WorldWideScience

Sample records for darbs inenierzintu doktora

 1. SIA “Doktora Mileika Klīnika" mārketinga kompleksa analīze.

  OpenAIRE

  Mileika, Nadežda

  2013-01-01

  Bakalaura darbs veltīts „Doktora Mileika klīnikas” „7P” modeļa marketinga kompleksa analīzei. Bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz teorijas atziņām par mārketinga kompleksu pakalpojuma sfērā, uz intervijas un klientu aptaujas rezultātiem, izanalizēt „Doktora Mileika klīnika” mārketinga kompleksa elementu priekšrocības un trūkumus, kā arī izvirzīt priekšlikumus mārketinga kompleksa pilnveidošanai uzņēmumā. Pirmajā nodaļā izskatīti mārketinga kompleksa „7P” elementi ar medicīnas ...

 2. VPN – darbs ārpus biroja

  OpenAIRE

  Sproģis, Gvido

  2007-01-01

  Kvalifikācijas darba „VPN – darbs ārpus biroja” mērķis ir izprast VPN uzbūvi un darbību Windows Server 2003 serverī, kā arī VPN servera izveidošanu un attālināti pieslēgties VPN serverim. Galvenais uzdevums ir iegūt pietiekošas zināšanas VPN servera un VPN tuneļa izveidošanā. Darbā tiek parādīts VPN servera izveidošana, izmantojot Windows Server 2003, datu drošība VPN tunelī mūsdienu tehnoloģiski attīstītajā pasaulē. Darbā attēlots cik samērā viegli ir izveidot VPN serveri un pēc tam attāl...

 3. Komandas darbs - JIT pacientu aprūpē

  OpenAIRE

  Stramkale, Ilze

  2014-01-01

  Pētniecības darbs „Komandas darbs – Jaundzimušo intensīvās terapijas pacientu aprūpē” tika veikts ar mērķi noskaidrot komandas darba priekšnosacījumus un pielietojumu Jaundzimušo intensīvās terapijas pacientu aprūpē. Darbā tika izvirzīti divi pētnieciskie jautājumi – kā tiek realizēts komandas darbs Jaundzimušo Intensīvās terapijas nodaļā, un vai komandas darbs Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļā ir kvalitatīvas aprūpes priekšnosacījums? Mērķa sasniegšanai izmantota kvalitatīvā pētnie...

 4. Metode Darb al-Amthâl dalam Penafsiran Muhammad ‘Abduh

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agus Salim

  2015-09-01

  Full Text Available Muh}ammad ‘Abduh had ground the orientation of the Koran in the line of Muslim life. In other words, interpretations are always aiming to make the Koran as well as applying the guidance in public life as a solution to the problem of street life. Therefore, associated with verses mubham and mutashâbih, ‘Abduh closer to the bow of the salaf scholars who prefer silence and surrender fully to God’s intention (tafwîd. However, on several occasions, he sometimes shifts from the bow, for example, when in contact with mutashâbih verses, verses related to the supernatural, and the stories in the Koran as may be necessary to explain in detail. In this position, he sometimes refers to methods tamthîl as tafwîd form or otherwise as a form of ta’wîl. This article will explore the darb al-amthâl in view of ‘Abduh as one method of interpreting the Koran from his works that contain related ideas and his interpretation of the Koran and the consideration of the methods of darb al-amthâl

 5. Swedbank Grupas piedāvāto fondu darbības analīze

  OpenAIRE

  Bondarevska, Aija

  2010-01-01

  Diplomdarba tēmas izvēle ir aktuāla, jo Latvijas iedzīvotāju domāšana sakarā ar nestabilajiem ekonomikas apstākļiem ir tendēta uz uzkrājumu un ieguldījumu veidošanu – vēlmi atteikties no šā brīža patēriņa par labu nākotnes patēriņam, bet ieguldījumu fondi ir sabiedrībai svešs un nesaprotams investīciju veids. Diplomdarba mērķis ir veikt Swedbank grupas piedāvāto ieguldījumu fondu darbības izpēti un analīzi, lai sniegtu priekšlikumus fondu darbības uzlabošanai un popularizēšanai. Darbs s...

 6. Kokapstrādes uzņēmuma "F" saimnieciskās darbības analīze

  OpenAIRE

  Djubina, Vlada

  2014-01-01

  Maģistra darba nosaukums ir „Kokapstrādes uzņēmuma „F” saimnieciskās darbības analīze”. Tā mērķis ir, pamatojoties uz teorētisko un praktisko materiālu, veikt SIA „F” saimnieciskās darbības analīzi, atklāt iespējamās nepilnības un problēmas uzņēmuma saimnieciskajā darbībā, izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus finanšu stāvokļa uzlabošanai un uzņēmuma turpmākās attīstības iespējām. Darbs sastāv no ievada un četrām nodaļām. Pirmajai nodaļai ir teorētisks raksturs. Otrā nodaļa fokus...

 7. Jura Utāna mākslinieciskās un pedagoģiskās darbības analīze

  OpenAIRE

  Kalniņa, Līga

  2015-01-01

  Maģistra darba tēma ir Jura Utāna mākslinieciskās un pedagoģiskās darbības analīze. Pētījumā meklētas atbildes kāda ir gleznotāja mākslinieciskā darbība un šīs mākslinieciskās darbības pedagoģiskā vērtība. Apkopota un analizēta teorētiskā literatūra, vēsturiskie materiāli- izstāžu recenzijas un raksti, trīsdesmit deviņas studentu recenzijas par izstādi „Utāns glezno un uzvar”, veikta septiņu studentu interviju analīze un rasts ieskats mākslinieka dzīvesdarbībā. Pētījuma tiek atklāts jauns tr...

 8. Viesnīcas "Hotel Vantis" darbības analīze un attīstības perspektīvas

  OpenAIRE

  Lāce, Sabīne

  2016-01-01

  Bakalaura darba ietvaros, autore, kura ir arī viesnīcas „Hotel Vantis” darbiniece, bija ieinteresēta izpētīt viesnīcas darbību un piedāvāt risinājumus „Hotel Vantis” darbības uzlabošanai. Lai labāk izprastu vai viesnīcas darbība ir veiksmīga vai nē, bija nepieciešams izpētīt arī Latvijas tūrisma nozari kopumā un statistiku par laika periodu 2012.-2014.gadam. Darba gaita izskatīti tūrisma nozares attīstības un kvalitātes noteikšanas institūciju - Latvijas viesnīcu un restorānu aģentūras, Tūris...

 9. Personāla iesaistīšanās darbā procesa pilnveide uzņēmumā SIA "Rimi Latvia"

  OpenAIRE

  Kauliņa, Svetlana

  2017-01-01

  Bakalaura darba autore ir Svetlana Kauliņa. Tēma –„Personāla iesaistīšanās darbā procesa pilnveide uzņēmumā SIA "Rimi Latvia" ”. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt ieteikumus SIA „Rimi Latvia” personāla darbā iesaistīšanas procesu pilnveidošanai uzņēmumā. Lai sasniegtu bakalaura darba mērķi, tika apkopotas, analizētas teorētiskās nostādnes par iesaistīšanos darbā un personāla mainību, analizēta personāla mainība uzņēmumā, veikta personāla anketēšana, lai noskaidrotu mainības saistību ar per...

 10. Individuālā komersanta saimnieciskās darbības uzskaite un tās īpatnības

  OpenAIRE

  Graudiņa, Agnese

  2010-01-01

  Diplomdarba tēma ir „Individuālā komersanta saimnieciskās darbības uzskaite un tās īpatnības”. Darbā ir izpētīta individuālā komersanta grāmatvedības kārtošana, sniegti priekšlikumi par to, kas būtu jādara, lai atvieglotu un vienkāršotu komersanta grāmatvedības uzskaiti. Diplomdarbs sastāv no četrām nodaļām, kurās aplūkota reģistrēšanās un maksātnespējas process, individuālais komersants salīdzināts ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību, analizēta vienkāršā grāmatvedības kārtošanas sistēm...

 11. Managers’ Ability to Cope with Stress in the Work Settings Vadovų gebėjimas valdyti darbe kylantį stresą

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Erika Župerkienė

  2011-02-01

  ="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none;">Stresas neatsiejamas šių laikų įmonės vadovo profesinės veiklos komponentas. Streso darbe tyrimams daugiau dėmesio pradėta skirti XX a. pab. ir jiems skiriama vis daugiau dėmesio dėl įvairių priežasčių: darbas, kaip ir šeima, sveikata, visuomeninis gyvenimas bei laisvalaikis, yra neatsiejama gyvenimo kokybės dalis; be fizinio ir psichologinio poveikio žmonių sveikatai, stresas darbe padidina organizacijos sąnaudas: nukenčia darbo ir sprendimų kokybė, pervertinamas vykstančių pokyčių greitis, todėl nuolat skubama, atsisakoma ilgalaikių perspektyvų analizės pasitenkinant trumpalaikiais sprendimais, nukenčia bendradarbiavimas sprendžiant organizacijoje kylančias problemas, trūksta originalių sprendimo būdų. Šiame straipsnyje nagrinėjamas gebėjimas valdyti darbe kylantį stresą siekiant sumažinti vadovų streso darbe lygį, panaikinat stresą sukeliančius veiksnius arba sumažinant jų poveikį. Nuo to, kaip vadovai geba valdyti stresą – įveikti darbe ar asmeniniame gyvenime kylančias stresines situacijas, – priklauso tiek jo fizinės, tiek psichologinės sveikatos būklė. Problema: kaip vadovai geba valdyti darbe kylantį stresą. Tikslas – nustatyti Lietuvos smulkių ir vidutinių verslo įmonių vadovų gebėjimo valdyti stresą darbe problemas.

 12. Sociālā pedagoga profilakses darbs alkohola atkarības mazināšanā Apguldes arodvidusskolā

  OpenAIRE

  Mēduma, Irina

  2008-01-01

  Diplomdarba tēma „Sociālā pedagoga profilakses darbs alkohola atkarības mazināšanā Apguldes arodvidusskolā”. Darbā rakstīts par pusaudžu un jauniešu atkarības problēmu, kas ar katru gadu kļūst aktuālāka, jo alkohola lietotāju skaits pieaug. Cēloņi pusaudžu alkoholizācijai galvenokārt ir psiholoģiski un bioloģiski, kā arī liela nozīme ir pusaudžu un jauniešu mikrovidei arodvidusskolā, ģimenē. Sociālais pedagogs motivē, informē pusaudžus un jauniešus par alkohola atkarības problēmu, iesai...

 13. Darbības vide kā iekšējās pasaules metafora Larsa fon Trīra filmās "Antikrists" un "Melanholija"

  OpenAIRE

  Gulbe, Elīna

  2012-01-01

  Bakalaura darbā pētīta Larsa fon Trīra filmu „Antikrists” un „Melanholija” darbības vides metaforiskā saistība ar tēlu apziņas pasauli. Pētījuma problēma saistāma ar mizanscēnas, tajā sastopamo zīmju un kodu interpretācijas nozīmi filmas varoņu apziņas pasaules pārdzīvojumu atklāšanā. Teorētiskajā daļā apskatīti kino semiotikas pamatelementi, kuri saistāmi ar darbības vidi, kā arī sniegts ieskats dāņu kino un Larsa fon Trīra radošajā darbībā. Metodoloģiskajā daļā aprakstītas pētījumā iz...

 14. Finanšu pārskati un to uzņēmuma darbības vērtēšana

  OpenAIRE

  Rumba, Santa

  2008-01-01

  Darba temats: „Finanšu pārskati un to nozīme uzņēmuma darbības vērtēšanā”. Darba mērķis ir izpētīt un analizēt finanšu pārskatu sastādīšanas normatīvo bāzi, inventarizāciju kā finanšu pārskata pamatu, finanšu pārskata sastādīšanu, finanšu pārskata sastāvdaļas un finanšu pārskatu analīzes metodes, kā arī izdarīt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus saistībā ar analizējamo uzņēmumu. Darba mērķa izpildei izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1) raksturot finanšu pārskatu normatīvo bāzi, 2)...

 15. LPSR Galvenās literatūras pārvaldes svarīgākie darbības virzieni no 1959. līdz 1969.gadam

  OpenAIRE

  Keiša, Līga

  2011-01-01

  Bakalaura darba "LPSR Galvenās literatūras pārvaldes svarīgākie darbības virzieni no 1959. līdz 1969.g." mērķis ir noskaidrot cenzūras īstenojošās institūcijas Latvijas PSR un tuvāk iepazīties ar LPSR Galvenās literatūras pārvaldes darbību un tās veiktajiem labojumiem Latvijas periodikas izdevumos, kontrolei iesūtītajos daiļliteratūras un teātra materiālos laika posmā no 1959. līdz 1969. gadam. Tieši GLP bija tā iestāde, kuras darbībā visspilgtāk un pilnīgāk parādās cenzējamā materiāla apjomi...

 16. AS "PET Baltija" saimnieciskās darbības finanšu analīze un attīstības iespējas

  OpenAIRE

  Strazdiņa, Evija

  2014-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir izpētīt un analizēt AS „PET Baltija” finanšu pārskatus no 2007.-2012.gadam, balstoties uz veiktajiem aprēķiniem no dotās finanšu informācijas, analizējot un izdarot secinājumus par uzņēmuma finansiālo stāvokli ietekmējošiem faktoriem un izvirzot priekšlikumus uzņēmuma saimnieciskās darbības veicināšanai un turpmākai attīstībai. Darba gaitā bakalaura darba izstrādāšanai, pielietojot nozīmīgākos finanšu rādītājus, tika secināts, ka uzņēmuma darbību negatīvi ietekmēj...

 17. Tahsin Ömer’in “Darb-I Mesellerimiz Hakkında Tahlili Tedkikat” Adlı Atasözleri Seçkisi A Selection of Proverbs from Tahsin Ömer’s “Darb-ı Mesellerimiz Hakkında Tahlili Tedkikat”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abdulmuttalip İPEK

  2012-09-01

  Full Text Available Proverbs and idioms include very different matters ranging from the life styles of the societies they belong to to their frames of mind, from standards of judgements to moral insights due to the fact that they are based on lasting observations, experiences and lives of those societies. As a result, they are stereotyped words which are on the position of the soul of all the culture and value world of the nation they belong to. Proverbs, which make a short-cut and efficient expression possible, also reflect the philosophy of a nation. From this point of view, the realization and preservation of these verbal entities are of vital importance. From the time of Diwanu Lugat et-Turk, the oldest known dictionary of Turkish language, to our day, important dictionaries have been authored to preserve and record these verbal entities. Each of these dictionaries are very important resources as regards with Turkish language and culture. This manuscript will mention about an anthology of proverbs. According to the searches and surveys the anthology has been mentioned only in a few articles until today. The booklet “Darb-ı Mesellerimiz Hakkında Tahlili Tedkikat” was written by Tahsin Ömer and was printed in Evkaf Printing House in Şehzadebaşı, İstanbul between 1337 and 1340. The printed copy of the booklet in the library of the University of Toronto with the recording number of PN 6505 T8 035, is translated into Modern Turkish from Ottoman Turkish with an additional short review. As the result of a revisal of about 5000 proverbs used in our country, nearly 200 proverbs were sorted out according to their meanings and Tahsin Ömer says in the two and a half pages of foreword that this 16 pages booklet was written to make people learn and draw some lessons. The most exciting parts of this booklet are that the writer examines the proverbs in moral aspects and presents a sorting method. Another important part is the presented analytical assasments in the

 18. BTA Insurance Company SE darbības pilnveidošana tirgus daļas palielināšanā Baltijā un Eiropā

  OpenAIRE

  Radvila, Līga

  2012-01-01

  Maģistra darbā “Apdrošināšanas tirgus segmentēšana - ieiešana Polijā” ir izpētīta Polijas apdrošināšanas tirgus nozare, Latvijas apdrošināšanas vieta pasaules, Eiropas un Baltijas valstīs. “BTA Insurance Company” SE finanšu rādītāji un tirgus segmentācija. Par pētījuma objektu izvēlēta apdrošināšanas akciju sabiedrība “BTA Insurance Company” SE, kura darbojas Latvijā kopš 1993.gada 1.novembra, bet no 2011. gada marta ir reģistrēta Eiropas komercsabiedrības reģistrā. Maģistra darba izstr...

 19. Elektroniskās un mobilās komercijas attīstības tendences un to ietekme uzņēmuma darbībā

  OpenAIRE

  Krūze, Antra

  2009-01-01

  Šī maģistra darba mērķis - izpētīt esošo situāciju un izvērtēt potenciālu elektroniskajā un mobilajā komercijā, sniegt priekšlikumus nozares speciālistiem mārketinga aktivitāšu plānošanā. Temata izvēles pamatā ir pieņēmums, ka Latvijas uzņēmēju un nozares speciālistu zināšanas par e-komercijas un m-komercijas iespējām un potenciālu ir nepietiekamas, kas radies analizējot masu mediju, reklāmas un mārketinga ekspertu viedokļus dažādās intervijās vai aģentūru publikācijās. Maģistra darbā ir ...

 20. Ēdināšanas pakalpojumu uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas iespējas

  OpenAIRE

  Buivide, Jūlija

  2013-01-01

  Maģistra darba tēma ir „Ēdināšanas pakalpojumu uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas iespējas”. Latvijā lielāka uzņēmumu daļa, kas ir saistīta ar izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, saskārās ar lielu problēmu apjomu. Pirmkārt, samazinājās apmeklētāju skaits, un tas varētu būt saistīts kā ar maksātspējas pazemināšanos, tā arī ar viesnīcas vai restorānu pievilcības pasliktināšanos vai apkalpošanas kvalitātes pasliktināšanos. Samazinājās arī tūristu skaits. Tas, otrkā...

 1. 'Kaçmad?m, tedavi için doktora gittim'

  CERN Multimedia

  ARIGAN, Hayati

  2008-01-01

  Bolu Kartalkaya'da geçen cuma günü ünlü fizikçi Bilge Demirköz'e çarparak omzunun kirilmasina, dalaginin zedelenmesine neden olan kaskli kayakçi Yeditepe Makine Mühendisligi 3. sinif ögrencisi Engin Özsahin kaçmadigini, tedavi olmaya gittigini söyledi.

 2. Universiteto dėstytojų pasitenkinimas darbu, darbo vertybės ir patiriamas darbe stresas

  OpenAIRE

  Pociūtė, Birutė; Bulotaitė, Laima; Bliumas, Remigijus

  2012-01-01

  The development of higher education changes the performance of universities as well as the roles and influences of academic staff. Modern research of teachers’ stress usually emphasizes the prevalence and intensity of stress in the community of universities. The objective of this study was to assess job satisfaction and stress features, stress coping strategies, also relations of these variables to work values in university teachers. The results revealed the job satisfaction in university aca...

 3. Socialinių darbuotojų požiūris į komandinį darbą

  OpenAIRE

  Savukynaitė, Gintarė

  2008-01-01

  Šiandieninėje visuomenėje vienas iš esminių modernios, besimokančios organizacijos bruožų yra komandinis darbas. Komandinis darbas populiarus daugelyje veiklos sričių ir įgija vis didesnę vertę. Organizacija gali efektyviai veikti ir siekti tikslų, tik subūrusi puikiai veikiančią komandą. Tačiau tai yra sudėtingas, išmanymo ir žinių reikalaujantis darbas. Socialiniai darbuotojai vieni iš daugelio, kurie priklauso įvairioms darbo komandoms. Šio darbo tikslas įvertinti socialinių darbu...

 4. Küresel Şiddet ve Terör İnsan Olma Onuruna Vurulan Darbe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hasan Onat

  2015-11-01

  Full Text Available Recently; a campaign towards the fact that violence and terror are connected with religion in general and with Islam in particular, and that Islamic culture has produced violence and terror has been intensively carried out. Although, the assuming of violence and terror a global dimension is directly related to “existential emptiness” which hopeless people fell down as a result of loss of sense, this loss of sense has been tried to be rooted and spread by means of identification of these two terms with Islam. In the world, none of religion does support directly the violence and terror, the most clear sign of senselessness. Violence and terror can be found in Islamic culture as much as everywhere mankind lives. Islamic culture in itself neither is a culture producing violence and terror, nor Muslims are terrorists. In this case, the main point to be questioned is not whether Islamic culture is inclined to produce violence and terror or not, rather is the fact that how the dominant values of Western civilisation such as democracy supremacy of law, human rights, which make this civilisation center of attraction, have been devastated by those claiming that they are representatives of this civilisation. In this article, it has been delt with that the fundamental paradigm bringing Western civilisation into existence should be inquired, starting from the fact that violence and, terror, gaining a global currency, threaten the future of mankind, and in this process Western dominant values are ruined by Westerners themselves

 5. Ölçek Geliştirme Konulu Doktora Tezlerinin Test ve Ölçek Geliştirme Standartlarına Uygunluğunun İncelenmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ezgi MOR DİRLİK

  2014-12-01

  Full Text Available Psychological tests are used so widely from educational sciences to journalism and tourism. These measurement tools which are preferred especially in scientific research are prepared both adaption and development studies and presented to the users. In order to measure the psychological constructs according to the goal of development, these tests should be revised and controlled with new studies. In the context of this study, five doctoral dissertations published in the last five years with the aim of development of scale in educational sciences were selected randomly and analyzed by using the checklist which was prepared based on the Education and Psychological Testing Standards book published by American Psychological Association in 1999.The situations of these dissertations according to the standards were determined with the categorical content analysis. For each dissertation, the frequencies of the standard which are totally agreed, partial agreed and absent were calculated, so the ratio of these standards which were taken into account in scale development was defined. As a result of this study, it has been found that two of dissertations met the test and scale development standards so highly, one of dissertations met these standards moderately and the last two dissertations met these standards in low level. Also the points which should be revised in these dissertations according to the standards were defined

 6. Kanal 2 hakkab näitama Vene Sherlocki-filme

  Index Scriptorium Estoniae

  2006-01-01

  Detektiivseriaal "Sherlock Holmesi ja doktor Watsoni seiklused" ("Prikljutshenija Sherloka Holmsa i doktora Vatsona") valmis Venemaal aastatel 1979-1986 Igor Maslennikovi lavastamisel, peaosades Vassili Livanov ja Vitali Solomin

 7. Pedagogų organizacinio įsipareigojimo, pasitenkinimo darbu ir įsitraukimo į darbą sąsajos

  OpenAIRE

  Diskienė, Danutė; Tamoševičienė, Katažyna

  2014-01-01

  The importance of analysing organizational commitment is related to the managers’ need to know what kind of phenomena related to organizational commitment they should primarily pay attention to. Organizational commitment, job satisfaction, and job involvement are the three related phenomena which are important for satisfacting both the individual and organizational needs. This paper presents a theoretical model of relationship between organizational commitment and its dimensions (affective, n...

 8. Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja darbības pārskats (2011–2012

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lienīte Šarkūna

  2016-12-01

  Full Text Available 2011. gadā Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā notika vairāki starptautiski un valstiski nozīmīgi pasākumi, starp tiem – pirms 20 gadiem notikušajiem 1991. gada barikāžu laika notikumiem veltītie. Tos atzīmējot, 12. janvārī muzejā atklāja izstādi un konferenci par ārstiem 1991. gada barikādēs.

 9. Aukštųjų mokyklų dėstytojų ir bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų darbe patiriamo streso įveikos stiliai

  OpenAIRE

  Loikienė, Olga; Pileckaitė-Markovienė, Margarita

  2013-01-01

  Carried out investigations proved that teachers’ stress experience is more often noticeable than among other professionals and threat of a professional burning out for the teachers is higher. This investigation is quite new because there is not much research, which would compare the styles of coping with stress at work by secondary school teachers and high schools lecturers. It could be important for further psychological investigations either in Lithuania as well as in other countries. This ...

 10. Osmanlı’da Bir Darbe ve Tahlili: Genç Osman Örneği A Coup in Ottoman Empire And Its Analysis: Genç Osman Example

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hasan YAŞAROĞLU

  2013-09-01

  Full Text Available The New Order (Nizam-ı Cedit movements started in period of Selim The third (III. Selim of Otttoman sultans, is an important step taken toward westernization. Some sultans in last period of Ottoman Empire have also strived to take similar steps. There are records of initiation for reform movements even during period of Mustafa The Third (III. Mustafa, father of Selim The Third (III. Selim. When we went back to more in time, The Lale Devri (The Tulip Period emerges. The Tulip Period (Lale Devri despite the term being at the forefront of pleasure and deligth, some steps have been taken at this time in the direction of the westernization/renewal. The period of Sultan Osman The Second (II Osman forms the first steps taken toward renewal. Unfortunately, an uprising movement has ended the mentioned period above. Both this first Ottoman innovation movement and the first Ottoman insurrection that terminated the innovation are of importance in terms of being sample for the next ones. After these events, most of the reform movements, which emerged in the Ottoman Empire, have shared the same fate as Genç Osman reform movement.Upon his uncle Mustafa The First (I. Mustafa being jailed, Genç Osman (Young Othman became the Ottoman Sultan, but Othman has soon attracted the wrath of Janissaries and the Ulema due to his tough attitude. This hatred increased in time when Sultan Othman personally assumed the supreme commander in chief of army and decided to go to Mecca for pilgimage and eventually turned into a rebellion. The coup that was started under the leadership of Janissary and Sipahi units, and the rebels, strengthened the next day with the participation of scholars, relied on the Palace’s door to inform their demands. Genç Osman (Young Othman initially rejected the demands of the rebels, but he but was unable to sustain his attitude over the time. The rebels, at the end, entered the Palace, and have taken the Sultan’s uncle Mustafa The first (I. Mustafa out of his seclusion and declared him as new Ottoman Sultan. Meantime, Genç Osman (Young Othman was lock up into Yedikule Dungeons and killed there. Genç Osman is the first Ottoman sultan killed as a result of a revolution. Osmanlı padişahlarından III. Selim döneminde başlatılan Nizam-ıCedit hareketi, batılılaşma yönünde atılmış önemli bir adımdır.Osmanlının son dönemlerinde bazı padişahlar benzer adımlar atmayagayret etmişlerdir. III. Selim’in babası III. Mustafa zamanında dahiıslahat hareketlerine girişildiğine dair kayıtlar vardır. Daha geriyegittiğimizde karşımıza Lale Devri çıkmaktadır. Lale Devri, zevku sefanınön planda olduğu bir dönem olmakla beraber, bu dönemde dahibatılılaşma/ yenileşme yönünde bazı adımlar atılmıştır. Yenileşmeyönünde atılan adımların ilkini ise Sultan II. Osman dönemi teşkiletmektedir. Mezkur dönemi sona erdiren ise bir ihtilal hareketiolmuştur. Gerek bu İlk Osmanlı yenilik hareketi ve gerekse onu sonaerdiren ilk Osmanlı ihtilalı, daha sonrakilere örnek olmaları bakımındanönem arz etmektedirler. Osmanlı İmparatorluğunda bundan sonraortaya çıkmış olan çoğu yenilik hareketi bu Genç Osman yenilikhareketi ile aynı kaderi paylaşmıştır.Amcası I. Mustafa’nın hal edilmesi üzerine padişah olan GençOsman, sert tavırları yüzünden kısa zamanda Yeniçeri ve Ulemanınnefretini üzerine çekmiştir. Bu nefret padişahın bizzat başkomutanlığıüstlenmesi ve hacca gitmeye karar vermesi üzerine zamanla artmış veneticede isyana dönüşmüştür. Yeniçeri ve Sipahi Ocakları öncülüğündebaşlatılmış olan ve bir sonraki gün ulemanın da katılımı ile güçlenenisyancılar, taleplerini bildirmek üzere Saray’ın kapısına dayanmışlardır.Genç Osman başlangıçta isyancıların taleplerini reddetmiş ancak butavrını fazla sürdürememiştir. Sonunda isyancılar Saray’a girmiş vepadişahın amcası I. Mustafa’yı bulunduğu hücreden çıkarıp sultan ilanetmişlerdir. Genç Osman ise Yedi Kule zindanlarına kapatılmış ve oradakatledilmiştir. Genç Osman, bir ihtilal sonucu öldürülen ilk Osmanlıpadişahıdır.

 11. Szuman Stefan Bolesław Teodor

  OpenAIRE

  Tytko, Marek Mariusz

  2008-01-01

  Tekst (hasło encyklopedyczne) jest biogramem dotyczącym życia i twórczości profesora Stefana Bolesława Teodora Szumana (1889-1972), doktora medycyny i doktora filozofii w zakresie psychologii i pedagogiki, polskiego lekarza-chirurga, psychologa i pedagoga. W tekście opisano szczególnie filozoficzne, realistyczne aspekty jego humanistycznych dzieł naukowych, jego poglądy filozoficzne. Hasło zawiera bibliografię. The text (encyclopaedia entry) is a biography concerning life and creativity (w...

 12. Vene Holmes jälle ekraanil / Triin Tael

  Index Scriptorium Estoniae

  Tael, Triin

  2006-01-01

  Detektiivseriaal "Sherlock Holmesi ja doktor Watsoni seiklused" ("Prikljutshenija Sherloka Holmsa i doktora Vatsona") valmis Venemaal aastatel 1979-1986 Igor Maslennikovi lavastamisel, peaosades Vassili Livanov ja Vitali Solomin. Seda näitab alates tänasest Kanal 2. Lähemalt ka filmimispaikadest Eestis, Lätis jm

 13. Zlokljutshenija Sherloka Holmsa / Igor Maslennikov, Vassili Livanov ; interv. Dmitri Melman

  Index Scriptorium Estoniae

  Maslennikov, Igor

  2005-01-01

  Detektiivseriaal "Sherlock Holmesi ja doktor Watsoni seiklused" ("Prikljutshenija Sherloka Holmsa i doktora Vatsona") jõudis Venemaa teleekraanile 1979.aastal. Tegijad meenutavad seriaali sünniaegu, lahkunud kolleege, kuid eelkõige on režissöör ja peaosaline tülis I. Maslennikovi poolt mõni aasta tagasi üllitatud vanast "ümber lõigatud" uue televersiooni "Sherlock Holmes'i jälgedes" tõttu

 14. Comment on "Decagonal andQuasi-Crystalline Tilings in MedievalIslamic Architecture"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Makovicky, Emil

  2007-01-01

  Lu and Steinhardt (Reports, 23 February 2007, p. 1106) claimed the discovery of a large, potentially quasi-crystalline Islamic tiling in the Darb-i Imam shrine but regard the earlier Maragha tiling, previously described as quasiperiodic, as a small isolated motif. We demonstrate that the Darb...

 15. Üst gastrointestinal endoskopide tanı konan Ascaris lumbricoides olgusu

  OpenAIRE

  ÇOLAK, Yaşar; ENÇ, Feruze YILMAZ; TUNCER, İlyas; ADALI, Güpse

  2009-01-01

  Altmış üç yaşında kadın hasta halsizlik nedeni ile doktora başvurmuş. Biyokimyasal tetkiklerinde demir eksikliği anemisi saptanmış. Bunun üzerine yapılan üst gastrointestinal endoskopisinde midede hareketli Ascaris lumbricoides izlendi. İşlem sırasında snare yardımı ile çıkarıldı (Resim-1 ve 2). Albendazol 400 mg/gün başlanan hastaya poliklinik kontrolü planlandı.

 16. Temperatūras un mēness fāžu ietekme uz Dendrobates ģints varžu vairošanos nebrīvē

  OpenAIRE

  Ozoliņa, Lelde

  2011-01-01

  Darbā analizēti dati par trīs Dendrobates ģints sugu Dendrobates auratus, Dendrobates leucomelas, Dendrobates tinctorius kurkuļiem un pieaugušajiem indivīdiem. Darbs veikts Rīgas Nacionālā Zooloģiskā dārza (RNZD) Abinieku nodaļā laika posmā no 2010. gada oktobra līdz 2011.gada aprīlim. Papildus šajā laika posmā iegūtajiem datiem, darbā analizēti arī dati, kas iegūti RNZD sākot ar 2003. gadu. Darbā novērtēta temperatūras ietekme uz Dendrobates ģints kurkuļu attīstības ātrumu un pieaugušo indi...

 17. Comment on "Decagonal and quasi-crystalline tilings in medieval Islamic architecture".

  Science.gov (United States)

  Makovicky, Emil

  2007-11-30

  Lu and Steinhardt (Reports, 23 February 2007, p. 1106) claimed the discovery of a large, potentially quasi-crystalline Islamic tiling in the Darb-i Imam shrine but regard the earlier Maragha tiling, previously described as quasiperiodic, as a small isolated motif. We demonstrate that the Darb-i Imam pattern is periodic and that the quasi-crystalline discs superimposed on its lattice are derivatives of the Maragha pattern.

 18. Sakārtojuma nevienādības

  OpenAIRE

  Popmane, Daiga

  2008-01-01

  Darbā tiek apskatīta viena no nevienādību teorijas sastāvdaļām – sakārtojuma nevienādības, kā arī daži to lietojumi. Darbā ir aplūkoti arī vairāki uzdevumi no dažādu gadu matemātikas olimpiādēm.

 19. Firmas mārketinga mikrovides faktoru analīze

  OpenAIRE

  Liniņa, Kristīne

  2010-01-01

  Lai uzņēmums spētu efektīvi darboties, katram uzņēmējam ir jāvērtē uzņēmuma darbs un jāveic tā analīze. Uzņēmuma darbību ietekmē daudzi gan iekšējie, gan ārējie faktori. Savas uzņēmējdarbības uzlabošanai, katram vadītājam ir jāanalizē uzņēmuma ietekmējošie faktori, tādējādi novēršot darbības trūkumus un pilnveidojot uzņēmuma darbību. Darbā ir pētīta firmas darbība, mārketinga mikrovide un to veidojošie faktori. Bakalaura darba mērķis ir pētīt, kāda ir uzņēmuma SIA „Amaranta” mikrovide un ...

 20. Komiskais Č.Dikensa darbos "Olivers Tvists" un "Ziemassvētku dziesma"

  OpenAIRE

  Mihaileviča, Irina

  2008-01-01

  Darbs ir veltīts komiskām situācijām Č. Dikensa darbos „Olivers Tvists” un „Ziemassvētku dziesma”, kā ari visas Dikensa literāras darbības garumā. Komisms - ir vissvarīgākais jautājums šajā darbā. Tas ir Dikensa palīgs, kurš norāda epohas netikumus un negatīvas pazīmes cilvēciska raksturā un visas zemāk minētas problēmas. Komiskuma definīcija un veidi arī ir aprakstīti darbā. Darbs rāda atšķirības un līdzības divos jau iepriekš minētos literāros darbos un demonstrē, ko autors vēlas atsp...

 1. s žanra leksiskie un semantiskie aspekti mūsdienu daiļdarbos

  OpenAIRE

  Merefjanska, Oksana

  2014-01-01

  Oksana Merefjanska Anotācijas žanra leksiskie un semantiskie aspekti mūsdienu daiļdarbos: bakalaura darbs. – Rīga, 2014. – 43 lpp. Darbs ir veltīts anotācijas žanra leksiskiem un semantiskiem aspektiem mūsdienu daiļdarbos. Pētījuma mērķis ir izanalizēt ka izpaužas anotācijas žanra leksiskie un semantiskie aspekti mūsdienu daiļdarbos. Šis darbs sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā autors veic runas žanra teorētisku apskatu. Otrā daļa ir veltīta leksiskai un semantiskai anotācijas žanra an...

 2. Teritorijas izmantošanas konflikti Ventspils un Rīgas ostās

  OpenAIRE

  Sniķere, Sandija

  2009-01-01

  Maģistra darba nosaukums „Teritorijas izmantošanas konflikti Ventspils un Rīgas ostās”. Darbs izstrādāts latviešu valodā, 51 lappušu apjomā. Maģistra darbā izvērtēti Ventspils un Rīgas ostas teritorijas izmantošanas konflikti. Osta ir specifisks teritorijas izmantošanas veids. Latvijā ostu teritorijām izmantošana tiek noteikta pašvaldību teritorijas plānojumos. Darbības ostas teritorijā var īstenot tikai ar ostas valdes akceptu. Plānojot teritoriju var rasties potenciālie konflikti, ja pē...

 3. Ģeometrijas uzdevumi matemātikas olimpiādēs

  OpenAIRE

  Gorbunova, Svetlana

  2011-01-01

  Maģistra darbs „Ģeometrijas uzdevumi matemātikas olimpiādēs” veidots kā palīgmateriāls skolotājiem un skolēniem, kas gatavojas matemātikas olimpiādēm. Darbā ir aplūkoti matemātikas olimpiāžu 5.-9. klašu planimetrijas uzdevumi. Darbs satur no uzdevumus ar atrisinājumiem. Atslēgvārdi: matemātikas olimpiāde; kombinatoriskā ģeometrija; leņķu konstruēšana un aprēķināšana; papildkonstrukcijas; figūru pārveidojumi.

 4. Kinoteātra informācijas sistēma

  OpenAIRE

  Zusāns, Jānis Edgars

  2014-01-01

  Kvalifikācijas darbs „Kinoteātra informācijas sistēma” dokumentē kinoteātra tīmekļa vietnes izstrādes procesu un funkcionalitāti. Šajā darbā izstrādātā informācijas sistēma ļauj pievienot un apskatīt kinoteātrī rādīto filmu informāciju un šo filmu seansus, iegādāties biļetes uz filmu seansiem, pievienot dažādu kinoteātrim specifisku informāciju, kā arī veikt citas darbības.

 5. Rīmaņa integrāļa definīcija un eksistences nosacījumi piemēros

  OpenAIRE

  Paudere, Kristīne

  2009-01-01

  Bakalaura darbs ir veltīts Rīmaņa integrāļa jēdzienam. Uzmanība tiek pievērsta integrāļa definīcijai ar integrālajām summām un Darbū summām, kā arī integrāļa eksistences nosacījumiem. Katras tēmas ietvaros tiek izklāstīti teorētiskie pamati un apskatīti daudzi uzdevumi, kuri palīdz labāk saprast teorētisko materiālu. Atslēgvārdi: Rīmaņa integrālis, integrālā summa, Darbū summas, integrāļa eksistences nosacījumi

 6. Urbānisms Aleksandra Čaka un Vladimira Majakovska poēzijā.

  OpenAIRE

  Tihanova, Marija

  2013-01-01

  Urbānisms Aleksandra Čaka un Vladimira Majakovska poēzijā: bakalaura darbs. – Rīga, 2013. – 59 lpp. Šis pētnieciskais darbs ir veltīts Aleksandra Čaka un Vladimira Majakovska urbānistiskai dzejai. Darbā tiek apskatīts materiāls par urbānismu modernisma literatūrā, analizēts pilsētas tēls dzejnieku-urbānistu Majakovska un Čaka daiļradē, noskaidrots, kādā veidā Majakovska dzejiskā tradīcija ir ietekmējusi Čaka pilsētas dzeju. Analīzei tika izvēlēta Vladimira Majakovska urbānistiskā dzeja,...

 7. Bitu dēļu tehnoloģijas pielietojums šaha aplikācijas izstrādē

  OpenAIRE

  Gordijs, Igors

  2009-01-01

  Bakalaura darbs “Bitu dēļu tehnoloģijas pielietojums šaha aplikācijas izstrādē” ir veltīts šaha lietojumprogrammas izstrādei Java vidē. Darba teorētiskajā daļā tiek sniegts pārskats par šaha lietojumprogrammu tipisko struktūru, kā arī katra pamatelementa sīkāks apraksts. Bez teorijas, darbā ir iekļautas vairākas ilustrācijas, kā arī algoritmi valodu Java un C++ sintaksē. Bakalaura darba praktiskā daļa ir veltīta autora kursa darbā “Tiešsaistes šaha aplikācija” ietvaros izstrādātas Java lietoj...

 8. Muzeja IT infrastruktūras modernizēšana

  OpenAIRE

  Liparts, Arnis

  2014-01-01

  Kvalifikācijas darba nosaukums ir „Muzeja IT infrastruktūras modernizācija”. Darbā tiek aprakstīts kā tika modernizēts jau esošs un salīdzinoši sarežģīts datoru tīkls. Darbā lielā mērā tika izmantoti Mikrotik maršrutētāji IT infrastruktūras modernizācijai. Atslēgas vārdi : Karstvieta, automatizēšana, Mikrotik, IT

 9. The gerber-shiu discounted penalty function for pareto distributed claims

  OpenAIRE

  Asanavičiūtė, Rasa

  2006-01-01

  Darbe gauta Gerber-Shiu diskontuotos baudos funkcijos asimptotika, kai žalos pasiskirsčiusios pagal Pareto dėsnį ir pradinis kapitalas x artėja į begalybę. Pagrindinė išraiška Gerber-Shiu diskontuotos baudos funkcijos išskaidyta į du atvejus, kai palūkanų norma nelygi ir lygi nuliui. Darbe pateikti grafikai rodo diskontuotos baudos funkcijos priklausomybę nuo įvairių Puasono modelio parametrų. The asymptotic of the Gerber-Shiu discounted penalty function in Poisson model with Pareto distri...

 10. Influence of heraclitus' cosmology on the stoic physics

  OpenAIRE

  Būdvytis, Martynas

  2009-01-01

  Darbe tiriamas Herakleito kosmologijos ir stoikų fizikos santykis. Analizuojamos paralelės, skoliniai, bei novatoriški bruožai. Tiek Herakleito, tiek Ankstyvosios ir Viduriniosios Stojos atstovų raštai žuvę, yra surinkti ir išleisti tik fragmentai (M. Adomėnas 1995; I. Arnim1903-1924). Remiantis Herakleito ir stoikų filosofijos tyrinėtojų darbais (F. Ch. Kessidi 1982; Ch. H. Kahn 1966; M. Boeri 2001; A. A. Stoliarov 1999), darbe teigiama, kad Herakleitas turėjo žymios įtakos stoikų kosmologij...

 11. Didvyrio mitas vaizdo žaidimuose

  OpenAIRE

  Tarasevičius, Gediminas

  2011-01-01

  Darbe, remiantis C. G. Jungo kolektyvinės pasąmonės modeliu, nagrinėjamas Joseph‘o Campbell‘o susistematizuotas „Didvyrio mitas“. Nepriklausomai nuo kultūros ir geografinės padėties, universalia forma visame pasaulyje aptinkamas klasikinis mitinės herojaus kelionės šablonas naudojamas ne tik literatūroje, tačiau ir vaizduojamajame mene, besiremiančiame pasakojimu – tame tarpe ir vienoje naujausių medijų meno šakų – vaizdo žaidimuose. Darbe tiriamos universalaus „Didvyrio mito“ interpretacijos...

 12. Su

  OpenAIRE

  Güçlü, Eda

  2014-01-01

  Ağıralioğlu, Necati, Güleda Engin. “Beşinci Dünya Su Forumu: İstanbul’da Su İçin Farklılıkların Birleştirilmesi.” Yapı Dünyası 12, no. 147 (Haziran 2008): 56–58. Albayrak, İlke. “Ekosistem Servislerine Dayalı Havza Yönetim Modelinin İstanbul - Ömerli Havzası Örneğinde Uygulanabilirliği.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012. Altınbilek, Doğan. “Water Management in Istanbul.” International Journal of Water Resources Development 22, no. 2 (June 2006): 241–253. Aydın, A. F., I. Koyu...

 13. A STUDY ON JOSEPH CONRAD’S HEART OF DARKNESS, LORD JIM AND NOSTROMO İN A NEW HISTORICIST PERSPECTIVE

  OpenAIRE

  ZENGİN, Mevlüde

  2008-01-01

  ÖZET Bu doktora tezinin amacı Joseph Conrad’ın Heart of Darkness (Karanlığın Yüreği) (1898), Lord Jim (1901) ve Nostromo (1904) adlı romanlarını Yeni Tarihselcilik (New Historicism) bağlamında incelemektir. Bu çalışma, adı geçen romanlarla tarihsel bağlam arasındaki ilişkiyi incelemek üzere romanların öncelikle Conrad’ın yaşamı ile daha sonra ise romanların emperyalizm döneminin söylemleri içindeki yerini belirlemek üzere, yazıldığı tarihsel dönem ve aynı dönemde yazılan yazınsal olmayan meti...

 14. Mikčiojimo stiprumo ir mokyklinio nerimo ryšys

  OpenAIRE

  Radavičienė, Sandra

  2007-01-01

  Darbe atlikta teorinė mikčiojimo įvertinimo ir mikčiojančių moksleivių nerimo faktorių analizė. This research which is presented in master’s work had a goal to analyze theoretically the as-sessment of stuttering and stuttering pupils’ anxiety factors.

 15. Mācību līdzeklis skaitļu teorijā pamatskolas skolēniem

  OpenAIRE

  Sirica, Dmitrijs

  2009-01-01

  Maģistra darbā ir izstrādāts mācību līdzeklis skaitļu teorijā pamatskolas skolēniem. Darbā apkopoti pēdējo gadu dažādu līmeņu Latvijas matemātikas olimpiāžu uzdevumi skaitļu teorijā un doti izvērsti to atrisinājumi. Darbs paredzēts galvenokārt šādiem mērķiem: - palīgmateriāls matemātikas skolotājiem, gatavojot skolēnus matemātikas olimpiādēm ; - palīgmateriāls skolēniem, lai apgūtu nestandarta uzdevumu risināšana metodes skaitļu teorijā. Darbs satur arī mate...

 16. Krievijas uzņemšanas PTO ietekme uz Latvijas eksportu un importu

  OpenAIRE

  Vaikule, Aija

  2012-01-01

  Bakalaura darba nosaukums ir „Krievijas uzņemšanas PTO ietekme uz Latvijas eksportu un importu”. Darbā tiek veikta PTO kā starptautiskās organizācijas, kas koordinē tirdzniecības jautājumus darbības izpēte, kopējo Latvijas ārējās tirdzniecības rādītāju analīze, Latvijas un Krievijas savstarpējās tirdzniecības rādītāju analīze. Bakalaura darbā ir izanalizēti PTO darbības principi, kopējie Latvijas ārējās tirdzniecības rādītāji, kā arī autore ir apskatījusi Latvijas un Krievijas savstarpējo ...

 17. Diversity of problems of international mathematical olympiads (imo)

  OpenAIRE

  Kukuraitis, Nerijus

  2012-01-01

  Šiame darbe yra pateikta 16 Pasaulinių olimpiadų uždavinių ir jų sprendimų. Uždaviniai yra lyginami pagal jų sudėtingumo lygį. Sixteen problems and their solutions from International Mathematical Olympiads are presented in this work. Problems are compared by their difficulty.

 18. Mesenteric ischemia, high altitude and Hill's criteria

  African Journals Online (AJOL)

  Acute occlusive mesenteric ischemia in high altitude of southwestern region of Saudi Arabia. Ann Afr Med 2012;11: 5-10. Source of Support: Nil, Conflict of Interest: None declared. .... Relocation of residence to sea level, which in most cases in this area involves a distance of less than 50 km such as from Abha to. Ad Darb or ...

 19. Dzimumu algu atšķirība Latvijas darba tirgū Eiropas Savienības kontekstā

  OpenAIRE

  Kancāne, Madara

  2010-01-01

  Aizstāvēšanai piedāvāts maģistra darbs „Dzimumu algu atšķirība Latvijas darba tirgū Eiropas Savienības kontekstā”. Darbā tiek izpētīts dzimumu līdztiesības un diskriminācija jautājums Latvijas un ES darba tirgū. Galvenā uzmanība darbā tiek pievērsta atalgojuma līdzvērtības analīzei, aplūkojot jautājumu gan no tiesiskā, gan praktiskā viedokļa. Par pētījuma pamatu tika ņemti vairāku pētījumu rezultāti, kas veikti Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī autores veiktā aptauja. Darbā atspoguļo...

 20. Pedagogu radošuma saistība ar vidusskolēnu mācību sasniegumiem

  OpenAIRE

  Balode, Dace Austra

  2012-01-01

  Austras Daces Balodes bakalaura darbs pedagoģijā ir izstrādāts Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas nodaļā. Bakalaura darbs „Pedagoga radošuma saistība ar vidusskolēnu mācību sasniegumiem” sastāv no ievada, 2 nodaļām, 5 apakšnodaļām, un nobeiguma, izmantoto avotu un literatūras saraksta (62 vienības) un 2 pielikumiem. Bakalaura darba teorētiskajā daļā analizēts radošums, tā būtība, struktūra un funkcijas, radošuma veicināšanas iespējas, mācī...

 1. Vildagliptīna satura un blakuspiemaisījumu satura noteikšanas AEŠH metodes izstrāde un validācija

  OpenAIRE

  Paškova, Olga

  2015-01-01

  Vildagliptīna satura un blakuspiemaisījumu satura noteikšanas AEŠH metodes izstrāde un validācija. Paškova O., zinātniskie vadītāji Dr. Chem. Bolotin A., Dr. Chem. Mekšs P., Maģistra darbs, 86 lappuses, 34 attēli, 52 tabulas, 26 literatūras avoti, 4 pielikumi. Latviešu valodā. Vildagliptīns ir jaunas klases antidiabētiskais preparāts. Katrai AFV jāzin tās saturs un piemaisījumu daudzums, jo no tā ir atkarīga medikamenta iedarbība. Darbā tika izstrādātas AEŠH/UV metodes pamatvielas satura ...

 2. Oro tarša kietosiomis dalelėmis Šiaulių mieste

  OpenAIRE

  Marozas, Nerijus

  2008-01-01

  Oro tarša yra viena svarbiausių žmonijos problemų Lietuvoje ir pasauliniu mąstu. Oro taršos poveikis kelia didžiulį pavojų aplinkai ir visų gyvų organizmų tolimesniam egzistavimui. Viena pagrindinių problemų daugumoje didesnių miestų yra užterštumas kietosiomis dalelėmis. Šiame darbe pateikiami tyrimų duomenys apie kietųjų dalelių ir sunkiųjų metalų koncentracijų kiekius Šiaulių miesto aplinkos ore 2007 m. Darbe įvertinti atliktų kietųjų dalelių koncentracijų tyrimai gyvenamųjų mikrorajonų ap...

 3. Antiutopija Mārgaretas Atvudas romānā „Kalpones stāsts”

  OpenAIRE

  Ekmane, Estere

  2013-01-01

  Bakalaura darbs pēta antiutopiju Mārgaretas Atvudas romānā „Kalpones stāsts”. Bakalaura darba mērķis is atrast un analizēt antiutopijas pazīmes attiecīgajā romānā. Darbs sniedz informāciju par seno laiku utopijām, utopiju attīstību kopš Renesances, antiutopijas žanra attīstību, Mārgaretas Atvudas daiļradi un antiutopiju „Kalpones stāstā”. Pētījuma metode ir kvalitatīvā satura analīze, teksta interpretācija un salīdzinošā analīze, kas tika izmantotas antiutopijas analīzei attiecīgajā romānā. P...

 4. Informācijpratības un sadarbības prasmes attīstīšana ar WebQuest mācību modeli

  OpenAIRE

  Gulbis, Mārtiņš

  2011-01-01

  Informācijpratības un sadarbības prasmes attīstīšana ar WebQuest mācību modeli. Gulbis M., zinātniskais vadītājs Dr.chem.,. docents Logins J., kvalifikācijas darbs, 41 lappuses, 6 attēli, 7 tabulas, 2 pielikumi, 25 literatūras avoti. Latviešu valodā. WEBQUEST, PROJEKTA APRAKSTS, DARBA UZDEVUMI, SPIRTI, FENOLI, INFORMĀCIJPRATĪBA, SADARBĪBAS PRASMES. Darbā veikta literatūras izpēte par WebQuest mācību modeļa izmantošanu ķīmijas mācību procesā, lai attīstītu skolēnu informācijpratību un sa...

 5. Atslēgas konceptu realizācija Latvijas un Čehijas plašsaziņas līdzekļu materiālos 20. gadsimta beigās.

  OpenAIRE

  Pavlova, Anna

  2015-01-01

  Atslēgas konceptu realizācija Latvijas un Čehijas plašsaziņas līdzekļu materiālos 20. gadsimta beigās: maģistra darbs. – Rīga, 2015. – 85 lpp. Maģistra darbs veltīts nozīmīgāko konceptu, kas realizējas 20. gadsimta beigu avīžu tekstos, pētīšanai. Pamatojoties uz Čehijas un Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas periodā izdotajām avīzēm, tika konstatēta vairāku aktuālo konceptu realizācija un izveidots izteikumu, kuros tie tiek verbalizēti, korpuss, kā arī tiek analizēta šo konceptu stru...

 6. Finteh uzņēmuma nākotnes stratēģijas varianti mikro finansējuma pakalpojumu sektorā Krievijas tirgū

  OpenAIRE

  Veilands, Toms

  2018-01-01

  Šai maģistra darbā tiek apskatīts un analizēts finteh sektors un tā dalībnieka, mikro finanšu pakalpojumu sniedzēja esošā situācija un nākotnes stratēģijas iespējas Krievijā. Darbs sastāv no trim galvenajām daļām - teorētiskās daļas, kur autors apraksta par to, kas notiek pasaulē un Krievijā finteh sektorā, kā arī aplūko darbojošos elementus un komponentes kuras tiek izmantotas, lai veidotu mūsdienīgus finteh risinājumus. Darba otrajā daļā ir veikta finteh sektora analīze ar fokusu uz MFO dar...

 7. Algoritmi un heiristikas spēlei Rendzju

  OpenAIRE

  Firjans, Aleksandrs

  2006-01-01

  Šī darba mērķis ir Mākslīga Intelekta nodaļas divu spēlētāju spēles pētīšana Rendzju piemērā. Darbā ir aprakstīti alfa-beta un uzvārējošas bīstamības secības meklēšanas algoritms un dažādas heiristikas , lai paātrināt algoritmu darbību un novērtēt pozīciju. Šie algoritmi ir realizēti manā programmā.

