WorldWideScience

Sample records for barn med infantile

 1. Selvadministreret ventrikelsondeernaering hos et barn med infantil autisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dyrborg, J

  1991-01-01

  An example of self-administered gastric tube nutrition in a boy aged 15 years with infantile autism is presented. The boy would neither eat nor drink in the normal manner since the age of eight years and has gradually administered tube-feeding himself. This patient does not fulfill the internatio...... international criteria for the diagnosis of anorexia nervosa. A possible etiological factor and the education/psychological attitudes to the compulsive symptom are discussed. Udgivelsesdato: 1991-Oct-14...

 2. Pragmatiske ferdigheter hos barn med cochleaimplantat : - belyst ved et kasusstudie

  OpenAIRE

  2008-01-01

  Pragmatiske ferdigheter hos barn med cochleaimplantat - belyst ved et kasusstudie. Bakgrunn: Cochleaimplantat (CI) er et høreapparat som gir sterkt hørselshemmede muligheten til å oppfatte lyd. Elektroder implanteres i sneglehuset (cochlea) og stimulerer hørselsnerven direkte (MED-EL 2006, Waltzman 2005). Forskning rundt barn med CI og deres språkutvikling har hovedsakelig vært konsentrert rundt de lingvistiske sidene ved språket (Thoutenhoofd m. fl. 2005). Like viktig vil det være å se p...

 3. Taleteknologi for barn. En kvalitativ studie av fagpersoners erfaringer med kommunikasjonsmateriellet Pegasus.

  OpenAIRE

  Stølen, Mari

  2015-01-01

  Denne studien handler om alternativ og supplerende kommunikasjon, og har sett nærmere på taleteknologi for barn og kommunikasjonsmateriellet Pegasus. Barn med kommunikasjonsvansker har ikke samme forutsetninger som barn med typisk utvikling til å delta i sosialt samspill. Pegasus er utviklet for å hjelpe disse barna til å bli mer aktive i kommunikasjon, lek og samspill med andre. Formålet med studien var å undersøke erfaringer med å bruke Pegasus i samspill med barn med kommunikasjonsvansker....

 4. Barn i familjer med missbruksproblem : En kvalitativ studie om daghemmets roll när ett barn kommer från en familj med missbruksproblem

  OpenAIRE

  Ålgars, Emma

  2010-01-01

  Ämnesområdet och temat för mitt arbete är barn i familjer med missbruksproblem. Syftet med min studie är att förstå vad det som barn innebär att leva i en familj med missbruksproblem och att se vilka konsekvenser det har för barnet. Jag vill även få reda på vad man på daghem kan göra för att stöda barn samt deras föräldrar i familjer med missbruksproblem. Mina tre frågeställningar för arbetet är; Hur ser barnets situation ut i en familj med missbruksproblem? Hur kan man på daghem identifiera ...

 5. En sammenligning av effekten av Ritalin, Dexedrine og placebo hos et utvalg barn og unge med diagnosen ADHD

  OpenAIRE

  2007-01-01

  Hensikten med denne studien var å sammenligne effekten av Ritalin og Dexedrine hos et utvalg barn med attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD). Tidligere studier har funnet at ved å la hvert barn prøve begge medikamentene økes sannsynligheten for positiv effekt og reduserer sannsynligheten for bivirkninger. Noen barn responderer bra på Ritalin men ikke på Dexedrine, og omvendt. Denne studien har et randomisert dobbel-blind kryssover design der vi sammenligner Dexedrine, Ritalin og...

 6. Djurlåda med rollkort : - Rollbyte som resiliensstärkande metod bland barn

  OpenAIRE

  Lundberg, Maria

  2010-01-01

  Syftet med examensarbetet är att beskriva hur rollbyte kan användas som en resiliensstärkande metod bland barn. Frågeställningar i arbetet är: vad är resiliens, vad är rollbyte och på vilket sätt kan rollbyte fungera som resiliensstärkande metod. Teoridelen i arbetet behandlar resiliens, social kompetens, empati och rollbyte. Den tillhörande produkten, Djurlådan, består av en låda med rollkort. Produkten är avsedd för barn i 5 års ålder på daghem. Resiliens handlar om att vissa barn k...

 7. Parent Management Training - en foreldreveiledningsmetodefor behandling av barn med atferdsproblemer. Teori, behandlingsprogram og implementering i Norge

  OpenAIRE

  Apelseth, Eva Fohlin; Amlie, Christine

  2001-01-01

  Antisosial atferd blant barn og ungdom er et stort og økende helsemessig og økonomisk problem. Parent Management Training – Oregon (PMT-O), et behandlings- og forebyggingsprogram for familier med barn som fremviser antisosial adferd, blir for tiden implementert i Norge som ledd i satsingen på psykisk helsevern. PMT-O er basert på ”social learning interaction theory”, utviklet av Patterson og medarbeidere ved Oregon Social Learning Center. PMT-O er et detaljert program for styrking av foreldre...

 8. Fortellinger om annerledeshet : et studie av barn med funksjonshemninger i Sør-Afrika

  OpenAIRE

  2001-01-01

  I denne oppgaven undersøkes forskjellige lokale oppfatninger, forestillinger og forståelser av "funksjonshemninger". Utgangspunktet er hvordan kvinner og menn konstruerer forestillinger om annerledeshet i lys av oppfatninger om sykdom og lidelser. De sentrale aktørene i fortellingene er familier som har barn med funksjonshemninger i "semi-rurale" landsbyer utenfor byen Pietersburg i den Nordlige Provinsen i Sør-Afrika. Gjennom å følge personene i hverdagsaktiviteter belyses ulike intersubjekt...

 9. Om å leve med et barn som ikke lenger er i live. En fenomenologisk deskriptiv studie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marte A. Jystad

  2010-08-01

  Full Text Available Artikkelen fokuserer på kunnskap om foreldres opplevelse ved tap av barn og livet etter det. Materialet bygger på intervjuer med foreldre som har mistet barn. Deres beskrivelser ble utgangspunktet for fenomenologisk analyse.Tapet av et barn påvirker alle dimensjoner i livet. Man blir ikke bare konfrontert med selve fraværet av barnet. Man taper også håp og forventninger knyttet til både barnets og ens egen framtid. De eksistensielle spørsmål om måten man forvalter sitt liv på blir nærværende, og søken etter ny mening blir en vedvarende prosess.De ulike foreldre fulgte sin egen veg gjennom sorgprosessen. Likevel er det fellestrekk i opplevelse av vedvarende bånd med barnet, kropp, relasjon til andre, følelse av skyld og mening. Profesjonell hjelp fra helsearbeidere beskrives som avgjørende, spesielt i den første akutte sorgen.

 10. Aktuella teman gällande barn med ADHD och ergoterapeutiska interventioner

  OpenAIRE

  Puotila, Nathalie

  2014-01-01

  Syftet med denna studie var att kartlägga vad aktuell ergoterapeutisk forskning har fo-kuserat på gällande barn med ADHD och ergoterapeutiska åtgärder mellan åren 2008-2013. Forskningsfrågorna delade upp studiens fokus i personrelaterade, miljörelaterade och aktivitetsrelaterade faktorer som ergoterapeuter bör fokusera på enligt forskning. Metoden för arbetet var en systematisk litteraturstudie i form av en forskningsöversikt. Som analysmetod användes en innehållsanalys och som teoretisk refe...

 11. ”Mitt barns medicin” : En kvalitativ studie om föräldrars upplevelser av deras barns behandling med Modifierad Atkins Diet och ketogenkost.

  OpenAIRE

  Holmström, Annika; Mårtensson, Lotta

  2012-01-01

  BAKGRUND Modifierad Atkins Diet (MAD) och ketogenkost är kostbehandlingar som ordineras till barn med svårbehandlad epilepsi. Andra patientgrupper som behandlas med dessa dieter är patienter med glukostransportprotein typ 1-brist. Kostbehandlingarna är kolhydratfattiga och fettrika. I Sverige finns fyra sjukhus som arbetar med MAD och ketogenkost. I dagsläget saknas studier som beskriver hur behandlingarna upplevs av berörda familjer. SYFTE Syftet med studien var att utforska hur föräldrar ti...

 12. Interaktion mellan små barn med Cerebral Pares och deras vardagliga samtalspartners på förskolan

  OpenAIRE

  Brolin, Lina; Karlsson, Lina

  2014-01-01

  Det övergripande syftet med denna studie var att öka kunskapen om hur små barn med Cerebral Pares (CP) deltar, kommunicerar och interagerar med sina vardagliga samtalspartners på förskolan. I studien deltog två små pojkar (2;4 och 4;3 år) med grav CP (GMFCS 5) med lite/inget talat språk. De filmades på förskolan i olika vardagliga aktiviteter tillsammans med de andra barnen och personalen. Vid analysen studerades pojkarnas samlade kommunikativa resurser och återkommande mönster i samtalen på ...

 13. Socionomens fostringsstöd till föräldrar med överviktiga barn-en litteraturstudie

  OpenAIRE

  Johanson, Emma

  2012-01-01

  Syftet med denna studie är att belysa vad föräldrarna kan göra annorlunda i sin fostran för att förebygga att deras barn blir överviktiga eller stöda deras barn om de redan är överviktiga. Mina frågeställningar är; Hur kan föräldrar i fostran förebygga barns övervikt? Hur kan en socionom stöda föräldrar i denna typ av fostran? Den teoretiska referensramen är fostran, bemötande av överviktiga barn och föräldrar och empowerment. Detta arbete är en litteraturstudie och analysmetoden är innehålls...

 14. Problemer med å måle eksponering for passiv røyking blant barn

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Per Nafstad m.fl.

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGVanligvis måles eksponering for passiv røyking blant barn ved spørreskjemaopplysninger omforeldres røykevaner. Etter hvert som det blir mer oppmerksomhet om helseeffekter av passivrøyking, vil det kunne påvirke hvordan foreldre røyker og dermed også barns eksponering. Medhenvisning til innsamlede data om røykeeksponering i en kohort av Oslo-barn og fra en studie avbarn ved to helsestasjoner, diskuteres noen av de metodeproblemene en står overfor når en skal måleeksponering for passiv røyking i epidemiologiske studier. I disse studiene er barns eksponering forpassiv røyking målt ved spørreskjemaopplysninger og ved måling av hårnikotin og kotinin i urin.Det konkluderes med at det er usikkerhet om nøyaktigheten av eksisterende metoder for måling avpassiv røyking. Dette og manglende kunnskap om faktisk eksponeringsnivå kan føre til feilaktigestimering av helseeffekter av passiv røyking i en barnebefolkning.Nafstad P, Botten G, Magnus P. Problems in measuring environmental tobacco smoke exposurein children. Nor J Epidemiol 1995; 5 (2: 141-144.ENGLISH SUMMARYUsually environmental tobacco smoke exposure among children is measuered by questionnaires,recording parental smoking. As the adverse health effects of environmental tobacco smoke exposureare getting more known among the public, this is likely to influence the parents' way of smoking andby that their children's actual exposure. With references to findings in a cohort study of Oslochildren and a study of children attending two of Oslo’s health centers, some methodologicalproblems when measuring environmental tobacco smoke exposure in epidemiological studies arediscussed. The exposure in these studies is measured in questionnaires to the parents and aschildren's hair nicotine concentration and urine cotinine concentration. Furthermore, the paperdiscusses how the uncertainty in actual levels of exposure may lead to false estimates for the totalhealth impact of

 15. Hva kan barnehagen bidra med til barn som har opplevd samlivsbrudd?

  OpenAIRE

  Størksen, Ingunn

  2008-01-01

  Hvert år opplever mange norske barn samlivsbrudd. Internasjonale og norske studier viser at barn som har opplevd samlivsbrudd er i større risiko for ulike psykososiale problemer enn andre barn. Tidligere norske studier og tiltak omkring barn og samlivsbrudd har i hovedsak vært rettet mot barn og ungdom i skolen. På bakgrunn av forskning fra andre land vil jeg i denne artikkelen presentere mulige konsekvenser blant yngre barn som har opplevd samlivsbrudd. Videre vil jeg gå igjennom noen mulige...

 16. Förälder till barn/ungdom med ätstörning – upplevelser och erfarenheter : En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Kramer, Helena

  2015-01-01

  SAMMANFATTNING Bakgrund: Vid behandling av ätstörningar hos barn och ungdomar konstateras att föräldrars delaktighet har en betydande roll. Sjuksköterskan kan möta föräldrar till barn och ungdomar med ätstörning inom olika vårdinstanser och vårdformer och för att kunna ge stöd och god omvårdnad med familjen i fokus, är det av intresse att belysa upplevelser och erfarenheter hos föräldrar, av att leva med och/eller vårda barn/ungdom med ätstörning. Syfte: Att beskriva föräldrars upplevelser o...

 17. Konduktiv pedagogik som fysioterapimetod för barn och unga med funktionsnedsättningar : En systematisk litteraturstudie

  OpenAIRE

  Norrvik, Jessica

  2013-01-01

  Konduktiv pedagogik (KP) är en holistiskt specialpedagogisk undervisningsmetod som främst riktar sig till barn och unga med funktionsnedsättningar. Genom metoden vill man utveckla barnets hela personlighet och på så vis uppnå en förbättrad funktionsförmåga. Träningen riktar sig därför till barnets fysiska, sociala, kognitiva och emotionella utveckling. Programmet leds av en så kallad conductor som kan sägas vara en sammanslagning av fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog och lärare. Syftet...

 18. Distriktssköterskornas upplevelser av möten med våldutsatta kvinnor och deras barn : En deskriptiv kvalitativ intervjustudie

  OpenAIRE

  Lobanova, Olga

  2012-01-01

  Bakgrund: Distriktssköterskor på BVC möter ibland våldutsatta kvinnor och deras barn i sitt arbete. Följder av våld i nära relationer kan vara försämrad psykosocial hälsa både hos kvinnor och barn. Att tidigt upptäcka och hjälpa en sådan kvinna och hennes barn är ett viktigt uppdrag som distriktssköterskan har på BVC. Syftet med studien var att undersöka distriktssköterskornas upplevelser av möten med våldutsatta kvinnor och deras barn på BVC samt ta reda på vad som saknas kunskaps- och metod...

 19. "Jag vill nog bara lära mig" : Barns upplevelser av och ambitioner med sitt musicerande inom och utom ramen för frivillig musikundervisning

  OpenAIRE

  Lidén, Ellinor

  2007-01-01

  Syftet med denna uppsats är att genom intervjusamtal och enkäter få ökad insikt i samt beskriva hur musicerande barn uttrycker sina upplevelser av och ambitioner med sitt musicerande, såväl inom som utom ramen för frivillig musikundervisning. Det empiriska materialet består av 95 enkätsvar samt information från intervjusamtal med nio barn. Samtliga barn var mellan åtta och tretton år. Studien vilar på en kulturteoretisk ram, vilken utgör fonden för studiens övriga teoretiska utgångspunkter. S...

 20. Lek och Skoj! : Ett motionsprogram för barn i 5-6 års ålder med övervikt

  OpenAIRE

  Erlund, Cecilia; Erlund, Alexandra; Johansson, Pamela; Lahti, Annika; Ljungberg, Caroline

  2014-01-01

  Examensarbetet är ett delprojekt inom projektet ”Det resilienta barnet”. Syftet med arbetet är att skapa ett motionsprogram för barn i 5-6 års ålder med övervikt oberoende av föräldrars engagemang. Frågeställningar som besvaras är ”Hur kan de professionella stärka motivation till motion hos barn med övervikt?” och ”Hur bygga upp ett motionsprogram?” Barn i dagens samhälle ägnar sig åt en allt mer passiv livsstil eftersom en stor del av fritiden går åt till stillasittande aktiviteter så s...

 1. Specialpedagogiska metoder som främjar utvecklingen hos barn med autism samt hur dessa påverkar barn och föräldra-/vårdarrelation-en litteraturstudie

  OpenAIRE

  Solvarm, Rosemary

  2008-01-01

  Autism är ett livslångt handikapp som ställer stora krav på familj, skola, sjukvård samt övriga personer som på olika sätt kommer i kontakt med dessa barn. Pedagoger och vårdare behöver medvetandegöras om sina föreställningar eftersom dessa styr bemötandet. Målet för behandlingen är målmedveten träning eftersom förmåga till social inlevelseförmåga mer eller mindre saknas hos såväl barn som vuxna med autism. Syftet med litteraturstudien var att belysa metoder som fanns för att främja utvecklin...

 2. Barns Uppfattningar om Stjärnorna och Solen : En undersökning med 4-5-åringar

  OpenAIRE

  Böröy, Marie

  2013-01-01

  Denna studie visar vad 4-5-åringar har för uppfattningar om stjärnorna och solen, vad de tror att stjärnorna och solen är för något och vad de har för tankar om fenomen kring dem. Genomförandet av studien bygger på kvalitativa intervjuer i samband med att barnen målar. Metoden har gjort det möjligt för barnen att uttrycka sina egna tankar. Resultatet visar att det finns många uppfattningar inom området hos barn 4-5 år. En del uppfattningar är realistiska, en del fiktiva. Ett barn förklarar at...

 3. "Låt barnens språk mogna" : - En kvalitativ undersökning om daghems arbetssätt med barns språk

  OpenAIRE

  Nyman, Petra; Byman, Maria

  2010-01-01

  Detta examensarbete undersöker barnträdgårdslärares arbetssätt angående barns språk. Syftet med arbetet är att ta reda på hur daghemspersonalen (barnträdgårdslärare) jobbar för att stöda och stimulera barns språkliga utveckling samt vilka arbetsmetoder används för detta ändamål. Syftet har även varit att ta reda på om kommunens läroplan för daghemmen angående språk och kommunikation används på det sätt som avsetts. Teorin som vi använt oss av behandlar språkstimulans, uppväxtmiljöns betydelse...

 4. Föräldrarnas upplevelser av att vara förälder till ett barn med Anorexia Nervosa : En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Karat, Azra; Modin, Jens

  2013-01-01

  Bakgrund: Anorexia Nervosa påverkar inte enbart det sjuka barnet utan kan även vara påfrestande för föräldrarna. Föräldrarna kan behöva göra stora förändringar för att det vardagliga livet skall fungera. Syfte: Syftet med studien var att beskriva föräldrarnas upplevelser av att vara förälder till ett barn med Anorexia Nervosa. Metod: Metoden som användes var en kvalitativ litteraturstudie som baserades på tre självbiografiska böcker. Graneheim och Lundmans beskrivning av innehållsanalys med m...

 5. Kan det være noe i tillegg? : en kartleggingsundersøkelse av hyperaktivitet og konsentrasjonsvansker hos barn med stoffskiftesykdommen PKU

  OpenAIRE

  2007-01-01

  Denne studien er en kartleggingsundersøkelse for å se på sammenhengen mellom hyperaktivitet og konsentrasjonsvansker hos barn med Fenylketonuri (PKU), som er en medfødt arvelig stoffskiftesykdom. Sykdommen kalles heretter PKU. Tidligere studier og uttalelser fra foreldre og fagfolk har antydet en slik sammenheng. Jeg ønsket videre å se på betydningen av vanskene i elevenes skolehverdag. For å få økt kunnskap om sammenhengen ble følgende problemstilling valgt; ”I hvilken grad eksist...

 6. Kirkens diakonale arbeid i møte med barn som sørger etter tap av forelder

  OpenAIRE

  Jørgensen, Benedicte

  2012-01-01

  I denne oppgaven vil jeg sette fokus på et viktig og, etter min opplevelse, lite prioritert område innenfor kirken/diakonien. Diakonens rolle og menighetens diakonale ansvar og muligheter vil gå som en rød tråd gjennom hele oppgaven. Noen kan mene at det er unødvendig å skrive en masteroppgave om barn og sorg og hvordan kirken kan drive sorgarbeid, når det offentlige allerede har noen tilbud. Som tidligere referert kan det virke som om det offentliges tilbud ikke er tilstrekkel...

 7. Infantil perineal protrusion er et harmløst fund med flere differentialdiagnoser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Haastrup, Maija Dalgaard; Bygum, Anette

  2011-01-01

  Among girls the frequency of infantile perineal protrusion (IPP) is 13%. The skin-coloured protrusion is thought to represent a congenital weakness in the perineum and usually resolves spontaneously. We report a case of a 13 year-old girl who for nine years had been examined and treated for...

 8. Interaktionens betydelse för barns lärande - en studie av barns möte med slöjd i förskolan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eva Ahlskog-Björkman

  2014-06-01

  Full Text Available Syftet med den här artikeln är att diskutera på vilket sätt interaktion och socialt samspel har betydelse för hur barn i förskolan kan engageras i en lärandeprocess. Den empiriska studien utgörs av en  videofilmad episod över en vävaktivitet i förskola. Genom att använda videografisk observation kan mänsklig aktivitet beskrivas och av den anledningen används  videografi som metodologisk ansats. I studien analyseras på vilket sätt interaktionen mellan de som är närvarande, oberoende av barnens ålder, kan bidra till att stimulera den lärande aktiviteten. Barnens slöjdaktivitet beaktas ur ett sociokulturellt lärandeperspektiv. Ett centralt tema inom detta perspektiv är kommunikation där språket och redskapen står för de medierande faktorerna. Barnens kontakt med redskapen och deras upplevelser och erfarande av slöjdaktiviteten diskuteras i relation till den närmaste utvecklingszonen. Ytterligare beaktas den videofilmade sekvensen ur ett socialt perspektiv där barnpedagogens agerande gentemot barnen lyfts fram och diskuteras. Analys och tolkning av datamaterialet strävar efter att synliggöra mänsklig interaktion och dess betydelse för att motivera och engagera barnen i deras slöjdaktivitet.  

 9. Innlæring av billed-lotto-ferdigheter for en gutt med autisme

  OpenAIRE

  2003-01-01

  SAMMENDRAG Tittel: Innlæring av billed-lotto-ferdigheter for en gutt med autisme Våren 02 gjennomførte jeg et intervensjonsprosjekt på en 4 ½ år gammel gutt med diagnosen atypisk infantil autisme og psykisk utviklingshemming. Formålet med intervensjonen var å lære gutten de nødvendige ferdigheter for å spille billed-lotto. Problemstillingen for prosjektet var: Kan et barn med autisme og psykisk utviklingshemming lære å spille billed-lotto? Jeg valgte å dele opp målvalg...

 10. Norske kostholdsanbefalinger av mettet fett, med fokus på anbefalinger om fett i melk til barn : en litteraturstudie

  OpenAIRE

  Bjørgum, Bente

  2015-01-01

  I sin begynnelse var myndighetenes kostholdsanbefalinger basert på å beskytte befolkningen mot ernæringsmangler og underernæring. Hypotesen om at for mye fett i kostholdet, og spesielt mettet fett gir økt risiko for utvikling av hjerte- og karsykdommer har påvirket kostholdsanbefalingene i Norge siden 1970 tallet og helt fram til i dag. Også livsstilssykdommer som diabetes type 2, kreft, fedme og metabolsk syndrom var satt i sammenheng med bruk av fett, og spesielt mettet fett i kosthol...

 11. Infantil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Carlos Rojas Álvarez

  2005-01-01

  Full Text Available El presente estudio tiene como objetivo la descripción del razonamiento geométrico, según Van Hiele. Para el aprendizaje de algunos de los conceptos geométricos se utilizó la metodología de los mentefactos, una línea de la psicología cognitiva. El estudio fue de carácter descriptivo, con diseño preexperimental, realizado a 15 alumnas del primer semestre de la licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad del Norte del 2005, de las cuales se seleccionó una muestra de ocho estudiantes. Se aplicó una prueba antes de comenzar la unidad de geometría y otra al terminar la unidad para describir el razonamiento geométrico según Van Hiele. Se realizó un análisis estadístico-descriptivo de los niveles y se concluyó que al comenzar la unidad de geometría la moda era el nivel cero y el nivel dos, y al finalizar la unidad la moda era el nivel dos.

