WorldWideScience

Sample records for constructii pentru imbunatatiri

 1. Verde pentru biciclete (Green for Bycicles

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Romina Faur

  2011-06-01

  Full Text Available The campaign “Verde pentru biciclete” (Engl. “Green for bicycles” is the first official initiative from Timişoara that encourages adopting cycling as an ecological and economical alternative to urban transportation; this addresses the citizens of Timişoara and not only, regardless of age. “Verde pentru biciclete” is a pedalling movement supported by the Bega Foundation, in collaboration with the Gratzu Sportive Club, KissFM, Ziua de Vest, Agenda and agenda.ro. The debut of the campaign took place of October 25th 2008, with the first “Verde pentru biciclete” event – “The bicycles Counting”. All the events that followed were held to draw attention on the importance of cycling, together with obtaining of certain facilities, necessary for the cyclists’ safe movement in traffic. Moreover, a number of communication platforms have been created between the fans of cycling; thus, the website www.pedaleaza.ro has been created, through which those interested can inform themselves or communicate on the forum and discussions group verde_pentru_biciclete@yahoogroups.com o through the social network Facebook (facebook.com/ verdepentrubiciclete. This paper presents the activities held within the campaign since its beginning until today, as well as our future plans.

 2. Provocarea Facebook pentru bibliotecile publice din România

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Octavia-Luciana Madge

  2014-01-01

  Full Text Available Reţelele sociale şi-au câştigat rapid un loc în viaţa noastră şi în activitatea multor organizaţii şi instituţii publice şi private. La nivelul bibliotecilor, reţelele sociale şi-au demonstrat utilitatea şi rolul în calitate de instrumente de marketing pentru o mai bună comunicare cu utilizatorii. Bibliotecile publice din România au cunoscut în ultimul timp transformări mari în ceea ce priveşte modul de abordare a relaţiei cu utilizatorii şi îmbunătăţirea activităţii lor. Au lansat, de asemenea, o serie de noi servicii pentru a răspunde nevoilor comunităţii pe care o servesc şi pentru a atrage noi utilizatori. Implementarea şi utilizarea de noi aplicaţii precum reţelele de socializare online, mai exact Facebook, a fost una dintre aceste dezvoltări recente. Această lucrare analizează modul în care reţelele sociale sunt utilizate la nivelul bibliotecilor publice din România prin exemplul a trei biblioteci publice mari şi a modului în care aceste biblioteci îşi promovează serviciile prin intermediul reţelei Facebook.

 3. METODELE GENETICII MOLECULARE CA INSTRUMENTE PENTRU AMELIORAREA OVINELOR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  JÁVOR A.

  2007-01-01

  Full Text Available Autorii au prezentat pe scurt proiectele lor de cercetare din ultimii 10 ani îndomeniul geneticii moleculare la oaie. S-au realizat investigaţii asupra receptoruluide melatonină 1a (Mel1A ca genă candidat care influenţează sezonalitateareproducţiei la oaie. Cercetările s-au efectuat pe trei rase, şi anume Awassi,Merinos prolific maghiar şi Ţigaie. La aceste rase s-au determinat poziţiilemutaţiilor genelor în funcţie de secvenţa d referinţă a GeneBank nr. U14109. Întotal, la cele trei rase s-au identificat un număr de 16 polimorfisme nucleotidicesingulare (SNP. Exonul II a genei Mel1A este puternic polimorfic. Şase din SNPidentificaţi produc modificări ale aminoacizilor din proteina care poate fi cauzamodificărilor funcţiei şi/sau construcţiei receptorului de melatonină. Studiul se vacontinua pentru a investiga cele trei rase pentru mutaţiile funcţionale, construireade haplotipuri şi asocierile dintre haplotipuri şi activitatea ovariană extrasezon. Oaltă abordare o reprezintă studiul de caz a programului maghiar de ameliorarefolosind berbeci importanţi din rasa Booroola. În Europa, Ungaria a fost prima ţarăcare a importat berbeci şi oi din rasa Merinos Booroola, pe baza cărora s-a formato nou rasă Merinos Prolific Maghiar, recunoscută în 1992. În concluzia studiilor depână acum, rezultatele au arătat că rata ridicată de ovulaţie la castă rasă esteprodusă de mutaţia receptorului genei BMPR-1B. Eficienţa programului deameliorare dea creşte frecvenţa alelei FecB în această populaţie de ovine a fostîntârziată de aplicarea anterioară a metodelor improprii de clasificare genotipică.Un proiect mai amplu al echipei de cercetători este acela de a estima diferenţelegenetice dintre variatele tipuri de oi Ţigaie şi Ţurcană din Estul, Centrul şi SudulEuropei. În prezent, în cadrul institutului se derulează următoarele proiecte decercetare: cartografierea locilor

 4. SCHEMA GENERALĂ PENTRU DETERMINAREA PARAMETRILOR MODELULUI ARIMA ÎN PROGNOZAREA ECONOMICĂ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dmitri TERZI

  2018-03-01

  Full Text Available În lucrare sunt considerate seriile de timp care sunt determinate în condițiile de invarianță a distribuției reci­proce a probabilității de observare ca o condiție pentru construirea modelului ARIMA. Sunt prezentate:: a schema generală pentru determinarea parametrilor modelului ARIMA pe baza covarianței dintre anumite serii de timp cu laguri diferite; b programe de modelare a seriilor de timp pentru testarea modelelor; c recomandări pentru prognoză pe baza unor informații din diverse exemple.The general scheme for determining the parameters of the ARIMA model in economic forecastingIn this paper we consider the time series that are determined under the conditions of invariance of the mutual distri­bution of the probability of observation as a condition for building the ARIMA model. The following are presented: a general scheme for determining the parameters of the ARIMA model based on covariance between different time series with different lags; b time series modeling programs for models testing; forecasting recommendations based on information from various examples.

 5. Societatea informațională - Stimulent și ghid pentru reforma administrației publice locale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sorin Dan ȘANDOR

  1998-01-01

  Full Text Available Ultimele două decenii au reprezentat pentru Europa un regres, o rămânere în urmă faţă de America şi Japonia. Ca reacţie la această situaţie a apărut raportul prezentat de preşedintele Comisiei Europene Jacques Delors în faţa Consiliului European în decembrie 1993, cu titlul “Cartea Albă asupra creşterii, competitivităţii, locurilor de muncă – provocările şi căile spre secolul 21”. Documentul ne oferă o clară perspectivă asupra impactului pe care îl are revoluţia informaţională, comparată cu prima revoluţie industrială, asupra societăţii. Societatea informaţională poate fi un răspuns la noile cereri ale Europei: reţele de comunicare cu companiile, răspândirea muncii de la distanţă prin intermediul calculatorului (teleworking, acces pe scară largă la baze de date ştiinţifice şi pentru petrecerea timpului liber, dezvoltarea asistenţei medicale preventive şi la domiciliu pentru cei în vârstă, reţele transeuropene care să asigure legături între administraţii.

 6. ASPECTE DE ARGUMENTARE A RESPONSABILIZĂRII PENTRU CANTITATEA ŞI CALITATEA APEI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria SANDU

  2016-02-01

  Full Text Available Cantitatea apei pe planetă este estimată la 1,338 mld km3, din care doar 2,57% este apă dulce. Însă, din apele dulci lichide doar 3% se estimează ca fiind prelevabile pentru consumul uman, cantitate foarte mică, ţinându-se cont de creşte­rea continuă a consumului de apă în ultimele decenii. De exemplu, consumul global de apa s-a triplat din 1950 până în 1990, iar în perioada a. 1990-1995 acesta a crescut de şase ori. Problemele ce vizează cantitatea şi calitatea apei sunt legate de distribuirea ei inegală pe glob, reducerea cantităţii de apă potabilă, poluarea în creştere cu substanţe organice, compuşi ai azotului, metale etc. Rezultatele scontate pot fi atinse doar prin responsabilizarea tuturor cetăţenilor Republicii Moldova. Acest studiu vine să argumenteze importanţa examinării calităţii apei, stabilirii unor cauze de poluare, să implice populaţia în activităţi de prevenire şi reducere a poluării. ASPECTS OF THE ARGUMENTATION OF ACCOUNTABILITY FOR THE QUANTITY AND QUALITY OF WATERThe quantity of water on the planet is estimated at 1,338 million km3 of which only 2,57% is freshwater. But from liquid freshwater, only 3% is expected to be taken for human consumption, which, in fact, is in growing. For example, global water consumption has tripled from 1950 to 1990 and in the period of 1990-1995 years it increased six times. Problems related to water quantity and quality are related to its uneven distribution around the globe, by reducing the amount of potable water, increasing pollution with organic substances, nitrogen compounds, heavy metals, etc. Water quality can be improved only by empowering all citizens in the Republic of Moldova, by motivating them to get involved in all activities to protect waters in the territory. This study comes to argue the importance of examining water quality, listing the causes of pollution, involvement in all activities to prevent and reduce pollution. 

 7. CADRU GENERAL PENTRU FOLOSIREA TEHNICILOR DIN JOCURI VIDEO ÎN PROCESUL DE SCHIMBARE ORGANIZAŢIONALĂ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tudor MIC

  2016-11-01

  Full Text Available În acest articol studiem felul în care tehnicile din jocuri video pot fi folosite în procesul de schimbare organizaţională din perspectiva comunicării organizaţionale, cu obiectivul de a eficientiza schimbarea şi de a integra în contextul orga­ni­zaţional noile elementele schimbate, fără a avea un impact cultural care să perturbe activitatea. Modelul teoretic propus are la bază un studiu documentar efectuat în două domenii diferite: cel al schimbării organizaţionale şi cel al Gamification. Pentru a putea ajunge la o soluţie mai complexă şi mai generală, am ales specificul cercetării calitative, dar ţinând cont de rezultatele altor cercetări cantitative făcute în literatura de specialitate. Contribuţia principală în domeniul schimbării organizaţionale a acestei cercetări este încercarea de a stabili structura generală a unui model teoretic pentru felul în care putem folosi Gamification în procesul de schimbare organizaţională şi pentru momentul când o astfel de abordare este oportună.A GENERAL FRAMEWORK FOR THE USE OF VIDEO GAME DESIGN TECHNIQUES IN THE ORGANIZATIONAL CHANGE PROCESSIn this paper we look at how techniques used in video games can be applied to the organizational change process, from the perspective of organizational communication, with the purpose to increase the efficacy of change and to successfully integrate in the organizational context the new elements, without having a negative impact on the culture or the activity. The proposed theoretical model is based on literature review conducted in the fields of Gamification and organizational communication. In order to reach a comprehensive and general solution we chose the specifics of qualitative research, but we also use the conclusions of quantitative research existent in the current literature. The main contribution of this research in the field of organizational change is the proposed general structure of a theoretical model that can

 8. Învățătură pentru ferirea și doftoria boalelor (1816. Notes on glosses

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liliana Soare

  2015-01-01

  Full Text Available The aim of the present paper is the minute analysis of glosses excerpted from Învățătură pentru ferirea și doftoria boalelor, a text translated by Petru Maior and printed in Buda, in 1816. The Enlightenment principle followed by the Transylvanian scholar, i.e. the principle of adapting the Western culture to the Romanian one, of facilitating the access of popular masses to science is materialised in the high frequency of glosses. For P. Maior, the gloss represents an excellent mechanism of inserting neologisms in his text, neologisms which are explained by old, popular terms, collocations or periphrases. The highest weight is held by terminological glosses of the lexical borrowing – old term type. The fact is relevant for the conception that guides the author in his activity of translating the text: the glosses are intentionally oriented towards the creating of a neologic lexical corpus, in accordance with that of other European languages of culture. A detailed analysis of the various types of glosses offers useful information as regards the phenomenon of integrating neologisms and reveals interesting aspects of the process of lexical renewal of the Romanian literary language.

 9. Învățătură pentru ferirea și doftoria boalelor (1816. Considerații asupra gloselor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liliana Soare

  2015-01-01

  Full Text Available Scopul prezentei lucrări îl reprezintă analiza gloselor excerptate din Învățătură pentru ferirea și doftoria boalelor, text tradus de Petru Maior și tipărit la Buda, în 1816. Principiul iluminist după care se ghidează învățatul ardelean, de adaptare a culturii occidentale la cultura română, de facilitare a accesului maselor populare la știință se concretizează în frecvența ridicată a gloselor. Pentru cărturarul ardelean, glosa reprezintă un excelent mecanism de inserție în text a neologismelor, care sînt explicate prin cuvinte vechi, populare, sintagme ori perifraze. Ponderea cea mai însemnată o ocupă glosele terminologice, de tipul împrumut lexical – cuvînt vechi. Acest fapt este relevant pentru concepția care îl călăuzește pe autor în activitatea de traducere a textului: glosele sînt orientate intențional spre crearea unui fond lexical neologic, în deplin acord cu cel al limbilor europene de cultură. O examinare detaliată a variatelor tipuri de glose oferă informații utile în ceea ce privește fenomenul de integrare a neologismelor și revelează aspecte interesante ale procesului de înnoire lexicală a limbii române literare.

 10. UTILITATEA ANALIZEI RELAŢIEI COST-VOLUM-PROFIT ÎN METODA DIRECT-COSTING PENTRU PROCESUL DECIZIONAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nelea CHIRILOV

  2016-12-01

  Full Text Available În acest articol este analizată relaţia cost-volum-profit în scopul optimizării profitului şi fundamentării unor decizii economice optime. Sunt prezentate studii de caz metodologice menite să evidenţieze necesitatea indicatorilor: pragul de rentabilitate, marja de contribuţie, rezerva stabilităţii financiare, volumul vânzărilor necesar obţinerii profitului dorit, preţul marginal. Rezultatele obţinute sunt prezentate şi analizate de autori. Articolul se încheie cu concluziile autorilor privind avantajele oferite de calculele şi analizele ce pot fi efectuate pe baza relaţiei cost-volum-profit în metoda direct-costing pentru procesul decizional.THE UTILITY OF ANALYZING COST-VOLUME-PROFIT RELATIONSHIP THROUGH THE DIRECT-COSTING METHOD FOR DECISION MAKING PROCESSIn this article it is analyzed the cost-volume-profit relationship with the aim of profit optimization and elaboration of optimum economic decisions. The statement also reflects methodological case studies which highlight the necessity of the following indicators: break-even point, contribution margin, reserve of financial stability, sales volume required for obtaining target profit, marginal price. The results are presented and are analyzed by authors. The article ends up with the conclusions of the authors with regards to advantages provided by the calculations and analysis which can be performed on the basis of cost-volume-profit relationship through the direct-costing method for decision making process.

 11. ELABORAREA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL NAŢIONAL ADAPTIV PENTRU AUTOMATIZAREA PROCESELOR DE TESTARE TEHNICĂ A VEHICULELOR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Victor CIOBU

  2015-12-01

  Full Text Available Sistemul informaţional „AutoTEST” a fost elaborat pentru îndeplinirea regulilor de înmatriculare şi testare tehnică a autovehiculelor şi remorcilor, conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.1047 din 08.11.1999. Sistemul elaborat este un sistem adaptiv cu bază de date distribuită. Platforma tehnică este Oracle Database Express Edition 11g şi Oracle Application Express, ca instrumente software de dezvoltare. Domeniul de aplicare a acestui sistem informaţional este evidenţa testării tehnice anuale obligatorii a vehiculelor. Sistemul informaţional „AutoTEST” este implementat la nivel naţional pe întreg teritoriul ţării la 82 staţii de testare tehnică şi la Agenţia Naţională de Transport Auto (ANTA.DEVELOPING NATIONAL ADAPTIVE INFORMATIONAL SYSTEM FOR AUTOMATING PROCESS OF TECHNICAL TEST OF VEHICLEThe Information System „AutoTEST” was developed to fulfill the rules of registration and roadworthiness tests for vehicles and trailers, according to the Government Decision no1047 of 08.11.1999. The system developed is an adaptive system with distributed database. The Oracle Database 11g Express Edition as distributed databases and the Oracle Application Express as a development tools were selected for the technical platform. The aim of the Information System is automating the process of annual technical testing of vehicles and has been implemented at the national level on the whole territory of the Republic of Moldova in 82 vehicles testing stations and the National Auto Transport Agency.

 12. Tehnologii cloud computing aplicate pentru învăţământul virtual al funcţionarilor publici

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Teodora GHERMAN

  2016-03-01

  Full Text Available Din perspectiva educaţiei, utilizarea e-learning prin tehnologiile de Cloud Computing reprezintă una dintre direcţiile cele mai importante de dezvoltare a softurilor educaţionale, deoarece Cloud Computing sunt într-o dezvoltare vertiginoasă şi se aplică în toate domeniile Societăţii Informaţionale, inclusiv în educaţie. Sistemele pentru învăţământul virtual pe platforme web (e-learning necesită numeroase resurse hardware şi software. Comoditatea învăţării în Internet, crearea unui mediu de învăţare bazat pe web a devenit unul dintre punctele forte în cercetările educaţiei virtuale, inclusiv Cloud Computing technologies applied in virtual education of civil servants. Articolul prezintă tehnologiile Cloud Computing ca o platformă pentru învăţământul virtual pe platforme web, avantajele şi dezavantajele utilizării acestora faţă de alte tehnologii.

 13. ALGORITM PENTRU DETERMINAREA STRATEGIILOR OPTIME STAŢIONARE ÎN PROBLEMELE STOCASTICE DE CONTROL OPTIMAL DISCRET PE REŢELE DECIZIONALE CU MULTIPLE CLASE RECURENTE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria CAPCELEA

  2015-12-01

  Full Text Available Este elaborat şi argumentat teoretic un algoritm eficient pentru determinarea strategiilor optime staţionare în proble-mele stocastice de control optimal discret cu perioada de dirijare infinită, definite pe reţele decizionale cu multiple clase recurente, în care este aplicat criteriul de optimizare a combinaţiei convexe a costurilor medii în clasele recurente. Sunt examinate probleme în care costurile de tranziţie între stările sistemului dinamic şi probabilităţile de tranziţie, definite în stările necontrolabile, sunt constante independente de timp. Algoritmul elaborat este bazat pe modelul de programare liniară pentru determinarea strategiilor optime în problemele de control definite pe reţele decizionale perfecte [3,4].AN ALGORITHM FOR DETERMINING STATIONARY OPTIMAL STRATEGIES FOR STOCHASTIC DISCRETE OPTIMAL CONTROL PROBLEMS DEFINED ON NETWORKS WITH MULTIPLE RECURRENT CLASSESAn efficient algorithm for determining optimal stationary strategies for the stochastic discrete optimal control problems with infinite time horizon is developed and theoretically justified. The problems are defined on decision networks with multiple recurrent classes. The average costs convex combination optimization criterion is applied. We examine problems in which the costs of transitions between the states of the dynamic system and transition probabilities, defined on the uncontrollable states, are constants independent on time. The algorithm is based on the linear programming model developed for determining optimal strategies in control problems defined on perfect decision networks [3,4].

 14. CLARIFICAREA PRINCIPIULUI NON BIS IN IDEM ÎN CAZURI DE CONDAMNARE A PERSOANELOR PENTRU CRIMELE CONTRA UMANITĂŢII

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  George LAZĂR

  2016-03-01

  Full Text Available Problema ştiinţifică de importanţă majoră abordată în cadrul acestui mesaj ştiinţific rezidă în identificarea particu­la­ri­tăţilor aplicării principiului non bis in idem în cadrul urmăririi penale, extrădării şi pedepsirii persoanelor care au comis crime împotriva umanităţii.Pentru a obţine un răspuns clar şi exhaustiv la acest subiect, urmează să ne aprofundăm în analiza doctrinei procesual penale generale ale principiului non bis in idem, precum şi a unor surse ştiinţifice speciale consacrate problemelor de aplicare a acestui principiu în cazul crimelor contra umanităţii. Clarification concerning the principle of non bis in idem in the cases of persons’ conviction for crimes against humanity The major scientific problem which has been analyzed in the realm of this scientific research is considered to be identification of the peculiarities of the principle non bis in idem in the process of criminal prosecution, extradition and criminal punishment of the persons who have committed crimes against humanity.In order to obtain a clear answer regarding this problem we have to be involved in the doctrinaire analysis of the criminal procedure theory of non bis in idem principle, as well as of some special scientific problems of its application in the cases of crimes against humanity.

 15. DE LA DIDACTICA ŞCOLARĂ LA CEA UNIVERSITARĂ ŞI ANDRAGOGIE: REPERE PENTRU ASIGURAREA CONTINUITĂŢII STUDIILOR UNIVERSITARE LA NIVEL DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Viorica GORAŞ-POSTICĂ

  2017-07-01

  Full Text Available În articol este abordată problematica asigurării continuităţii studiilor universitare la nivel de tehnologie didactică, în baza elementelor constitutive principiale din didactica universitară şi andragogie. Aşa cum didactica universitară preia anumite elemente din didactica şcolară, adaptându-le în mod creativ la specificul învăţării tinerilor, andragogia oferă tehnologii preţioase pentru instruirea calitativă prin intermediul programelor de masterat, la care în ultimul timp se în­scriu tot mai mulţi adulţi candidaţi şi chiar persoane de vârsta a treia. Calificarea profesională avansată prin competenţe funcţionale în multiple contexte de pe piaţa muncii constituie finalitatea de bază în reformarea continuă a învăţământu­lui superior.FROM SCHOOL TO UNIVERSITY TEACHING AND ANDRAGOGY: BENCHMARKS FOR ENSURING CONTINUITY BETWEEN UNIVERSITY LEVELS FROM THE PERSPECTIVE OF THE EDUCATIONAL TECHNOLOGIESThe article deals with the issue of continuity between university levels of teaching from the perspective of technologies, based on the constituent principled on university didactic and andragogy. As teaching university takes elements from teaching school, adapting them creatively to the specific learning of young people, andragogy provides technologies precious training quality through masters programs, which lately enroll more and more adults and even people age III. Advanced professional qualifications by functional skills, available in multiple contexts of labor market reform is the basic purpose of continuing reform of higher education.

 16. GARANȚIILE SPECIALE ÎN CAZUL ARESTĂRII PREVENTIVE ȘI DILIGENȚA AUTORITĂȚILOR PUBLICE PENTRU ASIGURAREA ACESTORA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vasile SOLTAN

  2017-07-01

  Full Text Available Obiectul acestui studiu îl reprezintă garanțiile procesuale consacrate de art.5 CEDO în contextul arestului preventiv ca măsură procesuală de constrângere excepțională. În primul rând, trebuie să existe o bănuială rezonabilă că persoana a săvârșit o infracțiune, precum și existența riscurilor lăsării persoanei în libertate. De asemenea, cel reținut trebuie adus de îndată înaintea unui judecător și are dreptul de a fi judecat într-un termen rezonabil sau eliberat în cursul procedurii. Din păcate, exigențele nu sunt întotdeauna respectate, iar în multe situații, fapt constatat de către Curtea Europeană, ju­de­cătorii argumentează aplicarea acestei măsuri limitându-se la parafrazarea motivelor legale pentru arestare, fără a explica cum se aplică speței și fără a examina oportunitatea aplicăriii unor măsuri alternative mai puțin intruzive.SPECIAL GUARANTEES REGARDING PRE-TRIAL DETENTION AND THE DILIGENCE OF PUBLIC AUTHORITIES IN ORDER TO ENSURE THEMThis paper analyzes procedural guarantees regarding pre-trial detention which is intended to be an exceptional measure of last resort, when all other measures are insufficient. Thus, there a several guarantees established by art. 5 of the European Convention of Human Rights (ECHR for the accused people when they face pre-trial detention. The central requirement is a reasonable suspicion that the person has committed a crime and defendants pose a substantial risk of flight, a threat to the safety of the community, victims or witnesses, or a risk of hindering investigations. Also, every one arrested or detained shall be brought promptly before a judge and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release pending trial.Unfortunately, the European court has found that judges sometimes relied on unlawful grounds, such as exclusive or primary reliance on the nature of the offences or reasoning was often formulaic and did not engage with

 17. DINAMICA ŞI ROLUL GRUPULUI DE STUDENŢI ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ (preliminarii pentru un studiu calitativ elaborat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tatiana REPIDA

  2015-11-01

  Full Text Available Mediul universitar se prezintă ca un sistem complex de grupuri sociale, printre care şi grupul de studenţi, caracteri-zate prin norme şi valori comune, roluri şi poziţii sociale, o reţea de interacţiuni şi influenţe reciproce. Spre deosebire de grupul/clasa de elevi, grupul de studenţi, ca un mediu de formare şi dezvoltare, configuraţia, procesele şi dinamica acestuia, influenţele şi presiunile sociale pe care le exercită acest grup asupra membrilor, au fost mai puţin studiate. Necesitatea cunoaşterii aspectelor psihosociale legate de funcţionarea grupului de studenţi derivă din faptul că acesta acţionează ca un câmp de forţe pozitive (cooperare, solidaritate şi susţinere reciprocă, dar şi negative (conflicte intra-grupale, lipsa de competiţie, colegi problematici, care influenţează activitatea de învăţare, performanţele şi climatul socioafectiv al grupului. Din aceste considerente, un studiu complex şi elaborat privind funcţionarea acestui grup va oferi premise pentru o mai bună înţelegere a implicaţiilor acestui grup asupra personalităţii studentului. Prin acest articol ne-am propus să analizăm doar unul dintre aceste aspecte – rolul grupului de studenţi în formarea lor profesională, mai exact – opiniile şi percepţiile studenţilor cu referire la acest aspect.THE DYNAMICS AND THE ROLE OF THE STUDENTS GROUP IN THEIR PROFESSIONAL DEVELOPMENT (preliminaries for an in-depth qualitative studyThe academic environment appears as a complex system of social groups, including student groups, characterized by shared norms and values, social roles and positions, an entire network of interactions and reciprocal influences. Yet, unlike the pupil groups, little scholarly attention has been paid to student groups as a medium for training and development, their configuration, processes and dynamics, the social influences and pressures exercised by the group on the members being remarkably understudied

 18. Cadru pentru crearea unei culturi a învăţării şi a partajării cunoaşterii în biblioteci şi servicii de informare

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Octavia-Luciana Madge

  2012-01-01

  Full Text Available Performanţa unei organizaţii, inclusiv a unei structuri infodocumentare de tipul bibliotecă sau serviciu de informare, depinde în mare măsură de cultura sa organizaţională, de valorile pe care aceasta le promovează. Competiţia care se înregistrează pe piaţa transferului de informaţii a făcut ca bibliotecile şi serviciile de informare să se orienteze spre procese manageriale care au în vedere cele mai importante resurse la momentul actual – resursele de cunoaştere. Un astfel de proces este managementul cunoaşterii, iar un rol esenţial în implementarea acestuia într-o instituţie îl are cultura organizaţională. O cultură care susţine învăţarea şi partajarea cunoaşterii susţine organizaţiile într-un astfel de demers şi, de asemenea, le ajută să obţină performanţă şi să se bucure de succes în mediul în care activează. Articolul prezintă elementele unei cadru pentru crearea unei culturi a învăţării şi a partajării cunoaşterii în structurile infodocumentare. Aceste elemente au fost identificate în urma unei cercetări vizând managementul cunoaşterii în bibliotecile universitare româneşti care a avut ca rezultat şi dezvoltarea unui model pentru implementarea acestui proces în structurile infodocumentare.

 19. DIMENSIUNI EXPERIMENTALE ALE NIVELULUI DE PREGĂTIRE, FORMARE A CADRELOR DIDACTICE PENTRU IMPLICARE ÎN ACTIVITĂŢILE DE RECUPERARE A COPIILOR CU DEFICIENŢE MINTALE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oleg ABABII

  2016-12-01

  Full Text Available Recuperarea prin educaţie a copiilor cu deficienţe mintale, inclusiv severe, poate înregistra eficienţă înaltă, dacă vor fi corect selectate şi formate cadrele didactice. Rezultatele implementării formării organizate a resurselor umane în problema recuperării sunt demonstrate prin schimbarea pozitivă a multor criterii de evaluare: o creştere a coeficientului intelectual, profesorii au devenit mult mai răbdători, mai încrezuţi în ceea ce fac, urmăresc acţiunile dar şi retrăirile copiilor, sunt mult mai sensibili, sinceri cu cei din jur, nu permit conflictele şi găsesc soluţii de compromis, majoritatea sunt motivaţi la succes, au devenit mai toleranţi, a diminuat agresivitatea, s-au redus atitudinile rigide, au crescut atitu­dinile comunicative şi organizatorice, a devenit populară colaborarea şi relaţia prietenoasă cu colegii, majoritatea resur­selor umane (100% au un comportament flexibil, vin în susţinerea copiilor pe parcursul tuturor acţiunilor recuperatorii, sunt mândri de rezultatele realizate în CPPC „Orfeu”. Pentru verificarea nivelului de dezvoltare a acestor formaţiuni la cadrele didactice selectate pentru activitatea cu copiii cu deficienţe mintale, inclusiv severe, a fost efectuată o eşantionare simplă după principiul aliator. Eşantionul este constituit din 32 de cadre didactice, care au fost supuse testării pentru activitatea în Complexul-Pilot de Pedagogie Curativă „Orfeu”. A fost descris impactul creşterii nivelului de profesiona­lism al cadrelor didactice în urma formării specializate asupra eficientizării calităţii recuperării copiilor cu DM, inclusiv severe.EXPERIMENTAL DIMENSIONS OF THE LEVEL OF EDUCATION, TEACHER TRAINING FOR INVOLVEMENT IN THE RECOVERY OF CHILDREN WITH MENTAL DISABILITIESRecovery through education of children with mental disabilities, including severe high efficiency can register, if they are properly selected and formed teachers. Results

 20. COMERTUL ELECTRONIC PENTRU INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII

  OpenAIRE

  Georgeta Soava

  2006-01-01

  This paperworks present what can e-commerce offer to small an medium enterprises, the functions of enterprises that can be extended using e-commerce. Some of the main operation are explained using adequate examples. There are presented here also the advantages of ecommerce.

 1. Inovare sustenabilă pentru un oraș colaborativ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emil BOC

  2017-07-01

  Full Text Available In order to capitalize on the opportunities offered by digital transformation, cities could generate sets of actions and public policies in order to support the construction and the development of local digital ecosystems and also they could support technological and social innovation. Sustainable innovation brings into question the impact of innovation, counting on principles related to the idea of sustainability and having an inclusive approach because it requires the solutions to be generated in ways that include all stakeholders. The development of Cluj-Napoca is defined in terms of the quality of life of its inhabitants, proposing a balance between economic growth and social cohesion, a sustainable development of the community.

 2. IFRS SIMPLIFICAT PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Borlea Nicolae Sorin

  2011-01-01

  Full Text Available Accounting harmonization with the requirements of the International Accounting Standards(IAS/IFRS and with the European Directives is achieved by the implication of professionalinstitutions as the International Accounting Standards Board (IASB, the InternationalFederation of Accountants, the Federation of European Accountant Experts and others, theharmonization being an important challenge for professionals in the field and also for thebusiness environment. But dealing with that standards and permanent study for achievingconvergence of that standards in order to reflect the real image of an entity is, may be, themost beautiful part of the accountant profession.

 3. MLQ (Chestionarul Multifactorial de Leadership). Date preliminare pentru România

  OpenAIRE

  Dragoş Iliescu; Rareş Mocanu; Felicia Beldean

  2008-01-01

  The Multifactorial Leadership Questionnaire (MLQ), in its latest version (5X), is a complex instrument, created in order to offer (1) a valid measurement of the transformational, transactional and passive components of leadership and also (2) as accurate a profile as possible for a person’s leadership potential and leadership-related behavior. The MLQ has been often used in laboratory and field researches, being an adequate, very useful tool for selection, transfer, promotion, development and...

 4. MLQ (Chestionarul Multifactorial de Leadership. Date preliminare pentru România

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dragoş Iliescu

  2008-01-01

  Full Text Available The Multifactorial Leadership Questionnaire (MLQ, in its latest version (5X, is a complex instrument, created in order to offer (1 a valid measurement of the transformational, transactional and passive components of leadership and also (2 as accurate a profile as possible for a person’s leadership potential and leadership-related behavior. The MLQ has been often used in laboratory and field researches, being an adequate, very useful tool for selection, transfer, promotion, development and counseling of individuals, groups or organizations. Various forms of the MLQ have been used in more than 30 countries, in industrial organizations, hospitals, religious institutions, military organizations, governmental agencies, universities, primary and secondary schools. It has been demonstrated that the efficiency of the MLQ remains constant, no matter if the leader is evaluated by his direct superiors, subordinates, co-workers or customers. An outstanding advantage of the MLQ is thus the possibility of 360° usage (with parallel forms of for selfevaluation and peer-evaluation. The adaptation of the MLQ started in Romania in 2005. This paper presents a pilot study on the self-evaluation form of the MLQ. A pilot sample of 229 participants was used, comprising mediumlevel and top managers, recruited from different corporations in Bucharest. Primary statistics, reliability, interscale correlations and the factor analysis of the MLQ are being presented and discussed, contrasted with the results reported by the original authors on USA samples. The results of these preliminary studies are encouraging, indicating that, in spite of an obvious need of extra research, the Romanian MLQ is an effective tool so far.

 5. Satisfactia fata de viata si spiritualitatea: implicatii pentru starea psihologica de bine a individului

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miron, Mariana Ioana

  2011-12-01

  Full Text Available The curent study sought to identify the role that personality factors, life satisfaction and spirituality have in explaining the psychological well-being. The non-experimental research was performed on a sample of 88 participants, aged between 19 and 55 years, using The D.E.C.A.S. Personality Inventory (Sava, 2008, The Satisfaction with Life Scale (Diener, 1985, The Psychological Well-Being Scale (Ryff, 1989 and The Spiritual Assessment Inventory (Hall & Edwards, 2002. The results indicate that personality, life satisfaction and spirituality explain an important variance of individual’s psychological well-being.

 6. PREMISE PENTRU DEZVOLTAREA MARKETINGULUI ECOLOGIC ÎN ORGANIZAŢII

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Avia Carmen Morar

  2011-01-01

  Full Text Available Assumptions for Development in Ecological Marketing OrganizationsEcological marketing transforms traditional marketing methods and discipline for the useof entrepreneurs in green markets and contributes to teaching established companies aboutcorporate social responsibility and green marketing. It advocates going beyond branding tounderstanding better evolving markets, perceiving customers’ needs, identifying theirvalues, emotions and buying behavior. Ecological marketing supports customers’ hope formaking a sustainable, restorative relationship with their communities and the earth. Thepaper argues that companies that develop new and improved products and services givingdue consideration to environmental impacts can gain access to new markets, substantiallyincrease profits, and enjoy a competitive advantage over those marketing nonenvironmentallyresponsible alternatives

 7. ROMÂNIA – TEMERI ŞI PREGĂTIRI PENTRU TRECEREA LA MONEDA EURO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gherghina Negrea

  2007-05-01

  Full Text Available The New Member States are going now, after joining the European Union in 2004 (ten ofthem and 2007(Romania and Bulgaria, on a new road, the one of introduction of the Europeancurrency – EURO. As various differences between them, in the economy stage, adoption of EURO willhave different periods in the states who are expecting these. Achieving only the economic conditions isnot the essential, an economic and social environment, favorable to the adoption of EURO is neededfor a success process.In this paper, we tray to see the stage of adhesion to the Euro, the perception in the newmember states, especially of the fears that are concern of the population and, in the end, a look at thestage and future actions of our country, hoping to introduce the Euro currency in 2014.

 8. Teoria și practica aderenței: manual pentru clinicieni

  NARCIS (Netherlands)

  Schweitzer, A.M.; Dima, A.L.; Vlahopol, L.S.; Stanciu, S.I.

  2015-01-01

  Adherence to antiretroviral (ARV) treatment during adolescence and young adulthood is a significant clinical issue for the current management of the HIV/AIDS epidemic in Romania. Understanding patients' own perceptions of their adherence behaviours and related psychological barriers is instrumental

 9. Satisfactia fata de viata si spiritualitatea: implicatii pentru starea psihologica de bine a individului

  OpenAIRE

  Miron, Mariana Ioana; Sulea, Coralia; Sarbescu, Paul

  2011-01-01

  The curent study sought to identify the role that personality factors, life satisfaction and spirituality have in explaining the psychological well-being. The non-experimental research was performed on a sample of 88 participants, aged between 19 and 55 years, using The D.E.C.A.S. Personality Inventory (Sava, 2008), The Satisfaction with Life Scale (Diener, 1985), The Psychological Well-Being Scale (Ryff, 1989) and The Spiritual Assessment Inventory (Hall & Edwards, 2002). The results indicat...

 10. Materiale ecologice pentru construcţiile din Delta Dunării

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vasile Meiţă

  2010-09-01

  Full Text Available The diversity of environmentally friendly materials can provide for a specific architecture, traditional to the Danube Delta and complying with the regulations to be instituted in the area. The specific architecture could ensure the traditional continuity without influencing the characteristic ecosystems, if sustainable and environmentally friendly materials are used. Uncontrolled interventions and use of different materials alter the built heritage, leading to a visual and aesthetic aggression against the area, and could impact entire ecosystems. The recent aggressiveness of constructions, especially related to tourism, is an issue affecting some areas by non-compliance with the documents that made the area to become a reserve of the biosphere. In order to preserve the ecosystems, materials should be carefully chosen. This paper compares the old and new in the Danube Delta, presenting representative architectural works and others that do not integrate in the architectural landscape.

 11. ÎMBINAREA REALULUI CU VIRTUALUL CA PERSPECTIVĂ PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI URBAN ÎN CLUJ-NAPOCA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  CRISTINA BOLOG

  2015-12-01

  Full Text Available Melting Real with Virtual as a Perspective for the Development of Urban Tourism in Cluj-Napoca. A main problem in order to promote the tourism in Cluj-Napoca is the lack of ability to interact constantly with the local community and with national and international tourists. This is due to the lack of a systematic and innovative management and tourism information and promotion service. The fast technological development enables modern solutions and innovative tourism management and communication, through which cities can prepare for future tourism: tourists, landmarks, points of entry into the city, tourist infrastructure, tourist information offices and events are all interconnected! Cities and people communicate through the Internet, allowing interaction between stakeholders and the locations where they are to be found, with the help of modern technology tracking via mobile phone. Implementing such a system will allow direct interaction of tourists and the local community to the landmarks, events and tourism infrastructure at any time of a day. Tourists can access on their own mobile phone (text, image or video, touristic itineraries and maps, information about the options of accommodation, catering, transport, details of events and sights. Recognizing the increasing importance of online tourism promotion, there are some applications that automatically increase the online visibility of the city (destination, especially through social media. Moreover, it automatically generates the statistic database on a variety of information on the tourist profile. All of these improve the travel experience in Cluj-Napoca, leading to the city's touristic visibility and generates a useful database.

 12. Repere ideatice în „Trio pentru clarinet, vioară și pian” de Gheorghe Neaga

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalia Chiciuc

  2016-10-01

  Full Text Available Gheorghe Neaga’s instrumental chamber music is a rich repertoire with many representative opuses for autochthonous academic music. „Trio for clarinet, violin and piano” proves this assertion. Composed in 1976, a period in which chamber ensembles constitute a crucial area for the composers’s repertoire, this work provides an heterogeneous summary, influenced thematically by popular soldierly song „Почта Полевая”, but inspired also by rhythmic and melodic affinities conjugate between Beethoven’s „Rondo alla ingharese a quasi Capriccio op. 129” and folk song „Am un leu şi vreu să-l beu”. Borrowing in different measure from character, atmosphere, rhythmic and melodic figures of these three sources, the author tried in an unique way to contain in his Trio an extended range of culturalism in time and space, while bringing together three areas of music – academic, military and folklore.

 13. Metoda pentru analiza spectrometrica cu detector de Ge(Li) a probelor de trasori radioactivi cu rasini schimbatoare de ioni

  International Nuclear Information System (INIS)

  Stanescu, S.P.; Farcasiu, O.M.

  1981-07-01

  The radioactive tracers methods presently in use in hydrology are based on ''in situ'' low resolution gamma-ray spectrometry measurements. However sometimes the information obtained in this way is not conclusive and the need for better spectrometry systems is evident. Therefore the authors present a method for measuring in laboratory conditions samples of radioactive tracers collected ''in situ'' and concentrated on ions exchange resins, sing low level gamma-ray spectrometry with Ge(Li) detector. The advantages of this method in comparison with the methods based on Na(Tl) detectors are also presented in the paper. (authors)

 14. INVESTIGAREA METODELOR DE SINTEZĂ PENTRU 3-(ANTRACEN-9-IL-1-(4-IZOTIOCIANATOFENIL-PROP-2-EN-1-ONĂ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana POPUŞOI

  2017-03-01

  Full Text Available Lucrarea prezintă o descriere succintă a izotiocianatochalconelor fluorescente şi redă unele metode de obţinere a lor. În aspect mai detaliat sunt cercetate metodele de obţinere a izotiocianatochalconelor ce conţin fragmentul antracenic. Rezultate bune atestă metoda ce include condensarea 3-(4-acetilfenil-1,1-dimetiltioureei cu antracen-9-carbaldehidă, urmată de eliminarea dimetilaminei din chalconele corespunzătoare la tratare cu anhidridă acetică sau cu clorură de acetil.THE INVESTIGATION OF SYNTHESIS METHODS FOR 3-(ANTHRACEN-9-YL-1-(4-ISOTHIOCYANATOPHENYLPROP-2-EN-1-ONEThe paper presents a review of the isothiocyanatochalcones fluorescents and their methods of synthesis. Various methods were investigated for obtaining anthracene moiety containing isothiocyanatochalcones. Good results give the method which includes condensation of 3-(4-acetylphenyl-1,1-dimethylamine with antracene-9-carbaldehyde flowed by elimination of dimethylamine in the treatment of corresponding chacones with acetyl anhydride or acetyl chloride.

 15. Cercetări experimentale privind comportarea sistemelor pentru faţade, expuse la acţiunea focului

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ştefania Rădulescu

  2010-12-01

  Full Text Available Visually, it is often the goal of any architecture to define a personality or individual character through the design of the façade. This face or skin, wrapped to the structural frame beneath, is often key to an architect's desire to evoke our emotions, instilling a sense of grandeur as if each new building were an artist's sculpture. In recent decades the desire for taller structures and, particularly, those that are competing for recognition to be among the tallest, if not the world's tallest, is reason to review the fire safety issues related to façade or curtain wall design. Additionally, due to the creativity of architects, new and unique façade designs are continually appearing. The risk of fire spread through articulated elements of the façade or vertically around the façade via the mechanism of flame leap, poses new concerns for the newest class of super highrise structures. Our understanding of fire and its mechanisms of spread in buildings no longer eludes us, however, the risks of fire spread related to super high-rise buildings and the façades that define their character has not been well examined. Current code practices recognize the successful record of fully sprinkler protected high-rise buildings and only require that the void space between the curtain wall and the floor slab be resistive to fire spread using a perimeter fire barrier system.

 16. Political aspects in post-revolutionary morality novel Recviem pentru nebuni ṣi bestii (case study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alina-Catrinel Grosu

  2015-11-01

  Full Text Available L’article se propose de surprendre la direction dans laquelle se dirige la littérature roumaine après la période communiste. Si sous le totalitarisme les écrivains avaient peur de la censure et du régime politique, en général, on essaierait de découvrir quelles sont les tendances actuelles. Est-ce que le politique peut encore se mettre l’empreinte sur la littérature ? Est-ce qu’un auteur qui a lutté des années avec le pouvoir politique reste-t-il marqué ? On s’efforcera à apprendre en réfléchissant sur le roman d’Augustin Buzura, « Requiem pour les fous et les bêtes ».

 17. COMPUŞI COORDINATIVI ŞI COMPOZIŢII CU PROPRIETĂŢI UTILE PENTRU BIOTEHNOLOGII AGRICOLE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ion BULHAC

  2015-12-01

  Full Text Available Au fost scoşi în evidenţă compuşi coordinativi ai fierului, cobaltului, manganului de tip μ3-oxo homo- şi heteronucleari, dioximaţi şi compoziţii din macro-, microelemente şi vitamine cu proprietăţi de stimulatori de creştere şi dezvoltare a plantelor de cultură, de ridicare a energiei de germinare a seminţelor tratate, antioxidante, de majorare a rezistenţei plan-telor la secetă şi temperaturi suboptimale, de mărire a productivităţii plantelor şi de îmbunătăţire a calităţii producţiei. Au fost stabilite condiţiile de utilizare, inclusiv concentraţia optimală a compuşilor coordinativi în procedeele de cultivare a plantelor agricole: porumb, sfeclă de zahăr, sfeclă roşie de masă, castraveţi, tomate, fasole, soia şi a.COORDINATION COMPOUNDS AND COMPOSITIONS WITH USEFUL PROPERTIES FOR AGRICULTURE BIOTECHNOLOGIESThere were highlighted iron, cobalt, manganese μ3-oxo homo- and heteronuclear coordination compounds, dioximates and compositions consisting of macro-, microelements and vitamins with stimulation properties of crop plants growth and development, rising the germination energy of treated seeds, antioxidant properties, increasing plant resistance to drought and suboptimal temperatures, incrementing plant productivity and improvement of production quality. There were established the terms of use, including optimal concentration of coordination compounds in the cultivation processes of agricultural plants: corn, sugar beets, beetroot, cucumbers, tomatoes, beans, soy and other.