 8. Darba procesa izveide platformā Microsoft SharePoint

  OpenAIRE

  Akmatovs, Arslans

  2015-01-01

  Microsoft SharePoint ir saistīts ar lieliem dokumentu apjomiem un dažādu mijiedarbību ar tiem. Lai padarītu darbu ar datiem vieglāku, SharePoint ļauj lietotajiem izveidot darbplūsmas SharePoint Designer programmatūrā. Tomēr, lietotājs var velēties izveidot darbplūsmu, kura nolasa vērtības no PDF formas laukiem. SharePoint Designer ne piedāvā darbplūsmas darbības kuras ir spējīgas to izdarīt. Tomēr, SharePoint dod iespēju lietotajiem pašiem izveidot vajadzīgas darbības un izmantot tas SharePoi...

 9. Noziegums un sods Grama Svifta romānā "Dienas gaisma" un Fjodora Dostojevska romānā "Noziegums un sods"

  OpenAIRE

  Hohlova, Marija

  2008-01-01

  Šis bakalaura darbs pēta nozieguma un soda tēmu Fjodora Dostojevska romānā "Noziegums un sods" un Grema Svifta romānā "Dienas gaisma". Darbs sastāv no četrām nodaļām. Pirmajā nodaļā, kura pamatīgi aplūko nozieguma folozofiju, autore piemin integrēto pieeju nozieguma parādībai folozofijas skatījumā, kā arī analīzē nozieguma metafiziskās un socioloģiskās īpatnības uz Fjodora Dostojevska romāna "Noziegums un sods" pamata. Otrā nodaļa apraksta Fjodora Dostojevska romāna "Noziegums un sods" un Gre...

 10. Android lietotņu drošības aspekti

  OpenAIRE

  Buļs, Jānis

  2015-01-01

  Darbā pētīta mobilo telefonu pašlaik populārākā operētājsistēma Android un tās lietotņu drošības aspekti. Autors darbā aprakstījis Android lietotņu drošības aspektus – mehānismu lietotnes ietekmes ierobežošanai, lietojot pieejas tiesības. Autors izveidojis lietotni „PermissionTestApp”, kurai tiek piešķirtas visas 152 uz darba izstrādes brīdi Android pieejamās atļaujas. Lietotne tika izstrādāta, izmantojot „Android Studio” un jaunāko Javas versiju, kas bija pieejama uz darba izstrādes br...

 11. Slimnieku uzskaites sistēma, izmantojot HL7 standartu

  OpenAIRE

  Lācis, Andris

  2012-01-01

  Kvalifikācijas darbā izstrādāts elektroniskā pacientu uzskaites reģistra modulis, izmantojot HL7 standartu – spraudņu dzinējs un spraudņi klasifikatoru publicēšanai un izplatīšanai. Modulis paredzēts, lai ļautu sistēmas lietotājiem pašiem izstrādāt moduļus klasifikatoru izplatīšanai un publicēšanai specifiski savām vajadzībām. Darbs izstrādāts C# programmēšanas valodā pēc ūdenskrituma modeļa, papildus izmantojot SQL. C-Sharp, SQL, HL7, e-veselība, spraudņi...

 12. “Vasaknų dvaro” alaus įvedimo į rinką rinkodaros strategijos formavimas

  OpenAIRE

  Kievišaitė, Inga

  2009-01-01

  Šiame darbe buvo suformuota naujai įsikūrusios įmonės “Vasaknų dvaras” alaus įvedimo į rinką rinkodaros strategija. Darbo tikslas buvo sukurti šią strategiją, o uždaviniai buvo išanalizuoti aplinką, kurioje veikia įmonė bei įmonės galimybes šioje aplinkoje; išsiaiškinti alaus gamybos ir pardavimo subtilybes, apklausiant šios srities ekspertus; pateikti sprendimus dėl produkto pozicionavimo ir rinkodaros komplekso elementų. Darbe buvo naudojamas kokybinis tyrimas – rinkos ekspertų giluminis in...

 13. Finanšu grāmatvedības uzskaite (ieņēmumu un izdevumu), problēmas „Latvijas Olimpiskā komiteja”

  OpenAIRE

  Cipruse, Lelde

  2013-01-01

  Diplomdarbs ir par Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) darbību, nozīmi Latvijas sporta dzīvē un attīstībā, par galvenajiem komitejas ieņēmumu avotiem, līdzekļu izlietojumu un galvenajiem izlietojuma mērķiem. Darba mērķis ir izpētīt LOK lielākos ieņēmumu avotus un to izlietojumu, darbības efektivitāti. Darba uzdevums ir iepazīties ar Latvijas Olimpiskās komitejas ieņēmumu veidiem, kā tiek sadalīts komitejas budžets, kāda ir valsts budžeta sistēma sporta finansēšanā un tā sadales princip...

 14. Otaku Kultūros Tapatumo Formavimas: Šiaulių Klubo "Yorokonde" Atvejo Analizė

  OpenAIRE

  Visockis, Edvinas

  2014-01-01

  Bakalauro baigiamajame darbe nagrinėjamas otaku kultūros tapatumo formavimas Šiaulių Japonijos kultūros entuziastų klube „Yorokonde“. Darbą sudaro dvi dalys: teorinė ir praktinė. Teorinėje dalyje analizuojamos įvairių autorių tapatumo teorijos, kalbančios apie savikonstrukciją ar socialiai sukonstruojamą asmenį. Taip pat nagrinėjami skirtingi požiūriai į popkultūrą. Empirinėje dalyje rekonstruojama Japonijos kultūros plitimo chronologija, aiškinamasi otaku sąvokos problematika ir reikšmė. Ana...

 15. Indijas kinematogrāfs: Ceļš uz triumfu

  OpenAIRE

  Gumennikovs, Pāvels

  2009-01-01

  Bakalaura darba – „Indijas kinematogrāfs: Ceļš uz triumfu” galvenais mērķis ir izskaidrot un saprast kā Indijas kino industrija nonāca pie pasaules atzinības 2009. gadā ar filmu „Graustu Miljonārs”. Lai izzinātu bakalaura darba galveno mērķi lasītājam būs iespēja arī iepazīties ar Indijas kino industrijas vēsturi, tās struktūru, stratēģijām. Bakalaura darbs parādā kā filmu industrija reaģēja uz dažādiem notikumiem valsts dzīvē laika gaitā. Bakalaura darbs ir veidots tā, lai ...

 16. Aikido pamatprincipi, tehnikas un filozofiskās idejas

  OpenAIRE

  Kovaļovs, Jānis

  2013-01-01

  Bakalaura darbs veltīts aikido pamatprincipu, tehnikas un filozofisko ideju izpētei, kas ietekmē cilvēka uztveri, ieradumus, dzīvesveidu u.c. Galvenais uzsvars šajā darbā tiek likts uz aikido universālo pamatprincipu izzināšanu, un Rietumu un japāņu meistaru pieejas izprašanu. Aikido tiek saukts par piedošanas cīņas mākslu, kas meklē veidus kā harmoniski līdzpastāvēt ar apkārtējo pasauli. Īpaši pēdējo gadu laikā tas iemanto arvien lielāku popularitāti, neskatoties uz to, ka izņemot apzīmējumu...

 17. Gotiskās iezīmes angļu romantisma dzejā

  OpenAIRE

  Ekerta, Valērija

  2014-01-01

  Šī Bakalaura darbs ir veltīts Romantisma periodam un gotikas literatūrai, kas notika ne tikai uzreiz, bet viņiem bija arī kaut kas kopīgs: no romantisma periodā vissvarīgākais bija cilvēka iztēli, bet gotikas literatūrā tas bija pats iztēle , bet no citas perspektīvas. Gotiskā literatūra izdarīja lielu ieguldījumu literatūrā Romantic periodā. Romantiskas dzejnieki un rakstnieki prasmīgi izmanto gotikas elementus savos darbos. Šis darbs parādīs, cik Romantic dzejnieki nodarbināti Gothic sa...

 18. Kumarīnu šķelšanas reakcijas ar skābekļa un slāpekļa nukleofiliem

  OpenAIRE

  Parkova, Anete

  2011-01-01

  Kumarīnu šķelšanas reakcijas ar skābekļa un slāpekļa nuklofiliem. Parkova A., zinātniskie vadītāji Dr.chem. Trapencieris P., Mg.sc.ing. Vendiņa I. Bakalaura darbs, 42 lappuses, 18 attēli, 7 tabulas, 32 literatūras avoti. Latviešu valodā. KUMARĪNI, KANĒĻSKĀBES ATVASINĀJUMI, SULFAMĀTI, SULFAMĪDI Darbā tika veiktas kumarīnu cikla šķelšanas reakcijas ar skābekļa un slāpekļa nukleofiliem, lai iegūtu o-hidroksikanēļskābes esterus un amīdus. Izmantojot von Pehmana reakciju tika sintezēti kumar...

 19. "Programmatūra kā Pakalpojums" ieviešanas stratēģija

  OpenAIRE

  Meiers, Egils

  2010-01-01

  Iesniegtajā bakalaura darbā „„Programmatūra kā pakalpojums” ieviešanas stratēģija” izskatīti programmatūras kā pakalpojuma sniegšanas veidi, veikta šo pakalpojumu veidu salīdzināšana un izstrādāta stratēģija un rekomendācijas pakalpojuma ieviešanai SIA „Lattelecom Technology”. Bakalaura darbs ir sadalīts 2 daļās – analītiskā daļa un projekta daļa. Analītiskajā darba daļā tiek raksturota „Programmatūra kā pakalpojums” pakalpojuma būtība, lietošanas gadījumi un veikta dažādo pakalpojumu ...

 20. Reliability of Latvian Power System’S 330 KV Substations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nepomnyaschiy V.

  2014-06-01

  Full Text Available Darbā ir apskatīta loģiski - varbūtiskā elektrisko apakšstaciju drošuma aprēķinu metode, ievērojot apakšstaciju atsevišķo elementu atteikumus un releju aizsardzības un automātikas iekārtu nepareizu darbību. Ir iegūti Latvijas energosistēmas 330 kV apakšstaciju drošuma aprēķina rezultāti. Ir izstrādātas rekomendācijas dažāda tipa apakšstaciju slēguma shēmām.

 1. Ergonomiski darba apavi un to ietekme uz nodarbināto labklājību

  OpenAIRE

  Stepens, Uldis

  2015-01-01

  “Ergonomiski darba apavi un to ietekme uz nodarbināto labklājību”. Darba autors: Uldis Stepens. Darba vadītājs: Dr.sc.admin., Eur.Erg., Henrijs Kaļķis. Maģistra darbs uz 72 lpp. ietver 26 attēlus, 16 tabulas, 5 pielikumus un 27 informatīvos avotus. Darbs sastāv no 4 daļām. Pirmajā daļā ir apskatīta un analizēta pieejamā literatūra un semināru materiāli par darba apavu ergonomiku, kritēriji par apavu izvēli un ieguvumi no ergonomiskiem apaviem. Otrajā daļā ir aprakstītas izmantotās metodes:...

 2. Kukuļa izspiešanas nošķiršana no kukuļa pieprasīšanas

  OpenAIRE

  Ivanovs, Igors

  2015-01-01

  Bakalaura darbs ir veltīts divu kukuļņemšanas kvalificējošo pazīmju – kukuļa pieprasīšanas un kukuļa izspiešanas – izpētei un analīzei. Darba gaitā autors secina, ka praksē kriminālprocesa ietvaros ne vienmēr tiek visaptveroši analizēts jautājums, vai darbība, par kuru dots kukulis, bija likumīga vai nelikumīga, un vai valsts amatpersona apdraudēja personas likumīgās intereses vai nē, kas var novest pie kļūdainas noziedzīga nodarījuma kvalifikācijas. Ievērojot teorētiskās atziņas un apkopoto ...

 3. „X“ banko darbuotojų socializacijos organizacijoje tyrimas

  OpenAIRE

  Guzevičienė, Julija

  2013-01-01

  Magistro baigiamajame darbe išanalizuotas naujų darbuotojų socializacijos procesas, įvertinti konkrečios stambios finansinės institucijos naujų darbuotojų socializacijos trūkumai bei privalumai, pateikiamos išvados bei siūlymai organizacijai. Darbe iškelta problema – dažna darbuotojų kaita Lietuvos organizacijose, kuriai turi įtakos prasta naujų darbuotojų socializacija bei nepakankamas dėmesys šiam procesui, kuris privalo būti sistemiškai nukreiptas į visapusišką darbuotojų įsiliejimą į gamy...

 4. Rokasgrāmata jaunajam matemātikas skolotājam

  OpenAIRE

  Taujinska, Dace

  2013-01-01

  Bakalaura darbā „Rokasgrāmata jaunajam matemātikas skolotājam” izpētītas un salīdzinātas Austrālijas, Eiropas Savienības un Latvijas skolotāju kompetences. Salīdzināti Latvijas Universitātes programmas „Vidusskolas matemātikas skolotājs” studiju plāni. Izveidots atbalsta materiāls jaunajam matemātikas skolotājam: „Jaunā matemātikas skolotāja „ŠPIKS””. Darbā ir 3 nodaļas un 3 pielikumi. 1. nodaļā ir rakstīts par skolotāju kompetencēm Latvijā un citur pasaulē, 2. nodaļā ir Latvijas Universit...

 5. Ziemeļlatgales atbrīvošana 1920.g. janvārī – februārī: militārās operācijas norise

  OpenAIRE

  Burga, Māris

  2010-01-01

  Darbā tiek apskatīta Ziemeļlatgales atbrīvošanas operācija – daļa no pēdējā un vismazāk pētītā Latvijas Neatkarības kara posma – Latgales atbrīvošanas. Tikai pēc Latgales atbrīvošanas kļuva iespējama visu latviešu apdzīvoto reģionu apvienošana un pilnvērtīgas Latvijas valsts izveide. Darba mērķis ir apskatīt un izvērtēt Latvijas armijas darbību, tās panākumus un neveiksmes, Ziemeļlatgalē, 1920. gada janvārī. Darbs aptver laika posmu no 1919. gada novembra, kad sākās gatavošanās Latgales at...

 6. Uzņēmējdarbības principu ieviešana publiskajā pārvaldē

  OpenAIRE

  Keiriša, Jolanta

  2007-01-01

  Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā uz 79 lapām, satur 14 tabulas, 30 attēlus un 57 atsauces uz literatūras un informācijas avotiem. Maģistra darbs veltīts publiskās pārvaldes darbības efektivitātes uzlabošanai izmantojot uzņēmējdarbības principus. Šajā aspektā tika pētīts pašvaldību vadītāju pašnovērtējums par pārvaldes darbu. Pētījuma mērķis ir novērtēt situāciju Latvijas publiskajā pārvaldē, apskatīt kādi modernizācijas principi tajā darbojas, kādus vajadzētu vēl ieviest. Lai sasnieg...

 7. Peroksīdu noteikšana ar eksprestestu metodi

  OpenAIRE

  Bruņeniece, Aiva

  2017-01-01

  Peroksīdu noteikšana ar eksprestestu metodi. Bruņeniece A., darba vadītājs Dr. ķīm. docents Ģībietis J. Bakalaura darbs, 44 lappuses, 10 tabulas, 26 attēli, 23 literatūras avoti. Latviešu valodā. Darbā apskatītas dažādas ūdeņraža peroksīda un peroksietiķskābes kvantitatīvās noteikšanas metodes. Veikta ITS firmas ekprestesta „Water-Works” teststrēmeļu kalibrēšana. Eksperimentāli izpētīta jonu spēka, pH un organiskā šķīdinātāja ietekme uz teststrēmeļu darbību. Iegūti kalibrēšanas grafiki un iz...

 8. Personāla vadīšana uzņēmumā SIA „X”

  OpenAIRE

  Kličovs, Andrejs

  2007-01-01

  Dotā bakalaura tēma ir „Personāla vadīšana uzņēmumā SIA „X””. Uzņēmuma darbības veids ir izklaides centrs ar boulingu, bāru un biljardu. Darba mērķis ir izanalizēt uzņēmuma personāla vadību un izpetīt personāla vadības pamatprocesus. Bakalaura darbs sastav no trijām nodaļām Pirmā darba daļa sniedz darba teorētisko pamatojumu, dod skaidrojumu darbā pētītiem faktoriem, kā arī sniedz nelielu ieskatu personāla vadīšanas tendencēs Latvijā, Eiropā un pasaulē. Otrā daļa sastāv no uzņēmuma ...

 9. Sociālo tīklu lietotnes izveide izmantojot NoSQL

  OpenAIRE

  Molotoks, Askolds

  2013-01-01

  Maģistra darbā "Sociālo tīklu lietotnes izveide izmantojot NoSQL" tiek izveidotā lietotne, izmantojot NoSQL datu bāzi. NoSQL – ne tikai SQL ir jauna datu bāzes pieeja, kas ļauj izmantot dažādus veidus datu glabāšanai. Maģistra darbā tiek analizētas izstrādes pieejas, izmatojot SQL un NoSQL datu bāzes tehnoloģijas. Maģistra darbā ir iekļautas nodaļas, kurās ir aprakstīta sociālo tīklu vēsture, sociālie tīkli un lietotnes. Ir aprakstītas NoSQL atšķirības no SQL, kā arī apskatītas NoSQL datu ...

 10. Aparātiskie un programmatūriskie VPN risinājumi

  OpenAIRE

  Vanags, Artis

  2012-01-01

  Maģistra darba mērķis ir iepazīties ar virtuālo privāto tīklu tehnoloģijām, to izmantošanas iespējām, kā arī to darbības principiem. Maģistra darbā risināmā problēma ir, kā iespējams piekļūt mājas datiem drošākā veidā. Darbā tiek apskatīta VPN izveides vēsture, tīklu veidi un uzbūves īpatnības, VPN tīklu attīstība mūsdienās, kā arī konfigurācijas iespējamība izmantojot gan aparātisko, gan arī programmatūrisko nodrošinājumu. Tiek aprakstīta arī VPN risinājumu salīdzināšana. Apskatot VPN att...

 11. Klientu attiecību pārvaldes sistēmas ieviešana IT uzņēmumā un pielāgošana tā biznesa vajadzībām

  OpenAIRE

  Šmitenbergs, Oskars

  2006-01-01

  Bakalaura darbs „Klientu attiecību pārvaldes sistēmas ieviešana IT uzņēmumā un pielāgošana tā biznesa vajadzībām” ir sistēmas Microsoft Dynamics™ CRM 3.0 ieviešanas procesa apraksts IT uzņēmumā SIA „UNITREE”. Darbs sniedz ieskatu sistēmas ieviešanas nepieciešamības cēloņos vidēja lieluma un lielos uzņēmumos. Kā viena no problēmu cēloņu novēršanas iespējām tiek piedāvāta Microsoft Dynamics™ CRM 3.0 ieviešana uzņēmumā, tāpēc darbā galvenokārt tiek apskatīta biznesa pārvaldības iespējas, izmanto...

 12. K. G. Junga VII runas mirušajiem

  OpenAIRE

  Sinka, Atis

  2011-01-01

  ‘’Septiņas Runas Mirušajiem’’ ir Karla Gustava Junga - šveiciešu psihoanalītiķa, analītiskās psiholoģijas skolas dibinātāja darbs, kas sarakstīts 1916. gadā. Sākotnēji izplatīts nelielos eksemplāros. ‘’Septiņas runas Mirušajiem’’ sarakstīts ar Junga attīstītās metodes ‘’aktīvās izstēles’’ palīdzību, lietojot gnosticisma un psiholoģijas leksiku. Šis darbs parāda Karla Gustava Junga dzīves pavērsiena punktu sākumu – eskperimentus ar sevi, konfrontējot sevi ar bezapziņu. Šis darbs ir tulkoj...

 13. Pakalpojumu orientētas arhitektūras pielietojums uzņēmuma sistēmu integrācijā

  OpenAIRE

  Rivars, Kaspars

  2015-01-01

  Implementējot SOA risinājumus, uzņēmumiem bieži nākas saskarties ar vairākām problēmām, sākot no tehniskās realizācijas līdz kļūdainām darījuma prasībām. No tām palīdzēs izvairīties pirms un pēc implementācijas analīze, kas tika definēta maģistra darbā. Maģistra darbā tiks apskatīta un analizēta servisu orientētas arhitektūras (SOA) pieeja sistēmu integrācija. Darbs satur SOA teorētisko raksturojumu, SOA analīzes metodoloģiju pirms un pēc implementācijā un reālas SOA implementācijas analī...

 14. Vikkas ķeltu saknes

  OpenAIRE

  Saveļjeva, Olga

  2009-01-01

  Bakalaura darbs „Vikkas Ķeltu Saknes” ir ieskats mītoloģijā un kultūrā. Šis darbs parāda aspektus, kuros seno ķeltu reliģija un modernā neo-pagāniskā kustība „Vikka” līdzinās un atšķiras. Lai parādītu līdzīgos un atšķirīgos aspektus, bakalaura darbā iekļauta informācija, kas skar katru tēmu atsevišķi. Tādējādi darba teorētiskajā daļā apskatīta seno ķeltu ikdienas dzīve un kultūra, kā arī Vikkas reliģijas pamati. Praktiskajā daļā veikta abu reliģiju salīdzinoša analīze. Atslē...

 15. Dimensiju samazināšanas algoritmi

  OpenAIRE

  Starovoitova, Tatjana

  2012-01-01

  Šīs darbs apskata datu dimensiju samazināšanas nepieciešamību un metodes. Tas pēta vienu no pieejām - galveno komponenšu analīzi. Darba mērķis ir izpētīt to teorētisko pamatojumu, darbības principus un pielietošanas iespējas; salīdzināt eksistējošas implementācijas, noskaidrot to pielietošanas robežas, un izpētīt iteratīvo tuvināto algoritmu veidošanas iespējas. Algoritmu darbība tiek pārbaudīta uz lielām datu kopām, lai salīdzināt veiktspēju un patērētus resursus un ieraudzīt uzlabošanas...

 16. Psiholoģiskā trillera iezīmes filmās "Would you rather" un "The forest"

  OpenAIRE

  Bite, Linda

  2016-01-01

  Bakalaura darba tēma ir psiholoģiskā trillera iezīmes filmās ‘’Ko tu labāk’’ un ‘Mežs’’. Darbs sastāv no teorētiskās daļas, kur tika apskatīta teorija par filmām, šausmu kino, šausmu apakš-žanriem, naratīvu un psihoanalīzi. Darbā tika aprakstīta arī metodoloģija ar kuras palīdzību tika veikts pētījums, kas ir semiotiskā analīze un fokusgrupas pētījums. Darbā tika noteikta pētījuma problēma- kas ir tie elementi, kas ļauj atšķirt šausmu filmu no psiholoģiskā trillera. Pētījuma mērķis ir noskai...

 17. "American Express" kredītkaršu konkurētspēja Latvijas kredītkaršu tirgū

  OpenAIRE

  Koršenkovs, Jevgēnijs

  2008-01-01

  Maģistra darba temats ir ”American Express kredītkaršu konkurētspēju Latvijas kredītkaršu tirgū”. Izvēlētais maģistra darba temats ir aktuāls tādēļ, ka mūsdienu cilvēkiem ir grūti orientēties kredītkaršu veidos un to iespējās. Maģistra darbā ir ietverta informācija, par maksājumu kāršu attīstības vēsturi, maksājumu karšu biznesu un darbības sistēmu. Darbā apkopota un analizēta informācija par VISA, MasterCard un American Express izdevēj organizāciju piedāvātajiem produktiem un to klasifikācij...

 18. Kimya Eğitimi Alanında Kavram Yanılgıları İle İlgili Tamamlanmış Tezler Üzerine Bir İçerik Analizi: Türkiye Örneği (2005-2015)

  OpenAIRE

  YAVUZ, Soner

  2017-01-01

  Ülkemizde 1998 yılından itibaren, kimya eğitimi alanında kavram yanılgıları konusunda,çok sayıda araştırma yapılmış ve günümüze kadar da devam ettirilmiştir. Bu konuda yapılançalışmaların çokluğu, konu hakkında genel çerçevenin belirlenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.Çalışmada, Türkiye’de 2005 ve 2015 yılları arasında kimya eğitimi alanındaki kavramyanılgıları ile ilgili tamamlanmış yüksek lisans ve doktora tezleri üzerine bir içerik analiziyapılmıştır. Yüksek lisans tezlerinde daha çok ka...

 19. Tabako, alkoholio, narkotikų vartojimo prevencinė veikla profesinėje mokykloje

  OpenAIRE

  Rodzevičienė, Olga

  2012-01-01

  Magistriniame darbe tiriamas profesinės mokyklos mokinių nuomonė apie tabako, alkoholio, narkotikų vartojimo prevencinę veiklą. Pirmoje darbo dalyje aptarinėjamas: 1) tabako, alkoholio, narkotikų vartojimo prevencinės veiklos problemų sprendimas. Apžvelgtos tabako, alkoholio, ir neteisėtų narkotikų vartojimo priežastys ir jų vartojimo padariniai moksliniame kontekste; 2) pateikiama tabako, alkoholio ir narkotikų vartojimo kontrolę Lietuvos ir Europos reglamentuojanti teisės aktų apžvalga; 3) ...

 20. Asmeniniai finansai: investavimas

  OpenAIRE

  Gedvilaitė, Dainora

  2013-01-01

  Baigiamajame magistro darbe investavimo aspektu nagrinėjama asmeninių finansų tema. Pirmojoje dalyje išanalizuota asmeninių finansų ir investicijų samprata bei esmė, pateiktos pagrindinės finansinės priemonės bei investicinio portfelio sudarymo ir valdymo strategijos. Antrojoje dalyje atliekama įmonių, listinguojamų NASDAQ OMX Vilnius, fundamentinė analizė. Apskaičiuoti investiciniai, pelningumo, likvidumo ir veiklos efektyvumo rodikliai. Trečiojoje dalyje sudaromas investicinis portfelis iš ...

 1. Analītiskās metodes izstrādāšana Vildagliptīna daļiņu izmēru sadalījuma noteikšanai ar lāzera difrakciju

  OpenAIRE

  Stankeviča, Jeļena

  2016-01-01

  Maģistra darbā aprakstīta daļiņu izmēru sadalījuma noteikšanas lāzera difrakcijas metode. Tika veikta metodes izstrāde, pamatojoties uz izvirzītājiem kritērijiem. Tika veikta optimālo parametru (lāzera aptumsuma, maisīšanas ātruma, optimāla mērīšanas ilguma) piemeklēšana.

 2. Ilgalaikių asmeninių investicijų strategijų ir valdymo metodų analizė

  OpenAIRE

  Stankevičiūtė, Agnė

  2010-01-01

  Magistro baigiamajame darbe nagrinėjama investicijų planavimo, klasifikavimo, pasirinkimo galimybės, investicinio portfelio sudarymo metodai ir ilgalaikės strategijos teoriniu aspektu, bei išanalizuotos investicinių fondų strategijos trimis finansų rinkos laikotarpiais. Tyrimo objektas – investiciniai įrankiai, ilgalaikės investavimo strategijos. Tikslas – išanalizuoti ilgalaikes investavimo strategijas skirtingais ekonomikos tarpsniais ir išsiaiškinti kas lemia žemus investicinius rezul...

 3. Marketingo strategijos formavimas UAB“Žemaitijos statybos kompanijoje”

  OpenAIRE

  Dicevičienė, Inga

  2008-01-01

  Magistro darbe išanalizuoti įvairių Lietuvos ir užsienio autorių marketingo strateginio planavimo ir marketingo strategijos kūrimo teoriniai aspektai. Anketinės apklausos būdu atliktas statybinių medžiagų ir paslaugų prekybinių įmonių vartotojų tyrimas, siekiant įvertinti šios produkcijos vartotojų poreikius, lūkesčius, elgsenos ypatumus. Konceptualiojoje darbo dalyje remiantis teorijoje pateiktu marketingo strateginio planavimo nuoseklumu įvertintas statybinių medžiagų ir paslaugų prekybinių...

 4. Valgymo sutrikimų rizikos paplitimas tarp moterų ir jį lemiantys veiksniai

  OpenAIRE

  Gaigalaitė, Laura

  2007-01-01

  Darbo objektas: Valgymo sutrikimų rizikos paplitimas. Tyrimo problema: Valgymo sutrikimų rizikos paplitimas tarp sportuojančių ir nesportuojančių moterų ir jį lemiantys veiksniai. Yra tyrimų, rodančių, kad profesionaliai sportuojančios moterys susiduria su didesne valgymo sutrikimų rizika. Tyrimų tarp laisvalaikiu sportuojančių moterų yra atlikta mažiau. Todėl savo darbe siekėme patvirtinti, ar profesionaliame sporte randamos tendencijos reiškiasi ir tarp laisvalaikiu sportuojančių mo...

 5. Falls in nursing home residents receiving pharmacotherapy for anemia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Reardon G

  2012-10-01

  Full Text Available Gregory Reardon,1 Naushira Pandya,2 Robert A Bailey31Informagenics, LLC and The Ohio State University College of Pharmacy, Columbus, OH, USA; 2Department of Geriatrics, Nova Southeastern University College of Osteopathic Medicine, Ft Lauderdale, FL, USA; 3Janssen Scientific Affairs, LLC, Horsham, PA, USAPurpose: Falls are common among nursing home residents and have potentially severe consequences, including fracture and other trauma. Recent evidence suggests anemia may be independently related to these falls. This study explores the relationship between the use of anemia-related pharmacotherapies and falls among nursing home residents.Methods: Forty nursing homes in the United States provided data for analysis. All incidents of falls over the 6-month post-index follow-up period were used to identify the outcomes of falls (≥1 fall and recurrent falls (>1 fall. Logistic regression was used to analyze the relationship between falls and recurrent falls with each of the anemia pharmacotherapies after adjusting for potential confounders.Results: A total of 632 residents were eligible for analysis. More than half (57% of residents were identified as anemic (hemoglobin < 12 g/dL females, or <13 g/dL males. Of anemic residents, 50% had been treated with one or more therapies (14% used vitamin B12, 10% folic acid, 38% iron, 0.3% darbepoetin alfa [DARB], and 1.3% epoetin alfa [EPO]. Rates of falls/recurrent falls were 33%/18% for those receiving vitamin B12, 40%/16% for folic acid, 27%/14% for iron, 38%/8% for DARB, 18%/2% for EPO, and 22%/11% for those receiving no therapy. In the adjusted models, use of EPO or DARB was associated with significantly lower odds of recurrent falls (odds ratio = 0.06; P = 0.001. Other significant covariates included psychoactive medication use, age 75–84 years, age 85+ years, worsened balance score, and chronic kidney disease (P < 0.05 for all.Conclusion: Only half of the anemic residents were found to be using anemia

 6. Tikrovės simuliacija eksperimentiniame videofilme „Tėkmė"

  OpenAIRE

  Maciūtė, Alina

  2014-01-01

  Diplominiame darbe analizuojama simuliacijos ir simuliakrai pagal Jean‘ą Baudrillard‘ą, kuris svarstymuose kėlė neatsekamos ribos tarp fikcijos ir tikrovės klausimo. Darbo eigoje nuosekliai aptariamos sąvokos simuliakrai, simuliacija, tikrovė, iliuzija ir hiperrealybė. aprašoma simuliacijos ir erdvėlaikio filosofinė problema. Apibrėžiami trys simuliacijos laipsniai. Remiantis T. Burtono, D. Lynčo, G. Verbinskio filmais aptariamos istorijos bei žmogaus situacija įžengus į simuliacijos ir simul...

 7. E-payment Infrastructure in Lithuania

  OpenAIRE

  Laurinavičienė, Ala

  2006-01-01

  Darbas yra skirtas elektroninėms atsiskaitymo sistemoms, kaip vienai iš įdomiausių elektroninės komercijos formų. Darbe teigiama, kad elektroniniai atsiskaitymai yra XXI a. elektroninės bankininkystės fenomenas, kurio socialinis elektroninis reikšmingumas akivaizdus, ir kad tai yra labai svarbi sritis, jau gana seniai nagrinėjama informatikos ir ekonomikos užsienio šalių mokslo atstovų. Tuo tarpu apie elektroninių atsiskaitymų padėtį Lietuvoje mažai diskutuojama, o atsiskaitymo sistemų aplink...

 8. E. verslo kokybinių kriterijų kūrimas ir taikymas: pasaulinė rinkos analizė

  OpenAIRE

  Gulevičiūtė, Gintarė

  2014-01-01

  Magistro baigiamajame darbe susipažinus su e. verslo kūrimo ir taikymo teoriniais aspektais, išanalizavus e. verslo kokybinių kriterijų kūrimo ir taikymo ypatumus pasaulyje ir Lietuvoje, atlikus kokybinį tyrimą, buvo pateikta e. verslo kokybės sąvoka, sukurti e. verslo kokybiniai kriterijai, pristatytas jų taikymo modelis. Pirmoje darbo dalyje nagrinėjami e. verslo kokybinių kriterijų kūrimo ir taikymo teoriniai aspektai: e. verslo kokybės savoka ir raidos tendencijos, e. verslo kokybinių kri...

 9. Metalinių konstrukcijų, apsaugotų įvairiomis priešgaisrinėmis medžiagomis, atsparumo ugniai įvertinimas skirtingomis bandymų sąlygomis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dmitrij Podolski

  2011-06-01

  Full Text Available Darbe nagrinėjama metalinių konstrukcijų atsparumo ugniai problema. Apžvelgta skirtinga atsparumo ugniai nustatymo įranga. Pateikiamos sąlygos, kuriomis buvo atliekami atsparumo ugniai bandymai su skirtingais elementais. Nagrinėjama skirtingų priešgaisrinių apsaugos medžiagų reakcija bandymo metu ir analizuojama, kaip skirtingos klimatobei aplinkos sąlygos gali lemti elementų atsparumo ugniai klasę. Pateikiami atliktų bandymų rezultatai, atlikta išsami rezultatų analizė, pateiktos išvados.Straipsnis lietuvių kalba

 10. Marketingo strategija plėtojant lauko vaizdo reklamos verslą

  OpenAIRE

  Jucytė, Jolanta

  2008-01-01

  Baigiamajame magistro darbe „Marketingo strategija plėtojant lauko vaizdo reklamos verslą“ išskiriama lauko vaizdo reklamos verslo problema, jos plėtojimo aktualijos. Nagrinėjama marketingo strategijos sąvoka. Išanalizavus ir susiteminus literatūrą marketingo strategijos planavimo, formulavimo ir įgyvendinimo klausimu, pateiktas teorinis marketingo strategijos modelis, tinkantis lauko vaizdo reklamos verslui. Išorinės reklamos rinkoje aplinka nuolat kinta, aštrėja įmonių konkurencinė kova, to...

 11. Komandinio darbo organizavimas gamybinėje organizacijoje (AB “neaustinių medžiagų fabrikas”)

  OpenAIRE

  Račkauskaitė, Liuda

  2013-01-01

  Tyrimo darbo tikslas: išnagrinėjus teorinius komandinio darbo organizavimo aspektus, numatyti komandinio darbo tobulinimo galimybes AB “Neaustinių medžiagų fabrike”. Pirmojoje darbo dalyje apibrėžiama komandinio darbo sąvoka, apžvelgiamas komandinio darbo organizavimas ir jo principai, išskiriami efektyvaus komandinio darbo veiksniai bei pateikiama šiuolaikinių organizacijų tyrimų tendencijų analizė įgyvendinant komandinį darbą.Antroje dalyje pateikiama komandinio darbo organizavimo tyrimo me...

 12. Kriptovalūtas, to realizācija un to pielietojumi

  OpenAIRE

  Simanovskis, Edgars

  2014-01-01

  Pieaugot kriptovalūtu popularitātei, ir nepieciešams saprast, ka tām pamatā ir inovatīvi koncepti, un iespējas, kas ļauj norēķināties ar naudu, neuztraucoties par drošību. Tāpēc darbā tiek apskatīti protokoli, uz kā balstās šīs sistēmas, un tiek mēģināts izveidot savu kriptovalūtas versiju.

 13. Reglamentation of cfc rules in lithuania, junited kingdom and germany

  OpenAIRE

  Lukas, Mindaugas

  2007-01-01

  Šiame magistro darbe nagrinėjamos ir vertinamos Lietuvoje galiojančių kontroliuojamųjų užsienio vienetų pajamų apmokestinimo taisyklių, dar vadinamų CFC taisyklėmis, nuostatos. Būtinybę analizuoti ir tobulinti lietuviškąsias CFC taisykles patvirtina tiek besiformuojanti Europos Teisingumo Tesimo pozicija, vertinant šias taisykles Europos Sąjungos teisės kontekste, tiek itin skurdi CFC taisyklių taikymo praktika Lietuvoje. Pagrindinis darbo tikslas yra išanalizuoti esmines Lietuvoje taikomų CF...

 14. Development of the Late Glacial and Holocene forest vegetation in Lithuania, according to LRA (Landscape Reconstruction Algorithm) modelling data

  OpenAIRE

  Balakauskas, Lauras

  2012-01-01

  Plačiausiai naudojami kiekybinio praeities augalijos taksonominės sudėties atkūrimo pagal žiedadukių duomenis metodai remiasi žiedadulkių-augalijos priklausomybės funkcijomis. Norint atlikti detalų augalijos sudėties atkūrimą šiuo metodu, reikalingos itin didelės apimties geografinių duomenų apdorojimo procedūros, todėl stambiu masteliu augalijos sudėtis atkūriama itin retai. Šiame darbe duomenų apdorojimas atliekamas automatizuotomis GIS priemonėmis. GIS panaudojimas leido tiksliai ir detali...

 15. Design of Computer Network Security

  OpenAIRE

  Ališauskaitė, Vaida

  2008-01-01

  Magistriniame darbe išanalizuoti įvairios paskirties saugos modeliai. Pagal gautus rezultatus sudarytas apibendrintas informacijos saugos praradimo riziką įvertitnantis kompiuterių tinklų saugos modelis. Sukurta grėsmę keliančius įvykius aptinkanti sistema. The master's work analysis different types of security models. It also proposes a new computer network security reference model, which includes risk management process. A suspicious network events detection system is designed to make ne...

 16. Provintsirokokoost klassitsismini / Anne Lõugas

  Index Scriptorium Estoniae

  Lõugas, Anne, 1951-

  2002-01-01

  Portreekunsti arengust 18. sajandil ja seda ala viljelevatest kunstnikest Eestis, portreedel kujutatud isikute ja kunstnike identifitseerimisest. G. C.Groothi (1716-1749), W. D. Budbergi (1740-1784), G. C. Welté (1748/49-1792), F. H. Barisieni (1724-1796), J. A. Darbes'i (1747-1810), K. F. Vernet' (1774-1825), P. Rotari (1707-1762), A. Graffi (1736-1813), K. A. Senffi (1770-1838), G. F. Kügelgeni (1772-1820) jt. portreeloomingust, ka miniatuurmaalidest ja siluettidest

 17. Internetinės rinkodaros įtaka viešbučių verslui Lietuvoje

  OpenAIRE

  Bielko, Juneta

  2012-01-01

  Magistro baigiamajame darbe išanalizuota ir įvertinta Lietuvos viešbučiuose taikomų internetinės rinkodaros priemonių efektyvumas, iškeltos pagrindinės internetinės rinkodaros naudojimo problemos bei pateikti siūlymai, kaip šias problemas spręsti. Pirmoje darbo dalyje, remiantis įvairiais Lietuvos ir užsienio autoriais pateikiama internetinės rinkodaros samprata, teoriniu aspektu tiriamas internetinės rinkodaros turinys, tikslai, komunikacijos priemonės, sąsaja su socialiniais tinklais. Taip ...

 18. Risk management in insurance business

  OpenAIRE

  Buškevičiūtė, Eugenija; Leškevičiūtė, Audronė

  2008-01-01

  Šiame darbe nagrinėjami rizikos valdymo modeliai, taikant atvejų studijų tyrimo metodą, įvertintas galimų rizikos reikalavimų (Mokumas II) poveikis Lietuvos draudimo rinkos dalyvių veiklai ir šio tyrimo pagrindu parengtas Mokumas II hipotetinių poveikių modelis. Applying case study research method this paper analyzes risk management models, evaluates the possible effects of risk requirements (Solvency II) on the activity of Lithuanian insurance market participants and based on the research...

 19. Exporting 3d objects to m3g format used for 3d graphics in mobile phones

  OpenAIRE

  Pragarauskaitė, Julija

  2009-01-01

  Šiame magistro darbe nagrinėjamas M3G standartas, skirtas 3D grafikai mobiliuose telefonuose, tiriamos 3D modelių eksportavimo į M3G formatą galimybės bei M3G standarto suderinamumas. Apžvelgiamos 3D modeliavimo bei eksportavimo priemonės bei pasirinkta modeliavimo priemonė Blender, įgalinanti pasiekti 3D modelio duomenis naudojant Python skriptus. Sukurta eksportavimo iš Blender modeliavimo priemonės į M3G formatą schema. Schema realizuojama suprogramavus eksportavimo priemonę vartojant Pyth...

 20. Religinio turizmo plėtros galimybės Lietuvos turizmo rinkoje

  OpenAIRE

  Macijauskaitė, Indrė

  2010-01-01

  Darbo objektas – Religinis turizmas Lietuvoje. Probleminis (tiriamasis) klausimas: Kokios religinio turizmo plėtros galimybės Lietuvos turizmo rinkoje? Tyrimo tikslas: Ištirti religinio turizmo plėtros galimybes Lietuvos turizmo rinkoje. Rašant darbą buvo išsikelti keturi uždaviniai, kad išanalizuoti religinio turizmo sampratų kaitą ir religinio turizmo vietą Lietuvos turizmo rinkoje buvo atlikta mokslinė ir statistinių duomenų analizė. Išanalizuotos religinio turizmo galimybės Liet...

 1. Parallel computation of rotating flows

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lundin, Lars Kristian; Barker, Vincent A.; Sørensen, Jens Nørkær

  1999-01-01

  This paper deals with the simulation of 3‐D rotating flows based on the velocity‐vorticity formulation of the Navier‐Stokes equations in cylindrical coordinates. The governing equations are discretized by a finite difference method. The solution is advanced to a new time level by a two‐step process...... is that of solving a singular, large, sparse, over‐determined linear system of equations, and the iterative method CGLS is applied for this purpose. We discuss some of the mathematical and numerical aspects of this procedure and report on the performance of our software on a wide range of parallel computers. Darbe...

 2. The concept, accepted in lithuania for taxation purpose, of a resident, i. e. comparison with the tax resident’s concept according to the national legislation and provision of the agreement for the avoidance of double taxation

  OpenAIRE

  Stepanova, Ina

  2007-01-01

  Šiame magistro darbe analizuojami nuolatinio gyventojo (rezidento) apmokestinimo tikslais koncepcijos Lietuvoje aspektai. Kadangi dauguma valstybių apmokestina savo rezidentų pasaulines pajamas, rezidento apmokestinimo tikslais koncepcija tampa labai svarbiu mokesčių teisės institutu. Pagal Lietuvos, kaip ir kitų valstybių, nacionalinę mokesčių teisę tradiciškai atliekamas gyventojų, kaip mokesčių mokėtojų, skirstymas į nuolatinius (rezidentus) ir nenuolatinius (nerezidentus). GPMĮ pateikia k...

 3. MARMARA ÜNİVERSİTESİ’NDE MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE ALANINA BAKIŞ AÇILARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA-A RESEARCH FOR THE EVALUATION OF THE STANDPOINT OF THE ACCOUNTING STUDENTS IN RESPECT OF THE FIELD OF ACCOUNTING AT MA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hakan ÇELENK

  2012-06-01

  Full Text Available Ülkemizde muhasebe eğitimi lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde birçok üniversitede verilmektedir. Öğrencilerin almış oldukları muhasebe eğitimi hem iş dünyası açısından hem de akademik açıdan önemli bir bilgi birikimi sunmaktadır. Ancak öğrencilerin aldıkları muhasebe eğitiminden sonra muhasebeye veya muhasebe alanına karşı tutumları ve muhasebeye ilişkin algıları bilinmeden verilen eğitimin etkileri, başarısı ve sonuçları hakkında bir bilgi sahibi olunamamaktadır. Bu bağlamda Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora eğitimi alan öğrencilerin muhasebe eğitimi üzerine bakış açılarını ölçmeye yönelik bir anket çalışması yapılmıştır. Ankette yöneltilen sorular öğrencilerin; muhasebeye, muhasebe eğitimine, muhasebede hoca faktörüne ve muhasebe ile ilgili mesleklere ilişkin bakış açılarını değerlendirmeye yönelik olarak belirlenmiştir. Anket çalışmasından elde edilen veriler istatistiksel analizlere tabi tutulmuş ve sonuçlar yorumlanmıştır.-In our country, accounting education is given in undergraduate, graduate and doctoral levels in many universities. Accounting education that has been received by the students provides significant knowledge in terms of both business and academic. However, it is not possible to obtain any information pertaining to the effects, success and results of the education without knowing the students’ attitude and perception in respect of the accounting and field of accounting. In this context, a survey study was conducted for the evaluation of the standpoint of the undergraduate and graduate (MA and Ph.D. students in the respect of the field of accounting at the Department of Business of Marmara University Faculty of Economics and Administrative Sciences. Questions that have been asked in the survey were determined to evaluate the

 4. Skolotāju pieredze skolēnu sasniegumu vērtēšanā mācību priekšmetā „Sports” Talsu novada pamatskolās

  OpenAIRE

  Ošis, Guntis

  2015-01-01

  Maģistra darbā „Skolotāju pieredze skolēnu sasniegumu vērtēšanā mācību priekšmetā „Sports” Talsu novada pamatskolās” tiek veikts pētījums par vērtēšanas veidiem, formām un metodiskajiem paņēmieniem, kurus skolotāji izmanto skolēnu sasniegumu vērtēšanai. Darbs sastāv no četrām nodaļām: 1. nodaļā tiek apskatīta mācību priekšmeta „Sports” nepieciešamība, mērķis un uzdevumi; 2. nodaļā tiek aprakstīti skolēnu sasniegumu vērtēšanas veidi un metodiskie paņēmieni; 3. nodaļā tiek veikts pētījums pa...

 5. Videomateriāla izmantošana sagatavotas diskusijas vadīšanā krievu valodas kā svešvalodas stundās vidusskolā

  OpenAIRE

  Pučkova, Irina

  2012-01-01

  Irina Pučkova. Tēma – Videomateriāla izmantošana sagatavotas diskusijas vadīšanā krievu valodas kā svešvalodas stundās vidusskolā – Riga 2012. – 80 lpp. Darbs veltīts aktuālai tēmai kā vienai no inovāciju metodēm un mūsdienu metodiskajiem paņēmieniem (krievu valodas apmācībai) vecākajās vidusskolas klasēs. Darba mērķis – izveidot videomateriālus sagatavotas diskusijas vadīšanai, aprobēt tos un veikt pētījumu vecākajās klasēs. Darbā dots stratēģiju apraksts un videomateriāli svešvalodā...

 6. ELEKTROMAGNĒTISKI IETEKMĒTU HIDRODINAMISKO PROCESU EKSPERIMENTĀLI PĒTĪJUMI ŠĶIDRU METĀLU NOSLĒGTOS TILPUMOS

  OpenAIRE

  Andris Bojarevičs

  2014-01-01

  ANOTĀCIJA Promocijas darbs veidots kā paplašināts kopsavilkums par 18 zinātnisku publikāciju kopu, kas veltīta šķidru metālu kustības dinamikai noslēgtos tilpumos apstākļos, kad to ietekmē ārēji uzlikts magnētiskais lauks, kā pastāvīgs, tā arī laikā mainīgs. Praktiski visi darbi ir autora plānotu un realizētu fizikālu eksperimentālu modeļu izpētes izklāsts, kas iekļaujas magnētiskās hidrodinamikas jomā. Darbā atspoguļoti eksperimentālie rezultāti par dažādu ārēji rosinātu faktoru veidotu ...

 7. Tēli un motīvi Vladimira Novikova bērnu stāstu krājumā "Mīlestība un krēms brulē".

  OpenAIRE

  Fedjkina, Jeļena

  2017-01-01

  Bakalaura darbs ir veltīts tēlu un motīvu atklāšanai Vladimira Novikova bērnu stāstu krājumā “Mīlestība un krēms brulē”. Darba mērķis ir noteikt galvenos tēlus un motīvus no izvēlētā stāstu krājuma. Bakalaura darba autors secina, ka galvenie stāstu krājuma motīvi ir bērnības, ģimenes, skolas, skaistuma, pirmās mīlestības un draudzības motīvi, bet tēli – skolotāja un bērna tēls. Bakalaura darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā nodaļā ir izklāstīts bērnu literatūras galvenās funkcijas un iezīmes. ...

 8. Uzņēmuma "Mercury Group" klientu un sadarbības partneru uzskaites datu bāzes projekts

  OpenAIRE

  Beločicka, Karīna

  2013-01-01

  Uzņēmuma „Mercury Group”, kura galvenā darbības sfēra ir kravu pārvadājumi un kravu ekspedīcija, veiksmīgu darbību Latvijā un Eiropā ir nodrošinājusi tieši klientu lojalitāte un partneru uzticamība. Uzņēmuma koncepcija balstās uz kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu klientiem, izmantojot, ar laiku izveidojušās, ciešas partnerattiecības ar pārvadātāju kompānijām. Laika gaitā, paplašinoties klientu lokam, sāk parādīties vajadzība pēc jaunākām tehnoloģijām. Klientu apkalpošanas servisā, saistībā ar...

 9. Tūrisma pakalpojumi Madonas novadā uzņēmēju skatījumā

  OpenAIRE

  Vasiļjeva, Jūlija

  2012-01-01

  Mūsdienās tūrisms ir daudzfunkcionāla nozare, kas galvenokārt ietver sabiedrības atpūtas iespējas. Tūrisms ir arī liela uzņēmējdarbības nozare un nozīmīgs nodarbinātības avots. Madonas novads ir bagāts ar unikāliem resursiem jaunu tūrisma pakalpojumu izveidei. Tāpēc bakalaura darbā tiks pētīti tūrisma pakalpojumi Madonas novadā uzņēmēju skatījumā. Bakalaura darba mērķis: Noskaidrot Madonas novada tūrisma un tā patēriņa tendences. Bakalaura darbā tika pielietota teorētiskā pētīšana...

 10. Kukuļņemšanas un kukuļdošanas noziedzīgo nodarījumu krimināltiesiskais raksturojums

  OpenAIRE

  Ozoliņš, Uldis

  2010-01-01

  . Kukuļņemšanas un kukuļdošanas noziedzīgo nodarījumu krimināltiesiskais raksturojums. Kukuļņemšana un kukuļdošana ir vieni no izplatītākajiem noziedzīgajiem nodarījumiem valsts institūciju dienestā. Diplomdarba aktualitāte ir saistīta ar to, ka jau vairākus gadus Latvijas sabiedrībā ir izvērsusies plaša diskusija par nepieciešamību efektīvi cīnīties ar kukuļošanas izskaušanu valsts amatpersonu darbībā. Šajā darbā tiek apskatīts kukuļņemšanas un kukuļdošanas starptautiskais r...

 11. Tūrisma aģentūras "Begonija" mārketinga komunikāciju analīze

  OpenAIRE

  Urbančika, Nataļja

  2010-01-01

  Dotais darbs „Tūrisma aģentūras „”Begonija” marketinga komunikāciju analīze” ir paredzēts bakalaura grāda iegūšanai tūrisma un viesnīcu vadību zinībās. Darba autore: Nataļja Urbančika Darba zinātniskais vadītājs: dr. oec. Juris Brencis Darba mērķis ir tūrisma aģentūras „Begonija” mārketinga komunikāciju pilnveidošana. Darbā tika izpētīti veiksmīga korporatīvā tēla veidošanas teorētiskie principi, izanalizētas tūrisma aģentūras „Begonija” mārketinga komunikācijas, pielietotas statist...

 12. Skaistumkopšanas industrija un tās uzņēmējdarbības īpatnības

  OpenAIRE

  Siliņa, Elīna

  2014-01-01

  Bakalaura darbs ir izstrādāts par tēmu „Skaistumkopšanas industrija un tās uzņēmējdarbības īpatnības”. Bakalaura darba mērķis- ir iegūt informāciju par skaistumkopšanas uzņēmējdarbību un tās šī brīža attīstību, par atšķirīgām tendencēm šajā uzņēmējdarbības jomā un mūsdienu nepieciešamību pēc skaistumkopšanas precēm un pakalpojumiem. Darbā ir aplūkota skaistumkopšanas vēsture, skaistumkopšanas industrija un klasifikācija, nozares attīstības tendences, nodokļi, darbaspēks un tā kvalifik...

 13. Tieksme pēc „laimes” – skaistuma kultūra Dienvdikorejas sabiedrībā

  OpenAIRE

  Zaporožecs, Artūrs

  2016-01-01

  Šis darbs fokusējas uz neiespējamajiem skaistuma standartiem kam tiek pakļautas sievietes Korejā. Šis darbs analizē sieviešu cīņas un diskrimināciju ko viņas piedzīvo veicot savu ieeju darba sfērā pēc Korejas kara. Šī darba mērķis ir uzzināt kādi ir iemesli aiz Korejas apsēstības ar izskatu un kādu lomu tas spēlē sieviešu un jauniešu darba un finansiālas stabilitātes meklējumos. Sievietēm tā vēl joprojām ir nepārtraukta cīņa par cik Koreja vēl joprojām ir viena no valstīm ar vislielāko dzimum...