 12. På leit etter grunnlag for norske barnehagers matematikkdidaktiske arbeid med romforståelse. - Et systematisk søk på forskning om barns utvikling av romforståelse gjort i barnehagekonteksten 1995-2010

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Line Rønning Føsker

  2015-07-01

  Full Text Available Abstract: A review of research on children’s development of spatial reasoning in  a preschool setting 1995-2010. This study reviews 16 journal articles, books and theses on spatial reasoning in early childhood mathematics education. The data was collected by way of systematical search in several major databases and relevant digital and non-digital journals. The article gives a brief presentation of the main findings and the different methods used and, if applicable, the authors’ focus on didactics in both method and analysis. When it comes  to children’s mathematical learning processes, a main focus for a majority of studies is children’s use of constructional play material. When it comes to preschool teachers’ work with spatial reasoning, most  studies focus on the teachers’ planned and spontaneous communication with the children. The article then goes on to discuss these findings in relation to the Norwegian Framework Plan for Kindergartens. It seems like future research on the teachers’ use of material, on their work with visualization and orientation, and on their general focus on spatial reasoning could gain curriculum practise. Sammendrag: Denne oversiktsartikkelen gir en presentasjon av 16 internasjonale forskningsarbeider som ser på barns romforståelse i en barnehagekontekst. Arbeidene består av 14 vitenskapelige artikler, en bok og en doktorgrad, og disse ble funnet gjennom systematiske søk i flere større databaser og relevante digitale og analoge tidsskrift. Artikkelen gir en kort presentasjon av de ulike arbeidenes metode, hovedfunn og didaktiske vinkling. Når det gjelder barns utvikling av romforståelse har en majoritet av studiene fokus på hvordan dette kan belyses ved å studere og stimulere barns konstruksjonslek. For de studiene som ser på pedagogens rolle i arbeid med romforståelse legges det mest vekt på kommunikasjon, både planlagt og spontan kommunikasjon. Oversiktsartikkelen drøfter deretter

 13. Är musikämnet i grundskolan för alla? : En studie i hur musikläraren i den kommunala grundskolan ser på och hanterar ämnet musik i relation till barn med koncentrationssvårigheter

  OpenAIRE

  Olsson, Hanna

  2013-01-01

  Syftet med denna studie är att få djupare kunskaper om hur musikläraren i den kommunala grunskolan ser på och hanterar ämnet musik i relation till barn med koncentrationssvårigheter. Då forskning inom området musik i kombination med barn med koncentrationssvårigheter är väldigt begränsad presenteras istället en del litteratur om koncentrationssvårigheter i sig samt musikens betydelse för människan. Dock presenteras en hel del forskning om musikens påverkan på människans utveckling vilket är r...

 14. Til forsvar for barns spontane lek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Einar Sundsdal

  2015-04-01

  Full Text Available Barndommens far, Jean-Jacques Rousseau (1712-1778, og senere, barnehagens grunnlegger, Friedrich Frøbel (1782-1852, var begge opptatt av barndom og barns mulighet til å tape tid. Dette ble betegnet som negativ pedagogikk og innebar blant annet at barn skulle fordrive tiden med det som passet for barn: lek. Barna skulle få holde på for seg selv, voksne skulle ikke bedrive undervisning, men la barn oppdage verden selv. Disse tankene har vært sentrale for vår moderne forestilling om barndom, og de har vært premissgivende for Barnekonvensjonen som slår fast at alle barn har rett til å leke. Også i dag har leken en sentral posisjon når vi snakker om barndom, men nå knyttes den til en forestilling om å vinne tid. Barn blir nå skjøvet fremover slik at de ikke skal kaste bort tiden - tape tiden - men utnytte den mest mulig effektivt med tanke på et fremtidig resultat. Denne logikken har bidratt til at FN i 2013 gikk ut og advarte om at barns rett til lek er truet. I denne artikkelen vil vi forfølge FNs forsvar for barns spontane lek. Vi vil gjøre dette blant annet ved å vise at lekens egenverdi står stadig sterkere innen en rekke forskningstradisjoner.

 15. Ernæring til premature barn

  OpenAIRE

  Von Køppen, Karin Helene

  2013-01-01

  Studien konkluderer med at ernæring er et område som er av stor betydning for premature barn. Metoder som NIDCAP har en positiv innvirkning på ernæringsstatusen til premature barn fordi overgangen fra sondeernæring til oral ernæring går lettere. Behovet for norske anbefalinger er nødvendig for å kunne tilby premature barn den optimale omsorgen som gjør at de har det beste utgangspunktet for å overleve utenfor mors liv.

 16. Kvinnors reflektioner kring beslutet att skaffa barn

  OpenAIRE

  Sandell, Annie

  2007-01-01

  Att bli mamma har alltid setts som ett självklart val för majoriteten av kvinnor. Det tillhör normen att en dag föda barn. Syftet med denna studie var att studera kvinnors reflektioner kring deras beslut att skaffa barn. Resultatet baserades på fem halvstrukturerade intervjuer som tolkades med induktiv tematisk analysmetod. Ett bekvämlighetsurval användes och de informanter som deltog var kvinnor som hade ett seriöst förhållande med en man. De hade ännu inte några barn men hade bestämt sig fö...

 17. Processeringsoptimering med Canons software

  DEFF Research Database (Denmark)

  Precht, Helle

  2009-01-01

  . Muligheder i software optimering blev studeret i relation til optimal billedkvalitet og kontrol optagelser, for at undersøge om det var muligt at acceptere diagnostisk billedkvalitet og derved tage afsæt i ALARA. Metode og materialer Et kvantitativt eksperimentelt studie baseret på forsøg med teknisk og...... humant fantom. CD Rad fantom anvendes som teknisk fantom, hvor billederne blev analyseret med CD Rad software, og resultatet var en objektiv IQF værdi. Det humane fantom var et lamme pelvis med femur, der via NRPB’ er sammenlignelig med absorptionen ved et femårigt barn. De humane forsøgsbilleder blev...

 18. Dyskalkyli : Normativa data för svenska barn i årskurs 5 och 6 på Dyscalculia Screener och hur testresultat korrelerar med avkodningsförmåga och skolmatematik

  OpenAIRE

  Sahlberg, Anna; Taavola, Lina-Lotta

  2011-01-01

  Dyskalkyli (specifika räknesvårigheter) är en av flera orsaker till matematiksvårigheter. Studier har påvisat samband mellan dyskalkyli och dyslexi och att personer med dyskalkyli har svårt att klara skolmatematiken. Två skilda synsätt förklarar orsaken till dyskalkyli: systemteorin och modulärteorin. Dyscalculia Screener är ett screeningverktyg som bygger på modulärteorin och att dyskalkyli beror på svårigheter med grundläggande antalsuppfattning och ska urskilja personer med...

 19. BARNS DELAKTIGHET I FÖRSKOLAN – PÅ DE VUXNAS VILLKOR? : Förskollärares uppfattningar om barns delaktighet i förskolans vardag.

  OpenAIRE

  Eriksson, Anette

  2007-01-01

  SAMMANFATTNING Anette Eriksson Barns delaktighet i förskolan – är den villkorad av de vuxna? - Förskollärares uppfattningar om barns delaktighet i förskolans vardag. Vårterminen 2007 Antal sidor 59 Syftet med denna studie var att undersöka, analysera och beskriva hur förskollärare uppfattar delaktighet i förskolans vardag. En litteratursökning visade att det fanns få studier avseende förskollärares uppfattningar om barns delaktighet i förskolan. Studien är kvalitativ med en innehållsanalys oc...

 20. Marknadsföring till barn : Etik och ansvar

  OpenAIRE

  Haire, Miranda

  2013-01-01

  Detta examensarbete handlar om marknadsföring till barn, samt etiken och ansvaret kring ämnet. Ansvaret ligger mestadels hos marknadsförarna och föräldrarna. Marknadsföring till barn bedöms strängare av juridiska bestämmelser än vanlig marknadsföring, eftersom att barn är mera mottagliga och inte har samma erfarenhet som vuxna. Syftet med detta examensarbete är att få fram allmänt om marknadsföring till barn, etiska frågeställningar, samhällsansvaret samt ansvaret hos marknadsförare, föräldra...

 1. EMDR-behandling  : Barns och ungdomars upplevelser en kvalitetssäkringsstudie 

  OpenAIRE

  Fredin, Ingela

  2005-01-01

  Föreliggande studie är dels ett led i att kvalitetssäkra EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) som behandlingsmetod för barn och ungdomar och dels att utröna om behandlingen bidragit till ett förbättrat mående. EMDR som behandlingsmetod för barn och ungdomar har stöd i kontrollerade studier, men ytterligare forskning behövs. I den här studien deltog åtta barn och ungdomar med varierande diagnoser, vilka fått EMDR-behandling i barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård. Behandlingen...

 2. Befrämjande av delaktighet hos barn - finns det en genusskillnad?

  OpenAIRE

  Aalto-Setälä, Kira

  2012-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att ur ett genusperspektiv observera på vilka sätt barn bereds möjlighet till delaktighet vid fysisk aktivitet. Den teoretiska referensramen består av teorier om: könsmedvetenhet i verksamhet med barn, genus och könsroller, socialpedagogisk grundsyn, socialpedagogiskt förhållningssätt, bemötande och kommunikation samt ledarrollen och växelverkan. Frågeställningarna är: 1) På vilka sätt befrämjar ledarna barns delaktighet i fysisk aktivitet? och 2) Finns det e...

 3. Handledning på distans : Handledning med tematiken kost

  OpenAIRE

  Bergman, Hanna; Ratus, Jannice; Riikonen, Bettina; Åhman, Alexandra

  2015-01-01

  Abstrakt Detta examensarbete är en del inom projektet ”Det resursstarka barnet”. Syftet med arbetet är att pröva om virtuell handledning av barn i 4-års åldern fungerar. Målet är att pröva om virtuell handledning med barn fungerar och därmed skapa en checklista med tips och råd för den professionella att tillämpa i praktiskt arbete. Frågeställningen för arbetet är: Fungerar handledning av barn på distans via en surfplatta?” och ”Vad skall handledaren tänka på då hen handleder barn virtuel...

 4. Det postmoderne barn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ole Henrik

  2010-01-01

  Den nye psykologi fokuserer på dynamik og intersubjektivitet, mens den gamle var optaget af faser og udviklingstrin. Den postmoderne forståelse af det lille barn opfatter ikke faserne som aflåste, historiske sandheder, men som levende narrativer. Og så får det nye børnesyn indflydelse på Frode og...

 5. Infantile Esotropia

  Science.gov (United States)

  ... risk for developing infantile esotropia? Prematurity, hydrocephalus, seizure disorders, developmental delay, intraventricular hemorrhage and a family history of strabismus are among the risk factors ...

 6. Metodeudvikling af hjælp til familier med børn med handicap

  DEFF Research Database (Denmark)

  Henriksen, Kirsten; Nørregård, Birgitte

  2000-01-01

  Et undersøgelses- og metodeudviklingsprojekt i relation til forældre til børn med handicap, der passer deres barn i hjemmet. Projektet var finansieret af satspuljemidler. projektet bestod af en række delprojekter, hvis resultater samt anbefalinger til Socialministeriet er samlet i denne evaluerin......Et undersøgelses- og metodeudviklingsprojekt i relation til forældre til børn med handicap, der passer deres barn i hjemmet. Projektet var finansieret af satspuljemidler. projektet bestod af en række delprojekter, hvis resultater samt anbefalinger til Socialministeriet er samlet i denne...

 7. Infantile myofibromatosis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Infantile myofibromatosis is a mesenchymal tumor most commonly seen in infancy. The tumors have a variable appearance on CT/MR and often simulate a more aggressive neoplasm. This report describes CT/MR findings in cases of infantile myofibromatosis with pathologic correlation. Discussion into the success of imaging in suggesting the correct diagnosis is also addressed. (orig.)

 8. Infantile-Onset Pompe Disease

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mahmoud Reza ASHRAFI

  2012-12-01

  Full Text Available   How to Cite this Article: Ashrafi MR, Tavasoli AR. Infantile-Onset Pompe Disease. Iran J Child Neurol Autumn 2012; 6:4(suppl. 1:7-9. Pls see PDF. References: 1. Kishnani PS, Steiner RD. Pompe disease diagnosis and management guidelines. American J med genetic. 2006 .Vol; 8; no5. 2. Case SE, Beckemyer AA. Infantile pompe disease on ERT-Updateonclinicalpresentation,musculoskeletal management, and Exercise considerations. American J med genetic.160C:69-79(2012. 3. Rocco MD,Buzzi D. Glycogen storage disease type II:clinical overview. Acta myologica. 2007; XXVI; P.42-44. 4. Fenichel GM.Clinical pediatric neurology. Sixth edition.2009; p.174,188. 5.Swaiman KF, Ashwal S. Swaimans’  pediatric neurology. Fifth edition .2012 .Vol.1,p.378-380.       

 9. Anorexia Infantil.

  OpenAIRE

  Eva Rivas Cambronero

  2005-01-01

  Se reflexiona sobre las diferencias entre la anorexia infantil y la de la adolescencia constatando la ausencia de adscripción a ideales estéticos e intención de adelgazar en la anorexia de la infancia para poner de manifiesto el verdadero condicionante de ese síntoma: la confusión entre necesidad, demanda y deseo en la relación materno infantil. Se emite una hipótesis etiológica ilustrada con un caso clínico.

 10. Trombotisk trombocytopenisk purpura hos barn med lavt ADAMTS13 enzymniveau

  DEFF Research Database (Denmark)

  Spangenberg, Katrine Bredsdorff; Clasen-Linde, Erik; Poulsen, Anja

  2014-01-01

  Thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP) is a rare condition, but important to consider in case of thrombocytopenia and haemolysis. It is imperative to proceed with the correct treatment, in order to ensure a satisfactory outcome. TTP is either acquired or idiopathic. This case report shows that a...... 14-year-old boy has acquired TTP due to an infection with Campylobacter jejuni and Samonella szentes. Plasma exchange plays an essential role in the treatment of TTP....

 11. Etikk i praksis: Barn med samspillsvansker og medvirkning i barnehagen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ingvild Åmot

  2012-11-01

  Full Text Available Title: Ethics in practice: Children who have difficulties interacting and their participation in day-care centres.Abstract: In recent years there has been a trend promoting "children’s right to participation". The point of departure for the article is qualitative data material collected from three day-care centres in Norway. The main objective has been to illuminate the choices the staff have and the dilemmas they face in their day-to-day practice when it comes to children who have interaction difficulties and their opportunities to participate. Findings: The practice is action-oriented. Actions, dilemmas and discretionary assessments are related to consequential- and deontological-ethics reasons.

 12. Etikk i praksis: Barn med samspillsvansker og medvirkning i barnehagen

  OpenAIRE

  Ingvild Åmot

  2012-01-01

  Title: Ethics in practice: Children who have difficulties interacting and their participation in day-care centres.Abstract: In recent years there has been a trend promoting "children’s right to participation". The point of departure for the article is qualitative data material collected from three day-care centres in Norway. The main objective has been to illuminate the choices the staff have and the dilemmas they face in their day-to-day practice when it comes to children who have interactio...

 13. Stresshyperglykaemi hos et barn med svaer akut gastroenteritis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre, Jesper V.

  2002-01-01

  A case of a two years and ten months old girl with severe acute gastroenteritis, dehydration, and hyperglycaemia is described. Transient hyperglycaemia is a common clinical finding in children under stress. We discuss the distinction between hyperglycaemia as a prediabetic state and that as a...

 14. Middle latency response hos barn med mistenkte auditive prosesseringsvansker

  OpenAIRE

  Wennberg, Siri

  2013-01-01

  Background: International research has shown that middle latency responses (MLR) are sensitive to auditory processing disorders. It seems to be a useful measurement for evaluation of the central auditory system and in the diagnosis of Auditory Processing Disorder (APD), but the MLR has not yet been established in a test battery for APD in Norway.Purpose: The main purpose of this study was to examine the components of MLR in a sample of children referred to the audiological department at St. O...

 15. Middle latency response hos barn med mistenkte auditive prosesseringsvansker

  OpenAIRE

  Wennberg, Siri

  2013-01-01

  Background: International research has shown that middle latency responses (MLR) are sensitive to auditory processing disorders. It seems to be a useful measurement for evaluation of the central auditory system and in the diagnosis of Auditory Processing Disorder (APD), but the MLR has not yet been established in a test battery for APD in Norway. Purpose: The main purpose of this study was to examine the components of MLR in a sample of children referred to the audiological department at St. ...

 16. Hjertetamponade hos et praematurt barn med perkutant anlagt centralt venekateter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Callesen, Michael T; Nielsen, Peter Ehlert

  2008-01-01

  We report a case of a premature girl born with a gestational age of 26 weeks who developed cardiac tamponade after displacement of a peripheral inserted central catheter. She recovered completely after an acutely performed pericardiocentesis. The pericardial fluid was consistent with parental nut...

 17. Emosjonsregulering og motivasjon hos barn med AD/HD

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høvik, Marie Farstad; Plessen, Kerstin J

  2010-01-01

  Impaired cognitive control functions have long been regarded as the main problem in the development of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). A more recent model emphasizes the importance of emotional and motivational problems. We have reviewed the evidence for this model, which may have...

 18. Toksisk shock syndrom. Et tilfoelde hos et barn med forbroending

  DEFF Research Database (Denmark)

  Glazowski, M J; Ostergaard, G Z; Arpi, M;

  1992-01-01

  recognition of the syndrome and institution of the correct treatment are of utmost importance. By means of an easy and rapid test, it is possible to detect if the strain of S. aureus is TSST-1-producing. The test is now available and employs passive latex agglutination. The sensitivity and specificity are...

 19. Infantile sexuality

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zeuthen, Katrine Egede; Gammelgård, Judy

  2010-01-01

  When first presented, Freud´s theory of infantile sexuality was a scandal. Not only was the claim that the small child sucking at the mother´s breast experiences a kind of pleasure that Freud without hesitation named sexual, the theory also turned the common understanding of human sexuality up-si...

 20. Barns bilder av staden : Minecraft, preferenser och lek

  OpenAIRE

  Karlsson, Eva

  2015-01-01

  Barnperspektivet inom fysisk planering har fått större uppmärksamhet de senaste decennierna, och då barns åsikter om miljöer har visat sig vara viktiga men svåra för planerare att tolka testas ständigt nya dialogmetoder för att kommunicera med barn. De senaste åren har datorspelet Minecraft börjat användas för detta, där barnen själva får visualisera och gestalta sina stadsbilder. Detta innebär att tolkningen av dessa bilder sker senare i skaparprocessen än vid annan dialog, varvid frågor om ...

 1. Personcentrerad omvårdnad för familjer där barn har ADHD En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Malmberg, Claes

  2016-01-01

  Bakgrund: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) är den vanligaste neuropsykiatriska diagnosen bland barn, prevalens ca 5%. ADHD kan skapa en myriad svårigheter som ibland är svåra att koppla till kärnsymtomen. Miljö och bemötande är viktiga faktorer. Syfte: Syftet med följande studie har varit att beskriva hur specialistsjuksköterskan i psykiatrisk vård kan anpassa den personcentrerade omvårdnaden för barn och familjer där barn har ADHD. Metod: Litteraturstudie av tolv kvalitativa a...

 2. Greenhouse gas emissions from barn animals

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ninety six per cent of the carbon dioxide produced by barn animals is generated through the act of breathing, with the remainder generated through their droppings. The author examined various sources of carbon dioxide emissions associated with barn animals, including the animals themselves, their droppings and heating systems for barns. A similar review was conducted for emissions of methane and nitrous oxide. The author proposed ways to reduce the production of carbon dioxide and methane by barn animals. 8 refs., 1 tab

 3. Kan barns empati relateras till hur de tittar när de bedömer ansiktsuttryck?

  OpenAIRE

  Ekstrand, Camilla

  2008-01-01

  Forskning har visat att barn som uppvisar ett normbrytande beteende i kombination med brister i empati och förståelse för ömsesidighet med andra har svårare för att bedöma rädda ansikten än andra barn med normbrytande beteenden. I en studie kopplades detta till att de inte läser av ögonen utan fokuserar mer på munnen. Föreliggande studies huvudsyfte var dels att validera ett instrument för mätning av barns ögonrörelser och relatera ögonrörelser till tolkning av känslor i ansiktsuttryck, dels ...

 4. Barn i den fortettede byen

  OpenAIRE

  Cederkvist, Kjersti Prytz

  2010-01-01

  Problemstillingen i denne masteroppgaven er en liten del av det store problemkomplekset omkring bokvalitet og fortetting. Jeg har ønsket å undersøke sammenhengen mellom fortetting og oppvekstvilkår for barn i Oslo, og tatt for meg uterom i tilknytning til nye boligprosjekter. Utgangspunktet for oppgaven er en antagelse (hypotese) om at barn ofte blir den tapende part ved de prioriteringer som blir foretatt når nye boligprosjekter realiseres i en by under fortetting. Plan- og bygningsetaten(PB...

 5. Musikterapi med personer med demens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ridder, Hanne Mette Ochsner

  2014-01-01

  Musikterapi er forholdsvist velkendt i forhold til mennesker med neurologiske problemstillinger som erhvervet hjerneskade eller demens. Delkapitlet her giver et bredt helserelateret og udviklingspsykologisk perspektiv på neurologiske problemstillinger som følge af forandringer i hjernen. Derfor i...

 6. Sammenheng mellom drikkevannskvalitet og risiko for Type 1 diabetes blant barn under 16 år i Norge

  OpenAIRE

  Wold, Randi

  2011-01-01

  SAMMENDRAG Mål med studien: Formålet med denne studien er å undersøke assosiasjoner mellom utvalgte vann- kvalitetsvariable i norsk drikkevann og risiko for type 1 diabetes blant barn. Materiale og metode: Dette er en økologisk studie der antall barn under 16 år som har fått diagnosen type 1 diabetes per kommune er responsvariabel, og vannkvalitetsvariabler benyttes som eksponeringsvariable. Insidente tilfeller hentes fra Barnediabetesregisteret, mens de 16 undersøkte variable i ...

 7. Barn og ungdom med astma - erfaringer med og tanker om fysisk aktivitet. En kvalitativ intervjustudie

  OpenAIRE

  Berg, Live Ragne

  2012-01-01

  Background: Many children have asthma. Physical activity is recommended as part of the treatment of asthma. There are few norwegian studies that have examined in depth how children and adolescents with asthma experience physical activity. The purpose whit the study is to find out more about how children / adolescents with asthma experience physical activity; their attitudes to physical activity as they experience it, to what extent they feel it gives meaning, and their experience of coping wi...

 8. Matvägran hos barn : En medicinsk översikt och kritisk analys samt fallstudier

  OpenAIRE

  Leander, Kajsa

  2012-01-01

  Ätproblem hos barn är relativt vanliga och existerar både hos i övrigt friska barn och hos barn med andra sjukdomar och diagnoser. I vissa fall är ätproblemen så allvarliga att de leder till malnutrition. Ofta delas ätproblem in i kategorier beroende på om man tycker sig se en medicinsk orsak eller inte, man skiljer därmed på organiska och icke-organiska problem. Detta arbete fokuserar främst på det som i litteraturen brukar kallas matvägran. Syftet var att belysa området i stort genom att pr...

