WorldWideScience

Sample records for chlorides aplikace metody

 1. The administration of the Rorschach inkblot method and changes in autonomic nervous system activity [Aplikace Rorschachovy metody a změny v aktivitě autonomního nervového systému

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emil Šiška

  2009-09-01

  ím dopadem na zdraví. CÍLE: Cílem této studie bylo zjistit, zda aplikace Rorschachovy metody (Rorschach Inkblot Method – RIM může ovlivnit aktivitu autonomního nervového systému (ANS ve smyslu posunu autonomní rovnováhy směrem k sympatiku. METODIKA: Test RIM byl aplikován u 39 zdravých žen (22,8 ± 2,4 roku. Aktivita ANS byla hodnocena pomocí spektrální analýzy variability srdeční frekvence (SA HRV před testem RIM, v jeho průběhu a po jeho ukončení. Stejný postup byl zachován i v souboru 30 zdravých žen (21,41 ± 1,7 roku, avšak test RIM byl zaměněn za Stroopův test (Stroop color word test – SCWT, který se používá jako uznávaný zátěžový faktor ovlivňující významně aktivitu ANS. Pro hodnocení aktivity ANS bylo použito pět relativních ukazatelů SA HRV: percentuální podíl komponent VLF, LF a HF na celkovém spektrálním výkonu a poměry mezi komponentami (VLF/HF a LF/HF. Tyto poměry byly použity pro porovnání změn aktivity ANS, ke kterým došlo při použití obou psychologických testů (RIM a SWCT. VÝSLEDKY: Během aplikace testu RIM došlo k významnému poklesu spektrálního výkonu HF (%, významnému vzestupu VLF a LF (% a významnému vzestupu poměrů VLF/HF a LF/HF. Mezi testy RIM a SCWT nebyly shledány žádné rozdíly v dynamice VLF/HF (ukazatel stresu. ZÁVĚRY: Aplikace testu RIM může vyvolat silnou stresovou reakci spojenou s významným poklesem vagové aktivity a posunem autonomní rovnováhy směrem k sympatiku. Aplikace testů RIM a SCWT může vyvolat stres podobné intenzity a s podobným dopadem na aktivitu ANS.

 2. Aplikace metody QFD ve vybrané organizaci

  OpenAIRE

  2013-01-01

  The aim of this Master's Thesis is to propose improvement of the process of providing selected service, specifically serving food in the AV Gastro canteen located in the University of Economics, Prague Žižkov, for customers using the method Quality Function Deployment (QFD abbreviated), converts customer requirements into measurable indicators and set improved values. The interviewing technique based on use of questionnaires in written and electronic form was used to disclose customer require...

 3. Implementace metody 5S ve výrobním podniku

  OpenAIRE

  Čechová, Petra

  2014-01-01

  Bakalářská práce se zabývá implementací metody 5S v podniku zaměřeném na výrobu a zpracování skelného vlákna. Teoretická část vysvětluje základní principy filozofie Kaizen. V praktické části je navržena a dále implementována metodika 5S ve společnosti. V závěru práce jsou zhodnoceny přínosy aplikace užité metody. This thesis deals with implementation of 5S methods in company focussed on production and processing of fiberglass. The theoretical part explains the basic principles of the philo...

 4. Metodi Matematici della Fisica

  CERN Document Server

  Cicogna, Giampaolo

  2008-01-01

  Questo testo trae la sua origine da miei vecchi appunti, preparati per il corso di Metodi Matematici della Fisica e via via sistemati, raffinati e aggiornati nel corso di molti anni di insegnamento. L'obiettivo è stato sempre quello di fornire una presentazione per quanto possibile semplice e diretta dei metodi matematici rilevanti per la Fisica: serie di Fourier, spazi di Hilbert, operatori lineari, funzioni di variabile complessa, trasformata di Fourier e di Laplace, distribuzioni. Oltre a questi argomenti di base, viene presentata, in Appendice, una breve introduzione alle prime nozioni di teoria dei gruppi, delle algebre di Lie e delle simmetrie in vista delle loro applicazioni alla Fisica. Anche allo scopo di mantenere il libro nei limiti ragionevoli di un manuale di dimensioni contenute e di agevole consultazione, sono stati spesso tralasciati i dettagli tecnici delle dimostrazioni matematiche (o anzi le dimostrazioni per intero) e tutti i formalismi eccessivi che spesso nascondono la vera natura del p...

 5. Implementace metody Balanced Scorecard

  OpenAIRE

  Neuwirth, Pavel

  2014-01-01

  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti společnosti pomocí metody Balanced Scorecard. Teoretická část práce popisuje východiska měření výkonnosti, metody Balanced Scorecard a postup při její implementaci. Analytická část vychází z teoretických poznatků z první části a hodnotí situaci společnosti finanční analýzou poměrových ukazatelů, strategickou analýzou a následným sestavením návrhu implementace metody Balanced Scorecard v konkrétní společnosti. Thesis is focused on evaluati...

 6. Metodi matematici della fisica

  CERN Document Server

  Cicogna, Giampaolo

  2015-01-01

  Questo libro trae la sua origine dagli appunti preparati per le lezioni di Metodi Matematici della Fisica tenute al Dipartimento di Fisica dell'Università di Pisa, e via via sistemati, raffinati e aggiornati nel corso di molti anni di insegnamento. L'intento generale è di fornire una presentazione per quanto possibile semplice e diretta dei metodi matematici basilari e rilevanti per la Fisica. Anche allo scopo di mantenere questo testo entro i limiti di un manuale di dimensioni contenute e di agevole consultazione, sono stati spesso sacrificati i dettagli tecnici delle dimostrazioni matematiche (o anzi le dimostrazioni per intero) e anche i formalismi eccessivi, che tendono a nascondere la vera natura dei problemi. Al contrario, si è cercato di evidenziare – per quanto possibile – le idee sottostanti e le motivazioni che conducono ai diversi procedimenti. L'obiettivo principale e quello di mettere in condizione chi ha letto questo libro di acquisire gli strumenti adatti e le conoscenze di base che gli ...

 7. Chirurgiczne metody leczenia padaczki

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beata Kaczorowska

  2012-11-01

  Full Text Available U około 6–10% chorych z padaczką, u których stosowano różne kombinacje leków przeciwpadaczkowych, mimo systematycznego leczenia nadal występują napady. Są to chorzy z tzw. padaczką lekooporną. Autorzy przedstawiają możliwości chirurgicznego leczenia takich osób. Potencjalnymi kandydatami do takiego leczenia padaczki są też chorzy z napadami częściowymi prostymi z precyzyjnie określonym ogniskiem padaczkorodnym, którego usunięcie jest możliwe i nie spowoduje powstania u pacjenta tzw. ubytków neurologicznych. W pracy omówiono techniki diagnostyczne pozwalające zlokalizować ognisko padaczkowe w mózgu (EEG z możliwościami długotrwałego monitorowania: Holter, wideometria, telemetria; cyfrowe EEG: rezonans magnetyczny, SPECT, PET, elektrokortykografia. Przedstawiono także rodzaje zabiegów neurochirurgicznych wykonywanych w celu leczenia padaczki: zabiegi resekcyjne (lobektomia, lezjonektomia, hemisferektomia, rozległa resekcja wielopłatowa, zabiegi rozłączeniowe (kallozotomia oraz zabiegi neurostymulacyjne (stymulacja nerwu błędnego, głęboka stymulacja mózgu. Autorzy uważają, że w pewnych określonych przypadkach chorych z padaczką niepoddającą się leczeniu farmakologicznemu są to skuteczne metody leczenia.

 8. Esercizi di metodi matematici della fisica

  CERN Document Server

  Angilella, G G N

  2011-01-01

  Il testo richiama i principali concetti, definizioni e teoremi relativi agli spazi vettoriali, agli sviluppi in serie di Fourier, alle equazioni alle derivate parziali, alle trasformate integrali di Laplace e di Fourier, ad alcune classi di equazioni integrali (con specifico riferimento alla funzione di Green). Si danno altresi' cenni di funzioni di variabile complessa, di teoria dei gruppi, e di spazi funzionali. Di ciascun argomento vengono ampiamente discusse le motivazioni e le applicazioni nel campo della fisica e, talora, di altre discipline scientifiche. Tali argomenti vengono approfonditi da esercizi (perlopiu' svolti, o con soluzione), spesso tratti da effettivi temi d'esame del corso di Metodi matematici per la fisica del corso di laurea in Fisica (Catania).

 9. Snižování vibrací a akustických emisí pohonných jednotek aplikací virtuálního motoru

  OpenAIRE

  Svída, David

  2011-01-01

  Disertační práce řeší problematiku vibrací klikového ústrojí spalovacích motorů, metody jejich analýz a následného snižování aplikací výpočtových modelů, využitelných již v prvních fázích vývoje nové pohonné jednotky. Je zaměřena především na vytvoření postupu pro určení parametrů zobecněného více prvkového viskoelastického modelu pryžového torzního tlumiče pro klikové hřídele spalovacích motorů. V první části byla na základě vyhodnocení odezvy volného tlumeného kmitání zjištěna teplotní závi...

 10. Snižování vibrací a akustických emisí pohonných jednotek aplikací virtuálního motoru

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Disertační práce řeší problematiku vibrací klikového ústrojí spalovacích motorů, metody jejich analýz a následného snižování aplikací výpočtových modelů, využitelných již v prvních fázích vývoje nové pohonné jednotky. Je zaměřena především na vytvoření postupu pro určení parametrů zobecněného více prvkového viskoelastického modelu pryžového torzního tlumiče pro klikové hřídele spalovacích motorů. V první části byla na základě vyhodnocení odezvy volného tlumeného kmitání zjištěna teplotní závi...

 11. Equazioni a derivate parziali metodi, modelli e applicazioni

  CERN Document Server

  Salsa, Sandro

  2016-01-01

  Il testo costituisce una introduzione alla teoria delle equazioni a derivate parziali, strutturata in modo da abituare il lettore ad una sinergia tra modellistica e aspetti teorici. La prima parte riguarda le più note equazioni della fisica-matematica, idealmente raggruppate nelle tre macro-aree diffusione, propagazione e trasporto, onde e vibrazioni. Nella seconda parte si presenta la formulazione variazionale dei principali problemi iniziali e/o al bordo e la loro analisi con i metodi dell'Analisi Funzionale negli spazi di Hilbert.

 12. Webová aplikace pro odevzdávání studentských prací

  OpenAIRE

  2011-01-01

  Diplomová práce se zabývá popisem možností webového frameworku Web2py. Webové frameworky mají za úkol usnadnit vývoj webových aplikací. Zvolený framework Web2py byl vytvořen v programovacím jazyce Python ve kterém probíhá i vývoj aplikací. Hlavní částí této diplomové práce je vytvoření webové aplikace pro správu projektů a evidenci docházky. Vytvořená aplikace je přizpůsobena potřebám laboratoře PA126. This master thesis deals with the description of web framework Web2py. The web framework...

 13. Uživatelská aplikace pro konfiguraci bezdrátového modulu Zigbee

  OpenAIRE

  Brož, Kamil

  2012-01-01

  Diplomová práce pojednává o ZigBee sítích a srovnává je s ostatními PAN sítěmi stan- dardu IEEE 802.15.4. Popisuje tvorbu ZigBee sítí, fyzickou, mac vrstvu a síťovou a aplikační vrstvu ve formě Bitcloudu. Obsahuje praktickou implementaci ZigBee ve formě aplikace BeeCon, která umožňuje nastavovat parametry sítí na modulech Iris. The diploma thesis includes the ZigBee networks and compares them with other PAN IEEE 802.15.4 networks. It describes the formation of ZigBee networks. It describes...

 14. Ana Karenjina i Emma Bovary u metodičkom zrcalu

  OpenAIRE

  Tomić, Ana

  2015-01-01

  U ovome se radu predlažu nastavne metode, metodički postupci i metodički pristupi za komparativnu interpretaciju dvaju književnih likova – Ane Karenjine iz istoimenog romana Lava Nikolajeviča Tolstoja i Emme Bovary iz romana „Madame Bovary“ Gustavea Flauberta, u intertekstualnom nastavnom sustavu. Upućuje se na važnost ustrojenja stvaralačke nastave književnosti – i na srednjoškolskoj razini (na nastavi književnosti) i na visokoškolskoj razini (na nastavi metodike nastave književnosti) ‒ te s...

 15. Optimalizace metody PCR-RFLP pro taxonomické zařazení kvasinek

  OpenAIRE

  Olivová, Radana

  2009-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací metody PCR – RFLP pro taxonomické zařazení kvasinek. Konvenční metody pro identifikaci kvasinek jsou časově náročné. Molekulárně biologické metody založené na PCR slouží k rychlé a precizní identifikaci v porovnání s tradičními fenotypovými metodami. V této práci byla použita molekulárně biologická metoda PCR – RFLP, která bere v úvahu , že v ribozomální DNA kvasinek se opakují konzervativní nekódující oblasti(tzv. spacery), jež jsou charakteristick...

 16. Le prime sensazioni al pianoforte restano per sempre? Indagine sui metodi pianistici per principianti

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Giuseppe Sellari

  2015-12-01

  Full Text Available I metodi d’insegnamento del pianoforte utilizzati in Italia sono caratterizzati da percorsi basati su differenti ipotesi teoriche e indicazioni pratiche. Il primo libro di pianoforte, qualunque sia il suo valore, stabilisce il primo contatto con lo strumento, lasciando una forte impressione e tracciando il profilo delle competenze inizialmente sviluppate. Una più profonda comprensione di questi testi può mostrare quali sono le capacità e le strategie di apprendimento proposte dai metodi adottati e conseguentemente dagli insegnanti. L'obiettivo di questo studio è quello di identificare quali sono le scelte metodologiche più rappresentative nella didattica pianistica italiana degli ultimi 50 anni. I risultati sono basati sui dati raccolti dai questionari somministrati a 200 pianisti, di età compresa tra 20 e 60, ai quali è stato chiesto, insieme a informazioni generiche, quale fosse stato il loro primo libro pianoforte, quali aspetti positivi o negativi ricordavano maggiormente e quali ritenevano essere più utili. I dati suggeriscono una preferenza rilevante di cinque metodi, che sono stati analizzati secondo una serie di criteri metodologici e analitici. I risultati indicano un panorama metodologico concentrato principalmente sul rapporto iniziale con lo strumento e sulla lettura musicale. Questo studio contribuisce alla riflessione su due aspetti metodologici: lo sviluppo di nuovi repertori e la proposta di metodologie in grado di rispettare il mondo emotivo e cognitivo dei principianti.

 17. Aplikace VRIO metody a faktorové analýzy k nalezení bariér rozvoje malých a středních podniků v MS Kraji

  OpenAIRE

  Šebestová, Jarmila

  2007-01-01

  The small and medium sized entrepreneurship is often considered to be as a phenomenon of our times. Why many authors dedicated their work on this field? The main reason is that SME make influence on society life and contribute to economic development of the region, where they establish their business. The same situation is in Moravia-Silesian region, where the fac-tor analysis being applied. VRIO and Porter's analysis were used to interpret clearly research findings.

 18. Aplikace pro monitorování finančních dokumentů v projektu

  OpenAIRE

  Vašek, Ladislav

  2016-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací VBA aplikace v prostředí Microsoft Excel. Cílem této práce je připravit návrh a realizovat aplikaci pro firmu IBM, která bude pomáhat sledovat data z finančních souborů od firemních dodavatelů, vytvářet nad nimi souhrny a pohledy, umožní filtrování a bude připravovat reporty pro projektové manažery a vedení firmy. This Diploma thesis describes the design & development of a VBA application in Microsoft Excel. The goal of this thesis is to d...

 19. Avviamento critico allo studio della dialettologia italiana, I. Problemi e metodi, Pacini Erutore, Pisa, 1969

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Žarko Muljačić

  1971-12-01

  Full Text Available La dialettologia, come del resto quasi tutta la linguistica ottocentesca, era di prevalenza storica, si interessava cioè allo sviluppo dei vari idiomi, seguendo i loro cambiamenti, uno a uno, lungo l'asse del tempo. Il criterio orizzontale o sincronico è stato impiegato poi con gran successo dallo strutturalismo »classico« il quale, in nn seoondo tempo, perfezionò anche i metodi della ricerca diacronica confrontando tra di loro due o più livelli sincronici appartenenti a epoche diverse. Mancava però a tale indirizzo la dimensione sociale, ossia il sistema linguistico delle parlate, dei dialetti e dei gruppi dialettali veniva considerato come se fosse omogeneo e venivano lasciate in disparte le differenze dovute all'origine sociale dei parlanti. Questa terza dimensione, il cosiddetto spessore sociale, è ora valorizzata in pieno dalla dialettologia piil recente che non si limita soltanto allo studio dei dialetti della campagna ma anche affronta con ooraggio 1o studio dei oosiddeti dialetti urbani.

 20. Gli effetti della subgravità e i metodi per riprodurla a terra e in volo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. MEINERI

  1963-06-01

  Full Text Available L'A. enuncia brevemente il problema della subgravità
  descrivendo le principali soluzioni sperimentali escogitate nel corso dell'ultimo
  decennio per rispondere ai vari interrogativi cbe tale particolare caratteristica
  del volo spaziale, clie non trova riscontro in alcuna altra condizione nota
  all'uomo, pone agli studiosi, biologi e tecnici.
  L'A. passa quindi a descrivere i principali metodi e dispositivi per
  riprodurre lo stato di subgravità, distinguendo i sistemi « a terra », auspicabili
  per la loro agevolezza, sicurezza, ma cbe in genere non riproducono che
  taluni aspetti fisiopsicologici dello stato subgravitazionale, dai sistemi, ben
  più indaginosi, che consentono di realizzare stati di subgravità reali e completi
  (voli parabolici, lanci suborbitali e orbitali di missili. Passa infine a
  esporre quanto è stato fatto in questo campo presso il Centro di Studi e
  Ricerche di Medicina Aeronautica e Spaziale di Roma, impiegando la « Torre
  di Subgravità », ideata e costruita presso detto Centro, la quale consente
  di realizzare veri stati di subgravità, sia pure di breve durata, preceduti e
  seguiti da accelerazioni. La « Torre di Subgravità » ha permesso di affrontare
  alcuni problemi inerenti al volo spaziale, soprattutto quelli jtosti dagli stati
  di transizione tra le fasi attive e quella passiva del volo, proponendo soluzioni
  di non trascurabile interesse pratico (comportamento psicomotorio dei
  soggetti, ruolo del labirinto in toto e delle sue singole componenti, ecc..
  L'A. conclude quindi facendo rilevare l'interesse di questa metodica,
  suscettibile di sviluppi anche più ampi, che può ben allinearsi nel campo
  mondiale alle ricerche inerenti al volo spaziale.

 1. Metody kształtowania bezpieczeństwa pracy z użyciem technologii informatycznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dariusz Michalak

  2015-04-01

  Full Text Available W artykule zawarto przykłady rozwiązań opracowanych w Laboratorium Metod Modelowania i Ergonomii ITG KOMAG z zakresu kształtowania bezpieczeństwa pracy, z użyciem technologii informatycznych. Można je implementować zarówno na etapie projektowania maszyny, jak i podczas jej eksploatacji. W artykule przedstawiono także innowacyjne metody i środki informatyczne wspomagające bezpieczną realizację czynności utrzymania ruchu oraz realizację szkoleń.

 2. Chloride transference during electrochemical chloride extraction process

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2010-01-01

  Chemical titration method and lab-made chloride probes were jointly adopted to investigate the effects of water-to-cement (W/C) ratio and the impressed current density on chloride transport for cement-based materials during electrochemical chloride extraction (ECE) process.The dissolution of bound chlorides and the effect of current density on dissolution were analyzed.The variations of chloride concentration at different depths and the chloride transference process were monitored.Test results show that W/C ratios adopted have slight influence on chloride extraction,while chloride extraction efficiency is mainly determined by the impressed current density.During ECE process a portion of bound chloride ions dissolved and the amount of bound chlorides released is directly proportional to current density.

 3. Tribenzylammonium chloride

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Waly Diallo

  2014-05-01

  Full Text Available Single crystals of the title salt, C21H21NH+·Cl−, were isolated as a side product from the reaction involving [(C6H5CH23NH]2[HPO4] and Sn(CH33Cl in ethanol. Both the cation and the anion are situated on a threefold rotation axis. The central N atom in the cation has a slightly distorted tetrahedral environment, with angles ranging from 107.7 to 111.16 (10°. In the crystal, the tribenzylammonium cations and chloride anions are linked through N—H...Cl and C—H...Cl hydrogen bonds, leading to the formation of infinite chains along [001]. The crystal studied was a merohedral twin.

 4. Zakażenia EBV – cykl życiowy, metody diagnostyki, chorobotwórczość

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Bocian

  2011-01-01

  Full Text Available Wirus Epsteina-Barr (EBV jest szeroko rozpowszechniony na całym świecie. Szacuje się, że około 90–95�0populacji dorosłych przeszło infekcję tym patogenem. EBV jest przede wszystkim czynnikiem etiologicznym mononukleozy zakaźnej. Potwierdzono także związek przebytej infekcji EBV z rozwojem endemicznej postaci chłoniaka Burkitta. Przyjmuje się również, że EBV przyczynia się do występowania najpowszechniejszego powikłania u pacjentów po transplantacjach, jakim jest poprzeszczepowa choroba limfoproliferacyjna. Dużą zależność stwierdza się między przebytą infekcją EBV a rozwojem chłoniaka Hodgkina, raka nosogardzieli i żołądka oraz nowotworów wywodzących się z mięśni gładkich. Podejrzewa się również związek przebytej infekcji z rozwojem niektórych chorób autoimmunologicznych i alergicznych. Wirus Epsteina-Barr jest wirusem z rodziny [i]Herpesviridae[/i], zawierającym materiał genetyczny w ­postaci ­dsDNA. Wyróżnia się dwa typy wirusa Epsteina-Barr: typ A i B. Jedynym naturalnym gospodarzem dla EBV jest człowiek, a docelowymi komórkami dla EBV są głównie limfocyty B oraz komórki epitelialne nosogardzieli. Cykl życiowy EBV dzieli się na fazę lityczną oraz latentną. W fazie latentnej wyróżnia się trzy różne wzory ekspresji poszczególnych białek wirusowych. W pewnych warunkach może dojść do reaktywacji EBV, co ma znaczenie głównie w transplantologii. Podstawowe metody diagnostyki zakażeń EBV to metody serologiczne polegające na detekcji odpowiednich przeciwciał. Ostatnio coraz większe znaczenie mają też metody biologii molekularnej, tj. PCR czy hybrydyzacja [i]in situ[/i].

 5. Metodi, tecniche e politiche per la mobilità nella città amica

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Roberto Busi

  2011-07-01

  Full Text Available Il tema ambientale ha, come noto, importanti implicazioni sull’assetto e sulla gestione della città e del territorio. Se è probabilmente improprio e pericoloso parlare di “sviluppo sostenibile” (per le aspettative che l’espressione ingenera in ordine alla effettiva compatibilità dei consumi e degli usi propri dello sviluppo con il mantenimento degli standard ambientali ante  si devono comunque sempre praticare atteggiamenti culturali e pratiche operative rispettose nei confronti dell’ambiente. Il concetto di “città amica” sembra prezioso in merito perché in esso è contenuto anche l’imperativo al comportamento discreto in merito al rapporto con le risorse. Il tema trova un’importante coniugazione sull’argomento della mobilità, per il quale, se lo si affronta in base a modelli adeguati, già si dispone di metodi, tecniche e politiche efficaci.Le implicazioni urbanistiche della mobilità sono molte e complesse. Andiamo da quelle (tante! che direttamente sono connesse con l’offerta e la domanda di spostamento di passeggeri e di merci ed ai derivanti potenti meccanismi di localizzazione di funzioni e di interrelazione tra di esse, a quelle di tipo ambientale conseguenti a tale spostamento di gente e di cose oltrechè alle allocazioni ed ai rapporti di causa ed effetto che ne risultano, a quelle ancora di tipo paesistico dovute all’intrusione fisica di mezzi in movimento ed in sosta ed alle relative conseguenze percettive.  E’, infatti, nei rapporti con l’ambiente e col paesaggio che il tema della mobilità manifesta la sua alta valenza di fattore della qualità urbana.Partendo da questi presupposti, il contributo riporta un originale ragionamento dell’autore su alcuni tra i temi principali che sostenitori e detrattori del principio di sostenibilità affrontano, che conduce al nuovo concetto di città amica. Tale ragionamento, basato sull’integrazione territorio, mobilità e ambiente, è consapovelmento rivolto

 6. Aplikace SAP HANA

  OpenAIRE

  2014-01-01

  The work is dedicated to analysis of data using ICT. It is clear that the classical way of dealing with the data is not satisfactory. Therefore, the new number of tools that changing the view of working with data has occured. An example is the SAP system HANA. The main aim of this thesis is to introduce SAP HANA platform as a tool for analytical processing of large amounts of data (especially in wide area-based marketing and customer relationship management) on the example SAP Customer Engage...

 7. Criteri e metodi per l’adeguamento prestazionale del patrimonio architettonico degli anni trenta del Novecento. La Facoltà di Ingegneria di Bologna

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Riccardo Gulli

  2012-12-01

  Full Text Available La riflessione su criteri e metodi idonei per il recupero del patrimonio architettonico esistente richiede di incentrare la tematica su azioni che sappiano coniugare l’istanza storica ed estetica con quella dell’innovazione tecnologica; il presente contributo intende mostrare come l’integrazione di componenti impiantistici ed edilizi, unitamente all’adozione di sistemi domotici di controllo e gestione del comfort interno, possa favorire l’adeguamento agli standard attuali pur preservando i caratteri originari.

 8. Metodi predittivi per Adaptive Radiation Theraphy: effetti del movimento d'organo, degli algoritmi di registrazione deformabile e dell'accumulo di dose

  OpenAIRE

  2016-01-01

  Il lavoro di ricerca è finanziato dal Ministero della Salute - Bando Giovani Ricercatori 2010 MoH (GR-2010-2318757) “Dose warping methods for IGRT and Adaptive RT: dose accumulation based on organ motion and anatomical variations of the patients during radiation therapy treatments”. La ricerca ha sviluppato metodi predittivi per Adaptive Radiation Therapy. Il paziente è soggetto a macro-micro variazioni anatomiche intra-inter frazione e funzionali durante le fasi di preparazione del pia...

 9. Metodički kolegiji kao pretpostavke osposobljavanja studenata za planiranje i razvoj istraživačko-spoznajnih aktivnosti u vrtiću

  OpenAIRE

  Krstović, Jasna

  2007-01-01

  Dr. sc. Jasna Krstović problematizira integrativnost različitih metodičkih kolegija u okviru novog profesionalnog osposobljavanja odgajatelja. Kolika je integracija doista između različitih metodika postignuta i kako ona utječe na provedbu integrativnog, holističkog pristupa u praksi odgoja i obrazovanja, pročitajte u ovom članku.

 10. Methods of censusing Red fox (Vulpes vulpes populations / Metodi di censimento della Volpe (Vulpes vulpes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Francisco Beltrán

  1991-07-01

  Full Text Available Abstract Estimating absolute or relative numbers in red fox populations is not an easy task. Although a range of methods has been described, neither an optimal nor a universally accepted technique has been found. Moreover, none has been tested on populations of known size. We reviewed the efficiency of fourteen indices of fox abundance classified into two groups: (a methods where individuals are captured and marked, which include ear tagging or similar conspicuous markings, toe clipping, radioactive tagging of faeces, radio-tracking, and statistics from hunting and trapping; (b methods not requiring capture, which include both direct methods (nocturnal counts, unsystematic observations, and drive censuses, and indirect methods (den counts, transects for track, scat counts, and scent stations. As a rule, statistics are rarely applicable to populations estimates. Methods involving capture are expensive but provide more accurate estimates than the second group of indices, which are not suitable for paired comparisons from one year to another. Management and wildlife specialists should have in mind such restrictions when considering their goals and the required level of accuracy. Finally, we recommend the simultaneous utilization and comparison of several methods (one from each group, as proposed in a double sampling strategy for optimum evaluations. Riassunto La valutazione della consistenza di una popolazione di Volpe, mediante censimenti assoluti o relativi, è di difficile soluzione. Tra i diversi metodi di conteggio impiegati, nessuno si è rivelato ottimale e universale. Tuttavia nessuno è stato utilizzato per popolazioni di consistenza nota. Qui esaminiamo la validità di 14 metodi impiegati per il calcolo di indici di abbondanza, ripartendoli in due gruppi: (a metodi che implicano la cattura e il marcamento degli animali mediante marche auricolari o contrassegni similari, amputazione delle falangi

 11. Metody vylepšování finančních výkazů evropských bank: problematické oblasti aplikace IFRS s jejich vliv na hospodářství

  OpenAIRE

  Vlasáková, Andrea

  2013-01-01

  This thesis deals with methods of improvement of financial statements of European banks and their impact on the economy. The financial statements are the principal information source used by external users when making economic decisions. The thesis is focused on analysis of impairment of financial assets and insufficient creation of provisions for credit losses, on faire value and amortized cost measurement of financial assets, macrohedging of interest rate risk, reporting of goodwill and on ...

 12. Chloride ingress prediction

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Jens Mejer; Geiker, Mette Rica

  2008-01-01

  Prediction of chloride ingress into concrete is an important part of durability design of reinforced concrete structures exposed to chloride containing environment. This paper presents experimentally based design parameters for Portland cement concretes with and without silica fume and fly ash...... in marine atmospheric and submersed South Scandinavian environment. The design parameters are based on sequential measurements of 86 chloride profiles taken over ten years from 13 different types of concrete. The design parameters provide the input for an analytical model for chloride profiles as function...

 13. Zatrucie tlenkiem węgla – drogi narażenia, obraz kliniczny, metody leczenia = Carbon monoxide poisoning, routes of exposure, clinical manifestation, treatment

  OpenAIRE

  Sowa, Magdalena; Winnicki, Andrzej; Wójcik, Kamil; Tarkowski, Michał; Gnatowski, Tomasz

  2015-01-01

  Sowa Magdalena, Winnicki Andrzej, Wójcik Kamil, Tarkowski Michał, Gnatowski Tomasz. Zatrucie tlenkiem węgla – drogi narażenia, obraz kliniczny, metody leczenia = Carbon monoxide poisoning, routes of exposure, clinical manifestation, treatment. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(4):345-354. ISSN 2391-8306. DOI: 10.5281/zenodo.17251 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%284%29%3A345-354 https://pbn.nauka.gov.pl/works/556252 http://dx.doi...

 14. Metody i środki zwalczania zagrożeń pyłowych i metanowych w górnictwie węglowym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dominik Bałaga

  2015-04-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono problematykę zagrożeń pyłowych i metody ich ograniczania w zakładach górniczych węgla kamiennego. Omówiono budowę i zasadę działania wybranych urządzeń do zwalczania zapylenia oraz urządzeń odpylających projektowanych w ITG KOMAG. Zaprezentowano wyniki prac badawczych i wdrożeniowych potwierdzających efektywność zwalczania zapylenia, szczególnie na stanowiskach pracy w wyrobiskach górniczych.

 15. Metody badania spontanicznych i spowodowanych lekami przeciwpsychotycznymi zaburzeń ruchowych w schizofrenii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Olga Kałużyńska

  2013-09-01

  Full Text Available Od dawna wiadomo, że przynajmniej niektóre zaburzenia motoryczne występują u chorych na schizofrenię jeszcze przed podjęciem leczenia lekami przeciwpsychotycznymi istotnie statystycznie częściej niż w populacji ogólnej. Wpro‑ wadzenie leków przeciwpsychotycznych zahamowało jednak ten nurt badań, bowiem od tej pory koncentrowano się wyłącznie na objawach zaburzeń ruchowych powstałych w wyniku stosowania neuroleptyków. W kilku pracach wy‑ kazano również, że niektóre zaburzenia ruchowe są częstsze i bardziej nasilone u krewnych I stopnia osób chorych, lecz rzadsze i mniej nasilone niż u chorych na schizofrenię. Obecnie istnieje wiele narzędzi – skal klinicznych, używa‑ nych w praktyce i badaniach, opartych na obserwacji klinicznej, służących do oceny występowania i nasilenia zabu‑ rzeń motorycznych zarówno spontanicznych, jak i związanych z leczeniem lekami przeciwpsychotycznymi. Najczęściej przy pomocy tych skal ocenia się i monitoruje objawy parkinsonizmu, dystonie oraz akatyzję. Uważa się, że wszyst‑ kie te narzędzia mają jednak wiele wad i nie pozwalają na wykrycie i obiektywny pomiar subklinicznych objawów za‑ burzeń motorycznych. Instrumentalne metody oceny zaburzeń ruchowych (spontanicznych i spowodowanych leka‑ mi przeciwpsychotycznymi pozwalają na wykrycie właśnie subtelnych, słabo nasilonych objawów i dlatego mogą być przydatne przy identyfikacji osób z tzw. stanem wysokiego ryzyka rozwoju psychozy, ocenie występowania dysfunkcji motorycznych u krewnych osób chorych na schizofrenię, a także określaniu stopnia i rodzaju odpowiedzi na leczenie lekami przeciwpsychotycznymi. Większość tych metod wymaga jednak skomplikowanej aparatury i procedury analizy uzyskanych wyników. Jedną z interesujących i stosunkowo łatwych do realizacji metod instrumentalnych wydaje się wieloaspektowa ocena pisma. Zastosowanie nowych metod oceny zaburzeń motorycznych konieczne

 16. Lithium Sulfuryl Chloride Battery.

  Science.gov (United States)

  Primary batteries , Electrochemistry, Ionic current, Electrolytes, Cathodes(Electrolytic cell), Anodes(Electrolytic cell), Thionyl chloride ...Phosphorus compounds, Electrical conductivity, Calibration, Solutions(Mixtures), Electrical resistance, Performance tests, Solvents, Lithium compounds

 17. Infezione sperimentale di capre con un ceppo atipico di Mycoplasma mycoides subsp. capri isolato in Giordania: confronto tra differenti metodi diagnostici

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Massimo Scacchia

  2010-06-01

  Full Text Available Sono state infettate sperimentalmente 10 capre con un micoplasma identificato con metodi biomolecolari come Mycoplasma mycoides subsp. capri, ceppo Irbid, isolato da capre in un focolaio di agalassia contagiosa nel nord della Giordania e definito atipico per la sua peculiarità sierologica. Due gruppi di animali infettati rispettivamente per via endotracheale e aerosol sono stati posti in contatto con un terzo gruppo di capre. A sei settimane dall’infezione alcuni animali, sia infettati sia posti in contatto, hanno manifestato febbre, scolo nasale, seguiti da grave sintomatologia respiratoria e poliartrite. Dagli animali deceduti o sacrificati, perché giunti al termine della sperimentazione, sono stati effettuati prelievi di organi. Dopo una descrizione dei quadri clinici ed anatomo-istopatologici, sono stati messi a confronto gli esiti degli isolamenti microbiologici e delle prove immunoisto-chimiche effettuate sugli organi prelevati.

 18. Bio diesel blends stability. Analytical aspects and test methods; Stabilita' delle miscele gasolio-biodiesel. Aspetti analitici e metodi di prova

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pinelli, G. [Stazione Sperimentale per i Combustibili, San Donato Milanese, Milan (Italy)

  2001-08-01

  Bio diesel blends are receiving increasing attention as an alternative to conventional petroleum fuel for Diesel engines. This interest is based on several valuable properties of bio diesel, which, besides the production from renewable sources and its sufficient compatibility with Diesel engines, could reduce exhaust emissions. From technical point of view the main disadvantage of bio diesel is fuel un stability. As a matter of fact, bio diesel is more subject to oxidative degradation than petroleum diesel oil and this can alter the stability of bio diesel blends. In this connection the greatest controversy stability regards test methods for bio diesel blends. This review presents a synthesis of the studies performed in recent years on bio diesel blends stability. Besides considering the analytical aspects involving both products, the most important test methods for stability of bio diesel blends are discussed. [Italian] Le miscele gasolio-biodiesel stanno riscuotendo una crescente attenzione come alternative ai tradizionali comustibili diesel. Questo interesse e' dovuto ad alcune pregevoli proprieta' del biodiesel, il quale, oltre a essere prodotto da fonti rinnovabili, presenta una soddisfacente compatibilita' con i motori Diesel e potrebbe contribuire a ridurre le emissioni inquinanti. Da un punto di vista tecnico il suo grande svantaggio e' la instabilita'. Il biodiesel, infatti, e' piu' soggetto alla degradazione ossidativa rispetto al gasolio e questo puo' alterare la stabilita' delle miscele tra i due prodotti. A tal proposito l'aspetto piu' controverso riguarda i metodi di prova per la valutazione della stabilita' delle miscele gasolio-biodiesel. In questa rassegna viene presentata una sintesi degli studi condotti negli ultimi anni sulla stabilita' delle miscele gasolio-biodiesel. Oltre a considerare gli aspetti analitici riguardanti i due prodotti, vengono discussi i principali metodi di

 19. chloride mass balance

  African Journals Online (AJOL)

  Agadaga

  1Geology Department, Faculty of Sciences and Techniques, University ... characterization of groundwater, rainfall and the unsaturated zone were also carried out using a .... 2008 in collaboration with the Senegal National Meteorological .... [Cl]sm is estimated as average chloride concentration in ..... sands of Australia.

 20. Chloride ingress prediction

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Jens Mejer; Geiker, Mette Rica

  2008-01-01

  and time, and where both the surface chloride concentration and the diffusion coefficient are allowed to vary in time; the Mejlbro-Poulsen model is the general solution to Fick’s 2nd law. The paper also presents conversion formulas for the four decisive but rather abstract parameters to parameters, which...

 1. Web 2.0 aplikace

  OpenAIRE

  Lednický, Miroslav

  2008-01-01

  Following pages will be about abounded term "Web 2.0". I will try to explain the core characteristics of "Web 2.0" applications. This explanation will be followed by some existing examples of these applications. Main target is to explain the term "Web 2.0".

 2. Mobile marketing a jeho aplikace

  OpenAIRE

  BLÁHOVÁ, Simona

  2012-01-01

  The goal of this thesis is to characterize a specific application of mobile marketing, particularly the application of location based mobile marketing by the company H&M in the Czech Republic. The company is one of the largest global clothing retailers. The thesis is divided into a theoretical and practical part. The first one was completed by researching specialized literature and online resources and was crucial for understanding and completing the actual analysis of the specific mobile mar...

 3. Aplikace problému Obchodního cestujícího v reálném prostředí distribuční společnosti

  OpenAIRE

  Ružička, Vladimír

  2012-01-01

  Tato práce se zaobírá problematikou optimální distribuce. Čitatel se seznámí s problémy spojenými s distribucí. Kromě toho jsou v této práci vysvětleny problémy obchodního cestujícího, tzv. „vehicle routing problem" a jeho varianty. Dále je zde možné najít přehled přístupů k řešení „vehicle routing problem". V části zaměřené na problém z praxe se nachází analýza distribuce skutečné společnosti. V druhé polovině práce je představena aplikace, kter...

 4. Obtaining a Well-Aligned ZnO Nanotube Array Using the Hydrothermal Growth Method / Labi Sakārtotu Zno Nanocauruļu Kopu Iegūšana, Izmantojot Hidrotermālo Metodi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krasovska M.

  2015-10-01

  Full Text Available Dotajā darbā tika noteikti optimāli parametri labi sakārtotu ZnO nanocaurulīšu kopu iegūšanai, izmantojot hidrotermālo metodi ar temperatūras pazemināšanu, jeb t.s. selektīvu paškodināšanas metodi (self-selective etching, ir uzsvērtas šās metodes priekšrocības salīdzinājumā ar ķīmiskās kodināšanas metodi, kā arī tika aprakstīta dažādu augšanas faktora (tādu, ka darba šķīduma koncentrācija, augšanas temperatūra un laiks, iedīgļu slāņa iegūšanas veids un iegūšanas parametri ietekme uz iegūtu nanostraktūra morfoloģiju.

 5. Benzalkonium Chloride and Glaucoma

  OpenAIRE

  Rasmussen, Carol A.; Kaufman, Paul L.; Kiland, Julie A.

  2014-01-01

  Glaucoma patients routinely take multiple medications, with multiple daily doses, for years or even decades. Benzalkonium chloride (BAK) is the most common preservative in glaucoma medications. BAK has been detected in the trabecular meshwork (TM), corneal endothelium, lens, and retina after topical drop installation and may accumulate in those tissues. There is evidence that BAK causes corneal and conjunctival toxicity, including cell loss, disruption of tight junctions, apoptosis and preapo...

 6. Innovative methods of hazard evaluation. Central Italy case study; Progetto Misha. Metodi innovativi per la stima dell'hazard. Applicazione all'Italia Centrale

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Peruzza, L. [Consiglio Nazionale delle Ricerche, Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti, Rome (Italy)

  1999-12-01

  The Misha project (Innovative methods for hazard assessment) represents the application, at selected areas, of the methodologies developed in some strategic sectors for validation of non-conventional techniques for assessment of seismic risk. [Italian] Il progetto Misha (Metodi Innovativi per la Stima dell'Hazard: applicazione all'Italia Centrale) e' una delle attivita' caratterizzanti l'ultimo anno della convenzione triennale (1996-98) stipulata tra il Dipartimento della Protezione Civile ed il CNR-Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti. Misha rappresenta l'applicazione ad un'area campione delle metodologie sviluppate in taluni settori strategici nei quali si era articolata la convenzione: lo sviluppo e la validazione metodologica di tecniche non convenzionali per la stima della pericolosita' del territorio nazionale, l'individuazione di linee guida per la raccolta di informazioni sulle strutture sismogenetiche a livello nazionale, la transizione ad una nuova generazione di stime di hazard finalizzate ad un aggiornamento della classificazione sismica ed al riadeguamento antisismico del patrimonio edilizio.

 7. Oxomemazine hydro-chloride.

  Science.gov (United States)

  Siddegowda, M S; Butcher, Ray J; Akkurt, Mehmet; Yathirajan, H S; Ramesh, A R

  2011-08-01

  IN THE TITLE COMPOUND [SYSTEMATIC NAME: 3-(5,5-dioxo-phen-othia-zin-10-yl)-N,N,2-trimethyl-propanaminium chloride], C(18)H(23)N(2)O(2)S(+)·Cl(-), the dihedral angle between the two outer aromatic rings of the phenothia-zine unit is 30.5 (2)°. In the crystal, the components are linked by N-H⋯Cl and C-H⋯Cl hydrogen bonds and C-H⋯π inter-actions.

 8. Chloride on the Move

  KAUST Repository

  Li, Bo

  2017-01-09

  Chloride (Cl−) is an essential plant nutrient but under saline conditions it can accumulate to toxic levels in leaves; limiting this accumulation improves the salt tolerance of some crops. The rate-limiting step for this process – the transfer of Cl− from root symplast to xylem apoplast, which can antagonize delivery of the macronutrient nitrate (NO3−) to shoots – is regulated by abscisic acid (ABA) and is multigenic. Until recently the molecular mechanisms underpinning this salt-tolerance trait were poorly defined. We discuss here how recent advances highlight the role of newly identified transport proteins, some that directly transfer Cl− into the xylem, and others that act on endomembranes in ‘gatekeeper’ cell types in the root stele to control root-to-shoot delivery of Cl−.

 9. Benzalkonium chloride and glaucoma.

  Science.gov (United States)

  Rasmussen, Carol A; Kaufman, Paul L; Kiland, Julie A

  2014-01-01

  Glaucoma patients routinely take multiple medications, with multiple daily doses, for years or even decades. Benzalkonium chloride (BAK) is the most common preservative in glaucoma medications. BAK has been detected in the trabecular meshwork (TM), corneal endothelium, lens, and retina after topical drop installation and may accumulate in those tissues. There is evidence that BAK causes corneal and conjunctival toxicity, including cell loss, disruption of tight junctions, apoptosis and preapoptosis, cytoskeleton changes, and immunoinflammatory reactions. These same effects have been reported in cultured human TM cells exposed to concentrations of BAK found in common glaucoma drugs and in the TM of primary open-angle glaucoma donor eyes. It is possible that a relationship exists between chronic exposure to BAK and glaucoma. The hypothesis that BAK causes/worsens glaucoma is being tested experimentally in an animal model that closely reflects human physiology.

 10. Studies Update Vinyl Chloride Hazards.

  Science.gov (United States)

  Rawls, Rebecca

  1980-01-01

  Extensive study affirms that vinyl chloride is a potent animal carcinogen. Epidemiological studies show elevated rates of human cancers in association with extended contact with the compound. (Author/RE)

 11. Parameters Affecting Hydrogen Chloride Measurements

  Science.gov (United States)

  1993-06-01

  contain sea salt, which is hygroscopic because of the magnesium chloride present, or ammonium bisulfate , which mostly comes from sulfur pollution and is...boosters release hydrogen chloride as a combustion product, and hydrazines or nitric acid can be spilled from liquid fuel motors. Monitoring the...solubility constant, and the second is the acid ionization constant. From experimental work, the product of the two constants is well established (Reference

 12. Chloride channels in stroke

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Ya-ping ZHANG; Hao ZHANG; Dayue Darrel DUAN

  2013-01-01

  Vascular remodeling of cerebral arterioles,including proliferation,migration,and apoptosis of vascular smooth muscle cells (VSMCs),is the major cause of changes in the cross-sectional area and diameter of the arteries and sudden interruption of blood flow or hemorrhage in the brain,ie,stroke.Accumulating evidence strongly supports an important role for chloride (Clˉ) channels in vascular remodeling and stroke.At least three Clˉ channel genes are expressed in VSMCs:1) the TMEM16A (or Ano1),which may encode the calcium-activated Clˉ channels (CACCs); 2) the CLC-3 Clˉ channel and Clˉ/H+ antiporter,which is closely related to the volume-regulated Clˉ channels (VRCCs); and 3) the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR),which encodes the PKA-and PKC-activated Clˉ channels.Activation of the CACCs by agonist-induced increase in intracellular Ca2+ causes membrane depolarization,vasoconstriction,and inhibition of VSMC proliferation.Activation of VRCCs by cell volume increase or membrane stretch promotes the production of reactive oxygen species,induces proliferation and inhibits apoptosis of VSMCs.Activation of CFTR inhibits oxidative stress and may prevent the development of hypertension.In addition,Clˉ current mediated by gammaaminobutyric acid (GABA) receptor has also been implicated a role in ischemic neuron death.This review focuses on the functional roles of Clˉ channels in the development of stroke and provides a perspective on the future directions for research and the potential to develop Clˉ channels as new targets for the prevention and treatment of stroke.

 13. 21 CFR 184.1138 - Ammonium chloride.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 3 2010-04-01 2009-04-01 true Ammonium chloride. 184.1138 Section 184.1138 Food... Specific Substances Affirmed as GRAS § 184.1138 Ammonium chloride. (a) Ammonium chloride (NH4Cl, CAS Reg. No. 12125-02-9) is produced by the reaction of sodium chloride and an ammonium salt in solution....

 14. 46 CFR 151.50-34 - Vinyl chloride (vinyl chloride monomer).

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 46 Shipping 5 2010-10-01 2010-10-01 false Vinyl chloride (vinyl chloride monomer). 151.50-34... chloride (vinyl chloride monomer). (a) Copper, aluminum, magnesium, mercury, silver, and their alloys shall... equipment that may come in contact with vinyl chloride liquid or vapor. (b) Valves, flanges, and...

 15. 40 CFR 61.65 - Emission standard for ethylene dichloride, vinyl chloride and polyvinyl chloride plants.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... dichloride, vinyl chloride and polyvinyl chloride plants. 61.65 Section 61.65 Protection of Environment... AIR POLLUTANTS National Emission Standard for Vinyl Chloride § 61.65 Emission standard for ethylene dichloride, vinyl chloride and polyvinyl chloride plants. An owner or operator of an ethylene...

 16. CHLORIDE WASHER PERFORMACE TESTING

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Coughlin, J; David Best, D; Robert Pierce, R

  2007-11-30

  Testing was performed to determine the chloride (Cl-) removal capabilities of the Savannah River National Laboratory (SRNL) designed and built Cl- washing equipment intended for HB-Line installation. The equipment to be deployed was tested using a cerium oxide (CeO2) based simulant in place of the 3013 plutonium oxide (PuO2) material. Two different simulant mixtures were included in this testing -- one having higher Cl- content than the other. The higher Cl- simulant was based on K-Area Interim Surveillance Inspection Program (KIS) material with Cl- content approximately equal to 70,000 ppm. The lower Cl- level simulant was comparable to KIS material containing approximately 8,000-ppm Cl- content. The performance testing results indicate that the washer is capable of reducing the Cl- content of both surrogates to below 200 ppm with three 1/2-liter washes of 0.1M sodium hydroxide (NaOH) solution. Larger wash volumes were used with similar results - all of the prescribed test parameters consistently reduced the Cl- content of the surrogate to a value below 200 ppm Cl- in the final washed surrogate material. The washer uses a 20-micron filter to retain the surrogate solids. Tests showed that 0.16-0.41% of the insoluble fraction of the starting mass passed through the 20-micron filter. The solids retention performance indicates that the fissile masses passing through the 20-micron filter should not exceed the waste acceptance criteria for discard in grout to TRU waste. It is recommended that additional testing be pursued for further verification and optimization purposes. It is likely that wash volumes smaller than those tested could still reduce the Cl- values to acceptable levels. Along with reduced wash volumes, reuse of the third wash volume (in the next run processed) should be tested as a wash solution minimization plan. A 67% reduction in the number of grouted paint pails could be realized if wash solution minimization testing returned acceptable results.

 17. Electrochemical Chloride extraction using external electrodes?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ottosen, Lisbeth M.; Pedersen, Anne Juul

  2006-01-01

  Electrochemical methods for the removal of chloride from concrete have been developed and the methods are primarily designed for situations where corrosion has started due to an increased chloride concentration in the vicinity of the reinforcement. In these methods the reinforcement is used...... as the cathode. However, some unwanted side effects can occur, including alkali-silica reaction and in some cases hydrogen embrittlement. It is also suggested also to use electrochemical chloride extraction in a preventive way in constructions where chloride induced corrosion is likely to be a problem after...... a period of time, i.e. remove the chlorides before the chloride front reaches the reinforcement. If the chlorides are removed from outer few centimetres from the surface, the chloride will not reach the reinforcement and cause damage. By using the electrochemical chloride removal in this preventive way...

 18. Lubiprostone: a chloride channel activator.

  Science.gov (United States)

  Lacy, Brian E; Levy, L Campbell

  2007-04-01

  In January 2006 the Food and Drug Administration approved lubiprostone for the treatment of chronic constipation in men and women aged 18 and over. Lubiprostone is categorized as a prostone, a bicyclic fatty acid metabolite of prostaglandin E1. Lubiprostone activates a specific chloride channel (ClC-2) in the gastrointestinal (GI) tract to enhance intestinal fluid secretion, which increases GI transit and improves symptoms of constipation. This article reviews the role of chloride channels in the GI tract, describes the structure, function, and pharmacokinetics of lubiprostone, and discusses clinically important data on this new medication.

 19. Bioindication on the basis of benthic diatoms: Advantages and disadvantages of the Polish phytobenthos lake assessment method (IOJ – the Diatom Index for Lakes / Bioindykacja na podstawie okrzemek bentosowych: Mocne i słabe strony polskiej metody oceny jezior na podstawie fitobentosu (IOJ – Indeks Okrzemkowy Jezior

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bielczyńska Aleksandra

  2015-12-01

  Full Text Available Wrażliwość okrzemek na presje antropogeniczne (np. eutrofizację lub zakwaszenie wód skutkuje ich szerokim zastosowaniem w bioindykacji. W wielu krajach na świecie podjęto się opracowania lub stosowania opracowanych już indeksów biotycznych opartych na okrzemkach fitobentosowych, służących ocenie stanu wód. Od 2000 roku w krajach członkowskich Unii Europejskiej odbywa się to w ramach wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej. Wyniki uzyskane przy użyciu polskiej metody oceny jezior na podstawie okrzemek epifitycznych (IOJ - Indeks Okrzemkowy Jezior, znacznie odbiegają od wyników jakie dają pozostałe metody oceny stanu ekologicznego. W niniejszym artykule podjęto się prześledzenia literatury naukowej dotyczącej fitobentosu w bioindykacji w celu zidentyfikowania silnych i słabych stron polskiej metody IOJ oraz wskazania potencjalnych kierunków udoskonalenia metody. Prześledzono literaturę dokumentującą zmienność fitobentosu związaną z jego siedliskiem, zmienność przestrzenną w skali jeziora oraz zmienność w sezonie wegetacyjnym. Przytoczone piśmiennictwo wskazuje na to, że doprecyzowanie wytycznych do procedury poboru prób oraz zwiększenie liczby stanowisk badawczych mogłoby zwiększyć funkcjonalność polskiej metody oceny jezior. Zasugerowano również, że warto podjąć się przetestowania wpływu zmienności sezonowej zespołu fitobentosu na jego wartość bioindykacyjną.

 20. Chloride : The queen of electrolytes?

  NARCIS (Netherlands)

  Berend, Kenrick; van Hulsteijn, Leonard Hendrik; Gans, Rijk O. B.

  2012-01-01

  Background: Channelopathies, defined as diseases that are caused by mutations in genes encoding ion channels, are associated with a wide variety of symptoms and have been documented extensively over the past decade. In contrast, despite the important role of chloride in serum, textbooks in general d

 1. 1,5-Diaminotetrazolium chloride

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ling-Qiao Meng

  2010-04-01

  Full Text Available The title compound, CH5N6+·Cl−, crystallized with two indepedent 1,5-diaminotetrazolium cations and two independent chloride anions in the asymmetric unit. In the crystal, there are a number of N—H...Cl hydrogen-bonding interactions, which generate a three-dimensional network.

 2. [Headspace GC/MS analysis of residual vinyl chloride and vinylidene chloride in polyvinyl chloride and polyvinylidene chloride products].

  Science.gov (United States)

  Ohno, Hiroyuki; Mutsuga, Motoh; Kawamura, Yoko; Suzuki, Masako; Aoyama, Taiki

  2005-02-01

  A headspace GC/MS analysis method for the simultaneous determination of residual vinyl chloride (VC) and vinylidene chloride (VDC) in polyvinyl chloride (PVC) and polyvinylidene chloride (PVDC) products was developed. A test sample was swelled overnight with N,N-dimethylacetamide in a sealed vial. The vial was incubated for 1 hour at 90 degrees C, then the headspace gas was analyzed by GC/MS using a PLOT capillary column. The recoveries from spiked PVC and PVDC samples were 90.0-112.3% for VC and 85.2-108.3% for VDC. The determination limits were 0.01 microg/g for VC and 0.06/microg/g for VDC, respectively. By this method, VC was detected in two PVC water supply pipes at the levels of 0.61 and 0.01 microg/g. On the other hand, VC and VDC were not detected in any of the food container-packages or toys tested.

