WorldWideScience

Sample records for betaalbare duurzame samenleving

 1. Duurzame verlichting.

  NARCIS (Netherlands)

  Kerstholt, René

  2011-01-01

  Duurzame verlichting Verkenning van de mogelijkheden op het Zernike terrein Auteur: drs. René Kerstholt Begeleiders: Prof. dr. Henk Moll (RUG/IVEM) Danny von Hebel (RUG/FB) Drs. Karin Ree (RUG/Bèta Wetenschapswinkel) Opdrachtgever: RUG/FB Rapport Bèta 2011-01 Mei 2011 ISBN (boek) 978-90-367-5001-1 I

 2. Energiebesparing en duurzame energie

  NARCIS (Netherlands)

  Wagenberg, van V.

  2002-01-01

  Energie is onmisbaar op het varkensbedrijf en istegelijk een belangrijke kostenpost. Uit oogpunt vankostenbeheersing, duurzaamheid en imago is hetbelangrijk aandacht te besteden aan besparing vanenergie en aan duurzame energie.

 3. Het kan ook duurzamer

  NARCIS (Netherlands)

  Livestock Research,

  2009-01-01

  ASG (Animal Science Group) heeft ideeën ontwikkeld voor een in alle opzichten duurzame veehouderij in 2023. Dierenwelzijn, diergezondheid, milieu en economie zijn in de veehouderij goed te combineren. Dat is de conclusie van het rapport Kracht van Koeien van ASG

 4. Duurzame systeem innovatie

  NARCIS (Netherlands)

  Lugt, Remko van der; Gijbels-Janssen, Cyrille; Enninga, Tanja

  2014-01-01

  Deze publicatie beschrijft ervaringen met innnovatie in trajecten in de zorg en de bouw. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de theorie van Peter Senge die complexe veranderingen in systeemdenken beschrijft. Deze Duurzame SysteemInnovatie/aanpak (DSI-aanpak) wordt beschreven met theoretische aanknopin

 5. Duurzame logistiek betekent dubbele winst

  NARCIS (Netherlands)

  Bes-van Staalduinen, J. de

  2011-01-01

  Binnen het programma Duurzame Logistiek van Connekt valt het programma Lean en Green. Doel is om 250 partijen te werven die bereid zijn om hun activiteiten duurzamer uit te voeren. Dit gebeurt op basis van strenge criteria. Opvallend is dat bij de eerste 115 koplopers duurzaamheid hand in hand gaat

 6. Kennisoverdracht duurzame visserij en aquacultuur

  NARCIS (Netherlands)

  Smith, S.R.; Rasenberg, M.M.M.

  2013-01-01

  De Nederlandse overheid heeft in het conceptplan voor het nieuwe Europese Visserij en Maritiem Fonds aangegeven dat onderwijs op het gebied van duurzame visserij op een relatief laag niveau ligt en dat de ontwikkeling van competenties (te) langzaam gaat. Om hier iets aan te kunnen veranderen is een

 7. Mycorrhizaschimmels, sleutelfactor voor duurzame landbouw en natuur

  NARCIS (Netherlands)

  Baar, J.; Ozinga, W.A.

  2007-01-01

  Voor de ontwikkeling van duurzame landbouw en natuur is een gezonde bodem essentieel. Daarin past verminderd of geen gebruik van grote hoeveelheden meststoffen en chemische gewasbeschermingsmiddelen. Daar is plaats voor een divers bodemleven, waarvan specifieke goedaardige bodemschimmels (mycorrhiza

 8. Maatregelen duurzame gewasbescherming : actualisatie 2007 : akkerbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Haan, de J.J.; Slabbekoorn, J.J.

  2007-01-01

  Dit document beschrijft de maatregelen duurzame gewasbescherming voor de akkerbouw algemeen en de vijf belangrijkste akkerbouwgewassen. Voor de andere plantaardige sectoren zijn gelijksoortige documenten beschikbaar. Ook zijn de maatregelen digitaal beschikbaar via www.gewasbeschermingsmaatregelen.n

 9. Duurzame energie: stroomt het? : belemmeringen in wet- en regelgeving en vergunningsverlening bij de implementatie van duurzame energiesystemen in de glastuinbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Lauwere, de C.C.; Hagelaar, J.L.F.; Stokkers, R.

  2008-01-01

  Om de implementatie van duurzame energiesystemen in de glastuinbouw te bevorderen, is het belangrijk dat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat glastuinbouwondernemers belemmeringen ondervinden in wet- en regelgeving of vergunningverlening als ze willen omschakelen naar dergelijke energiesystemen. Ande

 10. Consumer-oriented Sustainable Energy Concepts; Consumentgerichte Duurzame Energieconcepten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kuiper, H.J. [Universiteit Twente UT, Enschede (Netherlands)

  2009-10-15

  A study on the willingness of potential buyers of newly built houses to invest in energy efficient systems in order to realize a sustainable dwelling [Dutch] Een onder zoek naar de bereidheid van potentiele kopers van nieuwbouw woningen tot het investeren in energetische systemen om te komen tot een duurzame woning.

 11. Business cases Duurzame Greenport Westland-Oostland : managementsamenvatting

  NARCIS (Netherlands)

  Ruijs, M.N.A.; Sewalt, K.; Berg, van den G.J.; Janssen, E.; Poot, E.H.

  2014-01-01

  Het programma Taskforce Duurzame Greenport Westland-Oostland heeft als doel het aanjagen van regionale duurzaamheidsprojecten in de Greenport Westland-Oostland. In het project Kennisoverdracht zijn zeven van dergelijke projecten als business case beschreven, die raakvlak hebben met de milieuthema’s

 12. Marketingstrategie en duurzame ontwikkeling in de agro-food sector

  NARCIS (Netherlands)

  Ingenbleek, P.T.M.; Frambach, R.

  2011-01-01

  Dit TransForum project is uitgevoerd binnen het wetenschappelijke programma Mobilisatie van de vraag naar duurzame producten, en richt zich specifiek op de vraag hoe voedselverwerkingsbedrijven gemotiveerd worden duurzaam te ondernemen door de contacten met andere bedrijven in de voedselketen.

 13. Duurzame energietechniek : toegepast in de bloembollensector : bijlage rapport : Afstudeerscriptie WErktuigbouwkunde De Haagse Hogeschool afdeling Delft

  NARCIS (Netherlands)

  Meij, van der M.; PPO Bloembollenteelt,

  2011-01-01

  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van duurzame energietechnieken die op bloembollenbedrijven toegepast kunnen worden. De volgende technieken zijn onderzocht: zonnepanelen, windenergie, zonnedak, warmtepomp, geothermie, warmtekrachtkoppeling en houtkachel.

 14. Local sustainable energy companies. A few visions from the market; Lokale duurzame energiebedrijven. Een aantal visies uit de markt

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Faasen, E.; Van Ee, M.; Chatelin, M. (eds.)

  2009-10-15

  In local sustainable energy companies it is all about renewable energy initiatives I which the local authorities play an important steering role. In this publication a number of experts from the renewable energy sector have their say. [Dutch] Bij lokale duurzame energiebedrijven gaat het om duurzame energie-initiatieven waarbij de decentrale overheid een belangrijke regisserende rol speelt. In deze publikatie wordt een aantal experts uit de duurzame energiesector aan het woord gelaten.

 15. Sustainable Energy Business Visits 2009; Duurzame Energie bedrijfsbezoeken 2009

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gielen, J.H. [C Point, DLV Plant, Horst (Netherlands)

  2010-03-15

  Because the Steering Committee for Long-term Agreements on Energy for Mushrooms found the sustainable energy business visits of 2008 very valuable, it was decided in 2009 to assign Cpoint the task of conducting sustainable energy advisory visits, enabling mushroom cultivators to sign up for a free of charge sustainable energy visit. This report summarizes the results of these business visits [Dutch] Omdat de Duurzame Energie (DE) bedrijfsbezoeken van 2008 door de Stuurgroep MJA-e Paddestoelen als erg waardevol zijn ervaren, is er ook voor het jaar 2009 aan Cpoint een opdracht voor het uitvoeren van DE adviesbezoeken verstrekt, waarbij champignontelers zich konden opgeven voor een gratis DE adviesbezoek. In dit rapport wordt verslag gedaan van de resultaten van de bedrijfsbezoeken.

 16. Pension fund investments in Dutch sustainable energy. A quick scan; Beleggingen van pensioenfondsen in Nederlandse duurzame energie. Een quick scan

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Gelder, J.W.; De Wilde, J. [Profundo, Amsterdam (Netherlands)

  2013-05-15

  It was examined whether Dutch pension funds invest (part of) their private investments in sustainable energy in the Netherlands. If possible, investments in private renewable energy are specified as much as possible [Dutch] Er is onderzocht of Nederlandse pensioenfondsen (een deel van) hun private beleggingen in duurzame energie in Nederland beleggen. Indien mogelijk zijn de investeringen in private duurzame energie zoveel mogelijk gespecificeerd.

 17. Energy Agreement for Sustainable Growth; Energieakkoord voor duurzame groei

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-09-01

  The SER (Social and Economic Council of the Netherlands) Energy Agreement for Sustainable Growth outlines the ambition to provide a long-term perspective for the Dutch energy economy with short and medium term agreements. Therefore, a large number of concrete measures and elaborations are agreed upon. Quantitative assessments are made of the effects for 2020-2023. Because there are almost no concrete measures for a longer period and the uncertainties are increasing for the longer term, calculations were not carried out for years after 2023. The extent to which the agreed steps contribute to the necessary building blocks for the energy transition in the long term is assessed qualitatively. Agreed targets in the agreement are: (1) A reduction in final energy consumption by an average of 1.5% per year; (2) 100 PJ energy conservation in final energy consumption in 2020; (3) 14% renewable energy by 2020 and 16% in 2023; (4) at least 15,000 jobs with an emphasis on the next few years [Dutch] Het SER-Energieakkoord voor duurzame groei schetst als ambitie het bieden van een langetermijnperspectief voor onze energiehuishouding met afspraken voor de korte en middellange termijn. Het is daartoe een groot aantal concrete maatregelen en nadere uitwerkingen overeengekomen. ECN/PBL hebben met het EIB een kwantitatieve doorrekening gemaakt van de effecten voor 2020/23. Omdat er vrijwel geen concrete maatregelen zijn afgesproken die gericht zijn op een verder liggende periode en de onzekerheden op langere termijn steeds meer toenemen, is geen doorrekening voor latere jaren gemaakt. De mate waarin de afgesproken stappen bijdragen aan de nodige bouwstenen voor de energietransitie op langere termijn is kwalitatief beoordeeld. Afgesproken doelen in het akkoord zijn: (1) Een besparing van het finale energieverbruik met gemiddeld 1,5% per jaar; (2) 100 PJ besparing in het finale energieverbruik in 2020; (3) 14% hernieuwbare energie in 2020 en 16% in 2023; (4) Tenminste 15.000 banen met

 18. Sustainable energy in the flower bulb sector; Duurzame energie in de bloembollensector

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2008-06-15

  The aim of this study is to get a clear view on the technical and economic options for the deployment of sustainable technologies in the flower bulb sector. It subsequently addresses the energy demand of the sector and its distribution across various company processes. Next it addresses the penetration degree of sustainable techniques in use. After this, the opportunities for new sustainable techniques are elaborated. The most appealing techniques are calculated: wood-fired boiler (base load), gas-fired boiler (peak load) and the use of surface water; bio-CHP; PV modules and/or sustainable electricity [Dutch] Het doel van deze studie is de technische en economische mogelijkheden voor de toepassing van duurzame technologieën in de sector helder te krijgen. Hierbij is achtereenvolgens ingegaan op de energievraag van de sector en de opdeling daarvan over de verschillende bedrijfsprocessen. Vervolgens is ingegaan op de penetratiegraad waarin duurzame technieken zijn toegepast. Daarna zijn de mogelijkheden voor nieuwe duurzame technieken uitgewerkt. De meest aantrekkelijke technieken zijn doorgerekend: Houtketel (basislast), gasketel (pieklast) en het gebruik van oppervlaktewater; Bio-WKK; PV-panelen en/of duurzame elektriciteit.

 19. Measures for sustainable energy in the livestock farming industry; Maatregelen duurzame energie veehouderijsector

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schellekens, J. [DLV Bouw Milieu en Techniek, Uden (Netherlands)

  2010-07-15

  The sectors of pig farming, poultry farming and veal farming have been examined for sustainable energy deployment options in agricultural businesses. These are systems are ready for practice and to be used by individual businesses. Background information is provided on energy saving, deployment of photovoltaic energy, solar collectors, biomass incineration, heat pumps, air conditioning with ground water, and practical experiences in the deployment of sustainable energy systems. Moreover, an overview is given of subsidies and fiscal opportunities for sustainable energy deployment by agricultural businesses [Dutch] Voor de sectoren varkenshouderij, pluimveehouderij en vleeskalverhouderij is onderzocht wat de toepassingsmogelijkheden zijn van duurzame energie (DE) op agrarische bedrijven. Het betreft systemen welke praktijkrijp zijn en te gebruiken op individuele bedrijven. Er wordt achtergrondinformatie gegeven over energiebesparing, toepassen van photovoltaische energie, zonnecollectoren, verbranden van biomassa, warmtepompen, luchtconditionering met grondwater, praktijkervaringen in de toepassing van duurzame energiesystemen. Ook wordt een overzicht geven van subsidies en fiscale mogelijkheden voor toepassen van DE-systemen op agrarische bedrijven.

 20. Sustainable energy is a choice for the future; Duurzame energie is kiezen voor de toekomst

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Kooij, E.

  2012-03-15

  On 7 February, the French 'Syndicat des Energies Renouvelables' (SER) published its white paper on renewable energy in which twelve recommendations are formulated. The aim is to raise the share of renewable energy in the total French energy system from 13% in 2010 to 25% in 2020. Employment, security of energy supply and a better climate are named as the main reasons for this endeavor. [Dutch] Op 7 februari presenteerde het Franse 'syndicat des energies renouvelables' (SER) haar witboek over duurzame energie waarin twaalf aanbevelingen zijn opgenomen. De inzet is om het aandeel van duurzame energie in de totale Franse energievoorziening te verhogen van 13% in 2010 naar 25% in 2020. Werkgelegenheid, energievoorzieningszekerheid en een beter klimaat werden als belangrijkste redenen genoemd.

 1. Sustainable storage of data. Energy conservation by sustainable storage in colleges; Duurzame opslag van data. Energiebesparing door duurzame opslag binnen het hoger onderwijs

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-11-15

  SURFnet, the Dutch organization of for colleges and universities in the field of ICT, issued another innovation scheme in the field of sustainability and ICT for 2012. The aim of the innovation scheme is to encourage people to start sustainable projects by means of ICT. In this context the College of Arnhem and Nijmegen (HAN) executed a project in which the possibilities to save energy through sustainable storage of data in its educational facilities [Dutch] SURFnet, de samenwerkingsorganisatie van hogescholen en universiteiten op het gebied van ICT, heeft voor 2012 opnieuw een innovatieregeling op het gebied van duurzaamheid en ICT uitgeschreven. Doel van de innovatieregeling is om instellingen te stimuleren projecten te starten om door middel van of met ICT structureel bij te dragen aan verduurzaming. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) heeft in dit kader een project uitgevoerd waarin is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om energie te besparen d.m.v. duurzame opslag van data in haar onderwijsinstelling.

 2. Sustainable Energy for All. Inaugural speech; Een duurzame energievoorziening voor iedereen. Intreerede

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Wijk, A.J.M.

  2011-12-07

  According to the author, there is no energy crisis; nor is there an energy shortage. Three observations illustrate this proposition: (1) We are wasting about 98% of our energy; (2) In one hour, the earth receives more energy from the sun than we consume worldwide in one year; and (3) sustainable energy is all around us. Next, the observations are elaborated and a plan is launched to set up a Green Campus: a living lab, an inspiring place where businesses and university can meet and a place where everyone can get an impression of the energy systems of the future. This way the author is hoping to take a next, important step in the realization of his dream, which is a sustainable energy system for all [Dutch] De auteur stelt dat er geen energiecrisis, geen energietekort is. Drie observaties illustreren deze stelling: (1) We verspillen ruwweg 98% van onze energie; (2) In een uur ontvangt de aarde meer energie van de zon, dan we wereldwijd in een jaar verbruiken; en (3) Duurzame energie is overal rond om ons heen. Vervolgens worden de observaties toegelicht en een plan gelanceerd om een Green Campus op te zetten: een living lab, een inspirerende plek waar bedrijven en universiteit elkaar ontmoeten en een plek waar een ieder een beeld kan krijgen op de energiesystemen van de toekomst. Daarmee hoopt de auteur een volgende en belangrijke stap te zetten in de realisatie van zijn droom, een duurzame energievoorziening voor iedereen.

 3. Sustainable energy. Economic growth for the Netherlands with green potential; Duurzame energie. Economisch groeigebied voor Nederland met groene potentie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sijbesma, F.; Oudeman, M.

  2010-02-15

  Research of the economic potential and options for enhancing renewable energy in the Netherlands. The following research questions were addressed: What is the current and future economic value of renewable energy in the Netherlands?; What are the areas in which the Netherlands has a unique point of departure with respect to knowledge and activities?; How can the economic potential be optimally deployed? Can the opportunities be increased by making it a key area?; What are other ways are there to enhance the economic development?. [Dutch] Onderzoek naar de economische potentie en opties ter versterking van duurzame energie in Nederland. Daarbij stonden volgende onderzoeksvragen centraal: Wat is de huidige en toekomstige economische waarde van duurzame energie in Nederland?; Op welke gebieden heeft Nederland een unieke uitgangspositie qua kennis en bedrijvigheid? Hoe is de economische potentie optimaal te benutten?; Kunnen de kansen vergroot worden door het een sleutelgebied te maken?; Welke andere manieren zijn er om de economische ontwikkeling te stimuleren?.

 4. Subsidies and sustainable development. Concepts, methodology and state of the art in literature; Subsidies en duurzame ontwikkeling. Concepten, methodologie en stand van zaken van de literatuur

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bachus, K. [Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving HIVA, KU Leuven, Leuven (Belgium)

  2012-04-15

  This paper is the 1st research paper as part of the Centre for Sustainable Development project on the theme 'subsidies and sustainable development'. It gives a conceptual and methodological framework on the relation between subsidies and sustainable development. In the 2nd paper attention is given to an application of the methodology to map subsidies for two Flemish subsidies: (1) the Flemish Renovation Incentive and Surcharge Rights in the Flemish agricultural sector [Dutch] Dit paper is het 1e onderzoekspaper in het kader van het Steunpunt Duurzame Ontwikkeling over het thema 'subsidies en duurzame ontwikkeling'. Het geeft een conceptueel en methodologisch kader over het verband tussen subsidies en duurzame ontwikkeling. In het 1e paper werden de concepten en de methoden besproken. De methode werd toegepast op twee Vlaamse subsidies, namelijk de Vlaamse Renovatiepremie en de Toeslagrechten in de Vlaamse landbouw.

 5. Where does sustainable growth end? Inaugural speech; Waar eindigt duurzame groei? Inaugurele rede

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gerlagh, R.

  2010-11-15

  After a brief explanation about several characteristics of capitalism, a number of environmental issues are discussed, paying particular attention to the climate issue. In this context an answer is given to the question what sustainability means and how sustainability can be implemented. A price tag needs to be attached to the use of nature and the environment. Several examples are given in support of the value of scarce nature and how difficult it is to distribute this value evenly. Finally, insight is given in the conditions for sustainable growth as well as the main obstacles. [Dutch] Na een korte uiteenzetting van enkele kenmerken van het kapitalisme wordt een aantal milieuproblemen voor het voetlicht gebracht met speciale aandacht voor het klimaatprobleem. In deze context wordt de vraag beantwoord wat duurzaamheid betekent en hoe duurzaamheid kan worden geimplementeerd. Aan het gebruik van natuur en milieu moet een prijskaartje komen te hangen. Er worden voorbeelden gegeven waaruit blijkt hoe waardevol schaarse natuur is, en hoe moeilijk het is deze waarde eerlijk te verdelen. Tenslotte wordt inzicht gegeven in de voorwaarden voor duurzame groei, en de belangrijkste obstakels.

 6. Nature and sustainable energy production. Wind turbines in nature reserves; Natuur en duurzame energieproductie. Windturbines in natuurgebieden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kistenkas, F.H. [Leerstoelgroep Bos- en Natuurbeleid, Wageningen Universiteit WUR, Wageningen (Netherlands)

  2010-06-15

  Recent case law developments and opportunities within the nature conservation law of Natura 2000 are discussed (ch 2). Next, attention is paid whether or not the literature on nature conservation and climate legislation could provide innovative mindsets for the production of renewable energy in or near a Natura 2000 area. [Dutch] In dit artikel wordt ingegaan op de nieuwste jurisprudentiele ontwikkelingen en mogelijkheden binnen het natuurbeschermingsrecht van Natura 2000 (hfst 2) en vervolgens of ook de natuurbeschermingsrechtelijke en klimaatrechtelijke rechtsliteratuur nog vernieuwende denkrichtingen zou kunnen bieden voor duurzame energieproductie in of nabij een Natura 2000-gebied.

 7. Ambition, policy and consistency. The ins and outs of 16% sustainable energy in 2020; Ambitie, beleid en consistentie. Het ABC van 16% Duurzame Energie in 2020

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kaat, A.

  2013-01-15

  This memo outlines the options to realize the target of 16% sustainable energy for 2020 via production in the Netherlands [Dutch] De notitie verkent de oplossingen om via productie in Nederland de doelstelling voor duurzame energie te halen: 16% in 2020.

 8. Review Programme Portfolio. Sustainable Electricity Supply. Innovation Force and Programming; Review Programmaportfolio Duurzame Elektriciteitsvoorziening. Innovatiekracht en Programmering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Elings, C.; Bos, S.; Terwel, L.; Idema, R. [Royal Haskoning Strategie en Management Consultants SMC, Rotterdam (Netherlands)

  2010-07-15

  The title relates to the innovation review of the programs Wind, Solar PV, Bio-electricity, Smart Grids and Cogeneration of the NL Agency (formerly SenterNovem). The review assesses the innovation based on a survey of the activities from, among others, the EOS (Energy Research Strategy), DEN (Sustainable Energy Netherlands) and SDE (Stimulating Renewable Energy) programmes. The evaluation is performed using the seven functions of the innovation system method, ranging from knowledge development to market introduction. [Dutch] De titel review betreft de innovatiekracht van de programma's Windenergie, Zon-PV, Bio-elektriciteit, Slimme netten en Warmte-kracht koppeling van het Agentschap NL (voorheen SenterNovem). De review beoordeelt de innovatiekracht aan de hand van een inventarisatie van de activiteiten vanuit ondermeer EOS (Energie Onderzoek Strategie), DEN (Duurzame Energie Nederland) en SDE (Stimulering Duurzame Energie) in de afzonderlijke programma-velden. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de zeven functies uit de innovatie-systeem-benadering, die varieren van kennisontwikkeling tot marktintroductie.

 9. Working together. Best practices in sustainable utility building; Samen aan de slag. Best practices in duurzame utiliteitsbouw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Franzen, E.; Verstraete, E.; Mathlener, R.; Wenting, R. [PricewaterhouseCoopers PwC, s.l. (Netherlands); De Waal, L.; Kuijpers, S.; Veendrick, P.; Scheelbeek, J. [Rabobank International, Utrecht (Netherlands); Fraanje, P. [Bouwend Nederland, Zoetermeer (Netherlands)

  2011-10-15

  Rabobank and PwC have taken the initiative to work with players in the construction and real estate sector to find success factors of sustainable construction of utility buildings. With the cooperation of industry leaders is a selection is made of case studies, quotes and findings. They are illustrative and should inspire to seek a personal interpretation of sustainability. [Dutch] Rabobank en PwC hebben het initiatief genomen om samen met spelers in de bouw- en vastgoedsector te zoeken naar succesfactoren van duurzame utiliteitsbouw. Met medewerking van toonaangevende bedrijven is een selectie gemaakt uit praktijkvoorbeelden, quotes en bevindingen. Ze zijn illustratief en moeten inspireren om op zoek te gaan naar een eigen invulling van duurzaamheid.

 10. Subsidies and sustainable development. Case studies in the Flemish agricultural and housing policies; Subsidies en duurzame ontwikkeling. Casestudies in het Vlaamse landbouw- en woonbeleid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bachus, K. [Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving HIVA, KU Leuven, Leuven (Belgium)

  2012-04-15

  This paper is the 2nd research paper as part of the Centre for Sustainable Development project on the theme 'subsidies and sustainable development'. Attention is given to an application of the methodology to map subsidies. In the 1st paper the concept and method are discussed. The method was used for two Flemish subsidies: (1) the Flemish Renovation Incentive and Surcharge Rights in the Flemish agricultural sector [Dutch] Dit paper is het 2e onderzoekspaper in het kader van het Steunpunt Duurzame Ontwikkeling over het thema 'subsidies en duurzame ontwikkeling'. Aandacht wordt besteed aan een toepassing van de methodologie om subsidies in kaart te brengen. In het 1e paper werden de concepten en de methoden besproken. De methode werd toegepast op twee Vlaamse subsidies, namelijk de Vlaamse Renovatiepremie en de Toeslagrechten in de Vlaamse landbouw.

 11. Energy companies in the Netherlands work on sustainable use of natural gas. Manifesto; Nederlandse bedrijven werken aan duurzame gasinzet. Manifest

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ten Berge, J.B.M. [ENECO Energie, Rotterdam (Netherlands); Boersma, M.A.M. [Essent, Arnhem (Netherlands); Dijkgraaf, H.G. [Nederlandse Gasunie, Groningen (Netherlands); Platenkamp, R.J. [Nederlandse Aardolie Maatschappij NAM, Assen (Netherlands)

  2004-06-29

  This manifesto concerns the vision of several Dutch energy companies with regard to sustainable use of natural gas in the Netherlands. The aim is to realize innovations in the field of efficient supply of natural gas, improving the efficiency of gas appliances, use of natural gas in transportation, development of 'virtual power plants', and experimental applications for 'green' gas and hydrogen. [Dutch] Dit manifest beschrijft de visie en ambitie die wij hebben ten aanzien van de verduurzaming van het gasgebruik in Nederland. Met onze ondertekening maken wij als spelers op de Nederlandse gasmarkt ons gezamenlijke streven kenbaar om innovaties te realiseren die bedoeld zijn als gerichte stappen op weg naar een duurzame gas- en energieinzet. De acties richten zich op de volgende terreinen: verdere verhoging van de leveringsefficientie in de aardgasketen als totaal (van put naar pit), verhoging van de efficientie van aardgastoepassingen, inzet van aardgas voor transportdoeleinden, de ontwikkeling van 'virtual power plants' en experimentele toepassingen voor 'groen gas' en waterstof.

 12. Focusing on sustainable energy ambitions in the area development process. 2. ed.; Centraal stellen van duurzame energieambities in het gebiedsontwikkelingsproces

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-03-15

  Many local authorities have established firm energy ambitions. Making the built environment more sustainable, both by means of energy saving measures and by making the remaining energy use sustainable, are important focus points. The question rises how sustainable energy ambitions can be embedded in the area development process. Area developments related to new buildings or demolition/new building projects often involve lengthy and complex projects. Projects in which many parties and interests play a role, in which many instruments can be used and energy concepts can be applied. This report provides an overview of the area development process and the corresponding instruments and concepts. [Dutch] Veel gemeenten hebben stevige energieambities vastgesteld. Verduurzaming van de gebouwde omgeving, zowel door energiebesparingsmaatregelen als door het duurzaam invullen van het resterende energieverbruik, zijn daarbij belangrijke aangrijpingspunten. De vraag is hoe duurzame energieambities goed verankerd kunnen worden in het gebiedsontwikkelingsproces. Bij gebiedsontwikkeling van nieuwbouw of sloop/nieuwbouw projecten gaat het vaak om langdurige complexe projecten. Projecten waarbij vele partijen en belangen een rol spelen, diverse instrumenten kunnen worden gebruikt en energieconcepten kunnen worden toegepast. Dit rapport geeft een overzicht van het gebiedsontwikkelingsproces en de bijbehorende instrumenten en concepten.

 13. Investment in sustainable electricity production by Dutch banks. A case study for the Fair Bank Guide; Investeringen in duurzame elektriciteitsopwekking door Nederlandse banken. Een onderzoeksrapport voor de Eerlijke Bankwijzer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Gelder, J.W.; Kouwenhoven, D.

  2010-05-15

  This report contains the results of the second case study commissioned by the Fair Bank Guide on the financing practices of twelve investigated banks in the Netherlands. It has been examined which part of the investments in electricity generation by Dutch banks involves electricity generation from sustainable sources (sustainable electricity generation) [Dutch] Dit rapport bevat de resultaten van het tweede onderzoek in opdracht van de Eerlijke Bankwijzer naar de financieringspraktijk van twaalf onderzochte banken in Nederland. Hiermee is in kaart gebracht welk deel van de investeringen in elektriciteitsopwekking door de Nederlandse banken, betrekking heeft op elektriciteitsopwekking met behulp van duurzame energiebronnen ('duurzame elektriciteitsopwekking')

 14. Berekening van broeikasgas-emissies tijdens het internationale transport van sierteeltproducten : scenario's voor verduurzaming in de transportschakel van sierteeltproducten voor geselecteerde export- en importstromen in het kader van het project Greenrail III/Duurzame Slimme Ketens

  NARCIS (Netherlands)

  Gogh, van J.B.; Groot, J.J.

  2012-01-01

  Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden om het transport van sierteeltproducten op duurzame wijze in te richten, is voor verschillende transportscenario’s de carbon footprint berekend. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de exportbestemmingen Zweden, Noorwegen, Italië, Polen, Rusland en Turkije

 15. Local energy. Decentralized sustainable electricity. Business case and societal cost benefit analysis; Lokaal energiek. Decentrale duurzame elektriciteit. Business case en maatschappelijke kosten-batenanalyse

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-01-15

  The Dutch government plans to facilitate production of electricity for own use and remove barriers. A good understanding of the effects of decentralized electricity production on the existing (energy) system is lacking. A study has been carried out on the social value of local sustainable energy production in the Netherlands: at the local level and for the Netherlands as a whole. The research focuses on groups of small-scale domestic consumers and households that produce sustainable electricity from renewable sources for their own use, mainly by means of wind turbines and solar panels. The central question is: what happens when 50% of the households in the Netherlands produce their own electricity, locally and sustainable? [Dutch] De Nederlandse overheid wil elektriciteitsopwekking voor eigen gebruik faciliteren en belemmeringen hiervoor wegnemen. Een goed inzicht in de effecten van decentrale electriciteitsproductie op het bestaande (energie)systeem ontbreekt. Er is onderzoek gedaan naar de maatschappelijke waarde van lokale duurzame energieproductie in Nederland: op lokaal niveau en voor Nederland als geheel. Het onderzoek richt zich op groepen kleinverbruikers/huishoudens die hernieuwbare, duurzame elektriciteit produceren voor eigen gebruik, voornamelijk met windmolens en zonnepanelen. De centrale vraag is: wat gebeurt er als 50% van de huishoudens in Nederland hun eigen elektriciteit decentraal duurzaam opwekt?.

 16. Towards a sustainable livestock sector. Developments between 2000 and 2010; Op weg naar een duurzame veehouderij. Ontwikkelingen tussen 2000 en 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Zeijts, H.; Van Eerdt, M.M.; Willems, W.J.; Rood, G.A.; Den Boer, A.C.; Nijdam, D.S.

  2010-06-15

  A more sustainable livestock sector has been the ambition of the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality. The goals have been set high. More sustainable production methods are still needed, as is healthier livestock, animal suffering has to be kept to a minimum, and all of this in a healthy commercial climate. The Netherlands Environmental Assessment Agency has drawn up the balance of progress made over the past ten years. Unquestionably, the sector is moving towards sustainability. However, development is slow and so far the desired 'redesign' is not visible - a redesign that was recommended by the Wijffels Committee in 2001. Advances have been made in certain areas. Today, animal suffering is less than it was some ten years ago. New vaccination methods with different policies have resulted in less of a need for the application of large-scale animal euthanasia. The use of sustainable stables is gaining ground, albeit at a modest pace. The success of free-range egg farming demonstrates that consumers can coerce a market towards sustainability. Further, there has been a spectacular decrease in emissions of nitrogen and phosphates into the environment. However, in other areas little or no progress has been made. Long-distance transport of livestock takes place just as often as it did in 2000. Livestock farmers still use excessive amounts of antibiotics, and the consumer knows little about the environmental burden of products coming from the livestock industry. The Netherlands Environmental Assessment Agency is also looking towards the future. With clear goals and a tight schedule, the desired 'redesign' could still be developed. [Dutch] De doelstelling van dit rapport is om kwantitatief en kwalitatief inzicht te geven in de vorderingen die tussen 2000 en 2010 zijn gemaakt in het tot stand brengen van een duurzame veehouderij, geordend naar de zes speerpunten uit de Toekomstvisie op de veehouderij. De ontwikkelingen worden verklaard

 17. The Index for Sustainable Economic Welfare for Flanders, Belgium, 1990-2009; De Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW) voor Vlaanderen, 1990-2009

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bleys, B. [Geassocieerde Faculteit Handelswetenschappen en Bestuurskunde, Hogeschool Gent, Associatie Universiteit Gent, Gent (Belgium)

  2012-05-15

  In this report the Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) is compiled for Flanders for the period 1990-2009. The index is a measure of economic welfare in that it measures the contribution of a country's or region's economy to the overall level of well-being of its citizens. In this regard, the ISEW can be regarded as an indicator for the economic dimension of well-being [Dutch] In deze studie wordt de Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW - Index of Sustainable Economic Welfare) berekend voor Vlaanderen voor de periode 1990-2009. Deze index is een maatstaf voor economische welvaart en meet de bijdrage van het economische systeem van een land of regio tot het algemene welzijn van haar bevolking. De ISEW kan dus gezien worden als een indicator voor de economische dimensie van welzijn.

 18. Van maakbare samenleving naar maakbare mens?

  NARCIS (Netherlands)

  Dunk, H.W. von der

  2000-01-01

  In Hindoetempels op Bali staan bij de ingang links en rechts twee godheden opgesteld: Vishnu, de god van het goede en Shiva die het kwaad representeert als godheid van de destructie. Helemaal zo eenvoudig ligt het eigenlijk niet. Het A en O van alle historische wijsheid is trouwens 'dat het nooit zo

 19. Potential for energy saving and renewable energy in Utrecht, Netherlands. Preliminary validation for the Utrecht municipality; Potentieel energiebesparing en duurzame energie Utrecht. Onderbouwingsnotitie voor de gemeente Utrecht

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Benner, J.H.B.; Warringa, G.E.A.

  2012-10-15

  Utrecht has stated its intention to achieve CO2 neutrality of the local energy supply by 2030. Having conducted its own exploratory study into the steps that would need to be taken to achieve this aim, City Hall asked CE Delft to pass judgment on the target and how it is hoped to be achieved. While characterized by both CE Delft and interviewed scientists as very substantial, Utrecht's ambitions are also regarded as a worthy aim to pursue. City Hall's estimates of the reduction potential of the envisaged measures 28% of total projected emission cuts in 2030 via energy efficiency measures and 35% via renewable energy - are deemed realistic by CE Delft. Although the potential reduction via all options was estimated on the basis of the maximum feasible potential, there still remains a substantial policy gap. The analysis makes clear that robust policy choices are required in order to come close to achieving the stated ambitions [Dutch] De gemeente Utrecht heeft zich tot doel gesteld om in 2030 de lokale energievoorziening CO2-neutraal te hebben. Binnen de gemeente is een ambtelijke verkenning uitgevoerd naar de maatregelen om invulling te geven aan deze ambitie. Utrecht heeft CE Delft gevraagd een oordeel te geven over de ambitie en de invulling daarvan. De ambitie van Utrecht wordt zowel door CE Delft als geïnterviewde wetenschappers getypeerd als fors, maar tegelijk als een goed punt aan de horizon om naar toe te werken. De inschattingen van Utrecht rond het reductiepotentieel van de maatregelen worden door CE Delft beoordeeld als realistisch. Dit houdt in dat 28% van de totaal verwachte uitstoot in 2030 wordt gereduceerd door besparingsmaatregelen en 35% met de inzet van duurzame energie. Hoewel bij de inschatting van de mogelijke reductie voor alle opties is gerekend met het maximaal haalbare potentieel resteert er een aanzienlijk beleidsgat. De analyse maakt duidelijk dat echte beleidskeuzen nodig zijn om realisatie van de ambitie te benaderen.

 20. Throw caution to the winds. Recommendation on acceleration of the transition to a sustainable energy economy in the Netherlands; Remmen los. Advies over versnelling van de transitie naar een duurzame energiehuishouding in Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-10-15

  With regard to the title subject several councils in the Netherlands formulated recommendations for five roads to follow to remove constraints of the present system and accelerate the transition to a sustainable energy economy: (1) Set up a mandatory and consistent goal for a sustainable energy system in 2050, preferably in a European context, but otherwise national; (2) Set up a charter between government, business and civil society with a long term strategy for making sustainable the energy-intensive industry and the fossil energy sector in the Netherlands; (3) use a wider framework for the debate on the usefulness and the need for energy transition in the Netherlands; (4) Stimulate markets for energy conservation and renewable energy; (5) Take away legal and institutional barriers to energy transition. [Dutch] De raden geven aanbevelingen voor vijf noodzakelijk te bewandelen wegen die belemmeringen van het bestaande systeem wegnemen en de transitie naar een duurzame energiehuishouding versnellen: (1) Stel een bindend en consistent doel vast voor een duurzame energiehuishouding in 2050, bij voorkeur in Europees verband maar anders nationaal; (2) Stel een charter op tussen overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties met een langetermijnstrategie voor de verduurzaming dan wel afbouw van energie-intensieve bedrijvigheid en de fossiele energiesector in Nederland; (3) Hanteer een breder frame voor het debat over nut en noodzaak van de energietransitie in Nederland; (4) Stimuleer markten voor energiebesparing en hernieuwbare energie; (5) Neem juridische en institutionele barrieres voor energietransitie weg.

