WorldWideScience

Sample records for constructii pentru imbunatatiri

 1. Provocarea Facebook pentru bibliotecile publice din România

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Octavia-Luciana Madge

  2014-01-01

  Full Text Available Reţelele sociale şi-au câştigat rapid un loc în viaţa noastră şi în activitatea multor organizaţii şi instituţii publice şi private. La nivelul bibliotecilor, reţelele sociale şi-au demonstrat utilitatea şi rolul în calitate de instrumente de marketing pentru o mai bună comunicare cu utilizatorii. Bibliotecile publice din România au cunoscut în ultimul timp transformări mari în ceea ce priveşte modul de abordare a relaţiei cu utilizatorii şi îmbunătăţirea activităţii lor. Au lansat, de asemenea, o serie de noi servicii pentru a răspunde nevoilor comunităţii pe care o servesc şi pentru a atrage noi utilizatori. Implementarea şi utilizarea de noi aplicaţii precum reţelele de socializare online, mai exact Facebook, a fost una dintre aceste dezvoltări recente. Această lucrare analizează modul în care reţelele sociale sunt utilizate la nivelul bibliotecilor publice din România prin exemplul a trei biblioteci publice mari şi a modului în care aceste biblioteci îşi promovează serviciile prin intermediul reţelei Facebook.

 2. LEADERSHIP SPIRITUAL: O NOUĂ PROVOCARE PENTRU PROFESIONALIZAREA PSIHOPEDAGOGICĂ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Viorica GORAŞ-POSTICĂ

  2015-11-01

  Full Text Available În articol este abordată într-o manieră teoretic-aplicativă problematica unui curs nou predat în cadrul programului universitar de masterat „Consiliere spirituală şi educaţională”, la Catedra Ştiinţe ale Educaţiei a USM. Sunt analizate modulele de conţinut şi competenţele profesionale formate de acestea, fiind evidenţiate relevanţa şi funcţionalitatea lor în contextul educaţional din Republica Moldova. De asemenea, se insistă asupra suportului biblic oferit şi a învăţăturilor deduse pentru actualitatea noastră.SPIRITUAL LEADERSHIP: A NEW CHALLENGE FOR PROFESSIONALIZATION IN SCIENCE OF EDUCATIONThe article approaches by the theoretical-applicative manner a new course taught in university master's program "Spiritual and educational Counseling" at Moldova State University, Department of Educational Sciences. It analyzes the modules content and skills formed by them, highlighting the relevance and functionality in educational and spiritual context in Moldova. It also stresses the biblical support offered and teachings deducted in our timeliness.

 3. NEVOILE ADOLESCENŢILOR ÎN CONTEXTUL EDUCAŢIEI PENTRU CARIERĂ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zinaida PAVLOV

  2015-11-01

  Full Text Available Educaţia pentru carieră în corelaţie cu aspectul dezvoltării carierei vizează ansamblul de activităţi centare spre orien-tare, consiliere psihopedagogică şi ghidare în carieră a persoanei. Plasat în contextul educaţiei pentru carieră, adolescentul manifestă o serie de nevoi specifice, determinate de specificul vârstei acestuia.TEEN-AGERS'NEEDS IN THE CONTEXT OF THE EDUCATION FOR CAREER Education for career in correlation with the aspect of career development points the entirety of research activities for a person's orientation, psychopedagogic guidance and guidance in career. Being in the context of the education for career, the teenager shows several of specific needs that are determined by its age.

 4. INTERVIU CU DOMNUL TADEUSZ DURCZOK, REPREZENTANTULUI ASOCIAŢIEI PENTRU COOPERARE REGIONALĂ DIN POLONIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gheorghe Pascaru

  2011-12-01

  Full Text Available Interviul a fost realizat cu domnul Tadeusz Durczok (T.D. reprezentantul Asociaţiei pentru Cooperare Regională din Polonia, în cadrul Conferinţei Economia socială – model inovator pentru promovarea incluziunii active a persoanelor defavorizate, care a avut loc în perioada 12-14 octombrie, în Bucureşti. Subiectele abordate în acest interviu au urmărit aspecte precum centrele de suport, finanţările din Fondul Social European, formele economiei sociale şi recomandările domnului Tadeuz Durczok în ceea ce priveşte economia socială din România. Acesta a subliniat ideea că este important ca persoanele care lucrează în centrele de suport să aibă pregătire în domeniul economic şi în management.

 5. Pentru o istorie comparată a Alsaciei și a Transilvaniei

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valentin Trifescu

  2015-01-01

  Full Text Available Alsacia și Transilvania reprezintă două provincii istorice de frontieră, intens disputate de‑a lungul istoriei, care au fost mereu puse în legătură, atît în discursul politicienilor, cît și în cel al intelectualilor sau al istoricilor. Prin articolul nostru dorim să facem o pledoarie pentru o istorie comparată între Alsacia și Transilvania (ca două provincii de frontieră și să aducem un prim set de argumente pentru această întreprindere științifică. Pornind de la avantajele și metodele de investigație ale istorie comparate, vom putea înțelege mai bine specificul identitar și modul în care aceste două provincii de margine s-au raportat la centrele lor de putere. În acest fel, istoria națională monolitică și exclusivă va fi înlocuită de o perspectivă fragmentară și/sau periferică, prin care vor ieși la lumină diferitele aspecte referitoare la: istoria locală sau regională, la regionalism sau la relația centru–periferie.

 6. INTERVIU CU DOAMNA LAILA ONU, DIRECTOR EXECUTIV AL FUNDAŢIEI „PENTRU VOI”

  OpenAIRE

  Gheorghe Pascaru

  2012-01-01

  În cadrul materialului este prezentată activitatea Unităţii protejate „Pentru Voi” unde sunt angajate 44 persoane cu dizabilităţi intelectuale și sunt expuse problemele de natură socială și legislativă care îngreunează activitatea unităţii protejate.Doamna Laila Onu enumeră, de asemenea, factorii de succes ai unui demers de economie socială: adaptarea produselor în funcţie de nevoile pieţei, păstrarea unei legături apropiate cu clienţii și pregătirea continuă a angajaţilor....

 7. INTERVIU CU DOAMNA LAILA ONU, DIRECTOR EXECUTIV AL FUNDAŢIEI „PENTRU VOI”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gheorghe Pascaru

  2012-07-01

  Full Text Available În cadrul materialului este prezentată activitatea Unităţii protejate „Pentru Voi” unde sunt angajate 44 persoane cu dizabilităţi intelectuale și sunt expuse problemele de natură socială și legislativă care îngreunează activitatea unităţii protejate.Doamna Laila Onu enumeră, de asemenea, factorii de succes ai unui demers de economie socială: adaptarea produselor în funcţie de nevoile pieţei, păstrarea unei legături apropiate cu clienţii și pregătirea continuă a angajaţilor.

 8. DEZVOLTAREA PARCURILOR INDUSTRIALE ÎN CALITATE DE INFRASTRUCTURĂ DE SUPORT PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariana DOGA-MÎRZAC

  2015-12-01

  Full Text Available Noul context economico-social impune o repoziţionare a politicii economice şi industriale, în care un rol determi-nant pentru dezvoltarea economică şi creşterea competitivităţii au parcurile industriale. Statul este cointeresat în dez-voltarea unor zone industriale, întrucât acestea constituie adevărate pârghii pentru ieşirea dintr-o situaţie marcată de condiţii economice dificile, precum şi pentru reducerea disparităţilor economice între diferite regiuni şi poate îmbina obiectivele pe termen lung de amenajare a teritoriului cu cele ale unei politici de industrializare eficientă.DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PARKS AS INFRASTRUCTURE TO SUPPORT SMALL AND MEDIUM ENTERPRISESThe new economic and social context require a repositioning of economic and industrial policy, where a a key role for economic development and increasing competitiveness they have industrial parks. The state is interested in the development of industrial zones, as they are true levers out of a situation marked by difficult economic conditions and for reducing economic disparities between the different regions and can merge the long-term goals of spatial planning of efficient industrialization policy.

 9. CONSIDERAŢII PSIHOPEDAGOGICE ASUPRA MOTIVAŢIEI PENTRU ÎNVĂŢARE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ibrahem ASLA

  2017-07-01

  Full Text Available Învăţarea şcolară este o activitate planificată, un model de acţiune dinamică, un plan de acţiune, prin care se recon­struieşte şi se dezvoltă sistematic cunoştinţe, idei şi moduri care ne ajută să fundamentăm, să examinăm şi să validăm adevăruri. Este activitatea de organizare şi autoorganizare a experienţei, de construcţie şi reconstrucţie a personalităţii elevului, de formare şi autoformare a propriei individualităţi bio-psiho-socioculturale. La rândul ei, motivaţia este şi rămâne o problemă importantă atât pentru profesorul care se confruntă cu situaţii benefice, cât şi pentru elevul care este motivat să înveţe şi are resurse energetice şi obiective clare, întrucât este pus să găsească instrumentele şi contextele de menţinere şi de valorificare maximă, de transformare a ei într-o resursă permanentă de dezvoltare. Motivaţia are nu doar un caracter energizator sau activator asupra comportamentului, ci totodată şi unul de direcţionare a comportamentelor. Astfel, putem conchide că motivaţia dispune de două segmente importante: unul de energizare, iar celălalt vectorizant, de orientare a comportamentului spre realizarea unui anumit scop.În articolul de faţă este efectuală o analiză a paradigmelor ştiinţifice care încearcă explicarea unui fenomen atât de complex precum motivaţia pentru învăţare ca componentă primordială în obţinerea performanţelor şcolare.PSYCHOPEDAGOGICAL REGARDS ON MOTIVATION FOR LEARNINGSchool learning is a planned activity, a model of dynamic action, an action plan that rebuilds and develops systematic knowledge, ideas and ways we can substantiate examine and validate truths. It is organizing activity and self-organization of experience, construction and reconstruction of the pupil's personality, training and self-training of individuals own bio-psycho-socio-cultural. In turn, the motivation is and remains an important issue for both

 10. Model strategic pentru implementarea managementului cunoaşterii în structurile infodocumentare

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Octavia-Luciana Porumbeanu

  2009-01-01

  Full Text Available În majoritatea domeniilor de activitate se poate constata tendinţa deplasării spre organizaţii bazate pe cunoaştere, spre organizaţii flexibile care încurajează inovarea şi schimbarea. În acest context, managementul cunoaşterii a devenit un proces fundamental pentru toate tipurile de organizări ale societăţii. Structurile infodocumentare constituie o parte integrantă a sistemului cunoaşterii, aceste organizaţii constituind una din formele care contribuie la dezvoltarea cunoaşterii. Articolul prezintă un model strategic de implementare a managementului cunoaşterii în structurile infodocumentare, conceput pe baza rezultatelor cercetărilor teoretice şi aplicaţiilor practice ale acestui proces în organizaţii din diferite ţări şi domenii de activitate şi având în vedere specificul structurilor infodocumentare. Modelul se bazează pe cinci elemente fundamentale de la care ar trebui să se plece în demersul de implementare a funcţiei de management al cunoaşterii în organizaţiile transferului de informaţii.

 11. ASPECTE DE ARGUMENTARE A RESPONSABILIZĂRII PENTRU CANTITATEA ŞI CALITATEA APEI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria SANDU

  2016-02-01

  Full Text Available Cantitatea apei pe planetă este estimată la 1,338 mld km3, din care doar 2,57% este apă dulce. Însă, din apele dulci lichide doar 3% se estimează ca fiind prelevabile pentru consumul uman, cantitate foarte mică, ţinându-se cont de creşte­rea continuă a consumului de apă în ultimele decenii. De exemplu, consumul global de apa s-a triplat din 1950 până în 1990, iar în perioada a. 1990-1995 acesta a crescut de şase ori. Problemele ce vizează cantitatea şi calitatea apei sunt legate de distribuirea ei inegală pe glob, reducerea cantităţii de apă potabilă, poluarea în creştere cu substanţe organice, compuşi ai azotului, metale etc. Rezultatele scontate pot fi atinse doar prin responsabilizarea tuturor cetăţenilor Republicii Moldova. Acest studiu vine să argumenteze importanţa examinării calităţii apei, stabilirii unor cauze de poluare, să implice populaţia în activităţi de prevenire şi reducere a poluării. ASPECTS OF THE ARGUMENTATION OF ACCOUNTABILITY FOR THE QUANTITY AND QUALITY OF WATERThe quantity of water on the planet is estimated at 1,338 million km3 of which only 2,57% is freshwater. But from liquid freshwater, only 3% is expected to be taken for human consumption, which, in fact, is in growing. For example, global water consumption has tripled from 1950 to 1990 and in the period of 1990-1995 years it increased six times. Problems related to water quantity and quality are related to its uneven distribution around the globe, by reducing the amount of potable water, increasing pollution with organic substances, nitrogen compounds, heavy metals, etc. Water quality can be improved only by empowering all citizens in the Republic of Moldova, by motivating them to get involved in all activities to protect waters in the territory. This study comes to argue the importance of examining water quality, listing the causes of pollution, involvement in all activities to prevent and reduce pollution. 

 12. CADRU GENERAL PENTRU FOLOSIREA TEHNICILOR DIN JOCURI VIDEO ÎN PROCESUL DE SCHIMBARE ORGANIZAŢIONALĂ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tudor MIC

  2016-11-01

  Full Text Available În acest articol studiem felul în care tehnicile din jocuri video pot fi folosite în procesul de schimbare organizaţională din perspectiva comunicării organizaţionale, cu obiectivul de a eficientiza schimbarea şi de a integra în contextul orga­ni­zaţional noile elementele schimbate, fără a avea un impact cultural care să perturbe activitatea. Modelul teoretic propus are la bază un studiu documentar efectuat în două domenii diferite: cel al schimbării organizaţionale şi cel al Gamification. Pentru a putea ajunge la o soluţie mai complexă şi mai generală, am ales specificul cercetării calitative, dar ţinând cont de rezultatele altor cercetări cantitative făcute în literatura de specialitate. Contribuţia principală în domeniul schimbării organizaţionale a acestei cercetări este încercarea de a stabili structura generală a unui model teoretic pentru felul în care putem folosi Gamification în procesul de schimbare organizaţională şi pentru momentul când o astfel de abordare este oportună.A GENERAL FRAMEWORK FOR THE USE OF VIDEO GAME DESIGN TECHNIQUES IN THE ORGANIZATIONAL CHANGE PROCESSIn this paper we look at how techniques used in video games can be applied to the organizational change process, from the perspective of organizational communication, with the purpose to increase the efficacy of change and to successfully integrate in the organizational context the new elements, without having a negative impact on the culture or the activity. The proposed theoretical model is based on literature review conducted in the fields of Gamification and organizational communication. In order to reach a comprehensive and general solution we chose the specifics of qualitative research, but we also use the conclusions of quantitative research existent in the current literature. The main contribution of this research in the field of organizational change is the proposed general structure of a theoretical model that can

 13. MODELUL FRANCEZ ŞI CEL BELGIAN AL RĂSPUNDERII PERSOANELOR JURIDICE PENTRU COMITEREA FAPTELOR INFRACŢIONALE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magda IACOB

  2016-03-01

  Full Text Available La ziua de azi, legislaţia penală referitoare la răspunderea persoanelor juridice rămâne restantă în coraport cu dezvol­tarea dinamică a sferei economice a societăţii. Drept confirmare a acestui fapt pot servi cercetările criminologice care evidenţiază o creştere stabilă a numărului de infracţiuni, în special al celor comise de către persoanele juridice. Aceasta ne vorbeşte despre faptul că sancţiunile prevăzute de normele de drept penal pentru faptele ilegale comise de persoanele juridice nu constituie o piedică în calea activităţii socialmente periculoase şi infracţionale a acestora, în special din con­siderentul că beneficiul, venitul obţinut de multiple ori depăşeşte sumele amenzilor achitate. Totodată, mai persistă şi un spectru de factori care împiedică aplicarea eficientă a prevederilor normative referitoare la răspunderea penală a persoanei juridice pentru fapte infracţionale, ei ţinând de domeniul prevederilor doctrinare dure referitoare la trăsăturile subiectu­lui infracţiunii şi la temeiurile tragerii acestuia la răspundere penală. Necesitatea unei studieri multiaspectuale a acestei probleme este determinată de evoluţia continuă a perceperii ştiinţifice a persoanei juridice în calitate de subiect al in­frac­ţiunii şi al răspunderii penale pentru faptele infracţionale comise. Actualmente, se observă tendinţa de a intensifica răspunderea penală a persoanelor juridice pentru faptele infracţionale comise. THE FRENCH MODEL AND THE BELGIUM MODEL OF CRIMINAL LIABILITY FOR THE PERPETRATION OF CRIMES COMMITTED BY LEGAL ENTITIESAs of today, the criminal legislation relating to the liability of legal entities remains outstanding in correlation with the dynamic development of the economic sphere of society. As evidence of this can serve criminological researches that highlight a steady growth of the number of crimes, especially those committed by legal entities. This tells

 14. SISTEM INTELIGENT PENTRU ASISTENȚA COMBATERII TULBURĂRILOR PSIHICE ȘI DE COMPORTAMENT LA PACIENȚII CU EPILEPSIE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariana BUTNARU

  2017-07-01

  Full Text Available În articol sunt expuse unele descrieri și probleme referitoare la combaterea tulburărilor psihice și de comportament în epilepsie (TPCE, structura și principiul de funcționare a sistemului inteligent pentru asistența acestor maladii. Un modul al sistemului elaborat de autor este sistemul expert pentru diagnosticarea TPCE. În rezultatul expertizei, sistemul expert de diagnosticare constituie unul dintre cele 24 de diagnostice ale TPCE conform clasificatorului ICD-10 al Orga­ni­zației Mondiale a Sănătății. Sistemul inteligent este destinat pentru asistența, pregatirea și perfecționarea cadrelor medicale.INTELLIGENT SYSTEM FOR ASSISTANCE TO COMBAT BEHAVIOR AND MENTAL DISORDERS IN PATIENTS WITH EPILEPSYThe article exposed some descriptions and problems related to combating mental and behavioral disorders in epilepsy (TPCE, structure and operating principle of intelligent system to support these diseases. A module system developed by the author is the expert system for diagnosing TPCE. As a result, the system observes one of 24 diagnoses of TPCE according to the World Health Organization classifier ICD-10. The intelligent system is designed for diagnosis, for training and improvement of the health professionals.

 15. Învățătură pentru ferirea și doftoria boalelor (1816. Notes on glosses

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liliana Soare

  2015-01-01

  Full Text Available The aim of the present paper is the minute analysis of glosses excerpted from Învățătură pentru ferirea și doftoria boalelor, a text translated by Petru Maior and printed in Buda, in 1816. The Enlightenment principle followed by the Transylvanian scholar, i.e. the principle of adapting the Western culture to the Romanian one, of facilitating the access of popular masses to science is materialised in the high frequency of glosses. For P. Maior, the gloss represents an excellent mechanism of inserting neologisms in his text, neologisms which are explained by old, popular terms, collocations or periphrases. The highest weight is held by terminological glosses of the lexical borrowing – old term type. The fact is relevant for the conception that guides the author in his activity of translating the text: the glosses are intentionally oriented towards the creating of a neologic lexical corpus, in accordance with that of other European languages of culture. A detailed analysis of the various types of glosses offers useful information as regards the phenomenon of integrating neologisms and reveals interesting aspects of the process of lexical renewal of the Romanian literary language.

 16. Învățătură pentru ferirea și doftoria boalelor (1816. Considerații asupra gloselor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liliana Soare

  2015-01-01

  Full Text Available Scopul prezentei lucrări îl reprezintă analiza gloselor excerptate din Învățătură pentru ferirea și doftoria boalelor, text tradus de Petru Maior și tipărit la Buda, în 1816. Principiul iluminist după care se ghidează învățatul ardelean, de adaptare a culturii occidentale la cultura română, de facilitare a accesului maselor populare la știință se concretizează în frecvența ridicată a gloselor. Pentru cărturarul ardelean, glosa reprezintă un excelent mecanism de inserție în text a neologismelor, care sînt explicate prin cuvinte vechi, populare, sintagme ori perifraze. Ponderea cea mai însemnată o ocupă glosele terminologice, de tipul împrumut lexical – cuvînt vechi. Acest fapt este relevant pentru concepția care îl călăuzește pe autor în activitatea de traducere a textului: glosele sînt orientate intențional spre crearea unui fond lexical neologic, în deplin acord cu cel al limbilor europene de cultură. O examinare detaliată a variatelor tipuri de glose oferă informații utile în ceea ce privește fenomenul de integrare a neologismelor și revelează aspecte interesante ale procesului de înnoire lexicală a limbii române literare.

 17. ELABORAREA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL NAŢIONAL ADAPTIV PENTRU AUTOMATIZAREA PROCESELOR DE TESTARE TEHNICĂ A VEHICULELOR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Victor CIOBU

  2015-12-01

  Full Text Available Sistemul informaţional „AutoTEST” a fost elaborat pentru îndeplinirea regulilor de înmatriculare şi testare tehnică a autovehiculelor şi remorcilor, conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.1047 din 08.11.1999. Sistemul elaborat este un sistem adaptiv cu bază de date distribuită. Platforma tehnică este Oracle Database Express Edition 11g şi Oracle Application Express, ca instrumente software de dezvoltare. Domeniul de aplicare a acestui sistem informaţional este evidenţa testării tehnice anuale obligatorii a vehiculelor. Sistemul informaţional „AutoTEST” este implementat la nivel naţional pe întreg teritoriul ţării la 82 staţii de testare tehnică şi la Agenţia Naţională de Transport Auto (ANTA.DEVELOPING NATIONAL ADAPTIVE INFORMATIONAL SYSTEM FOR AUTOMATING PROCESS OF TECHNICAL TEST OF VEHICLEThe Information System „AutoTEST” was developed to fulfill the rules of registration and roadworthiness tests for vehicles and trailers, according to the Government Decision no1047 of 08.11.1999. The system developed is an adaptive system with distributed database. The Oracle Database 11g Express Edition as distributed databases and the Oracle Application Express as a development tools were selected for the technical platform. The aim of the Information System is automating the process of annual technical testing of vehicles and has been implemented at the national level on the whole territory of the Republic of Moldova in 82 vehicles testing stations and the National Auto Transport Agency.

 18. UTILITATEA ANALIZEI RELAŢIEI COST-VOLUM-PROFIT ÎN METODA DIRECT-COSTING PENTRU PROCESUL DECIZIONAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nelea CHIRILOV

  2016-12-01

  Full Text Available În acest articol este analizată relaţia cost-volum-profit în scopul optimizării profitului şi fundamentării unor decizii economice optime. Sunt prezentate studii de caz metodologice menite să evidenţieze necesitatea indicatorilor: pragul de rentabilitate, marja de contribuţie, rezerva stabilităţii financiare, volumul vânzărilor necesar obţinerii profitului dorit, preţul marginal. Rezultatele obţinute sunt prezentate şi analizate de autori. Articolul se încheie cu concluziile autorilor privind avantajele oferite de calculele şi analizele ce pot fi efectuate pe baza relaţiei cost-volum-profit în metoda direct-costing pentru procesul decizional.THE UTILITY OF ANALYZING COST-VOLUME-PROFIT RELATIONSHIP THROUGH THE DIRECT-COSTING METHOD FOR DECISION MAKING PROCESSIn this article it is analyzed the cost-volume-profit relationship with the aim of profit optimization and elaboration of optimum economic decisions. The statement also reflects methodological case studies which highlight the necessity of the following indicators: break-even point, contribution margin, reserve of financial stability, sales volume required for obtaining target profit, marginal price. The results are presented and are analyzed by authors. The article ends up with the conclusions of the authors with regards to advantages provided by the calculations and analysis which can be performed on the basis of cost-volume-profit relationship through the direct-costing method for decision making process.

 19. Soluble urokinase-type plasminogen activator receptor (suPAR – a possible biomarker for bacteremia in sepsis / Forma solubilă a receptorului pentru activatorul de plasminogen de tip urokinază (suPAR – un biomarker posibil pentru bacteriemie în sepsis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Georgescu Anca-Meda

  2015-03-01

  Full Text Available Introducere. Validarea unor noi biomarkeri în sepsis poate contribui la diagnosticul mai precoce al acestuia şi la iniţierea mai rapidă a terapiei. Scopul acestui studiu este acela de a evalua capacitatea formei solubile a rolului său în evaluarea prognosticului. Material şi metodă. Am realizat un studiu pilot, prospectiv pe 49 de pacienţi cu sindrom de răspuns inflamator sistemic (SIRS internaţi în Clinica de Terapie Intensivă, care au fost împărţiţi, în funcţie de existenţa bacteriemiei, în lotul A (SIRS cu bacteriemie, n=14 şi lotul B (SIRS fără bacteriemie, n=35. S-au recoltat în prima zi probe sanguine pentru determinarea suPAR, proteina C reactivă (CRP, procalcitonina (PCT şi hemocultura. Am urmărit identificarea unor valori de cut-off cu semnificaţie statistică în estimarea bacteriemiei şi a mortalităţii la pacienţii septici. Rezultate. În lotul A valorile suPAR au fost de 14,3 ng/mL (interval 10-45,5 ng/mL iar în lotul B, de 9,85 ng/mL (interval 3,4-48 ng/mL, p=0,008. Aria de sub curbă (AUC pentru suPAR a fost de 0,745 (95% CI: 0,600-0,859; pentru CRP, AUC a fost de 0,613 (95% CI: 0,522-0,799; pentru PCT, AUC a fost de 0,718 (95% CI: 0,477-0,769. Valoarea de cut-off a suPAR în predicţia bacteriemiei a fost de 9,885 ng/mL, cu sensibilitate de 100% şi specificitate de 51,43%. Mortalitatea în lotul A a fost de 85,7% (12/14, iar în lotul B de 74,3% (26/39, p>0,05. AUC pentru suPAR a fost de 0,750 (95% CI: 0,455-0,936; pentru CRP, AUC a fost de 0,613 (95% CI: 0,413-0,913; pentru PCT, AUC a fost de 0,618 (95% CI: 0,373-0,888. Valoarea de cut-off a suPAR în predicţia mortalităţii a fost de 11,5 ng/mL, cu sensibilitate de 66,67% şi specificitate de 100%.

 20. ALGORITM PENTRU DETERMINAREA STRATEGIILOR OPTIME STAŢIONARE ÎN PROBLEMELE STOCASTICE DE CONTROL OPTIMAL DISCRET PE REŢELE DECIZIONALE CU MULTIPLE CLASE RECURENTE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria CAPCELEA

  2015-12-01

  Full Text Available Este elaborat şi argumentat teoretic un algoritm eficient pentru determinarea strategiilor optime staţionare în proble-mele stocastice de control optimal discret cu perioada de dirijare infinită, definite pe reţele decizionale cu multiple clase recurente, în care este aplicat criteriul de optimizare a combinaţiei convexe a costurilor medii în clasele recurente. Sunt examinate probleme în care costurile de tranziţie între stările sistemului dinamic şi probabilităţile de tranziţie, definite în stările necontrolabile, sunt constante independente de timp. Algoritmul elaborat este bazat pe modelul de programare liniară pentru determinarea strategiilor optime în problemele de control definite pe reţele decizionale perfecte [3,4].AN ALGORITHM FOR DETERMINING STATIONARY OPTIMAL STRATEGIES FOR STOCHASTIC DISCRETE OPTIMAL CONTROL PROBLEMS DEFINED ON NETWORKS WITH MULTIPLE RECURRENT CLASSESAn efficient algorithm for determining optimal stationary strategies for the stochastic discrete optimal control problems with infinite time horizon is developed and theoretically justified. The problems are defined on decision networks with multiple recurrent classes. The average costs convex combination optimization criterion is applied. We examine problems in which the costs of transitions between the states of the dynamic system and transition probabilities, defined on the uncontrollable states, are constants independent on time. The algorithm is based on the linear programming model developed for determining optimal strategies in control problems defined on perfect decision networks [3,4].

 1. CLARIFICAREA PRINCIPIULUI NON BIS IN IDEM ÎN CAZURI DE CONDAMNARE A PERSOANELOR PENTRU CRIMELE CONTRA UMANITĂŢII

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  George LAZĂR

  2016-03-01

  Full Text Available Problema ştiinţifică de importanţă majoră abordată în cadrul acestui mesaj ştiinţific rezidă în identificarea particu­la­ri­tăţilor aplicării principiului non bis in idem în cadrul urmăririi penale, extrădării şi pedepsirii persoanelor care au comis crime împotriva umanităţii.Pentru a obţine un răspuns clar şi exhaustiv la acest subiect, urmează să ne aprofundăm în analiza doctrinei procesual penale generale ale principiului non bis in idem, precum şi a unor surse ştiinţifice speciale consacrate problemelor de aplicare a acestui principiu în cazul crimelor contra umanităţii. Clarification concerning the principle of non bis in idem in the cases of persons’ conviction for crimes against humanity The major scientific problem which has been analyzed in the realm of this scientific research is considered to be identification of the peculiarities of the principle non bis in idem in the process of criminal prosecution, extradition and criminal punishment of the persons who have committed crimes against humanity.In order to obtain a clear answer regarding this problem we have to be involved in the doctrinaire analysis of the criminal procedure theory of non bis in idem principle, as well as of some special scientific problems of its application in the cases of crimes against humanity.

 2. DE LA DIDACTICA ŞCOLARĂ LA CEA UNIVERSITARĂ ŞI ANDRAGOGIE: REPERE PENTRU ASIGURAREA CONTINUITĂŢII STUDIILOR UNIVERSITARE LA NIVEL DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Viorica GORAŞ-POSTICĂ

  2017-07-01

  Full Text Available În articol este abordată problematica asigurării continuităţii studiilor universitare la nivel de tehnologie didactică, în baza elementelor constitutive principiale din didactica universitară şi andragogie. Aşa cum didactica universitară preia anumite elemente din didactica şcolară, adaptându-le în mod creativ la specificul învăţării tinerilor, andragogia oferă tehnologii preţioase pentru instruirea calitativă prin intermediul programelor de masterat, la care în ultimul timp se în­scriu tot mai mulţi adulţi candidaţi şi chiar persoane de vârsta a treia. Calificarea profesională avansată prin competenţe funcţionale în multiple contexte de pe piaţa muncii constituie finalitatea de bază în reformarea continuă a învăţământu­lui superior.FROM SCHOOL TO UNIVERSITY TEACHING AND ANDRAGOGY: BENCHMARKS FOR ENSURING CONTINUITY BETWEEN UNIVERSITY LEVELS FROM THE PERSPECTIVE OF THE EDUCATIONAL TECHNOLOGIESThe article deals with the issue of continuity between university levels of teaching from the perspective of technologies, based on the constituent principled on university didactic and andragogy. As teaching university takes elements from teaching school, adapting them creatively to the specific learning of young people, andragogy provides technologies precious training quality through masters programs, which lately enroll more and more adults and even people age III. Advanced professional qualifications by functional skills, available in multiple contexts of labor market reform is the basic purpose of continuing reform of higher education.

 3. Observații asupra limbii lui Petru Maior în Învățătură pentru ferirea și doftoria boalelor (1816

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liliana Soare

  2016-08-01

  Full Text Available Traducerea de la 1816 efectuată de Petru Maior, insuficient studiată, ne oferă un material prețios în privința normelor limbii literare din Transilvania primelor două decenii ale secolului al XIX-lea. Ne-am concentrat atenția asupra trăsăturilor fundamentale ale limbii literare, fără a scăpa însă din vedere nici trăsăturile secundare care ni s-au părut relevante pentru norma promovată de cărturarul ardelean. Se observă că materialul lingvistic extras din această traducere reflectă, pe lîngă normele fonetice și morfologice specifice graiului autorului, și norme stabilite după alte criterii decît cele ilustrate de tradiția locală, și anume criteriul apropierii de etimonul latin sau de norma muntenească promovată de tipăriturile religioase de la mijlocul veacului al XVIII-lea. În ceea ce privește lexicul neologic utilizat în această traducere, s-a realizat o clasificare semantică, urmărindu-se atît vocabularul de cultură generală, cît și lexicul de specialitate (terminologia medicală. Terminologia medicală a textului a fost prezentată pe cele două coordonate constitutive: cea cultă, neologică și cea de tip popular, tradițional. Au fost examinate și cele mai importante aspecte ale adaptării fonetice și morfologice a împrumuturilor, observîndu-se numărul ridicat de împrumuturi corect integrate, datorită orientării latino-romanice a cărturarului, dar și ponderea însemnată a variantelor fonetice analogice și a termenilor neadaptați (latinisme și italienisme.

 4. GARANȚIILE SPECIALE ÎN CAZUL ARESTĂRII PREVENTIVE ȘI DILIGENȚA AUTORITĂȚILOR PUBLICE PENTRU ASIGURAREA ACESTORA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vasile SOLTAN

  2017-07-01

  Full Text Available Obiectul acestui studiu îl reprezintă garanțiile procesuale consacrate de art.5 CEDO în contextul arestului preventiv ca măsură procesuală de constrângere excepțională. În primul rând, trebuie să existe o bănuială rezonabilă că persoana a săvârșit o infracțiune, precum și existența riscurilor lăsării persoanei în libertate. De asemenea, cel reținut trebuie adus de îndată înaintea unui judecător și are dreptul de a fi judecat într-un termen rezonabil sau eliberat în cursul procedurii. Din păcate, exigențele nu sunt întotdeauna respectate, iar în multe situații, fapt constatat de către Curtea Europeană, ju­de­cătorii argumentează aplicarea acestei măsuri limitându-se la parafrazarea motivelor legale pentru arestare, fără a explica cum se aplică speței și fără a examina oportunitatea aplicăriii unor măsuri alternative mai puțin intruzive.SPECIAL GUARANTEES REGARDING PRE-TRIAL DETENTION AND THE DILIGENCE OF PUBLIC AUTHORITIES IN ORDER TO ENSURE THEMThis paper analyzes procedural guarantees regarding pre-trial detention which is intended to be an exceptional measure of last resort, when all other measures are insufficient. Thus, there a several guarantees established by art. 5 of the European Convention of Human Rights (ECHR for the accused people when they face pre-trial detention. The central requirement is a reasonable suspicion that the person has committed a crime and defendants pose a substantial risk of flight, a threat to the safety of the community, victims or witnesses, or a risk of hindering investigations. Also, every one arrested or detained shall be brought promptly before a judge and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release pending trial.Unfortunately, the European court has found that judges sometimes relied on unlawful grounds, such as exclusive or primary reliance on the nature of the offences or reasoning was often formulaic and did not engage with

 5. DINAMICA ŞI ROLUL GRUPULUI DE STUDENŢI ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ (preliminarii pentru un studiu calitativ elaborat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tatiana REPIDA

  2015-11-01

  Full Text Available Mediul universitar se prezintă ca un sistem complex de grupuri sociale, printre care şi grupul de studenţi, caracteri-zate prin norme şi valori comune, roluri şi poziţii sociale, o reţea de interacţiuni şi influenţe reciproce. Spre deosebire de grupul/clasa de elevi, grupul de studenţi, ca un mediu de formare şi dezvoltare, configuraţia, procesele şi dinamica acestuia, influenţele şi presiunile sociale pe care le exercită acest grup asupra membrilor, au fost mai puţin studiate. Necesitatea cunoaşterii aspectelor psihosociale legate de funcţionarea grupului de studenţi derivă din faptul că acesta acţionează ca un câmp de forţe pozitive (cooperare, solidaritate şi susţinere reciprocă, dar şi negative (conflicte intra-grupale, lipsa de competiţie, colegi problematici, care influenţează activitatea de învăţare, performanţele şi climatul socioafectiv al grupului. Din aceste considerente, un studiu complex şi elaborat privind funcţionarea acestui grup va oferi premise pentru o mai bună înţelegere a implicaţiilor acestui grup asupra personalităţii studentului. Prin acest articol ne-am propus să analizăm doar unul dintre aceste aspecte – rolul grupului de studenţi în formarea lor profesională, mai exact – opiniile şi percepţiile studenţilor cu referire la acest aspect.THE DYNAMICS AND THE ROLE OF THE STUDENTS GROUP IN THEIR PROFESSIONAL DEVELOPMENT (preliminaries for an in-depth qualitative studyThe academic environment appears as a complex system of social groups, including student groups, characterized by shared norms and values, social roles and positions, an entire network of interactions and reciprocal influences. Yet, unlike the pupil groups, little scholarly attention has been paid to student groups as a medium for training and development, their configuration, processes and dynamics, the social influences and pressures exercised by the group on the members being remarkably understudied

 6. DIMENSIUNI EXPERIMENTALE ALE NIVELULUI DE PREGĂTIRE, FORMARE A CADRELOR DIDACTICE PENTRU IMPLICARE ÎN ACTIVITĂŢILE DE RECUPERARE A COPIILOR CU DEFICIENŢE MINTALE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oleg ABABII

  2016-12-01

  Full Text Available Recuperarea prin educaţie a copiilor cu deficienţe mintale, inclusiv severe, poate înregistra eficienţă înaltă, dacă vor fi corect selectate şi formate cadrele didactice. Rezultatele implementării formării organizate a resurselor umane în problema recuperării sunt demonstrate prin schimbarea pozitivă a multor criterii de evaluare: o creştere a coeficientului intelectual, profesorii au devenit mult mai răbdători, mai încrezuţi în ceea ce fac, urmăresc acţiunile dar şi retrăirile copiilor, sunt mult mai sensibili, sinceri cu cei din jur, nu permit conflictele şi găsesc soluţii de compromis, majoritatea sunt motivaţi la succes, au devenit mai toleranţi, a diminuat agresivitatea, s-au redus atitudinile rigide, au crescut atitu­dinile comunicative şi organizatorice, a devenit populară colaborarea şi relaţia prietenoasă cu colegii, majoritatea resur­selor umane (100% au un comportament flexibil, vin în susţinerea copiilor pe parcursul tuturor acţiunilor recuperatorii, sunt mândri de rezultatele realizate în CPPC „Orfeu”. Pentru verificarea nivelului de dezvoltare a acestor formaţiuni la cadrele didactice selectate pentru activitatea cu copiii cu deficienţe mintale, inclusiv severe, a fost efectuată o eşantionare simplă după principiul aliator. Eşantionul este constituit din 32 de cadre didactice, care au fost supuse testării pentru activitatea în Complexul-Pilot de Pedagogie Curativă „Orfeu”. A fost descris impactul creşterii nivelului de profesiona­lism al cadrelor didactice în urma formării specializate asupra eficientizării calităţii recuperării copiilor cu DM, inclusiv severe.EXPERIMENTAL DIMENSIONS OF THE LEVEL OF EDUCATION, TEACHER TRAINING FOR INVOLVEMENT IN THE RECOVERY OF CHILDREN WITH MENTAL DISABILITIESRecovery through education of children with mental disabilities, including severe high efficiency can register, if they are properly selected and formed teachers. Results

 7. ATRAGEREA MINORILOR LA ACTIVITATE CRIMINALĂ SAU DETERMINAREA LOR LA SĂVÂRŞIREA UNOR FAPTE IMORALE (art.208 CP RM vs PRINCIPIUL NEADMITERII TRAGERII LA RĂSPUNDERE PENALĂ DE DOUĂ ORI PENTRU UNA ŞI ACEEAŞI FAPTĂ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stanislav COPEŢCHI

  2016-03-01

  Full Text Available În cadrul studiului întreprins este supusă investigaţiei problema privind stabilirea coraportului între principiul nead­mi­terii tragerii la răspundere penală de două sau mai multe ori pentru una şi aceeaşi faptă şi infracţiunea de atragere a minorilor la activitate criminală sau de determinare a lor la săvârşirea unor fapte imorale. Se ajunge la concluzia că nu se încalcă principiul dreptului penal stipulat la alin.(2 art.7 CP RM atunci când făptuitorul este tras la răspundere penală pentru fapta prevăzută la art.208 CP RM, precum şi pentru instigare la infracţiunea concretă comisă de minor, în ipoteza în care persoana adultă instigă la săvârşirea infracţiunii un minor care este pasibil de a fi supus răspunderii penale şi care de sine stătător comite infracţiunea. ATTRACT MINORS IN CRIMINAL ACTIVITY OR THEIR DETERMINATION TO COMMIT IMMORAL ACTS (art.208 PC RM vs. PRINCIPLE OF AVOINDING CRIMINAL RESPONSABILITY TWICE FOR THE SAME FACTWithin the undertaken study it is being investigated the problem on establishing the correlation between the principle of avoiding criminal responsibility for two or more times for the same act and offence of attract minors in criminal activity or their determination to commit immoral acts. It is concluded that is not violated principle of criminal law stipulated in par.(2 Article 7 PC RM when the offender is held to criminal responsibility for the act stipulated in Article 208 PC RM and for instigation to the concrete offense, committed by minor, in the event that adult person instigate to commit an offence a minor, who is liable to be subjected to criminal liability and that alone commit the offence. 

 8. COMERTUL ELECTRONIC PENTRU INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII

  OpenAIRE

  Georgeta Soava

  2006-01-01

  This paperworks present what can e-commerce offer to small an medium enterprises, the functions of enterprises that can be extended using e-commerce. Some of the main operation are explained using adequate examples. There are presented here also the advantages of ecommerce.

 9. COMERTUL ELECTRONIC PENTRU INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII

  OpenAIRE

  Georgeta Soava

  2006-01-01

  This paperworks present what can e-commerce offer to small an medium enterprises, the functions of enterprises that can be extended using e-commerce. Some of the main operation are explained using adequate examples. There are presented here also the advantages of ecommerce.

 10. INSTITUIREA ŞI ACTIVITATEA COMISIEI REGIONALE DE PE LÂNGĂ ADUNAREA DEPUTAŢILOR NOBILIMII DIN BASARABIA PENTRU ÎNTOCMIREA RECENSĂMÂNTULUI FISCAL AL POPULAŢIEI DIN 1824

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valentin TOMULEŢ

  2015-11-01

  Full Text Available În prezentul demers ştiinţific autorul analizează, în baza izvoarelor de arhivă inedite, modalitatea de instituire şi acti-vitate a Comisiei Regionale din cadrul Adunării Deputaţilor Nobilimii din Basarabia în scopul întocmirii unui nou recensământ fiscal al populaţiei. Autorul demonstrează că ţarismul a manifestat un interes special faţă de studierea situaţiei demografice din regiune în scopul impunerii fiscale şi asigurării armatei ruse cu produse alimentare, furaje, încartiruirii ostaşilor, în condiţiile unui eventul război cu Imperiul Otoman, dar şi în scopul asigurării armatei ruse de ocupaţie din regiune. După efectuarea, în scurt timp după anexare, a recensământului populaţiei din 1817, în scopul depunerii de către populaţie a jurământului de credinţă împăratului rus şi determinării numărului de contribuabili în teritoriul nou-anexat, ţarismul avea nevoie de un nou recensământ al populaţiei care ar fi reflectat mult mai veridic numărul familiilor de con-tribuabili din Basarabia. Acest interes a fost dictat de faptul că în scurt timp după anexarea regiunii la Imperiul Rus în provincie au avut loc schimbări importante în structura socială şi demografică. În plus, despre unele categorii sociale şi fiscale privilegiate ale populaţiei, cum ar fi: boiernaşii, mazilii, ruptaşii, ruptaşii de vistieria şi ruptaşii de cămară, nu se ştia aproape nimic. În acest scop, la 21 februarie 1824 pe lângă Adunarea Deputaţilor Nobilimii din Basarabia este instituită Comisia Regională pentru întocmirea recensământului fiscal al populaţiei.ESTABLISHMENT AND ACTIVITY OF REGIONAL COMMISSION ATTACHED TO ASSEMBLY OF DEPUTIES OF NOBILITY IN BESSARABIA FOR PREPARATION OF TAX CENSUS OF POPULATION IN 1824 In the given article, based on unpublished archive sources, the author examines the establishment and activity within the Assembly of Deputies of Nobility in Bessarabia of the

 11. METODOLOGIE PENTRU MICRO-ANALIZA ATRACŢIILOR TURISTICE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  RADU COCEAN

  2014-11-01

  Full Text Available A Methodology for the Micro-Analysis of Tourism Attractions –The current article offers a methodology to assess the attractiveness of tourism attractions, deemed better suited to be used in a strategic planning process. After explaining the differences between tourism resources, tourism attractions and tourism facilities, the focus turns towards the analysis of tourism attractions (a micro-level, attraction-based analysis, as opposed to a macro-level, territorial-based approach. The article divides tourism attractions into two categories – primary and secondary, and offers four specific evaluation criteria for each: uniqueness, collectible value, permanence and notoriety - for primary attractions, and compatibility, substitutability, spatial proximity and connectivity - for secondary attractions. Last, but not least, the utility of this approach is explained, underlining the fact that the evaluation of tourism attractions can help identify problems and suggest solutions for maximizing the tourism potential of a destination.

 12. For a Dialectic of Representation [Pentru o dialectica a reprezentarii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Simona MARIES GRUIAN

  2010-04-01

  Full Text Available This study is a comparative analysis of the notion of literary representation from three different perspectives of the so-called “sacred monsters” of literary theory – W. Iser, A. Compagnon and P. Ricoeur. The focus of these pages is not a descriptive vision of the historical evolution of the term “representation”, but a comparative exercise of receptive synthesis. One of the defining traits of the study is pointing out the origins of term usage, fact that is considered useful in discovering the way the modern paradigm maintains the antic “model”. It is obvious that in time the notion became popular in the literary theory field and it developed a real polemic, which is why the historical perspective is proper while highlighting the development of such a notion of literary theory.

 13. Materiale ecologice pentru construcţiile din Delta Dunării

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vasile Meiţă

  2010-09-01

  Full Text Available The diversity of environmentally friendly materials can provide for a specific architecture, traditional to the Danube Delta and complying with the regulations to be instituted in the area. The specific architecture could ensure the traditional continuity without influencing the characteristic ecosystems, if sustainable and environmentally friendly materials are used. Uncontrolled interventions and use of different materials alter the built heritage, leading to a visual and aesthetic aggression against the area, and could impact entire ecosystems. The recent aggressiveness of constructions, especially related to tourism, is an issue affecting some areas by non-compliance with the documents that made the area to become a reserve of the biosphere. In order to preserve the ecosystems, materials should be carefully chosen. This paper compares the old and new in the Danube Delta, presenting representative architectural works and others that do not integrate in the architectural landscape.

 14. Think Small First - Un principiu european pentru sprijinirea mediului de afaceri din România

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cosmin IRIMIEŞ

  2010-06-01

  Full Text Available The research is taking into consideration the policies implemented in 2009 by the Ministry of Small and Medium Sized Enterprises, Trade and Business Environment in order to support the small and medium enterprises’ access to European nonrefundable funds and also to cut the red-tape, a major objective of the European Union, stipulated by the Lisbon Strategy for SMEs. The first major results of changing the public policies for small and medium enterprises was a large increase of the number of projects submitted by the business environment in order to receive non-refundable EU funds and, subsequently, an increase of private investments made within the productive sectors of the economy, an increase of the number of work-places accessible in private companies and, last but not least, a qualitative increase of the competition among Romanian private companies and their competitiveness.

 15. MLQ (Chestionarul Multifactorial de Leadership. Date preliminare pentru România

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dragoş Iliescu

  2008-01-01

  Full Text Available The Multifactorial Leadership Questionnaire (MLQ, in its latest version (5X, is a complex instrument, created in order to offer (1 a valid measurement of the transformational, transactional and passive components of leadership and also (2 as accurate a profile as possible for a person’s leadership potential and leadership-related behavior. The MLQ has been often used in laboratory and field researches, being an adequate, very useful tool for selection, transfer, promotion, development and counseling of individuals, groups or organizations. Various forms of the MLQ have been used in more than 30 countries, in industrial organizations, hospitals, religious institutions, military organizations, governmental agencies, universities, primary and secondary schools. It has been demonstrated that the efficiency of the MLQ remains constant, no matter if the leader is evaluated by his direct superiors, subordinates, co-workers or customers. An outstanding advantage of the MLQ is thus the possibility of 360° usage (with parallel forms of for selfevaluation and peer-evaluation. The adaptation of the MLQ started in Romania in 2005. This paper presents a pilot study on the self-evaluation form of the MLQ. A pilot sample of 229 participants was used, comprising mediumlevel and top managers, recruited from different corporations in Bucharest. Primary statistics, reliability, interscale correlations and the factor analysis of the MLQ are being presented and discussed, contrasted with the results reported by the original authors on USA samples. The results of these preliminary studies are encouraging, indicating that, in spite of an obvious need of extra research, the Romanian MLQ is an effective tool so far.

 16. Consolidarea relațiilor interpersonale pozitive la locul de muncă: antidot pentru burnout

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  CORALIA SULEA

  2014-05-01

  Full Text Available Burnout is an important phenomenon for organizations and employees associated with negative outcomes. Key organizational areas, like fairness and workplace community, are responsible for employee burnout. This editorial argues for the importance of workplace community and presents the mechanisms through which dysfunctional relationships at work may contribute to burnout, as well as the processes that explain how healthy interpersonal relationships can be an antidote for burnout.

 17. PREMISE PENTRU DEZVOLTAREA MARKETINGULUI ECOLOGIC ÎN ORGANIZAŢII

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Avia Carmen Morar

  2011-01-01

  Full Text Available Assumptions for Development in Ecological Marketing OrganizationsEcological marketing transforms traditional marketing methods and discipline for the useof entrepreneurs in green markets and contributes to teaching established companies aboutcorporate social responsibility and green marketing. It advocates going beyond branding tounderstanding better evolving markets, perceiving customers’ needs, identifying theirvalues, emotions and buying behavior. Ecological marketing supports customers’ hope formaking a sustainable, restorative relationship with their communities and the earth. Thepaper argues that companies that develop new and improved products and services givingdue consideration to environmental impacts can gain access to new markets, substantiallyincrease profits, and enjoy a competitive advantage over those marketing nonenvironmentallyresponsible alternatives

 18. Teoria și practica aderenței: manual pentru clinicieni

  NARCIS (Netherlands)

  A.M. Schweitzer; A.L. Dima; L.S. Vlahopol; S.I. Stanciu

  2015-01-01

  Adherence to antiretroviral (ARV) treatment during adolescence and young adulthood is a significant clinical issue for the current management of the HIV/AIDS epidemic in Romania. Understanding patients' own perceptions of their adherence behaviours and related psychological barriers is instrumental

 19. GENURILE DE MICROORGANISME SEMNIFICATIVE PENTRU MENŢINEREA SĂNĂTĂŢII ORGANISMULUI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria TIMOŞCO

  2015-12-01

  Full Text Available În rezultatul testării a trei monotulpini şi a trei asociaţii de bifidobacterii şi lactobacili s-a evidenţiat rolul lor semnifi-cativ în sănătate, manifestat prin intensificarea procesului de multiplicare (respectiv, loturile I-VI cu 106,62 şi 49,64; cu 107,57 şi 61,70; cu 110,29 şi 55,40; cu 124,20 şi 61,97; cu 97,32 şi 72,20; cu 96,47 şi 69,46% faţă de iniţial, precum şi prin aderarea considerabilă a acestora la mucoasa intestinală (la aceleaşi loturi, respectiv cu 134,05 şi 33,84; cu 138,36 şi 79,61; cu 151,29 şi 72,69; cu 156,46 şi 71,92; cu 167,24 şi 142,24; cu 184,05 şi 137,30% comparativ cu lotul-martor. Ca impact pozitiv al reprezentanţilor genurilor Bifidobacerium şi Lactobacillus în sănătate s-a considerat şi faptul dimi-nuării vitezei de multiplicare a bacteriilor din genurile facultative (condiţionat patogene tubului digestiv (Escherichia, Proteus şi familiei Streptococcaceae.GENERAL IMPORTANCE OF THE GENUS OF MICROORGANISMS TO MAINTAINING HUMAN HEALTH CONDITIONSAcceleration of the multiplication process of the bifidobacteria and lactobacilli reveals the significant role for human health. In results of investigation of the 3 strains and its 3 associations multiplications (initially respectively of I-VI groups, at 106,62 and 49,64; at 107,57 and 61,70; at 110,29 and 55,40; at 124,20 and 61,97; at 97,32 and 72,20; at 96,47 and 69,46%, was shown considerable adhesion to the intestinal mucous membrane (in the same groups respectively at 134,05 and 33,84; at 138,36 and 79,61; at 151,29 and 72,69; at 156,46 and 71,92; at 167,24 and 142,24; at 184,05 and 137,30%, comparing with a control group. Bifidobacteria and lactobacilli display the positive impact for human health conditions and diminish the multiplication rate of the facultative bacteria (conditional pathogens of the digestive tract (Escherichia, Proteus and the family of Streptococcaceae.

 20. Capitalul social - demers strategic pentru o guvernanță locală viabilă?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luminiţa Gabriela POPESCU

  2011-12-01

  Full Text Available In this study the author explores the relationships between governmental public policies and social capital, with a focus on the case of Romania. The development of social capital as well as the development of links between social capital and civil society represents a strategic endeavor focused on overcoming the challenges local governance faces. From a theoretical standpoint, it can be argued that public institutions and public policies influence the formation of social capital, by means of developing mechanisms for stimulating the participation of the members of the sociaty in public affairs. From a pragmatic standpoint, it is very likely to have errors that will limit/stop the formation process of social capital. This study strives to prove that the viability of governance is ensured through: (1 a clear understanding of the role of the state, civil society, and the market; (2 a new institutional design and the existence of well established social capital; and (3 political will. The conclusion of the study, based on empirical data, is that for now social capital does not represent a support for governance. Even more, we believe that the current situation leads to the consolidation of authoritarianism and rigid bureaucratic structures.

 1. Delegarea legislativă - necesitate sau pericol pentru statul de drept

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Attila VARGA

  2000-10-01

  Full Text Available The delegation of legislative powers is an institution of the constitutional law and lately it has received added importance in the relation between the Parliament and the Government, nemely in the process of drafting and enacting law-decrees. The present study attempts to present the delegation of legislative powers as found in the comparative law as well a reported to the practice developed recently in our country. This study also tries to present some possible and re dangers posed to the proper functioning of the institutions of the state,the possibility of deformation of the relations between the legislative and the executive folowing the excessive, and sometimes unjustified use of this constitutional instrument. Finally, the paper suggests some solutions, respectively it speaks about the necessity of further reflections over the phenomena of delegation of legislative powers through the prism of the current practice.

 2. PRINCIPII ALE ADMINISTRAŢIEI DESPRINSE DIN TRATATUL INSTITUIND O CONSTITUŢIE PENTRU EUROPA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gina Livioara Chiric

  2006-05-01

  Full Text Available Constitutional traditions of the Member States are an important element in the construction of a European Administrative Law. Various principles can be deduced from the Treaty establishing a Constitution for Europe as constituting general principles of administrative action in Europe. In the same time, the Constitution recalls the dissimilarities existing in the Member States between legislative and implementing (or executing functions. The Treaty establishing a Constitution for Europe stipulates some principles that are applicable for administrative action. In most cases these principles are addressed to the Union Institutions, in others they are directly applicable in Member States’ action.

 3. Satisfactia fata de viata si spiritualitatea: implicatii pentru starea psihologica de bine a individului

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miron, Mariana Ioana

  2011-12-01

  Full Text Available The curent study sought to identify the role that personality factors, life satisfaction and spirituality have in explaining the psychological well-being. The non-experimental research was performed on a sample of 88 participants, aged between 19 and 55 years, using The D.E.C.A.S. Personality Inventory (Sava, 2008, The Satisfaction with Life Scale (Diener, 1985, The Psychological Well-Being Scale (Ryff, 1989 and The Spiritual Assessment Inventory (Hall & Edwards, 2002. The results indicate that personality, life satisfaction and spirituality explain an important variance of individual’s psychological well-being.

 4. IFRS SIMPLIFICAT PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Borlea Nicolae Sorin

  2011-01-01

  Full Text Available Accounting harmonization with the requirements of the International Accounting Standards(IAS/IFRS and with the European Directives is achieved by the implication of professionalinstitutions as the International Accounting Standards Board (IASB, the InternationalFederation of Accountants, the Federation of European Accountant Experts and others, theharmonization being an important challenge for professionals in the field and also for thebusiness environment. But dealing with that standards and permanent study for achievingconvergence of that standards in order to reflect the real image of an entity is, may be, themost beautiful part of the accountant profession.

 5. GLOBALIZAREA ECONOMICĂ. RISCURI ŞI BENEFICII PENTRU ROMÂNIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariana Aida Cimpeanu

  2008-05-01

  Full Text Available La mondialisation est devenue le problème le plus épineux de l’humanité, constituant au fond,non seulement un phénomène, mais un processus de transition continue vers un nouveau modèle dedéveloppement, basé sur une nouvelle structure de rapports entre Etats.Le processus de la mondialisation, déclenché à la fin du XIX –e siècle, sur le fond du développementdes échanges commerciaux, a connu des impulsions majeures, avec la troisième vague de la mondialisationdéclenchée par la transition des pays du monde vers la démocrate et l’économie de marché.Pour la Roumanie, la mondialisation s’est fait sentir après 1990, lorsqu’elle est sortie d’un régime totalitariste,rigide, se dirigeant vers une économie de marché moderne, flexible, adaptée aux exigences contemporaines.Un pas important dans le processus de la mondialisation a été constitué par l’intégration de la Roumanie dansl’Union Européenne, ce qui a offert de nouvelles opportunités de croissance et d’extension au plan international.Bien que la mondialisation représente pour la Roumanie une grande opportunité de développement,comme une ouverture vers l’affirmation internationale au plan économique, politique, social et culturel (parl’accès à une large information, mais grâce aussi à la mondialisation des rapports entre les Etats, il est aussitoute une série de risques économiques, ou reliés à la sécurité nationale, ou par l’apparition et l’accentuation dephénomènes comme le chômage, la pauvreté, la mafia internationale, la pollution de l’environnement… etc., quel’on se doit de prendre en considération. La mondialisation doit être acceptée comme un phénomène physiquequ’il ne sert à rien de contourner, mais qu’il nous faut nécessairement comprendre du point de vue des causes etdes effets, et le mettre à profit sans lui permettre de nous mener à la ruine.

 6. UTILIZAREA TEHNOLOGIEI ”EYE TRACKING” PENTRU A MĂSURA INTERACTIVITATEA ONLINE: UN CADRU TEORETIC

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Notwithstanding that each and every company, even the sweetshop around the corner has found its way to the Internet, some customers still hesitate to shop online or to shop from one site and ignore the other. In order to build an online effective communication between the participants, one of the most important factors is interactivity. In the last decade it received extensive attention in the marketing literature, but few are the studies which have seen new methods to measure it. Eye trackin...

 7. Pentru revizuirea Constituţiei economice (For Revision of Economic Constitution

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cristian-Ion POPA

  2015-09-01

  Full Text Available The current Presidential Administration proposes the revision of existing Constitution, even the „economic constitution”, as argued some influential academic circles, especially juridical, around the President. This article attempts to contribute, however modestly, to this great debate from another perspective, that of „constitutional political economy”, a school of thought that has developed in recent decades in western political theory.

 8. Pentru revizuirea Constituţiei economice (For Revision of Economic Constitution)

  OpenAIRE

  Cristian-Ion POPA

  2015-01-01

  The current Presidential Administration proposes the revision of existing Constitution, even the „economic constitution”, as argued some influential academic circles, especially juridical, around the President. This article attempts to contribute, however modestly, to this great debate from another perspective, that of „constitutional political economy”, a school of thought that has developed in recent decades in western political theory.

 9. CRITERII PENTRU CORECTA DEFINIRE A OPORTUNITĂŢILOR DE DEZVOLTARE A TURISMULUI ÎNTR-UN TERITORIU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radu COCEAN

  2009-12-01

  Full Text Available Correct criteria for identifying opportunities to develop tourism in a territory One of the most (misused planning instruments is the SWOT analysis. This article focuses on the concept of opportunities, and:1. identifies and exemplifies several mistakes planners do when defining opportunities;2. traces back these mistakes to the difficult translation of a commercial management tool into a territorial planning instrument;3. draws a list of criteria for the correct identification of opportunities for tourism growth in any territory.

 10. Cercetări experimentale privind comportarea sistemelor pentru faţade, expuse la acţiunea focului

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ştefania Rădulescu

  2010-12-01

  Full Text Available Visually, it is often the goal of any architecture to define a personality or individual character through the design of the façade. This face or skin, wrapped to the structural frame beneath, is often key to an architect's desire to evoke our emotions, instilling a sense of grandeur as if each new building were an artist's sculpture. In recent decades the desire for taller structures and, particularly, those that are competing for recognition to be among the tallest, if not the world's tallest, is reason to review the fire safety issues related to façade or curtain wall design. Additionally, due to the creativity of architects, new and unique façade designs are continually appearing. The risk of fire spread through articulated elements of the façade or vertically around the façade via the mechanism of flame leap, poses new concerns for the newest class of super highrise structures. Our understanding of fire and its mechanisms of spread in buildings no longer eludes us, however, the risks of fire spread related to super high-rise buildings and the façades that define their character has not been well examined. Current code practices recognize the successful record of fully sprinkler protected high-rise buildings and only require that the void space between the curtain wall and the floor slab be resistive to fire spread using a perimeter fire barrier system.