 9. Ambulanssjuksköterskors upplevelser av smärtlindring av barn i en prehospital kontext - en kvalitativ intervjustudie

  OpenAIRE

  Ekstrand, Magnus; Hed, Kristina

  2014-01-01

  Syftet med denna studie är att studera ambulanssjuksköterskors upplevelser av att bedöma och vårda barn under tio års ålder med akut smärta i en prehospital kontext.   Metod: Studien utfördes som en kvalitativ empirisk intervjustudie baserad på fem öppna frågor. Tio ambulanssjuksköterskor intervjuades och fick beskriva positiva och negativa upplevelser av att omhänderta barn 0-10 år med akut smärta i prehospital kontext. Materialet analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys med en manif...

 10. Miljöutbildande spel : förslag till nytt spel för barn 6-8 år Gro Play AB

  OpenAIRE

  Mirzaei Langroodi, Negar

  2011-01-01

  Kan barn leka sig till en miljövänligare livsstil? Svaret är ja, om du frågar Patricia Rawecka, vd på företaget Gro Play AB. Hon har själv designat och utvecklat tre pussel för barn i åldrarna 3-5 år som både är miljövänliga och miljöutbildande. Med tanke på dagens extrema konsumtionskultur ville hon med god design, pedagogik och via barns lek motivera nästkommande generation till en mer hållbar livsstil. Visionen för hennes företag och även för detta examensarbete har varit att ge barn en ch...

 11. Tur-samspil i musikterapi med børn med svære kommunikationsvanskeligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2006-01-01

  Tur-samspil udgør en vigtig grundsten i den tidlige sociale og kommunikative udvikling, og optræder ofte i musikterapeutiske samspil med kommunikationssvage børn. Artiklen præsenterer relevante begreber fra faglitteraturen om tur-samspil i voksendialoger (de såkaldte Konversationsanalyser), som kan...... bruges til at analysere musikterapeutiske samspil. Da karakteren af tur-organisering afhænger af udviklingsalder, sammenholdes de beskrevne cues med forskning i tidlige forældre-barn samspil. Fagbegreberne belyses gennem en række musikterapeutiske case-vignetter fra forfatterens ph.d. afhandling...... henvender sig dog bredt til alle med interesse for tidlige kommunikationsformer, også hos betydeligt ældre klientgrupper....

 12. Elever och stress.En undersökning om stress i barns vardag

  OpenAIRE

  Nilsson, Elin

  2003-01-01

  Mitt syfte med det här arbetet är att fokusera på barn och stressen i deras vardag. Jag ville ta reda på vad som orsakar den eventuella stressen och om de har någon metod för att stressa av. Därför har jag intervjuat elever samt gjort en litteraturstudie för att kunna dra paralleller ifrån tidigare forskning.

 13. Rodenticides in British barn owls.

  Science.gov (United States)

  Newton, I; Wyllie, I; Freestone, P

  1990-01-01

  Out of 145 Barn Owls found dead through accidents (66%), starvation (32%), shooting (2%) and poisoning (difenacoum or brodifacoum, in their livers. Difenacoum was in the range 0.005-0.106 microg g(-1) fresh weight, and brodifacoum was in the range 0.019-0.515 microg g(-1). Minimum levels of detection were about 0.005 microg g(-1) for both chemicals. Mice fed for 1 day on food containing difenacoum and brodifacoum died after 2-11 days. Within these mice residues were present at greater concentration in the liver than in the rest of the carcass. The mean mass of residue in a whole 35g mouse was estimated at 10.17 microg (range 4.73-20.65 microg) for difenacoum and 15.36 microg (range 8.07-26.55) for brodifacoum. Such poisoned mice were fed to Barn Owls for successive periods of 1, 3 and 6 days. All six owls fed on difenacoum-dosed mice survived all three treatments, in which up to an estimated 101.7 microg of difenacoum was consumed, and the coagulation times of their blood returned to near normal in less than 5-23 days. Four of the six owls fed on brodifacoum-dosed mice died 6-17 days after the 1-day treatment, but the survivors also survived the 3-day and 6-day treatments. Those that died had each eaten 3 mice, with a combined weight of about 105g and a total brodifacoum content of about 46.07 microg, which was equivalent to a dose of 0.150-0.182 mg kg(-1) of owl body weight. After death these owls had 0.63-1.25 micro g(-1) of brodifacoum in their livers. Blood from the survivors would not coagulate at 9 days post-treatment, but did so at 16 days in one bird and between 38 and 78 days in the other. It is concluded that: (1) Barn Owls in Britain are now widely exposed to second-generation rodenticides; (2) not all owls exposed to these chemicals are likely to receive a lethal dose; (3) brodifacoum is more toxic to owls than difenacoum; and (4) while there is yet no evidence that rodenticides have had any appreciable effect on Barn Owl populations in Britain, further

 14. ARM i inbyggt system : med prototyp

  OpenAIRE

  Abdulhadi, Sami

  2009-01-01

  Inbyggda system blir allt vanligare i dagens samhälle. De inbyggda systemen finns i nästan allt nuförtiden, från diverse fordon till leksaker för barn. Dagens teknik innebär bland annat att gårdagens lösningar kan realiseras på en bråkdel av den tidigare ytan. Allt mer blir ytmonterat med mindre och mer komplexa kretsar. Detta är inte alltid till utvecklarnas fördel då montering av prototypkort blir en svår och/eller dyr process. Målet är att ta fram ett inbyggt system med en ARM-processor. S...

 15. Evolving strategy in treatment of infantile hemangiomas: from steroids to propranolol

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Serhan Kupeli

  2016-06-01

  Full Text Available Infantile hemangiomas are the most common vascular tumors of the early childhood. Increased incidence of infantile hemangiomas can be attributed to widespread use of assisted reproductive technologies. Majority of hemangiomas in infantile age group resolve spontaneously and only a small proportion of the cases with infantile hemangiomas requires treatment. GLUT-ONE acronym (Giant infantile hemangiomas, Liver and/or other visceral organ involvement, Ulcerated or bleeding infantile hemangiomas, Threatening of life, Organ dysfunctioning infantile hemangiomas, Non-localized infantile hemangiomas, Esthetic/cosmetic compromise can help clinicians for the rapid decision of treatment. Corticosteroids have long been the mainstay treatment for hemangiomatous lesions but after the description of antiproliferative effect of propranolol on severe infantile hemangiomas in 2008, propranolol has been the preferred choice of treatment in many centers. Future studies should be directed to answer the questions regarding the optimal duration of propranolol treatment to overcome recurrences and clinical and histopathological characteristics of infantile hemangiomas that failed treatment with propranolol. [Cukurova Med J 2016; 41(2.000: 354-359

 16. Att stå i hallen och vilja vara med : Ensamkommande flyktingbarn och deras behov

  OpenAIRE

  Nilsson, Lotta

  2014-01-01

  Titel: Att stå i hallen och vilja vara med: Ensamkommande flyktingbarn och deras behov. En kvalitativ studie om behoven bland dessa barn och ungdomar. Författare: Lotta Nilsson   Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka behov som finns bland ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige både som nyanlända och efter utflytt från HVB-hem. Det har också varit att jämföra deras behov med de tänkta behov som formar mottagandet i Sverige. Studien är av kvalitativ karaktär med semi...

 17. Barn och ungas önskemål angående den fysiska sjukhusomgivningen : En forskningsöversikt

  OpenAIRE

  Nyberg, Linda

  2016-01-01

  barn och unga blir intagna på sjukhus kan förändringen från den vanliga omgivningen till sjukhusomgivningen bära med sig stor obekantskap och osäkerhet. Det är viktigt att lyssna till barn och ungas egna åsikter om sjukhusomgivningen, eftersom den fysiska omgivningen där man befinner sig påverkar både hälsa och välbefinnande, och borde därmed vara åldersenlig. Samarbetspartnern för examensarbetet är Project LIV, som är en förening som värnar för långtidssjuka barn. Huvudprojektägare Lek, l...

 18. Yoga i förskolan : En studie om förskolepedagogers upplevelser av yoga bland barn

  OpenAIRE

  Berg, Therese

  2014-01-01

  Barn mår bra av att leka och röra på sig men i dagens samhälle använder man teknisk utrustning i allt större omfattning både inom hemmet och i skolan. Detta medför olika negativa effekter så som koncentrationssvårigheter och övervikt. Undersökningar och studier visar också att barn och unga upplever stress i vardagen på grund av krav från skolan, hemmet och sig själva.   Syftet med denna studie är att undersöka förskolepedagogers upplevelser av yoga bland barn. De som valts ut att delta i stu...

 19. Monitoramento do desenvolvimento infantil realizado no Brasil La monitoración del desarrollo infantil realizada en Brasil Monitoring of child development held in Brazil

  OpenAIRE

  Silvio Cesar Zeppone; Leila Costa Volpon; Luiz Antonio Del Ciampo

  2012-01-01

  OBJETIVO: Revisar a literatura científica para verificar como a vigilância do desenvolvimento infantil vem sendo realizada no Brasil. FONTES DE DADOS: Pesquisa em bases de dados (PubMed, Medline, SciELO e Banco de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) sobre estudos das práticas médicas em relação à vigilância e ao monitoramento do desenvolvimento infantil no Brasil, de 2000 a 2011. Os termos usados para pesquisa foram: vigilância de desenvolvimento infantil, in...

 20. Literatura infantil sobre problemas infantiles: la diabetes

  OpenAIRE

  Lázaro Fernández, Patricia

  2015-01-01

  Debido al creciente número de casos de diabetes infantil que se está dando en la sociedad actual, no es raro encontrarse en las aulas cada vez más casos de esta enfermedad. Por esta razón, he decidido analizar dos libros sobre esta temática, para hacer un acercamiento del material seleccionado a las aulas y poder desarrollar junto con los niños un aprendizaje colectivo y cooperativo. En este trabajo se expone la importancia de la literatura y la literatura infantil como una ...

 1. Stödjande av barns sociala färdigheter och delaktighet i vardagen : Om möjligheter och utmaningar i arbetet på mottagningshem

  OpenAIRE

  Larinkoski, Miriam

  2014-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att ge ökad kunskap om hur de professionella på ett mottagningshem kan stöda barns sociala färdigheter och delaktighet i vardagen. Detta examensarbete är ett beställningsarbete av ett mottagningshem i södra Finland. Frågeställningarna är: Hur kan professionella med hjälp av en miljöterapeutisk arbetsmetod på mottagningshem främja barns sociala färdigheter samt stöda barns delaktighet i var-dagen? Vilka är utmaningarna för de professionella i att förverkliga ...

 2. Introduction to Infantile Tuina

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  ZHA Wei

  2004-01-01

  @@ Infantile Tuina is an important component of traditional Tuina therapy, whose unique treatment system was formed during the Ming and Qing Dynasties. Infantile Tuina is a treatment method performed on the children's body or acupoints by some Tuina techniques under the guidance of Chinese medical theory to treat their diseases. Infantile Tuina functions to unblock meridian and collateral, move qi and activate blood, regulate yingnutrient and wei-defensive, balance yin and yang, harmonize zang and fu organs, and enhance the body resistance against diseases. Hence, infantile Tuina cannot only treat many children's diseases, but also take the effect of prevention and healthcare. It does not need medical equipments, medicines and injection, not giving rise to side effects, thus the children are willing to accept it. Infantile Tuina can treat the emergency diseases,infantile diseases and some infectious diseases. Clinical practice has proven that infantile Tuina is quite effective for many children's diseases as well as children's healthcare. In recent years, academic communication gets more and more active.

 3. MedSun Reports

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — The Medical Product Safety Network (MedSun) is an adverse event reporting program launched in 2002. The primary goal for MedSun is to work collaboratively with the...

 4. Infantile hepatic haemangioendothelioma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Angiographic abnormalities in infantile hepatic haemangioendothelioma are analysed on the basis of previous reports and on 3 new cases. It is emphasized that the high specificity of angiography of the hepatic artery should make other diagnostic procedures unnecessary. (Auth.)

 5. Pegasta sova Tyto alba v JV delu Prekmurja: Barn owl Tyto alba in the SE part of Prekmurje (NE Slovenia):

  OpenAIRE

  Katalinič, Dane

  2000-01-01

  During 1995-1999, three localities where regular presence of Barn Owls was established were discovered in the SE part of Prekmurje covering some 225 km2.The owls inhabit the abandoned state cowsheds. V JV delu Prekmurja so bile na območju, velikem 225 km2, med letoma 1995 in 1999 najdene tri lokalitete, kjer je bilo ugotovljeno redno pojavljanj pegastih sov. Sove naseljujejo zapuščene družbene hleve.

 6. Respiratory symptoms and functions in barn workers

  OpenAIRE

  Ege Gulec Balbay; Emine Banu Cakiroglu; Peri Arbak; Öner Balbay; Fatma Avcıoğlu; Abdullah Belada

  2014-01-01

  Introduction and aim. The presented study was undertaken to investigate the respiratory health problems in family barns with one or more cows and at least one family member working in the barn. Methods. 150 workers (128 female, 22 male) from 4 villages of Yığılca district near the city of Düzce in north-west Turkey were enrolled in this study between October – December 2011. An Occupational and Environmental Chest Diseases questionnaire developed by the American Thoracic Society, pulmonary...

 7. Hvordan kan fosterbarns indre arbeidsmodeller positivt påvirkes i relasjon med nære omsorgspersoner? Knyttet opp mot SIP-modellen (Sosial informasjonsprosesserings-modell)

  OpenAIRE

  Sunde, Gunn Karin

  2014-01-01

  Sammendrag Det er stadig flere barn som har behov for å bli omplassert i fosterhjem (Aleris, 2012), grunnet bl.a. omsorgssvikt og utrygg tilknytning (Anke, 2007). Det vil ha innflytelse på fosterbarns indre arbeidsmodeller, som er integrerte mønster hos barnet basert på erfaringer fra samspillet med tilknytningspersonene (Bowlby, 1994). SIP-modellen gir kunnskap om barns mentale prosesser og sosiale tilpasning, og viser mulighet for modifisering av fosterbarns indre arbeidsmodeller (Crick ...

 8. Virtuelt skrivebord med open office

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kurt Gammelgaard

  2009-01-01

  SDUs erfaringer med projektet Port 22: en virtuel platform med Open Office som kontorpakke til studerende.......SDUs erfaringer med projektet Port 22: en virtuel platform med Open Office som kontorpakke til studerende....

 9. INFANTILISM: THEORETICAL CONSTRUCT AND OPERATIONALIZATION

  OpenAIRE

  Yelena V. Sabelnikova; Natalia L. Khmeleva

  2016-01-01

  The aim of the presented research is to define and operationalize theoretically the concept of infantilism and its construct. The content of theoretical construct «infantilism» is analyzed. Methods. The methods of theoretical research involve analysis and synthesis. The age and content criteria are analysed in the context of childhood and adulthood. The traits which can be interpreted as adult infantile traits are described. Results. The characteristics of adult infantilism in modern world ta...

 10. Barn med foreldre i rusbehandling: En kvalitativ studie basert på intervju med foreldre om representasjonene av deres barn og relasjonen dem i mellom

  OpenAIRE

  Skjelten, Ingunn

  2013-01-01

  Children who have parents with a drug addiction is the main issue in this paper. The importance of early intervention and further research into the topic of childhood-at-risk due to parental and family problems are also relevant. In this study the population is related with numerous high-risk factors and a vulnerability to disorganized attachment.The purpose of this study is to look into the parents’ representations of their child and the parentchild relationship. A qualitative research inter...

 11. Nostalgitrip med Pikachu

  DEFF Research Database (Denmark)

  Konzack, Lars

  2016-01-01

  Sommeren 2016 vil blive husket for den omsiggribende dille, Pokémon Go, med over 100 millioner downloads. Tusindvis af især børn og unge, men også forældre med barnevogne og hele familier, kunne pludselig ses på gader og stræder, i parker og grønne områder med en smartphone i hånden på jagt efter...

 12. Meningspause med forstyrrelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dehs, Jørgen

  1986-01-01

  Jürgen Habermas: "Der philosophische Diskurs der Moderne" - Æstetikken som krisesymptom, opgør med den fornuftskritiske tradition.......Jürgen Habermas: "Der philosophische Diskurs der Moderne" - Æstetikken som krisesymptom, opgør med den fornuftskritiske tradition....

 13. På vej med sproget

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Michael Svendsen

  Med udgangspunkt i et konkret undervisningsforløb, "Forberedelse til SOSU", hvor kvinder med anden etnisk baggrund end dansk forberedes til at tage en SOSU-uddannelse gennem en kombination af praktik og sprogundervisning, undersøges forskellige læringsdimensioner - kognitiv sprogtilegnelse...

 14. Unge med en twist

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Bo Wagner; Madsen, Diana Højlund

  Rapporten er baseret på gruppeinterview med 33 unge med etnisk minoritetsbaggrund. De unge er blevet spurgt om uddannelses- og erhvervsønsker og berører en række emner som familie, ligestilling, diskrimination og integration....

 15. Stem cells in infantile hemangioma

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Chao TAO; Xiao-dong HE; Jia-Ren LIU; Qian LIU

  2015-01-01

  ABSTRACT:Background:Infantile hemangioma (IH)is the most common tumor of infancy and the pathogenesis is still unclear.Recent new evidences have been shown that IH arises from stem cells.Data sources:Based on recent origi-nal publications from Pub Med,Elsevier and Google Scholar,a large number of articles about pathogenesis and treatment of IH were selected by their titles and abstracts.Results:The hemangioma-derived stem cells expressed stem cell-specif-ic marker CD133 and mesenchymal markers CD29,CD44,and comprised between 0.1%and 1%of the cells in prolifer-ating-phase IH.During the proliferative phase,stem cells differentiated into large amounts of endothelial cells and peri-cytes;while during the involuting phase,stem cells became less and predominantly differentiated toward adipocytes.Sig-naling pathways like VEGF/VEGFR,Notch signaling,were found to be related to these processes.Corticosteroids,Ra-pamycin and propranolol had a significant effect on stem cells by inhibiting the cell growth or differentiation,or participat-ing in maintaining the cell stability.Conclusions:Stem cells derived from hemangioma play an important role in the pathogenesis of IH,and may be important targets of therapy.

 16. Giant infantile pulmonary hemangioma

  International Nuclear Information System (INIS)

  We present a very unusual case of giant infantile pulmonary hemangioma presenting as a large solitary pulmonary mass. This was successfully managed with surgical resection. Histological examination revealed that the mass was positive for GLUT-1 receptor, a marker for infantile hemangioma. To our knowledge only a few cases of pulmonary hemangioma have been described previously in the literature. Pulmonary hemangiomas are very rare lesions, most of them presenting as a pulmonary mass. This case emphasizes the fact that this rare lesion should be considered in the differential of an enhancing pulmonary mass in an infant. (orig.)

 17. Infantile abuse: Radiological diagnosis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Teresa Araujo Reyes

  2006-08-01

  Full Text Available Infantile abuse is a frequent problem, that must be suspected to bediagnosed, the children victims of infantile abuse can present anytype of injury, nevertheless there are associated injuries common toan inferred trauma that constitute radiological patterns highly specific for abuse, among them are the metafisial injuries, posterior costal fractures and first costal arc fractures, fractures of the toracolumbar region, fractures without apparent explanation, fractures in different stage of evolution, subdural hematoma, subarachnoid hemorrhage, intraparenquimatose contusion and diffuse axonal injury, which combined with the history of the trauma, the age, the development of mental abilities, as well as the mechanism guides the injury diagnose.

 18. ADHD och musik : Jobbar skolan med musik som inlärningmetod för barn med ADHD?

  OpenAIRE

  Yngström, Sofia

  2012-01-01

  A pupil with ADHD is constantly getting new impulses and is unable to focus and remain concentration on their task at school. When the pupil loses concentration he or she can often be loud and thereby disturbing all the other pupils in the classroom. One of the reasons for losing their concentration is that these pupils got poor working memory. A recently study shows that working memory can be improved by playing and practice music. A theory that all people have a multiple intelligence that e...

 19. Stimulera intresse för naturkunskap : En studie av hur förskollärare stimulerar barns intresse för naturkunskap

  OpenAIRE

  Jonsson, Linda

  2014-01-01

  Små barn visar tidigt intresse för naturkunskap och det är förskolans uppdrag att fånga upp och ta tillvara detta intresse. Examensarbetet syftar till att undersöka hur förskollärare arbetar för att stimulera barns intresse för naturkunskap. Studien baseras på sex kvalitativa intervjuer med förskollärare från tre olika förskolor i en medelstor svensk stad. Studien behandlar hur förskollärare ser på innebörden av ett utforskande arbetssätt samt hur de tar barns intresse för naturkunskap vidare...

 20. Behandling af infantile spasmer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lars Kjaersgård; Rasmussen, Niels Henrik

  2006-01-01

  Infantile spasms (IS) are characterised by neurodevelopmental regression, a unique type of seizures and a hypsarrhythmic EEG pattern. Studies recommend the medical treatment of IS as a positive short-term outcome with respect to the spasms and in the resolution of the hypsarrhythmia. However, the...

 1. Infantile hypertrophic pyloric stenosis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Rikke Neess; Garne, Ester; Loane, Maria;

  2008-01-01

  OBJECTIVE: The objective of this study was to present epidemiologic data on infantile hypertrophic pyloric stenosis (IHPS) from seven well-defined European regions, and to compare incidence and changes in incidence over time between these regions. METHODS: This was a population-based study using...

 2. SETTINGS IN THE NOVELS OF JULIAN BARNES

  OpenAIRE

  Gajanan N. Katkar

  2013-01-01

  Julian Barnes was born in Leicester, England's East midland, on January 19,1946 in the family of a teacher. His father, Albert taught French at st. Clement Danesfrom 1937 onwards till his retirement in 1971. His mother, Keye, also taught French. Hiselder brother, Jonathan is now a Professor of Philosophy in Geneva. He married PatKavanagh in 1979, and now lives with her in North London.

 3. Julian Barnes: A Significant Contmporary Novelist

  OpenAIRE

  Gajanan N. Katkar

  2012-01-01

  Julian Barnes was born in Leicester, England's East midland, on January 19, 1946 in the family of a teacher. His father, Albert taught French at st. Clement Danes from 1937 onwards till his retirement in 1971. His mother, Keye, also taught French. His elder brother, Jonathan is now a Professor of Philosophy in Geneva.He married Pat Kavanagh in 1979, and now lives with her in North London.

 4. Det sunde, overvægtige barn

  DEFF Research Database (Denmark)

  From, Ditte-Marie

  kommunale sundhedskurser. Men hvad sker der, når en biomedicinsk sundhedsopfattelse møder det overvægtige barn i en hverdagslivssammenhæng? Hvor meget handler sundhed f.eks. om at besidde tilstrækkelige mængder af viden om mad og motion? Og hvad er mulighederne for at være en god borger, selvom man er et...

 5. DailyMed Webservices

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — The DailyMed RESTful API is a web service for accessing current SPL information. It is implemented using HTTP and can be thought of as a collection of resources,...

 6. PubMed

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — PubMed comprises more than 26 million citations for biomedical literature from MEDLINE, life science journals, and online books. Citations may include links to...

 7. DailyMed

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — DailyMed provides high quality information about marketed drugs. This information includes FDA labels (package inserts). This Web site provides health information...

 8. Barnkonventionen och ansvarsfördelningen mellan barn och vuxna

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stolz, Pauline

  2011-01-01

  Barn- och utbildningspolitik är, precis som andra former av politik, redskap som politiker använder sig av för att uppnå social förändring. Barn används därmed av politiker och andra vuxna i utbildningspolitiska sammanhang för att förändra samhället i en viss riktning. Barn kan i politiska diskus...