 14. Ļaunuma koncepts TV seriāla "Twin Peaks" sērijās

  OpenAIRE

  Laicāne, Ieva

  2013-01-01

  Bakalaura darbā „Ļaunuma koncepts TV seriāla "Twin Peaks" sērijās” tiek pētīts ļaunuma koncepts 20. gadsimta 90. gadu kulta seriālā „Twin Peaks”. Pētījuma problēma ir: ar kādiem paņēmieniem ļaunums tiek attēlots konkrētajā seriālā. Darba mērķis ir atklāt, kā seriālā „Twin Peaks” tiek attēlots ļaunums. Darbs sastāv no trīs daļām: teorētiskās – apskatīta teorētiskā pieeja semiotikai, kino vaoldao un televīzijai kā īpatnējam medijam, kā arī ļaunuma skaidrojums; metodoloģiskās – apskatītas izm...

 15. Kansai dialekts Japānas populārajā kultūrā – anime un manga.

  OpenAIRE

  Rubene, Gunta

  2014-01-01

  Bakalaura darbs „Kansai dialekts Japānas populārajā kultūrā - anime un manga” ir veltīts Kansai dialekta lomas izpētei šajos populārās kultūras medijos. Pētījums atspoguļo stereotipus, kas mūsdienu japāņu sabiedrībā saistās ar Kansai dialektu un tā tipisku runātāju. Tiek apskatīti anime un mangas personāži kā šo stereotipu nesēji. Darbs sastāv no četrām daļām. Pirmā daļa sniedz teorētisko bāzi, kas ir nepieciešama, lai izprastu stereotipu par Kansai dialektu rašanās vēsturiskos un sociālo...

 16. Jauniešu nodarbinātība Latvijā

  OpenAIRE

  Jākobsone, Ieva

  2013-01-01

  Jauniešu nodarbinātības problēmas ir vairāku valstu viens no sāpīgākajiem jautājumiem pēdējos gados, ko īpaši izgaismojusi ekonomiskā krīze. Bakalaura darbs “Jauniešu nodarbinātība Latvijā” analizē jauniešu nodarbinātību Latvijā, atklājot to ietekmējošos faktorus un problēmas, kā arī sniedz priekšlikumus jauniešu nodarbinātības problēmu risināšanai. Darbā ir veikts jauniešu nodarbinātības pētījums uz kvantitatīvo un kvalitatīvo pētījumu metožu pamata. Pētījuma rezultāti liecina, ka pastāv ...

 17. Jaunas darba stacijas uzstādīšana un konfigurācija.

  OpenAIRE

  Linge, Edgars

  2010-01-01

  Kvalifikācijas darbā „Jaunas darbstacijas uzstādīšana un konfigurācija” tiek izpētītas galvenās datorsistēmu un datortīklu administrēšanas problēmas, ar kurām bija iespēja sastapties studiju prakses laikā. Darbā minētās un pētītās problēmas vairāk saistītas ar maziem vai nelieliem uzņēmumiem. Darba teorētiskajā daļā tiek izklāstītas galvenās problēmas, ar kurām bija iespēja sastapties studiju prakses laikā. Tiek apskatīta teorētiskā informācija par Microsoft Windows XP Professional, v...

 18. Atklātā pirmkoda resursu vadības sistēma OpenERP

  OpenAIRE

  Grigore, Madara

  2016-01-01

  Maģistra darbā “Atklātā pirmkoda resursu vadības sistēma OpenERP” tiek pētīts, kas ir resursu vadības sistēma (ERP), tiek aplūkotas, kādas ir atšķirības starp patentēto un atklātā pirmkoda ERP sistēmām un izpētīts, ko uzņēmums iegūst, ieviešot ERP risinājumu, un kādi ir iespējamie riski ar kuriem var saskarties uzņēmums pēc ERP risinājuma implementācijas. Tiek pētīts, kāpēc un kādas nesaderības var rasties starp uzņēmumu un ERP programmu, kā tās var mazināt. Darbā tiek pētīta atklātā pirmkoda...

 19. "Coca─Cola" zīmola virzības stratēģijas un vēstījuma analīze

  OpenAIRE

  Cekuls, Oskars

  2009-01-01

  Darba virsraksts – "Coca─Cola" zīmola virzības stratēģijas un vēstījuma analīze. Darbs kopumā izklāstīts uz 88 lappusēm, tajā iekļauti 2 attēli, 1 tabula. Darbā izmantoti 46 literatūras avoti un pievienoti 7 pielikumi. Bakalaura darba mērķis izpētīt zīmola vispārējos aspektus, kā arī viena konkrēta uzņēmuma “Coca–Cola” virzības stratēģijas un pozicionēšanas pieredzi tirgū un uzņēmuma zīmola komunikāciju ar sabiedrību. Bakalaura darba struktūra sastāv no ievada, 6 nodaļām ar apakšn...

 20. Vecrīgas restorānu ģeogrāfija

  OpenAIRE

  Udova, Alīna

  2009-01-01

  Bakalaura darbs “Vecrīgas restorānu ģeogrāfija” izstrādāts ar mērķi izvērtēt restorānu pakalpojumu vietu un attīstības iespējas Vecrīgā. Darbs sastāv no 7 nodaļām, kas veltītās restorānu attīstības vēsturei; attīstības tendencēm restorānos Latvijā; Vecrīgas restorānu izplatībai, daudzumam un virtuvei; Vecrīgas restorānu salīdzinājumam ar Viļņas un Tallinas restorāniem; Vecrīgas restorānu nozīmei Rīgas tūrisma piedāvājumu klāstā un Vecrīgas attīstības iespēju izvērtējumam ar pētījuma autora ...

 1. Matemātiskās kultūras veicināšanas pasākumi vidusskolēniem

  OpenAIRE

  Freija, Laura

  2012-01-01

  Maģistra darbā apskatīti Latvijas Universitātes A. Liepas Neklātienes matemātikas skolas organizētie atbalsta pasākumi vidusskolēnu matemātiskās kultūras veicināšanai. Tiek atspoguļotas autores atziņas, kas gūtas, četrus gadus organizējot „Neklātienes nodarbības vidusskolēniem”. Tiek uzsvērta „Izlases nodarbību” nozīme spējīgāko vidusskolēnu matemātiskajā izglītošanā. Darbā izskaidrota autores organizēto olimpiāžu – Valsts matemātikas olimpiādes un Atklātās matemātikas olimpiādes – nozīme ...

 2. Aikido cīņas mākslas etiķete un filozofija

  OpenAIRE

  Suhova, Jeļena

  2013-01-01

  Bakalaura darbs veltīts Japānas cīņu mākslas aikido filozofijas un etiķetes izpētei, kas nosaka pareizos veidus, kā apgūt aikido. Aikido cīņas māksla ar savu nosaukumu kļuva pazīstama salīdzinoši nesen, tomēr tās filozofijas un tehniku pirmsākumi parādījās jau daudz agrāk.Darba mērķis ir izpētīt aikido filozofiju, tās izpaušanos caur etiķeti un izprast tās nozīmi šajā cīņas mākslā. Līdz ar to darbā tiks apskatīta arī aikido rašanās un attīstīšanās vēsture, lai saprastu, kā šī filozofija un et...

 3. Vairogdziedzera kompensējamo hormonālo preparātu aprites īpatnības Rīgā laika posmā no 2013.gada janvāra līdz 2013.gada decembrim

  OpenAIRE

  Loča, Agita

  2014-01-01

  Vairogdziedzeris regulē audu attīstību, stimulē vielmaiņu un ietekmē nervu sistēmas darbību, kā arī visa organisma augšanu un attīstību. Ar katru gadu pieaug pacientu skaits, kam jālieto vairogdziedzera hormonālie preparāti. Šādu situāciju veicina ekoloģiskās situācijas pasliktināšanās, produkti, kuri satur kancerogēnus, kā arī joda trūkums ūdenī un pārtikā, līdz ar to, arī mūsu organismā. Maģistra darbs izstrādāts ar mērķi – noskaidrot vairogdziedzera hormonālo preparātu aprites īpatnības...

 4. Konkurētspējas paaugstināšanas iespējas uzņēmumā SIA "Food Leaders"

  OpenAIRE

  Masterova, Olga

  2012-01-01

  Bakalaura darbs "Konkurētspējas paaugstināšanas iespējas uzņēmumā SIA "Food Leaders". Darba mērķis ir izpētīt uzņēmuma konkurētspēju un izstrādāt priekšlikumus tās attīstīšanai. Darbs sastāv no 3 daļām. Pirmā daļa ir veltīta konkurences un konkurētspējas teorētiskiem aspektiem: konkurences un konkurētspējas definīcijas, konkurētspējīgās priekšrocības radīšanas un attīstīšanas priekšnosacījumi un vērtēšanas metodes. Darba otrajā ir dots detalizēts uzņēmuma apraksts, pētīta nozares ...

 5. Projekts Zvanu centra SIA "Transcom WOrld Wide Latvia" izveidošana

  OpenAIRE

  Kuzmina, Sanita

  2009-01-01

  Latvijas ekonomikas un tirgus stabilizēšanai ir nepieciešamība pēc jaunu un ilgtermiņā darbojošos uzņēmumu veidošanās. Jaunu uzņēmumu veidošanās palielina kopējo pievienoto vērtību valstī un nodrošina jaunas darbavietas. Katram uzņēmumam uzsākot saimniecisko darbību ir nepieciešama informācija par tirgu un tā iespējām nākotnē, novērtēt savas finanšu iespējas, kā arī materiālo resursu nodrošinājumu, tāpēc svarīgs posms ir šo resursu efektīva izmantošana uzņēmuma darbības procesā. Uzņēmē...

 6. Virtuālo komandu darba analīze un uzlabošana uzturēšanas projektos

  OpenAIRE

  Koncevičs, Rolands

  2006-01-01

  Arvien vairāk un vairāk uzņēmumiem saskaroties ar globāliem projektiem un ārpakalpojumu izmantošanu, tiek izmantotas virtuālās komandas, bet projektu vadīšana paliek lokālo projektu līmenī. Taču daudzi praktiķi uzskata, ka virtuāla produktu izstrāde ir ievērojami sarežģītāka, nekā vissarežģītākais projekts, kuru pārvalda organizācijas iekšienē. Šajā darbā autors pēta unikālas virtuālo projektu problēmas divos virtuālajos uzturēšanas projektos. Bakalaura darbs sastāv no piecām nodaļām. D...

 7. Vikingu laikmeta sabiedrības atspoguļojums islandiešu sāgās

  OpenAIRE

  Celma, Daina

  2014-01-01

  Bakalaura darbs tika veidots ar mērķi apskatīt kā vikingu laikmeta sabiedrība tiek atspoguļota islandiešu sāgās. Darba gaitā ar teksta analīzes un salīdzinošo metodi tika pētīti islandiešu dzimtu sāgu teksti, kas attiecās uz laika periodu no 10. gadsimta vidus, kad vikingi kolonizēja Islandi līdz 11. gadsimta sākumam, kad Islandē tika ieviesta kristietība. Darbā vikingu sabiedrība tiek apskatīta trijos aspektos – sociālās attiecības, islandiešu tradīcijas un tiesības, kā arī sociālo vērtību r...

 8. Sievietes loma draudzes dievkalpojumā Korintā (1.Kor.11:2-16)

  OpenAIRE

  Borovko, Jevgenija

  2008-01-01

  Bakalaura darba nosaukums ir „Sievietes loma draudzes dievkalpojumā Korintā (1.Kor. 11:2-16)”. Darbā parādīts, kāda ir bijusi sievietes loma agrīnajā kristiešu draudzē. Darba mērķis ir parādīt, ka attiecībā uz pravietisko sludināšanu sievietes Korintas draudzes dievkalpojumā ir spēlējušas vienlīdzīgu lomu ar praviešiem vīriešiem. Darbs sastāv no ievada, četrām nodaļām – teksta ekseģēze, sievietes loma hellēnistiskajā pasaulē, pravietošanas fenomens, sieviešu loma Korintā, secinājumiem, kā arī...

 9. Personāla atlases un apmācības sistēmas pilnveidošana uzņēmumā "X"

  OpenAIRE

  Strode, Gunta

  2012-01-01

  Bakalaura darbā „Personāla atlases un apmācības sistēmas pilnveidošana uzņēmumā „X” ” tiek izskatīti un analizēti jautājumi par personāla atlases un apmācības procesu. Darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā tiek raksturoti personāla atlases mērķi un atlases organizēšanas kārtība. Otrajā daļā tiek raksturota personāla apmācības nozīme un organizēšanas nosacījumi. Trešajā daļā tiek pētīta personāla atlases un apmācības sistēmas pilnveidošana uzņēmumā „X”. Pamatojoties uz veiktajiem ...

 10. Virtuālas organizācijas SIA "MUO" attīstības iespējas

  OpenAIRE

  Ivanovs, Viktors

  2012-01-01

  Bakalaura darba tēma: „Virtuālas organizācijas attīstības iespēja”. Darba mērķis ir izpētīt SIA „MUO” biznesa modeļa attīstības iespēju. Bakalaura darbs sastāv no ievada, 2 nodaļām un to apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, literatūras saraksta un pielikuma. Pirmajā daļā tiek apskatīti organizāciju teorētiskie jautājumi: organizāciju būtība, iekšēja un ārēja vide, biznesa modeļi, dalībnieki un produkts. Darba otrajā nodaļā aprakstīta SIA „MUO” darbība un produkts, ...

 11. Japāņu mode un subkultūras 20.-21.gadsimtā

  OpenAIRE

  Murašova, Kristīne

  2013-01-01

  Bakalaura darba nosaukums ir „Japāņu mode un subkultūras 20.-21.gadsimtā”. Šis darbs sevī iekļauj pētījumu par Japānas populārākajām subkultūrām un modes kustībām pēdējo divu gadsimtu laikā. Pētījums tiek veikts no psiholoģiskā skatu punkta. Darba mērķis ir sniegt lasītājam izpratni par tradicionālas japāņu kultūras konfliktu ar mūsdienu kultūru,analizēt un izprast subkultūru patieso būtību, kā arī uztvert vēstījumu, ko subkultūru pārstāvji cenšas nodot sabiedrībai.Bakalaura darbs sastāv n...

 12. Darba organizācija A/S „Latvijas autoceļu uzturētājs”, Valmieras ceļu rajons, Cēsu nodaļā un tās pilnveidošanas virzieni

  OpenAIRE

  Majore, Madara

  2013-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir novērtēt darba organizācijas līmeni Cēsu nodaļā un izstrādāt priekšlikumus tās pilnveidošanai. Darba mērķu sasniegšanai autore ir izvirzījusi uzdevumus: analizēt Cēsu nodaļas darba saturu un darba īpatnības, noskaidrot darba organizācijas lomu mūsdienu uzņēmumā, novērtēt darba dalīšanu un darba apstākļus Cēsu nodaļā un analizēt profesionālās attīstības vadīšanu Cēsu nodaļā un izstrādāt tās pilnveidošanas virzienus. Darbā autore raksturo uzņēmuma darbības saturu...

 13. Pamatlīdzekļu uzskaite un novērtēšana uzņēmumā SIA Baltijas zivis-97

  OpenAIRE

  Dzene, Helēna

  2014-01-01

  Diplomdarba mērķis ir izpētīt, un novērtēt ražošanas uzņēmuma SIA Baltijas zivis 97 pamatlīdzekļu uzskaiti un izstrādāt priekšlikumus pamatlīdzekļu uzskaites pilnveidošanai. Darbs sastāv no 4 daļām: uzņēmuma saimnieciskās darbības raksturojums; pamatlīdzekļa jēdziens, to atzīšanas uzskaites teorētiskās prasības un to piemērošana SIA Baltijas zivis 97; SIA Baltijas zivis 97 pamatlīdzekļu uzturēšanas, rekonstrukcijas un izslēgšanas darījumu uzskaite, un pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšana...

 14. Hayek’in kötü şöhretli röportajları

  OpenAIRE

  Madenci, Can

  2010-01-01

  11 Eylül 1973’te Şili’de bir darbe oldu. Üç sene önce yapılan genel seçimle iş başına gelmiş olan Marksist görüşlü Salvador Allende hükümeti, başında General Augusto Pinochet’nin olduğu ordu kuvvetlerince yerinden edildi. Jet uçaklarının bombaladığı La Moneda başkanlık sarayında piyadeler ve tanklar tarafından kuşatılan Allende teslim olmayı reddetti ve öldürüldü. Darbe sonrasında yapılan “resmî açıklamaya” göre, kendisi Fidel Castro’nun hediye ettiği tüfekle intihar etmişti....

 15. Karla Gustava Junga attieksme pret reliģiju: arhetipu ontoloģija

  OpenAIRE

  Sinka, Atis

  2013-01-01

  Šajā darbā pētītas šveiciešu psihoanalītiķa, analītiskās psiholoģijas skolas dibinātāja Karla Gustava Junga idejas. Darbā tiek apskatīti tādi Junga attīstītie koncepti, kā kolektīvā bezapziņa, arhetipi, Dieva tēls, sinhronitāte. Šī darba tēze ir: „Junga psiholoģijā cilvēka psihi un fizisko realitāti formējošie arhetipi norāda uz vēl dziļāku reāliju, par kuru iespējams runāt vienīgi caur simbolos izteiktiem reliģiskiem pārdzīvojumiem”. Lai pierādītu darba tēzi, autors apskatīs arhetipus ...

 16. Loģistikas pilnveidošanas iespējas noliktavā lielā uzņēmumā

  OpenAIRE

  Olosa, Arta

  2015-01-01

  Artas Olosas maģistra darba tēma – „Loģistikas pilnveidošanas iespējas noliktavā lielā uzņēmumā”. Maģistra darba mērķis ir balstoties uz teorētiskām atziņām par noliktavas taupīgās vadīšanas metodēm, veikt iekšējo loģistikas procesu analīzi uzņēmumā SIA Schenker un izstrādāt priekšlikumus tās pilnveidošanai. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām. Pirmajā daļā ir veikta zinātnisko publikāciju un normatīvo dokumentu analīze par noliktavas darbības aspektiem un taupīgās vadīšanas veidiem. Otrajā ...

 17. Valūtas riska vadība banku nozarē

  OpenAIRE

  Suhobokovs, Aleksandrs

  2007-01-01

  Dotais darbs iepazīstina lasītāju ar tradicionālām un mūsdienu pieejām valūtas risku vadības vērtēšanā bankas jomā, kā arī ar bankas kapitāla prasību novērtēšanas metodēm pamatojoties uz valūtas riskiem. Darba saturs ir virzīts tā, lai dotu lasītājam izpratni par Latvijas banku topošām iespējām un priekšrocībām izmantojot sarežģītākas un mūsdienu risku vadības sistēmas, īpaši jaunu kapitāla pietiekamības uzskaites noteikumu stāšanās spējā kontekstā no 2007. gada 1. decembra. Darbā i...

 18. „La Movida Madrilena” kā brīvības simbols 80. gadu Spānijā

  OpenAIRE

  Jesajana, Elmīra

  2013-01-01

  Bakalaura darbā tiek pētīts “Movida Madrileña” fenomens un tā ietekme uz sociokulturālajām izmaiņām Spānijā 20.gs. 80. gados. Tā mērķis ir analizēt “Movida Madrileña” kustību kā brīvības izpausmes veidu Spānijā 20.gs. 80. gados. Darbu veido trīs daļas. Teorētiskajā daļā tiek skaidroti tādi abstrakti jēdzieni kā brīvība un simbols. Praktiskajā daļā tiek pielietota Hannas Arendas brīvības teorija, lai izpētītu “Movida Madrileña” kustības izcelsmi un analizētu tās nozīmi sabiedrībā. Darb...

 19. B2B elektroniskās komercijas potenciāls un attīstības perspektīvas Latvijā

  OpenAIRE

  Ķigule, Monta

  2012-01-01

  Bakalaura darbs „B2B elektroniskās komercijas potenciāls un attīstības perspektīvas Latvijā” mērķis ir sniegt lasītājiem priekšstatu par e-komerciju priekšrocībām uzņēmējdarbībā, un kāds ir uzņēmumu skatījums uz B2B attīstību Latvijas un uzņēmuma ietvaros. Darbs sastāv no trim galvenajām daļām. Pirmajā daļā tiek aplūkots B2B kā e-komercijas forma.. Darba otrajā daļā mēs apskatījām B2B modeļus, un tiem piemītošās īpašības un raksturu. Trešās daļas ietvaros tika apskatīti pieejamies statisti...

 20. Pacientu attieksme pret māsu - vīrieti

  OpenAIRE

  Sidorova, Dace

  2009-01-01

  Autores bakalaura darba tēma „Pacientu attieksme pret māsu – vīrieti”. Darbs tika rakstīts ar mērķi noskaidrot pacientu domas par medicīnā praktizējošu māsu – vīrieti un noteikt vai pacientu attieksmi iespaido sabiedrībā valdošie stereotipi. Darbs sastāv no divām daļām - teorētiskās un pētnieciskās daļas, 7 nodaļām un 3 pielikumiem, 21 attēla un 40 lpp. Izmantotās literatūras saraksts sastāda 28 literatūras avotus. Pētījumā tika izmantota kvantitatīvā pētniecības metode. Tika aptaujāti 100 r...

 1. Python valodas REST API ietvaru salīdzinājums

  OpenAIRE

  Babris, Kārlis

  2016-01-01

  Arvien populārāk kļūst veidot tīmekļa vietņu servera puses risinājumus, kuri balstās uz REST API arhitektūru. Šāds koncepts ļauj atdalīt datu apstrādes un manipulācijas procesu no to reprezentācijas, radot iespēju šīs funkcionalitātes izstrādāt neatkarīgi vai nodrošināt datus vairākām nesaistītām lietotnēm vienlaicīgi. Šajā darbā ir apskatīti vairāki specializēti Python programmēšanas valodas ietvari REST API sistēmu izstrādei. Darbā ir veikts gan teorētisks, gan empīrisks pētījums par esošaj...

 2. Oiran attēlojums Anno Mojoko mangā „Sakuran”

  OpenAIRE

  Zaharka, Signe

  2014-01-01

  Bakalaura darbā analizēts kurtizāņu atainojums Anno Mojoko, kura ir viena no vispopulārākajām japāņu komiksu māksliniecēm, vēsturiskajā mangā „Sakuran” par Senās Tokijas jeb Edo slavenāko izklaides kvartālu – Jošivaru. Komiksa darbība norisinās Tokugava jeb Edo perioda beigu daļā – laikā, kad prostitūcija valstī bija valdības sankcionēta. Mūsdienās, ieejot kāda japāņu grāmatu veikalā, var atrast neskaitāmas grāmatas par Japānas vēstures zelta laikmetu – Edo periodu, kad valsts bija nošķi...

 3. Mode modernitātē: estētiskie un temporālie aspekti

  OpenAIRE

  Bērtule, Elīna

  2015-01-01

  Darbā aplūkots apģērba modes fenomens un tā attīstība modernajā laikmetā. Modes un modernitātes ciešā saikne ļauj modi skatīt kā modernitātes pilnīgāko ekspresiju. Ņemot vērā modes uzmanību pret izskatu un skaistumu un galvenokārt pamatojoties uz tādu autoru kā Bodlēra, Barta, Zimmela un Malarmē koncepcijām, tiek pētītas modes skaistuma atklāšanas iespējas un estētiskas vērtības nozīmju radīšana. Respektējot apģērba modes piesaistītību ķermenim, darbā uzmanība tiek veltīta arī drēbēm un ķerme...

 4. Iteratīvi izstrādājamās programmatūras testēšanas ekonomika

  OpenAIRE

  Vaisfelds, Leonīds

  2009-01-01

  Maģistra darbs „Iteratīvi izstrādājamās programmatūras testēšanas ekonomika” ir veltīts testēšanas procesam iteratīvās izstrādes metodes ietvaros. Galvenā problēma, kam tiek veltīts darbs, ir iteratīvās testēšanas stratēģijas izvēle un izmaksu optimizācija, kuras ietvaros primāri tiek analizēta manuālās un automatizētās testēšanas specifika. Darba teorētiskajā daļā ir analizēta iteratīvās izstrādes un iteratīvās testēšanas būtība un to aspekti. Rezultāti demonstrē iteratīvās izstrādes u...

 5. Igauņu un lībiešu seno kāzu tradīciju kopīgās un atšķirīgās iezīmes

  OpenAIRE

  Rozentāle, Kristīne

  2012-01-01

  Bakalaura darbā ‘’ Igauņu un lībiešu seno kāzu tradīciju kopīgās un atšķirīgās iezīmes’’ autore apraksta un salīdzina abu radniecīgo tautu kopīgās un atšķirīgās kāzu svinēšanas tradīcijas, galveno uzsvaru liekot uz kāzu svinību norisi, bet kāzu ticējumos un paražās dodot tikai nelielu ieskatu. Darbs sastāv no 12 nodaļām un vairākām apakšnodaļām, kurās teorētiskajā daļā aprakstīta etnogrāfijas zinātne, tās mērķi un pētniecības metodes; igauņu un lībiešu kāzu tradīciju un kult...

 6. Patentu aizsardzība

  OpenAIRE

  Prūsis, Roberts

  2008-01-01

  Darbā aplūkoti patentu tiesību aizsardzības un patentu tiesvedības jautājumi. Pirmajā darbā daļā aplūkots ar patentu tiesību saistītos pamatjautājumi – tādi kā definīcija, vēsture un patentu nošķiršana no citām tiesību nozarēm. Negaidīti, bet arī pamatjautājumu izpēte atklāja interesantus problēmu jautājumus, kas aplūkoti pētījumā. Patentu ekonomiskā vērtība ir ļoti augsta un vienmēr augošā, tādēļ tie bieži vien ir strīdus un tiesvedības objekts. Pētījuma otrajā un trešajā daļā aplūkoti...

 7. SIA Silvanols mārketinga komunikācijas

  OpenAIRE

  Zvaigznīte-Gudermane, Eva

  2008-01-01

  Maģistra darba iztirzājuma sastāvā ir sešas nodaļas. Pirmā aplūko uzņēmuma darbības īpatnības un tā produkcijas raksturojumu, otrā – analizē uzņēmuma ārējo vidi, trešā – izvirza mārketinga komunikāciju stratēģiju un veic pētījumu par tās atbilstību, ceturtā – veic piemērotāko mediju izvēli, piektā – analizē reklāmas kampaņā ietverto mediju izmaksas, sestā – sniedz priekšstatu par reālu vizuālu reklāmu izvēlētajos medijos. Lai maģistra darbs būtu pārskatāms, tajā iekļautas sešas nodaļas, 8...

 8. Fabulu krājuma „Kalīla un Dimna” loma arābu agrīnās viduslaiku literatūras attīstībā

  OpenAIRE

  Krohina, Anna

  2011-01-01

  Bakalaura darbā ”Fabulu krājuma „Kalīla un Dimna” loma arābu agrīnās viduslaiku literatūras attīstībā”, autors analizēja arābu literatūras attīstību no tās pirmsākumiem līdz Abāsīdu laikmetam un noskaidroja, kā arābu tulkošanas darbības ietekmēja arābu literatūras uzplaukumu 8.gs. Autors uzsvēra, ka fabulu krājums „Kalīla un Dimna” kalpoja par sava veida pagrieziena punktu arābu viduslaiku literatūras attīstības vēsturē, un spēlēja lielu lomu jaunās arābu prozas tradīcijas veidošanās islāma p...

 9. Kompanijas „ADIDAS” iekšējās un ārējās vides analīze

  OpenAIRE

  Kraiņeva, Jūlija

  2013-01-01

  ,,Kompānijas “Adidas” iekšējās un ārējās vides analīze”. Autore – Jūlija Kraiņeva. Darba vadītāja – lektore Irina Rezepina. Darbs „Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē” akadēmiskā grāda iegūšanai: 69 lapas, 8 attēli, 15 tabulas, 41 izmantotās literatūras un citi informācijas avoti. Pētījuma mērķis ir аnаlizēt kompānijas „Аdidas” ārējo un iеkšējo vidi, izstrādāt рriеkšlikumus tо рilnvеidоšаnаi un izvirzīt rekomendācijas, kuras palīdzēs uzlabot kompānijas darbības efektivitāti. Darba tē...

 10. "LinkedIn" loma Latvijas studentu sociālo mediju lietošanas paradumos

  OpenAIRE

  Mickēvičs, Rihards

  2013-01-01

  Bakalaura darbā „"LinkedIn" loma Latvijas studentu sociālo mediju lietošanas paradumos” aplūkots mērķa grupas kopējās interneta un sociālo mediju patēriņa tendences, komunikācijas rīku lietojums, vietnes „LinkedIn” loma Latvijas studentu sociālo mediju lietošanas aspektā un sava personīgā sociālā zīmola apzināšanās. Darbs balstīts uz četrām galvenajām daļām – teorētisko, metodoloģisko, empīrisko un rezultātu. Pamatojoties uz pieejamo teorētisko bāzi saistībā ar attiecīgo tēmu, tika veikta fok...

 11. Organizācijas antivīrusa programmatūras servera puses risinājumu ieviešana

  OpenAIRE

  Beitiks, Artūrs

  2011-01-01

  Darba mērķis ir izvērtēt dažādas Windows Server 2008 operētājsistēmai paredzētas pretvīrusu programmas, izvērtējot to funkcionālās iespējas, kā arī veikt dažāda veida drošības pārbaudījumus, lai spētu sniegt ieteikumus funkcionalitātes un drošības ziņā drošākā pretvīrusu risinājumu izvēlē. Darbā ir sniegts ieskats vīrusu un pretvīrusu vēsturē, to attīstībā līmeņos un darbības pamatprincipos Darba ietveros tika apskatīta pretvīrusu programmu konfigurācija, un spēja reaģēt uz dažāda veida...

 12. Kukuļņemšanas un kukuļdošanas kvalifikācijas problēmas

  OpenAIRE

  Brauere, Jolanta

  2010-01-01

  Bakalaura darba nosaukums ir „Kukuļņemšanas un kukuļdošanas kvalifikācijas problēmas”. Darba mērķis ir izpētīt normatīvos aktus, speciālo juridisko literatūru un judikatūru, nolūkā konstatēt problēmas kukuļņemšanas un kukuļdošanas kvalifikācijā. Lai sasniegtu šo mērķi, darbā tika aplūkota kukuļņemšanas un kukuļdošanas vēsturiskā attīstība, tādējādi sniedzot nelielu ieskatu par kukuļņemšanas un kukuļdošanas juridiskā pamata vēsturiskās attīstības posmiem no 19.gadsimta līdz mūsdienām. Darb...

 13. Mārketinga aktivitātes uzņēmumā LG Electronics viedtālruņu virzīšanai Latvijas tirgū

  OpenAIRE

  Kalniņš, Andris

  2014-01-01

  Izstrādājot maģistra darbu, tika veikta LG Electronics iekšējās un ārējās vides analīze, kuras rezultātā tika noteiktas kompānijas stiprās un vājās puses, kā arī tika izpētīti ārējās vides draudi un iespējas. Darbā ir apkopoti un analīzēti pētījumi par konkurentiem un statistikas informāciju. Tāpat tika noteikti mārketinga mērķi, kuri galvenokārt tendēti uz LG Electronics tirgus daļas palielināšanu un imidža uzlabošanu viedtālruņu tirgū. Izvirzīto mērķu īstenošanai maģistra darbā izstrādātas ...

 14. Virsmaktīvu aldonskābju esteru sintēze

  OpenAIRE

  Capars, Rolands

  2017-01-01

  Virsmaktīvu aldonskābju esteru sintēze. Capars R., zinātniskais vadītājs Dr. ķīm., doc. Kļimenkovs I. Bakalaura darbs ķīmijā, 35 lappuses, 2 attēli, 8 tabulas, 17 literatūras avoti, 8 pielikumi. Latviešu valodā. Darbā ir veikta informācijas apkopošana par virsmaktīvām vielām, zaļās ķīmijas principiem un karboksilātu alkilēšanu. Eksperimentālajā daļā tiek izvērtēta divu alkilējošu reaģentu reaģētspēja ar šiem karboksilātiem, produkta hidrofobās daļas garuma ietekme uz reakcijas iznākumu un izv...

 15. Amerikāņu feminisms, sievietes & feministisko tekstu politika Šarlotes P. Gilmanes īsajā stāstā „The Yellow Wall-Paper”

  OpenAIRE

  Paršuta, Jeļena

  2012-01-01

  Šis darbs ir mēģinājums izpētīt literāro tekstu lomu kā politisku instrumentu kustībā, kura vēršas uz dzimumu lomu izmaiņu izpēti vēlajā 19.gadsimtā un 20.gadsimta sākumā. Bakalaura darbs atspoguļo mana pētījuma rezultātus par vidējās klases sieviešu statusu Amerikas sabiedrībā un šī statusa reprezentāciju/izaicinājumu tā laika sieviešu autoru literārajos darbos. Šarlotes P. Gilmanes īss stasts The Yellow Wall-Paper tika izvēlēts literārai analīzei kā teksts, kurš ir vērsts uz vidējās klas...

 16. American Express kredītkaršu virzīšanas pasākumi A/S „Parex Bankā” un patērētāju attieksmes vērtējums.

  OpenAIRE

  Hruščova, Tatjana

  2009-01-01

  Bakalaurā darbā tiek pētīts kādu lomu spēlē American Express kredītkaršu virzīšanas pasākumi patērētāju attieksmes veidošanā. Bakalaura darbs satur 5 daļas. Pirmajā daļā tiek aprakstīta patērētāju attieksmes būtība, to novērtēšanas metodes, kā arī attieksmes veidojošās American Express vērtības. Tālāk ir aplūkota American Express vēsture un to karšu veidi. Trešajā daļā tiek analizēta informācija par American Express kredītkaršu piedāvājumu Latvijā. Ceturtā darba daļa sastāv no pētāmajiem k...

 17. Mācību sasniegumu vērtēšana 6.klases matemātikas kursā

  OpenAIRE

  Amarova, Anastasija

  2014-01-01

  Bakalaura darba tēma: „Mācību sasniegumu vērtēšana 6.klases matemātikas kursā”. Bakalaura darba autors: Anastasija Amarova. Bakalaura darba mērķis: izpētīt skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu 6.klases matemātikas kursā. Bakalaura darbu veido ievads, piecas nodaļas, secinājumi, divi pielikumi, izmantotās literatūras saraksts ar 29 vienībām. Bakalaura darbā tika izanalizēta pedagoģiskā un psiholoģiskā literatūra par mācību sasniegumiem 6. klases matemātikas kursā; par mācību sasniegumu vērtē...

 18. Sarunvalodas elementi autožurnālos

  OpenAIRE

  Rode, Elīna

  2011-01-01

  Bakalaura darbs „Sarunvalodas elementi autožurnālos” ir pētījums, kas atspoguļo sarunvalodas elementu lietojumu autožurnālos. Darba mērķis: pētīt, sistematizēt un analizēt sarunvalodas elementu lietojumu autožurnālos, kas ir viens no publicistikas veidiem. Līdz šim sarunvalodas elementi autožurnālos nav pētīti nemaz. Darbu veido ievads un trīs galvenās daļas „Valodas funkcionālie paveidi”, „Sarunvaloda” un „Sarunvalodas elementi autožurnālos”, bet darbu noslēdz secinājumi. Autožurn...

 19. Edukacinių inovacijų taikymas X rajono švietimo ir ugdymo organizacijose

  OpenAIRE

  Juškutė, Milda

  2013-01-01

  Magistro darbe pateikiamas tyrimas, kuris yra taikomas vertinant ir analizuojant X rajono švietimo ir ugdymo organizacijų vadovų požiūrį, nuostatas, vertinimus taikant edukacines inovacijas. Išanalizuoti Europos Tarybos komunikatai, kurie reglamentuoja inovacijų, žinių trikampio ir kūrybiškumo svarbą šiuolaikinėje visuomenėje. Mokslinės ir dalykinės literatūros pagalba išryškinta kas yra inovacija ir edukacinė inovacija, jų klasifikavimas ir raiška švietime. Pateikiama gautų tyrimo duomenų an...

 20. E-komercija un paterētāju aizsardzība

  OpenAIRE

  Mošenoka, Olga

  2013-01-01

  Bakalaura darba temats – E-komercija un patērētāju aizsardzība. Izstrādātais darbs sastāv no 70 lapaspusēm, 19 attēliem . Bakalaura darba mērķis: Izpētīt kas ir elektroniska komercija, kādas ir e-komercijas priekšrocības un trūkumi, kas ir e-komercijas dalībnieki, patērētāju aizsardzība. Izvirzītie darba uzdevumi: •noskaidrot kas ir e-bizness un e-komercija; •noskaidrot e-komercijas dalībniekus, priekšrocības, trūkumus; •iepazīties ar visveiksmīgākajiem e-komercijas piem...

 1. Mobilā lietotne: "Instagram bilžu plānotājs"

  OpenAIRE

  Cibuļskis, Aigars

  2016-01-01

  Šajā dokumentā ir iekļauta Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes kursa “Kvalifikācijas darbs II” (DatZ2049) praktiskā darba ietvaros izstrādātā lietotne “Mobila lietotne “Instagram bilžu plānotājs”” tehniskā dokumentācija, kas ietver programmatūras prasību specifikāciju, datu bāzes un ekrānformu projektējumus. Instagram bilžu plānotājs - ir lietotne Android platformai, kura domāta atvieglot bilžu izlikšanu sociālajā tīklā Instagram, modes blogeriem un mā...

 2. Jauna tehniskā lignīna degradācijas produktu pētīšana

  OpenAIRE

  Ponomarenko, Jevgenija

  2006-01-01

  Darbā ir veikta parastās egles (Picea abies) koksnes lignīnu analīze, kas ir iegūti Zviedrijas Lundas Universitātes bioetanola ražošanas pilotiekārtā kā cieti atlikumi dažādās procesa stadijās. Salīdzināšanai ir izmantots egles koksnes Bjorkmana lignīns. Lignīnu pētīšanai ir izmantotas oksidatīvas degradācijas un analītiskās pirolīzes metodes. Produktu sadalīšanai un identifikācijai ir izmantotas gāzes hromatogrāfijas un masspektrometrijas metodes. Nitrobenzola oksidēšanas rezultātā kā galven...

 3. Ar teisinė vaiko apsauga nuo smurto Lietuvoje,- užtikrina JT keliamus tikslus dėl fizinių bausmių uždraudimo?

  OpenAIRE

  Balsiūnaitė, Ernesta

  2014-01-01

  Darbe analizuojami skirtumai tarp Lietuvos vaiko apsaugos teisės aktų ir Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos nuostatų bei keliamas klausimas, ar Lietuvos teisinė vaiko apsauga nuo smurto užtikrina Jungtinių Tautų keliamus tikslus dėl fizinių bausmių draudimo. Išnagrinėtos fizinio smurto rūšys bei formos nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu. Atlikta Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos, Europos žmogaus teisių konvencijos, Jungtinių Tautų vaiko teisių komiteto rekomendacijų nuostatų a...

 4. Dimensions of intimacy in young people family partnership

  OpenAIRE

  Stravinskaitė, Andrėja

  2006-01-01

  Intymumo dimensijos jaunų žmonių šeiminėje partnerystėje Šiame magistriniame darbe nagrinėjami poros tarpusavio santykiai, šeiminės partnerystės transformacijos ypatumai. Siekiama įvertinti intymumo svarbą šiuolaikiniuose jaunimo šeiminės partnerystės santykiuose. Šių tikslų siekiama kiekybiniais metodais paremtu tyrimu, kuris yra tarptautinio tyrimo pavadinimu „Jaunimo požiūris į šeiminę partnerystę Europos Sąjungos valstybėse“, koordinuojamo Estijos Tartu Universiteto Šeimos Studijų Centro,...

 5. Basketbola kluba "Ventspils" mārketinga komunikācija sociālajos tīklos "Instagram" un "Facebook" 2016.-2017. gada sezonā

  OpenAIRE

  Purnis, Roberts

  2017-01-01

  Bakalaura darba nosaukums ir “Basketbola kluba “Ventspils” mārketinga komunikācija sociālajos tīklos "Instagram" un "Facebook" 2016.-2017. gada sezonā.” Pētījuma mērķis ir noskaidrot, kā sociālajos tīklos Facebook un Instagram tiek komunicēts ar mērķa publikām, kā iesaistīta auditorija- skatītāji, fani, abonementu īpašnieki. Darba teorētisko pamatu veido informācija par sporta, sociālo tīklu mārketingu, kā arī sociālo tīklu un reklāmas teorija. Darbā analizēti basketbola kluba “Ventspils” ier...

 6. Multikultūrinės komandos darbo gerinimas įmonėse

  OpenAIRE

  Budaitė, Rasa

  2008-01-01

  Dėl galimybės laisvai judėti tarp šalių, labai išaugo darbo jėgos judėjimas. Tad multikultūrinė komanda įmonėse tampa įprastu reiškiniu pastaraisiais metais. Šiame darbe nagrinėjama problematika yra susijusi su skirtingų kultūrų sandūra įmonių viduje. Analizuojamos komandinio darbo sritys, kuriose daugiakultūriškumas sukelia daugiau problemų, aptariami vadovų vaidmenys, susiję su tų problemų sprendimu. Pagrindinis šio darbo tikslas – pateikti įmonėms darbo multikultūrėse komandose gerinim...

 7. Common Issues of Jurisdiction in Civil Procedure of European Union

  OpenAIRE

  Mickevičiūtė, Neringa

  2007-01-01

  Darbe yra apžvelgiama teismingumo harmonizavimo Europos Sąjungos mastu, kurio teisinį pagrindą sudarė 1957 m. kovo 25 d. Romos sutarties dėl EEB įkūrimo 220 straipsnis, pagal kurį pirmosios šešios EEB narės įsipareigojo derėtis viena su kita, siekdamos supaprastinti formalumus, taikomus jų teismų sprendimų savitarpio pripažinimui ir vykdymui, genezė, teisės aktai bei susijusi ETT ir valstybių narių teismų praktika. Ypatingas dėmesys yra skirtas bylų, kylančių iš draudimo, individualių darbo i...

 8. Mācību procesa datorsimulācija

  OpenAIRE

  Dīcis, Mārtiņš

  2008-01-01

  Maģistra darbā ir dots ieskats simulāciju teorijā, realizēts un aprakstīts simulāciju veidošanas dzinējs, izmantojot programmēšanas valodu Java un tās interpretatoru BeanShell. Simulāciju rezultātu uzkrāšanai ir izveidots repozitorijs, kurš izmanto datu bāzu pārvaldības sistēmu HSQLDB vai MySQL. Izmantojot izveidoto simulāciju dzinēju, ir izveidotas divas mācību procesa simulācijas detalizācijas pakāpes, un salīdzināti iegūtie rezultāti. Aplūkoti iespējamie simulāciju dzinēja papildinājum...

 9. Collective labour law in the current stage globalisation

  OpenAIRE

  Pūrienė, Kotryna

  2010-01-01

  Globalizacija yra įvairialypis ir sudėtingas procesas, pasireiškęs intensyvėjančiais valstybių tarpusavio ryšiais, laisvu darbo jėgos, paslaugų, prekių ir kito kapitalo judėjimu, kurį lėmė 20 amžiaus pabaigos mokslinė ir technologinė pažanga. Sparčiai vykstanti globalizacija iškėlė naujus uždavinius ir darbo teisei, kuri turi prisitaikyti prie vykstančių pokyčių. Darbe teigiama, jog pagrindinis vaidmuo turi tekti socialiniam dialogui, kuris yra pagrindinė ir veiksmingiausia priemonė siekiant ...

 10. SQL injekciju uzbrukumu analīze un novēršana

  OpenAIRE

  Kudiņa, Monta

  2015-01-01

  Šī darba mērķis ir iepazīties ar populārākajiem SQL injekciju uzbrukumu veidiem, apzināties kā uzbrukumi tiek realizēti, un noskaidrot preventīvos pasākumus uzbrukumu novēršanai. Bakalaura darbā “SQL injekciju uzbrukumu analīze un novēršana” tiek apskatīti SQL injekciju uzbrukumu veidi un metodes, uzbrukumu realizācijas dažādās datubāzes platformās, SQL injekciju uzbrukumu atklāšana un pasākumi uzbrukumu novēšanai. Darba gaitā tika gan teorētiski, gan praktiski iepazīti SQL uzbrukumi, un apsk...

 11. WebQuest mācību modeļa izmantošana ķīmijas mācību stundās

  OpenAIRE

  Silauniece, Līga

  2010-01-01

  Darbā veikta literatūras izpēte par WebQuest kā interneta izmantošanas modeli ķīmijas mācību procesā. Analizēta WebQuest projekta sagatavošana un realizēšana, organizatoriskie un didaktiskie aspekti. Izveidots WebQuest darba apraksta piemērs ķīmijā 9. klasei. Izstrādātas vietnes par WebQuest mācību modeļa realizāciju. Izstrādāta pedagogu profesionālās pilnveides kursu programma un metodiskie ieteikumi skolotājiem.

 12. Divdaivu Ginka (Ginkgo Biloba) farmakoloģiskās īpašības un tā preparātu aprite SIA "Gulbju aptiekā"

  OpenAIRE

  Indriča, Alīna

  2014-01-01

  Divdaivu ginks (Ginkgo biloba) ir viens no vecākajiem kokiem pasaulē. Ķīnas tradicionālajā medicīnā ginka lapas un sēklas izmanto jau vismaz 5000 gadus. Standartizēts Ginkgo biloba ekstrakts satur – 24% flavonglikozīdu un 6% terpēnlaktonu. Šī darba mērķis ir veikt apkopoto datu analīzi par Ginkgo biloba preparātu apriti „Gulbju aptiekā” – Gulbenē, 2013. gada laikā, kā arī noskaidrot cilvēku informētību par Ginkgo biloba preparātu lietošanu. Darbā tika izvirzīti 4 uzdevumi: Noskaidrot, k...

 13. Tūrisma sociālekonomiskā ietekme Engures ezera sateces baseinā

  OpenAIRE

  Apels, Jānis

  2012-01-01

  Tūrisms tiek uzskatīts par perspektīvu lauku reģionu attīstības metodi, jo nepieciešamie resursi ir plašāk pieejami. Taču tūrismam kā procesam ir gan pozitīva, gan negatīva ietekme uz apkārtējo dabas vidi, sociālo un ekonomisko vidi. Bakalaura darba „Tūrisma sociālekonomiskā ietekme Engures ezera sateces baseinā” mērķis ir tūrisma sociālekonomiskās ietekmes izvērtēšana balstoties uz vietējo iedzīvotāju attieksmi. Bakalaura darbā sniegts neliels ieskats Engures sateces baseinā piedāvāto...

 14. Monolītu materiāli hromatogrāfijai

  OpenAIRE

  Picka, Edžus

  2010-01-01

  Aplūkotas literatūrā aprakstītās monolītu īpašības, izgatavošanas metodes un to apstākļi, kā arī monolītu izmantošanas iespējas hromatogrāfijā. Darbā veikta metakrilātu monomēru kapilāro monolītu kolonnu izgatavošana ar termisko polimerizāciju un fotopolimerizāciju, kā arī veikta hromatogrāfiskā analīze, izmantojot fotopolimerizācijas ceļā iegūto monolītu kolonnu.

 15. Izsoļu sistēma uz satvara “Laravel”

  OpenAIRE

  Kasparsons, Reinis

  2015-01-01

  Darbā aprakstīta informācijas sistēma, kas paredzēta uzņēmumam, kuram nepieciešama vienkārša izsoļu sistēma pakalpojumu un preču izsolei. Sistēmas klientiem tā nodrošina produkta iegādes iespēju, bet pārdevējam savu produktu un pakalpojumu vienkāršu izsoli. Sistēmas realizācija datu glabāšanai izmanto datubāzi ar SQL pieeju. Lietotāju skati tiek veidoti, izmantojot PHP, HTML5,CSS3,Bootstrap un Laravel.

 16. Veikala lojalitātes programmas iOS lietotne

  OpenAIRE

  Freibergs, Kristaps

  2013-01-01

  Pasaulē izmantoto tehnoloģiju klāstam augot, ir pieaudzis arī mobilo ierīču piedāvājums un to iespējas. Salīdzinoši lielu daļu tirgus ir iekarojusi Apple Inc. ar savu produkciju, tai skaitā iPhone viedtālruņiem. Šajā kvalifikācijas darbā tiek aprakstīta un izstrādāta iPhone ierīces lietotne veikala lojalitātes programmas realizācijai. Lietotnes mērķis ir popularizēt konkrēto veikalu, piedāvājot dažādas lietotājam saistošas funkcijas, tai skaitā, apskatīt tuvākos veikalus, izveidot iepirkumu g...

 17. Antropogēnās ietekmes liecības Rīgas Velnezera nogulumos

  OpenAIRE

  Dručka, Anda

  2014-01-01

  Anda Dručka, 2014. Antropogēnās ietekmes liecības Rīgas Velnezera nogulumos. Bakalaura darbs dabaszinātņu bakalaura grāda iegūšanai dabaszinātnēs. Rīga, Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Vides zinātnes nodaļa, 79 lpp. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt un raksturot antropogēnās ietekmes apmērus Velnezera ezeru nogulumos, izmantojot nogulumu un ūdeņu ķīmisko analīžu pētījumus. Bakalaura darba izpildes gaitā autore iepazinās ar publicēto un nepublicēto literat...

 18. Paleoveģetācijas izmaiņu rekonstrukcija pēc makroatliekām Mazā Ungura ezera attīstības laikā

  OpenAIRE

  Staškova, Anda

  2012-01-01

  Staškova A. 2012. „Paleoveģetācijas izmaiņu rekonstrukcija pēc makroatliekām Mazā Ungura ezera attīstības laikā”. Bakalaura darbs. Rīga, Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, 56 lpp. Darba teorētiskā sadaļa ietver zinātniskās literatūras analīzi par ezeru klasifikāciju, paleovides pētījumiem, ezeru nogulumiem, kā arī ūdensaugu attīstībai nepieciešamajiem elementiem. Izstrādājot bakalaura darbu, autore iepazinās ar lauka darba metodēm, veica nogulumu zondēšanu u...

 19. Makrostruktūriniai betono bandinių, pagamintų naudojant betono atliekas, tyrimai

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olga Finoženok

  2011-06-01

  Full Text Available Statybinės atliekos Lietuvoje dažniausiai naudojamos keliams tiesti. Iš susidarančių statybinių atliekų 78 % sudaro betono atliekos, naudotos plytos ir čerpės. Betono atliekos galėtų būti naudojamos kokybiškų dirbinių gamyboje. Darbe atliktas betono bandinių, pagamintų naudojant stambiuosius užpildus iš betono atliekų, pjūvio tyrimas, apskaičiuoti kiekvienos sudėtinės fazės užimami plotai.Straipsnis lietuvių kalba

 20. Suvalkiečių kalbinės nuostatos

  OpenAIRE

  Dagilytė, Eglė

  2012-01-01

  Lietuvoje vis dar trūksta sociolingvistinių tyrimų, kuriuose būtų analizuojamos ne atskiros kalbos atmainos (pavyzdžiui, tarmės, bendrinė kalba), o gyventojų požiūris į savo ir kitų kalbą. Darbe aptariamos suvalkiečių kalbinės nuostatos tarmės ir bendrinės kalbos atžvilgiu. Siekiant išsamiai išsiaiškinti respondentų požiūrį buvo keliami šie uždaviniai: išanalizuoti, kaip tyrimo dalyviai identifikuoja save; aprašyti, kokį kalbos variantą respondentai renkasi kasdieniame bendravime; nustatyti, ...

 1. Verbal abilities and adaptive behavior of preschool children

  OpenAIRE

  Bubnytė, Kamilė

  2014-01-01

  IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ VERBALINIAI GEBĖJIMAI IR ADAPTYVUS ELGESYS SANTRAUKA Ikimokykliniame amžiuje įvertinti vaiko intelektiniai gebėjimai ir iš tėvų bei ugdymo įstaigų darbuotojų gautos žinios apie vaiko funkcionavimą kasdienėje jo aplinkoje – svarbi informacija ruošiant vaiką mokyklai. Tačiau Lietuvoje mažų vaikų įvertinimui skiriama pakankamai mažai dėmesio, paprastai akcentuojama vaiko kognityvinė raida, neatsižvelgiant į jo gebėjimą savarankiškai veikti. Šiame tiriamajame darbe ana...

 2. Šiaulių apskrities darbo rinkos analizė ir 2010-2012 m. perspektyvų vertinimas

  OpenAIRE

  Skudraitė, Ieva; Zakaitė, Aistė

  2010-01-01

  Bakalauro baigiamajame darbe nagrinėjama viena opiausių šių dienų ekonominių ir socialinių problemų – spartus nedarbo augimas ir gyventojų užimtumo mažėjimas. Tokius ryškius darbo rinkos pokyčius sąlygojo pasaulinė ekonominė ir finansų krizė ir ją lydintis ekonomikos nuosmukis. Teoriniu aspektu atskleista darbo rinkos samprata, ją sudarantys elementai, nedarbo pokyčius lemiančios priežastys. Taip pat, remiantis kitų šalių patirtimi, atskleista, kaip ekonominiai svyravimai įtakoja darbo rinką,...

 3. Utopiju un antiutopiju iezīmes Luisas Lorijas Romānā “Devējs”

  OpenAIRE

  Zāģere, Džeina

  2016-01-01

  Pašreizējais darbs ir veltīts Luisas Lorijas romāna Devējs analīzei. Pētījuma mērķis ir uzzināt kāda ir literāro utopiju un antiutopiju izcelsme un to attīstība, kādas raksturīgās iezīmes ir atrodamas ievērojamu utopiju un antiutopiju autoru darbos, un, lai atklātu kuras iezīmes Lorijas darbam ir kopīgas ar Tomasa Mora, Tommazo Kampanellas un citu utopiju un antiutopiju autoru darbiem. Pētījumā tiek izmantotas satura analīzes, uzmanīga lasījuma, un interpretācijas metodes. Galvenie rezultāti...