 18. Drumul politic pentru nominalizarea lui Klaus Iohannis la Președinție (The Political road to presidential candidacy nomination of Klaus Iohannis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Florin GRECU

  2015-09-01

  Full Text Available The article analyses the process which led to the nominalization of Klaus Iohannis as candidate in the presidential election campaign representing the Christian Liberal Alliance. The adhesion of the National Liberal Party to the European popular party, the retreat of PNL’s president Crin Antonescu from the presidential race and the ascent of the mayor of Sibiu on the political stage, represent the analytical aim of this study, trough statements and media articles. The causes and the stakes of the change of the political affiliation of the Liberal National Party and the reasons of the adhesion to PPE which led locally to the fusion with the Liberal Democrat Party, will be shown by analyzing the statements of the political actors involved in the negotiation and in the political compromise that named Iohannis as the candidate of the right wing, who was already convinced since fall 2014 of winning the elections. The political actors, the PPE members trough their statements and actions, they sustained their candidate during the campaign and through congratulation letters after winning the elections.

 19. Strategia de marketing a orașului Budapesta. Bune practici pentru dezvoltarea strategică a Bucureștiului

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ruxandra Irina POPESCU

  2009-12-01

  Full Text Available In the last years, the tourism in Budapest started to experience the pressure of the competition from some cities like Wien, Warsaw and Prague, pressure which motivated the officials to reexamine the competitive advantages and to define the strategies for touristic development. The result of this intensified competition and the challenges the city is facing, was represented by a profound analysis which led to the use of an effective urban marketing. The option of Budapest’s marketing strategy as a follow-up for Bucharest was determined by the richness of the Hungarian experience and the analogies of the historical context. So, the experience of Budapest in understanding and implementing marketing could be a guide for the developments and initiatives of the actors involved in the development and promotion of Bucharest, who could learn to avoid the confusion (frequently made by the capital of Hungary between the urban marketing and a component of it, promotion. On the other hand, the offensive attitude of Budapest towards its main competitors could be a model for the Romanian capital, which has the potential to become an active player on the European urban marketing market.

 20. Sistem integrat de tip geospaţial pentru localizarea şi protecţia siturilor arheologice. Dezvoltare zona pilot: judeţul Tulcea

  OpenAIRE

  Oana Popescu

  2011-01-01

  The paper describes a project carried on during 2007-2010 carried on by Crescendo International – head of the project, with NRI URBAN-INCERC, URBANPROIECT branch, the Institute for Eco-Museum Research în Archeology Tulcea and ELECTROVÂLCEA S.R.L. The aim of the project was to elaborate a methodology of geospatial localization, electronic marking and coding of historical sites în order to protect and introduce them în tours. The methodology was applied through case studies to some archeologica...

 1. Sistem integrat de tip geospaţial pentru localizarea şi protecţia siturilor arheologice. Dezvoltare zona pilot: judeţul Tulcea

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oana Popescu

  2011-03-01

  Full Text Available The paper describes a project carried on during 2007-2010 carried on by Crescendo International – head of the project, with NRI URBAN-INCERC, URBANPROIECT branch, the Institute for Eco-Museum Research în Archeology Tulcea and ELECTROVÂLCEA S.R.L. The aim of the project was to elaborate a methodology of geospatial localization, electronic marking and coding of historical sites în order to protect and introduce them în tours. The methodology was applied through case studies to some archeological sites în Tulcea County.

 2. Premisele cooperării internaționale pentru utilizarea pașnică a energiei nucleare și progresele realizate de dreptul nuclear

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Flore POP

  2007-06-01

  Full Text Available This short article aims at concisely analyzing the evolution of nuclear law in its international dimension, which corresponds to the present stage, as a part of the so-called “third generation”, as an example of “juridical interdependence”, in the context of global interdependence. The author tries to highlight, through some contemporary doctrine contributions, the signification of international cooperation in the field of nuclear law and its reconsideration from the point of view of social interdependence. Some possible definitions of nuclear law are presented briefly, as well as the dilemmas related to the possible progress of this juridical discipline (and some authors’ denial of the existence of a real progress; this is a result of the evolution of international nuclear law towards a multidisciplinary field, marked by a “positivist” culture; the analysis finally highlights the specialists’ consensus on the development of this field, in which technique (including technology and law express specifically and coherently in a complex process of norm harmonizing, in which it is important to know and build law in order to fulfill the global objective: mastering the nuclear risk.

 3. Recentele modificări ale O.U.G. nr. 34/2006, un temei pentru reorientarea contractelor administrative spre libertatea contractuală?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andreea TABACU

  2011-06-01

  Full Text Available Because of the need to ensure an effective valorization of public assets and funds or to guarantee the proper functioning of public services, the administrative contract is based on the principle of subordinating the freedom of the contract to the public interest. The evolution of legal regulations in this field has proved the permanent care for finding the optimal solutions in order to fulfill the goals of every public authority, as well as to maintain the balance concerning the rapports in the private sector. Due to more permissive regulations, until the moment the G.E.O. no. 34/2006 came into force, the public authorities resorted to the easiest solutions in choosing fellow contractors and executing the public affairs, among which one can mention the joint ventures, which in some cases were banned by the courts of law. Currently, after the Emergency Government Ordinance no. 76/2010, modified by the Law no. 278/2010, was adopted, one might say that the legislator has opted, in the common law, for a mixed policy, which distinguishes between the rules applicable in the pre-contractual stage, following for the most part the power of the administrative law, and the rules applicable in the contractual stage, following the commercial law.

 4. PROIECTUL EUROPEAN DE SIMPLIFICARE PENTRU IMM-URI ÎN DOMENIUL CONTABILITĂŢII ŞI AL AUDITULUI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aristita Rotila

  2008-05-01

  Full Text Available At the European Union level it has been considered that diminishing the administrativeburden is an important stage în developing the economy and allowing the European businesses to compete moreeffectively and be more successful în a highly competitive global environment, taking into account the potentialbenefits this could bring for small and medium-sized companies (SMEs. Accordingly, the European companylaw, accounting and auditing have been identified as priorities. In the field of accounting and auditing, SMEswould benefit from further simplification of the Directives. The simplification European project coincides withthe publication of the International Accounting Standards Board “Exposure draft of a proposed IFRS forSMEs”. But, the European Commission does not believe that this IFRS would provide sufficient elements tosimplify the life of European SMEs. Nevertheless, it has identified a number of other measures that could lead totangible simplification for SMEs.

 5. DILEMA DIFERENŢIERII RĂSPUNDERII PENALE PENTRU RELELE TRATAMENTE COMISE DE O PERSOANĂ CU FUNCŢIE DE RĂSPUNDERE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniela URSU

  2017-01-01

  Full Text Available Deoarece unele autorităţi (ca, de exemplu, poliţistul sunt, potrivit literei legii (art.123 alin.(1 şi alin.(2 CP RM, atât persoane publice, cât şi persoane cu funcţie de răspundere, în contextul relelor tratamente incriminate la art.1661 CP RM, unii subiecţi de aplicare în concret a legii penale recunosc poliţistului calitatea de persoană cu funcţie de răspundere, motiv din care reţin circumstanţa agravantă în dependenţă de faptă, prevăzută fie la lit.e alin.(2, fie la lit.e alin.(4 art.1661 CP RM, iar alţii îi reţin calitatea de persoană publică, încadrându-i faptele în acord cu variantele-tip ale infrac­ţiu­nilor de tortură, tratament inuman sau degradant. Pornind de la câteva hotărâri din practica judiciară naţională, pre­zentul studiu îşi propune să ofere răspuns la următoarea întrebare: Care este cea mai potrivită soluţie de calificare în ipo­teza comiterii infracţiunilor de tortură, tratament inuman sau degradant de către autorităţi care deţin dubla calitate: atât de persoană publică, cât şi de persoană cu funcţie de răspundere?THE DIFFERENTIATION DILEMMA OF CRIMINAL LIABILITY REGARDING THE ILL-TREATMENT COMMITTED BY A PERSON WITH PUBLIC RESPONSIBILITIESBecause some authorities, like the policeman, are according to the law (Article 123 para.(1 and para.(2 of the Penal Code of Moldova, both public persons and persons holding responsible positions, in the context of maltreatment incri­minated by the article 1661 of the Penal Code of Moldova, some subjects invested with the power to apply the criminal law treat the police officials as persons holding a responsible positions, the reason why the aggravating circumstance, depending on the offense, is either letter e para.(2, either – letter e para.(4 article 1661 of the Penal Code of Moldova. While others treat them as public persons, stating their crimes as torture, inhuman or degrading treatment. Starting from several judgments of national practice, this study aims to provide an answer to the following question: What is the best solution in qualifying the offenses of torture, inhuman or degrading treatment, committed by the authorities who hold dual capacity: as public persons and as persons with responsible positions?

 6. Notes on Petru Maior’s language in Învățătură pentru ferirea și doftoria boalelor (1816

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liliana Soare

  2016-08-01

  Full Text Available Petru Maior’s translation elaborated in 1816, insufficiently studied, offers precious material as regards the norms of literary language in Transylvania in the first two decades of the 19th century. We focused on the fundamental features of the literary language, but, at the same time, we mentioned the secondary features which were considered relevant for the literary norm promoted by the scholar. It can be observed that the linguistic material extracted from this translation reflects, besides phonetic and morphologic norms specific of the author’s dialect, norms established following other criteria than those exemplified by the local tradition, that is the criterion of proximity to the Latin etymon or proximity to the Wallachian rule promoted by the religious prints of the mid- eighteenth century. As far as the neologistic vocabulary used in this translation is concerned, a semantic classification was performed, aiming at both general cultural vocabulary, as well as at specialized vocabulary (medical terminology. The medical terminology of the text was presented on the two constituent coordinates: the literature, neologistic one and the folk, traditional one. There were considered the most important aspects of phonetic and morphological adaptation of loans, taking notice of the high number of loans properly integrated due to the Latin-Romance orientation of the scholar, as well as of the large share of analogue phonetic variants and unadapted terms (Latinisms and Italianisms.

 7. 24.000 ha de păduri primare de fag, propunerea României pentru Patrimoniul Mondial UNESCO [24000 ha of primary beech forests, the Romanian proposal in UNESCO World Heritage

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Biriș I.-A.

  2016-08-01

  Full Text Available Under the coordination of The Ministry of Environment, Waters and Forests, about 24000 ha of primeval beech forests located in 8 natural protected area from the Romanian Carpathians were included for inscription into the World Heritage List to extend the „Primeval Beech Forests of the Carpathians and the Ancient Beech Forests of Germany” (1133bis. The extended World Heritage property is proposed to carry the joint new name: „Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe”. Supported by 13 European countries (Romania included, the nomination proposes to establish a transnational serial UNESCO property, with a surface of more that 95000 ha, that reunites the most representative and well preserved beech forests from the natural areal of this species in order to illustrate the ecological process of extension - that is in progress at present - of beech on the European continent. The process of choosing these canditate sites was thought for completing the existent sites and for providing arguments and reflecting better on the extension of species distribution at the level of Europe. At the end of January 2016, Austria, the coordinator country of the nomination process at the international level transmitted the common dossier for the nomination to the committee of evaluation of UNESCO World Heritage List.

 8. ADOPTAREA ŞI IMPLEMENTAREA STANDARDELOR EUROPENE DE SECURITATE A INFORMAŢIEI, CONDIŢIE ESENŢIALĂ PENTRU DEZVOLTAREA AFACERILOR ON-LINE ALE FIRMELOR DIN ROMÂNIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Danilescu Laura

  2006-05-01

  Full Text Available E-business demands confidentiality and, integrity for transmitted information. The exponential growing of e-business, rises serious security problems about ensuring a secured business environment via Internet. Even a minority of users would create problems by steeling, erasing or damaging information, those risks are real and will ever be – and will expand with Internet growing. Customers will agree those companies which offer the best security solution as well as ensure confidentiality, integrity and availability for their information. Now it's imperative that companies possess effective internal controls on what happens to their information. The solution is security standards implementation: BS 7799 / ISO17799.

 9. Experiența României în aplicarea standardelor internaționale de raportare financiară și a standardelor internaționale de contabilitate pentru sectorul public

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihai RISTEA

  2010-06-01

  Full Text Available The transition to the international accounting standards represents a complex technical construction that involves significant resources, financial, as well as human, capable to face multiple changes. This article presents the way in which the international accounting standards were implemented in Romania, by reflecting the multiple changes made in the accounting regulation domain, with the purpose of outlining the advantages and disadvantages involved by this implementation. In the last ten years, in Romania, the transformations and the changes in the accounting system followed a direction that aimed, first of all, the harmonization with the European accounting directives and international accounting standards (in the past, the conformity with the European accounting directives (in the present and probably, the conformity with international accounting standards (in the future.

 10. SPECIFICUL ACTIVITĂŢII SPECIALE DE INVESTIGAŢIE ŞI ACŢIUNII DE URMĂRIRE PENALĂ ÎNTREPRINSE PENTRU ADMINISTRAREA PROBELOR LA CERCETAREA CRIMELOR CIBERNETICE

  OpenAIRE

  Svetlana PURICI

  2016-01-01

  Importanţa investigării „criminalităţii informatice” este dictată nu doar de progresul tehnic, dar în special de prezenta bază normativă în reglementările internaţionale şi în legile naţionale ale Republicii Moldova, precum: Legea cu privire la informatică, Legea privind accesul la informaţie etc., reguli ce trebuie aplicate şi care se vor reflecta în viaţa noastră, în special în procesul de apărare a drepturilor în judecată – moment în care importanţa şi influenţa „investigării crimina­lităţ...

 11. Imunitatea în raporturile dintre domnie și mănăstirile Moldovei (secolele XV-XVI. Pentru o abordare interdisciplinară a problemei

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Igor Sava

  2013-12-01

  Full Text Available This article resumes the discussion of an older problem of Romanian historiography - the Moldovan monasteries’ immunities from the 15th –16th century. The author opts for an interdisciplinary approach to the subject, a methodology appropriate for addressing this complex issue. As a result of investigating the relevant sources, I find that Moldovan monasteries possessed a clearly defined legal status in the context of the cooperation between the head of state and the church according to Justinian’s principle of “Roman-Byzantine symphony”, the regulations required by the Orthodox canons, the Byzantine law and the local law, “Jus Valachicum”. The act of foundation is an essential form of medieval ideology, powerfully inserted in the religious sphere, in the domain of state power and in the social order. The monasteries had primarily a religious function, but, at the same time, they performed a social and ideological function, designed to disseminate Orthodoxy in society as an official ideology of the secular power. In its evolution, the institution of immunity cannot be extended either to the entire period under study or to all the monasteries in Moldova. Differences in the statutory scheme can be observed between the monastery and the extension of immunity privileges. This was due to the fact that not all monasteries were granted immunity and not all villages that were part of an ecclesiastical domain had exemptions or special legal rights. This variation of the immunity status from period to period is due, in part, to the attitudes of reigning princes, as well as to the stability or instability of the political and economic situation. The fact that the exemptions were a privilege primarily granted to the great monasteries (Bistrita, Probota, Putna shows the importance of the ideological factor. These exemptions were meant to convey a carefully crafted representation of the supreme authority of the country’s leader and of his legitimizing power in Moldavian society.

 12. Problemele politicii investiţionale în economia Republicii Moldova

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nadejda NAZAR

  2016-06-01

  Full Text Available Politica de investiţii a statului este de a dezvolta un set de măsuri de atragere a investiţiilor în economie. Direcţiile de bază ale politicii de investiţii în Republica Moldova, pentru a asigura realizarea obiectivelor strategice ale Moldovei, sunt reflectate în acest articol. Analizând situaţia din republică, sectorul de investiţii poate formula factori negativi pentru a atrage investiţii în dezvoltarea antreprenoriatului în Moldova: situaţia politică instabilă, corupţia şi birocraţia, lipsa de resurse umane calificate, infrastructura modestă etc. Pentru dezvoltarea climatului investiţional, este necesar să se îmbunătăţească managementul administraţiei centrale şi locale, pentru a ajuta investitorii la fiecare etapă a procesului investiţional. Următoarele sectoare prioritare ale economiei naţionale pentru atragerea investiţiilor pot fi evidenţiate: servicii pentru antreprenori, dezvoltarea produselor tehnologiilor informaţionale, dezvoltarea industriei electronice, dezvoltarea industriei uşoare, producerea de piese pentru automobile, sectorul agroindustrial, turismul, logistica în transport.

 13. IMPACTUL PRESEI ASUPRA DELICVENŢEI JUVENILE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gheorghe CIOBANU

  2015-11-01

  Full Text Available Lucrarea în cauză e un rezultat al unui studiu asupra schimbărilor comportamentale ale adolescenţilor, influenţate de unele materiale publicistice. Departe de intenţia de a reveni la cenzura de altădată, autorul pledează pentru o auto-cenzură, pentru o autoexigenţă în procesul de creaţie, pentru o responsabilitate sporită pentru cuvântul scris sau rostit.THE IMPACT OF MEDIA ON THE JUVENILE DELINQUENCYThis writing is a result of a study of teenager’s behavior changes influenced by journalistic work. The author is not militating for the past censorship, but he pleads for an autocensorship, for an auto exigency during the creation process, for a high responsibility for written word or for the spoken one.

 14. COMPUTER ASSISTED LANGUAGE LEARNING (CALL: ITS PROSPECTS AND CONSEQUENCES FOR NIGERIAN LANGUAGES / L'APPRENTISSAGE DE LA LANGUE À L'AIDE DES TICE: PERSPECTIVES ET CONSÉQUENCES POUR LES LANGUES NIGÉRIENNES / ÎNVĂŢAREA LIMBII CU TIC: PERSPECTIVE ŞI CONSECINŢE PENTRU LIMBILE NIGERIENE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oyè Táíwò

  2014-11-01

  Full Text Available The shift in language learning today is from “classical teaching environment” to “self-learning environment”. In Nigeria today, although CALL efforts are made by schools and individuals, these effort are geared towards the English language learning other than Nigerian languages. This paper seeks to explore the development of CALL for Nigerian Languages and the challenges of running CALL in Nigeria. The results indicate that CALL for Nigerian languages is needed and should be promoted. CALL in Nigerian can only be successful if the shortcomings of CALL are recognized and the mitigating circumstances tackled. Adequate arrangements must be made to manage CALL and Teacher-Assisted language learning (TALL in consideration of the socioeconomic impact of CALL on the teachers Nigerian languages. The attitude of Nigerians towards Nigerian languages should be positive. The government, corporate bodies and individuals must intervene in CALL programs in schools so as to control the resulting high tuition fee.

 15. Analiza weibull a datelor din garanții de la un producător de dispozitive mecatronice pentru a face previziuni în privința reclamațiilor și a costurilor/A weibull analysis of the field data from a mechatronics devices manufacturer in order to forecast the warranty claims and the costs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ion Cristian BRAGA

  2016-12-01

  Full Text Available Based on the ISO TS 16949 requirements, the automotive suppliers shall monitor the performance of the realization processes, in order to demonstrate compliance with customer requirements. And these processes are monitored with the performance indicators which shall be based on objective data and include the customer disruption include the field return. This paper presents the analysis of the field data and computes the information to be used at forecast of the warranty claims and the associated cost.

 16. Integrarea europeană și tranziția țărilor din est. Noua Europă Centrală și interesul României pentru cooperarea regională în bazinul Marea Neagră - Dunăre

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Flore POP

  2003-01-01

  Full Text Available Ce bref article reprend, à l.aide des concepts fondamentaux, les grandes lignes de l.évolution de l.Europe centrale et orientale dans la seconde moitié du XXème siècle, marquée - au debut - par l.installation et finalement, depuis 1989, par la chute du communisme dans tous les pays de la région. On constate ainsi que les pays de l.Europe centrale et de l.-est ont subi plusieurs transitions économiques et politiques, et quant à la Roumanie elle-même - le lourd héritage de la politique économique d.austérité menée durant des années, risque de porter ombrage pendant longtemps encore au développement du pays. La transition vers l.économie libre fait suite à la décision d.adhésion politique de la Roumanie au principe de l.économie de marché. La relance du processus d.intégration régionale a poussé les pays du bassin Mer Noire - Danube a passer des accords de coopération économique et politique, donc de nouveaux regroupements économiques sont apparus sur la carte de l.Europe et de l.Asie suite au démantèlement du C.A.E.M., qui laissent s.entrevoir des implications juridiques et économiques d.importance quant à la coopération des pays riverains et surtout en ce qui concerne l.environnement, ce qui apporte une nouvelle dimension au processus global d.intégration européenne et d.insertion dans l.économie mondiale des économies de la région.

 17. Europeanul Costa-Foru şi Liga drepturilor Omului şi ale Cetăţenilor pentru integrarea Basarabiei în viaţa politică a României după 1918 / European Costa-Foru and the League for Human and Civil Rights in the integration of Bessarabia into the political life of Romania after 1918

  OpenAIRE

  Aurelia Lăpuşan

  2015-01-01

  C.G. Costa-Foru (1856-1935) was an outstanding personality of the Romanian culture, well-known journalist, lawyer, human rights activist and secretary of the League for Human and Civil Rights (1923-1929), the founder of the Committee on Amnesty (1928-1929) and the Bloc for Defense of Democratic Freedoms (1935). As a vice-president of the General Association of the Romanian Press, founded December 2, 1918 in Bucharest, C.G. Costa-Foru had an audience with the king and boldly expressed to him h...

 18. VIDEO AIDED TEACHING OF ENGLISH FOR MEDICAL PURPOSES IN ROMANIAN HIGHER EDUCATION / L’ENSEIGNEMENT DE L’ANGLAIS MÉDICAL À L’AIDE DES MOYENS AUDIO-VISUELS DANS LES UNIVERSITÉS DE ROUMANIE / PREDAREA LIMBII ENGLEZE PENTRU SCOPURI MEDICALE CU AJUTORUL MIJLOACELOR AUDIO-VIZUALE, ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR DIN ROMÂNIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iulia Cristina Frînculescu

  2013-11-01

  Full Text Available This article focuses on a teaching method that is still underused in Romania, generally due to lack of facilities and/or training, resulting in an inability on the part of the teacher to cope with the new technologies nowadays used in English language teaching. The present study argues in favour of using video in medical language learning, and to this end it provides some samples of home-grown materials for watching purposes that can be used in the classroom. The various types of exercises presented, combined with the video sequences they are made on, are intended to point out that video aided teaching of English for Medical Purposes (EMP can be highly motivating, as it uniquely allows students to look at medical situations while working on different areas of language.

 19. Parliamentary Majorities and National Minorities: Moldova’s Accommodation of the Gagauz

  Science.gov (United States)

  2007-01-01

  Al R.S.S. Moldova Pentru Problemele i and Mihai Cotorobai, 26 . Nationale Shi Autoadminstrararea Locala Shi Economia Locala, signed by A. Arsen...No ———. Avizul Comissiilor Permanente Ale Soveitului Suprem al R.S.S. Moldova p şi Autoadminstrararea Localâ şi Economia Localâ. Signed by A. Arseni

 20. Bibliography of Soviet Laser Developments, Number 52, March - April 1981.

  Science.gov (United States)

  1982-05-17

  RZhF, 3/81, 3D1234) 14. Batenin, V.M., A.L. Golger, and I.1. Klimovskiy (74). Feasibility of producing a solar pumnped laser based on crystals with color...in air in front of a solid target. Institutul de fizica atomica. Comitetul de stat pentru energia nucleara. Publicatie, no. LOP-8, 1979, 11 p. (RZhF

 1. DE LA THÉORIE AU TERRAIN…? LE SOCIOLINGUISTE QUALITATIVISTE ET « SON » TERRAIN AU CŒUR DU PROCESSUS DE CONSTRUCTION DES OBSERVABLES: POUR UNE RÉFLEXIVITÉ ENGAGÉE / FROM DESK THEORY TO FIELDWORK...? THE QUALITATIVE SOCIOLINGUIST AND "HIS" FIELDWORK WITHIN THE CONSTRUCTION PROCESS OF OBSERVABLE PHENOMENA: FOR A COMMITTED REFLEXIVITY / DE LA TEORIE LA PRACTICĂ…? SOCIOLINGVISTUL CALITATIV ŞI MUNCA “SA” DE TEREN ÎN CADRUL PROCESULUI DE CONSTRUCŢIE A FENOMENELOR OBSERVABILE: PENTRU O REFLEXIVITATE DEDICATĂ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Albinou Ndecky

  2014-11-01

  Full Text Available Dans le texte qui suit, nous questionnons les choix théoriques ainsi que le rôle du chercheur dans le processus de construction des observables. Nous souhaitons donc interroger la question du lien entre la théorie et le terrain. Pour ce faire, nous posons les choses autrement. En effet, nous nous demandons si un travail de terrain à visée qualitative pourrait être strictement lié ou conditionné par les choix théoriques effectués en amont ? Ou, au contraire, s’il est envisageable de parler d’une forme de « bricolage »; c’est-à-dire d’un choix pratique, qui est pragmatique, stratégique, mouvant et auto-réflexif ?

 2. RESEARCH ISSUES REGARDING THE MAIN INDICATORS USED FOR ANALYSING THE INCOMES AND COSTS OF THE RENEWABLE ENERGY PRODUCERS OPERATING IN ROMANIA IN VIEW OF DEVELOPING A DECISION SUPPORT SYSTEM

  OpenAIRE

  Cornelia Paulina BOTEZATU; Cezar BOTEZATU; George CARUTASU; Alexandru PÎRJAN

  2015-01-01

  In this paper, we have analysed the main indicators regarding the incomes and costs of the renewable energy producers, indicators that a Decision Support System must take into account for when predicting, analysing and monitoring the technological and business processes in the field of energy produced from renewable sources in Romania. The results presented in this paper represent a part of the research conducted within the SIPAMER project ("Sistem Inteligent pentru Predicţia, Analiza și Moni...

 3. АНАЛИЗ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Руслан БАТИЩЕВ

  2016-12-01

  Full Text Available ANALIZA PIEŢEI DE CREDITE IPOTECARE ÎN REPUBLICA MOLDOVAÎn prezent, credite pe termen lung pentru locuinţe acordă populaţiei o bancă comercială universală. Pe lângă băncile comerciale, un rol important în formarea cererii efective suplimentare pentru locuinţe poate juca o societate financiară. Aceste organizaţii, în detrimentul fondurilor proprii şi împrumutate, acordă populaţiei credite pentru con­struc­ţia şi cumpărarea de locuinţe în construcţie sau terminată.MARKET ANALYSIS MORTGAGE LOANS IN REPUBLIC OF MOLDOVACurrently, long-term housing loans to the population provide a universal commercial bank. In addition to commercial banks a role in the formation of additional effective demand for housing may play a financial company. These organiza­tions at the expense of own and borrowed funds provide loans to the population for construction and purchase of housing under construction or finished. 

 4. SECURITATEA REȚELELOR INFORMATICE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tudor BRAGARU

  2018-03-01

  Full Text Available În condiţiile utilizării în masă a reţelelor informatice şi desfăşurării diverselor activităţi profesionale mediate de reţele şi dispozitivele mobile conectate, conştientizarea şi contracararea riscurilor devine foarte importantă atât pentru mediul de afaceri, mediul social, cât şi pentru cel personal, privat. Lucrarea prezintă o privire de sinteză asupra cerin­ţelor de securitate, metodelor de atac/ameninţărilor, riscurilo-r, vulnerabilităţilor şi tehnicilor de atenuare şi prevenire a riscurilor informatice preponderent pentru reţele corporative.NETWORKS SECURITYÎn terms of mass use of computer networks and the deployment of various professional activities mediated by networks and connected mobile devices, risk awareness and counseling becomes very important, both for the business environment, the social environment and for the private and private ones. The paper presents a summary of security requirements, attack/threats, risks, vulnerabilities, and mitigation and prevention techniques predominantly for corporate networks.

 5. GRĂDINILE UNIVERSITARE: ISTORIA APARIŢIEI ŞI ROLUL LOR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalia CIUBUC

  2016-02-01

  Full Text Available Istoria grădinilor universitare ne oferă posibilitatea nu doar să cunoaştem evoluţia acestora, dar şi particularităţile de amenajare a lor, sugerând şi soluţii interesante pentru grădinile din Republica Moldova, inclusiv pentru parcul USM. Fondarea parcului universitar în curtea USM a permis nu doar crearea unei ambianţe plăcute în incinta USM, dar vine să ofere o bază de studiu pentru studenţii dela Facultateade Biologie şi Pedologie. University Gardens: The History and the ImportanceThe history of the university gardens gives us not only the knowledge about their evolution, but also a appropriate description of their features and offer interesting solutions for the gardens fromMoldova, including USM garden. The USM court park foundation creates, not only a pleasant atmosphere inside USM, but also provides a basis for study for the students from the Faculty of Biology and Soil Science. 

 6. Abnormalities in soluble CD147 / MMPs / TIMPs axis in Ankylosing Spondylitis patients with and without a history of Acute Anterior Uveitis / Anomalii ale axei CD147 solubil / MMPs / TIMPs la pacienții cu spondilită anchilozantă cu sau fără uveită acută anterioară

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mitulescu Traian Costin

  2014-12-01

  Full Text Available Spondilita Anchilozantă (SA este prototipul formei axiale a spondiloartritelor. În pofida studiilor extinse, sunt încă incomplet înțelese mecansimele complexe legate de procesele celulare și moleculare anormale din SA. Printre mediatorii inflamației, cum ar fi citokinele proinflamatoare, NOS-2, chemokinele, care conduc la inflamație, metaloproteinazele de matrice (MMPs joacă un rol important în procesele inflamatoare care caracterizează SA. De aceea, ne-am propus să evaluăm dacă perturbări ale homeostaziei inductorului extracelular de MMPs (EMMPRIN/CD147, MMPs și inhibitorilor tisulari ai MMPs (TIMPs joacă un rol în evoluția SA în special la pacienții care au în istoricul lor Uveită Acută Anterioară (UAA. În acest scop seruri de la pacienți cu SA și de la donatori sănătoși (DS au fost analizate pentru nivelurile de CD147 solubil (sCD147, MMP-3 și TIMP-1 prin tehnica imunoenzimatica ELISA și pentru activitatea gelatinazelor MMP-2 si MMP-9 folosind gelatin zimografia. Rezultatele experimentale au arătat că nivelurile de sCD147, MMP-3 si TIMP-1 sunt semnificativ crescute la pacienții cu SA comparativ cu DS. sCD147 ca și raportul MMP-2/sCD147 a diferențiat pacienții cu UAA de cei fără UAA în istoricul lor. La pacienții cu SA rapoartele MMP-2/sCD147, MMP-3/sCD147 și MMP-3/TIMP-1 au sugerat dezechilibrul dintre MMPs și reglatorii lor. Aceste rezultate sugerează că rapoartele MMPs/sCD147 pot deveni biomarkeri potențiali pentru întărirea caracterizării pacienților cu SA și pentru a prognoza evoluția bolii. Corelațiile pozitive și negative dintre anumite caracteristici experimentale și/sau clinice ale pacienților cu SA și terapie subliniază de asemenea utilitatea evaluării acestor biomarkeri pentru a identifica o terapie individualizată și eficientă.

 7. STRUCTURILE DE DEFLECTORI, FACTORI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE AI HABITATULUI PISCICOL- STUDIU DE CAZ, RÂUL NICOLET (QUEBEC-CANADA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marius DULGHERU

  2010-06-01

  Full Text Available Deflection structures factors for improve the fish habitat. Case study nicolet river (Quebec-Canada. Există câţiva factori care joacă un rol important în definirea calităţii habitatului fizic al râurilor, speciile de peşti manifestând preferinţe pentru anumite elemente hidraulice (viteză, adâncime, tipul sedimentelor etc. Un habitat sănătos este în mod normal caracterizat printr-o succesiune morfologică de vaduri şi adâncuri cu impact în oxigenarea apei, reproducerea şi hrănirea peştilor etc. Datorită importanţei recreaţionale a pescuitului, în Canada există un număr foarte mare de proiecte de îmbunătăţire a habitatului piscicol. In acest sens, deflectorii amplasaţi în albiile cursurilor de apă s-au dovedit a fi metoda cea mai de succes pentru habitatul păstrăvilor. Pe râul Nicolet (Quebec-Canada a fost monitorizată influenţa unor astfel de structuri inginereşti asupra menţinerii în timp a structurii de adânc. Din analiza evoluţiei morfologice şi morfometrice a adâncurilor (prin folosirea diferitelor ridicări topografice succesive din perioada 2000-2007, rezultă faptul că structurile inginereşti au un rol benefic în menţinerea unui habitat propice pentru peşti.

 8. Poemele homerice în veșminte românești. O analiză diacronică (I

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petre Gheorghe Bârlea

  2015-07-01

  Full Text Available Lucrarea pe care o propunem vizează istoria traducerilor românești ale poemelor homerice, din perspectiva evoluției limbii române literare. Pornim de la premisa că orice asemenea traducere reprezintă o probă de virtuozitate nu numai pentru traducătorul în cauză, ci și pentru limba și cultura modernă respectivă, așa încît este interesant de studiat modul în care dezvoltarea exegezei homerice și a teoriilor traductologice se manifestă în paralel cu etapele evoluției limbilor moderne. Grila de analiză va include, așadar, principii, metode și instrumente de lucru ale domeniilor amintite aici (istoria limbii, traductologie, dar și elemente împrumutate din gramatica constrastiv-tipologică, din filologie, în sensul restrîns al conceptului, din teoria mentalităților, istoria culturală ș.a. Demersul nostru evidențiază faptul că evoluția istorică a actului traducerii este marcată, în mod firesc, de personalitatea traducătorului (opțiuni teoretice, ideologice, pe lîngă competențe lingvistice, har poetic etc., dar și de contextul cultural al epocii și al spațiului respectiv. Pentru cultura română, cel puțin, putem constata că, în ansamblu, versiunea cea mai recentă este și cea mai reușită.

 9. COMPETENȚA DE REZILIENȚĂ CLIMATICĂ: ATRIBUT ESENȚIAL ÎNTR-O LUME A SCHIMBĂRILOR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriela DAMIAN-TIMOŞENCO

  2018-03-01

  Full Text Available În ultimii ani, în condițiile de manifestare sporită a schimbărilor climatice, reziliența devine o aptitudine necesară pentru a spori funcționalitatea și a asigura adaptarea optimă în pofida factorilor de risc pentru sănătatea fizică și psihică a persoanelor, generați de expunerea la calamități naturale.Competența de reziliență climatică se regăsește în rândul competențelor sociale și civice, dat fiind faptul că favori­zează nu doar rezistența personală în situații de criză prin cunoștințe, abilități și atitudini de supraviețuire, dar și contribuie la manifestarea empatiei față de semeni, impulsionând acțiuni eficiente atât pentru siguranța proprie, cât și a celor din jur.CLIMATE RESILIENCE COMPETENCE: KEY FEATURE IN A CHANGING WORLDIn the last years, with more frequent manifestation of climate change, resilience becomes a prerequisite for increased functionality and optimum adaptation in the presence of risk factors for mental and physical health of individuals, generated by exposure to natural disasters.Climate resilience competence is part of social and civic competences as it not only boosts personal resistance to crisis situations through key knowledge, skills and attitudes for survival, but also triggers empathy manifestation and sets out for safety-oriented actions for oneself and others.

 10. Politicile patrimoniului cultural în contextul reformei administraţiei publice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vasile COMENDANT

  2018-03-01

  Full Text Available Lucrarea reprezintă o analiză complexă a politicilor publice în domeniul patrimoniului cul¬tural național realizate în cadrul reformelor administraţiei publice din Republica Moldova. Sunt examinate programele de reformă a administraţiei publice în domeniul protejării patrimoniului cultural. În procesul cercetării sunt indicate autorităţile administraţiei publice centrale responsabile de realizarea reformelor de salvgardare a patrimoniului cultural în baza politicilor culturale. Investigația ne-a permis să constatăm că, actualmente, o cerinţă de cea mai mare actualitate pentru Republica Moldova este de a determina în cadrul reformei administraţiei publice moda¬lităţile de îmbunătăţire a formelor de protejare a patrimoniului cultural naţional, precum și de implementare a politicilor publice în acest domeniu. Concomitent, a fost elucidată necesitatea dezvoltării de către autorităţile publice a unui dialog intercultural permanent privind politica cul¬turală cu ţările Uniunii Europene și cooperarea în cadrul forurilor internaționale pentru a dezvolta diversitatea culturală și pentru a conserva și a valorifica patrimoniul național cultural și istoric.

 11. Atypical case of B-cell Chronic Lymphocytic Leukemia presenting with extreme hyperleukocytosis / Hiperleucocitoză extremă într-un caz atipic de leucemie limfatică cronică cu celulă B

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bacârea Anca

  2014-12-01

  Full Text Available În literatura de specialitate sunt prezentate foarte puține cazuri de leucemie limfocitară cronică (LLC, care debutează cu hiperleucocitoză extremă. Descriem cazul unei femei în vârstă de 66 ani, care se prezintă cu hiperleucocitoză extremă de 774.2 x 109 / litru, stadiul Rai III și stadiul Binet C. Pacienta nu are comorbidități și scorul CIRS (scala cumulativă de evaluare a bolii este cu mult sub 6, cu clearance-ul creatininei normal. Alte aspecte interesante legate de acest caz sunt imunofenotipul atipic, expresia ciclinei D1, infecția cu virusul hepatitei B, care au făcut ca diagnosticul și tratamentul acestei paciente să fie o provocare. Pacienta a fost testată pentru prezența mutației NOTCH1 care a fost pozitivă. Există dovezi că mutațiile NOTCH1 sunt asociate cu boala rapid progresivă și rezistență la tratament. Distincția dintre LLC și limfomul cu celule din manta (LCM nu este întotdeauna ușoară, deoarece unele cazuri de LCM pot mima LLC din punct de vedere clinic, histologic și/sau fenotipic. Profilaxia hepatitei B pentru reactivarea virală nu a fost disponibilă, iar pacienta a fost tratată numai cu fludarabină și ciclofosfamidă, fără rituximab. Markerul CD200 ar trebui să fie introdus în panelul de rutină pentru citometria în flux pentru a distinge LLC de limfomul de manta iar mutația NOTCH1 este asociată cu un prognostic nefavorabil și ar trebui sa fie evaluată la diagnostic. LLC cu hiperleucocitoză extremă la debut este foarte rară, iar uneori, un LLC atipic poate reprezenta o capcană de diagnostic.

 12. Biblioteca Naţională a României: obiective şi perspective în valorificarea patrimoniului cultural

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elena Tîrziman

  2008-01-01

  Biblioteca Naţională a României este implicată în proiecte internaţionale care au ca scop crearea de conţinut digital relevant pentru memoria culturală europeană: The European Library – TEL (Biblioteca europeană, Manuscriptorium şi ENRICH – European Networking Resources and Information concerning Cultural Heritage, proiecte coordonate de Biblioteca Naţională a Cehiei. Biblioteca Naţională a României a contribuit la proiectele Manuscriptorium / ENRICH prin carte românească veche din perioada corespunzătoare secolelor XVI-XVII.

 13. STUDIUL COMPLEX Al ULEIULUI VOLATIL DIN SPECIA PEROVSCHIA ATRIPLICIFOLIA BENTH.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maricica COLŢUN

  2017-07-01

  Full Text Available În lucrare sunt prezentate rezultatele unui studiu vast privind biologia, compoziția chimică, fitochimia cantitativă și calitativă a uleiului volatil din specia Perovskia atriplicifolia, care se comportă ca plantă perenă, erbacee din familia Lamiaceae. În R. Moldova nu este cercetată ca plantă aromatică şi medicinală. Are o plasticitate ecologică mare, nu are cerinţe deosebite faţă de factorii climaterici. Se utilizează pentru proprietăţile sale febrifuge, în medicină – pentru scăderea febrei, deține proprietăți culinare dar şi decorative ori de purificare a aerului.THE COMPLEX STUDY OF THE ESSENTIAL OIL OF THE SPECIESPEROVSCHIA ATRIPLICIFOLIA BENTH.The paper presents the results of a vast study on the biology, chemical composition and qualitative phytochemistry of the essential oil of the species Perovskia atriplicifolia, which behaves like a perennial, herbaceous plant in the Lamiaceae family. In theRepublic ofMoldova, it has not been investigated as an aromatic and medicinal plant. It has a high ecological plasticity and no special requirements to climatic factors. It has febrifuge properties and is used in medicine to reduce fever. Besides, this plant is used for culinary, ornamental purposes and for air purification.

 14. ASIGURĂRILE POT SALVA „BENEFICIUL POTENŢIAL, SCONTAT”: ASPECT METODOLOGIC

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iulia CAPRIAN

  2016-12-01

  Full Text Available Nu există o definiţie unică a gestionării riscului. Acesta poate fi expus în termeni generali ca „aplicaţie a principiilor de adoptare a deciziilor pentru o problemă particulară de risc” sau ca „minimizare a costului general al riscului”, însă una dintre cele mai aplicabile poate fi ceea ce se concentrează asupra procesului gestionării riscului. Astfel, gestionarea riscului este un proces sistematic, orientat spre identificarea şi evaluarea riscurilor la care este expusă o persoană sau organizaţie, pentru selectarea şi implementarea tehnicilor optime de control şi finanţarea riscurilor.INSURANCE MAY SAVE "THE POTENTIAL, EXPECTED BENEFIT": METHODOLOGICAL ASPECTThere is no single definition of risk management. The concept may be expressed in general terms as a "application of the principles of adaptation of decisions to a particular risk problem" or a "minimization of the overall costs of risk", but one of the most applicable may be the one focusing on the risk management process. Thus, risk management is a systematic process, aimed at identifying and assessing the risks to which a person or organization is exposed for the purpose of selecting and implementing optimal techniques for controlling and financing risks.

 15. ABORDAREA EDUCAŢIEI ANTREPRENORIALE ÎN RÂNDUL STUDENŢILOR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariana MARINESCU

  2017-07-01

  Full Text Available Curriculumul şcolar şi modulul antreprenorial oferă elevilor/studenţilor instrumentele necesare pentru a gândi creativ şi a rezolva probleme într-o manieră eficientă. Educaţia antreprenorială se realizează în pregătirea iniţială, elevii/ stu­denţii fiind aproape de angajare, iar derularea activităţilor independente poate fi o opţiune importantă pentru ei.Prezenta lucrare redă rezultatele unui chestionar aplicat studenţilor, privind locul şi rolul educaţiei antreprenoriale în sistemul de învăţământ universitar românesc.THE APPROACH OF ENTREPRENEURIAL EDUCATION AMONG STUDENTSSchool curricula and entrepreneurial module gives to the pupils/students the tools necessary to think creatively and to solve problems in an effective manner. Entrepreneurship education is realized in initial training, as pupils/students are close to employment and deploying independent activities can be an important option for them.The present paper presentes the results of a survey given to the students regarding the place and role of entrepreneurship education in the Romanian education system.

 16. CALCULUL CINETOSTATIC AL MECANISMELOR PLANETARE CILINDRICE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Păun ANTONESCU

  2012-05-01

  Full Text Available În lucrare se prezintă o metodă analitică pentru calculul cinetostatic al mecanismului planetarmonomobil cu două roţi dinţate centrale. Se consideră mai întâi cazul general al schemelor cinematice cu douăroţi dinţate solidare tip satelit, în două variante practice (multiplicator şi reductor de turaţie. Este menţionatcazul particular al mecanismelor planetare cu o singură roată satelit cu angrenare dublă (exterioară şiinterioară. Pe baza modelului de analiză cinetostatică a mecanismului planetar monomobil cu două roţi dinţatecentrale, în finalul lucrării se abordează o problemă practică de calcul cinetostatic al unui mecanism planetarcilindric simplu folosit la capul de frezat pentru prelucrarea roţilor dinţate cilindrice cu dinţi curbi înhipocicloidă.