 11. Raport privind rezultatele testului de competentă a laboratoarelor pentru determinarea nivelului de microorganisme din produsele farmaceutice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Simona Sturzu

  2014-06-01

  Full Text Available The present study describes the results obtained by the Microbiological Control Laboratory from Institute for Control of Biological Products and Veterinary Medicines after participating in the proficiency testing scheme study on low – level microbial enumeration from pharmaceutical products. The proficiency testing scheme was organized by LGC Standards, Great Britain, organisation with competences in managing of the proficiency testing scheme for laboratories. Membrane filtration is a microbiological technique used for the microbial enumeration test, which consist in the transfer of the appropriate amounts from the sample, prepared according to the provisions of the European Pharmacopoea, through a membrane filter, incubating it on appropriate culture media, followed by reading and interpretation of the results. The result obtained by the Microbiological Control Laboratory was 34 CFU/vial, and the value attributed by LGC Standards was 30 CFU/vial.The Z- scores were 0,16 and the performance of Microbiological Control Laboratory was very good for low –level microbial enumeration from sample

 12. Unele reglementări constituționale - Un dezavantaj pentru Președintele României

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Camelia Raluca VOINEA

  2009-06-01

  Full Text Available The paper analyzes the institution of the President of Romania in reference to the constitutional provisions and emphasizes the fact that some regulations represent a disadvantage for this institution, especially in relation to another supreme body of the Romanian people, the Romanian Parliament. Among other aspects, it is pointed out that the Parliament, and not the Constitution, establishes its own competence in its relationship with the President of Romania. The paper attempts to draw attention upon the necessity to reconsider some constitutional provisions in order to eliminate the possibility of interpretation of certain regulations.

 13. Refresh Soveja 2012 - Regenerarea durabilă, o şansă pentru satul românesc

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexandru Matei

  2013-03-01

  Full Text Available REFRESH SOVEJA 2012 is a Sustainable Rural Regeneration Workshop that took place in the summer of 2012. The workshop is a nonprofit intiative based on volunteering. The goal of the project is to initiate a process of regeneration in the Soveja village, to advertise existing local values and draw attention to the opportunities and threats of the area.

 14. INVESTIGAREA METODELOR DE SINTEZĂ PENTRU 3-(ANTRACEN-9-IL-1-(4-IZOTIOCIANATOFENIL-PROP-2-EN-1-ONĂ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana POPUŞOI

  2017-03-01

  Full Text Available Lucrarea prezintă o descriere succintă a izotiocianatochalconelor fluorescente şi redă unele metode de obţinere a lor. În aspect mai detaliat sunt cercetate metodele de obţinere a izotiocianatochalconelor ce conţin fragmentul antracenic. Rezultate bune atestă metoda ce include condensarea 3-(4-acetilfenil-1,1-dimetiltioureei cu antracen-9-carbaldehidă, urmată de eliminarea dimetilaminei din chalconele corespunzătoare la tratare cu anhidridă acetică sau cu clorură de acetil.THE INVESTIGATION OF SYNTHESIS METHODS FOR 3-(ANTHRACEN-9-YL-1-(4-ISOTHIOCYANATOPHENYLPROP-2-EN-1-ONEThe paper presents a review of the isothiocyanatochalcones fluorescents and their methods of synthesis. Various methods were investigated for obtaining anthracene moiety containing isothiocyanatochalcones. Good results give the method which includes condensation of 3-(4-acetylphenyl-1,1-dimethylamine with antracene-9-carbaldehyde flowed by elimination of dimethylamine in the treatment of corresponding chacones with acetyl anhydride or acetyl chloride.

 15. ÎMBINAREA REALULUI CU VIRTUALUL CA PERSPECTIVĂ PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI URBAN ÎN CLUJ-NAPOCA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  CRISTINA BOLOG

  2015-12-01

  Full Text Available Melting Real with Virtual as a Perspective for the Development of Urban Tourism in Cluj-Napoca. A main problem in order to promote the tourism in Cluj-Napoca is the lack of ability to interact constantly with the local community and with national and international tourists. This is due to the lack of a systematic and innovative management and tourism information and promotion service. The fast technological development enables modern solutions and innovative tourism management and communication, through which cities can prepare for future tourism: tourists, landmarks, points of entry into the city, tourist infrastructure, tourist information offices and events are all interconnected! Cities and people communicate through the Internet, allowing interaction between stakeholders and the locations where they are to be found, with the help of modern technology tracking via mobile phone. Implementing such a system will allow direct interaction of tourists and the local community to the landmarks, events and tourism infrastructure at any time of a day. Tourists can access on their own mobile phone (text, image or video, touristic itineraries and maps, information about the options of accommodation, catering, transport, details of events and sights. Recognizing the increasing importance of online tourism promotion, there are some applications that automatically increase the online visibility of the city (destination, especially through social media. Moreover, it automatically generates the statistic database on a variety of information on the tourist profile. All of these improve the travel experience in Cluj-Napoca, leading to the city's touristic visibility and generates a useful database.

 16. ARMONIZAREA LEGISLAŢIEI MUNCII CU REGLEMENTĂRILE UNIUNII EUROPENE – NECESITATE STRINGENTĂ PENTRU CETĂŢEANUL EUROPEAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valerica Nistor

  2008-05-01

  Full Text Available The harmonizing of labour legislation with the European one, especially after the adoptingof the EU functioning Treaty in October 2007, has become a desideratum necessary to efficiently using thelabour force in he European space and beyond.A perfect harmonizing of labour law national legislations with European regulations in the fieldwould be possible by adopting a European Labour Code.Until now, there has been no attempt to adopting a European Labour Code, yet there were institutedjuridical settlements at the level of a states’ federation drawing their force and authority from history and, inthe same time, from the very nature of European states’ legislations, as well as from purely economicnecessities.The harmonizing, that has to go on until the adopting of a European Labour Code, aims at all legaland pragmatic levels and is also concerned with the international obligations assumed by the 27 EU states.

 17. COMPUŞI COORDINATIVI ŞI COMPOZIŢII CU PROPRIETĂŢI UTILE PENTRU BIOTEHNOLOGII AGRICOLE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ion BULHAC

  2015-12-01

  Full Text Available Au fost scoşi în evidenţă compuşi coordinativi ai fierului, cobaltului, manganului de tip μ3-oxo homo- şi heteronucleari, dioximaţi şi compoziţii din macro-, microelemente şi vitamine cu proprietăţi de stimulatori de creştere şi dezvoltare a plantelor de cultură, de ridicare a energiei de germinare a seminţelor tratate, antioxidante, de majorare a rezistenţei plan-telor la secetă şi temperaturi suboptimale, de mărire a productivităţii plantelor şi de îmbunătăţire a calităţii producţiei. Au fost stabilite condiţiile de utilizare, inclusiv concentraţia optimală a compuşilor coordinativi în procedeele de cultivare a plantelor agricole: porumb, sfeclă de zahăr, sfeclă roşie de masă, castraveţi, tomate, fasole, soia şi a.COORDINATION COMPOUNDS AND COMPOSITIONS WITH USEFUL PROPERTIES FOR AGRICULTURE BIOTECHNOLOGIESThere were highlighted iron, cobalt, manganese μ3-oxo homo- and heteronuclear coordination compounds, dioximates and compositions consisting of macro-, microelements and vitamins with stimulation properties of crop plants growth and development, rising the germination energy of treated seeds, antioxidant properties, increasing plant resistance to drought and suboptimal temperatures, incrementing plant productivity and improvement of production quality. There were established the terms of use, including optimal concentration of coordination compounds in the cultivation processes of agricultural plants: corn, sugar beets, beetroot, cucumbers, tomatoes, beans, soy and other.

 18. Materiale geosintetice utilizate pentru consolidarea masivelor de pământ afectate de fenomene de instabilitate

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cornelia Dobrescu

  2011-12-01

  Full Text Available Use of geosynthetic materials in the works to stabilize landslidehas many advantages. That any material produced in a controlled way, hasthe advantage of properties uniformity throughout the surface andavailability on any site. Geosynthetics with reinforcement function lead to an enhancement of the mechanical properties of the soil, which allows impossible, otherwise, structures (vertical support structures or close to vertical, steep slopes, etc..

 19. Accesul în zona rurală – problemă esenţială pentru dezvoltarea spaţială echilibrată

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Viorica Niculescu

  2010-12-01

  Full Text Available The project aimed to: a constitute a diversified strategy of development, adapted to the endogen potential of rural areas; b strengthen the territorial role of small and medium cities as regional development poles, among others by ensuring their accessibility to the major communication network; c protect and valorize the natural and cultural heritage in rural development strategies.

 20. Evoluţia preţului de deviz şi a structurii acestuia pentru realizarea obiectelor de construcţii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mircea Lazăr

  2011-03-01

  Full Text Available The necessity to prepare such a paper was generated by the need to monitor the evolution of the estimated costs of building works from their commencement till completion, in relation to the evolution ofprices of building materials and installations included in the respective works, the evolution of hourly wage of labour involved in the construction of such works and the costs related to hiring the necessary building equipment and machinery. In addition, the paper can be used to estimate, at later times (quarter the costs of building works similar to those examined in this paper. The goal of this paper is defined by the creation of a high performance monitoring system for the cost estimate of building works based on an operational software that enhance the efficiency of the decision-making process.

 1. PROIECTUL EUROPEAN DE SIMPLIFICARE PENTRU IMM-URI ÎN DOMENIUL CONTABILITĂŢII ŞI AL AUDITULUI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aristita Rotila

  2008-05-01

  Full Text Available At the European Union level it has been considered that diminishing the administrativeburden is an important stage în developing the economy and allowing the European businesses to compete moreeffectively and be more successful în a highly competitive global environment, taking into account the potentialbenefits this could bring for small and medium-sized companies (SMEs. Accordingly, the European companylaw, accounting and auditing have been identified as priorities. In the field of accounting and auditing, SMEswould benefit from further simplification of the Directives. The simplification European project coincides withthe publication of the International Accounting Standards Board “Exposure draft of a proposed IFRS forSMEs”. But, the European Commission does not believe that this IFRS would provide sufficient elements tosimplify the life of European SMEs. Nevertheless, it has identified a number of other measures that could lead totangible simplification for SMEs.

 2. Notes on Petru Maior’s language in Învățătură pentru ferirea și doftoria boalelor (1816

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liliana Soare

  2016-08-01

  Full Text Available Petru Maior’s translation elaborated in 1816, insufficiently studied, offers precious material as regards the norms of literary language in Transylvania in the first two decades of the 19th century. We focused on the fundamental features of the literary language, but, at the same time, we mentioned the secondary features which were considered relevant for the literary norm promoted by the scholar. It can be observed that the linguistic material extracted from this translation reflects, besides phonetic and morphologic norms specific of the author’s dialect, norms established following other criteria than those exemplified by the local tradition, that is the criterion of proximity to the Latin etymon or proximity to the Wallachian rule promoted by the religious prints of the mid- eighteenth century. As far as the neologistic vocabulary used in this translation is concerned, a semantic classification was performed, aiming at both general cultural vocabulary, as well as at specialized vocabulary (medical terminology. The medical terminology of the text was presented on the two constituent coordinates: the literature, neologistic one and the folk, traditional one. There were considered the most important aspects of phonetic and morphological adaptation of loans, taking notice of the high number of loans properly integrated due to the Latin-Romance orientation of the scholar, as well as of the large share of analogue phonetic variants and unadapted terms (Latinisms and Italianisms.

 3. Recentele modificări ale O.U.G. nr. 34/2006, un temei pentru reorientarea contractelor administrative spre libertatea contractuală?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andreea TABACU

  2011-06-01

  Full Text Available Because of the need to ensure an effective valorization of public assets and funds or to guarantee the proper functioning of public services, the administrative contract is based on the principle of subordinating the freedom of the contract to the public interest. The evolution of legal regulations in this field has proved the permanent care for finding the optimal solutions in order to fulfill the goals of every public authority, as well as to maintain the balance concerning the rapports in the private sector. Due to more permissive regulations, until the moment the G.E.O. no. 34/2006 came into force, the public authorities resorted to the easiest solutions in choosing fellow contractors and executing the public affairs, among which one can mention the joint ventures, which in some cases were banned by the courts of law. Currently, after the Emergency Government Ordinance no. 76/2010, modified by the Law no. 278/2010, was adopted, one might say that the legislator has opted, in the common law, for a mixed policy, which distinguishes between the rules applicable in the pre-contractual stage, following for the most part the power of the administrative law, and the rules applicable in the contractual stage, following the commercial law.

 4. ETAPE DE DEZVOLTARE A INSTITUŢIEI ARBITRAJULUI INTERNAŢIONAL RELEVANTE PENTRU EFICACITATEA INTERNAŢIONALĂ A SENTINŢELOR ARBITRALE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diana LAZĂR

  2016-03-01

  Full Text Available Eficacitatea internaţională a sentinţelor arbitrale străine a cunoscut mai multe etape de dezvoltare, acestea fiind condi­ţionate de evoluţia instituţiei arbitrale. În rezultatul acestei evoluţii putem identifica caractere specifice ale etapei de recunoaştere şi executare a sentinţelor arbitrale străine în sistemul Convenţiei dela New Yorkdin 1958. PHASES OF DEVELOPMENT OF THE INTERNATIONAL ARBITRATION INSTITUTION WITH AN IMPACT ON THE INTERNATIONAL EFFICIENCY OF THE FOREIGN ARBITRAL AWARDSThe international efficiency of the foreign arbitral awards has undergone on several development phases, which was due to the evolution of the arbitral institution. In result of these evolvements can be identified diverse characteristics of the procedure related to recognition and enforcement of the foreign arbitral awards within the system of the New York Convention of 1958.

 5. PERSPECTIVA DE UTILIZARE A GLICINATULUI DE Cr(III PENTRU OBŢINEREA BIOMASEI DE SPIRULINĂ ÎMBOGĂŢITE CU CROM – SURSĂ DE PRODUSE ANTIDIABETICE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valentina BULIMAGA

  2016-02-01

  Full Text Available A fost studiată influenţa glicinatului de crom şi a regimului de iluminare asupra productivităţii spirulinei şi acumulării cromului în biomasă. S-a stabilit că compusul coordinativ [Cr(Gly3]Cl în limitele de concentraţii 5-30 mg/l manifestă un efect stimulator asupra productivităţii spirulinei cultivate în regim de iluminare continuă şi în cel cu fotoperioada zi/noapte 14/10 ore, asigurând obţinerea biomasei cu un conţinut înalt de crom. Cr(III GLYCINATE USING PROSPECT FOR OBTAINING OF CHROMIUM ENRICHED SPIRULINA BIOMASS - SOURCE OF ANTIDIABETIC PRODUCTSThe effects of chromium glycinate and lighting regime on spirulina productivity and chromium accumulation in biomass were studied. The stimulatory effect of coordination compound [Cr(Gly3]Cl (5-30 mg/l on productivity of spirulina, grown in both lighting regime: continuous and with photoperiod 14/10 hours, as well as chromium accumulation in biomass were established.

 6. Strategia de marketing a orașului Budapesta. Bune practici pentru dezvoltarea strategică a Bucureștiului

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ruxandra Irina POPESCU

  2009-12-01

  Full Text Available In the last years, the tourism in Budapest started to experience the pressure of the competition from some cities like Wien, Warsaw and Prague, pressure which motivated the officials to reexamine the competitive advantages and to define the strategies for touristic development. The result of this intensified competition and the challenges the city is facing, was represented by a profound analysis which led to the use of an effective urban marketing. The option of Budapest’s marketing strategy as a follow-up for Bucharest was determined by the richness of the Hungarian experience and the analogies of the historical context. So, the experience of Budapest in understanding and implementing marketing could be a guide for the developments and initiatives of the actors involved in the development and promotion of Bucharest, who could learn to avoid the confusion (frequently made by the capital of Hungary between the urban marketing and a component of it, promotion. On the other hand, the offensive attitude of Budapest towards its main competitors could be a model for the Romanian capital, which has the potential to become an active player on the European urban marketing market.

 7. DILEMA DIFERENŢIERII RĂSPUNDERII PENALE PENTRU RELELE TRATAMENTE COMISE DE O PERSOANĂ CU FUNCŢIE DE RĂSPUNDERE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniela URSU

  2017-01-01

  Full Text Available Deoarece unele autorităţi (ca, de exemplu, poliţistul sunt, potrivit literei legii (art.123 alin.(1 şi alin.(2 CP RM, atât persoane publice, cât şi persoane cu funcţie de răspundere, în contextul relelor tratamente incriminate la art.1661 CP RM, unii subiecţi de aplicare în concret a legii penale recunosc poliţistului calitatea de persoană cu funcţie de răspundere, motiv din care reţin circumstanţa agravantă în dependenţă de faptă, prevăzută fie la lit.e alin.(2, fie la lit.e alin.(4 art.1661 CP RM, iar alţii îi reţin calitatea de persoană publică, încadrându-i faptele în acord cu variantele-tip ale infrac­ţiu­nilor de tortură, tratament inuman sau degradant. Pornind de la câteva hotărâri din practica judiciară naţională, pre­zentul studiu îşi propune să ofere răspuns la următoarea întrebare: Care este cea mai potrivită soluţie de calificare în ipo­teza comiterii infracţiunilor de tortură, tratament inuman sau degradant de către autorităţi care deţin dubla calitate: atât de persoană publică, cât şi de persoană cu funcţie de răspundere?THE DIFFERENTIATION DILEMMA OF CRIMINAL LIABILITY REGARDING THE ILL-TREATMENT COMMITTED BY A PERSON WITH PUBLIC RESPONSIBILITIESBecause some authorities, like the policeman, are according to the law (Article 123 para.(1 and para.(2 of the Penal Code of Moldova, both public persons and persons holding responsible positions, in the context of maltreatment incri­minated by the article 1661 of the Penal Code of Moldova, some subjects invested with the power to apply the criminal law treat the police officials as persons holding a responsible positions, the reason why the aggravating circumstance, depending on the offense, is either letter e para.(2, either – letter e para.(4 article 1661 of the Penal Code of Moldova. While others treat them as public persons, stating their crimes as torture, inhuman or degrading treatment. Starting from several judgments of national practice, this study aims to provide an answer to the following question: What is the best solution in qualifying the offenses of torture, inhuman or degrading treatment, committed by the authorities who hold dual capacity: as public persons and as persons with responsible positions?

 8. Drumul politic pentru nominalizarea lui Klaus Iohannis la Președinție (The Political road to presidential candidacy nomination of Klaus Iohannis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Florin GRECU

  2015-09-01

  Full Text Available The article analyses the process which led to the nominalization of Klaus Iohannis as candidate in the presidential election campaign representing the Christian Liberal Alliance. The adhesion of the National Liberal Party to the European popular party, the retreat of PNL’s president Crin Antonescu from the presidential race and the ascent of the mayor of Sibiu on the political stage, represent the analytical aim of this study, trough statements and media articles. The causes and the stakes of the change of the political affiliation of the Liberal National Party and the reasons of the adhesion to PPE which led locally to the fusion with the Liberal Democrat Party, will be shown by analyzing the statements of the political actors involved in the negotiation and in the political compromise that named Iohannis as the candidate of the right wing, who was already convinced since fall 2014 of winning the elections. The political actors, the PPE members trough their statements and actions, they sustained their candidate during the campaign and through congratulation letters after winning the elections.

 9. STRATURI NANOSTRUCTURATE DE ZnO DOPATE CU Al PENTRU FOTOELECTROZI ÎN STRUCTURILE HIBRIDE PE BAZA FTALOCIANINEI DE CUPRU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tamara POTLOG

  2016-12-01

  Full Text Available În articol este prezentat un studiu al structurii şi proprietăţilor optice ale straturilor subţiri de ZnO dopate cu Al atât netratate termic, cât şi tratate termic în flux de hidrogen la 445oC, precum şi proprietăţile electrice ale structurilor pe baza acestora. Structura acestor straturi a fost făcută utilizând difracţia de radiaţii X, iar proprietăţilor lor optice – prin spectroscopia UV-VIS. S-a constatat că straturile ZnO:Al au structură policristalină de tip wutzite; dimensiunea crista­litelor depinde de regimul tehnologic. Cu creşterea concentraţiei de Al dimensiunea acestora se micşorează, iar tratarea termică în hidrogen conduce la micşorarea valorii Eg indiferent de regimul tehnologic de fabricare a straturilor subţiri. Au fost realizate structuri ZnO/CuPc şi cercetate proprietăţile lor electrice utilizând caracteristicile curent-tensiune şi capacitate-tensiune. Dependenţa capacităţii de tensiune justifică prezenţa regunii de sarcină spaţială.NANOSTRUCTURED ZnO THIN FILMS DOPED WITH Al FOR PHOTOELECTRODS IN THE HYBRID STRUCTURES BASED ON THE COPPER PHTALOCYANINEIn this paper, a study of the structure and optical properties of ZnO thin films doped with Al, both untreated and treated in hydrogen at 445oC, as electrical properties of structures based on them it is presents. Studies on the structure and optical properties were made using X-ray diffraction and UV-VIS spectroscopy. It was found that the ZnO: Al layers were polycrystalline and have a wurtzite structure, crystallite size depends on the technological regime, with increasing concentration of Al their size decreases and annealing in hydrogen leads to decrease in Eg value indifferently of the manufacturing technology. ZnO/CuPc structures were fabricated. Their electrical properties using current-voltage and capacitance-voltage characteristics were investigated. The capacitance-voltage characteristics justify the presence of a space charge region.

 10. Dependența de resurse naturale – un avantaj sau o povară pentru economia unei țări?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bianca RADU

  2014-12-01

  Full Text Available The article aims to present the problems faced by countries whose income depends on exporting natural resources. Even though the general expecta-tion is that these countries are considered to be rich, dependency on the export of natural resources can cause many problems to national economies. There are several concepts used to describe the problems faced by these countries, such as „resource curse”, Dutch disease and banana republic.The goal of this article is to describe these situ-ations and to analyze how they can be prevented in order to prevent serious damages to national eco-nomies. The strategies are analyzed depending on the level of development of the countries and the problems they are facing.

 11. Utilizarea instrumentelor financiare derivate de catre banci in acoperirea riscurilor de dobânda

  OpenAIRE

  Cristian Tarara

  2007-01-01

  Bancile pot utiliza diferite instrumente financiare derivate pentru acoperirea riscurilor operationale. Pentru realizarea acoperirii este necesara determinarea pozitiei de risc a bancii, in functie de care se realizeaza hedgingul.

 12. Procedura acțiunii pentru constatarea neîndeplinirii de către statele membre a obligațiilor ce le revin conform dreptului comunitar. Privire specială asupra dreptului mediului

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrada TRUŞCĂ

  2009-12-01

  Full Text Available The purpose of this work is to show the importance of action for the infringement procedure by the Member States of their obligations under Community law to timely and correct application of Community law, presenting the situation of Romania in general, in the cases of infringement, and in particular the environment, given that, as of January 1, 2007, our country is member of European Union with full rights and obligations. To this end, we paid particular attention to nonadversarial proceedings, preliminary in resolving a high percentage of cases of infringement and, again in its place and defining the subject of future action brought before the Court of Justice, highlighting certain situations in the field of environment.

 13. Medierea conflictelor - o soluție viabilă pentru depășirea barierelor comunicaționale. Implicarea Uniunii Europene în conflictul ruso-ucrainean în timpul crizei gazelor naturale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cosmin IRIMIEŞ

  2009-12-01

  Full Text Available The premises of this project are that approximately 90% of the conflicts in the modern society and not only, are based on poor communication. Any type of miscommunication (due to cultural, linguistic, politic or religious differences can and will generate conflicts of various intensities going from simple quarrels to diplomatic incidents and all the way to wars. The mediator has the role to solve any existing conflict and to help repair the breaches from the communicational system between parts, in order to preserve the relationship. The article presents a case study on the involvement of the European Union’ structures to amicably solve the conflict triggered during 2008 - 2009, between the Russian Government and the Ucrainean one regarding the gas provisions and the price claimed for the natural gas sold to European countries.

 14. Uniunea Europeană: o şansă şi pentru industria lemnului în România? [European Union, a chance for the Romanian wood industry?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Teușan S

  2005-07-01

  Full Text Available The present state of the wood processing industry from Germany is presented, as a possible marker for the Romanian situation. In paper are reviewed some initiatives rela-ted to the wood industry - the Wood Charta - a German governmental one, the Cluster Model - an experience from Nordrhein-Westfalen and the Stendhal project - from the Sachsen-Anhalt land. Also, the Forest Stewardship Council (FSC and Pan-European Forest Council (PEFC is presented too. Some modern economical orientations - including the Friendman`s - and opinions regarding the German forest policy, with its strong and weak points could serve as experience for the Romanian forestry

 15. Violența simbolică: discurs și reprezentări sociale în campania pentru alegerile prezidențiale din 2014 (Symbolic violence: discourse and social representations during the 2014 prezidential campaign

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirabela AMARANDEI

  2016-03-01

  Full Text Available Societies work on relations of power and domination, the political practices and even groups involved in politics are generating violence. Romanian public space was gradually taken over by symbolic violence, an act of power between the political elites and the dominated classes. The symbolic violence expresses its fullest potential during the election campaigns. The speech and the political events during the presidential election campaign in 2014 were predominantly violent. Key actors rather used manipulative techniques instead of generating a real debate of ideas. This article presents the findings of a semantic analysis of the main candidates’ political discourse, highlighting the manifestations of symbolic violence. The analysis will focus on the social representations used by the candidates during the public discourses, meant to seduce voters.

 16. SPECIFICUL ACTIVITĂŢII SPECIALE DE INVESTIGAŢIE ŞI ACŢIUNII DE URMĂRIRE PENALĂ ÎNTREPRINSE PENTRU ADMINISTRAREA PROBELOR LA CERCETAREA CRIMELOR CIBERNETICE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Svetlana PURICI

  2016-03-01

  Full Text Available Importanţa investigării „criminalităţii informatice” este dictată nu doar de progresul tehnic, dar în special de prezenta bază normativă în reglementările internaţionale şi în legile naţionale ale Republicii Moldova, precum: Legea cu privire la informatică, Legea privind accesul la informaţie etc., reguli ce trebuie aplicate şi care se vor reflecta în viaţa noastră, în special în procesul de apărare a drepturilor în judecată – moment în care importanţa şi influenţa „investigării crimina­lităţii cibernetice” este remarcată în procesul penal. Forma electronică a remiterii informaţiilor favorizează posibilitatea interceptării la distanţă a informaţiilor fără un oarecare transfer vizual al obiectelor materiale. Între activitatea specială de investigaţie în cadrul investigării crimelor cibernetice şi procesul penal există o legătură reciprocă, menirea primei fiind contribuţia nemijlocită la buna desfăşurare a procesului penal, prin cercetarea obiectivă, imparţială şi multilaterală a faptelor pasibile de pedeapsă penală, astfel asigurându-se aplicarea echitabilă a justiţiei. THE SPECIFICITY OF SPECIAL INVESTIGATIVE ACTIVITIES AND PROSECUTION ACTIONS TAKEN FOR THE ADMINISTRATION OF EVIDENCE ON RESEARCH OF CYBERCRIMESThe interest of the “cybercrime investigations” is given not only by the results of the technical progress, but especially by the existent, normative ground in the internaţional and especially national laws in Republic of Moldova, such as: The Law on informatics, The Law on access to information etc., rules that have to be applied and that will have effect on our life, in particular in the stage of defending the rights in the judicial way – the moment where the importance and the influence of “cybercrime investigations” in the penal procedural law is remarked. Electronic form of the information submission promotes distinctly to a possibility of distant interception of the information without any visual transfer of material objects. There is a reciprocity between special investigative activities in the investigation of cyber crimes and criminal procedure , the role of special investigative activites is the direct contribution to proper conduct of criminal pro­ceedings, by objective, impartial and multilateral research of punishable criminal acts, thus ensuring equitable application of justice. 

 17. Sublimul uman si retorica sa în memorialul Rosalia. Au cazut pentru libertate. Un cântec de jale si un cântec de biruinta de Vasile Pârvan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dumitru Vladut

  2010-03-01

  Full Text Available The author of this study analyses the human and moral sublime and itsrhetoric in Vasile Pârvan’s memorial Rosalia. They fell for freedom. A griefsong and a song of triumph, published in 1918 and dedicated to theRomanian soldiers who gave their lives for a free and united country duringWWI. The study starts with some considerations on the various approachesput forth by Romanian criticism connecting Pârvan’s works (Memorials andHistorical Forms and Ideas to the anonymous ancient writer of the Treatiseon the Sublime. After an extensive treatment of the moral sublime and itsdevelopments in Pârvan’s work, the author focuses on a series of stylisticdevices used by the writer, such as the serene style, the all-embracingdeclamation, the mythological and biblical references, the syntactic figures,especially those of inversion and repetition, and the rhetoric interrogation.

 18. Imunitatea în raporturile dintre domnie și mănăstirile Moldovei (secolele XV-XVI. Pentru o abordare interdisciplinară a problemei

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Igor Sava

  2013-12-01

  Full Text Available This article resumes the discussion of an older problem of Romanian historiography - the Moldovan monasteries’ immunities from the 15th –16th century. The author opts for an interdisciplinary approach to the subject, a methodology appropriate for addressing this complex issue. As a result of investigating the relevant sources, I find that Moldovan monasteries possessed a clearly defined legal status in the context of the cooperation between the head of state and the church according to Justinian’s principle of “Roman-Byzantine symphony”, the regulations required by the Orthodox canons, the Byzantine law and the local law, “Jus Valachicum”. The act of foundation is an essential form of medieval ideology, powerfully inserted in the religious sphere, in the domain of state power and in the social order. The monasteries had primarily a religious function, but, at the same time, they performed a social and ideological function, designed to disseminate Orthodoxy in society as an official ideology of the secular power. In its evolution, the institution of immunity cannot be extended either to the entire period under study or to all the monasteries in Moldova. Differences in the statutory scheme can be observed between the monastery and the extension of immunity privileges. This was due to the fact that not all monasteries were granted immunity and not all villages that were part of an ecclesiastical domain had exemptions or special legal rights. This variation of the immunity status from period to period is due, in part, to the attitudes of reigning princes, as well as to the stability or instability of the political and economic situation. The fact that the exemptions were a privilege primarily granted to the great monasteries (Bistrita, Probota, Putna shows the importance of the ideological factor. These exemptions were meant to convey a carefully crafted representation of the supreme authority of the country’s leader and of his legitimizing power in Moldavian society.

 19. Interviu cu Dr. Robert Grünbaum, Director adjunct al Fundației Federale pentru Cercetarea Dictaturii Comuniste din Germania (The democratization of Germany can be considered accomplished in 1990. Interview with Dr. Robert Grünbaum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexander RUBEL

  2015-03-01

  Full Text Available From 26 to 28 November 2014, within the project “After 25 years. Communism in Eastern Europe", conducted by the Faculty of Political Science from "Petre Andrei" University of Iași, the Institute for the Study of Ideologies and the "Polis" magazine, took place an event called "25 years since the fall of the Berlin Wall", organized in partnership with the German Cultural Centre of Iași. The event brought together: the opening exhibition "The wall. A boundary inside Germany" (organized by "The Federal Foundation for the Investigation of Communist Dictatorship" with help from the newspapers "BILD" and "Die Welt", two conferences, film projections and a concert in memory of the victims of communism, conducted by Ulrich Backofen. Invited to this event, Dr. Robert Grünbaum held the Conference entitled "The peaceful Revolution and the fall of the wall. The GDR in the fall of 1989 ". His presence in Iași was an occasion for an interview about the fall of the Berlin wall and the meaning it had and still has for Germany and for the entire Europe.

 20. Experiența României în aplicarea standardelor internaționale de raportare financiară și a standardelor internaționale de contabilitate pentru sectorul public

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihai RISTEA

  2010-06-01

  Full Text Available The transition to the international accounting standards represents a complex technical construction that involves significant resources, financial, as well as human, capable to face multiple changes. This article presents the way in which the international accounting standards were implemented in Romania, by reflecting the multiple changes made in the accounting regulation domain, with the purpose of outlining the advantages and disadvantages involved by this implementation. In the last ten years, in Romania, the transformations and the changes in the accounting system followed a direction that aimed, first of all, the harmonization with the European accounting directives and international accounting standards (in the past, the conformity with the European accounting directives (in the present and probably, the conformity with international accounting standards (in the future.

 1. IMPACTUL PRESEI ASUPRA DELICVENŢEI JUVENILE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gheorghe CIOBANU

  2015-11-01

  Full Text Available Lucrarea în cauză e un rezultat al unui studiu asupra schimbărilor comportamentale ale adolescenţilor, influenţate de unele materiale publicistice. Departe de intenţia de a reveni la cenzura de altădată, autorul pledează pentru o auto-cenzură, pentru o autoexigenţă în procesul de creaţie, pentru o responsabilitate sporită pentru cuvântul scris sau rostit.THE IMPACT OF MEDIA ON THE JUVENILE DELINQUENCYThis writing is a result of a study of teenager’s behavior changes influenced by journalistic work. The author is not militating for the past censorship, but he pleads for an autocensorship, for an auto exigency during the creation process, for a high responsibility for written word or for the spoken one.

 2. Modificări și completări aduse infracțiunilor prevăzute în legea nr. 78/2000 prin legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Diana ILICA

  2004-02-01

  Full Text Available The present article aims to analyze the modification of the legislation regarding the prevention, the discovery and the punishment of the corruption acts provided by the Law no 161/2003. The author structures her analysis into five distinct segments, analyzing the new corruption offences, the new category of persons who can be active subject of the corruption offences, the new offences in direct connection with the corruption offences, and the new offences against the European Community financial interests. These modifications represent, in the author’s view, a step forward toward the harmonization of the Romanian legislation with the European law, answering the demands of the admission process. These modifications can give Romania credibility on the international level.

 3. Staphylococcus aureus harbouring egc cluster coding for non-classical enterotoxins, involved in a food poisoning outbreak, Romania, 2012 / Staphylococcus aureus purtător de gene codante pentru enterotoxine non-clasice (cluster egc, implicat într-un focar de toxiinfecţie alimentară, România, 2012

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Coldea Ileana Luminita

  2015-08-01

  Full Text Available În martie 2012, într-un judeţ din România, a fost raportat un focar de toxiinfecţie alimentară ce a afectat un număr de 30 de preşcolari. Debutul simptomelor (vărsături, diaree şi dureri abdominale, la 1-2 ore de la ingestia unui anumit produs alimentar (lapte, a sugerat o posibilă etiologie stafilococică a acestui focar.

 4. Emergence of Carbapenemase-producing Enterobacteriaceae, a Public Health Threat: a Romanian Infectious Disease Hospital Based Study / Emergenţa Enterobacteriaceaelor producătoare de carbapenemaze, o ameninţare pentru sănătatea publică: un studiu realizat într-un spital romanesc de boli infectioase

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rafila Alexandru

  2015-08-01

  Full Text Available Introducere: Infecţiile produse de Enterobacteriaceae producătoare de carbapenemaze sunt tot mai frecvent întâlnite în practica medicală şi limitează serios antibioticoterapia. Am evaluat emergenţa enterobacteriilor rezistente la carbapeneme din tulpinile izolate de la pacienţii internaţi în Institutul Naţional de Boli Infecţioase (INBI din Bucureşti şi identificarea diferitelor tipuri de carbapenemaze, utilizând metode fenotipice.

 5. Integrarea europeană și tranziția țărilor din est. Noua Europă Centrală și interesul României pentru cooperarea regională în bazinul Marea Neagră - Dunăre

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Flore POP

  2003-01-01

  Full Text Available Ce bref article reprend, à l.aide des concepts fondamentaux, les grandes lignes de l.évolution de l.Europe centrale et orientale dans la seconde moitié du XXème siècle, marquée - au debut - par l.installation et finalement, depuis 1989, par la chute du communisme dans tous les pays de la région. On constate ainsi que les pays de l.Europe centrale et de l.-est ont subi plusieurs transitions économiques et politiques, et quant à la Roumanie elle-même - le lourd héritage de la politique économique d.austérité menée durant des années, risque de porter ombrage pendant longtemps encore au développement du pays. La transition vers l.économie libre fait suite à la décision d.adhésion politique de la Roumanie au principe de l.économie de marché. La relance du processus d.intégration régionale a poussé les pays du bassin Mer Noire - Danube a passer des accords de coopération économique et politique, donc de nouveaux regroupements économiques sont apparus sur la carte de l.Europe et de l.Asie suite au démantèlement du C.A.E.M., qui laissent s.entrevoir des implications juridiques et économiques d.importance quant à la coopération des pays riverains et surtout en ce qui concerne l.environnement, ce qui apporte une nouvelle dimension au processus global d.intégration européenne et d.insertion dans l.économie mondiale des économies de la région.

 6. PLURALISMUL MEDIATIC EXTERN ÎN REPUBLICA MOLDOVA: RISCURI ŞI AMENINŢĂRI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gonța Ana

  2017-01-01

  Full Text Available Aplicarea metodologiei europene de măsurare a pluralismului mediatic pe dimensiunea sa externă punctează, prin date concrete, problemele reale din audiovizualul autohton. Condiţiile în care se dezvoltă piaţa mass-mediei din Republica Moldova în ultimii ani constituie (sau ar trebui să constituie o îngrijorare permanentă pentru breaslă, pentru cercetătorii din domeniu, pentru factorii de decizie şi, nu în ultimul rând, pentru public. Fenomenul de concentrare a proprietăţii în presă, sfidarea normelor deontologice şi profesionale, lipsa de respect pentru consumatorul de informaţie, toate conturează un nivel inadecvat de pluralism mediatic extern.EXTERNAL MEDIA PLURALISM IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA: RISK LEVELS AND THREATSThe application of the European methodology for measuring media pluralism on the external dimension indicates, with concrete data, on the real problems in the national broadcasting. The conditions of the developing of media market in Moldova in recent years is (or should be a permanent concern for the journalistic guild, researchers, decision makers, and for the public. The phenomenon of concentration of ownership in the media, the defiance of ethical and professional norms, the lack of respect for the consumer of information, all together outline an improper level of external media pluralism.

 7. INOVAŢII ÎN ECONOMIA SOCIALĂ POLONEZĂ. BUNE PRACTICI: „COOPERATIVA” CAFÉ-BOOKSTORE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Krosniak

  2012-02-01

  Full Text Available Articolul se concentrează pe aspecte ale economiei sociale şi prezentarea exemplelor de bună practica din Polonia. Pentru a elabora problematica a fost folosit exemplul din „Cooperative”. Aceasta este o abordare inovatoare ce propune folosirea unor acţiuni noi pentru combaterea excluziunii sociale. Problemele aduse îndiscuţie sunt asociate cu promovarea unor parteneriate trilaterale şi de dezvoltare a francizei economiei sociale. Modelul prezentat este rezultatul cooperării între Biroul de Proiecte PNUD din Polonia, Centrul Municipal pentru Servicii Sociale din Lublin, reprezentat de către Centrul de Activare Locală şi Cooperativa Socială „The Four Seasons” / „Cele patru Antimpuri”. Acest angajament inovator oferă un nou punct de vedere cu privire la economia socială.

 8. O instituţie de legătura între guvernul sovietic şi cultele religioase - „Consiliul pentru problemele cultelor religioase de pe lângă Consiliul de Miniştri al URSS (1944-1965 / Institution for communication between the Soviet government and religious cults - the Council for Religious Cults Affairs under the Council of Ministers of the Soviet Union (1944-1965

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nicolae Fuştei

  2016-10-01

  Full Text Available The normalization of relations between the state and religious cults appear on the agenda at the beginning of the war, when there appeared the idea of creating a special agency authorized to perform communication between the government of the USSR and the Moscow Patriarchate. Such organization became the Council for Russian Orthodox Church created by a special decision of the Council of People's Commissars of the USSR in August 1943 (the full name of the institution was the Council for the Russian Orthodox Church Affairs of the Council of People's Commissars of the USSR.

 9. ADAPTAREA UNUI MODEL ELVEȚIAN DE INTEGRARE PROFESIONALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI LA CONTEXTUL ROMÂNESC

  OpenAIRE

  Despina Iancu; Eva Varga

  2014-01-01

  Transferul de cunoștințe și bune practici din țările dezvoltate este necesar însă insuficient pentru dezvoltarea unor întreprinderi sociale în țări cu piețe emergente, precum România. Sursele de finanțare, cadrul de reglementare și abordarea integrată a problemelor sociale critice sunt câteva dintre aspectele care determină organizațiile nonguvernamentale (ONG)să identifice propria formulă pentru dezvoltarea unor întreprinderi sociale adaptate la contextul local. Acest studiu de caz prezi...

 10. ASPECTE REGLEMENTATIVE ŞI PRACTICE PRIVIND PROTECŢIA COPILULUI ÎN ROMÂNIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihaela Tofan

  2013-11-01

  Full Text Available Protectia sociala a copiilor, conditie obligatorie a economiei sociale, este un subiect de analiza teoretica si practica opportun pentru sistemul de drept roman. Abordarea cadrului reglementativ in vigoare si urmarirea impactului practic al efectelor pe care le genereaza normele de drept, pot conduce la concluzii privind imbunatatireasi perfectionarea institutiilor si mecanismelor care sprijina functionarea coerenta a economiei sociale.

 11. Parliamentary Majorities and National Minorities: Moldova’s Accommodation of the Gagauz

  Science.gov (United States)

  2007-01-01

  Al R.S.S. Moldova Pentru Problemele i and Mihai Cotorobai, 26 . Nationale Shi Autoadminstrararea Locala Shi Economia Locala, signed by A. Arsen...No ———. Avizul Comissiilor Permanente Ale Soveitului Suprem al R.S.S. Moldova p şi Autoadminstrararea Localâ şi Economia Localâ. Signed by A. Arseni

 12. Romania as a NATO Member: A Reliable Ally to the US in Afghanistan

  Science.gov (United States)

  2010-06-11

  Consequences of U.S. and NATO Transformation for the European Union: A European View, 76-79, http://www.isn.ethz.ch/isn/ Digital - Library/Publications/Detail......Raport Comun asupra solicitarilor Presedintelui României, adresate Parlamentului, pentru aprobarea suplimentarii participarii României cu effective

 13. FACTORI PERTURBATORI AI COEZIUNII SOCIALE. VIOLENȚA ȘI TERORISMUL ÎN ȘCOALĂ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carmen Palaghia

  2013-07-01

  Full Text Available Problematica manifestărilor violente în diferite medii sociale constituie, în contextul societăţii contemporane, inclusiv în spaţiul social românesc, o prioritate şi un domeniu fundamental, atât pentru cercetarea ştiinţifică, cât şi pentru intervenţia instanţelor sociale specializate. Instituţia şcolară este afectată, în mod semnificativ, de conduitele deviante ale elevilor şi, totodată, ale celorlalte categorii de participanţi la activităţile educative şi instructive. Mai mult decât alte spaţii sociale, cel şcolar impune o intervenţie imediată, adecvată şi îndeosebi, profesionistă.

 14. The relationship between micronutrients and anthropometric measurements in malnourished children / Relaţia între micronutrienţi şi măsurătorile antropometrice la copiii malnutriţi

  OpenAIRE

  Man Lidia; Man Adrian; Mărginean Cristina Oana; Pitea Ana Maria; Baghiu Maria Despina

  2014-01-01

  Scop: evaluarea nivelelor serice de micronutrienţi la copii cu tulburări de nutriţie, şi aprecierea corelaţiei dintre acestea şi măsurătorile antropometrice. Material şi metode: Studiul a fost realizat pe 125 copii (0-18 ani); lotul de lucru a constat în copii cu scoruri Z < -2 deviaţii standard pentru cel puţin o măsurare antropometrică, copii fără tulburări de creştere fiind consideraţi lot de control. Astfel, pentru fiecare măsurare antropometrică am avut diferite loturi de lucru/control, ...

 15. Study of Decreased Susceptibility to Vancomycin in Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Strains isolated from a Romanian Multidisciplinary Emergency Hospital

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vas Krisztina Eszter

  2014-06-01

  Full Text Available Relevanța clinică a tulpinilor Staphylococcus aureus cu susceptibilitate heterointermediară la vancomicină (hVISA nu este complet elucidată, totuși acestea pot fi responsabile pentru eșec terapeutic la pacienții tratați cu vancomicină. Lipsa standardizării și complexitatea metodelor de detectare sunt provocări importante in identificarea acestor tulpini. Scopul studiului a fost evaluarea frecvenței tulpinilor hVISA în Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș. O sută douăzeci și două de tulpini de S. aureus meticilino-rezistente (MRSA, susceptibile la vancomicina cu E-test standard (CMI≤2 mg/L, au fost testate pentru heterorezistență cu metoda E-test GRD (Glycopeptide Resistance Detection. Pentru confirmare s-a folosit analiza populațională. Douăzeci și patru de tulpini (19.5% au fost selectate cu metoda screening. Două dintre acestea (1.63% au fost confirmate fiind hVISA, nici un izolat nu avea susceptibilitate intermediară la vancomicină (VISA. Rata tulpinilor hVISA a fost scazută. Monitorizarea lor poate fi totuși importanta, luând in considerare ca glicopeptidele sunt larg utilizate pentru tratamentul infecțiilor severe cauzate de MRSA.

 16. Evolution of Transdniestrian Conflict in the Republic of Moldova: Prospects for Its Solution

  Science.gov (United States)

  2004-06-01

  Presedintele Parlamentului moldovean a reiterat optiunea guvernarii pentru aderarea la Uniunea Rusia - belorus,” BASSA-PRESS, Aril, 3, 2003, available...Ucraina sau Rusia , are multe interese in Republica Moldova…,” FLUX, December1, 2003, available at http://www.azi.md/news?ID=26873, last accessed 05/07...organizations. In 162 “ Rusia se situaza pe primul loc dupa volumul sumar al investitiilor in capitalul

 17. ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE PRIVIND INFRACŢIUNILE PREVĂZUTE DE LEGEA 143/2000 PRIVIND PREVENIREA ŞI COMBATEREA TRAFICULUI ILICIT DE DROGURI PRIN PRISMA MODIFICĂRILOR ADUSE DE LEGEA 522/2004

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Genica Totolici

  2008-05-01

  Full Text Available Pentru a răspunde nevoilor sociale, reglementările în materia drogurilor au fost dezbătute pe larg,iar în plan doctrinar au fost emise mai multe teorii privind tratamentul juridic al acestora, şi anume teoriaprohibiţiei, teoria reducerii riscurilor, teoria dezincriminării şi teoria legalizării controlate.

 18. DESPRE RELATIA TRIDIMESIONALA: SCHIMBARE - CULTURA ORGANIZATIONALA - PERFORMANTA

  OpenAIRE

  Mirela Sîrbu; Doina Rosca

  2009-01-01

  În perioada actuala, când schimbarea constituie caracteristica dominanta a tuturor sistemelor social-economice, este necesara gestiunea culturii organizationale, care sa asigure adaptarea permanenta la modificarile permanente din mediul intern si extern al organizatiei. Atunci când schimbarea organizationala este realizata în conditii optime si de catre o conducere competenta, ea constituie un important factor de succes pentru întreprinderi. O cultura puternica protejeaza organizatia de schim...

 19. Comunicarea integrata de marketing, sursa a crearii avantajului competitiv

  OpenAIRE

  Adelina Eugenia Ivanov

  2012-01-01

  Adaptarea continua a organizatiei este necesara datorita modificarilor care intervin in nevoile si asteptarilor clientilor, dar nu trebuie neglijate strategiile si eforturile concurentilor pentru castigarea unei pozitii pe pietele-tinta ale organizatiei. Oricare element al mixului comunicational poate deveni un punct decisiv al avantajului competitiv si poate contribui hotarator la atingerea obiectivelor competitive ale companiei pe pietele sale. Insa coerenta demersurilor intreprinse de orga...

 20. ARTA INTERVIULUI CULTURAL: SPECIFIC, CONŢINUT ŞI TEHNICI DE REALIZARE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laura TUGAREV

  2015-11-01

  Full Text Available Orice interviu cultural trebuie să trezească următoarele întrebări: În ce constă noutatea pentru cititor? Ce aspecte din tematica culturală dorim să dezvoltăm în interviu? Tema propusă pentru abordare, asigură ea oare varietate şi interes pentru lectură? Găsim interviul cultural ca o specie a genului publicistic care se face văzut tot mai des în paginile ziarelor de profil sau în paginile tematice ale cotidienelor, având menirea să informeze, să culturalizeze şi să relaxeze. Prin intermediul unui dialog viabil se pun în vileag abilităţile profesioniste veritabile ale jurnalistului, pentru că de modul abordării, de felul de a adresa întrebări, precum şi de atmosfera de comunicare stabilită cu intervievatul va ţine buna desfăşurare a interviului propriu-zis.THE ART OF THE CULTURAL INTERVIEW: MEANING, CHARACTERISTICS AND CONDUCTING TECHNIQUESAny cultural interview should answer arise the following questions: What is new important for the reader? What issues will be tackled/addressed in the interview? Is the subject of the interview able to generate readers’ interest? The cultural interview represents a unique type of journalistic genre, aiming at informing, enlightening and, in the same time relaxing the reader, usually found in the pages of cultural newspapers, magazines and other periodical publications. As the high degree of professionalism of the reporter assures the viability of the relation journalist-interviewer, the first should possess the abilities to address questions carefully, to choose the best suitable approach towards the interviewer, as well as to make a relaxed atmosphere, thus setting the prerequisites for a successful interview.

 1. Sisteme de management al bibliotecilor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ionel Enache

  2012-01-01

  Full Text Available Bibliotecile de azi se confruntă cu numeroasele provocări ale unui univers informaţional aflat într-o expansiune rapidă. Creşterea aşteptărilor şi nevoia utilizatorilor pentru un acces mai rapid şi mai uşor la informaţiile relevante sunt în relaţie permanentă cu cerinţele instituţionale pentru creşterea eficienţei operaţionale. Sistemele integrate de bibliotecă oferă tuturor tipurilor de biblioteci instrumente accesibile şi asistenţa de care au nevoie în fluxul de lucru pentru a satisface cerinţe personale şi instituţionale în prezent şi în viitor. Sistemele integrate pot fi configurate astfel încât să satisfacă aproape orice politică de bibliotecă sau procedură şi care să permită crearea unui flux de lucru unic.

 2. GRĂDINILE UNIVERSITARE: ISTORIA APARIŢIEI ŞI ROLUL LOR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalia CIUBUC

  2016-02-01

  Full Text Available Istoria grădinilor universitare ne oferă posibilitatea nu doar să cunoaştem evoluţia acestora, dar şi particularităţile de amenajare a lor, sugerând şi soluţii interesante pentru grădinile din Republica Moldova, inclusiv pentru parcul USM. Fondarea parcului universitar în curtea USM a permis nu doar crearea unei ambianţe plăcute în incinta USM, dar vine să ofere o bază de studiu pentru studenţii dela Facultateade Biologie şi Pedologie. University Gardens: The History and the ImportanceThe history of the university gardens gives us not only the knowledge about their evolution, but also a appropriate description of their features and offer interesting solutions for the gardens fromMoldova, including USM garden. The USM court park foundation creates, not only a pleasant atmosphere inside USM, but also provides a basis for study for the students from the Faculty of Biology and Soil Science. 

 3. DANCE CURRICULUM DESIGN FOR EARLY CHILDHOOD IN A RELIGIOUS COMMUNITY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sari KATZ-ZICHRONY

  2015-12-01

  Full Text Available The article gave argues the need for a curriculum choreography for young children early (ECD, fixed the reference object, argues the theoretical and practical foundations of a choreography curriculum for schools in Israel Hemed. Proposed curriculum focuses on three aspects: matter choreographic content, specific religious community, early child peculiarities. These issues are analyzed in detail in the review article. PROIECTAREA CURRICULUMULUI COREGRAFIC PENTRU COPII DE VÂRSTĂ TIMPURIE DIN PERSPECTIVA UNEI COMUNITĂŢI RELIGIOASEAutorii argumentează necesitatea elaborării unui curriculum de coregrafie pentru copii de vârstă timpurie (educaţie timpurie, stabilesc obiectul de referinţă, argumentează bazele teoretice şi aplicative ale unui curriculum de coregrafie pentru şcolile Hemed din Israel. Curriculumul propus se axează pe trei aspecte: conţinutul materiei coregrafice, specificul comunităţii religioase, particularităţile copiilor de vârstă timpurie. Aceste aspecte pe larg sunt analizate în articolul de faţă.

 4. АНАЛИЗ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Руслан БАТИЩЕВ

  2016-12-01

  Full Text Available ANALIZA PIEŢEI DE CREDITE IPOTECARE ÎN REPUBLICA MOLDOVAÎn prezent, credite pe termen lung pentru locuinţe acordă populaţiei o bancă comercială universală. Pe lângă băncile comerciale, un rol important în formarea cererii efective suplimentare pentru locuinţe poate juca o societate financiară. Aceste organizaţii, în detrimentul fondurilor proprii şi împrumutate, acordă populaţiei credite pentru con­struc­ţia şi cumpărarea de locuinţe în construcţie sau terminată.MARKET ANALYSIS MORTGAGE LOANS IN REPUBLIC OF MOLDOVACurrently, long-term housing loans to the population provide a universal commercial bank. In addition to commercial banks a role in the formation of additional effective demand for housing may play a financial company. These organiza­tions at the expense of own and borrowed funds provide loans to the population for construction and purchase of housing under construction or finished. 

 5. INVESTIŢIA SOCIALĂ: DINCOLO DE VULNERABILITATE PRIN EMPOWERMENT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniela Tatiana Şoitu

  2013-11-01

  Full Text Available Articolul caută răspunsuri unor recente provocări lansate de Comisia Europeană cu privire la investiţii imperative într‐o Europă Socială. Agenda Socială Europeană evidenţiază investiţiile în oameni sau în capitalul uman ca resurse pentru o nouă creştere economică în rândul statelor membre. Analiza noastră conturează oportunităţi şi aspecte critice ale acestor provocări, venind în sprijinul practicienilor din domeniul incluziunii sociale prin explicarea şi detalierea modelului empowerment‐ului. Însoţim acest model şi de cadre pentru înţelegerea vulnerabilităţii, a interdependenţei sociale, pentru a sprijini practicienii din domeniul incluziunii sociale, inclusiv pe cei din entităţi asociate economiei sociale să răspundă invitaţiei de a realiza investiţii sociale.

 6. FAVORIZAREA INFRACTORULUI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihai Cristian

  2008-05-01

  Full Text Available Potrivit art. 264 C. pen., „ajutorul dat unui infractor fără o înţelegere stabilită înainte sauîn timpul săvârşirii infracţiunii, pentru a îngreuia sau zădărnici urmărirea penală, judecata sauexecutarea pedepsei ori pentru a asigura infractorului folosul sau produsul infracţiunii”, constituieinfracţiunea de favorizarea infractorului. Pentru întrunirea elementelor constitutive ale acesteiinfracţiuni se cere, ca o condiţie esenţială, săvârşirea unei infracţiuni anterioare de către o persoană,care va fi ajutată ulterior, Iară o înţelegere prealabilă, de către favorizator.Vom analiza în continuare situaţiile ce se nasc în legătură cu judecarea infracţiunii defavorizarea infractorului în raport cu infracţiunea săvârşită de persoana favorizată.

 7. ADAPTAREA UNUI MODEL ELVEȚIAN DE INTEGRARE PROFESIONALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI LA CONTEXTUL ROMÂNESC

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Despina Iancu

  2014-02-01

  Full Text Available Transferul de cunoștințe și bune practici din țările dezvoltate este necesar însă insuficient pentru dezvoltarea unor întreprinderi sociale în țări cu piețe emergente, precum România. Sursele de finanțare, cadrul de reglementare și abordarea integrată a problemelor sociale critice sunt câteva dintre aspectele care determină organizațiile nonguvernamentale (ONGsă identifice propria formulă pentru dezvoltarea unor întreprinderi sociale adaptate la contextul local. Acest studiu de caz prezintă dificultățile întâmpinate de Asociația Prietenia în demersurile sale de a implementa o întreprindere socială pentru integrarea persoanelor cu dizabilități intelectuale, având la bază modelul partenerului său elvețian, Sonnhalde Gempen.

 8. Hasdeu - Ipostaze inedite

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olga Bălănescu

  2007-01-01

  Full Text Available Materialul de faţă are menirea de a aduce în prim plan câteva ipostaze inedite ale personalităţii savantului B.P. Hasdeu: tatăl devotat şi soţul fidel, părintele dedicat cu totul familiei lui. Aceste aspecte au fost extrase din corespondenţa profesorului Hasdeu cu fiica lui, Iulia, în timpul şederii acesteia la Paris, alături de mama ei, doamna Hasdeu. Au fost scoase în evidenţă elemente care potenţează, în mod surprinzător, componenta structurală afectivă a textului. Spunem „surprinzător” pentru că ne frapează atâta deschidere, sinceritate şi caldă vibrare a sufletului din partea austerului savant, renumit pentru marele volum de muncă şi pentru proiectele ambiţioase şi copleşitoare întreprinse în cercetare (pe multiple planuri.

 9. Abnormalities in soluble CD147 / MMPs / TIMPs axis in Ankylosing Spondylitis patients with and without a history of Acute Anterior Uveitis / Anomalii ale axei CD147 solubil / MMPs / TIMPs la pacienții cu spondilită anchilozantă cu sau fără uveită acută anterioară

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mitulescu Traian Costin

  2014-12-01

  Full Text Available Spondilita Anchilozantă (SA este prototipul formei axiale a spondiloartritelor. În pofida studiilor extinse, sunt încă incomplet înțelese mecansimele complexe legate de procesele celulare și moleculare anormale din SA. Printre mediatorii inflamației, cum ar fi citokinele proinflamatoare, NOS-2, chemokinele, care conduc la inflamație, metaloproteinazele de matrice (MMPs joacă un rol important în procesele inflamatoare care caracterizează SA. De aceea, ne-am propus să evaluăm dacă perturbări ale homeostaziei inductorului extracelular de MMPs (EMMPRIN/CD147, MMPs și inhibitorilor tisulari ai MMPs (TIMPs joacă un rol în evoluția SA în special la pacienții care au în istoricul lor Uveită Acută Anterioară (UAA. În acest scop seruri de la pacienți cu SA și de la donatori sănătoși (DS au fost analizate pentru nivelurile de CD147 solubil (sCD147, MMP-3 și TIMP-1 prin tehnica imunoenzimatica ELISA și pentru activitatea gelatinazelor MMP-2 si MMP-9 folosind gelatin zimografia. Rezultatele experimentale au arătat că nivelurile de sCD147, MMP-3 si TIMP-1 sunt semnificativ crescute la pacienții cu SA comparativ cu DS. sCD147 ca și raportul MMP-2/sCD147 a diferențiat pacienții cu UAA de cei fără UAA în istoricul lor. La pacienții cu SA rapoartele MMP-2/sCD147, MMP-3/sCD147 și MMP-3/TIMP-1 au sugerat dezechilibrul dintre MMPs și reglatorii lor. Aceste rezultate sugerează că rapoartele MMPs/sCD147 pot deveni biomarkeri potențiali pentru întărirea caracterizării pacienților cu SA și pentru a prognoza evoluția bolii. Corelațiile pozitive și negative dintre anumite caracteristici experimentale și/sau clinice ale pacienților cu SA și terapie subliniază de asemenea utilitatea evaluării acestor biomarkeri pentru a identifica o terapie individualizată și eficientă.

 10. Determination of Apixaban Levels in Human Plasma by a High-Throughput Liquid Chromatographic Tandem Mass Spectrometry Assay / Determinarea rapidă a apixabanului în plasma umană prin cromatografie de lichide de înaltă performanță cuplată cu spectrometrie de masă în tandem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Țilea Ioan

  2015-03-01

  Full Text Available S-a elaborat și s-a validat o metodă de cromatografie de lichide de înaltă performanță cuplată cu spectrometrie de masă în tandem (LC-MS/MS pentru cuantificarea apixabanului în plasma umană. Separarea s-a realizat pe o coloană Gemini-NX în condiții izocratice folosind un amestec de acetonitril și formiat de amoniu 1 mM în apă (33:67, v/v la 40 ºC, cu un debit de 0,5 mL/min. Detecția apixabanului s-a realizat prin monitorizarea reacțiilor multiple (m/z 417,2 din m/z 460,2 cu ionizare pozitivă prin electrospray. Pentru pregătirea probelor de plasmă s-a folosit o singură etapă de precipitare a proteinelor cu metanol. Metoda s-a validat cu respectarea selectivității, linearității (r > 0,994, preciziei intrazilnice și interzilnice (CV < 14,4 % și a acurateței (bias < 9.5 % pe domeniul de concentrații 9,70 - 970,00 ng/mL plasmă. Cea mai mică limită de cuantificare (LLOQ a fost de 9,70 ng/mL, iar randamentul de recuparare din plasmă a avut valori cuprinse între 97,4 - 104,5 %. Metoda este rapidă, eficientă, necesită prelucrarea unui volum mic de plasmă (50 μL, un timp de lucru scurt (1 min pentru analiza cromatografică și o pregătire simplă și rapidă a probelor. Se pretează foarte bine pentru monitorizarea concentrațiilor apixabanului în timpul tratamentului clinic și pentru studii de farmacocinetică.