 4. Vērtspapīru tirgus attīstība Baltijas valstīs

  OpenAIRE

  Kalniņa, Margarita

  2012-01-01

  Bakalaura darba mērķis bija noteikt vērtspapīra tirgus attīstības tendences, salīdzināt Baltijas akciju tirgus rādītājus un pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, novērtēt Baltijas akciju tirgus attīstības tendences. Darba pamatuzdevumos ietilpa pašreizējā Baltijas akciju tirgus stāvokļa analīze. Izstrādātais darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā tiek dots īss vērtspapīra tirgus vispārīgais raksturojums un vērtspapīru tirgus instrumentu raksturojums. Darba otrajā daļā tiek doti Baltij...

 5. Programmēšanas spēle "PyDrone"

  OpenAIRE

  Siliņš, Viesturs

  2010-01-01

  Darbā “Programmēšanas spēle “PyDrone”” ir dokumentēta atvērtā koda programmas PyDrone izstrāde. PyDrone ir programmēšanas spēle, kas paredzēta izklaidei un izglītošanai, spēles veidā iepazīstinot cilvēkus ar programmēšanu. Programma izstrādāta, izmantojot Python programmēšanas valodu. Programma izstrādāta, izmantojot spējo metodiku programmizstrādes principus. Atslēgvārdi: Python, spējās metodikas, programmēšanas spēle.

 6. Paauglių saugumo mokykloje ypatumai: veiksnių analizė

  OpenAIRE

  Lazdauskaitė, Simona

  2011-01-01

  Saugumo jausmas yra vienas iš pagrindinių individo poreikių, kuris stipriai įtakoja asmenybės raidą, santykius su aplinkiniais, ir, apskritai, socializaciją. Tik užtikrinus saugumą, mokykla gali tikėtis, jog jų moksleiviai sieks aukštesnių akademinių rezultatų. Paauglių saugumas mokykloje dažniausiai suprantamas kaip smurto ir patyčių nebuvimas, tačiau saugumo jausmą įtakoja žymiai daugiau veiksnių, kurie plačiau analizuojami šiame darbe. Tyrimo objektas – paauglių saugumas mokykloje. Tyrimo ...

 7. Pielāgoties spējīgs tīmekļa dizains

  OpenAIRE

  Upmane, Ekaterina

  2012-01-01

  Darbā “Pielāgoties spējīgs tīmekļa dizains” tika pētīts kas ir pielāgoties spējīgs dizains, tā aktualitāte, metodes un problēmas saistītas ar tā izmantošanu, kā arī dažādu avotu un autoru piedāvāti risinājumi. Izmantojot izpētītas metodes, tika pārstrādāta Latvijas Universitātes tīmekļa vietnes galvenā lapa un izveidoti secinājumi par pielāgoties spējīga dizaina izmantošanas priekšrocībām un zaudējumiem.

 8. SQL serverių efektyvumo tyrimai vidutinių duomenų bazių projektuose

  OpenAIRE

  Jakšta, Deividas

  2007-01-01

  Atliekant duomenų bazės projektavimo darbus visuomet yra svarbu žinoti ar pasirinkta sistema veiks taip kaip tikimasi. Šio darbo tikslas sukurti SQL serverių testavimo įrankį, kuris padės renkantis vienokią ar kitokią sistemą. Darbe išanalizuoti panašūs projektai, įvertinti tų projektų privalumai bei trūkumai. Making a data base project always important to know - do the system will work properly. The main point of this job is to create the test system of SQL servers (or DBMS – Data Bases M...

 9. Paslaugų kokybės vertinimas svetingumo sektoriuje (Šiaulių m. viešbučių pavyzdžiu)

  OpenAIRE

  Nainytė, Neringa

  2011-01-01

  Remiantis lietuvių ir užsienio moksline literatūra, magistro darbe teoriniu ir praktiniu aspektu analizuojama paslaugų kokybė Šiaulių miesto viešbučiuose. Teorinėje dalyje atskleidžiamos paslaugų ir kokybės sampratos, analizuojami paslaugų kokybę veikiantys faktoriai, paslaugų kokybės valdymo ypatumai, vertinimo kriterijai, viešbučių paskirtis, kokybiniai reikalavimai, personalo profesinės kompetencijos. Praktinėje dalyje analizuojamos Šiaulių miesto viešbučių teikiamos paslaugos bei paslaugų...

 10. Datu bāzes struktūras un datu tranformācija no relāciju datu bāzes uz NoSQL datu bāzi

  OpenAIRE

  Jērāne, Austra

  2013-01-01

  Bakalaura darbā „Datu bāzes struktūras un datu tranformācija no relāciju datu bāzes uz NoSQL datu bāzi” ir apkopota informācija par relāciju datu bāzu un NoSQL datu bāzu īpašībām un uz šī pētījuma pamata ir veikta dokumentu vadības sistēmas datu bāzes daļas tranformācija uz NoSQL datu bāzi.

 11. Latvijas vidusskolu komunikācija sociālajā tīklā “Twitter”

  OpenAIRE

  Andersone, Renāte

  2014-01-01

  Bakalaura darbā „Latvijas vidusskolu komunikācija sociālajā tīklā Twitter” tiek apskatīta vidusskolu veidotā komunikācija to sociālā tīkla Twitter kontos, auditorijas apmierinājums ar komunikācijas saturu un vidusskolu pārstāvju viedoklis par komunikācijas saturu un nepieciešamību. Darba teorētisko daļu veido nodaļas par sociālajiem tīkliem, kā arī nodaļas par tīkla sabiedrības teoriju un lietojuma un apmierinātības teoriju. Empīriskajā daļā ar kontentanalīzes palīdzību tiek...

 12. Darbinieku iesaistes aptaujas TeamPulse™ ticamība un validitāte latviešu versijā

  OpenAIRE

  Kelberga, Anna

  2015-01-01

  Pētījuma mērķis bija adaptēt latviešu valodā aptauju TeamPulse™, kas mēra darbinieku iesaisti. Šī darba ietvaros tika veikta aptaujas TeamPulse™ turpmāka izpēte plašākā un daudzveidīgākā izlasē. Kopā analizētas 106 aizpildītas anketas no trim dažādiem uzņēmumiem – bankas, ražošanas uzņēmuma un augstskolas. Tika izmantota arī aptaujas “Iesaiste darbā” (UWES, Schaufeli un Baker, 2006) pilnā versija, lai detalizētāk noteiktu abu aptauju komponentu korelāciju. Pamatojoties uz adaptācijas psih...

 13. Medicine technologies for "Onkofit M

  OpenAIRE

  Paulauskaitė, Gintarė

  2010-01-01

  Krūties piktybiniai navikai – viena svarbiausių sveikatos apsaugos problemų visame pasaulyje. Vėžiu ar kita piktybine liga sergantį pacientą turi nuolat stebėti gydytojas onkologas, o lygiagrečiai galima taikyti ir augalų terapiją, kadangi tai padidina chemoterapijos efektyvumą ir padeda sumažinti nepageidaujamą jos pašalinį poveikį. „Onkofit M“ receptūrą pasiūlė Prof. Dr. V. F. Korsun. Darbe aprašomas „Onkofit M“ preparatų (vaistažolių arbatos ir kietųjų kapsulių su sausaisiais augaliniais e...

 14. Vojerizmas fotografijoje

  OpenAIRE

  Arlauskaitė, Dainora

  2011-01-01

  Kūnas įvairių mokslo šakų tyrinėjimo objektas, sunku apsiriboti ties viena sritimi ar pripaţinti tik vieną sritį kaip teisingiausią kūno suvokimui. Bet kokiu atveju ţmogus savo kūną paţysta bei formuoja per aplinka. Fotografiją taip pat yra įvaizdţio formavimo priemonė. Pati fotografija ne tik formuoja įvaizdį, bet ir formuoją patį ţmogaus poreikį vaizdiniui ir kitokį ţvilgsnį į aplinką. Diplominiame darbe nagrinėju vojerizmą, jo ryšį su fotografija. Stengiuosi surasti momentą kada paprastas ...

 15. Geometric max stability of Pareto random variables

  OpenAIRE

  Juozulynaitė, Gintarė

  2010-01-01

  Šiame darbe nagrinėjau vienmačių ir dvimačių Pareto atsitiktinių dydžių geometrinį maks stabilumą. Įrodžiau, kad vienmatis Pareto skirstinys yra geometriškai maks stabilus, kai alfa=1. Tačiau nėra geometriškai maks stabilus, kai alfa nelygu 1. Naudodamasi geometrinio maks stabilumo kriterijumi dvimačiams Pareto atsitiktiniams dydžiams, įrodžiau, kad dvimatė Pareto skirstinio funkcija nėra geometriškai maks stabili, kai vektoriaus komponentės nepriklausomos (kai alfa=1, beta=1 ir alfa nelygu 1...

 16. ERP sistēmas ieviešana

  OpenAIRE

  Proskurins, Aleksandrs

  2008-01-01

  Šajā darbā tika apskatīta informācijas sistēmu klasifikācija, uzņēmuma resursu plānošanas sistēmas (ERP) definīcija un tās vieta IS klasifikācijā. Tika apskatīti ERP sistēmu ieviešanas teorētiskie aspekti, izstrādes un pielāgošanas specifika, kā arī tika izanalizēti vairāki ERP sistēmas ieviešanas projekti Latvijas uzņēmumos.

 17. Nodokļu ietekme uz ekonomisko attīstību Latvijas Republikā

  OpenAIRE

  Zāģere, Elita

  2007-01-01

  Nodokļiem pieder centrālā loma valsts ekonomiskajos un politiskajos procesos. Nodokļi ir viens no svarīgākajiem elementiem valdības rīcībā, ar kuru palīdzību tā regulē un pārvalda ekonomiskos procesus un stimulē ekonomisko uzplaukumu. Diplomdarbā autors norāda mērķi, lai izpētītu nodokļu ietekmi uz ekonomisko attīstību un dziļāk saprastu Latvijas valsts ekonomisko stāvokli, valsts ekonomisko politiku un nodokļa darbības mehānismu.Pētījuma beigās, autors izstrāda secinājumus un priekšlikumus,...

 18. LDAP un Samba risinājuma ieviešana uzņēmumā

  OpenAIRE

  Logina, Baiba

  2012-01-01

  Kvalifikācijas darba "LDAP un Samba risinājuma ieviešana uzņēmumā" galvenais mērķis ir izveidot risinājumu vairāku uzņēmumu grupas datortīkla vienotās autentificēšanās un koplietošanas resursu sistēmas modernizēšanai. Darbā tiek aprakstīta dotā risinājuma ieviešanas gaita, kas ietver Samba servera konfigurēšanu, LDAP autentifikācijas sistēmas uzstādīšanu, automatizētu tīkla resursu pievienošanu darba videi un vienotu pielaides tiesību sistēmu dokumentiem. Rezultātā tika sastādīta instrukcija ...

 19. Makroekonomisko indikatoru ietekme uz starptautisko valūtas tirgu

  OpenAIRE

  Celitāns, Kaspars

  2013-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Makroekonomisko indikatoru ietekme uz starptautisko valūtas tirgu”. Darba mērķis ir izanalizēt galveno makroekonomisko indikatoru, īstermiņa ietekmi uz valūtas kursu dinamiku un sniegt prognozes par ASV dolāra un eiro valūtas pāra tālāko iespējamo tendenci. Darbs sastāv no trīs daļām. Pirmajā bakalaura darba daļā tiek apskatīta valūtas tirgus izveidošanās vēsture, raksturojošie tirgus principi, kā arī galvenie valsts ekonomiku raksturojošie indikatori. Otrā daļa ti...

 20. Pārskatu ģenerēšanas bibliotēka Python valodai

  OpenAIRE

  Paltovs, Deniss

  2012-01-01

  Kvalifikācijas darba pamatā ir pārskatu ģenerēšanas bibliotēka Python valodai - PythonReports, kura ļauj Python izstrādātajiem no datiem un šablona izveidot izdruku uz ekrāna vai printera. Gala produkts ir vizuālais redaktors, kurš ļauj ērti un uzskatāmi veidot un rediģēt PythonReports šablonus, izmantojot mūsdienu lietotāju saskarnes tehnoloģijas operētājsistēmās ar grafisku lietotāja saskarni. Kvalifikācijas darbs balstās uz iepriekšējo pieredzi, iegūto izmantojot līdzīgus rīkus citās sist...

 1. Garšvielu mikrobioloģiskā piesārņojuma noteikšana un izvērtēšana

  OpenAIRE

  Fogele, Baiba

  2013-01-01

  Bakalaura darbā tika pētīts garšvielu mikrobioloģiskais piesārņojums, izmantojot piecas dažāda veida garšvielas, kuras veidoja 15 paraugus. Pētāmie materiāli tika iegūti no lielveikalu ķēdes, tirgus un eko veikala. Mikrobioloģiskais piesārņojums tika noteikts melnos piparos, kanēlī, ķimenēs, sarkanajos piparos un sinepēs. Tika noteikts C. perfringens, B. cereus, pelējumu un kopējais mikroorganismu skaits (KVV/g), kā arī tika identificētas garšvielās sastopamās pelējumu ģintis. Paraugu savstar...

 2. Metaforu lietojums ziņu rakstos par 2016. gada ASV prezidenta vēlēšanām

  OpenAIRE

  Safronovs, Imants

  2017-01-01

  Bakalaura darbs ir veltīts metaforu lietojuma izmeklēšanai divu ASV laikrakstu (The Wall Street Journal un The New York Times) interneta vietnēs. Pētījums analizē konceptuālās metaforas lietojumu ziņu rakstos par 2016. ASV prezidenta vēlēšanām. Pētījuma mērķis ir izmeklēt konceptuālo metaforu nozīmi ASV prezidenta vēlēšanu konceptualizācijā. Pielietotā metode ir konceptuālo metaforu analīze. Apkopotie dati ļauj secināt, ka analizētajos rakstos koncetuālajām metaforām ir būtiska nozīme vēstīju...

 3. PAKRUOJO MIESTO ĮTAKA KRUOJOS UPĖS TARŠAI

  OpenAIRE

  Gulbinaitė, Raminta

  2010-01-01

  Bakalauro baigiamojo darbo tikslas – ištirti Pakruojo miesto įtaką Kruojos upės vandens kokybei. Darbe analizuojama mokslinė literatūra, paviršinio vandens apsaugos klausimais. Aprašytas hidrocheminis upių įvertinimas. Pateiktos žinios apie Kruojos upės būklę. Išanalizuoti Kruojos upės tyrimų duomenys. Aprašyti vandens kokybės cheminių parametrų kiekybinės analizės tyrimo metodai. Atliktas Kruojos upės centrinės dalies, lietaus nuotekų sutekančių į upę ir išvalytų buitinių nuotekų, išleidžiam...

 4. Dzeramā ūdens kvalitāte Daugavpils pilsētas kreisā krasta mikrorajonos

  OpenAIRE

  Trošimova, Helēna

  2009-01-01

  Darba autors: Helēna Trošimova. Maģistra darba tēma: Dzeramā ūdens kvalitāte Daugavpils pilsētas kreisā krasta mikrorajonos. Zinātniskais darba vadītājs: Dr. biol., asoc. profesore Gunta Spriņģe. Darba apjoms: 96 lpp., 29 att., 15 tabulas, 7 pielikumi. Darbs izstrādāts vides zinātnes apakšnozarē. Tas sastāv no 3 daļām: LR pazemes ūdeņu raksturojošo rādītāju pētīšana un Daugavpils pilsētas Daugavas kreisā krasta mikrorajonu ūdens apgādes sistēma, izmantoto metožu raksturojums un pē...

 5. Brūču aprūpes dokumentācijas izveidošana ambulatorajā praksē

  OpenAIRE

  Sokola, Baiba

  2016-01-01

  Bakalaura darba tēma- “ Brūču aprūpes dokumentācijas izveidošana ambulatorajā praksē. Tēma ir aktuāla, jo pašlaik, 2016.gadā, Latvijas medicīnisko dokumentu lietvedībā nav pieejamas brūču aprūpes protokols, kas ir paredzēts ambulatoriem pacientiem. Darba mērķis ir izveidot brūču aprūpes dokumentāciju ambulatorai praksei. Pētījuma uzdevumi tika izvirzīti, lai sasniegtu pētījuma mērķi. Bakalaura darbā tika izmantoti 36 literatūras avoti, no tiem 17 latviešu valodā, 18 angļu valodā, 1 krievu val...

 6. Twitter.com kā korporatīvo sabiedrisko attiecību instruments Latvijā: satura analīze

  OpenAIRE

  Lulle, Katrīna

  2010-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Twitter.com kā korporatīvo sabiedrisko attiecību instruments Latvijā: satura analīze”. Darba ietvaros analizēti 10 Latvijas uzľēmumu Twitter.com profilu ieraksti laika periodā no 2009. gada decembra līdz 2010. gada februārim, kopumā 2780 ieraksti. Darba mērķis ir veikt Latvijas uzľēmumu Twitter.com profilu satura analīzi, lai noteiktu, kā Twitter.com tiek izmantots kā korporatīvo sabiedrisko attiecību instruments. Darbā ir divas teorētiskās nodaļas par sabied...

 7. MS Windows domēna darbstacijas migrācijas iespējas no MS Windows XP uz MS Windows 7.

  OpenAIRE

  Zariņš, Valdis

  2009-01-01

  Kvalifikācijas darbā tiek aprakstītas MS Windows domēna darbstacijas migrācijas iespējas no MS Windows XP uz MS Windows 7, kā servera operētājsistēmas izmantojot tādus Microsoft produktus, kā Microsoft Windows Server 2003 un Microsoft Windows Server 2008. Kvalifikācijas darba teorētiskaja daļā tiek apskatīti Microsoft Windows 7 priekšrocības un uzlabojumus gan no darbstacijas lietotāja , gan no darbstacijas administratora puses. Ir aprakstītas Microsoft Windows Server 2008 jauninājumu ie...

 8. Virālo video izmantošana Latvijas reklāmas kampaņās: "Piens Fest", "Kiwie" un "AirDog" gadījumi

  OpenAIRE

  Manuilova, Santa

  2015-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Virālo video izmantošana Latvijas reklāmas kampaņās: „Piens Fest”, „Kiwie” un „AirDog” gadījumi”. Pētījuma mērķis - noskaidrot virālo video reklāmu izmantošanas tendences Latvijā un noteikt, kāda ir auditorijas attieksme pret šādiem video. Darbā tika izmantotas kvantitatīvā un kvalitatīvā pētījumu metodes: aptauja un intervija. Teorētiskajā pamatojumā apskatīta mediju konverģences teorija, jauno mediju, reklāmas kampaņu un partizānu mārketinga teorētiskais ra...

 9. Labour migration and protection of migrant workers' rights

  OpenAIRE

  Kraukšlytė, Jovita

  2006-01-01

  Darbo jėgos migracija yra teigiamas reiškinys, padedantis spręsti nedarbo bei darbo jėgos trūkumo problemas. Dėl to svarbu tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu užtikrinti darbuotojų migrantų apsaugą. Šiame darbe daugiausiai dėmesio skiriama darbo jėgos migracijai Europos Sąjungoje ir laisvo darbuotojų judėjimo suteikiamoms teisėms. Laisvo darbuotojų judėjimo laisve gali naudotis Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, kurie yra pripažįstami darbuotojais. Asmenys priskiriami darbuoto...

 10. Trans – taukskābju noteikšana pārtikas produktos izmantojot gāzu hromatogrāfiju

  OpenAIRE

  Vītols, Alvis

  2016-01-01

  Trans- taukskābju noteikšana pārtikas produktos izmantojot gāzu gromotogrāfiju. Vītols A. Zinātniskais vadītājs Dr. ķīm. Mekšs P., Maģistra darbs , 69 lappuses, 42 attēli, 12 tabulas, 39 literatūras avoti, 6 pielikumi. Latviešu valodā. Darba literatūras apskatā apkopota informācija par trans- taukskābju iegūšanu un izmantošanu pārtikas produktos. Apkopota informācija par trans- tauku ietekmi uz veselību. Literatūras apskatā apskatītas šobrīd visplašāk izmantotās trans- tauku analīžu metodes D...

 11. Sankasų įrengimo technologijų modeliavimas įvertinant vietos sąlygas

  OpenAIRE

  Černiavskij, Aleksandr

  2008-01-01

  Baigiamajame magistro darbe nagrinėjama geležinkelio pagrindo, tai yra žemės sankasų įrengimų technologija įvertinant vietos sąlygas. Sukuriami du žemės sankasų modeliai ant sauso pagrindo iš molingųjų ir drenuojančių gruntų, taip pat du modeliai durpynuose iš drenuojančių ir dulkingųjų gruntų, kurių gylis 4 m. Remiantis šiuo metu egzistuojančiais įkainiais buvo įvertintos pylimų iš skirtingų gruntų įrengimo kainos. Pylimams ant sauso pagrindo buvo sudarytas daugiakriteris sprendimo priėmimo ...

 12. Whether administration of justice is exceptionally only a human right?

  OpenAIRE

  Sapetkaitė, Gabrielė

  2017-01-01

  Šio darbo tikslas yra aptarti teisingumo vykdymą kaip tradicinę žmogaus teisę, dirbtinio intelekto sistemų poveikį teisės srityje bei pateikti galimus žmogaus teisės vykdyti teisingumą reguliavimo sprendimus dirbtinio intelekto sistemų kontekste. Darbo objektas yra – žmogaus teisė vykdyti teisingumą. Magistro darbu yra siekiama paanalizuoti mokslinę problemą ir atsakyti į klausimą ar teisingumo vykdymas yra išimtinai tik žmogaus teisė? Siekiant atsakyti į šį klausimą darbe yra pateikiami užsi...

 13. Jonometrijas un jonu hromatogrāfijas izmantošana jonu šķidrumu analīzē

  OpenAIRE

  Liberts, Andrejs

  2008-01-01

  Darbā ir apkopota literatūra par jonu šķidrumiem, jonometriju un jonu hromatogrāfiju. Noteikti tetrafluorborātjona jonselektīvā elektroda raksturlielumi, pārbaudītas tā praktiskās izmantošanas iespējas jonu šķidrumu analīzē, eksperimentāli atrasti potenciometriskie selektivitātes koeficienti. Veikta tetrafluorborātjonu saturošu jonu šķidrumu jonometriska noteikšana ar standartpiedevu metodi. Iegūtie rezultāti statistiski izvērtēti. Veikta arī hlorīdjonu un bromīdjonu saturošu jonu š...

 14. Ryšys tarp studentų fizinio aktyvumo ir patiriamo streso

  OpenAIRE

  Grišiūtė, Giedrė

  2013-01-01

  Remiantis mokslininkų tyrimais, darbe yra nagrinėjamos fizinio aktyvumo bei padidėjusio žmonių streso lygio temos. Buvo norėta išsiaiškinti, ar šios temos gali sietis tarpusavyje. Tyrimui atlikti buvo pasirikta studentai, nes šiuo gyvenimo laikotarpiu streso lygis yra ryškiai padidėjęs. Tyrimo tikslas: įvertinti studentų patiriamo streso ir fizinio aktyvumo ryšį Tyrimo uždaviniai: 1. Įvertinti studentų fizinį aktyvumą lyties, universitetų ir kursų aspektu; 2. Išsiaiškinti kokio...

 15. Jaunųjų krepšininkų greitumo ištvermės kaitos tyrimas

  OpenAIRE

  Jasilionis, Aurimas

  2007-01-01

  Darbe tirti jaunųjų krepšininkų (14–15 metų) amžiaus grietumo ištvermės rodikliai ir jų kaita. Tyrimai atlikti 2005 metais rugsėjo mėnesį, 2006 liepos, bei 2006 rugsėjo mėnesiais, A. Sabonio krepšinio mokyklos sporto salėje. Tyrime dalyvavo 14 įvairių amplua jaunųjų krepšininkų. Tyrimui buvo kelti tokie uždaviniai: o sudaryti amžiaus tarpsnio ypatybes ir galimybes atitinkančio trumpalaikio intensyvaus fizinio krūvio programą. o nustatyti ir įvertinti tos programos taikymo įtaką greitumo ištve...

 16. Latvijas sabiedrisko un komerciālo mediju žurnālistu komunikācija mikroblogošanas vietnē Twitter un sociālajā tīklā Instagram

  OpenAIRE

  Cīrule, Lelde Adele

  2016-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Latvijas sabiedrisko un komerciālo mediju žurnālistu komunikācija mikroblogošanas vietnē Twitter un sociālajā tīklā Instagram”. Veiktā darba mērķis ir noskaidrot, kādi tvitera un instagrama lietotāji ir sabiedrisko mediju un komerciālo mediju žurnālisti un, kādi ir šo žurnālistu sociālo mediju lietošanas paradumi. Darbs ietver 7 nodaļas un 17 apakšnodaļas. Bakalaura darba teorētiskajā daļā apkopoti teorētiskie materiāli par sociālajiem medijiem, tviteri, instagramu,...

 17. Komunikācija video spēlēs: semiotiskie aspekti

  OpenAIRE

  Kļaviņš, Andrejs

  2008-01-01

  “Komunikācija video spēlēs: semiotiskie aspekti” ir pētnieciskais darbs, kas ir rakstīts, lai aplūkotu 20. gadsimtā radušos fenomenu – specifisku spēļu tipu – video spēles. Darba mērķis ir izpētīt, vai un kā strukturālistu pieeja var tikt izmantota, lai apskatītu video spēles kā jaunu mediju un komunikācijas formu. Apskates metodes pamatā ir itāļu profesora Umberto Eko izstrādātā semiotisko kodu teorija, kuru viņš apraksta savā grāmatā „A Theory of Semiotics”. Darba teorētiskajā daļā tiek apl...

 18. Punishability of abortion according to lithuanian and foreign countries laws

  OpenAIRE

  Žukovaitė, Inga

  2009-01-01

  Šiame darbe yra nagrinėjamas abortas, kaip socialinis reiškinys, kuris reiškia žmogaus vaisiaus sunaikinimą iki jo gimimo, ir aborto baudžiamumo kriterijai bei ribos Lietuvoje ir kitose užsienio valstybėse. Žmogaus iki gimimo teisinė apsauga yra viena daugiausiai diskusijų kelianti ir vieno galutinio atsakymo neturinti socialinė sritis, tačiau aišku, kad valstybės požiūris į vaisiaus gyvybę tiesiogiai nulemia teisės poziciją abortų klausimu. Baudžiamoji teisė kaip griežčiausia priemonė apsaug...

 19. „Debesų“ technologijų pritaikomumas verslo valdymo sistemose

  OpenAIRE

  Bauža, Vitalijus

  2011-01-01

  Magistro kvalifikaciniame darbe analizuojama „Debesų“ technologija sukurta verslo valdymo sistema „NetSkaita“. Darbo tikslas yra ištirti “Debesų” technologijos pritaikomumą versle. Tyrimui buvo pasirinkta SSGG (angl. SWOT) ir PEST analizės. Tyrimo metu gauti rezultatai atskleidė produkto „NetSkaita“ silpnąsias ir stipriąsias savybęs, galimybes ir grėsmes. Taip pat buvo pateiktas grėsmių ir silpnybių planas įmonei UAB“Prototechnika“, kuriuo vadovajantis, įmonė galėtų sustiprinti savo „NetSkait...

 20. Pedagogų požiūris į specialiųjų poreikių mokinius bendrojo lavinimo mokykloje

  OpenAIRE

  Butkevičienė, Rūta

  2009-01-01

  Darbo autorius: Rūta Butkevičienė Darbo tema: Pedagogų požiūris į specialiųjų poreikių mokinius bendrojo lavinimo mokykloje Darbo rengimo vieta: Lietuvos žemės ūkio universitetas. Profesinės pedagogikos ir psichologijos katedra. Akademija, 2008 metai. Darbo apimtis: 64 psl. Darbe yra: 3 lentelės, 20 paveikslų, 3 priedai. Literatūros šaltinių: 56 Tyrimo objektas: Kėdainių rajono pedagogų požiūris į specialiųjų poreikių mokinių situaciją bendrojo lavinimo mokyklose. Tyrimo metodai: 1. Literatūr...

 1. Emigration of highly qualified specialists as a reflection of the lithuanian labor market policy

  OpenAIRE

  Žitinevičiūtė, Dovilė

  2010-01-01

  Migracijos reiškinys yra analizuojamas jau seniai. Iki Lietuvos narystės ES (ir po Lietuvos įstojimo į ES) paskelbta daug darbų migracijos tema. Ypač skaudi valstybei bei aktuali yra aukštąjį išsilavinimą turinčių žmonių emigracija, nes tokiu būdu yra ne tik prarandamos lėšos įdėtos į kvalifikuotos darbo jėgos paruošimą, bet ir prastėja valstybės teikiamų paslaugų kokybė, smunka vidutinis šalies kvalifikacijos lygis, o kartu ir šalies konkurencingumas tarptautinėje rinkoje. Darbo objektas – d...

 2. Ieņēmumu un izdevumu uzskaite sabiedrībā "SIGMA"

  OpenAIRE

  Veselovs, Romāns

  2013-01-01

  Diplomdarba tēma ir : Ieņēmumu un izdevumu uzskaite sabiedrībā „SIGMA”. Ieņēmumu un izdevumu uzskaite ir katras sabiedrības galvenais uzdevums, jo tas veidos pārskata perioda peļņu vai zaudējumus. Diplomdarba mērķis ir izpētīt sabiedrības praksē sastopamos ieņēmumu un izdevumu rašanās veidus un noteikt tiem pareizu un savlaicīgu finanšu grāmatvedības uzskaiti. Darbs tiks veidots četrās daļās: pirmā daļā apraksta sabiedrības nozares būtību un pamatdarbību, otrā daļā veido ieņēmumu gr...

 3. Enzīmu inducētas rezistences noteikšana klīniski nozīmīgos Gram negatīvo baktēriju celmos

  OpenAIRE

  Vēvere, Indra

  2013-01-01

  Noteikta K.pneumoniae, P.aeruginosa, A.baumannii un E.coli rezistence pret antibakteriālajiem preparātiem. Darbs izstrādāts RAKUS Tuberkulozes un plaušu slimību centra Mikobakterioloģijas laboratorijā. Izanalizēti materiāli no 2012. gada. No elpceļu izolātiem iegūtas tīrkultūras, kuru rezistences spēja pārbaudīta ar β-laktāmu, aminoglikozīdu un hinolonu klases antibakteriālajiem preparātiem. Izmantotās metodes-disku difūzijas tests, Hodge tests, E-tests un dubultdisku metode. Izdalīti 267...

 4. Psiholoģiskās aizsardzības mehānismu dzimumu atšķirības pusaudžu vecumā

  OpenAIRE

  Zumente, Ieva

  2018-01-01

  Bakalaura darba mērķis bija noskaidrot, psiholoģiskās aizsardzības mehānismu dzimumu atšķirības pusaudžu vecumā. Tika aptautāji 69 respondenti vecumā no 13 līdz 16 gadiem. Pētījumā tika izmantota saīsinātā Aizsardzības stilu aptauja Defense Style Questionnaire, (DSQ – 40), (Andrews, Singh, & Bond, 1993). Bakalaura darbā tika izpētīts un atbildēts uz pētījuma jautājumiem: vai pastāv dzimumu atšķirības starp psiholoģiskās aizsardzības mehānismu pielietošanu pusaudžu vecumā, kā arī tika noskaid...

 5. Vērtību arhetipu izmantošana vides reklāmu saturā: 2008. - 2011. gada vides reklāmas piemēru analīze

  OpenAIRE

  Grīna, Baiba

  2012-01-01

  Bakalaura darba „Vērtību arhetipu izmantošana vides reklāmu saturā: 2008. - 2011. gada vides reklāmas piemēru analīze” mērķis ir izpētīt vērtību arhetipu izmantošanu vides reklāmu saturā, lai noskaidrotu arhetipu identificējās ar sabiedrību caur vides reklāmu saturu. Bakalaura darba teorētiskā pieeja balstīta uz K. G. Junga bezapziņas koncepta un arhetipu teoriju, kā arī uz M. Markas un K. Pīrsones izstrādāto reklāmas arhetipu sistēmu. Tā pat darbā ir apskatīta arī vides reklāmu teorija. ...

 6. Kolektyvinės sutarties motyvacinis aspektas UAB "Paslaugos tau" žmogiškųjų išteklių valdyme

  OpenAIRE

  Šemetaitė, Viktorija; Kairaitytė, Rasa

  2010-01-01

  Bakalauro baigiamajame darbe nagrinėjamas kolektyvinės sutarties motyvacinis aspektas UAB „Paslaugos tau“ žmogiškiesiems ištekliams. Daug dėmesio buvo skirta motyvacijos priemonių klasifikavimo principui analizuoti pagal D. Lipinskienę (2008) ir V. Gražulį (2005), t.y. materialinėms ir moralinėms skatinimo priemonėms, ir UAB „Paslaugos tau“ kolektyvinės sutarties nuostatų analizei, nes dalis anketos klausimų rėmėsi šių šaltinių informacija. Apklausoje dalyvavo 132 respondentai. Tyrimo metu nu...

 7. Kultūras komponents Federiko Garsijas Lorkas lekciju tulkojumos. Spāņu, latviešu un franču teksta salīdzinošā analīze

  OpenAIRE

  Ločmele, Jana

  2015-01-01

  Bakalaura darbs Kultūras komponents Federiko Garsijas Lorkas lekciju tulkojumos. Spāņu, latviešu un franču teksta salīdzinošā analīze ir pētījums par kultūras komponenta tulkošanu, kuras procesuālā specifika var radīt zināmus šķēršļus tulkotājam. Teorētisko materiālu sintēze, kas balstās Monas Beikeres (Mona Baker), Lorensa Venuti (Lawrence Venuti), Pītera Ņūmarka (Peter Newmark) un citu zinātnieku darbos, tiecas izklāstīt tulkojumzinātnes kultūras pieeju rašanās priekšnosacījumus, kā arī ...

 8. Pretterorisma līdzekļu tiesiskais regulējums Eiropas Savienībā un Eiropas Kopienu tiesas loma tā piemērošanā

  OpenAIRE

  Tāluma, Kristīne

  2009-01-01

  Maģistra darba mērķis ir izvērtēt pašreizējo Eiropas Savienības pretterorisma tiesību aktu tiesiskā regulējuma efektivitāti, īpašu vērību pievēršot Eiropas Kopienu tiesas lomai, piemērojot pretterorisma tiesisko regulējumu, un Tiesas veiktajai tiesiskā regulējuma iztulkošanai, izanalizēt Tiesas veikto tiesību aktu iztulkojumu, norādīt uz to nepilnībām un piedāvāt iespējamos risinājumus. Darbā sniegts gan vispārīgs konspektīvs Eiropas Savienības pretterorisma politikas un tiesiskā regulēju...

 9. Vispasaules valūtas tirgus

  OpenAIRE

  Cunajevs, Juris

  2008-01-01

  Darba nosaukums ir „Makroekonomisko indikatoru ietekme uz FOREX”. Autors darbam izvirzīji mērķi iepazīstināt ar starptautisko valūtas tirgu FOREX, tā būtību, dalībniekiem, kā arī tirgus analīzes metodēm un makroekonomisko indikatoru ietekmi. Darba apjoms ir 68 lapaspuses, un tas sastāv no trīs daļām. Darbā ir iekļautas 5 informatīvas tabulas un 10 attēli. Pirmajā daļā autors teorētiski izklāsta, kas ir starptautiskais valūtas tirgus, tā būtību un vēsturisko attīstību. Iepazīstina ar tirgus...

 10. Internet-veikala projekta pārvaldība

  OpenAIRE

  Moisejeva, Nataļja

  2007-01-01

  Maģistra darbā projekta pārvaldības zināšanu kopuma metodoloģija tika pielāgota neliela projekta „Interneta veikals RigaShop” pārvaldībai. Izstrādājot darbu tika veikti vairāki uzdevumi: -apskatīta projekta pārvaldības zināšanu kopuma metodoloģija: definīcijas, projekta pārvaldības konteksts, projekta pārvaldības zināšanu apgabali, projekta pārvaldības procesi un procesu grupas, -projekta pārvaldības zināšanu kopuma metodoloģija pielāgota projekta „Interneta veikals RigaShop” pār...

 11. Oferta ir akceptas vartojimo sutartyse

  OpenAIRE

  Ežerskytė, Ramunė

  2011-01-01

  Sutarčiai sudaryti paprastai reikia, kad viena šalis pasiūlytų sudaryti sutartį (oferta), o kita šalis sutiktų su pasiūlymu (akceptas). Sutarčių įvairovėje išskiriamos vartojimo sutartys, kurios dėl silpnesnės šalies apsaugos principo įgyvendinimo pasižymi tam tikrais ypatumais. Vartojimo sutarčių sudarymas pateikiant ofertą ir akceptą yra šio magistro baigiamojo darbo objektas. Magistro baigiamąjį darbą sudaro trys dalys. Pirmojoje darbo dalyje analizuojama vartojimo sutarties sąvoka ir spec...

 12. Bendrojo lavinimo mokyklos mokinių kiekybinis ir kokybinis mikčiojimo sunkumo įvertinimas

  OpenAIRE

  Januškevičiūtė, Deimantė

  2011-01-01

  Bakalauro darbe analizuojami išoriniai ir vidiniai mikčiojimo požymiai, mokinių požiūrio į mikčiojimą ir emocijų įvertinimo metodikos, mikčiojimo požymių įvertinimo metodikos, analizuojamas mikčiojimo sunkumo laipsnių nustatymas. Suformuluotas tyrimo tikslas, kuriuo buvo siekiama kiekybiškai ir kokybiškai įvertinti mikčiojančių mokinių užsikirtimų dažnumą, pobūdį, įvertinti lydimuosius judesius, remiantis metodiniais Mikčiojimo sunkumo metodikos (SSI) nurodymais ir atskleisti kiekybinio m...

 13. Latvijas uzņēmumu mārketinga aktivitātes interneta vidē.

  OpenAIRE

  Zujevs, Armands

  2015-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Latvijas uzņēmumu mārketinga aktivitātes interneta vidē.” Darba mērķis ir, pamatojoties uz teorijā sniegtajām atziņām par interneta mārketingu, kā arī uz interneta lietotāju aptaujas rezultātiem un ekspertu viedokli, novērtēt Latvijas uzņēmumu mārketinga aktivitātes interneta vidē un izstrādāt priekšlikumus to pilnveidošanai. Darba izstrādē ir veikta literatūras analīze, patērētāju anketēšana un nozares ekspertu intervijas. Lai izprastu interneta mārketinga darbība...

 14. Paauglystės amžiaus mergaičių požiūris į kūno vaizdą ir mitybos įpročius

  OpenAIRE

  Volkytė, Sandra

  2013-01-01

  Darbe atlikta teorinė paauglių požiūrio į savo kūną ir mitybos įpročių analizė. Iškeltos dvi hipotezės: 1. Dauguma paauglių, norėdamos tapti lieknesnėmis, keičia savo mitybos įpročius, stengiasi sveikai maitintis, didina fizinį aktyvumą. 2. Daugumai normalaus svorio ir kūno sudėjimo merginoms atrodo, kad jų svoris yra per didelis, jos save vertina storesnėmis nei iš tiesų yra, tampa nepatenkintos savo kūno vaizdu.Empirinėje dalyje tiriami paauglių mitybos įpročiai, kūno vaizdas ir fizinis akt...

 15. Impact of Er3+ Concentration on Luminescence in NaLaF4

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grube J.

  2014-06-01

  Full Text Available Darbā pētīta Er3+ fotoluminiscences atkarība no Er3+ koncentrācijas NaLaF4 matricā. Pieaugot Er3+ koncentrācijai līdz 2mol% luminiscences intensitātes raksturīgajām Er3+ joslām zaļā (540nm, sarkanā (660nm un infrasarkanajā (980 nm spektra apgabalā pieaug. Pie Er3+ koncentrācijas virs 2mol% novērojama izteikta zaļās luminiscences koncentrācijas dzēšana un virslineārs infrasarkanās luminiscences joslas pieaugums, kas saistīts ar kross-relaksācijas procesiem starp aktivatora joniem.

 16. BAS: Finanšu instrumentu manipulatīvie un aizdomīgie darījumi

  OpenAIRE

  Čečis, Jānis

  2016-01-01

  Kvalifikācijas darbs “BAS: Finanšu instrumentu manipulatīvie un aizdomīgie darījumi” apraksta moduli, kas izstrādāts bankas brokeru sistēmas BAS funkcionalitātes papildināšanai. Tā mērķis ir konstatēt bankas kontos notiekošos manipulatīvos un aizdomīgos darījumus ar finanšu instrumentiem. Tas darbosies importējot iepriekš speciāli sagatavotu izklājlapu failu ar laukiem, kas sagatavoti Bloomberg platformā. Balstoties uz šo failu, tiks salīdzināti dati ar BAS datubāzi un veicot analīzi, aizdomī...

 17. Asmens tapatumo samprata šiuolaikinėje filosofinėje antropologijoje

  OpenAIRE

  Vrublevskytė, Simona

  2012-01-01

  Šiame darbe remiamasi hipoteze, kad modernioji epocha privedė visuomenę prie tapatybės krizės. Žmogus nuolatos stengiasi suvokti, pažinti ir apibrėžti save tam, kad atsakytų į klausimą „kas aš esu?“. XX amžiaus moralės filosofijoje susiformavo kryptis, kuri ima interpretuoti žmogų kaip istorijas pasakojantį gyvūną. Ši tradicija vadinama naratyvistine. Joje išsiskiria dvi srovės. Viena jų asmenybės tapatumo modelyje akcentuoja savęs interpretavimą, kita – savęs sukūrimą. Pirmosios krypties...

 18. Should a single hit to the head area using only hand, resulting in death of the victim, be qualified as murder?

  OpenAIRE

  Rutkauskas, Arnas

  2017-01-01

  Darbe analizuojamas Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas, kiti įstatymai, įvairių mokslinių knygų ir straipsnių autorių nuomonės, Lietuvos teismų praktika, bei keliamas klausimas, ar vieno smūgio ranka sudavimas į galvos sritį, dėl ko nukentėjusysis mirė, kvalifikuotinas kaip nužudymas. Siekiant atsakyti į šį klausimą, buvo atliekama minėtų šaltinių lyginamoji, sisteminė, bei apibendrinamoji analizė. Pirmoji darbo dalis skirta apžvelgti užsienio bei Lietuvos Baudžiamųjų kodeksų nu...

 19. Hidroenergijos panaudojimo raida ir perspektyvos

  OpenAIRE

  Vizbaras, Andrius

  2008-01-01

  Ilgą laiko tarpą hidroenergetika vertinta kaip sėkminga žmonijos vystimosi ir akivaizdžios naudos išraiška, pastaruoju metu siejama su reikšmingu poveikiu gamtinei aplinkai bei įtaka klimato kaitai. Lygumų šalyse, net ir mažos galios hidroelektrinių statyba pareikalauja didelių užliejamų žemės plotų. Šiame darbe atlikome aštuoniasdešimties iki 2007 metų pastatytų hidroelektrinių poveikio aplinkai analizę bei aptarėme galimą „Lietuvos hidroenergetinių išteklių schemoje„ numatytų statyti HE pov...

 20. Interest and dividend taxation in the european union

  OpenAIRE

  Miniotaitė, Agnė

  2008-01-01

  Šiame darbe nagrinėjamas palūkanų ir dividendų apmokestinimo reguliavimas Europos Sąjungos teisės aktais. Palūkanų apmokestinimą Europos Sąjungoje reguliuoja 2003 m. birželio 3 d. direktyva 2003/49/EB dėl bendros apmokestinimo sistemos, taikomos palūkanų ir autorinių atlyginimų mokėjimams tarp skirtingų valstybių narių asocijuotų bendrovių, kuri panaikina išskaičiuojamąjį mokestį dukterinės įmonės patronuojančiai bendrovei išmokamoms palūkanoms. Dividendų apmokestinimą Europos Sąjungoje regla...

 1. Elektromagnetinės spinduliuotės tyrimas Šeduvoje

  OpenAIRE

  Leščinskaitė, Sigita

  2013-01-01

  Darbe analizuojami teisės aktai reglamentuojantys elektromagnetinės spinduliuotės apsaugą, Europos sąjungos elektromagnetinės spinduliuotės apsaugos politika ir direktyvos. Išnagrinėta elektromagnetinės spinduliuotės skleidžiamų šaltinių lygiai Lietuvoje ir Šeduvoje. Atliktas žmogaus sukurtų elektromagnetinę spinduliuotę skleidžiančių šaltinių tyrimas Šeduvos mieste. Tyrime buvo atlikti aukštos įtampos 110 kV elektros perdavimo linijų, elektros transformatorinių pastočių, judriojo radijo ryši...

 2. Starptautiskā uzņēmuma "Adidas Group" pārstāvniecības "Adidas Baltic SIA" izmantotie mārketinga komunikāciju veidi sporta apavu "Adidas Energy Boost" virzīšanai tirgū.

  OpenAIRE

  Štubis, Guntis

  2016-01-01

  Bakalaura darbā tiek analizēts starptautiska uzņēmuma „Adidas group” pārstāvniecības Latvijā „Adidas Baltic SIA” izmantotās mārketinga komunikācijas .Par praktisku piemēru autors izvēlējās sporta apavus „Adidas Energy Boost” virzīšanu tirgū. Bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz teorētiskām atziņām un aptaujas rezultātiem , izpētīt uzņēmuma „adidas Baltics SIA” virzītā produkta „Adidas Energy Boost” mārketinga komunikāciju efektivitāti Latvijas tirgū, atklāt to nepilnības un sniegt p...

 3. Bagātīgo interneta lietojumprogrammu izstrādes platformu salīdzinājums

  OpenAIRE

  Degiļeviča, Karīna

  2012-01-01

  Maģistra darbā ir aprakstītas populārākas bagātīgo interneta lietojumprogrammu tehnoloģijas, tādas kā Ajax, JavaFX, Silverlight, Adobe Flex un HTML5. Autore detalizētāk apskatīja Adobe Flex un JavaFX tehnoloģijas, to iespējas un izstrādes ietvarus. Balstoties uz iegūto informāciju, autore izveidoja praktisko darbu, kur, izmantojot Adobe Flex un JavaFX platformas, realizētas divas tīmekļa lietojumprogrammatūras. Maģistrā darba ietvaros ir aprakstītas tehnoloģiju priekšrocības un trūkumi, ka ar...

 4. BezRindas.lv biļešu tirdzniecības Android lietotne

  OpenAIRE

  Upītis, Reinis

  2014-01-01

  Kvalifikācijas darbā tiek aprakstīta autobusu biļešu tirdzniecības lietotne, kas ir paredzēta viedtālruņiem ar Android operētājsistēmu. Mobilā lietotne paredzēta kā papildinājums jau esošam servisam – Bezrindas.lv. Aprakstītās sistēmas izveide atvieglotu biļešu iegādi lietotājiem, kas to vēlētos darīt ar saviem viedtālruņiem.

 5. Elektrovadītspējas noteikšana poli(ēter ēter ketona) membrānām ar dažādām sulfonēšanas pakāpēm

  OpenAIRE

  Fedorenko, Deniss

  2017-01-01

  Darbā ir veikta poli(ēter ētera ketona) sulfonēšana un ir iegūti paraugi ar dažādām sulfonēšanas pakāpēm, no kurām tika izgatavotas membrānas. Sulfonēšanas pakāpe tika noteikta ar titrēšanas metodi. Izmantojot impedances metodi, tika noteikta sulfonēta poli(ēter ētera ketona) membrānu elektrovadītspēja atkarībā no sulfonēšanas pakāpes. Membrānas tika analizētas ar rentgendifraktometrijas metodi un termogravimetrijas metodi.

 6. Katalikiškų laidotuvių liaudies pamaldumo praktikos: tradicija, dabartis, edukaciniai aspektai

  OpenAIRE

  Blažauskaitė, Aušra

  2009-01-01

  Šiame magistro darbe: Pirmojoje dalyje atskleidžiamas krikščionybės požiūris į mirtį pagal Senąjį bei Naująjį Testamentus bei pagal naujausius Bažnyčios dokumentus. Aptariama kaip šis požiūris turėtų atsispindėti laidotuvių kontekste. Antrojoje darbo dalyje analizuojamas tradicinės bažnytinės laidotuvių apeiginės praktikos pagal Katalikų Bažnyčios dokumentus, apžvelgiami liaudies pamaldumo papročiai Lietuvoje nuo senųjų laikų iki mūsų dienų. Šioje dalyje taip pat tiriamos ir apibendrinamos la...

 7. Apūpe pacientiem ar alkohola atkarību

  OpenAIRE

  Romanova, Anastasija

  2017-01-01

  Bakalaura darba tēma: ”Aprūpe pacientiem ar alkohola atkarību”. Autore izpētīja ar alkoholu atkarīgo pacientu aprūpi un ar to saistīto specifiku ambulatorajā praksē. Bakalaura darbā autore teorētiski analizēja alkohola atkarības medicīniskos aspektus un raksturoja māszinību teoriju saistībā ar aprūpi pacientiem ar alkohola atkarību. Praktiskajā daļā autore izpētīja ar alkoholu atkarīgo pacientu veselības aprūpes specifiku ambulatorajā praksē un noskaidroja ambulatorās aprūpes māsu viedokļus...

 8. Public relations in social media

  OpenAIRE

  Naujalytė, Ieva

  2010-01-01

  Magistro baigiamojo darbo objektas – ryšiai su visuomene socialinėse medijose. Darbo tikslas – ištirti socialinių medijų taikymo ryšių su visuomene veikloje galimybes ir ypatumus ir nustatyti socialinių medijų nulemtą ryšių su visuomene kaitą. Uždaviniai: išanalizuoti ryšių su visuomene veiklos ypatumus; apibrėžti ir įvertinti interneto ir socialinių medijų įtaką ryšių su visuomene veiklai; ištirti ir nustatyti socialinių medijų lemiamą ryšių su visuomene veiklos kaitą, jos bruožus. Darbą sud...

 9. Satura pārvaldības sistēmas Joomla! paplašinājumu izstrāde

  OpenAIRE

  Zariņa, Evita

  2012-01-01

  Kvalifikācijas darbā tika izstrādāti Joomla paplašinājumi. Viens no tiem bija notikumu kalendārs, kas tika veidots SIA „Datorikas institūts DIVI” un AS „Latvijas valsts meži” sadarbības līguma „Par satura pārvaldības sistēmas un WEB portāla izstrādi, izvietošanu un 3 gadu uzturēšanu” ietvaros. Tā izveidošanā tika izmantots atklātā pirmkoda paplašinājums „PHP Quick Calendar E”, kura pirmkodā tika veiktas izmaiņas, balstoties uz GNU Vispārējo publisko licenci. Izstrādātais paplašinājums ļauj ad...

 10. Pircēju rīcību ietekmējošie faktori, izvēloties American Express kredītkarti.

  OpenAIRE

  Zariņa, Anna

  2008-01-01

  Bakalaura darbs satur:66.lpp.(bez pielikumiem), 6 tabulas, 19 attēlus un 2 pielikumus. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt pircēju rīcības ietekmējošos faktorus, par praktisku piemēru izvēloties AS Parex bankas emitētās American Express kredītkartes, izdarīt secinājumus, kā arī izstrādāt priekšlikumus. Bakalaura darba pirmajā nodaļā tiks sniegts teorijas atspoguļojums par pircēju rīcību ietekmējošiem faktoriem. Otrajā nodaļā tiks sniegts teorijas atspoguļojums par pakalpojumu īpatnībām. T...

 11. Language in Zhuangzi: How to Say Without Saying?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vrubliauskaitė Aušra

  2014-03-01

  Full Text Available Darbe nagrinėjamas kalbos statusas, pritaikymas ir reikšmė siekiant „pažinti“ Dao pagal Zhuangzi. Pirmiausia pristatomas Zhuangzi skepticizmas kalbos atžvilgiu bei pateikiamos kelios galimos priežastys, kodėl Zhuangzi nepasitikėjo kalba. Keliamas klausimas, kodėl Zhuangzi pats naudojo kalbą, nors manė, kad ji ne tik nepajėgi atskleisti Dao, bet gali būti ir žalinga. Siekiant atsakyti į šį klausimą, Zhuangzi kalbos naudojimo specifika nagrinėjama dviem aspektais: negatyviu ir pozityviu. Pozityviojo aspekto atskleidimas yra šio darbo pagrindinis tikslas. Negatyvusis Zhuangzi kalbos pritaikymo aspektas atskleidžiamas kaip dalinis kalbos „paneigimas“ pačios kalbos priemonėmis (pritaikant paradoksus, abejonę, patyčias ir kt. technikas. Pozityvusis aspektas nagrinėjamas kaip dvejopas: kalbos ir jos išreiškiamų dalykų sąlygiškumo atskleidimas pirmiausia daro įtaką žiūros taško praplėtimui bei padidintam jautrumui, įgalinančiam išgirsti bežodį Dao kalbėjimą. Antra, Zhuangzi naudojama kalba pateikiama kaip galinti talpinti savyje tylą ir tuštumą, tokiu būdu sujungianti tylą ir kalbėjimą į harmoningą visumą, taip suteikdama įžvalgos į Dao galimybę. Darbe pasitelkiami keli teksto nagrinėjimo būdai: mokslinės analizės ir nesuvaržyto, asmeninio įspūdžio bei išgyvenimo, sukelto autoriaus teksto.

 12. Small Hydropower in Latvia and Intellectualization of its Operating Systems / Par Mazo HIDROENERĢĒTIKU LATVIJĀ un TĀS Staciju VADĪBAS SISTĒMAS INTELEKTUALIZĀCIJU

  Science.gov (United States)

  Mahnitko, A.; Gerhards, J.; Linkevics, O.; Varfolomejeva, R.; Umbrasko, I.