 9. Leg med vision

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munk, Mette; Bertelsen, Katrine

  2011-01-01

  Bogen henvender sig primært til det pædagogiske personale med målgruppen daginstitutioner. Bogen skal stimulere arbejdet med at gøre bevægelse til en integreret del af kulturen i daginstitutioner - at få det pædagogiske personale til - at sætte ord på og spørgsmålstegn ved deres pædagogiske bevæg...

 10. Sambandet mellan övervikt/fetma och orala sjukdomar hos barn och ungdomar : En litteraturöversikt

  OpenAIRE

  Khanbhai, Rashida; Hanna, Nareeman

  2015-01-01

  Bakgrund: Övervikt/fetma är ett hälsoproblem som snabbt ökar i Sverige och hela världen. Övervikt/fetma, karies och parodontit är alla kroniska och multifaktoriella sjukdomar. Dessa sjukdomar är vanligt förekommande hos både barn och ungdomar. De orala sjukdomarna är förknippade med ohälsosamma kostvanor som påverkar både orala- och allmänna hälsan och som i sin tur kan påverka vikten hos barn och ungdomar. Syfte: Att studera om det finns ett eventuellt samband mellan övervikt/fetma och orala...

 11. Et studium av samtalen mellom foreldre med ulik kulturell bakgrunn i en fokusgruppe. Hva sier de om barneoppdragelse, opplevelser og læring? Erfaringer fra en pilotstudie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bente Kongsgård

  2012-01-01

  Full Text Available Hensikten med denne pilotstudien har vært å synliggjøre følgende: hva foreldre med ulik kulturell bakgrunn, forteller om temaer relatert til barneoppdragelse? Hvilke opplevelser og læring hadde foreldrene av å diskutere barneoppdragelse i en fokusgruppe? Fokusgruppeintervjuer ble gjennomført med fire foreldre, fra Norge og to ikke-vestlige land. Det ble gjennomført ett oppfølgingsintervju med faren fra ett av de ikke-vestlige landene. Samtlige deltakere hadde barn i åpen barnehage. Dataene fra fokusgruppeintervjuene viste at foreldrene fortalte hverandre hverdagslige historier om blant annet søvnrutiner, ros og ris i oppdragelsen. Dataene viste også at foreldrene var fornøyde med møtene. De opplevde at samtalene var lærerrike, nyttige og fortrolige. Dessuten uttrykte de at det var beroligende å oppleve at andre foreldre hadde samme utfordringer. Faren som deltok i oppfølgingsintervjuet, fortalte at fokusgruppa fungerte som hjelp i oppdragelsen av eget barn. Diskusjonen tar opp betydningen av at foreldre med ulik kulturell bakgrunn snakker sammen om hverdagsdilemmaer vedrørende oppdragelsen av egne barn. Videre viser diskusjonen at det er av betydning  å arrangere formelle møter mellom etnisk norske- og minoritetsforeldre fordi det er med på å fremme akkulturasjonsprosessen.

 12. Infantile hemangioma: An update

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mendiratta Vibhu

  2010-01-01

  Full Text Available Infantile hemangiomas (IH are neoplastic proliferations of endothelial cells, characterized by a period of growth after birth, and eventual spontaneous involution. The course can be uneventful, culminating in spontaneous resolution; or it may be marked by complications such as bleeding; ulceration; infection; visual, feeding and breathing compromise; cosmetic and life-threatening complications such as congestive heart failure. Recognition of associated syndromes and impending complications of hemangiomas is of utmost importance. Great advances have taken place in the nomenclature, pathogenesis, immunohistochemistry, diagnostic workup and management of hemangiomas in the recent years. This article reviews current advances in the understanding of the pathogenesis, diagnostic tools, medical and surgical modalities of treatment for infantile hemangiomas.

 13. Infantile benign subdural effusion

  International Nuclear Information System (INIS)

  Twenty cases of infants with low density area over the frontal lobes on CT scans mimicking cortical atrophy were reported. Almost all cases showed increased intracranial pressure of slight degree associated with delayed milestones. Marginal low density over the frontal lobes disappeared and the infants developed almost normally without operations in many cases. The lesion might be called ''Infantile benign subdural effusion'' and should be treated conservatively. (author)

 14. Biology of Infantile Hemangioma

  OpenAIRE

  Itinteang, Tinte; Withers, Aaron H. J.; Davis, Paul F.; Tan, Swee T.

  2014-01-01

  Infantile hemangioma (IH), the most common tumor of infancy, is characterized by an initial proliferation during infancy followed by spontaneous involution over the next 5–10 years, often leaving a fibro-fatty residuum. IH is traditionally considered a tumor of the microvasculature. However, recent data show the critical role of stem cells in the biology of IH with emerging evidence suggesting an embryonic developmental anomaly due to aberrant proliferation and differentiation of a hemogenic ...

 15. A Second Look at Douglas Barnes's "From Communication to Curriculum"

  Science.gov (United States)

  Yarker, Patrick

  2016-01-01

  This article revisits Douglas Barnes's book-length exploration of the implications for teachers of a constructivist epistemology, notably in relation to the importance of small-group talk in classrooms. Empirically based consideration of small-group exploratory pupil-pupil talk enabled Barnes to reveal the learning strategies such a context…

 16. Samomorilnost med mladimi

  OpenAIRE

  Kranjc, Teja

  2010-01-01

  V diplomskem delu predstavljamo problematiko samomorilnosti med mladimi. Opisali smo samomorilnost skozi zgodovino, statistične podatke o samomoru v Sloveniji in v Celjski regiji. V Sloveniji predstavlja samomorilnost velik problem, saj imamo izredno visok samomorilni količnik, v primerjavi z drugimi državami sveta, prisoten že več desetletij. Še zlasti pa je velika samomorilna problematika med mladimi, kjer statistični podatki beležijo porast samomorov v populaciji adolescentov. Z namenom, d...

 17. A survey of Italian compost dairy barns

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lorenzo Leso

  2013-12-01

  Full Text Available Compost-bedded pack barns (CBPB, generally known as compost dairy barns, are alternative housing systems for dairy cows. In these barns, the whole surface of the resting area is covered with a deepbedded pack that is frequently stirred in order to incorporate fresh manure into the pack and to enhance the evaporation of water. Experiences with CBPB for dairy cows are reported in literature from the US, Israel, the Netherlands and Austria. Potential advantages of these housing systems regard animal welfare and manure management. Since 2006, this housing system has been widely applied in Italy. However, there is still little scientific knowledge available about Italian CBPB. This study aims to describe the housing system, assess producers’ satisfaction and measure performance of dairy cows housed in CBPB. Ten commercial dairy farms in northern Italy were involved in the study. All pens in each farm were surveyed to determine the total available surface area, bedded area and pack depth. A questionnaire was submitted to each farm manager in order to investigate management practices, labour requirement, amount of bedding materials used and producers’ satisfaction. The temperature of the bedded pack was measured in summer and in winter. Data from the Italian Dairy Association were collected for each herd over a period of one year (from September 2011 to September 2012. In the barns involved in the study, the average total available area was 10.9 m2/cow and the average pack area was 6.7 m2/cow. The bedded pack was aerated 1.4 times per day.The most commonly used bedding material in these farms was dry sawdust. The consumption of bedding materials was 8.1 m3/cow per year. A tendency towards inverse correlation was found between the space per cow and the amount of bedding needed per cow (R2=0.395; P=0.051. Operations related to pack management required 4.1 hours of labour per cow per year. A direct relationship was found between the bedded area space

 18. Midwest cousins of Barnes-Wall lattices

  OpenAIRE

  Griess Jr., Robert L.

  2009-01-01

  Given a rational lattice and suitable set of linear transformations, we construct a cousin lattice. Sufficient conditions are given for integrality, evenness and unimodularity. When the input is a Barnes-Wall lattice, we get multi-parameter series of cousins. There is a subseries consisting of unimodular lattices which have ranks $2^{d-1}\\pm 2^{d-k-1}$, for odd integers $d\\ge 3$ and integers $k=1,2, ..., \\frac {d-1}2$. Their minimum norms are moderately high: $2^{\\lfloor \\frac d2 \\rfloor -1}$.

 19. Genetisk udredning ved infantile spasmer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lars Kjærsgaard; Ousager, Lilian Bomme; Møller, Rikke Steensbjerre;

  2012-01-01

  Infantile spasms are a symptom of a severe epileptic encephalopathy. It is important to determine the aetiology for a child's disease. When a standard programme for evaluating the aetiology of the infantile spasms is unsuccessful genetic causes should be considered. We suggest array CGH as the...

 20. Infantile myofibromatosis of the skull

  International Nuclear Information System (INIS)

  Infantile myofibromatosis is a rare benign tumor of childhood characterized by a myofibroblastic tumor in the skin, subcutaneous tissues, bones, and, occasionally, the viscera. The tumor may be solitary or multicentric. A solitary skeletal lesion most commonly occurs in the craniofacial region. We report a case of solitary infantile myofibromatosis of the skull, confirmed by excisional biopsy. (author)

 1. Genetisk udredning ved infantile spasmer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærsgaard Hansen, Lars; Ousager, Lilian Bomme; Møller, Rikke Steensbjerre;

  2012-01-01

  Infantile spasms are a symptom of a severe epileptic encephalopathy. It is important to determine the aetiology for a child's disease. When a standard programme for evaluating the aetiology of the infantile spasms is unsuccessful genetic causes should be considered. We suggest array CGH as the fi...... first-line analysis and present an overview of relevant present possibilities for genetic testing....

 2. Citalogram indtaget under graviditet og barn født med Mb. Hirschsprung

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Sebastian Werngreen; Qvist, Niels

  A woman treated with citalopram during the entirety of her pregnancy bore a child with Hirschsprung's disease. Theories on the development of the enteric nervous system support a possible negative effect of SSRI usage. Epidemiological studies confirm a correlation between pregnant women's use of...... SSRIs and congenital malformations of their children's digestive system, but not specifically Hirschsprung's disease. Certain limitations in these studies might explain this lack of specificity....

 3. Talandet som levd erfarenhet. : En studie av fyra barn med Downs syndrom.

  OpenAIRE

  Bengtsson, Karin

  2006-01-01

  This thesis presents a study of children’s speech. The children have Down syndrome (DS). Often the speech of children with DS is hard for other people to understand. The aim of the study is to try a new way of describing these children’s speech. My perspective reflects an ambition to conceive the children as active, speaking subjects. In phenomenology human beings are regarded as always being intentional. The phenomenological perspective on intentionality views articulation as intentional, ev...

 4. Ekstrakorporal membranoxygenering af et barn med svær kemisk pneumoni

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bille, Anders Bastholm; Pedersen, Karen Damgaard; Hertel, Steen

  2011-01-01

  This case presents a thirteen months old child with severe acute respiratory distress syndrome after ingestion of lamp oil (hydrocarbon). Mechanical ventilation including high-frequency oscillation could not stabilise the course, and the child developed pneumothorax and emphysema. Treatment was...

 5. Citalopram indtaget under graviditet og barn født med Mb

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Sebastian Werngreen; Qvist, Niels

  2014-01-01

  Citalopram taken during pregnancy and the child born with Ugeskr Laeger 2013;175:V03130178 A woman treated with citalopram during the entirety of her pregnancy bore a child with Hirschsprung’s disease. Theories on the development of the enteric nervous system support a possible negative effect of...

 6. Uttryck genom handling: Medierande verktyg i körledararbete med barn och unga.

  OpenAIRE

  Bygdéus, Pia

  2012-01-01

  English title: Expression through action. Mediating tools in choral leaders’ work with children’s choir and youth choir. The role of the choir leader is a complex one. When working with a choir, choir leaders often use several aspects of their professional role. The aim of this qualitative study is to describe, verbalise and make visible the mediating tools that choir directors working with children and youth choirs use. In a longitude study, four choir leaders were observed closely while ...

 7. Selvfølelse som livsfundament. Musikkterapeuters arbeid med barn og unges psykiske helse.

  OpenAIRE

  Kirkerud, Hilde

  2016-01-01

  Summary - The aim of the present study is to explore themes related to music therapy, children and young people and mental health. A qualitative, hermeneutic-phenomenological approach and semi-structured interviews with four music therapists, seeks to answer the research question What kind of position does self-esteem and sense of self hold in music therapy practice promoting childrens and young people´s mental health? The procedure chosen for the analysis is Interpretativ Phenomenologic...

 8. Spiseforstyrrelse hos en 19 måneder gammel pige med komorbid mor-barn-relationsforstyrrelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Olsen, Anne Lise; Sigvard, Anne Mette; Skovgaard, Anne Mette

  2015-01-01

  Feeding and eating problems and weight faltering are common causes for parents contact to health services in infancy and early childhood, and 0.15% of the child population aged 0-3 years are diagnosed at hospital with an ICD-10 childhood eating disorder. We describe the clinical presentation of an...... early feeding and eating disorder in a child of basically normal health and deve-l-op-ment. The case illustrates the significance of the mother child relationship both in the putative risk mechanisms and as a key factor in the treatment. The importance of a close coopera-tion between paediatric and...

 9. Professionalisme med innovativt potentiale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Inger Marie

  To teoretiske sværvægtere bliver koblet sammen i Inger Marie Larsen-Nielsen arbejdspapir om professionalisme med innovativt potentiale. De to teoretikere er læringsteoretikeren John Dewey og socialpsykologen Georg Herbert Mead, som er sat sammen i en teoretisk forståelsesramme omkring professionel...

 10. Modregning med uklare krav

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Lars Henrik Gam

  Bogen redegør for risici forbundet med at gøre misligholdelse gældende, når den anden part modregner. I den forbindelse behandles den såkaldte standpunktsrisiko, dvs. risikoen ved at indtage et forkert standpunkt. Det belyses, hvordan de almindelige principper om modregning kan begrænse kreditors...

 11. "Interrupted" eller "Imaginal Exposure"? : EMDR og de Kreative Art -Terapiene i Traumebehandling av Barn og Ungdom. Er metodene så forskjellige?

  OpenAIRE

  2012-01-01

  Sammendrag Problemområde: Det er gjort begrenset forskning på bruken av de kreative art-terapiene, når det gjelder barn med PTSD (Goodman, Chapman & Gant (2009). Foreløpig finnes det kun en randomisert kontrollert studie (Chapman, Morabito, Ladkas, Schreiner & Knudson, 2001). Det er også mangel på eksperimentell forskning, når det gjelder nytten av slike metoder i forhold til voksne med samme diagnose. Beskrivelser av effekt av tilnærmingen overfor voksne er ofte hentet fra kliniske ra...

 12. Infantile pyoderma gangrenosum.

  LENUS (Irish Health Repository)

  McAleer, Maeve A

  2008-02-01

  Pyoderma gangrenosum (PG) is rare in infants. There have been 12 cases of PG in infants (<12 months old) reported in the past 25 years, to our knowledge. Six of these cases have been successfully controlled with systemic steroids, and one case with topical steroids alone. We report a case of an 8-month-old infant whose PG was aggressive and unresponsive to systemic steroids. Adjuvant treatment with cyclosporine was required to achieve healing. We review the previous cases of infantile PG and the therapeutic options in this age group.

 13. "Barn lär sig så mycket för dem är som små svampar" : Förskollärares uppfattningar om matematik i förskolan

  OpenAIRE

  Södergren, Anna-Carin

  2015-01-01

  Studiens övergripande syfte är att undersöka vika uppfattningar förskollärare har om barns möte med matematik i förskolan och hur det kommer till utryck i deras arbete samt undersöka hur förskolans läroplan Lpfö 98 reviderad 2010 finns med i deras arbete. Studien är gjord med utgångspunkt ur ett fenomenografiskt perspektiv och studien bygger på kvalitativa intervjuer från fem förskollärare från fem olika förskolor. Sammanfattningsvis visar resultatet på att förskollärare uppfattar att barn i ...

 14. Vad påverkar föräldrars sätt att tillgodose barns behov av regelbundet umgänge? : En applikation på Theory of Planned Behaviour

  OpenAIRE

  Herbertsson, Carina

  2007-01-01

  Föreliggande undersökning var en attitydundersökning baserad på Theory of Planned Behaviour där attityd, subjektiv norm, upplevd kontroll samt intention anses kunna predicera beteende. Syftet med undersökningen är försöka ta reda på vilka faktorer som påverkar hur mycket tid man som förälder umgås med sina barn efter en separation eller skilsmässa eftersom många barn i den situationen förlorar kontakten med den ena föräldern. 36 försöksdeltagare besvarade ett frågeformulär bestående av 31 frå...

 15. "Kan vi köpa den bilen, mamma?" : En studie om hur föräldrar upplever att deras barn påverkas av tevereklam

  OpenAIRE

  Ulvenfalk, Daniel; Larsson, Anton

  2014-01-01

  I dagens konsumtionssamhälle bombarderas tevepubliken ständigt med reklamfilmer om olika produkter och tjänster. Trots ett konvergerande medielandskap med en uppsjö nya teknologiska innovationer har televisionen bevarat sin starka ställning i de svenska folkhemmen och är fortfarande det mest frekvent använda mediet bland barnMed gemensamt intresse för reklam och dess påverkan som utgångsläge förde Piagets teori om barnets kognitiva utveckling oss in på att närmare undersöka hur barn påverk...

 16. Förskolegruppens påverkan på barn i behov av särskilt stöd : En intervjustudie av förskollärares erfarenheter av att tillgodose barns behov i relation till barngruppens storlek

  OpenAIRE

  Jansson, Susanna; Yousif, Emilia

  2016-01-01

  Denna studie har haft som syfte att genom en kvalitativ metod undersöka vilka möjligheter förskollärare anser sig ha i att möta barn i behov av särskilt stöd i relation till barngruppens storlek. Studiens resultat utgår från semistrukturerade intervjuer med tio förskollärare. Resultatet visar att förskollärare upplever det negativt med stora barngrupper då det försvårar arbetet att tillgodose barn i behov av särskilt stöd. Nio av tio förskollärare menar att större barngrupper leder till att f...

 17. Responsiv webbutveckling med Joomla

  OpenAIRE

  Strandén, Pyry

  2013-01-01

  Responsiv design är ett begrepp som Ethan Marcotte gjorde känd i sin artikel ”Re-sponsive Web Design” i webbtidningen ”A list apart” år 2010. I dagens läge vet en webbutvecklare sällan i förhand med hurdan apparat människorna besöker sina publikationer med. Det kan vara en smarttelefon, surfplatta, bordsdator eller t.o.m. en televis-ion. Alla dessa apparater kan ha olika skärmstorlekar och funktioner och ställer då också krav på hur en webbutvecklare planerar sin webbplats. Att planera en web...

 18. Farlig sex med engle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mejrup, Kristian

  2013-01-01

  De fleste af os tænker ikke på engle som kønnede væsner med en seksualitet, og selv om vi er i stand til at acceptere engle i alle mulige afskygninger, fra juletræets tyksakker i glitrende guld til frygtindgydende skikkelser i de bibelske skrifter, så er vi tilbøjelig til at ignorere spørgsmålet ...

 19. Statistisk analyse med SPSS

  OpenAIRE

  Linnerud, Kristin; Oklevik, Ove; Slettvold, Harald

  2004-01-01

  Dette notatet har sitt utspring i forelesninger og undervisning for 3.års studenter i økonomi og administrasjon ved høgskolen i Sogn og Fjordane. Notatet er særlig lagt opp mot undervisningen i SPSS i de to kursene ”OR 685 Marknadsanalyse og merkevarestrategi” og ”BD 616 Økonomistyring og analyse med programvare”.

 20. Tiden med Elias

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nagbøl, Søren

  - og studentereksamen - chancen til at gennemføre drømmen om at kunne beskæftige sig med de temaer, han formulerede som meningsfulde. Det er også en fortælling om at tidsånden, sådan som den organiseres i undervisningssystemerne nu om dage, ikke er en naturlov. At "Bildung" kan foregå på helt andre...

 1. Water desalination with MED

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gonzalez, Daniel; Caerols, Pablo; Olmedo, Juan Carlos [Enorchile (Chile)

  2010-07-01

  The greenhouse gas emissions from the Chilean copper mining industry account for 61% of total and this has been a serious cause for concern. The amount of water used for mining operations is also great and it has to be desalinated. The carbon footprint of desalinated water is large. This paper discusses the desalination of water using multi-effect desalination (MED). The most commonly used technology for desalination is the reverse osmosis process, where pre-treated water is forced through a semi-permeable membrane. The MED technology uses low-pressure steam from turbine or engine exhaust gases, which makes it highly efficient and cost effective. The process is briefly explained and a diagram shows the flow process. Advantages include low electricity consumption, low maintenance, and high reliability. Additionally, no pretreatment of the water is required and the process thus also decreases the carbon footprint. It can be concluded that MED combined with a power plant is a powerful solution for mine operations.

 2. Visual search in barn owls: from feature to conjunction search

  OpenAIRE

  Orlowski, Julius

  2015-01-01

  Visual search is the process of searching for something interesting in a cluttered environment. It is well studied in humans, but not in non-primate species. This study provides a comprehensive overview of visual search in barn owls using a novel methodology: the OwlCam. The OwlCam is a tiny, lightweight camera that can be mounted onto the head of barn owls to record first person videos from these birds. Due to the very limited eye movements of barn owls this provides an easy method of gaze t...

 3. MedPAC Data Book

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — MedPACs Data Book is the result of discussions with congressional staff members regarding ways that MedPAC can better support them. Some of the information it...

 4. Föräldrars erfarenheter av onlinespelande barn : En kvalitativ studie kring problemformuleringar och orsakssamband

  OpenAIRE

  Lundgren, Annelie

  2012-01-01

  Bakgrund: Barn har alltid haft andra förutsättningar än deras föräldrar. En skillnad idag jämfört med tidigare generationer är bland annat tillgång till nya medier för nöje, interaktion och informationssökande. Ett sätt att umgås på, är genom interaktiva onlinespel i en virtuell värld som aldrig tidigare varit möjligt. Detta har i vissa avseenden inneburit att frågor ställts över dess nackdelar i kontrast till den tjusning som onlinespelandet innebär. Syfte: Att beskriva och analysera hur för...

 5. 22 Matt Barnes 再出发

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Husky

  2008-01-01

  太阳队·前锋·201厘米·28岁上季成绩·6.7分·42.3%投篮·4.4篮板如果你是我们的忠实读者,就会发现巴恩斯(Matt Barnes)在过去13个月内已经第三度登上这个单元了。究竟,这位生涯单季平均得分从没超过10分的球员,有何值得我们一再报导的地方呢?

 6. Aspectos incomuns da paracoccidioidomicose infantil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Achiléa Lisboa Bittencourt

  1987-12-01

  Full Text Available São relatados dois casos de paracoccidioidomicose (PCM infantil. Em um deles, a principal manifestação da doença foi tumoração abdominal, simulando linfoma maligno não Hodgkin. O outro apresentou acentuado envolvimento articular, com ruptura da cápsula. Representam o segundo e terceiro casos de PCM infantil observados na Bahia, ambos procedentes de áreas urbanas.The authors present two cases of infantil para-coccidioidomycosis. In one case the main presentation was an abdominal mass that mimicked non- Hodgkin lymphoma. In the other case the child had a joint swelling with rupture of the capsule and the clinical diagnosis was piogenic arthritis. They represent the second and third cases of infantile paracoccidioidomycosis observed in the state of Bahia, all coming from urban areas.

 7. Carol A. Barnes: Award for Distinguished Scientific Contributions.

  Science.gov (United States)

  2014-11-01

  The APA Awards for Distinguished Scientific Contributions are presented to persons who, in the opinion of the Committee on Scientific Awards, have made distinguished theoretical or empirical contributions to basic research in psychology. One of the 2014 award winners is Carol A. Barnes, who received this award for her "groundbreaking work on the neurobiological mechanisms underlying memory changes in normal aging." Barnes' award citation, biography, and a selected bibliography are presented here. PMID:25486138

 8. A Dominance Hierarchy of Auditory Spatial Cues in Barn Owls

  OpenAIRE

  Witten, Ilana B.; Phyllis F Knudsen; Knudsen, Eric I.