 11. ECONOMIA SOCIALĂ ‐ FORMĂ DE INCLUZIUNE ȘI DE „REACTIVARE” A MUNCII ÎN CONTEXTUL CRIZEI ACTUALE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Camelia Medeleanu

  2013-05-01

  Full Text Available În contextul politicii de coeziune, solidaritatea trebuie să constituie un sprijin pentru dezvoltare. În acest sens, solidaritatea poate fi văzută ca ajutor pentru autoajutorare, iar succesul ei depinde într‐o măsură importantă de capacitatea şi pregătirea celor cărora li se adresează sprijinul de a profita la maxim de acesta.Acest sprijin nu înseamnă exclusiv susţinere financiară, deşi aceasta este necesară şi importantă, ci, mai ales, schimb de experienţe şi cooperare, dezvoltarea capacităţii prin formare, discuţii deschise cu factorii interesaţi şi, nu în ultimul rând, un dialogcritic, dar constructiv între diversele niveluri de guvernanţă: european, naţional, regional şi local. Cu alte cuvinte, o piață a forței de muncă funcțională ar trebui să reprezinte un catalizator pentru obiectivul general al Uniunii Europene – coeziuneasocială și economică –, deoarece are în vedere legăturile cu diferitele piețe ale serviciilor și bunurilor și generează veniturile necesare pentru a susține participarea indivizilor, aducându‐i împreună, punându‐i în situații de colaborare. În acestcontext, punctele plecare pentru promovarea incluziunii prin activitățile economiei sociale au în vedere: adaptarea mediului instituțional, dezvoltarea parteneriatului public‐privat, dezvoltarea dialogului social între actori, investițiile în capitalul umanși sprijinirea schimbului de bune practici în Uniunea Europeană.

 12. Detection of chromosomal imbalances using combined MLPA kits in patients with syndromic intellectual disability

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sireteanu Adriana

  2014-06-01

  Full Text Available Dizabilitatea intelectuală (DI este o afecțiune frecventă, cu consecințe majore pentru individ, familie și societate. Datorită heterogenității sale clinice și genetice, în aproximativ 50% din cazuri etiologia bolii nu poate fi stabilită. Scopul acestui studiu a fost evaluarea capacității de stabilire a diagnosticului etiologic la 369 pacienți cu DI sindromic și rezultat normal sau incert la cariotip folosind o combinație de kituri MLPA. Toţi pacienţii au fost investigaţi prin metoda MLPA, folosind fie kiturile SALSA MLPA P064 sau P096, dacă fenotipul a fost sugestiv pentru un sindrom cu microdeleţie (subgrupul A - 186 pacienți, fie kiturile subtelomerice P036 și P070, dacă fenotipul nu a fost sugestiv pentru un sindrom cu microdeleţie sau rezultatul la cariotipul standard a fost incert (subgrupul B - 183 pacienți. Rezultatele anormale detectate de aceste kituri au fost caracterizate folosind kiturile MLPA corespunzătoare de urmărire (Telomere Follow-up set, P029-A1, P250-B2, ME028-B1. În subgrupul A am identificat 25 de pacienți cu microdeleții (13,4%. Folosind kiturile de screening subtelomeric și de urmărire la subgrupul B am detectat rearanjări criptice în 7,5% din cazuri și am identificat originea materialului suplimentar observat la cariotipul standard la 10 din 11 pacienți. Sumarizând datele obţinute din cele două loturi, folosirea combinată a seturilor MLPA a dus la stabilirea diagnosticului la 10,6% (38/358 dintre pacienții cu cariotip normal. Folosirea seturilor MLPA de urmărire a permis atât confirmarea prezenţei anomaliei, cât şi determinarea dimensiunii ei, ceea ce a facilitat interpretarea semnificaţiei clinice a rearanjărilor. Pentru laboratoarele care nu au acces la tehnologiile bazate pe microarray, folosirea mai multor kituri MLPA reprezintă o strategie eficientă pentru stabilirea diagnosticului etiologic la pacienţii cu DI.

 13. STABILIREA PROPRIETĂŢILOR ACIDO-BAZICE ALE CĂRBUNILOR ACTIVI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raisa NASTAS

  2017-03-01

  Full Text Available Au fost precizate unele aspecte metodologice ale tehnicilor de titrare vizuală (metoda Boehm şi electrometrică (titrări alcalimetrice şi acidimetrice pentru stabilirea proprietăţilor acido-bazice ale adsorbanţilor carbonici. Pe suprafaţa cărbunilor activi obţinuţi prin metoda fizico-chimică predomină grupările funcţionale bazice, pentru determinarea conţi­nutului lor fiind recomandată metoda titrării conductometrice acidimetrice. De rând cu grupările bazice, pe suprafaţa acestor cărbuni există şi grupări funcţionale acide, pentru determinarea lor fiind recomandată metoda titrării pH-metrice indirecte. Pe suprafaţa cărbunilor activi obţinuţi prin metoda chimică predomină grupările funcţionale acide, pentru de­ter­­minarea conţinutului lor fiind recomandă metoda titrării conductometrice alcalimetrice. Pentru determinarea grupări­lor bazice pe suprafaţa acestor cărbuni se recomandă metoda titrării pH-metrice indirecte.EVALUATION OF ACTIVE CARBONS ACID-BASIC PROPERTIESThe methodological peculiarities of visual titration method (Boehm method and electrometric (alkalimetric and acidimetric titrations for researching of acid-basic properties of carbonaceous adsorbents have been specified. On the surface of active carbons obtained by physical-chemical method of activation the basic sites predominate being recom­mended acidimetric conductometric titration for their determination. Besides of such groups there are also acidic sites being recommended alkalimetric pH-metric back titration for their determination. On the surface of active carbons obtained by chemical activation the acidic groups predominate being recommended alkalimetric conductometric titration for their determination. Besides of such groups there are also basic sites being recommended acidimetric pH-metric back titration for their determination.

 14. Poemele homerice în veșminte românești. O analiză diacronică (I

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petre Gheorghe Bârlea

  2015-07-01

  Full Text Available Lucrarea pe care o propunem vizează istoria traducerilor românești ale poemelor homerice, din perspectiva evoluției limbii române literare. Pornim de la premisa că orice asemenea traducere reprezintă o probă de virtuozitate nu numai pentru traducătorul în cauză, ci și pentru limba și cultura modernă respectivă, așa încît este interesant de studiat modul în care dezvoltarea exegezei homerice și a teoriilor traductologice se manifestă în paralel cu etapele evoluției limbilor moderne. Grila de analiză va include, așadar, principii, metode și instrumente de lucru ale domeniilor amintite aici (istoria limbii, traductologie, dar și elemente împrumutate din gramatica constrastiv-tipologică, din filologie, în sensul restrîns al conceptului, din teoria mentalităților, istoria culturală ș.a. Demersul nostru evidențiază faptul că evoluția istorică a actului traducerii este marcată, în mod firesc, de personalitatea traducătorului (opțiuni teoretice, ideologice, pe lîngă competențe lingvistice, har poetic etc., dar și de contextul cultural al epocii și al spațiului respectiv. Pentru cultura română, cel puțin, putem constata că, în ansamblu, versiunea cea mai recentă este și cea mai reușită.

 15. Soluble glucides accumulation during the tempering of wheat and barley varieties

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ioan PUIA

  1965-08-01

  Full Text Available "Starea de rezistenta la ger" cum o numeste Tumanov (1, adica starea fiziologica a plantelor capabile de calire, se realizeaza prin procese complexe de pregatire pentru iernat, procese care au loc in protoplasma si vacuola celulei. Prin cercetari anterioare s-a dovedit ca la orzul de toamna se dezvolta slab factorii protoplasmatici ai rezistentei; analiza refractometrica a substantei uscate solubile indica o acumulare a acesteia atat la soiurile de grau cat si la cele de orz (2. Datele care se prezinta in aceasta nota aduc completari celor anterioare (2 cu privire la acumularea glucidelor solubile in celulele orzului de toamna prin procesul de calire.

 16. Editorial Foreword

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silviu Miloiu

  2012-08-01

  Full Text Available Revista Română pentru Studii Baltice şi Nordice / The Romanian Journal of Baltic and Nordic Studies (RRSBN gathers in this issue contributions based on new documentary sources and interpretations concerning the area it investigates, i.e. the Baltic and Nordic Sea area, and the relations and contacts between this region and its Black Sea match. The fascinating ethnic and cultural diversity of the area, the contacts between distant European lands, the perceptions of “the other” are topics approached from different angles and brought before the judgment of the public and the community of fellow researchers.

 17. Biblioteca Naţională a României: obiective şi perspective în valorificarea patrimoniului cultural

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elena Tîrziman

  2008-01-01

  Biblioteca Naţională a României este implicată în proiecte internaţionale care au ca scop crearea de conţinut digital relevant pentru memoria culturală europeană: The European Library – TEL (Biblioteca europeană, Manuscriptorium şi ENRICH – European Networking Resources and Information concerning Cultural Heritage, proiecte coordonate de Biblioteca Naţională a Cehiei. Biblioteca Naţională a României a contribuit la proiectele Manuscriptorium / ENRICH prin carte românească veche din perioada corespunzătoare secolelor XVI-XVII.

 18. Multi-anticoagulant and EDTA dependent pseudothrombocytopenia. Case reports on two pediatric patients

  OpenAIRE

  Arghirescu Smaranda; Bătăneanț Mihaela; Jinca Cristian; Pașcalău Andreea; Lelik Mihaela; Preja Mihaela; Ritli Ladislau; Ursu E.C.; Șerban Margit; Ioniță Hortensia

  2014-01-01

  Pseudotrombocitopenia este o anomalie in vitro legată de recoltarea probei de sânge, care poate conduce în mod eronat la diagnosticarea unei afecțiuni mai grave și anume trombocitopenia. Acest fenomen apare atunci când anticoagulantul folosit pentru recoltarea probelor de sânge în vederea testării acestora cauzează agregarea trombocitară, mimând astfel un număr scăzut de trombocite fără ca pacientul să prezinte semnele clinice ale unei trombocitopenii. Această anomalie poate determina efectua...

 19. Atypical case of B-cell Chronic Lymphocytic Leukemia presenting with extreme hyperleukocytosis / Hiperleucocitoză extremă într-un caz atipic de leucemie limfatică cronică cu celulă B

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bacârea Anca

  2014-12-01

  Full Text Available În literatura de specialitate sunt prezentate foarte puține cazuri de leucemie limfocitară cronică (LLC, care debutează cu hiperleucocitoză extremă. Descriem cazul unei femei în vârstă de 66 ani, care se prezintă cu hiperleucocitoză extremă de 774.2 x 109 / litru, stadiul Rai III și stadiul Binet C. Pacienta nu are comorbidități și scorul CIRS (scala cumulativă de evaluare a bolii este cu mult sub 6, cu clearance-ul creatininei normal. Alte aspecte interesante legate de acest caz sunt imunofenotipul atipic, expresia ciclinei D1, infecția cu virusul hepatitei B, care au făcut ca diagnosticul și tratamentul acestei paciente să fie o provocare. Pacienta a fost testată pentru prezența mutației NOTCH1 care a fost pozitivă. Există dovezi că mutațiile NOTCH1 sunt asociate cu boala rapid progresivă și rezistență la tratament. Distincția dintre LLC și limfomul cu celule din manta (LCM nu este întotdeauna ușoară, deoarece unele cazuri de LCM pot mima LLC din punct de vedere clinic, histologic și/sau fenotipic. Profilaxia hepatitei B pentru reactivarea virală nu a fost disponibilă, iar pacienta a fost tratată numai cu fludarabină și ciclofosfamidă, fără rituximab. Markerul CD200 ar trebui să fie introdus în panelul de rutină pentru citometria în flux pentru a distinge LLC de limfomul de manta iar mutația NOTCH1 este asociată cu un prognostic nefavorabil și ar trebui sa fie evaluată la diagnostic. LLC cu hiperleucocitoză extremă la debut este foarte rară, iar uneori, un LLC atipic poate reprezenta o capcană de diagnostic.

 20. The Influence of Wishful Thinking in Diplomacy, Internal Corruption and Military Unpreparedness upon International Relations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Florin Pintescu

  2015-12-01

  Full Text Available Book review: Dan Prisăcaru, În avanpostul luptei pentru supraviețuire. Apărarea națională a României și frontul secret în vâltoarea anilor 1938-1940 [In the outpost of the fight for survival. The national defence of Romania and secret front in the turmoil of the years 1938-1940], Preface by Cătălin Turliuc, Bucharest, Military Publishing House, 2014, 452 p.

 1. O analiză semantică a vocii duale într-un stil literar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ștefan Oltean

  2016-02-01

  Full Text Available Lucrarea își propune să dea seamă de vocea duală articulată de discursului indirect liber (DIL, un mod discursiv întrebuințat cu precădere în proza narativă pentru reprezentarea evenimentelor verbale și a evenimentelor mentale verbale sau nonverbale (vezi Oltean, 1993. Mai întîi vom discuta problema conceptualizării discursului indirect liber, fără însă a intra în detalii privind deosebirile dintre acesta și discursul direct (DD sau cel indirect (DI (vezi, pentru acest aspect, Ehrlich, 1990; McHale, 1978; Oltean, 1993. Apoi vom aborda problema vocii duale cuplate cu modul discursiv în discuție, mai apoi vom schița cadrul teoretic, iar în final vom descrie forma logică a unui fragment de DIL selectat din literatura narativă de limbă engleză, în scopul specificării valenței amintite a procedeului.

 2. MECANISMUL DE PROTEOLIZĂ A FICOCIANINEI, PROTEINEI BIOACTIVE DIN SPIRULINĂ SUB ACŢIUNEA PAPAINEI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Angela RUDAKOVA

  2016-02-01

  Full Text Available Elaborarea unor procedee de obţinere a peptidelor bioactive din ficocianină prin intermediul hidrolizei proteolitice prezintă un interes sporit pentru cercetători în contextul utilizării acestora în calitate de remedii anticancer şi pentru alte proprietăţi terapeutice. Peptidele derivate din ficocianină ar putea manifesta proprietăţi terapeutice mult mai pronunţate comparativ cu ficocianina. În prezenta lucrare sunt studiate dinamica proteolizei ficocianinei cu papaina şi mecanismul de hidroliză a acestei proteine.Mechanism of proteolysis of C-phycocyanin, bioactive protein from Spirulina, under the action of papainThe elaboration of the procedures of obtaining of bioactive peptides derived from phycocyanin, as a result of it proteolytic hydrolysis presents great interest for researchers in the terms of theirs use as anti-cancer drugs and for other therapeutic properties. It can be assumed that peptides derived from phycocyanin could manifest more pronounced therapeutic effects compared to phycocyanin. Dynamics of phycocyanin proteolisis by papain, as well as mechanism of phycocyanin hydrolysis were studied in the present work. 

 3. CLASE DE SUBGRAFURI STABILE ÎN ORIENTAREA TRANZITIVĂ A GRAFURILOR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sergiu CATARANCIUC

  2015-12-01

  Full Text Available În articol sunt analizate clasele de subgrafuri stabile, folosite la caracterizarea grafurilor tranzitiv orientabile şi la studierea proprietăţilor acestora. Subgrafurile stabile reprezintă un suport în construirea orientării tranzitive a unui graf, precum şi pentru determinarea numărului acestora. De asemenea, sunt prezentate condiţiile necesare şi suficiente pentru ca un graf să fie tranzitiv orientabil.CLASSES OF STABLE SUBGRAPHS IN TRANSITIVE ORIENTATION OF THE GRAPHIn the article there are analyzed the classes of the stable subgraphs, used for characterization of transitively orientable graphs and their properties. The subgraphs that we describe in this paper are a support for the constructions of the transitive orientation of the graph, as well as the formula for the number of transitive orientations in a graph. In addition, we present necessary and sufficient conditions for a graph to be transitively orientable.

 4. ASPECTE ETICE, SOCIO-PSIHOLOGICE ŞI MEDICALE ALE NEGLIJĂRII COPILULUI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Smaranda Diaconescu

  2015-11-01

  Full Text Available Neglijarea copilului a fost şi este încă un subiect de interes, atât profesional cât şi public, intens dezbătut de către cercetătorii şi specialiştii din domeniul protecţiei copilului, sociologi, psihologi şi asistenţi sociali, specialişti în educaţie şi sănătate. Pornind de la câteva cazuri întâlnite în practica medicală curentă, am căutat să identificăm factorii care determină neglijarea copilului din punct de vedere medical şi care ar trebui să fie atitudinea profesioniştilor din domeniul sănătăţii faţă de astfel de situații. Pentru a gestiona corect şi eficient cazurile de neglijare medicală este nevoie de o evaluare a nevoilor copilului, de identificarea resurselor părinţilor, de orientare a efortului acestora pentru a răspunde adecvat necesităţilor acestuia cu scopul de a-i asigura o stare de sănătate optimă.

 5. ECONOMIA SOCIALĂ – DELIMITĂRI CONCEPTUALE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Romeo Asiminei

  2012-02-01

  Full Text Available Articolul îşi propune o succintă trecere în revistă a istoriei definiţilor economiei sociale la nivel european, o fundamentare ideologică a conceputului şi analiza unor dimensiuni esenţiale pentru analiza sociologică a economiei sociale. Deşi economia socială este o realitate prezentă în diferite forme în marea majoritate a comunităţilor umane, termenul nu are o definiţie unanim acceptată în spaţiul internaţional şi nici măcar în spaţiul european, încercările de definire, delimitare şi teoretizare ale conceptului fiind relativ noi în raport cu practica. Acest articol este o dezvoltare a delimitării conceptuale realizate în cadrul raportului de deschidere „Profit pentru oameni” din cadrul proiectului POSDRU Modelul economiei sociale în România.

 6. MANIPULAREA UNUI EVENIMENT ȘI PARIURILE ARANJATE (art.2421 ȘI 2422 CP RM: INFRACȚIUNI DE CORUPȚIE?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gheorghe RENIŢĂ

  2017-07-01

  Full Text Available În prezentul demers științific ne propunem să oferim răspuns la întrebarea cu care el se deschide: manipularea unui eveniment și pariurile aranjate (art.2421 și 2422 din Codul penal al Republicii Moldova (CP RM: infracțiuni de corupție? Altfel spus, este oare îndreptățită optica de a raporta infracțiunile de manipulare a unui eveniment și de pariuri aranjate la grupul celor de corupție? Punctul de pornire pentru elaborarea acestei investigații l-a constituit Proiectul de Lege nr.268/2016, care, inter alia, urmărește includerea art.2421 și 2422 CP RM printre infracțiunile de corupție. În acest sens, se constată că fapta exprimată în încurajarea, influenţarea sau instruirea unui participant la un eveniment sportiv sau la un eveniment de pariat să întreprindă acţiuni care ar produce un efect viciat asupra evenimentului respectiv, cu scopul de a obţine bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, care nu i se cuvin, pentru sine sau pentru o altă persoană (art.2421 CP RM, precum și fapta de pariere pe un eveniment sportiv sau pe un alt eveniment de pariat, fie în informarea altor persoane despre existenţa unei înţelegeri în privinţa trucării acelui eveniment în intenţia de a le determina să participe la pariul respectiv, săvârşită de către o persoană care cunoaşte cu certitudine despre existenţa unei înţelegeri privind trucarea acelui eveniment (art.2422 CP RM, nu au cum să se plieze normelor care instituie răspunderea penală pentru coruperea pasivă (art.324 CP RM, coruperea activă (art.335 CP RM, traficul de influență (art.326 CP RM, luarea de mită (art.333 CP RM sau darea de mită (art.334 CP RM. Or, aceste prevederi incriminatoare au raze diferite de acțiune. Se relevă că pentru a atribui o infracțiune sau alta la categoria celor de corupție este ineluctabil ca aceasta să corespundă trăsăturilor definitorii ale corupției, și anume: să afecteze exercitarea

 7. PARTICULARITĂŢILE PSIHOPEDAGOGICE DE FORMARE INIŢIALĂ A CADRELOR DIDACTICE ÎN CONTEXTUL EDUCAŢIEI CENTRATE PE ELEV

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vladimir GUŢU

  2017-03-01

  Full Text Available În articol dat este abordată problema privind formarea iniţială a cadrelor didactice pentru a realiza educaţia centrată pe elev. În acest sens sunt analizate diferite modele de formare a cadrelor didactice din diferite ţări şi sunt propuse direc­ţiile specifice pentru instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova, şi anume: formarea filosofică, formarea psi­hologică, formarea pedagogică, formarea etică şi formarea culturală. Totodată, este propus un ansamblu de condiţii în care poate fi realizat acest proces.CHARACTERISTICS OF THE INITIAL PSIHOPEDAGOGIE TEACHERS IN THE STUDENT-CENTERED EDUCATIONIn the given article dealing with the initial training of teachers to achieve student-centered education. In this sense considering different models of teacher training from different countries and propose specific directions for higher edu­cation institutions in Moldova, namely: filozifică training, psychological training, pedagogical training, ethics training and cultural training. Also proposed a set of conditions under which this process can be realized.

 8. STRATUL DUBLU ELECTRIC AL MONTMORILONITULUI. I. INFLUENŢA INTERCALĂRII CU OLIGOMERI DE ALUMINIU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vasile RUSU

  2017-03-01

  Full Text Available A fost dezvoltat criteriul pentru delimitarea caracteristicilor stratului dublu electric în proximitatea suprafeţei bazale şi suprafeţei laterale ale montmorilonitului intercalat cu oligomeri de aluminiu şi au fost determinate caracteristicile stratului dublu electric în modelul Stern. În funcţie de cazul analizat, pentru stratul dublu în proximitatea suprafeţei bazale sau în proximitatea suprafeţei laterale pot fi estimate caracteristicile stratului compact – potenţialul Stern Yd, energia de adsorbţie specifică chimică Ø, densitatea de sarcini sc.EDL FOR MONTMORILLONITE. I. THE INFLUENCE OF Al-PILLARING It was developed the criterion for delimiting of characteristics for electric double layer (EDL close to the basal surface and edge surface of pillared Al-montmorillonite, and the EDL characteristics in the Stern model were determined. Depending on the case, for EDL close to the basal surface or edge surface, the main characteristics of Stern layer can be estimated, i.e. the Stern potential Yd, chemical specific adsorption energy Ø and charge density sc.

 9. ASIGURĂRILE POT SALVA „BENEFICIUL POTENŢIAL, SCONTAT”: ASPECT METODOLOGIC

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iulia CAPRIAN

  2016-12-01

  Full Text Available Nu există o definiţie unică a gestionării riscului. Acesta poate fi expus în termeni generali ca „aplicaţie a principiilor de adoptare a deciziilor pentru o problemă particulară de risc” sau ca „minimizare a costului general al riscului”, însă una dintre cele mai aplicabile poate fi ceea ce se concentrează asupra procesului gestionării riscului. Astfel, gestionarea riscului este un proces sistematic, orientat spre identificarea şi evaluarea riscurilor la care este expusă o persoană sau organizaţie, pentru selectarea şi implementarea tehnicilor optime de control şi finanţarea riscurilor.INSURANCE MAY SAVE "THE POTENTIAL, EXPECTED BENEFIT": METHODOLOGICAL ASPECTThere is no single definition of risk management. The concept may be expressed in general terms as a "application of the principles of adaptation of decisions to a particular risk problem" or a "minimization of the overall costs of risk", but one of the most applicable may be the one focusing on the risk management process. Thus, risk management is a systematic process, aimed at identifying and assessing the risks to which a person or organization is exposed for the purpose of selecting and implementing optimal techniques for controlling and financing risks.

 10. Antologia literaturii dialectale bănăţene („Gura Satului” la Radio Timişoara – 20 de ani

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francisc SCHNEIDER

  2011-01-01

  Full Text Available Cartea de 254 pagini, apărută în Editura Marineasa, Timişoara 2010, alcătuită de Ioan Viorel Boldureanu şi Cornel Ungureanu, readuce interesul pentru graiul dialectal din România de Sud-Vest.Interesul este justificat din punct de vedere literar şi istoric pentru românismul zonei şi nu numai. Citind cartea evoc amintiri din copilăria mea timpurie, petrecută în grădiniţa rurală din Chişoda Nouă, când, la o serbare am recitat poezia AIZÂMBAN’ (trenul. Graiul bănăţean mi-a înoţit copilăria, întreruptă apoi câteva decenii până la întâlnirea şi prietenia cu Marius Munteanu.

 11. STUDIUL COMPLEX Al ULEIULUI VOLATIL DIN SPECIA PEROVSCHIA ATRIPLICIFOLIA BENTH.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maricica COLŢUN

  2017-07-01

  Full Text Available În lucrare sunt prezentate rezultatele unui studiu vast privind biologia, compoziția chimică, fitochimia cantitativă și calitativă a uleiului volatil din specia Perovskia atriplicifolia, care se comportă ca plantă perenă, erbacee din familia Lamiaceae. În R. Moldova nu este cercetată ca plantă aromatică şi medicinală. Are o plasticitate ecologică mare, nu are cerinţe deosebite faţă de factorii climaterici. Se utilizează pentru proprietăţile sale febrifuge, în medicină – pentru scăderea febrei, deține proprietăți culinare dar şi decorative ori de purificare a aerului.THE COMPLEX STUDY OF THE ESSENTIAL OIL OF THE SPECIESPEROVSCHIA ATRIPLICIFOLIA BENTH.The paper presents the results of a vast study on the biology, chemical composition and qualitative phytochemistry of the essential oil of the species Perovskia atriplicifolia, which behaves like a perennial, herbaceous plant in the Lamiaceae family. In theRepublic ofMoldova, it has not been investigated as an aromatic and medicinal plant. It has a high ecological plasticity and no special requirements to climatic factors. It has febrifuge properties and is used in medicine to reduce fever. Besides, this plant is used for culinary, ornamental purposes and for air purification.

 12. CALCULUL CINETOSTATIC AL MECANISMELOR PLANETARE CILINDRICE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Păun ANTONESCU

  2012-05-01

  Full Text Available În lucrare se prezintă o metodă analitică pentru calculul cinetostatic al mecanismului planetarmonomobil cu două roţi dinţate centrale. Se consideră mai întâi cazul general al schemelor cinematice cu douăroţi dinţate solidare tip satelit, în două variante practice (multiplicator şi reductor de turaţie. Este menţionatcazul particular al mecanismelor planetare cu o singură roată satelit cu angrenare dublă (exterioară şiinterioară. Pe baza modelului de analiză cinetostatică a mecanismului planetar monomobil cu două roţi dinţatecentrale, în finalul lucrării se abordează o problemă practică de calcul cinetostatic al unui mecanism planetarcilindric simplu folosit la capul de frezat pentru prelucrarea roţilor dinţate cilindrice cu dinţi curbi înhipocicloidă.

 13. The Role of Prostate-Specific Antigen in Prostate Cancer Screening

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Constantin Traian Vasile

  2014-06-01

  Full Text Available Cancerul de prostată reprezintă, după cancerul pulmonar, cea mai frecventă afecţiune malignă diagnosticată în cadrul populaţiei masculine. Introducerea în practica curentă în anii 80-90 a determinării Antigenului Specific al Prostatei (PSA seric, ca şi componentă a screeningului pentru cancerul de prostată, a reprezentat un moment de răscruce în practica medicală. Datorită acestei enzime produsă exclusiv de către glanda prostatică, rata detecţiei cancerului de prostată (în stadii curative, intracapsulare s-a îmbunătăţit semnificativ. PSA - ul seric reprezintă un factor predictiv pentru cancerul de prostată (CP mai bun decât tuşeul rectal sau ecografia prostatică transrectală

 14. IMPLICAŢII ALE PARTENERIATULUI DINTRE ŞCOALĂ ŞI COMUNITATE ÎN FORMAREA RESPONSABILITĂŢII LA ELEVI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carmen Palaghia

  2012-07-01

  Full Text Available Devianţa şcolară este una dintre principalele probleme ale societăţii contemporane şi reprezintă un motiv de îngrijorare, devenind un subiect de interes public. Articolul detaliază importanţa parteneriatului şcoală-familie-proximitate, accentuând atât utilitatea prevenirii, cât şi activitatea actorilor implicaţi. Sunt prezentate măsurile şi programele de intervenţie care s-au implementat pentru prevenirea şi diminuarea fenomenului de devianţă şcolară şi importanţa evaluării acestora. De asemenea, articolul relevă exemple de programe internaţionale şi rezultatele la care s-aajuns în urma evaluării lor, precum şi actuala strategie implementată la nivel naţional, prin înfiinţarea Consiliului naţional pentru prevenirea şi combaterea violenţei din mediul şcolar.

 15. EFICIENTIZAREA ACTIVITĂŢII ECONOMICE A STRUCTURILOR DE ECONOMIE SOCIALĂ ȘI ACUMULAREA DE EXPERIENȚĂ PRIN EVENIMENTE DEDICATE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihaela Steliana Munteanu

  2012-12-01

  Full Text Available Pentru al treilea an consecutiv Fundaţia Alături de Voi Româniaorganizează Târgul Naţional al Unităţilor Protejate, eveniment la care expun structuri de economie socială diverse. De la an la an se cercetează impactul la un alt tip de public sau punerea în evidenţă a produsului social prin mijloace diverse. Asociat evenimentului se realizează și Conferinţa „Politici și tendinţe în economiasocială” – pretext de dialog cu specialiștii din domeniu pe teme de interes. Concluziile celor două evenimente sunt extrem de interesante și pot fi puncte de plecare pentru dezvoltarea, în continuare, a domeniului și eficientizarea activităţii structurilor de economie socială.

 16. The dynamics of some oxidative stress markers in 3, 6 and 12-months alcohol abstinent patients: possible relevance for the usage of antioxidants in alcohol withdrawal / Dinamica unor markeri ai stresului oxidativ la 3, 6 şi 12 luni de abstinenţă de la alcool: posibila relevanţă a utilizării de antioxidanţi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petrariu Florin

  2014-12-01

  Full Text Available În prezentul articol am fost interesaţi să studiem relevanţa stresului oxidativ în cadrul proceselor legate de abstinenţa de la alcool, având în vedere în special faptul că literatura de specialitate este extrem de controversată în acest domeniu de cercetare. Astfel, am determinat nivelul unor markeri specifici ai stresului oxidativ la pacienţii selectaţi după 3, 6 şi 12 luni de abstinenţă de la alcool. 62 de pacienţi de sex masculin au fost selectaţi pentru studiu. În cadrul studiului s-au prezentat 33 de pacienţi pentru determinările bazale, 14 pacienţi la 3 luni, 14 pacienţi la 6 luni şi 15 pacienţi la 12 luni de abstinenţa de la alcool, în timp ce lotul control a inclus 32 de persoane sănătoase, potrivite ca vârstă si sex-ratio cu celelalte grupuri de studiu. Astfel, în ceea ce priveşte rezultatele, în cazul superoxid dismutazei (SOD am observat o diferenţă semnificativă între cele trei loturi de studiu (p<0.0001, precum şi o creştere semnificativă din punct de vedere statistic a valorilor SOD la pacienţii aflaţi la 3 luni (p<0.0001, 6 luni (p<0.0001 şi respectiv 12 luni (p<0.0001 de abstinenţa de la alcool, faţă de determinările bazale. De asemenea, în cazul glutation peroxidazei, am observat o diferenţă semnificativă din punct de vedere statistic între grupuri (p=0.0003, plus creşteri importante la 6 luni (p=0.03 şi 12 luni (p=0.006, faţă de determinările bazale. În ceea ce priveşte malondialdehida (MDA, ca şi principal marker al proceselor de peroxidare lipidică, am putut observa de asemenea diferenţe semnificative între grupurile de studiu (p<0.0001. Mai mult, în cazul tuturor celor 3 grupe de pacienţi s-au putut observa scăderi semnificative ale concentraţiei de MDA, în comparaţie cu determinările bazale (p=0.003 pentru 3 luni, p=0.01 pentru 6 luni şi p=0.0002 pentru 12 luni. În concluzie, aceste date confirmă un stress oxidativ crescut la pacienţii consumatori

 17. Circulating influenza viruses and the effectiveness of seasonal influenza vaccine in Romania, season 2012-2013 / Virusurile gripale circulante și eficacitatea vaccinului gripal sezonier în România, în sezonul 2012-2013

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pitigoi Daniela

  2015-03-01

  Full Text Available Scopul studiului a fost de a investiga profilul virusurilor gripale care au circulat în România în sezonul 2012- 2013 și de a estima eficacitatea vaccinului gripal sezonier, pe baza datelor de supraveghere epidemiologică si virologică. Metodă. Am testat toate probele colectate din săptămâna 40/2012 până în săptămâna 20/2013, în cadrul sistemului national de supraveghere, de la pacientii cu simptomatologie compatibilă cu gripa. Probele pozitive de gripă A/B identificate prin detecție moleculară (RT-PCR au fost apoi caracterizate. Am utilizat hemaglutino-inhibarea pentru caracterizare antigenică si chemiluminiscenta pentru testarea sensibilitătii la antivirale. Secventierea genelor codante pentru hemaglutinină si neuraminidază si analiza lor filogenetică a fost de asemenea efectuată. Am estimat eficacitatea vaccinului gripal ca 1-odds ratio folosind un studiu caz-martor cu design negativ. Rezultate și discuții. Am testat 1087 de probe din care 537 au fost pozitive (56.2% gripă B, 40.6% A(H1N1pdm09, 3.2% A(H3N2. Saizeci si patru dintre acestea au fost caracterizate antigenic si / sau genetic. Virusurile A(H1N1pdm09 au fost înrudite antigenic cu tulpina vaccinală A/California/07/2009 si au apartinut grupului genetic 6 similar cu A/St. Petersburg/27/2011. Virusurile gripale tip B au apartinut cladei 2 a liniei genetice B/Yamagata, asemănătoare cu B/Estonia/55669/2011, cu excepția unei tulpini care a apartinut liniei B/ Victoria, reprezentată de tulpina B/Brisbane/60/2008. Virusurile A(H3 au apartinut grupului genetic 3C al cladei tulpinii A/Victoria/208/2009, asemănătoare cu tulpina vaccinală A/Victoria/361/2011. Toate tulpinile testate (57 au fost sensibile la oseltamivir si zanamivir. Eficacitatea vaccinală ajustată pentru gripa A(H1N1pdm09 (N=119 a fost de 76.9% (95% CI: -113.4, 98.5, sugerând o protectie bună, în concordantă cu suprapunerea antigenică dintre tulpinile sălbatice circulante si

 18. Detection of the genetically modified organisms from food products/ Detecţia organismelor modificate genetic din produse alimentare

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Curticăpean Manuela

  2014-09-01

  Full Text Available Încă de la apariţia primelor culturi modificate genetic, oamenii de ştiinţă au avut păreri pro şi contra asupra cultivării si utilizării lor, datorită potenţialelor riscuri pe care le pot avea asupra sănătăţii şi mediului înconjurător. Legislaţia europeană actuală (Directiva 2003/18/CE prevede obligativitatea informării publicului, a monitorizării efectelor pe termen lung, a etichetării şi trasabilităţii în toate stadiile introducerii pe piaţă a OMG. Scopul acestui studiu a fost evaluarea calitativă a produselor alimentare existente pe piaţă, în ceea ce priveşte detecţia prezenţei/ absenţei OMG. În acest sens au fost analizate două tipuri de făină de porumb şi patru tipuri de produse din soia, în perioada 2013. Kit-ul utilizat pentru detecţia prezenţei/absenţei OMG în probele testate, cuprinde etape de izolare ADN, amplificare ADN prin PCR şi electroforeza în gel de agaroză a produşilor amplificaţi şi foloseşte două secvenţe asociate OMG - promotorul 35S şi terminatorul NOS de la Agrobacterium tumefaciens. În urma studiului, au fost pozitive în ceea ce priveşte prezenţa OMG, o probă de mălai extra şi o probă de soia. Rezultatele obţinute ilustrează necesitatea efectuării de analize suplimentare pentru identificarea tipului exact de OMG şi pentru stabilirea cantităţii de OMG (pragul limită impus de legislaţia europeană fiind de 0,9% la nivel de ingredient.

 19. PUBLICITY IN TOURISM - RELATION BETWEEN ROMANIA AND UKRAINE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adriana Mihaela PORCUŢAN

  2010-06-01

  Full Text Available Publicitatea în turism - Relaţia dintre România şi Ucraina. Euroregiunile sunt un fapt în lumea modernă, cât şi în turismul care se poate dezvolta între ţările care împart aceeaşi graniţă. În lucrarea de faţă noi vom face referire la România şi Ucraina. Ele împart aceeaşi graniţă, o parte din atracţiile naturale, culturale, etnice, religioase, dar nu au acceaşi importanţă în turismul internaţional. În cazul promovării în turism, internetul este o cale foarte importantă de a prezenta o atracţie, o sursă foarte rapidă, ieftină şi disponibilă oricând pentru turişti şi pentru a găsi informaţiile pe care le caută. Dacă facem o comparaţie între promovarea turismului în România şi Ucraina, găsim mari diferenţe pentru că România este o ţară care se concentrează pe turismul extern, iar Ucraina se concentrează pe cel intern, fiind a şaptea ţară în lume ca receptoare de turişti. Acest lucru este arătat şi de limba care este folosită de site-urile fiecărei ţări: aproape numai română în România, engleză şi ucraineană în Ucraina.

 20. IMPORTANŢA CONSTRÂNGERII JURIDICO-PENALE ÎN CONTEXTUL REGLEMENTĂRII SOCIALE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vlad NEDELCU

  2016-03-01

  Full Text Available Structurând comportamentul individual în conformitate cu normele morale, reglementările şi restricţiile legale, obiceiurile, dogmele religioase, poziţiile ideologice noi obţinem rezultatul dorit, fără a încălca în acelaşi timp ordinea socială stabilită şi fără a cauza prejudiciu celor din jur.Necesitatea de a respecta regulile indicate este determinată de dezvoltarea progresivă a relaţiilor publice la toate nivelurile. Sistemul de relaţii sociale devine tot mai complicat, ceea ce necesită o reglementare con­secventă a acţiunilor participanţilor săi, pentru a nu produce încălcări ale intereselor altor indivizi şi pentru a crea premisele necesare pro­gresului ulterior. Astfel, reglementarea socială, care reprezintă un proces de sistematizare a relaţiilor publice, este o con­diţie prealabilă necesară pentru existenţă normală şi dezvoltarea societăţii noastre. DURESS AS A PENAL CATEGORY AND ITS IMPORTANCE FOR THE SOCIAL REGULATIONStructuring the individual behaviour in accordance with moral norms, legal regulations and restrictions, customs, religious dogmas, ideological positions we get the desired result without violating at the same time the established social order and without causing harm to others.The need to comply with the rules indicated is determined by the progressive development of public relations at all levels. The system of social relations becomes more complicated, requiring consistent regulation of the actions of its participants, in a way not to cause violations of the interests of other individuals and to create the necessary prerequisites for further progress. Thereby, social regulation, which is a process of systematization of public relations, is a prerequisite for normal existence and development of our society.

 1. ANALIZA INTERACȚIUNII INDICATORILOR MONETARI ȘI DE CREDIT ÎN ECONOMIA REPUBLICII MOLDOVA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tudor SULA

  2017-08-01

  Full Text Available În scopul eficientizării activității sistemului de credit și activizării creditării investiționale a sectorului real al econo­miei Republicii Moldova, în baza datelor statistice a fost efectuată analiza dinamicii și structurii masei monetare, inclu­siv a interacțiunii indicatorilor monetari și de credit, precum și a factorilor care influențează asupra evoluției indicatorilor monetari și de credit pe parcursul perioadei 2005-2016. Astfel, pentru eficientizarea activității sistemului de credit al Republicii Moldova la etapa actuală este necesară promovarea unei politici monetare bazate pe corelarea și ajustarea indicatorilor macroeconomici, monetari și de credit; pentru atingerea obiectivelor politicii monetare, sunt necesare noi abordări și practici internaționale, inclusiv cele recomandate de organizațiile financiare internaționale privind îmbunătă­țirea supravegherii prudențiale; Banca Națională a Moldovei urmează să efectueze o conlucrare mai eficientă cu Guvernul Republicii Moldova pentru asigurarea suficientă cu resurse investiționale a necesităților sectorului real al economiei.ANALYSIS OF THE INTERACTION BETWEEN THE MONETARY AND CREDITING INDICATORS IN MOLDOVA'S ECONOMYIn order to streamline the activity of the credit system and activate the investment crediting of the real sector of the economy of the Republic of Moldova, on the basis of statistical data, there was performed an analysis of the dynamics and the structure of money supply, including the analysis of the interaction between the monetary and crediting indicators, as well as of factors influencing on the evolution of monetary and crediting indicators during the period 2005-2016. Thus, in order to streamline the activity of the credit system of the Republic of Moldova at present, it is necessary to promote a monetary policy based on the correlation and adjustment of the macroeconomic, monetary and credit indicators; to achieve the

 2. NEW MODEL FOR EVALUATION OF THE PERCEIVED IMAGE QUALITY BY SMARTPHONE USERS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pinchas ZOREA

  2015-12-01

  Full Text Available Mobile devices, like smartphones and tablet computers, became an essential part in our life. Image quality assessment plays an important role in various image processing applications. A great deal of effort has been made in recent years to develop “objective” image quality metrics that correlate with perceived quality measurement. Unfortunately, only limi-ted success has been achieved. In this paper, I provide a quantitative method to evaluate perceived image quality of color images on mobile displays. Five image quality factors - Vividness, Brightness, Clarity, Sharpness and Contrast were chosen to represent perceived image quality. Image quality assessment models are constructed based on results of human visual experiments compared with image analysis by SW tool. Values of parameters of image quality assessment models are estimated based on results from human visual experiments, and a new model is proposed based on the human visual tests and computer image analysis.MODEL NOU DE EVALUARE A CALITĂŢII IMAGINII PERCEPUTE DE CĂTRE UTILIZATORII DE SMARTPHONEDispozitivele mobile (ca exemplu – smartphone şi tablete au devenit o parte esenţială din viaţa noastră. Evaluarea calităţii imaginii joacă un rol important în diverse aplicaţii de procesare a imaginii. O mare parte din efort a fost făcut în ultimii ani pentru a dezvolta metrici „obiective” de evaluare a calităţii imaginii, care corelează cu măsurarea calităţii percepute. Spre regret, doar un succes limitat a fost atins în acest domeniu. În lucrare este prezentată o metodă cantitativă de evaluare a calităţii imaginii percepute cu referire la imaginile color pe ecranele dispozitivelor mobile. Cinci factori de calitate a imaginii – Intensitate, Luminozitate, Claritate, Rezoluţie şi Contrast – au fost aleşi pentru a reprezenta calitatea imaginii percepute. Modelele de evaluare a calităţii imaginii sunt construite pe baza rezultatelor experimentelor

 3. ASISTENŢA SOCIALĂ A COPIILOR CU PĂRINȚI VULNERABILI SOCIO-ECONOMIC: O PROBLEMĂ DE ACTUALITATE ÎN SPITALUL DE PEDIATRIE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tamara Solange Roşu

  2016-05-01

  Full Text Available Scopul studiului: prezentarea datelor statistice cu privire la cazurile de copii care provin din familii cu statut socio-economic scăzut admişi într-o unitate de primire urgenţe, în perioada aprilie 2014 – martie 2016. Material şi metode: În unitatea de urgenţă a unui spital clinic de urgenţă pentru copii din nord-estul României, au fost admişi 79.779 pacienţi cu vârstă între 0 și 18 ani (42.119 în primul an şi 37.660 în al doilea an. Dintre aceştia, peste 55% dintre pacienţi au fost spitalizaţi. Din totalul internărilor, un număr de 505 (263 băieţi şi 242 fete au necesitat asistenţă socială. Datele au fost obţinute de la departamentul de statistică al spitalului şi au fost prelucrate cu Microsoft Office Excel 2007. Cercetarea a respectat toate standardele etice, asigurând confidenţialitatea datelor personale. Rezultate: numărul copiilor din mediul rural este de trei ori mai mare, comparativ cu cei din mediul urban. Cele mai numeroase cazuri care necesită consilierea asistentului social sunt cazurile de neglijenţă (34.65%, intoxicaţii voluntare medicamentoase, tip parasuicid (17.42%, consum de alcool sau etnobotanice (13.85% şi abuz fizic (10.69%. Concluzii: copii provenin din familii cu statut socio-economic scăzut din mediul rural, internaţi pentru neglijenţă, intoxicaţii voluntare şi abuz fizic reprezintă principalele cauze pentru care este necesar suportul asistentului social dintr-un spital de pediatrie. Nu există diferenţe în funcţie de gen.

 4. PERCEPŢII PRIVIND ANGAJAMENTUL DE ROL ŞI CONFLICTUL MUNCĂ-FAMILIE LA ANGAJAŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA: STUDIU EXPLORATIV

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carolina PLATON

  2017-03-01

  Full Text Available Unul dintre conflictele motivaţionale întâlnite frecvent în mediul organizaţional este „conflictul familie-muncă”. Conflictul, în acest caz, derivă din nevoia de a integra în mod optim solicitările legate de rolul familial cu cele ale rolului profesional. Studiile relevă că acest tip de conflict este o sursă considerabilă de distres atât pentru angajaţi, cât şi pentru organizaţie, afectează starea subiectivă de bine a angajaţilor şi se soldează cu stări emoţionale preponderent negative. Astfel, organizaţiile vor fi cu atât mai atractive pentru angajaţi, cu cât le oferă posibilităţi să integreze solicitările legate de locul de muncă şi cele din familie. Cum este perceput angajamentul de rol şi „conflictul familie-muncă” la angajaţii din Republica Moldova, precum şi felul în care interferează solicitările de roluri sunt aspecte pe care le vom discuta în acest context.PERCEPTIONS REGARDING ROLE COMMITMENT AND WORK-FAMILY CONFLICT OF THE EMPLOYEES FROM THE REPUBLIC OF MOLDOVA: EXPLORATIVE STUDYOne of the motivational conflicts often encountered in the organizational environment is "family-work conflict." The conflict, in this case, derives from the need to integrate optimally family and work-related responsibilities. Studies show that this type of conflict is a source of considerable distress for both employees and the organization; it affects the subjective well-being of employees and results in predominantly negative emotions. Thus, organizations will be more attractive for workers if they can provide opportunities to integrate tasks related to work and family. We will discuss hereby how role commitments and "family-work conflicts" are perceived by employees in RM and the way these multiple roles interfere. 

 5. Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasia - a rare type of acute leukemia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Köpeczi Judit Beáta

  2014-03-01

  Full Text Available Neoplasmul cu celule dendritice plasmocitoide blastice (NCDPB, clasificat recent în grupul leucemiilor acute mieloide este o boală hematologică malignă rară cu evoluţie clinică extrem de agresivă. Raportăm cazul unei paciente în vârstă de 55 ani care a prezentat ruptură spontană a splinei. Diagnosticul histopatologic, fără imunohistochimie, a fost de limfom malign non-Hodgkin (LMNH splenic de zonă marginală. Pacienta a primit 4 cure citostatice. Datorită evoluţiei nefavorabile, splina a fost reexaminată histopatologic şi imunohistochimic într-un alt laborator. Diagnosticul de LMNH a fost exclus şi s-a ridicat suspiciunea unei proliferări maligne, posibil mieloide. Datorită neconcordanţei dintre diagnostice s-a efectuat o nouă examinare imunohistochimică într-un al treilea laborator. LMNH se infirmă şi se suspicionează leucemie mieloidă, cu celule NK sau cu celule dendritice plasmocitoide. Pacienta a fost internată în clinica noastră după 8 luni de la diagnosticul iniţial. Imunofenotiparea prin citometrie în flux efectuată din măduva osoasă a evidenţiat 23% blaşti pozitivi pentru markerii CD4, CD56, CD123, HLA-DR, CD38, CD11b, CD2 şi negativi pentru markerii specifici liniilor celulare limfoide B, T, NK şi mielomonocitare. Diagnosticul final a fost NCDPB în fază leucemică. Datorită diversităii prezentării clinice, morfologice şi imunofenotipice a NCDPB, diagnosticul acestei boli maligne rare rămâne o provocare. Imunofenotiparea prin citometrie în flux este superioară examenului imunohistochimic datorită disponibilităţii unui panel mai larg de anticorpi şi posibilităţii de a identifica intensitatea expresiei antigenice. Formele atipice ale NCDPB trebuie să fie recunoscute în timp util pentru a putea trata corespunzător pacienţii cu această boală agresivă.

 6. Vasile Frăţilă, Toponimie şi dialectologie, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2011, 422 p.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anca-Elena DANCIU

  2012-01-01

  Full Text Available Reeditarea volumului Studii de toponimie si dialectologie, apărut în anul 2002, la Timişoara, este un prilej de a aduce în actualitate o temă care se dezvăluie unui public larg, întrucât dezbate, într-o manieră în care ştiinţa se întâlneşte cu afectivitatea, probleme fundamentale pentru cele două ramuri ale lingvisticii româneşti: toponimia şi dialectologia. Studiile cuprinse în acest volum sunt în fapt contribuţii de toponomastică şi de lingvistică spaţială.Profesor universitar, autor al multor volume de prestigiu, Vasile Frăţilă face parte din categoria cercetătorilor care s-au dedicat lingvisticii diastratice şi diatopice, punând în centrul preocupărilor sale studiul toponimelor şi al varietăţilor dialectale. Înregistrăm la Vasile Frăţilă interes faţă de aceste compartimente ale limbii încă din perioada susţinerii tezei de doctorat ; studiile ulterioare ajung cu adevărat unelte indispensabile pentru dialectologi, istorici, profesori, studenţi sau chiar pentru publicul larg interesat de aspecte sincronice şi diacronice ale limbii române. Parcurgând volumul Toponimie şi dialectologie, descoperim în structura lui inclusiv un demers lexicografic ale cărui principale merite se regăsesc în egală măsură în competenţă şi profesionalism, în documentarea şi pasiunea cu care acesta se conturează drept invitaţie spre teritorii intime ale limbii noastre.

 7. Modele culturale de standardizare lingvistică

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dirk Geeraerts

  2016-02-01

  Full Text Available În acord cu tendințele din teoria culturală (vezi Burke et al., 2000, lingvistica cognitivă evidențiază faptul că noi înțelegem realitatea socială prin prisma unor modele, „modele culturale” sau „teorii naive (populare”, și, de la Holland & Quinn (1987 la Lakoff (1996 și Palmer (1998 pînă la Dirven et al. (2001a, 2001b, specialiștii în lingvistică cognitivă au demonstrat că instrumentarul tehnic al lingvisticii cognitive poate fi utilizat pentru a arăta că perspectivele noastre asupra realității sociale sînt modelate pe baza unor de tipare de gîndire. Însă, dacă limba este o realitate socială și culturală, ce modele ne formează concepția despre limbă? Mai exact, care sînt modelele care formează modul nostru de a gîndi despre limbă ca fenomen social? Care sînt paradigmele pe care le folosim pentru a gîndi despre limbă, nu neapărat ca structură lingvistică (așa cum se observă în Reddy 1979, ci ca variație lingvistică, adică modelele despre felul în care varietățile lingvistice sînt răspîndite într-o comunitate lingvistică și maniera prin care această distribuție ar trebui evaluată?Scopul lucrării de față este de a discuta existența a două modele de bază: cel raționalist și cel romantic. Voi cartografia modalitățile prin care aceste două modele interacționează, voi descrie evoluția lor în curgerea timpului și voi explora modul în care ele pot fi întrebuințate pentru a analiza variația lingvistică actuală.

 8. „SĂ COMBATEM SĂRĂCIA PRIN DEZVOLTARE ECONOMICĂ” UN PROIECT DEZVOLTAT DE WORLD VISION ROMÂNIA[1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriela Grama

  2013-11-01

  Full Text Available Articolul prezintă un studiu de caz al proiectului “Taking Farmers out of Poverty Through Economic Development” („Să combatem sărăcia prin dezvoltare economică”, care a fost distins cu locul I la Gala Societății Civile 2013 la secțiunea Dezvoltare Socială şi Economică.Proiectul s‐a derulat în perioada octombrie 2007 ‐ septembrie 2012 în cinci comune din județul Iaşi. Scopul proiectului a fost acela de a îmbunătăți standardele de trai ale populației rurale oferindu‐le informații și consultanță pentru a‐i ajuta săși dezvolte spiritul antreprenorial și să învețe să lucreze împreună în asociații.Beneficiarii, 400 de fermieri din cele cinci comune şi familiile acestora (aproximativ 500 de copii au acum şanse sporite la un viitor mai bun. În urma implementării proiectului, 293 de fermieri au absolvit cursuri de pomicultură, viticultură, legumicultură, apicultură, creşterea animalelor şi au dobândit competențe antrepenoriale; 100 de fermieri au învățat paşii necesari pentruînființarea unei asociații cu statut juridic; au fost înființate nouă asociații agricole; 36 de fermieri au participat la expoziții şi târguri de produse tradiționale atât în România cât şi în alte țări (Franța, Slovacia, Bosnia; au fost atestate produse tradiționale româneşti în cadrul Asociației Pomiviticole Hilița. Fermierii au participat la cursuri de scriere de proiecte: 150 de membri ai noilor asociații înființate au accesat fonduri prin Planul Național de Dezvoltare Rurală, iar valoarea totală a fondurilor accesate pentru perioada 2009 – 2013 este de peste 1, 3 milioane Euro.

 9. PROIECTAREA ŞI REPROIECTAREA SISTEMULUI DECIZIONAL ÎN ÎNTREPRINDERILE MODERNE

  OpenAIRE

  2015-01-01

  Importanţa deosebită a deciziilor în ansamblul proceselor de management impune o permanentă perfecţionare a acestora. Pentru a elabora decizii de calitate, care să conducă la o eficienţă şi la o competitivitate sporită a întreprinderii, este necesar de a fi creată o construcţie puternică a sistemului decizional. În acest scop, în prezentul articol oferim me-todologia proiectării şi reproiectării sistemului decizional, care este pe drept numit „sistemul nervos” al întreprinderii.PROJECTION AND...

 10. A new assay to identify recurrent mutations in acute myeloid leukemia using next-generation sequencing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Coriu Daniel

  2014-03-01

  Full Text Available Introducere: Leucemia acută mieloblastică (LAM este o boală heterogenă caracterizată prin debut la vârstă avansată, fenotip agresiv şi prognostic nefavorabil în special în grupul de vârstă de peste 65 de ani. Pentru stratificarea pacienţilor în grupe de risc se utilizează citogenetica clasică împreună cu metodele moleculare pentru identificarea mutaţiilor punctiforme. În acest articol descriem o nouă metodă de identificare a mutaţiilor în 5 gene implicate în LAM: RUNX1, FLT3, DNMT3A, IDH1 şi IDH2 utilizând secvenţierea de nouă generaţie. Materiale şi metode: Au fost secvenţiate probe de la 40 de pacienţi cu LAM cu cariotip normal internaţi în Institutul Clinic Fundeni. Design-ul de primeri a fost efectuat utilizând LaserGene Genomics suit. Secvenţierea de nouă generaţie a fost efectuată pe platforma MiSeq de la Illumina. Rezultatele au fost analizate utilizând LaserGene Genomics suit. Rezultatele obţinute prin secvenţierea de nouă generaţie au fost comparate cu secvenţierea Sanger. Rezultate: Nu au fost identificate mutaţii adiţionale în probele de la nouă pacienţi pozitivi pentru mutaţiile FLT3-ITD şi / sau NPM1. În probele de la 25 din 31 de pacienţi, cu cariotip normal şi fără mutaţii FLT3-ITD şi NPM1, au fost identificate mutaţii în una din cele 5 gene studiate. Toate aceste mutaţii, identificate prin secvenţierea de nouă generaţie, au fost confirmate prin metoda de secvenţiere clasică Sanger. Concluzii: În acest studiu am validat o metodă de identificare a mutaţiilor apărute la pacienţii cu LAM utilizând secvenţierea de nouă generaţie. Această metodă prezintă o serie de avantaje: este mai ieftină ca in cazul secvenţierii Sanger, prezintă o sensibilitate crescută pentru detectarea mutaţiilor, a fost descrisă ca fiind cantitativă şi în cazul nostru a permis stratificarea în grupe de risc a majorităţii pacienţilor cu cariotip normal şi fără muta

 11. Assessment of preoperative and postoperative prealbumin in thoracic surgery – a two months experience in a Romanian university hospital / Evaluarea preoperatorie şi postoperatorie a prealbuminei în chirurgia toracică - experiența de 2 luni a unui spital universitar din România

  OpenAIRE

  Trufa Denis Iulian; Arhire Lidia Iuliana; Grigorescu Cristina; Mihalache Laura; Nita Otilia; Graur Mariana; Mihai Bogdan Mircea

  2015-01-01

  Malnutriția este o constatare frecventă și importantă în secțiile chirurgicale. Deşi consecințele sale includ complicații postoperatorii și costuri mai mari, evaluarea nutrițională nu face parte din protocoalele preoperatorii de rutină. Evaluarea nutriţională include parametri clinici și biologici și este vitală pentru a începe tratamentul și a îmbunătăți rezultatele. Prealbumina este în prezent recunoscută ca un marker fidel al malnutriției şi este inclusă în ghidurile de practică. Unul dint...

 12. THE POTENTIAL OF FEMALE ENTREPRENEURSHIP AS A REGIONAL GROWTH AND DEVELOPMENT ENGINE IN THE WESTERN ROMANIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pop Cohut Ioana

  2011-07-01

  Full Text Available Starting from the objectives, activities, and the results of the empirical, quantitative, and qualitative research carried out in the AntrES project (AntrES - Project acronym "Entrepreneurship and Equal Opportunities. A new school for women entrepreneurship" – Antreprenoriatul şi egalitatea de şanse. Un nou model de şcoală antreprenorială pentru femei, during the two years of implementation, in the Western Romania referring to the new businesses start up; business development; the motivation and difficulties of female entrepreneurs and potentially enterprising women; of their perceptions regarding the need for entrepreneurship education, the role of female entrepreneurship promotion and the impact of the successful models on new businesses start up – this paper presents directions of action meant to emphasize and support the potential of the female entrepreneurship in Romania, as a regional growth and development engine.

 13. Trifolium virosis sindroms noticed in Transilvania

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Despina MUSAT

  1970-08-01

  Full Text Available Cunoscuta fiind importanta pe care o prezinta trifoiul ca planta de nutret apare justificata atentia mare care se acorda in intreaga lume, bolilor acestei plante, in special virozelor, boli mai putin cunoscute si studiate, dar deosebit de periculoase pentru culturile trifoliene (BOJNANSCHI 1963, DEVERQUE 1961, GHERASIMOVA si MINIAEVA 1960, KLIONKOVSKI 1959. In tara noastra prima viroza semnalata este mozaicul trifoiului (Starea fitosanitara a culturilor din Romania, 1929-1959; iar mai tarziu este identificat si studiat virusul phyllodiei (A. SAVULESCU si P. PLOAIE 1961. Cercetari cu privire la alte viroze ale trifoiului nu s-au efectuat inca, in tara noastra, fapt care ne-a determinat a le lua in studiu. In aceasta lucrare prezentam cateva date privind raspandirea virozelor trifoiului in Transilvania si principalele simptome prin care se manifesta virozele observate de noi in culturile de Trifolium pratense, precum si pe alte specii de trifoi (T. repens, T. montanum.

 14. PARTICULARITĂŢILE PROBLEMELOR CARE URMEAZĂ A FI SOLUŢIONATE ÎN CADRUL INVESTIGĂRII CRIMINALISTICE A INFRACŢIUNILOR INFORMATICE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Svetlana PURICI

  2015-11-01

  Full Text Available Scopul principal al acestui studiu nu este de a releva regulile generale ale admisibilităţii probelor (pentru că pornim de la supoziţia că acesta este un fapt cunoscut de cititori, ci reprezintă un studiu cu privire la problemele specifice ale „investigării criminalităţii cibernetice” în procesul penal şi criminalistică.PARTICULARITIES OF THE PROBLEMS TO BE SOLVED IN FORENSIC INVESTIGATION OF CYBERCRIMEThe main task of this study is not to show the general rules of admissibility - because we are starting from the supposition that it's a known fact by the readers - but it will present a study about specific rules of the “cybercrime investigations” in the criminal procedure law and forensics.

 15. CONEXIUNI ÎNTRE PUBLICITATE ŞI MARKETING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Coriolan Paunescu

  2006-05-01

  Full Text Available Sociologia (în special cea a comunicării furnizează, studiului publicităţii, principalele fundamente teoretice; alături, specialiştii aşază antropologia, psihologia socială şi experimentală. Toate acestea oferă publicităţii un corpus comunis conceptual, aflat în plină consolidare. Pentru aceasta, pledează orientarea tot mai clară a societăţilor moderne şi postmoderne spre simbolic şi comunicare, confirmând acest proces de structurare şi consolidare a unei ştiinţe cu un statut distinct, teoretic şi practic.

 16. Study of Decreased Susceptibility to Vancomycin in Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Strains isolated from a Romanian Multidisciplinary Emergency Hospital

  OpenAIRE

  Vas Krisztina Eszter; Szász Izabella; Molnár Szabolcs (1973-) (ortopéd sebész, traumatológus); Lőrinczi Lilla; Székely Edit

  2014-01-01

  Relevanța clinică a tulpinilor Staphylococcus aureus cu susceptibilitate heterointermediară la vancomicină (hVISA) nu este complet elucidată, totuși acestea pot fi responsabile pentru eșec terapeutic la pacienții tratați cu vancomicină. Lipsa standardizării și complexitatea metodelor de detectare sunt provocări importante in identificarea acestor tulpini. Scopul studiului a fost evaluarea frecvenței tulpinilor hVISA în Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș. O sută douăzeci și două d...

 17. PROBLEMATICA EXERCITĂRII RECURSULUI ÎMPOTRIVA ÎNCHEIERILOR ŞI HOTĂRÂRILOR INSTANŢEI DE INSOLVABILITATE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexandru CEBAN

  2016-03-01

  Full Text Available Obiectivul principal al acestui articol este de a elucida problematica exercitării recursului împotriva încheierilor şi hotărârilor instanţei de insolvabilitate, de a evidenţia avantajele şi dezavantajele legislaţiei existente, cu identificarea soluţiilor pentru evitarea problemelor apărute în practica aplicării acesteia. THE DIFFICULTIES OF EXAMINATION OF THE APPEAL ON RULINGS OF INSOLVENCY PROCCEDINGSThe main objective of this article is to highlight the issue of exercising appeal against decisions issued by courts of insolvency, highlight the advantages and disadvantages of existing legislation, and identify solutions to avoid problems in their enforcement practices.

