WorldWideScience

Sample records for beeld van emissies

 1. Emissie van Cryptosporidium en Giardia door landbouwhuisdieren

  NARCIS (Netherlands)

  Schrijven JF; Bruin HAM de; Engels GB; Leenen EJTM; MGB

  1999-01-01

  Het hier gepresenteerde deelonderzoek richt zich op de relatieve bijdrage van verschillende populaties landbouwhuisdieren via mest en afvalwater aan de totale emissie van Cryptosporidium en Giardia in Nederland. Vleeskalveren vormen per jaar in Nederland via hun mest een grote emissiebron van

 2. Ontwerp en bouw van EUREM: de Europese Emissie Module in het RIM+

  NARCIS (Netherlands)

  van der Maas CWM; LAE

  1996-01-01

  Met EUREM worden de emissies van de landen en regio's in Europa beheerd en omgezet naar emissie-kaarten en emissie-bestanden per economische sector voor een reeks van jaren en een aantal scenario's. Uitvoer is mogelijk per land of regio, op grid (5*5km of 1*0,5 graad) of op het niveau van

 3. DAMES: een bestand voor de macro-emissies van het Nederlandse elektriciteitsaanbod in 1995, 1998, 2010, 2020 en 20300

  NARCIS (Netherlands)

  Gijsen A; Spakman J; LAE

  2001-01-01

  Dit rapport beschrijft de datafile DAMES (DAtabestand Macro-emissies Elektriciteitssector). Dames biedt een integraal overzicht van het Nederlandse elektriciteitsaanbod en de daarmee gepaard gaande emissies van CO2, NOx and SO2. DAMES voegt de resultaten samen van verschillende bronnen: (1)

 4. Emission of greenhouse gases from sewage installations; Emissies van broeikasgassen van rwzi's

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Voorthuizen, E.; Van Leusden, M.; Visser, A.; Kruit, J. [Royal Haskoning, Amersfoort (Netherlands); Kampschreur, M.; Van Dongen, U.; Van Loosdrecht, M. [Technische Universiteit Delft TUD, Delft (Netherlands)

  2010-03-15

  Emissions of greenhouse gases (CO2, CH4, N2O) from wastewater treatment plants (WWTPs) are monitored. The emission of CO2 from waste water treatment plants (WWTPs) is related to the use of electricity, natural gas or other fossil fuels. The amount and origin of the emission of CH4 and N2O, however, is unknown. Presently emission factors from the IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) and the Dutch Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM) are used to estimate those emissions. The aim of the study on the title subject was to determine the level of N2O and CH4 emission from Dutch WWTPs to understand the accuracy of the existing emission factors. In this way an estimation of the total greenhouse gas emission from a Dutch WWTP can be made. The emission of N2O and CH4 was measured at three WWTPs in the Netherlands: Papendrecht, Kortenoord and Kralingseveer [Dutch] In deze studie zijn de indirecte en directe emissies van broeikasgassen (CO2, CH4 en N2O) van rwzi's in kaart gebracht aan de hand van metingen. De resultaten hebben aanleiding gegeven voor een vervolgonderzoek waarbij onder meer kennis wordt ontwikkeld op het gebied van methaanvorming (CH4) in de riolering en mogelijkheden om de emissie van methaan op een zuivering te reduceren. Met betrekking tot lachgas N2O wordt onderzoek gedaan naar de vormingsprocessen van lachgas en de wijze waarop deze vrijkomt vanuit een rwzi. Verder worden relaties tussen lachgasemissie en procesparameters inzichtelijk gemaakt. Met deze kennis is het hopelijk in de toekomst mogelijk om maatregelen te nemen die de vorming en emissie van lachgas vanuit rwzi's te reduceren.

 5. Kinderen buiten beeld. De leefsituatie van ongedocumenteerde kinderen in Nederland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mayke Kromhout

  2015-03-01

  correspond in part to those of documented children and particularly those growing up in poverty. Many children who live in poverty suffer from problems related to an unhealthy or unvaried diet, or cannot afford the membership of (sports clubs. These issues are not unique to undocumented children. However, our study shows that the problems of undocumented children are more fundamental in their nature than those of documented children who grow up in poverty.Kinderen buiten beeld. De leefsituatie van ongedocumenteerde kinderen in NederlandDit artikel werpt licht op de omstandigheden waaronder kinderen zonder verblijfsstatus (ongedocumenteerde kinderen opgroeien in Nederland en niet in beeld zijn bij de overheid. Het betreft uitgeprocedeerde kinderen en kinderen die nooit een asielaanvraag hebben ingediend. In beide gevallen gaat het om kinderen die met hun ouders een bestaan in de illegaliteit opbouwen. De data zijn afkomstig uit een studie naar de woon- en leefsituatie van 29 illegale kinderen tussen 6 tot 19 jaar oud. De kinderen benoemen problemen die gedeeltelijk samenvallen met die van andere kinderen in Nederland, ook kinderen die in armoede opgroeien. De problemen van ongedocumenteerde kinderen werken echter zwaarder door. Ook staan zij onder grote psychische druk. Ze leven met het geheim van hun juridische status, zijn bang door de politie te worden opgepakt, weten niet wie ze kunnen vertrouwen en ervaren hun toekomst als ongewis.

 6. Inventarisatie en prioritering van bronnen en emissies van microplastics

  OpenAIRE

  Verschoor AJ; de Poorter LRM; Roex E; Bellert B; MSP; M&V

  2014-01-01

  Deze verkennende inventarisatie beschrijft via welke bronnen op het land microplastics in zee terechtkomen. Microplastics zijn kleiner dan 5 millimeter en kunnen in de voedselketen terechtkomen. De bronnen kunnen producten zijn, productieprocessen of routes waarlangs ze via de rivieren de zee bereiken. Vervolgens is aan elk van die bronnen een prioriteit toegekend. Op basis daarvan kunnen beleidsmaatregelen worden genomen om de hoeveelheid microplastics in het milieu terug te dringen. Aanvull...

 7. Onderzoek naar de gezondheidsrisico's van de emissies van de brand bij ATF in Drachten

  NARCIS (Netherlands)

  Bruggen M van; Baars AJ; Traag WA; IEM

  2001-01-01

  Op vrijdag 12 mei 2000, omstreeks 08.00 uur, brak er brand uit bij het afval-verwerkingsbedrijf ATF De Pijp in Drachten. De belangrijkste vraag aan RIVM en RIKILT was of de emissies zouden kunnen leiden tot risico's voor de consument door het gebruik van verontreinigde melk en/of andere

 8. Die spel van assosiasies in en om 'Die verlossing van die beeld' van Breyten Breytenbach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P.A. du Toit

  2005-07-01

  Full Text Available The play of association in and around 'The liberation of the image' by Breyten Breytenbach This analysis focuses on the conjunction of memory and imagination, which is an important impulse in, and key to, Breytenbach’s work. The play with language and with associations, the foregrounding, in the short story, “Die verlossing van die beeld” (Breytenbach, 1983 with its metafictional title and apparently divergent motifs (rain/water, watch, onion, the death and burial of a grandfather acts, as it were, as an invitation to the reader to become a co-player. The reader ventures on a search for traces, intertextual links within the Breytenbach oeuvre and for already acknowledged influences such as Surrealism (which in turn casts some light on the strange title of the story and the Eastern philosophies such as Zen and the even older Taoism. The analysis also takes into account the context in which “Mouroir” was written, namely Breytenbach’s term in prison (1975-1982. Seeing that the writer had to hand in his manuscripts to the jail authorities regularly, he might have decided, consciously or by intuition, to hide some thoughts and feelings behind a screen or a mask, in, for example in “Die verlossing van die beeld”, a lighter tone and irony.

 9. Industrie en diensten in beeld: kwantitatieve fase van een SWOT analyse van de Nederlandse industrie

  NARCIS (Netherlands)

  de Nooij, M.; Felsö, F.; Baarsma, B.

  2004-01-01

  In de media wordt gesteld dat de industrie in een aantal jaren grotendeels uit Nederland zou verdwijnen. Het zou dan met name gaan om de verplaatsing van de industrie (en R&D activiteiten) naar Midden- en Oost-Europa respectievelijk Azië. Deze uitspraken lijken niet altijd even genuanceerd en zijn

 10. The Netherlands as importing country. Land use and emissions of basic materials flows; Nederland importland. Landgebruik en emissies van grondstofstromen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sevenster, M.N.; Bijleveld, M.M.; Bergsma, G.C.; Croezen, H.J. [CE Delft, Delft (Netherlands); Delahaye, R. [Centraal Bureau voor de Statistiek CBS, Den Haag (Netherlands)

  2010-12-15

  This report analyses the environmental impacts of importing feedstocks for own consumption in the Netherlands and for the feedstocks that are forward after they have been shaped into a product. Based on data from Statistics Netherlands, a closer look is taken at toxic emissions land use and biodiversity. Feedstocks with a larger impact on these themes include: cocoa, chemical chains, coal, grains, wood, paper, cotton, oil seeds, steel, copper, aluminum, zinc transport fuels, fish, meat, dairy and potatoes. For most of these materials chain policy is being developed. Moreover, part of the policy is only focused on energy or on biodiversity. Integrating these themes may prevent contradictory measures from being taken. The report also presents the order of ranking of the materials for different environmental themes. [Dutch] In dit rapport is geanalyseerd wat de milieueffecten zijn van onze import van grondstoffen voor de eigen consumptie in Nederland en ook voor de grondstoffen die wij weer doorvoeren nadat we ze omgevormd hebben tot product. Er is op basis van CBS-data gekeken naar broeikasgassen, toxische emissie, landgebruik en biodiversiteit. Grondstoffen met een grote impact op deze thema's zijn: cacao, chemieketens, kolen, granen, hout, papier, katoen, oliezaden, staal, koper, aluminium, zink, transportbrandstoffen, vis, vlees, zuivel en aardappelen. Voor een groot deel van deze materialen is er ketenbeleid in ontwikkeling. Bovendien is een deel van het beleid alleen gericht op energie of alleen op biodiversiteit. Het integreren van die thema's kan voorkomen dat er tegenstrijdige maatregelen worden genomen. In het rapport zijn de rangordes van de materialen op de verschillende milieuthema's ook apart gepresenteerd.

 11. Huidige wijze van monitoren van fecale bacteriën in zwemwater geeft geen betrouwbaar beeld van actueel gezondheidsrisico zwemmers

  NARCIS (Netherlands)

  Lange, de H.J.; Haan, de M.; Gylstra, R.

  2013-01-01

  De Europese Zwemwaterrichtlijn schrijft voor dat elke zwemplas minimaal eens per maand wordt bemonsterd op één vast meetpunt. In Nederland wordt op de meeste locaties tweewekelijks bemonsterd. Waterschap Rivierenland heeft onderzoek laten doen naar de spreiding in ruimte en tijd van de metingen.

 12. Het stereotype beeld van een dakloze is dat hij een man is. Opvang van gezinnen na huisuitzetting

  NARCIS (Netherlands)

  dr Lia van Doorn; W. de Graaf; Catelijne Akkermans; dr Raymond Kloppenburg

  2008-01-01

  Voor u ligt een tussenrapportage van een onderzoek naar de opvang van gezinnen na huisuitzetting. De aanleiding hiervoor zijn berichten in de media die lijken te wijzen op een verontrustende toename van het aantal dakloze gezinnen. De staatssecretaris van VWS stelt in haar antwoord op Kamervragen

 13. Energy Monitor of the Dutch horticulture 2012; Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Velden, N.J.A.; Smit, P.X.

  2013-12-15

  The Energy Monitor for Greenhouse Horticulture charts the energy efficiency, CO2 emissions, the share of sustainable energy and the transition paths of the Greenhouse as Energy Source programme up to and including 2012 [Dutch] Om het energieverbruik in de glastuinbouw in beeld te krijgen en te volgen, is al in 1990 de Energiemonitor in het leven geroepen. Deze monitor publiceert jaarlijks het energieverbruik van de glastuinbouw en de voortgang van de energie-indicatoren energie-efficientie, de CO2-emissie en het aandeel duurzame energie. Voor de monitor wordt gebruik gemaakt van een reeks verschillende databronnen.

 14. Energy Monitor of the Dutch horticulture 2011; Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2011

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van der Velden, N.J.A.; Smit, P.X.

  2012-12-15

  The Energy Monitor for Greenhouse Horticulture charts the energy efficiency, CO2 emissions, the share of sustainable energy and the transition paths of the Greenhouse as Energy Source programme up to and including 2011 [Dutch] Om het energieverbruik in de glastuinbouw in beeld te krijgen en te volgen, is al in 1990 de Energiemonitor in het leven geroepen. Deze monitor publiceert jaarlijks het energieverbruik van de glastuinbouw en de voortgang van de energie-indicatoren energie-efficientie, de CO2-emissie en het aandeel duurzame energie. Voor de monitor wordt gebruik gemaakt van een reeks verschillende databronnen.

 15. DAMES: een bestand voor de macro-emissies van het Nederlandse elektriciteitsaanbod in 1995, 1998, 2010, 2020 en 20300

  NARCIS (Netherlands)

  Gijsen A; Spakman J; LAE

  2001-01-01

  This report describes the datafile DAMES (in Dutch: Databestand Macro-emissies Elektriciteitssector). DAMES offers an overall view of the Netherlands' electricity supply and it's attendant emissions of CO2, NOx and SO2. It incorporates results from different sources: (1) monitoring reports on

 16. Succes met innovatief ondernemerschap; Ondernemers in beeld die zijn genomineerd voor de prijs 'Agrarisch Ondernemer van het Jaar'.

  NARCIS (Netherlands)

  Uffelen, van R.L.M.; Ham, van den A.; Splinter, G.M.

  2005-01-01

  Dit jaar reikt het Agrarisch Dagblad voor de 10e maal de prijs uit van 'Agrarisch ondernemer van het jaar'. Het LEI heeft onderzoek gedaan naar het succes van ondernemers die genomineerd zijn geweest voor deze prijs. Daarvoor is een enquête en workshop uitgevoerd met deze groep. Uit het onderzoek

 17. Klimaatverandering: gevolgen, adaptatie en kwetsbaarheid in beeld gebracht : brochure naar aanleiding van de presentatie van het IPCC Working Group II Fourth Assessment Report

  NARCIS (Netherlands)

  Hove, van B.; Verhagen, J.; Veraart, J.A.; Jansen, B.; Berkhout, F.; Bouwer, B.; Eickhout, B.; Haanstra, H.; Kabat, P.; Leemans, R.; Tak, M.

  2007-01-01

  Deze brochure presenteert de belangrijkste conclusies uit het Fourth Assessment Report van Werkgroep II (WGII 4AR) van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). De werkzaamheden van deze werkgroep bestrijken de mondiale en regionale gevolgen van klimaatverandering en zeespiegelstijging,

 18. Random survey of HFC and R22 emission, refrigerants and leakage percentage in the dairy, meat and other food industries; Steekproefonderzoek HFK en R22-emissies, koudemiddelvulling en lekpercentage in de Zuivel, Vlees en Overige voedingsmiddelensectoren

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Pennartz, A.M.G.; Van den Bovenkamp, M.V. [KWA Bedrijfsadviseurs, Amersfoort (Netherlands)

  2012-08-15

  The EU member states are obliged to bring the EU F-gas and Ozone policy into operation, by minimalizing the R22 and F-gas emissions in cooperation with market parties. Factors that may guide the refrigerant emission policy are: leakage percentages per year (company level, sector, national level); emission quantities (company level, sector, national level); indirect indicators: knowledge, experience with refrigerating contractors, feed back to end users, proactive prevention by end users. At this moment there is no clear view of the emission percentages in practice with the end users. For this reason the Dutch Ministry of Infrastructure and the Environment, by NL Agency, has initiated a random test survey in the Dairy, Meat and Other Food sectors. The main goal is to obtain data on the size and trends of R22 and HFK emissions in the period 2007-2010 [Dutch] De EU-lidstaten dienen uitvoering te geven aan het EU F-gas en Ozon-beleid, door met de markt te streven naar minimale R22 en F-gas emissies bij de eindgebruikers. Indicatoren (trends) om het koudemiddel emissiebeleid op te kunnen sturen zijn: jaarlijks optredende lekpercentages (per bedrijf, sector, totaal NL); emissiehoeveelheden (per bedrijf, sector, totaal NL); indirecte factoren: kennis/ervaring in lekkagepreventie bij koelinstallateurs, terugkoppeling naar de opdrachtgevers, preventiebeleid/prioriteit vanuit de opdrachtgevers. Tot nu toe ontbreekt een scherp beeld van de optredende lekpercentages (grootte, trends) bij de eindverbruikers. Daarom is door het Ministerie van IenM, via Agentschap NL een steekproefonderzoek uitgezet in de sectoren Zuivel, Vlees en Overige voedingsmiddelen. Doel is een beeld te krijgen van de omvang en trend van de R22 en HFK-emissies over 2007-2010.

 19. Een optimale instrumentenmix voor industriële NOx emissies

  NARCIS (Netherlands)

  Uylenburg, R.; Peeters, M.; Oosterhuis, F.; Boeve, M.N.; Faure, M.; Philipsen, N.

  2012-01-01

  ACELS voerde samen met het instituut Metro van de Universiteit Maastricht en het Instituut voor Milieuvraagstukken een onderzoek uit in opdracht van het ministerie van I en M, waarbij gezocht werd naar een optimale instrumentenmix voor industriële NOx emissies. Die regulering vindt thans plaats door

 20. ‘Omnia vincit amor’: Het antieke beeld van de aardse liefde in middeleeuws-encyclopedische context (ca. 200 - ca. 1300)

  NARCIS (Netherlands)

  Mulders, E.M.

  2013-01-01

  Oud en ontembaar is de liefde, net als Eros, Amor of Cupido, de antieke godheid die het begrip in woord en beeld tastbaar maakt. Vandaag de dag wordt deze gevleugelde jongen die pijlen schiet en soms een fakkel draagt, door de meeste mensen nog steeds herkend en zijn betekenis nog steeds begrepen.

 1. Calculation of CO2 emissions, primary fossil fuel energy consumption and electric efficiency in the Netherlands; Berekening van de CO2-emissies, het primair fossiel energieverbruik en het rendement van elektriciteit in Nederland

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Harmelink, M. [Harmelink consulting, Utrecht (Netherlands); Bosselaar, L. [Agentschap NL, DEn Haag (Netherlands); Gerdes, J.; Boonekamp, P. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Segers, R.; Pouwelse, H. [Centraal Bureau voor de Statistiek CBS, Den Haag (Netherlands); Verdonk, M. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands)

  2012-09-15

  The monitoring of energy and climate policy lacks nationally and internationally accepted general standard values for CO2 emissions of fossil fuel energy consumption per unit of produced, consumed or saved electricity. In the Netherlands this has led to a situation in which different methods and indicators are used for monitoring activities. The methods used are not always transparent. Parties in the Netherlands that are responsible for development of methods and calculation of indicators (NL Agency, PBL, ECN and Statistics Netherlands) find this situation undesirable and took the joint initiative to draw up this report in which transparent standard values and methods for this topic have been included. The target audience of this report are organizations, advisory agencies and businesses that are involved in monitoring and evaluation of energy and climate policy [Dutch] Om het energie-en klimaatbeleid te monitoren zijn er nationaal en internationaal geen algemeen geaccepteerde standaardwaarden beschikbaar voor de CO2-emissies of het primair fossiel energiegebruik per eenheid geproduceerde, geconsumeerde of bespaarde elektriciteit. In Nederland heeft dit geleid tot de situatie dat voor (monitoring-)activiteiten verschillende methoden en kengetallen worden gehanteerd. De gebruikte methoden zijn niet altijd transparant. Partijen die in Nederland verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van methoden en de berekening van kengetallen (Agentschap NL, PBL, ECN en CBS) achten dit een onwenselijke situatie en hebben het gezamenlijke initiatief genomen om dit rapport op te stellen waarin wel transparante standaardwaarden en methoden voor dit onderwerp zijn opgenomen. De doelgroepen voor dit rapport zijn organisaties, adviesbureaus en bedrijven die bezig zijn met de monitoring en evaluatie van energie-en klimaatbeleid.

 2. Het sociale media netwerk van NPO Spirit in beeld : Resultaten van het project TeSMeN: Televisie en Sociale Media Netwerken

  NARCIS (Netherlands)

  Rogier Brussee; Heinze Havinga; Thijs Waardenburg

  2015-01-01

  Van oorsprong worden televisieprogramma’s op een lineaire manier aangeboden aan kijkers: een omroep bepaalt in welke volgorde programma’s worden getoond. Dit verandert echter langzaam. Ondemand mogelijkheden via internet en settopboxen zorgen ervoor dat kijkers zelf kunnen bepalen wanneer ze welk

 3. Monitoring greenhouse gases in the landscape; Meten van broeikasgassen in het landschap

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kroon, P.S.; Hensen, A.; Veenendaal, E.M. [Energy Research Centre of the Netherlands ECN, Department of Air Quality and Climate Change, 1755 LE Petten (Netherlands); Van Huissteden, J. [Darwin Center, Vrije Universiteit, Amsterdam (Netherlands); Dolman, A.J. [Subafdeling hydrologie en geo-milieuwetenschappen, Faculteit der aard- en levenswetenschappen, Vrije Universiteit, Amsterdam (Netherlands); Duyzer, J.H. [TNO Bouw en Ondergrond, Delft (Netherlands); Elbers, J.A.; Van Beek, C.L. [Alterra, Wageningen (Netherlands); Mosquera, J. [Animal Sciences Group ASG, Wageningen UR Livestock Research, Wageningen (Netherlands)

  2010-08-15

  The exchange of greenhouse gases between the landscape and the atmosphere is not as easy to determine as the emission from a chimney. Various instruments and techniques are used to map the dynamics of this exchange in space and time. The measurements will have to tell what the net greenhouse gas balance of the landscape is and how it will react to a changing climate. [Dutch] De uitwisseling van broeikasgassen tussen het landschap en de atmosfeer laat zich niet zo gemakkelijk bepalen als de emissie uit een schoorsteen. Verschillende meetinstrumenten en technieken worden ingezet om de dynamiek van deze uitwisseling in ruimte en tijd in beeld te krijgen. De metingen moeten vertellen wat de netto broeikasgasbalans van het landschap is en hoe deze zal reageren op een veranderend klimaat.

 4. Het constitutioneel familie-beeld bij de schizophrenie : een onderzoek naar de psychotische en karakterologische belasting en naar de wijze van overerven

  NARCIS (Netherlands)

  Hutter, Antonie

  1925-01-01

  In de voorafgaande hoofdstukken werd mededeeling gedaan, van hetgeen het materiaal deed zien, over de geaardheid van de praepsychotische persoonlijkheid, het gezin en de verdere familie. Het ging om de opvallende karaktertrekken van de gezinsleden, om psychiatrisch lijden bij de familie als geheel.

 5. Graffiti in beeld

  NARCIS (Netherlands)

  Vanderveen, G.; Jelsma, F.

  2010-01-01

  Dit onderzoek is gestart onder projectbegeleiding van Directie Kennisontwikkeling voor Openbaar Bestuur en Veiligheid (BZK) en per 1/1/2011 voortgezet onder projectbegeleiding van de afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen (WODC). Het doel van dit onderzoek is een inventarisatie van de

 6. Verwijdering van methaan uit ventilatielucht van een drijfmestopslag met een pilotscale biofilter

  NARCIS (Netherlands)

  Melse, R.W.

  2003-01-01

  Methaan (CH4) is een zeer sterk broeikasgas (21 maal zo sterk als CO2). De veehouderij is verantwoordelijk voor een betrekkelijk hoge emissie van methaan. Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een biologische luchtbehandelingsinstallatie om de emissie van methaan uit mestopslagen en

 7. Cost of power generation. The cost and uncertainties of nuclear power and other CO2-emission reduction techniques for large-scale power generation; Kosten van elektriciteitsopwekking. De kosten en onzekerheden van kernenergie en andere CO2-emissie reducerende technieken voor grootschalige elektriciteitsopwekking

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Dril, A.W.N. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Verdonk, M. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Bilthoven (Netherlands)

  2008-09-15

  In view of recent social and political discussions on nuclear energy, ECN and PBL have gathered and updated information on the cost of options for reducing CO2 emissions in large scale electricity generation. This memo compares the cost of nuclear energy with other large scale options for electricity generation. Special attention is paid to the uncertainties of the cost of nuclear energy. In addition, some external costs and benefits are examined. This memo does not provide a complete framework for comparing the options for generation of electricity, though. Aspects such as public support, various aspects of sustainability and risks are not addressed in this memo. [mk]. [Dutch] Naar aanleiding van de actuele maatschappelijke en politieke discussie over kernenergie hebben ECN en PBL kosteninformatie over opties om CO2-emissies te beperken bij grootschalige opwekking van elektriciteit verzameld en geactualiseerd. In deze notitie worden de kosten van kernenergie vergeleken met andere grootschalige opties van elektriciteitsopwekking. Daarbij wordt speciale aandacht besteed aan de onzekerheden over de kosten van kernenergie. Aanvullend zijn enkele externe kosten en baten beschouwd. Deze notitie geeft echter geen volledig kader om de opties voor de opwekking van elektriciteit met elkaar te vergelijken. Aspecten als draagvlak, diverse duurzaamheidaspecten en risico's zijn in deze notitie namelijk buiten beschouwing gelaten.

 8. The possible tightening of five demands in the Decree on Emission Regulations for Medium-sized Combustion Installations; De mogelijke aanscherping van vijf eisen in het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kroon, P.; Plomp, A.J. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Van Berkel, L.; Burgers, W.; Hermans, L.; Groot, M.; Simonse, W. [Kenniscentrum InfoMil, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving, Den Haag (Netherlands); Kruithof, P.; Taal, M.; Van Bergen, J.; Walthaus, H. [Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM, Den Haag (Netherlands)

  2013-05-15

  To control local air quality and to prevent greenhouse gas emissions, the Dutch government has established legislation to restrict such emissions from medium-sized stationary gas engines and heating installations, the so-called Bems legislation. These medium-sized stationary engines, turbines, boilers and other installations are mainly in use in the industry, greenhouse horticulture and services sector. When the Bems legislation entered into force, five possible emission limit values (ELVs) were discussed but not implemented at that time, partly due to the limited availability of knowledge at that time within the market about the required technical measures to meet these ELVs. On request of the Dutch Ministry of Infrastructure and the Environment, the current available knowledge on these five ELVs with respect to NOx, dust and methane emissions, has been explored and the results are discussed in this report. To that purpose, technical knowledge, foreign environmental legislation, potential emission reductions and costs have been analyzed. The ELVs discussed here are set at an O2 concentration of 3% in the flue gas according to Bems legislation. The indicated ELVs have no official status and have a recommendatory meaning to the Dutch Ministry of Infrastructure and the Environment. The Ministry decides on implementation and the value of the discussed ELVs [Dutch] Stookinstallaties kleiner dan 50 MWth dienen aan emissienormen te voldoen, volgens het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties (Bems). De Bems-wetgeving is sinds 1 april 2010 van kracht en is sinds 1 januari 2013 integraal verplaatst naar het Activiteitenbesluit, paragraaf 3.2.1. Bij de invoering van Bems zijn een vijftal mogelijke aanscherpingen uitgesteld, voornamelijk vanwege onvoldoende kennis rondom beschikbare technische maatregelen om aan deze eisen te voldoen. Er is toen besloten om bij evaluatie van de Bems-wetgeving deze mogelijke aanscherpingen opnieuw te inventariseren. Het Ministerie

 9. Air pollution emission under control?; Luchtverontreinigende emissies onder controle?

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verbeek, R.; Smokers, R. [TNO Mobility / Sustainable Transport and Logistics, Delft (Netherlands)

  2011-10-15

  The air-polluting emissions of lorries and inland shipping needs to adhere to increasingly strict requirements. As a result, the emissions of new vehicles and vessels in 2020 will only be a fraction of the emissions of for example 1990. How does it work out in practice? Is it useful to switch to alternative fuels in the coming years, such as for example natural gas and biofuels? Or will all air-polluting emission problems have been solved in the near future, allowing for full focus on energy use and CO2 reduction?. [Dutch] De luchtverontreinigende emissies van vrachtauto's en binnenvaartschepen moeten aan steeds strengere eisen voldoen. Daardoor zullen de emissies van nieuwe voer- en vaartuigen in 2020 nog maar een fractie zijn in vergelijking tot bijvoorbeeld 1990. Werkt het allemaal goed in de praktijk? En heeft het de komende jaren nog zin om over te stappen naar alternatieve brandstoffen zoals aardgas en biobrandstoffen? Of zijn alle problemen rond de luchtverontreinigende emissies straks van de baan en kunnen we de focus geheel richten op energieverbruik en CO2-reductie?.

 10. Graffiti in beeld. Eindrapportage

  NARCIS (Netherlands)

  Vanderveen, G.N.G.; Jelsma, F.

  2011-01-01

  Dit is de eindrapportage van het onderzoek “graffit in beeld” waarin is onderzocht in hoeverre verschillende typen graffiti als overlastgevend worden ervaren. Het gehele onderzoek is opgebouwd uit een aantal verschillende onderdelen die in de drie eerdere tussenrapportages uitvoerig zijn toegelicht

 11. P rof. D r . J. H. K roeze, Paraphrase van het boek Hooglied. Franeker,

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  twyfeld word „het onderwerp van het Hooglied in Oud en Nieuw. Testament gebezigd als beeld van Christus en Zijn gemeente" (bl. 30), ja, die onderwerp van die Hooglied, nl. die liefde tussen man en vrou, maar nie die nadere inhoud van die Hooglied nie en geen enkele van sy tiperende vorme of beelde of toneeltjies nie.

 12. De interpretatie van CBCT-beelden [Bespreking van: S.M. Gonzalez Interpretation basics of cone beam computed tomography

  NARCIS (Netherlands)

  van der Stelt, P.F.

  2014-01-01

  Dit handzame boek is verplichte stof voor iedere gebruiker van een CBCT-toestel. Het bevat ook waardevolle informatie voor algemeen practici die zich een beeld willen vormen van de diagnostische mogelijkheden van deze techniek.

 13. Herziening van de status van quarantaine organismen : zijn Liriomyza trifolii en Liriomyza huidobrensis nog wel quarantainewaardig?

  NARCIS (Netherlands)

  Westerman, E.; Boertjes, B.C.; Oude Lansink, A.G.J.M.; Balk-Theuws, L.W.

  2005-01-01

  Overheid en bedrijfsleven willen voor twee specifieke organismen, Lyriomyza trifolii (Floridamineervlieg) en Lyriomyza huidobrensis (Nerfmineervlieg) een duidelijk beeld krijgen van de quarantainewaardigheid en de consequenties van het voorkomen op de quarantainelijst. Hiertoe is een Pest Risk

 14. Teelt van hybride wintertarwerassen

  NARCIS (Netherlands)

  Timmer, R.D.

  2007-01-01

  Om de mogelijkheden van de teelt van hybride wintertarwerassen onder Nederlandse omstandigheden in beeld te brengen zijn er van 2000 t/m 2002 proeven uitgevoerd op het PPO-proefbedrijf te Lelystad. Hoewel de hybride rassen een hogere opbrengst gaven en iets minder zaaizaad nodig hadden, was dit niet

 15. Teelt van hybride wintertarwerassen

  NARCIS (Netherlands)

  Timmer, R.D.; Paauw, J.G.M.

  2003-01-01

  Om de mogelijkheden van de teelt van hybride wintertarwerassen onder Nederlandse omstandigheden in beeld te brengen zijn er van 2000-2002 proeven uitgevoerd op het PPO-proefbedrijf te Lelystad. In deze proeven zijn een 4-tal hybriderassen (Hybnos, Hyno-braba, Hyno-esta, Mercury) vergeleken met een

 16. Emissie van Cryptosporidium en Giardia door landbouwhuisdieren

  NARCIS (Netherlands)

  Schrijven JF; Bruin HAM de; Engels GB; Leenen EJTM; MGB

  1999-01-01

  In this study, the relative contributions of the pathogenic protozoa Cryptosporidium and Giardia by manure of farm animals in The Netherlands to the total yearly environmental load was studied. Manure of veal calves forms a very large source of Cryptosporidium (1.5 m 10 square 16 oocysts per year)

 17. Altruïstisch ambtenaar of heroïsch genie? Het gepropageerde beeld van provinciale en academische directeurs van bacteriologische laboratoria in België (ca. 1900-1940

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sofie Onghena

  2009-12-01

  Full Text Available Altruistic public servant or heroic genius? The propagated image of provincial and academic directors of bacteriological laboratories in Belgium (ca. 1900-1940 At the end of the nineteenth century provincial bacteriological institutes were established in Belgium – in Liège, Mons, Namur and Brussels – in order to combat epidemics, to promote preventive medicine and to pursue the successful research of Louis Pasteur and Robert Koch. Similar laboratories existed at the universities of Ghent, Louvain and Brussels. The image building played an important role for both kinds of institutes, as bacteriology in pioneering phase had to be publicly confirmed as a new, valuable discipline. However, the directors of provincial and academic institutes – with the same academic training though – were awarded with different qualities at their jubilees, fitting with the purposes and the self-image of their respective institutions, either provincial authorities or universities. The image of academic directors was guided by academic decorum: Emile van Ermengem, Edmond Destrée and Joseph Denys were represented as savants, solely devoted to pure science and paternally educating young researchers, notwithstanding the fact that their laboratories had humanitarian merits as well. On the other hand, the discourse on the first provincial directors – Ernest Malvoz, Martin Herman, Achille Haibe – emphasized their altruistic commitment and their solid work for the provincial government. Jules Bordet, internationally rewarded scientist, professor and provincial director of the Pasteur Institute in Brussels, was celebrated with both sorts of discourses.

 18. Belasting van de Afgedamde Maas door bestrijdingsmiddelen; een schatting van de relatieve bijdragen vanuit de uiterwaarden van de Afgedamde Maas en de polders van de Bommelerwaard

  NARCIS (Netherlands)

  Kruijne, R.

  2002-01-01

  Meetgegevens van nutriënten en bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt om een beeld te geven van de oppervlaktewaterkwaliteit van de Afgedamde Maas, de Bommelerwaard, en de Maas. Op basis van regionale gegevens over het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de fruitteelt-, chrysantenteelt-,

 19. Evaluatie van de Alcohol Verkeer Cursussen

  NARCIS (Netherlands)

  Leuw, Ed.; Brouwers, M.

  1992-01-01

  In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de opzet, doelstellingen en uitkomsten van het evaluatie-onderzoek dat is verbonden aan de landelijke invoering van Alcohol Verkeer Cursussen (AVC's). Het verslag geeft een globaal en beschrijvend beeld van de belangrijkste kenmerken (deelname en

 20. Arbobalans 2016: Kwaliteit van de arbeid, effecten en maatregelen in Nederland [Dutch working condition 2016

  NARCIS (Netherlands)

  Douwes, M.; Genabeek, J. van; Bossche, S.N.J. van den; Dam, L. van; Eysink, P.; Fernandez Beiro, L.; Houtman, I.L.D.; Kraan, K.O.; Molen, H. van der; Pleijers, A.; Ploeg, K. van der; Vroome, E.M.M. de; Venema, A.; Steenbeek, R.

  2016-01-01

  De Arbobalans geeft een breed overzicht van de kwaliteit van de arbeid in Nederland en van de ontwikkelingen hierin. Aan de hand van recente monitors en onderzoeken schetst de Arbobalans een beeld van de omvang en de gevolgen van blootstelling aan arbeidsrisico’s, van de betrokken risicoberoepen en

 1. Emissie-evaluatie MJP-G 2000; Achtergronden en berekeningen van emissies van gewasbeschermingsmiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  Nie DS de; LBG

  2002-01-01

  The long-term crop protection programme (MJP-G) of the Netherlands aimed for the period 1990 - 2000 a.o. at 50 to 90 % reduction of emissions of plant protection products to the environment. The success of the emission reduction part of this plan was evaluated by calculating emissions to air,

 2. Het geluid van de Beatles. Een muzieksociologische studie

  NARCIS (Netherlands)

  Tillekens, Gerardus Jacobus

  1998-01-01

  Het geluid van de Beatles. Er valt niet veel meer aan te doen. Met een soort emotionele superlijm zit het geluid van de Beatles en al die andere groepen van de Britse beatexplosie voor altijd verkleefd aan het beeld van de jaren zestig. Voor velen, zowel jong als oud kwam dat moment van culturele

 3. Testen, Validatie en Toepassing van het Veris-sensorplatform Veldanalyse van twee percelen op veenkoloniale grond

  NARCIS (Netherlands)

  Schans, van der D.A.; Berg, van den W.

  2013-01-01

  Het doel van dit project is vast te stellen of op basis van de metingen met het Veris MSP3 sensor platform een betrouwbaar beeld van de ruimtelijke variatie van pH en organische stof binnen een perceel kan worden verkregen. Door de gemeten pH en organische stof met de streefwaarde voor pH te

 4. Ammonia exchange measured over a corn field in 2010

  NARCIS (Netherlands)

  Volten H; Haaima M; Swart DPJ; van Zanten MC; van Pul WAJ; CMM; mev

  2013-01-01

  Ammoniak in de buitenlucht is in Nederland voor het merendeel (90 procent) afkomstig van agrarische activiteiten, zoals de veehouderij. Deze emissies worden in beeld gebracht en gerapporteerd door de EmissieRegistratie van het RIVM. Ze worden gebruikt voor internationale rapportages en voor

 5. Inventarisatie en prioritering van bronnen en emissies van microplastics

  NARCIS (Netherlands)

  Verschoor AJ; de Poorter LRM; Roex E; Bellert B; MSP; M&V

  2014-01-01

  Deze verkennende inventarisatie beschrijft via welke bronnen op het land microplastics in zee terechtkomen. Microplastics zijn kleiner dan 5 millimeter en kunnen in de voedselketen terechtkomen. De bronnen kunnen producten zijn, productieprocessen of routes waarlangs ze via de rivieren de zee

 6. Mart Stam. Dichter van staal en glas

  NARCIS (Netherlands)

  Jacobs, S.M.

  2016-01-01

  De biografie 'Mart Stam. Dichter van staal en glas' schetst een breed beeld van de persoon en het werk van de Nederlandse architect Mart Stam (1899-1986) om daarmee begrip voor dit werk te kweken. Het boek richt zich vooral op de vraag, welke omstandigheden aan zijn loopbaan richting hebben gegeven.

 7. Reference projection energy and emissions. 2012 Update. Energy and emissions for the years 2012, 2020 and 2030; Referentieraming energie en emissies. Actualisatie 2012. Energie en emissies in de jaren 2012, 2020 en 2030

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verdonk, M. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Wetzels, W. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2012-08-15

  This report contains estimates of greenhouse gas emissions and air pollutants and the use of renewable energy for the year 2020. An outlook is presented for the year 2030. This estimate is an update of the Reference Projection Energy and Emissions 2010-2020, published in 2010. The goal of the update is to provide insight into the progress in realizing the targets for Dutch policies with regard to climate, air and energy. [Dutch] Dit rapport bevat de ramingen van de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen en van het gebruik van hernieuwbare energie voor het jaar 2020. Voor het jaar 2030 wordt een doorkijk gegeven. Deze raming is een actualisatie van de Referentieraming energie en emissies 2010-2020 uit 2010. Het doel van de actualisatie is om inzicht te geven in de voortgang bij het realiseren van de Nederlandse doelstellingen voor klimaat, lucht en energie.

 8. Die krisis van ongeloof in Numeri 13-14

  African Journals Online (AJOL)

  Die ver- haal gebruik die aanloklikheid van die land as 'n submotief om 'n groter drama uit te beeld: die konflik tussen Israel en sy God. ISSN 0259 9422 ... In aansluiting by Eksodus 34 laat die liefde en trou van die Here aan Horn die ...... langs die weg van die tema van veertig jaar dat 'de hoofdstukken 13-14 een sleutel-.

 9. Relatieve klaring van een aantal eiwitten in de urine bij verschillende vormen van proteinurie

  NARCIS (Netherlands)

  Vermeer, Gerrit

  1966-01-01

  Dit onderzoek kwam voort uit de waarneming van HARDWICKE en SOOTHILL, dat er verschillen bestaan in de klaringen van een aantal eiwitten in de urine bij patienten met proteinurie. Deze verschillen leken samen te hangen met variaties in het histologische beeld van de glomerulus. Voor betere

 10. Centra centraal: onderzoek naar kwaliteitskenmerken van gezondheidscentra en de produktiecijfers van huisartsen.

  NARCIS (Netherlands)

  Ros, C.C.; Hutten, J.B.F.; Groenewegen, P.P.