 1. Sustainability is the best policy. Research challenges for a sustainable energy supply; Duurzaamheid duurt het langst. Onderzoeksuitdagingen voor een duurzame energievoorziening

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2007-07-01

  fusion, the Netherlands can make a significant contribution to implementing international arrangements associated with ITER and subsequent agreements in Europe. The Netherlands do not have a need to conduct nuclear fission research in the short term. There are research opportunities in chemistry in the area of transmutation, however. Finally, the Foresight Committee has observed that the success or failure of a transition process comes down to a complex set of factors involving more than purely technological efforts. Research into the socio-economic aspects of the energy transition is at least as important. [Dutch] Energie is van levensbelang voor de maatschappij. De voorraden van fossiele brandstoffen zijn eindig en vormen een aanzienlijke belasting voor het leefmilieu. Voor het zekerstellen van de energievoorziening op langere termijn is onderzoek noodzakelijk. Gericht wetenschappelijk onderzoek kan een bijdrage leveren aan het ontsluiten van nieuwe energiebronnen die het milieu minder belasten. Voor de energietransitie bestaat geen uniek plan. Het onderzoek moet zich richten op een systeembenadering van de gehele keten, van primaire energiebron tot eindgebruiker. Hiertoe moet op wereldschaal een uitgebreide portfolio van mogelijke duurzame energieopties worden onderzocht. Geen enkele optie mag bij voorbaat worden uitgesloten. Voor de Nederlandse onderzoeksinspanningen dienen prioriteiten gesteld te worden in samenhang met het onderzoeksveld elders. Voorwaarde voor de uiteindelijke invulling van de transitiepaden naar een duurzame energievoorziening is een goed samenspel tussen overheid, industrie en kennisinstellingen. Het is van grote betekenis dat daarbij sprake is van een door het merendeel van de partijen gedeelde beeldvorming van het uiteindelijke doel. De aandacht moet vooral uitgaan naar energiebronnen die een substantieel kunnen bijdragen aan de verduurzaming van de mondiale energievoorziening. Een andere voorwaarde is dat deze bronnen kansen bieden voor de

 2. Evaluatie duurzame gewasbescherming 2006: milieu

  NARCIS (Netherlands)

  Linden AMA van der; Beelen P van; Berg GA van den; Boer M de; Gaag DJ van der; Groenwold JG; Huijsmans JFM; Kalf DF; Kool SAM de; Kruijne R; Merkelbach RCM; Snoo GR de; Vijftigschild RAN; Vijver MG; Wal AJ van der; Alterra; CBS; CLM; CML; Kiwa; PD; PPO; PRI; RIZA; LER

  2007-01-01

  The Dutch plant protection policy aims at reaching sustainable agriculture in the Netherlands. Operational goals with respect to the environment for the year 2010 compared to the year 1998 are: a reduction of 95% of the environmental impact on surface water and a reduction of 95% of bottle-necks in

 3. Duurzame vernieuwing in naoorlogse wijken

  NARCIS (Netherlands)

  Bus, André Gerardus

  2001-01-01

  The majority of human activities, including consumption, take place in urban areas. These activities are possible through the input and output of streams like energy, water, materials, goods and waste. Due to human activities citizens are often confronted with local environmental problems like air p

 4. Dilemma's of sustainable consumption. A study of public support for making consumption more sustainable; Dilemma's rond duurzame consumptie. Een onderzoek naar het draagvlak voor verduurzaming van consumptie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vringer, K.; Vollebergh, H.; Dietz, F. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Van Soest, D. [VU University, Amsterdam (Netherlands); Van der Heijden, E. [Tilburg University, Tilburg (Netherlands)

  2013-02-15

  Dutch consumers choose sustainable products only sparsely. But at the same time, Dutch consumers indicate that they find sustainability important and that the government should take measures. A frequently heard explanation is the social dilemma in which everyone is better off if all decide to consume more sustainable, whereas for every individual it is even better to not do this themselves. The question that rises is: do consumers truly want to become more sustainable? To answer this question, the social support for enhancing the sustainability of consumption and corresponding dilemmas have been examined by means of an economic behavioural experiment. The study confirms that a large group of consumers deem sustainability important, but do not always act on their beliefs. As people do not always match their behaviour with what they deem important, the currently limited market shares of more sustainable product variants are not reliable predictors of the social support for government policy. To encourage more sustainable consumption, it therefore seems useful if the Dutch government emphasizes the pleasure of individually contributing to sustainability, ensuring the consumer's awareness of other people also buying the more sustainable product variants. Consumers prefer soft persuasion through for example subsidies, even if this is more expensive for them than mandatory measures [Dutch] Consumenten kiezen maar mondjesmaat voor duurzame producten. Tegelijk geven zij aan verduurzaming belangrijk te vinden en ook dat de overheid maatregelen moet nemen. Een veel gehoorde verklaring is het sociaal dilemma waarin iedereen beter af is als allen duurzamer gaan consumeren, maar het voor elk individu nóg beter is om dat zelf niet te doen. De vraag is: Willen consumenten wel echt verduurzamen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is het draagvlak voor de verduurzaming van consumptie en de bijbehorende dilemma's met behulp van een economisch gedragsexperiment nader

 5. Learning from the energetic rural area. Local and regional coalitions for sustainable development of rural areas; Leren van het energieke platteland. Lokale en regionale coalities voor duurzame plattelands ontwikkeling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Farjon, H.; Arnouts, R.

  2013-07-15

  Citizens and businesses start on a regular basis, and in cooperation with the Dutch government, initiatives to improve the living environment in rural areas. In this study, 32 examples are discussed to detect issues that can be improved. The examples concern more or less successful partnerships for sustainable rural development, in which the market, citizens and civil society play a prominent role. Four issues for improvement are identified: (1) Other accents are required in laws and regulations for the living environment; (2) The Dutch government must give smart directions by means of levies and incentives; (3) A vision of the governments is essential; and (4) Towards a proactive, facilitating government [Dutch] Burgers en bedrijven nemen regelmatig samen met overheden initiatieven om de leefomgeving op het platteland te verbeteren. In deze studie zijn 32 praktijkvoorbeelden onder de loep genomen om die verbeterpunten op te sporen. Het gaat om meer of minder succesvolle samenwerkingsverbanden voor duurzame plattelandsontwikkeling, waarin marktpartijen, burgers en het maatschappelijk middenveld een vooraanstaande rol spelen. Hierbij worden vier verbeterpunten gesignaleerd: (1) Andere accenten gewenst in wet- en regelgeving voor de leefomgeving; (2) Slimmer sturen met heffingen en vergoedingen door de overheid; (3) Visie van overheden is onontbeerlijk; en (4) Naar een proactieve, faciliterende overheid.

 6. Reflection on the role of the Dutch government in sustainable supply chains. New phase in the transition of sustainable products; Reflectie op rol overheid bij verduurzaming productketens. Nieuwe fase in transitie naar duurzame producten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vermeulen, W. [Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling en Innovatie, Universiteit Utrecht, Utrecht (Netherlands); Kok, M.; Van Oorschot, M. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands)

  2011-03-15

  This article is based on an exploratory study which analyses some of the earliest multi-actor sustainable supply chain governance systems in order to answer the key research questions: Which strategies and instruments do governments - national and supranational - apply in advancing sustainable production and consumption in global supply chains; and What is known about the effectiveness of these strategies and instruments? The study focuses on two supply chains with the longest history of addressing imports from developing countries (tropical timber and coffee). These two supply chains are compared with two supply chains that are gaining increasing attention: - cocoa and tea. The study shows that the two most 'mature' global sustainable supply chains are market led in issuing voluntary certification and that buying certified products is starting to become mainstream and increasingly effective. The sustainable supply chains for tea and cocoa are more recent developments but may develop faster because of the lessons learnt in sustainable supply chains developed earlier. [Dutch] Het marktaandeei van meerdere duurzame producten is inmiddels het nichestadium ontstegen. Die verduurzaming wordt door de overheid primair gezien als een verantwoordelijkheid van de maatschappelijke partners (bedrijfsleven, burgers en belangenorganisaties). Hierbij speelt de overheid slechts een begeleidende rol vanuit de zijlijn. Naarmate de marktaandelen verder toenemen is vanwege tekortkomingen in de markt reflectie op die rol nodig. Als illustratie wordt in dit artikel ingegaan op ontwikkelingen in twee productketens: koffie en hout.

 7. Business trends: gevolgen voor organisatie en werk

  OpenAIRE

  Çelik, Gürkan; Biemans, Petra; Ropes, Donald; Koning, Peter de

  2015-01-01

  Het huidige thema van het Business Research Centre (BRC) van Inholland ‘duurzaam organiseren met een menselijke maat’ dateert uit 2010 en is aan actualisering toe. Dit verkennende onderzoek genereert input voor een thema dat mogelijkheden biedt voor de ontwikkeling van een stevige onderzoeksagenda en tevens ruimte geeft voor crossovers met de andere profilerende thema’s binnen Inholland: creatieve economie, gezonde samenleving en duurzame techniek en groen. Het onderzoek verschaft voorts inzi...

 8. Polarisatie in de Nederlandse samenleving en politiek : het integratiebeleid

  NARCIS (Netherlands)

  Oosterwaal, A.

  2009-01-01

  Summary: Polarization in Dutch society and politics: the ethnic integration policy A growing polarization features current debates in the Netherlands. However, a systematic measurement of polarization is missing thus far. The present paper aims to describe and compare trends in societal and politica

 9. Ritueel slachten en godsdienstvrijheid in een seculiere samenleving

  NARCIS (Netherlands)

  B. Wallet

  2013-01-01

  For centuries ritual slaughter had a stable and legitimate place in Dutch society. It was one of the religious rites of the Jewish minority and thus accepted. From the nineteenth century onwards, however, criticism was voiced by animal rights activists, anti-religious organizations and anti-Semites.

 10. 4 dagen duurzame mobiliteit in Brest

  NARCIS (Netherlands)

  Gorris, T.

  2013-01-01

  Brest is gastheer van het 11e CIVITAS Forum Conference: hét jaarlijkse event van een initiatief waarmee de Europese Commissie Europese steden ondersteunt om stedelijke mobiliteit te verduurzamen. Voor mij een bijzondere editie: het is mijn eerste Forum en ik ben projectleider van het Civitas-Wiki pr

 11. Duurzame beheersing bodemziekten : een praktisch handvat

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, de M.

  2012-01-01

  Aaltjes, schimmels, insecten en onkruiden vormen in de teelt van bloembollen, vaste planten en zomerbloemen op zandgrond een hardnekkig probleem. De oplossing ligt in het toepassen van duurzaam bodembeheer. Dit kan op veel manieren. In dit artikel een praktisch overzicht van de stappen en verschille

 12. Evaluatie "Duurzame businessmodellen in de zorglandbouw"

  NARCIS (Netherlands)

  Hassink, J.; Hulsink, W.; Grin, J.

  2010-01-01

  Zorglandbouw is een vorm van metropolitane landbouw. Het verbindt de zorgvraag uit metropolitane gebieden aan agrarische ondernemers die dagbesteding aanbieden. Hierdoor ontstaat nieuwe (agrarische) bedrijvigheid die ervoor zorgt dat agrarisch cultuurlandschap rond de stad kan worden behouden. Een s

 13. Groenafval: duurzame energie voor het oprapen

  NARCIS (Netherlands)

  Spijker, J.H.; Westerink - Petersen, J.

  2008-01-01

  In het verleden was er geen groenafval. Alle uit natuur en landschap vrijkomende productie werd gebruikt, of het nu om heideplagsel gaat, wilgentenen, of geriefhout uit houtwallen en houtsingels. In de huidige tijd neemt de vraag naar grondstoffen uit de land- en bosbouw fors toe. In 2007 heeft Wage

 14. Energiebesparing en duurzame energie op praktijkcentrum Sterksel

  NARCIS (Netherlands)

  Wagenberg, van V.

  2003-01-01

  Energie is sinds jaar en dag een belangrijk onderzoeksthema op Praktijkcentrum Sterksel. Daarom is er een energiemonitoring-systeem aangelegd en zijn er meerdere energiezuinige stalontwerpen en installaties geonstalleerd. Verwarmen en ventileren van de stallen zal echter altijd energie blijven vrage

 15. Towards a future-proof energy system for the Netherlands; Naar een toekomstbestendig energiesysteem voor Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Weterings, R.; Van Harmelen, T.; Gjaltema, J.; Jongeneel, S.; Manshanden, W.; Poliakov, E. [TNO Behavioural and Societal Sciences, Delft (Netherlands); Faaij, A.; Van den Broek, M.; Dengerink, J. [Copernicus Instituut, Universiteit Utrecht, Utrecht (Netherlands); Londo, M.; Schoots, K. [ECN Beleidsstudies, Amsterdam (Netherlands)

  2013-03-15

  The analysis performed has two goals: (1) mapping of the most important opportunities and threats of the transition to a sustainable energy supply for the economy and society of the Netherlands, and (2) identify where significant gaps are in the knowledge that is required for a transition to a future-proof energy system for Netherlands [Dutch] De uitgevoerde analyse heeft twee doelen: (1) In beeld brengen van de belangrijkste kansen en bedreigingen van de transitie naar een duurzame energievoorziening voor economie en samenleving van Nederland; en (2) Nagaan waar belangrijke lacunes liggen in de benodigde kennis voor een transitie naar een toekomstbestendig energiesysteem in Nederland.

 16. Voorbeelden Duurzame Voedselplanning, Een inventarisatie van 10 steden en gemeentes die invulling geven aan duurzame voedselplanning

  NARCIS (Netherlands)

  Stuiver, M.; Schrijver, R.A.M.

  2010-01-01

  Welke internationale voorbeelden van steden zijn er die op lokaal niveau beleid maken om duurzaam voedsel te bevorderen? Wat zeggen die voorbeelden wat je als gemeente op lokaal niveau kan doen om duurzaam voedsel te bevorderen? In dit document staan 10 voorbeelden van gemeenten wereldwijd die lokaa

 17. Construction, jobs and affordable energy in the north of the Netherlands; Bouwen, Banen en Betaalbare energie in Noord-Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blom, M.; Schepers, B. [CE Delft, Delft (Netherlands); Tieben, B. [SEO Economic Research, Amsterdam (Netherlands)

  2013-03-15

  Additional investments to boost the energy efficiency of the housing stock in the north of the Netherlands can create a substantial number of new jobs in construction and supply industries. That is the conclusion of a pilot study carried out by CE Delft and SEO Economic Research. Depending on the energy efficiency target adopted, an annual investment of around euro 400 million would lead to some 4,500 new jobs (in the first year). This would mean over 2,000 unemployed construction workers being able to return to work. To realise these investments requires a 'quantum leap' in funding. For an efficiency improvement scenario of 2% per annum this would mean a quadrupling of present investment plans in this part of the country [Dutch] Extra investeringen in energiebesparing van bestaande woningen kunnen voor Noord-Nederland een fors aantal banen in de bouw en de toeleverende industrie op leveren. Dat is de conclusie uit een verkenning die door CE Delft en SEO Economisch Onderzoek in opdracht van de Natuur en Milieufederatie Drenthe is uitgevoerd. Afhankelijk van de besparingsdoelstelling leiden investeringen van zo'n 400 miljoen per jaar tot zo'n 4.500 extra banen (eerste jaar). Daarmee kunnen ruim 2.000 werkloze bouwvakkers aan het werk worden geholpen. Om deze investeringen te kunnen realiseren, is een forse schaalsprong nodig in het financieringsaanbod. In het scenario van 2%+ per jaar komt dit neer op een verviervoudiging van de huidige investeringsambitie in Noord-Nederland.

 18. Affordable self-sufficient, bionic buildings. The necessity of thermal inertia; Betaalbare autarkische, bionische gebouwen. Thermische traagheid noodzakelijk

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schmitz, H. [Afdeling Binnenmilieu en Energie, Arcadis Bouw en Vastgoed, Den Haag (Netherlands)

  2004-03-01

  An overview is given of the development of low-pressure phase change material (PCM) induction units, which are fundamental elements of self-sufficient and bionic construction. Applications of PCM in buildings for climatization are discussed. [Dutch] Het samenwerkingsverband tussen verschillende bedrijven heeft de ontwikkeling van lagedruk, PCM (Phase Change Materials) inductie-units tot gevolg gehad. Deze units vormen een fundamenteel bestanddeel van het autarkisch en bionisch bouwen, dat zo mogelijk kan leiden tot autarkie (zelfvoorzienendheid op energiegebied). Wat zijn de toepassingen van PCM in gebouwen voor de ruimteklimatisering?.

 19. Degeneratie en dressuur. Natuurgeneeswijze, vegetarisme en naturisme als ontwerpen voor een moderne samenleving, 1890-1950

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. Peeters

  2004-01-01

  Full Text Available Degeneration and dressage. Natural cures, vegetarianism and naturalism as building blocks for a modern society, 1890-1950Aloïs van Son, a natural therapist from Antwerp, presided over a successful medical practice in the 1920s en 1930s and strongly believed that his search for a drug-free ‘natural’ therapy was rooted in a much broader struggle against a ‘degenerate’ society that had lost touch with nature. It was only by changing oneself (Selbstreform, Van Son preached, that the modern individual could heal society. In this article, a crucial autobiographical confession by this headstrong and charismatic therapist will help to deepen our understanding of the ‘life reform’ movement (Lebensreform as it developed between 1890 and 1950 not only in societies of natural therapists, vegetarians and naturists in Germany, but also among their Belgian counterparts. My aim is not, as has been done before, to provide an accurate qualification of the ‘modern’ or ‘antimodern’ character of the exterior ideology of this movement. On the contrary; I will try to lay bare the interior dynamics of ‘life reform’ practices. I will argue that opponents like Van Son found in the ascetic experience that these practices not only provided a refuge from but also gave access to modern reality.

 20. Een middeleeuwse samenleving. Het Land van Heusden, ca. 1360 - ca. 1515.

  OpenAIRE

  P.C.M. Hoppenbrouwers

  1992-01-01

  The Land van Heusden (at present Province of Northernsituated in the western part of the river-area of the Central Netherlands. In the medieval period it consisted of sixteen villages and the small town of Heusden, founded in the first half of the 13th century along the river Meuse, midway between two major cities, Dordrecht and 's-Hertogenbosch. The riverlandscape was characterized by the alternation of sandy stream ridges and natural levees, inhabited since prehistoric times, and extensive ...

 1. Veranderingen in samenleving en kerk en de gevolgen voor het beroep van pastor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerben Heitink

  2004-10-01

  Full Text Available This article is an attempt to open up a new perspective on the crisis of christianity and church in the context of Western Europe, especially The Netherlands. Since half a century the secularisation paradigm has� been the dominant perspective to explain� this development. But a long-term historical perspective offers a wider horizon. Through the ages there have been different� types of christianity (E.Troeltsch: the public church in relation to the civil society, the free church emphasizing church membership (the priesthood of the believers and the more individualized mystic type of faith. Since the� separation� of church and state untill totday the second type had been the dominant one. A consequence of� the cultural� shift from modernity to postmodernity is the rise of �wild devotion� conform the third type of a more individualized way of life. This article pays attention to the challenges of these� developments� to the practice of church life and the pastoral profession.�

 2. De Leidse fabriekskinderen. Kinderarbeid, industrialisatie en samenleving in een Hollandse stad, 1800-1914

  NARCIS (Netherlands)

  Smit, C.B.A.

  2014-01-01

  The thesis is a case study into the development of child labor in the Netherlands in the nineteenth century (up to 1914), focusing on Leiden. Child labor in this study is defined as the market-orientated production of goods and services by people under the age of sixteen years. Concentrating on one

 3. Een middeleeuwse samenleving. Het Land van Heusden, ca. 1360 - ca. 1515.

  NARCIS (Netherlands)

  Hoppenbrouwers, P.C.M.

  1992-01-01

  The Land van Heusden (at present Province of Northernsituated in the western part of the river-area of the Central Netherlands. In the medieval period it consisted of sixteen villages and the small town of Heusden, founded in the first half of the 13th century along the river Meuse, midway between t

 4. Echte Natuur. Een sociaaltheoretisch onderzoek naar natuurwaardering en natuurbescherming in de moderne samenleving.

  NARCIS (Netherlands)

  Koppen, van C.S.A.

  2002-01-01

  The subject of nature valuation and nature conservation has attracted a vast body of social research. And yet there is hardly an accepted theoretical framework with which to clarify dominant present-day concepts of nature and their social backgrounds. Many of today's authors would rather emphasize t

 5. Orthodoxie voor beginners. Orthodox-christelijke jongeren in de moderne samenleving

  NARCIS (Netherlands)

  Lühoff, Johannes; Selten, P.J.H.

  2002-01-01

  In this article we have examined how modern individualisation has been of influence to the attitudes and values of young christian-orthodox people in the Netherlands. On the basis of interviews with twenty of them we have found that although their religious views can be characterized as orthodox, th

 6. Geluk in landen: Een empirische studie naar condities voor een gelukkige samenleving

  NARCIS (Netherlands)

  M.C. Berg (Maarten)

  2010-01-01

  textabstractJeremy Bentham (1789) was the founding father of utilitarianism, a social philosophy that stressed the importance of happiness (“the sum of pleasures and pains”). Bentham argued that policy-makers should strive for “the greatest happiness for the greatest number”. Bentham’s utilitarianis

 7. Eiland op drift. De sociale organisatie van een kleine Caribische samenleving: St. Eustatius

  NARCIS (Netherlands)

  Bor, van den W.

  1979-01-01

  The island of St. Eustatius is one of the least known and forgotten places within the Kingdom of the Netherlands. Yet the island does have an illustrious history and it played an important part in trade within the Caribbean area, particularly in the eighteenth century. St. Eustatius was an important

 8. Bruggen en wegen naar een duurzame Randstad in 2040

  NARCIS (Netherlands)

  d'Haese, N.

  2008-01-01

  Dit rapport werd geschreven door het Dutch Research Institute for Transitions in opdracht van Delft Cluster. Het rapport kadert binnen het PIZZA-project, een samenwerking tussen 6 Bsik-programma’s van de 8 voor ruimte en KSI. Het doel van dit project is een methodiek voor transitiemonitoring te ontw

 9. Kippen in de wei is een ecologisch duurzame neventak.

  NARCIS (Netherlands)

  Bassler, A.; Oomen, G.J.M.

  1998-01-01

  To prevent problems with parasites and accumulation of manure, an experiment was performed with layers on pasture, together with cows and sheep. Calculations were made for additional feeding with cereals and the possible reduction in feed costs. The maximum number of chickens per ha on a pasture sha

 10. Expeditie agroparken : ontwerpend onderzoek naar metropolitane landbouw en duurzame ontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Smeets, P.J.A.M.

  2009-01-01

  In agropark-ontwerpen ligt de ambitie besloten om via ruimtelijke clustering scheiding op te heffen tussen landbouw(productie), transport in de primaire lijn en de verwerking van produkten (zoals bij slacht van vee). Belangrijke uitdaging daarbij is het aandeel van fossiele energie. Daarnaast zijn o

 11. Gezond door landbouw en groen. De betekenis van landbouw en groen voor de gezondheid van de stedelijke samenleving

  NARCIS (Netherlands)

  Hassink, J.

  2006-01-01

  De stedelijke gebieden van Nederland krijgen het steeds benauwder. Nieuwbouw verdringt meer en meer het groen in en om de stad, terwijl de 24-uurs-economie de mensen opjaagt. Kwetsbare groepen, onder wie cliënten met een verstandelijke beperking of psychische problematiek, mensen met een verslavings

 12. Land, kennis, moed en eenheid: conflicterende discoursen binnen samenleving en gezin over landbouw en droogte in Noordoost Brazilië

  NARCIS (Netherlands)

  Peerboom, I.B.F.C.

  2012-01-01

  This dissertation examines the survival strategies of family farmers in Conceição do Coité, Bahia, in semi-arid Brazil in 1997 and 2008 by using the livelihood framework. It analyses natural capital (land), human capital (work ethic and knowledge), and social capital (mutual aid). Greater access to

 13. Duurzame Mobiliteit: ook verkeersveiligheidseffecten in beeld brengen : een kwalitatief overzicht van feitelijke en mogelijke verkeersveiligheidswinst.

  NARCIS (Netherlands)

  Schoon, C.C.

  2011-01-01

  Sustainable Mobility: also point out the road safety effects; A qualitative overview of actual and possible road safety gains. Mobility and sustainability are of vital importance for modern society. The two are combined in the concept Sustainable Mobility: an environment-friendly type of mobility. G

 14. DEUGD. Sustainable energy from concentrated flows in Deventer, Netherlands; DEUGD. Duurzame Energie Uit Geconcentreerde stromen Deventer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Telkamp, P.; Flameling, A.G. [Tauw, Deventer (Netherlands); Wempe, J.F.D.B.; De Wit, J.B. [Saxion Hogeschool, Deventer (Netherlands)

  2011-12-15

  The Dutch DEUGD project looks at options for expanding the energy produced at the sewage water treatment plant in Deventer (biogas) with concentrated toilet water (blackwater)and organic kitchen waste from new dwellings in the north of Deventer. The research focuses on the feasibility of using the energy content of waste water and organic kitchen waste in the north of Deventer for heating housing projects. Starting point is to first use the existing infrastructure of the sewage water treatment plant (existing sludge digestion and CHP) and subsequently (medium-term) expansion of this infrastructure or of the delivery of biogas. This report presents the results of this feasibility study [Dutch] In het project DEUGD wordt vastgesteld of het mogelijk is om de energie die op de rwzi (rioolwaterzuiveringsinstallatie) Deventer wordt geproduceerd in de vorm van biogas te vergroten met geconcentreerd toiletwater (zwartwater) en organisch keukenafval (GF) uit nieuwe woningen in het noorden van Deventer. Het onderzoek richt zich op de haalbaarheid om de energie-inhoud van het afvalwater en het organisch keukenafval te gebruiken in het noorden van Deventer voor de verwarming van woningbouwprojecten. Uitgangspunt is in eerste instantie het gebruiken van de bestaande infrastructuur op de rwzi (bestaande slibgisting en Warmte-Kracht Koppeling (WKK)) en in tweede instantie (middellange termijn) een uitbreiding van deze infrastructuur of het leveren van biogas. In deze rapportage wordt verslag gedaan van de uitkomsten van dit haalbaarheidsonderzoek.

 15. Nederland in kopgroep duurzame biomassa (interview met J.P.M. Sanders)

  NARCIS (Netherlands)

  Zoethout, T.; Sanders, J.P.M.

  2010-01-01

  Van alle energie- en klimaatdoelstellingen die het Rijk zich de laatste decennia heeft gesteld, is biomassa het dichtst in de buurt gekomen. Maar ons land kan meer: tien jaar discussie over de duurzaamheid van biomassa heeft erin geresulteerd dat onze criteria ook mondiaal worden aanvaard. Bovendien

 16. Gezonde vis alternatieven literatuurstudie binnen het beleidsondersteunende project "Nieuwe marktgerichte duurzame eiwitconcepten"

  NARCIS (Netherlands)

  Sluis, van der A.A.; Vereijken, J.M.

  2013-01-01

  Within the policy supporting project "New market-oriented sustainable protein concepts" (BO-08-018.03-002), a literature study is performed to healthy fish alternatives. The research question was: "What is the nutritional importance of fish consumption, what are alternatives to fish, are there techn

 17. Toerisme in en rond Nationaal Park De Hoge Veluwe: een kwestie van duurzame ontwikkeling?

  NARCIS (Netherlands)

  Cottrell, S.P.; Vaske, J.J.; Duim, van der V.R.

  2006-01-01

  Dit artikel analyseert de mate waarin vier duurzaamheidsdimensies (sociaal-cultureel, economisch, ecologisch, institutioneel) bijdragen in het voorspellen van de tevredenheid van bewoners met toerisme in en rond De Hoge Veluwe. De gegevens zijn verzameld uit de drie dorpen: Hoenderloo, Otterloo en S

 18. Gebiedsgerichte energetische systeemoptimalisatie: Een onderzoek naar de mogelijkheden voor een duurzame energietransitie

  NARCIS (Netherlands)

  Gommans, L.J.J.H.M.

  2012-01-01

  Over 40% of the energy demand is related to the built environment and is still largely reduced with interventions within or on buildings. Leo Gommans has been professionally active for years in the field of research, education and in the consultation of energy-conscious design for buildings. In the

 19. Energy conservation and sustainable employment. Curse or blessing?; Energiebesparing en duurzame arbeid. Vloek of zegen?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Settels, P.J.M. [Safety, Health Services and Ergonomics, ING HR-Nederland, Amsterdam (Netherlands)

  2010-11-15

  Energy conservation and sustainable employment is a contradiction. Sustainable employment is the fine tuning between work, tools and people. Sustainable physical working conditions and seasonal influences on human beings. Daylight Prevention for heat and cold resistance. Good illuminance is justified light. Improper light brings discomfort and costs money. LED lighting when it is not applied in the right way; costs of leakage. Integration of technology and human expertise provides sustainable human vitality, lower maintenance facilities, proper energy bills, higher returns for the company. Profit for management and shareholders and for the Netherlands as a whole. [Dutch] Uit verschillende onderzoeken blijkt dat positieve waardering meer en langduriger een hoger prestatie rendement oplevert, dan te wijzen op het verbeteren van de slechte prestaties. In dit artikel wordt een en ander opgehangen aan pogingen van bedrijven om energie te besparen en de arbeid duurzaam te maken en de werkomstandigheden te verbeteren.

 20. Technological creativity of chemical companies supports sustainable development; Technologische creativiteit chemische bedrijven ondersteunt duurzame ontwikkeling

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Veer, J. [Koninklijke/Shell Groep, The Hague (Netherlands)

  1998-10-01

  The petrochemical industry is often seen as a major cause of contamination of the environment. According to the director of Koninklijke/Shell Group, economic development, social responsibility and protection of the environment do not have to exclude each other.

 1. Total Energy. Sustainable cooling and heating in supermarkets; Total Energy. Duurzame koeling en verwarming supermarkten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-03-15

  In 8 articles attention is paid to different aspects of cooling and heating in supermarkets: new coolants in the food retail sector, the climate plan of the Dutch Food Retail Association (CBL), he Round Table discussion with between CBL and supermarket chains about research results, approach and targets, the use of CO2 refrigeration in supermarkets, leakage of coolants from refrigerators and freezers in Dutch supermarkets, the energy efficient and environment-friendly refrigerator and freezer equipment of the distribution centre of supermarket chain C1000 in Raalte, Netherlands, changes for cooling techniques in the EIA energy list (Energy investment deduction scheme) and finally education options for the refrigeration industry in the Netherlands. [Dutch] In 8 artikelen wordt aandacht geschonken aan verschillende aspecten m.b.t. koeling en verwarming in supermarkten: nieuwe koelmiddelen in de 'food retail sector, het klimaatplan van de brancheorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), het Rondetafel overleg met de CBL en supermarktketens over onderzoeksresultaten, aanpak en doelen, de toepassing van CO2 koeling in supermarkten, lekkage van koelmiddelen uit koel- en vriesinstallaties in Nederlandse supermarkten, de energiezuinige en milieuvriendelijke koel-vriesinstallatie van het distributiecentrum van de supermarktketen C1000 in Raalte, wijzigingen voor koeltechniek in de EIA energielijst (Energie Investeringsaftrek subsidieregeling), en tenslotte opleidingsmogelijkheden voor de koeltechnische sector in Nederland.

 2. Platform Groene grondstoffen, werkgroep 1: duurzame productie en ontwikkeling van biomassa, deelpad: Aquatische biomassa

  NARCIS (Netherlands)

  Reith, H.; Steketee, J.; Brandenburg, W.A.; Sijtsma, L.

  2006-01-01

  Het deelpad Aquatische Biomassa heeft een sterke internationale dimensie. Wereldwijd bestaat een groeiende belangstelling voor het aquatisch milieu (denk hierbij aan waterplanten, zoutwaterlandbouw, micro-algen en zeewieren) als leverancier van voedsel, grondstoffen en energie. Daarnaast is er grote

 3. Energy conservation for a sustainable energy supply; Energiebesparing voor een duurzame energievoorziening

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rooijers, F.; Kampman, B.; Bennink, D.; Bles, M.; Van Lieshout, M.; Schepers, B.

  2013-05-15

  Options available for improving energy efficiency in the Netherlands are listed and discussed. As detailed in this report, there is still substantial scope for reducing energy consumption in the production and use of energy carriers, much of it not only attractive from the perspective of society as a whole but also profitable for the actors concerned. By exploiting these opportunities, sustainability targets can be cost-effectively met. The report examines why so much potential is still not being utilised and how this can be remedied. Following a description of the potential for energy conservation, a package of smart, effective policies is recommended to secure this potential [Dutch] De mogelijkheden van energiebesparing in Nederland zijn in kaart gebracht. In deze notitie wordt aangetoond dat bij energiebesparing bij het gebruik en bij de productie van energiedragers nog veel onbenut, maar maatschappelijk aantrekkelijk potentieel ligt, waarvan een groot deel rendabel is. Benutting daarvan leidt ertoe dat de duurzaamheidsdoelen op een kosteneffectieve manier behaald kunnen worden. We hebben onderzocht waarom veel potentieel nu niet benut wordt en hoe dat wel kan gebeuren. Deze analyse beschrijft het besparingspotentieel en biedt voorstellen voor een pakket aan slimme, effectieve beleidsinstrumenten om dit potentieel te realiseren: door inzet van verplichtingen en door energiebesparing aantrekkelijker te maken.

 4. Scenario's voor duurzame energie in verkeer en vervoer; beoordeling op verschillende criteria voor duurzaamheid

  NARCIS (Netherlands)

  Brink RMM van den; RIM

  2003-01-01

  The study documented here deals with the technical potential of sustainable energy sources to reduce the use of fossil fuels in the long term (2050) by more than 80% compared to their use in 1990. Biomass alone was shown to have insufficient potential to reach this goal where CO2 emissions are conce

 5. Energy Roof. A waterproof and efficient solution for sustainable energy; Energiedak. Een waterdichte en voordelige oplossing voor duurzame energie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schiebroek, A. [SolarTech International, Eindhoven (Netherlands)

  2013-06-15

  An Energy Roof is an effective and economically efficient system to compensate heat loss in the underground. It concerns a tube system on the roof which contains cold water that is heated by the sun, balancing the underground storage. A good system to control the flow is key to a sustainable climate installation for heating and cooling [Dutch] Een Energiedak is een effectief en economisch rendabel systeem om de onttrekking van warmte aan de bodem op een efficiente wijze te compenseren. Het betreft een buizensysteem op het dak waar koud water doorheen vloeit, dat door de zon wordt opgewarmd en de ondergrondse bron in balans houdt. Een goede regeling om de stroomsnelheid te beinvloeden vormt het sluitstuk van een duurzaam klimaatsysteem voor verwarming en koeling.

 6. Emissies uit een ligboxenstal voor melkvee met roostervloer voorzien van cassettes in de roosterspleten : meetprogramma Integraal Duurzame Stallen

  NARCIS (Netherlands)

  Mosquera, J.; Hol, J.M.G.; Huis in 't Veld, J.W.H.; Ploegaert, J.P.M.; Ogink, N.W.M.

  2012-01-01

  In dit onderzoek zijn de emissies bepaald van ammoniak, geur, fijn stof (PM10, PM2,5), methaan en lachgas uit een ligboxenstal voor melkvee met roostervloer voorzien van cassettes in de roosterspleten.This study reports the emissions of ammonia, odour, fine dust (PM10 and PM2.5), methane and nitrous

 7. PPS in de polder : De betekenis van publiekprivate samenwerking voor de borging van duurzame ruimtelijke kwaliteit op Vinex-locaties

  NARCIS (Netherlands)

  Hof, G.J.J. van den

  2006-01-01

  In the Fourth National Spatial Policy Plan Extra (1990) the development areas were pointed out (the so-called "Vinex-areas"). This encouraged project developers to buy large and strategic situated properties. The key question is how to assure that also next generations of inhabitants, politicians an

 8. Sustainable Materialization of Residues from Thermal Processes into Carbon Sinks (Duurzame omvorming van residuen van thermische processen in koolstofputten)

  OpenAIRE

  Santos, Rafael Mattos dos

  2013-01-01

  Two of the largest and most important waste products from industrial the rmal processes are carbon dioxide gas and waste solid residues. Given th e high financial and environmental burden caused by these waste products , it is urgently desirable to industry and society alike to find a susta inable manner for managing them. The objective of this research project is the production of a carbon sink based on the process of mineral carbo n sequestration that provides a responsible and economical o...

 9. In search of a sustainable world. The TARGETS model; Op zoek naar een duurzame wereld. Het TARGETS model

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Vries, H.J.M. [Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene RIVM, Bilthoven (Netherlands)

  1998-09-01

  A description is given of the integrated TARGETS (Tool to Assess Regional and Environmental and health Targets for Sustainability) model. The various submodels are briefly introduced, after which it is indicated how global scenarios for the next century have been constructed for three different world views, based on cultural theory. The results show the extent to which assumptions about controversial issues determine expectations about the future. The study thus contributes to a more transparent discussion on a sustainable future for mankind, one in which human values play an explicit role. 31 refs.

 10. Clean air or keeping up appearances? European regulations for the emission of NOx and particulates by modern coal-fired power plants; Schone lucht of schone schijn? Europese regulering van de emissies van NOx en fijn stof naar lucht door moderne kolencentrales

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Giljam, R.A. [Groningen Centre of Energy Law, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen (Netherlands)

  2013-01-15

  The Dutch production capacity for energy generation is currently expanded significantly. A large part of this new capacity consists of coal-fired plants. This increases the dependence on fossil fuels. This development is at odds with the endeavour to create a more sustainable society, and particularly a more sustainable energy consumption. In view of this field of tension and the consequences the construction of these plants may have for the energy transition, this article examines the requirements with regard to environmental quality that these plants must meet. The article sketches the background of the research and offers an overview of the most important European regulations in this area. It also briefly touches upon the establishment of the concrete standard in the permits and discusses existing bottlenecks in current regulations. Finally, an analysis is conducted to find out how these developments will impact the level of environmental protection that is offered [Dutch] Momenteel wordt in Nederland de productiecapaciteit voor de opwekking van energie fors uitgebreid. Een groot deel van deze nieuwe capaciteit bestaat uit kolencentrales. Hierdoor zal sprake zijn van een toename van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Deze ontwikkeling staat op gespannen voet met het streven naar een duurzamere samenleving en, in het bijzonder, een duurzamer energiegebruik. Vanwege dit spanningsveld, en de consequenties die de bouw kan hebben voor de energietransitie, wordt in dit artikel gekeken naar de eisen aan de milieukwaliteit van deze centrales. Het artikel schetst de achtergrond van het onderzoek en geeft een overzicht van de voornaamste Europese regelgeving op dit terrein. Ook wordt beknopt ingegaan op de totstandkoming van de concrete normstelling in de vergunningen en worden de bestaande knelpunten in de huidige regelgeving besproken. Tenslotte wordt geanalyseerd wat dit alles betekent voor het niveau van milieubescherming dat wordt geboden.