 3. Návrh výroby tělesa plynového analyzátoru s využitím metody Direct Metal Laser Sintering

  OpenAIRE

  Říčan, Daniel

  2011-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá možností výroby plynového analyzátoru technologií Rapid Prototyping a to metodou Direct Metal Laser Sintering. V teoretické části je popsána stávající výroba součásti ve společnosti Frentech Aerospace s.r.o a inovace ve firmě Innomia a.s, metodou Direct Metal Laser Sintering. Dále je proveden rozbor principu jednotlivých metod Rapid Prototyping, především metody Direct Metal Laser Sintering. Cílem experimentální části je porovnání mechanických vlastností a struk...

 4. 21 CFR 173.375 - Cetylpyridinium chloride.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... CONSUMPTION Specific Usage Additives § 173.375 Cetylpyridinium chloride. Cetylpyridinium chloride (CAS Reg. No... Nutrition's Library, Food and Drug Administration, 5100 Paint Branch Pkwy., College Park, MD 20740, or...

 5. Progress of Carbonation in Chloride Contaminated Concretes

  OpenAIRE

  Wang, Yaocheng; Basheer, P. A.M.; Nanukuttan, S; Bai, Y.

  2016-01-01

  Concretes used in marine environment are generally under the cyclic effect of CO2 and chloride ions (Cl-). To date, the influence of carbonation on ingress of chloride ions in concretes has been widely studied; in comparison, study on the influence of Cl- on the progress of carbonation is limited. During the study, concretes were exposed to independent and combined mechanisms of carbonation and chloride ingress regimes. Profiles of apparent pH and chloride concentration were used to indicate ...

 6. Microbial reductive dehalogenation of vinyl chloride

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Spormann, Alfred M [Stanford, CA; Muller, Jochen A [Baltimore, MD; Rosner, Bettina M [Berlin, DE; Von Abendroth, Gregory [Mannheim, DE; Meshulam-Simon, Galit [Los Angeles, CA; McCarty, Perry L [Stanford, CA

  2014-02-11

  Compositions and methods are provided that relate to the bioremediation of chlorinated ethenes, particularly the bioremediation of vinyl chloride by Dehalococcoides-like organisms. An isolated strain of bacteria, Dehalococcoides sp. strain VS, that metabolizes vinyl chloride is provided; the genetic sequence of the enzyme responsible for vinyl chloride dehalogenation; methods of assessing the capability of endogenous organisms at an environmental site to metabolize vinyl chloride; and a method of using the strains of the invention for bioremediation.

 7. Cystic Fibrosis (CF): Chloride Sweat Test

  Science.gov (United States)

  ... Old Feeding Your 1- to 2-Year-Old Cystic Fibrosis (CF) Chloride Sweat Test KidsHealth > For Parents > Cystic Fibrosis (CF) Chloride Sweat Test Print A A A ... It Is A chloride sweat test helps diagnose cystic fibrosis (CF) , an inherited disorder that makes kids sick ...

 8. 21 CFR 184.1426 - Magnesium chloride.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... mineral bischofite. It is prepared by dissolving magnesium oxide, hydroxide, or carbonate in aqueous... 21 Food and Drugs 3 2010-04-01 2009-04-01 true Magnesium chloride. 184.1426 Section 184.1426 Food... Specific Substances Affirmed as GRAS § 184.1426 Magnesium chloride. (a) Magnesium chloride (MgC12·6H2O,...

 9. 75 FR 33824 - Barium Chloride From China

  Science.gov (United States)

  2010-06-15

  ... COMMISSION Barium Chloride From China Determination On the basis of the record\\1\\ developed in the subject... order on barium chloride from China would be likely to lead to continuation or recurrence of material... Barium Chloride from China: Investigation No. 731-TA-149 (Third Review). By order of the...

 10. 75 FR 19657 - Barium Chloride From China

  Science.gov (United States)

  2010-04-15

  ... COMMISSION Barium Chloride From China AGENCY: United States International Trade Commission. ACTION: Notice of... chloride from China. SUMMARY: The Commission hereby gives notice that it will proceed with a full review... revocation of the antidumping duty order on barium chloride from China would be likely to lead...

 11. 21 CFR 172.180 - Stannous chloride.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... Preservatives § 172.180 Stannous chloride. The food additive stannous chloride may be safely used for color... 21 Food and Drugs 3 2010-04-01 2009-04-01 true Stannous chloride. 172.180 Section 172.180 Food and Drugs FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES (CONTINUED) FOOD FOR...

 12. 21 CFR 582.5446 - Manganese chloride.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 6 2010-04-01 2010-04-01 false Manganese chloride. 582.5446 Section 582.5446 Food and Drugs FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES (CONTINUED) ANIMAL... Supplements 1 § 582.5446 Manganese chloride. (a) Product. Manganese chloride. (b) Conditions of use....

 13. Preparation of semisynthetic (+)-tubocurarine chloride.

  Science.gov (United States)

  Naghaway, J; Soine, T O

  1979-05-01

  Semisynthetic (+)-tubocurarine chloride (II) was prepared by monoquaternization of (+)-tubocurine. The method involved treating (+)-tubocurine with a 0.5 M equivalent of hydrochloric acid prior to quaternization with methyl iodide, followed by neutralization and iodide-chloride ion-exchange. Column chromatography and crystallization procedures were utilized for pure semisynthetic II preparation. The neuromuscular junction blocking activities of the semisynthetic and commercial II were determined by the in vivo cat hypoglossal nerve-tongue muscle preparation. No delectable differences among physical constants, spectral data, and neuromuscular junction blocking activities were noted between the commercial product and the semisynthetic II. This result substantiates the chemical and biological data for the well-accepted new formula for II. The unexplained M + n14 mass spectral peaks shown by the curare-type bases are characteristic of the molecular species rather than a result of contaminants.

 14. Oxomemazine hydro­chloride

  OpenAIRE

  Siddegowda, M. S.; Butcher, Ray J.; Mehmet Akkurt; Yathirajan, H.S.; Ramesh, A. R.

  2011-01-01

  In the title compound [systematic name: 3-(5,5-dioxophenothiazin-10-yl)-N,N,2-trimethylpropanaminium chloride], C18H23N2O2S+·Cl−, the dihedral angle between the two outer aromatic rings of the phenothiazine unit is 30.5 (2)°. In the crystal, the components are linked by N—H...Cl and C—H...Cl hydrogen bonds and C—H...π interactions.

 15. Shock compression of polyvinyl chloride

  Science.gov (United States)

  Neogi, Anupam; Mitra, Nilanjan

  2016-04-01

  This study presents shock compression simulation of atactic polyvinyl chloride (PVC) using ab-initio and classical molecular dynamics. The manuscript also identifies the limits of applicability of classical molecular dynamics based shock compression simulation for PVC. The mechanism of bond dissociation under shock loading and its progression is demonstrated in this manuscript using the density functional theory based molecular dynamics simulations. The rate of dissociation of different bonds at different shock velocities is also presented in this manuscript.

 16. Salt, chloride, bleach, and innate host defense.

  Science.gov (United States)

  Wang, Guoshun; Nauseef, William M

  2015-08-01

  Salt provides 2 life-essential elements: sodium and chlorine. Chloride, the ionic form of chlorine, derived exclusively from dietary absorption and constituting the most abundant anion in the human body, plays critical roles in many vital physiologic functions, from fluid retention and secretion to osmotic maintenance and pH balance. However, an often overlooked role of chloride is its function in innate host defense against infection. Chloride serves as a substrate for the generation of the potent microbicide chlorine bleach by stimulated neutrophils and also contributes to regulation of ionic homeostasis for optimal antimicrobial activity within phagosomes. An inadequate supply of chloride to phagocytes and their phagosomes, such as in CF disease and other chloride channel disorders, severely compromises host defense against infection. We provide an overview of the roles that chloride plays in normal innate immunity, highlighting specific links between defective chloride channel function and failures in host defense.

 17. Salt, chloride, bleach, and innate host defense

  Science.gov (United States)

  Wang, Guoshun; Nauseef, William M.

  2015-01-01

  Salt provides 2 life-essential elements: sodium and chlorine. Chloride, the ionic form of chlorine, derived exclusively from dietary absorption and constituting the most abundant anion in the human body, plays critical roles in many vital physiologic functions, from fluid retention and secretion to osmotic maintenance and pH balance. However, an often overlooked role of chloride is its function in innate host defense against infection. Chloride serves as a substrate for the generation of the potent microbicide chlorine bleach by stimulated neutrophils and also contributes to regulation of ionic homeostasis for optimal antimicrobial activity within phagosomes. An inadequate supply of chloride to phagocytes and their phagosomes, such as in CF disease and other chloride channel disorders, severely compromises host defense against infection. We provide an overview of the roles that chloride plays in normal innate immunity, highlighting specific links between defective chloride channel function and failures in host defense. PMID:26048979

 18. Developing chloride resisting concrete using PFA

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dhir, R.K.; El-Mohr, M.A.K.; Dyer, T.D. [Univ. of Dundee (United Kingdom). Dept. of Civil Engineering

  1997-11-01

  PFA concrete mixes were designed to optimize resistance to chloride ingress. Chloride binding capacity, intrinsic permeability and their concomitant influence on the coefficient of chloride diffusion have been investigated. PFA replacements up to 67% and exposure concentrations of 0.1, 0.5, 1.0 and 5.0 mole/liter were used. Chloride binding capacity was found to increase with increasing PFA replacement up to 50% and to then decline. It increased with chloride exposure concentration as well as water/binder ratio. The coefficient of chloride diffusion of concrete samples was found to be dependent on both the intrinsic permeability of the concrete and the ability of its cement matrix to bind chlorides.

 19. Hydrolysis of cupric chloride in aqueous ammoniacal ammonium chloride solutions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Limpo, J. L.

  1995-06-01

  Full Text Available Cupric solubility in the CuCl2-NH4Cl-NH3-H2O system for chloride concentrations lower than 4 molal in the temperature range 25-60 °C was studied. The experimental results show that for chloride concentration between 3.0 and 1.0 molal the cupric solubility is determined by the solubility of the cupric hydroxychloride Cu(OH1.5Cl0.5. For a chloride concentration value of 4.0 molal, there are two cupric compounds, the hydroxychloride Cu(OH1.5Cl0.5 or the diammine chloride Cu(NH32Cl2, on which the solubility of Cu(II depends, according to the temperature and the value of the ratio [NH3]Total/[Cu]Total.

  Se estudia la solubilidad del Cu(II en el sistema CuCl2-NH4Cl-NH3-H2O para concentraciones de cloruro inferiores a 4 molal en el intervalo de temperaturas 25-60 °C. Los resultados experimentales muestran que, para concentraciones de cloruros comprendidas entre 3,0 y 1,0 molal, la solubilidad cúprica viene determinada por la solubilidad del hidroxicloruro cúprico, Cu(OH1.5Cl0.5. Para concentraciones de cloruro 4,0 molal, existen dos compuestos cúpricos, el hidroxicloruro, Cu(OH1.5Cl0.5 o el cloruro de diamina, Cu(NH32Cl2, de los que, de acuerdo con la temperatura y con el valor de la relación [NH3]Total/[Cu]Total depende la solubilidad del Cu(II.

 20. Comparison between two alternative approaches for the analysis of polarization evolution of EM waves in a nonuniform, fully anisotropic medium. A magnetized plasma; Paragone tra due metodi alternativi per l'analisi della polarizzazione di onde elettromagnetiche in un plasma magnetizzato

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Segre, S. E. [ENEA, Div. Fusione, Centro Ricerche Frascati, Frascati, Rome (Italy)

  2001-07-01

  A comparison is made between two alternative approaches for the analysis of polarization evolution of em waves in a magnetized plasma. The two approaches are the Coupled Wave-Equation Formalism (CWF) and the Stokes Vector Formalism (SVF). After brief descriptions of the two formalisms the correspondence between them is spelled out. The two formalisms are then compared and their relative advantages and limitations are discussed. [Italian] Si fa un confronto tra due metodi alternativi per l'analisi della polarizzazione di onde elettromagnetiche in un plasma magnetizzato. I due metodi sono il formalismo delle equazioni accoppiate per le onde (Coupled Wave-equation Formalism) e il formalismo del vettore di Stokes (Stokes Vector Formalism). Dopo brevi descrizioni dei due formalismi, viene esplicitata la corrispondenza tra essi quindi i due formalismi vengono confrontati e si discutono i loro meriti e limiti relativi.

 1. Oxomemazine hydro­chloride

  Science.gov (United States)

  Siddegowda, M. S.; Butcher, Ray J.; Akkurt, Mehmet; Yathirajan, H. S.; Ramesh, A. R.

  2011-01-01

  In the title compound [systematic name: 3-(5,5-dioxo­phen­othia­zin-10-yl)-N,N,2-trimethyl­propanaminium chloride], C18H23N2O2S+·Cl−, the dihedral angle between the two outer aromatic rings of the phenothia­zine unit is 30.5 (2)°. In the crystal, the components are linked by N—H⋯Cl and C—H⋯Cl hydrogen bonds and C—H⋯π inter­actions. PMID:22090928

 2. Simple chloride sensors for continuous groundwater monitoring

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thorn, Paul; Mortensen, John

  2012-01-01

  The development of chloride sensors which can be used for continuous, on-line monitoring of groundwater could be very valuable in the management of our coastal water resources. However, sensor stability, drift, and durability all need to be addressed in order for the sensors to be used...... in continuous application. This study looks at the development of a simple, inexpensive chloride electrode, and evaluates its performance under continuous use, both in the laboratory and in a field test in a monitoring well. The results from the study showed a consistent response to changing chloride...... sensor remained responsive even at low chloride concentrations, where the conductivity electrode was no longer responding to changing chloride levels. With the results, it is believed that the simple chloride sensor could be used for continuous monitoring of groundwater quality....

 3. Chloride Ion Critical Content in Reinforced Concrete

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2007-01-01

  Chloride ion critical content was studied under soaking and cycle of dry and wet conditions,with three electrochemical nondestructive measuring techniques, i e, half-cell potential, A C impedance, and time potential. The experimental results show that chloride ion critical content is primarily determined by the water cement ratio, while for the same concrete mixture the chloride ion critical content in soaking conditions is larger than that in a cycle of dry and wet conditions.

 4. Chloride ingress in cement paste and mortar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jensen, O.M.; Hansen, P.F.; Coats, A.M.; Glasser, F.P.

  1999-09-01

  In this paper chloride ingress in cement paste and mortar is followed by electron probe microanalysis. The influence of several paste and exposure parameters on chloride ingress are examined (e.g., water-cement ratio, silica fume addition, exposure time, and temperature). The measurements are modelled on Fick's law modified by a term for chloride binding. Inclusion of chloride binding significantly improves the profile shape of the modelled ingress profiles. The presence of fine aggregate and formation of interfacial transition zones at paste-aggregate boundaries does not significantly affect diffusion rates.

 5. Green process to recover magnesium chloride from residue solution of potassium chloride production plant

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Lin WANG; Yunliang HE; Yanfei WANG; Ying BAO; Jingkang WANG

  2008-01-01

  The green process to recover magnesium chlor-ide from the residue solution of a potassium chloride pro-duction plant, which comes from the leach solution of a potash mine in Laos, is designed and optimized. The res-idue solution contains magnesium chloride above 25 wt-%, potassium chloride and sodium chloride together below 5 wt-% and a few other ions such as Br-, SO2-4and Ca2+. The recovery process contains two steps: the previous impurity removal operation and the two-stage evapora-tion-cooling crystallization procedure to produce magnes-ium chloride. The crystallized impurity carnallite obtained from the first step is recycled to the potassium chloride plant to recover the potassium salt. The developed process is a zero discharge one and thus fulfills the requirements for green chemical industrial production. The produced magnesium chloride is up to industrial criteria.

 6. ENVIRONMENTAL EXPOSURE TO VINYL CHLORIDE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henryka Langauer-Lewowicka

  2010-09-01

  Full Text Available Vinyl chloride (VC monomer is a wellknown carcinogenic and mutagenic substance causes liver damages, angiosarcoma of the liver, acro – osteolysis, sclerodermalike changes in workers chronically exposed to this gas. There are following VC emitors to the environment: VC production plants, polymerization facilities and planes where polyvinyl products are fabricated. Because of that, the general population is coming into VC contact through polluted air, food and water. VC concentration in all mentioned sites is very low, often not detectable. There was found any health risk for the general population. The VC air concentration in the vicinity to antropogenic emitors is always higher. Such a situation may causes undesirable health effect for residents living in the neighbourhood. Epidemiological studies are performed to detect the adverse VC effect in selected cohorts. Non of the study did not confirmed cases of angiosarcoma among residents living near a vinyl chloride sites. VC production is growing permanently, so VC emission will be higher. Because of that health monitoring of general population and especially of selected groups seems to be necessary in the future.

 7. Comparing polyaluminum chloride and ferric chloride for antimony removal.

  Science.gov (United States)

  Kang, Meea; Kamei, Tasuku; Magara, Yasumoto

  2003-10-01

  Antimony has been one of the contaminants required to be regulated, however, only limited information has been collected to date regarding antimony removal by polyaluminium chloride (PACl) and ferric chloride (FC). Accordingly, the possible use of coagulation by PACl or FC for antimony removal was investigated. Jar tests were used to determine the effects of solution pH, coagulant dosage, and pre-chlorination on the removal of various antimony species. Although high-efficiency antimony removal by aluminum coagulation has been expected because antimony is similar to arsenic in that both antimony and arsenic are a kind of metalloid in group V of the periodic chart, this study indicated: (1) removal density (arsenic or antimony removed per mg coagulant) for antimony by PACl was about one forty-fifth as low as observed for As(V); (2) although the removal of both Sb(III) and Sb(V) by coagulation with FC was much higher than that of PACl, a high coagulant dose of 10.5mg of FeL(-1) at optimal pH of 5.0 was still not sufficient to meet the standard antimony level of 2 microg as SbL(-1) for drinking water when around 6 microg as SbL(-1) were initially present. Consequently, investigation of a more appropriate treatment process is necessary to develop economical Sb reduction; (3) although previous studies concluded that As(V) is more effectively removed than As(III), this study showed that the removal of Sb(III) by coagulation with FC was much more pronounced than that of Sb(V); (4) oxidation of Sb(III) with chlorine decreased the ability of FC to remove antimony. Accordingly, natural water containing Sb(III) under anoxic condition should be coagulated without pre-oxidation.

 8. Electrochemical Behavior of Copper in Thionyl Chloride Solutions.

  Science.gov (United States)

  1980-12-01

  lithium - thionyl chloride batteries . Thionyl chloride is known *3 to react...electrolyte for lithium - thionyl chloride batteries . 8R. K. McAlpine and B. A. Soule, Prescott and Johnson’s Qualitative Chemical Analysis, D. Van...black carbon electrodes, cupric chloride appears to be a useful cathode additive for lithium - thionyl chloride batteries . Preliminary results2l

 9. Lietotāju apkalpošanas kvalitātes novērtēšana publiskajās bibliotēkās izmantojot SERVQUAL metodi

  OpenAIRE

  2007-01-01

  Maģistra darbā raksturota lietotāju apkalpošanas kvalitātes novērtēšana publiskajās bibliotēkās, par pamatu izmantojot SERVQUAL kvalitātes novērtēšanas metodi. Bibliotēkas nepietiekami bieži izvērtē savu darbību. Tāpēc ir nepieciešams novērtēt bibliotēku pakalpojumu piedāvājumu, kā arī izzināt esošās atšķirības sniegtajos pakalpojumos starp lietotāju vēlmēm, interesēm un reāli saņemtajiem pakalpojumiem. Lai novērtētu patreizējo apkalpošanu publiskajās bibliotēkās Latvijā, praktiskajā pētī...

 10. Risk analysis in case of fire on PZL BRYZA using the event tree analysis / Analiza ryzyka w przypadku pożaru samolotu PZL BRYZA z wykorzystaniem metody drzewa zdarzeń

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Papis Mateusz

  2016-10-01

  Full Text Available Tematem publikacji jest wykorzystanie metody drzewa zdarzeń do analizy ryzyka w sytuacjach złożonych. Zbudowano model związany z wystąpieniem pożaru na pokładzie samolotu PZL Bryza z wykorzystaniem instrukcji użytkowania samolotu w locie. Określono prawdopodobieństwa zdarzeń spowodowanych przez zdarzenie inicjujące oraz straty spowodowane przez każde z wyróżnionych końcowych zdarzeń niepożądanych. Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia inicjującego wyznaczono z wykorzystaniem danych statystycznych dotyczących bezpieczeństwa w lotnictwie. Ryzyko określono jako prawdopodobieństwo powstania strat co najmniej określonej kategorii w trakcie jednego lotu. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru w locie jest znikome. Jednak w takim przypadku prawdopodobieństwo śmierci jednego lub więcej pasażerów jest stosunkowo wysokie.

 11. Zvyšování produktivity na obráběcím centru pomocí metody štíhlé výroby

  OpenAIRE

  Illeová, Marie

  2012-01-01

  Diplomová práce se zabývá problematikou zvyšování produktivity pomocí metody štíhlé výroby zvané Lean. V dnešní době je potřeba udržet si přízeň zákazníka a finanční prosperitu firmy. Právě štíhlá výroba se zaměřuje na spokojenost zákazníka a na zvýšení finančního přínosu firmě, tím, že se snaží odstranit plýtvání, která se vyskytují v procesu. Lean Six Sigma je metoda, která se zaměřuje na spokojenost zákazníka (Lean) a na zdokonalování procesů (Six Sigma). Jejím cílem je zvýšit kvalitu a zá...

 12. Reliability-Based Planning of Chloride Measurements

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, John Dalsgaard; Engelund, S.

  1996-01-01

  on measurements of the chloride content obtained from the given structure. In the present paper optimal planning of measurements of the chloride content in reinforced concrete structures is considered. It is shown how optimal experimental plans can be obtained using FORM-analysis. Bayesian statistics are used...

 13. Chronopotentiometric chloride sensing using transition time measurement

  NARCIS (Netherlands)

  Abbas, Y.; Graaf, de D.B.; Olthuis, W.; Berg, van den A.

  2013-01-01

  Detection of chloride ions is crucial to accurately access the concrete structure durability[1]. The existing electrochemical method of chloride ions detection in concrete, potentiometry[1], is not suitable for in-situ measurement due to the long term stability issue of conventional reference electr

 14. Chloride binding site of neurotransmitter sodium symporters

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kantcheva, Adriana Krassimirova; Quick, Matthias; Shi, Lei

  2013-01-01

  Neurotransmitter:sodium symporters (NSSs) play a critical role in signaling by reuptake of neurotransmitters. Eukaryotic NSSs are chloride-dependent, whereas prokaryotic NSS homologs like LeuT are chloride-independent but contain an acidic residue (Glu290 in LeuT) at a site where eukaryotic NSSs...

 15. Chloride ingress in cement paste and mortar

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Ole Mejlhede; Hansen, Per Freiesleben; Coats, Alison M.

  1999-01-01

  In this paper chloride ingress in cement paste and mortar is followed by electron probe microanalysis. The influence of several paste and exposure parameters on chloride ingress are examined (e.g., water-cement ratio, silica fume addition, exposure time, and temperature), The measurements...

 16. 29 CFR 1915.1017 - Vinyl chloride.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 29 Labor 7 2010-07-01 2010-07-01 false Vinyl chloride. 1915.1017 Section 1915.1017 Labor Regulations Relating to Labor (Continued) OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION, DEPARTMENT OF LABOR... § 1915.1017 Vinyl chloride. Note: The requirements applicable to shipyard employment under this...

 17. 29 CFR 1926.1117 - Vinyl chloride.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 29 Labor 8 2010-07-01 2010-07-01 false Vinyl chloride. 1926.1117 Section 1926.1117 Labor... (CONTINUED) SAFETY AND HEALTH REGULATIONS FOR CONSTRUCTION Toxic and Hazardous Substances § 1926.1117 Vinyl chloride. Note: The requirements applicable to construction work under this section are identical to...

 18. Chemische contaminanten in diervoeder additief Choline Chloride

  NARCIS (Netherlands)

  Traag, W.A.; Hoogenboom, L.A.P.; Jong, de J.; Egmond, van H.J.; Dam, ten G.

  2010-01-01

  Dit briefrapport beschrijft de resultaten van een onderzoek naar chemische contaminanten in Choline Chloride. De doelstellingen waren: 1) Inzicht te verkrijgen in het voorkomen van (gebromeerde) vlamvertragers en broomdioxines in het diervoederadditief Choline Chloride en het, op basis van de result

 19. Ageing effect of chloride diffusion coefficient

  NARCIS (Netherlands)

  Polder, R.B.

  2006-01-01

  Most of the currently used models to predict chloride ingress a constant diffusion coefficient over time. However, a reduction of the diffusion coefficient over time, is ob-served at specimens that are exposed to chlorides. This reduction of the diffusion coefficient is expressed with the ageing coe

 20. Chloride Transport in Undersea Concrete Tunnel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yuanzhu Zhang

  2016-01-01

  Full Text Available Based on water penetration in unsaturated concrete of underwater tunnel, a diffusion-advection theoretical model of chloride in undersea concrete tunnel was proposed. The basic parameters including porosity, saturated hydraulic conductivity, chloride diffusion coefficient, initial water saturation, and moisture retention function of concrete specimens with two water-binder ratios were determined through lab-scale experiments. The variation of chloride concentration with pressuring time, location, solution concentration, initial saturation, hydraulic pressure, and water-binder ratio was investigated through chloride transport tests under external water pressure. In addition, the change and distribution of chloride concentration of isothermal horizontal flow were numerically analyzed using TOUGH2 software. The results show that chloride transport in unsaturated concrete under external water pressure is a combined effect of diffusion and advection instead of diffusion. Chloride concentration increased with increasing solution concentration for diffusion and increased with an increase in water pressure and a decrease in initial saturation for advection. The dominant driving force converted with time and saturation. When predicting the service life of undersea concrete tunnel, it is suggested that advection is taken into consideration; otherwise the durability tends to be unsafe.

 1. Reliability-Based Planning of Chloride Measurements

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, John Dalsgaard; Engelund, S.

  1996-01-01

  on measurements of the chloride content obtained from the given structure. In the present paper optimal planning of measurements of the chloride content in reinforced concrete structures is considered. It is shown how optimal experimental plans can be obtained using FORM-analysis. Bayesian statistics are used......In reinforced concrete structures corrosion is initiated when the chloride concentration around the reinforcement exceeds a threshold value. If corrosion starts then expensive repairs can be necessary. The estimation of the probability that corrosion has been initiated in a given structure is based...

 2. Chloride Ingress into Concrete under Water Pressure

  OpenAIRE

  Lund, Mia Schou; Sander, Lotte Braad; Grelk, Bent; Hansen, Kurt Kielsgaard

  2011-01-01

  The chloride ingress into concrete under water pressures of 100 kPa and 800 kPa have been investigated by experiments. The specimens were exposed to a 10% NaCl solution and water mixture. For the concrete having w/c = 0.35 the experimental results show the chloride diffusion coefficient at 800 kPa (~8 atm.) is 12 times greater than at 100 kPa (~1 atm.). For w/c = 0.45 and w/c = 0.55 the chloride diffusion coefficients are 7 and 3 times greater. This means that a change in pressure highly infl...

 3. Catastrophic event modeling. [lithium thionyl chloride batteries

  Science.gov (United States)

  Frank, H. A.

  1981-01-01

  A mathematical model for the catastrophic failures (venting or explosion of the cell) in lithium thionyl chloride batteries is presented. The phenomenology of the various processes leading to cell failure is reviewed.

 4. Chloride Ingress into Concrete under Water Pressure

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lund, Mia Schou; Sander, Lotte Braad; Grelk, Bent

  2011-01-01

  Pa (~8 atm.) is 12 times greater than at 100 kPa (~1 atm.). For w/c = 0.45 and w/c = 0.55 the chloride diffusion coefficients are 7 and 3 times greater. This means that a change in pressure highly influences the chloride ingress into the concrete and thereby the life length models for concrete structures.......The chloride ingress into concrete under water pressures of 100 kPa and 800 kPa have been investigated by experiments. The specimens were exposed to a 10% NaCl solution and water mixture. For the concrete having w/c = 0.35 the experimental results show the chloride diffusion coefficient at 800 k...

 5. Corneal Neurotoxicity Due to Topical Benzalkonium Chloride

  OpenAIRE

  Sarkar, Joy; Chaudhary, Shweta; Namavari, Abed; Ozturk, Okan; Chang, Jin-Hong; Yco, Lisette; Sonawane, Snehal; Khanolkar, Vishakha; Hallak, Joelle; Jain, Sandeep

  2012-01-01

  Topical application of benzalkonium chloride (BAK) to the eye causes dose-related corneal neurotoxicity. Corneal inflammation and reduction in aqueous tear production accompany neurotoxicity. Cessation of BAK treatment leads to recovery of corneal nerve density.

 6. Surface adsorption in strontium chloride ammines

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ammitzbøll, Andreas L.; Lysgaard, Steen; Klukowska, Agata

  2013-01-01

  An adsorbed state and its implications on the ab- and desorption kinetics of ammonia in strontium chloride ammine is identified using a combination of ammonia absorption measurements, thermogravimetric analysis, and density functional theory calculations. During thermogravimetric analysis, ammoni...

 7. 75 FR 20625 - Barium Chloride From China

  Science.gov (United States)

  2010-04-20

  ... From the Federal Register Online via the Government Publishing Office INTERNATIONAL TRADE COMMISSION Barium Chloride From China AGENCY: United States International Trade Commission. ACTION: Revised schedule for the subject review. DATES: Effective Date: April 9, 2010. FOR FURTHER INFORMATION CONTACT:...

 8. Qualitative Determination of Nitrate with Triphenylbenzylphosphonium Chloride.

  Science.gov (United States)

  Berry, Donna A.; Cole, Jerry J.

  1984-01-01

  Discusses two procedures for the identification of nitrate, the standard test ("Brown Ring" test) and a new procedure using triphenylbenzylphosphonium chloride (TPBPC). Effectiveness of both procedures is compared, with the TPBPC test proving to be more sensitive and accurate. (JM)

 9. Telomerization of Vinyl Chloride with Chloroform Initiated by Ferrous Chloride-Dimethylacetamide under Ultrasonic Conditions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hua Qian

  2015-01-01

  Full Text Available Telomerization of vinyl chloride with chloroform was investigated using ferrous chloride-dimethylacetamide system, and 42.1% yield, more than four times the one reported before, was achieved. The addition of ultrasound further improved the reaction and yield was raised to 51.9% with trace byproducts at highly reduced reaction time and temperature. Ferrous chloride-dimethylacetamide under ultrasonic irradiation acts as a very efficient catalyst system for the 1 : 1 telomerization.

 10. The kinetics of the hydrogen chloride oxidation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gonzalez Martinez Isai

  2013-01-01

  Full Text Available Hydrogen chloride (HCl oxidation has been investigated on technical membrane electrode assemblies in a cyclone flow cell. Influence of Nafion loading, temperature and hydrogen chloride mole fraction in the gas phase has been studied. The apparent kinetic parameters like reaction order with respect to HCl, Tafel slope and activation energy have been determined from polarization data. The apparent kinetic parameters suggest that the recombination of adsorbed Cl intermediate is the rate determining step.

 11. Cesium chloride-induced torsades de pointes

  OpenAIRE

  Wiens, Matthew; Gordon, Wendy; Baulcomb, Daisy; Mattman, Andre; Mock, Tom; Brown, Robert

  2009-01-01

  The chloride salt of cesium, a group 1A element, is gaining popularity as an alternative treatment of advanced cancers. Cesium chloride has primarily been used in cardiovascular research for arrhythmogenesis in animals because of its potassium-blocking effects. The present report describes a 45-year-old woman with metastatic breast cancer who experienced repeated episodes of torsades de pointes polymorphic ventricular tachycardia after several months of oral cesium therapy. There was a clear ...

 12. Effect of Chloride Type on Penetration of Chloride Ions in Concrete

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2006-01-01

  The influence of chloride type on the diffusivity of chloride ions in concrete was studied by experiment. The result shows that the glectric resistance of concrete and the chloride diffusion coefficient are influenced by chloride type. For the same water/cement ratio (W/C), the diffusion coefficient D in KCl solution is larger than that in NaCl solution; however, the concrete resistance in KCl solution is smaller than that in NaCl solution. The experimental result is analyzed with theory of diffusion.

 13. Influence of Chloride-Ion Adsorption Agent on Chloride Ions in Concrete and Mortar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gai-Fei Peng

  2014-04-01

  Full Text Available The influence of a chloride-ion adsorption agent (Cl agent in short, composed of zeolite, calcium aluminate hydrate and calcium nitrite, on the ingress of chloride ions into concrete and mortar has been experimentally studied. The permeability of concrete was measured, and the chloride ion content in mortar was tested. The experimental results reveal that the Cl agent could adsorb chloride ions effectively, which had penetrated into concrete and mortar. When the Cl agent was used at a dosage of 6% by mass of cementitious materials in mortar, the resistance to the penetration of chloride ions could be improved greatly, which was more pronounced when a combination of the Cl agent and fly ash or slag was employed. Such an effect is not the result of the low permeability of the mortar, but might be a result of the interaction between the Cl agent and the chloride ions penetrated into the mortar. There are two possible mechanisms for the interaction between the Cl agent and chloride ion ingress. One is the reaction between calcium aluminate hydrate in the Cl agent and chloride ions to form Friedel’s salt, and the other one is that calcium aluminate hydrate reacts with calcium nitrite to form AFm during the early-age hydration of mortar and later the NO2− in AFm is replaced by chloride ions, which then penetrate into the mortar, also forming Friedel’s salt. More research is needed to confirm the mechanisms.

 14. 42 CFR 84.250 - Vinyl chloride respirators; description.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 42 Public Health 1 2010-10-01 2010-10-01 false Vinyl chloride respirators; description. 84.250... Respirators § 84.250 Vinyl chloride respirators; description. Vinyl chloride respirators, including all... escape from vinyl chloride atmospheres containing adequate oxygen to support life, are...

 15. Przegląd metody leczenia i najczęstszych przyczyn amputacji otwartych i zamkniętych w obrębie kończyny górnej = Review of the methods of treatment and the most common causes of open and closed amputations within areas upper extremity

  OpenAIRE

  Pietkun, Katarzyna; Siminska, Joanna; Stocka, Joanna; Ogurkowski, Karol; Hagner, Wojciech; Nowacka, Krystyna

  2015-01-01

  Pietkun Katarzyna, Siminska Joanna, Stocka Joanna, Ogurkowski Karol, Hagner Wojciech, Nowacka Krystyna. Przegląd metody leczenia  i najczęstszych przyczyn amputacji otwartych i zamkniętych w obrębie kończyny górnej = Review of the methods of treatment and the most common causes of open and closed amputations within areas upper extremity. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(3):311-324. ISSN 2391-8306. DOI: 10.5281/zenodo.16770 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/art...

 16. Factors influencing chloride deposition in a coastal hilly area and application to chloride deposition mapping

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. Guan

  2009-09-01

  Full Text Available Chloride is commonly used as an environmental tracer for studying water flow and solute transport in the environment. It is especially useful for estimating groundwater recharge based on the commonly used chloride mass balance (CMB method. Strong spatial variability in chloride deposition in coastal areas is one difficulty encountered in appropriately applying the CMB approach. Furthermore, intensive vegetation clearance for agriculture, for example during the European settlement in many coastal areas of Australia, may have perturbed catchment chloride balance conditions for appropriate use in CMB applications. In order to deal with these issues, a high resolution chloride deposition map in the coastal region is needed. In this study, we examined geographic, orographic, and atmospheric factors influencing chloride deposition in the Mount Lofty Ranges (MLR, a coastal hilly area of approximately 9000 km2 spatial extent in South Australia, using partial correlation and regression analyses. The results indicate that coastal distance, and terrain aspect and slope are two most significant factors controlling chloride deposition. Coastal distance accounts for 65% spatial variability in chloride deposition, with terrain aspect and slope for 8%. The deposition gradient is about 0.08 gm-2 year-1 km-1 as one progresses inland. The results are incorporated into a published de-trended residual kriging approach (ASOADeK to produce a 1 km×1 km resolution annual chloride deposition map and a bulk precipitation chloride concentration map. The average uncertainty of the deposition map is about 30% in the western MLR, and over 50% in the eastern MLR. The maps will form a very useful basis for examining catchment chloride balances for use in the CMB application in the study area.

 17. A comprehensive probabilistic model of chloride ingress in unsaturated concrete

  OpenAIRE

  Bastidas-Arteaga, Emilio; Chateauneuf, Alaa; Sánchez-Silva, Mauricio; Bressolette, Philippe; Schoefs, Franck

  2011-01-01

  International audience; Corrosion induced by chloride ions has become a critical issue for many reinforced concrete structures. The chloride ingress into concrete has been usually simplified as a diffusion problem where the chloride concentration throughout concrete is estimated analytically. However, this simplified approach has several limitations. For instance, it does not consider chloride ingress by convection which is essential to model chloride penetration in unsaturated conditions as ...

 18. Inhibition of nitrite-induced toxicity in channel catfish by calcium chloride and sodium chloride

  Science.gov (United States)

  Tommasso J.R., Wright; Simco, B.A.; Davis, K.B.

  1980-01-01

  Environmental chloride has been shown to inhibit methemoglobin formation in fish, thereby offering a protective effect against nitrite toxicity. Channel catfish (Ictalurus punctatus) were simultaneously exposed to various environmental nitrite and chloride levels (as either CaCl2 or NaCl) in dechlorinated tap water (40 mg/L total hardness, 47 mg/L alkalinity, 4 mg/L chloride, pH = 6.9-7.1, and temperature 21-24°C). Methemoglobin levels in fish simultaneously exposed to 2.5 mg/L nitrite and up to 30 mg/L chloride as either CaCl2 or NaCl were similar but significantly lower than in unprotected fish. Exposure to 10 mg/L nitrite and 60 mg/L chloride resulted in methemoglobin levels similar to those of the controls; most unprotected fish died. Fish exposed to 10 mg/L nitrite had significantly lower methemoglobin levels when protected with 15.0 mg/L chloride as CaCl2 than with NaCl. Fish exposed to nitrite in the presence of 60 mg/L chloride (as either CaCl2 or NaCl) had similar 24-h LC50 values that were significantly elevated above those obtained in the absence of chloride. Calcium had little effect on tolerance to nitrite toxicity in channel catfish in contrast to its large effect reported in steelhead trout (Salmo gairdneri).

 19. Congenital Chloride Diarrhea: Diagnosis by Easy-Accessible Chloride Measurement in Feces

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. Gils

  2016-01-01

  Full Text Available Background. Congenital chloride diarrhea (CCD is an autosomal recessive disorder caused by mutations in the genes encoding the intestinal Cl−/HCO3- exchanger and is clinically characterized by watery, profound diarrhea, electrolyte disturbances, and metabolic alkalosis. The CCD diagnosis is based on the clinical symptoms and measurement of high chloride concentration in feces (>90 mmol/L and is confirmed by DNA testing. Untreated CCD is lethal, while long-term clinical outcome improves when treated correctly. Case Presentation. A 27-year-old woman had an emergency caesarian due to pain and discomfort in gestational week 36 + 4. The newborn boy had abdominal distension and yellow fluid per rectum. Therapy with intravenous glucose and sodium chloride decreased his stool frequency and improved his clinical condition. A suspicion of congenital chloride diarrhea was strongly supported using blood gas analyzer to measure an increased chloride concentration in the feces; the diagnosis was confirmed by DNA testing. Discussion. Measurement of chloride in feces using an ordinary blood gas analyzer can serve as a preliminary analysis when congenital chloride diarrhea is suspected. This measurement can be easily performed with a watery feces composition. An easy-accessible chloride measurement available will facilitate the diagnostics and support the initial treatment if CCD is suspected.

 20. Amine and Titanium (IV Chloride, Boron (III Chloride or Zirconium (IV Chloride-Promoted Baylis-Hillman Reactions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shi-Cong Cui

  2001-10-01

  Full Text Available The Baylis-Hillman reactions of various aryl aldehydes with methyl vinyl ketone at temperatures below -20oC using Lewis acids such as titanium (IV chloride, boron (III chloride or zirconium (IV chloride in the presence of a catalytic amount of selected amines used as a Lewis bases afford the chlorinated compounds 1 as the major product in very high yields. Acrylonitrile can also undergo the same reaction to give the corresponding chlorinated product in moderate yield. A plausible reaction mechanism is proposed. However, if the reaction was carried out at room temperature (ca. 20oC, then the Z-configuration of the elimination product 3, derived from 1, was formed as the major product.

 1. Chloride equilibrium potential in salamander cones

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bryson Eric J

  2004-12-01

  Full Text Available Abstract Background GABAergic inhibition and effects of intracellular chloride ions on calcium channel activity have been proposed to regulate neurotransmission from photoreceptors. To assess the impact of these and other chloride-dependent mechanisms on release from cones, the chloride equilibrium potential (ECl was determined in red-sensitive, large single cones from the tiger salamander retinal slice. Results Whole cell recordings were done using gramicidin perforated patch techniques to maintain endogenous Cl- levels. Membrane potentials were corrected for liquid junction potentials. Cone resting potentials were found to average -46 mV. To measure ECl, we applied long depolarizing steps to activate the calcium-activated chloride current (ICl(Ca and then determined the reversal potential for the current component that was inhibited by the Cl- channel blocker, niflumic acid. With this method, ECl was found to average -46 mV. In a complementary approach, we used a Cl-sensitive dye, MEQ, to measure the Cl- flux produced by depolarization with elevated concentrations of K+. The membrane potentials produced by the various high K+ solutions were measured in separate current clamp experiments. Consistent with electrophysiological experiments, MEQ fluorescence measurements indicated that ECl was below -36 mV. Conclusions The results of this study indicate that ECl is close to the dark resting potential. This will minimize the impact of chloride-dependent presynaptic mechanisms in cone terminals involving GABAa receptors, glutamate transporters and ICl(Ca.

 2. Dynamic Electrochemical Measurement of Chloride Ions.

  Science.gov (United States)

  Abbas, Yawar; de Graaf, Derk B; Olthuis, Wouter; van den Berg, Albert

  2016-02-05

  This protocol describes the dynamic measurement of chloride ions using the transition time of a silver silver chloride (Ag/AgCl) electrode. Silver silver chloride electrode is used extensively for potentiometric measurement of chloride ions concentration in electrolyte. In this measurement, long-term and continuous monitoring is limited due to the inherent drift and the requirement of a stable reference electrode. We utilized the chronopotentiometric approach to minimize drift and avoid the use of a conventional reference electrode. A galvanostatic pulse is applied to an Ag/AgCl electrode which initiates a faradic reaction depleting the Cl- ions near the electrode surface. The transition time, which is the time to completely deplete the ions near the electrode surface, is a function of the ion concentration, given by the Nernst equation. The square root of the transition time is in linear relation to the chloride ion concentration. Drift of the response over two weeks is negligible (59 µM/day) when measuring 1 mM [Cl-]using a current pulse of 10 Am(-2). This is a dynamic measurement where the moment of transition time determines the response and thus is independent of the absolute potential. Any metal wire can be used as a pseudo-reference electrode, making this approach feasible for long-term measurement inside concrete structures.

 3. Chloride binding site of neurotransmitter sodium symporters.

  Science.gov (United States)

  Kantcheva, Adriana K; Quick, Matthias; Shi, Lei; Winther, Anne-Marie Lund; Stolzenberg, Sebastian; Weinstein, Harel; Javitch, Jonathan A; Nissen, Poul

  2013-05-21

  Neurotransmitter:sodium symporters (NSSs) play a critical role in signaling by reuptake of neurotransmitters. Eukaryotic NSSs are chloride-dependent, whereas prokaryotic NSS homologs like LeuT are chloride-independent but contain an acidic residue (Glu290 in LeuT) at a site where eukaryotic NSSs have a serine. The LeuT-E290S mutant displays chloride-dependent activity. We show that, in LeuT-E290S cocrystallized with bromide or chloride, the anion is coordinated by side chain hydroxyls from Tyr47, Ser290, and Thr254 and the side chain amide of Gln250. The bound anion and the nearby sodium ion in the Na1 site organize a connection between their coordinating residues and the extracellular gate of LeuT through a continuous H-bond network. The specific insights from the structures, combined with results from substrate binding studies and molecular dynamics simulations, reveal an anion-dependent occlusion mechanism for NSS and shed light on the functional role of chloride binding.

 4. Is sodium chloride worth its salt?

  Science.gov (United States)

  McIntosh, Euan; Andrews, Peter J

  2013-06-11

  The choice of fluid for resuscitation of the brain-injured patient remains controversial, and the 'ideal' resuscitation fluid has yet to be identified. Large volumes of hypotonic solutions must be avoided because of the risk of cerebral swelling and intracranial hypertension. Traditionally, 0.9% sodium chloride has been used in patients at risk of intracranial hypertension, but there is increasing recognition that 0.9% saline is not without its problems. Roquilly and colleagues show a reduction in the development of hyperchloremic acidosis in brain-injured patients given 'balanced' solutions for maintenance and resuscitation compared with 0.9% sodium chloride. In this commentary, we explore the idea that we should move away from 0.9% sodium chloride in favor of a more 'physiological' solution.

 5. Efficient cellulose solvent: quaternary ammonium chlorides.

  Science.gov (United States)

  Kostag, Marc; Liebert, Tim; El Seoud, Omar A; Heinze, Thomas

  2013-10-01

  Pure quaternary tetraalkylammonium chlorides with one long alkyl chain dissolved in various organic solvents constitute a new class of cellulose solvents. The electrolytes are prepared in high yields and purity by Menshutkin quaternization, an inexpensive and easy synthesis route. The pure molten tetraalkylammonium chlorides dissolve up to 15 wt% of cellulose. Cosolvents, including N,N-dimethylacetamide (DMA), may be added in large excess, leading to a system of decreased viscosity. Contrary to the well-established solvent DMA/LiCl, cellulose dissolves in DMA/quaternary ammonium chlorides without any pretreatment. Thus, the use of the new solvent avoids some disadvantages of DMA/LiCl and ionic liquids, the most extensively employed solvents for homogeneous cellulose chemistry.

 6. Alkali metal and ammonium chlorides in water and heavy water (binary systems)

  CERN Document Server

  Cohen-Adad, R

  1991-01-01

  This volume surveys the data available in the literature for solid-fluid solubility equilibria plus selected solid-liquid-vapour equilibria, for binary systems containing alkali and ammonium chlorides in water or heavy water. Solubilities covered are lithium chloride, sodium chloride, potassium chloride, rubidium chloride, caesium chloride and ammonium chloride in water and heavy water.

 7. Hazards of lithium thionyl chloride batteries

  Science.gov (United States)

  Parry, J. M.

  1978-01-01

  Two different topics which only relate in that they are pertinent to lithium thionyl chloride battery safety are discussed. The first topic is a hazards analysis of a system (risk assessment), a formal approach that is used in nuclear engineering, predicting oil spills, etc. It is a formalized approach for obtaining assessment of the degree of risk associated with the use of any particular system. The second topic is a small piece of chemistry related to the explosions that can occur with lithium thionyl chloride systems. After the two topics are presented, a discussion is generated among the Workshop participants.

 8. EVALUATION OF BACTERICIDAL EFFECTIVENESS OF BENZALKONIUM CHLORIDE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  K. Imandel

  1996-06-01

  Full Text Available Benzalkonium chloride is a quaternary ammounium Compounds derivative under different names such as Afxhang, Hamoon, Mahan etc, which have great and expanded use in sanitation and medical affairs. Bactericidal activity of these disinfectants was fulfilled according to National Standard Method No.2842 on Staph. Aureus, Sal. Typhimouium and E. coli. This laboratory test showed that, except Mahan that has not bactericidal efficacy on E.coli at concentration 0.4 percent, other disinfectants under the study in concentrations of 0.4, 0.8, 1, 1.2 percent have reliable antibacterial properties, and bacterial resistance to benzalkonium chloride has not occurred yet.

 9. Cesium chloride-induced torsades de pointes.

  Science.gov (United States)

  Wiens, Matthew; Gordon, Wendy; Baulcomb, Daisy; Mattman, Andre; Mock, Tom; Brown, Robert

  2009-09-01

  The chloride salt of cesium, a group 1A element, is gaining popularity as an alternative treatment of advanced cancers. Cesium chloride has primarily been used in cardiovascular research for arrhythmogenesis in animals because of its potassium-blocking effects. The present report describes a 45-year-old woman with metastatic breast cancer who experienced repeated episodes of torsades de pointes polymorphic ventricular tachycardia after several months of oral cesium therapy. There was a clear temporal relationship between cesium ingestion and the arrhythmia, which later resolved following discontinuation of cesium therapy. Serial cesium plasma and whole blood levels were measured over the ensuing six months and pharmacokinetic analysis was performed.

 10. Amperometric Sensor for Detection of Chloride Ions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rene Kizek

  2008-09-01

  Full Text Available Chloride ion sensing is important in many fields such as clinical diagnosis, environmental monitoring and industrial applications. We have measured chloride ions at a carbon paste electrode (CPE and at a CPE modified with solid AgNO3, a solution of AgNO3 and/or solid silver particles. Detection limits (3 S/N for chloride ions were 100 μM, 100 μM and 10 μM for solid AgNO3, solution of AgNO3 and/or solid silver particles, respectively. The CPE modified with silver particles is the most sensitive to the presence chloride ions. After that we approached to the miniaturization of the whole electrochemical instrument. Measurements were carried out on miniaturized instrument consisting of a potentiostat with dimensions 35 × 166 × 125 mm, screen printed electrodes, a peristaltic pump and a PC with control software. Under the most suitable experimental conditions (Britton-Robinson buffer, pH 1.8 and working electrode potential 550 mV we estimated the limit of detection (3 S/N as 500 nM.

 11. Liquid crystalline critical dynamics in decylammonium chloride

  CERN Document Server

  Lee, K W; Lee, C E; Kang, K H; Rhee, C; Kang, J K

  1999-01-01

  Collective chain dynamics and phase transitions in a model biomembrane, decylammonium chloride (C sub 1 sub 0 H sub 2 sub 1 NH sub 3 Cl), were studied by means of proton nuclear magnetic resonance. Our measurements sensitively reflect the critical dynamics associated with the smectic C to smectic A transition of the lipid bilayer.

 12. Solvothermal synthesis of strontium phosphate chloride nanowire

  Science.gov (United States)

  Lam, W. M.; Wong, C. T.; Li, Z. Y.; Luk, K. D. K.; Chan, W. K.; Yang, C.; Chiu, K. Y.; Xu, B.; Lu, W. W.

  2007-08-01

  Strontium phosphate chloride nanowire was synthesized via a solvothermal treatment of strontium tri-polyphosphate and Collin salt in 1,4-dioxane at 150 °C. The effects of 1,4-dioxane concentration on particle morphology, crystallinity and phase purity were investigated in this study. The specimen morphology was analyzed by transmission electron microscopy (TEM) and scanning electron microscopy (SEM). When the concentration of 1,4-dioxane was below 10%, micron-sized whisker was the dominant form. At 20-25% concentration of 1,4-dioxane, strontium phosphate chloride single-crystalline nanowire was 31±12 nm in diameter and 1.43±0.6 μm in length with an aspect ratio of 52.28±29.41. X-ray diffraction (XRD) pattern of this nanowire matched with that of strontium phosphate chloride (JCPDS #083-0973). When 1,4-dioxane concentration exceeded 25%, nanorod aggregate was the dominant form instead of nanowire. At 20-25% 1,4-dioxane concentration suitable strontium concentration combine with high chemical potential environment favors the formation of nanowires. By adding 1,4-dioxane impure phase such as β-strontium hydrogen phosphate, nanorod formation was suppressed. This method provides an efficient way to synthesize high aspect ratio strontium phosphate chloride nanowire. It has potential bioactive nanocomposite, high mechanical performance bioactive bone cement filler and fluorescent material applications.

 13. Gebromeerde vlamvertragers en broomdioxines in Choline Chloride

  NARCIS (Netherlands)

  Egmond, van H.J.; Traag, W.A.; Hoogenboom, L.A.P.

  2008-01-01

  Sinds begin 2008 worden in het Nationaal Plan Diervoeder Choline Chloride monsters (= diervoeder additief) gevonden waarbij de DR CALUX screenings-assay een sterk verdacht signaal geeft, maar bij de GC-HRMS geen dioxines en dl-PCB's worden gevonden. Dit rapport beschrijft de resultaten van nader ond

 14. Controlling chloride ions diffusion in concrete.

  Science.gov (United States)

  Zeng, Lunwu; Song, Runxia

  2013-11-28

  The corrosion of steel in concrete is mainly due to the chemical reaction between the chloride ions and iron ions. Indeed, this is a serious threaten for reinforced concrete structure, especially for the reinforced concrete structure in the sea. So it is urgent and important to protect concrete against chloride ions corrosion. In this work, we report multilayer concrete can cloak chloride ions. We formulated five kinds of concrete A, B, C, D and E, which are made of different proportion of cement, sand and glue, and fabricated six-layer (ABACAD) cylinder diffusion cloak and background media E. The simulation results show that the six-layer mass diffusion cloak can protect concrete against chloride ions penetration, while the experiment results show that the concentration gradients are parallel and equal outside the outer circle in the diffusion flux lines, the iso-concentration lines are parallel outside the outer circle, and the concentration gradients in the inner circle are smaller than those outside the outer circle.

 15. Influence of compaction on chloride ingress

  NARCIS (Netherlands)

  Zlopasa, J.

  2012-01-01

  Experiences from practice show the need for more of an understanding and optimization of the compaction process in order to design a more durable concrete structure. Local variations in compaction are very often the reason for initiation of local damage and initiation of chloride induced corrosion.

 16. Controlling chloride ions diffusion in concrete

  Science.gov (United States)

  Zeng, Lunwu; Song, Runxia

  2013-11-01

  The corrosion of steel in concrete is mainly due to the chemical reaction between the chloride ions and iron ions. Indeed, this is a serious threaten for reinforced concrete structure, especially for the reinforced concrete structure in the sea. So it is urgent and important to protect concrete against chloride ions corrosion. In this work, we report multilayer concrete can cloak chloride ions. We formulated five kinds of concrete A, B, C, D and E, which are made of different proportion of cement, sand and glue, and fabricated six-layer (ABACAD) cylinder diffusion cloak and background media E. The simulation results show that the six-layer mass diffusion cloak can protect concrete against chloride ions penetration, while the experiment results show that the concentration gradients are parallel and equal outside the outer circle in the diffusion flux lines, the iso-concentration lines are parallel outside the outer circle, and the concentration gradients in the inner circle are smaller than those outside the outer circle.

 17. Regulated trafficking of the CFTR chloride channel

  NARCIS (Netherlands)

  Braakman, L.J.; Kleizen, B.; Jonge, H.R. de

  2000-01-01

  The cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR), the ABC transporter encoded by the cystic fibrosis gene, is localized in the apical membrane of epithelial cells where it functions as a cyclic AMP-regulated chloride channel and as a regulator of other ion channels and transporters. Wh

 18. 29 CFR 1910.1017 - Vinyl chloride.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... possible exposure conditions. (2) Protective garments shall be provided clean and dry for each use. (i... Required Authorized Personnel Only (3) Containers of polyvinyl chloride resin waste from reactors or other... which may be useful: A. For kidney dysfunction: urine examination for albumin, red blood cells,...