  2010-01-01

  BACKGROUND: Barn owls integrate spatial information across frequency channels to localize sounds in space. METHODOLOGY/PRINCIPAL FINDINGS: We presented barn owls with synchronous sounds that contained different bands of frequencies (3-5 kHz and 7-9 kHz) from different locations in space. When the owls were confronted with the conflicting localization cues from two synchronous sounds of equal level, their orienting responses were dominated by one of the sounds: they oriented toward the locatio...

 9. Optimal models of sound localization by barn owls

  OpenAIRE

  Fischer, Brian J

  2009-01-01

  Sound localization by barn owls is commonly modeled as a matching procedure where localization cues derived from auditory inputs are compared to stored templates. While the matching models can explain properties of neural responses, no model explains how the owl resolves spatial ambiguity in the localization cues to produce accurate localization for sources near the center of gaze. Here, I examine two models for the barn owl’s sound localization behavior. First, I consider a maximum likeli...

 10. Matrixregning med SAS

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Aage T.; Feilberg, Michael; Milhøj, Anders

  IML i SAS anvendes til matrixberegninger som en integreret del af SAS pakken. Den anvendes typisk til matrixberegninger i tilknytning til andre SAS applikationer, fx kan matricer let dannes ud fra datasæt i SAS. Desuden indeholder IML en række videregående matematiske og statistiske subroutiner......, der ikke findes andre steder i SAS.I bogen gennemgås matrixregning svarende til et indledende matematikkursus ved en højere læreanstalt. Den teoretiske gennemgang understøttes og demonstreres konsekvent med IML programmering, så fokus er på praktiske anvendelser af matricer....

 11. Infantile urolithiasis: Diagnosis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Mehdizadah

  2005-08-01

  Full Text Available Introduction & Background: Urolithiasis in children is not a common disease in western countries. Urolithiasis in children is more located in the upper urinary tract and only 5-10% is seen in the bladder. The most com-mon stone composition differs in variable age groups but calcium oxalate seems to be the most common type in all children age groups. Clinical manifestations also differ in different age groups. In infants, growth retarda-tion (FTT and crying during crystaluria are the most common symptoms and signs. High resolution (HR sonography (7.5 MHz is an effective, noninvasive, and easy to access procedure for the diagnosis of infantile urolithiasis. Even with high resolution sonography (7.5 MHz we can determine the grading of nephrocalcino-sis in infants. Non radio-opaque stones are also diagnosed by HR sonography. Patients & Methods: This study tries to emphasize the importance and efficacy of high resolution sonography in the diagnosis of infantile urolithiasis by surveillance of 200 infants under 2 years old with urinary tract stones in Markaz-Tebi-Hospital during 1375 to 1383. Results: In this study the mean age was 12 months old (2 to 24 months and 55% were boys; 61% had positive family history; 54.5% (109 ones had no underlying metabolic disorder and among others 41 (20.5% had hy-percalciuria ( the most common ; 78 (39% had hematuria, 61 (30.5% had pyuria and 61 (30.5% had no ab-normality in U/A. In 63 (31.5%, urine culture was positive; 39 (31.5% had macroscopic hematuria. Their chief complaint was changing of urine color in 44 (22%, crystaluria in 37 (18.5%, UTI in 37 (31%, and no complaints in 20 (10%. FTT and crying during urination were observed in 25 (12.5% and 12 (6% of our pa-tients. In 79.5% of all infants, there was a positive sonographic finding that confirmed the stone. About the stone location according to the sonographic finding, 124 (62% had kidney stone, 10 (4.5% had ureter stone, and 25 (12.5% had bladder stone. In

 12. Det nye ideal er det entreprenante barn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Peder Holm

  2010-01-01

  Det globale kapløb sætter en ny dagsorden for livet i børnehaven, og det er med til at skabe et nyt - og måske for snævert - begreb om pædagogisk faglighed, mener lektor John Krejsler og ph.d.-studerende Maja Plum. Udgivelsesdato: juni...

 13. Barn av grundsøgum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moberg, Bergur Rønne

  Hovedartiklen i bogen kaldes "Der må være en udkant" med undertitlen. "En videnskabelig tese om sted og nation som konstituerende træk ved færøsk litteratur" (50 s.). Stort set hele bogen diskuterer konstruktionsforestillingen i den modernistiske filosofi i forskellige sammenhænge....

 14. Vi har sett och hört den, men var då? : En enkätundersökning om barns och vuxnas relation till instrumentet trumpet

  OpenAIRE

  Aasen, Andreas

  2014-01-01

  Studiens syfte är att undersöka om barn och föräldrar känner till instrumentet trumpet och vilka föreställningar de har om detta instrument.   Mina frågeställningar är:   Vad vet 6-7 åringar och deras föräldrar om instrumentet trumpet? Vilka föreställningar har de om instrumentet trumpet?   För att ta reda på dessa frågor har jag genomförd en enkätstudie i Arvika med barn i första klass och deras föräldrar. 33 vuxna och 34 barn från sammanlagt tre skolor deltog i undersökningen.   Resultaten...

 15. Pedagogers tankar om leken i förskolan : En komparativ studie med utgångspunkt i Montessori- och Reggio Emilia-inspirerade förskolor

  OpenAIRE

  Kovala, Rebecca

  2016-01-01

  Med denna studie vill jag öka kunskapen om hur pedagoger inom Montessori- och Reggio Emilia-inriktade förskolor uttrycker sig om lek. För att få fram syftet och mina frågeställningar, Hur uttalar sig pedagogerna som är inriktade på Montessori respektive Reggio Emilia om leken i förskolan? Vad uttrycker pedagogerna som betydelsefullt för barns lek i respektive inriktning? Vilka begrepp finns i pedagogernas berättelser i respektive inriktning om barns lek? använder jag mig av interv...

 16. Escola i literatura infantil condemnades a conviure?

  OpenAIRE

  Pastor, Felip

  1995-01-01

  The oral narration determines the continuity of a necessity: the reading. The relation between education and infantile Literature is authenticated by the justification of the own education. Infantile Literature has to comprise in the channels of information.

 17. Asylbarn og menneskeverd: Etiske refleksjoner med utgangspunkt i erfaringer fra Helsesenteret for papirløse migranter

  OpenAIRE

  Sturla J. Stålsett

  2012-01-01

  Asylbarns status og rettigheter i Norge er i kritisk søkelys. En særlig utsatt gruppe er barn av papirløse foreldre som fødes på norske sykehus. Med bakgrunn i Kirkens Bymisjons arbeid med denne gruppen, argumenterer jeg i denne artikkelen for at slike eksempler viser at norsk offentlig politikk overfor disse barna tenderer mot å gradere og dermed underminere deres grunnleggende menneskeverd, slik dette blant annet kommer til uttrykk i barnekonvensjonens krav om hensynet til barnets beste (ar...

 18. INFANTILISM: THEORETICAL CONSTRUCT AND OPERATIONALIZATION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yelena V. Sabelnikova

  2016-01-01

  Full Text Available The aim of the presented research is to define and operationalize theoretically the concept of infantilism and its construct. The content of theoretical construct «infantilism» is analyzed. Methods. The methods of theoretical research involve analysis and synthesis. The age and content criteria are analysed in the context of childhood and adulthood. The traits which can be interpreted as adult infantile traits are described. Results. The characteristics of adult infantilism in modern world taking into account the increasing of information flows and socio-economic changes are defined. The definition of the concept «infantilism» including its main features is given. Infantilism is defined as the personal organization including features and models of the previous age period not adequate for the real age stage with emphasis on immaturity of the emotional and volitional sphere. Scientific novelty. The main psychological characteristics of adulthood are described as the reflection, requirement to work and professional activity, existence of professional self-determination, possession of labor skills, need for selfrealization, maturity of the emotional and volitional sphere. As objective adulthood characteristics are considered the following: transition to economic and territorial independence of a parental family, and also development of new social roles, such as a worker, spouse, and parent. Two options of a possible operationalization of concept are allocated: objective (existence / absence in real human life of objective criteria of adulthood and subjective (the self-report on subjective feeling of existence / lack of psychological characteristics of adulthood. Practical significance consists in a construct operationalization of «infantilism» which at the moment has so many interpretations. That operationalization is necessary for the further analysis and carrying out various researches. 

 19. Infantile myofibromatosis involving the choroid plexus

  International Nuclear Information System (INIS)

  We present a case of infantile myofibromatosis manifest as a choroid plexus mass followed by spontaneous regression. Infantile myofibromatosis is a common juvenile fibrous disorder occurring in infancy and early childhood. Intracranial involvement in infantile myofibromatosis is rare. It generally occurs in the dura with calvarial invasion and secondary brain compression. (orig.)

 20. Otoacoustic interrelationships of the barn owl

  Science.gov (United States)

  Bergevin, Christopher; Manley, Geoffrey A.; Köppl, Christine

  2015-12-01

  Significant debate still exists about the biophysical mechanisms at work in otoacoustic emission (OAE) generation and how such may differ between mammals and non-mammals given gross morphological differences (e.g., existence of basilar membrane traveling waves, degree of tectorial membrane coupling). To further elucidate general principles at work, we examined the barn owl for interrelationships between spontaneous emissions (SOAEs) and those evoked using a single tone (SFOAEs). First, most ears exhibited SOAEs as a stable periodic `rippling' whose peak-to-peak spacing was relatively constant (˜0.4 kHz). Some ears showed substantially larger narrowband peaks, although their statistical distributions were highly noisy. Second, significant interactions between a low-level tone and SOAE activity were observed via an interference pattern as the tone frequency was swept. Using a suppression paradigm to extract SFOAEs as the residual, the magnitude exhibited a stable pattern of peaks and valleys unique to each ear. Third, SFOAE phase exhibited significant accumulation as frequency was swept, with a phase-gradient delay of approximately 2 ms that was constant across frequency. The amount of SFOAE phase accumulation between adjacent SOAE peaks tended to cluster about an integral number of cycles, as previously observed for humans. Taken together, our data suggest that the principles underlying how active hair cells work together (e.g., entrainment, phase coherence) are shared between widely different inner ear morphologies, leading to the generation of OAEs with similar properties.

 1. Mødet med Nanoscience

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holmegaard, Henriette Tolstrup; Malm, Rie Hjørnegaard; Madsen, Lene Møller

  Formålet med undersøgelsen er at undersøge de studerendes møde med studiet, deres integration på studiet og de studerendes overvejelser om at blive eller forlade studiet. Undersøgelsen formidler de studerendes perspektiv på første studieår på nanoscience og bidrager med input, der kan bruges...

 2. Infantile scurvy: a historical perspective.

  Science.gov (United States)

  Rajakumar, K

  2001-10-01

  Scurvy, a disease of dietary deficiency of vitamin C, is uncommon today. Among diseases, scurvy has a rich history and an ancient past. The Renaissance (14th to 16th centuries) witnessed several epidemics of scurvy among sea voyagers. In 1747, James Lind, a British Naval surgeon, performed a carefully designed clinical trial and concluded that oranges and lemons had the most antiscorbutic effect. Eventually, with the provision of lemon juice to the sea voyagers, scurvy became rare at sea. Infantile scurvy appeared almost as a new disease toward the end of the 19th century. The increased incidence of infantile scurvy during that period was attributed to the usage of heated milk and proprietary foods. Thomas Barlow described the classic clinical and pathologic features of infantile scurvy in 1883. Between 1907 and 1912, Holst and Frolich induced and cured scurvy in guinea pigs by dietary modification. In 1914, Alfred Hess established that pasteurization reduced the antiscorbutic value of milk and recommended supplementation of fresh fruit and vegetable juices to prevent scurvy. Such pioneering efforts led to the eradication of infantile scurvy in the United States. A brief history of infantile scurvy is provided. PMID:11581484

 3. Adaptation potential of naturally ventilated barns to high temperature extremes: The OptiBarn project

  Science.gov (United States)

  Menz, Christoph

  2016-04-01

  Climate change interferes with various aspects of the socio-economic system. One important aspect is its influence on animal husbandry, especially dairy faming. Dairy cows are usually kept in naturally ventilated barns (NVBs) which are particular vulnerable to extreme events due to their low adaptation capabilities. An effective adaptation to high outdoor temperatures for example, is only possible under certain wind and humidity conditions. High temperature extremes are expected to increase in number and strength under climate change. To assess the impact of this change on NVBs and dairy cows also the changes in wind and humidity needs to be considered. Hence we need to consider the multivariate structure of future temperature extremes. The OptiBarn project aims to develop sustainable adaptation strategies for dairy housings under climate change for Europe, by considering the multivariate structure of high temperature extremes. In a first step we identify various multivariate high temperature extremes for three core regions in Europe. With respect to dairy cows in NVBs we will focus on the wind and humidity field during high temperature events. In a second step we will use the CORDEX-EUR-11 ensemble to evaluate the capability of the RCMs to model such events and assess their future change potential. By transferring the outdoor conditions to indoor climate and animal wellbeing the results of this assessment can be used to develop technical, architectural and animal specific adaptation strategies for high temperature extremes.

 4. Gruppemusikterapi med patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse i dagbehandlingsregi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hannibal, Niels

  2008-01-01

  Denne artikel er første redegørelse for de erfaringer, som er gjort med gruppemusikterapi (GMT) for patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse (BPF) i dagbehandlingsregi på Aalborg Psykiatriske Sygehus. Artiklen indeholder både konkrete anvisninger til aktiviteter og interventioner, ligesom...

 5. Greenhouse gas emissions from naturally ventilated freestall dairy barns

  Science.gov (United States)

  Joo, H. S.; Ndegwa, P. M.; Heber, A. J.; Ni, J.-Q.; Bogan, B. W.; Ramirez-Dorronsoro, J. C.; Cortus, E.

  2015-02-01

  Greenhouse gas (GHG) emissions from two naturally-ventilated dairy freestall barns measured for a total of 21 d, one week each in May, July, and September 2009, are presented in this article. The holding capacity of Barn 1 (B1) was 400 Holstein cows, while that for Barn 2 (B2) was 850 cows. Air samples were taken from inlets and outlets of the barns via a custom made multiplexer gas sampling system for measurement of gas concentrations using a photoacoustic infrared multigas analyzer. Barn ventilation rates were based on air velocity measured with arrays of 3-D ultrasonic anemometers at inlets and outlets. Gas concentrations (10 min means) in the barns ranged from: 443-789 ppm for CO2, 0.0-39.4 ppm for CH4, and 0.25-0.39 ppm for N2O; with mean concentrations ranging from 6 to 20%, 0 to 4%, and 26 to 180% above the average background concentrations for CO2, N2O, and CH4, respectively. The correlations between CO2 and CH4 enhanced concentrations were relatively stronger (R of 0.67-0.74) than between CO2 and N2O enhanced concentrations (R of 0.10-0.20). Environmental conditions did not significantly (p = 0.46) impact the enhanced concentrations of N2O in the barns. All three parameters (T, RH, and v) had significant (p CO2 enhanced concentrations; while only T (p CO2 and CH4 correlated negatively with all three parameters. The influence of the temperature-humidity index (THI) on CO2 enhanced concentrations was higher than that of v; while the effect v had on CH4 enhanced concentrations was slightly higher than that of the temperature-humidity index. The average emissions, based on hourly means, ranged from 5.3 to 10.7 kg d-1 AU-1 for CO2; 0.3 to 2.5 g d-1 AU-1 for N2O; and between 67 and 252 g d-1 AU-1 for CH4. Nitrous oxide emissions from the smaller barn, B1 (0.4-2.5 g d-1 AU-1), were significantly higher than from the larger barn, B2 (0.3-0.5 g d-1 AU-1) most probably because 50% of B1 was open (no stalls) loose dirt floor.

 6. Incorrecciones del habla infantil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María del Pino LECUONA NARANJO

  2009-11-01

  Full Text Available En el presente trabajo se pretende dar una visión de algunos rasgos característicos del lenguaje infantil, centrándonos especialmente en el estudio de los niños de 4 a 6 años de edad. Es pues, su finalidad fundamental la descripción y análisis de los rasgos que se pueden observar en la expresión verbal de los preescolares. Las diversas peculiaridades que van a ser objeto de examen se refieren a la emisión de incorrecciones de carácter fonético, morfológico y semántico. El análisis unificado de estos tres factores responde a la consideración de que todos surgen como consecuencia de un proceso de simplificación lingüística originado por un estado inconcluso de desarrollo del lenguaje.

 7. MBsums. A Mathematica package for the representation of Mellin-Barnes integrals by multiple sums

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ochman, Michal; Riemann, Tord

  2015-11-15

  Feynman integrals may be represented by the Mathematica package AMBRE and MB as multiple Mellin-Barnes integrals. With the Mathematica package MBsums we transform these Mellin-Barnes integrals into multiple sums.

 8. MBsums - a Mathematica package for the representation of Mellin-Barnes integrals by multiple sums

  CERN Document Server

  Ochman, Michal

  2015-01-01

  Feynman integrals may be represented by the Mathematica packages AMBRE and MB as multiple Mellin-Barnes integrals. With the Mathematica package MBsums these Mellin-Barnes integrals are transformed into multiple sums.

 9. REDESIGN OF COMMONLY USED TOBACCO CURING BARNS IN ZIMBABWE FOR INCREASED ENERGY EFFICIENCY

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  SPECIAL MUSONI

  2013-03-01

  Full Text Available In Zimbabwe two types of barns are commonly used for tobacco curing, namely the traditional and Rocket barns. The traditional barn and the Rocket Barn loose 98.5% and 55.6% of the energy supplied respectively. The latter is 43.6% more thermally efficient than the traditional barn. There is, however, potential of increasing the energy efficiency of both barns. In this study, a design that incorporates structural changes to reduce heat loss as well as recovery of heat was developed. The design is a combination of commercially available components, and allows for ventilation heat re-use and increased heat transfer from furnace ducts to the drying chamber. The structure was found to be 54.7% more thermally efficient than the Rocket barn and 74.2% more efficient than the traditional barn. The new design needs to be field-tested so that it can be adopted by tobacco farmers.

 10. Elever i møte med ulike livstolkninger; RLE som holdningsskapende fag

  OpenAIRE

  Eliassen, Sara Ødegaard

  2013-01-01

  Formålsavsnittet for RLE- faget og målene i LK06 legger føringer for at undervisning i faget skal bidra til at barn og unge utvikler respekt for andre livstolkninger. Problemstillingen er utformet med mål om å finne svar på om RLE- undervisning kan ha noen påvirkning på hvorvidt elever viser respekt for andre livstolkninger enn sin egen. Oppgaven er empirisk og det er gjort kvalitativ forskning. Det empiriske materialet består av 40 elevtekster, skrevet av 20 informanter som går i 10.klasse. ...

 11. MR imaging in infantile spasms

  International Nuclear Information System (INIS)

  CT and MRI in 13 patients with infantile spasms were analyzed. Cortical atrophy was found in 8 cases and ventricular dilatation in 9 cases. The patients with severe cortical atrophy or ventricular dilatation had poorer prognosis than the patients with normal CT findings. In addition to cortical atrophy and ventricular dilatation which were shown in CT, MRI revealed poor differentiation of gray and white matters in all cases and periventricular hyperintensity area in 9 patients. Six patients with the periventricular hyperintensity area of grade III and IV had severe developmental delay. With regard to the prognosis, MRI plays a more useful role in detecting intracranial pathology in infantile spasms. (author)

 12. Høreapparat med identifikationsenhed

  DEFF Research Database (Denmark)

  2006-01-01

  Denne frembringelse vedrører et høreapparat, der omfatter en identifikationsenhed med en antenne tilpasset til at modtage et aktiveringssignal og til at sende et svarsignal samt med en signalgenerator tilpasset til at genere svarsignalet når aktiveret af aktiveringssignalet, og ligeledes vedrører...

 13. Lung responses to secondary endotoxin challenge in rats exposed to pig barn air

  OpenAIRE

  Townsend Hugh GG; Aulakh Gurpreet K; Keet Taryn; Charavaryamath Chandrashekhar; Singh Baljit

  2008-01-01

  Abstract Background Swine barn air contains endotoxin and many other noxious agents. Single or multiple exposures to pig barn air induces lung inflammation and loss of lung function. However, we do not know the effect of exposure to pig barn air on inflammatory response in the lungs following a secondary infection. Therefore, we tested a hypothesis that single or multiple exposures to barn air will result in exaggerated lung inflammation in response to a secondary insult with Escherichia coli...

 14. Economic evaluation of biological rodent control using barn owls Tyto alba in alfalfa

  OpenAIRE

  Motro, Y.

  2011-01-01

  Rodents are common pests in various agricultural cultivations. Utilization of barn owls for rodent pest control has long been used. In Israel, the indirect effect of barn owl predation pressure on alfalfa crop yield has been examined. Using radio-telemetry, barn owls were tracked to form a density-distance function, which was later used to estimate predation pressure on whole fields. This function was utilized on all barn owls nesting in the vicinity to assess accumulated predation pressure o...

 15. El estudio de las desigualdades sociales en la salud infantil y adolescente en España

  OpenAIRE

  Laia Font-Ribera; Xavier García-Continente; Ma Carmen Davó-Blanes; Carles Ariza; Elia Díez; Ma del Mar García Calvente; Gracia Maroto; Mónica Suárez; Luis Rajmil

  2014-01-01

  Objetivo: El objetivo del trabajo es recopilar y describir los estudios realizados en España sobre desigualdades sociales en salud infantil y adolescente, con especial énfasis en los determinantes sociales. Método: En julio de 2012 se realizó una revisión sistemática en PubMed, MEDES, SCOPUS y COCHRANE. Se incluyeron estudios sobre desigualdades sociales en salud infantil y adolescente española publicados entre los años 2000 y 2012. Se revisaron por duplicado 2147 resúmenes y 80 artículos ...

 16. Design methodology for the robotic milking barn : modelling, simulation, validation and optimization

  NARCIS (Netherlands)

  Halachmi, I.

