling, verbetering.

 20. Die karst-ekologie van die Bakwenagrot (Gauteng

  François Durand

  2012-03-01

  Full Text Available Die Bakwenagrot huisves ’n verskeidenheid organismes wat ’n ingewikkelde en verweefde voedselweb vorm. ’n Kolonie Natalse langvingervlermuise gebruik hierdie grot regdeur die jaar as blyplek. Die vlermuisguano en dooie plantmateriaal wat van buite in die grot inval, vorm die basis van die ekologie in die grot wat ook as ’n tipiese detritus-gedrewe ekostelsel beskryf kan word. Afbrekers soos bakterieë en swamme wat vir die afbraak van die guano en plantreste verantwoordelik is, word deur ’n verskeidenheid organismes, insluitend nematode en myte, as voedselbron benut. Hierdie organismes wat die volgende trofiese vlak vorm, word deur predatoriese artropode as voedselbron benut. Die Bakwenagrot is een van die weinige dolomietiese grotte in Suid-Afrika wat dit vir ‘n mens moontlik maak om tot by die grondwatervlak te kom. Die grondwater huisves verskeie tipes organismes waaronder bakterieë, swamme en diere – hoofsaaklik nematode en krustaseë. Die Bakwenagrot is ook die hoofvindplek waar varswater-amfipode in Suider-Afrika gevind is. Hierdie besondere en sensitiewe ekostelsel is hoofsaaklik van guano van die vlermuiskolonie afhanklik. Die grasveld in die gebied rondom die grot, wat as voedingsarea vir die vlermuiskolonie dien, word tans deur voorstedelike ontwikkeling en die gevolglike habitatfragmentasie en -vernietiging bedreig. Indien die vlermuise die grot sou verlaat, sal dit ’n hele domino-effek van uitsterwing van die grotbewonende organismes tot gevolg hê.

 1. Die voorgeskiedenis van kwantumberekening

  P. H. Potgieter

  2004-09-01

  Full Text Available

  Die hoofidees wat tans gestalte vind in die teorie en tegnologie van kwantumberekening is in die laat 1970’s en vroeg 1980’s deur fisici in die Weste en ’n wiskundige in die voormalige Sowjetunie neergelˆ e. Dat di´ e teorie ook wortels in die Russiestalige vakliteratuur het, is nie algemeen bekend in die Weste nie. Daar word kortliks gekyk na die idee soos deur Benioff en (veral Feynman in die Weste versprei, asook die voorstel van di´ e rekengrondslag deur Manin in die Russiese literatuur. Die outeur hoop om hiermee so ’n onpartydig moontlike sintese van die vroe ¨ e gedagtegeskiedenis rondom kwantumberekening aan te bied. Die rol van omkeerbare en onomkeerbare berekeningsprosesse word vlugtig bekyk soos dit verband hou met die ontstaan van kwantumberekening, asook die sogenaamde Inligtingsparadoks in die fisika. Die inligtingsteorie en die fisika het heelwat met mekaar te kommunikeer, soos hierdie paradoks uitwys.

  Abstract

  The pre-history of quantum computation

  The main ideas behind developments in the theory and technology of quantum computation were formulated in the late 1970s and early 1980s by two physicists in the West and a mathematician in the former Soviet Union. It is not generally known in the West that the subject has roots in the Russian technical literature. The idea, as propagated by Benioff and (especially Feynman, is reviewed along with the proposition of a foundation for this kind of computation by Manin in the Russian literature. The author hopes to present as impartial a synthesis as possible of the early history of thought on this subject. The role of reversible and irreversible computational processes will be examined briefly as it relates to the origins of quantum computing and the so-called Information Paradox in physics. Information theory and physics, as this paradox shows, have much to communicate to each other.

 2. Die benutting van water in die landbou: strategie vir die toekoms

  D. S. van der Merwe

  1985-03-01

  Full Text Available ’n Uiteensetting word gegee van die faktore wat die hoofrol in die toekomstige waterbenutting in die landbou gaan speel. Hierdie faktore is die hoeveelheid water beskikbaar vir landboudoeleindes; die toenemende mineraiisasie van besproeiingswater; en die invloed wat energiebehoeftes op besproeiing sal hê. Navorsing is nodig om die situasie na wense te hanteer, en die aanbevelings van besproeiingsnavorsingswerksessies in hierdie verband word kortliks aangedui en bespreek.

 3. Openbaring, teologie en die regswetenskap

  S. Postma

  1970-03-01

  Full Text Available In die jongste tyd is telkens en weer gewaarsku teen die gevare van oorspesialisasie en die hipertrofie van professionalisme. Die gemis aan ’n totaliteitsvisie wat hiermee gepaard gaan, word dan ook tereg teengegaan en wel deur aan die Wysbegeerte as die Wetenskap van die totaliteit van die kosmos in toenemende mate sy regmatige plek as wetenskapsintegreerder te gun. Hierdie grootmoedige gun van ’n plek in die son van geleerdheid kan egter ook uit bedenklike motiewe plaasvind. Die vakwetenskaplike kan nie of wil nie die plek en betekenis van sy spesifieke vak bepaal en bepeins nie en vind dit in elk geval moeilik om die verband tussen Gods Woord en sy besondere vak in duidelike perspektief te sien; vandaar dan ’n grootmoedige toelaat dat die wysbegeerte die „veritas” dien terwyl die eie ek tevrede is om die „utilitas” onderdanig te wees.

 4. Die tug oor ampsdraers tydens die doleansie van 1886

  J. Visser

  1986-06-01

  Full Text Available In art 29 van die Nederlandse Geloofsbelydenis word bely: “Die merktekens om die ware Kerk te ken is die volgende: As die Kerk die suiwere prediking van die evangelie uitoefen, as dit die suiwer bediening van die sakramente gebruik soos Christus dit ingestel het, as die kerklike tug gebruik word om die sondes te straf.” Dit spreek vanself dat wanneer ampsdraers, aan wie Christus sy kudde toevertrou het (Hand 20 : 28, met leer en /of lewenswandel in sonde volhard en nie daarin met tug gestuit word nie, word die ware kerk nie gebou nie maar afgebreek. 0ns sal later in hierdie artikel aantoon hoedanig die suiwer tug oor ampsdraers, veral leertug, tydens die Doleansie tot skade van die kerk van Christus agterweë gebly het.

 5. Die sterwende kindjie

  J.T. De Jongh van Arkel

  1983-09-01

  Full Text Available The thought of a child dying appears as an antithesis and thus the feelings evoked by the dying child are stronger than when older persons are dying. Around the child’s death bed there is no place for detached spectators and all become involved in caring for and supporting him. Caregivers also have a supporting responsibility towards the members of the child’s family.

 6. Ontsporing van die regstaatsbegrip en sy konsekwensies vir die afrikanervolk

  N. G.S. Van der Walt

  1966-03-01

  Full Text Available Die opvatting van die suiwere regstaat bring sy vraagstukke mee wanneer dit in verband gebring word met die leer van die soewereiniteit in eie kring. Laasgenoemde leer wortel in die geloof dat God die mens roep tot diens aan Hom, en dat die mens vry moet wees om ten opsigte van alle lewensaspekte God na die hoogste mate te kan dien. Hierdie verskeidenheid van aspekte is deur dr. A. Kuyper en sy volgelinge gesistemati- seer tot menslike verbande en lewenskringe, elk met ’n be- paalde sfeer waarin ander kringe nie mag inmeng nie. Elkeen is dan soewerein binne sy eie kring. Met verwysing na die staat is dan gespreek van die staatstaak as synde die hand- hawing van die reg, en omdat die staat in toenemende mate hom veral in die latere tyd ook besig gehou het met bedrywig- hede wat nouliks as van juridiese aard beskou kan word, is daar die onderskeid gemaak tussen die primêre en sekundêre taak van die staat. Die sistematiek van die wetsidee, deur prof. Dooyeweerd ontwikkel, waar die staat sy bestemmingsfunksie in die regsaspek vind, het vanselfsprekend geen plek vir so 'n dualistiese staatstaak nie, en die oplossing is deur sommige daarin gesoek om sulke staatsoptrede te vertolk as hebbende wel betrekking op die regsgemeenskap of die regsverkeer. Staatsondernemings soos paaie, spoorweë, spellingreëling, ens. word dan beskou as noodsaaklik vir die instandhouding van die regsgemeenskap en regsverkeer. Tereg wys A. M. Donner1 daarop dat so ’n vertolking eintlik neerkom op ’n oorspanning van die regsbegrip. Hy self sien dan die staatstaak in vrede- of orde-handhawing, wat in die eerste plaas wel regshandha- wing veronderstel. Onder orde word dan alles verstaan wat noodsaaklik is vir die gladde verkeer in die ontwikkelingsgang van die regsgemeenskap. Die wese van die staat het dan vol- gens hom te doen met reg, maar sy taak is meer as suiwere regshandhawing. Wat onrus verwek en die orde versteur, moet uit die openbare lewe verwyder word, en die

 7. Analise van die Tswanaraaisel

  S. A. Swanepoel

  1984-05-01

  Full Text Available ’n Strukturele, stilistiese en funksionele bcskrywing van die Twanaraaisel bring mee dat daar aan die volgende aspekte aandag gegee moet word: •\tWat is ’n raaisel en lioe word dit in Tswana genoem. •\tTot watter studiegebied en literere genre hoort die raaisel en watter subvorme kan vir Tswana onderskei word. •\tHoe sien die struktuur van Tswanaraaisels daar uit. •\tDeur wie, waar, wanneer en hoe word Tswanaraaisels voorgedra. •\tWatter stilistiese kenmcrke kan in Tswanaraaisels onderskei word. •\tWatter funksies vervul raaisels in ’n Tswanagcmeenskap.

 8. Die brein soos beskou deur die Grieke en Romeine

  Francois P. Retief

  2015-02-01

  Full Text Available In Ou Egipte is mummifikasie met uitgebreide reseksie of uitsnyding van organe geassosieer, maar geen kennis is geneem van die morfologie van die brein nie. Griekse skrywers van die sesde en vyfde eeue v.C. het die brein aanvanklik gesien as die setel van intelligensie, die orgaan van sensoriese waarneming en gedeeltelik die oorsprong van sperma. Pneuma het ’n belangrike rol in breinfunksie gespeel. Hippokrates was die eerste om die brein te beskryf as ’n dubbele orgaan, wat met harsingvlies (meninges bedek, funksioneel van pneuma afhanklik en vertolker van begrip is. Tydgenote soos Plato, Aristoteles en Diokles het tot die beskrywing bygedra, maar laasgenoemde twee het beweer dat die hart die middelpunt van intelligensie is en nie die brein nie. Gedurende die laaste helfte van die vierde eeu v.C. is disseksie van die menslike liggaam tydelik aan die mediese skool van Alexandrië toegelaat en het dit tot merkwaardige vooruitgang in die begrip van die menslike anatomie en fisiologie gelei. Herofilus en Erasistratus het uitstekende beskrywings van die struktuur en funksie van die brein gegee wat eers in die tweede eeu n.C. deur Galenus geëwenaar is.

 9. Prediking oor die poëtiese stof van die Ou Testament - Die Psalms

  E. J. Smit

  1989-06-01

  Full Text Available ’n Belangrike rede waarom die prediking uit die Psalms ’n aparte bespreking regverdig, is die feit dat die Psalms die omvangrykste verteenwoordiging van poetiese stof in die Ou Testament be vat. Dit is nie vir almal ewe maklik om poesie te lees en te verklaar nie.

 10. Die Soldering in Aluminium Die Casting

  Han, Q.; Kenik, E.A.; Viswanathan, S.

  2000-03-15

  Two types of tests, dipping tests and dip-coating tests were carried out on small steel cylinders using pure aluminum and 380 alloy to investigate the mechanism of die soldering during aluminum die casting. Optical and scanning electron microscopy were used to study the morphology and composition of the phases formed during soldering. A soldering mechanism is postulated based on experimental observations. A soldering critical temperature is postulated at which iron begins to react with aluminum to form an aluminum-rich liquid phase and solid intermetallic compounds. When the temperature at the die surface is higher than this critical temperature, the aluminum-rich phase is liquid and joins the die with the casting during the subsequent solidification. The paper discusses the mechanism of soldering for the case of pure aluminum and 380 alloy casting in a steel mold, the factors that promote soldering, and the strength of the bond formed when soldering occurs. conditions, an aluminum-rich soldering layer may also form over the intermetallic layer. Although a significant amount of research has been conducted on the nature of these intermetallics, little is known about the conditions under which soldering occurs.

 11. Die hebsugtige seekoei en Rooikappie: Die groteske in sprokies

  Dineke van der Walt

  2012-11-01

  Full Text Available Hierdie artikel bied ’n vergelykende lees van twee volksverhale wat ook as kinderverhale getipeer kan word (een vanuit Venda-folklore en die ander ’n populêre Europese narratief met die oog daarop om spesifieke ooreenkomste uit te lig – soos die eet van mensvleis, goedgelowige mense wat deur ‘n maskerspel om die bos gelei word en ander ‘onetiese’ en ‘immorele’ aktiwiteite. In Die hebsugtige seekoei boots die monster byvoorbeeld die stem van die jong seun na om sy suster te flous en toegang tot hulle hut te verkry, terwyl die wolf in Rooikappie op sy beurt die ouma flous om die huis te kan betree sodat hy later ook vir Rooikappie kan mislei. In albei stories word die jong meisies (asook Rooikappie se ouma deur ’n seekoei óf ’n wolf opgeëet. Soos gewoonlik in sprokies, word die slagoffers gered of ontsnap en die verhale het ’n gelukkige einde. Alhoewel dit absurd mag voorkom dat kinderverhale elemente van die groteske bevat, argumenteer ek dat dit inderdaad ’n bruikbare doel dien. Hierdie verhale betrek kinders nie net op ’n emosionele vlak nie (as gevolg van die skokwaarde van die groteske; die groteske dien ook as objek van fassinasie. Sodoende word die waarskuwingsboodskap in die verhale beter oorgedra en onthou deur die kinders.

 12. Die entwicklung, die metamorphose, die entstehung: Die konzepte des organismus von Aristoteles bis Darwin

  Kamerer Eva

  2009-01-01

  Full Text Available (nemački In diesem Aufsatz versuche ich, die Elemente verschiedener Konzepte des Organismus in der Philosophie und in der Wissenschaft zu analysieren. Die Deutungen des Organismus und der Einheit der Natur bei Aristoteles, Kant und Goethe werden als ein Beispiel der Bewegung von einem finalistischen zum antifinalistischen Bild der Natur verstanden.

 13. Die Gattung Oerstedia

  Stiasny-Wijnhoff, G.

  1930-01-01

  Die vorliegenden Individuen von Oerstedia dorsalis (Abildg.) wurden in den Helder an der holländischen Küste gesammelt; die Art war in frühern Jahren im Hafen sehr allgemein. Sie lebte zwischen Tubularien und Muschelbrut, welche in der Gezeitenzone den Schiffsrümpfen angewachsen sind und enthielt im

 14. Die Mollusken der Njalindungschichten

  Martin, K.

  1909-01-01

  Die Versteinerungen, welche im folgenden behandelt sind, sammelten meine Frau und ich im Jahre 1910 in den Preanger-Regentschappen von Java, in der Gegend von Njalindung ¹). Sie stammen aus Sedimenten, für welche ich den Namen Njalindungschichten einführte, und für die Gastropoden wurde bereits eine

 15. Die oorsake vir die ontstaan en besondere aard van die Zion Christian Church

  M. A. Kruger

  1972-06-01

  Full Text Available Aanvanklik het die Z.C.C. geen opsienbarende groei getoon nie, maar veral sedert die veertigerjare het hulle getalle skerp toegeneem en versprei oor die hele land. In 1963 is Edward Lekganyane toegelaat tot die Stofberg Teologiese Skool van die N.G. Kerk. Sedert die stigting van die Z.C.C. het die groep al verder van die Woord af weg beweeg, maar met hierdie toetrede tot die skool het daar by Edward self ’n mate van verandering gekom.

 16. Tweedetaalteorie vir die eerstetaalonderwyser

  Ludolph Botha

  2013-02-01

  Full Text Available In hierdie artikel word die eerstetaalonderwyser se aandag op tweedetaalteorie gevestig. Krashen se tweedetaalteorie word uitgesonder en die implikasies van sy werk vir eerstetaalonderwysersword ondersoek. Die oordrewe beklemtoning van vormen struktuur in moedertaalklasse ( oor die taal praatl lees/ skryf word vanuit die gesigspunt van Krashen se taalverwerwingsteorie beskou en die gevolgtrekking word gemaak dat daar veel meer klem op gebruiksvaardigheid behoort te val (in die taal praat!lees!skryf. In this article the first language teacher is made aware of second language teaching theory. Particularly Krashen' s second language theory is referred to and implications of his work for mother tongue teachers are discussed. The over-emphasis on form and structure in first language classes (talking/reading/writing about the language is looked at in terms of Krashen' s theory and it is concluded that the emphasis in first language classes should be far more on the functional use of the language (talking/reading/writing in the language.

 17. Die kairos van die New Age: 'n Kultuurhistoriese skets

  the whole universe, manifesting the two aspects of spirit and matter, .... vestiging van die Christendom het hierdie leer uit die Westerse kultuur verdwyn tot- ... Hegel (1770-1831) het die Simboliste aangespreek (Mathews 1986:30-31, 33). Sy.

 18. Oor die einders van die bladsy as konseptuele kuns

  Rita M.C. Swanepoel

  2012-11-01

  Full Text Available Hierdie artikel bied ’n filosofies-besinnende oorsig oor konseptuele kuns. Ek argumenteer dat, soos wat die projek Oor die einders van die bladsy die grense van boekwees oorskry en konseptueel uitbrei, dit in geheel ’n konseptuele en taalgebaseerde kunsinstallasie is wat uit verskeie komponente, naamlik kunstenaarsboeke,bestaan. Hierdie saamgestelde konseptuele kunsinstallasie daag vanweë die interdissiplinêre aard daarvan, die grense van konseptuele kuns uit. Hierdie projek en uitstallings bevestig dat kunstenaarsboeke ’n ideale medium is om kunstenaars uit verskillende dissiplines by die spel met en ontdekking van die moontlikhede van die boek te betrek. Die projek kan in die geheel as konseptuele kuns getipeer word omdat die konsep boek herdink, herskep en oor gefilosofeer word.

 19. Die owerheidsinmenging met betrekking tot kerklike tughandelinge.

  L. Roeleveld

  1982-06-01

  Full Text Available Volgens art 29 NGB is die merktekens van die ware kerk die suiwere prediking van die Evangelie, die suiwere bediening van die Sakramente en die gebruik van die kerklike tug. Art. 32 NGB spreek uit dat die Kerkorde nie mag afwyk van wat Christus ingestel het nie. Menslike vindinge en wette om die gewetens te bind en te dwing, moet daarom verwerp word. Die ekskommunikasie of die ban moet toegepas word volgens die Woord van God.

 20. Die verband tussen die sielkundige kontrak en organisasieverbondenheid

  K. J. Stanz

  1999-06-01

  Full Text Available The relationship between the psychological contract and organisational commitment. The aim of this study is to design a measuring instrument with acceptable metric characteristics for the strength of the psychological contract within the South African context, and to determine empirically the relation between the strength of the psychological contract and organisational commitment. The Dhammanungune Model served as foundation for the design of the Strength of the Psychological Contract Questionnaire which consists of two scales namely, a needs expectation scale and a needs fulfilment expectation scale. The items of each scale have been formulated in the manner that ensures that the respondent reacts consecutively to two instructions namely, (a the level of the expectation and (b the importance of the expectation. This questionnaire was administered together with the Organisational Commitment Questionnaire to two population groups within the military environment. The Pearson Product Moment Correlation was calculated between the strength of the psychological contract and organisational commitment and the significance of the correlations was evaluated. Opsomming Die doel van die studie is om 'n meetinstrument met aanvaarbare metriese eienskappe vir die sterkte van die sielkundige kontrak vir Suid-Afrikaanse omstandighede te ontwerp en om empirics die verband tussen die sterkte van die sielkundige kontrak en organisasieverbondenheid te bepaal. Die sterkte van die sielkundige kontrak vraelys is op grond van die Dhammanungune-model ontwerp en het uit twee skale naamlik, die behoefteverwagting- en vervullingsverwagtingskale bestaan. Items vir eike skaal is sodanig geformuleer dat die respondent agteropeenvolgens op twee instruksies naamlik (a die vlak van die verwagting en (b die belangrikheid van die verwagting moet reageer. Die vraelys is saam met die organisasieverbondenheidsvraelys op twee populasies uit 'n militere omgewing toegepas. Die Pearson

 1. Die postpolitische Stadt

  Erik Swyngedouw

  2013-12-01

  Full Text Available Die Polis ist tot, es lebe die kreative Stadt! Während die Stadt, zumindest in Teilen des städtischen Raums, blüht und gedeiht, scheint die Polis im idealisierten griechischen Sinn dem Untergang geweiht; in diesem Verständnis ist sie der Ort der öffentlichen politischen Auseinandersetzung und demokratischen Unterhandlung und somit eine Stätte (oft radikaler Abweichung und Unstimmigkeit, an der die politische Subjektivierung buchstäblich ihren Platz hat. Diese Figur einer entpolitisierten (oder postpolitischen und postdemokratischen Stadt im Spätkapitalismus bildet das Leitmotiv des vorliegenden Beitrags. Ich lehne mich dabei an Jacques Rancière, Slavoj Žižek, Chantal Mouffe, Mustafa Dikeç, Alain Badiou und andere Kritiker jenes zynischen Radikalismus an, der dafür gesorgt hat, dass eine kritische Theorie und eine radikale politische Praxis ohnmächtig und unfruchtbar vor jenen entpolitisierenden Gesten stehen, die in der polizeilichen Ordnung des zeitgenössischen neoliberalen Spätkapitalismus als Stadtentwicklungspolitik [urban policy] und städtische Politik [urban politics] gelten. Ziel meiner Intervention ist es, das Politische wieder in den Mittelpunkt der zeitgenössischen Debatten über das Urbane zu stellen. [...

 2. Die Anima in Eschenbachs Parzival

  Kitunen, S. (Sakari)

  2014-01-01

  In meiner Pro-Gradu -Arbeit untersuche ich die Darstellung und Entwicklung des Jungschen Animabegriffes im Parzival von Wolfram von Eschenbach. Ich werde die in Parzival vorkommenden Charaktere als Anima- und Animus-Figuren analysieren und untersuchen, wie die Interaktion zwischen ihnen die Entwicklung des Helden beeinflusst. Viele Werke, die das Thema Frauen bzw. Weiblichkeit im Mittelalter behandeln, gehen oft davon aus, dass die Frauen in der mittelalterlichen Literatur als Objekte behande...

 3. Die liefde wat die son beweeg en die ander sterre: Digterlike transendering – tot die vermenigvuldigde lewe ontroer

  A.S. (Rensia Robinson

  2014-09-01

  Full Text Available T.T. Cloete se oeuvre word onder andere gekenmerk deur fyn waarneming van ’n mistieke vervlegtheid in die skepping. Dit word op vele maniere ontgin en geïnterpreteer. Die poëtiese potensiaal van die vrou, in uiteenlopende gestaltes, is een van die sentrale temas waardeur die digter hieraan vorm gee. In die kunstige, bibliofiele uitgawe Uit die wit lig van my land gesny val die lig op die vrou se kreatiewe rol in die groter skepping wat haar onder andere identifiseer as haarveer vir digterlike insig en vormgewing. Vrou (alternatief Anna Perenna, universele moeder, is nie slegs draer van die lewenskiem wat tot gees transendeer nie, maar sy funksioneer as ligbron (’sonvrou’ wat selfs kosmiese insig verwesenlik. Dit raak meervoudige vorms en patrone waarin die mens ingeweef is in die universele hologram van lewe. Vir die digter is hierdie patroonvorming vergelykbaar met die maak van Persiese tapyte waarvan die patrone vasgelê is in die geheue van voorouers, en oorgedra word na opeenvolgende geslagte. In dié verkenning word digterlike transendering ontgin as ’n proses waarin die kleurvolheid van lewe en dood in en deur individuele sowel as universele vroulikheid geïnspireer word.

 4. Die liefde wat die son beweeg en die ander sterre: Digterlike transendering – tot die vermenigvuldigde lewe ontroer

  A.S. (Rensia Robinson

  2014-02-01

  Full Text Available T.T. Cloete se oeuvre word onder andere gekenmerk deur fyn waarneming van ’n mistieke vervlegtheid in die skepping. Dit word op vele maniere ontgin en geïnterpreteer. Die poëtiese potensiaal van die vrou, in uiteenlopende gestaltes, is een van die sentrale temas waardeur die digter hieraan vorm gee. In die kunstige, bibliofiele uitgawe Uit die wit lig van my land gesny val die lig op die vrou se kreatiewe rol in die groter skepping wat haar onder andere identifiseer as haarveer vir digterlike insig en vormgewing. Vrou (alternatief Anna Perenna, universele moeder, is nie slegs draer van die lewenskiem wat tot gees transendeer nie, maar sy funksioneer as ligbron (’sonvrou’ wat selfs kosmiese insig verwesenlik. Dit raak meervoudige vorms en patrone waarin die mens ingeweef is in die universele hologram van lewe. Vir die digter is hierdie patroonvorming vergelykbaar met die maak van Persiese tapyte waarvan die patrone vasgelê is in die geheue van voorouers, en oorgedra word na opeenvolgende geslagte. In dié verkenning word digterlike transendering ontgin as ’n proses waarin die kleurvolheid van lewe en dood in en deur individuele sowel as universele vroulikheid geïnspireer word.

 5. Die histologie en ultrastruktuur van die hepatopankreas van die bloukurper Oreochromis mossambicus

  M. M. Nel

  1990-07-01

  Full Text Available Die histologie en ultrastruktuur van die hepatopankreas van die bloukurper Oreochromis mossambicus word beskryf. ’n Dun bindweefselkapsel omring die lewer. Die hepatosietrangskikking vertoon as lobules, met die koorde van hepatosiete wat vanaf ’n sentrale vene uitradieer en met mekaar anastomaseer. Indiwiduele lewerlohules vertoon nie duidelike grense nie, maar enkele duidelike triades word wel in die lewer van O. mossambicus aangetref. Die hepatosiete bevat ’n enkele ronde kern met ’n duidelike nukleolus en die growwe endoplasmiese retikula kom in twee of meer rye om die kerne en teen die selgrense van die hepatosiete voor. Die ander sitoplasmiese organelle kom verspreid in die hepatosietsitoplasma voor. Die eksokriene pankreasselle is om die portale venes gesetel. Die kerne van hierdie selle is rond en is hasaal in die kubies- tot silindervormige selle gelee. ’n Goedontwikkelde growwe endoplasmiese retikulum — vesikulêr, tubulêr en sirkulêr in vorm — en sektretoriese granules wat apikaal in die sel gelee is, kom voor.

 6. Diskussie oor die millenium en die herstel van Israel

  J. J. Engelbrecht van Waverley

  1978-06-01

  Full Text Available Dit verheug my dat daar eindelik gereageer word op my boekie. Behalwe telefoonoproepe en briewe van medechiliaste was daar tot dusver geen kommentaar van anti-chiliastiese kant. Ek het die boekie aan ongeveer 1800 predikante en professore gestuur en vriendelik uitgenooi tot nuwe besinning. Net soos oor die soteriologie, is die Bybel nêrens in teëspraak met homself oor die eskatologie nie. God gee in sy Woord nie vir ons drie verskillende toekomsbeelde om uit te kies nie. God is een en sy profetiese Woord is deurgaans eenstemmig m.b.t. die raad van God oor Israel, die nasies en die kerk.

 7. Die kerk en die kommunisme, uitgangspunt en perspektief

  A. H. Murray

  1970-06-01

  Full Text Available Waar ons onmiddellike opdrag is om die konkrete taak van die kerk in die bestryding van Kommunisme en Marxisme te beskrywe, is ons gedwing om terug te dink aan die eerste grondslae van die vyandelike aanslag — die grondslae waarop sy leer en sy beleid van gewelddadige optrede berus. Want ons het nie te doen met ’n opportunistiese onderneming of ’n imperialistiese waagstuk as dit oor die Kommunisme gaan nie, en ook nie met die blinde opbruising van laere en agterlike volksklasse nie, maar wel met ’n deurdagte en afgeronde heelal-filosofie wat oor die aardbol versprei is en wat op sistematiese wyse en met wetenskaplike strategie ’n aanval op die bestaande Christelike orde maak.

 8. Die Psychosen bei Epilepsie

  Glauninger G

  2001-01-01

  Full Text Available In einer Übersicht werden die verschiedenen Formen psychotischer Zustandsbilder bei Epilepsiepatienten, deren Ätiopathogenese und Möglichkeiten der Behandlung dieser Störungen beschrieben. Risikofaktoren finden sich durch neurobiologische Gegebenheiten - besonders bei Mitbeteiligung des Temporallappens, durch psychosoziale Einflüsse und manchmal auch durch medikamentöse Behandlung. Anhand von Fallbeispielen sollen dem Leser typische Krankheitsverläufe von psychotischen Episoden bei Epilepsiepatienten, die zumeist erst bei einer schon länger dauernden Epilepsie auftreten, nähergebracht werden. Es wird deutlich, daß sich die Beschwerden von Patienten mit Epilepsie nicht auf iktale Phänomene beschränken. Bei der Behandlung dieser Patienten kommt einer guten interdisziplinären Zusammenarbeit besondere Bedeutung zu.

 9. Wêreldgebeure gedurende die jaar 1954.

  S. du Toit

  1954-03-01

  Full Text Available Die jaar 1954 het begin sonder Stalin, die magtigste diktator van die modeme tyd, en dit wa s nog onseker hoe die nuwe regime sou optree.Teen die einde van die ja a r weet ons nou dat hulle oënskynlik meer toeskietlik is maar in wese nog net so geheimsinnig en nog net so geslepe. Die Petrof-gesjriedenis in Australië het weereens laat blyk dat daar oordie hele aarde ’n netwerk van spioene is.

 10. Die voorspelling van akademiese prestasie na die eerste universiteitsjaar

  G. K. Huysamen

  1998-06-01

  Full Text Available The prediction of academic performance after the first year at university. In agreement with findings elsewhere, the correlations of high school performance (Swedish Formula Point and the verbal and nonverbal GSAT scores with the mean percentage marks (MPMs gradually decreased from the first through sixth semester at university, whereas the decrease in the corresponding correlations with the cumulative mean percentage marks (CMPMs was less pronounced. The later the semester for which either an MPM or a CMPM was used as a predictor, the higher the latter tended to correlate with the MPMs of subsequent semesters but these correlations also decreased in size over the ensuing semesters. The best predictor of the MPM of any given semester was either the MPM of the immediately preceding semester or the CMPM of all the preceding semesters. Opsomming In ooreenstemming met bevindings elders, het die korrelasies van hoërskoolprestasie (Sweedse Formulepunt en verbale en nie-verbale ASAT-tellings met die gemiddelde persentasiepunte (GPP's geleidelik van die eerste tot die sesde semester op Universiteit afgeneem, terwyl die afname in die ooreenstemmende korrelasies met die kumulatiewe gemiddelde persentasiepunte (KGP's minder opvallend was. Hoe later die semester waarvan die GGP of KGP as voorspeller gebruik is, hoe hoër was dit geneig om met die GGP's van die daaropvolgende semesters te korreleer, maar die korrelasies het: eweneens met die toename in laasgenoemde semesters in grootte afgeneem. Die beste voorspeller van die GPP van enige gegewe semester was of die GPP van die pas afgelope semester, of die KGP van al die voorafgaande semesters.

 11. Die Kunst des Scheiterns

  Juul, Jesper

  2014-01-01

  Menschen haben von Kindesbeinen an das Verlangen, Erfolge zu erzielen und Kompetenz zu erreichen. Computerspieler entscheiden sich jedoch fortlaufend für eine Aktivität, die oft und wiederholt zum Verlieren führen muss und ein taubes Gefühl der Unfähigkeit erzeugt. Im Kino, im Theatersaal und bei...

 12. Die skool en die onderwyser as faktore in die geestesgesondheid van die kind*

  B. C. Schutte

  1961-03-01

  Full Text Available Ons hou geestesgesondheidsweke, stig beroepsentrums, samel geld in om mense wat geestelik siek is te genees, klae oor die tekort aan psigiaters, kliniese sielkundiges, bedryfsielkundiges, voorligters, skoolpsigoloë,ens. ’n Karige kwarteeu gelede het ons aan al hierdie dinge slegs akademiese aandag gewy. In hierdie kursus wordverskeie tipes kinders bespreek en geleer hoe om hulle probleme te benader.

 13. Die Kunst des Scheiterns

  Juul, Jesper

  2014-01-01

  Menschen haben von Kindesbeinen an das Verlangen, Erfolge zu erzielen und Kompetenz zu erreichen. Computerspieler entscheiden sich jedoch fortlaufend für eine Aktivität, die oft und wiederholt zum Verlieren führen muss und ein taubes Gefühl der Unfähigkeit erzeugt. Im Kino, im Theatersaal und bei...

 14. Die Creol Taal

  Rossem, van Cefas; Voort, van der Hein

  1996-01-01

  Negerhollands is the original creole language, lexically closely related to Dutch, of the Virgin Islands. It emerged as a separate language around 1700 and died out completely only a few years ago, having gradually been replaced by English in the course of the nineteenth century. Apart from giving i

 15. Die andere Revolution

  Kippenhahn, Rudolf

  2005-05-01

  War Kopernikus der größte Revolutionär des naturwissenschaftlichen Weltbildes? Seine Erkenntnisse waren der Beginn eines jahrhundertelangen Denkprozesses, welcher zur Einsicht führte, dass im Weltall die gleichen physikalischen Gesetze gelten wie auf der Erde.

 16. Die Kosmologie der Griechen.

  Mittelstraß, J.

  Contents: 1. Mythische Eier. 2. Thales-Welten. 3. "Alles ist voller Götter". 4. Griechische Astronomie. 5. "Rettung der Phänomene". 6. Aristotelische Kosmololgie. 7. Aristoteles-Welt und Platon-Welt. 8. Noch einmal: die Göttlichkeit der Welt. 9. Griechischer Idealismus.

 17. Die ontwikkeling van 'n instrument vir die meting van die konstruk sielkundige diepte-orientasie

  L. C. De Jager

  1981-11-01

  Full Text Available The development of an instrument (the RD-Depth Questionnaire, Form B for measuring the construct psychological depth orientation is discussed. Results show that the questionnaire has satisfactory internal consistency and that the items of the questionnaire in general measure the same characteristic. Further research is needed to refine and improve the questionnaire until it meets all the psychometric requirements of a good measuring instrument.OpsommingDie ontwikkeling van 'n instrument (die RD-Diepte Vraelys, Vorm B vir die meting van die konstruk sielkundige diepteoriëntasie word bespreek. Resultate dui daarop dat die vraelys bevredigende interne bestendigheid toon en dat die items van die vraelys oor die algemeen dieselfde eienskap meet. Verdere navorsing word egter nog vereis om die vraelys te verfyn en te verbeter sodat dit aan al die psigometriese vereistes van 'n goeie meetinstrument sal voldoen.

 18. Improvement of die life in high speed injection die casting

  Yasuhiro Arisuda; Akihito Hasuno; Junji Yoshida; Kazunari Tanii

  2008-01-01

  High-speed injection die casting is an efficient manufacturing technology for upgrading aluminum die-cast products. However, deficiencies (such as die damage in eady period) due to larger load on the molding die compared with conventional technology have brought new challenges. In this study, the cause of damage generated in super high-speed injection was investigated by the combination of experimental observation of the dies and CAE simulation (e.g. die temperature analysis, flow analysis and thermal stress analysis). The potential countermeasures to solve the above problems were also proposed.

 19. Improvement of die life in high speed injection die casting

  Akihito Hasuno

  2008-11-01

  Full Text Available High-speed injection die casting is an effi cient manufacturing technology for upgrading aluminum die-cast products. However, defi ciencies (such as die damage in early period due to larger load on the molding die compared with conventional technology have brought new challenges. In this study, the cause of damage generated in super high-speed injection was investigated by the combination of experimental observation of the dies and CAE simulation (e.g. die emperature analysis, fl ow analysis and thermal stress analysis. The potential countermeasures to solve the above problems were also proposed.

 20. Die Wiege stand doch in Africka

  2004-01-01

  Kaum ein Forschungsgebiet ist so umstritten wie die Palaeoanthropologie, die Lehre yore Ursprung der Menschheit. Nicht nur die Vorgeschichte, ouch die unmittelbare Entstebung des Homo sapiens entzweit die Experten: Die einen verrnuten die Wiege in Afrika,die anderen gehen davon aus, dass sich tier moderne Mensch auf mehreren Kontinenten gleichzeifig aus Vorfahren eatwickelte,

 1. Die Tambaniprojek: ’n rekenaaranimasie van Die hebsugtige seekoei

  Rita M.C. Swanepoel

  2012-11-01

  Full Text Available Hierdie artikel bied ’n ondersoek na en refleksie op die tegnieke en die produksieprosesse wat gebruik is in die omskakeling van ’n tradisionele Ngano-Venda-volksverhaal, Die hebsugtige seekoei, vanaf borduurwerk in ’n digitale animasiefilm. Die artikel word gerig deur ’n metode wat afgelei is uit ’n praktykgebaseerde navorsingsmodel vir skeppende uitsette. Hierdie navorsingsmodel omskryf wyses waarvolgens skeppende uitsette as geldige navorsingsopsies gereken kan word. Die metode bestaan uit die dokumentering van en refleksie ten opsigte van die projek in drie fases, naamlik pre-produksie, produksie en post-produksie. Die Tambani-borduurwerkprojek is ’n gemeenskapsuitreikingsinisiatief wat deur Ina le Roux van stapel laat loop is. Ngano is die versamelwoord vir tradisionele Vendavolksverhale. In hierdie artikel argumenteer ons dat rekenaaranimasietegnieke wel suksesvol geïmplementeer word in die digitale omskakeling van ’n Venda-volksverhaal wat oorspronklik uit ’n mondelinge tradisie stam. Ons demonstreer hierdie argument aan die hand van Christiaan van der Westhuizen se omskakeling van Die hebsugtige seekoei in ’n rekenaaranimasie.

 2. Die historiese betroubaarheid van die aartsvadervertellinge. 'n Beknopte bespreking van die huidige debat na aanleiding van die jongste publikasie

  W. Vosloo

  1982-08-01

  Full Text Available Die afgelope twintig jaar was daar �n toenemende belangstelling in die aartsvadervertellinge in Genesis. Benewens die talle tydskrifartikels het skrywers soos die volgende ook boeke oor die onderwerp die lig laat sien: A. Parrot (1962, W. M. Clark (1964, R. Kilian (1966, R. E. Clements (1967, N. Lohfink (1967, H. Weidemann (1968, R. Martin-Achard (1969, T. L. Thompson (1974, J. van Seters (1975, J. P. Fokkelman (1975, C. Westermann (1976, R. Rendtorff (1977, J. Bright (1977, W. McKane (1979 en A. R. Millard en D. J. Wiseman (1980.

 3. Herausforderungen durch die deutsche Wiedervereinigung

  Stäglin, Reiner

  Die Wiedervereinigung stellte auch die Statistik vor große Aufgaben. Die als Organ der staatlichen Planung staatsnah orientierte Statistik der DDR musste auf das zur Neutralität und wissenschaftlichen Unabhängigkeit verpflichtete System der Bundesrepublik umgestellt werden. Ebenso verlangten die Universitäten eine Neuorientierung. Die Deutsche Statistische Gesellschaft hat sich vor allem dreier Aufgaben mit großem Engagement, aber auch mit Bedachtsamkeit angenommen: Aufnahme und Integration der Statistiker aus den neuen Bundesländern in die Gesellschaft, Begleitung der Neuausrichtung des Faches Statistik an deren Hochschulen und Sicherung sowie Nutzung von Datenbeständen der ehemaligen DDR.

 4. Gedagtes oor die begin van die kerk - 'n geskiedenis van ...

  seriously, affirm, and thankfully acknowledge Christendom, the. Church. We must ... In all this we at least approached the theology and practice of a spiritual partisan ..... Hegel se geskiedsfilosofie hou juis 'sintese' voor as die eindpunt van die.

 5. Modeling the Mechanical Performance of Die Casting Dies

  R. Allen Miller

  2004-02-27

  The following report covers work performed at Ohio State on modeling the mechanical performance of dies. The focus of the project was development and particularly verification of finite element techniques used to model and predict displacements and stresses in die casting dies. The work entails a major case study performed with and industrial partner on a production die and laboratory experiments performed at Ohio State.

 6. Film Presentation: Die Urknallmaschine

  Carolyn Lee

  2010-01-01

  Die Urknallmaschine, an Austrian film by Gerd Baldauf, narrated by Norbert Frischauf (Alpha Österreich - ORF, 2009).  In CERN’s gigantic complex particles are accelerated to almost the speed of light, brought to collision and made to divide into even smaller particles. Public opinion of CERN’s research is also divided. Sceptics fear that black holes may be created. Might the goal to study the origin of the world lead to its destruction? The Austrian researcher Norbert Frischauf worked at CERN for many years. With his guidance it is possible to explore the world’s largest research centre, get a glimpse of the fascinating work the scientists do there and take a crash course in particle physics. Die Urknallmaschine will be presented on Friday, 25 June from 13:00 to 14:00 in the Main Auditorium. Language: German

 7. Dying for security

  Buchan, Bruce

  2011-01-01

  Full Text Available If political statements and media coverage are any guide, it seems Australians today are dying for security. At no other moment in our history has the spectre of war and terrorism so haunted popular, political and scholarly perceptions of Australia’s colonial past and of its geopolitical future. And yet, debates over colonial war or genocide and contemporary terrorism have been conducted in more or less complete isolation. In this article I argue that our contemporary obsession with ‘security’ is premised on the perennial threat of ‘insecurity’. This is the problem of in/security, and it has played a central role in the development of Western political thought. More importantly, its formulation in Western political thought provided a powerful justification for the violence of the early decades of Australia’s colonisation during which Indigenous Australians could also be said to have been dying for security.

 8. Dying for Security

  Bruce Buchan

  2011-03-01

  Full Text Available If political statements and media coverage are any guide, it seems Australians today are dying for security. At no other moment in our history has the spectre of war and terrorism so haunted popular, political and scholarly perceptions of Australia’s colonial past and of its geopolitical future. And yet, debates over colonial war or genocide and contemporary terrorism have been conducted in more or less complete isolation. In this article I argue that our contemporary obsession with ‘security’ is premised on the perennial threat of ‘insecurity’. This is the problem of in/security, and it has played a central role in the development of Western political thought. More importantly, its formulation in Western political thought provided a powerful justification for the violence of the early decades of Australia’s colonisation during which Indigenous Australians could also be said to have been dying for security.

 9. Dying from cardiac tamponade

  Powari Manish

  2007-09-01

  Full Text Available Abstract Background To determine the causes of cardiac tamponade (CT, focussing especially on haemopericardium (HP, as a terminal mode of death, within a 430,000 rural English population. Methods Our hospital mortuary register and, all postmortem reports between 1995 and 2004 inclusive, were interrogated for patients dying of CT or HP. The causes of CT/HP and selected morphological characteristics were then determined. Results 14,368 postmortems were performed in this period: of these, 461 patients died of CT. Three cases were due to non-haemorrhagic pericardial effusion. HP accounted for the remaining 458 cases of which, five were post-traumatic, 311 followed rupture of an acute myocardial infarction (RAMI, 138 after intra-pericardial rupture of dissecting ascending aortic aneurysms (RD3A and four were due to miscellaneous causes. HP was more commonly due to RAMI. Men tended to die from RAMI or RD3A earlier than women. RAMI or RD3A were commoner in men Two thirds of RAMI were associated with coronary artery thrombosis. Anterior free wall rupture was commonest overall, and in women, but posterior free wall rupture was commoner in men. The volume of intrapericardial blood in RAMI (mean = 440 ml and RD3A (mean = 498 ml varied between 150 and 1000 ml: intrapericardial blood volume was greater in men than in women dying from either RAMI or RD3A. Conclusion At postmortem, CT is most often related to HP, attributable to either RAMI or intrapericardial RD3A. Post-traumatic and other causes of CT are infrequent.

 10. Die medizinische Diskussion um die Fettleibigkeit 1800-1914

  Holstermann, Inga Kristine

  2012-01-01

  Gegenstand der Untersuchung ist die medizinische Diskussion um die Fettleibigkeit von 1800 bis 1914. Dargestellt werden die unterschiedlichen Betrachtungsweisen der Fettleibigkeit beeinflusst durch gesellschaftliche, industrielle und medizinische Entwicklungen im Untersuchungszeitraum unter den Aspekten der Ursachen (Lebensführung, erbliche Veranlagung, Geschlecht, Alter, Stoffwechselstörungen) und Folgen (Gesundheitsgefahren, Ästhetik, psychische Auswirkungen). Des weiteren werden Konzepte z...

 11. Die Leben Einsteins eine Reise durch die Geschichte der Physik

  Fiami

  2005-01-01

  Jeder kennt die Namen Einstein, Newton oder Galilei. aber was weiss man über sie? Hier ein Porträt Einsteins anhand von sechs Meilensteinen aus der Geschichte der Physik. Einstein tritt auf als Protagonist in verschiedenen Epochen und bei verschiedenen Entdeckungen, die die Welt verändert haben.

 12. Geslagsverskille in die ouditiewe ontlokte potensiaal van die brein

  Anita D Stuart

  2006-04-01

  Full Text Available Gender differences in the auditory evoked potential of the brain. Based on literature indications of an association between temperament characteristics and the evoked potential of the brain, and indications of gender differences in certain temperament traits, the purpose of this study was to ascertain whether evoked responses also differentiated between the genders. A sample of 81 male and 210 female students was randomly selected. Two auditory evoked potential procedures were applied. The results indicated statistically significant differences in evoked potential responses between the genders. The results are interpreted against the background of sensory and neurological sources of the evoked potential responses and linked to the neurophysiological foundations of temperament. Opsomming: Gegrond op aanduidings in die literatuur van ’n assosiasie tussen temperamentskenmerke en die ontlokte potensiaal van die brein, sowel as aanduidings van geslagsverskille in sekere temperamentstrekke, was die doel van die huidige studie om te bepaal of ontloktepotensiaal-response ook tussen die geslagte onderskei. ’n Steekproef van 81 manlike en 210 vroulike studente is ewekansig geselekteer. Twee ouditiewe ontloktepotensiaal- prosedures is toegepas. Die resultate het op statisties beduidende verskille tussen die geslagte gedui. Die bevindinge word teen die agtergrond van die sensoriese en neurologiese oorsprong van ontloktepotensiaal–response geïnterpreteer en verbind aan die neurofisiologiese verankering van temperament.

 13. Verrekening van die kragveld van die verbond in die inkleding van die kommunikatiewe driehoeksverhouding tussen teks, hoorder en prediker

  Friedrich W. de Wet

  2012-09-01

  Full Text Available In hierdie artikel word die kommunikatiewe driehoeksverhouding tussen die Bybelse teks, die hoorders en die prediker homileties verken. Die probleemstelling waarmee gewerk word handel oor potensiële versteurings wat kan plaasvind in hierdie driehoeksverhouding wanneer die hoorders en die prediker in hulle menslike beperktheid in verbinding gebring word met die ewige Woord van God soos dit in die Bybelse teks na vore kom. In die loop van die artikel word die volgende aspekte verken: ’n Ideale tipering van die verhouding tussen die teks, hoorders en prediker waarin al drie faktore ’n regmatige plek het; die maniere waarop die kommunikatiewe driehoek in die spanningsveld tussen teks, hoorders en prediker kan skeeftrek; en pneumatologiese verankering van die kommunikatiewe driehoek in die kragveld van die verbondsruimte, waarin Jesus Christus versoenend (integrerend teenwoordig is. Die gevolgtrekking waartoe gekom word, is dat die prediker in die kragveld van die verbond in staat gestel word om getrou te bly aan die teks (waarin God aan die Woord kom, aan die hoorders (as mededeelgenote in die genade van God sowel as – in missionêre konteks – mense wat geroep word om deelgenote in hierdie genade te word en aan hom- of haarself (as nuwe mens in Christus sonder dat die verbintenis aan een element in die  kommunikatiewe driehoek die verbintenis aan die ander versteur of laat disintegreer.Reckoning with the force field of the covenant in aligning the communicative triangle between text, listener and preacher. In this article the communicative triangular relationship between the Biblical text, the listeners and the preacher is reflected upon from a homiletic point of view. The problem statement deals with potential distortions in this triangular relationship when the listeners and preacher (in their human finitude are brought into contact with the eternal Word of God as it proceeds from the Biblical text. In the course of the article the

 14. Die amtliche Kinder- und Jugendhilfestatistik

  Schilling, Matthias

  2003-01-01

  Unter Rückgriff auf verschiedene wissenschaftliche Methoden umfasst die Dissertation eine differenzierte Untersuchung der amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik (KJH-Statistik). Da die wissenschaftliche Sozialpädagogik erst langsam und zögerlich beginnt, die amtliche Statistik der Kinder- und Jugendhilfe wahrzunehmen, liegt das Forschungsinteresse darin, dass eine grundlegende und umfassende wissenschaftliche Analyse der Möglichkeiten und Grenzen der KJH-Statistik vorgenommen wird. Die KJ...

 15. Precision die design by the die expansion method

  Ibhadode, A O Akii

  2009-01-01

  This book presents a new method for the design of the precision dies used in cold-forging, extrusion and drawing processes. The method is based upon die expansion, and attempts to provide a clear-cut theoretical basis for the selection of critical die dimensions for this group of precision dies when the tolerance on product diameter (or thickness) is specified. It also presents a procedure for selecting the minimum-production-cost die from among a set of design alternatives. The mathematical content of the book is relatively simple and will present no difficulty to those who have taken basic c

 16. Gods hand in die natuur

  A. Duvenage

  1966-03-01

  Full Text Available Kan ons van so iets spreek? Daaroor bestaan daar seker geen verskil nie. Die Bybel is vol daarvan van Genesis tot Openbaring. God is Skepper. ’n Ander vraag is of ons God ook kan ken uit wat daar in die natuur gebeur? Verloop alles nie maar volgens ewige natuurwette waaraan tog niks verander kan word nie? Ons bely egter dat die Here nie net in die hart van die mens gelê het wat ons noem die „saad van die religie” nie (semen religionis, maar dat ons Hom ook ken deur die skep- ping, onderhouding en regering van die hele wêreld, aangesien dit voor ons oë is soos ’n mooi boek waarin alle skepsels, groot en klein, die letters is wat ons die onsigbare dinge van God duidelik laat sien, nl. sy ewige krag en Goddelikheid ...; dinge wat almal genoegsaam is om die mense te oortuig en hulle alle verontskuldiging te ontneem (Art. 2 Ned. Gel. Bel..

 17. Die eunug in die klassieke mitologie en samelewing

  F. P. Retief

  2002-09-01

  Full Text Available Die konsep, eunug, wat na ’n gekastreerde persoon (gewoonlik manlik verwys, het sy oorsprong in die mitologie. Van hier word dit deurgevolg na die Klassieke tydperk. Kastrering vir religieuse redes was deel van godsdiensrituele gekoppel aan verering van aardgodinne en fertiliteit. Die kultusse wat aan die godinne Kubele, Hekate, Atargatis-Dea, Astarte, Artemis en Innana-Ishtar gewy was en wat deur eunugpriesters bedien was, word beskryf. Kastrering vir niereligieuse redes, oorwegend weens sosio-ekonomiese oorwegings, het waarskynlik tydens die 2de millennium v.C. sy oorsprong in Midde-Oosterse lande gehad vanwaar dit teen ongeveer die 5de eeu v.C. na Griekeland, en twee eeue later na Rome uitgebrei het. ’n Oorsig word gelewer van die invloed en rol van die eunug ten tye van die klassieke beskawing. Die sogenaamde “kongenitale eunug” waar hipogonadisme weens ’n aangebore letsel ontstaan, ’n baie seldsame verskynsel, word nie verder bespreek nie.

 18. Aard, funksie en invloed van die Literatuur

  J. van der Elst

  1981-05-01

  Full Text Available Binne die raam werk van die tema van hierdie simposium gaan dit om twee komponente:die Literatuur, meer bepaald die letterkundige werk of woordkunswerk met sy drie genres endie gemeenskap, die onlvangers of belewers van die Literatuur of doodgewoon die lesers.

 19. Videobasierte Unterrichtsbeobachtung: die Quadratur des Zirkels?

  Fankhauser, Regula

  2012-01-01

  Seit einigen Jahren wird Unterrichtsforschung vermehrt videobasiert angegangen. Die methodologische Diskussion, die die Weiterentwicklung des Instrumentariums begleitet, kreist dabei zentral um die Frage der Invasivität der Aufzeichnungstechnik und möglicher Kameraeffekte. Je nach methodologischer Ausrichtung wird diesem Problem anders begegnet: So versucht die abbildtheoretische Unterrichtsvideografie, die Invasivität zu kontrollieren. Qualitative Methoden wie die Kameraethnografie dagegen m...

 20. Die wisselende rol van kontinuïteit en diskontinuïteit in die geskiedenis van die filosofie en die wiskunde

  Danie F.M. Strauss

  2017-01-01

  Full Text Available Hierdie artikel wil lig werp op die onvermydelikheid van diskreetheid en kontinuïteit as primitiewe (ondefinieerbare verklaringswyses in die geskiedenis van die filosofie en die wiskunde. Dit beliggaam die algemene uitdaging om rekenskap van die samehang van iets wat uniek is te gee. Gödel beklemtoon die samehang van ‘primitiewe begrippe’. Die Griekse filosofie het reeds die ruimtelike geheel-dele-relasie – en die oneindige verdeelbaarheid daarvan – ontdek. Gedurende en na die Middeleeue het filosowe wipplank gery tussen ’n atomistiese waardering van die kontinuum en die teenoorgestelde daarvan, wat byvoorbeeld in die denke van Leibniz aangetref word as die gepostuleerde wet van kontinuïteit (lex continui. Die ontdekking van ‘inkommensurabiliteit’ (irrasionale getalle deur die Grieke het aanleiding gegee tot die eerste grondslagkrisis van die wiskunde en die geometrisering daarvan. Leibniz en Newton kon die probleme rondom die limietbegrip nie besleg nie en spoedig sou dit tot die derde grondslagkrisis van die wiskunde aanleiding gee. Dit het Frege en die ‘kontinuum-teoretici’ daartoe gebring om prioriteit aan die kontinuum te gee – diskreetheid is ’n katastrofe. Onlangs waardeer Smooth Infinitesimal Analysis kontinuïteit as iets wat ’n ‘ongebroke en ononderbroke geheel’ daarstel. Die intuïsionistiese wiskunde het opnuut aangesluit by die klem op die ruimtelike geheel-dele-relasie. Ondanks pogings om kontinuïteit eksklusief aritmeties en ruimtelik te verstaan bevestig die geskiedenis van die filosofie en die wiskunde onmiskenbaar dat die medekondisionerende rol van hierdie twee wyses van verklaring ’n konstante metgesel in die nadenke oor kontinuïteit en diskontinuïteit sou bly. (Die rol van kontinuïteit en diskontinuïteit in die fisika en biologie sal in ’n aparte artikel ondersoek word.

 1. Reuchlin und die Kabbala

  2008-01-01

  Auszug: Hundert Jahre nachdem Johannes Reuchlin sein wissenschaftliches Werk vollendet hatte, war der von ihm hinterlassene Eindruck auf die europäische Wissenschaft und das europäische Denken so nachdrücklich, daß er - liebe- oder vorwurfsvoll - einmal >Rabbi Capnion< genannt wurde. Und wirklich - so meint Joseph Blau in seiner Darstellung der christlichen Kabbala - habe Reuchlin der hebräischen Literatur mehr gedient als mancher ordentliche Rabbiner. Ähnlich hat Gershom Scholem, der Begründ...

 2. Die Mythosphilosophie Ernst Cassirers

  Pedersen, Esther Oluffa

  Bogen undersøger Ernst Cassirers filosofiske hovedværk - Die Philosophie der symbolischen Formen - for at finde frem til, hvilken betydning det har, at Cassirer inddrager myten som den menneskelige kulturs grundform og dermed på mange måder sidestillet med videnskab, sprog og kunst. Der...... argumenteres for, at netop arbejdet med myten muliggjorde en frugtbar åbning af erkendelsesteorien i retning af udtryksfænomenet og følelsers betydning for menneskets livsverden. Bogens anden del ser nærmere på, hvordan Cassirer bruger sin mytefilosofi fra 1920'erne til at forstå 1940'ernes fascistiske...

 3. Die ideaal van die spreker in die satiriese gedig: M.M. Walters

  S. M. Cameron

  1980-05-01

  Full Text Available Wanneer van die satirikus gepraat word, word eintlik die spreker in die satiriese gedig veronderstel. “For the Muse ought always to be our reminder that it is not the author as man who casts these shadows on our printed page, but the author as poet” (Mack, 1971:193.