 11. Urban and suburban lifestyles and residential preferences in a highly urbanized society Urbane en suburbane leefstijlen en woonvoorkeuren in een samenleving onder verstedelijkingsdruk. Resultaten op basis van case onderzoek in Gent (Vlaanderen, België

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Georges Allaert

  2012-12-01

  Full Text Available It is widely recognized that cities nowadays are confronted with (new challenges like segregation and suburbanisation. This paper explores the idea that these processes are related with residential choices (or preferences made by residents with divergent lifestyles and value patterns. The paper focuses on differences between urban and suburban lifestyles and residential preferences. Firstly the concept of lifestyles in general, and urban and suburban lifestyles more specifically, are approached. Secondly the results of a quantitative survey amongst residents within four neighbourhoods in the Ghent Region, a city in Belgium, are presented. This survey confirms that residents of urban and suburban zones have divergent lifestyles, but only for behavioural aspects, such as : private property protection, status behaviour and ecological behaviour. This results however in a social-spatial inequality and polarization between the urban centres and the suburban fringe. The shared aims amongst urban as well as suburban residents for a more secure residential environment and the ideal of the detached single-family house with private garden situated within a purely residential area, were identified as drivers for future suburban migrations. These residential preferences might cause (further suburbanisation but do not need to lead to segregated social communities, since living with peers does not seem to be a driver for migration in Flanders, Belgium.Heel wat steden worden vandaag de dag geconfronteerd met een toenemende of voortschrijdende segregatie en suburbanisatie. Deze maatschappelijke en ruimtelijke processen worden in deze paper in verband gebracht met concrete woonkeuzes of -voor­keuren van de bewoners en met hun specifieke leefstijlen. In eerste instantie wordt in de paper stilgestaan bij het concept leefstijl, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen latente leefstijlen, gerelateerd aan normen, waarden en karaktereigenschappen van de respondenten ; en manifeste leefstijlen, gekoppeld aan verschillende gedragspatronen. In concreto worden de resultaten van een kwantitatief leefstijlonderzoek in vier wijken in de Gentse regio gepresenteerd. Dit onderzoek bevestigt dat de inwoners van stedelijke en voorstedelijke gebieden uiteenlopende manifeste leefstijlen hebben. Dit resulteert in een sociaal-ruimtelijke ongelijkheid en polarisatie tussen de stedelijke centra en de suburbane rand. Zowel de stedelijke als de suburbane inwoners opteren in de toekomst voor een (nog veiliger woonomgeving en voor een vrijstaande eengezinswoning met eigen tuin, gesitueerd in een residentiële wijk. Deze woonvoorkeuren kunnen (verdere suburbanisatie veroorzaken, maar hoeven niet te leiden tot segregatie, aangezien het samenwonen met gelijken geen driver voor migratie blijkt te zijn in Vlaanderen.

 12. Gepraktiseerde religie thuis en sociale limieten : een vergelijkende studie van de opvoeding en houding van jongeren bij gereformeerd vrijgemaakte, hindoe-, joodse, islamitische en seculiere gezinnen in de Nederlandse samenleving

  NARCIS (Netherlands)

  Mousavi Torshezi, Sayed Hassan

  2009-01-01

  The present research has been conducted as an additional contribution to the international Reaction Pattern Research (RPR). So far religion and its influence on the rearing and attitude of juveniles with respect to social limits have not received a place of their own within the RPR. The present rese

 13. Zelfmeting door de patiënt : Een extra dimensie in de huisartsenpraktijk?

  NARCIS (Netherlands)

  Paans, Wolter; Groot, Martijn de; Velthuijsen, Hugo

  2014-01-01

  Quantified Self (QS) is een internationale beweging van makers en gebruikers van technologie voor zelfmeting van lichamelijke gegevens. Op het moment heeft iedereen de vrije keuze om gebruik te maken van - steeds meer betaalbare - sensortechnologie om zo informatie over het eigen lichaam te verkrijg

 14. Amber : Een revolutie in Radar

  NARCIS (Netherlands)

  Huizing, A.G.

  2011-01-01

  Eind dit jaar verwachtTNO versie 4.0 op te leveren van zijn betaalbare digitale multibeamradar Amber. Het systeem is oorcpronkelijk ontwikkeld voor kleine toestellen die vliegen zonder hulp van de verkeersleiding. lnmiddels kijken de TN0'ers naar veel meer toepassingen, van havenbewaking tot zorg op

 15. Naar duurzame zorg. De restauratie van onze kathedraal : Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van lector

  NARCIS (Netherlands)

  Hamers, Hub

  2011-01-01

  Als student, lang geleden, leerde ik dat organisaties opgebouwd zijn uit sociale interacties; dat daarin omgevingscomplexiteit gereduceerd wordt waardoor organisaties grote prestaties kunnen neerzetten. Deze vroege kennismaking met Luhman (1970) krijgt een vervolg in mijn proefschrift midden jaren 8

 16. The Netherlands in a sustainable world. Poverty, climate and biodiversity. Second Sustainability Outlook; Nederland en een duurzame wereld. Armoede, klimaat en biodiversiteit. Tweede Duurzaamheidsverkenning

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hanemaaijer, A.; De Ridder, W.; Aalbers, T.; Eickhout, B.; Hilderink, H.; Hitman, L.; Manders, T.; Nagelhout, D.; Petersen, A. (eds.)

  2007-11-15

  Poverty reduction, climate change and biodiversity loss to be tackled as an integrated global problem. The world is too small to simultaneously produce enough food (including meat) for everyone and to deliver biofuels on a large enough scale to slow down climate change and maintain biodiversity. In this report sufficient options for fighting poverty, tackling climate change and limiting the loss of biodiversity are presented and discussed. The costs of these options can be limited to a few percent of GDP in 2040. However this will only be possible with coordinated international policies. [Dutch] In de Tweede Duurzaamheidsverkening staan drie duurzaamheidsvraagstukken centraal: het ontwikkelingsvraagstuk, de klimaatverandering en het biodiversiteitsverlies. Deze verkenning beschrijft de trends en de beleidsopties om de internationaal afgesproken doelen voor deze vraagstukken dichterbij te brengen. Er is voor gekozen om te werken met een Trendscenario van de OESO dat loopt tot 2040. In een Trendscenario wordt geen aanvullend beleid verondersteld, zoals het recent afgesproken EU-klimaatbeleid. Vervolgens zijn additionele beleidsopties geinventariseerd, gericht op het dichterbij brengen van de doelen. Vanuit verschillende visies op de wereld (wereldbeelden) zijn daarna de geidentificeerde beleidsopties geanalyseerd.

 17. A platform for sustainable energy. Planning a successful approach in your municipality; Draagvlak voor duurzame energie. Stappenplan voor een succesvolle aanpak in uw gemeente

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Feenstra, C.F.J. [FYnergy, Haarlem (Netherlands); Elsen, A.M.D. [Anne Elsen milieu-advies, Haarlem (Netherlands)

  2013-10-15

  Municipalities in the Netherlands need tips on how they can give proper support to initiators of energy projects in order to minimize resistance. On dealing with and reducing resistance to local energy projects much research has been done and literature published and experiences gained. Employees of municipalities can not study all this information and select what is useful for them. Therefore, this guide translates knowledge into a summary of action items and tips that they can implement immediately [Dutch] In de praktijk blijkt dat gemeenten behoefte hebben aan tips over hoe zij de juiste ondersteuning aan initiatiefnemers van energieprojecten kunnen geven om weerstand te beperken. Over de omgang met en het beperken van weerstand tegen lokale energieprojecten is veel onderzoek, literatuur en praktijkervaring beschikbaar. Medewerkers van gemeenten kunnen niet al deze informatie bestuderen en selecteren wat voor hen bruikbaar is. Daarom vertaalt deze wegwijzer de kennis in een beknopt overzicht van actiepunten en tips die zij direct kunnen uitvoeren.

 18. Water as a source of renewable energy. Environmental impacts of six energy techniques; Water als bron van duurzame energie. Omgevingseffecten van zes energietechnologieen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van den Berg, M.; De Bie, Y.; Geurts, F.; Van Iersel, S.; Ritzen, A.; Stolk, N.

  2010-03-15

  This report describes the environmental impact of six energy technologies using water: thermal energy storage, tidal current, tidal energy with height of fall, wave energy, aquatic biomass and osmosis energy (blue energy) [Dutch] In dit rapport zijn de omgevingseffecten van zes energietechnologieen met water beschreven: warmte koude opslag, getijdenstroming, getijdenenergie op verval, golfenergie, aquatische biomassa en osmose-energie (blue energy)

 19. Ont-dekken en toe-dekken: leren over de veelvormige relatie van mensen met natuur in NME-leertrajecten duurzame ontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Hovinga, D.

  2007-01-01

  The objective of the explorative development research, that is described in this dissertation, was to design a structure which underlies a theoretically sound and generally applicable guideline for environmental education learning trajectories in sustainable development. Furthermore, aspects that ha

 20. Technische universiteiten en duurzame ontwikkeling in Afrika: een interfacultair studenten onderzoeksproject voor het 33e lustrumsymposium van de Technische Universiteit Delft

  NARCIS (Netherlands)

  De Vries, G.; Wessels, R.

  2007-01-01

  In 2007, Delft University of Technology celebrates its 165th birthday. This unique occasion is celebrated with several activities revolving around the subject "Sustainable Solutions, with a focus on Africa". For the interdisciplinary course "Technical Universities and Sustainable development of Afri

 1. Water as a source of renewable energy. Recommendations and energy payback periods of eight techniques; Water als bron van duurzame energie. Aanbevelingen en energieterugverdientijden van acht technologieen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van de Berg, M.; Geurts, F.; Stolk, N.

  2010-02-15

  This report describes the environmental impact of six energy technologies using water: thermal energy storage, tidal current, tidal energy with height of fall, wave energy, aquatic biomass and osmosis energy (blue energy) [Dutch] In dit rapport zijn de omgevingseffecten van zes energietechnologieen met water beschreven: warmte koude opslag, getijdenstroming, getijdenenergie op verval, golfenergie, aquatische biomassa en osmose-energie (blue energy)

 2. Potential of sustainable energy with regard to engineering structures. WINN Energy from Water; Potentie duurzame energie bij kunstwerken. WINN Energie uit water

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Jong, R.J. [Deltares, Delft (Netherlands); Slootjes, N. [HKV Lijn in Water, Lelystad (Netherlands); Van den Noortgaete, T. [Royal Haskoning, Amersfoort (Netherlands)

  2009-11-15

  This exploratory study focuses on the options of generating electrical energy from flowing water of constructions. Machines that could be suitable for other locations are also indicated. Remarks on deployment of hydropower in future constructions are also included [Dutch] Deze verkennende studie richt zich op de mogelijkheden bij bestaande kunstwerken elektrische energie uit stromend water op te wekken. Mogelijke machines voor andere locaties worden ook aangegeven. Opmerkingen over toepassing van waterkracht bij toekomstige werken zijn ook opgenomen.

 3. Stimulering van ziektewering in de bodem door toevoegen van reststromen : 'Cash from trash' : eindrapport SKB-Duurzame ontwikkeling ondergrond project 2031

  NARCIS (Netherlands)

  Postma, J.; Schilder, M.T.; Hanse, B.; Hendrickx, W.; Venhuizen, A.

  2013-01-01

  Dit rapport bevat de resultaten van twee jaar onderzoek naar praktijktoepasbare methoden om de ziektewering in de bodem tegen Rhizoctonia solani, een belangrijke gewasbelager, te verhogen. Het huidige SKB project is gestart om goedkope effectieve reststoffen te identificeren en te zoeken naar een vo

 4. Multifunctional camping building full of sustainable technology. All installations controlled through the internet; Multifunctioneel kampeergebouw vol duurzame techniek. Alle installaties zijn via internet te beheren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schoemaker, E.

  2011-06-15

  A fully integrated, computerized control system is not just suitable for large companies; it can also be realized by smaller organizations as part of their sustainability policy. Eventually, the investment can result in a significant saving. This article discussed the example of scouting and camping site St. Walrick in Overasselt (the Netherlands) [Dutch] Een volledig geintegreerd, computergestuurd beheersysteem is niet alleen geschikt voor grote bedrijven. Het is ook bereikbaar voor kleinere organisaties en past vaak heel goed in hun duurzaamheidbeleid. Uiteindelijk kan de investering een behoorlijke besparing opleveren. In dit artikel wordt het voorbeeld van scouting- en kampeerterrein St. Walrick in Overasselt (Gelderland) besproken.

 5. Rekrutering door politieke partijen bij gemeenteraadsverkiezingen : problemen en perspectieven

  NARCIS (Netherlands)

  Voerman, Gerrit; Boogers, Marcel

  2006-01-01

  Politieke partijen vervullen van oudsher een belangrijke schakelfunctie tussen openbaar bestuur en samenleving. Ten eerste brengen zij belangen, wensen, ideeën en dergelijke binnen de samenleving bijeen in een samenhangend politiek program. In de tweede plaats rekruteren en selecteren zij kandidaten

 6. Artsen onder druk: Het kwaliteitsbeleid van de medische beroepen in Groot-Brittannië, Nederland en België tussen 1970 en 1996, als gevolg van de interne en externe druk op de zelfregulering van artsen.

  NARCIS (Netherlands)

  R. van Herk (Rudi)

  1997-01-01

  textabstractTot in de jaren zeventig werd de medische professie gezien als een beroepsgroep met een grote mate van gezag en professionele vrijheid, die haar kennis in dienst stelde van de belangen van patiënten en samenleving. Omdat de samenleving vanouds een groot belang aan gezondheid hecht, maar

 7. Je kunt een rivier niet twee keer oversteken ... : Intreerede aan de Haagse Hogeschool voor het lectoraat Financial Inclusion and New Entrepreneurship, 24-5-2013

  NARCIS (Netherlands)

  Molenaar, Klaas

  2013-01-01

  Om actief te kunnen deelnemen aan de samenleving, moet iemand toegang hebben tot financiële diensten. Onze samenleving wordt steeds meer divers, mobiliteit en sociale media beiden nieuwe kansen voor ondernemende mensen. Ondernemers zijn niet meer plaats gebonden en kennen geen grenzen als zij markte

 8. Malaysian Cinema, Asian Film : Border Crossings and National Culture

  NARCIS (Netherlands)

  Heide, van der William

  2002-01-01

  William van der Heide maakt in dit boek een vergelijking tussen de samenstelling en het karakter van de Maleisische samenleving en het karakter van de in Maleisië geproduceerde en gedistribueerde films. De auteur karakteriseert Maleisië als een pluralistische samenleving, die bestaat uit een veelvou

 9. Agenda 2020. Vision on the earth sciences; Agenda 2020. Visie op het aardwetenschappelijke wetenschapsveld

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-04-15

  -quality observations. It is precisely such observations and the related studies that are now in trouble, however, owing to inadequate long-term funding. In this report solutions are given and how to approach them. Also insight is given in the necessary investments. [Dutch] De Nederlandse Aardwetenschappen behoren anno 2010 tot de mondiale Top Vijf (zie het recente rapport Research Review Earth Sciences van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU), 2009). In de jaren tachtig en negentig is in Nederland een compacte, goed gefocusseerde en samenwerkende aardwetenschappelijke kennisinfrastructuur van internationale allure gevormd (met nationale onderzoekscholen, een interuniversitaire toponderzoekschool en een aantal niet-universitaire kennisinstellingen, die nauw gelieerd zijn aan de universitaire centra). Het onderzoek- en onderwijsdomein van de Aardwetenschappen is het Systeem Aarde. Het Systeem Aarde staat als gevolg van menselijke invloeden onder toenemende druk, waardoor het steeds moeilijker wordt een duurzame samenleving te realiseren en voor toekomstige generaties te borgen. Klimaatverandering, schaarste aan grondstoffen, omschakeling van het gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen, duurzaam bodem- en waterbeheer en voedselproductie zijn uitdagingen die alleen met bestaande, maar vooral ook nieuwe aardwetenschappelijke kennis kunnen worden opgelost. De Nederlandse Aardwetenschappen worden het komende decennium met drie typen uitdagingen geconfronteerd: (1) de uitstroom van een verhoudingsgewijs zeer groot deel van de wetenschappelijke staf als gevolg van pensionering. Door financiele problemen bij universiteiten en kennisinstellingen is er een risico dat dit leidt tot personele krimp, terwijl - internationaal gezien - de aardwetenschappelijke capaciteit fors groeit; (2) aardwetenschappelijk onderzoek kan alleen op mondiaal niveau worden gerealiseerd met state of the art - en veelal kostbare - onderzoeksfaciliteiten waarvan het maar de vraag is

 10. De effectiviteit van daltononderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  van der Zee, Symen

  2015-01-01

  In dit proefschrift is de effectiviteit van daltononderwijs onderzocht. De eerste vraag waarop is ingegaan, is waarom daltononderwijs focust op effectiviteit. De belangrijkste reden hiervoor blijkt de discussie in de samenleving te zijn over de doeltreffendheid van vernieuwend onderwijs. Vervolgens

 11. Kwetsbaarheid van personeel voor verschervende munitie

  NARCIS (Netherlands)

  Verhagen, T.L.A.; Ham, J.H. van den; Hoogendoorn, H.A.

  2003-01-01

  Als gevolg van de maatschappelijke ontwikkelingen worden personele verliezen bij een militaire operatie door de Nederlandse samenleving steeds minder geaccepteerd. In dit artikel worden de resultaten van een studie beschreven naar een computersimulatiemodel genaamd "ComputerMan". Dit programma maakt

 12. Status en perspectieven van biologische H2 en CH4 productie : inventarisatie van R&D en expertise bij Nederlandse kennisinstellingen, betekenis voor duurzame ontwikkeling, R&D issues en ontwikkelingsrichtingen, mogelijkheden voor stimulering van ontwikkeling en implementatie

  NARCIS (Netherlands)

  Reith, J.H.; Albracht, S.P.J.; Bleijlevens, B.; Hagen, W.R.; Stams, A.J.M.; Keltjens, J.T.; Claassen, P.A.M.; Akkerman, I.; Wijffels, R.H.; Zeeman, G.; Lier, van J.B.; Groenestijn, van J.W.; Jansen, D.

  2003-01-01

  Deze rapportage beschrijft de uitkomsten van een inventarisatie onder onderzoekers verbonden aan Nederlandse kennisinstellingen. Het doel van de inventarisatie is: 1. Het in kaart brengen van lopend onderzoek, expertise en infrastructuur bij Nederlandse kennisinstellingen op het gebied van biologisc

 13. New resources for chemicals. Elaboration of transition path 5. Innovative use of green materials and/in sustainable chemistry; Nieuwe bronnen voor chemie. Uitwerking van transitiepad 5. Innovatief gebruik groene grondstoffen en/in duurzame chemie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bruggink, A.

  2006-09-15

  In the Netherlands, the chemical industry is the largest industrial user of fossil feedstocks: approximately 20% of the total, of which 60% as feedstock for end products. The chemical industry can save on its current total consumption of fossil feedstocks of approximately 685 PJ up to 200 PJ by means of replacement, avoidance and saving. In the main sector, the organic chemical sector, the use of fossil feedstocks for end products can be reduced with 50% (140 PJ), half of which through replacement by renewable feedstocks from biomass and the other half by recycling of top 10 synthetics. The latter requires an international approach. [mk]. [Dutch] In Nederland is de chemie de grootste industriele gebruiker van fossiele grondstoffen: ruim 20% van het totaal waarvan 60% in de vorm van grondstof voor eindproducten. De chemie kan op haar huidig totaalverbruik aan fossiele grondstoffen van ca. 685 PJ tot 200 PJ besparen door vervanging, vermijding en besparing. In de belangrijkste sector, de organische chemie, kan het verbruik in de vorm van fossiele grondstof voor eindproduct met 50% (140 PJ) terug, waarvan de helft door vervanging door hernieuwbare grondstoffen uit biomassa en de helft door hergebruik van top-10 kunststoffen. Voor het laatste is een internationale aanpak nodig.

 14. Duurzaam maar niet biologisch. Certificeren van duurzaamheid in de grondgebonden landbouw

  NARCIS (Netherlands)

  Feitsma, Louis

  2008-01-01

  Duurzaam is een trend. Zo ook in de landbouw. Het aantal innovatieve initiatieven met een duurzaam kaliber in de agrarische sector stijgt. In tegenstelling tot biologische initiatieven en producten, zijn duurzame initiatieven nog niet toetsbaar en erkend. Fiscaal is het moeilijk duurzame initiatieve

 15. Innovation born of Integration : Moving towards sustainable production of animal-source food

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, de I.J.M.

  2012-01-01

  Het antwoord op de vraag naar de meest duurzame innovaties in de sector is niet eenvoudig. Doelstellingen rondom duurzaamheid conflicteren vaak. De weg naar een duurzame veehouderij betekent impliciet keuzes maken. Het beschouwen en analyseren van alle aspecten in de keten en hun samenhang is essent

 16. Kennisleemten in de concept-kennisagenda gezien door de bril van systeeminnovatie: de Uitvoeringsagenda centraal

  NARCIS (Netherlands)

  Spoelstra, S.F.

  2010-01-01

  Een overzicht wordt gegeven van 1. beleidsondersteunend onderzoek ten behoeve van een duurzame veehouderij en 2. van initiatieven die genoemd worden in de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij. Op basis van deze overzichten zijn de volgende kennisleemten geïdentificeerd: methodieken en uitvoering v

 17. Energielandschap ontwikkeling in studio operationele planning : 2010-2012 Community of Practice (CoP) Valorisatie bio-massa uit natuur & landschap

  NARCIS (Netherlands)

  Knaap, van der W.G.M.; Meulen, van der T.J.E.

  2013-01-01

  Duurzame energie is direct verbonden aan een bepaalde locatie. Deze locatie wordt beïnvloed door vele uiteenlopende ruimtelijke en natuurlijke aspecten. We kunnen daarom vaststellen dat duurzame energie afhankelijk is van de ruimtelijke organisatie van een betreffende locatie. In dit verslag wil de

 18. Project "verandering van spijs" : deelrapportage 4 : Hoezo loopbaanbegeleiding?

  NARCIS (Netherlands)

  Heemskerk, F.; Wolk, J. van der

  2007-01-01

  De zorg- en welzijnssector vergrijst snel en kent een relatief hoge WAO-instroom. Het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van werknemers in deze sector is daarom belangrijk. Mobiliteit, in de vorm van regelmatig loopbaanstappen zetten, is één van de mogelijke middelen om duurzame inzetbaarheid te

 19. Sustainable cooling system for University of Groningen; Rijksuniversiteit Groningen kiest voor duurzaam koelsysteem

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-06-15

  The University of Groningen signed the Copernicus charter that contains the regulations that help universities implement sustainable development in all components of their organization. To observe all the recommendations from this charter, the University of Groningen started the project 'Sustainable Development'. The main focus points are sustainable housing, sustainable management, sustainable operation and research and education aimed at sustainable development. [Dutch] De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft het Copernicus handvest ondertekend, dat richtlijnen voor universiteiten bevat om duurzame ontwikkeling in alle onderdelen van hun instelling te implementeren. Om de aanbevelingen uit dit handvest te kunnen naleven is de RUG het project 'Duurzame Ontwikkeling' gestart. De belangrijkste aandachtspunten zijn duurzame huisvesting, duurzaam beheer, duurzame bedrijfsvoering en onderzoek en onderwijs gericht op duurzame ontwikkeling.

 20. "This one is stronger". Spotlights on the lifelong learning professional-in-action

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Josje van der Linden

  2016-06-01

  Full Text Available ABSTRACT“This one is stronger.” Spotlights on the lifelong learning professional-in-action Around the world, lifelong learning is being promoted as a strategy for coping with the changing realities of life and work. The fourth Sustainable Development Goal, agreed in September 2015, reflects this: “ensure equitable and inclusive quality education and promote lifelong learning opportunities for all”. Despite its importance, doubts remain about the implementation of this goal in practice (Van der Kamp, 2000; Regmi, 2015. This article looks at the practice of lifelong learning from the point of view of the professionals involved, their actions and the way these actions are challenged, supported and further developed. Following Schön’s “reflection-in-action” (1983, the term “professional-in-action” is used to stress the role of the professional in making the difference on the ground. The leading question is: how can lifelong learning professionals be supported in their contribution to surrounding society and its citizens? The professionals-in-action featured in this article include professionals based in the Netherlands as well as in other, less privileged contexts. Meaningful experiences are used to build a story about challenges, the right to exist, commitment, recognition and room to manoeuvre. The experiences reveal the importance of interacting with the learner and the professional space that is necessary to achieve this. Professionalization in professional learning communities and practice-oriented research must accompany this professional space. SAMENVATTING“Deze is sterker”. Spotlights op de leven lang leren professional-in-actieOm te kunnen omgaan met de veranderende realiteit in leven en werk, wordt wereldwijd een leven lang leren aangemoedigd. Het vierde duurzame ontwikkelingsdoel, vastgesteld in september 2015, weerspiegelt dit: “het verzekeren van kwalitatief goed onderwijs en het bevorderen van de mogelijkheden

 1. Alternatives for thermal legionella control; Alternatieven thermische legionellabestrijding

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Lieshout, M.

  2008-03-15

  One supplier considers his system a breakthrough in legionella control. Another claims decisively that his system provides the only affordable and effective solution. It is clear that manufacturers have their own way of finding alternatives in those cases where thermal control for complex existing installations prove not to be effective. (mk) [Dutch] De ene leverancier noemt zijn systeem een doorbraak in de legionellabestrijding. Een ander beweert met grote stelligheid dat zijn systeem de enige betaalbare en effectieve oplossing is. Duidelijk is dat fabrikanten op hun eigen manier een oplossing zoeken naar alternatieven, daar waar het thermisch beheer voor complexe bestaande installaties niet effectief blijk te zijn.

 2. Wees zuinig met energie

  NARCIS (Netherlands)

  Wagenberg, van V.; Leeuw, de M.

  2002-01-01

  Op varkensbedrijven is er een grote spreiding in energiegebruik. Dit wordt veroorzaakt door verschil in management en verschil in bedrijfsuitrusting. Er zijn er in de varkenshouderij veel mogelijkheden om duurzame energie toe te passen.

 3. Opportunities for farmers: 'Safe' vegetables for Hanoi

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van M.S.; Huu Cuong, T.; Nguyen Anh Tru,; Pham Van Hoi,

  2005-01-01

  Vietnamese boeren gebruiken voor de intensieve groententeelt veel verschillende pesticiden, waaronder zeer gevaarlijke. Nieuwe, winstgevende markten zijn een stimulans om over te gaan op meer duurzame productie. Het huidige marketing systeem maakt het moeilijk een 100 procent waterdichte "veilige" g

 4. Natuurtoets voor de verplaatsing van de 50 kV-schakelinstallatie in de gemeente Ede

  NARCIS (Netherlands)

  Blitterswijk, van H.; Stumpel, A.H.P.

  2004-01-01

  Energiebedrijf NUON bereidt de sloop en herbouw voor van een transformatorstation. Dit rapport beschrijft de effecten van de werkzaamheden op aanwezige beschermde flora en fauna en op omliggende beschermde gebieden. Het rapport doet bovendien aanbevelingen voor duurzame instandhouding van natuurwaar

 5. Meer vis en garnalen uit Azië

  NARCIS (Netherlands)

  Beukers, R.

  2012-01-01

  Nederlandse importeurs van vis, schaal- en schelpdieren uit Azië zien graag meer aanbod van kwaliteitsgarnalen en duurzame tonijn uit de regio. LEI Wageningen UR onderzocht hoe dat aanbod zou kunnen groeien.

 6. Crisis! Re/Constructing Europe

  NARCIS (Netherlands)

  Coumans, Anke

  2014-01-01

  Elk jaar wordt een afgelegen locatie, zoals een eiland, getransformeerd tot een internationale ontmoetingsplaats waar workshops over kunst, media, gaming, wetenschap, technologie en duurzame innovatie worden gegeven. De uitwisselingsweek is transdisciplinair en stimuleert dialoog en actieve interact

 7. Aankoopfactoren van vlees

  NARCIS (Netherlands)

  Tacken, G.M.L.

  2001-01-01

  In het kader van het onderzoeksprogramma 'Toekomstige veehouderijsystemen' is onderzoek verricht naar duurzame en economisch haalbare veehouderijconcepten. Daarbij kwam als één van de onderwerpen de aankoopfactoren van vlees aan bod.

 8. Replacement of meat and dairy by more sustainable protein sources in the Netherlands : Quality of the diet

  NARCIS (Netherlands)

  Tijhuis MJ; Ezendam J; Westenbrink S; van Rossum C; Temme L; CVG; vgc

  2012-01-01

  Een voeding die minder vlees en zuivel bevat en meer duurzame plantaardige voedingsmiddelen kan voldoende eiwitten, mineralen en vitaminen leveren. Daarvoor is het wel nodig gevarieerd te kiezen uit plantaardige producten. De belangrijkste bronnen van plantaardige eiwitbronnen zijn noten, peulvrucht

 9. Buitenlandse investeringen en landbouwontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Tulder, R.J.M.; Vellema, S.

  2009-01-01

  Bij investeringen in de landbouwsector in ontwikkelingslanden zijn multinationale ondernemingen centrale spelers. Dit artikel bespreekt recente trends in de internationalisering van de landbouwsector en onderzoekt de voorwaarden waaronder deze internationalisering bij kan dragen aan duurzame groei i

 10. In-situ immobilisatie van verontreinigde grond

  NARCIS (Netherlands)

  Dolfing, J.

  2000-01-01

  Er is behoefte aan nieuwe vormen van duurzame bodemsanering die betaalbaar, technisch uitvoerbaar en maatschappelijk acceptabel zijn, zoals het gebruik van zogenaamde immobilisatoren. Dit zijn stoffen die aan de bodem worden toegevoegd om anorganischeverontreinigingen, zoals zware metalen, te binden

 11. Energy Conservation Behaviour Toolkit

  NARCIS (Netherlands)

  Kalz, Marco; Börner, Dirk; Ternier, Stefaan; Specht, Marcus

  2013-01-01

  Kalz, M., Börner, D., Ternier, S., & Specht, M. (2013, 31 January). Energy Conservation Behaviour Toolkit. Presentation given at the symposium "Groene ICT en Duurzame ontwikkeling: Meters maken in het Hoger Onderwijs", Driebergen, The Netherlands.

 12. The discursive other dynamics in plant scientists' talk on Phytophthora with experts and the public

  NARCIS (Netherlands)

  Mogendorff, K.G.

  2014-01-01

  In toenemende mate wordt van wetenschappers verlangd dat ze technologieën ontwikkelen die nuttig zijn voor en in de samenleving. Het proefschrift The discursive Other kijkt naar hoe plantonderzoekers deze verwachting oppakken. Het proefschrift analyseert bijeenkomsten waarin plantonderzoekers verant

 13. Balans van de leefomgeving 2014 : de toekomst is nú

  NARCIS (Netherlands)

  Gerwen, O.J.; Hoogervorst, N.J.P.; Brandes, L.; Hollander, de G.; Eskinasi, M.; Dam, F.; Ros, J.; Grinsven, van H.; Nijland, H.; Ligtvoet, W.; Gaalen, van F.; Dirkx, G.H.P.

  2014-01-01

  De Balans van de Leefomgeving geeft parlement, kabinet en samenleving een feitelijk onderbouwd inzicht in de huidige kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De Balans is de tweejaarlijkse peilstok van het PBL die aangeeft in hoeverre de door de politiek zelf ten doel gestelde leefomgevingskwaliteit t

 14. ‘We gaan ons openstellen’

  NARCIS (Netherlands)

  Fresco, L.O.

  2014-01-01

  ‘Verbinding’ is het sleutelwoord van Louise Fresco, de kersverse bestuursvoorzitter van Wageningen UR. Ze wil nieuwe manieren vinden om de samenleving te betrekken bij de ontwikkeling van kennis. ‘Het is mijn droom maatschappelijke discussies vlot te trekken die nu worden lamgelegd door angst, weers

 15. Sociologische kijk op verantwoordelijkheid voor natuur

  NARCIS (Netherlands)

  Dagevos, H.; Breedveld, K.

  2004-01-01

  De disciplinaire invalshoek van dit essay is de sociale. In de eerste plaats wordt ingegaan op verantwoordelijkheid als moderne notie, gezien vanuit de geïndividualiseerde postmoderne samenleving. Vervolgens wordt het begrip "vertaald" in termen van bestedingen in tijd en geld. De sociale context is

 16. Preventiestrategiën in de praktijk : Een meta-evaluatie van criminaliteitspreventie-projecten

  NARCIS (Netherlands)

  Polder, W.; Vlaardingen, F.J.C. van

  1992-01-01

  In 1985 is in het kader van het Justitie-beleidsplan Samenleving en Criminaliteit (SEC) de Stuurgroep Bestuurlijke Preventie van Criminaliteit in het leven geroepen. Daarmee startte een periode van vijf jaar experimenteel beleid, waarin de stuurgroep financiele steun heeft verleend aan criminaliteit

 17. Het eind van maatschappelijk verantwoord ondernemen

  NARCIS (Netherlands)

  Kolk, A.

  2003-01-01

  Hoe gaan ondernemingen, managers en accountants om met eisen en verwachtingen van de samenleving? Deze vraag - na affaires zoals Enron en de bouwfraude actueler dan ooit - heeft tot grote aandacht voor 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' (MVO) geleid. Juist nu echter betoogt Kolk dat het einde

 18. Het eind van maatschappelijk verantwoord ondernemen, of het begin?

  NARCIS (Netherlands)

  Kolk, A.

  2003-01-01

  Hoe gaan ondernemingen, managers en accountants om met eisen en verwachtingen van de samenleving? Deze vraag - na affaires zoals Enron en de bouwfraude actueler dan ooit - heeft tot grote aandacht voor 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' (MVO) geleid. Juist nu echter betoogt Kolk dat het einde

 19. Adjustments to amputation and artificial limb, and quality of life in lower limb amputees

  NARCIS (Netherlands)

  Sinha, Richa

  2013-01-01

  Amputatie van ledematen heeft een grote impact op het individu, niet alleen bij de vervalsing van het lichaamsbeeld, maar ook van invloed op hun sociale en psychologische functioneren. Prothese is de enige manier waarop deze mensen kunnen onafhankelijk zijn, deel te nemen aan de samenleving, en herv

 20. Design in een genetwerkte ecologie

  NARCIS (Netherlands)

  Nigten, Anne

  2016-01-01

  De netwerksamenleving verandert in een genetwerkte ecologie. Daarin zien we interactie ontstaan tussen mensen, overheden, bedrijven, slimme objecten, apparaten en de slimme samenleving. Mensen staan in die genetwerkte ecologie niet langer automatisch centraal. De mens is in toenemende mate een onder

 1. Acute and chronic pancreatitis: epidemiology and clinical aspects

  NARCIS (Netherlands)

  Spanier, B.W.M.

  2011-01-01

  In Nederland zijn de afgelopen jaren de incidentiecijfers en de ziekenhuisopnamen voor acute en chronische alvleesklierontsteking (pancreatitis) gestegen. De verwachting is dat deze blijven toenemen bij een vergrijzende samenleving. Uit de EARL-studie van Marcel Spanier komt naar voren dat bij acute

 2. Het rendement van geluk

  NARCIS (Netherlands)

  Keijsers, J.; Jansen, M.; Ruland, E.

  2016-01-01

  Plaatste je twintig jaar geleden een zonnepaneel op je dak of deelde je de auto met de buren, dan behoorde je al snel tot de uitzonderingen in de samenleving, die elke vorm van financieel gewin de rug leek toe te keren. Dat maatschappelijke betrokkenheid en rendement hand in hand kunnen gaan, is een

 3. Minder verspilling van voedingsmiddelen door slimme sensor tag

  NARCIS (Netherlands)

  Westra, E.H.

  2013-01-01

  De Nederlandse landbouw- en voedingsmiddelenindustrie is belangrijk voor de Nederlandse samenleving. Hij draagt met 32 procent bij aan het Nederlandse handelsoverschot. Innovatie speelt een grote rol in deze sector om competitief te blijven, en conditionering en tracking en tracing (T&T) zijn hi

 4. Van 'public watchdog' naar 'public watchblog': het EHRM en journalistieke weblogs

  NARCIS (Netherlands)

  M. Oosterveld; M. Oostveen

  2013-01-01

  De samenleving heeft een ‘public watchdog’ nodig om machthebbers rekenschap te laten afleggen aan het publiek. Het EHRM heeft deze rol met de nodige waarborgen omkleed door privileges te erkennen voor journalisten van traditionele media. In de huidige informatiesamenleving wordt deze waakhondfunctie

 5. Voorspelbaarheid van evolutie en revolutie

  NARCIS (Netherlands)

  R.A.M. Fouchier (Ron)

  2007-01-01

  textabstractHet voorspellen van gebeurtenissen doen we meestal op grond van ervaringen uit het verleden. Daarmee vertel ik niets nieuws. Voorspellen is een dagelijkse bezigheid in onze samenleving. Meteorologen voorspellen elke dag het weer, met wisselend succes. Beleggers zouden graag ontwikkelinge

 6. Te hard van stapel gelopen.

  NARCIS (Netherlands)

  W-J. Verhoeven (Willem-Jan)

  2008-01-01

  textabstractHoe goed we ook trachten de samenleving te organiseren, fraude maakt er deel van uit. Dit blijkt uit spraakmakende grote schandalen zoals de Enron-zaak, de Bouwfraude-zaak en de Nigerian letter scams. Maar fraude komt ook op minder geruchtmakende schaal voor, zoals oplichting op veilings

 7. The multifunctional role of apolipoprotein E in lipid metabolism

  NARCIS (Netherlands)

  Jong-Gerritsen, Gery de

  2007-01-01

  Hyperlipidemie is een belangrijk gezondheidsrisico in de westerse samenleving en direct gerelateerd aan diabetes en overgewicht. Zowel eetgewoontes als genetische afwijkingen kunnen zorgen voor een verstoord vetmetabolisme en ophoping van cholesterol en triglyceriden in het bloed. Patiënten die lijd

 8. Salafisme in Nederland : aard, omvang en dreiging

  NARCIS (Netherlands)

  Roex, I.; Stiphout, S. van; Tillie, J.

  2010-01-01

  De beschikbare informatie over het salafisme in Nederland is vooral dreigingsgerelateerd. Over de wijze waarop salafisten hun dagelijkse leven invullen en de consequenties voor hun deelname aan de Nederlandse samenleving is maar weinig bekend. Ook over de omvang van het aantal salafisten in Nederlan

 9. Resultaat van de Verzorgingsstaat: leefbaarheid en gelijkheid

  NARCIS (Netherlands)

  R. Veenhoven (Ruut)

  1990-01-01

  textabstractSAMENVATTING
  De substantiële rationaliteit van beleid kan worden afgemeten aan de mate waarin ideële doelstellingen worden gerealiseerd en aan de leefbaarheid van de samenleving die dat oplevert. Beleid dat zijn eigen doelstellingen niet haalt is niet rationeel; beleid dat die doels

 10. De Vrolijke Vechtmaatschappij

  NARCIS (Netherlands)

  R. Veenhoven (Ruut)

  1992-01-01

  textabstractSamenvatting De idee dat de moderne westerse samenleving zich ontwikkelt tot een ‘vechtmaatschappij’ is verbonden met sombere veronderstellingen. De carrière gerichtheid zou toenemen, de kloof tussen winnaars en verliezers in de ratrace zou groter worden en de leefbaarheid van de samenl

 11. Abraham Kuyper als theoloog

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. H. Velema

  1989-06-01

  Full Text Available Men zou in Nederland de herdenking van Kuypers honderdvijftigste geboortedag hebben kunnen aangrijpen als een gelegenheid om diens theologie en diens levenswerk in kerk en samenleving te evalueren. Niemand kan ontkennen dat er in genoemde publicaties iets van een evaluatie is te vinden.

 12. De verbeelding van de wereld. De wereld van de verbeelding: opstellen

  NARCIS (Netherlands)

  H.J.G. Beunders (Henri)

  1998-01-01

  textabstractBundel essays over de rol van de audiovisuele media in onze veranderende samenleving en van de invloed die ze hebben op ons bewustzijn. Na een inleiding over beeld en bewustzijn geeft de auteur in tien opstellen zijn visie op de rol van de media in onze maatschappij in verschillende peri

 13. Rozen voor het oprapen : over beroepsvorming, EVC en persoonlijke ontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Duvekot, R.C.