 18. Multi-anticoagulant and EDTA dependent pseudothrombocytopenia. Case reports on two pediatric patients

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arghirescu Smaranda

  2014-06-01

  Full Text Available Pseudotrombocitopenia este o anomalie in vitro legată de recoltarea probei de sânge, care poate conduce în mod eronat la diagnosticarea unei afecțiuni mai grave și anume trombocitopenia. Acest fenomen apare atunci când anticoagulantul folosit pentru recoltarea probelor de sânge în vederea testării acestora cauzează agregarea trombocitară, mimând astfel un număr scăzut de trombocite fără ca pacientul să prezinte semnele clinice ale unei trombocitopenii. Această anomalie poate determina efectuarea unor investigatii inutile, costisitoare și invazive, și chiar instituirea unui tratament nejustificat. În acest articol prezentăm două cazuri de pseudotrombocitopenie diagnosticată la pacienți pediatrici.

 19. DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR DE SOLIDARITATE ASAT ÎN SPRIJINUL MICILOR PRODUCĂTORI LOCALI: MIZE ŞI PREMIZE

  OpenAIRE

  2012-01-01

  Parteneriatele de solidaritate ASAT sunt dezvoltate în România începând cu anul 2008, în vederea susţinerii micilor producători agricoli care cultivă natural. Dezvoltarea acestora este susţinută la nivel naţional de Asociaţia Centrul de Resurse pentru Iniţiative Eticeși Solidare (CRIES). Mecanismul este unul bazat pe construirea unui relaţii de încredere între producători locali şi consumatori urbani. Astfel,se formează la nivel comunitar grupuri de consumatori care doresc să achiziţioneze pr...

 20. Probleme noi (şi vechi ale învăţământului biblioteconomic şi ale bibliotecilor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ionel Enache

  2013-01-01

  Full Text Available De peste 20 de ani învățământul românesc se confruntă cu aceleași probleme: subfinanțarea, nemotivarea, birocrația, instabilitatea legislativă, scăderea interesului tinerilor față de învățământul universitar. Aceleași probleme au și bibliotecile. La care se adaugă lipsa managerilor de profesie, necunoaşterea metodelor şi a tehnicilor managementului, ale marketingului, nerespectarea principiilor organizării ergonomice a muncii, absența normativelor de muncă sau lipsa unor metodologii pentru recrutarea, selecţia, încadrarea, promovarea şi evaluarea performanţelor personalului și multe altele.

 1. Considerații în legătură cu unele termene din cadrul procedurii prealabile sesizării instanței de contencios administrativ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dacian DRAGOŞ

  1999-01-01

  Full Text Available Legea nr. 29/19901 reglementează o procedură prealabilă sesizării instanţei, care este formată din două etape distincte: prima dintre ele, recursul graţios la autoritatea administrativ emitentă a actului atacat este obligatorie, fiind o condiţie necesară pentru introducerea acţiunii în contencios administrativ, în timp ce a doua, recursul ierarhic adresat autorităţii administrative ierarhic superioare celei care a emis actul, este facultativă, rămânând la latitudinea petiţionarului, care poate introduce direct acţiunea în contencios administrativ, fără a parcurge această fază.

 2. DE CE ARTICOLELE ŞTIINŢIFICE AU NEVOIE DE CZU?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nelly ŢURCAN

  2017-07-01

  Full Text Available Articolul prezintă o scurtă istorie a utilizării Clasificării Zecimale Universale (CZU în calitate de limbaj documentar mondial. Sunt prezentate exemple de folosire a CZU pentru bibliografii și cataloage naționale, în indexarea articolelor științifice, în elaborarea bazelor de date științifice, a sistemelor de servicii Internet etc. De asemenea, se face o trecere în revistă a utilizării CZU în Republica Moldova.Sunt specificate motivele pentru care revistele științifice din Republica Moldova trebuie să aplice indicele CZU. Această practică va asigura un acces eficient la conținut, căutare relevantă a articolelor științifice în Instrumentul Bibliometric Național, precum și va spori vizibilitatea internațională a publicațiilor științifice din Republica Moldova.WHY DO SCIENTIFIC ARTICLES NEED UDC?The article gives a short overview of the history of the use of Universal Decimal Classification (UDC as worldwide documentary language. There are presented examples of applying UDC for national bibliographies and catalogs, indexing of scientific articles, development of scientific databases, Internet service systems etc. Also, there is an overview of the use of the UDC in theRepublicofMoldova.The article reveals the reasons the scientific journals of theRepublicofMoldovahave to apply the UDC index. This practice will ensure efficient access to content, relevant search of the scientific articles in National Bibliometric Tool, will increase international visibility of the scientific publication from theRepublicofMoldova.

 3. MODELUL LOGICO-DESCRIPTIV REFERITOR LA EFICIENTIZAREA PROCESULUI BUGETAR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariana IAGAR

  2016-12-01

  Full Text Available Evaluarea eficienţei procesului bugetar este o componentă importantă şi indispensabilă a politicii economice moderne şi asigură transparenţa şi responsabilitatea procesului bugetar. Planificarea bugetului nu trebuie analizată doar din punctul de vedere al realizării alocării optime a resurselor bugetare. Această activitate oferă o oportunitate nu doar pentru a eva­lua costul realizării unui anumit obiectiv, dar şi pentru a compara rezultatele obţinute cu costurile. Eficienţa procesului bugetar este determinată de structura bugetului şi depinde de sistemul de control financiar de stat. Modelul logico-descriptiv referitor la eficientizarea procesului bugetar oferă posibilitatea de a structura cheltuielile bugetare şi de a efi­ci­entiza managementul sectorului public.THE LOGICAL-DESCRIPTIVE MODEL REGARDING THE EFFECTIVENESS OF THE BUDGET PROCESSAssessing the effectiveness of the budget process is an important and indispensable part of modern economic policy which ensure transparency and accountability of the budget process. The budget must be analyzed not only in terms of achieving optimal allocation of budgetary resources. This activity provides an opportunity not only to assess the cost of achieving a particular objective, but also to compare results with costs. Effectiveness is determined by the budget process and budget structure depends on the system of state financial control. The logical and descriptive model regarding the effectiveness of the budget process more efficient structure enables efficient spending and public sector management.

 4. SINTEZA, STRUCTURA ȘI PROPRIETĂȚILE BIOLOGICE ALE N (4-ARILTIOSEMICARBAZIDELOR ȘI ALE DERIVAȚILOR LOR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tatiana ERHAN

  2017-07-01

  Full Text Available Lucrarea prezintă o revistă a derivaților N(4-ariltiosemicarbazidelor și a metodelor de sinteză a acestora. De asemenea, sunt evaluate căile de amplificare a proprietăților lor biologice, fiind scoase în evidență proprietățile antiproliferative asupra liniilor de celule de cancer, precum HeLa, MCD-7, SW620, MiaPaCa-2 și Hep-2, și proprietățile antimicrobiene, care pot servi drept bază pentru obținerea de noi inhibitori performanți în terapia anticancer. Au fost trasate căi pentru dezvoltarea sintezei organice în vederea obținerii unor derivați noi din seria N(4-ariltiosemicarbazidelor.SYNTHESIS, STRUCTURE AND BIOLOGICAL ACTIVITY OFN(4-ARILTHIOSEMICARBAZIDES AND THEIR DERIVATIVESThis paper presents a review of N(4-arilthiosemicarbazide derivatives. The synthesis methods of N(4-arylthio­semicarbazides and their derivatives are described. There are also represented the possible ways of modification of their biological properties. The antiproliferative activity towards HeLa, MCD-7, SW620, MiaPaCa-2, and Hep-2 cancer cells and antimicrobial activity of these substances are revealed. These biological properties make it possible to use them as the basis for the obtaining of new performant molecular inhibitors that can be used in anticancer therapy. Some ways of the development of organic synthesis for the obtaining of new derivatives of N(4-arilthiosemicarbazides were outlined.

 5. The importance of genetic testing in adolescent-onset steroid-resistant nephrotic syndrome - Case report/ Importanţa testării genetice la adolescenţii cu sindrom nefrotic corticorezistent – Prezentări de caz

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gáll Zsuzsanna

  2014-09-01

  Full Text Available Autorii prezintă două cazuri de sindrom nefrotic cortico-rezistent cu debut în adolescenţă, cu manifestări clinice şi histopatologice similare (scleroză glomerulară focal-segmentală, dar cu mecanisme diferite de producere a proteinuriei: o formă dobândită şi una genetică, având astfel prognostic şi evoluţie diferită. Primul caz, o adolescentă de 16 ani prezintă debutul bolii brusc cu edeme masive, generalizate, cu răspuns favorabil la tratamentul cu ciclosporină. A doua pacientă, o adolescentă de 13 ani, a prezentat sindrom nefrotic corticorezistent cu debut insidios cu edeme uşoare. În acest caz testarea genetică a evidenţiat o mutaţie în gena WT1, iar evoluţia a fost rapidă (în 8 luni către insuficienţă renală terminală, dar cu evoluţie şi prognostic favorabil după transplant renal. Concluzii: Formele genetice ale sindromului nefrotic nu răspund la tratamentul imunosupresiv şi pot evolua către boală renală terminală, dar după transplant recăderea este puţin probabilă, în contrast cu formele imune. Diagnosticul genetic precoce în sindromul nefrotic cortico-rezistent este important pentru managementul optim al pacienţilor, precizarea prognosticului, respectiv pentru consilierea genetică a familiei

 6. Izbucnirea SARS reflectată prin reprezentare bibliometrică: Combinarea asocierii bibliografice cu metoda grupării legăturilor complete

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bo Jarneving

  2007-01-01

  Full Text Available În acest studiu este prezentată o nouă metodă de reprezentare în ştiinţă care combină asocierea bibliografică, ca o măsură a asemănării document-document, cu o metodă de grupare ierarhică aglomerativă. Accentul se pune în acest studiu pe reprezentarea aşa numitelor “documente esenţiale”, un concept prezentat pentru prima dată în 1995 de către Glänzel şi Czerwon. Sintagma “documente esenţiale” denotă documente care au o poziţie centrală în frontul de cercetare, exprimată în multe legături puternice de asociere bibliografică. Identificarea şi reprezentarea documentelor esenţiale necesită, de obicei, un cadru larg de cercetare multidisciplinară şi în acest studiu a fost utilizat volumul din 2003 al Science Citation Index. Din această bază de date, a fost ales un subset de documente esenţiale care relatează despre izbucnirea SARS din 2002 pentru a ilustra aplicarea acestei metode de reprezentare. S-a demonstrat că, în acest caz, metoda a identificat cu succes teme de cercetare interpretabile şi că gruparea iterativă pe două niveluri ulterioare de aglomerare este posibil să ofere informaţii utile şi actuale.

 7. CERCETAREA ECONOMIEI SOCIALE DIN ROMÂNIA[1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Simona Maria Stănescu

  2013-11-01

  Full Text Available Articolul analizează volumele românești dedicate studiului economiei sociale (ES.Prima parte este dedicată ES ca răspuns la inserţia profesională a celor interesaţi să activeze în acest domeniu. A doua parte evidenţiază rezultatele altor cercetări realizate la noi în ţară cu privire la ES în raport cu grupurile vulnerabile. Studiileromânești privind ES au explodat începând cu anul 2010 și sunt puternic susținute de proiectele implementate prin Fondul Social European (FSE. În strânsă corelație cu activitățile eligibile pentru finanțare FSE, angajarea grupurilor vulnerabile este un subiect amplu abordat în volumele analizate. ES este văzută ca răspuns inovatorla problema identificării, ocupării şi menţinerii unui loc de muncă. În rândul grupurilor vulnerabile, cele mai multe studii sunt dedicate situației minorității rome. Slaba disponibilitate a rapoartelor de cercetare realizate și necentralizarea lor on‐line îngreunează accesul la rezultatele obținute. Analiza volumelor româneștiprivind ES reflectă o fundamentare parțială pe rezultatele cercetărilor anterioare. Cercetarea este fragmentară și acoperă parțial subiecte de interes pentru fundamentareapoliticilor publice în domeniu. Între acestea, evaluarea impactului proiectelor FSE asupra angajării grupurilor vulnerabile ar permite ajustarea direcțiilor de acțiune.

 8. СПОСОБ ОТСРОЧЕННОГО УЧЕТА ЧИСЛА КОЛОНИЙ НА ЧАШКАХ ПЕТРИ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Arcadie NICOLAEV

  2015-12-01

  Full Text Available METODĂ DE EVIDENŢĂ AMÂNATĂ A NUMĂRULUI COLONIILOR DE MICROORGANISME ÎN CUTII PETRISe propune o metodă de evidenţă a coloniilor de microorganisme în cutii Petri prin analiza imaginilor digitale, marcarea coloniilor evidenţiate într-un program pentru crearea şi editarea desenelor Microsoft Paint şi înregistrarea numărului lor într-o fereastră Microsoft Office Excel deschisă paralel. Obţinerea imaginilor digitale permite a documenta, arhiva şi evidenţia datele în orice moment potrivit. Posedând toate avantajele aparatului pentru numărarea coloniilor în cutii Petri, metoda propusă de noi evită necesitatea de echipament special şi permite a evidenţia coloniile oricărui microorganism.THE METHOD OF DEFERRED ACCOUNTING OF COLONIES NUMBER IN PETRI DISHESA method for colony account in Petri dishes by analyzing digital images of dishes and marking of recorded colonies by means of computer graphics editor Microsoft Paint and a registration of recorded colonies number in the new open Microsoft Office Excel window is proposed. Obtaining digital images allows documentation and archivation the data and to carry out account at any desired time. Possessing all device advantages for counting colonies in Petri dishes, the method allows to avoid any other special devices for this purpose and to account any kinds of microorganism colonies.

 9. INFRACŢIUNEA DE PRUNCUCIDERE ÎN DREPTUL PENAL SUBSTANŢIAL PRIN PRISMA NOILOR ABORDĂRI CONCEPTUALE ŞI A DECIZIILOR JUDECĂTOREŞTI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lilia GÎRLA

  2016-03-01

  Full Text Available Infracţiunea de pruncucidere (cunoscută şi ca neonaticid sau uciderea copilului nou-născut prezintă un interes ştiinţifico-practic deosebit, deoarece se consideră a fi un fenomen infracţional extrem de vechi, dar, din păcate, până în prezent întâlnit în special în ţările suprapopulate şi sărace. Pentru a proteja de o pedeapsă mult prea dură mama care şi-a omorât copilul nou-născut în condiţiile tulburării fizice sau psihice, cu diminuarea discernământului, s-a considerat necesară inserarea unui articol distinct care ar delimita uciderea nou-născutului de către mamă de infracţiunea de omor. La include­rea acestei fapte infracţionale în legislaţia Republicii Moldova s-a luat în considerare un număr larg de factori obiectivi şi subiectivi care au demonstrat că fapta prevăzută la art.147 din Codul penal al Republicii Moldova este o in­fracţiune de omor cu circumstanţe atenuante care o privilegiază pe mama-pruncucigaşă. Ţinând cont de faptul că termenul „prunc­ucidere” este identic noţiunii de neonaticid, propuse anterior în doctrina autohtonă de către Lilia Gîrla, în cele ce urmează vom utiliza noţiunea de neonaticid, care se impune a fi mai reuşită din punct de vedere etimologic.Pentru a oferi o informaţie cât mai amplă cu privire la neonaticid, analizei a fost supus un spectru larg de abordări ştiinţifice, reglementări din legislaţiile altor state şi practici judiciare (din Republica Moldova şi din România. Sunt date caracteristicile fiecărui element al componenţei de infracţiune şi sunt aduse numeroase exemple pentru a se înţelege esenţa crimei de pruncucidere. La fel, sunt formulate concluzii şi date explicaţii, menite să contribuie la o mai bună înţelegere a tuturor aspectelor teoretico-practice cu privire la omorul noului-născut de către mamă. Considerăm această lucrare ca fiind un imbold pentru legiuitor de a introduce unele modificări

 10. EFFECTS OF AMARANTHS’ SEEDS ON DEHYDROGENASE ACTIVITY AND GASES EMISSION IN METHANOGENIC BIOREACTORS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Victor COVALIOV

  2015-12-01

  Full Text Available The influence of amaranths‘ seeds as the source of squalene on the dehydrogenase activity and efficiency of methane production were investigated in methanogenic bench-scale (5000 ml bioreactors used to treat the mixture of distillery wastes and farmyard manure. The adding of amaranth seeds to the methanogenic bioreactor has an inhibitory effect on the dehydrogenase activity and stimulates the process of methanogenesis. Dehydrogenase activity decreased with the increase of doses of squalene and its trend had a close connection with doses (R2=0.77-0.78. The methane content in the total amount of gases is 65.3-71.3% in a bioreactor with the additive of amaranth seeds in a dose of 50 mg l-1, which is 22.1% higher than in the the control bioreactor without additives. The increase in squalene concentration higher than 0.0005% is not rational because its stimulating effect on the methanogenic process decreases. Anaerobic digestion of alcohol distillery industry wastes with manure is a complex nonlinear time-varying microbiological process. Dehydrogenase activity trends in the experiment are described by the power function for 5 hours observations and by the logarithmic function for 120 hours of observations. Trends of CH4 are described by the polynomial function in all periods of testing. Correlation coefficients are 0.37 and 0.70 for CH4 after 5 and 120 hours of the anaerobic digestion. Dehydrogenase activity is in the close negative connection with the amount of gases, including methane. Correlation analysis between dehydrogenase activity and the release of gases has revealed the moderate and strongly negative link during 24 hours after the start of the experiment.EFECTUL SEMINŢELOR DE AMARANT ASUPRA ACTIVITĂŢII DEHIDROGENAZEI ŞI EMISIEI GAZELOR ÎN BIOREACTOARELE METANOGENEÎn bioreactoare metanogene unite consecutiv, cu volum de 5000 ml, utilizate pentru tratarea amestecului de borhot de la distilarea alcoolului cu gunoi de grajd, a fost

 11. PERFORMĂRI ACTUALE ÎN STRATEGII POLITICE ŞI CIVICE CONSACRATE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ştefania Bejan

  2012-12-01

  Full Text Available Conceptele care pot fi operaţionalizate într-o dublă dilemă - a pe de o parte,asistăm în ultimele luni, pe câmpul politic autohton, la mișcări de protest (în sens pur juridic ori, mai degrabă, la o manifestare a violenţei politice în forme acute,cu care mediul politicienilor români ne-a obișnuit? b pe de altă parte, sunt divergente total partizanatul politic și activismul civic sau, în contexte punctuale, aflăm zone de intersecţie a celor două? - nu sunt întru totul noi pentru investigatorii spaţiului public recent:protestul reprezintă fie și numai dreptul (recunoscut de Constituţie de a-ţi arăta nemulţumirea în sfera publică(fără ca autorităţile să intervină în gestul menţionat;violenţa este o caracteristică a societăţilor, iar „chipul” ei simbolic ne însoţește în întreaga istorie a mass-media (violenţa politică se înfăţișează ca specie, ea - însăși demonetizată, pe alocuri, prin frecvenţă, tocirea mecanismelor generatoare, repetitivitatea actorilor și monotoniadiscursurilor; partizanat politic, expresie cvasi-tautologică,trimite direct la parti-pris, nelăsând loc unui soi de eleganţă inter-partinică (excepţie,alianţele temporare pentru obţinerea puterii, transferul unor politicieni dintr-o „arie” doctrinară în alta, contractele de susţinere în Parlament a unor legi reciproc avantajoase etc.; activism civic, încă un deziderat în esenţă, pentru democraţiile fragile din Estul post-totalitar al Europei (ici-colo, când și când, puseuri de voluntariat, cu succese modeste și erori inevitabile, cu dedicaţi șioportuniști, asemeni oricărui domeniu.... Dispuse, contextual, în relaţii de tip logic sau afectiv, aceste „puncte cardinale” ale tacticilor luptei politice dau seamă de variante interpretative proaspete, particulare, utile spaţiului social postdecembrist cu speranţele lui la o democraţie deliberativă.

 12. LUAREA COPILULUI DE LA PĂRINŢI – SANCŢIUNE SAU MĂSURĂ DE PROTECŢIE A MINORULUI?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valentina CEBOTARI

  2016-03-01

  Full Text Available Conform legislaţiei în vigoare, părinţii sunt reprezentanţii legali ai copiilor lor şi sunt obligaţi să acţioneze în intere­sele acestora în raport cu toate persoanele fizice şi juridice, inclusiv cu autorităţile statului. Convenţia ONU privind drepturile copilului din 1989 subliniază, în Preambul, că familia este unitatea fundamentală a societăţii şi mediul natural pentru creşterea şi bunăstarea tuturor membrilor săi, în mod deosebit a copiilor. Studiile în acest domeniu au constatat că pentru dezvoltarea deplină şi armonioasă a personalităţii copilului el are nevoie de dragoste şi înţelegere în familie. Oriunde este posibil el trebuie să crească sub grija şi răspunderea părinţilor săi într-o atmosferă de afecţiune şi securitate morală şi materială, care îi va asigura o dezvoltare fizică normală, spirituală, intelectuală şi socială ca el să devină per­sonalitate. În cazurile în care părinţii nu-şi îndeplinesc obligaţiile sau abuzează de drepturi, organele de stat se implică şi iau măsurile necesare pentru ocrotirea minorilor, lipsindu-i pe părinţi de drepturi sau limitând aceste drepturi. TAKING THE CHILD FROM THE PARENTS: A SANCTION OR A MEASURE OF PROTECTION OF THE A MINOR?According to the legislation, parents are the legal representatives of their children and are obliged to act in their interest in relation with all of human persons and legal persons, including state authorities. UNO convention concerning rights of the child, dating1989, inpreamble highlights that family is a fundamental unit of the society and a natural environment for growing and welfare of all its members, especially of children. Studies in this field established that for full and harmonious development of the child personality he needs love and understanding in the family. Anywhere it is possible he should grow under care and responsibility of his parents, in a fondness, material and moral

 13. FUNDAMENTAREA CARACTERULUI CAUZATOR AL INACŢIUNII ÎN BAZA APLICĂRII TEORIEI DEOSEBIRII CATEGORIEI CAUZALITĂŢII, A CONSTRUCŢIEI TEORETICE A LEGĂTURII CAUZALE ŞI A MECANISMULUI CAUZĂRII EMPIRICE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Igor CIOBANU

  2015-11-01

  Full Text Available Acest articol vine în calitate de replică la opiniile adepţilor acauzalităţii inacţiunii. Prin urmare, este combătută afir-maţia celor din urmă, legată de suficienţa neîndeplinirii obligaţiunii obiective de a acţiona pentru fundamentarea răspun-derii penale pentru inacţiune. Argumentarea acauzalităţii inacţiunii nu se poate, în genere, baza pe trimiterile la temeiul răspunderii penale. Este demonstrat faptul că legătura cauzală este un semn obligatoriu al laturii obiective a oricărei componenţe materiale de infracţiune. Negarea caracterului cauzator al inacţiunii de către aceiaşi adepţi ai acauzalităţii inacţiunii este uşor combătută prin teoria deosebirii categoriei cauzalităţii, a construcţiei teoretice a legăturii cauzale şi a mecanismului cauzării empirice. De menţionat că terminologia utilizată în prezentul articol este aplicată pentru prima dată în domeniul determinismu-lui cauzalităţii (cum ar fi noţiunile generale ale teoriilor şi termenii acestora. În aceeaşi ordine de idei, în cadrul studiu-lui de faţă se face o abatere de la regulă, şi anume: sunt delimitate, în calitate de obiecte de sine stătătoare de studiu, categoria cauzalităţii şi diferitele noţiuni propuse legăturii cauzale (precum: construcţia teoretică şi mecanismul cauzării empirice.STRENGTHENING THE CAUSATIVE NATURE OF THE INACTION THROUGH THE APPLICATION OF THE THEORY WITH REGARD TO THE CAUSALITY CATEGORY DISTINCTION, THE THEORETICAL CONSTRUCTION OF THE CAUSAL LINK AND THE MECHANISM OF EMPIRICAL CAUSATIONThis article comes as a response to the opinions of the followers of acausality of inaction. It is therefore refuted their allegation that the failure to fulfill the objective obligation to act is sufficient to enable the penal liability for inaction. Pleading for the acausality of inaction can’t be done, in general, whilst also making references to the basis of penal liability. It is shown that

 14. DERAPÂND PRIN ISTORIE. DISCURS IDENTITAR, CINEMA ŞI IDEOLOGIE ÎN ROMÂNIA COMUNISTĂ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gabriel MOISA

  2017-08-01

  Full Text Available Dezvoltarea cinematografiei şi a televiziunii într-un moment în care întraga viaţa socială era extrem de controlată transformă inclusiv filmul istoric într-o sursă documentară, chiar dacă deseori discutabilă în ceea ce privește prezentarea adevărului. Propaganda totalitară a generat o distorsionare extremă a acestui tip de sursă istorică. În peisajul cinemato­grafic românesc, cu foarte puține excepții, producțiile de film și de televiziune au distorsionat în diferite grade realitățile prezentate. În România, ca şi în alte state totalitare, atât producţiile de ficţiune, cât şi cele documentare pot fi folosite ca sursă istorică pentru reconstituirea trecutului, dar numai în anumite condiții. De fapt, urmârind filmul istoric produs în România în anii regimului communist, putem constata cele mai fine accente ale cenzurii existente în România vremii.Studiul urmăreşte câteva accente ideologice surprinse în evoluţia filmului istoric românesc în timpul regimului co­munist, o perioadă extrem de interesantă şi adesea favorabilă pentru această categorie de filme. Ceea ce se poate constata este existenţa unui teribil control politic şi ideologic în contextul în care rezultatul trebuia să reflecte punctul de vedere oficial asupra trecutului.Noile realități românești favorizate de evenimentele din 23 august 1944 au avut consecințe negative asupra cinematografiei românești. Împreună cu alte zone din viața românească, cinematografia a suferit mai multe transformări pentru a se con­forma noii fizionomii a României.DERIVING THROUGH HISTORY. IDENTITY, CINEMA AND IDEOLOGY DISCOURSE IN COMMUNIST ROMANIAThe development of the cinema and television at a time when all social dimensions were severely controlled turns the film into a historical source, often questionable in terms of presenting the truth. The totalitarian propaganda did nothing but to distort to the extreme this type of

 15. RECONCEPTUALIZAREA INCRIMINĂRII TORTURII, TRATAMENTULUI INUMAN SAU DEGRADANT PRIN LEGEA NR.252 DIN 08.11.2012

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ursu Daniela

  2016-11-01

  Full Text Available Prezentul studiu este destinat identificării raţiunilor legiuitorului Republicii Moldova de a incrimina cu titlu de nomen iuris faptele de tortură, tratament inuman sau degradant în Capitolul III al Părţii Speciale a Codului penal – „Infracţiuni contra libertăţii, cinstei şi demnităţii persoanei”. Această preocupare este dictată îndeosebi de diferenţele care se impun, în latura amplasării într-un anumit capitol, între actualul model incriminator în materie şi cel care în vigoare până la in­tervenţia Legii Republicii Moldova pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, nr.252 din 08.11.2012, prin aceasta revenindu-se la concepţia anterioară de categorisire a torturii, adică la cea consacrată în legea penală în re­dacţia din 1961. Graţie analizei comparative a reglementărilor penale ale Republicii Moldova şi ale altor state referitoare la răspunderea pentru tortură, tratament inuman sau degradant, pe de o parte, şi sintetizării jurisprudenţei CtEDO în materie, pe de altă parte, a fost ilustrată natura juridică şi socială a acestor fapte prejudiciabile, din care s-au putut desprinde explicaţiile de rigoare ce au stat la baza remanierilor legislative intervenite prin Legea Republicii Moldova pentru modi­ficarea şi completarea unor acte legislative, nr.252 din 08.11.2012.RECONSIDERING THE CRIMINALISATION OF TORTURE, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT BY LAW NR.252 OF 8/11/2012This study is dedicated to identification of the rationalities of the Moldovan legislator to criminalise the title of nomen juris the facts of torture, inhuman or degrading treatment in Chapter III of the Special Part of the Criminal Code - "Crimes against freedom, honor and dignity". This concern is dictated particularly by differences that impose a particular side of location in the Chapter, between the current incriminatory model and the matters which operated until the intervention to the Law of the Republic

 16. CARACTERE SPECIFICE VINOVĂŢIEI – CONDIŢIE A RĂSPUNDERII JURIDICE CIVILE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eugenia COJOCARI

  2015-11-01

  Full Text Available În acest articol autorii şi-au propus scopul să analizeze particularităţile caracterelor specifice vinovăţiei – condiţie a răspunderii juridice civile în ambele ei forme din cadrul dreptului civil, pentru a determina rolul şi importanţa acesteia în aplicarea răspunderii civile şi repararea prejudiciului. Pentru realizarea acestui scop şi determinarea rolului, importanţei şi particularităţilor caracterelor specifice ale vinovăţiei din dreptul civil, autorii au analizat legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, a altor state, precum şi doctrina. Ei au caracterizat noţiunea de vinovăţie, caracterele ei specifice, propunând o definiţie proprie, specificul căreia constă în faptul că apare şi ca noţiune de culpă, greşală, prin care se subînţelege atitu-dinea persoanei faţă de fapta săvârşită, toate având un caracter subiectiv. Sunt evidenţiate şi analizate următoarele caractere specifice vinovăţiei civile: intelectiv, volitiv, exterioritiv. Pentru a formula unele concluzii şi recomandări proprii, autorii au analizat în aspect de drept comparat Codul civil al Republicii Moldova, ale altor state cu referire la subiect, precum şi doctrina. În rezultatul cercetărilor efectuate sunt formulate concluzii şi înaintate recomandări, principala fiind că vino-văţia – condiţie a răspunderii juridice civile – este nu doar necesară, dar ar fi bine ca la aplicarea răspunderii juridice civile, la determinarea valorii prejudiciului cauzat să se ţină cont de formele şi de gradele acesteia, aşa ca în dreptul penal.SPECIFIC CHARACTERS GUILT – CONDITION OF LIABILITY CIVIL LEGALIn this article the authors aimed to analyze the peculiarities of specific characters guilt - condition of civil liability in both its forms of civil law to determine the role and importance in the application of liability and compensation. In achieving this goal and determining the role, importance and

 17. TRADUCEREA DOCUMENTELOR CU REFERIRE LA LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Victoria CRAVCENCO

  2016-12-01

  Full Text Available Legislaţia Uniunii Europene cuprinde toate domeniile vieţii şi ale activităţii umane. Majoritatea actelor legislative sunt traduse în toate limbile statelor membre. Diverse instituţii ale UE periodic publică glosare, ghiduri practice, metodolo­gice şi stilistice pentru a asigura interpretarea şi utilizarea corectă a terminologiei legislaţiei comunitare. Cum de procedat în cazul colaborării între două state, unul dintre care este membru al UE, iar celălalt – nu? Va fi corect de utilizat termino­logia României în cazul Republicii Moldova? Ce e de făcut când conceptele sau termenii nu coincid? Se poate oare de folosit câteva sinonime într-un singur document? Am decis să studiem un corpus de texte legislative ale Uniunii Europene, ale României în particular, în comparaţie cu legislaţia Republicii Moldova şi a unor state din SUA pentru a observa dife­renţa dintre termenii standardizaţi. Prezenta lucrare include unele recomandări practice care pot fi utile pentru asigurarea cali­tăţii traducerii, dar şi în activităţile manageriale, în procesul de luare a deciziilor, de întocmire a actelor oficiale, de antre­nare a personalului. O deosebită atenţie se acordă lucrului cu corpusuri paralele bilingve sau multilingve de texte oficiale, pe care noi le numim documente de referinţă. Abordarea propusă este un exemplu de bună practică care permite găsirea terminologiei standardizate actualizate, a termenilor de bază şi a definiţiilor lor juridice, înţelegerea corectă a cărora este crucială.TRANSLATION OF DOCUMENTS WITH REFERENCE TO NATIONAL AND INTERNATIONAL LEGISLATIONEU legislation covers all areas of human life and activity. Most legislative acts are translated into all the languages of the member states. Various EU institutions periodically publish glossaries, practical, methodological and stylistic guides to ensure correct interpretation and use of the EU legislation terminology. But what

 18. HUMANIST VALUES OF SPORT AND THE PROBLEMS OF SOCIAL GLOBALIZATION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lyubov SHEREMET

  2015-12-01

  n termeni de comercializare şi profesionalizare continuă care corup ideea originală, imanentă, utilizată pentru manifestarea valorilor umaniste şi universale ale sportului pentru umanitate în general. Actuala economie de piaţă este catalogată ca fiind responsabilă de transformarea sportului în mijloc de  obţinere a succesului în afaceri, a recordurilor individuale prestigioase şi pentru reprezentarea antropologică.

 19. EVREII DIN BASARABIA ŞI ARMATA ŢARISTĂ: STUDIU INTRODUCTIV

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexandr ROITMAN

  2015-11-01

  Full Text Available Destul de frecvent întâlnim opinia (fie empirică, fie cu caracter livresc că evreii nu au făcut serviciul militar şi că sunt străini acestei ocupaţii, motivele aduse pentru acest fapt fiind diverse: de la natura fricoasă a evreului până la lipsa simţului patriotic. Izvoarele documentare aduc un alt punct de vedere la acest subiect. Deşi nu poate fi negată prezenţa literaturii care studiază în speţă acest subiect pentru întreg Imperiul Rus, nu găsim studii care ar cuprinde minimum mi-nimorum aceeaşi tematică dar pentru spaţiul românesc, sau măcar o parte din acest spaţiu. O atenţie deosebită se acordă legislaţiei care a fost instituită pe parcursul secolului XIX, în vederea reglementării unui domeniu vechi al funcţionării statului în condiţiile nou-create. Cazul specific al Basarabiei se manifestă şi în această sferă, populaţia evreiască, de rând cu locuitorii nativi, de mai multe ori fiind exclusă din procesul general de recrutare. Motivele, cauzele şi efectele acestei politici pe larg sunt expuse în cele ce urmează.BESSARABIAN JEWS AND THE TSARIST ARMY: INTRODUCTORY STUDY Within the Russian Empire the compulsory military service for the Jewish population was introduced in 1827. The author of the military reform was Nicholas I, he did truly believe that the reform will integrate better the Jews in Russian society; In some extent he was right. For Bessarabia, the law entered into force in 1877, with all the consequences of the tsarist recruitment “rekrutchina”. Comparing the situation with other empires/countries the striking difference was in the fact that in European countries Jews acquired certain rights together with the obligations of the military service. In other words Jews entering the army in Europe became full-flagged citizens, in the Russian Empire this was not the case. Whereas Jewish soldiers in Europe after completing the military service could enjoy the fully

 20. PERCEPŢIILE NOII GENERAŢII ASUPRA IDENTITĂŢII ŞI IMAGINII REPUBLICII MOLDOVA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria GRIGORAŞ

  2016-12-01

  Full Text Available Scopul prezentului demers constă în identificarea tuturor elementelor tangibile şi intangibile ce influenţează imaginea de ţară a Republicii Moldova pe plan intern şi extinderea acestora asupra exportului, turismului, gradului de atragere a investiţiilor şi asupra calităţii vieţii, ceea ce impune  necesitatea unei repoziţionări a imaginii de ţară în cadrul conjuncturii internaţionale deja existente.Pentru realizarea scopului s-a ţinut cont de următoarele obiective: determinarea şi evaluarea componentelor specifice imaginii de ţară a Republicii Moldova şi necesitatea iminentă a rebrandingului pentru acest stat. Astfel, a fost folosită informaţia operativă privind executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale pe ultimii trei ani, şi anume: taxa de aplicare a simbolicii locale  şi o anchetă-pilot. Analizând rezultatele cercetării s-a constatat că noua generaţie are o percepţie, mai degrabă, negativă asupra trăsăturilor prezente ale ţării (corupţie, birocraţie, exod de capital uman peste graniţele ţării, toate ţinând de mediul politic, însă au fost determinate şi principii directoare pentru conceperea unui nou brand de ţară.THE NEW GENERATION’S PERCEPTIONS OF THE IDENTITY AND IMAGE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVAThe purpose of this work is to identify all tangible and intangible elements influencing the image of theRepublicofMoldovawithin the country and their extension on exports, tourism, and the degree of attracting investment and quality of life, as well as the need for repositioning the image of the country in the existing international environment. To achieve the goal, there were considered the following objectives: the determination and assessment of the components specific for the country’s image of theRepublicofMoldovaand the necessity of rebranding for this country. That’s why we used the operational information concerning the budgets execution of the administrative

 1. MECANISME DE INFLUENŢĂ A PUBLICITĂŢII TELEVIZATE ASUPRA COPIILOR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vasilica Magdalena SOMEŞFĂLEAN

  2015-12-01

  Full Text Available Influenţând atitudini, comportamente şi valori, televiziunea este considerată unul dintre cei mai mari „formatori”. După cum arată şi studiile desfăşurate în multe ţări, copiii sunt expuşi la reclame, la fel ca la orice alte programe, fără să facă de multe ori diferenţa, de unde şi posibilitatea unui impact direct asupra comportamentului lor. Chiar înainte să meargă, să vorbească, să citească sau să scrie, copiii sunt o ţintă directă pentru publicitari, pentru că reprezintă 3 pieţe: piaţa cumpărătorilor, a influenţatorilor şi piaţa viitorului. Scopul acestei lucrări este de a sublinia mecanismele prin care copiii sunt influenţaţi de reclamele televizate, în măsura în care au o putere de cumpărare semnificativă, care-i face cumpărători, mai mult sau mai puţin autonomi, în funcţie de vârsta lor.INFLUENCING CHILDREN THROUGH TELEVISION ADVERTISINGInfluencing attitudes, behaviours and values, television is considered one of the greatest „educators”. As proved by vast research conducted in many countries, children tend to expose to advertising as to any other television shows, watching it with eyes confort, without making the difference, hence the increased predictability of a direct impact of advertising on the childish spirit and behavior. Even before walking, talking, reading or writing, children are considered a first target for advertisers, as they represent three valuable markets: buyers’ market, influence market and future market. The aim of this paper is to highlight the mechanisms through which children are influenced by TV advertising, as they have a fairly significant purchasing power, which makes them play a purchaser, more or less autonomous, depending on their age.

 2. EFECTUL EX TUNC AL HOTĂRÂRII CURȚII CONSTITUȚIONALE ÎN MATERIE PENALĂ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Igor DOLEA

  2017-07-01

  Full Text Available În acest articol este abordată problema retroactivității hotărârii Curții Constituționale în domeniul penalului. Actuali­tatea este determinată de soluții neunitare propuse în doctrina și jurisprudența Curților Constituționale din țările europene. În acest sens s-a stabilit ca obiectiv identificarea unui model compatibil pentru Republica Moldova, utilizându-se, inclu­siv, metoda comparativă. Este analizat efectul hotarârilor Curții Constituționale în raport cu legea penală, precum și efectul retroactiv al legii materiale și procesuale. O problemă distinctă abordată ține de respectarea principiului securității rapor­turilor juridice în cazul aplicării efectului retroactiv al hotărârii Curții Constituționale și revizuirea ca un mecanism procesual de reparare a dreptului constituțional afectat. Sunt propuse unele soluții pentru sistemul național de drept.EX TUNC EFFECT OF THR CONSTITUTIONAL COURT RULLINGS IN PENAL FIELDThis article approaches the issue of the retroactivity ofConstitutional Courtrulings in penal law. The actuality is deter­mined by the non uniform solutions in doctrine and jurisprudence of the Constitutional Courts of European countries. There­fore, the subject matter of the article is to identify a proper method for Republic ofMoldova, being applied the compara­tive method. It is analyzed the effects of theConstitutional Courtrulings with regard to penal law as well as the retroactivity of the material in the procedural law. A separate issue raised is related to the principle of legal certainty, in case of the application of the retroactive effect of the Constitutional Court ruling and the revision as a procedural mechanism that repairs the damaged constitutional law. In this article, are suggested several solutions for national law system.

 3. SITUAŢIA DEMOGRAFICĂ, SOCIAL-ECONOMICĂ ŞI CONFESIONALĂ DIN BASARABIA ÎN ANII ’20 AI SECOLULUI AL XIX-LEA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valentin TOMULEŢ

  2017-08-01

  Full Text Available În baza izvoarelor de arhivă inedite, depistate în fondurile Arhivei Naţionale a Republicii Moldova şi ale Arhivei Istorice de Stat din Rusia (Sankt Petersburg, în articol sunt analizate schimbările care au survenit în situaţia demogra­fică, social-economică şi confesională din Basarabia în primele decenii după anexare. Folosind datele statistice adunate şi sistematizate de Dicasteria duhovnicească din Chişinău, pentru anii 1819-1829, perfectate în baza registrelor parohiale, şi datele statistice oficiale, pentru anii 1819-1828, prezentate de administraţia regională instituţiilor imperiale, autorul analizează mărimea, distribuţia şi compoziţia populaţiei, componenţa ei socială şi confesională, descrie schimbările care au avut loc în viaţa economică a provinciei.THE DEMOGRAPHIC, SOCIO-ECONOMIC AND CONFESSIONAL SITUATION IN BESSARABIA IN THE 1820S  Based on unpublished archival sources, found in the funds of the National Archive of theRepublicofMoldovaand the Historical State Archive of Russia (St. Petersburg, the author analyzes the changes that have occurred in the demo­graphic, social, economic and religious situation ofBessarabiain the first decades after the annexation. Using statistical data collected and systematized by the Spiritual Dicastery of Chisinau, for the years 1819-1829, prepared on the basis of parish registers, and official statistics, for the years 1819-1828, presented by the regional administration to imperial institutions, the author analyzes the size, distribution and composition of population, its social and confessional compo­sition, describes the changes that occurred in the economic life of the province.

 4. THE HAGUE PRINCIPLES ON CHOICE OF LAW IN INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dimitrios K. STAMATIADIS

  2017-01-01

  Full Text Available This article is dedicated to the one of the most important questions of the International Commercial Law. As a rule, it is widely accepted that the principle of party autonomy has been adopted, in respect of contractual obligations, by practically all national legislations in their provisions for private international law. At the same time, the Principles are silent regarding the option to choose trade usages as lex causae of the contract, and understandably so, since, from a systematic viewpoint, they cannot form a comprehensive set of rules capable of resolving basic issues of contractual obligations. Author believes that the Principles do not add any significant new features to the legal systems that have already developed and adopted the principle of party autonomy, with the exception of the possible application of non-national law before state courts. As a result, there have been formulated several useful conclusions which can be used in the science of the International Commercial Law.PRINCIPIILE DE LA HAGA PRIVIND ALEGEREA LEGILOR ÎN CONTRACTELE COMERCIALE INTERNAŢIONALEAcest articol este consacrat unor dintre cele mai importante probleme ce fac parte din dreptul internaţional comercial. De regulă, principiul autonomiei părţilor în contract este recunoscut ca unul fundamental în dreptul inter­naţional. Totodată, principiile păstrează tăcerea în ceea ce ţine de opţiunea de a alege uzanţele lex causae ale contrac­tului; prin urmare, ele nu pot fi privite ca reguli comprehensive şi susceptibile de a soluţiona problemele principale ale obligaţiilor contractuale. Autorul este de părere că principiile nu conţin nimic nou pentru legislaţiile naţionale în vigoare, deoarece nu au dezvoltat şi nu au adoptat ceva necunoscut pentru principiul autonomiei care este prevăzut în toate legislaţiile, cu excepţia unei posibile aplicări a legii supra-naţionale în instanţele naţionale de judecată. Prin urmare, au fost

 5. BEST INTERESTS OF THE CHILD FOR CHILDREN IN CONTACT WITH THE LAW. VICTIMS AND WITNESSES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Augustina BOLOCAN-HOLBAN

  2015-11-01

  Full Text Available From the moment a child victim/witness comes into contact with the justice system, he/she should be fully informed about the process they may have to go through as this can reduce any feelings of insecurity or anxiety that the child may have. Knowing when and where they will be interviewed and who by, how the justice process works, when they will be required to testify, who will be present, and the protection measures available for them both at an initial interview and when giving their testimony can have a positive impact on the quality of the statement they make. Providing a child with information can empower the child and allow him or her to feel more in control of an unfamiliar situation.INTERESELE PRIORITARE ALE COPILULUI, VICTIMĂ ŞI MARTOR AL INFRACŢIUNII Din momentul în care copilul interacţionează, pentru prima dată, cu sistemul de justiţie, acesta trebuie să fie informat pe deplin despre întregul proces pe care îl va parcurge, pentru a evita orice sentimente de nesiguranţă şi anxietate pe care le poate simţi. El trebuie să fie informat despre modalitatea de audiere, despre persoana care va realiza audierea; el trebuie să cunoască cum se desfăşoară întregul proces, care este procedura de a depune declaraţii, măsurile de protecţie ce sunt asigurate copilului – toate acestea pot avea o influenţă pozitivă asupra calităţii declaraţiilor făcute. Informarea copilului despre întregul proces îl va încuraja şi îi va permite să deţină controlul într-o situaţie mai puţin familiară.

 6. Comparative assessment of bone regeneration by histometry and a histological scoring system / Evaluarea comparativă a regenerării osoase utilizând histometria și un scor de vindecare histologică

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lucaciu Ondine

  2015-03-01

  Full Text Available Obiective: Scopul studiului de față a constat în evaluarea valorii scorului de vindecare histologică, comparativ cu histometria în monitorizarea vindecării osose la nivelul calotei. Material și metodă: Am realizat un studiu cazcontrol cu un lot control și unul de studiu. La un număr de 60 de șoareci CD1 incluși în lotul de studiu am indus chirurgical un defect osos la nivelul calotei și am realizat reconstrucția defectului utilizând grefe obținute prin inginerie tisulară. Ingineria tisulară a grefonului osos s-a realizat utilizând celule stem embrionare poziționate pe suport matriceal -corn caduc de cerb, iar ca inductor al diferențierii am utilizat mediu osteogenetic bazal și complex. La cei 30 de șoareci CD1 incluși în lotul control am indus chirurgical același defect osos la nivelul calotei, dar nu am realizat reconstrucția osoasă a acestuia. Procesul de regenerare osoasă a fost evaluat la 2 și respectiv la 4 luni utilizând scorul de vindecare și histometria. Rezultate: Scorul de vindecare histologică s-a corelat statistic semnificativ cu dimeniunea defectului obtinută la histometrie (p<0.001. Evaluarea parametrilor în baza cărora s-a stabilit scorul de vindecare histologică indică regenerarea cea mai avansată la subiecții din lotul de studiu sacrificați la 4 luni, la care s-a utilizat pentru ingineria grefonului osos celule stem embrionare, suport matriceal corn caduc de cerb și mediu osteogenetic complex ca inductor. Concluzii: scorul de vindecare histologică este o metoda valoroasă de cuantificare a procesului de regenerare osoasă. Relevanță clinică: Acest studiu demonstrează că scorul de vindecare histologică prezentat este un instrument util pentru clinician în procesul de evaluare a regenerării osoase.

 7. WHITE-COLLAR CRIME’S FORECASTING AND REDUCTION BY MEANS OF PRE-EMPLOYMENT TESTING IN THE PENAL POLITICS OF THE STATE: EMPIRICAL FINDINGS FOR MOLDOVA AND ISRAEL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jacob RUB

  2017-01-01

  Full Text Available The purpose of the present article is to elaborate a valid method of forecasting of the potential offender during the hiring process by means of pre-employment tests as an integral part of the process of prevention and counteracting of the phenomenon of white-collar criminality in the realm of Penal Politics of the Republic of Moldova and the State of Israel. Namely, the „personality coefficient” of the potential offender, which, in the author’s opinion, will define better the likelihood of success in perpetrating a white-collar crime. As a result, a new methodology and tactics for the earlier reducing of white-collar criminality at workplace a new and original scale of pre-employment test valid for hiring process which will be justifiable not only from economical and sociological standpoint, but also from criminological point of view in the process of white-collar criminality reducing.Prognozarea şi reducerea criminalităţii gulerelor albe prin metoda testărilor pre-angajatoare în politica penală a statului: rezultatele empirice pentru Moldova şi IsraelScopul propus în acest articol constă în elaborarea unei metode valide pentru identificarea criminalilor potenţiali în procesul de angajare prin teste de pre-selecţie privite ca parte integrantă a procesului de prevenire şi combatere a fenomenului criminalităţii gulerelor albe în cadrul politicii penale a Republicii Moldova şi a Statului Israel. În special, este propus spre utilizare „coeficientul personalităţii” potenţialului infractor care, în opinia autorului, va defini mai precis probabilitatea săvârşirii crimei gulerelor albe. Prin urmare, este propusă şi argumentată o nouă metodologie şi tactică de reducere a criminalităţii gulerelor albe la locul de muncă, precum şi un model original de testare pre-angajare oportun din perspectivă economică, sociologică şi criminologică.

 8. TREMATODOFAUNA COMPLEXULUI PELOPHYLAX ESCULENTA (AMPHIBIA, ANURA DIN CODRII CENTRALI AI REPUBLICII MOLDOVA. 1. FAMILIILE PLAGIORCHIIDAE, CEPHALOGONIMIDAE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dumitru ERHAN

  2015-12-01

  Full Text Available Lucrarea conţine date cu privire la infestarea cu trematode a amfibienilor din familia Ranidae (Amphibia, Anura care populează ecosistemele naturale şi antropizate ale Codrilor centrali din Republica Moldova. Cercetări helmintologice ale amfibienilor au fost efectuate pentru prima dată în Republica Moldova. Rezultatele obţinute atestă infestarea ranidelor verzi (Rana ridibunda, R. lessonae, R. esculenta cu trematode din familiile Gorgoderidae (Gorgodera varsoviensis Sinitzin, 1905, Diplodiscidae (Diplodiscus subclavatus Pallas, 1760, Plagiorchiidae (Opisthioglyphe ranae Frohlich, 1791, Haematoloechus variegatus Rudolphi, 1819, Cephalogonimidae (Cephalogonimus retusus Dujardin, 1845 şi Lecithodendriidae (Pleurogenes claviger Rudolphi, 1819, Pleurogenoides medians,Olsson, 1876, Prosotocus confusus Looss, 1894, Candidotrema loossi, Africa, 1930. În lucrare sunt expuse rezultatele ce atestă nivelul de infestare a complexului Pelophylax esculenta cu specii de trematode din familiile Plagiorchiidae şi Cephalogonimidae. Pentru fiecare specie au fost stabilite: încadrarea sistema-tică, sinonimele, gazdele, localizarea organică, răspândirea geografică, etiologia şi ciclul biologic. De asemenea, este specificat volumul materialului colectat, este dată descrierea morfologică a speciilor, indicat nivelul de infestare în funcţie de vârstă, gen şi ecosistem, acestea fiind însoţite de fotografii şi figuri originale. FAUNA OF TREMATODES OF COMPLEX PELOPHYLAX ESCULENTA (AMPHIBIA, ANURA FROM CENTRAL CODRI FOREST OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA. 1. FAMILIES PLAGIORCHIIDAE, CEPHALOGONIMIDAEThe paper presents data on trematodes infestation in amphibians from family Ranidae (Amphibia, Anura in natural and anthropized ecosystems of Central Codri forest from the Republic of Moldova. The helminthological researches of amphibians were accomplished for the first time in the Republic of Moldova. As result the infestation of Ranidae family species

 9. Antibacterial activity of some saturated polyoxotungstates

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grama Lavinia

  2014-03-01

  Full Text Available Polioxometalaţii sunt compuşi anorganici importanţi care prezintă o gamă largă de proprietăţi farmacologice incluzând efecte antivirale, antibacteriene, antiparazitare sau antitumorale, chiar dacă mecanismul molecular de acţiune nu este pe deplin înţeles. Scop: În această lucrare am evaluat acţiunea antibacteriană a unor compuşi polioxowolframici saturaţi (POW, datorită faptului că dezvoltarea rezistenţei bacteriilor faţă de antibiotice reprezintă în prezent o problemă majoră de sănătate. Material şi metodă: Acţiunea antibacteriană a fost studiată prin metoda difuziei în agar ca posibilă metodă de screening şi prin metoda microdiluţiilor. Prin microdiluţii au fost calculate concentrația minimă inhibitorie şi concentrația minimă bactericidă pentru fiecare compus. Totodată am comparat fiabilitatea celor două metode de testare faţă de compuşii POW. Rezultate: Cea mai bună acţiune antibacteriană a prezentat-o H4[SiW12O40]*nH2O, iar cea mai slabă Na3[PW12O40]*nH2O, dar în schimb cu o acţiune foarte bună pe Staphylococcus spp., în special pe MRSA. POW îşi exercită acţiunea antibacteriană la concentraţii relativ mari, iar acţiunea lor este dependentă de specia bacteriană, având activitate foarte bună pe Staphylococcus spp. Cea mai fiabilă metodă pentru evaluarea acţiunii antibacteriene a POW este cea a microdiluţiilor. POW îşi pot găsi aplicaţie practică în decontaminarea spitalelor sau ca agenţi antibacterieni in vivo.

 10. ILLEGAL TAX PLANNING THROUGH ACTIONS WHICH ARE DEFINED CRIMINAL ACCORDING TO THE TAX LAWS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lilia GÎRLA

  2016-12-01

  Full Text Available The article discusses actions that defined as criminal according to tax authorities and the relation between them and illegitimate tax planning, including details of the legitimate activities permitted by law and that are not deemed as illegal. An emphasis was given to the rate of tax evasions in compared to other states around the world and the way the states of Israel and Moldova treats the phenomenon of non-legitimized tax planning, in contrast to actions taken by states around the world to eradicate this phenomenon.The findings of this article prove initially that this phenomenon is worldwide, and that any state has really found a magic solution for this issue. However, there are number of measures that can significantly reduce the phenomenon, and this is by prohibiting the execution of transactions in large amounts of cash.Planificarea fiscală ilegală prin acţiuni care sunt recunoscute criminale în conformitate cu legislaţia fiscalăSunt puse în discuţie acţiuni care pot fi abordate de către autorităţile fiscale ca infracţiuni sub aspectul planificării fiscale ilegale, în timp ce detalizarea acestor acţiuni permite efectuarea lor în conformitate cu legea şi neconsiderarea acestora ca fiind ilegale. Un accent este pus pe problema privind evaziunea fiscală în aspect comparat cu alte state şi pe modul în care în Israel şi în Moldova este tratat fenomenul planificării fiscale ilegale. Sunt specificate acţiunile întreprinse de către statele lumii pentru eradicarea acestui fenomen. Constatările autorilor demonstrează că acest fenomen are loc la nivel mondial şi că niciun stat nu a găsit soluţie magică pentru această problemă. Cu toate acestea, mai multe măsuri de reducere semnificativă a fenomenului au fost elucidate, printre care iniţierea raportărilor denotă o reducere semnificativă a opţiunii de a efectua plăţi cu sume mari de bani în numerar.

 11. INTERVIU CU WILHELM SCHUSTER, MEMBRU BIOCOOP SIBIU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liliana Foca

  2012-05-01

  Full Text Available Acest interviu a fost realizat în cadrul Conferinţei Economia socială - model inovator pentru promovarea incluziunii active a persoanelor defavorizate care s-a desfăşurat în perioada 12-14 octombrie 2012 în Bucureşti şi a reunit ini¬ţiatori şi promotori ai activităţilor de economie socială din România şi alte state europene.Wilhelm Schuster este membru BIOCOOP şi îşi desfăşoară activitatea în co-muna Moşna, judeţul Sibiu. Acesta deţine o fermă ecologică în cadrul căreia lucrează împreună cu familia şi are ca obiect de activitate comercializarea de produse organice regionale. Experienţa domnului Wilhelm Schuster este complexă datorită participării la numeroase întâlniri şi schimburi de ex-perien¬ţă ale fermierilor organizate în Europa şi Statele Unite ale Americii.[ ] În cadrul acestui interviu domnul Wilhelm Schuster a prezentat succint co-ope¬rativa comercială BIOCOOP punând accentul pe aspecte precum: scopul înfiinţării cooperativei, principalele realizări, obstacolele întâmpinate pe parcursul derulării activităţii şi modalităţile de promovare a cooperativelor în general. Domnul Schuster apreciază că BIOCOOP poate fi considerat un model de succes pentru economia socială românească şi recomandă consumatorilor să cumpere cu încredere produse organice regionale.

 12. Ioana BOT, Eminescu explicat fratelui meu, Editura Art, București, 2012, 271 p.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anca-Elena DANCIU

  2012-01-01

  Full Text Available A-i face o prezentare Ioanei Bot ar fi, oarecum, în zadar, luând în considerare vasta bibliografie care ne-a fost dedicată de-a lungul timpului, dar mai ales, dăruirea și devotamentul pe care fiecare student l-a simțit în momentul în care a asistat la cursurile universitare ale autoarei. Ioana Bot se află printre cele mai importante nume din țară și nu numai în critica literară, iar aprecierile la adresa sa nu au întărziat să apară.Pentru a urma canoanele unei recenzii, vom aminti, totuși, câteva date biografice ale autoarei, tocmai pentru acei cititori „cu ochi străini”, care nu au pășit încă, îndeaproape, în universul Ioanei Bot. Așadar, născută în 1964, la Cluj-Napoca, Ioana Bot este în prezent profesor la Facultatea de Litere din cadrul Univeristății „Babeș-Bolyai” și autoare a numeroase volume cu impact major în literatura română. Benefica persistență a operei sale se îndreaptă către studiul operei eminesciene, concretizat în publicații valoroase, dintre care extragem câteva titluri: Eminescu și lirica românească de azi (1990; Mihai Eminescu – Scrisori (2004; Mihai Eminescu, poet naţional român (2002. Volumele care ne călăuzesc în tainele literaturii sunt multe și interesante, însă abordarea unghiurilor și perspectivelor inedite asupra noilor apariții publicistice îi aduc autoarei aprecieri suplimentare. Ne referim aici la rubrica din „Dilematica”, denumită Cărți de plastic, unde autoarea își exprimă cele mai sincere și justificate opinii despre aceste producții.

 13. EDITORIAL: EDUCATION – FROM CAPITALIZATION TO THE RECOVERY OF THE HUMAN FACTOR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Constantin NECULA

  2014-11-01

  Full Text Available Dincolo de intersectarea cu viața, școala poate fi un mod de viață, un ethos social cu aspecte care privesc analiza noastră imediată. Fracturi ale iconologiei clasice legată de școală pot provoca, la un timp, motive de reflecție. Pentru prezentul material, un astfel de moment de viață mi-a provocat reacția. Pauza de ora 10.00, până de curând, în orice școală din România era marcată de „programul cornul și laptele”, atenția alimentară care transmitea în contextul școlii un mesaj, discret dar sistemic, asupra grijii Statului- un soi de ingenuă chemare la legalizarea statutului fiecărui cetățean român drept „asistat social”. Copiii mâncau sau se jucau cu alimentele, cadrele didactice, învățătoare ori profesoare, priveau sau se retrăgeau în colțuri de cancelarii. Nu păreau să conteze pentru ordonatorii de direcții sociale, atenți la capitalizarea relației cu elevii, deloc cu profesorii. Apoi anul 2013 a consemnat un crescendo al informației negative la adresa a trei profesii 100% vocaționale: cadrele didactice, cadrele medicașle și preoții. Merită o cercetare mai adâncă iconologia urâtului prin care aceste 3 direcții profesionale au fost ranforsate în mentalul colectiv. Și aceasta în vreme ce adevărații dușmani ai frumosului social, ne-au dovedit analizele DNA, ocupă funcții politice, ocupau rezervațiile socio-politice ale instituțiilor politice din Țară.

 14. INFLUENŢA FACTORILOR FIZICI ASUPRA CREŞTERII CULTURILOR DE GRÂU ŞI PORUMB

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petru LOZOVANU

  2015-12-01

  Full Text Available În lucrare sunt prezentate rezultatele cercetărilor referitoare la stimularea procesului de germinare şi creştere prin tratarea seminţelor cu radiaţie laser, lumină polarizată, ozon, clusteri de carbon şi tratarea termică la temperatura azotu-lui lichid (-196°C. Pentru seminţele supuse încercărilor umiditatea efectivă de 6-10% a fost stabilită prin metoda sublimării în vid la presiunea de 10-2 Torri. Pentru încercări experimentale în lucrare este utilizată apă prelucrată termic în limitele de temperatură -18÷20°C. În calitate de stimulator se evidenţiază posibilitatea utilizării tratamentului termic până la temperaturi suprajoase, cu viteza de răcire de 10-90°C/s şi de încălzire a acestora în flux de aer cald la temperatura de 40°C.INFLUENCE PHYSICAL FACTORS ON CROP PRODUCTION OF WHEAT AND CORN The objective of the study was to determine the effect of different methods of treatment: laser radiation, polarized light, ozone, carbon nanoclusters and the heat treatment temperature of liquid nitrogen (97 K for on wheat grain in early phases of growing and the germination capacity. For investigated material it was determined the effective moisture through the method of vacuum sublimation at pressure of 1.333 e-6 MPa for establishing the effective moisture of the seed. For the experimental tests, thermally treated water was used, to a temperature varying between 275 and 313 K. The possibility of the thermal treatment of the seed to ultralow temperatures using the cooling speed of 10-90 K/s followed by heating in hot air flow at the temperature of 333 K is shown, as a growth stimulating factor.