 4. Die historiese Jesus, die Jesus-beweging en die vorming van die kerk

  Andries van Aarde

  1995-01-01

  Full Text Available The historical Jesus, the Jesus movement and the birth of the church. The article focuses on the birth of the church. The point at which the church began its existence is located within the boundaries of fonnative Judaism. The parting of the ways is explained as a movement from faction to sect, to the eventual fonnation of the church in its own right as distinct from the synagogue. The historical Jesus should therefore not be seen as the founder of the church. However, the article argues that the relation of the life and death of the historical Jesus to the resurrection belief of the post-paschal Jesus movement constitutes the cradle of the church. This continuum between Jesus and New Testament Christendom is referred to by means of the Gennan phrase die Sache Jesu. Reconsideration of this trajectory results in the conviction that the vision and program of the historical Jesus cannot be neglected when one reflects on the nature of the church in the New Testament or on the vocation of the church through history to the present day. Two thought complexes form the kernel of die Sache Jesu: God's unbounded presence and the concept that everyone has unmediated and non-hierarchical access to the grace of God.

 5. Die hermeneutiek van gereformeerde kerkreg

  Andries le Roux du Plooy

  2012-09-01

  Full Text Available Die artikel het op die belangrikheid en noodsaaklikheid van ‘n hermeneutiek vir die gereformeerde kerkreg gefokus. Die kerkregtelike dokument wat besonderlik ter sake was, is die kerkorde van die Gereformeerde kerke in Suid-Afrika, met sy besondere band met die Dordtse kerkorde van 1618 en 1619. Agtereenvolgens is aandag gegee aan die volgende aspekte soos (1 die eiesoortige aard van ‘n kerkorde as ‘n teologiese dokument en teks, in onderskeiding van regsdokumente; (2 die aard van die hermeneutiek van kerkreg; (3 enkele teorieë oor die interpretasie of uitleg van tekste, veral regstekste en (4 normatiewe vooronderstellings en reëls vir die interpretasie en verstaan van die teks en artikels van die kerkorde asook besluite van kerklike vergaderinge. Die gevolgtrekking was dat weinig indringende navorsing gedoen is oor die saak van hermeneutiek vir kerkreg, hoewel dit noodsaaklik is. Duidelike hermeneutiese reëls is gesuggereer en verduidelik, wat sou kon meehelp dat kerke en kerklike vergaderinge die artikels van die kerkorde asook besluite en reglemente wat daarop berus het, kan interpreteer en toepas.The hermeneutics of reformed church polity. The article focused on the importance and urgency of a design for reformed hermeneutics on church polity. The Church Order referred to in the article is the Church Order of the Reformed Churches in South Africa, which are closely related to the Church Order of Dordt of 1618 and 1619. The following aspects received attention namely (1  the unique character of a Church Order, in comparison to and distinguished from legal documents and statutes; (2 the character and nature of hermeneutics of church polity; (3 theories of interpretation in the common law tradition and their relevance to church polity and (4 normative presuppositions and marks for the interpretation and understanding of the text and articles of the Church Order, as well as the resolutions of church assemblies. It was found that

 6. Is die ortodoksie se verstaan van die sondeval belemmerend vir die gesprek tussen teologie en natuurwetenskap?

  Johan Buitendag

  2012-09-01

  Full Text Available In hierdie artikel is betoog dat die Gereformeerde Ortodoksie se begrip van die sondeval ’n  belemmering  was  vir  die  gesprek  tussen  teologie  en  natuurwetenskap.  Die  rede hiervoor was dat dit ten eerste ’n bepaalde verstaan van liniêre tyd nahou en ten tweede dat dit ’n bonatuurlike ingryp veronderstel het. Albei hierdie aspekte het die debat onnodig problematiseer. Die argument is ontwikkel deur eerstens die probleem te definieer, gevolg deur ’n uiteensetting van die standpunte van Augustinus en Calvyn onderskeidelik oor die sondeval. As ’n heuristiese sleutel is die konsepte van infralapsarisme en supralapsarisme aangewend om die tema te ontleed. Die artikel is afgesluit met die oortuiging dat die imago Dei ’n beliggaamde menslike persoon is wat biologies in die geskiedenis in terme van selfbewussyn en morele verantwoordelikheid ontluik het.Is the Orthodoxy’s notion of the Fall inhibitory for the dialogue between theology and science? In this article it was argued that the Reformed Orthodoxy’s interpretation of the Fall had become an impediment in the dialogue between theology and science. The reason was that it assumed firstly a specific understanding of linear time and secondly a metaphysical intervention. Both events were unnecessarily problematising the debate. The argument was deployed by stating the problem, followed by an exposition of the views of Augustine and Calvin on the Fall. As a heuristic key, the concepts of infralapsarism and supralapsarism were applied respectively to analyse the topic. The article concluded with the conviction that the imago Dei is an embodied human person that had biologically emerged in history as a center of self-awareness, and moral responsibility.

 7. Die verband tussen lokus van beheer en die werks prestasie van swart bemarkers in die lewensversekeringsbedryf

  E. L. Coetzer

  1997-06-01

  Full Text Available The relationship between locus of control and the work performance of black marketers in the life assurance industry. The aim of the study was to establish the relationship between locus of control and the work performance of black marketers in the life assurance industry. These constructs were selected by virtue of the lack of empirical research regarding the assumed relationship between them. The Locus of Control Scale of Schepers (1995 was used for measuring locus of control. Work performance was measured by the commission earned per month by the marketer, the number of policies generated by the marketer, as well as the percentage of lapsed policies. The relevant measurements were obtained in respect of a sample of 149 black marketing personnel. The results indicated a modest but statistically significant relationship between external locus of control and the work performance of black marketers. Opsomming Die doel van die studie was om die verband tussen lokus van beheer en die werksprestasie van swart bemarkers in die lewensversekeringsbedryf te bepaal. Hierdie konstrukte is gekies op grond van die gebrek aan empiriese navorsing rakende die veronderstelde verband tussen genoemde konstrukte. Die Lokus van Beheer-vraelys van Schepers (1995 is in die meting van lokus van beheer gebruik. Werksprestasie is aan die hand van kommissie per maand verdien, aantal polisse gegenereer deur 'n bemarker en die persentasie vervalde polisse, gemeet. Die tersaaklike metinge is verkry ten opsigte van 'n steekproef van 149 swart bemarkers. Die resultate toon 'n klein, dog statisties beduidende verband tussen eksterne lokus van beheer en die werksprestasie van swart bemarkers in die lewensversekeringsbedryf.

 8. Sedimentêre omgewings van die Inhaca-eilandstelsel met spesiale verwysing na die petrografiese en geochemiese eienskappe van die sedimente spesiale verwysing na die petrografiese en geochemiese eienskappe van die sedimente

  Marieke Peché

  2011-09-01

  Full Text Available Die Inhaca-eilandstelsel is geleë langs die suidooskus van Mosambiek. Die oostekant van die stelsel grens aan die Indiese Oseaan en die westekant aan die Baai van Maputo. Hierdie eilandstelsel bestaan uit Inhaca- en Portugese eiland, asook ’n groep sandbanke wat van die noordlike punt van Inhaca na Portugese eiland strek. Die doel van hierdie studie is om die verskillende moderne en oer-sedimentêre omgewings op die eilandstelsel te identifiseer en te beskryf, die invloed van getye en golfaksie op die moderne sedimentêre omgewing vas te stel en die geochemiese en petrografiese samestelling van die geologiese eenhede te bepaal.

 9. Die gebruik van metode in die filosofie, spesiaal in die reformatoriese tra­disie 1

  N. T. van der Merwe

  1983-03-01

  Full Text Available Die onderw erp van my voordrag, Die gebruik van metode in die fílosofie, verg ’n paar verduidelikende opinerkings vooraf. Ek dink u verm oed alreeds dat hierdie fomulering ’n versuikerde pil is om u in so ’n mate nuuskierig te maak dat una ’n heerlike vrye filosofiese ‘onderonsie’ gedurende die teepouse darem vir ’n tw eede sessie terugkeer. Want is dit nie twee smaaklike heuningdruppels nie: filosofie en sy metode’ en ‘metode in die Reformatoriese filosofiese tradisie'?! Veral as in gedagte gehou word dat in teenstelling met wat ’n mens sou verw ag, daaroor dié onderwerp as sodanig relatief maar heel weinig geskrywe is en word, selfs as die ‘Inleidings in die Metodologie’ daarby gereken word.

 10. Die derivation der slowenischen substantive

  ]ože Toporišič

  1975-11-01

  Full Text Available Von der traditionellen slowenischen Wortbildungslehre von Substantiven mit den Suffixen (s. g. Derivation wird die betreffende Problematik so dargestellt, dass man - nach Miklošič's Vorbild - von Suffixen mit einem charakteristischen Konsonanten (oder mit eine charakteristischen Konsonantengruppe aus gehend bei verschiedenen Wortartbasen (Zeitwort, Adjektiv, Substantiv die semantischen kategorien von Wortbildungen mit »demselben« Suffix aufzählt. Aber schon bei A. Bajec (Besedotvorje slovenskega jezika, 1950 findet man auch das Kapitel »Die Suffixe nach ihren Bedeutungen, worin Suffixe für 24 Bedeutungsgruppen festgehalten sind. In der Slovenska slovnica (1956 gibt es 16, im Slovenski knjižni jezik 2 (1966 aber 13 solcher Gruppen von Suffixen. Der vorliegende Ausatz geht ebenfalls von den semantischen Kategorien aus, versucht aber die Zahl der Bedeutungskategorien, die aus verhalen, adjekvsehen oder substantiviseher Basen mit Hilfe von Suffixen gebildet werden, auf 6 grosse Gruppen zu reduzieren. Diese 6 Gruppen sind: 1. die Namen der Agenten, des Eigenschaftstragers und der Verbundenheit; 2. die Namen der Werkzeuge, 3. die Namen der Handlung, der Eigenschaft und des Zustandes, 4. die Namen der vergegenständlichten Tat oder Eigenschaft, 5. die Namen der Lokalisierung und 6. Verschiedene. Nur bei den Wortbildungen aus einer substantivischen Basis gibt es noch eine besondere, die s. g. Modifikationsbedeutungsgruppe (Feminativa und Maskulinativa, Kollektiva, Gradativa, Iuvenalia, Diminutiva, Diminutivhipokoristika, Diminutivpeirotiva und Peiorativa. - Dabei wird keine Riick­ sicht darauf genommen, ob diese Suffixe genain slowenisch oder aus anderen Sprachen übernommen sind. Die Berechtigung dafiir gibt uns nicht nur die produktive Wortbildung mit den entlehnten (nichtautochtonen Suffixen im gegenwärtigen Slowenisch, sondern (was noch wichtiger ist auch das richtige Verständnisvermögen der Sprecher für solche Wortbildungen im

 11. Die invloed van herbivorie en vuur op die oorlewing van sekere meerjarige kruide langs die Sabierivier, Kruger Nasionale Park

  H. Myburgh

  2012-03-01

  Full Text Available Die groot vloede wat in die jaar 2000 in die Kruger Nasionale Park plaasgevind het, het dierivieroewerplantegroei versteur. Dit het die geleentheid gebied om heinings op te rig langsdie Sabierivier om herbivore uit sekere gebiede uit te sluit en sodoende die herstel van die rivieroewerekosisteme te monitor.

 12. Die heelal en sy onstaan (II

  D. J. Van Rooy

  1952-03-01

  Full Text Available Ons kennis en wetenskap van die hemelliggame word volkome bepaal deur die lig wat ons van hulle ontvang, d.w.s. as ons die feite wat die Bybel daaromtrent meedeel, buite rekening laat.

 13. Spearman se G en die faktorstrukture van die senior aanlegtoetse en die algemene skolastiese aanlegtoets

  G. P. De Bruin

  1997-06-01

  Full Text Available Spearman's G and the factor structures of the Senior Aptlitude Test and the General Scholastic Aptitude Test. Scores of 1507 university students on the six subtests of the General Scholastic Aptitude Test (GSAT and on nine subtests of the Senior Aptitude Tests (SAT were subjected to a joint confirmatory factor analysis. This procedure was followed to examine (a the extent to which scores in respect of the two batteries of tests, are explained by a general factor (Spearman's g, and (b the relationship between the two general factors. Scores on the GSAT subtests were adequately explained by just one factor. With regard to the SAT three group factors could be distinguished, namely Verbal Ability, Visual-Spatial Ability and Numerical Ability. The correlations between the group factors were so high that the influence of a general factor was evident. The general factors underlying the SAT and GSAT respectively, also correlated significantly. In view of findings suggesting the general intelligence is the best single predictor of criteria such as academic success and work performance, the GSAT is recommended for selection purposes. Opsomming Tellings van 1507 universiteitstudente op die ses subtoetse van die ASAT en nege subtoetse van die SAT, is gesamentlik aan 'n bevestigende faktorontleding onderwerp. Hierdie prosedure is gevolg om ondersoek in te stel na (a die mate waartoe 'n algemene faktor (Spearman se g die tellings op die twee batterye toetse onderskeidelik onderle, en (b wat die verwantskap tussen die twee algemene faktore sou wees. Ten opsigte van die ASAT is dit duidelik dat slegs een faktor tellings op al ses subtoetse verklaar. Ten opsigte van die SAT kon drie groepsfaktore onderskei word/ naamlik Verbale Vermoe, Visueel-Ruimtelike Vermoe en Numeriese Vermoe. Die korrelasies tussen die drie groepsfaktore was egter so hoog dat dit duidelik is dat daar 'n algemene faktor onderliggend is aan die nege subtoetse. Die algemene faktore wat die

 14. Die MCI im Wandel: User Experience als die zentrale Herausforderung?

  Jetter, Christian

  2006-01-01

  Die Informationstechnologie hat heute einen Reifegrad erlangt, der stark umkämpfte Massenmärkte von interaktiven Produkten hervorgebracht hat. In diesen sind - wie auch in den herkömmlichen Konsumgütermärkten - nicht nur die pragmatische Produktqualität, sondern auch das Benutzungserlebnis und die Gesamtwirkung auf den Käufer entscheidend für den Markterfolg. Eine erfolgreiche Gestaltung dieser "User Experience" geht dabei über die reine Softwareergonomie hinaus und erfordert interdisziplinär...

 15. Meganisisme, vitalisme en holisme in die Biologie

  P.J. Botha

  1963-03-01

  Full Text Available Die Biologie word omskryf as die wetenskap van die lewende wesens (organismes. Die lewe staan dus in die brandpunt van die biologiese studie en ondersoek. Vra ons ons egter af wat onder „lewe” verstaan word, besef ons dadelik dat ons hier met ’n uiters moeilik definieerbare begrip te doen het. In verband met die aard van lewe het daar onder die bioloë en natuurfilosowe veral twee denkrigtings posgevat, nl. meganisisme en vitalism.

 16. Die mites rondom die val van Troje en Vergilius se uitbeelding daarvan in die tweede boek van die Aeneïs

  J. Swanepoel

  1981-05-01

  Full Text Available Die mites oor die val van Troje vertel ’n aangrypende verhaal en in die tweede boek van die Aeneïs gee Vergilius op ’n besondere wyse gestalte daaraan. Maar Vergilius se vergestalting daarvan is slegs een van die variante van die verhaal.

 17. Lady Di - Die moderne Madonna

  Steuten, Ulrich; Strasser, Hermann

  2009-01-01

  Die authentischen Bekundungen von Trauer und Wertschätzung, die der bei einem Autounfall in Paris ums Leben gekommenen Prinzessin Diana weltweit entgegengebracht und seit Jahren von mehreren Seiten instrumentalisiert werden, sind unübersehbar. Das Leben und Sterben der Prinzessin von Wales ist nach Ansicht der Autoren geeignet, einer populären Mythenbildung in der modernen Gesellschaft Substanz zu verleihen. Vor allem bietet es die Möglichkeit, einen modernen Kult zu etablieren, der sich im Z...

 18. Maintaining Low Voiding Solder Die Attach for Power Die While Minimizing Die Tilt

  Hamm, Randy; Peterson, Kenneth A.

  2015-10-01

  This paper addresses work to minimize voiding and die tilt in solder attachment of a large power die, measuring 9.0 mm X 6.5 mm X 0.1 mm (0.354” x 0.256” x 0.004”), to a heat spreader. As demands for larger high power die continue, minimizing voiding and die tilt is of interest for improved die functionality, yield, manufacturability, and reliability. High-power die generate considerable heat, which is important to dissipate effectively through control of voiding under high thermal load areas of the die while maintaining a consistent bondline (minimizing die tilt). Voiding was measured using acoustic imaging and die tilt was measured using two different optical measurement systems. 80Au-20Sn solder reflow was achieved using a batch vacuum solder system with optimized fixturing. Minimizing die tilt proved to be the more difficult of the two product requirements to meet. Process development variables included tooling, weight and solder preform thickness.

 19. Neurokognitiewe integrasie en die leerproses

  Johan J. Du Preez

  2013-02-01

  Full Text Available The purpose of this article, "Neuro-cognitive integration and the learning process'; is to find principles and strategies for the development of brain potential and the optimal integration of subject matter. Eight neuro-cognitive systems are identified and their importance to the integration of subject matter is emphasized. These systems are cortical energy, coding, planning and controlling, as well as the verbal sequential, non-verbal holistic, physical-motor, social effective and the subconscious. The relevant principles and strategies can serve as basis for mainstream and special education, guidance as well as psychotherapy. Die doe! met hierdie artikel is om beginsels en strategiee te vind om breinpotensiaal te ontsluit en leerstof optimaal te integreer. Aan die hand van 'n neurokognitiewe model word 'n aantal beginsels en strategiee bespreek en die verband met die leerproses word aangetoon. Agt neurokognitiewe sisteme is gei'dentifiseer en die belangrike rot wat dit speel ten opsigte van die integrasie van leerstof word beklemtoon. Genoemde sisteme sluit die volgende in: kortikale energie, kodering, beplanning en kontrolering, asook die verbaal-sekwensiele, nieverbaal- holistiese, fisiek-motoriese, sosio-affektiewe en die subbewuste. Genoemde beginsels en strategiee kan oak dien as grondslag vir hoofstroomonderwys, spesialiseringsonderwys, voorligting sowel as psigoterapie.

 20. Op die grens van vakwetenskap en filosofie

  M Elaine Botha

  1976-03-01

  Full Text Available Die begrip “grens” soos dit voorkom in die titel is vir meerdere uitleg vatbaar. Eerstens sou dit kon dui op ’n onoorskreibare punt tussen die filosofie en die vakwetenskappe, so iets soos ’n grenspaal of baken, met ander woorde ’n punt van waterdigte skeiding tussen die domein van die filosofie en die vakwetenskappe. As ’n mens soms die dramatiese grensgevegte tussen die filo­ sofie en die vakwetenskappe in die wetenskaplike literatuur beskou1 dan blyk dit kennelik noodsaaklik te wees om wel sodanige grens te stel, veral ten einde die gevaar van weten­ skaplike terrorisme van die een of die ander kant die hoof te bied.

 1. het die reformasie die leer gered en aanbidding verloor?

  B. Spoelstra, emeritusprofessor in Diakoniologiese Vakke, Fakulteit Teo- logie, P.U. vir C.H.O. (Skool vir ... Van der Leeuw sê liturgiek en leer is verwant en die geskiedenis van liturgie weerspieël die ...... VAN LEEUWEN G. 1946. Liturgiek.

 2. Die wysgerige konsepsie van Thomas van Aquino

  Thomas Van Aquino

  1976-03-01

  Full Text Available Samevattend is tot dusver die volgende aangetoon: Die werklikheid vertoon volgens Thomas 'n hierargiese struktuur. Daar is verskillende grade van syn. God is die hoogste, die volheid van syn, en by die laere synsniveaus is daar steeds 'n verdere verwydering van hierdie synsvolmaaktheid in die rigting van absolute afwesigheid van syn. Hierdie synshiërargie is volgens die vorm-materieskema opgebou. Die materie in die hoëre synslaag word vorm vir die laere, of omgekeerd: die vorm van die laere is die materie vir die hoëre dinge. God is absoluut suiwer vorm of wet (essensie. Die vorme van die dinge is die goddelike wet (genoem exemplar, similitudo, ratio, verbum of imago wat deur God daarin geskape is. God druk op dié wyse sy gelykenis op kreatuur.like wyse uit. Sy absolute volmaaktheid kan alleen tot uitdrukking gebring word deur 'n veelheid en verskeidenheid van geskape dinge. God word deur Thomas die causa effiaiens en exemplaris genoem. Die verhouding tussen Skepper en geskape werklikheid is dus dié van oorsaak en gevolg. As gevolg van sy wetsidee word daar deur Thomas dus nie duidelik tussen Skepper en skepping onderskei nie, want skepping beteken volgens hom onder andere dat God iets goddeliks (die wet in die dinge lê. Via die goddelike wet in die dinge ingeskape, is daar 'n sekere kontinuiteit tussen God en kosmos.

 3. Numerical optimization of die geometry in open die forging

  Christiansen, Peter; Hattel, Jesper Henri; Bay, Niels

  2013-01-01

  This paper deals with numerical optimization of open die forging of large metallic ingots made by casting implying risk of defects, e.g. central pores. Different material hardening properties and die geometries are combined in order to investigate, which geometry gives rise to maximum closure...... of a centreline hole in a single compression operation. Friction is also taken into account. The numerical analysis indicates that a lower die angle of approximately 140o results in the largest centreline hole closure for a wide range of material hardening. The value of optimum die angle is not influenced...... by friction, which was found only to change the degree of centreline porosity closure in case of small lower die angle....

 4. Statues Also Die

  Pierre-Philippe Fraiture

  2016-10-01

  Full Text Available “African thinking,” “African thought,” and “African philosophy.” These phrases are often used indiscriminately to refer to intellectual activities in and/or about Africa. This large field, which sits at the crossroads between analytic philosophy, continental thought, political philosophy and even linguistics is apparently limitless in its ability to submit the object “Africa” to a multiplicity of disciplinary approaches. This absence of limits has far-reaching historical origins. Indeed it needs to be understood as a legacy of the period leading to African independence and to the context in which African philosophy emerged not so much as a discipline as a point of departure to think colonial strictures and the constraints of colonial modes of thinking. That the first (self-appointed exponents of African philosophy were Westerners speaks volumes. Placide Tempels but also some of his predecessors such as Paul Radin (Primitive Man as Philosopher, 1927 and Vernon Brelsford (Primitive Philosophy, 1935 were the first scholars to envisage this extension of philosophy into the realm of the African “primitive.” The material explored in this article – Statues Also Die (Marker, Resnais, and Cloquet, Bantu Philosophy (Tempels, The Cultural Unity of Negro Africa (Cheikh Anta Diop, and It For Others (Duncan Campbell - resonates with this initial gesture but also with the ambition on part of African philosophers such as VY Mudimbe to challenge the limits of a discipline shaped by late colonialism and then subsequently recaptured by ethnophilosophers. Statues Also Die is thus used here as a text to appraise the limitations of African philosophy at an early stage.  The term “stage,” however, is purely arbitrary and the work of African philosophers has since the 1950s often been absorbed by an effort to retrieve African philosophizing practices before, or away from, the colonial matrix. This activity has gained momentum and has been

 5. Die Presbiter by Lukas en Paulus

  L. Floor

  1976-06-01

  Full Text Available In die jongste navorsing oor Lukas word die skrywer van die derde evangelieverhaal en die Handelinge van die Apostels aan ons bekend gestel as ’n teoloog wat uit die ‘Sitz im Leben’ (uit die situasie van sy eie tyd die boodskap aangaande Christus interpreteer . Lukas sou hom by sy interpretasie van die Christusboodskap laat lei het deur ’n bepaalde dogmatiese ‘Verstandnis’ waardeur hy homself verraai as ’n teoloog van die na-apostoliese tyd.

 6. Awareness of Dying Preface

  Barney G. Glaser, PhD, Hon. PhD

  2015-12-01

  Full Text Available Recently The New York Times reported: “VERY ILL CHILDREN TOLD OF DISEASE; Leukemia Patients at N.I.H. Not Shielded From Truth. . . . A child should always be told the truth, even when he has an incurable disease such as leukemia, according to two researchers who interviewed 51 children hospitalized at the National Cancer Institute, Bethesda, Maryland, for treat¬ment of leukemia.” This kind of news item reflects the growing concern among researchers and public about matters which touch on morality as much as on the technical aspects of medi¬cine. The rapidly increasing proportion of elderly people in the American population presents a range of personal and social questions; not the least is how they view their newly won longevity (often including anticipated years of chronic disease as well as their attitudes toward death. In consequence, many geriatric specialists are beginning to study American attitudes toward death, while others, spurred on by what seems a sense-less prolonging of life within hospital walls by medical tech¬nology run wild, are raising questions about death and dying in American life.

 7. Adapt or die?

  Visser, S S; Nel, A H

  1996-12-01

  The worldwide economic recession and the concomitant limited stock of finances have had an influence on the available money of every household and have also inhibited the improvement of socio-economic conditions and medicine. The Reconstruction and Development Programme (RDP) has the objective of improving the living conditions of the people with regard to housing, education, training and health care. The latter seems to be a major problem which has to be addressed with the emphasis on the preventive and promotional aspects of health care. A comprehensive health care system did not come into being property in the past because of the maldistribution of health care services, personnel and differences in culture and health care beliefs and values. The question that now arises, is how to render a quality health care service within the constraints of inadequate financing and resources. A comprehensive literature study has been done with reference to quality health care and financing followed by a survey of existing health services and finances. Recommendations are made about minimum requirements to be accepted if one were to adapt rather than die in terms of the provision of healthcare: the decentralization and rationalization of the administration of health care, the stress on and realization of effective and efficient primary health care, the acceptance of participative management in health providing organizations, the provision of financial management training for health care managers and the application of management accounting principles for the improvement of the efficiency and effectiveness of management.

 8. Die etiek van Karl Barth

  J. H. van Wyk

  1986-06-01

  Full Text Available Die etiek van Barth kan nie reg verstaan word sonder begrip van sy ganse teologiese agtergrond en opset, en ek wil byvoeg: sonder die besondere tydsomstandighede (oorlog! waarin hy geleef en gewerk het nie. Dit is verder bekend dat in sy teologiese ontwikkeling verskillende figure groot invloed op hom uitgeoefen het.

 9. Die Parlamentswahlen 2008 in Malaysia

  Reher, Stefanie; Knirsch, Thomas

  2008-01-01

  Nach den Parlamentswahlen vom März 2008 in Malaysia deutet manches auf einen politischen Umbruch hin: Die regierende Barisan Nasional (BN), die sich bislang einer komfortablen Zweidrittelmehrheit von 91,4 Prozent der Sitze im Parlament des Landes erfreut hatte, rutschte auf 63,1 Prozent ab und das...

 10. Leierskapstyl en die lerende organisasie

  W. G. Victor

  2002-09-01

  Full Text Available Leadership style and the learning organisation. In the present highly competitive environment, it has become increasingly important for organisational leaders to establish a learning organisation. In this study the focus was on the extent of influence that the evolution of organisations, as determined by their relative level of leadership practises (leadership style, has on the establishment of a learning organisation. Opsomming Die daarstel van ’n lerende organisasie deur bedryfsleiers word toenemend belangrik in die hedendaagse hoogskompeterende omgewing. In hierdie studie is gefokus op die mate van beinvloeding wat die evolusie van organisasies, soos deur hul relatiewe vlak van demokratiese leierskapspraktyke (leierskapstyl bepaal, op die daarstelling van’n lerende organisasie het.

 11. Montessori-skole: die ander kant

  Monica Viljoen

  1995-03-01

  Full Text Available Na aanleiding van die artikel “Die invloed van die New Age-beweging op die onderwysagenda van die toekoms” deur Lien van Niekerk en Corinne Meier van die Departement Historiese Opvoedkunde van Unisa (vgl. Koers, 59 (1 1994:69-84 wil ek graag ’n ander sy van Montessori-skole onder die aandag van Koers lesers bring.

 12. Filosofiese tendense in die wordinggeskiedenis van ons verstaan van die fisiese natuur

  D. F. M. Strauss

  2006-09-01

  Full Text Available Die ontstaan van ’n lang tradisie van natuurwetenskaplike denke is in antieke Griekeland te vind – die bakermat van die Westerse beskawing en die bron van geartikuleerde rasionele besinning. Die vroegste fases van die Griekse kultuur het reeds geboorte geskenk aan ’n teoretiese nadenke oor die heelal. Die Pythagoreërs is veral bekend vir hul klem op die verklaringskrag van getalsverhoudinge. In hul tese dat “alles getal is” het hulle egter slegs rasionale getalle (breuke erken en gevolglik uiteindelik vasgeloop in die ontdekking van irrasionale getalle wat tot die geometrisering van die Griekse wiskunde gelei het en tegelyk die bedding gevorm het van waaruit ’n magtige tradisie van ruimte-metafisika gegroei het wat die hele middeleeuse tydperk omspan het. Die vermeende statiese syn is in die mees ekstreme geval – die skool van Parmenides en die argumente van Zeno teen veelheid en beweging – tot in die uiteindelike antinomiese konsekwensies daarvan deurdink. Dit was egter eers die vroeg-moderne tyd – die voorgangers en nakomelinge van Galilei – wat naas getal en ruimte ’n waardering ontwikkel het vir die verklaringskrag van beweging (vergelyk die klassieke meganistiese wêreldbeeld van die heelal as ’n meganisme van stofdeeltjies in beweging. Maar ook hierdie meganistiese reduksie (waardeur alle fisiese verskynsels herlei is tot die beweging van al of niegelade massapunte sou uiteindelik misluk omdat dit nie van die onomkeerbaarheid van fisiese prosesse rekenskap kon gee nie. Gevolglik beliggaam eers die fisika van die 20ste eeu ’n erkenning van die deurslaggewend-stempelende rol van energie-werking (dus van die fisiese aspek in die aard van stoflike dinge en prosesse. Die artikel word afgesluit met ’n vlugtige verduideliking van die implikasies van die voorafgaande argumentasie vir ’n benadering van die misterie van die bestaan van materie.

 13. Die rym in Jukstaposisie (T.T. Cloete en die regverdiging van enkele fonologiese begrippe

  D. P. Wissing

  1984-05-01

  Full Text Available Die taalkundige hon daarvan om te kan se dat die goeie literator sonder taalkundige insigte geen volledige cn behoorlike teksanalise kan docn nie. Maar die situasic kan ook omgekeerd wees: die letterkunde (eintlik die woordkunswerk kan ook vir die taalkunde van waarde wees. In hierdie stuk wil ek meer in die besonder probeer aantoon dat en hoe die taalkundige ook ondersteuning vir die invoering van bepaalde fonologiese begrippe uit die gedig kan vind. Vir die doel beperk ek my tot die bunde Jukstaposisie van T.T. Cloete.

 14. Ekumeniese kerkreg: Die aangewese weg?

  Pieter J. Strauss

  2013-11-01

  Full Text Available Die argument word gehoor dat kerkregeringstelsels soos dié van die Rooms-Katolieke, Lutherse en gereformeerde kerke van ’n transendentale aard was en is. Daardeur word geïmpliseer dat hierdie stelsels een transendentale, unieke vaste beginsel gebruik om ’n hele stelsel van kerkregering van buite af te bepaal. Volgens Leo Koffeman, ’n voorstander van ’n ekumeniese kerkreg, plaas hierdie stelsels hulself hiermee buite die diskoers oor kerkreg en kerkregering en die beweging van die Heilige Gees. ’n Ekumeniese kerkreg, daarenteen, is ten gunste van ’n gemeenskaplike kerkreg tussen kerke. Omdat dit verskillende tradisies bymekaar bring, is dit ’n kritiese en daarom beter benadering. Die skrywer oorweeg hierdie argumente krities in die lig van ’n gereformeerde benadering tot kerkreg.The argument is used that church political systems like that of the Roman Catholic, Lutheran and reformed churches were of a transcendental character. By that it is implied that it used one transcendental and unique ‘hard principle’ from outside to direct a system of church government. Such uniqueness, according to Leo Koffeman who advocates an ecumenical church polity, places it outside the church political discourse and the way of the Holy Spirit. An ecumenical church polity seeks a combined polity between churches and is, by bringing different traditions together, a critical and therefore better undertaking. The author examines these arguments critically in the light of a reformed church polity.

 15. 'n Begronde bedieningsmodel vir die diakonia van die gemeente

  15 Feb 2012 ... This work is licensed under the ... Grobler & Van der Walt 2008; Lingenfelter 2005; Armour & Browning 2000) en daarmee saam die ...... missionary structure of the church', Swedish Missiological Themes 93(3), 433–447.

 16. Die Valenz als textgrammatische Kategorie

  Stojan Bračič

  1994-12-01

  Full Text Available Vor mehr als dreißig Jahren kam der französische Linguist Lucien Tesnière auf die geniale Idee, die gegenseitigen Relationen zwischen dem Verb eines Satzes einerseits und den anderen Satzteilen andererseits mit den chemischen Relationen in der Struktur eines Moleküls zu vergleichen. Die Eigenschaft des Verbs, andere Wörter an sich zu binden, nannte er Verbvalenz. Tesnière schreibt (schon 1959 wörtlich: "Man kann das Verb mit einem Atom vergleichen, an dem Häkchen angebracht sind, so daß es -je nach der Anzahl der Häkchen - eine wechselnde Zahl von Aktanten an sich ziehen und in Abhängigkeit halten kann. Die Anzahl der Häkchen, die ein Verb aufweist, und dementsprechend die Zahl der Aktanten, die es regieren kann, ergibt das, was man die Valenz des Verbs nennt" (Tesnière 1980: 161. Und weiter: "Aufgrund der strukturalen Konnexionen bestehen Dependenzbeziehungen (Abhängigkeitsbeziehungen zwischen den Wörtem. Jede Konnexion verbindet im Prinzip einen übergeordneten mit einem untergeordneten Term" (ibid., 27. Schematisch hat Tesnière diese Relationen bekannt­ lich in den sogenannten Stemmata (Strukturbaumen, graphischen Darstellungen von Konnexionsstrukturen; ibid., 384 wiedergegeben. Im Satz "Mon vieil ami chante cette chanson fort jolie" ist das Verb "chante" als "régissant" allen anderen Wortkonstituenten iibergeordnet, wobei die üntergeordneten Elemente "ami" und "chanson" in einer zweiten Rangstufe wiederum den untergeordneten Elementen "mon", "vieil", "cette", "jolie" übergeordnet sind. (Vgl. Greule 1982: 99.

 17. Die Dankesrede bei der Preisverleihung

  Elenmari Pletikos Olof

  2012-12-01

  Full Text Available Festliche Preisverleihungen sind Gelegenheiten, bei denen von den Preisträgerneine kurze Rede erwartet wird. Obwohl die Dankesrede eine kleinere Randgattung innerhalb des epideiktischen Genres ist, steht sie im Mittelpunkt des Ereignisses. Rhetorikhandbücher geben zahlreiche Ratschläge, wie eine gute Festrede vorbereitet werden soll, um zu unterhalten, zu bewegen und zu belehren. Ziel dieser Untersuchung ist es festzustellen, welche Eigenschaften der Dankesrede die Zuhörer als erwünscht oder unerwünscht wahrnehmen und welche Charakteristika am meisten zur Qualität festlicher Dankesreden beitragen. Das Korpus der gesprochenen Texte bilden 30 Dankesreden anlässlich kroatischer Preisverleihungen in den Bereichen Schauspiel, Sport, Musik, Fernsehen, Literatur und Wirtschaft. Die Audio-Aufnahmen der Dankesreden wurden einer Gruppe von Hörern zur Bewertung in folgenden Kategorien vorgelegt: interessant, geistreich, hoher Sprachstil, feierlich, emotiv, persönlich, originell, bescheiden, vorbereitet und spontan. Zusätzlich wurde zu jeder Rede die offene Frage gestellt, was dem Zuhörer an der Rede gefallen oder nicht gefallen habe. Die Resultate der Perzeptionsanalye lassen erkennen, dass die Interessantheit einer Rede mit der Eigenschaft des Geistreichen, des Originellen, des Emotionalen und des Persönlichen in Verbindung gebracht wird und die Eigenschaft des Festlichen im Wesentlichen nur mit dem hohen Sprachstil und der Vorbereitetheit des Textes korreliert. Einige Eigenschaften können sowohl erwünscht als auch unerwünscht sein, z. B. Dialekt, Persönliches und Kürze. Die besten Dankesreden haben Eigenschaften, die im Grunde schwer miteinander zu verbinden sind: Einerseits soll der Text vorbereitet sein (hoher Stil, Wortwahl, Figuren, Originalität der Geschichte, Humor, andererseits wird bei der Ausführung Spontaneität (Aufrichtigkeit, Emotionalität, Persönlichkeit erwartet.

 18. Die wêreld en ons

  D. W. Kruger

  1950-03-01

  Full Text Available Gedurende die jaar 1949 het Sowjet-Rusland twee groot suksesse behaal, n.l. die oorwinning van die Komniunisnie in China en die vervaardiging van die atoombom, albei gebeurtenisse wat vir sy westerse teenstanders ’n groot ontngtering was.

 19. Ueber die Neoperla-Arten aus Java

  Klapálek, Fr.

  1910-01-01

  Die Anregung zum Versuche die bisher aus Java bekannten Neoperla-Arten zusammenzustellen, gab mir die Sendung des Herrn E. Jacobson aus Semarang. Sie enthielt zwei Arten, von welchen die eine für mich neu war; ich nehme mir die Freiheit dieselbe ihrem Entdecker zu widmen. Bei dieser Gelegenheit habe

 20. Vraagstelling vir bemagtiging: die tradisionele klaskamer as ...

  Erna Kinsey

  ... loep geneem aan die hand van kwalitatiewe data wat tydens 'n empiriese studie op die voor- .... stelling in die klas opgelei, wat die hantering van die leerders se ant- ..... tent, but as part of the meta-communication in the classroom. Reasons.

 1. Afrika die Onbekende: Die Federasie van Rhodesie Njassaland (I

  J. S. van der Merwe

  1960-03-01

  Full Text Available Die grondgebied van die Federasie van Rhodesië en Njassaland strek oor 14° 15’ in ’n N.-S.-rigting (vanaf22“ 30’ S. to t 8° 15’ S. en ongeveervanaf 22° 0 to t 36° 0. Dit verteenwoordig afstande in albei gevalle van tussen 900 en 1000 myl.

 2. Decorative pleats; Falten, die schmuecken

  Marfurt, P. [Sulzer Rueti AG, Rueti (Switzerland)

  1998-06-01

  Pleated fabrics - also known as plisses - are very popular in the fashion industry. The pleats are normally created in a process which involves pressing and heat-setting. The Sulzer Ruti G6200 rapier weaving machine is now available with special equipment, which allows the pleats to be woven directly into the fabric. (orig.) [Deutsch] Im modischen Bereich sind Faltengewebe - sogenannte Plissees - sehr beliebt. Ueblicherweise entstehen die Falten in einem Press- und Thermofixiervorgang. Die Greiferwebmaschine G6200 von Sulzer Rueti ist jetzt mit einer speziellen Ausruestung lieferbar, mit deren Hilfe die Falten direkt in den Stoff gewebt werden koennen. (orig.)

 3. Die rol van persoonlikheidstrekke in die weerstand teen stres

  Sonja V. R. van Oudtshoorn

  1988-05-01

  Full Text Available The role of personality characteristics in resistance to stress: A study was conducted to establish whether certain personality characteristics contribute to resistance to stress. Rescue brigadesmen, performing dangerous rescue operations in the goldmining industry, served as basis for the study. The sample consisted of 63 current, 56 ex- and 50 non-brigadesmen. Results indicate that brigadesmen, on the basis of their personality structure, are better equipped to cope with stress. Scores on the 16PF show that they have a lower level of interpersonal anxiety (Factor Q4 and that they are more practical (Factor I, emotionally stable (Factor C, and conscientious (Factor G. These findings support existing knowledge of the 16PF. Opsomming Ten einde vas te stel ofdaar sekere persoonlikheidstrekke bestaan wat bydra tot weerstand teen stres, is 'n studie uitgevoer met reddingspanlede, wat lewensgevaarlike reddingsdiens in die goudmynbedryf verrig, as ondersoekgroep. Die streekproefhet uit 63 huidige, 56 oud-reddingspanlede en 50 amptenare, wat nog nooit aan die span behoort het nie, bestaan. Dit blyk dat reddingspanlede, op grond van hulle persoonlikheidstruktuur, beter toegerus is om stres te hanteer. Tellings op die 16PF toon dat hulle oor 'n laervlakvan interpersoonlike angs beskik, (Faktor Q4, dat hulle meer prakties (Faktor I, emosioneel stabiel (Faktor C en konsensieus is (Faktor G. Hierdie bevindinge sluit aan by die reeds bestaande kennis oor die 16PF.

 4. Quantenfische die Stringtheorie und die Suche nach Weltformel

  Lüst, Dieter

  2011-01-01

  Lässt sich das Verhalten aller Dinge, von den kleinsten Teilchen bis zum Universum, einheitlich beschreiben? Der heißeste Kandidat für die Entwicklung einer Weltformel, die alle physikalischen Phänomene erklären kann, ist die Stringtheorie. Sollte sie sich als richtig erweisen, so würde das unser Verständnis über den Ursprung der Naturgesetze dramatisch verändern. Denn das von uns beobachtete Universum wäre dann vermutlich eine winzige Blase in einem viel größeren Gebilde, dem Multiversum. Um die Stringtheorie und die Idee des Multiversums plausibel zu machen, greift der international bekannte theoretische Physiker Dieter Lüst auf ein Modell zurück: das Leben von Fischen in einem Teich. Eines Tages gelingt es den Fischen, die kleinsten Teilchen zu identifizieren, aus denen alles im Fischteich besteht - eingeschlossen sie selbst. Sie nennen diese Urbausteine Quantenfische, da ihr Verhalten nahelegt, dass sie auch eine Art von Lebewesen sind. Doch der ersten folgt eine weitere Entdeckung der Fisch...

 5. Die plek van goud in die huidige internasionale monetêre stelsel en die rol wat dit kan speel in die herstel van die internasionale monetêre orde.

  D. P. Erasmus

  1964-03-01

  Full Text Available Die vrye wêreld het sedert die oorloggedwonge opskorting van die goudstandaard in 1914, ’n groot agteruitgang in die internasionale betalingsmeganisme beleef. Hoewel die inter- nasionale goudstandaard in die laaste helfte van die twintiger- jare herstel is, was meeste lande nie langer gedwee om hulle aan die monetêre dissipline van dié stelsel te onderwerp nie en vind ons dat die een land na die ander onder die druk van die depressie in die dertigerjare die goudstandaard laat vaar het. Die Verenigde State van Amerika was die enigste uitson- dering. Geleidelik moes wisselkoersstabiliteit en die vrye inter­ nasionale betalingsverkeer vir wisselkoersmanipulasie en valu- tabeheer plek maak. Hierdie transformasie was ’n weerspieë- ling van die sterker opkoms van ekonomiese nasionalisme en die begeerte van die onderskeie lande om elkeen vir homself die beste voordeel in die internasionale ekonomiese en finan- siële terrein toe te eien. Die daarstelling van die Internasionale Monetêre Fonds te Bretton Woods in 1944, was ’n simptoom van die wêreldwye kommer oor die vooroorlogse neigings op monetêre gebied en terselfdertyd ’n poging om meer dissi­ pline in die internasionale betalingsverkeer te skep. Feit is egter dat ondanks sy positiewe resultate op sommige gebiede, die Internasionale Monetêre Fonds nie heeltemal 'n geskikte substituut vir die goudstandaard daargestel het nie. Wat meer is, die skok van die internasionale monetêre steurnisse word nog steeds deur die lande met die internasionale geldeenhede, naamlik die pond sterling en die dollar ondervind.

 6. Die verbond - van Ou Testament na Nuwe Testament

  H. F. van Rooy

  1983-06-01

  Full Text Available Die verbondsbegrip het in die Ou Testamentiese wetenskap weer ’n plek gekry op grond van die werk van Eichrodt en die studie van ooreenkomste tussen die verbond in die Ou Testament en die buite-Bybelse staatsverdrae, sedert die werk van Korosec,Mendenhall en baie ander. Natuurlik bestaan hieroor nie eenstemmigheid nie, veral omdat oor die ouderdom van die verbondsgedagte in die Ou Testament nie eenstemmigheid bestaan onder geleerdes nie. Die studie van die verbond in die Nuwe Testament het egter nie naastenby dieselfde aandag gekry nie - iets wat miskien as een van die redes vir die ontkenning van die waarde van die verbond vir Nuwe Testamentiese gelowiges beskou kan word. In hierdie studie word drie sake aangeraak, nl. die terminologie vir verbond in die Ou en Nuwe Testament, die agtergrond vir en belangrikste vorme van die verbond in die Ou Testament en enkele opmerkings oor die verbond in die Nuwe Testament.

 7. Verlossing en die verbeelding van die kinderjare: Dickens se voorstelling van kinders in A Christmas Carol

  David E. Robinson

  2016-03-01

  Full Text Available Hierdie artikel oorweeg die uitbeelding van kinders in Dickens se bekendste Kersboek. Sentraal in hierdie staan die oorweging van die historiese omstandighede waarin hierdie boek geskryf is, asook Dickens se eie kinderjare en die moontlikheid van verlossing, deur die mag van die verbeelding, uit die negatiewe gevolge van sosiale omstandighede en persoonlike keuses. Die veranderende opvatting van die Victoriaanse kind, van die idee dat kinders van nature sondig is tot die idee dat hulle suiwer en onskuldig is, plaas hierdie literêre werk histories en teoreties. Die rol van Dickens se herinneringe aan sy kinderdae en die invloed daarvan op sy werk word bespreek. Die werk van Edmund Wilson en die kenner van kinderliteratuur, Adrienne Gavin, word ingesluit in hierdie oorweging van die kort roman.

 8. Die Last mit der Lust

  Lutz Sauerteig

  2004-03-01

  Full Text Available Robert Jütte legt mit Lust ohne Last eine umfassende, allgemeinverständliche und spannend zu lesende Geschichte der Empfängnisverhütung von der Antike bis in die unmittelbare Gegenwart vor.

 9. Nuwe patogene in die voedselbedryf

  M. M. Ehlers

  1996-07-01

  Full Text Available ’n “Nuwe generasie” voedselpatogene het die afgelope jare hul verskyning gemaak en kan 'n ernstige gevaar vir die voedselbedryf inhou. Hierdie organismes is uiters aanpasbaar en bestaande voedselprosesseringstegnieke, veral die verkoeling van voedsel, is nie altyd volkome effektief om hul groei te voorkom nie. Clostridium botulinum tipe E, enterotoksigeniese Eschsrichia coli. Listeria monocytogenes en Aeromonas hydrophila is in staat om in voedsel by 5 °C te groei. Campylobacter jejuni en Brucella kan weer by 5 °C oorleef en 'n derde groep organismes, naamlik Salmonella, Staphylococcus aureus, Vibrio parahaemolyticus en Vibrio vulnificus kan by temperature tussen 5 °C en 12 °C groei en hul teenwoordigheid is ’n aanduiding dat die koueketting verbreek is.

 10. Die gesetzliche Frauenquote in Deutschland

  Amling, Svenja

  2011-01-01

  In der vorliegenden Arbeit wird auf eine per Gesetz vorgeschriebene Frauenquote in Deutschland eingegangen. Im Fokus steht die Frage, ob Frauendiskriminierung durch eine solche Vorschrift tatsächlich bekämpft werden kann oder ob vielmehr die Männer diskriminiert würden. Zudem werden mögliche Unterschiede in den Führungsstilen zwischen Frauen und Männern untersucht sowie einige bereits vorhandene Frauenquoten in Politik und Wirtschaft vorgestellt.

 11. Dies irae ~Acta est Fabula~

  2010-01-01

  从2007年11月的Diesirae Also sprach Zarathstra到2009年的7月的Dies irae Also sprach Zarathustra—die Wieder kunfl-,Light社的Diesirae的完全版可说是时隔两年的大坑,发行了两个非完全版的游戏吊足玩家们的胃口后。

 12. Gedagtes oor die onbepaaldheidsbeginsel van Heisenberg

  P. H. Stoker

  1955-03-01

  Full Text Available Van filosofiesc syde en ook deur populariserende skrywers is daar al baie geskryf oor die onbepaaldheidsbeginsel in die Fisika, wat deur Heisenberg in die twintiger jare na vore gebring is.

 13. Videobasierte Unterrichtsbeobachtung: die Quadratur des Zirkels?

  Regula Fankhauser

  2012-12-01

  Full Text Available Seit einigen Jahren wird Unterrichtsforschung vermehrt videobasiert angegangen. Die methodologische Diskussion, die die Weiterentwicklung des Instrumentariums begleitet, kreist dabei zentral um die Frage der Invasivität der Aufzeichnungstechnik und möglicher Kameraeffekte. Je nach methodologischer Ausrichtung wird diesem Problem anders begegnet: So versucht die abbildtheoretische Unterrichtsvideografie, die Invasivität zu kontrollieren. Qualitative Methoden wie die Kameraethnografie dagegen machen mögliche Kameraeffekte wie die Performanz vor der Kamera oder die Blickrichtung, die durch das Kameraauge fixiert wird, zum Ausgangspunkt neuer, ästhetischer Verfahrensweisen. Der vorliegende Artikel geht einen dritten Weg: Anhand eines Rückgriffs auf den Wissenschaftssoziologen LATOUR und anhand der methodologischen Reflexion eines forschungspraktischen Beispiels sollen grundsätzliche Probleme der Unterrichtsforschung herausgearbeitet werden, die sich mit dem Einsatz der Videografie besonders deutlich zeigen und mit der sich die Unterrichtsforschung vermehrt auseinandersetzen müsste. URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs1301241

 14. Dying at the best time.

  Seale, C; Addington-Hall, J

  1995-03-01

  These are the results of two surveys of relatives, and others who knew people who had died, describing events in the year before death and their views on the time of the person's death. Those surveyed were identified from death certificates in England. The main focus is on a sample of 3696 people dying in 1990 in 20 health authorities, with supporting analysis from an earlier national sample of 639 people dying in 1987. Variation in peoples' views about whether an earlier death would have been better is reported, in the context of debate about euthanasia. Spouses were less likely than others to feel that it would have been better if the person had died earlier, and this held true even when controlling for the deceaseds' levels of pain, distress, dependency and age. Spouses were more likely than others to say that a later death would have been better, though not in cases where the deceased was reported as having said they wanted to die sooner. Spouses were influenced by the loss which the death of the person represented for them, being more likely than others to say they missed the person who died a great deal, and feel loneliness was a big problem. Non spouses (children and other relatives of the deceased, friends, neighbours and a few officials) on the other hand were more likely than spouses to say an earlier death would have been better, even when levels of pain, distress, dependency and age were controlled for.(ABSTRACT TRUNCATED AT 250 WORDS)

 15. Uitdagings in die onderrig van evolusie in die lewenswetenskappeklaskamer

  Josef J. de Beer

  2013-02-01

  Full Text Available In hierdie artikel skryf die outeurs oor navorsing wat hulle gedoen het oor onderwysers se siening van die onderrig van evolusie, wat in 2008 as ’n tema in lewenswetenskappe in Suid-Afrikaanse skole ingesluit is. Hierdie vernuwing in die kurrikulum is met gemengde reaksies begroet. Terwyl sommige onderwysers dit met entoesiasme onderrig, is baie gekant teen die onderrig van evolusie. Die artikel is gebaseer op ’n navorsingsprojek waarby 255 onderwysers betrek is. Vraelyste is gebruik om kwalitatiewe data, wat vir diskoers ontleed is, in te samel. Die diskoers van die onderwysers het getoon dat ’n groot getal van hulle nie hul onderrigopdrag kan versoen met hul geloof nie en konsepte oor evolusie as ‘feite’ verduidelik, maar seker maak dat evolusie as ’n teorie gediskrediteer word. Dit het verreikende implikasies vir sowel onderwyseropleiding as kurrikulumontwikkeling. Konseptuele veranderingsteorie word as ’n lens gebruik om na hierdie problematiek te kyk. Challenges in the teaching of evolution in the life sciences classroom. In this article the authors report on research that was conducted about teachers’ views on evolution, which was introduced as a theme in the school life sciences curriculum in 2008. This innovation in the curriculum has been met with mixed reactions. Whereas some teachers embrace this new theme, many teachers are opposed to the teaching of evolution. The article reports on an inquiry that was conducted amongst 255 teachers and in which survey questionnaires were used to collect qualitative data, which was analysed for its discourse. The discourse of the teachers shows that many of them cannot reconcile their religious faith with their teaching and that they may teach the ‘facts’ of evolution, but make sure that they discredit evolution as a theory. This raises serious concerns about teacher education and curriculum development. The authors examine these issues through the lens of conceptual change

 16. Die Departement Godsdiens- en Sending- wetenskap (Afd A ...

  van die teologiese leergang aan die Transvaalse Universiteitskollege (TUK). Die. ISSN 0259 9422 = m s 4 ... Die Universiteit van Pretoria neem in 1916 'n eerste tree met die onderrig van teo- logie. In die TUK ...... Van Leeuwen, A T 1966.

 17. Kantaantekeninge by die formele en materiële beginsels van die Suid-Afrikaanse kerkgeskiedskrywing

  E. Brown

  1977-06-01

  Full Text Available Die totstandkoming van ons Kerkhistoriese Werkgemeenskap staan sekerlik in die teken van ’n ‘geschichtliche Bevifusstsein’ met betrekking tot die kerkgeskiedenis in ons land. In die geskiedenis van die ecclesia patria val dit nie sonder rede met die toenemende pleitredes vir ’n krities (teologiese beoefening van hierdie vakgebied saam nie.

 18. Die Energiesicherheit Europas in Bezug auf Erdgas und die Auswirkungen einer Kartellbildung im Gassektor

  Krämer, Luis-Martín

  2011-01-01

  Die Dissertation untersucht die aktuelle Sicherheit der europaeischen Erdgasversorgung. Sie beruecksichtigt zudem die moeglichen Auswirkungen einer Kartellbildung auf die europaeische Gasversorgungssicherheit. Die Arbeit besteht aus einer detaillierten empirischen Studie und darauf aufbauender Szenarioanalyse. Hierzu wird auf den Interdependenzansatz von Robert O. Keohane und Joseph Nye zurueckgegriffen. Zur Darstellung des komplexen Themenbereichs wird auf die Darstellungspraxis der Dichten ...

 19. Die Literêre Sisteem Van Dertig

  H. Viljoen

  1984-05-01

  Full Text Available In die literatuurgeskiedenis is daar onteenseglik ’n behoefte aan sistematiek. ’n Vinnige oorsig oor byvoorbeeld die geskiedenis v an die Afrikaanse poesie kan die leser erg verward laat. Daar is verskeie redes daarvoor. Eerstens word verskillende kategorieë gebruik om die verskillende generasies mee te beskryf — as dit al hoegenaamd duidelik is waar die grense tussen generasies nou eintlik lê. Die leser word as belangrike kategorie beskou by die poësie voor 1900, bewuste kunstenaarskap by Dertig, stad en oorlog (tematiese dinge by Veertig. Standaardbegrippe is nodig waarmee verskillende generasies vergelyk kan word.

 20. Die filosofie van Smuts en Boodin.

  J. M. de Wet

  1936-03-01

  Full Text Available Die werk van generaal Smuts, baie goed bekend omder die titel ,,Holism and Evolution” , en sy artikel oor ,,Some recent scientificadvances in their bearing on philosophy” in ,,Our Changing worldview”, as ook die werke van J. E. Boodin, professor in die wysbegeerteaan die Universiteit van California, Los Angeles, ,,Cosmic Evolution 1925, ,,Three interpretations of the Universe” 1934 en ,,God” 1934, toon die besondere en kenmerkende gedagtegamg vandie filosofie van die laaste tiental jare aan. Die kenmerkende is dit dat dit ’in filosofie is van sintese of, soos Whitehead

 1. Strategieë om die implementering van die Suid-Afrikaanse professionele leergemeenskapmodel te bevorder

  Christina J. van Staden

  2014-02-01

  Full Text Available Die Geïntegreerde Strategiese Beplanningsraamwerk vir Onderwyseropleiding en -ontwikkeling in Suid-Afrika 2011–2025 vereis dat vakverwante professionele leergemeenskappe tussen 2011 en 2017 op skool- en distriksvlak gevestig word. Die doel daarvan is om onderwysers van geleenthede te voorsien om hul eie leerbehoeftes te identifiseer en te vervul. Slegs sommige van die Distriksonderwysersontwikkelingsentra wat as vergaderplekke moet dien, hoef egter teen 2025 gereed te wees. Die gaping tussen beleid en die implemetering daarvan kan die vestiging van professionele leergemeenskappe rem en selfs verhoed. Drie implementeringsprobleme wat die professionele leergemeenskapmodel op die berugte onderwyshervormingsiklus kan stuur, word geïdentifiseer ten einde strategieë aan die hand te doen om die probleme op te los. Die ondersoek het tot die voorstel gelei dat ’n gekoördineerde benadering noodsaaklik geword het ten einde te verhoed dat die professionele leergemeenskapmodel die prooi van die berugte onderwyshervormingsiklus word.

 2. Die rol van die onderwys in die handhawing en uitbouing van ons volkskultuur

  G.J. Jordaan

  1970-03-01

  Full Text Available Op die oog af lyk dit ’n baie maklike onderwerp, maar hoe meer 'n mens daaroor nadink hoe ingewikkelder en omvangryker word die implikasies wat verband hou. Dit is veral so omdat dit hier voor alles gaan om eerste fundamentele uitgangspunte, dit wil sê, om lewens- en wêreldbeskouing. Dit geld van albei komponente — van onderwys sowel as van kultuur.