  1996-01-01

  In dit onderzoek staan de gezondheidscentra in Nederland centraal. De subsidie die deze samenwerkingsverbanden van hulpverleners in de eerste lijn ontvangen van de Ziekenfondsraad zou begin jaren negentig worden afgebouwd. Een goed beeld van hoe de centra functioneerden ontbrak echter. Het NIVEL

 11. Towards greener data centres, 2012-2015. Trends in energy consumptions, renewable energy and CO2 emissions in various scenarios; Vergroenen datacenters 2012-2015. Ontwikkeling van energiegebruik, hiernieuwbare energie en CO2-emissies bij verschillende scenario's

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Afman, M.R.; Wielders, L.M.L.; De Buck, A.

  2012-03-15

  developing world, for example. In all these cases there is plenty of scope for action, with only modest additional costs for datacentre customers [Dutch] CE Delft heeft een studie gedaan naar mogelijkheden om de CO2-uitstoot van de datacenters in Nederland te reduceren. De studie werd uitgevoerd voor ontwikkelingsorganisatie Hivos, die datacenters in Nederland oproept om actief te streven naar energiebesparing en CO2-reductie. In de studie wordt het elektriciteitsgebruik van de datacenters geschat op 1.6 TWh, dit staat gelijk aan het gebruik van 450.000 huishoudens. Naar verwachting zal bij ongewijzigd beleid het elektriciteitsgebruik sterk groeien tot 2.1 TWh in 2015, gelijk aan het gebruik van 600.000 huishoudens en 2% van het totaal in Nederland. Er zijn voor de datacenter sector veel mogelijkheden om zich te vergroenen en zo de CO2-uitstoot terug te dringen: (1) een heel belangrijke eerste stap is energiebesparing door een hogere energie-efficiëntie. De gemeente Amsterdam stelt nu al energie-efficiëntie-eisen aan datacenters, als die eisen ook voor datacenters buiten Amsterdam zouden gelden kan daarmee 20% energiebesparing worden gehaald, het energiegebruik van 85.000 huishoudens. Veel maatregelen zijn nu al rendabel, er lopen dan ook al veel ontwikkelingen; (2) het vergroenen van het energiegebruik is het meest effectief door zelf, of in samenwerking met andere partijen, te investeren in meer opwekking van hernieuwbare energie, tegen meerkosten voor de klant. Dit geeft echte CO2-reductie en er gaat een krachtig signaal van uit. Het afnemen van groene stroom mag dan zeer goedkoop zijn, het zorgt niet voor CO2-reductie. Groene stroom met Milieukeur is schaarser, en kan bijdragen aan bewustwording en een indirect effect op de politiek. Een heel andere mogelijkheid die wel CO2-reductie oplevert, is in bijvoorbeeld ontwikkelingslanden de CO2-uitstoot compenseren door daar hernieuwbare energie op te wekken. In alle gevallen geldt dat veel mogelijk is, en de meerkosten voor

 12. Van Wyk Louw in ligter luim

  African Journals Online (AJOL)

  27 Jan 2006 ... dink”, onderskeibaar van die proses “waarby gedagtes deur ons kop speel soos bok- lammers deur 'n warm kraal” [Louw 1986: 137]). Die beelde wat hy gebruik om kon- septe te verduidelik, soos die aangehaalde, gee sprankel aan sy prosa. Die beskoulike prosa bevat ook verskillende manifestasies van ...

 13. Monitoring van ziekten en plagen van tomaat, roos en potplanten

  NARCIS (Netherlands)

  Pekkeriet, E.J.; Pijnakker, J.; Meijer, R.J.M.

  2012-01-01

  Referaat Sensortechnologie neemt een grote vlucht. Beeld verwerkende technieken en technieken voor de detectie van vluchtige stoffen zijn steeds beter in staat om de kleinste details waar te nemen met een steeds hogere snelheid, nauwkeurigheid, intelligentie en datacapaciteit tegen steeds lagere

 14. Onderzoek naar toepasbaarheid van Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) voor het bepalen van aflatoxinen in voedings- en voedermiddelen 1e interimrapport: Orientatie en taakstelling

  NARCIS (Netherlands)

  Egmond; H.P. van; Paulsch; W.E.; Sizoo; E.A.

  1987-01-01

  Immunochemische methoden van onderzoek voor het bepalen van mycotoxinen komen langzamerhand in de belangstelling te staan, vooral Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA). Om een beeld te krijgen van de praktische en wetenschappelijke karakteristieken van ELISA's in het

 15. Bijdragen veeteeltbedrijven aan fijnstofconcentraties. Tussentijdse rapportage 2008 LOG De Rips

  NARCIS (Netherlands)

  Bloemen HJT; Uiterwijk W; van der Hoek K; CMM

  2010-01-01

  Het RIVM heeft in 2008 de luchtkwaliteit in het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) De Rips in Noord-Brabant in beeld gebracht met behulp van metingen van fijn stof en ammoniak. Hiermee wordt de invloed van emissies van vooral varkenshouderijen in dit gebied op de concentratie fijn stof

 16. Opties voor reductie van fijn stof emissie uit de veehouderij

  NARCIS (Netherlands)

  Aarnink AJA; Hoek KW van der; Agrotechnology & Food; LVM

  2005-01-01

  The Netherlands has to report to the EU how they comply with the PM10 emission standards. Animal housing contributes approx. 20% of the total Dutch PM10 emissions. Possible options for emission reduction are oil or fat addition to animal feed, air scrubbers, air filters, oil or water spraying in the

 17. Chemische analysestrategie van ongewenste bijmengingen in scheepsbrandstoffen

  NARCIS (Netherlands)

  Broekman MH; Boshuis M; Ramlal R; IMG; mev

  2012-01-01

  Het RIVM heeft in beeld gebracht welke stoffen normaal in scheepsbrandstoffen voorkomen en in welke range dit gebeurt. Dit overzicht helpt in het verkrijgen van aanwijzingen over ongewenste bijmengingen in deze brandstoffen. Ook beschrijft het RIVM in dit rapport een analysestrategie om efficiënt en

 18. The eco-efficiency of tourism. Decrease of effects of tourism on climate change; De eco-efficiency van toerisme. Vermindering van effecten van toerisme op klimaatverandering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Peeters, P. [NHTV Centre for Sustainable Tourism and Transport, Breda (Netherlands)

  2004-10-01

  Without governmental regulations emission of greenhouses, caused by tourism, will most likely not be reduced. In particular, reduction of emission is not feasible without decrease of air transport for tourism activities. [Dutch] Zonder overheidsingrijpen is de benodigde reductie van emissies van broeikasgassen door toerisme niet waarschijnlijk. Ook blijkt deze emissiereductie niet haalbaar zonder feitelijke afname van het voor toerisme benodigde vervoer, met name per vliegtuig.

 19. Moontlike oorsake van werkskuheid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. v. d. M. Sieberhagen

  1992-06-01

  Full Text Available Possible causes of work-shyness. From a literature survey possible contributing factors to work-shyness are extracted. Hypotheses as to how the work-shy differs from the working person regarding these factors are then formulated and tested empirically. Results indicate that the work-shy differs significantly from the working individual in terms of childhood and work experiences. Opsomming Aan die hand van 'n literatuurstudie word 'n beeld opgebou van en hipoteses ontwikkel oor die moontlike oorsake van werkskuheid deur te verwys na ondervindings waaraan werkskuwes blootgestel word. Hierdie ondervindings word dan empirics vergelyk met die van die normaalwerkende persoon. Die resultate toon aan dat Suid-Afrikaanse werkskuwes beduidend van normaal-werkende persone verskil wat betref kinderjare- en werksondervindings.

 20. Gezondheid en welzijn van Kaapverdianen in Rotterdam: inventarisatie van gezondheidsproblemen, oorzaken en interventies t.b.v. het community project Nos Saude.

  NARCIS (Netherlands)

  Pieterse, Marcel E.

  2002-01-01

  Kaapverdianen zijn lange tijd als migrantengroep onderbelicht gebleven in onderzoek en beleid. Waarschijnlijk omdat de gemeenschap niet zo groot is en bij voorkeur de problemen in eigen kring oplost. Deze review geeft een algemeen beeld van de gezondheid en het welzijn van de Kaapverdianen in

 1. Precisielandbouw: slim combineren van nieuwe technologieën

  NARCIS (Netherlands)

  Kempenaar, C.

  2010-01-01

  GPS, sensortechnologie, ICT en robotisering zijn allemaal essentiële ingrediënten voor de ontwikkeling van precisielandbouw. Een innovatie die gaat bijdragen aan de welhaast onmogelijke opgave om meer te produceren met minder input en lagere emissies. Dit artikel beschrijft hoe de essentiële

 2. De betekenis van het openbaar groen voor bijen : notitie over de toepassing van stuifmeel- en nectarleverende planten in het openbaar groen ten behoeve van bijen

  NARCIS (Netherlands)

  Blitterswijk, van H.; Boer, de T.A.; Spijker, J.H.

  2009-01-01

  Overzicht van planten die nectar en stuifmeel leveren en die in openbaar groen (meer) toegepast kunnen worden. Onderzocht is ook in hoeverre drachtplanten voor bijen aandacht krijgen in het gemeentelijke groenbeheer. Middels literatuuronderzoek is in beeld gebracht welke informatie beschikbaar is

 3. Van daad tot vonnis : Door Drenten gepleegde criminaliteit voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog

  NARCIS (Netherlands)

  Eggens, A.

  2005-01-01

  Arm waren ze, de turfstekers die begin twintigste eeuw het Drentse land bevolkten. Arm, weg van hun geboortegrond en zonder toekomstperspectief. Dit is het traditionele beeld van de veenarbeider en het zijn, althans dat beweren de misdaadtheorieën, dé ingrediënten voor een criminele loopbaan. De

 4. Learning analytics : Het rendement van een training op grote schaal

  NARCIS (Netherlands)

  van der Laken, P.A.; Dorenbosch, L.; Brugman, T.

  2017-01-01

  Learning Analytics: Weten we in welke mate de grootschalige investeringen in training en opleiding renderen? Hoe analyseren we dat? En wat zijn de invloeden die het beeld van de uitkomsten kunnen vertekenen? Training en opleiding worden in veel onderzoek als een belangrijke HR-praktijk gezien

 5. Outline for the Rotterdam Climate Initiative. CO2 emissions up to 2030; Verkenning voor Rotterdam Climate Initiative. CO2-emissies tot 2030

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Plomp, A.J.; Wetzels, W.; Seebregts, A.J.; Kroon, P [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2013-04-15

  The Rotterdam Climate Initiative (RCI) aims to reduce the CO2 emissions within the city and port of Rotterdam by 50% in 2025 as compared to 1990. This target translates into a total emission of 12 Mton of CO2. In this study, Rotterdam's CO2 emissions have been estimated for the future years 2015, 2020, 2025 and 2030 based on autonomous developments combined with a policy framework that is assumed to be fixed. This study only explores the sectors Energy and Industry and Freight transport within Rotterdam. The results demonstrate that: (a) CO2 emissions resulting from the sector Energy and Industry increase from 26.5 Mton CO2 in 2011 to 33.8 Mton CO2 in 2020, and slightly decrease afterwards to 29.4 Mton CO2 in 2025 and 2030; and (b) CO2 emissions resulting from Freight transport increase from 1.0 Mton CO2 in 2011 to 1.4 Mton CO2 in 2025 and increase further to 1.6 Mton in 2030. This means that these sectors alone already exceed the emission target, and that substantial additional effort will be needed to attain the 50% CO2 reduction target. The estimated CO2 emissions are lower than those reported in the previous study that was published in 2010. Differences are mainly due to lower CO2 emissions from power plants as compared to the study in 2010. These are influenced by many different developments, such as high gas prices, low electricity prices and low CO2 prices. These estimates have been calculated bottom-up as much as possible and with the help of sector models. The realisation of Maasvlakte 2 has been taken into account in these results, which means more space for chemical plants and substantially more freight transfer and transport in Rotterdam [Dutch] Het Rotterdam Climate Initiative (RCI) heeft als doel om de CO2-emissie van de gemeente Rotterdam, inclusief de haven, in 2025 met 50% te reduceren ten opzichte van het basisjaar 1990. Deze doelstelling betekent een emissieniveau van 12 Mton CO2 in 2025 binnen de gemeente Rotterdam. In deze studie is de CO2

 6. Het paviljoen van porselein : Nederlandse literaire chinoiserie en het westerse beeld van China (1250-2007)

  NARCIS (Netherlands)

  Pos, Arie

  2008-01-01

  The thesis analyses the development of Western images of China from the first Franciscan missions to the Mongol court (c. 1250) up to 2007 and against that background discusses the development of Dutch views on China expressed in literary works (prose, poetry and theatre) and their relationship with

 7. Onderzoek naar de gezondheidsrisico's van de emissies van de brand bij ATF in Drachten

  NARCIS (Netherlands)

  Bruggen M van; Baars AJ; Traag WA; Rikilt; IEM

  2001-01-01

  A large fire in May 2000 at a hazardous waste disposal site in Drachten (northern Netherlands), where waste included batteries, PCBs, insecticides and paint, has threatened a Netherlands dairy district. The Dutch National Institute of Public Health and the Environment (RIVM) and the State Institute

 8. Sectorale CO2-emissies tot 2010 Update van Referentieramingen ten behoeve van besluitvorming over Streefwaarden

  NARCIS (Netherlands)

  Boonekamp PGM; Daniels BW; Dril AWN van; Kroon P; Ybema JR; Wijngaart RA van den; ECN; KMD

  2004-01-01

  The Dutch government intends to formulate indicative targets for maximum sectoral CO2- emission levels in the year 2010. To this end the expected future emission levels have been determined for four sectors: Build Environment, Agriculture, Transportation and Industry/ Energy. The study relies

 9. De natie verbeeld, De productie van Vlaams tv-drama, 1953-1989

  NARCIS (Netherlands)

  Dhoest, Alexander

  2014-01-01

  abstractEigen dramaseries vormen sinds jaar en dag een centrale programmacategorie op de Vlaamse televisie. Dergelijke series bevatten in de periode 1953-1989, toen de publieke omroep een monopoliepositie bezat, veel terugkerende elementen.Samen vormen deze series een vrij coherent beeld van

 10. Effect- en impactmeting van de Inspectie Werk en Sociale Economie (IWSE) in Vlaanderen: Analyse en aanbevelingen

  NARCIS (Netherlands)

  van Landeghem, B.G.M.; Cörvers, F.

  2013-01-01

  Dit rapport is in de eerste plaats een handleiding voor de Vlaamse Inspectie Werk en Sociale Economie (IWSE) teneinde een beeld te geven van de verschillende strategieën om een kwantitatieve impactstudie uit te voeren. Het rapport overloopt enkele statistische begrippen, en het bevat een overzicht

 11. Een samenhangend beeld van kanker: ziekte, zorg, mens en maatschappij. Themarapportage van de Staat van Volksgezondheid en Zorg.

  NARCIS (Netherlands)

  Vonk, R.; Korevaar, J.; Saase, L. van; Schoenmaker, C.

  2016-01-01

  Every year, 100,000 people in the Netherlands are told that they have cancer. Treatments for cancer have become increasingly effective over recent decades, as a result of which fewer people are now dying from the disease. However, there is not much information about the drastic long-term effects of

 12. Vergeefse moeite als oordeel van God : een onderzoek naar de 'Wirkungslosigkeitssprüche' in het OudeTestament

  NARCIS (Netherlands)

  Bruin, W.M. (Willem Mijndert) de

  1997-01-01

  In deze studie hebben we getracht een beter beeld te krijgen van een ‘Gattung’ die voor het eerst als zodanig werd onderscheiden door D.R. Hillers in zijn werk ‘Treaty curses and the Old Testament prophets’ en die door hem werd aangeduid als ‘futility curses’. Om het genre, dat tot nu toe weinig

 13. Duurzame Mobiliteit: ook verkeersveiligheidseffecten in beeld brengen : een kwalitatief overzicht van feitelijke en mogelijke verkeersveiligheidswinst.

  OpenAIRE

  Schoon, C.C.

  2011-01-01

  Sustainable Mobility: also point out the road safety effects; A qualitative overview of actual and possible road safety gains. Mobility and sustainability are of vital importance for modern society. The two are combined in the concept Sustainable Mobility: an environment-friendly type of mobility. Generally, two core notions are central in Sustainable Mobility: accessibility and attention for the environment. In this report a third notion, road safety, is added to the other two. In most cases...

 14. Duurzame Mobiliteit: ook verkeersveiligheidseffecten in beeld brengen : een kwalitatief overzicht van feitelijke en mogelijke verkeersveiligheidswinst.

  NARCIS (Netherlands)

  Schoon, C.C.

  2011-01-01

  Sustainable Mobility: also point out the road safety effects; A qualitative overview of actual and possible road safety gains. Mobility and sustainability are of vital importance for modern society. The two are combined in the concept Sustainable Mobility: an environment-friendly type of mobility.

 15. Het beeld van Midden- en Oost-Europa in Nederlandse literaire non-fictie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sterckx Jo

  2014-07-01

  Full Text Available Over the last 20 years, literary nonfiction has become increasingly popular among the Dutch reading public. Thanks to increasing sales, translations and literary awards the genre achieved a strong position in Dutch literature. This article analyzes the image of Central and Eastern European countries in Dutch literary nonfiction of the last ten years (2004-14. It searches for characteristics of an orientalist and balkanist discourse and the presence of the imagological centre-periphery model in the works of Geert Mak, Jelle Brandt Corstius, Olaf Koens, Joop Verstraten and Jan Brokken. Contemporary Dutch literary nonfiction contains a euro-orientalist discourse. Characteristics such as underdevelopment, hedonism, obscurity and authenticity are projected on Central and Eastern Europe, which is put in the periphery of Western Europe.

 16. Die beeld van die opvoeder — 'n groep Opvoedkunde-studente se ...

  African Journals Online (AJOL)

  Erna Kinsey

  noemde tipe opvoeder die "folterkameronderwyser". Uit voorafgaande blyk dit eerstens dat opvoeders 'n belangrike invloed op leerders se akademiese suksesse en/of mislukkings, asook hulle persoonlike geluk kan hê, tweedens tree opvoeders om altruïs- tiese, maar ook om egosentriese redes tot die onderwysberoep toe ...

 17. Op soek na ’n gebalanseerde beeld van H.F. Verwoerd

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johannes D. Froneman

  2013-12-01

  Full Text Available Towards a balanced view of H.F. Verwoerd. Doctor H.F. Verwoerd is possibly the most controversial political figure in South African history. In life he was revered by his followers, but even critics acknowledged his stature. Today he is mostly depicted as a brutal symbol of racial suppression. This article first gives insight into various, contradictory views expressed in the press on Verwoerd during his life, immediately after his death and in recent years. This is discussed in view of some media-theoretical perspectives. It is followed by an overview of views expressed on Verwoerd in literature, including recent works by eminent historian Hermann Giliomee. Against this background of diverse and sometimes one-sided views, J.J. (Ponti Venter’s analysis of Verwoerdian thought, as published in a 1999 issue of Koers – Bulletin for Christian Scholarship, is presented as an example of a balanced intellectual contribution to an ongoing debate. It is argued that Venter’s contribution was important as it provides incisive criticism of Verwoerd not found elsewhere. Venter’s article, which was based on texts of speeches, however lacks some context. This is provided by other publications and press coverage. It is suggested that no assessment of an important historical figure is ever definitive, least so by consulting only the press. As is the case with Verwoerd, contemporaneous press coverage needs to be supplemented by solid research on the subject. In particular the sober analysis of public intellectuals such as J.J. Venter is needed and should be included in assesments of Verwoerd.

 18. Literaire levensaders : Internationale uitwisseling van woord, beeld en religie in de Republiek

  NARCIS (Netherlands)

  Dietz, F.M.

  2012-01-01

  Literary Lifelines deals with the practice of interconfessional exchange in the literary domain of the Dutch Republic. In this study the degree of interconfessional exchange is measured by the production of illustrated religious literature, more specifically in the reception history of the Antwerp

 19. Onderrig van Generasie Y

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elza Venter

  2016-02-01

  Full Text Available Generasie Y-leerders is jongmense wat ongeveer tussen 1977 en 2000 gebore is. Hierdie leerders het voor skerms grootgeword, ongeag of dit televisie-, rekenaar- of selfoonskerms was. Hulle is gebore in ’n samelewing waar inligting, opvoeding en vermaak net ’n klik ver was. Navorsers meen dat dié leerders se kritiese denke en ander kognitiewe vaardighede geaffekteer is omdat hulle ’n aansienlike hoeveelheid tyd daaraan bestee het om woorde en beelde passief te absorbeer, eerder as om met insig te lees. Leerders uit die generasie is dikwels ongemotiveerd en onbetrokke by hul eie leerervaring omdat hulle hul gelyktydig op ’n menigte digitale toestelle vermaak, terwyl die opvoeder hulle aandag probeer kry. Hulle verkies multitaakverrigting eerder as om op een taak of persoon op ’n slag te fokus en stel dikwels meer belang in wat op die skerm voor hulle aangaan as in wat die onderwyser hulle kan bied. Opvoeders op sekondêre en tersiêre vlak moet kennis hiervan neem en opnuut dink oor hulle onderrig- en leerstrategieë. Die klem in hierdie navorsing val op leerders, studente en opvoeders op sekondêre en tersiêre vlak. Die navorsing is deur die toepassing van ’n literatuuroorsig gedoen. Die hoofnavorsingsvraag van die studie is: ‘Hoe kan Generasie Y-leerders beter deur opvoeders by hulle eie leer in die klaskamer of lesinglokaal betrek word?’ Die twee subvrae is: (1 ‘Wat is sommige van die eienskappe van Generasie Y-leerders wat leer beïnvloed?’ en (2 ‘Watter onderrigstrategieë kan gebruik word om Generasie Y-leerders meer by hulle eie leer te betrek?’ Die outeur van hierdie artikel wil poog om opvoeders deur die literatuurstudie van riglyne in hierdie verband te voorsien.

 20. Benefits of the subsoil; Baten van de ondergrond

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Duijn, M.; Ellen, G.J.; Jonkhoff, W.; Reijs, T.

  2009-05-15

  SKB, The Dutch Centre for Soil Quality Management and Knowledge Transfer, is currently establishing a new development program addressing four social issues: (1) (ground)water management, (2) geothermal energy, (3) ecosystem services, and (4) benefits of sustainable development of the subsoil [Dutch] SKB is momenteel bezig een nieuw ontwikkelingsprogramma op te zetten rondom vier maatschappelijke issues: (1) (grond) waterbeheer, (2) bodem-energie, (3) ecosysteem-diensten, en (4) ondergronds ruimtegebruik. Voor deze issues worden de (potentiele) baten van een duurzame ontwikkeling van de ondergrond in beeld gebracht.

 1. Impacts of the abolition of NOx emission trade; Effecten van de afschaffing van NOx- emissiehandel

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kroon, P. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands)

  2012-09-15

  The consequences of abolishing the NOx emission trade have been analyzed for the installations that are covered by BEMS legislation (Dutch decree on emission limits for medium-sized combustion plants). The following aspects have been analyzed: What are the enforcement costs if these installations need to comply with BEMS requirements as of 2014?; How are these costs distributed across the various sectors and in particular for the sectors of onshore/offshore gas and oil extraction, greenhouse horticulture and hospitals?; To what extent can costs be lowered by allowing a 2-,3- or 5-year delay of the implementation date for existing installations in BEMS? To answer the above questions, data were used from the NEA (Netherlands Emission Authority) at sector level. Model calculations were conducted to determine the costs and effects [Dutch] De gevolgen van de afschaffing van NOx-emissiehandel zijn geanalyseerd voor het installatiepark dat terugvalt op BEMS-wetgeving (Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties). De volgende zaken zijn geanalyseerd: Wat zijn de nalevingskosten indien vanaf 2014 deze installaties aan de BEMS-eisen moeten voldoen?; Hoe zijn deze kosten verdeeld over de verschillende sectoren en in het bijzonder voor de sectoren offshore/onshore gas- en oliewinning, de glastuinbouw en ziekenhuizen?; In hoeverre zijn de kosten te verlagen door 2, 3 of 5 jaar uitstel te geven ten opzichte van de implementatiedatum voor bestaande installaties in BEMS? Voor het beantwoorden van de bovenstaande vragen is gebruik gemaakt van gegevens van de NEa (Nederlandse Emissie autoriteit) op sectorniveau. Met modelberekeningen zijn hiermee kosten en effecten bepaald.

 2. Emissie en verspreiding van Cryptosporidium, Giardia en enterovirussen via huishoudelijk afvalwater

  NARCIS (Netherlands)

  Schijven JF; Medema GJ; Nijs ACM de; Elzenga JG; MGB

  1996-01-01

  A quantitative description is presented on the emissions and distribution of the pathogens mentioned through domestic waste water. The emissions were modelled with PROMISE based on average concentrations in untreated wastewater and the average removal by sewage treatment. Emission of Cryptosporidium

 3. Effecten van een compacte verstedelijkings-variant op mobiliteit, bereikbaarheid, CO2-emissie en geluid

  NARCIS (Netherlands)

  Geurs KT; Ritsema van Eck JR; LAE

  2000-01-01

  The compact urbanisation scenario for trends in housing, employment and infrastructure has been developed in the context of preparations for the Dutch 'Fifth Spatial Planning Plan' to be issued in 2000. The scenario is based on the modelling of historical trends and on assumptions pertaining to the

 4. Travel and the ecological footprint in 2005. Environmental load of holidays by people in the Netherlands; Reizen op grote voet in 2005. De milieubelasting van vakanties van Nederlanders

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Bruijn, K.; Dirven, R. [NRIT Onderzoek, Breda (Netherlands); Eijgelaar, E.; Peeters, P. [NHTV Centre for Sustainable Tourism and Transport, Breda (Netherlands)

  2009-07-01

  This report presents the results of a study of the environmental load of Dutch people going on holiday. The environmental load is expressed as the 'ecological footprint', a measure for the environmental space and the carbon footprint, i.e. the CO2 emissions that are responsible for climatic change. The research shows that the holidays of Dutch people account for a share of 7.3% of the ecological footprint of the Netherlands and for 7.9% of all CO2 emissions. The differences between various kinds of travel are wide, though [mk]. [Dutch] Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de milieubelasting van de Nederlandse vakantieganger. De milieubelasting wordt uitgedrukt in de 'ecologische voetafdruk', een maat voor de milieugebruiksruimte, en de 'carbon footprint', ofwel de emissies van kooldioxide die verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering. Uit het onderzoek blijkt dat de Nederlandse vakantieganger verantwoordelijk is voor 7,3% van de ecologische voetafdruk van Nederland en 7,9% van de CO2-emissies. De verschillen tussen verschillende reizen zijn echter groot.

 5. Towards a larger impact of energy saving projects by means of stakeholder analysis and management; Naar een grotere impact van energiebesparingsprojecten door middel van stakeholderanalyse en -management

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Kool, S.A.M. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving PPO, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit, Lisse (Netherlands)

  2011-05-15

  The energy efficiency advice offered by advisors and suppliers with regard to storage of flower bulbs frequently deviates from advice based on independent research. This leads to much obscurity in practice and does not contribute to realizing the energy efficiency objectives of the sector. That is why a stakeholder analysis was conducted and interviews were held to map who the stakeholders are and what their interests and attitudes are. Moreover, opportunities and bottlenecks have been identified with regard to realizing further energy efficiency [Dutch] De energiebesparingsadviezen die adviseurs en toeleveranciers hanteren voor de bewaring van bloembollen wijken regelmatig af van de adviezen op basis van onafhankelijk onderzoek. Dit leidt tot veel onduidelijkheid in de praktijk en draagt niet bij aan het realiseren van de energiebesparingsdoelstellingen van de sector. Daarom is door middel van stakeholderanalyse en interviews in beeld gebracht wie de belanghebbenden zijn en wat hun houding en belangen zijn. Ook zijn kansen en knelpunten benoemd om tot meer energiebesparing te komen.

 6. Die uitbeelding van die vrou in Huisgenoot (1963 en 2013: ’n Multimodale diskoersanalise

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Susann H. Marais

  2017-05-01

  Full Text Available Die standpunt dat die mens en die media in ’n verhouding van wedersydse beïnvloeding staan, sowel as die studie wat die kulturele konseptualisering van vroulikheid in twee Huisgenoot-uitgawes (1953 en 2003 ondersoek, geld as uitgangspunt vir dié studie. Hierdie studie het ten doel om te bepaal of daar ’n verskil is in die uitbeelding van die vrou in die Huisgenoot uitgawes van onderskeidelik 1963 en 2013. Volgens navorsing werk die visuele beeld en geskrewe teks saam om ’n boodskap oor te dra. Multimodale diskoersanalise (MDA word juis gebruik om beide visuele beeld en geskrewe teks te bestudeer. Sodoende word die metode van intersemiotiese komplementariteit binne MDA in hierdie studie gebruik. Die studie kom tot die gevolgtrekking dat die uitbeelding van die ideale vrou se verantwoordelikhede uitgebrei is, maar dat die vrou se rol tóg tot sekere ruimtes beperk word, soos die sigbaarheid van die moeder-stereotipe weerspieël.

 7. Plaatsen van beschaafd vertier

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  James Kennedy

  2014-09-01

  . Hierdoor krijgen we een buitengewoon gedetailleerd beeld van de veranderende sociale verhoudingen in de toplagen van de Haagse samenleving tijdens de laatste helft van de negentiende eeuw. Het verfijnd gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden kan een model zijn voor andere historici die zich op het terrein van urban history begeven. Furnée laat op kleurrijke wijze zien dat Hagenaren allerlei vertier aangrepen om zich van anderen te onderscheiden en waar mogelijk hun eigen status te verhogen, door hun participatie in deftige sociëteiten, het bezoek aan de schouwburg of steun aan de nieuw op te richten dierentuin. Maar ook doet het boek uitspraken over stand en klasse, gendergeschiedenis en de politieke geschiedenis aan het einde van de negentiende eeuw.

 8. Working paper 'Using the benefits of the subsoil'; Discussiestuk 'Benutten van de baten van de ondergrond'

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Duijn, M.; Ellen, G.J.; Jonkhoff, W.; Reijs, T.

  2009-04-15

  SKB, The Dutch Centre for Soil Quality Management and Knowledge Transfer, is currently establishing a new development program addressing four social issues: (1) (ground)water management, (2) geothermal energy, (3) ecosystem services, and (4) benefits of sustainable development of the subsoil. [Dutch] SKB is momenteel bezig een nieuw ontwikkelingsprogramma op te zetten rondom vier maatschappelijke issues: (1) (grond) waterbeheer, (2) bodem-energie, (3) ecosysteem-diensten, en (4) ondergronds ruimtegebruik. Voor deze issues worden de (potentiele) baten van een duurzame ontwikkeling van de ondergrond in beeld gebracht.

 9. Environmental indexes for the aggregation of emissions of industrial sectors; Milieu-indexen voor het aggregeren van emissies van bedrijfstakken

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Smeets, E.; Weterings, R. [TNO Studiecentrum voor Technologie en Beleid, Delft (Netherlands); Klein, A.; Pulles, M.P.J. [TNO Milieuwetenschappen, Delft (Netherlands)

  1995-01-01

  The Dutch Emission Registration is an integral information system which contains data on the emissions of circa 900 materials of more than 700 businesses in the Netherlands. In this report attention is paid to how data from the Emission Registration can be presented such that specific groups of businesses and industrial sectors can be stimulated to reduce their emissions. Thereto, an index has been developed which gives an indication of the environmental load (emission in the year of registration) and the environmental performance (trends in emissions during a number of years) of groups of businesses and industrial sectors. Based on the results of a literature study six possible environmental indexes were investigated and compared for two randomly chosen groups of businesses (building materials, ceramics and glass industry and metal products industry) and two randomly chosen industrial sectors (fertilizer industry, and medicine and bandages industry). The indexes were calculated for the years 1988, 1990 and 1992. The index, which is based on a unweighted aggregation of emissions of a business group or industrial class, divided by the national emission and corrected for the number of laborers, appeared to be the most favorable. 9 refs.

 10. From climate target to emission reduction. New insights in the options to reduce climate change effects; Van klimaatdoel naar emissiereductie. Nieuwe inzichten in de mogelijkheden voor beperking van klimaatverandering

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Vuuren, D.; Berk, B.; Farla, J. [Milieu- en Natuurplanbureau MNP, Bilthoven (Netherlands); De Vos, R. [Ecofys, Utrecht (Netherlands)

  2006-11-15

  The target in the European Union to limit the rise of temperature to a maximum of 2 degrees Celsius can only be realized by stabilizing the concentration of greenhouse gases on a low level. Related emission reduction can be technically realized at a cost of 1-2% of the Gross National Product and far-going climate policy, including a large package of measures and more countries that participate. [Dutch] De EU doelstelling (beperking van de wereldwijde temperatuurstijging tot hooguit 2 graden) kan alleen met hoge zekerheid worden bereikt bij stabilisatie van broeikasgasconcentraties op lage niveau's. De hiervoor benodigde emissie-reducties zijn technisch mogelijk tegen directe kosten van zo'n 1-2% van het BNP. De inzet van verregaand klimaatbeleid, inclusief een breed pakket van maatregelen en een verbreding van deelnemende landen is dan wel noodzakelijk.

 11. Exploratory investigation on the emissions of passenger cars with Euro-6 diesel technology; Verkennende metingen van schadelijke uitlaatgasemissies van personenvoertuigen met Euro-6 dieseltechnologie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vonk, W.A.; Verbeek, R.P. [TNO Industrie en Techniek, Delft (Netherlands)

  2010-09-08

  that the tested vehicles comply with the current Euro-6 requirements. The investigation results are based on a limited selection of test vehicles of one particular class and with a low odometer reading. The representativeness of the test vehicles for the future Dutch fleet on the long term is not clear. Therefore it is recommended to continue monitoring the emissions of the future Euro-6 vehicles of the different classes, when they become available, and to evaluate whether the emissions will remain low during the vehicle lifetime. [Dutch] Uit het onderzoek met drie testvoertuigen blijkt dat de momenteel toegepaste Euro-6 dieseltechnologie waarschijnlijk in staat is om de NOx-emissie in de praktijk flink te verlagen ten opzichte van de huidige technologiegeneratie. Dieselauto's kennen historisch veel mildere eisen voor NOx dan benzinevoertuigen. Met de introductie van Euro-6 wordt dat verschil gereduceerd tot ca. 25%. De fijnstofemissie-eisen liggen al vanaf Euro-5 op een laag niveau dat vergelijkbaar is met de emissie van benzineauto's. Euro-6 emissie-eisen worden pas van kracht in 2014, maar een aantal fabrikanten zijn in staat al vanaf dit jaar voertuigen met dergelijke technologie te leveren. De geteste voertuigen zijn representatief voor de voertuigen die op korte termijn binnen de Nederlandse vloot worden opgenomen en hebben technologie die is afgeleid van versies die in de Verenigde Staten verkocht worden. In de VS zijn de emissie-eisen voor dieselauto's tot nu toe strenger dan in Europa. De NOx meetresultaten zijn grafisch weergegeven en er wordt een vergelijking gemaakt met de Euro-5 en Euro-4 detailverkeersemissiefactoren die aan de basis liggen van de CAR-emissiefactoren. De CAR-emissiefactoren zijn de wettelijke emissiefactoren die worden gebruikt voor de berekeningen van de luchtkwaliteit in o.a. steden en op snelwegen in Nederland. De NOx-emissies van de testvoertuigen zijn gemeten tijdens de typekeurtest en tijdens een praktijktestcyclus

 12. Evaluation of the Decree on Emission Regulations for Medium-sized Combustion Installations; Evaluatie Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kroon, P.; Plomp, A.J. [ECN Beleidsstudies, Petten (Netherlands); Van Berkel, L.; Burgers, W.; Hermans, L.; Groot, M.; Simonse, W. [Kenniscentrum InfoMil, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving, Den Haag (Netherlands); Kruithof, P.; Taal, M.; Van Bergen, J.; Walthaus, H. [Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM, Den Haag (Netherlands)

  2013-05-15

  for installations running less than 500 full-load hours per year and the reintroduction of an inspection prior to commissioning. Moreover, maximum ELVs for furnaces <50 MWth of 80 mg NOx/Nm{sup 3} for gas firing and 120 mg NOx/Nm{sup 3} for oil firing have been discussed. As a result of this evaluation, the Ab has been changed; for example, ELVs for combustion of non-standard fuels are now set by the licensing authority. Finally, several chapters in this report are devoted to biomass firing and potential restrictions of ELVs for new installations [Dutch] Dit rapport betreft een evaluatie van het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties milieubeheer (Bems). Het besluit geeft milieuregels voor bedrijven die energie (warmte, elektriciteit, mechanische energie) opwekken door het verbranden van brandstoffen in stookinstallaties, zoals verwarmingsketels, motoren en gasturbines.

 13. Die trauma van tuiste en (niebehoort in Zimbabwe en sy diaspora: ‘Omsettingsversteuring’ in Shadows deur Novuyo Rosa Tshuma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johan U. Jacobs

  2016-08-01

  Full Text Available Die hernude xenofobiese aanvalle in Maart en April 2015 in Durban, Johannesburg en Kaapstad, die roof, afbrand van huise en winkels, lewensverlies, en vlug van duisende vreemde Afrikane na toevlugskampe, het nie alleen die hele kwessie rondom die Afrika-diaspora in Suid-Afrika na vore gebring nie, maar ook die vraag oor die betekenis van die begrippe ‘tuiste’ en ‘tuisland’ binne ’n diasporiese verband. In Shadows, wat in 2014 met die Herman Charles Bosman-prys bekroon is, beeld die Zimbabwiese skryfster Novuyo Rosa Tshuma die ontwrigte lewensomstandighede in die hedendaagse Zimbabwe uit, asook die hervestiging en dubbele vervreemding van die diasporiese Zimbabwiër-gemeenskap in Suid-Afrika. Die teks bestaan uit ’n novelle, ‘Shadows’, en vyf ander kortverhale, en kan bes beskou word as ’n verhaalsiklus, waarbinne the afsonderlike verhale verbind word deur die tema van diaspora en ook deur ’n aantal herkenbare diasporiese situasies en beelde. Die artikel put uit ‘n reeks opvattings oor diaspora, insluitende die Afrika- en binne-Afrika diaspora, en huidige navorsing oor Zimbabwe en sy diaspora. Die dubbelsinnige begrippe van tuiste en samehorigheid, insluiting en uitsluiting, word ondersoek na aanleiding van Tshuma se uitbeelding van die alledaagse township-lewe in Mugabe se Zimbabwe met sy voedseltekorte, algemene gebrek aan middele, en vernielde ekonomie, en hierteenoor, die randbestaan van die hedendaagse Zimbabwediaspora in Johannesburg met sy gewelddadige vervolging en korrupte magsmisbruike teen onwettige immigrante. Die artikel stel voor dat die psigogeniese toestand van ‘omskakelingsversteuring’, wat Tshuma beklemtoon in een van haar verhale, as ’n metafoor kan dien vir die paradoksale diasporiese vereenselwiging met, en vervreemding van, ’n tuiste, gemeenskap en tuisland in Zimbabwe sowel as in die onvriendelike gasheerland, Suid-Afrika

 14. Nitrogen oxides emission of mobile equipment in the port of Rotterdam. Consequences for nitrogen dioxide concentration, nitrogen deposition and a deduction of emission factors for container and bulk businesses; Stikstofoxidenemissies van mobiele werktuigen in de Rotterdamse haven. Gevolgen voor stikstofdioxide concentratie, stikstofdepositie, en een afleiding van emissiefactoren voor container- en droge bulk bedrijven

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Okkerse, W.J.H.; De Gier, C.W.

  2011-08-15

  In container terminals, dry bulk businesses and construction sites in the port of Rotterdam, the Netherlands, large masses of goods are transported by means of diesel-fuelled equipment every year. The combustion of diesel in this equipment results in emissions of nitrogen oxides (NOx) and particulate matter. This study has calculated the amounts of NOx emissions of the involved businesses based on detailed data on the composition of the equipment fleet of six representative storage and transshipment businesses. The resulting contribution to nitrogen oxide concentration at ground level and the nitrogen deposition have been calculated with the OPS model (Operational Priority Substances) [Dutch] Bij containerterminals, droge bulk bedrijven en bouwplaatsen in de Rotterdamse haven wordt jaarlijks een grote massa aan goederen getransporteerd met behulp van dieselaangedreven apparatuur. De verbranding van diesel in deze apparatuur zorgt voor de emissie van stikstofoxiden (NOx) en stof. In dit onderzoek zijn de NOx emissies van de betrokken bedrijven berekend op basis van gedetailleerde gegevens over de samenstelling van het werktuigenpark van zes representatieve op- en overslagbedrijven. De resulterende bijdrage aan de stikstofdioxide (NO2) concentratie op leefniveau en de stikstofdepositie is berekend met het OPS-model (Operationele Prioritaire Stoffen)

 15. Prevalentie, klinisch beeld en prognose van neuralebuisdefecten in Nederland [Prevalence, presentation and prognosis of neural tube defects in the Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  Ouden, A.L. den; Hirasing, R.A.; Buitendijk, S.E.; Jong-van de Berg, L.T.W. de; Walle, H.E.K. de; Cornel, M.C.