  2013-12-01

  The authors estimate the potential for power generation from water resources of small and medium-sized rivers, which are abundant in Latvia. They propose the algorithm for optimal operation of a small-scale hydropower plant (SHPP) at the chosen optimality criterion in view of the plant's participation in the market. The choice of SHPP optimization algorithm is made based on two mathematical programming methods - dynamic and generalized reduced gradient ones. Approbation of the algorithm is illustrated by an example of optimized SHPP operation. Darbā analizētas tradicionālo un pieejamo vietējo atjaunojamo energoresursu - mazo un vidējo upju hidroresursa izmantošanas iespējas Latvijas enerģētikā. Tiek sniegts faktiskais materiāls šajā jautājumā, kas iegūts, balstoties uz oficiālos avotos publicētiem citu autoru iepriekš veiktajiem pētījumiem. Tiek atzīmēts, ka teritoriju, kas atrodas mazo upju tuvumā un nav ietvertas centralizētās elektroapgādes sistēmā, saimnieciskā apgūšana rada apstākļus patērētāju stimulēšanai izmantot autonomus vietējos energoresursus, ieskaitot hidroenerģiju, izmantojošas mazas jaudas energoiekārtas. Atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju un iekārtu pastāvīga attīstība un pilnveidošanās veicinās mazo upju plūsmas izmantošanas elektroenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšanos. Mūsdienu enerģētikas attīstības koncepcija, kas balstīta uz viedo tīklu (smart grids) izveidi, ļauj paaugstināt mazās hidroenerģētikas darbības efektivitāti, integrējot to elektroenerģētiskajā sistēmā. Mazo hidroelektrostaciju (MHES) darbības vadības sistēmas intelektualizācijas pamatā jābūt kompleksam algoritmam un programmām, kas ļauj tiešsaistes (online) režīmā nodrošināt izdevīgu MHES darbības grafiku (režīmu) maksimālā ienākuma gūšanai, balstoties uz zināmu elektroenerģijas cenas prognozi attiecīgajam laika periodam (diennaktij). MHES darbības optimiz

 13. Identity of Innovative Multifunctional Material Manufacturing Business in Latvia / Inovatīvu Daudzfunkcionālo Materiālu Ražotāju Identitāte Latvijā

  Science.gov (United States)

  Geipele, I.; Staube, T.; Ciemleja, G.; Zeltins, N.; Ekmanis, Yu.

  2015-08-01

  The publication comprises the results from the practical scientific investigation to define the profile and distinctions of the Latvian innovative multifunctional material manufacturing industry. The research is carried out by a holistic approach, including expert interviews, qualitative analysis of the official register data, practical survey, and financial data analysis. The paper seeks to give the detailed data on a technological profile of the mentioned representative companies, if there is a synergy or tough competition in the Latvian market. The current research is topical, because it is unique and does not have analogues in Latvia, and the research is timely due to correspondence with recently stated Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation in Latvia. The main findings are associated with recognition of the factors that make impact on commercialisation of the finished goods, obtained financial results and planned directions of development of the respondent companies. Publikācija sniedz veiktā zinātniski praktiskā pētījuma rezultātus, kura ietvaros tika noteikts Latvijas inovatīvu daudzfunkcionālo materiālu ražotāju darbības profils un identitāte. Pētījumā tika izmantota kompleksās analīzes metode, kas ietvēra ekspertu intervijas, uzņēmumu oficiāli reģistrēto datu kvalitatīvo analīzi, zinātniski praktisko aptauju, kā arī pētāmo uzņēmumu finanšu darbības rezultātu analīzi. Zinātniskais darbs sniedz izsmeļošu informāciju par mērķa uzņēmumu tehnoloģisko profilu un pēta, vai Latvijas mērķa ražošanas nozarē ir sinerģijas vai sīvās konkurences pazīmes. Šim zinātniskajam pētījumam ir noteikta aktualitāte saskaņā ar tā unikalitāti Latvijas valsts mērogā un atbilstība Viedās specializācijas stratēģijai. Pētījuma galvenie secinājumi ir saistīti ar uzņēmumu produkcijas komercializācijas ietekmējošo faktoru apzināšanu, sasniegtajiem finansiālajiem rezultātiem un pl

 14. Operative and technological management of super-large united power grids: lessons of major world’s blackouts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Brinkis K.

  2014-02-01

  Full Text Available Neskatoties uz sasniegumiem elektroenerģētikas jomā un energosistēmu nepārtrauktu modernizāciju, pasaulē regulāri notiek sabrukumu avārijas. Rakstā apskatīti lielu un superlielu energosistēmu apvienību savstarpējas sinhronas darbības nodrošinājuma prasības un kritēriji, kas pamatojas uz operatīvās un tehnoloģiskās vadības ciešu koordināciju starp energosistēmām. Savstarpējas sinhronas darbības nodrošinājuma prasībām un kritērijiem ir izšķiroša nozīme, lai panāktu elektroapgādes drošumu un stabilitāti katrā energosistēmā, kas darbojas apvienotas energosistēmas sastāvā. Šo prasību un kritēriju ievērošana sekmē totālo avāriju izcelšanās iespēju samazināšanu un to novēršanu. Indijas 2012.gada totālo avāriju un citu analogo avāriju Eiropā un Amerikā analīze un izvērtējums laika posmā no 2003.gada, deva iespēju apkopot un izstrādāt lielu un superlielu energosistēmu operatīvās un tehnoloģiskās vadības principus un metodoloģiju, lai novērstu vai ierobežotu totālo avāriju izcelsmes iemeslus.

 15. Zu einer Grammatik des Deutschen und des Litauischen im Vergleich: Bestandsaufnahme, Konzeption und Perspektiven. Vokiečių ir lietuvių kalbos lyginamoji gramatika: apžvalga, koncepcija ir perspektyvos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Klaus Geyer

  2010-01-01

  Full Text Available Straipsnyje nagrinėjami konceptualieji lyginamosios vokiečių ir lietuvių kalbos gramatikos klausimai. Apžvelgiami pagrindiniai gramatikografijos ir lyginamosios kalbotyros darbai, į kuriuos reikia atsižvelgti renkantis teorinį lyginamosios gramatikos pagrindą. Straipsnio pradžioje trumpai aptariamas terminų lyginamasis (vergleichend, istorinis-lyginamasis (historisch-vergleichend, tipologinis (typologisch, kontrastyvinis (kontrastiv ir gretinamasis (konfrontativ metodas vartojimas. Keliami klausimai, kaip rašant lyginamąją vokiečių ir lietuvių kalbos gramatiką būtų galima taikyti įvairius lyginamuosius ar tipologinius bei kontrastyvinius aspektus. Toliau straipsnyje pristatoma diskusija, skirta pastaraisiais metais pasirodžiusioms vokiečių kalbos gramatikoms, kuriose vokiečių kalba lyginama su kitomis kalbomis, atkreipiamas dėmesys į šių gramatikų privalumus ir trūkumus. Be to, aptariamos gramatikų naudotojų grupės, gramatikų naudojimo ypatumai. Svarstoma, kokiai naudotojų grupei turėtų būti skirta vokiečių ir lietuvių kalbos lyginamoji gramatika. Straipsnyje taip pat pateikiama trumpa vokiečių ir lietuvių kalbų lyginamųjų darbų apžvalga. Straipsnio pabaigoje pristatoma vokiečių ir lietuvių kalbos lyginamosios gramatikos koncepcija ir brėžiama tolesnių darbų perspektyva. ------ In diesem Beitrag werden erstmals Überlegungen zu einer Grammatik vorgelegt, die das Deutsche und das Litauische einerseits aus formaler und andererseits aus funktionaler Perspektive vergleichend gegenüberstellt. Unter Bezugnahme auf jüngere deskriptive Konzeptionen in der Grammatikographie wie auch auf bewährte kontrastive Ansätze wird diskutiert, wie sich in einer solchen Grammatik sowohl allgemein-vergleichende bzw. typologische als auch kontrastive Aspekte vereinbaren lassen. Es werden wichtige Ergebnisse der kritischen Auseinandersetzung mit mehreren bereits erschienenen kontrastiven Grammatiken Deutsch

 16. ABDURRAHMAN MUNÎF’İN EL-EŞCÂR VE İĞTİYÂLU MERZÛK ADLI ROMANININ TEKNİK YÖNDEN İNCELENMESİ / TECHNICAL ANALYSIS OF ABDELRAHMAN MOUNIF’S AL-ASHJAR WA-GHTYAL MARZUQ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hasan HARMANCI

  2013-11-01

  Full Text Available Modern Arap Edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan Abdurrahman Munîf (1933–2004 Arap romanının olgunlaşma döneminin bir yazarı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yazarın, Arap coğrafyasının önemli merkezlerinde uzun süre ikamet etmesi, bu coğrafyanın insanlarını tanıması ve batının tahakkümü karşısında yaşanan büyük toplumsal değişikliklerin meydana geldiği bir dönemde yaşamış olması göz önüne alındığında yetkin bir edebiyatçının ihtiyaç duyacağı şartlara sahip olduğu görülür. Munîf’in sahip olduğu bu imkânlara petrol üzerine yaptığı doktora çalışması ve Baas Partisi üyeliği ile aktif siyasette yer alması da eklenince, bütün bunlar yazarın yetkinliğini artıran diğer unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır.Roman yayımlamaya kırk gibi geç bir yaşta başlamış olan Abdurrahman Munîf, gerek ele aldığı konular, gerekse gelenekselle moderni birleştirmeye çalıştığı anlatım teknikleriyle çok geçmeden dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.Başta Mudunu’l-Milh olmak üzere, Ortadoğu coğrafyası ve petrol üzerinden oynanan oyunları romanlarına konu edinen yazar, bu çalışmaya konu olan el-Eşcâr ve İğtiyâlu Merzûk (Ağaçlar ve Merzuk Cinayeti romanında da; geçtiğimiz asırda, Arap insanının yaşadığı aidiyet sorunu, mağlubiyet duygusu ve bu coğrafyadaki siyasal iktidarların adaletsiz yönetimini gözler önüne serer.

 17. Türkiye’de Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Alanında Gerçekleştirilen Lisansüstü Tez Çalışmalarının Gözden Geçirilmesi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Özge Eliçin

  2011-07-01

  Full Text Available Bu araştırmada, Türkiye’de yaygın gelişimsel bozukluklar alanında 1990-2011 yılları arasında lisansüstü düzeyde gerçekleştirilen tez çalışmalarının gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma için kaynaklara Yüksek Öğretim Kurulu’nun internet sitesinden ulaşılmıştır. Taramada anahtar kelime olarak “otizm”, “otistik bozukluk”, “otizm spektrum bozukluğu/yaygın gelişimsel bozukluk”, “Asperger” kelimeleri kullanılmıştır. Bunun yanında Zihinsel Yetersizlik ve Gelişimsel Bozukluk Alanlarında Lisansüstü Tez Bibliyografyası (Diken, Ünlü ve Karaaslan, 2008 kitabından “otizm”, “otistik bozukluk” ve “yaygın gelişimsel bozukluk”, “Asperger” kelimelerini içeren tezler araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırmaya dâhil edilen tezlerde a yaygın gelişimsel bozukluklar alanından bir tanı almış çocuklarla ya da bu tanı kriterlerine sahip çocukların aileleriyle yürütülmüş olması b incelenen durumların (görüş, olgu, karşılaştırma, etki yaygın gelişimsel bozukluklar alanından bir tanı almış çocuklar için yapılmış olması c çalışmaların yüksek lisans ve doktora tezi olması özellikleri aranmıştır. Araştırmada bu amaçla gerçekleştirilen toplam 79 teze ulaşılmıştır. Tezlerin analizi aşamasında, tezler konularına göre 6 kategoriye ayrılmıştır. Her bir kategoride yer alan tezler karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. The purpose of this study is to review graduate studies (master thesis and doctoral dissertations regarding pervasive developmental disorders (PDD carried out between 1990-2011 in Turkey. Graduate studies were reached through website of Higher Education Council of Turkey by using keywords of “autism, autistic disorder, and pervasive developmental disorder/autism spectrum disorders”. In addition, graduate studies listed in the book (Diken, Ünlü and Karaaslan, 2008 entitled “Bibliography of

 18. Saistība starp pusaudžu piederības izjūtu skolai un mācību sasniegumiem

  OpenAIRE

  Jēkabsone, Agnese

  2008-01-01

  Jēkabsone, A., bakalaura darbs „ Saistība starp pusaudžu piederības izjūtu skolai un mācību sasniegumiem”. Pētījuma teorētiskajā daļā autore apkopo un analizē Ā. Adlera, M. Balsona, E. Eriksona, J. Maļickas atziņas par piederības jēdzienu, tās uzbūvi, kā arī teorētiski pamato piederības izjūtas un mācību sasniegumu noteicošām pazīmes. Pētījuma empīriskajā daļā tiek veikta piederības izjūtas un mācību sasniegumu pazīmju empīriskā pārbaude. Datu ieguvei tika izmantota anketēšana, savukār...

 19. Urbānās vides pārvaldība: vides veselības dimensija (Rīgas piemērs)

  OpenAIRE

  Segale, Sabīna

  2012-01-01

  Maģistra darbs „Urbānās vides pārvaldība: vides veselības dimensija (Rīgas piemērs)” izstrādāts, lai veicinātu ilgtspējīgu vides veselības pārvaldību pilsētvidē un nodrošinātu iespēju iedzīvotājiem dzīvot veselībai labvēlīgā pilsētvidē, kas būtu pielāgota arī pasaules vidē notiekošajām pārmaiņām. Pētījumā paradīta urbānas vides pārvaldība to ietekmes iespējas uz pilsētvidi, izklāsts urbanizācijas process, to negatīva un pozitīva ietekme uz pilsētvides attīstību un vides veselību. Paradīts ...

 20. CIGUN Latvijā

  OpenAIRE

  Šandibins, Dmitrijs

  2012-01-01

  Ķīniešu cilvēka spēju un attīstības sistēma Cigun gadu laikā izplatījusies visā pasaulē, tostarp arī Latvijā. Sākotnēji bijis budisma un daoisma reliģisko prakšu sastāvdaļa, Cigun ir pārtapis par ērtu elementu vai līdzekli, uz kura pamata balstoties tiek veidotas jaunas reliģiskās tehnikas un priekšstati. Pētniecības darbs "Cigun Latvijā" veltīts to Cigun teoriju un prakšu analīzei, kas visvairāk izplatītas tieši Latvijas Cigun kopienās, kā arī šo teoriju salīdzinājumam ar sākotnējo reliģiskā...

 1. Interneta mārketings un tā iespējas Latvijā

  OpenAIRE

  Ķiris, Toms

  2013-01-01

  Bakalaura darbs. „Interneta mārketings un tā iespējas Latvijā.” Bakalaura darba mērķis ir izpētīt interneta mārketinga teorētiskos aspektus un noskaidrot to nozīmi mārketingā. Darba pirmajā nodaļā tiek apskatīts mārketings, interneta mārketinga jēdziens un tā instrumenti, reklāma un tās jēdziens. Darba otrajā daļā tiek apskatīts interneta mārketings un tā tendences pasaulē un Eiropā. Trešajā nodaļā tiek pētīts interneta mārketings Latvijā, tā statistiskie rādītāji, iespējas un tendences, pētī...

 2. Kognitīvās disonanses reducēšanas problēma Leona Festingera teorijā un indivīda sociālās pašorganizācijas iespējas: filosofiska analīze.

  OpenAIRE

  Moroza, Agrita

  2011-01-01

  Maģistra darbā „Kognitīvās disonanses reducēšanas problēma Leona Festingera teorijā un indivīda sociālās pašorganizācijas iespējas: filozofiska analīze” tiek analizēta viena no 20. gs. izcilākajiem sociālajiem psihologiem - Leona Festingera kognitīvās disonanses teorija. Darba gaitā parādīts, kā kognitīvās disonanses reducēšanas procesi ir saistīti ar indivīda zināšanu sistēmas veidošanos. Kognitīvās disonanses reducēšanas problēma tiek analizēta no sociālās filozofijas perspektīvas, lai parā...

 3. Magnētisku dipolu rotācijas inducēta šķidra metāla kustības eksperimentāla izpēte

  OpenAIRE

  Beinerts, Toms

  2009-01-01

  Darba mērķis ir eksperimentāli izpētīt inducēto šķidrā metāla kustību no rotējošiem cilindriskiem magnētiem, kuru magnetizācija vērta ortogonāli asij. Darbā tiek izpētīta pasaulē vel nekur nerealizēta magnētiskā sistēma, ar mērķi noskaidrot vai šādus magnētus var lietot efektīvai šķidro metālu maisīšanai. Tika izveidota eksperimentā ierīce, kas ļāva nomērīt inducētās šķidrā metālā kustības ātrumu atkarībā no magnētu rotācijas frekvences un attāluma starp magnētiem un šķidrā metāla rezervuāru....

 4. Klientu attiecību pārvaldības sistēmas izveide autoservisam

  OpenAIRE

  Jaunzems, Ģirts

  2012-01-01

  Diplomdarba tēma ir Klientu attiecību pārvaldības sistēmas izveide autoservisam. Tā mērķis ir izstrādāt un ieviest pielāgotu klientu attiecību pārvaldības sistēmu nelielam autoservisam, tādējādi atvieglojot klientu un viņu darbības vēstures uzskaiti. Lai sasniegtu diplomdarba mērķi, darba autors izpētīja teorētiskos informācijas avotus, salīdzināja divas klientu pārvaldības sistēmas, kā arī izstrādāja sistēmu konkrētam uzņēmumam, veicot arī tās izmaksu analīzi. Diplomdarbā ir secināts, ...

 5. Mātes-meitas -attiecības Elfrīdes Jelinekas romānā "Klavierspēlētāja"

  OpenAIRE

  Martiņuka, Jekaterina

  2014-01-01

  Elfrīdes Jelinekas romānā visvairāk uzminība tiek koncentrēta uz attiecībām starp māti un meitu, kā arī šo attiecību tālāko ietekmi uz galvenās varones dzīvi. Šis darbs sniedz ieskatu pašas rakstnieces dzīvē, kā arī viņas bērnībā, no kurienes arī nākušas romānas vēsmas. Galvenās varones Ērikas uzvedībai ir cēloņi, kas nāk no viņas bērnibas, bet galvenokārt no viņas attiecībām ar pašas māti. Jelineka izveidoja autoritāru tēlu, māti, kura audzina savu bērnu savtīgiem nolūkiem, tajā pašā laik...

 6. Uzņēmuma "ArtBag"stratēģija eksporta konkurētspējas paaugstināšanai

  OpenAIRE

  Lase-Lasmane, Zane

  2012-01-01

  Šī darba mērķis ir analizēt internetā bāzētu individualizētu rokassomiņu un apavu uzņēmumu stratēģijas un noskaidrot, vai tās izmanto kādu no ekonomiskajā literatūrā biežāk citētajām stratēģijām vai izvēlas vairāku stratēģiju sajaukumu. Darbā aplūkotas M. Portera Zemu izmaksu līderības, Diferenciācijas un Fokusa stratēģijas, kā arī V. Čana Kima un R. Mabornas Zilā okeāna stratēģija, definēts masveida individualizācijas fenomens. Pētnieciskajā daļā veikta divu nozares uzņēmumu – „Shoes of Prey...

 7. Korporatīvā kultūra, komunikācijas procesi un darbinieku lojalitāte tirdzniecības uzņēmumā X

  OpenAIRE

  Vīra, Ilze

  2009-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Korporatīvā kultūra, komunikācijas procesi un darbinieku lojalitāte tirdzniecības uzņēmumā X”. Darba mērķis ir izpētīt Uzņēmuma X komunikāciju procesus, analizēt organizācijas kultūru un darbinieku lojalitāti. Darbs sastāv no teorētiskā un praktiskās daļas. Pirmajā nodaļā tiek apskatīts komunikācijas process un starplīmeņu komunikācijas veidi, tiek skaidrots organizāciju kultūras jēdziens, plašāk pievēršoties dažādu organizācijas kultūru definīciju apskata...

 8. Teātris 20. gadsimta 60. gadu Latvijas sabiedriskajā dzīvē (pēc preses materiāliem)

  OpenAIRE

  Strazdiņa, Juta

  2009-01-01

  Maģistra darba „Teātris 20.gs. 60.gadu Latvijas sabiedriskajā dzīvē (pēc preses materiāliem)“ izstrādē tika izvirzīts mērķis pētīt teātra un sabiedrības attiecības minētajā laika posmā. Kā pētījuma avots galvenokārt izmantoti preses materiāli. Tiek apskatīta teātra vieta un loma 60.gadu politiskās dzīves un kultūras politikas kontekstā. Pirmkārt, uzmanība tika pievērsta teātra īpašajai lomai un nozīmei, kādu tam tika ierādīta padomju ideoloģiskajā sistēmā. Darbā tika risināti vairāki teorēti...

 9. Rojas novada tūrisma iOS lietotnes izveide

  OpenAIRE

  Baurovskis, Armands

  2013-01-01

  Kvalifikācijas darbā – „Rojas novada tūrisma iOS lietotnes izveide” ir izstrādāta Rojas novada tūrisma lietotne iOS operētājsistēmai – „Roja Travel Guide”. Izstrāde tika veikta ar spējo programmatūras izstrādes metodi. Lietotne nodrošina informāciju divās valodās – latviešu un angļu – par Rojas novada tūrisma objektiem, kā arī ļauj lasīt jaunākās ziņas, kas ir saistītas ar novadu. Lietotne ir paredzēta tūristiem un vietējiem iedzīvotājiem. Lietotne strādā pilnvērtīgi uz visiem iPhone un iPad ...

 10. Rīgas sociālās vides reklāmas ietekme uz auditoriju: ētikas un efektivitātes kopsakars (2005–2012)

  OpenAIRE

  Afanasjeva, Elīna

  2013-01-01

  Šī bakalaura darba tēma ir “Rīgas sociālās vides reklāmas ietekme uz auditoriju: ētikas un efektivitātes kopsakars (2005–2012)”. Darbā izmantoti vides reklāmas piemēri, kuri izstrādāti un izplatīti Rīgā laika posmā no 2005. līdz 2012. gadam. Pētnieciskā problēma: reklāmas ētiskuma korelācija ar sociālās reklāmas ietekmi uz auditoriju un tās komunikatīvo efektivitāti. Pētījuma objekts un priekšmets – sociālā vides reklāma un tās ētikas kopsakars ar ietekmi uz auditoriju. Pētījuma l...

 11. Pircēju iepirkšanās paradumu analīze T/C "Mols" aptiekā

  OpenAIRE

  Abdušelišvili, Džuna

  2014-01-01

  Šī pētījuma mērķis bija noskaidrot pircēju iepirkšanās paradumus, analizējot 2014.gada aptaujas rezultātus, kura tika veikta aptiekā ‘Mols’. Darbā tika analizēti faktori, pēc kuriem pircēji vadās, izvēloties preces un pakalpojumus, tādējādi palīdzot veidot optimālu aptiekas sortimentu. Dati iegūti analizējot pircēju uzskatus, paradumus un pirktspēju. Aptaujā tika ietvertas tādas svarīgas tēmas kā kompensācijas sistēma, pašārstēšanās aktualitāte, pircēju un farmaceita attiecību analīze. Pētīju...

 12. Venecuēla starp ES un Ķīnu: brīvās tirdzniecības līgumu izvērtējums.

  OpenAIRE

  Vilde, Zane

  2016-01-01

  Maģistra darba tēmas ietvaros–Venecuēla starp ES un Ķīnu: brīvās tirdzniecības līgumu izvērtējums-tiek pētīts Venecuēlas izdevīgums brīvās tirdzniecības līguma noslēgšanā ar ES („Mercosur” ietvaros), ņemot vērā Ķīnas pieaugošo nozīmi Venecuēlas ekonomikā. Darbā izvirzītā hipotēze: Venecuēlas („Mercosur” ietvaros) brīvās tirdzniecības līguma noslēgšana ar Ķīnu atstātu mazāku politisko ietekmi un lielāku ekonomisko ietekmi nekā līgums ar ES. Tiek analizēta ES-Venecuēlas, Ķīnas-Venecuēlas polit...

 13. Projekts Sporta kluba izveidošanai

  OpenAIRE

  Andrejevs, Jurijs

  2010-01-01

  Maģistra darba temats ir „PROJEKTS SPORTA KLUBA „URBAN GYM” IZVEIDOŠANA.” Uzņēmējdarbības vide Latvijā pēdējos gados sākusi stipri vien mainīties. No vienas puses, tā lēnām kļūst sakārtotāka, no otras puses, iezīmējas arvien lielāks konkurences pieaugums. Tirgus tiek piesātināts, un aizvien grūtāk kļūst darboties, nedomājot par konkurenci, darbības aktivitāti un rentabilitāti. Vadītājiem un īpašniekiem nemitīgi jādomā, ar ko uzņēmums īsti pelna naudu, kā varētu pelnīt vairāk. Bet neskatoti...

 14. Efficiency estimation for permanent magnets of synchronous wind generators

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Serebryakov A.

  2014-02-01

  Full Text Available Pastāvīgo magnētu pielietošana vējģeneratoros paver plašas iespējas mazas un vidējas jaudas vēja enerģētisko iekārtu (VEI efektivitātes paaugstināšanai. Turklāt samazinās ģeneratoru masa, palielinās drošums, samazinās ekspluatācijas izmaksas. Tomēr, izmantojot augsti enerģētiskos pastāvīgos magnētus ģeneratoros ar paaugstinātu jaudu, rodas virkne problēmu, kuras sekmīgi iespējams pārvarēt, ja pareizi izvieto magnētus pēc to orientācijas, radot magnētisko lauku elektriskās mašīnas gaisa spraugā. Darbā ir mēģināts pierādīt, ka eksistē būtiskas priekšrocības mazas un vidējas jaudas vējģeneratoros, ja pastāvīgie magnēti tiek magnetizēti tangenciāli attiecībā pret gaisa spraugu.

 15. ES fondu ietekme uz mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstību Latvijā 2007.-2013.gadu plānošanas periodā.

  OpenAIRE

  Brincalova, Uļjana

  2016-01-01

  Maģistra darbs ir autores veikts pētījums par ES fondu apguvi Latvijā 2007. – 2013.gadu periodā un to ietekmi uz Latvijas mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstību. Darba mērķis: ES fondu ieguldījumu izpēte 2007. - 2013. plānošanas periodā un to ietekmes faktoru uz mazo un vidējo uzņēmējdarbību apkopošana, ES fondu apguves uzlabošanas priekšlikumu izstrāde. Darba pētījuma objekti ir ES fondu ieguldījumu izvērtēšanas teorijas, modernas ES fondu izvērtēšanas un kontroles sistēmas, Mazo un vid...

 16. Norunāto laulību tradīcijas Ķīnā

  OpenAIRE

  Smiltiņa, Sanda

  2013-01-01

  Bakalura darbā „Norunāto laulību tradīcijas Ķīnā” apskatīti galvenie laulību veidi pirms – komunisma Ķīnā, īpašu uzmanību pievēršot norunātajām laulībām ar patrilokālu dzīvesvietu pēc kāzām. Darba gaitā apkopoti nozīmīgāko pētnieku darbi, kas sniedza plašu informāciju par norunāto laulību tradīcijām. Norunāto laulību tradīcijas ir ļoti dažādas un atšķirās katrā Ķīnas reģionā, tomēr ir kopīgās iezīmes, piemēram, senču godināšana un laulību noslēgšana, izpildot rituālu, kurā jaunais pāris ...

 17. Tūrisma kompānijas SIA „Baltic Events & Travel” attīstības stratēģija

  OpenAIRE

  Upelniece, Ilze

  2007-01-01

  Ilze Upelniece. Maģistra darbs „Tūrisma kompānijas SIA “Baltic Events & travel” attīstības stratēģija”. – Rīga: 2007. Maģistra darba mērķis: pamatojoties uz stratēģiskās vadīšanas teorētisko aspektu, Latvijas tūrisma nozares un kompānijas iespēju izpētes rezultātiem, izstrādāt tūrisma kompānijas SIA “Baltic Events & travel” attīstības stratēģiju. Mērķa sasniegšanai definētie darba uzdevumi: 1)izpētīt stratēģiskās vadības teorētisko bāzi, izvēlēties stratēģijas skolu, pēc kuras ietei...

 18. Vizuālā un verbālā naratīva struktūra LMT TV reklāmās no 2013. gada marta līdz 2014. gada maijam

  OpenAIRE

  Bojāre, Liene

  2015-01-01

  Bakalaura darba „Vizuālā un verbālā naratīva struktūra LMT TV reklāmās no 2013.gada marta līdz 2014.gada maijam” mērķis ir noskaidrot, vai un kā naratīva struktūra reklāmā ietekmē vizuālā un verbālā vēstījuma efektivitāti. Bakalaura darbs sastāv no trīs daļām: teorētiskās literatūras apkopojuma un teorijas daļas izstrādes, pētījumā izmantotās metodoloģijas apraksta, kā arī veiktā pētījuma izklāsta un tā rezultātu apkopojuma. Darba teorētisko daļu veido teorijas par reklāmu un TV reklāmu, t...

 19. Peritoneālās dialīzes pacientu izglītošanas modulis

  OpenAIRE

  Maurīte, Aiva

  2010-01-01

  Darbā ir apskatīta tēma par peritoneālās dialīzes pacientu izglītošanu, kas ir svarīgs elements peritoneālās dialīzes pacientu aprūpes procesā. Darba mērķis ir noskaidrot, kādam ir jābūt peritoneālās dialīzes pacientu izglītošanas modulim, lai tas veiksmīgi darbotos praksē. Teorētiskā daļā sniegts ieskats par pacienta izglītošanas aspektiem, veselības aprūpes personāla pedagoģisko kompetenci, aplūkota peritoneālās dialīzes pacientu izglītošanas pieredze Latvijā un citās Eiropas valstīs...

 20. Automātiska testēšana un efektivitāte

  OpenAIRE

  Šibko-Šipkovskis, Jevgenijs

  2013-01-01

  Mūsdienās informācijas sistēmu izstrāde notiek ļoti ātri, un ņemot vērā nepārtraukto nepieciešamību pēc attīstības, tās tiek atjauninātas ļoti bieţi. Šāda tendence rada prasības pēc testēšanas procesa uzlabošanas un efektīvākas resursu izmantošanas. Darbs „Automātiska testēšana un efektivitāte” apskata iespējamās testēšanas metodes un novērtē iespēju šīs metodes automatizēt. Autors apskata arī daţas populārās izstrādes metodes un dod novērtējumu, kā tās ietekmē iespēju automatizēt testēšan...

 1. Optinės holografijos metodai ir jų taikymas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mindaugas ANDRULEVIČIUS

  2011-11-01

  Full Text Available Optinė holografija vis dažniau naudojama ne tik vaizdams  įrašyti bei atkurti, bet ir įvairiose srityse, nesusijusiose su vaizdų įrašymu. Ypač plačiai pastaruoju metu holografiniai metodai taikomi gaminių autentiškumo nustatymo ir dokumentų apsaugos priemonėse. Holografijos metodų populiarumą nulėmė nuolatos didėjantis apsaugos priemonių poreikis, nedidelė holografinių apsaugos priemonių savikaina bei gana didelis apsaugos patikimumas. Šiame darbe apžvelgiami įvairūs optinės holografijos metodai, jų raida bei taikymas. Detaliau aptartos holografijos taikymo įvairiose apsaugos priemonėse galimybės bei jų patikimumo padidinimas. Taip pat apžvelgtos ir kitos holografijos taikymo sritys: matavimų, dalelių analizės, duomenų įrašymo ir saugojimo ir kt.http://dx.doi.org/10.5755/j01.ms.17.4.771

 2. Windows 7 ieviešana

  OpenAIRE

  Laurens, Matīss

  2011-01-01

  Kvalifikācijas darbā „Windows 7 ieviešana” tiek izveidota Windows 7 operētājsistēmas ieviešanas sistēma virtuālajā vidē, kas sevī ietver visu ieviešanas produktu un rīku apvienojumu, lai būtu pieejami visi „Lite Touch Installation” ieviešanas veidi noteiktu ieviešanas situāciju risināšanai. Ieviešanas sistēma tiek veidota ar mērķi izveidot pilnība strādājošu infrastruktūru virtuālajā vidē, pēc kuras piemēra pēc tam būtu iespējams realizēt strādājošu ievi...

 3. Karla Rodžersa terapija un kristīgā teoloģija

  OpenAIRE

  Tenisone, Ilze

  2012-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir atklāt Rodžersa terapijas principus, „es” koncepciju un salīdzināt tos ar kristīgo teoloģiju. Darbā tiek sniegts ieskats psiholoģijā un arī humānistiskajā psiholoģijā. Autore aplūko arī Rodžersa biogrāfiju - kā viņš ir ticis līdz savas terapijas izveidei, noslēgumā sniedzot teoloģisku izvērtējumu (Rodžersa uzstādījumam, ka cilvēks ir labs, kongruencei, beznosacījuma attieksmei, empātiskai sapratnei) salīdzinājumā ar psiholoģiju. Izzinot Rodžersa biogrāfiju un pēto...

 4. Pielāgojama norēķinu sistēma mākoņskaitļošanas pakalpojumiem

  OpenAIRE

  Surženko, Dmitrijs

  2013-01-01

  Šajā darbā apskatīts mākoņskaitļošanas jēdziens un mākoņskaitļošanas mākoņu veidi un to funkcionālā klasifikācija. Apskatīti norēķinu sistēmas pamati balstoties uz telekomunikāciju norēķinu sistēmas pamatiem. Aprakstīta uzņēmuma N mākoņa pārvaldības infrastruktūra. Definētas mākoņskaitļošanas brokera prasības uz uzņēmuma N piemēra. Veikts vairāku mākoņskaitļošanas pakalpojumu norēķinu sistēmas apskats un aprakstīta to atbilstība pielāgojamai norēķinu sistēmai un mākoņskaitļošanas brokera pras...

 5. Datu bāzu un to lietotāju saskarsmes problēmas interneta vidē

  OpenAIRE

  Blekte, Guntars

  2009-01-01

  Tīmekļa vietņu dizaina izveide ir sarežģīts un atbildīgs process, jo būs būtisks faktors, kas noteiks vietnes veiksmīgumu. Dizainerim ir jāņem vēra dažādi lietotāju instinkti, kas ir veidojušies un tiek veidoti, lietotājiem apmeklējot citas tīmekļa vietnes. Šajā darbā autors apskata dažādus tīmekļa vietņu izveides faktorus un pēta kā vietņu dizaina attīstība sasaistās ar datora aplikāciju dizaina attīstību, un kā aplikāciju dizains nosaka kopējo virtuālā dizaina modi. Darba saturā tiek apkopo...

 6. Ēkas datortīkla pieslēgšana korporatīvajam datortīklam

  OpenAIRE

  Verbickis, Ainārs

  2011-01-01

  Kvalifikācijas darbā ir apskatīta un īstenota viena no iespējamajām realizācijām virtuālā privātā tīkla izveidei. Tā mērķis ir nodrošināt attālā tīkla lietotāju piekļuvi failu serverim galvenajā ēkā. Lai sasniegtu šo mērķi, tika izmantota MikroTik RouterOS piedāvātā EoIP tehnoloģija. Vienota virtuālā tīkla izveide ļāva pievienot attālās ēkas lietotājus kopējam domēnam un nodrošināt piekļuvi failu serverim. Atslēgvārdi: virtuāls privātais tīkls, EoIP, aktīvās direktorijas serveris, MikroTik...

 7. Jauniešu nodarbinātības problēmas Latvijā

  OpenAIRE

  Paļčevska, Anastasija

  2017-01-01

  Bakalaurā darbā "JAUNIEŠU NODARBINĀTĪBAS PROBLĒMAS LATVIJĀ" autors izskatīs jautājumu par jauniešu nodarbinātību Latvijā. Jauniešu bezdarbs joprojām ir viena no aktuālākajām problēmām jauniešu nodarbinātības sfērā. Pētījuma mērķis ir studentu un jauno speciālistu vietas noteikšana darba tirgū, kā arī faktoru noteikšana, kas jauniešiem traucē iegūt labu darbu. Autors arī aplūkos jauniešu nodarbinātības atbalsta programmas, kuras strādā Latvijas teritorijā, un veiks salīdzinošo analīzi par nod...

 8. Jauniešu nodarbinātība un bezdarbs Latvijā

  OpenAIRE

  Vilciņa, Laura

  2016-01-01

  Jauniešu bezdarbs ir nopietna ekonomiska, politiska un sociāla problēma, jo jaunieši ir sabiedrības daļa, kura nākotnē veidos darbaspēku, uzņēmējdarbības vidi un balstīs Latvijas sociālās drošības sistēmu. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt un novērtēt jauniešu nodarbinātības un bezdarba tendences Latvijā, analizēt, kādi pasākumi tiek īstenoti situācijas uzlabošanai, kā arī veikt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus. Bakalaura darbā tika apskatīts laika periods no 2007. gada līdz 2014. gada...

 9. Jauniešu bezdarbs Latvijā un Eiropas Savienībā

  OpenAIRE

  Briedis, Viesturs

  2013-01-01

  Šis pētījums ir par vienu no visaktuālākajām mūsdienu jauniešu problēmām – bezdarbu. Darbs sastāv no 3 nodaļām, kur katrā ir analizēta problemātika no dažādiem skatpunktiem. Pirmajā nodaļā analizēti jauniešu bezdarba un sociālās atstumtības pētījumu rezultāti, kā arī izvērtētas nozīmīgākās un jaunākās zinātniskās publikācijas. Otrajā nodaļā pētīta situācija Latvijā un pārējās Eiropas Savienības valstīs, analizējot, kādi pasākumi kādā konkrētā valstī tiek veikti, lai samazinātu jauniešu ...

 10. Sākumskolas vecuma bērnu TV reklāmu uztvere: ētiskie aspekti

  OpenAIRE

  Solovjeva, Evija

  2009-01-01

  Savā bakalaura darbā „Sākumskolas vecuma bērnu TV reklāmu uztvere: ētiskie aspekti” es aplūkoju vai un kā TV reklāma ietekmē sākumskolas vecuma bērnus, kā TV reklāmu neētiskums iespaido bērnu iepirkšanās procesu, preču un pakalpojumu izvēli. Darba izvirzītā problēma – TV reklāmas neētiskums ietekmē sākumskolas vecuma bērnu iepirkšanās procesu, preču un pakalpojumu izvēli. Reklāma kļūst efektīvāka, ja tā pārkāpj ētikas robežas. Bakalaura darba izvirzītais mērķis – izpētīt un analizēt TV...

 11. Akomodācijas novērtēšanas klīnisko metožu salīdzinājums

  OpenAIRE

  Paegle, Zane

  2011-01-01

  Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā uz 30 lappusēm. Tas satur 14 attēlus, vienu tabulu un 18 atsauces uz izmantoto literatūru. Atslēgas vārdi: akomodācijas amplitūda, foropters, briļļu proves rāmis Darba mērķis: noskaidrot, kā binokulāro akomodācijas amplitūdas noteikšanu ar mīnuss lēcu metodi ietekmē mērījumu attālums un mērījuma veikšanas metodika. Metode: akomodācijas amplitūda tika mērīta ar mīnuss lēcu metodi. Akomodācijas amplitūdas novērtēšanai tālumā tika izmanto...

 12. Latvijas māla un keramikas materiālu izmantošanas iespējas biotehnoloģijā

  OpenAIRE

  Griba, Tatjana

  2013-01-01

  Darbā tika pētīti neapstrādāti pulverveida māli un no dažāda veida māliem iegūtā šūnainā keramika. Eksperimentos tika noteikta pH, jonu spēka un biomasas koncentrācijas ietekme uz baktēriju adhēziju pie māla un šūnainās keramikas granulām. Noskaidrots, ka adhēzija notiek uz pētītajām granulām un māliem, kas iegūti no Liepas, Planči, Lodes, Prometeja atradnēm vai iegādāti veikalā. No pētītajiem šūnainās keramikas materiāliem Lode un Planči granulas ir piemērotas dzīvu šūnu imobilizācijai. Īpaš...

 13. Zīmola nozīme patērētāju lēmuma pieņemšanā mēbeļu mazumtirdzniecībā.

  OpenAIRE

  Pētersons, Miks

  2013-01-01

  Maģistra darba temats ir „Zīmola nozīme patērētāju lēmuma pieņemšanā mēbeļu mazumtirdzniecībā”. Darba mērķis ir teorētiski analizēt un praktiski noskaidrot zīmola nozīmi patērētāja lēmuma pieņemšanā par mēbeļu iegādi. Temats ir aktuāls un darbā apkopotie rezultāti var būt saistoši Latvijas mēbeļu nozares dalībniekiem. 1. nodaļā autors izvērtē patērētāju uzvedību noteicošos faktorus, kā arī zīmola nozīme lēmuma pieņemšanā. 2. nodaļā analizēta mēbeļu ražošanas nozare Latvijā, veikta uzņēm...

 14. Apģērbs kā identitātes sastāvdaļa jauniešiem pilsētā

  OpenAIRE

  Romanovska, Ieva

  2012-01-01

  Bakalaura darbā „Apģērbs kā identitātes sastāvdaļa jauniešiem pilsētā” uzmanība tiek vērsta uz apģērba nozīmi un pielietojumu identitātes veidošanā jauniešu vidū. Tiek skatīti jautājumi par apģērba saistību ar identitāti, tās izteikšanu un komunikāciju patērētāju sabiedrības kontekstā. Veicot līdzdalīgo novērojumu Rīgā un Siguldā tika izpētīta apģērbam veltītā nozīme, tā izvēles un nesēšanas procesi, kā arī apģērba pielietojums ikdienas komunikācijā ar sabiedrību. Tāpat tika skatīti apģērba i...

 15. Reklāmas ietekme uz uzņēmuma tēla veidošanos integrētā mārketinga komunikācijās. Olimpiskā centra "Ventspils" piemērs

  OpenAIRE

  Boitmane, Līva

  2008-01-01

  Latvijā pēdējo gadu laikā tiek atvērti arvien jauni Olimpiskie centri, tādēļ bakalaura darba „Reklāmas ietekme uz uzņēmuma tēlu integrētā mārketinga komunikācijās. Olimpiskā centra „Ventspils” piemērs”, mērķis ir izpētīt, kā Olimpiskais centrs „Ventspils” veido savu uzņēmuma tēlu, vai strādājot pie pakalpojumu reklāmas izveides tiek mērķtiecīgi veidots Olimpiskā centra tēls jeb imidžs. Darbā sākotnēji tiek analizēta integrētā mārketinga komunikācijas teorija, aprakstīta viena no tā sastāv...

 16. Franšīzes uzņēmuma dibināšanas iespējas starptautiskā tirgū.

  OpenAIRE

  Maklere, Madara

  2014-01-01

  Bakalaura darba autore: Madara Makere. Bakalaura darba tēma: „Franšīzes uzņēmuma dibināšanas iespējas starptautiskā tirgū”. Darbs sastāv no trim nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek aprakstīta teorija par franšīzi un tās veidiem. Otrajā daļā tiek apskatīta informācija par franšīzi vairāk no praktiskā viedokļa, precīzāk, Latvijā esošā franšīzes uzņēmuma apskate un piesaistes uzņēmuma informācija. Trešajā daļā tiek apskatīts franšīzes dibināšanas pamats un ar to saistošā informācija. Bakalaura...

 17. Piesaistība noziedzīgam nodarījumam

  OpenAIRE

  Zalužinska, Līga

  2008-01-01

  Darbā “Piesaistība noziedzīgam nodarījumam” tiek aplūkoti jautājumi par piesaistības institūta vēsturisko attīstību 20.gs. Latvijas krimināllikumos, piesaistības noziedzīgam nodarījumam būtību Latvijas krimināltiesībās, piesaistības līdzību un atšķirību no līdzdalības, raksturoti četri piesaistības noziedzīgam nodarījuma veidi (iepriekš neapsolīta slēpšana, neziņošana par noziegumu, noziedzīga nodarījuma pieļaušana un noziedzīgā kārtā iegūtas mantas iegādāšanās un realizēšana), analizējot Lat...

 18. Vietnes “Twitch.tv” lietotāju sociālais tīkls

  OpenAIRE

  Zērvēns, Matīss

  2014-01-01

  Kvalifikācijas darba mērķis ir turpināt izstrādāt un uzlabot esošo tīmekļa lietotni. Izstrādājamās sistēmas mērķis ir paplašināt vietnes twitch.tv funkcionalitāti, funkcionalitātes paplašinājums fokusējas uz lietotāju savstarpēju mijiedarbību un straumētāju apguvi. Šī sistēma ļaus lietotājam grupēt vietnes twitch.tv straumētājus saturiskās grupās, vieglāk atrast un orientēties straumētājos, vadoties pēc citu sistēmas lietotāju darbībām, vērtējumiem un viedokļiem....

 19. Musulmaņu minoritātes integrācija Eiropas Savienībā. Nīderlandes, Francijas un Grieķijas salīdzinājums

  OpenAIRE

  Heidemane, Madara

  2012-01-01

  Darba mērķis ir noskaidrot, kādu integrācijas politiku popularizē Eiropas Savienība. Problēmjautājums ir, vai ES dalībvalstis, konkrēti Francija, Grieķija un Nīderlande, īsteno ES izvirzīto musulmaņu imigrantu integrācijas politiku. Darba hipotēze ir: Grieķijas integrācijas politika ir atbilstīgāka ES nostādnēm, jo tā par imigrācijas valsti kļuva vēlāk nekā Francija un Nīderlande; attiecīgie tiesību akti radīti pēc ES un tās dalībvalstu piemēra. Darbā tiek skatīta integrācija, tās elementi, I...

 20. ROTAĻAS VIDĒJĀ PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNU VĀRDU KRĀJUMA BAGĀTINĀŠANAI

  OpenAIRE

  Brūvere, Santa

  2017-01-01

  Kvalifikācijas darbs ir izstrādāts par tēmu „Rotaļas vidējā pirmsskolas vecuma bērnu vārdu krājuma bagātināšanai”. Kvalifikācijas darba autore: Santa Brūvere Izvēlētās tēmas aktualitāte pamatojama ar to, ka rotaļas pirmsskolas vecuma bērniem rada patīkamas izjūtas un attīsta ne tikai valodu, bet arī citas eksistenciālas prasmes un iemaņas, tādēļ būtiski ir izpētīt kā ar rotaļu palīdzību var bagātināt bērnu vārdu krājumu. Pētījuma mērķis: teorētiski izzināt un praktiski pamatot vidējā pirm...

 1. Sejas ādas kopšanas līdzekļi pusaudžu vecumā

  OpenAIRE

  Škute, Solvita

  2014-01-01

  Darbā tiek apskatīti pusaudži, kuri lieto sejas ādas kopšanas līdzekļus, lai novērstu sejas ādas problēmas. Tiek izklāstīts par sejas ādas slimībām, kā pareizi rīkoties un, kas jāievēro šādiem pacientiem. Uzmanība likta uz pacientiem, kuriem jau ir sejas ādas problēmas ilgāku laiku. Bakalaura darba tēma – "Sejas ādas kopšanas līdzekļi pusaudžu vecumā". Tēmas aktualitāti nosaka sejas ādas kopšanas līdzekļu efektivitāte. Darba mērķis ir noskaidrot jauniešu sejas ādas kopšanas līdzekļu pie...

 2. Fosfora savienojumi notekūdeņos

  OpenAIRE

  Barabanščikova, Kristina

  2009-01-01

  literatūras avoti, 7 pielikumi. Latviešu valodā. FOSFĀTJONI, SPEKTROFOTOMETRIJA, ĶĪMISKAIS SKĀBEKĻA PATĒRIŅŠ, BIOĶĪMISKAIS SKĀBEKĻA PATĒRIŅŠ, NOTEKŪDENS, KOAGULANTS. Darbā tika pētītas šķīstošo fosfātu, ķīmiskā skābekļa patēriņa un bioķīmiskā skābekļa patēriņa kvantitatīvā sastāva dinamika neattīrītajā un attīrītajā notekūdenī Rīgas Bioloģiskās attīrīšanas stacijā „Daugavgrīva” no 2008. gada jūnija līdz 2009. gada martam.

 3. Mārketinga koncepcijas izveide Wi-Fi pakalpojumam Latvijā

  OpenAIRE

  Zauers, Mārtiņš 

  2008-01-01

  Maģistra darbā Wi-Fi mārketinga koncepcijas izveide Latvijā autors apkopo teoriju par mārketingu un tā koncepcijas izveidi, analizē tehnisko literatūru par Wi-Fi, Wi-Fi vēsturi, izveidošanos Latvijā un apkopo datus par Wi-Fi tirgus attīstību Latvijā, kā arī Lattelecom Wi-Fi pakalpojumu. Pētījuma mērķis ir analizēt un vērtēt Lattelecom Wi-Fi pakalpojuma pieejamību Latvijā un izstrādāt tā mārketinga koncepciju. Analizējot Wi-Fi pakalpojuma tirgu Latvijā, pētījuma daļā autors izveido Wi-Fi p...

 4. Efektivitātes pētījums: Ceļu Satiksmes drošības direkcijas sociālās vides reklāmas

  OpenAIRE

  Vītola, Zanda

  2013-01-01

  Darba tēma ir „Efektivitātes pētījums: Ceļu Satiksmes drošības direkcijas sociālās vides reklāmas”. Pētījuma problēma – ik gadu palielinās upuru un negadījumu skaits uz Latvijas ceļiem, tāpēc ir svarīgi noskaidrot, cik efektīvas ir CSDD vides reklāmas, lai šo tendenci novērstu. Darba mērķis – noskaidrot sabiedrības viedokli un attieksmi pret CSDD vides reklāmām, atklājot, kā un vai reklāmu vēstījums ietekmē sabiedrību. Darbā izmantota Bārta teorija semiotiskās analīzes izpratnei, Kot...

 5. Darbstaciju attālināta administrēšana

  OpenAIRE

  Pleiko, Uģis

  2011-01-01

  Kvalifikācijas darbā apskatītas attālinātās darbstaciju administrēšanas iespējas, attālinātas administrēšanas programmatūras uzstādīšana, konfigurēšana, salīdzinājums un lietojamība. Darba mērķis – datortīkla administratora dažādas sarežģītības ikdienas uzdevumu paveikšana attālināti, izmantojot dažādus risinājumus; veikt šos pašus uzdevumus arī attālināti savienojoties starp dažādām operētājsistēmām, piemēram, no Microsoft Windows attālinātās darbvirsmas režīmā pieslēgties Ubuntu Linux un...

 6. Windows un Linux serveru attālinātās administrēšanas iespējas.

  OpenAIRE

  Rapša, Dainis

  2010-01-01

  Kvalifikācijas darbā tiek apskatīti attālinātās administrēšanas rīku iespējas, izmantojot Windows un Linux operētājsistēmas. Darba gaitā tiek apskatīti un uzstādīti attālinātās administrēšanas rīki. Rīku priekšrocības un trūkumi Windows un Linux operētājsistēmā. Teorētiskajā daļā tiek apskatīti tīkla protokoli, kas ir cieši saistīti ar attālinātās administrēšanas rīku iespējām. Praktiskajā daļa tiek veikta attālinātās administrēšanas rīku instalēšana, konfigurēšana, salīdzināšana un administr...

 7. Riska mēra novērtēšanas metodes vērtspapīru portfelim

  OpenAIRE

  Kuzmova, Kristīna

  2013-01-01

  Ar finanšu operāciju internacionalizācijas attīstību, valūtu tirgus ir stipri mainījies un kļuvis konkurējošāks un nestabilāks. Darbs izpēta riska prognozēšanas problēmu no Riska mēra (Value-at-Risk, VaR) skatupunkta un iepazīstina ar tā novērtēšanas metodēm. VaR metodoloģija tiek pielietota finanšu iestādēs ar mērķi noteikt nepieciešamo naudas summu riska rezervēm. Praktiskiem aprēķiniem tika pielietota vēsturisko simulāciju, delta-normāla, GARCH un EWMA metodes. Vēsturisko simulāciju me...

 8. Risku vadības principu piemērošana valsts pārvaldē: Latvijas gadījuma izpēte

  OpenAIRE

  Vēvere, Marta

  2016-01-01

  Maģistra darbā „Risku vadības principu piemērošana valsts pārvaldē: Latvijas gadījuma izpēte” tika izvērtēta risku vadības izmantošana politikas plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos, veikts riska inteliģences tests valsts pārvaldē strādājošajiem, kā arī notika intervija ar valsts pārvaldes ekspertu. Darbam tika izvirzīti izpētes jautājumi: “Kādos gadījumos risku vadība kā rīcībpolitikas uzlabošanas instruments tiek izmantots Latvijas valsts pārvaldē?” un „Kāds ir valsts pārvaldes iestā...

 9. Latvijas Komercbanku pasīvās operācijas, to nozīme stabilitātes nodrošināšanā

  OpenAIRE

  Supe, Gita

  2014-01-01

  Darba mērķis ir izanalizēt banku pasīvo operāciju nozīmi Latvijas komercbanku stabilitātes nodrošināšanā, kā arī apskatīt, kādi ir banku pasīvo operāciju ietekmējošie faktori, un kā tie ietekmē Latvijas komercbanku darbību. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi darba gaitā tika veikti šādi uzdevumi: •raksturotas banku pasīvās operācijas un loma stabilitātes nodrošināšanā; •izpētīti Latvijas komercbanku pasīvi laika periodā 2010. – 2013.g. •izanalizēta banku pasīvo operāciju faktoru ietekm...

 10. Videospēles japāņu sabiedrībā un to ietekmes uz Rietumu izklaides industriju.

  OpenAIRE

  Bērziņš, Krišs

  2014-01-01

  Bakalaura darbs „Videospēles japāņu sabiedrībā un to ietekme uz rietumu izklaides industriju” ir veltīts apskatam par videospēļu nozīmi Japānā un kā tās tiek uztvertas rietumu pasaulē. Videospēļu popularitāte pēdējo 15 gadu laikā ir strauji paaugstinājusies. Tā vairs nav tikai kādas noteiktas sociālas grupas brīvā laika pavadīšanas veids. Visu vecumu un dzimumu cilvēkiem šī nodarbe kļūst aizvien pieņemamāka un stereotipi tiek lēnām lauzti. Arī Latvijā parādās aizvien jauni specializēti ve...