 15. COMPLEMENTARITATEA METODELOR EXPOZITIVE ŞI A METODELOR INTERACTIVE ÎN PROCESUL DE DEZVOLTARE A EXPRIMĂRII ORALE ÎN LIMBA FRANCEZĂ CU OBIECTIVE UNIVERSITARE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alina SLOBODANIUC

  2015-12-01

  Full Text Available Conform Cadrului European comun de referinţă pentru limbi, exprimarea orală sau producerea orală este o relaţie între emiţător-destinatar însoţită de o producere orală într-un context de comunicare dat/definit. Studiul dat încearcă să prezinte, în linii generale, exprimarea orală cu specificităţile şi formele sale caracteristice, insistând asupra practicilor de aplicare a diferitelor tehnici şi procedee didactice expozitive şi interactive, ca: expozeul, prelegerea, brainstormingul, piramida, mozaic etc., şi pe competenţele pe care studentul este motivat să le obţină. COMPLEMENTARITY OF EXPOSITORY AND INTERACTIVE METHODS IN THE DEVELOPMENT PROCESS OF ORAL EXPRESSION IN FRENCH FOR ACADEMIC PURPOSESAccording to the Common European Framework of Reference for Languages oral expression or oral production is a relation between the transmitter and receiver accompanied by an oral production in a given/defined context. We will try to present in broad lines the oral expression, its specificity and characteristic forms, insisting on the application practices of different didactic expository and interactive techniques and procedures as the exposé , lecture, brainstorming, pyramid, mosaic and others as well as the competence the student is motivated to acquire. 

 16. INFLUENŢA LUI JEAN JACQUES ROUSSEAU ASUPRA PEDAGOGIEI MODERNE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexandru MAZILU

  2015-11-01

  Full Text Available Jean-Jacques Rousseau a avut o influenţă importantă asupra paradigmei pedagogiei moderne. Obiectivismul cunoş-tinţelor sociale în domeniul educaţiei este accentuat de principii educaţionale negative care au generat o contradicţie între individul biologic şi cel social. În domeniul cercetării teoretice a educaţiei, politica poate fi comparată cu educaţia, deoarece aceasta, pe de o parte, cere intervenţii interdisciplinare şi, pe de altă parte, solicită convergenţa viziunilor, fapt necesar pentru a elabora un obiect specific de studiu şi o metodologie proprie de cercetare.THE ROLE OF JEAN JACQUES ROUSSEAU ON THE MODERN PEDAGOGY Jean-Jacques Rousseau had an important role in modern pedagogy pattern. Social knowledge objectivity in the education field is emphasized by the negative education principles, which developed a contradiction between the natural human and the social one. In a theoretical area of research, politics can be compared to the education, because it requires on one hand, interdis-ciplinary interventions and on the other hand, an integrator point of view is needed in order to express a specific study object and a self methodology.

 17. THE EVALUATION OF BEHAVIOR IN EXPLOITATION OF AGROPEDOAMELIORATIVE AND DRAINAGE WORKS CONCERNING TO THE SOIL RECOURSES UTILIZATION FROM DEPRESSION BAIA- MOLDOVA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V. Moca

  2008-10-01

  Full Text Available Pentru protejarea solurilor cu potenţial de fertilitate relativ ridicat se impune dezvoltarea unor sisteme agricole durabile, sub aspectul performanţei actuale şi viitoare. În acest context s-a evaluat comportarea în exploatare a lucrărilor de desecare şi drenaj subteran din Depresiunea Baia – bazinul hidrografic al râului Moldova. Lucrările hidroameliorative din perimetrul analizat au fost evaluate după un ciclu de exploatare de peste 30 de ani, fiind evidenţiate o serie de degradări fizice care au dus la scoaterea parţială din funcţiune. Redimensionarea şi completarea reţelei de desecare trebuie să asigure creşterea randamentului funcţional şi cerinţele tehnice ale organizării şi sistematizării exploataţiei agricole. Conservarea şi valorificarea învelişului de soluri solicită aplicarea de amendamente calcaroase pe 2500 ha, afânare adâncă pe 1400 ha şi fertilizare radicală

 18. "DANCE RHYMES" AS A PEDAGOGICAL METHOD FOR FOSTERING BODY SKILLS AND KNOWLEDGE OF CULTURAL TRADITION IN EARLY CHILDHOOD DANCE EDUCATION IN ISRAEL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sari KATZ-ZICHRONY

  2016-12-01

  Full Text Available Teaching dance in early childhood education in the National-Religious community is a relatively new phenomenon in Israeli society. This article describes one teaching practice "Dance Rhymes". The research is based on ethnographic observation of dance classes in schools. Through analysis of the rhyming method, this article illustrates how traditional dance teachers have formed a unique method of "dance rhyming" that is used to foster body skills and bridge the divide between Jewish tradition and dance."DANCE RHYMES" CA METODĂ DE FORMARE A COMPETENŢELOR MOTRICE ŞI VALORIFICARE A TRADIŢIILOR CULTURALE LA ETAPA EDUCAŢIEI TIMPURII ÎN ISRAELPredarea dansului la etapa educaţiei timpurii în comunităţi religioase este un fenomen relativ nou pentru societatea israeliană. "Dance Rhymes" este descris din perspectiva practicii educaţionale: valorificarea demersului etnografic şi a demersului metodologic privind "Dance Rhymes" ca metodă de formare a competenţelor motrice (coregrafice şi redu­cerea discrepanţei dintre tradiţia evreiască şi arta coregrafică.

 19. EVALUAREA PROPRIETĂŢILOR DE SUPRAFAŢĂ ALE BENTONITULUI LĂRGUŢA (REPUBLICA MOLDOVA INTERCALAT CU OLIGOMERI DE ALUMINIU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vasile RUSU

  2015-12-01

  Full Text Available Tratarea în prealabil a bentonitului Lărguţa cu soluţie diluată de acid (pH 2, în continuare fiind intercalat cu specii oligomerice de aluminiu, duce la modificarea proprietăţilor de suprafaţă ale adsorbanţilor intercalaţi – a acidităţii lor, a caracteristicilor sorbţional-structurale şi a stabilităţii termice. Cinetica conversiei acidului oleic la esterificarea cu alcool etilic este influenţată de caracterul acid al catalizatorilor utilizaţi. Modelările efectuate relevă că adsorbanţii intercalaţi, obţinuţi pe baza bentonitului Lărguţa, au perspective reale de a fi utilizaţi pentru obţinerea biocombustibilului din uleiuri vegetale.SURFACE PROPERTIES OF PILLARED BENTONITE LARGUTA (R. MOLDOVA PILLARED WITH ALUMINUM OLIGOMERIC SPECIESLarguta bentonite prior treatment with dilute acid (pH 2 further being pillared with aluminum oligomeric species, result in modification of the surface properties of the adsorbents - acidity, sorption-structural characteristics and thermal stability. The kinetics of the conversion of oleic acid to esterification with ethylic alcohol is influenced by the nature of the acid catalysts used. Pillared adsorbents obtained on the basis of bentonite Larguta (RM possess real prospects for obtaining bio-fuel from vegetable oils.

 20. FUNCŢIONAREA DEFENSIVĂ ÎN SITUAŢII EXISTENŢIALE-LIMITĂ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zinaida BOLEA

  2015-12-01

  Full Text Available Funcţionarea defensivă reprezintă un element indispensabil vieţii noastre psihice. În articol sunt analizate conceptele de mecanism de apărare şi coping, acestea fiind concepte definitorii pentru registrul defensiv. Întrebarea formulată în acest articol se referă la felul în care structura defensivă a individului reacţionează la situaţiile existenţiale de limită (exemplul închisorilor politice din România. Mecanismele de apărare (precum identificarea cu agresorul, resemnarea sau mecanismele sanogene (consumul de cultură, relevă felul în care psihicul uman îşi urmează conştient şi inconştient logica supravieţuirii. DEFENSIVE FUNCŢIONING IN THE TRAUMATIC SITUATIONSDefensive functioning represent an essential element of our mental life. The paper investigates the concepts of defense mechanisms and coping mechanisms, these being the defining concepts for defensive psychological register. The question raised in this article refers to how the defensive structure of the individual reacts to traumatic situations (eg. political prisons in Romania. Defense mechanisms as identification with the aggressor, resignation or one of the mature mechanisms – affiliation to the culture, reveals how the human mind (conscious and unconscious follows logic of survival.

 1. MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS FOR CLASSIFICATION OF GENUS MACROPODUS LACÉPÈDE, 1801 IN GIANH RIVER IN THE NORTH CENTRAL PART OF VIETNAM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ho Anh TUAN

  2015-12-01

  Full Text Available Analysis and identification of 57 specimens of genus Macropodus Lacépède collected from Gianh River in Quang Binh province in north center region Vietnam. We have classified three species: Macropodus erythropterus (Frey. & Her., 2002, Macropodus opercularis (Linneaeus, 1758, Macropodus spechti (Schreitmüller, 1936 was first discovered in the study area and north center region Vietnam.CARACTERISTICA MORFOLOGICĂ PENTRU CLASIFICAREA GENULUI MACROPODUS LACÉPÈDE, 1801 DIN BAZINUL RÂULUI GIANH, REGIUNEA CENTRALĂ DE NORD A VIETNAMULUIAu fost analizate şi identificate 57 de exemplare ale genului Macropodus Lacépède colectate din bazinul râului Gianh, provincia Quang Binh, regiunea centrală de nord a Vietnamului. Noi am clasificat 3 specii: Macropodus erythropterus (Frey. & Her., 2002, Macropodus opercularis (Linneaeus, 1758 şi Macropodus spechti (Schreitmüller, 1936, descoperite în aria de studiu şi în regiunea centrală de nord a Vietnamului.

 2. CADRUL INSTITUȚIONAL CU IMPACT ASUPRA ECONOMIEI SOCIALE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Simona Maria Stănescu

  2013-07-01

  Full Text Available Articolul trece în revistă instituțile internaționale și naționale cu impact asupra domeniului economiei sociale. Întrebarea de cercetare care a stat la baza acestui demers științific este: ce instituții au responsabilități în activitățile specifice privind înființarea, funcționazare și, nu în ultimul rând sprijinirea activității entităților de economie socială. Din punct de vedere metodologic, cercetarea se bazează pe analiza documentelor sociale publice, metode calitative și cantitative. Principala limitare metodologică a unui astfel de demers este acela că nu surprinde gradul de asumare al responsabilităților și eficiența activităților desfășurate de către instituțiile identificate. Acest subiect poate reprezenta fără îndoială un subiect de cercetare pentru viitor.

 3. INTERVIU CU DOAMNA SIMONA CAROBENE, ADMINISTRATORUL SC PROIECT MOZAIC SRL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gheorghe Pascaru

  2013-12-01

  Full Text Available Fabrica de mozaic, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului în aprilie 2012 a luat fiinţă în cadrul unui proiect cu finanţare europeană nerambursabilă și are în prezent statutul de unitate protejată autorizată. În cadrul acesteia sunt angajați 10 tineri post instituţionalizați, pentru care integrarea în viaţa socială şi profesională este dificilă. Întreprinderea socială SC Proiect Mozaic SRL este rezultatul întâlnirii dintre sectorul social, non-profit şi sectorul business, deoarece are la bază un parteneriat cu un important grup de firme din domeniul construcţiilor şi amenajărilor interioare din București. În paralel cu activitatea de producţie a mozaicului, ocazional, Proiect Mozaic oferă către clienți și servicii de ambalare și asamblare produse.

 4. ASPECTE PRIVIND AUDITUL PERFORMANŢEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iulia CAPRIAN

  2015-12-01

  Full Text Available Auditul performanţei se concentrează pe determinarea faptului dacă activităţile, proiectele / programele / procesele se desfăşoară conform principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii şi dacă mai este loc pentru îmbunătăţiri. Acesta se realizează prin compararea performanţei în funcţie de setul de criterii prestabilite, precum şi prin analiza cauzelor ce determină apariţia problemelor sau devierilor de la aceste criterii, scopul principal fiind de a răspunde unor întrebări-cheie ale auditului şi de a furniza recomandări cu privire la îmbunătăţirile care se pot face.CERTAIN ASPECTS OF PERFORMANCE AUDIT IN THE REPUBLIC OF MOLDOVAPerformance auditing focuses on determining whether the activities, projects / programs / processes are conducted according to the principles of economy, efficiency and effectiveness and whether there is room for improvement; it is conducted by comparing performance on the basis of set criteria, as well as by analysis of the causes of the emergence of problems or deviations from these criteria, the main purpose being to answer certain key questions relevant for the audit and provide recommendations on improvements that can be made.

 5. PROIECTAREA ŞI REPROIECTAREA SISTEMULUI DECIZIONAL ÎN ÎNTREPRINDERILE MODERNE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Svetlana MIRONOV

  2015-12-01

  Full Text Available Importanţa deosebită a deciziilor în ansamblul proceselor de management impune o permanentă perfecţionare a acestora. Pentru a elabora decizii de calitate, care să conducă la o eficienţă şi la o competitivitate sporită a întreprinderii, este necesar de a fi creată o construcţie puternică a sistemului decizional. În acest scop, în prezentul articol oferim me-todologia proiectării şi reproiectării sistemului decizional, care este pe drept numit „sistemul nervos” al întreprinderii.PROJECTION AND REPROJECTION OF DECISIONAL SYSTEM IN MODERN ENTERPRISEThe great importance of making the whole management process requires its constant improvement. To develop quality decisions that lead to increased efficiency and competitiveness of the enterprise, it is necessary to create a strong construction decisional system. To this end, in this article we offer projection and reprojection methodology of decisional system, which is justly called the "nervous system" of the company.

 6. Organizarea teritorial-administrativă ca premisă a politicilor regionale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Loránd Cziprián KOVÁCS

  2000-06-01

  Full Text Available În ultima vreme se aduce tot mai des în discuţie necesitatea reorganizării teritorial administrative a ţării. Chiar mai mult, guvernul a iniţiat câteva conferinţe în care s-au dezbătut problemele legate de acest subiect. Ca urmare a acestor consfătuiri au apărut în presă informaţii conform cărora se fac presiuni asupra guvernului pentru a accepta ideea reînfiinţării unor judeţe aşa zis abuziv desfiinţate - cifra ridicându-se la 20 de judeţe, pe lângă cele 41(42 dacă luăm în considerare Bucureştiul deja existente.

 7. Benjamin Fondane notebooks. Benjamin Fondane facing the History. About the Existential Monday. The Poem time, no. 14/2011, Editions Kedem, Tel Aviv, 243 p.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Speranţa Sofia MILANCOVICI

  2011-01-01

  Full Text Available Luna august reprezintă, pentru membrii sau colaboratorii Socièté d’Etudes Benjamin Fondane, momentul întâlnirii ştiinţifice anuale sub genericul Rencontres de Peyresq. Fiecare astfel de reuniune este succedată de apariţia unui volum critic realizat cu sprijinul Centre National du Livre – France. Este vorba despre seria deja cunoscutelor, în bibliografia de specialitate, Cahiers Benjamin Fondane.Volumul recent apărut poartă titlul Benjamin Fondane devant l’Histoire. Autour du Lundi existentiel. Au temps du Poème şi este cel de al paisprezecelea număr din seria caietelor.În îngrijirea energicei şi competentei preşedinte a Société d’Etudes Benjamin Fondane, prof. dr. Monique Jutrin, volumul propune spre lectură cercetătorilor de specialitate un corpus de eseuri critice grupate pe secţiuni: editorial, filosofie, poezie, opera în limba română a lui Benjamin Fundoianu, bibliografie de specialitate etc.

 8. PRODUCEREA ŞI COMERCIALIZAREA BĂUTURILOR ALCOOLICE ÎN ORAŞELE DIN RZECZPOSPOLITA ŞI ŢARA MOLDOVEI (SEC.XVI-XVII

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nicolae DUDNICENCO

  2016-12-01

  Full Text Available Articolul vizează producerea, comercializarea şi consumul băuturilor alcoolice în oraşele din Rzeczpospolita (a berii, a votcii, a miedului şi din Ţara Moldovei (a vinului, a rachiului, a berii, a brăgii în sec. XVI-XVII. Se investighează mo­dul de producere, comercializare, precum şi taxele care se percepeau pentru băuturile alcoolice în oraşele din teri­toriul dat. Producerea băuturilor alcoolice aducea venituri mari economiei oraşelor din spaţiul indicat supra.PRODUCTION AND COMMERCIALISATION OF ALCOHOLIC DRINKS IN RZECZPOSPOLITA AND MOLDOVA PRINCIPALITY CITIES (XVI-XVII C.The article targeting the production, marketing and consumption of alcoholic drinks in the cities from Rzeczpospolita (beer, vodka, mead and from Moldova (wine, spirits, beer, braga in the XVI-XVII c. It have been investigated the mode of production, sell and taxes at which were subjected the alcoholic drinks in the cities on that territory. Production of alcoholic drinks brought substantial revenues to the economy of the cities from the indicated area.

 9. Biblioteca lui Constantin Brâncoveanu de la Hurez în lumina a 300 de ani de la trecerea în nefiinţă a sa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnes Erich

  2014-01-01

  Full Text Available Bibliotecile care au funcţionat de-a lungul timpului în palatele voievodale, casele boiereşti, şcoli şi mănăstiri au păstrat dovezi scrise de necontestat despre îndeletnicirile intelectuale ale domnitorilor români. Astfel, pasiunea pentru carte, trecută de la generaţie la generaţie în familia Cantacuzinilor, s-a concretizat şi în preocupările spirituale ale lui Constantin Brâncoveanu care va fi crescut de mama sa, Stanca Cantacuzino, fiica postelnicului, şi de unchiul său, stolnicul Constantin Cantacuzino. Deci, va creşte şi se va forma în casele cantacuzineşti de la Filipeşti (Mărgineni şi Bucureşti, unde va fi aflat mari şi preţioase colecţii de cărţi provenind din spaţiul europen. Astfel se explică înfiinţarea Bibliotecii de la Hurez, în aşezământul monahal cu acelaşi nume.

 10. Funcțiile stilului în retorica creștină a Sf. Augustin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ioan Milică

  2015-01-01

  Full Text Available Răspîndirea creștinismului a determinat schimbări culturale majore în Europa și în întreaga lume. Fără a insista asupra relațiilor dintre noua religie și cultura clasică, este suficient să arătăm că, în planul artei de a vorbi convingător, perspectiva asumată de părinții Bisericii creștine a favorizat, pe de o parte, supraviețuirea unora dintre lucrările de elocință ale Antichității, și, pe de altă parte, a condus la instaurarea unei retorici religioase care s-a desprins treptat de sub tutela vechilor modele. Lucrarea de față are ca obiectiv de bază prezentarea sintetică și sistematică a concepției Sf. Augustin asupra importanței și funcțiilor elocuției, pentru a reliefa inovațiile pe care acest gînditor le aduce canonului retoric clasic.

 11. RISIKEN IM KULTURLANDSCHAFTSWANDEL IN TRANSSILVANIEN/RUMÄNIEN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  WILFRIED E. SCHREIBER

  2012-12-01

  Full Text Available Riscuri în dinamica peisajelor culturale din Transilvania / România. De mai bine de 60 de ani peisajul cultural din România este supus unor transformări, iar ritmul acestora s-a accentuat după 1989. Cauzele sunt de ordine socială şi legislativă. Se analizează trei zone, dispuse în funcţie de apropierea faţă de principalele axe de dezvoltare, cu o dinamică distinctă: în apropierea axelor sunt transformările cele mai intense, din cauza unui potenţial propice de aşezare, în zona aşezată la o distanţă medie transformările sunt mai reduse, iar zona cea mai îndepărtată este periclitată de procesul de depopulare şi de lipsa resurselor financiare. Se impun măsuri urgente pentru păstrarea elementelor de peisaj cultural tradiţional de mare valoare, atât din partea administraţiei cât şi din partea localnicilor.

 12. ASPECTE ALE INCRIMINĂRII CIRCULAŢIEI ILEGALE A DROGURILOR ÎN LEGISLAŢIA PENALĂ A REPUBLICII MOLDOVA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Strulea Maria

  2016-11-01

  Full Text Available Potrivit exigenţelor legii penale, legiuitorul trebuie să definească infracţiunile în termeni suficient de clari şi precişi în vederea excluderii arbitrariului. Principiul legalităţii în materie penală se referă primordial la calitatea legii penale, inclusiv la securitatea destinatarului normei. Delimitarea cantităţii substanţelor limitate în circuitul civil general poate avea consecinţe pentru persoana pasibilă de răspundere penală. Respectivul articol vine să analizeze unele aspecte problematice ale legii penale a Republicii Moldova privind incriminarea circulaţiei ilegale a drogurilor.ASPECTS OF INCRIMINATION OF ILLEGAL CIRCULATION OF NARCOTIC DRUGS IN THE CRIMINAL LAW OF THE REPUBLIC OF MOLDOVAAccording to the requirements of criminal law, in order to exclude arbitrariness, the legislature must define offenses in sufficiently clear and precise terms. The principle of legality in criminal matters relates primarily to the quality of the criminal law, including the security of the provision’s recipient. The delimitation of the amount of substances restricted in the general civil circuit may have consequences for the person liable to criminal responsibility. The concerned article is set to analyze some problematic aspects of the criminal law of the Republic of Moldova on the criminalization of the illegal circulation of narcotic drugs.

 13. INFRACŢIUNEA ÎN NOUA LEGISLAŢIE PENALĂ A ROMÂNIEI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cosmin-Vasile AMBROSĂ

  2016-03-01

  Full Text Available Noul Cod penal reprezintă un pas important pentru legislaţia penală a României. Prin prevederile sale legiuitorul a încercat să modifice structura infracţiunii, renunţând la forma tradiţională prevăzută de Codul penal din 1968.Această nouă definiţie este una inovativă şi modernă, în concordanţă cu legislaţia penală europeană prin însăşi modi­ficarea structurii acesteia. NEW LEGISLATION CRIMINAL OFFENSE IN ROMNIAThe new Romanian Penal Code is a very important step in Romanian criminal legislation. With its provisions, the Romanian legislator attempted to change the design, abandoning traditional solutions contained in the Criminal Code of 1968.The new definition of the offense, although it was wanted to be one innovative and modern, in accordance to criminal laws of other European countries by changing the design of its structure.

 14. Impactul culturii informaţionale în mediul educaţional universitar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnes Erich

  2010-01-01

  Full Text Available Impactul puternic al mediului electronic asupra tuturor sectoarelor vieţii sociale şi economice s-a repercutat şi asupra formării universitare. Astfel, se impune ca o necesitate introducerea în formarea profesională, indiferent de specialitate, a unor discipline care să dezvolte cunoştinţele teoretice şi abilităţile practice privind construcţia, prelucrarea, comunicarea şi utilizarea informaţiei. Articolul încearcă să analizeze ce tip de metode şi resurse trebuie utilizate în cadrul unui curs de cultura informaţiei oferit de către o bibliotecă universitară. Se încearcă a se demonstra că acest tip de instrucţie este foarte importantă pentru că demonstrează importanţa tuturor tipurilor de informaţii (tradiţionale sau electronice şi cum diferite tipuri de concepte şi modele strategice ar putea duce la creşterea eficienţei în această arie profesională.

 15. CALITATEA CURSURILOR ELECTRONICE: CRITERII DE EVALUARE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maia Sevciuc

  2015-11-01

  Full Text Available Cursurile electronice permit extinderea activităţilor din auditoriu prin intermediul tehnologiilor informaţionale şi de comunicare. Predarea/învăţarea/evaluarea pe platforme electronice nu înlocuieşte sistemul de predare-învăţare clasic „faţă în faţă”, dar îl completează cu o gamă de instrumente flexibile on-line, precum şi asigură spaţiu pentru plasarea resurselor necesare unităţilor de curs. Evaluarea cursurilor electronice asigură calitatea acestora şi, ca rezultat, calitatea procesului de predare/învăţare/evaluare.QUALITY OF ELECTRONIC COURSES: ASSESSMENT CRITERIA Electronic courses allow expansion of activities in the classroom using informational and communication techno-logies. Teaching / learning / evaluation on electronic platform does not replace classical system of teaching and learning "face to face", but complements it with a range of flexible online tools and resources necessary to provide space for placement of the course units. Assessment of electronic courses ensure their quality and as a result the quality of teaching/ learning / assessment process.

 16. APLICAREA SISTEMELOR DE INTELIGENŢĂ ARTIFICIALĂ ÎN PROCESUL DE LUARE A DECIZIILOR OPTIME ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ion MÎRZAC

  2016-12-01

  Full Text Available Prezentul articol relevă posibilitatea folosirii inteligenţei artificiale în sistemele economice. Se descrie baza teoretică a metodologiei de recunoaştere a obiectelor în spaţiul indicaţional selectat. În calitate de model de management strategic inteligent poate fi propus un sistem cu structură adaptivă, care va lua în considerare factorii mediului extern şi sarcinile strategice interne, selectate pe bază de concurs. Astfel de sisteme pot fi utilizate pentru a aborda provocările macro- şi microeconomice în procesul de luare a deciziilor optime.THE APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE PROCESS OF OPTIMAL DECISION-MAKING IN THE ECONOMIC ACTIVITYThis article presents the possibility of using the artificial intelligence in economic systems. It  describes the theoretical basis of recognizing methodology of objects from the selected space. As intelligent strategic management model can be proposed a system with an adaptive structure, which will take into consideration the external environment factors and the internal strategic tasks, selected under a competition. Such systems can be used for discussing the macro- and micro­economic challenges in the process of optimal decision.

 17. Învăţământul biblioteconomic românesc modern

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elena Tîrziman

  2015-01-01

  Full Text Available Specializarea universitară Biblioteconomia şi Ştiinţa Informării aniversează 25 de ani de existenţă modernă. O analiză a acestei perioade arată o modernizare permanentă a specializării şi sincronizarea acesteia cu realitatea europeană la nivel didactic şi de cercetare. Evoluţia specializării este determinată de dinamica domeniului, evoluţia rapidă a profesiilor de informare şi documentare în strânsă legătură cu avansarea ştiinţei şi tehnologiei informaţiei. Specializarea asigură pregătire universitară de nivel licenţă, masterat, doctorat şi studii postuniversitare şi este implicată în proiecte de cercetare relevante pentru domeniu şi piaţa muncii. Exigenţele profesiilor legate de informaţie, apariţia unor meserii noi sunt provocari la care trebuie să răspundă această specializare de nivel universitar.

 18. PREDICTION OF SMARTPHONES’ PERCEIVED IMAGE QUALITY USING SOFTWARE EVALUATION TOOL VIQET

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pinchas ZOREA

  2016-12-01

  Full Text Available A great deal of resources and efforts have been made in recent years to assess how the smartphones users perceived the image quality. Unfortunately, only limited success has been achieved and the image quality assessment still based on many physical human visual test. The paper describes the new model proposed for perceived quality based on human visual tests compared with image analysis by the software application tool. The values of parameters of perceived image quality (brightness, contrast, color saturation and sharpness were calibrated based on results from human visual experiments.PREDICŢIA CALITĂŢII PERCEPUTE A IMAGINILOR AFIȘATE DE SMARTPHONE-URI UTILIZÂND APLICAŢIA DE EVALUARE VIQETÎn ultimii ani au fost depuse eforturi semnificative pentru a evalua modul în care utilizatorii de smartphone  percep calitatea imaginilor. Din păcate, a fost atins doar un progres limitat, evaluarea calităţii imaginiilor bazându-se încă pe multiple teste vizuale umane. În lucrare este descris un nou model al calităţii percepute pe baza testelor vizuale umane, comparate cu analiza imaginii efectuate cu o aplicaţie software. Valorile parametrilor calităţii  percepute a imaginii (lu­minozitate, contrast, saturaţia culorilor şi claritatea au fost calibrate pe baza rezultatelor experimentelor vizuale umane.

 19. EXPERIENŢA ŞI PRACTICA MONDIALĂ DE ORGANIZARE A ORGANELOR FISCALE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anastasia DJUGOSTRAN

  2016-12-01

  Full Text Available Rolul important al administrării fiscale se manifestă prin îmbunătăţirea impozitării cu ajutorul activităţilor administ­rative şi organizaţionale, a căror schemă raţională serveşte drept condiţie a implementării cu succes a politicii fiscale de stat. Administrarea impozitelor este un proces major, care unifică cadrul legal al impozitării, ca succes al ştiinţei finan­ciare şi practicii economice, pentru asigurarea funcţionării stabile a mecanismului fiscal funcţional în procesul de prog­nozare, gestionare şi control al crimelor fiscale în cadrul bugetului.GLOBAL PRACTICE AND EXPERIENCE OF ORGANIZING TAX AUTHORITIESThe important role of tax administration by improving tax manifests using administrative and organizational activities, which serves rational scheme as a condition for the successful implementation of state tax policy. The tax administration - is a major process that unifies the legal framework of taxation, the financial success of science and economic practice to ensure stable functioning of the fiscal mechanism in the fiscal forecasting, management and control of tax crimes within the budget.

 20. DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR DE SOLIDARITATE ASAT ÎN SPRIJINUL MICILOR PRODUCĂTORI LOCALI: MIZE ŞI PREMIZE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihaela Veţan

  2012-10-01

  Full Text Available Parteneriatele de solidaritate ASAT sunt dezvoltate în România începând cu anul 2008, în vederea susţinerii micilor producători agricoli care cultivă natural. Dezvoltarea acestora este susţinută la nivel naţional de Asociaţia Centrul de Resurse pentru Iniţiative Eticeși Solidare (CRIES. Mecanismul este unul bazat pe construirea unui relaţii de încredere între producători locali şi consumatori urbani. Astfel,se formează la nivel comunitar grupuri de consumatori care doresc să achiziţioneze produse realizate de mici agricultori, cu care încheie un contract pe perioada unui sezon agricol și cărora le plătesc un avans, în vederea susţinerii costurilor de producţie.

 1. CULTURA AUTOEDUCAŢIEI ADOLESCENTULUI ÎN CONTEXTUL CONSILIERII CENTRATE PE DEVENIREA MORALĂ CONTINUĂ A PERSONALITĂŢII UMANE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carolina CALARAŞ

  2015-11-01

  Full Text Available În articol sunt abordate unele repere conceptuale şi metodologice privind cultura autoeducaţiei adolescentului. Este expusă definiţia, sunt reliefate conţinuturile psihologice ale autoeducaţiei, inclusiv specificul ei: subiectiv, autoreglator, corelativ şi procesual. Este prezentat un model de autoeducaţie pentru adolescenţi şi analizată formarea conştiinţei de sine, a trăsăturilor caracteriale în contextul valorificării consilierii şi al metodologiei educaţiei morale.ADOLESCENT SELF-EDUCATION CULTURE IN THE CONTEXT OF CENTERED CONTINUOUS MORAL BECOMING COUNSELING OF THE HUMAN PERSON This article represents a theoretical and applied study which contains some conceptual and methodological landmarks regarding to adolescent self education culture. The definition is exposed, psychological contents of self-education are highlighted, its specifics: subjective, self-regulating, correlative and procedural. It offers a model of self education for teenagers and analyzes the formation of self-awareness, the character traits in context of the moral education realization methodology.

 2. Elemente de morfologie istorică românească, pe baza primei traduceri în limba română a Septuagintei (ms. 45, BAR Cluj

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana-Maria Minuț

  2017-03-01

  Full Text Available În cadrul proiectului CNCS cu titlul Prima traducere românească a Septuagintei, operă a lui Nicolae Milescu (Ms. 45 BAR Cluj. Ediție critică, studii lingvistice și filologice, am elaborat studiul morfologic al textului. Existența, în acest manuscris de dimensiuni considerabile (peste 900 de pagini, a unei problematici lingvistice ample și diverse îndreptățește pe deplin interesul pentru analiza sa. În studiul de față sînt urmărite, la nivel morfologic, trei aspecte: punctele stabile, care asigură continuitatea sistemului, inovațiile (unele, aflate în faze incipiente, altele, în faze avansate, respectiv elementele specifice textului ca atare. Cercetarea detaliată a ms. 45, pe baza metodelor descriptive tradiționale, dar și cu elemente de metodă aparținînd unor teorii lingvistice mai recente, contribuie la înțelegerea dinamicii istorice a constituirii normelor literare la nivel gramatical.

 3. ISTORICUL ASIGURARILOR MARITIME

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alina Raileanu

  2008-05-01

  Full Text Available Aparitia asigurărilor maritime ca prima formă de asigurare este explicată prin legătura strânsă întrecomerţ şi navigaţia maritimă, descoperindu-se că navele, mărfurile, navlul şi vieţile omeneşti erau expuse,riscurilor mării. De-a lungul unei perioade îndelungate de timp, proprietarii navelor au fost aceiaşi cuproprietarii mărfurilor şi, ca urmare, o singură poliţă de asigurare acoperea atât marfa, cât şi nava; acest lucruera posibil pentru că interesul aparţinea aceleiaşi persoane (proprietarul mărfii era acelaşi cu propeietarulnavei. Ulterior s-a trecut la o specializare determinată preponderent de evoluţia comerţului, apărând odiferenţiere a persoanelor interesate în proprietatea asupra mărfurilor şi navelor şi, deci, două forme deasigurare – două tipuri de contracte de asigurare, în fucţie de acest interes: asigurarea navelor (casco şiasigurarea mărfurilor (cargo.

 4. AFIRMAREA PREOCUPĂRILOR PRIVIND PREZENŢA DIRECTĂ A PERSOANELOR FIZICE ÎN MEDIUL INTERNAŢIONAL, O „SFIDARE” LA ADRESA CARACTERULUI „INTERETATIC” AL DREPTULUI INTERNAŢIONAL?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ionut Andrei Barbu

  2008-05-01

  Full Text Available În doctrina dreptului internaţional există păreri bine fundamentate care refuză să accepte teoriaconform căreia individul ar avea calitatea de subiect de drept internaţional.Astfel, unii autori consideră că persoanele fizice, chiar dacă au calitatea de autori ai unorcrime internaţionale, nu pot avea, sub nici o formă, calitatea de subiecte de drept internaţional.De asemenea, şi în cazul când drepturile prevăzute în instrumentele internaţionale se considerăa nu fi conferite direct indivizilor, acestea prevăzând obligaţii ale statelor de a le asigura indivizilor. Seconsideră, deci, greşită şi teoria că individul ar fi subiect de drept internaţional în sensul că princonvenţii internaţionale s-ar crea drepturi şi obligaţii pentru persoanele fizice, în cadrul sau în afaradrepturilor omului, şi anume atunci când unele convenţii internaţionale se referă la aspecte ale statutuluijuridic al persoanelor.

 5. MODELUL PROIECTĂRII TRASEELOR INDIVIDUALE DE ÎNVĂŢARE ALE STUDENŢILOR ÎN MEDII DIGITALE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ghenadie CABAC

  2017-03-01

  Full Text Available Abordarea individuală a instruirii, deşi permite a adapta procesul de formare la particularităţile individuale ale stu­denţilor, rămâne o abordare centrată pe profesor, iar calea după care studenţii parcurg o disciplină universitară (traseul de învăţare este una şi aceeaşi. Pentru a implica plenar studenţii în activitatea de învăţare, didactica modernă propune individualizarea instruirii prin construirea de către student a propriului program de formare. În lucrare este descris modelul proiectării traseelor individuale de învăţare ca activitate comună a cadrului didactic şi a studentului.MODEL DESIGN OF INDIVIDUAL LEARNING PATHWAY STUDENTS IN DIGITAL MEDIAAlthough individual approach to training allows to adapt the teaching process to students’ individual character­ristics, it remains a teacher-centered approach, but the path students follow while acquiring an academic discipline (learning path is the same. To fully engage students in learning activities, modern didactics individualizes instruct­tion by building the student's own training programme. The paper describes the model of designing individual learning paths as a joint activity between the teacher and the student.

 6. PEPTIDE BIOACTIVE ALGALE ŞI PERSPECTIVA DE UTILIZARE A LOR ÎN CALITATE DE AGENŢI TERAPEUTICI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valentina BULIMAGA

  2015-12-01

  Full Text Available Dezvoltarea şi aplicarea tehnologiilor de inginerie enzimatică, folosind enzimele pentru hidroliza ficocianinei şi producerea peptidelor bioactive, deschide noi perspective de utilizare a lor în calitate de agenţi anticancer, antimicro-bieni, antioxidativi, antihipertensivi etc. Lărgirea spectrului de peptide produse în baza enzimolizei ficocianinei poate fi efectuată prin utilizarea în acest scop a enzimelor proteolitice cu specificitate diferită. În lucrare sunt analizate spectrele UV ale hidrolizatelor triptice sumare ale ficocianinei şi descrise unele metode de separare şi analiză a fracţiilor peptidice din hidrolizat.ALGAL BIOACTIVE PEPTIDES AND THEIR PERSPECTIVE USE AS THERAPEUTIC AGENTSDevelopment and application of enzyme engineering technologies using enzymes for the hydrolysis of Phycocyanin and production of bioactive peptides opens up new prospects for their use as anticancer, antimicrobial, antioxidant, hypotensive agents. Diversification of the range of produced peptides can be performed by the enzymolysis and using of the proteolytic enzymes with diverse specificity for this purpose. The paper presents the UV spectra of summary tryptic phycocyanin hydrolysates and some methods of separation and analyzing of peptide fractions.

 7. ASPECTE CONTEMPORANE ALE SENSIBILITĂŢII LA ANTIBIOTICE A TULPINILOR DE STREPTOCOCI β-HEMOLITICI DIN GRUPA A IZOLATE DIN INFECŢIILE TRACTULUI RESPIRATOR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Greta BĂLAN

  2015-12-01

  Full Text Available Streptococul beta-hemolitic din grupa A (în latină: Streptococcus pyogenes este un microb foarte răspândit, care se depistează în organismul multor oameni sănătoşi, dar poate provoca, de asemenea, amigdalită acută, scarlatină, infecţii ale pielii, formarea abceselor, septicemie etc. Actualmente, cele mai active antibiotice în ceea ce priveşte streptococii din grupa A, ce cauzează boli respiratorii, sunt imipenem, meropenem, rifampicină, benzilpenicilină, clindamicin, oflo-xacin, care pot fi recomandate pentru întreţinerea preventivă şi tratamentul bolilor cu streptococ ale cailor respiratorii superioare.CONTEMPORARY ASPECTS OF SENSITIVITY TO ANTIBIOTICS OF β-HEMOLYTIC STREPTOCOCCUS OF GROUP A STRAINS ISOLATED FOR RESPIRATORY TRACT INFECTIONSBeta-hemolytic streptococcus group A (Latin: Streptococcus pyogenes is a very common germ that many people are detected in the body healthy, but it can also cause, acute tonsillitis, scarlet fever, skin infections, abscess formation, sepsis etc. The most active antibiotics concerning streptococci of group A, causing respiratory diseases, are imipenem, meropenem, rifampicin, benzylpenicillin, clindamicin, ofloxacin, which can be recommended for maintenance and treatment of streptococcal diseases of the top respiratory ways

 8. DIMENSIUNEA DE GEN ÎN PROBLEMATICA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valentina BODRUG-LUNGU

  2016-12-01

  Full Text Available Schimbările climatice (SC reprezintă o realitate pe care omenirea nu o mai poate ignora şi care este pe cale de a modifica sănătatea umană şi mijloacele de existenţă. Efectele schimbărilor climatice sunt diferite pentru femei şi bărbaţi, dar femeile ar putea să suporte povara SC mai greu în situaţii de sărăcie. Vocile femeilor trebuie să fie auzite şi priorităţile lor sprijinite ca parte a justiţiei climatice. Acestea sunt conştiente de importanţa justiţiei climatice şi pot juca un rol vital ca agenţi ai schimbării în cadrul comunităţilor lor.Pentru a face posibilă participarea femeilor la procesele de luare a deciziilor, femeile trebuie să fie susţinute prin formare, reţele şi acces la resurse. Educaţia sensibilă la gen în atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice, abilitarea şi strategiile de rezilienţă-stimulare ar putea pregăti mai bine noile generaţii să reacţioneze în mod adecvat la extreme climatice şi să îmbunătăţească capacităţile lor înnăscute şi dobândite. Cuvinte-cheie: educaţie sensibilă la gen, schimbări climatice, adaptare la schimbările climatice, abordare integratoare a egalităţii de gen.  GENDER DIMENSION OF CLIMATE CHANGE Climate change is a reality that humanity can no longer ignore and which is about to modify the human health and livelihoods. The impacts of climate change are different for women and men, with women likely to bear the greater burden in situations of poverty. Women’s voices must be heard and their priorities supported as part of climate justice. They are aware of the importance of climate justice and can play a vital role as agents of change within their communities.In order to make women’s participation in decision-making processes possible, women need to be supported with training, networks and access to resources. Gender-sensitive education in mitigation and adaption to climate change, empowerment and resilience boosting

 9. NOVELE LEGISLATIVE PRIVIND RECIDIVA ÎN TEORIA ŞI PRACTICA INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI: EXPERIENŢA ROMÂNIEI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Victoria RAILEAN

  2015-11-01

  Full Text Available În cadrul acestui articol ştiinţific autorul a efectuat analiza de drept comparat a novelelor legislative privind recidiva în teoria şi practica instanţelor judecătoreşti din România. În urma studiului efectuat au fost obţinute concluzii utile pentru aplicarea lor în ştiinţa contemporană a dreptului penal al Republicii Moldova. Pentru obţinerea rezultatelor ştiinţifice de importanţă majoră autorul nu doar a analizat doctrina română în materia de recidivă, dar şi a sintetizat unele concluzii din practica judiciară română în domeniu. Recidiva nu constituie o circumstanţă agravantă, ci o cauza generală de agra-vare justificată de apreciere că infractorul, perseverând pe calea unui comportament antisocial, a săvârşit din nou o in-fracţiune. Recidiva este o cauză de agravare personală şi nu reală, deoarece nu constituie o împrejurare legată de fapta, de condiţiile de săvârşire a acesteia, ci de persoana infractorului. Recidiva nu este o noţiune stabilă, ci o noţiune con-venţională, care depinde de concepţia Codului penal care o reglementează, de aprecierea jurisprudenţei şi doctrinei.LEGISLATIVE NOVELTIES CONCERNING RECIDIVISM IN THEORY AND JUDICIAL PRACTICE: ROMANIA EXPERIENCEIn the realm of this scientific article the author has effectuated the comparative analysis of the legislative novelties concerning recidivism in theory and Romanian judicial practice. As a result of this study, there have been obtained useful conclusions for the modern legal science of the Substantive Criminal law of the Republic of Moldova. In order to achieve this purpose, the author has performed the analysis of the Romanian doctrine in the matter of recidivism as well as the synthesis of the Romanian judicial practice. Recidivism does not constitute the aggravated circumstance but the general cause of justifiable aggravation of the offender’s appreciation, because the last one had manifested an antisocial

 10. SEMNIFICAŢIA ŞI ROLUL MOTIVELOR HULIGANICE ÎN CONTEXTUL INFRACŢIUNII PREVĂZUTE LA ART.287 CP RM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Victor SÎRBU

  2015-11-01

  Full Text Available În afară de vinovăţie, care este obligatorie în toate cazurile, pentru existenţa componenţei de infracţiune legiuitorul poate să mai stabilească (explicit sau implicit anumite cerinţe esenţiale necesare pentru întregirea laturii subiective. Un exemplu în acest sens este infracţiunea de huliganism. Deşi legiuitorul nu a prevăzut expres în dispoziţia art.287 CP RM motivele huliganice printre cauzele interne ale actului de conduită, acestea decurg din materialitatea faptei incriminate, considerent din care motivele infracţiunii de huliganism trebuie să constituie obiect al probatoriului. În contradicţie, în practica de urmărire penală şi în cea judiciară de cele mai dese ori nu se ţine cont de această realitate juridică. Mai mult ca atât, în actele procedurale emise de subiecţii oficiali de aplicare a legii penale se relevă că făptuitorul actelor de huli-ganism săvârşeşte fapta fără careva motive. Astfel, în prezentul demers ştiinţific, conceput din perspectivă teoretico-practică, autorul aduce argumente pertinente în vederea înlăturării acestei viziuni stereotipice, apelând la diferite sisteme de referinţe: psihologic, criminologic şi juridic. De asemenea, în studiul de faţă se probează că tocmai motivele huliga-nice prin natura lor sunt incompatibile cu alte motive care pot să impulsioneze conduita infracţională.SIGNIFICANCE AND ROLE OF THE HOOLIGAN CRIMINAL REASONS IN THE REALM OF THE CRIMINAL OFFENCE PROVIDED IN THE ARTICLE 287 CRIMINAL CODE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVAIn the realm of subjective side of the criminal offence (the element of Mens Rea not only the item of culpability must be established, in such a manner the legislator explicitly or implicitly institutes also respecting of other substantial requirements which fulfillment is necessary for Mens Rea. A relevant example constitutes the criminal offence of hooli-ganism. Despite the fact that the legislator has provided in

 11. LIRICA BASARABEANĂ, UN CAZ DE VERWANDELTE AL MATRICEI CULTURALE ROMÂNEŞTI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Igor URSENCO

  2015-11-01

  Full Text Available Comunicarea este dedicată liricii basarabene postbelice în contextul mecanismului cultural românesc general. În ciuda faptului că poeţii trăitori într-un timp literar mistic-destructiv au fost strâmtoraţi în menghina ideologică dogmatică, studiul încearcă să demonstreze că există un corpus intertextual bine configurat al poeţilor basarabeni afirmaţi artistic în afara graniţelor româneşti oficiale, confirmând faptul că „individul e osândit prin timp şi spaţiu de-a lucra pentru acea singură parte căreia el îi aparţine. În zadar ar încerca de a lucra deodată pentru toată omenirea − el e legat prin lanţuri nedesfăcute de grupa de oameni în care s-a născut” (Mihai Eminescu. Termenul Verwandelte Form, introdus iniţial de către Karl Marx în circuitul ştiinţific şi filosofic, este desemnat aici să testeze valabilitatea Païdeumei româneşti – spaţiu psihic comun unei naţiuni inviolabile spiritual – în zonele sale limi-trofe şi transfrontaliere, confirmând împărtăşirea aceloraşi valori spirituale în ciuda vicisitudinilor istorice şi a ideologii-lor adverse.BESSARABIAN POETRY, A VERWANDELTE CASE OF THE ROMANIAN CULTURAL MATRIX This paper is devoted to the postwar Bessarabian Poetry in the context of the general Romanian cultural mechanism. Despite the fact that living poets in a destructive-mystical-literary time were exposed to a various kind of dogmatic tri-bulation, the study seeks to demonstrate that there is a well-configured Bessarabian intertextual corpus of the artistically developed poets outside the official Romanian borders, confirming then that "the individual is condemned through time and space to work for the one part where he belongs. In vain would he try to work at once for all mankind − he's bound by unbroken chains of group of people where he was born"(Mihai Eminescu. The term Verwandelte Form, originally introduced by Karl Marx in the scientific and philosophical

 12. UTILITATEA UNOR GENURI DE BACTERII INTESTINALE ŞI SEMNIFICAŢIA LOR ÎN SĂNĂTĂTEA ORGANISMULUI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria TIMOŞCO

  2017-03-01

  Full Text Available În cadrul investigaţiilor ce vizează izolarea şi identificarea monotulpinilor de lactobacterii intestinale s-a constatat că acestea reprezintă lactobacterii în diversă formă (bacili şi coci ce aparţin familiilor Lactobailliaceae şi Streptococcaceae şi genurilor: Lactobacillus (33,29%, Lactococcus (19,32%, Streptococcus (22,51% şi Enterococcus (24,86%. Conform activităţii antagoniste şi  capacităţii adezive sporite, acestea au demonstrat utilitate esenţială pentru organism. Cercetările în experimente model (pe purcei sugari au depistat deosebire esenţială între nivelul cantitativ şi calitativ al bacteriilor din genurile Lactobacillus şi Enterococcus la animale cu simptome de disfuncţii diareice (diminuare cu 22,46, 26,71 şi 22,44% şi creştere cu 20,50, 18,47 şi 16,86% respectiv vârstei de 7, 15 şi 30 de zile, comparativ cu cele sănătoase. Concomitent, s-a dovedit că mărirea numărului de enterococi a avut caracter diferenţiat, pentru că s-a evidenţiat creştere numai la specia de Enterococcus fecalis, iar la specia Enterococcus faecium – diminuare. Prin aceasta s-a confirmat opinia despre rolul semnificativ al  lactobacteriilor în sănătatea organismului, deoarece în cazul patologiei intestinale are loc diminuarea cantitativă a celor cu proprietăţi utile şi sporirea celor de categorie condiţionat patogenă.THE UTILITY SOME GENERES OF GUT BACTERIA AND THEIR SIGNIFICANCE IN THE ORGANISM HEALTHThe studies directed of isolation and to identify mono strains of intestinal lactobacteria have found these represent lactobacteria in diverse form (bacilli and cocci that belong families Lactobailliaceae and Streptococcaceae and genres: Lactobacillus (33,29%, Lactococcus (19,32%, Streptococcus (22,51% and Enterococcus (24,86%. According antagonistic activity and greater adhesive capacities they demonstrated essential utility for the organism. Research in model experiments (the piglets detected essential

 13. The Nansen Commission and the Romanian Prisoners of War’s repatriation from the Russian territories

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ioana Ecaterina Cazacu

  2011-08-01

  de prizonieri. Conducerea Comisiei i-a fost încredinţată lui Fridtjof Nansen, explorator, om de ştiinţă şi figură publică a perioadei. Cu toate acestea, au existat o serie de dificultăţi generate de absenţa Rusiei de la Conferinţa de Pace. Această ţară nu se supunea nici uneia din deciziile Comisiei, neavând nici drepturi, nici obligaţii. Pentru a rezolva problemele, Înaltul Comisar a făcut uz de prestigiul dat de către Liga Naţiunilor pentru a facilita realizarea scopului său, dar, în realitate, efortul de a repatria prizonierii a fost susţinut de către agenţiile umanitare şi de organizaţiile private, de exemplu de Crucea Roşie Internaţională. În general, misiunea condusă de dr. Nansen a reuşit să repatrieze 427.885 de prizonieri, dintre care 19.188 au fost români.

 14. CORRELATION BETWEEN RISK-TAKING AND RISK-AVERTING BEHAVIOR DURING THE WHITE-COLLAR CRIME PERPETRATING: EMPIRICAL FINDINGS FOR MOLDOVA AND ISRAEL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lilia GÎRLA

  2017-01-01

  Full Text Available This article constitutes an independent scientific research in Criminology. Especially, authors have done their best to explain and to prove the correlation between risk-taking and risk averting behavior during the white-collar perpetrating. Authors have demonstrated that risk is not only a probability of losses but also forms a threat of unpredictable development of events. As a consequence, when a person avoids risking it is also a risk because there appears a great likelihood of undesirable expansion of events outside the risk. New theoretical concepts are formulated on the base of empirical findings obtained from the correlation of the personality traits (Extroversion, Agreeableness, Neuroticism, Openness and Consciousness in male and female white-collar offenders predisposed to risky decisions in business administration because such decisions are based on intuition and there is detected a deficiency of reasonability.By means of empirical research based on psychological experiment and sociological interview of the white-collar offenders and the control groups there have been proved that inclination to risk being a quality of a person (a personality trait which is expressed in a permanent tendency to use new possibilities in some cases can indicate to a propensity of a person to commit white-collar crimes.Corelaţia dintre comportamentul centrat pe risc şi cel bazat pe evitarea riscului în procesul comiterii infracţiunii „gulerelor albe”: DATE EMPIRICE PENTRU MOLDOVA ŞI ISRAELAcest articol constituie un studiu ştiinţific independent în materia de criminologie. În special, autorii au încercat să explice şi să demonstreze corelaţia dintre comportamentul centrat pe risc şi cel bazat pe evitarea riscului în procesul comiterii infracţiunii gulerelor albe. Autorii au demonstrat că riscul reprezintă nu doar o probabilitate de pierderi, dar şi constituie o ameninţare prin evoluţia imprevizibilă a evenimentelor

 15. FIGHTING OF WESTERN INTELLIGENCE WITH ISLAMIC TERRORISM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Asadi NEJMAH

  2015-11-01

  Full Text Available The state of Israel even prior to its establishment, faces, in daily life, terrorist organizations that want to destroy it. Terrorism and terrorist acts as implied from the original meaning of the word – fear, anxiety, terror, are meant to plant fear amongst the attacked public and bring about its demoralization and confusion, and disruption of routine life. Occasionally it is performed also as an act of revenge in a blood circle of violence. A substantial part of terrorism weapons is the extensive publicity its activity gains in public, through electronic and printed media. In terrorism, a blow to the “soft stomach” of the state (civilians is performed, with the purpose of causing the state to give in to the demands of terrorism operators. In the basis of terrorism is also an objection to the basis of legitimacy of the ruling government, in that it is not capable of guarantying the safety of its citizens and maintain public order. This article presents the attitudes and ways of operation of terrorist organizations and how Western intelligence attempts to thwart, foil and prevent these organizations from casing for destruction and victims in human lives and state.COMBATEREA TERORISMULUI ISLAMIC PRIN WESTERN INTELLIGENCE Chiar de la înfiinţare, statul Israel s-a confruntat, în viaţa de zi cu zi, cu organizaţiile teroriste, care urmăresc să-l distrugă. Actele de terorism, aşa cum reiese din sensul originar al cuvântului – frică, anxietate, teroare, sunt menite să implanteze frica în rândul populaţiei, s-o demoralizeze şi să perturbeze viaţa cotidiană. Uneori teroarea se dovedeşte a fi un act de răzbunare. Prin acte de terorism se dă o lovitură la „stomacul moale” al statului, adică civililor. Actele de terorism sunt comise, de asemenea, pentru a „demonstra” lipsa de legitimitate a statului, incapacitatea lui de a asigura securitatea cetăţenilor săi. În articol sunt specificate modalităţile de func

 16. ECONOMIA SOCIALĂ ŞI ÎMBĂTRÂNIREA ACTIVĂ, UN RĂSPUNS CONJUGAT LA PROVOCĂRILE SOCIETĂŢII MODERNE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aura-Mihaela Alexandrescu

  2012-05-01

  Full Text Available Articolul abordează problematica îmbătrânirii populaţiei, un fenomen demografic tot mai accentuat în ultimele decenii în lumea modernă, inclusiv în România, din perspectiva încercărilor de a găsi soluţii pentru minimizarea efectelor sale negative asupra vieţii sociale.Aceste soluţii se definesc, conceptual, prin sintagma îmbătrânirii active şi se inte-grează, operaţional, în sistemul economiei sociale, asupra cărora este concentrată cea mai mare parte a expunerii care include şi puncte de vedere ale unor autorităţi ştiin-ţifice recunoscute. Criza economică mondială şi disponibilizările masive au impus eva¬luarea eficienţei măsurilor active de promovare a inserţiei profesionale a persoanelor vârstnice. Este amintită decizia conducerii Uniunii Europene de a declara anul 2012 drept „Anul european al îmbătrânirii active şi al solidarităţii între generaţii”. A crescut interesul pentru economia socială, datorat „atât recunoaşterii limitelor sectoarelor tradiţionale public şi privat în a răspunde provocărilor actuale de pe piaţa muncii, cât şi calităţii şi cantităţii serviciilor de interes colectiv” (Parlamentul Euro-pean, Raport privind economia socială, 2009, p.15. În acest context înţelegerea şi valorificarea potenţialului economiei sociale sunt esenţiale, aceasta părând să reprezinte una dintre soluţiile cele mai des evocate.Articolul include evoluţiile fenomenului îmbătrânirii, implicaţiile sale sociale, precum şi diferite iniţiative la nivel european şi mondial care, prin rezultatele lor, susţin con¬cluzia că dezvoltarea economiei sociale reprezintă, într-adevăr, una dintre principalele căi, încă insuficient exploatată, de a răspunde provocării îmbătrânirii, dând consis¬tenţă conceptului de îmbătrânire activă.