  1996-01-01

  Objective. To determine the live birth prevalence of neural tube defects (NTD) in the Netherlands and describe the clinical picture. Design. Descriptive. Setting. TNO Prevention and Health, Leiden, the Netherlands. Method. Data collected through active surveillance of NTD on a monthly basis by

 16. De Spieghel in beeld. Hendrik Herps Spieghel der volcomenheit in Jezus en de ziel van Jan Luyken

  NARCIS (Netherlands)

  Dietz, F.M.; Müller, J.

  2012-01-01

  This article focuses on an unknown source of Jan Luyken’s religious emblem book Jezus en de ziel (1678): the Spieghel der volcomenheit by the medieval mystic Hendrik Herp. Luyken reuses the Spieghel in a literal but creative way; Biblical quotes and themes from the Spieghel are combined with new

 17. Software Energy Footprint Lab (SEFlab). Towards the use of energy efficient software applications; Software Energy Footprint Lab (SEFlab). Naar toepassing van energiezuinige softwareapplicaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Merkus, B.; Hoekstra, E.; Van den Hoed, R. [Hogeschool van Amsterdam HvA, Amsterdam (Netherlands)

  2012-12-15

  The Energy Footprint Software Lab (SEFLab) allows researchers to give a detailed overview of the energy consumption of the hardware and software with a combination of advanced techniques in a controlled environment. The project comprised four main activities: (1) professionalization of measurement setup and test protocol; (2) Concrete calculation of two software applications as case studies; (3) an (internal) stakeholder analysis; and (4) dissemination of results [Dutch] Het Software Energy Footprint Lab (SEFLab) stelt onderzoekers in staat met een combinatie van geavanceerde technieken in een gecontroleerde omgeving een gedetailleerd beeld van het energieverbruik van de hardware n.a.v. software-gebruik te meten. Binnen het project stonden vier activiteiten centraal: (1) professionalisering van meetopstelling en testprotocol; (2) concrete doorrekening van twee softwareapplicaties als cases; (3) een (interne) stakeholder-analyse; en (4) disseminatie van resultaten.

 18. Modelling of the contribution of sea salt and soil dust to particulate matter; Modellering van de zeezout- en bodemstofbijdragen aan fijn stof

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Schaap, M.; Denier van der Gon, H.; Hendriks, E.; Manders, A.; Keuken, M. [TNO Bouw en Ondergrond, Utrecht (Netherlands)

  2009-10-15

  Model calculations of particulate matter based on anthropogenic emissions underestimate the measured concentrations. This 'gap' can be explained by the existence of (semi)natural sources such as sea salt and soil dust. Preliminary results of the extended LOTOS-EUROS chemical transport model suggest a lower contribution from sea salt than with the deduction of seal salt that is currently being used. The contribution of soil dust to PM10 is also lower than anticipated and requires further analysis. [Dutch] Modelberekeningen van fijn stof op basis van antropogene emissies onderschatten de gemeten concentraties. Dit 'gat' wordt verklaard door de (semi)natuurlijke bronnen zoals zeezout en bodemstof. Eerste resultaten van de uitbreiding van het LOTOS-EUROS chemisch transportmodel suggereren een lagere zeezoutbijdrage dan bij de zeezoutaftrek nu in de praktijk gehanteerd wordt. Ook de bijdrage van bodemstof aan PM10 is lager dan eerder gedacht en nader onderzoek is hier noodzakelijk.

 19. Future value now. The power of function combinations; Toekomstwaarde nu. De kracht van functiecombinaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-04-15

  In combining usage functions of buildings or areas, powerful drivers for developments in urban and rural areas can be created. Combinations of functions provide new revenues with social benefits at a lower cost. Unexpected business cases become promising. Many examples of function combinations are mapped. These concern practical innovations with regard to area development, energy, water, soil, environment, nature, agriculture, mobility and urban renewal [Dutch] Door gebruiksfuncties van gebouwen of gebieden te combineren, ontstaan krachtige aanjagers voor ontwikkelingen in het stedelijke en landelijke gebied. Functiecombinaties leveren nieuwe verdienmodellen op waarvan de essentie meer maatschappelijk rendement is, tegen lagere kosten. Onverwachte businesscases worden kansrijk. Er is een groot aantal voorbeelden van functiecombinaties in beeld gebracht. Het gaat om praktijkinnovaties op het snijvlak van gebiedsontwikkeling, energie, water, bodem, milieu, natuur, landbouw, mobiliteit en stedelijke vernieuwing.

 20. Emissies van stof en ziektekiemen uit melkgeitenstallen: aanvullende metingen = Emissions of dust and pathogens from goat houses: additional measurements

  NARCIS (Netherlands)

  Aarnink, A.J.A.; Roest, H.I.J.; Huis in 'T Veld, J.W.H.; Arkel, van M.C.; Hol, J.M.G.; Mosquera Losada, J.; Ogink, N.W.M.

  2014-01-01

  Emissions of dust, pathogens and gases have been measured in two goat houses during the summer and autumn. Coxiella burnetii, the bacteria responsible for Q-fever, could be detected in a number of dust samples.

 1. Projection of greenhouse gases and air pollutants 2011-2015; Raming van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen 2011-2015

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verdonk, M. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Daniels, B. [ECN Beleidsstudies, Petten (NL)

  2011-05-15

  This report outlines the expected greenhouse gas emissions (mainly CO2 but also methane and nitrous oxide) and air pollutants in the period 2011 up to and including 2015. Attention is paid to whether or not the Netherlands will comply with the mandatory European and international regulations. [Dutch] Er wordt in beeld gebracht wat de te verwachten uitstoot van broeikasgassen (vooral CO2, maar bijvoorbeeld ook methaan en lachgas) en luchtverontreinigende stoffen zal zijn in de periode 2011 tot en met 2015. Gekeken is of Nederland in die periode zal voldoen aan de verplichte Europese en internationale regels.

 2. Imago et similitudo Dei: op soek na die betekenis van die mens as beeld en gelykenis van God vanuit ’n Christelikfilosofiese hoek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B.J. van der Walt

  2008-07-01

  Full Text Available Imago et similitudo Dei: the meaning of humans being God’s image and likeness investigated from a Christianphilosophical perspective This investigation is an effort to determine the meaning of the Biblical revelation that human beings were created in the image and likeness of God and to do so from a Christian-philosophical perspective. The following steps are taken: The introduction is a reminder that one’s view of reality (ontology and of being human (anthropology is decisive in terms of how one will understand the meaning of “imago Dei”. It is illustrated, firstly in the older essentialistic (or ontological viewpoints, which explained the image of God in man analogically, in other words as similarity and difference between the divine and human natures. Next, it is indicated that the more recent relational viewpoints on the image of God also cannot really indicate its full richness. The next section provides an exposition of how a few reformational philosophers understood this mysterious Biblical expression about the human being. It is indicated how their viewpoint about human beings can solve many misconceptions connected with the “imago et similitudo Dei” and also open new, wider perspectives. The concluding part will summarise the results of the investigation.

 3. De Gouden Eeuw als ijkpunt van de nationale identiteit. Het beeld van de Gouden Eeuw in verzetsliteratuur tussen 1806 en 1813

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lotte Jensen

  2012-12-01

  Full Text Available In tracing the conceptualisation of the Dutch Golden Age to its historical roots, the Napoleonic period (1806-813 can be understood to have played a pivotal role. Key writers of this era, such as Loosjes, Helmers, Tollens, and Siegenbeek, considered the Golden Age to have been instrumental in laying the foundations of Dutch culture and establishing a benchmark for Dutch identity formation. Their representations of the nation's history might be interpreted not merely as attempts at flaunting chauvinistic sentiments, but also as articulations of Dutch resistance against French rule. The dynamics of this relationship between 'foreign' and 'native' can be elucidated by an analysis of the ways in which Amsterdam and Vondel feature in early nineteenth-century literature and literary historiography: both city and poet served not only as potent symbols of a thriving nation, but also as beacons of resistance.

 4. Zichtbaar in beeld : Lectorale rede in verkorte vorm uitgesproken op 24 januari 2013

  NARCIS (Netherlands)

  Sjoerd de Vries

  2013-01-01

  Social media speelt een steeds belangrijkere rol in de communicatie van organisaties. Het gaat om bijvoorbeeld het gebruik door (potentiële) klanten, stakeholders, en natuurlijk om het gebruik door de organisatie zelf. Klanten verspreiden bijvoorbeeld meningen en het kan goed zijn voor organisaties

 5. Health effects of moped emissions. Letter report; Gezondheidseffecten van brommeremissies. Briefrapport

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gerlofs-Nijland, M.E.; Mathijssen, E.A.M.; Jongeneel, W.P.; Cassee, F.R.

  2011-12-15

  For some time now it has been known that emissions from mopeds, similar to other motor vehicles, can cause respiratory inflammation and hypersensitivity of the respiratory tract for example to allergens. Moped emissions can also damage the reproductive system and hereditary material (DNA). However, the severity and extent of the moped emission-related health effects are not clear for road users like cyclists. It is also not clear how these effects relate to negative health effects caused by other motorized vehicles. One reason for this is the lack of knowledge on the relationship between actual exposure and a whole range of possible health effects. This exploratory study has been executed to analyse the health effects of moped emissions. The reason for requesting this study stems from an investigation in 2008 by the Dutch Cyclists' Union into the exposure of road users to fine particles (PM2.5) and ultra fine particles (PM0.1) emitted by motor vehicles and which includes mopeds. Whether or not actual damage to health occurs through inhaling these emissions, was not clear from the present study [Dutch] Al langer is bekend dat emissies van brommers, net als van andere gemotoriseerde voertuigen, longontsteking kunnen veroorzaken en de luchtwegen overgevoelig kunnen maken voor bijvoorbeeld allergenen. Bovendien kunnen ze de voortplanting schaden en het erfelijke materiaal (DNA) beschadigen. De ernst en omvang van de aan brommeremissie gerelateerde gezondheidseffecten zijn voor verkeersdeelnemers als fietsers echter nietduidelijk. Daardoor is ook niet duidelijk hoe deze effecten zich verhouden tot de effecten die overig gemotoriseerd wegverkeer veroorzaken. Een belangrijke reden hiervoor is het ontbreken van kennis over de relatie tussen feitelijke blootstelling en een scala van mogelijke gezondheidseffecten. Deze orienterende studie naar de gezondheidseffecten van brommeremissies is in opdracht van het ministerie van I+M uitgevoerd. Aanleiding hiervoor is een

 6. A quantitative approach to social and geographical dialect variation

  NARCIS (Netherlands)

  Wieling, Martijn Benjamin

  2012-01-01

  Dialectvariatie beter in beeld te brengen Het centrale thema van Martijn Wielings proefschrift is het onderzoeken van dialectvariatie. Om een objectief beeld te krijgen van dialectvariatie meten we dialectafstanden op basis van honderden woorden automatisch op basis van genoteerde uitspraken.

 7. Quickscan of substances for which the set reduction of emissions has not been realised; Quickscan van stoffen met niet gerealiseerde emissiereducties uit het Doelgroepbeleid Milieu en Industrie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bakker, J.

  2011-11-15

  In a Quickscan study the RIVM has examined how much the Dutch industry contributes to the release of 14 substances to air or water. Furthermore the RIVM has investigated to what extent the measured concentrations of these substances in the environment exceed the environmental quality standards in the Netherlands. The Quickscan was requested because the government and industry sectors had agreed by contract to reduce the release of priority substances to air and water in 2010. The industry sectors have not yet been able to achieve the agreed reduction levels for the 14 substances. Four out of the fourteen substances do not meet the maximum permissible concentration level or the limit value for air quality on the regional or national level. It concerns fine particulate matter (PM10), nitrogen oxides, polycyclic aromatic compounds and copper. The Dutch industry contributes approximately about 20 percent to the national emission to air of fine particulate matter as well as polycyclic aromatic compounds. For both nitrogen oxides (air) and copper (water) the share in the national emission is less than ten percent. For four substances, namely sulphur dioxide, arsenic, benzene and carbon monoxide, the target value is exceeded. The other six substances do not cause difficulties in terms of air or water because they hardly exceed the environmental quality standards, if at all [Dutch] Het RIVM heeft in een Quickscan onderzocht wat de Nederlandse industrie bijdraagt aan de emissie van 14 stoffen naar lucht of water. Daarnaast is onderzocht in welke mate de gemeten concentraties van deze stoffen in het milieu de geldende milieukwaliteitsnormen overschrijden. De Quickscan is uitgevoerd omdat tussen de overheid en bedrijfstakken in het Doelgroepbeleid Milieu en Industrie (DMI) afspraken zijn gemaakt om de uitstoot van stoffen naar zowel lucht als water in 2010 te verminderen. De bedrijfstakken zijn er voor de 14 onderzochte stoffen nog niet in zijn geslaagd de gestelde reductie

 8. Bepaling van de kwaliteit van reinigingsprocessen.

  NARCIS (Netherlands)

  Terpstra, P.M.J.

  1993-01-01

  Ingegaan wordt op de operationalisering van het begrip schoon voor verschillende toepassingen. Daarna worden twee recent ontwikkelde onderzoekmethoden gepresenteerd voor de meting van respectievelijk het reinigingseffect van textiel reinigen en het reinigen van harde vloeroppervlakken en enkele met

 9. Die Anglo-Boereoorlog: ’n vertekende beeld vanuit die vreemde

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. van der Elst

  1999-04-01

  This article deals with the Dutch author Louwrens Penning (1854-1927 who wrote 18 novels on the Boer War, even though he never visited the country until 1924, long after the Anglo-Boer War had ended One of his books, entitled De held van Spionkop, is discussed as example. Penning s images of the Boer warriors and their endeavors were highly idealised and embedded in a certain view of race relations a n d war. He created idols, like the courageous boy named Blikoortjie, which became widely known among his Dutch readers, especially the Dutch youth. He facilely ignored historic facts and rather idealized a n d fantasized. His works thus became a peculiar mixture off act and fiction. Though he was not a literary master, he succeeded in writing gripping stories which were - up to a point - reprinted time and again. Through his writings he succeeded in creating a positive image of the Afrikaner which persisted in spite of the negative outcome of apartheid. Though one cannot be sure, it may even be true that Dutch immigrants came to South Africa because of a consistently positive image of Afrikaans and Afrikaans heroes as created by Penning in his books.

 10. Pleidooi voor een handelingsgerichte benadering van burgerschap

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Vincent de Waal

  2015-06-01

  zicht te ontwikkelen op handelingscontexten die voor zowel burgers als sociale professionals van belang zijn. We verkennen relevante literatuur van onder andere De Tocqueville, Dewey, Putnam, Lichterman en Biesta. Door aandacht te besteden aan burgerschap als praktijk beogen we dichter op de huid van het werk van sociale professionals te kruipen, waardoor de huidige ontwikkelingen rondom de bevordering van actief burgerschap bevraagd kunnen worden.We zoomen nader in op het belang van georganiseerde verbanden die deel uitmaken van de “civil society” en op de ontwikkeling en instandhouding van informele sociale netwerken. Vertrekpunt is hier de sociaal kapitaaltheorie van Putnam en de kritiek, die met name van de kant van Lichterman (mede gefundeerd op De Tocqueville, op zijn onderzoek is gekomen. Lichterman schetst in zijn onderzoek een beeld van burgers die instrumenteel worden ingezet in allerlei lokale projecten, meer als “helpers” dan als “partners”. Hij legt de nadruk op het proces van betekenisverlening, dat wil zeggen de dagelijkse gesprekken over politieke en morele kwesties die binnen deze groepen plaatsvinden en de wijze waarop relaties tussen burgers zich ontwikkelen. Lichterman stelt dat binnen de ontwikkeling van deze “social spiral” met name professionals een taak hebben om op dit terrein hun bijdrage te leveren. Burgerschapspraktijken zijn niet op voorhand wenselijk of goed, zo geeft hij aan, maar verdienen aangelegd te worden tegen kwalitatieve criteria.Ook binnen burgerschapsvorming in het onderwijs is de discussie aanwezig over het belang van het opdoen van ervaring binnen levensechte praktijken. Hierbij wordt teruggegrepen op Dewey. Dewey stelt de burgerschapspraktijken van burgers zelf centraal, waarin het gemeenschappelijke “doen” voorop staat als basis voor de ontwikkeling van burgerschapswaarden. Democratie is niet alleen een formele regeringsvorm of een staatsordening gebaseerd op representatieve democratie, maar strekt zich

 11. Effectieve bestrijding van varroa

  OpenAIRE

  Cornelissen, B.; Blacquiere, T.; Steen, van der, J.J.M.

  2010-01-01

  De varroa mijtziekte (Varroa destructor) is de belangrijkste bedreiging van de Europese honingbij. Wintersterfte van honingbijen is in de meeste gevallen toe te schrijven aan deze ziekte. Deze brochure van de WUR biedt informatie over de biologie van varroa, de effecten van varroa op honingbijen en de bestrijding van varroa.

 12. Determinanten van veiligheidsgedrag van bouwvakkers

  NARCIS (Netherlands)

  Urlings, I.J.M.; Nijhuis, F.J.N.

  1988-01-01

  In dit artikel wordt ingegaan op de vraagstelling in welke mate het veiligheidsgedrag van bouwvakkers beinvloed wordt door determinanten zoals eigen opvattingen, de sociale omgeving en faktoren in de werkomgeving, om op basis daarvan te komen tot aanbevelingen voor de veiligheidsvoorlichting in de

 13. De verkoop van vlees van eigen dieren

  NARCIS (Netherlands)

  Vijn, M.P.; Alebeek, van F.A.N.; Voort, van der M.P.J.; Boxtel, van M.; Schoutsen, M.A.

  2014-01-01

  De onderzoeksvraag is hoe bestaande bedrijven het concept ‘verkoop van vlees van eigen dieren’ toepassen, wat de financiële haalbaarheid ervan is, en wat de succes- en faalfactoren en randvoorwaarden zijn. Als afbakening is gekozen voor de verkoop van vlees van eigen runderen. Omdat dit onderzoek

 14. Milieudruk consumptie in beeld

  NARCIS (Netherlands)

  Nijdam DS; Wilting HC; NMD

  2003-01-01

  This report presents the results of the project, 'Environmental load due to private consumption' (ELPC), aimed at generating Environmental Load Intensities (ELIs) for a number of household expenditures on the basis of so-called economic input/output analysis. Household expenditures form the

 15. Elke koe in beeld

  NARCIS (Netherlands)

  Lokhorst, C.

  2012-01-01

  Koeien hebben individuele aandacht nodig, voor hun gezondheid en welzijn. Maar de groepen waarin ze worden gehouden groeien. Om de individuele zorg te blijven garanderen, werken onderzoekers en bedrijfsleven samen aan nieuwe manieren die veehouders ondersteunen de dierzorg te organiseren. Met behulp

 16. Resources and geothermal heat in the Netherlands. Annual report 2011. An overview of exploration and exploitation activities and of underground gas storage; Delfstoffen en Aardwarmte in Nederland. Jaarverslag 2011. Een overzicht van opsporings- en winningsactiviteiten en van ondergrondse gasopslag

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2012-11-15

  januari 2012. In dit deel is ook een prognose voor de winning van aardgas voor de komende 25 jaar opgenomen. Vervolgens geeft een aantal tabellen inzicht in ontwikkelingen gedurende 2011 op het gebied van vergunningen en opsporingsinspanningen (seismisch onderzoek en boringen). Een overzicht van de gewonnen hoeveelheden aardgas, condensaat en aardolie en de gasstromen in de opslagfaciliteiten gedurende 2011. De daarop volgende hoofdstukken betreffen de opsporing en winning van steenkool, steenzout en aardwarmte en de ondergrondse opslag van stoffen. Het tweede deel van het jaarverslag geeft in een aantal overzichten de situatie per 1 januari 2012 en ontwikkelingen gedurende de afgelopen decennia weer. Tenslotte zijn er in de bijlagen overzichtskaarten opgenomen, die de stand van zaken per 1 januari 2012 in beeld brengen.

 17. De afzetstructuur van pootaardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Baris, D.B.; Graaff, de G.C.

  1982-01-01

  Een beknopt verslag van een onderzoek naar de afzetstructuur van pootaardappelen op grond van een enquete in 1979 onder groothandelaren en in 1980 onder telers. Van de afzet van de 4000 telers is 75% vastgelegd bij 800 groothandelaars, waardoor de prijsvorming in hoge mate is vastgelegd.

 18. De effectiviteit van tandenpoetsen

  NARCIS (Netherlands)

  van der Weijden, F.; Slot, D.E.

  2013-01-01

  Voor de preventie en behandeling van parodontitis en cariës staat de verwijdering van tandplaque centraal. Verwijderen van tandplaque en de natuurlijke reiniging van het gebit door fysiologische krachten - dat wil zeggen wrijving van de tong en de wangen - is uiterst gering (Lindhe & Wicén, 1969).

 19. Effectieve bestrijding van varroa

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen, B.; Blacquiere, T.; Steen, van der J.J.M.

  2010-01-01

  De varroa mijtziekte (Varroa destructor) is de belangrijkste bedreiging van de Europese honingbij. Wintersterfte van honingbijen is in de meeste gevallen toe te schrijven aan deze ziekte. Deze brochure van de WUR biedt informatie over de biologie van varroa, de effecten van varroa op honingbijen en

 20. De behandeling van loodintoxicaties

  NARCIS (Netherlands)

  Spaans E; Vries I de; Dijk A van; Savelkoul TJF; VIC

  1996-01-01

  Regelmatig worden het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de polikliniek Medische Toxicologie van het Academisch Ziekenhuis Utrecht geconfronteerd met vragen van artsen die te maken hebben met personen met een verhoogde

 1. Produktie van pigmenten

  NARCIS (Netherlands)

  Etman EJ; Duesmann HB; Eijssen PHM; LAE

  1994-01-01

  Dit rapport over de produktie van pigmenten is gepubliceerd binnen het Samenwerkingsproject Procesbeschrijvingen Industrie Nederland (SPIN). In het kader van dit project is informatie verzameld over industriele bedrijven of industriele processen ter ondersteuning van het overheidsbeleid op het

 2. The effect of auto taxes and excises. Impact of automobile and fuel taxes on the automobile fleet and the use of automobiles in 8 member states of the European Union; Hebben autobelastingen en accijnzen effect? Invloed van auto- en brandstofbelastingen op het autopark en -gebruik in 8 EU lidstaten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kampman, B.; Hof, A.; Dings, J.; Gijsen, A. [CE, Delft (Netherlands); Van Haselen, H. [Nederlands Economisch Instituut NEI, Rotterdam (Netherlands)

  2001-11-01

  For the study on the title subject data of fleets and taxes in eight different states (Belgium, Denmark, Germany, Italy, Netherlands, Austria, United Kingdom, and Sweden) of the European Union were compared. The data concern the size, composition and use of the gasoline- and diesel-driven automobiles. Also economic, social and cultural aspects are taken into account. [Dutch] Een van de speerpunten van het huidige verkeersbeleid is variabilisatie van de autokosten, zodat 'de gebruiker betaalt'. Hierbij wordt gedacht aan het invoeren van een kilometerheffing, waarbij ter compensatie de vaste autobelastingen zoals de houderschapsbelasting (MRB) en de aankoopbelasting (BPM), al dan niet gedeeltelijk, worden afgeschaft. In deze studie hebben we de mogelijke effecten van deze vaste autobelastingen en de accijns (een variabele belasting) op de omvang, samenstelling en het gebruik van het Nederlandse wagenpark onderzocht. Hiertoe hebben we de wagenparkgegevens van acht Europese landen vergeleken met de autobelastingen in die landen, waarbij we zoveel mogelijk voor economische, sociale en culturele factoren hebben gecorrigeerd. De uitkomsten van deze vergelijking laten allereerst duidelijk zien dat verschillen in auto- en brandstofbelastingen slechts gedeeltelijk terug te zien zijn in de auto- en brandstofprijzen. Daarnaast is ook de samenhang tussen BPM, MRB en accijns enerzijds, en het aantal autoverkopen, jaarkilometrage per auto of inwoner, brandstofmix, gemiddelde leeftijd, gewicht en cilinderinhoud van de auto's anderzijds aangetoond. Ook de differentiatie van vaste belastingen, bijvoorbeeld naar autogewicht of cilinderinhoud, blijkt aantoonbaar effect te hebben op de samenstelling van het wagenpark. Aangezien al deze kenmerken van het wagenpark in meer of mindere mate bepalend zijn voor de emissies van personenauto's, kunnen we ook conclusies trekken over de effecten van deze belastingen op de milieubelasting van een wagenpark.

 3. Emissies van lachgas, methaan en ammoniak uit mest na scheiding = Emissions of nitrous oxide, methane and ammonia from manure after separation

  NARCIS (Netherlands)

  Mosquera Losada, J.; Schils, R.L.M.; Groenestein, C.M.; Hoeksma, P.; Velthof, G.L.; Hummelink, E.W.J.

  2010-01-01

  It is expected that separation of animal slurry in the Netherlands in coming years will increase as a result of the manure legislation. Against this background the effect of slurry separation on the emission of greenhouse gasses and ammonia during storage and after field application was studied. It

 4. Air pollution: Emissions by the combustion of fossil fuels in furnaces, 1991 and 1992. Luchtverontreiniging: Emissies door het stoken van fossiele brandstoffen in vuurhaarden, 1991 en 1992

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zonneveld, E.A. (Afdeling Milieuhygiene, Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg (Netherlands))

  1993-01-01

  Data on the consumption of fossil fuels and on the emissions due to their combustion in stationary installations are given, specified by category of user or emitter and type of fuel. Emissions of CO, NO[sub x], SO[sub 2], particulates, volatile organic compounds, methane and CO[sub 2] are calculated. In 1992 the total emissions of the above-mentioned estimated air pollutants decreased, compared to the emissions in 1991. 4 tabs., 2 refs.

 5. Air pollution: Emissions from the combustion of fossil fuels in furnaces in 1992 and 1993. Luchtverontreiniging: Emissies door het stoken van fossiele brandstoffen in vuurhaarden, 1992 en 1993

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zonneveld, E.A. (Afdeling Milieuhygiene, Hoofdafdeling Milieustatistieken, Voorburg (Netherlands))

  1994-01-01

  The title emissions concern the emissions of SO[sub 2], NO[sub x], aerosols, CO, CO[sub 2], volatile organic matter and methane. The emissions for 1992 are based on the annual fuel consumption per economic activity and emission factors (emissions per gigajoule burned fuel). The emissions for 1993 concern the interim fuel consumption, largely based on the consumption data of the first 6 to 9 months of 1993 of the industry and estimations made by the electric utilities and the Gasunie. From the interim emission estimation for 1993 it appears that compared to 1992 the emission of SO[sub 2] increased considerably and the emissions of the other components only show marginal changes. 4 tabs.

 6. Temperature-corrected emissions of carbon dioxide, 1980-1993: Gross method. Voor temperatuur gecorrigeerde emissies van kooldioxyde, 1980-1993: Bruto methode

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zonneveld, E.A. (Produktgroep Milieubelasting en -beheer, Sector Milieu, Divisie Landbouw, Nijverheid en Milieu, Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg (Netherlands))

  1995-01-01

  Based on the yearly gross energy consumption of fossil fuels, a methodology for estimating CO[sub 2] emissions is presented. The methodology includes a correction for consumption and emissions due to differences in outdoor temperatures. The resulting annual emission levels (without the climatic influences) are especially useful as an instrument for policy makers. The uncorrected emissions, based on gross energy consumption, are also presented. 4 tabs., 4 refs.

 7. die invloed van omgewingsfaktore op speeneienskappe van ...

  African Journals Online (AJOL)

  1967), Lombard (1971) en Mostert (1972). Gestandaardiseerde beramings van koneksiefaktore sal dus vanselfsprekend nie op venkil- lende streke en kuddes van toepassing wees nie. Omdat daar nog groot behoefte bestaan vir meer inligting ...

 8. Een revisie van de taxonomie van gifkikkers

  NARCIS (Netherlands)

  Poelman, E.H.

  2007-01-01

  Recent kwam het lang verwachte ruim tweehonderdvijftig pagina`s tellende manuscript uit met daarin een revisie van de taxonomie van gifkikkers. De auteurs onder leiding van Taran Grant stellen een nieuwe taxonomie voor, die de familie Dendrobatidae met haar tien algemener geaccepteerde genera

 9. Methodiekontwikkeling, evaluatieonderzoek en de body of knowledge van het sociaal werk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Koen Hermans

  2014-03-01

  Full Text Available Method-development, evaluation research and the body of knowledge of social workDuring the last ten years, a revival of the debate concerning the body of knowledge can be observed. During the same period, evidence-based practice caused a lot of resistance inside the social work profession. In this paper, we develop a broad view on evidence-based practice based on the discipline of evaluation research which acknowledges the complexity of the concept of effectiveness. In such a broad view, the first step is to develop and to describe the program theory of social interventions, which consists of the theory of action and the theory of change. We propose two methods to describe social interventions. In addition, we describe three modes to take into account the complexity of social interventions: (1 viable validity, (2 describing the interaction between the social intervention and the social context and (3 a multi-stakeholder approach paying special attention to the “silent voices”.Methodiekontwikkeling, evaluatieonderzoek en de body of knowledge van het sociaal werkDe afgelopen tien jaar leefde het debat over de kennisbasis van het sociaal werk op en zorgde de opkomst van evidence-based practice voor heel wat discussie en polarisering binnen het sociaal werk. In deze bijdrage vertrekken we van een ruime benadering van evidence-based practice die oog heeft voor de complexiteit van het effectiviteitsvraagstuk. We beargumenteren dat het expliciteren en theoretisch onderbouwen van interventies een mogelijkheid biedt om die kennisbasis van het sociaal werk beter in beeld te brengen. Deze interventie- of programmatheorie bestaat uit twee onderdelen: de handelingstheorie en de veranderingstheorie. We stellen twee methoden voor om interventies te expliciteren en theoretisch te onderbouwen. We schuiven daarnaast drie manieren naar voren om voldoende oog te hebben voor de complexiteit van sociale interventies: (1 praktische geldigheid, (2 het expliciteren

 10. Air pollutant and greenhouse gas emissions of passenger cars. A comparison of standard-based values and practical data per fuel type; Luchtvervuilende en klimaatemissies van personenauto's. Een vergelijking van norm- en praktijkwaarden per brandstofsoort

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Essen, H.P.; Van Grinsven, A.H.; Hoen, M.J.J. ' t

  2013-10-15

  Although tax regulations provide an incentive for buying a car with reduced CO2 emissions, in the coming years the share of diesel vehicles in the business segment is likely to grow, thus unintentionally threatening air quality. This is because the NOx emissions of a modern Euro 5 diesel car are still very high in practice. Despite the NOx Euro standards for diesel vehicles having been substantially tightened since 1992, in practice there proves to have been very little progress, with Euro 5 diesel vehicles still emitting approximately the same amount of NOx as 21 years ago, as the present study shows [Dutch] De fiscale regels stimuleren de verkoop van auto's die minder CO2 uitstoten, maar zorgen de komende jaren naar verwachting voor een groei van het aandeel dieselauto's in het zakelijke segment. Deze groei vormt onbedoeld een bedreiging voor de luchtkwaliteit. Dit komt doordat de luchtvervuilende NOx-emissie van een moderne Euro 5-dieselauto's in de praktijk nog altijd erg hoog is. Ondanks dat de NOx-Euronormen voor diesels sinds 1992 flink zijn aangescherpt, blijkt in de praktijk dat er nauwelijks progressie is geboekt en dat een Euro 5-diesel nog steeds gemiddeld evenveel NOx-uitstoot als 21 jaar geleden.

 11. Gevolgen van hydrocephalus

  NARCIS (Netherlands)

  Tromp, Cornelis Nicolaas

  1984-01-01

  Hydrocephalus is een aandoening van het centrale zenuwstelsel die de clinicus vrij lang voor grote problemen ten aanzien van de behandeling heeft qesteld. Door de toepassing van de ventriculo-atriale shunttechniek zijn de behandelingsmogelijkheden van hydrocephalus sterk verbeterd. Deze studie

 12. Ziekten van het ruggenmerg

  NARCIS (Netherlands)

  Groen, Robertus; Kuks, Joannes; Snoek, Jozef; Kuks, Jan B.M.; Snoek, Jos W.

  2016-01-01

  Er zijn vele oorzaken voor een myelopathie. Beschadiging van het myelum kan compleet zijn (zoals in het geval van een complete dwarslaesie), maar is vaker incompleet (zoals bij een incomplete traumatische dwarslaesie en de meeste vormen van myelopathie op basis van niet-traumatische oorzaken). Er

 13. Het raadsel van Utopia

  NARCIS (Netherlands)

  Berg, F. van den; Poldervaart, S.; Voogd, P. de; Dun, F. van; Bierens, S.; Raak, R. van; Dettingmeijer, R.

  2003-01-01

  Utopieën zijn gedetailleerde ontwerpen voor een andere en betere samenleving. Door de eeuwen heen zijn er talloze utopieën verschenen zoals De Republiek van Plato en Utopia van Thomas More. Ook in de twintigste eeuw zijn er utopieën verschenen als Erewhon van Samuel Butler, Walden Two van

 14. More attention for health due to air quality of particulates; Meer aandacht voor gezondheid door luchtkwaliteit van fijn stof

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Keuken, M.; Voogt, M. [TNO, Apeldoorn (Netherlands); Van den Elshout, S. [DCMR Milieudienst Rijnmond, Rotterdam (Netherlands); De Jonge, D. [GGD amsterdam, Amsterdam (Netherlands)

  2008-08-15

  This article demonstrates that elementary carbon (EC) is a reliable indicator for soot concentrations in outdoor air and a better indicator for traffic emissions of particulate matter than PM10 and PM2.5. In Rotterdam, PM content remains at the same level, whereas concentrations of elementary carbon decrease steadily. The article recommends further study into which part of health effects ascribed to PM should actually be attributed to EC or for example to abrasion emissions, road dust blowing up and ultra fine particles. [mk]. [Dutch] In dit artikel wordt aangetoond dat elementair koolstof (EC) een goede indicator is voor roetconcentraties in de buitenlucht en een betere indicator voor verkeersuitstoot van fijn stof dan PM10 of PM2,5. In Rotterdam blijven PM-gehaltes op hetzelfde niveau, terwijl concentraties van elementair koolstof gestaag dalen. Het wordt aanbevolen te onderzoeken welk deel van de aan PM toegeschreven gezondheidseffecten in werkelijkheid aan EC is toe te schrijven of aan bijvoorbeeld slijtage-emissies, opwervelend wegenstof en ultrafijne deeltjes.

 15. Doorslaan in veld emissie

  NARCIS (Netherlands)

  Abelmann, Leon; le Fèbre, A.J.

  2008-01-01

  Dit verhaal gaat over doorslaan. Het vertelt iets technisch over doorslag in veldemissie, maar vooral hoe een promotie-onderzoek een promovendus tot wanhoop kan drijven, en hoe een begeleider voorkomt dat hij doorslaat. Het begint allemaal bij de hard disk. Dat is een mechanisch geadresseerd

 16. Choices Outlined 2013-2017. An analysis of ten election programmes for accessibility effects. PBL-CPB background document; Keuzes in kaart 2013-2017. Een analyse van tien verkiezingsprogramma's op bereikbaarheidseffecten. PBL-CPB Achtergronddocument

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zwaneveld, P.; Verrips, A. [CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, The Hague (Netherlands); Hilbers, H.; Zondag, B.; Van Meerkerk, J. [Planbureau voor de Leefomgeving PBL, Den Haag (Netherlands); Weijschede-van der Straaten, W. [CBS Statistics Netherlands, The Hague (Netherlands)

  2012-11-15

  In their report 'Keuzes in Kaart 2013-2017' (Choices outlined 2013-2017) the Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB) and the Environmental Assessment Agency (PBL) made calculations for thirteen themes of the election programs of ten Dutch political parties. Accessibility is one of these thirteen themes. Analyses on this theme were conducted jointly by PBL and CPB. This paper addresses which different political choices the Dutch parties have made for the theme of accessibility, how PBL and CPB conducted analyses and which results were yielded. The effect of the party program is compared to a basic path, the expected image for 2020 based on implementation of the Budget Agreement 2013 ('Spring Agreement'). [Dutch] Het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hebben in het rapport 'Keuzes in Kaart 2013-2017' de verkiezingsprogramma's van tien politieke partijen doorgerekend op dertien thema's. Bereikbaarheid is één van de dertien thema's. De analyses rond dit thema zijn gezamenlijk uitgevoerd door PBL en CPB. Dit paper gaat in op welke verschillende politieke keuzes de partijen ten aanzien van bereikbaarheid hebben gemaakt, op welke wijze de planbureaus dit hebben geanalyseerd en tot welke resultaten dit heeft geleid. Het effect van het partijprogramma wordt vergeleken met het 'basispad', het verwachte beeld voor 2020 uitgaande van uitvoering van het Begrotingsakkoord 2013 (het 'Lenteakkoord')

 17. De klinische betekenis van de serumconcentraties van isonicotinezuurhydrazide en streptomycine

  NARCIS (Netherlands)

  Graaff, J.L. de

  1965-01-01

  SAMENVATTING EN CONCLUSIES In dit proefschrift worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar de invloed van de serumconcentraties van isonicotine- zuurhydrazide (INH) op de therapeutische resultaten bij patienten met longtuberculose. Ook de serumconcentraties van streptomycine (SM) zijn het

 18. B. J. van der Merwe . Pentateugtradisies in die prediking van ...

  African Journals Online (AJOL)

  B. J. van der Merwe . Pentateugtradisies in die prediking van Deuterojesaja. Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de Godgeleerdheid aan de Rijkuniversiteit te Groningen. Uitg. J. B. Wolters, Groningen, Djakarta. 1955. 280 bls.

 19. Hydrogen on the road. Environmental impact of hydrogen in automobiles; Waterstof onderweg. Milieu-impact van waterstof in personenwagens

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lambrechts, T.

  2008-08-15

  aantrekkelijker zijn dan de voertuigen die gebruik maken van waterstof in een verbrandingsmotor. Dit is te wijten aan het hogere verbruik en dus de lagere efficientie van de waterstof verbrandingsmotoren. De extra emissies die vrijkomen bij de verbranding zijn minimaal en spelen dus geen belangrijke rol. Bij het bekijken van de gegevens wordt ook duidelijk dat batterij-elektrische voertuigen nog beter scoren dan de brandstofcelvoertuigen. Vooral het energieverlies bij de omzetting van waterstof naar elektriciteit zou hier het verschil kunnen verklaren. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat bij het berekenen van de Ecoscore van de batterij-elektrische voertuigen de emissies van de ontginning van de grondstoffen voor de elektriciteitsproductie niet mee in rekening worden gebracht. In vergelijking met voertuigen die gebruik maken van traditionele fossiele brandstoffen scoren de brandstofcelvoertuigen zeer goed. Enkel de hybrides en de voertuigen die rijden op aardgas halen Ecoscores die in de buurt komen van die van de brandstofcelvoertuigen. Het gebruik van waterstof in brandstofcellen is dus volgens de Ecoscore methodologie ecologisch aantrekkelijk. Zeker wanneer hiervoor gebruik kan gemaakt worden van hernieuwbare energie. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of het ook economische aantrekkelijk is. Ook de ecologische impact van de productie van brandstofcellen dient grondig onderzocht te worden. Sommige auteurs wijzen erop dat dit, in tegenstelling tot de productie van een verbrandingsmotor, een aanzienlijke milieu-impact heeft ten opzichte van de gehele levenscyclus.

 20. Extrusie van vlees en vleesdegen.

  NARCIS (Netherlands)

  Zuilichem, van D.J.; Jager, Th.

  1991-01-01

  Resultaten van een studie naar de mogelijkheden van verwerking van varkensvlees, runderhart en zwoerd met een cooking-extruder. De grondstoffen werden bij een watergehalte van 40-75 procent behandeld. Kenmerkende produktparameters als watersorptie-index, wateroplosbaarheid, eiwitdispersibiliteit,

 1. De teelt van hazelnoten

  NARCIS (Netherlands)

  Wertheim, S.J.; Goedegebure, J.