 11. Piedošanas, subjektīvās labklājības un uztvertās attiecību kvalitātes saistība

  OpenAIRE

  Plauča, Ilze

  2010-01-01

  Darbā tiek apskatīti piedošanas, uztvertās attiecību kvalitātes un subjektīvās labklājības saistība. Piedošana tiek aplūkota M.Makkuloka (McCullough) izstrādātā modeļa ietvaros, ka piedošana ir atriebības, izvairīšanās un labvēlības motivācijas izmaiņu komplekss. Uztvertās attiecību kvalitātes komponentes ir apmierinātība ar attiecībām , nodošanās, intimitāte jeb tuvība, uzticēšanās, kaislība un mīlestība (Fletcher et al). Subjektīvās labklājības modelis tiek aplūkots Dīnera (Diener) teor...

 12. Studentu komunikatīvās kompetences attīstīšana apgūstot mērķvalodas vārdu krājumu

  OpenAIRE

  Vizbule, Ludmila

  2008-01-01

  Diplomdarba mērķis ir pierādīt, ka daudzveidīga vārdu krājuma mācīšanas un tā apguves uzdevumu lietošana, kā arī apgūtā materiāla regulāra nostiprināšana paaugstina studentu spēju apgūt vārdu krājumu mērķvalodā, tādējādi veicinot komunikatīvās kompetences attīstību. Darbā sniegts pārskats par komunikatīvās kompetences jēdzienu saistībā ar svešvalodas mācīšanu un tās apguvi; lingvistiskā kompetence un leksiskā kompetence aplūkotas kā būtiskas komunikatīvās kompetences sastāvdaļas. Diplomdar...

 13. Bezūdens kalcija hidrogēnfosfāta izmantošana zopiklona tablešu ražošanā

  OpenAIRE

  Kūms, Uģis

  2015-01-01

  Bezūdens kalcija hidrogēnfosfāts ir plaši izmantota palīgviela, ko izmanto farmācijā, medicīnā un pārtikas ražošanā. Bezūdens kalcija hidrogēnfosfāts nodrošina zopiklona tablešu presēšanās spēju, bet tā fizikāli-tehnoloģiskās īpašības var ietekmēt tabletes mehānisko izturību un pašu tabletes ražošanas procesu. Šajā darbā tika pētīta bezūdens kalcija hidrogēnfosfāta ietekme uz izplatītu nebenzodiazepīna klases miega līdzekli zopiklonu tablešu kvalitatīvajiem rādītājiem. Bezūdens kalcija hid...

 14. Mājdzīvnieku (mājas – istabas dzīvnieku) pozicionēšana vegānismā

  OpenAIRE

  Dziedātāja, Elīna

  2015-01-01

  Bakalaura darbā “Mājdzīvnieku pozicionēšana vegānismā” tiek noskaidrots kā sadzīvo divas, savā starpā šķietami pretrunīgas prakses – vegānisms, kas ir kustība, kuras dalībnieki uzskata par morālu pienākumu respektēt dzīvnieku intereses, ar mājdzīvnieku jeb istabas – mājas dzīvnieku turēšanu. Vegānisms tiek skatīts kā viena no veģetārisma apakšgrupām, tomēr netiek saistīts tikai un vienīgi ar uzturu, bet lielākoties balstās uz ētisku izturēšanos pret dzīvniekiem. P...

 15. Latvijas trauksmes cēlāju Likumprojekta atbilstība trauksmes cēlāju jēdziena izpratnei Eiropas Padomē

  OpenAIRE

  Meļņika, Madara

  2016-01-01

  Ir atzīts, ka trauksmes celšana ir viens no visefektīvākajiem veidiem, kā atklāt korupciju un nopietnus pārkāpumus un cīnīties pret tiem, kā arī veicināt pārredzamību, atvērtību un atbildību valsts iestādēs un privātos uzņēmumos. Tomēr efektīvas aizsardzības neesamība var radīt dilemmu starp sabiedrības interesēm un pašas personas vēlmi būt drošībā un saglabāt savu līdzšinējo darba vietu un stāvokli tajā. Autore darbā analizē šībrīža trauksmes cēlēju aizsardzību Latvijā un sniedz atzinumus ...

 16. Komercnoslēpuma aizsardzība un tā ietekme uz personas tiesībām iegūt informāciju

  OpenAIRE

  Rudziša, Agita

  2018-01-01

  Eiropas Savienības dalībvalstu atšķirīgais normatīvais regulējums komercnoslēpuma aizsardzībā un 2016. gadā pieņemtā Komercnoslēpuma aizsardzības dirketīva ir raisījusi plašas diskusijas šo tiesību ietekmē uz sabiedrības tiesībāms uz informāciju. Tādēļ darbā tiek izpētīts un izanalizēts tiesību uz informāciju nozīmīgumus demokrātiskā sabiedrībā, nonākot līdz šo tiesību būtības un piemērošanas jomu noskaidrošanai. Tāpat tiek vērtēta un analizēta komercnoslēpuma aizsardzības būtība un tvērums. ...

 17. Celmeņu Armillaria spp. dzīvotspēja un patogenitāte Latvijas izcelsmes priežu Pinus sylvestris un egļu Picea abies stādos

  OpenAIRE

  Lukstiņa, Liene Dārta

  2017-01-01

  Celmeņu Armillaria spp. ģints sēņu izraisītā sakņu trupe ir iemesls ievērojamiem mežsaimnieciskajiem zaudējumiem. Darbā analizēta Armillaria solidipes, A. cepistipes un A. borealis dzīvotspēja, izplatīšanās potenciāls un patogenitāte 5-6 gadus vecos parasto priežu (563 gab.) un parasto egļu (350 gab.) stādos. Armillaria spp. inokulātu attīstība novērota stādu audzēšanai paredzētajā kūdras substrātā. Novērojumus priežu un egļu stādiem veica pēc attiecīgi 12 un 15 mēnešiem. Patogēna dzīvotspēja...

 18. Vecāku audzināšanas stila saistība ar romantiskajām attiecībām jauniešiem

  OpenAIRE

  Meijere, Rivita

  2009-01-01

  Bakalaura darbā tika izvirzīti šādi pētījuma jautājumi : 1) Kāda ir saistība starp mātes audzināšanas stilu ģimenē un romantiskajām attiecībām jauniešiem? 2) Kāda ir saistība starp tēva audzināšanas stilu ģimenē un romantiskajām attiecībām jauniešiem? Lai atbildētu uz pētījumā izvirzītajiem jautājumiem, tika veikts korelatīvs pētījums-60 respondenti (30 sievietes un 30 vīrieši), vecumā no 18- 25 gadiem. Viņi ir iesaistīti romantiskās attiecībās, kuru ilgums ir vismaz seši mēneši un nāk no pil...

 19. BakeCMS satura vadības sistēma

  OpenAIRE

  Znotiņš, Artūrs

  2012-01-01

  Kvalifikācijas darbs apraksta izstrādātu BakeCMS satura vadības sistēmu, kas piedāvā ērti pielāgojamu tīmekļa vietņu administrēšanas paneli. Sistēma tīmekļa vietnes administratoram nodrošina ērtu veidu, kā rediģēt vietnes tekstuālo un vizuālo informāciju. BeakeCMS sevī ietver jau gatavus biežāk nepieciešamos lapas satura vadības moduļus un piedāvā programmatūras saskarni (API), kas atvieglo jaunu moduļu izstrādi un esošo pielāgošanu konkrētās vietnes vajadzībām. Izstrāde ir pilnībā dokumentēt...

 20. Uzņēmumu ekspansijas iespējas ārvalstu tirgos

  OpenAIRE

  Lovnieks, Jānis

  2011-01-01

  Pasaules ekonomikai augot, palielinās arī multinacionālu uzņēmumu nozīme. Tomēr ieiešana ārvalstu tirgū ir sarežģīts un darbietilpīgs process. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt uzņēmumu ekspansijas iespējas darbībai citu valstu tirgos, noskaidrot priekšnoteikumus dažādu stratēģiju ieiešanai ārvalstu tirgos, un apkopot Latvijas uzņēmumu pieredzi šajā jomā Pēc Latvijas uzņēmumu pieredzes tika noskaidrots, ka veiksmīgākā paplašināšanās uzsākšanas iespēja ir eksportēšana, kas atļauj uzsākt starpt...

 1. Odoroloģiskā izpēte kriminālprocesā

  OpenAIRE

  Brīvers, Jēkabs

  2014-01-01

  Kriminālistiskā odoroloģija ir vienīgā tiesu ekspertīžu klase, kas savā izpētē izmanto dzīvu būtni kā pierādījuma līdzekli un instrumentu. Šis fakts vienlaikus ieintriģē un sarežģī šīs ekspertīzes izmantošanu kriminālprocesuālajā darbībā. Darba mērķis ir analizēt odoroloģisko izpēti, kā arī pierādīt odoroloģiskās izpētes perspektīvas un izmantošanas iespējas noziedzīgu nodarījumu atkrāšanā ar personas vainas pierādīšanu. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, ir veicami šādi uzdevumi: 1.Norm...

 2. Vecāku priekšstatu veidošanās par bērna uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindromu

  OpenAIRE

  Šakina, Amanda

  2016-01-01

  Bakalaura darbs „Vecāku priekšstatu veidošanās par bērna uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindromu” ir pētījums par to, kas veido vecāku, kuru bērnam diagnosticēts uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms, pieredzi un līdz ar to priekšstatus par šo diagnozi. Izmantojot diagnostiskas un stigmatizācijas konceptus, tiek skatīts vecāku pieredzes naratīvs. Pētījuma rezultāti norāda, ka vecākiem un bērniem nākas sastapties ar dažāda veida stigmatizāciju gan skolā, gan ārpus tās. Stigma...

 3. Darba organizācijas pilnveidošana nelielā IT uzņēmumā

  OpenAIRE

  Kočetkovs, Valērijs

  2010-01-01

  Darbs veltīts neliela IT uzņēmuma vadības un, detalizētāk, vienas no vadības funkciju – darba organizācijas pilnveidošanas – izpētei. Darba organizācijas pilnveidošanas process tiek apskatīts, par piemēru ņemot vienu konkrētu uzņēmumu. Lai to panāktu, tiek izpētīts vispārīgais neliela IT uzņēmuma konteksts un izceltas konteksta īpašības, kuras vadībai jāņem vērā, kā arī tiek apskatītas vadības metodoloģijas, tehnikas un rīki. Darba ietvaros tiek apskatītas divas atšķirīgas pieejas: tradici...

 4. Sociālajos medijos Twitter un Facebook izplatīto baumu ietekme uz Latvijas interneta mediju saturu: patvēruma meklētāju uzņemšanas gadījums

  OpenAIRE

  Pakalna, Aija

  2016-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Sociālajos medijos Twitter un Facebook izplatīto baumu ietekme uz Latvijas interneta mediju saturu: patvēruma meklētāju uzņemšanas gadījums”. Darba mērķis ir izpētīt sociālajos medijos izplatīto baumu nonākšanas Latvijas interneta mediju saturā iemeslus un faktorus, kas nosaka to dzīves ciklu. Darbs sastāv no teorētiskās daļas, metodoloģijas un pētījuma jeb empīriskās daļas. Teorētiskajā daļā aplūkota baumu definīcija un baumu dzīves cikls, tajā skaitā – arī sociālajo...

 5. Konkuretspējas paaugstināšanas virzieni apdrošināšanas sabiedrībā BTA

  OpenAIRE

  Filipova, Rita

  2016-01-01

  Maģistra darbā „Konkurētspējas paaugstināšanas virzieni apdrošināšanas sabiedrībā „BTA” tiek analizēta apdrošināšanas sabiedrības konkurētspēja. Maģistra darba mērķis ir, pamatojoties uz teorētiskajām atziņām, izstrādāt konkurētspējas paaugstināšanas virzienus apdrošināšanas sabiedrībā „BTA”. Lai sasniegtu mērķi, tiek izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1) apskatīt konkurētspējas jēdzienu, tās novērtēšanas metodes, ietekmējošos faktorus; 2) raksturot Latviju konkurētspējas jomā; 3) apskatīt konkurēt...

 6. IK "HOLS" attīstības stratēģija

  OpenAIRE

  Zvirgzds, Jānis

  2011-01-01

  Tā kā gan valsts, gan starptautiskā līmenī nepārtraukti notiek straujas un bieži vien pretrunīgas izmaiņas, tad, lai tām pielāgotos vai tās izmantotu, uzņēmumam jāanalizē šo pārmaiņu ietekme uz tā saimniecisko darbību un nepārtraukti jāattīstās. Darba mērķis: izstrādāt individuālā komersanta „Hols” attīstības stratēģiju, pamatojoties uz uzņēmējdarbības iekšējās un ārējās vides analīzi. Bakalaura darba rezultātā noskaidrots, ka pēdējos gados uzņēmējdarbības ārējā vide, ir īpaši ekonomisk...

 7. Īpašības vārdu un emocijzīmju lietojums mikrobloga vietnes twitter.com ziņojumos

  OpenAIRE

  Šteina, Monta

  2017-01-01

  Šis bakalaura darbs ir veltīts īpašības vārdu un emocijzīmju lietojuma analīzei mikrobloga vietnes twitter.com ziņojumos. Pētījuma mērķis ir konstatēt, vai twitter.com lietotāji mēdz papildināt vai aizstāt īpašības vārdus ar emocijzīmēm, izpaužot domas, jūtas un emocijas. Pētījuma teorētiskā daļa sniedz ieskatu literatūrā par mutvārdu un rakstvieda saziņu, valodas funkcijām, emocijām, īpašības vārdiem, un valodu internetā, it īpaši mikrobloga vietnēs un twitter.com, turpretim empīriskajā daļā...

 8. Plašsaziņas līdzekļu manipulatīvo tehnoloģiju ietekme uz sabiedriskās domas veidošanos

  OpenAIRE

  Stepiņa, Kristīne

  2014-01-01

  Maģistra darba galvenais mērķis ir noteikt manipulatīvo tehnoloģiju lomu sabiedriskās domas veidošanā plašsaziņas līdzekļos. Maģistra darbā tiks izklāstītas galvenokārt trīs filosofu – Maršala Makluana, Žana Bodrijāra un Noama Čomska – darbos paustās atziņas par plašsaziņas līdzekļu nozīmi un manipulatīvajām tehnoloģijām, līdzekļiem, metodēm, tehnikām un stratēģijām, jeb autores piedāvāto apvienojošo apzīmējumu, - ‘manipulakri’. Visu šo minēto filosofu attieksmē pret manipulakriem var ...

 9. Rētorikas topoi Juvenāla satirās

  OpenAIRE

  Čākure, Saiva

  2016-01-01

  Maģistra darba “Rētorikas topoi Juvenāla satirās” mērķis ir noskaidrot rētorikas topoi izmantojuma nozīmi / pamatojumu Juvenāla tekstos. Pētījums vēltīts rētorikas topoi veidu analizēšanai atlasītajos teksta fragmentos no Juvenāla pirmās grāmatas piecām satirām. Darbā izvirzīta hipotēze, ka Juvenāls savu domu / uzskatu / pārliecības atklāsmei izmanto stabilus, antīkās rētorikas teorijā iztirzātus un aprobētus topoi. Darba teorētisko pamatu veido no antīkajiem avotiem un zinātniskās literatūra...

 10. Dzimtes stereotipi "Pampers" drukātajās reklāmās Latvijā 2002─2006.gadā

  OpenAIRE

  Veličko, Laura

  2007-01-01

  Bakalaura darba “Dzimtes stereotipi “Pampers” drukātajās reklāmās Latvijā 2002. – 2006. gadā” mērķis ir gūt detalizētu priekšstatu par “Pampers” reklāmās atspoguļotajiem dzimtes stereotipiem. Darbs sastāv no teorētiskās daļas, kas satur informāciju par stereotipiem, dzimti, ģimeni kā institūciju un pārliecināšanu reklāmā, un empīriskās daļās kas satur kontentanalīzi par “Pampers” drukātajām reklāmām un strukturētajām intervijām ar ģimenēm. Pētījums pierādīja, ka “Pampers” drukātajās ...

 11. Z paaudzes darba motivācijas noteicošie faktori un to ietekme uz uzņēmuma kopējo motivācijas sistēmu.

  OpenAIRE

  Riekstiņa, Ilze

  2017-01-01

  Maģistra darba tēma ir „ Z paaudzes darba motivācijas noteicošie faktori un to ietekme uz uzņēmuma kopējo motivācijas sistēmu’’. Maģistra darba mērķis ir pamatojoties uz teorijās sniegtajām atziņām par darba motivāciju un iegūtajiem aptaujas rezultātiem identificēt noteicošos darba motivācijas faktorus Z paaudzei un izstrādāt priekšlikumus, kurus personāla speciālisti varētu izmantot darbā ar Z paaudzi. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, autore apkopoja teorētiskās atziņas par motivācijas n...

 12. Produktu iepakojuma dizaina nozīme zīmola komunikācijā: zīmolu „Madara Cosmetics” un „Bio2you" piemēri

  OpenAIRE

  Davidsone, Inese

  2012-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Produktu iepakojuma dizaina nozīme zīmola komunikācijā: zīmolu „Madara cosmetics” un „Bio2you” piemēri. Darbs sastāvs no trīs daļām – teorētiskās, metodoloģiskās un empīriskās. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīts zīmola jēdziens un funkcijas, zīmola identitāte, zīmola komunikācija, produktu iepakojuma nozīme, funkcijas un iedalījums, iepakojuma dizaina nozīme zīmola komunikācijā, kā arī zaļo patērētāju vērtību pozicionēšana un videi draudzīgs iepakojums. Bak...

 13. Augsti efektīvās šķidrumu hromatogrāfijas apstākļu ietekme uz organisko savienojumu pKa vērtības noteikšanu

  OpenAIRE

  Rotkāja, Oksana

  2010-01-01

  DISOCIĀCIJAS KONSTANTE, ORGANISKO SAVIENOJUMU pKa VĒRTĪBA, AUGSTI EFEKTĪVĀ ŠĶIDRUMU HROMATOGRĀFIJA, SORBENTS, KUSTĪGĀ FĀZE. Darbā analizēti literatūras avoti par organisko savienojumu pKa vērtības noteikšanu sevišķi pievēršot uzmanību apgrieztās fāzes augsti efektīvai šķidrumu hromatogrāfijai (AF-AEŠH). Eksperimentālajā daļā izmantojot dažādas AF-AEŠH sistēmas ir noteiktas benzoskābes, feniletiķskābes, varfarīna, trimetoprima, timolola un amitriptilīna pKa vērtības un iegūtie rezultāti sal...

 14. Civilā atbildība par izraisīto piesārņojumu ostas akvatorijā

  OpenAIRE

  Krontāle, Elīna

  2013-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir izvērtēt civilās atbildības par izraisīto piesārņojumu ostas akvatorijā starptautisko tiesisko regulējumu un attiecīgos Latvijas normatīvos aktus. Civilo atbildību par izraisīto piesārņojumu ostas akvatorijā regulē starptautiskās konvencijas, ES tiesību akti un nacionālie tiesību akti. Autore bakalaura darbā ir analizējusi atsevišķas tiesiskā regulējuma īpatnības, piemēram, atbildību par videi nodarīto kaitējumu, atbildības tiesisko regulējumu atšķirības atkarībā...

 15. 19. gadsimta īru gotiskās literatūras īpatnības

  OpenAIRE

  Tepļakova, Ksenija

  2013-01-01

  Īru gotiskā literatūra, viens no gotiskās literatūras žanriskajiem strāvojumiem, piedzīvoja savus ziedu laikus 19.gadsimtā, kad radās tādu plaši pazīstamu īru rakstnieku kā Čārlza Roberta Metjurina, Džozefa Šeridana le Fanu un Brema Stokera darbi. Maģistra darba mērķis ir izpētīt 19.gadsimta īru gotiskās literatūras nozīmi gotiskās literatūras žanra ietvaros un identificēt īru gotiskās literatūras fenomenu. Darbs sniedz īsu pārskatu par gotisko literatūru un tās galvenajām raksturiezīmēm, pēt...

 16. Gotiskās iezīmes Čarlza Dikensa darbos

  OpenAIRE

  Ševšeļova, Viktorija

  2013-01-01

  Bakalaura darbā „Gotiskā iezīmes Čārlza Dikensa darbos” tiek aplūkota gan gotiskā žanra vēsture gan, kā Čārlz Dikenss izmantojis to savos darbos. Šī darba pirmā nodaļa iepazīstina ar gotiskā žanra iezīmēm un to attīstību no gotiskā romāna līdz gotiskam stāstām. Darba otrajā nodaļā tiek aprakstīta angļu rakstnieka Čārlza Dikensa stāstu cikla „Christmas Books” ietekme uz Ziemassvētku tradīcijām . Darba trešajā daļa tiek analizēti pieci stāsti no „Christmas Books” , katrs stāsts tiek apskatīts a...

 17. Projekts: Uzņēmuma "FREI" dibināšana

  OpenAIRE

  Freibergs, Oskars

  2016-01-01

  Projekta ideja ir izveidot sabiedrību ar ierobežotu atbildību „FREI”, kas ražos ogu sīrupus un bezalkoholiskos vīnus. Uzņēmuma darbības mērķis ir piedāvāt klientiem augstvērtīgus ogu sīrupus, kas pagatavoti no Latvijā audzētām ogām, kā arī,izmantojot jaunākās ražošanas tehnoloģijas - bezalkoholiskos vīnus, kas gan pēc garšas, gan smaržas būs līdzīgi alkoholiskajiem vīniem. Sākotnēji plānots iekarot Latvijas tirgu ar esošajiem produktiem, taču nākotnē ir plānots paplašināt klāstu ar produktiem...

 18. Video spēļu tulkošana kā atšķirīgs tulkošanas veids

  OpenAIRE

  Voiciša, Anda

  2011-01-01

  Bakaluara darbā tiek pētīta video spēļu tulkošana attiecībā uz vispārējo tulkošanas nozari, aprakstot tulkošanas jēdziena skaidrojumu un saistību starp oriģinālvalodu un mērķa valodu. Tiek apskatītas galvenās metodes un stratēģijas, kas tiek lietotas tulkošanas procesā, kā arī tekstu veidi un to ietekme uz tulkošnas metožu izvēli. Aprakstot video spēļu būtību un to tulkošanas īpatnības, galvenā uzmanība tiek pievērsta svarīgākajiem tulkošanas jautājumiem, stratēģijām un tehnikām, kuras tiek i...

 19. Ceļa servitūts

  OpenAIRE

  Livdāns, Dāvis

  2016-01-01

  Bakalaura darba tēma ir “Ceļa servitūts.” Bakalaura darba mērķis ir izpētīt ceļa servitūta nodibināšanas kārtību, iespējamās kļūdas, praksē nodibināto servitūtu problēmjautājumus un to risinājumus. Bakalaura darba tapšanas stadijā autors izmantoja zinātnisko literatūru, normatīvos aktus, kā arīi ar to tapšanu saistītos dokumentus un juridiskās prakses materiālus. Darbā ir apskatīti gan Civillikumā noteiktie servitūtu nodibināšanas pamati, gan citi iespējamie nodibināšanas pamati, pēc kā ir an...

 20. Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes monitoringa centrs: uzdevumi un efektivitāte

  OpenAIRE

  Vēgnere, Agnese

  2011-01-01

  Bakalaura darba tēma: “Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes monitoringa centrs: uzdevumi un efektivitāte”. Par pētījuma problēmu tiek izvirzīta likuma pārkāpumu konstatēšanas efektivitāte elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu darbībā. Metodoloģijas daļā tiek apskatītas kvalitatīvas pētījuma metodes- gadījuma studijas, daļēji strukturētā intervija, dokumentu/tekstu analīze, kas izvēlētas, lai attaisnotu izvirzīto pētījuma mērķi. Pētījuma mērķis ir, balstoties uz t...

 1. Reklāmas kampaņas izstrādāšana, īstenošana un komunikācijas problēmas: kinoteātra "Cinamon" gadījums (2008. gada oktobris - 2009. gada februāris)

  OpenAIRE

  Zvejniece, Zane

  2009-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Reklāmas kampaņas izstrādāšana, īstenošana un komunikācijas problēmas: kinoteātra „Cinamon” gadījums (2008. gada oktobris – 2009. gada februāris)” Kinoteātris „Cinamon” atvērts 2008. gada novembrī. Otrā daudzzāļu kinoteātra ienākšana Latvijā bija nozīmīgs notikums. Ienākot tirgū, liela nozīme ir rūpīgi izplānotai reklāmas kampaņai. Darbā izvirzīta hipotēze: ienākot tirgū un veidojot reklāmas kampaņu, kinoteātris „Cinamon” saskārās ar komunikācijas problēmām, ka...

 2. REVITALIZING HISTORIC CAIRO: THREE DECADES OF POLICY FAILURE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Remah Y. Gharib

  2011-11-01

  Full Text Available Historic Cairo holds an impressive record of built heritage, which no other city holds this amount of rich architecture and urban quarters. This gathered worldwide expertise attention plus financial support for safeguarding and developing these populated settlements. This historic district experienced several projects of development through international and local efforts. However, for more than three decades; Historic Cairo was challenged with physical and socio-economic deterioration. Since, the strategic drivers for any developing project are the objectives and policies then it is crucial to stretch our scope of studies toward the formulation and implementation of policies. The aim of this paper is to examine the formulation and implementation of polices within the process of revitalizing Historic Cairo, in order to reveal the major challenges and defects. This study will be addressed through a quantitative, qualitative and narrative analysis of the role and feedback of users, developers, implementers, and professional expertise in the field of revitalizing Historic Cairo. The research will focus on two major and influential case studies - the Gamalia and Darb Al Ahmar quarters - in relation to the social, economic, and physical dimensions of revitalization. The study exposes the improper orientation of polices and directives toward the built heritage, discard of local inhabitants’ needs and rights, and the effect of corruptive administration upon the historic quarters.

 3. Pēcnāves masku veidošanas tradīcija Latvijas teritorijā (1919-2001)

  OpenAIRE

  Klabere, Līva

  2014-01-01

  Maģistra darba „Pēcnāves masku veidošanas tradīcija Latvijas teritorijā (1919.g. – 2001.g.)” mērķis ir izpētīt pēcnāves masku veidošanas tradīcijas izpausmes Latvijas teritorijā laika posmā no 1919. līdz 2001. gadam. Darbā apskatīta pēcnāves masku veidošanas vēsture pasaules kontekstā un tradīcijas izpausmes Latvijas teritorijā pētāmajā laika posmā – pēcnāves masku izgatavotāji, izgatavošanas tehnika un vizuālais noformējums, cilvēki, kuriem tikušas veidotas pēcnāves maskas. Pētījumā secināts...

 4. Zilbaltā grāmata

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raimo Pullats

  2010-12-01

  Full Text Available Akadēmiķa, zinātnes vēsturnieka Jāņa Stradiņa enciklopēdiskā monogrāfija "Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā" aizpilda līdz šim diezgan nepilnīgo zinātnes un kultūras vēstures telpu Latvijā. Autora pirmais raksts par dabaszinātnēm Baltijā 17. un 18. gs. tika sarakstīts 1955. gadā un publicēts rakstu krājumā "Из истории медицины", kuru toreiz izdeva viņa tēvs – profesors Pauls Stradiņš. Kopš tā laika autora interese par Baltijas prioritāšu meklējumiem zinātņu vēsturē nav apsīkusi un paveiktais apkopots šajā enciklopēdiskajā izdevumā par Latvijas intelektuālo vēsturi – lielākajā rakstu darbā, ko autors līdz šim ir paveicis.

 5. Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu televīzijas lietojums, televīzijas pārraižu atbilstība viņu vēlmēm un vajadzībām

  OpenAIRE

  Čauna, Ance

  2016-01-01

  Bakalaura darba “Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu televīzijas lietojums, televīzijas pārraižu atbilstība viņu vēlmēm un vajadzībām” mērķis ir izpētīt pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu televīzijas lietošanas paradumus, un noskaidrot, vai televīzijas saturs atbilst viņu vēlmēm un vajadzībām. Pētījuma problēmu raksturo interneta un jauno tehnoloģiju ietekme uz bērnu televīzijas lietojumu un televīzijas pārraižu trūkums Latvijas televīzijas kanālos. Darbā tiek apskatīta akadēmiskā l...

 6. Reālijas un valodas īpatnību attēlošana literārā tekstu tulkojumā (pamatojoties uz Aleksandra Puškina romāna „Kapteiņa meita”)

  OpenAIRE

  Širado, Nataļja

  2008-01-01

  Šīs darbs Reālijas un valodas īpatnību attēlošana literāra tekstu tulkojumā (pamatojoties uz Aleksandra Puškina romana „Kapteiņa meita”) ir veltīts reālijas tulkošanas problēmai literārajos tekstos. Šī darba mērķis bija analizēt dažādus A.S. Puškina romāna „Kapteiņa meita” tulkojumus lai izpētīt metodes, kuras tulkotāji lietoja, lai attēlotu reālijas un valodas īpatnības kuriem piemīt vēsturiskais un kulturālais kolorīts, kā arī tiem, kuriem nav ekvivalenta Angļu valodā. Kā arī izpētīt tu...

 7. Ziepju pagatavošanas iespējas mājas apstākļos, to salīdzinājums ar aptiekās un veikalā nopērkamajām ziepēm

  OpenAIRE

  Čertova, Svetlana

  2015-01-01

  Pētījuma mērķis bija noskaidrot, cik viegli no attiecīgajām izejvielām mājas apstākļos var izgatavot ziepes. Ziepju izejvielas ir triglicerīdi jeb saliktie esteri un sārms. Tātad ziepju vārīšanas pamatā ir salikto esteru hidrolīze. Darbā ir apskatīta ziepju vēsture, ziepju sastāvs, piedevas, ziepju ietekme uz cilvēka ādu, kā arī ziepju piedāvājums Latvijā. Pielikumos ir pievienotas tabulas, kas palīdz saprast eļļas sastāvu un atvieglo ziepju izejvielu aprēķināšanu. Diemžēl mājas apstākļos nei...

 8. Tiesas nolēmumu piespiedu izpilde pārrobežu civillietās un komerclietās

  OpenAIRE

  Staltmane, Anda

  2015-01-01

  Autores mērķis, rakstot šo darbu, ir apzināt praksē pastāvošās problēmas pārrobežu civillietās un komerclietās, kas saistītas ar tiesu nolēmumu praktisko izpildi ārvalstīs. Vienlaikus autore izdarīs secinājumus par problēmu cēloņiem, to iespējamiem risinājumiem, t.sk. arī par Latvijas normatīvā regulējuma pilnveidošanu, ņemot vērā arī ārvalstu pieredzi, doktrīnu un citus avotus. Autore, lai sasniegtu šo mērķi, darbā aplūkos galvenokārt starptautiskos dokumentus un nacionālo tiesību regulēj...

 9. Vikka Latvijā

  OpenAIRE

  Šandibina, Jana

  2013-01-01

  Dotajā darbā autors apskata Vikkas rašanos teoriju un vēsturi, kā arī tās attīstību. Tiek apskatītas uz doto brīdi arī populārākās Vikkas tradīcijas. Īpaša uzmanība tiek pievērsta Vikkai Latvijā. Izvirzot tēzi par to, ka : “Latvijas Vikka uzrāda savu daudzveidību, kā arī aktīvu formēšanās procesu, kura gaidāmais rezultāts ir jauna ar latviešu nacionāliem elementiem apgādāta Vikka tradīcija” autors veic lauka pētījumu un nonāk pie ievada, ka lielākoties Latvijas vikāņu ir attiec...

 10. Tradicionālo tūrisma aģentūru un interneta ceļojumu rezervēšanas sistēmu salīdzinājums.

  OpenAIRE

  Šica, Anete

  2014-01-01

  Darba nosaukums ir „Tradicionālo tūrisma aģentūru un interneta ceļojumu rezervēšanas sistēmu salīdzinājums”. Darba mērķis ir apkopot un salīdzināt informāciju par tūrisma produktu iegādes veidiem, izstrādājot ieteikumus tradicionālo ceļojumu aģentūru tālākai pastāvēšanai tehnoloģiju laikmetā. Darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām ar apakšnodaļām, secinājumiem, priekšlikumiem, izmantotās literatūras saraksta un pielikumiem. Darba galvenie literatūras avoti ir: populārzinātniskie raksti, z...

 11. Edvarda de Bono radošās domāšanas metodes izmantošana uzņēmējspēju attīstīšanai sociālo zinību stundās 9.klasē

  OpenAIRE

  Šimens, Uldis Tomass

  2011-01-01

  Autors ir izstrādājis diplomdarbu „Edvarda de Bono radošās domāšanas metodes izmantošana uzņēmējspēju attīstīšanai sociālo zinību stundās 9. klasē”, kura mērķis - izpētīt 9. klašu skolēnu uzņēmējspēju attīstīšanas iespējas sociālo zinību stundās izmantojot Edvarda de Bono radošās domāšanas metodi. Darbā analizēta literatūra par uzņēmējspēju attīstīšanu, radošo domāšanu, E. de Bono radošās domāšanas metodi, kā arī sociālo zinību standartu un mācību paraugprogrammas satura analīze sociālajās zi...

 12. Problēmas un iespējamie risinājumi kriminālatbildības piemērošanai par bordeļu izveidošanu, uzturēšanu, vadīšanu vai finansēšanu

  OpenAIRE

  Bočs, Lauris

  2012-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir noteikt mūsdienu bordeļu kā prostitūcijas sniegšanas un organizēšanas vietu darbības izpratnes nepilnības, normatīvo regulējumu un ar to saistītās problēmas kriminālatbildības piemērošanai par bordeļu izveidošanu, uzturēšanu, vadīšanu vai finansēšanu Latvijas Republikā. Īstenojot mērķi, tiek aprakstīti iespējamie nelegālās prostitūcijas cēloņi, sniegti atbilstoši priekšlikumi cēloņu mazināšanai, un skaidrotas legālās prostitūcijas sniegšanas un organizēšanas īpatn...

 13. Slow Food Rīga- organizācijas ieguldījums sabiedrības izglītošanā pārtikas jomā

  OpenAIRE

  Skudrīte, Laura

  2012-01-01

  Šajā pētījumā tiek aplūkots biedrības Slow Food Rīga ieguldījums sabiedrības izglītošanā pārtikas jomā. Darba mērķis ir apskatīt Slow Food biedrību jauno sociālo kustību kontekstā, un novērtēt Slow Food Rīga darbības ieguldījumu izvirzītajos mērķos sabiedrības izglītošanai pārtikas jomā. Pētījums sniedz ieskatu globālās kustības Slow Food īstenošanai Latvijā, kā arī atklāj īstenotās prakses un aktuālās problēmas Latvijas sabiedrības uzvedībā pārtikas jomā no patērētāju, ražotāju un aktīvistu ...

 14. Nozieguma psiholoģija Alfreda Hičkoka filmās

  OpenAIRE

  Dieziņa, Juta

  2012-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Nozieguma psiholoģija Alfreda Hičkoka filmās”. Darba mērķis ir salīdzināt noziegumu psiholoģiju Hičkoka filmās „Virve”, „Svešinieki vilcienā”, „Neprāts” ar līdzīga nozieguma līniju seriālos „CSI”. Darbā ir izmantota psiholoģijas teorijas, kas raksturo noziegumus un tā cēloņus, kino teorija, iekļaujot dažādus aspektus, un A.Hičkoka biogrāfija. Metodoloģijas daļā aprakstītas izmantotās pētniecības metodes- semiotiskā analīze un naratīva analīze. Empīriskajā da...

 15. Paula Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledžai pieejamie resursi un to izmantošana medicīnas speciālistu sagatavošanas procesā

  OpenAIRE

  Oliņa, Agnese

  2007-01-01

  Veselības nozares nodrošināšana ar pietiekamiem cilvēkresursiem. Mērķis, izpētīt koledžas pieejamos resursus un to izmantošanu, atklāt pozitīvos momentus un trūkumus, kā arī izstrādāt priekšlikumus. Analīzes rezultāti, nepietiekams finanšu resurss telpu un iekārtu nodrošināsanai jaunajām studiju programmām, resursu vadīšanas procesam nepieciešami papildus darbinieki un zināšanas. Darbā analizēti vispārējie resursi un to atšķirības veselības izglītības jomā, vadīšanas process un kvalit...

 16. Pasākumu tūrisma produkts Latvijā un tā virzīšana tūrisma tirgū

  OpenAIRE

  Grīga, Inese

  2010-01-01

  Šobrīd Eiropā un arī visā pasaulē tūrisms ir kļuvis par vienu no vadošajām un visstraujāk pieaugošajām valsts izaugsmes un attīstības nozarēm. Tūrisms tiek uzskatīts par ekonomiskās attīstības un nodarbinātības nodrošināšanas būtisku elementu. Bakalaura darbā „Pasākumu tūrisma produkts Latvijā un tā virzīšana tūrisma tirgū” tiek pētīts pasākumu tūrisma produkts Latvijā un tā virzīšanas iespējas tūrisma tirgū. Pasākumi vienmēr ir bijuši nozīmīga cilvēka dzīves daļa. Bakalaura darba mēr...

 17. Zādzība kvalificējošos apstākļos

  OpenAIRE

  Šleija, Ilze

  2012-01-01

  Maģistra darba tēma ir „Zādzība kvalificējošos apstākļos”. Maģistra darba mērķis bija noskaidrot zādzības kvalificējošo apstākļu izpratni teorijā un to piemērošanu praksē. Aplūkojot krimināltiesību teorijā paustās atziņas un analizējot tiesu praksi, maģistra darbā tika noskaidroti problēmjautājumi, kas rodas kvalificējot zādzību, kas izdarīta, iekļūstot dzīvoklī vai citā telpā, vai ja tā izdarīta no glabātavas, ietaises, kas savieno glabātavas, vai transportlīdzekļa, zādzība izdarīta atkārtot...

 18. Sociālkultūras kompetences mācīšana spāņu valodas kā otrās svešvalodas studentiem Latvijā A1 un A2 līmenī

  OpenAIRE

  Keivomege, Aija

  2013-01-01

  Maģistra darbs atklāj sociālkultūras kompetences nozīmīgumu spāņu valodas kā otrās svešvalodas apguvē, parādot, kā attīstīt sociālkultūras kompetenci un kā šīs kompetences trūkums var izraisīt kultūršoku un pārpratumus. Darba mērķis ir izzināt sociālkultūras kompetences teorētiskos aspektus un izveidot didaktiskos materiālus, pamatojoties uz spāņu valodas kā otrās svešvalodas studentu vajadzībām Latvijā. Pētījuma laikā tika noskaidrots, kādas sociālkultūras tēmas iekļaut spāņu valodas...

 19. Ekotūrisma attīstīšanas potenciāls Zebrus-Īles mežu masīvā

  OpenAIRE

  Bērziņa, Anete

  2014-01-01

  Maģistra darbs „Ekotūrisma attīstīšanas potenciāls Zebrus-Īles mežu masīvā” izstrādāts ar mērķi novērtēt Zebrus-Īles mežu masīva piemērotību ekotūrisma specializācijai. Pētījuma būtība ir novērtēt, vai pētījuma teritorijai ir potenciāls attīstīt ekotūrismu, ņemot vērā tās ekotūrisma resursus un vietējo iedzīvotāju attieksmi. Galvenie rezultāti norāda uz vides gida lielo nozīmi ekotūrisma organizēšanā un nepieciešamajām zināšanām par vietu un prasmi to nodot citiem. Kopumā iedzīvotāji atbalsta...

 20. Viesnīcas "NB" izaugsmes iespēju izvērtējums Latvijas tūrisma attīstības kontekstā

  OpenAIRE

  Loseva, Aļina

  2014-01-01

  Maģistra darba tēma ir: Viesnīcas “NB” izaugsmes iespēju izvērtējums Latvijas tūrisma attīstības kontekstā. Maģistra darba mērķis ir, balstoties uz Latvijas tūrisma nozares vīziju, pamatvērtībām un stratēģiju, izpētīt viesnīcas “NB” attīstības stāvokli un izstrādāt izaugsmes stratēģiju. Darbā veikta Latvijas tūrisma un viesnīcu nozares analīze, viesnīcas “NB” finanšu analīze un tās rezultātu salīdzināšana ar nozares vidējiem rādītājiem, konkurentu analīze, viesu atsauksmju analīze, SVID an...

 1. Stilistisko līdzekļu diahroniskā analīze krievu prozas tulkojumos

  OpenAIRE

  Sturovs, Ivans

  2011-01-01

  Stilisko līdzekļu tulkošana prozā joprojām nesaņem pienācīgu uzmanību, kas atbilstu to svarīgajai lomai, ko tie ir ieņēmuši literārā darba komunikācijā ar lasītāju. Bez stiliskiem līdzekļiem nav iedomājams autora stils. Šis bakalaura darbs pievērš uzmanību tam, kā izteiksmes līdzekļi, it īpaši epiteti, tiek tulkoti klasiskas krievu literatūras tulkojumos, kas pieder dažādām paaudzēm un kas tika tulkoti dažādiem mērķiem. Tas ir veikts ar aktuālo teorētisko materiālu un elektroniskā korpusa inf...

 2. Mazā uzņēmuma IT infrastruktūras veidošana

  OpenAIRE

  Ņikiforova, Anastasija

  2015-01-01

  Kvalifikācijas darbā "Mazā uzņēmuma IT infrastruktūras veidošana" ir dokumentēta tīkla veidošana mazajam uzņēmumam pēc uzņēmuma vadības prasībām. Tika izmantots uzņēmuma serveris, kurš bija jāizpēta, lai noskaidrotu, kas ir nepieciešams uzlabot, lai tas varētu produktīvi un efektīvi strādāt, pildot visus uzdevumus. Tika izvēlēts virtualizācijas risinājums, lai uz viena fiziskā servera vienlaikus darbinātu vairākas virtuālās sistēmas, starp tām sadalot pieejamos resursus, kā arī, lai admin...

 3. Banku loma noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanā

  OpenAIRE

  Beirote, Laura

  2017-01-01

  Bankas līdz pat šim brīdim ir bijušas lielākā privātā sektora pārstāves, kas ir veicinājušas naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas atklāšanu, tādēļ autors ar šī darba palīdzību vēlas norādīt tieši uz banku nozīmīgo lomu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanā. Valsts institūcijas nevar bez finanšu iestāžu starpniecības šādus nelikumīgus darījumus izsekot, un saukt pie kriminālās atbildības vainīgās personas. Darbā ir analizēts noziedzīgi iegūtu lī...

 4. SOA pielietojums korporatīvo risinājumu integrācijā

  OpenAIRE

  Antuzevičs, Jānis

  2007-01-01

  „SOA pielietojums korporatīvo risinājumu integrācijā” ir bakalaura darbs, kas ir veltīts korporatīvo risinājumu integrācijas problēmu risināšanai, izmantojot servisu orientētās arhitektūras (SOA) pieeju. Darba mērķis ir izpētīt SOA raksturojošās iezīmes un tās priekšrocības, kā arī apskatīt tehnoloģijas SOA realizācijai. Darba gaitā tiek apskatīta uz tīmekļa servisiem un standartiem balstīta SOA implementācija ar skaidrojošiem piemēriem, kā arī tiek sniegta kompānijas Sun Microsystems kom...

 5. Biomateriālu ietekme uz cilmes šūnām

  OpenAIRE

  Lindmane, Agneta

  2013-01-01

  Viens no audu atjaunošanas stratēģiju variantiem ir šūnu, biomateriālu izmantošana. Biomateriāli ir dažādi materiāli, kas mijiedarbojas ar audiem, citām bioloģiskām sistēmām, kas spēj ietekmēt šūnu diferencēšanos, proliferāciju, modificējot šūnu reģeneratīvo potenciālu. Darba mērķis bija noskaidrot hidroksilapatīta(HAp) pulvera biosaderību, pārbaudot tā ietekmi uz ādas mezenhimālajām cilmes šūnām. Darbā tika izmantots laktātdehidrogenāzes tests. Rezultāti liecina, ka HAp vislielākā citotoksic...

 6. Viduslaiku medicīna un dziedniecība: zinātne, reliģija, mistika.

  OpenAIRE

  Gulbis, Rinalds

  2008-01-01

  Darbs kopumā atspoguļo medicīnas zinātnes un dziedniecības kā konkrētā laikā esošas zināšanas Rietumeiropas kultūras telpā. Pētījums ataino reliģijas, zinātnes un mistikas ietekmi uz medicīnas zinātni un dziedināšanas praksi. Vērtējot trīs faktoru ietekmi uz cilvēku dziedināšanas procesu, tiek atklāts viduslaiku cilvēka pasaules uzskats un sabiedrībā valdošās domas tendences. Autors novatoriski raugās uz procesiem un problēmās, kas tieši un pastarpināti ietekmē cilvēku dziedināšanu viduslaik...

 7. Afrocentrisma rašanās un attīstība ASV: amerikāņu autoru skatījumā

  OpenAIRE

  Saulītis, Roberts

  2015-01-01

  Afrocentrisma aizsākumi ASV historiogrāfijā ir saistīti ar melnādaino sociāli politisko un ekonomisko situāciju Dienvidu štatos un cīņu par līdztiesību 20. gs. vidū, uzplaukstot melnādaino nacionālismam. Maģistra darbs Afrocentrisma rašanās un attīstība ASV: amerikāņu autoru skatījumā analizē ASV vēstures zinātnē radītos afrocentriskos pētījumus par afroamerikāņu vēstures sasniegumiem, afrikāņu kultūrām un pan-afrikānisma pārmantotajām idejām, un secina, ka afrocentrismam kā alternatīvam pasa...

 8. Ķīnas tējas kultūras vēsture

  OpenAIRE

  Skvorcova, Olga

  2009-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir pastāstīt par tējas kultūras attīstību Ķīnā.Darbs ietver četras nodaļas,kuras ir veltītas tējas vēsturei;tējas apstrādei un pagatavošanai;tradicionālo Ķīnas tējas trauku veidošanas vēsturei;Ķīnas tējas tradīcijām kopumā. Savācot informāciju par tējas kultūras vēsturi Ķīnā, var izdalīt trīs galvenos etapus tās attīstībā. Tā ir: mistiska imperatora Šeņ Nuna, kurš atklāja tējas lietderīgās īpašības, tējas atklāšana; tējas attīstība Tan dinastijas laikos, kad tēja kļu...

 9. Darbinieku apmierinātību ietekmējošo faktoru novērtējums uzņēmumā AS „Cēsu alus”.

  OpenAIRE

  Petroviča, Lelde

  2013-01-01

  Maģistra darba temats ir „Darbinieku apmierinātību ietekmējošo faktoru novērtējums uzņēmumā AS „Cēsu alus””. Darba mērķis: izpētīt darbinieku apmierinātību ar darbu ietekmējošos faktorus uzņēmumā AS „Cēsu alus” un izstrādāt priekšlikumus apmierinātības ar darbu paaugstināšanai. Darba pirmajā daļā tiek aplūkoti teorētiskie aspekti par apmierinātību ar darbu būtību, uzmanību vēršot, apmierinātības ietekmei uz uzņēmuma darbību un to ietekmējošiem faktoriem. Otrajā daļā ar interviju palīdzību tie...

 10. Personālvadības aspekti uzņēmumā SIA "DLLK"

  OpenAIRE

  Lieldaudziete, Baiba

  2018-01-01

  Bakalaura darba „Personālvadības aspekti uzņēmumā SIA „DLKK” mērķis ir, pamatojoties uz teorētiskajā daļā iegūtajām atziņām un praktiskās daļas- SIA „DLLK” prakses laikā un darbinieku aptaujā, kā arī sarunā ar uzņēmuma vadītāju iegūto informāciju, izanalizēt uzņēmuma personāla vadīšanas funkcijas, to nozīmi ikdienas darbībā un izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma personālvadības sistēmas pilnveidošanai. Darba struktūra ir pakārtota definētajiem uzdevumiem- tas sastāv no ievada, teorēt...

 11. Ziņu vērtības un dienaskārtība Latvijas televīziju ziņās: raidījumu „Panorāma” un „LNT Ziņas” salīdzinošā analīze

  OpenAIRE

  Faušteina, Signe

  2012-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Ziņu vērtības un dienaskārtība Latvijas televīziju ziņās: raidījumu „Panorāma” un „LNT Ziņas” salīdzinošā analīze”. Darbam ir divas pētnieciskās problēmas: 1.Kāda ir Latvijas televīziju ziņu raidījumu „Panorāma” un „LNT Ziņas” dienaskārtība? 2.Kādi ziņu atlases kritēriji nosaka Latvijas televīziju ziņu raidījumu „Panorāma” un „LNT Ziņas” dienaskārtības veidošanos? Darbs balstīts uz dienaskārtības, ziņu atlases kritēriju teorijām, aplūkots arī ziņu jēdziens...

 12. Zolitūdes traģēdijas atspoguļojums “TV3” un “LNT” ziņās

  OpenAIRE

  Pole, Agnese

  2014-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Zolitūdes traģēdijas atspoguļojums „TV3” un „LNT” ziņās”. Darba mērķis ir noskaidrot, kā Zolitūdes lielveikala „Maximas” traģēdiju atspoguļoja „TV3 ziņās” un „LNT ziņās”. Pētnieciskais jautājums: Kurš ziņu dienests, proti, „TV3 ziņas” vai „LNT ziņas” Zolitūdes traģēdijas atspoguļošanā iesaistīja vairāk resursus? Teorētiskajā daļā tiek aplūkota literatūra par ziņu (jēdziena skaidrojums, atlases kritēriji, televīzijas ziņu specifika) un mediju darbs ārkārtas situācij...

 13. Cukura diabēta pacientu izglītošanas nozīme hronisko stāvokļu paasinājumu novēršanā

  OpenAIRE

  Kolesnikova, Valentīna

  2014-01-01

  Bakalaura darba tēma: „Cukura diabēta pacientu izglītošanas nozīme hronisku stāvokļu paasinājumu novēršanā”. Darba mērķis: noskaidrot cukura diabēta pacientu izglītošanas nozīmi hronisko stāvokļu paasinājumu novēršanā. Hipotēze: cukura diabēta pacientu izglītošanai ir būtiska nozīme hronisko stāvokļu paasinājumu novēršanā, ja tā veikta pilnīgi un iet kopsolī ar pacientu motivēšanu iesaistīties pašaprūpē. Bakalaura darbs sastāv no teorētiskās un pētnieciskās daļas, kā arī 6 pielikumiem. Teo...

 14. SIA "Statoil Fuel & Retail Latvia" komunikācijas sociālajos medijos; klientu uzrunāšana un uzklausīšana

  OpenAIRE

  Černova, Egita

  2013-01-01

  Bakalaura darbā "SIA "Statoil Fuel & Retail Latvia" komunikācijas sociālajos medijos; klientu uzrunāšana un uzklausīšana" tika pētīta uzņēmuma komunikācija sociālajos tīklos - komunicēšanas veids, identificējot sociālo tīklu lietotāju viedokli par to. Darba mērķis izpētīt „Statoil” komunikāciju sociālajos medijos un secinājumus piedāvāt kā ierosinājumus uzņēmuma komunikācijas pilnveidošanai. Darba teorētisko daļu veido nodaļas par Gruniga sabiedrisko attiecību komunikācijas modeļiem, so...

 15. Fiziskās vardarbības noziedzīgie nodarījumi pret bērniem Latvijā

  OpenAIRE

  Briede, Anda

  2017-01-01

  Bakalaura darbā autore pēta fiziskās vardarbības noziedzīgos nodarījumus pret bērniem. Ņemot vērā, ka fiziskās vardarbības noziedzība Latvijā ir izplatīta, kā arī apstākļi, ka par šāda veida noziedzības upuriem bieži kļūst bērni, ir nepieciešams atrast veidus sabiedrībā pastāvošās fiziskās vardarbības mazināšanai un novēršanai. Mērķa sasniegšanai, darbam ir izvirzīti šādi uzdevumi: 1)Izpētīt fiziskās vardarbības būtību; 2)Noskaidrot fiziskās vardarbības noziegumu veidus; 3)Izpētīt Krimināllik...

 16. Mirušo kults un kapu kultūra Latvijā kā kulturoloģijas tēma vidusskolā

  OpenAIRE

  Ansone, Linda

  2014-01-01

  Kultūras izpausmes ir ļoti daudzveidīgas, arī mirušo apbedīšanas tradīcijas un kapu kultūra ir nozīmīga kultūrvēsturiska liecība. Šī darba mērķis ir pierādīt, ka arī Latvijā pastāvējis un pastāv mirušo kults kā svarīgs kultūras elements, un tāpēc par to jārunā vidusskolas kulturoloģijas kursā. Darbā iezīmēts ieskats pasaules mirušo kultu izpausmēs, lai veiktu salīdzinājumu ar Latvijas kultūru, iztirzāta mitoloģiskā nāves uztvere, veļu laika nozīmīgums gada ritējumā, atspoguļotas bedības kā...

 17. Franšīzes līgums

  OpenAIRE

  Bērziņš, Artūrs

  2011-01-01

  Bakalaura darba "Franšīzes līgums" mērķis ir jaunā nacionālā tiesiskā regulējuma izpēte, tā atbilstības starptautiskajam regulējumam konstatēšana. Bakalaura darbs sastāv no četrām nodaļām, kurās tiek aplūkots franšīzes līgums un tā būtība, tā atšķirība no citiem civiltieskiem līgumiem, franšīzes attīstība Latvijā un tiesiskā regulējuma pilnveidošana Eiropas Savienības tiesiskā regulējuma ietvaros, kā arī problēmjautājumi un to risinājums. Darba autors nonāk pie secinājuma, ka nolūkā past...