 17. AUDIEREA PĂRŢII VĂTĂMATE ÎN CADRUL CERCETĂRII JUDECĂTOREŞTI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dumitru GHERASIM

  2016-03-01

  Full Text Available Legea procesual penală ocupă un loc important în mecanismul şi sistemul asigurării inviolabilităţii persoanei, al tragerii la răspundere penală doar în baza temeiurilor legale, respectând drepturile tuturor participanţilor la procesul de judecată. Totodată, este important a se ţine cont de faptul că garanţiile procesuale sunt oferite de lege nu doar în vederea eliberării de la răspundere penală a persoanelor vinovate de comiterea infracţiunilor, ci şi pentru respectarea strictă a drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor care s-au pomenit, având o anumită calitate procesuală, în orbita pro­cesului penal şi, mai cu seamă, în sfera activităţii de examinare a cauzelor penale în instanţa de judecată. Şi totuşi este necesar de a specifica: scopul de bază al activităţii procesual penale ţine de „urmărirea” persoanelor care au comis anu­mite fapte infracţionale şi de clarificarea vinovăţiei acestora în cadrul unui proces de judecată cu asigurarea tuturor drep­turilor şi garanţiilor necesare realizării corecte a actului de audiere în cadrul cercetării judecătoreşti.Pentru a asigura pedepsirea persoanelor vinovate de comiterea faptelor infracţionale, legea de procedură penală stabi­leşte o ordine strictă a activităţii instanţei de judecată, în special în latura efectuării cercetării judecătoreşti. HEARINGS OF THE VICTIM IN THE REALM OF JUDICIAL TRIALThe criminal procedure law plays an important role in the mechanism and system of insurance of a person’s invio­lability, of attracting criminal liability only on the basis of legal grounds, respecting the rights of all participants in the court proceedings. It is also important to keep in mind that procedural guarantees are provided by law not only to release the criminal liability of persons guilty of crimes but also for the strict observance of the legitimate rights and interests of citizens with a certain

 18. DESPRE CLARIFICAREA UNOR ASPECTE CONTRADICTORII ÎN PROCESUL DE CALIFICARE A INFRACŢIUNILOR DE RĂZBOI ÎMPOTRIVA PERSOANELOR PREVĂZUTE LA alin.(2 art.137 CP RM

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vladislav MANEA

  2016-03-01

  Full Text Available Scopul respectivului articol constă în expunerea unui concept ştiinţific explicit al infracţiunilor de război împotriva persoanelor sub formă de: efectuare a experienţelor de orice fel, prelevare de ţesuturi sau organe în scopul transplantului şi supunerea la metode de tratament nerecunoscute medical asupra persoanelor protejate de dreptul internaţional umanitar. În vederea realizării scopului: a fost cercetată literatura autohtonă şi de peste hotare (preponderent în limba engleză, legislaţia naţională şi actele normative internaţionale în perimetrul ştiinţific respectiv; examinării sunt supuse experi­men­tele pe prizonieri în lagărele de concentrare de pe timpul celui de-al Doilea Război Mondial; sunt identificate condiţiile juridice obligatorii pentru efectuarea transplantului, condiţiile juridice pentru efectuarea experienţelor/cercetărilor pe oameni – în ambele cazuri prin prisma actelor internaţionale; este explicată natura juridico-penală a infracţiunilor pre­­văzute în alin.(2 art.137 CP RM; sunt identificate unele lacune în legea penală naţională, fiind propuse modificări de lege lata şi de lege ferenda. To clarification of some disputable aspects during the process of legal appreciation of the war crimes against persons in the sense of par.(2 art.137 CC RMThe main purpose of this article is to reveal an explicit scientific concept of war crimes against humanity manifested in certain ways: various experiments and by compelling a person to remove organs or tissues against international humanitarian law. To help achieve the goal of the article, the authors have researched english and moldovan literature, national laws and international treaties concerning the subject and materials revealing about how prisoners have been used as experiments in concentration camps during World War 2; there have been identified the legal compulsory international rules and conditions regarding

 19. VICTIMA VIOLENŢEI ÎN FAMILIE ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL ŞI ÎN DREPTUL PENAL SUBSTANŢIAL: INTERPRETĂRI ŞI PROPUNERI DE LEGE FERENDA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nicolae CORCEA

  2015-11-01

  Full Text Available Scopul acestui mesaj ştiinţific constă în identificarea necesităţii ocrotirii juridico-penale a victimelor violenţei în familie. Pentru a prezenta victima violenţei în familie şi necesitatea apărării ei, s-a apelat la Directivele Consiliului Europei şi la alte acte normative internaţionale, precum şi la legislaţia internă a Republicii Moldova şi a României. Autorul a demonstrat necesitatea prevenirii riscului ridicat de victimizare secundară şi repetată a victimelor violenţei în familie, precum şi a riscului de intimidare sau de răzbunare asociat unor astfel de violenţe. Pentru a atinge scopul propus spre realizare, unei analize temeinice au fost supuse actele internaţionale în domeniul contracarării şi prevenirii actelor de violenţă în familie; s-a adus claritate în ce priveşte înţelesul noţiunii „membrul familiei”; au fost analizate măsurile de protecţie implementate la nivel european şi problemele conexe ce pot fi întâlnite în procesul implementării acestora la nivel naţional. Totodată, examinând actele normative la nivel naţional, autorul ia în vizor şi experienţa legislativă a României. În scopul îmbunătăţirii cadrului juridico-penal în domeniu, spre implementare sunt propuse noi concepte doctrinare şi înaintate recomandări legislative.VICTIM OF THE FAMILY VIOLENCE IN THE INTERNATIONAL LAW AND SUBSTANTIVE CRIMNAL LAW: INTERPETATIONS AND PROPOSALS DE LEGE FERENDAThe purpose of this scientific research consists in the identification of necessity of the victims of the family violence legal protection in the realm of Criminal law. In order to obtain clear results regarding the victim of the family violence, the author has submitted to a profound analysis the Directives of the Council of Europe and other international normative acts, as well as the internal legislation of the Republic of Moldova and Romania. The author has demonstrated the necessity of prevention of the

 20. The Effect of Maximal and Submaximal Exercise Testing on NT-proBNP Levels in Patients with Systolic Heart Failure

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zdrenghea Dumitru Tudor

  2014-03-01

  Full Text Available Premise. La pacienţii cu insuficienţǎ cardiacǎ, testele de efort submaximale (testul de mers 400 metri şi testul de efort 6 minute reprezintǎ o alternativǎ a testului de efort clasic pe cicloergometru. Scopul studiului este de a compara creşterea la efort a peptidului natriuretic-NT-proBNP dupǎ testul de mers 400 m, respectiv testul de efort 6 minute faţă de testul clasic de efort pe cicloergometru. Material şi metodă. Au fost studiaţi 20 de pacienți cu insuficienţă cardiacă (fracţie de ejecţie <40% , cu vârste între 37 şi 70 de ani, 16 bărbaţi şi 4 femei. Dupǎ retrocedarea fenomenelor congestive, toţii pacienţii au efectuat în trei zile consecutive, cele trei tipuri de teste: testul de efort clasic pe cicloergometru, testul de mers 400 de metri, respectiv testul de efort de 6 minute. Valorile NT-pro BNP au fost determinate utilizând metoda ELISA înainte şi dupǎ cele trei teste de efort. Rezultate. Valorile medii ale NT-proBNP au fost crescute în repaus în toate cele trei zile, crescând apoi semnificativ, indiferent de tipul de test de efort efectuat: de la 688±72 fmol/ml la 1869±91 fmol/ml (p<0.05 în cazul testului de efort clasic, de la 843±90 fmol/ml la 977±93 fmol/ml (15%, p<0.05 în cazul testului de efort 6 minute şi de la 676±63 fmol/ ml la 927±95 fmol/ml (37%, p<0.05 pentru tesul de mers 400 de metri. Totodatǎ au existat corelaţii semnificative între valorile maxime ale NT-proBNP din cursul efortului pe cicloergometru /test de efort 6 minute (r=0.71, cicloergometeru/ test de mers 400 metri, (r=0.71, respectiv test de mers 400 metri/test de efort 6 minute (r=0.81, p<0.01. În concluzie concentraţia NT-proBNP creşte semnificativ şi similar la bolnavii cu insuficienţǎ cardiacǎ, atât în cursul efortului maximal cât şi în cursul efortului submaximal. Atât testul de efort 6 minute cât şi la testul de mers 400 metri, sunt suficiente ca intensitate pentru eliberarea de hormoni

 1. CUNOAŞTEREA ANTROPOLOGICĂ ÎN RAPORT CU TEORII ŞI PRACTICI ALE DEZVOLTĂRII

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vera ERHAN

  2015-11-01

  Full Text Available Relaţia ambivalentă dintre antropologie şi dezvoltare îşi are originile în cadrul proiectelor administrative coloniale de guvernare şi limitrofe cu acestea, în proiectele de îmbunătăţire a vieţii sociale, ceea ce a determinat apariţia, imediat primului război mondial, a unei subdiscipline antropologice, şi anume – antropologia aplicată. Mulţi dintre autorii con-sacraţi domeniului descriu relaţia dintre antropologie şi dezvoltare. Chiar şi cu acceptarea antropologilor în echipele marilor agenţii ale dezvoltării, mulţi autori încă descriu relaţia „neliniştită”, „dificilă” dintre câmpul antropologic şi cel al dezvoltării, cel din urmă considerat de către James Ferguson, „diavolul geamăn” al primului. Anume aceste dispute, conform lui Doughty, devin caracteristici integrale ale relaţiei. Dincolo de aportul pe care îl poate avea antropologia în succesul politicilor dezvoltării, reprezentanţi ai acestei paradigme critică însuşi statutul ontologic al dezvoltării, conside-rată timp de decenii ca descriptor adevărat al realităţii, un limbaj neutru care poate fi utilizat în şi pentru diferite contexte politice. Dezvoltarea (socială, internaţională, care serveşte unor scopuri specifice politice, nu este atât de mult preocu-pată de specificul local, cât de (doar producerea unor modele care pot fi aplicate în mai multe situaţii; pentru antropo-logie specific este descoperirea diferenţelor şi adaptarea politicilor după acest sens. De cele mai multe ori, în contextul internaţional politic şi financiar, transferele dintre guverne nu ţin cont de specificul cultural, de analizele comunităţilor beneficiare. Utilizând munca de teren, antropologul poate face o analiză clară a diverselor comportamente, societăţi, oferind observaţii importante întru realizarea cu succes a proiectelor de dezvoltare.ANTHROPOLOGICAL KNOWLEDGE IN RELATION TO THEORIES AND PRACTICES OF DEVELOPMENT

 2. CUM AFECTEAZĂ CONDUCEREA CENTRALĂ POLITICA EXTERNĂ ȘI CEA DECIZIONALĂ ÎN CHINA?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aureliu SINDILA

  2017-07-01

  Full Text Available HOW DOES LEADERSHIP AFFECT FOREIGN POLICY DECISION-MAKING IN CHINA?Chinese New Diplomacy has emerged as a vector in the Asian region first, where it has achieved a considerable visibility. This paper aims to describe the model of the Chinese New Diplomacy, while analyzing its elements and profiles. Taking into account the remarkable influence and the newly centered desires, a fresh era in the Chinese foreign policy has stepped out. This work assembles some views from inside ofChina, making it more valuable for foreigners, who, in my opinion might be very easily biased by different state and non-state actors from abroad.CUM AFECTEAZĂ CONDUCEREA CENTRALĂ POLITICA EXTERNĂ ȘI CEA DECIZIONALĂ ÎN CHINA?Noua Diplomație Chineză a apărut ca vector relativ recent în regiunea asiatică, reușind să atingă o vizibilitate consi­derabilă. În această lucrare ne-am propus să descriem modelul Noii Diplomații Chineze, contextual analizând elementele și profilurile sale. Luând în considerare influența mondială remarcabilă și noile dorințe geopolitice, China a generat o eră nouă în politica externă. Sunt asamblate câteva puncte de vedere din interiorul Chinei, ceea ce face lucrarea valoroasă pentru străini, care, în opinia noastră, ar putea fi foarte ușor influențați de diferiți actori de stat atât din interior, cât și din exterior.

 3. Editorial Foreword

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silviu Miloiu

  2011-08-01

  Full Text Available This issue of Revista Română pentru Studii Baltice şi Nordice [The Romanian Journal of Baltic and Nordic Studies, RRSBN] carries selected papers presented in approximately half of the panels of the second international conference for Baltic and Nordic Studies in Romania entitled Black Sea and Baltic Sea Regions: Confluences, influences and crosscurrents in the modern and contemporary ages. The general aim of this conference was to investigate the encounters between the Baltic and the Black Sea regions’ societies since the Middle Ages. The goal was to unearth the complexity of these bonds not only at state level (political, diplomatic, military, trade relations, but also the encounters, forms of syncretism or networks of a commercial, social, cultural, religious nature which are beyond or beneath the state relations and are presumably not only richer, but more interesting and challenging for a researcher as well. Additionally, parallels between the two regions as two buffer zones situated in-between the great empires or great powers of modernity were also assessed. Papers dealing with the effects of world wars, totalitarianism and the Cold War either as comparative approach or in terms of relations, confluences and influences were also invited. Furthermore, the conference also welcomed research results dealing with diasporas, émigré communities or individual destinies in the frame of the general theme of the conference. As such, this conference constituted a real change of research paradigm, relatively little having been previously achieved in this respect. The results of the conference as the two issues of our review will prove were notable.

 4. Cum se traduce ‘rușinea’. Abordare traductologică (I

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magda Jeanrenaud

  2017-03-01

  Full Text Available Pornind de la sfera semantică și lexicală a conceptelor honte (limba franceză și, respectiv, rușine (limba română, îmi propun să examinez modul cum se traduce acesta în limba română pornind de la un studiu de caz. În acest scop, voi încerca să elaborez un studiu traductologic comparativ al lucrării lui Boris Cyrulnik, intitulată Mourir de dire. La honte (Éditions Odile Jacob, Paris, 2010 și a traducerii sale în limba română, intitulată Mai bine mor decît să spun. Rușinea (traducere din limba franceză de Valentin Protopopescu, Editura Trei, col. „Psihologia pentru toți”, București, 2012. Textul lui Cyrulnik are o particularitate: oscilează între factura literară și cea a unui text specializat. Din acest punct de vedere, transpunerea lui pune la încercare teoriile funcționaliste ale traducerii și, mai ales, teoria skopos-ului elaborată de Katharina Reiss și Hans Vermeer: este interesant de analizat cum „decodează” traducătorul „intenționalitatea” acestui tip de text, totuși specializat, cum decide el să transpună sfera sa semantică și lexicală în limba română.

 5. FORMAREA AGENŢILOR DEZVOLTĂRII COMUNITARE RURALE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ion Ionescu

  2013-12-01

  Full Text Available Dezvoltarea comunitară poate fi o soluție pentru diminuarea decalajelor, fiind implementată de actorii implicați ai comunităților. Ea cere identificarea problemelor comune, răspuns comunitar, parteneriat în rețea. Dezvoltarea durabilă înseamnă refuzul fatalităţii, entropiei comunitare și intreprinderea de acțiuni negentropice. Finalitatea ei este respectul ființei umane, necompromiterea capacității generațiilor viitoare de a trăi măcar ca noi, dacă nu mai bine. Pot fi identificate pe teren elemente necesare (reconstrucţiei unor comunităţi dezvoltate durabil. Autorul identifică experiențe reușite, exemple de bune practici în condițiile mondializării și comunitarizării, omogenizării și eterogenizării. Dezvoltarea comunitară rurală pleacă de la recunoașterea importanţei satului și a capacităților acestuia de a-și folosi oportunitățile, de a acționa constructiv. După definiri ale dezvoltării comunitare, economiei sociale și solidare, dezvoltării durabile, rolului asociațiilor, autorul insistă asupra formării, profilului și atribuțiilor agentului dezvoltării comunitare rurale.

 6. МАССР В 1932-1934 ГОДАХ: БОРЬБА С КЛАССОВЫМ ВРАГОМ НА «КУЛЬТУРНОМ ФРОНТЕ»

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Людмила БУРМЕНКО

  2016-12-01

  Full Text Available RASSM ÎN ANII 1932-1934: LUPTA CU DUŞMANUL DE CLASĂ PE „FRONTUL CULTURAL”În articol se face o încercare de a reconstitui situaţia social-politică ce s-a creat în RASSM în 1932-1934, perioadă în care bântuia foametea şi se desfăşura campania de căutare a duşmanului de clasă.Autorul constantă că în felul acesta autorităţile vroiau să direcţioneze responsabilitatea pentru toate greşelile în „construcţia socialistă” pe seama unui duşman interior. Printre „inamicii” din RASSM se înscria şi o parte a intelectua­li­tăţii acuzată de sabotaj pe „frontul cultural”.MASSR IN 1932-1934 YEARS: STRUGGLE AGAINST THE CLASS ENEMY ON THE "CULTURAL FRONT"The social and political situation in MASSR in 1932-1934 when a company was held to find the class enemy during starvation us considered in this article.The author notes that the authorities, in such a way, tried to shift their responsibility for all the mistakes in socialist construction. A part of the intelligentsia being charged with sabotage at the cultural front occurred to be among «the enemies» of the MASSR.

 7. INTERNAL DIMENSION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA AND GEORGIA’S EUROPEAN INTEGRATION PROCESS: ACHIEVEMENTS AND DIFFICULTIES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cristina MORARI

  2015-11-01

  Full Text Available Republic of Moldova and Georgia have signed the Association Agreement with European Union and are firmly directed to obtain the prospect of EU membership. This article seeks to realize an analysis of internal dimension of European integration process of these two countries and namely focuses on the study of key priorities, tasks, problems and difficulties that Moldova and Georgia meet in order to reach the domestic readiness for realization of their European aspirations. The research was supported by FP7 Marie Curie IRSES programme.DIMENSIUNEA INTERNĂ A PROCESULUI DE INTEGRARE EUROPEANĂ A REPUBLICII MOLDOVA ŞI GEORGIEI: REALIZĂRI ŞI DIFICULTĂŢIRepublica Moldova şi Georgia au semnat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană şi acum sunt orientate spre a obţine perspective de a deveni state membre ale comunităţii europene. În articolul de faţă se analizează dimensiunea internă a procesului de integrare europeană a acestor două state şi atenţia se focusează, în special, pe cercetarea priorită-ţilor-cheie, a sarcinilor pe care le au şi a problemelor şi dificultăţilor cu care se confruntă Moldova şi Georgia în vederea pregătirii lor interne pentru realizarea aspiraţiilor europene. Cercetarea a fost realizată în cadrul Programului FP7 Marie Curie IRSES.

 8. RĂSPUNDEREA PENALĂ A PERSOANEI JURIDICE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olga BURUIANĂ

  2015-11-01

  Full Text Available După adoptarea noului Cod penal în 2002, Republica Moldova a fost printre statele care au adăugat ca subiect al răs-punderii penale pe lângă persoana fizică şi persoana juridică. Răspunderea penală a persoanelor juridice este o încercare a organelor de drept din ţara noastră ce se confruntă cu o entitate complexă, care este o realitate juridică. Spre regret, la stabilirea răspunderii persoanei juridice organele de drept se confruntă cu unele probleme la faza de urmărire penală, şi anume: fuziunea, divizarea, lichidarea şi reducerea capitalului social – modalităţi prin care persoana juridică se poate eschiva de la răspundere penală. Pentru ca această nouă instituţie de drept penal să-şi poată demonstra utilitatea, este necesar să existe măsuri care să prevină eschivarea de la răspundere penală.CRIMINAL LIABILITY OF LEGAL PERSONAfter the adoption of the new Criminal Code in 2002, Moldova has been among the states that have added the subject of criminal liability under the natural and legal person. Criminal liability of legal persons is an attempt to law enforcement agencies in our country that facing with a complex entity that is a legal reality. Unfortunately liability legal person ex-periencing some problems at the prosecution stage, namely the merger, division, liquidation and reduction of capital, what are some ways in which the legal person may dodge. For this new institution of criminal law to demonstrate its usefulness is necessary to have preventive measures that will prevent any evasion from criminal liability.

 9. THE CONTEMPORARY METHODOLOGICAL APPROACHES AND THEORIES EXPLAINING INTERNATIONAL TOURISM FLOWS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zorina SISCAN

  2017-08-01

  Full Text Available Proceeding from the fact that international tourism is in permanent growth the last decades, and contributes signi­ficantly to the development of contemporary national economies, the authors of the article have focused on methodo­logical and theoretical frame that allows deeper understanding of the touristic flows from various aspects. In doing so, the first author has launched some methodological approaches that allow deepening a perspective research on touristic flows while the second author has concentrated upon grouping and analysis of existing theories used to explain touristic flows. As an outcome, the authors recommend a blend of those approaches and theories to be used for an adequate understanding and managing the existing and perspective touristic flows.ABORDDĂRI METODOLOGICE ȘI TEORII CONTEMPORANE CARE EXPLICĂ FLUXURILE DE TURISM INTERNAȚIONALPornind de la faptul că turismul internațional manifestă permanentă creștere în ultimele decenii, precum și contribuie semnificativ la dezvoltarea economiilor naționale contemporane, autorii articolului s-au axat pe cadrul metodologic și teoretic ce ar permite conceperea aprofundată a fluxurilor de turism internațional. Primul autor a lansat unele abordări metodologice care ar contribui la aprofundarea cercetărilor de perspectivă ale fluxurilor turistice, iar cel de-al doilea autor și-a concentrat atenția asupra grupării și analizei teoriilor existente în care se explică natura fluxurilor de turism. Ca rezultat, autorii recomandă utilizarea îmbinării organice a abordărilor și teoriilor considerate pentru perceperea și gestionarea adecvată a fluxurilor de turism existente și de perspectivă.

 10. SYNTHESIS AND ANTITUMOR ACTIVITY OF COPPER, NICKEL AND COBALT COORDINATION COMPOUNDS WITH 1-(2-HYDROXYPHENYLETHANONE N(4-ALLYL-3-THIOSEMICARBAZONE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vasilii GRAUR

  2015-12-01

  Full Text Available The paper presents the synthesis of the ligand 1-(2-hydroxyphenylethanone N(4-allyl-3-thiosemicarbazone (H2L and six coordination compounds of copper, nickel and cobalt with this ligand. The structure of thiosemicarbazone H2L was studied using 1H and 13С NMR spectroscopy. The synthesized coordination compounds were studied using elemental analysis, gravimetric analysis of water content, molar conductivity, and magnetochemistry. For H2L the antitumor activity towards human leukemia HL-60 cells and cervical cancer HeLa cells was determined. It was established that the substitution of hydrogen atom with methyl group in the azomethinic fragment leads to the growth of antitumor activity.SINTEZA ŞI ACTIVITATEA ANTITUMORALĂ A COMPUŞILOR COMPLECŞI AI CUPRULUI, NICHELULUI ŞI COBALTULUI CU N(4-ALIL-3-TIOSEMICARBAZONA 1-(2-HIDROXIFENILETANONEILucrarea conţine descrierea sintezei N(4-alil-3-tiosemicarbazonei 1-(2-hidroxifeniletanonei (H2L şi a şase compuşi coordinativi ai cuprului, nichelului şi cobaltului cu acest ligand. Structura tiosemicarbazonei H2L a fost stabilită în baza datelor spectroscopiei RMN 1H şi 13C. Compuşi coordinativi au fost studiaţi cu ajutorul analizei elementale, analizei gravimetrice a conţinutului de apă, conductivitaţii molare şi magnetochimiei. Pentru H2L a fost determinată activitatea antitumorală faţă de celulele leucemiei umane HL-60 şi ale cancerului cervical HeLa. S-a stabilit că înlocuirea atomului de hidrogen cu o grupare metil în fragmentul azomethinic conduce la creşterea activitaţii antitumorale.

 11. ÎNVĂŢAREA AUTOREGLATĂ A STUDENŢILOR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Viorica REABOI

  2015-11-01

  Full Text Available Învăţarea autoreglată este un proces activ şi constructiv prin care studenţii îşi stabilesc scopuri ale învăţării în funcţie de care monitorizează, reglează şi controlează activitatea cognitivă, motivaţia şi comportamentul. Acest tip de învăţare încearcă să ofere explicaţii la două probleme majore: prima este legată de resursele motivaţionale ale studenţilor pentru învăţare, iar cea de-a doua vizează comportamentele specifice în care se concretizează învăţarea individuală a studenţilor.ÉTUDIANTS D'APPRENTISSAGE AUTO-RÉGULÉ L'apprentissage réglementé est un processus actif et constructif dans lequel les étudiants fixent leurs objectifs d'apprentissage basée sur ce moniteur, réglementer et de contrôler l'activité cognitive, la motivation et le comportement. Cet apprentissage a tenté d'expliquer deux problèmes majeurs: le premier est lié à la motivation des élèves pour les ressources d'apprentissage, et la deuxième concerne les comportements spécifiques qui sont reflétées dans l'apprentissage individuel des étudiants.

 12. BUNE PRACTICI INTERNAŢIONALE CU PRIVIRE LA INVESTIGAREA INFRACŢIUNILOR INFORMATICE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Svetlana PURICI

  2015-11-01

  Full Text Available În prezent, relevanţa problemelor legate de protecţia informaţiilor a crescut în special datorită sporirii bruşte a rolu-lui şi importanţei informaţiei în viaţa modernă a societăţii, în general, şi în domeniul economiei, în particular. Un nou tip de încălcare a legii – criminalitatea cibernetică – s-a răspândit pe scară largă. De menţionat că actuala legislaţie euro-peană privind informaţiile se află încă în stadiul de dezvoltare; din acest motiv, trebuie îndeplinit un mare volum de lucru pentru eliminarea neajunsurilor şi defectelor. Protecţia legală a furnizării informaţiilor depinde de tipul şi caracterul purtătorilor de informaţii.BEST INTERNATIONAL PRACTICES REGARDING THE INVESTIGATION OF CYBERCRIMEPresently the information protection issues relevance has increased particularly due to a sharp increase of the role and importance of information in the life of modern society as a whole and economics in particular. A new type of law infringement – cybercrime – has spread widely. It is worth to mention that the present European legislation on information is still at the development stage; for this reason much work should be accomplished to eliminate the shortcomings and defects. The legal protection of information provision depends on the type and character of the information carriers.

 13. VERBE DE COMPORTAMENT VERBAL ÎN LIMBA ROMÂNĂ ŞI ÎN GREACA MODERNĂ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elena JUNGHIETU

  2015-12-01

  Full Text Available Fiecare limbă naţională fixează în inventarul ei lexical experienţa social-istorică unică a unui popor concret, pentru ai cărui reprezentanţi sunt esenţiale şi semnificative anumite obiecte, fenomene, activităţi etc. Această semnificaţie este condiţionată de specificul modului de viaţă şi al culturii naţionale a colectivităţii date. Din acest punct de vedere, studie­rea comparativă a verbelor de comportament din cele două limbi – româna şi greaca – este de o actualitate deosebită, deoarece anume în verbele de comportament îşi găsesc reflectare valorile specifice ale poporului dat: caracterul relaţiilor interumane, atitudinea individului faţă de mediul natural şi social, faţă de muncă etc.VERBAL BEHAVIORAL IN ROMANIAN AND MODERN GREEKEach national language fix in its lexical inventory the unique social and historical experience of a nation concretely, for whose representatives are essential and significant some objects, events, activities etc. This meaning is subject to specific lifestyle and national culture of this community. From this point of view, comparative study of behavioral verbs of the two languages - Romanian and Greek – is particularly topical because especially those verbs of behavior are reflected specific values of the given nation: nature of human relationships, the individual attitude toward the natural and social environment, towards to work etc.

 14. SELECTAREA COORDONATĂ A ASOCIAŢIILOR DE MICROORGANISME CU POTENŢIAL SANOBIOTIC

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria TIMOŞCO

  2015-12-01

  Full Text Available În experimente asupra animalelor model (cobailor a fost constatat că rezultatele obţinute la testarea unor asociaţii microbiene alcătuite în premieră (în baza monotulpinilor autohtone au condiţionat selectarea celor mai active. Ele au inclus monotulpini de microorganisme – reprezentante ale tractului gastrointestinal uman (cu Nr.26, 41, 59, 144 sau 14, 105, 133. Este argumentată recomandarea asociaţiilor microbiene selectate pentru includere în componenţa unor pre-parate cu destinaţie sanogenă. Ele vor favoriza constituirea bacteriocenozei intestinale la copii şi nou-născuţi, de aseme-nea o vor reconstitui în cazul dismicrobismului şi disfuncţiilor intestinale diareice, deoarece au demonstrat existenţa potenţialului sanobiotic.SELECTION OF ASSOCIATIONS OF MICRO COORDINATE BODIES WITH POTENTIAL SANOBIOTICIn experiments on animal models (rats it has been found that the results of the testing of microbial associations made the first (based on local monotulpinilor have resulted in selection of the most active. They included monotulpini of microorganisms - representatives of the human gastrointestinal tract (with No.26,41,59,144 or 14105133. It reasoned recommendation microbial associations selected for inclusion in the composition of preparations intended for sanogenic. They will gut favorites establishment bacterial microflora of children and babies, also will restore her if dismicrobism and diarrheal bowel dysfunction because they demonstrated potential sanobiotic.

 15. Factors influencing vitamin K antagonists therapy / Factori care influențează terapia cu antagoniști ai vitaminei K

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Brudașcă Ioana

  2015-06-01

  Full Text Available Antagoniștii vitaminei K (AVK sunt utilizați pe scară largă pentru profilaxia primară și secundară a trombembolismului, efectul lor anticoagulant fiind monitorizat prin intermediul INR. Atingerea și menținerea unui status anticoagulant stabil este adesea dificilă din cauza intervalului therapeutic îngust și a variabilității în răspunsul individual la tratament. Factorii de mediu între care vârsta, sexul, greutatea corporală, alimentația, produsele naturiste și suplimentele alimentare, medicamentele și patologia asociată, precum și factorii genetici pot influența substanțial efectul anticoagulant al AVK. Principalii factori genetici care intervin în răspunsul individual variabil sunt polimorfisme ale genelor responsabile de metabolizarea AVK (CYP2C9 și de răspunsul farmacodinamic (VKORC1, aceștia contribuind cu circa o treime la necesarul variabil al dozei de AVK, analiza genotipică sistematică a pacienților necesitând terapie cu AVK fiind însă un subiect controversat. Cu toate că noile anticoagulante orale oferă o alternativă promițătoare, antagoniștii vitaminei K sunt în continuare prescriși pe scară largă, ceea ce subliniază necesitatea cunoașterii de către clinicieni a factorilor care le influențează efectul, precum și importanța educației pacienților

 16. INFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUI, SĂVÂRŞITE ÎN LIPSA UNUI SCOP SPECIAL (art.193, 197 şi 199 CP RM: ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sergiu BRÎNZA

  2016-03-01

  Full Text Available Prezentul articol este dedicat analizei juridico-penale a infracţiunilor contra patrimoniului, săvârşite în lipsa unui scop special. Acestea sunt prevăzute la art.193, 197 şi 199 CP RM. Sunt examinate elementele constitutive (obiectul, latura obiectivă, latura subiectivă şi subiectul, precum şi elementele circumstanţiale agravante ale infracţiunilor în cauză. Sunt propuse criterii de delimitare a infracţiunilor specificate la art.193, 197 şi 199 CP RM de faptele conexe de factură penală sau nepenală. Regulile de calificare a faptelor conform acestor articole, precum şi procedeele de interpretare a art.193, 197 şi 199 CP RM, urmăresc scopul eficientizării aplicării răspunderii pentru faptele infracţionale corespunzătoare. OFFENCES AGAINST PATRIMONY, COMMITED IN THE ABSENCE OF A SPECIAL PURPOSE (art.193, 197 and 199 PC RM: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTSThis article is dedicated to the legal-penal analysis of the offences against patrimony, committed in the absence of a special purpose. The offences mentioned above are included in art.193, 197 and 199 PC RM; there are examined the constituents (the object, objective side, subjective side and the subject, as well as the circumstantial aggravating elements of the offences in question. There are also proposed delimitation criteria of the offences specified at art.193, 197 and 199 PC RM from the ancillary penal or non-penal acts. The rules of qualification of the acts under these articles, including the methods of interpretation of art.193, 197 and 199 PC RM, aim to streamline the application of penal liability for the appropriate criminal acts. 

 17. CONSIDERAŢII PRIVIND CONTABILITATEA STOCURILOR ÎN ORGNIZAŢIILE NECOMERCIALE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lidia CAUŞ

  2016-12-01

  Full Text Available Pentru desfăşurarea activităţilor sale statutare organizaţiile necomerciale utilizează diverse active circulante aflate în posesia acestora. Stocurile reprezintă elemente contabile importante antrenate în activitatea entităţilor. În practica con­tabilă a acestor organizaţii există multe probleme privind contabilizarea stocurilor. În cadrul contabilităţii acestor elemente trebuie soluţionate multiple probleme privind recunoaşterea, evaluarea, utilizarea conturilor contabile, privind mişcarea stocurilor. În scopul soluţionării problemelor menţionate se recomandă: concretizarea recunoaşterii şi evaluării stocurilor în conformitate cu specificul activităţii organizaţiilor necomerciale, precum şi reflectarea schemelor de înregistrări contabile aferente mişcării stocurilor în funcţie de particularităţile activităţii entităţilor necomerciale.CONSIDERATIONS REGARDING INVENTORY ACCOUNTING IN NON-COMMERCIAL ORGANIZATIONSIn order to perform their statutory activities, the non-profit organizations use various current assets that they possess. The inventories represent important accounting elements involved in the entities activity. In accounting practice of these organizations, there are many issues with bookkeeping for inventories. The process of inventory bookkeeping involves solving multiple issues regarding recognition, measurement, the use of bookkeeping account stock flow. In order to solve the mentioned problems it is recommended: the concretization of recognition and measurement of inventories in accordance with the specific activity of non-profit organizations and presentation of accounting records schemes of the stock flow based on specific features of non-business entities. 

 18. COMPONENŢA AMINOACIZILOR DIN BIOMASA ALGEI CIANOFITE NOSTOC GELATINOSUM (SCHOUSB ELENK.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sergiu DOBROJAN

  2016-02-01

  Full Text Available În articol este analizată componenţa aminoacizilor din biomasa algei cianofite Nostoc gelatinosum (Schousb Elenk. colectate de pe mediul nutritiv Drew. Din grupa aminoacizilor esenţiali în biomasa algei Nostoc gelatinosum (Schousb Elenk. se conţine în cantităţi majore leucina (2,142±0,06 mg/100 mg, treonina (1,188±0,02 mg/100 mg şi valina (1,085±0,03 mg/100 mg. Din aminoacizii neesenţiali predomină acidul aspartic (4,523±0,11 mg/100 mg şi acidul glutamic (2,774±0,07 mg/100 mg. Alga Nostoc gelatinosum (Schousb Elenk. are un conţinut bogat de aminoacizi şi poate servi ca sursă pentru vaste domenii de aplicare.THE AMINO ACIDS COMPOSITION OF THE BLUE-GREEN ALGANOSTOC GELATINOSUM (SCHOUSB ELENKThis article presents the amino acid content of the blue-green alga Nostoc gelatinosum (Schousb Elenk. collected from the Drew nutritive medium. From the essential amino group in Nostoc gelatinosum (Schousb Elenk. biomass, major amounts are contained leucine (2,142 ± 0,06 mg/100 mg, threonine (1,188 ± 0,02 mg/100 mg and valine (1,085 ± 0,03 mg/100 mg. From nonessential amino acids predominates aspartic acid (4,523 ± 0,11 mg/100 mg and glutamic acid (2,774 ± 0.07 mg/100 mg. The alga Nostoc gelatinosum (Schousb Elenk. has a high content of amino acids and can serve as a source for vast areas of application. 

 19. LATURA SUBIECTIVĂ A INFRACŢIUNILOR VAMALE POTRIVIT LEGISLAŢIEI REPUBLICII MOLDOVA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pasat Aurel Octavian

  2016-11-01

  Full Text Available În cadrul studiului întreprins este supusă investigaţiei latura subiectivă a infracţiunilor prevăzute la art.248 şi 249 CP RM (infracţiunile de contrabandă şi cele de eschivare de la achitarea plăţilor vamale. Se argumentează că infracţiunile vamale pot fi comise doar cu intenţie directă. În acelaşi timp, se demonstrează că eschivarea de la achitarea plăţilor vamale este comisă cu un scop special, acesta constituind semn obligatoriu al componenţei de infracţiune. Se arată că pentru a fi în prezenţa contrabandei prelungite este necesar ca făptuitorul să manifeste o intenţie unică, dublată de un scop unic, faţă de toate acţiunile infracţionale comise.SUBJECTIVE SIDE OF THE CUSTOMS OFFENCE ACCORDING REPUBLIC OF MOLDOVA LEGISLATION In the study conducted is investigated subjective side of offenses mentioned in art.248 and 249 PC RM (crimes of smuggling and the evasion of customs payments. It is argued that customs offenses can be committed only with direct intention. At the same time, it is demonstrates that the evasion of customs payments is committed with special purpose, this being mandatory sign of a crime. It shows that to be in the presence of prolonged smuggling it is necessary that the perpetrator to manifest single intention, coupled with a unique purpose, to all committed criminal actions.

 20. QSAR study for anti-HIV-1 activities of HEPT derivatives using MLR and PLS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ivan Daniela

  2013-01-01

  Full Text Available A QSAR study using Multiple Linear Regression (MLR and a Partial Least Squares (PLS methodology was performed for a series of 127 derivatives of 1-(2-hydroxy-ethoxymethyl]-6-(phenylthio-timine (HEPT, a potent inhibitor of the of the human immunodeficiency virus type 1, HIV-1 reverse transcriptase (RT. To explore the relationship between a pool of HEPT derivative descriptors (as independent variables and anti-HIV-1 activity expressed as log (1/EC50, as dependent variable MLR and PLS methods have been employed. Using Dragon descriptors, the present study aims to develop a predictive and robust QSAR model for predicting anti-HIV activity of the HEPT derivatives for better understanding the molecular features of these compounds important for their biological activity. According to the squared correlation coefficients, which had values between 0.826 and 0.809 for the MLR and PLS methods, the results demonstrate almost identical qualities and good predictive ability for both MLR and PLS models. After dividing the dataset into training and test sets, the model predictability was tested by several parameters, including the Golbraikh-Tropsha external criteria and the goodness of fit tested with the Y-randomization test. [Acknowledgements. This project was financially supported by Project 1.1 and 1.2 of the Institute of Chemistry of the Romanian Academy. STATISTICA, MobyDigs and SIMCA-P+ acquisition was funded by Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului - Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica (MedC-ANCS, contract grant number: 71GR/2006

 1. ANALIZA COMPARATIVĂ A UNOR PARAMETRI DIN SEDIMENTUL URINAR LA SUBIECŢI DE SEX FEMININ ŞI MASCULIN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MARIOARA NICOLETA FILIMON

  2009-01-01

  Full Text Available Examinarea sedimentului urinar este necesară în oferirea de informaţii despre buna funcţionare a rinichilor, a întregului organism şi în depistarea posibilelor afecţiuni renale. S-a luat în studiu un lot de 129 subiecţi de sex faminin (83 şi masculin (46, la care li s-a determinat numărul de hematii, leucocite şi celule epiteliale din sedimentul urinar. Valorile obţinute au fost prelucrate statistic cu ajutorul programului statistic Minitab pentru a putea stabili daca exista sau nu diferenţe la cele 2 lotuir de subiecţi analizaţi. Numărul de hematii şi leucocite din sedimentul urinar al subiecţilor testaţi nu prezintă diferenţe semnificative la subiecţii de sex masculin şi feminin, pe când numărul celulelor epiteliale înregistrează diferenţe foarte semnificative la cele 2 sexe cu valori mai mari în cazul subiecţilor de sex feminin. Incidenţa leucocitelor în sedimentul urinar ala subiecţilor de sex masculin este mai mare decât la cei de sex feminin, la care predomină celulele epiteliale. Valoarea crescută a numărului de leucocite şi prezenţa florei bacteriene în sedimentul urinar la subiecţii de sex feminin şi masculin testaţi indică infecţii urinare.

 2. INVAZIA GHIDRINULUI – GASTEROSTEUS ACULEATUS LINNAEUS, 1758 ÎN FLUVIUL NISTRU (LIMITELE REPUBLICII MOLDOVA ŞI FACTORII DETERMINANŢI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dumitru BULAT

  2017-03-01

  Full Text Available În condiţiile intensificării presingului antropic în ecosistemele acvatice din Republica Moldova majoritatea speciilor stenobionte au devenit ameninţate cu dispariţia, însă unele, cu potenţial adaptiv înalt, dimpotrivă, pe fonul eliberării nişe­lor spaţiale, pot prolifera în exces şi chiar provoca efect invaziv. Pentru fluviul Nistru (limitele Republicii Moldova un exemplu elocvent este ghidrinul Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758 care, după construcţia hidrocentralei dela Novodnestrovsk (1981 a devenit o specie multidominantă, formând până la or. Soroca o populaţie locală deosebit de numeroasă.În lucrare sunt analizate particularităţile bioecologice ale ghidrinului şi sunt evidenţiaţi factorii de mediu ce au con­tribuit la invazia taxonului în fl. Nistru (limitele Republicii Moldova.THE INVASION OF THREE-SPINED STICKLEBACK – GASTEROSTEUS ACULEATUS LINNAEUS, 1758 IN DNIESTER RIVER (LIMITS OF REPUBLIC OF MOLDOVA AND ITS DETERINANT FACTORS Under the intensification of anthropogenic pressure in aquatic ecosystems of Republic of Moldova, most of stenobionte species became threatened with extinction, but some species, potentially high adaptive, contrast, in present demonstrates an evident biological progression, in some hydrobiotops causing a stressed invasive effect. For Dniester River (limits of Republic of Moldova three-spined stickleback – Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758 is a good example, after the construction of Novodnestrovsk hydropower (1981 became a multidominate species forming to Soroca city a particularly large local population.In this paper are analyzed bio- ecological peculiarities of three-spined stickleback and are highlighted environmental factors that contributed to taxon invasion in Dniester River (limits of Republic of Moldova.

 3. ESENŢA ŞI DESTINUL OMULUI – TEMĂ PRIORITARĂ DE REFLECŢIE ÎN FILOSOFIA ROMÂNEASCĂ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Svetlana COANDĂ

  2015-12-01

  Full Text Available Articolul dat este consacrat studierii concepţiilor unor mari gânditori români din sec. XIX–XX: Mihai Eminescu, Titu Maiorescu, Constantin Rădulescu-Motru, Constantin Noica, Lucian Blaga, Mircea Eliade, despre esenţa complexă a omului şi destinul său, mentalitatea omului modern, tendinţa de a se salva de teroarea istoriei, despre sistemul de valori care profilează specificul, sensul vieţii şi activităţii omului modern. Este argumentată teza că reflecţiile şi concluziile proeminenţilor noştri înaintaşi despre om ca unitate a sacrului şi profanului, ca fiinţă creatoare de cultură şi valori rămân actuale şi importante pentru procesul instructiv-educaţional contemporan. COMPLEX HUMAN ESSENCE AND DESTINY - THE PRIORITARY REFLECTION THEME IN THE ROMANIAN PHILOSOPHYThe given article is dedicated to studying the conceptions of the great Romanian thinkers from the XIX-XX centuries: Mihai Eminescu, Titu Maiorescu, Constantin Radulescu-Motru, Constantin Noica, Lucian Blaga, Mircea Eliade; concepts about the complex human essence and destiny, the mentality of the modern man, the tendency to be saved from the dread of history, the system of values that profile the specificity and the meaning of life and of the activity of the modern man. The study offers arguments that the reflections and the conclusions of our prominent precursors about man as a unity of the profane and the sacred, as a creator of culture and values remain actual and important to the contemporary instructive-educational process.  

 4. INSTRUMENTE JURIDICE DE DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI DREPTURILOR COPILULUI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oxana MIRON

  2016-03-01

  Full Text Available În totalitatea sa, Conferinţa dela Hagade drept internaţional privat a adoptat circa 38 de convenţii în domeniul pro­tecţiei drepturilor copilului, care funcţionează şi acum în practică, având influenţă asupra sistemelor juridice ale diferite­lor ţări.Intensificarea globalizării şi uniformizării sistemelor juridice în lumea modernă duce la apariţia multor conflicte cu elemente de extraneitate, inclusiv în raporturile familiale şi în protecţia drepturilor copilului.În acest context, Republica Moldova este pusă în situaţia de a purcede la mari schimbări în legislaţia naţională, pre­cum şi la ratificarea celorlalte convenţii necesare pentru protecţia drepturilor copiilor. LEGAL INSTRUMENTS OF INTERNATIONAL PRIVATE LAW IN THE FIELD OF HUMAN RIGHTS PROTECTIONIn its entirety, The Hague Conference on Private International Law adopted around 38 conventions in the field of child protection, working now in practice and having an influence on the legal systems of different countries.The intensification of globalization and uniformity in the modern legal systems leads to many conflicts with foreign elements, including in the family and child protection fields.In this context,Moldovais compelled to implement big changes to its national legislation as well as ratify other conventions necessary for the protection of children's rights.

 5. ARMONIZAREA CADRULUI LEGAL AL REPUBLICII MOLDOVA PRIVIND ACCIZELE LA PREVEDERILE LEGISLATIVE INTERNAŢIONALE ŞI APLICĂRI ALE ACESTORA ÎN EVIDENŢA CONTABILĂ A ENTITĂŢII

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Viorica NACU

  2015-12-01

  Full Text Available Accizele sunt larg răspândite în cadrul economiilor de piaţă şi reprezintă taxe incluse în preţul de vânzare al produ-selor comercializate în interiorul unei ţări. Reprezentând o sursă importantă de venituri pentru bugetul de stat, cu un grad ridicat de eficienţă fiscală, accizele necesită calculări perfecte şi reflectări adecvate ale acestora în evidenţa contabilă. Din aceste considerente, în scopul perfectării modului de calculare şi evidenţă contabilă a accizelor, au loc unele încercări de armonizare a cadrului legal al Republicii Moldova privind accizele la prevederile legislative internaţionale.HARMONISATION OF THE LEGAL FRAMEWORK OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA ON EXCISE DUTY TO THE INTERNATIONAL LEGAL PROVISIONS AND THEIR APPLICATION IN THE ACCOUNTS OF THE ENTITYExcises are widespread in the market economies and represent taxes included in the selling price of products sold within a country. Representing an important source of revenue for the State budget, with a high degree of tax efficiency, excises duty requires perfect calculations and their adequate reflection in accounting. Therefore, the purpose of perfecting the method for calculating and their accounting, there are have been some attempts for harmonization of the legal framework of the Republic of Moldova concerning excise duties to international legal provisions.

 6. IDEOLOGIE ŞI PROGRES

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bogdan Constantin Mihăilescu

  2013-02-01

  Full Text Available Tema progresului este foarte importantă pentru ideologiile modernităţii politice de tip iluminist. Mai mult, ea a primit, prin intermediul istoricismului şi al raţionalismului iluminist,o dimensiune mitologică. Având în vedere experienţa istorică pecare o avem astăzi, renunţarea la sensul milenarist al progresului este necesară. Observăm însă, aşa cum rezultă şi din programele politice prezentate în articol, că unele dintre partidele afiliate ideologiilor amintite mai sus abordează inconsistent întreaga temă a progresului. Retragerea acesteia se înscrie într‐un context culturalmai larg, propriu modernităţii târzii, când ideologiile par epuizate. Însă ideologiile supravieţuiesc, fapt care certifică puterea lor. Ele impun politicii, în continuare,diferite criterii de referinţă. Progresul trebuie să rămână unul dintre acestea. Dar este nevoie de o manieră de înţelegere a progresului mai modestă. În acest articoleste prezentată o astfel de perspectivă, obţinută în special cu ajutorul lucrărilor lui Richard Rorty. Fără dezideratul progresului, utilizarea negativă a puterii devine mai uşoară. Totodată, evaluarea comparativă a iniţiativelor economice, sociale şi politice,sau imperative sociale precum solidaritatea, coeziunea socială, diminuarea suferinţelor şi a umilinţelor devin mai greu de realizat şi urmărit.

 7. INVESTIGAŢII HERMENEUTICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA ŞI ÎN ROMÂNIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alina ŞAVGA

  2016-03-01

  Full Text Available Prezentul studiu este consacrat analizei evolutive a cercetărilor privind interpretarea dreptului prin prisma herme­neu­ti­cii în spaţiul Republicii Moldova şi în cel al României. Starea actuală a investigaţiilor hermeneutice în Republica Moldova şi în România este determinată de posibila nedorinţă de a explora un domeniu nou prea sofisticat sau, totuşi, de inutilitatea metodei propuse. Astfel, interpretarea dreptului este abordată ca proces, autorii evidenţiind în mod special metodele şi procedeele de interpretare, fără a fi pe larg elucidate natura, esenţa interpretării, rolul şi semnificaţia ei pentru doctrină şi practică.EVOLUTION OF HERMENEUTICAL INVESTIGATIONS IN MOLDOVA AND IN ROMANIAThis study is devoted to analysis of research on the evolutionary interpretation of the law through the hermeneutics space in the Republic of Moldova and in Romania. The current status of the hermeneutical investigations in Moldova and Romania is due to the potential reluctance to explore a new area or too sophisticated, however, the futility of the proposed method. The interpretation of the law is approached as a process, in particular highlighting the authors methods and processes of interpretation, without extensively elucidated the nature, substance interpretation of the role and its significance to the doctrine and practice.

 8. LIMBA TEXTELOR RELIGIOASE PUBLICATE LA TIPOGRAFIA EXARHICEASCĂ DIN CHIŞINĂU: PARTICULARITĂŢI SINTACTICE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Claudia CEMÂRTAN

  2016-12-01

  Full Text Available Textul religios a constituit, în istoria limbii române, un model de scriere şi pentru textele din alte registre stilistice. Însă, după secolul al XVIII-lea stilul bisericesc devine complementar celui laic, diferenţiindu-se tot mai mult de acesta la toate nivelurile lui. Cercetarea unor tipărituri executate într-un spaţiu românesc rupt de la teritoriile neamului – în tipo­grafia exarhicească din Chişinăul secolului al XIX-lea, sub presiunea politică şi lingvistică a noilor stăpâni ruşi – poate oferi date preţioase ce caracterizează limba utilizată în această epocă în oficierea slujbei religioase pe meleagurile Basarabiei.Language of religious texts published in ExarchIal Typography from Chisinau: syntactic particularitiesReligious text was, in the history of Romanian language, a model of writing and for texts from other stylistic registers, but, after the eighteenth, the church style become complementary to the secular, differing more than it's at all levels. Research of prints executed in a Romanian space broken from the national territories - in Exarchal Typography from Chisinau in nineteenth century, under the political and linguistic pressure of new Russian masters - can provide valuable data that characterize the language used in this era in celebration of religious services in Bessarabia.

 9. MIGRAȚIE SAU EXOD? EUROPA NOILOR VENIȚI ȘI PROVOCĂRILE ECONOMIEI SOCIALE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  GHEORGHE TEODORESCU

  2015-11-01

  Full Text Available Valul migaţionist care a invadat ţărmul mediteraneean al Uniunii Europeneîn vara-toamna lui 2015, a declanşat o criză de proporţii nemaiîntâlnite până acum de Bruxelles. Ea pune în discuţie însăşi identitatea civilizaţiei europene, ameninţând să reinflameze conduite de tip xenofob şi rasial, considerate deja apuse în noua „Casa Europei”. Pentru a înţelege resorturile şi sursele care o alimentează, recursul la metodă constituie calea evitării unor excese şi inadecvate politici de contracarare a unui fenomen de o asemenea complexitate care dă semne că va dura încă şi în anii următori. Ca atare, distincţia între concepte bine definite ale sociologiei, economiei şi psihologiei sociale, ale culturii şi geopoliticii, nu este o simplă pedanterie academică, cât mai degrabă o modalitate de prudentă raportare la o situaţie cu multe elemente de incertitudine şi semne de întrebare. Le poate da un răspuns adecvat, fie şi parţial, economia socială?

 10. CONTABILITATEA DEPRECIERII MIJLOACELOR FIXE ÎN VIZIUNE NAŢIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lilia GRIGOROI

  2016-12-01

  Full Text Available Obiectivul acestui studiu este de a examina şi compara modul de recunoaştere, contabilizare şi raportare financiară a pierderii de depreciere a mijloacelor fixe din perspectiva Standardelor Naţionale de Contabilitate şi în comparaţie cu prevederile Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară. În acest sens, pentru început au fost expuse prevederile SNC „Deprecierea activelor” cu privire la deprecierea mijloacelor fixe, avându-se în vedere cele mai importante etape ale ciclului contabil – recunoaşterea, evaluarea, înregistrarea în conturi şi prezentarea în situaţiile financiare.  Apoi, a fost urmărită prezenţa acestor etape în deprecierea mijloacelor fixe din perspectiva IAS 36 „Deprecierea activelor”, cu identificarea similitudinilor şi neconcordanţelor.ACCOUNTING OF DEPRECIATION OF FIXED ASSETS IN NATIONAL AND INTERNATIONAL TERMSThe objective of this study is to examine and compare the accounting and financial reporting of fixed assets impairment from the perspective of the National Accounting Standards and the International Financial Reporting Standards. In this respect, initially we exposed the provisions of NAS "Impairment of Assets" referring to fixed assets in view of the most important steps in the accounting cycle - recognition, measurement, recording and presentation in the financial statements. Then these steps and their presence were followed and reviewed based on the terms of IAS 36 "Impairment of Assets" regarding fixed assets, identifying the similarities and discrepancies. 

 11. FORMAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE ÎN CONTEXTUL ACTUAL AL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR DE CULTURĂ FIZICĂ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariana GÎDEI

  2017-07-01

  Full Text Available În condiţiile integrării sistemului universitar din Republica Moldova în Spaţiul European al Învăţământului Superior, una dintre priorităţile învăţământului superior de cultură fizică este ajustarea finalităţilor acestui sistem la cerinţele pieţei moderne de muncă la nivel naţional, precum şi la cele înaintate de piaţa europeană. Astfel, curriculumul universitar nece­sită continuu unele perfectări în ceea ce priveşte structura şi conţinutul disciplinelor de studiu în vederea formării opti­male şi eficiente a competenţelor indispensabile specialiştilor în domeniu pentru ocuparea posturilor conform standardelor ocupaţionale europene şi în acord cu cadrul naţional al calificărilor.THE PROFESSIONAL COMPETENCE TRAINING WITHIN THE ACTUAL BACKGROUND OF PHYSICAL CULTURE IN HIGHER EDUCATIONIn the terms of the Republic of Moldova university system integration into the European Higher Education Area, one of the priorities of physical culture in higher education is adjusting to modern labor market requirements at national level, as well as to those submitted by the European market. Thus, the academic curriculum requires continuously some perfecting actions in terms of structure and content of subjects to form optimal and effective skills in the specialists from the concerned field in order to fill in the jobs according to European occupational standards and in line with the national qualifications framework.

 12. IDEEA „DACO-ROMÂNISMULUI” LA ROMÂNII DIN TRANSILVANIA ÎN EPOCA MODERNĂ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radu ROMÎNAŞU

  2017-08-01

  Full Text Available Îndelungata stare de fragmentarism teritorial şi de separatism politic între români a generat o criză a conştiinţelor liderilor din spaţiul românesc, tensiune din care s-a cristalizat ideea „daco-românismului”. Aceasta s-a concretizat prin iniţierea unei lupte naţionale, în special în spaţiul transilvănean, al cărei punct final a fost constituirea unei Românii întregite, rotunda şi adevărata patrie a tuturor românilor, care a reuşit să fixeze, în memoria urmaşilor, fireştile sale contururi geografice la 1 decembrie 1918.Astfel, ideea „daco-românismului” a devenit coşmarul guvernelor maghiare din perioada dualistă, neamul românesc fiind proiectat, potrivit acestei „legi nescrise” de la nivelul mentalului colectiv al elitei româneşti, ca un tot unitar, graniţele artificiale reuşind să despartă persoane, dar nu şi simţămintele sufleteşti fireşti.Esenţială şi necesară pentru transformarea vechii idei a „daco-românismului” în principiu politic-cultural a fost sinteza cultural-naţională a românilor din monarhia austro-ungară şi a celor din Vechiul Regat, care a pregătit conştiinţele pentru actul istoric de la 1 decembrie 1918.„Daco-românismul” a avut marele merit de a fi chemat la reflexie angajată în jurul unor idei majore, precum: „istorie”, „naţiune”, „neam”, „confesiune”, „conştiinţă naţională”, „limbă”, „cultură”, „politică”, ce-şi resemnifică mereu, pentru fiecare dintre vremuri în parte, conţinuturile.THE IDEA OF “DACO-ROMANIANISM” AT THE ROMANIANS LIVING IN TRANSYLVANIA DURING THE MODERN AGEThe long state of territorial fragmentation and political separatism among the Romanians generated a crisis of the leaders’ conscience on the Romanian territory, tension that crystallized the idea of “Daco-Romanianism”. This resulted in the initiation of some national struggles, especially in the Transylvanian area, whose end

 13. COMITETELE ŞCOLARE DIN BASARABIA INTERBELICĂ: CONTRIBUŢII LA DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gheorghe PALADE

  2015-11-01

  Full Text Available În acest studiu sunt analizate aspecte privind activitatea comitetelor şcolare înfiinţate în România din iniţiativa mini-strului Instrucţiunii C.Angelescu prin Decretul-lege din iulie 1919. Obiectivul lor principal era mobilizarea eforturilor şi mijloacelor populaţiei din mediul rural şi urban la construcţia localurilor de şcoli. Drept urmare a activităţii acestora şi a susţinerii financiare din partea statului extinderea şcolară a cunoscut proporţii sporite, numărul de şcoli primare în Basa-rabia dublându-se, de la 1383 în anul 1918 la 2628 în 1940. Pe lângă construirea şi întreţinerea şcolilor, comitetele şcolare au avut în responsabilitatea lor asigurarea şcolilor cu material didactic şi cărţi pentru instruirea elevilor, fapt confirmat de numeroase demersuri şi solicitări adresate Casei Şcoalelor în acest scop. O importanţă deosebită au avut acţiunile comitetelor şcolare conjugate cu cele ale corpului didactic pentru realizarea obligativităţii învăţământului primar şi asigurarea frecvenţei şcolare. În Basarabia, unde, drept urmare a regimului ţarist, domina analfabetismul şi ignoranţa populaţiei, acest proces a fost mai dificil decât în celelalte provincii româneşti. Comitetele şcolare aveau în competenţa lor şi aplicarea amenzilor pentru absentarea elevilor de la şcoală. Documentele analizate demonstrează că în multe cazuri acestea erau nevoite să reducă amenzile şcolare din cauza situaţiei materiale precare a populaţiei rurale, care se înregistra mai ales în anii secetoşi. Acţiunile întreprinse de comitetele şcolare au fost mai eficiente în perioada guvernărilor liberale din anii 1922-1926 şi 1934-1937, acestea fiind încurajate energic de Ministerul Instrucţiunii Publice condus de C.Angelescu. Construcţiile şcolare erau propagate prin conferinţe publice, cinematograf, decernarea cu medalii a persoanelor cu merite deosebite. În aceşti ani cu

 14. MONEY LAUNDERING AS AN ISOLATED PHENOMENON AND LEADING FACTOR IN WHITE-COLLAR CRIMINALITY, PUTS MOLDOVA CASE JUDICIARY ON THE SPOT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jacob RUB

  2015-11-01

  ţional brut al economiei din Israel şi din Moldova. Israelul şi Republica Moldova au făcut primii paşi în ceea ce priveşte combaterea fenomenului spălarea banilor. A fost studiat modelul de manipulare a fenomenului din SUA, care este un model demn de urmat privind combaterea spălării banilor. Majoritatea fraudelor (77% au fost comise de către persoane care lucrează în unul dintre cele şase departamente: contabilitate, operaţiuni, vânzări, director / manager, servicii pentru clienţi, cumpărare. În Moldova, spălarea de bani este legată în cea mai mare parte de formele tradiţionale şi de activităţile surse ale veniturilor ilegale. Moldova este o ţară de tranzit pentru spălarea banilor. Spălarea banilor pune sistemul judiciar al Republicii Moldova într-o lumină nefavorabilă şi acest flagel creşte îngrijorarea privind realizarea angajamentului guvernului de a face reformele necesare pentru a menţine pe drumul cel bun integrarea în Uniunea Europeană. Deci, corupţia necesită a fi abordată drept o problemă prioritară în consolidarea relaţiilor dintre UE şi Moldova. Recentul scandal privind spălarea banilor indică faptul că Moldova nu doreşte să intre în esenţa reformelor sistemului judiciar. De fapt, s-ar părea că spălarea a 20 miliarde de dolari – o sumă de două ori mai mare decît PIB-ul Republicii Moldova în 2013 – să fie doar vârful aisbergului. Criminalitatea gulerelor albe în Israel şi în Republica Moldova înseamnă insuccesul activităţii sistemelor judiciare. În ce priveşte combaterea acestui flagel, Israelul a făcut primii paşi. Acelaşi lucru îl face şi Republica Moldova. Oricum, mesajul trebuie să deschidă calea creării unui nou model de a reduce în ambele state fenomenul spălarea banilor.