 17. Sondajul – tehnică interactivă de predare în grup

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana GOREA

  2017-03-01

  Full Text Available Bunul mers al procesului de învățământ şi rezultatele obținute depind în mare măsură de metodele utilizate. Metodologia predării ne oferă o mare varietate de tehnici de predare pe care profesorul le poate utiliza în procesul de predare/învățare. Astfel de tehnici ca brainstorming- ul, cubul, ştiu/vreau să ştiu/am învățat, studiul de caz, diagrama Venn, etc. sunt bine cunoscute profesorilor şi le utilizează eficient în predare. Articolul de față propune o tehnică de predare numită ,,sondaj” care a fost utilizată cu succes de către autor la lecțiile de limbi străine în calitate de tehnică centrată pe elev, menită să dezvolte abilitățile de vorbire. Ea are anumite avantaje, mai ales dacă este utilizată în grupuri mari. Tehnica poate fi adaptată pentru orice altă disciplină în cazul în care profesorul doreşte să le ofere studenților spațiu pentru activitate cooperativă şi creativitate.

 18. STRATUL DUBLU ELECTRIC AL MONTMORILONITULUI. I. INFLUENŢA INTERCALĂRII CU OLIGOMERI DE ALUMINIU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vasile RUSU

  2017-03-01

  Full Text Available A fost dezvoltat criteriul pentru delimitarea caracteristicilor stratului dublu electric în proximitatea suprafeţei bazale şi suprafeţei laterale ale montmorilonitului intercalat cu oligomeri de aluminiu şi au fost determinate caracteristicile stratului dublu electric în modelul Stern. În funcţie de cazul analizat, pentru stratul dublu în proximitatea suprafeţei bazale sau în proximitatea suprafeţei laterale pot fi estimate caracteristicile stratului compact – potenţialul Stern Yd, energia de adsorbţie specifică chimică Ø, densitatea de sarcini sc.EDL FOR MONTMORILLONITE. I. THE INFLUENCE OF Al-PILLARING It was developed the criterion for delimiting of characteristics for electric double layer (EDL close to the basal surface and edge surface of pillared Al-montmorillonite, and the EDL characteristics in the Stern model were determined. Depending on the case, for EDL close to the basal surface or edge surface, the main characteristics of Stern layer can be estimated, i.e. the Stern potential Yd, chemical specific adsorption energy Ø and charge density sc.

 19. METODE ALTERNATIVE DE FINANȚARE A STUDIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olga CONENCOV

  2018-03-01

  Full Text Available La etapa actuală, finanțarea publică a studiilor în învățământul superior nu este suficientă pentru asigurarea unei pregătiri calitative și competitive, iar resursele financiare personale ale populației sunt prea modeste pentru a achita taxele de studii în corespundere cu costurile financiare reale suportate de instituția educațională. În acest context, re­ieșind din tendințele profilate pe plan internațional, apare necesitatea căutării unor metode alternative de finanțare a studiilor, în vederea dezvoltării capitalului uman educațional autohton și în contextul ameliorării calității vieții.ALTERNATIVE METHODS OF FINANCING STUDIES IN HIGHER EDUCATIONAt present, public funding for higher education studies is not sufficient to ensure qualitative and competitive training, and the personal financial resources of the population are too modest to pay for the study fees in line with the real financial costs incurred by the educational institution. In this context, based on the internationally developed trends, there is a need to seek alternative methods of financing studies, in order to develop the local educational human capital and to improve the quality of life.

 20. TURISMUL – PRIVIT PRIN PRISMA DEFINIȚIILOR SALE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oxana COSTEŢCHI-JUŞCA

  2018-03-01

  Full Text Available Spre sfârșitul secolului al XIX-lea turismul se ancorează profund în mediul înconjurător, transformându-se astfel într-un fenomen social-economic complex. Pentru a-l descoperi și a-i valorifica imensul potențial pe care îl prezintă, sunt inițiate diverse studii în căutarea celor mai eficiente soluții, forme și metode de cercetare. Reieșind din rolul şi importanţa turismului în perioada contemporană, au sporit și preocupările pentru definirea cât mai exactă şi completă a acestui fenomen.THE TOURISM – LOOKED THROUGH THE PRISM OF ITS DEFINITIONTowards the end of the nineteenth century tourism is anchored deeply into the environment, thereby transforming a complex social and economic phenomenon. To discover and to capitalize on the immense potential that presents, initiate various studies looking for the most effective solutions, forms and methods of research. Proceeding from the role and importance of tourism in the contemporary period, and increased concerns for accurate and complete definition of this phenomenon.

 1. MECANISMUL DE PROTEOLIZĂ A FICOCIANINEI, PROTEINEI BIOACTIVE DIN SPIRULINĂ SUB ACŢIUNEA PAPAINEI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Angela RUDAKOVA

  2016-02-01

  Full Text Available Elaborarea unor procedee de obţinere a peptidelor bioactive din ficocianină prin intermediul hidrolizei proteolitice prezintă un interes sporit pentru cercetători în contextul utilizării acestora în calitate de remedii anticancer şi pentru alte proprietăţi terapeutice. Peptidele derivate din ficocianină ar putea manifesta proprietăţi terapeutice mult mai pronunţate comparativ cu ficocianina. În prezenta lucrare sunt studiate dinamica proteolizei ficocianinei cu papaina şi mecanismul de hidroliză a acestei proteine.Mechanism of proteolysis of C-phycocyanin, bioactive protein from Spirulina, under the action of papainThe elaboration of the procedures of obtaining of bioactive peptides derived from phycocyanin, as a result of it proteolytic hydrolysis presents great interest for researchers in the terms of theirs use as anti-cancer drugs and for other therapeutic properties. It can be assumed that peptides derived from phycocyanin could manifest more pronounced therapeutic effects compared to phycocyanin. Dynamics of phycocyanin proteolisis by papain, as well as mechanism of phycocyanin hydrolysis were studied in the present work. 

 2. SATISFACŢIA ÎN MUNCĂ ŞI VALORILE PROFESIONALE LA CADRELE DIDACTICE DIN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLARE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Angela POTÂNG

  2016-12-01

  Full Text Available Studiul urmăreşte analiza gradului de satisfacţie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preşcolar în func­ţie de orientarea lor valorică şi ierarhizarea valorilor profesionale. Noutatea şi originalitatea ştiinţifică este reprezentată de trasarea unor perspective noi de abordare a problemei privind satisfacţia în muncă a cadrului didactic din instituţiile preşcolare. Cercetarea respectivă poate deveni un suport metodologic pentru studenţii facultăţilor pedagogice, dar şi pentru managerii şi educatorii din grădiniţe.THE JOB SATISFACTION AND PROFESSIONAL VALUES TO TEACHERS IN PRESCHOOL EDUCATIONThe study aims to analyze the degree of satisfaction of teachers of preschool education according to their hierarchy of values and professional values. Scientific novelty: drawing new perspectives to tackle job satisfaction of teachers in preschools. This research can become a teaching methodological support for the students, but also for managers and kindergarten educators.

 3. DIN VIAŢĂ SI DIN CĂRŢI O LUCRARE CE NE PUNE PE GÂNDURI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Coriolan PĂUNESCU

  2008-06-01

  Full Text Available A apărut, la Iasi, o carte cu valoare de unicat; este vorba de „Agriculturaîn proverbe si cugetări” (Ed. Vasiliana ’98, Iasi, 2008, semnată de reputatul Prof.univ. dr. Nicolae VASILESCU si ing. Aglaia VASILESCU, oameni care au slujitdecenii de-a rândul învăţământul agronomic românesc. De aici, desigur si respectulautorilor pentru agricultură si, mai ales, pentru oamenii satului, dedicaţi, înîntregime, acestei nobile îndeletniciri (dar si creaţiei lor spirituale, în care, nu o dată,se reflectă munca si viaţa de fiecare zi. Însă, această carte se vrea mai mult decâtspune, deoarece cuprinde si reflecţii ale oamenilor culţi, despre agricultură, întrecare scriitori, filosofi, muzicieni, savanţi ai domeniului agronomic, călătoriînvederaţi, politicieni, istorici, oameni ai catedrelor, revoluţionari de renume,evident, din lume si din ţară, din Antichitate si până astăzi.

 4. The dynamics of some oxidative stress markers in 3, 6 and 12-months alcohol abstinent patients: possible relevance for the usage of antioxidants in alcohol withdrawal / Dinamica unor markeri ai stresului oxidativ la 3, 6 şi 12 luni de abstinenţă de la alcool: posibila relevanţă a utilizării de antioxidanţi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petrariu Florin

  2014-12-01

  Full Text Available În prezentul articol am fost interesaţi să studiem relevanţa stresului oxidativ în cadrul proceselor legate de abstinenţa de la alcool, având în vedere în special faptul că literatura de specialitate este extrem de controversată în acest domeniu de cercetare. Astfel, am determinat nivelul unor markeri specifici ai stresului oxidativ la pacienţii selectaţi după 3, 6 şi 12 luni de abstinenţă de la alcool. 62 de pacienţi de sex masculin au fost selectaţi pentru studiu. În cadrul studiului s-au prezentat 33 de pacienţi pentru determinările bazale, 14 pacienţi la 3 luni, 14 pacienţi la 6 luni şi 15 pacienţi la 12 luni de abstinenţa de la alcool, în timp ce lotul control a inclus 32 de persoane sănătoase, potrivite ca vârstă si sex-ratio cu celelalte grupuri de studiu. Astfel, în ceea ce priveşte rezultatele, în cazul superoxid dismutazei (SOD am observat o diferenţă semnificativă între cele trei loturi de studiu (p<0.0001, precum şi o creştere semnificativă din punct de vedere statistic a valorilor SOD la pacienţii aflaţi la 3 luni (p<0.0001, 6 luni (p<0.0001 şi respectiv 12 luni (p<0.0001 de abstinenţa de la alcool, faţă de determinările bazale. De asemenea, în cazul glutation peroxidazei, am observat o diferenţă semnificativă din punct de vedere statistic între grupuri (p=0.0003, plus creşteri importante la 6 luni (p=0.03 şi 12 luni (p=0.006, faţă de determinările bazale. În ceea ce priveşte malondialdehida (MDA, ca şi principal marker al proceselor de peroxidare lipidică, am putut observa de asemenea diferenţe semnificative între grupurile de studiu (p<0.0001. Mai mult, în cazul tuturor celor 3 grupe de pacienţi s-au putut observa scăderi semnificative ale concentraţiei de MDA, în comparaţie cu determinările bazale (p=0.003 pentru 3 luni, p=0.01 pentru 6 luni şi p=0.0002 pentru 12 luni. În concluzie, aceste date confirmă un stress oxidativ crescut la pacienţii consumatori

 5. EDUCAŢIA ŞI MUNCA DECENTĂ (aspecte de gen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valentina BODRUG-LUNGU

  2015-11-01

  Full Text Available Conceptul muncii decente se bazează pe înţelegerea faptului că munca este o sursă de demnitate şi bunăstare perso-nală, stabilitate a familiei, pace în comunitate. Or, educarea tinerilor, în calitate de viitori cetăţeni, pentru muncă decentă reprezintă strategia majoră de oferire a şanselor pentru o viaţă decentă. Prezentul articol este dedicat analizei abordărilor muncii decente, aspectelor egalităţii de gen în calitate de componentă importantă a muncii decente în contextul provocă-rilor sociale, strategiilor educaţionale de prevenire a discriminării în câmpul muncii. Autorul vine cu exemple concrete din experienţa de implementare a Proiectului „Fit for Fair – Învăţare globală pentru muncă decentă în industria articole-lor sportive” (2013-2016, realizat cu suportul Comisiei Europene în 6 ţări.EDUCATION AND DECENT WORK (gender aspectsThe concept of decent work is based on the understanding that work is a source of personal dignity and welfare, family stability, peace in the community. Or educating young people as future citizens for decent work is in itself a major strategy of providing opportunities for a decent life. This article is devoted to analysis of decent work’s approaches, gender equality issues as important component of decent work in the context of the social challenges, educational strategies to prevent discrimination in employment. The author presents the concrete examples from the experience of implementing the project “Fit for Fair – Global learning for decent work in the sportswear industry” (2013-2016, realized with the support of the European Commission in 6 countries.

 6. PUBLICITY IN TOURISM - RELATION BETWEEN ROMANIA AND UKRAINE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adriana Mihaela PORCUŢAN

  2010-06-01

  Full Text Available Publicitatea în turism - Relaţia dintre România şi Ucraina. Euroregiunile sunt un fapt în lumea modernă, cât şi în turismul care se poate dezvolta între ţările care împart aceeaşi graniţă. În lucrarea de faţă noi vom face referire la România şi Ucraina. Ele împart aceeaşi graniţă, o parte din atracţiile naturale, culturale, etnice, religioase, dar nu au acceaşi importanţă în turismul internaţional. În cazul promovării în turism, internetul este o cale foarte importantă de a prezenta o atracţie, o sursă foarte rapidă, ieftină şi disponibilă oricând pentru turişti şi pentru a găsi informaţiile pe care le caută. Dacă facem o comparaţie între promovarea turismului în România şi Ucraina, găsim mari diferenţe pentru că România este o ţară care se concentrează pe turismul extern, iar Ucraina se concentrează pe cel intern, fiind a şaptea ţară în lume ca receptoare de turişti. Acest lucru este arătat şi de limba care este folosită de site-urile fiecărei ţări: aproape numai română în România, engleză şi ucraineană în Ucraina.

 7. ANALIZA INTERACȚIUNII INDICATORILOR MONETARI ȘI DE CREDIT ÎN ECONOMIA REPUBLICII MOLDOVA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tudor SULA

  2017-08-01

  Full Text Available În scopul eficientizării activității sistemului de credit și activizării creditării investiționale a sectorului real al econo­miei Republicii Moldova, în baza datelor statistice a fost efectuată analiza dinamicii și structurii masei monetare, inclu­siv a interacțiunii indicatorilor monetari și de credit, precum și a factorilor care influențează asupra evoluției indicatorilor monetari și de credit pe parcursul perioadei 2005-2016. Astfel, pentru eficientizarea activității sistemului de credit al Republicii Moldova la etapa actuală este necesară promovarea unei politici monetare bazate pe corelarea și ajustarea indicatorilor macroeconomici, monetari și de credit; pentru atingerea obiectivelor politicii monetare, sunt necesare noi abordări și practici internaționale, inclusiv cele recomandate de organizațiile financiare internaționale privind îmbunătă­țirea supravegherii prudențiale; Banca Națională a Moldovei urmează să efectueze o conlucrare mai eficientă cu Guvernul Republicii Moldova pentru asigurarea suficientă cu resurse investiționale a necesităților sectorului real al economiei.ANALYSIS OF THE INTERACTION BETWEEN THE MONETARY AND CREDITING INDICATORS IN MOLDOVA'S ECONOMYIn order to streamline the activity of the credit system and activate the investment crediting of the real sector of the economy of the Republic of Moldova, on the basis of statistical data, there was performed an analysis of the dynamics and the structure of money supply, including the analysis of the interaction between the monetary and crediting indicators, as well as of factors influencing on the evolution of monetary and crediting indicators during the period 2005-2016. Thus, in order to streamline the activity of the credit system of the Republic of Moldova at present, it is necessary to promote a monetary policy based on the correlation and adjustment of the macroeconomic, monetary and credit indicators; to achieve the

 8. Detection of the genetically modified organisms from food products/ Detecţia organismelor modificate genetic din produse alimentare

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Curticăpean Manuela

  2014-09-01

  Full Text Available Încă de la apariţia primelor culturi modificate genetic, oamenii de ştiinţă au avut păreri pro şi contra asupra cultivării si utilizării lor, datorită potenţialelor riscuri pe care le pot avea asupra sănătăţii şi mediului înconjurător. Legislaţia europeană actuală (Directiva 2003/18/CE prevede obligativitatea informării publicului, a monitorizării efectelor pe termen lung, a etichetării şi trasabilităţii în toate stadiile introducerii pe piaţă a OMG. Scopul acestui studiu a fost evaluarea calitativă a produselor alimentare existente pe piaţă, în ceea ce priveşte detecţia prezenţei/ absenţei OMG. În acest sens au fost analizate două tipuri de făină de porumb şi patru tipuri de produse din soia, în perioada 2013. Kit-ul utilizat pentru detecţia prezenţei/absenţei OMG în probele testate, cuprinde etape de izolare ADN, amplificare ADN prin PCR şi electroforeza în gel de agaroză a produşilor amplificaţi şi foloseşte două secvenţe asociate OMG - promotorul 35S şi terminatorul NOS de la Agrobacterium tumefaciens. În urma studiului, au fost pozitive în ceea ce priveşte prezenţa OMG, o probă de mălai extra şi o probă de soia. Rezultatele obţinute ilustrează necesitatea efectuării de analize suplimentare pentru identificarea tipului exact de OMG şi pentru stabilirea cantităţii de OMG (pragul limită impus de legislaţia europeană fiind de 0,9% la nivel de ingredient.

 9. PERCEPŢII PRIVIND ANGAJAMENTUL DE ROL ŞI CONFLICTUL MUNCĂ-FAMILIE LA ANGAJAŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA: STUDIU EXPLORATIV

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carolina PLATON

  2017-03-01

  Full Text Available Unul dintre conflictele motivaţionale întâlnite frecvent în mediul organizaţional este „conflictul familie-muncă”. Conflictul, în acest caz, derivă din nevoia de a integra în mod optim solicitările legate de rolul familial cu cele ale rolului profesional. Studiile relevă că acest tip de conflict este o sursă considerabilă de distres atât pentru angajaţi, cât şi pentru organizaţie, afectează starea subiectivă de bine a angajaţilor şi se soldează cu stări emoţionale preponderent negative. Astfel, organizaţiile vor fi cu atât mai atractive pentru angajaţi, cu cât le oferă posibilităţi să integreze solicitările legate de locul de muncă şi cele din familie. Cum este perceput angajamentul de rol şi „conflictul familie-muncă” la angajaţii din Republica Moldova, precum şi felul în care interferează solicitările de roluri sunt aspecte pe care le vom discuta în acest context.PERCEPTIONS REGARDING ROLE COMMITMENT AND WORK-FAMILY CONFLICT OF THE EMPLOYEES FROM THE REPUBLIC OF MOLDOVA: EXPLORATIVE STUDYOne of the motivational conflicts often encountered in the organizational environment is "family-work conflict." The conflict, in this case, derives from the need to integrate optimally family and work-related responsibilities. Studies show that this type of conflict is a source of considerable distress for both employees and the organization; it affects the subjective well-being of employees and results in predominantly negative emotions. Thus, organizations will be more attractive for workers if they can provide opportunities to integrate tasks related to work and family. We will discuss hereby how role commitments and "family-work conflicts" are perceived by employees in RM and the way these multiple roles interfere. 

 10. MANIPULAREA UNUI EVENIMENT ȘI PARIURILE ARANJATE (art.2421 ȘI 2422 CP RM): INFRACȚIUNI DE CORUPȚIE?

  OpenAIRE

  Gheorghe RENIŢĂ

  2017-01-01

  În prezentul demers științific ne propunem să oferim răspuns la întrebarea cu care el se deschide: manipularea unui eveniment și pariurile aranjate (art.2421 și 2422 din Codul penal al Republicii Moldova (CP RM)): infracțiuni de corupție? Altfel spus, este oare îndreptățită optica de a raporta infracțiunile de manipulare a unui eveniment și de pariuri aranjate la grupul celor de corupție? Punctul de pornire pentru elaborarea acestei investigații l-a constituit Proiectul de Lege nr.268/2016, c...

 11. PARTICULARITĂŢILE PROBLEMELOR CARE URMEAZĂ A FI SOLUŢIONATE ÎN CADRUL INVESTIGĂRII CRIMINALISTICE A INFRACŢIUNILOR INFORMATICE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Svetlana PURICI

  2015-11-01

  Full Text Available Scopul principal al acestui studiu nu este de a releva regulile generale ale admisibilităţii probelor (pentru că pornim de la supoziţia că acesta este un fapt cunoscut de cititori, ci reprezintă un studiu cu privire la problemele specifice ale „investigării criminalităţii cibernetice” în procesul penal şi criminalistică.PARTICULARITIES OF THE PROBLEMS TO BE SOLVED IN FORENSIC INVESTIGATION OF CYBERCRIMEThe main task of this study is not to show the general rules of admissibility - because we are starting from the supposition that it's a known fact by the readers - but it will present a study about specific rules of the “cybercrime investigations” in the criminal procedure law and forensics.

 12. The FMEA Analysis for Fuel Handling System at Cernavoda Unit 2

  International Nuclear Information System (INIS)

  Park, Jin Hee; Kim, Tae Woon; Rhee, Bo Wook; Yoon, Chul; Kim, Hyeong Tae; Cho, In Gil; Kim, Seong Ho

  2006-01-01

  A Nuclear Safety Evaluation was performed by an independent assessor at the request of the regulatory authority CNCAN (Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare. National Committee for Nuclear Activities Control in Romania) to provide an independent overview of all the nuclear safety aspects of Cernavoda Unit 2 under construction and an expert opinion whether the completed Cernavoda Unit-2 Nuclear Power Plant would satisfy current Western European nuclear safety objectives and practices. A report was produced (Cernavoda 2 Nuclear Safety Expert Project, 'Task 10 . Safety Evaluation Report', A.F.Parsons, NNC Limited, December 2001) and contains recommendations either mandatory or advisory. The FMEA study, one of the mandatory recommendations, is performing now for fuel handling system and radioactive waste handling system for Cernavoda unit 2 in Romania sponsored by KHNP. In this paper, only the FMEA study for fuel handling system is presented

 13. APPROACHES FOR SOLVING BIMATRIX INFORMATIONAL EXTENDED GAMES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Boris HÂNCU

  2015-12-01

  Full Text Available Different ways of solving bimatrix games in complete and perfect information (or over the set of informational extended strategies are studied in the present paper. The Nash and Bayes-Nash solutions for informational extended games are discussed.MODALITĂŢI DE SOLUŢIONARE A JOCURILOR BIMATRICEALE INFORMAŢIONAL EXTINSEÎn acest articol sunt analizate diferite moduri de soluţionare a jocurilor bimatriceale în informaţie completă a şi perfectă. Informaţia perfectă permite jucătorilor să utilizeze strategii informaţional extinse. Se analizează asoluţii de tip Nash şi Bayes-Nash pentru jocuri în strategii informaţional extinse.

 14. Colaborarea sociopolitică: experiență mondială și ucraineană

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valeria GOLKA

  2016-03-01

  Full Text Available Politica crowdfunding este una dintre tehnologiile sociale inovatoare. Caracteristica sa importantă este lipsa de intermediari tradiţionali în finanţare: investitorul colaborează direct cu destinatarul. Unicitatea crowdfunding reiese din faptul că acest instrument de finanţare, utilizând tehnologii Internet, permite obţinerea rapidă a investiţiilor mici dintr-un număr mare de oameni, cu scopul de a susţine proiectul. Rata politicii crowdfunding creşte, fiind ca un instrument eficient al capitalului implicat. Datorită dezvoltării rapide a tehnologiei informaţionale, noi oportunităţi de finanţare atractive au devenit disponibile pentru investitorii politici.

 15. Necesitatea analizei de marketing în activitatea întreprinderii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ecaterina BARBAROŞ

  2016-09-01

  Full Text Available A fost efectuată analiza companiilor, folosind metode cunoscute în cercetarea marketingului. Analiza a arătat că fiecare întreprindere, este recomandabil să stabilească un obiectiv: pentru a obține un avantaj competitiv asupra potențialilor concurenți. Dezvoltarea corectă şi la timp a strategiei de marketing a întreprinderii depinde de performanțele sale şi dezvoltarea cu succes în sistemul complex de interacțiuni şi relații care sunt în curs de dezvoltare pe piața de azi.

 16. Cartea de Colorat a Experimentului ATLAS - ATLAS Experiment Colouring Book in Romanian

  CERN Multimedia

  Anthony, Katarina

  2018-01-01

  Language: Romanian - The ATLAS Experiment Colouring Book is a free-to-download educational book, ideal for kids aged 5-9. It aims to introduce children to the field of High-Energy Physics, as well as the work being carried out by the ATLAS Collaboration. Limba: Română - Cartea de Colorat a Experimentului ATLAS este o carte educativă gratuită, ideală pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 5-9 ani. Scopul său este de a introduce copii în domeniul fizicii de înaltă energie, precum și activitatea desfășurată de colaborarea ATLAS.

 17. THE POTENTIAL OF FEMALE ENTREPRENEURSHIP AS A REGIONAL GROWTH AND DEVELOPMENT ENGINE IN THE WESTERN ROMANIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pop Cohut Ioana

  2011-07-01

  Full Text Available Starting from the objectives, activities, and the results of the empirical, quantitative, and qualitative research carried out in the AntrES project (AntrES - Project acronym "Entrepreneurship and Equal Opportunities. A new school for women entrepreneurship" – Antreprenoriatul şi egalitatea de şanse. Un nou model de şcoală antreprenorială pentru femei, during the two years of implementation, in the Western Romania referring to the new businesses start up; business development; the motivation and difficulties of female entrepreneurs and potentially enterprising women; of their perceptions regarding the need for entrepreneurship education, the role of female entrepreneurship promotion and the impact of the successful models on new businesses start up – this paper presents directions of action meant to emphasize and support the potential of the female entrepreneurship in Romania, as a regional growth and development engine.

 18. A new assay to identify recurrent mutations in acute myeloid leukemia using next-generation sequencing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Coriu Daniel

  2014-03-01

  Full Text Available Introducere: Leucemia acută mieloblastică (LAM este o boală heterogenă caracterizată prin debut la vârstă avansată, fenotip agresiv şi prognostic nefavorabil în special în grupul de vârstă de peste 65 de ani. Pentru stratificarea pacienţilor în grupe de risc se utilizează citogenetica clasică împreună cu metodele moleculare pentru identificarea mutaţiilor punctiforme. În acest articol descriem o nouă metodă de identificare a mutaţiilor în 5 gene implicate în LAM: RUNX1, FLT3, DNMT3A, IDH1 şi IDH2 utilizând secvenţierea de nouă generaţie. Materiale şi metode: Au fost secvenţiate probe de la 40 de pacienţi cu LAM cu cariotip normal internaţi în Institutul Clinic Fundeni. Design-ul de primeri a fost efectuat utilizând LaserGene Genomics suit. Secvenţierea de nouă generaţie a fost efectuată pe platforma MiSeq de la Illumina. Rezultatele au fost analizate utilizând LaserGene Genomics suit. Rezultatele obţinute prin secvenţierea de nouă generaţie au fost comparate cu secvenţierea Sanger. Rezultate: Nu au fost identificate mutaţii adiţionale în probele de la nouă pacienţi pozitivi pentru mutaţiile FLT3-ITD şi / sau NPM1. În probele de la 25 din 31 de pacienţi, cu cariotip normal şi fără mutaţii FLT3-ITD şi NPM1, au fost identificate mutaţii în una din cele 5 gene studiate. Toate aceste mutaţii, identificate prin secvenţierea de nouă generaţie, au fost confirmate prin metoda de secvenţiere clasică Sanger. Concluzii: În acest studiu am validat o metodă de identificare a mutaţiilor apărute la pacienţii cu LAM utilizând secvenţierea de nouă generaţie. Această metodă prezintă o serie de avantaje: este mai ieftină ca in cazul secvenţierii Sanger, prezintă o sensibilitate crescută pentru detectarea mutaţiilor, a fost descrisă ca fiind cantitativă şi în cazul nostru a permis stratificarea în grupe de risc a majorităţii pacienţilor cu cariotip normal şi fără muta

 19. СПОСОБ ОТСРОЧЕННОГО УЧЕТА ЧИСЛА КОЛОНИЙ НА ЧАШКАХ ПЕТРИ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arcadie NICOLAEV

  2015-12-01

  Full Text Available METODĂ DE EVIDENŢĂ AMÂNATĂ A NUMĂRULUI COLONIILOR DE MICROORGANISME ÎN CUTII PETRISe propune o metodă de evidenţă a coloniilor de microorganisme în cutii Petri prin analiza imaginilor digitale, marcarea coloniilor evidenţiate într-un program pentru crearea şi editarea desenelor Microsoft Paint şi înregistrarea numărului lor într-o fereastră Microsoft Office Excel deschisă paralel. Obţinerea imaginilor digitale permite a documenta, arhiva şi evidenţia datele în orice moment potrivit. Posedând toate avantajele aparatului pentru numărarea coloniilor în cutii Petri, metoda propusă de noi evită necesitatea de echipament special şi permite a evidenţia coloniile oricărui microorganism.THE METHOD OF DEFERRED ACCOUNTING OF COLONIES NUMBER IN PETRI DISHESA method for colony account in Petri dishes by analyzing digital images of dishes and marking of recorded colonies by means of computer graphics editor Microsoft Paint and a registration of recorded colonies number in the new open Microsoft Office Excel window is proposed. Obtaining digital images allows documentation and archivation the data and to carry out account at any desired time. Possessing all device advantages for counting colonies in Petri dishes, the method allows to avoid any other special devices for this purpose and to account any kinds of microorganism colonies.

 20. Poate fi corectată atestarea lui copt, –ă (1887, DLR, pe baza CL 1699?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adina Chirilă

  2016-02-01

  Full Text Available În 1699, traducînd din greacă un text al lui Maxim Peloponesianul, Antim Ivireanul utilizează un cuvînt ce, la prima vedere, coincide cu un neologism atestat în limba română abia în secolul al XIX-lea, ca împrumut din limba franceză: copt, –ă, ‘Locuitor [...] al Egiptului, descinzînd din vechile secte creștine ale Euticheenilor’. Pentru a răspunde întrebării din titlu, a fost necesară analiza conținutului semantic al termenului corespunzător din textul-sursă grecesc, i.e. κόπται (și, implicit, etimologia acestuia, dat fiind faptul că, pentru perioada în care a scris Maxim Peloponesianul, lucrările lexicografice ce vizează limba greacă înregistrează clar doar forma cu îndelungată tradiție κóπτης (pl. κόπται – derivat al verbului κόπ(τω –της ‘a tăia, a lovi’, iar posibilitatea ca autorul grec de la începutul secolului al XVII-lea să fi avut în vedere acest înțeles nu putea fi eliminată ab initio. Demersul conduce spre un răspuns afirmativ și, în plus, ar putea arunca o nouă lumină asupra dinamicii lingvistice grecești în epoca post- bizantină.

 1. NATURA ȘI IMPACTUL RISCULUI DE FRAUDĂ ASUPRA COMPANIILOR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Florentin-Emil TANASĂ

  2013-07-01

  Full Text Available La baza marilor scandaluri financiare și implicit a crizei economice globale, se află în bună măsură, manopere frauduloase de proporții. Prin utilizarea “contabilității creative”, fraudă și eroare, companii celebre au reușit să distorsioneze realitatea privind performanța și poziția lor pe piață, inducând în eroare percepția utilizatorilor. Într-o lume a riscului, investitorul trebuie să obțină informații credibile, înainte de a-și angaja capitalul într-o companie, fie ea și de succes. Marile scandaluri financiare din ultimii ani au concentrat interesul public pentru o mai bună reglementare/dereglementare în domeniul financiar-contabil, cu privire în special la frauda corporativă. Managerii, ar trebui să realizeze că riscul de fraudă este o problemă majoră, care nu poate fi rezolvată prin orice “remedieri rapide”. În cadrul prezentului studiu de caz am analizat natura și impactul riscului de fraudă asupra entităților economice, precum și câteva modalități de gestionare a acestuia pentru impulsionarea creșterii economice viitoare.

 2. REFLECŢII PRIVIND ROLUL FORMĂRII PROFESIONALE A FACTORILOR RESPONSABILI DE SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ioan POPESCU

  2017-01-01

  Full Text Available În articol este cercetată formarea profesională a persoanelor responsabile de securitatea şi sănătatea în muncă în România. În acest context s-a făcut referire la legislaţia naţională, la legislaţia europeană ce trateză această temă. De asemenea, au fost analizate metodele şi procedeele moderne ce ţin de educarea şi formarea profesională care, ca urmare, trebuie să asigure însuşirea unor cunoştinţe avansate, necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu în siguranţă. S-a făcut referire la consecinţele accidentelor de muncă, care pot invoca vătămări violente ale organismului lucrătorilor, afectări ale stării de sănătate, afectări ale mediului înconjurator, producerea unor pagube materiale, pierderi de imagine pentru firme etc.REFLECTIONS ON PROFESSIONAL FORMATION ROLE OF RESPONSIBLE FACTORS FOR SAFETY AND HEALTH AT WORKThis article investigates the professional formation of persons responsible for safety and health at work in Romania. In this context there was made reference to national and European legislation that treats this subject. Also were analyzed modern methods and techniques related to education and training, that should ensure as a result acquiring advanced knowledge required for fulfilling their duties safely. Here was also mentioned the consequences of accidents at work that can invoke violent injuries of the employees’ body, impairment of health, impairment of the environment, property damage, loss of image for companies, etc.

 3. MANIPULAREA UNUI EVENIMENT ȘI PARIURILE ARANJATE (art.2421 ȘI 2422 CP RM: INFRACȚIUNI DE CORUPȚIE?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gheorghe RENIŢĂ

  2017-07-01

  Full Text Available În prezentul demers științific ne propunem să oferim răspuns la întrebarea cu care el se deschide: manipularea unui eveniment și pariurile aranjate (art.2421 și 2422 din Codul penal al Republicii Moldova (CP RM: infracțiuni de corupție? Altfel spus, este oare îndreptățită optica de a raporta infracțiunile de manipulare a unui eveniment și de pariuri aranjate la grupul celor de corupție? Punctul de pornire pentru elaborarea acestei investigații l-a constituit Proiectul de Lege nr.268/2016, care, inter alia, urmărește includerea art.2421 și 2422 CP RM printre infracțiunile de corupție. În acest sens, se constată că fapta exprimată în încurajarea, influenţarea sau instruirea unui participant la un eveniment sportiv sau la un eveniment de pariat să întreprindă acţiuni care ar produce un efect viciat asupra evenimentului respectiv, cu scopul de a obţine bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, care nu i se cuvin, pentru sine sau pentru o altă persoană (art.2421 CP RM, precum și fapta de pariere pe un eveniment sportiv sau pe un alt eveniment de pariat, fie în informarea altor persoane despre existenţa unei înţelegeri în privinţa trucării acelui eveniment în intenţia de a le determina să participe la pariul respectiv, săvârşită de către o persoană care cunoaşte cu certitudine despre existenţa unei înţelegeri privind trucarea acelui eveniment (art.2422 CP RM, nu au cum să se plieze normelor care instituie răspunderea penală pentru coruperea pasivă (art.324 CP RM, coruperea activă (art.335 CP RM, traficul de influență (art.326 CP RM, luarea de mită (art.333 CP RM sau darea de mită (art.334 CP RM. Or, aceste prevederi incriminatoare au raze diferite de acțiune. Se relevă că pentru a atribui o infracțiune sau alta la categoria celor de corupție este ineluctabil ca aceasta să corespundă trăsăturilor definitorii ale corupției, și anume: să afecteze exercitarea

 4. DE CE ARTICOLELE ŞTIINŢIFICE AU NEVOIE DE CZU?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nelly ŢURCAN

  2017-07-01

  Full Text Available Articolul prezintă o scurtă istorie a utilizării Clasificării Zecimale Universale (CZU în calitate de limbaj documentar mondial. Sunt prezentate exemple de folosire a CZU pentru bibliografii și cataloage naționale, în indexarea articolelor științifice, în elaborarea bazelor de date științifice, a sistemelor de servicii Internet etc. De asemenea, se face o trecere în revistă a utilizării CZU în Republica Moldova.Sunt specificate motivele pentru care revistele științifice din Republica Moldova trebuie să aplice indicele CZU. Această practică va asigura un acces eficient la conținut, căutare relevantă a articolelor științifice în Instrumentul Bibliometric Național, precum și va spori vizibilitatea internațională a publicațiilor științifice din Republica Moldova.WHY DO SCIENTIFIC ARTICLES NEED UDC?The article gives a short overview of the history of the use of Universal Decimal Classification (UDC as worldwide documentary language. There are presented examples of applying UDC for national bibliographies and catalogs, indexing of scientific articles, development of scientific databases, Internet service systems etc. Also, there is an overview of the use of the UDC in theRepublicofMoldova.The article reveals the reasons the scientific journals of theRepublicofMoldovahave to apply the UDC index. This practice will ensure efficient access to content, relevant search of the scientific articles in National Bibliometric Tool, will increase international visibility of the scientific publication from theRepublicofMoldova.

 5. Identificarea izolatului bacterian P5 obţinut din plante de măr

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MAGHER Maria

  2016-06-01

  Full Text Available The phytopathogen Erwinia amylovora (Burrill Winslow et al. is a bacterium having a major impact on pome fruit species causing identification problems at some development phenophases of trees. The aim of this paper was to identify the bacterial isolate P5 obtained from apple tree samples using classical and modern methods recommended for the bacterium E. amylovora (API 20E test, gas chromatography, PCR, DASELISA and indirect immunofluorescence. As a result of our investigations, the bacterium Erwinia amylovora was clearly identified. Taking into consideration the quarantine status of the phytopathogen E. amylovora, it is necessary to carry out the phytosanitary test sin order to monitor the presence of fire blight on pome fruit species as well as to implement timely the required preventive and curative control measures. Rezumat. Fitopatogenul Erwinia amylovora (Burrill Winslow et al. este o bacterie cu un impact deosebit asupra speciilor pomicole sămânţoase, care prezintă probleme de identificare la anumite fenofaze de dezvoltare a pomilor. Scopul acestei lucrări a fost de a identifica izolatul bacterian P5, obţinut din probe de măr, prin metode clasice şi contemporane recomandate pentru bacteria E. amylovora (testul API 20E, gaz-cromatografie, PCR, DAS-ELISA, imunofluorescenţă indirectă. În rezultatul cercetărilor a fost identificată bacteria Erwinia amylovora. Având în vedere statutul de carantină al fitopatogenului E. amylovora, se impune necesitatea efectuării obligatorii a sondajelor fitosanitare pentru monitorizarea prezenţei focului bacterian la culturile pomicole sămânţoase şi efectuarea la timp a măsurilor preventive şi curative de combatere.