  1988-01-01

  Teelthandleiding van hazelnoten en lambertsnoten met de onderdelen: soorten; naamgeving; van bloem tot vrucht; klimaat en standplaats; grond; rassen; vermeerdering; planten; plantafstanden en -systemen; snoei en boomvormen; bemesting; gebreksziekten; bodembehandeling; ziekten en plagen; oogst en

 2. Weidegang van geiten

  NARCIS (Netherlands)

  Eekeren, van N.J.M.

  2011-01-01

  Weidegang is belangrijk voor het welzijn van geiten. Daarmee is het een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering en bovendien onderscheidend voor de biologische geitenhouderij. Helaas levert weidegang bij geiten ook een aantal knelpunten op zoals: het risico op een maagdarmwormenbesmetting,

 3. Baanbrekende verpakkingsconcepten van karton

  NARCIS (Netherlands)

  Reuvers, M.; Wienk, I.

  2005-01-01

  Binnen 35 onderzoekspartners in 13 EU-lidstaten loopt het grootste onderzoek naar duurzame verpakkingen van hernieuwbare grondstoffen (Sustainpack) ooit. Het gaat hierbij voornamelijk om verpakkingen van papier, karton en biopolymeren uit hout- en plantenvezels. Uitleg over de deelprojecten met

 4. Die metodiek van kultuurhulpbronbestuur (KHB) | Van Vollenhoven ...

  African Journals Online (AJOL)

  In the article some principles for the execution of CRM are also looked at. These serve as ethical guidelines for CRM consultants in their aim to conserve the cultural heritage. 'n Kultuurhulpbronbestuursopname kan uit drie moontlike fases bestaan. 'n Fase 1-opname behels die bepaling van 'n oorsig van kultuurhulpbronne ...

 5. Neurobiologie van Depressie : van neurotransmitter tot breinnetwerken

  NARCIS (Netherlands)

  van Tol, M.-J; Tendolkar, Indira; van der Wee, Nic; Ruhé, Eric; Schene, Aart; Sabbe, Bernard; Spinhoven, Philip; Ruhé, Eric

  2016-01-01

  Dit is de tweede, geheel herziene druk van het Handboek depressieve stoornissen. Het geeft een up-to-date overzicht van zowel de wetenschappelijke als de behan­del­inhoudelijke kennis en ervaring rond deze veelvoorkomende, invaliderende en maatschappelijke relevante stoornis en sluit aan bij de

 6. Duurzaamheid van ethanolbieten

  NARCIS (Netherlands)

  Visser, de C.L.M.; Ven, van de G.W.J.; Langeveld, H.; Vries, de S.C.; Brink, van den L.

  2008-01-01

  In deze studie is een poging gedaan om in een concrete bio-energieketen en aan de hand van concrete datasets, het toetsingskader toe te passen waar mogelijk. Gekozen is voor ethanolproductie op basis van suikerbieten waarbij het accent is gelegd op het agronomische deel van de keten.

 7. Idola van de crossmedia

  NARCIS (Netherlands)

  Geeske Bakker; Hans Fröling; Job Twisk; Kees Winkel; Drs Erik Hekman; Dr. H.M.M. van Vliet

  2008-01-01

  De uitingen van de crossmedia dringen zich steeds nadrukkelijker aan ons op. Een toenemend aantal crossmedia diensten en producten doet een beroep op onze aandacht en financiën: van interactieve televisieprogramma’s op websites, tot themakanalen op mobiele apparaten, fysieke bijeenkomsten van

 8. Certificering van biologische restaurants

  NARCIS (Netherlands)

  Soethoudt, J.M.

  2006-01-01

  In Nederland zijn meer dan 100 restaurants, die zichzelf als biologisch restaurant presenteren. Echter, de betekenis van 'biologisch restaurant' is niet gedefinieerd, zodat de consument niet weet waar hij op kan rekenen. Het idee, ontstaan bij Eric van Veluwen van Kasteel Rhederoord, tot verkenning

 9. De geologie van Lissabon

  NARCIS (Netherlands)

  Nijland, T.G.

  2013-01-01

  Geologie en steden hebben een wat moeizame verhouding: in de stad is er vaak niet veel van te zien door een gebrek aan ontsluitingen, maar de invloed van dc geologie op de stad is groot. Die invloed uit zich in scheppende zin, bijvoorbeeld als bron van bouwmaterialen of water, maar ook in

 10. van Lodewyk Alberti

  African Journals Online (AJOL)

  27 jan 2006 ... [1981]), is het boek als zodanig nooit onderzocht. In dit artikel wil ik de opbouw van. De Kaffers aan de Zuidkust van Afrika analyseren en nagaan op welke wijze Alberti de vragenlijst en het etnografische paradigma in de Considérationsvan Degérando gevolgd heeft. Ik zal de Nederlandse versie van ...

 11. 'n Woord van AFRILEX

  African Journals Online (AJOL)

  Vir sy voortgesette betrokkenheid by AFRILEX en sy entoesiastiese hand- hawing van Lexikos se posisie as 'n toonaangewende vaktydskrif, spreek AFRI-. LEX sy hartlike dank uit teenoor die Buro van die WAT, en veral dr. J.C.MD. du Plessis wat as redakteur van hierdie sewende uitgawe opgetree het. Rufus Gouws.

 12. van der Waals

  Indian Academy of Sciences (India)

  University education was beyond reach for van der Waals as he had to work for earning his daily bread ... languages, which was a prerequisite for entering a University those days. van der Waals worked as a school ... take academic examinations at the University yet, van der Waals continued studying at Leiden. University ...

 13. Handelsstromen van pluimveevlees

  NARCIS (Netherlands)

  Tacken, G.M.L.; Horne, van P.L.M.

  2006-01-01

  Dit onderzoek geeft inzicht in de goederenstromen van (rauw) pluimveevlees binnen envooral naar Nederland en de daarmee gepaard gaande zoönoserisico's. Het onderzoek biedtinput voor het nog op te zetten controlebeleid, waarmee handhaving van het beleidsvoornemenom het aanbieden van rauw

 14. Dagvlinders van Europa

  NARCIS (Netherlands)

  Halder, van I.; Wynhoff, I.; Swaay, van C.

  2000-01-01

  Dagvlinders is gebaseerd op de ETI CD-ROM Dagvlinders van Europa (Van Halder, Wynhoff en Van Swaay, 2000). Dit programma toont informatie over meer dan 400 Europese dagvlinders. Elke soort is geïllustreerd met gedetailleerde tekeningen en foto's. De tekst behandelt ecologie, verspreiding, habitat en

 15. Ecologische kenmerken van weidevogeljongen en de invloed van beheer op overleving. Kennisoverzicht en effectiviteit van maatregelen

  NARCIS (Netherlands)

  Oosterveld, E.B.; Kleijn, D.; Schekkerman, H.

  2008-01-01

  Rapport over de effectiviteit van beheersmaatregelen voor overleving van primaire weidevogelkuikens in graslanden, op basis van wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke literatuur. Per sprake komen: Ecoprofielen weidevogeljongen van: Kievit (Vanellus vanellus); Grutto (Limosa limosa); Tureluur

 16. Versterking van de loopbaanladder van leraren : wat kunnen we leren van Singapore?

  NARCIS (Netherlands)

  Elffers, L.

  2015-01-01

  In de Lerarenagenda 2013-2020 is een aantal doelstellingen geformuleerd ten aanzien van de bevordering van de loopbaan en professionele ontwikkeling van leraren. Enerzijds wordt ingezet op het stimuleren van professionalisering van leraren na hun initiële opleiding, anderzijds op het versterken van

 17. Anglo - Dutch experiments on odour and ammonia emissions from landspreading livestock wastes

  NARCIS (Netherlands)

  Pain, B.F.; Klarenbeek, J.V.

  1988-01-01

  Inventarisatie en meting van ammoniakemissie middels 3 methoden bij toediening van rundvee-, varkens- en kippendrijfmest en kippenstalmest op grasland. De emissie werd tijdens en na het toedienen onderzocht.

 18. Karakterisering van het "Etimologiewoordeboek van Afrikaans" (EWA)

  African Journals Online (AJOL)

  Als etymologisch woordenboek bezit EWA een aantal bijzondere, eigen kenmerken. De selectie van de woorden is bepaald door het beoogde gebruikerspubliek. Als gevolg daarvan bevat EWA verscheidene typen woorden die in traditionele etymologische woordenboeken doorgaans veronachtzaamd worden, zoals ...

 19. Die ontwikkeling van 'n meetinstrument van werkstres

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. S. Van Zyl

  1994-06-01

  Full Text Available The development of an instrument for work stress. The aim of the investigation was to develop a valid and reliable job stress measuring instrument. As part of the technical analysis of the "Experience of Work and Life Circumstances Questionnaire" (WLQ, it is pointed out that reliability coefficients vary between 0,62 and 0,92, and that the questionnaire proves to have content as well as construct validity. Opsomming Die doelstelling van hierdie ondersoek was om 'n geldige en betroubare werkstresmeetinstrument te ontwikkel. As deel van die tegniese ontleding van die "Ervaring van Werk- en Lewensomstandighedevraelys" (WLV, is onder meer uitgewys dat die betroubaarheidskoeffisiente daarvan tussen 0,62 en 0,92 wissel en dat die vraelys oor inhouds en konstrukgeldigheid beskik.

 20. Het effect van substraat structuur op groei van schimmels

  NARCIS (Netherlands)

  Baars, J.J.P.; Sonnenberg, A.S.M.

  2011-01-01

  Champignons worden geteeld op een complex van voedingsstoffen ontstaan na fermentatie van strorijke paarden mest, kuikenmest, stro, gips en water. Voor de productie van champignons breekt het mycelium slechts 25% van het organische materiaal in de compost af. Dat is weinig voor iets dat ca. 40% van

 1. Biologische effectiviteit van bespuitingen: effecten van druppelgrootte en waterkwaliteit

  NARCIS (Netherlands)

  Zande, van de J.C.; Schans, van der D.A.; Koster, A.T.J.

  2004-01-01

  Deze rapportage beschrijft de invloed van watervolume, druppelgrootte en kwaliteit van het tankmengsel op de biologische effectiviteit van bespuitingen. Onder kwaliteit van het tankmengsel wordt in dit verband verstaan: temperatuur, hardheid, pH en zoutgehalte (chloor en ijzerzouten) van de

 2. Natural resources and geothermal energy in the Netherlands. Annual report 2012. A review of exploration and production activities and underground storage; Delfstoffen en Aardwarmte in Nederland. Jaarverslag 2012. Een overzicht van opsporings- en winningsactiviteiten en van ondergrondse opslag

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2013-06-15

  van stoffen (aardgas, stikstof, CO2 en water) aan de orde. Daarmee worden alle opsporings-, winnings- en opslagactiviteiten in Nederland en het Nederlandse deel van het Continentaal plat, vallend onder het regime van de Mijnbouwwet, gezamenlijk gerapporteerd. Het eerste deel van het jaarverslag gaat in op de ontwikkelingen in het jaar 2012. Zoals in voorgaande jaren richt dit deel zich op de opsporing, winning en de ondergrondse opslag van koolwaterstoffen. Dit betreft een overzicht van de veranderingen in de aardgas- en aardolievoorraden gedurende 2011 en de daaruit volgende situatie per 1 januari 2013. In dit deel is ook een prognose voor de winning van aardgas voor de komende 25 jaar opgenomen. Dit jaar zijn de resterende hoeveelheden aardgas en aardolie gerapporteerd conform het Petroleum Resource Management Systeem. Dit systeem moet leiden tot een uniforme classificatie van alle gerapporteerde voorraden. Vervolgens geeft een aantal tabellen inzicht in ontwikkelingen gedurende 2012 op het gebied van vergunningen en opsporingsinspanningen (seismisch onderzoek en boringen, het plaatsen van nieuwe platforms en de aanleg van pijpleidingen). Een overzicht van de gewonnen hoeveelheden aardgas, condensaat en aardolie en de gasstromen in de opslagfaciliteiten gedurende 2012. De daarop volgende hoofdstukken betreffen de opsporing en winning van steenkool, steenzout en aardwarmte en de ondergrondse opslag van stoffen. Het tweede deel van het jaarverslag geeft in een aantal overzichten de situatie per 1 januari 2013 en ontwikkelingen gedurende de afgelopen decennia weer. Tenslotte zijn er in de bijlagen overzichtskaarten opgenomen, die de stand van zaken per 1 januari 2013 in beeld brengen.

 3. Vroege beelden

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. Peter van Zilfhout

  2003-01-01

  In het gezelschap van filosofische onderwerpen neemt het beeld een bescheiden plaats in. Te midden van onderwerpen als vrijheid, rechtvaardigheid en rede valt het beeld in het geheel niet op. Wie toch wijsgerige interesse heeft in het beeld, krijgt weer te horen dat filosofen de interpretatieve

 4. Die etiek van Luther

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. H. van Wyk

  1983-06-01

  Full Text Available Dink ons aan die etiek van Luther dan spring onmiddellik ’n paar boeiende uitsprake van hom na vore soos o.a. dat Christene vanuit die gemeenskap met Christus nuwe dekaloë moet maak wat helderder as die van Moses kan wees, of dat ons in bepaalde sin vir ons naaste ’n Christus moet word. Die bydrae van Luther 'tot die Christelike etiek is sonder twyfel van groot betekenis en die bestudering daarvan die moeite werd. Luther is geprys as rewolusionêr en verguis as konserwatis, hy is geëer as iemand wat weer die ware be­tekenis van godsdiens ontdek het toe die lewe vervloei het in etiek. Of dit egter korrek is om sy etiek as konserwatief te tipeer, soos White doen, moet betwyfel word.

 5. De auteursrechtelijke groeipijnen van Google

  NARCIS (Netherlands)

  Hugenholtz, P.B.

  2011-01-01

  Het succesverhaal van Google behoort tot de canon van de geschiedenis van onze informatiemaatschappij. In 1998 begonnen in een studentenkamer op de campus van Stanford University, groeide Google in enkele jaren uit tot het orakel van het internet. Zo werd ‘googelen’ de gebruikelijke term voor zoeken

 6. OM LYNING VAN DIEREPRODUKSIESTRATEGTEd

  African Journals Online (AJOL)

  gegee het. Ek wil ook hulde bring aan wyle prof Jan. Swart, aan prof J H R Bisschop, prof F N Bonsma, prof. J W Groenewald, wyle prof A M Gericke, wyle J A. (Koos) van der Merwe, mnr Danie van Wyk, wyle Koot. Kotze, dr W A Verbeek en baie ander. Die boere van. Suid-Afrika was gelukkig dat hulle sterk leiding kon kry.

 7. The social costs and benefits of Smart Grids; Maatschappelijke kosten en baten van Intelligente Netten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Blom, M.J.; Bles, M.; Leguijt, C.; Rooijers, F.J. [CE Delft, Delft (Netherlands); Van Gerwen, R.; Van Hameren, D.; Verheij, F. [KEMA, Arnhem (Netherlands)

  2012-01-15

  moeten worden hoe consumenten in werkelijkheid reageren op tijdafhankelijke prijsprikkels. Tot nu toe werd aangenomen dat slimme netten vooral nuttig en nodig zijn bij een veel duurzamere energievoorziening, maar uit de MKBA blijkt dat ook een energievoorziening zonder klimaatbeleid gebaat is bij smart grids. Met de 'maatschappelijke kosten-batenanalyse' zijn alle kosten en baten van intelligente netten integraal in beeld zijn gebracht, ongeacht wie die kosten moet maken. Tevens is onderzocht of overheidsbeleid nodig is om partijen te bewegen kosten te maken waarbij de baten elders terecht komen.

 8. Effecten van temperatuur op de fotosynthese van Cymbidium

  NARCIS (Netherlands)

  Schapendonk, A.H.C.M.; Kromwijk, J.A.M.

  2005-01-01

  Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een onderzoeksvraag van de LTOcommissie Cymbidium naar optimale teeltomstandigheden in relatie tot de fotosynthese. Door metingen op een praktijkbedrijf is meer inzicht verkregen in optimale en limiterende omstandigheden van de groeifactoren licht,

 9. Screening van natuurlijke vijanden van orchideetrips in snij-anthurium

  NARCIS (Netherlands)

  Pijnakker, J.; Scholte-Wassink, G.M.; Kok, L.W.; Leeuwen, van G.; Ramakers, P.M.J.

  2007-01-01

  In de teelt van snij-anthurium wordt sinds enkele jaren Chaetanaphothrips orchidii (orchideetrips, ook wel anthuriumtrips genoemd) aangetroffen, die grote schade veroorzaakt. Op verzoek van de landelijke gewascommissie anthurium en met financiering van het Productschap Tuinbouw is PPO Glastuinbouw

 10. Ontwikkeling van een vloeistofchromatografische methode voor de bepaling van residuen van meticlorpindol in pluimveevlees

  NARCIS (Netherlands)

  Beek, W.M.J.; Keukens, H.J.

  1994-01-01

  In dit rapport wordt de ontwikkeling van een methode beschreven voor de bepaling van residuen van meticlorpindol in pluimveevlees met behulp van HPLC en UV-detectie. Er is onderzoek verricht naar de chromatografische scheiding van meticlorpindol op reversed phase kolommen, naar een geschikte

 11. De sociale staat van Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Theo Roes

  2001-01-01

  De sociale staat van Nederland (SSN) biedt een systematische beschrijving en analyse van de levensomstandigheden van de Nederlandse bevolking. Onderwerpen zijn: inkomen, arbeid, onderwijs, gezondheid, huisvesting, veiligheid en vrijetijdsbesteding. De SSN beschrijft de ontwikkelingen in de

 12. Die wese van die geloof.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. J. S. De Klerk

  1957-03-01

  Full Text Available Waar ons op 31 Oktober weer dink aan die werk van die Hervorining, daar is dit nodig dat ons weer die aandag vestig op die geloofsworsteling van die manne van die Hervorming. Om daardie geloofsworsteling te verstaan is dit nodig om te let op die wese van die geloof.En om die wese van die geloof te verstaan is dit nodig om eers te let op die geloofsopvatting van Rome.

 13. Milieucondities van aquatische beheertypen

  NARCIS (Netherlands)

  Loeb, R.; Verdonschot, P.F.M.

  2010-01-01

  Voor de beheertypen van Index-NL is invulling gegeven aan de kwaliteitsaspecten van de aquatische typen. De kwaliteit in de Index-NL typen wordt afgemeten aan de (1) biotische natuur, (2) milieucondities, (3) ruimtelijke samenhang, (4) structuur en beheer, en (5) natuurlijke processen. In deze

 14. De teelt van walnoten

  NARCIS (Netherlands)

  Wertheim, S.J.

  1981-01-01

  De laatste jaren is er weer een toenemende belangstelling voor walnoten te constateren. Deze interesse komt in een enkel geval van een grondeigenaar die met noteteelt zijn grond rendabel wil maken. Meestal gaat het echter om de beplanting van erven, overhoeken, wegbermen en dijken. Vanwege deze

 15. DIE SLAG VAN DOORNKRAAL

  African Journals Online (AJOL)

  Die slag van Doornkraal moet gesien word teen die agtergrond van die ..... saddled and tied to a food wagon. Steyn galloped off, leaving ..... great habit of his. He was proceeding to inspect the position, when he was shot through the neck. "64). Met sy aankoms op Doornkraal, het It kol De Lisle hom gehaas na die "rooi huis" ...

 16. Kroniek van het mededingingsrecht

  NARCIS (Netherlands)

  Wesseling, R.; Truijens Martinez, J.

  2015-01-01

  Waar liggen de grenzen van het bereik van het mededingingsrecht? Die vraag komt steeds vaker op. Buiten het mededingingsrecht heeft de Europese Commissie beperkte handhavingsbevoegdheden. Voor de Commissie is een probleem dus al snel een mededingingsrechtelijke kwestie. De Libor-affaire en

 17. 'De 'lijmwaarde' van merken

  NARCIS (Netherlands)

  Mossinkoff, Marco

  2013-01-01

  Marketingwetenschap en -praktijk lijken in een crisis te verkeren: de consument en haar koopgedrag lijken steeds minder voorspelbaar, met alle nadelige gevolgen van dien voor het aanzien van marketing als vakgebied. Bij nadere beschouwing blijkt die onvoorspelbaarheid echter vooral betrekking te

 18. 'n Woord van AFRILEX

  African Journals Online (AJOL)

  Afrikaanse Taal nogmaals hulle kundigheid en bystand tot die beskikking van ; die breer leksikografiese gemeenskap. Hiervoor bedank AFRILEX hulle en by name vir dr. rCM.D. du Plessis Wat weer eens bereid was om verantwoorde~ likheid te aanvaar vir die redakteurskap van Lexikos. Rufus Gouws. Voorsitter: AFRILEX.

 19. Teelt van Digitalis lanata

  NARCIS (Netherlands)

  Mheen, van der H.J.

  1993-01-01

  De teelt van kruiden in Nederland heeft een zeer geringe omvang en blijft beperkt tot een kleine groep telers. Grofweg zijn er twee teeltrichtingen te onderscheiden. De teelt van zogenaamde keukenkruiden op vollegrondsgroenteteelt- en glastuinbouwbedrijven en de min of meer grootschalige

 20. TIEN VAN DO

  Indian Academy of Sciences (India)

  Home; Journals; Sadhana. TIEN VAN DO. Articles written in Sadhana. Volume 41 Issue 8 August 2016 pp 817-823. A closed-form solution for a two-server heterogeneous retrial queue with threshold policy · TIEN VAN DO DENES PAPP RAM CHAKKA JINTING WANG JANOS SZTRIK · More Details Abstract Fulltext PDF.

 1. Weerstand van honingbijenvolken

  NARCIS (Netherlands)

  Blacquiere, T.; Heemert, van K.

  2016-01-01

  14 maart jl. organiseerde Bijen@WUR
  het al weer vierde symposium over de
  gezondheid van bijen, onder het thema
  ‘Weerstand van bijenvolken’, want bijen
  kunnen veel zelf. Hoe bijen en imkers
  zouden moeten omgaan met de kleine
  bijenkastkever, als die zijn opmars
  vanuit

 2. Classificatie van biologische agentia

  NARCIS (Netherlands)

  Klein MR; LIS; cib

  2012-01-01

  Deze rapportage omvat een inventarisatie van de problematiek rond de classificatie van biologische agentia, die ziekte bij de mens kunnen veroorzaken.

  De constatering is dat de Europese lijst met classificaties verouderd is en geactualiseerd en uitgebreid zou moeten worden. De lijst bevat

 3. Het geheim van Alibaba

  NARCIS (Netherlands)

  den Butter, F.A.G.; Wu, X.

  2016-01-01

  Alibaba is in korte tijd uitgegroeid tot het grootste internet handelsplatform in de wereld. Volgens de Amsterdamse hoogleraar Frank den Butter en de Chinese studente Xiaoyi Wu weet Alibaba uitstekend in te spelen op de Chinese cultuur en instituties bij het omlaag brengen van de kosten van

 4. Genetische monitoring van de Nederlandse otterpopulatie : ontwikkeling van populatieomvang en genetische status 2015/2016

  NARCIS (Netherlands)

  Kuiters, A.T.; Groot, de G.A.; Lammertsma, D.R.; Jansman, H.A.H.; Bovenschen. J., Jan

  2016-01-01

  Jaarlijks wordt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken de Nederlandse otterpopulatiegenetisch gemonitord. Daarmee wordt een vinger aan de pols gehouden voor de ontwikkeling van degenetische status van de populatie. Deze vorm van monitoring, waarbij gebruik wordt gemaakt van

 5. Bestrijding van hittestress door vernevelen van water

  NARCIS (Netherlands)

  Hoofs, A.; Wagenberg, van V.

  1998-01-01

  Hartje zomer, de temperatuur in de varkensstallen stijgt tot boven de 30 graden Celcius. Maatregelen om hittestress te voorkomen zijn gewenst. Koeling door het vernevelen van water zou perspectief kunnen bieden om extreme hittestress bij de varkens indeze situaties te voorkomen.

 6. Hogere verwachtingen van technologie dan van elkaar?

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. Stijn Verhagen

  2012-01-01

  Boekbespeking van Sherrie Turkle, 2011, Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other. New York: Basic Books. Mails, sms’jes, instant messages, tweets, Skype, voicemails, Facebookberichten – via smartphones en andere apparaten zijn we vrijwel non-stop in contact met

 7. 'n Voordrag van Adrianus van Seims oor hermeneutiek

  African Journals Online (AJOL)

  digheden, en wat ineer zegt: met hiet oog op de omstandigheden van de bepaalde tijd. leder profeet - in de ruimste zin van het woord genomen - spreekt tot en ten bate van zijn tijdgenoten, zelfs de apokalypticus, zoals zowel uit Daniel als uit. Openbaring blijkt. Wie dat godswoord losmaakt van de omstandigheden, waar-.

 8. Invloed van doorstraling op de sensorische eigenschappen van zachtgekookte eieren

  NARCIS (Netherlands)

  Mazijk-Bokslag, van D.M.; Cramwinckel, A.B.; Langerak, D.I.; Wolters, D.; Herstel, H.

  1989-01-01

  Op verzoek van Gammaster, te Ede is het effect van drie niveau's van doorstraling bij zachtgekookte kippe-eieren onderzocht. Het sensorische onderzoek is met de methode van Free Choice Profiling uitgevoerd. Negentien panelleden kregen in de eerste sessie vier zachtgekookte, geschilde eieren

 9. Elektronische monitoring van kleinschalige staandwantvisserij

  NARCIS (Netherlands)

  Helmond, van A.T.M.; Couperus, A.S.

  2012-01-01

  In deze studie worden de mogelijkheden onderzocht van Electronic Monitoring (EM: het monitoren van de visserijactiviteit en vangst door middel van CCTV en GPS, rotatie- en hydrolieksensoren) aan boord van een staandwantkotter kleiner dan 10m in de visserij met spiegel-, tong- en zeebaarsnetten. Het

 10. Preventie van slaapgebrek en vermoeidheid

  NARCIS (Netherlands)

  Simons, R; Valk, P.

  2006-01-01

  Korte schets van de bijdrage aan het Europese Fit-to Fly project ( Early Warning Systems sensoren) van TNO Defensie en Veiligheid en hun eigen onderzoek naar fase-verschuiving van de slaap en strategisch gedoseerde slaapperioden. De eisen die een missie aan het personeel stelt, de verstoring van het

 11. EMPLOYABILITY van UM-afgestudeerden

  NARCIS (Netherlands)

  van Eldert, Peter; Künn, Annemarie; Mommers, Ardi

  2017-01-01

  De voor u liggende studie is een weerslag van het project ‘Employability onder UM afgestudeerden’. Het rapport geeft eerst een samenvatting van de uitgevoerde literatuurstudie op het gebied van ‘employability’ in het hoger onderwijs. Vervolgens wordt de ‘employability’ van UM afgestudeerden vijf

 12. Didactische ICT bekwaamheid van docenten

  NARCIS (Netherlands)

  Voogt, Joke; Heitink, Maaike Christine; Fisser, Petra; van Braak, Johan; Verplanken, Liesbet; Walraven, Amber

  2013-01-01

  Met de snelle ontwikkeling in het gebruik van informatie en communicatie technologie (ICT) in onze samenleving kan het onderwijs het gebruik van ICT niet meer negeren. Leerlingen moeten worden voorbereid op een samenleving waarin het gebruik van ICT-toepassingen deel van het dagelijks leven zijn.

 13. Microbewerking met behulp van lasers

  NARCIS (Netherlands)

  Ezendam, M.M.M.

  1994-01-01

  Het bewerken van materialen met behulp van lasers staat momenteel enorm in de belangstelling, en terecht. De ontwikkeling van bestaande en nieuwe typen lasers staat alles behalve stil. Ontwikkelingen bevinden zich met name in het gebied van hogere vermogens, betere bundelkwaliteit en hogere

 14. Burnout : de stand van zaken

  NARCIS (Netherlands)

  Taris, T.; Houtman, I.L.D.; Schaufeli, W.

  2013-01-01

  Dit artikel geeft een overzicht van de stand van zaken in het onderzoek naar burnout. Burnout is een syndroom van extreme vermoeidheid (uitputting), afstand nemen van het werk (distantie) en weinig vertrouwen in het eigen kunnen (verminderde competentie), waarbij de oorzaken voor deze aspecten

 15. Kringloop als basis van bedrijfsvoering

  NARCIS (Netherlands)

  Linde, van der A.

  2007-01-01

  Gerard Keurentjes bekijkt zijn bedrijf als kringloop waarin grond en koeien de spil zijn. Het gebruik van microbiotica in plaats van antibiotica past daarin perfect. Een microbioticum bestaat uit een mengsel van acht kruiden opgelost in alcohol. Onderzoek toont aan dat het de productie van witte

 16. Siektes van peroksisome - 'n oorsig

  African Journals Online (AJOL)

  'n oorsig. J. J. Theron, D. H. van Papendorp. Peroxisomes are ubiquitous cytoplasmic structures in mammalian tissues. The metabolic functions of these organelles include ... Slegs 'n kort opsomming van die belangrikste funksies van peroksisome ..... Van dell Branden C, Vamecq J, Wybo J, Aoels F. Phytol and pero>l:isome.

 17. Ingredienten voor kwaliteitsborging van modelonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Grinsven JJM van; Haan BJ de; Braat LC; MNV; LBG; CIM

  1995-01-01

  In dit rapport wordt een aanzet gepresenteerd tot harmonisatie van de kwaliteitsborging van modelonderzoek in het RIVM. Het rapport komt voort uit initiatieven van leden van het Intersectoraal Modellen Overleg. Het rapport is in eerste instantie bedoeld voor onderzoekers die modellen

 18. Professor Adrianus van Seims

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. C. van Wyk

  1985-01-01

  Full Text Available Professor Adrianus van Seims An eulogy in honour of the late Professor A van Seims (1906-1984, who filled the chair of Semitic Languages at the University of Pretoria from 1948 to 1971. It is an introduction to Volume 41, 2 (1985 of the Hervormie Teologiese Studies?, journal of the Faculty of Theology (Section A at the University of Pretoria. The specific Number is entitled Dedicata Adrianus van Seims. The articles concerned are contributions of some of his postgraduated students who lecture Semitic Languages or Old and New Testament at South African universities. The eulogy contains a review of the life and work of Professor Van Seims as well as a complete list of his publications.

 19. Een karakterisering van bosbiotopen op basis van eigenschappen van geleedpotigen; resultaten van een enqulte

  NARCIS (Netherlands)

  Moraal, L.G.; Hees, van A.F.M.; Martakis, G.F.P.; Jorritsma, I.T.M.; Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M.

  2003-01-01

  De vraagstellingen in dit onderzoek zijn: welke bostypen herbergen bijzondere geleedpotigen en welke biotoopkenmerken zijn hiervoor bepalend? Aan dit rapport is meegewerkt door 25 deskundigen van EIS, Stichting European Invertebrate Survey Nederland. Zij hebben de ecologische profielen

 20. Van Gogh in Arles.

  Science.gov (United States)

  Wasserman, Burton

  1985-01-01

  Recently an outstanding cross-section of works from Van Gogh's Arlesian period was on exhibition at the Metropolitan Museum of Art in New York City. His works are discussed; some samples are included. (RM)

 1. Effectief leren van multimedia

  NARCIS (Netherlands)

  Kester, Liesbeth

  2013-01-01

  Kester, L. (2012, March). Effectief leren van multimedia [Effective learning from multimedia]. Keynote presented at a miniconference Learning Sciences of the Open University of the Netherlands, Eindhoven, the Netherlands.

 2. De ontdekking van Antarctica

  NARCIS (Netherlands)

  Beintema, A.J.

  2004-01-01

  Aristoteles bedacht de naam Antarctica, maar wie ontdekte het zevende continent? Dit eerste artikel binnen het thema Antarctica beantwoordt die vraag. Ontdekkingsreizigers als Cook, Biscoe, Amundsen en Scott komen ter sprake, naast het kartografisch werk van Finnaeus

 3. Beheersing van Sclerotinia

  NARCIS (Netherlands)

  Janmaat, L.; Hamont, van J.; Lamers, J.G.

  2010-01-01

  Sclerotinia (rattenkeutelziekte) wordt veroorzaakt door de schimmel Sclerotinia sclerotiorum. Deze komt voor op zeer veel gewassen en overleeft lang in de bodem. Onder veelal vochtige omstandigheden na droogte ontstaan vruchtlichamen (paddestoelen) van waaruit sporen zich verspreiden. Ze infecteren

 4. Professor Adrianus van Seims

  African Journals Online (AJOL)

  -110). 34. Hoe lezen wij het Oude Testament? (Onder eigen vaandel, 1936, pp. 10-27). 35. De opgraving van Lachis (Nieuwe Theologische Studien, 1937, pp. 41-57). 36. Het Oude Testament in de verkondiging (Nieuwe Theologische Stu.

 5. van die WATt

  African Journals Online (AJOL)

  Verder word 'n rekenaarveldstruktuur voorgestel waarvolgens inligting op skerm in die woordeboek in-. Dit is 'n bygewerkte weergawe van 'n referaat wat op 4 Julie 1990 by 'n kongres van die LVSA op. Stellenbosch gelewer is. R ep rod u ced b y Sa b in et G a tew a. y u n d er licen ce gra n ted b y th e P u b lish er (d a ted.

 6. Die moedertaal van Jesus*

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S.J. du Plessis

  1963-03-01

  Full Text Available Anderhalf eeu lank het geleerdes aangeneem dat die enigste taal wat deur die bree volkslae in Palestina gepraat is in die tyd van Jesus, Aramees was. In 1817 het De Wette onder andere geskrywe: „Die benaming Hebreeus kom vir die eerste keer in die Apokriewe Boeke voor. Maar daar beteken dit die heersende volkstaal Aramees, wat teen daardie tyd (die tyd toe die Apokriewe ontstaan het reeds die plek van die ou Hebreeus ingeneem het”.

 7. Van implementering tot verwesentliking: Aanwending van resultate van internasionaal vergelykende studies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Surette van Staden

  2016-02-01

  Full Text Available Die prestasies van Suid-Afrikaanse leerders in internasionaal vergelykende studies bly voortdurend swak, wat vrae laat ontstaan oor die kwaliteit van onderwys wat aan SuidAfrikaanse kinders gebied word in die verskillende grade en fases van formele skoolonderrig. Ernstige kommer oor leerders se swak prestasies oorheers navorsing en opvoedkundige debatte in Suid-Afrika. Ondanks goeie oogmerke, soos die hersiening van beleid en leerplanne, en die fokus op implementering, deur middel van kurrikulêre voorsiening en ondersteuning aan onderwysers, bly die verwesentliking in terme van leerders se prestasie teleurstellend swak. Hierdie studie ondersoek data verkry uit die preProgress in International Reading Literacy Study (prePIRLS van 2011. Die prestasie van Suid-Afrikaanse Graad 4-leerders is op ’n punt van 461 bereken, wat beduidend laer is as die internasionale gemiddeld van 500 (SE = 3.7. Resultate van die prePIRLS 2011-studie word gebruik as bewys van die bereiking van kurrikulêre doelwitte op die Graad 4-vlak, oor die spektrum van 11 Suid-Afrikaanse landstale. Norme of maatstawwe, soos afgelei uit die resultate, word verder ondersoek om moontlike verbeteringe aan te wys in die implementering van leerplanne in die klaskamer. Gevolgtrekkings sluit voorstelle in oor hoe onderwyspraktyk voordeel kan trek uit die bevindings van internasionaal vergelykende studies.

 8. Ecologische kenmerken van weidevogeljongen en de invloed van beheer op overleving. Kennisoverzicht en effectiviteit van maatregelen

  OpenAIRE

  Oosterveld, E.B.; Kleijn, D.; Schekkerman, H.

  2008-01-01

  Rapport over de effectiviteit van beheersmaatregelen voor overleving van primaire weidevogelkuikens in graslanden, op basis van wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke literatuur. Per sprake komen: Ecoprofielen weidevogeljongen van: Kievit (Vanellus vanellus); Grutto (Limosa limosa); Tureluur (Tringa totanus); Scholekster (Haematopus ostralegus); Watersnip (Gallinago gallinago); Kemphaan (Philomachus pugnax); Slobeend (Anas clypeata); Zomertaling (Anas querquedula); Kuifeend (Aythya fulig...

 9. De toekomst van flex : een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Verbiest, S.E.; Goudswaard, A.; Wijk, E.B. van

  2014-01-01

  In 2020 zal het personeelsbestand van organisaties voor 30% uit flexkrachten bestaan. Op dit moment is dat 25%. Dit blijkt uit een onderzoek van TNO onder 900 ondernemingen in opdracht van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen). Het blijkt dat met name organisaties die al gebruikmaken van

 10. Een vergelijking van de voorjaarstrek van drie populaties Brandganzen met behulp van GPS-satellietzenders

  NARCIS (Netherlands)

  De Boer, R.; Bauer, Silke; Van der Jeugd, Henk; Ens, B.J.; Griffin, L.; Cabot, D.; Exo, K-M.; Nolet, Bart A.; Kölzsch, Andrea

  2014-01-01

  Onderzoek naar trekvogels heeft een grote vlucht genomen sinds de introductie van draagbare apparatuur met ingebouwde GPS-ontvangers, omdat we hiermee de trek van individuele vogels in groot detail kunnen volgen. In dit artikel brengen we met behulp van GPS-satellietzenders de voorjaarstrek van drie

 11. De trek van kruiden van volgroeid wortelmateriaal : handleiding van A tot Z in beknopte vorm

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.

  2005-01-01

  Deze teelthandleiding richt zich op de trek van vooral dragon, krulpeterselie, rucola en munt, uitgaande van wortelmateriaal dat in de vollegrond wordt geteeld. Deze forcering richt zich zowel op aanbod van kruiden in potjes als de meermalige oogst van het gesneden product in een kas of een

 12. Jongeren en hun gebruik van oude en nieuwe media

  NARCIS (Netherlands)

  van Kruistum, C.J.; Leseman, P.P.M.; de Haan, M..

  2015-01-01

  Het debat over de rol die digitale media al dan niet in het onderwijs zouden moeten innemen, wordt gekenmerkt door een tegenstelling tussen oud en nieuw, schrift en beeld, boeken en iPads. In dit artikel willen wij duidelijk maken dat hiermee geen recht wordt gedaan aan de enorme variatie die

 13. Literatuuronderzoek naar gegevens betreffende de betekenis van een aantal verwekkers van zoonosen in verband met de vleesconsumptie. VIII: Brucella abortus

  NARCIS (Netherlands)

  Bos; J.M.; Engel; H.W.B.; Groothuis; D.G.; Knapen; F. van; Weiss; J.W.

  1986-01-01

  Brucellose bij de mens heeft meestal een weinig specifiek, griepachtig beeld. In Nederland is de voornaamste verwekker Brucella abortus, waar toe het literatuuronderzoek zich dan ook beperkt. Bij dieren is het rund de voornaamste gastheer en leidt een infectie bij drachtige dieren tot abortus.

 14. Beskrywing van Afrika in 1641

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. J. du Plessis

  1961-03-01

  Full Text Available Die orde vereis dat ons sal praat oor Afrika, die moeder van wonderlike dinge, wat gelei het tot die spreekwoord: Afrika bring altyd iets nuuts te voorskyn. In die Arabiese taal word dit genoem Iphrichia, van die woord faraca, wat dieselfde beteken as verdeel in Latyn; sommige dink dat dit so genoem is omdat dit van Europa afgeskei is deur die Middellandse See en van Asië deur die Nylrivier. (N.B. teenswoordig word die naam Afrika afgelei van Afer, die naam van een van die seuns van Hercules, wat volgens die legende ook in Noord-Afrika avonture beleef het, en sy seun agtergelaat het om hom met sy laer effe Wes van die latere Carthago te vestig. Die gewone klassieke naam vir Noord-Afrika was egter Libië, sodat ons eie nasie eintlik die eerste Afrikaners of „Pan-Africans” was, vanaf die 18e eeu altans. L. J. du P..

 15. Psigologiese benadering van pastorale arbeid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. J. Strümpfer

  1969-03-01

  Full Text Available In die spreektaal van ons Afrikaanse kerke is ons lief om die bedienaar van die Woord aan te dui as „die predikant”, „die leraar” of „die dominee”. Miskien plaas ons met hierdie semantiese gebruik van terme wat lering en proklamering impliseer, ’n ongelukkige klem op die preekamp. Daarteenoor, het ons semanties miskien iets te leer van die Pinkstersektes wat die benaming „pastoor” verkies, of die Amerikaanse ge­ bruik van die term „the pastor”. Ons is wel lief om te praat van „ons herder en leraar”. Veelal word die herderlike, of pastorale, deel van die taak van die bedienaar van die Woord egter in sy eie gedagtes, asook in die gedagtes van sy gemeentelede, deur die leraarskap op die agtergrond gedwing. Al te dikwels word hy deur gemeentelede beskou as iemand wat op Sondag op die kansel gesien moet word en wat niks met die res van hul lewens te doen het nie. Herstel van die pastoraat sal deel moet wees van die proses om die ontkerstening van die hedendaagse lewe teen te gaan.