  2006-01-01

  Mensen hebben zich altijd gedegen op hun beroepsuitoefening voorbereid. Dat was al zo in de Middeleeuwen en in de industriële samenleving. In onze huidige kennismaatschappij is dat niet anders. Systemen van beroepsvorming behoeven echter voortdurend aanpassing of zelfs innovatie omdat ze onderdeel u

 14. Penitentiaire programma's : evaluatie kwaliteitsverbetering

  NARCIS (Netherlands)

  Balogh, L.; Jans, M.

  2009-01-01

  In het verleden verliep de uitvoering van penitentiaire programma’s niet zonder risico’s. Omdat elke vorm van recidive en geweld derden en de samenleving leed en/of schade toebrengen, is het van belang om de risico’s in te perken. Om dit te bewerkstelligen, is getracht de kwaliteit van de uitvoering

 15. Shooting the Family : Transnational Media and Intercultural Values

  NARCIS (Netherlands)

  2005-01-01

  Onder invloed van media als sateliettelevisie en cinema, is de rol van de familie in de hedendaagse, multiculturele samenleving aan het veranderen. Als gevolg van globalisatie en migratie staat de familie onder druk: de familie 'shot to pieces'. Maar tegelijkertijd keren zowel nieuwe als traditionel

 16. Mechanically supported design of self-stabilizing algorithms

  NARCIS (Netherlands)

  Prasetya, I.S.W.B.

  2001-01-01

  Het schrijven van een programma is vaak veel gemakkelijker dan te bewijzen dat een programma doet wat het moet doen. Daarbij wordt onze samenleving steeds afhankelijker van computers; men denke daarbij aan complexe programmatuur die de verkeersleiding van treinen of vliegtuigen regelt, die de admini

 17. Engineeringof Pencillium chrysogenum for enhanced ß-lactam biosynthesis

  NARCIS (Netherlands)

  Weber, Stefan Sander

  2012-01-01

  De ontdekking van penicilline door Alexander Fleming heeft een grote invloed gehad op onze samenleving en de kwaliteit van leven. Tegenwoordig is ook bekend welke genen en de daaraan gekoppelde enzymen verantwoordelijk zijn voor de productie van penicilline in de filamenteuze schimmel Penicillium ch

 18. Over belastingheffing en ethiek; enige politiek-filosofische grensverkenningen

  NARCIS (Netherlands)

  Happé, R.H.; Albregtse, D.A.; Kavelaars, P.

  2006-01-01

  Op grond van de politieke filosofie van John Rawls en Ronald Dworking wordt onderzocht waar de grenzen liggen van de belastingheffing; als uitgangspunt geldt binnen een samenleving 'cooperatie op voorwaarde van reciprociteit' ; van daaruit wordt de verantwoordelijkheid van de fiscale wetgever geanal

 19. The 'Experimental Garden' for Decentralized Sustainable Cooperatives'. From realization to the future. Final report of a study of decentralized markets; De Proeftuin 'Decentrale Duurzame Collectieven'. Van realisatie naar de toekomst. Eindrapportage Netbeheer Nederland Onderzoek Decentrale Markten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schwencke, A.M.; Van der Steenhoven, M.; Wendel, A.

  2013-09-15

  The purpose of the study is (1) to explore the possibilities and needs in the field of local, decentralized (energy) markets, both with respect to market players and grid operators, and (2) draft a vision with regard to developing future-proof market model. The central questions are: (1) Which players are active in the local markets? What characterizes them? Which needs and desires do they have regarding the operators (and the energy market)?; and (2) What does this mean for the grid operators? How can they respond to this development? [Dutch] Het doel van de studie is (1) verkennen wat de mogelijkheden en behoeftes op het gebied van lokale/decentrale (energie)markten zijn, zowel van marktspelers als netbeheerders; (2) visievorming op het gebied van een toekomstbestendig marktmodel. De centrale vragen zijn: (1) Welke spelers zijn actief op de decentrale markten? Wat kenmerkt hen? Welke wensen en behoeften hebben zij ten aanzien van de netbeheerders (en de energiemarkt)?; (2) Wat betekent dit voor de netbeheerders? Hoe kunnen zij op deze ontwikkeling inspelen?.

 20. Trias Energetica not always in the lead; Trias Energetica is niet altijd leidend

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Willemsen, G. [IF Technology, Arnhem (Netherlands)

  2007-11-15

  Since 1996, Trias Energetica is a major guide for energy advisors: first realize the highest possible energy saving, then implement sustainable energy, and finally utilise fossil fuels. The logic of this guideline does not always work well in practice. The application of sustainable energy should not always come in second place. Moreover, there is a grey area between energy saving and sustainable energy.(mk) [Dutch] De Trias Energetica is sinds 1996 een belangrijke leidraad voor energieadviseurs: eerst zoveel mogelijk energie besparen, dan duurzame energie inzetten, en als laatste pas fossiele brandstoffen toepassen. De logica van deze richtlijn gaat in de praktijk echter niet altijd op. De toepassing van duurzame energie moet niet automatisch opde tweede plaats komen. Bovendien is er een grijs gebied op de grens tussen energiebesparing en duurzame energie.

 1. A living building. Lessons learned from the newly built NIOO; Een gebouw dat leeft. Lessons Learned nieuwbouw NIOO

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-09-15

  The Netherlands Institute of Ecology (NIOO-KNAW) moved into its new sustainable building in Wageningen early 2011. This report offers insight in the lengthy process that preceded the move and aims to educate and to inspire parties that have ambitions in the field of sustainable building. [Dutch] Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) betrok begin 2011 haar nieuwe en duurzame gebouw in Wageningen. Dit rapport geeft inzicht in het jarenlange proces dat aan de verhuizing voorafging, en dient ter lering en inspiratie voor partijen met ambities op het gebied van duurzame bouw.

 2. E-commerce in Europa

  OpenAIRE

  DEJAEGHER, Karen

  2005-01-01

  Hoewel het Internet en e-commerce al troebele waters hebben doorzwommen, is duidelijk gebleken dat deze twee concepten niet meer weg te denken zijn uit onze samenleving. Een deel van de wereldeconomie wordt uitgemaakt door online retailing en bedrijven kunnen een beduidend concurrentieel voordeel behalen door aanwezig te zijn op het Web waar barrières zoals tijd en afstand minder spelen. Bovendien biedt het Internet de unieke mogelijkheid om producten en diensten aan te passen aan individuele...

 3. Adjustments to amputation and artificial limb, and quality of life in lower limb amputees

  OpenAIRE

  Sinha, Richa

  2013-01-01

  Amputatie van ledematen heeft een grote impact op het individu, niet alleen bij de vervalsing van het lichaamsbeeld, maar ook van invloed op hun sociale en psychologische functioneren. Prothese is de enige manier waarop deze mensen kunnen onafhankelijk zijn, deel te nemen aan de samenleving, en hervatten hun werk. Er zijn verschillende factoren, die het gebruik van prothese door geamputeerden kan ook van invloed zijn en op hun beurt van invloed op hun kwaliteit van leven (QoL). De onderzoeksv...

 4. Salafisme in Nederland: aard, omvang en dreiging

  OpenAIRE

  Roex, I.; van Stiphout, S.; Tillie, J.

  2010-01-01

  De beschikbare informatie over het salafisme in Nederland is vooral dreigingsgerelateerd. Over de wijze waarop salafisten hun dagelijkse leven invullen en de consequenties voor hun deelname aan de Nederlandse samenleving is maar weinig bekend. Ook over de omvang van het aantal salafisten in Nederland is vrijwel niks bekend. De centrale onderzoeksvraag is: Wat is de aard, omvang en dreiging van het salafisme in Nederland. Daarbij komen drie aandachtsvelden aan de orde: (a) de ideologie die de ...

 5. The Acoustics of Social Learning: Designing learning processes that contribute to a more sustainable world.

  NARCIS (Netherlands)

  Wals, A.E.J.; Hoeven, van der E.M.M.M.; Blanken, H.

  2009-01-01

  De auteurs beschrijven hier de mogelijke betekenis van sociaal leren bij het realiseren van transities naar een wereld die duurzamer is dan de huidige. Sociaal leren is in dit essay voor het gemak - de werkelijkheid laat zich immers moeilijk vangen in een schema of een model - opgehangen aan een lee

 6. Nieuwe ontwikkelingen bij mechanische onkruidbestrijding

  NARCIS (Netherlands)

  Lans, van der A.M.

  2010-01-01

  Zoals bij veel sectoren is ook de onkruidbestrijding bij de biologische boomkwekerij een van de grootste knelpunten. De afgelopen jaren zijn met name in de biologische landbouw veel methoden ontwikkeld en beproefd om het onkruid de baas te kunnen. Op de bijeenkomst ‘Milieuvriendelijke en duurzame on

 7. Schimmels als nieuw wapen tegen malariamuggen

  NARCIS (Netherlands)

  Knols, B.G.J.; Takken, W.

  2008-01-01

  Er gaat ieder jaar veel geld om in de - chemische - bestrijding van malariamuggen. Maar dankzij een veelbelovende schimmel staat een heel nieuwe, duurzame aanpak voor de deur, zeggen medisch entomologen Bart Knols en Willem Takken. 'Het is toch schrijnend dat we aan het begin van de eenentwintigste

 8. Innovatie netwerk energiebesparende systemen Oost Brabant (INES OB): Met en van elkaar leren het energielandschap verkennen

  NARCIS (Netherlands)

  Vermeulen, P.C.M.; Wijmeren, van F.

  2013-01-01

  In 2012 en 2013 is een groep van 11 tuinders uit het oostelijk deel van Noord Brabant tien keer bijeen geweest om meer zicht te krijgen in de toepasbaarheid en de processen die ten grondslag liggen aan nieuwe duurzame energie technieken. Dit netwerk heeft rondom de thema’s aardwarmte, geconditioneer

 9. Energy conservation indicators cold and heat storage. Revision factsheet cold and heat storage 2009; Besparingskentallen koude- en warmteopslag. Herziening factsheet koude- en warmteopslag 2009

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bosselaar, L. [SenterNovem, Utrecht (Netherlands); Koenders, M.J.B.; Van Helden, M.J.C.; Kleinlugtenbelt, J.H. [IF Technology, Arnhem (Netherlands)

  2009-08-15

  The aim of the title revision is to update the existing indicators for cold and heat storage as given in the Protocol Monitoring Sustainable Energy [Dutch] Het doel van het onderzoek is om de bestaande set van kentallen voor koude- en warmteopslag uit het Protocol Monitoring Duurzame Energie te actualiseren.

 10. Vlinderbloemigen brengen bemesting in evenwicht

  NARCIS (Netherlands)

  Holwerda, J.; Wel, van der C.; Sukkel, W.

  2008-01-01

  Vlinderbloemigen vormen de stikstofbron voor de biologische landbouw. Dit omdat ze in staat zijn stikstof uit de lucht te binden. Voor een duurzame biologische akkerbouw en de groenteteelt zijn ze daarom onontbeerlijk, evenals voor de veehouderij. Uiteindelijk is ook de stikstof uit dierlijke mest i

 11. Van landbouw naar landschap

  NARCIS (Netherlands)

  Pessers, D.W.J.M.; Kistenkas, F.H.

  2010-01-01

  De weg van de aloude Mansholt doctrine naar een geheel nieuw Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GBL) is lang. Het voordeel van de huidige mervoudige crisis kan evenwel zijn dat er eindelijk ens schot komt in de omvorming van de traditionele kwantiteitslandbouw naar een duurzame kwaliteitslan

 12. Brandstof kweken biedt zicht op schone toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Klein Lankhorst, R.M.

  2013-01-01

  De zon is onze perfecte duurzame energiebron die we kunnen aftappen via fotosynthese. Planten doen dit al van nature, maar lang niet efficiënt genoeg. Daarom werkt het bedrijf BioSolar Cells aan de ontwikkeling van Solar Fuels: brandstoffen die rechtstreeks, zonder eerst biomassa te maken, worden ge

 13. Kunstmatige fotosynthese : voor de omzetting van zonlicht naar brandstof

  NARCIS (Netherlands)

  Purchase, R.; Vriend, H.; Groot, de H.J.M.; Bos, H.L.

  2015-01-01

  Deze uitgave is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van duurzame energievoorziening. Het is een beschrijving van de mogelijkheden van solar fuels, brandstoffen die direct uit zonlicht worden geproduceerd en die een substantieel onderdeel kunnen gaa

 14. Designing sustainable energy landscapes : concepts, principles and procedures

  NARCIS (Netherlands)

  Stremke, S.

  2010-01-01

  De doelstelling van dit proefschrift is om de planning en het ontwerp van duurzame energielandschappen verder te ontwikkelen met daarbij bijzondere aandacht voor de regionale schaal. De volgende vier onderzoeksvragen stuurden het onderzoek: 1. Wat kunnen we leren van natuuurlijke ecosystemen; 2. Wat

 15. The socio-cultural sustainability of animal farming : an inquiry into social perceptions of dairy farming in the Netherlands and Norway

  NARCIS (Netherlands)

  Boogaard, B.K.

  2009-01-01

  De afgelopen 50 jaar is de veehouderij in schaalgrootte toegenomen en geïntensiveerd. Tegelijkertijd zijn Westerse samenlevingen meer verstedelijkt en hebben minder mensen familieleden in de landbouw. Als gevolg daarvan hebben weinig burgers kennis van of directe ervaring met de landbouw. Duurzame o

 16. Biologische Internationale Handel

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker, J.H.; Bunte, F.H.J.

  2009-01-01

  Biologische producten leveren wereldwijd een belangrijke bijdrage aan duurzame ontwikkeling, door een bijdrage te leveren aan een beter milieu en het vergroten van het dierenwelzijn. In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, wordt in Nederland de markt voor biologische

 17. Automatisch melken : kansen voor kwaliteitszorg en melkbewerking op de boerderij = Automatic milking : opportunities for quality assurance and on-farm processing

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de O.; Bos, K.; Leij, P.

  2004-01-01

  In deze deskstudie is nagegaan welke kansen het toepassen van automatisch melken biedt in een duurzame veehouderij in Nederland met specifieke aandacht voor kwaliteitszorg en het concentreren van melk op de boerderij. Het melken neemt een centrale plaats in een kwaliteitszorgsysteem voor een melkvee

 18. Brandstof en plastic uit dezelfde biomassa

  NARCIS (Netherlands)

  Ree, van R.

  2009-01-01

  De productie van tweede generatie biobrandstoffen is nog te duur om aan de grote vraag naar duurzame brandstof te kunnen voldoen. Een consortium van internationale organisaties werkt daarom aan een beter productieproces en wil meer uit biomassa gaan halen dan alleen ethanol

 19. De betekenis van haver in het bouwplan

  NARCIS (Netherlands)

  Lamers, Jan

  2015-01-01

  Haver is een zeer waardevol voedingsproduct voor mens en dier. De teelt van haver heeft een bodem verbeterend effect waardoor het opbrengst vermeerderend kan werken voor volggewassen in teeltrotaties. Haver past in duurzame en biologische teelten. Een van de onderdelen van het kennisbasisproject ( K

 20. Biomassa voor energie in de stadsregio Arnhem-Nijmegen : ontwikkelingen van een strategie voor biomassa uit bos, natuur en landschap

  NARCIS (Netherlands)

  Spijker, J.H.; Vries, de E.A.; Derksen, J.T.P.

  2010-01-01

  De Stadsregio Arnhem-Nijmegen heeft behoefte aan een strategie voor de optimale inzet van biomassa uit natuur en landschap voor energie-opwekking. In dit rapport wordt inleidend het huidige aandeel duurzame energie in Nederland en de beleidsopgave uiteengezet. Daarna wordt aangegeven dat er legio ka

 1. Studenten ontwikkelen competenties in ondernemersnetwerken

  NARCIS (Netherlands)

  Potters, J.I.

  2007-01-01

  Het project ‘Leren met Toekomst’ zet in op het versterken van de kennisuitwisseling en de samenwerking tussen onderzoek en onderwijs ten behoeve van een duurzame landbouwpraktijk. In het gezamenlijk door onderzoekers en docenten ontwikkelde concept staan ondernemernetwerken centraal als ‘praktijkont

 2. PPO actief in onderzoek naar kwaliteitsmodel en rotbestrijding

  NARCIS (Netherlands)

  Schaik, van A.C.R.; Derkx, M.P.M.; Schoorl, F.W.

  2007-01-01

  PPO-fruit neemt actief deel aan het Europese Isa-project. Het project beoogt de fruitconsumptie in Europa te bevorderen door kennisontwikkeling en - verspreiding op het gebied van consumptiebeleving, gezondheid, veredeling, verwerking, duurzame teelt en naoogstbehandeling. Dit artikel beschrijft wel

 3. Innovatienetwerk Nieuwe Energiesystemen - Gelderland- INES-Gelderland

  NARCIS (Netherlands)

  Balendonck, J.; Helsloot, F.

  2013-01-01

  Binnen het “Innovatie netwerk Nieuwe Energie Systemen in Gelderland” hebben 22 glastuinders gedurende twee jaar kennis gemaakt met nieuwe duurzame technologieën voor energiegebruik en -opwekking. Zij hebben een aantal innovatieve Nederlandse tuinbouwbedrijven bezocht en presentaties bijgewoond van e

 4. Horti Indigo for denim : haalbaarheidsstudie en marktontwikkeling

  NARCIS (Netherlands)

  Lans, van der C.J.M.; Noort, van F.R.; Garcia Victoria, N.

  2014-01-01

  De (sub)tropische plant Indigofera wordt geteeld om de kleurstof indigo. In deze haalbaarheidsstudie is gekeken naar de technische en economische mogelijkheden van duurzame kasteelt van Indigofera. De kleurstofopbrengst bij buitenteelt (Azië) ligt tussen 30,87-76.72 kg/ha. Opbrengstverhogende factor

 5. Marketing strategy & organization : Building sustainable business

  NARCIS (Netherlands)

  Moenaert, R.K.; Robben, H.S.J.; Gouw, de M.

  2012-01-01

  Marketing als duurzame business. Hét basiswerk over het plannen en implementeren van marketingactiviteiten om het concurrentievermogen van een organisatie te optimaliseren. Een science-based en praktische synthese van ideeën en modellen die een duurzaam onderscheid in de markt daadwerkelijk mogelijk

 6. Co-innovatie Triple P: integratie van marketingstrategie en personeelsbeleid

  NARCIS (Netherlands)

  Bartels, J.; Hendriks, R.; Ruyter, de P.; Zeelenberg, A.; Engelsman, V.; Eichelsheim, C.; Skoppek, H.; Schmidt, M.

  2008-01-01

  Dit project richt zicht op de integratie van Triple P marketing en personeelsbeleid. Het doel van het project luidt als volgt: “Hoe kun je in de marketing van biologische groenten en fruit effectief gebruik maken van de intrinsieke waarden van duurzame landbouw en maatschappelijk verantwoord onderne

 7. The use of agricultural resources for global food supply : Understanding its dynamics and regional diversity

  NARCIS (Netherlands)

  Ibarrola Rivas, Maria José

  2015-01-01

  Voor de productie van voedsel is land, water en energie nodig. De beschikbare hoeveelheden hiervan op aarde zijn beperkt. Een duurzame voedselvoorziening houdt in dat er voldoende voedsel geproduceerd wordt voor de wereldbevolking met een zo klein mogelijk milieueffect. In dit proefschrift wordt ond

 8. Kenniscentrum Organics' in oprichting

  NARCIS (Netherlands)

  Wijnands, F.G.

  2011-01-01

  Mei 2012 moet het er zijn: een Kenniscentrum Organics waar kennisvragen en kennis over de biologische sector bij elkaar komen. Het kenniscentrum gaat inspelen op opleidingsvragen van het bedrijfsleven en op de wens naar meer onderwijs en onderzoek over biologische en duurzame landbouw, voeding en ma

 9. Economie van energiegewassen

  NARCIS (Netherlands)

  Voort, van der M.P.J.

  2008-01-01

  Bio-energie staat sterk in de belangstelling. De wens naar een meer duurzame energievoorziening is hierbij een belangrijke drijfveer. Ook vanuit de akkerbouw is er interesse in het telen van gewassen voor de productie van energie. Belangrijke vraag bij de afweging om energiegewassen te gaan telen, i

 10. Microbial conversion of lignocellulose-derived carbohydrates into bioethanol and lactic acid

  NARCIS (Netherlands)

  Maas, R.H.W.

  2008-01-01

  Houtachtige biomassa (rest)stromen kan één van de duurzame alternatieven gaan worden voor aardolie omdat het kan dienen als grondstof voor de productie van biobrandstoffen en bulkchemicaliën. Belangrijk voordeel van deze technologie is dat er geen gebruik hoeft te worden gemaakt van plantaardige pro

 11. Warmtepompen in bestaande flatbebouwing

  NARCIS (Netherlands)

  Türkmen, O.S.; Infante Ferreira, C.A.

  2014-01-01

  Nieuwbouw in Nederland is heel duurzaam, maar dit contingent omvat slechts vijf procent van het totale aantal gebouwen. Volgens de EU moet dus ook de bestaande bouw duurzamer. De EU-doelstelling is om het huidige energiegebruik (verwarming en elektriciteit) van gebouwen te verminderen in 2020 met tw

 12. Evaluatie "Understanding Company-Level marketing strategies for sustainability" (WP-047)

  NARCIS (Netherlands)

  Frambach, R.; Ingenbleek, P.T.M.; Fischer, A.; Trijp, van J.C.M.

  2010-01-01

  Dit TransForum project is uitgevoerd binnen het wetenschappelijke programma Mobilisatie van de vraag naar duurzame producten, en richt zich specifiek op de vraag hoe voedselverwerkingsbedrijven gemotiveerd worden duurzaam te ondernemen door de contacten met andere bedrijven in de voedselketen.

 13. Green Office 2015; Green Office 2015

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ubachs, H.J.G. [Imtech, Eindhoven (Netherlands)

  2009-06-15

  The project Green Office 2015 is an integral, sustainable and multiple district development in which urban development, landscape, architecture, indoor and technology are integrated. The participants in this project show that integral design has an added value in comparison to a traditional design process. They want to enrich the building and building services sector with their shared knowledge and expertise on sustainable office buildings. [Dutch] Dit artikel beschrijft Het Green Office 2015 project: een integrale, duurzame en meervoudige gebiedsontwikkeling waarin stedenbouw, landschap, architectuur, interieur en technologie samengaan. Met dit project willen de participanten aantonen dat integraal ontwerpen meerwaarde oplevert ten opzichte van de traditionele manier van werken. Alle partijen willen ook, met hun gezamenlijke kennis en expertise, de bouw- en installatiesector verrijken met ideeen voor duurzame kantoorgebouwen.

 14. Checklist energy efficient building in the flower bulbs sector; Checklist energiezuinig bouwen in de bloembollensector

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Paridon, W.J.A.; Dol, J.J.

  2002-11-15

  This checklist shows the energy saving options for investments in buildings and installations for flower bulb businesses. Next to an energy efficiency improvement of 22%, the Long-term agreement for energy has also adopted the target of 4% sustainable energy deployment. This checklist therefore indicates for each category whether it is in the sustainable energy category or part of the regular saving options [Dutch] In deze checklist wordt aangegeven waar de mogelijkheden liggen tot besparing van energie bij investeringen in gebouwen en installaties voor bloembollenteeltbedrijven. In de meerjarenafspraak energie heeft de bloembollensector naast de energie efficiency verbetering van 22% ook de doelstelling opgenomen om 4% duurzame energie te gebruiken. In de checklist staat daarom per aspect of deze behoort tot de categorie duurzame energie of tot de normale besparingsopties.

 15. Geothermal energy. Robust and reliable; Geothermie. Robuust en betrouwbaar

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schrauwen, A. [ISSO, Rotterdam (Netherlands)

  2013-01-15

  Geothermal energy is a sustainable technique that uses heat from the earth to heat buildings or greenhouses. The heat originates from deep hot water sources (60C and higher) two kilometers below surface. Production facilities are not required because the energy in the hot water can be converted relatively easily. The technique is robust and reliable. Unlike other renewable energy technologies weather conditions do not have an impact on the supply of energy from a geothermal source [Dutch] Geothermie is een duurzame techniek die warmte uit de aarde gebruikt om gebouwen of kassen te verwarmen. De warmte is afkomstig uit diepe warmwaterbronnen (60C en hoger) die zich twee kilometer onder de oppervlakte bevinden. Productiefaciliteiten zijn overbodig omdat de in het warme water aanwezige energie relatief eenvoudig kan worden omgezet. De techniek is robuust en betrouwbaar. In tegenstelling tot andere duurzame technieken beinvloeden weersomstandigheden de energielevering uit een geothermische bron niet.

 16. Energy measures in the beer production. Energy and water conservation in breweries; Energiemaatregelen bij de productie van bier. Bierbrouwers zuiniger met energie en water

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Jong, K. [Energieprojecten.com, Steenwijk (Netherlands)

  2004-05-01

  A brief overview is given of energy saving measures that were taken in several breweries in different places in the world. [Dutch] Het brouwen van bier vraagt vakmanschap. Tenslotte is bier een natuurproduct. Maar het eerlijke handwerk van de vakman is natuurlijk wel vrijwel geheel overgenomen door machines. Bij het productieproces doet men er alles aan om efficient met energie om te gaan, waarbij vooral wordt gekeken naar het waterverbruik, de inzet van duurzame energie en het hergebruik van de afvalstromen.

 17. Foodtopia : het voedsel van de toekomst

  OpenAIRE

  2015-01-01

  Van gekookte en luchtdicht verpakte producten tot sterk geconcentreerde voedingsmiddelen; in de afgelopen eeuwen hebben diverse innovaties ons voedsel veiliger, langer houdbaar en beter beschikbaar gemaakt. Maar ook al lijkt het voedsel in de westerse wereld nu overvloedig en gevarieerd voor handen, er is nog steeds behoefte aan innovaties. Als we over een halve eeuw negen miljard monden willen voeden zal onze voedselvoorziening bijvoorbeeld veel duurzamer moeten worden. Eiwitten zullen vaker...

 18. Milking systems and milking robots. Insight in energy consumption; Melksystemen en melkrobots. Inzicht in energiegebruik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wientjes, H.; Rougoor, C. [DLV Rundvee Advies, Uden (Netherlands)

  2012-03-15

  Insight is given in the energy consumption during milking and how much energy can be saved. The goal is to reduce greenhouse gas emissions, produce renewable energy and the minimization of energy consumption in the dairy industry [Dutch] Inzicht wordt gegeven in het energieverbruik bij de melkwinning en de vraag welke energiebesparing hierbij nog haalbaar is. Het doel is vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, productie van duurzame energie en de minimalisatie van het energieverbruik in de melkveehouderij.

 19. Social work and sustainable development: towards a social–ecological practice model

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jef Peeters

  2012-09-01

  aan duurzame ontwikkeling wanneer het de ecologische omgeving opneemt in een contextuele benadering. Daartoe wordt er een algemeen model ontwikkeld voor een sociaal-ecologische praktijk die gecentreerd is rond empowerment, vorming van sociaal kapitaal en opbouw van veerkracht. De kernconcepten van het model worden geanalyseerd met het oog op een coherente interpretatie, zowel in multilevel-systeemtermen als in politieke termen. Zo wordt het sociaal-ecologische praktijkmodel voorgesteld als een politiek middel voor sociale verandering.

 20. Dutch Energy Investment Allowance (EIA). Annual report 2012; Energie-Investeringsaftrek (EIA). Jaarverslag 2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-07-15

  By means of the Energy Investment Allowance (EIA) the Ministry of Economic Affairs supports investments of businesses, industrial associations and other parties in accelerating innovative, energy saving sustainable initiatives and technologies. In this report the results for 2012 are presented [Dutch] Met de EIA ondersteunt het Ministerie van Economische Zaken bedrijven bij het investeren in innovatieve, energiebesparende en duurzame technieken. In dit verslag over 2012 worden resultaten weergegeven.

 1. Dutch Energy Investment Allowance (EIA). Energy List for 2013; Energie-investeringsaftrek (EIA). Energielijst 2013

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-01-15

  The Energy Investment Allowance (EIA) is a tax system by means of which the Dutch government supports companies with investments in energy-saving equipment and renewable energy. This brochure explains the assets eligible for EIA and how the scheme works [Dutch] De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee de overheid ondersteuning biedt voor bedrijven bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. In deze brochure wordt uitgelegd welke bedrijfsmiddelen in aanmerking komen voor EIA en hoe de regeling werkt.

 2. Energy monitor of the Dutch flower bulb sector 2010; Energiemonitor van de Nederlandse Bloembollensector 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wildschut, J. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving PPO, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit, Lisse (Netherlands)

  2011-09-15

  1313 flower bulb businesses were approached for the Dutch Energy Monitor 2010. The response rate was 60%. Compared to 2008, the energy use per hectare decreased with 6.6% in 2010. The energy use per 1000 forced bulbs has decreased with 18.0%. Energy saving measures were implemented at a larger scale compared to 2009. What is most striking is the strong increase in deployment of a lower circulation standard and multi-layer cultivation. The purchase of green electricity is the most frequently used deployment of sustainable energy for electricity (9.2% of the businesses). Deployment of hot air from the greenhouse for drying purposes is the most frequently used deployment of sustainable thermal energy (18.1% of the businesses). The share of sustainable energy amounts to 2.2%. The CO2 emission from direct use of fossil fuels has decreased with 11.8% compared to 2008 [Dutch] Voor de Energiemonitor 2010 zijn 1313 bloembollenbedrijven aangeschreven. De response was 60%. T.o.v. 2008 is het energieverbruik per hectare in 2010 met 6,6% afgenomen. Het energieverbruik per 1000 stuks broeibollen is met 18,0% afgenomen. Energiebesparende maatregelen werden iets meer toegepast dan in 2009. Opvallend is de sterke toename van het toepassen van een lagere circulatienorm en van meerlagenteelt. Aankoop van groene stroom is de meest toegepaste benutting van duurzame energie voor elektra (9,2% van de bedrijven). Het toepassen van warme kaslucht voor het drogen is de meest toegepaste benutting van duurzame thermische energie (18,1% van de bedrijven). Het aandeel duurzame energie komt op 2,2%. De CO2-uitstoot door het directe verbruik van fossiele brandstoffen is t.o.v. 2008 met 11,8% afgenomen.

 3. Thermochemical storage for ambient temperatures. Compact seasonal heat storage; Thermochemische opslag bij omgevingstemperatuur. Compacte seizoensopslag van warmte

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wemmers, A.K. [TNO Bouw en Ondergrond, Delft (Netherlands)

  2005-12-01

  The decoupling of demand and production of energy are important aspects in sustainable energy supply systems. Heat storage by commercially available techniques is realized for a temperature level higher than the ambient temperature. Heat loss is the result. By means of thermochemical storage heat can be stored more compact and on the level of ambient temperatures. [Dutch] De ontkoppeling van vraag en de opwekking van energie spelen een belangrijke rol bij de invulling van een duurzame energievoorziening. Opslag van warmte in huidige bekende technieken heeft plaats op een hoger temperatuurniveau dan de omgeving. Met warmteverlies tot gevolg. Met een nieuwe techniek, thermochemische opslag, kan compacter en op omgevingstemperatuurniveau worden opgeslagen.

 4. Energy Monitor of the Dutch horticulture 2012; Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Velden, N.J.A.; Smit, P.X.

  2013-12-15

  The Energy Monitor for Greenhouse Horticulture charts the energy efficiency, CO2 emissions, the share of sustainable energy and the transition paths of the Greenhouse as Energy Source programme up to and including 2012 [Dutch] Om het energieverbruik in de glastuinbouw in beeld te krijgen en te volgen, is al in 1990 de Energiemonitor in het leven geroepen. Deze monitor publiceert jaarlijks het energieverbruik van de glastuinbouw en de voortgang van de energie-indicatoren energie-efficientie, de CO2-emissie en het aandeel duurzame energie. Voor de monitor wordt gebruik gemaakt van een reeks verschillende databronnen.

 5. The sustainability scaffold. Steps forward in biofuels policy; De duurzaamheidssteiger. Stappen vooruit in het biobrandstoffenbeleid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-06-26

  This memo supplements previous recommendations of the Committee Corbey and is intended as a contribution to the debate on increasing the blending obligation of biofuels. The memo maps arguments, and describes six steps of a scaffold by means of which a sustainable bio-economy can be achieved [Dutch] Deze notitie is een aanvulling op eerdere adviezen van de Commissie Corbey en is bedoeld als bijdrage aan de discussie over de verhoging van de bijmengverplichting van biobrandstoffen. De notitie brengt argumenten in kaart en omschrijft zes treden van een steiger waarmee het doel - een duurzame bio-economie - bereikt zou kunnen worden.

 6. Background information on the estimation of short-term effects of the Energy Agreement for Sustainable Growth on renewable energy; Toelichting inschatting korte-termijneffecten Energieakkoord op hernieuwbare energie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hekkenberg, M.; Londo, H.M.; Lensink, S.M. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2013-09-01

  On September 4, 2013, representatives of employers' associations, trade union federations, environmental organizations, the Dutch government and civil society have signed an Energy Agreement for Sustainable Growth. ECN and PBL have been asked to evaluate this agreement. This report gives background information on the evaluation of the measures aimed at improving energy efficiency in industry and agriculture [Dutch] Op 4 september 2013 is het 'Energieakkoord voor duurzame groei' getekend. ECN en PBL zijn gevraagd het akkoord te beoordelen en door te rekenen. Dit rapport dient als achtergronddocument bij de doorrekening van de maatregelen gericht op energiebesparing in de industrie en land- en tuinbouw.

 7. Information on district initiatives on energy conservation in the Dutch province Noord-Holland. Learning for an effective method and communication strategy; Kennisdocument wijkinitiatieven energiebesparing Noord-Holland. Leerpunten voor een effectieve aanpak en communicatiestrategie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dubbelhuis, D. [DWA installatie- en energieadvies, Bodegraven (Netherlands)

  2013-03-15

  In the Dutch province North Holland several district projects were started in recent years with the purpose to save energy. The Renewable Energy Service Centre analyzed ten such initiatives with the aim to provide municipalities and other initiators with knowledge and information about the experiences [Dutch] In Noord-Holland zijn de afgelopen jaren diverse wijkprojecten opgestart, gericht op energiebesparing. Het Servicepunt Duurzame Energie analyseerde tien van deze initiatieven met het doel om gemeenten en andere initiatiefnemers kennis te laten nemen van de leerervaringen.

 8. Background information for the SER Energy Agreement for Sustainable Growth calculations. Sectors Industry, Agriculture and Horticulture; Achtergronddocument bij doorrekening Energieakkoord. Sectoren industrie en land- en tuinbouw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wetzels, W. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2013-09-01

  On September 4, 2013, representatives of employers' associations, trade union federations, environmental organizations, the Dutch government and civil society have signed an Energy Agreement for Sustainable Growth. ECN and PBL have been asked to evaluate this agreement. This report gives background information on the evaluation of the measures aimed at improving energy efficiency in industry and agriculture [Dutch] Op 4 september 2013 is het 'Energieakkoord voor duurzame groei' getekend. ECN en PBL zijn gevraagd het akkoord te beoordelen en door te rekenen. Dit rapport dient als achtergronddocument bij de doorrekening van de maatregelen gericht op energiebesparing in de industrie en land- en tuinbouw.

 9. Energy Monitor of the Dutch horticulture 2011; Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2011

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Velden, N.J.A.; Smit, P.X.

  2012-12-15

  The Energy Monitor for Greenhouse Horticulture charts the energy efficiency, CO2 emissions, the share of sustainable energy and the transition paths of the Greenhouse as Energy Source programme up to and including 2011 [Dutch] Om het energieverbruik in de glastuinbouw in beeld te krijgen en te volgen, is al in 1990 de Energiemonitor in het leven geroepen. Deze monitor publiceert jaarlijks het energieverbruik van de glastuinbouw en de voortgang van de energie-indicatoren energie-efficientie, de CO2-emissie en het aandeel duurzame energie. Voor de monitor wordt gebruik gemaakt van een reeks verschillende databronnen.

 10. SDE Plus, SDE and MEP. Annual review 2012; SDE+, SDE en MEP. Jaarbericht 2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-05-15

  This annual report describes the applications for SDE subsidy (renewable energy support scheme) in the period 2008-2012, the new SDE Plus which starts in 2013, and the MEP transition scheme (MEP stands for 'Environmental quality of electricity production', predecessor of SDE for the period 2003-2006) and applications from the MEP scheme [Dutch] Het jaarbericht 2012 voor de SDE+, SDE en MEP presenteert de resultaten van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+ vanaf 2013 en SDE, 2008-2012) en de voorganger van de SDE, de subsidieregeling Milieukwaliteit van de Elektriciteitsproductie.

 11. Maakt de buurt het verschil? Een sociaal-pedagogische kijk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sven De Visscher

  2010-03-01

  Dit artikel analyseert de manier waarop de buurt als gebouwde, gedeelde en geleefde omgeving tussenkomt in alledaagse socialisatieprocessen en zo mee vorm geeft aan de verhouding tussen individu en samenleving. Er wordt gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoeksmateriaal dat werd verzameld in drie Gentse wijken in het kader van een doctoraatsstudie naar de sociaalpedagogische betekenis van de woonomgeving. De onderzoeksresultaten worden besproken in het licht van de stelling dat de buurt een drager is van maatschappelijke ontwikkelingen en betekenissen en dat buurtgerichte interventies niet enkel moeten geanalyseerd worden op de vraag wat werkt in welke context, maar ook op de vraag naar welke grondslagen aan de basis liggen van buurtgerichte interventies en tot welke invulling van stedelijk samenleven deze bijdragen.

 12. Residents use energy, buildings do not; Bewoners gebruiken energie, gebouwen niet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Abdalla, G. [BAM Techniek, Benningbroek (Netherlands)

  2013-07-15

  Innovative HVAC systems and energy saving measurements are essential elements in sustainable housing projects. The way residents use their HVAC systems can strongly affect the achievement of project sustainability goals. Residents' interaction can be influenced by their behavior, needs, expectations and lifestyle. This article is based on the thesis 'Sustainable Residential Districts: the residents' role in project success'. The study recommends building professionals employing HVAC systems that satisfy both resident's needs and behavior in a sustainable way and coaching residents to use their HVAC systems in an energy efficient way [Dutch] Bewoners zijn de spil in duurzame woninginitiatieven. Zij bepalen voor een groot deel het slagen of mislukken van een project. Maar wat is precies hun invloed? De vraagstelling 'Een verkeerde installatie of verkeerd gebruik?' is een goed startpunt om technische oplossingen en gedrag van bewoners aan elkaar te koppelen om zo knelpunten en mogelijke antwoorden te ontdekken. Dit artikel belicht de bevindingen van het proefschrift 'Sustainable Residential Districts: the residents' role in project success'. Hierin is uitgebreid onderzocht welke bewoners-gerelateerde aspecten van belang zijn in duurzame wijken.

 13. Signs of Transition; Tekens van Transitie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Leenders, C.; Baidenmann, J.