 19. 21 CFR 582.3845 - Stannous chloride.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 6 2010-04-01 2010-04-01 false Stannous chloride. 582.3845 Section 582.3845 Food and Drugs FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES (CONTINUED) ANIMAL DRUGS, FEEDS, AND RELATED PRODUCTS SUBSTANCES GENERALLY RECOGNIZED AS SAFE Chemical Preservatives §...

 20. Spatial variability of chloride in concrete within homogeneously exposed areas

  NARCIS (Netherlands)

  Angst, U.M.; Polder, R.B.

  2014-01-01

  The concept of variability is increasingly considered in service life predictions. This paper reports experimental data on the spatial distribution of chloride in uncracked concrete subjected to homogeneous exposure. Chloride concentrations were measured with potentiometric sensors embedded in concr

 1. Viscosity and density tables of sodium chloride solutions

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fair, J.A.; Ozbek, H. (comps.)

  1977-04-01

  A file is presented containing tabulated data extracted from the scientific literature on the density and viscosity of aqueous sodium chloride solutions. Also included is a bibliography of the properties of aqueous sodium chloride solutions. (MHR)

 2. Hydrolysis of ferric chloride in solution

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lussiez, G.; Beckstead, L.

  1996-11-01

  The Detox{trademark} process uses concentrated ferric chloride and small amounts of catalysts to oxidize organic compounds. It is under consideration for oxidizing transuranic organic wastes. Although the solution is reused extensively, at some point it will reach the acceptable limit of radioactivity or maximum solubility of the radioisotopes. This solution could be cemented, but the volume would be increased substantially because of the poor compatibility of chlorides and cement. A process has been developed that recovers the chloride ions as HCl and either minimizes the volume of radioactive waste or permits recycling of the radioactive chlorides. The process involves a two-step hydrolysis at atmospheric pressure, or preferably under a slight vacuum, and relatively low temperature, about 200{degrees}C. During the first step of the process, hydrolysis occurs according to the reaction below: FeCl{sub 3 liquid} + H{sub 2}O {r_arrow} FeOCl{sub solid} + 2 HCl{sub gas} During the second step, the hot, solid, iron oxychloride is sprayed with water or placed in contact with steam, and hydrolysis proceeds to the iron oxide according to the following reaction: 2 FeOCl{sub solid} + H{sub 2}O {r_arrow} Fe{sub 2}O{sub 3 solid} + 2 HCl{sub gas}. The iron oxide, which contains radioisotopes, can then be disposed of by cementation or encapsulation. Alternately, these chlorides can be washed off of the solids and can then either be recycled or disposed of in some other way.

 3. Investigation of factors influencing chloride extraction efficiency during electrochemical chloride extraction from reinforcing concrete

  Science.gov (United States)

  Sharp, Stephen R.

  2005-11-01

  Electrochemical chloride extraction (ECE) is an accelerated bridge restoration method similar to cathodic protection, but operates at higher current densities and utilizes a temporary installation. Both techniques prolong the life of a bridge by reducing the corrosion rate of the reinforcing bar when properly applied. ECE achieves this by moving chlorides away from the reinforcement and out of the concrete while simultaneously increasing the alkalinity of the electrolyte near the reinforcing steel. Despite the proven success, significant use of ECE has not resulted in part due to an incomplete understanding in the following areas: (1) An estimation of the additional service life that can be expected following treatment when the treated member is again subjected to chlorides; (2) The cause of the decrease in current flow and, therefore, chloride removal rate during treatment; (3) Influence of water-to-cement (w/c) ratio and cover depth on the time required for treatment. This dissertation covers the research that is connected to the last two areas listed above. To begin examining these issues, plain carbon steel reinforcing bars (rebar) were embedded in portland cement concrete slabs of varying water-to-cement (w/c) ratios and cover depths, and then exposed to chlorides. A fraction of these slabs had sodium chloride added as an admixture, with all of the slabs subjected to cyclical ponding with a saturated solution of sodium chloride. ECE was then used to remove the chlorides from these slabs while making electrical measurements in the different layers between the rebar (cathode) and the titanium mat (anode) to follow the progress of the ECE process. During this study, it was revealed that the resistance of the outer concrete surface layer increases during ECE, inevitably restricting current flow, while the resistance of the underlying concrete decreases or remains constant. During ECE treatment, a white residue formed on the surface of the concrete. Analyses of the

 4. Aspergilli Response to Benzalkonium Chloride and Novel-Synthesized Fullerenol/Benzalkonium Chloride Nanocomposite

  OpenAIRE

  Nikola Unković; Milica Ljaljević Grbić; Miloš Stupar; Jelena Vukojević; Vesna Janković; Danica Jović; Aleksandar Djordjević

  2015-01-01

  A comprehensive comparative analysis of antifungal potential of benzalkonium chloride and newly synthesized fullerenol/benzalkonium chloride nanocomposite was conducted to assess the possible impact of carbon-based nanocarrier on antimicrobial properties of the commonly used biocide. Physical characterization of synthesized nanocomposite showed zeta potential of +37.4 mV and inhomogeneous particles size distribution, with nanocomposite particles’ dimensions within 30–143 nm and maximum number...

 5. Prenatal susceptibility to carcinogenesis by xenobiotic substances including vinyl chloride.

  OpenAIRE

  Rice, J M

  1981-01-01

  The carcinogenicity of vinyl chloride for experimental animals when administered transplacentally is reviewed in comparison with known transplacental carcinogens, including those that, like vinyl chloride, are dependent on enzyme-mediated metabolic conversion to a reactive intermediate in maternal or fetal tissues. Vinyl chloride is converted by mixed-function oxidases to the reactive metabolite chlorooxirane, the carcinogenicity of which is also reviewed. Vinyl chloride is unequivocally a tr...

 6. Stability of Alprostadil in 0.9% Sodium Chloride Stored in Polyvinyl Chloride Containers.

  Science.gov (United States)

  McCluskey, Susan V; Kirkham, Kylian; Munson, Jessica M

  2017-01-01

  The stability of alprostadil diluted in 0.9% sodium chloride stored in polyvinyl chloride (VIAFLEX) containers at refrigerated temperature, protected from light, is reported. Five solutions of alprostadil 11 mcg/mL were prepared in 250 mL 0.9% sodium chloride polyvinyl chloride (PL146) containers. The final concentration of alcohol was 2%. Samples were stored under refrigeration (2°C to 8°C) with protection from light. Two containers were submitted for potency testing and analyzed in duplicate with the stability-indicating high-performance liquid chromatography assay at specific time points over 14 days. Three containers were submitted for pH and visual testing at specific time points over 14 days. Stability was defined as retention of 90% to 110% of initial alprostadil concentration, with maintenance of the original clear, colorless, and visually particulate-free solution. Study results reported retention of 90% to 110% initial alprostadil concentration at all time points through day 10. One sample exceeded 110% potency at day 14. pH values did not change appreciably over the 14 days. There were no color changes or particle formation detected in the solutions over the study period. This study concluded that during refrigerated, light-protected storage in polyvinyl chloride (VIAFLEX) containers, a commercial alcohol-containing alprostadil formulation diluted to 11 mcg/mL with 0.9% sodium chloride 250 mL was stable for 10 days.

 7. Metody ujmowania etyki biznesu w Polsce

  OpenAIRE

  Zadroga, Adam

  2009-01-01

  From the beginning of the 1990s, a considerable interest in business ethics has been observed in Poland. It seems that the heritage of Polish researchers concerned with this academic discipline is already rich enough, and at the same time so diverse that it is worth making an attempt to systematize it, deepening and naming appropriate principle methods of grasping business ethics in Poland. The carried-out analyses allowed determining the following leading methods in the formal aspect:...

 8. Alternativní metody organizace dat

  OpenAIRE

  RUBÁČEK, Jan

  2011-01-01

  The objective of this thesis is to monitor the issue of data organization, focusing especially at their efficient retrieval. Particular attention will also be paid to the use of the 3D working environment. This thesis furthermore analyses primary and secondary sources and describes a creation of a 3D application based on this analysis.

 9. Methods of medical sterilization; Metody sterylizacji medycznej

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Stachowicz, W. [Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw (Poland)

  1997-10-01

  Broad review of different (physical, chemical and mechanical) methods commonly used for medical materials sterilization have been performed. Among them the special attention have been played on radiosterilization. The advantages and weaknesses each of the presented method have been pointed out. 1 fig.

 10. Caos, statistica e metodi di ricampionamento

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Simone Giannerini

  2007-10-01

  Full Text Available Chaos theory offers to the statistician new perspectives for time series analysis as well as concepts and ideas that have a through contribution to statistics. On the other hand, statistical methodology has shown to play a crucial role for the comprehension of nonlinear and chaotic phenomena. From this standpoint we present some essential notions for the analysis of chaotic time series. Particular attention is given to the problem of estimating Lyapunov exponents, together with the derivation of confidence intervals for estimates. For this latter problem we propose a solution based on resampling by means of spline interpolation. We show from simulations that the distribution of the maximal Lyapunov exponent obtained by way of resampling a single series with our method, agrees with the true distribution obtained from series with different initial conditions.

 11. 21 CFR 520.260 - n-Butyl chloride capsules.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 6 2010-04-01 2010-04-01 false n-Butyl chloride capsules. 520.260 Section 520.260... DRUGS, FEEDS, AND RELATED PRODUCTS ORAL DOSAGE FORM NEW ANIMAL DRUGS § 520.260 n-Butyl chloride capsules. (a)(1) Specifications. n-Butyl chloride capsules, veterinary contain 272 milligrams or 816 milligrams...

 12. 49 CFR 179.102-17 - Hydrogen chloride, refrigerated liquid.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... FOR TANK CARS Specifications for Pressure Tank Car Tanks (Classes DOT-105, 109, 112, 114 and 120) § 179.102-17 Hydrogen chloride, refrigerated liquid. Each tank car used to transport hydrogen chloride... 49 Transportation 2 2010-10-01 2010-10-01 false Hydrogen chloride, refrigerated liquid. 179.102-17...

 13. Palladium-catalyzed silylation of aryl chlorides with hexamethyldisilane.

  Science.gov (United States)

  McNeill, Eric; Barder, Timothy E; Buchwald, Stephen L

  2007-09-13

  A method for the palladium-catalyzed silylation of aryl chlorides has been developed. The method affords desired product in good yield, is tolerant of a variety of functional groups, and provides access to a wide variety of aryltrimethylsilanes from commercially available aryl chlorides. Additionally, a one-pot procedure that converts aryl chlorides into aryl iodides has been developed.

 14. Intrinsic Resistance of Burkholderia cepacia Complex to Benzalkonium Chloride

  OpenAIRE

  Youngbeom Ahn; Jeong Myeong Kim; Ohgew Kweon; Seong-Jae Kim; Jones, Richard C.; Kellie Woodling; Goncalo Gamboa da Costa; LiPuma, John J.; David Hussong; Marasa, Bernard S.; Cerniglia, Carl E.

  2016-01-01

  ABSTRACT Pharmaceutical products that are contaminated with Burkholderia cepacia complex (BCC) bacteria may pose serious consequences to vulnerable patients. Benzyldimethylalkylammonium chloride (BZK) cationic surfactants are extensively used in medical applications and have been implicated in the coselection of antimicrobial resistance. The ability of BCC to degrade BZK, tetradecyldimethylbenzylammonium chloride (C14BDMA-Cl), dodecyldimethylbenzylammonium chloride (C12BDMA-Cl), decyldimethyl...

 15. Retention of vinyl chloride in the human lung.

  OpenAIRE

  Krajewski, J.; Dobecki, M; Gromiec, J

  1980-01-01

  Experiments with volunteers showed that 42% of an inhaled dose of vinyl chloride is retained in the lungs. This value is independent of the concentration of vinyl chloride in the air. Elimination of vinyl chloride through the lungs is negligible since its concentration in expired air decreases immediately after the cessation of exposure.

 16. Kinetics of Vinyl Chloride Polymerization with Mixture of Initiators

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2001-01-01

  Kinetic models for the rate constants of vinyl chloride polymerization in the presence of initiator mixtures were proposed. They may be used to design the initiator recipes for the vinyl chloride polymerization with uniform rate at different temperatures at which various grades of poly(vinyl chloride) will be prepared.

 17. 46 CFR 154.1740 - Vinyl chloride: Inhibiting and inerting.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 46 Shipping 5 2010-10-01 2010-10-01 false Vinyl chloride: Inhibiting and inerting. 154.1740... Operating Requirements § 154.1740 Vinyl chloride: Inhibiting and inerting. When a vessel is carrying vinyl chloride, the master shall ensure that: (a) Section 154.1818 is met; or (b) Section 154.1710 is met,...

 18. 21 CFR 172.165 - Quaternary ammonium chloride combination.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 3 2010-04-01 2009-04-01 true Quaternary ammonium chloride combination. 172.165... HUMAN CONSUMPTION Food Preservatives § 172.165 Quaternary ammonium chloride combination. The food additive, quaternary ammonium chloride combination, may be safely used in food in accordance with...

 19. Relation between chloride exchange diffusion and a conductive chloride pathway across the isolated skin of the toad (Bufo bufo)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kristensen, P; Larsen, Erik Hviid

  1978-01-01

  Substitution of chloride in the outside bathing medium of the toad skin with bromide, iodide, nitrate and sulphate leads to a reduction in the apparent exchange diffusion of chloride across this tissue, and also to a reduction of the chloride current recorded during hyperpolarization. A series of...

 20. Calcium/thionyl chloride battery technology

  Science.gov (United States)

  Counts, T.

  1985-12-01

  This final report documents the development efforts conducted by the Lithium Batteries Group of the Couples Department of Eagle-Picher Industries. The objective of the project was to develop calcium-thionyl chloride cell technology. The original project was divided into two main tasks. Task One was to consist of component optimization and stability studies. Once sufficiently advanced, the ongoing results of Task One were to be integrated with Task Two. Task Two was to consist of demonstration of an optimized primary cell. In July, 1983, the program was redirected. Task Two was split, with effort to be directed toward both the original primary cell and toward a high discharge rate reserve configuration cell. Additional electrolyte salts were to be evaluated as a means of improving the storability of the active calcium-thionyl chloride cell.

 1. Carbonisation of coal with chlorides content

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  E. Plevova

  2002-07-01

  From accessible literature it is evident that the addition of Lewis acids to coal before carbonisation can effect the course of reactions in the way of getting required products. An investigation was carried out into the effects of addition of chloride solutions. For experiments low concentration of solutions of three chlorides (PbCl{sub 2}, ZnCl{sub 2}, AlC{sub 3}) were used. Then samples were carbonised in a special coking retort. Volatile products were collected to establish the mass balance of this process. The resultant properties of obtained char and coal tar were estimated. Evaluation of the solid phase showed the increasing of specific surface although the used solution concentration was quite low. Estimation of obtained tar indicated mainly increasing of aromatic hydrocarbons in consequence of charring and aromatisation of carbon skeleton. 3 refs., 1 fig., 3 tabs.

 2. Benzalkonium chloride. Health hazard evaluation report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bernholc, N.M.

  1984-01-01

  Health hazards associated with the use of benzalkonium chlorides (BAC) are reviewed. Benzalkonium chloride is extensively used as a cationic disinfectant. It is found in a great many over-the-counter and prescription eye products, disinfectants, shampoos, and deodorants, and is used in concentrations that range from 0.001 to 0.01% in eyedrops, up to 2.5% in concentrated liquid disinfectants. Solutions of 0.03 to 0.04% BAC may cause temporary eye irritation in humans but are unlikely to cause any skin response except in persons allergic to quaternary ammonium compounds. Inhalation of a vaporized 10% solution of BAC produced a bronchospasmodic reaction in a previously sensitized individual. At present no other human health effects from BAC have been documented or inferred from exposure to such dilute concentrations.

 3. BARRIER PROPERTIES OF VINYLIDENE CHLORIDE COPOLYMERS

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  LI Yuesheng; WENG Zhixue; HUANG Zhiming; PAN Zuren

  1996-01-01

  The permeability coefficients of a series of copolymers of vinylidene chloride (VDC)with methyl acrylate (MA), butyl acrylate (BA) or vinyl chloride (VC) (as comonomer)to oxygen and carbon dioxide have been measured at 1.0 MPa and 30℃, while those to water vapor have been measured at 30℃ and 100% relative humidity. All the copolymers are semicrystalline. VDC/MA copolymers have lower melting temperature compared with VDC/BA copolymers, while that melting temperature of VDC/VC copolymer is higher than that of VDC/acrylate copolymers with the same VDC content. The barrier property of the copolymers is predominantly controlled by crystallite, free volume fraction, and cohesive energy. The permeability coefficients of VDC/MA copolymers to oxygen, carbon dioxide, and water vapor were successfully correlated with the ratio of free volume to cohesive energy.

 4. STABILISATION OF SILTY CLAY SOIL USING CHLORIDE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  TAMADHER T. ABOOD

  2007-04-01

  Full Text Available The object of this paper is to investigate the effect of adding different chloride compounds including (NaCl, MgCl2, CaCl2 on the engineering properties of silty clay soil. Various amounts of salts (2%, 4%, and 8% were added to the soil to study the effect of salts on the compaction characteristics, consistency limits and compressive strength. The main findings of this study were that the increase in the percentage of each of the chloride compounds increased the maximum dry density and decrease the optimum moisture content. The liquid limit, plastic limit and plasticity index decreased with the increase in salt content. The unconfinedcompressive strength increased as the salt content increased.

 5. Iron (III) chloride doping of CVD graphene.

  Science.gov (United States)

  Song, Yi; Fang, Wenjing; Hsu, Allen L; Kong, Jing

  2014-10-03

  Chemical doping has been shown as an effective method of reducing the sheet resistance of graphene. We present the results of our investigations into doping large area chemical vapor deposition graphene using Iron (III) Chloride (FeCl(3)). It is shown that evaporating FeCl(3) can increase the carrier concentration of monolayer graphene to greater than 10(14) cm(-2) and achieve resistances as low as 72 Ω sq(-1). We also evaluate other important properties of the doped graphene such as surface cleanliness, air stability, and solvent stability. Furthermore, we compare FeCl(3) to three other common dopants: Gold (III) Chloride (AuCl(3)), Nitric Acid (HNO(3)), and TFSA ((CF(3)SO(2))(2)NH). We show that compared to these dopants, FeCl(3) can not only achieve better sheet resistance but also has other key advantages including better solvent stability.

 6. Chloride migration in concrete with superabsorbent polymers

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hasholt, Marianne Tange; Jensen, Ole Mejlhede

  2015-01-01

  Superabsorbent polymers (SAP) can be used as a means for internal curing of concrete. In the present study, the development of transport properties of concrete with SAP is investigated. The chloride migration coefficient according to NT BUILD 492 is used as a measure of this. Twenty concrete...... mixtures are tested 7, 14, and 28 days after casting. The development of degree of hydration is followed for 20 corresponding paste mixtures. Both when SAP is added with extra water to compensate the SAP water absorption in fresh concrete and without extra water, the internal curing water held by SAP may...... contribute to increase the degree of hydration. No matter if SAP is added with or without extra water, it appears that the so-called gel space ratio can be used as a key parameter to link age and mixture proportions (water-to-cement ratio and SAP dosage) to the resulting chloride migration coefficient...

 7. 40 CFR 61.64 - Emission standard for polyvinyl chloride plants.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... Standard for Vinyl Chloride § 61.64 Emission standard for polyvinyl chloride plants. An owner or operator of a polyvinyl chloride plant shall comply with the requirements of this section and § 61.65. (a... is not to exceed 0.02 g vinyl chloride/kg (0.04 lb vinyl chloride/ton) of polyvinyl chloride...

 8. SELECTIVE SODIUM REMOVAL FROM LITHIUM CHLORIDE ...

  African Journals Online (AJOL)

  Preferred Customer

  properties against alkaline cations due to their structure. .... Impurities contents in the feedstock brine. Component. LiCl. Na. Ca. Mg. SO4. 2- ... The pH was varied from 5.0 to 9.0 by careful addition of 0.01 M HCl or ... effect on the structure. ... with sodium ion in lithium chloride brine as follows. +. +. +. +. −= +. yLi. PO. Zr. La.

 9. Electrochemical Studies in Aluminum Chloride Melts

  Science.gov (United States)

  1976-07-31

  Molten Salt Systems", Symposium on Molten Salts, Symposium Volume, The Electrochemical Society , in press (1976). Manuscripts in Preparation--Related to...Fused Salt Technology, Electrochemical Society Meeting, Chicaao, May 8-13, 1973. R. A. Osteryoung, R. H. Abel, L. G. Boxall and B. H. Vassos, "An...aluminate Melts", Electrochemical Society , San Francisco, CA, May, 1974. R. A. Osteryoung, "Chemistry in Aluminum Chloride Melts", Fifth International

 10. Benzalkonium Chloride Intoxication Mimicking Herpes Zoster Encephalitis

  OpenAIRE

  Güler, Ekrem; Olgar, Şeref; Davutoğlu, Mehmet; Garipardıç, Mesut; Karabiber, Hamza

  2011-01-01

  Benzalkonium chloride (BAC) is a frequently used disinfectant and its most well-known side effect is contact dermatitis. In this report, two children who had vesicular dermatitis, headache, lethargy, fever and encephalopathy mimicking Herpes zoster encephalitis were presented. Their consciousness level improved on the second day. From the medical history it was understood that the mother had applied 20% BAC solution to the scalps of two children. The aim of the presentation of this report is ...

 11. Benzalkonium Chloride Intoxication Mimicking Herpes Zoster Encephalitis

  OpenAIRE

  Ekrem Güler; Şeref Olgar; Mehmet Davutoğlu; Mesut Garipardıç; Hamza Karabiber

  2014-01-01

  Benzalkonium chloride (BAC) is a frequently used disinfectant and its most well-known side effect is contact dermatitis. In this report, two children who had vesicular dermatitis, headache, lethargy, fever and encephalopathy mimicking Herpes zoster encephalitis were presented. Their consciousness level improved on the second day. From the medical history it was understood that the mother had applied 20% BAC solution to the scalps of two children. The aim of the presentation of this report is...

 12. EVALUATION OF BACTERICIDAL EFFECTIVENESS OF BENZALKONIUM CHLORIDE

  OpenAIRE

  K. Imandel; M.B. Shaywaard; F. Mobaraki

  1996-01-01

  Benzalkonium chloride is a quaternary ammounium Compounds derivative under different names such as Afxhang, Hamoon, Mahan etc, which have great and expanded use in sanitation and medical affairs. Bactericidal activity of these disinfectants was fulfilled according to National Standard Method No.2842 on Staph. Aureus, Sal. Typhimouium and E. coli. This laboratory test showed that, except Mahan that has not bactericidal efficacy on E.coli at concentration 0.4 percent, other disinfectants under ...

 13. Inactivation of Viruses by Benzalkonium Chloride

  Science.gov (United States)

  Armstrong, J. A.; Froelich, E. J.

  1964-01-01

  Benzalkonium chloride (as Roccal or Zephiran) was found to inactivate influenza, measles, canine distemper, rabies, fowl laryngotracheitis, vaccinia, Semliki Forest, feline pneumonitis, meningopneumonitis, and herpes simplex viruses after 10 min of exposure at 30 C or at room temperature. Poliovirus and encephalomyocarditis virus were not inactivated under the same conditions. It was concluded that all viruses tested were sensitive except members of the picorna group. The literature was reviewed. PMID:4288740

 14. The Accelerated Test of Chloride Permeability of Concrete

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  TAN Ke-feng; ODD E Gjφrv

  2003-01-01

  The availability of accelerated chloride permeability test and the effect of w/c ratio, incorporation of silica fume, maximum aggregate size and aggregate type on the chloride permeability were studied. The mathematic analysis certifies that there is a linear relationship between accelerated test and natural diffusion. Test results show that the chloride permeability of concrete increases as w/c ratio increases whilst a limited amount of replacement of cement with silica fume, the chloride permeability decreases dramatically. The maximum aggregate size in the range of 8 to 25 mm seems also affect chloride permeability but with a much less significant level. The chloride permeability of silica fume lightweight aggregate concrete is very low, especially the concrete made with dry lightweight concrete. The chloride permeability can be evaluated by this accelerated test method.

 15. Developing Polymer Cathode Material for the Chloride Ion Battery.

  Science.gov (United States)

  Zhao, Xiangyu; Zhao, Zhigang; Yang, Meng; Xia, Hui; Yu, Tingting; Shen, Xiaodong

  2017-01-25

  The chloride ion battery is an attractive rechargeable battery owing to its high theoretical energy density and sustainable components. An important challenge for research and development of chloride ion batteries lies in the innovation of the cathode materials. Here we report a nanostructured chloride ion-doped polymer, polypyrrole chloride, as a new type of potential cathode material for the chloride ion battery. The as-prepared polypyrrole chloride@carbon nanotubes (PPyCl@CNTs) cathode shows a high reversible capacity of 118 mAh g(-1) and superior cycling stability. Reversible electrochemical reactions of the PPyCl@CNTs cathode based on the redox reactions of nitrogen species and chloride ion transfer are demonstrated. Our work may guide and offer electrode design principles for accelerating the development of rechargeable batteries with anion transfer.

 16. Understanding microwave vessel contamination by chloride species.

  Science.gov (United States)

  Recchia, Sandro; Spanu, Davide; Bianchi, Davide; Dossi, Carlo; Pozzi, Andrea; Monticelli, Damiano

  2016-10-01

  Microwaves are widely used to assist digestion, general sample treatment and synthesis. The use of aqua regia is extensively adopted for the closed vessel mineralization of samples prior to trace element detection, leading to the contamination of microwave vessels by chlorine containing species. The latter are entrapped in the polymeric matrix of the vessels, leading to memory effects that are difficult to remove, among which the risk of silver incomplete recoveries by removal of the sparingly soluble chloride is the predominant one. In the present paper, we determined by mass spectrometry that hydrogen chloride is the species entrapped in the polymeric matrix and responsible for vessel contamination. Moreover, several decontamination treatments were considered to assess their efficiency, demonstrating that several cleaning cycles with water, nitric acid or silver nitrate in nitric acid were inefficient in removing chloride contamination (contamination reduction around 90%). Better results (≈95% decrease) were achieved by a single decontamination step in alkaline environment (sodium hydroxide or ammonia). Finally, a thermal treatment in a common laboratory oven (i.e. without vacuum and ventilation) was tested: a one hour heating at 150°C leads to a 98.5% decontamination, a figure higher than the ones obtained by wet treatments which requires comparable time. The latter treatment is a major advancement with respect to existing treatments as it avoids the need of a vacuum oven for at least 17h as presently proposed in the literature.

 17. Potassium chloride production by microcline chlorination

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Orosco, Pablo, E-mail: porosco@unsl.edu.ar [Instituto de Investigaciones en Tecnología Química (INTEQUI), Chacabuco y Pedernera, San Luis (Argentina); Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional de San Luis, Chacabuco y Pedernera, San Luis (Argentina); Ruiz, María del Carmen [Instituto de Investigaciones en Tecnología Química (INTEQUI), Chacabuco y Pedernera, San Luis (Argentina)

  2015-08-10

  Highlights: • Use of chlorination for the KCl production. • The reagents used were microcline, hydromagnesite and chlorine. • Isothermal and non-isothermal assays were performed in Cl{sub 2}–N{sub 2} mixture. • The chlorination generated KCl at 700 °C. • The chlorination products promote KCl formation. - Abstract: The potassium chloride is one of the most important fertilizers used in agriculture. The current demand of this salt makes interesting the study of potassium chloride production from unconventional potassium resources. In this work the potassium chloride production by chlorination of microcline was investigated. The starting reagents were microcline, hydromagnesite and chlorine. Non-isothermal and isothermal chlorination assays were carried out in a thermogravimetric device adapted to work in corrosive atmospheres. The temperature effect on potassium extraction and the phase transformations produced during chlorination of microcline were studied. The reagents and reaction products were analyzed by X-ray fluorescence (XRF) and X-ray diffraction (XRD). The experimental results indicated that by chlorination of microcline an important extraction of potassium in the temperature range from 800 to 900 °C was produced. Moreover, at 800 °C the forsterite, enstatite and magnesium aluminate spinel phases were generated.

 18. Boldine action against the stannous chloride effect.

  Science.gov (United States)

  Reiniger, I W; Ribeiro da Silva, C; Felzenszwalb, I; de Mattos, J C; de Oliveira, J F; da Silva Dantas, F J; Bezerra, R J; Caldeira-de-Araújo, A; Bernardo-Filho, M

  1999-12-15

  Peumus boldus extract has been used in popular medicine in the treatment of biliar litiase, hepatic insufficiency and liver congestion. Its effects are associated to the substance boldine that is present in its extract. In the present work, we evaluated the influence of boldine both in: (i) the structural conformation of a plasmid pUC 9.1 through gel electrophoresis analysis; and in (ii) the survival of the strain of Escherichia coli AB1157 submitted to reactive oxygen species (ROS), generated by a Fenton like reaction, induced by stannous chloride. Our results show a reduction of the lethal effect induced by stannous chloride on the survival of the E. coli culture in the presence of boldine. The supercoiled form of the plasmid is not modified by stannous chloride in the presence of boldine. We suggest that the protection induced by boldine could be explained by its anti-oxidant mechanism. In this way, the boldine could be reacting with stannous ions, protecting them against the oxidation and, consequently, avoiding the generation of ROS.

 19. Anti-chloride permeability and anti-chloride corrodibility of a green high performance concrete admixture in concrete

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  ZHENG Yongbao; LIU Xinrong; LIU Dongyan; CHEN Jiangong; HUANG Xiongjun

  2003-01-01

  The effects of green high performance concrete (GHPC) admixture on the anti-chloride permeability and anti- chloride corrodibility of concrete are studied by a series of experiments designed on the basis of the diffusion principle and electrochemical principle. The GHPC admixture consists of fly ash, gangue, slag, red mud, etc., of which the mass fraction of industrial residues is over 96 %. The anti-permeabilities and anti-corrodibilities of the tested GHPC and normal concrete (NC) are evaluated by the Diffusion Coefficients of chloride which was obtained by measuring the concentration of chloride in the tested systems by the voltage difference method. It is found that the adoption of GHPC admixture greatly improves the anti-chloride permeability and anti-chloride corrodibility by modifying the inner structure and contracting the porosity of concrete to the reduce considerably the diffusion rate of chloride. The admixture is desirable regarding its engineering performances as well as economical and environmental interests.

 20. Disparate Behavior of Carbonyl and Thiocarbonyl Compounds: Acyl Chlorides vs Thiocarbonyl Chlorides and Isocyanates vs Isothiocyanates

  Science.gov (United States)

  Wiberg, Kenneth B.; Wang, Yi-gui; Miller, Scott J.; Puchlopek, Angela L.A.; Bailey, William F.; Fair, Justin D.

  2009-01-01

  The reaction of benzoyl chloride with methanol catalyzed by pyridine is 9 times more rapid than is the same reaction with thiobenzoyl chloride. The difference in reactivity, as well as the dealkylation reactions that occur when the reaction of thiobenzoyl chloride is catalyzed by bases such as Et3N, can be understood in terms of the charge distributions in the intermediate acylammonium ions. The reaction of PhNCO with ethanol occurs at a much higher rate (4.8 × 104) than that of PhNCS, corresponding to a difference in activation free energies for the additions of 6 kcal/mol. Transition states for each of these reactions were located, and each involves two alcohol molecules in a hydrogen bonded six-membered ring arrangement. Information concerning differences in reactivity was derived from analysis of Hirshfeld atomic charge distributions and calculated hydrogenolysis reaction energies. PMID:19371054

 1. Chloride Ingress in Concrete with Different Age at Time of First Chloride Exposure

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Esben Østergaard; Iskau, Martin Riis; Hasholt, Marianne Tange

  2016-01-01

  Concrete structures cast in spring have longer time to hydrate and are therefore denser and more resistant to chloride ingress when first subjected to deicing salts in winter than structures cast in autumn. Consequently, it is expected that a spring casting will have a longer service life....... This hypothesis is investigated in the present study by testing drilled cores from concrete cast in 2012 and 2013 on the Svendborgsund Bridge. The cores are subject to petrographic examination and mapping of chloride profiles. Moreover, chloride migration coefficients have been measured. The study shows...... that the effect of the extra time of hydration obtained when casting in spring increases the expected service life of the concrete structure significantly....

 2. N-(2-Benzoylethylpropan-2-aminium chloride

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Abdullah Aydın

  2012-09-01

  Full Text Available In the title salt, C12H18NO+·Cl−, N—H...Cl interactions between the free chloride anions and the organic cations connect the molecules into hydrogen-bond dimers, forming a R22(8 motif. The dimers are linked by C—H...O hydrogen bonds into chains extending along [301]. The carbonyl group is co-planar with the phenyl ring [C—C—C=O torsion angle = −3.3 (7°]. The side chain has an E conformation.

 3. Benzalkonium Chloride Intoxication Mimicking Herpes Zoster Encephalitis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ekrem Güler

  2011-06-01

  Full Text Available Benzalkonium chloride (BAC is a frequently used disinfectant and its most well-known side effect is contact dermatitis. In this report, two children who had vesicular dermatitis, headache, lethargy, fever and encephalopathy mimicking Herpes zoster encephalitis were presented. Their consciousness level improved on the second day. From the medical history it was understood that the mother had applied 20% BAC solution to the scalps of two children. The aim of the presentation of this report is to draw attention to the fact that BAC application to the scalp for treating pediculosis capitis may resemble the herpes encephalitis clinical picture.

 4. Oral cadmium chloride intoxication in mice

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, O; Nielsen, J B; Svendsen, P

  1988-01-01

  Diethyldithiocarbamate (DDC) is known to alleviate acute toxicity due to injection of cadmium salts. However, when cadmium chloride was administered by the oral route, DDC enhanced rather than alleviated the acute toxicity; both oral and intraperitoneal (i.p.) administration of DDC had this effect....... Thus, orally administered DDC enhanced cadmium-induced duodenal and ileal tissue damage and inhibition of peristalsis, as indicated by an increased intestinal transit time. At low cadmium doses, the whole-body retention of cadmium was increased by oral DDC administration. Intraperitoneally administered...

 5. Synthesis of Aminolaurylpyridinium Chloride as Antimicrobial Agent

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  ZHAO Tao; SONG Xin-yuan; SUN Gang

  2008-01-01

  4-amino-laurylpyridinium chloride (ALPC) was synthesized and employed in antimicrobial finishing of wool fabrics. The structures of the salt was fully characterized by using FTIR, 1 H-NMR and 13 C-NMR analysis. The effects of pH conditions of finishing baths, finishing time and temperature, and salt concentrations were investigated. ALPC could form ionic interactions with anionic groups on wool, which contribute to durable antimicrobial functions. The finished wool fabrics exhibited antimicrobial efficacy against Escherichia coli. The washing durability of antimicrobial functions on the finished wool fabrics was also studied.

 6. Magnesium anode for chloride ion batteries.

  Science.gov (United States)

  Zhao, Xiangyu; Li, Qiang; Zhao-Karger, Zhirong; Gao, Ping; Fink, Karin; Shen, Xiaodong; Fichtner, Maximilian

  2014-07-23

  A key advantage of chloride ion battery (CIB) is its possibility to use abundant electrode materials that are different from those in Li ion batteries. Mg anode is presented as such a material for the first time and Mg/C composite prepared by ball milling of Mg and carbon black powders or thermally decomposed MgH2/C composite has been tested as anode for CIB. The electrochemical performance of FeOCl/Mg and BiOCl/Mg was investigated, demonstrating the feasibility of using Mg as anode.

 7. Chloride diffusion in partially saturated cementitious material

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Erik Pram; Geiker, Mette Rica

  2003-01-01

  The paper proposes a combined application of composite theory and Powers' model for microstructural development for the estimation of the diffusion coefficient as a function of the moisture content of a defect-free cementitious material. Measurements of chloride diffusion in mortar samples (440 kg....../m(3) rapid-hardening Portland cement, w/c = 0.5, maturity minimum 6 months) stored at 65% and 85% RH, as well as in vacuum-saturated mortar samples, illustrate the applicability of the method. (C) 2003 Elsevier Science Ltd. All rights reserved....

 8. 3,4-Dimethylanilinium chloride monohydrate

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  2009-03-01

  Full Text Available The crystal structure of the title compound, C8H12N+·Cl−·H2O, consists of hydrophobic layers of dimethylanilinium cations parallel to the bc plane alternated by hydrophilic layers of chloride anions and water molecules. The layers are linked by N—H...O and N—H...Cl hydrogen bonds involving the ammonium groups of the cations. The cohesion of the ionic structure is further stabilized by O—H...Cl hydrogen-bonding interactions.

 9. Chloride regulates afferent arteriolar contraction in response to depolarization

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, P B; Jensen, B L; Skott, O

  1998-01-01

  . The results show that K+-induced contraction of smooth muscle cells in the afferent arteriole is highly sensitive to chloride, whereas neurotransmitter release and ensuing contraction is not dependent on chloride. Thus, there are different activation pathways for depolarizing vasoconstrictors......-Renal vascular reactivity is influenced by the level of dietary salt intake. Recent in vitro data suggest that afferent arteriolar contractility is modulated by extracellular chloride. In the present study, we assessed the influence of chloride on K+-induced contraction in isolated perfused rabbit...... afferent arterioles. In 70% of vessels examined, K+-induced contraction was abolished by acute substitution of bath chloride. Consecutive addition of Cl- (30, 60, 80, 100, 110, and 117 mmol/L) restored the sensitivity to K+, and half-maximal response was observed at 82 mmol/L chloride. The calcium channel...

 10. Investigation of Lithium-Thionyl Chloride Battery Safety Hazards.

  Science.gov (United States)

  1983-01-01

  LITHIUM - THIONYL CHLORIDE BATTERY SAFETY HAZARDS(U) GOULD RESEARCH CENTER ROLLING MEADOWS IL MATERIALS LAB A I ATTIA ET...838-012 7 ontract No. 60921-81-C-0363 6// Investigation of Lithium - Thionyl Chloride Battery Safety Hazards AD A 1 T 2 , Alan I. Attia Gould Research...REPORT & PERIOD COVERED Investigation of Lithium - Thionyl Chloride Final Report Battery Safety Hazards 9/28/81 - 12/31/82 6. PERFORMING ORG. REPORT

 11. Surface Chloride Concentration of Concrete under Shallow Immersion Conditions

  OpenAIRE

  Jun Liu; Kaifeng Tang; Dong Pan; Zongru Lei; Weilun Wang; Feng Xing

  2014-01-01

  Deposition of chloride ions in the surface layer of concrete is investigated in this study. In real concrete structure, chloride ions from the service environment can penetrate into concrete and deposit in the surface layer, to form the boundary condition for further diffusion towards the interior. The deposit amount of chloride ions in the surface layer is normally a function of time, rather than a constant. In the experimental investigation, concrete specimens with different mix proportions...

 12. Chloride ingress profiles measured by electron probe micro analysis

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jensen, O.M. [Univ. of Aberdeen (United Kingdom). Dept. of Chemistry]|[Technical Univ. of Denmark, Lyngby (Denmark). Dept. of Structural Engineering and Materials; Coats, A.M.; Glasser, F.P. [Univ. of Aberdeen (United Kingdom). Dept. of Chemistry

  1996-11-01

  Traditional techniques for measuring chloride ingress profiles do not apply well to high performance cement paste systems; the geometric resolution of the traditional measuring techniques is too low. In this paper measurements by Electron Probe Micro Analysis (EPMA) are presented. EPMA is demonstrated to determine chloride ingress in cement paste on a micrometer scale. Potential chloride ingress routes such as cracks or the paste-aggregate interface may also be characterized by EPMA.

 13. Catalytic Conversion of Cellulose to Levulinic Acid by Metal Chlorides

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beixiao Zhang

  2010-08-01

  Full Text Available The catalytic performance of various metal chlorides in the conversion of cellulose to levulinic acid in liquid water at high temperatures was investigated. The effects of reaction parameters on the yield of levulinic acid were also explored. The results showed that alkali and alkaline earth metal chlorides were not effective in conversion of cellulose, while transition metal chlorides, especially CrCl3, FeCl3 and CuCl2 and a group IIIA metal chloride (AlCl3, exhibited high catalytic activity. The catalytic performance was correlated with the acidity of the reaction system due to the addition of the metal chlorides, but more dependent on the type of metal chloride. Among those metal chlorides, chromium chloride was found to be exceptionally effective for the conversion of cellulose to levulinic acid, affording an optimum yield of 67 mol % after a reaction time of 180 min, at 200 °C, with a catalyst dosage of 0.02 M and substrate concentration of 50 wt %. Chromium metal, most of which was present in its oxide form in the solid sample and only a small part in solution as Cr3+ ion, can be easily separated from the resulting product mixture and recycled. Finally, a plausible reaction scheme for the chromium chloride catalyzed conversion of cellulose in water was proposed.

 14. On barium oxide solubility in barium-containing chloride melts

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nikolaeva, Elena V.; Zakiryanova, Irina D.; Bovet, Andrey L.; Korzun, Iraida V. [Ural Federal Univ., Yekaterinburg (Russian Federation). Inst. of High Temperature Electrochemistry

  2016-11-01

  Oxide solubility in chloride melts depends on temperature and composition of molten solvent. The solubility of barium oxide in the solvents with barium chloride content is essentially higher than that in molten alkali chlorides. Spectral data demonstrate the existence of oxychloride ionic groupings in such melts. This work presents the results of the BaO solubility in two molten BaCl{sub 2}-NaCl systems with different barium chloride content. The received data together with earlier published results revealed the main regularities of BaO solubility in molten BaO-BaCl{sub 2}-MCl systems.

 15. Interpretation of postmortem vitreous concentrations of sodium and chloride.

  Science.gov (United States)

  Zilg, B; Alkass, K; Berg, S; Druid, H

  2016-06-01

  Vitreous fluid can be used to analyze sodium and chloride levels in deceased persons, but it remains unclear to what extent such results can be used to diagnose antemortem sodium or chloride imbalances. In this study we present vitreous sodium and chloride levels from more than 3000 cases. We show that vitreous sodium and chloride levels both decrease with approximately 2.2mmol/L per day after death. Since potassium is a well-established marker for postmortem interval (PMI) and easily can be analyzed along with sodium and chloride, we have correlated sodium and chloride levels with the potassium levels and present postmortem reference ranges relative the potassium levels. We found that virtually all cases outside the reference range show signs of antemortem hypo- or hypernatremia. Vitreous sodium or chloride levels can be the only means to diagnose cases of water or salt intoxication, beer potomania or dehydration. We further show that postmortem vitreous sodium and chloride strongly correlate and in practice can be used interchangeably if analysis of one of the ions fails. It has been suggested that vitreous sodium and chloride levels can be used to diagnose drowning or to distinguish saltwater from freshwater drowning. Our results show that in cases of freshwater drowning, vitreous sodium levels are decreased, but that this mainly is an effect of postmortem diffusion between the eye and surrounding water rather than due to the drowning process, since the decrease in sodium levels correlates with immersion time.

 16. Surface Chloride Concentration of Concrete under Shallow Immersion Conditions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jun Liu

  2014-09-01

  Full Text Available Deposition of chloride ions in the surface layer of concrete is investigated in this study. In real concrete structure, chloride ions from the service environment can penetrate into concrete and deposit in the surface layer, to form the boundary condition for further diffusion towards the interior. The deposit amount of chloride ions in the surface layer is normally a function of time, rather than a constant. In the experimental investigation, concrete specimens with different mix proportions are immersed in NaCl solution with a mass concentration of 5%, to simulate the shallow immersion condition in sea water, and the surface chloride concentrations are measured at different ages. It is found that the surface chloride concentration increases following the increasing immersion durations, and varies from a weight percentage of 0.161%–0.781% in concretes with different mix proportions. The w/c (water-to-cement ratio influences the surface chloride concentration significantly, and the higher the w/c is, the higher the surface chloride concentration will be, at the same age. However, following the prolonging of immersion duration, the difference in surface chloride concentration induced by w/c becomes smaller and smaller. The incorporation of fly ash leads to higher surface chloride concentration. The phenomena are explained based on pore structure analyses.

 17. Stochastic modeling of reinforced concrete structures exposed to chloride attack

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, John Dalsgaard; Frier, Christian

  2004-01-01

  the reinforcement exceeds a critical threshold value. In the present paper a stochastic model is described by which the chloride content in a reinforced concrete structure can be estimated. The chloride ingress is modeled by a 2-dimensional diffusion process and the diffusion coefficient, surface chloride......For many reinforced concrete structures corrosion of reinforcement is an important problem since it can result in expensive maintenance and repair actions. Further, a significant reduction of the load-bearing capacity can occur. One mode of corrosion initiation is that the chloride content around...

 18. Fire's effect on chloride ingress related durability of concrete structure

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  JIN Wei-liang; ZHANG Yi

  2007-01-01

  This paper describes the effects of fire on durability of reinforced concrete structures, and points out that fire not only damages the chemical composition and physical structure of concrete by high temperature, but also leads to an additional risk due to the generation of polyvinyl chloride (PVC)combustion gases. A mathematical model is proposed to calculate chloride ingress profiles in fire damaged concrete, so as to explore the service life prediction of the structure. Rapid Chloride Migration (RCM) test was carried out to determine the chloride diffusion coefficients for the application of the mathematical model. Finally, the detected results of a reported case testified to the validity of the mathematical model.

 19. Durability of cracked fibre reinforced concrete structures exposed to chlorides

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan De Place; Ekman, Tom; Hansen, Kurt Kielsgaard

  1999-01-01

  is used as environmental load. The chloride penetration is characterized both qualitatively (UV-test) and quantitatively (chloride profile) and by microscopy. The test programme involves three different concrete qualities. Both steel fibres and polypropylene fibres are used in the concrete beams as well......Durability studies are carried out by subjecting FRC-beams to combined mechanical and environmental load. Mechanical load is obtained by exposing beams to 4-point bending until a predefined crack width is reached, using a newly developed test setup. Exposure to a concentrated chloride solution...... as main reinforcement. The effect of the cracks, the fibres and the concrete quality on the chloride penetration is studied....

 20. The DELTA 181 lithium thionyl chloride battery

  Science.gov (United States)

  Sullivan, Ralph M.; Brown, Lawrence E.; Leigh, A. P.

  In 1986, the Johns Hopkins University/Applied Physics Laboratory (JHU/APL) undertook the development of a sensor module for the DELTA 181 spacecraft, a low earth orbit (LEO) mission of less than two months duration. A large lithium thionyl chloride battery was developed as the spacecraft's primary power source, the first known such use for this technology. The exceptionally high energy density of the lithium thionyl chloride cell was the primary driver for its use, resulting in a completed battery with a specific energy density of 120 Wh/lb. Safety requirements became the primary driver shaping all aspects of the power system design and development due to concerns about the potential hazards of this relatively new, high-energy technology. However, the program was completed without incident. The spacecraft was launched on February 8, 1988, from Kennedy Space Center (KSC) with over 60,000 Wh of battery energy. It reentered on April 2, 1988, still operating after 55 days, providing a successful, practical, and visible demonstration of the use of this technology for spacecraft applications.

 1. Fault locator of an allyl chloride plant

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Savković-Stevanović Jelenka B.

  2004-01-01

  Full Text Available Process safety analysis, which includes qualitative fault event identification, the relative frequency and event probability functions, as well as consequence analysis, was performed on an allye chloride plant. An event tree for fault diagnosis and cognitive reliability analysis, as well as a troubleshooting system, were developed. Fuzzy inductive reasoning illustrated the advantages compared to crisp inductive reasoning. A qualitative model forecast the future behavior of the system in the case of accident detection and then compared it with the actual measured data. A cognitive model including qualitative and quantitative information by fuzzy logic of the incident scenario was derived as a fault locator for an ally! chloride plant. The obtained results showed the successful application of cognitive dispersion modeling to process safety analysis. A fuzzy inductive reasoner illustrated good performance to discriminate between different types of malfunctions. This fault locator allowed risk analysis and the construction of a fault tolerant system. This study is the first report in the literature showing the cognitive reliability analysis method.

 2. Cesium chloride compatibility testing program: Final report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bryan, G.H.

  1989-11-01

  The US Department of Energy is considering the geologic disposal of the doubly encapsulated cesium chloride (CsCl) produced at the Waste Encapsulation and Storage Facility (WESF). Reliable estimates of long-term corrosion of the inner capsule material by the CsCl under repository storage conditions are needed to assess the hazards associated with geologic disposal of the fission product Cs. The Cesium Chloride Compatibility Program was carried out at PNL to obtain the short-term corrosion data required to accurately estimate long-term attack. In the compatibility tests six standard WESF CsCl capsules were placed vertically in individual insulated containers and allowed to self-heat to a nominal maximum 316L SS/CsCl interface temperature of 450{degree}C. The capsules were held at temperature for times ranging from 0.25 to 6 years. When a test was completed, the capsule was removed from the container and sectioned. Four samples were cut from the inner capsule at prescribed locations and subjected to metallographic examination. Corrosion was determined from photomicrographs of the samples. 16 refs., 41 figs., 16 tabs.

 3. Thermodynamic properties of potassium chloride aqueous solutions

  Science.gov (United States)

  Zezin, Denis; Driesner, Thomas

  2017-04-01

  Potassium chloride is a ubiquitous salt in natural fluids, being the second most abundant dissolved salt in many geological aqueous solutions after sodium chloride. It is a simple solute and strong electrolyte easily dissociating in water, however the thermodynamic properties of KCl aqueous solutions were never correlated with sufficient accuracy for a wide range of physicochemical conditions. In this communication we propose a set of parameters for a Pitzer-type model which allows calculation of all necessary thermodynamic properties of KCl solution, namely excess Gibbs free energy and derived activity coefficient, apparent molar enthalpy, heat capacity and volume, as well as osmotic coefficient and activity of water in solutions. The system KCl-water is one of the best studied aqueous systems containing electrolytes. Although extensive experimental data were collected for thermodynamic properties of these solutions over the years, the accurate volumetric data became available only recently, thus making possible a complete thermodynamic formulation including a pressure dependence of excess Gibbs free energy and derived properties of the KCl-water liquids. Our proposed model is intended for calculation of major thermodynamic properties of KCl aqueous solutions at temperatures ranging from freezing point of a solution to 623 K, pressures ranging from saturated water vapor up to 150 MPa, and concentrations up to the salt saturation. This parameterized model will be further implemented in geochemical software packages and can facilitate the calculation of aqueous equilibrium for reactive transport codes.

 4. Regulated trafficking of the CFTR chloride channel.

  Science.gov (United States)

  Kleizen, B; Braakman, I; de Jonge, H R

  2000-08-01

  The cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR), the ABC transporter encoded by the cystic fibrosis gene, is localized in the apical membrane of epithelial cells where it functions as a cyclic AMP-regulated chloride channel and as a regulator of other ion channels and transporters. Whereas a key role of cAMP-dependent phosphorylation in CFTR-channel gating has been firmly established, more recent studies have provided clear evidence for the existence of a second level of cAMP regulation, i.e. the exocytotic recruitment of CFFR to the plasma membrane and its endocytotic retrieval. Regulated trafficking of the CFTR Cl- channel has sofar been demonstrated only in a subset of CFTR-expressing cell types. However, with the introduction of more sensitive methods to measure CFTR cycling and submembrane localization, it might turn out to be a more general phenomenon that could contribute importantly to both the regulation of CFTR-mediated chloride transport itself and to the regulation of other transporters and CFTR-modulated cellular functions. This review aims to summarize the present state of knowledge regarding polarized and regulated CFTR trafficking and endosomal recycling in epithelial cells, to discuss present gaps in our understanding of these processes at the cellular and molecular level, and to consider its possible implications for cystic fibrosis.

 5. Synthesis and structure characterization of diethyldiallylammonium chloride

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  刘立华; 龚竹青; 郑雅杰

  2003-01-01

  The unsaturated quaternary ammonium salt diethyldiallylammonium chloride(DEDAAC) was synthesized in a two-step synthetic method. The influences of the adding method of raw materials and temperature on the yields of diethylallylamine (DEAA), and drying and temperature on the synthesis of DEDAAC were investigated. The content of in-process product DEAA was determined by non-aqueous titration. The structure of product DEDAAC was identified with IR, 1 H NMR and elemental analysis. The results show that adding allyl chloride and sodium hydroxide alternately can increase the yield of DEAA and decrease by-products. In further synthesizing of DEDAAC from DEAA, the step of drying DEAA is very necessary. When DEAA is dried by solid sodium hydroxide, good columnar crystals with a high purity(mp 199.5-201.0 ℃) are obtained; when DEAA is undried or the content of water in DEAA is above 20%, only platelets with bad quality are obtained even without crystals. The suitable synthesis conditions for DEAA and DEDAAC are 35 ℃, 6 h and 40 ℃, 36 h, respectively, and their yields are 69.7% and 67.3%, respectively.

 6. N,N-Dimethyldehydroabietylammonium chloride ethanol monosolvate

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Xiu-Zhi Huang

  2013-06-01

  Full Text Available The title compound {systematic name: 1-[(1R,4aS,10aR-7-isopropyl-1,4a-dimethyl-1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydrophenanthren-1-yl]-N,N-dimethylmethanaminium chloride ethanol monosolvate}, C22H36N+·Cl−·C2H6O, was synthesized from dehydroabietylamine by N-methylation with formaldehyde/formic acid and transformation into the hydrochloride. The dehydroabietyl moiety exhibits the usual conformation with the two cyclohexane rings in chair and half-chair conformations and a trans-ring junction. The crystal structure is built up from columns of the dehydroabietyl moieties stacked along the a axis. These columns are held together by the chloride ions via N—H...Cl and C—H...Cl interactions, which establish a two-dimensional network parallel to (010. The ethanol solvent molecules are located between the columns and anchored via O—H...Cl hydrogen bonds.

 7. THE COMPATIBILITY OF BLENDS OF POLY(VINYL CHLORIDE) OR CHLORINATED POLY(VINYL CHLORIDE) WITH POLY(METHYL METHACRYLATE)

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  WANG Qingguo; CHENG Rongshi

  1988-01-01

  IR spectral shifts of carbonyl vibrational absorption for ethyl acetate, which acts analogically as the structural unit of poly(methyl methacrylate), in cyclohexane, chloroform, chlorinated paraffins, poly(vinyl chloride) and chlorinated poly(vinyl chloride) were measured. The results suggest that there are specific interactions between the carbonyl groups and the chlorinated hydrocarbons which could be responsible for the apparent compatibility of poly(vinyl chloride) -poly(methyl methacrylate) and chlorinated poly(vinyl chloride) -poly(methyl methacrylate) blends. Additionally, the effects of the preparation mode of blend films on phase separation and observed compatibility are discussed.

 8. Microwave Mapping Demonstration Using the Thermochromic Cobalt Chloride Equilibrium

  Science.gov (United States)

  Nguyen, Vu D.; Birdwhistell, Kurt R.