 3. Die anderen Ausdrucksweisen: subtile Offensiven

  Ella Jasiowka

  2002-03-01

  Full Text Available Was passiert, wenn der „Herrscher des filmischen Blickes“ eine Frau ist? Anhand zweier jeweils sehr unterschiedlicher Beispiele „weiblicher“ Filmkunst zeigt die Autorin, dass es nötig ist, herkömmliche Interpretationsmuster zu überwinden, um dem Filmschaffen einzelner Künstler und Künstlerinnen auf den Grund zu gehen. Da es nicht die „feministische Kunst“ an sich gibt, muß man für das Werk so unterschiedlicher Künstlerinnen wie Sally Potter und Jane Campion jeweils unterschiedliche Schlüssel suchen, um ihnen gerecht zu werden. Dies tut Radkiewicz in ihrem Werk – aus feministischer Perspektive. Sie holt jeweils verschieden weit aus, wenn es darum geht, künstlerische Herkunft, Biographie, Vorbilder und Ziele der Künstlerinnen zu deren Werk in Bezug zu setzten. Ohne zu bahnbrechend neuen Erkenntnissen zu kommen, gelingt es ihr doch, ein komplexes Bild der von ihr behandelten Filmemacherinnen und den Filmen zu entwerfen, das einen umfassenden Gesamteindruck vermittelt. Die Kürze des Buches bringt dabei eine Konzentration mit sich, die zu einer Weiterbeschäftigung und Vertiefung einlädt.

 4. Tweedimensionele generatorfunksie vir die vektorkardiogram vir gebruik in volume-geleidingsmodelle van die toraks

  T. A. Geldenhuys

  2006-09-01

  Full Text Available ’n Elektrokardiogram (EKG meet die elektriese aktiwiteit van die hart op die veloppervlak. Volumegeleidingsmodelle van die toraks kan ontwerp word om hierdie metings te simuleer. ’n Generatorfunksie, wat die elektriese aktiwiteit van die hart beskryf, word benodig om hierdie simulasies aan te dryf. Hoewel soortgelyke simulasies van variërende kompleksiteit in die literatuur bespreek word, is daar ’n behoefte aan ’n vereenvoudigde, dog omvattende benadering wat kan dien as inleiding tot die onderwerp of vir gevalle waar ’n eerste-orde-benadering tot die probleem voldoende is. In hierdie artikel word ’n oorsig gegee oor die vektorinterpretasie van die EKG, ook bekend as ’n vektorkardiogram (VKG, in die tweedimensionele menslike frontale vlak. Die afleiding van die ekwivalente elektriese dipool (met ander woorde die kardiale vektor vanaf die VKG, wat gebruik kan word as ’n stroombron-generatorfunksie vir volumegeleidingsmodelle wat die EKG simuleer, word bespreek. ’n Prosedure om so ’n volume-geleidingsmodel met die eindige-element-tegniek te implementeer en die vereenvoudigde tweedimensionele generatorfunksie te gebruik, sowel as die resultate daarvan, word bespreek. Die algemene kenmerke van gemete EKG-afleidings stem ooreen met dié wat deur die eenvoudige model voorspel word.

 5. Die Meting van die verband tussen geslag en konformiteit as groepdinamiese veranderlikes.

  W. S. de Villiers

  1982-11-01

  Full Text Available The amount and kind of conformity induced by group pressure depend upon the nature of the situation. The nature of the group and the characteristics of the individual. In this particular study the experimental measurement of conformity developed by Asch and Crutchfield was repeated. Confirmation was found that sex operates as one of the determinants of conformity. OpsommingIn die sosiale bedryfsielkunde is die invloed van die groep op die individu een van die vernaamste studieterreine. Die mate waarin ‘n individu konformeer tot groepsdruk hang af van die aard van die situasie, die aard van die groep en die eienskappe van die individu. In hierdie studie is die eksperimentele meting van konformiteit soos ontwikkel deur Asch en Crutchfield herhaal en bevestiging is gevind dat geslag een van die individuele determinante van konformiteit is.

 6. Leerteoretiese basis van die andragogie

  C. J. A. Simpson

  1991-06-01

  Full Text Available Learning theory basis of andragogy. A cursory glance at andragogy creates the impression that humanistic learning theory plays an all encompassing role in the learner centered approach andragogy espouses. A closer look, however, reveals that Knowles (1973, after having made an intensive study of learning theory, created an extensive framework within which human resource development can take place. The fact that Knowles attracted critique from different areas, led to a need to ascertain the role different learning theories, if any, played in the emergence of andragogy. Having looked at the assumptions displayed by the andragogical approach, as well as a comparison of different learning theories and their connection with andragogy, it became clear that andragogy contains elements of various learning theories in an adapted way. These adaptations resulted in an approach to adult education in which learners are given the opportunity to be part of the learning process in such a way that they themselves contribute to the development which takes place. Opsomming Met 'n eerste oogopslag wil dit voorkom asof humanistiese leerteorie 'n oorheersende rol in die leerdergesentreerde benadering van andragogie speel. By nadere ondersoek blyk dit egter dat Knowles (1973, na 'n deeglike studie van verskillende leerteoretiese beginsels, 'n omvangryke raamwerk geskep het waarbinne, aan die hand van verskeie aangepaste leerteoretiese beginsels, menslike hulpbronontwikkeling kan plaasvind. As gevolg van die feit dat Knowles vanuit verskillende oorde kritiek op die lyf geloop het, is besluit om die rol wat verskillende leerteorieë in andragogie speel, te bestudeer. Dit blyk dat andragogie nie net elemente van verskillende leerteorieë bevat nie, maar dat toepaslike aspekte van die teoriee wat ondersoek is, benut en aangepas is om 'n geintegreerde benadering te bewerkstellig waarin veral volwassene-leerders by leergeleenthede en hulle selfontwikkeling betrek word.

 7. Die resepsie van die Heidelbergse Kategismus (Sondag 17 en 22 insake die opstanding in die Nederduitse Gereformeerde Kerk sedert 2000 (Deel 2

  Johannes W. Hofmeyr

  2013-06-01

  Full Text Available Met die 450e herdenking van die Heidelbergse Kategismus as vertrekpunt, word met die huidige en die vorige artikel gepoog om lig te werp op die plek, die rol en die interpretasie van die opstanding van Jesus Christus in veral Sondag 17 en 22, spesifiek in die konteks van twee besondere eras in die Nederduitse Gereformeerde (NG Kerk. In die vorige artikel is allereers ’n bespreking gevoer oor die Heidelbergse Kategismus (HK. Daar is gekyk na die resepsie van die betrokke HK-geloofsartikels in die era van Andrew Murray, spesifiek teen die agtergrond van die negentiende-eeuse liberale teologie in Nederland. In die huidige artikel word soortgelyk gekyk na die resepsie van die betrokke HK-geloofsartikels in die NG Kerk na 2000, teen die agtergrond van die herverskyning van die negentiende-eeuse liberale teologie in die vorm van die Jesus Seminaar, die Nuwe Hervorming en ondersteuners daarvan binne die NG Kerk. Sowel die negentiende-eeuse liberale stryd in die NG Kerk asook die stryd oor die opstanding in die NG Kerk van die eerste dekade van die een-en-twintigste eeu, soos verder in hierdie artikel sal blyk, was gekenmerk deur kontekstueelbepaalde uniekhede. Die gemene deler was dat albei deel was van tye van teologiese vrysinnigheid. In die lig van hierdie bespreking word tot die gevolgtrekking gekom dat die NG Kerk tans, betreffende haar identiteit as gereformeerde kerk waarskynlik in ’n kritieke geloofs- en toekomskrisis verkeer. Dit impliseer kommerwekkende gevolge vir haar Skrifverstaan en getuienis as belydenis en belydende kerk van Jesus Christus en haar toekoms. Alleen duidelike visie, verantwoordelike leierskap en ’n herontdekking van die verlossingskrag van Christus se kruis en opstanding sal herstellende, positiewe en dinamiese oplossings kan bied om sodoende die NG Kerk te red van ’n snelwentelende afwaartse spiraal.With the 450th celebrations of the origin of the Heidelberg Catechism (HC in mind, the main aim of this and the

 8. Die «ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft»

  Juego, Bonn

  2014-01-01

  Entwicklungsstufen, wie sie unterschiedlicher kaum sein können. Der Autor, Bonn Juego, nimmt die ASEAN Vision 2020 sowie die Debatten, die diesbezüglich in den einzelnen Ländern geführt werden, unter die Lupe. Er geht dem Potenzial des ASEANAnsatzes zu sozialer Teilhabe und wirtschaftlicher Verteilungsgerechtigkeit...

 9. Moderne diskoerse in die teologie vandag

  J.H. van Wyk

  2013-11-01

  Full Text Available In hierdie artikel word aandag gevra vir enkele moderne diskoerse in die teologie vandag. Volgens die outeur staan die vrae oor God, Jesus, die mens en die aarde in die sentrum van belangstelling en oorheers dit in ’n groot mate die teologiese debat. Die opkoms van die moderne aggressiewe ateïsme, die wetenskaplike navorsing oor die historiese Jesus, die groeiende vrae oor die mens en die menslike samelewing, asook die dreigende ekologiese krisis op aarde, sorg vir nuwe debatte van ongekende omvang. Die outeur bespreek hierdie debatte oorsigtelik, met kritiek waar nodig, en sluit af met enkele rigtingwysers van wat hy as ‘goeie teologie’ verstaan.In this article attention is paid to some modern discourses in theology today. According to the author the questions about God, Jesus, man and the earth are in the centre of interest and to a large extent dominate the theological debate. The rise of modern aggressive atheism, the scientific research on the historic Jesus, the growing questions about man and human society as well as the threatening ecological crisis on earth, provide new discourses of unparalleled magnitude. The author provides a broad summary of these discourses, with criticism where necessary, and concludes with some indicators of his view what can be called ‘good theology’.

 10. Die Ökonomik der Reputation

  Tegtmeyer, Jan C.

  2005-01-01

  Gegenstand dieser Arbeit ist die Betrachtung der Reputation eines Unternehmens aus ökonomischer Sicht. Die Zusammenfassung von Beurteilungen der Unternehmensaktivitäten durch wirtschaftlich relevante Interessengruppen bildet eine Unternehmensreputation. Die Reputation wird hier mit einem betriebswirtschaftlichen Kosten-Nutzen Kalkül betrachtet. Nur mit einer Reputation, die durch eine vorteilhafte Beurteilung der Unternehmensleistung entsteht, kann ein Unternehmen wirtschaftliche Vorteile gen...

 11. Die Ökonomik der Reputation

  Tegtmeyer, Jan C.

  2005-01-01

  Gegenstand dieser Arbeit ist die Betrachtung der Reputation eines Unternehmens aus ökonomischer Sicht. Die Zusammenfassung von Beurteilungen der Unternehmensaktivitäten durch wirtschaftlich relevante Interessengruppen bildet eine Unternehmensreputation. Die Reputation wird hier mit einem betriebswirtschaftlichen Kosten-Nutzen Kalkül betrachtet. Nur mit einer Reputation, die durch eine vorteilhafte Beurteilung der Unternehmensleistung entsteht, kann ein Unternehmen wirtschaftliche Vorteile gen...

 12. Die Welt als Fassade : kosmischer Schrecken als Angriff auf die Wirklichkeit

  Zuch, Rainer

  2015-01-01

  "The oldest and strongest emotion of mankind is fear, and the oldest and strongest kind of fear is fear of the unknown." Mit diesem Satz eröffnet Howard Phillips Lovecraft 1927 seinen berühmten Essay "Supernatural Horror in Literature". In der Phantastik wird oft die Demontage der Erfahrungswirklichkeit durch die Kontaminierung mit dem Wunderbaren thematisiert; die bekannte Welt bekommt Risse, durch die das Unbekannte eindringt. Radikalisiert wird dies in Konzepten, die die gesamte vertrau...

 13. How Tycho Brahe really died

  Jacobsen, Aase Roland; Petersen, Lars

  2001-01-01

  In 2001 we commemorate the 4th centenary of the death of Tycho Brahe, perhaps the first great scientists in a modern sense.This famous Danish astronomer died in Prague on the 24th of October 1601, eleven days after he had attended a banquet at the Bohemian count of Rosenberg. Tycho was too...... courteous to obey the calls of nature during the hour-long dinner and finally his bladder burst, which led to his death. Or so the story goes. But is this the real cause of Tycho's death? Is it at all possible to die from a burst bladder? Or are there more likely explanations of his death?...

 14. Ein Blick hinter die Kulissen

  Michaela Kempter

  2012-12-01

  Full Text Available In den Games-Workshops der wienXtra-spielebox lernen Kinder zwischen 7 und 12 Jahren empfehlenswerte Computer- und Konsolenspiele kennen und reflektieren nebenbei ihren Spielkonsum. Dieser Beitrag lässt die Leserinnen und Leser einen Blick hinter die Kulissen der Arbeit von wienXtra werfen.wienXtra-spielebox offers gaming workshops for young people between 7 and 12 years. The objective of these workshops is to explore new games that are evaluated as suited for the target group and to let the girls and boys reflect their playing habits. This article describes the work of wienXtra-spielebox.

 15. [Dying with cancer: Hollywood lessons].

  Niemeyer, Fernanda; Kruse, Maria Henriqueta Luce

  2013-12-01

  The study attempts to understand how dying from cancer is portrayed by five movies produced in Hollywood between 1993 and 2006. Based on the cultural studies and their post-structuralism version and supported by the notions of discourse and subjectivity, as proposed by philosopher Michel Foucault, we suggest one of the possible readings of the movie picture corpus. We assess how the movie picture discourse acts as a cultural pedagogy that produces ways of seeing dying with cancer: immortalizing the healthy body image, silencing death, taking care of the dead body and, finally, accepting death. Our proposal is intended to stimulate reflections that may contribute to care and education in nursing.

 16. ’n Etiek van liefde: Die etiese perspektiewe van die Heidelbergse Kategismus

  Koos Vorster

  2013-06-01

  Full Text Available Hierdie artikel behandel die etiese perspektiewe van die Heidelbergse Kategismus – een van die prominente belydenisskrifte in die gereformeerde tradisie. Die etiese relevansie is ingebed in die konfessie se verklaring van die tien gebooie. Die artikel verduidelik dat die etiek van die Heidelbergse Kategismus ten diepste ’n karakteretiek is en dat dit gelowiges oproep tot ’n etiek van liefde. Hierdie liefde sluit in liefde vir die verbondsgemeenskap, die bediening van die Woord, die heiligheid van God en die waardigheid van mense, die gemeenskap van die gelowiges, gesag, die lewe, die huwelik, privaatbesit en arbeid asook waarheid en geregtigheid. As gevolg van die sinekdogeekarakter van die wet is hierdie etiek van liefde vandag baie relevant.This article deals with the ethical relevance of one of the prominent confessions in the reformed tradition, namely the Heidelberg Cathechism. The ethical relevance lies in the confession’s elucidation of the ten commandments and its application to moral conduct. The article explains that the ethics of the Heidelberg Catechism is essentially a virtue ethics calling for an ethics of love. This love should include love for the covenantal communion, ministry of the Word, the holiness of God and the dignity of people, the communion of the saints, authority, life, marriage, private property and labour, and truth and justice. Due to the synecdochical character of the ten commandments this ethics of love is highy relevant in the present times.

 17. Chirurgie in die Grieks-Romeinse era

  François P. Retief

  2006-09-01

  Full Text Available In die Grieks-Romeinse era het mediese behandeling kenmerkend uit drie elemente bestaan, naamlik regimen (dieet en gesonde leefwyse, geneesmiddels en chirurgie – laasgenoemde alleen toegepas indien regimen en geneesmiddels onsuksesvol was. Bewyse van primitiewe chirurgie dateer terug na die Bronstydperk, en in Homerus se eposse is heelwat vermelding van die chirurgiese hantering van oorlogswonde, met tussenkoms van die gode. Met die koms van empiriese geneeskunde in die 5de eeu v.C. het chirurgie in die Hippokratiese Corpus prominent gefigureer met beduidende bydraes in veral die ortopediese veld en hoofbeserings. Uitbouing van anatomiese en fisiologiese kennis, gebaseer op disseksie van menslike kadawers in Alexandrië vanaf die laat 4de eeu v.C., het chirurgie ’n hupstoot gegee. Teen die Romeinse era vanaf die 2de eeu v.C. het snykundetegnieke (en -instrumente beduidend verbeter, maar is steeds oorwegend deur Griekse geneeshere beoefen. Van geneeshere is steeds verwag om al drie bovermelde terapeutiese modaliteite te bemeester, maar chirurgie het meer aansien verwerf en daar is al meer in onderafdelings van chirurgie soos oogheelkunde, vrouesiektes en verloskunde, blaaskwale en mond- en keelsnykunde gespesialiseer. Militêre geneeskunde was in die Romeinse Ryk ’n belangrike aktiwiteit, en het veral traumachirurgie uitgebou. Betreding van die buik- en toraksholtes was nie meer noodwendig fataal nie, en veeartsenykunde het tot stand gekom. Die eerste beduidende chirurgiehandboek ná die Hippokratiese Corpus is in die 1ste eeu n.C. deur Celsus opgestel. Vanaf die 3de eeu het die chirurgieberoep min vordering gemaak, die beroepstaal het mettertyd van Grieks na Latyn verander en kundigheid is later veral deur Islam-geneeshere na die Middeleeue en later oorgedra.

 18. The Cape Gunsmith / Die Kaapse Geweersmid

  W. Otto

  2012-02-01

  Full Text Available In die Verslag van die Kommissie van Ondersoek na die Koordinering van Museums op 'n Nasionale Vlak (RP 113/1975, word vyf kolomme gewy aan historiese vuurwapens. Die kommissie wys op die belangrike plek wat vuurwapens in Suid-Afrika se wordingsgeskiedenis inneem en voeg daaraan toe dat geen museum in Suid-Afrika hierdie belangrike veld in sy uitstallings dek nie.

 19. Bevordering van transformerende leer: Die skryf van ’n reflektiewe joernaal in die Natuurwetenskappe

  Erna R. du Toit

  2012-03-01

  Full Text Available Die doel van die artikel is om aan te toon hoe die skryf van ’n reflektiewe joernaal in die Natuurwetenskappe die perspektiewe en denke van onderwysstudente kan transformeer en/of leer kan bevorder. Die studie maak voorspraak vir die gebruik van ’n reflektiewe joernaal as ’n instrument vir studente om betekenis te gee aan die leeromgewing vanuit verskillende perspektiewe deur te leer in praktyk. ’n Kwalitatiewe navorsingsmetode is gevolg om die inskrywings in ’n joernaal te analiseer aan die hand van bepaalde indikatore. Die bevindinge toon dat die meeste studente na die praktykervaring positief was en sommiges het tot ander perspektiewe vanweë hul ervaring gekom.

 20. Die invloed van drie kruisbestuiwers op die saadinhoud van Minneola tangelo (Citrus parodist x C reticulata

  H. J. Esterhuizen

  1991-07-01

  Full Text Available Die invloed van verskillende kruisbestuiwers (Clementine, Empress en Valencia op die gemiddelde saadinhoud van Minneo­la tangelo is ondersoek. Clementine en Empress as kruisbestuiwers het die grootste invloed op die gemiddelde saadinhoud van die vrugte gehad, terwyl dié van Valencia nie noemenswaardig was nie. Die gemiddelde saadinhoud van die vrugte het afgeneem met toename in afstand vanaf die kruisbestuiwer. Indien ’n beperking op die afstand tussen kultivar en kruisbestuiwer geplaas word, sal ’n groter persentasie vrugte aan uitvoerstandaarde ten opsigte van saadinhoud voldoen.

 1. MOOCs; vanwaar al die ophef?

  Henderikx, Maartje; Kreijns, Karel

  2016-01-01

  MOOCs; vanwaar die ophef? Het nog maar zeer recente fenomeen MOOCs (massive open online courses) heeft zich in korte tijd al een onwrikbare positie weten in te nemen in het open online onderwijs. De hype rondom deze nieuwe manier van onderwijs geven bereikte zijn hoogtepunt in 2012, dat prompt werd

 2. Die Suche nach den Gottesteilchen

  2007-01-01

  2008 wird der größte jemals gebaute Teilchenbeschleuniger in Betrieb genommen Anlässlich des Mathematik-Jahres 2008 hat der Experimentalphysiker der Universität Hamburg und der designierte Generaldirektor des europäischen Zentrums für Teilchenphysik CERN in Genf, Rolf-Dieter Heuer, die Bedeutung des Dialogs zwischen Naturwissenschaftlern und Philosophen hervorgehoben.

 3. Robert Merton Dies at 92

  Snell, Joel C.

  2006-01-01

  This article features Robert Merton, who died recently at age 92. Merton came into this world as a Jewish baby named Meyer Schkolnick. He lived in South Philly where his parents wrenched a living as blue-collar workers. Merton chose an Anglicized name to move into the Yankee dominated America of the 20's and 30's. At Harvard, he studied under…

 4. Die spel van assosiasies in en om 'Die verlossing van die beeld' van Breyten Breytenbach

  P.A. du Toit

  2005-07-01

  Full Text Available The play of association in and around 'The liberation of the image' by Breyten Breytenbach This analysis focuses on the conjunction of memory and imagination, which is an important impulse in, and key to, Breytenbach’s work. The play with language and with associations, the foregrounding, in the short story, “Die verlossing van die beeld” (Breytenbach, 1983 with its metafictional title and apparently divergent motifs (rain/water, watch, onion, the death and burial of a grandfather acts, as it were, as an invitation to the reader to become a co-player. The reader ventures on a search for traces, intertextual links within the Breytenbach oeuvre and for already acknowledged influences such as Surrealism (which in turn casts some light on the strange title of the story and the Eastern philosophies such as Zen and the even older Taoism. The analysis also takes into account the context in which “Mouroir” was written, namely Breytenbach’s term in prison (1975-1982. Seeing that the writer had to hand in his manuscripts to the jail authorities regularly, he might have decided, consciously or by intuition, to hide some thoughts and feelings behind a screen or a mask, in, for example in “Die verlossing van die beeld”, a lighter tone and irony.

 5. Die Wissensgesellschaft und die Bildung des Subjekts - ein Widerspruch?

  Sebastian Hacke

  2009-05-01

  Full Text Available Der Beitrag untersucht, inwiefern sich medienpädagogisch relevante Diskrepanzen zwischen dem Diskurs der Wissensgesellschaft und jugendlichem Medienhandeln nachzeichnen lassen. Dazu werden zunächst einige Aspekte des Konstrukts Wissensgesellschaft skizziert, das in seiner gegenwärtig populären Form ins Fahrwasser an volkswirtschaftlichen Verwertungskalkülen orientierter Denkformen geraten ist. Dies wird in Bezug auf die sich daran gekoppelte Programmatik von Kompetenz diskutiert, welche den «homo oeconomicus» beschwört und sich darin konträr zu klassisch bildungstheoretischen Kategorien verhält. Weitergeführt werden diese Überlegungen anhand der Problematisierung des Medienkompetenztheorems, das sich bis heute damit schwer tut, sich von der Vereinnahmung durch zweckrationale und restringierende Tendenzen zu befreien. Argumentiert wird, dass mit Medienkompetenz zu wenig einer milieuspezifischen Differenzierung Rechnung getragen werden kann, die eine wichtige Prämisse für eine soziale Ungleichheiten ernst nehmende Medienpädagogik ist. Als eine Alternative diskutieren wir, inwieweit sich hier praxeologische Perspektiven zum Verständnis jugendlichen Handelns anbieten. Der Beitrag mündet in einige medienpädagogisch fruchtbare Ideen, in deren Zentrum eine reflexivere, stärker am Habitus von Jugendlichen orientierte Praxis steht.

 6. Die impak van tutoriale op die wiskundeprestasie van eerstejaarstudente

  J. G. Maree

  2004-09-01

  Full Text Available

  Studente uit histories-agtergeblewe gemeenskappe in Suid-Afrika onderpresteer dikwels in wiskunde vanweë ’n verskeidenheid faktore. Aksienavorsing wat aan die (voormalige Technikon Noord-Gauteng uitgevoer is, om ondersoek in te stel na wyses waarop hierdie studente se wiskundeprestasie verbeter kan word, het die implementering van ’n tutoriaalstelsel behels. Kwantitatiewe en kwalitatiewe data is deur middel van ’n verskeidenheid instrumente ingesamel. Die resultate het sekere tendense in tersiêre wiskundeonderrig, wat in ’n tweede of derde taal geskied, uitgewys.

  Abstract

  The impact of tutorials on achievement in mathematics of first year students

  Historically disadvantaged students in South Africa often underachieve in mathematics due to a number of factors. Action research that was conducted at the (former Technikon Northern Gauteng to investigate ways in which these students’ achievements in mathematics could be improved comprised the implementation of tutorial sessions. Quantitative and qualitative data were gathered by means of a variety of instruments. The results revealed certain trends in tertiary mathematics education where learning takes place in a second or third language.

 7. Die aard en problematiek van vertaling

  J. Swanepoel

  1980-05-01

  Full Text Available George Steiner (1975 se onlangse werk oor vertaling dra die treffende titel: After Babel. Dit is met hierdie dilemma wat die mens in sy na-babelse bestaan in sy strewe na sinvolle kommunikasie te kampe het: die bestaan van ’n magdom van tale wat geen individu, hoe begaafd ookal, eers kan droom om te beheers nie. Vandaar die strewe na die totstandbrenging van ’n eenvoudige en universele wereldtaal, Esperanto, of — meer algemeen — die behoefte aan vertaling. Maar vertaling is nie net ’n dilemma nie, dit is ook ’n uitdaging.

 8. Die Felsfassadengräber von Kyrene

  Greve, Anika

  2006-01-01

  Die griechische Kolonie Kyrene wurde im letzten Drittel des 7. Jhs. v. Chr. einige Kilometer vom Mittelmeer entfernt im libyschen Innenland gegründet. Die Siedler waren dorische Griechen aus Thera im Süden der Kykladen. Nicht nur die erhaltenen innerstädtischen Gebäude zeugen von einem einstigen Wohlstand, auch die Nekropole nahm im Laufe der Zeit gewaltige Ausmaße mit aufwendig gestalteten Grabanlagen an, die sich rund um die urbane Bebauung entlang der Ausfallstraßen ausbreitete. Viele Ruhe...

 9. Psychotherapy of the dying patient.

  Stedeford, A

  1979-07-01

  The psychotherapeutic aspects of the care of the 49 terminally ill patients described in the preceeding paper are discussed. Their differing ways of coping with the stress of dying and the range of psychotherapeutic strategies used in treatment are described. The work suggests that the therapist's use of psychological insights can improve his understanding of the emotional pain of terminal illness, and well-aimed psychotherapy can contribute to its relief.

 10. Skrifberoep in die vorming van etiese uitsprake, Deel 1: ’n Etiese verstaan van die vrou in die Bybel

  Adriaan L. Rheeder

  2012-11-01

  Full Text Available Na 30 jaar kon die grammaties-historiese metode van Skrifondersoek nie daarin slaag om die etiese probleem van die vrou in die kerklike ampte (en homoseksualiteit in die GKSA op te los nie. Hierdie metode kan na alle waarskynlikheid nie meer as die enigste verklaringsmetode gebruik word nie en moet deur ander uitgangspunte aangevul word. In hierdie artikel word twee hermeneutiese uitgangspunte bespreek wat saam met die grammaties-historiese metode in die vertolking van die Skrif gebruik kan word. Hierdie hermeneutiese uitgangspunte sal gedemonstreer word in ‘n bespreking oor die etiese verstaan van die vrou in die Bybel, spesifiek soos dit op die vrou in kerklike ampte toegepas word. In aansluiting by laasgenoemde twee vertrekpunte word in ’n opvolgartikel ’n verdere drie hermeneutiese vertrekpunte behandel. Die twee hermeneutiese vertrekpunte wat in hierdie artikel behandel word, staan as reëldoelwit en analogie bekend. Die eerste hermeneutiese vertrekpunt gaan uit van die veronderstelling dat die reëldoelwit van ’n teks swaarder weeg as die teks self, terwyl analogie van die veronderstelling uitgaan dat analogie as beredenering ’n aanvaarbare en noodsaaklike vertrekpunt is. Bogenoemde hermeneutiese vertrekpunte (vyf in totaal is op twee aannames gegrond. Ten eerste word aanvaar dat die Bybel, alhoewel ’n goddelike boek, ’n besliste kreatuurlike kant het wat in die vertolking daarvan in ag geneem moet word. Tweedens word geredeneer dat die Skrif nie ’n  teologiese boek is nie, wat beteken dat gelowiges in etiese sake waaroor daar twee verstaansmoontlikhede bestaan, die reg gegun moet word om self die Skrif te vertolk. Daar word tot die  gevolgtrekking gekom dat ’n etiese verstaan van die vrou daartoe moet lei dat die vrou as gelykwaardig aan die man beskou en behandel moet word, met die gevolg dat die vrou tot alle ampte in die kerk toegelaat moet word.Appeal to Scripture in the formation of ethical judgments, Part 1: An

 11. Killing, letting die and euthanasia.

  Husak, D N

  1979-12-01

  Medical ethicists debate whether or not the moral assessment of cases of euthanasia should depend on whether the patient is 'killed' or 'allowed to die'. The usual presupposition is that a clear distinction between killing and letting die can be drawn so that this substantive question is not begged. I contend that the categorisation of cases of instances of killing rather than as instances of letting die depends in part on a prior moral assessment of the case. Hence is it trivially rather than substantively true that the distinction has moral significance. But even if a morally neutral (ie non-question begging) distinction could be drawn, its application to the euthanasia controversy is problematic. I illustrate the difficulties of employing this distinction to reach moral conclusions by critically discussing Philippa Foot's recent treatment of euthanasia. I conclude that even if an act of euthanasia is an instance of killing, and there exists a prima facie moral duty not to kill, and no more stringent duty overrides this duty, one still cannot determine such an act to be morally impermissible.

 12. Letting die and mercy killing.

  Narbekovas, Andrius; Meilius, Kazimieras

  2003-01-01

  We are all called to make moral decisions, not only about preserving life and health, but also about accepting our death and dying. There are situations, when it is morally right, and indeed obligatory, to allow a dying person to die in peace and dignity. But there is a world of difference between allowing a peaceful death, and deliberately setting out to bring death of the person either by acts of commission (s.c. 'active euthanasia'), or by acts of omission (s.c. 'passive euthanasia'). The word "killing" seems proper for euthanasia, because "to kill" does mean " to intentionally cause the death of someone." It can be morally acceptable to withhold or withdraw a treatment precisely because it is reasonably judged as inefficacious (futile), or excessively burdensome for the patient. One's reason for withholding such treatment must not be a judgement about the desirability of putting an end to the patient's life, but a judgement about the desirability of putting an end to the treatment, which is futile or burdensome.

 13. Ethnographische Filme und die Darstellung von Frauen

  Judith Keilbach

  2002-03-01

  Full Text Available In dieser Filmographie werden ethnographische und koloniale Filme aus dem Bestand des Nederlands Filmmuseum kommentiert, die für die Frage nach der Darstellung von Frauen und Geschlechterverhältnissen von Interesse sind.

 14. [Die Gründung...] / Anders Henriksson

  Henriksson, Anders

  2004-01-01

  Rets.: Karsten Brüggemann. Die Gründung der Republik Estland und das Ende des "Einen und unteilbaren Russland" : die Petrograder Front des Russischen Bürgerkrieges, 1918-1920. Wiesbaden : Harrassowitz, 2002

 15. Die ausbildung von wertbedeutungen im schuljugendalter*

  Siegfried Heusinger

  1978-12-01

  Full Text Available Die folgenden Darlegungen stützen sich auf Untersuchungsergebnisse des Verlassers zur Sprachentwicklung in der Ontogenese. Angeregt wurde die UnterSuchung durch die besonders in den letzten Jahren in mehreren Ländern verstärkt erhobenen Forderungen, nicht nur die Sprache des Klein­ kindes, sondern vornehmlich den Entwicklungsstand der Schülersprache auf den einzelnen Klassenstufen zu erforschen und den Prozeß der Sprachentwicklung des Schülers genauer zu bestimmen. Die Forderungen sind (so z. B. in der DDR durch das Bestreben motiviert, weitere wissenschaftliche Voraussetzungen für die Verbesserung der muttersprachlichen Bildung und Erzliehung zu schaffen. Es geht also vor allem um Bedürfnisse des Muttersprachunterrichts, die aus der gesellschaftlichen Bedeutung der Sprache überhaupt und den steigenden Anforderungen an die gesellschaftliche Kommunikation insbesondere erwachsen.

 16. Die invloed van verpoeiering op die kwikinhoud van verskeie gesertifiseerde verwysingsmateriale

  Frederick Roelofse

  2015-02-01

  Full Text Available Die meeste analitiese tegnieke wat gebruik word vir die bepaling van die kwikinhoud van aardmateriale benodig komminusie van monsters voor analise. Dit word gewoonlik bewerkstellig deur die vergruising van die monsters, gevolg deur die verpoeiering daarvan. Dit is bekend dat in konvensionele meule hitte tydens verpoeiering vrygestel word, en dit volg dat kwikverlies verwag kan word weens die element se vlugtigheid. Om kwikverlies tydens verpoeiering te bestudeer het ons nege gesertifiseerde verwysingsmateriale van stolrotse geanaliseer voor verpoeiering, asook na 3 en weer na 10 minute van verpoeiering, met behulp van ’n direkte kwikanaliseerder. Die resultate van die eksperimente dui daarop dat: (1 kwikverlies onbeduidend is na 3 minute van verpoeiering, (2 kwikverlies beduidend raak indien monsters oormatige verpoeiering ondergaan, (3 kwikverlies klaarblyklik nie deur mineralogie beheer word nie en (4 vir monsters met ’n lae kwikinhoud, kontaminasie tydens verpoeiering ’n baie meer beduidende invloed op die geanaliseerde kwikinhoud het as die duur van verpoeiering.

 17. Die tätigkeitstheoretische Perspektive

  Stroh, Wolfgang Martin

  2012-01-01

  Die Perspektive, die der Autor entwickelt, ist die der dialektischen Tätigkeitstheorie. Gemäß dieser Theorie ist Musik eine spezifische Art der Aneignung von Wirklichkeit. SchülerInnen sollten im Musikunterricht lernen, bewusst, selbstbestimmt und sozial zu handeln, wenn sie sich durch Musizieren Wirklichkeit aneignen. Wenn SchülerInnen im Unterricht Musik machen, müssen sie sich daher auch des kulturellen Kontextes bewusst sein, dem die Musik entstammt. Sie sollten auch selbstbestimmt handel...

 18. Aanspreekvorme in die poësie

  D. M. Wybenga

  1982-05-01

  Full Text Available By die deurblaai van die Groot Verseboek (hierna GV is dit opvallend dat daar so baie keer van aanspreekvorme in gedigte gebruik gemaak word. Van die heel eerste gedig wat daarin opgeneem is, naamlik Klaas Geswind en sy perd (p. 1 tot ’n gedig van die laaste opgenome digter, André le Roux, (struisbaai-blues, p. 506, gebruik digters telkens hierdie taalmiddel om een of ander spesifieke effek te verkry.

 19. “Ruik die verderf in die kieliebakke”: Breyten Breytenbach se blik op die lyk

  M. Crous

  2008-07-01

  Full Text Available “Smell the rot in the armpits”: Breyten Breytenbach’s perspectives on the corpse The purpose of this article is to analyse Breyten Breytenbach’s so-called corpse poem, “bekommernis”, taken from his debut album “die ysterkoei moet sweet” (1964. The theoretical point of departure is the theories of Kristeva, in particular her essay on abjection. Not only does the article focus on Breytenbach’s portrayal of the abject, but also shows to what extent his use of language describing death, decay and the cadaver illustrates what Kristeva calls “a revolution in poetic language”. Given the fact that the poem is situated in a Zen Buddhist context, the Zen philosophy on death and dying is also taken into consideration when analysing aspects such as the dissolution of the ego, the bardos of death, et cetera.

 20. Die waarde van voorafopleiding deur die ouer vir pedo-oudiometrie by drie- en vierjarige kleuters

  Merisa Lodewyckx

  1981-08-01

  Full Text Available Die verkryging van akkurate, betroubare inligting aangaande die gehoorvermoë van jong kinders is van besondere belang vir die oudioloog, maar word dikwels bemoeilik aangesien die kleuter nie goeie samewerking bied in die vreemde pedo-oudiometriese situasie nie. Die oplossing hiervoor is grootliks geleë in die opleiding van die kind voor formele  gehoortoetsing en meer spesifiek  opleiding tuis deur die ouer. Die doel van hierdie studie was om 'n voorbereidende program op te stel wat die ouer tuis met die kind kan uitvoer, voordat formele  toetsing plaasvind. Die waarde en effek van hierdie program in die pedo-oudiometriese situasie is geevalueer by 'n groep drie- en vierjarige kleuters. Resultate dui daarop dat laer en meer akkurate drempels, 'n korter toetstydperk, verminderde angs en beter samewerking verkry is by die kleuters wat vooraf  opleiding ontvang het. Die opleidingsprogram kan dus in die kliniese praktyk benut word as voorafopleiding  vir pedo-oudiometrie.

 1. Die persoonlikheidseienskappe en bestuurspotensiaal van bestuursgemotiveerde persone

  A. S. Engelbrecht

  1994-06-01

  Full Text Available The personality traits and managerial potential of managerial motivated persons: In the ligth of criticisms of the psychometric suitability of existing measures of managerial motivation a new scale, the Managerial Motivation Questionnaire (MMQ, was developed. This was done on the basis of a comprehensive study of the literature on managerial motivation and the role-motivation theory of Miner. The MMQ demonstrated adequate internal consistency. The aim of this study is to clarify the construct validity of the MMQ. Significant and positive correlations were found between managerial motivation, overall managerial potential, and nine managerial dimensions. The construct validity of the MMQ was further supported by correlations between sixteen personality traits and managerial motivation. Opsomming In die lig van kritiek teen die psigometriese geskiktheid van bestaande meetinstrumente van bestuursmotivering is 'n nuwe skaal, die Bestuursmotiveringsvraelys (BMV/ ontwikkel. Dit is gedoen op grond van die konseptuele omiyning van bestuursmotivering en die rolmotiveringsteorie van Miner. Die BMV vertoon toereikende interne konsekwentheid. Die doel van hierdie studie is om die konstrukgeldigheid van die BMV verder op te klaar. Beduidend positiewe korrelasies is tussen bestuursmotivering/ globale bestuurspotensiaal en nege bestuursdimensies gevind. Hierbenewens het die korrelasies tussen sestien persoonlikheidseienskappe en bestuursmotivering verdere ondersteunende bewyse gelewer van die konstrukgeldigheid van die BMV.

 2. Die Prozessionsspinner Mitteleuropas - Ein Überblick

  Bräsicke, Nadine

  2013-01-01

  Full Text Available Die Auswirkungen des Klimawandels lassen sich bereits auch in Deutschland beobachten. Dabei werden die Waldökosysteme in besonderer Weise betroffen. Waldstandorte sind stärker trockenen Bedingungen ausgesetzt, die zusammen mit höheren Vegetationszeittemperaturen eine erhöhte Stressanfälligkeit der Bäume verursachen. Bei den Insekten beeinflusst eine erhöhte Temperatur u. a. die Entwicklungsdauer, die Populationsdichte und die Verwertbarkeit der Wirtspflanzen als Nahrung (BMLFUW 2003, Petercord et al. 2008. Es ist zu erwarten, dass die Wachstumsrate und die Entwicklung der Insektenarten beeinflusst wird (Netherer & Schopf 2009, die aufgrund eines relativ hohen Populationswachstums und hoher Mobilität durch Migration oder Adaption auf veränderte Klimabedingungen rascher reagieren (Harrington et al. 2001. Bei einigen Schädlingen zeichnet sich eine solche Entwicklung bereits ab. Unter ihnen befinden sich humanpathogene Arten, die zunehmend auch zum Forstschädling avancieren und die Waldbestände existenziell gefährden. Der Eichenprozessionsspinner gehört zu diesen Arten. Ebenfalls relevant für Mitteleuropa sind Thaumetopoea pinivora und Th. pityocampa, die mit dem Beitrag näher betrachtet werden.

 3. Die kuns van Maggie Laubser . 1

  G. Dekker

  1953-03-01

  Full Text Available Dis vir my ’n groot genoeë om iets te mag sê oor die kuns van 'n vrouw at jare lank haar pad eensaam gegaan het, trou gebly het aan haar kunstenaarsoortuiging en nie toegegee het aan die smaak van die publiek, geenkompromieë daarmee gesluit het terwille van populariteit of stoflike gewin nie.

 4. Eenheid en differensiasie in die onderwys

  B. C. Schutte

  1962-03-01

  Full Text Available Hierdie tenia van die interíakultêre lesings sny in werkliklieid oor alle fakulteite lieen en is ’11 probleem wal by elke dissipliiie ontstaan, sonder twyfel by almal wat met die mens en met levve te doen het, maar ook by die fisiese wetenskappe waar met die lewelosc skepping gewerk word. Waar ons in ons land en veral in Transvaal deesdae voortdurend te doen het met differensiasie in die onderwys, met A-, B- en C-bane, is hierdie beginsel van eenheid en verskeidenheid, van eeridersheid en ver- skillendbeid, van integrasie en differensiasie, van verdeelde beheer in die onderwys en van ’11 eenheidsheleid en -beheer, van nasionale en inter- nasionale onderwys, van verskillende skooltipes en van komprehensiewe skole e.d.m., voortdurend in die nuus. Saam met die eenheid en differen­ siasie in die volkewêreld van Afrika, is die probleem in die onderwys seker die popnlêrste; dis byna reeds gemeen|laas.

 5. Missionale kerkwees en die elektroniese sosiale media

  Martin J. Lazenby

  2014-03-01

  Full Text Available Die geweldige toename in die benutting van die sosiale media as interaktiewe kommunikasiemiddel wêreldwyd, bied aan die Christelike kerk groot missionale geleenthede, maar stel ook groot uitdagings en eise. Hierdie geleentheid moet benut word om missionaal ’n verskil ten gunste van God se koninkryk te maak. Die inhoud en die kommunikasiestyl kom onder die vergrootglas. Hierdie artikel poog om ’n paar bybels-etiese beginsels aan te dui wat as basis vir die missionale styl van kommunikasie moet dien. As uitgangspunt word die Bybel as die Woord van God gebruik. Daar word geredeneer dat die moreel-etiese beginsels wat in die Bybel aan die gelowige voorgeskryf word, van die grootste belang is om gestalte te gee aan die koninkryk van God in hierdie wêreld wanneer via die sosiale media op horisontale vlak met mense gekommunikeer word. Dit gaan dus vir die gelowige nooit net om humanistiese, sosiale kommunikasie nie, maar altyd dat die beeld van God in hierdie wêreld geëer en sy koninkryk daardeur uitgebou word. Vir die Christen-gelowige gaan dit nooit om die mens nie, maar altyd om God se eer en die manifestasie van sy koninkryk.Being a missional church and the social media. The tremendous increase in using the social media as interactive communication medium worldwide creates the opportunity for the Christian church to make a missional difference in favour of God’s kingdom on earth. It also brings great challenges with it. This means that the way communication via the mass social media is done, becomes of the utmost importance. The content as well as the manner in which the communication is conducted must be considered. This article aims at providing certain basic biblical-ethical principles for communicating in the mass social media that will serve the missional calling of the church. The point of departure is the Word of God. The basic focus of the argument is that the moral-ethical principles given to the believer in the Bible are of the

 6. Straatsburg en artikel 2 van die dordtse kerkorde

  L. F. Schulze

  1966-03-01

  Full Text Available In art. 2 K.O. word daar vier soorte kerklike dienste on dcrskei, nl. „dié van die bedienaars van die Woord, dié van die professore aan die teologiese skool, die van die ouderlinge, en dié van die diakens”.

 7. Thermal Fatigue of Die-Casting Dies: An Overview

  Abdulhadi Hassan A.

  2016-01-01

  Full Text Available Coupled studies by experimental and numerical simulations are necessary for an increased understanding of the material behaviour as related to the interaction between the thermal and mechanical conditions. This paper focus on the mechanisms of thermal fatigue in the failure of dies and cores used in the die casting of aluminum alloys. The thermal fatigue resistance is expressed by two crack parameters which are the average maximum crack and the average cracked area. Samples of various types of H13 steel were compared with a standard H13 steel by testing under identical thermal fatigue cycles. To determine the thermal constraint developed in the sample during the test, a finite difference technique was used to obtain the temperature distribution, based on temperature measurements at the boundaries. The resulting stresses and strains were computed, and the strain calculated at the edge or weakest point of the sample was used to correlate the number of cycles to crack initiation. As the strain at the edge increased, the number of cycles to failure decreased. The influence of various factors on thermal fatigue behavior was studied including austenitizing temperature, surface condition, stress relieving, casting, vacuum melting, and resulfurization. The thermal fatigue resistance improved as the austenitizing temperature increased from 1750 to 2050ºF.

 8. Die effekvan punttoekenningstandaarde op die korrelasie tussen matriek- en universiteitsprestasie

  G. K. Huysamen

  1999-06-01

  Full Text Available The effect of marking standards on the correlation between matriculation and university performance. Marking standards differ between courses in the sense that the same group of students shows different course means in different courses. Goldman andWidawski (1976 proposed a within-persons procedure to adjust for such differences between university departments and Elliott and Strenta (1988 adjusted this procedure to perform such corrections between courses within departments. In this study the correlation between matriculation performance and university performance has been increased by applying this adjustment not only to university courses but also to matriculation subjects. Opsomming Punttoekenningstandaarde verskil tussen kursusse in die opsig dat dieselfde groep studente verskillende kursusgemiddeldes in verskillende kursusse toon. Goldman en Widawski (1976 het 'n tussenproefpersoonprosedure voorgestel om vir sodanige verskille tussen universiteitsdepartemente te korrigeer en Elliott en Strenta (1988 het dit aangepas om sodanige korreksies tussen kursusse binne departemente uit te voer. In hierdie ondersoek is die korrelasie tussen matriekprestasie en universiteitsprestasie verhoog deur hierdie aanpassing nie slegs op universiteit-kursusse nie, maar ook op matriekvakke toe te pas.

 9. Artikel 2 van die Nederlandse Geloofsbelydenis as geloofsvooronderstelling in die gesprek tussen wetenskap en geloof

  Jan A. Erasmus

  2014-03-01

  Full Text Available Artikel 2 van die Nederlandse Geloofsbelydenis bely dat God deur twee middele geken word, te wete deur middel van die skepping, onderhouding en regering van die wêreld (waaronder die wetenskap en deur die heilige en goddelike Woord (die Bybel. Hierdie belydenis is van groot belang vir die gesprek tussen Wetenskap en Teologie. In hierdie artikel word gepoog om die verskille, maar ook die ooreenkomste tussen hierdie twee middele van openbaring uit te lig, elkeen tot sy reg te laat kom, maar hulle ook in balans met mekaar te stel. Die wyse waarop te werk gegaan word, is die volgende: eers word gestel wat vooronderstellings is, asook die plek wat vooronderstellings in die beoefening van wetenskap sowel as geloof inneem. Daarna word nagevors watter perspektiewe artikel 2 van die Nederlandse Geloofsbelydenis as geloofsvooronderstelling vir die wetenskaps- en teologiebeoefening respektiewelik bied. Hieruit word ’n aantal gevolgtrekkings gemaak wat kan help om die problematiek in die wetenskap-geloofsgesprek op te los. Die kernbevinding van hierdie artikel is die volgende: Vanweë die verskil in die aard en die doel tussen Bybelfeite en wetenskaplike navorsingsresultate kan en sal klaarblyklike harmonieprobleme tussen die Skrif en die wetenskap ontstaan. Hierdie is egter slegs klaarblyklike probleme, omdat ’n verrekening van die verskil in die aard en die bedoeling van die wetenskapresultate en die Bybelfeite hierdie probleem sal oplos.Article 2 of the Belgic Confession as faith presupposition in the science-faith debate. Article 2 of the Belgic Confession confesses that God can be known by two means: firstly by studying the creation, preservation and government of the universe (i.e. science and secondly by studying the Word of God (the Bible. This confession is very important for the discussion between science and faith. In this article the similarities, but also the differences between these two means of revelation are researched. The aim is to

 10. Die Welt des Herrn Kuhn

  Kern, Daniela

  Eines Morgens erwachte Herr Kuhn fröstelnd und staunte darüber, dass es in seinerWohnung eiskalt war. Dennoch quälte er sich aus seiner kuscheligen Bettdecke heraus und schlurfte ins Bad. "Hoffentlich wird wenigstens das Wasser warm", dachte er sich, als er den Wasserhahn betätigte - aber es kam nicht nur kein warmesWasser, außer einem unheilvollen Gluckser kam gar nichts aus der Leitung. "Dann werde ich wohl mal den Klempner anrufen", sprach er sich leise in den Bart und griff zu seinem Handy - doch das Netz war tot! Herr Kuhn begann nun, sich ernsthaft Sorgen zu machen, "Oje, was ist denn heute nur los? Ist irgendetwas Schlimmes passiert?" Um einen besseren Überblick über die Lage zu bekommen und sich austauschen zu können, brannte er nun förmlich darauf, rauszugehen und zur Arbeit zu fahren. An anderen Tagen, die er frisch geduscht und mit Kaffee und Marmeladen-Brot begann, war er selten so motiviert. So ging er also nun mit leerem Magen aus dem Haus. Hätte er den Versuch unternommen, sein tägliches Marmeladenbrot zuzubereiten, und dafür den Kühlschrank geöffnet, um das Marmeladenglas herauszunehmen, wäre ihm aufgefallen, dass auch die Stromversorgung Störungen unterworfen war, unschön zu erkennen an den ersten grünen, felligen Inseln auf seinem Lieblingskäse.

 11. Die rol van kapitaal in die ekonomiese groei en ontwikkeling van onderontwikkelde gebiede*

  F. J. du Plessis

  1961-03-01

  Full Text Available In die teorie oor ekonomiese groei speel kapitaal ’n besonder prominente rol. Kapitaal met die daarby behorende tegnologiese ontwikkeling, word beskou as die belangrikste enkele faktor verantwoordelik vir die bereiking en instandhouding van ’n „ten voile ontwikkelde” volkshuishouding.

 12. Die persoonlikheidsoriëntasieprofiel van die saluto-genies-funksionerende mens

  A. M. Viviers

  1999-06-01

  Full Text Available The aim of this research is to integrate the theoretical personality profile of the salutogenic functioning person, drawn from the literature on Salutogenesis, with the personality orientation profile of the optimal functioning employee, as documented in the literature on Organisational and Personnel psychology. The integration is done according to intra- (cognitive affective, conative and physical characteristics and interpersonal characteristics. The two profiles could be integrated, according to these characteristics, into a profile of the salutogenic functioning person who handles life and work stressors effectively and functions optimally in his daily existence. This integration shows a theoretical relationship between the two constructs and confirms a meaningful relationship found in empirical research. Opsomming Die doel van hierdie navorsing is om die teoretiese persoonlikheidsprofiel van die salutogenies-funksionerende mens vanuit die literatuur oor Salutogenese met die persoonlikheidsorientasieprofiel van die optimaal- funksionerende werknemer soos deur die Organisasie- en Personeelsielkunde-literatuur voorgehou, te integreer. Die integrasie word volgens intra- (kognitiewe, affektiewe, konatiewe en fisiese eienskappe en interpersoonlike eienskappe gedoen. Daar is bevind dat die twee profiele volgens die eienskappe geïntegreer kan word tot 'n profiel van die salutogenies-funksionerende mens wat die stressors van die lewe en werk effektief kan hanteer en sodoende optimaal in sy daaglikse bestaan funksioneer. Die integrasie bevind 'n teoretiese verband tussen die twee konstrukte. Dit bevestig empiriese navorsing wat 'n beduidende verband tussen die twee konstrukte bevind het.

 13. Was die neuen Frauen wollen

  Wilhelm, Hannah; Meyen, Michael

  2004-01-01

  Seit Mitte der 90er Jahre hat sich eine neue Generation von Frauenzeitschriften auf einem als übersättigt geltenden Markt etabliert. Diese Blätter richten sich an Frauen zwischen 20 und 35 Jahren. Glamour aus dem Condé Nast Verlag scheint die Perfektion dieses neuen Zeitschriftentypus zu sein. Das Magazin im Pocket-Format wurde sofort nach seiner Einführung im Februar 2001 Marktführer im Segment der monatlich erscheinenden Frauenzeitschriften. Der Beitrag geht der Frage nach, wie dieser Erfol...

 14. An Integrated Die Casting Design System

  Y; K; Woon; K; S; Lee

  2002-01-01

  Die casting process is one of the prime options for m anufacturing precisely dimensioned, sharply defined metal parts. The design of d ie casting dies comprises several stages and entails a large amount of time. Tra ditionally, the different stages of the die design were not integrated but exist as separate entities. Moreover, recurring modifications or even redesigns are r equired due to the complexity in achieving an accurate initial die design. As a result, die design is usually time-consuming and cos...

 15. USING LOGIC COMPONENTS FOR CONCEPTUAL DIE DESIGN

  2001-01-01

  Logic components are used to support the conceptual design. Taking the stamping die structure as the research object,several logic components are defined for the conceptual die construction design. A new method-logic assembly modeling is presented to satisfy the characteristic of the top-down die design process. Representing shapes and spatial relations in logic can provide a natural,intuitive method of developing complete computer systems for reasoning about die construction design at the conceptual stage. This method can reflect the designer's thought clearly and provide the designer with a test bed for generating alternatives and performing reasoning work at the conceptual die design stage.

 16. Genl. Koos De La Rey, die krygsman.

  J. S. du Plessis

  1959-03-01

  Full Text Available 22 Oktober is die geboortedag van genl. Koos de la Rey, wat van dag tot ons heldeverlede behoort. Vanjaargedenk ons ook op 11 Oktober die uitbreek van die Tweede Vryheidsoorlog, sestig jaar gelede. Daarom wil ek graag by hierdie geleentheid die persoon van Koos de la Rey in herinnering roepen by wyse van hierdie artikel huldebring aan hom wat God aan ons volkgegee het op ’n tydstip toe sulke mannedringend noodsaaklik was; ’n man wat in die ure van dood en benoudheid leidingkon gee; ’n man sonder wie onsvolksgeskiedenis beslis armer sou gewees het. Aangesien hy by uitstek krygsmanen veldheer.

 17. Anforderungen an die Detektoren von DIVA.

  Wagner, S. J.

  Neben dem optischen System sind die Detektoren in der Fokalebene die wichtigste Komponente des Instruments eines astrometrischen Minisatelliten. Einer möglichst optimalen Auswahl des Detektorsystems und seiner Operationsmodi kommt daher eine entscheidende Bedeutung zu. In diesem Beitrag werden die Anforderungen vorgestellt, die sich zum gegenwärtigen Stand der Planung eines Interferometrie-Minisatelliten für astrometrische und photometrische Untersuchungen ergeben. Sie basieren auf dem grundlegenden Missionskonzept für die DIVA Mission (Bastian et al., 1996) und dem an der Landessternwarte Heidelberg zusammen mit dem ARI Heidelberg und DSS Ottobrunn erarbeiteten optischen Konzept des Instruments.