  2010-05-15

  This book contains 14 inspiring experiences with making the energy system more sustainable that make clear that the energy transition is progressing. Two examples are provided for each of the seven themes: (1) Sustainable electricity (Agriport A7, Wind park Prinses Amalia); (2) Energy in the built environment (passive houses, conceptual building); (3) Chain efficiency (searching for CO2, process intensification); (4) New gas (biogas from manure, High efficiency boiler); (5) Sustainable mobility (electric driving, bus on biogas); (6) greenhouse as source of energy (closing the greenhouses, tomatoes on geothermal heat); and (7) green resources (biorefinery of grass, pyrolisis of biomass) [Dutch] Dit boek bevat veertien inspirerende ervaringen met verduurzaming van de energiehuishouding die duidelijk maken dat er voortgang zit in energietransitie. Er worden twee voorbeelden gegeven voor elk van de zeven thema's: (1) Duurzame Elektriciteit (Agriport A7, Windpark Prinses Amalia); (2) Energie in de Gebouwde Omgeving (Passiefhuizen, Conceptueel Bouwen); (3) Keten-Efficiency (Op zoek naar CO2, Procesintensificatie); (4) Nieuw Gas (Biogas uit mest, HR-e ketel); (5) Duurzame Mobiliteit (Elektrisch rijden, Bus op biogas); (6) Kas als Energiebron (De kassen sluiten, Tomaten op aardwarmte); en (7) Groene Grondstoffen (Bioraffinage van gras, Pyrolyse van biomassa)

 14. Final report of the NIDO-programme 'Growing old in your own home'; Eindrapportage NIDO-programma 'In eigen omgeving oud worden'

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kester, J.; Bakker, E.J. [ECN Duurzame Energie in de Gebouwde Omgeving DEGO, Petten (Netherlands)

  2005-01-01

  The aim of the title programme (EOW, abbreviated in Dutch) of the National Initiative Sustainable Development (NIDO, abbreviated in Dutch) was to initiate and stimulate the development of sustainable houses for elderly people with more comfort and safety and low use of energy and materials, focusing on information and communication technology applications, also know as domotics. In this report an overview is given of the EOW programme, its contents and results. [Dutch] Met het programma 'In Eigen Omgeving Oud Worden' (EOW) heeft NIDO (Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling) zich gericht op het wonen en de zorg voor ouderen. Doelstelling van het programma is om een impuls te geven aan de ontwikkeling van duurzame woningen voor ouderen, met meer comfort en veiligheid en een zo laag mogelijk energie- en materiaalgebruik. Hierbij wordt gefocust op de rol die ICT-toepassingen in en om de woning en bijbehorende diensten - ook wel 'domotica' genoemd - kunnen spelen. Het gaat om extra voorzieningen in woningen op het gebied van veiligheid, comfort en zorg. Duurzaam domotica toepassen betekent vraaggericht aanbieden, diensten combineren, veiligheid optimaliseren en extra energiegebruik in woningen beperken. Dit rapport beschrijft de opzet, de inhoud en de resultaten van dit programma.

 15. Domotics in existing houses for elderly people. Evaluation of the project Lidwinahof. People, Planet, Profit; Domotica in bestaande seniorenwoningen. Evaluatie project Lidwinahof. People, Planet, Profit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schouw, J.; Corpeleijn, M.; Poiesz, E. [CEA, Rotterdam (Netherlands)

  2003-08-01

  Domotics is applied in 49 houses for elderly people of the building complex Lidwinahof in Best, Netherlands. The domotics application concerns the functions safety (burglary, control of access, fire), care (emergency call, measurement of activity) and comfort (lighting). Among all residents an evaluation has been carried out from the perspective of sustainable development. A precondition for sustainable development is a balance between social, ecological and economical benefits (People, Planet and Profit). Results before and after the application of domotics are compared. [Dutch] De afgelopen jaren hebben diverse woningcorporaties een pilot-project met domotica uitgevoerd, met name met toepassingen op het gebied van wonen en zorg. Domein (woningcorporatie in Eindhoven, Best en Son en Breugel) was in het voorjaar van 2002 de eerste woningcorporatie die domotica heeft toegepast in de bestaande bouw (49 seniorenwoningen van het complex Lidwinahof in Best). Het systeem bevatte de functies veiligheid (inbraak, toegangscontrole, brand), zorg (noodoproep, activiteitsmeting) en comfort (verlichting). Onder alle bewoners is een evaluatie uitgevoerd vanuit het perspectief van duurzame ontwikkeling. Voorwaarde voor duurzame ontwikkeling is een balans tussen sociale, ecologische en economische opbrengsten (People, Planet en Profit). De resultaten op deze drie gebieden voor en na toepassing van domotica zijn vergeleken.

 16. Community support and participation among persons with disabilities. A study in three European countries

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jean-Pierre Wilken

  2014-09-01

  on supporting the participation of their clients in public life and in the development of different roles pertaining to citizenship.Ondersteuning bij participatie in de samenleving van mensen met beperkingen. Een studie in drie Europese landenDit artikel beschrijft een Europees project dat gericht was op sociale participatie en burgerschap van mensen met een psychiatrische of verstandelijke beperking. Het project vond plaats in drie landen (Estland, Hongarije en Nederland en in vier steden (Tallinn, Budapest, Amersfoort en Maastricht. Het omvatte onderzoek en activiteiten op het niveau van beleid, organisatie en uitvoeringspraktijk. Op beleidsniveau vormden het UN-Verdrag voor Mensen met een Handicap, en de European Disability Strategy het referentiekader om te kijken naar landelijk en lokaal beleid, naar de dagelijkse realiteit van mensen met een beperking en naar de steun die professionele organisaties bieden met betrekking tot participatie en inclusie. Het project leverde een aantal inzichten, aanbevelingen en methoden op, die de kwaliteit van de dienstverlening en de mogelijkheden voor participatie in de samenleving kunnen verbeteren. In dit artikel presenteren we een aantal bevindingen. Hoewel de omstandigheden in ieder land verschillend zijn qua beleid, cultuur en voorzieningen, valt op dat mensen met beperkingen gelijksoortige problemen ervaren.De studie laat zien dat in alle drie de landen de toegang tot hulp- en dienstverlening verbeterd kan worden. Barrières zijn onder andere bureaucratische procedures en een gebrek aan bepaalde diensten. In iedere stad en in ieder land zijn er aanzienlijke belemmeringen als het gaat om participatie op het terrein van huisvesting, werk en vrijetijdsbesteding. Naast financiële problemen is er de barrière van stigma en zelfstigma. Marginalisatie houdt mensen in een ongelijke positie en heeft een negatieve invloed op herstel en participatie. In alle landen zouden professionals een sterkere focus moeten hebben op het

 17. Community Care and the Care Transition in the Netherlands

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ymke Kelders

  2016-12-01

  Full Text Available “Community care” en de zorgtransitie in Nederland De transitie in de gezondheidszorg in Nederland is al jaren een centraal thema in de politiek en het maatschappelijke debat. De recente veranderingen vereisen (opnieuw aandacht in onder andere onderzoek en onderwijs. In dit artikel reflecteren we op de ideologie en doelen die schuilen achter de transitie in Nederland en linken we deze naar het onderzoek en onderwijs dat georganiseerd wordt door het lectoraat Community Care. Wat betekent het “nieuwe denken” van de transitie voor het Community Care gedachtegoed in relatie tot onderwijs en onderzoek? Het lectoraat Community Care van de Hogeschool van Amsterdam houdt zich bezig met verschillende onderzoeksonderwerpen verdeeld onder drie stromingen: informele zorg, sociale inclusie en netwerkversterking. Binnen deze drie onderzoekslijnen wordt er gefocust op zorg door de samenleving en hoe dit gelinkt kan worden aan professionele zorg. In dit artikel zetten we uiteen waarom dit relevant is in onderzoek en onderwijs, zeker wanneer de transitie in Nederland eens temeer benadrukt dat zorg in en door de samenleving belangrijk is, en de rol van de zorgprofessional verandert. Tot slot reflecteren we op de manieren waarop we dit gedachtegoed en het huidige zorgbeleid kunnen vertalen in onderwijs voor studenten die later in het sociaal- en zorgdomein werkzaam zullen zijn. Community Care and the Care Transition in the NetherlandsThe transition taking place within the Dutch healthcare system has been a central theme in politics and public debate for decades. The recent changes again demand the full attention of researchers and educators in the field. In this article, we reflect on the current ideology and goals of the transition and link these to the range of ideas that lie behind the ideal of “community care”. Additionally, we pose the question of what these changes may mean for research and education within the social care domain in general and

 18. Samen kom je er wel. Een afstudeerartikel over het Skejby halfway house: een huis waar delinquenten en studenten onder één dak wonen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eline Broker

  2016-03-01

  Full Text Available Together you will get there. A graduation article on the Skejby halfway house: a house where delinquents and students live togetherThe Skejby house is unique and produces remarkable results. The recidivism percentage among its’ delinquent inhabitants is over 20% lower than in the halfway houses where only prisoners reside. The aim of Skejby is to ease the transition between imprisonment and reentry in society. The experiment, in which students and prisoners live together, originates from the idea that behavioral transformation is realized most effectively within a socially engaged group. The principal of collective responsibility is dominant in Skejby, resulting in a feeling of belonging to a group among the delinquents. In this group, the students serve as prosocial role models. Consequently, the standards and values that are picked up in prison are reshaped into much needed skills that are required for living a “regular” life in society. In contrast to the reintegration program in Skejby, the Dutch reintegration program mainly consists of one-to-one consultations between the delinquent and the probation officer. The reintegration thus does not take place in a group to which the delinquent can relate, while it is precisely this unique communal feeling of belonging that induces behavioral change in the prisoners. SAMENVATTING Samen kom je er wel. Een afstudeerartikel over het Skejby halfway house: een huis waar delinquenten en studenten onder één dak wonenHet Skejby house is uniek in zijn soort en boekt opmerkelijke resultaten: het recidivepercentage ligt ruim 20% lager dan bij halfway huizen waar alleen delinquenten wonen. Skejby heeft als doel om de overgang tussen gevangenis en samenleving zo klein mogelijk te maken. Het experiment, waarbij studenten en delinquenten samen wonen, komt voort uit het idee dat gedragsverandering het best bewerkstelligt wordt binnen een sociaal verbonden groep. In Skejby heerst het principe van

 19. Programme Energy and CO2 and Year Plan 2013; Programma Energie en CO2 en Jaarplan 2013

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Broekharst, P.; Medema, D.; Dijkshoorn, A.

  2012-10-15

  Less energy, less CO2 emissions and use of renewable energy sources,are important aspects in the sustainable development of horticulture, strengthening its competitiveness and image. Carbon neutral production and transport is needed to really be sustainable. The program describes an approach for the period 2013-2016, giving concrete results for the year 2013 [Dutch] Minder energiegebruik, minder CO2 uitstoten en meer hernieuwbare energiebronnen inzetten; dat zijn belangrijke aspecten in een duurzame ontwikkeling van de tuinbouw, het versterken van haar concurrentiekracht en imago. Klimaatneutraal produceren en vervoeren is uiteindelijke nodig om echt duurzaam te zijn. Het programma beschrijft een aanpak voor 2013 t/m 2016, waarbij voor 2013 de gewenste resultaten concreet worden benoemd.

 20. Energy supply for the Zuidas district [Amsterdam, Netherlands] 1995-2005, 2005-2020. Review, analysis and preview; Energievoorziening Zuidas 1995-2005, 2005-2020. Terugblik, analyse, vooruitblik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Frederiks, N.

  2005-07-15

  The project The Zuidas in Amsterdam, Netherlands, is the connection between the residential areas Amsterdam South and Buitenveldertbaan. It is a large spatial development that generates significant strategic and economic effects for both municipality, region and the Netherlands. Amsterdam plans to generate and use as much sustainable energy as possible in the most efficient way. This report describes how the Zuidas can become a sustainable and energy efficient project. The public version of the report is described in DMB magazine No. 1 [Dutch] Het projectgebied De Zuidas in Amsterdam vormt de verbinding tussen woonwijken (Zuid en Buitenveldert). Het is een groot ruimtelijk-ontwikkelingsproject dat belangrijke strategische en economische effecten genereert voor zowel gemeente, regio als Nederland. Amsterdam wil zoveel mogelijk duurzame energie efficiënt opwekken en gebruiken. In dit rapport wordt beschreven hoe de Zuidas een duurzaam en energiezuinig project moet worden. De publieksversie wordt beschreven in DMB magazine nr. 1.

 1. Roadmap NRK 2012-2030. Annex; Routekaart NRK 2012-2030. Bijlage

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Krebbekx, J.; Duivenvoorde, G.; De Wolf, W. [Berenschot Groep, Utrecht (Netherlands); Lenselink, J. [Energy Experts International, Huissen (Netherlands)

  2012-01-15

  This roadmap identifies how RKI companies (rubber and synthetic materials) can create new revenue opportunities: development of sustainable products, switching from petroleum to carbon chains from biobased materials, closing the material chain (reuse/recycling). Also within their own organizations more efficiency can be achieved by continuing to invest in innovation in processes and innovation in the organization itself. A selective overview is given of innovation projects. This report is a separate annex to the main report [Dutch] In deze routekaart wordt aangegeven op welke wijze RKI-bedrijven (rubber en kunststoffen) nieuwe omzetkansen kunnen creeren: ontwikkelen van duurzame producten; overschakelen van aardolie naar koolstofketens uit biobased materialen; sluiten van de materiaalketen (hergebruik/recycling). Ook binnen de eigen organisatie kan er meer rendement worden behaald door te blijven investeren in innovatie in de eigen processen en innovatie in de eigen organisatie. Er is een overzicht gegeven van alle mogelijke verzamelde en geselecteerde innovatieprojecten. Deze publikatie is een aparte bijlage bij het hoofdrapport.

 2. Roadmap NRK 2012-2030; Routekaart NRK 2012-2030

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Krebbekx, J.; Duivenvoorde, G.; De Wolf, W. [Berenschot Groep, Utrecht (Netherlands); Lenselink, J. [Energy Experts International, Huissen (Netherlands)

  2012-01-15

  This roadmap identifies how RKI companies (rubber and synthetic materials) can create new revenue opportunities: development of sustainable products, switching from petroleum to carbon chains from biobased materials, closing the material chain (reuse/recycling). Also within their own organizations more efficiency can be achieved by continuing to invest in innovation in processes and innovation in the organization itself. A selective overview is given of innovation projects [Dutch] In deze routekaart wordt aangegeven op welke wijze RKI-bedrijven (rubber en kunststoffen) nieuwe omzetkansen kunnen creeren: ontwikkelen van duurzame producten; overschakelen van aardolie naar koolstofketens uit biobased materialen; sluiten van de materiaalketen (hergebruik/recycling). Ook binnen de eigen organisatie kan er meer rendement worden behaald door te blijven investeren in innovatie in de eigen processen en innovatie in de eigen organisatie. Er is een overzicht gegeven van alle mogelijke verzamelde en geselecteerde innovatieprojecten.

 3. The energy market model. What is the space for smart grid service concepts; Het energiemarktmodel. Wat is de ruimte voor smart grid dienstverleningsconcepten?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kieft, A.; Niesten, E.; Alkemade, F. [Universiteit Utrecht, Utrecht (Netherlands); Maandag, M. [DNV Kema, Arnhem (Netherlands); Van Melle, T.; Haaksma, V. [Ecofys, Utrecht (Netherlands); Van Beek, K. [Stedin, Rotterdam (Netherlands)

  2013-02-15

  The report provides starters in the Dutch energy market an overview of how the current model, focusing on centralized power generation, works. The report also shows how the energy market model should work to promote decentralized renewable electricity production and new smart grid services. It also discusses in detail questions about the energy market model various actors might have [Dutch] Het rapport geeft starters op de Nederlandse energiemarkt een overzicht hoe het huidige model, gericht op centrale elektriciteitsproductie, in elkaar steekt. Ook laat het rapport zien hoe het energiemarktmodel zou moeten werken om decentrale duurzame elektriciteitsproductie en nieuwe smart grid diensten te bevorderen. Daarbij wordt uitgebreid ingegaan op vragen over het energiemarktmodel die leven bij verschillende actoren.

 4. MIA and VAMIL Annual Report 2012; MIA en VAMIL Jaarverslag 2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-06-15

  The Dutch government is committed to green growth, for a strong, sustainable economy. This requires investment in innovative environmental technologies. The Ministry of Infrastructure and the Environment encourages these investments with the tools Environmental Investment Deduction (MIA) and the Random depreciation of environmental investments (Vamil). This annual report shows that entrepreneurs in 2012 made good use of MIA and Vamil. There were particularly many investments in clean driving and boating [Dutch] Het kabinet zet in op groene groei, voor een sterke, duurzame economie. Daarvoor zijn investeringen in innovatieve milieu­technieken noodzakelijk. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stimuleert deze investeringen met de instrumenten Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Uit dit jaarverslag blijkt dat ondernemers in 2012 goed gebruik maakten van MIA en Vamil. Er waren met name veel investeringen in schoon rijden en varen.

 5. Enterprising with energy. Behavioral study on the motives of greenhouse owners to save energy; Ondernemen met energie. Gedragsonderzoek naar de drijfveren van glastuinders ten aanzien van energiebesparing

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verstegen, J.; Westerman, E.; Ravensbergen, P.; Bremmer, J.

  2003-05-01

  Based on the results of interviews with representatives in the greenhouse sector in the Netherlands insight is given into constraints and motives for energy conservation and the use of renewable energy in greenhouses. [Dutch] In de AMvB Glastuinbouw zijn individuele energieverbruiknormen voor 2010 vastgesteld. Doelstelling van dit onderzoek was om, met het oog op deze AMvB, duidelijk te krijgen welke belemmeringen en drijfveren er zijn voor verdere energiebesparing en inzet van duurzame energie door ondernemers in de glastuinbouw. Hiertoe zijn aan de hand van een uitgebreide vragenlijst interviews uitgevoerd op 29 glasbloemen-, 34 glasgroente- en 32 potplantenbedrijven. Op basis van variabelen met betrekking tot de perceptie, de houding en het gedrag van ondernemers ten aanzien van energiebesparing, zijn met behulp van clusteranalyse de bedrijven onderverdeeld in vijf clusters. Het rapport besluit met enkele hoofdlijnen uit de resultaten en een beschrijving per cluster van bedrijfssituaties, belemmeringen en drijfveren van ondernemers, in zogenaamde clusterprofielen.

 6. Profile and imbalance cost of wind energy in 2012; Profiel- en onbalanskosten van windenergie in 2020

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Nieuwenhout, F.D.J.; Lensink, S. [ECN Beleidsstudies, Amsterdam (Netherlands); Brand, A.J. [ECN Wind Energy, Petten (Netherlands)

  2013-03-28

  This paper describes the method to determine the profile and imbalance costs of wind energy under the SDE+ scheme (Renewable Energy Incentive Plus). This method was first applied in the advice on the final correction figures for 2012. For 2012, the sum of profile and imbalance charges is set at 12.4% of the market index. This implies a slight increase with respect to the percentage in previous years (11%) [Dutch] Deze notitie beschrijft de methode om de profiel- en onbalanskosten van windenergie te bepalen in het kader van de SDE+-regeling (Stimuleringsregeling Duurzame Energie Plus). Deze methode is voor het eerst toegepast in het advies over de definitieve correctiebedragen 2012. Voor 2012 is de som van profiel- en onbalanskosten bepaald op 12,4% van de marktindex. Dit impliceert een geringe stijging ten opzichte van het percentage in voorgaande jaren (11%)

 7. Reaction to the first oil crisis. Danish energy policy more successful than the Dutch polder model; Reactie op de eerste oliecrisis. Deens energiebeleid succesvoller dan het poldermodel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Jong, K.

  2012-09-15

  It remains to be seen whether the Netherlands will be able to realize the target of generating a share of renewable energy of 14 per cent in 2020. At the same time, Denmark has raised the bar and aims for 35 percent sustainable energy. Denmark made some smart choices such as prohibiting the dumping of heat and expansion of the heat grids. Its industry is prospering [Dutch] Nederland moet nog maar zien of de doelstelling om in 2020 14 procent van de energie duurzaam op te wekken wordt gehaald, terwijl Denemarken de lat nog hoger legt en wil uitkomen op 35 procent duurzame energie. Denemarken heeft het slimmer aangepakt door onder meer een verbod op lozing van warmte en in te zetten op uitbreiding van warmtenetten. Haar industrie vaart er wel bij.

 8. The sustainability benefit and economic profit of the Green Projects Regulation; De duurzaamheidswinst en economische winst Regeling groenprojecten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Warringa, G.E.A.; Afman, M.R.; Blom, M.J.

  2013-02-15

  In 1995, the Dutch government launched the Green Projects Scheme with the aim to stimulate the market introduction of innovative sustainable measures. The main conclusion from the study is that the title scheme is a cost effective tool to achieve environmental goals. The scheme has stimulated innovation and ensured that environmental innovations have found their way to the market [Dutch] In 1995 heeft de overheid de Regeling groenprojecten opgestart met als doel de marktintroductie te stimuleren van innovatieve duurzame maatregelen. De belangrijkste conclusie uit de titel studie is dat de regeling een kosteneffectief instrument is om milieudoelen te realiseren. De regeling heeft innovatie gestimuleerd en ervoor gezorgd dat milieu-innovaties de weg naar de markt hebben gevonden.

 9. More with Less. Covenant energy conservation for houses and buildings [in the Netherlands]; Meer Met Minder. Convenant energiebesparing bestaande woningen en gebouwen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-06-28

  The aim of the covenant is to improve the energy performance ('energy label') of minimal 300,000 existing houses and other buildings annually. In case the target is not realized, participating parties will consider supplementary measures in order to reach the target. Parties will also stimulate investors to finance measures, based on renewable energy sources or systems [Dutch] De partijen beogen met dit convenant dat jaarlijks de energieprestatie van minimaal 300.000 bestaande woningen en andere gebouwen met minimaal twee klassen in het energielabel wordt verbeterd. Indien dit resultaat niet bereikt wordt, zullen de partijen bezien welke aanvullende maatregelen nodig zijn om daar alsnog op uit te komen. De partijen spannen zich in om bij het nastreven van vorenvermeld doel investeerders te stimuleren tot keuzes voor duurzame energiemaatregelen.

 10. Strategic stock management task for building corporations. Energy as part of the house quality; Strategisch voorraadbeheer taak woningcorporaties. Energie als onderdeel van de woonkwaliteit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Burdorf, E. [DWA installatie en energieadvies, Bodegraven (Netherlands)

  2006-03-15

  From a strategic stock management perspective building corporations should have a vision on what is important for future target groups: young or old, families or singles, income, etc. Those aspects have a great impact on the level of facilities and provisions in houses and the possibility to adjust houses by applying domotics, comfort cooling, care facilities, the use of renewable energy systems. [Dutch] Vanuit het strategisch voorraadbeheer van woningcorporaties is een visie op de toekomstige doelgroepen van belang. Vindt er een verschuiving plaats van jong naar oud? Gezinnen of juist alleenstaanden? Welke inkomensgroepen worden bediend? Dergelijke vragen hebben grote invloed op het voorzieningenniveau in de woningen. Flexibiliteit inbouwen door woningen gemakkelijk aanpasbaar te maken voor domotica, comfortkoeling, zorgfuncties, en met oog voor de opties voor duurzame energie. Want met de huidige stijgende energieprijzen kunnen de energielasten stijgen tot 40 procent van de woonkosten. Dat vraagt aandacht voor de post energie.

 11. TNT Green Office. NESK Final Report; TNT Green Office, Hoofddorp. NESK Eindrapportage

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Spek, C.; Van Rheenen, M. [OVG Projectontwikkeling, Rotterdam (Netherlands)

  2011-12-15

  The aim of the collaboration between TNT (courier and express services) and Triodos/OVG (bank and project developer) was to realize CO2 free Green Offices in the Netherlands. The building is both developed and exploited by the same parties based on an innovative contract in which design, construction and maintenance and management are arranged. These parties are also responsible for the sustainable energy system of the building [Dutch] Doelstelling van de samenwerking tussen TNT (koerier en expresdiensten) en Triodos/OVG (bank en projectontwikkelaar) was het realiseren van CO2-emissievrije Green Offices in Nederland. Hierbij wordt het gebouw ontwikkeld en geexploiteerd door dezelfde partijen op basis van een innovatief contract waarin ontwerp, bouw, onderhoud en beheer zijn vastgelegd. Deze partijen zijn ook verantwoordelijk voor de duurzame energievoorziening van het gebouw.

 12. The Vision on Wind. Space for Wind Turbines in Amsterdam, Netherlands; De Windvisie. Ruimte voor windmolens in Amsterdam

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Godschalk, M.; Jacobs, S.; Van der Linden, K.; Plomp, M.; Rijntjes, R.; Ruiter, R.; Ydema, G.; Zonderland, H.

  2012-07-15

  With drafting the 'Wind Vision' the city of Amsterdam takes the initiative to realize more windmills in Amsterdam. Amsterdam aims for an efficient, sustainable energy, which will also benefit the Amsterdam population economically. The 'Wind Vision' shows that there are enough opportunities to supply one third of the households in Amsterdam with renewable electricity [Dutch] Met de Windvisie neemt Amsterdam het initiatief om meer windmolens in Amsterdam te realiseren. Amsterdam streeft naar een efficiente, duurzame energieopwekking, waar Amsterdammers ook economisch van kunnen profiteren. De Windvisie laat zien dat er op dit moment in de stad kansen zijn om genoeg windmolens te realiseren om een derde van de Amsterdamse huishoudens van duurzaam opgewekte elektriciteit te voorzien.

 13. Use of PCM as a cooling and heating system. PCM ceiling induction units as cooling and heating generators; Toepassing PCM als koel- en verwarmingsinstallatie. PCM-plafondinductieunits als koude- en warmteopwekker

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sagoeni, V.; Pinas, E. [Technisch Adviesbureau Sanes, Almere (Netherlands)

  2010-12-15

  The deployment of PCM ('phase change materials') is one of the most promising future techniques for sustainable energy concepts for limiting installations, reaching a high comfort level and energy saving. However, the application is not (yet) appreciated in the current starting points of design technology or in common regulations. The performances need to be underpinned by proving and demonstrating quality. [Dutch] De toepassing van PCM ('phase change materials') is een van de veelbelovende toekomstige technieken voor duurzame energieconcepten in het kader van het beperken van installaties, bereiken van een hoog comfortniveau en energiebesparing. De toepassing wordt echter (nog) niet gewaardeerd in de huidige ontwerptechnische uitgangspunten of de reguliere r egelgeving. Prestaties moeten dus worden onderbouwd op basis van gelijkwaardigheid en/of worden bepaald en aangetoond.

 14. Analysis of the environmental and nature impacts of 'Building Bridges'. Coalition VVD-PvdA, October 29, 2012. A quick scan; Analyse van de milieu- en natuureffecten van 'Bruggen slaan'. Regeerakkoord VVD-PvdA d.d. 29 oktober 2012. Een quick-scan

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dietz, F. (ed.)

  2012-11-15

  The coalition between the political parties VVD (liberals) and PvdA (socialists) connects the transition to a sustainable economy and green growth to strengthening the competitive capacity of the Dutch economy. The role of the Dutch government in the coalition aims at creating a framework and to provide facilities to realize the transition. In this memo the results of an analysis of the impacts of the coalition are given for the themes Energy and Climate, Nature, Transport and Traffic, and Green Growth [Dutch] Het Regeerakkoord VVD-PvdA koppelt de transitie naar een duurzame economie en groene groei aan het versterken van het concurrentievermogen van de Nederlandse economie. De rol van de rijksoverheid wordt in het regeerakkoord met name ingevuld als kaderstellend en faciliterend. De PBL-notitie analyseert de effecten van het regeringsakkoord voor de thema's Energie en Klimaat, Natuur, Verkeer en Vervoer, en Groene groei.

 15. Policy and jurisprudence aspects of climate adaptation; Beleids- en rechtswetenschappelijke aspecten van klimaatadaptatie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Driessen, P.P.J.; De Gier, A.A.J.; Van Rijswick, H.F.M.W.; Schueler, B.J. [Universiteit Utrecht, Utrecht (Netherlands); Meijerink, S.V. [Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen (Netherlands); Pot, W.D.; Termeer, C.J.A.M. [Wageningen UR, Wageningen (Netherlands); Reudink, M.A.; Tennekes, J. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands)

  2011-07-15

  Questions about the desirable and the most appropriate measures for adaptation of Dutch society to climate change are dealt with. By means of a test one can answer the question whether a proposed measure of climate adaptation is desirable and successful. The first part (A) contains an introductory essay (Towards a climate proof Netherlands, the institutional context). The second part (B) contains the description of the four key elements: Is it appropriate? Is it allowed? Does it fit in? Is it adaptive? This 'four-step test; is applied to three cases related to climate adaptation. [Dutch] Vragen over de wenselijke en de meest geschikte maatregelen voor adaptatie van de Nederlandse samenleving aan de klimaatverandering worden behandeld vanuit een geintegreerde wetenschappelijke benadering. Met behulp van een toets kan men de vraag beantwoorden of een voorgenomen maatregel van klimaatadaptatie wenselijk en succesvol kan zijn. Het eerste deel (A) bevat een inleidend essay (Op weg naar een klimaatbestendig Nederland, de institutionele context). Het tweede deel (B) bevat de beschrijving van de vier elementen van de toets: Hoort het? Mag het? Past het? Is het adaptief? Deze 'Vier-stappentoets' wordt toegepast op een drietal casussen die betrekking hebben op klimaatadaptatie.

 16. De politie in de Lage Landen en haar confrontatie met het nazisme

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. van Doorslaer

  2008-01-01

  Full Text Available C. Fijnaut, De geschiedenis van de Nederlandse politie. Een staatsinstelling in de maalstroom van de geschiedenis; G. Meershoek, De geschiedenis van de Nederlandse politie. De gemeentepolitie in een veranderende samenleving; J. Smeets, De geschiedenis van de Nederlandse politie. Verdeeldheid en eenheid in het rijkspolitieapparaat; R. van der Wal, De geschiedenis van de Nederlandse politie. De vakorganisatie en het beroepsonderwijs; C. Fijnaut, De geschiedenis van de Nederlandse politie [samenvattend deel]The Police Force in the Low Countries and its Confrontation with NazismIn responce to the publication De geschiedenis van de Nederlandse politie by Cyrille Fijnaut, this contribution examines the World War II period and thereby shifts the focus to a comparison between the Netherlands and Belgium. The initial conclusion is that the level of cooperation with the occupational forces was greater in the Netherlands than in Belgium. Yet, despite the monumental nature of Fijnaut’s study, a lot of grey areas and unresolved questions remain concerning both countries. In our view, international comparative research is the correct path to follow in order to make progress on this important theme about the history of the German Occupation and the police force. Its importance is partly supported by the social relevance of this unique confrontation of police services in liberal-democratic countries with a dictatorial system of government.

 17. Outlines of the PBL Working programme 2012; Hoofdlijnen PBL Werkprogramma 2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-01-15

  In this note, the Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL) sketches the outlines of its working programme for 2012. With the intended research in this working programme, PBL aims to contribute to scientific substantiation and evaluation of the Dutch cabinet's policy in a wide range of areas: environment, mobility, space, living, energy, water, food provision, nature, international collaboration, declining population, administrative reforms and international competitive position. The PBL study is aligned to three (of the six) governmental strategic knowledge themes that have been selected for this administrative period, i.e. Dealing with scarcity of resources and space; (2) the competitive position of the Netherlands; (3) Towards a new division of responsibilities among the state and society and a new balance between rights and obligations [Dutch] Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) schetst in deze notitie de hoofdlijnen van zijn werkprogramma voor 2012. Met het voorgenomen onderzoek in dit werkprogramma wil het PBL bijdragen aan wetenschappelijke onderbouwing en evaluatie van het kabinetsbeleid op een breed scala aan terreinen: milieu, mobiliteit, ruimte, wonen, energie, water, voedselvoorziening, natuur, internationale samenwerking, bevolkingskrimp, decentralisatie, bestuurlijke vernieuwing en internationale concurrentiepositie. PBL-onderzoek sluit aan bij drie (van de zes) rijksbrede strategische kennisthema's die zijn gekozen voor deze kabinetsperiode, te weten: (1) Omgaan met schaarste aan ruimte en grondstoffen; (2) Het concurrentievermogen van Nederland; (3) Naar een nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling tussen staat en samenleving en een nieuwe balans tussen rechten en plichten.

 18. Experience 2030. Four scenarios for the energy sector; Beleef 2030. 4 toekomstscenario's voor de energiewereld

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Aarts, P.; Breunesse, L.; Duijm, K.; Van Empel, F.; Van Erp, J.; Van Huffelen, A.; Veenstra, J.; Visser, H.; Sicking, C.; Bloemendaal, R. (eds.)

  2003-07-01

  In four days several experts in the field of energy participated in a brainstorm session to discuss the future and the consequences for our energy supply and demand, energy sources and technology. In this book four scenarios are presented: (1) Voluntary Simplicity, characterized by austerity and solidarity; (2) Hyper Individualism, characterized by competitive activities for as much prosperity as possible; (3) Haves and Have-nots, based on geopolitical instability and a strong technological development, resulting even beyond a wider gap between rich and poor; and (4) Tribal Society, dominated by fear, distrust and less prosperity. [Dutch] In 4 dagen is hebben energie-experts deelgenomen aan een 'brainstorm' sessie om te discussieren over de toekomst en de gevolgen daarvan voor de energievoorziening, vraag naar energie, energiebronnen en energietechnologieen. In dit boek worden 4 scenario's gepresenteerd: (1) Vrijwillige Eenvoud, gekarakteriseerd door geopolitieke stabiliteit en een geremde technologische ontwikkeling waarin mensen kiezen voor soberheid en solidariteit; (2) Hyper Individualisme, waarin individuen met eigen bedrijfjes en veel technische mogelijkheden wedijveren om een zo groot mogelijk deel van de welvaart; (3) Haves en Have-nots, waarin geopolitieke instabiliteit en een sterke technologische ontwikkeling leiden tot een tweedeling in de samenleving die verder gaat dan alleen maar een kloof tussen arm en rijk; and (4) Tribal Society, een grimmig scenario, dat wordt gedomineerd door angst, wantrouwen en een slinkende welvaart, als gevolg van een lage technologische ontwikkeling en geopolitieke instabiliteit.

 19. Zelfregulering als een vernieuwend concept van professionaliteit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gerard Donkers

  2014-03-01

  vernieuwend concept van professionaliteitIn deze bijdrage wordt allereerst ingegaan op drie bronnen van kennis die ten grondslag liggen aan de zelfreguleringsbenadering van Donkers. In de eerste plaats is dat een historisch onderzoek naar het West-Europese denken over veranderen en veranderbaarheid van mens en samenleving. Uit dit onderzoek komt een drietal veranderkundige paradigma’s naar voren die in iedere periode van de moderne geschiedenis op elkaar botsten en met die botsingen zichzelf verder hebben verfijnd en gedifferentieerd. Een tweede bron zijn praktijkgerichte onderzoeken die zijn verricht naar een aantal methodieken van sociale interventie. De derde bron is een kritische reflectie op hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen. In die reflectie wordt met name stilgestaan bij allerlei vormen van onteigening van zelfregie-in-dialoog met anderen en bij processen van fragmentering van de complexe maatschappelijke werkelijkheid. Vanuit deze drie kennisbronnen wordt gepleit voor een vernieuwend concept van professionaliteit dat gekenmerkt wordt door gerichtheid op versterking van het zelfregulerend vermogen van mens, organisatie en samenleving.In het vervolg van deze bijdrage wijst Henk Geertsema op de relatie tussen veranderen en beïnvloeden en de kwestie van de waarden die daarmee verbonden is. In een situatie van een transitie van de derde orde, zoals zich momenteel in de Nederlandse samenleving voordoet, is de eindtoestand onduidelijk wat de noodzaak om waardendiscussies te voeren versterkt. De laat-moderne samenleving lijkt gevangen in opvattingen over individualiteit die een relationele ontologie en de daarmee verbonden wederkerige verantwoordelijkheid sterk onder druk zet. De afhankelijkheid van anonieme systemen wordt daarnaast steeds meer onzichtbaar, terwijl die vergaand de vormgeving van het bestaan sturen. Wil er opnieuw ruimte komen voor een relationele ontologie met de mogelijkheid om de kracht van varieteit en meervoudigheid van vormgevingen van het

 20. Do you have questions? A qualitative study of questions from energy transition to long-term energy research; Zijn er nog vragen? Een kwalitatief onderzoek naar vraagarticulatie vanuit energietransitie naar lange termijn energieonderzoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Macare, M.S.

  2006-08-15

  The aim of the study on the title subject is to inventory the bottlenecks and problems for stakeholders to ask the right questions with respect to energy transition and the long-term energy research strategy programmes in the Netherlands. Recommendations to solve the problems are presented. The most important effects of analyzing the so-called articulation of questions must be (1) an improved connection between the long-term research programme and the needs of industry and businesses, and (2) increasing the possibilities to apply for subsidies. [Dutch] Energieonderzoek en -innovatie vormen belangrijke en aan elkaar gerelateerde onderdelen van het energiebeleid om de overgang naar een duurzame energiehuishouding te realiseren. Voor de lange termijn bestaan op deze gebieden twee richtinggevende beleidssporen: de energieonderzoek subsidie: lange termijn (EOS-LT) en de energietransitie. In het eerste beleidsspoor, EOS-LT, wordt het publiek gefinancierd lange termijn energieonderzoek op een beperkt aantal aandachtsgebieden gericht. Hiervoor zijn lange termijn onderzoeksprogramma's opgesteld, waarin onderzoeksthema's zijn opgenomen die in aanmerking komen voor subsidie. Het tweede beleidsspoor, de energietransitie, richt zich op niet alleen op de technologische, maar ook de institutionele en politiek-bestuurlijke vernieuwingen om de duurzame energiehuishouding te realiseren. In samenspraak met verschillende stakeholders worden langetermijnvisies geformuleerd en de mogelijke wegen om deze visies te realiseren. Op basis hiervan worden kortetermijnexperimenten opgesteld om deze wegen te verkennen en aan te scherpen. EOS-LT en energietransitie zijn grotendeels onafhankelijk van elkaar tot stand gekomen, maar er zijn pogingen ondernomen om de aansluiting tussen beide trajecten te versterken. Het probleem in de praktijk is echter dat de vraag naar industrieel en fundamenteel energieonderzoek vanuit energietransitie tot nu in onvoldoende mate wordt gearticuleerd

 1. Energy monitor of the Dutch flower bulb sector 2008; Energiemonitor van de Nederlandse Bloembollensector 2008

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wildschut, J. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving PPO, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit, Lisse (Netherlands)

  2009-09-15

  de verdere monitoring t/m 2011. De Energie Efficientie Index van 2008 wordt dan op 100 gesteld. Voor 25 energiebesparende maatregelen is in de monitoring nagegaan in hoeverre deze werden toegepast, Opvallend hierbij is dat slechts op 11% van de bedrijven de ethyleen analyser wordt toegepast. Isolatie van de bewaarcel, frequentie-geregelde ventilatoren en de afgeronde uitblaasopening in de systeemwand worden relatief veel toegepast (door respectievelijk 70%, 50% en 38% van de bedrijven). In de broeierij scoren energieschermen, gevel-isolatie en voortrekken/meerlagenteelt relatief hoog (respectievelijk 55%, 53% en 24 %). Ook het toepassen van de klimaatcomputer in teelt en broei scoort met ruim 65% hoog. Meest toegepaste maatregel is het gebruik van HR:ketels (77%). Duurzame energie wordt op bijna 20% van de bedrijven toegepast, waarbij het gebruik van warme kaslucht voor drogen het meest toegepast wordt (door 76 bedrijven). Groene stroom is de tweede duurzame energiebron (aangekocht door bijna 5% van de bedrijven). Het aandeel duurzame energie komt hiermee op 2,3%. De CO2-uitstoot door het directe verbruik van fossiele brandstoffen van de 495 gemonitorde bedrijven is berekend op 30.541 ton bij de teelt (drogen en bewaren) en 25.003 bij de broei (kasverwarming). In totaal 55.544 ton.