  2014-01-01

  An update to the thermochromic cobalt(II) chloride equilibrium demonstration is described. Filter paper that has been saturated with aqueous cobalt(II) chloride is heated for seconds in a microwave oven, producing a color change. The resulting pink and blue map is used to colorfully demonstrate Le Châtelier's principle and to illuminate the…

 9. Phosphatase inhibitors activate normal and defective CFTR chloride channels

  OpenAIRE

  Becq, F; Jensen, T J; Chang, X B; Savoia, A.; Rommens, J M; Tsui, L C; Buchwald, M; Riordan, J R; Hanrahan, J W

  1994-01-01

  The cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) chloride channel is regulated by phosphorylation and dephosphorylation at multiple sites. Although activation by protein kinases has been studied in some detail, the dephosphorylation step has received little attention. This report examines the mechanisms responsible for the dephosphorylation and spontaneous deactivation ("rundown") of CFTR chloride channels excised from transfected Chinese hamster ovary (CHO) and human airway epi...

 10. 46 CFR 154.1745 - Vinyl chloride: Transferring operations.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 46 Shipping 5 2010-10-01 2010-10-01 false Vinyl chloride: Transferring operations. 154.1745 Section 154.1745 Shipping COAST GUARD, DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY (CONTINUED) CERTAIN BULK DANGEROUS... Operating Requirements § 154.1745 Vinyl chloride: Transferring operations. A vessel carrying vinyl...

 11. Isolation of polyvinyl chloride degrading bacterial strains from ...

  African Journals Online (AJOL)

  Isolation of polyvinyl chloride degrading bacterial strains from environmental samples using enrichment culture technique. ... by their ability to release chloride from PVC polymer, increase their cell density in test media, carbon dioxide production and growth on the surface of PVC film in plate assay. ... Article Metrics.

 12. Experimental and numerical investigation of chloride ingress in cracked concrete

  NARCIS (Netherlands)

  Šavija, B.

  2014-01-01

  Chloride induced corrosion of reinforcing steel is recognized as the most common deterioration mechanism affecting reinforced concrete structures. As such, it has been in focus of research for more than thirty years. Numerous studies of chloride ingress, corrosion initiation, and corrosion propagati

 13. Myotonic discharges discriminate chloride from sodium muscle channelopathies

  NARCIS (Netherlands)

  Drost, G.; Stunnenberg, B.C.; Trip, J.; Borm, G.F.; McGill, K.C.; Ginjaar, I.H.; Kooi, A.W. van der; Zwarts, M.J.; Engelen, B.G.M. van; Faber, C.G.; Stegeman, D.F.; Lateva, Z.

  2015-01-01

  Non-dystrophic myotonic syndromes represent a heterogeneous group of clinically quite similar diseases sharing the feature of myotonia. These syndromes can be separated into chloride and sodium channelopathies, with gene-defects in chloride or sodium channel proteins of the sarcolemmal membrane. Myo

 14. Chloride penetration into cementitious mortar at early age

  NARCIS (Netherlands)

  Caballero, J.; Polder, R.B.; Leegwater, G.A.; Fraaij, A.L.A.

  2012-01-01

  Modern service life design methods for concrete structures use chloride diffusion data as an input parameter. Abundant data exist for concrete at 28 days and, to a lesser extent, at later ages. This paper presents chloride diffusion data for mortar at ages between 1 day and 28 days age. Rapid Chlori

 15. Hydrophobic treatment of concrete as protection against chloride penetration

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, J. de; Polder, R.B.; Borsje, H.

  1996-01-01

  Hydrophobic treatment makes a concrete surface absorb less water and less chloride. Hydrophobic treatment was studied as a protection agninst chloride penetration from deicing salts. Test methods were designed. Nine hydrophobic products were tested, of which three complied to the requirements on fin

 16. Microwave Mapping Demonstration Using the Thermochromic Cobalt Chloride Equilibrium

  Science.gov (United States)

  Nguyen, Vu D.; Birdwhistell, Kurt R.

  2014-01-01

  An update to the thermochromic cobalt(II) chloride equilibrium demonstration is described. Filter paper that has been saturated with aqueous cobalt(II) chloride is heated for seconds in a microwave oven, producing a color change. The resulting pink and blue map is used to colorfully demonstrate Le Châtelier's principle and to illuminate the…

 17. [Survey of plasticizers in polyvinyl chloride toys].

  Science.gov (United States)

  Abe, Yutaka; Yamaguchi, Miku; Mutsuga, Motoh; Hirahara, Yoshichika; Kawamura, Yoko

  2012-01-01

  Plasticizers in 101 samples of polyvinyl chloride (PVC) toys on the Japanese market were surveyed. No phthalates were detected in designated toys, though bis(2-ethylhexyl)phthalate, diisononyl phthalate, diisobutyl phthalate, dibutyl phthalate, diisodecyl phthalate and benzyl butyl phthalate were detected in more than half of other toys. 2,2,4-Tributyl-1,3-pentanediol diisobutylate, o-acetyl tributyl citrate, adipates and diacetyl lauroyl glycerol, which are alternative plasticizers to phthalates, were detected. The results of structural analysis confirmed the presence of di(2-ethylhexyl)terephthalate, tributyl citrate, diisononyl 1,2-cyclohexanedicarboxylate and neopentyl glycol esters; these have not previonsly been reported in Japan. There appears to be a shift in plasticizers used for designated toys from phthalates to new plasticizers, and the number of different plasticizers is increasing.

 18. Electrochemical properties of actinides in molten chlorides

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lambertin, D.; Lacquement, J. [CEA/VALRHO - site de Marcoule, Dept. de Recherche en Retraitement et en Vitrification, DRRV, 30 - Marcoule (France); Sanchez, S.; Picard, G. [Ecole Nationale Superieure de Chimie de Paris, Lab. d' Electrochimie et de Chimie Analytique, UMR 7575 du CNRS, 75 - Paris (France)

  2000-07-01

  The chemical properties of plutonium and cerium chlorides have been studied in the fused CaCl{sub 2}-NaCl equimolar mixture at 550 deg. C using a tungsten working electrode and a pO{sup 2-} indicator electrode. The standard potential of Pu(III)/Pu was determined using cyclic voltammetry. The solubility product of Pu{sub 2}O{sub 3} was calculated by potentiometric titration. The standard potential of Ce(III)/Ce have been determined by a potentiometry method. Potentiometric titrations of Ce(III) have been shown the existence of a soluble cerium oxychloride. All these data allowed us to draw the potential-pO{sup 2-} diagram which summarises the properties of plutonium and cerium compounds in the melt. (authors)

 19. Kainate receptor modulation by sodium and chloride.

  Science.gov (United States)

  Plested, Andrew J R

  2011-01-01

  The kainate-type glutamate receptor displays strong modulation by monovalent anions and cations. This modulation is independent of permeation of the ion channel. Instead, structural, computational and biophysical evidence shows that receptor activity is controlled by binding of sodium and chloride ions at sites that stabilize active dimers of glutamate binding domains. Modulation by monovalent ions is a surprisingly general property across ion channel families. However, evidence of a physiological role for ion-dependent effects on glutamate receptors is lacking, perhaps reflecting the adventitious use of ions as structural components of the kainate receptor. "ergo, Hercules, vita humanior sine sale non quit degree […]" "Heaven known, a civilized life is impossible without salt" -Pliny the Elder, Natural History XXXI 88.

 20. Unsteady growth of ammonium chloride dendrites

  Science.gov (United States)

  Martyushev, L. M.; Terentiev, P. S.; Soboleva, A. S.

  2016-02-01

  Growth of ammonium chloride dendrites from aqueous solution is experimentally investigated. The growth rate υ and the radius ρ of curvature of branches are measured as a function of the relative supersaturation Δ for steady and unsteady growth conditions. It is shown that the experimental results are quantitatively described by the dependences ρ=a/Δ+b, υ=cΔ2, where the factors for primary branches are a=(1.3±0.2)·10-7 m, b=(2.5±0.4)·10-7 m, and c=(2.2±0.3)·10-4 m/s. The factor c is found to be approximately 7 times smaller for the side branches than that for the primary branches.

 1. Estimating the chloride transport in cement paste

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Princigallo, A.

  2012-06-01

  Full Text Available A method was developed to measure the diffusion coefficient of chloride ions in cement paste based on an analytical solution to Fick’s 2nd law in a cylindrical coordinate system. This natural method yielded diffusivity results within as little as a month. Testing time was reduced by exploiting the three-dimensional inward flux in the specimen. In an attempt to determine the saturation concentration, dense portland cement pastes were exposed to a concentrated chloride solution. The method proved to be useful for exploring cement hydration-induced changes in the diffusion coefficient of cement paste.

  Se ha desarrollado un método para medir el coeficiente de difusión de los iones cloruro en la pasta de cemento, partiendo de una aplicación analítica de la segunda ley de Fick en un sistema de coordinadas cilíndrico. Este método, que es natural, demostró ser capaz de producir resultados de difusividad en tan solo un mes. Se consiguió reducir el tiempo de ensayo mediante el aprovechamiento de la tridimensionalidad del flujo desde el exterior al interior de la probeta. A fin de determinar la concentración de saturación, se sometieron las pastas de cemento Portland a una disolución de cloruros concentrada. Este método resultó ser útil en el estudio de los cambios del coeficiente de difusión de la pasta de cemento provocados por las reacciones de hidratación que tienen lugar en esta.

 2. Behavior and products of mechano-chemical dechlorination of polyvinyl chloride and poly (vinylidene chloride).

  Science.gov (United States)

  Xiao, Xiao; Zeng, Zigao; Xiao, Songwen

  2008-02-28

  The mechano-chemical (MC) dechlorination of polyvinyl chloride (PVC) and polyvinylidene chloride (PVDC) was performed by mechanical milling PVC/PVDC powder with zinc powder in a planetary ball mill, and the products of dechlorination were characterized by Infrared spectra (IR), X-ray diffraction (XRD), Raman spectroscopy, gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS), and 13C solid-state nuclear magnetic resonance (NMR). The experimental results show that PVC/PVDC can be easily dechlorinated by milling with zinc powder, and formed various kinds of inorganic and organic products. Inorganic compounds included Zn2OCl(2).2H2O, Zn5(OH)8Cl2.H2O etc., and organic products involved diamond-like carbon, carbyne fragment, polyacetylene etc. Organic products formed following the paths of dechlorination, dehydrochlorination, crosslink, and oxidation. The mechano-chemical dechlorination process of PVC/PVDC may be an effective approach for carbyne synthesizing in the appropriate condition.

 3. Chloride permeability of concrete under static and repeated compressive loading

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Saito, Mitsuru; Ishimori, Hiroshi [Kanazawa Inst. of Technology, Ishikawa (Japan)

  1995-05-01

  The chloride permeability of normal weight concrete subjected to static and repeated compressive loading was evaluated by using the AASHTO T277 test method. The results of concrete under static loading showed that the application of loads up to 90% of the ultimate strength had little effect on the chloride permeability. It was found from the results of concrete under repeated loading that load repetitions at the maximum stress levels of 60% or more caused the chloride permeability to increase significantly. The test results also indicated that the chloride permeability of concrete subjected to static and repeated loading increased at an increasing rate with its residual strain. The relation between the chloride permeability obtained and the cracking behavior of concrete previously reported was discussed.

 4. Effects of cyclic chloride exposure on penetration of concrete cover

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hong, K.; Hooton, R.D.

  1999-09-01

  Concretes are in a state of flux between saturated and partially saturated conditions as they undergo continuous cycles of wetting and drying. In saturated concrete, dissolved ions enter through diffusion, whereas in partially saturated concrete, ion-containing fluids are absorbed by capillary suction and concentrated by evaporation of water. The primary focus of this study was to examine the effects of cyclic wetting and drying with sodium chloride solution on chloride ingress into concrete. Chloride profiles of samples exposed to various lengths and numbers of cycles were determined for three mixtures of concrete: two containing slag and/or silica fume with a 0.4 w/cm (water to cementing materials ratio) and one with a 0.3 w/cm. It was found that longer drying times increase the rate of chloride ingress. A good relationship exists between the depth of chloride penetration and the square root of the number of cycles.

 5. Determination of the heat capacities of Lithium/BCX (bromide chloride in thionyl chloride) batteries

  Science.gov (United States)

  Kubow, Stephen A.; Takeuchi, Kenneth J.; Takeuchi, Esther S.

  1989-12-01

  Heat capacities of twelve different Lithium/BCX (BrCl in thionyl chloride) batteries in sizes AA, C, D, and DD were determined. Procedures and measurement results are reported. The procedure allowed simple, reproducible, and precise determinations of heat capacities of industrially important Lithium/BCX cells, without interfering with performance of the cells. Use of aluminum standards allowed the accuracy of the measurements to be maintained. The measured heat capacities were within 5 percent of calculated heat capacity values.

 6. Mechanisms of solvolyses of acid chlorides and chloroformates. Chloroacetyl and phenylacetyl chloride as similarity models.

  Science.gov (United States)

  Bentley, T William; Harris, H Carl; Ryu, Zoon Ha; Lim, Gui Taek; Sung, Dae Dong; Szajda, Stanley R

  2005-10-28

  [reaction: see text] Rate constants and product selectivities (S = ([ester product]/[acid product]) x ([water]/[alcohol solvent]) are reported for solvolyses of chloroacetyl chloride (3) at -10 degrees C and phenylacetyl chloride (4) at 0 degrees C in ethanol/ and methanol/water mixtures. Additional kinetic data are reported for solvolyses in acetone/water, 2,2,2-trifluoroethanol(TFE)/water, and TFE/ethanol mixtures. Selectivities and solvent effects for 3, including the kinetic solvent isotope effect (KSIE) of 2.18 for methanol, are similar to those for solvolyses of p-nitrobenzoyl chloride (1, Z = NO(2)); rate constants in acetone/water are consistent with a third-order mechanism, and rates and products in ethanol/ and methanol/water mixtures can be explained quantitatively by competing third-order mechanisms in which one molecule of solvent (alcohol or water) acts as a nucleophile and another acts as a general base (an addition/elimination reaction channel). Selectivities increase for 3 as water is added to alcohol. Solvent effects on rate constants for solvolyses of 3 are very similar to those of methyl chloroformate, but acetyl chloride shows a lower KSIE, and a higher sensitivity to solvent-ionizing power, explained by a change to an S(N)2/S(N)1 (ionization) reaction channel. Solvolyses of 4 undergo a change from the addition/elimination channel in ethanol to the ionization channel in aqueous ethanol (<80% v/v alcohol). The reasons for change in reaction channels are discussed in terms of the gas-phase stabilities of acylium ions, calculated using Gaussian 03 (HF/6-31G(d), B3LYP/6-31G(d), and B3LYP/6-311G(d,p) MO theory).

 7. PHASE EQUILIBRIUM FOR THE TERNARY SYSTEM VINYL CHLORIDE-CHLORINATED POLYETHYLENE-POLY (VINYL CHLORIDE)

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  LOU Jianfeng; WENG Zhixue; HUANG Zhiming; PAN Zuren

  1991-01-01

  Swelling capacity of vinyl chloride (VC) in chlorinated polyethylene (CPE) with 25- 40 wt% Cl at temperature 30- 57 ℃ was studied and their relationships were correlated with Langmuir and Freundlich adsorption equations. A ternary phase diagram for VC-CPE-PVC was also established.In-situ polymerization conditions of CPE-g -VC were proposed and CPE content control was analyzed for the manufacturing process of CPE-g-VC graft product based on results of phase equilibrium study.

 8. Genetically encoded optical sensors for monitoring of intracellular chloride and chloride-selective channel activity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Bregestovski

  2009-12-01

  Full Text Available This review briefly discusses the main approaches for monitoring chloride (Cl−, the most abundant physiological anion. Noninvasive monitoring of intracellular Cl− ([Cl−]i is a challenging task owing to two main difficulties: (i the low transmembrane ratio for Cl−, approximately 10:1; and (ii the small driving force for Cl−, as the Cl− reversal potential (ECl is usually close to the resting potential of the cells. Thus, for reliable monitoring of intracellular Cl−, one has to use highly sensitive probes. From several methods for intracellular Cl− analysis, genetically encoded chloride indicators represent the most promising tools. Recent achievements in the development of genetically encoded chloride probes are based on the fact that yellow fluorescent protein (YFP exhibits Cl−-sensitivity. YFP-based probes have been successfully used for quantitative analysis of Cl− transport in different cells and for high-throughput screening of modulators of Cl−-selective channels. Development of a ratiometric genetically encoded probe, Clomeleon, has provided a tool for noninvasive estimation of intracellular Cl− concentrations. While the sensitivity of this protein to Cl− is low (EC50 about 160 mM, it has been successfully used for monitoring intracellular Cl− in different cell types. Recently a CFP–YFP-based probe with a relatively high sensitivity to Cl− (EC50 about 30 mM has been developed. This construct, termed Cl-Sensor, allows ratiometric monitoring using the fluorescence excitation ratio. Of particular interest are genetically encoded probes for monitoring of ion channel distribution and activity. A new molecular probe has been constructed by introducing into the cytoplasmic domain of the Cl−-selective glycine receptor (GlyR channel the CFP–YFP-based Cl-Sensor. This construct, termed BioSensor-GlyR, has been successfully expressed in cell lines. The new genetically encoded chloride probes offer means of screening

 9. Optical, thermal and magnetic studies of pure and cobalt chloride doped L-alanine cadmium chloride

  Science.gov (United States)

  Benila, B. S.; Bright, K. C.; Delphine, S. Mary; Shabu, R.

  2017-03-01

  Single crystals of L-alanine cadmium chloride (LACC) and cobalt chloride (Co2+) doped LACC have been grown by the slow evaporation solution growth technique. The grown crystals were subjected to various characterizations such as powder XRD, SXRD, FTIR, UV-vis, EDAX, TG/DTA, VSM, Dielectric and Second Harmonic Generation (SHG) measurements. The lattice parameters of the grown crystals were determined by single crystal X-ray analysis. EDAX analysis confirms the presence of Co2+ ion in the host material. The functional group and optical behavior of the crystals were identified from FTIR and UV-vis spectrum analysis. Electrical parameters such as dielectric constant, dielectric loss have been studied. The thermal stability of the compound was found out using TGA/DTA analysis. Second Harmonic Generation of the samples was confirmed by Kurtz-Perry powder technique. Magnetic properties of the crystals studied by VSM were also reported. The encouraging results show that the cobalt chloride doped LACC crystals have greater potential applications in optical devices.

 10. Comparative effects of hydrogen chloride gas on tomato and chrysanthemum. I. Distribution and accumulation of chloride following exposure. II. Pathological anatomy of hydrogen chloride gas injury

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Shriner, D.S.

  1969-01-01

  Hydrogen chloride (HCl) gas damage to plants has not been a historically important problem. However, recent practices in a number of industries, particularly glass manufacturing and pyrolysis of waste plastics, have increased the seriousness of the problem. Studies were carried out under carefully controlled exposure conditions to determine the effects of HCl gas on a relatively sensitive and a relatively resistant plant species. The macroscopic symptoms of most importance in acute damage to tomato and chrysanthemum are glazing of the lower surface, and a bifacial bronzing of interveinal and marginal areas of leaves. Microscopically, glazing was shown to be caused by a collapse of the lower epidermal cells and a partial disorganization of the spongy mesophyll of leaves. Bronzing was shown to be caused by the further collapse of the spongy mesophyll, and in some cases the palisade mesophyll and upper epidermis. Analysis of plant tissues for their free chloride content following an exposure to HCl gas was done with cell-free water extracts which were titrated on an automatic chloride titrator. On the basis of such studies, evidence suggest that the mechanism of accumulation of chlorides in plants is similar to that of fluorides, and that in subacute doses, chlorides are translocated toward the extremities of the foliar portions of the plant. In areas where a number of different types of pollution sources exist, and symptomotology is not definitive in pinpointing the source, chloride analysis of plant tissues should prove valuable as an aid to diagnosis if HCl gas was suspected.

 11. Acute lethal and teratogenic effects of tributyltin chloride and copper chloride on mahi mahi (Coryphaena hippurus) eggs and larvae.

  Science.gov (United States)

  Adema-Hannes, Rachel; Shenker, Jonathan

  2008-10-01

  Acute and chronic bioassays were used to evaluate the lethal and sublethal effects of copper chloride and tributyltin chloride on mahi mahi (Coryphaena hippurus) embryos, a pelagic life stage often found in the surface microlayer where anthropogenic contaminants can accumulate. Acute bioassay testing determined the median lethal concentration (LC50) for the test organism after 48 h of exposure. Chronic toxicity tests were used to determine the measurement of sublethal parameters, such as developmental abnormalities after 72-h exposures to the toxicants. Embryos were collected 4 h postfertilization and subsequently exposed to 1, 5, 25, 50, and 100 microg/L of copper chloride and 3, 10, 20, 30, and 50 microg/L of tributyltin chloride. Analysis of hatch rate percentage determined that the mean 48-h LC50 of copper chloride and tributyltin chloride was 32.8 and 16.7 microg/L, respectively, based on the pooled data of four experiments with four replicates for each metal. Consistent abnormalities, such as yolk sac swelling, spinal deformities, and decreased hatch rates, were observed for each metal. Teratogenic responses to copper chloride and tributyltin chloride demonstrate the need to investigate further the impacts of pollution in the open oceans to a species indigenous to, and commercially important to, the Florida (USA) coasts. This information could then lead to the future development of a surface microlayer bioassay using mahi mahi embryos.

 12. An Apical-Membrane Chloride Channel in Human Tracheal Epithelium

  Science.gov (United States)

  Welsh, Michael J.

  1986-06-01

  The mechanism of chloride transport by airway epithelia has been of substantial interest because airway and sweat gland-duct epithelia are chloride-impermeable in cystic fibrosis. The decreased chloride permeability prevents normal secretion by the airway epithelium, thereby interfering with mucociliary clearance and contributing to the morbidity and mortality of the disease. Because chloride secretion depends on and is regulated by chloride conductance in the apical cell membrane, the patch-clamp technique was used to directly examine single-channel currents in primary cultures of human tracheal epithelium. The cells contained an anion-selective channel that was not strongly voltage-gated or regulated by calcium in cell-free patches. The channel was also blocked by analogs of carboxylic acid that decrease apical chloride conductance in intact epithelia. When attached to the cell, the channel was activated by isoproterenol, although the channel was also observed to open spontaneously. However, in some cases, the channel was only observed after the patch was excised from the cell. These results suggest that this channel is responsible for the apical chloride conductance in airway epithelia.

 13. Chloride penetration into concrete under simulated field conditions

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Motohashi, K.; Misra, S.; Yamamoto, A. (Kajima Corp., Tokyo (Japan))

  1991-10-31

  The purpose of this study is to clarify the effect of field conditions such curing period, slump, maximum size of aggregate, etc. on chloride penetration into concrete. With a view to closely simulate the field conditions, all specimens were exposed to chloride attack for five days after casting. From the preliminary results obtained after a six month immersion in 3.3% NaCl solution, higher degrees of chloride ingress were observed in cases when the concrete was prematurely exposed to chloride attack or had a higher slump. In addition, apart from properties, such as water-cement ratio, etc., the relative orientation of the direction of penetration to that of casting, the mortar content of the mix, and the properties of the transition zone between the coarse aggregate and mortar were found to affect the diffusivity of the chloride. Under a limited number of conditions, soluble chloride content was also illustrated in addition to the total chlorides. 10 refs., 6 figs., 6 tabs.

 14. Studies on Hypokalemia Induced by Trimethyltin Chloride

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2002-01-01

  To determine the possible relationship between plasma potassium concentration and severity of acute trimethyltin chloride (TMT) poisoning and to assess the mechanism of TMT induced hypokalemia. Methods SD rats were treated with various dosages of TMT (ip). All the indices were measured and analysed for determing their possible relations with plasma K+. Results With increase of dosage, the plasma K+ level dropped rapidly, and deaths appeared more quickly. The LDs0 of TMT (ip) was 14.7 mg/kgbw. In the low dosage group (10 mg/kgbw), the plasma K+ level dropped slowly with the lowest dosage on day 6 (4.85 mmol/L). It rose again on day 11 (5.06 mmol/L), and recoverd on day 28. The poisoning signs corresponded with decline of the span of K+ level. The plasma Na+ level dropped half an hour after TMT treatment, but recovered 24 h later. In the high dosage group (46.4 mg/kgbw), the levels of plasma K+ and Na+ fell rapidly within half an hour (P<0.05), the intracellular potassium concentration of RBC did not decrerase obviously (P>0.05), the activities of Na+-K+-ATPase and Mg2+-ATPase in RBC membrane were depressed remarkably (P<0.01, P<0.05, respectively), the plasma aldosterone concentrations rose as high as tenfold (P<0.01), the arterial blood pH fell from 7.434 to 7.258 (P<0.01),pCO2 was raised from 29.62 to 45.33 mmHg (P<0.01). In the 24 h urine test, when rats were treated with TMT (21.5 mg/kgbw, ip), urine volume, urinary potassium, sodium and chloride increased significantly in comparison with those in the controls (P<0.01). Conclusion TMT could induce hypokalemia in SD rats. The available evidence suggests that TMT can induce acute renal leakage of potassium. At the same time, a significant rise of plasma aldosterone may play an important role in promoting potassium leakage from kidney to result in severe hypokalemia with inhaling acid-base abnormalities produced, which aggravate the poisoning symptoms. In the end the rats would die of respiratory

 15. Acetogenic microbial degradation of vinyl chloride

  Science.gov (United States)

  Bradley, P.M.; Chapelle, F.H.

  2000-01-01

  Under methanogenic conditions, microbial degradation of [1,2-14C]vinyl chloride (VC) resulted in significant (14 ?? 3% maximum recovery) but transient recovery of radioactivity as 14C-acetate. Subsequently, 14C- acetate was degraded to 14CH4 and 14CO2 (18 ?? 2% and 54 ?? 3% final recoveries, respectively). In contrast, under 2-bromoethanesulfonic acid (BES) amended conditions, 14C-acetate recovery remained high (27 ?? 1% maximum recovery) throughout the study, no 14CH4 was produced, and the final recovery of 14CO2 was only 35 ?? 4%. These results demonstrate that oxidative acetogenesis may be an important mechanism for anaerobic VC biodegradation. Moreover, these results (1) demonstrate that microbial degradation of VC to CH4 and CO2 may involve oxidative acetogenesis followed by acetotrophic methanogenesis and (2) suggest that oxidative acetogenesis may be the initial step in the net oxidation of VC to CO2 reported previously under Fe(III)-reducing, SO4-reducing, and humic acids- reducing conditions.Under methanogenic conditions, microbial degradation of [1,2-14C]vinyl chloride (VC) resulted in significant (14 ?? 3% maximum recovery) but transient recovery of radioactivity as 14C-acetate. Subsequently, 14C-acetate was degraded to 14CH4 and 14CO2 (18 ?? 2% and 54 ?? 3% final recoveries respectively). In contrast, under 2-bromoethanesulfonic acid (BES) amended conditions, 14C-acetate recovery remained high (27 ?? 1% maximum recovery) throughout the study, no 14CH4 was produced, and the final recovery of 14CO2 was only 35 ?? 4%. These results demonstrate that oxidative acetogenesis may be an important mechanism for anaerobic VC biodegradation. Moreover, these results (1) demonstrate that microbial degradation of VC to CH4 and CO2 may involve oxidative acetogenesis followed by acetotrophic methanogenesis and (2) suggest that oxidative acetogenesis may be the initial step in the net oxidation of VC to CO2 reported previously under Fe(III)-reducing, SO4-reducing, and

 16. Stochastic Modeling of Reinforced Concrete Structures Exposed to Chloride Attack

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, John Dalsgaard; Frier, Christian

  2003-01-01

  concentration and reinforcement cover depth are modeled by stochastic fields. The paper contains a description of the parameters to be included in a stochastic model and a proposal for the information needed to obtain values for the parameters in order to be ab le to perform reliability investigations...... the reinforcement exceeds a critical threshold value. In the present paper a stochastic model is described by which the chloride content in a reinforced concrete structure can be estimated. The chloride ingress is modeled by a 2-dimensional diffusion process and the diffusion coefficient, surface chloride...

 17. Chloride ion erosion experiment research in cracked concrete

  Science.gov (United States)

  Ting, Shu; Yang, Li

  2017-08-01

  For the study of chloride ion erosion in cracked concrete, this essay tries to take advantages of relevant trails to build up concrete chloride ion diffusion model based on the Fick’s second law. The parameter of this model is easy to be set, and many factors such as the effect of cracks are taken into consideration in this experiment. The concept of “chloride ion diffusion coefficient of equivalent apparent” is introduced to simplify the calculation. It can help simplify the calculation process, and get a more accurate test result, as well as facilitating the practical application of this parameter.

 18. Calcium chloride in stabilised soil roads and runways

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Harsh Vardhan

  1952-09-01

  Full Text Available Mudless, dustless, hard and all weather driving surfaces is a serious requirement of the forces.  surfacing by mixtures of definite amounts of locally available stone, gravel, sand, clay and Silt to which calculated amount of calcium chloride is added quickly compact and ultimately harden like concrete. This provides an easy, quick and economic- means of meeting the requirement.  Necessity of such surfaces, use and action of calcium chloride and resulting effects are discussed. Different methods of construction and application of calcium chloride are briefly related.

 19. The ionic product of water in concentrated tetramethylammonium chloride solutions.

  Science.gov (United States)

  Sipos, P; Bódi, I; May, P M; Hefter, G T

  1997-04-01

  The ionic product of water, pK(w) = - log[H(+)][OH(-)] has been determined in aqueous solutions of tetramethylammonium chloride over the concentration range of 0.1-5.5 M at 25 degrees C using high-precision glass electrode potentiometric titrations. pK(w) data relating to aqueous potassium and sodium chlorides at ionic strengths up to 5 M are markedly lower than the tetramethylammonium chloride results. These differences are almost certainly due to weak associations between potassium and (especially) sodium and hydroxide ions.

 20. Ionometric determination of chloride ion in circulating and waste waters

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bebeshko, G.I.; Afanas' eva, V.I.; Danielova, I.I.; Dmitriev, M.A.; Radchenko, A.F.

  1986-09-01

  The authors attempt to develop selective ionometric methods to determine chloride ion in waste and circulating waters from technological ore processing, containing significant amounts of sulfide ion and various flotation reagents. These waters contain practically no cations that form hard to dissolve compounds with chloride ion such as Ag/sup +/, Cu/sup +/, Hg/sup +/ or Pb/sup 2 +/. The chloride ion concentration in water varies between 10 and 100 mg/liter. Information is shown on the concentration of the main anions and flotation reagents in waters that were analyzed.

 1. Method for the production of uranium chloride salt

  Science.gov (United States)

  Westphal, Brian R.; Mariani, Robert D.

  2013-07-02

  A method for the production of UCl.sub.3 salt without the use of hazardous chemicals or multiple apparatuses for synthesis and purification is provided. Uranium metal is combined in a reaction vessel with a metal chloride and a eutectic salt- and heated to a first temperature under vacuum conditions to promote reaction of the uranium metal with the metal chloride for the production of a UCl.sub.3 salt. After the reaction has run substantially to completion, the furnace is heated to a second temperature under vacuum conditions. The second temperature is sufficiently high to selectively vaporize the chloride salts and distill them into a condenser region.

 2. Microwave evaluation of accelerated chloride ingress in mortar

  Science.gov (United States)

  Hu, C.; Case, T.; Castle, M.; Zoughi, R.; Kurtis, K.

  2001-04-01

  Corrosion of steel in reinforced concrete structures can be induced by the presence of chloride ions near the steel/concrete interface. To show the potential of microwave nondestructive testing techniques for evaluating chloride ingress, 8″×8″×8″ mortar specimens with different mixture designs were prepared. To accelerate chloride ingress, they were exposed to cyclical wet/dry conditions, where the wet condition included exposure to salt bath. A complete discussion of the results will be presented in this paper.

 3. Denitrification of fertilizer wastewater at high chloride concentration

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ucisik, Ahmed Süheyl; Henze, Mogens

  g/l. The results of the experiments showed that biological denitrification was feasible at the extreme environmental conditions prevailing in fertilizer wastewater. Stable continuous biological denitrfication of the synthetic high chloride wastewater was performed up to 77.4 g Cl/l at 37 degree C......Wastewater from fertilizer industry is characterized by high contents of chloride concentration, which normally vary between 60 and 76 g/l. Experiments with bilogical denitrification were performed in lab-scale "fill and draw" reactors with synthetic wastewater with chloride concentrations up to 77.4...

 4. Molten Triazolium Chloride Systems as New Aluminum Battery Electrolytes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Vestergaard, B.; Bjerrum, Niels; Petrushina, Irina

  1993-01-01

  The possibility of using molten mixtures of 1,4-dimethyl-1,2,4-triazolium chloride (DMTC) and aluminum chloride (AlCl3) as secondary battery electrolytes was studied, in some cases extended by the copresence of sodium chloride. DMTC-AlCl, mixtures demonstrated high specific conductivity in a wide...... of milliamperes per square centimeter) was observed at 0.344 V on the acidic sodium tetrachloroaluminate background, involving a free triazolium radical mechanism. Molten DMTC-AlCl3 electrolytes are acceptable for battery performance and both the aluminum anode and the triazolium electrolyte can be used as active...

 5. Chloride, bromide and iodide scintillators with europium

  Science.gov (United States)

  Zhuravleva, Mariya; Yang, Kan

  2016-09-27

  A halide scintillator material is disclosed where the halide may comprise chloride, bromide or iodide. The material is single-crystalline and has a composition of the general formula ABX.sub.3 where A is an alkali, B is an alkali earth and X is a halide which general composition was investigated. In particular, crystals of the formula ACa.sub.1-yEu.sub.yI.sub.3 where A=K, Rb and Cs were formed as well as crystals of the formula CsA.sub.1-yEu.sub.yX.sub.3 (where A=Ca, Sr, Ba, or a combination thereof and X=Cl, Br or I or a combination thereof) with divalent Europium doping where 0.ltoreq.y.ltoreq.1, and more particularly Eu doping has been studied at one to ten mol %. The disclosed scintillator materials are suitable for making scintillation detectors used in applications such as medical imaging and homeland security.

 6. Piezoresistive Properties of Polyvinyl Chloride Composites

  Science.gov (United States)

  Toprakci, Hatice Aylin Karahan

  Textile based sensors provide an interface between the user and the electronic system by converting any type of physiological or environmental signal into electrical signals. Common applications include health monitoring, rehabilitation, multimedia, and surveillance. In this research we demonstrate fabrication of piezoresistive sensors on textile fabrics through application of a screen-printed conductive nanocomposite layer of plasticized poly(vinyl chloride) (PVC), and carbon nanofiber (CNF). In order to understand the behavior of conductive plastisol, morphological, mechanical and electrical properties of composite films were investigated for different molecular weights of PVC. Homogeneous filler dispersion and good filler/polymer interphase were observed without any dominant filler orientation. Mechanical and electrical properties were found to be affected by CNF, plasticizer content and matrix molecular weight. CNFs were found to provide substantial bridging in the matrix and enhance strength. These nanostructured composite sensors were found to be sensitive under different levels of strain which can be monitored by change in electrical resistance. Finally, we demonstrate the fabrication of piezoresistive sensors on textile fabrics through application of a screen-printed conductive nanocomposite layer of conductive plastisol. Conductive plastisol was found to show good adhesion to fabric with homogeneous CNF distribution. As in composite films, samples were found to show negative piezoresistance at different levels of strain. Strain level and filler concentration were found to affect the piezoresistive behavior and sensitivity of the printed sensors.

 7. Chloride Channelopathies of ClC-2

  Science.gov (United States)

  Bi, Miao Miao; Hong, Sen; Zhou, Hong Yan; Wang, Hong Wei; Wang, Li Na; Zheng, Ya Juan

  2014-01-01

  Chloride channels (ClCs) have gained worldwide interest because of their molecular diversity, widespread distribution in mammalian tissues and organs, and their link to various human diseases. Nine different ClCs have been molecularly identified and functionally characterized in mammals. ClC-2 is one of nine mammalian members of the ClC family. It possesses unique biophysical characteristics, pharmacological properties, and molecular features that distinguish it from other ClC family members. ClC-2 has wide organ/tissue distribution and is ubiquitously expressed. Published studies consistently point to a high degree of conservation of ClC-2 function and regulation across various species from nematodes to humans over vast evolutionary time spans. ClC-2 has been intensively and extensively studied over the past two decades, leading to the accumulation of a plethora of information to advance our understanding of its pathophysiological functions; however, many controversies still exist. It is necessary to analyze the research findings, and integrate different views to have a better understanding of ClC-2. This review focuses on ClC-2 only, providing an analytical overview of the available literature. Nearly every aspect of ClC-2 is discussed in the review: molecular features, biophysical characteristics, pharmacological properties, cellular function, regulation of expression and function, and channelopathies. PMID:24378849

 8. Chloride Channelopathies of ClC-2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Miao Miao Bi

  2013-12-01

  Full Text Available Chloride channels (ClCs have gained worldwide interest because of their molecular diversity, widespread distribution in mammalian tissues and organs, and their link to various human diseases. Nine different ClCs have been molecularly identified and functionally characterized in mammals. ClC-2 is one of nine mammalian members of the ClC family. It possesses unique biophysical characteristics, pharmacological properties, and molecular features that distinguish it from other ClC family members. ClC-2 has wide organ/tissue distribution and is ubiquitously expressed. Published studies consistently point to a high degree of conservation of ClC-2 function and regulation across various species from nematodes to humans over vast evolutionary time spans. ClC-2 has been intensively and extensively studied over the past two decades, leading to the accumulation of a plethora of information to advance our understanding of its pathophysiological functions; however, many controversies still exist. It is necessary to analyze the research findings, and integrate different views to have a better understanding of ClC-2. This review focuses on ClC-2 only, providing an analytical overview of the available literature. Nearly every aspect of ClC-2 is discussed in the review: molecular features, biophysical characteristics, pharmacological properties, cellular function, regulation of expression and function, and channelopathies.

 9. Organické polovodiče a jejich aplikace

  OpenAIRE

  Galbička, Tomáš

  2011-01-01

  Práca sa zaoberá problematikou organických polovodičov, kde sú popísané základné princípy prenosu náboja a vysvetlením ich základných štruktúr. Popísaná základná činnosť a vrstvenie jednoduchých organických súčiastok predovšetkým organickej diódy. V práci sú ďalej prakticky testované elektrické vlastnosti dvoch rôznych polymérnych diód PLED. Kde v tejto experimentálnej časti sú uvedené vlastné charakteristiky súčiastok, tak ich porovnanie pri rôznom osvetlení a vzájomné porovnanie diód. Ba...

 10. Koncepce Kaizen a její aplikace

  OpenAIRE

  Staněk, Martin

  2013-01-01

  This thesis deals with the Kaizen strategy description on the theoretical and the practical level as well. The company on which the implementing Kaizen system was described is Avia Ashok Leyland Motors. The theoretical part tackles the definitions of key concepts, 5S system, visual management and clarification of Japanese term muda. The aim of this thesis is to describe and evaluate the up-to-now progress of Kaizen system implementation. In the practical part, the 5S system and visual managem...

 11. Termoplastické kompozity pro automobilové aplikace

  OpenAIRE

  Zbončák, Marek

  2014-01-01

  Diplomová práca sa zaoberá prípravou teromplastických kompzoitov s PMMA a PC matricou s potenciálnym využitím v automobilovom priemysle. Ako výstuž boli použité krátke sklenené, uhlíkové a PBO (poly(p-fenylén benzobisoxazol)) vlákna známe pod obchodným názvom Zylon®. Práve do PBO vlákien boli vkladané veľké nádeje vzhľadom na ich ohromujúce mechanické vlastnosti. Vplyv objemového zlomku vlákien na modulu pružnosti, pevnosť a ťažnosť kompozitov bol skúmaný. Experimentálne zistený modul pružnos...

 12. Tvorba webové aplikace v Node.js

  OpenAIRE

  Homolka, David

  2016-01-01

  Thesis deals with development of Web Application in Node.js. Web solution represents visualization of many various meteorological data and fills it into maps of planet Earth. User can view any available data about world weather or he can upload own file with data. The complete application is created in JavaScript, which is used on client side and server side.

 13. Aplikace metodiky ITIL pro řízení informatiky

  OpenAIRE

  Koliš, Karel

  2010-01-01

  The Diploma thesis Implementation of ITIL methodology for IT Governance describes the importance of IT Governance in an organization, ways of using several methodologies, the differences between those methodologies and preferred methodology ITIL. The ITIL methodology is described in all stages of the Service lifecycle. In the second part, the methodology is applied on a real organization: Faculty of Business Administration. On the real IT services, provided by the faculty IT unit in all 5 sta...

 14. Logistika v cateringu a aplikace HACCP

  OpenAIRE

  Štěpánek, Jindřich

  2012-01-01

  The bachelor thesis describes the processes of logistics in a small company providing catering services and implementation of a method based on HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), which is recommended for the operaters of eating facilities. The HACCP certificate is internationally regarded and it can be a complement for ISO 9000 certificates. The thesis does not describe running complete HACCP system, but only a partial system based on HACCP and also necessary hygienic moves,...

 15. Aplikace metodiky ITIL pro řízení informatiky

  OpenAIRE

  Koliš, Karel

  2010-01-01

  The Diploma thesis Implementation of ITIL methodology for IT Governance describes the importance of IT Governance in an organization, ways of using several methodologies, the differences between those methodologies and preferred methodology ITIL. The ITIL methodology is described in all stages of the Service lifecycle. In the second part, the methodology is applied on a real organization: Faculty of Business Administration. On the real IT services, provided by the faculty IT unit in all 5 sta...

 16. Optické zesilovače a jejich aplikace

  OpenAIRE

  Dvořák, Tomáš

  2016-01-01

  Účelem této diplomové práce je prostudování možností optického zesílení, způsobů realizace optických zesilovačů a sestrojení funkčního zesilovače EDFA. Na základě získaných znalostí o~optických zesilovačích bylo navrženo základní uspořádání optického zesilovače EDFA s možností připojení až dvou zesilovacích modulů, využívajících pro zesílení erbiem dopovaná vlákna. Následně byl navržen design předního ovládacího panelu zesilovače ve 3D a bylo naplánováno rozmístění jednotlivých prvků. Dále by...

 17. Aplikace ISO norem v oblasti vývoje softwaru

  OpenAIRE

  Ullrich, Jan

  2007-01-01

  Thesis evaluates ISO standars used for software developement and their relationship to methodologies. It also describes processes according to international standard ISO/IEC 12207 and quality management systems according to ISO 9000. It evaluates also mothodlogy RUP and agile methodollogies. The goal of the thesis to tailor processes related to ISO 9001 to be compliant to the ISO/IEC 12207 in a small company.

 18. Termoplastické kompozity pro automobilové aplikace

  OpenAIRE

  Zbončák, Marek

  2014-01-01

  Diplomová práca sa zaoberá prípravou teromplastických kompzoitov s PMMA a PC matricou s potenciálnym využitím v automobilovom priemysle. Ako výstuž boli použité krátke sklenené, uhlíkové a PBO (poly(p-fenylén benzobisoxazol)) vlákna známe pod obchodným názvom Zylon®. Práve do PBO vlákien boli vkladané veľké nádeje vzhľadom na ich ohromujúce mechanické vlastnosti. Vplyv objemového zlomku vlákien na modulu pružnosti, pevnosť a ťažnosť kompozitov bol skúmaný. Experimentálne zistený modul pružnos...

 19. Klient/server aplikace hry mariáš

  OpenAIRE

  Fabian, Jaroslav

  2011-01-01

  Bakalářská práce popisuje návrh a implementaci karetní hry Mariáš. Hra je určená pro tři až čtyři hráče, kteří ji hrají přes počítačovou síť prostřednictvím protokolu TCP/IP. Hra je vytvořená pro systémy Microsoft Windows XP, Vista a 7 v programovacím jazyce Java. The bachelor s thesis describe predesign and implementation of the card game the Whisp. Game is dedicated for three or four players, who play it using computer network and protocol TCP/IP. Game is developed for Microsoft Win...

 20. Active primary lithium thionyl chloride battery for artillery applications

  Science.gov (United States)

  Baldwin, Arlen R.; Delnick, Frank M.; Miller, David L.

  1990-03-01

  Sandia National Laboratories and Eagle Picher Industries have successfully developed an Active Lithium Thionyl Chloride (ALTC) power battery for unique artillery applications. Details of the design and the results of safety and performance will be presented.

 1. SUBSTITUTION OF CADMIUM CYANIDE ELECTROPLATING WITH ZINC CHLORIDE ELECTROPLATING

  Science.gov (United States)

  The study evaluated the zinc chloride electroplating process as a substitute for cadmium cyanide electroplating in the manufacture of industrial connectors and fittings at Aeroquip Corporation. The process substitution eliminates certain wastes, specifically cadmium and cyanide, ...

 2. Chloride ingress profiles measured by electron probe micro analysis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Ole mejlhede; Coats, Alison M.; Glasser, Fred P.

  1996-01-01

  Traditional techniques for measuring chloride ingress profiles do not apply well to high performance cement paste systems; the geometric resolution of the traditional measuring techniques is too low. In this paper measurements by Electron Probe Micro Analysis (EPMA) are presented. EPMA is demonst......Traditional techniques for measuring chloride ingress profiles do not apply well to high performance cement paste systems; the geometric resolution of the traditional measuring techniques is too low. In this paper measurements by Electron Probe Micro Analysis (EPMA) are presented. EPMA...... is demonstated to determine chloride ingress in cement paste on a micrometer scale. Potential chloride ingress routes such as cracks or the paste-aggregate interface may also be characterized by EPMA. Copyright (C) 1996 Elsevier Science Ltd...

 3. Prediction of chloride ingress and binding in cement paste

  DEFF Research Database (Denmark)

  Geiker, Mette Rica; Nielsen, Erik Pram; Herforth, Duncan

  2007-01-01

  This paper summarizes recent work on an analytical model for predicting the ingress rate of chlorides in cement-based materials. An integral part of this is a thermodynamic model for predicting the phase equilibria in hydrated Portland cement. The model’s ability to predict chloride binding...... in Portland cement pastes at any content of chloride, alkalis, sulfates and carbonate was verified experimentally and found to be equally valid when applied to other data in the literature. The thermodynamic model for predicting the phase equilibria in hydrated Portland cement was introduced into an existing...... Finite Difference Model for the ingress of chlorides into concrete which takes into account its multi-component nature. The “composite theory” was then used to predict the diffusivity of each ion based on the phase assemblage present in the hydrated Portland cement paste. Agreement was found between...

 4. Analysis of chloride diffusivity in concrete containing red mud

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D.V. Ribeiro

  Full Text Available Red mud is a solid waste produced in the alumina production process and, due to its high pH, is classified as hazardous. Its incorporation in concrete mixtures, acting as filler due to the particles fineness, might be an interesting reuse alternative. The focus of this paper is to study the chloride diffusivity of concrete mixtures containing red-mud. The concentration of chlorides was monitored by measuring the conductivity of the anolyte, which was distilled water initially. In addition, the estimation of the chloride ions diffusion coefficients in steady and non-steady conditions, Ds and Dns, was obtained from the ''time-lag'' and ''equivalent time'' between diffusion and migration experiments. Due to superfine particle-size distribution and the "filler" effect, the red mud addition seems to assure lower chloride diffusivity.

 5. Effect of cadmium chloride on hepatic lipid peroxidation in mice

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, H R; Andersen, O

  1988-01-01

  Intraperitoneal administration of cadmium chloride to 8-12 weeks old CBA-mice enhanced hepatic lipid peroxidation. A positive correlation between cadmium chloride dose and level of peroxidation was observed in both male and female mice. A sex-related difference in mortality was not observed...... but at a dose of 25 mumol CdCl2/kg the level of hepatic lipid peroxidation was higher in male mice than in female mice. The hepatic lipid peroxidation was not increased above the control level in 3 weeks old mice, while 6 weeks old mice responded with increased peroxidation as did 8-12 weeks old mice....... The mortality after an acute toxic dose of cadmium chloride was the same in the three age groups. Pretreatment of mice with several low intraperitoneal doses of cadmium chloride alleviated cadmium induced mortality and lipid peroxidation. The results demonstrate both age dependency and a protective effect...

 6. 1300-nm gain obtained with dysprosium-doped chloride crystals

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Page, R.H.; Schaffers, K.I.; Beach, R.J.; Payne, S.A.; Krupke, W.F.

  1996-03-01

  Dy{sup 3+} - doped chloride crystals have high 1300-nm emission quantum yields. Pump - probe experiments on La Cl{sub 3}:Dy{sup 3+} demonstrate optical gain consistent with predictions based on spectroscopic cross sections and lifetimes.

 7. Probabilistic evaluation of initiation time of chloride-induced corrosion

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Val, Dimitri V. [Department of Structural Engineering and Construction Management, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Technion, Israel Institute of Technology, Haifa 32000 (Israel)], E-mail: val@tx.technion.ac.il; Trapper, Pavel A. [Department of Structural Engineering and Construction Management, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Technion, Israel Institute of Technology, Haifa 32000 (Israel)

  2008-03-15

  The paper presents a model for chloride ingress into concrete. The model accounts for two mechanisms which control the chloride ingress-diffusion and convection. Using one-dimensional (1-D) formulation of the model, the influence of chloride binding and ambient humidity on chloride ingress into concrete has been investigated. Based on results of this investigation parameters for probabilistic analysis have been selected. Probabilistic evaluation of the time to corrosion initiation has then been carried out for a reinforced concrete (RC) wall (1-D problem) and a RC column (2-D problem) in a marine environment. Results of the analysis show that for the same thickness of the concrete cover the probability of corrosion initiation in the corner reinforcing bars of the RC column is much higher than in reinforcing bars in the middle part of the RC wall. The results demonstrate the importance of 2-D modelling for correct prediction of corrosion initiation in such RC elements as columns and beams.

 8. Methyltrioctylammonium chloride catalysed sonochemical synthesis of acridine diones

  Indian Academy of Sciences (India)

  Bhupinder Kaur; Harish Kumar

  2013-09-01

  The greener, clean and efficient protocol for the synthesis of acridine diones derivatives has been achieved by reacting aromatic aldehyde, dimedone and amines using methyltrioctylammonium chloride (Aliquate 336) as a catalyst under ultrasonic irradiations.

 9. Chloride supporting electrolytes for all-vanadium redox flow batteries.

  Science.gov (United States)

  Kim, Soowhan; Vijayakumar, M; Wang, Wei; Zhang, Jianlu; Chen, Baowei; Nie, Zimin; Chen, Feng; Hu, Jianzhi; Li, Liyu; Yang, Zhenguo

  2011-10-28

  This paper examines vanadium chloride solutions as electrolytes for an all-vanadium redox flow battery. The chloride solutions were capable of dissolving more than 2.3 M vanadium at varied valence states and remained stable at 0-50 °C. The improved stability appeared due to the formation of a vanadium dinuclear [V(2)O(3)·4H(2)O](4+) or a dinuclear-chloro complex [V(2)O(3)Cl·3H(2)O](3+) in the solutions over a wide temperature range. The all-vanadium redox flow batteries with the chloride electrolytes demonstrated excellent reversibility and fairly high efficiencies. Only negligible, if any, gas evolution was observed. The improved energy capacity and good performance, along with the ease in heat management, would lead to substantial reduction in capital cost and life-cycle cost, making the vanadium chloride redox flow battery a promising candidate for stationary applications.

 10. Homocoupling of Aryl Bromides Catalyzed by Nickel Chloride in Pyridine

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  TAO, Xiao-Chun; ZHOU, Wei; ZHANG, Yue-Ping; DAI, Chun-ya; SHEN, Dong; HUANG, Mei

  2006-01-01

  Pyridine was used as a solvent for homocoupling of aryl bromides catalyzed by nickel chloride/triarylphosphine in the presence of zinc and recycled easily. Triphenylphosphine was the best ligand for nickel in this coupling reaction.

 11. Facile Preparation of Chloride-Conducting Membranes: First Step towards a Room-Temperature Solid-State Chloride-Ion Battery.

  Science.gov (United States)

  Gschwind, Fabienne; Steinle, Dominik; Sandbeck, Daniel; Schmidt, Celine; von Hauff, Elizabeth

  2016-12-01

  Three types of chloride-conducting membranes based on polyvinyl chloride, commercial gelatin, and polyvinyldifluoride-hexafluoropolymer are introduced in this report. The polymers are mixed with chloride-containing salts, such as tetrabutylammonium chloride, and cast to form membranes. We studied the structural properties, thermal stability, and electrochemical response of the membranes to understand chloride migration and transport. Finally, the membranes are tested in a prototype solid-state chloride-ion battery setup. The feasibility of the membranes for their potential use in anion batteries is discussed.

 12. Synthesis and structural characterization of polyaniline/cobalt chloride composites

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Asha, E-mail: arana5752@gmail.com [Department of Basic and Applied Sciences, Bhagat Phool Singh Mahilla Vishwavidyalaya, Khanpur Kalan, Sonipat-131305 (India); Goyal, Sneh Lata; Kishore, Nawal [Department of Applied Physics, Guru Jambheshwar University of Science and Technology, Hisar-125001 (India)

  2016-05-23

  Polyaniline (PANI) and PANI /cobalt chloride composites were synthesized by in situ chemical oxidative polymerization of aniline with CoCl{sub 2}.6H{sub 2}O using ammonium peroxidisulphate as an oxidant. These composites were characterized by X-ray diffraction (XRD) and Scanning electron microscopy (SEM). The XRD study reveals that both PANI and composites are amorphous. The XRD and SEM results confirm the presence of cobalt chloride in the composites.

 13. Aqueous Chloride Operations Overview: Plutonium and Americium Purification/Recovery

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gardner, Kyle Shelton [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Kimball, David Bryan [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Skidmore, Bradley Evan [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States)

  2016-09-28

  These are a set of slides intended for an information session as part of recruiting activities at Brigham Young University. It gives an overview of aqueous chloride operations, specifically on plutonium and americium purification/recovery. This presentation details the steps taken perform these processes, from plutonium size reduction, dissolution, solvent extraction, oxalate precipitation, to calcination. For americium recovery, it details the CLEAR (chloride extraction and actinide recovery) Line, oxalate precipitation and calcination.

 14. cis-Dichloridobis(1,10-phenanthrolinechromium(III chloride

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Xiaoli Gao

  2011-02-01

  Full Text Available In the title complex, [CrCl2(C12H8N22]Cl, the CrIII ion is situated on a twofold rotation axis and displays a slightly distorted octahedral CrCl2N4 coordination geometry. The Cr environment is composed of a cis arrangement of two 1,10-phenanthroline and two chloride ligands. The chloride counter-anion exhibits half-occupation and is equally disordered over two positions.

 15. KINETICS OF VINYL CHLORIDE (CO)POLYMERIZATION AT HIGH CONVERSION

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Zu-ren Pan; Zhi-xue Weng; Zhi-ming Huang

  1999-01-01

  This paper provides a summarized review on the kinetics of vinyl chloride homopolymerization in the absence and presence of chain transfer agents, of VC/DAP(diallyl phthalate) copolymerization with chain extension and/or slightly crosslinking functions, and of vinylidene chloride/VC random copolymerization.Models of rate, degree of polymerization or molecular weight, copolymer composition, gel fraction and crosslinking density were proposed and interpreted mechanistically.