 18. Die resepsie van die Heidelbergse Kategismus (Sondag 17 en 22 insake die opstanding in die negentiende-eeuse Nederduitse Gereformeerde Kerk (Deel 1

  Johannes W. Hofmeyr

  2013-06-01

  Full Text Available Met die 450e herdenking van die Heidelbergse Kategismus (HK as vertrekpunt word in twee artikels gepoog om lig te werp op die plek, die rol en die interpretasie van die opstanding van Jesus Christus uit veral Sondag 17 en 22, spesifiek in die konteks van twee besondere eras in die Nederduitse Gereformeerde (NG Kerk. Na ’n kort bespreking van die Heidelbergse Kategismus , word in hierdie eerste artikel uitgebreid gekyk na die resepsie van die betrokke HK-geloofsartikels in die era van Andrew Murray, spesifiek teen die agtergrond van die negentiende-eeuse liberale teologie in Nederland. In ’n tweede artikel word soortgelyk gekyk na die resepsie van die betrokke HK-geloofsartikels in die NG Kerk na 2000, veral teen die agtergrond van die herverskyning van die liberale teologie in die vorm van die Jesus Seminaar, die Nuwe Hervorming en die aanhangers daarvan se standpunte binne die NG Kerk. Sowel die negentiende-eeuse liberale stryd in die NG Kerk as die stryd rondom die opstanding in die NG Kerk van die eerste dekade van die een-en-twintigste eeu, soos in die tweede artikel duidelik sal blyk, was gekenmerk deur kontekstueelbepaalde uniekhede. Die gemene deler is dat albei deel was van tye van teologiese vrysinnigheid. In die lig van hierdie bespreking, ook ten opsigte van die negentiende eeu, sal tot die gevolgtrekking gekom word dat die NG Kerk, wat sy identiteit as gereformeerde kerk betref, tans waarskynlik in ’n kritieke geloofs- en toekomskrisis verkeer wat kommerwekkende gevolge vir sy Skrifverstaan en getuienis as belydenis en belydende kerk van Jesus Christus en sy toekoms inhou. Alleen ’n duidelike visie, verantwoordelike leierskap en die herontdekking van die kruis en die opstanding as ononderhandelbare heilsgebeure, wat ook deur die HK gehandhaaf word, sal die NG Kerk kan red van ’n snelwentelende afwaartse spiraal. Slegs die pasgenoemde faktore kan ’n herstellende, positiewe en dinamiese oplossing vir hierdie proses bied wat

 19. Ouditiewe aandag by die voorskoolse kind

  Elmarie Niemand

  1980-08-01

  Full Text Available Daar is met hierdie navorsingsprojek gepoog om 'n duidelike beeld te vorm van ouditiewe aandagsprosessering by die voorskoolse kind. Aangesien ouditiewe aandagsprosessering van groot belang is vir die kind wat skool toe gaan is daar op die groep wat in die daaropvolgende jaar skool toe gaan besluit. 'n Groep van 64 kinders is geselekteer. Daar is gebruik gemaak van 'n gegradeerde ouditiefgerigte  ondersoekprogram wat so saamgestel is dat dit wetenskaplik verantwoordbaar is. In sy geheel gesien dui die navorsingsresultate daarop dat die basiese ontwikkelingsproses van ouditiewe aandagsprosessering op hierdie ouderdom (5;2 tot 5;8 voltooi is. 'n Verdere evaluering van die resultate in terme van die uiteengesette doelstellings van die navorsingsprojek dui daarop dat kinders in hierdie ouderdomsgroep nog soms moeite ondervind om aan 'n ouditiewe sei binne omgewingslawaai aandag te skenk. Bekende seine verhoog die vermoë om aandag te skenk. Daar kon egter nie vir alle aannames wat in die literatuur gemaak word, bewys gevind word nie.

 20. Modeling of high temperature- and diffusion-controlled die soldering in aluminum high pressure die casting

  Domkin, Konstantin; Hattel, Jesper Henri; Thorborg, Jesper

  2009-01-01

  Soldering of cast alloys to the dies has been a continuing source of die surface damage in the aluminum die-casting industry. To reduce the repair and maintenance costs, an approach to modeling the damage and predicting the die lifetime is required. The aim of the present study is the estimation...... of the die lifetime based on a quantitative analysis of die soldering in the framework of the numerical simulations of the die-casting process. Full 3D simulations of the process, including the filling. solidification, and the die cooling, are carried out using the casting simulation software MAGMAsoft....... The resulting transient temperature fields on the die surface and in the casting are then post-processed to estimate the die soldering. The present work deals only with the metallurgical/chemical kind of soldering which occurs at high temperatures and involves formation and growth of intermetallic layers...

 1. Simulating a high pressure die casting

  Goldak, J.; Zhou, J.; Downey, D.; Aldea, V.; Li, G.; Mocanita, M. [Carleton Univ., Ottawa, Ontario (Canada)

  2000-07-01

  High pressure die casting is simulated for parts with complex geometry such as a large automotive transmission case. The closed die is filled in approximately 40 ms, the casting cools in the closed die for approximately 40s, to open the die, eject the casting and spray the die cavity surface requires another 40s. This 3D cyclic process is simulated using the following coupled composite solvers: the energy equation in the die and in the casting with solidification; filling of the casting by a droplet or a Navier-Stokes solver, and thermal stress analysis of the casting machine, casting and die during the cycle. This thermal analysis can be done for both starting and stopping transients and for the cyclic steady state. The software enables this analysis to be done almost automatically by designers. (author)

 2. Die effek van intelligensie op die verhouding tussen lokus van kontrole en taakkompleksiteit

  F. G. de Kock

  1995-06-01

  Full Text Available The effect of intelligence on the relationship between locus of control and task complexity. The aim of the study was to establish the effects of intelligence on the relationship between locus of control and task complexity. These constructs were selected by virtue of their importance in the literature, as well as the lack of empirical research regarding the assumed relationship which exists between them. The Human Sciences Research Council's (HSRC General Scholastic Aptitude Test (ASAT was used for measuring intelligence, Duttweiler's Internal Control Index (ICI was used for determining locus of control and the Raven's Advanced Progressive Matrices (APM was used as a criterion for coping with task complexity. These instruments were administered to 292 subjects to determine whether the relationship between locus of control and task complexity was effected when the effect of intelligence was controlled. The results indicated a significant relationship between locus of control and task complexity, however the relationship was no longer significant after the effect of intelligence was controlled. Opsomming Die doel van die studie was om die effek van intelligensie op die verhouding tussen lokus van kontrole en taak-kompleksiteit te ondersoek. Hierdie konstrukte is gekies na aanleiding van hulle belangrikheid in die literatuur asook die leemte in empiric se navorsing rakende die veronderstelde verband wat tussen hulle bestaan. Die Algemene Skolastiese Aanlegtoets (ASAT van die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing (RGN is gebruik vir die meting van intelligensie, die Internal Control Index (ICI van Duttweiler is gebruik vir die meting van lokus van kontrole en die Advanced Progressive Matrices (APM van Raven is gebruik as maatstaf vir die bantering van taakkompleksiteit. Die genoemde meetinstrumente is op 292 proefpersone toegepas om te bepaal of die verband tussen lokus van kontrole en taakkompleksiteit geaffekteer word wanneer daar vir die effek

 3. Die invloed van ‘n intensiewe opleidingsprogram op die Kardio Stres-indeks

  Tammy Claassen

  2012-03-01

  Full Text Available Mense ondervind baie stressors in hul alledaagse lewe, wat ‘n groot uitwerking het op daagliksefunksionering. Kardio Stres-indeks (KSI is ‘n nie-indringende mate van die stres wat die hartervaar. KSI (uitgedruk as ‘n persentasie berekeninge word gebaseer op die duur van die QRSkompleks, hart tempo, ritme en standaardafwyking van die RR-interval (RRSD spesifieke parameters.

 4. Implikasies van ontwikkelings in die leerstelling van goddelike genesing binne die Pinksterbeweging

  Marius Nel

  2014-03-01

  Full Text Available Die Pinksterbeweging het met verloop van tyd sy begrip van die leer van goddelike genesing verander. Die veranderings is hoofsaaklik as gevolg van vorderings wat deur die mediese wetenskap gemaak is en die pinksterteologie moes opnuut die verhouding tussen versoening en heling definieer. Die veranderings word in terme van die geskiedenis van die wit afdeling van die Apostoliese Geloof Sending van Suid-Afrika (AGS, die grootste pinksterdenominasie in Suid-Afrika, beskryf. Dit dien tot ’n groot mate as verteenwoordigend van veranderings in die res van die AGS, maar ook van die Pinksterbeweging as sodanig. Die ontleding toon dat die veranderde houding teenoor die gebruik van medisyne en inenting sowel as mediese prosedures soos operasies pinksterkerke uiteindelik dwing om toegewings in sy genesingsbediening te maak wat aan sy Skrifbeskouing verwant is. Dat die kerk veranderings aanbring in ’n belangrike leerstelling soos dié van goddelike genesing, hou belangrike implikasies vir die kerk in. Die implikasies hou verband met die wyse waarop die pinkstermense die Bybel lees en benut en dit noodsaak die Pinksterbeweging om ook oor ander leerstellings na te dink wat uitdagings daaraan stel, byvoorbeeld die eskatologie en ekklesiologie.Implications of developments in die doctrine of divine healing in die Pentecostal movement. The Pentecostal movement changed over time its understanding of the doctrine of divine healing. These changes are mainly in the attitude towards the advances made by medical science and reflected in the way pentecostal theology defined the relation between atonement and healing. The changes are described in terms of the history of the white division of the Apostolic Faith Mission of South Africa (AFM, the largest pentecostal denomination within South Africa. It serves to a large extent as representative of the changes in the AFM, but also the Pentecostal movement per se. The analysis shows that the changed attitude towards the

 5. Dat die klip kan heers: Pieter Fourie se Die koggelaar

  J. L. Coetser

  1991-05-01

  Full Text Available Die koggelaar (The teaser, by playwright Pieter Fourie, is generally regarded as exceptional among his recent works. The purpose of this article is to discuss the title and drought as recurring themes in the drama. The teaser is Boet Cronje, but he is of the opinion that everyone teases him. In an ironic twist of events he finally believes that God teases him by not providing the rain he so desperately needs. An investigation of the text reveals the utilization of psychoanalytical theory, i.e. the theory of the collective and the personal unconscious as formulated by Jung. In this case physical drought initiates events which lead to the development of a fully-fledged psychosis in Boet. As a consequence of the interconnection of the personal and the collective unconscious the physical drought surrounding Boet additionally becomes a dramatic metaphor for the figurative drought in the community of which he is part.

 6. Verspreiding en habitats van Unio caffer Krauss, 1848 (Bivalvia: Unionoida: Unionidae in Suid-Afrika gebaseer op die rekords in die databasis van die Nasionale Varswaterslakversameling

  K. N. de Kock

  2010-01-01

  Full Text Available Die kosmopolities-verspreide Unionoida bereik hul grootste diversiteit in Noord-Amerika. In Suid-Afrika word twee genera van die familie Unionidae, naamlik Unio en Coelatura wat vier spesies insluit, aangetref. Hierdie artikel handel oor die verspreiding en habitats van Unio caffer Krauss, 1848 gebaseer op die rekords in die Nasionale Varswaterslakversameling (NVWSV van Suid-Afrika. Alhoewel dit elders in Suid-Afrika sporadies aangetref is, is die Wes-Kaap die enigste provinsie waarvan geen monster op rekord in die databasis van die NVWSV is nie. Van die 58 monsters wat op rekord is, is die meerderheid in riviere (32.8% en damme (20.7% versamel en in watertoestande wat as standhoudend, staande, helder en vars beskryf is. ’n Temperatuur-indeks wat vir hierdie spesie bereken is, het dit vyfde in rangorde geplaas van die 12 Bivalvia-spesies wat in die databasis verteenwoordig word op grond van ’n assosiasie met lae omgewingstemperature. ’n Besluitnemingsboom-analise het aangedui dat temperatuur, substratum en waterbronne die mees betekenisvolle bydrae gelewer het tot die daarstelling van die gedokumenteerde geografiese verspreiding van U. caffer. Omdat omvattende opnames van varswater Mollusca deur staatsinstansies reeds in die tagtigerjare van die vorige eeu uitgefaseer is en die meerderheid versamelpunte sedertdien nie weer gemonster is nie, is kennis oor hul huidige stand van bewaring en spesiediversiteit gebrekkig. Negatiewe resultate by drie voormalige lokaliteite van U. caffer wat wel intussen deur die outeurs besoek is, dui egter daarop dat die voortbestaan daarvan, soos van sommige verwante spesies elders in die wêreld, bedreig word. Dit word bepleit dat opnames van varswater Mollusca met die gedokumenteerde verspreiding in die databasis van die NVWSV as riglyn, beplan en uitgevoer behoort te word. Die resultate van sulke opnames behoort ’n groot bydrae te lewer om die huidige stand van die verspreiding en spesiediversiteit van

 7. Bedryf- en organisasiesielkunde - Die grondslag van personeelbestuur

  L. D. Coetzee

  1978-11-01

  Full Text Available In a recent article in People and Profits Whyte (1978 attempts to distinguish between Industrial Psychology and Personnel Management and states that Industrial Psychology is "one specific aspect" of Personnel Management. Whether such difference exists is analysed in terms of Whyte's definition and views of Personnel Management and Industrial Psychology and recent developments in the field of Industrial and Organizational Psychology. It is concluded that differences do exist but that they are not the same as those which Whyte emphasizes. In order to promote common objectives both the similarities and differences should be recognized and close co-operation between Industrial and Organizational psychologists and Personnel Mangers should be encouraged.OpsommingIn 'n onlangse artikel in People and Profits poog Whyte (1978 om 'n onderskeid te tref tussen Bedryfsielkunde en Personeelbestuur en spreek die mening uit dat die Bedryfsielkunde 'n spesifieke aspek van Personeelbestuur is. Of daar wel so 'n onderskeid bestaan word in hierdie artikel ontleed aan die hand van Whyte se definisie en beskouinge van Personeelbestuur en Bedryfsielkunde en die resente ontwikkelinge op die terrein van die Bedryf- en Organisasiesielkunde. Daar word tot die slotsom gekom dat daar wel geringe klemverskille bestaan, maar dat dit nie dieselfde is as die wat Whyte beklemtoon nie. Ten einde die gemeenskaplike doelstellings te bevorder, moet beide die ooreenkomste en verskille erken word en moet noue samewerking tussen Bedryf- en Organisasiesielkundiges en personeelbestuurders aangemoedig word.

 8. Die andersheid van Die verdwaalde land – die waarheid as storie vertel

  M. Hattingh

  1993-05-01

  Full Text Available Die verdwaalde land was written by Abraham Phillips, a so-called Coloured man from a South African working class background; someone who has no knowledge of literary conventions. The question arises: how can such a text be read without its uniqueness being affected by biased preconceptions? This article shows that post-structurally inspired theories on colonial discourse reveal perspectives on the complexity within the simplicity of this story. In this analysis of Die verdwaalde land particular emphasis is placed on identifying the framing strategies through which images and presentations of the Self and Other are created. Literary conventions are exposed as mechanisms which demarcate meaning, which in principle do not differ much from the manipulative strategies which define identity in the real world.Irrespective of nationality and time the line at which light race meets dark is the line at which human sociality is found at the lowest ebb; and wherever that line conies into existence there arc found the darkest shadows which we humans have cast by our injustice and egoism across the earth. (Olive Schreiner - Thoughts on South Africa

 9. Die sterwende kind in hospitaalvernand

  Fredrika de Villiers

  1981-09-01

  Full Text Available Illness and death of a child is a crisis situation in the family, affecting all members. Parents experience certain universal problems such as denial, feelings of guilt and withdrawal. The dying child is usually aware of his situation and experiences fear and loneliness. He has diverse physical and psychological needs as a result of his illness which must be met by parents and nurses. In caring for the terminally ill child attention must be given to providing: a physical environment conducive to well-being; a consistent emotional climate; communication which should include therapeutic play; a therapeutic program in which various measures are taken to enhance acceptability; physical care where the child is encouraged to help himself as far as possible; psycological and spiritual care to allay his fears and anxiety.

 10. Should assisted dying be legalised?

  2014-01-01

  When an individual facing intractable pain is given an estimate of a few months to live, does hastening death become a viable and legitimate alternative for willing patients? Has the time come for physicians to do away with the traditional notion of healthcare as maintaining or improving physical and mental health, and instead accept their own limitations by facilitating death when requested? The Universities of Oxford and Cambridge held the 2013 Varsity Medical Debate on the motion “This House Would Legalise Assisted Dying”. This article summarises the key arguments developed over the course of the debate. We will explore how assisted dying can affect both the patient and doctor; the nature of consent and limits of autonomy; the effects on society; the viability of a proposed model; and, perhaps most importantly, the potential need for the practice within our current medico-legal framework. PMID:24423249

 11. Lig op Satan en Satanisme vanuit die Nuwe Testament

  F. J. van Rensburg

  1992-06-01

  Full Text Available In hierdie artikel word, in aansluiting by en as voorsetting van prof. Vosloo se "Lig op Satanisme vanuit die Ou Testament" ook in die Nuwe Testament lig op die Satan en Satanisme-verskynsel gesoek. Wat die aard van die inhoud van hierdie artikel betref, probeer ek doelbewus om die stof só aan te bied dat dit gemaklik tot die gemiddelde ernstige Bybelleser kommunikeer. Derhalwe is die aanpak nie akademies-wetenskaplik nie, maar populêr-wetenskaplik.

 12. Evaluation of permanent die coatings to improve the wear resistance of die casting dies. Final project report, January 1, 1995--April 30, 1997

  Shivpuri, R.

  1997-09-18

  Die Casting dies are subject to severe service conditions during the die casting operation. While these severe conditions are necessary to achieve high production rates, they cause the dies which are commonly made of H13 die steel, to suffer frequent failures. The major die failure mechanisms are erosion or washout, Heat checking, soldering and corrosion. Due to their geometrical complexity, die casting dies are very expensive (some dies cost over a million dollars), and thus a large number of parts have to be produced by a die, to justify this cost and leverage the advantages of the die casting process (high production rates, low manpower costs). A potential increase in the die service life, thus has a significant impact on the economics of the die; casting operation. There are many ways to extend die life: developing new wear resistant die materials, developing new surface treatments including coatings, improving heat treatment of existing H13 dies, using better lubricants that can protect the die material, or modifying the die geometry and process parameters to reduce the intensity of wear. Of these the use of coatings to improve the wear resistance of the die surface has shown a lot of promise. Consequently, use of coatings in the die casting industry and their wide use to decrease die wear can improve significantly the productivity of shop operations resulting in large savings in material and energy usage.

 13. Development of vacuum die-casting process

  Masashi Uchida

  2009-01-01

  The vacuum die-casting process, started 25 years ago in Japan, has been widely applied. This technology contributes very much to improvement of castings quality. The main factor causing the defects of die castings is the trapped air in the mold cavity, while the key technology of vacuum die-casting process is to avoid the trapped air effectively by evacuating the cavity before casting. At the same time, due to the shot speed and the casting pressure reduced in half, the service life of the die is prolonged and the productivity is enhanced, as well. Vacuum die-casting process is of great significance in improving the die castings quality and making up the shortcomings of super-high-speed shot casting.

 14. Amensie en demensie met verwysing na die intellek

  P. C. W. Deppe

  1958-03-01

  Full Text Available ,,Es ist der Geist der sich den Kórper baut” het Goethe gesê en hy het daardeur die monistiese begrip in die psigiatrie beklemtoon. Dwarsdeur die eeue het die ontwikkelingsgeskiedenis van die mens maar telkens getoon hoedat daar by die mens veral, nie anders gedink kan word dan as 'n psigosomatiese eenheid nie. 

 15. MIDCAB Operationen in Wien - die ersten Erfahrungen

  Czerny M

  1999-01-01

  Full Text Available Die sogenannte MIDCAB (minimal invasive direct coronary artery bypass Operation wurde als chirurgische Therapie der koronaren Eingefäßerkrankung in letzter Zeit kontroversiell diskutiert. Ihr klinischer Stellenwert ist weiterhin unklar. Im Zeitraum von April 1996 bis Mai 1998 wurde die MIDCAB-Operation an 57 Patienten an der Abteilung für Herz-Thorax Chirurgie, Universität Wien durchgeführt. Zielgefäße für eine chirurgische Revaskularisierung waren die LAD (n = 52 und die RCA (n = 5. Als arterieller Graft dienten die linke Art. mammaria interna (LAD-Bypass bzw. die Art. gastroepiploica dextra (RCA-Bypass. Als Zugänge wurden limitierte Schnittführungen gewählt, in 91% der Fälle die anterolaterale Thorakotomie und in 9% der subxyphoidale Zugang, die Anastomosierungen erfolgten am schlagenden Herzen ohne Herzlungenmaschine. In 52 Fällen wurde die LIMA (Left internal mammary artery mit der LAD anastomosiert. Bei 3 von 52 Patienten mußte wegen einer intramyokardialen LAD zu einer konventionellen Operation gewechselt werden, in 4 Fällen war eine Revision notwendig. In allen Fällen gab es keinen Todesfall und keinen perioperativen Infarkt. Bei 36 Patienten wurde eine postoperative Kontrollangiographie durchgeführt, es ergab sich eine primäre Offenheitsrate von 96%. In 5 Fällen wurde eine Anastomose zwischen GEA und RCA hergestellt. Es gab keine Konversion, keinen Todesfall und keinen Myokardinfarkt. Drei dieser Patienten wurden postoperativ nachangiographiert, die Bypässe waren gut durchgängig. Zum derzeitigen Zeitpunkt sind alle 57 Patienten klinisch symptomfrei. Nach Überwindung von anfänglichen technischen Schwierigkeiten sind die Ergebnisse mit der MIDCAB-Operation sehr gut. Als potentielles Patientenkollektiv für die Zukunft scheinen sich vor allem Patienten nach multiplen kardiologischen Interventionen an der LAD bzw. der RCA anzubieten.

 16. Hemofilie onder die nasate van koningin Victoria

  Francois P. Retief

  2013-03-01

  Full Text Available Hierdie studie bespreek die uitwerking van die sogenaamde Victoriaanse hemofilie op Europese koningshuise gedurende die negentiende en twintigste eeu. Hemofilie as molekulêre defek word verduidelik en die kliniese beeld van die siekte word aangedui. ’n Bespreking van toepaslike terapeutiese ingrepe volg. Dan word ’n historiese oorsig verskaf van die verspreiding van Victoriaanse hemofilie vanaf koningin Victoria (Britse monarg, 1837–1901 via sommige van haar dogters na ander lede van die Britse koningshuis en ook na die Duitse, Russiese en Spaanse koningshuise. Elf bevestigde gevalle van hemofilie onder lede van koningin Victoria se nageslag word vermeld, asook drie ander moontlike gevalle van die siekte. Die effek van hemofilie op die verloop van die geskiedenis word ook ondersoek.Haemophilia amongst the descendants of Queen Victoria. This study discusses the impact of ‘Victorian haemophilia’ on the royal houses of Europe during the 19th and 20th centuries. Haemophilia as a molecular defect is explained and the clinical picture of the condition is indicated. Applicable therapeutic interventions also receive attention. Next, an historical review is provided of how ‘Victorian haemophilia’ spread from Queen Victoria (British monarch, 1837–1901 via some of her daughters to other members of the British royal family and also to the royal houses of Germany, Russia and Spain. Eleven confirmed cases of haemophilia amongst the descendants of Queen Victoria are mentioned, as well as three other possible cases. The effect of haemophilia on the course of history is also investigated.

 17. Anfangen, sich die Welt anders vorzustellen

  Sabine Fuchs

  2006-11-01

  Full Text Available Der Sammelband Butler Matters bezeugt Judith Butlers außerordentliche Bedeutung für feministische und queere Studien und Forschung. In elf Beiträgen wird Butlers (frühes Werk von Gender Trouble und Bodies That Matter über Excitable Speech bis zu The Psychic Life of Power betrachtet und sein weit reichender Einfluss quer durch die wissenschaftlichen Disziplinen nachgewiesen. Dargestellt werden auch die kontroverse Rezeption von Butlers Werk sowie die politischen Wirkungen von Butlers Denken. Besonders anregend ist ein zweiteiliges Interview mit Judith Butler, in dem sie auf ein breites Spektrum von Fragen eingeht, die auch wichtige Themen ihrer aktuelleren Werke betreffen.

 18. Die Osteonekrose des Hüftgelenks

  Meizer R

  2007-01-01

  Full Text Available Die Osteonekrose des Hüftgelenkes entsteht durch eine Ischämie des Hüftkopfes. Diese kann traumatisch bedingt sein oder durch Risikofaktoren wie Kortikosteroide, Alkohol, Blutgerinnungsstörungen, Schwangerschaft sowie entzündliche und systemische Erkrankungen begünstigt werden. Als Sonderform der avaskulären Nekrose wird das Knochenmarködemsyndrom diskutiert. In der Diagnostik hat sich die Magnetresonanztomographie insbesondere wegen der Erfassung des reversiblen Frühstadiums zur Methode der Wahl entwickelt. Die Stadieneinteilung der ARCO unterscheidet zwischen Initialstadium (Stadium 0, reversiblem und irreversiblem Frühstadium (1 und 2, Übergangsstadium (3 und Spätstadium (4. Der Erfolg der verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten hängt sehr vom Stadium bei Diagnosestellung ab. Im Frühstadium sowie beim Knochenmarködemsyndrom hat sich die Therapie mit dem Prostazyklinanalogon Iloprost bewährt und die Behandlung durch Hüftkopfbohrung in den Hintergrund gedrängt. Erfolgversprechend sind weiters die Therapien mit Enoxaparin und Bisphosphonaten. In fortgeschrittenen Stadien sind Umstellungsosteotomien und die Verwendung von Knochentransplantaten möglich. Bei großen Läsionen im Spätstadium ist die Hüftendoprothetik die Therapie der Wahl.

 19. Goethe und die Kindsmörderin

  Ursula Künning

  2005-11-01

  Full Text Available Am 28. November 1783 wurde in Weimar die vierundzwanzigjährige Dienstmagd Johanna Catharina Höhn wegen der Tötung ihres neugeborenen Kindes hingerichtet. Maßgeblich beteiligt am Todesurteil war Johann Wolfgang von Goethe als Mitglied des Beratungsgremiums des Herzogs von Weimar Carl Gustav. Äußerst kritisch beurteilt Rüdiger Scholz in seinem Text die Goetherezeption, die bis in die Gegenwart hinein den Schriftsteller idealisiert und Rechtfertigungen für seine Mitwirkung am Schicksal der Johanna Catharina Höhn sucht.

 20. Die religieuse grondslag van ons omgewingskrisis

  M.L. Hugo

  1975-03-01

  Full Text Available Die mensdom is besig om sy habitat op so ’n wyse te misbruik en te besoedel dat sy toekoms op hierdie planet duister is. In die woorde van White “.. surely no creature other than man has ever managed to foul its nest in such short order”. Hierdie stelling is nie oordrewe nie soos blyk uit die vloedgolf van literatuur wat tans verskyn oor hierdie kwessie. Miskien die sprekendste titel onder hierdie bronne wat onlangs verskyn het, is dié onder redaksie van Anderson: “OMEGA: Murder of the Ecosystem and Suicide of Man.”

 1. Die samestelling en evaluering van 'n groepfasiliteringskursus

  S. Rothmann

  1997-06-01

  Full Text Available The development and evaluation of a group facilitation course. The personality profile of a group facilitator is conceptualised as consisting of group knowledge and skills, interpersonal effectiveness, and personality traits. A group facilitation course directed at the stimulation of this profile was developed. The course improved the skills of praticipants to respond to process issues in a group, as well as their knowledge of group facilitation. Their empathy, respect, genuineness and concreteness improved significantly. Although changes in spontaneity, time competence and existentiality were found after completing the course, these changes cannot be ascribed to the course. Organisational factors may impede the development of the personality traits of the group facilitator. Opsomming Die persoonlikheidsprofiel van die groepfasiliteerder word gekonseptualiseer as groepkennis en -vaardighede, interpersoonike effektiwiteit, en persoonlikheidskenmerke. 'n Groepfasiliteringskursus gerig op die stimulering van hierdie profiel is ontwikkel. Die kursus het daartoe bygedra om deelnemers se vaardigheid om op prosesaangeleenthede in 'n groep te reageer, asook om hul kennis van groepfasilitering te verbeter. Deelnemers se empatie, respek, egtheid en konkreetheid het beduidend toegeneem. Alhoewel veranderinge ten opsigte van spontaneïteit, tydsbewustheid en eksistensialiteit gevind is, kan hierdie veranderinge nie aan die kursus toegeskryf word nie. Organisasiefaktore kan struikelblokke wees in die weg van die ontwikkeling van die persoonliheidskenmerke van die groepfasiliteerder.

 2. DIE GESKIEDENIS VAN DIE SUID-AFRIKAANSE MILITÊRE AKADEMIE, 1950 - 1990

  G.E. Visser

  2012-02-01

  part of the debate. Also in dispute, was the location of the Academy at Saldanha, rather than in the military heart-land in Pretoria. By interpreting the academic training needs of the Defence Force correctly and positioning itself accordingly, the Academy survived that crisis. Thereafter, the Academy time and again adapted to the changing military and socio-political environment and strove towards ever increasing relevance to the Defence Force. In this way female and non-European students were admitted to the Military Academy, whilst the way was also paved for the admittance of students from other African states. In anticipation of the new political dispensation in South Africa, a concerted effort was launched in 1990 to make the student body more representative of the South Africa population in terms of race and sex. The Military Academy has through the years established itself as a credible military academic institution and has made a significant contribution towards military professionalism in South Africa. By 1990 it favourably positioned itself to continue that role in future. Though forming only a small percentage of the total officer corps, the Academy graduates have gradually been distributed at all levels of the' officer corps and have dominated the top posts in the SA Defence Force since the early 1970's. They were consequently well placed in 1990 to play a significant role in preparing the Defence Force for the so-called "New South Africa". ****** AFRIKAANSE OPSOMMING: Die Suid-Afrikaanse Militêre Akademie is op 1 April 1950 gestig met die doel om die militêrakademiese opleiding van kandidaatoffisiere hier te lande op dieselfde peil as in die buiteland te bring en dit terselfdertyd tot universiteitsvlak te verhef. Die Minister van Verdediging, F.C. Erasmus, wou egter ook die Akademie gebruik as instrument om die Afrikaner sy regmatige plek, naas Engelssprekendes, in die offisierskorps te laat inneem en sodoende die oorwegend Britse karakter van die

 3. Ideologiese normverplasings en die Afrikaanse handwoordeboek van die negentigerjare

  A. Carstens

  1995-05-01

  Full Text Available Ideological norm replacement and the Afrikaans desk dictionary of the ninetiesIn South Africa the past decade has been marked by extensive sociopolitical changes and by concomitant linguistic changes. These changes may be regarded as instances of norm replacement - a process during the course of which a norm or a set of norms is gradually replaced by another norm or set of norms. It is maintained that the standard synchronic dictionaries of a language not only have the obligation to reflect lexicalised norm replacements, but also to make projections with regard to future use. Two standard synchronic desk dictionaries of Afrikaans, namely the eighth edition of Verklarende Afrikaanse Woordeboek (1992 and the third edition of Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (1994 are explored with special regard to their reflection of norm replacements within the domains of race and political ideology. It is shown that the compilers of these dictionaries consciously and sincerely aimed at removing all racial bias but that they failed to record the diversity of meaning within the political lexicon and the semantic shifts which have occurred within that lexicon during the past decade.

 4. Verskyningsvorme van die Simbolisme in die ouer Afrikaanse vertelkuns

  H. Roos

  1990-05-01

  Full Text Available As the Symbolist movement has primarily been linked to the poetic mode, the association of symbolism with prose writing, and particularly with traditional Afrikaans prose, raises many questions, From the writings of older critics it appears that whereas they did identify symbolic patterns in the work of contemporaries, the presence of a specific Symbolist influence is either not recognized at all, or played down and evaluated negatively. However, several of the early authors themselves, e.g. Leipoldt, Grosskopf and Marais, referred to, or admitted to being influenced by the great 19th-century Symbolist poets. The most marked example of Symbolist writing is evident in the short stories of Marais (“Die Reënbul” and Van Melle (Denker kom kyk. In all the cases where the symbolist influence can be traced, several common characteristics are evident: the authors remained outside the mainstream of traditional Afrikaans prose writing, the lyrical tone and a decadent mood dominate, and in these early works signs of the innovative “Sestiger” prose are already evident.

 5. Handelinge in die erediens: Die verryking van die liturgie deur musiek

  Elsabé Kloppers

  2005-10-01

  Full Text Available Actions in the worship service: Enriching liturgy through musicThe worship service in the Reformed Churches in South Africa has of late come under pressure. On the one hand it is experienced as too rigid and “traditional”. On the other hand superficial forms of renewal create tension. In this article the worship service and the meaning of the liturgical actions in the worship service of the Afrikaans Reformed Churches are discussed, and related to world-wide ecumenical tendencies. It is argued that certain liturgical actions are a necessary part of the ritual of the worship service. The structure needs inner logic, although there should also be some degree of flexibility. Hymns and music offer the means for a more creative presentation of liturgical actions and traditional forms. Suggestions to enrich the liturgy through the use of hymns and liturgical forms in the Liedboek van die Kerk (2001 are offered.

 6. ‘n Vergelykende histomorfologiese assessering van die testis van twee Clarias spesies van die Okavango Delta, Botswana

  M.L. Mokae

  2012-03-01

  Full Text Available Die testis van twee Clarias species wat in die Okavango Delta voorkom, is histomorfologiesgeassesseer om die verskil in struktuur te beskryf, omdat die twee spesies se testiskleur verskilmet die Clarias ngamensis ‘n swart testis en die Clarias gariepinus ‘n roomkleurige testis.

 7. Kontekstuele bepalers by die beplanning van skoolwoordeboeke

  Herman L. Beyer

  2011-10-01

  Full Text Available

  OPSOMMING: Die doel van hierdie artikel is om tot die metaleksikografiese gesprek oor skoolwoordeboeke as 'n tipe pedagogiese woordeboek by te dra. Die fokus is op kontekstuele bepalers wat by die beplanning van skoolwoordeboeke verreken behoort te word: Binne die konteks van 'n veeltalige Namibië word enkele onderwyskundige sisteme verken wat 'n impak op die ontwerp van gedrukte skoolwoordeboeke vir die sekondêre skoolfase kan hê, naamlik skoolkurrikula, die nasionale taalbeleid vir skole en die beleid van leerdergerigte onderwys. Hierdie artikel voer ook aan dat die voor die hand liggende teikengebruiker van 'n skoolwoordeboek, naamlik die leerder, nie die enigste teikengebruiker is nie: Die onderwyser word as medeteikengebruiker gestel wanneer dit by die gebruik van woordeboeke in die onderrigleersituasie kom. Verskillende tipes gevalle van woordeboekgebruik in die mikrokonteks van die onderrigleersituasie word onderskei, naamlik woordeboekonderrig, woordeboekgeïntegreerde taalonderrig en woordeboekgeondersteunde taalonderrig. Hierdie tipes gebruik behoort komponente van 'n woordeboekpedagogie te wees, wat uiteindelik behoort te lei tot outonome woordeboekgebruik en die gepaardgaande vestiging van 'n individuele woordeboekkultuur by die leerder. Die leksikograaf moet al hierdie aspekte inreken wanneer 'n skoolwoordeboek beplan word ten einde die nodige leksikografiese vernuwing in te voer. Enkele voorstelle vir sodanige vernuwings en vir verdere navorsing word ten slotte aangebied.

  Sleutelwoorde: GEBRUIKERSGERIGTE LEKSIKOGRAFIE, KONTEKS, LEERDER, LEERDERGERIGTE ONDERWYS, LEERWOORDEBOEK, LEKSIKOGRAAF, METALEKSIKOGRAFIE, NASLAANWOORDEBOEK, ONDERWYSER, PEDAGOGIESE WOORDEBOEK, SISTEEM, SKOOLWOORDEBOEK, TAALBELEID, TEIKENGEBRUIKER, WOORDEBOEKGEBRUIK, WOORDEBOEKGEÏNTEGREERDE TAALONDERRIG, WOORDEBOEKONDERSTEUNDE TAALONDERRIG, WOORDEBOEKONDERRIG, WOORDEBOEKPEDAGOGIE

  ABSTRACT: Contextual Determiners in the Planning of School

 8. Vokaalverplasing in die Afrikaans van die Griekwas van Griekwaland-Wes

  P. J.P. Henning

  1984-05-01

  Full Text Available Afrikaans is die totaal van al sy dialekte — Griekwa-afrikaans en Standaardafrikaans is maar twee voorbeelde daarvan. Chambers (1980:3 sê baie duidelik: “… a language is a collection of mutually intelligible dialects” . Hierdie definisie het die voordeel dat dit dialekte kan karakteriseer as subslandaarvorme van ’n taal en dit kan ook weer die kriterium wees om deur middel van vergelyking die variasies op te spoor.

 9. Die Motions of New Forging Process Using IntermediateDie Assembly

  2001-01-01

  The die motions of a new forging process for automation with an intermediate die assembly called hamburger were analyzed through high-speed video pictures. The results showed that the upper die that is assembled in the hamburger and retained over the lower die collides few times with the ram and workpiece, but sound products can be obtained with less sticking in spite of the lowered impacts of hit.

 10. Goethe almost died of urosepsis.

  Gross, A J; Hummel, G

  1999-12-01

  In the year of 1805, Goethe almost died of urosepsis. His urological problems were not diseases arising from full health but a new variation in a life accompanied by illnesses. Some sources date the first colics he experienced to the year 1795 and others say 1805. The most dramatic period in the course of his illness was in February, when he suffered from fever of such an extent that one could speak of urosepsis. Recovery took place slowly and was accompanied by minor relapses. Nothing about this is written down in his work. On the advice of his doctors, Goethe undertook a cure in Lauchstädt in July and August. The report of his consultant, Professor Johann Christian Reil, on his problems in the field of urology remained undiscovered until 1937. Professor Reil recommended treatment with thermae carolinae, aqua calcis, soap soda crystallisata, herbae subastringentes, and uva ursi, among other measures. With increasing age, Goethe's colics disappeared. The passing of a stone has never been described. Whereas Goethe hinted about medical problem other than those reported herein, the urological problems discussed in this article were left unmentioned. Nonetheless, literature that deals with Goethe's diseases is interesting from the aspect of both the history of medicine and the history of culture.

 11. Bylaag 3 tot „Koer&’’, April en Junie, 1955: Die belang van toegepaste geologie en die werk van die geoloog in ons mineral afhanklike besawing

  P. B. Ackermann

  1955-03-01

  Full Text Available Die toekomstigc ontwikkeling, welvaart en sekuriteit van ons land en die handhawing en verbetering van ons huidige lewenstandaard hang tot’n groot mate af van die doeltreffendste gebruik van ons oorvloedige mineraalhulpbronne, maar beperkte watervoorrade.

 12. Metateoretiese vertrekpunte ten opsigte van wetenskaplike navorsing in die Liturgiek

  Barend J. de Klerk

  2013-11-01

  Full Text Available Om die nuwe ontwikkelings in die Liturgiek grondig te kan beoordeel, moet na die metateoretiese onderbou van die verskillende standpunte gekyk word. Wanneer ’n navorser op die terrein van die Liturgiek nie hierdie wendings in sy metateoretiese vertrekpunte verreken nie, kan sodanige navorser of meegesleur word deur hierdie denkrigtings, of aan die ander kant, impulsief reaksionêr ’n onwetenskaplike oordeel daaroor uitspreek. Die navorsingsartikel het daarom ten doel om die eie reformatoriese metateoretiese vertrekpunte ten opsigte van die Liturgiek te probeer formuleer en om vas te stel wat die invloed daarvan is in die konteks van wendings in die denkklimaat asook die leefwêreld en kultuur waarin die wetenskaplike taak uitgevoer word. Hierdie navorsingsartikel het verder ten doel om ’n voorbeeld daar te stel hoe hierdie metateoretiese beskouing ’n navorsingsprojek kan stuur. Die wyse waarop God in die doop werksaam is en die effek daarvan op vergifnis en versoening in die Suid-Afrikaanse konteks, is die voorbeeld van hoe ’n navorsingsprojek in die wetenskap van die Liturgiek aangepak kan word.

 13. Prediction of Part Distortion in Die Casting

  R. Allen Miller

  2005-03-30

  The die casting process is one of the net shape manufacturing techniques and is widely used to produce high production castings with tight tolerances for many industries. An understanding of the stress distribution and the deformation pattern of parts produced by die casting will result in less deviation from the part design specification, a better die design and eventually more productivity and cost savings. This report presents methods that can be used to simulate the die casting process in order to predict the deformation and stresses in the produced part and assesses the degree to which distortion modeling is practical for die casting at the current time. A coupled thermal-mechanical finite elements model was used to simulate the die casting process. The simulation models the effect of thermal and mechanical interaction between the casting and the die. It also includes the temperature dependant material properties of the casting. Based on a designed experiment, a sensitivity analysis was conducted on the model to investigate the effect of key factors. These factors include the casting material model, material properties and thermal interaction between casting and dies. To verify the casting distortion predictions, it was compared against the measured dimensions of produced parts. The comparison included dimensions along and across the parting plane and the flatness of one surface.

 14. Die Gattung Stenothoe (Crustacea, Amphipoda) im Mittelmeer

  Krapp-Schickel, Gertraud

  1976-01-01

  Ausgangssituation dieser Untersuchung war die Kenntnis von 11 nominellen Stenothoe-Arten im Mittelmeer. Von diesen wurde St. bosphorana Sowinski, 1898, seit der Beschreibung nicht mehr wiedergefunden, von St. dactylipotens Chevreux, 1908, kannte man nur das ♀, schließlich waren die Arten im Komplex

 15. Student Nurses' Perception of Death and Dying

  Niederriter, Joan E.

  2009-01-01

  Student nurses are involved in caring for patients who are actively dying or who have been told they have a terminal illness and are faced with the process of dying. Students encounter these patients in hospitals, nursing homes, at home or in hospice care settings. According to Robinson (2004), "nurses are the healthcare providers that are most…

 16. Killing and letting die: a defensible distinction.

  Cartwright, W

  1996-04-01

  The distinction between killing and letting die is investigated and clarified. It is then argued that in most cases, though not in all, it is worse to kill than to let die. In euthanasia the significance of the distinction is diminished, but still important.

 17. Puzzling cases about killing and letting die.

  Favor, C D

  1996-01-01

  Discussions of euthanasia often appeal to the distinction between killing people and letting them die. Favor asks whether this distinction is morally important--in particular, whether killing is worse than merely letting someone die, even when the motivations and consequences are the same. She explores our moral intuitions via a discussion of various subtly different hypothetical examples.

 18. DIE SAGD - SY ONTSTAAN EN ONTWIKKELING

  31 Okt 1977 ... totstandkoming van die mediese diens is aan It- kol M,C, Roland ... mediese hulp aan verskeie regi- mente op die Rand te gee, Lt-kol D,W, Johnston. 38 .... lent work you have done with us, all of it con- structive and under the ...

 19. Abraham Kuyper en volksideologie onder die Afrikaners

  K. Smit

  1989-06-01

  Full Text Available Om die waarheid te sê, Kuyper is lank nie meer gewild in Gereformeerde geledere in Suid-Afrika nie. Deels moet dit gewyt word aan die assosiasie van apartheidsideologie met Kuyper se idee van skeppingsordeninge (’n idee wat ook verbind kan word met Hitler se regverdiging van sy uitwissingsoperasies.

 20. Energy Consumption of Die Casting Operations

  Jerald Brevick; clark Mount-Campbell; Carroll Mobley

  2004-03-15

  Molten metal processing is inherently energy intensive and roughly 25% of the cost of die-cast products can be traced to some form of energy consumption [1]. The obvious major energy requirements are for melting and holding molten alloy in preparation for casting. The proper selection and maintenance of melting and holding equipment are clearly important factors in minimizing energy consumption in die-casting operations [2]. In addition to energy consumption, furnace selection also influences metal loss due to oxidation, metal quality, and maintenance requirements. Other important factors influencing energy consumption in a die-casting facility include geographic location, alloy(s) cast, starting form of alloy (solid or liquid), overall process flow, casting yield, scrap rate, cycle times, number of shifts per day, days of operation per month, type and size of die-casting form of alloy (solid or liquid), overall process flow, casting yield, scrap rate, cycle times, number of shifts per day, days of operation per month, type and size of die-casting machine, related equipment (robots, trim presses), and downstream processing (machining, plating, assembly, etc.). Each of these factors also may influence the casting quality and productivity of a die-casting enterprise. In a die-casting enterprise, decisions regarding these issues are made frequently and are based on a large number of factors. Therefore, it is not surprising that energy consumption can vary significantly from one die-casting enterprise to the next, and within a single enterprise as function of time.

 1. Die Königlich Zoologische Gesellschaft „Natura Artis Magistra” und die Tierpsychologie

  Bierens de Haan, J.A.

  1939-01-01

  Die Königlich Zoologische Gesellschaft „Natura Artis Magistra”, deren Hundertjahrfeier wir diesen Sommer feiern, hat sich von Anfang an die Aufgabe gestellt, mehr als die Eigentümerin eines Gartens zu sein, in welchem mehr oder weniger seltene und kuriose Tiere für das Publikum zur Schau gestellt si

 2. Die vraag na ’n nuwe belydenis, met besondere verwysing na die ‘Proeve’

  P. J. Coetzee

  1977-06-01

  Full Text Available Uit Matt. 16:16–18 blyk dat daar ’n allernouste verband deur Christus gelê is tussen kerk en belydenis. Die belydenis staan ook in onmiddellike verband met die bediening van die sleutelmag (vgl. vr. 84 H. Kateg..

 3. Die Kasteel "De Goede Hoop" (1921-1923 : Die verhaal van 'n reddingsdaad.

  Jan Ploeger

  2012-02-01

  Full Text Available Die Kasteel De Goede Hoop is ongetwyfeld die belangrikste historiese monument waaroor OIlS vandag beskik. Nie aileen was dit gedurende die Nederlandse en Britse koloniale tydperke in ons geskiedenis belangrik as 'n setelplaas vir siviele en militêre bestuur nie, maar ook is dieselfde vyfhoekige militêre bouwerk, militêrhistories beskou, besonder waardevol.

 4. Die koste van vrywillige, beheerbare arbeidomset

  G. Roodt

  1997-06-01

  Full Text Available The cost of voluntary, controllable labour turnover. Labour turnover for individuals can be classified as voluntary or non-voluntary, whereas labour turnover in organisations can be categorised as controllable or non-controllable. Data on total labour turnover in a particular service organisation indicated the existence of a possible problem. Voluntary, controllable labour turnover between 1 January 1988 and 31 March 1991 for technicians only within this particular organisation was closely scrutinised by calculating the direct recruitment, training, and separation costs for this period. The replacement costs of the technical population alone (N = 1594 for the last-mentioned period were approximately R94 million and could possibly increase to as high as R470 million if the hidden costs are also considered. If these costs are projected to the period 1980-1991 in which there were 60284 voluntary leavers, the total labour turnover costs for this organisation could be astronomical. It is clear from the above that preventative strategies by management could reduce the negative consequences of labour turnover and improve the prospects of a positive outcome. Opsomming Arbeidomset kan vir individue as vrywillig of nie-vrywillig geklassifiseer word; daarenteen kan arbeidomset vir organisasies as beheerbaar of nie-beheerbaar gekategoriseer word. Gegewens oor totale arbeidomset in "n bepaalde diensorganisasie het op die bestaan van 'n moontlike probleem gewys. Die koste van vrywillige, beheerbare arbeidomset van slegs tegnici is vir die periode 1 Januarie 1988 tot 31 Maart 1991 in die betrokke organisasie nader ondersoek, deur die direkte verkrygings-, opieidings- en skeidingskoste van tegniciverlaters vir hierdie tydperk te bereken. Die vervangingskoste van slegs die tegnicipopulasie (N = 1594 vir die laasgenoemde tydperk het sowat R94 miljoen beloop en kon selfs so hoog soos R470 miljoen wees as die verskuilde kostes ook verreken is. Indien hierdie kostes

 5. Etiese perspektiewe op haatspraak in die lig van die derde gebod

  Jakobus M. (Koos Vorster

  2014-02-01

  Full Text Available Hierdie artikel fokus op die implikasies van die derde gebod met betrekking tot haatspraak in Suid-Afrika (SA vandag. Die artikel gaan uit van die standpunt dat die name van God op sy wese dui. Die name van God soos dit in die bybelse openbaringsgeskiedenis ontwikkel word, druk die gemeenskapskarakter van God se verhouding met mense en die skepping uit. Die betekenis van die name kulmineer in die Nuwe-Testamentiese uitdrukkings Vader en God is liefde. Alle verbale gedrag wat hierdie gemeenskaps- en liefdesverhouding inhibeer, oortree die derde gebod. Die misbruik van die Naam van God vind onder andere plaas wanneer mense, wat na die beeld van God geskep is, gedegradeer word deur haatspraak, omdat sodanige degradering die gemeenskap en liefde tussen God en die mens skend. Ten slotte word sekere gevalle van haatspraak soos dit vandag in Suid-Afrika voorkom, teologies-eties belig teen die agtergrond van die betekenis van die derde gebod. Hierdie vorms sluit religieuse, rassistiese, xenofobiese, seksistiese en homofobiese haatspraak in.This article focuses on the implications of the third commandment for hate speech in modern-day South Africa. The article contends that the names of God are expressions of his Being. The names of God as they are developed in the biblical history of revelation express his creation of covenantal community and restored relations with humankind and creation. The meaning of the names of God culminates in the New Testament expressions Father and God is love. Verbal actions that inhibit the new community created by God or violate love transgress the third commandment. Misuse of the name of God occurs among others when people, created in the image of God, are verbally degraded by hate speech because such degradation violates the community of love between God and humankind. In conclusion, the article indicates forms of hate speech in South Africa that should be dealt with in the light of the third commandment. These are acts

 6. Die funksionaliteit van die martelaarsverhale in Victor van Vita se Historia Persecutionis (HP

  Nico P. Swartz

  2012-11-01

  Full Text Available Victor van Vita het geglo dat die Vandale se vervolging van die Christene in Noord-Afrika (429–489 n.C. ’n straf van God was. Die Christene in Noord-Afrika was volgens hom immoreel en het losbandige lewens gelei. Lyding of marteling is hiervolgens ’n natuurlike resultaat van die mens se sonde. Victor verklaar in Pauliniese konteks dat die sondige liggaam deur middel van marteling vernietig word en dat die mens nie meer slaaf van die sonde sal wees nie. Victor wil dus die persepsie by die leser tuisbring dat marteling ’n goddelike en verlossende kwaliteit behels. Die uitbeelding van die martelaars se leefwyse moet die leser aanspoor om hulle dade na te streef. Hieromtrent bied die martelaarverhale ’n vierledige funksie vir die handhawing van morele waardes in die burgerlike samelewing. Dié funksies vergestalt die etiese, eksemplariese, filosofiese en aansporende dimensies van die martelaarsverhale in die Historia Persecutionis. Op grond hiervan is die martelaarsverhale in die Historia Persecutionis nie net as ’n literêre werk nie, maar dra dit ook by tot onderrig in die sedeleer.The functionality of the martyrs’ accounts in Victor of Vita’s Historia Persecutionis (HP. Victor of Vita believed that the Vandal persecution of the Christians in North Africa (429–489 AD was a visitation of God to punish them for their immoral and dissolute life. In this context, suffering and torture are the logical results of profligacy which Victor explains in Paulinian terms as a means of destroying the human body and thus releasing mankind from bondage to sin. Victor therefore advances arguments to convince the reader that torture contains both divine and redeeming qualities. The life of the martyr is portrayed as an encouragement so that the reader may emulate this conduct. The martyr narratives provide four measures for the preservation of moral values in civil society. They embody the ethical, exemplary, philosophical and stimulant dimensions

 7. Killing, letting die, and simple conflicts.

  Malm, H M

  1989-01-01

  Proponents of the moral equivalence of killing and letting die argue that in cases of simple conflict, where one agent must either perform a positive act and kill one person, or not perform that act and allow another person to die, the agent's alternatives are clearly morally equivalent. Malm rejects this view in a three part essay. He argues that in cases of simple conflict, the acts of killing and letting die are morally different, and that killing is not in itself worse than letting die. Malm considers and rejects the suggestion that the agent should decide randomly between the two alternatives. He concludes that while simple conflict cases require us to recognize a morally significant difference between killing and letting die, they do not require us to recognize a morally significant difference between acting and refraining.

 8. Homogenity of Die Casting and Returning Material

  J. Malik

  2012-04-01

  Full Text Available Homogeneity of die castings is influenced by wide range of technological parameters as piston velocity in filling chamber of die casting machine, filling time of mould cavity, temperature of cast alloy, temperature of the mould, temperature of filling chamber, surface pressure on alloy during mould filling, final pressure and others. Based on stated parameters it is clear, that main parameters of die casting are filling time of die mould cavity and velocity of the melt in the ingates. Filling time must ensure the complete filling of the mould cavity before solidification process can negatively influence it. Among technological parameters also belong the returning material, which ratio in charge must be constrained according to requirement on final homogeneity of die castings. With the ratio of returning material influenced are the mechanical properties of castings, inner homogeneity and chemical composition.

 9. Research on Forging Die Design Ontology

  ZHANG Wenlei; FAN Yushun

  2006-01-01

  Forging die design is heavily dependent on engineers' experiences. But traditional AI technologies can barely provide a standard knowledge representation style for knowledge transferring. This paper introduces ontology into forging die design. 3-layer forging die design ontology is built, which includes Meta-ontology, Domain-ontology and Bottom ontology. Further, by conceptualization, the concepts and their relations are formally addressed by primitives such as Term, Relation and Function etc, which are explicitly expressed by concept tree. Bottom ontology uses Knowledge Item and Prototype to represent and capture general knowledge for knowledge reuse and share. Forging die design ontology building approach is discussed for standard knowledge representation, knowledge mine and knowledge driven CAD design etc. And OWL language is employed for integration among different domain ontologies integration. Finally a locomotive forging die KBE system is presented to demonstrate this approach.

 10. Moyamoya disease; Die Moyamoya-Erkrankung

  Papanagiotou, P.; Grunwald, I.Q.; Politi, M.; Roth, C.; Reith, W. [Universitaetsklinikum des Saarlandes Homburg/Saar (Germany). Klinik fuer Diagnostische und Interventionelle Neuroradiologie

  2005-05-01

  Moyamoya disease is an idiopathic progressive vasculopathy characterized by slowly progressive narrowing involving the distal internal carotid artery and the proximal circle of Willis. Collateral vessels develop to compensate for the slowly progressive stenosis. These enlarged collaterals appear as a ''puff of smoke'' on angiography, which gives the disease its name. This review discusses the clinical manifestation, imaging findings, and angiographic features. (orig.) [German] Die Moyamoya-Erkrankung ist eine idiopathische progressive Vaskulopathie, die durch eine langsam progrediente Stenosierung der distalen A. carotis interna und der proximalen Arterien des Circulus arteriosus Wilisii charakterisiert wird. Kollaterale Gefaesse hypertrophieren, um die progressive Stenosierung auszugleichen. In der Angiographie zeigen diese Kollateralen ein ''nebelartiges'' Erscheinungsbild, was der Erkrankung ihren Namen gab. In diesem Review werden das klinische Bild, die Bildgebung sowie die angiographischen Eigenschaften der Erkrankung diskutiert. (orig.)

 11. Die Krakauer Kirche von Karmeliten und Karmelitaninnen

  Józef Szymon Wronski

  2004-12-01

  Full Text Available 1. Die Klosterkirche der unbeschuhten Karmelitinnen Zum Heiligen Josef. Ein glücklicher Auftakt und somit die charakteristische Einführung in das 20. Jh. für den Kirchenbau von Krakau war die Errichtung der Karmeliterinnen St. Josephs-Kirche an der Lobzowska-Straße 40, in der die Architekten (Tadeusz Stryjeński (1849-1943 - Projektant der Kirche und Franciszek Mączyński (1874-1947 - Ausführer des Bauprojektes mit eigenen Verbesserungen die historisch- eklektizistischen Formen d.h. die mittelalterlichen Formen vor allem des sog. Übergangsstils vereinfachten. Die Kirche, die in den Jahren 1903-1905 errichtet wurde, steht inmitten vom Baukomplex des Klosters, dessen Grundriss das Quadrat ist49. Der Kirchenbau ist ein dem Gesamtbau des Klosters eingefügter Längsraum. Hinter dem Chor liegt das Oratorium des Konvents. Das Material Backstein (mit Verwendung von Stein erinnert an die Baukunst eines der besten Architekten jener Zeit, nämlich Teodor Talowskis (1857-1910, der viele Kirchen in Südpolen, aber auch viele Bürgerhäuser nicht nur in Krakau im ausgehenden 19. Jh. baute. Die Architektur der Karmeliterinnen St. Josephs-Kirche ist immer noch im Malerischen begriffen. Aber die Vereinfachung der historischen Formen führt zu ihrer „Beruhigung” und dadurch zur Wuchtigkeit des Ausdrucks. Bemerkenswert ist die in dieser Zeit (in der Anlage noch seltene ausgewogene Proportionierung des Baukörpers. Das methodische Prinzip jener Zeit ist der Kontrast. Im Kontrast zu den gedrungenen und wuchtigen Formen des Baukörpers stehen z.B. die sich verjüngenden obeliskenförmigen und pylonenartigen Türmchen, die nicht nur die Eingangsfassade der Kirche flankieren, sondern auch an den Ecken des Querhauses der Kirche stehen. Die ingravierten weißen Steine an der Fassade in der Zahl von Zehn erinnern an das Gebot des Karmelterinnenordens: Bete täglich den Rosenkranz und sind zugleich ein Vanitativmotiv. 2. Die Klosterkirche der unbeschuhten

 12. Die Verwandlung der Philosophie in eine historische Diagnostik der Differenzen

  Casale, Rita

  2001-01-01

  In diesem Beitrag versucht die Autorin, „den philosophischen Kontext darzustellen, in dem der Differenzbegriff entstand“. Die Autoren (Nietzsche, Heidegger, Derrida, Deleuze und Foucault), die die Autorin „für die Frage der begrifflichen Thematisierung der Differenz“ betrachtet, „gelten als die theoretischen Bezugspunkte der Postmoderne, wobei dieser Beitrag „die Rekonstruktion eines philosophischen Ansatzes“ ist, „dem Nietzsche den Namen ‚historisches Philosophieren’ gab“. Inhalt: 1. Nietzsc...

 13. [Dying and death in societal transformation].