 2. Environmental taxes and green growth. Exploring possibilities within energy and climate policy; Milieubelastingen en Groene Groei. Verkenning van de mogelijkheden in het kader van het energie- en klimaatbeleid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vollebergh, H.

  2012-08-15

  , vormt een belangrijk onderdeel van beleid dat gericht is op duurzame economische groei. Deze notitie verkent welke relevante afwegingen spelen bij de inzet van het belastinginstrument als onderdeel van beleid gericht op duurzame economische groei. Deze afwegingen worden geëvalueerd aan de hand van gangbare criteria als (allocatieve) doeltreffendheid en doelmatigheid, rechtvaardigheid en uitvoerbaarheid. De focus ligt in het bijzonder bij de twee belangrijkste terreinen waarop Nederland milieubelastingen heft, te weten de belastingen op energieverbruik en verkeer en vervoer.

 3. Commercial green electricity products; Zakelijke groenestroomproducten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wielders, L.M.L.; Afman, M.R.

  2012-12-15

  The Dutch 100% Sustainable Energy: Green ICT campaign initiated by Hivos targets data centres, appealing to these companies to consider the environmental footprint of the electricity they use. Hivos is keen for a debate on greener alternatives and wanted a review of the sustainability of the various options available for buying 'green power' on the commercial market in the Netherlands, with a reasoned discussion of each. That review, laid down in this report, examines and discusses the various 'green power products' for the commercial market, providing a springboard for data centres to switch to a 'greener' product. To that end 'green power products' were categorized to highlight the differences between them. The highest score was given to renewable energy produced without any operating subsidy (the so-called SDE+ scheme), or with the higher price being paid for entirely by customers. Supply in these two categories is still fairly negligible, as this essentially represents an energy market in which renewables are cost-competitive with 'grey' electricity, or one in which customers are willing to pay (far) more for their electricity. The lowest scores were assigned to renewable power sourced in other countries and to 'grey' electricity [Dutch] De Hivos-bedrijvencampagne 100% Sustainable Energy: Green ICT richt zich op de datacenterbedrijven. De datacenterbedrijven worden aangesproken op de duurzaamheid van hun keuze voor de ingekochte elektriciteit. Hivos wil het gesprek aangaan over meer duurzame alternatieven. Hiervoor heeft Hivos behoefte aan een overzicht van de duurzaamheid van de verschillende opties voor de afname van duurzame elektriciteit (groene stroom) zoals die op de zakelijke markt in Nederland worden aangeboden, inclusief een onderbouwing. Dit rapport geeft een overzicht en inzicht in de verschillende groenestroomproducten voor de zakelijke markt zodat de datacenters kunnen overstappen op een

 4. Transition pathway for climate-neutral mushroom cultivation. The agenda for a climate-neutral and economic effective mushroom cultivation in 2020; Transitiepad klimaatneutrale paddenstoelenteelt. De agenda voor een klimaatneutrale en economisch rendabele paddenstoelenteelt in 2020

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Suurmeijer, J.M. [Grontmij, Amersfoort (Netherlands); Hilkens, J. [AdVisie, Herkenbosch (Netherlands)

  2011-11-15

  To realize the ambition of climate-neutral and economically viable mushroom cultivation in new businesses as of 2020, a vision and a transition pathway need to be developed. The energy saving options discussed in the report 'Onderzoek naar het energiezuinig paddenstoelenbedrijf anno 2010' ('Study of an energy efficient mushroom cultivation business in 2010') serve as starting point. Three transition pathways have been developed. Each transition pathway contributes to a future-proof mushroom cultivation sector, to increasing energy efficiency or to deployment of sustainable energy in the mushroom cultivation sector [Dutch] Voor het realiseren van de ambitie om vanaf 2020 in nieuwe bedrijven klimaatneutraal en economisch rendabel paddenstoelen te kunnen telen, dient een visie en een transitiepad te worden opgesteld. De energiebesparingsopties uit het rapport 'Onderzoek naar het energiezuinig paddenstoelenbedrijf anno 2010' dienen hierbij als uitgangspunt. Er zijn drie transitiepaden ontwikkeld. Elk transitiepad geeft zijn bijdrage aan een toekomstbestendige paddenstoelensector, aan het verhogen van de energie-efficiency of aan de toepassing van duurzame energie in de paddenstoelensector.

 5. Progress report on Green Deals 2013; Voortgangsrapportage Green Deals 2013

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-11-15

  In the Dutch governmental coalition agreement the Green Deal approach was announced in the autumn of 2010. The focus of the Green Deals is for people and companies to develop sustainable initiatives that contribute to economic growth. The Green Deal approach started with the theme energy, but has been extended with the themes biobased economy, climate, resources, buildings, food, mobility, water and biological diversity. This progress report provides an overview of the deals that this bottom-up approach has yielded. The report also provides information on the progress of the deals and the interim results of the approach and the individual deals. Also attention is paid to how the 146 Green Deals score on innovation and entrepreneurship [Dutch] In het regeerakkoord van het kabinet is in het najaar van 2010 de Green Deal-aanpak aangekondigd. Centraal in de aanpak staat dat mensen en bedrijven zoveel mogelijk ruimte krijgen voor eigen duurzame initiatieven die bijdragen aan economische groei. De aanpak is gestart vanuit het thema energie, maar beslaat inmiddels ook de thema's biobased economy, klimaat, grondstoffen, bouw, voedsel, mobiliteit, water en biodiversiteit. Deze voortgangsrapportage geeft een overzicht van de deals die deze bottom-up aanpak heeft opgeleverd. De rapportage informeert bovendien over de voortgang van de deals en over de tussentijdse resultaten van zowel de aanpak als de afzonderlijke deals. Ook wordt gekeken hoe de 146 Green Deals scoren op innovatief vermogen en ondernemerschap.

 6. Improving sustainability of bio-cogeneration in horticulture; Verbetering duurzaamheid (bio)WKK in de glastuinbouw

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Koolwijk, E.; Peeters, S.; Schlatmann, S. [Energy Matters, Driebergen (Netherlands)

  2011-12-15

  Combined Heat and Power (CHP) generating gas engines have become an inseparable part of greenhouses. An overview is given of the technical developments in CHP that could result in cost effectiveness, clean and sustainable operation of the CHP installation. This can be achieved by improving existing or new cogeneration systems: e.g. increasing the electrical or thermal efficiency and reduce emissions. Also attention is paid to alternatives for the gas engine: gas turbine and fuel cell. Finally, the options and state of affairs concerning biofuels, related techniques and potential use of 'green' CO2 were investigated [Dutch] WKK op basis van gasmotoren is de laatste 10 jaar uitgegroeid tot een onlosmakelijk operationeel onderdeel van de hedendaagse glastuinbouw. Een overzicht wordt gegeven van de technische ontwikkelingen rond WKK die er toe kunnen leiden dat WKK kosteneffectiever/rendabeler, schoner en duurzamer bedreven kan worden. Dit kan onder andere door verbeteringen van de bestaande of nog te plaatsen WKK's: verhogen van het elektrisch of thermisch rendement en verlagen van de emissies. Ook is gekeken naar de mogelijke alternatieven voor de gasmotor: gasturbine en brandstofcel. Tevens wordt ingegaan op de mogelijkheden en stand zaken rond biobrandstoffen, de daarbij behorende technieken en mogelijke toepassing van 'groene' CO2.

 7. Energy monitor of the Dutch mushroom sector 2011; Energiemonitor van de Nederlandse Paddestoelensector 2011

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wildschut, J.; Promes, E. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving PPO, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit, Lisse (Netherlands)

  2012-09-15

  The targets of the long-term agreement on energy efficiency between 2007-2011 between the mushroom sector and several ministries in the Netherlands are: 14.5% energy efficiency improvement compared to 2005; and increased use of sustainable energy. For the annual monitoring of the energy use of the mushroom sector in 2011 108 businesses were approached. 53 businesses sent back filled in questionnaires [Dutch] De doelstellingen van de Meerjarenafspraak energie voor 2007 t/m 2011 (de MJA-e 2007-2011), gemaakt tussen het ministerie van LNV (het tegenwoordige ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI)) en de Paddenstoelensector (Vakgroep Paddenstoelen van de LTO, het Productschap Tuinbouw, en de deelnemende bedrijven) zijn: Een verbetering van de Energie-Efficientie (EE) van 14,5% t.o.v. 2005, d.w.z. een reductie van 2% in het energieverbruik per eenheid product in 2006 en van 2007 t/m 2011 van 2,5 % per jaar. Daarnaast wordt het toepassen van duurzame energie als speerpunt gesteld. Volgens deze afspraak worden de vorderingen op dit gebied jaarlijks gemonitord. Voor de monitoring van het energieverbruik door de paddenstoelensector in 2011 zijn 108 bedrijven aangeschreven. Van 53 bedrijven zijn volledig ingevulde vragenlijsten ontvangen.

 8. Innovative Energy Concepts and Pilots for the Zero-energy Built Environment in 2050; Innovatieve energieconcepten en pilots voor de energieneutrale gebiedsontwikkeling in 2050

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jablonska, B.; Ruijg, G.J.; Visser, H.; Opstelten, I.J. [Energy research Centre of the Netherlands ECN, Petten (Netherlands); Epema, T. [TNO Bouw en Ondergrond, Delft (Netherlands); Willems, E.M.M.; Nuchelmans-Van Wanum, M. [Cauberg-Huygen Consulting Engineers, Amsterdam (Netherlands); Opstelten, I.J. [Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting SEV, Rotterdam (Netherlands)

  2011-02-15

  involved four cities have been drawn up and elaborated as pilots, in close cooperation with the representatives of the involved municipalities. The research up to now has shown that it is possible to realise energy neutrality in 2050 by implementing innovative technical concepts on district level. In this approach, different districts have different sustainable energy potentials that have their peak supply at different times. The smart approach therefore is not the autarkic district, but an exchange of surplus sustainable energy with neighbouring districts and import of the same amount of energy in case of a shortage. [Dutch] Het doel van dit rapport is het verschaffen van inzicht en het bevorderen van de discussie over energieleverende gebouwde omgeving. Als resultaat worden energieconcepten voor duurzame gebiedsontwikkeling gepresenteerd om op lange termijn tot een energieneutrale gebouwde omgeving te komen. De energieconcepten zijn samengesteld uit een zinvolle combinatie van technologieen en maatregelen. Gebiedsmaatregelen als onderdeel van de energieconcepten zijn bijvoorbeeld afstemming op het ruimtebeslag van energievoorziening, teelt van gewassen met het oog op de benodigde biomassa-mix voor een lokale bio-energiecentrale en aansluiting op een smart-grid van diverse duurzame opwekkers. Dit rapport beperkt zich tot gebieden met woningbouw en/of utiliteitsbouw, het energie verbruik van industrie en transport wordt hierin niet beschouwd. Wel wordt er een doorkijk gegeven naar duurzaam vervoer voor huishoudelijke doeleinden. Met energieneutraal wordt hierbij bedoeld dat het energiegebruik binnen de gebiedsgrens gelijk is aan de hoeveelheid duurzame energie die binnen de gebiedsgrens wordt opgewekt. Om de concepten te ontwikkelen zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: Eerst is onderzocht hoe de toekomstige energievoorziening er mogelijk uit zal zien. Er is daarbij geinventariseerd welke energievraag nog resteert en welke technologieen er nu en in de toekomst

 9. Learning from the energetic rural area. Background report; Leren van het energieke platteland. Achtergrondrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Arnouts, R.; Van den Born, G.J.; Daalhuizen, F.; Farjon, H.; Pols, L.; Tekelenburg, T.; Tisma, S.; Van Veen, M. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Gerritsen, A.; Verburg, R. [Wageningen UR, Wageningen (Netherlands); Wiering, M. [Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen (Netherlands); Roovers, G. [Oranjewoud, Heerenveen (Netherlands)

  2013-06-15

  Citizens and businesses start on a regular basis, and in cooperation with the Dutch government, initiatives to improve the living environment in rural areas. In this study, 32 examples are discussed to detect issues that can be improved. The examples concern more or less successful partnerships for sustainable rural development, in which the market, citizens and civil society play a prominent role. Four issues for improvement are identified: (1) Other accents are required in laws and regulations for the living environment; (2) The Dutch government must give smart directions by means of levies and incentives; (3) A vision of the governments is essential; and (4) Towards a proactive, facilitating government [Dutch] Burgers en bedrijven nemen regelmatig samen met overheden initiatieven om de leefomgeving op het platteland te verbeteren. In deze studie zijn 32 praktijkvoorbeelden onder de loep genomen om die verbeterpunten op te sporen. Het gaat om meer of minder succesvolle samenwerkingsverbanden voor duurzame plattelandsontwikkeling, waarin marktpartijen, burgers en het maatschappelijk middenveld een vooraanstaande rol spelen. Hierbij worden vier verbeterpunten gesignaleerd: (1) Andere accenten gewenst in wet- en regelgeving voor de leefomgeving; (2) Slimmer sturen met heffingen en vergoedingen door de overheid; (3) Visie van overheden is onontbeerlijk; en (4) Naar een proactieve, faciliterende overheid.

 10. Municipal project Standardization Sustainable Building Tools. Final report; Gemeentelijk project Uniformering Duurzaam Bouwen Instrumentarium. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2007-03-15

  Eighteen municipalities in the Netherlands and W/E Consultants started November 2004 a project to standardize sustainable quality in building projects making use of the so-called GPR Building (software to optimize both the quality of the planning of a project and the environmental quality of the project). Results of the project must provide municipalities with information by means of which sustainable housing projects can be improved. [Dutch] Achttien gemeenten en W/E adviseurs hebben in november 2004 gezamenlijk het initiatief genomen om te werken aan uniformering van duurzame kwaliteit in bouwprojecten door toepassing van GPR Gebouw (softwarepakket om plankwaliteit en milieubelasting van een project in samenhang te optimaliseren). Het project geeft inzicht in de wijze waarop het gemeentelijk duurzaam bouwen beleid verbeterd of verbreed kan worden tot een herkenbare en algemene werkwijze. In hoofdstuk 2 wordt de aanleiding en opzet van het project toegelicht. In hoofdstuk 3 volgt een toelichting op de nulmeting en knelpuntenanalyse die bij de start van het project gemaakt zijn. In hoofdstuk 4 worden de beleidservaringen van de 18 gemeenten met de prestatiegerichte werkwijze beschreven. De evaluatie van de betrokken externe partijen staat in hoofdstuk 5. De projectvoortgang is per fase van het bouwproces in hoofdstuk 6 geanalyseerd. Tot slot worden in hoofdstuk 7 de conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.

 11. House design with advice on energy efficiency and comfort; Woningontwerp met energie- en comfortadvies

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vreenegoor, R.C.P.; Hensen, J.L.M.; De Vries, B. [Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven (Netherlands); Soethout, L.; Bonsma, P. [TNO Bouw en Ondergrond, Delft (Netherlands)

  2006-03-15

  Consumer-oriented building implies that users are allowed to have influence on the layout, the form and the amenities of his or her future home. The influence may range from having a say in the design process, to being able to design his or her house. Allowing the architect, advisor and/or consumer to see the effect of taking different design options, during designing, on energy consumption, comfort and health, improves the chance of achieving more energy-efficient and sustainable housing. In this article the results of a student's report on the development of design support software are presented and discussed. [Dutch] Consumentgericht bouwen betekent dat de consument steeds meer invloed krijgt op de indeling, vorm en voorzieningen in zijn toekomstige woning. Hierbij kan worden gedacht aan inspraak in het ontwerpproces tot het zelfstandig onlwerpen van het toekomstige huis. Door de architect, adviseur en/of consument tijdens het onlwerp de consequenties van zijn ontwerpkeuzes op energiegebruik, comfort en gezondheid te laten zien, is de kans groot dat er meer energiezuinige en duurzame woningen worden gerealiseerd. In dit artikel worden de resultaten van een afstudeeronderzoek naar de ontwikkeling van ontwerpondersteunende software besproken.

 12. From the 'electricity grid' to the future 'smart grid'; Van de achterhaalde 'electricity grid' naar de toekomstige 'smart grid'

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Winter, J.

  2011-08-30

  During the TechConnect World Conference (Boston, MA, USA, 13-16 June 2011), which focused on fundamental and applied research in the fields of clean tech and nanotechnology, the activities of nanotechnology options in the clean tech were addressed and critically set out. Nanotechnology for energy storage, new generation fuels and nanomaterials for clean sustainable technologies were among the subjects on the interface between cleantech and nanotechnology. Moreover, research was presented on nano applications in conventional energy types such as oil and gas. [Dutch] Tijdens de TechConnect World Conference (Boston, MA, USA, 13-16 juni 2011), gericht op zowel fundamenteel als toegepast onderzoek op de gebieden cleantech en nanotechnologie, werd onder andere de bedrijvigheid van nanotechnologiemogelijkheden in de cleantech uitgelicht en kritisch uiteengezet. Nanotechnologie voor energieopslag, nieuwe generatie brandstoffen en nanomaterialen voor schone en duurzame technologieen waren de onderwerpen op het raakvlak van clean- en nanotechnologie. Daarnaast werd op de conferentie onderzoek gepresenteerd naar nanotoepassingen in conventionele energievormen als olie en gas.

 13. Limits to green? Building blocks for green taxation; Grenzen aan groen? Bouwstenen voor een groen belastingstelsel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blom, M.J.; Schroten, A.; De Bruyn, S.M.; Rooijers, F.J.

  2010-01-15

  This report focuses on the question whether a further increase in environmental taxes can contribute to achieving a sustainable economy in which depletion and climate risks should be reduced to an acceptable level for 2050. The strategy to achieve this consists of four main elements: (1) Introduction of a new CO2 tax as part of the Energy Tax; (2) Broadening of the Energy Tax to sectors such as agriculture and industry and the cancellation of subsidies and tax rebates; (3) Expansion of new tax bases for import / production of natural resources (wood, fish, meat) and space; and (4) European agenda on 'greening'. [Dutch] In dit rapport staat de vraag centraal of een verdere groei van milieubelastingen een bijdrage kan leveren aan het realiseren van een duurzame economie waarin klimaat- en uitputtingsrisico's tot een aanvaardbaar niveau moeten zijn teruggebracht voor 2050. De strategie om dit te bereiken bestaat uit vier belangrijke elementen: (1) Introductie van een nieuwe CO2-heffing als onderdeel van de Energiebelasting; (2) Verbreding van de Energiebelasting naar sectoren zoals landbouw en industrie en het wegnemen van fiscale subsidies en kortingen; (3) Uitbreiding met nieuwe fiscale grondslagen import/productie van natuurlijke grondstoffen (hout, vis, vlees) en ruimte; en (4) Europese vergroeningsagenda.

 14. Towards minimum energy houses with EPC {<=}0; Op weg naar minimum energie woningen met EPC {<=}0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Den Dulk, F.W. [Piode - ontwerp- en adviesbureau BNA, Amersfoort (Netherlands)

  2012-09-15

  The purpose of the publication is to inform stakeholders about the current state concerning energy efficient building of houses and residential buildings. Also guidance is provided with regard to steps to follow and some practical examples are given. The energy concepts shown are based on known and marketable techniques. An energy concept is a balanced and tailored set of design measures, building construction facilities, installation and (sustainable) energy supply. Optimization is based on energy savings and costs and benefits and it must also meet requirements for health, safety, comfort and ease of operation [Dutch] Het doel van de publicatie is om belanghebbenden te informeren over de huidige stand van zaken m.b.t. vergaand energiezuinig bouwen. Tevens wordt een handreiking geboden over de te volgen stappen en zijn een aantal voorbeelden opgenomen over de praktijk. De publicatie is beperkt tot seriematige woningbouw. De energieconcepten zijn op het niveau van de individuele woning of een woongebouw. De weergegeven energieconcepten zijn gebaseerd op bekende- en marktrijpe technieken. Een energieconcept is een afgewogen en op elkaar afgestemd samenstel van ontwerpmaatregelen, bouwkundige maatregelen en voorzieningen, de installatie en de (duurzame) energievoorziening . Optimalisatie vindt plaats op basis van energiebesparing en kosten/baten terwijl tevens moet worden voldaan aan eisen voor veiligheid, gezondheid, comfort en bedieningsgemak.

 15. Biotechnology for bulk production of organic chemicals. Use of biomass as an option for the future?; Biotechnologie voor bulkproductie van organische chemicalien. Inzet biomassa optie voor de toekomst?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Patel, M.K.; Crank, M.; Dornburg, V.; Hermann, B.G. [Sectie Natuurwetenschap en Samenleving, Copernicus Instituut, Universiteit Utrecht, Utrecht (Netherlands); Van Overbeek, L. [Plant Research International, Wageningen (Netherlands)

  2007-07-01

  This article summarizes the BREW study (Biotechnological production of bulk chemicals from RenEWable resources), which was carried out for the European Commission by a consortium, coordinated by the Copernicus Institute of the Utrecht University in the Netherlands. The study investigates the medium and long-term opportunities and risks of the biotechnological production of organic chemicals. The objective is to gain better understanding of the techno-economic and the societal viability of White Biotechnology in the coming decades. The key research questions are which products could be made with White Biotechnology, whether these products can contribute to savings of energy use and greenhouse gas (GHG) emissions, under which conditions the products become economically viable, which risks may originate from the use of genetically modified organisms (GMO) in fermentation and what the public perception is. [Dutch] Tegenwoordig worden bijna alle organische chemische stoffen en plastics geproduceerd uit ruwe olie en aardgas. Moet dit zo blijven of zijn er andere, meer duurzame manieren om chemische stoffen te produceren? Het gebruik van biomassa als grondstof en het inzetten van biotechnologie zijn twee mogelijkheden. Maar wanneer we deze methoden gebruiken, Iopen we dan tegen nieuwe, onvoorziene risico's aan? Dit artikel geeft een samenvatting van de uitkomst van een gedetailleerde studie, gefinancierd door de Europese Unie, over deze en andere belangrijke vragen.

 16. How sustainable is the Netherlands?; Hoe duurzaam is Nederland?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verhoef, P.J. [Adviesbureau Verhoef, Apeldoorn (Netherlands)

  2009-09-15

  Sustainable technology bas become a marketing tool rather than an idealism. The question arises whether all initiatives to introduce sustainability are really effective and result in the targets set by the Dutch Government in energy and environmental policy. In the refrigeration and air conditioning business also developments take place with regard to sustainability, such as the replacement by environment-friendly refrigerants and the underground storage of heat and cold. In this article a few restraints for the implementation of sustainable solutions are discussed. [Dutch] Duurzaam is een modewoord dat vaak wordt gebruikt om producten en diensten in de markt te zetten. De vraag is echter of de goedbedoeIde intenties voldoende bijdragen aan een duurzame verandering, of dat hier meer voor nodig is. Ook in de koudetechniek en luchtbehandeling vinden de nodige ontwikkelingen plaats, zoals het terugdringen van chemische koudemiddelen en het gebruik van natuurlijke bronnen voor de levering van koude en warmte. In dit artikel wordt een aantal knelpunten aangestipt, die de introductie van duurzaam in de weg staan.

 17. Energy efficiency ground-source energy system, Environmental Protection Law, article 'Heat and cold storage, value for money'; Energierendement bodemenergiesysteem, Wet milieubeheer, artikel 'WKO, waar voor je geld'

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lambregts, E.G.M.; Teunissen, P.O.M.; Beukenhorst, E.

  2013-01-15

  Upscaling of ground-source energy systems can contribute to heat and cold storage systems and thus reduce CO2 emission for the Amsterdam municipality. Based on the results of the project 'Heat and cold storage; Value for money' a proposal was made to the Dutch Ministry of Infrastructure and Environment to include a regulation 'energy efficiency heat and cold storage' in the Environmental Protection Law [Dutch] In het kader van de CO2 doelstelling van Amsterdam om 40% CO2 te reduceren in 2025 t.o.v. van 1990 wordt de verdere opschaling van de techniek bodemenergiesysteem gezien als een techniek die in belangrijke mate kan bijdragen aan de pijler 'transitie duurzame warmte en koude'. Op landelijk en gemeentelijk niveau werd gesignaleerd dat (open) bodemenergiesystemen in de exploitatiefase veelal onvoldoende functioneerden. In dit rapport wordt op basis van de resultaten van het project 'WKO, waar voor je geld' een voorstel aan het Ministerie van I en M gedaan om een voorschrift 'energierendement wko' op te nemen in het Activiteitenbesluit Wet milieubeheer.

 18. SDE with a future; SDE met toekomst

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dieperink, M.A.M. [Houthoff Buruma, Amsterdam (Netherlands)

  2012-11-15

  In 2020, 14% of gross final energy consumption needs to have been generated from renewable sources. To realize this target, market parties in particular need to realize new production installations for renewable energy. Support from the Dutch government is (still) essential in this endeavour. The renewable energy production is therefore subsidized through the Dutch SDE+ scheme (Support scheme for the production of renewable energy). In 2012, 1.7 billion euro was made available for SDE. The SDE subsidy may be insufficient to realize the 14% target. For this reason options for improving the SDE scheme are explored. Moreover substantiation is provided of the benefits SDE offers compared to a supplier obligation. The examples used in this article are limited to PV panels and offshore and onshore wind turbine farms [Dutch] In 2020 moet 14% van het bruto eindgebruik van energie afkomstig zijn van hernieuwbare energiebronnen. Om deze doelstelling te halen, dienen vooral marktpartijen nieuwe productie-installaties voor hernieuwbare energie te realiseren. Overheidsondersteuning is daarbij (nog) essentieel. De hernieuwbare-energieproductie wordt daarom gesubsidieerd op grond van de SDE+-regeling (Stimuleringsregeling Duurzame Energie. In 2012 is daarvoor EUR 1,7 miljard beschikbaar gesteld. De SDE is mogelijk ontoereikend om de 14%-doelstelling te behalen. Om die reden wordt verkend hoe de SDE kan worden verbeterd. Daarnaast wordt onderbouwd welke voordelen de SDE heeft ten opzichte van een leveranciersverplichting. De voorbeelden in dit artikel zijn beperkt tot fotovoltaische zonnepanelen en offshore en onshore windturbineparken.

 19. Report of the European Energy Law Seminar 2013; Verslag European Energy Law Seminar 2013

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hanema, D.M.; Boekholt, H.D.; Mueller, H.K. [Groningen Centre of Energy Law CGEL, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen (Netherlands)

  2013-05-15

  In Noordwijk aan Zee, Netherlands, the 26th European Energy Law Seminar was held, May 27-28, 2013. On the first day, the following topics were dealt with: consumer protection and market liberalization in the energy sector, competition and the energy sector, and the European Network Regulation. The second day was devoted to renewable energy and state aid, investments in the infrastructure and its protection, and security of supply. The presentations were given in English. In this article the titles and summaries of the presentations are given in Dutch [Dutch] Op 27 en 28 mei 2013 vond te Noordwijk aan Zee het 26e European Energy Law Seminar plaats. Op de eerste dag werden de volgende onderwerpen besproken: consumentenbescherming en marktliberalisatie binnen de energiesector, mededingingsrecht en de energiesector, en de Europese Netwerk Regulering. Op de tweede dag werd aandacht besteed aan duurzame energiebronnen en staatssteun, investeringen in de infrastructuur en de bescherming hiervan, en leveringszekerheid. De voordrachten hebben allen plaatsgehad in het Engels. In dit artikel wordt per presentatie de titel en een samenvatting van de inhoud in het Nederlands gegeven.

 20. Emission Trading System in the SER Energy Agreement for Sustainable Growth. Macro-economic calculation by means of WorldScan; ETS in het SER Energieakkoord. Macro-economische doorrekening met WorldScan

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brink, C. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands)

  2013-09-01

  The Dutch National Energy Agreement for Sustainable Growth aims at strengthening the European system for emissions trading by a more strict emission ceiling. Also, the agreement aims at guarantee the competitiveness of global energy intensive businesses by adjusting the allocation method for emission rights. In the calculations for the energy agreement this is reflected in the adjustment of the ETS pricing path. In this memo the calculations with the equilibrium model WordlScan are described and presented [Dutch] Het Nationaal Energieakkoord voor Duurzame Groei zet in op een versterking van het Europees systeem voor emissiehandel (ETS) door aanscherpen van het emissieplafond. Verder wil het akkoord de concurrentiepositie van het mondiaal opererende energie-intensieve bedrijfsleven borgen door aanpassing van de allocatiemethode voor emissierechten. In de doorrekening van het Energieakkoord is deze inzet tot uitdrukking gebracht in een aanpassing van het ETS-prijspad. Deze notitie beschrijft de berekeningen met het algemeen evenwichtsmodel WorldScan waar deze aanpassing van het ETS-prijspad op is gebaseerd.

 1. Progress report energy from renewable sources in the Netherlands 2009-2010. Directive 2009/28/EG; Voortgangsrapportage energie uit hernieuwbare bronnen in Nederland 2009-2010. Richtlijn 2009/28/EG

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-12-15

  This report describes the progress the Netherlands has made in the field of sustainable energy in 2009 and 2010. It is an obligatory report sent to the European Commission late 2011. The reported progress is the effect of the policy and measures that were taken in the reporting period (2009 and 2010). A description is provided of the outlines of the new energy policy. The report also describes the effect of new policy on the indicative figures for 2020 as calculated by the Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL)and ECN [Dutch] Dit rapport beschrijft de voortgang die Nederland heeft gemaakt in 2009 en 2010 op het gebied van duurzame energie. Het gaat om een verplichte rapportage die eind 2011 aan de Europese Commissie is gestuurd. De beschreven voortgang is het effect van het in de rapportageperiode (2009 en 2010) vigerende beleid en maatregelen. Een beschrijving van het nieuwe energiebeleid op hoofdlijnen is gegeven. Ook is het effect beschreven van het nieuwe beleid op het streefcijfer 2020 zoals doorgerekend door Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en ECN.

 2. Monitoring protocol for field testing. Monitoring of heating techniques under practical conditions; Monitoringsprotocol voor veldtesten. Monitoring van warmtetechnieken onder praktijkomstandigheden

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Fennema, E.; Jansen, C.

  2009-12-15

  Incentivisation of renewable energy requires large-scale implementation of technologies such as heat-cold storage, heat pumps, cogeneration, solar boilers and waste heat utilization. In practice, the performances of such systems often turn out to deviate from the manufacturer's specifications. Therefore it is important to obtain objective data from practice to gain insight in the differences between theoretical and practical performances and items for improvement of various technologies. The aim of monitoring practice is formulated as: 'gaining insight in the energetic performances of heating techniques under practical circumstances by means of monitoring'. Large-scale measuring in a uniform manner requires a monitoring protocol. Such a protocol safeguards the quality, objectivity, uniformity and hence the reliability of the measuring data. [Dutch] Stimulering van duurzame energie vraagt om grootschalige toepassingen van technologieen zoals warmte-koude opslag, warmtepompen, warmtekracht, zonneboilers en restwarmtebenutting. Het blijkt dat de prestaties van dergelijke systemen in de praktijk vaak afwijken van de fabrikantspecificaties. Daarom is het van belang om objectieve praktijkgegevens te verkrijgen waarmee inzicht wordt verkregen in het verschil tussen theoretische en praktische prestaties, en de verbeterpunten van verschillende technologieen. Het doel van praktijkmonitoring is als volgt geformuleerd: via monitoring het inzicht te verkrijgen in de energetische prestaties van warmtetechnieken onder praktijkomstandigheden. Het uitvoeren van grootschalige metingen op een uniforme wijze vereist een monitoring protocol. Zo'n protocol waarborgt de kwaliteit, objectiviteit, uniformiteit en daarmee de betrouwbaarheid van de meetdata.

 3. Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Margaret Leidelmeijer

  1994-04-01

  Full Text Available - Roger Busser, Sudo Sueo, The Fukuda Doctrine and ASEAN; New dimensions in Japanese Foreign policy. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1992. - P.J. Drooglever, C. Fasseur, De Indologen; Ambtenaren voor de Oost 1825-1950. Amsterdam: Bert Bakker, 1993, 552 pp. - Raymond Evans, Tony Swain, A place for strangers; Towards a history of Australian Aboroginal being. Cambridge: Cambridge University Press, 1993, xi + 330 pp. - CH.F. van Fraassen, Leonard Andaya, The world of Maluku; Eastern Indonesia in the early modern period. Honolulu: University of Hawai Press, 1993, ix + 306 pp. - J. van Goor, Lodewijk Wagenaar, Galle VOC-vestiging in Ceylon; Beschrijving van een koloniale samenleving aan de vooravond van de Singalese opstand tegen het Nederlandse gezag, 1760. Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1994. - Geert Kalshoven, A. Schrevel, Access to Water; A socio-economic study into the practice of irrigation development in Indonesia. Ph.D. thesis, The Hague: The Institute of Social Studies, 1993. - Nico Kaptein, Mohamed Ariff, Islam and the economic development of Southeast Asia; The Islamic Voluntary Sector in Southeast Asia. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies,1991.''Islam and the economic development of Southeast Asia; The Muslim private sector in Southeast Asia. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1991. - Victor T. King, Alistair Morrison, Fair land Sarawak; Some recollections of an expatriate official. Ithaca, New York: Cornell University (Southeast Asia Program, Studies on Southeast Asia 13, 1993, xiv + 182 pp. - H.A.J. Klooster, Klaus H. Schreiner-Brauch, Nationalismus und Personenkult im indonesischen Geschichtsverständnis. Ph.D. Dissertation, Universität Hamburg, 1993, xxi + 293 pp. - Han Knapen, Mark Cleary, Borneo; Change and development. Singapore, Oxford and New York: Oxford University Press, 1992, x + 271 pp., tables, figures, index., Peter Eaton (eds. - Sirtjo Koolhof, Christiaan G.F. de Jong

 4. Profession or craft? A reflection on the moral identity of social work

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ed de Jonge

  2014-03-01

  waarde (zoals rechtvaardigheid is, terwijl ambachten gericht zijn op het manipuleren van concrete materialen (bijvoorbeeld steen. Bijgevolg zijn (enkel professies beroepen met een morele identiteit. In alle zelfdefinities van sociaal werk is deze morele identiteit, deze humanitaire kern aanwezig (zie bv. IFSW, NVMW. Daarom moet sociaal werk worden beschouwd als een professie en niet als een ambacht. Dit is niet louter een academische discussie maar beïnvloedt bijvoorbeeld de positie van dit beroep in de samenleving, zoals aan de hand van de ministeriële richtlijnen betreffende Welzijn Nieuwe Stijl kan worden geïllustreerd.

 5. Leren uit levensverhalen: Het levensverhaal als bron van kennis en kracht in de opleiding ‘Ervaringsdekundige in armoede en sociale uitsluiting’

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marian van der Sypt

  2006-03-01

  Full Text Available Boeken waarin mensen hun persoonlijke ervaringen met ingrijpende gebeurtenissen of problemen beschrijven, zijn tegenwoordig bijzonder populair. Borstkanker, echtscheiding en autisme zijn slechts enkele voorbeelden van onderwerpen waarmee mensen hun strikt persoonlijk belevings- en verwerkingsproces aan een breed lezerspubliek openbaren. Blijkbaar hebben zowel de schrijvers als de lezers hier voordeel bij. Is het opschrijven van het verhaal een verwerkingsproces op zich? Geeft het delen van deze vaak traumatische ervaringen met een anoniem publiek méér zin aan de gebeurtenissen? Leidt herkenning tot méér inzicht of betere verwerking bij deze lezer? Niet zelden willen deze boeken een signaal geven niet alleen aan de publieke opinie maar ook aan de professionele wereld door het aanklagen van inadequaat gedrag van professionelen, van een nefaste omgeving of door het aan de kaak stellen van een falend beleid. De opleiding ‘Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting’ in Vlaanderen lijkt in een aantal opzichten op deze hiervoor genoemde initiatieven. Persoonlijke probleemverwerking, inzichtverwerving, (herkenning en signalering zijn sleutelwoorden in deze opleiding. Het werken met levensverhalen van de cursisten staat centraal. De cursisten brengen om zo te zeggen hun eigen leven als centrale casus binnen in het leerproces. Hoe verloopt deze bijzondere vorm van sociale interventie? Wat beoogt deze unieke opleidingsvorm? Kan een dergelijke opleiding de positie van kansarmen in de samenleving beïnvloeden? Dit artikel besteedt eerst aandacht aan de centrale actor in deze opleiding, de ‘ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting’. Wie zijn ze en wat zet hen aan om deze opleiding te volgen? Vanwaar komt het idee om hun levensverhalen een centrale en onbetwistbare plaats te geven? Hoe ervaren cursisten en hun lesgevers het werken met deze specifieke vorm van casuïstiek? Welke effecten stellen ze vast? De opleiding

 6. Interventieteams: werken op het snijvlak van rechtstaat en maatschappelijke urgentie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jacqueline de Savornin Lohman

  2009-06-01

  Full Text Available Today communities often cope with juvenile delinquency or misconduct by its citizens such as fraudulent claims for social security benefit. Multi-problem families require specialist intervention. The response of policy makers has been to develop intervention programmes whereby the intervention teams – following instructions laid down in a protocol – visit the homes. These teams consist of civil servants, professionals, and employees of public institutions and companies such as electricity companies. From a policy approach Intervention Teams are efficient. However, their action tends to conflict with the judicial approach. Citizens complained with success in Court and at the Ombudsman’s office, because their privacy was violated by the intrusive action of these teams. The response of the law has been to require each team-member to prove his identity and to disclose the precise reason for his visit. In practice this formal requirement impedes effective problem solving on the spot. The author proposes as third possibility the context-oriented approach. The concept of ‘dynamic legitimacy’ is useful to give this approach a normative base. It includes the perspective of the occupant, whose privacy is at stake. Research into ‘best practices’ confirms that teamwork as close as possible ‘at the front door’, if firmly rooted in judicial principles and standards of decency, is a condition for successful interventions. De hedendaagse samenleving wordt regelmatig geconfronteerd met jeugdcriminaliteit of wangedrag door burgers, zoals misbruik van sociale voorzieningen. Multi-probleemgezinnen vereisen specialistische interventies. Beleidsmakers hebben als reactie interventieprogramma’s ontwikkeld waarin huisbezoek door interventieteams een belangrijke plaats inneemt. Deze teams bestaan uit ambtenaren, professionals, en werknemers van publieke instellingen en organisaties zoals elektriciteitsbedrijven. Vanuit een beleidsperspectief zijn deze

 7. Smart Grid Special; Smart Grid Special

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mokoginta, L. [Energiecooperatie ' Wij Krijgen Kippen' , Amsterdam (Netherlands); Messing, M. [Stichting Energietransitie Nederland, Boxtel (Netherlands); Slootweg, H. [Technische Universiteit Eindhoven TUE, Eindhoven (Netherlands); Van der Steen, L.; Brugman, L. [SquareWise, Amsterdam (Netherlands); Bles, M.; Blom, M. [CE Delft, Delft (Netherlands); Nachtegaal, H.; Hoekstra, R. [Bijl partners in public relations, Rotterdam (Netherlands); Van Zutphen, M. [CapGemini, Utrecht (Netherlands); Bakker, D. [PNO Consultants, Schiphol (Netherlands); Van Leeuwen, M. [Norton Rose, Amsterdam (Netherlands); Van Vlerken, J.; De Leeuw, M.; Wijnants, H.J.; Holwerda, B.; Bosch, N.