 16. Mechanism of chloride interaction with neurotransmitter:sodium symporters.

  Science.gov (United States)

  Zomot, Elia; Bendahan, Annie; Quick, Matthias; Zhao, Yongfang; Javitch, Jonathan A; Kanner, Baruch I

  2007-10-11

  Neurotransmitter:sodium symporters (NSS) have a critical role in regulating neurotransmission and are targets for psychostimulants, anti-depressants and other drugs. Whereas the non-homologous glutamate transporters mediate chloride conductance, in the eukaryotic NSS chloride is transported together with the neurotransmitter. In contrast, transport by the bacterial NSS family members LeuT, Tyt1 and TnaT is chloride independent. The crystal structure of LeuT reveals an occluded binding pocket containing leucine and two sodium ions, and is highly relevant for the neurotransmitter transporters. However, the precise role of chloride in neurotransmitter transport and the location of its binding site remain elusive. Here we show that introduction of a negatively charged amino acid at or near one of the two putative sodium-binding sites of the GABA (gamma-aminobutyric acid) transporter GAT-1 from rat brain (also called SLC6A1) renders both net flux and exchange of GABA largely chloride independent. In contrast to wild-type GAT-1, a marked stimulation of the rate of net flux, but not of exchange, was observed when the internal pH was lowered. Equivalent mutations introduced in the mouse GABA transporter GAT4 (SLC6A11) and the human dopamine transporter DAT (SLC6A3) also result in chloride-independent transport, whereas the reciprocal mutations in LeuT and Tyt1 render substrate binding and/or uptake by these bacterial NSS chloride dependent. Our data indicate that the negative charge, provided either by chloride or by the transporter itself, is required during binding and translocation of the neurotransmitter, probably to counterbalance the charge of the co-transported sodium ions.

 17. Hafnium extraction from acidic chloride solutions by Cyanex 923

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  El-Ammouri, E.; Distin, P.A. [McGill Univ., Montreal (Canada)

  1996-08-01

  Hafnium extraction from hydrochloric acid/lithium chloride solutions into Cyanex 923 in kerosene has been studied. Variables investigated were hydrochloric acid, total chloride and hafnium concentrations in the aqueous phase, and extractant/modifier (isodecanol) levels in the organic phase. Hafnium is considered to load as the tetrachloride complex forming a disolvate with Cyanex 923. Results are compared with equivalent data for zirconium extraction. 14 refs., 7 figs., 2 tabs.

 18. Durability Analysis of Subway Station in Chloride Environment

  OpenAIRE

  Yang LuFeng; Yu Bo; Hong Bin

  2013-01-01

  In this study, a finite element model for chloride ions transport in saturated concrete was proposed based on the Fick’s second law of diffusion. The governing partial differential equation was solved numerically in space as a boundary-value problem and in time as an initial-value problem by means of the finite element formulations. The maximum allowable value of chloride diffusion coefficient within different locations of subway station with service life of 100a was achieved and suggestions ...

 19. Recovering germanium from coal ash by chlorination with ammonium chloride

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2002-01-01

  A new process of enriching germanium from coal ash was developed. The process involves in mixing the coal ash and ammonium chloride and then roasting the mixture to produce germanium chloride that is then absorbed by dilute hydrochloric acid and hydrolyzed to germanium oxide. The germanium recovery reached to 80.2% at the optimum condition: mass ratio of NH4Cl/coal ash is 0.15, roasting temperature 400℃ and roasting time 90 min.

 20. Synthesis and structural characterization of polyaniline/cobalt chloride composites

  Science.gov (United States)

  Asha, Goyal, Sneh Lata; Kishore, Nawal

  2016-05-01

  Polyaniline (PANI) and PANI /cobalt chloride composites were synthesized by in situ chemical oxidative polymerization of aniline with CoCl2.6H2O using ammonium peroxidisulphate as an oxidant. These composites were characterized by X-ray diffraction (XRD) and Scanning electron microscopy (SEM). The XRD study reveals that both PANI and composites are amorphous. The XRD and SEM results confirm the presence of cobalt chloride in the composites.

 1. Determination of chloride in geological samples by ion chromatography

  Science.gov (United States)

  Wilson, S.A.; Gent, C.A.

  1983-01-01

  Samples of silicate rocks are prepared by sodium carbonate fusion and then treated by ion chromatography. The method was tested for geological standards with chloride concentration between 0.003 and 3%. Observed chloride concentrations comparedd favorably with literature values. The relative standard deviation and detection limit for the method were 8% and 7 ppm, respectively. Up to 30 determination per 24-hour period were possible. ?? 1983.

 2. Chlorides behavior in raw fly ash washing experiments

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zhu Fenfen, E-mail: zhu@hse.gcoe.kyoto-u.ac.jp [Department of Urban and Environmental Engineering, Graduate School of Engineering, Katsura Campus, Kyoto University, Nishikyo-ku, Kyoto 615-8540 (Japan); Takaoka, Masaki; Oshita, Kazuyuki [Department of Urban and Environmental Engineering, Graduate School of Engineering, Katsura Campus, Kyoto University, Nishikyo-ku, Kyoto 615-8540 (Japan); Kitajima, Yoshinori; Inada, Yasuhiro [High Energy Accelerator Research Organization (KEK), Institute of Material Structure Science (IMSS), Oho 1-1, Tsukuba, Ibaraki 305-0801 (Japan); Morisawa, Shinsuke; Tsuno, Hiroshi [Department of Urban and Environmental Engineering, Graduate School of Engineering, Katsura Campus, Kyoto University, Nishikyo-ku, Kyoto 615-8540 (Japan)

  2010-06-15

  Chloride in fly ash from municipal solid waste incinerators (MSWIs) is one of the obstructive substances in recycling fly ash as building materials. As a result, we have to understand the behavior of chlorides in recycling process, such as washing. In this study, we used X-ray absorption near edge structure (XANES) and X-ray diffraction (XRD) to study the chloride behavior in washed residue of raw fly ash (RFA). We found that a combination of XRD and XANES, which is to use XRD to identify the situation of some compounds first and then process XANES data, was an effective way to explain the chlorides behavior in washing process. Approximately 15% of the chlorine in RFA was in the form of NaCl, 10% was in the form of KCl, 51% was CaCl{sub 2}, and the remainder was in the form of Friedel's salt. In washing experiments not only the mole percentage but also the amount of soluble chlorides including NaCl, KCl and CaCl{sub 2} decreases quickly with the increase of liquid to solid (L/S) ratio or washing frequency. However, those of insoluble chlorides decrease slower. Moreover, Friedel's salt and its related compound (11CaO.7Al{sub 2}O{sub 3}.CaCl{sub 2}) were reliable standards for the insoluble chlorides in RFA, which are strongly related to CaCl{sub 2}. Washing of RFA promoted the release of insoluble chlorides, most of which were in the form of CaCl{sub 2}.

 3. Chloride ion transport performance in slag mortar under fatigue loading

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  WANG CaiHui; SUN Wei; JIANG JinYang; HAN JianDe; YE BangTu

  2012-01-01

  The transport performance of chloride ion in slag cement mortar was investigated experimentally.In the self-designed experiment,fatigue loading was coupled simultaneously with ion transportation process,the diffusion law of chloride ion was obtained by titration and the AE (acoustic emission) technique was employed to detect the real-time damage distribution in the mortar specimen.The results for fatigue stress levels of 0.3,0.4 and 0.5 and slag contents of 0,10%,30% and 50% showed that fatigue loading accelerated the diffusion of chloride ion in mortar and the acceleration effect increased with the increase in stress levels.Slag addition was found to improve anti-chloride ion erosion performance effectively with the best substitution level at 30%,because the inhibition effect of slag on chloride ion diffusion diminished when the slag content exceeded 30%.The comparative experiments indicated that dynamic load has a significant effect on the transport performance of chloride ion in slag cement mortar.

 4. Removal of chloride from electric arc furnace dust.

  Science.gov (United States)

  Chen, Wei-Sheng; Shen, Yun-Hwei; Tsai, Min-Shing; Chang, Fang-Chih

  2011-06-15

  Electric arc furnace (EAF) dust with high chloride content increases the threat of dioxin emissions and the high chloride content reduces the value of recycled zinc oxide produced by EAF dust recycling plants. This study conducts a number of laboratory experiments to determine the technical feasibility of a new dechlorination method. These methods consist of a series of roasting processes and water washing processes. In the roasting process, EAF dust was heated in a tube furnace to evaluate the parameters of atmospheric conditions, roasting temperature, and roasting time. Results indicate that sulfation roasting is more efficient in reducing chloride content than other roasting processes. The water washing process can totally remove water-soluble chloride at a solid to liquid ratio of 1:10. However, the remaining water-insoluble substance is difficult to dechlorinate. For example, lead chloride forms a hydroxyl-halide (PbOHCl) and lead chloride carbonate (Pb(2)CO(3)Cl(2)) agglutinative matrix that is hard to wash away.

 5. Intrinsic Resistance of Burkholderia cepacia Complex to Benzalkonium Chloride.

  Science.gov (United States)

  Ahn, Youngbeom; Kim, Jeong Myeong; Kweon, Ohgew; Kim, Seong-Jae; Jones, Richard C; Woodling, Kellie; Gamboa da Costa, Gonçalo; LiPuma, John J; Hussong, David; Marasa, Bernard S; Cerniglia, Carl E

  2016-11-22

  Pharmaceutical products that are contaminated with Burkholderia cepacia complex (BCC) bacteria may pose serious consequences to vulnerable patients. Benzyldimethylalkylammonium chloride (BZK) cationic surfactants are extensively used in medical applications and have been implicated in the coselection of antimicrobial resistance. The ability of BCC to degrade BZK, tetradecyldimethylbenzylammonium chloride (C14BDMA-Cl), dodecyldimethylbenzylammonium chloride (C12BDMA-Cl), decyldimethylbenzylammonium chloride (C10BDMA-Cl), hexyldimethylbenzylammonium chloride, and benzyltrimethylammonium chloride was determined by incubation in 1/10-diluted tryptic soy broth (TSB) to determine if BCC bacteria have the ability to survive and inactivate these disinfectants. With BZK, C14BDMA-Cl, and C12BDMA-Cl, inhibition of the growth of 20 BCC strains was observed in disinfectant solutions that ranged from 64 to 256 µg/ml. The efflux pump inhibitor carbonyl cyanide m-chlorophenylhydrazone increased the sensitivity of bacteria to 64 µg/ml BZK. The 20 BCC strains grew well in 1/10-diluted TSB medium with BZK, C12BDMA-Cl, and C10BDMA-Cl; they absorbed and degraded the compounds in 7 days. Formation of benzyldimethylamine and benzylmethylamine as the initial metabolites suggested that the cleavage of the C alkyl-N bond occurred as the first step of BZK degradation by BCC bacteria. Proteomic data confirmed the observed efflux activity and metabolic inactivation via biodegradation in terms of BZK resistance of BCC bacteria, which suggests that the two main resistance mechanisms are intrinsic and widespread.

 6. Extractive process for preparing high purity magnesium chloride hexahydrate

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fezei Radouanne

  2012-01-01

  Full Text Available This paper refers a method for the preparation of magnesium chloride hexahydrate (bischofite from Sebkha el Melah of Zarzis Tunisian natural brine. It is a five-stage process essentially based on crystallization by isothermal evaporation and chemical precipitation. The two first steps were dedicated to the crystallization of sodium chloride and potassiummagnesium double salts, respectively. Then, the resulting liquor was desulfated using calcium chloride solution. After that another isothermal evaporation stage was implemented in order to eliminate potassium ions in the form of carnallite, KCl.MgCl2.6H2O. At the end of this step, the recovered solution primarily composed of magnesium and chloride ions was treated by dioxan in order to precipitate magnesium chloride as MgCl2.6H2O.C4H8O2. This compound dried at constant temperature of 100°C gave good quality magnesium chloride hexahydrate. Besides this salt, the various by-products obtained from the different treatment stages are also useful.

 7. Corneal Neurotoxicity Due to Topical Benzalkonium Chloride

  Science.gov (United States)

  Sarkar, Joy; Chaudhary, Shweta; Namavari, Abed; Ozturk, Okan; Chang, Jin-Hong; Yco, Lisette; Sonawane, Snehal; Khanolkar, Vishakha; Hallak, Joelle; Jain, Sandeep

  2012-01-01

  Purpose. The aim of this study was to determine and characterize the effect of topical application of benzalkonium chloride (BAK) on corneal nerves in vivo and in vitro. Methods. Thy1-YFP+ neurofluorescent mouse eyes were treated topically with vehicle or BAK (0.01% or 0.1%). Wide-field stereofluorescence microscopy was performed to sequentially image the treated corneas in vivo every week for 4 weeks, and changes in stromal nerve fiber density (NFD) and aqueous tear production were determined. Whole-mount immunofluorescence staining of corneas was performed with antibodies to axonopathy marker SMI-32. Western immunoblot analyses were performed on trigeminal ganglion and corneal lysates to determine abundance of proteins associated with neurotoxicity and regeneration. Compartmental culture of trigeminal ganglion neurons was performed in Campenot devices to determine whether BAK affects neurite outgrowth. Results. BAK-treated corneas exhibited significantly reduced NFD and aqueous tear production, and increased inflammatory cell infiltration and fluorescein staining at 1 week (P < 0.05). These changes were most significant after 0.1% BAK treatment. The extent of inflammatory cell infiltration in the cornea showed a significant negative correlation with NFD. Sequential in vivo imaging of corneas showed two forms of BAK-induced neurotoxicity: reversible neurotoxicity characterized by axonopathy and recovery, and irreversible neurotoxicity characterized by nerve degeneration and regeneration. Increased abundance of beta III tubulin in corneal lysates confirmed regeneration. A dose-related significant reduction in neurites occurred after BAK addition to compartmental cultures of dissociated trigeminal ganglion cells. Although both BAK doses (0.0001% and 0.001%) reduced nerve fiber length, the reduction was significantly more with the higher dose (P < 0.001). Conclusion. Topical application of BAK to the eye causes corneal neurotoxicity, inflammation, and reduced aqueous

 8. Aspergilli Response to Benzalkonium Chloride and Novel-Synthesized Fullerenol/Benzalkonium Chloride Nanocomposite.

  Science.gov (United States)

  Unković, Nikola; Ljaljević Grbić, Milica; Stupar, Miloš; Vukojević, Jelena; Janković, Vesna; Jović, Danica; Djordjević, Aleksandar

  2015-01-01

  A comprehensive comparative analysis of antifungal potential of benzalkonium chloride and newly synthesized fullerenol/benzalkonium chloride nanocomposite was conducted to assess the possible impact of carbon-based nanocarrier on antimicrobial properties of the commonly used biocide. Physical characterization of synthesized nanocomposite showed zeta potential of +37.4 mV and inhomogeneous particles size distribution, with nanocomposite particles' dimensions within 30-143 nm and maximum number of particles at 44 nm. The effect of pure and fullerenol nanocarrier-bound biocide was evaluated in eight Aspergillus species. In mycelial growth assay, nanocomposite was more potent, as fungicidal effect of 1.04/0.6 μg mL(-1) was obtained in all but one of the isolates (A. niger), while proportional concentration of pure biocide (0.6 μg mL(-1)) completely inhibited mycelial growth of only three Aspergillus species. However, conidia appear to be less susceptible to nanocomposite treatment, as lower fungistatic (MIC) and fungicidal (MFC) concentrations were obtained with biocide alone (MIC in range from 0.03 to 0.15 μg mL(-1) and MFC from 0.075 to 0.45 μg mL(-1)). To a different degree, both substances stimulated aflatoxin B1 production and inhibited ochratoxin A synthesis. Very low mycelium biomass yield, in range from 1.0 to 3.0 mg dry weight, was documented in both biocide and nanocomposite enriched medium.

 9. Behavior and products of mechano-chemical dechlorination of polyvinyl chloride and poly (vinylidene chloride)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Xiao Xiao [College of Metallurgical Science and Engineering, Central South University, Changsha 410083 (China); Changsha Research Institute of Mining and Metallurgy, Changsha 410012 (China); Zeng Zigao [Changsha Research Institute of Mining and Metallurgy, Changsha 410012 (China); Xiao Songwen [Changsha Research Institute of Mining and Metallurgy, Changsha 410012 (China)], E-mail: swinxiao@yahoo.com.cn

  2008-02-28

  The mechano-chemical (MC) dechlorination of polyvinyl chloride (PVC) and polyvinylidene chloride (PVDC) was performed by mechanical milling PVC/PVDC powder with zinc powder in a planetary ball mill, and the products of dechlorination were characterized by Infrared spectra (IR), X-ray diffraction (XRD), Raman spectroscopy, gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS), and {sup 13}C solid-state nuclear magnetic resonance (NMR). The experimental results show that PVC/PVDC can be easily dechlorinated by milling with zinc powder, and formed various kinds of inorganic and organic products. Inorganic compounds included Zn{sub 2}OCl{sub 2}.2H{sub 2}O, Zn{sub 5}(OH){sub 8}Cl{sub 2}.H{sub 2}O etc., and organic products involved diamond-like carbon, carbyne fragment, polyacetylene etc. Organic products formed following the paths of dechlorination, dehydrochlorination, crosslink, and oxidation. The mechano-chemical dechlorination process of PVC/PVDC may be an effective approach for carbyne synthesizing in the appropriate condition.

 10. 40 CFR 61.63 - Emission standard for vinyl chloride plants.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... 40 Protection of Environment 8 2010-07-01 2010-07-01 false Emission standard for vinyl chloride... for Vinyl Chloride § 61.63 Emission standard for vinyl chloride plants. An owner or operator of a vinyl chloride plant shall comply with the requirements of this section and § 61.65. (a) Vinyl...

 11. 21 CFR 172.330 - Calcium pantothenate, calcium chloride double salt.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 3 2010-04-01 2009-04-01 true Calcium pantothenate, calcium chloride double salt..., calcium chloride double salt. The food additive calcium chloride double salt of calcium pantothenate may... information required by the Act, the following: (1) The name of the additive “calcium chloride double salt of...

 12. DEVELOPMENTAL TOXICITY OF COPPER CHLORIDE, METHYLENE CHLORIDE,AND 6-AMINONICOTINAMIDE TO EMBRYOS OF THE GRASS SHRIMPPALAEMONETES PUGIO

  Science.gov (United States)

  Embryos of estuarine grass shrimp Palaemonetes pugio have demonstrated sensitivity to various solvents and petroleum products, indicating utility for evaluating estuarine contamination. Testing was performed to establish concentration-response curves for methylene chloride, cop...

 13. [Pulmonary manifestations of polyvinyl chloride exposure].

  Science.gov (United States)

  Süyür, Hüseyin; Bayram, Nazan; Aydın, Neriman; Uyar, Meral; Gündoğdu, Nevhiz; Elbek, Osman

  2011-01-01

  There is currently no national data on the effects of polyvinyl chloride (PVC) exposure on pulmonary function. In this study we recruited workers and administrative staff from two PVC plants between July 2008 and July 2009. A questionnaire, pulmonary function tests, carbon monoxide diffusion capacity, and peak flows were recorded. Particulate matter analyses were performed by the Adana Central Laboratory of the Directorate of Occupational Health and Safety. Data were analyzed with SPSS 13.0 software. Nine of the 147 subjects were female. The incidence of a cough was more common in the administrative group. Of the study population, 59.1% were smokers. Tobacco addiction significantly increased cough and dyspnea [OR= 1.10 (1.00-1.20, 95% CI) p= 0.007 and OR= 1.08 (1.02-1.14, 95% CI), p= 0.008, respectively]. Dust exposure was correlated with the incidence of a cough [OR= 0.20 (0.04-0.80, 95% CI) p= 0.008]. The period of work correlated with sputum production [OR= 1.00 (1.00-1.02, 95% CI) p= 0.044]. The FVC% was significantly higher in the administrative group, and FEV1/FVC and DLCO were higher in the exposed group. Tobacco addiction increased the risk of airflow limitation, as evaluated by FEV1/FVC < 70% and FEF25-75 < 50% [OR= 1.15 (1.06-1.25, 95% CI) p= 0.001 and OR= 1.09 (1.02-1.17, 95% CI) p= 0.010, respectively]. Tobacco addiction and increasing duration of work had a negative influence on DLCO in the exposed group (r= -0.270, p= 0.025 and r= -0.210, p= 0.037). In the exposed group PEF variability was significantly greater on workdays, compared with rest days. This study shows that tobacco consumption has a greater affect on the airways than PVC dust exposure. A median of 36 months exposure to PVC dust had no significant impact on pulmonary function parameters, except for DLCO and PEF variability.

 14. Aspergilli Response to Benzalkonium Chloride and Novel-Synthesized Fullerenol/Benzalkonium Chloride Nanocomposite

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nikola Unković

  2015-01-01

  Full Text Available A comprehensive comparative analysis of antifungal potential of benzalkonium chloride and newly synthesized fullerenol/benzalkonium chloride nanocomposite was conducted to assess the possible impact of carbon-based nanocarrier on antimicrobial properties of the commonly used biocide. Physical characterization of synthesized nanocomposite showed zeta potential of +37.4 mV and inhomogeneous particles size distribution, with nanocomposite particles’ dimensions within 30–143 nm and maximum number of particles at 44 nm. The effect of pure and fullerenol nanocarrier-bound biocide was evaluated in eight Aspergillus species. In mycelial growth assay, nanocomposite was more potent, as fungicidal effect of 1.04/0.6 μg mL−1 was obtained in all but one of the isolates (A. niger, while proportional concentration of pure biocide (0.6 μg mL−1 completely inhibited mycelial growth of only three Aspergillus species. However, conidia appear to be less susceptible to nanocomposite treatment, as lower fungistatic (MIC and fungicidal (MFC concentrations were obtained with biocide alone (MIC in range from 0.03 to 0.15 μg mL−1 and MFC from 0.075 to 0.45 μg mL−1. To a different degree, both substances stimulated aflatoxin B1 production and inhibited ochratoxin A synthesis. Very low mycelium biomass yield, in range from 1.0 to 3.0 mg dry weight, was documented in both biocide and nanocomposite enriched medium.

 15. Development and critical evaluation of fluorescent chloride nanosensors.

  Science.gov (United States)

  Graefe, Anja; Stanca, Sarmiza E; Nietzsche, Sandor; Kubicova, Lenka; Beckert, Rainer; Biskup, Christoph; Mohr, Gerhard J

  2008-09-01

  In this study, we describe the preparation and evaluation of new fluorescent sensor nanoparticles for the ratiometric measurement of chloride concentrations. Both a chloride-sensitive dye (lucigenin) and a reference dye (sulforhodamine derivative) were incorporated into polyacrylamide nanoparticles via inverse microemulsion polymerization and investigated for their response to chloride ions in buffered suspension as well as in living cells. The fluorescence intensity of lucigenin reversibly decreased in the presence of chloride ions due to a collisional quenching process, which can be described with the Stern-Volmer equation. The determined Stern-Volmer constant K SV for the quenching of lucigenin incorporated into particles was found to be 53 M (-1) and is considerably smaller than the Stern-Volmer constant for quenching of free lucigenin ( K SV = 250 M (-1)) under the same conditions. To test the nanosensors in living cells, we incorporated them into Chinese hamster ovary cells and mouse fibroblasts by using the conventional lipofectamin technique and monitored the response to changing chloride concentrations in the cell.

 16. Antiangiogenic activity of 2-formyl-8-hydroxy-quinolinium chloride.

  Science.gov (United States)

  Lam, K-H; Lee, K K-H; Kok, S H-L; Wong, R S-M; Lau, F-Y; Cheng, G Y-M; Wong, W-Y; Tong, S-W; Chan, K-W; Chan, R Y-K; Tang, J C-O; Cheng, C-H; Hau, D K-P; Bian, Z-X; Gambari, R; Chui, C-H

  2016-05-01

  Tumour growth is closely related to the development of new blood vessels to supply oxygen and nutrients to cancer cells. Without the neovascular formation, tumour volumes cannot increase and undergo metastasis. Antiangiogenesis is one of the most promising approaches for antitumour therapy. The exploration of new antiangiogenic agents would be helpful in antitumour therapy. Quinoline is an aromatic nitrogen compound characterized by a double-ring structure which exhibits a benzene ring fused to pyridine at two adjacent carbon atoms. The high stability of quinoline makes it preferable in a variety of therapeutic and pharmaceutical applications, including antitumour treatment. This work is to examine the potential antiangiogenic activity of the synthetic compound 2-Formyl-8-hydroxy-quinolinium chloride. We found that 2-Formyl-8-hydroxy-quinolinium chloride could inhibit the growth of human umbilical vein endothelial cells in vitro. Using the diethylnitrosamine-induced hepatocarcinogenesis model, 2-Formyl-8-hydroxy-quinolinium chloride showed strong antiangiogenic activity. Furthermore, 2-Formyl-8-hydroxy-quinolinium chloride could inhibit the growth of large Hep3B xenografted tumour from the nude mice. We assume that 2-Formyl-8-hydroxy-quinolinium chloride could be a potential antiangiogenic and antitumour agent and it is worthwhile to further study its underlying working mechanism. Copyright © 2016 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

 17. The Chloride Permeability of Persulphated Phosphogypsum-Slag Cement Concrete

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  HUANG Youqiang; LU Jianxin; CHEN Feixiang; SHUI Zhonghe

  2016-01-01

  The chloride permeability and microstructure of persulphated phosphogypsum-slag cement concrete (PPSCC), the Portland slag cement concrete (PSCC) and ordinary Portland cement concrete (OPCC) were investigated comparatively. Some test methods were used to evaluate the chloride permeability and explain the relationship between the permeability and microstructure of concrete. The results show that the resistance to chloride penetration in PPSCC is signiifcantly better than that in OPCC, the reasons are as follows: 1) the slag in PPSCC is activated by clinker (alkali activation) and phosphogypsum (sulfate activation), forming more low Ca/Si C-S-H gel and gel pores below 10 nm than OPCC, improving the resistance to chloride penetration; 2) the hydration products of PPSCC have a much stronger binding capacity for chloride ions; and 3) in the same mix proportion, PPSCC has a better workability without large crystals calcium hydroxide in the hydration products, the interfacial transition zone (ITZ) is smoother and denser, which can cut off the communicating pores between the pastes and aggregates.

 18. Microstructural Evolution of Chloride-Cleaned Silicon Carbide Aluminum Composites

  Science.gov (United States)

  Adeosun, S. O.; Akpan, E. I.; Gbenebor, O. P.; Balogun, S. A.

  2016-02-01

  This study examines the synergy between reinforcement surface modifications on the evolution of microstructures of AA6011-silicon carbide particle (SiCp) composites in multidirectional solidification. Silicon carbide particles (SiCp) were cleaned with ammonium chloride, tin(II) chloride, sodium chloride, and palladium(II) chloride and used as reinforcement to cast AA6011-SiCp composites by applying the stir casting method. A scanning electron microscope and x-ray diffractometer were used to investigate the morphology and phases present, respectively, in the composite material. Results show that wetting agents were effective as they inhibited the formation of Al4C3 in all modified composites. The modified SiCp was found to have varying effects on the morphology, dendrite arm size and direction, size and configuration of AlFeSi, and the amount of eutectic silicon depending on the concentration of the reagent and cleaning time. The highest effect was shown by the use of 40 g/L of tin(II) chloride. The composites had short dendritic arms, good interfacial interaction, and only a few crystals of AlFeSi.

 19. Interactions between chloride and cement-paste materials.

  Science.gov (United States)

  Barberon, Fabien; Baroghel-Bouny, Véronique; Zanni, Hélène; Bresson, Bruno; d'Espinose de la Caillerie, Jean-Baptiste; Malosse, Lucie; Gan, Zehong

  2005-02-01

  The durability of cement-based materials with respect to exterior aggressions is one of the current priorities in civil engineering. Depending on their use, the cement-based materials can be exposed to different types of aggressive environments. For instance, damages to concrete structures in contact with a saline environment (sea water on bridges, deicing salts on roads, etc.) are of utmost importance. Upon exposure to saline water, Cl- ions penetrate into the structures and subsequently lead to reinforcement corrosion. Chloride attack is often combined with other aggressive influences such as temperature (e.g., freezing) or the ingress of other ions (e.g., sulfates in sea water). We therefore aim to explore the effect of sodium chloride (NaCl) on the structural chemistry of cement paste. Existing studies about reinforcement corrosion by chloride have focused on the penetration of Cl- ions and the comparison between "free" ions (water-soluble ions) and bound ones. However, little is known about the fixation mechanisms, the localization of Cl in the cement matrix and the structural interaction between Cl and the silicate and aluminate hydrate phases present in cement paste. We present here results of a multinuclear nuclear magnetic resonance study on the fixation of chloride in the hydration products and the characterization of new phases potentially appearing due to chloride ingress.

 20. Enhancement of trichothecene production in Fusarium graminearum by cobalt chloride.

  Science.gov (United States)

  Tsuyuki, Rie; Yoshinari, Tomoya; Sakamoto, Naoko; Nagasawa, Hiromichi; Sakuda, Shohei

  2011-03-09

  The effects of cobalt chloride on the production of trichothecene and ergosterol in Fusarium graminearum were examined. Incorporation experiments with (13)C-labeled acetate and leucine confirmed that both 3-acetyldeoxynivalenol and ergosterol were biosynthesized via a mevalonate pathway by the fungus, although hydroxymethyl-glutaryl CoA (HMG-CoA) from intact leucine was able to be partially used for ergosterol production. Addition of cobalt chloride at concentrations of 3-30 μM into liquid culture strongly enhanced 3-acetyldeoxynivalenol production by the fungus, whereas the amount of ergosterol and the mycelial weight of the fungus did not change. The mRNA levels of genes encoding trichothecene biosynthetic proteins (TRI4 and TRI6), ergosterol biosynthetic enzymes (ERG3 and ERG25), and enzymes involved in the mevalonate pathway (HMG-CoA synthase (HMGS) and HMG-CoA reductase (HMGR)) were all strongly up-regulated in the presence of cobalt chloride. Precocene II, a specific trichothecene production inhibitor, suppressed the effects of cobalt chloride on Tri4, Tri6, HMGS, and HMGR, but did not affect erg3 and erg25. These results indicate that cobalt chloride is useful for investigating regulatory mechanisms of trichothecene and ergosterol production in F. graminearum.

 1. Myotonic discharges discriminate chloride from sodium muscle channelopathies.

  Science.gov (United States)

  Drost, Gea; Stunnenberg, Bas C; Trip, Jeroen; Borm, George; McGill, Kevin C; Ginjaar, Ieke H B; van der Kooi, Arendina W; Zwarts, Machiel J; van Engelen, Baziel G M; Faber, Catharina G; Stegeman, Dick F; Lateva, Zoia

  2015-01-01

  Non-dystrophic myotonic syndromes represent a heterogeneous group of clinically quite similar diseases sharing the feature of myotonia. These syndromes can be separated into chloride and sodium channelopathies, with gene-defects in chloride or sodium channel proteins of the sarcolemmal membrane. Myotonia has its basis in an electrical instability of the sarcolemmal membrane. In the present study we examine the discriminative power of the resulting myotonic discharges for these disorders. Needle electromyography was performed by an electromyographer blinded for genetic diagnosis in 66 non-dystrophic myotonia patients (32 chloride and 34 sodium channelopathy). Five muscles in each patient were examined. Individual trains of myotonic discharges were extracted and analyzed with respect to firing characteristics. Myotonic discharge characteristics in the rectus femoris muscle almost perfectly discriminated chloride from sodium channelopathy patients. The first interdischarge interval as a single variable was longer than 30 ms in all but one of the chloride channelopathy patients and shorter than 30 ms in all of the sodium channelopathy patients. This resulted in a detection rate of over 95%. Myotonic discharges of a single muscle can be used to better guide toward a molecular diagnosis in non-dystrophic myotonic syndromes. Copyright © 2014 Elsevier B.V. All rights reserved.

 2. Elusive Presence of Chloride in Mixed Halide Perovskite Solar Cells.

  Science.gov (United States)

  Colella, Silvia; Mosconi, Edoardo; Pellegrino, Giovanna; Alberti, Alessandra; Guerra, Valentino L P; Masi, Sofia; Listorti, Andrea; Rizzo, Aurora; Condorelli, Guglielmo Guido; De Angelis, Filippo; Gigli, Giuseppe

  2014-10-16

  The role of chloride in the MAPbI3-xClx perovskite is still limitedly understood, albeit subjected of much debate. Here, we present a combined angle-resolved X-ray photoelectron spectroscopy (AR-XPS) and first-principles DFT modeling to investigate the MAPbI3-xClx/TiO2 interface. AR-XPS analyses carried out on ad hoc designed bilayers of MAPbI3-xClx perovskite deposited onto a flat TiO2 substrate reveal that the chloride is preferentially located in close proximity to the perovskite/TiO2 interface. DFT calculations indicate the preferential location of chloride at the TiO2 interface compared to the bulk perovskite due to an increased chloride-TiO2 surface affinity. Furthermore, our calculations clearly demonstrate an interfacial chloride-induced band bending, creating a directional "electron funnel" that may improve the charge collection efficiency of the device and possibly affecting also recombination pathways. Our findings represent a step forward to the rationalization of the peculiar properties of mixed halide perovskite, allowing one to further address material and device design issues.

 3. Softwarová podpora analýzy rizik

  OpenAIRE

  Psota, Michal

  2013-01-01

  Tato práce se zabývá teoretickým popisem možností řízení rizik především v oblasti informačních technologií a popisuje metody sloužící k analýze rizik. Rozebrané metody jsou analýza stromu událostí, analýza stromu poruch, FMEA, HAZOP a Markovova analýza. Praktická část práce zahrnuje návrh a implementaci aplikace, která vizualizuje rozhodovací stromy a určuje pravděpodobnosti jednotlivých prvků. This thesis focuses on the theoretical description of risk management options related to inform...

 4. Kontrola kvality pájeného spoje a Design of Experiments u strojního pájení vlnou

  OpenAIRE

  Smeliková, Lenka

  2014-01-01

  Tato diplomová práce se zabývá problematikou strojního pájení vlnou a aplikací metody Design of Experiments na nový produkt firmy. Shrnuje základní poznatky z technologie pájení, pájecích slitin a metody Design of Experiments. Metoda Design of Experiments byla aplikována na produkt při strojním pájení vlnou k nalezení jejího optimálního nastavení. This master´s thesis deals with problems of wave soldering and application methods Design of Experiments for the new product production. Summari...

 5. Chloride channels of platelets%血小板氯通道

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  陈晓琳; 尹松梅

  2004-01-01

  Chloride channels distribute widely in the body, and participate in many physiological actions and regulatory processes. Based on their physiological roles and molecular structures, six kinds of chloride channels have been identified: (1) The chloride channels family; (2) Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator; (3) Swelling-activated chloride channels; (4) Calcium-activated chloride channels; (5) The p64 (CLIC) gene family; (6) γ-aminobutyric acid and glycine receptors. The chloride channels do exist in platelets, and their appearances are dependent on the presence of intracellular calcium. Blocking agents of chloride channels inhibit the thrombin-activated platelet aggregation and the elevation of the intracellular calcium concentration in a dose-dependent manner. It is suggested that chloride channels play a role in the activation of platelets. In addition, chloride channels act on both the cell volume regulation and the intracellular pH regulation in platelets.

 6. Separating refractory and non-refractory particulate chloride and estimating chloride depletion by aerosol mass spectrometry in a marine environment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I. Nuaaman

  2015-01-01

  Full Text Available Aerosol composition and concentration measurements along the coast of California were obtained using an Aerodyne high-resolution time-of-flight aerosol mass spectrometer (HR-AMS onboard the research vessel Atlantis during the CalNex study in 2010. This paper focuses on the measurement of aerosol chloride using the HR-AMS that can be ambiguous in regions with significant quantities of sea salt aerosols. This ambiguity arises due to large differences in the sensitivity of the HR-AMS to refractory chloride species (i.e., NaCl and non refractory chloride species (i.e., NH4Cl, HCl, etc.. Using the HR-AMS, the aerosol chloride signal is typically quantified using ion signals for 35Cl+, H35Cl+, 37Cl+ and H37Cl+ (HxCl+. During this study, the highest aerosol chloride signal was observed during sea sweep experiments when the source of the aerosol chloride was NaCl present in artificially generated sea salt aerosols even though the HR-AMS has significantly lower sensitivity to such refractory species. Other prominent ion signals that arise from NaCl salt were also observed at m/z 22.99 for Na+ and m/z 57.96 for Na35Cl+ during both sea sweep experiments and during periods of ambient measurements. Thus, refractory NaCl contributes significantly to the HxCl+ signal, interfering with attempts to quantify non sea salt chloride (nssCl. It was found that during ambient aerosol measurements, the interference in the HxCl+ signal from sea salt chloride (ssCl was as high as 89%, but with a study wide average of 10%. The Na35Cl+ ion signal was found to be a good tracer for NaCl. We outline a method to establish nssCl in the ambient aerosols by subtracting the sea salt chloride (ssCl signal from the HxCl+ signal. The ssCl signal is derived from the Na35Cl+ ion tracer signal and the HxCl+ to Na35Cl+ ratio established from the sea sweep experiments. Ambient submicron concentrations of ssCl were also established using the

 7. Optimization of the lithium/thionyl chloride battery

  Science.gov (United States)

  White, Ralph E.

  1989-01-01

  A 1-D math model for the lithium/thionyl chloride primary cell is used in conjunction with a parameter estimation technique in order to estimate the electro-kinetic parameters of this electrochemical system. The electro-kinetic parameters include the anodic transfer coefficient and exchange current density of the lithium oxidation, alpha sub a,1 and i sub o,i,ref, the cathodic transfer coefficient and the effective exchange current density of the thionyl chloride reduction, alpha sub c,2 and a sup o i sub o,2,ref, and a morphology parameter, Xi. The parameter estimation is performed on simulated data first in order to gain confidence in the method. Data, reported in the literature, for a high rate discharge of an experimental lithium/thionyl chloride cell is used for an analysis.

 8. Stochastic Models for Chloride-Initiated Corrosion in Reinforced Concrete

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engelund, Svend; Sørensen, John Dalsgaard

  Corrosion of the reinforcement in concrete structures can lead to a substantial decrease of the load-bearing capacity. One mode of corrosion initiation is when the chloride content around the reinforcement exceeds a threshold value. In the present paper a statistical model is developed by which t...... the chloride content in a 1reinforced concrete structure can be predicted. The model parameters are estimated on the basis of measurements. The distribution of the time to initiation of corrosion is estimated by FORMISORM-analysis.......Corrosion of the reinforcement in concrete structures can lead to a substantial decrease of the load-bearing capacity. One mode of corrosion initiation is when the chloride content around the reinforcement exceeds a threshold value. In the present paper a statistical model is developed by which...

 9. Binder content influences on chloride ingress in concrete

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dhir, R.K.; Jones, M.R.; McCarthy, M.J. [Univ. of Dundee (United Kingdom)

  1996-12-01

  The reported study looked at the effect of reducing free water contents, and thereby binder contents, and thereby binder contents, on the ingress of chloride in concrete. Concretes with equal water/binder ratio (and design strength), but with water contents reduced by up to 30 liters/m{sup 3}, were tested for chloride diffusion (D) and penetration. The quality of the microstructure was inferred from initial surface absorption tests (ISAT). The results show no practical difference in chloride durability between the corresponding concretes, and that reducing the binder content, (providing that the water/binder ratio is maintained) is not likely to be detrimental. However, the results reported underline the importance of binder type, in this case PFA. Implications of the results are discussed and, in light of the findings, whether specifications which demand minimum cement contents are justified.

 10. Role of Quercetin in Modulating Chloride Transport in the Intestine

  Science.gov (United States)

  Yu, Bo; Jiang, Yu; Jin, Lingling; Ma, Tonghui; Yang, Hong

  2016-01-01

  Epithelial chloride channels provide the pathways for fluid secretion in the intestine. Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) and calcium-activated chloride channels (CaCCs) are the main chloride channels in the luminal membrane of enterocytes. These transmembrane proteins play important roles in many physiological processes. In this study, we have identified a flavonoid quercetin as a modulator of CaCC chloride channel activity. Fluorescence quenching assay showed that quercetin activated Cl− transport in a dose-dependent manner, with EC50 ~37 μM. Short-circuit current analysis confirmed that quercetin activated CaCC-mediated Cl− currents in HT-29 cells that can be abolished by CaCCinh-A01. Ex vivo studies indicated that application of quercetin to mouse ileum and colon on serosal side resulted in activation of CFTR and CaCC-mediated Cl− currents. Notably, we found that quercetin exhibited inhibitory effect against ANO1 chloride channel activity in ANO1-expressing FRT cells and decreased mouse intestinal motility. Quercetin-stimulated short-circuit currents in mouse ileum was multi-component, which included elevation of Ca2+ concentration through L-type calcium channel and activation of basolateral NKCC, Na+/K+-ATPase, and K+ channels. In vivo studies further revealed that quercetin promoted fluid secretion in mouse ileum. The modulatory effect of quercetin on CaCC chloirde channels may therefore represent a potential therapeutic strategy for treating CaCC-related diseases like constipation, secretory diarrhea and hypertension. The inverse effects of quercetin on CaCCs provided evidence that ANO1 and intestinal epithelial CaCCs are different calcium-activated chloride channels. PMID:27932986

 11. Role of quercetin in modulating chloride transport in the intestine

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bo Yu

  2016-11-01

  Full Text Available Epithelial chloride channels provide the pathways for fluid secretion in the intestine. Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR and calcium-activated chloride channels (CaCCs are the main chloride channels in the luminal membrane of enterocytes. These transmembrane proteins play important roles in many physiological processes. In this study, we have identified a flavonoid quercetin as a modulator of CaCC chloride channel activity. Fluorescence quenching assay showed that quercetin activated Clˉ transport in a dose-dependent manner, with EC50 ~37 µM. Short-circuit current analysis confirmed that quercetin activated CaCC-mediated Clˉ currents in HT-29 cells that can be abolished by CaCCinh-A01. Ex-vivo studies indicated that application of quercetin to mouse ileum and colon on serosal side resulted in activation of CFTR and CaCC-mediated Clˉ currents. Notably, we found that quercetin exhibited inhibitory effect against ANO1 chloride channel activity in ANO1-expressing FRT cells and decreased mouse intestinal motility. Quercetin-stimulated short-circuit currents in mouse ileum was multi-component, which included elevation of Ca2+ concentration through L-type calcium channel and activation of basolateral NKCC, Na+/K+-ATPase and K+ channels. In vivo studies further revealed that quercetin promoted fluid secretion in mouse ileum. The modulatory effect of quercetin on CaCC chloirde channels may therefore represent a potential therapeutic strategy for treating CaCC-related diseases like constipation, secretory diarrhea and hypertension. The inverse effects of quercetin on CaCCs provided evidence that ANO1 and intestinal epithelial CaCCs are different calcium-activated chloride channels.

 12. Intrinsic Resistance of Burkholderia cepacia Complex to Benzalkonium Chloride

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Youngbeom Ahn

  2016-11-01

  Full Text Available Pharmaceutical products that are contaminated with Burkholderia cepacia complex (BCC bacteria may pose serious consequences to vulnerable patients. Benzyldimethylalkylammonium chloride (BZK cationic surfactants are extensively used in medical applications and have been implicated in the coselection of antimicrobial resistance. The ability of BCC to degrade BZK, tetradecyldimethylbenzylammonium chloride (C14BDMA-Cl, dodecyldimethylbenzylammonium chloride (C12BDMA-Cl, decyldimethylbenzylammonium chloride (C10BDMA-Cl, hexyldimethylbenzylammonium chloride, and benzyltrimethylammonium chloride was determined by incubation in 1/10-diluted tryptic soy broth (TSB to determine if BCC bacteria have the ability to survive and inactivate these disinfectants. With BZK, C14BDMA-Cl, and C12BDMA-Cl, inhibition of the growth of 20 BCC strains was observed in disinfectant solutions that ranged from 64 to 256 µg/ml. The efflux pump inhibitor carbonyl cyanide m-chlorophenylhydrazone increased the sensitivity of bacteria to 64 µg/ml BZK. The 20 BCC strains grew well in 1/10-diluted TSB medium with BZK, C12BDMA-Cl, and C10BDMA-Cl; they absorbed and degraded the compounds in 7 days. Formation of benzyldimethylamine and benzylmethylamine as the initial metabolites suggested that the cleavage of the C alkyl-N bond occurred as the first step of BZK degradation by BCC bacteria. Proteomic data confirmed the observed efflux activity and metabolic inactivation via biodegradation in terms of BZK resistance of BCC bacteria, which suggests that the two main resistance mechanisms are intrinsic and widespread.

 13. Inhibitory effects of beryllium chloride on rat liver microsomal enzymes.

  Science.gov (United States)

  Teixeira, C F; Yasaka, W J; Silva, L F; Oshiro, T T; Oga, S

  1990-04-30

  A single i.v. dose (0.1 mmol Be2+/kg) of beryllium chloride prolonged the duration of pentobarbital-induced sleep and zoxazolamine-induced paralysis, in rats. The effects are correlated with changes of the pharmacokinetic parameters and with the in vitro inhibition of both aliphatic and aromatic hydroxylation of pentobarbital and zoxazolamine. In vitro N-demethylation of meperidine and aminopyrine was partially inhibited while O-demethylation of quinidine was unaffected by liver microsomes of rats pretreated with beryllium salt. The findings give clues that beryllium chloride inhibits some forms of cytochrome P-450, especially those responsible for hydroxylation of substrates, like pentobarbital and zoxazolamine.

 14. Controversy: Is Benzalkonium Chloride Necessary in Antiglaucoma Drops?

  Science.gov (United States)

  Louati, Y

  2012-01-01

  ABSTRACT Medical therapy is the first-line option in glaucoma management, with benzalkonium chloride (BAC) being the most frequently used preservative in antiglaucoma medications. Its use is however, known to be associated with deleterious effects on the ocular surface. This review is an attempt to critically evaluate whether BAC really is indispensable for better bioavailability of antiglaucoma drugs and consequently, better IOP control. How to cite this article: Louati Y, Shaarawy T. Controversy: Is Benzalkonium Chloride Necessary in Antiglaucoma Drops? J Current Glau Prac 2012;6(3):104-107. PMID:26997764

 15. Stochastic Models for Chloride-Initiated Corrosion in Reinforced Concrete

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engelund, S.; Sørensen, John Dalsgaard

  1996-01-01

  Corrosion of the reinforcement in concrete structures can lead to a substantial decrease of the load-bearing capacity. One mode of corrosion initiation is when the chloride content around the reinforcement exceeds a threshold value. In the present paper a statistical model is developed by which...... the chloride content in a reinforced concrete structure can be predicted. The model parameters are estimated on the basis of measurements. The distribution of the time to initiation of corrosion is estimated by FORM/SORM-analysis....

 16. An experiment on multibubble sonoluminescence spectra in sodium chloride solution

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  CHEN Zhan; XU JunFeng; HUANG Wei; CHEN WeiZhong; MIAO GuoQing

  2008-01-01

  We investigated experimentally the spectra of MBSL in sodium chloride water solution with krypton as dissolved gas. We observed and compared the spectra of hydroxyl ion at 310 nm and that of sodium atom at 589 nm. It has been found that under the same experimental condition, the intensity of sodium atom spectra is obviously higher than that of the hydroxyl ion spectra, and is more sensitive to the experimental condition. The krypton content, the concentration of sodium chloride solution, and the driving sound pressure obviously affect the spectra intensity in certain range.

 17. Repassivation Potential of Alloy 22 in Sodium and Calcium Chloride Brines

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rebak, R B; Ilevbare, G O; Carranza, R M

  2007-08-11

  A comprehensive matrix of 60 tests was designed to explore the effect of calcium chloride vs. sodium chloride and the ratio R of nitrate concentration over chloride concentration on the repassivation potential of Alloy 22. Tests were conducted using the cyclic potentiodynamic polarization (CPP) technique at 75 C and at 90 C. Results show that at a ratio R of 0.18 and higher nitrate was able to inhibit the crevice corrosion in Alloy 22 induced by chloride. Current results fail to show in a consistent way a different effect on the repassivation potential of Alloy 22 for calcium chloride solutions than for sodium chloride solutions.

 18. Physical Properties of Nematic Decylammonium Chloride/ammonium Chloride/water Systems.

  Science.gov (United States)

  Stefanov, Michael Edwin

  This study reports new measurements of some physical properties (i.e., density and diamagnetic susceptibility) and also measurements on the curvature elasticity and flow properties of the amphiphilic nematic system of decylammonium chloride (DACl), ammonium chloride (NH(,4)Cl) and water. The mixtures exhibit a lamellar-smectic (neat soap) phase, a nematic lamellar (N(,L)) phase, and an isotropic micellar region. The densities were determined to an accuracy of 10('-4) by weighing an immersed calibrated bulb. The density does not show a discontinuous change at the nematic-isotropic transition and is estimated to be less than 0.01%. There is also only a small difference in the expansion coefficients between the nematic and isotropic regions. The diamagnetic susceptibilities were determined using the Gouy method with the error of the measurement on the order of 10('-4). The anisotropy in the diamagnetic susceptibility varies in the nematic range from 2 x 10(' -9) near T(,N(--->)I) to 5 x 10('-9) near T(,S(--->)N). The elasticity coefficients were measured by deforming a surface-aligned film by a magnetic field. An effective viscosity coefficient was calculated using the Leslie-Erickson hydrodynamic theory in the limit of small distortions. For the mixtures studied, the ratio of K(,11)/K(,33) is 0.9 near the N(--->)I transition. The ratio of (gamma)(,1)('*)/K(,33) varies from 7.74 x 10('6) s/cm('2) at 40.4(DEGREES)C to a maximum of 9.26 x 10('6) s/cm('2) at 33.5(DEGREES)C and then decreases to a value of 8.60 x 10('6) s/cm('2) at 30.0(DEGREES)C. Absolute values of K(,11), K(,33) and (gamma)(,1)('*) are derived by combining these results for (chi)(,a) with previously reported results for K(,11)/(chi)(,a), K(,33)/(chi)(,a), and (gamma)(,1)('*)/(chi)(,a). The absolute value of K(,11) varies from 1 x 10('-7) dynes at the N(--->)I transition to (TURN)5 x 10('-7) dynes at the neat soap-nematic transition. K(,33) varies accordingly from 2 x 10('-7) to the highest measured

 19. Nutritive value of timothy fertilized with chloride or chloride-containing liquid swine manure.

  Science.gov (United States)

  Pelletier, S; Tremblay, G F; Bélanger, G; Chantigny, M H; Seguin, P; Drapeau, R; Allard, G

  2008-02-01

  Chloride fertilization of timothy (Phleum pratense L.) decreases forage dietary cation-anion difference to an acceptable value [(fertilization might affect nutritive value. Two experiments were used to evaluate the effects of chloride fertilization on timothy spring growth and summer regrowth by determining concentrations of crude protein and neutral detergent fiber (NDF), in vitro true digestibility of DM (IVTD), and in vitro digestibility of NDF (dNDF). In an inorganic fertilization experiment, forages grown at 4 locations were fertilized with CaCl(2) (0, 80, 160, and 240 kg of Cl/ha per yr) or NH(4)Cl (160 kg of Cl/ha per yr) in combination with 2 N application rates (70 and 140 kg of N/ha per yr). The increase in Cl fertilization rate affected forage NDF concentration (+1.4%), IVTD (-0.8%), and dNDF (-1.2%) only at the highest rate of N fertilization, but this effect was not of biological importance. Crude protein concentration was not affected by Cl fertilization. Both Cl fertilizer types had a similar impact on forage nutritive value. In an organic fertilization experiment, forages grown at 2 locations received 1 of 7 experimental treatments [unfertilized control, inorganic fertilizer, raw liquid swine manure (LSM), and liquid fractions of 4 pretreated LSM types (decanted, filtered, anaerobically digested, and flocculated)] that provided, respectively, 0, 60, 41, 44, 44, 36, and 101 kg of Cl/ha per yr. The last 6 fertilizer treatments also provided 140 kg of N/ha per yr. The IVTD, dNDF, and concentration of NDF in timothy forage were not affected by the Cl content of the different LSM types. Nitrogen fertilization increased concentration of forage NDF and decreased IVTD and dNDF, but this effect was not biologically important. In both experiments, soil types and harvests had a negligible effect on forage nutritive value. Organic or inorganic Cl fertilizers applied to decrease timothy dietary cation-anion difference have little or no effect on forage nutritive

 20. SUBSTITUTION REACTION OF HYDROXY OF CITRONELLOL WITH CHLORIDE USING A MIXTURE OF AMMONIUM CHLORIDE AND SULPHURIC ACID

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Endah Sayekti

  2016-08-01

  Full Text Available Substitution reaction of hydroxy of citronellol with chloride using a mixture of ammonium chloride (NH4Cl and sulphuric acid (H2SO4 has been conducted. The citronellol was obtained from the reduction of citronellal using sodium borohydride (NaBH4 at room temperature for 30 minutes. Substitution of hydroxy of citronellol with chloride ion was carried out at 80 oC and molarity ratio of citronellol and NH4Cl 1:1, 1:2; 1:3; and 1:4 respectively. Identification of the product by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS showed that the substitution reaction produced 2-isopropyl-5-methyl-1-chlorocyclohexane compound with rendemen 64,49 % in mol ratio of 1:4. The infra red (IR analysis showed that there was a vibration at wave number 763 cm-1 which is a typical C-Cl vibrations.

 1. Mercury toxicity in the shark (Squalus acanthias) rectal gland: apical CFTR chloride channels are inhibited by mercuric chloride.

  Science.gov (United States)

  Ratner, Martha A; Decker, Sarah E; Aller, Stephen G; Weber, Gerhard; Forrest, John N

  2006-03-01

  In the shark rectal gland, basolateral membrane proteins have been suggested as targets for mercury. To examine the membrane polarity of mercury toxicity, we performed experiments in three preparations: isolated perfused rectal glands, primary monolayer cultures of rectal gland epithelial cells, and Xenopus oocytes expressing the shark cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) chloride channel. In perfused rectal glands we observed: (1) a dose-dependent inhibition by mercury of forskolin/3-isobutyl-1-methylxanthine (IBMX)-stimulated chloride secretion; (2) inhibition was maximal when mercury was added before stimulation with forskolin/IBMX; (3) dithiothrietol (DTT) and glutathione (GSH) completely prevented inhibition of chloride secretion. Short-circuit current (Isc) measurements in monolayers of rectal gland epithelial cells were performed to examine the membrane polarity of this effect. Mercuric chloride inhibited Isc more potently when applied to the solution bathing the apical vs. the basolateral membrane (23 +/- 5% and 68 +/- 5% inhibition at 1 and 10 microM HgCl2 in the apical solution vs. 2 +/- 0.9% and 14 +/- 5% in the basolateral solution). This inhibition was prevented by pre-treatment with apical DTT or GSH; however, only the permeant reducing agent DTT reversed mercury inhibition when added after exposure. When the shark rectal gland CFTR channel was expressed in Xenopus oocytes and chloride conductance was measured by two-electrode voltage clamping, we found that 1 microM HgCl2 inhibited forskolin/IBMX conductance by 69.2 +/- 2.0%. We conclude that in the shark rectal gland, mercury inhibits chloride secretion by interacting with the apical membrane and that CFTR is the likely site of this action.