 16. Die instelling van die doop

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. L. Venter

  1989-05-01

  Full Text Available Die eerste plek in die evangeliebeskrywings waar daar van die doop as ’n opdrag van Jesus Christus gepraat word en waar die betekenis die duidelikste uitkristalliseer, staan in Matteus 28 : 16 - 20. Heilshistories gesien, is dit die begin van kerklike inlywing van die wat gehoor het hoedat Jesus sy koninkryk proklameer, die evangelie aanvaar en tot bekering kom. Vir die doel van hierdie artikel word hierdie gedeelte ondersoek om te sien hoe die instelling geskied het, wat die plek en betekenis van die Christelike doop is.

 17. Leren van huisontruimingen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gert Schout

  2011-11-01

  Full Text Available Preventing evictions Background. An eviction is a dramatic event. There is little knowledge on the process that precedes an eviction and how to prevent evictions. Method. An exploratory descriptive study based on seven case studies. Results. The process of a evictions is multifaceted and complex, but is determined by discontent over unfulfilled expectations, stereotyping, hardening, impotence, over-specialization, narrow-mindedness and lack of cooperation. Implications for practice that can be inferred from this study: institutionalize conflict capability. This means sensitivity to signals and signs of escalation, recognizing signs of hardening of positions, investing in skills and de-escalation skills like metacommunication and negotiation skills. Leren van huisontruimingen Achtergrond. Een huisontruiming is een ingrijpende gebeurtenis. Over hoe huisontruimingen verlopen en hoe ze zijn te voorkomen is weinig bekend. Methode. Een exploratief beschrijvend onderzoek gebaseerd op zeven casestudies. Resultaten. Het proces tot een huisontruiming is veelvormig en complex maar wordt bepaald door onvrede over niet ingeloste verwachtingen, stereotypering, verharding, onmacht, overspecialisatie, blikvernauwing en gebrekkige samenwerking. De volgende aanwijzing voor de praktijk kan worden afgeleid uit deze studie: institutionaliseer het vermogen om conflicten op constructieve wijze tegemoet te treden. Dit betekent het gevoelig worden voor signalen en voortekenen van escalatie, herkennen van tekenen van verharding van standpunten, het investeren in de-escaleren vaardigheden als metacommunicatie en onderhandelen.

 18. Competentie van huisartsen inzake het voorschrijven van geneesmiddelen: een onderzoek op basis van papieren patiënten.

  NARCIS (Netherlands)

  Foets, M.; Schellevis, F.G.; Dijk, L. van

  1994-01-01

  Het doel van deze studie is het verkrijgen van inzicht in de competentie van huisartsen inzake het voorschrijven van geneesmiddelen. Hierbij wordt de voorschrijfcompetentie bestudeerd in samanhang met huisarts- en praktijkkenmerken. Deze competentie reflecteert de farmacologische juistheid, de

 19. Kwantitatieve massaspectrometrie van Clenbuterol met behulp van isotoopverdunning

  NARCIS (Netherlands)

  Traag, W.A.; Bennekom, van E.O.; Weseman, J.M.; Kienhuis, P.G.M.; Tuinstra, L.G.M.Th.

  1989-01-01

  Om de toepassing van massaspectrometrie met behulp van isotoopverdunning in urine, vlees en lever te onderzoeken is een aantal experimenten uitgevoerd met de 'Hewlett-Packard Hass Selective Detector' (Electron Impact). Ook zijn met Finnigan 4500 aanvullende experimenten (Chemical Ionisation)

 20. Prestatiekenmerken van de bepaling van formaldehyde en 8-hydroxychinolinesulfaat

  NARCIS (Netherlands)

  Cleven RFMJ; Graaf M de; LAC

  1996-01-01

  Een aantal prestatiekenmerken voor de bepaling van een tweetal componenten waarvan de gehaltes regelmatig worden bepaald in voornamelijk sera en vaccins, is nader vastgelegd. Het betreft juistheid, precisie en nauwkeurigheid, de lineariteit van de kalibratiecurven, aantoonbaarheidsgrens, en

 1. Erythropoietine : enkele aspecten van de humorale regulatie van de erythropoiese

  NARCIS (Netherlands)

  G. Wagemaker (Gerard)

  1976-01-01

  textabstractDe regulatie van de erythropoiese verloopt in belangrijke mate via een humorale regulator. Deze wordt erythropoietine genoemd, en heeft een specifieke stimulerende werking op de erythropoiese, waarschiinliik in hoofdzaak door de inductie van erythroide differentiatie in een

 2. Richtlijnen voor selectie en weergave van residugehaltes van bestrijdingsmiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  van den Velde-Koerts T; van Hoeven-Arentzen PH; Ossendorp BC; CSR

  2002-01-01

  Residubeoordelingen van bestrijdingsmiddelen worden uitgevoerd om wettelijke residulimieten (MRLs = maximum residue limits) vast te leggen. MRLs worden afgeleid uit de resultaten van die residuproeven met bestrijdingsmiddelen die volgens kritisch "Good Agricultural Practice" zijn

 3. Sorptie van chloorfenolen in de bodem

  NARCIS (Netherlands)

  Lagas; P.; Snell; M.C.; Wytzes; H.

  1986-01-01

  Het sorptieproces alsmede de kinetiek van sorptie van chloorfenolen in natuurlijke en synthetische grondsoorten werd bestudeerd met behulp van laboratoriumexperimenten. Uit de resultaten bleek dat sorptie van chloorfenolen kan worden beschouwd als tweestapsproces. De eerste stap verloopt snel.

 4. Big data en handschriften van Christiaan Huygens

  NARCIS (Netherlands)

  Damen, J.C.M.

  2013-01-01

  In de achtste aflevering van een serie combinatiebesprekingen (digitaalandspeciaal) schenkt Jos Damen aandacht aan een onderzoek naar big data van bibliotheekcatalogi en een catalogus van het werk van het Nederlandse genie Christiaan Huygens.

 5. Verduurzaming voedselproductie : transportbewegingen van het Nederlandse voedsel

  NARCIS (Netherlands)

  Scheer, F.P.; Groot, J.J.; Snels, J.C.M.A.; Simons, A.E.

  2011-01-01

  Beschreven is welke transportbewegingen het Nederlandse voedsel maakt, de plaatsen van bestemming, de manieren van transport, de omvang en wijze van het transport van levende dieren en de milieudruk die het transport oplevert.

 6. Voorspeense groei van Bonsmarakalwers onder verskillende agro ...

  African Journals Online (AJOL)

  Tabel 1) dui op die belang van rekordhouding ten opsigte van ... in die lig van die matig ho€ erfbaarheid van geboortemassa (Preston & Willis,. 1970). Lentekalwers was betekenisvol (P<0,05) swaarder by geboorte as winterkalwers (Tabel 1).

 7. DIE GEESTESSTRUKTUUR VAN DIE ONGELOOF In die studie van ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  BACON (1561-1626), oor die algemeen erken as die vader van die empirisme, het met sy idole-leer 'n geweldige invloed uitgeoefen. Die idole-leer neem aan dat die werklikheid deur die mens se verstand geken kan word en wel op grond van die natuurlike vermoë van die verstand. Daar is egter allerlei hindernisse in ons ...

 8. "Die beiteltjie" van N.P. van Wyk Louw en

  African Journals Online (AJOL)

  Tom

  belangrike kenmerk van die postmodernisme is, wil ek dit nie tot abso- lute kenmerk verhef nie. Een van die .... oorgang vanaf 'n epistemologiese ingesteldheid tot 'n ontologiese ingesteldheid demonstreer en ..... the neglected and a whole range of phenomena which have been denied a history. Die formulering van die ...

 9. Die belangrikheid van sagteweefsel pedikels in beserings van die ...

  African Journals Online (AJOL)

  Die belangrikheid van sagteweefsel pedikels in beserings van die gesig. C. S. F. Smit. Abstract. Twee gevalle wat demonstreer dat die sagteweefsel pedikel van gedeeltelik geamputeerde weefsel in gesigbeserings behou moet word, word beskryf. Eenvoudige, praktiese maatreels om optimale bloedvloei deur die pedikel ...

 10. Die ontwikkeling van menslike potensiaal in die Republiek van Suid ...

  African Journals Online (AJOL)

  Erna Kinsey

  Dit het dus ook te doen met lewenstandaard, aangesien lewenstandaard `n bepalende faktor is met betrekking tot die optimale ontwikkeling van menslike potensiaal. Ander minder materiële aspekte van menslike potensiaal het te doen met menslike vryheid, waaronder vryheid van spraak, beweging en keuse ter sake is.

 11. Invioed van de zuurtegraad van varkensurine op de ammoniakemissie

  NARCIS (Netherlands)

  Eizing, A.; Aarnink, A.J.A.

  1996-01-01

  Dit rapport beschrijft het effect van een lagere urine-pH op de ammoniakemissie in een varkensstal. Het onderzoek is uitgevoerd in een modelopstelling met de zogenaamde stalsimulator, waarbij de invloed van de urine-pH op de ammoniakemissie werd onderzocht. Hiervoor werd de urine van vleesvarkens op

 12. Toepassing van de basisvrachtbenadering op fosfaat van compost; advies

  NARCIS (Netherlands)

  Ehlert, P.A.I.

  2005-01-01

  Bij het vormgeven van het stelsel van gebruiksnormen is een maatschappelijke discussie ontstaan over de aanvoer van fosfaat met grond in compost en zwarte grond. Deze deskstudie gaat in op vragen die hierbij gesteld zijn. Het aandeel grond in compost en zwarte grond en de hoeveelheid fosfaat daarin

 13. ʼn Kritiese evaluering van wetgewing wat die gesondheid van ...

  African Journals Online (AJOL)

  User

  gereguleer wat "basiese watervoorsiening" omskryf as "die voorgeskrewe minimum standaard van watervoorsieningsdienste wat nodig is vir die betroubare voorsiening van ʼn toereikende hoeveelheid en gehalte water aan huishoudings, met inbegrip van informele huishoudings, om lewe en persoonlike higiëne te steun".

 14. Prediking aan die hand van die metafoor van fiksieskryf

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  HTS 64(3) 2008 siening van die self en waarheid. In die pre-moderne paradigma kan die dominante metafoor verstaan word aan die hand van 'n spieël wat die lig uit 'n transendente oorsprong weerkaats, terwyl die moderne paradigma uitgedruk word met die metafoor van 'n lamp wat 'n eie, oorspronklike lig binne die self.

 15. DIE ROL VAN DIE TAALWETENSKAP IN DIE ONTWIKKELING VAN ...

  African Journals Online (AJOL)

  aanslag op die sogenaamde "Intentional Fallacy", heelwat verder. n. Mens sou hier eintlik ook op die invloed van Lacan se toepassing van. De Sacs sure op Freud moet wys, en op Macherey se Theory of Literary. Production. Barthes is naamlik besig om repressie teen te werk, en die teks as produksieproses in stede van ...

 16. Implementatie van de Surviving Sepsis Campaign bundels : Monitoring van ervaringen

  NARCIS (Netherlands)

  Lilian Vloet; J. Schouten; N. Stevens; A. Rensen; A. Willems; F. Zeegers

  2011-01-01

  Sepsis komt vaak voor in ziekenhuizen. Ernstige sepsis is verantwoordelijk voor 10 - 20% van alle Intensive Care (IC) opnames en is de belangrijkste doodsoorzaak op niet-cardiale IC?s. De gemiddelde mortaliteit van volwassenen met ernstige sepsis op de IC is 33% en van volwassenen met septische

 17. Karakterisering van het Etimologie- woordeboek van Afrikaans (EWA)

  African Journals Online (AJOL)

  rbr

  die aan bepaalde aspecten en werkwijzes ten grondslag lagen. Informatie daarover werkt verhelderend. Mijn karakterisering van EWA zal bestaan uit een algemene typering, een beschouwing van de macrostructuur, de selectie en de aard van de trefwoor- den, met daarbinnen speciale aandacht voor de leenvertalingen, ...

 18. Samenstelling van de vluchtige olie van Origanum vulgare L. ssp. vulgare gedurende de ontwikkeling van de plant

  NARCIS (Netherlands)

  Maarse, Henk

  1971-01-01

  INLEIDING EN DOEL VAN HET ONDERZOEK Vele onderzoekers hebben de laatste jaren de vorming van de verbindingen in vluchtige olien van planten bestudeerd door het bepalen van de verandering in de samenstelling van de vluchtige olie tijdens de groei van de plant. Lemli (68) wees als eerste op de

 19. Gaschromatografisch onderzoek naar de samenstelling van de vluchtige olie van Mentha piperita L. gedurende de ontwikkeling van de plant

  NARCIS (Netherlands)

  Malingré, Theodorus Maria

  1966-01-01

  SAMENVATTING Het doel van het beschreven onderzoek was door middel van gaschromatografie, gecombineerd met andere analysemethoden, de samenstelling van de vluchtige olie van Mentha piperita L. en de veranderingen hierin gedurende de ontwikkeling van de plant, te bepalen en uit de resultaten van het

 20. Analise van die Tswanaraaisel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. A. Swanepoel

  1984-05-01

  Full Text Available ’n Strukturele, stilistiese en funksionele bcskrywing van die Twanaraaisel bring mee dat daar aan die volgende aspekte aandag gegee moet word: •\tWat is ’n raaisel en lioe word dit in Tswana genoem. •\tTot watter studiegebied en literere genre hoort die raaisel en watter subvorme kan vir Tswana onderskei word. •\tHoe sien die struktuur van Tswanaraaisels daar uit. •\tDeur wie, waar, wanneer en hoe word Tswanaraaisels voorgedra. •\tWatter stilistiese kenmcrke kan in Tswanaraaisels onderskei word. •\tWatter funksies vervul raaisels in ’n Tswanagcmeenskap.

 1. Meer profijt van inheemse fruitbomen

  NARCIS (Netherlands)

  Berg, van den J.

  2010-01-01

  Inheemse fruitbomen zijn in de Sahel belangrijk voor de bodemvruchtbaarheid en om van te eten en producten van te verkopen. Alle sociale klassen zijn daarin betrokken. Maar er is meer mogelijk, laat onderzoek zien waar het LEI aan meewerkte

 2. Rozenkwekers kiezen klanten

  NARCIS (Netherlands)

  Hack, M.D.; Graaff, de R.J.M.; (PT) van der Ham, E.; Verhoeven, A.T.M.

  1998-01-01

  Marktkundig onderzoek gericht op verbetering van de concurrentieposite van de Nederlandse rozensector. In dit onderzoek zijn de afnemerseisen op twee belangrijke afzetmarkten in beeld gebracht. Ten tweede is de kracht van de concurrenten in beeld gebracht. Op basis van deze informatie is een

 3. Preventie van slaapgebrek en vermoeidheid

  OpenAIRE

  Simons, R; Valk, P.

  2006-01-01

  Korte schets van de bijdrage aan het Europese Fit-to Fly project ( Early Warning Systems sensoren) van TNO Defensie en Veiligheid en hun eigen onderzoek naar fase-verschuiving van de slaap en strategisch gedoseerde slaapperioden. De eisen die een missie aan het personeel stelt, de verstoring van het biologische lichaamsritme en matige slaapfaciliteiten kunnen leiden tot slaapgebrek, op zijn beurt leidend tot ernstige vermoeidheid met nadelige effecten op fitheid, prestaties en alertheid als r...

 4. Impact of pavements on air quality. Final report of a study on the performance of pavement (measures) on the air quality along highways; Invloed wegdekken op de luchtkwaliteit. Eindrapport onderzoek naar de werking van wegdek (maatregelen) op de luchtkwaliteit langs snelwegen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Blokland, G.; Hooghwerff, J.; Tollenaar, C. [M en P Raadgevende Ingenieurs, Aalsmeer (Netherlands)

  2009-12-15

  Within the framework of the IPL (Innovation Program Air Quality) a series of studies and experiments were performed focusing on the effect that the road surface can have on the environmental quality of the air at the side of the road and what potential benefits can be found in a specific treatment of the road surface. The overall impression we get, when evaluating the different research reports, is the widely varying opinions and research results about the contribution of road and tyre wear related particles to the overall PM10 emission of road traffic. A similar lack of common understanding was experienced when studying the different opinions and experimental data related to the effect of the road surface type on road and tyre wear particles. Part of the scatter in opinions and data can be explained by the relative magnitude of the measuring errors in relation to the studied effects. Namely, the road related contribution is already a smaller part of the total PM10 concentration. Next the part related to wear is the smaller part of the road contribution and in this part the effect of a road surface is to be investigated with measuring equipment and under conditions whose accuracy and variation already are in the order of the expected effect. [Dutch] In het kader van het IPL-programma zijn, in de oplossingsrichting wegdekeffecten, op een groot aantal deelgebieden onderzoeken uitgevoerd. De focus van de onderzoeken was deels gericht op het verkrijgen van een beter begrip van de rol van het wegdek in het ontstaan en de overdracht van fijn stof, deels gericht op maatregelen op of aan het wegdek om de emissie of overdracht terug te brengen. Ten aanzien van de inzichten in de bron blijkt dat er uiteenlopende visies bestaan omtrent de relatieve bijdragen van band- en wegdekslijtage. Omtrent de overdracht naar de directe omgeving en de rol van het wegdek daarin bestaan nauwelijks gedeelde meningen. Het uitvoeren van full-size experimenten kent een serieuze beperking: er is

 5. Van wie zijn zij? De ambtenaren

  NARCIS (Netherlands)

  Peters, Jit

  2011-01-01

  Aan de hand van actuele voorbeelden gaat Jit Peters tijdens zijn afscheidscollege in op de toegenomen macht van ambtenaren. De loyaliteit van de ambtenaar is volgens hem nu te veel gericht op het ondersteunen van de eigen minister. Als tegenwichten van de macht van de ambtenaar staat Peters stil bij

 6. Star+ : monovergisting mest van vleesvarkens

  NARCIS (Netherlands)

  Kasper, G.J.; Verdoes, N.; Classens, P.J.A.M.

  2015-01-01

  De versgeproduceerde mest en de vermorste snijmais uit de innovatieve Star+- stal zijn onderzocht op samenstelling en gaspotentie. Daarbij lag de nadruk op de werking van de mestbanden, het optimale drogestofgehalte van de ingevoerde mest, de kwaliteit en kwantiteit van het biogas en de stabiliteit

 7. Pythagoras Meets Van Hiele.

  Science.gov (United States)

  Flores, Alfinio

  1993-01-01

  Develops the Pythagorean Theorem in the context of the Van Hiele levels by presenting activities appropriate for each level. Activities point to preparatory development (level 0), give 3 different versions of Euclid's proof (levels 1, 2, and 3), give some generalizations of the theorem (level 3), and explore the Pythagorean relationship in other…

 8. Cranberry houdt van zuur

  NARCIS (Netherlands)

  Jukema, N.J.

  2007-01-01

  Cranberries houden van zand- of veengrond met een pH lager dan 5,5 en vragen een hoog gehalte aan organische stof. PPO-onderzoekers hebben een handleiding gemaakt voor de teelt cranberry (Vaccinium macrocarpon). Een eisenprofiel toont waaraan rassen in Nederland moeten voldoen wat betreft kleur,

 9. Nuwe metodes van nitrogliserientoediening

  African Journals Online (AJOL)

  16 Apr 1983 ... Die vel word al sedert onheuglike tye as 'n medium vir die toediening van geneesmiddels gebruik, en ouer dokters sal hulle nog kan herinner aan die smeermiddels, mosterdpleisters, ens. wat deur ons voorvaders voorgeskryf is. Hierdie middels het waarskynlik nie veel meer gedoen as om net die vel rooi ...

 10. Lighting Van Leeuwenhoek's samples

  NARCIS (Netherlands)

  Robertson, L.A.

  2017-01-01

  Possible techniques for lighting opaque samples while using Van Leeuwenhoek microscopes have been tested, and the results are presented in relation to published material. The design of the microscope causes the sample to be in shadow with any form of top lighting. It is therefore suggested that

 11. Van Gogh's Sunflowers

  Science.gov (United States)

  Daddino, Michelle

  2010-01-01

  In this article, the author describes an art project wherein kindergarten students painted sunflowers. These beautiful and colorful sunflowers were inspired by the book "Camille and the Sunflowers" by Laurence Anholt, which does an amazing job of introducing young children to the art and life of Vincent van Gogh.

 12. Van Bahrein tot Bitcoin

  NARCIS (Netherlands)

  Lodder, A.R.

  2014-01-01

  Door het internet kan de burger rechtstreeks contact krijgen met zijn publiek zonder hulp van derden als omroepen, kranten, uitgevers, muziekindustrie, etc. Bij al deze communicaties is prominent (Youtube) of minder prominent (Wordpress) een derde partij betrokken die de communicatie faciliteert.

 13. Bacteriologisch Onderzoek van slachtdieren

  NARCIS (Netherlands)

  Engel HWB; van Leusden FM; Erne EHW

  1986-01-01

  Door zes vleeskeuringsdiensten en het RIVM werd gezamenlijk onderzoek verricht naar het in de Vleeskeuringswet omschreven "Bacteriologisch Onderzoek" (BO) bij slachtdieren. Doel was na te gaan of er verschillen zouden zijn in de aantallen positieve resultaten van het BO tussen de diensten

 14. Kalibemesting van zetmeelaardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Wijnholds, K.H.

  2003-01-01

  Het is bekend dat kali een grote invloed kan hebben op het OWG en het uitbetalingsgewicht. Bij een stikstofgift die op het ras is afgestemd, is het effect van een hogere kaligift op het uitbetalingsgewicht bij de oogst echter vrij gering. Na bewaring is er een lichte trend aanwezig dat een hogere

 15. Najaarsteelt van leeuwebek (Antirrhinum)

  NARCIS (Netherlands)

  Krogt, van der T.M.

  1982-01-01

  Een sortiment handelsrassen dat ook in de voorjaarsteelt gebruikt wordt, is getoetst op de gebruiksmogelijkheden in het najaar. Met enkele kultivars is een temperatuurproef gedaan. In de twee daaropvolgende jaren is een gekombineerde zaaitijden-rassenproef genomen, waarbij gebruik werd gemaakt van

 16. DIE SLAG VAN BLOEDRIVIER~

  African Journals Online (AJOL)

  cast iron blown over with bronze stands today. ... deur 'n moerasagtige pan effens noord van die noordel ike drif. Ook hierdeur is die laer in 'n mate gedek. Meer na die suidweste het die bree. Gelato-kop, na die Slag 'Vechtkop' genoem, oor die laer getroon. HOGOsptl'nr. 'i'OSRASACT IGE: PAN. BLOEDRIVI3R. S'S.

 17. Voedselveiligheid van nieuwe eiwitten

  NARCIS (Netherlands)

  Spiegel, van der M.; Noordam, M.Y.; Fels-Klerx, van der H.J.

  2013-01-01

  De consumptie van dierlijke eiwitten is sterk toegenomen door een stijgende wereldbevolking en opgekomen economieën als China en India. Dit heeft grote gevolgen voor de voedselvoorziening en het milieu. Om land- en energieverbruik terug te dringen moet een eiwittransitie plaatsvinden waarbij minder

 18. Het importeren van honingbijen

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen, B.

  2007-01-01

  Er wordt in de wereld volop gehandeld in bijen en bijenproducten. De globalisering is niet aan de bijenteelt voorbij gegaan. Producten als honing en propolis, maar ook raszuivere koninginnen worden over heel de wereld gemaakt en verspreid. Met deze wereldwijde verplaatsing van bijen kunnen ook

 19. Invloed van minerale olie op de bestrijding van Phytophthora infestans in pootaardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Spits, H.G.; Bus, C.B.

  2003-01-01

  De invloed van toevoeging van olie aan een fungicide op de werking van het fungicide is afhankelijk van het gebruikte fungicide. Gezamenlijk spuiten van olie en Aviso DF, Curzate M en mogelijk ook Acrobat, verhoogt de curatieve werking van deze fungiciden. Gezamenlijk spuiten van olie en Aviso DF,

 20. Afbouw van het Wsw-bestand: actualisatie op basis van Wsw-gegevens ultimo 2013

  NARCIS (Netherlands)

  Berden, C.; Tempelman, C.

  2014-01-01

  In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft SEO Economisch Onderzoek onderzoek gedaan naar de verdeling van het Participatiebudget over gemeenten. Een onderdeel van dit onderzoek vormde het voorspellen van de afbouw van het huidige zittend bestand in de Wsw op basis van

 1. Vonken van Vernieuwing : een voorbeeld van vernieuwing van binnenuit in een lerarenopleiding

  NARCIS (Netherlands)

  Jürg Thölke

  2010-01-01

  Het lectoraat innovatie van leren in organisaties aan de HAN bestaat uit een kerngroep van professionals met verschillende achtergronden. Wij richten ons in brede zin op de ontwikkeling van mens en organisatie. Hierin experimenteren wij met systemische werkvormen in het onderwijs, organisatieadvies,

 2. Regels en macht in geschillen over geluidshinder van buren: een verfijning van de theorie van geschilprocessen

  NARCIS (Netherlands)

  Oude Vrielink, Mirjan

  2003-01-01

  Wat is het verband tussen de manier waarop individuen een geschil trachten te beslechten en de sociale relatie die zij onderhouden? Mirjan van Heffen-Oude Vrielink neemt deze vraag als basis voor een verfijning van de theorie van geschilprocessen. Zij formuleert theoretisch gefundeerde verwachtingen

 3. Fluorescentievingerafdruk van Aardappel, Melganzenvoet en Mais : Eerste resultaten van plantonderscheid met behulp van fluorescentie

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, T.T.; Nieuwenhuizen, A.T.

  2012-01-01

  Als het spectrum van één “soort” (gewas) vergeleken wordt met de rest (onkruid) neemt het onderscheid van het “gewas” af tot 70%. Het lijkt dus nodig ook de spectra van alle soorten onkruid in het veld te kennen om een goed onderscheid mogelijk te maken. De doelstelling voor deze metingen is een

 4. Hoe praat ons oor/van God? Teologiese idiome van gister en van ...

  African Journals Online (AJOL)

  Dit beteken alleen werklik- heidsbetrokke teologie. Aan die einde van die artikel word 'n voorstel in hierdie verband gemaak. In die voorgestelde model wil ons die gansandersheid van God in ag neem, asook die eie-aard van die Christelike geloof in vergelyking met ander godsdienste, die postmoderne mondiale kultuur en ...

 5. De rode jonker : De eeuw van Marinus van der Goes van Naters (1900-2005)

  NARCIS (Netherlands)

  Mreijen, Anne-Marie Francine

  2018-01-01

  Marinus van der Goes van Naters (1900-2005). A Biography The history of the twentieth century is reflected in the life of the Dutch politician and lawyer Marinus (‘Dup’) van der Goes of Naters, also known as the ‘Red Squire’. He was a flamboyant and idiosyncratic politician, who during his lifetime

 6. Milieu- en gezondheidsonderzoek in de leefomgeving van Van Voorden gieterij te Zaltbommel: samenvatting van de deelonderzoeken

  NARCIS (Netherlands)

  Mennen MG; Kwekkeboom JMI; Broekman MH; van Brederode N; IMD; LAC; LVM; SIR

  2004-01-01

  Naar aanleiding van onrust bij omwonenden van een metaalgieterij is een onderzoek uitgevoerd om vast te stellen welke stoffen door de metaalgieterij worden uitgestoten en in welke hoeveelheden. Ook is gemeten hoe hoog de concentraties en depositie van deze stoffen in de leefomgeving zijn en wat de

 7. Die nabyheid van die Koninkryk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W.J. Snyman

  1963-03-01

  Full Text Available Vanweë die belangrikheid daarvan volg hier ’n breër bespreking van die proefskrif van dr. Tjaart van der Walt oor die nabyheid van die Koninkryk as wat in ’n gewone resensie kan geskied. Die vraagstuk wat onder oë gesien word is so oud as die kerk en die teologie, soms minder en soms meer op die voorgrond. Tans kan gesê word, staan dit in die middelpunt. Daarby is dit nie maar ’n akademiese vraagstuk nie, maar ’n vraagstuk waarvoor elke nadenkende leser van die Skrif te staan kom.

 8. Environmental impact of concrete use in the Dutch construction industry. Status quo and assessment of improvement options; Milieu-impact van betongebruik in de Nederlandse bouw. Status quo en toetsing van verbeteropties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bijleveld, M.; Bergsma, G.; Van Lieshout, M.

  2013-04-15

  the Netherlands, the much-used Ecoinvent database (available in LCA software) contains outdated information; (b) There are still no specific environmental data on CEM II, CEM IV, CEM V cements and a number of CEM III grades, even though their footprints differ substantially. Further refinement of these data would therefore enable more precise analysis; (c) There is currently no reporting on the particulate emissions associated with Dutch cement and concrete. To enable a full environmental analysis, such national data should be made available, so that researchers are no longer dependent on Ecoinvent [Dutch] Eind 2012 is de Green Deal 'Verduurzaming betonketen' gesloten tussen de overheid en het MVO Netwerk Beton, waarin 21 bedrijven en 6 brancheorganisaties in de betonketen deelnemen. Het doel van deze Green Deal is een 100% duurzame betonketen in 2050, plus het zetten van concrete stappen daartoe op korte termijn. Vanuit deze Green Deal hebben Rijkswaterstaat en het MVO Netwerk Beton aan CE Delft gevraagd een analyse te doen van de milieu-impact van betongebruik in de Nederlandse bouw inclusief een analyse van een aantal verbeteropties. In 2010 werd 14 miljoen m3 beton gebruikt in de Nederlandse bouw en ongeveer 550 kton aan wapeningsstaal. Dit betongebruik veroorzaakt in de hele keten een klimaatimpact van 3,5 Mton CO2 (= 1,7% van de Nederlandse nationale emissie). Er is ook gekeken naar de klimaatemissie van energiegebruik tijdens de gebruiksfase van woningen en kantoren in 2010. Als we alleen kijken naar energie voor verwarming van woningen die in 2010 zijn gebouwd, dan schatten we in dat met de huidige EPC-norm (0,8) de klimaatimpact van het betongebruik in een woning ongeveer gelijk staat aan de klimaatimpact van vijf jaar verwarmen van een woning. Over een levensduur van 50 jaar is het energiegebruik voor verwarming van een woning uit 2010 dus grof weg tien keer zoveel dan de energie benodigd voor het beton met wapening in de woning. Verbeteropties die

 9. Energiegebruik en emissies per vervoerwijze

  NARCIS (Netherlands)

  Brink RMM van den; Wee GP van; LAE

  1997-01-01

  The aim of the study reported was to establish a basis for a realistic comparison of energy- efficiency to emissions from the different passenger and freight transport modes. Besides this report will also focus on of a modal shift on the effects on energy use and emissions. The energy use and

 10. Die vrese van ons vaders

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anita Cloete

  Full Text Available Die boek fokus op die plek en rol van godsdiensonderrig in skole in die konteks van godsdiensvryheid as deel van 'n demokratiese bestel in Suid-Afrika. Die skrywer betoog teen die behoefte van veral die wit Afrikaner om Christelike godsdiens te gebruik om hulle te onderskei en te isoleer van ander. Christelike godsdiens word dus gebruik om te diskrimineer teen ander wat anders glo of ongelowig is. In dié sin gaan dit dus nie soseer oor die Bybel nie, maar eerder oor die beskerming van godsdiens as magsbasis om die belange van die Afrikaner te beskerm as die sogenaamde uitverkore volk. Godsdiens in skole word dus as 'n politieke wapen gebruik in 'n demokratiese bestel, waar alle mense ongeag ras, klas en godsdiens, regte het wat erken en beskerm moet word. Hierdie poging word ten sterkte teengestaan aangesien dit veral onvanpas is binne 'n demokratiese regeringstelsel.

 11. Die gebruik van parallelplaatreologie vir die bepaling van die intrinsieke viskositeit van poli-etileentereftalaat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  O. C. Vorster

  2005-09-01

  Full Text Available Die bepaling van die intrinsieke viskositeit van poli-etileentereftalaat word bemoeilik deur die feit dat daar tans slegs twee metodes in gebruik is. In die eerste metode word die bepaling deur middel van oplossingsviskometrie gedoen, maar die toksisiteit van die oplosmiddel, asook die tydperk wat dit neem om die bepaling te doen, is ’n probleem. Die tweede metode word beperk deur die kompleksiteit en beskikbaarheid van die apparatuur in Suid-Afrika. In hierdie studie word ’n alternatiewe metode, gebaseer op parallelplaatreologie, voorgestel wat albei hierdie probleme oorkom en die resultate sodoende verkry, word vergelyk met dié wat met bestaande metodes verkry is.

 12. Ellis-van Creveld

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dhandabani Jayaraj

  2012-01-01

  Full Text Available Ellis-van Creveld (EVC syndrome is an autosomal recessive disorder that is also known as chondro-ectodermal dysplasia. The common manifestations of this syndrome are short ribs, postaxial polydactyly, growth retardation, and ectodermal and cardiac defects. The present case report is about an 8-year-old boy who had the features of bilateral hexadactyly, knocked knees, cardiac problems, congenital absence of incisors, fused upper and lower labial frenulum, and mulberry molars.

 13. [Van Helmont and gas].

  Science.gov (United States)

  van Gijn, Jan; Gijselhart, Joost P

  2012-01-01

  Johan Baptista van Helmont (1579-1644) was born in Brussels, around the time the Southern Netherlands ceased their resistance against the Spanish rule. He studied a variety of disciplines in Louvain and made a 'grand tour' in Europe, but remained dissatisfied with traditional knowledge, which he regarded as empty phrases and sophistry. His spouse being wealthy, he devoted himself to studying nature anew, unencumbered by prejudice, as Paracelsus (1493-1541) had done before him. Yet in his attempts to explain living and inanimate matter he could not avoid making basic assumptions. Among these was his view that there were only two elements: water and air. Water might carry elementary seeds from which a variety of substances could develop. When a substance was consumed by fire, an ethereal essence would remain, which he called 'Gas' (a term perhaps derived from Paracelsian 'chaos', perhaps from 'Geist'). Today 'gas' is defined as the volatile state of a given substance, but in Van Helmont's view it was mainly a metaphysical characteristic. Most of Van Helmont's work was published only after his death, through a verdict of the Spanish Inquisition.

 14. Rituele van plesier: Dolf van Coller se Die Bieliebalies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. van Wyk

  1998-04-01

  Full Text Available Rituals of pleasure: Dolf van Coller’s Die Bieliebalies This article is an analysis of Dolf van Coller's Die Bieliebalies (1993, read as a hedonist text. It has many points of similarity with what Bakhtin (1984 called grotesque realism, and with Nietzsche’s views as expounded in The birth of tragedy (1956. By comparing Van Caller's text to that of Bakhtin and Nietzsche, a counter-discourse to contemporary moral discourses such as feminism is explored. Van Coller’s use of laughter as a relativising mechanism is very liberating in the context where petty morality intervenes dogmatically in the field of literature and other spheres of life.

 15. Air pollution: Emissions due to the combustion of fossil fuels in stationary sources, 3rd and 4th quarter 1992. Luchtverontreiniging: Emissies door het stoken van fossiele brandstoffen in vuurhaarden, 3e en 4e kwartaal 1992

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zonneveld, E.A. (Afdeling Milieuhygiene, Milieustatistieken, Centraal Bureau voor de Statistiek CBS, Voorburg (Netherlands))

  1993-01-01

  Data are presented on the consumption of fossil fuels and on the emissions due to their combustion in stationary installations, specified by category of user/emitter and type of fuel. Emissions of CO, NO[sub x], SO[sub 2], particulates, VOC, methane and CO[sub 2] are calculated. 3 tabs., 1 ref.

 16. Air pollution: Emissions due to the combustion of fossil fuels in stationary sources, 1st and 2nd quarter 1992. Luchtverontreiniging: Emissies door het stoken van fossiele brandstoffen in vuurhaarden, 1e en 2e kwartaal 1992

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Zonneveld, E.A. (Afdeling Milieuhygiene, Milieustatistieken, Centraal Bureau voor de Statistiek CBS, Voorburg (Netherlands))

  1993-01-01

  Data are presented on the consumption of fossil fuels and on the emissions due to their combustion in stationary installations, specified by category of user/emitter and type of fuel. Emissions of CO, NO[sub x], SO[sub 2], particulates, VOC, methane and CO[sub 2] are calculated. 3 tabs., 1 ref.

 17. De internationale politieke economie van transformatie : de totstandkoming van privatiseringsbeleid in postsocialistisch Polen

  NARCIS (Netherlands)

  van der Bijl, Niels

  2007-01-01

  Welke rol speelden belangengroepen in de totstandkoming van het privatiseringsbeleid in postsocialistisch Polen? In De internationale politieke economie van transformatie staat deze vraag centraal. Vanuit het perspectief van de Internationale Politieke Economie (IPE) worden de structuur van de

 18. De bodemgesteldheid van het landinrichtingsgebied Ramele-Pleegste; resultaten van een bodemgeografisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Vroon, H.R.J.

  1999-01-01

  Het landinrichtingsgebied Ramele-Pleegste bestaat grotendeels uit pleistocene afzettingen. Op de fluviatiele afzettingen van de Rijn (Formatie van Kreftenheye) liggen fluvioperiglaciale en eolische afzettingen (formatie van Twente). Op een groot aantal plaatsen komt in de laagste delen van het

 19. Die 'Proslogion C2-4' van Anselmus van Kantelberg (1033/34-1109 ...

  African Journals Online (AJOL)

  -80,. 88-95). Wat die Vetenskaplikheid van die teologie' betref^ word die standpunte van. Buri, Sauter, Thomas van Aquino, Schleiermacher, Tillich, Barth en Paukert weer- gegee met die aanduiding van verskillende eie oplossingsrigtings.

 20. Verwijdering van fenol uit waterige stromen : Nieuw type van solvent impregnated resins omtwikkeld door TNO

  NARCIS (Netherlands)

  Geerdink, P.; Berg, C. van den

  2014-01-01

  Binnen de procesindustrie kan het reinigen van grote, waterige stromen een belangrijk onderdeel van de proceskosten vormen. Voor het verwijderen en terugwinnen van hydrofobe koolwaterstoffen zoals benzeen, bestaan verschillende processen. Het winnen van wateroplosbare koolwaterstoffen is echter een

 1. Beoordeling van het volksgezondheidsrisico door blootstelling aan BSE-infectiviteit van het destructiebedrijf Rendac Bergum

  NARCIS (Netherlands)

  Huntly P; Comer P; Geertsma RE; Schreuder BEC; Koeijer AA de; Bruggen M van; Osterhaus ADME; Poel WHM van der; MGB

  2002-01-01

  Voor het vaststellen en kwantificeren van het volksgezondheidsrisico van BSE infectiviteit voortkomende uit de activiteiten van het destructiebedrijf Rendac Bergum, werd een "risk assessment" onderzoek uitgevoerd. De stroom van infectiviteit die de fabriek binnenkomt werd gemodelleerd

 2. Het Aquacultuurprogramma van Initiatief Duurzame Handel (IDH)

  NARCIS (Netherlands)

  Heijden, van der P.G.M.

  2016-01-01

  Na bijna 10 jaar bij Ahold als manager product integriteit te hebben gewerkt, is Aldin Hilbrands sinds een jaar directeur van het Aquacultuurprogramma van IDH. Deze organisatie is gericht op het verduurzamen van internationale handelsketens. IDH doet dit door middel van het bouwen van

 3. Die redaksionele geskiedenis van die boek Hosea

  African Journals Online (AJOL)

  tuur kom rá' gewoonlik voor as antoniem van sdq. Op grond van die voorafgaande kan die hipotese gestel word dat die redaktor uit die wysheidskringe wat die profesieë van Hosea van 'n inleiding en slot voorsien het, dit nie as los aanhangsels gedoen het nie, maar dat dit bedoel was as integrale deel van die boek.