  2012-06-15

  A series of 17 articles is dedicated to various aspects of smart grids: expert opinions, the key role of smart grids in a sustainable energy transition, the role of the energy consumer and the grid operators, an energy transition project in the South of Amsterdam (Netherlands), the need for collaboration (e.g. through the Smart Energy Collective), the establishment of local energy corporations, the question whether smart grids are a hype or a necessity, costs and benefits of smart grids, deployment of intelligent smart grids in business areas (experimental areas), the opportunity of deploying Direct Current (DC) grids for an improved energy balance, the Smart Power City Apeldoorn project (SPCA), the experimental area of CloudPower on the isle of Texel, innovation contracts for smart grids, the increase of local, small-scale electricity production, and smart grid pilot projects on Europe. [Dutch] In 17 artikelen wordt aandacht besteed aan diverse aspecten van 'smart grids': meningen van experts, de sleutelrol van smart grids in een duurzame energietransitie, de rol van de energieconsument en de netbeheerders, een energietransitie-project in Amsterdam-Zuid, de noodzaak tot samenwerking (onder meer d.m.v. het Smart Energy Collective), de oprichting van lokale energiecooperaties, de vraag of smart grids een hype zijn of noodzaak, kosten en baten van smart grids, de toepassing van intelligente energienetwerken op bedrijventerreinen ('proeftuinen'), de mogelijkheid om gelijkspanningsnetten toe te passen voor een betere energiebalans, het project Smart Power City Apeldoorn (SPCA), de proeftuin CloudPower op Texel, innovatiecontracten m.b.t. smart grids, de toename van lokale, kleinschalige elektriciteitsproductie, smart grid demonstratieprojecten in Europa.

 8. Rare earth metals in North America; Zeldzame aardmetalen in Noord-Amerika

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Louzada, K.

  2012-11-15

  The uncertain supply of rare earth metals (Rare Earth Elements) from China for the high tech industry in the U.S. is a barrier for innovation and the high-tech manufacturing industry. Many rare earths are applied in permanent magnets for sustainable energy generation and for energy storage systems in for example electric cars. Also other sectors feel the pressure of shortages. The federal government in the USA and US companies use the opportunity to encourage research into recycling, reducing the use and finding alternatives for rare earths. Canada sees in the uncertain supply and dwindling reserves in the USA and elsewhere an economic opportunity. Canada can start the development of hitherto unprofitable reserves of valuable materials. Both in the USA and Canada, the number of exploration projects in the mining industry has grown significantly [Dutch] De onzekere aanvoer van zeldzame aardmetalen (Rare Earth Elements) uit China voor de hightechindustrie vormt in de VS een hindernis voor innovatie en voor de hightech maakindustrie. Met name in permanente magneten voor duurzame energieopwekking en energieopslagsystemen voor bijvoorbeeld elektrische auto's worden veel zeldzame aardmetalen verwerkt. Ook andere sectoren staan onder druk. De federale overheid en bedrijven in de VS maken van de gelegenheid gebruik om onderzoek naar de recycling, vermindering van het gebruik en alternatieven voor zeldzame aardmetalen te stimuleren. Canada ziet de onzekere aanvoer en slinkende reserves in de VS en elders als een economische kans. Het land kan tot nu toe onrendabele voorkomens van de waardevolle materialen gaan ontwikkelen. Zowel in de VS als in Canada is het aantal exploratieprojecten in de mijnbouw aanzienlijk gegroeid.

 9. More chemistry between green and growth. The opportunities and dilemmas of a bio-based economy; Meer chemie tussen groen en groei. De kansen en dilemma's van een biobased economy

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2010-12-15

  A bio-based economy is one in which enterprises manufacture non-food products from biomass. Such products include fuel for the transport industry, chemicals, materials, and energy. Biomass is the biological material of living or recently living organisms, either animal or vegetable. With technology becoming more sophisticated, it is growing easier to turn plants, trees, crops, and residual animal waste into biomass. Waste and waste streams are increasingly being used as input in production processes, thereby gaining an economic value of their own. They are giving rise to new, sustainable products with considerable added value that replace products based on non-renewable materials. New bio-based products may offer the Netherlands new economic opportunities. The Dutch can already boast a number of distinct advantages in that respect, thanks to the sophistication of their industrial sector, agro-industry, chemicals and energy industries, and transport and logistics sector - all key sectors in a bio-based economy. However, the growing world population and increasing level of prosperity worldwide, and the environmental and climate problems associated with such growth, are adding to the complexity of policy-making aimed at developing a bio-based economy. The shift from fossil-based to bio-based materials must be part of a comprehensive policy aimed at achieving a sustainable economy. [Dutch] In dit advies gaat de SER in op mogelijkheden en knelpunten van de biobased economy. In een biobased economy dienen plantaardige en dierlijke biomassa (zoals gewassen, planten, snijafval, mest) als groene grondstoffen om non-food producten mee te maken (denk aan cosmetica, bioplastics, brandstoffen). De SER vindt dat de rijksoverheid stevig moet inzetten op een biobased economy met meer gesloten kringlopen. Dit draagt immers bij aan economische groei en aan een meer duurzame economie (gesloten kringlopen, gunstige arbeidsomstandigheden)

 10. The energy agreement: what does it mean? Assessment of the agreements made; Het Energieakkoord. Wat gaat het betekenen? Inschatting van de gemaakte afspraken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Londo, M. [ECN Beleidsstudies, Amsterdam (Netherlands); Boot, P. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands)

  2013-09-01

  The SER (Social and Economic Council of the Netherlands) Energy Agreement for Sustainable Growth outlines the ambition to provide a long-term perspective for the Dutch energy economy with short and medium term agreements. Therefore, a large number of concrete measures and elaborations are agreed upon. Quantitative assessments are made of the effects for 2020-2023. Because there are almost no concrete measures for a longer period and the uncertainties are increasing for the longer term, calculations were not carried out for years after 2023. The extent to which the agreed steps contribute to the necessary building blocks for the energy transition in the long term is assessed qualitatively. Agreed targets in the agreement are: (1) A reduction in final energy consumption by an average of 1.5% per year; (2) 100 PJ energy conservation in final energy consumption in 2020; (3) 14% renewable energy by 2020 and 16% in 2023; (4) at least 15,000 jobs with an emphasis on the next few years [Dutch] Het SER-Energieakkoord voor duurzame groei schetst als ambitie het bieden van een langetermijnperspectief voor onze energiehuishouding met afspraken voor de korte en middellange termijn. Het is daartoe een groot aantal concrete maatregelen en nadere uitwerkingen overeengekomen. ECN/PBL hebben met het EIB een kwantitatieve doorrekening gemaakt van de effecten voor 2020/23. Omdat er vrijwel geen concrete maatregelen zijn afgesproken die gericht zijn op een verder liggende periode en de onzekerheden op langere termijn steeds meer toenemen, is geen doorrekening voor latere jaren gemaakt. De mate waarin de afgesproken stappen bijdragen aan de nodige bouwstenen voor de energietransitie op langere termijn is kwalitatief beoordeeld. Afgesproken doelen in het akkoord zijn: (1) Een besparing van het finale energieverbruik met gemiddeld 1,5% per jaar; (2) 100 PJ besparing in het finale energieverbruik in 2020; (3) 14% hernieuwbare energie in 2020 en 16% in 2023; (4) Tenminste 15.000 banen met

 11. Energy monitor of the Dutch mushroom sector 2010; Energiemonitor van de Nederlandse Paddestoelensector 2010

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wildschut, J.; Smits, A. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving PPO, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit, Lisse (Netherlands)

  2011-09-15

  For the monitoring of the energy use of the mushroom sector in 2010 92 businesses were approached. 61 businesses sent back filled in questionnaires. Compared to 2009, all types of businesses show a decrease in their energy use per kilogram. The most frequently used energy saving measure is frequency control (93% of the businesses). More than half of the (51%) uses a high efficiency boiler. In the category of energy efficient climate control systems, the moisture deficit regime was most frequently used (41%). The share of sustainable energy (including green electricity) is 7.8%. The avoided CO2 emission in 2010 is 4.970 tons. The CO2 emission per kilogram of mushrooms in 2010 amounted to 171g CO2/kg, which is a decrease of 15% compared to 2005 and 3% lower than in 2009 [Dutch] Voor de monitoring van het energieverbruik door de paddenstoelensector in 2010 zijn 92 bedrijven aangeschreven. Van 61 bedrijven zijn volledig ingevulde vragenlijsten ontvangen. In vergelijking met 2009 is er voor alle bedrijfstypen een afname van het energieverbruik per kilogram. Van de energiebesparende maatregelen worden frequentieregelaars het meest toegepast (93% van de bedrijven). Meer dan de helft (51%) van de bedrijven maakt gebruik van een HR-ketel. Van de energiezuinige klimaatregelingen wordt de vochtdeficitregeling het meest toegepast (41%). Het aandeel duurzame energie (inclusief groene stroom) is 7.8%. De vermeden CO2 uitstoot is in 2010 berekend op 3.970 ton. De CO2 uitstoot per kg paddenstoelen is in 2010 uitgekomen op 171g CO2/kg t.o.v. 2005 een daling van 15%, en 3% lager dan in 2009.

 12. De strijd tegen sociale ongelijkheid en uitsluiting op de arbeidsmarkt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pieter Decelle

  2016-09-01

  jobseekers. The social workers surveyed in this study are, however, well aware of the structural inequalities that exist in the labour market. Each respondent was able to describe some of these structural barriers, which impact on the employment opportunities of their clients. However, action to address these barriers is absent. SAMENVATTINGDe strijd tegen sociale ongelijkheid en uitsluiting op de arbeidsmarkt Sociale ongelijkheid en sociale exclusie zijn maatschappelijke problemen waarmee we in onze samenleving meer dan ooit worden geconfronteerd. Dit uit zich onder andere in hoge werkloosheidscijfers bij personen met een verre afstand tot de arbeidsmarkt. In Vlaanderen zet de sociale economie, een verzamelnaam voor organisaties die in hun doelstellingen de realisatie van bepaalde maatschappelijke meerwaarden vooropstellen, zich sinds de jaren 70 van de twintigste eeuw in om de werkloosheidsgraad bij personen uit de kansengroepen terug te dringen. Dit gebeurt via het aanbieden van opleidings- en tewerkstellingskansen. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB onderscheidt vier kansengroepen – personen van allochtone origine, kortgeschoolden, personen met een arbeidshandicap en ouderen (50-plussers – die omwille van het behoren tot één van deze groepen minder kansen op werk ondervinden. In mijn onderzoek breng ik in kaart hoe deze sector werkzoekenden tracht te activeren op de arbeidsmarkt. Meer specifiek onderzoek ik in welke mate een structurele visie op sociaal werk tot uiting komt in de dagelijkse werking van organisaties uit deze sector. Aanhangers van deze visie op armoedebestrijding pleiten ervoor om naast de individuele begeleiding van werkzoekenden ook aandacht te hebben voor de structurele drempels in onze samenleving, die ervoor zorgen dat personen uit de kansengroepen minder kansen op de arbeidsmarkt krijgen. Uit mijn kwalitatief onderzoek blijkt echter dat structureel werken in de sociale economie niet evident is en bijgevolg ook

 13. Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hans Antlöv

  1996-04-01

  Full Text Available - R. Anderson Sutton, Wim van Zanten, Ethnomusicology in the Netherlands: present situation and traces of the past. Leiden: Centre of Non-Western Studies, Leiden University, 1995, ix + 330 pp. [Oideion; The performing arts worldwide 2. Special Issue]., Marjolijn van Roon (eds. - T.E. Behrend, Willem Remmelink, The Chinese War and the collapse of the Javanese state, 1725-1743. Leiden: KITLV Press, 1994, 297 pp. [Verhandelingen 162]. - Erik Brandt, Eric Venbrux, A death in the Tiwi Islands; Conflict, ritual and social life in an Australian Aboriginal Community. Cambridge: Cambridge University Press, 1995, xvii + 269 pp. - Madelon Djajadiningrat-Nieuwenhuis, Tineke Hellwig, In the shadow of change; Images of women in Indonesian literature. Berkeley: University of California, Centers for South and Southeast Asia Studies, 1994, xiii + 259 pp. [Monograph 35]. - M. Estellie Smith, Peter J.M. Nas, Issues in urban development; Case studies from Indonesia. Leiden: Research School CNWS, 1995, 293 pp. [CNWS Publications 33]. - Uta Gärtner, Jan Becka, Historical dictionary of Myanmar. Metuchen, N.J.: Scarecrow Press, xxii + 328 pp. [Asian Historical Dictionaries 15]. - Beatriz van der Goes, H. Slaats, Wilhelm Middendorp over de Karo Batak, 1914-1919. Deel 1. Nijmegen: Katholieke Universiteit, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 1994, xvii + 313 pp. [Reeks Recht en Samenleving 11]., K. Portier (eds. - Stephen C. Headley, Janet Carsten, About the house, Lévi-Strauss and beyond. Cambridge: Cambridge University Press, 1995, xiv + 300 pp., Stephen Hugh-Jones (eds. - Stephen C. Headley, James J. Fox, Inside Austronesian houses; Perspectives on domestic designs for living. Canberra: Department of Anthropology, Research School of Pacific Studies, The Australian National University, 1993, x + 237 pp. - M. Hekker, Helmut Buchholt, Continuity, change and aspirations; Social and cultural life in Minahasa, Indonesia. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1994

 14. New cities in the Randstad, Netherlands. Urbanisation and suburbanity; Nieuwe steden in de Randstad. Verstedelijking en suburbaniteit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Reijndorp, A.; Bijlsma, L.; Nio, I.; Van der Wouden, R.

  2012-09-15

  voormalige groeikernen moesten hun koers bepalen in een klimaat waarin de aandacht voor hen verdween. Maar die suburbane gebieden zijn nog steeds een belangrijk onderdeel van de metropoolregio's. Nieuwe vormen van stedelijkheid ontstonden, deels door de keuzes van de gemeentebesturen, deels door verandering van de samenstelling van de bevolking. Dat levert vooral inzichten op over hoe je suburbane gebieden duurzamer kunt maken, in de zin van goed bestand tegen veranderingen. Door de aanpasbaarheid van de stedelijke bebouwing te vergroten, kunnen in de toekomst grote herstructureringsoperaties worden vermeden.

 15. Effective policy for sustainable behavior. An international comparison; Effectief beleid voor duurzaam gedrag. Een internationale vergelijking

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brunsting, S.; Uyterlinde, M.; Pol, M. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Breukers, S.; Mourik, R.; Backhaus, J.; Mathijsen, T. [DuneWorks, Eindhoven (Netherlands)

  2013-07-15

  This international comparative case study (the Netherlands, Germany, Sweden, United Kingdom) compares policy themes (household energy, food, mobility, household waste) and cases of interventions aims at more sustainable behaviours. It investigates how national policy can contribute to sustainable behaviour in these four themes. The study focuses on policy contexts and concrete 'best practice examples' (both policy -initiated and society-driven initiatives), paying attention to the extent to which social scientific insights have been utilised to conduct and evaluate the interventions. The conceptual approach in this study regards individual behaviour not in isolation but as embedded in institutional, social and physical contexts. In line with this, the evaluation of best practice examples focuses on how the following dimensions have been addressed in order to enable, support and sustain behavioural changes: the policy environment and institutional environment, individual behaviour, social norms a nd the physical environment. In this discussion, the Netherlands is both the starting point and the point of return, enabling us to draw lessons for Dutch policy. We conclude that a more proactive, dynamic and supportive role would fit national policy if it aims at encouraging the spread of more sustainable behaviours in society. Dutch policy could learn from the experiences of other countries and attempt at (among others): showing explicit commitment, connecting initiatives at different levels, and facilitating platforms for exchange of knowledge, experience and expertise, across sectors and departments, in order to arrive at a more integrated approach towards encouraging sustainable behaviours [Dutch] Als achtergrondstudie voor het advies Duurzame gedragspatronen zijn twee onderzoeken uitgevoerd naar effectief beleid voor duurzaam gedrag (1) in Nederland en (2) internationaal. De twee rapporten beschrijven een aantal beleidscases die vanuit gedragskundig

 16. More with thermal energy storage. Report 2. Literature survey. Overview of knowledge and research questions with regard to thermal energy storage. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 2. Literatuuronderzoek. Overzicht van kennis en onderzoeksvragen rondom bodemenergie. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lieten, S.; De Vries, E. [Bioclear, Groningen (Netherlands); Van Baaren, E.; Bakr, M.; Oude Essink, G.; Hartog, N.; Meinderstma, W.; Van Nieuwkerk, E.; Van Oostrom, N.; Woning, M. [Deltares, Delft (Netherlands); Drijver, B.; Krajenbrink, H.; Mathijssen, H.; Wennekes, R. [IF Technology, Arnhem (Netherlands)

  2012-03-30

  bodemenergiesystemen op de ondergrond en de omgeving onderzocht, in werkpakket 3 worden de kansen voor bodemenergie en bodemsanering onderzocht en in werkpakket 4 worden nieuwe duurzame combinaties van KWO met andere functies verkend. Werkpakket 1 is het overkoepelende deel waarin communicatie, beleid en participatie van deelnemers van MMB centraal staat. In deze literatuurstudie is gezocht naar de kennis die wereldwijd beschikbaar is over de effecten van warmte- en koudeopslag (WKO) en de mogelijkheden deze techniek te combineren met het beheersen van verontreinigingen in bodem en grondwater.

 17. Recycling of ashes from biomass combustion. Quantity and composition of ashes and options for recycling of materials; Hergebruik van assen uit biomassaverbranding. Hoeveelheden en samenstelling van de assen en opties voor materiaalhergebruik

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pels, J.R. [ECN Biomassa, Kolen en Milieuonderzoek, Petten (Netherlands)

  2011-05-15

  Sustainable use of biomass for production of heat and power implies that ashes from the thermal conversion of biomass fuels should be utilized and not land filled. This document provides background information with regard to the possibilities for utilization of 'pure' biomass ashes in the Netherlands, that are covered by Sectorplan 24 of the National Waste Management Plan (LAP2). The annual production of these ashes will grow to about 130 kton in 2020. Most of these ashes will be produced in mid-size plants (1-100 MWth). The quality and composition of these ashes shows large variations as a result of the differences in input biomass and the variety of installation types. The optimum use of bottom ashes is the current practice, i.e. as building material in road works, etc. For fly ashes it is not possible to establish one or two general routes for utilization due to the large variety in quality and (chemical) composition. Specific volumes of fly ashes can be used as raw material for fertilizer production or building material. Fly ashes with a high carbon content may be used as fuel, e.g. in cement kilns. The small volumes and the fluctuations in composition prevent effective development of new utilization routes. As a result, most fly ashes and some bottom ashes will still be landfilled. For clean wood ashes it might be reasonable to enable recycling to forests and energy plantations, although the potential is small in the Netherlands. [Dutch] Duurzame inzet van biomassa als brandstof impliceert dat ook residuen een nuttige toepassing vinden en niet op de stortplaatsen eindigen. Het gaat hierbij voornamelijk om vliegassen en bodemassen. Dit rapport betreft de assen die onder Sectorplan 24 vallen van het LAP2 (Landelijk Afvalbeheerplan 2): 'reststoffen van energiewinning uit biomassa, ontstaan in centrales die energie opwekken door thermische verwerking in de vorm van verbranding, vergassing of pyrolyse van biomassa'. Het gaat hierbij om

 18. More with thermal energy storage. Report 8. Autonomous heating. Autonomous development of ground temperature. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 8. Autonome opwarming. Autonome ontwikkeling bodemtemperatuur. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drijver, B. [IF Technology, Arnhem (Netherlands)

  2012-03-30

  verwezenlijken door slimme combinaties te maken? Het project is ingericht met verschillende werkpakketten. In werkpakket 2 worden de effecten van individuele en collectieve bodemenergiesystemen op de ondergrond en de omgeving onderzocht, in werkpakket 3 worden de kansen voor bodemenergie en bodemsanering onderzocht en in werkpakket 4 worden nieuwe duurzame combinaties van KWO met andere functies verkend. Werkpakket 1 is het overkoepelende deel waarin communicatie, beleid en participatie van deelnemers van MMB centraal staat. Dit rapport bevat een analyse van de omvang van de thermische invloed van klimaatverandering en verstedelijking op de bodemtemperatuur. Aandacht is besteed aan de autonome opwarming van de ondergrond onderzocht die is opgetreden sinds 1900 en die in de periode tot 2040 nog mag worden verwacht. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen landelijk gebied, waar alleen de klimaatverandering een rol speelt, en stedelijk gebied, waar ook het UHI-effect (Urban Heat Island) van belang is.

 19. More with thermal energy storage. Report 7. Interference. Effects of thermal energy storage systems on the environment. Modelling of large-scale implementation in urban areas. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 7. Interferentie. Effecten van bodemenergiesystemen op hun omgeving. Modellering grootschalige inpassing in stedelijke gebieden. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Oostrom, N.; Bakr, M. [Deltares, Delft (Netherlands)

  2012-06-29

  collectieve bodemenergiesystemen op de ondergrond en de omgeving onderzocht, in werkpakket 3 worden de kansen voor bodemenergie en bodemsanering onderzocht en in werkpakket 4 worden nieuwe duurzame combinaties van KWO met andere functies verkend. Werkpakket 1 is het overkoepelende deel waarin communicatie, beleid en participatie van deelnemers van MMB centraal staat. De doelstelling van dit rapport is om meer inzicht te krijgen in de onderlinge beinvloeding van WKO's in gebieden met veel WKO's dicht bijeen. Dit inzicht kan dan bijdragen aan de beleidsmatige en/of modelmatige benadering van interferentie.

 20. More with thermal energy storage. Report 3-4. Effects on the underground. Effects of thermal energy storage systems on geochemistry and biology in practice. Result of measurements at pilot locations and laboratory tests. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 3-4. Effecten op de ondergrond. Effecten van bodemenergiesystemen op de geochemie en biologie in de praktijk. Resultaat metingen op pilotlocaties en labtesten. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dinkla, I.; Lieten, S. [Bioclear, Groningen (Netherlands); Hartog, N. [Deltares, Delft (Netherlands); Drijver, B. [IF Technology, Arnhem (Netherlands)

  2012-06-25

  bodemenergiesystemen op de ondergrond en de omgeving onderzocht, in werkpakket 3 worden de kansen voor bodemenergie en bodemsanering onderzocht en in werkpakket 4 worden nieuwe duurzame combinaties van KWO met andere functies verkend. Werkpakket 1 is het overkoepelende deel waarin communicatie, beleid en participatie van deelnemers van MMB centraal staat. Dit rapport beschrijft de interpretatie van de resultaten behorende bij WP 2.1. De onderzoeksvragen zijn (a) Wat is het effect van open bodemenergiesystemen op de geochemie (adsorptie/desorptie, chemische evenwichten)?; (b) Wat zijn effecten op de microbiele ecologie (samenstelling populaties, activiteit, voorkomen van pathogenen)?; (c) Wat is het effect op de kwaliteit van het grondwater (chemische en (micro)biologische samenstelling)?.

 1. ‘Soldiers for a Joint Cause’: A Relational Perspective on Local and International Educational Leagues and Associations in the 1860s

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carmen Van Praet

  2015-03-01

  Full Text Available Between 1819 and 1830, the Dutch moral reform society Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen [Society for Public Welfare] failed to establish any long-lasting local branches in the Catholic southern part of the Netherlands. Thirty years later, an upsurge in the number of international social reform congresses rekindled the desire to establish southern sister organizations. In this article, Carmen Van Praet and Christophe Verbruggen argue that the congresses of the International Social Science Association (issa from 1862 to 1865 played a vital role in bringing together intermediaries from across Europe. These international congresses offered a transnational space where attendees not only exchanged information about social reform experiments, but also contributed to the dissemination of association structures. During the Amsterdam congress of the issa in 1864, the principal Belgian advocates of secular education were strongly influenced by contacts with the advocates  of Tot Nut. Shortly after this contact, the Belgian Ligue de l’Enseignement, an association aimed at improving education and establishing public libraries, was founded and was modelled on the associational structure of Tot Nut. The Ligue also maintained contacts with other single and multi-issue European organizations, resulting in an educational reform network of sibling associations. ‘Bondgenoten in de strijd’. Een relationele benadering van lokale en internationale onderwijsverenigingen in de jaren 1860De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen slaagde er in de periode van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830 niet in om duurzame afdelingen te vestigen in het katholieke Zuiden. Dertig jaar later flakkerde de wens opnieuw op om inhet ondertussen onafhankelijke België zusterverenigingen op te richten. Vooral de internationale contacten tijdens de congressen van de International Social Science Association (issa tussen 1862 en 1865 voedden dit verlangen. Deze

 2. More with thermal energy storage. Report 12. Combination with the water chain. New applications of thermal energy storage in combination concepts in the water chain. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 12. Combinatie met de waterketen. Nieuwe toepassingen van bodemenergie bij combinatieconcepten in de waterketen. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Woning, M.; Van Oostrom, N. [Deltares, Delft (Netherlands); Kleinlugtenbelt, R. [IF Technology, Arnhem (Netherlands)

  2012-03-30

  worden de effecten van individuele en collectieve bodemenergiesystemen op de ondergrond en de omgeving onderzocht, in werkpakket 3 worden de kansen voor bodemenergie en bodemsanering onderzocht en in werkpakket 4 worden nieuwe duurzame combinaties van KWO met andere functies verkend. Werkpakket 1 is het overkoepelende deel waarin communicatie, beleid en participatie van deelnemers van MMB centraal staat. Dit rapport presenteert de activiteiten die zijn uitgevoerd in WP4 met resultaten van zowel de inventarisatiefase als de haalbaarheidsfase. Na de introductie van WP4 met kader en doelstelling volgt een inventarisatie van WKO combinaties en uitwerkingen van 3 combinatieconcepten.

 3. Dutch regime to stimulate green electricity. Co-paper on the article 'Green misery in Belgium. On green electricity certificates and free distribution'; Zo groen en geel ergert men zich in Nederland niet. Co-referaat bij het artikel 'Groene ellende in Belgie. Over groenestroomcertificaten en kosteloze distributie'

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Aarts, V.P. [De Brauw Blackstone Westbroek, Den Haag (Netherlands)

  2005-06-01

  wordt het voorheen en nu geldende systeem voor de bevordering van de productie van duurzame elektriciteit beschreven. Het vroegere en het huidige systeem wijken fundamenteel af van het gekraakte Vlaamse regime. Tegen toetsing aan het communautaire recht is het huidige Nederlandse regime voorlopig wel bestand, maar enthousiast wordt men er niet van. Een eindweegs in zijn bijdrage permitteert de auteur zich een kleine omweg om een bezoekje af te leggen bij het voornemen van minister Brinkhorst om de stimulering van offshore-windenergie en grootschalige biomassa op sterk water te zetten.

 4. Roadmap 2030 Dutch Glass Industry. Towards a clean, efficient and cost-effective future; Routekaart 2030 Nederlandse Glasindustrie. Naar een schone, zuinige en rendabele toekomst

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-06-15

  This Roadmap is the result of the covenant signed by the Dutch glass industry and the Dutch national government in 2009 on a Long Term Agreement on Energy Efficiency. Participating companies committed to continuous improvement in energy performance in both manufacturing processes as well as the supply chain from raw material to final product. The Dutch glass industry has undertaken a strategic study regarding the possibilities of achieving far-reaching energy efficiency improvement by 2030. The overall industry's target is to realise an energy efficiency improvement of 25%, compared to its energy consumption and production level of 2009. Several related areas were identified for actions and measures for energy efficiency improvement: (1) Alternatives to primary raw materials; (2) Intensified use of secondary raw materials (cullet); (3) Innovations in batch preparation; (4) Innovations in glass composition; (5) Innovations in process control; (6) Innovations in furnace design; (7) New methods of waste heat recovery; (8) Improved performance of glass products [Dutch] Dit rapport is tot stand gekomen in het kader van de Meerjarenafspraak Energie-Efficientie ETS (Emission Trading System) ondernemingen, ook wel het MEE-convenant genoemd. Dit convenant nodigt de deelnemende sectoren uit tot het opstellen van een Routekaart voor 2030. De Routekaart is een strategische studie die inzichtelijk maakt hoe invulling wordt gegeven aan het realiseren van energie-efficientie verbeteringen binnen de bedrijven en in de keten op de route naar 2030. Hoofdstuk 1 is een introductie op de Routekaart 2030 en de wijze waarop de Routekaart tot stand is gekomen. Hoofdstuk 2 beschrijft in vogelvlucht de sector, op welke manier nu al invulling wordt gegeven aan duurzame ontwikkeling en energie, en geeft een beschrijving van de Vereniging van Nederlandse Glasfabrikanten (VNG). Hoofdstuk 3 beschrijft algemene trends en de visie van de sector op de toekomst. Daarnaast wordt de markt in 2030

 5. Towards a broader weighing and regulating framework for investments in interconnectors. The societal cost benefit analysis; Naar een breder afwegings- en reguleringskader voor investeringen in interconnectoren. De Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA)

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sijm, J.P.M.; Welle, A.J. van der [ECN Policy Studies, Petten (Netherlands); Tieben, B.; Hof, B.; Kocsis, V. [SEO Economisch Onderzoek, Amsterdam (Netherlands)

  2013-04-15

  Interconnectors that link national grids are important for further integration of the European electricity grid. Against this background, the main question of this study is as follows: What does a broadened assessment and regulatory framework for investments in interconnectors look like which secures optimal contribution of these investments to the social welfare of the involved countries? To answer this question, the broadened assessment framework is developed first, i.e. the Social Cost-Benefit Analysis (SCBA). Next, the implications for the regulatory framework are analysed with regard to the following three aspects: (1) cost allocation, (2) network planning, and (3) efficiency versus investment incentives. Finally, a case study is conducted of a 'fictitious but realistic' investment project in interconnection to illustrate how certain social effects from the developed SCBA framework can be practically and concretely established [Dutch] Interconnectoren voor de verbinding tussen nationale netwerken zijn belangrijk voor de verdere integratie van het Europese elektriciteitsnetwerk. In het huidige afwegingskader worden investeringsbeslissingen ten aanzien van interconnectoren in Nederland genomen door de nationale netwerkbeheerder, TenneT, na goedkeuring door het Ministerie van Economische Zaken (EZ), gebaseerd op een advies van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Binnen dit kader baseert TenneT zijn investeringsbeslissingen in het bijzonder op de kosten en handelseffecten van de interconnector. Een belangrijke beperking van dit kader is dat er relatief weinig aandacht wordt besteed aan andere overwegingen en (externe) effecten, zowel positief als negatief, zoals de effecten op meer marktintegratie en concurrentie, de voorzienings- en leveringszekerheid van elektriciteit, de inpassing van duurzame elektriciteit in het net, milieueffecten, de effecten op netwerkcongestie en op investeringen in nieuwe productiecapaciteit. De vraag is nu hoe zowel

 6. More with thermal energy storage. Report 6. High temperature storage. Overview of knowledge and results of measurements with regard to high temperature storage systems. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 6. Hogetemperatuuropslag. Kennisoverzicht en praktijkmetingen rondom hogetemperatuuropslagsystemen. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Drijver, B. [IF Technology, Arnhem (Netherlands)

  2012-03-30

  project is ingericht met verschillende werkpakketten. In werkpakket 2 worden de effecten van individuele en collectieve bodemenergiesystemen op de ondergrond en de omgeving onderzocht, in werkpakket 3 worden de kansen voor bodemenergie en bodemsanering onderzocht en in werkpakket 4 worden nieuwe duurzame combinaties van KWO met andere functies verkend. Werkpakket 1 is het overkoepelende deel waarin communicatie, beleid en participatie van deelnemers van MMB centraal staat. In dit rapport zijn de resultaten opgenomen van het onderzoek op het gebied van hoge temperatuur warmteopslag. Restwarmte die in de zomer beschikbaar is zou in de winterperiode goed kunnen worden gebruikt voor verwarmingsdoeleinden. Om dat mogelijk te maken moet de warmte tijdelijk worden opgeslagen. Gebleken is dat de ondergrond hier goed voor kan worden gebruikt, hetgeen heeft geresulteerd in een sterke groei van de systemen die daarvoor nodig zijn: WKO-systemen.

 7. More with thermal energy storage. Report 1. Coupling with policy. Coupling of research results MMB with policy aspects. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 1. Koppeling met beleid. Koppeling onderzoeksresultaten MMB met beleidsaspecten. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Luitwieler, M. [Bioclear, Groningen (Netherlands); Van Beek, D.; De Boer, S.; Koenders, M. [IF Technology, Arnhem (Netherlands)

  2012-06-25

  bodemenergiesystemen op de ondergrond en de omgeving onderzocht, in werkpakket 3 worden de kansen voor bodemenergie en bodemsanering onderzocht en in werkpakket 4 worden nieuwe duurzame combinaties van KWO met andere functies verkend. Werkpakket 1 is het overkoepelende deel waarin communicatie, beleid en participatie van deelnemers van MMB centraal staat. Deze eindrapportage geeft (a) een overzicht van de activiteiten die hebben plaatsgevonden in het kader van werkpakket 1; (b) de resultaten uit de andere werkpakketten in het licht van vier geselecteerde beleidskaders; en (c) een doorkijk geven naar toekomstige beleid.

 8. More with thermal energy storage. Report 10. Options for a combination of heat and cold storage with soil sanitation. Overview of techniques and new options. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 10. Mogelijkheden voor combinatie van KWO met bodem-sanering. Overzicht van technieken en nieuwe mogelijkheden. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Vries, E. [Bioclear, Groningen (Netherlands); Hoekstra, N. [Deltares, Delft (Netherlands)

  2012-06-01

  werkpakketten. In werkpakket 2 worden de effecten van individuele en collectieve bodemenergiesystemen op de ondergrond en de omgeving onderzocht, in werkpakket 3 worden de kansen voor bodemenergie en bodemsanering onderzocht en in werkpakket 4 worden nieuwe duurzame combinaties van KWO met andere functies verkend. Werkpakket 1 is het overkoepelende deel waarin communicatie, beleid en participatie van deelnemers van MMB centraal staat. In dit onderzoek is een overzicht gemaakt van beschikbare saneringsmethoden en bodemenergiesystemen. Vervolgens zijn potentiele combinatieconcepten getoetst aan de volgende criteria: behoud van energierendement; halen van de saneringsdoelstelling; kostenefficientie; lange levensduur (het uitblijven van putverstopping)

 9. Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R.A. Römer

  1963-10-01

  . Keesing, The ethnohistory of Northern Luzon. Stanford University Press, Stanford, California, 1962; 362 pp., 10 krtn. - P. van Emst, Andrew Sharp, The discovery of Australia, Clarendon Press: Oxford University Press. Oxford 1963. 338 pp. - R.A. Römer, H. Hoetink, De gespleten samenleving in het Caraïbisch Gebied. Van Gorcum & Comp., Assen 1962. - H.Th. Fischer, S. van der Kwast, Incest, een oriënterend onderzoek. J.A. Boom & Zn., Meppel, 1963. 224 blz. - H. Th. Fischer, Peter of Greece and Denmark, A study of polyandry. Mouton & Co., The Hague, 1963. 601 pp., 47 plates. - J. van Baal, F. Sierksma, De roof van het vrouwengeheim. Uitgeverij Mouton & Co, ‘s-Gravenhage 1962. 199 pp. - A. Teeuw, Amir Hamzah, Amir Hamzah Radja Penjair Pudjangga Baru. Tulisan tersebar dikumpulkan dan dengan Kata Pengantar H.B. Jassin. Gunung Agung - Djakarta 1962. 223 pp.

 10. Plaatsen van beschaafd vertier

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  James Kennedy

  2014-09-01

  . Hierdoor krijgen we een buitengewoon gedetailleerd beeld van de veranderende sociale verhoudingen in de toplagen van de Haagse samenleving tijdens de laatste helft van de negentiende eeuw. Het verfijnd gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden kan een model zijn voor andere historici die zich op het terrein van urban history begeven. Furnée laat op kleurrijke wijze zien dat Hagenaren allerlei vertier aangrepen om zich van anderen te onderscheiden en waar mogelijk hun eigen status te verhogen, door hun participatie in deftige sociëteiten, het bezoek aan de schouwburg of steun aan de nieuw op te richten dierentuin. Maar ook doet het boek uitspraken over stand en klasse, gendergeschiedenis en de politieke geschiedenis aan het einde van de negentiende eeuw.

 11. Conditions for greening the Dutch economy; Voorwaarden voor de vergroening van de economie in Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hanemaaijer, A.; Manders, T.; Kruitwagen, S.; Dietz, F.

  2012-08-15

  . Vergroening richt zich op het beperken van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en het sparen van het milieu. Door rekening te houden met de grenzen van het natuurlijk kapitaal kan de welvaart op lange termijn worden veiliggesteld. Ook voor Nederland is vergroening belangrijk. Efficiënter omgaan met energie, grondstoffen, land en water maakt de Nederlandse economie minder kwetsbaar en het milieu schoner. Inzetten op groene groei is daarbij niet zozeer het kortetermijnantwoord op de huidige economische crisis, maar juist een langetermijnbijdrage aan de versterking van de Nederlandse economische structuur. Die versterking komt niet vanzelf, maar vergt een actieve rol van de overheid in interactie met het bedrijfsleven en de burgers. Een langetermijnvisie gericht op vergroening van de economie is een belangrijke eerste stap. Hoe vooruitgang te meten is een ander belangrijk element bij het streven naar groene groei. Daarnaast zijn andere spelregels nodig om de samenleving in een groenere richting te bewegen. Zo zullen de kosten van milieuvervuiling beter in de prijzen tot uiting moeten komen. Afschaffen van subsidies en fiscale regelingen die vergroening in de weg staan, hoort hier bij. Implementatie van dergelijke fiscale voorstellen vergt uiteraard een brede afweging. Ook kan de overheid betere voorwaarden creëren voor de ontwikkeling en toepassing van milieusparende innovaties. Deze notitie verkent enkele belangrijke randvoorwaarden voor de vergroening van de Nederlandse economie en geeft op onderdelen aanzetten tot uitwerking daarvan. Tevens agendeert de notitie op welke onderdelen nader onderzoek gewenst lijkt om beter zicht te krijgen op wat de keuze voor groene groei voor Nederland betekent en wat daarvoor nodig is.