 2. [Evaluation of professional exposure to chloride vinyl monomer and vinyl idene chloride for a pharmaceutical packaging worker].

  Science.gov (United States)

  Dorsi, F; De Grandis, D; Laurelli, R; Narda, R; Pietrantonio, E; Scarlini, E; Soldati, P S

  2007-01-01

  The study was conducted by Judicial Policy investigations of Prosecution's Office. The event was connected by a professional founded suspicion disease of a pharmaceutical worker. First information coming from the Authority indicated a chloride vinyl monomer (CVM) exposure. We applied a chemical risk assessment method to estimate real professional exposure. The method was based on the productive cycle, physical and chemical and toxicological properties. The method combined to environmental data permitted to formulate etiological hypothesis. The worker during drugs packaging was exposed to CVM and vinylidene chloride (CVDM) caused by blister warming and by glue deposition. We explain the evaluations by which we could consider the pollutant different distribution in workplaces.

 3. Toxic effects of mercuric chloride, methylmercuric chloride, and Emisan 6 (an organic mercurial fungicide) on ovarian recrudescence in the catfish

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kirubagaran, R.; Joy, K.P.

  1988-12-01

  Mercurial toxicity in fishes has been focused mainly on tissue uptake and subcellular distribution, nephrotoxicity, development, hatching and survivability of young ones and teratology. Very few studies have been attempted to investigate Hg toxicity on gonadal activity of fishes throughout the breeding season. In a previous investigation the authors have studied the toxic effects of mercuric chloride (HgCl/sub 2/), methylmercuric chloride (CH/sub 3/HgCl) and emisan 6 (an alkoxyalkyl fungicide) on the survival and histology of the kidney of the catfish, Clarias batrachus. The present report deals with toxic effects of these mercurials on ovarian recrudescence in the catfish, an economically important species in the subcontinent.

 4. The Effect of Silver Chloride Formation on the Kinetics of Silver Dissolution in Chloride Solution

  Science.gov (United States)

  Ha, Hung; Payer, Joe

  2011-01-01

  The precipitation and growth of AgCl on silver in physiological NaCl solution were investigated. AgCl was found to form at bottom of scratches on the surface which may be the less effective sites for diffusion or the favorable sites for heterogeneous nucleation. Patches of silver chloride expanded laterally on the substrate until a continuous film formed. The ionic transport path through this newly formed continuous film was via spaces between AgCl patches. As the film grew, the spaces between AgCl patches closed and ion transport was primarily via micro-channels running through AgCl patches. The decrease of AgCl layer conductivity during film growth were attributed to the clogging of micro-channels or decrease in charge carrier concentration inside the micro-channels. Under thin AgCl layer, i.e. on the order of a micrometer, the dissolution of silver substrate was under mixed activation-Ohmic control. Under thick AgCl layer, i.e. on the order of tens of micrometers, the dissolution of silver substrate was mediated by the Ohmic resistance of AgCl layer. PMID:21516171

 5. The Effect of Silver Chloride Formation on the Kinetics of Silver Dissolution in Chloride Solution.

  Science.gov (United States)

  Ha, Hung; Payer, Joe

  2011-02-28

  The precipitation and growth of AgCl on silver in physiological NaCl solution were investigated. AgCl was found to form at bottom of scratches on the surface which may be the less effective sites for diffusion or the favorable sites for heterogeneous nucleation. Patches of silver chloride expanded laterally on the substrate until a continuous film formed. The ionic transport path through this newly formed continuous film was via spaces between AgCl patches. As the film grew, the spaces between AgCl patches closed and ion transport was primarily via micro-channels running through AgCl patches. The decrease of AgCl layer conductivity during film growth were attributed to the clogging of micro-channels or decrease in charge carrier concentration inside the micro-channels. Under thin AgCl layer, i.e. on the order of a micrometer, the dissolution of silver substrate was under mixed activation-Ohmic control. Under thick AgCl layer, i.e. on the order of tens of micrometers, the dissolution of silver substrate was mediated by the Ohmic resistance of AgCl layer.

 6. Sulfation of Condensed Potassium Chloride by SO2

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sengeløv, Louise With; Hansen, Troels Bruun; Bartolomé, Carmen;

  2013-01-01

  The interaction between alkali chloride and sulfur oxides has important implications for deposition and corrosion in combustion of biomass. In the present study, the sulfation of particulate KCl (90–125 μm) by SO2 was studied in a fixed bed reactor in the temperature range 673–1023 K and with rea...

 7. Formaldoxime hydrogen bonded complexes with ammonia and hydrogen chloride

  Science.gov (United States)

  Golec, Barbara; Mucha, Małgorzata; Sałdyka, Magdalena; Barnes, Austin; Mielke, Zofia

  2015-02-01

  An infrared spectroscopic and MP2/6-311++G(2d,2p) study of hydrogen bonded complexes of formaldoxime with ammonia and hydrogen chloride trapped in solid argon matrices is reported. Both 1:1 and 1:2 complexes between formaldoxime and ammonia, hydrogen chloride have been identified in the CH2NOH/NH3/Ar, CH2NOH/HCl/Ar matrices, respectively, their structures were determined by comparison of the spectra with the results of calculations. In the 1:1 complexes present in the argon matrices the OH group of formaldoxime acts as a proton donor for ammonia and the nitrogen atom acts as a proton acceptor for hydrogen chloride. In the 1:2 complexes ammonia or hydrogen chloride dimers interact both with the OH group and the nitrogen atom of CH2NOH to form seven membered cyclic structures stabilized by three hydrogen bonds. The theoretical spectra generally agree well with the experimental ones, but they seriously underestimate the shift of the OH stretch for the 1:1 CH2NOH⋯NH3 complex.

 8. Maintenance Planning for Chloride Initiated Corrosion in Concrete Structures

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engelund, S.; Sørensen, John Dalsgaard

  1998-01-01

  Corrosion of the reinforcement in concrete structures can be initiated when the chloride concentration around the reinforcement exceeds a threshold value. In order to prevent the corrosion from reaching a stage where the load-bearing capacity of a given structure suffers a substantial decrease...

 9. Using polyvinyl chloride dyed with bromocresol purple in radiation dosimetry.

  Science.gov (United States)

  Kattan, Munzer; al Kassiri, Haroun; Daher, Yarob

  2011-02-01

  Polyvinyl chloride (PVC) dyed with bromocresol purple was investigated as a high-dose radiation dosimeter. The absorbance at 417 nm depends linearly on the dose below 50 kGy. The response depends neither on dose rate nor on the irradiation temperature. The effects of post-irradiation storage in the dark and in indirect sunlight are also discussed.

 10. Chloride Ingress in Concrete Cracks under Cyclic Loading

  DEFF Research Database (Denmark)

  Küter, André; Geiker, Mette Rica; Olesen, John Forbes;

  2005-01-01

  was similar for both sets and the maximum crack width was kept constant throughout the exposure period by means of precracking and an external prestressed reinforcement. Chloride profiles after 40 days revealed a considerable increase in ingress towards the crack tip in contrast to data from the literature...

 11. Aqueous Chloride Operations Overview: Plutonium and Americium Purification/Recovery

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kimball, David Bryan [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States); Skidmore, Bradley Evan [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States)

  2016-06-22

  Acqueous Chloride mission is to recover plutonium and americium from pyrochemical residues (undesirable form for utilization and storage) and generate plutonium oxide and americium oxide. Plutonium oxide is recycled into Pu metal production flowsheet. It is suitable for storage. Americium oxide is a valuable product, sold through the DOE-OS isotope sales program.

 12. Methyl chloride and other chlorocarbons in polluted air during INDOEX

  NARCIS (Netherlands)

  Scheeren, HA; Lelieveld, J; de Gouw, JA; van der Veen, C; Fischer, H

  2002-01-01

  [1] Methyl chloride (CH3Cl) is the most abundant, natural, chlorine-containing gas in the atmosphere, with oceans and biomass burning as major identified sources. Estimates of global emissions suffer from large uncertainties, mostly for the tropics, partly due to a lack of measurements. We present a

 13. Contact dermatitis in workers processing polyvinyl chloride plastics.

  Science.gov (United States)

  Vidović, R; Kansky, A

  1985-01-01

  Out of 401 workers employed in a factory producing shoes from polyvinyl chloride (PVC) granulate, 388 were investigated. By patch testing with the standard tests and 4 phthalate compounds, a diagnosis of allergic contact dermatitis was confirmed in 11 of these. Six of them were sensitized to phthalates and 5 to coal tar.

 14. Chloride transport in normal and cystic fibrosis epithelial cells

  NARCIS (Netherlands)

  S.M. Kansen (Maarten)

  1992-01-01

  textabstractThe experimental work described in this thesis was aimed at a better understanding of the pathogenesis of CF with the emphasis on electrophysiological studies on Cl" transport. Chloride transport was studied with Ussing chamber, isotopic ('25I")-efflux and fluorescent (SPQ) measurements

 15. The Vinyl Chloride Problem: Several Routes to One Compound.

  Science.gov (United States)

  Nechvatal, A.; And Others

  This unit is one of a group of units written to fit the Certificate of Sixth Year Studies (CSYS) chemistry course, but it could be used in most Sixth Form courses. These materials are designed for use in a group decision-making format with each of three groups representing a different manufacturing process which produces vinyl chloride. The unit…

 16. Photonic crystal fiber based chloride chemical sensors for corrosion monitoring

  Science.gov (United States)

  Wei, Heming; Tao, Chuanyi; Krishnaswamy, Sridhar

  2016-04-01

  Corrosion of steel is one of the most important durability issues in reinforced concrete (RC) structures because aggressive ions such as chloride ions permeate concrete and corrode steel, consequently accelerating the destruction of structures, especially in marine environments. There are many practical methods for corrosion monitoring in RC structures, mostly focusing on electrochemical-based sensors for monitoring the chloride ion which is thought as one of the most important factors resulting in steel corrosion. In this work, we report a fiber-optic chloride chemical sensor based on long period gratings inscribed in a photonic crystal fiber (PCF) with a chloride sensitive thin film. Numerical simulation is performed to determine the characteristics and resonance spectral response versus the refractive indices of the analyte solution flowing through into the holes in the PCF. The effective refractive index of the cladding mode of the LPGs changes with variations of the analyte solution concentration, resulting in a shift of the resonance wavelength, hence providing the sensor signal. This fiber-optic chemical sensor has a fast response, is easy to prepare and is not susceptible to electromagnetic environment, and can therefore be of use for structural health monitoring of RC structures subjected to such aggressive environments.

 17. Methylene chloride: two-generation inhalation reproductive study in rats

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nitschke, K.D.; Eisenbrandt, D.L.; Lomax, L.G.; Rao, K.S.

  1988-07-01

  Reproductive parameters in Fischer 344 rats were evaluated following inhalation of methylene chloride (MeCl/sub 2/) for two successive generations. Thirty male and female rats were exposed to 0, 100, 500, or 1500 ppm MeCl/sub 2/ for 6 hr/day, 5 days/week for 14 weeks and then mated to produce f1 litters. After weaning, 30 randomly selected f1 pups/sex/group were exposed to MeCl/sub 2/ for 17 weeks and subsequently mated to produce f2 litters. Reproductive parameters examined included fertility, litter size and neonatal growth, and survival. All adults and selected weanlings were examined for grossly visible lesions. Tissues from selected weanlings were examined histopathologically. No adverse effects on reproductive parameters, neonatal survival, or neonatal growth were noted in animals exposed to methylene chloride in either the f0 or f1 generations. Similarly, there were no treatment-related gross pathologic observations in f0 or f1 adults or f1 and f2 weanlings. Histopathologic examination of tissues from f1 and f2 weanlings did not reveal any lesions attributed to methylene chloride. Thus, exposure of rats to concentrations as high as 1500 ppm methylene chloride, which has been shown in a 2-year study to produce treatment-related effects, did not affect any reproductive parameters.

 18. Comment on "Local impermeant anions establish the neuronal chloride concentration".

  Science.gov (United States)

  Voipio, Juha; Boron, Walter F; Jones, Stephen W; Hopfer, Ulrich; Payne, John A; Kaila, Kai

  2014-09-05

  Glykys et al. (Reports, 7 February 2014, p. 670) conclude that, rather than ion transporters, "local impermeant anions establish the neuronal chloride concentration" and thereby determine "the magnitude and direction of GABAAR currents at individual synapses." If this were possible, perpetual ion-motion machines could be constructed. The authors' conclusions conflict with basic thermodynamic principles.

 19. Study on the Reaction Mechanism of Naphthalene with Oxalyl Chloride

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  2001-01-01

  The reaction of naphthalene with oxalyl chloride in the presence of anhydrous AlCl3 was investigated. The homolog of dinaphthyl methanone can be obtained mainly from this reaction. Naphthalene conversion does not have evident correlation with the amount of AlCl3. The results show that the reaction proceeds via carbon cation electrophilic substitution reaction-free radical substitution reaction pathway.

 20. 21 CFR 522.1862 - Sterile pralidoxime chloride.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ...) Conditions of use. (1) It is used in horses, dogs, and cats as an antidote in the treatment of poisoning due to those pesticides and chemicals of the organophosphate class which have anticholinesterase activity... for at least 48 hours. Following severe poisoning, a second dose of sterile pralidoxime chloride...

 1. Methyl chloride and other chlorocarbons in polluted air during INDOEX

  NARCIS (Netherlands)

  Scheeren, HA; Lelieveld, J; de Gouw, JA; van der Veen, C; Fischer, H

  2002-01-01

  [1] Methyl chloride (CH3Cl) is the most abundant, natural, chlorine-containing gas in the atmosphere, with oceans and biomass burning as major identified sources. Estimates of global emissions suffer from large uncertainties, mostly for the tropics, partly due to a lack of measurements. We present a

 2. Prenatal Mercuric Chloride Exposure Causes Developmental Deficits in Rat Cortex

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tayebeh Rastegar

  2011-09-01

  Full Text Available Introduction: Environmental pollution with heavy metals such as mercury is a major health problem. Growing studies on the field have shown the deleterious effects of mercury on human and nonhuman nervous system, especially in infants, however the effects of prenatal exposure to mercuricchloride on cortical development are not yet well understood. The aim of this study was to investigate the effect of prenatal exposure to mercuric chloride on morphological characteristics of brain cortex. Methods: Mercuric chloride (2 mg/kg or normal saline were injected (I.P. to 36 Sprague – dawley rats in the 8th, 9th or 10th day of gestation. The embryos were surgically removed in the 15th day of gestation, and brain cortices were studied by histological techniques. Results: Histological studies showed that embryos of mercuric chloride treated rats hadcortical neuronal disarrangement withdifferent orientations of nuclei, increased diameter of cortex, increased mitosis of cells, increased cell death, decreased cellular density and increased intracellular space. Conclusion: These findings suggest some micro structural abnormalities in cortical regions after prenatal exposure to mercuric chloride. These structural abnormalities may underliesome neurologic disturbances following mercury intoxication.

 3. Methyl chloride and other chlorocarbons in polluted air during INDOEX

  NARCIS (Netherlands)

  Scheeren, HA; Lelieveld, J; de Gouw, JA; van der Veen, C; Fischer, H

  2002-01-01

  [1] Methyl chloride (CH3Cl) is the most abundant, natural, chlorine-containing gas in the atmosphere, with oceans and biomass burning as major identified sources. Estimates of global emissions suffer from large uncertainties, mostly for the tropics, partly due to a lack of measurements. We present

 4. Factors other than chloride level influencing rate of reinforcement

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Castel, A.; Arliguie, G. [Paul Sabatier Univ., Toulouse (France); Francois, R. [Institut National Des Sciences Appliques, Toulouse (France)

  2000-07-01

  To evaluate the degree of corrosion a 14 year-old concrete member was completely bared and three meter-long beams were stored in three-point flexion in an aggressive environment by sequences of drying and wetting by a salt fog. Total chloride content was measured at the level of all reinforcements. Despite the small concrete cover of 10 mm at the stirrups and 16 mm for the longitudinal reinforcement, no evidence was found to relate corrosion to chloride content, since a large part of the reinforcement was not affected by corrosion. It was concluded that the steel-concrete interface had a major influence on being able to predict the onset of corrosion in relation to chloride content. Indeed, corrosion damage was only present when the steel-concrete interface was damaged. These results call into question the validity of the chloride threshold as the single determining criterion to forecast corrosion development. It is suggested that the nature of the interface between steel and concrete, which may be randomly distributed along the reinforcements, should also be considered. Experimental evidence shows that steel-concrete interface damage is linked to non-elastic behaviour of bond that occurs at a given level of mechanical loading. Therefore, corrosion damage is best considered as a deterministic phenomenon linked to a bonding damage. 25 refs., 2 tabs., 10 figs.

 5. Autogeneous healing and chloride ingress in cracked concrete

  NARCIS (Netherlands)

  Savija, B.; Schlangen, E.

  2016-01-01

  An experimental study of the influence of autogeneous healing on chloride ingress in cracked concrete is presented. In the study, two concrete mixtures (a Portland cement mix and a blast furnace slag mix), two healing regimes (submerged and fog room regime), two cracking ages (14 and 28 days), and m

 6. Computational modelling of chloride ion transport in reinforced concrete

  NARCIS (Netherlands)

  Meijers, S.J.H.; Bijen, J.M.J.M.; De Borst, R.; Fraaij, A.L.A.

  2001-01-01

  Exposure to a saline environment is a major threat with respect to the durability of reinforced concrete structures. The chloride ions, which are present in seawater and de-icing salts, are able to penetrate the concrete up to the depth of the reinforcement. They can eventually trigger a pitting cor

 7. The toxicology of zinc chloride smoke producing bombs and screens

  NARCIS (Netherlands)

  El Idrissi, Ayman; van Berkel, Lisanne; Bonekamp, Nadia E; Dalemans, Diana J Z; van der Heyden, Marcel A G|info:eu-repo/dai/nl/14276082X

  2017-01-01

  CONTEXT: Zinc chloride (ZnCl2)-based smoke bombs and screens are in use since the Second World War (1939-1945). Many case descriptions on ZnCl2 smoke inhalation incidents appeared since 1945. OBJECTIVE: We provide a comprehensive overview of the clinical symptoms and underlying pathophysiology due t

 8. Autogeneous healing and chloride ingress in cracked concrete

  NARCIS (Netherlands)

  Savija, B.; Schlangen, E.

  2016-01-01

  An experimental study of the influence of autogeneous healing on chloride ingress in cracked concrete is presented. In the study, two concrete mixtures (a Portland cement mix and a blast furnace slag mix), two healing regimes (submerged and fog room regime), two cracking ages (14 and 28 days), and m

 9. The toxicology of zinc chloride smoke producing bombs and screens

  NARCIS (Netherlands)

  El Idrissi, Ayman; van Berkel, Lisanne; Bonekamp, Nadia E; Dalemans, Diana J Z; van der Heyden, Marcel A G

  CONTEXT: Zinc chloride (ZnCl2)-based smoke bombs and screens are in use since the Second World War (1939-1945). Many case descriptions on ZnCl2 smoke inhalation incidents appeared since 1945. OBJECTIVE: We provide a comprehensive overview of the clinical symptoms and underlying pathophysiology due

 10. 21 CFR 862.1170 - Chloride test system.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 8 2010-04-01 2010-04-01 false Chloride test system. 862.1170 Section 862.1170 Food and Drugs FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES (CONTINUED) MEDICAL DEVICES CLINICAL CHEMISTRY AND CLINICAL TOXICOLOGY DEVICES Clinical Chemistry Test Systems §...

 11. Electrochemical Migration on Electronic Chip Resistors in Chloride Environments

  DEFF Research Database (Denmark)

  Minzari, Daniel; Jellesen, Morten Stendahl; Møller, Per

  2009-01-01

  Electrochemical migration behavior of end terminals on ceramic chip resistors (CCRs) was studied using a novel experimental setup in varying sodium chloride concentrations from 0 to 1000 ppm. The chip resistor used for the investigation was 10-kΩ CCR size 0805 with end terminals made of 97Sn3Pb...

 12. Synthesis of functional aromatic multisulfonyl chlorides and their masked precursors.

  Science.gov (United States)

  Percec, V; Bera, T K; De, B B; Sanai, Y; Smith, J; Holerca, M N; Barboiu, B; Grubbs, R B; Fréchet, J M

  2001-03-23

  The synthesis of functional aromatic bis(sulfonyl chlorides) containing an acetophenone and two sulfonyl chloride groups, i.e., 3,5-bis[4-(chlorosulfonyl)phenyl]-1-acetophenone (16), 3,5-bis(chlorosulfonyl)-1-acetophenone (17), and 3,5-bis(4-(chlorosulfonyl)phenyloxy)-1-acetophenone (18) via a sequence of reactions, involving in the last step the quantitative oxidative chlorination of S-(aryl)- N,N'-diethylthiocarbamate, alkyl- or benzyl thiophenyl groups as masked nonreactive precursors to sulfonyl chlorides is described. A related sequence of reactions was used for the synthesis of the aromatic trisulfonyl chloride 1,1,1-tris(4-chlorosulfonylphenyl)ethane (24). 4-(Chlorosulfonyl)phenoxyacetic acid, 2,2-bis[[[4-(chlorosulfonyl)phenoxyacetyl]oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester (27), 5,11,17,23-tetrakis(chlorosulfonyl)-25,26,27,28-tetrakis(ethoxycarbonylmethoxy)calix[4]arene (38), 5,11,17,23,29,35-hexakis(chlorosulfonyl)-37,38,39,40,41,42-hexakis(ethoxycarbonylmethoxy)calix[6]arene (39), 5,11,17,23,29,35,41,47-octakis(chlorosulfonyl)-49,50,51,52,53,54,55,56-octakis(ethoxycarbonylmethoxy)calix[8]arene (40), 5,11,17,23-tetrakis(tert-butyl)-25,26,27,28-tetrakis(chlorosulfonyl phenoxyacetoxy)calix[4]arene (44), 5,11,17,23,29,35-hexakis(tert-butyl)-37,38,39,40,41,42-hexakis(chlorosulfonylphenoxyacetoxy)calix[6]arene (45), and 5,11,17,23,29,35,41,47-octakis(tert-butyl)-49,40,51,52,53,54,55,56-octakis(chlorosulfonylphenoxyacetoxy)calix[8]arene (46) were synthesized by two different multistep reaction procedures, the last step of both methods consisting of the chlorosulfonation of compounds containing suitable activated aromatic positions. 2,4,6-Tris(chlorosulfonyl)aniline (47) was obtained by the chlorosulfonation of aniline. The conformation of two series of multisulfonyl chlorides i.e., 38, 39, 40 and 44, 45, 46, was investigated by (1)H NMR spectroscopy. The masked nonreactive precursor states of the functional aromatic multisulfonyl chlorides and the aromatic

 13. Synthesis of tertiary benzamides via Pd-catalyzed coupling of arylboronic esters and carbamoyl chlorides

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lysén, M.; Kelleher, Susan; Begtrup, M.

  2005-01-01

  Ortho-substituted arylboronic esters are efficiently coupled with carbamoyl chlorides under Pd-catalysis to give tertiary benzamides.......Ortho-substituted arylboronic esters are efficiently coupled with carbamoyl chlorides under Pd-catalysis to give tertiary benzamides....

 14. Effects of Organic Corrosion Inhibitor and Chloride Ion Concentration on Steel Depassivation and Repassivation in Solution

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  WANG Zixiao; YU Lei; LIU Zhiyong; SONG Ning

  2015-01-01

  Effect of an organic corrosion inhibitor (OCI) named PCI-2014 added in chloride solution on the critical chlo-ride concentration of mild steel depassivation and the critical OCI concentrations for repairing the steel in different chlo-ride solution were investigated. The results show that the critical chloride concentration increases exponentially with raises of PCI-2014 concentration in the solution. Within a certain chloride ion concentration range, the critical PCI-2014 concentration for repairing the corroded steel is also increases exponentially with enhancement of chloride content in the solution. Atomic force microscopy images display the molecular particles of inhibitor are adsorbed on the steel surface and formed a protective layer. Analysis of X-ray photoelectron spectroscopy shows the chloride ions at the surface of steel are displaced by atoms or molecules of the inhibitor in chloride condition.

 15. Effects of Organic Corrosion Inhibitor and Chloride Ion Concentration on Steel Depassivation and Repassivation in Solution

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  WANG; Zixiao; YU; Lei; LIU; Zhiyong; SONG; Ning

  2015-01-01

  Effect of an organic corrosion inhibitor(OCI) named PCI-2014 added in chloride solution on the critical chloride concentration of mild steel depassivation and the critical OCI concentrations for repairing the steel in different chloride solution were investigated.The results show that the critical chloride concentration increases exponentially with raises of PCI-2014 concentration in the solution.Within a certain chloride ion concentration range,the critical PCI-2014 concentration for repairing the corroded steel is also increases exponentially with enhancement of chloride content in the solution.Atomic force microscopy images display the molecular particles of inhibitor are adsorbed on the steel surface and formed a protective layer.Analysis of X-ray photoelectron spectroscopy shows the chloride ions at the surface of steel are displaced by atoms or molecules of the inhibitor in chloride condition.

 16. [Effect of sodium chloride on elasticity of silicone matrices].

  Science.gov (United States)

  Snejdrová, E; Zelenka, J; Rehula, M

  2002-09-01

  An increase in the availability of the active ingredient from silicone matrices can be achieved by using sodium chloride as the filler. An addition of sodium chloride also influences the mechanical properties of silicone systems. The temperature dependence of real Young's model E' of addition silicone systems with sodium chloride was measured. With increasing NaCl concentration in the silicone system, the values of Young's module E are increased. The increase is also influenced by the particle size of NaCl. The values of the module are moderately increased also with increasing temperature, which corresponds to the kinetic theory of caoutchouc elasticity. A significant increase in E takes place at NaCl concentrations higher than 20%. With a 50% NaCl content in the system, E is increased approximately 3.5 times in comparison with an unfilled sample. Various theories of elastic behaviour of composites can be employed for the description of the effect of the filler on the mechanical properties of silicone systems under small deformations. The effect of chloride is best described by the relation proposed by Nielsen. The value of the constant A in Nielsen's relation, dependent on the shape of the filler particles and Poisson's constant of the unfilled matrix, decreases with increasing particle size. With a change in particle size, a certain change in particle shape takes place. Hydrodynamic theory provides good results for sodium chloride particle size of 102.5 microns, but for particle sizes of 20 microns and 60 microns it is less successful than Nielsen's relation.

 17. The Influence of Mineral Functional Materials on Chloride Ion Penetration of Concrete

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  HU Hongmei; MA Baoguo

  2005-01-01

  The mechanism of chloride ion penetration in high performance concrete was analyzed. The experimental results indicate that there are two important reasons that influence the anti-chloride penetration of high performance concrete. One is the function effect of mineral functional material, so that it increases concrete's capability to resist chloride ion penetration. The other is combined action of mineral functional material's original capability of binding the chloride ion (physical adsorption) and physicochemical adsorption after hydration.

 18. AMELIORATION OF MERCURIC CHLORIDE INDUCED NEPHROTOXICITY AND OXIDATIVE STRESS BY GARLIC EXTRACT

  OpenAIRE

  Abirami, N; Jagadeeswari, R.

  2006-01-01

  Effect of Garlic against mercuric chloride induced toxicity in albino rats was studied. Oral administration of mercuric chloride (100mg/kg/p.o) for 30 days resulted in significant increase in LPO Basal level and LPO FeSO4 induced and significant decrease in GSH (Glutathione) and Vit C as compared to the normal and control group. Simultaneous administration of Garlic along with Mercuric chloride, produced a pronounced neproprotective effect against mercuric chloride induced toxicity in rats by...

 19. separation of strontium and cesium from ternary and quaternary lithium chloride-potassium chloride salts via melt crystallization

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ammon N. Williams

  2015-12-01

  Full Text Available Separation of cesium chloride (CsCl and strontium chloride (SrCl2 from the lithium chloride-potassium chloride (LiCl-KCl salt was studied using a melt crystallization process similar to the reverse vertical Bridgeman growth technique. A ternary SrCl2-LiCl-KCl salt was explored at similar growth rates (1.8–5 mm/h and compared with CsCl ternary results to identify similarities. Quaternary experiments were also conducted and compared with the ternary cases to identify trends and possible limitations to the separations process. In the ternary case, as much as 68% of the total salt could be recycled per batch process. In the quaternary experiments, separation of Cs and Sr was nearly identical at the slower rates; however, as the growth rate increased, SrCl2 separated more easily than CsCl. The quaternary results show less separation and rate dependence than in both ternary cases. As an estimated result, only 51% of the total salt could be recycled per batch. Furthermore, two models have been explored to further understand the growth process and separation. A comparison of the experimental and modeling results reveals that the nonmixed model fits reasonably well with the ternary and quaternary data sets. A dimensional analysis was performed and a correlation was identified to semipredict the segregation coefficient.

 20. The Limiting Phenomena at the Anode of the Electrowinning of Zinc from Zinc Chloride in a Molten Chloride Electrolyte

  NARCIS (Netherlands)

  Lans, S.C.

  2004-01-01

  The objective of this research is to investigate the possibilities and technological viability for the electrowinning of zinc from zinc chloride. This research contributes to development of an alternative process, because it provides: ⢠A clear understanding and overview of the present zinc

 1. Solubilities ,Densities and Refractive Indices of Rubidium Chloride or Cesium Chloride in Ethanol Aqueous Solutions at Different Temperatures

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  ZHAO,Wen-Xia; HU,Man-Cheng; JIANG,Yu-Cheng; LI,Shu-Ni

  2007-01-01

  The data of solubilities.densities and refractive indices of rubidium chloride or cesium chloride in the system C2H5OH-H2O were measured by using a simple accurate analytical method at different temperatures,with mass fractions of ethanol in the range of O to 1.0.In all cases,the presence of ethanol significantly reduced the solubility of rubidium chloride and cesium chloride in aqueous solution.The solubilities of the saturated solutions were fitted via polynomial equations as a function of the mass fraction of ethanol.The CsCl-C2H5OH-H2O temary system appeared in two liquid phases:alcoholic phase and water phase.when the mass fractions of ethanol were in the range of 10.37% to 49.59%at 35℃.Density and refractive index were also determined for the same ternary systems with varied unsaturated salt concentrations.Values for both experiment and theory were correlated with the salt concentrations and proportions of alcohol in the solutions.The equations proposed could also account for the saturated solutions.

 2. The Limiting Phenomena at the Anode of the Electrowinning of Zinc from Zinc Chloride in a Molten Chloride Electrolyte

  NARCIS (Netherlands)

  Lans, S.C.

  2004-01-01

  The objective of this research is to investigate the possibilities and technological viability for the electrowinning of zinc from zinc chloride. This research contributes to development of an alternative process, because it provides: ⢠A clear understanding and overview of the present zinc industr

 3. High Energy Density Battery Lithium Thionyl Chloride Improved Reverse Voltage Design.

  Science.gov (United States)

  1981-12-01

  BATTERY LITHIUM THIONYL CHLORIDE IMPROVED R-ETC(U) DEC 81 A E ZOLLA N660011-C-0310...HIGH ENERGY DENSITY BATTERY LITHIUM THIONYL CHLORIDE IMPROVED REVERSE VOLTAGE DESIGN Dr. A. E. Zolla Altus Corporation C:1 1610 Crane Court San Jose...reverse aide If necesary and identify by block number) Lithium Battery Lithium Thionyl Chloride High Energy Density Battery Voltage Reversal Battery

 4. 76 FR 30604 - National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants for Polyvinyl Chloride and Copolymers...

  Science.gov (United States)

  2011-05-26

  ... Polyvinyl Chloride and Copolymers Production AGENCY: Environmental Protection Agency (EPA). ACTION: Proposed..., the proposed rule, National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants for Polyvinyl Chloride and... Polyvinyl Chloride and Copolymers Production, under Docket ID No. EPA-HQ-OAR-2002-0037 (available at...

 5. 76 FR 42613 - National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants for Polyvinyl Chloride and Copolymers...

  Science.gov (United States)

  2011-07-19

  ... Polyvinyl Chloride and Copolymers Production; Extension of Comment Period AGENCY: Environmental Protection... for Hazardous Air Pollutants for Polyvinyl Chloride and Copolymers Production is being extended for 14... extend the public comment period for the May 20, 2011, Proposed Polyvinyl Chloride and...

 6. 75 FR 36629 - Barium Chloride From the People's Republic of China: Continuation of Antidumping Duty Order

  Science.gov (United States)

  2010-06-28

  ... International Trade Administration Barium Chloride From the People's Republic of China: Continuation of... China: Final Results of Expedited Third Sunset Review of Antidumping Duty Order, 74 FR 55814 (October 29... Barium Chloride From China, 75 FR 33824 (June 15, 2010), and Barium Chloride from China (Inv. No....

 7. 46 CFR 154.1750 - Butadiene or vinyl chloride: Refrigeration system.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 46 Shipping 5 2010-10-01 2010-10-01 false Butadiene or vinyl chloride: Refrigeration system. 154... and Operating Requirements § 154.1750 Butadiene or vinyl chloride: Refrigeration system. A refrigeration system for butadiene or vinyl chloride must not use vapor compression unless it: (a) Avoids...

 8. Determination of Vinyl Chloride at ug/l. Level in Water by Gas Chromatography

  Science.gov (United States)

  Bellar, Thomas A.; And Others

  1976-01-01

  A quantitative method for the determination of vinyl chloride in water is presented. Vinyl chloride is transfered to the gas phase by bubbling inert gas through the water. After concentration on silica gel or Carbosieve-B, determination is by gas chromatography. Confirmation of vinyl chloride is by gas chromatography-mass spectrometry. (Author/BT)

 9. 21 CFR 177.1960 - Vinyl chloride-hexene-1 copolymers.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 3 2010-04-01 2009-04-01 true Vinyl chloride-hexene-1 copolymers. 177.1960... Basic Components of Single and Repeated Use Food Contact Surfaces § 177.1960 Vinyl chloride-hexene-1 copolymers. The vinyl chloride-hexene-1 copolymers identified in paragraph (a) of this section or...

 10. 21 CFR 177.1970 - Vinyl chloride-lauryl vinyl ether copolymers.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 3 2010-04-01 2009-04-01 true Vinyl chloride-lauryl vinyl ether copolymers. 177... for Use as Basic Components of Single and Repeated Use Food Contact Surfaces § 177.1970 Vinyl chloride-lauryl vinyl ether copolymers. The vinyl chloride-lauryl vinyl ether copolymers identified in...

 11. 21 CFR 178.2650 - Organotin stabilizers in vinyl chloride plastics.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 3 2010-04-01 2009-04-01 true Organotin stabilizers in vinyl chloride plastics... AIDS, AND SANITIZERS Antioxidants and Stabilizers § 178.2650 Organotin stabilizers in vinyl chloride... vinyl chloride homopolymers and copolymers complying with the provisions of § 177.1950 or § 177.1980...

 12. 21 CFR 520.310 - Caramiphen ethanedisulfonate and ammonium chloride tablets.

  Science.gov (United States)

  2010-04-01

  ... 21 Food and Drugs 6 2010-04-01 2010-04-01 false Caramiphen ethanedisulfonate and ammonium chloride... § 520.310 Caramiphen ethanedisulfonate and ammonium chloride tablets. (a) Specifications. Each tablet contains 10 milligrams of 5st caramiphen ethanedisulfonate and 80 milligrams of ammonium chloride.1 1...

 13. 40 CFR 415.240 - Applicability; description of the ammonium chloride production subcategory.

  Science.gov (United States)

  2010-07-01

  ... ammonium chloride production subcategory. 415.240 Section 415.240 Protection of Environment ENVIRONMENTAL... SOURCE CATEGORY Ammonium Chloride Production Subcategory § 415.240 Applicability; description of the ammonium chloride production subcategory. The provisions of this subpart are applicable to...

 14. The Influence of C3A Content in Cement on the Chloride Transport

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Min Jae Kim

  2016-01-01

  Full Text Available The present study concerns the influence of C3A in cement on chloride transport in reinforced concrete. Three modified cement was manufactured in the variation of the C3A content, ranging from 6.0 and 10.5 up to 16.9%. The setting time of fresh concrete was measured immediately after mixing, together with the temperature at the time of initial set. For properties of hardened concrete in the variation in the C3A, a development of the compressive strength and chloride permeation were measured using mortar specimens. Simultaneously, chloride binding capacity was measured by the water extraction method. To ensure the influence of pore structure on chloride transport, the pore structure was examined by the mercury intrusion porosimetry. As a result, it was found that an increase in the C3A content resulted in an increase in chloride binding capacity. However, it seemed that increased binding of chlorides is related to the higher ingress of chlorides, despite denser pore structure. It may be attributed to the higher surface chloride, which could increase the gradient of chloride concentration from the surface, thereby leading to the higher level of chloride profiles. Substantially, the benefit of high C3A in resisting corrosion, arising from removal of free chlorides in the pore solution, would be offset by increased chloride ingress at a given duration, when it comes to the corrosion-free service life.

 15. Connecting to concrete: wireless monitoring of chloride ions in concrete structures

  NARCIS (Netherlands)

  Abbas, Yawar; Have, ten Bas; Hoekstra, Gerrit I.; Douma, Arjan; Bruijn, de Douwe; Olthuis, Wouter; Berg, van den Albert

  2015-01-01

  For the first time, chloride ions are measured wirelessly in concrete. The half-cell potential of a silver/silver chloride (Ag/AgCl) electrode, which corresponds to the concentration of chloride ions, is measured wirelessly. The sensor system (the Ag/AgCl and a reference electrode) is embedded in co

 16. Resistant mechanism study of benzalkonium chloride selected Salmonella Typhimurium mutants.

  Science.gov (United States)

  Guo, Wei; Cui, Shenghui; Xu, Xiao; Wang, Haoyan

  2014-02-01

  Benzalkonium chloride is one of the invaluable biocides that is extensively used in healthcare settings as well as in the food processing industry. After exposing wild-type Salmonella Typhimurium 14028s or its AcrAB inactivation mutant to gradually increasing levels of benzalkonium chloride, resistance mutants S-41, S-150, S-AB-23, S-AB-38, and S-AB-73 were selected and these mutants also showed a 2-64-fold stable minimum inhibitory concentration (MIC) increase to chloramphenicol, ciprofloxacin, nalidixic acid, and tetracycline. In S-41 and S-150, the expression of acrB was increased 2.7- and 7.6-fold, and ΔtolC or ΔacrAB mutants of S-41 and S-150 showed the same MICs to all tested antimicrobials as the equivalent Salmonella Typhimurium 14028s mutants. However, in S-AB-23, S-AB-38, and S-AB-73, the expression of acrF was increased 96-, 230-, and 267-fold, respectively, and ΔtolC or ΔacrEF mutants of S-AB-23, S-AB-38, and S-AB-73 showed the similar MICs to all tested antimicrobials as the ΔtolC mutant of Salmonella Typhimurium 14028s. Our data showed that constitutively over-expressed AcrAB working through TolC was the main resistance mechanism in ST14028s benzalkonium chloride resistance mutants. However, after AcrAB had been inactivated, benzalkonium chloride-resistant mutants could still be selected and constitutively over-expressed, AcrEF became the dominant efflux pump working through TolC and being responsible for the increasing antimicrobial resistance. These data indicated that different mechanisms existed for acrB and acrF constitutive over-expression. Since exposure to benzalkonium chloride may lead to Salmonella mutants with a decreased susceptibility to quinolones, which is currently one of the drugs of choice for the treatment of life-threatening salmonelosis, research into the pathogenesis and epidemiology of the benzalkonium chloride resistance mutants will be of increasing importance.

 17. Selection of Most Proper Blasting Pattern in Mines Using Linear Assignment Method: Sungun Copper Mine / Wybór Najodpowiedniejszego Schematu Prowadzenia Prac Strzałowych W Kopalni Miedzi Sungun Z Użyciem Metody Przyporządkowania Liniowego

  Science.gov (United States)

  Yari, Mojtaba; Bagherpour, Raheb; Jamali, Saeed; Asadi, Fatemeh

  2015-03-01

  One of the most important operations in mining is blasting. Improper design of blasting pattern will cause technical and safety problems. Considering impact of results of blasting on next steps of mining, correct pattern selection needs a great cautiousness. In selecting of blasting pattern, technical, economical and safety aspects should be considered. Thus, most appropriate pattern selection can be defined as a Multi Attribute Decision Making (MADM) problem. Linear assignment method is one of the very applicable methods in decision making problems. In this paper, this method was used for the first time to evaluate blasting patterns in mine. In this ranking, safety and technical parameters have been considered to evaluate blasting patterns. Finally, blasting pattern with burden of 3.5 m, spacing of 4.5 m, stemming of 3.8 m and hole length of 12.1 m has been presented as the most suitable pattern obtained from linear assignment model for Sungun Copper Mine. Jedną z najpoważniejszych operacji wykonywanych w ramach prac wydobywczych są prace strzałowe. Niewłaściwe rozplanowanie prac powoduje problemy techniczne i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa. Z uwagi na potencjalne skutki prac strzałowych i ich wpływ na kolejne etapy procesu wydobycia, właściwe rozplanowanie tych prac wymaga wielkiej uwagi i uwzględnienia kwestii technicznych, ekonomicznych a także bezpieczeństwa pracy. Dlatego też wybór najodpowiedniejszego schematu prowadzenia prac strzałowych zdefiniować można jako wieloatrybutowy problem decyzyjny (MADM - Multi Attribute Decision Making). Metoda przyporządkowania liniowego jest jedną z metod mających zastosowanie w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych. W obecnej pracy metoda ta wykorzystana została po raz pierwszy do oceny schematów prowadzenia prac strzałowych w kopalni, w procedurze uwzględniono parametry techniczne oraz parametry związane z bezpieczeństwem. Zaprezentowano wybrany przy pomocy metody najkorzystniejszy

 18. [Evaluating risk of health disorders in workers engaged into polyvinyl chloride, vinyl chloride and caustic soda production (according to data collected by polls)].

  Science.gov (United States)

  D'iakovich, O A

  2014-01-01

  The authors represent data of automated system for quantitative risk evaluation of main pathologic syndromes in workers engaged into polyvinyl chloride, vinyl chloride and caustic soda production. Vinyl chloride and mercury levels at the investigation time corresponded with MAC. Relationship was seen between value of arterial hypertension risk and duration of contact with both vinyl chloride and mercury. Risk values for functional disorders of liver, endocrine system and nervous system were in weak correlation with length of exposure to mercury at work. Workers exposed to mercury appeared to have lower self-estimation of health state and higher dissatisfaction with the work.

 19. Properties of a conductive cellular chloride pathway in the skin of the toad (Bufo bufo)

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Erik Hviid; Kristensen, P

  1978-01-01

  of the steady-state conductance and the steady-state chloride current reveal that the chloride pathway has maximum conductance for V approximately -80 mV (outside of the skin being negative) and approaches a non-conducting safe for V greater than 0 mV. This strong outward going rectification is a steady......-compartment model indicate that the strong steady-state chloride current rectification cannot be obtained if only the intracellular chloride concentration and the membrane potentials are allowed to vary ("Goldman-rectification"). It is suggested, therefore, that the premeability of the chloride pathway varies...

 20. Antidepressants and seizure-interactions at the GABA-receptor chloride-ionophore complex

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Malatynska, E.; Knapp, R.J.; Ikeda, M.; Yamamura, H.I.

  1988-01-01

  Convulsive seizures are a potential side effect of antidepressant drug treatment and can be produced by all classes of antidepressants. It is also know that some convulsant and anticonvulsant drug actions are mediated by the GABA-receptor chloride-ionophore complex. Drugs acting at this complex appear to induce convulsions by inhibiting chloride conductance through the associated chloride channel. Using the method of GABA-stimulated /sup 36/Cl-uptake by rat cerebral cortical vesicles, we show that some antidepressant drugs can inhibit the GABA-receptor chloride uptake, and that the degree of chloride channel inhibition by these drugs correlates with the frequency of convulsive seizures induced by them.

 1. Enthalpy and entropy interaction parameters of sodium chloride with some monosaccharides in water

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  ZHUO; Kelei; WANG; Jianji; BAI; Guangyue; YAN; Haike; WANG

  2004-01-01

  Dilution enthalpies of sodium chloride and some monosaccharides (glucose, galactose, xylose, arabinose, and fructose) in water and mixing enthalpies of aqueous sodium chloride and these monosaccharide solutions were measured by using an improved precision semimicro-titration calorimeter. Transfer enthalpies of sodium chloride from water to aqueous saccharide solutions were evaluated as well as enthalpy interaction parameters of sodium chloride with these monosaccharides in water. Combined with Gibbs energy interaction parameters, entropy interaction parameters were also obtained. The results show that interactions of the saccharides with sodium chloride depend on the stereochemistry of saccharide molecules. These interaction parameters can identify stereochemical structure of saccharide molecules.

 2. An insight into the passivation of cupronickel alloys in chloride environment

  Indian Academy of Sciences (India)

  J Mathiyarasu; N Palaniswamy; V S Muralidharan

  2001-02-01

  Cupronickels offer enhanced corrosion protection in marine environments by the formation of passive films on the surface. Cyclic voltammetric studies were carried on cupronickels in chloride solutions at H 6.3 to understand the role of chloride ions in passive film formation. Increase in nickel content of the alloy and of chloride ions in solution decreases film resistance. Chloride ions take part in reduction of the passive film to copper. A solid-state model for passive film formation involving chloride ions has been attempted.

 3. Temperature dependence of electron attachment to methylene chloride

  Science.gov (United States)

  Pinnaduwage, L. A.; Tav, C.; McCorkle, D. L.; Ding, W. X.

  1999-05-01

  Temperature dependence of dissociative electron attachment to methylene chloride in the electron energy range of 0-10 eV was studied in a high-temperature electron swarm apparatus. The measurements were made using N2 and Ar as buffer gases. From the measured electron attachment rate constants, the electron attachment cross sections at 300, 400, and 500 K were determined using an unfolding technique. The maximum electron attachment cross sections at 300, 400, and 500 K were ≈3.1×10-18, ≈8.2×10-18, and ≈1.7×10-17 cm2, and occurred at electron energies of ≈0.8, ≈0.65, and ≈0.55 eV, respectively. The increase in electron attachment to methylene chloride with temperature is attributed to the increase in the vibrational energy of the molecule.

 4. Electrowinning of lead powder from chloride leach liquor

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Owais, Ashour [Suez Canal Univ., Suez (Egypt). Metallurgical and Materials Engineering Dept.

  2012-11-15

  Electrowinning of lead powder from chloride leach liquor obtained from secondary lead slag leached in hydrochloric acid is the main aim of this work. The resulted lead chloride solution (leachate) containing 2.2 wt.-% Pb and 1.24 wt.-% HCl was electrowon in an electrolytic cell containing one graphite plate as inert anode and two lead sheets as starting permanent cathodes. Different electrolysis parameters such as current density, electrolyte temperature and electrolyte stirring rate were studied. As indicated by SEM, EDX and XRD analyses, fine and pure (100 % Pb) powders with a dispersed and needle-like shape were formed with cathodic current efficiency up to 67.9 % and electrical energy demand ranges from 0.809 to 4.998 kWh/kg Pb with productivity up to 2.63 g/Ah. (orig.)

 5. Mathematical Model of a Lithium/Thionyl Chloride Battery

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jain, M.; Jungst, R.G.; Nagasubramanian, G.; Weidner, J.W.

  1998-11-24

  A mathematical model of a spirally wound lithium/thionyl chloride primary battery has been developed ~d used for parameter estimation and design studies. The model formulation is based on the fimdarnental Consemation laws using porous electrode theory and concentrated solution theory. The model is used to estimate the difision coefficient and the kinetic parameters for the reactions at the anode and the cathode as a function of temperature. These parameters are obtained by fitting the simulated capacity and average cell voltage to experimental data over a wide range of temperatures (-55 to 49"C) and discharge loads (10 to 250 ohms). The experiments were performed on D-sized, cathode-limited, spirally wound lithium/thionyl chloride cells. The model is also used to study the effkct of cathode thickness on the cell capacity as a finction of temperature, and it was found that the optimum thickness for the cathode- limited design is temperature and load dependent.

 6. Viscosity and density of some lower alkyl chlorides and bromides

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rutherford, W.M.

  1988-07-01

  A high-pressure capillary viscometer, used previously to measure the viscosity of methyl chloride was rebuilt to eliminate the first-order dependence of the measured viscosity on the value assumed for the density of the fluid being investigated. At the same time, the system was arranged so that part of the apparatus could be used to measure density by a volumetric displacement technique. Viscosity and density were measured for ethyl chloride, 1-chloropropane, 1-chlorobutane, methyl bromide, ethyl bromide, and 1-bromopropane. The temperature and pressure ranges of the experiments were 20-150 /sup 0/C and 0.27-6.99 MPa, respectively. The accuracy of the viscosity measurements was estimated to be +-1% and of the density measurements, +-0.2%.

 7. INTERACTION OF POLYVINYLPYRROLIDONE WITH METAL CHLORIDE AQUEOUS SOLUTIONS

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Mohammad Saleem Khan; Khaista Gul; Najeeb Ur Rehman

  2004-01-01

  Interactions of polyvinylpyrrolidone (PVP) with metal chlorides (MgCl2, CaCl2, KC1 and BaC12) have been investigated by viscometric and spectrophotometric techniques in aqueous solutions. Intrinsic viscosity [η] of (PVP) has shown a discontinuity with varying concentration of metal chlorides. The decreasing order of effectiveness of cation is K1+>Ca2+> Mg2+> Ba2+ for poly(vinylpyrrolidone) solution. Changes in the absorption spectra of the cosolutes were observed in the presence of PVP in the lower limit of the UV-visible region i.e. 200-210 nm. These changes were attributed to interaction of PVP molecules with the cosolute molecules. As the concentration of the cosolute increased, a red shift in the peaks was observed, indicating an increase in interaction between PVP and cosolutes.

 8. Electrochemical synthesis and characterization of chloride doped polyaniline

  Indian Academy of Sciences (India)

  A M Pharhad Hussain; A Kumar

  2003-04-01

  Chloride doped polyaniline conducting polymer films have been prepared in a protic acid medium (HCl) by potentiodynamic method in an electrochemical cell and studied by cyclic voltammetry and FTIR techniques. The FTIR spectra confirmed Cl– ion doping in the polymers. The polymerization rate was found to increase with increasing concentration of aniline monomer. But the films obtained at high monomer concentration were rough having a nonuniform flaky polyaniline distribution. Results showed that the polymerization rate did not increase beyond a critical HCl concentration. Cyclic voltammetry suggested that, the oxidation-reduction current increased with an increase in scan rate and that the undoped polyaniline films were not hygroscopic whereas chloride doped polyaniline films were found to be highly hygroscopic.

 9. Molybdenum chloride catalysts for Z-selective olefin metathesis reactions

  Science.gov (United States)

  Koh, Ming Joo; Nguyen, Thach T.; Lam, Jonathan K.; Torker, Sebastian; Hyvl, Jakub; Schrock, Richard R.; Hoveyda, Amir H.

  2017-01-01

  The development of catalyst-controlled stereoselective olefin metathesis processes has been a pivotal recent advance in chemistry. The incorporation of appropriate ligands within complexes based on molybdenum, tungsten and ruthenium has led to reactivity and selectivity levels that were previously inaccessible. Here we show that molybdenum monoaryloxide chloride complexes furnish higher-energy (Z) isomers of trifluoromethyl-substituted alkenes through cross-metathesis reactions with the commercially available, inexpensive and typically inert Z-1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2-butene. Furthermore, otherwise inefficient and non-stereoselective transformations with Z-1,2-dichloroethene and 1,2-dibromoethene can be effected with substantially improved efficiency and Z selectivity. The use of such molybdenum monoaryloxide chloride complexes enables the synthesis of representative biologically active molecules and trifluoromethyl analogues of medicinally relevant compounds. The origins of the activity and selectivity levels observed, which contradict previously proposed principles, are elucidated with the aid of density functional theory calculations.

 10. Captopril in congenital chloride diarrhoea: a case study.

  Science.gov (United States)

  Bin Islam, Shoeb; Mazumder, Ramendra Nath; Chisti, Mohammod Jobayer; Sharifuzzaman; Sahreen, Lubaba; Ahmed, Tahmeed; Haque Alam, Nur

  2015-03-01

  An 11 months 22 days old girl presented with a history of watery diarrhoea since birth, failure to thrive, and developmental delay. Her diagnosis was congenital chloride diarrhoea (CCD) with raised level of chloride (>90 mmol/L) in stool in the absence of cystic fibrosis. Management of CCD included replacement of NaCl, KCl, and correction of dehydration. Diarrhoea of the patient was resolved with Captopril, which was initially provided to the patient for managing heart failure. To our knowledge, this is the first reported case of CCD that shows the beneficial effect of Captopril. Therefore, we suggest that further study is warranted as to the potential for Captopril as additional option in the treatment for CCD. We present this case report with the informed consent of the patient's guardian.

 11. Chlorine Nuclear Quadrupole Hyperfine Structure in the Vinyl - Chloride Complex

  Science.gov (United States)

  Leung, Helen O.; Marshall, Mark D.; Messinger, Joseph P.

  2015-06-01

  The microwave spectrum of the vinyl chloride--hydrogen chloride complex, presented at last year's symposium, is greatly complicated by the presence of two chlorine nuclei as well as an observed, but not fully explained tunneling motion. Indeed, although it was possible at that time to demonstrate conclusively that the complex is nonplanar, the chlorine nuclear quadrupole hyperfine splitting in the rotational spectrum resisted analysis. With higher resolution, Balle-Flygare Fourier transform microwave spectra, the hyperfine structure has been more fully resolved, but appears to be perturbed for some rotational transitions. It appears that knowledge of the quadrupole coupling constants will provide essential information regarding the structure of the complex, specifically the location of the hydrogen atom in HCl. Our progress towards obtaining values for these constants will be presented.

 12. Plastics and carcinogenesis: The example of vinyl chloride

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paul Wesley Brandt-Rauf

  2012-01-01

  Full Text Available The manufacture, use and disposal of various plastics can pose numerous health risks, including the risk of cancer. A model example of carcinogenic risk from plastics is provided by polyvinyl chloride, since it is composed of the known human carcinogen vinyl chloride (VC. In recent years, much has been learned about the molecular biological pathways of VC carcinogenesis. This has led to molecular epidemiologic studies of VC carcinogenesis in exposed human populations which have identified useful biomarkers of exposure, effect and susceptibility for VC. These studies have in turn provided the basis for new molecular approaches for the prevention and treatment of VC cancers. This model could have much wider applicability for many other carcinogenic exposures and many other human cancers.