  Heller, Andreas; Wegleitner, Klaus

  2017-01-01

  Dying and death in modern societies are subject to profound social, professional and cultural-religious changes. Secularization and a stronger differentiation of societies have led to a change in the way humans handle the dying process. Normatively ritualized collective behaviour has been replaced by an individual, subjectivized approach. In late modern societies there are many different views of what "successful" or "good" dying means.In the article this change is described by the following seven theses: 1. We live longer and we die longer. 2. We no longer die suddenly and unexpectedly but slowly and foreseeably. 3. Even though our biological life on earth has become longer, our life has been shortened by the loss of eternity. 4. We no longer die on the stage of ritualized relationships with our family and neighbours but behind the curtains of organizations. 5. We live and die in a society of organizations and have to get organized for the final phase of our life. 6. Living and dying are no large, state-owned enterprises but small, private enterprises. 7. The hospice movement as well as palliative medicine have created public awareness, made dying a matter of discussion and offered a new set of options.In late modernism end-of-life care requires new approaches based on individual and shared responsibility as well as cooperation between professional institutions and community-based voluntary care.A change towards community care is visible. Thus "dying" is a topic in the discussion about the future of public health and societal solidarity.

 14. Endokrinologie in der Lebensmitte: Die Perimenopause.

  Seifert-Klauss V

  2012-01-01

  Full Text Available Anhand dreier Kasuistiken aus der gynäkologischen Hormonsprechstunde werden beispielhaft besondere Situationen und eine darauf individuell abgestimmte Hormontherapie während der Perimenopause vorgestellt. Der erste Fall beschreibt eine 47-jährige Patientin mit ausgeprägter perimenopausaler Symptomatik und Östrogen-Dominanz. Die Dokumentation über 5 Jahre illustriert die Probleme, die perimenopausal durch die endogene Überstimulation der Ovarien entstehen können. Über die Unvorhersehbarkeit der perimenopausalen Hormonschwankungen, die sich in Brustspannen und Wassereinlagerungen bei hohen Östrogenspiegeln sowie Hitzewallungen und Schweißausbrüchen bei Abfall der endogenen Östrogenspiegel äußern, sollten Patientinnen aufgeklärt werden. Durch eine zyklische Gestagensubstitution kann bei Östrogendominanz unter Umständen mehr Beschwerdeerleichterung erreicht werden als durch eine hochdosierte Östrogentherapie. Fall 2 stellt eine 47-jährige Patientin mit Epilepsie vor, deren perimenopausal bedingte Hormonschwankungen zu vermehrten Anfällen führen. Hier gilt es abzuklären, ob die Anfälle durch stark erhöhte Estradiolspiegel, die zum Ende des Zyklus hin abfallen, begünstigt werden oder aber die Art und Entstehungsgeschichte der Epilepsie nicht auf eine andere Interaktion zwischen Perimenopause und Anfällen hindeuten. In der dritten Kasuistik geht es um eine 54- jährige Patientin mit Morbus Basedow, bei der die ausgeprägte Interaktion zwischen der Schilddrüseneinstellung und den steigenden FSH-, LHsowie unvorhersehbar wechselnden Östrogenspiegeln aufgezeigt und eine individuelle symptombezogene Hormontherapie erforderlich ist.

 15. Medien als Lernform und die Trimediale Redaktion

  Wolf Hilzensauer

  2015-01-01

  Full Text Available Der vorliegende Artikel beschreibt ein Konzept für eine handlungsorientierte Medienpädagogik im Bildungsbereich. Im Mittelpunkt steht dabei die SO!-Campusredaktion, die als Methode für expansives Lernen die Möglichkeit bietet, unabhängig von Thema oder Medium die Verantwortung für den Lernprozess in die Hände der Lernenden zu legen. Der Dokumentation von Reflexion über den Lernprozess wird dabei eine besondere Bedeutung zugesprochen. Gleichzeitig werden unterschiedliche mediale Gestaltungsmöglichkeiten (Audio/Radio, Video/Fernsehen und Zeitung – sowohl als Print- als auch als Onlinemedium vorgestellt, die durch das Konzept BYOD – bring your own device – auch einfach und niederschwellig im Bildungskontext umsetzbar sind. Dadurch ergeben sich innovative Möglichkeiten, einen Lernprozess sichtbar zu machen und gleichzeitig eine Grundlage für eine alternative Leistungsbeurteilung anzubieten. Die SO!-Campusredaktion wird derzeit an der Pädagogischen Hochschule Salzburg in Kooperation mit dem Communitysender FS1 und der Radiofabrik entwickelt und erprobt. Community Medien nehmen als MedienpartnerInnen eine bedeutende Stellung ein: Durch ihren offenen Zugang zu Know How und Equipment sowie durch die Möglichkeit, Medienproduktionen über die verfügbaren Distibutionskanäle (Radiofrequenz oder Sendeplatz einer breiten Bevölkerung zugänglich zu machen, gewinnt die Medienpädagogik einen wichtigen Mehrwert in ihrer schulischen und außerschulischen Arbeit. (Dieser Artikel knüpft an den Artikel "BYOD, Smartphonefilme und webbasierte Videoschnittprogramme" der Medienimpulse, Ausgabe 2/2014, an.

 16. Influence of die geometry and material selection on the behavior of protective die covers in closed-die forging

  Yu, Yingyan; Rosenstock, Dirk; Wolfgarten, Martin; Hirt, Gerhard

  2016-10-01

  Due to the fact that tooling costs make up to 30% of total costs of the final forged part, the tool life is always one main research topic in closed-die forging [1]. To improve the wear resistance of forging dies, many methods like nitriding and deposition of ceramic layers have been used. However, all these methods will lose its effect after a certain time, then tool repair or exchange is needed, which requires additional time and costs. A new method, which applies an inexpensive and changeable sheet metal on the forging die to protect it from abrasive wear, was firstly proposed in [2]. According to the first investigation, the die cover is effective for decreasing thermal and mechanical loads, but there are still several challenges to overcome in this concept, like wrinkling and thinning of the die cover. Therefore, an experimental study using different geometries and die cover materials is presented within this work. The results indicate the existence of feasible application cases of this concept, since conditions are found under which a die cover made of 22MnB5 still keeps its original shape even after 7 forging cycles.

 17. Bestuursontwikkelingsbehoeftes in die Suid-Afrikaanse lugmag: 'n Vergelykende studie van die persepsies van die vier kultuurgroepe

  J. J. Theart

  2000-06-01

  Full Text Available Management Development Needs in the South African Air Force: A comparative study of the perceptions of four cultural groups. The object of the study was to determine whether the perceptions of managers and supervisors from different cultural groups in the South African Air Force differ concerning their managerial skills, and to determine to what extent the perceptions of the superiors differ from those of their subordinates. A questionnaire of perceived management development needs was used to determine whether specific training needs exist. It was found that there are indeed statistically significant differences between the various cultural groups'perceptions of their management development needs and that training needs exist within all four cultural groups. Opsomming Die doel van die studie was om te bepaal of die persepsies van bestuurders en toesighouers mt verskillende kultuurgroepe in die Suid-Afrikaanse Lugmag, rakende hul bestuursvaardighede, onderling van mekaar verskil en om te bepaal in watter opsig die persepsies van bogeskiktes van die van hul ondergeskiktes verskil. nVraelys van waargenome bestuursontwikkelingsbehoeftes is gebruik om te bepaal of daar spesifieke opieidingsbehoeftes bestaan. Daar is bevind dat daar wel statistics beduidende verskille tussen die kultuurgroepe se persepsies van hul bestuursontwikkelingsbehoeftes bestaan en dat daar opieidingsbehoeftes by al vier groepe bestaan.

 18. ’n Voorgestelde matriks vir die pastorale berading van die verwonde geloofsvervreemde

  Wentzel C. Coetzer

  2013-11-01

  Full Text Available Hierdie artikel fokus op die rol van pastorale berading aan die emosioneel-verwonde en geloofsvervreemde persoon deur middel van die redding in Christus. Die rol van God Drie-enig en die sentrale posisie van die Skrif word ondersoek. Verder word aspekte wat ’n Skrifgefundeerde mensbeeld onderlê, gekonstrueer. Die verband tussen emosionele trauma en geloofsvervreemding, asook die aspek van reg en geregtigheid, word hierna ondersoek. Die belangrikheid van die heil in Christus in die geestelike genesingsproses word ook bespreek. Ter afsluiting word ’n pastoraal-terapeutiese matriks voorgestel vir ingrype in die huidige lewenskrisis en die bestaande geloofsvervreemding met inagneming van die traumageskiedenis. Praktiese riglyne word verder verskaf as hulpmiddel vir begeleiding in die ondersteuningsproses.A proposed matrix regarding the pastoral counselling of the wounded faith-estranged. This article focuses on the role of the pastoral counselling of the emotionally wounded and faith-estranged person through the mediation of the salvation in Christ. The role of the Triune God and the central position of Scripture in mediating the salvation in Christ are also examined and the Scriptural view of man is constructed. The role of emotional trauma in the estrangement from God as well as the importance of justice and retribution are examined as it relates to the spiritual and emotional healing of the wounded faith-estranged. The article also discusses the prominence of the salvation in Christ in the spiritual healing process. In conclusion, a pastoral-therapeutic matrix of intervention is proposed to help in addressing the present life crisis and current faith-estrangement within the context of the trauma history, with a view to find healing from the woundedness and the faith-estrangement through salvation in Christ. Practical guidelines are offered to guide this supporting process.

 19. Die identifisering van ’n geskikte vraelys vir die bepaling van lewenskwaliteit by Suid-Afrikaanse vroue met servikskanker

  George du Toit

  2015-02-01

  Full Text Available Servikskanker is een van die algemeenste kankertipes onder Suid-Afrikaanse vroue. In die afwesigheid van ’n voldoende voorkomende servikale sitologieprogram presenteer die meer derheid vroue met servikskanker in ’n gevorderde stadium. Die prognose van dié vroue, ondanks terapie, is beperk. Menslike immuniteitsgebreksvirus-infeksie (MIV-infeksie benadeel die behandeling van servikale kanker. Servikskanker, en die behandeling daarvan, het ’n impak op die lewenskwaliteit van die vroue. Die objektiewe bepaling van lewenskwaliteit kan lei tot aanpassing van behandeling, asook toepaslike ondersteuning. Hierdie studie is gedoen om die mees geskikte vraelyste vir Suid-Afrikaanse vroue met servikskanker te identifiseer. Die twee vraelyste wat internasionaal die meeste gebruik word, is die European Organisation for the Research and Treatment of Cancer (EORTC en die Functional Assessment of Chronic Illness Therapy Measurement System (FACIT. Deur die sistematiese ondersoek van gepubliseerde artikels is die twee vraelyste aan die hand van spesifieke kenmerke geëvalueer. Hierdie kenmerke sluit in: studiestruktuur (dwarssnit of prospektief, lewenskwaliteit- uitkoms (primêr of sekondêr, tydstip van gebruik tydens die siekte en die nasionaliteit van die studiebevolking. Gebaseer op hierdie kenmerke is die EORTC as die mees geskikte vraelys geïdentifiseer.

 20. Totius en die boek Openbaring

  H.A. Louw

  1999-08-01

  Full Text Available Totius and the Book of Revelation In his sermons on the book Revelation, published in 1921, the Afrikaans theologian and poet, Prof. J.D. du Toit, better known under the pseudonym Totius, took the “futurist” view as the principal way to explain this Bible book. Elements of other views like the “historicist view” were also followed, especially in the sermon on the seven churches in Asia Minor, which regarded each church as concerned with later periods in the history of Western Europe. According to Du Toit the scene of the sealing of the servants of God (7:1-8 and of the great multitude mentioned later in the chapter (7:9-17 is set at the end of time. It should, however, be better to interpret chapter 7:1-8 as the church in John's time and the vast crowd of people from every nation as an image of the redeemed in the bliss of heaven. The multitude who comes (present tense out of the great tribulation are those who died for their faith when Revelation was written. But the article describing the multitude in the original Greek text also seems to indicate the great trouble accompanying the end of things. For Du Toit the prostitute in chapter 17 symbolizes a city, namely Babylon. The harlot, however, had slain a great number of saints who believed in Jesus (17:6. Thus the harlot cannot be identified with Babylon. The city must be Rome, the contemporary representative of the cruel empires which, through the ages have enslaved people by brute force. Rome also killed saints who served Christ. Du Toit’s greatest shortcoming in his explanation of the Book of Revelation was that he did not see that the book Revelation is rooted in a given historical situation.

 1. Pastorale begeleiding van die self-mutileerder

  Wentzel C. Coetzer

  2012-11-01

  Full Text Available In hierdie artikel het  dit geblyk dat die toenemende voorkoms van self-mutilering onder jongmense in talle gevalle as uitlaatklep gedien het vir opgeboude druk en nie soseer as ‘n selfmoordpoging nie. Heel dikwels was dit ‘n uitvloeisel van mishandeling en/of seksuele misbruik en die persoon het  dan hierdie metode gebruik om van innerlike pyn ontslae te raak. Gevoelens van alleenheid, ‘n behoefte aan beheer, ‘n behoefte om net íéts te voel, asook ‘n behoefte om die self te straf, kon ook ‘n rol gespeel het. Die gesinsklimaat was oor die algemeen van besondere belang. Hierdie probleem het aan pastorale beraders en aan die kerk ‘n besondere uitdaging gebied deur onder andere veel meer op die probleem van pyn, asook die hantering daarvan te fokus. Dit het  verband gehou met die feit dat ontkenning in die verlede ‘n groot rol gespeel het in sekere kerklike kringe en ook binne sekere gesinne. As deel van ‘n pastoraal-terapeutiese strategie in die begeleiding van die self-mutileerder kon aspekte soos die identifisering van die rol van  leuens, die benutting van oplossings uit die verlede, vergifnis, nagmaal, gebed en meditasie gevolglik uiters belangrike komponente van die helingsproses gevorm het. Pastorale beraders sal hulleself ten volle op die hoogte moet bring van die verskynsel van self-mutilering ten einde in staat te wees om werklik te kan help.Pastoral guidance for the self-mutilator. In this article it seemed that the increase in the occurrence of self-mutilation among young people in many cases served as a pressure-relief valve and not a suicide attempt as such.  It was very often the outcome of ill-treatment and/or sexual abuse and the person used this method to get rid of the inner pain. Feelings of aloneness, a need to be in control, a need to feel at least something and a need to punish the self could also have played a role. The family climate was generally very important. This provided a special challenge

 2. Teologiese tipologie: 'n Homiletiese sleutel vir die prediking van die Ou Testament

  J. J. van der Walt

  1989-06-01

  Full Text Available Daar is ’n baie ‘maklike’ en daarom verleidelike manier om uit die Ou Testament te preek deur ’n mens, van wie geskrywe word, tot ’n tipe of voorbeeld aan die gemeente voor te hou. Op hierdie manier word die sentrale boodskap van so ’n preek: ‘word ’n Rut’ ; ‘wees nie ’n Esau nie’. Op dieselfde wyse sou ook oor Calvyn, Vader Kestell of Lenin gepreek kan word: Daarom is dit duidelik dat prediking oor menslike tipes nie Bybelse prediking is nie, al kom die mense in die Bybel voor.

 3. Die Entdeckung des Unteilbaren Quanten, Quarks und die Entdeckung des Higgs-Teilchens

  Resag, Jörg

  2014-01-01

  Mitten in Europa ist eine der größten und komplexesten Maschinen in Betrieb gegangen, die wir Menschen je gebaut haben: der Large Hadron Collider (kurz LHC). Mit ihm öffnet sich ein Fenster in eine neue Welt, die viele Geheimnisse birgt: Was verleiht den Teilchen der Materie ihre Masse? Gibt es verborgene Raumdimensionen? Existiert ein tiefer Zusammenhang zwischen Teilchen mit verschiedenem Spin (Supersymmetrie)? Woraus besteht die dunkle Materie, die unser Universum durchdringt? Gibt es das Higgs-Teilchen? Mit diesem Buch taucht der Leser ein in diese wunderbare Welt, die wir Menschen in der Neuzeit entdeckt haben: Atome und ihre Substruktur aus Quarks und Leptonen, die rätselhafte Quantenmechanik, Teilchen des Lichts, Einsteins Gewebe aus Raum und Zeit, die vier Wechselwirkungen und schließlich die neue Welt, in die der LHC gerade vordringt und in der wir Higgs-Teilchen, Supersymmetrie und womöglich erste Anzeichen für die String-Theorie vermuten. Die erste Vermutung konnte mittlerweile bestätigt w...

 4. Thermo-mechanical cracking of a new and laser repair welded die casting die

  D. Klobčar

  2012-07-01

  Full Text Available The paper presents the analysis of thermo-mechanical fatigue cracking of die casting die during industrial use. An innovative, production friendly approach to monitor the surface crack dimensions was introduced, which is based on measuring defect-fin on the casting part. A new four moulds die casting die was monitored 40 000 cycles in order to complete the production series. The production was stopped three times for laser repair welding of cracks since the defect-fins were not acceptable. The defect-fin heights were measured every 1 000 cycles on the castings before and after repair welding of die surface cracks. The in-service die life can be prolonged with laser repair welding for several times, even thought that in-service die life for a particular repair varies.

 5. APPLICATION OF LASER ADDITIVE MANUFACTURING TO PRODUCE DIES FOR ALUMINIUM HIGH PRESSURE DIE-CASTING#

  M.F.V.T. Pereira

  2012-01-01

  Full Text Available

  ENGLISH ABSTRACT: A number of laser additive manufacturing (LAM technologies can produce fully-dense metal components that potentially offer opportunities to apply the technology in die or mould making (known as rapid tooling. From these LAM technologies, three were selected for evaluation of their suitability as die cavity inserts in the manufacture of high pressure die-casting (HPDC dies. Apart from comparing the different LAM inserts with one another, their performance was also compared with components manufactured in a standard hot work steel. In the HPDC process, the die is unique to each component to be produced. Die cavities in particular are subjected to demanding conditions, such as cyclic heating caused by the introduction of molten aluminium at over 650°C, followed by cooling in water-based die release medium at temperatures around 25°C. Besides cyclic heating, the die cavities are also exposed to pressures exceeding 1500 MPa during the injection of molten aluminium into the cavities. This application of LAM, therefore, poses extreme challenges to the technology. The results of this study confirmed that the metals used in some of the LAM technologies did indeed meet the demanding requirements of the current application, and can lead to significant time- and cost-saving during product or process developments. Based on these findings, a number of recommendations are made for users interested in the application of LAM to produce die cavities.

  AFRIKAANSE OPSOMMING: ’n Aantal laser laagvervaardigingstegnologieë (LLV tegnolgieë is in staat om volledig digte metaalkomponente te lewer, wat tot gevolg het dat hierdie tegnologie potensieel vir vormingsmatrys- of gietmatrysvervaardiging gebruik kan word (bekend as snelgereedskap. Drie van hierdie LLV tegnologieë is gekies vir evaluasie van hulle geskiktheid as gietvorminsetsels tydens die vervaardiging van gietmatryse vir hoë druk matrysgiet (HDMG. Benewens die onderlinge

 6. Die verband van leerprosesveranderlikes met leersukses

  D. F. Lotriet

  2002-09-01

  Full Text Available The relationship between learning process variables and study success. The main objective of this study was to determine the relationship between the constructs “meaning orientation” (in-depth approach to study, “transformational conception” and “self-regulation” in the distance education context (TV– learning. A random sample of 1951 participants taken from a large financial institution yielded 263 usable questionnaires. The responses obtained to the 167 items were subjected to factor analysis and item analysis. Opsomming Die hoofdoel van die onderhawige studie was om te bepaal of daar ‘n verband tussen die konstrukte“betekenisoriëntasie"? (dieptebenadering tot leer, “transformasionele begrip"? en “selfregulering"? in die afstandsonderrigkonteks (TV-leer bestaan. ‘n Ewekansige steekproef van 1951 deelnemers geneem uit ‘n groot finansiële instelling het 263 bruikbare vraelyste opgelewer. Die response op 167 items is aan faktor- en itemontledings onderwerp. Daarna is die interver-wantskappe tussen die leerprosesveranderlikes, naamlik “benadering tot leer"?, “begrip van leer"? en regulering-strategieë"? bepaal.

 7. ’n Beoordeling van die Skrifberoep ten opsigte van die doodstraf

  De Wet Saaiman

  2012-09-01

  Full Text Available In die lig van die Christelike etiek is ’n beroep op die Skrif ’n sine qua non waar ’n standpunt in verband met ’n etiese vraagstuk ingeneem word. Met ’n beroep op die Skrif is die probleem ongelukkig nie sonder meer opgelos nie. Die verskillende vertolkings van die Skrif het tot gevolg dat etici met teenoorgestelde standpunte hul op dieselfde Skrifgedeeltes beroep. Dit is egter nie voldoende om slegs ’n goeie uiteensetting van vertrekpunte of selfs hermeneutiese reëls te gee nie. Die Christelike etikus moet ’n grondige kennis van die werklikheid hê – etiek word eenvoudig nie in ’n vakuum beoefen nie. In hierdie artikel is ’n beoordeling gedoen van die Skrifberoep ten opsigte van die doodstraf. In die artikel is aangetoon dat die Skrif ten spyte van goeie hermeneutiese vertrekpunte gemanipuleer kan word om die etikus se eie voorveronderstelling te weerspieël.An adjudication of the use of Scripture regarding capital punishment. The use (recall of Scripture is, in light of Christian ethics, a sine qua non when a position with regard to an ethical problem is assumed. A simple interpretation of Scripture does not necessarily settle the problem. Different interpretations of Scripture result in a difference of opinions even when the same Scriptural texts are used. It is therefore simply not sufficient to note a fair explanation of departure points or hermeneutical principles. The Christian ethicist should have an intimate knowledge of reality – ethics is not practised in a vacuum. In this article an adjudication of the use or interpretation of Scripture in the light of capital punishment was conducted. In this article it was shown that Scripture is most often misused despite of fair hermeneutical principles only to reflect the ethicist own preconceived ideas.

 8. Modelle van interreligieuse toleransie in die onderwys van die een-en-twintigste eeu

  Charste C. Wolhuter

  2014-03-01

  Full Text Available Vir ’n toenemend multireligieuse samelewing en globaliserende wêreld behoort die opvoedeling, net soos in die verlede, voorberei te word vir saamleef met mense wie se religieuse oortuigings anders is as hulle eie. Die doel van hierdie artikel is om die belangrikste modelle van interreligieuse toleransie in terme van hulle bruikbaarheid in die onderwys te evalueer. Hierdie evaluering geskied aan die hand van die volgende maatstawwe: die struktuur en aard van religie en die plek daarvan in die lewe van die mens; die aard, doelstellings en reikwydte van onderwys; die toenemende diverse samestelling van samelewings; en die kontemporêre samelewingstendense van toenemende individualisering en pluralisering. Die hoofmodelle van interreligieuse verhoudings, naamlik eksklusivisme (sowel die sendingywer- as die laissez faire-variasies, inklusivisme, universalisme en ook die verskillende vorms van pluralisme, insluitende positiewe of dialogiese pluralisme, word aan hierdie maatstawwe gemeet. Op grond van die tekortkomings van hierdie modelle word ’n nuwe model, te wete ’n lewensbeskoulik(e saamleef, vervolgens ontwikkel en voorgestel.Models of interreligious tolerance for education in the 21st century. For an increasingly multi-religious society and globalised world, the educand should also be prepared for living with people who embrace religious beliefs that may differ from their own. The aim of this article is to evaluate the various models of interreligious tolerance in terms of their usefulness in education. This assessment takes place according to the following parameters: the nature and structure of religion and the place thereof in the lives of people; the increasingly diverse composition of societies; the contemporary societal trends of growing individualisation and pluralisation, and also the nature, aims and extent of education. The major models of interreligious relations are weighed up against these criteria, namely

 9. Braunes Fettgewebe: Die neue Waffe gegen Adipositas?

  Fenzl A

  2014-01-01

  Full Text Available Adipositas entsteht, wenn die Energieaufnahme den Energieverbrauch übersteigt. Braunes Fett – im Gegensatz zu weißem Fett – ist darauf ausgerichtet, Energie in Form von Wärmeproduktion (Thermogenese zu verbrauchen. Bei diesem Vorgang wird die Atmungskette von der ATP-Synthese entkoppelt, was durch das Molekül „Uncoupling Protein-1“ (UCP-1 vermittelt wird, welches praktisch nur in braunem Fettgewebe vorkommt. Aufgrund seiner hohen Stoffwechselaktivität und der rezenten Entdeckung, dass aktives braunes Fett auch in Erwachsenen vorkommt, hat dieses Gewebe in den vergangenen Jahren einen hohen Stellenwert in der Adipositasforschung erlangt. In zahlreichen Tiermodellen führt die Aktivierung von braunem Fett oder die Transformation von weißem in braunes Fett (browning zu einer Erhöhung des Energieumsatzes sowie zum Schutz vor Adipositas und metabolischen Komplikationen. Zusätzlich zu klassisch braunem und weißem Fett wurde kürzlich eine neue Fettart beschrieben, die sowohl weiße als auch braune Eigenschaften aufweist – das so genannte „beige“ Fett. Beige Fettzellen kommen zwar primär im weißen Fettgewebe vor, können aber, ähnlich wie braune Adipozyten, thermogenetisch hoch aktiv sein. Es werden laufend neue Faktoren entdeckt, die die Entwicklung und/oder Funktion von beigem bzw. braunem Fett kontrollieren. Die Bemühungen, molekulare Mechanismen und Stoffwechselvorgänge in braunem Fett besser zu verstehen, haben sich noch intensiviert, als man kürzlich mittels FDG-PET-Untersuchungen entdeckte, dass aktives braunes Fettgewebe nicht nur in Erwachsenen vorkommt, sondern auch den Energieverbrauch steigert. Derzeit existieren allerdings noch keine pharmakologischen Ansätze, um die metabolischen Eigenschaften von braunem Fett therapeutisch nutzen zu können, doch das Rennen ist längst im Gange.

 10. Gebed en die vorming van Christelike identiteit in Openbaring

  31 Jul 2015 ... Die tema van gebed bereik 'n hoogtepunt in die laaste hoofstuk wanneer die stem ... Die lirieke maak gebruik van tradisionele Joodse en vroeg-Christelike temas wat by die huidige literêre ...... C.J. Thornton (red.), Studien zur ...

 11. GESINSPOLITIEK EN DIE OUER-KIND VERHOUDING Families can ...

  Administrator

  baie duidelik gestel word dat die Suid-Afrikaanse familiereg eers teen die einde van .... promote a particular view of social ordering? .... aangaande die verhouding was die feit dat die 18-jarige se vriend (had) a tremendous influence ..... ethnic solidarity or the kinship network, provided the framework within which individuals.

 12. Hoofstuk 2 - Die Klein Begin 1916−1933

  J.P. Oberholzer

  2010-09-01

  Full Text Available Die opleiding neem ‘n aanvang met een kerklike dosent, J.H.J.A. Greyventein, en ‘n aantal universiteitsdosente. Die studentetal groei stadig. Die vertrek van professor Paterson en die koms van S.P. Engelbrecht in 1921 bring ‘n belangrike wending. Wanneer B. Gemser in 1926 toetree, is daar drie dosente wat tegelyk ampsdraers van die Nederduitsch Hervormde Kerk is. Gemser is dosent in Teologie sowel as in Lettere en Wysbegeerte waar hy begin met die vestiging van ‘n sterk departement Semitiese Tale. Engelbrecht se kundigheid omvat Kerkgeskiedenis sowel as ‘n unieke kennis van die Voortrekker- en ou Tansvaalse geskiedenis en dit kom die Departement Geskiedenis ten goede. Die akademiese gehalte van die opleiding neem toe, en so ook die studentetal. ‘n Bedreiging vir die voortbestaan van die Fakulteit teologie is afgeweer deur die tydige optrede van S.P. Engelbrecht en die tussenkoms van die Eerste Minister. Die selfstandigwording van die Universiteit van Pretoria en die Afrikaanswording van die Universiteit bring ‘n veranderde konteks.

 13. Die taal wat nie wou doodgaan nie

  Hertzog Venter

  1976-03-01

  Full Text Available Ek ontleen die opskrif aan ’n bewering deur ’n Swartman, Justus Tshungu, van Radio Bantoe — ’n Swartman wat ’n idiomatiese Afrikaans besig wat baie hom kan beny, iemand wat geesdriftiger is as baie gebore blanke Afrikaners oor die bestaan en voortbestaan van Afrikaans. Hy het in ’n sprankelende en boeiende toespraak die pakkende beeld gebruik dat Afrikaans soos kweekgras opgekom en gegroei het en geweier het om uitgeroei te word.

 14. "Superman" Star Christopher Reeve Dies at 52

  Jim Fitzgerald; 李邦珍

  2004-01-01

  @@ Superman actor Christopher Reeve, who turned personal tragedy into a public crusade① and from his wheelchair became the nation's most recognizable spokesman for spinal cord research, has died. He was 52. Reeve died Sunday of complications② from an infection caused by a bedsore③. He went into cardiac arrest④ Saturday, while at his Pound Ridge home, then fell into a coma⑤ and died Sunday at a hospital surrounded by his family, his publicist said. His advocacy for stem cell research helped it emerge as a major campaign issue between President Bush and Sen. John Kerry. His name was even mentioned by Kerry during the second presidential debate on Friday.

 15. Die design and process optimization of die cast V6 engine blocks

  2005-01-01

  The use of aluminum, particularly for engine blocks, has grown considerably in the past ten years, and continues to rise in the automotive industry. In order to enhance the quality and engineering functionality of die cast engine blocks, die design and processes have to be optimized. In this study, a computer simulation software,MAGMAsoft, as an advanced tool for optimizing die design and casting process, was employed to virtually visualize cavity filling and patterns of a V6 engine block. The original die design and process was simulated first to establish a baseline.A reality check was used to verifythe predicted results. Then, the die modification with a different runner system was made by using a CAD software, Unigraphics (UG). The simulation on combinations of the modified die design and revised process was performed to examine the effect of die modification and process change on flow filling of V6 engine blocks. The simulated prediction indicates that the enhancement of cavity filling due to the die and process modification minimizes the occurrence of defects during casting, and consequently improves the quality of blocks. The results of mechanical testing show a significant increase in fatigue strengths, and a moderately improvement on tensile properties for the blocks die cast with the new die design and process in comparison with those produced by the original ones.

 16. Die omvang en aard van afwesigheid in die werkplek: ‘n Suid-Afrikaanse gevalstudie

  Anel Du Plessis

  2003-10-01

  Full Text Available The scope and nature of absenteeism in the workplace: A South African case study. The objective of the study was to develop quantitative measures for monitoring trends of absenteeism in a company within the meat industry and to assess qualitatively the possible existence of a collective culture of absenteeism within the organisation. The scope and frequency of absenteeism, costs incurred due to absenteeism, and individual absenteeism patterns of 145 employees, were studied over a period of one year. It was found that 2900 planned and 912 unplanned leave workdays that were lost, resulted in direct costs of R895,054.55. Five employees who were absent most often accounted for 18.60% of the unplanned leave taken. The extraordinary levels of absenteeism found in this case study were ascribed to specific employees. Opsomming Die doel van die studie was om kwantitatiewe metings vir die monitering van afwesigheidstendense vir ‘n maatskappy in die vleisbedryf te ontwikkel en om die moontlike bestaan van ‘n kollektiewe afwesigheidskultuur kwalitatief te ondersoek. Die omvang, frekwensie en koste van afwesigheid, asook individuele afwesigheidspatrone, is bestudeer vir 145 werknemers oor ‘n tydperk van een jaar. Daar is bevind dat 2900 beplande en 912 onbeplande verlofwerkdae wat verloor is, die maatskappy R895,054.55 gekos het. Vyf werknemers wat die meeste afwesig was, was verantwoordelik vir 18,60% van die onbeplande verlof geneem. Die uitsonderlike vlakke van afwesigheid in hierdie gevalstudie is toegeskryf aan spesifieke werknemers.

 17. Mathematical model of determination of die bearing length in design of aluminum profile extrusion die

  闫洪; 王高潮; 夏巨谌; 李志刚

  2004-01-01

  Based on the finite element simulation of profile extrusion process, the effect of local extrusion ratio, die bearing area and the distance between extrusion cylindrical center and local die orfice center on mental flow velocity was investigated. The laws of deformed metalflow on profile extrusion process were obtained. The smaller the local extrusion ratio, the faster the metal flow velocity; the smaller the area of die bearing, the faster the metal flow velocity; the smaller the distance of position of local die orifice(the closer the distance of position of local die orifice from extrusion cylindrical axis), the faster the metal flow velocity. The effect of main parameters of die structure on metal flow velocity was integrated and the mathematical model of determination of die bearing length in design of aluminum profile extrusion die was proposed. The calculated results with proposed model were well compared with the experimental results. The proposed model can be applied to determine die bearing length in design of aluminum profile extrusion die.

 18. Ambrosiaster se uitleg van die Filemonbrief en die retoriese analise van hierdie brief

  D. Francois Tolmie

  2015-03-01

  Full Text Available Die studie van Paulus se brief aan Filemon het gebaat by die hernude belangstelling in die retoriese analise van Nuwe-Testamentiese geskrifte, in die sin dat ’n groot aantal retoriese analises van die brief gepubliseer is. Hierdie retoriese analises is vanuit ’n verskeidenheid perspektiewe gedoen, maar tot dusver het niemand nog die manier sistematies ondersoek waarop die vierde-eeuse outeur, wat later die naam Ambrosiastergekry het, die brief in sy kommentaar op die Pauliniese briewe geïnterpreteer het nie. Hierdie artikel bied dus ’n oorsig van Ambrosiaster se interpretasie van die brief aan Filemon en dui aan watter bydrae dit tot die retoriese analise van die brief kan maak. Ambrosiaster’s exposition of the Letter to Philemon and the rhetorical analysis of the letter. In recent times, the study of Paul’s letter to Philemon benefitted from the renewed interest in the rhetorical analysis of New Testament writings, in the sense that a large number of rhetorical studies of the letter have been published. These rhetorical analyses of the letter have been done from different perspectives, but thus far, no one has systematically investigated the way in which the fourth-century author, who was later called Ambrosiaster, interpreted the letter in his commentary on the Pauline letters. Accordingly, this article offers an overview of Ambrosiaster’s interpretation of the letter to Philemon, and then outlines the contribution that his reading of the letter can make to the rhetorical interpretation of it.

 19. Geobasisdaten für die Planung?

  Zölitz-Möller, Reinhard

  2002-09-01

  Die Nutzer von Geobasisdaten der Vermessungs- und Katasterverwaltungen finden heute vor allem in ATKIS (Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem) und in der ALK (automatisiert geführte Liegenschaftskarte; hier noch eingeschränkt) flächendeckende und für eine Fachdatenintegration geeignete Geodatenbestände vor. Gleichwohl wird von Nutzerseite häufig ein differenziertes und in Teilen kritisches Bild gezeichnet. Die Kritik richtet sich v.a. auf die Probleme, die ATKIS-Anwender mit dem Nutzerkomfort, dem komplexen Datenmodell, unrichtigen Flächennutzungsangaben, inkompatiblen Objektdefinitionen, den Preisen sowie mangelnder Aktualität und Vollständigkeit haben. Dennoch gibt es für viele Zwecke auch in der Planung langfristig keine echte Alternative zu den Geobasisdaten.

 20. Die verband tussen beroepsbesluitloosheid, vrees vir gebondenheid en beroepsidentiteit

  L. J. Goosen

  1997-06-01

  Full Text Available The relationship between career indecisiveness, fear for commitment and vocational identity. This study examined the correlation between the constructs career indecision, fear of commitment and vocational identity. Ninety-eight under-graduate university students served as research participants and completed the Career Decision Scale (CDS, the Vocational Identity Scale (VIS and the Fear of Commitment Questionnaire (FOCQ. The results indicated that the scores on the CDS were significantly related (p is smaller than 0,05 to the scores on the VIS and the FOCQ. Support was obtained for the important role of the construct of identity in the explanation of career indecisiveness. Opsomming In die onderhawige studie is die aard van die verband tussen die konstrukte beroepsbesluitloosheid, vrees vir gebondenheid en beroepsidentiteit ondersoek. Ag-en-egentig voorgraadse universiteitstudente is by die studie betrek. Die ondersoekgroep het die Career Decision Scale (CDS, die Vocational Identity Scale (VIS en die Fear of Commitment Questionnaire (FOCQ voltooi. Die resultate het aangetoon dat daar beduidende verband (p is kleiner as 0,05 tussen die verkree totaaltellings op die CDS, die VIS en die FOCQ bestaan het. Die belangrike rol wat die konstruk identiteit in die verklaring van beroepsbesluitloosheid speel word deur die bevindings van die onderhawige studie ondersteun.

 1. Celestial Fireworks from Dying Stars

  2011-04-01

  This image of the nebula NGC 3582, which was captured by the Wide Field Imager on the MPG/ESO 2.2-metre telescope at ESO's La Silla Observatory in Chile, shows giant loops of gas bearing a striking resemblance to solar prominences. These loops are thought to have been ejected by dying stars, but new stars are also being born within this stellar nursery. These energetic youngsters emit intense ultraviolet radiation that makes the gas in the nebula glow, producing the fiery display shown here. NGC 3582 is part of a large star-forming region in the Milky Way, called RCW 57. It lies close to the central plane of the Milky Way in the southern constellation of Carina (The Keel of Jason's ship, the Argo). John Herschel first saw this complex region of glowing gas and dark dust clouds in 1834, during his stay in South Africa. Some of the stars forming in regions like NGC 3582 are much heavier than the Sun. These monster stars emit energy at prodigious rates and have very short lives that end in explosions as supernovae. The material ejected from these dramatic events creates bubbles in the surrounding gas and dust. This is the probable cause of the loops visible in this picture. This image was taken through multiple filters. From the Wide Field Imager, data taken through a red filter are shown in green and red, and data taken through a filter that isolates the red glow characteristic of hydrogen are also shown in red. Additional infrared data from the Digitized Sky Survey are shown in blue. The image was processed by ESO using the observational data identified by Joe DePasquale, from the United States [1], who participated in ESO's Hidden Treasures 2010 astrophotography competition [2]. The competition was organised by ESO in October-November 2010, for everyone who enjoys making beautiful images of the night sky using astronomical data obtained using professional telescopes. Notes [1] Joe searched through ESO's archive and identified datasets that he used to compose his

 2. Die ASEAN als Impulsgeber ostasiatischer Integration

  Loewen, Howard

  2006-01-01

  Auf dem 11. ASEAN-Gipfeltreffen im Dezember 2005 wurde beschlossen, der ASEAN eine Charta zu geben. Im Verbund mit ASEAN+3 und dem Ostasiengipfel deutet sich eine neue Ära der Kooperation an. Ferner wurde das ASEAN-Mitgliedsland Myanmar scharf kritisiert. Die ASEAN-Staatengemeinschaft ist der dynamische Bestimmungsfaktor regionaler Kooperation in Ostasien. Sie dominiert Institutionen wie das ASEAN Regional Forum (ARF), die ASEAN+3 und den Ostasiengipfel. (GIGA)

 3. Die Erfindung des „traditionellen Vaters“

  Julia Nentwich

  2006-07-01

  Full Text Available In den meisten Diskussionen zum Thema ‚Vater‘ wird vom „traditionellen“ Vater gesprochen. Die Kritik, dass dabei nicht hinreichend geklärt wird, was damit jeweils gemeint ist und was sich hinter diesen Vorstellungen verbirgt, ist für Barbara Drinck Ausgangspunkt, verschiedene Vaterdiskurse zu analysieren. Sie untersucht in beeindruckender Detailgenauigkeit die wichtigsten Vatertheorien und Vaterbilder auf der Grundlage von pädagogischen, psychologischen und soziologischen Beiträgen der letzten 250 Jahre.

 4. Die Sauerstoffversorgung der Retina bei Knochenfischen

  2001-01-01

  Das Vorkommen von über den Umgebungsdruck erhöhten Sauerstoffpartialdrucken in Geweben ist im Tierreich nur von der Schwimmblase und dem Auge von Knochenfischen bekannt. Die physiologischen Mechanismen dieser Sauerstoffkonzentrierung wurden an der Schwimmblase insbesondere des Aals intensiv untersucht, entsprechende Untersuchungen zu den Vorgängen im Auge der Knochenfische fehlen jedoch. In dieser Arbeit wurde daher eine Methode etabliert, mit der die Sauerstoffkonzentrierung im Auge der Kno...

 5. Is killing no worse than letting die?

  Nesbitt, W

  1995-01-01

  Those who wish to refute the view that it is worse to kill than to let die sometimes produce examples of cases in which an agent lets someone die but would be generally agreed to be no less reprehensible than if he had killed. It is argued that the examples produced typically possess a feature which makes their use in this context illegitimate, and that when modified to remove this feature, they provide support for the view which they were designed to undermine.

 6. Killing and letting die: hidden value assumptions.

  Atkinson, G

  1983-01-01

  In this paper I argue for several related theses: first, that the distinction between killing and letting die, as it is drawn by ordinary persons in ordinary contexts, is more complex than is generally understood; second, that the key feature of this complexity lies in the presence of a hidden normative component in what appears to be a straightforwardly descriptive distinction; and, third, that this complexity renders the killing/letting die distinction an inadequate and hazardous guide for moral reasoning.

 7. Understanding Dying Patients and Their Families

  Librach, S.L.; Talbot, Yves

  1991-01-01

  Caring for dying patients and their families presents unique opportunities and challenges for the family physician. The family FIRO model provides a simple way of assessing families and providing appropriate, individualized care. This article outlines the model, discusses the care of dying patients and their families from the FIRO perspective, and provides a guideline for the family physician. A framework is suggested for teaching residents to support families. PMID:21228989

 8. Experimental investigations of hexagonal crimping die failure

  Veera kumar M

  2016-06-01

  Full Text Available This paper deals with the hexagonal crimping die failure of high carbon high chromium steel material. The failure modes were initially revealed and identified by the visual examination. Then the chemical analysis and metallographic examination havebeen carried at different positions of the failure die surface using scanning electron microscope (SEM. The microstructure evaluation reveals that failure occurs due to undissolved austenitic structure resulting in improper transition duringheat treatment.

 9. Lipidsenker bei Hypertonie - Was besagt die Evidenz?

  Marte T

  2004-01-01

  Full Text Available Die Koexistenz von Risikofaktoren für atherosklerotische Prozesse, wie Hypertonie und Hypercholesterinämie, hat einen multiplikativen Effekt auf das Risiko kardiovaskulärer Ereignisse. Bislang wurden relativ wenige spezifische Daten zur Frage der Lipidintervention bei Hypertoniepatienten veröffentlicht. Post-hoc-Subgruppenanalysen der großen randomisierten kontrollierten Studien mit Statinen in der Primär- und Sekundärprävention lassen schließen, daß der relative kardiovaskuläre Benefit einer lipidsenkenden Behandlung bei normotensiven und hypertensiven Patientenpopulationen ähnlich ist. Dem Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT-LLT war es nicht möglich, einen Einfluß einer Statintherapie auf die Gesamtmortalität einer hypertensiven Kohorte zu zeigen. Die schlechte Compliance im Statin-Arm und eine hohe Rate an Statin-Einnahme in der "Kontrollgruppe" waren für dieses negative Ergebnis verantwortlich. Das Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial – Lipid Lowering Arm (ASCOT-LLA untersuchte den Effekt der cholesterinreduzierenden Therapie in der Prävention atherosklerotischer Ereignisse bei Hypertonikern mit Gesamtcholesterinkonzentrationen von 250 mg/dl. Hier war ein Benefit ersichtlich, die absolute Risikoreduktion für diese Patientenpopulation war jedoch gering. Bezüglich der Frage, ob Antihypertensiva einen klinisch signifikanten Effekt auf die Blutfette haben, sind einige Studien durchgeführt worden. Die verfügbaren Daten zeigen aber nur einen marginalen Effekt. Zusammengefaßt sollte die Statintherapie bei gleichzeitig vorhandener Hypertonie vornehmlich in der Sekundärprävention ein integraler Bestandteil der Behandlung sein. In der Primärprävention hingegen sollte die Entscheidung bezüglich Statintherapie vom individuellen Gesamtrisiko abhängig gemacht werden.

 10. Die ethnopolitische Situation im multinationalen Kasachstan

  Kadyrshanow, Rustem

  1996-01-01

  'Kasachstan ist wie andere sozialistische Länder in das Stadium der Transformation seines wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Systems eingetreten. In diesem postkommunistischen Land mit seiner ausgeprägten Völkervielfalt kommt den interethnischen Beziehungen, die mit wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und anderen sozialen Beziehungen eng verflochten sind, eine außerordentlich große Bedeutung zu. Deswegen enthält die Analyse der ethnopolitischen Situation in Kasachstan...

 11. Die Rolle der kommerziellen Akteure im Snowboardsport

  2012-01-01

  Im Snowboardsport spielen kommerzielle Akteure für die informelle Organisation und das Funktionieren der Sportart eine bedeutende Rolle. Der Sport wird meist unabhängig von Vereinen und Verbänden in lokalen Gruppen von Gleichgesinnten betrieben und besitzt im Gegensatz zu klassischen Sportarten eine alternative Organisationsstruktur. Die kommerziellen Akteure springen in diese Lücke und versuchen mit Wettbewerben, Showevents und Snowparks Treffpunkte und Inhalt für Szeneanhänger zu kreieren. ...

 12. Eksistensialisme: ’n Vals sleutel vir die prediking

  V. E. d’Asssonville

  1967-06-01

  Full Text Available Die spanning tussen Jesus aan die een kant en die skrifgeleerdes en fariseërs aan die ander kant, het op 'n sekere dag op so 'n botsing uitgeloop dat Hy binne ’n paar minute ses keer Sy verdoemende ‘wee julle’ oor hulle uitgeroep het. Dit was nogal op ’n keer toe Jesus saam met hulle aan 'n eettafel was en ons lees dit in Luk. 11. Maar die toppunt na die ‘wee julle’ oor die geveinsdheid, die skynheiligheid, die ondraaglik laste wat op arme mense gelê word, die liefdeloosheid, ens., is die uitroep van wee oor die valse prediking.

 13. Die graad van werkbetrokkenheid: 'n Bipolere kontinuum?

  G. Roodt

  1994-06-01

  Full Text Available The degree of work involvement: a bipolar continuum? In a motivational approach towards the degree of work involvement work alienation and work involvement were conceptualized as extreme poles of a continuum. Some theorists even suggested that the continuum should be extended towards extreme work involvement. This study empirically investigated the possibility to conceptualize the degree of work involvement as a bipolar continuum. Results of this study show that low work involvement is an indicator of work alienation and that high work involvement is an indicator of workaholism and type A behaviour. Further proof of a bipolar continuum resulted from a confirmatory factor analysis on the work involvement questionnaire, because some items loaded negatively and others positively on the same factor. Opsomming In 'n motiveringsbenadering tot die graad van werkbetrokkenheid is werkvervreemding en -betrokkenheid as uiterste pole van 'n kontinuum gekonsepsualiseer. Sommige teoretici het selfs gesuggereer dat die kontinuum in die rigting van ekstreme werkbetrokkenheid uitgebrei moet word. Hierdie studie het die moontlikheid om die graad van werkbetrokkenheid as 'n bipolere kontinuum te konsepsualiseer, empirics ondersoek. Resultate van hierdie studie dui daarop dat lae werkbetrokkenheid 'n aanduider van werkvervreemding is en dat hoe werkbetrokkenheid 'n aanduider van werkbeheptheid en tipe A-gedrag is. Verdere stawing vir 'n bipolere kontinuum word deur 'n bevestigende faktorontleding op die werkbetrokkenheidvraelys verskaf, omdat sommige items negatief en ander positief op dieselfde faktor laai.

 14. Die hoogs-onversadigde vetsure: fisiologiese rol en kliniese moontlikhede

  Haag, M.; M. Coetzee

  2006-01-01

  Vetsure speel ’n uiters belangrike rol in die fisiologie van die mens. Afgesien daarvan dat vetsure in gestoorde trigliseriede gebruik word vir energieverskaffing, word vetsure vanaf dieetlipiede in plasma vervoer en ingebou in verskeie sellulêre strukture. Die vetsuurprofiel van selmembraanfosfolipiede is bepalend by die funksie van die selmembraan daarin dat dit vloeibaarheid, reseptorfunksie en ook die tipe eikosanoïede wat daaruit gesintetiseer kan word, beïnvloed. Vetsure lewer ve...

 15. Weltweite Migration und die Schließungstendenzen westlicher Industriegesellschaften

  Bös, Mathias

  1995-01-01

  "Die Errichtung von Migrationsbarrieren und die Ethnisierung von Gesellschaften sind oft subkutan ablaufende gesellschaftliche Immunisierungsversuche. Es sind Prozesse, die ihren eigentlichen Entstehungsgrund nicht eliminieren, sondern die die seit der Aufklärung vom Westen ausgehenden Prozesse zunehmender Globalisierung und Fragmentierung eher verstärken. Blickt man auf die Interaktion zwischen Nationalstaaten und deren Interaktion mit globalen Systemen, so zeigt sich eine Zunahme der strukt...

 16. Die Evolution des Universums. Eine Geschichte der Kosmologie.

  Hiller, H.

  This volume covers in an elementary course a historical overview on cosmology ranging from the ancient aspects up to big bang theory and the concepts of inflationary universe and grand unified theories. Contents: 1. Auf dem Wege zur Wissenschaft. 2. Die neue Kosmologie. 3. Die Struktur des Weltalls. 4. Dramatik im Weltall. 5. Die endliche Welt. 6. Die Evolution des frühen Universums. 7. Die Zukunft. 8. Die neue Teleologie. 9. Das Leben.

 17. 'n Lewe met die vaders Oor Carl Borchardt as student van die vroee kerk

  J.H. Ie Roux

  1995-09-01

  Full Text Available A life with the fathers Carl Borchardt's views on the early church This article focuses on Carl Borchardt's contribution to the study of the early church. Especially one aspect of his historical endeavours is highlighted: the close link between the Bible and church history. He illustrated how the early church lived from the Bible and how patristic theology was shaped fundamentally by the Bible. Because he was so wellequiped for the study of the early church Borchardt succeeded highlighting the beauty of patristic exegesis and opening up new ways� of understanding our religious past. Dit was in Julie 1968 dat ek Carl Borchardt vir die eerste keer ontmoet het. Professor Ben Marais was die semester weg en Borchardt moes die middeleeue en die reformasie aan ons doseer. Hy was inderdaad 'n uitstekende keuse. Pas twee jaar gelede het hy in Leiden by die befaamde Bakhuizen van den Brink gepromoveer. Sy proefskrif, Hilary of Poitier's role in the Arian struggle, was van so 'n gehalte dat dit in die reeks, Kerkhistorische Studien, opgeneem is. Borchardt was 'n uitnemende plaasvervanger vir Ben 1-farais. So ver ek egter kan onthou, was dosent Borchardt 'n bietjie skugter en manuskripgebonde, maar tog was daar iets in sy Iesings wat my na al die jare nog bybly: 'n deeglike kennis van en 'n vaardigheid met primere en sekondere bronne van die middeleeue en die reformasie. Nou nog onthou ek van die bronne wat hy met die oog op 'n Lutherstudie vermeld het. Drie jaar later was ons saam kollegas aan die Universiteit van Suid-Afrika. Borchardt was in aIle opsigte my senior, maar tog was hy 'n besondere kollega. Tydens daardie goeie Unisajare was ons dosentegetalle klein en gevolglik het ek Borchardt op 'n besondere manier leer ken. Talle gesprekke oor die kerkgeskiedenis het in sy kantoor of by die teekan plaasgevind. Toe hy in 1975 Unisa se diens verlaat en hom by die Universiteit van Pretoria aangesluit het, was dit 'n droewige dag. Vir my was dit egter 'n

 18. Skynbaar ‘onmoontlike’ kunsvorme: Strijdom van der Merwe se aardkuns in die konteks van die Suid-Afrikaanse kunsmark

  Jean le Clus-Theron

  2012-11-01

  Full Text Available Hierdie artikel bied ’n ondersoek na die werk van Strijdom van der Merwe, die gedagte van aardkuns en die kunstenaarsboek in die konteks van die historiese en eietydse kunsmark. Die stelling dat ‘indien iets kuns genoem kan word, kan dit ook verkoop word’ word gebruik as vertrekpunt – ook in die geval van kunsvorme wat skynbaar ‘onmoontlik’ is om te verkoop, soos aardkuns. Hierdie artikel besin oor die werk van Strijdom van der Merwe, die bekendste Suid Afrikaanse aardkunstenaar, binne die ietwat ongewone konteks (vir aardkuns van die Suid-Afrikaanse kunsmark. Hy is ’n suksesvolle voltydse aardkunstenaar; nogal ’n uitsonderlike verskynsel binne die Suid-Afrikaanse kunsomgewing. Aardkuns is allerweë in die 1960s beskou as ’n ‘onmoontlike’ kunsvorm om te verkoop, en hierdie artikel ondersoek die geldigheid van hierdie stelling vir vandag. Die navorsingsmetode van die artikel is semi-gestruktureerde onderhoude en ’n literatuurstudie. My argument is, met verwysing na Van der Merwe se werk, dat die stelling ‘indien iets kuns genoem kan word, dit verkoopbaar is’ waar mag wees, maar met die moontlike voorbehoud van ‘verkoopbaar – op die een of ander manier’.

 19. Living until we die: reflections on the dying person's spiritual agenda.

  Anderson, Herbert

  2006-03-01

  The spiritual agenda for the dying presumes a willingness to face the reality of imminent death. It also depends on support from caregivers who will encourage whatever agency is possible for the one who is dying. The spiritual practices that will enhance agency for the dying include remembering, thanking, relinquishing, waiting, and trusting. The absence of abandonment and the dependable presence of caregivers are essential to create communities and relationships in which hope can be found and sustained.

 20. Die integrasie van humoristiese tekste in die opleiding van taalonderwysstudente binne 'n konstruktivistiese paradigma

  Estelle Kruger

  2011-08-01

  Full Text Available Die artikel beskryf ’n gevallestudie waarin humoristiese tekste in die onderrig van Afrikaans aan onderwysstudente geïntegreer is. Die betrokke navorsingsprogram is gebaseer op 'n onderrigprogram wat binne 'n konstruktivistiese paradigma ontwerp en aangebied is. Ná 'n literatuuroorsig van bestaande navorsing wat die aanwending van humor in onderrigsituasies regverdig, word die navorsingsmetode binne 'n kwalitatiewe raamwerk bespreek. Verskillende fases van die onderrigprogram geniet aandag, aangevul deur voorbeelde van onderrigmateriaal en -vrae om die leergebeure te fasiliteer. Laastens volg 'n bespreking van bevindinge wat uit die navorsingsprogram gespruit het, met spesifieke verwysing na die waarde van die skryf van limerieke en parodieë, asook webgebaseerde rolspeldebatte en virtuele kletskamers as deel van rekenaarondersteunde taalonderrig. Ter afronding word die deelnemende studente se refleksie en kommentaar op die onderrigprogram ook in aanmerking geneem. This article describes a case study in which humorous texts have formed part of the method of teaching Afrikaans course for education students. This particular research focuses on a teaching programme conceptualised and executed within a constructivist paradigm. A literature review of research on the use of humour in teaching purposes is followed by a description of the qualitative methodology used. Specific examples of the educational material used in the different phases of the teaching programme and the questions posed to facilitate the learning process are then provided. This is followed by a discussion of the results of the research programme, focusing on the value of writing limericks and parodies, as well as on web-based role-play and chatrooms forming part of computer-assisted language teaching. The article ends with reflection and commentary by the education students who participated in the research programme.

 1. Eersteling - bakermat van die Suid-Afrikaanse goudmynbedryf.

  Tempelhoff, Johann W N

  1981-01-01

  • Opsomming: Die Eersteling-goudveld in Noord- Transvaal. is van besondere belang in die geskiedenis van die Suid-Afrikaanse goudmynbedryf want dis die plek waar goud vir die eerste keer op groot skaal in Suid-Afrika ontgin is nadat dit in 1871 deur die prospekteerder Edward Button ontdek is. In 1872 het Button na Groot-Brittanje gegaan en die Transvaal Gold Mining Co. Ltd. gestig. Deur aandele te verkoop, het hy genoeg kapitaal verkry om die moderne toerusting te koop wa...

 2. Die voorsienigheidsleer van Calvyn: Uit sy debatte

  Morné Diedericks

  2014-09-01

  Full Text Available Calvyn se leer van God se voorsienigheid is ongetwyfeld een van die mees kontroversiële onderwerpe van sy teologie. Dit word duidelik in al die debatte waarin Calvyn sy leer oor die voorsienigheid moes verdedig, byvoorbeeld teen Pighius, Bolsec, Bullinger en Castellio. Vyfhonderd jaar later word Calvyn weer in die openbaar oor sy voorsienigheidsleer aangeval deur ’n Suid-Afrikaanse teoloog, Adrio König. Calvyn se antwoord op Castellio in Die verborge voorsienigheid van God is duidelik nie deur König in ag geneem nie. In Calvyn se verdediging van sy voorsienigheidsleer verwerp hy nooit die soewereiniteit van God nie, maar gee ook nie vir God die skuld vir die kwaad nie – ’n beskuldiging wat Castellio en König teen Calvyn inbring. Die troos van God se voorsienigheid lê vir Calvyn juis daarin dat God alle dinge, ook teenspoed en verdrukking, deur sy verborge voorsienigheid beskik met die doel om sy kinders nader na Hom te lei. Calvin’s teaching on providence: From his debates. Calvin’s teaching on God’s providence is without doubt one of the most controversial subjects in his theology. This is clear in all the debates in which Calvin had to defend his teaching on providence, against, for example, Pighius, Bolsec, Bullinger and Castellio. Five hundred years later Calvin has again been publicly attacked on his teaching on providence by a South African theologian, Adrio König. König, however, did not consider Calvin’s response to Castellio in The secret providence of God. In Calvin’s defence of his teaching on providence he in no circumstances denies the sovereignty of God, but also does not give God the blame for any ills that might result – an accusation that Castellio and König levied against him. For Calvin, the consolation of God’s providence rests in the fact that God ordains all things, including adversity and affliction, through his secret providence for the purpose of leading his children closer to him.