  1999-01-01

  The traditional barn design is a milking parlour oriented. To integrate a milking robot the barn should be redesigned according to the robotic milking concept. The entire system (barn design, feeding and cow-traffic routines, management practices) should encourage 'voluntary milking', i.e., it shoul

 17. Biology of infantile hemangioma.

  Science.gov (United States)

  Itinteang, Tinte; Withers, Aaron H J; Davis, Paul F; Tan, Swee T

  2014-01-01

  Infantile hemangioma (IH), the most common tumor of infancy, is characterized by an initial proliferation during infancy followed by spontaneous involution over the next 5-10 years, often leaving a fibro-fatty residuum. IH is traditionally considered a tumor of the microvasculature. However, recent data show the critical role of stem cells in the biology of IH with emerging evidence suggesting an embryonic developmental anomaly due to aberrant proliferation and differentiation of a hemogenic endothelium with a neural crest phenotype that possesses the capacity for endothelial, hematopoietic, mesenchymal, and neuronal differentiation. Current evidence suggests a putative placental chorionic mesenchymal core cell embolic origin of IH during the first trimester. This review outlines the emerging role of stem cells and their interplay with the cytokine niche that promotes a post-natal environment conducive for vasculogenesis involving VEGFR-2 and its ligand VEGF-A and the IGF-2 ligand in promoting cellular proliferation, and the TRAIL-OPG anti-apoptotic pathway in preventing cellular apoptosis in IH. The discovery of the role of the renin-angiotensin system in the biology of IH provides a plausible explanation for the programed biologic behavior and the β-blocker-induced accelerated involution of this enigmatic condition. This crucially involves the vasoactive peptide, angiotensin II, that promotes cellular proliferation in IH predominantly via its action on the ATIIR2 isoform. The role of the RAS in the biology of IH is further supported by the effect of captopril, an ACE inhibitor, in inducing accelerated involution of IH. The discovery of the critical role of RAS in IH represents a novel and fascinating paradigm shift in the understanding of human development, IH, and other tumors in general. PMID:25593962

 18. Hiperostosis cortical infantil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Salvador Javier Santos Medina

  2015-04-01

  Full Text Available La enfermedad de Caffey, o hiperostosis cortical infantil, es una rara enfermedad ósea autolimitada, que aparece de preferencia en lactantes con signos inespecíficos sistémicos; el más relevante es la reacción subperióstica e hiperostosis en varios huesos del cuerpo, con predilección en el 75-80 % de los casos por la mandíbula. Su pronóstico es bueno, la mayoría no deja secuelas. El propósito del presente trabajo es describir las características clínicas, presentes en un lactante de cinco meses de edad, atendido en el Hospital Pediátrico Provincial “Mártires de Las Tunas” con este diagnóstico, quien ingresó en el servicio de miscelánea B por una celulitis facial. Presentaba aumento de volumen en la región geniana izquierda, febrícola e inapetencia. Se impuso tratamiento con cefazolina y se egresó a los siete días. Acudió nuevamente con tumefacción blanda y difusa de ambas hemicaras, irritabilidad y fiebre. Se interconsultó con cirugía maxilofacial, se indicaron estudios sanguíneos y radiológicos. Se diagnosticó como enfermedad de Caffey, basado en la edad del niño, tumefacción facial sin signos inflamatorios agudos e hiperostosis en ambas corticales mandibulares a la radiografía AP mandíbula; unido a anemia ligera, leucocitosis y eritrosedimentación acelerada. El paciente se trató sintomáticamente y con antinflamatorios no esteroideos. Esta rara entidad se debe tener presente en casos de niños y lactantes con irritabilidad y fiebre inespecífica

 19. Klatring i trær og hyttebygging: - om barns lek og lekesteder ute

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Merete Lund Fasting

  2015-07-01

  Full Text Available Abstract: This article describes 10 year old children`s play in nature during school hours. However, my result does equally reflect on children in kindergarden as well. Observation and conversation was used as methods as well as pictures. The children’s play in the trees and building huts was conducted in groups, and their communication was nonverbal with each other and with the nature. However; the girls reveal that they enjoy their conversations while being in the tree. The children often play at the same place over and over. This is significant to the evolution of the play and the children’s communication with their places in nature.Sammendrag: Denne artikkelen omhandler 10 år gamle barns lek på natursteder i skoletida. Selv om studien omhandler 10 åringer så kan kunnskapen den frembringer også være viktig for å forstå barnehagebarns lek og tilknytning til sine lekesteder i barnehagen. Metodene som ble brukt for å undersøke barnas lek var observasjoner og samtaler med barna, i tillegg til fotografier. Barnas lek i trærne og i hyttebyggingen karakteriseres ved at de er flere sammen, og barna har en kroppslig dialog med hverandre og omgivelsene i leken. Barna snakker i liten grad sammen om leken og hvordan de skal leke; deres kommunikasjon er hovedsakelig nonverbal. Men når jentene sitter i treet forteller de meg at de liker å sitte og snakke. Barna leker på steder hvor de har vært mye før, og dette har en betydning for barnas lek og barnas kommunikasjon med deres steder.

 20. Infantile Colic: The Mysterious Crying

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shaheen Akter

  2012-07-01

  Full Text Available Infantile colic is a distressing condition in infants, pathogenesis of which is still not clear. Several treatment strategies have been attempted before, but only some of them proven successful. The aim of this paper is to review studies on treatment options for infantile colic. For this, a systematic literature review was done on studies regarding pathophysiology, medical and conventional interventions for infantile colic from 1954 to March 2011. Forty nine articles included in Cochrane database were reviewed. Fourteen studies on pathophysiology and risk factors, 7 studies on effect of infantlie colic on parents and family,19 studies on management, 5 studies on other related factors and 4 literature reviews were included for review. Pathophysiology has been described in various ways in different studies and yet not conclusive. Regarding studies on management, simethicone could not significantly control colic, dicyclomine hydrochloride had serious side effects and cimetropium bromide results were favourable, but milder side effects were noted. Some nutritional studies reported low-allergen maternal diets in breastfed infants but suitability of these methods are questionable in Bangladesh. Behavioural studies on the use of decreased stimulation and contingent music were favourable in some studies. Mixed herbal tea and probiotic like Lactobacillus reuteri studies showed encouraging results. There are some scientific evidences to support a low-allergen maternal diet in breastfed infants with infantile colic. Some encouraging results exist for mixed herbal tea, cimetropium bromide and probiotics.

 1. John Dewey's Socially Instrumental Practice at the Barnes Foundation and the Role of "Transferred Values" in Aesthetic Experience

  Science.gov (United States)

  Johnson, Margaret Hess

  2012-01-01

  When Albert Barnes established an art education program at the Barnes Foundation in 1924, he asked John Dewey to become the first president and director of education. Barnes and Dewey enjoyed a sustained and fruitful relationship with regard to aesthetic experience and scientific theory as applied to education. Barnes and Dewey shared a serious…

 2. Barn owl productivity responses to fluctuating vole populations

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Pavluvčík, P.; Poprach, K.; Machar, I.; Losík, J.; Gouveia, A.; Tkadlec, Emil

  Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2015 - (Bryja, J.; Řehák, Z.; Zukal, J.). s. 187 ISBN 978-80-87189-18-4. [Zoologické dny. 12.02.2015-13.02.2015, Brno] Institutional support: RVO:68081766 Keywords : barn owl * common vole Subject RIV: EG - Zoology

 3. Barn music at St Donat's castle / Philip Gross

  Index Scriptorium Estoniae

  Gross, Philip, 1952-

  2011-01-01

  Muusikafestivalist "Vale of Glamorgan", mis oli 2010. a. pühendatud Arvo Pärdile. Eesti kammermuusikaansambli Resonabilis kavas oli ka festivali tellimusel valminud uelsi helilooja Gareth Peredur Churchilli "Vocable", mille teksti kirjutas Philip Gross. Festivalikontsertide muljeid leiab Grossi luuletsüklis "Barn music" (avaldatud samas ajakirjanumbris, lk. 42-43)

 4. Aeroallergens in dairy barns near Cooperstown, New York and Rochester, Minnesota

  International Nuclear Information System (INIS)

  We sampled atmospheric barn air using a volumetric air sampler in ten barns near Cooperstown, NY and six barns near Rochester, MN, and, with radioimmunoassays, measured allergens of Aspergillus fumigatus, Thermoactinomyces vulgaris, Micropolyspori faeni, short ragweed, rye grass group I pollen, Alternaria (Alt-1), Dermatophagoides sp. Lepidoglyphus destructor, common insect allergen, mouse urine, rat urine, and cattle epithelium. The most abundant allergen present was A. fumigatus followed by L. destructor. This study provides initial data on barn aerobiology and demonstrates for the first time the abundance of L. destructor allergens in North American dairy barns. More comprehensive study of barns, poultry houses, confinement houses for swine, and other agricultural environments from various geographic locations is needed to define the allergen levels to which millions of farm workers are exposed each day. While most of the allergens were expected, the presence of airborne allergens reactive with antisera to Dermatophagoides suggests indirectly that substantial amounts of pyroglyphid mites are present in some barns

 5. Monitoramento do desenvolvimento infantil realizado no Brasil La monitoración del desarrollo infantil realizada en Brasil Monitoring of child development held in Brazil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silvio Cesar Zeppone

  2012-12-01

  Full Text Available OBJETIVO: Revisar a literatura científica para verificar como a vigilância do desenvolvimento infantil vem sendo realizada no Brasil. FONTES DE DADOS: Pesquisa em bases de dados (PubMed, Medline, SciELO e Banco de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior sobre estudos das práticas médicas em relação à vigilância e ao monitoramento do desenvolvimento infantil no Brasil, de 2000 a 2011. Os termos usados para pesquisa foram: vigilância de desenvolvimento infantil, intervenção precoce, triagem de desenvolvimento e testes de triagem de desenvolvimento. Foram encontrados dez textos referentes ao tema em estudo. Artigos originais, de revisão e teses foram revisados, bem como as listas de referências das publicações sobre o assunto. SÍNTESE DOS DADOS: Os estudos sobre a prática do monitoramento do desenvolvimento infantil no Brasil apontam uma importante falha, desde a formação do médico pediatra até a prática clínica, em relação a este tema. CONCLUSÕES: Há necessidade urgente, principalmente frente a uma população emergente de prematuros, que os pediatras façam uma reciclagem do conhecimento sobre o desenvolvimento infantil.OBJETIVO: Revisar la literatura científica para verificar cómo la vigilancia del desarrollo infantil viene siendo realizada en Brasil. FUENTES DE DATOS: Investigación en las bases de datos (Pubmed, Medline, SciELO y Base de Tesis CAPES sobre estudios de las prácticas médicas respecto a la vigilancia y monitoración del desarrollo infantil en Brasil de 2000 a 2011. Los términos usados para la investigación fueron: vigilancia de desarrollo infantil, intervención temprana, screening de desarrollo y pruebas de screening de desarrollo. Se encontraron 10 textos relativos al tema en estudio. Artículos originales, de revisión y tesis fueron revisados, así como las listas de referencias de las publicaciones sobre el tema. SÍNTESIS DE LOS DATOS: Los estudios sobre la pr

 6. MED23-associated refractory epilepsy successfully treated with the ketogenic diet.

  Science.gov (United States)

  Lionel, Anath C; Monfared, Nasim; Scherer, Stephen W; Marshall, Christian R; Mercimek-Mahmutoglu, Saadet

  2016-09-01

  We report a new patient with refractory epilepsy associated with a novel pathogenic homozygous MED23 variant. This 7.5-year-old boy from consanguineous parents had infantile onset global developmental delay and refractory epilepsy. He was treated with the ketogenic diet at 2.5 years of age and became seizure free on the first day. He had microcephaly and truncal hypotonia. His brain MRI showed delayed myelination and thin corpus callosum. He was enrolled in a whole exome sequencing research study, which identified a novel, homozygous, likely pathogenic (c.1937A>G; p.Gln646Arg) variant in MED23. MED23 is a regulator of energy homeostasis and glucose production. Liver-specific Med23-knockout mice showed reduced liver gluconeogenesis and lower blood glucose levels compared to control mice. This is the first patient with documented refractory epilepsy caused by a novel homozygous pathogenic variant in MED23 expanding the phenotypic spectrum. Identification of the underlying genetic defect in MED23 sheds light on the possible mechanism of complete response to the ketogenic diet in this child. © 2016 Wiley Periodicals, Inc. PMID:27311965

 7. Drinking and Cleaning Water Use in a Dairy Cow Barn

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Krauß

  2016-07-01

  Full Text Available Water is used in dairy farming for producing feed, watering the animals, and cleaning and disinfecting barns and equipment. The objective of this study was to investigate the drinking and cleaning water use in a dairy cow barn. The water use was measured on a well-managed commercial dairy farm in North-East Germany. Thirty-eight water meters were installed in a barn with 176 cows and two milking systems (an automatic milking system and a herringbone parlour. Their counts were logged hourly over 806 days. On average, the cows in the automatic milking system used 91.1 (SD 14.3 L drinking water per cow per day, while those in the herringbone parlour used 54.4 (SD 5.3 L per cow per day. The cows drink most of the water during the hours of (natural and artificial light in the barn. Previously published regression functions of drinking water intake of the cows were reviewed and a new regression function based on the ambient temperature and the milk yield was developed (drinking water intake (L per cow per day = −27.937 + 0.49 × mean temperature + 3.15 × milk yield (R2 = 0.67. The cleaning water demand had a mean of 28.6 (SD 14.8 L per cow per day in the automatic milking system, and a mean of 33.8 (SD 14.1 L per cow per day in the herringbone parlour. These findings show that the total technical water use in the barn makes only a minor contribution to water use in dairy farming compared with the water use for feed production.

 8. Dismantling of Biological Agricultural Reactor Netherlands (BARN)

  International Nuclear Information System (INIS)

  The Biological Agricultural Reactor (BARN) was built in 1962 by government order through the Institute for Atomic Science in Agriculture (ITAL) in the Netherlands. The idea to build this nuclear reactor especially for biological research purposes was grown out of the first international conference about peaceful application of atomic energy hold in 1955. The construction composed of a basin reactor with light water as moderator and cooling medium. Up to 90% enriched Uranium was used as fuel. The maximal power was 100 kW. The reactor was used for research in the field of plant reproduction and other biological research. Mainly because of disappointing scientific results in 1978, 15 years after the start, the decision was made to terminate the reactor process following by dismantling. Alternative techniques proved to give comparative results at lower costs. In the decision making process political considerations played an important role. Prior to dismantling the reactor the 26 fuel elements were removed. Beside the uranium-235 each element contains about 1.3 TBq of fission and activation products. In 1982 the elements were shipped tot the Savannah River Plant in United States. An extensive analyze was carried out to map out the activation products on basis of neutron flux data, radiation history and composition of the materials. Results of this study was used to predict the dose rate of the different activated items and consequently to reduce risks of handling the items. For several reasons (e.g. control of building, knowledge of the plant) in 1996 a project has been initiated to remove all the active materials form the building and to recover the place to the original state, i.e. forest. High radioactive items with large dimensions were transferred to the so-called 'hot cells' of the ECN and were cut into small pieces. Finally all the activated material was brought to the COVRA for end storage. Parts of the basin construction were highly activated and were removed

 9. Infantile cortical Hyperostosis; Caffey's disease

  International Nuclear Information System (INIS)

  Five cases of Caffey's disease (infantile cortical hyperostosis) diagnosed at the children's hospital radiology department between 1988-1996 are presented. The presentation age was 3 years and five months. Symptomatology consisted in fever, soft tissue edema and irritability. All patients had mandibular compromise, in two patients the mandibular compromise was isolated the others had poliostotic compromise the radiological changes were characteristic of this entity

 10. Notas sobre la psicoterapia infantil

  OpenAIRE

  Pérez Gómez, Augusto

  2012-01-01

  La psicoterapia infantil plantea desde hace muchísimos años una variedad casi  infinita de problemas a todos los practicantes de la Psicología. Tales problemas no son solamente de orden práctico, sino también metodológicos y estrictamente teóricos: casi podría decirse que en esta área todo está por hacer, y a veces por rehacer.

 11. Early surgery for infantile esotropia

  OpenAIRE

  Shirabe, H.; Mori, Y; Dogru, M.; M. Yamamoto

  2000-01-01

  AIM—To investigate the postoperative eye alignment and binocular visual function after early surgery for infantile esotropia.
METHODS—Both the postoperative eye position and stereopsis were reviewed using the Titmus stereo test in nine patients who received uniocular medial rectus recession and lateral rectus resection under general anaesthesia before 8 months of age and were followed up for a minimum of 4 years.
RESULTS—Orthophoria was attained in three cases, whereas esotropia was found in ...

 12. Dialektal medvetenhet hos barn : En jämförande studie mellan åldrarna 5, 8 och 11 år

  OpenAIRE

  Beckman, Elsa; Domeij, Erica

  2014-01-01

  Dialektal medvetenhet är en förmåga som grundas i en metaspråklig förmåga, det vill säga att kunna resonera kring språk och hantera språkliga enheter. Exempel på detta är att med hjälp av prosodi kunna utläsa information i tal såsom känslor och dialekter. Det finns relativt lite forskning angående barns dialektala medvetenhet. Däremot finns mer forskning inom metaspråklig utveckling. En god metaspråklig förmåga hör samman med god generell språkutveckling och en metaspråklig kompetens innebär ...

 13. Med Kingo på dybt vand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arndal, Lars Stubbe

  2014-01-01

  Tag med digteren Thomas Kingo ud på dybt vand i selskab med lektor og mag.art. Lars Arndal, der kaster nye perspektiver på Kingos forlisdigt Hierte-Suk. Arndal kommer hermed også med et bud på, hvordan man som lærer kan invitere eleverne med på opdagelse i digtet...

 14. Spilleregler i musikterapi med voksne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  Artiklen gennemgår udvalgt faglitteratur, der på et overordnet plan beskriver typer af spilleregler i musikterapi med (fortrinsvis) voksne klientgrupper. Udgangspunktet er Priestleys anvendelse af begrebet, og hendes inddeling af spilleregler i forhold til forskellige teknikker gennemgås, efterfu......Artiklen gennemgår udvalgt faglitteratur, der på et overordnet plan beskriver typer af spilleregler i musikterapi med (fortrinsvis) voksne klientgrupper. Udgangspunktet er Priestleys anvendelse af begrebet, og hendes inddeling af spilleregler i forhold til forskellige teknikker gennemgås...

 15. Datadriven beteendemodellering med genetisk programmering

  OpenAIRE

  Borak, Kim; Vilén, Gabriel

  2015-01-01

  Inom Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarsmakten finns behov av att enklare och mer effektivt (med avseende på kostnad och tid) kunna skapa bättre, mer realistiska och objektiva beteenden för de syntetiska aktörer som ingår i Försvarsmaktens simuleringsbaserade beslutsstöds- och träningsapplikationer. Den traditionella metoden för anskaffning av kunskap om ett beteende, vid utveckling av beteendemodeller, är att arbeta med experter inom ämnesområdet. Den här processen är ofta tidskr...

 16. Arbejdet med at optimere arbejdet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lystbæk, Christian Tang

  2014-01-01

  Optimering har en lang historie i arbejdslivet. Artiklen analyserer forskydninger i semantikkerne og teknikkerne omkring arbejdet med at optimere arbejdet i Human Resource Management. I HRM-litteraturen er det udbredt at skelne mellem to forskellige tilgange til arbejdet med at optimere arbejdet...... som et potentiale, der skal udvikles gennem løbende kompetenceudvikling i arbejdslivet. Ofte betegnes disse ofte for en ”hård” hhv. ”blød” tilgang (Storey 1992) eller en ”high performance” hhv. ”high commitment” tilgang til HRM (Legge 2005). Nærværende artikel videreudvikler denne analyse ved at...

 17. Ud at se med Erasmus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frandsen, Pernille

  2009-01-01

  Få lidt luft under vingerne, kom ud at møde udenlandske kolleger og se, hvordan man også kan lave uddannelsesbibliotek. Med begejstring fortæller tre bibliotekarer om deres oplevelser i det store udland – alt sammen finansieret af Erasmus.......Få lidt luft under vingerne, kom ud at møde udenlandske kolleger og se, hvordan man også kan lave uddannelsesbibliotek. Med begejstring fortæller tre bibliotekarer om deres oplevelser i det store udland – alt sammen finansieret af Erasmus....

 18. Symfoniorkestrets instrumenter med aktive elever

  DEFF Research Database (Denmark)

  Okkels, Else Marie

  Eleverne lærer symfoniorkestrets instrumenter at kende på en ny og spændende måde.Bl.a.instrumentbanko med klang; der er spilleplader til kopiering og "brikker" i lyd på den indlagte cd.......Eleverne lærer symfoniorkestrets instrumenter at kende på en ny og spændende måde.Bl.a.instrumentbanko med klang; der er spilleplader til kopiering og "brikker" i lyd på den indlagte cd....

 19. Informationsledelse med mindset-map

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brodersen, Lars

  Teorien og modellerne om informationsledelse med mindset-map bygger på Aalborg Universitets PBL-model, naturvidenskabelige principper, tekniske principper og humanistiske teorier. I kombination udgør disse grundlag et stærkt grundlag, som sikrer resultater. Informationsledelse handler om projektf......Teorien og modellerne om informationsledelse med mindset-map bygger på Aalborg Universitets PBL-model, naturvidenskabelige principper, tekniske principper og humanistiske teorier. I kombination udgør disse grundlag et stærkt grundlag, som sikrer resultater. Informationsledelse handler om...

 20. Föräldraskap och ADHD : En kvalitativ studie om förhållningssätt till att vara förälder med ADHD, samt till föreställningar om ADHD och föräldraskap.

  OpenAIRE

  Al Saati Edsman, Hannah

  2012-01-01

  ADHD är en diagnos som länge givits till barn. Därför rör forskning om ADHD mestadels barn och unga. Viss klinisk forskning finns om föräldrar med ADHD, denna har fokuserat på deras barns framtida utveckling. Kunskap om hur det kan upplevas att vara förälder och ha en ADHD-diagnos saknas. Denna kvalitativa intervjustudie har undersökt olika sätt som föräldrar med ADHD kan förhålla sig till föreställningar kring föräldraskap och ADHD.  Den har även haft som syfte att ge förståelse för några ol...

 1. Birth Weight, Gestational Age, and Infantile Colic

  DEFF Research Database (Denmark)

  Milidou, Ioanna; Søndregaard, Charlotte; Jensen, Morten Søndergaard;

  Background Infantile colic is a condition of unknown origin characterized by paroxysms of crying during the first months of life. A few studies have identified low birth weight (BW) as a risk factor among infants born at term, while the association between gestational age (GA) and infantile colic...... GA, low BW was associated with infantile colic only in infants born at term (gestational weeks 37-41), but not in pre- or post-term infants. Conclusion The results indicate that low birth weight and preterm birth are independently associated with infantile colic. After adjusting for gestational age......, low birth weight increased the risk of infantile colic in children born at term (gestational weeks 37-41)....

 2. Practical considerations for ventilating calf barns in winter.

  Science.gov (United States)

  Nordlund, Kenneth V

  2008-03-01

  The use of air sampling devices to measure the concentrations of airborne bacteria in clinical investigations and research trials in calf barns has indicated that traditional systems of ventilation are problematic in cold weather. Individual pen designs should have two solid sides, but the front and rear should be as open as possible. Thermal stress should be managed by providing deep bedding and not by enclosing the pen. Air hygiene can be improved by reducing stocking density and using supplemental positive-pressure ventilation systems to deliver small amounts of air to each pen. Implementation of these recommendations can produce calf barns that seem to equal calf hutches in minimizing disease and provide better working conditions for the caregivers. PMID:18299031

 3. Barn owl (Tyto alba) siblings vocally negotiate resources.

  OpenAIRE

  Roulin, A; Kölliker, M; Richner, H.

  2000-01-01

  Current theory proposes that nestlings beg to signal hunger level to parents honestly, or that siblings compete by escalating begging to attract the attention of parents. Although begging is assumed to be directed at parents, barn owl (Tyto alba) nestlings vocalize in the presence but also in the absence of the parents. Applying the theory of asymmetrical contests we experimentally tested three predictions of the novel hypothesis that in the absence of the parents siblings vocally settle cont...

 4. The occurrence of reptiles in Barn Owl diet in Europe

  OpenAIRE

  Roulin A.; Dubey S

  2012-01-01

  Capsule We present a review of the propensity to eat reptiles in the Barn Owl Tyto alba in Europe. Based on the analysis of 591 published studies reporting 3.07 million prey items identified in pellets, only 2402 reptiles (0.08%) were found. Reptiles were most often captured in southern parts of the European continent and on islands. A large proportion of the 1304 identified reptiles to the species level were nocturnal Gekkonidae (77.1%).