 4. Effectiviteit van markting management support systemen

  OpenAIRE

  Bruggen, Gerrit; Smidts, Ale; Wierenga, Berend

  1994-01-01

  textabstractVerhoogt het gebruik van marketing management support systemen de kwaliteit van marketingbeslissingen? En zo ja, onder welke omstandigheden? Aan de hand van een experimenteel laboratoriumonderzoek met het simulatiespel MARKSTRATonder 80 marketing managers en 160 studenten, kan de eerste vraag positief worden beantwoord. Omstandigheden als tijdsdruk, ervaring in het nemen van marketingbeslissingen en de analytische capaciteiten van de gebruikers vormen een belangrijk aandachtspunt ...

 5. Tien eeue leksikografie: Van woordelys tot woordeboek

  African Journals Online (AJOL)

  In 1953 het die Lexicon in Veteris Testamenti Libros van Ludwig. Koehler en Walter Baumgartner verskyn, 'n gebeurtenis van deurslag- gewende betekenis op die gebied van die studie van die Ou Testament. Dit was die resultaat van ongeveer veertig jaar se werk, soos Koehler dit self in die inleiding tot sy woordeboek ...

 6. Bepaling van 14C in afvalwater

  NARCIS (Netherlands)

  Hiemstra YS; Kwakman PJM; Nissan LN; Aldenkamp FJ; LSO

  1998-01-01

  In opdracht van de Hoofdinspectie Milieuhygiene van het ministerie van VROM heeft LSO een methode ontwikkeld om 14C in afvalwater van nucleaire installaties te bepalen. De methode meet organisch gebonden-14C en anorganisch-14C in de vorm van carbonaat (14CO32-) in afvalwater. Het rapport

 7. Hoge resolutie typering van Coxiella burnetii

  NARCIS (Netherlands)

  Janse, I.; Bossers, A.; Roest, H.I.J.; Rotterdam, van B.

  2011-01-01

  Dit rapport beschrijft het onderzoek wat uitgevoerd is in het kader van het project ‘Hoge Resolutie Typering Coxiella burnetii’’. Het doel van dit project was om de genoomsequenties van een aantal Nederlandse isolaten van de bacterie Coxiella burnetii, de veroorzaker van Q-koorts, in kaart te

 8. Staat van Infectieziekten in Nederland 2011

  NARCIS (Netherlands)

  Bijkerk P; van der Plas SM; van Asten L; Fanoy EB; Kroneman A; Kretzschmar MEE; EPI; LIS; cib

  2012-01-01

  In 2011 en de eerste helft van 2012 waren de meest in het oog springende ontwikkelingen op het gebied van infectieziekten in Nederland de uitbraken van bof en kinkhoest. Dit blijkt uit de Staat van Infectieziekten in Nederland, 2011, die inzicht geeft in ontwikkelingen van infectieziekten bij de

 9. Outsourcing van het ICT door overheidsinstellingen

  NARCIS (Netherlands)

  Kok, L.; Theeuwes, J.J.M.; Janssens, L.

  2003-01-01

  Het IWI heeft onlangs gewezen op de risico’s van outsourcing van ICT door het UWV. Ook het uitbesteden van ICT door gemeenten is niet zonder risico. Om outsourcingsbeslissingen van gemeenten en UWV te kunnen beoordelen wil het ministerie meer inzicht in de effecten van outsourcing. De directie

 10. Studentopinie als onderdeel van Cursuskwaliteit : Quickscan

  NARCIS (Netherlands)

  Elzinga, Hanny; Groenewoud, Jan; Ike, Paul; Loth, Betram; Reitsma, Sieuwke; Schotanus, Janke; Schuurman, Mieke; Steur, Jessica

  2015-01-01

  In het kader van dit onderzoek is een quickscan (15 vragen) opgesteld met als doel die informatie te verzamelen die nodig is om een eerste indicatie te krijgen van de kwaliteit van een cursus (vak). De quickscan is gebaseerd op literatuuronderzoek en best practices van de faculteiten van de

 11. Ureumammonisering van koring-, hawer- en garsstrooi en ...

  African Journals Online (AJOL)

  S.-Afr.Tydskr. Veek.1989, 19(1). Tabel 2 Aantal vryheidsgrade. (Vg), gemiddelde som van kwadrate. (GSK) en peil van betekenisvolheid. (BV) van die statistiese ontleding van die RP-, ureum- en SW-inhoud en IVOMV. Bron. Vg. RP ..... Ulloa, Craig, Watkins & Nelson. (1986) het ook gerapporteer dat die IVOMV van ureum-.

 12. STAD: a Simple Town Air Dispersion model for simulation of photochemical air pollution in urban areas

  NARCIS (Netherlands)

  de Leeuw FAAM

  1989-01-01

  In een eenvoudig verspreidingsmodel wordt, uitgaande van de emissie van stikstofoxiden (NO-x) en vluchtige organische stoffen (VOS) de fotochemische vorming van ozon en andere secundaire verontreinigingen in een stedelijke omgeving gesimuleerd. De berekeningen zijn uitgevoerd voor een

 13. Imaging of insulitis and beta cell mass in type 1 diabetes mellitus

  NARCIS (Netherlands)

  Di Gialleonardo, Valentina

  2012-01-01

  Nieuwe tracervloeistof verbetert onderzoek en behandeling diabetes type 1 Met behulp van Positron Emissie Tomografie (PET) kan onderzoek en behandeling van diabetes mogelijk aanzienlijk verbeterd worden. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Valentina Di Gialleonardo. Ontsteking in de

 14. Kognitiewe en persoonlikheidskorrelate van aandaggewing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. J. Vos

  1993-06-01

  Full Text Available Cognitive and personality correlates of attention. The principal aim of the study was to determine the cognitive and personality correlates of attention. Two contrasting groups were formed on the basis of scores from a self report inventory of attention. These two groups were compared in terms of the NSAG, the SAT, the 16PF and the JPQ. With the aid of the Hotelling T2 it was found that the vectors of means scores of the two contrasting groups differed statistically significantly from one another in respect of both the cognitive and personality variables. Opsomming Die hoofdoel van die studie was om die persoonlikheids- en kognitiewe korrelate van aandaggewing vas te stel. Twee kontrasterende groepe is saamgestel aan die hand van tellings op 'n selfverslaggewende vraelys oor aandaggewing. Hierdie twee groepe is met mekaar vergelyk ten opsigte van die NSAG, die SAT, die 16PF, en die JPV. Met behulp van Hotelling se T'toets is vasgestel dat die vektore van gemiddeldes van die twee groepe statistics beduidend van mekaar verskil ten opsigte van sowel die kognitiewe as die persoonlikheidsmetings.

 15. Bepaling van cadmium in levers en nieren van humane herkomst met behulp van atomaire-absorptiespectrofotometrie met vlamatomisatie

  NARCIS (Netherlands)

  Wubs KL; Mulder W; de Groot G

  1988-01-01

  In dit rapport wordt een methode beschreven voor de bepaling van cadmium in levers en nieren van humane herkomst met behulp van atomaire absorptiespectrofotometrie en vlamatomisatie. De weefselmonsters worden ontleed met een enzymatische methode onder fysiologische condities, gevolgd door

 16. Aanwezigheid van ascosporen van Sclerotinia sclerotiorum binnen en buiten besmette percelen

  NARCIS (Netherlands)

  Lamers, J.G.; Wander, J.; Russchen, H.J.

  2012-01-01

  De aantasting van een gewas door Sclerotinia sclerotiorum hangt af van de aanwezigheid van ascosporen van deze schimmel in de lucht. In dit onderzoek dat gefinancierd wordt door PT en PA werd nagegaan in hoeverre de ascosporen van het eigen perceel afkomstig zijn of ook van een naburig perceel

 17. Prioritization of perspectives for a sustainable concrete chain. Cost curve on the basis of a quick scan of 16 sustainability options; Prioritering handelingsperspectieven verduurzaming betonketen. Kostencurve opgesteld op basis van quickscan van 16 door het MVO-netwerk beton geselecteerde verduurzamingsopties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Lieshout, M.; Warringa, G.E.A.; Bergsma, G.C.

  2013-11-15

  The goal of the project is make a rough estimate of the cost curve for 16 options for the medium term to improve the sustainability of the chain in the cement industry. In Chapter 2, the selection process of the sustainability options is described. Appendix A holds the list of options for the medium term. Next, the selected sustainability options are described of which CO2 emission reduction costs and CO2 emission reduction potentials are investigated. In Appendix B, the following aspects are described: ( a) the working principle of the measure (how does this measure contribute to the reduction of CO2 emission in the concrete chain?), (b) the reduction costs (how much are the costs for the reduction of 1 tonne CO2?, (c) the reduction potential (the amount of CO2 emissions that can be avoided on an annual basis, with the production in 2010 as the reference base)? In Chapter 3, the cost curve is presented: What are the reduction costs, What is the reduction potential, How sensitive are the data presented for variations in parameters? In Chapter 4 conclusions and recommendations are presented [Dutch] Het doel van het project is om een ruwe inschatting van de kostencurve op te stellen voor 16 opties voor de middellange termijn om de betonketen te verduurzamen. In Hoofdstuk 2 is het selectieproces van de verduurzamingopties beschreven. In Bijlage A staat de lijst met opties voor de middellange termijn waarmee de begeleidingsgroep begonnen is. Vervolgens beschrijven we welke verduurzamingsopties geselecteerd zijn waarvan de CO2-emissiereductiekosten en het CO2-emissiereductiepotentieel onderzocht zijn. In Bijlage B zijn de volgende aspecten beschreven: (a) het werkingsprincipe van de maatregel (hoe draagt deze maatregel bij aan CO2-emissiereductie in de betonketen?); (b) de reductiekosten (hoeveel kost het om op deze manier een ton CO2 te besparen?); (c) het reductiepotentieel (hoeveel CO2-emissie kan er op deze manier voorkomen worden per jaar, uitgaande van de

 18. Lewenskwaliteit te midde van 'n erge stressor: 'n studie van ...

  African Journals Online (AJOL)

  Lewenskwaliteit word, teen die agtergrond van die onderskeiding tussen ๋n hedonistiese en eudaimoniese perspektief, gedefinieer as die subjektiewe ervaring van ๋n ... According to the study a supportive social network and a spiritual belief system also contributed significantly to maintenance of their quality of life.

 19. Voorzitter van de Joodse Raad. De herinneringen van David Cohen

  NARCIS (Netherlands)

  Somers, E.L.M.

  2010-01-01

  Geen instantie heeft na de oorlog zo onder vuur gelegen vanwege haar functioneren tijdens de Duitse bezetting als de Joodsche Raad. Hoofdrolspeler in deze bewogen jaren was prof. David Cohen, samen met Abraham Asscher voorzitter van de Joodse Raad. Op verzoek van prof. Jacques Presser en dr. Loe de

 20. Een gedragsgerichte benadering van armoede : van beleid naar uitvoering

  NARCIS (Netherlands)

  van der Laan, Jorien; van Doorn, Marjoka; Goede, Winke; van Geuns, Roeland

  2017-01-01

  In Nederland leeft bijna 10% van de bevolking in armoede (CBS, 2015). 3% van de Nederlanders heeft chronisch, dat wil zeggen minstens 4 jaar achter elkaar, niet voldoende geld om in het dagelijks levensonderhoud te voorzien (CBS, 2015). Armoede wil zeggen dat iemand onvoldoende geld heeft om

 1. Het dichtwerk van Jan van Foreest (1585-1651)

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, M. de

  2007-01-01

  The dissertation consists of an edition of Jan van Foreest's Greek poems and the greater part of those written in Latin, provided with translations and a succinct commentary in Dutch. A number of the Latin poems appears in print for the first time ever. Jan van Foreest (1586-1651) studied arts at

 2. Sonde van Lusinda | van Aardt | Tydskrif vir letterkunde

  African Journals Online (AJOL)

  Tydskrif vir letterkunde. Journal Home · ABOUT · Advanced Search · Current Issue · Archives · Journal Home > Vol 52, No 2 (2015) >. Log in or Register to get access to full text downloads. Username, Password, Remember me, or Register. Sonde van Lusinda. P van Aardt. Abstract. No Abstract. Full Text: EMAIL FREE FULL ...

 3. Vervangen van zeugen: ondersteuning door middel van een index

  NARCIS (Netherlands)

  Elst-Wahle, ter L.; Vos, F.; Vesseur, P.

  1995-01-01

  Het vervangingspercentage op vermeerderingsbedrijven in Nederland ligt tussen de 40 en 50% op jaarbasis. Het wel of niet vervangen van zeu-gen is dan ook een regelmatig terugkerende beslissing voor de varkenshouder. Ter ondersteuning van deze beslissing is op de Landbouwuniversiteit in Wageningen

 4. Communicatiekaart van Nederland : Overzicht van media en communicatie

  NARCIS (Netherlands)

  Otto Scholten; Dr. Piet Bakker

  2011-01-01

  De mogelijkheden om met de medemens te communiceren en/of op de hoogte te blijven van wat zich in de wereld afspeelt, zijn de afgelopen decennia sterk veranderd en toegenomen. Zo sterk dat ze nu vrijwel grenzeloos zijn. Er zijn tal van nieuwe media bijgekomen: gratis dagbladen, iPads, smart phones,

 5. Prestatiemeting ten tijde van economische crisis: de aanpak van DSM

  NARCIS (Netherlands)

  van Rinsum, M.; den Dekker, R.; Maas, V.

  2011-01-01

  Deze studie besteedt aandacht aan de gevolgen van de financiële crisis voor het prestatiemeetsysteem van een onderneming. Vanwege de financiële crisis hebben veel ondernemingen naast langetermijndoelstellingen ook een aantal kortetermijndoelstellingen geformuleerd die betrekking hebben op hun

 6. Nanotechnologie in dienst van veiligheid en justitie: Verkenning van toepassingsmogelijkheden

  NARCIS (Netherlands)

  Schulze Greiving, Verena C.; te Kulve, Haico; Konrad, Kornelia Elke; Kuhlmann, Stefan; Pinkse, Pepijn Willemszoon Harry

  2016-01-01

  In de afgelopen 15 jaar is nanotechnologie steeds meer onder de aandacht gekomen en heeft de financiering van nanotechnologisch onderzoek een grote vlucht genomen. Een aantal producten op basis van nanotechnologie is reeds op de markt verschenen. Over het algemeen is nanotechnologie nog steeds een

 7. De invloed van bodemreiniging op de biologische beschikbaarheid van metalen

  NARCIS (Netherlands)

  Adema DMM*; Boer JLM de; Gestel CAM van; Jong P de*

  1987-01-01

  Er werd onderzoek uitgevoerd met als doel het uitlooggedrag en de biologische beschikbaarheid van metalen in verontreinigde gronden voor en na reiniging te bepalen. Dit (deel)rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de biologische beschikbaarheid. Op zes locaties in Nederland

 8. Het klieven van de buigpees bij ulcera van de tenen

  NARCIS (Netherlands)

  T. Schepers (Tim); J. Koning (Jan)

  2011-01-01

  textabstractMeer dan 25% van alle diabetische voetproblemen wordt veroorzaakt door ulcera. De genezingskans met een conservatief beleid is laag, waarbij ruim tweederde van de ulcera na twintig weken nog niet genezen is. Ondanks dat de recidiefkans en de amputatiekans afnemen bij een

 9. Vergelyking van twee metodes vir die bepaling van vitamien A ...

  African Journals Online (AJOL)

  Vergelyking van twee metodes vir die bepaling van vitamien A. J.J. Erasmus. Abstract. No Abstract. Full Text: EMAIL FREE FULL TEXT EMAIL FREE FULL TEXT · DOWNLOAD FULL TEXT DOWNLOAD FULL TEXT · AJOL African Journals Online. HOW TO USE AJOL... for Researchers · for Librarians · for Authors · FAQ's ...

 10. Dutch Water Mining: Potentie van een zuiverend landschap van overvloed

  NARCIS (Netherlands)

  Os, van E.; Kruijs, A.; Bomas, B.; Poelman, M.; Pater, de M.; Bokhoven, van D.

  2012-01-01

  De blauwalg in het Volkerak - Zoommeer zorgt jaarlijks voor veel overlast. In de zomerperiode zijn giftig water en stank een hinderlijk fenomeen voor iedereen. Met de techniek Dutch Water Mining verdwijnt de overlast van blauwalgen. Voor de omliggende landbouwbedrijven ontstaat de zekerheid van een

 11. Die konteks vir die keuse van geriefsvoedsel van bepaalde ...

  African Journals Online (AJOL)

  Seugnet

  70. Die konteks vir die keuse van geriefsvoedsel van bepaalde beroepsvroue *. Martha Kok en Priscilla Botha. ABSTRACT. The purpose of this research is to understand and describe the context in which career women choose, purchase and use convenience food (CF). A person is rarely isolated from or unaffected by.

 12. Die aktualisering van die gemeenskap van die gelowiges binne die ...

  African Journals Online (AJOL)

  The youth experiences the pubHc service in the Neder- duitsch Hervormde Church of Africa as cold and dead. ... the public service, and the actualising of the believers. 1. RELEVANSIE VAN DIE TEMA ..... die erediens lean inrig sodat die volledige implikasie en appél van die Goddelike, vertikale indikatief na die horisontale ...

 13. Planning en ontwerp van kantoorgebouwen : Typologie van gebouwen

  NARCIS (Netherlands)

  De Gunst, D.D.; De Jong, T.

  1989-01-01

  Het kantoorgebouw behoort tot de categorie bedrijfsgebouwen waarbij efficiency, econom ie en exploitatie veel aandacht vragen Dit boek is in de eerste plaats bedoeld als informatie bron over kantoorgebouwen voor studerenden, waarbij op een breed scala van aspekten die bij het ontwerpen van

 14. Die invloed van bytsodabehandelde ruvoer op die waterinname van ...

  African Journals Online (AJOL)

  Die invloed van bytsodabehandelde ruvoer op die waterinname van melkbokke. P.I. Wilke, A Smith, E Janovsky. Abstract. No Abstract. Full Text: EMAIL FREE FULL TEXT EMAIL FREE FULL TEXT · DOWNLOAD FULL TEXT DOWNLOAD FULL TEXT · AJOL African Journals Online. HOW TO USE AJOL... for Researchers ...

 15. De Celtic Fields van Wekerom : kleinschalige opgravingen van wallen en velden van een laat-prehistorisch raatakkersysteem

  NARCIS (Netherlands)

  Arnoldussen, Stijn; Scheele, Esther E.

  2014-01-01

  Het rapport beschrijft het gecombineerde archeologische, bodemkundige, geochemische en paleobotanische onderzoek van enkele wallen en velden binnen het raatakkercomplex van Lunteren / Wekerom De Vijfsprong / Hoge valksedijk

 16. Effectiviteit van markting management support systemen

  NARCIS (Netherlands)

  G.H. van Bruggen (Gerrit); A. Smidts (Ale); B. Wierenga (Berend)

  1994-01-01

  textabstractVerhoogt het gebruik van marketing management support systemen de kwaliteit van marketingbeslissingen? En zo ja, onder welke omstandigheden? Aan de hand van een experimenteel laboratoriumonderzoek met het simulatiespel MARKSTRATonder 80 marketing managers en 160 studenten, kan de eerste

 17. Genetiese parameters van speenkafrf^ eienskappe by ...

  African Journals Online (AJOL)

  Genetiese en. Omgewingsparameters van 'n VIeisraskudde. Ph.D.-tesis,. Univ. van die Oranje-Vrystaat. VAN MARLE, J., 1964. Untersuchungen tiber Einfltisse von. Umwelt und Erbanlage auf die Gewichtsentwicklung von. Fleischrinden unter extensiven Weidebedingungen der. Versuchstation Armoedsvlakte in Stidafrika.

 18. Staat van Infectieziekten in Nederland, 2007

  NARCIS (Netherlands)

  Rahamat-Langendoen JC; van Vliet JA; van Lier EA; EPI

  2008-01-01

  De Staat van Infectieziekten geeft inzicht in epidemiologische ontwikkelingen van infectieziekten in Nederland. Het beschrijft ook de ontwikkelingen in het buitenland die voor Nederland relevant zijn. Deze jaarlijkse uitgave informeert beleidsmakers bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn

 19. Mikrobiologiese aktiwiteit tot voordeel van die mens

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. van Eeden

  1967-03-01

  Full Text Available Wanneer van mikroorganismes en hul aktiwiteite gepraat word, dink die meeste mense onwillekeurig in terme van siektes van mens en dier en ander skadelike invloede. Dit verbaas geensins, want dit is so dat van die mens se gevaarlikste vyande juis in die wêreld van die kleinste lewende organismes voorkom. Mikrobiologie as wetenskap het dan ook sy ontstaan gevind in die bestudering van hierdie organismes met die doel om hulle te kan beveg.

 20. De metafoor van het washandje. Column

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yolan Koster-Dreese

  2007-03-01

  Full Text Available In hun artikel ‘Kwaliteit en Zorg’ van ruim tien jaar geleden stellen Van Houten en Prins (1995 dat de thans vigerende zorgtaal in meer algemene zin kan worden aangeduid als ‘zorg-Taylorisme’: een scientific management-benadering van zorg. Met de introductie van de ‘zorgmarkt’ is een benadering ontstaan die grote overeenkomsten vertoont met die scientific management-benadering uit het begin van de vorige eeuw, zo menen Van Houten en Prins.

 1. Afscheid van de stapelmarkt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J.W. Veluwenkamp

  2003-01-01

  Full Text Available C. Lesger, Handel in Amsterdam ten tijde van de Opstand. Kooplieden, commerciële expansie en verandering in de ruimtelijke economie van de Nederlanden ca. 1550-ca. 1630 Farewell to the Staple Market, Jan Willem VeluwenkampLesger argues that Amsterdam's essential function in international trade in the seventeenth century was turnover promotion through price stabilisation. Claiming that the relevant mechanism involved information provision rather than stockpiling, he convincingly bids farewell to the historiographical tradition of the Amsterdam staple market and introduces Amsterdamas the centre of information provision. I contest two aspects of Lesger's argument. Unlike him, I do not think that information provision was decisive in Amsterdam's commercial expansion around 1600: Prior to 1585, information exchange and expansion were characteristic for Antwerp too. The Amsterdam acceleration essentially involved the penetration of Asia and the Atlantic area, which was mainly provoked by the war. In addition, I think that Lesger underestimates the Dutch intermediate trade. On the one hand, Dutch industry-related import and export were more significant than he indicates. On the other hand, he attaches too little meaning to the fact that Dutchmen dominated international commerce even when they did not steer all commodity flows via the Dutch Republic.

 2. Optimalisatieonderzoek van herbiciden in veldbeemd

  NARCIS (Netherlands)

  Zeeland, van M.G.

  2006-01-01

  Bestrijding van straatgras en ruwbeemdgras is een probleem in veldbeemd. Met het huidige middelenpakket worden deze onkruiden maar matig bestreden. In dit onderzoek wordt een mogelijke bestrijdingsstrategie ontwikkeld, waarbij zowel middelen worden toegepast in als na de oogst van de dekvrucht en

 3. C.H. van Niekerk

  African Journals Online (AJOL)

  Post-partum anestrum, wat gepaard gaan met 'n lang interkalfperiode, is een van die belangrikste repro- duksieprobleme wat aangetref word onder hoogprodu- serende melkkuddes. 'nBaie kort kalfmterval verminder die melkproduksie van die betrokke laktasie effens en dit is veral in stoetvee nie vir melkrekorddoeleindes.

 4. Mogelijkheden van een brede weersverzekering

  NARCIS (Netherlands)

  Meulen, van der H.A.B.; Asseldonk, van Marcel; Buurma, J.S.; Nienhuis, J.K.

  2006-01-01

  Dit onderzoek, een coproductie van het LEI en IRMA, beschrijft de mogelijkheden van een brede weersverzekering in de agrarische sector. In een brede weersverzekering dienen zoveel mogelijk weerrisico's te worden meegenomen, zoals storm, hagel, regen, sneeuw, vorst en droogte. Er is enerzijds

 5. Haiku : Van scherts tot experiment

  NARCIS (Netherlands)

  Walle, Vande Willy

  2002-01-01

  Over de Japanse haiku bestaan nog vele misvattingen of eenzijdige voorstellingen. Het is geen zen-gedicht, epigram of aforisme, en zelfs lang niet altijd een natuurgedicht. Aan het einde van de negentiende eeuw maakte Europa voor het eerst kennis met wat wel het kortste gedicht van de wereld wordt

 6. Eigen Zeeuwse teelt van soja

  NARCIS (Netherlands)

  Werf, van der Harmen; Timmer, R.D.

  2016-01-01

  Zeeuwse soja komt eraan. Vier akkerbouwers in Zeeuws-Vlaanderen telen dit jaar voor het eerst het van oorsprong zuidelijke gewas. Ze hebben samen zestien hectare ingezaaid.
  Het is nog zeer bescheiden, erkent initiatiefnemer Martijn Buijsse van Buijsse Consultancy uit het Brabantse Boekel, maar

 7. De structuur van Kierkegaards oeuvre

  NARCIS (Netherlands)

  Dokter, Taeke

  1936-01-01

  Kierkegaard is van meening, dat zijn tijd door het velewetenvergeten heeft wat existeeren is. Zljn werkzaamheid beoogt dan ook niet de mededeeling van rveten, maar is veeleer een oproep tot existeeren en zijn geschriften dragen naar \\-orm en inhoud een overeenkomstig karakter. Niet alsof een omlijnd

 8. Een ontologie van openbare vermakelijkheden.

  NARCIS (Netherlands)

  Rogier Brussee; Dr. H.M.M. van Vliet; Lector Harry van Vliet; C. Wartena

  2008-01-01

  In het eerste deel van een tweeluik over het project 'Cultuur in context' wordt de balans opgemaakt. In dit project werden databestanden van een aantal cultureel-erfgoed instellingen en wetenschappelijke instituten aan elkaar gekoppeld. Om die data te kunnen koppelen ontwikkelden de samenwerkende

 9. Portretten van EVC-praktijken

  NARCIS (Netherlands)

  Marcel Klink; Dr. Mart van Dinther; Marjo Stalmeier; Kathleen Schlusmans; Marjo van der Rutjens; Dr. Desiree Joosten-ten Brinke

  2006-01-01

  Met deze publicatie wordt beoogd gevarieerde en praktische informatie te bieden die behulpzaam kan zijn bij het ontwerpen en exploiteren van EVC-praktijken. Hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van een 9-tal EVC-praktijken in het Nederlands hoger onderwijs.

 10. Fractioneren van gras en luzerne

  NARCIS (Netherlands)

  Kasper, G.J.

  1998-01-01

  Gewasfractionering is de mechanische scheiding van gewassen in een aantal fracties voor een betere benutting van het oorspronkelijke materiaal. Het is een proces waarbij de bladrijke plant sterk gekneusd en samengeperst wordt. Hierdoor ontstaat een relatief eiwitrijke en een vezelarme sapfractie en

 11. Bioinformatica ten behoeve van genomics

  NARCIS (Netherlands)

  Pennings JLA; Hoebee B; TOX

  2007-01-01

  Sinds enkele jaren wordt op het RIVM genomicsonderzoek uitgevoerd. Genomics omvat grootschalig onderzoek naar het erfelijk materiaal (DNA) van organismen. Dit onderzoek levert inzicht op in de manier waarop erfelijke eigenschappen zich vertalen naar het functioneren van een cel, en uiteindelijk

 12. Andries van Aarde's Matthew Interpretation

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  2011-01-14

  Jan 14, 2011 ... To conclude the article, some critical statements with regard to the historical understanding ... important texts. In what follows, this answer is described by emphasising the many facets of Van Aarde's Matthew interpretation. Van Aarde is an .... has created the necessary distance between text and reader, it.

 13. Jacobus Henricus van 't Hoff

  Indian Academy of Sciences (India)

  Chemistry in 1901. van 't Hoff died of tuberculosis at a relatively early age ... chemistry (Retd),. Bangalore University. He continues to teach and do research. Jacobus Henricus van 't Hoff. A Short Biographical Sketch. G Nagendrappa. Keywords .... of this relationship with the gas law the very moment he heard about Pfeffer's ...

 14. De materiaaleigenschappen van houtachtige materialen

  NARCIS (Netherlands)

  Kuilen, J.W.G. van de

  2000-01-01

  Naast gezaagd hout en gelamineerd hout is een uitgebreid palet aan houtachtige (plaat)materialen ontwikkeld, waarvan triplex en Oriented Strand Board tot de meest gebruikte behoren. Een van de eerste typen plaatmateriaal ontwikkeld op basis van hout is triplex. Daarna zijn vele typen platen

 15. Van Risicomanagement naar Succes Governance

  NARCIS (Netherlands)

  Joosten, H.J.M.

  2013-01-01

  Alle IT incidenten die WebWereld in oktober 2011 [1] heeft gemeld, zijn veroorzaakt door één van de top 10 exploits, zoals die op het OWASP-afstreeplijstje van 2010 reeds zijn vermeld [2]. Het is merkwaardig dat regelmatig wordt gemeld dat servers zijn gecompromitteerd doordat, bijvoorbeeld,

 16. Swaziland die Geologie en Geografie van Swaziland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. J. Wessels

  1965-03-01

  Full Text Available In 1943 het die eerste werklike grootskaalse kartering van die gebied 'n aanvang geneem. En van 1949 af, met die koms van die eerste stel lugfoto’s, is hierdie tempo versnel. Die basiese opname van die gebied is dan ook in 1957 voltooi. In die eerste stadiums van kartering is die klassifikasie van die verskillende rotstopes gevolg soos wat dit deur Hall en later Van Eeden gedoen is. Soos die werk gevorder het, is veranderings ingevoer om die klassifikasie aan te pas by plaaslike omstandighede, maar nie almal hiervan het die toets van die tyd deurstaan nie.

 17. Broeigedrag en -sukses van tuinduiwe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pieter le Roux

  2013-02-01

  Full Text Available Broei-aktiwiteite van tuinduiwe (Columba livia in die Bloemfonteinse stadsgebied vind dwarsdeur die jaar plaas met ’n afname gedurende die laat somermaande wanneer seisoenale reënval in die streek ’n hoogtepunt bereik. Nesstrukture is relatief primitief en word gekenmerk deur ’n losse samestelling van nesmateriaal op opgehoopte, droë voëlmis. Broeisels van twee eiers is die mees algemene grootte en die eiers word gewoonlik binne twee dae ná mekaar gelê. Beide ouers is by die broeiproses van meer as twee weke betrokke, waartydens die eiers ’n progressiewe afname in massa ondergaan. Pas uitgebroeide neskuikens is met geel dons bedek en is grootliks hulpeloos. Egte vere begin eers ná die eerste week te voorskyn kom, en vanaf die derde week kan individue wankelrig rondbeweeg. Afgesien van die eerste paar dae na uitbroei, handhaaf neskuikens van seldsame enkeleier-broeisels deurgaans ’n laer liggaammassa as dié van normale broeisels. Die broeisukses van 247 broeipare vir hierdie studie is 34%. Eierverlies is hoër as die mortaliteitsyfer van neskuikens, en word veral deur klimaatsfaktore soos reënval geaffekteer. Predasie blyk die belangrikste faktor te wees wat die mortaliteitsyfer van neskuikens beïnvloed. Antagonistiese interaksie tussen krans- en tuinduiwe, asook moontlike intraspesie-aggressie, speel egter ook ’n beduidende rol.

 18. Ontwikkeling van een protocol voor de transformatie van iris; introductie van resistentie tegen irismozaik viris (IMMV)

  NARCIS (Netherlands)

  Langeveld, S.A.; Klerk, de G.J.M.

  2004-01-01

  Twee iris cultivars, Blue Magic en Blue Sail, werden in weefselkweek gebracht en callus werd geïnduceerd. Dit callus werd genetisch gemodificeerd met virusresistentie via de particle gun procedure die eerder voor lelie was ontwikkeld. Van een van de cultivars, Blue Magic, werden getransformeerde

 19. Simulaties van temperatuurvariaties in de bodem (proefveld Ruurlo 1982)

  NARCIS (Netherlands)

  Huet, van H.

  1982-01-01

  In het kader van de modellering van stikstofhuishouding in de bodem van het projectgebied Zuidelijke Peel is het gewenst dat temperaturen op verschillende diepten bekend zijn. Deze hebben invloed op de snelheid van biologische omzettingen van stikstof in de bodem.

 20. Bepaling van dapson, mono- en diacetyldapson in runderbloedplasma

  NARCIS (Netherlands)

  Reuver, de M.J.B.; Aerts, M.M.L.; Kuiper, H.A.

  1985-01-01

  Doel van dit onderzoek is: het testen van de bepalingsmetheden voor dapson, mono- en diacetyldapson in bloedplasma van melkgevende runderen en het vaststellen van het kinetisch profiel van genoemde stoffen na orale en intramusculaire toediening. Tevens wordt deglucuronidering en eiwitbinding

 1. Naar een indicator voor functionele diversiteit van microbiele gemeenschappen

  NARCIS (Netherlands)

  Breure AM; Wind BS; Crum SJH; Rutgers M; ECO

  1997-01-01

  De voorlopige resultaten zijn beschreven van de ontwikkeling van een indicator voor de functionele diversiteit van microbiele populaties met behulp van microtiterplaten van Biolog. Voor dit doel werden zowel aquatische als terrestrische milieu monsters getoetst. Het rapport beschrijft de

 2. Genetische monitoring van de Nederlandse otterpopulatie : ontwikkeling van populatieomvang en genetische status 2015/2016

  OpenAIRE

  Kuiters, A.T.; Groot, de, G.A.; Lammertsma, D.R.; Jansman, H.A.H.; Bovenschen. J., Jan

  2016-01-01

  Jaarlijks wordt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken de Nederlandse otterpopulatiegenetisch gemonitord. Daarmee wordt een vinger aan de pols gehouden voor de ontwikkeling van degenetische status van de populatie. Deze vorm van monitoring, waarbij gebruik wordt gemaakt van DNAgeïsoleerd uit uitwerpselen en doodvondsten, maakt het tevens mogelijk veranderingen in de ruimtelijkeverspreiding en de populatieomvang te volgen. De monitoringsronde van 2015/2016 laat zien dat depopula...

 3. Die hermeneutiek van gereformeerde kerkreg

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andries le Roux du Plooy

  2012-10-01

  Full Text Available Die artikel het op die belangrikheid en noodsaaklikheid van ‘n hermeneutiek vir die gereformeerde kerkreg gefokus. Die kerkregtelike dokument wat besonderlik ter sake was, is die kerkorde van die Gereformeerde kerke in Suid-Afrika, met sy besondere band met die Dordtse kerkorde van 1618 en 1619. Agtereenvolgens is aandag gegee aan die volgende aspekte soos (1 die eiesoortige aard van ‘n kerkorde as ‘n teologiese dokument en teks, in onderskeiding van regsdokumente; (2 die aard van die hermeneutiek van kerkreg; (3 enkele teorieë oor die interpretasie of uitleg van tekste, veral regstekste en (4 normatiewe vooronderstellings en reëls vir die interpretasie en verstaan van die teks en artikels van die kerkorde asook besluite van kerklike vergaderinge. Die gevolgtrekking was dat weinig indringende navorsing gedoen is oor die saak van hermeneutiek vir kerkreg, hoewel dit noodsaaklik is. Duidelike hermeneutiese reëls is gesuggereer en verduidelik, wat sou kon meehelp dat kerke en kerklike vergaderinge die artikels van die kerkorde asook besluite en reglemente wat daarop berus het, kan interpreteer en toepas. The hermeneutics of reformed church polity. The article focused on the importance and urgency of a design for reformed hermeneutics on church polity. The Church Order referred to in the article is the Church Order of the Reformed Churches in South Africa, which are closely related to the Church Order of Dordt of 1618 and 1619. The following aspects received attention namely (1  the unique character of a Church Order, in comparison to and distinguished from legal documents and statutes; (2 the character and nature of hermeneutics of church polity; (3 theories of interpretation in the common law tradition and their relevance to church polity and (4 normative presuppositions and marks for the interpretation and understanding of the text and articles of the Church Order, as well as the resolutions of church assemblies. It was found that

 4. Onderzoek naar de mogelijkheden van controlemonsters bij vitamine - analyses : evaluatie van het gebruik van de Exponential Moving Average (EMA-) grafiek

  NARCIS (Netherlands)

  Slangen, J.H.; Hollman, P.C.H.; Struijs - van der Putte, van der H.M.; Kleijnen, H.C.H.

  1991-01-01

  Dit rapport beschrijft de mogelijkheden van het gebruik van een niet-gevitamineerde volle melk poeder als controlemonster bij de analyse van vitamine A, vitamine E, vitamine B1 en vitamine B2. Onderzocht werd of het niveau van de gebruikte analysemethoden in de tijd constant is door elke maand in

 5. Met lichaamsgewicht samenhangende kwaliteit van leven bij adolescenten. Psychometrische kwaliteit van de Nederlandse vertaling van de IWQOL-Kids.

  NARCIS (Netherlands)

  R Geenen; MD E.J.M. Wouters; RL Kolotkin; AJJM Vingerhoets

  2010-01-01

  Doel. Vaststellen van de psychometrische eigenschappen van de Impact of Weight on Quality of Life-Kids (IWQOL-Kids), een meetinstrument om met lichaamsgewicht samenhangende kwaliteit van leven te meten bij adolescenten van 11 tot 19 jaar. Methode. De IWQOL-Kids werd door 104 adolescenten ingevuld en

 6. De invloed van ervaring op de kwaliteit van het accountantsoordeel

  NARCIS (Netherlands)

  Nieuw Amerongen, van C.M. (Niels)

  2007-01-01

  In de jaren negentig van de vorige eeuw hebben de grootste accountantskantoren hun algemene controlemethodologie herzien naar een op bedrijfsrisico’s gebaseerde controlemethodologie. Onderscheidend aan deze controlemethodologie is dat specifieke aandacht wordt besteed aan begrippen als

 7. Het effect van het calciumgehalte van pootgoed op de ziektegevoeligheid

  NARCIS (Netherlands)

  Velema, R.; Griend, van de P.; Velvis, H.

  2001-01-01

  Het onderzoek dat in dit verslag is beschreven heeft betrekking op de relatie tussen het calciumgehalte in de knol en het optreden van de ziekten Fusarium spp, Helminthosporium solani, Phytophthora infestans en Erwinia spp.

 8. Verteerbaarheid van katoensaadbevattende diete en die effek van ...

  African Journals Online (AJOL)

  , 15 and 20% whole cottonseed respectively, was determined in sheep at a feeding level of ... Die skynbare verteerbaarheid van droe materie (DM), organiese materie (OM), totale ruproteien (TRP), ruvesel (RV), neutraalbestande vesel (NBV), ...

 9. Karakterisering van het Etimologie- woordeboek van Afrikaans (EWA)

  African Journals Online (AJOL)

  rbr

  Het zou mooi zijn als deze eerste uitgave van EWA de aanleiding tot een dergelijk onderzoek zou vormen. Sleutelwoorden: BENOEMINGSMOTIEF, ETYMOLOGIA PROXIMA, ETYMOLOGIA. REMOTA, ETYMOLOGIE, ETYMOLOGISCH WOORDENBOEK, LEXICOGRAFIE, LEENVER-. TALING, MACROSTRUCTUUR ...

 10. Marginaliseren van godsdienstvrijheid door abstraheren van de religieuze dimensie

  NARCIS (Netherlands)

  S. Wahedi (Sohail)

  2017-01-01

  markdownabstract**Dutch Abstract:** Binnen liberale democratieën wordt godsdienstvrijheid breed uitgedaagd, waarbij uitdaging synoniem staat voor marginalisering van godsdienst en de constitutionele bescherming ervan. Een bijzonder mechanisme dat in verband met het marginaliseringsproces consequent

 11. invloed van fisiese vorm van mieliegraan en aanvullende ...

  African Journals Online (AJOL)

  nie. Die waag ontstaan of die bvkomende koste ver- bonde aan die maal van mieliegraan ekonomies verhaal- baar is in die vorm van hodr diereproduksie. ..... MIA. NB. NB. M assatoename (kglosidag). A. B x l,0g. I ,13 l,l l. I,01. I,08. I,05. 1,05 l,l I. NB. NB. Kg droevoer/kg massatoename. A. B x. 6,52. 7,lg. 6,80. 69r. 7,24.

 12. DIE HEDENDAAGSE SIENING VAN DIE NORMERING VAN DUITS ...

  African Journals Online (AJOL)

  taal) in Mannheim, in 1964 ges^tig en met takkantore in Bonn, Kiel en Inns-. b r u c k . D i e I n s t i t u t s t e l .... J 4. Ouitstalige (deel van) Switserland. In die Duitstalige deel van Switserland word die Duden-spelreels amptelik as bindend erken. Die enigste uitsondering is dat die simbool p vervang is deur die skryfwyse ss.