 15. Rolul bibliotecii universitare în eficientizarea utilizării resurselor electronice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnes Erich

  2013-01-01

  Full Text Available Prin subiectul abordat în lucrarea de faţă ne propunem să subliniem rolul crucial pe care îl joacă biblioteca universitară în facilitarea, din perspectiva noilor tehnologii informaţionale şi comunicaţionale, accesului la resursele electronice. Vreme îndelungată s-a considerat, chiar în mediul academic, că Internet-ul va înlocui biblioteca şi că nu o să mai fie necesară cheltuirea unor sume importante de bani pentru achiziţionarea resurselor informaţionale. Lucru infirmat în ultimii ani când s-a demonstrat că nu toate informaţiile accesibile pe net sunt gratuite şi pertinente şi că utilizatorii trebuie să deţină unele abilităţi legate de cultura informaţiei pentru a fi capabili să stăpânească informaţia şi să o utilizeze într-un mod eficient. În acest context vom încerca să identificăm factorii care conduc la necesitatea utilizării resurselor electronice, vom analiza rolul pe care îl joacă biblioteca universitară în eficientizarea accesului la acest tip de resurse, implicit instruirea utilizatorilor, vom sugera modalităţi de colaborare între cadrele didactice universitare şi bibliotecari etc. Din punct de vedere managerial vom analiza câteva aspecte importante de care trebuie să se ţină seama în luarea deciziei de a achiziţiona sau nu o resursă electronică: selecţia, tipul de achiziţie, legalitatea, monitorizarea utilizării etc. Dacă investiţia în tehnologie este crucială, la fel de importantă este investiţia în oameni. Într-o instituţie academică ar trebui ca toţi să cunoască să utilizeze un computer, să fie capabili să-şi găsească informaţia necesară dar, în acelaşi timp, să o şi evalueze din punctul de vedere al cerinţelor informaţionale proprii. Însă, practica a demonstrat că lucrurile nu stau tocmai aşa, şi aici intervine specialistul în informare şi documentare care trebuie să îşi asume rolul de trainer. Acesta trebuie să con

 16. Interaction between lifestyle factors and the XRCC1, XPD, and XRCC3 genetic variations modulates the risk for sporadic colorectal cancer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Procopciuc Lucia Maria

  2014-03-01

  Full Text Available Introducere: Variațiile genetice, cum ar fi cele care influențează sistemele de reparare a defectelor de replicare a ADN, pot reprezenta factori de susceptibilitate în cancerul colorectal sporadic (CCR ca urmare a interacțiunii cu factori de mediu. Material și metodă: 80 de femei și 70 de bărbați, pacienți diagnosticați cu CCR sporadic în Clinica Chirurgie III Cluj au fost genotipați pentru Arg399Gln-XRCC1, Lys751Gln-XPD și Met241Thr-XRCC3 utilizând metodele PCR-RFLP. Am determinat de asemenea, genotipurile pentru 100 femei și 62 bărbați , care au format grupul de control. Rezultatele au fost analizate din punct de vedere al relației cu factorii de risc de mediu, fumatul și dieta. Rezultate: Bărbații fumători purtători ai variațiilor genetice Arg399Gln, Lys751Gln, Met241Thr au avut un risc semnificativ crescut de 4.09 (95%IC[0.96-19.98],p=0.05, 5.95(95%IC[1.08-43.22],p=0.03 și respectiv 3.73(95%IC[0.86-18.53],p=0.05 de a dezvolta cancer colorectal sporadic. Un risc semnificativ crescut de a dezvolta cancer colorectal sporadic a fost observat în cazul femeilor și bărbaților cu o dietă bogată în carne roșie prăjită purtători ai variațiilor genetice Arg399Gln (OR 2.77 95%IC [1.34-6.82],p=0.015 și OR 8.64 95%IC[2.67-29.14],p<0.001, Lys751Gln (OR 4.12 95%IC[1.37-12.74],p=0.007 și OR 5.06 95%IC[1.4- 19.02],p=0.006, Met241Thr (OR5.92 95%IC[2.21-16.23],p<0.001 și OR 5.64 95%IC[1.52-21.7],p=0.022. Femeile a căror dietă a inclus cantități mari de carne roșie prăjită au avut un risc semnificativ crescut de a dezvolta timpuriu cancer colorectal sporadic dacă au fost purtătoare a variațiilor genetice Arg399Gln-XRCC1 (OR 5.14 95%IC[0.99-28.3],p=0.047, Thr241Met-XRCC3 (OR 6.67 95%IC[1.05-46.67],p=0.025 și Lys751Gln-XPD (OR 4.7 95%IC[0.99-23.32],p=0.034. Concluzii: În cazul populației de origine română, asocierea genotipurilor mutante cu factori de mediu modulează riscul pentru CCR sporadic. La femei

 17. DISCRIMINAREA IMIGRANŢILOR MOLDOVENI PE TERITORIUL ITALIEI. CAZUL ORAŞELOR BRESCIA, MILANO ŞI ROMA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihail CREŢU

  2017-01-01

  Full Text Available Studiul de faţă survolează raza practicilor discriminatorii şi situaţiile de victimizare împotriva imigranţilor moldoveni, provocate de italieni şi chiar de alte grupuri minoritare, rezidenţi ai oraşelor Brescia, Milano şi Roma. În cadrul studiului am lucrat cu două categorii de imigranţi: primul grup de imigranţi şi al doilea grup de imigranţi. Primul grup de imigranţi reprezintă persoanele care lucrează sau locuiesc pe teritoriul Italiei pentru o perioadă de până la 6 luni; al doilea grup de imigranţi sunt persoanele care lucrează sau locuiesc pe teritoriul Italiei pentru o perioadă mai mare de 6 luni. Indiferent de sexul, vârsta, venitul personal şi pe gospodărie, statutul social, tipul şi frecvenţa activităţilor sociale în care sunt implicaţi, la momentul sosirii în Italia, toţi imigranţii au şanse egale de a fi supuşi atitudinilor discriminatorii. Studiul a indicat faptul că probabilitatea de a se confrunta cu situaţii discriminatorii este mult mai mare la nivelul imigranţilor din primul grup decât al celor din al doilea grup, motivul justificator dominant fiind provenienţa etnică a imigran­ţilor. Cel mai frecvent aceştia întâmpină reacţii discriminatorii la momentul exerciţiului muncii lor şi atunci când aplică pentru un loc de muncă. În acelaşi timp, imigranţii se confruntă mai rar cu atitudini discriminatorii în magazine, bănci, restaurante şi în stradă. Ponderea imigranţilor din primul grup victime ale numeroaselor comportamente discriminatorii în situaţii multiple prevalează semnificativ asupra ponderii imigranţilor din al doilea grup.Vârsta şi frecvenţa activităţilor sociale a imigranţilor din primul grup sporesc şansele acestora de a fi discriminaţi. Fiecare dintre factorii enumeraţi mai sus joacă un rol determinant în creşterea probabilităţii comportamentelor discri­mi­na­torii împotriva imigranţilor din al doilea grup. În linii generale, dac

 18. Comparing the anti-inflammatory effects of Simvastatin and Rosuvastatin by measuring IL-1β, IL-6 and TNF-α levels using a murinic caecal ligation and puncture induced sepsis model / Compararea efectelor anti-inflamatoare ale Simvastatinei și Rosuvastatinei măsurând nivelele serice ale IL-1β, IL-6 si TNF-α folosind un model de sepsis la șobolan indus prin ligatură și puncție cecală

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mărginean M Mihai

  2014-12-01

  Full Text Available Introducere: Sepsisul este o boala caracterizată printr-un răspuns sistemic inflamator cauzat o infecție care poate evolua către sepsis sever și șoc septic. Această patologie ridică mari probleme la nivel global din cauza mortalității ridicate (care în anumite situații atinge 30% precum și din cauza încarcăturii financiare mari. Sepsisul se caracterizează prin declasnșarea unor căi imune pro-inflamatorii cu rol de apărare a organismului dar care ulterior se dovedesc a fi extrem de dezajantajoase. Deși antibioterapia, resuscitarea volemică, terapia vasopresoare și controlul sursei de infecție rămân strategiile recomandate în tratamentul sepsisului, date publicate recent propun statinele ca o noua linie de tratament. Aceste medicamente au fost introduse în practica clinică datorită efectului hipocolesterolemiant însă inhibarea reductazei HMG-CoA și a biosintezei colesterolului induce o serie de efecte mai puțin studiate denumite generic pleiotrope: anti-inflamatoare, antitrombotice, imunomodulatoare și antioxidante. Obiective: În cadrul acestui experiment ne-am propus să evaluăm și să comparăm efectul antiinflamator al Simvastatinei și Rosuvastatinei măsurând nevelele serice ale IL-1β, IL-6 și TNF-α folosind un model consacrat de sepsis la șobolan. Metode: Am alcătuit patru grupuri (C, n=7; SEP, SV, RV, n=8. Statinele au fost administrate în două doze cu 18 și 3 ore înaintea intervenției chirurgicale. Sepsisul a fost obținut prin tehnica ligaturării și puncției cecale. De la fiecare subiect au fost recoltate eșantioane de sânge prin puncție venoasă în zilele 1, 4, 7 și 14 (ultimele eșantioane au fost obținute prin puncție cardiacă. Au fost analizați următorii parametrii: hemoleucograma, Procalcitonina, IL-1β, IL-6 și TNF-α. Rezultate: Numărul total al leucocitelor a fost mai mare pentru grupul septic dar netratat. Procalcitonina a fost reacționată în toate grupurile

 19. NKGB-UL SOVIETIC PE FRONTUL INVIZIBIL ÎN BASARABIA, MARTIE-IUNIE 1944

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexandru MALACENCO

  2016-12-01

  Full Text Available O incursiune sumară în tematica cercetării atestă că în anii celui de-al Doilea Război Mondial activitatea serviciilor speciale ale URSS, ca instrument coercitiv al puterii politice, era determinată „în funcție de acțiunea ofensivă sau defensivă a trupelor sovietice. Apariția NKGB-ului sovietic – structură menită să lupte cu dușmanii statului/regimului sovietic – se producea ori de câte ori armata sovietică urma să se lanseze în ofensivă, scopul fiind, desigur, „purificarea” de ele­mente ostile a teritoriului” recucerit, ce constituia o etapă inerentă în procesul (resovietizării acestor spații.Istoria celui de-al Doilea Război Mondial arată că acolo unde călca Armata Roșie se impunea și regimul comunist. Grosso modo, URSS în anii războiului opera cu mai multe armate pe câmpul de luptă în misiunea de „eliberare” a țărilor din Europa: Armata Roșie, care lupta pe frontul militar și Armata de trupe speciale, care lupta pe frontul invizibil.Așadar, la sfârșitul lunii martie 1944, trupele Armatei Roșii au reușit să forțeze linia frontului peste Nistru și să reocupe partea de nord a Basarabiei, iar pentru scurt timp orașul Soroca a devenit capitala administrativă a Moldovei sovietice. Odată cu trupele sovietice, în nordul Basarabiei au revenit și structurile de securitate ale URSS. Printre primele instituții sovietice care s-au stabilit inițial cu sediulla Sorocaa fost Comisariatul Poporului pentru Securitatea Statului – NKGB. În fruntea NKGB-ului din RSSM a fost numit ucraineanul Iosif Mordoveț (1944-1955, care a avut ca obiectiv reorganizarea aparatului de securitate pe teritoriul Basarabiei reocupate, fapt ce a determinat soarta acestui spațiu aproximativ pentru jumătate de secol înainte.SOVIET NKGB ON THE INVISIBLE FRONT IN BASARABIA, MARCH - JUNE 1944A short insight into the subject of this study highlights that in the period of the Second World War the activity of

 20. PARADOXURILE CONCEPŢIEI POLITICE ÎN OPERA LUI JEAN-JACQUES ROUSSEAU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexandru MAZILU

  2015-12-01

  Full Text Available Ideile lui Rousseau au avut un impact major asupra societăţii la sfârşitul sec. al XVIII-lea şi pe parcursul întregii perioade a sec. al XIX-lea. Aceste idei au imprimat un suflu modern cugetului său, fiind considerat şi un ideologist politic, o voce puternică a Revoluţiei Franceze şi un pioner al curentului romantic. În legătură cu domeniul nostru de studiu, paradoxurile concepţiei politice ale lui Rousseau se referă la contradicţia dintre aspiraţiile modernităţii şi criticile violente ale progresului social. El pune accentul pe contradicţia dintre încrede-rea deplină în ,,contractul social”, ca pattern cultural şi lipsa de încredere în ,,educaţia socială”. Unicul mod de a depăşi aceste contradicţii este abordarea noului model al filosofiei educaţiei bazat pe reforme radicale pentru a facilita autodezvoltarea individului.   THE PARADOXES OF POLITICAL CONCEPTION IN THE WORK OF JEAN-JACQUES ROUSSEAUHis ideas have a big impact on the society at the end of the 18th century and the whole 19th century period. These ideas transform his spirit into a modern one, as well as a political ideologist, main voice of the French Revolution and pioneer of the Romantic Movement. Related to our article subject, Rousseau's political conceptual paradoxes refer to the contradiction between moderni-ty aspiration and the violent critic of the social progress. He emphasizes the contradiction between full trust of the "social contract", as a cultural pattern and the distrust of the "social education." The only way to leave the contradictions behind is his new education philosophy pattern based on a radical reform in order for the individual to develop himself.

 1. Les Cahiers du Littoral, Unité de Recherche sur l’Histoire, les Langues, les Littératures et l’Interculturel (H.L.L.I. de l’Université du Littoral Côte d’Opale, Aachen, Shaker Verlag, No. 7 / 2010

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Speranţa Sofia MILANCOVICI

  2012-01-01

  Full Text Available Colectivul editorial al caietelor publicate de către unitatea de cercetare în domeniul istoriei, limbilor străine, literaturilor şi interculturalităţii, din cadrul Universităţii Littoral Côte d’Opale, propune, pentru fiecare număr, o tematică incitantă şi de actualitate. Aducem în discuţie subiectul numărului 7/2010, Technique et éthique : le défi de la culture à la nature, volum care pune în discuţie modul în care progresul tehnic se raportează la ideea de etică.Pornind de la consideraţia potrivit căreia tehnica a fascinat mereu fiinţa umană, aceasta din urmă ajungând, în contemporaneitate, să trăiască într-o tehnosferă care îl îndepărtează de nevoile sale fundamentale, veritabile, autorii studiilor abordează această problemă din multiple perspective, specifice ariilor individuale de competenţă.Aşadar, profilul de ansamblu al acestui număr este unul pluridisciplinar.Fireşte, opoziţia artă-industrie a focalizat de-a lungul vremii energiile analitice ale specialiştilor. Insă acum, în era globalizării, a comunicării superficiale şi inegale (în studiul său dedicat problemei etice în tehnologiile informaţiei, cercetătoarea Odile Riondet notează faptul că, potrivit unui raport UNESCO, în zona Manhattan există mai multe telefoane decât în întreaga Africă Neagră acest raport trebuie reevaluat.

 2. IMPACTUL REMEDIULUI BioR ASUPRA UNOR PARAMETRI AI SISTEMULUI PROOXIDANT (OXIDANT-ANTIOXIDANT LA PREPELIŢELE ADULTE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana MACARI

  2015-12-01

  Full Text Available Problema stimulării productivităţii în avicultură, pentru asigurarea consumatorilor cu alimente de înaltă calitate, devine din ce în ce mai stringentă la nivel mondial. Studiul a avut drept scop evaluarea efectelor remediului BioR asupra indicilor marker ai peroxidării lipidelor (PLO şi ai sistemului antioxidant (SAO la prepeliţele adulte crescute în condiţii fiziologice de producţie. Studiul a fost realizat pe 5 loturi de prepeliţe. Remediul BioR a fost administrat de două ori: la începutul studiului şi la 7-10 zile după prima administrare, în doze diferite. S-a constatat că administrarea remediului BioR determină îmbunătăţirea indicilor sistemului PLO - SAO şi activitatea majorităţii indicilor evaluaţi depinde direct sau indirect de doza utilizată, momente ce trebuie să fie luate în considerare atunci când se alege doza optimă a remediului.THE IMPACT OF THE BioR REMEDY ON THE PARAMETERS OF THE PRO-OXIDANT (OXIDANT-ANTIOXIDANT SYSTEM IN ADULT QUAILSThe problem of aviculture productivity stimulation in order to ensure consumers with high quality food is becoming increasingly stringent worldwide. The study aimed to assess the effects of the BioR remedy on the marker indices of lipid peroxidation (LPO and antioxidant system (AOS in adult quails bred under physiological production conditions. The research was conducted on 5 lots of quails. The BioR remedy was administered twice: at the beginning of the study, and at the 7-10th day after the first administration, in different doses. It was found that the BioR remedy administration leads to the improvement of POL-SAO system indices, and the level or activity of the most evaluated indices depended directly or indirectly on the used dose, which must be taken into account when selecting the optimal dose of the remedy.

 3. INSTITUŢIA BISERICII CA INSTRUMENT DE COORDONARE A VIEŢII SPIRITUALE A COLONIŞTILOR GERMANI DIN BASARABIA (1814-1875

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ion GUMENÂI

  2017-08-01

  Full Text Available În materialul prezentat, autorul, pornind de la general spre particular şi bazându-se pe sursele documentare şi analiza istoriografiei, încearcă o analiză a ceea ce a însemnat instituţia bisericii protestante în viaţa comunităţilor germane. În primul rând se atrage atenţie asupra faptului că, dat fiind structura eteno-confesională a comunităţilor germane, instituţia Bisericii luterane, precum şi rolul acordat religiei, aceasta practic nu putea lipsi din viaţa populaţiei germane. Mai mult, datorită cadrului legislativ (analizat în articol, care a fost creat în Imperiul Rus pentru evoluţia comunităţilor germane, Biserica s-a încadrat şi în ceea ce a însemnat latura administrativă, dar şi în cea educaţională, ea de fapt constituind axa în jurul căreia a evoluat acest segment şi, bineînţeles, punctul de pornire în dezvoltarea moral-culturală a comunităţilor germane.CHURCH INSTITUTION AS A TOOL FOR COORDINATION SPIRITUAL LIFE OF GERMAN SETTLERS FROM BASARABIA (1814 -1875The material presented from general to particular and basing on documentary sources and historiography analysis attempts an analysis of what it meant the institution of the Protestant church in  the life of the German community. Firstly, it is pointed out that given the structure of the religious communities of the ethnoGermanLutheranChurchinstitution and the role granted to this religion practically could not miss in the life of the German population. Furthermore due to the legal framework analyzed in the article, which was created in the Russian Empire for the evolution of German communities, the Church involved itself in what meant to be the administrative and educational fields, actually constituting the center around which evolved this segment and of course the unequivocally and moral and cultural development.

 4. HOMO VIATOR – O DIMENSIUNE FUNDAMENTALĂ A SPIRITUALITĂŢII OCCIDENTALE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tatiana CIOCOI

  2015-12-01

  Full Text Available Articolul de faţă reflectă modificările fundamentale care s-au produs în mentalitatea occidentală contemporană prin intermediul conceptului de călător (homo viator. Noţiunea de călător este tratată în sens culturologic larg drept  desco­peritor de lumi necunoscute, explorator, navigator sau aventurier al oricărui tip de cunoaştere, care reprezintă trăsătura fundamentală a omului occidental. Prototipul absolut al acestui model cultural îl reprezintă Ulise, eroul din Odiseea lui Homer. Conceptul de „călătorie” oferă, astfel, o viziune transversală asupra evoluţiei literaturii occidentale, al cărei centru iradiant – tensiunea cunoaşterii – a problematizat cele mai variate forme de călătorie şi de călător. Istoria romanului occidental este urmărit dea lungul secolelor şi a epocilor literare pentru a observa cum s-a modificat percepţia călătoriei, iar odată cu ea, şi spiritualitatea occidentală. Viziunea contemporană asupra călătoriei este analizată în baza romanului lui Michel Houellebecq „Harta şi teritoriul” (2010. HOMO VIATOR – A FUNDAMENTAL DIMENSION  OF WESTERN SPIRITUALITYThe article reflects the changes produced in the western contemporary mentality through the concept of the traveler (homo viator. The notion of traveler is approached in wide cultural meaning as a discoverer of unknown worlds, explorer, navigator or adventurer of every type of knowing, that represents the fundamental feature of the occidental man. The absolute prototype of this cultural model is represented by Ulysses, the hero of Homer’s Odyssey. The concept of “travel” offers thus a transverse vision upon the evolution of the occidental literature whose irradiant centre – the tension of knowing – discussed the problems of the most varied forms of travel and traveler. The history of the western novel is followed over centuries and literary epochs in order to observe which way the perception of travel

 5. CONŢINUTUL METALELOR GRELE ÎN SOLURILE BAZINULUI RÂULUI CEREŞNOVĂŢ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Regina FASOLA

  2016-02-01

  Full Text Available În lucrarea de faţă este prezentată evaluarea conţinutului metalelor grele în solurile bazinului r. Cereşnovăţ, în special în ecosistemul forestier „Racovăţii de Sud”. Conţinutul metalelor grele în solurile bazinului r. Cereşnovăţ a fost deter­minat conform metodelor recomandate de programul ICP Forest, după tipurile de sol, pe straturi fixe de 10 cm. În baza rezultatelor obţinute s-a observat că acumularea metalelor grele este dependentă şi influenţată de diferiţi factori, ca: factorul antropic, distanţa de la sursa de poluare, configuraţia terenului, proprietăţile fizice de migrare a metalelor grele şi tipul de sol. S-a constatat că nivelul scăzut – mediu al metalelor grele din solurile bazinului r. Cereşnovăţ manifestă condiţii ecologice favorabile pentru componentele biotice ale ecosistemul forestier „Racovăţii de Sud”, rezultate ce ne permit sa deducem că starea de sănătate a biodiversităţii şi funcţionalitatea ecosistemului nu sunt ameninţate de factorul edafic. CONTENT OF HEAVY METALS IN THE SOILS OF THE CEREŞNOVĂŢ RIVER BASIN Within the present study was assessed the content of heavy metals in the soils of the Cereşnovăţ river basin, and particularly within the forest ecosystem “Racovăţii de Sud”. The content of heavy metals in the soils of the Cereşnovăţ river basin was determined according to the methods recommended by ICP Forest program after soil types, on fixed layers of 10 cm. Based on the outcomes was observed that the accumulation of heavy metals is dependent and influenced by various factors: human factor, the distance from the pollution source, the terrain, the physical properties of migration of heavy metals and soil type. It was found that low - medium content of heavy metals in the soils of Cereşnovăţ river basin presents favorable ecological conditions to biotic components of the forest ecosystem “Racovăţii de Sud”. Results allow us to

 6. ASPECTUL LEGAL ŞI DOCTRINAR AL STATUTULUI JURIDIC AL DESCENDENŢILOR REZERVATARI DIN REPUBLICA MOLDOVA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vasilii PEREDERCO

  2015-11-01

  Full Text Available În articol sunt analizate particularităţile statutului juridic al descendenţilor rezervatari din cadrul succesiunii legale pentru a determina rolul şi importanţa acestuia în lista succesorilor rezervatari. Autorul propune o definiţie proprie a noţiunii de descendent rezervatar succesoral, caracterizează dreptul descendenţilor, evidenţiază caracterele juridice ale descendenţilor rezervatari succesorali, analizează descendenţii rezervatari care sunt copii ai defunctului – atât minori, cât şi majori, atât din căsătorie, cât şi din afara căsătoriei, atât de sânge, cât şi înfiaţi, grupându-i în dependenţă de diferite criterii. Sunt scoase în relief caracterele specifice ale statutului juridic al descendenţilor rezervatari, autorul evidenţiind noţiunea inapt de muncă. Toate acestea au ca suport legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, a altor state, precum şi doctrina cu referire la subiect. În rezultatul cercetărilor efectuate autorul formulează concluzii.LEGAL ASPECT DOCTRINAL LEGAL STATUS, OF SUCCESSORS REZERVATAR DESCENDANTS OF MOLDOVAIn this article the author aimed to analyze the peculiarities of the legal status of legatee descendants of the legal succession to determine its role and importance in the list of successors heirs. In achieving this goal and determining the role, importance and peculiarities of the legal status of descendants heirs of legal succession, characterized by downward legatee notion of inheritance, proposing his own definition, right offspring, progeny showed characters of legal successor legatee, offspring analyzed heirs who are both deceased minor children as well as adults, both in marriage and outside marriage as both blood as well as the adoption, grouping them depending on different criteria, highlighted specific legatee characters legal status of offspring, highlighting the concept unable to work analyzed the legislation of the Republic of Moldova, other countries

 7. MODELE CADRU ALE SUPRAVEGHERII MACROPRUDENŢIALE – DELIMITĂRI TEORETICE ŞI PRACTICE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihail GÎRLEA

  2016-12-01

  Full Text Available Problematica supravegherii pieţelor financiare, în general, şi a celei bancare, în special, a fost şi rămâne o temă de actualitate. Dată fiind complexitatea şi întinderea subiectelor ce pot face obiectul unei astfel de teme, în cadrul prezentu­lui studiu nu ne-am propus o abordare exhaustivă (de altfel, fără sorţi de izbândă, ci doar o analiză în principal a rolului autorităţilor de supraveghere naţionale. În pofida evoluţiilor înregistrate la nivel instituţional în Uniunea Europeană în ultimul deceniu şi jumătate, autorităţile de supraveghere naţionale au continuat să fie privite ca principalii actori care sunt responsabili de supravegherea prudenţială a instituţiilor financiare. Subiectul este cu atât mai captivant cu cât regle­men­tările europene în materie nu vin să stabilească o abordare unitară pentru toate statele membre, ceea ce face ca, la data analizei, să întâlnim o diversitate de modalităţi de organizare a activităţilor de supraveghere prudenţială.MODELS OF MACROPRUDENTIAL SUPERVISION FRAMEWORKThe issue of financial markets supervision in general and banking in particular is still a very topical issue. Taking into account the complexity and the variety of the issues that may be the object of this topic, the present paper is not having a comprehensive approach, as we would not succeed, but is mainly an analysis of the role of national supervising authorities. Despite the achievements registered at the institutional level in the EU during the last decade, the national supervisory authorities continue to be seen as the main actors responsible for the prudential supervision of financial institutions. The subject is even more interesting as the European regulations are not aimed at establishing a uniform approach for all Member States, which made us meet, during our analysis, a variety of ways of organizing the activities of prudential supervision. 

 8. PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂRII PRIN INVESTIGAŢIE ŞI IMPACTUL EI ASUPRA DEPRINDERILOR DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihail CALALB

  2017-07-01

  Full Text Available În lucrare sunt analizate particularităţile de bază ale metodei de învăţare prin investigaţie. Se menţionează că învăţarea prin investigaţie este o pedagogie constructivistă, care, după structura ei, este similară învăţării pe bază de proiect şi învăţării problematizate. Doar atribuind elevului rolul principal în binomul profesor-elev poate fi atins obiectivul de for­mare a conceptului ştiinţific despre lume. Se subliniază că deprinderile de cercetare ştiinţifică, formate în cadrul aplicării permanente a învăţării prin investigaţie, sunt acele deprinderi ce stau la baza învăţării pe tot parcursul vieţii. Deprinderile de interacţiune socială, formate în cadrul lucrului în grup, şi deprinderile de comunicare sunt elemente distinctive ale învă­ţării prin investigaţie. Un alt beneficiu major adus de învăţarea prin investigaţie pentru dezvoltarea pe termen lung a personalităţii elevului este formarea vocabularului ştiinţific activ.THE PEDAGOGY OF INQUIRY – BASED SCIENCE EDUCATION AND ITS IMPACT ON SCIENTIFIC RESEARCH AND LIFELONG LEARNING SKILLSThe main features of inquiry – based science education (IBSE are analyzed in this paper. It is shown that IBSE is a constructivist pedagogy which, according to its structure, is similar to project – based and problem – based learning. It is emphasized that one of the most important goal of education – the formation of the scientific concept about the world – may be reached only if the main role in the binomial “student – teacher” is assigned to the students. It is demonstrated that the scientific research skills, formed within permanent application of IBSE in the classroom, are namely those skills which determine the efficiency of lifelong learning. Social interaction skills built within group work and communicative skills are the distinctive features of IBSE. The formation of active scientific vocabulary is another major

 9. OLIGOELEMENTE ESENŢIALE – ACTUALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE ÎN REPRODUCERE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ina DIDILICĂ

  2016-05-01

  Full Text Available În această lucrare este analizată influenţa zincului şi a seleniului asupra reproducerii masculine, fiind determinaţi şi factorii care induc infertilitatea genului masculin. Pentru depăşirea problemelor de fertilitate mai multe studii au arătat că anume influenţarea proceselor de spermatogeneză prin intermediul factorilor esenţiali, participanţi în spermopro­ducţie, ar putea reglementa creşterea proprietăţilor biologice ale spermatozoizilor. Formarea spermatozoizilor implică o serie de modi­fi­cări moleculare şi morfologice în celulele germinale masculine, care sunt reprezentate prin celule stem diploide, sperma­togoniile al căror stoc este întreţinut prin mitoze, îndeosebi în fazele iniţiale ale spermatogenezei. Prin urmare, supli­mentarea alimentaţiei cu oligoelementele sus-menţionate ameliorează funcţia şi sistemul reproductiv, pre­cum şi a altor sisteme vitale ale organismului.ESSENTIAL TRACE ELEMENTS – NEWS AND PERSPECTIVES IN REPRODUCTIONIn this paper there is analyzed the influence of zinc and selenium on male reproduction, as well as the factors that bring to their infertility. In order to overcome the infertility problems, more studies showed that namely the influence of the process of spermatogenesis via the essential factors, participants in spermo-production could regulate the biological properties' growth of sperm. The sperm formation involves a series of molecular and morphological changes in the male germ cells which are represented by the diploid stem cells, the spermatogonia, whose stock is maintained through mitosis, especially in the initial phases of spermatogenesis. Thus, the nutrition supplementation with the above-mentioned mineral elements improve the function and the reproductive system, as well as other vital systems of the organism.  

 10. Two important traditional prices’ indices for the measurement of inflation and cost-of-living in Romania, during the last century

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gheorghe SAVOIU

  2009-05-01

  Full Text Available This paper details the two original constructions of price indices made by theauthor in the last ten years. These constructions are a proposal of centennial price index andan over eighty years old Romanian cost-of-living index. First part of the paper describes thecentennial index for measuring inflation in Romania, proposed by author in 2007, ininternational conference to “I.G. Zane” Romanian Academic Institute, from Jassy. Theexperience and the constructions of price indices realized after 1913 in the Romanianeconomy are capable of ensuring deflation or inflation movements for several economic andhistorical values, all over the subsequent existence in Romania, if, to that effect, the maininstruments that we consider are correctly sequenced. We deal with three constructions thatexemplarily define the quality and the tradition of Romanian statistics. The first belongs to aneffort foreign to the national statistical effort, and is known as the index according to Argus,being a product of the early economic thought, and the first interpret index, published in“Anuarul pentru toti” (Everyone’s Yearbook, appeared at the “Cultura Poporului” PrintingHouse in Bucharest, during the years after 1918, up to 1926. The second one is the interpretindex of the ICV type, conducted by the Central Statistics Institute, from 1929 till 1938, andthe third one is the interpret index of the IPC type, conducted after the year 1990 by theNational Board of Statistics. In-between, the constructions derived from the ratio of theindexes of nominal and real wages allow the correct sequencing of such a Schumpeterianconstruction of a historical, and mainly economic, value hard to estimate at present. Theapproach substantiated in this logically necessary sequencing is finalized through an originalconstruction of a Romanian centennial price index The second part of the paper describes theconstruction of cost-of-living index (ICV type, published in the Romanian

 11. AUDITUL SUBSTITUIT SAU ALTERNATIVĂ A CONTROLULUI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iulia CAPRIAN

  2016-12-01

  Full Text Available Necesitatea controlului este determinată în mare măsură de actori cum sunt: asiguraţii, acţionarii, salariaţii, instituţiile statului, partenerii de afaceri şi investitorii, care au nevoie de cunoaşterea fenomenului şi de protecţia intereselor lor. Necesitatea controlului pentru asiguraţi este evidentă. Cineva trebuie să verifice cum şi ce se întâmplă cu fondurile sub­scrise în vederea protejării împotriva unor riscuri generatoare de pagube materiale, vătămări corporale sau pierderi finan­ciare. De asemenea, este normal ca o autoritate să vegheze şi să controleze dacă drepturile asiguraţilor au fost respectate, iar aceştia au fost îndestulaţi prin indemnizaţia de despăgubire plătită de asigurător. Protejarea obiectivelor societăţii şi a resurselor investite în societatea de asigurare de către un acţionar nu poate fi realizată decât printr-un control riguros, temeinic şi bine organizat la scara întregii activităţi. Este mult mai uşor să se prevină pierderile financiare generate de erori şi fraude decât să apară ca un fapt împlinit.THE SUBSTITUTED AUDIT OR ALTERNATIVE CONTROL The necessity of control is determined largely by actors such as policyholders, shareholders, employees, state institutions, business partners and investors, who need knowledge of the phenomenon and protection of their interests. The necessity of control for sure is obvious: Someone should check how and what is happening with funds subscribed to protect against risks generating property damage, injury or financial loss. It is also normal that authority watch and control whether the insured rights were respected and they were sated by indemnity compensation paid by the insurer. Protecting company objectives and resources invested in insurance company by a shareholder can not be achieved only through close monitoring, thorough and well organized scale activities. It is much easier to prevent financial losses

 12. EVOLUŢIA DE LA COMPUŞII MONO- SPRE POLINUCLEARI ÎN BAZA UNOR LIGANZI MONOXIMICI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eduard COROPCEANU

  2015-12-01

  Full Text Available A fost realizată sinteza unei serii de compuşi coordinativi cu liganzi monoximici, în care s-a urmărit evoluţia de la com-puşii mononucleari spre cei cu structură polimerică. În calitate de liganzi monoximici au fost utilizaţi 2- şi 4-pyridinaldoxime. În calitate de liganzi-punte au fost utilizaţi anionii sulfat, acetat, malonat, succinat, adipat, tereftalat etc. Utilizarea ligan-dului 2-piridinaldoxima creează premise pentru amplasarea acestor molecule în complex în poziţie cis, fapt ce determină formarea lanţurilor polimerice în formă de zig-zag. Specificul fiecărui acid dicarboxilic, capacitatea lui de a coordina influenţează în mod determinant structura moleculară a polimerilor asamblaţi. Datorită capacităţii de a manifesta număr de coordinare mai înalt, deseori ionii de cadmiu oferă posibilitatea asamblării unor arhitecturi polimerice mai complica-te decât cei de zinc.EVOLUTION FROM MONO- TO POLYNUCLEAR COMPOUNDS ON THE BASIS OF SOME MONOXIME LIGANDSThere was performed the synthesis of a series of coordination compounds with monoxime ligands, in which there was observed the evolution from the mononuclear compounds to those with polymer structure. As monoxime ligands there was used 2- and 4-pyridinealdoximes. As bridge-ligands there was used sulfate, acetate, malonate, succinate, adipate, terephthalate anion etc. The use of 2-pyridinealdoxime ligand creates premises for the location of these molecules in complex with cis position, a fact which determines the formation of polymer chains in zig-zag form. The specific of each dicarboxylic acid, its ability to coordinate, decisively influences the molecular structure of the assembled polymers. Due to their ability of manifesting a higher coordination number, cadmium ions often offer the possibility of assembling some polymer architectures more complicated than those of zinc.

 13. UNELE ASPECTE PRIVIND ANALIZA JURIDICO-PENALĂ COMPARATIVĂ A INFRACŢIUNILOR INFORMATICE ÎN LEGEA PENALĂ A REPUBLICII MOLDOVA ŞI ÎN CEA A ROMÂNIEI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sergiu CRIJANOVSCHI

  2016-11-01

  Full Text Available Scopul propus în acest articol ştiinţific rezidă în soluţionarea unor aspecte discutabile legate de analiza juridico-penală a infracţiunilor săvârşite în domeniul informaticii. În el sunt elucidate anumite aspecte problematice, fiind înaintate soluţii relevante ale acestora şi formulate propuneri de lege ferenda cu scopul perfecţionării legislaţiei penale în vigoare. Pentru a atinge scopul trasat autorul a analizat doctrina din domeniul dreptului penal şi cibernetic, precum şi a efectuat analiza comparativă a legislaţiei penale interne a Republicii Moldova şi a celei a României, pe de o parte, a actelor inter­naţionale în sfera informaticii, pe de altă parte. Au fost aduse definiţii relevante ale infracţiunilor informatice. Autorul a clarificat natura unor termeni pur cibernetici, adaptându-i la realitatea juridică.some aspects concerning the comparative analysis of the cyber crimes in the criminal law of the republic of moldova and romania The main purpose of this scientific article consists in solving of some disputable aspects which are linked to the analysis of cyber crimes from the criminal law perspective. By means of this message there have been elucidated some questions which didn’t found the relevant solution before the research, as well as there have been formulated some proposals for reform in order to improve criminal legislation in force. In order to obtain this purpose the author has analyzed the domain of the Substantive Criminal law and cybernetics, as well as has performed the comparative research of the criminal law provisions from the Republic of Moldova and Romania, on the one side, and international acts in the cybernetics, on the other. There have been formulated several definitions suitable for cyber crimes. The author has clarified the nature of some cybernetic terms, they being adapted to the juridical reality.

 14. STRUCTURA TAXONOMICĂ ŞI ECOLOGICĂ A ALGOFLOREI EDAFICE DIN SERELE SATULUI CHIŞTELNIŢA, RAIONUL TELENEŞTI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alina TROFIM

  2016-02-01

  Full Text Available În articol sunt redate particularităţile structurale ale algoflorei edafice din serele s. Chiştelniţa. Structura taxonomică este constituită din 53 de specii şi varietăţi intraspecifice de alge, care aparţin la 31 genuri, 22 familii, 16 ordine şi 7 clase, dintre care cea mai înaltă diversitate au clasele Hormogoniophyceae – cu 16 specii şi Xanthophyceae – cu 14 specii. Carac­te­ristica ecologică a algoflorei demonstrează predominarea ecobiomorfelor P, care sunt lipsite de heterocisteşi răspân­dite printre particulele de sol sau se dezvoltă la suprafaţa lui. În algoflora solurilor au fost depistate 4 specii ce aparţin ecobio­morfei CF şi sunt azotfixatoare: Anabaena sp., Cylindrospermum licheniforme (Bory. Kütz., Nostoc linckia (Roth. Born. et Flah. şi Nostoc sp., care, în conformitate cu datele din literatura de specialitate, reprezintă tulpini de perspectivă pentru promovarea agriculturii ecologice. TAXONOMIC AND ECOLOGICAL STRUCTURE OF EDAPHICAL ALGAL FLORA FROM GREENHOUSE OF VILLAGE CHISTELNITA, DISTRICT TELENESTIIn this article are presented structural features of edaphical algal flora of greenhouses from village Chistelnita. Taxonomic structure consists of 53 species and varieties of algae belonging to 31 genera, 22 families, 16 orders and 7 classes, of which the highest diversity have Hormogoniophyceae and Xanthophyceae classes, with 16 and 14 species. Ecological characteristics of algal flora demonstrates the predominance of P ecobiomorphic, which are devoid of heterocyst and spread through the particles of ground or on the surface of it. In soils algal flora were discovered four species belonging to CF ecobiomorphic and they are nitrogen fixing: Anabaena sp., Cylindrospermum licheniforme (Bory. Kutz., Nostoc linckia (Roth. Born. et Flah. and Nostoc sp., which according to data from the literature, is promising strains for promoting organic farming. 

 15. PROCEDEUL MODIFICAT DE PRODUCERE BIOCHIMICĂ A CIANCOBALAMINEI (VITAMINA B12 DIN DEŞEURI AGROINDUSTRIALE 1. MODIFICĂRI TEHNOLOGICE PRIVIND INTENSIFICAREA PROCESULUI DE OBŢINERE A ADAOSULUI FURAJER

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Victor COVALIOV

  2016-02-01

  Full Text Available Aplicarea combinată a unor soluţii tehnologice noi, precum: stimularea chimică a metanogenezei, adaosul de com­puşi predecesori ai biosintezei vitaminei B12, recircularea CO2 şi suplimentarea acestuia cu H2, a condus la îmbogăţirea sedimentelor epurării fermentativ-anaerobe a borhotului postdistilare alcoolică cu vitamina B12 de 1,5-2 ori. Drept rezultat, a fost ridicată calitatea concentratului furajer vitaminizat, concomitent cu intensificarea producerii biometanului, astfel mărind eficienţa ecologo-economică a epurării anaerobe a borhotului. O parte a cobalaminei se adsorbă pe particulele sedi­mentului în procesul de formare a lui, iar o parte rămasă în soluţie se supune epurării avansate prin sorbţie pe sorbentul mineral – diatomită. Produsul format poate fi utilizat în calitate de adaos furajer pentru animale şi păsări din agricultură. MODIFIED METHOD OF CYANCOBALAMIN (VITAMIN B12 PRODUCTION FROM AGRO-INDUSTRIAL WASTES: 1. TECHNOLOGICAL IMPROVEMENTS REGARDING INTENSIFICATION OF FORAGE ADDITIVE PRODUCTION PROCESSThe combined application of a series of new approaches, including chemical stimulation of methanogenesis, intro­duction of the compounds precursors of vitamin B12, recirculating of CO2 and adding of H2, have led to the 1,5-2 times enrichment with vitamin B12 of the sludge resulted from anaerob-digestive treatment of post-distillery vinasse. As a result, the quality improvement of vitaminized forage concentrate was reached, at the same time with the intensification of biomethane production, thus enhancing the ecologico-economic efficiency of the vinasse anaerobic treatment. A part of cobalamin is adsorbed on the particles of the forming sludge, whereas the remaining part is subjected to the advanced adsorption treatment on th mineral adsorbent – diatomite. The product formed can be used as a forage additive for cattle and poultry in agriculture. 

 16. COMPETENŢA DE INVESTIGAŢIE, IMPERATIV AL SOCIETĂŢII AXATE PE CUNOAŞTERE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nina BÎRNAZ

  2015-11-01

  Full Text Available Contextul amplelor schimbări tehnologice determină specificul societăţii axate pe cunoaştere. Politicile cunoaşterii, în acest context, se referă la cercetare, inovaţie, educaţie şi la formarea profesională; politicile educaţionale se referă la trecerea progresivă de la behaviorism spre pragmatism, şi anume: de la acţiune în baza analogiilor, fără implicarea con-ştiinţei (teoria behavioristă la acţiune de cercetare care presupune rezolvarea problemelor din viaţă. Educaţia elevilor, în acest context, presupune nu doar achiziţii teoretice, dar şi formarea unui spirit de investigaţie, necesar pentru partici-parea activă la locul său în comunitate. Din această perspectivă, curriculumul şcolar promovează abordarea unui demers educaţional axat pe competenţe, prin prisma corelaţiei: iniţiativa profesorului – acţiunea elevului („learning by doing”. INVESTIGATION SKILL, KEY ELEMENT OF A SOCIETY CENTERED ON LEARNINGThe context of ample technological advances determines the specifics of a society centered on learning. The learning politics, in this context are referred to research, innovation, education and professional training; the educational politics refer to the progressive transition from behaviorism towards pragmatism, especially from actions based on analogies, without the implication of conscience (the behavioral theory in research, which implies the solving of life’s problems. The education of students, in this context, implies not just theoretical acquirement, but also the forming of a spirit of investigating, needed for an active participation in its place or inside the community. From this perspective, the school curriculum promotes the approach of an educational step based on skills, linking the teacher’s initiative with the student’s action (learning by doing.

 17. ACHIEVING OPTIMAL SCHOOL CLIMATE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nizar SHIHADI

  2015-11-01

  Full Text Available Development of optimal school climate is the basis of educational, social and moral work in school. Optimal educa-tional climate in a school is a condition for learning and development of all those attending the educational establishment (pupils, teachers and parents. The school is responsible for the personal, cognitive, emotional, social and moral develop-ment of pupils. The educational team has the ability and commitment to promote an educational climate. Improvement of study achievements of pupils is related, as well as conditional, to optimal climate. "A climate in an educational establishment is a key factor that affects the creation of environment which develops personal security and sense of affiliation, value and mutual respect" [12].FORMAREA UNEI ATMOSFERE OPTIMALE ÎN ŞCOALĂ Formarea unei atmosfere optimale în şcoala medie este baza lucrului educaţional, social şi moral în şcoală. Atmosfera educaţională în şcoală este o condiţie pentru instruirea şi dezvoltarea tuturor celor înrolaţi în instituţia educaţională (elevi, profesori şi părinţi. Şcoala poartă răspundere de condiţiile favorabile în dezvoltarea personală, cognitivă, emoţională, socială şi morală a elevilor. Echipa de profesori are abilitatea şi angajamentul de a promova condiţii educaţionale favorabile. Îmbunătăţirea realizărilor elevilor la învăţătură este legată şi condiţionată de climatul optim. „Atmosfera în instituţia educaţională este factorul-cheie care afectează crearea unui mediu ce dezvoltă securitatea personală şi sentimentul de afiliere, valoarea şi respectul reciproc" [12].

 18. BUGETUL FLEXIBIL – INSTRUMENT MANAGERIAL DE EVALUARE A PERFORMANŢEI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Galina BĂDICU

  2016-12-01

  Full Text Available Bugetul flexibil constituie un instrument al contabilităţii de gestiune, utilizat pentru măsurarea performanţei în vederea reflectării output-ului productiv real. Pornind de la importanţa bugetării în activitatea entităţii, primul obiectiv de studiu al prezentei lucrări pune în centrul discuţiei semnifi­caţia bugetului flexibil. Fără îndoială, un buget flexibil permite managerilor să calculeze abateri care furnizează mai multe informaţii decât cele ce pot fi deduse din abaterile în raport cu un buget static. În articolul de faţă urmărim să arătăm care este importanţa bugetului flexibil, etapele de elaborare a unui buget flexibil şi analiza abaterilor. În acest sens, după abordarea teoretică succintă a noţiunii de buget flexibil, vom prezenta şi o aplicaţie practică.THE FLEXIBLE BUDGET – A PERFORMANCE EVALUATION MANAGEMENT TOOLThe flexible budget is a management accounting tool, used to measure the performance in order to reflect the real productive output. Given the importance of budgeting in the entity's activity, the first study objective of this paper emphasizes the significance of the flexible budget. Undoubtedly, a flexible budget enables managers to calculate deviations, which provide more information than those that can be deduced from the deviations related to a static budget. This article aims to show the importance of a flexible budget, the stages of developing a flexible budget and the analysis of the deviations. In this respect, after a brief theoretical consideration of the concept of a flexible budget, we will further present a practical application. 

 19. ENRICHING THE QUALITY AND QUANTITY OF STIMULATION AND SUPPORT AVAILBLE TO A CHILD IN THE HOME ENVIROMENT THROUGHT THE USE OF STANDARDIZED TOOLS IN EARLY INTERVENTION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sergiu TOMA

  2017-03-01

  Full Text Available This article describes the use of Home Observation for Measurement of the Environment (HOME in early inter­ven­tion in a research project inRepublicofMoldova. The goal of the article is to describe the structure of the instrument, show how it has been used successfully in a study on children with development delay or at risk in order to measure the effectiveness of the intervention in early intervention practices. These are followed by studies showing how the HOME has been used to evaluate interventions. Although most interventions are not designed primarily on the basis of the HOME outcomes, the instrument has been used as a measure of the effectiveness of the intervention schedule. HOME has been used extensively in research to reveal relationships between several aspects of the home environment and children’s developmental outcomes.ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII ŞI CANTITĂŢII  ÎN SUPORTUL DE STIMULARE, DISPONIBIL COPILULUI ÎN MEDIUL „HOME” PRIN TEHNOLOGIILE TIPIZATE ÎN INTERVENŢII PRECOCEÎn articol este descrisă utilizarea Testului (HOME în intervenţie timpurie într-un proiect de cercetare din Republica Moldova. Scopul urmărit în acest demers ştiinţific este de a descrie structura instrumentului, de a prezenta modul în care acesta a fost utilizat cu succes într-un studiu privind copiii cu întârziere de dezvoltare sau risc, de a măsura eficienţa practicilor de intervenţie timpurie. Deşi cele mai multe intervenţii nu sunt efectuate în principal pe baza rezultatelor HOME, instrumentul a fost folosit cu scopul de a evalua eficienţa programului de intervenţie.  HOME a fost utilizat pe scară largă în cercetare pentru a descoperi relaţiile dintre mai multe aspecte ale mediului de origine şi rezultatele privind dezvoltarea copiilor.

 20. MODELE DE VARIAŢIE A NIVELULUI FREATIC ÎN CONDIŢII DE SECETĂ. STUDIU DE CAZ BAZINUL SUPERIOR AL RÂULUI BÂRLAD (Patterns of variation of the groundwater in dry conditions. Case study Barlad upper basin

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  IONUŢ MINEA

  2012-04-01

  Full Text Available Fără existenţa unui sistem de alimentare cu apă a populaţiei, locuitorii din bazinul superior al râului Bârlad îşi asigură necesarul de apă direct din subteran prin intermediul fântânilor şi/sau puţurilor, localizate majoritatea în cadrul intravilanului, la nivelul lunicilor şi versanţilor (afectaţi frecvent de procese geomorfologice actuale alunecări de teren. În aceste condiţii realizarea unor studii legate de variaţia nivelului hidrostatic în subteran se impune, mai ales că în ultimii ani sub impulsul creşterii activităţilor economice consumatoare de apă (construcţii, agricultură etc., creşterea cererii pentru apă este foarte mare.Analiza variaţiilor nivelului hidrostatic s-a realizat pe baza măsurătorilor efectuate în peste 100 de puncte (fântâni şi puţuri, majoritatea situate în ariile locuite, în două campanii successive în decursul anului 2011 (aprilie-mai şi ocotmbrie. Evaluarea regimului hidrogeologic a scos în evidenţă o variaţie importantă, mai ales în condiţii de apariţie a secetei (septembrie-octombrie 2011 dar şi în funcţie de hidrostructurile geologice în care este cantonată apa freatică. Cele mai mari variaţii s-au înregistrat la nivelul hidrostructurilor de descărcare de la nivelul versanţilor (la baza depozitelor deluviale şi coluviale şi de la nivelul depozitelor aluvionare de terasă.

 1. Serological, clinical and epidemiological aspects of Lyme borreliosis in Mures County, Romania

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Țilea Brîndușa

  2014-06-01

  Full Text Available Borrelioza Lyme (BL este cea mai frecventă infecţie transmisă de căpuşe din genul Ixodes, atât în Statele Unite ale Americii (SUA, cât şi în Europa. Obiectivele studiului au constat în monitorizarea incidenţei şi a manifestărilor clinice ale bolii în judeţul Mureș. Material şi metodă. Studiul s-a efectuat pe o perioadă de 2 ani, 1 ianuarie 2010 - 31 decembrie 2011, pe un număr de 120 pacienţi. Diagnosticul cert sau probabil al BL s-a stabilit pe baza criteriilorCenters for Diseases Control and Prevention (CDC, Atlanta, SUA şi European Union Concerted Action on Lyme Borreliosis (EUCALB şi anume epidemiologice, clinice şi serologice. Pentru identificarea anticorpilor antiBb IgM, IgG din ser şi LCR s-au utilizat tehnicile ELISA şi Western-Blot. Rezultate. În anul 2010 s-au înregistrat 44 cazuri, iar în anul 2011, 76 cazuri. Conform definiţiei de caz, 106 cazuri au fost confirmate, 14 probabile. BL a fost evidenţiată cu o frecvenţă mai ridicată la copii, adulţi tineri şi adulţi, comparativ cu grupa de vârstă peste 60 ani. Incidenţa afecţiunii a fost mai ridicată la sexul feminin, 68 pacienţi (56,66% faţă de sexul masculin 52 pacienţi (43,33%, cu o pondere, mai crescută la persoanele din mediul urban, 78 pacienţi (65,0%, comparativ cu cele din mediul rural 42 pacienţi (35,0%. Manifestările clinice au fost acute de tipul eritemului migrator (EM la 64,16 din pacienţi, neurologice la 22,50% pacienţi, articulare la 1,66% pacienţi şi cardiace la 0,83% din cazuri. Concluzii. În judetul Mureș s-a constatat o incidenţă în creştere a bolii în anul 2011 comparativ cu anul 2010. Manifestările clinice predominante au fost cele acute dermatologice, neurologice.

 2. ISTORIE, ECONOMIE ŞI DEMOGRAFIE ÎN ROMÂNIA POSTCOMUNISTĂ. STUDIU DE CAZ: SATELE DE PE VALEA SUPERIOARĂ A BISTREI (JUDEŢUL BIHOR, ROMÂNIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cosmin PATCA

  2017-08-01

  Full Text Available Valea superioară a Bistrei este situată în partea de nord-vest a României, în jumătatea de nord a judeţului Bihor. În 1989, majoritatea locuitorilor erau angajaţi la Fabricade sticlă de la Pădurea Neagrăşi la Exploatarea MinierăVoivozi; nivelul de trai era ridicat şi zona era una atractivă. Înlăturarea comunismului din România a determinat schimbări pro­funde în toate domeniile. Meseriile de sticlar şi miner dispar din peisajul local. Schimbările pe plan economic antre­nează într-o mare măsură schimbări semnificative în privinţa populaţiei: regres, migraţie, sărăcie. O astfel de cercetare, la graniţa dintre istorie, sociologie, statistică şi demografie istorică, are rolul de a contribui la o cunoaştere cât mai adâncă şi exactă a realităţilor locale în vederea găsirii unor soluţii pentru redresarea economică a zonei. HISTORY, ECONOMY AND DEMOGRAPHICS IN POST-COMMUNIST ROMANIA. CASE STUDY: THE VILLAGES ON THE UPPER BISTRA VALLEY (BIHOR COUNTY, ROMANIATheUpperBistraValleyis located in the North-Western part ofRomania, in the Northern half ofBihorCounty. In 1989 almost all the labour force was employed by the PadureaNeagra Glass Factory and the Voivozi Mining Exploitation. The fall of communism inRomaniabrought about a major change of the whole society; standard of living was high and the area was attractive. Mining and glass working disappeared. The economic restructuring and the closure of factories influenced the evolution of the population: demographic regress, migration, poverty. Such a research at the border between history, sociology, statistics and historical demography has the role of contributing to a deep and accurate knowledge on local realities with a view to find solutions for the economic revival of the area.

 3. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ: СОСТАВ, ПРИЗНАНИЕ И ОЦЕНКА

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Наталья ДРАГОМИР

  2016-12-01

  Full Text Available В статье анализируется состав долгосрочных активов, предназначенных для продажи, рассмотрен порядок их признания и оценки, а также предложены счета для организации бух­гал­терского учета этих элементов финансо­вых отчетов в соответствии с требованиями МСФО (IFRS 5.ACTIVELE PE TERMEN LUNG DESTINATE VÂNZĂRII: COMPONENŢĂ, RECUNOAŞTERE ŞI EVALUAREÎn articol este analizată componenţa activelor pe termen lung destinate vân­ză­rii, este abordată procedura de recunoaştere şi evaluare a lor, propuse conturi pentru organiza­rea evidenţei contabile a acestor elemente ale dărilor de seamă financiare în conformitate cu IFRS (IFRS 5.NON-CURRENT ASSETS HELD FOR SALE: COMPOSITION, RECOGNITION AND MEASUREMENT This article analyzes the composition of long-term assets, held for sale, and considers the pro­cedure of their recognition and measurement. Additionally, this article proposes a set of accounts for the accounting organization of these elements of the financial statements in accordance with IFRS 5.

 4. ÎNCEPUTURILE FILOSOFICE ALE LUI LUCIAN BLAGA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Svetlana COANDĂ

  2016-12-01

  Full Text Available În articol sunt evidenţiate etapele evoluţiei spirituale a lui Lucian Blaga, este demonstrată importanţa primei perioade de activitate a gânditorului român, perioada anilor 1914-1919, care constituie începutul activităţii filosofice a lui L.Blaga, acesta fiind deosebit de semnificativ pentru înţelegerea genezei ideilor sale, a influenţelor pe care le-a suportat, a continuităţii tematicii şi reflecţiilor filosofice, care au culminat cu elaborarea unui profund sistem filosofic. Sunt analizate în detaliu ideile filosofice centrale, temele de meditaţie din lucrările scrise şi publicate de L.Blaga între anii 1914 şi 1919: analiza şi aprecierea ideilor filosofului francez Henri Bergson, coraportul dintre filosofie şi ştiinţă, aportul specific al filosofiei la formarea concepţiei despre lume a personalităţii, rolul deosebit de important al metodelor de cercetare în asigurarea obţinerii adevărului în procesul de cunoaştere, unitatea formelor culturii etc.THE PHILOSOFICAL BEGINNINGS OF LUCIAN BLAGAThis article highlights the spiritual evolution steps of Lucian Blaga and demonstrates the importance of the first period of activity of the Romanian thinker - the period between 1914 and 1919. This time frame constitutes the beginning of his philosophical activity and it is especially significant to understand the genesis of his ideas, of his influences, the continuity of the philosophical themes and reflections that culminated with the elaboration of a profound philosophical system. Analysis is done over the central philosophical ideas, the meditation themes from the works written and published by Lucian Blaga between 1914 and 1919: the analysis and appreciation of the ideas of the French philosopher Henri Bergson, the correlation between philosophy and science, the specific input of philosophy in the formation of the world conception on personality, the extremely important role of the research methods in ensuring the

 5. REGIMUL JURIDIC AL BILETULUI DE CĂLĂTORIE ELECTRONIC

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dumitriţa BAEŞU

  2016-03-01

  Full Text Available În articol sunt scoase în relief principalele repere conceptuale ce se ataşează problematicii cu privire la coraportul biletului de călătorie electronic în transportul auto de călători şi bagaje şi în transportul aerian. Este fundamentată teza, potrivit căreia sistemul de taxare electronic în cadrul prestării serviciilor de transport este deosebit de important şi nece­sar în contextul racordării legislaţiei naţionale la cerinţele Uniunii Europene. De asemenea, se menţionează că reforma în cazul respectiv este oportună şi inevitabilă, deoarece una dintre condiţiile cerute de Uniunea Europeană pentru integrarea Republicii Moldova în acest sistem constă în armonizarea legislaţiei privind transportul la standardele europene. Nu în ultimul rând, este formulată concluzia, potrivit căreia achiziţionarea biletelor de călătorie electronice a devenit mult mai comodă, economă şi accesibilă.                                                                                   LEGAL REGIME OF THE ELECTRONIC TRAVEL TICKET                                               In the article are pointed out major conceptual aspects that are a added to issues on the ticket correlation of road transport of passengers electronic ticket and luggage in air transport. It is fundamental thesis that the electronic toll system in transport services is particularly important and necessary in the context of adjusting the national legislation to the European Union standards. Also in this case, is mentioned that reform is appropriate and inevitable, because one of the conditions required by the EU for Moldova's integration into the system is to harmonize transport legislation with European standards. Finally, as conclusion, electronic travel ticket purchasing has become more convenient, cheap and affordable. 