 5. Infantile Spasm: A Review Article

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mohammad Mahdi TAGHDIRI

  2014-07-01

  Full Text Available How to Cite This Article: Taghdiri MM, Nemati H. Infantile Spasm: A Review Article. Iran J Child Neurol. 2014 Summer;8(3: 1-5.AbstractObjectiveInfantile spasm (IS is a convulsive disease characterized by brief, symmetric axial muscle contraction (neck, trunk, and/or extremities. IS is a type of seizure that was first described by West in 1841, who witnessed the seizure in his own son. West’s syndrome refers to the classic triad of spasms, characteristic EEG, and neurodevelopmental regression. Most cases involve flexors and extensors,but either of the types may be involved independently.IS, as its name implies, most often occurs during the first year of life with an incidence of approximately 1 per 2000-4000 live births. Most, but not all, patients with this disorder have severe EEG abnormalities; this pattern was originallyreferred to as hypsarrhythmia by Gibbs and Gibbs. Cases with known etiology or signs of brain damage are considered as symptomatic. The Overall prognosis of the disease is poor. Peak onset age of the epileptic syndrome is 3 to 7 months, which mainly occurs before 2 years of age in 93% of patients. Hypsarrhythmia is the EEG hallmark of IS, which comprised a chaotic, bilaterally asynchronous high-voltage polyspike, and slow wave discharges interspersed with multifocal spikes and slow waves.Etiological classification is as follows: 1 Symptomatic: with identifiable prenatal, perinatal, and postnatal causes with developmental delay at the presentation time; 2 Cryptogenic: unknown underlying cause, normal development at the onset of spasms, normal neurological exam and neuroimaging, and no abnormality in the metabolic evaluation; 3 Idiopathic: pure functional cerebral dysfunction with complete recovery, no residual dysfunction, normal neuroimaging and normal etiologic evaluation, and normal neurodevelopment.ReferencesInfantile Spasms. In: Jean Aicardi: Disease of Nervous system in childhood. 3th ed. Mac Keith

 6. Faldgruber ved investering med garanti

  DEFF Research Database (Denmark)

  Grosen, Anders

  Investeringsprodukter med garanti for et vist minimumsafkast er efterspurgt blandt private investorer. Men pga. produkternes faldgruber ender de ofte på avisernes forsider. Det seneste eksempel har Sampension leveret. Overskrifterne kom i hus ved Sampensions melding om at droppe kundernes pension...

 7. Unges friluftsliv set med integrationsbriller

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gentin, Sandra

  Det er almindelig kendt, at indvandrere ikke deltager i foreningsliv i samme omfang som etniske danskere. Det er der forsøgt rådet bod på ved at invitere unge med anden etnisk baggrund end dansk til at dyrke spejdersport i henholdsvis Varde og København NV. Tilgangen til at integrere de unge var...

 8. Et eller andet med sprog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Adamsen, Billy; Nielsen, Charlotte Marie Bisgaard; Dam Christensen, Mie;

  2012-01-01

  Sprogpsykologi har eksisteret som kandidat-uddannelse på Københavns Universitet i 40 år og har i øjeblikket 162 studerende. Deres baggrund er som regel en bachelor i sprog, sociologi, lingvistik eller retorik. - Hvad studerer man på Sprogpsykologi? - Aner det ikke. Er det noget med sprog og menne...

 9. Overview of the MEDLI Project

  Science.gov (United States)

  Gazarik, Michael J.; Little, Alan; Cheatwood, F. Neil; Wright, Michael J.; Herath, Jeff A.; Martinez, Edward R.; Munk, Michelle; Novak, Frank J.; Wright, Henry S.

  2008-01-01

  The Mars Science Laboratory Entry, Descent, and Landing Instrumentation (MEDLI) Project s objectives are to measure aerothermal environments, sub-surface heatshield material response, vehicle orientation, and atmospheric density for the atmospheric entry and descent phases of the Mars Science Laboratory (MSL) entry vehicle. The flight science objectives of MEDLI directly address the largest uncertainties in the ability to design and validate a robust Mars entry system, including aerothermal, aerodynamic and atmosphere models, and thermal protection system (TPS) design. The instrumentation suite will be installed in the heatshield of the MSL entry vehicle. The acquired data will support future Mars entry and aerocapture missions by providing measured atmospheric data to validate Mars atmosphere models and clarify the design margins for future Mars missions. MEDLI thermocouple and recession sensor data will significantly improve the understanding of aeroheating and TPS performance uncertainties for future missions. MEDLI pressure data will permit more accurate trajectory reconstruction, as well as separation of aerodynamic and atmospheric uncertainties in the hypersonic and supersonic regimes. This paper provides an overview of the project including the instrumentation design, system architecture, and expected measurement response.

 10. Visual-auditory integration for visual search: a behavioral study in barn owls

  OpenAIRE

  Yael eHazan; Inna eYarin; Yonatan eKra; Hermann eWagner; Yoram eGutfreund

  2015-01-01

  Barn owls are nocturnal predators that rely on both vision and hearing for survival. The optic tectum of barn owls, a midbrain structure involved in selective attention, has been used as a model for studying visual- auditory integration at the neuronal level. However, behavioral data on visual- auditory integration in barn owls are lacking. The goal of this study was to examine if the integration of visual and auditory signals contributes to the process of guiding attention towards salient st...

 11. Design methodology for the robotic milking barn : modelling, simulation, validation and optimization

  OpenAIRE

  Halachmi, I.

  1999-01-01

  The traditional barn design is a milking parlour oriented. To integrate a milking robot the barn should be redesigned according to the robotic milking concept. The entire system (barn design, feeding and cow-traffic routines, management practices) should encourage 'voluntary milking', i.e., it should ensure sufficiently frequent visits of the cow to the robot.An optimal layout should balance animal welfare, on the one hand, and the economic need for high facility utilisation, on the other han...

 12. Interaktion hos yngre barn med grav cerebral pares : En fallstudie av interaktionen hos två yngre barn och deras närmaste omgivning med ett strukturerat bedömningsmaterial

  OpenAIRE

  Sjöblom, Evelina; Johannisson, Josefina

  2014-01-01

  Kommunikation är avgörande för att uppnå en god livskvalitet och grundläggande för att kunna förstå andra och göra oss själva förstådda. Grunden för en tillfredsställande kommunikation är att det finns ett samspel mellan de parter som ingår, vilket förutsätter att det sker ett ömsesidigt utbyte mellan samtalsparterna. De funktionsnedsättningar som cerebral pares ofta leder till kan medföra svårigheter för individen att göra sig förstådd. Det saknas idag svenska studier gällande interaktionen ...

 13. Overvektig ungdom og fysisk aktivitet : en kvalitativ undersøkelse om et utvalg overvektige ungdommers erfaring med fysisk aktivitet

  OpenAIRE

  Rouhani Amiri, Maryam

  2014-01-01

  Undersøkelser fra 2011 viser at 16-17 prosent av 15-åringe har overvekt eller fedme. Endring i kostvaner og økende inaktivitet er blant årsakene til denne utviklingen. Overvekt og fedme i barne- og ungdomsårene kan ha store konsekvenser for både fysisk og psykisk helse. Sunt kosthold og fysisk aktivitet er to elementære tiltak som må settes inn fra tidlig barnealder. Hensikten med denne studien har vært å få bedre kunnskap om noen overvektige ungdommers forhold til fysisk aktivitet ut fra der...

 14. La alfabetización mediática en la televisión infantil online: programas del Canal Pakapaka

  OpenAIRE

  Sánchez Carrero, Jacqueline; Méndiz Rojas, Heleny

  2013-01-01

  Pakapaka es un canal destinado al público infantil ideado para que sus pequeños espectadores aprendan lúdicamente. En este artículo relatamos las razones por las que se considera un modelo de televisión infantil online. También describimos su programación, que se emite tanto por la televisión tradicional como por el medio digital. Por otra parte, nos centramos en algunos de sus programas que profundizan en el propio medio audiovisual, contribuyendo así con la alfabetización med...

 15. Infantile spasms: A prognostic evaluation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mary Iype

  2016-01-01

  Full Text Available Background: Few papers address the comprehensive prognosis in infantile spasms and look into the seizure profile and psychomotor outcome. Objective: We aimed to follow up children with infantile spasms to study: a the etiology, demographics, semiology, electroencephalogram (EEG, and radiological pattern; b seizure control, psychomotor development, and EEG resolution with treatment; c the effects of various factors on the control of spasms, resolution of EEG changes, and psychomotor development at 3-year follow-up. Materials and Methods: Fifty newly diagnosed cases with a 1-12 month age of onset and who had hypsarrhythmia in their EEG were recruited and 43 were followed up for 3 years. Results: Of the children followed up, 51% were seizure-free and 37% had a normal EEG at the 3-year follow-up. Autistic features were seen in 74% of the children. Only 22.7% among the seizure-free (11.6% of the total children had normal vision and hearing, speech with narration, writing skills, gross and fine motor development, and no autism or hyperactivity. On multivariate analysis, two factors could predict bad seizure outcome — the occurrence of other seizures in addition to infantile spasms and no response to 28 days of adrenocorticotropic hormone (ACTH. No predictor could be identified for abnormal psychomotor development. Discussion and Conclusion: In our study, we could demonstrate two factors that predict seizure freedom. The cognitive outcome and seizure control in this group of children are comparable to the existing literature. However, the cognitive outcome revealed by our study and the survey of the literature are discouraging.

 16. Air quality in barns for milk-fed calves

  International Nuclear Information System (INIS)

  Seventy per cent of the veal produced in Canada comes from Quebec. This paper reported on the air quality in barns used for milk-fed calves. It is known that air quality inside livestock buildings has an impact on both workers and animals, particularly in winter when air circulation is reduced. In this study, air quality inside barns was studied during the winter, spring and summer. Three types of barns with 3 different types of ventilation typically found in Quebec were evaluated. These included those with preheated corridors, lateral air entries, and central chimneys. Gases were measured in order to determine concentrations and emissions of: ammonia (NH3) which is toxic, colourless and flammable; hydrogen sulfide (H2S) which is very toxic, flammable; carbon dioxide (CO2) which is colourless and odourless; nitrous oxide (N2O) which is colourless and flammable, but harmless to health in the short-term; carbon monoxide (CO) which is colourless, odourless and flammable; and methane (CH4) which is the principal constituent released by animals, and is also colourless, odourless and extremely flammable. When exposed to air, both methane and carbon monoxide can produce an explosive mix especially in an enclosed area. Bacteria, mold, endotoxins, and dust are also present in barns. Samples of gases were analyzed with the help of different portable apparatuses. Results revealed that there are no significant problems with air quality in barns used for milk-fed calves in Quebec. It was determined that the inside temperature was appropriate even during summer periods, and although the relative humidity was higher than the recommended values for the care and handling of farm animals, it was still acceptable. In winter, ammonia was the only gas present in concentrations that reached values of weighted average exposure. Also, concentrations of bacteria were higher during winter. It was suggested that better air ventilation during the winter period would lower ammonia and bacteria

 17. Publicidade televisiva e obesidade infantil

  OpenAIRE

  Magalhães, Luísa

  2008-01-01

  As causas da obesidade infantil têm vindo a constituir assunto de preocupação e estudo em vários campos do saber académico, quer pelo indesmentível aumento das taxas de obesidade entre os mais jovens, quer pelas dificuldades sentidas pelos profissionais que lidam com este problema na busca de uma solução eficaz. Sabendo que os media são frequentemente indicados como um factor de influência não negligenciável no desenvolvimento e crescimento das crianças, abordamos a possibilidade de existir u...

 18. Trabajo infantil e inasistencia escolar

  OpenAIRE

  Antonio Sandoval Ávila

  2007-01-01

  Trabajo infantil e inasistencia escolar El capitalismo neoliberal ha generalizado la pobreza que obliga a muchas familias a recurrir al trabajo de los hijos para poder subsistir. Por el trabajo, los menores desertan de la escuela. Cuando adultos, por la pérdida en educación, sólo podrán acceder a las ocupaciones de menor calificación y peor pagadas. Por ello, tienen muchas probabilidades de ser los futuros padres de nuevos niños trabajadores reproduciend...

 19. Barns möte med institutionaliserad undervisning och dess innebörder för demokratiskt medborgarskap

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Johan Liljestrand

  2010-01-01

  Full Text Available Children’s encounters with institutionalized teaching and theirimplications for democratic citizenship. The aim of this article is to study children’s early socialization to institutionalized teaching practices and its consequences for democratic citizenship. The data on which the study is based consist of recordings from a group of 5-year-olds at a preschool and from a preschool class. The results show that a recurring pattern in teaching practices is that curricula are closely linked to the knowledge and experiences of the teachers, with few connections with the lifeworld of the children. If institutionalized teaching is to support democratic citizenship,it is suggested that children’s perspectives and experiences must be seen as an important point of departure.

 20. Barn med övervikt : BVC-sjuksköterskors arbetssätt - en kvalitativ intervjustudie

  OpenAIRE

  Andersson, Sara

  2015-01-01

  Obesity is an international as well as a national problem. In Sweden one of five four-year-olds are obese. Child health care nurses work from both a population perspective and a family perspective. The child health care centre is an arena that can make different to the obesity problem in society, by offering support to parents of children at risk for obesity or with diagnosed obesity. The purpose of the study is to describe the child health care nurses clinical practice with parents of childr...

 1. Desmoplastic infantile ganglioglioma : a case report

  International Nuclear Information System (INIS)

  Desmoplastic infantile ganglioglioma is an uncommon variety of ganglioglioma that shows evidence of glial and ganglionic differentiation accompanied by an extreme desmoplastic reaction. A 16-month-old girl was admitted with a six-day history of left hemiparesis. MR imaging demonstrated a large multiseptated cystic mass, with a solid portion, in the white matter of the right frontotemporoparietal lobe. After contrast injections, the solid portion was clearly enhanced. The presence of desmoplastic infantile ganglioglioma was confirmed by surgical resection. We describe the characteristic radiologic and pathologic features of desmoplastic infantile ganglioglioma, and include a review of the literature

 2. Corpus koiné de habla infantil

  OpenAIRE

  Fernández Pérez, Milagros

  2006-01-01

  Fuente de datos de habla infantil, tratados y sistematizados por sus rasgos (fónicos, gramaticales, léxicos y pragmáticos). Es un repertorio de propiedades de lengua evolutiva. Disponible en 2ª edición de 2014 en la que se han refinado e implementado rasgos relevantes en el habla infantil temprana.El corpus koiné de habla infantil contiene datos de desarrollo de la lengua(española y, en menor medida, gallega) suficientemente ilustrativos de la eficacia comunicativa del lenguaje ev...

 3. Fang CO2 med Aminosyrer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lerche, Benedicte Mai

  2010-01-01

  Med såkaldte “carbon capture-teknikker” er det muligt at rense røgen fra kulfyrede kraftværker, således at den er næsten helt fri for drivhusgassen CO2. Kunsten er at gøre processen tilstrækkeligt billig. Et lovende fangstredskab i denne proces er aminosyrer.......Med såkaldte “carbon capture-teknikker” er det muligt at rense røgen fra kulfyrede kraftværker, således at den er næsten helt fri for drivhusgassen CO2. Kunsten er at gøre processen tilstrækkeligt billig. Et lovende fangstredskab i denne proces er aminosyrer....

 4. Infantile Colic: Recognition and Treatment.

  Science.gov (United States)

  Johnson, Jeremy D; Cocker, Katherine; Chang, Elisabeth

  2015-10-01

  Infantile colic is a benign process in which an infant has paroxysms of inconsolable crying for more than three hours per day, more than three days per week, for longer than three weeks. It affects approximately 10% to 40% of infants worldwide and peaks at around six weeks of age, with symptoms resolving by three to six months of age. The incidence is equal between sexes, and there is no correlation with type of feeding (breast vs. bottle), gestational age, or socioeconomic status. The cause of infantile colic is not known; proposed causes include alterations in fecal microflora, intolerance to cow's milk protein or lactose, gastrointestinal immaturity or inflammation, increased serotonin secretion, poor feeding technique, and maternal smoking or nicotine replacement therapy. Colic is a diagnosis of exclusion after a detailed history and physical examination have ruled out concerning causes. Parental support and reassurance are key components of the management of colic. Simethicone and proton pump inhibitors are ineffective for the treatment of colic, and dicyclomine is contraindicated. Treatment options for breastfed infants include the probiotic Lactobacillus reuteri (strain DSM 17938) and reducing maternal dietary allergen intake. Switching to a hydrolyzed formula is an option for formula-fed infants. Evidence does not support chiropractic or osteopathic manipulation, infant massage, swaddling, acupuncture, or herbal supplements. PMID:26447441

 5. Un caso de psicosis infantil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrea Obando Cuellar

  2012-01-01

  Full Text Available Se expondrá el caso de Samuel un niño de 8 años de edad hospitalizado aparentemente por un cuadrode ansiedad, que en su evolución, y acorde a la evaluación clínica, expone claramente la sintomatología de una psicosis infantil. El proceso de evaluación indica cuadro psicótico infantil, presencia de fobias arcaicas, terrores sin nombre y desestructuración de la organización lingüística. Su sintomatología refiere manifestaciones somáticas, una sensación constante de amenazas externas a su juicio de realidad; y sensaciones de despersonalización y desbordamientos de su pensamiento. El mundo de las ideas sobrepasa al mundo de los afectos. Se presenta un infante matizado por fantasías de aniquilamiento y desafíos constantes de la aceptación de la realidad. Sobre el caso de Samuel, cabe mencionar que durante el proceso de hospitalización y recursos, los padres no concretarola asistencia terapéutica, ni la posibilidad de brindar un espacio analítico para la comprensión de la lógica y significado del evento traumático y la fantasía desorganizadora de la pérdida paterna. Nos preguntamos cuál era el significante de Samuel.

 6. VIOLENCIA FAMILIAR Y MALTRATO INFANTIL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Inés Bringiotti

  2005-01-01

  Full Text Available Este trabajo analiza las implicaciones del concepto "familia" señalando la multiplicidad de fenómenos y situaciones incluidos en el mismo. Su elucidación permitirá determinar los diversos tipos de familia y de riesgo que podemos encontrar en nuestro trabajo cotidiano. La evolución de ese concepto está directamente influida por las determinantes socioestructurales y culturales que en cada momento histórico contextualizan a los sujetos, así como las posibles situaciones de riesgo que deben enfrentar y los recursos con los que cuentan. Se analiza la influencia de las representaciones acerca de cómo debe ser una familia, en la actualidad las familias presentan diferentes formas o estructuras y ello no implica el cumplimiento o no de sus funciones. Esto permitirá establecer adecuadamente las diferentes estrategias de prevención y abordaje aplicables a cada situación. Se ejemplificará concretamente con situaciones problemáticas relacionados a los casos de violencia familiar y maltrato infantil, concretamente con la negligencia y el abuso sexual infantil.

 7. Human melioidosis reported by ProMED

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katherinn Melissa Nasner-Posso

  2015-06-01

  Conclusions: Internet-based reporting systems such as ProMED are useful to gather information and synthesize knowledge on emerging infections. Although certain areas need to be improved, ProMED provided good information about melioidosis.

 8. Intense Pulsed Light in Infantile Hemangiomas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. Paquet

  2014-03-01

  Full Text Available For more than 70 years, the watchful-waiting management of infantile strawberry hemangiomas still prevails in a number of clinical settings. This concept appears now outdated since the introduction of well-suited beta-blockers, as well as noncoherent light and laser therapies. The aim of this work was to revisit the effect of intense pulsed light (IPL therapy on infantile hemangioma. Information was collected from the peer-reviewed literature and illustrated by personal cases. When applied early in the evolution of infantile hemangiomas, IPL treatment stops the growth phase and induces regression with minimal cosmetic adverse effects and psychological damage. Initiating an adequate treatment is important because damage due to hemangiomas can be diminished by a timely and adequate approach. Beta-blockers have revolutionized the therapeutic strategy of infantile hemangiomas. The flash light therapy (IPL represents an alternative therapy for some patients.

 9. Unge homofile med minoritetsbakgrunn: En kvalitativ studie med sju lesbiske og homofile med minoritetsbakgrunn i Norge

  OpenAIRE

  Øvergaard, Georgina Demou

  2013-01-01

  Denne studien fokuserer på livssituasjonen til unge homofile med minoritetsbakgrunn bosatt i Norge. Fokuset er på hvilke identitetsrelaterte utfordringer en slik posisjon kan eller vil medføre, hvilken innvirkning stigma har, og hvordan ulike utfordringer håndteres ved hjelp av strategier. Det sentrale teoretiske perspektivet i denne studien er hentet fra Erwin Goffman og hans stigmateori. Hans konsepter av "den stigmatiserte", "de normale", og faktisk og tilsynelatende identitet benyttes for...

 10. Barnes Ice Cap South Dome Trilateration Net Survey Data 1970-1984

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — The Barnes Ice Cap data set contains survey measurements of a network of 43 stakes along a 10 km flow line on the northeast flank of the south dome of the Barnes...

 11. The Stokes Phenomenon, Borel Summation and Mellin-Barnes Regularisation

  CERN Document Server

  Kowalenko, Victor

  2009-01-01

  The Stokes phenomenon refers to the emergence of jump discontinuities in asymptotic expansions at specific rays in the complex plane. This book presents a radical theory for the phenomenon by introducing the concept of regularization. Two methods of regularization, Borel summation and Mellin-Barnes regularization, are used to derive general expressions for the regularized values of asymptotic expansions throughout the complex plane. Though different, both yield identical values, which, where possible, agree with the original functions. Consequently, asymptotics has been elevated to a true disc

 12. Tannin extracts abate ammonia emissions from simulated dairy barn floors.

  Science.gov (United States)

  Powell, J M; Aguerre, M J; Wattiaux, M A

  2011-01-01

  Feeding more tannin and less crude protein (CP) to dairy cows may have synergistic impacts on reducing NH emissions from dairy barns. Three trials using lab-scale ventilated chambers with concrete floors were conducted to determine the impacts on NH emission of tannin and CP feeding, tannin feeding on urease activity in feces, and tannin application directly to the barn floor. For Trial 1, mixtures of feces and urine from lactating Holstein dairy cows () fed four levels (g kg) of dietary tannin extract [a mixture from red quebracho () and chestnut () trees]: 0 tannin (0T), 4.5 (low tannin [LT]), 9.0 (medium tannin [MT]), and 18.0 (high tannin [HT]); each fed at two levels (g kg) of dietary CP: 155 low CP (LCP) and 168 high CP (HCP) were applied to chambers. For Trial 2, urea solution was added to feces obtained from cows fed 0T, MT, and HT at HCP. For Trial 3, tannin amounts equivalent to those fed at 0T, MT, and HT were applied directly to feces-urine mixtures from 0T-HCP. For all trials, NH emissions were measured 1, 3, 6, 12, 24, 36, and 48 h after treatment application. For Trial 1, reductions in NH emission due to tannin feeding were greatest when fed at LCP: The LCP-LT and LCP-HT treatments emitted 30.6% less NH than LCP-0T, and the HCP-LT and HCP-HT treatments emitted 16.3% less NH than HCP-0T. For Trial 2, feeding tannin decreased urease activity in feces, resulting in an 11.5% reduction in cumulative NH loss. For Trial 3, the application of tannin directly to simulated barn floors also apparently decreased urease activity, resulting in an average reduction in cumulative NH emissions of 19.0%. Larger-scale trails are required to ascertain the effectiveness of tannin extracts in abating NH loss from dairy barn floors. PMID:21546676

 13. Oppdragelse etter intensivbehandling av barn : kan eksistensielle kriser endre oppdragelsen?

  OpenAIRE

  2005-01-01

  SAMMENDRAG Problemområdet: Når et barn blir akutt/kritisk syk og må intensivbehandles, er det godt mulig at foreldrene ved siden av sterke emosjoner, opplever en krise av eksistensiell art der spørsmål om livsverdier kan oppstå. Det kan være mulig at samspillet innad i familien og foreldrenes oppdragelsespraksis endres når familien kommer hjem. Min erfaring fra klinisk praksis, fra teori og forskningsartikler kan tyde på det. Målet er å få fram mulige utfordringer for familien etter at et ...