 6. INFRACŢIUNEA DE PRUNCUCIDERE ÎN DREPTUL PENAL SUBSTANŢIAL PRIN PRISMA NOILOR ABORDĂRI CONCEPTUALE ŞI A DECIZIILOR JUDECĂTOREŞTI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lilia GÎRLA

  2016-03-01

  Full Text Available Infracţiunea de pruncucidere (cunoscută şi ca neonaticid sau uciderea copilului nou-născut prezintă un interes ştiinţifico-practic deosebit, deoarece se consideră a fi un fenomen infracţional extrem de vechi, dar, din păcate, până în prezent întâlnit în special în ţările suprapopulate şi sărace. Pentru a proteja de o pedeapsă mult prea dură mama care şi-a omorât copilul nou-născut în condiţiile tulburării fizice sau psihice, cu diminuarea discernământului, s-a considerat necesară inserarea unui articol distinct care ar delimita uciderea nou-născutului de către mamă de infracţiunea de omor. La include­rea acestei fapte infracţionale în legislaţia Republicii Moldova s-a luat în considerare un număr larg de factori obiectivi şi subiectivi care au demonstrat că fapta prevăzută la art.147 din Codul penal al Republicii Moldova este o in­fracţiune de omor cu circumstanţe atenuante care o privilegiază pe mama-pruncucigaşă. Ţinând cont de faptul că termenul „prunc­ucidere” este identic noţiunii de neonaticid, propuse anterior în doctrina autohtonă de către Lilia Gîrla, în cele ce urmează vom utiliza noţiunea de neonaticid, care se impune a fi mai reuşită din punct de vedere etimologic.Pentru a oferi o informaţie cât mai amplă cu privire la neonaticid, analizei a fost supus un spectru larg de abordări ştiinţifice, reglementări din legislaţiile altor state şi practici judiciare (din Republica Moldova şi din România. Sunt date caracteristicile fiecărui element al componenţei de infracţiune şi sunt aduse numeroase exemple pentru a se înţelege esenţa crimei de pruncucidere. La fel, sunt formulate concluzii şi date explicaţii, menite să contribuie la o mai bună înţelegere a tuturor aspectelor teoretico-practice cu privire la omorul noului-născut de către mamă. Considerăm această lucrare ca fiind un imbold pentru legiuitor de a introduce unele modificări

 7. EFFECTS OF AMARANTHS’ SEEDS ON DEHYDROGENASE ACTIVITY AND GASES EMISSION IN METHANOGENIC BIOREACTORS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Victor COVALIOV

  2015-12-01

  Full Text Available The influence of amaranths‘ seeds as the source of squalene on the dehydrogenase activity and efficiency of methane production were investigated in methanogenic bench-scale (5000 ml bioreactors used to treat the mixture of distillery wastes and farmyard manure. The adding of amaranth seeds to the methanogenic bioreactor has an inhibitory effect on the dehydrogenase activity and stimulates the process of methanogenesis. Dehydrogenase activity decreased with the increase of doses of squalene and its trend had a close connection with doses (R2=0.77-0.78. The methane content in the total amount of gases is 65.3-71.3% in a bioreactor with the additive of amaranth seeds in a dose of 50 mg l-1, which is 22.1% higher than in the the control bioreactor without additives. The increase in squalene concentration higher than 0.0005% is not rational because its stimulating effect on the methanogenic process decreases. Anaerobic digestion of alcohol distillery industry wastes with manure is a complex nonlinear time-varying microbiological process. Dehydrogenase activity trends in the experiment are described by the power function for 5 hours observations and by the logarithmic function for 120 hours of observations. Trends of CH4 are described by the polynomial function in all periods of testing. Correlation coefficients are 0.37 and 0.70 for CH4 after 5 and 120 hours of the anaerobic digestion. Dehydrogenase activity is in the close negative connection with the amount of gases, including methane. Correlation analysis between dehydrogenase activity and the release of gases has revealed the moderate and strongly negative link during 24 hours after the start of the experiment.EFECTUL SEMINŢELOR DE AMARANT ASUPRA ACTIVITĂŢII DEHIDROGENAZEI ŞI EMISIEI GAZELOR ÎN BIOREACTOARELE METANOGENEÎn bioreactoare metanogene unite consecutiv, cu volum de 5000 ml, utilizate pentru tratarea amestecului de borhot de la distilarea alcoolului cu gunoi de grajd, a fost

 8. EMPIRICAL RESEARCH ON THE IMPACT OF LOCATION AND SERVICE ON THE RETAIL BRAND IMAGE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Babut Raluca

  2012-12-01

  Full Text Available Dezvoltarea şi consolidarea imaginii magazinului în psihicul consumatorului constituie fără îndoială pentru factorii de decizie din cadrul întreprinderii de comerţ un obiectiv psihografic esenţial. Fie că apelează la sortiment şi în special la mărcile proprii, la servirea asistată şi la personalul prietenos şi competent, atent şi îngrijit îmbrăcat, permanent dornic să ajute clientela, cât şi la selecţia unei locaţii adecvate în promximitatea locului de muncă sau al domiciliului consumatorului, ori în apropierea altor unităţi, întreprinderea de comerţ trebuie să depună eforturi susţinute pentru a înţelege în mod adecvat dorinţele şi capriciile consumatorului. Mai mult, întreprinderea de comerţ alimentar sau nealimentar va trebui să se adapteze cerinţelor în continuă schimbare ale clientului şi în final să ia măsurile necesare pentru a-l determina să revină în magazin, să recumpere şi să îşi dezvolte asocieri cu marca de comerţ. Desigur că în atingerea acestui deziderat, magazinul va căuta să dezvolte în mentalul consumatorului o imagine adecvată şi pătrunzătoare cu caracteristici puternice şi chiar unice. După cum precizează şi literatura (Keller, 1993, pentru ca un consumator să-şi formeze o opinie privind marcă este necesar ca mai întâi să o perceapă, să o cunoască, să dezvolte

 9. Correlations between vascular invasion, neural structures invasion and microvessel density with clinicopathological parameters in gastric cancer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bădescu Alina

  2014-06-01

  Full Text Available Scopul: Scopul studiului efectuat a fost acela de a estima prezenţa invaziei tumorale la nivelul vaselor limfatice, sanguine şi la nivel neural în carcinoamele gastrice pe preparatele colorate hematoxilină-eozină (H-E şi, de asemenea, densitatea microvascularizatiei tumorale (MVD, detectată imunohistochimic, precum şi relaţia acestora cu parametrii clinico-patologici şi biologici ai tumorilor. Material şi metodă. Pentru evaluarea invaziei limfo-vasculare şi neurale am inclus în studiu 367 de pacienţi diagnosticaţi cu carcinoame gastrice. Pentru studiul imunohistochimic al MVD, au fost selectaţi 28 de pacienţi, din care 16 pacienţi cu gastrectomomie totală, în urma căreia s-a stabilit stadiul TNM al tumorii primare şi 12 pacienţi cu biopsie gastrică. Biopsiile gastrice şi probele chirurgicale au fost procesate folosind tehnica de includere la parafină şi coloraţia hematoxilină-eozină, iar pentru evaluarea imunohistochimică a MVD s-au utilizat anticorpii anti-CD31 şi anti-CD34. Rezultate: Prezenţa invaziei tumorale la nivelul vaselor sanguine a fost semnificativ asociată cu stadiile avansate de boală (p<0,01 şi cu carcinoamele gastrice slab diferenţiate (p<0,01, în timp ce invazia vaselor limfatice s-a asociat semnificativ doar cu stadiul avansat al tumorilor (p<0,001. În ceea ce priveşte invazia tumorală peri- sau intraneurală, s-a observat o corelaţie semnificativă a acesteia cu sexul feminin (p<0,05, cu stadiile avansate de boală (p<0,001, cu tipul difuz al carcinoamelor gastrice (p<0,05 şi cu tumorile slab diferenţiate (p<0,05. S-a observat o legătură strânsă între valoarea MVD determinată cu anticorpul anti CD34 şi doi dintre parametrii histopatologici importanţi: tipul histologic al carcinoamelor gastrice conform clasificării Lauren (tipul difuz; p<0,05 şi gradul de diferenţiere al tumorilor (tumorile slab diferenţiate; p<0,05. S-a observat de asemenea o corelaţie semnificativă a

 10. TRASEUL CARIEREI DIDACTICE ŞI PARTICULARITĂŢILE EVOLUŢIEI PROFESIONALE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Otilia DANDARA

  2016-12-01

  Full Text Available Evoluţia în cariera didactică şi dezvoltarea profesională în acest domeniu este marcată de condiţii specifice exerci­tării profesiei: societatea nu apreciază la justa valoare munca specialiştilor în domeniul educaţiei, iar înşişi specialiştii în domeniul educaţiei consideră că munca lor are multiple inconvenienţe.Pornind de la această situaţie, am lansat ipoteza, că cei care au reuşit să avanseze ierarhic  în cariera educaţională  sunt mai motivaţi pentru predare şi pentru a rămâne în sistem. Cercetarea realizată prin metoda chestionarului a scos în evidenţă că profesorii, cei care realizează o evoluţie în carieră conform modelului orizontal, sunt motivaţi să facă pre­dare, fiindcă le place această  muncă. Managerii şcolari, care au făcut o carieră conform traseului vertical, sunt predispuşi să fie în continuare manageri, însă s-au îndepărtat de predare. Concluzionăm, deci, că nu modelul traseului evoluţiei în carieră este determinant pentru dezvoltarea profesională, ci particularităţile individuale  şi reprezentările persoanei despre progres şi succes.TEACHING CAREER PATH AND EVOLUTION CHARACTERISTICS OF PROFESSIONALCareer path evolution and professional development in the area are marked by some conditions which are specific for the job: the society does not appreciate too much the job of professionals in education, which in their opinion still has many difficulties. This situation supports our hypothesis that the people who have been able to advance in their educational career are more motivated to teach and to stay in the system. The questionnaire method of our research revealed that teachers who achieved a success in their careers according to the horizontal model are more motivated to teach and enjoy doing it. School managers who have made a career according to the vertical model are more likely to be managers than teachers. We conclude that individual

 11. PERCEPŢIILE NOII GENERAŢII ASUPRA IDENTITĂŢII ŞI IMAGINII REPUBLICII MOLDOVA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria GRIGORAŞ

  2016-12-01

  Full Text Available Scopul prezentului demers constă în identificarea tuturor elementelor tangibile şi intangibile ce influenţează imaginea de ţară a Republicii Moldova pe plan intern şi extinderea acestora asupra exportului, turismului, gradului de atragere a investiţiilor şi asupra calităţii vieţii, ceea ce impune  necesitatea unei repoziţionări a imaginii de ţară în cadrul conjuncturii internaţionale deja existente.Pentru realizarea scopului s-a ţinut cont de următoarele obiective: determinarea şi evaluarea componentelor specifice imaginii de ţară a Republicii Moldova şi necesitatea iminentă a rebrandingului pentru acest stat. Astfel, a fost folosită informaţia operativă privind executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale pe ultimii trei ani, şi anume: taxa de aplicare a simbolicii locale  şi o anchetă-pilot. Analizând rezultatele cercetării s-a constatat că noua generaţie are o percepţie, mai degrabă, negativă asupra trăsăturilor prezente ale ţării (corupţie, birocraţie, exod de capital uman peste graniţele ţării, toate ţinând de mediul politic, însă au fost determinate şi principii directoare pentru conceperea unui nou brand de ţară.THE NEW GENERATION’S PERCEPTIONS OF THE IDENTITY AND IMAGE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVAThe purpose of this work is to identify all tangible and intangible elements influencing the image of theRepublicofMoldovawithin the country and their extension on exports, tourism, and the degree of attracting investment and quality of life, as well as the need for repositioning the image of the country in the existing international environment. To achieve the goal, there were considered the following objectives: the determination and assessment of the components specific for the country’s image of theRepublicofMoldovaand the necessity of rebranding for this country. That’s why we used the operational information concerning the budgets execution of the administrative

 12. CÂTEVA ASPECTE PRIVIND DEZVOLTAREA PSIHOSOCIALĂ A ADOLESCENȚILOR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valentin Cosmin BLÂNDUL

  2018-03-01

  Full Text Available Adolescența reprezintă cea mai complicată perioadă a vieții umane. Mulți specialiști pot spune că în acest moment o persoană devine matură din punct de vedere fizic, intelectual sau moral, dar niciodată din cel emoțional. Aceasta înseamnă că există un risc mare ca un adolescent să se implice în anumite activități periculoase, deoarece există o inadvertență între posibilitățile lui reale și dorințele sale. De exemplu, unii adolescenți pot fi implicați în consumul abuziv de alcool / droguri, manifestă comportament verbal sau fizic agresiv, prezintă dificultăți în comunicarea cu părinții sau cu alți adulți, ajung la eșec sau chiar abandon școlar și așa mai departe. În astfel de circumstanțe, părinții și profesorii au o misiune foarte dificilă de a încerca să-i convingă pe acești adolescenți că asemenea conduite  nu sunt bune pentru dezvoltarea lor și, în general, pentru întreaga societate. În lucrarea de față vom încerca să analizăm unele caracteristici ale dezvoltării adolescenților și unele probleme cu care se pot confrunta în această perioadă, sugerând, de asemenea, câteva soluții pertinente necesare pentru rezolvarea unor astfel de probleme.SOME PARTICULARITIES REGARDING PSYCHO-SOCIAL DEVELOPMENT OF TEENAGERSThe adolescents represent on of the most complicate period from the human life. In this moment, many specialists can say that a person become mature from physical, intellectual, or moral point of view, but never from the emotional one. This means that exist a big risk that a teenager to involve in some dangerous activities, because there is an inad­vertence between their real possibilities and their wishes. As an example, some teenagers can be involved in abusive alcohol/drugs consumption, verbal or physical aggressive behavior, difficulties of communication with parents or other adults, school failure or dropout and so on. In such circumstances, parents and

 13. LUAREA COPILULUI DE LA PĂRINŢI – SANCŢIUNE SAU MĂSURĂ DE PROTECŢIE A MINORULUI?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valentina CEBOTARI

  2016-03-01

  Full Text Available Conform legislaţiei în vigoare, părinţii sunt reprezentanţii legali ai copiilor lor şi sunt obligaţi să acţioneze în intere­sele acestora în raport cu toate persoanele fizice şi juridice, inclusiv cu autorităţile statului. Convenţia ONU privind drepturile copilului din 1989 subliniază, în Preambul, că familia este unitatea fundamentală a societăţii şi mediul natural pentru creşterea şi bunăstarea tuturor membrilor săi, în mod deosebit a copiilor. Studiile în acest domeniu au constatat că pentru dezvoltarea deplină şi armonioasă a personalităţii copilului el are nevoie de dragoste şi înţelegere în familie. Oriunde este posibil el trebuie să crească sub grija şi răspunderea părinţilor săi într-o atmosferă de afecţiune şi securitate morală şi materială, care îi va asigura o dezvoltare fizică normală, spirituală, intelectuală şi socială ca el să devină per­sonalitate. În cazurile în care părinţii nu-şi îndeplinesc obligaţiile sau abuzează de drepturi, organele de stat se implică şi iau măsurile necesare pentru ocrotirea minorilor, lipsindu-i pe părinţi de drepturi sau limitând aceste drepturi. TAKING THE CHILD FROM THE PARENTS: A SANCTION OR A MEASURE OF PROTECTION OF THE A MINOR?According to the legislation, parents are the legal representatives of their children and are obliged to act in their interest in relation with all of human persons and legal persons, including state authorities. UNO convention concerning rights of the child, dating1989, inpreamble highlights that family is a fundamental unit of the society and a natural environment for growing and welfare of all its members, especially of children. Studies in this field established that for full and harmonious development of the child personality he needs love and understanding in the family. Anywhere it is possible he should grow under care and responsibility of his parents, in a fondness, material and moral

 14. DERAPÂND PRIN ISTORIE. DISCURS IDENTITAR, CINEMA ŞI IDEOLOGIE ÎN ROMÂNIA COMUNISTĂ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriel MOISA

  2017-08-01

  Full Text Available Dezvoltarea cinematografiei şi a televiziunii într-un moment în care întraga viaţa socială era extrem de controlată transformă inclusiv filmul istoric într-o sursă documentară, chiar dacă deseori discutabilă în ceea ce privește prezentarea adevărului. Propaganda totalitară a generat o distorsionare extremă a acestui tip de sursă istorică. În peisajul cinemato­grafic românesc, cu foarte puține excepții, producțiile de film și de televiziune au distorsionat în diferite grade realitățile prezentate. În România, ca şi în alte state totalitare, atât producţiile de ficţiune, cât şi cele documentare pot fi folosite ca sursă istorică pentru reconstituirea trecutului, dar numai în anumite condiții. De fapt, urmârind filmul istoric produs în România în anii regimului communist, putem constata cele mai fine accente ale cenzurii existente în România vremii.Studiul urmăreşte câteva accente ideologice surprinse în evoluţia filmului istoric românesc în timpul regimului co­munist, o perioadă extrem de interesantă şi adesea favorabilă pentru această categorie de filme. Ceea ce se poate constata este existenţa unui teribil control politic şi ideologic în contextul în care rezultatul trebuia să reflecte punctul de vedere oficial asupra trecutului.Noile realități românești favorizate de evenimentele din 23 august 1944 au avut consecințe negative asupra cinematografiei românești. Împreună cu alte zone din viața românească, cinematografia a suferit mai multe transformări pentru a se con­forma noii fizionomii a României.DERIVING THROUGH HISTORY. IDENTITY, CINEMA AND IDEOLOGY DISCOURSE IN COMMUNIST ROMANIAThe development of the cinema and television at a time when all social dimensions were severely controlled turns the film into a historical source, often questionable in terms of presenting the truth. The totalitarian propaganda did nothing but to distort to the extreme this type of

 15. TRADUCEREA DOCUMENTELOR CU REFERIRE LA LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Victoria CRAVCENCO

  2016-12-01

  Full Text Available Legislaţia Uniunii Europene cuprinde toate domeniile vieţii şi ale activităţii umane. Majoritatea actelor legislative sunt traduse în toate limbile statelor membre. Diverse instituţii ale UE periodic publică glosare, ghiduri practice, metodolo­gice şi stilistice pentru a asigura interpretarea şi utilizarea corectă a terminologiei legislaţiei comunitare. Cum de procedat în cazul colaborării între două state, unul dintre care este membru al UE, iar celălalt – nu? Va fi corect de utilizat termino­logia României în cazul Republicii Moldova? Ce e de făcut când conceptele sau termenii nu coincid? Se poate oare de folosit câteva sinonime într-un singur document? Am decis să studiem un corpus de texte legislative ale Uniunii Europene, ale României în particular, în comparaţie cu legislaţia Republicii Moldova şi a unor state din SUA pentru a observa dife­renţa dintre termenii standardizaţi. Prezenta lucrare include unele recomandări practice care pot fi utile pentru asigurarea cali­tăţii traducerii, dar şi în activităţile manageriale, în procesul de luare a deciziilor, de întocmire a actelor oficiale, de antre­nare a personalului. O deosebită atenţie se acordă lucrului cu corpusuri paralele bilingve sau multilingve de texte oficiale, pe care noi le numim documente de referinţă. Abordarea propusă este un exemplu de bună practică care permite găsirea terminologiei standardizate actualizate, a termenilor de bază şi a definiţiilor lor juridice, înţelegerea corectă a cărora este crucială.TRANSLATION OF DOCUMENTS WITH REFERENCE TO NATIONAL AND INTERNATIONAL LEGISLATIONEU legislation covers all areas of human life and activity. Most legislative acts are translated into all the languages of the member states. Various EU institutions periodically publish glossaries, practical, methodological and stylistic guides to ensure correct interpretation and use of the EU legislation terminology. But what

 16. HUMANIST VALUES OF SPORT AND THE PROBLEMS OF SOCIAL GLOBALIZATION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lyubov SHEREMET

  2015-12-01

  n termeni de comercializare şi profesionalizare continuă care corup ideea originală, imanentă, utilizată pentru manifestarea valorilor umaniste şi universale ale sportului pentru umanitate în general. Actuala economie de piaţă este catalogată ca fiind responsabilă de transformarea sportului în mijloc de  obţinere a succesului în afaceri, a recordurilor individuale prestigioase şi pentru reprezentarea antropologică.

 17. Analiza economică a cultivării fructelor şi legumelor în Moldova

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  ndrei ZBANCĂ

  2017-06-01

  Full Text Available Small and medium agricultural producers of the Republic of Moldova focus on developing highvalue agricultural sector, which provides the greatest profits and, due to this fact, could become an important source of increasing income in the rural sector. This paper presents the results of economic calculations (performed by the authors related to the amount of investments and terms of investment recovery (calculated per 1 hectare for 47 high value agricultural crops (fruits and vegetables, as well as to the economic results of the operational activity of growing these crops (sales incomes, sale costs, gross profit, economic profitability. The authors developed cost budgets and their components for each crop. The presented calculation data will enable local entrepreneurs to select the correct crops based on the economic indicators and to deliberately invest the financial resources. Rezumat. Producătorii agricoli mici şi medii din Republica Moldova sunt orientaţi spre dezvoltarea sectorului agricol de valoare înaltă, care oferă cele mai mari profituri şi care, datorită acestui fapt, ar putea deveni o sursă importantă de majorare a veniturilor în sectorul rural. În această lucrare sunt prezentate rezultatele calculelor economice (efectuate de autori privind suma investiţiilor necesare si termenele de recuperare a investiţiilor (în calcul la 1 ha pentru 47 de culturi de valoare înaltă (fructe şi legume şi estimările privind rezultatele economice din activitatea operaţională la cultivarea acestor culturi (venituri din vânzări, costul vânzărilor, profitul brut, rentabilitatea economică. Autorii au elaborat pentru fiecare cultură bugetul costurilor şi componenţa lor. Datele de calcul prezentate vor permite antreprenorilor autohtoni să selecteze corect culturile în baza indicilor economici şi să investească in mod chibzuit resursele financiare.

 18. Comerţul intraindustrial cu produse agroalimentare in Republica Moldova: aspecte şi tendinţe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liliana CIMPOIEŞ

  2017-06-01

  Full Text Available The paper analyzes the agri-food trade of Moldova from different aspects of intra-industry trade. The aim is to estimate the trend and extent of intra-industry trade in agri-food products of Moldova. The time series from 2001-2015 are examined. According to the obtained results, the level of intra-industry trade in agricultural and food products for Moldova is quite high (78%, fact which indicates a decline of trade relationships with EU countries and an increase with CIS countries. For most commodity groups the values of Grubel Lloyd index present a high average variability over time, fact which reflects the structural changes in Moldova’s agri-food trade. The values of A indices are very low and indicate that most of changes in trade flows had been inter-industrial in nature and probably generated high adjustment costs. The switching results of the B index of marginal intra-industry trade indicate that Moldova’s position on these markets considerably improved and strengthened. Rezumat. În lucrarea dată se analizează fluxurile comerciale cu produse agroalimentare din Republica Moldova sub diferite aspecte ale comerţului intraindustrial. Scopul lucrării este de a estima tendinţa şi dimensiunea comerţului intraindustrial cu produse agroalimentare din Republica Moldova. Perioada analizată include datele din anii 2001-2015. Conform rezultatelor obţinute, nivelul comerţului intraindustrial cu produse agroalimentare pentru Republica Moldova este destul de înalt (78%, şi indică asupra unei diminuări în relaţiile comerciale cu ţările Uniunii Europene (UE şi o majorare în ceea ce priveşte ţările din Comunitatea Statelor Independente (CSI. Pentru majoritatea grupelor de mărfuri indicele Grubel Lloyd prezintă o variabilitate medie înaltă pe parcursul perioadei analizate, ceea ce reflectă schimbările structurale ce au avut loc în comerţul agroalimentar al Republicii Moldova. Indicele A prezintă valori joase, ceea ce

 19. CORPORAŢIILE CA FORMĂ DE ORGANIZARE A CLUSTERELOR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Margareta PERDELEANU

  2018-03-01

  Full Text Available Corporaţiile sunt o formă de organizare bine stabilită în lume, în Moldova entităţile economice preferând formele mai mici de organizare – fie din cauza condiţiilor demografice, fie din cauza dificultăţii de a conduce corporaţii, fie din dorinţa de a se eschiva de la achitarea impozitelor mai mari…Clusterele sunt o formă de organizare relativ nouă pentru piaţa Republicii Moldova, dar una destul de răspândită în ţările mai dezvoltate, această formă de organizare ajutând la dezvoltarea domeniilor în care a fost creată, deoarece face legăturile între domeniul R&D, marketing şi producţie.Considerăm că s-ar putea de unit aceste două forme de organizare pentru a promova dezvoltarea companiilor mici prin aplicarea ideilor promovate în cercetare şi cu forţele campaniilor de promovare, această dezvoltare fiind aplicabilă de fapt tuturor celor trei actori enumeraţi.CORPORATIONS AS FORM OF CLUSTER ORGANIZATIONCorporations are a well-established form of organization in the world, but in our country economic entities prefer smaller forms of organization because of reason like: demographic conditions, the difficulty of managing a corporation or the desire to avoid higher taxes ...Clusters are a relatively new form of organization for the Moldovan market, but rather widespread in more developed countries, this form of organization helping to develop the areas where they make connections between R&D, marketing and manufacturing.The idea I'm trying to propose is that it is possible to unite these two forms of organization to promote the deve­lop­ment of small companies by using the ideas of research centres and the forces of PR campanies, and this development is actually applicable to all three listed entities.

 20. IMPLEMENTAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL-TEHNIC A TEHNOLOGIILOR DIDACTICE CENTRATE PE ELEV

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olga ALCAZ

  2017-03-01

  Full Text Available Astăzi se resimte tot mai mult necesitatea aplicării unor tehnologii didactice noi care ar spori calitatea formării com­petenţelor profesionale la viitorii meseriaşi din învăţământul profesional tehnic. Cele mai potrivite tehnologii didactice utilizate în procesul de formare profesională sunt tehnologiile centrate pe elev. Pentru proiectarea unei tehnologii didac­tice este important să se pornească de la obiectivele lecţiei, obiectivele de performanţă finală şi competenţele profesionale ce urmează a fi formate. Implementarea în învăţământul profesional tehnic a tehnologiilor didactice orientate spre necesităţile elevului are un impact enorm asupra formării competenţelor profesionale la elevi, motivându-i pentru activităţile de învăţare şi implicându-i mult mai interes în soluţionarea diverselor sarcini de învăţare. În consecinţă, elevii îşi formează abilităţi de învăţare de nivel înalt, îşi pot autoevalua şi autocontrola procesul de învăţare, li se dezvoltă sentimentul că stăpânesc experienţa de învăţare.IMPLEMENTATION OF STUDENT-CENTERED TEACHING TECHNOLOGIES IN VOCATIONAL-TECHNICAL EDUCATIONNowadays, it feels like there is a need to implement new teaching technologies that enhance the quality of training the professional skills of the future craftsmen from technical vocational education. The most appropriate education technologies used in the teaching are student oriented. In order to design a teaching technology, it is important to start from the lesson objectives, final performance objectives and professional competences which will be formed. The implementation of student-centered teaching technologies in vocational-technical education has a huge impact on the formation of professional skills in the students, their motivation for learning activities, with more interest and involvement in solving various learning tasks. Consequently, students develop learning skills at

 1. THE HAGUE PRINCIPLES ON CHOICE OF LAW IN INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dimitrios K. STAMATIADIS

  2017-01-01

  Full Text Available This article is dedicated to the one of the most important questions of the International Commercial Law. As a rule, it is widely accepted that the principle of party autonomy has been adopted, in respect of contractual obligations, by practically all national legislations in their provisions for private international law. At the same time, the Principles are silent regarding the option to choose trade usages as lex causae of the contract, and understandably so, since, from a systematic viewpoint, they cannot form a comprehensive set of rules capable of resolving basic issues of contractual obligations. Author believes that the Principles do not add any significant new features to the legal systems that have already developed and adopted the principle of party autonomy, with the exception of the possible application of non-national law before state courts. As a result, there have been formulated several useful conclusions which can be used in the science of the International Commercial Law.PRINCIPIILE DE LA HAGA PRIVIND ALEGEREA LEGILOR ÎN CONTRACTELE COMERCIALE INTERNAŢIONALEAcest articol este consacrat unor dintre cele mai importante probleme ce fac parte din dreptul internaţional comercial. De regulă, principiul autonomiei părţilor în contract este recunoscut ca unul fundamental în dreptul inter­naţional. Totodată, principiile păstrează tăcerea în ceea ce ţine de opţiunea de a alege uzanţele lex causae ale contrac­tului; prin urmare, ele nu pot fi privite ca reguli comprehensive şi susceptibile de a soluţiona problemele principale ale obligaţiilor contractuale. Autorul este de părere că principiile nu conţin nimic nou pentru legislaţiile naţionale în vigoare, deoarece nu au dezvoltat şi nu au adoptat ceva necunoscut pentru principiul autonomiei care este prevăzut în toate legislaţiile, cu excepţia unei posibile aplicări a legii supra-naţionale în instanţele naţionale de judecată. Prin urmare, au fost

 2. Ioana BOT, Eminescu explicat fratelui meu, Editura Art, București, 2012, 271 p.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anca-Elena DANCIU

  2012-01-01

  Full Text Available A-i face o prezentare Ioanei Bot ar fi, oarecum, în zadar, luând în considerare vasta bibliografie care ne-a fost dedicată de-a lungul timpului, dar mai ales, dăruirea și devotamentul pe care fiecare student l-a simțit în momentul în care a asistat la cursurile universitare ale autoarei. Ioana Bot se află printre cele mai importante nume din țară și nu numai în critica literară, iar aprecierile la adresa sa nu au întărziat să apară.Pentru a urma canoanele unei recenzii, vom aminti, totuși, câteva date biografice ale autoarei, tocmai pentru acei cititori „cu ochi străini”, care nu au pășit încă, îndeaproape, în universul Ioanei Bot. Așadar, născută în 1964, la Cluj-Napoca, Ioana Bot este în prezent profesor la Facultatea de Litere din cadrul Univeristății „Babeș-Bolyai” și autoare a numeroase volume cu impact major în literatura română. Benefica persistență a operei sale se îndreaptă către studiul operei eminesciene, concretizat în publicații valoroase, dintre care extragem câteva titluri: Eminescu și lirica românească de azi (1990; Mihai Eminescu – Scrisori (2004; Mihai Eminescu, poet naţional român (2002. Volumele care ne călăuzesc în tainele literaturii sunt multe și interesante, însă abordarea unghiurilor și perspectivelor inedite asupra noilor apariții publicistice îi aduc autoarei aprecieri suplimentare. Ne referim aici la rubrica din „Dilematica”, denumită Cărți de plastic, unde autoarea își exprimă cele mai sincere și justificate opinii despre aceste producții.

 3. Antibiotic Susceptibility Profiles of Listeria monocytogenes Strains Isolated from Food Products and Clinical Samples

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Caplan Marius Eduard

  2014-06-01

  Full Text Available Listeria monocytogenes are o distribuţie ubiquitară în natură şi poate contamina produsele alimentare de origine animală, provocând infecţii severe la om. Până în prezent există foarte puține date cu privire la profilurile de rezistenţă ale tulpinilor circulante în România. Scopul acestui studiu a fost determinarea pattern-urilor de rezistenţă la antibiotice ale unor tulpini de L. monocytogenes (n=37 izolate din produse alimentare de origine animală şi din probe clinice. Probele din alimente (carne şi produse lactate, au fost colectate în perioada 2009-2013. Probele clinice au fost recoltate de la pacienţi cu septicemie, meningită/meningo-encefalită, cazuri de avort spontan şi nou-născuţi, spitalizaţi în perioada Aprilie 2010 - Aprilie 2013 în trei Instituţii Medicale din Bucureşti: Spitalul Elias, Spitalul Victor Babes si Institutul Naţional de Boli Infecţioase (INBI Matei Bals. Toate tulpinile testate au prezentat rezistenţă la cefalosporine şi acidul nalidixic; o tulpină izolată din melci fierţi a fost rezistentă la Trimetoprim/sulfametoxazol. Rezistenţa unora dintre tulpinile analizate la ampicilina, antibiotic de elecţie pentru terapia infecţiilor cauzate de L. monocytogenes, subliniază necesitatea testării in vitro a sensibilitatii la antibiotice a fiecarui izolat clinic pentru a stabili eficienţa diferitelor antibiotice, precum şi a unor studii epidemiologice extinse în scopul stabilirii profilurilor de rezistenţă ale tulpinilor de L. monocytogenes circulante în ţara noastră.

 4. WHITE-COLLAR CRIME’S FORECASTING AND REDUCTION BY MEANS OF PRE-EMPLOYMENT TESTING IN THE PENAL POLITICS OF THE STATE: EMPIRICAL FINDINGS FOR MOLDOVA AND ISRAEL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jacob RUB

  2017-01-01

  Full Text Available The purpose of the present article is to elaborate a valid method of forecasting of the potential offender during the hiring process by means of pre-employment tests as an integral part of the process of prevention and counteracting of the phenomenon of white-collar criminality in the realm of Penal Politics of the Republic of Moldova and the State of Israel. Namely, the „personality coefficient” of the potential offender, which, in the author’s opinion, will define better the likelihood of success in perpetrating a white-collar crime. As a result, a new methodology and tactics for the earlier reducing of white-collar criminality at workplace a new and original scale of pre-employment test valid for hiring process which will be justifiable not only from economical and sociological standpoint, but also from criminological point of view in the process of white-collar criminality reducing.Prognozarea şi reducerea criminalităţii gulerelor albe prin metoda testărilor pre-angajatoare în politica penală a statului: rezultatele empirice pentru Moldova şi IsraelScopul propus în acest articol constă în elaborarea unei metode valide pentru identificarea criminalilor potenţiali în procesul de angajare prin teste de pre-selecţie privite ca parte integrantă a procesului de prevenire şi combatere a fenomenului criminalităţii gulerelor albe în cadrul politicii penale a Republicii Moldova şi a Statului Israel. În special, este propus spre utilizare „coeficientul personalităţii” potenţialului infractor care, în opinia autorului, va defini mai precis probabilitatea săvârşirii crimei gulerelor albe. Prin urmare, este propusă şi argumentată o nouă metodologie şi tactică de reducere a criminalităţii gulerelor albe la locul de muncă, precum şi un model original de testare pre-angajare oportun din perspectivă economică, sociologică şi criminologică.

 5. BEST INTERESTS OF THE CHILD FOR CHILDREN IN CONTACT WITH THE LAW. VICTIMS AND WITNESSES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Augustina BOLOCAN-HOLBAN

  2015-11-01

  Full Text Available From the moment a child victim/witness comes into contact with the justice system, he/she should be fully informed about the process they may have to go through as this can reduce any feelings of insecurity or anxiety that the child may have. Knowing when and where they will be interviewed and who by, how the justice process works, when they will be required to testify, who will be present, and the protection measures available for them both at an initial interview and when giving their testimony can have a positive impact on the quality of the statement they make. Providing a child with information can empower the child and allow him or her to feel more in control of an unfamiliar situation.INTERESELE PRIORITARE ALE COPILULUI, VICTIMĂ ŞI MARTOR AL INFRACŢIUNII Din momentul în care copilul interacţionează, pentru prima dată, cu sistemul de justiţie, acesta trebuie să fie informat pe deplin despre întregul proces pe care îl va parcurge, pentru a evita orice sentimente de nesiguranţă şi anxietate pe care le poate simţi. El trebuie să fie informat despre modalitatea de audiere, despre persoana care va realiza audierea; el trebuie să cunoască cum se desfăşoară întregul proces, care este procedura de a depune declaraţii, măsurile de protecţie ce sunt asigurate copilului – toate acestea pot avea o influenţă pozitivă asupra calităţii declaraţiilor făcute. Informarea copilului despre întregul proces îl va încuraja şi îi va permite să deţină controlul într-o situaţie mai puţin familiară.

 6. MECANISME DE INFLUENŢĂ A PUBLICITĂŢII TELEVIZATE ASUPRA COPIILOR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vasilica Magdalena SOMEŞFĂLEAN

  2015-12-01

  Full Text Available Influenţând atitudini, comportamente şi valori, televiziunea este considerată unul dintre cei mai mari „formatori”. După cum arată şi studiile desfăşurate în multe ţări, copiii sunt expuşi la reclame, la fel ca la orice alte programe, fără să facă de multe ori diferenţa, de unde şi posibilitatea unui impact direct asupra comportamentului lor. Chiar înainte să meargă, să vorbească, să citească sau să scrie, copiii sunt o ţintă directă pentru publicitari, pentru că reprezintă 3 pieţe: piaţa cumpărătorilor, a influenţatorilor şi piaţa viitorului. Scopul acestei lucrări este de a sublinia mecanismele prin care copiii sunt influenţaţi de reclamele televizate, în măsura în care au o putere de cumpărare semnificativă, care-i face cumpărători, mai mult sau mai puţin autonomi, în funcţie de vârsta lor.INFLUENCING CHILDREN THROUGH TELEVISION ADVERTISINGInfluencing attitudes, behaviours and values, television is considered one of the greatest „educators”. As proved by vast research conducted in many countries, children tend to expose to advertising as to any other television shows, watching it with eyes confort, without making the difference, hence the increased predictability of a direct impact of advertising on the childish spirit and behavior. Even before walking, talking, reading or writing, children are considered a first target for advertisers, as they represent three valuable markets: buyers’ market, influence market and future market. The aim of this paper is to highlight the mechanisms through which children are influenced by TV advertising, as they have a fairly significant purchasing power, which makes them play a purchaser, more or less autonomous, depending on their age.

 7. PROCEDURA DE EXAMINARE A CERERII DE APLICARE A MĂSURII DE PROTECŢIE ÎN CAZURILE DE VIOLENŢĂ ÎN FAMILIE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Igor COBAN

  2016-03-01

  Full Text Available Legislaţia naţională a prevăzut un cadru legislativ adecvat, ba chiar a instituit şi un fel special al procedurii civile în vederea examinării cererii de aplicare a măsurii de protecţie în cazurile de violenţă în familie. Această stare de fapt, ba chiar şi de drept, nu pare a fi una de partea victimei; or, atitudinea autorităţilor publice se dovedeşte a fi deseori ineficientă.Subiectul violenţei în familie pare a fi o provocare nu doar pentru societate, dar şi pentru  sistemul judecătoresc, idee ce se impune în rezultatul condamnărilor Republicii Moldovala CtEDOîn materie.Motiv din care prin prezentul studiu urmărim cercetarea naturii juridice a instituţiei citate ca fel de sine stătător al procedurii civile şi elucidarea particularităţilor procedurale de examinare a cererii de aplicare a măsurii de protecţie în cazurile de violenţă în familie.   THE EXAMINATION PROCEDURE OF THE APPLICATION OF THE MEASURE OF PROTECTION IN CASES OF DOMESTIC VIOLENCENational legislation provided an appropriate legislative framework, and even established a special way of civil proceedings in order to examine the application of the measure of protection in cases of domestic violence. This fact and even of law seems to be one of the victim or the attitude of public authorities often prove to be ineffective.The subject of family violence seems to be a challenge not only for society but also for the judicial system, an idea that is required as a result of convictions in the ECHR.The reason that research in this study follow the legal nature of the institution cited as independently as elucidation of the specific procedural rules of civil procedure for examining the application of the measure of protection in cases of domestic violence.

 8. OPTIMIZAREA SISTEMULUI FISCAL – PREMISA CREĂRII UNEI ECONOMII DE PIAŢĂ FUNCŢIONALĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petru GRICIUC

  2015-12-01

  Full Text Available Cadrul analitic pe care autorul îl dezvoltă în acest articol sugerează trei dimensiuni cu ajutorul cărora poate fi eva-luat impactul politicii fiscale asupra funcţionalităţii economiei naţionale. Aceste dimensiuni sunt: sustenabilitatea fis-cală; structura fiscală; stabilizarea fiscală. Eforturile pe care Republica Moldova trebuie să le depună pentru a asigura sustenabilitatea fiscală, o structură fiscală eficientă şi îmbunătăţi stabilitatea macroeconomică ţin de: cadrul fiscal (cadrul legislativ şi instituţional, politica fiscală şi managementul fiscal.FISCAL SYSTEM OPTIMIZATION – PREMISE FOR CREATING A FUNCTIONAL MARKET ECONOMY IN THE REPUBLIC OF MOLDOVAThe analytical framework that the author develops in this article suggests three dimensions by which it is possible to assess the impact of fiscal policy impact on the functionality of the national economy. The dimensions are the fiscal sustainability, the tax structure, and fiscal stabilization. The efforts that Moldova should make to ensure a fiscal sustainability, an efficient tax structure and improved macroeconomic stability are related to the fiscal framework (legislative and institutional, fiscal policy and fiscal management.

 9. Bibliotecile în societatea contemporană – provocări, mutaţii, perspective în context digital

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elena Tîrziman

  2009-01-01

  Full Text Available În societatea contemporană, bibliotecile sunt o componenta activă a procesului de achiziţionare, prelucrare, comunicare, utilizare, conservare şi arhivare a resurselor informaţionale şi documentare. Pentru a-şi îndeplini menirea sunt obligate să răspundă provocărilor mediului electronic integrându-se noului context informaţional şi de comunicare. Sunt vizibile o serie de mutaţii care se produc la nivelul bibliotecii ca structură de informare şi documentare, la nivelul proceselor biblioteconomice şi a produselor şi serviciilor oferite, la nivelul profesiilor din domeniul ştiinţelor informării şi comunicării, la nivelul utilizatorului şi a nevoilor sale de informare. Asistăm astfel la transformarea bibliotecilor din biblioteci tradiţionale în biblioteci hybrid şi biblioteci cu importante colecţii digitale devenind instituţii manageri ai informaţiei şi cunoaşterii care îşi desfăşoară activităţile într-un nou context dominat de Tehnologiile Informaţiei şi Comunicării.

 10. MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS FOR CLASSIFICATION OF GENUS MACROPODUS LACÉPÈDE, 1801 IN GIANH RIVER IN THE NORTH CENTRAL PART OF VIETNAM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ho Anh TUAN

  2015-12-01

  Full Text Available Analysis and identification of 57 specimens of genus Macropodus Lacépède collected from Gianh River in Quang Binh province in north center region Vietnam. We have classified three species: Macropodus erythropterus (Frey. & Her., 2002, Macropodus opercularis (Linneaeus, 1758, Macropodus spechti (Schreitmüller, 1936 was first discovered in the study area and north center region Vietnam.CARACTERISTICA MORFOLOGICĂ PENTRU CLASIFICAREA GENULUI MACROPODUS LACÉPÈDE, 1801 DIN BAZINUL RÂULUI GIANH, REGIUNEA CENTRALĂ DE NORD A VIETNAMULUIAu fost analizate şi identificate 57 de exemplare ale genului Macropodus Lacépède colectate din bazinul râului Gianh, provincia Quang Binh, regiunea centrală de nord a Vietnamului. Noi am clasificat 3 specii: Macropodus erythropterus (Frey. & Her., 2002, Macropodus opercularis (Linneaeus, 1758 şi Macropodus spechti (Schreitmüller, 1936, descoperite în aria de studiu şi în regiunea centrală de nord a Vietnamului.

 11. MAGNEŢI MOLECULARI – TRECEREA DE LA LIGANZI DE TIP SALEN SPRE TIOSEMICARBAZONE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihail SECU

  2016-02-01

  Full Text Available Au fost scoşi în evidenţă compuşi coordinativi ai manganului(III cu liganzi tip Salen ce posedă proprietăţi de magneţi moleculari (SMM sau lanţuri magnetice (SCM. A fost relatat principiul de asamblare a bis(salicilidenizotiosemi­car­ba­zi­da­ţilor similari liganzilor de tip Salen, pentru identificarea şi descrierea unor noi metode raţionale de sinteză a mole­culelor magnetice şi a lanţurilor magnetice, având în calitate de building block aceşti complecşi de mangan(III. SINGLE MOLECULE MAGNETS– Switching from SALEN type ligands to thiosemicarbazonesThere were highlighted manganese(III coordination compounds with Salen type ligands, which exhibit single molecule magnet (SMM and single chain magnet (SCM behaviour. It was narrated the principle of assembly bis(salicylideneisothio­semicarbazide similar with Salen type ligands, for identify and describe the new methods of rational synthesis of single molecule magnets and single chain magnets, which have as building blocks these manganese(III complexes. 

 12. FORMELE DE TURISM CARE VALORIFICĂ COMPONENTELE ATRACTIVE ALE DESTINAŢIEI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ina CAVCALIUC

  2015-12-01

  Full Text Available Atractivitatea unei destinaţii depinde de resursele turistice existente şi de modul în care acestea sunt percepute de turişti. Componentele ofertei turistice nu au aceeaşi importanţă în cadrul ierarhiei stabilite de consumatori în vederea satisfacerii motivaţiilor turistice, deoarece permanent există posibilitatea de a le completa, substitui sau compensa unele cu altele, de a modifica ponderea importanţei fiecăruia în cadrul consumului turistic. Componentele de atractivitate a teritoriului stimulează interesul potenţialilor turişti, pentru a le vizita, satisfăcând diferite motivaţii turistice. FORMS OF TOURISM THAT IMPROVE ATTRACTIVE COMPONENTS OF THE DESTINATIONThe attractiveness of a destination depends on the existing tourism resources and how they are perceived by tourists. Tourism supply components have not the same importance in the hierarchy established by consumer in order to satisfy its travel motivations, because there is the possibility of complete, substitute or offset each other, to modify the importance of each in the share of tourism consumption. Attractive components of the territory stimulate interest of potential tourists to visit them, satisfying different travel motivations. 

 13. Benjamin Fondane notebooks. Benjamin Fondane facing the History. About the Existential Monday. The Poem time, no. 14/2011, Editions Kedem, Tel Aviv, 243 p.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Speranţa Sofia MILANCOVICI

  2011-01-01

  Full Text Available Luna august reprezintă, pentru membrii sau colaboratorii Socièté d’Etudes Benjamin Fondane, momentul întâlnirii ştiinţifice anuale sub genericul Rencontres de Peyresq. Fiecare astfel de reuniune este succedată de apariţia unui volum critic realizat cu sprijinul Centre National du Livre – France. Este vorba despre seria deja cunoscutelor, în bibliografia de specialitate, Cahiers Benjamin Fondane.Volumul recent apărut poartă titlul Benjamin Fondane devant l’Histoire. Autour du Lundi existentiel. Au temps du Poème şi este cel de al paisprezecelea număr din seria caietelor.În îngrijirea energicei şi competentei preşedinte a Société d’Etudes Benjamin Fondane, prof. dr. Monique Jutrin, volumul propune spre lectură cercetătorilor de specialitate un corpus de eseuri critice grupate pe secţiuni: editorial, filosofie, poezie, opera în limba română a lui Benjamin Fundoianu, bibliografie de specialitate etc.

 14. Toponimul Dorna. Probleme de etimologie și de interferență lingvistică

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dinu Moscal

  2016-08-01

  Full Text Available Stabilirea unei etimologii toponimice presupune identificarea modului în care faptele de limbă legate de nume se raportează la realitatea desemnată și la contextul socio-geografic al acesteia. Studiul toponimului Dorna este un caz ce demonstrează că există situații în care cunoașterea realității extralingvistice în plan diacronic devine un argument pentru valabilitatea unei interpretări lingvistice. Analiza toponimelor omonime, a derivatelor și a sintagmelor care conțin acest toponim în raport cu realitatea desemnată și istoricul acesteia indică seriile de toponime cu istoric similar, în cazul de față fiind vorba despre cele cu origine descriptivă și cele cu origine personală. Analiza cîmpului toponimic al hidronimului Dorna (numele afluentului drept principal al Bistriței pune în evidență schimbările de la nivelul nomenclaturii românești după contactul cu limba germană, prin intrarea sub administrația austriacă în perioada 1774–1918 a aproape întregului ansamblu socio-geografic corespondent acestui cîmp toponimic.

 15. ASPECTE PRIVIND AUDITUL PERFORMANŢEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iulia CAPRIAN

  2015-12-01

  Full Text Available Auditul performanţei se concentrează pe determinarea faptului dacă activităţile, proiectele / programele / procesele se desfăşoară conform principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii şi dacă mai este loc pentru îmbunătăţiri. Acesta se realizează prin compararea performanţei în funcţie de setul de criterii prestabilite, precum şi prin analiza cauzelor ce determină apariţia problemelor sau devierilor de la aceste criterii, scopul principal fiind de a răspunde unor întrebări-cheie ale auditului şi de a furniza recomandări cu privire la îmbunătăţirile care se pot face.CERTAIN ASPECTS OF PERFORMANCE AUDIT IN THE REPUBLIC OF MOLDOVAPerformance auditing focuses on determining whether the activities, projects / programs / processes are conducted according to the principles of economy, efficiency and effectiveness and whether there is room for improvement; it is conducted by comparing performance on the basis of set criteria, as well as by analysis of the causes of the emergence of problems or deviations from these criteria, the main purpose being to answer certain key questions relevant for the audit and provide recommendations on improvements that can be made.

 16. Asigurarea competitivității inovațiilor și sustenabilității economice a Israelului

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hani ABURABIA

  2018-03-01

  Full Text Available Lumea se confruntă cu o schimbare economică și de mediu majoră. Schimbările clima¬tice, problemele demografice, urbanizarea globală implică în ultimele decenii provocări și constrângeri evidente. Organismele internaționale sunt îngrijorate de creșterea populației, inclusiv a celei urbane, până la peste 7 miliarde, din care circa 60% locuiește în mediul ur¬ban. Peste 76% din consumul de energie în Europa revine aceluiași mediu. Sunt necesare măsuri eficiente pentru a reduce emisiunile de gaze și substanțe nocive întru a evita cele mai grave scenarii care pot surveni. Scopul cercetării constă în investigarea stării reale din sectorul economic vizând dezvoltarea durabilă și experiența de promovare a dezvoltării economice cu protecția oicumena.

 17. PRINCIPALELE EFECTE IN CEEA CE PRIVEŞTE DECIZIA FIXĂRII PREŢULUI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cornelia Elena Tureac

  2007-05-01

  Full Text Available În majoritatea companiilor, există un conflict deschis între managerii responsabili de acoperireacosturilor (financiari şi contabili şi managerii responsabili de satisfacerea clienţilor (marketing şi vânzări.Registrele contabile avertizează asupra preţurilor ce nu acoperă în întregime costurile, în timp ce registrele demarketing argumentează că tendinţa de a plăti a clientului trebuie să fie singurul îndrumător al preţurilor.Conflictul între aceste două opinii risipeşte resursele companiei şi duce la decizii de stabilirea preţurilor caresunt parţial compromise. Stabilirea de preţuri profitabile implică o integrare a costurilor şi a valorii pentru client.Spre a realiza această integrare, totuşi, ambele trebuie să părăsească ideile greşite şi să formeze o viziunecomună care să ducă la profitabilitate.