 13. De evaluatie van Corning "MAGIC TSH-RIA" en de mogelijke toepassing van deze kit voor de bepaling van TSH in hielprikbloed van pasgeborenen

  NARCIS (Netherlands)

  Elvers LH; Loeber JG

  1985-01-01

  Bij de evaluatie van de Corning "MAGIC TSH-RIA"-kit voor de RIA van hTSH in serum werd nagegaan of met deze kit, na modificatie, het TSH- gehalte in hielprikbloed van pasgeborenen kan worden gemeten. De ijkcurven van de bloedvlek- en serumcalibratoren kwamen goed met elkaar overeen. Het

 14. Trombolytische therapie van het acute hartinfarct

  NARCIS (Netherlands)

  A.E.R. Arnold (Alfred); M.L. Simoons (Maarten); J. Lubsen (Jacob)

  1989-01-01

  textabstractTrombolytische behandeling van het hartinfarct is één van de belangrijkste aanwinsten van de laatste jaren voor het therapeutisch arsenaal van de medicus practicus. Elders in dit tijdschrift worden de belangrijkste onderzoeksresultaten samengevat.1 De eerste onderzoekingen naar de baten

 15. Over de zin en onzin van ecolabels

  NARCIS (Netherlands)

  Duim, van der V.R.

  2004-01-01

  In dit forum een discussie over de zin en onzin van ecolabels en keurmerken in toerisme. Voorstanders van eco-labeling plaatsen het debat in de context van een brede visie op milieuverandering. Labels zijn voor duurzame ontwikkeling een essentieel instrument om de belangen van burger-consumenten in

 16. Fieldlab als aanjager van het innovatie ecosysteem

  NARCIS (Netherlands)

  Stolwijk, C.; Seiffert, L.

  2016-01-01

  Recente ontwikkelingen op het gebied van innovatiebeleid tonen een hernieuwde aandacht voor de rol van fieldlabs in het aanjagen van het omliggende innovatie ecosysteem1. Voorbeelden van deze trend zijn o.a. de Europese ’Innovation Hubs’, de Duitse ‘Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren’, en de

 17. De diagnostiek van beginnend primair chronisch glaucoom

  NARCIS (Netherlands)

  Eggink, Engelbert Diederik

  1960-01-01

  SAMENVATTING Het eerste deel van dit proefschrift, het theoretische gedeelte, omvat een overzicht van de literatuur over de diagnostiek en de aetiologie van primair chronisch glaucoom. In het hoofdstuk Anatomie wordt de structuur van de kamerhoek behandeld, waarbij speciaal aandacht wordt besteed

 18. Consumentenonderzoek in het Restaurant van de Toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, de R.A.; Gorselink, M.; Steenbekkers, L.P.A.; Wabeke, M.; Thomasson, T.

  2010-01-01

  Miljoenen mensen lunchen dagelijks op hun werk. Over bijvoorbeeld motieven bij de keuze van maaltijdcomponenten, de invloed van de inrichting van het restaurant of variaties in het assortiment op dit keuzegedrag is weinig tot niets bekend. In het Restaurant van de Toekomst doet de Consumer Science

 19. HISTORIESE OORSIG VAN DIE ONTSTAAN EN ONTWIKKELING ...

  African Journals Online (AJOL)

  In 1933 belas Rykskanselier. Hitler vir. Goering, Minister van Lugvaart, in die geheim met die skepping van die Luftwaffe. Die basis in Rusland is gesluit en toekomstige vlieeniers is nou in die geheim na Italie waar hulle elke aspek van moderne oorlog- voering oefen en die Blitzkrieg-gedagte, deur op ondersteuning van 'n.

 20. Van Varroa jacobsoni naar Varroa destructor

  NARCIS (Netherlands)

  Calis, Johan

  2002-01-01

  Resultaten van onderzoek naar de verschillende voortplantingsstrategieën van Varroa jacobsoni en Varroa destructor in respectievelijk de Oosterse honigbij (Apis cerana) en de Westerse honingbij (Apis mellifera). Het hygiënisch gedrag van de Oosterse honingbij (leegruimen van aangetaste

 1. Mechanische preventie van tarweopslag in graszaadteelt

  NARCIS (Netherlands)

  Wever, A.C.; Borm, G.E.L.

  2003-01-01

  Voor de chemische bestrijding van tarwe in veldbeemdgras is, na het vervallen van de toelating van diuron in juni '99, alleen chloorprofam nog toegelaten. Van beide middelen is een vrij grote kans op schade en is de effectiviteit tegen tarwe matig en zeer wisselend. Omdat de kans op nieuwe

 2. Endopolygalacturonases van Botrytis cinerea: karakteristieken in vitro

  NARCIS (Netherlands)

  Krooshof, G.H.; Kester, H.C.M.; Burgers, K.; Benen, J.A.E.

  2003-01-01

  In dit artikel samenvattingen van lezingen van zeven presentaties van zestien onderzoekers van de KNPV-werkgroep Botrytis die op 18 september 2002 hun jaarlijkse bijeenkomst op het PPO Bomen in Boskoop hielden. De lezingen hadden de volgende onderwerpen: 1) Botrytis problems in hardy ornamentals; 2)

 3. De behandeling van myogene CMD-pijn

  NARCIS (Netherlands)

  van Selms, M.K.A.; Naeije, M.; Lobbezoo, F.

  2009-01-01

  Van diverse therapieën wordt beweerd dat zij effectief zijn in het verminderen van myogene pijn bij craniomandibulaire dysfunctie (CMD). Helaas bestaat er nog geen overzichtsartikel waarin de effectiviteit van al deze behandelvormen wordt gepresenteerd. Doel van dit artikel is om, door een

 4. Bronnen van molybdeen in AVI-reststoffen

  NARCIS (Netherlands)

  Brandes LJ; Wesselink LG; Meijer PJ; LAE

  1998-01-01

  De nuttige toepassing van reststoffen van afvalverbrandingsinstallaties (AVI's ) als bouwstof wordt beperkt, doordat de uitloging van o.a. molybdeen de daarvoor gestelde norm overschrijdt. De kwaliteit van de reststoffen met betrekking tot molybdeen kan mogelijk worden verbeterd door de

 5. De kern van HRM. - 2e dr.

  NARCIS (Netherlands)

  Verburg, R.; den Hartog, D.

  2008-01-01

  In dit boek staat de kern van HRM centraal. Op basis van praktijkvoorbeelden, toonaangevende internationale publicaties en onderzoek in Nederland worden essentiële thema's van HRM belicht. Zo komen de volgende onderwerpen aan de orde: - De oorsprong van HRM - De veranderende relatie tussen werkgever

 6. Politie in Sofia. Van centralisatie naar decentralisatie

  NARCIS (Netherlands)

  Devroe, E.; Petrov, M.

  2014-01-01

  Deze bijdrage werd als volgt opgebouwd. In punt 1geven we een algemene schets van de institutionele en historische achtergrond van Bulgarije en Sofia. Bulgarije kan een land in ‘transitie’ worden genoemd (Ciobanu, 2010). De val van de Berlijnse muur in 1989 symboliseerde de start van een tijdperk

 7. De Balanced Scorecard, van theorie naar praktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Schotanus, Fredo

  2004-01-01

  Meten is weten en wat men meet is wat men krijgt. Ofwel, wat gemeten wordt, is waar aandacht aan geschonken wordt. Dit zijn veelgehoorde statements en zij geven het belang aan van het meten van prestaties en van het meten van de juiste factoren. Hoe moet dit meten in de praktijk worden gebracht? Aan

 8. Tegengaan van kwaliteitsverlies door stress bij weefselkweek

  NARCIS (Netherlands)

  Krens, F.A.; Klerk, de G.J.M.

  2013-01-01

  Het onderzoek in dit project betrof stress bij planten gerelateerd aan aspecten van weefselkweek. Door de invloed van deze stress op kwaliteit en kwantiteit van de geproduceerde planten leiden in vitro vermeerderingsbedrijven grote verliezen. In deze publicatie verslag van onderzoek bij de

 9. Locatie van ijs bepaalt vochtverlies Conference

  NARCIS (Netherlands)

  Geijn, van de F.G.

  2008-01-01

  In 2007/2008 werd voor het derde opeenvolgende seizoen een proef uitgevoerd met ijs in de bewaring van Conference peren. Gekeken werd naar de invloed van de locatie van het ijs in de cel op de mate en verdeling van het vochtverlies binnen de cel. In dit artikel de resultaten

 10. Verspreiding van bedreigde soorten in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Rossenaar, Arnout-Jan

  2002-01-01

  Een belangrijk onderdeel van het Natuurbeleidsplan is het opstellen van Rode Lijsten. Ze geven het natuurbeleid en -beheer handvaten om beschermingsmaatregelen te nemen. Van de ca. 1450 soorten vaatplanten in Nederland staan er 499 op de Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare planten.¹ De acuut

 11. Stabiliteit van drijvende lichamen; anti-slingertanks

  NARCIS (Netherlands)

  Bourgingnon, G.P.

  1980-01-01

  Het dempen van de slingerbewegingen (roll) van een drijvend lichaam door middel van tanks met een vrije vloeistofoppervlakte. In de scheepsbouwkunde is vrij veel bekend over het toepassen van anti-slingertanks. De anti-slingertank, die ook dempt bij een stilliggend schip (in tegenstelling tot

 12. Profiteren broedende akkervogels ook van hamsterbeheer?

  NARCIS (Netherlands)

  Buij, R.; Kleijn, D.

  2016-01-01

  Akkervogels zijn de afgelopen decennia in West-Europa sterk in aantal afgenomen. Een van de belangrijkste oorzaken is de intensivering van de landbouw. Toegenomen gebruik van pesticiden en meststoffen, verandering van gewasrotaties, efficiëntere oogstmethoden en schaalvergroting leiden tot gebrek

 13. Cellulose, een eindeloze bron van mogelijkheden

  NARCIS (Netherlands)

  Keijsers, E.R.P.; Dam, van J.E.G.; Yilmaz, G.

  2011-01-01

  Vanwege de grote diversiteit van potentiële cellulose bronnen en de grote verschillen in kwalitatieve eigenschappen en samenstelling van deze cellulose types is het van belang in kaart te brengen voor welke toepassingen de verschillende grondstoffen het meest geschikt zijn. Voor het opstellen van

 14. Onderzoek naar de chemische samenstelling van lekkerbekjes

  NARCIS (Netherlands)

  Cazemier, G.; Jong, de J.; Herstel, H.

  1990-01-01

  In oktober 1988 werden 40 monsters lekkerbekjes onderzocht op de gehalten aan vocht, vet, eiwit, zetmeel , fosfaat en chloride, vier van de monsters werden getest op de aanwezigheid van polyfosfaten. Daarnaast werden van alle lekkerbekjes de stuksgewichten bepaald, die bleken uiteen te lopen van L17

 15. 'n Evaluering van drie interkulturele gemeenskapsprojekte

  African Journals Online (AJOL)

  18 Feb 2013 ... Sodanige gasvryheid is volgens Keifert (1992:58) kenmerkend van God se selfopofferende, bevrydende teenwoordigheid en vra van ons om ook hierdie gesindheid te openbaar. Aan die hand van 'n ondersoek van Malcolm Gladwell, wys Elmer (2006:48) daarop dat die gemiddelde persoon tussen 2.4 en ...

 16. en kombinasiebehandeling van koringstrooi met ureum en

  African Journals Online (AJOL)

  Skaap- en Wolkunde, Universiteit van. Stellenbosch, Stellenbosch. 7600, Republiek van Suid-Afrika. Gedeelte van M.Sc.-tesis aangebied by die Universiteit van. Stellenbosch deur AAB. Laboratory investigation into optimal conditions for the treatment of wheat straw with urea and caustic soda, exclusively or in combination.

 17. Koper in levers van Nederlandse mestkalveren

  OpenAIRE

  Teeuwen, J.J.M.H.; Vos, G.

  1986-01-01

  Naar aanleiding van een in 1983/1984 door het RIKILT uitgevoerd onderzoek werd een vervolgonderzoek uitgevoerd naar de kopergehalten in levers van mestkalveren. In verband met een mogelijke interactie werden tevens de ijzer - , zink- en mangaangehalten in kalfslevers bepaald. Daarnaast werden levers van pas geboren kalveren en kunstmelkpoeders van 26 verschillende fabrikanten onderzocht.

 18. Het microscopisch onderzoek van amandelspijs en banketspijs

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de W.J.H.J.

  1982-01-01

  Nagaan of het door middel van microscopisch onderzoek mogelijk is om de identiteit vast te stellen van de gebruikte grondstoffen bij de bereiding van amandelspijs en banketspijs. Van een aantal monsters (22) gevulde speculaas werd de spijs geïsoleerd. Voor het microscopisch onderzoek werden een

 19. Kosten en effecten van esomeprazol in de behandeling van reflux ziekte

  NARCIS (Netherlands)

  I. Buijt; M.J. Al (Maiwenn); F.F.H. Rutten (Frans)

  2002-01-01

  textabstractDoel. Het bepalen van de kosten-effectiviteit van esomeprazol (Nexium(r)) ten opzichte van alle andere in Nederland geregistreerde protonpomp remmers in de behandeling van reflux ziekte. Voor de effectiviteit vormt het hebben van voldoende controle over de symptomen het

 20. Spondylodiscitis bij de ziekte van Bechterew: ontsteking of trauma? Een beschrijving van 6 patienten

  NARCIS (Netherlands)

  Lanting, P.J.H.; Rasker, Johannes J.; Kruijsen, M.W.M.; Prevo, R.L.

  1994-01-01

  Doel. Inventariseren van omvang en aard van steriele spondylodiscitis bij patiënten met de ziekte van Bechterew. Opzet. Beschrijvend. Plaats. Afdeling Reumatologie, Medisch Spectrum Twente, Enschede. Methode. Van alle patiënten met de ziekte van Bechterew en met een gedocumenteerde steriele

 1. Analyse van vliegassen, slakken en sedimenten met behulp van rontgen-fluorescentie (XRF)

  NARCIS (Netherlands)

  Boogerd JP; Boer JLM de

  1989-01-01

  Dit rapport beschrijft de analyse van vliegassen, slakken en sedimenten. Twee voorbehandelingsmethoden zijn onderzocht, te weten het persen van een pil van een monster m.b.v. een bindmiddel en het maken van een glasparel van het monster m.b.v. lithiumtetraboraat. Drie procedures om het

 2. De meerwaarde van serious computergames en virtual reality bij de preventie en behandeling van psychische klachten

  NARCIS (Netherlands)

  Douma, S.H.

  2008-01-01

  Het onderwerp van deze masterthesis is een overzicht te geven van virtual reality en serious games bij de behandeling van psychische aandoeningen en wat deze voor meerwaarde kunnen bieden ten opzichte van reguliere behandelmethoden. Door middel van een literatuuronderzoek is er gezocht naar

 3. Het effect van creatief schrijven op het lezen van korte verhalen

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen, T.; van den Bergh, H.

  2010-01-01

  Schrijven en lezen zijn complementaire vaardigheden, niet alleen bij referentiële teksten, maar ook bij fictionele. Janssen en Van den Bergh doen verslag van een onderzoek naar de invloed van creatief schrijven op het lezen van verhalen. Als leerlingen, voorafgaand aan het lezen van een verhaal, een

 4. Reclamewijsheid in ontwikkeling: een vergelijking van de cognitieve reclamevaardigheden van kinderen en volwassenen

  NARCIS (Netherlands)

  Rozendaal, E.; Buijzen, M.; Valkenburg, P.

  2008-01-01

  Deze studie vergelijkt de reclamewijsheid van kinderen en volwassenen. Door middel van een computergestuurde vragenlijst is nagegaan op welke leeftijd kinderen een volwassen niveau van reclameherkenning en begrip van de verkoop- en persuasieve intentie van reclame bereiken. This study examines the

 5. Lokus van beheer en transformasionele leierskap

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. F. van Staden

  2000-06-01

  Opsomming Die doel van die studie was om die verband tussen lokus van beheer en transformasionele leierskap te bepaal. Hierdie konstrukte is gekies op grond van die gebrek aan empiriese navorsing rakende die veronderstelde verband tussen die genoemde konstrukte. Die Lokus van Beheer-vraelys van Schepers (1998 en die Multifaktor Leierskapsvraelys (MLV,Vorm 5Rvan Bass en Avolio (1993 is op 102 respondente toegepas. Die resultate toon statisties beduidende verbande aan tussen: interne lokus van beheer en transformasionele leierskap; eksteme lokus van beheer en transaksionele leierskap; en outonomie en transformasionele leierskap.

 6. Ontwikkeling en kwaliteit van potplanten

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkshoorn - Dekker, M.W.C.

  1995-01-01

  In Nederland vormen de potplanten een belangrijke produktgroep. In 1993 bedroeg de geschatte exportwaarde 1,7 miljard gulden. De laatste jaren zijn de produktiekosten sterk verlaagd door toenemende mechanisatie en procesautomatisering. Echter toenemende concurrentie van de omringende landen en

 7. Teelt van biomassa niet rendabel

  NARCIS (Netherlands)

  Darwinkel, A.; Borm, G.E.L.; Zeeland, van M.G.; Floot, H.W.G.

  2001-01-01

  Op verschillende locaties in Nederland werd gedurende de jaren 1993-1999 onderzoek gedaan naar de geschiktheid van miscanthus en hennep als akkerbouwmatig geteeld energiegewas. De resultaten wat betreft gewasproductiviteit (biomassa-opbrengst) bij verschillende stikstofbemestingsniveaus en

 8. EVALUERING VAN GEDIFFERENSIEERDE ENERGIE- EN ...

  African Journals Online (AJOL)

  EVALUERING. VAN GEDIFFERENSIEERDE. ENERGIE- EN STIKSTOFAANVULLING. TOT. MIELIEKUILVOER. VIR SLAGLAMMERS. P.J. Boshoff*, D. Oosthuysen en Loraine Koekemoer. LAndbounavorsingsinstituut, Potchefstroom, 2520. (Sleutelwoorde: Kuilvoer, mieliemeel, stikstofaanvulling, slaglammers). (Key words:.

 9. Tandem Van de Graaff facility

  Data.gov (United States)

  Federal Laboratory Consortium — Completed in 1970, the Tandem Van de Graaff facility was for many years the world's largest electrostatic accelerator facility. It can provide researchers with beams...

 10. Evaluatie van relatievorming in de laagdrempelige verslavingszorg

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Esther Kuis

  2010-12-01

  deze vergelijking de vragenlijst die de meeste aspecten van de kwaliteit van de relatie meet, en bewerkten deze. Daarna is dit instrument getoetst in een onderzoek onder 80 bezoekers van laagdrempelige verslavingscentra in vier verschillende steden. De auteurs concluderen dat de bewerkte vragenlijst onderscheidend vermogen bezit voor verschillende werkers en instellingen. De lijst is behulpzaam bij het meten van de kwaliteit van de relatie tussen cliënt en hulpverlener.

 11. Boekbespreking | van Aarde | HTS Teologiese Studies / Theological ...

  African Journals Online (AJOL)

  The Bible and stress. Van der Westhuizen, H.G. - Kirk, J.A. 1990. Liberation theology in brief. Van Wyk, D.J.C - Kritzinger, J.N.J & Saayman, W.A 1990. Mission in creative tension: A dialogue with David Bosch. Van Wyk, D.J.C - Pass, D.B 1990. Music and the church: A theology of church music. Van Wyk, D.J.C - Van Elderen, ...

 12. SLAM in a van

  Science.gov (United States)

  Binns, Lewis A.; Valachis, Dimitris; Anderson, Sean; Gough, David W.; Nicholson, David; Greenway, Phil

  2002-07-01

  We have developed techniques for Simultaneous Localization and Map Building based on the augmented state Kalman filter, and demonstrated this in real time using laboratory robots. Here we report the results of experiments conducted out doors in an unstructured, unknown, representative environment, using a van equipped with a laser range finder for sensing the external environment, and GPS to provide an estimate of ground truth. The goal is simultaneously to build a map of an unknown environment and to use that map to navigate a vehicle that otherwise would have no way of knowing its location. In this paper we describe the system architecture, the nature of the experimental set up, and the results obtained. These are compared with the estimated ground truth. We show that SLAM is both feasible and useful in real environments. In particular, we explore its repeatability and accuracy, and discuss some practical implementation issues. Finally, we look at the way forward for a real implementation on ground and air vehicles operating in very demanding, harsh environments.

 13. Gebruik van TaqMan PCR voor het kwantificeren van Fusarium spp. en Microdochium nivale in gewassen en gewasresten van tarwe.

  NARCIS (Netherlands)

  Köhl, J.; Haas, de B.H.; Kastelein, P.; Burgers, S.L.G.E.; Waalwijk, C.

  2005-01-01

  Infecties van tarwe door toxigene Fusarium spp. kunnen leiden tot contaminatie van graan met diverse mycotoxines. Voorkoming van mycotoxinebesmetting is uit oogpunt van voedselveiligheid, diergezondheid, maar ook bedrijfseconomisch, vereist. Voor vier Fusariumsoorten is een kwantitatieve detectie

 14. Inzicht in het presteren van de executieketen : Ontwikkeling van een monitor voor het meten van Kritieke Prestatie Indicatoren in de Executieketen

  NARCIS (Netherlands)

  Braak, S.W. van den; Netten, C.P.M.; Witzenburg, R. van

  2013-01-01

  Dit zijn de voorlopige resultaten van het ontwikkelprojcet Monitor Kritieke Prestatie Indicatoren Executieketen. Het structureel meten van de vastgestelde Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI's) behelst het periodiek verzamelen, bewerken en presenteren van grote hoeveelheden data van verschillende

 15. Het plaatsen van cookies ten behoeve van behavioural targeting vanuit privacyperspectief

  NARCIS (Netherlands)

  van der Sloot, B.

  2011-01-01

  Sinds een aantal jaren is behavioural targeting sterk in opkomst. Door het gedrag van internetgebruikers te volgen en te analyseren, kan reclame worden gegenereerd op basis van persoonlijke voorkeuren. Hiertoe worden cookies geplaatst op de computers van internetgebruikers, kleine tekstbestandjes

 16. Resultaat van pleegzorgplaatsingen : een onderzoek naar breakdown en de ontwikkeling van adolescente pleegkinderen bij langdurige pleegzorgplaatsingen

  NARCIS (Netherlands)

  Oijen, Simon van

  2010-01-01

  Het doel van een pleegzorgplaatsing is doorgaans gericht op het zo snel mogelijk herstellen van de oorspronkelijke opvoedingssituatie of het op korte termijn verkrijgen van duidelijkheid omtrent de haalbaarheid hiervan (Hermanns & Horn, 2000). Indien mogelijk heeft de pleegzorgplaatsing een

 17. De invloed van het bewaren, wassen en bereiden op het vitamine C- en nitraatgehalte van spinazie

  NARCIS (Netherlands)

  Kamsteeg, J.; Butijn, C.A.A.

  1981-01-01

  Drie bereidingswijzen werden vergeleken (toegevoegd water en lange kooktijd, met aanhangend water en korte kooktijd en stamppot van rauwe spinazie met gekookte aardappelen). De gevolgen van het hoge nitraatgehalte van spinazie voor baby's worden besproken

 18. Vergelijkend kwaliteitsonderzoek van nieuwe lotnummers van Treponema Pallidum Hemagglutination Assay-reagentia in 1984

  NARCIS (Netherlands)

  Eijk; R.V.W.van; Aelbers; G.N.M.; Tideman; G.J.; Menke; H.E.

  1985-01-01

  Binnen het kader van de kwaliteitscontrole van het serologisch syfilisonderzoek bij de Streeklaboratoria voor de Volksgezondheid werd een kwaliteitsonderzoek aan nieuwe lotnummers van de eerder onderzochte Treponema Pallidum Hemagglutination Assay (TPHA)-reagentia uitgevoerd. Hierbij werden de

 19. St. Teresa van Avila: sentrale figuur in die werk van Cussons en Van Wyk Louw

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. van Vuuren

  1989-05-01

  Full Text Available A central poem in Van Wyk Louw’s Tristia (1962, is “H. Teresa van Avila flap uit” (literally translated: “Saint Teresa of Avila talks too much/babbles uncontrollably”. This article illustrates how intertextual reading helped to clarify the poem. Teresa of Avila’s The way of perfection (a translation of the Spanish work El Camino de la Perfección, 1573 is the intertext of the Van Wyk Louw poem. In the last section of the article it is shown how the figure of St. Teresa of Avila is central not only to Van Wyk Louw’s Tristia (1962, but also to the oeuvre of Sheila Cussons, which underlines a strong intertextuality between these two Afrikaans oeuvres.

 20. De Glorious Revolution van 1688 herdacht

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. Groenhuis

  1990-01-01

  Full Text Available A.G.H Bachrach, Willem III, de stadhouder-koning en zijn tijd R. Bastiaanse, H. Bots, Glorieuze Revolutie. De wereld van Willem & Mary. Glorious Revolution. The world of William & Mary M. van Doorn, Koning-stadhouder Willem III, triomfator. De triomfale intocht in Den Haag in 1691 D. Jacques, A.J. van der Horst, De tuinen van Willem en Mary A. van der Kuijl, Glorieuze overtocht. De expeditie van Willem III naar Engeland in 1688 J. Kuijpers, A.D. Renting, Boeken van Oranje. De Oranje-Nassaubibliotheek ten tijde van Willem III R. van Leeuwen, Paintings from England. William III and the Royal Collections R.P. Maccubbin, M. Hamilton-Philips, The age of William III & Mary II. Power, politics and patronage 1688-1702. A reference encyclopedia and exhibition catalogue K. Ottenheym, Daniel Marot. Vormgever van een deftig bestaan. Architectuur en interieurs van Haagse stadspaleizen S. van Raay, In het gevolg van Willem III & Mary. Huizen en tuinen uit hun tijd D. Swetschinski, L. Schönduve, De familie Lopes Suasso, financiers van Willem III H. van der Zee, B. van der Zee, 1688. Revolution in the family H. van der Zee, B. van der Zee, William and Mary J.D. Hunt, The Anglo-Dutch garden in the age of William and Mary. De gouden eeuw van de Hollandse tuinkunst R. Turner, G. de Bruin, A.H. Huussen jr., [Koning-stadhouder Willem III triomfator] R. Hatton, W. Troost, W.F. Leemans, Oranje-Nassau museum jaarboek 1988

 1. Kosten en effecten van esomeprazol in de behandeling van reflux ziekte

  OpenAIRE

  Buijt, I.; Al, Maiwenn; Rutten, Frans

  2002-01-01

  textabstractDoel. Het bepalen van de kosten-effectiviteit van esomeprazol (Nexium(r)) ten opzichte van alle andere in Nederland geregistreerde protonpomp remmers in de behandeling van reflux ziekte. Voor de effectiviteit vormt het hebben van voldoende controle over de symptomen het uitgangspunt. Perspectief. De studie is uitgevoerd zowel vanuit het perspectief van de verzekeraars als vanuit het maatschappelijk perspectief. Methoden. Gegevens met betrekking tot effectiviteit zijn afgeleid uit ...

 2. Methoden ter bepaling van de lichaamssamenstelling van de mens. Deel I. Direkte methoden.

  NARCIS (Netherlands)

  Weststrate, J.; Deurenberg, P.

  1988-01-01

  In dit overzichtsartikel zijn 5-methoden besproken voor het bepalen van de lichaamssamenstelling van de mens. Deze betreffen: chemische karkasanalyse; neutronenactiveringsanalyse; gammastralingabsorptieanalyse; computertomografie en kernspinresonantie

 3. Die regsposisie van die gemolesteerde kind 1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P.J. Schabort

  1991-03-01

  Full Text Available Hoe reik die reg uit na die seksueel gemolesteerde kind? As na die reg in wye verband gekyk word, sou dit alie wetgewing en alle gemeneregsbeginsels en alle regsprosedures insluit waardeur die Staat poog om molestering te voorkom en die gemolesteerde kind in beskerming te neem. Dit le baie wyd en sou byvoorbeeld die maatreels insluit van die Kindenvet 33 van 1960; die Wet op Egskeiding 70 van 1979; die Wet op Kindersorg 74 van 1983; die Wet op die Status van Kinders 82 van 1987 en die Wet op Bemiddeling in Sekere Egskeidingsaangeleenthede 24 van 1987. Eersdaags sal dit moontlik ook ’n Manifes vir die Regte van Kinders insluit wat vermoedelik geskoei sal wees op die W O se Konvensie vir die Regte van die Kind (1989 w a arv an die RSA tan s nog nie ’n ondertekenaar is nie.

 4. "Krakende kaken"; psychiatrische beschouwingen over het syndroom van het pijnlijke, slecht functionerende kaakgewricht (Arthrosis deformans van het kaakgewricht of het syndroom van Costen)

  NARCIS (Netherlands)

  Schuler, Jacques

  1966-01-01

  Naar aanleiding van klinische indrukken en mede op grond van literatuurgegevens werd een psychiatrisch onderzoek verricht naar het aandeel van psychogene factoren bij het tot stand komen van kaakgewrichtsklachten. Het klachtencomplex dat van stoornissen in de functie van het kaakgewricht het gevolg

 5. Ellis-van Creveld Syndrome

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  K Rajendra

  2010-01-01

  Full Text Available Ellis-van Creveld syndrome also known as chondroectodermal dysplasia is a rare genetic disorder of the skeletal dysplasia type, first described by Richard WS Ellis and Simon van Creveld in 1940. The syndrome manifests with several skeletal anomalies, oral mucosal and dental anomalies, congenital cardiac defects, nail dysplasia and polydactyly of one or both limbs. It is caused by mutation of EVC1 and EVC2 genes located in a head-to-head configuration on chromosome 4p16, which has been identified as the causative. The EVC phenotype is variable and affects multiple organs. The presence of oral mucosal and dental alterations, like the presence of numerous frenulum, oligodontia, bellshaped anterior teeth, hypoplastic erupted teeth with high-caries index, will confirm the diagnosis of Ellis-van Creveld syndrome and hence its importance to dentists.

 6. ’n Oorsig van die bepaling van die vroeë bakterisidiese aktiwiteit van verskeie antituberkulosemiddels

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. R. Donald

  2003-06-01

  Full Text Available Die vroeë bakterisidiese aktiwiteit (VBA van ’n antituberkulosemiddel is die daaglikse afname van M tuberculosis in log10 kolonievormende eenhede per ml sputum, tydens die eerste twee dae van behandeling met die middel. Dit weerspieël die vermoë van ’n middel om aktief metaboliserende organismes in tuberkulose-longholtes te dood. Dit is ’n relatief goedkoop metode om in ’n klein groep pasiënte die antituberkulose-aktiwiteit van ’n middel, binne maande, in vivo te evalueer. Hierdie artikel som ons ondervinding op tydens sewe gepubliseerde VBA-studies, en die bronne van variasie in die prosedure word identifiseer. Die pasiënte in hierdie studies was gemiddeld 33 jaar oud, met ’n gemiddelde gewig van 50 kg en 55% het ekstensiewe of massiewe longaantasting gehad. Die hoogste VBA-waardes (0,50-0,66 is gevind in pasiënte wat isoniasied ontvang het, en die laagste waardes (0,05 en 0,09 respektiewelik was gevind in pasiënte wat die aminoglikosiede amikasien en paromomisien, albei in doserings van 15 mg/kg liggaamsgewig, ontvang het. Die algehele variasie in die VBA van 248 pasiënte was 0,0312, en die variasie toegeskryf aan die proses van sputumproduksie en -versameling was 0,0223. Dit blyk dat die verskillende aspekte van sputumproduksie en -versameling, betrokke by die lewering van ’n verteenwoordigende sputummonster, ’n groter bydrae maak tot variasie tydens die prosedure as die laboratoriumaspekte van die tegniek. Die keuring van pasiënte vir insluiting in VBA-studies, en hulle vermoë om saam te werk om ’n verteenwoordigende sputummonster te produseer, is van deurslaggewende belang in die suksesvolle voltooiing van VBA-studies.

 7. Leerteoretiese basis van die andragogie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. J. A. Simpson

  1991-06-01

  Full Text Available Learning theory basis of andragogy. A cursory glance at andragogy creates the impression that humanistic learning theory plays an all encompassing role in the learner centered approach andragogy espouses. A closer look, however, reveals that Knowles (1973, after having made an intensive study of learning theory, created an extensive framework within which human resource development can take place. The fact that Knowles attracted critique from different areas, led to a need to ascertain the role different learning theories, if any, played in the emergence of andragogy. Having looked at the assumptions displayed by the andragogical approach, as well as a comparison of different learning theories and their connection with andragogy, it became clear that andragogy contains elements of various learning theories in an adapted way. These adaptations resulted in an approach to adult education in which learners are given the opportunity to be part of the learning process in such a way that they themselves contribute to the development which takes place. Opsomming Met 'n eerste oogopslag wil dit voorkom asof humanistiese leerteorie 'n oorheersende rol in die leerdergesentreerde benadering van andragogie speel. By nadere ondersoek blyk dit egter dat Knowles (1973, na 'n deeglike studie van verskillende leerteoretiese beginsels, 'n omvangryke raamwerk geskep het waarbinne, aan die hand van verskeie aangepaste leerteoretiese beginsels, menslike hulpbronontwikkeling kan plaasvind. As gevolg van die feit dat Knowles vanuit verskillende oorde kritiek op die lyf geloop het, is besluit om die rol wat verskillende leerteorieë in andragogie speel, te bestudeer. Dit blyk dat andragogie nie net elemente van verskillende leerteorieë bevat nie, maar dat toepaslike aspekte van die teoriee wat ondersoek is, benut en aangepas is om 'n geintegreerde benadering te bewerkstellig waarin veral volwassene-leerders by leergeleenthede en hulle selfontwikkeling betrek word.

 8. Hoe verloopt identiteit-verificatie van online studenten?

  NARCIS (Netherlands)

  Janssen, José

  2018-01-01

  Presentatie over identiteit verificatie van online studenten tijdens een werkbezoek van NUFFIC (https://www.nuffic.nl/) aan de Open Universiteit. Topics: identiteit verificatie, vormen van authenticatie, online toetsen, toetsfraude, TeSLA instrumenten voor authenticatie en verificatie van

 9. Haalbaarheidsstudie naar de productie en afzet van Zeeuwse cider

  NARCIS (Netherlands)

  Schreuder, S.A.M.M.; Ravesloot, M.B.M.

  2005-01-01

  Verslag van een onderzoek om inzicht te krijgen in de technische en economische mogelijkheden van de productie van cider in Zeeland. In dat kader is een bureaustudie uitgevoerd naar de kenmerken van de ciderconsumptie en productie in diverse Europese landen.

 10. Interlaboratorium vergelijking van het onderzoek naar Aeromonas spp. in drinkwater

  NARCIS (Netherlands)

  Havelaar AH; During M; Versteegh JFM

  1986-01-01

  Door middel van onderzoek van zes kunstmatig besmette gesimuleerde monsters drinkwater ( 4 Aeromonas spp., 1 Klebsiella oxytoca, 1 Pseudomonas aeruginosa) werd een vergelijking gemaakt van de resultaten van Aeromonas onderzoek in 14 laboratoria. De tellingen in de deelnemende laboratoria

 11. Hoe verloopt identiteit-verificatie van online studenten?

  OpenAIRE

  Janssen, José

  2018-01-01

  Presentatie over identiteit verificatie van online studenten tijdens een werkbezoek van NUFFIC (https://www.nuffic.nl/) aan de Open Universiteit. Topics: identiteit verificatie, vormen van authenticatie, online toetsen, toetsfraude, TeSLA instrumenten voor authenticatie en verificatie van auteurschap.

 12. Mediaplanning : Van marketingcommunicatieplan tot mediaplanning en –inkoop

  NARCIS (Netherlands)

  Babs van Teylingen-Geerlings

  2010-01-01

  Het boek Mediaplanning verschaft snel inzicht in het gehele mediaplanningsproces: van mediabriefing, het selecteren van de mediumtypen aan de hand van de mediumbeoordelingscriteria, media- en planningsschema, budgetverdeling tot media-inkoop. Kennis van het mediaplanningsproces alleen is echter niet

 13. Onderzoek naar de mogelijkheden van bepaling van beviste traject van de benthosschaaf uit trekkracht karakteristieken in de sleeplijn

  NARCIS (Netherlands)

  Haan, de D.

  2005-01-01

  Tijdens de schelpdierinventarisatie in mei 2003 werden er aan boord van de ISIS trekkrachtmetingen uitgevoerd in de sleeplijn van de benthosschaaf om te onderzoeken of deze data kenmerken bezitten over het eerste en laatste bodemcontact van de schaaf. Met deze kennis zou de beviste afstand

 14. De mislukte missie van mr. Maarten van Naarden als luitenant-stadhouder van Stad en Lande 1541-1557

  NARCIS (Netherlands)

  Postma, F.

  2005-01-01

  Maarten van Naarden’s failed mission as lieutenant-stadholder of the province of Groningen, 1541-1557 In November 1557, Maarten van Naarden resigned from his post as lieutenant-stadholder of the province of Groningen and left the province after staying there for sixteen years. Van Naarden’s

 15. Autisme als gevolg van een dysfuncionele zintuigenhierarchie. De behandeling van autisme volgens de Van Soest-therapie

  NARCIS (Netherlands)

  Soest, Martinus Henricus Gerardus van

  1989-01-01

  In dit proefschrift wordt de behandeling beschreven van zeven autistische kinderen die v66r de behandeling op een ..zeer . laag ontwikkelingsniveau functioneren. Ruim 80% van de autischtische kinderen bereikt volgens onderzoekers niet eens het ontwikkelingsniveau van een anderhalf tot tweejarig

 16. Ex ante evaluatie mestbeleid 2013 : gevolgen van de invoering van verplichte mestverwerking en het afschaffen van productierechten in de veehouderij

  NARCIS (Netherlands)

  Schroder, J.J.; Baltussen, W.H.M.; Koeijer, de T.J.; Leenstra, F.R.; Velthof, G.L.; Verdoes, N.; Willems, J.; Grinsven, van H.

  2013-01-01

  Er is een risico dat de uitbreiding van de mestverwerking onvoldoende is voor de vanaf 2015 verwachte hoeveelheid jaarlijks te verwerken mest. Dit wordt vooral veroorzaakt door onzekerheid over de vergunningverlening en de financiering van nieuwe mestverwerkingsplannen. De toename van de hoeveelheid

 17. Biobank voor onderzoek naar chronische ziekten. Overzicht van de opbouw en het gebruik van de bloedverzamelingen van RIVM-cohorten

  NARCIS (Netherlands)

  den Hoedt EM; Hoebee B; Bueno de Mesquita HB; CVG; TOX

  2004-01-01

  Dit rapport beschrijft de opbouw en en het gebruik van de biobank van de RIVM-centra CVG en PZO. Deze biobank is voor het grootste deel opgebouwd tussen 1987 en 1998 in het kader van drie grootschalige epidemiologische projecten. De deelnemers (ca. 60 000) aan deze projecten hebben bloed

 18. Aantonen van virussen in water: een vergelijking van de detectiegevoeligheid van de immunoperoxidase methode met de plaque overlay methode

  NARCIS (Netherlands)

  Theunissen JJH; Krebbers AHW; Medema GJ; MGB

  1996-01-01

  In dit rapport wordt een mogelijkheid beschreven om de gevoeligheid van de huidige virus detectiemethode, de plaque overlay, te verbeteren, wat zou leiden tot een betere inschatting van het virusgehalte in oppervlaktewater. De immunoperoxidase methode bleek, voor het kwantitatief aantonen van

 19. De opmars van de academische entrepeneur

  NARCIS (Netherlands)

  Leloux, M.; Popescu, F.; Koops, A.J.

  2014-01-01

  Onze kenniseconomie vraagt in toenemende mate dat universiteiten, als nieuwe aanjagers van regionale innovatie, hun kennis valoriseren: de entrepreneurial university ontstaat (Etzkovitz, 2003). Valorisatieactiviteiten van ondernemende universiteiten omvatten de volgende activiteiten (Tijsen, 2006):

 20. Stikstofvoorziening van tulp : is fertigatie de oplossing?

  NARCIS (Netherlands)

  Wondergem, M.J.; Zuilichem, van J.A.A.; Snoek, A.J.; Jansma, J.E.

  2002-01-01

  In de teelt van voorjaarsbloeiende bloembollen is het onmogelijk om vroeg in het voorjaar dierlijke meststoffen onder te werken. Met fertigatie via ondergrondse slangen kan binnen alle regels stikstofrijk filtraat (effluent) van drijfmest worden toegediend, waardoor de stikstofbemesting aanzienlijk

 1. Van Goghi kirjavahetus näitusel

  Index Scriptorium Estoniae

  2008-01-01

  2010. aastal avatakse Londoni Royal Academys näitus Vincent van Goghi kirjadest. Näitusega kaasneb raamat "The Complete Correspondence of Van Gogh", mis sisaldab kirju originaalkeeles koos ingliskeelse tõlkega

 2. Overzicht van zuiveringsmethoden voor reststromen met bestrijdingsmiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  Vulto, V.C.; Beltman, W.H.J.