 3. Die Berufung von Hermann Helmholtz an die Universität in Heidelberg

  Werner, Franz

  2011-01-01

  Aus Briefen und unveröffentlichten Dokumenten können wir die langen und schwierigen Verhandlungen rekonstruieren, die zu Helmholtz' Berufung an die Universität Heidelberg und später zu seiner Berufung nach Berlin führten. Bereits 1851 hoffte Helmholtz auf eine Heidelberger Berufung. Jedoch wurde aus diesen Plänen nichts, als sein Fürsprecher J. Henle 1852 Heidelberg verließ. Erst 1857 nahm die Regierung des Großherzogs von Baden wieder Berufungsverhandlungen mit Helmholtz auf. Es war ha...

 4. 'n Ondersoek na die potensiaal-bepaling van werknemers in die landbousektor.

  J. C. D. Augustyn

  1989-05-01

  Full Text Available An investigation into determining the potential of workers in the agricultural sector. Industrial Psychological principles and concepts are not being applied extensively in the agricultural sector. Against this background an attempt was made to scientifically identify potential and predict job performance amongst farm labourers. Using the PAQ method of job analysis, critical attributes were identified and a satisfactorily valid battery of tests was developed. The results of this study underlines the importance of the identification of the potential of farm labourers as a first step in the personnel management process. It also serves as a source of information that could be used by farmers for counselling purposes. Opsomming Wat die toepassing van Bedryfsielkundige beginsels en konsepte betref bestaan daar in die landboubedryf nog groot leemtes. Teen hierdie agtergrond is 'n poging aangewend om op 'n wetenskaplike wyse die potensiaal van plaasarbeiders te bepaal. Deur middel van die WOV-metode van posontleding is kritieke attribute by workers geidentifiseer en kon 'n toetsbattery met aanvaarbare geldigheid saamgestel word. Die resultate van die studie bevestig dat die identifisering van die potensiaal van plaaswerkers 'n noodsaaklike eerste stap in die personeelbestuursproses is. Dit kan ook met groot vrug as voorligtingshulpmiddel deur boere gebruik word.

 5. Kennisbasisse, gebruikspatrone en gebruikshindernisse ten opsigte van die riglyne vir die ontwikkeling en validering van personeelkeuringsprosedures

  M. Boolsen

  1996-06-01

  Full Text Available The guidelines for the validation and use of personnel selection procedures: knowledge, usage and obstacles. Selection is a key human resources function in any organization. Expected changes in South African Labour Law combined with the importance of advancing organizational efficiency lead in 1992 to the publication of the Guidelines on the Development and Validation of Personnel Selection Procedures. The study in question is aimed at a description of the current knowledge base, usage patterns and usage obstacles vis-a-vis the Guidelines of a specific group of human resource specialists in South Africa. Recommendation based on the research findings are made. Opsomming Keuring is 'n sleutel menslike hulpbronbestuursfunksie in enige onderneming. Verwagte veranderinge in Suid-Afrikaanse Arbeidswetgewing en die noodsaaklikheid van die bevordering van organisatoriese doeltreffendheid lei in 1992 tot die publikasie van die Riglyne vir die Ontwikkeling en Validering van Personeelkeuringsprosedures. Die onderhawige studie is gerig op 'n beskrywing van die heersende kennisbasisse, gebruikspatrone en gebruiks- hindernisse vis-a-vis die Riglyne by 'n spesifieke groep menslike hulpbronkundiges in Suid-Afrika. Aanbevelings word op grond van die bevindinge gemaak.

 6. Die Krise in Venezuela - Prüfstein für die UNASUR

  Hoffmann, Anne Marie; Mijares, Víctor M.

  2015-01-01

  Seit ihrer Gründung im Jahr 2008 setzt sich die südamerikanische Regionalorganisation UNASUR für Frieden, Menschenrechte und Demokratie auf dem Subkontinent ein. Es gelang der UNASUR, einige nationale wie regionale Konflikte zu entschärfen beziehungsweise zu lösen. Damit wurde die Erwartung geweckt, sie werde auch künftig südamerikanische Probleme souverän und autonom bewältigen. In der aktuellen venezolanischen Krise stößt die UNASUR jedoch an ihre Grenzen. Ihre Legitimität wird auf die Prob...

 7. Aantekeninge oor Die ryk van die rawe deur Jaco Fouché

  N. Kruger

  2003-08-01

  Full Text Available Notes on Jaco Fouché’s novel Die ryk van die rawe Jaco Fouché’s debut novel Die ryk van die rawe (The domain of the ravens has been widely acclaimed by critics. Their focus mainly fell on the intertextual relations of the novel with other literary texts, especially novels by Etienne Leroux. This article analyses Fouché’s novel against the backdrop of the (satirical picaresque tradition and the detective genre. The article focuses on two aspects: Fouché’s indebtedness to (postmodern art forms, particularly comics, graphics, television and cinema; and the interpretation of neo-existentialist philosophy.

 8. Die ontwerp van ’n digitale pedagogiese patroon vir die verbetering van leerders se mondelinge kommunikasievaardighede

  Carina Grobler

  2016-09-01

  Full Text Available Suid-Afrikaanse voorgraadse vreemdetaalstudente het meer geleenthede nodig om hulle mondelinge kommunikasievaardighede te oefen. Nie net lewer die akademiese literatuur ‘n pleidooi vir meer klem op mondelinge vaardighede nie (Delena-le Roux 2010, dit is ook een van die sentrale gevolgtrekkings uit ’n opname onder beginnerstudente wat Frans neem by die Potchefstroomkampus van die Noordwes-Universiteit (Suid-Afrika. Dit was dus noodsaaklik om 'n onderrig- en leerervaring te ontwerp wat daarop gemik is om beginnerstudente se mondelinge kommunikasievaardighede in Frans te verbeter. Laurillard (2012 se Gespreksraamwerk was die inspirasie vir die ontwerp van 'n digitale pedagogiese patroon (DPP wat bestaan uit konteks en pedagogiese beskrywers ten einde vreemdetaalleerders se mondelinge vaardighede te ontwikkel. Die Gespreksraamwerk analiseer formele leer en die struikelblokke met die gebruik van nuwe tegnologieë in leer. Die implementeringsproses van ‘n DPP vir die ontwikkeling van die mondelinge vaardighede van studente (in Frans het drie siklusse, elk met sy eie uitkomste, en drie groepe deelnemers – die kontrolegroep en twee eksperimentele groepe – behels. Die toetsing van die voorgestelde DPP het belangrike insigte gebied wat geïntegreer behoort te word in die ontwerp van toekomstige digitale pedagogiese patrone vir die spesifieke konteks: deelnemersgroepe behoort tot twee beperk te word; leerervarings wat uitgevoer word tydens die beperkte onderrigtyd van ʼn semester behoort verminder te word; daar moet verseker word dat elke stap van die leerervaring voldoen aan die vereistes van die Gespreksraamwerk. Studente-uitslae van die leerervarings in toekomstige studies behoort te onthul watter siklus die beste bydra tot die verbetering van mondelinge kommunikasievaardighede.

 9. Mit Webinaren die Bildung öffnen

  David Röthler

  2015-03-01

  Full Text Available David Röthler von WerdeDigital.at zeigt in seinem Beitrag die Vorteile und Einsatzmöglichkeiten von Webinaren auf. Dabei geht sein Beitrag davon aus, dass offen zugängliche Bildung – zumindest auf EU-Ebene – zu einem deklariert politischen Ziel erklärt worden ist. Offen zugängliche Bildung ist – zumindest auf EU-Ebene – zu einem politischen Ziel erklärt worden. Zentral in dieser Hinsicht ist die Mitteilung der EU-Kommission vom 25.9.2013: "Die Bildung öffnen: Innovatives Lehren und Lernen für alle mithilfe neuer Technologien und frei zugänglicher Lehr- und Lernmaterialien." In dieser Erklärung wird insbesondere auf MOOCs und OER eingegangen. Der Begriff MOOC (Massive Open Online Course beschreibt große, für alle zugängliche Onlinekurse. Unter OER (Open Educational Resources werden offene, frei kopier- und üblicherweise auch veränderbare Bildungsmaterialien verstanden. Im Detail wird in dieser Mitteilung die Förderung hochwertiger, innovativer Lehr- und Lernmethoden mithilfe neuer Technologien und digitaler Inhalte beschrieben. Es werden Maßnahmen für offenere Lernumgebungen vorgeschlagen, die Bildung verbessern und effizienter gestalten sollen: wie viele Vorhaben im Bereich der Bildungspolitik, soll auch durch offene Bildung ein Beitrag zur Erreichung der Europa-2020-Ziele geleistet werden: Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und des Wachstums in der EU durch besser ausgebildete Arbeitskräfte. Es wird aber nicht nur auf die wirtschaftlichen Ziele eingegangen. Auch die "Gerechtigkeitswirkung" des erweiterten Zugangs "für benachteiligten Gruppen" bei sinkenden Kosten durch den Einsatz offener Ressourcen und neuer Technologien findet Erwähnung. Voraussetzung dafür seien aber "nachhaltige Investitionen in Bildungsinfrastrukturen und Humanressourcen".

 10. 'n Ondersoek na die persoonlikheidseienskappe van inbelsentrumkonsultante

  Y. Moller

  2004-10-01

  Full Text Available An investigation into the personality traits of call centre consultants. Despite the fact that nearly all service organisations in South Africa use call centres to interact with clients, there is limited research detailing the factors that influence staff turnover. It was therefore decided to investigate the personality traits of call centre consultants who experience work satisfaction. This information could help organisations to maintain an effective approach in managing staff turnover. The Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ and Jackson Personality Research Form (PRF-E were applied to a sample of 103 persons. The results showed that there was not a unique personality profile in respect of work satisfaction. However, a self-assertive personality type was identified that is dissatisfied with the extent of work variety in call centres. Opsomming Nieteenstaande die feit dat byna elke diensleweringsinstansie in Suid-Afrika van inbelsentrums gebruik maak om met kliënte sake te doen, bestaan daar min navorsing oor die aspekte wat ’n rol speel in personeelomset. Daar is derhalwe besluit om die persoonlikheidseienskappe van inbelsentrumkonsultante wat werksbevrediging ervaar te ondersoek. Dié inligting sal organisasies in staat stel om ’n effektiewe benadering ten opsigte van personeelomset te volg. Die Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ en die Jackson Personality Research Form (PRF-E is op ’n steekproef van 103 persone toegepas. Die resultate toon dat daar nie ’n unieke persoonlikheidsprofiel geïdentifiseer kon word wat bepalend is van werksbevrediging nie. ’n Selfgeldende persoonlikheidstipe is wel geïdentifiseer wat ontevrede is met die mate van werksverskeidenheid in inbelsentrums.

 11. Die faktorstruktuur van Bass se veelfaktor- leierskapsvraelys in die Suid-Afrikaanse konteks

  C .P. Ackermann

  2000-06-01

  Full Text Available The factor structure of Bass's Multifactor Leadership Questionnaire in the South African context. The aim of the study was to determine whether the factor structure of Bass's Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ, as a measure of transformational leadership, could be replicated within the South African context. The MLQ was chosen not only because it promised to be a valid and reliable measuring instrument of the construct in question, but also due to the fact that there was an urgent need for such an instrument in the management of human resources within organisations undergoing transformation. The MLQ was administered to 406 subjects within the military context and was subjected to factor analysis and item analysis. The factor analysis yielded three factors, namely transformational leadership, transactional leadership and avoidance of leadership ("laissez faire" leadership. The reliabilities of the scales were determined by means of Cronbach's coefficient alpha, and yielded coefficients of 0,944, 0,736 and 0,803 respectively. The factor structure as conceptualised by Bass (1985 was largely confirmed in the present study. Opsomming Die doel van die studie was om vas te stel of die faktorstruktuur van die Veelfaktorleierskapsvraelys (MLQ van Bass, as maatstafvan transformasionele leierskap, in die Suid-Afrikaanse konteks gerepliseer kon word. Die MLQ is gekies omdat dit belofte inhou as n geldige en betroubare meetinstrument van die onderhawige konstruk, en ook weens die feit dat daar 'n dringende behoefte bestaan aan so n instrument vir gebruik in die bestuur van menslike hulpbronne in organisasies tydens verandering. Die MLQ is op 406 proefpersone binne militêre konteks toegepas, en aan n faktorontleding en n itemontleding onderwerp. Die faktorontleding het drie faktore opgelewer, te wete transformasionele leierskap, transaksionele leierskap en vermyding van leierskap ("laissez faire"-leierskap. Die betroubaarheid van die skale is bepaal

 12. Die plek en funksie van die Heidelbergse Kategismus in ’n omkeerstrategie in die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika

  Callie F.C. Coetzee

  2014-03-01

  Full Text Available Die herdenking van die 450 jarige bestaan van die Heidelbergse Kategismus (1563−2013 is ’n baie besondere geleentheid. Dit is ’n geleentheid om ons in die ryke erfenis van die 16de-eeuse Reformasie te verheug. Dit is ook ’n geleentheid om met die oog op die toekoms van kerkwees oor die relevansie, handhawing en belewing van hierdie erfenis te besin. Wat die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika betref, word hierdie besinning oor die plek en funksie van die Heidelbergse Kategismus (HK in besonder in hierdie artikel gedoen in die lig van die sogenaamde omkeerstrategie waarop die Algemene Sinode van 2012 besluit het. Deputate wat die volgende sinode moet adviseer, het onder andere die opdrag om ’n studie te doen ‘… van die suiwerheid en toepaslikheid van die leer wat op elke vlak verkondig word, asook hoe dit verder uitgebou kan word’. In die artikel word beredeneer dat die volgende sake in die besinning oor ’n omkeerstrategie vir ’n kerkgemeenskap in die reformatoriese tradisie aandag sal moet ontvang: Die wese van die kerk, kerk en belydenis en die belydenis as deel van die wese van die kerk. Wat die HK in besonder betref, word aandag gegee aan die unieke aard daarvan, die kategismusprediking en die apologetiese en missionale gerigtheid daarvan omdat dit ’n belangrike onderdeel van die werk van bogenoemde deputate vorm. Die artikel word afgesluit met enkele slotopmerkings en ‘aanbevelings’ dat opnuut oor die kategismusprediking besin word en dat die handhawing van die belydenis in enige omkeerstrategie ononderhandelbaar is.The place and function of the Heidelberg Catechism in a ‘turn-around’ strategy within the Reformed Churches in South Africa. The commemoration of the 450th year of the Heidelberg Catechism (1563−2013 is a special occasion worldwide. It is an opportunity to experience gratitude and joy for the rich heritage of the 16th-century Reformation. It is also an opportunity to reflect on maintaining and

 13. Temperature change and stress distribution analysis of die surface in Al-alloy die casting process and experimental study on die heat check

  Hu Xinping; Zhao Guoqun; Wu Bingyao

  2008-01-01

  The temperature change of the die surface in practical aluminum alloy die casting process was analyzed,and a 2D model was formulated on the basis of a deep concave round cavity without sliding core to analyze the stress distributions along the die surface in detail. Equipment was designed to test the thermal state of the die steel in different thermal loading conditions. The results of stress analysis showed that, the value of thermal stress (maximum 1.5 GPa) caused in the die filling and die spraying stages was larger than the mechanical stress (maximum 85 MPa)caused in the die locking stage. The results of the thermal check experiment showed that there were three stages of die dissolving, and that the stress distribution shown by the samples' cracking routine was close to the die surface stress analysis.

 14. Compassionate community networks: supporting home dying.

  Abel, Julian; Bowra, Jon; Walter, Tony; Howarth, Glennys

  2011-09-01

  How may communities be mobilised to help someone dying at home? This conceptual article outlines the thinking behind an innovative compassionate community project being developed at Weston-super-Mare, UK. In this project, a health professional mentors the dying person and their carer to identify and match: (a) the tasks that need to be done and (b) the members of their social network who might help with these tasks. Network members may subsequently join a local volunteer force to assist others who are network poor. Performing practical tasks may be more acceptable to some family, friends and neighbours than having to engage in a conversation about dying, and provides a familiarity with dying that is often lacking in modern societies, so in this model, behavioural change precedes attitudinal change. The scheme rejects a service delivery model of care in favour of a community development model, but differs from community development schemes in which the mentor is a volunteer rather than a health professional, and also from those approaches that strive to build community capacity before any one individual dying person is helped. The pros and cons of each approach are discussed. There is a need for evaluation of this and similar schemes, and for basic research into naturally occurring resource mobilisation at the end of life.

 15. Das Urheberrecht prallt auf die remix generation

  Christian Berger

  2011-03-01

  Full Text Available LehrerInnen sind ehrenhafte Menschen, die sich bemühen, keine Rechtsverstöße zu machen. Allerdings macht das geltende Urheberrecht dies sehr schwer. Die nächste Generation hat da ohnehin schon eine ganz andere Praxis. Eigentlich beginnt es oftmals ganz harmlos und mensch selbst hat dabei weder böse Hintergedanken noch kommerzielle Interessen. Eine Lehrerin möchte ein Arbeitsblatt herstellen. Schnell mal ins Internet und ein geeignetes Foto zur Illustration suchen. Download öffnen und … naja, eigentlich könnte ich da doch schnell noch eine Kleinigkeit dazu ergänzen, dann würde das optimal passen. Gesagt, getan. Im Bildbearbeitungsprogramm ist die Sache in fünf Minuten erledigt. Reinkopieren ins Arbeitsblatt. Fertig. Morgen noch in der Schule ausdrucken und kopieren. Den SchülerInnen gefällt das und sie sind motiviert, das Blatt auszufüllen. Die Lehrerin hat allerdings eine Rechtsverletzung begangen und wäre dafür auch gerichtlich verfolgbar.

 16. Weibliche Perversion und die Verleugnung des Phallus

  Monika Gsell

  2003-11-01

  Full Text Available Genauso wie Aggression und Gewalt bis heute fast ausschließlich als spezifisch männliches Phänomen behandelt werden, wurde im klinischen Kontext auch die sexuelle Perversion lange Zeit als Pathologie verstanden, von der ausschließlich Männer betroffen sind. Welldons Studie öffnet uns den Blick für die spezifisch weiblichen Formen von Perversion. Der augenfälligste Unterschied zwischen der weiblichen und der männlichen Perversion liegt in der Richtung des aggressiven Impulses: Während der Mann die Aggression nach außen wendet, wendet die Frau sie gegen den eigenen Körper – und dessen Produkte, die Kinder. Konkret: Frauen hungern sich zu Tode, fügen sich selbst Verletzungen zu oder suchen sich dazu gewalttätige Partner, lassen sich schwängern, um den Fötus (als Teil ihrer selbst abzutreiben, oder behandeln ihre geborenen Kinder genau so wie ihren Körper: als leblosen, entmenschlichten Gegenstand. Weshalb das so ist, vermag uns Welldon leider nicht überzeugend zu erklären.

 17. Professionalisme met verwysing na die posisie van bedryfsielkunde en die bedryfsielkundige in Suid-Afrika

  A. van der Merwe

  1981-11-01

  Full Text Available Industrial Psychology, as a relatively new but fast-growing science is evaluated on the basis of six criteria for a profession. Results in this regard indicate that for a number of years the discipline has been in the process of evolving into a full-fledged profession and that this process has made advancement along the professional continuum. Further investigations regarding the professional training, the statutory organising of Industrial Psychology as well as a professional code and association for Industrial Psychology are needed in order to fully consolidate the professional status of the discipline.OpsommingBedryfsielkunde, as relatief jong maar snelgroeiende wetenskap, word aan die hand van ses kriteria vir 'n professie evalueer. Resultate in hierdie verband dui in die algemeen daarop dat die vakgebied alreeds vir 'n aantal jare in 'n oorgangsfase tot ‘n volwaardige professie is en dat daar in hierdie proses reeds ver op die professionele kontinuum gevorder is. Verdere onder-soeke ten opsigte van professionele opleiding, die statutêre organisering van Bedryfsielkunde asook 'n professionele kode en vereniging vir die Bedryfsielkunde word bepleit ten einde die professionele posisie van die vakgebied volledig te konsolideer.

 18. Die Geburt des Kosmos aus dem Nichts die Theorie des inflationären Universums

  Guth, Alan

  2002-01-01

  Selten wird die Wissenschaft über Nacht so stark revolutioniert wie die Kosmologie durch Alan Guths Entdeckung der inflationären Theorie des Universums. Noch seltener gelingt es dem Urheber einer solchen Revolution, eine derart verständliche und einprägsame Darstellung von einer der aufregendsten Epochen in der modernen Kosmologie zu geben. Sogar Kenner werden Neues lernen.

 19. Is God (inkonsekwent? Heerskappy, oorweging en aanspreeklikheid in die Dawidsgeskiedenis in die boeke van Samuel

  Jaap L. Helberg

  2014-02-01

  Full Text Available As ’n eenheid openbaar die Samuelboeke die aanspreeklikheid van mense in hulle verhouding tot mekaar en tot God. Hierdie artikel ondersoek die vraag na God se konsekwentheid wat ook die vraag impliseer of alles onder sy heerskappy plaasvind. Die bevinding is dat alles onder God se allesoorkoepelende, vrymagtige en persoonlike heerskappy gebeur. Vir die beperkte menslike oorweging is dit geheel en al onpeilbaar anders. Dit is nie ’n nuutskepping oor sy Woord wat die lig bring nie, maar die nuutontdekking in sy Woord. Hy laat reg en geregtigheid geld, maar in ’n nog sterker mate ook sy genade. Uiteindelik is sy konsekwentheid – ‘die dwaasheid van die kruis’ – ten volle geopenbaar in die verwagte Messias, Jesus Christus. In die huidige stukkende werklikheid oefen God ook sy heerskappy uit deur persone wat hulle eie agendas het, selfs bose agendas. So laat Hy gelowiges tot selfontdekking, berou en bekering oor hulle sonde kom. Hulle leef met kinderlike vertroue op God en volgens die groot gebod van die liefde.The books of Samuel as a unity reveal the accountability of people in their relations to each other and to God. This article explores the issue of God’s consistency, including the question whether everything happens under his reign. The finding is that everything happens under his all-embracing, all-powerful and personal sovereignty, which is unfathomable by the limited human deliberation. It is not a new creation about his Word which brings the light, but the new discovery in his Word. He asserts justice, and to an even greater extent, his grace. His consistency – ‘the foolishness of the cross’ – is ultimately fully revealed in the expected Messiah, Jesus Christ. In the present broken reality God also asserts his sovereignty through people who have their own agendas, even evil agendas. Thus, He brings believers to self-discovery, remorse and repentance from their sins. They live with childlike trust in God and according

 20. Expert Network for Die Casing Defect Analysis

  Jiadi WANG; Yongfeng JIANG; Chen LU; Wenjiang DING

  2003-01-01

  Due to the competition and high cost associated with die casting defects, it is urgent to adopt a rapid and effective method for defect analysis. In this research, a novel expert network approach was proposed to avoid some disadvantages of rulebased expert system. The main objective of the system is to assist die casting engineer in identifying defect, determining the probable causes of defect and proposing remedies to eliminate the defect. 14 common die casting defects could be identified quickly by expert system on the basis of their characteristics. BP neural network in combination with expert system was applied to map the complex relationship between causes and defects, and further explained the cause determination process.Cause determination gives due consideration to practical process conditions. Finally, corrective measures were recommended to eliminate the defect and implemented in the sequence of difficulty.

 1. Killing, letting die and moral perception.

  Gillett, Grant

  1994-10-01

  There are a number of arguments that purport to show, in general terms, that there is no difference between killing and letting die. These are used to justify active euthanasia on the basis of the reasons given for allowing patients to die. I argue that the general and abstract arguments fail to take account of the complex and particular situations which are found in the care of those with terminal illness. When in such situations, there are perceptions and intuitions available that do not easily find propositional form but lead most of those whose practice is in the care of the dying to resist active euthanasia. I make a plea for their intuitions to be heeded above the sterile voice of abstract premises and arguments by examining the completeness of the outline form of the pro-euthanasia argument. In doing so, I make use of Nussbaum's discussion of moral perception and general claims to be found in the literature of moral particularism.

 2. Acts and omissions, killing and letting die.

  Gillon, R

  1986-01-11

  Gillon asks what, if any, moral importance resides in the distinction between killing and letting die in the context of medical care. He considers and rejects the acts and omissions doctrine, which claims that actions (killing) resulting in some undesirable end are in general morally worse than failures to act (allowing to die) that have the same result. He also refutes the argument that the moral distinction between killing and letting die is one of harming versus benefitting, and that a physician has a responsibility not to harm (kill) a patient but no duty to help (keep alive). Gillon concludes by discussing the moral claims upon which the Roman Catholic rejection of the acts and omissions doctrine is based, which are the subjects of his next British Medical Journal article on medical ethics.

 3. Enter the imperceptible: Reading Die Antwoord

  Sonja Smit

  2015-12-01

  Full Text Available Die Antwoord (The Answer, a Zef-rap outfit from South Africa, have been criticised for their appropriation of cultural signifiers in their lyrics and the images which come to fore in their music videos. This paper investigates how the band uses culture as a “found object” and albeit problematically, subverts static conceptions regarding South African life. I read Die Antwoord’s performance as an embrace of simulation (via Jean Baudrillard which destabilises myths regarding authenticity. Die Antwoord’s lack of authenticity is investigated in relation to hip hop as well as the creation of a Zef counter-culture. Drawing specifically from “Fatty Boom Boom”, the analysis centres on how the band satirises exoticised myths surrounding South African life.

 4. Die Evaluering van 'n Ontwikkelings Program in Fasilitering vir studente in die Gedragswetenskappe

  S. Rotmann

  2002-09-01

  Full Text Available The evaluation of a development programme in facilitation for students in the behavourial sciences. The aim of this research was to evaluate a development programme in facilitation for students in the behavioural sciences. Facilitation was conceptualised from the person-centred approach and the human potential model. Atwo-group design with pre-, post-, and post-post-measurement was used to evaluate the programme. Opsomming Die doelstelling van hierdie navorsing was om ’n ontwikkelings-program in fasilitering vir studente in die gedragswetenskappe te evalueer. Fasilitering is gekonseptualiseer vanuit die persoongesentreerde benadering en die menslikepotensiaal beweging. ’n Tweegroepontwerp met voor-, na-, en na-nameting is om die program te evalueer.

 5. Johannes die doper (II: Sy prediking en Doop.

  W. J. Snyman

  1959-03-01

  Full Text Available In die vorige artikel is getrag om belyning te gee aan hierdie groot gestalte aan die wending van die eeue, deur Christus genoem die grootste van alle mensekinders. In wat volg word dieselfde gedoen met betrekking tot sy optrede.

 6. Christelike Hoër onderwys en die Natuurwetenskappe

  J. S. van der Merwe

  1938-03-01

  Full Text Available Dit is van belang dat met hierdie mylpaal in die geskiedenis van die P.U.K. vir C.H.O. teruggeblik word op die ontwikkelingsgang van die natuurwetenskappe aan genoemde inrigting en verantwoording in verband met toekomsideale gedoen word.

 7. Teilansicht der Universitätssternwarte Wien: Die Wiener Sternwarte

  Kerschbaum, Franz

  2005-01-01

  Die Detailansicht zeigt den Eingangsbereich mit seinem großen Glasdach. Süden ist rechts. Unter dm Glasdach befindet sich die große Treppe, über die man in die eigentliche Sternwarte gelangt. Das Foto wurde vom weinhauser Kirchturm aufgenommen. Fotograf: Prof. Franz Kerschbaum

 8. Die Kurden und der Islamische Staat

  Küper-Büsch, Sabine

  2015-01-01

  Teil VIII unserer Serie zum “Islamischen Staat”: "Blogforum 'Kalifat des Terrors: Interdisziplinäre Perspektiven auf den Islamischen Staat". Die Kurden feiern in diesen Tagen den Sieg über den Islamischen Staat in Kobane. Die Hauptstadt des Distrikts Ain al-Arab im Gouvernement Aleppo in Syrien liegt nahe der syrisch-türkischen Grenze. Seit Anfang 2014 ist Ain al-Arab Zentrum eines der drei selbstverwalteten Kantone Rojavas. Diese Kantone stehen unter der Kontrolle der kurdischen “Partei ...

 9. Die Vegetation junger Ackerbrachen in Mitteldeutschland

  Krumbiegel, Anselm; Klotz, Stefan; Otte, Volker

  2015-01-01

  In der vorliegenden Arbeit werden die Ergebnisse von vegetationskundlich-floristischen Erhebungen auf 120 Bracheäckern in Mitteldeutschland vorgestellt. Auf den fast ausschließlich selbstbegrünten Flächen konnten fünf klassische Ackerunkrautgesellschaften in mehr oder minder typischer Ausprägung nachgewiesen werden: (Euphorbia-Melandrietum, Aphano-Matricarietum, Teesdalio-Arnoseridetum, Caucalido-Scandicetum, Rorippo-Chenopodietum). Auf mehreren Flächen ließen sich die Pflanzenbestände ledigl...

 10. Ambiguities in 'killing' and 'letting die'.

  Atkinson, G M

  1983-05-01

  In a recent article Carla Kary (1980) attempts to show that there can be a significant moral difference between instances of killing and letting die. I shall maintain in Section I that Kary's argument is somewhat weakened by her failure to note an important ambiguity in the notion of killing a person. I shall also argue in Section II that a similar ambiguity affects the notion of letting someone die, and that failure to note this latter ambiguity also weakens the position developed by Robert Coburn (1980) with regard to defective newborns.

 11. HELOISA ODER DIE SEHNSUCHT NACH FREUNDSCHAFT

  Niggli, Ursula

  2008-01-01

  Unter dem Aspekt von Freundschaft wird die mehrmaligen Rollenwechsel einschließende Liaison zwischen Abaelard und Heloisa umrisshaft in ihrem Verlauf und ihrer Entwick-lung nachgezeichnet. Das Herzstück meiner Deutung thematisiert die Verführung Heloisas, ihre absolute (reine) Liebe und ihr Freundschaftsbegehren. Nicht weniger ausführlich gehe ich andererseits auf drei mögliche Gründe für Abaelards Unvermögen Heloisa gegenüber ein, und zwar in der Absicht, seine Liebe für...

 12. Die Anwesenheit des abwesenden schmerzlich zu machen…

  Kostakeva Maria

  2003-01-01

  Full Text Available (nemački Adriana Hölzskys Bühnenwerk Tragödie - unsichtbarer Raum (1997, das kennt keine Handlung, keinen Gesang unf keine Bühnenfiguren, kann als ein radikales Experiment, eine eigenartige Metaoper bezeichnet werden. Anstelle der echten Darsteller werden Klang-Figuren und -Requisiten, Gefühle, Gesten und Gebärde erzeugt. Das Vorhaben der Komponistin war "die Komplexität und Ausdruckskraft einer Oper ohne Semantik auszuprobieren". Das Werk erscheint als eine Totalität von heterogenen Schichten ab, in welcher Zeiten und Räume, Reales und Phantastisches, Poetisches und Surrealistisches verschmelzen.

 13. ’n Veralgemening van lokaal samehangendheid in die Topologie

  H. J. K. Ohlhoff

  1982-03-01

  Full Text Available Die doel van hierdie artikel is om ’n aanvaarbare veralgemening van lokaal samehangendheid in die Topologie te gee. Dit word gedoen deur mci behulp van die begrip “E-samehangende ruimte” (kyk Preuss, lokaal E-samehangende ruimtes te definieer. Bekende resultate oor lokaal samehangende ruimtes word veralgemeen en in die besonder word aangetoon dat die klas van alle lokaal E-samehangende ruimtes ’n bikoreflektiewe onderkategorie van Top vorm. ’n Verskeidenheid voorbeelde is beskikbaar, maar daar word veral aandag gegee aan lokaal E-samehangende ruimtes teen die agtergrond van die skeidingsaksiomas.

 14. Opportunities and challenges of Chinese die-casting market

  2004-01-01

  The present status and perspectives of Chinese die-casting market were commented. In 2003, the total output of die castings in the whole country was 708 000 tons, in which the outputs of Al-alloy, Zn-alloy, Mg-alloy, Cu-alloy die castings were 474 600 tons, 222 000 tons, 5 800 tons, 5 600 tons, respectively, each accounted for 67%, 31.35%, 0.85%,0.8% of the total. The annual sale volume of die-casting machines was approximately 1 800. And the gross output value of dies approached RMB 38 billion, in which die-casting dies accounted for about 10%. In the die-casting industry of the entire country, the foreign capital enterprises, public-run enterprises, township and village enterprises, private enterprises accounted for over 80% of the total die-casting enterprises. Super huge die-casting groups are forming.

 15. Post-traumatic syringomyelia; Die posttraumatische Syringomyelie

  Freund, M.; Sartor, K. [Universitaetsklinikum Heidelberg (Germany). Abt. Neuroradiologie; Aschoff, A. [Universitaetsklinikum Heidelberg (Germany). Neurochirurgische Klinik; Spahn, B. [Universitaetsklinikum Heidelberg (Germany). Abt. Orthopaedie 2

  1999-12-01

  The improvement of preclinical emergency medicine, better surgical and conservative therapies, and the development of intensive care units and specialized centers have improved the survival rate for patients with serious spinal cord injuries. Therefore, more sequelae of chronic spinal cord injuries such as post-traumatic spinal cord cavitations also occur. The first such case was described by Bastian in 1867. Generally, these cavitations were diagnosed from 2 months up to 32 years after the trauma. The overall prevalence of post-traumatic syringomyelia (PTS) is not known; however, with the increasing use of magnetic resonance imaging (MRI), its diagnosis has increased, ranging from 2.3% of paraplegic and tetraplegic patients in 1976 and 3.2% in 1985, to nearly 50% in a selected group of patients in 1991 and 1993. In 1995, a 4.45% incidence was reported. In our clinic we are currently treating 440 cases of syringomyelia, 140 of which are PTS. Several observations suggest more than one potential mechanism for the evolution of a post-traumatic cyst or PTS. Various factors, such as hemorrhage or, in particular, ischemia within the spinal cord, blockage of the cerebrosinal fluid (CSF) pathways around the cord or localized meningeal fibrosis either alone or in combination with other factors, may be involved. Clinically, sensory disturbances, loss of motor function, pain, and modification of the deep tendon reflexes are observed in most patients. On MRI, PTS is seen as a longitudinal, cystic cavity within the spinal cord, giving a hypointense signal on T{sub 1}-weighted images and a hyperintense signal on T{sub 2}-weighted images. For treatment planning it is mandatory to identify the lower and upper end of the PTS on the MRI. (orig.) [German] Aufgrund der verbesserten medizinischen Versorgung schwer Rueckenmarkverletzter hat die Zahl der (Langzeit-) Ueberlebenden erheblich zugenommen. Allerdings koennen Spaetkomplikationen auftreten, die zu einer deutlichen Zunahme der

 16. Die wirtschaftliche Entwicklung im Inland: Expansion bleibt robust

  2016-01-01

  Die deutsche Konjunktur blieb im ersten Halbjahr aufwärts gerichtet. Die Zunahme des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) entsprach aufs Jahr hochgerechnet in etwa dem Wachstum des gesamtwirtschaftlichen Produktionspotenzials. Allerdings wechselten im zweiten Quartal die Triebkräfte der Konjunktur von der inländischen Verwendung zum Außenbeitrag. Letzterer verbesserte sich aber aufgrund rückläufiger Einfuhren, während die Ausfuhren etwas langsamer expandierten. Getragen wird die Expansion wesen...

 17. Qualitative Methoden in Europa. Die Vielfalt der Sozialforschung

  2005-01-01

  Der Aufsatz bietet eine Einführung in die FQS-Schwerpunktausgabe über qualitative Methoden in Europa. Er schildert die besondere Situation der qualitativen Forschung in diesem Raum, die durch Vielfalt und Einheit geprägt ist. Vielfalt, denn die verschiedenen geistigen Traditionen und institutionellen Strukturen der Sozialwissenschaft, die den Hintergrund der qualitativen Forschung bilden, unterscheiden sich zwischen den einzelnen Ländern beträchtlich. Vielfalt verweist auf eine Reihe von selb...

 18. Science fiction (SF - wat is eintlik aan die gang?

  D. W. Venter

  2000-05-01

  Full Text Available ’n Paar jaar gelede was daar ’n uitstalling in die Everard Read Galery in Johannesburg. Dit was ’n versameling kunswerke in die vorm van hologramme en apparaat wat ’n mens die geleentheid gegee het om rekenaargeskepte “skynwerklikhede” of “virtual realities” te ervaar. Die uitstaller was Don Searll en hy het die uitstalling “Haptics” genoem.

 19. Ausgestaltung und Aushandlung : die Analyse der Forschungssituation als Erkenntnisinstrument

  2008-01-01

  'Der Beitrag plädiert für eine reflexive Hermeneutik, die die Subjekt- und Situationsabhängigkeit von Forschung in der Rekonstruktion als Erkenntnisgewinn nutzt. Reflexivität bedeutet in diesem Kontext, dass die Ausgestaltung der Forschungssituation selbst ein wichtiges Datum der Fallstruktur darstellt und zentrales Moment der Fallrekonstruktion ist. Zudem fließt die bereits vorgängige Überprüfung der Bedingungen und Hindernisse der eigenen Erkenntnis in die Analyse des Forschungsgegenstandes...

 20. Qualitative Methoden in Europa. Die Vielfalt der Sozialforschung

  Knoblauch, Hubert; Flick, Uwe; Maeder, Christoph

  2005-01-01

  Der Aufsatz bietet eine Einführung in die FQS-Schwerpunktausgabe über qualitative Methoden in Europa. Er schildert die besondere Situation der qualitativen Forschung in diesem Raum, die durch Vielfalt und Einheit geprägt ist. Vielfalt, denn die verschiedenen geistigen Traditionen und institutionellen Strukturen der Sozialwissenschaft, die den Hintergrund der qualitativen Forschung bilden, unterscheiden sich zwischen den einzelnen Ländern beträchtlich. Vielfalt verweist auf eine Reihe von selb...

 1. Evaluering van ’n aantal restourasiemetodes na die beheer van die houtagtige uitheemse indringer Acacia mearnsii

  Editorial Office

  2002-09-01

  Full Text Available Die indringing en verdigting van uitheemse houtagtige spesies is ’n wesenlike probleem in suidelike Afrika. Dit veroorsaak die vermindering van beskikbare weiveld, uitputting van ondergrondse waterbronne en het ’n negatiewe effek op die volhoubaarheid van die natuurlike hulpbronne tot gevolg.

 2. Deformation properties of pharmaceutical excipients determined using an in-die and out-die method.

  Ilić, Ilija; Govedarica, Biljana; Šibanc, Rok; Dreu, Rok; Srčič, Stane

  2013-03-25

  This study investigated deformation mechanisms of some commonly used pharmaceutical fillers, such as microcrystalline cellulose, lactose, dicalcium phosphate, isomalt and cornstarch, using a combination of the in-die and out-die method with the Heckel and Walker models. The tableting mixtures contained of 98.5% (w/w) filler, the rest consisted of dry binder and an antiadhesive agent. Our results showed that plasticity and elasticity may be considered independent deformation properties as highly plastic materials (microcrystalline cellulose, cornstarch) also exhibited high elasticity. Particular emphasis was placed on explaining the differences observed between the in-die and out-die method-comparison revealed that the differences are a consequence of the material's elastic properties. Larger error of in-die results can be expected for more elastic materials, and thus in-die Heckel should be used with some considerations. In contrast, the Walker model was found to be more robust and smaller differences were observed between the two methods. We consider the most correct results to have been obtained by the out-die approach, which excludes the elastic properties of the material evaluated. An excellent correlation between elastic determination at the single-particle level and multiple-particle scale was demonstrated, suggesting a great potential of nanoscale determination of a material's mechanical properties for better elucidation of deformation mechanisms.

 3. Die casting die deflections: Prediction and attenuation. Final report, July 1, 1995--September 30, 1997

  Miller, R.A.; Ahuett-Garza, H.; Choudhury, A.K.; Dedhia, S.

  1998-05-01

  This report summarizes two years of research intended to develop methods to model and predict the deflection patterns in die casting dies. No comprehensive analysis of this type had previously been completed. The die casting process is complex and involves numerous mechanical and thermal phenomena that effect the mechanical behavior of the die. A critical activity in this work was sorting out and evaluating the relative contributions of the various mechanisms to die deflections. This evaluation was accomplished through a series of simple engineering analyses based primarily on the order of magnitude of the influence of each load considered on die deflections. A modeling approach incorporating commercially available finite element analysis software was developed and tested. The model evolved by testing simple models against more comprehensive models and against the limited experimental data that is available. The development of the modeling approach lead to consideration of the die casting machine in more detail than was originally anticipated. The machine is critical and cannot be ignored. A simplified model described as a spring/platen model was developed to account for the machine platens, tie bars, and toggles. The characteristics of this model are described and predictions based on this model are compared against full machine models and measured deflections of machine platens. Details of the modeling approach and the various case studies are provided in the report and in several publications that have resulted from the work.

 4. Die Umstrukturierung des Ingenieurberufs und die Mobilisierung der Frauen als Ressource im Systemwettstreit

  Petra Behrens

  2005-11-01

  Full Text Available Karin Zachmann geht in ihrer Habilitationsschrift, die Ansätze der Technik- und der Geschlechtergeschichte sowie der neueren DDR-Forschung aufgreift, den Auseinandersetzungen zwischen technischer und politischer Elite um einen grundlegenden Umbau des Ingenieurberufs in der SBZ/DDR nach. Sie untersucht für den Zeitraum von 1945 bis zum 1971 erfolgten Machtwechsel von Ulbricht zu Honecker, wie die politische Elite ihren Anspruch auf eine umfassende Verfügbarkeit technischen Wissens geltend machte und welche Auswirkungen dieses auf das berufliche Selbstverständnis der technischen Experten hatte. Dabei stehen die Feminisierungsprozesse und die Verschiebungen in der geschlechtlichen Codierung des Ingenieurberufs, die mit einer verstärkten Mobilisierung von Frauen für technische Berufe einhergingen, im Zentrum. Die auf einer breiten Quellengrundlage basierende Studie gibt nicht nur Aufschluss über die Frage nach den Handlungsspielräumen der technischen Experten in der DDR, sondern stellt zudem einen wichtigen Beitrag zur „Dekonstruktion der staatssozialistischen Geschlechterordnung“ dar.

 5. Die ontwerp van 'n werkmonstertoets vir die keuring van swart elektrisienambagmanhelpers

  J. B. Worfaardt

  1985-11-01

  Full Text Available A work sample test, the Cable Joints Test, which could serve as a selection instrument for Black electrician aides in the mining industry was designed and applied with a rating scale as criterion. The predictors were scores on two testings with the work sample, an improvement score, Dudec and related job experience. A validation study (N=53 yielded low reliability coefficients and no significant correlation between predictors and criterion, but a cross validation (N=62 had shown that a combination of the second test score and Dudec combined could predict work performance. However, the multiple correlations (0,40 to 0,52 were low and the variance explained inadequate to be of any practical value in a selection battery.Opsomming'n Werkmonstertoets, die Kabellastoets, wat kan dien as keuringinstrument vir Swart elektrisiënambagmanhelpers in die mynbouindustrie is ontwerp en toegepas met 'n beoordeling- skaal as kriterium. Die voorspellers was tellings op twee toetsings met die werkmonster, 'n verbeteringtelling, Dudec en verwante werkervaring. 'n Valideringstudie (N=53 het lae betroubaarheidskoëffisiënte en geen betekenisvolle korrelasies tussen voorspellers en kriterium opgelewer nie, maar 'n kruisvalidering (N=62 het aangetoon dat 'n kombinasie van die tweede toetstelling en Dudec werkverrigting kan voorspel. Die meervoudige korrelasies (0,40 tot 0,52 was egter laag en die variansie wat verklaar word onvoldoende om van enige praktiese waarde in 'n keuringbattery te wees.

 6. Die interne konsekwentheid en konstrukgeldigheid van die persoonlike orientasievraelys vir 'n groep universiteitstudente

  W. J. Fouche

  2000-06-01

  Full Text Available The internal consistency and construct validity of the POI for a group of university students. The aim of this research was to establish the internal consistency and construct validity of the POI for a group of university students. The study population was selected by means of an availability sample and consisted of university students. Alpha coefficients varying between 0,24 and 0,75 were obtained. From the results it is evident that the POI can only be accepted as internally consistent concerning certain scales. It seems that the POI has a reasonable degree of construct validity. Opsomming Die doelstelling van hierdie navorsing was om die interne konsekwentheid en konstrukgeldigheid van die Persoonlike Orientasievraelys (POI vir n groep universiteitstudente te bepaal. Die ondersoekgroep is deur middel van beskikbaarheidsteekproefverkry en het bestaan uit universiteitstudente. Alfa-koeffisiente wat wissel tussen 0,24 en 0,75 is verkry Uit die resultate blyk dit dat die POI slegs ten opsigte van sekere skale as intern konsekwent aanvaar kan word. Dit blyk verder dat die POI oor n redelike mate van konstrukgeldigheid beskik.

 7. Die bantering van daar-interferensie in die Duits van Afrikaansmoedertaliges

  Emerencia C. Steyn

  2013-02-01

  Full Text Available A comparison of sentence constructions in the soundtracks (simulcast of some television programmes indicates a general lack of a German equivalent for the multiple use of the A.frikaans daar. This naturally results in interference in the usage of German by A.frikaans speaking students, as they are inclined to construct their German sentences in accordance with the A.frikaans equivalents. This problem is mainly illustrated in either the erroneous use of a da or an inappropriate es gibt. Various exercises are submitted, aimed at obviating such errors of interference which are mainly noticeable in the spoken ·language. Soos blyk uit 'n vergelyking van segslryses in die parallelle klankbane van enkele televisieprogramme, het die veelvuldige gebruik van die Afrikaanse woord daar gewoonlik geen ekwivalensie in Duits nie. Dit lei maklik tot interferensie in die Duits van Afrikaansmoedertalige studente, omdat hulle daartoe neig om hul Duitse sinne soos die in A.frikaans te konstrueer. Hierdie probleem word hoofsaaklik in die foutiewe gebruik van da geopenbaar; soms egter ook in 'n misplaaste es gibt. Verskeie oefeninge word aan die hand gedoen om sulke interferensiefoute, wat vera! in m(mdelinge werk opduik, te bekamp.

 8. Die Lipase aus Rhizopus oryzae: Klonierung, Expression, Reinigung und Mutagenese eines industriell relevanten Enzyms für die Biokatalyse und die Strukturbestimmung

  Minning, Stefan

  1999-01-01

  Die Lipase aus Rhizopus oryzae (ROL) konnte in der Vergangenheit in E. coli erfolgreich in Form inaktiver Einschlußverbindungen exprimiert werden. Um daraus die aktive Lipase zu erhalten, musste diese durch eine teure und aufwendige Rückfaltungsprozedur renaturiert werden. Da die Hefe Pichia pastoris dafür bekannt ist, heterologe Proteine mit großen Ausbeuten zu exprimieren wurde sie zur Produktion der reifen ROL, sowie diverser Mutanten verwendet. Die Expression unter Kontrolle des methanol-...

 9. Die larvale Entwicklung von Chirocentrus dorab (Forsk.)

  Delsman, H.C.

  1922-01-01

  Wer sich mit dem Studium der Lebensweise indischer Fische befassen will, hat dabei den grossen Vorteil, sich beim Bestimmen der Species auf die zahlreichen Arbeiten BLEEKER’S stützen zu können, während ihm das Determinieren ganz besonders erleichtert wird durch das von dichotomischen Tabellen

 10. Aseptische Vitrifikation in die Praxis umsetzen

  Hiemer A

  2008-01-01

  Full Text Available Vitrifikation ist eine Methode des Tiefgefrierens, bei der Zellen in glasähnliche amorphe Strukturen ohne Kristallbildung umgewandelt werden. Dies wird erzielt durch die Kombination von hohen Konzentrationen an Kryoprotektiva und sehr hohen Abkühlraten. In den vergangenen Jahren konnten Überlebensraten von Embryonen bis zu 80 % und Schwangerschaftsraten von fast 30 % mit dem Transfer von vitrifizierten und wiederaufgetauten Embryonen im Zygotenstadium, den verschiedenen Teilungsstadien sowie dem Morula- und Blastozystenstadium erreicht werden. Auch über Geburten gesunder Kinder wurde vielfach berichtet. Bis heute besteht trotzdem ein nur geringes Interesse an dieser Technik. Ein Grund dafür ist sicherlich die Abneigung vieler IVF-Zentren, Embryonen hohen Konzentrationen von Kryoprotektiva auszusetzen, verbunden mit der Lagerung solch tiefgefrorener Embryonen unter nicht-sterilen Bedingungen. Das Ziel des ersten Teils dieses Artikels ist es zu analysieren, ob solche Ängste gerechtfertigt sind, da neuerdings das Tiefgefrieren und Lagern von Gameten und Embryonen unter aseptischen Bedingungen möglich geworden ist. Im zweiten Abschnitt werden Ergebnisse (Auftauraten, Schwangerschafts- und Baby-Take-Home-Raten nach Vitrifikation von Embryonen vorgestellt und Probleme, die mit der Vitrifikation von Blastozysten auftreten können, diskutiert.

 11. Die Arten der Brenthiden Gattung Calodromus

  Heller, K.M.

  1910-01-01

  Der Catalogus Coleopterorum von GEMMINGER und HAROLD (IX, p. 2703, Monachii 1872) und auch der bereits erschienene, von H. VON SCHÖNFELDT bearbeitete Teil (Pars VII) des Coleopterorum Catalogus, Berlin 1910, so wie die von demselben Autor bearbeiteten Genera Insectorum: Brenthidae 1908, führen zwei

 12. Fear, Sovereignty, and the Right to Die

  Jennifer J. Hardes

  2013-01-01

  Full Text Available This paper addresses the “right to die” through the lens of Derrida’s The Beast and the Sovereign, Volume One. Specifically focusing on the case of Tony Nicklinson v. Ministry of Justice, 2012, the essay posits two things. First, Derrida’s insight helps us understand how a “fear of death” is a fundamental performative feature of sovereignty politics. Second, in order to maintain its performative role, sovereignty must perpetuate the belief that “man is wolf to man.” I argue that, in right-to-die cases, this has the effect of precluding compassionate reasons for taking the life of another. Thus, I posit that these two points, in part, explain how right-to-die cases fail on appeal. All is not lost, however, as this essay advances Derrida’s position that these performative workings of sovereignty, which currently preclude the right to die, are entirely deconstructable. As such, exploring how right-to-die cases are articulated in law permits a deconstruction of sovereignty politics and allows us to open up other ways of thinking about the relation between sovereignty, life, death, and our relationships with “others”.

 13. Where is God in My Dying?

  Moestrup, Lene; Hvidt, Niels Christian

  2016-01-01

  Despite increased focus on the role of spiritual care in palliative care, there is limited knowledge about spirituality / religiosity among dying patients in secularized cultures such as Denmark. This study aims through semi-structured interviews with Danish hospice patients and participant...

 14. Casting Characteristics of Aluminum Die Casting Alloys

  Makhlouf M. Makhlouf; Diran Apelian

  2002-02-05

  The research program investigates the casting characteristics of selected aluminum die casting alloys. Specifically, the alloys' tendencies towards die soldering and sludge formation, and the alloys' fluidity and machinability are evaluated. It was found that: When the Fe and Mn contents of the alloy are low; caution has to be taken against possible die soldering. When the alloy has a high sludge factor, particularly a high level of Fe, measures must be taken to prevent the formation of large hardspots. For this kind of alloy, the Fe content should be kept at its lowest allowable level and the Mn content should be at its highest possible level. If there are problems in die filling, measures other than changing the alloy chemistry need to be considered first. In terms of alloy chemistry, the elements that form high temperature compounds must be kept at their lowest allowable levels. The alloys should not have machining problems when appropriate machining techniques and machining parameters are used.

 15. A moral dilemma: killing and letting die.

  Johnson, K

  Most health care professionals believe that there is a clear difference between killing and letting die, i.e. between active and passive euthanasia. Philosophers, however, have repeatedly attacked the moral validity of their argument. This article explores various related issues and theoretical approaches to the distinction between acts and omissions.

 16. Aluminum extrusion with a deformable die

  Assaad, W.

  2010-01-01

  Aluminum extrusion process is one of metal forming processes. In aluminum extrusion, a work-piece (billet) is pressed through a die with an opening that closely resembles a desired shape of a profile. By this process, long profiles with an enormous variety of cross-sections can be produced to

 17. Mold Die Making. 439-322/324.

  Yunke, P.; And Others

  Each unit in this curriculum guide on mold die making contains an introduction, objectives, materials required, lessons, space for notes, figures, and diagrams. There are 10 units in this guide: (1) introduction to Electrical Discharge Machining (EDM); (2) EDM principles; (3) the single pulse; (4) EDM safety; (5) electrode material; (6) electrode…

 18. Factoren die de insuline gevoeligheid beinvloeden

  Numan, Witte

  1980-01-01

  Volgens de gegevens uit de literatuur die in hoofdstuk 1 worden besproken, is glucose de belangrijkste prikkel voor de insuline afgifte. Na orale toediening van glucose worden hogere insuline spiegels gevonden dan na het toedienen van glucose intraverneus. Het gastric inhibitory polypeptide is van d

 19. Die Elektronische Bibliothek der UB Groningen

  Klugkist, A.C.

  1998-01-01

  Am 19. November 1997 wurde in der Universitätsbibliothek der Rijksuniversiteit Groningen (Niederlande) (RUG) die Elektronische Bibliothek (EB) eröffnet. Mit über 130 Rechnern werden den Studenten und Mitarbeitern der Universität während 77 Stunden pro Woche (über alle Wochentage verteilt) elektronis

 20. Die Arten der Brenthiden Gattung Calodromus

  Heller, K.M.

  1910-01-01

  Der Catalogus Coleopterorum von GEMMINGER und HAROLD (IX, p. 2703, Monachii 1872) und auch der bereits erschienene, von H. VON SCHÖNFELDT bearbeitete Teil (Pars VII) des Coleopterorum Catalogus, Berlin 1910, so wie die von demselben Autor bearbeiteten Genera Insectorum: Brenthidae 1908, führen zwei

 1. Reproduce and die! Why aging? Part II

  Schuiling, GA

  2005-01-01

  Whilst in part I of this diptych on aging the question why aging exists at all is discussed; this part deals with the question which mechanisms underly aging and, ultimately, dying. It appears that aging is not just an active process as such - although all kinds of internal (e.g., oxigen-free radica

 2. Expectation and Variation with a Virtual Die

  Watson, Jane; English, Lyn

  2015-01-01

  By the time students reach the middle years they have experienced many chance activities based on dice. Common among these are rolling one die to explore the relationship of frequency and theoretical probability, and rolling two dice and summing the outcomes to consider their probabilities. Although dice may be considered overused by some, the…

 3. Continuing Education on Dying and Death.

  Chodil, Judith J.; Dulaney, Peggy E.

  1984-01-01

  "Dying and Death in Critical Care Practice" was a one-day continuing education offering designed for registered nurses who practiced in settings such as emergency rooms, intensive care units, coronary care units, and operating rooms. The workshop was part of a continuing education curriculum in critical care nursing. (SSH)

 4. Weltall im Wandel. Die neue Astronomie.

  Elsässer, H.

  Contents: Alte und neue Astronomie. Die Sterne des Milchstraßensystems. Sternentstehung und interstellare Materie. Unser Sonnensystem und seine Geschichte. Interplanetarer Staub. Vom Sterben der Sterne. Arbeitsmittel der optischen Astronomie. Ein neues Zentrum astronomischer Forschung. Galaxien. Ursprung und Entwicklung des Weltalls.

 5. Die Elektronische Bibliothek der UB Groningen

  Klugkist, A.C.

  1998-01-01

  Am 19. November 1997 wurde in der Universitätsbibliothek der Rijksuniversiteit Groningen (Niederlande) (RUG) die Elektronische Bibliothek (EB) eröffnet. Mit über 130 Rechnern werden den Studenten und Mitarbeitern der Universität während 77 Stunden pro Woche (über alle Wochentage verteilt)

 6. [Companionship for women dying of AIDS].

  Gerlach, E

  1999-01-01

  This report reflects the experience of accompanying HIV-infected women during the process of dying using their curriculi vitae as examples of different modes of dealing with fatal illness. The text contains paintings of past and contemporary art concerning death and eros and poetry as a form of therapy.