 18. ROBOTOTEHNICA: REFLECŢII, SUGESTII

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silvestru MAXIMILIAN

  2018-03-01

  Full Text Available Este argumentată necesitatea reorientării eforturilor educaţionale către un domeniu relativ nou de o mare perspectivă – către ROBOTOTEHNICĂ. În secolul XXI omenirea va trece de la multiplicarea forţei fizice a omului la multiplicarea forţei intelectuale. În lucrare sunt aduse şi modalităţi matematice pentru utilizarea optimă a roboţilor în profilul ramu­ri­lor economiei naţionale, sunt formulate concluzii, înaintate recomandări care ar putea contribui la dezvoltarea roboto­tehnicii în Republica Moldova.ROBOTICS: REFELCTIONS, SUGGESTIOSIt is proven the necessity of re-orienting of the educational efforts towards a relatively new domain of a great perspective – towards ROBOTICS. Humanity in the 21-st century will turn from the multiplication of the physical force of the man to the multiplication of the intellectual force. In the work there are also outlined mathematical modalities for the optimal use of the robots in the profile of the national economy branches; there are also exposed conclusions and recommendations that would contribute to the development of the robotics in the Republic of Moldova.

 19. Imigraţia în Uniunea Europeană: probleme și soluţii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexandru GRIBINCEA

  2016-03-01

  Full Text Available Numărul de solicitanţi de azil este în creştere bruscă în întreaga Uniune Europeană. De asemenea, este o revenire la imigraţia selectivă inevitabilă, având în vedere vârsta populaţiei UE. Istoria Europei a fost modelată de migraţie. De-a lungul secolelor, comercianţii, meşteşugarii şi intelectualii au traversat continentul pentru a practica meseriile lor sau pentru a începe o viaţă nouă. Milioane de oameni au emigrat din Europa, în primul rând, către colonii şi, mai târziu, pe meleagurile americane. Europa are, de asemenea, o lungă istorie a migraţiei forţate: de la expulzarea evreilor din Spania la schimbările de populaţie din sud-estul Europei, cauzate de multe războaie între imperiile rus, austro-ungar şi otoman. Cea mai recentă imigrare masivă este în Europa de Vest. Din 1960 până în 1973, numărul de lucrători străini ca forţă de muncă în Europa de Vest s-a dublat de la 3 la 6%. Acesta a fost cel mai mare număr în astfel de ţări ca Marea Britanie şi Franţa, cu acces relativ deschis pentru cetăţenii din fostele lor colonii; în Germania, de asemenea, numărul de străini (aproape jumătate de origine turcă a crescut cu 4 milioane în 25 de ani după 1960, deşi ei au devenit cetăţeni ai acestei ţări. Imigraţia primară în Europa, provocată de piaţa forţei de muncă, se încheie odată cu criza petrolului din 1973. Numărul populaţiei străine născute aici a continuat să crească, nu în ultimul rând, pentru că cele mai multe ţări încă emit zeci de mii de permise de şedere în fiecare an cu scopul reîntregirii familiilor (aproape 80% din 58700 de persoane sunt acceptate cu reşedinţă permanentă în Marea Britanie în 1997, aceştia fiind soţii şi copii. Ţările UE emit, de asemenea, mii de permise la muncă în fiecare an. În Marea Britanie, în 1997, aproape jumătate din 54.000 de personae cu permise au ajuns în America şi Japonia, majoritatea la locuri

 20. EVALUAREA PROPRIETĂŢILOR DE SUPRAFAŢĂ ALE BENTONITULUI LĂRGUŢA (REPUBLICA MOLDOVA INTERCALAT CU OLIGOMERI DE ALUMINIU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vasile RUSU

  2015-12-01

  Full Text Available Tratarea în prealabil a bentonitului Lărguţa cu soluţie diluată de acid (pH 2, în continuare fiind intercalat cu specii oligomerice de aluminiu, duce la modificarea proprietăţilor de suprafaţă ale adsorbanţilor intercalaţi – a acidităţii lor, a caracteristicilor sorbţional-structurale şi a stabilităţii termice. Cinetica conversiei acidului oleic la esterificarea cu alcool etilic este influenţată de caracterul acid al catalizatorilor utilizaţi. Modelările efectuate relevă că adsorbanţii intercalaţi, obţinuţi pe baza bentonitului Lărguţa, au perspective reale de a fi utilizaţi pentru obţinerea biocombustibilului din uleiuri vegetale.SURFACE PROPERTIES OF PILLARED BENTONITE LARGUTA (R. MOLDOVA PILLARED WITH ALUMINUM OLIGOMERIC SPECIESLarguta bentonite prior treatment with dilute acid (pH 2 further being pillared with aluminum oligomeric species, result in modification of the surface properties of the adsorbents - acidity, sorption-structural characteristics and thermal stability. The kinetics of the conversion of oleic acid to esterification with ethylic alcohol is influenced by the nature of the acid catalysts used. Pillared adsorbents obtained on the basis of bentonite Larguta (RM possess real prospects for obtaining bio-fuel from vegetable oils.

 1. Entre la loi et la norme. Sur les difficulté d’une théories généalogique du pouvoir

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bilba Corneliu

  2006-06-01

  Full Text Available În câteva din scrierile sale din anii ’70, Foucault întreprinde o critică severă a teoriilor politice moderne, care explică şi legitimează puterea suverană prin modelul juridic al contractului. Potrivit ipotezei genealogice foucaldiene, punerea în practică a modelelor juridice contractualiste s-a făcut la începutul modernităţii, o dată cu apariţia statelor, pe fondul luptelor sociale pentru cucerirea şi supunerea viitorilor sujtes de droit. Analizând mecanismele puterii în âge classique, Foucault ajunge la concluzia că, de fapt, tehnicile de pedepsire a crimei şi procedurile de anchetă sunt coextensive exerciţiului suveranităţii. Discutând teoriile şi formele istorice ale acţiunii punitive, Foucault identifică mai multe modele. Supliciul (pedeapsa individualizată şi cetatea punitivă (pedeapsa generalizată sunt caracteristice societăţii punitive, având ca model de cunoaştere ancheta, şi ca principiu de acţiune supunerea faţă de Lege. În schimb, închisoarea (alături de alte forme de „închidere” ţine de societatea disciplinară (sau „de control”, având ca model de cunoaştere examenul, iar ca principiu de acţiune - interiorizarea Normei prin corijare, disciplinare şi supraveghere. Foucault spune că, pe măsura dezvoltării tehnicilor de control, puterea normei nu se mai exercită doar asupra indivizilor (anatomo-politica, ci asupra maselor de oameni, iar aceasta este ceea ce el numeşte bio-politică. Ca urmare, Foucault analizează politica modernă din perspectiva celor două modalităţi de raportare la subiect: suveranitatea sau puterea Legii – „faire mourir et laisser vivre”, şi normalizarea sau puterea Normei – „faire vivre et laisser mourir”. Una dintre problemele teoretice cele mai grave cu care s-a confruntat Foucault priveşte raportul dintre lege şi normă, dat fiind că societatea contemporană prezintă aspectul paradoxal al unei puteri normalizatoare care se

 2. PRODUCEREA ŞI COMERCIALIZAREA BĂUTURILOR ALCOOLICE ÎN ORAŞELE DIN RZECZPOSPOLITA ŞI ŢARA MOLDOVEI (SEC.XVI-XVII

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nicolae DUDNICENCO

  2016-12-01

  Full Text Available Articolul vizează producerea, comercializarea şi consumul băuturilor alcoolice în oraşele din Rzeczpospolita (a berii, a votcii, a miedului şi din Ţara Moldovei (a vinului, a rachiului, a berii, a brăgii în sec. XVI-XVII. Se investighează mo­dul de producere, comercializare, precum şi taxele care se percepeau pentru băuturile alcoolice în oraşele din teri­toriul dat. Producerea băuturilor alcoolice aducea venituri mari economiei oraşelor din spaţiul indicat supra.PRODUCTION AND COMMERCIALISATION OF ALCOHOLIC DRINKS IN RZECZPOSPOLITA AND MOLDOVA PRINCIPALITY CITIES (XVI-XVII C.The article targeting the production, marketing and consumption of alcoholic drinks in the cities from Rzeczpospolita (beer, vodka, mead and from Moldova (wine, spirits, beer, braga in the XVI-XVII c. It have been investigated the mode of production, sell and taxes at which were subjected the alcoholic drinks in the cities on that territory. Production of alcoholic drinks brought substantial revenues to the economy of the cities from the indicated area.

 3. Diaspora în cadrul binomului „migrație și dezvoltare”: aspecte internaționale și naționale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rodica RUSU

  2017-12-01

  Full Text Available Acest articol subliniază rolul migranților și membrilor diasporei ca agenți ai dezvoltării. Migrația este considerată ca fiind unul dintre catalizatorii reducerii inegalității globale. Cetățenii care locuiesc în străinătate și sunt organizați în comunitățile diasporei sunt văzuți ca posibili parteneri pentru dezvoltarea economică, politică, socială și culturală. Gradul de integrare și succes în societatea-gazdă contribuie la capacitatea diasporei de a contribui și de a influența sentimentul de eficacitate al membrilor diasporei. Angajamentul poate crește în timp, odată ce membrii diasporei vor deveni integrați în societatea-gazdă și își vor dezvolta în continuare abilitățile și cunoștințele.

 4. From primer design to validation of results - is it possible by using free software only? / De la proiectarea primerilor la validarea rezultatelor - este posibil utilizând doar programe gratuite?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Man Adrian

  2015-06-01

  Full Text Available Pentru a avea succes în experimentele de biologie moleculară, sunt necesare cunoștințe bune despre diversele metode și protocoale în acest domeniu. În biologia moleculară, manipularea corespunzătoare a acizilor nucleici este esențială, începând cu calitatea extracției până la testele efective (PCR, RT-PCR, qPCR, PCR array, clonare, etc. Deși multe dintre protocoale sunt “standardizate”, în practică sunt multe variabile care pot influența rezultatele experimentelor. Datorită importanței proiectării corecte a primerilor în metodele de tip PCR, ne vom concentra pe modul de proiectare și pe verificarea lor cu ajutorul programelor de calculator, dar de asemenea prezentăm și alte programe utile disponibile gratuit, care pot ajuta cercetătorii în domeniul biologiei moleculare

 5. MODELUL PROIECTĂRII TRASEELOR INDIVIDUALE DE ÎNVĂŢARE ALE STUDENŢILOR ÎN MEDII DIGITALE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ghenadie CABAC

  2017-03-01

  Full Text Available Abordarea individuală a instruirii, deşi permite a adapta procesul de formare la particularităţile individuale ale stu­denţilor, rămâne o abordare centrată pe profesor, iar calea după care studenţii parcurg o disciplină universitară (traseul de învăţare este una şi aceeaşi. Pentru a implica plenar studenţii în activitatea de învăţare, didactica modernă propune individualizarea instruirii prin construirea de către student a propriului program de formare. În lucrare este descris modelul proiectării traseelor individuale de învăţare ca activitate comună a cadrului didactic şi a studentului.MODEL DESIGN OF INDIVIDUAL LEARNING PATHWAY STUDENTS IN DIGITAL MEDIAAlthough individual approach to training allows to adapt the teaching process to students’ individual character­ristics, it remains a teacher-centered approach, but the path students follow while acquiring an academic discipline (learning path is the same. To fully engage students in learning activities, modern didactics individualizes instruct­tion by building the student's own training programme. The paper describes the model of designing individual learning paths as a joint activity between the teacher and the student.

 6. Familiarizarea funcționarilor publici cu cadrul legislativ privind utilizarea dronelor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eugenia CEBOTARU

  2017-12-01

  Full Text Available În ziua de azi, în multe țări lucrurile sunt destul de neclare în ceea ce privește adoptarea dronelor de către mediul civil. În același timp, pe plan internațional nu au fost încă stabilite standar¬de comune de certificare și operare a aeronavelor civile fără pilot la bord - drone, astfel pentru a fi permisă utilizarea acestora, până la emiterea pachetului de reglementări europene și naționale specifice, care să acopere atât domeniul certificării, cât și domeniul operării acestor aeronave, fiecare stat a încercat să reglementeze în mod individual folosirea dronelor în activitatea civilă.

 7. FUNCŢIONAREA DEFENSIVĂ ÎN SITUAŢII EXISTENŢIALE-LIMITĂ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zinaida BOLEA

  2015-12-01

  Full Text Available Funcţionarea defensivă reprezintă un element indispensabil vieţii noastre psihice. În articol sunt analizate conceptele de mecanism de apărare şi coping, acestea fiind concepte definitorii pentru registrul defensiv. Întrebarea formulată în acest articol se referă la felul în care structura defensivă a individului reacţionează la situaţiile existenţiale de limită (exemplul închisorilor politice din România. Mecanismele de apărare (precum identificarea cu agresorul, resemnarea sau mecanismele sanogene (consumul de cultură, relevă felul în care psihicul uman îşi urmează conştient şi inconştient logica supravieţuirii. DEFENSIVE FUNCŢIONING IN THE TRAUMATIC SITUATIONSDefensive functioning represent an essential element of our mental life. The paper investigates the concepts of defense mechanisms and coping mechanisms, these being the defining concepts for defensive psychological register. The question raised in this article refers to how the defensive structure of the individual reacts to traumatic situations (eg. political prisons in Romania. Defense mechanisms as identification with the aggressor, resignation or one of the mature mechanisms – affiliation to the culture, reveals how the human mind (conscious and unconscious follows logic of survival.

 8. THE IMPACT OF PRODUCTION DECISIONS ON THE BALANCE PERFECT MARKET. AN INTERACTIVE STUDY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zaharia Marian

  2011-12-01

  Full Text Available Given that the market equilibrium at a given time t is the result of ratio of product demand, at the same moment of time t, and the supply launched at an earlier time t − Δt , and given that the product remains on the market until the sale was full, rationality of supply decision, by future sizing anticipating of demand, has a fundamental influence on the stability and equilibrium of product market. This paper provides an interactive version for study of sizing impact on offer, based from three dynamic models of perfect markets, derived from Kaldor's cobweb model. Using the same values of marginal demand, marginal supply and incompressible demand and supply are presented interactively the influences of the producer decision on the stability of the product market. IT produs, dezvoltat pentru acest scop poate fi utilizat, de asemenea, în cereri şi cursuri practice în microeconomie, dinamica economică, luarea deciziilor şi altele.

 9. MANIFESTAREA FENOMENULUI DE AUTOSTIGMATIZARE LA PERSOANELE SEROPOZITIVE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Galina PRAVIȚCHI

  2017-07-01

  Full Text Available Autostigmatizarea legată de virusul imunodeficienţei umane este un set de judecăţi negative cu privire la propria persoană ca urmare a sentimentului de ruşine, inutilitate şi autoculpabilizare, care afectează accesul la ingrijire şi tratament, precum şi calitatea generală a vieţii persoanelor seropozitive. Autostigmatizarea poate consolida în mod subconştient convingerea individului ca fiind victimă, reducând sentimentul implicării personale şi contribuind prin aceasta la apariţia sentimentului de neputinţă. Înţelegerea credinţelor fundamentale care stau la baza autostigmatizării poate constitui o bază pentru ulterioare intervenţii şi programe concepute în vederea reducerii efectelor negative ale acesteia.THE MANIFESTATIONS OF THE SELF-STIGMA PHENOMENON AT SEROPOSITIVE PEOPLEHuman immunodeficiency virus related self-stigma, as negative self-judgements resulting in shame, worthlessness and self-blame, negatively influences access to care and treatment, and overall quality of life for people living with HIV. Self-stigma may subconsciously reinforce the individual as a victim, taking away the sense of personal agency and thereby contributing to a feeling of disempowerment. Understanding the core beliefs underpinning self-stigma can be a foundation for interventions and programmes designed to reduce its harm.

 10. STRATUL DUBLU ELECTRIC AL MONTMORILONITULUI. II. ANALIZE COMPARATIVE ALE MODELELOR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vasile RUSU

  2017-07-01

  Full Text Available A fost analizată relaţia potenţial – distanţa de la suprafaţa solidului în volumul soluţiei în modelul Gouy-Chapman, modelul Stern şi modelul modificat Gouy-Chapman. Modelările efectuate conform modelului Stern pentru H-montmo­rilonit şi Al-montmorilonit intercalat cu oligomeri de aluminiu evidenţiază particularităţile stratului dublu electric în proximitatea suprafeţei bazale şi a suprafeţei laterale a montmorilonitului. Dinamica potenţialului în volumul soluţiei prin modelul modificat Gouy-Chapman devine identică modelului Stern, în condiţiile atribuirii caracteristicilor stratului compact din modelul Stern.EDL FOR MONTMORILLONITE. II. COMPARATIVE ANALYSIS OF MODELS The relationship potential - the distance from the surface of the solid towards the solution by the Gouy-Chapman model, the Stern model, and the modified Gouy-Chapman model were analyzed. Modeling performed according to the Stern model for H-montmorillonite and pillared Al-montmorillonite highlights the peculiarities of the double electric layer close to the basal and edge surfaces. The potential dynamics in the solution by the modified Gouy-Chapman model becomes identical to the Stern model if the main characteristics of Stern layer are attributed.

 11. From "Nolite turbare circulos meos!" to "Don’t delete my folder"

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valerian Antohe

  2009-01-01

  Full Text Available Arhimede îsi desena figurile pe nisipul plajei, pe pământ bătut sau în cenusă pusă pe o pardoseală ori pe propriul să corp, uns în prealabil cu untdelemn; pe corp trasa figurile cu ajutorul unghiei. Când generalul roman Marcellus a cucerit în anul 212 î.e.n. Siracusa din Sicilia, orasul lui Arhimede, un soldat roman a dat peste acest geniu contemplându-si cercurile pe care le desenase pe nisip. "Nolite turbare circulos meos!" (nu-mi strica cercurile i-a strigat Arhimede soldatului; dar romanul, iritat, l-a înjunghiat cu spada, omorându-l. În zilele de azi locul de exprimare a ideilor matematice a fost înlocuit de ecranul calculatorului iar platformele dedicate studiului matematicii au deschis o nouă perspectivă domeniului cercetării. O incursiune în domeniu este desigur o provocare dar şi o invitaţie pentru educaţi şi educatori.

 12. ABORDAREA BILANȚULUI ECONOMIC AL SOCIETĂȚILOR DE ASIGURARE PRIN PRISMA CADRULUI PRUDENȚIAL DE SOLVABILITATE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lina ŞIŞCANU

  2018-03-01

  Full Text Available Bilanțul economic constituie o situație financiară bazată pe o abordare contabilă care utilizează valori consistente ale pieței pentru toate activele și obligațiile actuale legate de portofoliul în vigoare, inclusiv articolele extrabilanțiere. Această abordare stă la baza principiilor prudențiale, în scopul determinării capitalului disponibil și necesar al unui asigurător în scopuri de solvabilitate.ECONOMIC BALANCE APPROACH THROUGH THE INSURANCE COMPANY SOLVENCY PRUDENTIAL FRAMEWORKThe balance sheet is a financial statement based on an accounting approach that uses consistent market values for all current assets and liabilities related to the actual portfolio, including off-balance sheet items. This approach is the basis of prudential principles in order to assess the available and necessary capital of an insurer for solvency purposes.

 13. COMPLEMENTARITATEA METODELOR EXPOZITIVE ŞI A METODELOR INTERACTIVE ÎN PROCESUL DE DEZVOLTARE A EXPRIMĂRII ORALE ÎN LIMBA FRANCEZĂ CU OBIECTIVE UNIVERSITARE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alina SLOBODANIUC

  2015-12-01

  Full Text Available Conform Cadrului European comun de referinţă pentru limbi, exprimarea orală sau producerea orală este o relaţie între emiţător-destinatar însoţită de o producere orală într-un context de comunicare dat/definit. Studiul dat încearcă să prezinte, în linii generale, exprimarea orală cu specificităţile şi formele sale caracteristice, insistând asupra practicilor de aplicare a diferitelor tehnici şi procedee didactice expozitive şi interactive, ca: expozeul, prelegerea, brainstormingul, piramida, mozaic etc., şi pe competenţele pe care studentul este motivat să le obţină. COMPLEMENTARITY OF EXPOSITORY AND INTERACTIVE METHODS IN THE DEVELOPMENT PROCESS OF ORAL EXPRESSION IN FRENCH FOR ACADEMIC PURPOSESAccording to the Common European Framework of Reference for Languages oral expression or oral production is a relation between the transmitter and receiver accompanied by an oral production in a given/defined context. We will try to present in broad lines the oral expression, its specificity and characteristic forms, insisting on the application practices of different didactic expository and interactive techniques and procedures as the exposé , lecture, brainstorming, pyramid, mosaic and others as well as the competence the student is motivated to acquire. 

 14. O URGENŢĂ A EDUCAŢIEI LA ÎNCEPUT DE SECOL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tatiana CALLO

  2017-03-01

  Full Text Available În articol este abordată o problemă la zi – cea a formării atitudinilor elevilor la această etapă de „îmbolnăvire” a spiritului oamenilor, sau, după cum precizează filosoful C.Noica, de maladii ale spiritului uman, cu demonia faptelor goale. Atitudinile, ca factor de menţinere a umanităţii în om, sunt un imperativ al educaţiei în timp de criză, care trebuie să ofere o consolidare spirituală a elevilor pentru a nu pierde echilibrul şi speranţa.AN URGENCY OF EDUCATION AT THE BEGINNING OF THE CENTURYThis article approaches an actual problem, the one of forming the pupils' attitudes at this stage of the "decay" of people’s spirit, or, as philosopher Noica states, of the diseases of the human spirit, of the demony of the bare facts. The attitudes, as a factor of keeping humanity in a man, are an imperative of education in times of crisis, which should provide a spiritual cure of the students to not lose balance and hope.

 15. RISCUL DE CREDITARE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rodica Pripoaie

  2007-05-01

  Full Text Available Oamenii, instituţiile, societăţile au fost întotdeauna confruntate cu probleme de risc şi deincertitudine riscurile făcând obiectul unei mari atenţii în bănci. Dezvoltarea exponenţială a societăţiicontemporane a fost posibilă datorită asumării unor riscuri. Creşterea economică nu se putea realizafără asumarea de riscuri majore şi existenţa unor incertitudinii. Activitatea financiar-bancarăpresupune prin excelenţă asumarea permanentă de riscuri. Managementul oricărei activităţi din aceastăsferă presupune cunoaşterea riscului, cuantificarea acestuia şi, pe cât posibil, contracararea efectelornegative pe care le presupune eventualitatea producerii lor.Gestionarea riscurilor („risk manegement” nu este altceva decât ansamblul instrumentelor,tehnicilor şi dispoziţiilor organizatorice, necesare băncii pentru a reuşi. Acestea nu sunt stabilite, fixeci într-o evoluţie progresivă: se diversifică, capătă noi dimensiuni, devin mai precise şi continuă săevolueze o dată cu evoluţia mediului.

 16. Contemporary Feminist Discourse, an Interdisciplinary Approach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nowadays, feminist discourse requires an interdisciplinary approach, through the sociology or media studies. Comparing with other periods of time, the new feminists understood the inherent power of New Media and tend to use it as a tool, for making their

  2012-05-01

  Full Text Available Nowadays, feminist discourse requires an interdisciplinary approach, through the sociology ormedia studies. Comparing with other periods of time, the new feminists understood the inherent power ofNew Media and tend to use it as a tool, for making their message more popular. Is it effective? Is it a waste oftime? Although, it is premature to draw conclusions, the social facts that are to be used in this research (news,specific blogs and sites, feedback on social networks seem to tilt the balance towards a positive impactcreated by recent feminist discourse. The aim of this research is to draw the features of the communicationestablished between feminist organizations, media institutions and media consumers, as it will be revealedduring the three case studies proposed. The pattern can be designed as follows: feminist organizations launcha message; media institutions ignore it or transform it into a piece of news; readers or listeners reach themessage, giving their immediate feedback on social networks, blogs and sites belonging to feministorganizations or media institutions. Feminist organizations are new comers in Romania, since the oldest ofthem being launched 10 years ago, comparing with European Women's Lobby, socially active for decades.Among the current Romanian feminist organizations Centrul Filia (Filia Center, Mame pentru Mame(Mothers for Mothers and Pro Women will be analyzed. The novelty of this paper consists mostly inrevealing their online impact on Romanian audience.

 17. Studiu teoretic al organelor de lucru de tip cuţit-disc ale maşinilor agricole

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iurie MELNIC

  2016-12-01

  Full Text Available Such conservation technologies as No-till, Mini-till, Strip-till etc., suppose the use of agricultural machines with rotary cutting units for such cultural practices as preparing the soil for planting, shredding and incorporation of crop residues into the soil and weed control. The paper presents a theoretical study of the operating process of the disc cultivator used for weed control (elaborated by the author with rotary cutting units (dynamic interaction of the rotary blade with the soil, the effect of friction force between the soil and the disc, the coordinates of soil particle relative to mobile coordinate system when rotation is done by an angle a and calculation elements of disc parameters. The main parameter of the developed device is disc diameter (it is chosen depending on the maximum working depth. As a result of the conducted study, we can affirm that the calculated disc diameter (for the working depth of h=0,16 m should be Dcalc=0,55 m. The studied block of rotary blades can be also used in the case of seedling planting machines, seed sowing machines and fertilizer spreading machines. Rezumat. Tehnologiile conservative No-Til, Mini-Till,Strip-Till etc. presupun folosirea maşinilor agricole cu organe de lucru de tip disc rotativ la efectuarea lucrărilor precum pregătirea solului pentru semănat, mărunţirea şi încorporarea în sol a resturilor vegetale şi combaterea buruienilor. În articol este prezentat un studiu teoretic al procesului de lucru al cultivatorului prăşitor (elaborat de autor cu organe de lucru de tip cuţit-disc circular (interacţiunea dinamică a cuţitului disc cu solul, acţiunea forţelor de frecare dintre sol şi disc, coordonatele particulei de sol în raport cu sistemul mobil de coordonate la rotirea sub un unghi a şi elemente de calcul ale parametrilor discului. În construcţia elaborată parametrul principal este diametrul discului (ales în funcţie de adâncimea maximă de lucru. În urma

 18. VICTIMA VIOLENŢEI ÎN FAMILIE ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL ŞI ÎN DREPTUL PENAL SUBSTANŢIAL: INTERPRETĂRI ŞI PROPUNERI DE LEGE FERENDA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nicolae CORCEA

  2015-11-01

  Full Text Available Scopul acestui mesaj ştiinţific constă în identificarea necesităţii ocrotirii juridico-penale a victimelor violenţei în familie. Pentru a prezenta victima violenţei în familie şi necesitatea apărării ei, s-a apelat la Directivele Consiliului Europei şi la alte acte normative internaţionale, precum şi la legislaţia internă a Republicii Moldova şi a României. Autorul a demonstrat necesitatea prevenirii riscului ridicat de victimizare secundară şi repetată a victimelor violenţei în familie, precum şi a riscului de intimidare sau de răzbunare asociat unor astfel de violenţe. Pentru a atinge scopul propus spre realizare, unei analize temeinice au fost supuse actele internaţionale în domeniul contracarării şi prevenirii actelor de violenţă în familie; s-a adus claritate în ce priveşte înţelesul noţiunii „membrul familiei”; au fost analizate măsurile de protecţie implementate la nivel european şi problemele conexe ce pot fi întâlnite în procesul implementării acestora la nivel naţional. Totodată, examinând actele normative la nivel naţional, autorul ia în vizor şi experienţa legislativă a României. În scopul îmbunătăţirii cadrului juridico-penal în domeniu, spre implementare sunt propuse noi concepte doctrinare şi înaintate recomandări legislative.VICTIM OF THE FAMILY VIOLENCE IN THE INTERNATIONAL LAW AND SUBSTANTIVE CRIMNAL LAW: INTERPETATIONS AND PROPOSALS DE LEGE FERENDAThe purpose of this scientific research consists in the identification of necessity of the victims of the family violence legal protection in the realm of Criminal law. In order to obtain clear results regarding the victim of the family violence, the author has submitted to a profound analysis the Directives of the Council of Europe and other international normative acts, as well as the internal legislation of the Republic of Moldova and Romania. The author has demonstrated the necessity of prevention of the

 19. DIMENSIUNEA DE GEN ÎN PROBLEMATICA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valentina BODRUG-LUNGU

  2016-12-01

  Full Text Available Schimbările climatice (SC reprezintă o realitate pe care omenirea nu o mai poate ignora şi care este pe cale de a modifica sănătatea umană şi mijloacele de existenţă. Efectele schimbărilor climatice sunt diferite pentru femei şi bărbaţi, dar femeile ar putea să suporte povara SC mai greu în situaţii de sărăcie. Vocile femeilor trebuie să fie auzite şi priorităţile lor sprijinite ca parte a justiţiei climatice. Acestea sunt conştiente de importanţa justiţiei climatice şi pot juca un rol vital ca agenţi ai schimbării în cadrul comunităţilor lor.Pentru a face posibilă participarea femeilor la procesele de luare a deciziilor, femeile trebuie să fie susţinute prin formare, reţele şi acces la resurse. Educaţia sensibilă la gen în atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice, abilitarea şi strategiile de rezilienţă-stimulare ar putea pregăti mai bine noile generaţii să reacţioneze în mod adecvat la extreme climatice şi să îmbunătăţească capacităţile lor înnăscute şi dobândite. Cuvinte-cheie: educaţie sensibilă la gen, schimbări climatice, adaptare la schimbările climatice, abordare integratoare a egalităţii de gen.  GENDER DIMENSION OF CLIMATE CHANGE Climate change is a reality that humanity can no longer ignore and which is about to modify the human health and livelihoods. The impacts of climate change are different for women and men, with women likely to bear the greater burden in situations of poverty. Women’s voices must be heard and their priorities supported as part of climate justice. They are aware of the importance of climate justice and can play a vital role as agents of change within their communities.In order to make women’s participation in decision-making processes possible, women need to be supported with training, networks and access to resources. Gender-sensitive education in mitigation and adaption to climate change, empowerment and resilience boosting

 20. Afinitatea şi unele particularităţi fiziologice ale diferitor rase de lupoaie (Orobanche cumana wallr.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria DUCA

  2016-12-01

  germinat pe toate exudatele studiate, demonstrând un grad înalt de afinitate faţă de planta-gazdă. Astfel, stimulatorii de germinare specifici pentru floarea-soarelui au indus procesul de germinare a parazitului caracteristic antofitozelor pe plantele de tutun. Facultatea germinativă medie pe exudatul radicular al genotipului sensibil LMD-1 a constituit circa 15,2% şi pe exudatul diferenţiatorului pentru rasa H de lupoaie (HLG 5661 – 17,7%. Indici considerabil mai mici au fost constataţi la celelalte variante luate în studiu.

 1. PARTICIPAREA PAREMIOLOGIEI LA EDUCAŢIE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Letiţia DURNEA

  2018-03-01

  Full Text Available În contextul educațional actual, materialele de sprijin al învăţământului românesc (manuale, auxiliare, caiete speciale abordează diverse subiecte, unele de ajutor schimbărilor aduse de evoluţia pe diverse planuri, altele de completare a acestora. Susţinem că paremiologia poate fi un suport concret al educaţiei şi astfel se conturează principalul motiv pentru care ne-am propus studiul amănunţit al expresiilor paremiologice în contextul educaţiei. Cadrele didactice au parte de o provocare atunci când interesele şi preocupările copiilor nu sunt subtil orientate de conţinuturile pe care şcoala trebuie să le furnizeze, conforme cu programele şcolare. Un început al soluţiei îşi propune să ofere acest studiu, prin identifi­ca­rea parimiilor în manualele şcolare şi stabilirea dominanţei subiectelor abordate. Proverbele – forme de expresie populară, ascund sensuri de multe ori neînţelese din cauza barierei semantice, întrucât ele operează uneori cu termeni a căror actualitate este depăşită, mai ales pentru elevii din mediul urban. Însă, apelul la proverbe nu pare imposibil, copiii dau dovadă de disponibilitate şi înţelegere, în contextul explicării termenilor şi mesajelor pe care le transmit.THE PARTICIPATION OF PAREMIOLOGY IN EDUCATIONIn the current educational context, the support materials of the Romanian schooling (manuals, auxiliaries, special notebooks approach various topics. Some of them have contributed to the changes brought to developments on different plans, others just completing them. We argue that paremiology can be a concrete support of education and thus outlines the main reason why we have proposed a thorough study of paremiological expressions in the context of education. Teachers face a challenge when the interests and concerns of children are not subtly focused on the content that the school has to provide in line with the curricula. This study aims to provide a start of the

 2. FIGHTING OF WESTERN INTELLIGENCE WITH ISLAMIC TERRORISM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Asadi NEJMAH

  2015-11-01

  Full Text Available The state of Israel even prior to its establishment, faces, in daily life, terrorist organizations that want to destroy it. Terrorism and terrorist acts as implied from the original meaning of the word – fear, anxiety, terror, are meant to plant fear amongst the attacked public and bring about its demoralization and confusion, and disruption of routine life. Occasionally it is performed also as an act of revenge in a blood circle of violence. A substantial part of terrorism weapons is the extensive publicity its activity gains in public, through electronic and printed media. In terrorism, a blow to the “soft stomach” of the state (civilians is performed, with the purpose of causing the state to give in to the demands of terrorism operators. In the basis of terrorism is also an objection to the basis of legitimacy of the ruling government, in that it is not capable of guarantying the safety of its citizens and maintain public order. This article presents the attitudes and ways of operation of terrorist organizations and how Western intelligence attempts to thwart, foil and prevent these organizations from casing for destruction and victims in human lives and state.COMBATEREA TERORISMULUI ISLAMIC PRIN WESTERN INTELLIGENCE Chiar de la înfiinţare, statul Israel s-a confruntat, în viaţa de zi cu zi, cu organizaţiile teroriste, care urmăresc să-l distrugă. Actele de terorism, aşa cum reiese din sensul originar al cuvântului – frică, anxietate, teroare, sunt menite să implanteze frica în rândul populaţiei, s-o demoralizeze şi să perturbeze viaţa cotidiană. Uneori teroarea se dovedeşte a fi un act de răzbunare. Prin acte de terorism se dă o lovitură la „stomacul moale” al statului, adică civililor. Actele de terorism sunt comise, de asemenea, pentru a „demonstra” lipsa de legitimitate a statului, incapacitatea lui de a asigura securitatea cetăţenilor săi. În articol sunt specificate modalităţile de func

 3. LIMBA TEXTELOR RELIGIOASE PUBLICATE LA TIPOGRAFIA EXARHICEASCĂ DIN CHIŞINĂU: PARTICULARITĂŢI SINTACTICE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claudia CEMÂRTAN

  2016-12-01

  Full Text Available Textul religios a constituit, în istoria limbii române, un model de scriere şi pentru textele din alte registre stilistice. Însă, după secolul al XVIII-lea stilul bisericesc devine complementar celui laic, diferenţiindu-se tot mai mult de acesta la toate nivelurile lui. Cercetarea unor tipărituri executate într-un spaţiu românesc rupt de la teritoriile neamului – în tipo­grafia exarhicească din Chişinăul secolului al XIX-lea, sub presiunea politică şi lingvistică a noilor stăpâni ruşi – poate oferi date preţioase ce caracterizează limba utilizată în această epocă în oficierea slujbei religioase pe meleagurile Basarabiei.Language of religious texts published in ExarchIal Typography from Chisinau: syntactic particularitiesReligious text was, in the history of Romanian language, a model of writing and for texts from other stylistic registers, but, after the eighteenth, the church style become complementary to the secular, differing more than it's at all levels. Research of prints executed in a Romanian space broken from the national territories - in Exarchal Typography from Chisinau in nineteenth century, under the political and linguistic pressure of new Russian masters - can provide valuable data that characterize the language used in this era in celebration of religious services in Bessarabia.

 4. IMPACTUL FACTORILOR STRESANŢI ASUPRA COMPORTAMENTULUI ADOLESCENŢILOR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lora MOŞANU-ŞUPAC

  2017-07-01

  Full Text Available Factorii stresanţi generează transformări esenţiale în comportamentul adolescenţilor, afectând performanţele şcolare, abilităţile de comunicare, modul de a fi, a gândi, a acţiona, a percepe, impunând adolescenţilor trăiri afective declanşate de o serie de situaţii stresante, faţă de care ei sunt mult mai sensibili şi mai vulnerabili. Aceasta îi face pe adolescenţi să se simtă neliniştiţi, epuizaţi, revoltaţi, agresivi sau, dimpotrivă, frustraţi, anxioşi, închişi în sine cu o stimă de sine scăzută. Cunoaşterea factorilor stresanţi şi a modului de a răspunde la stres este substanţială pentru formarea unui comportament adecvat, armonios, social pozitiv, dar şi o sursă de implementare a tehnicilor de management al stresului.THE IMPACT OF STRESS FACTORS UPON TEENAGERS BEHAVIORStress factors generate essential transformations in teenagers behavior, affecting scholar performances, abilities of communicating, the way of being, of thinking, acting, perceiving, imposing affective feelings to teenagers, caused by a series of stress situations, to which teenagers are much more sensible and vulnerable. This is making teenagers feel worried, exhausted, outraged, aggressive, or vice versa, frustrated, anxious, closed inside themselves with a very low autorespect. Knowing the stress factors and the way of reacting to stress is substantial for the formation of an adequate, harmonious, socially positive behavior, and it is a source of implementing the techniques of stress management.

 5. INVAZIA GHIDRINULUI – GASTEROSTEUS ACULEATUS LINNAEUS, 1758 ÎN FLUVIUL NISTRU (LIMITELE REPUBLICII MOLDOVA ŞI FACTORII DETERMINANŢI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dumitru BULAT

  2017-03-01

  Full Text Available În condiţiile intensificării presingului antropic în ecosistemele acvatice din Republica Moldova majoritatea speciilor stenobionte au devenit ameninţate cu dispariţia, însă unele, cu potenţial adaptiv înalt, dimpotrivă, pe fonul eliberării nişe­lor spaţiale, pot prolifera în exces şi chiar provoca efect invaziv. Pentru fluviul Nistru (limitele Republicii Moldova un exemplu elocvent este ghidrinul Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758 care, după construcţia hidrocentralei dela Novodnestrovsk (1981 a devenit o specie multidominantă, formând până la or. Soroca o populaţie locală deosebit de numeroasă.În lucrare sunt analizate particularităţile bioecologice ale ghidrinului şi sunt evidenţiaţi factorii de mediu ce au con­tribuit la invazia taxonului în fl. Nistru (limitele Republicii Moldova.THE INVASION OF THREE-SPINED STICKLEBACK – GASTEROSTEUS ACULEATUS LINNAEUS, 1758 IN DNIESTER RIVER (LIMITS OF REPUBLIC OF MOLDOVA AND ITS DETERINANT FACTORS Under the intensification of anthropogenic pressure in aquatic ecosystems of Republic of Moldova, most of stenobionte species became threatened with extinction, but some species, potentially high adaptive, contrast, in present demonstrates an evident biological progression, in some hydrobiotops causing a stressed invasive effect. For Dniester River (limits of Republic of Moldova three-spined stickleback – Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758 is a good example, after the construction of Novodnestrovsk hydropower (1981 became a multidominate species forming to Soroca city a particularly large local population.In this paper are analyzed bio- ecological peculiarities of three-spined stickleback and are highlighted environmental factors that contributed to taxon invasion in Dniester River (limits of Republic of Moldova.

 6. BUNE PRACTICI INTERNAŢIONALE CU PRIVIRE LA INVESTIGAREA INFRACŢIUNILOR INFORMATICE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Svetlana PURICI

  2015-11-01

  Full Text Available În prezent, relevanţa problemelor legate de protecţia informaţiilor a crescut în special datorită sporirii bruşte a rolu-lui şi importanţei informaţiei în viaţa modernă a societăţii, în general, şi în domeniul economiei, în particular. Un nou tip de încălcare a legii – criminalitatea cibernetică – s-a răspândit pe scară largă. De menţionat că actuala legislaţie euro-peană privind informaţiile se află încă în stadiul de dezvoltare; din acest motiv, trebuie îndeplinit un mare volum de lucru pentru eliminarea neajunsurilor şi defectelor. Protecţia legală a furnizării informaţiilor depinde de tipul şi caracterul purtătorilor de informaţii.BEST INTERNATIONAL PRACTICES REGARDING THE INVESTIGATION OF CYBERCRIMEPresently the information protection issues relevance has increased particularly due to a sharp increase of the role and importance of information in the life of modern society as a whole and economics in particular. A new type of law infringement – cybercrime – has spread widely. It is worth to mention that the present European legislation on information is still at the development stage; for this reason much work should be accomplished to eliminate the shortcomings and defects. The legal protection of information provision depends on the type and character of the information carriers.

 7. Protocolul persan de la Cirus cel Mare până la Chosroes I

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Orest TĂRÎȚĂ

  2017-12-01

  Full Text Available În articol se abordează unele aspecte - cheie ale protocolului și ceremonialului persan din tim-pul celor patru perioade istorice ale statalității persane începând cu anul 700 până la Hristos și finalizând cu anul 651 ale erei creștine. Prin prisma analizei este trecută domnia lui Cirus al II-lea cel Mare – fondatorul Imperiului Per-san, care a introdus la curtea sa protocolul și ceremonialul pentru a-i debarasa pe persani de obiceiurile barbare și a-i familiariza cu subtilitățile bunelor maniere. Un spațiu aparte este rezervat perioadei sasanide (224 î. Hr. - 651, când curtea regală este con¬dusă de șeful de protocol, situat pe primul loc la curtea șahinșahului, fiind urmat de succesorul la tron, șeful regimentului de „nemuritori” și alte demnități; este descrisă scena încoronării lui Șapur I și ordinea ierarhică a înalților demnitari regali de la curtea sa, primirea cu onoruri a ambasa¬dorilor străini la curte și alaiurile publice ale șahinșahului, care urmăreau nu altceva decât să perpetueze măreția Marelui Imperiu, atât în interior, cât și în relațiile cu țările vecine.

 8. ANALIZA COMPARATIVĂ A UNOR PARAMETRI DIN SEDIMENTUL URINAR LA SUBIECŢI DE SEX FEMININ ŞI MASCULIN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MARIOARA NICOLETA FILIMON

  2009-01-01

  Full Text Available Examinarea sedimentului urinar este necesară în oferirea de informaţii despre buna funcţionare a rinichilor, a întregului organism şi în depistarea posibilelor afecţiuni renale. S-a luat în studiu un lot de 129 subiecţi de sex faminin (83 şi masculin (46, la care li s-a determinat numărul de hematii, leucocite şi celule epiteliale din sedimentul urinar. Valorile obţinute au fost prelucrate statistic cu ajutorul programului statistic Minitab pentru a putea stabili daca exista sau nu diferenţe la cele 2 lotuir de subiecţi analizaţi. Numărul de hematii şi leucocite din sedimentul urinar al subiecţilor testaţi nu prezintă diferenţe semnificative la subiecţii de sex masculin şi feminin, pe când numărul celulelor epiteliale înregistrează diferenţe foarte semnificative la cele 2 sexe cu valori mai mari în cazul subiecţilor de sex feminin. Incidenţa leucocitelor în sedimentul urinar ala subiecţilor de sex masculin este mai mare decât la cei de sex feminin, la care predomină celulele epiteliale. Valoarea crescută a numărului de leucocite şi prezenţa florei bacteriene în sedimentul urinar la subiecţii de sex feminin şi masculin testaţi indică infecţii urinare.

 9. COMPONENŢA AMINOACIZILOR DIN BIOMASA ALGEI CIANOFITE NOSTOC GELATINOSUM (SCHOUSB ELENK.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sergiu DOBROJAN

  2016-02-01

  Full Text Available În articol este analizată componenţa aminoacizilor din biomasa algei cianofite Nostoc gelatinosum (Schousb Elenk. colectate de pe mediul nutritiv Drew. Din grupa aminoacizilor esenţiali în biomasa algei Nostoc gelatinosum (Schousb Elenk. se conţine în cantităţi majore leucina (2,142±0,06 mg/100 mg, treonina (1,188±0,02 mg/100 mg şi valina (1,085±0,03 mg/100 mg. Din aminoacizii neesenţiali predomină acidul aspartic (4,523±0,11 mg/100 mg şi acidul glutamic (2,774±0,07 mg/100 mg. Alga Nostoc gelatinosum (Schousb Elenk. are un conţinut bogat de aminoacizi şi poate servi ca sursă pentru vaste domenii de aplicare.THE AMINO ACIDS COMPOSITION OF THE BLUE-GREEN ALGANOSTOC GELATINOSUM (SCHOUSB ELENKThis article presents the amino acid content of the blue-green alga Nostoc gelatinosum (Schousb Elenk. collected from the Drew nutritive medium. From the essential amino group in Nostoc gelatinosum (Schousb Elenk. biomass, major amounts are contained leucine (2,142 ± 0,06 mg/100 mg, threonine (1,188 ± 0,02 mg/100 mg and valine (1,085 ± 0,03 mg/100 mg. From nonessential amino acids predominates aspartic acid (4,523 ± 0,11 mg/100 mg and glutamic acid (2,774 ± 0.07 mg/100 mg. The alga Nostoc gelatinosum (Schousb Elenk. has a high content of amino acids and can serve as a source for vast areas of application. 