 18. Skolas un ģimenes sadarbība sākumskolas vecuma bērnu mācību motivācijas veidošanās sekmēšanā

  OpenAIRE

  Plinere, Svetlana

  2014-01-01

  Bakalaura darba „Skolas un ģimenes sadarbība sākumskolas vecuma bērnu mācību motivācijas veidošanās sekmēšanā” mērķis ir izpētīt skolas un ģimenes sadarbības iespējas sākumskolas vecuma bērnu mācību motivācijas veidošanās sekmēšanā. Darbs sastāv no anotācijas latviešu un angļu valodā, ievada, trīs pamatdaļām ar apakšnodaļām, nobeiguma, izmantotās literatūras un avotu saraksta un pielikumiem. Darba pirmajā daļā ir izzināta mācību motivācijas būtība un analizētas sākumskolas vecuma bērn...

 19. Pārskatu un analīzes moduļa izveide DVS sistēmai

  OpenAIRE

  Golubevs, Aleksandrs

  2017-01-01

  Darbs “Pārskatu un analīzes moduļa izstrāde DVS sistēmai” apraksta risinājuma izstrādi, kas ļauj DVS LIETVARIS lietotājiem apskatīt un izgūt informāciju par sistēmā reģistrētiem dokumentiem pārskatu un analīžu veidā. Dati par dokumentu pazīmēm un rādītājiem var tikt saņemti gan vizuālo pārskatu veidā, gan Excel datņu veidā, kas var tikt izmantotas tālākai apstrādei. Risinājums piedāvā pašvaldībām iespēju analizēt savu struktūrvienību un to darbinieku efektivitāti, kā arī sekot līdzi procesie...

 20. Prombūtnes uzskaites moduļa izstrāde personālvadības sistēmā.

  OpenAIRE

  Mozaļevskis, Rihards

  2017-01-01

  ”PROMBŪTNES UZSKAITES MODUĻA IZSTRĀDE PERSONĀLVADĪBAS SISTĒMĀ” ir kvalifikācijas darbs, kurā tikai izstrādāts uzkrātā atvaļinājuma uzskaites modulis tīmekļa mākoņrisinājumam “Tildes Jumis - Personālvadība”. Izstrādātais modulis nodrošina iespēju lietotājiem noteikt, pēc kādiem kritērijiem aprēķināt uzkrāto atvaļinājumu, kā arī to aprēķināt, ņemot vērā citos sistēmas moduļos reģistrētos notikumus – darba attiecību sākšanas datumu, jau izmantotos atvaļinājumus, informāciju par bērniem u.c. Modu...

 1. Dzimumu atšķirības otrās valodas apguvē

  OpenAIRE

  Brūdere, Kristīne

  2012-01-01

  Bakalaura darbs pēta dzimumu atšķirības otrās valodas apguvē un dzimuma ietekmi valodas apgūšanā, kas arī tika pārbaudīts praktiskajā daļā. Pētnieciskā darba mērķis ir noskaidrot kādā veidā izpaužas dzimumu atšķirības otrās valodas apguvē un kā tas ietekmē valodas apguvi. Praktiskās daļas rezultāti liecina, ka dzimumu atšķirības pastāv. Galvenās atšķirības tiek novērotas mutiskajā komunikācijā, aktivitātes ziņā, vēlmē apgūt valodu un uzsvara likšanā uz valodas apguvi. Lai arī atšķirības starp...

 2. Latvijas sabiedrisko attiecību līderu novērtējums: mediju, SA aģentūru, klientu un topošo SA speciālistu viedokļi

  OpenAIRE

  Freiberga, Anna

  2017-01-01

  Bakalaura darba ‘’Latvijas sabiedrisko attiecību līderu novērtējums: mediju, SA aģentūru, klientu un topošo SA speciālistu viedokļi’’ pētījuma problēma ir Latvijas sabiedrisko attiecību nozarē nav noteikti konkrēti līderi. Bakalaura darbs sastāv no teorētiskās, metodoloģiskās un empīriskās daļas. Teorētiskajā daļā ir aprakstīta Sabiedrisko attiecību teorija, sabiedrisko attiecību raksturojums un vēsture, sabiedrisko attiecību mērķi, iezīmju teoriju, uzvedības iezīmju teoriju, līdera teoriju,...

 3. LGBT tiesību pārstāvniecība Eiropas Savienībā

  OpenAIRE

  Mūsiņa, Santa

  2014-01-01

  Bakalaura darbā „LGBT tiesību pārstāvniecība Eiropas Savienībā” galvenā uzmanība pievērsta LGBT interešu pārstāvībai ES, analizējot interešu grupu spēju īstenot LGBT lobija aktivitātes ES institucionālajā ietvarā. Pētījumā mēģināts noskaidrot, kāpēc LGBT organizācijām līdz šim nav izdevies panākt ES LGBT likumdošanas paplašināšanu, pievēršot uzmanību organizāciju lobija stratēģijām. Darba teorētiskā pieeja balstās uz lobija efektivitātes principiem, kurus adap...

 4. Sociālais tīkls “Instagram” kā mārketinga komunikācijas instruments: "Nike", "airBaltic" un "Qoo Qoo fashion" piemēru analīze

  OpenAIRE

  Bāre, Madara

  2014-01-01

  Bakalaura darba „Sociālais tīkls „Instagram” kā mārketinga komunikācija instruments: „Nike”, „airBaltic” un „QooQoo fashion” piemēru analīze” mērķis ir noskaidrot, kā uzņēmumi izmanto Instagram mārketinga komunikācijas mērķu sasniegšanai. Darbs sastāv no teorētiskās daļas par mārketingu, mārketinga komunikāciju, sociālo mediju mārketingu un foto dalīšanās vietnēm. Metodoloģijas daļas, kurā iekļauta aptauja, kontentanalīze, daļēji strukturētā intervija un no empīriskās daļas, kurā tiek anal...

 5. "KinLeaves" reklāmas aktivitātes sociālajā tīklā “Facebook” 2016. gadā

  OpenAIRE

  Mandrika, Dana

  2017-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir izpētīt, kādas reklāmas aktivitātes uzņēmums ir veicis un noskaidrot, vai sociālajā tīklā “Facebook” ar reklāmas aktivitātēm ir iespējams sasniegt mērķauditoriju. Darbs sastāv no trīs daļām – teorētiskās, metodoloģiskās un empīriskās. Teorētisko daļu veido nodaļas par reklāmu, sociālo tīklu vietnēm, sociālo tīklu „Facebook” un reklāmu sociālo tīklu vietnēs. Metodoloģiskajā daļā apskatītas pētījumā izmantotās metodes - kontentanalīze, intervija, anketēšana. Empīrisk...

 6. Dažādu metožu izmantošana lasīšanas veicināšanai sākumskolā.

  OpenAIRE

  Lāce, Laimdota

  2006-01-01

  Darbā veikta lasīšanas veicināšanas metožu izpēte. Mērķis - noteikt šo metožu izmantošanas iespējas mācību procesā un noskaidrot skolēnu lasīšanas aktivitātes metožu mērķtiecīgas izmantošanas rezultātā pamatizglītības posmā no otrās līdz ceturtajai klasei. Tēmas aktualitāti pamato situācija, kāda izveidojusies, ja bērniem dažādu iemeslu dēļ zūd interese par grāmatu lasīšanu. Diplomdarba teorētiskajā daļā vispirms akcentēta lasīšanas nozīme bērna pasaules izziņas procesā, psihiskā lī...

 7. Vidējā pirmsskolas vecuma bērna valodas un runas prasmju sekmēšana didaktiskajās rotaļās

  OpenAIRE

  Tūtare, Madara

  2017-01-01

  Kvalifikācijas darbs izstrādāts par tēmu „Vidējā pirmsskolas vecuma bērna valodas un runas prasmju sekmēšana didaktiskajās rotaļās”. Darba autore: Madara Tūtare Darba vadītāja: Aija Kalve Kvalifikācijas darba mērķis: Pētīt pirmsskolēna runas attīstību didaktisko spēļu procesā. Hipotēze: Pirmsskolēna runa didaktiskajās spēlēs tiks sekmēta, ja: izvēlētās didaktiskās spēles atbilst bērna vecumposma īpatnībām; 1.didaktisko spēļu saturs ietver runas attīstīšanas iespējas; 2.didaktiskā spēle atbil...

 8. Biznesa efektivitātes uzlabošanas iespējas uzņēmumā SIA "3K MANAGEMENT"

  OpenAIRE

  Penēze, Aija

  2015-01-01

  Aizvien lielāka nozīmē mūsdienās tiek pievērsta atšķirībai starp uzņēmumu vadīšanu un efektīvu uzņēmumu vadīšanu. Uzņēmēji organizācijas vadīšanā savu uzmanību koncentrē uz to, kā uzņēmums preces un pakalpojumus piedāvā, kāds ir tā tēls, kā tiek organizēta uzņēmuma darbība un kultūra. Uzņēmumi arvien vairāk vērš uzmanību uz uzņēmumu vadīšanu ar pievienoto vērtību, tas ir, efektivitātes uzlabošanu. Aijas Penēzes maģistra darba tēma ir „Biznesa efektivitātes uzlabošanas iespējas uzņēmumā SI...

 9. ANAHTAR ELEMANI OLARAK KULLANILAN BJT DEVRESİNDE ÇALIŞMA GERİLİMİNİN (DAYANMA GERİLİMİ YÜKSELTİLMESİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mustafa SÖNMEZ

  1997-03-01

  Full Text Available Transistör kullanılarak yapılan devre tasarımında transistörün elektriksel parametreleri dikkate alınmak durumundadır. Bu parametrelerden VCBO (Kollektör-Baz ters dayanma gerilimi ise tasarımcıya engel oluşturan en önemli faktördür. Dayanma gerilimi 50 V olan transistör kullanılarak 80 V genliğinde, darbe şeklinde çıkış işareti almak normal koşullarda mümkün değildir. Bunun sebebi, çıkış işaret genliğinin besleme gerilimini aşamamasıdır. Bu çalışmada ortaya atılan ve hem deneysel hem de simülasyon yoluyla gerçekleştirilen yöntemle, besleme gerilimi transistörlerin dayanma geriliminin üstüne çıkarılarak istenilen genlikte çıkış işareti alınabilmektedir.

 10. Tūrisma attīstība Latvijā

  OpenAIRE

  Mickeviča, Kristīne

  2010-01-01

  Ekonomiskās situācijas pasliktināšanās visā pasaulē ir atstājusi zināmu ietekmi uz tūrisma nozares pieprasījumu– cilvēki spiesti ceļot ekonomiskāk, kas veicina iekšzemes tūrisma attīstību. Darba mērķis ir veikt Latvijas un vispasaules tūrisma attīstības analīzi un izvērtēt iekšzemes ceļojumu attīstības perspektīvu. Darbs sastāv no 3 nodaļām, kur pirmajā autore ir veikusi tūrisma nozares teorētisko skaidrojumu un statistisko datu analīzi par tūrisma attīstību pasaulē. Otrajā nodaļā autor...

 11. Klimata pārmaiņu adaptācija Latvijas lauku attīstībā

  OpenAIRE

  Paredne, Inguna

  2011-01-01

  Maģistra darbā „Klimata pārmaiņu adaptācija Latvijas ilgtspējīgā lauku attīstībā” pētīta klimata pārmaiņu adaptācijas norise vienā no galvenajiem lauku sektoriem-lauksaimniecībā, identificējot galvenās problēmas, nosakot mērķi, izvirzot hipotēzi un formulējot uzdevumus mērķa sasniegšanai. Analītiskajā daļā veikta literatūras analīze par vides pārvaldību un klimata adaptāciju, kā arī klimata pārmaiņu adaptāciju lauksaimniecības vidē pirmkārt, ierobežojot klimata pārmaiņas un otrkārt, pielāg...

 12. Auditorijas attieksme pret AS "Latvenergo" zīmola maiņu

  OpenAIRE

  Jemeļjanova, Kristīne

  2009-01-01

  Darba tēma ir „Auditorijas attieksme pret AS „Latvenergo” zīmola maiņu”, kura mērķis ir noskaidrot: vai auditorija ir pamanījusi Latvenergo zīmola maiņu, tādā veidā uzzinot, vai komunikācija ir bijusi sekmīga un kāda ir tās attieksme pret pārradīto zīmolu Darbā ir aplūkota teorija par zīmolu, zīmola maiņas stratēģiju, komunikāciju zīmola maiņas gadījumā un mērķauditoriju. Darba pētījums tiek veikts ar divu pētniecību metožu palīdzību – interviju un aptauju. Ir izvirzīta darba hipotēze,...

 13. Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas nozīme miera un drošības uzturēšanā

  OpenAIRE

  Stankēviča, Sabīne

  2013-01-01

  Šī darba mērķis ir izpētīt, kāda ir Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) nozīme miera un drošības uzturēšanā. Darba teorētiskajā ietvarā tiek aplūkoti miera un drošības koncepti un reģionālo organizāciju iespējas un izaicinājumi miera un drošības uzturēšanā, darba tālākajā gaitā analizējot EDSO sistēmu, tās priekšrocības un trūkumus. Darbā tiek mēģināts noskaidrot, kāda ir Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas nozīme 21. gadsimtā miera un drošības uzturēšanā un kā tā lai...

 14. OECD SSNP 2015 izmēģinājuma pētījuma rezultāti un novērtējums

  OpenAIRE

  Romanovska, Madara

  2014-01-01

  Darba mērķis ir izanalizēt OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas 2015 dabaszinātņu ietvaru, izmēģinājuma pētījuma rezultātus un instrumentāriju, sasaistot tos ar Latvijas pamatizglītības standartu un mūsdienīga dabaszinātņu mācību procesa tendencēm. Darbā ir literatūras un avotu apskats par dabaszinātņu ietvaru SSNP 2015, mūsdienīga dabaszinātņu mācību procesa tendencēm un to salīdzinājumu ar Latvijas pamatizglītības standartu. Darba empīriskajā daļā analizēti un salīdzināti...

 15. Latvijas skolu segregācijas iezīmes SSNP 2015 pētījumā

  OpenAIRE

  Fjodorova, Kristīne

  2017-01-01

  Latvijas skolu segregācijas iezīmes SSNP 2015 pētījumā. Darbā veiktā pētījuma mērķis ir, analizējot OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (SSNP) 2015 dabaszinātņu kompetences novērtēšanā iegūtos datus, noteikt faktorus, kuri statistiski nozīmīgi ietekmētu sasniegumu atšķirības starp skolām un būtu izmantojami skolu segregācijas ietekmes uz skolēnu sasniegumiem mazināšanai. Darba izstrādes laikā tika apkopota zinātniskā literatūra par segregāciju, tās iezīmēm un attīstības vēstur...

 16. OpenLayers izmantošana Android ĢIS lietotnē

  OpenAIRE

  Krūmiņš, Kristaps

  2015-01-01

  “OpenLayers izmantošana Android ĢIS lietotnē” ir kvalifikācijas darbs, kurā tika izstrādāta hibrīd Android lietotne. Lietotne domāta cilvēkiem, kas vēlas iemūžināt bildes un vēlāk tās apskatīt kartē, lai redzētu kurā vietā bildes tika uzņemtas, kā arī redzēt pārējās bildes, kas tika uzņemtas šajā vietā vai tās tuvumā. Papildus tam, lietotni var izmantot, lai orientētos apkārtnē un, lai apskatītu savu veikto ceļu. Projekts realizēts pēc spējās izstrādes metodoloģijas. Izstrādes procesā tika iz...

 17. Apmierinātības ar dzīvi saistība ar sociālo salīdzināšanu.

  OpenAIRE

  Tamsone, Liliāna

  2011-01-01

  Šajā bakalaura darbā tika izvirzīti trīs pētījuma jautājumi: 1)Kāda saistība pastāv starp apmierinātību ar dzīvi un sociālās salīdzināšanas līmeni? 2)Kāda saistība pastāv starp apmierinātību ar dzīvi un augšupejošo salīdzināšanu? 3)Kāda saistība pastāv starp apmierinātību ar dzīvi un lejupejošo salīdzināšanu? Pētījumā piedalījās 58 respondenti – 12 vīrieši un 46 sievietes vecumā no 25 līdz 45 gadiem. Respondentu vidējais vecums ir M = 31,67, SD = 5,11. Pētījuma instrumentārijs iekļauj divas m...

 18. Mobilā reklāma kā mobilo priekšapmaksas sarunu karšu reklāmas komunikācijas instruments: Y paaudzes radītās iespējas

  OpenAIRE

  Daudze, Anita

  2009-01-01

  Bakalaura darba temats ir „Mobilā reklāma kā mobilo priekšapmaksas sarunu karšu reklāmas komunikācijas instruments: Y paaudzes radītās iespējas”. Pētījuma problēma ir mobilās reklāmas piemērotība komunikācijai ar Y paaudzes pārstāvjiem – mobilo priekšapmaksas sarunu karšu lietotājiem. Darba teorētiskais pamatojums balstīts uz Y paaudzes jēdziena izpratni, mobilā telefona kā reklāmas komunikācijas kanāla aplūkošanu, kā arī mobilā mārketinga un reklāmas pamatprincipu izklāstu. Darbā izman...

 19. Preču uzskaites sistēmas izstrāde Django ietvarā

  OpenAIRE

  Kokorevičs, Miķelis

  2014-01-01

  Django ietvars ir moderns un pilnvērtīgs tīmekļa ietvars, kas ir veidots Python programmēšanas valodā. Šajā darbā, tiek pētīta Django ietvara funkcionalitāte un piemērotība individuālu preču uzskaites sistēmu izstrādē. Galvenie darba uzdevumi ir izpētīt Django ietvara iespējas un apkopot preču uzskaites sistēmas izstrādei nozīmīgākās priekšrocības. Šī darba rezultātā, tika aprakstīta Django ietvara funkcionalitāte, iespējas un uzbūve. Tika veikts salīdzinājums starp populārākajiem Pyth...

 20. Bērnu iztēles sekmēšana zīmēšanā vidējā pirmsskolas vecumā

  OpenAIRE

  Pavlovska, Santa

  2017-01-01

  Darba autors: Santa Pavlovska Darba temats: Bērnu iztēles sekmēšana zīmēšanā vidējā pirmsskolas vecumā. Darba veids: Kvalifikācijas darbs Studiju programma: Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Darba zinātniskais vadītājs: Dr. paed. Antra Randoha Darba struktūra: ievads, divas nodaļas, tabulas (3), attēli (8), secinājumi, literatūras un avotu saraksts (26). Darba apjoms 35 lpp. Atslēgas vārdi: iztēle, pirmsskolas vecums, 5-6 gadīgi bērni, zīmēšana. Pētījuma mērķis...

 1. ALÜMİNYUM ALAŞIMLARINDA SİLİSYUMUN KAYNAK DİKİŞİ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nurettin YAVUZ

  1997-03-01

  Full Text Available Alüminyum birim ağırlık başına yüksek mukavemet özelliği, güvenirliği, uzun ömürlü oluşu, tasarım esnekliği, ısıl performansı, yüksek geri kazanım oranı gibi özellikleri nedeniyle kullanım alanları her geçen gün artmaktadır. Alüminyum ve alaşımlarının kaynak edilebilme özelliklerinin ve kaynaklı parçaların mekanik özelliklerindeki iyileşme kullanım alanını daha da genişletecektir. Bu çalışmada, seçilen Etial 7 alüminyum malzemesine % 1 bakır ve % 2, 3, 4, 5 silisyum ilavesi yapılarak elde edilen parçalar Metal İnert Gaz (MİG kaynağı ile kaynatıldı. Kaynaklı parçalardan standartlara uygun numuneler hazırlandı. Bu numuneler üzerinde yapılan sertlik, çekme ve çentik darbe deneyleri ile kaynak dikişinin mekanik özellikleri incelendi.

 2. Viesnīcnieka glabājuma tiesiskais statuss Latvijā

  OpenAIRE

  Šteinberga, Zane

  2016-01-01

  Darba mērķis ir izpētīt esošo viesnīcnieka glabājuma tiesisko statusu Latvijas Republikā, tā atbilstību mūsdienu sabiedrības un uzņēmējdarbības vides prasībām. Darbā tiek analizēti Latvijas Republikas Civillikumā ietvertie termini un definīcijas attiecībā uz viesnīcnieka glabājumu, pētīti ārvalstu un starptautiskie tiesību akti un to projekti attiecībā uz viesnīcnieka glabājumu, kā arī uz viesnīcnieka atbildības jautājumiem kopumā. Darba noslēgumā tika apskatīti iespējamie varianti viesnīcnie...

 3. Izvērsti izklājlapu savienojumi korporatīvās datu bāzēs

  OpenAIRE

  Teļševskis, Sergejs

  2011-01-01

  Kvalifikācijas darbā tiek aprakstīta problēma saistīta ar datu bāzēm, rēķintabulām – datu apvienojums no dažiem resursiem, vaicājumi no vienas tabulas uz otru, vai no datu bāzēm uz tabulām. Par problēmu tiek pieņemti pieci punkti: realizācijas iespējas, datu homogenitāte, informacionālais drošums, ātrdarbība (ar lielu datu apjomu, kad tā ir visvairāk nepieciešama) un automatizācija. Situācija kad ir nepieciešami datu bāzes savienojumi ir ļoti populāra vidējo un lielo uzņēmumu vidē, kad...

 4. Getting into hot water Problematizing hot water service demand: The case of Old Cairo

  Science.gov (United States)

  Culhane, Thomas Henry

  This dissertation analyzes hot water demand and service infrastructure in two neighboring but culturally distinct communities of the urban poor in the inner-city area of central Cairo. The communities are the Historic Islamic Cairo neighborhood of Darb Al Ahmar at the foot of Al-Azhar park, and the Zurayib neighborhood of Manshiyat Nasser where the Coptic Zabaleen Recyclers live. The study focuses on the demand side of the hot water issue and involves consideration of built-environment infrastructures providing piped water, electricity, bottled gas, sewage, and the support structures (wiring and plumbing) for consumer durables (appliances such as hot water heaters, stoves, refrigerators, air conditioners) as well as water pumps and water storage tanks. The study asks the questions "How do poor communities in Cairo value hot water" and "How do cost, infrastructure and cultural preferences affect which attributes of hot water service are most highly preferred?". To answer these questions household surveys based primarily on the World Bank LSMS modules were administered by professional survey teams from Darb Al Ahmar's Aga Khan Trust for Culture and the Zabaleen's local NGO "Spirit of Youth" in their adjacent conununities in and surrounding historic Cairo. In total 463 valid surveys were collected, (231 from Darb Al Ahmar, 232 from the Zabaleen). The surveys included a contingent valuation question to explore Willingness to Pay for improved hot water service; the surveys queried household assets as proxies for income. The dissertation's findings reveal that one quarter of the residents of Darb Al Ahmar and two-thirds of the residents of Manshiyet Nasser's Zabaleen lack conventional water heating service. Instead they employ various types of stoves and self-built contraptions to heat water, usually incurring considerable risk and opportunity costs. However the thesis explores the notion that this is rational "satisficing" behavior; despite the shortcomings of such self

 5. Vadīšanas funkciju izpildes analīze Viļakas novada pašvaldībā.

  OpenAIRE

  Cibule, Rūta

  2016-01-01

  Bakalaura darba tēma ir “Vadīšanas funkciju izpildes analīze Viļakas novada pašvaldībā”. Darbā ir apskatītas vadīšanas funkcijas – organizēšana, plānošana, motivēšana, koordinēšana un kontrole, fokusējoties uz pirmajām trim minētajām. Bakalaura darba mērķis ir izanalizēt vadīšanas funkciju izpildi Viļakas novada domes administrācijā, pievēršot pastiprinātu uzmanību organizēšanai, motivēšanai un plānošanai. Lai šo mērķi izpildītu, pirmajā daļā autore izpētīja dažādus teorijas avotus, otrajā da...

 6. Cilvēku tirdzniecība un tās apkarošanas iespējas un īpatnības Latvijā

  OpenAIRE

  Ozoliņš, Aivars

  2011-01-01

  Darba nosaukums: „Cilvēku tirdzniecība un tās apkarošanas iespējas un īpatnības Latvijā”; Darba autors: Aivars Ozoliņš; Darba saturs: Cilvēku tirdzniecība ir mūsdienu problēma, kuras vēsture stiepjas daudzu gadsimtu garumā. Mūsdienu globalizētajā pasaulē cilvēku tirdzniecība ir sāpīga problēma, kas visiem spēkiem ir jācenšas novērst. Darbā kopumā ir veikts ieskats cilvēku tirdzniecības vēsturē un jēdzienā, kā arī atbildības par cilvēku tirdzniecību tiesiskajā regulējumā. ...

 7. Eiropas un starptautiskie standarti cilvēku tirdzniecības apkarošanai un to ietekme uz Gruzijas likumdošanu un praksi

  OpenAIRE

  Kukhianidze, Ketevan

  2010-01-01

  Katru dienu vairāki tūkstoši cilvēku dodas uz dažādām valstīm labākas dzīves meklējumos. Mūsdienās verdzība un cilvēku tirdzniecība atspoguļo nopietnus cilvēktiesību pārkāpumus. Tā ir problēma, kas ietver sociālos, politiskos un demogrāfiskos aspektus, dzimumu un etnisko noslāņošanos, organizēto transnacionālo noziedzību un cilvēktiesību pārkāpumus, un iesaista valsts un supranacionālas institūcijas, lai tās efektīvi cīnītos ar šīm problēmām. Maģistra darbā „Eiropas un starptautiskie stand...

 8. Teātra sports kā personību attīstoša ārpusstundu aktivitāte skolēniem

  OpenAIRE

  Groznija, Signe

  2015-01-01

  Pētījuma mērķis ir noskaidrot, kādas prasmes skolēni iegūst un attīsta teātra sporta nodarbībās, kā arī noskaidrot skolēnu motivāciju. Bakalaura darbā tiek izklāstīta teātra sporta vēsture Latvijā. Tiek izskaidrota teātra sporta būtība, to veidojošie elementi, kā arī tiek izskaidrots, kā šī teatrālā aktivitāte ir saistīta ar sportu. Tiek aplūkotas motivācijas teorijas, kas izskaidro skolēnu vēlmi iesaistīties ārpusstundu aktivitātēs. Ērvinga Gofmaņa dramaturģiskā skaidro komandas darba nozīmī...

 9. Lolitas efekta reprezentācija filmā „Lolita” (1997)

  OpenAIRE

  Žalubovska, Vita

  2015-01-01

  Bakalaura darba tēma ir „Lolitas efekta reprezentācija filmā „Lolita” (1997)”. Darbs sastāvs no teorētiskās daļas, kurā tiek apskatīti visi nepieciešamie pētījumam jēdzieni – lolitas efekts, naratīvs, semiotika, filmas sintakse, stāsts un siţets. Metodoloģiskā daļa ietver sevī pētījumā izmantotās pētniecības metodes – naratīvā analīze un semiotiskā analīze. Empīriskā daļa ietver sevī naratīvo un semiotisko filmas analīzi. Darba problēma: kā tiek reprezentēts Lolitas efekts filmā „Lolita...

 10. Viesnīcas pārvaldības sistēma

  OpenAIRE

  Ščablinska, Elvīra

  2011-01-01

  Viesnīcas pārvaldības sistēma ir paredzēta viesnīcām, kas nodarbojas ar viesnīcas viesu izmitināšanu, ēdināšanu un SPA pakalpojumu piedāvāšanu. Tā var palīdzēt efektīvi organizēt viesnīcas numuru rezervēšanu, pieraksta veikšanu uz SPA procedūrām, viesnīcas restorāna darbības pārvaldību un informēt interesentus par viesnīcas aktualitātēm. Kā arī ļauj lietotājiem rezervēt viesnīcas numuru, pierakstīties uz SPA procedūrām, rezervēt galdiņu restorānā tiešsaistē, kas ir ērts veids kā plānot savu l...

 11. Sociālo tīklu un platformas "Facebook" ietekme uz patērētāja pirkuma lēmuma pieņemšanas procesu.

  OpenAIRE

  Ķiksis, Kristiāns

  2017-01-01

  Bakalaura darba tēma ir “Sociālo tīklu un platformas “Facebook” ietekme uz patērētāja pirkuma lēmuma pieņemšanas procesu”. Veiktā darba mērķis ir izskaidrot, kāpēc, kad un kā sociālie mediji ir ietekmējuši patērētāju lēmumu pieņemšanas procesu. Teorētiskā daļa sastāv no 4 sadaļām- patērētāju uzvedība, sociālie mediji, sociālo mediju ietekme uz patērētājiem, kā arī platformas “Facebook” iespējas. Darbs ietver 4 nodaļas. Bakalaura darba teorētiskajā daļā apkopoti materiāli par patērētāju uzvedī...

 12. Zīmola vērtība no patērētāju perspektīvas sporta apģerbu un apavu tirgū.

  OpenAIRE

  Kadakovska, Agnese

  2017-01-01

  Bakalaura darba tēma ir “Zīmola vērtība no patērētāju perspektīvas sporta apģērbu un apavu tirgū”. Bakalaura darba mērķis ir pamatojoties uz izpētīto teorētisko informāciju par zīmola vērtības no patērētāju perspektīvas veidošanu, identificēt patērētāju skatījumā vērtīgākos sporta apģērbu un apavu tirgus zīmolus Latvijā un izstrādāt priekšlikumus to vērtības palielināšanai. Bakalaura darbs sastāv no ievada, 3 nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras saraksta un pielikum...

 13. Sporta preču zīmolu komunikācijas vērtējums sociālo mediju lietotāju auditorijā: "Nike", "Adidas", "Puma" gadījums

  OpenAIRE

  Mačane, Ieva

  2015-01-01

  Bakalaura darba „Sporta preču zīmolu komunikācijas vērtējums sociālo mediju lietotāju auditorijā: „Nike”, „Adidas”, „Puma” gadījums” mērķis ir noskaidrot un analizēt zīmolu komunikācijas paradumus un nozīmi, kā arī novērtēt auditorijas attieksmi par zīmolu īstenoto komunikāciju. Darba ietvaros tika analizēta zīmolu komunikācija sociālajos medijos facebook.com, instagram.com un twitter.com laika posmā no 2015.gada 1.janvāra līdz 31.martam. Darbā apkopota teorijas par zīmola un zīmolvedības...

 14. Yeni Ad, Yeni Sayı, Yeni Web Sayfası ve Zengin İçerik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ömer Aslan

  2016-06-01

  Full Text Available Akademik yayın hayatının 20. yılına ulaşan Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, son yıllarda ulusal ve uluslararası akademik yayıncılık alanında önemli mesafeler kat etti. 15 Aralık 2016 tarihinde yayımladığımız 19. cilt 2. sayımızdan itibaren sağlanan ilerlemeleri, siz değerli okuyucularımızla paylaşmak istiyoruz.1996 yılından itibaren  Cumhuriyet Universitesi Ilahiyat Fakultesi Dergisi [Cumhuriyet University Journal of Faculty of Theology] adıyla yayınlanan dergimizin adının çok uzun olması ve atıf tespitinde yaşanan zorluklar sebebi ile Cumhuriyet ilahiyat dergisi [Cumhuriyet theology journal] olarak değiştirilmesi kararlaştırılmıştır.  Dergimiz, 20. cilt, 1. sayıdan itibaren bu adla yayın hayatına devam edecektir.Dergimiz, TÜBİTAK - ULAKBİM’in sunduğu elektronik dergi yönetim sistemi DergiPark Akademik’ın yeni versiyonunun güçlü açık erişim ve online akademik yayıncılık alt yapısını kullanabilmek amacıyla gerekli teknik çalışmaları tamamladı. Bu kapsamda 01 Haziran 2016 tarihi itibariyle yeni web sayfamız hizmete girdi.          Eski web sitemiz: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cumuilah/          Yeni web sitemiz: http://cumhuriyet.dergipark.gov.tr/cuidDergimizde yayımlanan yoğun emek mahsulü makalelerin uluslararası akademik camianın bilgisine sunulabilmesi ve yazarlarımızın yurt dışından atıf alabilmesi amacıyla, hakem değerlendirmesinden geçen makalelerin, Türkçe ve İngilizce 150 kelimelik “Öz/Abstract” ile birlikte 750 kelimelik “Özet/Summary” içermesi de zorunlu tutulmaya başlandı. İlk defa bu sayımızda “Özet/Summary” içeren makaleler sizlerle buluştu.Yine ilk defa bu sayımızda, ilahiyat alanında yurtiçi veya yurtdışında son üç yıl içinde tamamlanan ve yayın için dergimize gönderilen doktora tezlerine ait Türkçe ve İngilizce özetleri yayımladık. Bu sayede yurti

 15. Yeni Ad, Yeni Sayı, Yeni Web Sayfası ve Zengin İçerik

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ömer Aslan

  2016-06-01

  Full Text Available Akademik yayın hayatının 20. yılına ulaşan Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, son yıllarda ulusal ve uluslararası akademik yayıncılık alanında önemli mesafeler kat etti. 15 Aralık 2016 tarihinde yayımladığımız 19. cilt 2. sayımızdan itibaren sağlanan ilerlemeleri, siz değerli okuyucularımızla paylaşmak istiyoruz.1996 yılından itibaren  Cumhuriyet Universitesi Ilahiyat Fakultesi Dergisi [Cumhuriyet University Journal of Faculty of Theology] adıyla yayınlanan dergimizin adının çok uzun olması ve atıf tespitinde yaşanan zorluklar sebebi ile Cumhuriyet ilahiyat dergisi [Cumhuriyet theology journal] olarak değiştirilmesi kararlaştırılmıştır.  Dergimiz, 20. cilt, 1. sayıdan itibaren bu adla yayın hayatına devam edecektir.Dergimiz, TÜBİTAK - ULAKBİM’in sunduğu elektronik dergi yönetim sistemi DergiPark Akademik’ın yeni versiyonunun güçlü açık erişim ve online akademik yayıncılık alt yapısını kullanabilmek amacıyla gerekli teknik çalışmaları tamamladı. Bu kapsamda 01 Haziran 2016 tarihi itibariyle yeni web sayfamız hizmete girdi.          Eski web sitemiz: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cumuilah/          Yeni web sitemiz: http://cumhuriyet.dergipark.gov.tr/cuidDergimizde yayımlanan yoğun emek mahsulü makalelerin uluslararası akademik camianın bilgisine sunulabilmesi ve yazarlarımızın yurt dışından atıf alabilmesi amacıyla, hakem değerlendirmesinden geçen makalelerin, Türkçe ve İngilizce 150 kelimelik “Öz/Abstract” ile birlikte 750 kelimelik “Özet/Summary” içermesi de zorunlu tutulmaya başlandı. İlk defa bu sayımızda “Özet/Summary” içeren makaleler sizlerle buluştu.Yine ilk defa bu sayımızda, ilahiyat alanında yurtiçi veya yurtdışında son üç yıl içinde tamamlanan ve yayın için dergimize gönderilen doktora tezlerine ait Türkçe ve İngilizce özetleri yayımladık. Bu sayede yurti

 16. Undercar Electrical Generator for Railway Passenger Cars: Improvement of Efficiency / Dzelzceļa Pasažieru Zemvagona Elektriskā Ģeneratora Efektivitātes Uzlabošana

  Science.gov (United States)

  Levin, N.; Kamolins, E.; Gusakov, A.; Pugachev, V.

  2013-04-01

  Passenger cars of the railway transport are being constantly improved, thus becoming ever more comfortable for public conveyance. These cars are fitted with air conditioners, installations for heating and forced ventilation, heaters, refrigerators; lighting, radio and TV sets; communication equipment, etc. All the listed fittings need continuous and secure electricity supply from a primary independent source. The paper considers the possibilities of meeting requirements for particular power supply systems - first of all for undercar generators. At operation of such a high-power generator under rugged conditions it should be highly reliable, possessing a reasonable mass and high efficiency. The existing designs of these generators still do not meet the listed requirements in full measure. To improve the efficiency of the undercar generator it is proposed to integrate its excitation winding into the armature one, thus reducing the copper consumption, losses and mass, while - which is the most important - considerably raising reliability of the generator and its availability factor. Dzelzceļa transporta pasažieru vilcienu vagoni nepārtraukti tiek pilnveidoti ar mērķi paaugstināt pasažieru komforta līmeni pārvadājumu laikā. Šādi pasažieru vagoni aprīkoti ar gaisa kondicionēšanas, apsildes, ventilācijas, ūdens uzsildīšanas, saldēšanas, apgaismes, radio, televīzijas, sakaru u.c. iekārtām. Visām pieminētajām iekārtām to darbības laikā ir nepieciešama nepārtraukta un droša elektroenerģijas apgāde no primāra neatkarīga avota. Darbā tiek izskatīta elektroapgādes sistēma, kura spētu nodrošināt izvirzītās prasības. Pie šīs sistēmas, pirmkārt, pieder zemvagona ģenerators. Tam ir jābūt paaugstinātas jaudas, smagos darba apstākļos jānodrošina augsts drošums, ar pieņemamu masu un augstu lietderības koeficientu. Šādu ģeneratoru esošās konstrukcijas pilnā mērā nespēj nodrošināt iepriekš minētās pras

 17. Contribution To The Geology Of Basement Rocks In The South Western Desert Of Egypt

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sadek, M.F.; Khyamy, A.A.

  2003-01-01

  Three major Precambrian basement inliers are exposed in the South Western Desert of Egypt between Long. 29 degree E and the River Nile within the Uweinat-Bir Safsaf-Aswan E-W uplift system. These are Bir Safsaf, Gabal EI-Asr and Gabal Umm Shaghir areas. Smaller outcrops include Gabal EI-Gara El-Hamra and Gabal El-Gara EI-Soda, Gabal Siri, GabaI EI-Fantas and Aswan-Kalabsha area as well as the scattered outcrops around Darb El-Arbain road. Band ratios 5/7, 5/1, 4 of Landsat TM images were applied to delineate the borders, the lithologic units and structural features of low relief basement outcrops within the surrounding flat lying sedimentary rocks and sand plains. These basement rocks comprise ortho gneisses (assumed by many authors as related to old continent pre Pan-African rocks), G 1 tonalite-granodiorite, and G2 monzogranite-alkali feldspar granite intruded by variable dykes. The boundaries between the basement exposures and the sedimentary rocks are marked by nonconformity surfaces or sets of faults. Both basement and sedimentary rocks are intruded by Mesozoic syenite-G3 granites, rhyolite, trachytic plugs and Upper Cretaceous to Tertiary basalts. The basement exposures are structurally controlled by major E- W fault systems. Their vertical uplifting is overprinted by folding the overlying sedimentary rocks. This study revealed that, the different basement exposures in the SE of the Western Desert of Egypt are similar in appearance and field relations to the Pan-African basement rocks extending towards the east of the River Nile and exposed everywhere in the Eastern Desert of Egypt

 18. AA2024 Alüminyum Alaşımlarının Lazer Kaynağında Kaynak Parametrelerinin Mekanik Özelliklere Etkisi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adnan Akkurt

  2012-01-01

  Full Text Available Bu çalışmada, alüminyum malzemelerin birleştirilmesinde yoğun olarak kullanılmaya başlanan lazer kaynak yönteminde, lazer kaynak parametrelerinin kaynaklı birleştirilmiş AA 2024 alaşımının mekanik özellikleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. AA 2024 seçilmesinin sebebi makine imalat sanayi, havacılık ve uzay çalışmalarında alüminyum malzemelerin yoğun bir şekilde kullanılmasıdır. Işın Güç Yoğunluğu (kW/mm2, Lazer Gücü (kW ve Darbe Enerjisi (Joule parametreleri değişken olarak seçilmiştir. Bu amaçla, deney numuneleri üç farklı gruba ayrılmış ve her grupta farklı bir parametre karşılaştırılmıştır. Kaynak parametrelerinin mekanik özellikler üzerindeki etkisini görebilmek amacıyla, mikroyapı incelemesi, mikro sertlik ölçümü ve çekme testi gerçekleştirilmiştir. Yapılan deneysel çalışmalar, en iyi mekanik özelliklerin I. Grup numunelerde elde edildiğini göstermiştir. Lazer gücünün artması ile ısıdan etkilenen bölgenin genişlediği bununda mekanik özellikleri olumsuz etkilediği belirlenmiştir.

 19. The dar genes of Pseudomonas chlororaphis PCL1606 are crucial for biocontrol activity via production of the antifungal compound 2-hexyl, 5-propyl resorcinol.

  Science.gov (United States)

  Calderón, Claudia E; Pérez-García, Alejandro; de Vicente, Antonio; Cazorla, Francisco M

  2013-05-01

  To determine the genetic basis by which 2-hexyl, 5-propyl resorcinol (HPR) is produced by the biocontrol rhizobacterium Pseudomonas chlororaphis (formerly known as P. fluorescens) PCL1606, the presence and role of dar genes were investigated. To accomplish this aim, the pCGNOV-1 plasmid was isolated from a PCL1606 genomic library and was shown to hybridize to various dar probes by Southern blot. An analysis of the pCGNOV-1 genomic DNA revealed the presence of five open reading frames that were homologous to dar genes and had an organization that resembled the arrangement of previously described P. chlororaphis strains. Phylogenetic studies resulted in the clustering of PCL1606 with the P. chlororaphis subgroup, which supported the renaming of this strain from P. fluorescens to P. chlororaphis PCL1606. The construction of insertional mutants for each homologous dar gene in P. chlororaphis PCL1606 along with their corresponding complemented derivative strains restored HPR production and confirmed the key role of the dar A and darB genes in HPR production and in the antagonistic phenotype. Finally, biocontrol assays were performed on avocado-Rosellinia and tomato-Fusarium test systems using the HPR-defective and -complemented derivative strains generated here and demonstrated the crucial role of the biosynthetic dar genes in the biocontrol phenotype of P. chlororaphis PCL1606. This biocontrol phenotype is dependent on the dar genes via their production of the HPR antibiotic. Some of the dar genes not directly involved in the biosynthesis of HPR, such as darS or darR, might contribute to regulatory features of HPR production.

 20. P-16: Takım Sporu Yapan Bireylerde Görülen Sakatlık Türleri ve Bu Sakatlıkların Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi (Bursa Örneği

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  İlker Kirişci

  2017-03-01

  Full Text Available u araştırma; Voleybol, basketbol, futbol, hentbol branşlarında 16 – 28 yaş aralığındaki erkek sporcuların sakatlıklarla ilgili bilgi düzeylerini tespit etmek ve branşlar arasındaki farklılıkları ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır.Araştırma kapsamındaki ankette Bursa il sınırlarında voleybol, basketbol, futbol, hentbol branşlarındaki lisanslı erkek sporcuların karşılaştıkları sakatlıkların ve sakatlıklardan korunma konusundaki bilgi düzeylerinin, bu parametrelerin branşlara göre farklılıkları ortaya konulmuştur. Uygulama, çalışmanın uygulandığı süre içerisinde ulaşılan toplam 250 sporcu üzerinde yapılmıştır. Yaş ortalaması 19,2±2,79 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizi bilgisayarda SPSS 16.0 programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sürekli değişkenlerin karşılaştırılmasında T testi ve ANOVA kullanılmıştır. Kategorik veriler ise çapraz tablolar, ki kare testi ve Pearson Korelasyon Testi kullanılarak analiz edilmiştir.Yapılan çalışmada kas sakatlıkları, bağ ve menisküs sakatlıkları ve burkulma olayları daha sık görülmektedir. Sakatlıkları en az önemseyenler basketbolcular, daha çok önemseyenler ise voleybolcular olmuştur. Büyük bölümü sakatlanmaya karşı özel bir önlem almaya gerek duymamışlardır. 250 sporcunun 216’sı en az 1 kez sakatlanmış ve 156’sı futbolu daha riskli görmektedir. Futbol, basketbol ve hentbolda en çok rakibin darbesiyle sakatlanma yaşanmakta, voleybolda ise yetersiz ısınma sakatlığa neden olmaktadır. Sporcuların çoğu sakatlıklar karşısında doktora gitmeyi tercih etmektedir. Yarısından fazlası ise (%53,2 sağlık kontrolünden geçmemişler ve sakatlıklar en çok kullanılan uzuvlar üzerinde oluşmaktadır. Futbolda alt ekstremite sakatlıkları çok beklenirken üst ekstremite sakatlıkları daha sık görülmüştür. Bunun sebebi; düşme tekniğini yanlış uygulama

 1. Deşifre Şarkı Söyleme Eğitimine Yönelik Öğretim Metodu Önerisi A Recommended Teaching Method For Sight-Singing Education

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sevan NART

  2013-03-01

  şkilidir. Deşifre şarkı söyleme, sözlü bir müzikeserini ilk görüşte müzik yazısına uygun olarak doğrudan sözleriyleçözümleyerek seslendirebilme becerisidir. Mesleki müzik eğitimindemüziksel okuryazarlığın en üst basamağı sayılabilecek bu beceri müzikeğitimi alan her bireyin geliştirmesi gereken bir beceridir ve her bireydebelli düzeyde bulunan deşifre şarkı söyleme becerisi planlı, programlı,sistemli ve düzenli çalışmalarla geliştirilebilir.Ülkemizde deşifre okuma becerisini geliştirmeye yönelik özgünçalışmalar birkaç kaynak kitapla sınırlı bulunmaktadır. Deşifre şarkısöylemeye yönelik ise sistemli ve planlı hiçbir uygulama yapılmamakta,bilimsel araştırma ya da kaynak bulunmamaktadır. Yurt dışında ise1800’lü yıllardan bu yana deşifre şarkı söyleme öğretimine yönelik çoksayıda yayımlanmış kaynak bulunmaktadır ve pek çok yöntem başarılıbir şekilde uygulanmaktadır.Bu çalışmada deşifre şarkı söyleme öğretim materyali olarakönerilen metot, deşifre şarkı söyleme alanındaki bu kaynak eksikliğinigiderme düşüncesiyle yapılan doktora araştırmasında geliştirilip,uygulanmış özgün bir öğretim metodudur. Çalışmada deşifre şarkısöyleme için önerilen öğretim yöntemi ve öğretim sistemi ile deşifreşarkı söyleme öğretim programı ve materyallerinin oluşturulmasınailişkin açıklamalara yer verilmiştir. Söz konusu metot deşifre şarkısöyleme eğitimine yönelik Türkiye’de yazılmış “ilk” öğretim metoduniteliğini taşıdığından ve bu alanda yapılabilecek başka araştırmalara,eğitim-öğretim programlarına ve uygulamalarına yol gösterip kaynakoluşturması açısından önem taşımaktadır.

 2. Kütüphanecilik ve Bilgi Yönetimi Literatüründe Kullanıcı / Users in Literature of Librarianship and Information Management

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nazan Özenç Uçak

  2008-04-01

  Full Text Available [Turkish abstract]Bu çalışmada Türkiye’de kütüphanecilik ve bilgi yönetimi alanlarında kullanıcılar konusunda yapılan tez ve makaleler incelenmiştir. Bu amaçla yüksek lisans ve doktora tezleri ile alanın önemli süreli yayınları olan Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni (1952-1986, Türk Kütüphaneciliği (1987-2006 ve Bilgi Dünyası (2000-2006 dergilerinde yayımlanan makaleler araştırılmıştır. İncelenen 239 tezin 42’sinde (%17,57 ve 1788 makalenin 44’ünde (%2,4 kullanıcılara doğrudan veya dolaylı olarak yer verildiği saptanmıştır. Tezlerin %88’i (42 tez 1990 sonrasında yapılmıştır. İçerik analizi sonuçlarına göre tezlerin %69’unda kullanıcıların bir bilgi merkezi veya sistemiyle ilişkilendirildiği; %83’ünde betimleme yönteminin kullanıldığı; anketin en sık kullanılan veri toplama tekniği olduğu ve araştırmaların akademisyenler üzerinde yoğunlaştığı anlaşılmaktadır. Makalelerde ise 1971 yılına kadar kullanıcı faktörünün incelenmediği, 1980’li yıllarda bu konuya gösterilen ilginin nispeten arttığı, 1990 sonrasında ise ilgili makale sayısında büyük bir artış olduğu görülmektedir. Makalelerde en sık (%40 araştırılan kullanıcı grubunun öğrenciler olduğu; ağırlıkla bilgi okuryazarlığı ve okuma alışkanlığı konularına değinildiği; betimleme yöntemi ile anket ve görüşme tekniklerinin en sık tercih edilen yöntem ve veri toplama teknikleri olduğu anlaşılmaktadır.[English Abstract]In this paper, theses and articles on librarianship and information management focusing on users are studied. Masters and PhD theses along with articles published in the most important periodicals of the field, Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni (1952-1986, Türk Kütüphaneciliği (1987-2006 and Bilgi Dünyası (2000-2006, are examined. Some 42 out of 239 theses (17.57% and 44 out of 1788 articles (2.4% focused on users either

 3. Ce3+ įtaka α-pusvandenio gipso susidarymui

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nora KYBARTIENĖ

  2012-12-01

  Full Text Available Lietuvoje gamtinio dvivandenio gipso, tinkamo gipsinių rišamųjų medžiagų gamybai, nėra. Jį galima būtų pakeisti fosfogipsu (pusvandeniu ar dvivandeniu, kuris susidaro fosforo rūgšties gamybos metu, skaidant fosfatines žaliavas sieros rūgštimi. Priklausomai nuo fosfatinėje žaliavoje esančių priemaišų susidaręs fosfogipsas skiriasi kristalų morfologija ir savybėmis. Fosfogipsas yra daugiakomponentis junginys. Siekiant atsiriboti nuo kitų junginių ir įvertinti Ln3+ įtaką pusvandenio fosfogipso kristalų morfologijai, tikslinga sudaryti modelinę dvikomponentę sistemą: dvivandenis gipsas – lantanoidai. Darbe tirta Ce3+ įtaka α-pusvandenio gipso susidarymui. Sudaryta modelinė sistema: CaSO4·2H2O–Ce2(SO43×8H2O. Į sistemą įmaišytas toks Ce2(SO43×8H2O kiekis, kad Ce2O3 koncentracija būtų 0,1; 0,5 ir 1 % ir būtų artima fosfatinėse žaliavose esančiam jų kiekiui. Sistema apdorota hidroterminėmis sąlygomis 128 oC ir 138 oC temperatūroje, izoterminio išlaikymo trukmė – 3 h. Produktas gautas iškaitinus 400 °C temperatūroje. Atlikta produkto rentgeno spinduliuotės difrakcinė analizė, FT-IR spektrinė analizė ir mikroskopinė analizė (SEM. Gauti rezultatai parodė, kad kuo didesnis Ce3+ kiekis yra sistemoje, tuo daugiau nedehidratavusio dvivandenio gipso lieka gautame produkte, o susidariusio α- pusvandenio gipso kristalai yra smulkūs, neaiškios, neapibrėžtos formos. Taigi, galima teigti, kad Ce3+ turi neigiamą įtaką dvivandenio gipso dehidratacijai, t. y. α- pusvandenio gipso susidarymui, ir pusvandenio gipso kristalų morfologijai.DOI: http://dx.doi.org/10.5755/j01.ms.18.4.3102

 4. Relationship between patient dependence and direct medical-, social-, indirect-, and informal-care costs in Spain

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Darbà J

  2015-07-01

  Full Text Available Josep Darbà,1 Lisette Kaskens2 1Department of Economics, University of Barcelona, 2BCN Health Economics and Outcomes Research SL, Barcelona, Spain Objective: The objectives of this analysis were to examine how patients' dependence on others relates to costs of care and explore the incremental effects of patient dependence measured by the Dependence Scale on costs for patients with Alzheimer's disease (AD in Spain. Methods: The Co-Dependence in Alzheimer's Disease study is an 18 multicenter, cross-sectional, observational study among patients with AD according to the clinical dementia rating score and their caregivers in Spain. This study also gathered data on resource utilization for medical care, social care, caregiver productivity losses, and informal caregiver time reported in the Resource Utilization in Dementia Lite instrument and a complementary questionnaire. The data of 343 patients and their caregivers were collected through the completion of a clinical report form during one visit/assessment at an outpatient center or hospital, where all instruments were administered. The data collected (in addition to clinical measures also included sociodemographic data concerning the patients and their caregivers. Cost analysis was based on resource use for medical care, social care, caregiver productivity losses, and informal caregiver time reported in the Resource Utilization in Dementia Lite instrument and a complementary questionnaire. Resource unit costs were applied to value direct medical-, social-, and indirect-care costs. A replacement cost method was used to value informal care. Patient dependence on others was measured using the Dependence Scale, and the Cumulative Index Rating Scale was administered to the patient to assess multi-morbidity. Multivariate regression analysis was used to model the effects of dependence and other sociodemographic and clinical variables on cost of care. Results: The mean (standard deviation costs per patient

 5. SEVGİ SOYSAL AND PRISON DAYS: THE CONFLICTS ANDHARMONY WHICH ARE CAUSED BY INDIVIDUAL AND GROUP PHYSCHOLOGY IN THE BOOK NAMED “YILDIRIM BÖLGE KADINLAR KOĞUŞU” SEVGİ SOYSAL VE CEZAEVİ GÜNLERİ: YILDIRIM BÖLGE KADINLAR KOĞUŞU ROMANINDA BİREY VE GRUP PSİKOLOJİSİNİN DOĞURDUĞU ÇATIŞMALAR VE UYUM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Canan OLPAK KOÇ

  2012-06-01

  Full Text Available The novel named “Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu” of the author Sevgi soysal will be reviewed in this study. What are the contributions of the prisoners as parts of individual and group to the social atmosphere created in the prisons? Is there o conflict or intimecy on the duration of the punishment? Soyal, one of the punished authors of Coup D'etat Stage, wrote a memojr-novel reflecting the political pressured conditions of the prisons the above questions are tried to be answered within the relationships of the convicts and the management of the prison. Bu çalışmada Sevgi Soysal'ın Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu romanı incelenecektir. Mahkûmiyetin gereği olarak cezaevinde oluşan sosyal ortama birey ve grup olarak mahkûmların katkıları nelerdir? Grup psikolojisinin yarattığı yakınlık veya çatışma yaşanmakta mıdır? Bu yakınlığın ya da çatışmanın mevcut ceza süresine etkileri nedir? Darbe döneminin cezalı yazarlarından Soysal, eserinde dönemin siyasi baskı dolu şartlarını cezaevi ortamında okura yansıtmaya çalışarak bir anlamda anı-roman yazmıştır. Yukarıda sorulan sorular tutuklu ve hükümlü kişilerin mevcut cezaevi yönetimiyle ilişkileri içinde cevaplandırılmaya çalışılmaktadır.