 7. Eine Organisation im Kampf gegen die Osteoporose: Die International Osteoporosis Foundation (IOF

  Dimai H-P

  2000-01-01

  Full Text Available Einem Bericht der Europäischen Kommission zufolge wird sich die Anzahl osteoporosebedingter Schenkelhalsfrakturen in den 15 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union in den nächsten 50 Jahren von derzeit etwa 414.000/Jahr auf über 900.000/Jahr vervielfachen. Vor dem Hintergrund dieser dynamischen Entwicklung wuchs das Bedürfnis, die zahlreichen, auf internationaler Ebene sich entwickelnden Organisationen, Vereinigungen und Gesellschaften, deren Aktivitäten dem Kampf gegen die Osteoporose gewidmet sind, in einer übergeordneten Institution zusammenzufassen, um solcherart die Effektivität und Effizienz dieser Aktivitäten steigern zu können. In diesem Sinne wurde 1998 die International Osteoporosis Foundation (IOF durch den Zusammenschluß zweier Gesellschaften, nämlich der European Foundation of Osteoporosis (EFFO und der International Federation of Societies on Skeletal Diseases (IFSSD, gegründet. Obwohl die IOF bereits zur Geburtsstunde 74 Mitgliedsgesellschaften aus 46 Staaten umfaßte, wuchs die Organisation in nur 2 Jahren ihres Bestehens auf gegenwärtig 106 Mitgliedsgesellschaften aus 60 Staaten an. Die Kernstruktur der Organisation besteht aus dem Präsidium und dem "Board" (dem eigentlichen Entscheidungsträger, aus einem Komitee wissenschaftlicher Beiräte (Committee of Scientific Advisors, einem Komitee Nationaler Gesellschaften (Committee of National Societies und einem Komitee industrieller Unternehmungen (Committee of Corporate Advisors. Eines der wesentlichsten Unternehmensziele der IOF ist es, das Bewußtsein und das Wissen um die Krankheit Osteoporose sowohl unter den im Gesundheitswesen Tätigen als auch unter der übrigen Bevölkerung zu fördern. Deklariertes visionäres Ziel der IOF ist eine Welt ohne osteoporotische Frakturen.

 8. Die faktorstruktuur van die 19 veld-belangstellings-vraelys en Holland se struktuur van belangstellings

  G. P. de Bruin

  1995-06-01

  Full Text Available The 19 Field Interest Inventory (19FII has been used for the assessment of the interests of white South Africans for more than twenty years. This inventory gives a detailed but uneconomical description of a person's interests in terms of 19 fields. A further shortcoming is that the inventory is not based on any specific theory. Holland offers a theoretically sound and more economical description of interests in terms of six fields. A factor analysis of the 19 fields of the 19FII was undertaken to determine to what extent the factors would correspond with Holland's fields. Three Holland fields received strong support, whilst the remaining three received tentative support. The discrepancies may be ascribed to the restricted nature of the sample, namely prospective white male university students. Opsomming Die 19 Veld-belangstellingsvraelys (19VBV word al vir langer as twintig jaar gebruik vir die taksering van blanke Suid-Afrikaners se beroepsbelangstellings. Hierdie vraelys bied 'n gedetailleerde, maar onekonomiese beskrywing van 'n persoon se belangstellings in terme van 19 velde. Hierdie vraelys is ook nie op enige onderliggende teoretiese rasionaal gebaseer nie. Hierteenoor bied Holland 'n teoreties verantwoorde en meer ekonomiese beskrywing van belangstellings in terme van ses velde. 'n Faktorontleding is op 'n datastel wat aan die hand van die 19VBV verkry is uitgevoer om te sien tot watter mate die faktore sal ooreenstem met Holland se velde. Sterk bevestiging vir drie van Holland se velde is gevind/ terwyl die ander drie velde tentatiewe ondersteuning verkry het. Die afwykings kan moontlik aan die geselekteerde aard van die steekproef, naamlik voornemende blanke manlike universiteitstudente, toegeskryf word.

 9. Vorbereitung auf die Familienbildung mit donogener Insemination - die Bedeutung edukativer Gruppenseminare

  Thorn P

  2006-01-01

  Full Text Available Der edukative Anteil von Beratung wird häufig vernachlässigt. Dieser Artikel berichtet über einen edukativen Gruppenansatz für die Vorbereitung von Patienten, die eine donogene Insemination in Deutschland beabsichtigen oder bereits in Behandlung sind. Die Struktur, der Ablauf und der Inhalt dieser Gruppenseminare sowie eine Zusammenfassung zweier Studien werden beschrieben. Diese Studien weisen auf, daß der edukative Ansatz und das Gruppensetting empfohlen werden können, um Selbstsicherheit im Umgang mit der donogenen Insemination und der Aufklärung von Kindern und Nahestehenden zu erlangen.

 10. Wie LCC-Management die Produktionstechnik und die Instandhaltung verändert

  Zick, Manfred

  Die zunehmende Komplexität von Produktionsanlagen und deren steigende Investitionssummen erfordern eine intensive Nutzung und überschaubare Folgekosten, zum Beispiel in der Instandhaltung. Um diese Ziele beim Investitionsvorgang von Anlagen effizienter als in der Vergangenheit zu gestalten sind Organisationsverfahren wie Life Cycle Cost Management (LCC-Management) bzw. Total Cost of Ownership (TCO) sinnvoll. Dieser Beitrag zeigt, wie Hersteller und Betreiber bis heute mit diesen Verfahren die Auslegung und das Betriebsverhalten von Anlagen entwickeln, deren reduzierten Instandhaltungsaufwand prognostizieren und die Leistungen zum Vorteil beider Vertragspartner steigern.

 11. Die Kunst des Intavolierens: Gebundenheit und Freiheit

  Ring, Johannes

  2003-12-01

  Full Text Available A big part of 16th century keyboard repertory was intabulated vocal music; arrangements of motets, sets of masses and chansons. Marcant and sometimes little known examples show the different functions of intabulations: repertoire for the organists (liturgical function, music of delight and pedagogical functions. As a part of Ars Organistum intabulations were the basis of professional musical studies, learning to improvise organ music and to compose music. Masters like H. Scheidemann, the both Gabrielis, J. de Lublin, P. Philips, the both Cabezóns, some English and French anonym composers demonstrate that intabulations are much more than keyboard reductions - artful arrangements with their own life and character on the way to artful paraphrases. The intentions of the composers / arrangers in connection with the possibilities of the keyboard instruments definite the character and the step of transforming a vocal set in a (new piece of keyboard music.

  [de] Ein großer Teil des Musikrepertoires für Tasteninstrumente im 16. Jahrhundert bestand aus intavolierter Vokalmusik - Bearbeitungen von Motetten, Messsätzen und Chansons. Markante und teilweise wenig bekannte Beispiele zeigen verschiedene Funktionen der Intavolierungen. Zu nennen sind das Organistenrepertoire (liturgisches Umfeld, die Musik zur Erbauung und Unterhaltung und die pädagogische Funktion. Als Bestandteil der Ars Organistum waren Intavolierungen wichtig um professionell das Improvisieren von Musik und das Komponieren zu erlernen. Exemplarisch dokumentieren besonders H. Scheidemann, die beiden Gabrielis, J. de Lublin, P. Philips, die beiden Cabezóns und einige anonyme Komponisten aus England und Frankreich, dass ihre Kunst des Intavolierens weit über den Übertragungsmodus hinausgeht, bis hin zum virtuosen Arrangement und zur kunstvollen Paraphrase. Die Intentionen der Komponisten in Verbindung mit den Möglichkeiten der Tasteninstrumente pr

 12. Die Thrombolysetherapie des ST-Streckenhebungsinfarktes 2002

  Huber K

  2002-01-01

  Full Text Available Einleitung: Die medikamentöse Reperfusion thrombotisch verschlossener Koronargefäße mittels Fibrinolysetherapie ist ubiquitär rasch verfügbar und daher nach wie vor die wichtigste Behandlungsmöglichkeit des akuten ST-Streckenhebungsmyokardinfarktes (ST-Elevation Myocardial Infacrtion; STEMI. Die Fibrinolysetherapie wurde in den vergangenen Jahren an spezialisierten Herzkatheterzentren weniger häufig durchgeführt, da bei entsprechender Organsation ("Door-to-balloon"-Zeit von unter 60-90 Minuten; erfahrener Untersucher, "High-volume"-Center mit der Akutintervention (Akut-PCI die höchsten Wiedereröffnungsraten (TIMI-Grad 3-Fluß in über 90 % und die geringsten 30-Tages-Mortalitätsergebnisse (4,5 % in prospektiven Studien erzielt werden können. In Österreich werden derzeit unter 15 % aller für eine Reperfusionstherapie in Frage kommenden Infarktpatienten einer Akut-PCI zugeführt. Verbesserungsmöglichkeiten der Fibrinolysetherapie: Je kürzer die Zeit zwischen Infarkt- und Therapiebeginn ("time is muscle"! und je fibrinspezifischer (raschere und qualitativ bessere Wiedereröffnung des Infarktgefäßes das verwendete Fibrinolytikum ist (von Vorteil sind hier t-PA, Alteplase und seine Mutanten r-PA, Reteplase, und TNK-tPA, Tenecteplase, desto geringer ist die Mortalitätsrate in klinischen Studien. r-PA weist eine längerer Halbwertzeit (Doppelbolusgabe möglich, aber eine geringere Fibrinspezifität als t-PA auf. Die spezifischen Veränderungen im TNK-tpA-Molekül (3 Punktmutationen haben zu einer längeren Halbwertzeit (dadurch als Einzelbolus applizierbar, einer höheren Fibrinspezifität und einer stärkeren Resistenz gegenüber dem natürlichen Hemmstoff PAI-1 von TNK-tPA gegenüber der Muttersubstanz geführt. Klinische Studien: t-PA (front-loaded = Neuhaus-Schema war bis vor kurzem der "Goldstandard" der Fibrinolysetherpie und hat sich in der GUSTO-1-Studie als deutlich wirksamer verglichen mit Streptokinase herausgestellt. In

 13. Der Einfluss von personeller Einkommensverteilung auf die „Great Depression“ und die „Great Recession“

  Stefan Trappl

  2015-12-01

  Full Text Available Der Einfluss gestiegener Einkommensungleichheit auf die „Great Depression“ und die „Great Recession“ wurde mehrfach postuliert (Galbraith 1954/2009; Eccles 1951; Rajan 2010; Stiglitz 2012; Piketty 2014. Konkrete empirische Arbeiten zum Zusammenhang zwischen Einkommensverteilung und dem Entstehen von Wirtschaftskrisen gibt es aber bislang wenige. Kumhof/Ranciere (2010 überprüften die von Rajan (2010 aufgestellte Hypothese, die einen entsprechenden Zusammenhang postuliert, mittels Modellrechnung. Bordo/Meissner (2012 und darauf aufbauend Gu/Huang (2014 verwendeten unterschiedliche Regressionsmodelle in Bezug auf einen entsprechenden Zusammenhang, ohne jedoch eindeutige Ergebnisse zu liefern. Die vorliegende Arbeit schließt an diese Arbeiten an, beschränkt die Untersuchung allerdings auf Staaten, für die Daten für die letzten hundert Jahre verfügbar sind, und untersucht zudem explizit die Zeiträume um die beiden größten Krisen der letzten hundert Jahre, die „Great Depression“ und die „Great Recession“. Die Auswertungen zeigen, dass die personelle Einkommensverteilung ein guter Prädiktor für die Kriseneintrittswahrscheinlichkeit ist.

 14. 1989 und die Folgen. Deutsche Gegenwartsgeschichte im Nachwendefilm

  Rolf G. Renner

  2010-01-01

  Full Text Available Schlöndorffs Filme Die verlorene Ehre der Katharina Blum und Die Stille nach dem Schuss spiegeln in signifikanter Weise einen Wandel des intellektuellen Diskurses über Politik in Deutschland nach 1945, zugleich konturieren sie ihn mit unterschiedlichen ästhetischen Mitteln. Die Verlorene Ehre der Katharina Blum rekonstruiert die ideologische Situation des Jahres 1968, in der Schlöndorff in enger Zusammenarbeit mit Böll eine markante Position bezieht, die Stille nach dem Schuss skizziert demgegenüber eine Bewusstseinslage, in der erstmals nach der Wende des Jahres 1989 die politischen und ideologischen Widersprüche innerhalb der früheren DDR und die Aufarbeitung der Stasivergangenheit offen thematisiert werden. Dabei beleuchtet Schlöndorff zugleich kritisch die eigene Haltung als westlicher Intellektueller gegenüber der DDR und im vereinigten Deutschland. Dagegen machen die neueren Filme Der Baader Meinhof Komplex und Die innere Sicherheit auf je unterschiedliche Weise die Neubewertung der Außerparlamentarischen Opposition und der Baader Meinhof Gruppe deutlich, die ebenfalls nach 1989 einsetzt. Dabei führt der Film von Eichinger und Edel zu einer Historisierung und ideologiekritischen Entheroisierung, seine Präsentation einer Phase der politischen Opposition in Deutschland wird mit Mitteln des action-Films entfaltet. Petzolds Film dagegen zeigt die Folgen dieser Bewegung in der für die „Berliner Schule" typischen Konzentration auf das Private.

 15. Die sin as narratiewe kode in “Die uur van die idiote” deur Abraham H. de Vries

  M.J. Prins

  2010-07-01

  Full Text Available The sentence as narrative code in “Die uur van die idiote” (“The hour of the idiots” by Abraham H. de Vries This article focuses on the following aspects of syntax in “Die uur van die idiote” by Abraham H. de Vries: word and phrase repetition, enumeration, omission (ellipsis, word order, rhythm, length and composition, and sound repetition. Through word and phrase repetition the ironic situation in which the characters find themselves is made relevant, as well as their frustration and mutual powerlessness. Enumeration also is an agent of irony, more specifically irony created by the contrast between material fullness and existential emptiness, as well as of the fact that the characters are consumer items inside a metaphorical prison in which there is a lack of humaneness. Through ellipsis the disillusionment of the central character is communicated, as well as the enigmatically uncertain relationship between him and his wife, contrasting with her conviction that love is still possible between them. It also demonstrates the objectification of the human being. Change in word order is connected to the paradigm of dehumanisation, but also indicates the conviction that existential liberation is after all possible. This also leads to a climax. Rhythm communicates the themes of irony and existential bewilderment. It also serves as an emotional code for the existential crisis of the characters. Sentence length and composition emphasise a disturbed relationship, existential imprisonment and the sometimes helpless cynicism of the central character. Through sound repetition the reader’s attention is focused on concepts that are important for the meaning of the story.

 16. Die invloed van grootgroeponderrig op die selfgereguleerde leer van tersiêre wiskundeleerders

  Annalie

  2013-04-01

  Full Text Available elfregulering is belangrik in die ontwikkeling van lewenslange leerders, veral by voordiensonderwysers wat op hul beurt modelleerders van selfregulering in hul eie klaskamers gaan wees. Onderrig op tersiêre vlak word grootliks gekenmerk deur tradisionele onderrigmetodes vanweë die groot groepe leerders betrokke. In hierdie studie is vasgestel of ’n bepaalde grootgroeponderrigstrategie ’n invloed het op lede van groot klasgroepe se selfregulering, al dan nie. ’n Kwantitatiewe voortoets-natoets-ontwerp is gebruik waarin die studiegewoontesveld van die Studie-Oriëntasievraelys in Wiskunde aan die begin en einde van die semester ingesluit is. In ’n tweede vraelys het leerders hul belewenis van die grootgroeponderrigstrategie volgens ’n vyfpunt-Likertskaal beoordeel en ’n oopeindevraag voltooi wat ingesluit is om moontlike addisionele verklarings te bied vir die resultate wat verkry is uit die geslote vrae van die vraelys oor grootgroeponderrig. Beskrywende statistiek is gebruik om die data te interpreteer. Uit die resultate blyk dit dat daar nie ’n verbetering in leerders se selfregulering was nie. By ontleding van die oopeindevraag het dit aan die lig gekom dat verskeie aspekte van selfregulering by leerders ontbreek, soos tydsbestuur en goeie studiegewoontes, asook die bereidwilligheid om meer as net die voorgeskrewe probleme te doen.The influence of a large group teaching strategy on the self-regulated learning of tertiary mathematics learners. Self-regulation is important in developing lifelong learners, especially in the case of pre-service teachers who will soon be models of self-regulation in their own classrooms. In many instances, teaching at tertiary level is characterised by traditional teaching methods in large classes. In this study a particular large group instructional strategy was examined to determine whether it had an influence on learners’ self-regulation. A quantitative pre-test post-test design was used which

 17. Die Welt als Puppenhaus. Die verzauberten Filme des Wes Anderson als Retrospektive im Kino Xenix

  Binotto, Johannes

  2012-01-01

  Nur gerade sieben Filme hat der Regisseur und Autor Wes Anderson bisher gemacht, damit aber ein einzigartiges Œuvre geschaffen. Das Xenix zeigt diese melancholischen und verspielten Kunstwerke, zusammen mit Filmen, die als Inspiration dienten.

 18. Application of laser additive manufacturing to produce dies for aluminium high pressure die casting

  Pereira, MFVT

  2012-07-01

  Full Text Available to significant time- and cost-saving during product or process developments. Based on these findings, a number of recommendations are made for users interested in the application of LAM to produce die cavities....

 19. FEM Analysis of Effect of Die Angle on Tube Inversion Forming Process under Conical Die

  Zhichao SUN; He YANG

  2003-01-01

  Tube inversion including free deformation under conical die is an advanced forming process for manufacturing complicated thin-walled parts with high strength/weight ratio, high efficiency, and good flexibility for size changing.However, the successful rea

 20. Die benutting van bestuurstalent met verwysing na die invloed van leierskapstyl en tydspan

  J. C. D. Augustyn

  1975-11-01

  Full Text Available A field and Laboratory study were conducted to determine the relationship between Leadership style, time-span of discretion and group performance. The results of this research support the prediction that situational variables such as time-span of discretion tend to moderate the relationship between Leadership style and group performance. Implications for future theory development, research and applications are discussed. Opsomming In 'n gekontroleerde laboratorium- en kontrolestudie is die verband tussen leierskapstyl en bestuursdoeltreffendheid onder verskillende tydspantoestande bepaal. Resultate toon aan dat beide leierskapstyl en tydspan 'n invloed uitoefen op bestuursdoeltreffendheid. Doeltreffendheid kan beskou word as 'n funksie van die aanpassing van basiese leierskapstyl by die betrokke situasie. Die gevolge wat hierdie bevindings vir verdere navorsing en bestuursontwikkeling mag inhou, word bespreek.

 1. Neue Einsichten in die Toxizität und die Speziation von Mangan

  Bernhard Michalke

  2014-03-01

  Full Text Available Mangan (Mn ist seit mittlerweile 175 Jahren als neurotoxische Substanz bekannt. Daher ist es im Lauf des letzten Jahrhunderts intensiv erforscht worden. Von vorläufigen Beschreibungen ausschließlich über Symptomen bei Mn-exponierten bzw. überexponierten Arbeitern sind die Forschungsarbeiten zu detaillierteren Untersuchungen der toxischen Mechanismen von Mn fortgeschritten. Zur Aufklärung dieser neurotoxischen Mechanismen wurde eine Reihe von Studien durchgeführt, die z. T. in Übersichtsartikeln zusammengefasst wurden (z. B. Yokel RA. Neuromol Med 2009;11(4:297–310; Aschner M et al. Toxicology Appl Pharmacol 2007;221(2:131–47; Michalke B et al. J Environ Monit 2007;9(7:650. Seit unserem letzten Übersichtsartikel zur Mn-Speziation aus dem Jahr 2007 (Michalke B et al. J Environ Monit 2007;9(7:650 ist die Mn-Forschung beträchtlich vorangetrieben worden, und es sind mehrere neue Forschungsartikel erschienen. In den letzten Jahren fächerte sich jedoch die Erforschung der Mn-Toxizität in verschiedene Felder auf, wobei sehr detaillierte und komplexe Studiendesigns angewendet wurden. Insbesondere die Mechanismen der Mn-induzierten Nervenschädigung auf zellulärer und molekularer Ebene wurden genauer untersucht. Diskutiert wurden dabei Wechselwirkungen zwischen Neurotransmittern und Enzymen, Wirkmechanismen auf DNA-Ebene und auch die Einbeziehung genetischer Einflüsse. Ein wichtiges Thema war auch die Beschreibung spezieller Mn-Spezies, um so zu ermitteln, welches Molekül Mn an der Zellmembran transportiert und welches für die Schädigung des neuronalen Gewebes verantwortlich ist. Auch andere spezielle Schwerpunkte wie epidemiologische Studien wurden zunehmend wichtiger: Die betreffenden Arbeiten befassten sich mit Umwelteinflüssen von Mn insbesondere auf die Prävalenz der Parkinson-Krankheit sowie die Möglichkeit, Follow-up-Studien zur lebenslangen Exposition gegenüber Mn durchzuführen. Alle diese weit ausgreifenden

 2. Einsteins annus mirabilis fünf Schriften, die die Welt der Physik revolutionierten

  2001-01-01

  Das Jahr 1905 wird von John Stachel als Einsteins "Annus mirabilis" bezeichnet. Mit fünf Veröffentlichungen revolutionierte der erst 26jährige Patentprüfer das Weltbild der klassischen Physik. Die darin enthaltene Formulierung der speziellen Relativitätstheorie (E = mc ) und die Weiterentwicklung der Quantentheorie machten ihn zu einem der bedeutendsten Wissenschaftler und Denker aller Zeiten.

 3. Kenneth Gergen: Die "Oldstream"-Psychologie wird verschwinden wie die Dinosaurier!

  Mattes, Peter; Schraube, Ernst

  2004-01-01

  Das Gespräch beleuchtet das Wissenschaftsverständnis des sozialen Konstruktionismus, Theorie – Methodik – Praxis, im Spannungsfeld zur traditionellen Psychologie. Der erste Teil handelt von Orten und Formen sozialkonstruktionistischen Denkens und es werden Grenzen des herkömmlichen psychologischen Wissenschaftsverständnisses erörtert. Danach geht es um die Frage einer spezifisch sozialkonstruktionistischen Methodologie und um die Bedeutung sozialer Beziehungen für ein angemessenes Verständnis...

 4. Die Entwicklungschancen Lateinamerikas: Ein Blick über die Argentinien-Krise hinaus

  Schweickert, Rainer

  2002-01-01

  Der Beitrag analysiert die Argentinien-Krise, vergleicht die makroökonomische Entwicklung von Argentinien, Brasilien, Chile und Mexiko seit der Mexiko-Krise und entwickelt Indikatoren zur Beurteilung der Entwicklungschancen dieser Länder. Für Argentinien wie für Brasilien, Chile und Mexiko zeigt sich im Zeitraum 1994–2002 kein eindeutiger Zusammenhang zwischen Wechselkursregime, realer Aufwertung, Staatsdefizit und Leistungsbilanzentwicklung. Strukturreformen und monetäre Stabilität sind dah...

 5. Die Perser und die Hermannsschlacht : zwei militärische Auseinandersetzungen auf der Bühne

  Aleš Maver

  2011-07-01

  Dennoch gibt es einige Stützpunkte, die das Drama Kleists von seinem Nimbus des großen patriotischen Textes der Deutschen befreien. Der dominierende Gesichtswinkel Hermanns ist nämlich kaum mit demjenigen des Dramatikers gleichzusetzen. Außerdem scheint es mir, dass gerade Hermann die Rolle des Xerxes bei Aischylos übernimmt, indem er jede Grenze überschreitet und damit zu einer äußerst komplizierten Gestalt wird.

 6. Odyssee im Zeptoraum eine Reise in die Physik des LHC

  Giudice, Gian Francesco

  2010-01-01

  Der Band lädt Leser ein, die Teilchenphysik mit den Augen eines Insiders zu betrachten, dadurch bieten sich neue Einblicke in die Welt der Teilchen und ihrer Wechselwirkungen. Aufschlussreich und unterhaltsam thematisieren die Autoren die Geschichte des Large Hadron Collider (LHC) und erläutern die mit dem LHC verknüpften wissenschaftlichen Fragen: Existiert das mysteriöse Higgs-Teilchen wirklich? Erstreckt sich der Raum in zusätzliche Dimensionen? Das Buch verhilft dazu, die Entdeckungen der kommenden Jahre mitzuverfolgen und nachzuvollziehen.

 7. Die „Neue Ökonomie“ des industriellen Kapitalismus

  Reckendrees, Alfred

  2015-01-01

  Als die Industrialisierung um 1840 in den meisten deutschen Regionen begann, arbeiteten in Aachen bereits mehr als die Hälfte aller Beschäftigten in großen Fabriken. Dampfmaschinen und rauchende Schornsteine prägten das Bild der Stadt. Wie kam es dazu? Welche Veränderungen brachte die Industriewi......Als die Industrialisierung um 1840 in den meisten deutschen Regionen begann, arbeiteten in Aachen bereits mehr als die Hälfte aller Beschäftigten in großen Fabriken. Dampfmaschinen und rauchende Schornsteine prägten das Bild der Stadt. Wie kam es dazu? Welche Veränderungen brachte die...

 8. Die neue Kosmologie. Von Dunkelmaterie, GUTs und Superhaufen.

  Cornell, J.

  This book is a German translation, by M. Röser, of the American original "Bubbles, voids, and bumps in time: the new cosmology", published 1989 (see 49.003.045). Contents: 1. Die Entdeckung des Weltalls: Eine Einleitung (A. P. Lightman). 2. Die Vermessung des Weltalls: Rotverschiebungen und Standardkerzen (R. P. Kirshner). 3. Die Kartierung des Weltalls: Scheiben und Blasen (M. J. Geller). 4. Die Bestimmung der Masse im Weltall: Dunkelmaterie und fehlende Masse (V. C. Rubin). 5. Der Beginn des Weltalls: Urknall und kosmische Inflation (A. H. Guth). 6. Die Ausweitung des Weltalls: Das Weltraumteleskop und Perspektiven für die nächsten 20 Jahre (J. E. Gunn).

 9. Die waarneming van luiheid as basis vir die meting van geraassteuring en produktiwiteit: 'n Internasionale ondersoek

  A. J. Van Wyk

  1976-11-01

  Full Text Available Human perception of loudness is considered the basis for noise measurement techniques. Due to the use of 18 different internationally accepted calculation methods which lead to much confusion, an International Round Robin project was organized for the evaluation of these methods under uniform conditions. The Stevens method proved to be the best overall simulation of human perception of loudness while the Zwicker and PNdB methods produced the best results at low and high intensity levels respectively. It was furthermore concluded that cultural differences between various participating groups had no significant effect on the perception of loudness. Research results obtained at national level can therefore be projected on international standards.Opsomming Mensike waarneming van luidheid word as basis van geraasmeetmetodes beskou. As gevolg van die verwarring en - probleme wat by die gebruik van soveel as 18 internasionaal erkende meetmetodes vir geraas bestaan is 'n wêreldwye ondersoek organiseer waarin hierdie meetmetodes onder eenvormige toestande onderling vergelyk is. Die Stevens-metode word bevind die beste algemene simuleerder van menslike waarneming van luidheid te wees terwyl die Zwicker-metode op lae intensiteitspeile en die PNdB-metode op hoë intensiteitspeile goeie resultate lewer. Geen kulturele verskille tussen groepe toetslinge ten opsigte van luidheidswaarneming word identifiseer nie wat dus nasionale navorsing geprojekteer op internasionale standaarde wetenskaplik regverdig.

 10. Schopenhauer und die Paradoxien des Erhabenen

  François Arnaud

  2012-08-01

  Full Text Available http://dx.doi.org/10.5007/1677-2954.2012v11nesp1p145Die Hauptunterscheidung zwischen den Schopenhauerschen und Kantschen Auffassungen des Erhabenen liegt nach diesem Artikel darin, dass der Zuschauer im letzten Fall zu einer nur möglichen Gefahr muss unterworfen werden, während er im Ersten wirklich erschreckt sein muss. Die Haupttriebfeder des Gefühls des Erhabenen ist nämlich bei Schopenhauer der Einsatz des Willens, der also wirklich bedroht werden muss. Daraus folgen einige Paradoxien und Originalitäten der Schopenhauerschen Lehre des Erhabenen, hauptsächlich aus dem ethischen Aussichtspunkt, deren Spuren ich zu folgen versuche.

 11. Die Eerste Verhoudinge Tussen Boer en Brit.

  D. H. Cilliers

  1951-03-01

  Full Text Available Mens hoor deesdae, veral van Engelse kant, weer heelwat omtrent die „gevoel,” „rassehaat” e.s.m. wat daar dan tussen Afrikaans- en Engelssprekendes sou bestaan. Nou wil ek sommer dadelik sê dat dit een van dié oordrewe en gevaarlike algemeenhede is wat maklik is om te beweer maar wat gewoonlik op onkunde en/of kwaadwilligheid berusen meestal ook nie bewys kan word nie, iets wat dikwels sommer uit die lug gegryp is en hoofsaaklik op papier bestaan—in Engels sou ek met’n woordspeling wou sê: „On paper, more specifically, in the Englishpapers.”

 12. Natural law and the "right to die".

  Whiting, R A

  Over the last two decades social concerns with the "right to die" have grown beyond the ability of our governmental and judicial institutions to consistently deal with them. One reason for this difficulty has been the unavailability of any legal or judicial standard that is consistent with American conceptions of liberty, morality, and justice. This article attempts to examine the theory of natural law to determine whether it may provide a consistent standard for resolving these difficult questions. As natural law theories are traced through history, they lead directly to the United States where a uniquely American interpretation became one of the foundational principles for our constitution. By applying these theories to the contemporary question of the "right to die," natural law can again provide the foundational principles needed to develop standards for dealing with such questions that are consistent with our historical, philosophical, and political traditions.

 13. Architecture for on-die interconnect

  Khare, Surhud; More, Ankit; Somasekhar, Dinesh; Dunning, David S.

  2016-03-15

  In an embodiment, an apparatus includes: a plurality of islands configured on a semiconductor die, each of the plurality of islands having a plurality of cores; and a plurality of network switches configured on the semiconductor die and each associated with one of the plurality of islands, where each network switch includes a plurality of output ports, a first set of the output ports are each to couple to the associated network switch of an island via a point-to-point interconnect and a second set of the output ports are each to couple to the associated network switches of a plurality of islands via a point-to-multipoint interconnect. Other embodiments are described and claimed.

 14. Dying Behind the Scenes of Society

  Freund, Aya Mortag

  2013-01-01

  and experiences like these affect me deeply and have made me wonder what happens to the most socially vulnerable and isolated people when they become ill and dying. Who looks after them, e.g. if their substance abuse has alienated them from their family and friends, and they are in need of care and treatment? Can...... you get a good death if you are excluded from established society in life?...

 15. Euthanasia: why people want to die earlier.

  Seale, C; Addington-Hall, J

  1994-09-01

  The results from two surveys in England of relatives and others who knew people in samples drawn from death certificates are reported. The main focus is on a sample of 3696 people dying in 1990 in 20 health authorities, with supporting analysis from an earlier national sample of 639 people dying in 1987. The incidence of people saying they wanted to die sooner, and of requests for euthanasia are reported. Excluding a proportion who did not wish to express a view, or did not know the answer, about a quarter of both respondents and the people who died expressed the view that an earlier death would be, or would have been, preferable. 3.6% of people in the 1990 study were said to have asked for euthanasia at some point in the last year of life. The extent to which such views were determined by the experience of pain, other distressing symptoms, dependency and social and cultural factors such as religious belief and social class is explored. The finding that dependency was important in causing the feeling that an earlier death would have been better, as well as requests for euthanasia, is related to the public debate about euthanasia, which often contains the assertion that fear of pain is a dominant factor. Pain was found to be a significant factor in death from cancer, but not as important for other causes of death. Social class, place of residence of the deceased, and strength and type of religious faith were found to be largely insignificant in influencing feelings about an earlier death and requests for euthanasia.

 16. Paul F. Lazarsfeld und die Geschichte

  Wilke, Jürgen

  1989-01-01

  Paul F. Lazersfeld - einer der 'Gründungsväter' der empirischen Sozialforschung - ist in seinem Denken nicht so ahistorisch wie allgemein dargestellt. Der vorliegende Beitrag zeigt, daß Lazersfeld in verschiedener Weise und in verschiedenen Phasen durchaus historische Fragestellungen und Interessen entwickelt hat oder sie aus seiner Sicht zu befruchten suchte. Dies geschieht in drei Bereichen: (1) Lazersfeld geht den Ursprüngen der empirischen Sozialforschung bis ins 17.Jahrhundert nach und u...

 17. Decomposition of forging dies for machining planning

  Tapie, Laurent; Anselmetti, Bernard

  2009-01-01

  This paper will provide a method to decompose forging dies for machining planning in the case of high speed machining finishing operations. This method lies on a machining feature approach model presented in the following paper. The two main decomposition phases, called Basic Machining Features Extraction and Process Planning Generation, are presented. These two decomposition phases integrates machining resources models and expert machining knowledge to provide an outstanding process planning.

 18. Decomposition of forging dies for machining planning

  Tapie, Laurent; Mawussi, Kwamiwi; Anselmetti, Bernard

  2009-01-01

  International audience; This paper will provide a method to decompose forging dies for machining planning in the case of high speed machining finishing operations. This method lies on a machining feature approach model presented in the following paper. The two main decomposition phases, called Basic Machining Features Extraction and Process Planning Generation, are presented. These two decomposition phases integrates machining resources models and expert machining knowledge to provide an outs...

 19. Fungi causing dying out of heather seedlings

  Maria Kowalik

  2012-12-01

  Full Text Available The aim of the study was to determine the fungi causing dying out of one-yearold heather seedlings. Observations were carried out on: 'Amethyst', 'Annemarie', 'Colette', 'Perestroika' and 'Reini'. The shoots revealing necrotic symptoms were plated on PDA medium. 25 species of fungi were isolated. Among them Pestalotia sydowiana, Alternaria alternata, Cylindrocarpon destructans, Leptosphaeria coniothyrium and Epicoccum purpurascens were dominant, while Mammaria echinobotryoides, Phoma leveillei, Kaissleriella subalpina, Botrytis cinerea and Phytophthora cinnamomi occurred less frequently.

 20. Fungi causing dying out of heather seedlings

  Maria Kowalik; Agnieszka Wandzel

  2012-01-01

  The aim of the study was to determine the fungi causing dying out of one-yearold heather seedlings. Observations were carried out on: 'Amethyst', 'Annemarie', 'Colette', 'Perestroika' and 'Reini'. The shoots revealing necrotic symptoms were plated on PDA medium. 25 species of fungi were isolated. Among them Pestalotia sydowiana, Alternaria alternata, Cylindrocarpon destructans, Leptosphaeria coniothyrium and Epicoccum purpurascens were dominant, while Mammaria echinobotryoides, Phoma leveille...

 1. Died of wounds: a mortality review.

  Keene, Damian Douglas; Penn-Barwell, J G; Wood, P R; Hunt, N; Delaney, R; Clasper, J; Russell, R J; Mahoney, P F

  2016-10-01

  Combat casualty care is a complex system involving multiple clinicians, medical interventions and casualty transfers. Improving the performance of this system requires examination of potential weaknesses. This study reviewed the cause and timing of death of casualties deemed to have died from their injuries after arriving at a medical treatment facility during the recent conflicts in Iraq and Afghanistan, in order to identify potential areas for improving outcomes. This was a retrospective review of all casualties who reached medical treatment facilities alive, but subsequently died from injuries sustained during combat operations in Afghanistan and Iraq. It included all deaths from start to completion of combat operations. The UK military joint theatre trauma registry was used to identify cases, and further data were collected from clinical notes, postmortem records and coroner's reports. There were 71 combat-related fatalities who survived to a medical treatment facility; 17 (24%) in Iraq and 54 (76%) in Afghanistan. Thirty eight (54%) died within the first 24 h. Thirty-three (47%) casualties died from isolated head injuries, a further 13 (18%) had unsurvivable head injuries but not in isolation. Haemorrhage following severe lower limb trauma, often in conjunction with abdominal and pelvic injuries, was the cause of a further 15 (21%) deaths. Severe head injury was the most common cause of death. Irrespective of available medical treatment, none of this group had salvageable injuries. Future emphasis should be placed in preventative strategies to protect the head against battlefield trauma. Published by the BMJ Publishing Group Limited. For permission to use (where not already granted under a licence) please go to http://www.bmj.com/company/products-services/rights-and-licensing/

 2. Einführung in die Astronomie.

  Winnenburg, W.

  Contents: 1. Forschungbereich Astronomie. 2. Astronomische Beobachtungstechnik. 3. Bewegungen am Sternenhimmel. 4. Dynamik im Planetensystem. 5. Aufbau des Planetensystems. 6. Die Sonne. 7. Meßbare Eigenschaften der Sterne. 8. Aufbau von Sternen. 9. Veränderliche Sterne und Sonderfälle. 10. Der interstellare Raum. 11. Ko-Evolution von Sternen und Materie. 12. Astronomische Entfernungsbestimmung. 13. Milchstraßensystem. 14. Extragalaktische Systeme. 15. Das Weltall. 16. Grenzfragen.

 3. Die hoogs-onversadigde vetsure: fisiologiese rol en kliniese moontlikhede

  M. Haag

  2006-09-01

  Full Text Available Vetsure speel ’n uiters belangrike rol in die fisiologie van die mens. Afgesien daarvan dat vetsure in gestoorde trigliseriede gebruik word vir energieverskaffing, word vetsure vanaf dieetlipiede in plasma vervoer en ingebou in verskeie sellulêre strukture. Die vetsuurprofiel van selmembraanfosfolipiede is bepalend by die funksie van die selmembraan daarin dat dit vloeibaarheid, reseptorfunksie en ook die tipe eikosanoïede wat daaruit gesintetiseer kan word, beïnvloed. Vetsure lewer verder ook hoogs gedifferensieerde insette in sellulêre seintransduksieprosesse en regulering van geentranskripsie. Die steriese konformasie van vetsure speel ’n groot rol hierin: die reguitketting versadigde en trans-vetsure, in vergelyking met die onversadigde vetsure met progressief meer geboë kettings, lei tot ’n verskeidenheid meganismes wat minder positiewe effekte vir ons gesondheid inhou. Die twee belangrikste families van die poli-onversadigde vetsure, naamlik die omega-3 en omega-6 vetsuurgroepe, lei ook tot verskillende effekte in dié verband. Veranderings in die patroon van dieetvetsuurinname deur die eeue het gelei tot ’n verhoogde inname van versadigde, trans- en omega-6 vetsure, relatief tot omega-3 vetsure. Kliniese proewe het in die afgelope twintig jaar bewys dat dieetaanvulling met omega-3 vetsure tot verbetering in die simptome van ’n hele aantal toestande wat as leefstylgebonde beskou word, kan lei. Aterosklerose, vetsug, diabetes mellitus tipe 2, depressie, skisofrenie, Alzheimer-siekte, aandagtekorthiperaktiwiteitsversteuring in jong kinders, sekere tipes kanker, osteoporose in bejaardes en sekere dermatologiese siektes tel onder die versteurings wat op dié manier aangespreek kan word.

 4. Wechsel des Bibliothekssystems in die Cloud

  Vanessa Kauke

  2015-12-01

  Full Text Available Cloudbasierte Bibliothekssysteme stellen die neue Generation der Bibliothekssysteme dar. Sie ermöglichen ein gemeinsames Management von Print- und elektronischen Medien. Da in der Hochschulbibliothek der Fachhochschule Münster die elektronischen Ressourcen entscheidend zur Literaturversorgung von Lehrenden und Studierenden beitragen, beschäftigt sich ein Projektteam seit Ende 2014 mit der Evaluation des Systems WorldShare Management Services (WMS der Firma OCLC. Die ersten Ergebnisse und einige weitere Überlegungen zur Migration des Systems werden in diesem Beitrag vorgestellt. Cloud-based library systems are the next generation of library systems. They offer a joint management of print and electronic media. At the library of the University of Applied Sciences Münster, electronic resources are an important part of the literature provision for staff and students. Therefore, a project team has been evaluating OCLC’s system WorldShare Management Services (WMS since the autumn of 2014. The paper presents first results and discusses a possible migration.

 5. Die invloed van doelwitstelling op prestasie

  J. G. A. Louw

  1985-11-01

  Full Text Available Although a number of research studies support Locke's goal setting theory, conflicting results are encountered in the Literature which suggest further investigation into the subtleties of the theory. The results of this study indicate that an increase in goal-difficulty does not always lead to a corresponding increase in performance. The latter could also not be explained in terms of the degree of goal-acceptance as an intervening variable. It was found that financial incentives and the way in which a nonspecific goal is formulated could have a significant effect on performance. Recommendations are made for future research.OpsommingOfskoon die meeste navorsing Locke se doelwitstellingsteorie ondersteun, is bepaalde afwykings teengekom wat nie op 'n bevredigende wyse verklaar kan word nie. Die resultate van hierdie studie dui daarop dat 'n toename in doelwitmoeilikheidsgraad nie altyd tot ‘n ooreenstemmende toename in prestasie lei nie. Hierdie resultaat kon ook nie op grond van 'n gebrek aan doelwitaanvaarding verklaar word nie. Daar is voorts gevind dat die wyse waarop 'n nie-spesifieke doelwit gestel word, 'n beduidende invloed op prestasie kan hê. Finansiële aansporings blyk ook 'n onafhanklike invloed op prestasie te hê. Bepaalde aspekte van Locke se teorie word dus deur bogenoemde resultate bevraagteken. Aanbevelings vir verdere navorsing word ten slotte gedoen.

 6. Killing, letting die, and withdrawing aid.

  McMahan, Jeff

  1993-01-01

  One of the aims of this article is to contribute to the identification of the empirical criteria governing the use of the concepts of killing and letting die. I will not attempt a comprehensive analysis of the concepts but will limit the inquiry to certain problematic cases -- namely, cases involving the removal or withdrawal of life-supporting aid or protection. The analysis of these cases will, however, shed light on the criteria for distinguishing killing and letting die in other cases as well. My overall aims in the article are partly constructive and partly skeptical. I hope to advance our understanding of the nature of the distinction between killing and letting die. This, I believe, will enable us to defend the moral relevance of the distinction against certain objections -- in particular, objections that claim that the distinction fails to coincide with commonsense moral intuitions. Yet I will suggest that, as we get clearer about the nature of the distinction and the sources of its intuitive appeal, it may seem that the intuitions it supports are not so well grounded as one could wish.

 7. Die casting process otimization using Taguchi method

  Denilson Jose Viana

  2013-11-01

  Full Text Available The aluminum die casting process has developed significantly in recent decades, occupying a prominent place for producing innovative engineering components. Among quality problems of this process is porosity due to several factors, including the process parameters that are difficult to determine, and are commonly selected by trial and error approach. This paper sought to answer the question: How to determine the best set of parameters of the aluminum die casting process to minimize porosity in the parts produced? Aiming to improve die casting aluminum parts quality through reducing of porosity. The main contribution of this paper focuses on the application of Taguchi method using ordinal categorical data (porosity classes as a quality characteristic, by analyzing the weighted signal-to-noise ratio. The experimental results were analyzed from the average effect of factors and analysis of variance (ANOVA.  In conclusion parameters metal temperature and speed of the first and second injection phase were the most significant in reducing the porosity of the part studied. Also, the Taguchi method achieved the expected result, bringing significant reduction of porosity in the part studied by optimizing the process parameters.

 8. Die doeltreffendheid van talentbestuursprogramme in uitgesoekte Suid-Afrikaanse organisasies

  Jo-Ann P. Gainsford

  2012-02-01

  Full Text Available Oriëntasie: Die identifisering, behoud en ontwikkeling van talent moet doeltreffend bestuur word. Navorsingsdoelwit: Die studie het ten doel om die doeltreffendheid van bestaande talentbestuursprogramme in uitgesoekte Suid-Afrikaanse organisasies in die finansiële, vervoer- en mynbousektore te evalueer.Motivering vir die studie: Streng wetgewing (soos regstellende aksie en die swak ekonomiese situasie in Suid-Afrika veroorsaak dat goeie presteerders as baie waardevol beskou word en behou moet word. Indien organisasies nie oor ’n doeltreffende talentbestuursprogram beskik nie, sal hulle waarskynlik talentvolle werknemers verloor.Navorsingsontwerp, -benadering en -metode: Hierdie studie maak van ’n kwantitatiewe navorsingsontwerp gebruik. Deur middel van toevallige steekproefneming is 117 werknemers in die onderskeie sektore ingesluit. Die ANOVA-toets en Tukey se paarsgewyse vergelykingstegniek is aangewend om die verskille tussen die drie sektore te bepaal.Resultate: Die resultate van die studie dui daarop dat die organisasies wat aan die studie deelgeneem het grootliks al die noodsaaklike komponente in die talentbestuursprogramme insluit. Die uitsondering is egter talentbestuursagteware, wat oor die algemeen nie in die talentbestuursprogramme ingesluit is nie. Verdere resultate dui daarop dat die oorgrote meerderheid van die respondente nie baie tevrede is met die komponente van die talentbestuursprogramme in hul organisasies nie. Die respondente van die mynbousektor het die laagste tevredenheidsvlakke ten opsigte van die talentbestuursprogram getoon. Die resultate dui verder daarop dat die finansiële sektor se talentbestuursprogram meer doeltreffend as dié van die mynbousektor is.Praktiese/bestuursimplikasies: ’n Omvattende lys van komponente van ’n talentbestuursprogram is ontwikkel om organisasies te ondersteun in die ontwerp en implementering van ’n doeltreffende talentbestuursprogram.Bydrae/waardetoevoeging: Die resultate van

 9. Kann die Einführung des Euro-Bargelds die europäische Währung stabilisieren?

  Peter Bofinger; Renate Ohr; Michael Hüther; Wolfgang Filc; Franco Reither

  2001-01-01

  Seit seiner Einführung am 1. Januar 1999 hat der Euro über ein Viertel seines Außenwertes verloren. Nachdem alle auf makroökonomischen Fundamentalfaktoren basierenden Ansätze die andauernde Schwäche der europäischen Währung nicht zu erklären vermochten, hat die These, dass die Schwäche darauf beruht, dass es bisher nur einen virtuellen Euro gibt, an Glaubwürdigkeit gewonnen. Deshalb richtet sich nun die Hoffnung mancher Analysten darauf, dass die Einführung von Eurobargeld die Attraktivität d...

 10. Rezension zu: Judith Butler: Die Macht der Geschlechternormen und die Grenzen des Menschlichen. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag 2009

  Ruben Marc Hackler

  2009-07-01

  Full Text Available Judith Butler beschäftigt sich in dieser Aufsatzsammlung mit den politischen und rechtlichen Anliegen von Homo- und Transsexuellen. Im Mittelpunkt stehen die Menschenrechte und die gesetzlichen Bestimmungen, durch die homosexuelle Paare bei der Familiengründung benachteiligt werden. Der Bedarf nach einer theoretisch gehaltvollen Kritik und nach praktischen Verbesserungen ist groß. Exemplarisch analysiert Butler den öffentlich verhandelten Fall einer operativen Geschlechtsveränderung, in dem weder die Kritiker/-innen noch die Befürworter/-innen ausreichend darauf eingingen, was sich die betroffene Person wünschte. Ein Schwachpunkt des Bandes liegt im vieldeutigen Gebrauch des Begriffs Gender.

 11. Die sprachnorm und die künstlerische sprache I. Tavčars in seinem werdegang

  Martina Orožen

  1975-11-01

  Full Text Available In dem ganzen Zeitraum vom 16. his zum 18. Jahrhundert hemühten sich die slovenischen Schriftsteller urn die sprachliche Richtigkeit und stilistische Voll­ kommenheit des Textes. Die praktischen Resultate dieser Bemühungen waren aller­ dings nicht einheitlich, weil auch·die theoretischen Ansichten in Bezug auf die Umständlichkeiten, in denen sich die Schriftsprache entwickelte, nicht einheitlich und so geklärt waren, wie es heutzutage ist. Die wechselseiten Beziehungen dieser Bestrehungen sind in gegenwärtigen Ahhandlungen dargestellt am sprachlichen Material eines einzigen, aher vornehmen Schriftstellers Ivan Tavčar. Die angefiihrte Durchsicht des sprachlichen Materials lässt schliessen, class sich der Schriftsteller Tavčar in seinen Werken nach den Normen der Schriftsprache richtete. Wenn er selhst diese Normen nicht immer heohachtete, so taten es die Redakteure und die Korrektoren der literarischen Zeitschriften. Die Normen hetrachtete er als etwas Verhindliches, doch unterordnete er sich nicht ahsolut allen Vorschriften, welche die Archaisierung der Sprache hezielten. Die slavischen Leihwörter verwendete er, wenn sie dem Sinne funktionell entsprachen. So verstand es, auch die nicht mehr lehendigen Glieder des sprachlichen Systems zu helehen und hildend zu entwickeln. Geschickt verwendete er alle Moglichkeiten des Duhlettierens sowohl in lexikalischer als auch in syntaktischer Hinsicht. Bei der Auswahl des sprachlichen Ausdruckes war für ihn die Funktion massgehend, weshalh in seinen Satzen sowohl die archaischen als auch die zeitgemässen sprachlichen Mittel stilistisch wertvoll erscheinen. Tavčars Werke zeigen von den Anfangen in den Siehzigerjahren his zum Ende des 19. Jahrhunderts eine heneidenswerte sprachliche Entwicklung. Trotz der heengenden Normen der Neunzigerjahre fühlte er sich ungehunden und leistete viel für die Entwicklung der Schriftsprache. In der Zeit, wo die Sprache in ihren Regeln eine höhere Stufe der

 12. Die Belydende Kring en ABRECSA en hulle invloed op kerklike verhoudinge in Suid-Afrika

  D. Crafford

  1986-08-01

  Full Text Available Op 19 en 20 Mei 1975 het 'n groep predikante van die NGKA en NGSK in Bloemfontein vergader en besluite geneem oor kerkvereniging in die familie van NG Kerke. Die organiseerders het die byeenkoms aangekondig as die "eerste Algemene Sinode van die Susterskerke". Die vergadering was ook bedoel om 'n strategie van optrede uit te werk vir die komende Algemene Sinode van die NGKA. Die vergadering het die organiese vereniging van die NG Kerke aanbeveel maar dan op voorwaarde dat die verenigde kerk apartheid (afsonderlike ontwikkeling sal verwerp as 'n dwaling en 'n sonde.

 13. calvyn, servet en ons ... teologie, geskiedenis en die negende gebod

  Dr. Victor E. d'Assonville, jr., Gereformeerde Kerke Colesberg en Philipstown, ... belangriker vraag: hoe figureer die negende gebod7 in die beoordeling van daardie gebeure ...... lent denunciation from Castellio's pen after Servetus' execution.

 14. ’n Teoretiese besinning oor die implikasies van die filosofie van tegnologie vir kriteria vir vakkurrikulumontwikkeling en -evaluering

  Piet Ankiewicz

  2015-02-01

  Full Text Available Tegnologie-onderwys wat wêreldwyd nog relatief nuut is, het nie ’n uitgebreide navorsingsbasis, goed gevestigde klaskamerpraktyk en ’n wetenskaplik deurdagte,vakgefundeerde, filosofiese raamwerk waarop dit kan steun nie. Tegnologie is ook ’n ontwikkelende skoolvak sonder ’n ekwivalente akademiese dissipline waarop kurrikulumontwikkeling en klaskamerpraktyk kan bou. Teen hierdie agtergrond is die Kurrikulum-en-assesseringsbeleidverklaring (KABV vir Tegnologie byvoorbeeld in 2014 in die senior fase amptelik geïmplementeer. Daar is wye reaksie op die intensionele of gespesifiseerde vakkurrikulum, hetsy positief of negatief, vanaf verskillende rolspelers en belangegroepe. Dog by die gebrek aan vakfilosofies gefundeerde kriteria vir die ontwikkeling en evaluering van die intensionele tegnologiekurrikulum is dit dikwels nie duidelik of sulke reaksie geregverdig is nie. Gevolglik is dit onmoontlik om sodanige vakkurrikula na waarde te beoordeel. Gebaseer op Mitcham se raamwerk, rapporteer die literatuur oor ’n filosofiese raamwerk vir tegnologie, wat rigtinggewend is vir tegnologieklaskamerpraktyk, tegnologieonderwyseropleiding en vir Wetenskap-, Tegnologie- en Samelewing-studies (WTS. Die doel van hierdie artikel was om ondersoek in te stel hoe ’n wetenskaplik deurdagte, filosofiese raamwerk vir tegnologie rigtinggewend in die ontwikkeling en evaluering van tegnologiekurrikula kan wees. Die volgende navorsingsvraag het as vertrekpunt vir die teoretiese besinning gedien: Gebaseer op die vier wyses waarop tegnologie manifesteer – naamlik as objek, kennis, aktiwiteit, en wilshandeling – watter wetenskaplik gefundeerde kriteria kan afgelei word vir die ontwikkeling en evaluering van die intensionele tegnologiekurrikula? As antwoord is dit belangrik dat die kurrikulumontwikkelaars en -evalueerders hulle deeglik vergewis van die filosofiese raamwerk vir tegnologie wat rigtinggewend vir vakkurrikulumontwikkeling en -evaluering is.

 15. Die posisie van ons S.A. nywerhede.*

  F. J. du Toit

  1950-03-01

  Full Text Available Die spreker beskou dit as ’n voorreg om so’n verteenwoordigende groep van Afrikaanssprekende sakelui te ontmoet. Die Afrikaner het merkwaardige vordering geinaak en neem vandag ’n meer regmatige plek in die sakelewe van ons land in. In ’n baie kort tydbestek het die seuns van ons boereplase so ’n opgang gemaak dat hulle vandag onder ons vooraanstaande bedryfsleiers en handelslui gereken word.

 16. Wider die Verherrlichung des Weiblichen : Kritik des Ökofeminismus

  Attia, Iman

  1991-01-01

  Die Studie ist eine Kritik am Frauen- und Gesellschaftsbild des Ökofeminismus. Nach der Darstellung wesentlicher theoretischer Kategorien des Ökofeminismus, die sich zentrieren im Ideal der Hausarbeit als wichtigste Form von Subsistenzarbeit, stellt die Autorin zusammenfassend fest, daß der Ökofeminismus die gesellschaftlichen Unterschiede und historischen Veränderungen ignoriert, indem er den Weiblichkeitsbegriff aus der Gebärfähigkeit ableitet. Jede Ausbeutungsform wird reduziert auf biolog...

 17. Zwischen Kunst und Sozialwissenschaft: die szenische Komposition als methodologisches Instrument

  Froggett, Lynn; Conroy, Mervyn; Manley, Julian; Roy, Alastair

  2014-01-01

  Die szenische Komposition ist ein methodologisches Instrument, das erlaubt, die Erfahrungen der Forschenden im Prozess der Datenerhebung zu artikulieren und zu synthetisieren. Angesiedelt zwischen Kunst und Sozialwissenschaft, werden hierbei literarische Genres genutzt, um "erlebensnahe" Erfahrungen für die Deutungsarbeit verfügbar zu machen.In diesem Beitrag wird, illustriert durch ein Fallbeispiel, gezeigt, in welcher Weise die szenische Komposition auf assoziatives Denken zurückgreift, und...

 18. Review Essay: Konstruktivismus ist die Erfindung eines Kritikers

  Ottermann, Ralf

  2005-01-01

  Was wir als Wirklichkeit wahrnehmen, ist unsere Erfindung; wir entdecken nicht, wir erfinden die Welt. Diese zentrale These wird aus der neurophysiologischen Forschung ab­geleitet. Aber wie radikal ist FOERSTERs Konstruktivismus dann "wirklich"? Ist er nicht ebenfalls ein empirischer sowie sozialer Konstruktivismus mit ein wenig Realismus darin? Und was sollen wir mit derartigen akademischen Fragen anfangen, wenn die Weise, in der wir eine Frage stellen, die Art der Antwort bestimmt, die wir ...

 19. Review Essay: Eine Reise durch die Grounded Theory

  2007-01-01

  In "Constructing Grounded Theory" begleitet Kathy CHARMAZ die Leser(innen) durch den Forschungsprozess. Ausgehend von einem historischen Rückblick auf die Entwicklung der Grounded Theory Methodologie führt sie die Lesenden von der Datenerfassung über das Kodieren zum Schreiben von Memos und schließlich zum ersten Entwurf der eigenen Grounded Theory. Durch die zahlreichen Beispiele aus ihrer eigenen Forschung erhalten Lesende jedoch mehr als einen theoretischen Überblick; sie haben vielmehr di...

 20. Ein Referenzmodell für die Herstellung von Fachmedienprodukten

  Delp, Martin

  2006-01-01

  Referenz-Prozessmodelle haben aufgrund ihrer breiten Anwendbarkeit an Bedeutung gewonnen, beispielsweise bei der Organisationsgestaltung, bei der Prozessverbesserung, bei der Softwareentwicklung und in anderen Bereichen. Ziel des Werkes ist die Beschreibung eines Referenzmodells der Medienherstellung. Es zeichnet sich besonders aus durch die eine umfassende Unterstützung der Herstellung, durch einen modularen Aufbau, durch die Wiederverwendbarkeit der Modellelemente sowie durch die Unterstütz...