 10. MODELUL FORMĂRII COMPETENȚELOR STUDENȚILOR PRIN SITUAȚII DIDACTICE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nicoleta BLEANDURĂ

  2017-07-01

  Full Text Available Scopul principal al instruirii universitare bazate pe abordarea prin competenţe constă în formarea la student a competențelor necesare pentru a trata cu succes situațiile din viața profesională. Situația este astfel crucială în procesul de formare a competențelor. În articol este prezentat şi descris modelul procesului de formare a competențelor viitorilor profesori de informatică prin situații didactice. Sunt descrise teoriile care au stat la baza dezvoltării modelului. Este prezentată atât structura logică, cât şi temporală a procesului. În final se face o analiză a factorilor ce apar în procesul de utilizare în practică a modelului elaborat.THE MODEL OF THE STUDENTS’ COMPETENCE DEVELOPMENT THROUGH DIDACTICAL SITUATIONSThe main purpose of the university training, set up on competence based approach is to form competent students who can successfully solve professional life situations. The situation is crucial in this regard. The article presents the model of the competence development process through didactical situations of the future teachers of informatics. The theoretical foundations that directed the development of the model, as well as the the logical and temporal structure of the process are described. Finally, an analysis of issues appearing during the practical use of the model is made.

 11. STIMULII MOTIVAŢIONALI ÎN CONTEXTUL ÎNVĂŢĂRII

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ibrahem ASLA

  2015-12-01

  Full Text Available Motivaţia de a învăţa este segmentul primordial al succesului şcolar. Sursele motivaţiei sunt multiple şi complexe. Literatura de specialitate promovează ideea conform căreia factorii intrinseci şi cei extrinseci condiţionează şi influen-ţează motivaţia pentru învăţare. Motivaţia poate fi definită ca fiind acele mobiluri interioare care direcţionează compor-tamentul uman. Forţele externe, de orice natură, de asemenea pot influenţa comportamentul, dar, totuşi, esenţialmente, acesta este ghidat şi susţinut de forţele interne ale individului. De regulă, oamenii lucrează mai productiv şi mai intensiv atunci când sunt motivaţi. MOTIVATIONAL STIMULUS IN LEARNING CONTEXTLearning motivation is the primary segment of school success. The sources of motivation are multiple and complex. Reference literature promotes the idea that the intrinsic and extrinsic factors influence the condition and motivation for learning. Motivation can be defined as the inner motives which direct human behavior. External forces of any kind can also influence behavior, but still, essentially, it is guided and supported by internal forces of the individual. Usually, people work more productively and more intensive when they are motivated.

 12. DELIMITĂRI TEORETICE PRIVIND CONŢINUTUL ŞI SPECIFICUL CAMPANIEI DE MARKETING ÎN CADRUL RECLAMEI SOCIALE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tatiana GAUGAŞ

  2016-12-01

  Full Text Available Publicitatea socială este manifestarea bunăvoinţei societăţii, poziţia principială faţă de valorile importante ale societăţii. În contextul dezvoltării societăţii cu paşi rapizi, publicitatea socială devine cel mai larg tip de comunicare, în acest domeniu în ţările dezvoltate activând tot mai multe organizaţii guvernamentale şi non-guvernamentale. Campaniile de marketing social sunt structurate în planuri de acţiune ce cuprind 11 etape. O atenţie deosebită trebuie acordată evaluării  eficienţei campaniilor de marketing, care pot utiliza metode şi instrumente specifice. Scopul acestui articol este de a prezenta o analiză a abordărilor teoretice privind procesul de planificare a unei campanii de reclamă socială şi metodele specifice ce pot fi utilizate pentru analiza eficienţei acestei campanii.THEORETICAL APPROACHES RELATED TO THE CONTENT AND SPECIFICS OF THE MARKETING CAMPAIGN IN SOCIAL ADVERTISINGIn modern society, social advertising is an important instrument in supporting the society’s wellbeing. Social advertising represents the society’s goodwill and the dominant values in society. Marketing campaigns in social advertising are developped in eleven stages, that should be well planned and adapted to the goal and the target audience to which is oriented. The aim of this article is to provide an analysis of the theoretical framework regarding the social advertising campaign planning process, its stages and methods that may be used for efficiency control. 

 13. SYNTHESIS AND ANTITUMOR ACTIVITY OF COPPER, NICKEL AND COBALT COORDINATION COMPOUNDS WITH 1-(2-HYDROXYPHENYLETHANONE N(4-ALLYL-3-THIOSEMICARBAZONE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vasilii GRAUR

  2015-12-01

  Full Text Available The paper presents the synthesis of the ligand 1-(2-hydroxyphenylethanone N(4-allyl-3-thiosemicarbazone (H2L and six coordination compounds of copper, nickel and cobalt with this ligand. The structure of thiosemicarbazone H2L was studied using 1H and 13С NMR spectroscopy. The synthesized coordination compounds were studied using elemental analysis, gravimetric analysis of water content, molar conductivity, and magnetochemistry. For H2L the antitumor activity towards human leukemia HL-60 cells and cervical cancer HeLa cells was determined. It was established that the substitution of hydrogen atom with methyl group in the azomethinic fragment leads to the growth of antitumor activity.SINTEZA ŞI ACTIVITATEA ANTITUMORALĂ A COMPUŞILOR COMPLECŞI AI CUPRULUI, NICHELULUI ŞI COBALTULUI CU N(4-ALIL-3-TIOSEMICARBAZONA 1-(2-HIDROXIFENILETANONEILucrarea conţine descrierea sintezei N(4-alil-3-tiosemicarbazonei 1-(2-hidroxifeniletanonei (H2L şi a şase compuşi coordinativi ai cuprului, nichelului şi cobaltului cu acest ligand. Structura tiosemicarbazonei H2L a fost stabilită în baza datelor spectroscopiei RMN 1H şi 13C. Compuşi coordinativi au fost studiaţi cu ajutorul analizei elementale, analizei gravimetrice a conţinutului de apă, conductivitaţii molare şi magnetochimiei. Pentru H2L a fost determinată activitatea antitumorală faţă de celulele leucemiei umane HL-60 şi ale cancerului cervical HeLa. S-a stabilit că înlocuirea atomului de hidrogen cu o grupare metil în fragmentul azomethinic conduce la creşterea activitaţii antitumorale.

 14. ESENŢA ŞI DESTINUL OMULUI – TEMĂ PRIORITARĂ DE REFLECŢIE ÎN FILOSOFIA ROMÂNEASCĂ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Svetlana COANDĂ

  2015-12-01

  Full Text Available Articolul dat este consacrat studierii concepţiilor unor mari gânditori români din sec. XIX–XX: Mihai Eminescu, Titu Maiorescu, Constantin Rădulescu-Motru, Constantin Noica, Lucian Blaga, Mircea Eliade, despre esenţa complexă a omului şi destinul său, mentalitatea omului modern, tendinţa de a se salva de teroarea istoriei, despre sistemul de valori care profilează specificul, sensul vieţii şi activităţii omului modern. Este argumentată teza că reflecţiile şi concluziile proeminenţilor noştri înaintaşi despre om ca unitate a sacrului şi profanului, ca fiinţă creatoare de cultură şi valori rămân actuale şi importante pentru procesul instructiv-educaţional contemporan. COMPLEX HUMAN ESSENCE AND DESTINY - THE PRIORITARY REFLECTION THEME IN THE ROMANIAN PHILOSOPHYThe given article is dedicated to studying the conceptions of the great Romanian thinkers from the XIX-XX centuries: Mihai Eminescu, Titu Maiorescu, Constantin Radulescu-Motru, Constantin Noica, Lucian Blaga, Mircea Eliade; concepts about the complex human essence and destiny, the mentality of the modern man, the tendency to be saved from the dread of history, the system of values that profile the specificity and the meaning of life and of the activity of the modern man. The study offers arguments that the reflections and the conclusions of our prominent precursors about man as a unity of the profane and the sacred, as a creator of culture and values remain actual and important to the contemporary instructive-educational process.  

 15. MICROSCOPIC FERMI-LIQUID APPROACH TO THE RESONANT EFFECTS OF SPIN-ORBIT INTERACTION IN SOLIDS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Александр КЛЮКАНОВ

  2017-08-01

  Full Text Available Kondo effect, saturation magnetization and heat capacity of ferromagnetic are calculated from the first principles in the spirit of Landau’s Fermi-liquid theory. Temperature dependence of resistivity of metal with magnetic impurity is obtained in a good agreement with existing experimental data. Resistance curves demonstrate a minimum due to the resonance character of the interaction between spins of the localized and conduction electrons. It has been demonstrated that both temperature dependence of magnetic momentum and internal energy of ferromagnetic are in a good agreement with those predicted by the Heisenberg’s model.METODA FERMI-LICHID MICROSCOPICĂ PENTRU EFECTELE DE REZONANȚĂ A INTERACȚIUNII SPIN-ORBITE ÎN SUBSTANȚELE SOLIDEEfectul Kondo, magnetizarea de saturație și căldura specifică a unui feromagnet sunt calculate folosind principiile fundamentale în spiritul teoriei Fermi-lichid Landau. Dependența de temperatură a rezistenței  metalului cu impurități magnetice este în concordanță cu experimentul. Rezistența minimă este legată de natura rezonantă a interacțiunii unui electron de conducție cu un electron localizat. Se arată că dependența de temperatură a momentului magnetic și energia interioară este în bună concordanță cu modelul Heisenberg.

 16. FORMAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE ÎN CONTEXTUL ACTUAL AL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR DE CULTURĂ FIZICĂ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariana GÎDEI

  2017-07-01

  Full Text Available În condiţiile integrării sistemului universitar din Republica Moldova în Spaţiul European al Învăţământului Superior, una dintre priorităţile învăţământului superior de cultură fizică este ajustarea finalităţilor acestui sistem la cerinţele pieţei moderne de muncă la nivel naţional, precum şi la cele înaintate de piaţa europeană. Astfel, curriculumul universitar nece­sită continuu unele perfectări în ceea ce priveşte structura şi conţinutul disciplinelor de studiu în vederea formării opti­male şi eficiente a competenţelor indispensabile specialiştilor în domeniu pentru ocuparea posturilor conform standardelor ocupaţionale europene şi în acord cu cadrul naţional al calificărilor.THE PROFESSIONAL COMPETENCE TRAINING WITHIN THE ACTUAL BACKGROUND OF PHYSICAL CULTURE IN HIGHER EDUCATIONIn the terms of the Republic of Moldova university system integration into the European Higher Education Area, one of the priorities of physical culture in higher education is adjusting to modern labor market requirements at national level, as well as to those submitted by the European market. Thus, the academic curriculum requires continuously some perfecting actions in terms of structure and content of subjects to form optimal and effective skills in the specialists from the concerned field in order to fill in the jobs according to European occupational standards and in line with the national qualifications framework.

 17. Cum se traduce ‘rușinea’. Abordare traductologică (I

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magda Jeanrenaud

  2017-03-01

  Full Text Available Pornind de la sfera semantică și lexicală a conceptelor honte (limba franceză și, respectiv, rușine (limba română, îmi propun să examinez modul cum se traduce acesta în limba română pornind de la un studiu de caz. În acest scop, voi încerca să elaborez un studiu traductologic comparativ al lucrării lui Boris Cyrulnik, intitulată Mourir de dire. La honte (Éditions Odile Jacob, Paris, 2010 și a traducerii sale în limba română, intitulată Mai bine mor decît să spun. Rușinea (traducere din limba franceză de Valentin Protopopescu, Editura Trei, col. „Psihologia pentru toți”, București, 2012. Textul lui Cyrulnik are o particularitate: oscilează între factura literară și cea a unui text specializat. Din acest punct de vedere, transpunerea lui pune la încercare teoriile funcționaliste ale traducerii și, mai ales, teoria skopos-ului elaborată de Katharina Reiss și Hans Vermeer: este interesant de analizat cum „decodează” traducătorul „intenționalitatea” acestui tip de text, totuși specializat, cum decide el să transpună sfera sa semantică și lexicală în limba română.

 18. ÎNVĂŢAREA AUTOREGLATĂ A STUDENŢILOR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Viorica REABOI

  2015-11-01

  Full Text Available Învăţarea autoreglată este un proces activ şi constructiv prin care studenţii îşi stabilesc scopuri ale învăţării în funcţie de care monitorizează, reglează şi controlează activitatea cognitivă, motivaţia şi comportamentul. Acest tip de învăţare încearcă să ofere explicaţii la două probleme majore: prima este legată de resursele motivaţionale ale studenţilor pentru învăţare, iar cea de-a doua vizează comportamentele specifice în care se concretizează învăţarea individuală a studenţilor.ÉTUDIANTS D'APPRENTISSAGE AUTO-RÉGULÉ L'apprentissage réglementé est un processus actif et constructif dans lequel les étudiants fixent leurs objectifs d'apprentissage basée sur ce moniteur, réglementer et de contrôler l'activité cognitive, la motivation et le comportement. Cet apprentissage a tenté d'expliquer deux problèmes majeurs: le premier est lié à la motivation des élèves pour les ressources d'apprentissage, et la deuxième concerne les comportements spécifiques qui sont reflétées dans l'apprentissage individuel des étudiants.

 19. PREVENIREA CRIMINALITĂȚII RELIGIOASE ÎN LEGISLAȚIA PENALĂ ȘI EXTRAPENALĂ A ROMÂNIEI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexe JEFLEA

  2017-07-01

  Full Text Available Acest articol este consacrat constatărilor de lege lata privind protecția libertății religioase și prevenirea prozelitismului abuziv în legislația penală și extrapenală a României.Analiza problemei conturate a pornit de la: clarificarea noțiunii de religie; recunoașterea postulatului științific conform căruia adevărata cauză a manifestărilor de intoleranță religioasă constituie diversitatea interpretărilor aduse textelor religioase; trecerea în revistă a legislației penale şi extrapenale ce reglementează rapoarte în domeniul religiei; analiza detaliată a conceptelor doctrinare întâlnite în sociologie, teologie și criminologie. Sunt propuse spre utilizare științifică pentru știința criminologică două definiții ale autorului privind prozelitismul abuziv și criminalitatea religioasă.Prevention of religious criminality in penal and extra-penal legislation of RomaniaThis article is dedicated to the provisions of lege lata regarding protection of the religious freedom and prevention of the abusive proselytism in penal and extra-penal legislation ofRomania.Namely the analysis has been performed being based on clarification of the notion of religion and its nature; ackno­wledgment that the real cause of religious intolerance constitutes the diversity of interpretations which are formulated concerning the religious texts; generalization of penal and extra-penal legislation which regulates relationships in the domain of religion; detailed analysis of scientific concepts met in sociology, theology and criminology. The author has proposed for a scientific use, especially for criminology, two definitions of abusive proselytism and religious criminality.

 20. CONTABILITATEA DEPRECIERII MIJLOACELOR FIXE ÎN VIZIUNE NAŢIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lilia GRIGOROI

  2016-12-01

  Full Text Available Obiectivul acestui studiu este de a examina şi compara modul de recunoaştere, contabilizare şi raportare financiară a pierderii de depreciere a mijloacelor fixe din perspectiva Standardelor Naţionale de Contabilitate şi în comparaţie cu prevederile Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară. În acest sens, pentru început au fost expuse prevederile SNC „Deprecierea activelor” cu privire la deprecierea mijloacelor fixe, avându-se în vedere cele mai importante etape ale ciclului contabil – recunoaşterea, evaluarea, înregistrarea în conturi şi prezentarea în situaţiile financiare.  Apoi, a fost urmărită prezenţa acestor etape în deprecierea mijloacelor fixe din perspectiva IAS 36 „Deprecierea activelor”, cu identificarea similitudinilor şi neconcordanţelor.ACCOUNTING OF DEPRECIATION OF FIXED ASSETS IN NATIONAL AND INTERNATIONAL TERMSThe objective of this study is to examine and compare the accounting and financial reporting of fixed assets impairment from the perspective of the National Accounting Standards and the International Financial Reporting Standards. In this respect, initially we exposed the provisions of NAS "Impairment of Assets" referring to fixed assets in view of the most important steps in the accounting cycle - recognition, measurement, recording and presentation in the financial statements. Then these steps and their presence were followed and reviewed based on the terms of IAS 36 "Impairment of Assets" regarding fixed assets, identifying the similarities and discrepancies. 

 1. VERBE DE COMPORTAMENT VERBAL ÎN LIMBA ROMÂNĂ ŞI ÎN GREACA MODERNĂ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elena JUNGHIETU

  2015-12-01

  Full Text Available Fiecare limbă naţională fixează în inventarul ei lexical experienţa social-istorică unică a unui popor concret, pentru ai cărui reprezentanţi sunt esenţiale şi semnificative anumite obiecte, fenomene, activităţi etc. Această semnificaţie este condiţionată de specificul modului de viaţă şi al culturii naţionale a colectivităţii date. Din acest punct de vedere, studie­rea comparativă a verbelor de comportament din cele două limbi – româna şi greaca – este de o actualitate deosebită, deoarece anume în verbele de comportament îşi găsesc reflectare valorile specifice ale poporului dat: caracterul relaţiilor interumane, atitudinea individului faţă de mediul natural şi social, faţă de muncă etc.VERBAL BEHAVIORAL IN ROMANIAN AND MODERN GREEKEach national language fix in its lexical inventory the unique social and historical experience of a nation concretely, for whose representatives are essential and significant some objects, events, activities etc. This meaning is subject to specific lifestyle and national culture of this community. From this point of view, comparative study of behavioral verbs of the two languages - Romanian and Greek – is particularly topical because especially those verbs of behavior are reflected specific values of the given nation: nature of human relationships, the individual attitude toward the natural and social environment, towards to work etc.

 2. Evaluation of platelet aggregation and platelet derived microparticles in acute leukemia patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Costache Andra

  2014-06-01

  Full Text Available Pacienţii cu leucemie acută dezvoltă anomalii ale hemostazei care determină apariţia de complicaţii hemoragipare şi chiar trombotice. Patogeneza acestor complicaţii este complexă si multifactorială. Deoarece trombocitele şi microparticulele trombocitare reprezintă elemente cheie în cadrul proceselor de hemostază si tromboză, am încercat să evidenţiem rolul lor în predicţia complicaţiilor hemoragice şi trombotice. Grupurile studiate au inclus 24 de pacienţi cu leucemie acută şi 16 voluntari sănătoşi. Evaluarea agregării plachetare s-a realizat prin agregometrie prin impedanţa în sânge integral, iar pentru determinarea microparticulelor trombocitare s-a utilizat citometria în flux. Opt pacienţi au dezvoltat complicaţii hemoragipare, care au fost asociate cu agregabilitate trombocitară diminuată la internare. Evenimentele trombotice majore au complicat evoluţia a 5 pacienţi şi au fost precedate de agregare trombocitară crescută la 3 cazuri şi nivel crescut de microparticule trombocitare la 2 cazuri. Rezultatele noastre evidenţiaza faptul că agregometria plachetară în sânge integral poate fi un instrument valoros în special în identificarea hiperreactivitaţii plachetare şi în predicţia evenimentelor trombotice. Un nivel crescut de microparticule trombocitare poate, de asemenea, să anticipeze apariţia trombozei. Aceste ipoteze necesită evaluare si confirmare pe un număr mai mare de pacienţi.

 3. Categoria etnică din perspectivă lingvistică

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Răzvan Săftoiu

  2017-03-01

  Full Text Available În această lucrare, propun analiza din perspectivă lingvistică a construcției unei categorii etnice din România care este denumită prin cel puțin doi termeni: țigan și rom. Conceptul de categorie se referă la membrii unui anumit grup care se diferențiază de alte grupuri printr-un set de elemente specifice recunoscute la nivelul unei comunități mai largi. În interacțiune, indivizii apelează frecvent la categorii și la setul de trăsături pe care îl poartă o anumită categorie, deoarece este mai ușor de operat cu seturi de cunoștințe decît cu referințe pentru fiecare individ în parte. Analiza are la bază o serie de expresii și locuțiuni, proverbe și glume care au circulat (sau încă mai circulă în spațiul românesc și care au conturat, la nivelul mentalității colective, imaginea unei categorii etnice a cărei denumire (încă oscilează între doi termeni. Textele au fost grupate în funcție de diverse stereotipuri asociate categoriei etnice avute în vedere, evidențiind conotațiile peiorative ale utilizărilor termenului țigan în raport cu categoria etnică rom, o categorie „goală” de semnificație, care poate fi „umplută” cu elemente ce pot creiona o imagine pozitivă.

 4. INSTRUMENTE JURIDICE DE DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI DREPTURILOR COPILULUI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oxana MIRON

  2016-03-01

  Full Text Available În totalitatea sa, Conferinţa dela Hagade drept internaţional privat a adoptat circa 38 de convenţii în domeniul pro­tecţiei drepturilor copilului, care funcţionează şi acum în practică, având influenţă asupra sistemelor juridice ale diferite­lor ţări.Intensificarea globalizării şi uniformizării sistemelor juridice în lumea modernă duce la apariţia multor conflicte cu elemente de extraneitate, inclusiv în raporturile familiale şi în protecţia drepturilor copilului.În acest context, Republica Moldova este pusă în situaţia de a purcede la mari schimbări în legislaţia naţională, pre­cum şi la ratificarea celorlalte convenţii necesare pentru protecţia drepturilor copiilor. LEGAL INSTRUMENTS OF INTERNATIONAL PRIVATE LAW IN THE FIELD OF HUMAN RIGHTS PROTECTIONIn its entirety, The Hague Conference on Private International Law adopted around 38 conventions in the field of child protection, working now in practice and having an influence on the legal systems of different countries.The intensification of globalization and uniformity in the modern legal systems leads to many conflicts with foreign elements, including in the family and child protection fields.In this context,Moldovais compelled to implement big changes to its national legislation as well as ratify other conventions necessary for the protection of children's rights.

 5. DISCRIMINAREA IMIGRANŢILOR MOLDOVENI PE TERITORIUL ITALIEI. CAZUL ORAŞELOR BRESCIA, MILANO ŞI ROMA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihail CREŢU

  2017-01-01

  Full Text Available Studiul de faţă survolează raza practicilor discriminatorii şi situaţiile de victimizare împotriva imigranţilor moldoveni, provocate de italieni şi chiar de alte grupuri minoritare, rezidenţi ai oraşelor Brescia, Milano şi Roma. În cadrul studiului am lucrat cu două categorii de imigranţi: primul grup de imigranţi şi al doilea grup de imigranţi. Primul grup de imigranţi reprezintă persoanele care lucrează sau locuiesc pe teritoriul Italiei pentru o perioadă de până la 6 luni; al doilea grup de imigranţi sunt persoanele care lucrează sau locuiesc pe teritoriul Italiei pentru o perioadă mai mare de 6 luni. Indiferent de sexul, vârsta, venitul personal şi pe gospodărie, statutul social, tipul şi frecvenţa activităţilor sociale în care sunt implicaţi, la momentul sosirii în Italia, toţi imigranţii au şanse egale de a fi supuşi atitudinilor discriminatorii. Studiul a indicat faptul că probabilitatea de a se confrunta cu situaţii discriminatorii este mult mai mare la nivelul imigranţilor din primul grup decât al celor din al doilea grup, motivul justificator dominant fiind provenienţa etnică a imigran­ţilor. Cel mai frecvent aceştia întâmpină reacţii discriminatorii la momentul exerciţiului muncii lor şi atunci când aplică pentru un loc de muncă. În acelaşi timp, imigranţii se confruntă mai rar cu atitudini discriminatorii în magazine, bănci, restaurante şi în stradă. Ponderea imigranţilor din primul grup victime ale numeroaselor comportamente discriminatorii în situaţii multiple prevalează semnificativ asupra ponderii imigranţilor din al doilea grup.Vârsta şi frecvenţa activităţilor sociale a imigranţilor din primul grup sporesc şansele acestora de a fi discriminaţi. Fiecare dintre factorii enumeraţi mai sus joacă un rol determinant în creşterea probabilităţii comportamentelor discri­mi­na­torii împotriva imigranţilor din al doilea grup. În linii generale, dac

 6. NKGB-UL SOVIETIC PE FRONTUL INVIZIBIL ÎN BASARABIA, MARTIE-IUNIE 1944

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexandru MALACENCO

  2016-12-01

  Full Text Available O incursiune sumară în tematica cercetării atestă că în anii celui de-al Doilea Război Mondial activitatea serviciilor speciale ale URSS, ca instrument coercitiv al puterii politice, era determinată „în funcție de acțiunea ofensivă sau defensivă a trupelor sovietice. Apariția NKGB-ului sovietic – structură menită să lupte cu dușmanii statului/regimului sovietic – se producea ori de câte ori armata sovietică urma să se lanseze în ofensivă, scopul fiind, desigur, „purificarea” de ele­mente ostile a teritoriului” recucerit, ce constituia o etapă inerentă în procesul (resovietizării acestor spații.Istoria celui de-al Doilea Război Mondial arată că acolo unde călca Armata Roșie se impunea și regimul comunist. Grosso modo, URSS în anii războiului opera cu mai multe armate pe câmpul de luptă în misiunea de „eliberare” a țărilor din Europa: Armata Roșie, care lupta pe frontul militar și Armata de trupe speciale, care lupta pe frontul invizibil.Așadar, la sfârșitul lunii martie 1944, trupele Armatei Roșii au reușit să forțeze linia frontului peste Nistru și să reocupe partea de nord a Basarabiei, iar pentru scurt timp orașul Soroca a devenit capitala administrativă a Moldovei sovietice. Odată cu trupele sovietice, în nordul Basarabiei au revenit și structurile de securitate ale URSS. Printre primele instituții sovietice care s-au stabilit inițial cu sediulla Sorocaa fost Comisariatul Poporului pentru Securitatea Statului – NKGB. În fruntea NKGB-ului din RSSM a fost numit ucraineanul Iosif Mordoveț (1944-1955, care a avut ca obiectiv reorganizarea aparatului de securitate pe teritoriul Basarabiei reocupate, fapt ce a determinat soarta acestui spațiu aproximativ pentru jumătate de secol înainte.SOVIET NKGB ON THE INVISIBLE FRONT IN BASARABIA, MARCH - JUNE 1944A short insight into the subject of this study highlights that in the period of the Second World War the activity of

 7. COMITETELE ŞCOLARE DIN BASARABIA INTERBELICĂ: CONTRIBUŢII LA DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gheorghe PALADE

  2015-11-01

  Full Text Available În acest studiu sunt analizate aspecte privind activitatea comitetelor şcolare înfiinţate în România din iniţiativa mini-strului Instrucţiunii C.Angelescu prin Decretul-lege din iulie 1919. Obiectivul lor principal era mobilizarea eforturilor şi mijloacelor populaţiei din mediul rural şi urban la construcţia localurilor de şcoli. Drept urmare a activităţii acestora şi a susţinerii financiare din partea statului extinderea şcolară a cunoscut proporţii sporite, numărul de şcoli primare în Basa-rabia dublându-se, de la 1383 în anul 1918 la 2628 în 1940. Pe lângă construirea şi întreţinerea şcolilor, comitetele şcolare au avut în responsabilitatea lor asigurarea şcolilor cu material didactic şi cărţi pentru instruirea elevilor, fapt confirmat de numeroase demersuri şi solicitări adresate Casei Şcoalelor în acest scop. O importanţă deosebită au avut acţiunile comitetelor şcolare conjugate cu cele ale corpului didactic pentru realizarea obligativităţii învăţământului primar şi asigurarea frecvenţei şcolare. În Basarabia, unde, drept urmare a regimului ţarist, domina analfabetismul şi ignoranţa populaţiei, acest proces a fost mai dificil decât în celelalte provincii româneşti. Comitetele şcolare aveau în competenţa lor şi aplicarea amenzilor pentru absentarea elevilor de la şcoală. Documentele analizate demonstrează că în multe cazuri acestea erau nevoite să reducă amenzile şcolare din cauza situaţiei materiale precare a populaţiei rurale, care se înregistra mai ales în anii secetoşi. Acţiunile întreprinse de comitetele şcolare au fost mai eficiente în perioada guvernărilor liberale din anii 1922-1926 şi 1934-1937, acestea fiind încurajate energic de Ministerul Instrucţiunii Publice condus de C.Angelescu. Construcţiile şcolare erau propagate prin conferinţe publice, cinematograf, decernarea cu medalii a persoanelor cu merite deosebite. În aceşti ani cu

 8. IDEEA „DACO-ROMÂNISMULUI” LA ROMÂNII DIN TRANSILVANIA ÎN EPOCA MODERNĂ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radu ROMÎNAŞU

  2017-08-01

  Full Text Available Îndelungata stare de fragmentarism teritorial şi de separatism politic între români a generat o criză a conştiinţelor liderilor din spaţiul românesc, tensiune din care s-a cristalizat ideea „daco-românismului”. Aceasta s-a concretizat prin iniţierea unei lupte naţionale, în special în spaţiul transilvănean, al cărei punct final a fost constituirea unei Românii întregite, rotunda şi adevărata patrie a tuturor românilor, care a reuşit să fixeze, în memoria urmaşilor, fireştile sale contururi geografice la 1 decembrie 1918.Astfel, ideea „daco-românismului” a devenit coşmarul guvernelor maghiare din perioada dualistă, neamul românesc fiind proiectat, potrivit acestei „legi nescrise” de la nivelul mentalului colectiv al elitei româneşti, ca un tot unitar, graniţele artificiale reuşind să despartă persoane, dar nu şi simţămintele sufleteşti fireşti.Esenţială şi necesară pentru transformarea vechii idei a „daco-românismului” în principiu politic-cultural a fost sinteza cultural-naţională a românilor din monarhia austro-ungară şi a celor din Vechiul Regat, care a pregătit conştiinţele pentru actul istoric de la 1 decembrie 1918.„Daco-românismul” a avut marele merit de a fi chemat la reflexie angajată în jurul unor idei majore, precum: „istorie”, „naţiune”, „neam”, „confesiune”, „conştiinţă naţională”, „limbă”, „cultură”, „politică”, ce-şi resemnifică mereu, pentru fiecare dintre vremuri în parte, conţinuturile.THE IDEA OF “DACO-ROMANIANISM” AT THE ROMANIANS LIVING IN TRANSYLVANIA DURING THE MODERN AGEThe long state of territorial fragmentation and political separatism among the Romanians generated a crisis of the leaders’ conscience on the Romanian territory, tension that crystallized the idea of “Daco-Romanianism”. This resulted in the initiation of some national struggles, especially in the Transylvanian area, whose end

 9. MONEY LAUNDERING AS AN ISOLATED PHENOMENON AND LEADING FACTOR IN WHITE-COLLAR CRIMINALITY, PUTS MOLDOVA CASE JUDICIARY ON THE SPOT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jacob RUB

  2015-11-01

  ţional brut al economiei din Israel şi din Moldova. Israelul şi Republica Moldova au făcut primii paşi în ceea ce priveşte combaterea fenomenului spălarea banilor. A fost studiat modelul de manipulare a fenomenului din SUA, care este un model demn de urmat privind combaterea spălării banilor. Majoritatea fraudelor (77% au fost comise de către persoane care lucrează în unul dintre cele şase departamente: contabilitate, operaţiuni, vânzări, director / manager, servicii pentru clienţi, cumpărare. În Moldova, spălarea de bani este legată în cea mai mare parte de formele tradiţionale şi de activităţile surse ale veniturilor ilegale. Moldova este o ţară de tranzit pentru spălarea banilor. Spălarea banilor pune sistemul judiciar al Republicii Moldova într-o lumină nefavorabilă şi acest flagel creşte îngrijorarea privind realizarea angajamentului guvernului de a face reformele necesare pentru a menţine pe drumul cel bun integrarea în Uniunea Europeană. Deci, corupţia necesită a fi abordată drept o problemă prioritară în consolidarea relaţiilor dintre UE şi Moldova. Recentul scandal privind spălarea banilor indică faptul că Moldova nu doreşte să intre în esenţa reformelor sistemului judiciar. De fapt, s-ar părea că spălarea a 20 miliarde de dolari – o sumă de două ori mai mare decît PIB-ul Republicii Moldova în 2013 – să fie doar vârful aisbergului. Criminalitatea gulerelor albe în Israel şi în Republica Moldova înseamnă insuccesul activităţii sistemelor judiciare. În ce priveşte combaterea acestui flagel, Israelul a făcut primii paşi. Acelaşi lucru îl face şi Republica Moldova. Oricum, mesajul trebuie să deschidă calea creării unui nou model de a reduce în ambele state fenomenul spălarea banilor.

 10. Interaction between lifestyle factors and the XRCC1, XPD, and XRCC3 genetic variations modulates the risk for sporadic colorectal cancer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Procopciuc Lucia Maria

  2014-03-01

  Full Text Available Introducere: Variațiile genetice, cum ar fi cele care influențează sistemele de reparare a defectelor de replicare a ADN, pot reprezenta factori de susceptibilitate în cancerul colorectal sporadic (CCR ca urmare a interacțiunii cu factori de mediu. Material și metodă: 80 de femei și 70 de bărbați, pacienți diagnosticați cu CCR sporadic în Clinica Chirurgie III Cluj au fost genotipați pentru Arg399Gln-XRCC1, Lys751Gln-XPD și Met241Thr-XRCC3 utilizând metodele PCR-RFLP. Am determinat de asemenea, genotipurile pentru 100 femei și 62 bărbați , care au format grupul de control. Rezultatele au fost analizate din punct de vedere al relației cu factorii de risc de mediu, fumatul și dieta. Rezultate: Bărbații fumători purtători ai variațiilor genetice Arg399Gln, Lys751Gln, Met241Thr au avut un risc semnificativ crescut de 4.09 (95%IC[0.96-19.98],p=0.05, 5.95(95%IC[1.08-43.22],p=0.03 și respectiv 3.73(95%IC[0.86-18.53],p=0.05 de a dezvolta cancer colorectal sporadic. Un risc semnificativ crescut de a dezvolta cancer colorectal sporadic a fost observat în cazul femeilor și bărbaților cu o dietă bogată în carne roșie prăjită purtători ai variațiilor genetice Arg399Gln (OR 2.77 95%IC [1.34-6.82],p=0.015 și OR 8.64 95%IC[2.67-29.14],p<0.001, Lys751Gln (OR 4.12 95%IC[1.37-12.74],p=0.007 și OR 5.06 95%IC[1.4- 19.02],p=0.006, Met241Thr (OR5.92 95%IC[2.21-16.23],p<0.001 și OR 5.64 95%IC[1.52-21.7],p=0.022. Femeile a căror dietă a inclus cantități mari de carne roșie prăjită au avut un risc semnificativ crescut de a dezvolta timpuriu cancer colorectal sporadic dacă au fost purtătoare a variațiilor genetice Arg399Gln-XRCC1 (OR 5.14 95%IC[0.99-28.3],p=0.047, Thr241Met-XRCC3 (OR 6.67 95%IC[1.05-46.67],p=0.025 și Lys751Gln-XPD (OR 4.7 95%IC[0.99-23.32],p=0.034. Concluzii: În cazul populației de origine română, asocierea genotipurilor mutante cu factori de mediu modulează riscul pentru CCR sporadic. La femei

 11. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ: СОСТАВ, ПРИЗНАНИЕ И ОЦЕНКА

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Наталья ДРАГОМИР

  2016-12-01

  Full Text Available В статье анализируется состав долгосрочных активов, предназначенных для продажи, рассмотрен порядок их признания и оценки, а также предложены счета для организации бух­гал­терского учета этих элементов финансо­вых отчетов в соответствии с требованиями МСФО (IFRS 5.ACTIVELE PE TERMEN LUNG DESTINATE VÂNZĂRII: COMPONENŢĂ, RECUNOAŞTERE ŞI EVALUAREÎn articol este analizată componenţa activelor pe termen lung destinate vân­ză­rii, este abordată procedura de recunoaştere şi evaluare a lor, propuse conturi pentru organiza­rea evidenţei contabile a acestor elemente ale dărilor de seamă financiare în conformitate cu IFRS (IFRS 5.NON-CURRENT ASSETS HELD FOR SALE: COMPOSITION, RECOGNITION AND MEASUREMENT This article analyzes the composition of long-term assets, held for sale, and considers the pro­cedure of their recognition and measurement. Additionally, this article proposes a set of accounts for the accounting organization of these elements of the financial statements in accordance with IFRS 5.

 12. Problems of the Modern Romanian Astronomy: TELEROM

  Science.gov (United States)

  Grigore, Valentin; Minti, Harry; Vaduvescu, Ovidiu

  2011-06-01

  The TV broadcast discusses problems of the modernization of the Romanian astronomical infrastructure, the worst in Eastern Europe. It presents the TELEROM project which proposed to establish a new EU-funded robotic 1,3 m telescope, a project finally rejected by the Astronomical Institute of the Romanian Academy mainly due to the incompetence of the director of this Institute, Dr. Vasile Mioc. It is mentioned that this was the second very promising project failed under the same director, after the project ASTEROS in value of 15 million Euro to establish two modern telescopes was also lost in the recent years. The total cost of the TELEROM project was 1,5 million Euro, according to the agreement with the EU foundation for Regional Development (director Hanns Ruder Institut für Theoretische Astrophysik, Universität Tübingen, Germany - the TELEROM auto-dimissed project director). The facilities from this implementation were very promising in observations of Solar system objects (asteroids, near Earth asteroids, comets), few hundred millions of faint stars, quasars, exoplanets and galaxies. Initially, the director Vasile Mioc and the governing body of the Romanian Astronomical Institute intended to place the telescope in Romania in very bad astroclimatic conditions, namely in the old Feleac observatory, very close to the very highly polluted and quite clouded city of Cluj-Napoca. Many opposite considerations (Dr. Marian Doru Suran from Bucharest, many Romanian astronomers from the Diaspora and a group of 68 astronomers, professors, public outreach people and students from Romania and Diaspora supporting TELEROM) were totally disregarded! Due to refuse to place the telescope in very good astroclimatic conditions (in Canary Islands or Chile) and also due to the impossibility to establish a decent national astronomical observatory in Romania by the direction of the Institute in agreement with the State body of Romania ("Academia Romana" and "Autoritatea Nationala pentru

 13. MODELE CADRU ALE SUPRAVEGHERII MACROPRUDENŢIALE – DELIMITĂRI TEORETICE ŞI PRACTICE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihail GÎRLEA

  2016-12-01

  Full Text Available Problematica supravegherii pieţelor financiare, în general, şi a celei bancare, în special, a fost şi rămâne o temă de actualitate. Dată fiind complexitatea şi întinderea subiectelor ce pot face obiectul unei astfel de teme, în cadrul prezentu­lui studiu nu ne-am propus o abordare exhaustivă (de altfel, fără sorţi de izbândă, ci doar o analiză în principal a rolului autorităţilor de supraveghere naţionale. În pofida evoluţiilor înregistrate la nivel instituţional în Uniunea Europeană în ultimul deceniu şi jumătate, autorităţile de supraveghere naţionale au continuat să fie privite ca principalii actori care sunt responsabili de supravegherea prudenţială a instituţiilor financiare. Subiectul este cu atât mai captivant cu cât regle­men­tările europene în materie nu vin să stabilească o abordare unitară pentru toate statele membre, ceea ce face ca, la data analizei, să întâlnim o diversitate de modalităţi de organizare a activităţilor de supraveghere prudenţială.MODELS OF MACROPRUDENTIAL SUPERVISION FRAMEWORKThe issue of financial markets supervision in general and banking in particular is still a very topical issue. Taking into account the complexity and the variety of the issues that may be the object of this topic, the present paper is not having a comprehensive approach, as we would not succeed, but is mainly an analysis of the role of national supervising authorities. Despite the achievements registered at the institutional level in the EU during the last decade, the national supervisory authorities continue to be seen as the main actors responsible for the prudential supervision of financial institutions. The subject is even more interesting as the European regulations are not aimed at establishing a uniform approach for all Member States, which made us meet, during our analysis, a variety of ways of organizing the activities of prudential supervision. 

 14. STRUCTURA TAXONOMICĂ ŞI ECOLOGICĂ A ALGOFLOREI EDAFICE DIN SERELE SATULUI CHIŞTELNIŢA, RAIONUL TELENEŞTI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alina TROFIM

  2016-02-01

  Full Text Available În articol sunt redate particularităţile structurale ale algoflorei edafice din serele s. Chiştelniţa. Structura taxonomică este constituită din 53 de specii şi varietăţi intraspecifice de alge, care aparţin la 31 genuri, 22 familii, 16 ordine şi 7 clase, dintre care cea mai înaltă diversitate au clasele Hormogoniophyceae – cu 16 specii şi Xanthophyceae – cu 14 specii. Carac­te­ristica ecologică a algoflorei demonstrează predominarea ecobiomorfelor P, care sunt lipsite de heterocisteşi răspân­dite printre particulele de sol sau se dezvoltă la suprafaţa lui. În algoflora solurilor au fost depistate 4 specii ce aparţin ecobio­morfei CF şi sunt azotfixatoare: Anabaena sp., Cylindrospermum licheniforme (Bory. Kütz., Nostoc linckia (Roth. Born. et Flah. şi Nostoc sp., care, în conformitate cu datele din literatura de specialitate, reprezintă tulpini de perspectivă pentru promovarea agriculturii ecologice. TAXONOMIC AND ECOLOGICAL STRUCTURE OF EDAPHICAL ALGAL FLORA FROM GREENHOUSE OF VILLAGE CHISTELNITA, DISTRICT TELENESTIIn this article are presented structural features of edaphical algal flora of greenhouses from village Chistelnita. Taxonomic structure consists of 53 species and varieties of algae belonging to 31 genera, 22 families, 16 orders and 7 classes, of which the highest diversity have Hormogoniophyceae and Xanthophyceae classes, with 16 and 14 species. Ecological characteristics of algal flora demonstrates the predominance of P ecobiomorphic, which are devoid of heterocyst and spread through the particles of ground or on the surface of it. In soils algal flora were discovered four species belonging to CF ecobiomorphic and they are nitrogen fixing: Anabaena sp., Cylindrospermum licheniforme (Bory. Kutz., Nostoc linckia (Roth. Born. et Flah. and Nostoc sp., which according to data from the literature, is promising strains for promoting organic farming. 

 15. CELULE FOTOVOLTAICE CU HOMOJONCŢIUNE DIN InP: REZULTATE ŞI COMPARĂRI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vasile BOTNARIUC

  2016-12-01

  Full Text Available Au fost obţinute homojoncţiuni n-pInP cu strat intermediar p-InP crescut repetat prin metoda HVPE cu sau fără strat frontal nCdS şi au fost cercetate proprietăţile electrice şi fotoelectrice ale acestora. S-a constatat că depunerea stratului intermediar măreşte fotosensibilitatea homostructurilor cu 15…20%. Eficienţa energetică a CF cu structura n+CdS-n+InP-p-InP-p+InP constituie 13,5% pentru fluxul luminos incident de 100 mW×cm-2. Eficienţa CF cu heterostructura nCdS-pInP şi cu strat intermediar similar creşte cu 27%, în comparaţie cu CF cu homostructura n-p--pInP şi cu strat frontal nCdS, având valoarea de 17,3%. Se conturează posibilitatea reală de mărire a eficienţei CF de acest tip.FOTOVOLTAIC CELLS WITH HOMOJUNCTIONS IN InP: REZULTS AND COMPARISONSElectrical and photoelectrical properties of InP p-n homojunctions with an intermediate p-InP layer repeatedly grown by HVPE method, with and without frontal nCdS layer were produced and studied. It was found that the deposition of this intermediate p-InP layer increases the cells photosensitivity by 15 ... 20%. The solar energy conversion efficiency of photovoltaic cell (PC with n+CdS-n+InP-p-InP-p+InP structure is 13.5% at the illumination of 100 mW.cm-2. The efficiency of the PC based on nCdS-pInP heterostructure and an analogic intermediate layer increases to 27% compared with the PC based on n-p--pInP homostructure having a frontal nCdS layer has an efficiency of 17.3%. The possibility of increasing of the efficiency of this PC type is formulated.