  2007-01-01

  In verschillende landbouwsectoren ontstaan reststromen water met bestrijdingsmiddelen die kunnen leiden tot puntbelasting van het oppervlaktewater. Er is behoefte aan een overzicht van methoden die er zijn om bestrijdingsmiddelen te verwijderen uit reststromen. Dit rapport geeft een korte

 3. Gidssoorten geven ecologische kwaliteit van groen aan

  NARCIS (Netherlands)

  Koster, A.

  2000-01-01

  Wat is ecologische kwaliteit van stedelijk groen? Planten kunnen hier als indicatorsoorten dienen. Als voorbeeld in een schema de gidssoorten voor verschillende typen vegetaties afhankelijk van het (bodem)milieu, met daarbij de gewenste beheermaatregelen

 4. Vrygossipolinholld van die saad van Sllid-Afrikaanse katoenkllitivars ...

  African Journals Online (AJOL)

  Volgens die 'Food & Drug Association' (FDA) in die VSA mag proteYenprodukte wat vir menslike gebruik van .... Nt ...•..- ......-. Bopr. . "'epr. LOkalltalta tlnl. BHpr. A tlnl a..pr. B. Figuur 3 Die gemiddelde persentasie vry gossipol in katoensaad wat gedurende 1986 in 10 verskillende lokaliteite in die RSA verbou is (DM-basis).

 5. Die konteks vir die keuse van geriefsvoedsel van bepaalde ...

  African Journals Online (AJOL)

  Seugnet

  also helps to give meaning to the behaviour of peo- ple. The choice of an ecological framework as an ... The spendable income of the household is a product of the economy. The more price sensitive 'Baby ... ISSN 0378-5254 Journal of Family Ecology and Consumer Sciences, Vol 32, 2004. Die konteks vir die keuse van ...

 6. Ringonderzoek : bepaling van coccidiostaticagehalte in diervoeders, met behulp van turbidimetrie

  NARCIS (Netherlands)

  Broex, N.J.G.; Huf, F.

  1988-01-01

  Voor de gehalte bepaling van monensin, salinomycine en narasin in diervoeders is de zg. turbidimetrische methode geringtest door 12 laboratoria. Ieder laboratorium heeft 9 monsters ontvangen, resp. 3 voormengsels en 6 diervoeders met monensin, salinomycine of narasin. De monsters zijn onderzocht met

 7. Archaea: de ontdekking van een nieuwe vorm van leven

  NARCIS (Netherlands)

  Oost, van der J.

  2011-01-01

  In 1977 werd nieuwe levensvorm op aarde ontdekt. Deze wetenschappelijke doorbraak stond toen maar in een enkele krant, en maar weinig mensen, (behalve met name microbiologen), zijn hiervan op de hoogte. Bijna niemand realiseert zich wat de betekenis is van deze ontdekking

 8. Het sluiten van een huurovereenkomst door middel van nieuwe telecommunicatiemiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  Deli, D.E.J.A.

  2001-01-01

  In 2000 werden twee nieuwe wettelijke regelingen in België ingevoerd om uitwerking te geven aan de Europese Richtlijn 1999/93/EG van 13 december 1999 'betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen' (Publ.L EG 19 januari 2000, afl. 13, 12-20). In dit artikel worden de

 9. Biologische bestrijding van varroa met behulp van schimmels

  NARCIS (Netherlands)

  Gerritsen, L.J.M.; Cornelissen, B.

  2006-01-01

  Sinds enkele jaren wordt er volop onderzoek gedaan naar de bestrijding van de varroamijt. Doordat de varroamijt steeds resistenter wordt tegen chemische middelen, wordt er steeds vaker gekeken naar biologische manieren om deze te bestrijden. PPO-Bijen deed een onderzoek naar bestrijding door middel

 10. - Implikasies vir die leksikografie van die klassifikasie van plante en ...

  African Journals Online (AJOL)

  Geredigeer deur William Labov en Beatrice S. Weinreich. Philadelphia: University of Pennsylvania P~. Wells, M.J., A.A. Balsinhas, H. Joffe, V.M. Engelbrecht, G. Harding en C.H. Stirton. 1986. A CIIt- alogue of Problem Plants in Southem Africa incorporating the National Weed Ust of South AfriCil. Pretoria: Departement van ...

 11. Die funksies en toepassings van retoriese vrae | van der Merwe ...

  African Journals Online (AJOL)

  Dit kan byvoorbeeld in ekspressiewe funksie aangewend word ter be- klemtoning, ter oorreding en ter uiting van emosies. Hierdie soort vrae kom voor in mondelinge kommunikasie (bv. toesprake, didaktiese redevoering en gemoedelike gesprekvoering) en geskrewe taal (bv. in die media en die letterkunde). Die retoriese ...

 12. Invloed van mielieaanvulling en weidruk op produksie van ooie en ...

  African Journals Online (AJOL)

  Massaveranderinge van ooie en lammers met verskillende tipe energieaanvullings op gespaarde wintersuurveld is vir drie opeenvolgende winterseisoene ondersoek in 'n 3 X 2 X 2-faktoriale proefontwerp. Veldkampe is vir 60 dae in Junie tot Augustus bewei teen 3 of 6 kg beskikbare DM/ooi/d. Mieliegraan teen 300 g en ...

 13. Melati van Java : dochter van Indië

  NARCIS (Netherlands)

  Loo, Vilan van de

  2014-01-01

  There was a time when Melati van Java (1853 – 1927) was a well-known and much-liked name in the Netherlands. Especially around the turn of the century the general public was familiar with her novels, which remained in circulation in various editions for at least a quarter of a century; people

 14. Onderzoek naar de radioactiviteit van afvalwater van de kerncentrale Dodewaard. Resultaten over 1984

  NARCIS (Netherlands)

  Mattern; F.C.M.

  1985-01-01

  In dit rapport zijn de resultaten vermeld van het onderzoek van afvalwater van de kerncentrale te Dodewaard over het jaar 1984. De totale afgevoerde activiteit was in 1984 lager dan in 1983. Aan tritium werd 120 GBq/a geloosd. De lozing van de overige nucliden bedroeg maximaal 8,4 GBq/a.

 15. Evaluatie van bemesting en bekalking in bossen en de ontwikkeling van onbehandelde bossen

  NARCIS (Netherlands)

  Olsthoorn, A.F.M.; Berg, van den C.A.; Gruijter, de J.J.

  2006-01-01

  Dit rapport doet verslag van een deelonderzoek uit de Evaluatie van effectgerichte maatregelen in multifunctionele bossen 2004-2005 en is gericht op de effecten van de maatregelen bemesting en bekalking in bossen als overbruggingsmaatregel in het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN). Na

 16. Bijdrage tot de kennis van de avifauna van Curaçao en Bonaire

  NARCIS (Netherlands)

  Oordt, van G.J.

  1949-01-01

  Hoewel ik in het voorjaar van 1948 slechts korte tijd op Curaçao en Bonaire verbleef, deed ik hier naast waarnemingen, die een bevestiging zijn van die van RUTTEN (1931), ook een aantal aanvullende observaties. Ik wil deze gaarne publiceren in de feestbundel ter ere van Prof. Dr. J. E. W. IHLE en

 17. Enkele aspecten van de diagnostiek van hypophysaire insufficiëntie bij kinderen

  NARCIS (Netherlands)

  Israëls, Albertus Leonard Maurits

  1960-01-01

  In dit proefschrift is een onderzoek beschreven, dat naar de functie van de hypophyse bij kinderen met tekenen van hypophysaire insufficiëntie werd ingesteld. Het onderzoek werd in de kinderkliniek van het Academisch Ziekenhuis te Groningen verricht. In hoofdstuk I is een overzicht van de literatuur

 18. Opname van nicotine door kippen en overdracht naar eieren bij toepassing van nicotine tegen bloedluis

  NARCIS (Netherlands)

  Traag, W.A.; Rijk, de T.C.; Zomer, P.; Vos Van Avezathe, A.; Kan, C.A.; Zeilmaker, M.; Hoogenboom, L.A.P.

  2005-01-01

  Uit onderzoek van de AID blijkt nicotine gebruikt te worden voor de bestrijding van bloedluis bij kippen. Dit levert mogelijk gezondheidsrisico's op voor de consument van het kippenvlees of de eieren. Omdat niet duidelijk is of het nicotine na de bestrijding van bloedluis in het vlees of eieren

 19. De waarde van het dubbelcontrastonderzoek bij de diagnostiek van kleine colon-en rectumtumoren

  NARCIS (Netherlands)

  Thijn, Cornelis Jacob Pieter

  1964-01-01

  SAMENVATTING In de inleiding wordt aan de hand van enkele cijfers gewezen op het belang van een vroegtijdige diagnostiek van colon- en rectumtumoren. Met het conventionele colononderzoek is de diagnostiek van kleine tumoren zeer moeilijk. Uit het historisch overzicht blijkt dat reeds tientallen

 20. Produktie van een hemoglobinereferentie preparaat op verzoek van het International Committee for Standardization in Haematology

  NARCIS (Netherlands)

  Koedam; J.C.

  1985-01-01

  Op verzoek van het secretariaat van de International Committee for Standardization in Haematology (ICSH) zijn twee partijen Hemolysaat bereid een partij met een hemoglobineconcentratie van ongeveer 5 mmol/l en de tweede partij met een hemoglobineconcentratie van ongeveer 10 mmol/l. De partijen

 1. Verticillium : Status quo van een miljoenenverslindende bodemziekte : Kansen en oplossingen bij bestrijding en beheer van verwelkingsziekte

  NARCIS (Netherlands)

  Hiemstra, J.A.; Sluis, van der B.J.

  2013-01-01

  Verwelkingsziekte bedreigt al jaren de boomkwekerij, m.n. in de teelt van laanbomen en rozen. Onderzoek naar deze bodemziekte is daarom hard nodig. Jelle Hiemstra en Bart van der Sluis geven in dit artikel een overview van de stand van zaken met betrekking tot onderzoek naar dit probleem.

 2. De bepaling van aluminium in slib met behulp van een nieuwe smelttechniek en XRF

  NARCIS (Netherlands)

  Boer JLM de; Boogerd JP

  1987-01-01

  Dit rapport beschrijft de monstervoorbereiding met behulp van een nieuwe smelttechniek en de analytische aspecten van de bepaling met behulp van rontgenfluorescentiespectrometrie (XRF) van aluminium en slib. De aanleiding tot dit onderzoek was de noodzaak om analytisch-chemische bijstand te

 3. Reductie van het kiemgetal van bacteriën op champignons : literatuuroverzicht

  NARCIS (Netherlands)

  Baars, J.J.P.

  2006-01-01

  Dit rapport bevat een literatuurstudie waarin een overzicht wordt gegeven van de beschikbare literatuur m.b.t. hoogte van het kiemgetal van bacteriën op champignons en de grondstoffen voor de champignonteelt, aanwezigheid van pathogene bacteriën op champignons die in de retail worden aangeboden en

 4. Van strafbaar tot huwbaar : homorecht wereldwijd (presentatie op Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag)

  NARCIS (Netherlands)

  Waaldijk, C.

  2015-01-01

  Met de door hem ontwikkelde Global Index on Legal Recognition of Homosexual Orientation (GILRHO) geeft Kees Waaldijk op een schaal van nul tot acht aan, hoe ver een land is met het uit het strafrecht halen van homoseksualiteit, met het verbieden van homodiscriminatie en met het erkennen van

 5. Esperanto: een taal van mij, een taal om van te houden = Esperanto: lingvo malfremda, lingvo amida

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, W.

  2010-01-01

  Onderstaande tekst vormt de artikelversie van mijn op 4 september 2009 gehouden oratie bij de aanvaarding van het bijzonder hoogleraarschap in de interlinguïstiek en het Esperanto aan de Universiteit van Amsterdam (Jansen, 2009). Ten opzichte van de oorspronkelijke oratie is de nu volgende tekst op

 6. Ontwikkeling van een rekenschema voor het handmatig berekenen van dosiscontouren bij ongevalslozingen door kerncentrales

  NARCIS (Netherlands)

  Stoop P; Venema L; LSO

  1998-01-01

  Dit rapport beschrijft de ontwikkeling en implementatie van een schema voor het berekenen van dosiscontouren bij ongevalslozingen door kerncentrales. Met de beschreven versie van het rekenschema kan de lengte en breedte van het gebied berekend worden waar binnen de effectieve dosis een bepaald

 7. De bepaling van putrescine en cadaverine in drainwater van begraaf- plaatsen

  NARCIS (Netherlands)

  Derks; H.J.G.M.; Hagen-Fast; A.K.

  1987-01-01

  In dit rapport wordt het onderzoek beschreven dat nodig was om een analytische methode voor de bepaling van polyamines in weefsels geschikt te maken voor de analyse van drainwatermonsters van begraafplaatsen. De voornaamste aanpassing die werd ingevoerd was concentratie van de monsters d.m.v.

 8. Vergelijking van drie Wistarrattestammen met betrekking tot de werkingsduur en het farmacokinetisch profiel van desmethyldiazepam

  NARCIS (Netherlands)

  van der Laan JW; de Groot G

  1988-01-01

  In het kader van het onderzoek naar de afhankelijkheid van benzodiazepinen is een vergelijking gemaakt tussen drie rattestammen, namelijk Cpb: WU, Riv:TOX en Crl:(WI)BR met betrekking tot de werkingsduur van desmethyldiazepam (DMD) na orale toediening in een model waarbij de onderdrukking van de

 9. Ouers se konstruering van hul rol by insluitende onderwys van hulle ...

  African Journals Online (AJOL)

  Erna Kinsey

  Die kinders met Downsindroom se kronologiese ouderdom het van mekaar verskil. Die ouderdomsverspreiding van die kinders met. Downsindroom wat ter sprake is in hierdie studie, was tussen sewe en twaalf jaar oud ten tye van die studie. Een (12.5%) van die kinders was sewe jaar oud, drie (37.5%) was reeds agt, twee ...

 10. Betrouwbare spintbestrijding : Inzet van roofmijten in de boomkwekerij als onderdeel van de gewasbeschermingstrategie

  NARCIS (Netherlands)

  Kuik, van A.J.; Dalfsen, van P.

  2012-01-01

  Niet alle kwekers kiezen voor geïntegreerde bestrijding van spint, ondanks de voordelen van roofmijten. Hiervoor zijn verschillende redenen te noemen. Enerzijds zijn de mogelijkheden om spint geïntegreerd aan te pakken met behulp van roofmijten sterk afhankelijk van het gewas. Anderzijds spelen

 11. Het gebruik van antropometrische gegevens bij het opstellen van normen voor kantoorstoelen

  NARCIS (Netherlands)

  Groot, M.D. de; Voorbij, A.I.M.; Molenbroek, J.F.M.

  2003-01-01

  De fysieke belasting van werknemers is bij het invoeren van de personal computer veranderd. De werkplekken zijn zitplekken geworden. Het aantal gebruikers van kantoorstoelen is daarmee enorm toegenomen. Achter een monitor zitten mensen vaak lang achter elkaar in dezelfde houding, wat in weerwil van

 12. Van trias politica naar duas politica; Een verkenning van een nieuw evenwicht

  NARCIS (Netherlands)

  Happé, R.H.

  2001-01-01

  De positie van de regering, in de figuur van de staatssecretaris van Financien is steeds sterker geworden, zowel tegenover het parlement, als tegenvoer de inspecteur als het bestuursorgaan dat de aanslagen oplegt. Daarbij komt een steeds grotere nadruk te liggen op eenheid van beleid. Ook de

 13. Gedragscode onder de Flora- en faunawet : een versterking van de soortenbescherming of het zwaard van Damocles?

  NARCIS (Netherlands)

  Bastmeijer, C.J.; Aarts, G.; van Geilswijk, M.

  2006-01-01

  Van de verboden in de Flora- en faunawet zijn vrijstellingen verleend voor diverse categorieën van activiteiten. Ten aanzien van de minder algemene dier- en plantensoorten geldt daarbij de voorwaarde dat men handelt overeenkomstig een door de minister van LNV goedgekeurde gedragscode. Enkele

 14. Uitgaven- en kosteneffect van een koerswijziging in het natuurbeleid van LNV

  NARCIS (Netherlands)

  Boers, A.; Luijt, J.

  2005-01-01

  In 2004 is in het natuurbeleid van het Ministerie van LNV een koerswijziging opgetreden. Voor de realisatie van de (restant-)taakstelling van de Ecologische Hoofd Structuur wordt nu een zwaarder accent gelegd bij particulier en agrarisch natuurbeheer (PA-NB), zodat er minder landbouwgronden hoeven

 15. A. Selms DIE TEOLOGIE VAN DIE WOORD EN DIE FIGUUR VAN ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  verhouding tussen God en mens van God af bepaal, maar die terminologie waarmee hy uitdrukking gee aan sy opvatting is die van die Axistoteliese metafisika, en met die terminologie dra hy die ontologiese grondgedagte van Aristoteles in die teologie in. Die sisteem van Aristoteles waarin die absolute en die relatiewe, ...

 16. Evaluatie van de voedingsstatus van Nederlandse patiënten met chronische inflammatoire darmziekten : een pilotonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Berg, van den M.C.; Plas, M.; Mares, W.; Witteman, B.J.M.; Klein Gunnewiek, J.M.T.; Vries, de J.H.M.

  2014-01-01

  Introductie Het doel van deze pilotstudie was het verkrijgen van inzicht in de voedingsstatus van Nederlandse patiënten met chronische inflammatoire darmziekten (IBD). Methoden De voedingsstatus werd onderzocht op basis van MUST-score, handknijpkracht, micronutriëntstatus in het bloed en

 17. Onderzoek naar een mogelijke verbetering van het medium en de voermethode ten behoeve van langdurende toxiciteitsexperimenten met Daphnia magna

  NARCIS (Netherlands)

  Mathijssen-Spiekman EAM; Canton JH

  1987-01-01

  Een aantal toetsomstandigheden van het langdurend toxiciteitsonderzoek met Daphnia magna werden nader onderzocht. Tevens werd nagegaan of een aantal van deze variabelen de toxiciteit van een drietal verbindingen voor Daphnia beinvloedt. Uit dit onderzoek blijkt dat demiwater van een

 18. Studenten op social media : Een onderzoek naar de betekenis van social media in het leven van de hedendaagse student

  NARCIS (Netherlands)

  L ten Brink; J Nicolai; E Hunze; Klaas Jan Huizing; L van den Bos

  2013-01-01

  Welke social media gebruiken studenten? Waarom gebruiken studenten deze media? Welke verwachtingen hebben ze van het onderwijs? In dit whitepaper delen we de resultaten van ons onderzoek naar de betekenis van social media in het leven van de hedendaagse student.

 19. Onderzoek naar de toepasbaarheid en bruikbaarheid van de scintillatievloeistoffen minisolve en safe fluor, ten behoeve van B-radioaktiviteitsmetingen

  NARCIS (Netherlands)

  Bruchem, van G.D.; Schilt, R.

  1987-01-01

  Het rapport geeft een overzicht van de testresultaten van het onderzoek naar toepasbaarheid en bruikbaarheid van twee scintillatievloeistoffen (commercieel verkrijgbaar), Minisolve en Safe Fluor. Van deze twee scintillatievloeistoffen wordt Minisolve al 3 jaar op het RIKILT toegeast bij B -

 20. Politie en burgers : van informatie delen naar volwaardige samenwerking

  NARCIS (Netherlands)

  Kerstholt, J.H.; Vries, A. de; Mente, R.; Huis in 't Veld, M.A.A.

  2015-01-01

  De politieorganisatie maakt steeds meer gebruik van de capaciteit, kennis en kunde van burgers, vooral in de context van het Gebiedsgebonden Politiewerk (GGPW). Dit artikel geeft een overzicht van de huidige stand van zaken. Voor de verschillende vormen van participatie hebben we een indeling

 1. Schroeien of scheren? Ontharen van uier veroorzaakt amper stress

  OpenAIRE

  Ybema, A.S.; Sinnige, P.A.; Beerda, B.; Tol, van der, P.P.J.

  2005-01-01

  Om te voorkomen dat koeienuiers vervuilen met aanklevende mest verwijderen veel veehouders het haar van de uiers. De bekende werkwijze is scheren, vrij nieuw is het wegschroeien van uierhaar. Studenten van het Van Hall Instituut inventariseerden, in samenwerking met onderzoekers van ASG, de diervriendelijkheid van deze methoden

 2. Afbouw van het Wsw-bestand: update 2011

  NARCIS (Netherlands)

  Berden, C.; Tempelman, C.

  2012-01-01

  In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft SEO Economisch Onderzoek recent onderzoek gedaan naar bouwstenen voor verdeelsleutels van het ongebundelde participatiebudget (Tempelman et al., 2012). Een onderdeel van dit onderzoek vormde het voorspellen van de afbouw van

 3. Zuivering brouwerijprocesafvalwater met behulp van microalgen: Resultaten onderzoek 2012

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk, van W.; Schipperus, R.; Grobben, S.A.; Weide, van der R.Y.

  2013-01-01

  In een samenwerkingsverband van Heineken Nederland BV, Algae Food & Fuel en WUR (Acrres) is in 2012 een onderzoeksproject gestart om de mogelijkheden van zuivering van procesafvalwater van de brouwerijen met behulp van algen te onderzoeken. In het kader van dit project is in 2012 een

 4. Vruchtzetting paprika spel van vraag en aanbod

  NARCIS (Netherlands)

  Marcelis, L.F.M.; Heuvelink, E.

  2005-01-01

  Voor een goede productie bij paprika is niet het aantal bloemen, maar het aantal gezette vruchten de beperkende factor. De zetting wordt vooral bepaald door de beschikbaarheid van assimilaten. Die beschikbaarheid wordt bepaald door de aanmaak van deze suikers en de vraag ernaar van al gezette

 5. Vogels kijken niet op van drone

  NARCIS (Netherlands)

  Kleis, R.; Baptist, M.J.

  2015-01-01

  Drones zijn in principe een mooi middel om de natuur van de Wadden in de gaten te houden. Maar is dat niet storend voor vogels? Het lijkt mee te vallen, blijkt uit een eerste proef van marien ecoloog Martin Baptist van Imares.

 6. 'n Kritiese beskouing van woordeboeke met geamalgameerde ...

  African Journals Online (AJOL)

  tha

  besparing en gebruikersvriendelikheid. Op die vlak van die mikrostruktuur word eweneens veronderstel dat die redusering van twee lemmalyste na een, noodwendig tot ruimtebesparing sal lei. Martin (2012b: 407) bied gepas die bewerkings van robot ter illustrasie in (7) en (8). (7). In the Dutch–Afrikaans part: robot.

 7. Prof dr FJ van Zyl se Skrifbeskouing

  African Journals Online (AJOL)

  daar deur die werking van die Gees geloof. Dis 'n baie veelsinnige woord hierdie wat ook vertroue, gehoorsaamheid, eerbied en diens in- sluit (Die Hervormer, April 1944). Met dit alles het Van Zyl gestaan in die tradisie van die Dialektiese teologie wat ook deur sommiges as die Neo-Ortodoksie beskrywe word (Barr, Hasel ...

 8. Boekbesprekings | van Aarde | HTS Teologiese Studies ...

  African Journals Online (AJOL)

  ., Bruwer, E., Munane, E. et al 1991. Poverty in Southern Africa. Pont, A.D. - Hofmeyr, J.W. 1988. Die Nederlandse Nadere Reformasie en sy invloed op twee kontinente: 'n Vergelyking van die invloed en deurwerking van enkele aspekte van ...

 9. MENSWAARDIGHEID NA TIEN JAAR VAN REGSTAATLIKHEID IN ...

  African Journals Online (AJOL)

  Administrator

  rasionele mens daarvoor moet hê. Outonomie is gevolglik die grondslag van die waardigheid van die menslike natuur en van iedere rasionele skepsel. 11. Bekende Angelsaksiese regsfilosowe onderskryf 'n soortgelyke benadering. Volgens Ronald. Dworkin, wat deels vir John Rawls aanhaal, is die gelyke respek wat aan ...

 10. Staat van Zoönosen 2016

  NARCIS (Netherlands)

  Uiterwijk M; Friesema I; Valkenburgh S; Holtslag M; van Pelt W; van den Kerkhof H; van der Giessen J; Kortbeek T; Nijsse R; Maassen K; D&V; Z&O

  2017-01-01

  Zoönosen zijn infecties die van dieren op mensen kunnen worden overgedragen. De zoönosen die voor Nederland van belang zijn, worden elk jaar op een rij gezet in de Staat van Zoönosen. Hierin wordt onder andere bekeken in welke mate meldingsplichtige zoönosen voorkomen bij mensen en

 11. Pathogenen in de primaire productieketen van bladgroenten

  NARCIS (Netherlands)

  Franz, E.; Klerks, M.M.; Termorshuizen, A.J.; Bokhorst, J.G.

  2006-01-01

  Wereldwijd is voedselvergiftiging een volkgezondheidsprobleem, meestal toegeschreven aan consumptie van besmette eieren of vlees. Echter, een deel wordt veroorzaakt door besmette rauwe groenten. Promovendus E. Franz onderzocht welke factoren van invloed zijn op de overleving van bacteriën tijdens de

 12. De betekenis van haver in het bouwplan

  NARCIS (Netherlands)

  Lamers, Jan

  2015-01-01

  Haver is een zeer waardevol voedingsproduct voor mens en dier. De teelt van haver heeft een bodem verbeterend effect waardoor het opbrengst vermeerderend kan werken voor volggewassen in teeltrotaties. Haver past in duurzame en biologische teelten. Een van de onderdelen van het kennisbasisproject (

 13. De genetica van grauwe schimmelresistentie in tomaat

  NARCIS (Netherlands)

  Finkers, H.J.

  2010-01-01

  Resistentie tegen Botrytis cinerea is gevonden in wilde verwanten van tomaat en deze resistentie was meestal kwantitatief. Het doel van dit promotieonderzoek was om kwantitatieve loci (QTLs) te identificeren die bijdragen aan resistentie tegen B. cinerea. Met behulp van DNA-merkertechnologie en een

 14. Bijdrage tot de kennis van het insuline

  NARCIS (Netherlands)

  Wetsema, Jan

  1932-01-01

  Getracht is een einde te maken aan de bestaande meeningsverschillen, ten opzichte van het aantal eenheden in pancreas van verschillende diersoorten aanwezig. Om vergelijkbare cijfers te krijgen diende steeds dezelfde methode van bereiding en zuivering toegepast te worden. Daartoe werd de

 15. Voorspelling van oorlewing in 'n chirurgiese intensiewesorgeenheid ...

  African Journals Online (AJOL)

  Die statistiese betekenisvolheid geassosieer met die onderskeie programme het gewissel van P < 0.01 tot P < 0.0001. 'n Reeks van opeenvolgende oorlewingsvoorspel1ingsmodelle, ontwikkel deur logistiese regressie-analise op die bes passende voorspellingsprogramme, het uiteindelik gelei tot die ontwikkeling van 'n ...

 16. Katholieken en de Vrede van Munster

  NARCIS (Netherlands)

  Spaans, J.W.

  1997-01-01

  De tweede helft van de zeventiende eeuw geldt als een periode waarin de katholieken het in de Republiek wat makkelijker kregen. Van vervolgingen was al langer geen sprake meer. De vergaand anti-katholieke wetgeving zoals die in de plakkaten was vervat, was en bleef formeel van kracht. Zij werd

 17. Modelle in die onderrig van fisika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. J. A. Smit

  1998-07-01

  Full Text Available Die rol van modelle in die onderrig van fisika is sedert die vroeë tagtigerjare erken. In die onderrig word die absent op die kwantitaiewe aspekte van die vak geplaas, terwyl die kwatitatiewe aspekte min aandag kry.

 18. KAAPSE PREDIKANTE VAN DIE SEWENTIENDE EN AGTIENDE ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  Nooit of te nimmer het dit in die gedagte van die sestiende eeuse ... Daardie magtige beweging van die sestiende eeu was vir die Kerk ..... die vreemdsoortige boek van WERNER ScHMiDT-. PRETORïA, „Z)er A^u/furanie!/ Jes Deui.sc/:tHfns am des Buren- voices" wat voor die Tweede Wereldoorlog deur die Duitse gesant-.

 19. Excursieverslagen van FLORON-kampen 1998

  NARCIS (Netherlands)

  NN,

  1999-01-01

  De opzet van de inventarisatiekampen in Zuid-Limburg is vergelijkbaar met die op Texel, waarbij gedurende drie inventarisatieweekenden in drie opeenvolgende jaren wordt geïnventariseerd. Gezien de oppervlakte van Zuid-Limburg (grofweg dat deel ten zuiden van de lijn Maastricht-Heerlen) is het

 20. Productie en kwaliteit krulpeterselie: invloed van teeltmaatregelen

  NARCIS (Netherlands)

  Mheen, van der H.J.C.J.

  2001-01-01

  Bij akkerbouwmatige teelt van krulpeterselie voor industriële verwerking (drogerij of invriezen) wordt de kwaliteit van de grondstof steeds belangrijker. PPO onderzocht de afgelopen jaren de invloed van teeltmaatregelen (gebruikte peterselie-selectie; zaaidichtheid; vroeg, normaal of laat oogsten;

 1. A G van Aarde as teoloog (1979-)

  African Journals Online (AJOL)

  mens 'n metafisiese visie is, 'n verandering van paradigma beteken (Van Aarde. 1991b:9). As voorbeeld dien die wyse waarop 'n teks bestudeer word. Daar is tussen die wetensicapliice as subjeic en die objek (d w s die teks) 'n afstand, maar ook 'n bepaal- de verhouding. Die verhouding van die subjek (die wetenskaplike) ...

 2. Die funksie van ruimte in die narratologie

  African Journals Online (AJOL)

  Venter (1985: 20 vv) is van mening dat hierdie negatiewe beoorde- ling van ruimte as blote 'vulling' (Venter 1985: 20) die beginsel was waarvolgens Plato in die ouer literêre paradigma byvoorbeeld die Ilias van Homerus so beskryf het dat alle ruimtelike gegewens sover moont- lik weggelaat is. Hiervolgens kon ruimte te ...

 3. NUWE ONTWIKKELING OP DIE TERREIN VAN ...

  African Journals Online (AJOL)

  onderhoud (Holter, Heald & Colovos, 1970). maar dit kon tot dusver nie bevestig word in die geval van weefselsintese uit asynsuur nie (sien Thomas & Rook,. 1973). Daar bestaan egter min twyfel dat die verhou- ding van vlugtige vetsuurproduksie wel in sommige ge- valle die doeltreffende benutting van die vetsure deur.

 4. Die skeppingsmites as simbole van psigiese prosesse

  African Journals Online (AJOL)

  dig aangedui met 'n tekening van die Uroboros, die slang wat sy eie stert eet. Die antieke kaart word verder versier met tekeninge van diere, monsters en demoniese figure. Vier koppe met monde wat die wind uit die vier windrigtings blaas, word in die hoeke van die kaart geteken. Die Uroboros, diere, monsters en demone ...

 5. Adrianus van Selms as reformatoriese teoloog

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  dogmatici oorhoops met mekaar lê en die dogmatikus, Ben Engelbrecht ([1962] 1982:59), .... Al wat hom van sy volk onderskei, is dat hy God se regverdigheid aanvaar. Dit maak hom, volgens Van. Selms, die 'denkende riet' van Pascal. Dit kan egter nie ontken word dat die histories-kritiese metode uit 'n ondogmatiese.

 6. LED belichting tijdens het voortrekken van lelie

  NARCIS (Netherlands)

  Kok, B.J.; Wildschut, J.

  2010-01-01

  De laatste jaren staat het gebruik van LED-lampen in de tuinbouw in de belangstelling. Uit vele onderzoeken is al gebleken dat LED-lampen op dit moment nog geen alternatief zijn voor de SON-T lampen. Het grote voordeel van LED-lampen is dat ze monochromatisch licht van alle mogelijke golflengtes

 7. De psychologische aspekten van reumatoide artritis

  OpenAIRE

  Ploeg, Francesco Antonius Everardus van der

  1980-01-01

  In dit proefschrift wordt een onderzoek beschreven naar de psygologische aspekten van reumatoïde artritis (ra). Er werden twee vraagstellingen onderzocht. Ten eerste, bestaan er bepaalde typerende persoonlijkheidskenmerken van patiënten lijdende aan reumatoïde artritis? Ten tweede, wat is het verband tussen het verloop van reumatoïde artritis en psychologische variabelen? ... Zie: Samenvatting

 8. Nieuw onderzoek naar de ziekte van Lyme

  NARCIS (Netherlands)

  Vliet, van A.J.H.; Wijngaard, van den K.; Bron, W.A.

  2015-01-01

  Jaarlijks krijgen ongeveer 25.000 mensen de ziekte van Lyme. Dat blijkt uit nieuwe onderzoeksgegevens van het RIVM. Hoewel het aantal mensen bij wie jaarlijks de ziekte van Lyme wordt vastgesteld lijkt te stabiliseren, blijft het aantal nieuwe patiënten groot. De meeste mensen genezen na een

 9. Aspekte van mikrostrukturele verskeidenheid en inkonsekwentheid

  African Journals Online (AJOL)

  Information Technology

  Rufus H. Gouws, Departement Afrikaans en Nederlands, Universiteit van. Stellenbosch, Stellenbosch, Republiek van Suid-Afrika (rhg@sun.ac.za). Opsomming: Dit is belangrik in enige woordeboek dat die mikrostrukturele aanbod sistema- ties en konsekwent moet wees. Gemotiveerde afwykings van die verstekstruktuur ...

 10. Reisverslag van de boomkorsurvey (BTS) in 2012

  NARCIS (Netherlands)

  Boois, de I.J.; Bol, R.A.

  2012-01-01

  In 2012 is de beam trawl survey (BTS) uitgevoerd met de Tridens II en de Isis in opdracht van het ministerie van EL&I. De survey is onderdeel van het EU Data Collectie Programma (DCF) en valt daarmee onder de wettelijke taken die binnen IMARES worden uitgevoerd. In dit rapport staan de

 11. DIE EKSISTENSIEFILOSOFIE VAN KARL JASPERS. ENKELE ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  Kierkegaard en Nietzsche, Max Weber en Dilthey, om maar enkeles te noem, en 5.) Jaspers se persoonlike beskouing oor die roe ping en die taak van die Filosofie, sy aanvoeling van die filosofiese problematiek en sy grondhouding teenoor die eksistensiële verbonden- hede. Die woord van Fichte, naamlik dat die Filosofie ...

 12. De sociale staat van Nederland 2015

  NARCIS (Netherlands)

  Rob Bijl; Jeroen Boelhouwer; Evert Pommer; Iris Andriessen

  2015-01-01

  Hoe gaat het met de Nederlandse bevolking? Dat is de centrale vraag in De sociale staat van Nederland 2015. Deze vraag beantwoorden we aan de hand van een beschrijving van belangrijke levensgebieden en maatschappelijke terreinen: publieke opinie, onderwijs, inkomen en werk, gezondheid en zorg,

 13. HISTORIESE OORSIG VAN DIE ONTSTAAN EN ONTWIKKELING ...

  African Journals Online (AJOL)

  toe Orville op die 17de Desember 120 voet in 12 sekondes gevlieg het! Met :iil~ koms van die vliegtuig het die ... 2 Die ontwikkeling vall die militere lugvaart ell die ontstaan van selfstandiRe lugmagte met besondere venvysing na ..... as General der Flieger, sy tegnici e.a. te voorskyn. Goering was deur die Minister van ...

 14. Geskiedenis van die Geneeskunde in Pretoria*

  African Journals Online (AJOL)

  31 Jul 1971 ... Elandspoort het aan Andries van der WaIt behoort en. Daspoort aan Joggem Tweeduim Prinsloo. ... Van der Hoff en die Vierkleur, ook deur horn ontwerp, word vir die eerste keer gehys. Die eerste ... met net 'n ketting van 50 voet, en 'n verkyker tot sy beskikking. Al die strate was 80 voet breed behalwe ...

 15. uniform van die staatspresidentswag - herkoms en tradisie

  African Journals Online (AJOL)

  A blue uniform was inter alia proposed in 1980 but finally rejected by the Prime Minister in 1984. Instructions were issued to put forth new ideas. All the arguments in ..... In 1896 Is die rang van kommandant van die Staatsartlllerie verhoog tot die van lultenant-kolonel. Henning Pretorlus, father and first commandant of the.

 16. Enige aspecten van vrij en dwangmatig herhalen

  NARCIS (Netherlands)

  Kuijper, Siem

  1963-01-01

  Het doel van deze studie is geweest enige aspecten van het vrije en onvrije handelen te bestuderen door de veelheid van feiten in de eerste plaats descriptief te nemen. Langs deze weg werd getracht een nader inzicht te krijgen in het gemeenschappelijk wezen en in het onderscheid tussen deze twee

 17. Vergelijking van de kwaliteit van microsomen die door middel van een ultracentrifugatiemethode en een gelfiltratiemethode uit de levers van diverse proefdieren verkregen zijn

  NARCIS (Netherlands)

  Graber MH

  1988-01-01

  Microsomen, kleine blaasjes die membranen van het endoplasmatisch reticulum bevatten, worden bereid uit leverweefsel via een ultra-centrifugatiemethode en een gelfiltratiemethode. De kwaliteiten van deze microsomen, die verkregen zijn uit de levers van ratten, muizen, honden en een aap worden

 18. Inzet van mycorrhiza's in de bollenteelt

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, de M.; Breeuwsma, S.J.; Baar, J.; Hiddink, G.A.

  2005-01-01

  In samenwerking met PPO-paddestoelen is door PPO-bloembollen in Lisse een proef met hyacinten opgezet waarin het effect van mycorrhiza-preparaten op gewasgroei en bestrijding van Pythium-wortelrot werd getest. Uit de eerste resultaten in het voorjaar bleek dat er nauwelijks kolonisatie van de

 19. Die impak van kritiek op die samestelling van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Willem Botha

  2011-10-01

  Full Text Available

  Opsomming: Die WAT se sensitiwiteit vir kritiek blyk duidelik uit die feit dat geeneen vandie hoofpunte van kritiek ten opsigte van die eerste ag dele in die kritiek op dele IX en X herhaalword nie. Ensiklopediese behandeling van leksikale items, die ingewikkeldheid of onverstaanbaarheidvan betekenisverklarings, die ondeurdagte aanwending van voorbeeldmateriaal, stadige alfabetiesevordering en die afwesigheid van volledige uitspraakleiding figureer derhalwe nie in diekritiek op dele IX en X nie. Die artikel gee 'n oorsig van die hoofpunte van kritek op dele IX en X enbespreek hoe die WAT in daaropvolgende dele op die kritiek gereageer het. In gevalle waar daarnie op geldige kritiek ag geslaan is nie, of waar die kritiek nie met praktiese voorstelle gepaardgegaanhet nie, word aanpassings aan die hand gedoen. Sodoende word die wisselwerking tussenleksikografiese teorie en praktyk 'n dinamiese proses.

  Sleutelwoorde: HOOFPUNTE VAN KRITIEK, OMGANGSTAAL, VOLGORDE VANSITATE, UITSPRAAKLEIDING, ONBEREIKBARE VERWYSINGS, MISLEIDENDE SINONIEMVERWYSINGS,WISSELWERKING TUSSEN LEKSIKOGRAFIESE TEORIE EN PRAKTYK

  Abstract: The Impact of Criticism on the Compilation of the Woordeboekvan die Afrikaanse Taal (WAT. The WAT's sensitivity to criticism is evident from the factthat none of the main points of criticism against the first eight volumes is repeated in the criticismof volumes IX and X. Encyclopedic treatment of lexical items, complexity or incomprehensibility ofmeaning descriptions, ill-judged use of citations, slow alphabetic progress and the absence of fullpronunciation guidance therefore do not feature in the criticism on volumes IX and X. The articlegives an overview of the main points of criticism against the ninth and tenth volumes and discussesthe way in which the WAT reacted to the criticism in subsequent volumes. In instanceswhere valid critique was disregarded, or where the critique was not accompanied by practicalsolutions

 20. Simon van der Meer retires

  International Nuclear Information System (INIS)

  Anon.

  1991-01-01

  CERN's big Auditorium was packed on Friday 23 November for a 'Simon van der Meer Feest' to mark the formal retirement of the gifted Dutch accelerator physicist who has made so many valuable contributions to his field and to CERN's success