 13. Uranium (III) precipitation in molten chloride by wet argon sparging

  Science.gov (United States)

  Vigier, Jean-François; Laplace, Annabelle; Renard, Catherine; Miguirditchian, Manuel; Abraham, Francis

  2016-06-01

  In the context of pyrochemical processes for nuclear fuel treatment, the precipitation of uranium (III) in molten salt LiCl-CaCl2 (30-70 mol%) at 705 °C is studied. First, this molten chloride is characterized with the determination of the water dissociation constant. With a value of 10-4.0, the salt has oxoacid properties. Then, the uranium (III) precipitation using wet argon sparging is studied. The salt is prepared using UCl3 precursor. At the end of the precipitation, the salt is totally free of solubilized uranium. The main part is converted into UO2 powder but some uranium is lost during the process due to the volatility of uranium chloride. The main impurity of the resulting powder is calcium. The consequences of oxidative and reductive conditions on precipitation are studied. Finally, coprecipitation of uranium (III) and neodymium (III) is studied, showing a higher sensitivity of uranium (III) than neodymium (III) to precipitation.

 14. Solvolyses of Benzoyl Chlorides in Weakly Nucleophilic Media

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Haldon Carl Harris

  2011-07-01

  Full Text Available Rate constants and activations parameters are reported for solvolyses of p-Z-substituted benzoyl chlorides (1, Z = OMe, Me, H, and Cl in 97% w/w hexafluoroisopropanol-water (97H. Additional kinetic data are reported for solvolyses in acetic and formic acids. Plots of log k vs. σp in 97H are consistent with previous research showing that a cationic reaction channel is dominant, even for solvolyses of 1, Z = NO2. A benzoyl cation intermediate was trapped by Friedel-Crafts reaction with 1,3,5-trimethoxybenzene in hexafluoroisopropanol. The results are explained by an SN2-SN1 spectrum of mechanisms with variations in nucleophilic solvent assistance. Ab initio calculations of heterolytic bond dissociation energies of various chloro- and fluoro-substituted and other benzoyl chlorides are correlated with log k for solvolyses.

 15. Physical and conductivity properties of poly (vinyl chloride) ionomers

  Science.gov (United States)

  Misra, Nira; Panda, H. S.; Kapusetti, Govinda; Jaiswal, Shilpa; Bhattacharya, Subhratanu

  2011-02-01

  Poly (vinyl chloride)(PVC) is a cheapest plastic. Importance of PVC based ionomer has been gradually being popularizing due to compatibility of PVC with a number of salts to replace polyethylene oxide based ionomer. Under present investigation few of chloride group of PVC chain have been replaced by basic thiouronium group and these thiouronium groups are further oxidized to sulfonate group. Introduction of thiouronium group in PVC is confirmed through FTIR and further its oxidation to sulfonate group is also confirmed by FTIR. Conductivity in different stoichiometric ratio of PVCTU and PVCSO3H was studied and found that PVCTU: PVCSO3H in 1:1 ratio has conductivity near to pure PVC (10-9 Ohm-1 cm-1) and increases with proportion of PVCSO3Na in the mixture (10-6 Ohm-1 cm-1) for pure PVC, PVCTU has less conductivity not much significant.

 16. Probabilistic Models and Computational Methods for Chloride Ingress in Concrete

  DEFF Research Database (Denmark)

  Engelund, S.

  Within the last decades it has been recognized that reinforced concrete structures are subject to a number of destructive mechanisms which might affect the structure in such a way that it is not able to fulfil its purpose efficiently. The present report focuses on chloride ingress and chloride......-initiated corrosion of the reinforcement, because experience has shown that in Denmark this is one of the most common destructive mechanisms. In order to ensure that a given reinforced concrete structure is able to fulfil its purpose extensive measurements are performed and on the basis of these measurements...... are costly, and careful planning is mandatory. The planning can be performed on the basis of classical decision theory (see e.g. Raiffa and Schlaifer). However, in order to use decision theory, it is necessary to formulate a probabilistic model of the considered problem....

 17. High rate lithium/thionyl chloride bipolar battery development

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Russell, P.G. [Yardney Technical Products, Inc., Pawcatuck, CT (United States); Goebel, F. [Yardney Technical Products, Inc., Pawcatuck, CT (United States)

  1995-04-01

  The lithium/thionyl chloride (Li/SOCl{sub 2}) electrochemistry is capable of providing high power and high specific power, especially under pulse discharge conditions, when cells containing thin components are arranged in a bipolar configuration. This paper describes recent work concerned with bipolar cell design, cathode evaluation, component manufacturing methods, and the assembly and testing of bipolar modules containing up to 150 cells for Sonobuoy application. (orig.)

 18. High rate lithium-thionyl chloride bipolar battery development

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Russell, P.G.; Goebel, F. [Yardney Technical Products, Inc., Pawcatuck, CT (United States)

  1994-12-31

  The lithium/thionyl chloride system is capable of providing both high power and high energy density when cells containing thin components are arranged in a bipolar configuration. Electrode current densities in excess of 300mA/cm{sup 2} are achieved during pulse discharge. The present work is concerned with bipolar cell design, cathode evaluation, component manufacturing methods, and the assembly and testing of bipolar modules containing up to 150 cells.

 19. High rate lithium/thionyl chloride bipolar battery development

  Science.gov (United States)

  Russell, P. G.; Goebel, F.

  The lithium/thionyl chloride ( {Li}/{SOCl2}) electrochemistry is capable of providing high power and high specific power, especially under pulse discharge conditions, when cells containing thin components are arranged in a bipolar configuration. This paper describes recent work concerned with bipolar cell design, cathode evaluation, component manufacturing methods, and the assembly and testing of bipolar modules containing up to 150 cells for Sonobuoy application.

 20. Chemical Attribution Signatures of Cyanogen Chloride from Commercial Sources

  Science.gov (United States)

  2016-10-01

  HP GAS, LLC .........................................15  C: LISTING OF IMPURITIES DETECTED IN CYANOGEN CHLORIDE CYLINDERS FROM SEMICONDUCTOR ...most recent spectra in the front. Spectra were normalized to the H2O resonance at 2.17 ppm: (top) HP Gas, (middle) Semiconductor Resources, and...LLC (Baytown, TX), including Stillwater Consultants (Stillwater, MN), LMTG (Roanoke, LA), and TL2 Gases (Sulphur, LA); 28 from   4 Semiconductor

 1. Dynamic viscoelastic properties of polyvinyl chloride with physical aging

  Science.gov (United States)

  Tian, Fang; Luo, Yingshe; Yin, Shuiping; Wang, Hong; Cao, Chun

  2015-11-01

  The experimental research of dynamic viscoelastic properties of polyvinyl chloride was conducted by the dynamic mechanical analysis method in this paper. And the fitting equation of dynamic modulus of polymers has been presented. Based on the time-aging time equivalent principle, horizontal shift factor and vertical shift factor of aging time are carried out, which proposes a novel method for the research on time-aging time equivalent analysis of dynamic mechanical properties of polymers during physical aging.

 2. Tertiary amines nucleophilicity in quaternization reaction with benzyl chloride

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ksenia S. Yutilova

  2016-03-01

  Full Text Available Quaternization reaction of tertiary amines with benzyl chloride was investigated. Reaction orders with respect to the reactants were determined. Kinetic scheme of quaternization reaction was found to be corresponding to reversible process. An influence of amines basicity and steric factor of alkyl substituent bound to the nitrogen atom on tertiary amines reactivity as nucleophiles was studied. It was shown that the rate constants of direct reaction step may serve as a measure of nucleophilicity of amines.

 3. Mechanism of resistance to benzalkonium chloride by Pseudomonas aeruginosa.

  OpenAIRE

  Sakagami, Y; Yokoyama, H; Nishimura, H.; Ose, Y; Tashima, T.

  1989-01-01

  The mechanisms of resistance of Pseudomonas aeruginosa to benzalkonium chloride (BC) were studied. The effluence of cell components was observed in susceptible P. aeruginosa by electron microscopy, but resistant P. aeruginosa seemed to be undamaged. No marked changes in cell surface potential between Escherichia coli NIHJC-2 and a spheroplast strain were found. The contents of phospholipids (PL) and fatty and neutral lipids (FNL) in the cell walls of resistant P. aeruginosa were higher than t...

 4. The Use of Electrodiffusion for Removing Chlorides from Concrete

  OpenAIRE

  2016-01-01

  The article presents a description of ion migration in a concrete pore liquid caused by an external electric field. The equation of the flow of aggressive chloride ions is formulated on the basis of partial equations of mass balance. It is assumed that electrochemical potential is in classical form, then an attempt is made to determine the average diffusion coefficient using the inverse diffusion Eq.(3.9).

 5. Fatal Cesium Chloride Toxicity After Alternative Cancer Treatment

  OpenAIRE

  Sessions, Daniel; Heard, Kennon; Kosnett, Michael

  2013-01-01

  Background: Cesium chloride (CsCl) is sold as a treatment for several types of cancers. The purported mechanism of action is alkalinization of relatively acidic neoplastic cells. The efficacy of CsCl has not been demonstrated in controlled experiments. Oral and intravenous CsCl use has been associated with seizures, cardiotoxicity, syncope, and death. Although intratumoral treatment with various antineoplastic agents is described, no cases of intratumoral cancer treatment with CsCl have been ...

 6. Cerium chloride reduces enamel lesion initiation and progression in vitro.

  Science.gov (United States)

  Wegehaupt, F J; Buchalla, W; Sener, B; Attin, T; Schmidlin, P R

  2014-01-01

  Determination of the potential of cerium chloride to reduce artificial carious mineral loss and lesion depth progression. A total of 160 enamel samples were prepared from 40 bovine lower central incisors. Crowns were sectioned into four pieces, embedded in acrylic resin, ground flat and allocated to eight groups (S1-S4 and D1-D4; n = 20). Specimens of groups D1-D4 were stored (for 7 days) in a demineralizing buffer solution to induce caries-like lesions. Afterwards, samples were treated for 30 s with one of the following solutions: placebo (S1 and D1), amine fluoride (S2 and D2), cerium chloride (S3 and D3) and a combination of fluoride and cerium chloride (S4 and D4). After another 7 (D1-D4) or 14 (S1-S4) days in demineralizing buffer solution, integrated mineral loss and lesion depth were determined by transversal microradiography and compared by Scheffé's post hoc tests. In groups S1-S4, the highest values for integrated mineral loss and lesion depth were observed for group S1 (placebo), the lowest values for group S4. The results in groups S2-S4 were not significantly different. In groups D1-D4, the highest values for integrated mineral loss and lesion depth were observed for group D1 (placebo), the lowest values in groups D3 and D4. In group D2, integrated mineral loss and lesion depth were significantly lower as compared to D1, but significantly higher compared to groups D3 and D4. Cerium chloride and its combination with fluoride are able to significantly reduce carious mineral loss and the progression of lesion depth.

 7. The Use of Electrodiffusion for Removing Chlorides from Concrete

  Science.gov (United States)

  Alsabry, A.

  2016-12-01

  The article presents a description of ion migration in a concrete pore liquid caused by an external electric field. The equation of the flow of aggressive chloride ions is formulated on the basis of partial equations of mass balance. It is assumed that electrochemical potential is in classical form, then an attempt is made to determine the average diffusion coefficient using the inverse diffusion Eq.(3.9).

 8. Comment on "Local impermeant anions establish the neuronal chloride concentration".

  Science.gov (United States)

  Luhmann, Heiko J; Kirischuk, Sergei; Kilb, Werner

  2014-09-01

  Glykys et al. (Reports, 7 February 2014, p. 670) proposed that cytoplasmic impermeant anions and polyanionic extracellular matrix glycoproteins establish the local neuronal intracellular chloride concentration, [Cl(-)]i, and thereby the polarity of γ-aminobutyric acid type A (GABAA) receptor signaling. The experimental procedures and results in this study are insufficient to support these conclusions. Contradictory results previously published by these authors and other laboratories are not referred to.

 9. Control of Perovskite Crystal Growth by Methylammonium Lead Chloride Templating.

  Science.gov (United States)

  Binek, Andreas; Grill, Irene; Huber, Niklas; Peters, Kristina; Hufnagel, Alexander G; Handloser, Matthias; Docampo, Pablo; Hartschuh, Achim; Bein, Thomas

  2016-04-20

  State-of-the-art solar cells based on methylammonium lead iodide (MAPbI3 ) now reach efficiencies over 20 %. This fast improvement was possible with intensive research in perovskite processing. In particular, chloride-based precursors are known to have a positive influence on the crystallization of the perovskite. Here, we used a combination of in-situ X-ray diffraction and charge-transport measurements to understand the influence of chloride during perovskite crystallization in planar heterojunction solar cells. We show that MAPbCl3 crystallizes directly after the deposition of the starting solution and acts as a template for the formation of MAPbI3 . Additionally, we show that the charge-carrier mobility doubles by extending the time for the template formation. Our results give a deeper understanding of the influence of chloride in the synthesis of MAPbI3 and illustrate the importance of carefully controlling crystallization for reproducible, high-efficiency solar cells.

 10. The effects of surface treatments on rapid chloride permeability tests

  KAUST Repository

  Yoon, Seyoon

  2012-08-01

  Surface treatments are commonly applied to improve the chloride resistance of concrete structures exposed to saline environments. Information on chloride ingress to surface-treated concrete is mostly provided by application of the rapid chloride permeability test (RCPT); this test is short in duration and provides rapid results. This study presents a numerical formulation, based on the extended Nernst-Plank/Poisson (NPP) equation, to model the effect of the surface treatment on a sample tested by RCPT. Predictions of the model are compared to experimental measurements. The simulations show that the results from RCPT, in terms of ionic profiles and measurement of the electric field, are dependent on the effectiveness of surface treatments. During RCPT, highly effective surface treatments cause both cations and anions to flocculate at the interface between the surface treatment and the concrete, creating a local electric field. Our numerical model includes these phenomena and presents a methodology to obtain more accurate diffusivities of the surface-treated- concrete from RCPT. © 2012 Elsevier B.V. All rights reserved.

 11. Permeation of protective clothing materials by methylene chloride and perchloroethylene.

  Science.gov (United States)

  Vahdat, N

  1987-07-01

  The permeation of methylene chloride and perchloroethylene through seven protective clothing materials was studied to determine the permeation parameters, and to investigate the effect of solubility (polymer weight gain) and material thickness on the permeation parameters. The materials tested were two different nitrile rubbers, neoprene, Combination (a blend of natural rubber, neoprene and nitrile), two different polyvinyl chlorides, and polyvinyl alcohol. Methylene chloride permeated through all materials, except PVA, with breakthrough times in the range of 2 to 8 min, and permeation rates in the range of 1250-5800 micrograms/cm2 X min. PVA and unsupported nitrile offered good protection against perchloroethylene with breakthrough time occurring after 2 hr. Perchloroethylene permeated through the other materials with breakthrough times in the range of 8 to 36 min and permeation rates in the range of 200 to 1600 micrograms/cm2 X min. It was shown that for both chemicals, there is a correlation between the solubility (weight gain) and the ratio of permeation rate to breakthrough time (PR/BT). For all material/chemical pairs, an increase in solubility, increased (PR/BT). The change in material thickness had an effect on breakthrough time and permeation rate, but no effect on normalized breakthrough time. An increase in thickness reduced permeation rate and increased breakthrough time.

 12. Multi-scale modelling of uranyl chloride solutions

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nguyen, Thanh-Nghi; Duvail, Magali, E-mail: magali.duvail@icsm.fr; Villard, Arnaud; Dufrêche, Jean-François, E-mail: jean-francois.dufreche@univ-montp2.fr [Institut de Chimie Séparative de Marcoule (ICSM), UMR 5257, CEA-CNRS-Université Montpellier 2-ENSCM, Site de Marcoule, Bâtiment 426, BP 17171, F-30207 Bagnols-sur-Cèze Cedex (France); Molina, John Jairo [Fukui Institute for Fundamental Chemistry, Kyoto University, Takano-Nishihiraki-cho 34-4, Sakyo-ku, Kyoto 606-8103 (Japan); Guilbaud, Philippe [CEA/DEN/DRCP/SMCS/LILA, Marcoule, F-30207 Bagnols-sur-Cèze Cedex (France)

  2015-01-14

  Classical molecular dynamics simulations with explicit polarization have been successfully used to determine the structural and thermodynamic properties of binary aqueous solutions of uranyl chloride (UO{sub 2}Cl{sub 2}). Concentrated aqueous solutions of uranyl chloride have been studied to determine the hydration properties and the ion-ion interactions. The bond distances and the coordination number of the hydrated uranyl are in good agreement with available experimental data. Two stable positions of chloride in the second hydration shell of uranyl have been identified. The UO{sub 2}{sup 2+}-Cl{sup −} association constants have also been calculated using a multi-scale approach. First, the ion-ion potential averaged over the solvent configurations at infinite dilution (McMillan-Mayer potential) was calculated to establish the dissociation/association processes of UO{sub 2}{sup 2+}-Cl{sup −} ion pairs in aqueous solution. Then, the association constant was calculated from this potential. The value we obtained for the association constant is in good agreement with the experimental result (K{sub UO{sub 2Cl{sup +}}} = 1.48 l mol{sup −1}), but the resulting activity coefficient appears to be too low at molar concentration.

 13. Investigation of lithium-thionyl chloride battery safety hazards

  Science.gov (United States)

  Attia, A. I.; Gabriel, K. A.; Burns, R. P.

  1983-01-01

  In the ten years since the feasibility of a lithium-thionyl chloride cell was first recognized (1) remarkable progress has been made in hardware development. Cells as large as 16,000 Ah (2) and batteries of 10.8 MWh (3) have been demonstrated. In a low rate configuration, energy densities of 500 to 600 Wh/kg are easily achieved. Even in the absence of reported explosions, safety would be a concern for such a dense energetic package; the energy density of a lithium-thionyl chloride cell is approaching that of dynamite (924 Wh/kg). In fact explosions have occurred. In general the hazards associated with lithium-thionyl chloride batteries may be divided into four categories: Explosions as a result of an error in battery design. Very large cells were in prototype development prior to a full appreciation of the hazards of the system. It is possible that some of the remaining safety issues are related to cell design; Explosions as a result of external physical abuse such as cell incineration and puncture; Explosions due to short circuiting which could lead to thermal runaway reactions. These problems appear to have been solved by changes in the battery design (4); and Explosions due to abnormal electrical operation (i.e., charging (5) and overdischarging (6) and in partially or fully discharged cells on storage (7 and 8).

 14. Uranium (III) precipitation in molten chloride by wet argon sparging

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vigier, Jean-François, E-mail: jean-francois.vigier@ec.europa.eu [CEA, Nuclear Energy Division, Radiochemistry & Processes Department, F-30207 Bagnols sur Cèze (France); Unité de Catalyse et de Chimie du Solide, UCCS UMR CNRS 8181, Univ. Lille Nord de France, ENSCL-USTL, B.P. 90108, 59652 Villeneuve d' Ascq Cedex (France); Laplace, Annabelle [CEA, Nuclear Energy Division, Radiochemistry & Processes Department, F-30207 Bagnols sur Cèze (France); Renard, Catherine [Unité de Catalyse et de Chimie du Solide, UCCS UMR CNRS 8181, Univ. Lille Nord de France, ENSCL-USTL, B.P. 90108, 59652 Villeneuve d' Ascq Cedex (France); Miguirditchian, Manuel [CEA, Nuclear Energy Division, Radiochemistry & Processes Department, F-30207 Bagnols sur Cèze (France); Abraham, Francis [Unité de Catalyse et de Chimie du Solide, UCCS UMR CNRS 8181, Univ. Lille Nord de France, ENSCL-USTL, B.P. 90108, 59652 Villeneuve d' Ascq Cedex (France)

  2016-06-15

  In the context of pyrochemical processes for nuclear fuel treatment, the precipitation of uranium (III) in molten salt LiCl-CaCl{sub 2} (30–70 mol%) at 705 °C is studied. First, this molten chloride is characterized with the determination of the water dissociation constant. With a value of 10{sup −4.0}, the salt has oxoacid properties. Then, the uranium (III) precipitation using wet argon sparging is studied. The salt is prepared using UCl{sub 3} precursor. At the end of the precipitation, the salt is totally free of solubilized uranium. The main part is converted into UO{sub 2} powder but some uranium is lost during the process due to the volatility of uranium chloride. The main impurity of the resulting powder is calcium. The consequences of oxidative and reductive conditions on precipitation are studied. Finally, coprecipitation of uranium (III) and neodymium (III) is studied, showing a higher sensitivity of uranium (III) than neodymium (III) to precipitation. - Highlights: • Precipitation of Uranium (III) is quantitative in molten salt LiCl-CaCl{sub 2} (30–70 mol%). • The salt is oxoacid with a water dissociation constant of 10{sup −4.0} at 705 °C. • Volatility of uranium chloride is strongly reduced in reductive conditions. • Coprecipitation of U(III) and Nd(III) leads to a consecutive precipitation of the two elements.

 15. Methyl chloride production from methane over lanthanum-based catalysts.

  Science.gov (United States)

  Podkolzin, Simon G; Stangland, Eric E; Jones, Mark E; Peringer, Elvira; Lercher, Johannes A

  2007-03-07

  The mechanism of selective production of methyl chloride by a reaction of methane, hydrogen chloride, and oxygen over lanthanum-based catalysts was studied. The results suggest that methane activation proceeds through oxidation-reduction reactions on the surface of catalysts with an irreducible metal-lanthanum, which is significantly different from known mechanisms for oxidative chlorination. Activity and spectroscopic measurements show that lanthanum oxychloride (LaOCl), lanthanum trichloride (LaCl3), and lanthanum phases with an intermediate extent of chlorination are all active for this reaction. The catalyst is stable with no noticeable deactivation after three weeks of testing. Kinetic measurements suggest that methane activation proceeds on the surface of the catalyst. Flow and pulse experiments indicate that the presence of hydrogen chloride is not required for activity, and its role appears to be limited to maintaining the extent of catalyst chlorination. In contrast, the presence of gas-phase oxygen is essential for catalytic activity. Density-functional theory calculations suggest that oxygen can activate surface chlorine species by adsorbing dissociatively and forming OCl surface species, which can serve as an active site for methane activation. The proposed mechanism, thus, involves changing of the formal oxidation state of surface chlorine from -1 to +1 without any changes in the oxidation state of the underlying metal.

 16. Modeling chloride penetration into concrete with light-weight aggregates

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Maage, M.; Helland, S.; Carlsen, J. E. [SELMER ASA, Oslo (Norway)

  2000-07-01

  Results of a program of studies designed to provide input to a model for estimating the initiation period of reinforcement corrosion and to document chloride ingress into various practical concretes made with light-weight aggregates, depending on a number of variables in curing and exposure conditions, as well as concrete composition and materials, are discussed. Variables included curing time before exposure; curing temperature; exposure temperature and time; type of exposure; and type of binder. Results achieved correlate well with the initial hypothesis i.e. that the achieved chloride coefficient decreases with increasing exposure time and also with increasing curing time.Surface chloride content as the environmental load, was shown to increase with exposure time during the first years, and decrease with increased curing time and exposure temperature. The achieved diffusion coefficient was found to be independent of curing and exposure temperature, but decreased with longer exposure time and the addition of slag. Increasing the salt concentration in the exposure water and the introduction of slag increased the time dependency of the achieved diffusion coefficient. 11 refs., 2 tabs., 7 figs.

 17. Prediction of Chloride Diffusion in Concrete Structure Using Meshless Methods

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ling Yao

  2016-01-01

  Full Text Available Degradation of RC structures due to chloride penetration followed by reinforcement corrosion is a serious problem in civil engineering. The numerical simulation methods at present mainly involve finite element methods (FEM, which are based on mesh generation. In this study, element-free Galerkin (EFG and meshless weighted least squares (MWLS methods are used to solve the problem of simulation of chloride diffusion in concrete. The range of a scaling parameter is presented using numerical examples based on meshless methods. One- and two-dimensional numerical examples validated the effectiveness and accuracy of the two meshless methods by comparing results obtained by MWLS with results computed by EFG and FEM and results calculated by an analytical method. A good agreement is obtained among MWLS and EFG numerical simulations and the experimental data obtained from an existing marine concrete structure. These results indicate that MWLS and EFG are reliable meshless methods that can be used for the prediction of chloride ingress in concrete structures.

 18. PCDD/F catalysis by metal chlorides and oxides.

  Science.gov (United States)

  Zhang, Mengmei; Yang, Jie; Buekens, Alfons; Olie, Kees; Li, Xiaodong

  2016-09-01

  Model fly ash (MFA) samples were composed of silica, sodium chloride, and activated carbon, and doped with metal (0.1 wt% Cu, Cr, Ni, Zn and Cd) chloride or oxide. Each sample was de novo tested at 350 °C for 1 h, in a flow of gas (N2, N2 + 10% O2, +21% O2 or +10% H2) to investigate the effect of metal catalyst and gas composition on PCDD/F formation. Total PCDD/F yield rises rapidly with oxygen content, while the addition of hydrogen inhibits the formation and chlorination of PCDD/F. The amount of PCDD on average rises linearly with the oxygen concentration, while that of PCDF follows a reaction order of about 1/2; thus the PCDF to PCDD ratio drops when more oxygen becomes available. Some samples do not follow this trend. Chlorides are much more active than oxides, yet there are marked differences between individual metals. Principal component analysis (PCA) was applied to study the signatures from all samples, showing their unique specificity and diversity. Each catalyst shows a different signature within its individual homologue groups, demonstrating that these signatures are not thermodynamically controlled. Average congener patterns do not vary considerably with oxygen content changing from oxidising (air) to reducing (nitrogen, hydrogen).

 19. Preparation and characterization of poly-(methacrylatoethyl trimethylammonium chloride-co-vinylbenzyl chloride-co-ethylene dimethacrylate monolith

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eko Malis

  2015-05-01

  Full Text Available A polymer monolithic column, poly-(methacrylatoethyltrimethylammonium chloride-co-vinylbenzyl chloride-co-ethylene dimethacrylate or poly-(MATE-co-VBC-co-EDMA was successfully prepared in the current study by one-step thermally initiated in situ polymerization, confined in a steel tubing of 0.5 mm i.d. and 1/16” o.d. The monoliths were prepared from methacrylatoethyltrimethylammonium chloride (MATE and vinylbenzyl chloride (VBC as monomer and ethylene dimethacrylate (EDMA as crosslinker using a binary porogen system of 1-propanol and 1,4-butanediol. The inner wall of steel tubing was pretreated with 3-methacryloxypropyl-trimethoxysilane (MAPS. In order to obtain monolith with adequate column efficiency and low flow resistance, some parameters such as total monomer concentration (%T and crosslinker concentration (%C were optimized. The morphology of this monolith was assessed by scanning electron microscopy (SEM. The properties of the monolithic column, such as permeability, binding capacity, and pore size distribution were also characterized in detail. From the results of the characterization of all monolith variation, monolith with %T 30 %C 50 and %T 35 %C 50 give the best characteristic. These monoliths have high permeability, adequate molecular recognition sites (represented with binding capacity value of over 20 mg/mL, and have over 80% flow through pores in their pore structure contribute to low flow resistance. The resulted monolithic columns have promising potential for dual mode liquid chromatography. MATE may contribute for anion-exchange while VBC may responsible for reversed-phase liquid chromatography.

 20. The Limiting Phenomena at the Anode of the Electrowinning of Zinc from Zinc Chloride in a Molten Chloride Electrolyte

  OpenAIRE

  Lans, S.C.

  2004-01-01

  The objective of this research is to investigate the possibilities and technological viability for the electrowinning of zinc from zinc chloride. This research contributes to development of an alternative process, because it provides: ⢠A clear understanding and overview of the present zinc industry and future developments. ⢠A thorough literature investigation, leading to: o Understanding the reasons to abandon the proposed process route previously used (molten salt electrowinning in parti...

 1. Continuous microcellular foaming of polyvinyl chloride and compatibilization of polyvinyl chloride and polylactide composites

  Science.gov (United States)

  Shah, Bhavesh

  This dissertation focuses on overcoming existing limitations of WPCs which prevent them from realizing their full market potential. These limitations include: (i) lack of a continuous extrusion process for microcellular foaming of polyvinyl chloride (PVC) and its composites using supercritical fluids to reduce the high density of the WPCs, (ii) need for an efficient coupling agent for WPCs to overcome the poor compatibility between wood and plastic, and (iii) unproven use of wood as a filler for the biopolymer polylactide (PLA) to make "green" composites. These limitations were addressed through experimentation to develop a continuous extrusion process for microcellular foaming, and through surface modification of wood flour using natural coupling agents. The effects of wood flour, acrylic modifier and plasticizer content on the rheological properties of PVC based WPCs were studied using an extrusion capillary rheometer and a two-level factorial design. Wood flour content and acrylic modifier content were the major factors affecting the die swell ratio. Addition of plasticizer decreased the true viscosity of unfilled and filled PVC, irrespective of the acrylic modifier content. However, the addition of acrylic modifier significantly increased the viscosity of unfilled PVC but decreased the composite viscosity. Results of the rheological study were used to set baseline conditions for the continuous extrusion foaming of PVC WPCs using supercritical CO 2. Effects of material composition and processing conditions on the morphology of foamed samples were investigated. Foamed samples were produced using various material compositions and processing conditions, but steady-state conditions could not be obtained for PVC. Thus the relationships could not be determined. Incompatibility between wood flour and PVC was the focus of another study. The natural polymers chitin and chitosan were used as novel coupling agents to improve interfacial adhesion between the polymer matrix

 2. On the existence of ``l-threonine formate'', ``l-alanine lithium chloride'' and ``bis l-alanine lithium chloride'' crystals

  Science.gov (United States)

  Petrosyan, A. M.; Ghazaryan, V. V.; Fleck, M.

  2013-03-01

  We argue that the recently reported crystals "L-threonine formate" as well as "L-alanine lithium chloride" and "bis L-alanine lithium chloride" actually are the well-known crystals L-threonine and L-alanine, respectively.

 3. Association between intravenous chloride load during resuscitation and in-hospital mortality among patients with SIRS.

  Science.gov (United States)

  Shaw, Andrew D; Raghunathan, Karthik; Peyerl, Fred W; Munson, Sibyl H; Paluszkiewicz, Scott M; Schermer, Carol R

  2014-12-01

  Recent data suggest that both elevated serum chloride levels and volume overload may be harmful during fluid resuscitation. The purpose of this study was to examine the relationship between the intravenous chloride load and in-hospital mortality among patients with systemic inflammatory response syndrome (SIRS), with and without adjustment for the crystalloid volume administered. We conducted a retrospective analysis of 109,836 patients ≥ 18 years old that met criteria for SIRS and received fluid resuscitation with crystalloids. We examined the association between changes in serum chloride concentration, the administered chloride load and fluid volume, and the 'volume-adjusted chloride load' and in-hospital mortality. In general, increases in the serum chloride concentration were associated with increased mortality. Mortality was lowest (3.7%) among patients with minimal increases in serum chloride concentration (0-10 mmol/L) and when the total administered chloride load was low (3.5% among patients receiving 100-200 mmol; P SIRS, a fluid resuscitation strategy employing lower chloride loads was associated with lower in-hospital mortality. This association was independent of the total fluid volume administered and remained significant after adjustment for severity of illness, supporting the hypothesis that crystalloids with lower chloride content may be preferable for managing patients with SIRS.

 4. METODY GŁOSOWANIA W ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grzegorz Lissowski

  2013-06-01

  Full Text Available Decision making in international organizations is a multistage and complex process. This paper is confi ned however only to one but the most�important stage, either the voting on a one proposal, which may be accepted or rejected, or the choice between two alternative proposals. This seemingly simple, dichotomous decision can be made by many different methods of voting, i.e. simple majority; absolute majority; qualifi ed majority; voting with quorum; weighted voting; voting with a possibility of veto etc. These methods differ in their properties: equal vs. unequal treatment of the participants of decision-making assembly; the manner of respecting of minority rights; equal vs. unequal treatment of possible decisions; sensitiveness to changes of decisions of particular participants; effectiveness and other. These properties express postulates: anonymity; semi-duality; citizen sovereignty; monotonicity and strong monotonicity; unanimity, unrestricted domain etc. Some of these properties exclude the other. The choice of the particular method of voting means an acceptation of some postulates and a resignation from the other postulates.

 5. Matematické metody a úlohy v astronomii

  OpenAIRE

  BROM, Jiří

  2016-01-01

  The aim of this thesis is to create collections of examples for the subject Astronomy taught for students of pedagogical faculties, studying this discipline as a part of physics courses. Due to very different mathematical knowledge of students I have chosen typical and not much difficult examples oriented to several branches of astronomy. Each part of examples begins with a self-contained theoretical introduction. The difficulty rises gradually from trivial to more complicated examples. The e...

 6. Orientamenti emergenti nella ricerca educativa: i metodi misti

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patrizia Picci

  2013-01-01

  Full Text Available In the debate about the quantitative and qualitative methodologies, that marked for many years the research, nowadays there is a new orientation, amenable to the formula of “mixed methods”. It’s not clear if the expression is only an label that masks a generic eclecticism of if it’s a epistemologically founded way to overcome the traditional dichotomy. The actual debate is an occasion to increase awareness and transparency about the researcher’s methodological choice. This text present a brief panoramic of diffusion of mixed methods in the international scenery, hinting some attempts of systematisation of the different and complex types of inquiry.

 7. Metodi matematici per la teoria dell’evoluzione

  CERN Document Server

  Bazzani, Armando; Freguglia, Paolo

  2011-01-01

  Esistono ormai da tempo molti articoli, in particolar modo su riviste di biomatematica, di (bio)fisica e di biologia, che presentano proposte e risultati di modellistica matematica relativi direttamente ed indirettamente alla teoria dell’evoluzione. Sicuramente questi studi sono da considerarsi cruciali per l’istituzione della biologia teorica. I temi da prendere in esame sono dapprima le convinzioni che i biologi hanno in merito. Quindi un’analisi dei precedenti tentativi di formulare una teoria matematica dell’evoluzione, nonché i relativi sviluppi e insuccessi a cui abbiamo assistito nell’ambito della "teoria della complessità". La nostra proposta consiste dunque nel realizzare una teoria matematicamente formulata e biologicamente ben fondata dell’evoluzione con specifico e giustificato riferimento a quella fenotipica. Quindi su questa base costruiamo sia di un modello geometrico sia un modello dinamico stocastico. In questo modo, pur tenendo presente l’intrinseca insufficienza dell’appro...

 8. Metody stanovení transferových cen

  OpenAIRE

  Jurčíková, Kateřina

  2009-01-01

  Following thesis focuses on analysis of using five basic transfer pricing methods mentioned in the OECD Transfer Pricing Guidelines in the conditions of the Czech Republic (comparable uncontrolled method, resale-price method, cost plus method, profit split method, transactional net margin method). There are mentioned the problems connected with application of these methods and also suggestions how to fix them. In this respect thesis contains comparable, functional and economic analysis. As a ...

 9. Seismic methods in engineering geology. Seismicheskie metody v inzhenernoi geologii

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Goryainov, N.N.; Lyakhovitskii, F.M.

  1979-01-01

  A presentation is made of the physical principles and methods of seismic investigations in engineering geology as well as methods of interpreting the material obtained. An examination in detail is made of the connection between the seismic properties of rock from the upper part of a layer and their composition and state. A description is made of the distinctive features of using seismic methods in engineering geology, the basic methodological approaches that are used for conducting ground-level and well seismic as well as geoacoustical measurements. The section on interpretation devotes considerable attention to new methods that have not been sufficiently covered in the literature. Examples are given for the use of seismic methods for solving various engineering-geology problems in the study of loose and hard rock under thaw and frozen conditions. 99 references, 44 figures, 7 tables.

 10. THE ROLE OF CHLORIDE ANION AND CFTR IN KILLING OF PSEUDOMONAS AERUGINOSA BY NORMAL AND CF NEUTROPHILS

  OpenAIRE

  Richard G. Painter; Bonvillain, Ryan W.; Vincent G Valentine; Lombard, Gisele A.; LaPlace, Stephanie G.; Nauseef, William M.; Wang, Guoshun

  2008-01-01

  Chloride anion is essential for myeloperoxidase to produce hypochlorous acid (HOCl) in neutrophils (PMNs). To define whether chloride availability to PMNs affects their HOCl production and microbicidal capacity, we examined how extracellular chloride concentration affects killing of Pseudomonas aeruginosa (PsA) by normal neutrophils. PMN-mediated bacterial killing was strongly dependent on extracellular chloride concentration. Neutrophils in a chloride-deficient medium killed PsA poorly. Howe...

 11. Modeling acid-gas generation from boiling chloride brines

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sonnenthal Eric

  2009-11-01

  Full Text Available Abstract Background This study investigates the generation of HCl and other acid gases from boiling calcium chloride dominated waters at atmospheric pressure, primarily using numerical modeling. The main focus of this investigation relates to the long-term geologic disposal of nuclear waste at Yucca Mountain, Nevada, where pore waters around waste-emplacement tunnels are expected to undergo boiling and evaporative concentration as a result of the heat released by spent nuclear fuel. Processes that are modeled include boiling of highly concentrated solutions, gas transport, and gas condensation accompanied by the dissociation of acid gases, causing low-pH condensate. Results Simple calculations are first carried out to evaluate condensate pH as a function of HCl gas fugacity and condensed water fraction for a vapor equilibrated with saturated calcium chloride brine at 50-150°C and 1 bar. The distillation of a calcium-chloride-dominated brine is then simulated with a reactive transport model using a brine composition representative of partially evaporated calcium-rich pore waters at Yucca Mountain. Results show a significant increase in boiling temperature from evaporative concentration, as well as low pH in condensates, particularly for dynamic systems where partial condensation takes place, which result in enrichment of HCl in condensates. These results are in qualitative agreement with experimental data from other studies. Conclusion The combination of reactive transport with multicomponent brine chemistry to study evaporation, boiling, and the potential for acid gas generation at the proposed Yucca Mountain repository is seen as an improvement relative to previously applied simpler batch evaporation models. This approach allows the evaluation of thermal, hydrological, and chemical (THC processes in a coupled manner, and modeling of settings much more relevant to actual field conditions than the distillation experiment considered. The actual

 12. Chemistry and Spectroscopy of Frozen Chloride Salts on Icy Bodies

  Science.gov (United States)

  Johnson, Paul; Thomas, Elena C.; Hodyss, Robert; Vu, Tuan; Choukroun, Mathieu

  2016-10-01

  Currently, our understanding of the chemical composition of Europa's surface is our best means of inferring constraints on the subsurface ocean composition and its subsequent habitability. The bulk of our knowledge of Europa surface chemistry can be traced to near infrared spectra recorded by the Near Infrared Mapping Spectrometer on the Galileo spacecraft. However, the usefulness of this and other remote sensing data is limited by the availability of spectral libraries of candidate materials under relevant conditions (temperature, thermal/radiation history, etc.). Chloride salts are expected to exist on the surface of Europa, and other icy bodies, based on geochemical predictions of the ocean composition. In order to help improve our understanding of Europa's surface composition, we have conducted a study of frozen chloride-salt brines prepared under simulated Europa surface conditions (vacuum, temperature, and UV irradiation) using both near IR and Raman spectroscopies. Specifically, Raman spectroscopy was used to determine the hydration states of various chloride salts as a function of temperature. Near IR spectroscopy of identically prepared samples was used to provide reference reflectance spectra of the identified hydrated salts. Our results indicate that at temperatures ranging from 80 K to 233 K, hydrohalite is formed from the freezing of NaCl brines, while the freezing of KCl solutions does not form KCl hydrates. In addition, the freezing of MgCl2 solutions forms a stable hexahydrate, and the freezing of CaCl2 solutions forms a hexahydrate, a tetrahydrate, and a dihydrate. Dehydration of the salts was observed as temperatures were increased, leading to a succession of hydration states in the case of CaCl2.

 13. Modeling acid-gas generation from boiling chloride brines

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zhang, Guoxiang; Spycher, Nicolas; Sonnenthal, Eric; Steefel, Carl

  2009-11-16

  This study investigates the generation of HCl and other acid gases from boiling calcium chloride dominated waters at atmospheric pressure, primarily using numerical modeling. The main focus of this investigation relates to the long-term geologic disposal of nuclear waste at Yucca Mountain, Nevada, where pore waters around waste-emplacement tunnels are expected to undergo boiling and evaporative concentration as a result of the heat released by spent nuclear fuel. Processes that are modeled include boiling of highly concentrated solutions, gas transport, and gas condensation accompanied by the dissociation of acid gases, causing low-pH condensate. Simple calculations are first carried out to evaluate condensate pH as a function of HCl gas fugacity and condensed water fraction for a vapor equilibrated with saturated calcium chloride brine at 50-150 C and 1 bar. The distillation of a calcium-chloride-dominated brine is then simulated with a reactive transport model using a brine composition representative of partially evaporated calcium-rich pore waters at Yucca Mountain. Results show a significant increase in boiling temperature from evaporative concentration, as well as low pH in condensates, particularly for dynamic systems where partial condensation takes place, which result in enrichment of HCl in condensates. These results are in qualitative agreement with experimental data from other studies. The combination of reactive transport with multicomponent brine chemistry to study evaporation, boiling, and the potential for acid gas generation at the proposed Yucca Mountain repository is seen as an improvement relative to previously applied simpler batch evaporation models. This approach allows the evaluation of thermal, hydrological, and chemical (THC) processes in a coupled manner, and modeling of settings much more relevant to actual field conditions than the distillation experiment considered. The actual and modeled distillation experiments do not represent

 14. Low temperature safety of lithium-thionyl chloride cells

  Science.gov (United States)

  Subbarao, S.; Deligiannis, F.; Shen, D. H.; Dawson, S.; Halpert, G.

  The use of lithium thionyl chloride cells for low-temperature applications is presently restricted because of their unsafe behavior. An attempt is made in the present investigation to identify the safe/unsafe low temperature operating conditions and to understand the low temperature cell chemistry responsible for the unsafe behavior. Cells subjected to extended reversal at low rate and -40 C were found to explode upon warm-up. Lithium was found to deposit on the carbon cathodes during reversal. Warming up to room temperature may be accelerating the lithium corrosion in the electrolyte. This may be one of the reasons for the cell thermal runaway.

 15. Reserve lithium-thionyl chloride battery for missile applications

  Science.gov (United States)

  Planchat, J. P.; Descroix, J. P.; Sarre, G.

  A comparative performance study has been conducted for silver-zinc, thionyl chloride, and thermal batteries designed for such missile applications as ICBM guidance system power supplies. Attention is given to each of the three candidates' conformity to requirements concerning mechanical configuration, electrochemical design, electrolyte reservoir, external case, and gas generator. The silver-zinc and Li-SOCl2 candidates employ similar cell configurations and yield comparable performance. The thermal battery is found to be incapable of meeting battery case temperature-related requirements.

 16. Optimization of reserve lithium thionyl chloride battery electrochemical design parameters

  Science.gov (United States)

  Doddapaneni, N.; Godshall, N. A.

  The performance of Reserve Lithium Thionyl Chloride (RLTC) batteries was optimized by conducting a parametric study of seven electrochemical parameters: electrode compression, carbon thickness, presence of catalyst, temperature, electrode limitation, discharge rate, and electrolyte acidity. Increasing electrode compression (from 0 to 15 percent) improved battery performance significantly (10 percent greater carbon capacity density). Although thinner carbon cathodes yielded less absolute capacity than did thicker cathodes, they did so with considerably higher volume efficiencies. The effect of these parameters, and their synergistic interactions, on electrochemical cell performance is illustrated.

 17. Measurement of urinary chloride with the Kodak Ektachem 400.

  Science.gov (United States)

  Melhem, M F; Seltman, H; Sanghvi, A

  1985-04-01

  Urinary chloride can be measured simply, precisely, and accurately with the Ektachem 400 clinical chemistry analyzer. Because the coated film technique used in this instrument requires the presence of a protein matrix, we added a protein-based calibrator to the urine samples to overcome the low protein concentration in these specimens. Its advantages over a coulometric titration method (Astra analyzer) include the extension of the range of linearity to lower concentrations and the absence of interference from prednisone metabolites in urine. A disadvantage is the negative bias interference of allopurinol.

 18. Calorimetry of 25 Ah lithium/thionyl chloride cells

  Science.gov (United States)

  Johnson, C. J.; Dawson, S.

  1991-01-01

  Heat flow measurements of 25-Ah lithium thionyl chloride cells provided a method to calculate an effective thermal potential, E(TP) of 3.907 V. The calculation is useful to determine specific heat generation of this cell chemistry and design. The E(TP) value includes heat generation by electrochemical cell reactions, competitive chemical reactions, and resistance heating at the tabs, connectors, and leads. Heat flow was measured while applying electrical loads to the cell in an isothermal calorimeter set at 0, 20, and 60 C.

 19. Potassium Chloride Versus Voltage Clamp Contractures in Ventricular Muscle

  Science.gov (United States)

  Morad, M.; Reeck, S.; Rao, M.

  1981-01-01

  In frog ventricle, developed tension was markedly larger in response to depolarization caused by a voltage clamp step than to depolarization induced by high concentrations of potassium chloride. Measurement of extracellular potassium activity at the surface and at the depth of muscle during the development of contractures showed that the diffusion of potassium is much slower than the spread of depolarization through the cross section of muscle. These two observations suggest that competition between the depolarizing and the negative inotropic effects of an increase in the extracellular potassium ion concentration may determine the time course and magnitude of contractile tension in heart muscle.

 20. Synthesis of brookite-typed titania from titanium chloride solution

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Satoshi OKANO; Saeki YAMAMURO; Toshiro TANAKA

  2009-01-01

  The brookite-phase TiO2 was prepared by a hydrothermal synthesis of titanium chloride solution. The thermolysis time and the pH value of the solution were controlled during the synthesis. X-ray diffraction experiments showed that TiO2 powders partially containing the brookite-phase were successfully ob-tained. A great amount of OH in the reaction solution was found to be important to obtain the brookite phase because the intermediate complex leading to the brookite phase consumes more OH- than other phases like the rutile.

 1. Synthesis of brookite-typed titania from titanium chloride solution

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Satoshi; OKANO; Saeki; YAMAMURO; Toshiro; TANAKA

  2009-01-01

  The brookite-phase TiO2 was prepared by a hydrothermal synthesis of titanium chloride solution. The thermolysis time and the pH value of the solution were controlled during the synthesis. X-ray diffraction experiments showed that TiO2 powders partially containing the brookite-phase were successfully obtained. A great amount of OH-in the reaction solution was found to be important to obtain the brookite phase because the intermediate complex leading to the brookite phase consumes more OH- than other phases like the rutile.

 2. Corrosion Inhibition of Carbon Steel in Chloride and Sulfate Solutions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Amr Ahmed Elsayed

  2016-02-01

  Full Text Available Corrosion is a major problem in industry and in infrastructure; a huge sum of expenditure every year is spent on preventing, retarding, and repairing its damages. This work studies the engineering of an inhibitor for carbon steel metal used in the cooling systems containing high concentration of chloride and sulfate ions. For this purpose, the synergy between the dichromate, molybdate and nitrite inhibitors is examined and optimized to the best results. Moreover, care was taken that the proposed inhibitor is compliant with the environmental laws and regulations.

 3. Involvement of chloride in renin secretion from isolated rat glomeruli

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skøtt, O; Jensen, B L

  1992-01-01

  M) inhibited renin release reversibly. Substitution of Cl- with nitrate (101 mM) stimulated renin secretion. Substitution with iodide (15 or 101 mM) had no consistent effect. The stimulation induced by calcium-free solutions was high in May and low in September. In the absence of chloride, the response....... It is concluded that the renin secretory process has a demand for permeant anions. The stimulation caused by low external calcium involves at least two mechanisms: one is anion sensitive, powerful, varies with the season, and includes a recruitment phenomenon; another is anion insensitive and weak....

 4. Mechanical properties of N,N,N-trimethylchitosan chloride films

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Douglas de Britto

  2005-06-01

  Full Text Available Films of chitosan and N,N,N-trimethylchitosan were cast from aqueous solutions. Chitosan was dissolved in 1% acetic acid while deionized water was the solvent for N,N,N-trimethylchitosan chloride. The resulting films presented different mechanical behaviors as evaluated by DMTA. The film of chitosan exhibited an elastic-type behavior while that of N,N,N-trimethylchitosan was typically viscous. No glass transition temperatures were observed; however, a discrete thermal transition was detected at 25 °C in the case of the N,N,N-trimethylchitosan.

 5. Pulse Capability of the AIRI Lead Chloride Electrode.

  Science.gov (United States)

  1979-11-01

  au PbC12 constituaient un autre grave inconvenient par rapport aux filectrodes au chiorure d’argent. Les glectrodes au chlorure de plomb n’offraient...aucun avantage r6el par rapport aux ilectrodes au chlorure d’argent. Tout travail ult~rieur portent sur la mise en point d’Alectrodes au chlorure de...source now in use is a seawater-activated battery in which the anode is a magnesium alloy and the cathode a silver chloride electrode. These batteries

 6. Anaphylactic reaction following administration of nose drops containing benzalkonium chloride

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mezger Elke

  2012-10-01

  Full Text Available Abstract We describe a case of anaphylactic reaction in a 46-year-old female post application of decongestant nose drops containing benzalkonium chloride (BAC. With some latency, the patient complained of cough, dyspnea, sensation of heat, croakiness and pruritus. Since she showed all of these symptoms, typical of an anaphylactic reaction, we proceeded some weeks later with a prick test with solutions containing BAC, a cationic surfactant commonly used as an antibacterial preservative in many medical solutions. The prick test was positive, confirming the assumption of a hypersensitive reaction to BAC.

 7. Anaphylactic reaction following administration of nose drops containing benzalkonium chloride

  Science.gov (United States)

  2012-01-01

  We describe a case of anaphylactic reaction in a 46-year-old female post application of decongestant nose drops containing benzalkonium chloride (BAC). With some latency, the patient complained of cough, dyspnea, sensation of heat, croakiness and pruritus. Since she showed all of these symptoms, typical of an anaphylactic reaction, we proceeded some weeks later with a prick test with solutions containing BAC, a cationic surfactant commonly used as an antibacterial preservative in many medical solutions. The prick test was positive, confirming the assumption of a hypersensitive reaction to BAC. PMID:23078861

 8. Effects of chloride and silver ions on gold nanorod formation

  Science.gov (United States)

  Ock Park, Jin; Cho, So-Hye; Jeong, Dae-Yong; Kong, Young-Min; Lee, Seung Yong

  2015-01-01

  The ability to tune the longitudinal localized surface plasmon resonance of gold nanorods (AuNRs) via simple modification of their aspect ratio is a large contributing factor to their widespread use across multiple fields. An understanding of the synthesis conditions that affect the aspect ratio and yield of AuNRs is therefore of utmost importance. From this perspective, we take a systematic approach in investigating the effect of the following conditions on the seed-mediated formation of AuNRs: the addition of chloride or silver ions, and the use of a hexadecyltrimethylammonium bromide (CTAB) source with different levels of effectiveness on controlling the shape of growing AuNRs.

 9. Calorimetry of 25 Ah lithium/thionyl chloride cells

  Science.gov (United States)

  Johnson, C. J.; Dawson, S.

  1991-01-01

  Heat flow measurements of 25-Ah lithium thionyl chloride cells provided a method to calculate an effective thermal potential, E(TP) of 3.907 V. The calculation is useful to determine specific heat generation of this cell chemistry and design. The E(TP) value includes heat generation by electrochemical cell reactions, competitive chemical reactions, and resistance heating at the tabs, connectors, and leads. Heat flow was measured while applying electrical loads to the cell in an isothermal calorimeter set at 0, 20, and 60 C.

 10. Chlorination of (PheboxIr(mesityl(OAc by Thionyl Chloride

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Meng Zhou

  2015-06-01

  Full Text Available Pincer (PheboxIr(mesityl(OAc (2 (Phebox = 3,5-dimethylphenyl-2,6-bis(oxazolinyl complex, formed by benzylic C-H activation of mesitylene (1,3,5-trimethylbenzene using (PheboxIr(OAc2OH2 (1, was treated with thionyl chloride to rapidly form 1-(chloromethyl-3,5-dimethylbenzene in 50% yield at 23 °C. A green species was obtained at the end of reaction, which decomposed during flash column chromatography to form (PheboxIrCl2OH2 in 87% yield.

 11. Multireference Calculation of the Photodissociation of Benzyl Chloride

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  CAO Jun; LIU Ya-Jun; FANG Wei-Hai

  2007-01-01

  The photodissociation mechanism of benzyl chloride (BzCl) under 248 nm has been investigated by the complete active space SCF (CASSCF) method by calculating the geometries of the ground (S0) and lower excited states,the vertical (Tv) and adiabatic (T0) excitation energies of the lower states,and the dissociation reaction pathways on the potential energy surfaces (PES) of S1, T1 and T2 states.The calculated results clearly elucidated the photodissociation mechanism of BzCl,and indicated that the photodissociation on the PES of T1 state is the most favorable.

 12. The Humidity Sensor Using the Polyacrylic Emulsion Containing Magnesium Chloride

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Ching-Han Yu; Jung-Chuan Chou; Tai-Ping Sun; Shen-Kan Hsiung

  2006-01-01

  An impedance type humidity sensor based on the polyacrylic emulsion containing magnesium chloride (MgCl2)without chemical modification was investigated. The impedances of the sensor were measured from various relative humidity in the frequency range between 0.1kHz and 100 kHz. The sensor has a good sensitivity from 60%RH to 90%RH. According to the experimental results, the response time is about 240 seconds in the adsorption process and 310 seconds in the desorption process.

 13. THE INFLUENCE OF CALCIUM CHLORIDE UPON EXPERIMENTAL BOTULISM.

  Science.gov (United States)

  Hall, I C; Davis, N C

  1923-03-31

  1. Calcium chloride given subcutaneously, intraperitoneally, or intravenously has been found to have no effect upon the production of botulism following the injection of Bacillus botulinus (Strain 80B) into the peritoneal cavity of guinea pigs. 2. Treatment of Bacillus botulinus with alcohol has been found markedly to decrease its toxicity for guinea pigs. This is in conformity with the work of Bronfenbrenner and Schlesinger. 3. Toxin-free spores of Bacillus botulinus have been found pathogenic for guinea pigs. 4. No prejudice as to possible results in rabbits should be based upon the above conclusions.

 14. Antiviral effect of lithium chloride on infection of cells by canine parvovirus.

  Science.gov (United States)

  Zhou, Pei; Fu, Xinliang; Yan, Zhongshan; Fang, Bo; Huang, San; Fu, Cheng; Hong, Malin; Li, Shoujun

  2015-11-01

  Canine parvovirus type 2 causes significant viral disease in dogs, with high morbidity, high infectivity, and high mortality. Lithium chloride is a potential antiviral drug for viruses. We determined the antiviral effect of Lithium Chloride on canine parvovirus type 2 in feline kidney cells. The viral DNA and proteins of canine parvovirus were suppressed in a dose-dependent manner by lithium chloride. Further investigation verified that viral entry into cells was inhibited in a dose-dependent manner by lithium chloride. These results indicated that lithium chloride could be a potential antiviral drug for curing dogs with canine parvovirus infection. The specific steps of canine parvovirus entry into cells that are affected by lithium chloride and its antiviral effect in vivo should be explored in future studies.