 12. Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lynn Pan

  2000-04-01

  Full Text Available - Matthew Amster, Jérôme Rousseau, Kayan religion; Ritual life and religious reform in Central Borneo. Leiden: KITLV Press, 1998, 352 pp. [VKI 180.] - Atsushi Ota, Johan Talens, Een feodale samenleving in koloniaal vaarwater; Staatsvorming, koloniale expansie en economische onderontwikkeling in Banten, West-Java, 1600-1750. Hilversum: Verloren, 1999, 253 pp. - Wanda Avé, Johannes Salilah, Traditional medicine among the Ngaju Dayak in Central Kalimantan; The 1935 writings of a former Ngaju Dayak Priest, edited and translated by A.H. Klokke. Phillips, Maine: Borneo Research Council, 1998, xxi + 314 pp. [Borneo Research Council Monograph 3.] - Peter Boomgaard, Sandra Pannell, Old world places, new world problems; Exploring issues of resource management in eastern Indonesia. Canberra: Centre for Resource and Environmental Studies, Australian National University, 1998, xiv + 387 pp., Franz von Benda-Beckmann (eds. - H.J.M. Claessen, Geoffrey M. White, Chiefs today; Traditional Pacific leadership and the postcolonial state. Stanford, California: Stanford University Press, 1997, xiv + 343 pp., Lamont Lindstrom (eds. - H.J.M. Claessen, Judith Huntsman, Tokelau; A historical ethnography. Auckland: Auckland University Press, 1996, xii + 355 pp., Antony Hooper (eds. - Hans Gooszen, Gavin W. Jones, Indonesia assessment; Population and human resources. Canberra: Research School of Pacific and Asian Studies, Australian National University, 1997, 73 pp., Terence Hull (eds. - Rens Heringa, John Guy, Woven cargoes; Indian textiles in the East. London: Thames and Hudson, 1998, 192 pp., with 241 illustrations (145 in colour. - Rens Heringa, Ruth Barnes, Indian block-printed textiles in Egypt; The Newberry collection in the Ashmolean Museum, Oxford. Oxford: Clarendon Press, 1997. Volume 1 (text: xiv + 138 pp., with 32 b/w illustrations and 43 colour plates; Volume 2 (catalogue: 379 pp., with 1226 b/w illustrations. - H.M.J. Maier, David T. Hill, Beyond the

 13. Parliamentary study on Cost and Effects of Climate and Energy Policy [in the Netherlands]; Parlementair onderzoek Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-11-15

  The Dutch government has been pursuing climate policy since 1989, the year the country's first National Environment Policy Plan was published. That policy is intimately linked with the country's energy policy, which is geared partly to reducing dependence on fossil fuels and improving energy efficiency. Over the years, numerous policies have been implemented to incentivize society-wide efforts to reduce greenhouse gas emissions. In order to assess the results of Dutch climate policy, the parliamentary standing committees on Infrastructure and Environment (IenE) and Economic Affairs, Agriculture and Innovation (EAI) have requested an integral review of the costs and effects of the climate policies implemented to date. Over the years numerous review studies have been carried out to evaluate the extent to which climate and energy policies in various sectors of the economy have contributed to achieving national policy targets. These studies were conducted prior to introduction of the policies in question (ex-ante reviews) as well as afterwards (ex-post reviews). The aim of the present study is to review the costs and benefits of the policy instruments employed to flesh out the Netherlands climate and energy policy on the basis of published ex-ante and ex-post reviews. This will give Parliament a better understanding of the pros and cons of a range of potential policy instruments, thus furnishing a basis for assessing future use of specific types of policy as well as helping improve the quality of the reviews themselves. [Dutch] Sinds het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) van 1989 wordt in Nederland klimaatbeleid gevoerd. Het klimaatbeleid is sterk verweven met het energiebeleid, dat mede gericht is op het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele energiebronnen en op energiebesparing. In de loop der jaren is een groot aantal instrumenten ingezet om inspanningen in de samenleving op het gebied van klimaat te bevorderen. Om de resultaten van het

 14. The introduction of the capability approach in social work across a neoliberal Europe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Collin den Braber

  2013-12-01

  met de manier waarop sociaal werkers mensen tot hun recht willen laten komen in de samenleving. De CA heeft geleid tot een traditie van hoog gekwalificeerd wetenschappelijk onderzoek waar voor onderzoekers de taak ligt de vertaalslag te maken naar de beroepspraktijk van sociaal werkers. De CA biedt sociaal werkers een handelingsmodel, een model voor legitimatie van het handelen en een evaluatief model voor het handelen van de sociaal werker én beleidsmakers. In het algemeen dienen professioneel handelen en beleid afgerekend te worden op de mate waarin mensen in staat zijn om een goed leven te leiden. In Europa staat door het dominante neoliberaal denken de positie van de sociaal werker, de welvaartstaat en daarmee ook menselijk welzijn onder druk. Vanuit Seniaans perspectief is het daarentegen van belang dat Europese beleidsmakers bij het bestrijden van de crisis niet economische criteria maar het menselijk welzijn als uitgangspunt nemen voor beleid, resulterend in de toename van de vrijheid van mensen om te zijn wie ze willen zijn en te doen wat ze willen doen. De inzet van de expertise van sociaal werkers is daarbij onontbeerlijk. In tijden van crisis dient daarom eerder geïnvesteerd dan bezuinigd te worden op sociaal werk en onderwijs.

 15. Sustainability pays. A reward system for sustainable producer and consumer behaviour; Duurzaam loont. Een beloningssysteem voor duurzaam consumentengedrag

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Hilten, R. [QOIN, Amsterdam (Netherlands)

  2011-03-15

  local restaurants, local cultural offerings and visits to local farmers. Shops see an increase in their sales and profits in the 'sustainable' segment. In addition, specifically targeted advertising is possible because Sustainability Rewarded gives the retailer insight into the purchasing behaviour of consumers and particularly that of their own customers. The Municipality gets access to a cost-effective and tried-and-tested set of instruments to realize policy. Rewards are more effective and also more cost-effective than information campaigns. It stimulates the regional economy. An added bonus is that the municipality gets better information about the impact of their subsidy euro [Dutch] In DUURZAAM LOONT worden burgers beloond voor goed gedrag: minder energie gebruiken, afvalreductie, vaker op de fiets naar het werk, etc. Ook worden ze verleid vaker milieuvriendelijk, regionaal en duurzaam te kopen. Dit wordt bereikt door hen voor de juiste keuze te belonen met punten. Door punten in het vooruitzicht te stellen staan consumenten open voor nieuwe informatie die ze gebruiken om hun keuze aan te passen, om zo de beloning niet mis te lopen. Deze punten worden gespaard en later besteed aan andere regionale en/of duurzame producten (cadeautjes). Op deze wijze bindt het regionale bedrijfsleven koopkracht en kan zichzelf zo versterken. De overheid of winkelier betaalt altijd voor de uitgekeerde punten in euro's. Daarmee zijn alle punten in omloop altijd gedekt door een tegenwaarde in euro's. Deze kostenpost komt bij de overheid uit beleidsbudget, en bij de winkelier uit het marketingbudget. Het is mogelijk dat meerdere partijen uit de keten (bijvoorbeeld retailer en merkproducent) de kosten van de punten delen. Punten kunnen altijd door de burger worden verdiend en verzilverd voor zuinige producten, isolatiematerialen, klimaatneutrale producten, regionale producten, afvalpreventie en afvalscheiding, duurzame producten en diensten, gebruik van openbaar

 16. Effective policy for sustainable behavior. A thematic comparison [in the Netherlands]; Effectief beleid voor duurzaam gedrag. Een thematische vergelijking [in Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Brunsting, S.; Uyterlinde, M.; Tigchelaar, C.; Pol, M. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Breukers, S.; Mourik, R.; Backhaus, J.; Mathijsen, T. [DuneWorks, Eindhoven (Netherlands)

  2013-07-15

  behaviour; (e) allow for sufficient time to let behavioural change diffuse through society and support this process with consistent programmes and policies. In the wider context, programs and interventions would benefit from a more integrated policy approach to sustainable behaviours across domains. Furthermore, particularly at times when the government is withdrawing and investments in sustainable behavioural programmes are decreasing, it is vital to allow local governments, intermediary parties, stakeholders and end users as much freedom as possible to link and cooperate as they see fit. Finally, to foster the growth of such local initiatives, there is a need for platforms to facilitate the exchange of knowledge and expertise and to connect initiatives at different levels [Dutch] Als achtergrondstudie voor het advies Duurzame gedragspatronen zijn twee onderzoeken uitgevoerd naar effectief beleid voor duurzaam gedrag (1) in Nederland en (2) internationaal. De twee rapporten beschrijven een aantal beleidscases die vanuit gedragskundig perspectief geanalyseerd zijn. De bestudeerde thema's en de te analyseren beleidscases: Huishoudelijk energiegebruik: Blok voor blok/ Meer met Minder en energielabels voor woningen en huishoudelijke apparaten; Voedselconsumptie: smaaklessen en stadslandbouw; Persoonlijke mobiliteit: het nieuwe rijden en mobiliteitsmanagement (spitsmijden Noord-Brabant); Huishoudelijk afval: Plastic Heros en Diftar (gedifferentieerde afvaltarieven). Dit rapport is de thematische vergelijking voor Nederland.

 17. Autonomy and heteronomy. Integration and sustainability of essential flows in the built environment; Autonomie en heteronomie. Integratie en verduurzaming van essentiele stromen in de gebouwde omgeving

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Timmeren, A.

  2006-06-23

  The main research questions in this thesis are: (1) How can sustainable types of reuse and an environment-minded supply of the essential 'flows' of energy and sanitation be established in the built-up environment?; and (2) Is there an optimum scale, and what are the consequences for the built-up environment? Background questions are: (a) To what extent are the current technical (infra)structures decisive for the possibilities and impossibilities of 'sustainable development'? (b) Can the central or decentralized solution of the essential flows generate further processes of preservation at a higher scale level?; (c) Is there an optimal scale for autonomy per flow, and, if there is, what is this optimal scale?; (d) To what extent can user participation and involvement increase by solving sustainability issues?; (e) Should the various techniques for the optimisation of the flows be combined in a 'device' and can this be done, or should they be integrated separately into existing (infra)structures or buildings?. [Dutch] De methoden en technieken die worden toegepast bij de huidige essenti infrastructuren voor de energie- en sanitatievoorziening zijn te duiden als traditioneel en centralisatie- paradigma volgend. Er is sprake van schaalvergroting. Door de globalisering in combinatie met de liberalisatie van de energie- en (in mindere mate) vaste afvalmarkt is dit zelfs structureel. Er is toenemende heteronomie van essenti voorzieningen, vooral van energie en sanitatie. Stringente regelgeving maakt dit vaak onontkoombaar. Oplossingen voor nieuwe of bestaande problemen zijn daarbij als padafhankelijk en endogeen te karakteriseren. Er wordt slechts weinig gedaan aan de onderliggende milieuproblemen. Sterker nog, ook deze nieuwe oplossingen hebben vrijwel altijd onverwachte en onbedoelde neveneffecten, en kunnen opnieuw tot problemen leiden. Het besef dat andere, meer duurzame alternatieven gevonden kunnen worden door juist af te stappen van de

 18. Fact Finding Nuclear Energy; Fact Finding Kernenergie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Scheepers, M.J.J.; Seebregts, A.J.; Lako, P. [ECN-Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Blom, F.J.; Van Gemert, F. [Sociaal-Economische Raad SER, Den Haag (Netherlands)

  2007-09-15

  worden in Hoofdstuk 3 besproken. In hoofdstuk 4 wordt eerst uitgelegd hoe de elektriciteitsprijs in een geliberaliseerde elektriciteitsmarkt tot stand komt en wordt nagegaan of uitbreiding van het productievermogen met kernenergie daar invloed op zou kunnen hebben. Ook wordt de concurrentie met andere elektriciteitsproductietechnologieen besproken. Verder komen mededingingsaspecten aan de orde en inpassing in het Nederlandse elektriciteitssysteem. In Hoofdstuk 5 wordt een overzicht gegeven van kosteninformatie over kernenergie. Daarnaast wordt de economische rentabiliteit van kernenergie besproken, evenals externe kosten en baten. In Hoofdstuk 6 wordt eerst ingegaan op de vraag aan welke voorwaarden kernenergie moet voldoen om een rol te kunnen spelen in (een overgangsfase naar) een duurzame energievoorziening. Hierna wordt de rol van de overheid besproken bij het maken van keuzes over voorwaarden van kernenergie en het vertalen daarvan in wet- en regelgeving. Ook wordt een overzicht gegeven van het kernenergiebeleid in een aantal andere Europese landen. Hoofdstuk 7 gaat over maatschappelijke acceptatie en bespreekt hoe risicoperceptie van kernenergie wordt onderzocht. Daarnaast worden resultaten gepresenteerd van onderzoek naar opvattingen en meningen van de bevolking over kernenergie. In Hoofdstuk 8 wordt de Nederlandse kennisinfrastructuur op het gebied van kernenergie beschreven, alsmede de nucleaire kennis bij de overheid en de toekomstige kennisinfrastructuur. Hoofdstuk 9 geeft een overzicht van verschillende Nederlandse en Europese lange termijn toekomstscenario's voor de elektriciteitsvoorziening en de rol die kernenergie daarin kan spelen. Om een beeld te kunnen geven van mogelijke maatschappelijke gevolgen van uitbreiding van kernenergie in Nederland, is een maatschappelijke impact analyse uitgevoerd. Een dergelijke analyse beschrijft op systematische wijze de mogelijke economische en sociale effecten van een nieuwe kerncentrale en de effecten op het

 19. Perceptions and attitudes of car owners on innovative automobiles; Percepties en attitudes van autobezitters over innovatieve auto's

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pol, M.; Brunsting, S. [ECN Beleidsstudies, Amsterdam (Netherlands)

  2012-01-15

  To abate the detrimental effects of transport a transition is foreseen from the conventional fossil cars to energy-sustainable cars. A successful transition requires a major behavioral change of car consumers who need to make choices about new options for transport with uncertain costs and benefits compared to their current car. This paper examines consumers' perceptions about innovative cars and considerations for buying or not buying innovative cars (hybrid, electric, plug-in electric, hydrogen, flexifuel). In this study an on-line questionnaire on attitudes, interests and social norms regarding innovative cars was conducted among 339 Dutch respondents who recently bought a new car. To obtain in-depth understanding of the answers, a follow-up study was conducted consisting of two focus groups with a sample of survey participants. These focus groups respectively concentrated on respondents' perceptions of innovative cars, and on the personality traits of the 'typical' innovative car driver. The results of the survey shows that the attitude towards innovative cars are strongly influenced by affective aspects (such as comfort and pleasant) and to a (much) smaller extent by environmental considerations. The results of the focus groups confirm these findings. According to the participants the price of the car is decisive whereby environmental concerns play no role. The design and image of the car are important. In addition, it appears that the familiarity with (and thus the knowledge about) the innovative cars is still very limited (with the exception of the hybrid car). This point of view stresses the importance of the way in which innovative cars are positioned thereby affecting the image (social norms) people will have regarding these cars. [Dutch] Om de nadelige effecten van vervoer (automobiliteit in het bijzonder) te beperken, wordt een transitie voorzien van conventionele auto's, rijdend op fossiele brandstoffen, naar duurzame

 20. More with thermal energy storage. Report 11. Area-oriented groundwater control. Fitting of thermal energy storage in area-oriented groundwater control. Chances and points of attention. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 11. Gebiedsgericht grond-waterbeheer. Inpassing van bodemenergie in gebiedsgrondwaterbeheer. Kansen en aandachtspunten. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Henssen, M. [Bioclear, Groningen (Netherlands); Hartog, N. [Deltares, Delft (Netherlands)

  2012-06-25

  - en energieketen?; (3) Is het mogelijk om meerdere doelstellingen tegelijk te verwezenlijken door slimme combinaties te maken? Het project is ingericht met verschillende werkpakketten. In werkpakket 2 worden de effecten van individuele en collectieve bodemenergiesystemen op de ondergrond en de omgeving onderzocht, in werkpakket 3 worden de kansen voor bodemenergie en bodemsanering onderzocht en in werkpakket 4 worden nieuwe duurzame combinaties van KWO met andere functies verkend. Werkpakket 1 is het overkoepelende deel waarin communicatie, beleid en participatie van deelnemers van MMB centraal staat. In dit rapport wordt in het kader van inpassing van WKO systemen in verontreinigde gebieden een afweging gemaakt aan de hand van de volgende twee vragen: (1) is het reeel om te verwachten dat WKO in grootschalig verontreinigd gebied substantieel kan bijdragen aan het verbeteren van de grondwaterkwaliteit?; en (2) biedt WKO een mogelijkheid om de verontreinigingslast te beheersen? Welke combinaties met ander onder- of bovengronds gebruik kunnen er via WKO worden gemaakt?.

 1. More with thermal energy storage. Report 9. Effects on sanitation. Effects of thermal energy storage systems with regard to soil sanitation. Result of measurements at pilot locations and laboratory tests. Final report; Meer met bodemenergie. Rapport 9. Effecten op sanering. Effecten van bodemenergiesystemen bij inzet bodemsanering. Resultaat metingen op pilotlocaties en in labtesten. Eindrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dinkla, I.; Lieten, S.; De Vries, E. [Bioclear, Groningen (Netherlands); Hartog, N.; Hoekstra, N. [Deltares, Delft (Netherlands)

  2012-05-15

  ten aanzien van open systemen. De belangrijkste vragen waarop het onderzoeksprogramma MMB antwoord geeft zijn: (1) Welke effecten (hydrologisch, thermisch, microbiologisch en chemisch) treden op in het bodemsysteem bij toepassing van bodemenergie?; (2) Welke technische mogelijkheden zijn er voor het duurzaam inpassen van bodem-energie in de water- en energieketen?; (3) Is het mogelijk om meerdere doelstellingen tegelijk te verwezenlijken door slimme combinaties te maken? Het project is ingericht met verschillende werkpakketten. In werkpakket 2 worden de effecten van individuele en collectieve bodemenergiesystemen op de ondergrond en de omgeving onderzocht, in werkpakket 3 worden de kansen voor bodemenergie en bodemsanering onderzocht en in werkpakket 4 worden nieuwe duurzame combinaties van KWO met andere functies verkend. Werkpakket 1 is het overkoepelende deel waarin communicatie, beleid en participatie van deelnemers van MMB centraal staat. Dit rapport beschrijft de interpretatie van mogelijke effecten van warmte en koude opslagsystemen op in de bodem aanwezige verontreinigingen: (1) Welk effect heeft de temperatuur op biologische afbraak van verontreinigingen, redoxcondities, chemische evenwichten en adsorptie/desorptie van verontreinigingen?; (2) Wat is het effect van het rondpompen van water op de aanwezige verontreiniging?; (3) Wat is de invloed van de verontreiniging op de werking van de WKO?; (4) Wat is het risico op onbeheersbare verspreiding door toepassing van WKO van verontreinigingen en hoe kan die worden afgedekt?; (5) Leidt WKO tot een verhoogd risico op ophoping van toxische tussenproducten ten opzichte van natuurlijke afbraak zonder WKO?; (6) Welke positieve effecten op de saneringsduur heeft de optredende bovengrondse menging van verontreinigingen, brandstof en nutrienten op het saneringsrendement?.

 2. Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Redactie KITLV

  2002-01-01

  . Honolulu: University of Hawai'i Press, 2001, xiv + 266 pp. -Roy E. Jordaan, Marijke J. Klokke ,Fruits of inspiration; Studies in honour of Prof. J.G. de Casparis, retired Professor of the Early History and Archeology of South and Southeast Asia at the University of Leiden, the Netherlands on the occasion of his 85th birthday. Groningen: Egbert Forsten, 2001, xxiii + 566 pp. [Gonda Indological Studies 11.], Karel R. van Kooij (eds -Gerrit Knaap, Germen Boelens ,Natuur en samenleving van de Molukken, (met medewerking van Nanneke Wigard. Utrecht: Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers, 2001, 375 pp., Chris van Fraassen, Hans Straver (eds -Henk Maier, Virginia Matheson Hooker, Writing a new society; Social change through the novel in Malay. Leiden: KITLV Press (in association with the Asian Studies Association of Australia, 2000, xix + 492 pp. -Niels Mulder, Penny van Esterik, Materializing Thailand. Oxford: Berg, 2000, xi + 274 pp. -Jean Robert Opgenort, Ger P. Reesink, Studies in Irian Languages; Part II. Jakarta: Badan Penyelenggara Seri NUSA, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. [NUSA Linguistic Studies of Indonesian and Other Languages in Indonesia 47.] 2000, iv + 151 pp. -Gerard Termorshuizen, Kester Freriks, Geheim Indië; Het leven van Maria Dermoût, 1888-1962. Amsterdam: Querido, 2000 (herdurk 2001, 357 pp. -Donald Tuzin, Eric Kline Silverman, Masculinity, motherhood, and mockery; Psychoanalyzing culture and the naven rite in New Guinea. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2001, vi + 243 pp. -Alexander Verpoorte, Jet Bakels, Het verbond met de tijger; Visies op mensenetende dieren in Kerinci, Sumatra. Leiden: Research School of Asian, African, and Amerindian Studies (CNWS, 2000, XV + 378 pp. [CNWS Publications 93.] -Sikko Visscher, Twang Peck Yang, The Chinese business elite in Indonesia and the transition to independence, 1940-1950. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1998, xix + 372 pp. -René Vos, Gerard Termorshuizen, Journalisten en heethoofden; Een

 3. Book Reviews

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A.A. Trouwborst

  1969-01-01

  Full Text Available - H.W. te Winkel, P. van Emst, Panorama der volken, deel III (Europa en Afrika. Roermond 1966. 491 blz., ills. - John Beattie, D.G. Jongmans, Anthropologists in the field. Van Gorcum & Comp. N.V., Assen 1967. 277 pp., P.C.W. Gutkind (eds. - J. van Baal, Andreas Lommel, Primitieve Beschavingen. Uitgeverij W. Gaade, Den Haag 1966. 172 blz. - J. Prins, J. van Baal, Mensen in verandering. Ontstaan en groei van een nieuwe cultuur in ontwikkelingslanden. Voor het Koninklijk Instituut voor de Tropen uitgegeven door N.V. De Arbeiderspers, Amsterdam. 1967. (183 blz. plus 4 blz. verwijzingen. - C. Baks, A.N.J. den Hollander, De plurale samenleving; begrip zonder toekomst? J.A. Boom en Zn., Meppel 1966. 121 pp.,, O.D. van den Muijzenberg, J.D. Speckmann (eds. - Th. P. van Baaren, Jan de Vries, The study of religion, a historical approach, translated with an introduction by Kees W. Bolle. Harcourt, Brace and World, Inc., New York 1967. XXIII + 231 pp. - H. Th. Fischer, C. Staniland Wake, The development of marriage and kinship. Classics in Anthropology. University of Chicago Press. Chicago, 1967 (Eerste Uitg. 1899. XLVI (Inleiding R. Needham. 510 pp., Index. - E.M. Uhlenbeck, Arnold van Gennep, The semi-scholars; translated from the French and edited with an introduction by Rodney Needham. Routledge & Kegan Paul, London 1967. XXIII + 71 pp. - C.J. Lammers, H. van den Berg, Structuren van hulpverlening. Van Gorcum, Assen 1968. 34 blz. (Openbare Les bij aanvaarding van het lectoraat in de sociologie van het maatschappelijk werk in de Faculteit der Sociale Wetenschappen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. - A.J. Bernet Kempers, G. Gauthier-Larouche, L’évolution de la maison rurale laurentienne. Les Presses de l’Université Laval. Quebec, 1967. 54 p., 12 pentekeningen. - H. Hoetink, S.M. Lipset, Elites in Latin America. Oxford Univ. Press, New York 1967, xii en 531 pp., A. Solari (eds. - H. Hoetink, Peter I. Rose, The subject is race: Traditional

 4. De capability approach als normatief-evaluatief kader voor sociale interventies: Kwalitatief onderzoek in India met inzichten voor de Vlaamse en Nederlandse praktijk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laura van Raemdonck

  2017-03-01

  Full Text Available De capability approach als normatief-evaluatief kader voor sociale interventies: Kwalitatief onderzoek in India met inzichten voor de Vlaamse en Nederlandse praktijkIn deze kwalitatief-empirische casestudy wordt de Capability Approach (CA gehanteerd voor het evalueren van sociale interventies van de Indiase NGO Women Helpline ten opzichte van partnergerelateerd seksueel misbruik. Er werden 12 diepte-interviews en één groepsgesprek afgenomen met medewerkers van Women Helpline en slachtoffers van seksueel misbruik. Daarnaast werden twee semigestructureerde focusgroepen met tien mannelijke en tien vrouwelijke studenten georganiseerd. De analyse bracht een opvallende empowerment-paradox aan het licht tussen “well-being freedom” en “agency freedom”. Die paradox benadrukt de invloed van subjectieve en structurele factoren op de realisatie van welzijn. We besluiten dat wanneer de CA wordt ingezet als evaluatief kader voor sociale interventies het belangrijk is om bij onsuccesvolle interventies te kijken naar de externe invloeden die het individu beperken in zijn/haar agency freedom of de keuzes die hij/zij maakt ter realisatie van een waardig leven. Zo blijkt dat sommige vrouwen berusten in of zelfs kiezen voor een gewelddadige of objectief ongunstige partnerrelatie, ook na interventies en bewustmaken van hun mogelijkheden (verhoging well-being freedom, omdat deze vrouwen willen voldoen aan de patriarchale waarden in de samenleving. Ten slotte is de transfer van de resultaten naar de Nederlands-Vlaamse Eigen Kracht methodiek en algemene sociaal werk praktijk een belangrijke betrachting van het artikel. Utilizing the Capability Approach as a normative-evaluative framework for social interventions: Qualitative research in India with insights for social work practice in the Netherlands and Flanders The Capability Approach is a broad normative framework used to evaluate individual wellbeing, the development of a country, and gender inequalities

 5. ECOFERM. The closed-cycle farm; ECOFERM. De kringloopboerderij

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Liere, J. [Van Liere Management, Utrecht (Netherlands); Boosten, G. [Stichting DOTank, Bussum (Netherlands); Van Dijk, L. [Sustec Consulting Contracting, Wageningen (Netherlands); Hemke, G. [Hemke Nutriconsult, Best (Netherlands); Verschoor, A. [Ingrepro, Borculo (Netherlands); Van Kasteren, J. (ed.)

  2011-06-15

  . The pre-cultivation of the algae is carried out in a closed bioreactor, with the further growing process taking place in an open pond (hybrid cultivation). The algae serve as a partial substitute for soy pellets and fish oil in the animal feed, but can also be used as a source for medicines or food supplements. The health-promoting substances (such as omega 3 fatty acids) in the algae and the healthier stall climate improve the animals' overall condition and well-being - so that less antibiotics are necessary. The ECOFERM concept breaks with current pig farming practices in certain essential areas. It leads to better animal well-being and health while limiting the usage of antibiotics, providing a substitute for soy and fish oil, and reducing harmful emissions by closing cycles [Dutch] De Nederlandse varkenshouderij staat onder druk. De maatschappelijke weerstand groeit en uit zich onder meer in het verzet tegen de bio-industrie in zijn algemeenheid en 'megastallen' in het bijzonder. Individuele burgers en maatschappelijke organisaties - met in hun kielzog bestuurders en politici - maken zich sterk voor waardigere leefomstandigheden voor de dieren. De gezondheid van de dieren en het veelvuldig gebruik van antibiotica roepen vragen op, mede vanwege de effecten op antibioticaresistentie en de gevolgen voor de menselijke gezondheid. Ook de effecten van mest en broeikasgassen op milieu en klimaat staan hoog op de agenda. De omvangrijke importen van soja als veevoer leiden in de landen van productie tot vernietiging van natuur en biodiversiteit, terwijl hierdoor in Nederland een hardnekkig mestoverschot is ontstaan. Door de samenhang tussen deze problemen zijn op vele fronten fundamentele veranderingen nodig. InnovatieNetwerk heeft een idee ontwikkeld om de varkenshouderij duurzamer te maken en de kringlopen te sluiten: ECOFERM. Centraal in het concept ECOFERM staat het sluiten van kringlopen. De 'afval'-producten van de varkenshouderij (mest

 6. Demand Side Management behind the meter. Estimation of the potential for preservation; Demand Side Management achter de meter. Raming verduurzamingspotentielen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kester, J.C.P.; Zondag, H.A. [ECN Energie Gebouwde Omgeving en Netten, Petten (Netherlands)

  2006-12-15

  woningen en de huidige penetratiegraden van apparatuur. Bij veranderingen in de woningkenmerken en het gebruik van apparatuur zullen ook de technische potentielen veranderen. Uit de potentieelramingen blijkt dat er in de gebouwde omgeving door geavanceerde regelsystemen een technisch besparingspotentieel is in de grootte-orde van 190 PJ{sub p} / jaar (6% van het totale Nederlandse primaire energiegebruik). De bijbehorende reductie van de CO2-emissie bedraagt ca. 12 Mton CO2 / jaar (7% van de totale Nederlandse emissie in alle sectoren.) In aanvulling op het verminderen van het primaire energiegebruik kunnen er ook maatregelen genomen worden voor het mogelijk maken van vraagrespons van elektriciteit. Geautomatiseerde vraagrespons leidt niet rechtstreeks tot vermindering van het primaire energiegebruik, maar is in de toekomst wel nodig (samen met elektriciteitsopslag) om een groot aandeel intermitterende, duurzame opwekkers in het elektriciteitsnet mogelijk te maken. Binnen de woningbouw biedt het verschuiven van de elektriciteitsvraag van diverse apparatuur een significant potentieel (34 PJ{sub e} vraagrespons). Voor een goede potentieelbepaling binnen de utiliteitsbouw ontbraken te veel cijfers. In de woningbouw nemen gebruikersadaptieve en gebruikerseducatieve regelingen ongeveer tweederde, respectievelijk eenderde van het besparingspotentieel voor hun rekening. In de utiliteitsbouw zit verreweg het grootste potentieel bij het verbeteren van beheer en onderhoud door voortdurende monitoring. Op grond hiervan wordt voorgesteld om de technologie-ontwikkeling te richten op de volgende zaken: (1) gebruikersadaptieve regelingen in woningen; (2) gebruikerseducatieve regelingen in woningen; (3) geautomatiseerde vraagrespons met huishoudelijke apparaten; en (4) hulpmiddelen voor eenvoudige monitoring van gebouwbeheer in utiliteitsgebouwen. Bij de verdere ontwikkeling van deze technologieen dient de gebruiker in een vroeg stadium betrokken te worden en dient er aandacht te zijn

 7. Environmental impact of concrete use in the Dutch construction industry. Status quo and assessment of improvement options; Milieu-impact van betongebruik in de Nederlandse bouw. Status quo en toetsing van verbeteropties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bijleveld, M.; Bergsma, G.; Van Lieshout, M.

  2013-04-15

  the Netherlands, the much-used Ecoinvent database (available in LCA software) contains outdated information; (b) There are still no specific environmental data on CEM II, CEM IV, CEM V cements and a number of CEM III grades, even though their footprints differ substantially. Further refinement of these data would therefore enable more precise analysis; (c) There is currently no reporting on the particulate emissions associated with Dutch cement and concrete. To enable a full environmental analysis, such national data should be made available, so that researchers are no longer dependent on Ecoinvent [Dutch] Eind 2012 is de Green Deal 'Verduurzaming betonketen' gesloten tussen de overheid en het MVO Netwerk Beton, waarin 21 bedrijven en 6 brancheorganisaties in de betonketen deelnemen. Het doel van deze Green Deal is een 100% duurzame betonketen in 2050, plus het zetten van concrete stappen daartoe op korte termijn. Vanuit deze Green Deal hebben Rijkswaterstaat en het MVO Netwerk Beton aan CE Delft gevraagd een analyse te doen van de milieu-impact van betongebruik in de Nederlandse bouw inclusief een analyse van een aantal verbeteropties. In 2010 werd 14 miljoen m3 beton gebruikt in de Nederlandse bouw en ongeveer 550 kton aan wapeningsstaal. Dit betongebruik veroorzaakt in de hele keten een klimaatimpact van 3,5 Mton CO2 (= 1,7% van de Nederlandse nationale emissie). Er is ook gekeken naar de klimaatemissie van energiegebruik tijdens de gebruiksfase van woningen en kantoren in 2010. Als we alleen kijken naar energie voor verwarming van woningen die in 2010 zijn gebouwd, dan schatten we in dat met de huidige EPC-norm (0,8) de klimaatimpact van het betongebruik in een woning ongeveer gelijk staat aan de klimaatimpact van vijf jaar verwarmen van een woning. Over een levensduur van 50 jaar is het energiegebruik voor verwarming van een woning uit 2010 dus grof weg tien keer zoveel dan de energie benodigd voor het beton met wapening in de woning. Verbeteropties die

 8. Environmental impact of concrete use in the Dutch construction industry. Status quo and assessment of improvement options; Milieu-impact van betongebruik in de Nederlandse bouw. Status quo en toetsing van verbeteropties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bijleveld, M.; Bergsma, G.; Van Lieshout, M.

  2013-04-15

  the Netherlands, the much-used Ecoinvent database (available in LCA software) contains outdated information; (b) There are still no specific environmental data on CEM II, CEM IV, CEM V cements and a number of CEM III grades, even though their footprints differ substantially. Further refinement of these data would therefore enable more precise analysis; (c) There is currently no reporting on the particulate emissions associated with Dutch cement and concrete. To enable a full environmental analysis, such national data should be made available, so that researchers are no longer dependent on Ecoinvent [Dutch] Eind 2012 is de Green Deal 'Verduurzaming betonketen' gesloten tussen de overheid en het MVO Netwerk Beton, waarin 21 bedrijven en 6 brancheorganisaties in de betonketen deelnemen. Het doel van deze Green Deal is een 100% duurzame betonketen in 2050, plus het zetten van concrete stappen daartoe op korte termijn. Vanuit deze Green Deal hebben Rijkswaterstaat en het MVO Netwerk Beton aan CE Delft gevraagd een analyse te doen van de milieu-impact van betongebruik in de Nederlandse bouw inclusief een analyse van een aantal verbeteropties. In 2010 werd 14 miljoen m3 beton gebruikt in de Nederlandse bouw en ongeveer 550 kton aan wapeningsstaal. Dit betongebruik veroorzaakt in de hele keten een klimaatimpact van 3,5 Mton CO2 (= 1,7% van de Nederlandse nationale emissie). Er is ook gekeken naar de klimaatemissie van energiegebruik tijdens de gebruiksfase van woningen en kantoren in 2010. Als we alleen kijken naar energie voor verwarming van woningen die in 2010 zijn gebouwd, dan schatten we in dat met de huidige EPC-norm (0,8) de klimaatimpact van het betongebruik in een woning ongeveer gelijk staat aan de klimaatimpact van vijf jaar verwarmen van een woning. Over een levensduur van 50 jaar is het energiegebruik voor verwarming van een woning uit 2010 dus grof weg tien keer zoveel dan de energie benodigd voor het beton met wapening in de woning. Verbeteropties die

 9. CHP biomass gasifier for the Zwarts Gerbera Nursery. Technical and economic feasibility; Biomassavergasser-WKK voor Gerberakwekerij Zwarts. Technische inpassing en economische haalbaarheid

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Peeters, S.; Hart, A. [Energy Matters, Driebergen (Netherlands)

  2011-10-15

  ook relatieve vochtigheid en CO2. Een 'representatieve' tuinder of een tuinder met een 'gemiddelde' energiebehoefte is daarom moeilijk vast te stellen. Voor elke situatie geldt een eigen economische rentabiliteit. De uitkomsten van deze studie kunnen daarom niet zonder meer worden overgenomen voor andere projecten. Technisch is er veel mogelijk, zo blijkt uit de ingediende offertes. Van de zestien leveranciers bieden er drie een vergasser met warmtekrachtkoppeling (WKK) aan die, onder bepaalde randvoorwaarden, naast hout tevens laagwaardige reststromen aankan. Het voordeel van laagwaardige reststromen zoals bermgras, riet en miscanthus is een gunstigere prijs ten opzichte van hout. Een lage biomassaprijs heeft een positief effect op de exploitatiekosten, en daarmee op de economische rentabiliteit van de relatief kostbare installaties. De investering voor een complete vergasserWKK-installatie ligt 5 tot 10 keer hoger dan die voor een gangbare gasWKK-installatie. Ook het CO2 -gebruik heeft invloed op de economische rentabiliteit. De inkoop van CO2 is een kostbare aangelegenheid. Onderzocht is of er zowel technisch als economisch beschikbare CO2 -winning uit rookgas mogelijk is. Hiervoor zijn twee CO2 -winninginstallaties bekeken: die van Procede en Knook. Voor een vergasser-WKK-installatie met relatief klein vermogen (tot 800 kWe) is CO2-winning volgens zowel Procede als Knook economisch niet rendabel. CO2 -inkoop of -opwekking middels de bestaande aardgasgestookte ketel ligt daarom meer voor de hand. Uit de technisch-economische haalbaarheidsstudie blijkt dat door de relatief hoge investerings- en onderhoudskosten, investeren in een vergasserWKK-installatie niet rendabel is. CO2 -behoefte en de onzekerheid van de biomassaprijzen spelen daarbij parten. Maar met subsidie op duurzame energieproductie (SDE+) en subsidies op investering zoals MEI en EIA ontstaat een ander beeld. Uitgaande van de goedkopere 800 kWe installaties, een SDE+ vergoeding van 90

 10. Effects of biomass chains on land use and soil quality in the Netherlands. Development and application of a framework for testing; Effecten van biomassaketens op landgebruik en bodemkwaliteit in Nederland. Ontwikkeling en toepassing van een toetsingskader

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hanegraaf, M.C.; Moolenaar, S.W.; Elbersen, H.W.; Annevelink, E. [Nutrienten Management Instituut NMI, Oosterbeek (Netherlands)

  2007-03-15

  goede bodemkwaliteit bij vergisting van biomassa en bij de teelt van biotransportbrandstoffen voor 2e generatie technologie. Voorwaarden bij de vergisting zijn dat het een decentraal, grondgebonden systeem betreft en dat het digestaat optimaal kan worden benut om de afbraak van organische stof mee te compenseren. Voorwaarde bij de teelt voor 2e generatie technologie is dat de achterblijvende organische stof (wortelstelsel meerjarige teelten; stro van granen) de afbraak compenseert. Voorts is geconcludeerd dat een aantal bedreigingen bestaat. Zo is er sprake van een spanning tussen het gebruik van digestaat als bodemverbeteraar (aanvoer van organische stof) en het wettelijk verplichte gebruik als meststof. Dit kan ertoe leiden dat er te weinig organische stof mag worden aangevoerd en dat de grond verschraalt. Tegelijkertijd is er een concreet risico op een toename van het mineralenoverschot dat zonder wettelijk kader zou leiden tot verdergaande vermesting. Voor de teelt van energiegewassen voor de 1e generatie technologie biotransportbrandstoffen wordt geconcludeerd dat de C-kringloop niet gesloten is. Dat leidt op termijn tot verschraling van de grond. De teelt van granen voor de 2e generatie technologie vormt een bedreiging voor organische stof-opbouw indien onvoldoende stro achterblijft. Het is gewenst om de beleidsmatige en landbouwkundige knelpunten rondom het gebruik van digestaat op te lossen. Aanbeveling is gedaan voor de implementatie van een monitoringsysteem voor organische stof om een goede bodemkwaliteit als onderdeel van duurzame bio-energieproductie te waarborgen.