 16. ECOLOGICAL CHEMISTRY THROUGH POPULAR SCIENTIFIC ARTICLES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ketevan KUPATADZE

  2017-07-01

  Full Text Available Popularization of Ecological Chemistry is the aim of scientific-popular articles, which are published in the online journal for teachers. With the articles of this type Ecological Chemistry is linked with literature and history. Due to this linkage articles, this module turns into an easily comprehensible one and it becomes fun. In all articles there is also included very useful and interesting information pertaining to Ecological Chemistry. It must be underlined the titles of such articles, because they should not only show the common meaning of article, but they should also attract readers.The utmost interest is generated by the historical papers, where chemical issues are connected with history. The period of alchemy is more popular and that’s why the alchemical stories are described in the articles.The outcome of the pedagogical experiment has made it clear, that such a method of teaching of Ecological Chemistry with scientific popular articles affects positively on school students motivation and changes their attitude towards the environmental pollution.CHIMIA ECOLOGICĂ ÎN ARTICOLELE ȘTIINȚIFICO-POPULAREPopularizarea Chimiei ecologice este scopul articolelor științifico-populare, care sunt publicate în reviste online pentru profesori. Prin intermediul articolelor de acest tip, Chimia ecologică este legată de literatură și istorie. Datorită respectivelor publicaţii, acest modul este ușor de înțeles și el devine distractiv. Toate articolele conțin informații foarte utile și interesante referitoarela Chimiaecologică. Trebuie de subliniat importanţa titlurilor acestor articole, deoarece ele ar trebui nu doar să redea succint înțelesul articolului, dar şi să atragă cititorul.Un interes deosebit trezesc documentele istorice, în cazul în care problemele chimiei sunt legate de istorie. Perioada alchimiei este mai populară, de aceea şi sunt descrise în articole poveștile alchimice.Rezultatul experimentului

 17. ENRICHING THE QUALITY AND QUANTITY OF STIMULATION AND SUPPORT AVAILBLE TO A CHILD IN THE HOME ENVIROMENT THROUGHT THE USE OF STANDARDIZED TOOLS IN EARLY INTERVENTION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sergiu TOMA

  2017-03-01

  Full Text Available This article describes the use of Home Observation for Measurement of the Environment (HOME in early inter­ven­tion in a research project inRepublicofMoldova. The goal of the article is to describe the structure of the instrument, show how it has been used successfully in a study on children with development delay or at risk in order to measure the effectiveness of the intervention in early intervention practices. These are followed by studies showing how the HOME has been used to evaluate interventions. Although most interventions are not designed primarily on the basis of the HOME outcomes, the instrument has been used as a measure of the effectiveness of the intervention schedule. HOME has been used extensively in research to reveal relationships between several aspects of the home environment and children’s developmental outcomes.ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII ŞI CANTITĂŢII  ÎN SUPORTUL DE STIMULARE, DISPONIBIL COPILULUI ÎN MEDIUL „HOME” PRIN TEHNOLOGIILE TIPIZATE ÎN INTERVENŢII PRECOCEÎn articol este descrisă utilizarea Testului (HOME în intervenţie timpurie într-un proiect de cercetare din Republica Moldova. Scopul urmărit în acest demers ştiinţific este de a descrie structura instrumentului, de a prezenta modul în care acesta a fost utilizat cu succes într-un studiu privind copiii cu întârziere de dezvoltare sau risc, de a măsura eficienţa practicilor de intervenţie timpurie. Deşi cele mai multe intervenţii nu sunt efectuate în principal pe baza rezultatelor HOME, instrumentul a fost folosit cu scopul de a evalua eficienţa programului de intervenţie.  HOME a fost utilizat pe scară largă în cercetare pentru a descoperi relaţiile dintre mai multe aspecte ale mediului de origine şi rezultatele privind dezvoltarea copiilor.

 18. Indicii microbiologici ai familiilor de albine înaintea iernatului

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Veronica BUGNEAC

  2017-12-01

  Full Text Available Bee colonies are exposed to a wide variety of actions of the agricultural ecosystem and to a multitude of variations of the environment throughout the year. All these factors can affect the bees’ microbial balance. This study aimed to determine the microflora of bee families before the wintering period. The bees for the research were randomly collected at two apiaries of 17 and 24 bee families. Under laboratory conditions, insemination was performed on common, selective and differential growth media using material of the bees’ intestines. As a result of the investigations, an intensive growth of bacterial colonies was noticed on all microbial culture media. They were predominantly formed by different forms of bacteria such as streptococci, staphylococci, E. coli, Salmonellaand microscopic fungi. Most colonies of microorganisms developed on Endo and Peptonate Agar media, being represented by the microbial colonies of E. coli and streptococci, respectively. Rezumat. Coloniile de albine pe tot parcursul anului sunt expuse la o varietate largă de acțiuni ale ecosiste-melor agricole și la o multitudine de variații ale mediului, care le pot afecta echilibrul microbian. Studiul de faţă îşi propune de a stabili varietatea microflorei familiilor de albine înaintea perioadei de iernat. Albinele pentru cer-cetare au fost colectate în mod aleatoriu de la două stupine, cu 17 şi 24 de familii de albine. În condiții de labora-tor, din intestinele albinelor au fost efectuate însămânțări pe medii nutritive obișnuite, selective și diferențiale. În rezultatul investigațiilor s-a stabilit o creștere intensivă de colonii bacteriene pe toate mediile microbiene nutritive. Acestea au fost constituite preponderent din formele bacteriene precum streptococi, stafilococi, E. coli, salmoneleși fungi microscopici. Cele mai multe colonii de microorganisme s-au dezvoltat pe mediile Endo și Agarul pepto-nat, fiind reprezentate de coloniile

 19. ELECTROD FLUOR-SELECTIV

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariana DÎRU

  2018-03-01

  Full Text Available A fost preparat un senzor anionic specific, bazat pe pivalatul trinuclear al cromului(III ca material electro­activ încorporat în membrana PVC plastifiată. Senzorul prezintă răspuns Nernstian (55,78 mV/decadă în intervalul de concentrație 10-1-10-4 mol/L cu limita de detecție 2,0∙10-5 mol/L pentru anionul fluorură. Domeniul optim de pH de funcţionare a electrodului asamblat este ˃5. Senzorul dat are un timp de răspuns de 30-60 s și reproductibilitatea rezultatelor se menține timp de 3 luni. Coeficienții potențiometrici ai selectivității au fost determinați prin metoda soluțiilor separate. A fost realizată aplicarea acestor electrozi la analiza pastei de dinți ce conține fluorură și rezultatele experimentale au fost comparate cu datele de pe prospect.FLUORIDE-SELECTIVE ELECTRODEA specific anionic sensor has been prepared, based on trinuclearchromium(III pivalate as sensing material incorpo­rated into the plasticized PVC-membrane. The sensor exhibited Nernstian response (55,78 mV/decade in the region between 10-1-10-4 mol/L with a detection limit of 2,0∙10-5 mol/L for fluoride. The working pH of the electrode was in the 5-6 range. The sensor has a response time 30-60 s and can be used for least 3 month. The potentiometric selectivity coefficients were determined by separate solution method. Application of these electrodes to the analysis of toothpaste containing fluoride has been realized and experimental results have been compared with the data on the prospectus.

 20. HOMO VIATOR – O DIMENSIUNE FUNDAMENTALĂ A SPIRITUALITĂŢII OCCIDENTALE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tatiana CIOCOI

  2015-12-01

  Full Text Available Articolul de faţă reflectă modificările fundamentale care s-au produs în mentalitatea occidentală contemporană prin intermediul conceptului de călător (homo viator. Noţiunea de călător este tratată în sens culturologic larg drept  desco­peritor de lumi necunoscute, explorator, navigator sau aventurier al oricărui tip de cunoaştere, care reprezintă trăsătura fundamentală a omului occidental. Prototipul absolut al acestui model cultural îl reprezintă Ulise, eroul din Odiseea lui Homer. Conceptul de „călătorie” oferă, astfel, o viziune transversală asupra evoluţiei literaturii occidentale, al cărei centru iradiant – tensiunea cunoaşterii – a problematizat cele mai variate forme de călătorie şi de călător. Istoria romanului occidental este urmărit dea lungul secolelor şi a epocilor literare pentru a observa cum s-a modificat percepţia călătoriei, iar odată cu ea, şi spiritualitatea occidentală. Viziunea contemporană asupra călătoriei este analizată în baza romanului lui Michel Houellebecq „Harta şi teritoriul” (2010. HOMO VIATOR – A FUNDAMENTAL DIMENSION  OF WESTERN SPIRITUALITYThe article reflects the changes produced in the western contemporary mentality through the concept of the traveler (homo viator. The notion of traveler is approached in wide cultural meaning as a discoverer of unknown worlds, explorer, navigator or adventurer of every type of knowing, that represents the fundamental feature of the occidental man. The absolute prototype of this cultural model is represented by Ulysses, the hero of Homer’s Odyssey. The concept of “travel” offers thus a transverse vision upon the evolution of the occidental literature whose irradiant centre – the tension of knowing – discussed the problems of the most varied forms of travel and traveler. The history of the western novel is followed over centuries and literary epochs in order to observe which way the perception of travel

 1. ISTORIE, ECONOMIE ŞI DEMOGRAFIE ÎN ROMÂNIA POSTCOMUNISTĂ. STUDIU DE CAZ: SATELE DE PE VALEA SUPERIOARĂ A BISTREI (JUDEŢUL BIHOR, ROMÂNIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cosmin PATCA

  2017-08-01

  Full Text Available Valea superioară a Bistrei este situată în partea de nord-vest a României, în jumătatea de nord a judeţului Bihor. În 1989, majoritatea locuitorilor erau angajaţi la Fabricade sticlă de la Pădurea Neagrăşi la Exploatarea MinierăVoivozi; nivelul de trai era ridicat şi zona era una atractivă. Înlăturarea comunismului din România a determinat schimbări pro­funde în toate domeniile. Meseriile de sticlar şi miner dispar din peisajul local. Schimbările pe plan economic antre­nează într-o mare măsură schimbări semnificative în privinţa populaţiei: regres, migraţie, sărăcie. O astfel de cercetare, la graniţa dintre istorie, sociologie, statistică şi demografie istorică, are rolul de a contribui la o cunoaştere cât mai adâncă şi exactă a realităţilor locale în vederea găsirii unor soluţii pentru redresarea economică a zonei. HISTORY, ECONOMY AND DEMOGRAPHICS IN POST-COMMUNIST ROMANIA. CASE STUDY: THE VILLAGES ON THE UPPER BISTRA VALLEY (BIHOR COUNTY, ROMANIATheUpperBistraValleyis located in the North-Western part ofRomania, in the Northern half ofBihorCounty. In 1989 almost all the labour force was employed by the PadureaNeagra Glass Factory and the Voivozi Mining Exploitation. The fall of communism inRomaniabrought about a major change of the whole society; standard of living was high and the area was attractive. Mining and glass working disappeared. The economic restructuring and the closure of factories influenced the evolution of the population: demographic regress, migration, poverty. Such a research at the border between history, sociology, statistics and historical demography has the role of contributing to a deep and accurate knowledge on local realities with a view to find solutions for the economic revival of the area.

 2. THE INFLUENCE OF SCHOOL ON STUDENTS’ MOTIVATION THROUGHOUT THEIR LIFE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriel ALBU

  2018-03-01

  Full Text Available Approaching students’ motivation by only focusing on the internal (intrinsic motivation and external (extrinsic motivation has already become a cliché. This approach, while being important and necessary, and thus worthy of the focus education researchers and practitioners place on it, is not sufficient. The study shows that school can develop (and/or reinforce other types of motivation, such as preventive, promotive, and altruist motivation. The study underlines the fact that, while intrinsic and extrinsic motivation deal with how students relate to their own activity, the preventive, promotive, and altruist motivation deal with how students relate to their present and future life.INFLUENŢA ŞCOLII ASUPRA MOTIVAŢIEI ELEVULUI PENTRU ÎNTREAGA LUI VIAŢĂA devenit aproape un clişeu ca atunci când ne ocupăm de motivaţia elevului să avem în vedere doar diada motivaţie internă (intrinsecă-motivaţie externă (extrinsecă. Deşi importantă şi necesară şi, prin urmare, demnă de toată atenţia cercetătorilor şi practicienilor din educaţie, o asemenea înţelegere şi abordare nu sunt şi suficiente. Studiul arată că, în şcoală, putem dezvolta (şi/sau întări şi alte tipuri de motivaţii, precum motivaţia preventivă, motivaţia promotoare şi motivaţia altruistă. El evidenţiază faptul potrivit căruia, dacă motivaţia intrinsecă şi cea extrinsecă au, mai ales, în vedere raportarea elevului la propria sa activitate, motivaţia preventivă, promotoare şi altruistă au, mai ales, în vedere raportarea elevului la propria lui viaţă, prezentă şi viitoare.

 3. EVOLUŢIA DE LA COMPUŞII MONO- SPRE POLINUCLEARI ÎN BAZA UNOR LIGANZI MONOXIMICI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eduard COROPCEANU

  2015-12-01

  Full Text Available A fost realizată sinteza unei serii de compuşi coordinativi cu liganzi monoximici, în care s-a urmărit evoluţia de la com-puşii mononucleari spre cei cu structură polimerică. În calitate de liganzi monoximici au fost utilizaţi 2- şi 4-pyridinaldoxime. În calitate de liganzi-punte au fost utilizaţi anionii sulfat, acetat, malonat, succinat, adipat, tereftalat etc. Utilizarea ligan-dului 2-piridinaldoxima creează premise pentru amplasarea acestor molecule în complex în poziţie cis, fapt ce determină formarea lanţurilor polimerice în formă de zig-zag. Specificul fiecărui acid dicarboxilic, capacitatea lui de a coordina influenţează în mod determinant structura moleculară a polimerilor asamblaţi. Datorită capacităţii de a manifesta număr de coordinare mai înalt, deseori ionii de cadmiu oferă posibilitatea asamblării unor arhitecturi polimerice mai complica-te decât cei de zinc.EVOLUTION FROM MONO- TO POLYNUCLEAR COMPOUNDS ON THE BASIS OF SOME MONOXIME LIGANDSThere was performed the synthesis of a series of coordination compounds with monoxime ligands, in which there was observed the evolution from the mononuclear compounds to those with polymer structure. As monoxime ligands there was used 2- and 4-pyridinealdoximes. As bridge-ligands there was used sulfate, acetate, malonate, succinate, adipate, terephthalate anion etc. The use of 2-pyridinealdoxime ligand creates premises for the location of these molecules in complex with cis position, a fact which determines the formation of polymer chains in zig-zag form. The specific of each dicarboxylic acid, its ability to coordinate, decisively influences the molecular structure of the assembled polymers. Due to their ability of manifesting a higher coordination number, cadmium ions often offer the possibility of assembling some polymer architectures more complicated than those of zinc.

 4. ÎNCEPUTURILE FILOSOFICE ALE LUI LUCIAN BLAGA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Svetlana COANDĂ

  2016-12-01

  Full Text Available În articol sunt evidenţiate etapele evoluţiei spirituale a lui Lucian Blaga, este demonstrată importanţa primei perioade de activitate a gânditorului român, perioada anilor 1914-1919, care constituie începutul activităţii filosofice a lui L.Blaga, acesta fiind deosebit de semnificativ pentru înţelegerea genezei ideilor sale, a influenţelor pe care le-a suportat, a continuităţii tematicii şi reflecţiilor filosofice, care au culminat cu elaborarea unui profund sistem filosofic. Sunt analizate în detaliu ideile filosofice centrale, temele de meditaţie din lucrările scrise şi publicate de L.Blaga între anii 1914 şi 1919: analiza şi aprecierea ideilor filosofului francez Henri Bergson, coraportul dintre filosofie şi ştiinţă, aportul specific al filosofiei la formarea concepţiei despre lume a personalităţii, rolul deosebit de important al metodelor de cercetare în asigurarea obţinerii adevărului în procesul de cunoaştere, unitatea formelor culturii etc.THE PHILOSOFICAL BEGINNINGS OF LUCIAN BLAGAThis article highlights the spiritual evolution steps of Lucian Blaga and demonstrates the importance of the first period of activity of the Romanian thinker - the period between 1914 and 1919. This time frame constitutes the beginning of his philosophical activity and it is especially significant to understand the genesis of his ideas, of his influences, the continuity of the philosophical themes and reflections that culminated with the elaboration of a profound philosophical system. Analysis is done over the central philosophical ideas, the meditation themes from the works written and published by Lucian Blaga between 1914 and 1919: the analysis and appreciation of the ideas of the French philosopher Henri Bergson, the correlation between philosophy and science, the specific input of philosophy in the formation of the world conception on personality, the extremely important role of the research methods in ensuring the

 5. IMPACTUL REMEDIULUI BioR ASUPRA UNOR PARAMETRI AI SISTEMULUI PROOXIDANT (OXIDANT-ANTIOXIDANT LA PREPELIŢELE ADULTE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana MACARI

  2015-12-01

  Full Text Available Problema stimulării productivităţii în avicultură, pentru asigurarea consumatorilor cu alimente de înaltă calitate, devine din ce în ce mai stringentă la nivel mondial. Studiul a avut drept scop evaluarea efectelor remediului BioR asupra indicilor marker ai peroxidării lipidelor (PLO şi ai sistemului antioxidant (SAO la prepeliţele adulte crescute în condiţii fiziologice de producţie. Studiul a fost realizat pe 5 loturi de prepeliţe. Remediul BioR a fost administrat de două ori: la începutul studiului şi la 7-10 zile după prima administrare, în doze diferite. S-a constatat că administrarea remediului BioR determină îmbunătăţirea indicilor sistemului PLO - SAO şi activitatea majorităţii indicilor evaluaţi depinde direct sau indirect de doza utilizată, momente ce trebuie să fie luate în considerare atunci când se alege doza optimă a remediului.THE IMPACT OF THE BioR REMEDY ON THE PARAMETERS OF THE PRO-OXIDANT (OXIDANT-ANTIOXIDANT SYSTEM IN ADULT QUAILSThe problem of aviculture productivity stimulation in order to ensure consumers with high quality food is becoming increasingly stringent worldwide. The study aimed to assess the effects of the BioR remedy on the marker indices of lipid peroxidation (LPO and antioxidant system (AOS in adult quails bred under physiological production conditions. The research was conducted on 5 lots of quails. The BioR remedy was administered twice: at the beginning of the study, and at the 7-10th day after the first administration, in different doses. It was found that the BioR remedy administration leads to the improvement of POL-SAO system indices, and the level or activity of the most evaluated indices depended directly or indirectly on the used dose, which must be taken into account when selecting the optimal dose of the remedy.

 6. INSTITUŢIA BISERICII CA INSTRUMENT DE COORDONARE A VIEŢII SPIRITUALE A COLONIŞTILOR GERMANI DIN BASARABIA (1814-1875

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ion GUMENÂI

  2017-08-01

  Full Text Available În materialul prezentat, autorul, pornind de la general spre particular şi bazându-se pe sursele documentare şi analiza istoriografiei, încearcă o analiză a ceea ce a însemnat instituţia bisericii protestante în viaţa comunităţilor germane. În primul rând se atrage atenţie asupra faptului că, dat fiind structura eteno-confesională a comunităţilor germane, instituţia Bisericii luterane, precum şi rolul acordat religiei, aceasta practic nu putea lipsi din viaţa populaţiei germane. Mai mult, datorită cadrului legislativ (analizat în articol, care a fost creat în Imperiul Rus pentru evoluţia comunităţilor germane, Biserica s-a încadrat şi în ceea ce a însemnat latura administrativă, dar şi în cea educaţională, ea de fapt constituind axa în jurul căreia a evoluat acest segment şi, bineînţeles, punctul de pornire în dezvoltarea moral-culturală a comunităţilor germane.CHURCH INSTITUTION AS A TOOL FOR COORDINATION SPIRITUAL LIFE OF GERMAN SETTLERS FROM BASARABIA (1814 -1875The material presented from general to particular and basing on documentary sources and historiography analysis attempts an analysis of what it meant the institution of the Protestant church in  the life of the German community. Firstly, it is pointed out that given the structure of the religious communities of the ethnoGermanLutheranChurchinstitution and the role granted to this religion practically could not miss in the life of the German population. Furthermore due to the legal framework analyzed in the article, which was created in the Russian Empire for the evolution of German communities, the Church involved itself in what meant to be the administrative and educational fields, actually constituting the center around which evolved this segment and of course the unequivocally and moral and cultural development.

 7. UNELE ASPECTE PRIVIND ANALIZA JURIDICO-PENALĂ COMPARATIVĂ A INFRACŢIUNILOR INFORMATICE ÎN LEGEA PENALĂ A REPUBLICII MOLDOVA ŞI ÎN CEA A ROMÂNIEI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sergiu CRIJANOVSCHI

  2016-11-01

  Full Text Available Scopul propus în acest articol ştiinţific rezidă în soluţionarea unor aspecte discutabile legate de analiza juridico-penală a infracţiunilor săvârşite în domeniul informaticii. În el sunt elucidate anumite aspecte problematice, fiind înaintate soluţii relevante ale acestora şi formulate propuneri de lege ferenda cu scopul perfecţionării legislaţiei penale în vigoare. Pentru a atinge scopul trasat autorul a analizat doctrina din domeniul dreptului penal şi cibernetic, precum şi a efectuat analiza comparativă a legislaţiei penale interne a Republicii Moldova şi a celei a României, pe de o parte, a actelor inter­naţionale în sfera informaticii, pe de altă parte. Au fost aduse definiţii relevante ale infracţiunilor informatice. Autorul a clarificat natura unor termeni pur cibernetici, adaptându-i la realitatea juridică.some aspects concerning the comparative analysis of the cyber crimes in the criminal law of the republic of moldova and romania The main purpose of this scientific article consists in solving of some disputable aspects which are linked to the analysis of cyber crimes from the criminal law perspective. By means of this message there have been elucidated some questions which didn’t found the relevant solution before the research, as well as there have been formulated some proposals for reform in order to improve criminal legislation in force. In order to obtain this purpose the author has analyzed the domain of the Substantive Criminal law and cybernetics, as well as has performed the comparative research of the criminal law provisions from the Republic of Moldova and Romania, on the one side, and international acts in the cybernetics, on the other. There have been formulated several definitions suitable for cyber crimes. The author has clarified the nature of some cybernetic terms, they being adapted to the juridical reality.

 8. PARADOXURILE CONCEPŢIEI POLITICE ÎN OPERA LUI JEAN-JACQUES ROUSSEAU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexandru MAZILU

  2015-12-01

  Full Text Available Ideile lui Rousseau au avut un impact major asupra societăţii la sfârşitul sec. al XVIII-lea şi pe parcursul întregii perioade a sec. al XIX-lea. Aceste idei au imprimat un suflu modern cugetului său, fiind considerat şi un ideologist politic, o voce puternică a Revoluţiei Franceze şi un pioner al curentului romantic. În legătură cu domeniul nostru de studiu, paradoxurile concepţiei politice ale lui Rousseau se referă la contradicţia dintre aspiraţiile modernităţii şi criticile violente ale progresului social. El pune accentul pe contradicţia dintre încrede-rea deplină în ,,contractul social”, ca pattern cultural şi lipsa de încredere în ,,educaţia socială”. Unicul mod de a depăşi aceste contradicţii este abordarea noului model al filosofiei educaţiei bazat pe reforme radicale pentru a facilita autodezvoltarea individului.   THE PARADOXES OF POLITICAL CONCEPTION IN THE WORK OF JEAN-JACQUES ROUSSEAUHis ideas have a big impact on the society at the end of the 18th century and the whole 19th century period. These ideas transform his spirit into a modern one, as well as a political ideologist, main voice of the French Revolution and pioneer of the Romantic Movement. Related to our article subject, Rousseau's political conceptual paradoxes refer to the contradiction between moderni-ty aspiration and the violent critic of the social progress. He emphasizes the contradiction between full trust of the "social contract", as a cultural pattern and the distrust of the "social education." The only way to leave the contradictions behind is his new education philosophy pattern based on a radical reform in order for the individual to develop himself.

 9. AUDITUL SUBSTITUIT SAU ALTERNATIVĂ A CONTROLULUI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iulia CAPRIAN

  2016-12-01

  Full Text Available Necesitatea controlului este determinată în mare măsură de actori cum sunt: asiguraţii, acţionarii, salariaţii, instituţiile statului, partenerii de afaceri şi investitorii, care au nevoie de cunoaşterea fenomenului şi de protecţia intereselor lor. Necesitatea controlului pentru asiguraţi este evidentă. Cineva trebuie să verifice cum şi ce se întâmplă cu fondurile sub­scrise în vederea protejării împotriva unor riscuri generatoare de pagube materiale, vătămări corporale sau pierderi finan­ciare. De asemenea, este normal ca o autoritate să vegheze şi să controleze dacă drepturile asiguraţilor au fost respectate, iar aceştia au fost îndestulaţi prin indemnizaţia de despăgubire plătită de asigurător. Protejarea obiectivelor societăţii şi a resurselor investite în societatea de asigurare de către un acţionar nu poate fi realizată decât printr-un control riguros, temeinic şi bine organizat la scara întregii activităţi. Este mult mai uşor să se prevină pierderile financiare generate de erori şi fraude decât să apară ca un fapt împlinit.THE SUBSTITUTED AUDIT OR ALTERNATIVE CONTROL The necessity of control is determined largely by actors such as policyholders, shareholders, employees, state institutions, business partners and investors, who need knowledge of the phenomenon and protection of their interests. The necessity of control for sure is obvious: Someone should check how and what is happening with funds subscribed to protect against risks generating property damage, injury or financial loss. It is also normal that authority watch and control whether the insured rights were respected and they were sated by indemnity compensation paid by the insurer. Protecting company objectives and resources invested in insurance company by a shareholder can not be achieved only through close monitoring, thorough and well organized scale activities. It is much easier to prevent financial losses

 10. PROCEDEUL MODIFICAT DE PRODUCERE BIOCHIMICĂ A CIANCOBALAMINEI (VITAMINA B12 DIN DEŞEURI AGROINDUSTRIALE 1. MODIFICĂRI TEHNOLOGICE PRIVIND INTENSIFICAREA PROCESULUI DE OBŢINERE A ADAOSULUI FURAJER

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Victor COVALIOV

  2016-02-01

  Full Text Available Aplicarea combinată a unor soluţii tehnologice noi, precum: stimularea chimică a metanogenezei, adaosul de com­puşi predecesori ai biosintezei vitaminei B12, recircularea CO2 şi suplimentarea acestuia cu H2, a condus la îmbogăţirea sedimentelor epurării fermentativ-anaerobe a borhotului postdistilare alcoolică cu vitamina B12 de 1,5-2 ori. Drept rezultat, a fost ridicată calitatea concentratului furajer vitaminizat, concomitent cu intensificarea producerii biometanului, astfel mărind eficienţa ecologo-economică a epurării anaerobe a borhotului. O parte a cobalaminei se adsorbă pe particulele sedi­mentului în procesul de formare a lui, iar o parte rămasă în soluţie se supune epurării avansate prin sorbţie pe sorbentul mineral – diatomită. Produsul format poate fi utilizat în calitate de adaos furajer pentru animale şi păsări din agricultură. MODIFIED METHOD OF CYANCOBALAMIN (VITAMIN B12 PRODUCTION FROM AGRO-INDUSTRIAL WASTES: 1. TECHNOLOGICAL IMPROVEMENTS REGARDING INTENSIFICATION OF FORAGE ADDITIVE PRODUCTION PROCESSThe combined application of a series of new approaches, including chemical stimulation of methanogenesis, intro­duction of the compounds precursors of vitamin B12, recirculating of CO2 and adding of H2, have led to the 1,5-2 times enrichment with vitamin B12 of the sludge resulted from anaerob-digestive treatment of post-distillery vinasse. As a result, the quality improvement of vitaminized forage concentrate was reached, at the same time with the intensification of biomethane production, thus enhancing the ecologico-economic efficiency of the vinasse anaerobic treatment. A part of cobalamin is adsorbed on the particles of the forming sludge, whereas the remaining part is subjected to the advanced adsorption treatment on th mineral adsorbent – diatomite. The product formed can be used as a forage additive for cattle and poultry in agriculture. 

 11. Metode de atracţie şi localizare a faunei utile în agrocenoza culturii de piersic ca factor biologic de control al densităţii speciilor dăunătoare

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihai BATCO

  2016-06-01

  ădătoare benefice. Au fost stabilite etapele de aplicare oportună a mijloacelor bioraţionale pentru fauna utilă în agrocenoza de piersic în perioada de vegetaţie.

 12. ABORDĂRI ŞTIINŢIFICE PRIVIND DEFINIŢIA CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maia BAJAN

  2016-12-01

  Full Text Available Contabilitatea de gestiune a evoluat de la o contabilitate a costurilor, în care accentul se punea pe determinarea costului de producţie, până la un domeniu distinct al contabilităţii, unde aceasta este orientată spre analiză şi previziune, accentul fiind axat pe gestiune. Analiza opiniilor savanţilor, expuse în literatura de specialitate autohtonă şi străină, permite identificarea a trei tipuri de abordări ştiinţifice ale definiţiei contabilităţii de gestiune, şi anume: conservative, moderate şi radicale. Contabilitatea de gestiune expusă prin abordări conservative are ca sarcină de bază colectarea şi analiza costurilor de producţie; prin abordări moderate este considerată drept sistem de transmitere a informaţiei necesare pentru luarea deciziilor manageriale; prin abordări radicale fiind recunoscută printr-un sistem de gestionare a entităţii în general şi pe subdiviziuni separate.SCIENTIFIC APPROACHES TO THE DEFINITION OF MANAGEMENT ACCOUNTINGManagement accounting has evolved from cost accounting that put emphasis on the determination of the production cost, to a distinct accounting domain, directed towards analysis and prevision, with a strong focus on management. The analysis of researchers’ opinions, presented in local and foreign literature, allows the identification of three types of scientific approaches to the definition of management accounting, namely: conservative, moderate and radical. The conservative approach on managerial accounting has the basic task of collecting and analyzing productions costs; the moderate approach is considered as a system of transmitting the required information for the management decision-making process, and the radical approach can be recognized in an entity’s general management system, as well as in its separate subdivisions.

 13. DIFICULTĂȚI DE TRADUCERE A TERMENILOR DIN FOLCLORUL ROMÂNESC ÎN LIMBA ENGLEZĂ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nadejda ŞELARU

  2018-05-01

  Full Text Available Limba este parte integrantă a culturii, iar unii lingviști afirmă că ea este un fapt de cultură. Scriitorul este un mesager al unui anume context și timp istoric, așa cum traducătorul este un mesager al unui alt context și timp istoric. Traducerea este un proces care vizează limba, dar și cultura, deoarece sunt entități inseparabile.Traducătorul trebuie să cunoască limba și cultura textului-sursă, precum și limba și cultura textului-țintă. Pentru a traduce elementele culturale românești, adaptarea pare să fie cea mai potrivită strategie folosită de traducător.  În situațiile în care nu există un echivalent în limba și cultura-țintă, traducătorul redă sensul folosind alte mijloace lexicale sau alegând între traducerea literală și traducerea liberă.DIFFICULTIES IN TRANSLATING ROMANIAN FOLK TERMS INTO ENGLISHLanguage is an integral part of culture, and some linguists state that it is a fact of culture. The writer is a messenger of a particular context and historical time, as the translator is a messenger of another context and historical time. Translation is a process that involves both language and culture as they are inseparable entities.The translator should know the language and culture of the source text, as well as the language and culture of the target text. In order to translate the Romanian cultural elements, the adaptation seems to be the most appropriate strategy used by the translator. In situations where there is no equivalent in target language and culture, the translator renders the meaning by other lexical means or choosing between literal translation and free translation.

 14. ACTIVITATEA ANTIOXIDANTĂ A SUBSTANŢELOR DIN MUGURII ARBORILOR STEJARULUI PUFOS (QUERCUS PUBESCENS WILLD. CARE CRESC ÎN DIFERITE CONDIŢII STAŢIONALE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gheorghe FLORENTA

  2018-03-01

  Full Text Available A fost determinată activitatea sumară a oxidazelor, catalazelor şi a substanţelor reducătoare a extractelor din mugurii stejarului pufos prelevaţi primăvara de la arborii care cresc în diferite condiţii staţionale din sudul Republicii Moldova. În extracte se manifesta clar tendinţa de sporire a capacităţii sumare de utilizare a oxigenului datorită potenţialului reductiv al substanţelor fenolice şi activităţii oxidazelor la arborii care cresc mai la sud, ceea ce corespunde gradientului de sporire a temperaturii primăvara în direcţia nord-sud. Această tendinţă s-a manifestat şi pentru activitatea catalazelor, dar mai puţin pronunţat. Primăvara, în celulele mugurilor apicali schimbările componentelor care determină potenţialul oxidoreductiv se manifestă mai timpuriu, în comparaţie cu cele din mugurii laterali. Această accelerare poate fi o cauză a eliminării mai timpurii a dormitării mugurilor apicali în comparaţie cu cei laterali.THE ANTIOXIDANT ACTIVITY OF PUBESCENT OAK TREE BUDS (QUERCUS PUBESCENS WILLD. WHICH GROW UNDER DIFFERENT STATIONARY CONDITIONSIt was determined the summary activity of oxidases, catalases and reducing substances of extracts from pubescent oak shoots taken in spring from trees growing in different stationary conditions in the southern part of the Republic of Moldova. In the extracts, the tendency to increase the overall capacity of oxygen use due to the reductive potential of the phenolic substances and the activity of the oxidases in trees growing southwards is clearly manifested, which corresponds to the gradient of increasing the spring temperature in the north-south direction. This trend also manifested itself in the catalase activity, but less pronounced. In apical buds, in spring, the changes in the components that determine the oxidoreductive potential are manifested earlier, compared to those in lateral buds. This acceleration may be a reason of the early removal of

 15. COMPETENŢA DE INVESTIGAŢIE, IMPERATIV AL SOCIETĂŢII AXATE PE CUNOAŞTERE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nina BÎRNAZ

  2015-11-01

  Full Text Available Contextul amplelor schimbări tehnologice determină specificul societăţii axate pe cunoaştere. Politicile cunoaşterii, în acest context, se referă la cercetare, inovaţie, educaţie şi la formarea profesională; politicile educaţionale se referă la trecerea progresivă de la behaviorism spre pragmatism, şi anume: de la acţiune în baza analogiilor, fără implicarea con-ştiinţei (teoria behavioristă la acţiune de cercetare care presupune rezolvarea problemelor din viaţă. Educaţia elevilor, în acest context, presupune nu doar achiziţii teoretice, dar şi formarea unui spirit de investigaţie, necesar pentru partici-parea activă la locul său în comunitate. Din această perspectivă, curriculumul şcolar promovează abordarea unui demers educaţional axat pe competenţe, prin prisma corelaţiei: iniţiativa profesorului – acţiunea elevului („learning by doing”. INVESTIGATION SKILL, KEY ELEMENT OF A SOCIETY CENTERED ON LEARNINGThe context of ample technological advances determines the specifics of a society centered on learning. The learning politics, in this context are referred to research, innovation, education and professional training; the educational politics refer to the progressive transition from behaviorism towards pragmatism, especially from actions based on analogies, without the implication of conscience (the behavioral theory in research, which implies the solving of life’s problems. The education of students, in this context, implies not just theoretical acquirement, but also the forming of a spirit of investigating, needed for an active participation in its place or inside the community. From this perspective, the school curriculum promotes the approach of an educational step based on skills, linking the teacher’s initiative with the student’s action (learning by doing.

 16. Les Cahiers du Littoral, Unité de Recherche sur l’Histoire, les Langues, les Littératures et l’Interculturel (H.L.L.I. de l’Université du Littoral Côte d’Opale, Aachen, Shaker Verlag, No. 7 / 2010

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Speranţa Sofia MILANCOVICI

  2012-01-01

  Full Text Available Colectivul editorial al caietelor publicate de către unitatea de cercetare în domeniul istoriei, limbilor străine, literaturilor şi interculturalităţii, din cadrul Universităţii Littoral Côte d’Opale, propune, pentru fiecare număr, o tematică incitantă şi de actualitate. Aducem în discuţie subiectul numărului 7/2010, Technique et éthique : le défi de la culture à la nature, volum care pune în discuţie modul în care progresul tehnic se raportează la ideea de etică.Pornind de la consideraţia potrivit căreia tehnica a fascinat mereu fiinţa umană, aceasta din urmă ajungând, în contemporaneitate, să trăiască într-o tehnosferă care îl îndepărtează de nevoile sale fundamentale, veritabile, autorii studiilor abordează această problemă din multiple perspective, specifice ariilor individuale de competenţă.Aşadar, profilul de ansamblu al acestui număr este unul pluridisciplinar.Fireşte, opoziţia artă-industrie a focalizat de-a lungul vremii energiile analitice ale specialiştilor. Insă acum, în era globalizării, a comunicării superficiale şi inegale (în studiul său dedicat problemei etice în tehnologiile informaţiei, cercetătoarea Odile Riondet notează faptul că, potrivit unui raport UNESCO, în zona Manhattan există mai multe telefoane decât în întreaga Africă Neagră acest raport trebuie reevaluat.

 17. VICTIMA DETERMINĂRII LA SINUCIDERE (ART.150 CP RM: EXPLICAŢII PSIHOLOGO-PSIHIATRICE ÎN LUAREA DECIZIEI DEFINITIVE DE SUICID

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lilia GÎRLA

  2016-11-01

  Full Text Available Scopul acestui studiu constă în: cercetarea ştiinţifică a portretului psihologic al victimei determinării la sinucidere (art.150 CP RM prin oferirea explicaţiilor psihologo-psihiatrice, precum şi medico-legale relevante momentului for­mă­rii şi luării deciziei suicidare la victimă. În special, mesajul este dedicat aspectelor contradictorii de delimitare a suicidu­lui voluntar, a determinării la sinucidere de omorul intenţionat al victimei săvârşit prin forţa lui fizică. În acest sens, autorul a aderat la opiniile doctrinare care promovează ideea că factorii interni (cum ar fi patologia psihiatrică la victimă este una determinativă la săvârşirea actului suicidar „voluntar”, iar factorii sociali (externi sunt caracteristici determinării la sinucidere în sensul art.150 CP RM, cu condiţia că aceşti factori sunt „necesari” şi „suficienţi” (condiţie sine qua non pentru luarea deciziei suicidare. În cazul în care decizia de a se sinucide nu se află în legătură de cauzalitate cu com­porta­mentul făptuitorului, fiind o reacţie imprevizibilă, irelevantă şi excesivă, componenţa infracţională prevăzută la art.150 CP RM va lipsi. Problema sinuciderii în cadrul eutanasiei nu constituie obiectul de cercetare al acestui articol.Pentru a obţine concluzii relevante şi superioare celor precedente în doctrină, se va purcede la o analiză multiaspec­tuală a conceptului de suicid, la o abordare pluridisciplinară (drept penal, psihologie, psihiatrie, medicina legală, crimi­no­logie, sociologie a acestui fenomen, precum şi vor fi utilizate anumite concluzii relevante din practica CtEDO, practica judiciară a Republicii Moldova şi cea a României.victim of the inducement to suicide (art.150 Cc rm: psychological and psychiatric explanations concerning the final decision-making in the suicideThe basic purpose of present study consists in scientific research of the psychological portrait of

 18. OBSERVAŢII REFERITOARE LA AMENDAMENTELE OPERATE ÎN CODUL PENAL PRIN LEGEA NR.60/2016

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vitalie STATI

  2016-11-01

  Full Text Available Obiectul prezentului studiu îl constituie modificările şi completările operate în Codul penal prin Legea nr.60/2016. Acestea vizează: persoana juridică în calitate de subiect al infracţiunii; confiscarea specială; spălarea banilor; actul terorist; finanţarea terorismului; abuzul de putere sau abuzul de serviciu. În procesul analizei, sunt examinate proiectul care se află la baza Legii nr.60/2016, Nota informativă la acest proiect şi alte asemenea acte preparatorii. De asemenea, se face referire la Convenţia privind spălarea, descoperirea, sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunii şi finan­ţarea terorismului, adoptată la Varşovia la 16.05.2005, precum şi la raportul explicativ la această Convenţie. Scopul prezentului studiu constă în stabilirea efectelor pozitive şi a celor negative ale adoptării modificărilor şi completărilor operate în Codul penal prin Legea nr.60/2016. În rezultatul investigaţiei efectuate se ajunge la concluzia că nu toate amendamentele operate prin legea amintită au tangenţă cu domeniile ce ţin de prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului. Nu toate aceste amendamente pot asigura armonizarea legislaţiei naţionale penale cu stan­dardele stabilite de Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Unele din aceste amendamente sunt îndoielnice sub aspectul calităţii lor tehnico-legislative şi/sau în ce priveşte aportul lor în planul eficientizării apărării ordinii de drept. Impresia de ansamblu este că nu preocuparea pentru interesul social a constituit scopul principal al adoptării Legii nr.60/2016.SOME REMARKS ON THE AMENDMENTS OPERATED TO THE PENAL CODE BY LAW No.60/2016The object of this study is formed by the modifications and additions operated to the Penal Code by Law No.60/2016. The content of the respective initiatives addresses the following elements: the legal person as the subject of the offence; special confiscation

 19. BIOTESTAREA ŞI ESTIMAREA TOXICITĂŢII COMPUŞILOR METALOORAGNICI ASUPRA POPULAŢIEI DE PARAMECIUM CAUDATUM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ion TODERAŞ

  2017-03-01

  Full Text Available În articol este studiată influenţa unor grupuri de substanţe metaloorganice asupra microorganismelor acvatice. Este utilizată metoda de biotestare toxicologică a compuşilor coordinativi CMT-28 şi CMA-18 asupra ciliatelor Paramecium caudatum Ehrnbg, în concentraţii de 100, 10, 1, 0,1, 0,01 uM/L, comparativ cu prototipul. Metoda de biotestare ne permite să formulăm rapid concluzii în plan comparat, evitând riscul unei erori înalte.Proprietăţile compuşilor metaloorganici au fost cercetate prin metoda diluărilor în serie, în mediul nutritiv lichid (1 gsoluţie nutritivă/1 l apă. În calitate de culturi de referinţă au fost folosite ciliatele Paramecium caudatm.Infuzoriile, ca obiecte de cercetare, sunt foarte comode, se reproduc destul de rapid, fiind cele mai convenabile test-obiecte pentru investigaţii în condiţii de laborator, în care factorul timp joacă un rol decesiv, inclusiv pentru elucidarea impac­tului unor factori abiotici (substanţelor metaloorganice asupra procesului de reproducere asexuată la Paramecium caudatum.Activitatea substanţelor a fost evaluată după caracterul toxicităţii preparatelor (LT50 şi LC50, iar activitatea ciliatelor a fost studiată după caracterul viabilităţii şi parametrii reproductivi (creşterea sau diminuarea efectivului numeric şi a ratei lor de reproducere.Toxicitatea acută (LT50 şi LC50 a compuşilor a fost cercetată conform recomandărilor metodice privind studierea toxicităţii generale a remediilor farmaceutice.LC50 (concentraţia letală, 50% – concentraţia care cauzează moartea a 50% din test-organisme într-o anumită perioadă de timp.LT50 (timpul letal, 50% – timpul în care concentraţia utilizată a compusului testat cauzează moartea a 50% din organismele testate.THE BIOASSAY AND ESTIMATION OF THE TOXICITY OF METALLOORGANIC COMPOUNDS IMPACTING THE POPULATION OF PARAMECIUM CAUDATUMThis work will focus on the study of groups of metalloorganic

 20. UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE ŞI COMUNICAŢIONALE LA ORELE DE ISTORIE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalia ŢURCANU