 15. The influence of the blast furnace slag replacement on chloride penetration in concrete

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juan Lizarazo Marriaga

  2011-05-01

  Full Text Available  Corrosion of steel reinforcement due to chloride penetration is the greatest cause of durability problems in concrete; intense international research has been carried out to understand and avoid this. This paper summarises the results of a theoretical and experimental research programme investigating the influence of blast furnace slag on chloride-related transport properties. The relationship between the apparent chloride diffusion coefficient, electrical resistivity and compressive strength was measured. Chloride, hydroxide, sodium and potassium’s intrinsic diffusion coefficients were obtained by using a computational model and an electrical migration test. The initial hydroxide composition of the pore solution, porosity and chloride binding capacity were also determined from the model. The results showed that blast furnace slag improved chloride penetration resistance, resulting in concrete which was less vulnerable to corrosion. 

 16. Studies Leading to the Development of High-Rate Lithium Sulfuryl Chloride Battery Technology.

  Science.gov (United States)

  1982-09-01

  greatest attention has been given to the lithium - thionyl chloride (Li/SOC12 ) system. Cells and batteries have been demonstrated with energy densities...Studies Leading to the Development of High-Rate Lithium Sulfuryl Chloride Battery Technology John C. Hall and Mark Koch Gould Research Center, Materials...High-Rate 11182to 33182 Lithium -Sulfuryl Chloride Battery Technology 1_1/82_to_3/31/82 S. PERFORMING ORO. REPORT NUMBER 2 7. AUTHOR(*) S. CONTRACT OR

 17. Enhanced expression of potassium-chloride cotransporter KCC2 in human temporal lobe epilepsy

  OpenAIRE

  Karlócai, MR; Wittner, L; Tóth, K; Maglóczky, Z.; Katarova, Z.; Rásonyi, G; Erőss, L; Czirják, S; Halász, P; G. Szabó; Payne, JA; Kaila, K.; Freund, TF

  2015-01-01

  © 2015 Springer-Verlag Berlin Heidelberg Synaptic reorganization in the epileptic hippocampus involves altered excitatory and inhibitory transmission besides the rearrangement of dendritic spines, resulting in altered excitability, ion homeostasis, and cell swelling. The potassium-chloride cotransporter-2 (KCC2) is the main chloride extruder in neurons and hence will play a prominent role in determining the polarity of GABAA receptor-mediated chloride currents. In addition, KCC2 also interact...

 18. In-depth analysis of chloride treatments for thin-film CdTe solar cells

  OpenAIRE

  Major, J.D.; Al Turkestani, M.; Bowen, L; Brossard, M.; Li, C; Lagoudakis, P.; S. J. Pennycook; Phillips, L. J.; Treharne, R. E.; Durose, K.

  2016-01-01

  CdTe thin-film solar cells are now the main industrially established alternative to silicon-based photovoltaics. These cells remain reliant on the so-called chloride activation step in order to achieve high conversion efficiencies. Here, by comparison of effective and ineffective chloride treatments, we show the main role of the chloride process to be the modification of grain boundaries through chlorine accumulation, which leads an increase in the carrier lifetime. It is also demonstrated th...

 19. Simultaneous optical recording in multiple cells by digital holographic microscopy of chloride current associated to activation of the ligand-gated chloride channel GABA(A) receptor.

  Science.gov (United States)

  Jourdain, Pascal; Boss, Daniel; Rappaz, Benjamin; Moratal, Corinne; Hernandez, Maria-Clemencia; Depeursinge, Christian; Magistretti, Pierre Julius; Marquet, Pierre

  2012-01-01

  Chloride channels represent a group of targets for major clinical indications. However, molecular screening for chloride channel modulators has proven to be difficult and time-consuming as approaches essentially rely on the use of fluorescent dyes or invasive patch-clamp techniques which do not lend themselves to the screening of large sets of compounds. To address this problem, we have developed a non-invasive optical method, based on digital holographic microcopy (DHM), allowing monitoring of ion channel activity without using any electrode or fluorescent dye. To illustrate this approach, GABA(A) mediated chloride currents have been monitored with DHM. Practically, we show that DHM can non-invasively provide the quantitative determination of transmembrane chloride fluxes mediated by the activation of chloride channels associated with GABA(A) receptors. Indeed through an original algorithm, chloride currents elicited by application of appropriate agonists of the GABA(A) receptor can be derived from the quantitative phase signal recorded with DHM. Finally, chloride currents can be determined and pharmacologically characterized non-invasively simultaneously on a large cellular sampling by DHM.

 20. Simultaneous optical recording in multiple cells by digital holographic microscopy of chloride current associated to activation of the ligand-gated chloride channel GABA(A receptor.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pascal Jourdain

  Full Text Available Chloride channels represent a group of targets for major clinical indications. However, molecular screening for chloride channel modulators has proven to be difficult and time-consuming as approaches essentially rely on the use of fluorescent dyes or invasive patch-clamp techniques which do not lend themselves to the screening of large sets of compounds. To address this problem, we have developed a non-invasive optical method, based on digital holographic microcopy (DHM, allowing monitoring of ion channel activity without using any electrode or fluorescent dye. To illustrate this approach, GABA(A mediated chloride currents have been monitored with DHM. Practically, we show that DHM can non-invasively provide the quantitative determination of transmembrane chloride fluxes mediated by the activation of chloride channels associated with GABA(A receptors. Indeed through an original algorithm, chloride currents elicited by application of appropriate agonists of the GABA(A receptor can be derived from the quantitative phase signal recorded with DHM. Finally, chloride currents can be determined and pharmacologically characterized non-invasively simultaneously on a large cellular sampling by DHM.

 1. Investigation of factors affecting the accumulation of vinyl chloride in polyvinyl chloride piping used in drinking water distribution systems.

  Science.gov (United States)

  Walter, Ryan K; Lin, Po-Hsun; Edwards, Marc; Richardson, Ruth E

  2011-04-01

  Plastic piping made of polyvinyl chloride (PVC), and chlorinated PVC (CPVC), is being increasingly used for drinking water distribution lines. Given the formulation of the material from vinyl chloride (VC), there has been concern that the VC (a confirmed human carcinogen) can leach from the plastic piping into drinking water. PVC/CPVC pipe reactors in the laboratory and tap samples collected from consumers homes (n = 15) revealed vinyl chloride accumulation in the tens of ng/L range after a few days and hundreds of ng/L after two years. While these levels did not exceed the EPA's maximum contaminant level (MCL) of 2 μg/L, many readings that simulated stagnation times in homes (overnight) exceeded the MCL-Goal of 0 μg/L. Considerable differences in VC levels were seen across different manufacturers, while aging and biofilm effects were generally small. Preliminary evidence suggests that VC may accumulate not only via chemical leaching from the plastic piping, but also as a disinfection byproduct (DBP) via a chlorine-dependent reaction. This is supported from studies with CPVC pipe reactors where chlorinated reactors accumulated more VC than dechlorinated reactors, copper pipe reactors that accumulated VC in chlorinated reactors and not in dechlorinated reactors, and field samples where VC levels were the same before and after flushing the lines where PVC/CPVC fittings were contributing. Free chlorine residual tests suggest that VC may be formed as a secondary, rather than primary, DBP. Further research and additional studies need to be conducted in order to elucidate reaction mechanisms and tease apart relative contributions of VC accumulation from PVC/CPVC piping and chlorine-dependent reactions.

 2. Protective effect and mechanism of lithium chloride pretreatment on myocardial ischemia-reperfusion injury in rats

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Fang-Jiang Li; Tao Hsu; Hui-Xian Li; Jin-Zheng Shi; Mei-Ling Du; Xiao-Yuan Wang; Wen-Ting Zhang

  2014-01-01

  Objective:To investigate the protective effect and mechanism of lithium chloride pretreatment on myocardial ischemia-reperfusion injury(I-RI) in rats.Methods:A total of60SD rats were randomly divided into control group, model group, lithium chloride intervention group and L-arginine methyl ester+ lithium chloride intervention group with15 in each.TheI-RI model was established in model group, the lithium chloride intervention group andL-arginine methyl ester+ lithium chloride intervention group by method of seaming along left anterior descending coronary artery myocardial, control group was only opened the chest without seaming,ST-elevation within2 min was regarded as modeling success.Model group did not adopted any intervention, lithium chloride intervention group was treated with lithium chloride injection 15 mg/kg by jugular venipuncture preoperatively,L-arginine methyl ester+ lithium chloride intervention group was treated with intraperitoneal injection of30 mg•kg-1•d-1L-arginine methyl ester7 d before the test, and intravenous catheter of15 mg/kg lithium chloride preoperatively. The hydroxybutyric acid dehydrogenase(HBDH), creatine kinase isoenzyme(CK-MB), superoxide dismutase(SOD), malondialdehyde(MDA) level and nitric oxide synthase(NOS) activites were tested.Each large area of myocardial ischemia tissue was extracted for determination of the MDA content,SOD activity in tissue and serum, and morphological changes of myocardial tissue.Results:SOD activity was highest in lithium chloride intervention group, followed by L-arginine methyl ester+ lithium chloride intervention group, control group and model group (P0.05);HBDH andCK-MB of plasma were highest in model group, followed byL-arginine methyl ester+ lithium chloride intervention group, lithium chloride intervention group and control group(P<0.05).A significantly lighter myocardial damage was observed microscopically in lithium chloride intervention group than that inL-arginine methyl ester+ lithium

 3. Influence of chloride on the chronic toxicity of sodium nitrate to Ceriodaphnia dubia and Hyalella azteca.

  Science.gov (United States)

  Soucek, David J; Dickinson, Amy

  2016-09-01

  While it has been well established that increasing chloride concentration in water reduces the toxicity of nitrite to freshwater species, little work has been done to investigate the effect of chloride on nitrate toxicity. We conducted acute and chronic nitrate (as sodium nitrate) toxicity tests with the cladoceran Ceriodaphnia dubia and the amphipod Hyalella azteca (chronic tests only) over a range of chloride concentrations spanning natural chloride levels found in surface waters representative of watersheds of the Great Lakes Region. Chronic nitrate toxicity test results with both crustaceans were variable, with H. azteca appearing to be one of the more sensitive invertebrate species tested and C. dubia being less sensitive. While the variability in results for H. azteca were to an extent related to chloride concentration in test water that was distinctly not the case for C. dubia. We concluded that the chloride dependent toxicity of nitrate is not universal among freshwater crustaceans. An additional sodium chloride chronic toxicity test with the US Lab strain of H. azteca in the present study suggested that when present as predominantly sodium chloride and with relatively low concentrations of other ions, there is a narrow range of chloride concentrations over which this strain is most fit, and within which toxicity test data are reliable.

 4. A Facile, Choline Chloride/Urea Catalyzed Solid Phase Synthesis of Coumarins via Knoevenagel Condensation

  National Research Council Canada - National Science Library

  Hosanagara N Harishkumar; Kittappa M Mahadevan; Hittalumane C Kiran Kumar; Nayak D Satyanarayan

  2011-01-01

  .... The active methylene compounds such as meldrum's acid, diethylmalonate, ethyl cyanoacetate, dimethylmalonate, were efficiently condensed with various salicylaldehydes in presence of choline chloride...

 5. Response to comments on "Local impermeant anions establish the neuronal chloride concentration"

  DEFF Research Database (Denmark)

  Glykys, J; Dzhala, V; Egawa, K

  2014-01-01

  We appreciate the interest in our paper and the opportunity to clarify theoretical and technical aspects describing the influence of Donnan equilibria on neuronal chloride ion (Cl(-)) distributions....

 6. The contribution of histamine release to bronchoconstriction provoked by inhaled benzalkonium chloride in asthma.

  Science.gov (United States)

  Miszkiel, K A; Beasley, R; Rafferty, P; Holgate, S T

  1988-01-01

  1. To investigate the possibility that benzalkonium chloride-induced bronchoconstriction results from the endogenous release of histamine, we examined the effect of the selective histamine antagonists terfenadine and astemizole, on the airways response to inhaled benzalkonium chloride and histamine in 12 asthmatic subjects. 2. Double-blind concentration- and time-course studies were undertaken, 3 h after treatment with terfenadine or matched placebo. 3. Benzalkonium chloride and histamine caused concentration-related falls in FEV1 in all subjects with benzalkonium chloride being 7.4 times less potent as a bronchoconstrictor agonist than histamine. Terfenadine displaced to the right the benzalkonium chloride and histamine concentration-response curves by 3.7 and 111 fold respectively. Terfenadine attenuated the initial (5 min) bronchoconstrictor response to benzalkonium chloride by 40%. However, over the whole 45 min period, the response was reduced by only 13% compared with 86% inhibition of the response to histamine. 4. In an open study, eight of the 12 subjects undertook a time course study with inhaled benzalkonium chloride after pretreatment with the chemically unrelated histamine antagonist astemizole. Astemizole inhibited benzalkonium chloride-induced bronchoconstriction to an almost identical degree as that achieved with terfenadine. 5. We conclude that the initial bronchoconstrictor effect of benzalkonium chloride is due, in part, to histamine release. However, the majority of the adverse effect relates to other, as yet unrecognised effects of this bacteriocidal substance. PMID:2451929

 7. Synthesis of acetylenic azomethines from imidoyl chlorides and copper(I) acetylides, catalyzed by palladium compounds

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ukhin, L.Yu.; Orlova, Zh.I.; Tokarskaya, O.A.

  1988-04-20

  The synthesis of acetylenic azomethines from N-phenylbenzimidoyl chloride and copper butylacetylide in the presence of lithium iodide, from imidoyl chlorides and copper and silver acetylides in boiling acetonitrile, and from imidoyl chloride and trimethylsilylacetylene with lead acetate and triphenylphosphine as catalyst (80/degree/C, 2 h) has been described. The authors have found that acetylenic azomethines are formed readily from imidoyl chlorides and copper acetylides at room temperature in the presence of the phosphine complexes of Pd(0), produced in situ.

 8. On the Durability of Sealable Circular Concrete Structures under Chloride Environment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Changwen Mi

  2015-01-01

  Full Text Available Reinforcement corrosion resulting from chloride attack is one major mechanism that compromises concrete durability. Numerical methods were commonly used for tackling Fick’s diffusion equations. In this paper, we developed a Crank-Nicolson based finite difference scheme suitable for circular concrete structures. Both a time-dependent surface chloride model and diffusivity were considered. The impact of an ideal sealer on chloride redistribution was further investigated. Results suggested that the chloride threshold depth in a concrete structure is greatly affected by the radius of curvature, environment severity, and diffusivity. For sealable concrete structures, both the sealer application timing and location are of great importance.

 9. Explosion of lithium-thionyl-chloride battery due to presence of lithium nitride

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hennesø, E.; Hedlund, Frank Huess

  2015-01-01

  An explosion of a lithium–thionyl-chloride (Li–SOCl2) battery during production (assembly) leads to serious worker injury. The accident cell batch had been in a dry-air intermediate storage room for months before being readied with thionyl chloride electrolyte. Metallic lithium can react with atm......An explosion of a lithium–thionyl-chloride (Li–SOCl2) battery during production (assembly) leads to serious worker injury. The accident cell batch had been in a dry-air intermediate storage room for months before being readied with thionyl chloride electrolyte. Metallic lithium can react...

 10. A high power lithium thionyl chloride battery for space applications

  Science.gov (United States)

  Shah, Pinakin M.

  1993-03-01

  A high power, 28 V, 330 A h, active lithium thionyl chloride battery has been developed for use as main and payload power sources on an expendable launch vehicle. Nine prismatic cells, along with the required electrical components and a built-in heater system, are efficiently packaged resulting in significant weight savings over presently used silver-zinc batteries. The high rate capability is achieved by designing the cells with a large electrochemical surface area and impregnating an electrocatalyst, polymeric phthalocyanine, into the carbon cathodes. Passivation effects are reduced with the addition of sulfur dioxide into the thionyl chloride electrolyte solution. The results of conducting a detailed thermal analysis are utilized to establish the heater design parameters and the thermal insulation requirements of the battery. An analysis of cell internal pressure and vent characteristics clearly illustrates the margins of safety under different operating conditions. Performance of fresh cells is discussed using polarization scan and discharge data at different rates and temperatures. Self-discharge rate is estimated based upon test results on cells after storage. Results of testing a complete prototype battery are described.

 11. Intravesical oxybutinin chloride in children with intermittent catheterization: sonographic findings.

  Science.gov (United States)

  Zerin, J M; DiPietro, M A; Ritchey, M L; Bloom, D A

  1994-01-01

  The sonographic findings in the bladder are presented in four children with myelomeningocele and neurogenic dysfunction of the bladder, who were treated with intermittent self-catheterization and intravesical oxybutinin chloride. All were referred for routine sonography of the urinary tract. Each had infused a crushed tablet of oxybutinin chloride intravesically 30-120 min before the examination. In two children, brightly echogenic, non-shadowing particles were suspended in the bladder urine. In one of these, the particles swirled giving the impression of a "snowstorm"; in the other, most of the particles gradually settled forming an irregular clump on the bladder base. In the remaining two children, the urine appeared diffusely hazy with innumerable tiny particles giving the impression of a fine mist filling the bladder. The sonographic appearance of the urine in the bladder after intravesical instillation of crushed tablets can be dramatic and can simulate pus, blood, fungus, or other debris in the bladder lumen. In the absence of clinical symptoms or hematuria, a history of recent infusion of medication into the bladder should be sought.

 12. Optimizing Reinjection Strategy at Palinpinon, Philippines Based on Chloride Data

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Urbino, Ma. Elena G.; Horne, Roland N.

  1992-03-24

  One of the guidelines established for the safe and efficient management of the Palinpinon Geothermal Field is to adopt a production and well utilization strategy such that the rapid rate and magnitude of reinjection fluid returns leading to premature thermal breakthrough would be minimized. To help achieve this goal, sodium fluorescein and radioactive tracer tests have been conducted to determine the rate and extent of communication between the reinjection and producing sectors of the field. The first objective of this paper is to show how the results of these tests, together with information on field geometry and operating conditions were used in algorithms developed in Operations Research to allocate production and reinjection rates among the different Palinpinon wells. Due to operational and economic constraints, such tracer tests were very limited in number and scope. This prevents obtaining information on the explicit interaction between each reinjection well and the producing wells. Hence, the chloride value of the producing well, was tested to determine if use of this parameter would enable identifying fast reinjection paths among different production/reinjection well pairs. The second aim, therefore, of this paper is to show the different methods of using the chloride data of the producing wells and the injection flow rates of the reinjection wells to provide a ranking of the pair of wells and, thereby, optimize the reinjection strategy of the field.

 13. Effect of Mercuric Chloride on Kinetic Properties of Horseradish Peroxidase

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  N Einollahi

  2006-06-01

  Full Text Available Mercury is one of the three major environmental metal poisons, and mercuric chloride is a highly reactive compound which can harm cells by a variety of mechanisms including direct interaction with sulphydryl groups of proteins and enzymes, therefore affecting the enzymatic activity. This study focused on the effect of Hg++ on horseradish peroxidase (donor: hydrogen peroxide oxidoreductase, EC 1.11.1.7 (HRP (Isoenzyme C activity. In the presence of 88 mM hydrogen peroxide Km for o-dianisidine oxidation was 0.05 millimolar and Vmax was 8.5 M.s-1. Incubation of the enzyme with 1 to 100 millimolar mercuric chloride for 5-20- and 60 min resulted in progressive inhibition of the enzymatic activity. At low Hg++ concentrations the inhibition was reversible by excess substrate, while at high Hg++ concentration the inhibition was not reversible. Results also indicated that the type of inhibition depended on the duration of incubation of the enzyme with metal ion and on the Hg++ concentration. So we could conclude that the type of inhibition changed from noncompetitive to mix with increased incubation time and increased metal concentration.

 14. Formulation and Characterization of Cetylpyridinium Chloride Bioadhesive Tablets

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jafar Akbari

  2014-12-01

  Full Text Available Purpose: Bioadhesive polymers play an important role in biomedical and drug delivery applications. The aim of this study is to develop a sustained- release tablet for local application of Cetylpyridinium Chloride (CPC. This delivery system would supply the drug at an effective level for a long period of time, and thereby overcome the problem of the short retention time of CPC and could be used for buccal delivery as a topical anti-infective agent. Methods: CPC bioadhesive tablets were directly prepared using 7 mm flat-faced punches on a hydraulic press. The materials for each tablet were weighted, introduced into the die and compacted at constant compression pressure. The dissolution tests were performed to the rotation paddle method and the bioadhesive strength of the tablets were measured. Results: The results showed that as the concentration of polymer increased, the drug release rate was decreased. Also the type and ratio of polymers altered the release kinetic of Cetylpyridinium Chloride from investigated tablets. The bioadhesion strength increased with increasing the concentration of polymer and maximum bioadhesion strength was observed with HPMC K100M. Conclusion: The selected formulation of CPC bioadhesive tablet can be used as a suitable preparation for continuous release of CPC with appropriate bioadhesion strength.

 15. QUALITY OF YOGHURTS FROM GOAT'S MILK ENRICHED WITH MAGNESIUM CHLORIDE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agata Znamirowska

  2015-02-01

  Full Text Available Goat’s milk can be enriched with magnesium in the form of chloride before pasteurization with a save dose, i.e. 20 mg of magnesium for 100 g of milk. Higher doses of magnesium can lead to coagulation of proteins since together with the increase of the dose of fortification there increases general acidity while pH of milk decreases. Together with the increase of the dose of fortification of yoghurts with magnesium there was shown an essential proportional increase of acidity and hardness of curds persisting for 21 days of storage. Enriching goat’s milk yoghurts with magnesium decreased the intensity of „goat” smell and aftertaste and did not cause a change in colour. The most favourable solution is the production of goat’s milk yoghurts enriched with 10-20 mg of magnesium in the form of magnesium chloride. Such doses of enrichment caused successive lowering of perceptibility of „goat” aftertaste and smell together with extension of storage time.

 16. Influence of sodium chloride on wine yeast fermentation performance

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stilianos Logothetis

  2010-06-01

  Full Text Available Stilianos Logothetis1, Elias T Nerantzis2, Anna Gioulioti3, Tasos Kanelis2, Tataridis Panagiotis2, Graeme Walker11University of Abertay Dundee, School of Contemporary Sciences, Dundee, Scotland; 2TEI of Athens Department of Oenology and Spirit Technology, Biotechnology and Industrial Fermentations Lab Agiou Spiridonos, Athens, Greece; 3Ampeloiniki SA Industrial Park Thermi, Thessaloniki, GreeceAbstract: This paper concerns research into the influence of salt (sodium chloride on growth, viability and fermentation performance in a winemaking strain of the yeast, Saccharomyces cerevisiae. Experimental fermentations were conducted in both laboratory-scale and industrial-scale experiments. Preculturing yeasts in elevated levels of sodium chloride, or salt “preconditioning” led to improved fermentation performance. This was manifest by preconditioned yeasts having an improved capability to ferment high-sugar containing media with increased cell viability and with elevated levels of produced ethanol. Salt-preconditioning most likely influenced the stress-tolerance of yeasts by inducing the synthesis of key metabolites such as trehalose and glycerol. These compounds may act to improve cells’ ability to withstand osmostress and ethanol toxicity during fermentations of grape must. Industrial-scale trials using salt-preconditioned yeasts verified the benefit of this novel physiological cell engineering approach to practical winemaking fermentations.Keywords: salt, preconditioning, fermentation performance, Saccharomyces cerevisiae, wine

 17. Large Scale Synthesis of Carbon Nanofibres on Sodium Chloride Support

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ravindra Rajarao

  2012-06-01

  Full Text Available Large scale synthesis of carbon nanofibres (CNFs on a sodium chloride support has been achieved. CNFs have been synthesized using metal oxalate (Ni, Co and Fe as catalyst precursors at 680 C by chemical vapour deposition method. Upon pyrolysis, this catalyst precursors yield catalyst nanoparticles directly. The sodium chloride was used as a catalyst support, it was chosen because of its non‐toxic and water soluble nature. Problems, such as the detrimental effect of CNFs, the detrimental effects on the environment and even cost, have been avoided by using a water soluble support. The structure of products was characterized by scanning electron microscopy, transmission electron microscopy and Raman spectroscopy. The purity of the grown products and purified products were determined by the thermal analysis and X‐ray diffraction method. Here we report the 7600, 7000 and 6500 wt% yield of CNFs synthesized over nickel, cobalt and iron oxalate. The long, curved and worm shaped CNFs were obtained on Ni, Co and Fe catalysts respectively. The lengthy process of calcination and reduction for the preparation of catalysts is avoided in this method. This synthesis route is simple and economical, hence, it can be used for CNF synthesis in industries.

 18. Gadolinium chloride pretreatment ameliorates acute cadmium-induced hepatotoxicity.

  Science.gov (United States)

  Kyriakou, Loukas G; Tzirogiannis, Konstantinos N; Demonakou, Maria D; Kourentzi, Kalliopi T; Mykoniatis, Michael G; Panoutsopoulos, Georgios I

  2013-08-01

  Cadmium is a known industrial and environmental pollutant. It causes hepatotoxicity upon acute administration. Features of cadmium-induced acute hepatoxicity encompass necrosis, apoptosis, peliosis and inflammatory infiltration. Gadolinium chloride (GdCl3) may prevent cadmium-induced hepatotoxicity by suppressing Kupffer cells. The effect of GdCl3 pretreatment on a model of acute cadmium-induced liver injury was investigated. Male Wistar rats 4-5 months old were injected intraperitoneally with normal saline followed by cadmium chloride (CdCl2; 6.5 mg/kg) or GdCl3 (10 mg/kg) followed by CdCl2 (6.5 mg/kg; groups I and II, respectively). Rats of both the groups were killed at 9, 12, 16, 24, 48 and 60 h after cadmium intoxication. Liver sections were analyzed for necrosis, apoptosis, peliosis and mitoses. Liver regeneration was also evaluated by tritiated thymidine incorporation into hepatic DNA. Serum levels of aspartate aminotransferase (AST) and alanine aminotransferase (ALT) were also determined. Hepatic necrosis, hepatocyte and nonparenchymal cell apoptosis and macroscopic and microscopic types of peliosis hepatis were minimized by gadolinium pretreatment. Serum levels of AST and ALT were also greatly diminished in rats of group II. Tritiated thymidine incorporation into hepatic DNA was increased in gadolinium pretreatment rats. Kupffer cell activation was minimal in both the groups of rats. Gadolinium pretreatment attenuates acute cadmium-induced liver injury in young Wistar rats, with mechanisms other than Kupffer cell elimination.

 19. Benzotriazole as an inhibitor of brass corrosion in chloride solution

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kosec, Tadeja [Jozef Stefan Institute, Department of Physical and Organic Chemistry, Jamova 39, 1000 Ljubljana (Slovenia); Milosev, Ingrid [Jozef Stefan Institute, Department of Physical and Organic Chemistry, Jamova 39, 1000 Ljubljana (Slovenia); Orthopaedic Hospital Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran (Slovenia)], E-mail: ingrid.milosev@ijs.si; Pihlar, Boris [Faculty of Chemistry and Chemical Technology, University of Ljubljana, Askerceva 5, 1000 Ljubljana (Slovenia)

  2007-09-15

  The current research explores the formation of protective layers on copper, zinc and copper-zinc (Cu-10Zn and Cu-40Zn) alloys in chloride solution containing benzotriazole (BTAH), by use of electrochemical techniques, atomic force microscopy (AFM) and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). Electrochemical reactions and surface products formed at the open circuit potential and as a function of the potential range are discussed. The addition of benzotriazole to aerated, near neutral 0.5 M NaCl solution affects the dissolution of copper, zinc, Cu-10Zn and Cu-40Zn alloys. The research also compares the inhibition efficiency and Gibbs adsorption energies of the investigated process. Benzotriazole, generally known as an inhibitor of copper corrosion is also shown to be an efficient inhibitor for copper-zinc alloys and zinc metal. The surface layer formed on alloys in BTAH-inhibited solution comprised both oxide and polymer components, namely Cu{sub 2}O and ZnO oxides, and Cu(I)-BTA and Zn(II)-BTA polymers. The formation of this mixed copper-zinc oxide polymer surface film provides an effective barrier against corrosion of both metal components in chloride solution.

 20. EVALUATION OF FUNGICIDAL EFFICIENEY OF IRANIAN MADE BENZALKONIUM CHLORIDE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  K. Imandel

  1995-12-01

  Full Text Available Fungicidal efficiency of Iranian made benzalkonium chloride named Akhgar, Afshang and Hamoon were evaluated on pure culture species of Aspergillus nijer, Candida ablicans and Mucour according to the standard method No. 2442 issued by the Institute of Standards and Industrial Research of Iran, from October 1993 to March 1994. Suspensions were prepared in a way that each cubic centimeter having 3.5×107 condia of Aspergillus nijer, 4×107 Candida albicans yeast cell and 2×107 Mucour spore, and Improved Neubauer slide counting cell were used for enumeration. These laboratory study showed that Lecithine and Tween were the best neutralizers with equal power. Usage of five dilutions of 0.4, 0.6, 0.8, 1 fungus separately at 6.5 to 6.7 pH, confirmed the correctness of dilution figure of 0.4 percent proposed by producer companies and showed that these fungi are still sensitive against Benzalkonium Chloride disinfectants.

 1. Role for acetotrophic methanogens in methanogenic biodegradation of vinyl chloride

  Science.gov (United States)

  Bradley, P.M.; Chapelle, F.H.

  1999-01-01

  Under methanogenic conditions, stream-bed sediment microorganisms rapidly degraded [1,2-14C]vinyl chloride to 14CH4 and 14CO2. Amendment with 2-bromoethanesulfonic acid eliminated 14CH4 production and decreased 14CO2 recovery by an equal molar amount. Results obtained with [14C]ethene, [14C]acetate, or 14CO2 as substrates indicated that acetotrophic methanogens were responsible for the production of 14CH4 during biodegradation of [1,2-14C]VC.Under methanogenic conditions, stream-bed sediment microorganisms rapidly degraded [1,2-14C]vinyl chloride to 14CH4 and 14CO2. Amendment with 2-bromoethanesulfonic acid eliminated 14CH4 production and decreased 14CO2 recovery by an equal molar amount. Results obtained with [14C]-ethene, [14C]acetate, or 14CO2 as substrates indicated that acetotrophic methanogens were responsible for the production of 14CH4, during biodegradation of [1,2-14C]VC.

 2. Purification of biodiesel by choline chloride based deep eutectic solvent

  Science.gov (United States)

  Niawanti, Helda; Zullaikah, Siti; Rachimoellah, M.

  2017-05-01

  Purification is a crucial step in biodiesel production to meet the biodiesel standard. This study purified biodiesel using choline chloride based deep eutectic solvent (DES). DES was used to reduce unreacted oil and unsaponifiable matter in rice bran oil based biodiesel. The objective of this work was to study the effect of extraction time using DES on the content and yield of fatty acid methyl ester (FAME). Rice bran used in this work contains 16.49 % of oil with initial free fatty acids (FFA) of 44.75 %. Acid catalyzed methanolysis was employed to convert rice bran oil (RBO) into biodiesel under following operation conditions: T = 60 °C, t = 8 h, molar ratio of oil to methanol = 1/10, H2SO4 = 1% w/w of oil. Rice bran oil based biodiesel obtained contain 89.05 % of FAME with very low FFA content (0.05 %). DES was made from a mixture of choline chloride and ethylene glycol with molar ratio of 1/2. Molar ratio of crude biodiesel to DES were 1/2 and 1/4. Extraction time was varied from 15 minutes to 240 minutes at 30 °C. The highest FAME content was obtained after purification for 240 min. at molar ratio crude biodiesel to DES 1/4 was 96.60 %. This work shows that DES has potential to purify biodiesel from non-edible raw material, such as RBO.

 3. Thyrotoxicity of the Chlorides of Cadmium and Mercury in Rabbit

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  NINAGHOSH; SHELLEYBHATTACHARYA

  1992-01-01

  Exposure to heavy metals such as cadmium and mercury is of immediate environmental concern.The present study was aimed at establishing a direct relationship between heavy metal poisoning and thyroid dysfunction.Cadmium and mercury treatment at LD50 levels resulted in severe thyrotoxicosis in the rabbit.Within 24h of intramuscular administration of cadmium chloride 15 mg·kg-1 body weight(bw)and mercury chloride20mg·kg-1 bw,thyroid peroxidase activity increased significantly over the control with a concomitant rise in the triiodothyronie(T3)titre.On the other hand,there was a remarkable fall in the thyroxine(T4)level,and the T3,T4 ratio was high as compared with the control.Evidence indicates that acute heavy metal lethality will induce immediate hyperthyroidism.It is suggested that T3-toxicosis may be produced by a preferential synthesis of T3 and/or preferential deiodination of T4 to T3.Measurement of T3 and T4 levels may thus e utilized as a reliable indicator of heavy metal lethality.

 4. Leaching of complex sulphide concentrate in acidic cupric chloride solutions

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  M. TCHOUMOU; M. ROYNETTE

  2007-01-01

  The chemical analysis of a complex sulphide concentrate by emission spectrometry and X-ray diffraction shows that it contains essentially copper, lead, zinc and iron in the form of chalcopyrite, sphalerite and galena. A small amount of pyrite is also present in the ore but does not be detected with X-ray diffraction. The cupric chloride leaching of the sulphide concentrate at various durations and solid/liquid ratios at 100 ℃ shows that the rate of dissolution of the ore is the fastest in the first several hours, and after 12 h it does not evolve significantly. If oxygen is excluded from the aqueous cupric chloride solution during the leaching experiment at 100 ℃, the pyrite in the ore will not be leached. The determination of principal dissolved metals in the leaching liquor by flame atomic absorption spectrometry, and the chemical analysis of solid residues by emission spectrometry and X-ray diffraction allow to conclude that the rate of dissolution of the minerals contained in the complex sulphide concentrate are in the order of galena>sphalerite>chalcopyrite.

 5. Coagulation properties of anelectrochemically prepared polyaluminum chloride containing active chlorine

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  HU Chengzhi; LIU Huijuan; QU Jiuhui

  2006-01-01

  With high content of the Al13 species and the active chloride, an electrochemically prepared polyaluminum chloride (E-PACl) presents integrated efficiency of coagulation and oxidation. The coagulation properties of E-PACl were systemically investigated through jar tests in the various water quality conditions. The active chlorine in E-PACl can significantly influence the coagulation behavior due to the active chlorine preoxidation, which can change the surface charge characteristic of organic matter (OM) in water. The active chlorine preoxidation could improve the E-PACl coagulation efficiency if the water possessed the characteristics of relatively low OM content (2 mg/L) and high hardness (278 mg CaCO3/L). In the water with medium content of OM (5 mg/L), dosage would be a crucial factor to decide whether the active chlorine in E-PACl aided coagulation process or not. Comparing with alkaline condition, active chlorine would show a more significant influence on the coagulation process in acidic region.

 6. Octulene: A Hyperbolic Molecular Belt that Binds Chloride Anions.

  Science.gov (United States)

  Majewski, Marcin A; Hong, Yongseok; Lis, Tadeusz; Gregoliński, Janusz; Chmielewski, Piotr J; Cybińska, Joanna; Kim, Dongho; Stępień, Marcin

  2016-11-02

  Octulene, the higher homologue of kekulene and septulene, was synthesized using the fold-in method. This new hydrocarbon macrocycle contains a large 24-membered inner circuit, which is peripherally fused to 24 benzene rings. Such an arrangement produces considerable hyperbolic distortion of the π-conjugated surface. The consequences of distortion in octulene were explored using photophysical methods, which revealed a reduced electronic band gap and greater flexibility of the π system. Octulene contains a functional cavity with a diameter larger than 5.5 Å that is capable of efficiently binding the chloride anion in a nonpolar solvent (Ka = 2.2(4)×10(4)  m(-1) , 1 % dichloromethane (DCM) in benzene). The octulene-chloride interaction is stabilized by eight weak C(sp(2) )H⋅⋅⋅Cl bonds, providing the first example of a hydrocarbon-based anion receptor. © 2016 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

 7. Sensor-actuator system for dynamic chloride ion determination.

  Science.gov (United States)

  de Graaf, Derk Balthazar; Abbas, Yawar; Gerrit Bomer, Johan; Olthuis, Wouter; van den Berg, Albert

  2015-08-12

  Chloride is a crucial anion for various analytical applications from biological to environmental applications. In order to measure the chloride ion concentration, a measurement system is needed which can detect this concentration for prolonged times reliably. Chronopotentiometry is a technique which does not need a long term stable reference electrode and is therefore very suitable for prolonged ion concentration measurements. As the used electrode might be fouled by reaction products, this work focuses on a chronopotentiometric approach with a separated sensing electrode (sensor) and actuating electrode (actuator). Both actuation and sensor electrode are made of Ag/AgCl. A constant current is applied to the actuator and will start the reaction between Ag and Cl-, while the resulting Cl- ion concentration change is observed through the sensor, which is placed close to the actuator. The time it takes to locally deplete the Cl- ions is called transition time. Experiments were performed to verify the feasibility of this approach. The performed experiments show that the sensor detects the local concentration changes resulting from the current applied to the actuator. A linear relation between the Cl- ion concentration and the square root of the transition time was observed, just as was predicted by theory. The calibration curves for different chips showed that both a larger sensor and a larger distance between sensor and actuator resulted in a larger time delay between the transition time detected at the actuator and the sensor. Copyright © 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.

 8. Synthesis and thermal behavior of polyacrylonitrile/vinylidene chloride copolymer

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Robson Fleming

  2014-06-01

  Full Text Available Polyacrylonitrile fiber encompasses a broad range of products based on acrylonitrile (AN which is readily copolymerized with a wide range of ethylenic unsaturated monomers giving rise to polymers with different characteristics and applications. Such products can be designed for cost-effective, flame and heat resistant solutions for the textile industry, aircraft and automotive markets. In the present work acrylonitrile was copolymerized with vinylidene chloride (VDC by conventional suspension polymerization process via redox system, with an initial content of 10%/mass of the VDC monomer. The copolymer average molecular weight was obtained by Gel Permeation Chromatography (GPC and by intrinsic viscosity analysis. To control the polymerization process continuously, qualitative and quantitative analysis of the chloride content in the PAN AN/VDC copolymer structure was accomplished by using X-ray fluorescence and potentiometric titration techniques. A good correlation was found between these two techniques, leading to a straightforward verification of VDC in the polymer structure. The thermal behavior of PAN AN/VDC copolymer was performed by Differential Scanning Calorimetry (DSC and Thermogravimetric Analysis (TGA. The results showed that VDC monomers exhibited a nearly stoichiometric reaction with acrylonitrile, copolymerizing about 90% of its initial mass. VDC changed significantly the polyacrylonitrile thermal behavior, decreasing the polymer degradation temperature by about 40-50°C.

 9. Formulation and Characterization of Cetylpyridinium Chloride Bioadhesive Tablets

  Science.gov (United States)

  Akbari, Jafar; Saeedi, Majid; Morteza-Semnani, Katayoun; Kelidari, Hamidreza; Lashkari, Maryam

  2014-01-01

  Purpose: Bioadhesive polymers play an important role in biomedical and drug delivery applications. The aim of this study is to develop a sustained- release tablet for local application of Cetylpyridinium Chloride (CPC). This delivery system would supply the drug at an effective level for a long period of time, and thereby overcome the problem of the short retention time of CPC and could be used for buccal delivery as a topical anti-infective agent. Methods: CPC bioadhesive tablets were directly prepared using 7 mm flat-faced punches on a hydraulic press. The materials for each tablet were weighted, introduced into the die and compacted at constant compression pressure. The dissolution tests were performed to the rotation paddle method and the bioadhesive strength of the tablets were measured. Results: The results showed that as the concentration of polymer increased, the drug release rate was decreased. Also the type and ratio of polymers altered the release kinetic of Cetylpyridinium Chloride from investigated tablets. The bioadhesion strength increased with increasing the concentration of polymer and maximum bioadhesion strength was observed with HPMC K100M. Conclusion: The selected formulation of CPC bioadhesive tablet can be used as a suitable preparation for continuous release of CPC with appropriate bioadhesion strength. PMID:25436196

 10. Technical Note: Could benzalkonium chloride be a suitable alternative to mercuric chloride for preservation of seawater samples?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Gloël

  2015-08-01

  Full Text Available Instrumental equipment unsuitable or unavailable for fieldwork as well as lack of ship space can necessitate the preservation of seawater samples prior to analysis in a shore-based laboratory. Mercuric chloride (HgCl2 is routinely used for such preservation, but its handling and subsequent disposal incur significant risks and expense. Benzalkonium chloride (BAC has been used previously for freshwater samples. Here, we assess BAC as a less hazardous alternative microbial inhibitor for marine samples prior to the measurement of oxygen-to-argon (O2/Ar ratios, as used for the determination of plankton net community production. BAC at a concentration of 50 mg dm−3 inhibited microbial activity for at least three days in seawater with chlorophyll a (Chl a concentrations up to 1 mg m−3, possibly longer when Chl a concentrations were lower. BAC concentrations of 100 and 200 mg dm−3 were no more effective than 50 mg dm−3. With fewer risks to human health and the environment, and no requirement for expensive waste disposal, BAC could be a viable alternative to HgCl2 for short-term preservation of seawater samples, but is not a replacement for HgCl2 in the case of oxygen triple isotope analysis, which requires storage over weeks to months. In any event, further tests on a case-by-case basis should be undertaken if use of BAC was considered, since its inhibitory activity may depend on concentration and composition of the microbial community.

 11. Technical note: Could benzalkonium chloride be a suitable alternative to mercuric chloride for preservation of seawater samples?

  Science.gov (United States)

  Gloël, J.; Robinson, C.; Tilstone, G. H.; Tarran, G.; Kaiser, J.

  2015-12-01

  Instrumental equipment unsuitable or unavailable for fieldwork as well as lack of ship space can necessitate the preservation of seawater samples prior to analysis in a shore-based laboratory. Mercuric chloride (HgCl2) is routinely used for such preservation, but its handling and subsequent disposal incur environmental risks and significant expense. There is therefore a strong motivation to find less hazardous alternatives. Benzalkonium chloride (BAC) has been used previously as microbial inhibitor for freshwater samples. Here, we assess the use of BAC for marine samples prior to the measurement of oxygen-to-argon (O2 / Ar) ratios, as used for the determination of biological net community production. BAC at a concentration of 50 mg dm-3 inhibited microbial activity for at least 3 days in samples tested with chlorophyll a (Chl a) concentrations up to 1 mg m-3. BAC concentrations of 100 and 200 mg dm-3 were no more effective than 50 mg dm-3. With fewer risks to human health and the environment, and no requirement for expensive waste disposal, BAC could be a viable alternative to HgCl2 for short-term preservation of seawater samples, but is not a replacement for HgCl2 in the case of oxygen triple isotope analysis, which requires storage over weeks to months. In any event, further tests on a case-by-case basis should be undertaken if use of BAC was considered, since its inhibitory activity may depend on concentration and composition of the microbial community.

 12. Effet of Mercuric Chloride and Cadmium Chloride on Gonadal Function and Its regulation in Sexually Mature Common Carp Cyprinus carpio

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  DilipMUKHERJEE; VinodKumar; 等

  1994-01-01

  Gnadal function in fish,Cyprinus carpio was significantly affected by sublethal doses of mecuric chloride(HgCl2)and cadmium chloride(CdCl2)in chronic(45days)exposure,Parameters investigated were nonesterified(NE)and esterified(E)cholesterol of ovary, liver and serum and ovarian 3β-Hydroxysteroid and 17β-Hydroxysteroid dehydrogenase enzyme activity and servum and pituitary gonadotropin(GtH)levels.Both the pollutats were able to reduce the hypothalamic extract(HE)or gonadotropin releasing hormone (GnRH)induced pituiteray GtH release in vitro.Short term(96h)exposure of the fish to the polltants had no significant effect on the gonadal founction.In addition to the deleterious effect of pollutants on the gonadal steroidogenesis and pituitary gonadotropin release,using [4-14C] cholesterol as a tracer it was found that for 45 days exposure,HgCl2 had an adverse effect on the transport of cholesterol from circulation to ovary.

 13. Floc properties and membrane fouling of polyferric silicate chloride and polyferric chloride: the role of polysilicic acid.

  Science.gov (United States)

  Dong, Hongyu; Gao, Baoyu; Yue, Qinyan; Sun, Shenglei; Wang, Yan; Li, Qian

  2015-03-01

  Impact of polysilicic acid (pSi) in polyferric silicate chloride (PFSiC) on coagulation-ultrafiltration process was investigated in comparison with polyferric chloride (PFC). The Fe(III) species distribution in PFSiC and PFC was measured by a timed complexation spectroscopy method. Characteristics of flocs produced by PFSiC and PFC were studied using a laser diffraction particle sizing device. Moreover, membrane fouling was evaluated using a dead-end batch ultrafiltration unit under two operation modes, coagulation-ultrafiltration (C-UF) and coagulation-sedimentation-ultrafiltration (CSUF). The results indicated that PFSiC with various Si/Fe ratios had better turbidity removal efficiency but inferior organic matter removal. Flocs formed by PFSiC were larger than those by PFC. In case of PFSiC, floc size increased with Si/Fe ratio increasing. PFSiC with various Si/Fe ratios resulted in more compact and weaker flocs than PFC. Ultrafiltration experiments indicated that under C-UF mode, PFSiC with Si/Fe ratios of 0.07 and 0.10 presented better membrane performance than PFC. Under CSUF mode, addition of pSi could alleviate membrane fouling.

 14. Dynamic [Cl-]i measurement with chloride sensing quantum dots nanosensor in epithelial cells

  Science.gov (United States)

  Wang, Yuchi; Mao, Hua; Wong, Lid B.

  2010-02-01

  We have synthesized a chloride sensing quantum dots (QD) nanosensor, Cl-QD, for the dynamic measurements of chloride ion concentration in the millimolar range, a sensitivity that is applicable to most physiological intracellular chloride ion concentration ([Cl-]i) measurements in epithelial cells. The Cl-QD is synthesized by conjugating an anion receptor, 1-(2-mercapto-ethyl)-3-phenyl-thiourea (MEPTU) to a water soluble CdSe/ZnS QD at an emission wavelength of 620 nm. Upon binding of chloride ions to the Cl-QD, a photo-induced electron transfer mechanism caused the fluorescence of the QD to quench. This resulted in an inversely proportional relationship between the chloride ion concentration and the fluorescence intensity of the Cl-QD. We have utilized this Cl-QD to measure [Cl-]i in T84 and CF-PAC cultured cells, with either the C1C-2 or CFTR chloride channels being manipulated by pharmacological chloride channel activators and inhibitors. Activations of C1C-2 and CFTR chloride channels in T84 by the respective lubiprostone and genistein caused predictive increases in the fluorescence of the Cl-QD, i.e., a decrease of [Cl-]i. Conversely, glibenclamide, a chloride channel inhibitor, applied to the CF-PAC cells caused a predictable decrease in the fluorescence of Cl-QD due to the increase of [Cl-]i. These are the first data in using QD-based chloride ion sensors for dynamic measurements of intracellular chloride ion concentrations in epithelial cells.

 15. Chloride content and pH value in the pore solution of concrete under carbonation

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Xiao-mei WAN; Folker H.WITTMANN; Tie-jun ZHAO; Hong FAN

  2013-01-01

  Chloride content and the pH value of the pore solution in the neighborhood of steel reinforcement are decisive parameters for initiation and rate of corrosion.The pore solution of cement mortar and hardened cement paste has been expressed from the pore space by high pressure in the investigation.The influence of the water-cement ratio,age,and addition of chloride to the fresh mix on chloride content in the pore solution has been determined by ion chromatography.At the same time the pH value of the pore solution has been determined.The dissolved chloride content decreases with increase in the water-cement ratio.The amount of bound chloride increases with time,but it decreases with decreasing content of dissolved chloride in the pore solution.A significant influence of carbonation on the dissolved chloride content of the pore solution has been observed.With complete carbonation,the dissolved chloride content in cement mortar and hardened cement paste increases by a factor between 2 and 12.The bound chloride decreases by 27%-54%.As expected,the pH value decreases from around 13.2 to as low as 8.0 due to carbonation.It can be concluded that carbonation not only lowers the pH value but liberates bound chloride.This is one obvious reason why the combined action of chloride penetration and carbonation accelerates steel corrosion and shortens the service life of reinforced concrete structures.

 16. Modeling Fate and Transport of Chloride from Deicers in Urban Floodplains: Implications for Urban Planning

  Science.gov (United States)

  Ledford, S. H.; Lautz, L.

  2015-12-01

  Road salting in urban areas of the northeastern United States increases chloride concentrations in urban streams. Groundwater storage of saline road runoff results in increased surface water chloride concentrations through time, even in non-winter months. Stream-groundwater (SW-GW) interactions promote buffering of large seasonal swings in stream chloride concentrations, resulting in lower surface water chloride in winter and higher concentrations in summer, relative to streams hydrologically disconnected from riparian floodplains. However, the hydrogeologic processes controlling salt storage and transport in urban floodplain aquifers have not been fully investigated. We developed a 3D numerical groundwater flow and solute transport model of an urban floodplain in Syracuse, New York, using MODFLOW and MT3DMS. We ran the model for 1 year, calibrating to three conditions: water table elevations along a riparian transect, measurements of net groundwater flux to the stream along the 500-m reach, and chloride concentrations in groundwater through time in riparian wells. Chloride enters the riparian aquifer via three pathways: hillslope groundwater discharge, hyporheic exchange, and groundwater recharge during overbank flooding events. Winter overbank flooding events are the primary source of chloride to floodplain sediments. While hillslope groundwater discharge results in relatively uniform chloride through time in high conductivity units, surficial floodplain sediments with lower conductivity have high chloride concentrations from winter overbank flood events. When compared to road salt application rates (up to 20 tons of salt per lane kilometer per year), the 0.013 km2 floodplain holds only a tiny fraction of chloride applied in a watershed (>100 km of road in the watershed). To promote riparian aquifer storage of road salt and buffering of stream chloride concentrations, urban planners should design urban floodplains for frequent winter flooding events, and allow

 17. Dynamic [Cl{sup -}]{sub i} measurement with chloride sensing quantum dots nanosensor in epithelial cells

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wang Yuchi; Mao Hua; Wong, Lid B, E-mail: ywang@biotechplex.com [BioTechPlex Corporation, 1205 Linda Vista Drive Suite A, San Marcos, CA 92078 (United States); Cytoptics Corporation, 1205 Linda Vista Drive Suite B, San Marcos, CA 92078 (United States)

  2010-02-05

  We have synthesized a chloride sensing quantum dots (QD) nanosensor, Cl-QD, for the dynamic measurements of chloride ion concentration in the millimolar range, a sensitivity that is applicable to most physiological intracellular chloride ion concentration ([Cl{sup -}]{sub i}) measurements in epithelial cells. The Cl-QD is synthesized by conjugating an anion receptor, 1-(2-mercapto-ethyl)-3-phenyl-thiourea (MEPTU) to a water soluble CdSe/ZnS QD at an emission wavelength of 620 nm. Upon binding of chloride ions to the Cl-QD, a photo-induced electron transfer mechanism caused the fluorescence of the QD to quench. This resulted in an inversely proportional relationship between the chloride ion concentration and the fluorescence intensity of the Cl-QD. We have utilized this Cl-QD to measure [Cl{sup -}]{sub i} in T84 and CF-PAC cultured cells, with either the C1C-2 or CFTR chloride channels being manipulated by pharmacological chloride channel activators and inhibitors. Activations of C1C-2 and CFTR chloride channels in T84 by the respective lubiprostone and genistein caused predictive increases in the fluorescence of the Cl-QD, i.e., a decrease of [Cl{sup -}]{sub i}. Conversely, glibenclamide, a chloride channel inhibitor, applied to the CF-PAC cells caused a predictable decrease in the fluorescence of Cl-QD due to the increase of [Cl{sup -}]{sub i}. These are the first data in using QD-based chloride ion sensors for dynamic measurements of intracellular chloride ion concentrations in epithelial cells.

 18. Effects of antigliomatin from the scorpion venom of Buthus martensii Karsch on chloride channels on C6 glioma cells

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Zan Wang; Mingxian Li; Hongmei Meng; Min Huang; Weihong Lin; Li Cui; Shao Wang

  2011-01-01

  Using whole-cell patch-clamp recordings, the effects of antigliomatin were observed on chloride channels on C6 glioma cells cultured in vitro. Antigliomatin was extracted from the venom of the scorpion Buthus martensii Karsch. Chloride channels are closed under normal osmotic pressure. When osmotic pressure was reduced to 120, 110 and 100 mV, the cell volume enlarged, chloride channels opened, and the chloride channel current increased. Three minutes after antigliomatin treatment, the chloride channel current decreased in a dose-dependent manner. These results show that antigliomatin extracted from the venom of the scorpion Buthus martensii Karsch diminishes chloride channel currents on C6 glioma cells.

 19. Correlation of the rates of solvolysis of two arenesulfonyl chlorides and of trans-beta-styrenesulfonyl chloride - precursors in the development of new pharmaceuticals.

  Science.gov (United States)

  Ryu, Zoon H; Lee, Sang W; D'Souza, Malcolm J; Yaakoubd, Lamia; Feld, Samantha E; Kevill, Dennis N

  2008-12-01

  Additional specific rates of solvolysis have been determined, mainly in fluoroalcohol containing solvents, for benzenesulfonyl chloride (1) and p-nitrobenzene-sulfonyl chloride (2). For trans-beta-styrenesulfonyl chloride (3), a study has been carried out in 43 pure and binary solvents, covering a wide range of hyroxylic solvent systems. For the specific rates of solvolyses of each of the three substrates, a good correlation was obtained over the full range of solvents when the extended Grunwald-Winstein equation was applied. The sensitivities to changes in solvent nucleophilicity and solvent ionizing power are similar to values determined earlier and an S(N)2 process is proposed. For 3, kinetic solvent isotope effects of 1.46 for k(H(2)O)/k(D(2)O) and 1.76 for k(MeOH)/k(MeOD) were determined. These are also compared to literature values for other sulfonyl chlorides.

 20. Roles of Novel Reactive Cationic Copolymers of 3-Chloro-2-hydroxypropylmethyldiallylammonium Chloride and Dimethyldiallylammonium Chloride in Fixing Anionic Dyes on Cotton Fabric

  OpenAIRE

  2013-01-01

  The roles of novel reactive cationic copolymers (P(CMDA-DMDAAC)s) of 3-chloro-2-hydroxypropylmethyldiallylammonium chloride (CMDA) and dimethyldiallylammonium chloride (DMDAAC) in fixing anionic dyes on cotton fabric were studied by modern instrumental analysis technologies such as FT-IR spectra and SEM analysis, to achieve the new theoretical guides for the wide applications of those dye fixatives. The FT-IR spectra of the obtained insoluble-water color lakes verified that they could be form...