 6. FACTORI CARE SUSŢIN ÎNVĂŢAREA TRANSFORMATIVĂ INTERGENERAŢIONALĂ LA PĂRINŢI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laurenţiu ŞOITU

  2017-03-01

  Full Text Available Schimbările majore privind rolurile familiei în societatea actuală determină nevoia, din ce în ce mai stringentă, de educaţie şi autoeducaţie a părinţilor pentru exercitarea rolului parental. Autorii pornesc de la ipoteza că învăţarea transformativă – sintagmă datorată lui Mezirow – poate explica, într-o mare măsură, alegerile părintelui în acţiunile de parenting, prin procesul de reflecţie critică care presupune descoperirea şi depăşirea limitelor pe care individul le are în gândire şi în modul de a acţiona. Verificarea ipotezei se va realiza printr-un studiu, care constă în intervievarea a 15 fa­milii, fiecare cu trei generaţii de părinţi în interiorul ei (G1 – bunicii, G2 – părinţii, G3 – copiii care au un copil la rândul lor, însumând astfel 45 de participanţi. Scopul a fost o mai bună înţelegere a învăţării transformative prin identificarea factorilor care îi sprijină pe părinţi în renunţarea la comportamentele considerate disfuncţionale în relaţia cu copilul. Instrumentul care a stat la baza cercetării a fost un interviu de tip narativ prin care părinţii au relatat diferenţe şi asemă­nări în stilul de parenting raportându-se la propriii părinţi, strategii care i-au ajutat în depăşirea obstacolelor pentru înde­plinirea cu succes a rolului parental şi au evaluat impactul experimentării violenţei în familie în devenirea lor ca părinţi. Rezultatele arată că printre factorii care i-au determinat pe părinţi să aibă o gândire transformativă regăsim: suportul social (dialogul cu partenerul romantic, dialogul cu alte persoane – rude, familie, specialişti, reflecţia critică asupra experienţelor personale, contextul, nivelul de educaţie şi motivaţia părintelui.FACTORS THAT SUPPORT INTERGENERATIONAL TRANSFORMATIVE LEARNING AMONG PARENTSThe major changes regarding the roles of family in the current society determine the more and more

 7. METODA ÎNVĂŢĂRII ÎN BAZĂ DE PROBLEMĂ – ELEMENT ESENŢIAL ÎN FORMAREA GÂNDIRII CRITICE A VIITORULUI SPECIALIST ÎN DOMENIUL SOCIOUMAN

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Angela LISNIC

  2016-12-01

  Full Text Available Scopul acestei lucrări rezidă în justificarea susţinerii şi efectivităţii metodei de învăţare în bază de problemă pentru formarea gândirii critice ca o competenţă esenţială a unui viitor specialist în sfera ştiinţelor socioumane. Ce reprezintă studiul în bază de problemă? El exprimă un mod de gândire şi acţiuni practice în procesul de însuşire a materialului de studiu. În această privinţă, învăţătorul renunţă să prezinte cunoştinţa ca un „product” şi se focusează pe modelul „cunoaşterii în desfăşurare”. Studiul în bază de problemă permite învăţarea prin descoperirea noilor cunoştinţe în condiţiile procesului personal de gândire. Înlocuind lectura informativă cu studiul activ, învăţătorul se focusează pe felul de gândire al studentului, încadrându-l în soluţionarea problemelor. Ele au rolul de stimulare a studentului pentru căutarea căilor şi instrumentelor de rezolvare a acestora, devenind în acest fel o nouă metodă de obţinere a cunoştinţe­lor. În general, problema este o incertitudine ce necesită a fi soluţionată. Metoda de studiu în bază de problemă presu­pune soluţionarea unui impas (a unei situaţii incerte prin utilizarea cunoştinţelor studentului, derivate din acţiunile practice, perfecţionând astfel informaţia asimilată printr-o cale creativă. Această metodă permite să genereze cunoştinţe noi şi să descopere personalitatea viitorului specialist prin identificarea şi dezvoltarea abilităţilor lui.METHOD OF THE PROBLEM BASED LEARING – AN ESSENTIAL ELEMENT IN THE FORMATION OF THE CRITICAL THINKING OF A FUTURE SPECIALIST IN THE SOCIAL-HUMAN SPHEREResearch goal this paper is reasoning the sustainability and effectiveness of the problem-based learning in critical thinking formation as a basic competence for the future specialist in social- human sphere. What is problem – based learning? This is a thinking and practical

 8. OBSERVAŢII REFERITOARE LA AMENDAMENTELE OPERATE ÎN CODUL PENAL PRIN LEGEA NR.60/2016

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vitalie STATI

  2016-11-01

  Full Text Available Obiectul prezentului studiu îl constituie modificările şi completările operate în Codul penal prin Legea nr.60/2016. Acestea vizează: persoana juridică în calitate de subiect al infracţiunii; confiscarea specială; spălarea banilor; actul terorist; finanţarea terorismului; abuzul de putere sau abuzul de serviciu. În procesul analizei, sunt examinate proiectul care se află la baza Legii nr.60/2016, Nota informativă la acest proiect şi alte asemenea acte preparatorii. De asemenea, se face referire la Convenţia privind spălarea, descoperirea, sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunii şi finan­ţarea terorismului, adoptată la Varşovia la 16.05.2005, precum şi la raportul explicativ la această Convenţie. Scopul prezentului studiu constă în stabilirea efectelor pozitive şi a celor negative ale adoptării modificărilor şi completărilor operate în Codul penal prin Legea nr.60/2016. În rezultatul investigaţiei efectuate se ajunge la concluzia că nu toate amendamentele operate prin legea amintită au tangenţă cu domeniile ce ţin de prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului. Nu toate aceste amendamente pot asigura armonizarea legislaţiei naţionale penale cu stan­dardele stabilite de Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Unele din aceste amendamente sunt îndoielnice sub aspectul calităţii lor tehnico-legislative şi/sau în ce priveşte aportul lor în planul eficientizării apărării ordinii de drept. Impresia de ansamblu este că nu preocuparea pentru interesul social a constituit scopul principal al adoptării Legii nr.60/2016.SOME REMARKS ON THE AMENDMENTS OPERATED TO THE PENAL CODE BY LAW No.60/2016The object of this study is formed by the modifications and additions operated to the Penal Code by Law No.60/2016. The content of the respective initiatives addresses the following elements: the legal person as the subject of the offence; special confiscation

 9. ARHITECTURA TEXTULUI ŞI TERMINOLOGIEI JURIDICE ÎN CONTEXTUL REPUBLICII MOLDOVA ÎN PERIOADA 1950-2015

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alina BUŞILĂ

  2016-12-01

  Full Text Available Limba română vorbită în Republica Moldova a cunoscut numeroase transformări de-a lungul timpu­lui, în special din cauza procesului de rusificare, care a dus la crearea hibrizilor la toate nivelurile: fonetic, morfologic, lexical etc. Termi­nologia juridică a fost şi ea intoxicată cu forme gramaticale şi sintactice greşite, calchieri, împrumuturi şi transliteraţii/ transcripţii agramate: „camera de chibzuire” (camera de deliberări, „judecătorie narodnică”, „judecată tovărăşească” (instanţă de arbitraj, „socotelile între părţi”, „prestaţiune corelativă”, „se datoreşte culpei”, „încunoş­tinţarea despre anularea procurii” sau „sunt persoane juridice […] care funcţionează pe bază de hozrasciot”, „publici­tatea dezbaterilor judiciare”, „soluţionarea chestiunilor” etc. Aceşti termeni au fost valabili şi utilizaţi în coduri, mai mult decât atât – trataţi ca normalitate. Deşi terminologia juridică, ca şi alte limbaje specializate, presupune în sine elocvenţă, exprimări impecabile şi precizie, amintirea trecutului încă mai predomină în textul juridic moldovenesc, prin exemple ca: speluncă (Organizarea ori întreţinerea speluncilor pentru consumul substanţelor narcotice sau psihotrope – art.219 CP RM sau samavolnicie (contravenţia de samavolnicie – art.335 C.contr. RM etc.În acest articol ne-am propus să descriem procesul de formare a termenilor juridici în perioada anilor 1950–2015 în condiţiile RSSM şi ale Republicii Moldova, să identificăm sursele din care aceşti termeni juridici au pătruns în vocabu­lar şi să descriem evoluţia acestora prin confruntarea dintre tradiţie şi inovaţie, normă lingvistică şi uz. Materialul lingvistic examinat a fost selectat din Codul de procedură civilă al RSSM din 1965 şi 1983, din Codul civil al RSSM din 1964 şi 1986 şi din codurile în vigoare în 2016.ARCHITECTURE OF LEGAL TEXT AND

 10. EVALUAREA FORMATIVĂ – DEZIDERAT ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nina BÎRNAZ

  2016-12-01

  Full Text Available În ultimul timp au luat amploare cercetările cu referire la evaluarea formativă. Prezenţa constantă a evaluării formative în învăţământul universitar explică, fără îndoială, locul central al acesteia în procesul instructiv-educativ. Evaluarea formativă apare ca o strategie nouă în educaţia postmodernă, care permite studenţilor să-şi dezvolte competenţe pentru a deveni autonomi în învăţare. Evaluarea formativă prezintă valoare în învăţământul universitar, reieşind din caracterul ei de diagnoză, remediere şi corecţie a procesului de predare–învăţare.Fiind axată pe învăţare, evaluarea formativă este importantă în învăţământul universitar datorită feedback-ului reali­zat între profesori şi studenţi; în rezultat, evaluarea formativă reprezintă, pe de o parte, remedierea procesului didactic pentru atenuarea dificultăţilor întâmpinate de către studenţi şi, pe de altă parte, reglarea procesului de predare–învăţare.Evaluarea formativă în învăţământul universitar cuprinde în centrul său de interes câteva momente-cheie / strategii: precizarea metodologiei de evaluare formativă (stabilirea sistemului de sarcini didactice în context taxonomic / a între­bă­rilor pertinente obiectivelor de evaluare; adaptarea metodelor corespunzătoare activităţii de evaluare, monitorizarea lucrului individual al studenţilor, evaluarea reciprocă şi autoevaluarea, realizarea feedback-ului obiectiv-pozitiv.Calitatea evaluării în învăţământul universitar este determinată, într-o oarecare măsură, de dezvoltarea profesională a cadrelor didactice în stabilirea unui sistem de strategii practic–aplicative în procesul de evaluare formativă, aceasta din urmă fiind un instrument util ce permite adaptarea şi reglarea procesului de predare–învăţare.Cuvinte-cheie: evaluare, evaluare formativă, autoevaluare, evaluare reciprocă, lucrul individual al studen

 11. UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE ŞI COMUNICAŢIONALE LA ORELE DE ISTORIE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalia ŢURCANU

  2017-07-01

  Full Text Available Comunicarea face referire la integrarea mijloacelor, tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (TIC în cadrul procesului de formare a competenţelor specifice la istorie, ca practică de succes în activitatea mea ca profesor de istorie şi educaţie civică. Drept argument pentru această preocupare este Recomandarea Consiliului Europei cu privire la pre­darea istoriei în secolul XXI, despre creşterea accesului tinerilor la tehnologiile informaţionale şi comuni­ca­ţionale atât la şcoală, cât şi în afara orelor de curs, despre necesitatea formării unui individ competitiv în societatea informaţională. În acest scop, pentru desfăşurarea orelor de istorie, profesorul dispune de mijloace TIC, cu ajutorul cărora realizează şi valorifică o bancă informţională ce conţine resurse didactice integrate în cadrul situaţiilor didactice şi ele­mentelor de conţinut disciplinar.S-a constatat, în urma unor evaluări şi sondaje, că utilizarea materialelor multimedia la ora de istorie a dus la obţine­rea unor câştiguri educaţionale: sunt consolidate abilităţile de cercetare şi capacităţile intelectuale, sporesc cunoştinţele şi abilităţile în utilizarea tehnologiei informaţiei, creşte interesul şi angajarea elevilor în procesul educaţional.Se menţionează existenţa unor limite ale posibilităţilor de utilizare TIC ce nu pot fi depăşite decât prin menţinerea unui rol important al profesorului în achiziţia, prelucrarea şi utilizarea informaţiilor, în acţiunea de formare a deprinde­rilor şi abilităţilor practice. De aceea, interesul acordat dezvoltării competenţei tehnologice depăşeşte etapa instruirii iniţiale în profesie şi se inserează pe parcursul întregii cariere didactice, necesitând o redefinire continuă a obiectivelor formării.THE INTEGRATION OF THE INFORMATIONAL AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES DURING THE HISTORY LESSONSThe Communication that Natalia

 12. VICTIMA DETERMINĂRII LA SINUCIDERE (ART.150 CP RM: EXPLICAŢII PSIHOLOGO-PSIHIATRICE ÎN LUAREA DECIZIEI DEFINITIVE DE SUICID

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lilia GÎRLA

  2016-11-01

  Full Text Available Scopul acestui studiu constă în: cercetarea ştiinţifică a portretului psihologic al victimei determinării la sinucidere (art.150 CP RM prin oferirea explicaţiilor psihologo-psihiatrice, precum şi medico-legale relevante momentului for­mă­rii şi luării deciziei suicidare la victimă. În special, mesajul este dedicat aspectelor contradictorii de delimitare a suicidu­lui voluntar, a determinării la sinucidere de omorul intenţionat al victimei săvârşit prin forţa lui fizică. În acest sens, autorul a aderat la opiniile doctrinare care promovează ideea că factorii interni (cum ar fi patologia psihiatrică la victimă este una determinativă la săvârşirea actului suicidar „voluntar”, iar factorii sociali (externi sunt caracteristici determinării la sinucidere în sensul art.150 CP RM, cu condiţia că aceşti factori sunt „necesari” şi „suficienţi” (condiţie sine qua non pentru luarea deciziei suicidare. În cazul în care decizia de a se sinucide nu se află în legătură de cauzalitate cu com­porta­mentul făptuitorului, fiind o reacţie imprevizibilă, irelevantă şi excesivă, componenţa infracţională prevăzută la art.150 CP RM va lipsi. Problema sinuciderii în cadrul eutanasiei nu constituie obiectul de cercetare al acestui articol.Pentru a obţine concluzii relevante şi superioare celor precedente în doctrină, se va purcede la o analiză multiaspec­tuală a conceptului de suicid, la o abordare pluridisciplinară (drept penal, psihologie, psihiatrie, medicina legală, crimi­no­logie, sociologie a acestui fenomen, precum şi vor fi utilizate anumite concluzii relevante din practica CtEDO, practica judiciară a Republicii Moldova şi cea a României.victim of the inducement to suicide (art.150 Cc rm: psychological and psychiatric explanations concerning the final decision-making in the suicideThe basic purpose of present study consists in scientific research of the psychological portrait of

 13. RELAŢIILE MOLDO-FRANCEZE ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Violeta COTILEVICI

  2016-11-01

  Full Text Available Proclamând la 27 august 1991 independenţa sa, Republica Moldova a devenit unul dintre primele state suverane de pe teritoriul fostei URSS. Unul dintre scopurile centrale ale politicii externe a Republicii Moldova rămâne extinderea relaţiilor bilaterale cu cele mai importante state europene. În acest context, dezvoltarea continuă a cooperării moldo-franceze se prezintă ca o prioritate incontestabilă. Ponderea Franţei pe arena internaţională este esenţială, ea fiind a cincea forţă economică mondială şi ocupând locul al patrulea în comerţul internaţional. Franţa deţine întâietatea în multe sec­toare economice, mai ales în implementarea tehnologiilor de vârf. Punctul de vedere al oficialităţilor franceze cântăreşte greu în procesul de adoptare a deciziilor în cadrul instituţiilor UE. În plan politic este bine cunoscută susţinerea con­stantă a Franţei de care se bucură Moldova în procesul de consolidare a statului, de revigorare a economiei şi de consti­tuire a democraţiei. Istoria relaţiilor bilaterale dintre Republica Moldova şi Republica Franceză se caracterizează prin reciprocitate, încredere, pragmatism şi respect reciproc al intereselor naţionale. Moldova se pronunţă pentru consolidarea în continuare a dialogului politic, economic, a colaborării tehnico-ştiinţifice, aprofundarea legăturilor umanitare.MOLDOVAN-FRENCH RELATIONSHIPS WITHIN THE EUROPEAN INTEGRATIONAfter the proclamation of independence on 27 August 1991, the Republic of Moldova became one of the first sovereign states of the former USSR. One of the central purpose of the foreign policy of the Republic of Moldova is the expanding of bilateral relations with the most important european states. In this context, on going development of the Moldovan-French cooperation is presented as an indisputable priority. The impact of France on the international arena is essential; it is the fifth global economic power and ranks the

 14. Assessment of preoperative and postoperative prealbumin in thoracic surgery – a two months experience in a Romanian university hospital / Evaluarea preoperatorie şi postoperatorie a prealbuminei în chirurgia toracică - experiența de 2 luni a unui spital universitar din România

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Trufa Denis Iulian

  2015-03-01

  Full Text Available Malnutriția este o constatare frecventă și importantă în secțiile chirurgicale. Deşi consecințele sale includ complicații postoperatorii și costuri mai mari, evaluarea nutrițională nu face parte din protocoalele preoperatorii de rutină. Evaluarea nutriţională include parametri clinici și biologici și este vitală pentru a începe tratamentul și a îmbunătăți rezultatele. Prealbumina este în prezent recunoscută ca un marker fidel al malnutriției şi este inclusă în ghidurile de practică. Unul dintre cele mai importante aspecte legate de prealbumină este faptul că variațiile sale în timp sunt mai valoroase decât valorile absolute. Scopul acestui studiu a fost de a evalua și compara evoluția nutrițională perioperatorie a pacienţilor care necesită intervenţii de chirurgie toracică, cu şi fără cancer, folosind prealbumina - preoperator și postoperator - ca marker principal. Treizeci şi şase de pacienţi de la Clinica de Chirurgie Toracică au fost evaluaţi înainte de intervenţia chirurgicală, prin indicele de masă corporală, scorul de risc nutriţional Subjective Global Assessment (SGA și parametri biochimici de rutină. Prealbumina a fost evaluată înainte de intervenţia chirurgicală şi la 3 zile după operaţie.Vârstă, durata spitalizării postoperatorii și prezența complicaţiilor au fost notate. Pacienții cu cancer (n = 19 au fost semnificativ mai în vârstă decât pacienții fără cancer (p = 0,007 și au fost mai frecvent, dar nu în mod semnificativ, evaluaţi prin SGA ca fiind malnutriţi (42,1% față de 11,6%. Prealbumina preoperator și alți parametri nu diferă semnificativ între grupuri. Cu toate acestea, a existat o scădere semnificativă a prealbuminei postoperator doar la pacienții cu cancer. Prin urmare, prealbumina s-a dovedit a fi valoroasă în evaluarea malnutriţiei acute la pacienţii cu cancer, în special prin monitorizarea variaţiilor în timp, ceea ce ar

 15. RESEARH REGARDING THE MOTRIC QUALITY ASSESSMENT OF SPORT HORSES INFLUENCED BY TYPE OF TRAINNING DURING PRE- COMPETITIVE PERIOD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MURARIU F.

  2015-12-01

  Full Text Available Scopul principal al cercetărilor actuale constă în implementarea unor noi tehnici de pregătire şi dresaj a calului de sport românesc în vederea atingerii performanţelor sportive cu scopul de a evidenția îmbunătățirea calităților motrice definite prin forță, rezistență, viteză și îndemânare a cailor de sport. Principala premisă a acestor cercetări a fost investigarea efectului a trei metode diferite de antrenament asupra îmbunătăţirii condiţiei fizice şi performanţelor cailor de sport ce participă la concursurile de sărituri peste obstacole prin aplicarea unui test standard (TS1. S-a urmărit perfecționarea pregătirii fizice, tehnice și tactice la disciplina sărituri peste obstacole, prin optimizarea mijloacelor și metodelor folosite în antrenament; optimizarea reprezentând un mod precis de abordare a structurii procesului de antrenament, fundamentat pe unitatea principiilor de instruire, ansamblului formelor și metodelor posibile de antrenament, precum și a particularităților reale de învățare a grupei experimentale cu care se lucrează. Experimentele au fost efectuate pe două loturi de cai de sport (Lexp și Lc din cadrul Depozitului de armăsari Dumbrava Timișești. Caii au fost evaluați în momentul T0 prin aplicarea testului standard TS1 și după efectuarea a două tipare de antrenament pe o durată de 8 săptămâni cu o distribuție în trei intervale diferite: galop, sprint și sărituri peste obstacole. Lc a urmat antrenamentul comun iar Lexp a urmat antrenamentul propus. Au fost analizați următorii parametrii: viteză la [Lactat 2 și 4] frecvență cariacă maximă, medie și la 2 minute după efort și distanța parcursă până la atingerea pragului concentrației de lactat 2 și 4 din sânge. Rezultatele din TS1 au arătat o îmbunătățire semnificativă a performanței cailor din Lexp după perioada de antrenament comparativ cu Lc pentru care nu s-a înregistrat nici o diferen

 16. Platelet indices in Philadelphia-negative chronic myeloproliferative neoplasms / Indicii plachetari de volum în neoplasmele mieloproliferative cronice Philadelphia-negative

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olteanu Ariela-Ligia

  2015-06-01

  Full Text Available Introducere: Neoplasmele mieloproliferative cronice cromozom Philadelphia negative (Ph-MPN -policitemia vera (PV, trombocitemia esenţială (TE şi mielofibroza primară (MP - sunt caracterizate de o rată mare de complicaţii trombotice, parţial date de activarea trombocitară. Trombocitele mari sunt mai active, cu o funcţie procoagulantă crescută şi au rol patogenic demonstrat în tromboza arterială şi venoasă. În studiul nostru am încercat să stabilim dacă indicii trombocitari (MPV, PDW, P-LCR, furnizaţi de analizoarele de hematologie în hemoleucograma completă, sunt modificaţi la pacienţii diagnosticaţi cu Ph-MPN comparativ cu subiecţii sănătoşi. Material şi metodă: Hemoleucograma, ce a inclus şi indicii trombocitari, a fost determinată la 102 pacienţi Ph- MPN şi la 102 subiecţi sănătoşi cu ajutorul analizorului de hematologie Sysmex XS 1000i (metoda impedanţei, iar testele biochimice (glucoza şi parametrii metabolismului lipidic, pe analizorul Architect c8000. Prezenţa mutaţiei JAK2 V617F, la pacienţii cu Ph-MPN, a fost evidenţiată prin tehnica ARMS-PCR. Rezultate: Indicii de volum plachetari (IVP măsuraţi prin metoda impedanţei, nu au fost semnificativ modificaţi la pacienţii cu Ph-MPN comparativ cu cei ai subiecţilor sănătoşi. Totuşi, am observat o moderată corelaţie între valoarea acestor indici şi prezenţa mutaţiei JAK2V617F, fără însă a se atinge o diferenţă semnificativă din punct de vedere statistic. IVP au fost crescuţi la micul subgrup de pacienţi trataţi cu anagrelide şi scăzuţi la cei trataţi cu simvastatin, comparativ cu pacienţii care nu au primit aceste terapii. Concluzii: Folosind metoda impedanţei în determinarea indicilor trombocitari, în studiul nostru nu am demonstrat o diferenţă semnificativă între valorile indicilor trombocitari la pacienţii cu Ph- MPN comparativ cu subiecţii sănătoşi. Sunt necesare studii ulterioare pentru a demonstra o

 17. CATEGORIILE CONCEPTUALE ALE EMOŢIILOR REDATE PRIN „IMAGINEA ORGANELOR INTERNE OMENEŞTI” DESCRISE ÎN EXPRESII FRAZEOLOGICE SOMATICE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Viorica LIFARI

  2016-12-01

  Full Text Available În această lucrare ne-am propus o cercetare a expresiilor frazeologice somatice, în a căror componenţă se află lexeme ce denumesc organe interne ale omului, precum „splina”, „stomacul”, „rânza/pipota”, „fierea”, „ficatul”, „sângele” şi „oasele”, în limbile engleză, română şi rusă. Exemplele au fost selectate din dicţionare de frazeologisme şi clasificate după lexemul ce denumeşte organul intern din componenţa expresiei, după „imaginea organului intern” şi după conceptul emotiv pe care îl denotă.Metodologia de cercetare a expresiilor frazeologice somatice este cea a clasificării metaforei conceptuale propuse de renumitul savant G.Lakoff.În urma elaborării acestui studiu am identificat că expresiile frazeologice, care conţin o componentă lexicală somatică ce denumeşte un organ intern, redau concepte ale categoriilor emotive preponderent negative, precum: „anxietate”, „stare calmă”, „ciudă”, „cruzime”, „furie”, „frică”, „necaz”, „nervozitate”, „ură”, „iritare” şi „dragoste”. Totodată, am determinat conceptul „ciudă” ca fiind cultural specific pentru idiomul român şi cel rus, neregăsindu-şi niciun echivalent în limba engleză.THE CONCEPTUAL CATEGORIES OF EMOTIONS RENDERED VIA INTERNAL “BODILY IMAGES” DESCRIBED IN SOMATIC PHRASEOLOGICAL UNITSIn this paper we conducted a research based on the phraseological units that contain a lexeme which denotes a human internal organ such as “the spleen”, “the stomach”, “the chicken small stomach”, “the liver”, “the blood” and “the bones” in English, Romanian and Russian. The examples have been collected from the dictionaries of idioms in the three languages and classified according to the lexeme that names a certain internal bodily organ, its “image” and the emotive concept it denotes.The research methodology chosen for studying the somatic phraseological

 18. POLITICI FAMILIALE CU IMPACT ASUPRA COMPORTAMENTULUI REPRODUCTIV

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria BULGARU

  2017-01-01

  Full Text Available În articolul de faţă sunt reflectate câteva aspecte ce ţin de implementarea politicilor familiale în Republica Moldova şi de necesitatea introducerii unui şir de schimbări care ar influenţa pozitiv comportamentul reproductiv al populaţiei. Studiul este axat pe rezultatele cercetării „Comportamentul reproductiv al femeilor din Republica Moldova”, realizate în decem­brie 2015 de Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii de Stat din Moldova în parteneriat cu Universitatea Carol din Praga (Republica Cehă cu suportul financiar al Agenţiei Cehe pentru Dezvoltare.Rezultate cercetării evidenţiază un şir de factori (materiali, psihologici etc. ce influenţează intenţia femeilor de a naşte copii. Cu toate acestea, femeile îşi doresc, aproape în măsură egală, să nască mai mulţi copii decât au la momentul actual. În condiţiile actualei crize socioeconomice, politice şi moral-spirituale prin care trece Republica Moldova, decizia de a naşte copii, fiind o chestiune autonomă a fiecărui individ, a fiecărei familii, este totuşi  de nerealizat fără o susţinere amplă, prin cele mai diverse măsuri (suport financiar, servicii etc., din partea instituţiilor de stat. În alţi ter­meni, statul trebuie în mod activ să încurajeze natalitatea, să stimuleze naşterea în familii a celui de al doilea copil şi a următorilor.FAMILY POLICIES WITH IMPACT ON THE REPRODUCTIVE BEHAVIOUR This article reflects some aspects of the family policies implementation in Republicof Moldovaand the need to introduce a series of changes that would positively influence the reproductive behavior of the population. The study is focused on the results of the research "The Reproductive Behavior of Women in Moldova", conducted by the Faculty of Sociology, State University of Moldova, in partnership with the Charles University in Prague, Czech Republic, with the financial support of the Czech Development Agency in

 19. PARTICIPAREA DIASPORILOR LA SPAŢIUL INFORMAŢIONAL. SISTEMUL MEDIA CONTEMPORAN: STRUCTURĂ ŞI ROLURI

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihail CREŢU

  2015-11-01

  Full Text Available În articol sunt reflectate diverse modalităţi de a percepe cum arată sau poate arăta reprezentarea şi participarea migranţilor în lumea media (tradiţionale şi noi. În continuare, ne-am propus să prezentăm multitudinea de media accesibile şi rolul diferit al acestora în calitate de elemente într-un univers media complex şi interconect. De asemenea, sunt înaintate o serie de modele de oportunităţi în facilitarea participării, liberei exprimări şi dialogului în cadrul media, prin acceptarea diversităţii culturale a societăţilor mondiale. Specific oricărei comunităţi, când vine vorba despre mino-rităţi, media sunt instituţiile care trebuie să aducă laolaltă majorităţile şi minorităţile în calitate de parte a aceleiaşi co-munităţi, să stabilească conexiunile şi comunicarea dintre diverse grupuri, să reflecteze asupra oportunităţilor şi provocări-lor de a trăi într-o lume diversă, unde oricine poate fi acceptat în calitate de individ. Acest sistem de comunicare la multe niveluri este imperativ în vederea dezvoltării sentimentului de respect pentru indivizii şi grupurile minoritare şi de acceptare a acestora atât în calitate de membri ai comunităţilor, cât şi ca cetăţeni cu drepturi depline.DIASPORA PARTICIPATION IN THE INFORMATION SPACE. THE CONTEMPORARY MEDIA SYSTEM: STRUCTURE AND ROLES This article is a reflection of the ways through which we better understand how the representation and participation of migrants in the world of media (traditional and new looks or may look. Next, I set myself the goal to present the multitude of media available and their different roles as elements in a complex and interconnected media world. Also, the article sets forth a number of models of opportunities towards the facilitation of participation, free speech and dialogue in the media by accepting the cultural diversity of global societies. Specific to any community when it comes to minorities

 20. MODELUL DE BUSINESS BANCAR: TENDINŢE ACTUALE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mihail GÎRLEA

  2017-08-01

  Full Text Available Modelarea unui plan de business bancar trebuie făcută în strânsă corelaţie cu scopul urmărit de management. Dacă managerul îşi propune dublarea profiturilor, în consecinţă îşi va asuma un risc mai mare, iar dacă acesta îşi propune o strategie de dezvoltare pornind de la minimizarea riscurilor, profiturile vor fi mai mici, dar sigure.Orice entitate supravieţuieşte în interdependenţă cu mediul intern şi extern din care face parte; ca urmare, o companie există în relaţie cu cei din jur. Din acest punct de vedere, se remarcă două tendinţe majore în dezvoltarea unui model de business la începutul secolului XXI: dezvoltarea unei afaceri durabile şi guvernanţa corporativă.Pentru obţinerea unei eficienţe sporite, mai ales în pieţele integrate cu cea specifică Uniunii Europene, băncile sunt obligate să fie foarte atente la cele mai bune practici. Totodată, creşterea concurenţei în aceste pieţe duce la o creştere şi a riscurilor asumate, de aici şi practica autorităţilor de reglementare de a oferi un rol mai proeminent în reglementarea prudenţială adecvării capitalului.BANKING BUSINESS MODEL - CURRENT TENDENCIESThe modelling of a banking business plan needs to be carried out in tight correlation to the intended management scope, if the manager intends to double profit, he will thus take on a greater risk and if he intends to apply a development strategy starting from the minimization of risks, profits will be smaller but certain.Any entity survives in interdependence with the internal and external environment from which it is part of and therefore a company exists in relation to those surrounding it. From this point of view, two main tendencies may be observed in the development of a business model at the beginning of the XIIth century: the development of a durable business and corporate governance.In order to obtain enhanced efficiency, especially in the integrated markets, like the one which is

 1. POLITICA DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A PERSONALULUI ACADEMIC ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR DIN RSS MOLDOVENEASCĂ. 1944-1950

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liliana ROTARU

  2017-08-01

  Full Text Available Resursa umană este capitalul strategic al oricărei instituții de învățământ superior și o politică judicioasă de personal, în general, dar mai ales de recrutare și selecție a cadrelor didactico-științifice. Ea face posibilă realizarea misiunii învăță­mân­tului superior, implicit, prin cei care îl promovează. Cercetarea politicii de personal în școlile superioare din RSS Moldovenească în perioada de refacere a învățământului superior de după cel de-al Doilea Război Mondial a scos în evidență că aceasta era subordonată politicii naționale a statului sovietic, care presupunea formarea „omului nou” și integrarea acestuia în identitatea supraetnică numită „popor sovietic” – deznaționalizat, îndoctrinat cu ideologie marxist-leninistă, rusificat și rusianizat, care să aibă o patrie socialistă comună – Uniunea Sovietică și un scop comun – const­ruirea comunismului. Toate instrumentele și metodele de recrutare și selectare a personalului academic pentru insti­tuțiile de învățământ din RSS Moldovenească erau subordonate necesității creării unui corp didactico-științific în mare parte vorbitor și purtător de limbă și cultură rusă, puternic ideologizat și loial statului sovietic și partidului comunist, și mai apoi de o anumită competență profesională, toate acestea camuflate sub pregnanta idee de promovare a „elemen­tului autohton moldovenesc”.THE POLICY OF RECRUITMENT AND SELECTION OF ACADEMIC STAFF IN HIGHER EDUCATION OF MSSR. 1944-1950The human resource is the strategic capital of any higher education institutions and, in general, a judicious staff policy, but especially – a good policy of recruitment and selection of didactic and scientific staff makes possible to realize the higher education mission and, by default – the goals of those who are promoting it. The research of staff policy in high schools of MSSR during the higher education

 2. CONTRADICTORIALITATEA ÎN CORAPORT CU ALTE PRINCIPII ALE PROCESULUI PENAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lucia RUSU

  2016-03-01

  Full Text Available În legătură cu reformarea sistemului judiciar şi schimbările intervenite în viaţa social-politică a statului nostru, prin­cipiul contradictorialităţii a obţinut o nouă rezonanţă din considerentul că reforma judiciară şi de drept este legată direct de contradictorialitate. Reforma legii procesual penale trebuie să fie fundamentată pe o temelie teoretică solidă. Contra­dictorialitatea, însă, în calitate de noţiune juridică, este insuficient cercetată în doctrina dreptului procesual penal. La ziua de azi, specialişti notorii în domeniul dreptului procesual penal analizează şi studiază importanţa fundamentelor şi principiilor de bază ale procesului penal şi, în primul rând, contradictorialitatea acestuia. Legea procesual penală a Republicii Moldova cunoaşte o evoluţie şi dezvoltate în sensul democratizării şi lărgirii începuturilor contradictoriale în înfăptuirea justiţiei. Aceasta e şi firesc, deoarece contradictorialitatea are o importanţă enormă pentru întregul sistem al procesului penal, determinând în mare parte statutul juridic şi raporturile dintre participanţii la procesul penal, precum şi relaţiile juridice stabilite între participanţii la acest proces şi instanţa de judecată. CONTRADICTION AND ITS CORRELATION WITH OTHER PRINCIPLES OF THE CRIMINAL PROCEEDINGIn connection with the judiciary system reforming and changes in socio-political life of our state, the adversarial principle has gained a new resonance on the grounds that the judicial and legal reform is directly linked to adversariality. The reform of the criminal procedure law must be based on solid theoretical foundation. However, adversariality, as legal concept, is not enough investigated in the doctrine of the criminal procedure law. Currently, notorious specialists in the field of criminal procedure law examine and study the importance of fundamentals and basic principles of the criminal process and

 3. IMPACTUL POLITICII ENERGETICE A FEDERAŢIEI RUSE ASUPRA SECURUTĂŢII REPUBLICII MOLDOVA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalia EREMIA

  2015-11-01

  Full Text Available În acest articol este cercetată o problemă foarte actuală – problema energiei. Energia a reprezentat şi continuă să reprezinte unul dintre cele mai importante resurse, fiind un domeniu de importanţă strategică, care determină statul să ţină sub control şi să intervină de fiecare dată când găseşte de cuviinţă. Sectorul energetic este un sector strategic funda-mental de care depinde atât economia naţională, cât şi securitatea Republicii Moldova. Fiind dependentă de importul de carburanţi, în prezent Republica Moldova nu-şi poate asigura securitatea energetică. Analizând situaţia geopolitică şi indiscutabila moştenire care este pusă la pământ, autorităţile sunt forţate să caute noi soluţii, cum ar fi: diversificarea surselor de energie, interconexiunea cu alte sisteme, atragerea de noi investiţii, demonopolizarea şi liberalizarea sectoru-lui energetic. Toate aceste obiective vor crea o platformă durabilă, care va contribui la crearea unei noi etape în dezvoltarea Republicii Moldova, caracterizată de un control eficient al consumului de energie şi de o integrare eficientă în reţea la scară mică de generare a resurselor. Republica Moldova trebuie să recâştige controlul asupra propriei industrii energetice – în special în domeniul gazelor naturale, precum şi în cel al electricităţii – o ramură strategică pentru orice ţară.THE IMPACT OF RUSSIAN FEDERATION'S ENERGY POLICY ON SECURITY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVAThis article contains some important reflections on the current issue because energy is a fundamental strategic sector on which depends the evolution of the national economy as a whole and at the same time the security of the Republic of Moldova. Currently, the Republic of Moldova cannot fully ensure its energy security, because it is mostly dependent on imports. This is the reality in the country’s energy sector, admitting the inevitable geopolitical situation and the

 4. ISTEMUL INFRACTIUNILOR ECONOMICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA Noţiuni generale privind infracţiunile economice

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Isabela Monalisa SAMSON

  2015-11-01

  Full Text Available „Este o axiomă faptul că activitatea criminală din domeniul afacerilor economico-financiare nu se desfăşoară şi nici nu se finalizează la vedere. Peste tot în lume se produce o sumă impresionantă de acte ilegale, de combinaţii infracţionale în zona subterană a societăţii, zonă în care serviciile de informaţii şi autorităţile de aplicare a legii pătrund cu mare difi-cultate pentru a sesiza şi a cerceta cu adevărat ce se întâmplă” [5, p.7]. Articolul 126 din Constituţie, caracterizând economia Republicii Moldova ca o economie de piaţă, are în vedere economia naţională. În acelaşi context reglementar este statuat că statul trebuie să asigure, printre altele: libertatea co-merţului şi activităţii de întreprinzător; protecţia concurenţei loiale; crearea unui cadru favorabil valorificării tuturor factorilor de producţie; protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, financiară şi valutară etc.[4]. Aşadar, conceptul de economie naţională a Republicii Moldova este o categorie economică fundamentală, care desemnează ansamblul de resurse naturale şi umane, de activităţi productive, de schimb şi servicii, constituite ca ramuri sau domenii de activitate economică pe teritoriul Republicii Moldova, ca rezultat al dezvoltării forţelor de producţie şi al diviziunii sociale a muncii, în cadrul frontierelor ţării.SYSTEM ECONOMIC CRIMES IN MOLDOVA General terms of economic crime"It is an axiom that work Criminal economic and financial affairs not take place nor ends in view. Across the world produces an impressive amount of illegal acts, the combinations criminal underground in the company area the intelligence and enforcement authorities Law penetrate with great difficulty to apprehend and investigate really what is happening" [5, p.7]. Article 126 of the Constitution, characterizing the Moldovan economy as a market economy, the national economy envisages the same

 5. THE ANALYSIS OF THE DYNAMIC EVOLUTION OF REMITTANCES IN MOLDOVA AND ITS ROLE IN FORMATION OF MONEY SUPPLY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elena NIREAN

  2016-12-01

  ării riscurilor inflaţioniste.Economia naţională continuă să rămână dependentă de remitenţele cetăţenilor plecaţi la muncă peste hotare şi această dependenţă începe să poarte un caracter şi mai alarmant, deoarece volumul remitenţelor este în scădere – efect ale crizei economico-financiare regionale. Aceasta denotă faptul că economia naţională se confruntă cu probleme majore, iar pentru soluţionarea lor se impune realizarea unor măsuri urgente şi durabile. 

 6. Kišinev or Linkuva? Rumors and threats against Jews in Lithuania in 1903

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Klaus Richter

  2011-08-01

  Full Text Available Abstract:Over Easter 1903, a large-scale anti-Jewish riot in Kišinev, capital of the Russian governorate of Bessarabia, left dozens of Jews dead and hundreds injured, thus leading to a massive wave of emigration. A product of social discontent and anti-Semitic agitation, the riots of Kišinev became notoriously famous as the onset of a wave of pogroms of hitherto unprecedented brutality, which only subsided after the end of the Russian Revolution of 1905/06. This article analyzes the incidents by emphasizing cultural transfers between Kišinev and Lithuania, using the histoire croisée approach in order to provide for the different ethnic, social and political backgrounds and motivations of the actors. It also compares the disturbances in the rural north of Lithuania and in the Bessarabian industrial city of Kišinev in order to contextualize anti-Jewish violence in Lithuania on the larger scale of the Russian pogroms. When Lithuanian Jews were sometimes threatened to be killed “as in Kišinev” and at other times to be treated “as in Linkuva”, the significance of analyzing cultural transfer while keeping the regional context in mind becomes apparent.Rezumat:În perioada Paştelui anului 1903, o revoltă antievreiască la scară largă izbucnită la Chişinău, capitala guberniei ruseşti Basarabia, lăsa în urma sa zeci de evrei morţi şi sute de răniţi, ceea ce a condus la un val masiv de emigrare. Rezultat al nemulţumirilor sociale şi al agitaţiilor antisemite, revolta de la Chişinău a devenit foarte cunoscută ca marcând debutul unui val de pogromuri, de o brutalitate fără precedent până în acel moment, care s-a diminuat abia după încheierea Revoluţiei Ruse din 1905-1906. Articolul de faţă abordează incidentele prin studierea transferurilor culturale dintre Chişinău şi Lituania, utilizând metodele histoire croisée în scopul de a oferi explicaţii pentru diferenţele ce apar în ceea ce priveşte mediile

 7. ROMANIAN CUSTOMER-BASED EMPIRICAL RESEARCH ON AMBIANCE IN RETAILING

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dabija Dan-Cristian

  2012-12-01

  Full Text Available În creşterea satisfacţiei şi a gradului de mulţumire al clientului faţă de any retail store, un rol semnificativ îl joacă şi ambianţa sau in-store-management. De aceasta aparţin totalitatea deciziilor privind modalităţile în care se poate structura magazinul, se aranjează gondolele şi rafturile, se recurge la jocul de lumini şi umbre, la mirosuri specifice sau chiar la varierea temperaturii în cadrul unor departamente. Pentru consumator ambianţa înseamnă însă şi existenţa unei atmosphere plăcute la cumpărături, transmiterea unui spirit de aventură, a unor sentimente positive care să îl determine pe client să revină în magazine, să-şi mărească achiziţiile şi de ce nu, să recomande unitatea şi altora. Prezentul studiu încearcă să evidenţieze căile prin care any retailer reuşeşte să acţioneze asupra consumatorului prin intermediul unor instrumente ale in-store-management în vederea conturării unei imagini favorabile în psihicul acestuia. Cercetarea derulată pe aproape 1.800 de clienţi din comerţul alimentar şi nealimentar din România reliefează prin interpretări pertinente implicaţiile manageriale şi căile de acţiune care le revin întreprinderilor aparţinând unor different retail formats = diferite formate comerciale în vederea acţionării adecvate asupra clienţilor.

 8. PARADIGME ALE CUNOAŞTERII ISTORICE ŞI INTERPRETAREA ISTORIEI ÎN CONTEMPORANEITATE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dumitru DODUL

  2015-12-01

  Full Text Available Interpretarea istoriei în cadrul teoriilor clasice şi contemporane serveşte ca bază teoretică pentru a determina: problema de sensul istoriei; modelele de interpretare a procesului istoric; modelele de cunoştinţe istorice şi specificul obiectului de cunoştinţe istorice. Filosofia istoriei, care în epoca modernă a fost determinată de gândul istoric, este schimbată în contemporaneitate într-o orientare anistorică care se ocupă mai ales cu problema de interpretare şi comunicare, renunţa­rea la cultul raţiunii şi ideea progresului istoric şi susţinând, împreună cu hermeneutica, ideea de lipsă de obiectivitate a cunoaşterii istorice. Filosofia anistorică începe cu exponenţi ai filosofiei de viaţă, ai hermeneuticii filosofice şi se ter­mi­nă cu filosofia postmodernă. În acelaşi timp, rezultatele cercetărilor efectuate până în prezent nu oferă o imagine adecvată asupra particularităţilor de istorie şi filosofie a istoriei. Astfel, dezbaterile ştiinţifice au avut loc la cel mai înalt nivel de forumuri naţionale şi internaţionale organizate în conformitate cu provocările de la începutul secolului XXI, ale noii paradigme, care ar determina relaţia fundamentală dintre istorie şi om, dintre dezvoltarea realităţii istorice şi conştiinţa istorică. PARADIGMS THE HISTORICAL KNOWLEDGE AND INTERPRETATION OF HISTORY IN CONTEMPORARY AGEThe interpretation of history within the classical and contemporary theories serves as theoretical base to determine: the problem of the meaning of history; the models of interpretation of the historical process; the models of historical knowledge and the specific of the object of historical knowledge. The Philosophy of History, which in the Modern Age has been determined by the historicist thought, is changed in the contemporaneity into an ahistorical orientation dealing mostly with the problem of interpretation and communication, giving up the cult of reason and

 9. ASPECTELE PUTERII JURIDICE A ACTULUI NORMATIV-JURIDIC PREVĂZUTE DE LEGEA REPUBLICII BELARUS NR.361-3 DIN 10.01.2000

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oleg POALELUNGI

  2015-11-01

  Full Text Available În pofida faptului că cadrul juridic naţional este în concordanţă cu cel al Uniunii Europene, procesul de armonizare a legislaţiei trebuie să fie unul continuu pentru a face faţă schimbărilor permanente generate de evoluţia vieţii. În această ordine de idei, oportunitatea de a lua drept puncte de reper unele reuşite în domeniul elaborării actelor normativ-juridice observate la statele din vecinătate racordează legislaţia Republicii Moldova la un regim de legalitate cât mai perfect. În acest context, autorii întreprind o tentativă de a comenta articolul 10 al Legii Republicii Belarus nr.361-3 din 10.01.2000 consacrat puterii juridice a actelor normativ-juridice din această ţară. Tot aici vor fi generalizate componentele ce carac-terizează puterea juridică a actului normativ-juridic şi abordate problemele teoretice care au persistat în acest domeniu, fiind creionate căile de soluţionare a acestora. Chiar de la început este propusă definiţia fenomenului putere juridică a actului normativ-juridic elaborată de autori, în acelaşi context fiind descrisă şi definiţia pe care a propus-o legiuitorul bielorus. Este descris rolul prevederilor legale ce ţin de domeniul puterii juridice. În contextul puterii juridice a actului normativ-juridic este pe larg abordată problema privind obligativitatea actului juridic. Sunt readuse în atenţie unele aspecte ce vizează conflictul de norme şi prioritatea actelor normativ-juridice, inflaţia legislativă şi evenimentele juridice. În final sunt formulate concluzii care formează viziunea autorilor asupra tematicii abordate.ASPECTS OF LEGAL FORCE OF THE NORMATIVE-LEGAL ACT PROVIDED IN THE LAW OF THE REPUBLIC OF BELARUS NO. 361-3 OF 10.01.2000Despite of the fact that the legal framework is in line with the European Union law, harmonization process should be continuous to face constant changes that are generated by vital evolution. In this context, the opportunity to

 10. FALSUL ÎN ACTE PUBLICE (art.332 CP RM: ASPECTE DE DREPT PENAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sergiu BRÎNZA

  2015-11-01

  Full Text Available În prezentul articol, obiectul de cercetare îl reprezintă elementele constitutive şi circumstanţele agravante ale infrac-ţiunilor prevăzute la art.332 CP RM. În acest scop, se demonstrează că art.332 CP RM stabileşte răspunderea pentru două infracţiuni de sine stătătoare. De asemenea, este analizată oportunitatea incriminării la art.332 CP RM a faptelor reunite sub denumirea marginală de fals în acte publice. Sunt definite noţiunile care desemnează obiectul material şi produsul infracţiunilor specificate la art.332 CP RM. În continuare, sunt examinate particularităţile ce marchează conţinutul latu-rii obiective a acestor infracţiuni. În contextul investigării laturii subiective a infracţiunilor prevăzute la art.332 CP RM, se analizează noţiunile „interes material” şi „alte interese personale”. În legătură cu examinarea calităţii speciale a subi-ectului infracţiunilor în cauză, este identificat semantismul noţiunilor „persoană publică” şi „persoană cu funcţie de demnitate publică”. Aspectele teoretice analizate sunt ilustrate prin exemple relevante din practica judiciară, ceea ce potenţează semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a prezentului studiu.FORGERY OF PUBLIC DOCUMENTS (art.332 PC RM: ASPECTS OF PENAL LAWIn this article, the research object is the constituent elements and the aggravating circumstances of the offences provided by art.332 PC RM. To this end, it is demonstrated that art.332 PC RM establishes the penal liability for two absolutely offences. It is also analyzed the appropriateness of infringing at art.332 PC RM the acts reunited under the marginal name of forgery of public documents. There are also defined the notions designating the material object and the consequences of the offences specified at art.332 PC RM. Next are examined the peculiarities marking the content of the objective side of these offences. In the context of investigating the

 11. INSTITUŢIILE PUTERII: FUNCŢIONALITATEA ÎN SISTEMUL POLITIC AL SOCIETĂŢII

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ion SANDU

  2015-11-01

  Full Text Available În acest articol puterea este prezentată ca un fenomen care exprimă obiectivitatea de a adopta legi şi de a asigura exe-cutarea ulterioară a acestora, utilizând metode conexe de convingere şi coerciţie. În societate puterea este clasificată în: socială, politică şi de stat. Prin instituţiile sale, puterea asigură funcţionalitatea diferitelor tipuri de structuri sociale şi organisme, activităţi de coordonare care au loc în interesul său. În calitate de element de bază al sistemului politic, statul, prin puterea legislativă, executivă şi judecătorească, asigură organizarea vieţii sociale în Republica Moldova, moderniza-rea conducerii şi modelarea administraţiei publice a societăţii. Resursele pentru realizarea scopurilor instituţiilor puterii reprezintă capacităţile sale funcţionale, prin intermediul funcţionarilor asupra cărora este exercitată puterea, evident gestio-nată şi controlată îndeosebi prin convingere şi coerciţie. Funcţiile puterii de stat sunt atribuite simultan instituţiilor de stat care le realizează operaţional. În mod evident, într-un sistem democratic puterea este realizată în beneficiul societăţii.INSTITUTIONS OF POWER: THE FUNCTIONALITY IN THE POLITICAL SYSTEM OF SOCIETY In this article, the power is presented a phenomenon, which expresses the objectivity to adopt laws and further execution, using related methods of the persuasion and coercion. The power in society is classified in: social, politic and state. Through its institutions, the power assures the functionality of different kind of social structures and organisms, coordination activities, which are taking place in its interest. As a basic element of the political system, the state, through the law-making, executive and judicial power assure the organization of the social life in the Republic of Moldova, government modernization and public administration field of the society. The resources for realizing the

 12. MONEY LAUNDERING: RING AROUND THE WHITE COLLAR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jacob RUB

  2015-11-01

  demonstra importanţa acestui studiu, autorul aduce rezultate ale propriilor investigaţii realizate în ultimii trei ani axate pe analiza infracţiunilor comise în sfera tenderului de către corporaţiile de reciclare din Israel. S-a demonstrat că persoanele care comit infracţiuni de genul gulerelor albe sunt persoane foarte amabile, ceea ce în final le şi permite comiterea infracţiunii; totodată, ele sunt foarte afectate de pedeapsa aplicată. Rezultatele acestui studiu sunt direcţionate spre reducerea fenomenului spălarea banilor în Israel şi în Republica Moldova. Astfel, autorul propune: elaborarea suplimentului la lege care ar conţine anumite precizări privind pedeapsa penală; instituirea unui organ care ar monitoriza procesul spălării de bani etc. În opinia autorului, aceşti paşi sunt obli-gatorii pentru reducerea fenomenului spălare de bani în Moldova şi în Israel.

 13. APPROCHES COMPARATIVES SUR LA CONTRIBUTION DES INVESTISSEMENTS DIRECTS L'ECONOMIE: ROUMANIE – MOLDAVIE ET AUTRES PAYS EMERGENTS DE L'EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Natalia BĂNCILĂ

  2016-12-01

  ştere economică necesită şi finanţare. Finanţarea investiţiilor constituie o etapă semnificativă în procesul investiţional, în cadrul căreia resursele financiare se înglobează în bugetul investiţiei şi pot fi utilizate pentru plăţi în vederea realizării unui proiect.Astfel, reieşind din ideile introductive ale articolului, autorii îşi propun să elaboreze o abordare comparativă a impactului investiţiilor directe în economia României, Republicii Moldova şi a altor ţări emergente din Europa. Cert este faptul că măsurarea şi compararea la scară internaţională a impactului pe care îl exercită investiţiile străine directe (ISD asupra dezvoltării economice este un exerciţiu complicat, având în vedere volumul datelor statistice foarte limitat. Totuşi, autorii formulează câteva concluzii cu privire la procesul de realizare a investiţiilor directe străine. 

 14. ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ МОТИВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОГО СЕКТОРА АТО ГАГАУЗИЯ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Снежана МУСКА

  2016-12-01

  ţionarea problemelor de marketing, tehnologice şi financiare. Spre regret, în sistemul de gestionare lipseşte o abordare ştiinţifică a conducerii cu factorul uman. La întreprinderi oamenii sunt deseori consideraţi drept o resursă, fie chiar şi cea mai valoroasă. Însă oamenii nu sunt doar  un mijloc, ci şi scopul, sensul existenţei organizaţiei. Lipsa de atenţie faţă de personal generea­ză consecinţe devastatoare pentru întreprindere, organizaţie. Prin urmare, în Republica Moldova problema creării unui management motivaţional de conducere rămâne una dintre cele mai importante şi, din păcate, nu cea mai elaborată din punct de vedere teoretic şi practic problemă, în ceea ce priveşte economia naţională. Importanţa acestui subiect este determinată de necesitatea de a dezvolta şi implementa modelul motivaţional pentru managementul perso­na­lului întrep­rinderii.

 15. CONSIDERAȚII TEORETICE ȘI PRACTICE PRIVIND INFRACȚIUNILE DE PRACTICARE ILEGALĂ A ACTIVITĂȚII DE ÎNTREPRINZĂTOR (art.241 DIN CODUL PENAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vitalie STATI

  2017-07-01

  Full Text Available În prezentul studiu analizei sunt supuse temeiul real şi temeiul juridic ale răspunderii penale pentru faptele incriminate la art.241 CP RM. Sunt stabilite caracteristicile obiectului juridic şi ale obiectului imaterial în cazul infracţiunilor pre­văzute la art.241 CP RM. Se arată că noţiunea „activitate de întreprinzător”, utilizată în art.241 CP RM, are acelaşi înţeles ca şi noţiunea „activitate de întreprinzător” folosită în art.1 al Legii cu privire la antre­pre­no­riat şi întreprinderi. Se relevă forma şi conţinutul faptei prejudiciabile specificate la art.241 CP RM, prin prisma prevederilor de la lit.a-d art.125 CP RM. Se argumentează că calificarea desfăşurării activităţii de întreprinzător fără licenţă în baza art.241 CP RM (coroborat cu lit.b art.125 CP RM ar însemna nu altceva decât aplicarea prin analogie a legii penale, interzisă de alin.(2 art.3 CP RM. Sunt profilate particularităţile ce caracterizează consumarea infracţiunilor prevăzute la art.241 CP RM. Se stabileşte că scopul infracţiunilor prevăzute la art.241 CP RM este cel de asigurare a unei surse perma­nente de venituri. Sunt relevate ipotezele în care subiectul infracţiunilor prevăzute la art.241 CP RM are o calitate specială. Nu în ultimul rând, sunt elucidate criteriile de delimitare a infracţiunilor specificate la art.241 CP RM de infrac­ţiunile prevăzute la art.190, 2411, 244, 2441 şi altele din Codul penal.SOME THEORETICAL AND PRACTICAL CONSIDERATIONS WITH REGARD TO THE OFFENCE OF ILLEGAL PRACTICE OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY (art.241 OF THE PENAL CODEIn this study there are analyzed both the factual basis and the legal basis of the penal liability for the offences crimi­nalized in art.241 PCRM.There are also established the features of the legal object and the immaterial object of the offenses referred to at art.241 PCRM.It is argued that the concept of "entrepreneurial activity", applied in

 16. Data pertaining to the outbreak of the Lithuanian insurrection (25 March 1831, retrieved from Swedish diplomatic sources

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Veniamin Ciobanu

  2011-08-01

  -Eastern Europe from the first half of the 19th century. Rezumat:Ca şi insurecţia din Polonia, izbucnită în luna noiembrie 1830, cea din Lituania, declanşată în luna martie 1831, a reţinut, chiar de la început, atenţia diplomaţiei suedeze. În primul rând, pentru că ambele evenimente erau într-o strânsă legătură de cauzalitate, în sensul că urmăreau desprinderea Poloniei şi a Lituaniei din sistemul politico-instituţional al Imperiului Rusiei şi reconstituirea celui vechi, anihilat de ocupaţia rusă, anume Uniunea Polono-Lituaniană. Or, victoria acestora ar fi produs o răsturnare radicală a raportului de forţe din Europa de Nord-Est, în primul rând, şi care ar fi putut afecta şi sistemul politico-instituţional suedo-norvegian, de vreme ce era de presupus că norvegienii nu ar fi întârziat să ia exemplul polonezilor şi lituanienilor şi să denunţe uniunea personală cu Suedia. În plus, valul revoluţiilor care s-au declanşat în Europa în anul 1830 nu a ocolit nici Suedia. Spre deosebire de alte zone, suedezii care se opuneau guvernării regelui Karol al XIV-lea Jan s-au limitat doar la critici la adresa acesteia, deşi atât criticele, cât şi programul opoziţiei deveneau tot mai îndrăzneţe. Aşadar, din această perspectivă a abordat şi diplomaţia suedeză problema insurecţiilor din Polonia şi din Lituania., ale căror evoluţii le-a urmărit cu o atenţie deosebită şi faţă de care s-a postat pe poziţia condamnării lor, fără rezerve. Documentele reproduse în aceste pagini sunt rapoartele diplomatice ale lui N. Fr. Palmstjerna, însărcinatul cu afaceri al Suediei la Petersburg şi au fost selectate din Sveriges Riksarkivet, Kabinettet/UD Huvudarkivet, E2D, 702, fond Petersburg, 1821, Jan.-iuni. Ele conţin informaţii, uneori foarte detaliate, referitoare la faza de început a insurecţiei din Lituania. Punându-le în circuitul ştiinţific, ne exprimăm speranţa că ele vor contribui la lărgirea orizontului de

 17. CONFIGURAŢII TEMATICE ŞI DE VIZIUNE ASUPRA TEXTELOR POETICE PUBLICATE ÎN REVISTA LUMINĂTORUL (1908-1918

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silvia SCUTARU

  2016-12-01

  Full Text Available Luminătorul a fost prima revistă cu conţinut bisericesc în limba română din Basarabia ţaristă, aceasta fiind o adevă­rată tribună publicistică pentru clerul basarabean. Pe lângă articole de învăţătură creştinească, au fost publicate şi poezii cu caracter educativ.În acest demers vom demonstra că, deşi versurile nu aveau o valoare deosebită a unui produs de artă, acestea au reuşit totuşi să se apropie de realitatea basarabeană. Textele poetice au redat o varietate de sentimente, preponderent dezolante, specifice perioadei elucidate.Cu toate acestea, constatăm capacităţile limitate ale versificatorilor, care nu aveau idei clare şi exacte despre sensul unei situaţii sau împrejurări. În contrast cu ei menţionăm textele poetice ale tânărului A.Mateevici, care, de cele mai multe ori, erau ancorate în real.Investigaţia confirmă opinia că, pe lângă tematica creştină, poeziile publicate în revista Luminătorul au încercat să dezvolte subiecte atipice sociale şi contestatare, dar ele nu au impulsionat libertatea de gândire şi nu au stimulat abilităţile lexicale ale versificatorilor şi cititorilor. Folosind metoda analizei, am demonstrat că imperfecţiunile textelor poetice nu au diminuat mesajele acestora, ci, dimpotrivă, ofereau românilor basarabeni un alt sistem de valori. Investigaţia confirmă cu certitudine că configuraţiile tematice şi de viziune ale versificatorilor erau influenţate de obscurantismul omniprezent în provincia Basarabia, menţinut cu succes de autorităţile ţariste.În studiu sunt utilizate datele culese şi analizate de autor în baza a 14 numere ale acestei publicaţii.EXHIBITION AND VISION OF SETTINGS POETIC TEXTS PUBLISHED IN LUMINĂTORUL (ILLUMINATOR JOURNAL (1908-1918Luminătorul was the first ecclesiastical magazine in Romanian language from Tsarist Bessarabia this is a true publicist tribune for Bessarabian clergy. Besides Christian doctrine articles

 18. VERIFICAREA AUTENTICITĂȚII INFORMAȚIONALE A PURTĂTORILOR TEHNICO-ELECTRONICI DE INFORMAȚIE ÎN PROBATORIUL PENAL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elena CROITOR

  2017-07-01

  Full Text Available Probatoriul penal presupune etape și elemente de a căror respectare depinde, indubitabil, justa soluționare a cauzei penale. Codul de procedură penală în vigoare reglementează cu titlu de obligație a subiectului oficial, care administrează și apreciază proba, verificarea acesteia din punctul de vedere al veridicității. Totodată, în virtutea varietăților sub care se prezintă purtătorii tehnico-electronici de informație, pe de o parte, și datorită complexității activității de dobândire și introducere în proces, pe de alta, activitatea de verificare depășește limitele procesului penal, realizând incursiuni nu doar în criminalistică, ci și în tehnică.Astfel, pornind de la cele enunțate, verificarea se realizează atât din perspectivă procesuală, cât și din punctul de vedere al condițiilor de ordin tehnic, de care depinde nu doar autenticitatea, cât, mai ales, admisibilitatea probei.Diferite genuri ale expertizei criminalistice permit, la etapa actuală, identificarea existenței unor manipulări de oarecare natură în conținutul înregistrării audio-video fixate pe un anumit suport tehnico-electronic de informație, indiferent dacă au fost realizate prin montaj, prin adăugarea sau excluderea textului, fie prin intervenții de alt fel. Pe de altă parte, falsul intelectual devine detectabil, în principal, prin intermediul unei verificări procesuale, altfel spus – prin aprecierea probelor în colaborare sau prin realizarea unor procedee probatorii. Faptul dat nu exclude posibilitatea identificării unor indicii în acest sens, prin intermediul unor expertize tehnice, fonoscopice, computerizate şi al., care ar pune la îndoială rezonabilă autenticitatea probelor electronice administrate pentru soluționarea cauzei penale.THE AUTHENTICITY VALIDATION OF THE INFORMATION PROVIDED BY ELECTRONIC DATA CARIRERS IN CRIMINAL PROCEEDINGSFor the fair settlement of the criminal case, the criminal procedural

 19. ASPECTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND PRIVAŢIUNEA ILEGALĂ DE LIBERTATE ŞI RĂPIREA UNEI PERSOANE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dorina GUREV

  2015-11-01

  Full Text Available Dreptul la libertate, de rând cu celelalte drepturi fundamentale ale persoanei, este protejat atât de actele internaţionale, cât şi de cele naţionale. Pentru apărarea dreptului persoanelor la libertate, legiuitorul autohton incriminează distinct faptele de privaţiune ilegală de libertate şi de răpire a unei persoane. Menţionăm că dreptul la libertate reprezintă posibilitatea persoanei de a se deplasa şi de a acţiona după propria sa voinţă şi dorinţă, ceea ce reprezintă o condiţie esenţială în raport cu activitatea sa şi cu relaţiile sale în societate. Analiza prevederilor legislaţiei penale a diferitelor state a permis identificarea unor divergenţe în dispoziţiile referitoare la infracţiunea de privaţiune ilegală de libertate şi la cea de răpire a unei persoane. În acest sens putem preciza că în legislaţia Republicii Moldova, a SUA (majoritatea statelor, a Federaţiei Ruse, a Bielorusiei, Azerbadjanului etc. privaţiunea ilegală de libertate şi răpirea unei persoane sunt două fapte distincte. Dimpotrivă, în Codul penal al României, în redacţia din 1968 (abrogat, răpirea persoanei era prevăzută ca circumstanţă agravantă a infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal, iar în contextul Codului penal al României în redacţia din 2009 (în vigoare răpirea unei persoane se contopeşte în textura elementului material al infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal, asemeni legislaţiei penale a Franţei, Elveţiei, Ucrainei etc. În vederea receptării celor mai optime soluţii legislative privind incriminarea numitelor fapte, ne propunem să analizăm variile modele consacrate în materie în legislaţia altor state.COMPARATIVE LAW ASPECTS ON ILLEGAL DEPRIVATION OF LIBERTY AND KIDNAPPING The right to liberty along with other human rights is protected by national and international acts. In order to protect the right to liberty Moldovan legislator incriminates separately

 20. METASYSTEMIC TECHNOLOGY OF INSTRUCTION, STUDENT RESEARCH AND INNOVATION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dumitru BALANEL

  2017-07-01

  . Identificarea problemelor ştiinţifice moşteneşte probleme milenare în matematică şi informatică, problemele curente şi viitoare ale ştiinţei; stimulente în aplicarea forţelor tinerilor pentru a le rezolva. Înscrierea studenţilor în activitatea ştiinţifică se face prin efectuarea de cercetare cu studentii pe teme de cer­ce­tare universitare în echipele ştiinţifice, laboratoare ştiinţifice şi simulatoare de formare. Rezultatul „Activităţii IRI-triunghi (instruire-cercetare-inovare” este estimată prin publicaţiile comune ale cadrelor didactice cu studenţi, locuri de perfor­manţă în competiţii, dovezi ştiinţifice recuperate, performanţă şi premii internaţionale.

 1. ELEMENTELE CONSTITUTIVE ŞI ELEMENTELE CIRCUMSTANŢIALE AGRAVANTE ALE INFRACŢIUNILOR CONTRA PATRIMONIULUI MILITAR

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sergiu BRÎNZA

  2016-11-01

  ţăîn raport cu urmările prejudiciabile (de exemplu, în cazul infracţiunilor prevăzute la alin.(1 art.381 (în ipoteza pierderiisau deteriorării echipamentului care i-a fost eliberat făptuitorului pentru folosinţă personală, în urma încălcării regulilorde păstrare şi la alin.(3 art.381 CP RM. În celelalte cazuri, infracţiunile contra patrimoniului militar sunt săvârşite cuintenţie. În fine, se relevă că subiectul infracţiunilor contra patrimoniului militar este persoana fizică responsabilă carela momentul săvârşirii infracţiunii a atins vârsta de 18 ani şi care are calitatea specială de militar.Cuvinte-cheie: infracţiuni contra patrimoniului militar, patrimoniu militar, militar, distrugere, deteriorare, echipament militar, încălcarea regulilor de păstrare, timp de război, condiţii de luptă.THE CONSTITUENT ELEMENTS AND THE AGGRAVATING CIRCUMSTANTIAL ELEMENTS OFTHE OFFENCES AGAINST THE MILITARY PATRIMONYThis article is dedicated to the legal-penal analysis of the offences against the military patrimony, referred to atart.379-381 PC RM. There are examined the constituent elements (the object, objective side, subjective side and thesubject, as well as the circumstantial aggravating elements of the offences in question. Additionally, there are recommended delimitation criteria with regard to the relation between the offences specified in art.379-381 PC RM and therelated penal or non-penal acts. Among the novelty attributes brought to the table by this study, it is worth mentioningthe reviewing of the identification procedure of the original forms and the aggravated forms of the offences specified inart.379 PC RM. As a result of this analysis, it is concluded that due to their specific character, the offences against themilitary patrimony don’t possess a victim. It is also established that the offences under art.379-381 PC RM are committedby means of action (and or inaction. It is shown then that, most often, offences against the military

 2. PĂSTRAREA NEGLIJENTĂ A ARMELOR DE FOC ŞI A MUNIŢIILOR, PRECUM ŞI TRANSMITEREA ACESTORA ALTOR PERSOANE (ART.291 CP RM: REPERE JURISPRUDENŢIALE ŞI PROPUNERI DE LEGE FERENDA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Liubovi BRÎNZA

  2017-01-01

  Full Text Available În articolul de faţă sunt etalate controversele legate de aplicarea în practică a art.291 CP RM. Fără a intra ex abrupto în analiza subiectului, se arată că statisticile scot în lumină faptul că, de cele mai dese ori, comiterea unor infracţiuni sunt asezonate cu aplicarea sau folosirea armelor de foc şi a muniţiilor. Se relevă că pornind de la periculozitatea directă a armelor şi a muniţiilor, dar şi de la periculozitatea indirectă generată de faptele care pot fi săvârşite prin utilizarea lor, s-a resimţit necesitatea de a fi instituită o reglementare riguroasă şi unitară în această materie. Se evidenţiază că între noţiunile „armă” şi „armă de foc” există o relaţie de tipul „întreg-parte”. Se subliniază că expunerea la plural a noţiunilor „armă de foc”, „muniţie” (respectiv, „armelor de foc”, „muniţiilor” în dispoziţia art.291 CP RM este nepotrivită şi acestea necesită a fi reformulate la singular. Se arată că în practica judiciară nu există un punct de vedere unitar cu privire la calificarea faptei de păstrare a armelor de foc şi a muniţiilor. În timp ce unele instanţe au considerat că este aplicabil art.291 CP RM, altele, dimpotrivă, optează pentru operarea răspunderii în baza alin.(1 art.361 din Codul contravenţional. Se argumentează că în această ipoteză calificarea corectă este potrivit alin.(1 art.361 din Codul contravenţional. Se notează că conceptele „păstrare” şi „deţinere” în conjunctura art.291 CP RM şi alin.(1 art.361 din Codul contravenţional sunt echipolente. Poate din acest considerent se atestă că în practica judiciară se oscilează cu terminologia numită. Se accen­tuează că, de lege lata, faptele de păstrare a armelor de foc şi a muniţiilor, precum şi transmiterea acestora cad sub incidenţa atât a legii penale (art.291 CP RM, cât şi a celei contravenţionale (alin.(2 art.360 şi alin.(1 art