 6. Antalya İlinde Portakal Bahçelerinde Gözlenen Önemli Zararlı ve Yararlı Böcek Popülasyonları

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vildan GÖL

  2016-06-01

  Full Text Available Bu çalışmada, 2014 yılında, Antalya ilinde bulunan iki portakal bahçesinde önemli zararlı ve yararlı böcek popülasyonları belirlenmiştir. Bahçelerde ağırlıklı olarak portakal bulunması nedeniyle örneklemeler de bu tür üzerinde yapılmıştır. Çalışma süresince zararlılara karşı herhangi bir mücadele yöntemi uygulanmamıştır. Çalışmada örneklerin toplanması için gözle kontrol yöntemi, yaprak, sürgün, meyve örnekleme yöntemi, darbe ve tuzakla yakalama yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda zararlı türler olarak Tetranychus urticae (Koch (Acarina: Tetranychidae, Empoasca decipiens (Paoli, Asymmetrasca decedens (Paoli (Hemiptera: Cicadellidae, Dialeurodes citri (Ashmead, Aleurothrixus floccosus (Maskell (Hem.: Aleyrodidae, Aphis craccivora (Koch (Hem.: Aphididae, Icerya purchasi Maskell (Hem.: Margarodidae, Coccus hesperidum (Linnaeus, Ceroplastes floridensis (Comstock (Hem.: Coccidae, Aonidiella aurantii (Maskell, Aonidiella citrina (Coquillet, Parlatoria pergandii (Comstock (Hem.: Diaspididae, Planococcus citri (Risso (Hem.: Pseudococcidae, Ceratitis capitata (Wiedemann (Diptera: Tephritidae ve Phyllocnistis citrella (Stainton (Lepidoptera: Gracillaridae saptanmıştır. Bunlardan E. decipiens (Paoli, A. decedens (Paoli, A. floccosus (Maskell, A. aurantii (Maskell ve Parlatoria pergandii (Comstock en yaygın türler olarak belirlenmiştir. Ayrıca 2 takıma bağlı 7 avcı ve asalak tür saptanmıştır. Bu türler: Chrysoperla carnea (Stephens (Neuroptera: Chrysopidae, Coccinella septempunctata L., Chilocorus bipustulatus L., Rhyzobius lophantae (Blaisdell, Oenopia conglobata (L. (Coleoptera: Coccinellidae, Aphytis melinus DeBach ve Comperiella bifasciata (Coleoptera: Aphelinidae’ dır. Çalışmada ayrıca zararlı iki cicadellid türü ile A. floccosus, A. aurantii, P. pergandii, C. capitata‘nın ve doğal düşmanlardan C. carnea’nın, coccinellidlerin, A. melinus ve E. citrina

 7. Lietuviškas Adomo Mickevičiaus autografas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zigmas Zinkevičius

  2011-12-01

  Full Text Available ADAM MICKIEWICZ'S LITHUANIAN AUTOGRAPHSummaryThe article examines the only known text in Lithuanian written by A. Mickiewicz (the text is kept in A. Mickiewicz's museum in Paris. It consists of fragments of three Lithuanian folk songs sung to A. Mickiewicz by L. Korylski (Kobecki. On the basis of the photocopy of the text and the analysis of extralinguistic data as well as experimental data, the author of the article comes to the following conclusions:The fragments of the Lithuanian folk songs were sung by L. Korylski in his native Northern Samogitian dialect spoken in the area between Palanga, Darbėnai and Lenkimai. This dialect greatly differs from Standard Lithuanian, and A. Mickiewicz cannot have been acquainted with it. Yet, he was familiar with the Aukštaičiai variants (dialects akin to Standard Lithuanian of the first two fragments. Therefore, in recording them, A. Mickiewicz vacillated between Korylski's Samogitian and his own Aukštaičiai forms, which was the cause of their quarrel mentioned by A. Mickiewicz's children (this disproves the conclusion reached by M. Brensztejn and Otrębski that the children may have failed to remember it exactly. The third fragment was not familiar to A. Mickiewicz. He recorded it by ear, not fully understanding the Samogitian text, at least at the beginning.The analysis of the said text and extralinguistic data shows that Lithuanian cannot have been absolutely unknown to A. Mickiewicz. Yet, we have no data which would enable us to establish the degree of his knowledge of Lithuanian.AUTOGRAF ADAMA MICKIEWICZA W JĘZYKU LITEWSKIMReziumeW artykule poddaje się analizie jedyny znany tekst w języku litewskim, zapisany ręką A. Mic­kiewicza (znajdu je się on w Muzeum im. Adama Mickiewicza w Paryżu. Tekst zawiera fragmenty trzech litewskich pieśni ludowych, wykonanych przez L. Korylskiego (Kobeckiego. Na podstawie fotokopii tekstu i wynikach analizy ekstralingwistycznej, a także na dokonanym

 8. Türkiye Türkçesinde ve Azerbaycan Türkçesinde “Su” Unsurlu Atasözlerinin Gramer Özellikleri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ahmet ÖKSÜZ

  2014-11-01

  Full Text Available Öz İnsanın yaşam tarzı, tarihi, kültürü, hayata bakış açısı dilde yansıtılır. Atalarımızdan bize aktarılan ve anların üzün süre gözlemleyip bir sonuca vararak öğüt ve nasihat şeklinde aktarmış oldukları özlü sözlerdir. Atasözleri değişik dillerde farklı terimlerle telaffuz edilmiştir; Türkçede ise Kaşkarlı Mahmut sav şeklinde ifade ederken daha sonraları Osmanlı Türkçesinde ise darbımesel veya durûb-i emsal kelime grubuyla ifade edilmiştir. Günümüz Türkçesinde ise atasözü şeklinde söylenmektedir. Azerbaycan Türkçesinde ise Atalar sözü terimiyle ifade edilmektedir. Atasözleri toplumda yaşanan olaylardan çıkarılması gereken dersleri bir nasihat bir öğüt şeklinde kısaca anlatır, dile getirir. O nedenle atasözlerini deyimlerden ayıran en önemli tarafı atasözlerinin bir yargı bildirmesidir. Bu öğüt bütün toplumu kapsar ve her zaman doğruya ve iyiye yönlendirir. Diğer taraftan değişik Türk toplulukları kendi atasözlerini toplamışlar ve üzerinde dil çalışmaları yapmışlardır. Bu bakımdan atasözleri ve deyimlerin incelenmesi özel önem taşımaktadır. Türkiye ve Azerbaycan tarihten bu güne hem dilde hem de kültürde birlikteliği sağlamış iki devlettir. Aynı dili konuşmamızın yanında farklı komşuluk ilişkilerine sahip olmamız ve farklı kültürlerden etkilenmemiz nedeni ile hem dilde hem de kültürde azda olsa farklılıklar vardır. Bu farklılıklar atasözlerinde de görülmektedir. Biz bu araştırmamızda iki Türkçede su ile ilgili söylenmiş atasözlerinin gramer özellikleri üzerinde durarak farklı ve benzer yanları nelerdir; bunu ortaya koymaya çalışacağız. Anahtar kelimeler: Atasözleri, Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, Türkçe gramer, Türk kültürü, Su kültürü, dil kültürü. The Grammatical Features of the Word “Water” in the Proverbs of Turkey and Azerbaijan Abstract The lifestyle

 9. Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Redactie KITLV

  1998-07-01

  Nicaragua. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994. xii + 261 pp. -Winthrop R. Wright, Jay Kinsbruner, Not of pure blood: The free people of color and racial prejudice in nineteenth-century Puerto Rico. Durham NC: Duke University Press, 1996. xiv + 176 pp. -Gage Averill, Deborah Pacini Hernandez, Bachata: A social history of a Dominican popular music. Philadelphia PA: Temple University Press, 1995. xxiii + 267 pp. -Vera M. Kutzinski, Lorna Valerie Williams, The representation of slavery in Cuban fiction. Columbia: University of Missouri Press, 1994. viii + 220 pp. -Peter Mason, Elmer Kolfin, Van de slavenzweep en de muze: Twee eeuwen verbeelding van slavernij in Suriname. Leiden: Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, 1997. 184 pp. -J. Michael Dash, Jean-Pol Madou, Édouard Glissant: De mémoire d'arbes. Amsterdam: Rodopi, 1996. 114 pp. -Ransford W. Palmer, Jay R. Mandle, Persistent underdevelopment: Change and economic modernization in the West Indies. Amsterdam: Gordon and Breach, 1996. xii + 190 pp. -Ramón Grossfoguel, Juan E. Hernández Cruz, Corrientes migratorias en Puerto Rico/Migratory trends in Puerto Rico. Edición Bilingüe/Bilingual Edition. San Germán: Caribbean Institute and Study Center for Latin America, Universidad Interamericana de Puerto Rico, 1994. 195 pp. -Gert Oostindie, René V. Rosalia, Tambú: De legale en kerkelijke repressie van Afro-Curacaose volksuitingen. Zutphen: Walburg Pers, 1997. 338 pp. -John M. Lipski, Armin J. Schwegler, 'Chi ma nkongo': Lengua y rito ancestrales en El Palenque de San Basilio (Colombia. Frankfurt: Vervuert, 1996. 2 vols., xxiv + 823 pp. -Umberto Ansaldo, Geneviève Escure, Creole and dialect continua: Standard acquisition processes in Belize and China (PRC. Amsterdam: John Benjamins, 1997. ix + 307 pp.

 10. Polimerinių implantų, skirtų širdies ir kraujagyslių chirurgijai, formavimas tiesioginio lazerinio rašymo metodu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paulius DANILEVIČIUS

  2012-06-01

  Full Text Available Per pastaruosius porą dešimtmečių sparčiai tobulėja tiesioginio lazerinio rašymo, paremto selektyviai tūryje lokalizuota fotojautrios medžiagos modifikacija, technologija, skirta trimačių mikro- ir nanostruktūrizuotų polimerinių darinių gamybai. Šiame darbe pristatoma galimybė tiesioginio lazerinio rašymo būdu formuoti didelių matmenų (iki cm3 eilės mikroporėtus kamieninėms ląstelėms auginti skirtus karkasus, kurie gali būti taikomi ir širdies bei kraujagyslių chirurgijoje. Lyginant įvairių impulsų trukmių lazerines spinduliuotes, nustatyta, kad, naudojant femtosekundinius lazerius ir derinant spinduliuotės intensyvumą, galima labiau modifikuoti formavimo skyrą, tačiau audinių inžinerijai reikalingai darinių kokybei pasiekti tinka ir pikosekundiniai lazeriai.Tai sudaro palankesnes sąlygas ateityje diegti pigesnes, praktiniams taikymams skirtas tiesioginio lazerinio rašymo polimeruose sistemas.  Karkasų gamybai naudotos keturios skirtingos medžiagos – hibridiniai organiniai-neorganiniai polimerai SZ2080 ir „Ormoclear“, biologiškai skaidus PEG-DA-258 bei akrilatinis AKRE. In vitro ir in vivo tyrimais nustatyta, kad visi keturi polimerai yra biologiškai sutaikomi, nepasižymi citotoksiškumu, todėl gali būti naudojami audinių inžinerijoje. Adekvačių karkasų gamybos našumui paspartinti buvo pritaikytas replikavimas PDMS minkštąja litografija. Tai leido 2 % tikslumu atkartoti replikuojamo darinio paviršiaus šiurkštumą bei keliomis eilėmis sutrumpinti 15´15 mm2 ploto pavyzdinių dvimačių karkasų gamybos trukmę. Taip pat pateikiama suformuotų trimačių polimerinių karkasų pavyzdžių, kurie yra pakankamai didelių matmenų, kad būtų tinkami praktiškai naudoti chirurgijoje. Jų geometrija ir mikrostruktūrizavimo kokybė įvertinta elektronų skenuojamuoju elektroniniu mikroskopu. Šie tiesioginio lazerinio rašymo būdu gauti dirbtiniai karkasai išsiskiria tiksliai

 11. Identification of factors involved in medication compliance: incorrect inhaler technique of asthma treatment leads to poor compliance

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Darbà J

  2016-02-01

  Full Text Available Josep Darbà,1 Gabriela Ramírez,2 Antoni Sicras,3 Laura García-Bujalance,4 Saku Torvinen,5 Rainel Sánchez-de la Rosa6 1Department of Economics, Universitat de Barcelona, 2BCN Health Economics & Outcomes Research S.L., 3Department of Planning, Badalona Serveis Assistencials S.A., Barcelona, 4Market Access Department, Teva Pharmaceutical, Madrid, Spain; 5Market Access Department, Teva Pharmaceuticals Europe BV, Amsterdam, the Netherlands; 6Medical Department, Teva Pharmaceutical, Madrid, Spain Objective: To identify the impact of delivery device of inhaled corticosteroids and long-acting β2-agonist (ICS/LABA on asthma medication compliance, and investigate other factors associated with compliance. Materials and methods: We conducted a retrospective and multicenter study based on a review of medical registries of asthmatic patients treated with ICS/LABA combinations (n=2,213 whose medical devices were either dry powder inhalers (DPIs, such as Accuhaler®, Turbuhaler®, and NEXThaler® or pressurized metered-dose inhalers (pMDI. Medication compliance included persistence outcomes through 18 months and medication possession ratios. Data on potential confounders of treatment compliance such as asthma exacerbations, comorbidities, demographic characteristics, and health care resource utilization were also explored. Results: The probability of asthma medication compliance in case of DPIs was lower compared to pMDIs, which suggests that inhaler devices influence inhalation therapies. There were additional confounding factors that were considered as explanatory variables of compliance. A worse measure of airflow obstruction (forced expiration volume in 1 second, comorbidities and general practitioner (GP consultations more than once per month decreased the probability of compliance. Within comorbidities, alcoholism was positively associated with compliance. Patients of 29–39, 40–50, and 51–61 age groups or suffering from more than two

 12. Infrastructure of Baltic Region Transmission System: Analysis of Technical and Economic Factors of its Development

  Science.gov (United States)

  Obushevs, A.; Oleinikova, I.; Mutule, A.

  2014-08-01

  The operational conditions of new networks dictate new requirements for the transmission planning, which would include the electricity market figures and a sizable involvement of renewable generation. This paper focuses on the transmission expansion planning techniques based on the calculations of optimal power flows and on the concept of development planning and sustainability. A description is given for the mathematical model of calculations and analysis of transmission system. The results have shown that the Baltic transmission system infrastructure can successfully be analyzed based on the proposed methodology and developed mathematical model Baltijas valstu (Latvijas, Lietuvas un Igaunijas) energosistēmas ir cieši saistītas vēsturiski, un to darbība nav iespējama bez savstarpējas sadarbības attīstības un darba režīmu jautājumos. Ekonomisko attiecību īstenošanu enerģētikas sektorā paātrināja elektroenerģijas tirgus attīstība. Baltijas valstu enerģētikas politika ir integrēta ES enerģētikas stratēģijas sastāvdaļa, nosakot trīs galvenos mērķus: enerģētikas nozares konkurētspēja, ilgtspējīga attīstība un drošība. Visas trīs Baltijas energosistēmas veica lielu darba apjomu iekārtu modernizācijā un standartu saskaņošanā, kuras ir saskaņā ar Eiropas Savienības prasībām, kā arī par tirgus attiecību un tehnoloģiju standartu ieviešanu, lai nodrošinātu energoapgādes drošību un elektroenerģijas pieejamību patērētājiem Tomēr, ņemot vērā strauji mainīgos ārējos apstākļus, it īpaši ģeopolitiskos faktorus, Baltijas valstu enerģētikas politika būtu jāizskata ar mērķi novērtēt, kā šie faktori ietekmē energosistēmas ilgtspējīgu attīstību kopumā. No iepriekš minētā izriet, ka nepieciešama jauna nacionāla enerģētikas stratēģija, kura stiprinātu efektīvu ekonomisko un sociālo pamatu ilgtspējīgu attīstību Baltijas valstu nacionālā ekonomikā. Šī darba m

 13. Estimating the economic consequences of an increased medication adherence due to a potential improvement in the inhaler technique with Spiromax® compared with Turbuhaler® in patients with moderate-to-severe chronic obstructive pulmonary disease in Spain

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Darbà J

  2017-02-01

  Full Text Available Josep Darbà,1 Gabriela Ramírez,2 Juan L García-Rivero,3 Sagrario Mayoralas,4 José Francisco Pascual,5 Diego Vargas,6 Adi Bijedic7 1Department of Economics, Universitat de Barcelona, 2BCN Health Economics & Outcomes Research S.L., Barcelona, 3Hospital Laredo, Cantabria, 4Hospital Ramón y Cajal, Madrid, 5Hospital General Universitario de Alicante, Alicante, 6Hospital de Alta Resolución el Toyo, Andalusia, 7Market Access and HEOR Department, TEVA Pharmaceutical, Madrid, Spain Objective: The objective of this study was to estimate the economic impact of the introduction of DuoResp® Spiromax®, budesonide/formoterol fixed-dose combination (FDC, focusing on an increase in medication adherence due to an enhancement of the inhalation technique for the treatment of COPD patients in Spain and 5 regions including Andalusia, Catalonia, Galicia, Madrid, and Valencia.Methods: A 4-year budget impact model was developed for the time period of 2015–2018. This study aimed at evaluating the budget impact associated with the introduction of DuoResp Spiromax in comparison with Symbicort® Turbuhaler® and Rilast® Turbuhaler. National and regional data on COPD prevalence were obtained from the literature. Input data on health care resource utilization were obtained by clinical consultation. Resource included primary care visits, specialist visits, hospitalization, and emergency room visits as well as the length of hospital stay. Based on both pharmacological and health care resource costs, overall annual treatment cost per patient was estimated in EUR 2015. Results: It was calculated that 130,777 adults were treated with budesonide/formoterol FDC delivered by a dry powder inhaler, Turbuhaler, in Spain in 2015. However, the target population decreases over the next 4 years. This pattern was observed in 4 regions, but for Andalusia, the treated population increased slightly. The overall budget savings in Spain with the market share of DuoResp Spiromax were

 14. Budget impact analysis of the fentanyl buccal tablet for treatment of breakthrough cancer pain

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Darbà J

  2013-12-01

  Full Text Available Josep Darbà,1 Lisette Kaskens,2 Rainel Sánchez-de la Rosa31University of Barcelona, Barcelona, 2BCN Health Economics and Outcomes Research SL, Barcelona, 3Medical and HEOR Department, TEVA Pharmaceutical Industries Ltd, Madrid, SpainBackground: The purpose of this study was to assess the economic impact of the fentanyl buccal tablet for the management of breakthrough cancer pain (BTcP in Spain.Methods: A 4-year budget impact model was developed for the period 2012–2015 for patients with BTcP from the perspective of the Spanish National Health System. BTcP products included in this model were rapid-onset opioids containing fentanyl (buccal, sublingual, or nasal transmucosal. Prevalence data on cancer, BTcP, opioid use, and number of BTcP episodes were obtained from the literature. Input data on health care resources associated with opioid use and opioid-induced side effects were obtained by consulting experts in oncology from different Spanish hospitals. Resources used included drugs, medical and emergency visits, other nonpharmacologic treatments, and treatment of opioid-induced side effects. Unit costs were obtained from the literature, and a 3% discount rate was applied to costs. Based on the unit costs for drugs and health care resources, the annual BTcP treatment costs per patient associated with each fentanyl product were determined to estimate the overall budget impact based on the total treatment population and the percentage of drug utilization associated with each product. One-way sensitivity analyses were conducted to test the robustness of the model.Results: Patients treated with oral opioids for BTcP were estimated at 23,291 in 2012, with an increase up to 23,413 in 2015. The average annual budget savings, with an increase of fentanyl buccal tablets, fentanyl sublingual tablets, and intranasal fentanyl spray, and a decrease in oral transmucosal fentanyl citrate, was estimated at €2.6 million, which represents a 0.5% decrease in

 15. Ni-Al Protective Coating of Steel Electrodes in Dc Electrolysis for Hydrogen Production / Ni-Al Pārklājuma Ietekme Uz Tērauda Elektrodiem Līdzstrāvas Elektrolīzē Ūdeņraža Ražošanai

  Science.gov (United States)

  Aizpurietis, P.; Vanags, M.; Kleperis, J.; Bajars, G.

  2013-04-01

  Hydrogen can be a good alternative to fossil fuels under the conditions of world's crisis as an effective energy carrier derived from renewable resources. Among all the known methods of hydrogen production, water electrolysis gives the ecologically purest hydrogen, so it is of importance to maximize the efficiency of this process. The authors consider the influence of plasma sprayed Ni-Al protective coating of 316L steel anode-cathode electrodes in DC electrolysis. In a long-term (24 h) process the anode corrodes strongly, losing Cr and Ni ions which are transferred to the electrolyte, while only minor corrosion of the cathode occurs. At the same time, the composition of anode and cathode electrodes protected by Ni-Al coating changes only slightly during a prolonged electrolysis. As the voltammetry and Tafel plots evidence, the Ni-Al coating protects both the anode and cathode from the corrosion and reduces the potential of hydrogen evolution. The results obtained show that such a coating works best in the case of steel electrodes. Darbā pētīts, kā līdzstrāvas elektrolīzē tērauda 316L elektrodus (anods un katods) ietekmē ar plazmas izputināšanas metodi iegūts Ni-Al pārklājums. Tikko uznestam pārklājumam ir mikrostrukturēta virsma, kas kodināšanas laikā mainās, gan pēc reljefa, gan elementu sastāva. Veicot ilgstošu (24 stundas elektrolīzi), atrasts, ka tikai tērauda elektrods anoda lomā intensīvi korodē un zaudē hroma un niķeļa jonus, kas pāriet elektrolītā, turpretī katods mainās relatīvi maz. Pārklājums Ni-Al pēc uznešanas tiek kodināts karstā sārmā, kad tiek izšķīdināta daļa sastāvā esošo elementu (Al, Si, Cd), bet ilgstošas elektrolīzes laikā pārklājuma sastāvs mainās maz gan anodam, gan katodam. Elektrodu elektroķīmiskie raksturlielumi noteikti ar voltamperometrijas un Tāfeļa līkņu analīzes metodēm. Atrasts, ka Ni-Al pārklājums aizsargā gan anodu, gan katodu no korozijas un samazina

 16. Metadiscoursal connectors in linguistics MA theses in English L1 & L2. Teksto konektoriai kalbotyros magistro darbuose

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nida Burneikaitė

  2009-01-01

  Full Text Available It is now commonly agreed that written academic texts are dialogic and interactive. How do academic writers increase interactivity of discourse? How do they organise texts and communicate with readers? Text-connectors is one of the many metadiscoursal categories used by writers to arrange their arguments and involve their readers. This paper considers the use of text-connectors in the Master’s thesis genre in Linguistics and analyses 70 theses by native and non-native (Lithuanian students of English. The aim of the study is to work out a methodological framework for the analysis of text-connectors in the MA thesis genre and to compare the frequencies of text-connectors in native speaker (L1 and non-native speaker (L2 English theses as well as with frequencies in other genres. The classification of text-connectors developed in the study includes nine functional categories: addition, attitude, concession, contrast/comparison, illustration, restatement, result, sequence and summary; the procedural considerations cover the problems of reflexivity, multifunctionality, clustering and double use of text-connectors; the comparison of L1 and L2 theses shows an enormous overuse of text-connectors in L2 texts. ------ Straipsnyje bandoma tyrinėti kaip realizuojama tarpasmeninė kalbos funkcija moksliniame diskurse, kaip sustiprinamas rašytinio teksto interaktyvumas, kaip struktūruojamas tekstas ir kuriamas dialogas su skaitytoju. Metadiskurso strategijų vartojimas yra vienas iš būdų teksto paveikumui sustiprinti. Teksto konektoriai – tai metadiskurso kategorija, padedanti tinkamai sudėlioti argumentus tekste bei įtraukti skaitytoją į diskurso procesą. Tyrimu siekiama apibūdinti teksto konektorių vartojimą lingvistikos magistro darbuose. Tyrimo medžiaga – 70 magistro darbų, parašytų gimtąja ir negimtąja anglų kalba Britanijos ir Lietuvos universitetuose.Straipsnyje pateikiami tyrimo pirmosios dalies rezultatai: (1 magistro darbo

 17. The Influence of Social Economic Business Environment on Thermography Business Socialinės ekonominės verslo aplinkos įtaka termovizinių tyrimų verslui

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rūta Poželaitė

  2011-02-01

  company and which the company could influence. The interaction of Lithuanian social and economic environments makes opportunities and threats for thermography business. The poor economic situation influ-ences increasing unemployment, therefore the consumer purchasing power reduces and the incentive to emigrate increases, thus reducing the market of thermography business. As well as the economic situation of the country results in the construction sector in its production decline and increase in bankruptcies of construction companies seeking ways to cost reduction, which reduces the market of thermography business. But the need to save energy, the desire to live in warm housing is still a small possibility of market growth, even in crisis conditions.

  Keywords: business environment, social environment, economic environment,  PESTLE.

  Lietuvos ekonomikai patyrus recesiją, verslo padėtis šalies rinkoje tapo sunki. Vienas pirmųjų ekonomikos recesijos pasekmes patyrė statybų verslas, paskui save į keblią padėtį įstumdamas ir su šiuo verslu susijusias įmones bei gyventojus. Dėl ekonomikos nuosmukio pigo statybinių paslaugų kainos, tačiau mažėjo ir gyventojų perkamoji galia, todėl dar labiau sumažėjo statybinių paslaugų rinka. Ekonomikos augimo metu pakito gyventojų požiūris į šiltą būstą, kokybiškai atliktus statybos darbus. Nors termoviziniai tyrimai, naudojami statybos pramonėje, leidžia statybinėms įmonėms užtikrinti savo darbų kokybę, gyventojams atrasti jų būstų blogos šilumos izoliacijos, drėgmės kaupimosi vietas ir efektyviau

 18. 27 Mayıs Darbesi Sonrası Celal Bayar ve Eski Demokrat Partililerin Türk Siyasi Hayatına Etkileri Ss, 2585-2598 The Effects of Celal Bayar and Former-Democratic Party Members on Turkish Political Life After the Coup of 27th May

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nedim YALANSIZ

  2012-09-01

  Demokrat Parti iktidarına karşı yapıldı. Çok partili hayatın diğer aktörleri olan Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi siyasi faaliyetlerine devam ederken, Demokrat Parti bu haktan mahrum edildi. Darbe sonrası içlerinde Başbakan, bakanlar, milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileri olmak üzere yaklaşık 500 Demokrat Parti üyesi tutuklandı. Yüksek Adalet Divanı adında bir yüksek mahkeme oluşturuldu. Bu mahkeme bir yıl süren yargılama süreci sonrasında Demokrat Parti üyelerine ölüm cezası ve müebbet hapis de dahil çeşitli cezalar verdi. Ölüm cezasına ve müebbet hapse çarptırılmış eski DP’li Cumhurbaşkanı, bakan, milletvekili ve yönetici, eski Demokrat Parti tabanının zorlaması, memleketin normalleşme ihtiyacı ve aflarından siyasi rant bekleyen yeni ve eski partilerin çabaları sonucu birkaç yıl sonra ağır cezalarından affedildiler. Bazıları da sağlık sorunları nedeniyle daha önce salıverilmişti. Özgürlüklerine kavuştuktan sonra da bu defa kendileri siyasi haklarını, iade-i itibarlarını elde etme mücadelesi verdiler. Ölüm ve hapis cezalarından kurtulmalarına rağmen, siyasi partilere üye olma, milletvekili seçilme hakları ve hatta siyasette yer almadan önce sahip oldukları mesleklerini(örneğin doktorluk gibi yapabilme hakları ellerinden alınmıştı. İktidar ve muhalefet partilerinin anlaşmaları sonucu çıkarılan siyasi aflarla önce mesleklerini yapabilme hakları, sonra siyasi haklarını elde ettiler. Araya 12 Mart ve 12 Eylül darbelerinin girmesiyle bu çok zorlu ve uzun bir süreçte gerçekleşti. Eski DP’liler siyasi haklarını elde etme yanında merkez sağı yeniden Demokrat Parti çatısı altında birleştirmeyi hedeflediler. Kendilerinden koparak kurulan yeni ve güçlü partilerin ve bunların yeni kuşak seçmenlerinin olması nedeniyle bu hedefleri istedikleri şekilde gerçekleşmedi. Bu makalede eski DP’lilerin bu mücadeleleri anlatılmaktadır.

 19. Development of Solar Powered Feeding Scheme for Wireless Sensor Networks in low Solar Density Conditions / Bezvadu Sensoru Tīklu Elektroapgādes Sistēmas Izstrāde, Kas Izmanto Saules Paneļus Un Darbojas Pazeminātas Saules Radiācijas Apstākļos

  Science.gov (United States)

  Kondratjevs, K.; Zabasta, A.; Selmanovs-Pless, V.

  2015-08-01

  kontekstā ar reģionālajiem apstākļiem un aprēķināt darba režīmus bezvadu tīkla komponentēm vai pieņemt lēmumus par to funkcionalitātes pielāgošanu. Izstrādātais vadības modulis sastāv no saules paneļa fotoelementu moduļa, uzglabāšanas risinājuma (litija vai līdzvērtīgas baterijas) un elektroapgādes pārvaldības moduļa. Pētījuma novitāte ir elektroapgādes pārvaldības modulis, kas nodrošina stabilu un nepārtrauktu elektronisko iekārto darbību dažādos barošanas režīmos, dažādās situācijās, vienlaikus nodrošinot enerģijas saglabāšanu un moduļa sastāvdaļu ilgtspēju. Izstrādātais risinājums nodrošina nepārtrauktu 5V barošanu elektronikas shēmām bez strāvas pārtraukuma, kad notiek komutācija starp barošanas avotiem un enerģijas plūsmām dažādos virzienos. Elektroapgādes pārvaldības modulis nodrošina stabilu spriegumu mainīgos saules radiācijas apstākļos.

 20. Osman Turan'ın Siyasetçi Kimliği ve Yassıada'da Yargılanması (1954-1961 Political Identity Of Osman Turan And His Trial In Yassıada (1954-1961

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zehra ARSLAN

  2013-09-01

  Darbesi'ne kadar bu görevini sürdürmüştür. Milletvekilliği süresince mensubu bulunduğu Demokrat Partinin Kırşehir'in ilçe haline getirilmesi, üniversitelerde yapılan düzenlemeler, muhalefete karşı alınan tedbirler vb. uygulamalarını tasvip etmediğini TBMM ve parti grubunda yaptığı konuşmalarda dile getirmiştir. 27 Mayıs Darbesi sonrası DP mensuplarına yönelik suçlamaların başını çeken Tahkikat Encümeni oluşturulması ve bu encümene olağanüstü yetkiler veren kanunların çıkartılması sırasında da Osman Turan, sağlık problemleri nedeniyle mecliste bulunamamış dolayısı ile bu kanunlara lehte veya aleyhte oy vermemiştir. Menderes'le zaman zaman ters düştüğü için parti içerisinde adı, muhaliflerle birlikte anılmış hatta ihraç edileceği yönünde söylentiler ortaya atılmıştı. Fakat mücadelesini DP içerisinde sürdürme yolunu seçen Osman Turan, darbe ile birlikte tutuklanmış, ilk ifadesini de 30 Haziran 1960 tarihinde vermiştir. İddia makamı tarafından hazırlanan kararnamede, Türk Ceza Kanununun 141 ve 146ncı maddeleri kapsamında yargılanmıştır. Kararnamede Osman Turan'ın adının geçtiği tek suçlama ise bir miktar döviz aldığı iddiası olmuştur. Savunmasına ek olarak sunduğu deliller ve yapılan soruşturmalar sonucunda aleyhinde yapılan suçlamaların gerçek dışı olduğu kanıtlanmıştır. Toplam 16,5 ay tutukluluk döneminde sağlık problemleri yaşamış ve garnizondaki hastanede tedavi altına alındığı için duruşmaların tümüne iştirak edememiştir. Osman Turan, 15 Eylül 1961 tarihinde anayasayı ihlal suçundan tutuklu bulunup beraatına karar verilen 45 sanık arasında yer almıştır.

 1. Portlandcemenčių su aktyviais atliekiniais priedais kietėjimo proceso ypatumų tyrimai

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jadvyga ŽVIRONAITĖ

  2011-03-01

  Full Text Available Darbe tiriamas naftos krekingo katalizatoriaus atliekų (FCC ir žemakrosnės dulkių (CD poveikis skirtingų CEM portlandcemenčių kietėjimo procesui ir fizikinėms mechaninėms savybėms. Tyrimams naudoti šie portlandcemenčiai pagal EN 197-1: CEM I 42,5 R (PCR, CEM I 42,5 N (PCN, CEM II/A-S 42,5 N (PCSN. Taikant ultragarso impulso sklidimo greičio (UIG matavimo metodą, buvo tiriamas grynų portlandcemenčių (PC tešlų ir tešlų, kuriose 10 % cemento buvo pakeista atliekiniais priedais, tarp jų ir gerai žinomu pucolaniniu priedu - silicio dioksido mikrodulkėmis (MS - struktūros kitimas, taip pat mineralinės sudėties bei fizinių mechaninių savybių pokyčiai. Nustatyta, kad priedų poveikis priklauso tiek nuo paties priedo savybių (smulkumo, cheminės sudėties, tiek nuo cemento smulkumo bei mineralinės sudėties. CD iš tirtų priedų labiausiai mažina cemento tešlų išsiliejimo rodiklį. FCC poveikis kietėjančių cemento tešlų struktūros kitimui yra panašus kaip MS, tik ne toks ryškus. FCC pastebimai spartina tik smulkesnio cemento (PCR pradinės struktūros susidarymą, kitiems cementams įtaka nedidelė. Toliau (po 24 h visų cemento tešlų su FCC struktūra kurį laiką kinta lėčiau, tačiau po 28 parų jų struktūra jau tankesnė nei grynų cemento tešlų. Atitinkamai kinta ir stiprumo savybės: tešlų su FFC ankstyvasis stipris (po 2 parų yra mažesnis, po 28 ir 90 parų - didesnis nei grynų cemento tešlų. CD poveikis tiek struktūros kitimui, tiek stiprio savybėms yra kitoks: pradžioje (iki 24 h PCR ir ypač PCSN struktūra keičiasi sparčiau, PCN - beveik nekinta. Tolesnį kietėjančių tešlų struktūros tankėjimą CD priedas lėtina. Cementų ankstyvajam stipriui CD įtaka nedidelė, o po 28 ir 90 parų PCR ir PCN tešlų su CD priedu stipris mažesnis, PCSN - didesnis nei kontrolinių tešlų. Tokį poveikį tikriausiai nulėmė CD esančios šarminių elementų priemaišos (K+ ir Na

 2. The Peculiarities of Attitude Formation to Foreign Products Požiūrio į užsienio produktus formavimo ypatumai

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vaidotas Paukštė

  2011-02-01

  -US;">ir vartotojų sąmonėje jiems priskiriamų savybių rinkinius. Vartotojų požiūris į produktus priklauso nuo įvairiausių veiksnių. Vienas iš požiūrį formuojančių veiksnių – produkto kilmės šalis. Ilgus metus vykdytos protekcionistinės politikos, etnocentrizmo kaip kultūrinio fenomeno populiarinimas skirtingose kultūrose suformavo unikalius ir skirtingus požiūrius į užsienio produktus. Vis dėlto moksliniu lygmeniu nėra prieita prie vienos nuomonės, kuri išreikštų požiūrio į užsienio produktus formavimo ypatumus. Nepaisant to, kad mokslinėje literatūroje produkto kilmės šalies poveikis produkto vertinimui yra mažai nagrinėjamas, Lietuvoje yra paskelbta I. Pikturnienės ir D. Treigytės (2009 mokslinė publikacija apie prekės ženklo kilmės poveikį prekės vertinimui. Nors kilmės šalis darbe daugiausiai nagrinėjama prekės ir prekės ženklo kontekste, atskleidžiama, kokią įtaką kilmės šalis daro prekės suvokimui. Atsižvelgiant į mokslinį ir praktinį darbo temos aktualumą, šios publikacijos mokslinė problema yra ta, kad nesama vienos požiūrio į užsienio produktus formavimo ypatumų koncepcijos. Siekiant atskleisti darbo problemą ir ją išanalizuoti, iškeltas darbo tikslas: identifikuoti požiūrio į užsienio produktus formavimo ypatumus. Siekiant atskleisti tikslą, išsikelti publikacijos uždaviniai: identifikuoti vartotojų požiūrį formuojančius veiksnius; nustatyti galimas požiūrio reikšmes; identifikuoti veiksnius, darančius įtaką požiūrio į užsienio produktus formavimui.

  Raktiniai žodžiai:

 3. Osmanlı’da İpekböcekçiliği Eğitimi: Bursa Harir Dârüttalimi ve Dârülharirlerin Açılması Sericulture Education in the Ottoman Empire: The Opening of Harir Dârüttalim and Dârülharirs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mehmet Ali YILDIRIM

  2013-07-01

  breeding in the country and to the opening ofsimilar schools. Osmanlı Devleti, Bursa merkezli olmak üzere XIX. yüzyılın ortasına doğru Dünya’nın önde gelen ipek üreticilerine rakip hale gelmişti. Ancak 1850’li yıllarda üretimde söz sahibi olan ülkelerin hemen tamamı ipekböceklerine musallat olan hastalıklarla uğraşmak zorunda kaldı. Bu nedenle ipek sektörü büyük bir darbe aldı ve bu işle alakası olan ahali sıkıntıya düştüğünden dolayı başka geçim sahalarına yöneldi. Öte yandan hastalıkların ilk görüldüğü yer olan Fransa’da tedavinin bulunması gecikmedi. Fransız bilim adamı Pasteur’un keşfini öğrenip uygulamaya koyan Avrupa ülkelerinde ipekçilik yeniden canlandı. Osmanlı Devleti ise Fransa ve İtalya’dan yumurta ithal etmek suretiyle kötü gidişatın önünü almaya çalıştı. Ancak mücadelede başarı sağlayamadı. Nihayet memlekette kozacılık günbegün geriledi ve üretim oldukça düştü. İpekböcekçiliği alanındaki mevcut durumun dönüşümünü ise 1881 yılında Dûyûn-ı Umûmiyye’nin kurulması başlattı. Nitekim ipek vergisi, Osmanlı’nın borçlu olduğu devletler adına faaliyet gösterecek olan bu kurumun gelirleri arasındaydı. Bu nedenle Düyûn-ı Umûmiyye İdâresi, gelirleri arttırmak adına Osmanlı ipekçilik sektörüne yeniden hayat verebilmek için çalışmalara başladı. Gelinen noktada ipekböceği yetiştirmenin bilinçli olarak yapılması ve bu iş için bir eğitim kurumunun gereği fikri kabul gördü. Avrupa’da ziraat eğitimi alan ve mezun olduğu ziraat mektebinin müdürü tarafından Duyûn-ı Umûmiyye İdâresi’ne tavsiye edilen Torkomyan’a ait olan bu fikir, çok geçmeden hayata geçirildi. Böylece 1888 yılında Bursa Harir Dârüttalimi açılmış oldu. Mektep, açılışını takip eden yıllarda başarısını ispat etti ve devlet yıkılana kadar faaliyette bulundu. 1914 yılına kadar 1.897 mezun vererek ülkede ipekb

 4. E-Government in Lithuania – Local Self-Government Layer Elektroninė valdžia Lietuvoje: savivaldos pjūvis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elena Raginytė

  2011-02-01

  . Tačiau vis dar susiduria su techninėmis, teisinėmis ir metodologinėmis problemomis, kurios nesudaro prielaidų užtikrinti e. valdžios veiksmingumui. E. valdžios plėtros būtinybę bei aktualumą rodo ir tai, jog šalys, neplėtojančios e. valdžios, investuotojų vertinamos vis nepalankiau, nes tokio pobūdžio paslaugos kitose šalyse yra nuolat ir aktyviai plėtojamos. Esminis Lietuvos ekonominės politikos uždavinys šiandien yra padidinti palies konkurencingumą. Kaip rodo įvairūs nacionaliniai ir tarptautiniai tyrimai, žemas viešojo administravimo veiksmingumo lygis (įskaitant korupciją yra stiprus veiksnys, mažinantis įmonių konkurencingumą ir šalies patrauklumą joje investuoti bei gyventi. Reikia pažymėti, kad iki šio laikotarpio atlikta nemažai darbų ir įgyvendinta e. valdžios koncepcijos projektų. Tačiau pastebima dar gana daug e. valdžios plėtros planuose numatytų, bet neįgyvendintų uždavinių, neišspręstų problemų. Tyrimo tikslas – ištirti ir įvertinti savivaldos lygmeniu teikiamų elektroninių paslaugų kokybę. Siekiant įgyvendinti šį tikslą buvo iškelti tokie tyrimo uždaviniai: išanalizuoti elektroninės valdžios plėtros problemas, atlikti Lietuvos savivaldybių internetinių svetainių vertinimus, ištirti savivaldybių darbuotojų kompiuterinio raštingumo lygį ir remiantis tyrimų rezultatais išnagrinėti priežastis, ribojančias naudojimosi elektroninėmis paslaugomis galimybes.

  Raktiniai žodžiai: Development and Experimental Study of Phantoms for Mapping Skin Chromophores

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silapetere A.

  2014-06-01

  Full Text Available Mūsdienās multispektrālās attēlošanas iekārtas izmanto ādas parametru un fizioloģisko procesu aprakstīšanai gan pētniecības, gan diagnostikas nolūkiem. Iekārtu darbības uzlabošanai ir nepieciešams labāk saprast gaismas mijiedarbību ar audiem, kā arī veikt šo iekārtu kalibrēšanu ar ādas maketu. Redzamā un tuvā infrasarkanā optiskā diapazona spektroskopijā ir svarīgi ādas maketi, kas simulē audu slāņaino struktūru un ķīmiskās īpašības, kā arī maketi, kas ir bioloģiski līdzvērtīgi. Šajā pētījumā tika izveidots ādas makets no bioloģiskām un ķīmiski sintezētām struktūrām. Ādas maketa izveidei tika izmantota fibrīna matrica ar dermālo un epidermālo šūnu piejaukumu, lai imitētu ādas slāņaino struktūru. Fibrīna matrica tiek veidota no 0,47 ml asins plazmas, 0,4 ml fizioloģiskā šķīduma, 0,8 μl treneksāmskābes un 89,4 μl kalcija glukanāta. Izveidoto matricu ievieto šūnu inkubatorā, lai tā polimerizētos. Nākošais slānis tiek veidots ar dermālo šūnu piejaukumu (180-270 šūnas, un pēdējais fibrīna matriksa slānis tiek veidots ar epidermālo šūnu piejaukumu (270 šūnas un šūnu augšanu veicinošu serumu (FBS. Šūnu kultivēšanai nepieciešamas vismaz divas nedēļas. Šajā slāņainajā struktūrā ir iespējams pievienot ādas hromoforu simulējošus iekļāvumus. Optiskajā diapazonā no 450-900 nm ādas hromoforas, kurām ir visizteiktākais spektrs, ir bilirubīns, melanīns un hemoglobīns. Lai simulētu ādas hromoforu spektrālās īpašības, tika izmantots sintezēts bilirubīns, eritrocītu masa un nigrozīns. Lai izpētītu šī maketa iekārtu kalibrēšanas potenciālu, tika izveidoti 76 paraugi, kur katros 24 paraugos bija pievienots viens no absorbentiem ar dažādām koncentrācijām. Pilna ādas maketa audzēšanai nepieciešamas divas nedēļas, lai ātrāk tiktu iegūti pirmie rezultāti tika veidoti maketi bez dermālo un epiderm

 5. Ömer Seyfeddin'in Değiş(tirilen Andı The Manipulated And Of Ömer Seyfeddin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fundagül APAK

  2013-07-01

  adaptation, word/meaning oriented translation… in the target culture as a result of the act of translation. Therefore this research intends to examine what kind of changes in terms of structure and meaning And has undergone and/or been exposed to, in its editions published after the passing away of its author and in which part of the map developed by Holmes these changes have originated from. According to the theory suggested by Vermeer and Reiss, decision making bodies effective in reshaping the source text during the process of translation, will be tried to be described. Thus covering the period from the establishment of the Republic until today, a pilot study, in terms of the functions of patronage and ideologies in Turkish literature influencing the reshaping of a literary product will be presented. And; Türk edebiyatında “modern öykücülüğün babası” kabul edilen Ömer Seyfeddin’in (1884-1920 yazdığı öykülerden birinin adıdır. Bu öykünün, yazarın ölümünden sonraki baskıları incelendiğinde, kurgunun, yapı ve anlam açısından bozulduğu ve birbirinden oldukça farklı metinlere dönüştüğü görülür. Kaynak metin; yabancı bir kültürün diline çevrilmişçesine, biçim ve içerik açısından pek çok darbe almıştır. 20. yüz yılda, James Holmes (1924-1986 tarafından salt ve uygulamalı olmak üzere ikiye ayrılıp kendi içinde dallanıp budaklanan çeviribilimde, salt alandaki ürün-süreç-işlev odaklı betimleyici çalışmaların yanı sıra, içinde hem genel hem de araç-alan-düzey-metin türü-zaman-sorun ile sınırlandırılmış bölütlü çalışmaların bulunduğu kuramsal aşamalar yer alır. Çevirmen eğitimi, çeviri destekleri ve çeviri eleştirisi ise çeviribilimin uygulamalı kolunu oluşturur. Hans Vermeer ve Katharina Reiss’in geliştirdiği Skopos (amaç kuramındaysa bir kaynak metni erek kültürde yeniden biçimlendirirken belirlenen amacın çevrilen kültüre ya da çevirmenin (ki

 6. Kongre İzlenimleri

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yasemin Balcı

  2007-12-01

  İstanbul Üniversitesi Yard. Doç. Dr Hülya Yükseloğlu, Phd. İstanbul Üniversitesi Araştırma Gör. Şebnem Özcan İstanbul Üniversitesi Doktora Öğr. Itır Tan İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Ümit Biçer Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Kemalettin Acar Pamukkale Üniversitesi Güney Ersoy ATUD (2 yaşındaki en küçük katılımcımız, Özlem & Gökhan çiftinin oğlu Sözlü Bildiriler 1-\tEffects of ambulance craches on transporting patient’s death. E. Özlem, E. Gökhan, AE. Ülker, K. Gülay, E. Süheyla, Y. Özlem 2-\tEvaluation of deaths after immunization. E. Gökhan, Y. Özlem, T. Sad, B. Ersin 3-\tThe importance of measuring intraocular pressure (IOP using a tonometer in order to estimate the post-mortem interval. Y. Balcı, H. Başmak, B. Kenan Kocatürk, A. Şahin, K. Özdamar 4-\tNatural childhood and adolescant deaths in medicolegal autopsy cases in Adana- Turkey. GM. Korkut, M. Demet, A. Ramazan, Ç. Nemci, H. Ahmet 5-\tSudden cardiac death and Glycoprotein iib/iia polymorphism. P. Öncü, P. Danae,, Y. Kocias, KF. Elena, E. Abacı Kalfaoğlu, M. Panagiotis, S. Atasoy, M. Emmanuel 6-\tWhat about the forensic toxicology in Adana-Tur-key. B. Dilek, GM. Korkut, D. Nebile, H. Abmet. 7-\tThe significance of the prolanged hungers in forensic medicine. N. Küçükçallı, Ü. Biçer, C. Yorulmaz, Ö. Özkalıpçı Poster Bildirileri T Intrafamilier violence cases of Pamukkale University, School of Medicine, Department of Forensic Medicine between May 2003-July 2004. B. Boz, K. Acar, A. Kurtuluş 2-\tThe use of cannines in forensics: a Turkey perspective. S. Şebnem Özcan, H. Akın, H. Bayram, M. Baş, A. Yıldız, A. Özdemiroğlu 3-\tCrime Scene investigation in Adana-Turkey-“An analyses for yesterday, today and tomorrow. MK. Gülmen, H. Kaygısız, B. Gönültaş, D. Meral, R. Akcan 4-\tAllele frequencies for 15 STR loci of Çukurova Region from Turkey: Preliminary study. C. Hüsniye, S. Ayşe, A. Behnan 5-\tFemale homicide victimization

 7. Dergilerden Özetler

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Şebnem Korur Fincancı

  1999-04-01

  Full Text Available BİYOLUMİNESAN İLE BEYİNDE ATP DÜZEYİ ÇALIŞMASI: ÖLÜM ZAMANI BELİRLEME YÖNTEMİ Study on cerebral ATP level with bioluminescent: method to estimate the time of death "Makale Çincedir" Cben Y. Fa I Hsueh Tsa Chih 1997;13(3>138-9. Bu yazı değişik ölüm zamanlarında köpek beynindeki ATP düzeylerini bildirmektedir. ATP düzeyleri biyoluminesan yöntemi ile saptanmıştır. Sonuçlar ATP konsantrasyonunun ölüm zamanı ile birlikte yavaşça azaldığını göstermiştir. Adli uygulamada ölüm zamanının belirlenmesi için bu çalışma değer taşımaktadır. SÜTÇOCUĞU VE KÜÇÜK ÇOCUKLARIN KAZADIŞI KAFA TRAVMASINDA YARALANMA ıLE AĞIR SEMPTOMLAR ARASINDA GEÇEN ZAMAN Interval duration between injury and severe symptoms in nonaccidental head trauma in infants and young children. Gilliland MG. J Forensic Sci. 1998 May;43(3:723-5. Adli patologların sık sık çocuk istismarındaki kafa travması ölümlerinde yaralanma ile semptomların ortaya çıkışı arasında geçen zamanı belirlemeleri istenmektedir. Bu bilgilerin elde edilebildiği 76 kafa travması ile ölüm olgusunda yaralanmadan semptomların ortaya çıkışına kadar geçen süre, prospektif bir postmortem çalışmada araştırılmıştır. Kafa travması ölümleri yaralanma mekanizmasına göre sınıflan- mıştır. Mekanizmalar saısma(darbe yok, sarsma ve künt darbe birlikte ve künt darbe(sarsma öyküsü yok idi. Sarsma olgularının %80’inde, birlikte olanda %71.9 ve künt travmada % 69.2’sinde geçen zaman 24 saatten azdı. Son iki grubun herbirinin %25’inclen fazlasında geçen zaman 24 saatten fazla ve 4 çocukta da 72 saatten daha geçti. Yaralanma ile semptomların ortaya çıkışı arasındaki zamanın değişkenliği bu konuda yapılacak değerlendirmelerin ihtiyatlı olması gerektiğini göstermektedir. Bilginin fail dışında kişilerden alındığı tüm olgularda çocuğun bu zaman diliminde normal olmadığının

 8. Creative Ecologies: Developing and Managing New Concepts of Creative Economy Kūrybos ekologijos: naujų kūrybos ekonomikos koncepcijų plėtojimas ir valdymas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jelena Stankevičienė

  2011-11-01

  čių veiksmų – kūrybingumo ir kontrolės balanso. Šio straip­snio autorės savo darbe kelia tris pagrindinius klausimus: 1 kokie yra fundamentalūs kūrybingumo ir nuoseklaus kūrybos proceso elementai; 2 kokiu būdu žmogus gali plėtoti aukštos kokybės idėjas ir paversti jas realybe; 3 ar įmanoma ir kaip įmanoma dalytis tvariais kūrybiniais produktais nūdienos nerūpestingai vartojančioje visuomenėje.
  Individai, organizacijos, šalys ir visas pasaulis šiandien tampa vis labiau priklausomas nuo kūrybingumo – tradicinės žaliavos vis dažniau yra keičiamos intelektualiniais ištekliais. Pačių idėjų skaičius neturi ribų, tačiau apčiuopiamų kūrybos produktų skaičius yra limituotas. Todėl kiekvienas individas, būdamas kūrybingas, turi galimybę savo idėjas paversti kūrybos produktu ir siekti pelno. Tuomet toks individas tampa kūrybos ekonomikos dalimi.
  Kūrybos ekonomika yra sparčiausiai augantis pasaulinės rinkos sektorius. XXI a. ekonomikos plėtra grindžiama jau nebe paprastu vartojimu praktiškiems poreikiams tenkinti, bet sudėtingu simbolinių vertybių ir aukštesnių socialinių poreikių tenkinimu. Paskutinis dešimtmetis pakeitė prioritetus žmonių sąmonėje: nuo fizinės nuosavybės pereinama prie intelektualiosios, kuri, turėdama daugumą tų pačių charakteristikų, turi ir vieną išskirtinę – yra neribota. Šiais laikais vis sunkiau atskirti prekę nuo pa­slaugos, nes, anot Howkinso (2010, didesnė produkto vertės dalis priklauso nuo tokių neapčiuopiamų dalykų kaip idėja, dizainas ar prekės ženklas. Visi išvardyti elementai priklauso ir nuo žmogaus su­vokimo, o tai nėra pastovu.
  Per kūrybos ekologijų teoriją (Howkinsas