 1. Die Schweiz—ei n kurzerue berblick (2)

  2003-01-01

  2. Landschaft und Fremdenverkehr Die hohen Berge der Alpen sind das weit ueber die Landesgrenzen hinaus sichtbare Wahrzeichen der Schweiz. Hier ist das Quellgebiet von Rhein, Rhone (罗讷河), Tessin (提契诺河), Inn (因河).Die Dufourspitze (杜富尔峰, 4634 Meter tiber dem Meer) ist der hoechste Schweizer Gipfel. Also Alpen ist die Heimat der Stroeme,

 2. Die Republik Moldau ein Jahr nach dem Wahlsieg der Kommunisten

  Buzogány, Aron

  2002-01-01

  Analyse der politischen, sozialen und ökonomischen Ereignisse in der Republik Moldau, welche nach dem Wahlsieg der Kommunistischen Partei im Jahr 2001 stattgefunden haben. Der Beitrag untersucht Bereiche wie das politische Institutionengefüge, die administrativen Reformen, die Freiheit der Medien, die Wirtschaftsentwicklung sowie die Entwicklung der Beziehungen zwischen der territorialen Autonomie in Gagauzien und der sezessionistischen Quasi-Republik Transnistrien und der Zentralregierung in...

 3. Einheitliche Dosis-Messgrössen durch die Umsetzung der Richtlinie 96/29/EURATOM. Auswirkungen auf die Dartstellung und die Weitergabe der Einheit Sievert für die Messgrössen, auf die Messtechnik und auf Bauartprüfungen

  Ambrosi, P; Ankerhold, U; Behrens, R; Böhm, J; Helmstädter, K; Schuhmacher, H; Wissmann, F; Zimbal, A

  2003-01-01

  Einheitliche Dosis-Messgrössen durch die Umsetzung der Richtlinie 96/29/EURATOM. Auswirkungen auf die Dartstellung und die Weitergabe der Einheit Sievert für die Messgrössen, auf die Messtechnik und auf Bauartprüfungen

 4. Die verenigde state van Amerika en Suid-Afrika

  C. F. Muller

  1964-03-01

  Full Text Available Die bedrywighede van die mens in Suid-Afrika is oor die eeue deur die burgers van baie lande beïnvloed en gevorm. Ontdekkingsreise, handel en kolonisasie het byvoorbeeld Portugese, Nederlanders, Engelse en Franse na die onherbergsam e kuste van ons Suidland gebring. Net nadat Diaz die Storm kaap omseil het, het Columbus die eilandegordel voor die Amerikaanse kuste en ’n groot kontinent aan Europa bekend gestel. Hierdie nuwe land na die verre noordweste van Suid-Afrika, wat in sekere opvallende opsigte parallel met Suid-Afrikaanse hoofstrominge ontwikkel het, en wie se lotgevalle terselfdertyd so verskillend uitgeval het, sou bestem wees om in latere eeue algaande ’n steeds belangriker invloed op Suid- Afrika uit te oefen. Vandag as leier van die W esterse moondhede (waaraan Suid-Afrika ook behoort is die Verenigde State van Amerika ’n transkontinentale reus van sowat 180 miljoen inwoners en is sy invloed op Suid- Afrika in resente jare so opvallend dat ons bykans elke week daarom trent in nuusblaaie en tydskrifte lees, of op die radio daarvan hoor.

 5. A Contextualist Thanatology: A Pragmatic Approach to Death and Dying

  Reck, Andrew J.

  1977-01-01

  Denying the value of death but accepting its reality, the author points to dying, not death, as the problematic phenomenon with which a pragmatist thanatology must deal. It is suggested that dying contains opportunities for growth--for the dying as well as for their surviving friends and relatives. (Author)

 6. Darwin als Sehhilfe für die Psychologie - Evolutionspsychologie

  Schwab, Frank

  Im Folgenden geht es um Einäugige, stereoskopisches Sehen, weite und enge Horizonte, Monokel und Sonnenbrillen. Der Beitrag versucht die Metapher des Sehens und der Sehhilfen anzuwenden, um so zu verdeutlichen, welchen Gewinn die herkömmliche Psychologie durch die Verwendung einer Darwin'schen Brille erlangen kann.

 7. Die Schweiz——ei n kurzeue berblick(1)

  2003-01-01

  1. Land und Leute Die Schweiz ist ein parlamentarisch-demokratischer Bundesstaat. Die legislative Gewalt (立法权) liegt bei der Bundesversammlung (联邦议会), die aus zwei Kammern besteht: Der Nationalrat (联邦院) repraesentiert das Volk,

 8. Die sprachliche Realisierung der Textsorte "politischer Appell" im Slowenischen

  Marja Bešter

  1995-12-01

  Full Text Available Die Texte, die den Korpus für die folgende sprachliche Analyse bilden, möchte ich zuerst in bezug auf vier Kriterien darstellen: a in bezug auf den Kanal, b auf Zeit und Ort der Entstehung, c auf den Textverfasser bzw. Schreiber und d auf das Zielpublikum.

 9. Rapid die manufacturing using direct laser metal deposition

  Pereira, MFVT

  2009-01-01

  Full Text Available This paper highlights the work undertaken at the CSIR on the issue of rapid die manufacturing through the application and evaluation of a rapid prototyping technique and coating technologies applied to die components of a high pressure casting die...

 10. Die Rolle des Gerichtsdolmetschers - Experte oder notwendiges Übel?

  Christensen, Tina Paulsen

  2012-01-01

  vorstelle, ist es zu untersuchen, welche normative Rolle die dänischen Richter Gerichtsdolmetschern zumessen. Mein Beitrag stellt die Ergebnisse einer online-Befragung unter sämtlichen dänischen Richtern vor. Die Richter wurden gebeteten ihre Erwartungen an und erlebten Probleme mit Gerichtsdolmetschern...

 11. Die individualisme van organisasies: Edward E. Lawler III se bydrae tot die bedryfs-organisasie sielkunde

  L. D. Coetsee

  1976-11-01

  Full Text Available Lawler's research publications over a large number of topics. His primary scientific interest, however, is job motivation and how it influences human behaviour in the world of work. Lawler emphasizes that the causes of motivational and job dissatisfaction problems are rooted in the fact that organizations are designed for the hypothetical "average person" and that any given labour force possess few, if any, average persons. The various methods which Lawler proposes to individualize organizations are described in this article. It includes new views and recommendations regarding topics such as rewards and fringe benefits, selection, job design and job enlargement, leadership, hours of work and training. Opsomming In Lawler se navorsingspublikasies word 'n wye verskeidenheid onderwerpe aangeroer. Sy basiese wetenskaplike belangstelling is egter werksmotivering en hoe dit menslike gedrag in die beroepswêreld beïnvloed. Hy lê klem daarop dat motiverings- en werksontevredenheids-probleme veroorsaak word deur die feit dat organisasies ontwerp word vir die hipotetiese “gemiddelde persoon” en dat enige gegewe arbeidsmag oor min, indien enige, “gemiddelde” persone beskik. Die verskillende metodes wat voorgestel word om die organisasie te individualiseer word in hierdie artikel beskryf. Dit sluit nuwe benaderings en aanbevelings aangaande onderwerpe soos vergoeding en byvoordele, keuring, posontwerp en posverruiming, leierskap, werksure en opleiding in.

 12. Die sielkundige kontrak: Wedersydse verwagtings tydens die aanvangsfase van militêr-akademiese studies

  J. A. Beukes

  1996-06-01

  Full Text Available The psychological contract: Mutual expectations during the join-up phase of military-academical studies. In order to determine the expectations of both the potential students of the Military Academy and the Military Academy itself, Kotter's expectation questionnaire was completed on 66 first year students and staff members of the Military Academy. Significant differences were found between the expectations of the students and the expectations of the organisation (as represented by those as staff members. The results also indicated significant differences between students with high expectations and those with low expectations in respect of work satisfaction and career expectations. Opsomming Ten einde voornemende militêre studente en die Militêre Akademie se verwagtings te bepaal, is 'n verwagtingsvraelys van Kotter op 66 eerstejaarstudente en staflede, verbonde aan die Militêre Akademie, geadministreer. Dit blyk uit die ondersoek dat beduidende verskille tussen studente se verwagtings en die organisasie se verwagtings (soos beliggaam in die van staflede bestaan en dat daar beduidende verskille tussen studente met hoe verwagtings en studente met lae verwagtings ten opsigte van werkstevredenheid en loopbaanverwagtings bestaan.

 13. Die vertaling van literêre tekste: ‘n Bespreking aan die hand van Catullus se Carmen 84

  J. Swanepoel

  1985-05-01

  Full Text Available In hierdie artikel sal dear besin word oor sekere kernprobleme in die vertaalteorie, veral in soverre dit die kategorie tekste aangaan wat konvensioneel as literêre tekste bekend staan.

 14. Kierkegaard se, drei grossen ideen” en die ini- siasie van henry van eeden (sewe dae b y die silbersteins

  L. S. Venter

  1977-03-01

  Full Text Available Die doel van Henry se verblyf by die Silbersteins word vroeg in Sewe dae verwoord as Jock tydens die eerste aandbyeenkoms sê dat Henry „van sekere gevestigde idees” (p. 16 ontslae moet raak. Ook mrs. Silberstein beskou dit as noodsaaklik dat sy on­ skuld vemietig moet word (p. 22. Op die oggendwandeling van die tweede dag herhaal Jock sy stelling van die vorige aand en voeg daaraan toe dat daar baie dinge is wat Henry ,,sal moet leer en verleer” (p. 28. Vir die modeme mens, wat „van die vrug van kennis geëet” het, is daar „geen illussies meer nie” (p. 32.

 15. Die maak van ’n kies-jou-eie-avontuur-boek

  M. Preller

  2000-05-01

  Full Text Available ’n Kies-jou-eie-avontuur-boek het nie ’n hoofkarakter nie. Jy die leser, is die hoofkarakter in die boek. Die boek is dus in die tweede persoon geskryf. Alles wat gebeur, gebeur met jou. Jy, die leser, word op spesifieke plekke in die boek voor ’n keuse gestel.

 16. Die hoorspel as woordspel: A.S. Van Straaten se Pendoring (edms beperk

  D. H. Steenberg

  1980-05-01

  Full Text Available Om mee te begin kan opgemerk word dat die geintegreerdheid van die woord of taal as belangrike motief en terselfdertyd benaderingshoek van die handeling in die drama saamhang met die hooffiguur se fanatieke taalbelangstelling en vaardigheid met die woord, soos blyk uit die sugtende vertelster Sarie se suggestieryke belydenis van die probleem in die drama: “Hy’t net belang gestel in woorde, en ek het gedink hy’s te oulik vir woorde”.

 17. Die casting process assessment using single minute exchange of dies (SMED method

  M. Perinić

  2009-07-01

  Full Text Available Die casting process uses high productive level machines. Machine capacity utilization is a key goal in achieving minimum time consumption. Changeover procedure during die casting process is recognized as possible area for reducing time consumption. The SMED method has been improved by additional procedures simultaneously applying the 5S method. Their contribution is evident in recognition of internal and external activities, particularly while transferring internal activities into external ones in as many numbers as possible, by minimizing at the same moment the internal ones. The validity of the method and procedures are verified by an example application of die casting foundry for casting automobile parts. Significant time savings have been achieved with minimum investment.

 18. 'n Ontleding van die faktorstruktuur van die Suid-Afrikaanse persoonlikheidsvraelys

  J. C. D. Augustyn

  1981-11-01

  Full Text Available In order to further clarify its factor structure the South African Personality Questionnaire is administered along with the Thurstone Temperament Schedule to a sample of 191 students. The results are factor analysed and the resulting factor matrix is rotated by means of an orthogonal (Varimax rotation. Results indicate a factor structure consisting of five factors which are almost exact replicas of the factors found by Steyn (1974. The use of the South African Personality Questionnaire in future research is strongly recommended.Opsomming Die sielkundige diepte-dimensie as konstruk van menslike gedrag in die 4-dimensionele klassifikasieteorie van menslike gedrag (Raubenheimer, 1978 word konseptueel omskryf en afgebaken. Kognitiewe en nie-kognitiewe gedragskorrelate van verskillende kognitiewe style word ook op 'n logiese wyse aan die konstruk sielkundige diepte-oriëntasie gekoppel.

 19. Neustart des LHC CERN und die Beschleuniger : die Weltmaschine anschaulish erklärt

  Hauschild, Michael

  2016-01-01

  Michael Hauschild führt den Leser dieses essentials zurück zu den Anfängen des CERN, des Europäischen Forschungszentrums für Teilchenphysik bei Genf; einem der faszinierendsten Forschungszentren überhaupt, zu seiner Geschichte, zu seinen Menschen und seinen Beschleunigern. Der Autor erläutert die Funktionsweise von Teilchenbeschleunigern und wie ausgehend von den ersten Ideen schließlich der Large Hadron Collider LHC gebaut wurde, der größte Teilchenbeschleuniger der Welt und die heutige Weltmaschine. Nach einer Pause von mehr als zwei Jahren wurde der LHC im Frühjahr 2015 wieder in Betrieb genommen, um mit höherer Energie als je zuvor die Geheimnisse der Natur zu enträtseln.

 20. Dying with dignity: a concept analysis.

  Hemati, Zeinab; Ashouri, Elaheh; AllahBakhshian, Maryam; Pourfarzad, Zahra; Shirani, Farimah; Safazadeh, Shima; Ziyaei, Marziyeh; Varzeshnejad, Maryam; Hashemi, Maryam; Taleghani, Fariba

  2016-05-01

  This article is a report of an analysis of the concept of dying with dignity. Dignity is an important component of providing care for dying patients and their families. Nevertheless, given that this concept is poorly defined, concept analysis is one of the best ways to define and clarify the concept of death with dignity with the aim to enhance its application in clinical practice, research and education. A search of multiple nursing and social sciences databases was undertaken, including Academic Search Complete, Science Direct, ProQuest, Scopus, Medline, PubMed, EBSCO, Ovid, Noormage, Cinahl, Magiran, PsycINFO and SID. After an extensive review of the literature from 1998-2014, about 14 related articles were included in the study. Based on these articles, the applications, attributes and experimental results of and references to death with dignity were recorded. Based on this analysis, the most important attributes of this concept included respect for privacy, respect, spiritual peace and hope. The antecedents of this concept included consideration of moral values during caregiving, preservation of human dignity as a patient right and professional ethics, and belief in the dignity of self and others, consideration of culture in providing end-of-life care. The consequences of this concept included a sense of peace in the patient and their family, peaceful death and provision of patient privacy and comfort. The concept of patient dignity has been referred to in many contexts. However, considering the dignity of dying patients commensurate with their culture is the most important component of care provided by nurses to facilitate a peaceful death. Respecting the dignity of the patient results in the reduction of her/his suffering and prepares her/him for a comfortable death. © 2016 John Wiley & Sons Ltd.

 1. Dying cancer patients talk about euthanasia.

  Eliott, Jaklin A; Olver, Ian N

  2008-08-01

  Within developed nations, there is increasing public debate about and apparent endorsement of the appropriateness of euthanasia as an autonomous choice to die in the face of intolerable suffering. Surveys report socio-demographic differences in rates of acceptance of euthanasia, but there is little in-depth analysis of how euthanasia is understood and positioned within the social and moral lives of individuals, particularly those who might be considered suitable candidates-for example, terminally-ill cancer patients. During discussions with 28 such patients in Australia regarding medical decisions at the end of life, euthanasia was raised by 13 patients, with the others specifically asked about it. Twenty-four patients spoke positively of euthanasia, 19 of these voicing some concerns. None identified euthanasia as a currently favoured option. Four were completely against it. Endorsement for euthanasia was in the context of a hypothetical future or for a hypothetical other person, or temporally associated with acute pain. Arguments supporting euthanasia framed the issue as a matter of freedom of choice, as preserving dignity in death, and as curbing intolerable pain and suffering, both of the patient and of those around them. A common analogy featured was that of euthanising a dog. These arguments were typically presented as self-evident justification for euthanasia, construed as an appropriate choice to die, with opposers positioned as morally inferior or ignorant. The difficulties of ensuring 'choice' and the moral connotations of 'choosing to die,' however, worked to problematise the appropriateness of euthanising specific individuals. We recommend further empirical investigation of the moral and social meanings associated with euthanasia.

 2. Accurate Die Design for Automotive Panel Stamping Considering the Compensation Related with Die Deflection and Blank Thinning

  Chen, Jun; Xu, Dongkai; Xia, Guodong; Li, Xifeng; Chen, Jieshi; Zhang, Jian; Yan, Wei; Li, Yue

  2011-08-01

  In order to improve assembly accuracy, automotive body panels have to be fabricated with higher dimensional and surface quality requirements, therefore the die faces should be designed more accurately to consider more relevant factors. In the presented study, we proposed algorithms to realize the following functions: through forming process simulation, the thinning distribution on the deformed blank was extracted as first kind of compensation; through die structural CAE analysis which automatically mapped the boundary contact forces onto the die surfaces from process simulation results, the die deflection was calculated as second kind of compensation. These two quantitative contributions were added together to compensate the die face. The proposed methodologies were programmed and integrated with LS-Dyna and HyperWorks, and also integrated with Autoform and CATIA linear CAE functionalities separately. In addition, a software toolkit to calculate the contacting ratio was also developed to evaluate the effectiveness of die face compensation. The second toolkit developed was verified by an automotive structural part forming die design, through die compensation and geometric optimization, the predicted contact ratio between the die face and formed blank was improved a lot, and the first toolkit was testified by a fender drawing die design. It shows that the die face compensation can be realized and integrated seamlessly between CAD model, process simulation model and die structural CAE model with the help of data I/O tools developed by the authors.

 3. Euthanasia, assisted dying and the right to die in Ghana: a socio-legal analysis.

  Owusu-Dapaa, Ernest

  2013-12-01

  There is unanimity among states to protect the continuation of life of the individual as a safeguard against their collective extinction. The right to life is accordingly guaranteed but its antithesis, the right to die is the subject of an unending debate. The controversy over the right to die is deepened by rapid advances in medicine, creating the capability for prolongation of life beyond the span which one's natural strength can endure. Ghana's supreme law explicitly guarantees the right to life but remains ambiguous on right to die, particularly euthanasia and assisted dying. Thus, some of the other rights, such as the right to dignity and not to be tortured, can creatively be exploited to justify some instances of euthanasia. Ghana's criminal code largely proscribes euthanasia. Notwithstanding, proscription of euthanasia and assisted dying by the law, in Ghana's empirical work undertaken in some of the communities in Ghana, suggests that euthanasia is quietly practisedin health facilities and private homes, especially in the rural areas. Contrary to the popular reasons assigned in the literature of the Western world, with respect to the practice or quest for legalization of euthanasia as being a necessity for providing relief from pain or hopeless quality of life, empirical data from social and anthropological studies conducted in Ghana reveal that poverty is the motivation for informal euthanasia practice in Ghana rather than genuine desire on part of patients to die or their relatives to see to their accelerated death. Apart from poverty, traditional cultural values of African societies consider non-natural death as a taboo and ignominy to the victim and his family. Thus, any move by the government to legalize euthanasia will need to be informed by widely held consultations and a possible referendum; otherwise the law may be just a mere transplant of Western models of legislation on euthanasia without reflecting the ethos of the African people.

 4. [Palliative (symptomatic) care of (imminently) dying patients].

  Hänninen, Juha; Hamunen, Katri; Laakkonen, Marja-Liisa; Laukkala, Tanja; Lehto, Juho; Matila, Ari; Rahko, Eeva; Saarto, Tiina; Tohmo, Harri; Vuorinen, Eero

  2013-01-01

  The updated Current Care Guideline focuses on medical symptom treatment when curative treatment is no longer possible. Palliative care should be available to all dying patients at all health care levels. Pain should be treated prophylactically. Opioids are effective in cancer pain and should be chosen for moderate or severe pain in line with the WHO pain ladder. Treatment options for symptoms which call for acute interventions, such as intracranial hypertension, and options for dyspnoea, delirium, gastro-intestinal symptoms, ascites, dehydration and end-of-life treatment of elderly and demented patients are described.

 5. Die Schokoladen-Diät

  Ehrhardt, Matthias

  Schlankheitskuren sind einerseits ein soziales Phänomen, aber auch ein großer Zweig der Nahrungsmittelindustrie. Die Industrie bietet dabei verschiedene Produkte an, wie Diätlebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel, Sportkleidung und -ausrüstung, Übungsvideos und -bücher, usw. Allerdings ist es bekanntermaßen sehr schwer, das einmal erreichte Wunschgewicht auch langfristig zu halten. Häufig tritt dabei der so genannte Jojo-Effekt auf, so dass man schließlich nach der Diät mehr wiegt als vorher.

 6. Where is God in My Dying?

  Moestrup, R N Lene; Hvidt, Niels Christian

  2016-01-01

  Despite increased focus on the role of spiritual care in palliative care, there is limited knowledge about spirituality / religiosity among dying patients in secularized cultures such as Denmark. This study aims through semi-structured interviews with Danish hospice patients and participant...... observation to elucidate how hospice patients reflect and act upon their potential faith. The results demonstrate three dimensions of faith: (1) "Knowing" (cognition), (2) "doing" (praxis) and (3) "being" (meaning). The article concludes that most patients had a hesitant, but according to their situation...

 7. Die Beharrlichkeit im Verborgenen Hidden Persistence

  Paula-Irene Villa

  2003-07-01

  Full Text Available Karin Flaake geht in ihrer psychoanalytischen Interpretation innerfamilialer Konstellationen der Frage nach, wie das Zur-Frau-Werden von jungen Frauen erlebt wird. Dabei kommt den körperliche Wandlungsprozessen der Pubertät und den darin eingelagerten expliziten sowie verborgenen Deutungen des Weiblichen – vor allem des weiblichen Körpers – durch die Eltern eine prominente Rolle zu.Karin Flaake’s psychoanalytical intepretations of family constellations explore how young women experience their coming of age and entering womanhood. Her analysis focuses on the bodily changes which women undergo during puberty and the explicit as well as hidden meanings assigned to them by the parents.

 8. Courage: die starke Frau der deutschen Literatur

  Battafarano, Italo Michele; Eilert, Hildegard

  2003-01-01

  Eine außergewöhnliche Frauengestalt der deutschen Literatur, die 1670 von Grimmelshausen erfunden, 1941 von Brecht und 1979 von Grass variiert wurde, ist Objekt dieser Studie. Analysiert wird, wie Grimmelshausen durch das unstete Leben einer Frau den 30jährigen Krieg zum Objekt seiner Kritik macht; ferner, wie diese Kritik am Krieg durch Brechts Maternisierung der Courage im epischen Theater eine Veränderung erfährt und schließlich wie in Grass' Erzählung Das Treffen in Telgte der Blick auf d...

 9. Alienation in As I lay Dying

  汪倩

  2013-01-01

  The enormous change of the earlier 20th century has not only brought false prosperity to the society but also pushed people into spiritual wasteland. Indifference and alienation have replaced communication and trust among people or between one and self. By analyzing the alienation among people, the self-split of oneself and the reasons resulting these in William Faulkner ’s As I lay Dying, the concern of Faulkner about the social phenomenon and his pursuit of transcending the personal to a universal level will be better presented to us.

 10. Die Wirtschaftskrise und Arbeitsplatzqualität in Europa

  Leschke, Janine; Watt, Andrew

  2013-01-01

  Die Wirtschaftskrise hat dramatische und langfristige Auswirkungen auf die Arbeitsmärkte auf der ganzen Welt. Der jüngste Bericht der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zu globalen Beschäftigungstrends (vgl. ILO 2012) machte deutlich, welchen Schaden die Krise in Hinblick auf den Beschäfti...... Beschäftigungsrückgang und den dadurch bedingten Anstieg der Arbeitslosigkeit verursacht hat: Weltweit fiel die Beschäftigungsquote um einen Prozentpunkt und die Zahl der Arbeitslosen stieg auf 27 Millionen Menschen....

 11. Die Bundesstatistik als Anbieter und Nutzer von raumbezogenen Daten

  R. Humbel

  Einige konkrete und potentielle Anwendungen der vorhandenen Daten sollen das Potential und die Breite der Fragestellungen, die damit angegangen werden können, illustrieren. Eine besondere Stellung dürfte in Zukunft aber auch die Satellitenfernerkundung erhalten, deren Daten und Auswertungen eine willkommene Ergänzung für die eher traditionellen GIS-Datensätze bilden werden. Ein erster Pilotversuch wurde vor wenigen Monaten im BFS gestartet, der zum Ziel hat, die Machbarkeit einer gesamtschweizerischen Unterscheidung von Laub-, Nadel- und Mischwald als Ergänzung der auf der Grundlage von konventionellen Luftbildern erhobenen Arealstatistik nachzuweisen.

 12. Erich Fromm und die Kritische Theorie des Subjekts

  Johach, Helmut

  1988-01-01

  Von den früheren Mitarbeitern des Instituts für Sozialforschung hat Erich Fromm am spätesten, jedoch vielleicht am nachhaltigsten literarische Wirkung entfaltet. Während die in der Emigration geschriebene Dialektik der Aufklärung (1947) und die Aufsätze Horkheimers aus der Zeitschrift für Sozialforschung (1932-1941) z. Zt. der Studentenbewegung eine größere Verbreitung erfuhren, die jedoch im wesentlichen auf die akademische Jugend beschränkt blieb, haben die in hohen Auflagen verbreiteten...

 13. Über die Ethoxylierung von Octanol im Mikrostrukturreaktor

  2015-01-01

  Die basisch katalysierte ringöffnende Polymerisation von Ethylenoxid mit Octanol (Ethoxylierung) wurde in einem kontinuierlich betriebenen Mikrostrukturreaktor untersucht. Es wurde die Kinetik dieser Reaktion unter intensivierten Bedingungen ermittelt. Die Reaktion wurde homogen in der Flüssigphase durchgeführt, bei Drücken bis 100 bar und Temperaturen im Bereich von 130 °C bis 240 °C. Für die Propagationsreaktion eine Aktivierungsenergie von 73 kJ/mol gefunden. Es wurde gezeigt, dass die Pro...

 14. Die neue Psychosomatik: Auswirkungen des Paradigmenwechsels auf die Betreuung von CED-PatientInnen

  Weiss P

  2004-01-01

  Full Text Available In den letzten Jahren erfolgte ein radikaler Wandel in der psychosomatischen Forschung bei CED. Die Evidenz-basierte Datenlage wird anhand der Konsensusempfehlungen der DGSV und der ÖGGH ausführlich beschrieben. Die aktuellen Forschungsansätze werden kritisch beleuchtet. Ein Stufenmodell unter Einschluß der ÄrztInnen für Allgemeinmedizin, FachärztInnen, Spezialambulanzen, psychosomatischen C/L-Diensten und spezialisierten Abteilungen ermöglicht eine differenzierte psychosomatische Betreuung von PatientInnen mit CED.

 15. DIE DIFFUSION VON TELEARBEIT: Wo steht die Schweiz heute im internationalen Vergleich? Ergebnisse einer empirischen Untersuchung

  Harabi, Najib; Schoch, Rolf; Hespeler, Frank

  2001-01-01

  Unter „Telearbeit“ versteht man heute allgemein berufliche Erwerbstätigkeit an einem Arbeitsplatz, der mit Informatikmitteln ausgerüstet, organisatorisch dezentral zu Hause, in der Nähe des Wohnortes, unterwegs oder bei Kunden eingerichtet ist und Telekommunikationsverbindung zu einem räumlich entfernten Standort des Arbeit- oder Auftraggebers ermöglicht.Im angelsächsischen Sprachgebrauch finden wir die Bezeichnungen „Telework“; wir verwenden die beiden Ausdrücke synonym oder auch „Telecommut...

 16. Die swell as an objective in the design of polymer extrusion dies

  Siegbert, Roland; Behr, Marek; Elgeti, Stefanie

  2016-10-01

  This paper focuses on developing a suitable objective function for the inverse form of profile extrusion die design. First, the problem is motivated by introducing the extrusion die design process. After describing how Computer Aided Engineering enhances the traditional design process, a set of applicable objective functions is introduced. The main criteria for identifying the most suitable are computational applicability, robustness and smoothness of the functional. After discussing the results of several simulations, an objective function is proposed for the implementation in an existing optimization framework utilizing parameter-based optimization.

 17. Die verbindings en biologiese aktiwiteit van Thamnosma africana

  H. F. Mafokane

  2006-09-01

  Full Text Available Die bogrondse dele en vrugte van Thamnosma africana is ontleed vir chemiese bestanddele. Die vlugtige olie van T. africana is verkry deur stoomdistillasie van die blare, blomme en takkies, en deur middel van GC-MS gekarakteriseer. Die olie is vir biologiese aktiwiteit teen E. coli, B. subtilis en S. aureus getoets en het B.subtilis en S. aureus teen 0.1% verdunning geïnhibeer. Die olie was ook aktief in mikromolare konsentrasies teen Plasmodium falciparum. Chromatografiese skeiding van die etielasetaatekstrak van die bogrondse dele het twee metoksipsoralenisomere (xanthotoxin en bergapten en 6-(1c,2c-dihidroksi-3c-metiel-3c-buteniel-7-metoksichromen-2-oon (thamnosmonin opgelewer. Die epoksied van thamnosmonin, 6-(1c,2c-epoksi-3c-metielbut-3c-en-1c-iel-7-metoksichromen-2-oon (thamnosmin, en metiel-p-isopentenieloksisinnamaat is uit die heksaanekstrak van die vrugte geïsoleer, terwyl nog ƌ furanokumarien, 4,9-dimetoksi-7H-furo[3,2-g]bensopiran-7-oon (isopimpinellin uit ƌ dichloormetaanekstrak van die bogrondse dele geïsoleer is.

 18. Ontwikkeling en perspektief in die Afrikaanse poësie

  A.P. Grové

  1967-03-01

  Full Text Available In die oorweging van my opdrag — om te praat oor ontwikkeling en perspektief in die Afrikaanse poësie — het ek my afgevra of, en in hoeverre dan, die terme „ontwikkeling” en „perspektief” in die verband met mekaar versoenbaar is. Op ’n bepaalde manier gesien dui dié woorde op twee benaderingswyses wat nogal skerp teenoor mekaar te staan kom. Rig ons ons op ontwikkeling, is die geskiedenis, die verloop in die tyd van deurslaggewende betekenis en sal ons in ’n hoë mate chronologies (of miskien anti-chronologies te werk moet gaan, sal ons as 't ware saam met die tyd oor die hele terrein van ons poësie moet beweeg. Soek ons na perspektief, daarenteen, word die persoonlike instelling deurslaggewend, want nou staan ons stil en kan ons vanaf ’n bewus gekose, voordelige waarnemingspunt die landskap in oënskou neem, kan ons verskynsels en verhoudinge weergee soos hulle op ’n bepaalde moment in ons gesigsveld te staan kom.

 19. Die land optimization of section extrusion by finite element method

  卫兴华; 田柱平

  2001-01-01

  In the extrusion of sections with flat-faced die, the proper design of die land is critically important in avoid ing geometry defects. A methodology for the design of die land, which consists of a simulation-adjustment iteration, isproposed. The metal flow in extrusion is simulated by the three dimensional finite element method and the die land is adjusted according to the simulation result. The simulation-adjustment iteration is conducted repeatedly until the uniform metal flow in die land exit is obtained. Both the formulae for adjustment of the die land and the criterion for the judgment of proper die land are suggested. The extrusion of a C-section is chosen as the computational example.

 20. The phenomenon of durability variable dies for aluminum extrusion profiles

  J. Borowski

  2016-04-01

  Full Text Available Extrusion dies are usually regenerated several times (min 4 times. The phenomenon of extended life after each regenerative nitriding process has not been explained. In this work, the regeneration process of dies used in the extrusion of aluminium profiles has been presented. In the article, it was sought to explain the cause of increased die durability after the third or fourth nitriding. Also in this work is presented an analysis of the influence of the parameters of gas nitriding with the ZeroFlow method on hardness of dies. Results were verified under industrial conditions at extrusion company, comparing the durability of the dies nitrided with the ZeroFlow method with so-far-used dies nitrided in the commercial way. An increase of the dies durability was achieved after a single ZeroFlow nitriding.

 1. Health care practitioners and dying patients

  Panagiotis Pentaris

  2013-06-01

  Full Text Available A full understanding of and a competent approach to dying patients may lead to a more qualitative service delivery, an enhanced quality of life paradigms, and the patients’ wellbeing, all of which remain the ultimate goal of health care practice. The modern world has developed in parallel with secularism and religious diversity. This paper aims to illustrate the secularization process in Britain (with indications of generalized meanings and juxtaposes it with a description of the needs of dying patients regarding the meanings of religion and nonreligion. Although this paper draws on and provides a review of selected theoretical literature, it also addresses a significant challenge: the lack of scientifi c research on the subject. Hence, this paper aims to give an overview of the issues, but not synthesise them. The arguments that are elaborated in the paper are also supported by the author’s current research project in the city of London. The approach here is client oriented, and concerns social and health care. Practitioners ought to become competent, and maintain their competence throughout their professional career. Religious competence seems to have not been at the centre of discussions, regardless of the historical pathway that religious discourse has drawn since the beginnings of humanity. The paper concludes with certain suggestions for future research and inclusive approaches regarding religious matters.

 2. Death and dying: what the patient wants.

  Balducci, L

  2012-04-01

  A good death and a death with dignity may be achieved when death is congruent with the personal values of the patient. It behooves the practitioner to recognize these values and to cater to them. This paper describes effective communication with the dying person, and the partnership of treatment team, patient and family in face of the patient death. To identify and define the patient wishes it is necessary to learn how to interpret the patient's non verbal as often patients are unable to formulate the questions they wish to ask concerning their passing. These difficulties stem from several cultural factors including concern about disturbing the practitioner. It is the treatment team's responsibility to facilitate this discussion. A good death is achieved when symptoms are controlled and when patients and family recognize death as a unique living experience to be treasured as any other living experience. A death with dignity brings healing, that is always possible even when cure is out of reach. Patient's and practitioner's values may be at odd in face of controversial issues including euthanasia, assisted suicide and terminal sedation. Though he/she should not be compelled to execute these requests, the practitioner should be able to entertain an open discussion with the patient concerning these issues. Open communication and reflective listening even in presence of disagreements are the venue of healing. The study of death and dying requires novel approaches including personal narrative and qualitative research to complement traditional research instrument, such as questionnaire that cannot embrace the whole human dimension.

 3. Vorhofflimmern und Herzinsuffizienz - Die Rolle von Amiodaron

  Scherr D

  2015-01-01

  Full Text Available Vorhofflimmern (VHF und Herzinsuffizienz (HI sind häufige kardiale Erkrankungen mit jeweils prognostischen Implikationen und gegenseitiger Beeinflussung/Verstärkung. Bei Patienten mit VHF und HI ist in den meisten Fällen die Frequenzkontrolle die Therapie der Wahl des VHF, jedoch bei ausgeprägter Symptomatik durch VHF, Zunahme der HI durch VHF oder bei Vorliegen einer Tachykardiomyopathie kann der Versuch der Rhythmisierung (Sinusrhythmus, SR angestrebt werden. In diesem Fall ist Amiodaron bei HI-Patienten das Antiarrhythmikum der Wahl zur Rezidivprophylaxe des VHF. Einer 45%igen 5-Jahres-Rate des SR-Erhalts bei Patienten mit VHF unter Amiodaron steht eine ca. 20%ige Nebenwirkungsrate gegenüber. Aber auch bei einer Strategie der Frequenzkontrolle des VHF ist Amiodaron bei HI-Patienten eine Second-line- Therapieoption. Zudem ist Amiodaron i. v. eine medikamentöse Therapieoption im Rahmen der akuten Rhythmuskontrolle (Kardioversion wie auch im Rahmen der akuten Frequenzkontrolle (tachykardes VHF bei HI-Patienten.

 4. Dying or living?: The double bind.

  Longhofer, J

  1980-06-01

  Describing the behaviors of terminally ill patients, their families and those charged with their care has received considerable attention during the past decade. This study of comprehensive cancer treatment and research facility indicates that the prevailing theory is limited to explanation at the intra-psychic level. In her work with hundreds of terminal cases, Dr. Elizabeth Kubler-Ross found that patients typically progress through five stages: 1) denial, 2) anger, 3) bargaining, 4) depression, and 5) acceptance. She concludes that the majority of her patients die in a stage of acceptance--a state of equanimity. Recently, scholars have claimed that this five stage scheme has limited applicability and may in fact contribute to the formalization of a dying person's behavior. This preliminary report proposes that the stage theory, if it has any descriptive validity, becomes meaningful only when used to describe behaviors occurring among patients, families, and medical practitioners. A plausible explanation of these behaviors is accomplished by examination of communication patterns containing the structure of paradox or double bind. Patients are forced to perceive realities about their physical conditions not as they appear to them, but as they are defined by those in their environment. This paper explores these communication patterns in relation to the structure of social relationships and the specific contents of messages being transmitted and received.

 5. Einfluss von DNA-Variationen auf die koronare Herzerkrankung

  Drexel H

  2008-01-01

  Full Text Available Erkenntnisse aus Familien- oder Zwillingsstudien lassen auf einen hohen genetischen Hintergrund der koronaren Herzerkrankung (KHK schließen. Seit einiger Zeit versucht man mittels intensiver Forschung, die genetischen Faktoren, welche das kardiovaskuläre Risiko beeinflussen, zu identifizieren. Aufgrund der hohen Frequenz der KHK in der Bevölkerung spielen hierbei Mendel’sche Erkrankungen, wie die familiäre Hypercholesterinämie, nur eine untergeordnete Rolle. Anhand der Ergebnisse aus Kopplungs- und Assoziationsstudien sind bisher zahlreiche DNA-Polymorphismen in Kandidatengenen als potenzielle genetische Risikofaktoren für die KHK vorgeschlagen worden. Die möglichen Auswirkungen dieser Polymorphismen auf das Erkrankungsrisiko werden in der Literatur allerdings meist kontrovers diskutiert. Metaanalysen haben gezeigt, dass DNA-Polymorphismen der Gene für Apolipoprotein E, Cholesteryl Ester Transfer-Protein, Faktor V, Prothrombin und Adiponektin einen signifikanten Zusammenhang mit der KHK aufweisen. Die jüngste Entwicklung von technischen Verfahren für die Hochdurchsatzgenotypisierung sowie die wachsende Kenntnis um die Strukturierung des Genoms in Haplotypen eröffnete der Forschung neue Möglichkeiten für die Ermittlung des genetischen Einflusses auf die KHK. Infolgedessen konnten mehrere unabhängig durchgeführte genomweite Assoziationsstudien den chromosomalen Abschnitt 9p21 erstmalig als genetischen Modulator für die KHK identifizieren. Die genaue Wirkweise dieser in der Region 9p21 lokalisierten DNA-Variationen auf die Entstehung der KHK ist bis dato allerdings unbekannt. Zukünftige technologische Entwicklungen, wie das "next generation sequencing", werden innerhalb absehbarer Zeit die Forschung über den Zusammenhang zwischen genetischer Variabilität und der KHK weiter maßgeblich beeinflussen. Durch dieses Wissen wird es uns gelingen, das KHK-Risiko besser abschätzen zu können und neue Therapien auf Personen mit hohem

 6. Amerikanisierung durch Internationalisierung: Die Expansion der International Communication Association (ICA

  Thomas Wiedemann

  2016-12-01

  Full Text Available Basierend auf der Soziologie Bourdieus problematisiert dieser Beitrag die Bemühungen der International Communication Association (ICA, sich über die Öffnung ihrer Führungsetage für Wissenschaftler außerhalb der USA in eine wahrhaft internationale Fachgesellschaft zu verwandeln und der Herausforderung einer global vernetzten Disziplin zu begegnen. Geleistet werden soll so ein kritischer Beitrag zur Selbstreflexion der Kommunikationswissenschaft, zu verstehen als Deutungsangebot und Ausgangspunkt für die wissenschaftliche Diskussion. Die Untersuchung von Habitus und Kapital der 29 ICA-Präsidenten und ICA Fellows aus der internationalen Scientific Community zeigt, dass die weltweit größte kommunikationswissenschaftliche Fachgesellschaft trotz der Ausweitung ihrer Führungsriege immer noch deutlichen US-Einflüssen unterliegt. Die neuen ICAWürdenträger, die für nationale und fachliche Vielfalt stehen sollen, stammen aus Weltregionen, die eine besondere Nähe zu den Vereinigten Staaten auszeichnet, und wurden an US-Universitäten sozialisiert oder stark von der US-amerikanischen Forschungstradition geprägt. Ausnahmen („Einkäufe“ von führenden Vertretern anderer Fachgesellschaften oder alternativer Paradigmen bestätigen die Regel. Die Internationalisierung der ICA-Führungsetage veränderte demzufolge weniger den Machtpol im Fach als vielmehr die Kommunikationswissenschaft weltweit. Zwar gelangten neue Perspektiven ins Zentrum der Disziplin. Im Gegenzug fand jedoch eine Amerikanisierung nationaler Felder statt, allen voran durch ICA Fellows als Vorbilder im Kampf um wissenschaftliches Kapital. Die Bemühungen der ICA, sich durch die Expansion ihrer Führungsriege zu internationalisieren, dürften somit die Machtstrukturen im Fach weiter verfestigt haben.

 7. Die Waarderende Ondersoek-aanpak as nuttige instrument vir verandering

  Sophia van Helden

  2014-03-01

  Full Text Available In hierdie artikel word Waarderende Ondersoek (WO as ’n nuttige instrument vir verandering binne die kerklike praktyk bespreek asook die rede waarom dit as waardevol vir die kerk beskou word. Die verband tussen taal, denke en verandering word uiteengesit. Aangesien die huidige gereformeerde kerkpraktyk op skrifgefundeerde omkeer fokus, behoort gelowiges bewus te wees van effektiewe hulpmiddels wat tot diepgrondige verandering kan meewerk. Die spesifieke taalaanpak wat in verskeie dele van die Woord herkenbaar is, is grootliks binne die gereformeerde akademiese praktyk en ook binne die informele nie-akademiese teologiese praktyke onbekend. ’n Bespreking van die WO-aanpak, asook die historiese ontwikkeling, die navorsing wat op hierdie terrein gedoen is, ’n beoordeling van WO en ’n voorbeeld van die aanwending van WO wat op ’n informele wyse in die kerkpraktyk ter wille van verandering aangewend is, is daarom nodig.This article discusses Appreciative Inquiry (AI as useful tool for the sake of change within the church practice. AI as a language approach explains why it can be seen as valuable to the church. The relationship between language, thought and change are outlined. Since the current reformed church practice focuses on a scriptural turn around, believers ought to beaware of effective aids working towards deep change. This language approach, which can be recognised in a variety of passages in the Word, is largely unknown within the reformed academic practice, but also within the informal non-academic theological practices. It is therefore necessary to discuss the AI approach, as well as the historical development, research done in this field, an assessment of AI and an example of where AI was informally utilised ina church practice for the sake of change. Normal 0 false false false EN-ZA X-NONE X-NONE

 8. Kollektiewe bedinging binne die Suid-Afrikaanse vervaardigingsbedryftak

  H. O. L. Kamffer

  1984-11-01

  Full Text Available A comparative literary study of the collective bargaining systems of four countries (U.S.A., Britain, West Germany and South Africa is presented in order to facilitate the identification of conflict issues in the South African collective system. 165 Employers and 75 trade unions in the South African manufacturing industry were used as u randomly selected sample. A Likert questionnaire was designed to measure the attitudes of the sample employers and unions regarding conflict issues. The results indicate strong differences of opinion between the participating groups about the efficiency of the present industrial relations and collective bargaining systems in South Africa. An explanation for obtained results is given and recommendations for further research and development work are made. OpsommingDie gebrek aan konsensus aangaande 'n ideale nywerheidsverhoudinge en kollektiewe bedingingsisteem vir Suid-Afrika kan toegeskryf word aan die verskillende houdings van die onderskeie partye daarby betrokke. Dit lei op sy beurt weer tot konflik tussen die onderskeie partye. 'n Vergelykende literatuurstudie van die kollektiewe bedingingsisteem van vier lande (tewete V.S.A. Brittanje, Wes-Duitsland en Suid-Afrika is gedoen ten einde konflikaan- geleenthede in die Suid-Afrikaanse kollektiewe bedingingsisteem te identifiseer. 'n Ewekansige steekproef van 165 werkgewers en 75 vakbonde in die Suid-Afrikaanse vervaardigingsbedryfstak is in die studie betrek. Die houdinge aangaande die geïdentifiseerde onflikaangeleenthede is met behulp van 'n Likertvraelys verkry. Die resultate dui op sterk meningsverskille tussen die deelnemende groepe omtrent die doeltreffendheid van die bestaande nywerheids verhoudinge en kollektiewe bedingingstelsel in Suid-Afrika. Aanbevelings vir toekomstige navorsing en ontwikkelingswerk word gemaak.

 9. Die skrifbeskouing van feministiese teoloë, in die besonder dié van Fiorenza, Brenner en Van Dijk-Hemmes – beoordeel in die lig van die gereformeerde teologie

  Alta E. Swart

  2013-11-01

  Full Text Available Dit wil voorkom asof die feministiese Skrifbeskouing op die beginsel van selektiewe Skrifgesag berus. Dit beteken dat slegs dié dele in die Bybel wat met die feministiese ideologie ooreenstem, as gesaghebbend aanvaar word. Dit is veral die sogenaamde androsentriese taalgebruik wat dit vir aanhangers van hierdie benadering moeilik maak om die hele Skrif as gesaghebbend te erken. Hermeneuties vertoon hierdie benadering groot ooreenkomste met die Postmodernisme, waarin geen vaste reëls bestaan om die betekenis van tekste te bepaal nie. Gesien in die lig van die gereformeerde teologie, soos veranker in die Woord en belydenisskrifte, vertoon die feministiese teologie ernstige leemtes. Die bydraes (Skrifbeskouing van drie prominente feministiese teoloë – Fiorenza, Brenner en Van Dijk-Hemmes – word onder die loep geneem en teologies-krities geëvalueer ten einde hierdie leemtes uit te wys.It appears that the feminist view of Scripture is based on the principle of selective authority of the Scriptures, which means that only the parts of the Bible corresponding with the feminist ideology are accepted as authoritative. The use of androcentric language, in particular, makes it difficult for followers of feminism to accept the whole Bible as authoritative. Hermeneutically, their approach resembles Postmodernism, interpreting without any rules. Viewed from the paradigm of the reformed theology, which is anchored in Scripture and the articles of faith, feminist theology shows serious shortfalls. The contributions of three prominent feminist theologians – Fiorenza, Brenner and Van Dijk-Hemmes – are studied closely and evaluated critically in the light of the reformed theology, to underline these shortfalls.

 10. Walter van den Broeck se utopiese uitdaging aan die globale kapitalisme in Terug naar Walden

  Andries Visagie

  2012-11-01

  Full Text Available Die sosialistiese simpatieë wat die skryfwerk van die Vlaamse outeur Walter van den Broeck onderlê, skakel hom met die goed ontwikkelde tradisie van sosiaal betrokke literatuur in Vlaandere. Sy roman Terug naar Walden, gepubliseer in 2009, is ’n herbesoek aan die Waldenprojek van die Nederlandse hervormer en skrywer Frederik van Eeden (1860−1932. Van den Broeck gee te kenne dat ’n heroorweging van die sosialistiese ideale wat Van Eeden besiel het om nedersettings in Nederland en die VSA op die been te bring, geregverdig is in die lig van die ekonomiese krisis wat in 2008 deur onbesonne kapitalistiese praktyke veroorsaak is. In Terug naar Walden ontketen Ruler Marsh, die rykste man in die wêreld, ’n globale finansiële krisis in weerwraak teen die kapitalistiese stelsel wat tot die ondergang van sy ouers gelei het. Marsh keer terug na die Kempen in Vlaandere, sy familie se land van herkoms. In ’n Heideggeriaanse bevestiging van die lokale, soos versinnebeeld deur die veldpad, skakel Van den Broeck sy visie van die gemene (die gedeelde oftewel the common, ’n konsep wat teoretici soos Michael Hardt en Antonio Negri in hul Empire-trilogie vanuit die kommunistiese denke gerehabiliteer het, met ’n utopiese siening dat ’n stewiger band met die land en die mense uit die eie kontrei ’n nuttige vertrekpunt mag wees vir die ontwikkeling van lewensvatbare alternatiewe vir die kapitalisme.

 11. Coping-strategieë, stres en selfmoord-denkbeeldvorming in die Suid-Afrikaanse polisiediens in die Vrystaat

  A. S. Van Der Merwe

  2004-10-01

  Full Text Available The general objective of this study was to investigate the relationship between coping, stress and suicide ideation within the South African Police Service. A cross-sectional survey design was used. A random, stratified sample was taken of police officials in the Free State (N = 333. The Suicide Ideation Questionnaire, Police Stress Inventory and COPE Questionnaire were administered. The results of this study indicated that the following factors were related to suicide ideation: passive coping, problem-focused coping, former suicide attempts, medical condition, alcohol consumption and police stressors. The discriminant analysis furthermore indicated that these variables correctly classified 77,55% of the respondents with a high score in respect of suicide ideation. Opsomming Die algemene doelstelling van hierdie navorsing was om die verband tussen coping-strategieë, stres en selfmoord- denkbeeldvorming binne die Suid-Afrikaanse Polisiediens in die Vrystaat te ondersoek. ’n Dwarsdeursneeopnameontwerp is gebruik. ’n Ewekansige, gestratifiseerde steekproef (N = 333 is van polisiebeamptes in die Vrystaat geneem. Die Selfmoord denkbeeldvormingsvraelys, Polisiestres-inventaris en COPE-vraelys is aangewend. Die resultate van die studie het aangetoon dat die volgende faktore met selfmoord denkbeeldvorming verband hou: passiewe coping, probleemgerigte coping, vorige selfmoordpogings, mediese toestand, gebruik van alkohol en polisiespesifieke stressors. Die diskriminantontleding het verder aangedui dat bogenoemde veranderlikes 77,55% van die deelnemers met ’n hoë telling ten opsigte van selfmoord denkbeeldvorming korrek geklassifiseer het.

 12. Die casting die deflections: Prediction and attenuation. Final report, July 1, 1995--September 30, 1997

  Miller, R.Allen; Ahuett-Garza, Horacio; Choudhury, Aswin K.; Dedhia, Sanjay

  1998-05-01

  The objective of this work was to develop and test die casting design evaluation techniques based on the visualization of geometric data that is related to potential defects or problems. Specifically, thickness information is used to provide insight into potential thermal problems in the part and die. Distance from the gate and a special type of animation of the fill pattern is used to provide an assessment of gate, vent and overflow locations. Techniques have been developed to convert part design information in the form of STL files to a volume-based representation called a voxel model. The use of STL files makes the process CAD system independent. Once in voxel form, methods that were developed in this work are used to identify thick regions in the part, thin regions in the part and/or die, distance from user specified entry locations (gates), and the qualitative depiction of the fill pattern. The methods were tested with a prototype implementation on the UNIX platform. The results of comparisons with numerical simulation and field reported defects were surprisingly good. The fill-related methods were also compared against short-shots and a water analog study using high speed video. The report contains the results of the testing plus detailed background material on the construction of voxel models, the methods used for displaying results, and the computational geometric reasoning methods used to create die casting-related information from the voxel model for display to the user.

 13. Über die Segmentierung der Hinterhauptregion und die Beziehung der Cartilago Acrochordalis zur Mesodermcommisur

  Jager, Jan

  1924-01-01

  In der Occipitalregion treten bei jungen Hühnerembryonen (3-4 Tage) zwei gesonderte knorpelige Wirbelkörper auf, die mit dem davorliegenden, unsegmentierten Parachordale verwachsen. Der Atlas verwächst überdem met dem davorliegenden Skelett, wird aber am Ende des vierten Tages wieder abgespalten.

 14. Die Freiheit ist grausam : die schwierige Geschichte der baltischen Staaten bis heute / Wilhelm Schmid

  Schmid, Wilhelm

  1993-01-01

  Raamatututvustused: Marianna Butenschön. Estland, Lettland, Litauen : das Baltikum auf dem langen Weg in die Freiheit. München: Piper Verlag, 1992 (Serie Piper 1416). 367 S. ; Alexander Schmidt. Geschichte des Baltikums : von den alten Göttern bis zur Gegenwart. München : Piper Verlag, 1992. (Serie Piper 1518). 288 S.

 15. Die Freiheit ist grausam : die schwierige Geschichte der baltischen Staaten bis heute / Wilhelm Schmid

  Schmid, Wilhelm

  1993-01-01

  Raamatututvustused: Marianna Butenschön. Estland, Lettland, Litauen : das Baltikum auf dem langen Weg in die Freiheit. München: Piper Verlag, 1992 (Serie Piper 1416). 367 S. ; Alexander Schmidt. Geschichte des Baltikums : von den alten Göttern bis zur Gegenwart. München : Piper Verlag, 1992. (Serie Piper 1518). 288 S.

 16. Die taak van akademiese geletterdheid/hede binne die konteks van ...

  argued that the most fundamental of these changes concerns the global trend of marketisation ... Key words: Academic literacy, university, marketisation, social discourse. 1. ... teen hierdie agtergrond oor die taak van Akademiese Geletterdheid. Hierdie ..... the associated salience of representations and images in the media.

 17. n ureum/ bytsoda-kombinasie tydens die baalproses op die voedi

  Effect of prolonged treatment of wheat straw with urea or a urea/caustic soda combination during baling on the .... soda per 400 I oplossing oor die strooi gespuit teen 400 I c1 ...... nitrogen associated with plant cell wall in the stomach and.

 18. Die aard en funksie van Zoeloe-folklore in Die ding in die vuur van Riana Scheepers

  G. H. Taljaard

  1999-05-01

  Full Text Available The nature and function of Zulu folklore in Die ding in die vuur by Riano ScheepersThis article is concerned with how and why Zulu folklore and oral narrative traditions are absorbed in the literature of the writer Riana Scheepers. Scheepers does not use Zulu culture in her work to make it part of the struggle genre. The question therefore arises: Why does Scheepers, a modern, even postmodern writer, make use of the prehistoric, ancient Zulu oral narrative tradition?As starting points for this article the following issues are explored: What is the nature of Zulu folklore and how has it been applied in the texts concerned? What is the function of Zulu folklore in Scheepers’ work?In the oral narrative tradition, the ugogo (grandmother is the narrator of the story and she tells her stories to the listeners (mostly children to educate them in a very entertaining way, but also to adjure many social evils, symbolized by a variety of characters, such as animals, monsters and tricksters. Riana Scheepers uses the ugogo to create a story within a story in front of the reader's eyes, in other words, she uses the ugogo to create metatextuality. By writing stories, Scheepers also edifies her readers in an entertaining manner and like the ugogo, she adjures many social evils like violence, poverty, chauvinism and racism. By transforming truth into fiction (fictionalization, she makes the harsh realities of life tolerable and in this way protects herself and her readers against the horrific realities of modern life.

 19. Das Volkslied in Deutschland, Frankreich, Belgien und Holland. Untersuchungen über die Auffassung des Begriffes; Über die traditionellen Zeilen, die Zahlen-, Blumen- und Farbensymbolik

  Brouwer, Cornelis

  1930-01-01

  Wenn man die gewaltige Menge Publikationen über das Volkslied, die im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts in Deutschland, Frankreich, Belgien und Holland erschienen sind, vergleicht, springen zwei Punkte sofort ins Auge: 1. der Unterschied zwischen den verschiedenen Auffassungen vom Begriff Volkslied

 20. Studentesimposium in die Natuurwetenskappe 30 Oktober 2009, Universiteit van die Vrystaat ’n Seleksie van referaatopsommings

  Editorial Office

  2010-01-01

  Full Text Available ’n Oorsig van verskillende tipes luminessensie en verskillendetipes fosfors: gebruike en karakterisering’n GIS-ondersteunde benadering ter visualisering van stedelikegroeiVereenvoudigde chemiese modellering van rodiumkatalisator –wen of verloor?Korrelgroottes en tweelingstrukture in vervormde koperAluminium- (III- trifl aat as ’n katalisator vir die ring-oopmaak vanepoksiede: sintese van piperasien-bevattende β-aminoalkohole’n Naby infrarooi studie van die suidelike hoëmassa-stervormingsgebiedRCW 34Sintese van ’n mikolmotief vir TB-diagnose ’n Kritiese evaluasie van die plasing van die Ingula-pompopgaarskema Fischer-metaalkarbene as alkeenmetatesekatalisatore Monte Carlo-simulasie en AES-karakterisering van fasevormingin Pt-Al- dun laeChemiese omskakeling van plantmateriaal na biobrandstowwe innie-klassieke toestande             Die Pd-verwering van SiC’n [2,3]-Wittig-herrangskikkingsbenadering tot die sintese vandie fumonisien-ruggraatLitostratigrafi ese korrelasie van ysterryke sedimentêre gesteentesin die argaïese Witwatersrand-Mozaanopeenvolging: Implikasiesvir vroeë afsettingsomgewings op aardeDie afskaling van globale sirkulasiemodelvoorspellings nadaaglikse reënval oor die Bo-Olifantsrivieropvanggebied’n Evalueringsinstrument vir wetenskaphandboeke vir UGO inSuid-AfrikaRF-bestraling van kalsiet/dolomiet-monstersDie evaluering van goud(I-P,N- heteroditopiese verbindings asantivirale agenteDie ontwikkeling van ’n in vitro-eritrosiet-oksidasieskadetoetsvir die bepaling van die anti-oksidantaktiwiteit van plant- enheuningekstrakteOntwikkeling van ’n opto-elektroniese stelsel vir die karakteriseringvan ultravioletsensitiewe fotodiodes’n Gestaltegespreksagent met outistiese gedrag