  2017-07-01

  Full Text Available Comunicarea face referire la integrarea mijloacelor, tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (TIC în cadrul procesului de formare a competenţelor specifice la istorie, ca practică de succes în activitatea mea ca profesor de istorie şi educaţie civică. Drept argument pentru această preocupare este Recomandarea Consiliului Europei cu privire la pre­darea istoriei în secolul XXI, despre creşterea accesului tinerilor la tehnologiile informaţionale şi comuni­ca­ţionale atât la şcoală, cât şi în afara orelor de curs, despre necesitatea formării unui individ competitiv în societatea informaţională. În acest scop, pentru desfăşurarea orelor de istorie, profesorul dispune de mijloace TIC, cu ajutorul cărora realizează şi valorifică o bancă informţională ce conţine resurse didactice integrate în cadrul situaţiilor didactice şi ele­mentelor de conţinut disciplinar.S-a constatat, în urma unor evaluări şi sondaje, că utilizarea materialelor multimedia la ora de istorie a dus la obţine­rea unor câştiguri educaţionale: sunt consolidate abilităţile de cercetare şi capacităţile intelectuale, sporesc cunoştinţele şi abilităţile în utilizarea tehnologiei informaţiei, creşte interesul şi angajarea elevilor în procesul educaţional.Se menţionează existenţa unor limite ale posibilităţilor de utilizare TIC ce nu pot fi depăşite decât prin menţinerea unui rol important al profesorului în achiziţia, prelucrarea şi utilizarea informaţiilor, în acţiunea de formare a deprinde­rilor şi abilităţilor practice. De aceea, interesul acordat dezvoltării competenţei tehnologice depăşeşte etapa instruirii iniţiale în profesie şi se inserează pe parcursul întregii cariere didactice, necesitând o redefinire continuă a obiectivelor formării.THE INTEGRATION OF THE INFORMATIONAL AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES DURING THE HISTORY LESSONSThe Communication that Natalia

 1. ARHITECTURA TEXTULUI ŞI TERMINOLOGIEI JURIDICE ÎN CONTEXTUL REPUBLICII MOLDOVA ÎN PERIOADA 1950-2015

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alina BUŞILĂ

  2016-12-01

  Full Text Available Limba română vorbită în Republica Moldova a cunoscut numeroase transformări de-a lungul timpu­lui, în special din cauza procesului de rusificare, care a dus la crearea hibrizilor la toate nivelurile: fonetic, morfologic, lexical etc. Termi­nologia juridică a fost şi ea intoxicată cu forme gramaticale şi sintactice greşite, calchieri, împrumuturi şi transliteraţii/ transcripţii agramate: „camera de chibzuire” (camera de deliberări, „judecătorie narodnică”, „judecată tovărăşească” (instanţă de arbitraj, „socotelile între părţi”, „prestaţiune corelativă”, „se datoreşte culpei”, „încunoş­tinţarea despre anularea procurii” sau „sunt persoane juridice […] care funcţionează pe bază de hozrasciot”, „publici­tatea dezbaterilor judiciare”, „soluţionarea chestiunilor” etc. Aceşti termeni au fost valabili şi utilizaţi în coduri, mai mult decât atât – trataţi ca normalitate. Deşi terminologia juridică, ca şi alte limbaje specializate, presupune în sine elocvenţă, exprimări impecabile şi precizie, amintirea trecutului încă mai predomină în textul juridic moldovenesc, prin exemple ca: speluncă (Organizarea ori întreţinerea speluncilor pentru consumul substanţelor narcotice sau psihotrope – art.219 CP RM sau samavolnicie (contravenţia de samavolnicie – art.335 C.contr. RM etc.În acest articol ne-am propus să descriem procesul de formare a termenilor juridici în perioada anilor 1950–2015 în condiţiile RSSM şi ale Republicii Moldova, să identificăm sursele din care aceşti termeni juridici au pătruns în vocabu­lar şi să descriem evoluţia acestora prin confruntarea dintre tradiţie şi inovaţie, normă lingvistică şi uz. Materialul lingvistic examinat a fost selectat din Codul de procedură civilă al RSSM din 1965 şi 1983, din Codul civil al RSSM din 1964 şi 1986 şi din codurile în vigoare în 2016.ARCHITECTURE OF LEGAL TEXT AND

 2. FACTORI CARE SUSŢIN ÎNVĂŢAREA TRANSFORMATIVĂ INTERGENERAŢIONALĂ LA PĂRINŢI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laurenţiu ŞOITU

  2017-03-01

  Full Text Available Schimbările majore privind rolurile familiei în societatea actuală determină nevoia, din ce în ce mai stringentă, de educaţie şi autoeducaţie a părinţilor pentru exercitarea rolului parental. Autorii pornesc de la ipoteza că învăţarea transformativă – sintagmă datorată lui Mezirow – poate explica, într-o mare măsură, alegerile părintelui în acţiunile de parenting, prin procesul de reflecţie critică care presupune descoperirea şi depăşirea limitelor pe care individul le are în gândire şi în modul de a acţiona. Verificarea ipotezei se va realiza printr-un studiu, care constă în intervievarea a 15 fa­milii, fiecare cu trei generaţii de părinţi în interiorul ei (G1 – bunicii, G2 – părinţii, G3 – copiii care au un copil la rândul lor, însumând astfel 45 de participanţi. Scopul a fost o mai bună înţelegere a învăţării transformative prin identificarea factorilor care îi sprijină pe părinţi în renunţarea la comportamentele considerate disfuncţionale în relaţia cu copilul. Instrumentul care a stat la baza cercetării a fost un interviu de tip narativ prin care părinţii au relatat diferenţe şi asemă­nări în stilul de parenting raportându-se la propriii părinţi, strategii care i-au ajutat în depăşirea obstacolelor pentru înde­plinirea cu succes a rolului parental şi au evaluat impactul experimentării violenţei în familie în devenirea lor ca părinţi. Rezultatele arată că printre factorii care i-au determinat pe părinţi să aibă o gândire transformativă regăsim: suportul social (dialogul cu partenerul romantic, dialogul cu alte persoane – rude, familie, specialişti, reflecţia critică asupra experienţelor personale, contextul, nivelul de educaţie şi motivaţia părintelui.FACTORS THAT SUPPORT INTERGENERATIONAL TRANSFORMATIVE LEARNING AMONG PARENTSThe major changes regarding the roles of family in the current society determine the more and more

 3. PTAM: UNE COLLABORATION INTERCULTURELLE À L’ÈRE DE LA MONDIALISATION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Larisa CEBUC

  2018-05-01

  Full Text Available Une collaboration universitaire internationale est décrite et discutée dans cette communication, par deux enseignantes, algérienne et moldave, ayant dirigé conjointement un projet de traduction, unique en son genre. Il s’agit du PTAM (Projet de Traduction Algérie – Moldova réalisé de février à mai 2017, par des étudiants algériens et moldaves par voie électronique. Grâce à ce moyen de communication à distance, ces étudiants se sont échangés des contes originaux rédigés en français afin de les traduire vers les langues officielles de leurs pays respectifs. A l’issue de ce projet, les contes et les traductions ont été évalués par un comité de lecture, algérien et moldave, et des prix de différentes catégories ont été décernés pour les meilleurs travaux.PTAM: O COLABORARE INTERCULTURALĂ ÎN ERA MONDIALIZĂRIIO colaborare universitară internaţională este descrisă şi discutată în această comunicare de către două cadre didacti­ce din Algeria şi Moldova care au condus un proiect de traducere unic de felul său – PTAM (Proiect de Traducere Alge­ria – Moldova. Acest proiect a fost realizat, din februarie până în mai 2017, de către studenţii algerieni şi moldoveni prin intermediul mesageriei electronice. Graţie acestui mijloc de comunicare la distanţă, aceşti studenţi au făcut schimb de poveşti originale scrise în franceză pentru a fi traduse în limbile oficiale ale ţărilor respective. La finele acestui proiect, poveştile şi traducerile au fost evaluate de un comitet de lectură algerian şi moldav, iar cele mai reuşite lucrări au fost decernate premii de diferite categorii.PTAM: INTERCULTURAL COLLABORATION IN GLOBALIZATION ERAAn international and academic collaboration is described and discussed in this paper, by two teachers fromAlgeriaandMoldova, who jointly managed a unique translation project. This project “MATP (Algeria- Moldova Translation Project” was carried out

 4. Clusters – a modern way of cooperation enhancing the competitiveness of the horticultural enterprises from the Republic of Moldova

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  GOLBAN Artur

  2015-12-01

  Full Text Available Contemporary enterprises represent a modern way of cooperation between people, while the relations between these enterprises and other organizations represent an advanced stage in the hierarchy of cooperation. This scientific article analyses the possibility of cooperation between the apple producing agricultural enterprises from the Republic of Moldova through clusters, which supposes both the collaboration between the agricultural enterprises and with the research-innovation sector. All over the world clusters represent a tool for economic and social renovation. The creation of apple clusters will help horticultural producers to cooperate more efficiently with each other and to solve the problems of the fruit and vegetable growers within the horticultural cluster. A special place in the cluster apple model is revealed by the Project “Livada Mea” financed by European Bank for Investments in total amount of 120 mln EUR. The purpose of the project was to modernize the value chain of the horticultural sector in the Republic of Moldova. The main objective of the given research is to emphasize the importance of clusters as a modern way of cooperation enhancing the competitiveness of the horticultural enterprises from the Republic of Moldova. Rezumat. Întreprinderile contemporane reprezintă o formă modernă de cooperare între oameni, în timp ce relaţiile dintre aceste întreprinderi şi alte organizaţii reprezintă o treaptă avansată în ierarhia cooperării. În acest articol se analizează posibilitatea cooperării întreprinderilor agricole producătoare de mere din Republica Moldova prin crearea de clustere, care presupune colaborarea atât între întreprinderile agricole, cât şi cu sectorul de cercetare-inovare. În toată lumea clusterele reprezintă un instrument pentru renovare economică şi socială. Crearea clusterului mărului va ajuta producătorii horticoli să coopereze mai eficient între ei şi să soluţioneze

 5. CARIERĂ ȘI SUCCES PROFESIONAL PRIN MENTORAT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roxana AXINTE

  2018-03-01

  Full Text Available Tot mai frecvent se discută în mediul educațional despre valoarea mentoratului pentru profesorii aflați la începutul carierei didactice. Profesorii debutanți se confruntă cu numeroase provocări în primii ani de activitate și, prin urmare, au nevoie de sprijin acordat de către instituție într-o formă organizată, formală și valorizată. Din punctul de vedere al etapelor, care trebuie parcurse în planul dezvoltării profesionale, furnizarea unui model viabil sub forma unui program de mentorat este recomandată. Astfel se va facilita transferul cunoștințelor teoretice dobândite (în timpul anilor de studii în activi­tatea lor concretă, astfel încât aceștia să aibă oportunitatea de a-și dezvolta la un nivel superior competențele specifice ocupației de cadru didactic. Prezentăm un studiu ce evidențiază identificarea unui mod de lucru, adecvat carac­teristicilor de învățare ale debutanților, rezultat din analiza comparativă a percepțiilor referitoare la activitatea de mentorat ale celor doi parteneri ai acestui proces: profesorul mentor și profesorul stagiar. Rezultatul obținut evidențiază rolul parteneriatului în procesul de mentorat astfel încât fiecare dintre cei doi actori obține beneficii din perspectiva dezvol­tării carierei didactice, implicit succes și satisfacție profesională.CAREER DEVELOPMENT AND PROFESSIONAL SUCCESS THROUGH MENTORING The value of mentoring has recently been discussed about in the educational community. Debutant teachers face numerous challenges in the first years of their career and, therefore, they need support in an organized, formal and value-based manner. From the point of view of the steps to be taken in the field of professional development, it is recommended to provide a viable model in the form of a mentoring program. This will facilitate the transfer of acquired theoretical knowledge during their study years into everyday activities so that they have the

 6. INFRACŢIUNILE PREVĂZUTE LA ART.238 ŞI 239 CP RM ÎN LUMINA AMENDAMENTELOR OPERATE ÎN CODUL PENAL LA 25.07.2014

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vitalie STATI

  2015-11-01

  Full Text Available Prezentul articol este consacrat analizei de drept penal a infracţiunilor prevăzute la art.238 şi 239 CP RM. Analiza este efectuată prin prisma Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative din 25.07.2014. În acord cu aceasta, aria de aplicare a art.238 CP RM a fost extinsă asupra ipotezelor presupunând prezentarea cu bună ştiinţă a unor infor-maţii false în scopul obţinerii unui împrumut sau a unei despăgubiri/indemnizaţii de asigurare, ori al majorării sumei acestora, ori al obţinerii unui împrumut în condiţii avantajoase, dacă prin aceasta instituţiei financiare, organizaţiei financiare nebancare, asociaţiei de economii şi împrumut sau asigurătorului i-au fost cauzate daune. De asemenea, art.238 CP RM a fost completat cu alineatul (2: „Aceleaşi acţiuni care au cauzat daune în proporţii deosebit de mari”. Nu în ultimul rând, aria de aplicare a art.239 CP RM a fost extinsă asupra ipotezelor presupunând acordarea unui împru-mut sau a unei despăgubiri/indemnizaţii de asigurare cu încălcarea intenţionată a legii, a politicilor de acordare a împru-muturilor sau normelor de prudenţă financiară, dacă prin aceasta instituţiei financiare, organizaţiei financiare nebancare, asociaţiei de economii şi împrumut sau asigurătorului i-au fost cauzate daune.THE OFFENCES REFFERED TO AT ART.238 AND 239 PC RM IN THE LIGHT OF THE AMENDMENTS OPERATED TO THE PENAL CODE AT 07.25.2014This article is dedicated to the penal law analysis of the offences referred to at art.238 and 239 PC RM. The analysis is carried through the Law on amending and supplementing certain legislative acts from 25.07.2014. In line with these procedures, the application scope of art.238 PC RM was extended over the hypothesis assuming knowingly presenting false information in order to obtain a loan or reparation/insurance claim, or to increase their amount, or to obtain a loan on favorable terms, if all these were caused

 7. Platelet indices in Philadelphia-negative chronic myeloproliferative neoplasms / Indicii plachetari de volum în neoplasmele mieloproliferative cronice Philadelphia-negative

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olteanu Ariela-Ligia

  2015-06-01

  Full Text Available Introducere: Neoplasmele mieloproliferative cronice cromozom Philadelphia negative (Ph-MPN -policitemia vera (PV, trombocitemia esenţială (TE şi mielofibroza primară (MP - sunt caracterizate de o rată mare de complicaţii trombotice, parţial date de activarea trombocitară. Trombocitele mari sunt mai active, cu o funcţie procoagulantă crescută şi au rol patogenic demonstrat în tromboza arterială şi venoasă. În studiul nostru am încercat să stabilim dacă indicii trombocitari (MPV, PDW, P-LCR, furnizaţi de analizoarele de hematologie în hemoleucograma completă, sunt modificaţi la pacienţii diagnosticaţi cu Ph-MPN comparativ cu subiecţii sănătoşi. Material şi metodă: Hemoleucograma, ce a inclus şi indicii trombocitari, a fost determinată la 102 pacienţi Ph- MPN şi la 102 subiecţi sănătoşi cu ajutorul analizorului de hematologie Sysmex XS 1000i (metoda impedanţei, iar testele biochimice (glucoza şi parametrii metabolismului lipidic, pe analizorul Architect c8000. Prezenţa mutaţiei JAK2 V617F, la pacienţii cu Ph-MPN, a fost evidenţiată prin tehnica ARMS-PCR. Rezultate: Indicii de volum plachetari (IVP măsuraţi prin metoda impedanţei, nu au fost semnificativ modificaţi la pacienţii cu Ph-MPN comparativ cu cei ai subiecţilor sănătoşi. Totuşi, am observat o moderată corelaţie între valoarea acestor indici şi prezenţa mutaţiei JAK2V617F, fără însă a se atinge o diferenţă semnificativă din punct de vedere statistic. IVP au fost crescuţi la micul subgrup de pacienţi trataţi cu anagrelide şi scăzuţi la cei trataţi cu simvastatin, comparativ cu pacienţii care nu au primit aceste terapii. Concluzii: Folosind metoda impedanţei în determinarea indicilor trombocitari, în studiul nostru nu am demonstrat o diferenţă semnificativă între valorile indicilor trombocitari la pacienţii cu Ph- MPN comparativ cu subiecţii sănătoşi. Sunt necesare studii ulterioare pentru a demonstra o

 8. Determination of the phosphorylated neurofilament subunit NF-H (pNF-H in cerebro-spinal fluid as biomarker in acute traumatic spinal cord injuries / Dozarea neurofilamentelor fosforilate (subunitatea pNF-H ȋn LCR ca biomarker ȋn traumatismul vertebro-medular acut

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ungureanu Didona

  2014-09-01

  Full Text Available Obiectivul studiului. Obiectivul acestui studiu a fost dozarea neurofilamentelor fosforilate (subunitatea pNF-H în lichidul cefalorahidian al pacienţilor cu leziuni traumatice ale măduvei spinării şi stabilirea unei corelaţii intre valoarea pNF-H şi gravitatea leziunilor medulare. Material şi metode. Studiul a inclus 15 pacienţi cu leziuni traumatice acute medulare: opt pacienţi cu leziuni medulare complete şi şapte pacienţi cu leziuni medulare incomplete. Gravitatea leziunilor medulare a fost apreciată folosind scala ASIA (American Spinal Injury Association scale şi la toti pacientii s-a aplicat tratamentul chirurgical în primele 24 de ore (decompresiune medulară şi stabilizare vertebrală. S-a facut determinarea zilnică a pNF-H din LCR folosind testul ELISA specific şi am corelat aceste valori cu evoluţia clinică. Rezultate. Subunitatea pNF-H a fost evidenţiată în LCR la toţi pacienţii cu traumatisme acute vertebro-medulare şi valorile au fost diferite în cazurile leziunilor medulare complete faţa de leziunile incomplete. Nivelul pNF-H din LCR a fost de zece până la o sută de ori mai mare în leziunile medulare complete fata de cazurile cu leziuni incomplete, unde nivelul acestui biomarker a fost aproape normal. Pacienţii cu o evoluţie neurologică favorabilă după tratament au avut un model specific al valorilor zilnice de pNF-H: o creştere bruscă până la o valoare maximă apoi o scădere progresivă până la normal. Valorile maxime au fost diferite în fiecare caz, de 10 ori până la 170 de ori mai mari faţă de normal. Concluzii. Forma fosforilată a subunităţii neurofilamentelor cu greutate moleculară mare pNF-H din lichidul cefalorahidian poate fi un biomarker specific pentru leziunile acute traumatice ale măduvei spinării corelat cu severitatea leziunilor medulare. pNF-H pare a fi un biomarker predictiv deoarece modelul evolutiv al valorilor sale arată reducerea sau blocarea leziunilor

 9. INSTITUŢIILE PUTERII: FUNCŢIONALITATEA ÎN SISTEMUL POLITIC AL SOCIETĂŢII

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ion SANDU

  2015-11-01

  Full Text Available În acest articol puterea este prezentată ca un fenomen care exprimă obiectivitatea de a adopta legi şi de a asigura exe-cutarea ulterioară a acestora, utilizând metode conexe de convingere şi coerciţie. În societate puterea este clasificată în: socială, politică şi de stat. Prin instituţiile sale, puterea asigură funcţionalitatea diferitelor tipuri de structuri sociale şi organisme, activităţi de coordonare care au loc în interesul său. În calitate de element de bază al sistemului politic, statul, prin puterea legislativă, executivă şi judecătorească, asigură organizarea vieţii sociale în Republica Moldova, moderniza-rea conducerii şi modelarea administraţiei publice a societăţii. Resursele pentru realizarea scopurilor instituţiilor puterii reprezintă capacităţile sale funcţionale, prin intermediul funcţionarilor asupra cărora este exercitată puterea, evident gestio-nată şi controlată îndeosebi prin convingere şi coerciţie. Funcţiile puterii de stat sunt atribuite simultan instituţiilor de stat care le realizează operaţional. În mod evident, într-un sistem democratic puterea este realizată în beneficiul societăţii.INSTITUTIONS OF POWER: THE FUNCTIONALITY IN THE POLITICAL SYSTEM OF SOCIETY In this article, the power is presented a phenomenon, which expresses the objectivity to adopt laws and further execution, using related methods of the persuasion and coercion. The power in society is classified in: social, politic and state. Through its institutions, the power assures the functionality of different kind of social structures and organisms, coordination activities, which are taking place in its interest. As a basic element of the political system, the state, through the law-making, executive and judicial power assure the organization of the social life in the Republic of Moldova, government modernization and public administration field of the society. The resources for realizing the

 10. ROMANIAN CUSTOMER-BASED EMPIRICAL RESEARCH ON AMBIANCE IN RETAILING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dabija Dan-Cristian

  2012-12-01

  Full Text Available În creşterea satisfacţiei şi a gradului de mulţumire al clientului faţă de any retail store, un rol semnificativ îl joacă şi ambianţa sau in-store-management. De aceasta aparţin totalitatea deciziilor privind modalităţile în care se poate structura magazinul, se aranjează gondolele şi rafturile, se recurge la jocul de lumini şi umbre, la mirosuri specifice sau chiar la varierea temperaturii în cadrul unor departamente. Pentru consumator ambianţa înseamnă însă şi existenţa unei atmosphere plăcute la cumpărături, transmiterea unui spirit de aventură, a unor sentimente positive care să îl determine pe client să revină în magazine, să-şi mărească achiziţiile şi de ce nu, să recomande unitatea şi altora. Prezentul studiu încearcă să evidenţieze căile prin care any retailer reuşeşte să acţioneze asupra consumatorului prin intermediul unor instrumente ale in-store-management în vederea conturării unei imagini favorabile în psihicul acestuia. Cercetarea derulată pe aproape 1.800 de clienţi din comerţul alimentar şi nealimentar din România reliefează prin interpretări pertinente implicaţiile manageriale şi căile de acţiune care le revin întreprinderilor aparţinând unor different retail formats = diferite formate comerciale în vederea acţionării adecvate asupra clienţilor.

 11. POLITICA DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A PERSONALULUI ACADEMIC ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR DIN RSS MOLDOVENEASCĂ. 1944-1950

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liliana ROTARU

  2017-08-01

  Full Text Available Resursa umană este capitalul strategic al oricărei instituții de învățământ superior și o politică judicioasă de personal, în general, dar mai ales de recrutare și selecție a cadrelor didactico-științifice. Ea face posibilă realizarea misiunii învăță­mân­tului superior, implicit, prin cei care îl promovează. Cercetarea politicii de personal în școlile superioare din RSS Moldovenească în perioada de refacere a învățământului superior de după cel de-al Doilea Război Mondial a scos în evidență că aceasta era subordonată politicii naționale a statului sovietic, care presupunea formarea „omului nou” și integrarea acestuia în identitatea supraetnică numită „popor sovietic” – deznaționalizat, îndoctrinat cu ideologie marxist-leninistă, rusificat și rusianizat, care să aibă o patrie socialistă comună – Uniunea Sovietică și un scop comun – const­ruirea comunismului. Toate instrumentele și metodele de recrutare și selectare a personalului academic pentru insti­tuțiile de învățământ din RSS Moldovenească erau subordonate necesității creării unui corp didactico-științific în mare parte vorbitor și purtător de limbă și cultură rusă, puternic ideologizat și loial statului sovietic și partidului comunist, și mai apoi de o anumită competență profesională, toate acestea camuflate sub pregnanta idee de promovare a „elemen­tului autohton moldovenesc”.THE POLICY OF RECRUITMENT AND SELECTION OF ACADEMIC STAFF IN HIGHER EDUCATION OF MSSR. 1944-1950The human resource is the strategic capital of any higher education institutions and, in general, a judicious staff policy, but especially – a good policy of recruitment and selection of didactic and scientific staff makes possible to realize the higher education mission and, by default – the goals of those who are promoting it. The research of staff policy in high schools of MSSR during the higher education

 12. APPROCHES COMPARATIVES SUR LA CONTRIBUTION DES INVESTISSEMENTS DIRECTS L'ECONOMIE: ROUMANIE – MOLDAVIE ET AUTRES PAYS EMERGENTS DE L'EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalia BĂNCILĂ

  2016-12-01

  ştere economică necesită şi finanţare. Finanţarea investiţiilor constituie o etapă semnificativă în procesul investiţional, în cadrul căreia resursele financiare se înglobează în bugetul investiţiei şi pot fi utilizate pentru plăţi în vederea realizării unui proiect.Astfel, reieşind din ideile introductive ale articolului, autorii îşi propun să elaboreze o abordare comparativă a impactului investiţiilor directe în economia României, Republicii Moldova şi a altor ţări emergente din Europa. Cert este faptul că măsurarea şi compararea la scară internaţională a impactului pe care îl exercită investiţiile străine directe (ISD asupra dezvoltării economice este un exerciţiu complicat, având în vedere volumul datelor statistice foarte limitat. Totuşi, autorii formulează câteva concluzii cu privire la procesul de realizare a investiţiilor directe străine. 

 13. MODELUL DE BUSINESS BANCAR: TENDINŢE ACTUALE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihail GÎRLEA

  2017-08-01

  Full Text Available Modelarea unui plan de business bancar trebuie făcută în strânsă corelaţie cu scopul urmărit de management. Dacă managerul îşi propune dublarea profiturilor, în consecinţă îşi va asuma un risc mai mare, iar dacă acesta îşi propune o strategie de dezvoltare pornind de la minimizarea riscurilor, profiturile vor fi mai mici, dar sigure.Orice entitate supravieţuieşte în interdependenţă cu mediul intern şi extern din care face parte; ca urmare, o companie există în relaţie cu cei din jur. Din acest punct de vedere, se remarcă două tendinţe majore în dezvoltarea unui model de business la începutul secolului XXI: dezvoltarea unei afaceri durabile şi guvernanţa corporativă.Pentru obţinerea unei eficienţe sporite, mai ales în pieţele integrate cu cea specifică Uniunii Europene, băncile sunt obligate să fie foarte atente la cele mai bune practici. Totodată, creşterea concurenţei în aceste pieţe duce la o creştere şi a riscurilor asumate, de aici şi practica autorităţilor de reglementare de a oferi un rol mai proeminent în reglementarea prudenţială adecvării capitalului.BANKING BUSINESS MODEL - CURRENT TENDENCIESThe modelling of a banking business plan needs to be carried out in tight correlation to the intended management scope, if the manager intends to double profit, he will thus take on a greater risk and if he intends to apply a development strategy starting from the minimization of risks, profits will be smaller but certain.Any entity survives in interdependence with the internal and external environment from which it is part of and therefore a company exists in relation to those surrounding it. From this point of view, two main tendencies may be observed in the development of a business model at the beginning of the XIIth century: the development of a durable business and corporate governance.In order to obtain enhanced efficiency, especially in the integrated markets, like the one which is

 14. CONTRADICTORIALITATEA ÎN CORAPORT CU ALTE PRINCIPII ALE PROCESULUI PENAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lucia RUSU

  2016-03-01

  Full Text Available În legătură cu reformarea sistemului judiciar şi schimbările intervenite în viaţa social-politică a statului nostru, prin­cipiul contradictorialităţii a obţinut o nouă rezonanţă din considerentul că reforma judiciară şi de drept este legată direct de contradictorialitate. Reforma legii procesual penale trebuie să fie fundamentată pe o temelie teoretică solidă. Contra­dictorialitatea, însă, în calitate de noţiune juridică, este insuficient cercetată în doctrina dreptului procesual penal. La ziua de azi, specialişti notorii în domeniul dreptului procesual penal analizează şi studiază importanţa fundamentelor şi principiilor de bază ale procesului penal şi, în primul rând, contradictorialitatea acestuia. Legea procesual penală a Republicii Moldova cunoaşte o evoluţie şi dezvoltate în sensul democratizării şi lărgirii începuturilor contradictoriale în înfăptuirea justiţiei. Aceasta e şi firesc, deoarece contradictorialitatea are o importanţă enormă pentru întregul sistem al procesului penal, determinând în mare parte statutul juridic şi raporturile dintre participanţii la procesul penal, precum şi relaţiile juridice stabilite între participanţii la acest proces şi instanţa de judecată. CONTRADICTION AND ITS CORRELATION WITH OTHER PRINCIPLES OF THE CRIMINAL PROCEEDINGIn connection with the judiciary system reforming and changes in socio-political life of our state, the adversarial principle has gained a new resonance on the grounds that the judicial and legal reform is directly linked to adversariality. The reform of the criminal procedure law must be based on solid theoretical foundation. However, adversariality, as legal concept, is not enough investigated in the doctrine of the criminal procedure law. Currently, notorious specialists in the field of criminal procedure law examine and study the importance of fundamentals and basic principles of the criminal process and

 15. Indicii fizico-chimici şi limitele elementelor toxice în mierea de albine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  EREMIA Nicolae

  2016-06-01

  ă cercetată constituie, în medie, 16,61-16,87%, de zahăr invertit – 81,37-94,6%, de zaharoză – 1,52-1,97%, indicele diastazic – 17,88-18,58 un. Gote, conţinutul de oximetilfurfurol (HMF – 7,83-7,99 mg/kg, aciditatea totală – 2,08-9,74 cm3 NaOH soluţie în (miliechivalenţi la 100 g miere, cenuşa – 0,08%, substanţe insolubile în apă – lipsă. S-a determinat că în mierea polifloră prezenţa elementelor toxice este mult mai redusă decât normele admisibile la acest produs ce constituie, în medie: plumb – mai puţin de 0,02-0,024 mg/kg, cadmiu – 0,004-0,009 mg/kg şi arsen – 0,011-0,031 mg/kg. Nivelul radionucleidelor a constituit: cesiu-137 – 3,26-3,422Bq/kg, stronţiu-90 – 2,71-4,485 Bq/kg, hexaclorciclohexan a, b, g – <0,001 mg/kg şi DDT şi metaboliţi – <0,005 mg/kg. Mierea polifloră obţinută în Republica Moldova corespunde, după indicii organoleptici, fizico-chimici şi nivelul de elemente toxice, radionucleide şi pesticide, normelor admisibile şi este recomandată pentru utilizare de către consumatori.

 16. ASPECTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND PRIVAŢIUNEA ILEGALĂ DE LIBERTATE ŞI RĂPIREA UNEI PERSOANE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dorina GUREV

  2015-11-01

  Full Text Available Dreptul la libertate, de rând cu celelalte drepturi fundamentale ale persoanei, este protejat atât de actele internaţionale, cât şi de cele naţionale. Pentru apărarea dreptului persoanelor la libertate, legiuitorul autohton incriminează distinct faptele de privaţiune ilegală de libertate şi de răpire a unei persoane. Menţionăm că dreptul la libertate reprezintă posibilitatea persoanei de a se deplasa şi de a acţiona după propria sa voinţă şi dorinţă, ceea ce reprezintă o condiţie esenţială în raport cu activitatea sa şi cu relaţiile sale în societate. Analiza prevederilor legislaţiei penale a diferitelor state a permis identificarea unor divergenţe în dispoziţiile referitoare la infracţiunea de privaţiune ilegală de libertate şi la cea de răpire a unei persoane. În acest sens putem preciza că în legislaţia Republicii Moldova, a SUA (majoritatea statelor, a Federaţiei Ruse, a Bielorusiei, Azerbadjanului etc. privaţiunea ilegală de libertate şi răpirea unei persoane sunt două fapte distincte. Dimpotrivă, în Codul penal al României, în redacţia din 1968 (abrogat, răpirea persoanei era prevăzută ca circumstanţă agravantă a infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal, iar în contextul Codului penal al României în redacţia din 2009 (în vigoare răpirea unei persoane se contopeşte în textura elementului material al infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal, asemeni legislaţiei penale a Franţei, Elveţiei, Ucrainei etc. În vederea receptării celor mai optime soluţii legislative privind incriminarea numitelor fapte, ne propunem să analizăm variile modele consacrate în materie în legislaţia altor state.COMPARATIVE LAW ASPECTS ON ILLEGAL DEPRIVATION OF LIBERTY AND KIDNAPPING The right to liberty along with other human rights is protected by national and international acts. In order to protect the right to liberty Moldovan legislator incriminates separately

 17. Evaluarea rezistenţei unor genotipuri de floarea-soarelui la mană şi rugină în condiţii naturale de infectare

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aliona CUCEREAVÎI

  2017-12-01

  halstedii si rugină (Puccinia helianthi. În cadrul experienţelor s-a evaluat numărul de plante atacate, procentul de atac corespunzător fiecărei plante şi s-a cal-culat frecvenţa, intensitatea şi gradul de atac al bolilor. Datele observaţiilor din câmp au fost corelate cu rezultatele studiului molecular privind prezenţa sau lipsa genelor de rezistenţă la mană (Pl6 şi Pl5/8 şi rugină (R1, publicate anterior. Astfel, genotipurile, la care sunt prezente genele Pl6, Pl5/8nu au fost infectate sau au manifestat un nivel ne-semnificativ de infecţie cu Plasmopara halstedii (maxim 2,4%. Infecţia cu Puccinia helianthi a fost detectată la toate liniile materne cu androsterilitate citoplasmatică, lipsite de gena de rezistenţă la rugină (R1. Valorile gradului de atac au variat între 0,1 şi 93,5%. Liniile paterne şi hibrizii care posedă gena R1, nu au fost atacaţi de patogen. Corelaţiile stabilite denotă eficienţa screeningului molecular în aprecierea rapidă şi corectă a materialului utilizat în ameliorare şi a hibrizilor obţinuţi.Interes deosebit pentru programele de ameliorare în calitate de sursă de rezistenţă la mană şi rugină prezintă linia autohtonă MS-2570C, care este adaptată la condiţiile pedoclimaterice şi de cultivare specifice regiunii şi se caracterizează printr-un grad scăzut de atac sau lipsa acestuia.

 18. CONFIGURAŢII TEMATICE ŞI DE VIZIUNE ASUPRA TEXTELOR POETICE PUBLICATE ÎN REVISTA LUMINĂTORUL (1908-1918

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silvia SCUTARU

  2016-12-01

  Full Text Available Luminătorul a fost prima revistă cu conţinut bisericesc în limba română din Basarabia ţaristă, aceasta fiind o adevă­rată tribună publicistică pentru clerul basarabean. Pe lângă articole de învăţătură creştinească, au fost publicate şi poezii cu caracter educativ.În acest demers vom demonstra că, deşi versurile nu aveau o valoare deosebită a unui produs de artă, acestea au reuşit totuşi să se apropie de realitatea basarabeană. Textele poetice au redat o varietate de sentimente, preponderent dezolante, specifice perioadei elucidate.Cu toate acestea, constatăm capacităţile limitate ale versificatorilor, care nu aveau idei clare şi exacte despre sensul unei situaţii sau împrejurări. În contrast cu ei menţionăm textele poetice ale tânărului A.Mateevici, care, de cele mai multe ori, erau ancorate în real.Investigaţia confirmă opinia că, pe lângă tematica creştină, poeziile publicate în revista Luminătorul au încercat să dezvolte subiecte atipice sociale şi contestatare, dar ele nu au impulsionat libertatea de gândire şi nu au stimulat abilităţile lexicale ale versificatorilor şi cititorilor. Folosind metoda analizei, am demonstrat că imperfecţiunile textelor poetice nu au diminuat mesajele acestora, ci, dimpotrivă, ofereau românilor basarabeni un alt sistem de valori. Investigaţia confirmă cu certitudine că configuraţiile tematice şi de viziune ale versificatorilor erau influenţate de obscurantismul omniprezent în provincia Basarabia, menţinut cu succes de autorităţile ţariste.În studiu sunt utilizate datele culese şi analizate de autor în baza a 14 numere ale acestei publicaţii.EXHIBITION AND VISION OF SETTINGS POETIC TEXTS PUBLISHED IN LUMINĂTORUL (ILLUMINATOR JOURNAL (1908-1918Luminătorul was the first ecclesiastical magazine in Romanian language from Tsarist Bessarabia this is a true publicist tribune for Bessarabian clergy. Besides Christian doctrine articles

 19. METASYSTEMIC TECHNOLOGY OF INSTRUCTION, STUDENT RESEARCH AND INNOVATION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dumitru BALANEL

  2017-07-01

  . Identificarea problemelor ştiinţifice moşteneşte probleme milenare în matematică şi informatică, problemele curente şi viitoare ale ştiinţei; stimulente în aplicarea forţelor tinerilor pentru a le rezolva. Înscrierea studenţilor în activitatea ştiinţifică se face prin efectuarea de cercetare cu studentii pe teme de cer­ce­tare universitare în echipele ştiinţifice, laboratoare ştiinţifice şi simulatoare de formare. Rezultatul „Activităţii IRI-triunghi (instruire-cercetare-inovare” este estimată prin publicaţiile comune ale cadrelor didactice cu studenţi, locuri de perfor­manţă în competiţii, dovezi ştiinţifice recuperate, performanţă şi premii internaţionale.

 20. Reglarea încărcăturii de rod la pomii de măr de soiul Golden Reinders prin diverse metode de rărire

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ananie PEȘTEANU

  2017-12-01

  Full Text Available The experiment was carried out in the orchard of the company “Codru-ST” (Republic of Moldova, established in 2009 with trees of ”knip boom” type. The object of the research was Golden Reinders apple variety grafted on M9 rootstock. Planting distance is 3,5 x 1,2 m. For adjusting crop load different thinning methods were used: 1. without thinning (control; 2. manual thinning of fruits, which was performed after their physiological fall when they were 1.5-2.0 cm in diameter; 3. Spraying with Geramid New, 1.5 l/ha, after the fall of 80% of the petals + 2-3 days; 4. Spraying with Geramid New, 2,0 l/ha, after the fall of 80% of the petals + 2-3 days; 5. Two sprayings with Geramid New, 1.0 l/ha +1.0 l/ha: the first spraying was done when 80% of the petals had fallen + 2-3 days; the second spraying was performed when the diameter of the central fruit was 6 mm. The research was conducted during the years 2015-2016. The number of blossom clusters before and after the thinning, the number of fruits per tree and per 100 flower clusters as well as the yield and average fruit weight and diameter were evaluated. It was established that, the treatment with Geramid New reduced the amount of fruit-bearing inflorescences by 41.9-51.5%, which eventually allowed a more rational placement of the fruits in an inflorescence. The highest average fruit production was recorded in the Geramid New variant at the rate of 1.5 l/ha - 50.69 t/ha. It was by 85.2% higher compared to the control variant. Rezumat. Cercetările s-au efectuat în livada companiei „Codru-ST”, înfiinţată în anul 2009, cu pomi cu coroană formată după metoda „knip boom”. Obiectul cercetărilor a fost soiul Golden Reinders altoit pe portaltoiul M9. Distanţa de plantare – 3,5x1,2 m. Pentru reglarea încărcăturii de rod s-au utilizat diverse metode de rărire: 1 fără rărire (martor; 2 rărire manuală a fructelor, care s-a efectuat după căderea fiziologică a lor, c

 1. VERIFICAREA AUTENTICITĂȚII INFORMAȚIONALE A PURTĂTORILOR TEHNICO-ELECTRONICI DE INFORMAȚIE ÎN PROBATORIUL PENAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elena CROITOR

  2017-07-01

  Full Text Available Probatoriul penal presupune etape și elemente de a căror respectare depinde, indubitabil, justa soluționare a cauzei penale. Codul de procedură penală în vigoare reglementează cu titlu de obligație a subiectului oficial, care administrează și apreciază proba, verificarea acesteia din punctul de vedere al veridicității. Totodată, în virtutea varietăților sub care se prezintă purtătorii tehnico-electronici de informație, pe de o parte, și datorită complexității activității de dobândire și introducere în proces, pe de alta, activitatea de verificare depășește limitele procesului penal, realizând incursiuni nu doar în criminalistică, ci și în tehnică.Astfel, pornind de la cele enunțate, verificarea se realizează atât din perspectivă procesuală, cât și din punctul de vedere al condițiilor de ordin tehnic, de care depinde nu doar autenticitatea, cât, mai ales, admisibilitatea probei.Diferite genuri ale expertizei criminalistice permit, la etapa actuală, identificarea existenței unor manipulări de oarecare natură în conținutul înregistrării audio-video fixate pe un anumit suport tehnico-electronic de informație, indiferent dacă au fost realizate prin montaj, prin adăugarea sau excluderea textului, fie prin intervenții de alt fel. Pe de altă parte, falsul intelectual devine detectabil, în principal, prin intermediul unei verificări procesuale, altfel spus – prin aprecierea probelor în colaborare sau prin realizarea unor procedee probatorii. Faptul dat nu exclude posibilitatea identificării unor indicii în acest sens, prin intermediul unor expertize tehnice, fonoscopice, computerizate şi al., care ar pune la îndoială rezonabilă autenticitatea probelor electronice administrate pentru soluționarea cauzei penale.THE AUTHENTICITY VALIDATION OF THE INFORMATION PROVIDED BY ELECTRONIC DATA CARIRERS IN CRIMINAL PROCEEDINGSFor the fair settlement of the criminal case, the criminal procedural

 2. CONSIDERAȚII TEORETICE ȘI PRACTICE PRIVIND INFRACȚIUNILE DE PRACTICARE ILEGALĂ A ACTIVITĂȚII DE ÎNTREPRINZĂTOR (art.241 DIN CODUL PENAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vitalie STATI

  2017-07-01

  Full Text Available În prezentul studiu analizei sunt supuse temeiul real şi temeiul juridic ale răspunderii penale pentru faptele incriminate la art.241 CP RM. Sunt stabilite caracteristicile obiectului juridic şi ale obiectului imaterial în cazul infracţiunilor pre­văzute la art.241 CP RM. Se arată că noţiunea „activitate de întreprinzător”, utilizată în art.241 CP RM, are acelaşi înţeles ca şi noţiunea „activitate de întreprinzător” folosită în art.1 al Legii cu privire la antre­pre­no­riat şi întreprinderi. Se relevă forma şi conţinutul faptei prejudiciabile specificate la art.241 CP RM, prin prisma prevederilor de la lit.a-d art.125 CP RM. Se argumentează că calificarea desfăşurării activităţii de întreprinzător fără licenţă în baza art.241 CP RM (coroborat cu lit.b art.125 CP RM ar însemna nu altceva decât aplicarea prin analogie a legii penale, interzisă de alin.(2 art.3 CP RM. Sunt profilate particularităţile ce caracterizează consumarea infracţiunilor prevăzute la art.241 CP RM. Se stabileşte că scopul infracţiunilor prevăzute la art.241 CP RM este cel de asigurare a unei surse perma­nente de venituri. Sunt relevate ipotezele în care subiectul infracţiunilor prevăzute la art.241 CP RM are o calitate specială. Nu în ultimul rând, sunt elucidate criteriile de delimitare a infracţiunilor specificate la art.241 CP RM de infrac­ţiunile prevăzute la art.190, 2411, 244, 2441 şi altele din Codul penal.SOME THEORETICAL AND PRACTICAL CONSIDERATIONS WITH REGARD TO THE OFFENCE OF ILLEGAL PRACTICE OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY (art.241 OF THE PENAL CODEIn this study there are analyzed both the factual basis and the legal basis of the penal liability for the offences crimi­nalized in art.241 PCRM.There are also established the features of the legal object and the immaterial object of the offenses referred to at art.241 PCRM.It is argued that the concept of "entrepreneurial activity", applied in

 3. ELEMENTELE CONSTITUTIVE ŞI ELEMENTELE CIRCUMSTANŢIALE AGRAVANTE ALE INFRACŢIUNILOR CONTRA PATRIMONIULUI MILITAR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sergiu BRÎNZA

  2016-11-01

  ţăîn raport cu urmările prejudiciabile (de exemplu, în cazul infracţiunilor prevăzute la alin.(1 art.381 (în ipoteza pierderiisau deteriorării echipamentului care i-a fost eliberat făptuitorului pentru folosinţă personală, în urma încălcării regulilorde păstrare şi la alin.(3 art.381 CP RM. În celelalte cazuri, infracţiunile contra patrimoniului militar sunt săvârşite cuintenţie. În fine, se relevă că subiectul infracţiunilor contra patrimoniului militar este persoana fizică responsabilă carela momentul săvârşirii infracţiunii a atins vârsta de 18 ani şi care are calitatea specială de militar.Cuvinte-cheie: infracţiuni contra patrimoniului militar, patrimoniu militar, militar, distrugere, deteriorare, echipament militar, încălcarea regulilor de păstrare, timp de război, condiţii de luptă.THE CONSTITUENT ELEMENTS AND THE AGGRAVATING CIRCUMSTANTIAL ELEMENTS OFTHE OFFENCES AGAINST THE MILITARY PATRIMONYThis article is dedicated to the legal-penal analysis of the offences against the military patrimony, referred to atart.379-381 PC RM. There are examined the constituent elements (the object, objective side, subjective side and thesubject, as well as the circumstantial aggravating elements of the offences in question. Additionally, there are recommended delimitation criteria with regard to the relation between the offences specified in art.379-381 PC RM and therelated penal or non-penal acts. Among the novelty attributes brought to the table by this study, it is worth mentioningthe reviewing of the identification procedure of the original forms and the aggravated forms of the offences specified inart.379 PC RM. As a result of this analysis, it is concluded that due to their specific character, the offences against themilitary patrimony don’t possess a victim. It is also established that the offences under art.379-381 PC RM are committedby means of action (and or inaction. It is shown then that, most often, offences against the military