 14. Few-cosine spherical codes and Barnes-Wall lattices

  OpenAIRE

  Griess, Jr., Robert L.

  2006-01-01

  Using Barnes-Wall lattices and 1-cocycles on finite groups of monomial matrices, we give a procedure to construct tricosine spherical codes. This was inspired by a 14-dimensional code which Ballinger, Cohn, Giansiracusa and Morris discovered in studies of the universally optimal property. It has 64 vectors and cosines $-3/7, -1/7, 1/7$. We construct the {\\it Optimism Code}, a 4-cosine spherical code with 256 unit vectors in 16-dimensions. The cosines are $0, 1/4, -1/4, -1$. Its automorphism g...

 15. Desmoplastic infantile ganglioglioma: a questionably benign tumour

  International Nuclear Information System (INIS)

  Desmoplastic infantile ganglioglioma is a rare intracranial tumour of childhood that involves the cerebral cortex and the leptomeninges. We report two patients with desmoplastic infantile gangliogliomas and multiple cerebrospinal metastases. To our knowledge, only two similar cases have been reported in the published literature. Pathologically, this rare intracranial tumour shows glial and ganglionic differentiation, accompanied by an extreme desmoplastic reaction. These are low-grade neoplasms that are questionably benign. Copyright (2005) Blackwell Science Pty Ltd

 16. A Study of Essential Infantile Esotropia.

  OpenAIRE

  Sonam Patel; Snehal Ganatra; Kalpit Shah; Alka Shah; Kamini Audich; Praveen Saluja

  2015-01-01

  Introduction: Essential infantile esotropia is an entity in squint that requires particular attention because of its varied etiology and variable associated findings and that it most of the times requires early surgical intervention. Aims and Objectives: Our aim is to study incidence of occurrence, associated findings and binocular status of these patients. Materials and Methods: This is a retrospective study of 50 cases of Essential infantile esotropia who attended squint clinic of a tertiar...

 17. Characterizing the Intestinal Microbiome in Infantile Colic: Findings Based on an Integrative Review of the Literature.

  Science.gov (United States)

  Dubois, Nancy E; Gregory, Katherine E

  2016-05-01

  Approximately 20% of newborns will develop symptoms of infantile colic starting around 2 weeks of age. While health care providers have a greater understanding of the impact that inconsolable crying has on family dynamics, maternal-infant bonding, and health care resources, opportunities for study still exist in the area of intestinal microbiome research. Advances in molecular technologies utilizing 16S ribosomal RNA and ribosomal DNA created the opportunity for researchers to index the intestinal microbial composition to better understand its association with infantile colic. This integrative review provides a synopsis of the findings from five recent studies that utilized nonculture-based approaches to characterize the intestinal microbiome of infants with colic. Articles were identified through PubMed, CINAHL, and Google Scholar using the search termscolic,crying,fussiness,microbiome, andmicrobiota The general aim of the research studies was to better understand the potential association of intestinal dysbiosis with the development of colic symptoms. The research found that infants who expressed symptoms of colic were colonized with significantly higher levels of Proteobacteria and exhibited lower bacterial diversity when compared to their unaffected counterparts. Additionally, colonization levels of ActinobacteriaBifidobacteriumand FirmicuteLactobacilliwere inversely related to the amount of crying and fussiness in newborns. The observed association of an imbalanced colonization of the intestines by noncommensal bacteria with the expression of infantile colic symptoms warrants further exploration. PMID:26721871

 18. CT study in infantile spasms

  International Nuclear Information System (INIS)

  For reevaluation of ACTH therapy for infantile spasms, side effects of the therapy were investigated. 1) Susceptibility to diseases: Eight of 16 patients developed serious infectious diseases within one to two months after initiation of the therapy. 2) Electrolyte metabolism: Evaluation of 13 cases revealed the low serum-P concentration and the high serum-Na concentration. 3) Cerebral contraction: Cerebral contraction was noted in all of the ten cases which were examined by CT. Serial CT scanning in one case revealed a remarkable contraction of the brain 6 weeks after initiation of the therapy, nevertheless seizures disappeared and EEG recovered. CT findings recovered to normal 4 months after withdrawal of ACTH therapy. (Ueda, J.)

 19. Infantile hemangioendothelioma of the liver

  International Nuclear Information System (INIS)

  Radiological findings of 4 cases of infantile hemangioendothelioma of the liver (IHL) were reviewed, which were surgically proven or diagnosed by the clinical findings and sonographic, computed tomographic and angiographic findings. Clinical tirades of IHL are abdominal mass (hepatomegaly), congestive heart failure and cutaneous hemangioma. Characteristically, patients of IHL are under 6 months of age and have frequently multifocal lesions which regress spontaneously. Sonographic findings were multifocal well defined discrete masses. Echogenicity was variable, hypoechoic or hyperechoic with or without central target. CT was performed in 2 cases and showed multiple centripetally enhancing masses and so it could be diagnosed as IHL, and after that it was confirmed by angiography. CT of the other exophytic mass showed inhomogenous enhancing pattern, and diagnosed as hepatoblastoma initially

 20. Lung responses to secondary endotoxin challenge in rats exposed to pig barn air

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Townsend Hugh GG

  2008-10-01

  Full Text Available Abstract Background Swine barn air contains endotoxin and many other noxious agents. Single or multiple exposures to pig barn air induces lung inflammation and loss of lung function. However, we do not know the effect of exposure to pig barn air on inflammatory response in the lungs following a secondary infection. Therefore, we tested a hypothesis that single or multiple exposures to barn air will result in exaggerated lung inflammation in response to a secondary insult with Escherichia coli LPS (E. coli LPS. Methods We exposed Sprague-Dawley rats to ambient (N = 12 or swine barn air (N = 24 for one or five days and then half (N = 6/group of these rats received intravenous E. coli LPS challenge, observed for six hours and then euthanized to collect lung tissues for histology, immunohistochemistry and ELISA to assess lung inflammation. Results Compared to controls, histological signs of lung inflammation were evident in barn exposed rat lungs. Rats exposed to barn air for one or five days and challenged with E. coli LPS showed increased recruitment of granulocytes compared to those exposed only to the barn. Control, one and five day barn exposed rats that were challenged with E. coli LPS showed higher levels of IL-1β in the lungs compared to respective groups not challenged with E. coli LPS. The levels of TNF-α in the lungs did not differ among any of the groups. Control rats without E. coli LPS challenge showed higher levels of TGF-β2 compared to controls challenged with E. coli LPS. Conclusion These results show that lungs of rats exposed to pig barn air retain the ability to respond to E. coli LPS challenge.

 1. Holocaust : med internett som kilde

  OpenAIRE

  Schønningsen, Patrick

  2012-01-01

  Masteroppgaven tar for seg holocaust med internett som kilde. Jeg tar utgangspunkt i ungdomsskole og videregående. Hvordan skal elevene forholde seg til internettet. Er det stor sannsynelighet for at elevene vil møte på holocaustfonektelse på nettet? Hvordan lære elevene å være kritisk til nettet? Jeg deler holocaust inn i 5 kategorier. Hvor kategori 1 er av de svært rasistiske nettsidene som ønsker at jødene skal utryddes. Kategori 3 tar for seg revisjonisme. Kategori 4 er forumer som diskut...

 2. ZASVOJENOST Z INTERNETOM MED MLADIMI

  OpenAIRE

  Rihtarič, Mitja

  2015-01-01

  Teoretična izhodišča: Internet nam je danes dosegljiv na vsakem koraku in nam tako olajša vsakdanja opravila. Postal je tudi idealno sredstvo za preživljanje prostega časa, sploh med mladimi. Prekomerno posvečanje aktivnostim na internetu, lahko privede do zasvojenosti. Mladi so v času adolescence močno izpostavljeni različnim dejavnikom in internet močno vpliva na izoblikovanje njihove osebnosti. V diplomskem delu smo opisali zasvojenost in podrobneje raziskali zasvojenost z internetom. R...

 3. En resa bland planeterna med Lova, Melker och Pixi. : Ett undervisningsmaterial inom astronomi för årskurs ett till tre.

  OpenAIRE

  Krause, Marta; Larsson, Amanda

  2013-01-01

  Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning, utifrån egna erfarenheter och genom att läsa forskning fått en förståelse för att barns föreställningar om naturvetenskapliga fenomen inte stämmer överens med verkligheten. Det har också gett oss en uppfattning om att det saknas läromedel inom astronomi för barn i de yngre åldrarna. Grundat utifrån detta valde vi att utveckla ett läromedel inom astronomi. Läromedlet är tänkt att vara lättillgängligt och lättanvänt för lärare, samt att läromedle...

 4. Moving Objects in the Barn Owl's Auditory World.

  Science.gov (United States)

  Langemann, Ulrike; Krumm, Bianca; Liebner, Katharina; Beutelmann, Rainer; Klump, Georg M

  2016-01-01

  Barn owls are keen hunters of moving prey. They have evolved an auditory system with impressive anatomical and physiological specializations for localizing their prey. Here we present behavioural data on the owl's sensitivity for discriminating acoustic motion direction in azimuth that, for the first time, allow a direct comparison of neuronal and perceptual sensitivity for acoustic motion in the same model species. We trained two birds to report a change in motion direction within a series of repeating wideband noise stimuli. For any trial the starting point, motion direction, velocity (53-2400°/s), duration (30-225 ms) and angular range (12-72°) of the noise sweeps were randomized. Each test stimulus had a motion direction being opposite to that of the reference stimuli. Stimuli were presented in the frontal or the lateral auditory space. The angular extent of the motion had a large effect on the owl's discrimination sensitivity allowing a better discrimination for a larger angular range of the motion. In contrast, stimulus velocity or stimulus duration had a smaller, although significant effect. Overall there was no difference in the owls' behavioural performance between "inward" noise sweeps (moving from lateral to frontal) compared to "outward" noise sweeps (moving from frontal to lateral). The owls did, however, respond more often to stimuli with changing motion direction in the frontal compared to the lateral space. The results of the behavioural experiments are discussed in relation to the neuronal representation of motion cues in the barn owl auditory midbrain. PMID:27080662

 5. ”Man vill ju klara sig själv” : Studievardagen för studenter med Asperger syndrom i högre utbildning

  OpenAIRE

  Simmeborn Fleischer, Ann

  2013-01-01

  Sammanfattning Sedan början av 2000-talet har det skett en markant ökning av studier gällande barn och ungdomar och Autism. Dock är det så att den mesta forskningen fortfarande är inom det medicinska området. Endast ett fåtal av studierna rör vuxna med Asperger syndrom (AS) som studerar på högskola/universitet. Samtidigt sker en ökning av personer med AS som söker högre utbildning såsom högskola/universitet, vilket gör forskning gällande personer med diagnosen AS högaktuell. Antalet studenter...

 6. Genetics Home Reference: infantile-onset spinocerebellar ataxia

  Science.gov (United States)

  ... Genetics Home Health Conditions IOSCA infantile-onset spinocerebellar ataxia Enable Javascript to view the expand/collapse boxes. ... Open All Close All Description Infantile-onset spinocerebellar ataxia ( IOSCA ) is a progressive disorder that affects the ...

 7. MED-SUV Data policy

  Science.gov (United States)

  Sangianantoni, Agata; Puglisi, Giuseppe

  2014-05-01

  MED-SUV proposes the development and implementation of a digital infrastructure for data access and for volcanic risk management aimed at applying the rationale of Supersites GEO initiative to Campi Flegrei/Vesuvius and Mt. Etna. It's fully recognized the clear need of an open data policy in order to ensure that data will be properly and in an ethical manner managed and can be used and accessed from its community. In MED-SUV there is a multitude of different partners with varying scientific, technical, legal and economical interests and therefore data and data products produced will be wide-ranging so it's necessary to set principles and legal arrangements. Within Europe several Directives and Regulations have brought into force which provide the leading guidelines in terms of the principle of openness to knowledge and access to scientific information. So in creating a suite policy the EC Supersites (MarSite and FutureVolc, under the EPOS umbrella) projects need to strength their efforts in defining a common data management strategy. In this presentation we will show the leading principles of the data policy, as for instance Open Access, flexibility of approach in order to harmonize the different methods of data distribution among its partners, Creative Commons licensing, data preservation and unique identification through Persistent Identifiers.

 8. Nyttan med Revision : Med fokus på "kundnytteaspekter"

  OpenAIRE

  Mistry, Vibhuti; Avdija, Besnik

  2011-01-01

  Sammanfattning Den 1 november 2010 avskaffades revisionsplikten som innebär att 72 % av aktiebolagen i Sverige har berörts av den nya lagen. Detta medför till att valmöjligheten för fri revision är öppen för privata aktiebolag som underskrider gränsvärdet. Lagen om frivillig revision har påverkat revisorns roll och ansvar samtidigt som själva yrket har förändrats och gått mer mot rådgivning. Därmed har det blivit viktigt att klargöra nyttan med revision för att kunna visa värdet för småföreta...

 9. Infantile colic: Is there a role for dietary interventions?

  OpenAIRE

  Critch, JN

  2011-01-01

  Infantile colic is a behavioural syndrome of early childhood that is associated with irritability and crying. It self-resolves, but may lead to significant parental strife. The etiology is unknown; however, several investigators have examined the effect of nutrition on infantile colic. For the majority of infants, nutritional interventions appear to have no benefit on infantile colic. However, a minority of infants may display symptoms of infantile colic secondary to a cow’s milk protein alle...

 10. Stormfuld vandretur med nymodens teknik

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Niels Christian

  2008-01-01

  Lørdag den 1. marts 2008 havde en af vores samarbejdspartnere, Miljøforeningen på Fanø havde inviteret til vandretur ad Hjertestien ved Nordby. Vi benyttede lejligheden til at afprøve GPS-udstyr, der var anskaffet til ToLearn projektet, mhp. introduktion af nye steds-baserede teknologier og medie...... i turisme og kulturformidling. Forsøget lykkedes, da de indhentede geografiske data var af tilstrækkelig præcision, og da det med brug af frit tilgængeligt software lod sig gøre at lave grafisk tilfredsstillende illustrationer til brug i den lokale presse. Udgivelsesdato: 13/3 2008...

 11. Clinical profile of patients with infantile spasms

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wael hayel khreisat

  2011-04-01

  Full Text Available Objective: The present study was done in order to obtain a baseline profile of infantile spasms and associated neurological disorders Patient and methods:. The study included 50 patients with infantile spasm in Queen Rania Hospital for children in Jordan. The following data were obtained: sex, age of onset and presentation, details of seizure , family history of epilepsy, significant pre-/peri/post-natal insults, neuro imaging evaluation , detailed neurological and neuro developmental ,assessment were done by. Broad categories of possible etiologies were used the results were recorded for further study. Results: Age of onset of infantile spasm ranged from 1month to 1 year and 6 months , (mean 4.8 months. The mean time of presentation was 9.4 months . A male preponderance was noted (74 %. flexor spasms (52% were the commonest. Other types of seizures also accompanied infantile spasm in 44% children. (84% were born of normal delivery, History of birth asphyxia was obtained in 48%, 3 (6% had positive family history Developmental delay was recognized prior to onset of spasms in 52% . microcephaly was the commonest associated problem , Imaging studies of the brain revealed abnormality in 18 patients. 78% patients symptomatic and 22 % as cryptogenic.. Conclusion: The pattern of infantile spasm in our country do not differ from that of developed countries, further researches is required to prevent both chronic epilepsy and psychomotor retardation and .preventive measurement to prevent birth asphyxia is recommended

 12. Överviktiga barns upplevelser av hälsa och lidande

  OpenAIRE

  Ekstrand, Magnus; Ekstrand, Irina

  2010-01-01

  Bakgrund: I bakgrunden beskrivs viktiga begrepp som hälsa, lidande, övervikt, konsekvenser av övervikt, behandling, utsatthet och betydelse av aktivitet. Detta för att läsaren ska kunna förstå vidden av problemet. Studien kommer att inrikta sig på överviktiga barn och ungdomar.Problem: Övervikt hos barn och ungdomar är ett växande problem som leder till flera negativa konsekvenser, många fysiska men även psykiska, andliga och sociala.Syfte: Att beskriva överviktiga barn och ungdomars upplevel...

 13. REPORT: BioMedBridges standards workshop

  OpenAIRE

  Conte, Nathalie; Hancocks, Tom; Suhr, Stephanie

  2014-01-01

  This workshop, co-organized by BioMedBridges WP3 and 12, was held on 24-25 June and hosted by BioMedBridges partners at VUMC in Amsterdam. Attendees included BioMedBridges personnel, members from the ESFRI BMS research infrastructures and invited external experts from existing standards organisations. The following aspects of data standardisation were explored: Defining entity identifiers and identifiers best practice Development of a Meta models and Mappings Registry for bio...

 14. Stress och välbefinnande hos föräldrar till barn i övre tonåren

  OpenAIRE

  Alm Sönnergren, Susanne

  2008-01-01

  I denna enkätstudie undersöktes stress och välbefinnande hos 224 slumpmässigt utvalda föräldrar i Stockholmsområdet, med hemmavarande barn i övre tonåren. Ryff Well-Being Scale plus en nykonstruerad föräldrastresskala användes; den sistnämnda visade sig ha god intern konsistens och i övrigt godtagbara psykometriska kvaliteter. Tonårsföräldrarna rapporterade något högre välbefinnande än en tidigare normgrupp. Grad av välbefinnande, specifikt dimensionerna självacceptans (self acceptance) och k...

 15. Småbarnsfamiljers kostvanor : En studie om kostkvalitet och föräldrars inverkan på barns ätvanor

  OpenAIRE

  Qvarnström, Eva

  2007-01-01

  Många människor har svårt att etablera goda matvanor trots ett ständigt informationsflöde om hur ohälsosam kost påverkar hälsan negativt. Små barn befinner sig i en beroendeställning till de vuxna som finns runt dem. Det innebär att föräldrarnas kostvanor även blir barnens. De vuxna bestämmer vad som finns hemma och vad som serveras. Denna kvantitativa studie har undersökt småbarnsfamiljers kostvanor med utgångspunkt i Livsmedelsverkets rekommendationer om mindre mättat fett, mindre socker, m...

 16. Reflektion over diskrimination af personer med fedme

  OpenAIRE

  Overbye, Adam Brandt; Møller-Nybye, Andreas; Lysell, Jimmy René; Bunch-Nielsen, Jonathan; Knudsholt, Martin; Commerou, Peter Winther; Papanikolaou, Phoivos Apollon

  2008-01-01

  Fedme er et voksende problem ikke kun i den vestlige verden men også i udviklingslande. Problemet har nået det punkt, hvor det kan kaldes en epidemi. I takt med udbredelsen af fedme er et interessant spørgsmål opstået med hensyn til forskelsbehandlingen af personer med fedme. I hvilken grad er denne forskelsbehandling diskriminerende eller legitim? Der forelægger ingen dokumentation for diskrimination af fedme, men der er dokumentation for fordomme mod personer med fedme. I denne rapport vil ...

 17. The open-quotes Barn Bookclose quotes on-line

  International Nuclear Information System (INIS)

  Experimental nuclear reaction cross-section data are available free of charge through the National Nuclear Data Center (NNDC) On-line Service CSISRS database and may be written onto an Output file or viewed on the user's terminal either in the form of plots or as tabulated data. Evaluated data from the ENDF database may be included on the plots. A recent upgrade allows the user to plot the data in open-quotes Barn Bookclose quotes format. The NNDC on-line system may be accessed via telnet to BNLND2.DNE.BNL.GOV, password NNDC, or through the World Wide Web: http://www.nndc.bnl.gov. First-time users may browse the system using the authorization code GUEST

 18. PERSPECTIVAS INFANTILES SOBRE LA TERRITORIALIDAD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Noelia Enriz

  2009-12-01

  Full Text Available En este trabajo nos proponemos un acercamiento a las diversas ideas infantiles sobre el territorio habitado, en el contexto particular de la población mbyá guaraní de Misiones. La fragilidad territorialidad a la que es expuesta la población indígena en Argentina se manifiestan cotidianamente en diversas áreas. La población mbyá, ha sido surcada por los límites de los estados nacionales de Paraguay, Brasil y Argentina. La sedentarización y los cercamientos de tierras en los diferentes estados, han impulsado transformaciones de las lógicas de subsistencia, de habitación y organización comunitaria. En el caso de la provincia de Misiones la acreditación burocrática de los títulos de tierras se encuentra aplazada, el estado no se compromete con la concreción de este derecho.

 19. Trabajo infantil e inasistencia escolar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonio Sandoval Ávila

  2007-01-01

  Full Text Available Trabajo infantil e inasistencia escolar El capitalismo neoliberal ha generalizado la pobreza que obliga a muchas familias a recurrir al trabajo de los hijos para poder subsistir. Por el trabajo, los menores desertan de la escuela. Cuando adultos, por la pérdida en educación, sólo podrán acceder a las ocupaciones de menor calificación y peor pagadas. Por ello, tienen muchas probabilidades de ser los futuros padres de nuevos niños trabajadores reproduciendo intergeneracionalmente la pobreza. La educación es el primer paso para romper el círculo de la pobreza; hay relación entre los niveles de educación y las remuneraciones que las ersonas pueden alcanzar. El desarrollo descansa en el acelerado cambio tecnológico que no es más que el conocimiento científico aplicado a la producción. Crear conocimiento supone educación superior, y en la base de ésta está la educación básica, que es el cimiento de cualquier modelo de desarrollo que aspire a la equidad. No educar a los menores significa desperdiciar la formación de capital humano, ello traba el desarrollo nacional. Sin educación no habrá capital humano calificado como motor básico de la productividad y la competitividad.

 20. Brainstem evoked potentials in infantile spasms

  International Nuclear Information System (INIS)

  In ten patients with infantile spasms, brainstem evoked potentials and MRI examinations were performed to evaluate the brainstem involvement. The result of short latency somatosensory evoked potentials (SSEP) following the right median nerve stimulation revealed abnormal findings including the absence or low amplitudes of the waves below wave P3 and delayed central conduction time in 7 of the ten patients. The result of auditory brainstem responses (ABR) revealed abnormal findings including low amplitudes of wave V, prolonged interpeak latency of waves I-V and absence of the waves below wave IV in 5 of the ten patients. The result of the MRI examinations revealed various degrees of the brainstem atrophy in 6 of the ten patients, all of whom showed abnormal brainstem evoked potentials. The result of this study demonstrates that patients with infantile spasms are frequently associated with brainstem dysfunction and raises the possibility that brainstem atrophy might be a cause of infantile spasms. (author)

 1. Boca de Rape. Libro infantil ilustrado

  OpenAIRE

  RENTERO NAVARRO, LORENA

  2015-01-01

  [ES] El presente trabajo final de grado, resume el proyecto de creación de un libro infantil ilustrado que integra el desarrollo de las capacidades, conocimientos y habilidades adquiridas durante el desarrollo de los estudios de grado en Bellas Artes. La memoria consta de dos partes: 1. Detalla brevemente el marco teórico y conceptual que nos permitirá contextualizar la práctica del libro infantil ilustrado, así como un análisis del público al que va dirigido, destacando sus cara...

 2. Álbum ilustrado infantil y muerte

  OpenAIRE

  Navarro de la Rosa, María Dolores

  2014-01-01

  Este trabajo de investigación tiene como objetivo principal estudiar cómo se trata el tema de la muerte en la literatura infantil, mediante un análisis minucioso de una selección de álbumes ilustrados existentes en el mercado actual. Se ha escogido una franja de edad comprendida entre 3 y 9 años, siendo las producciones más abundantes las correspondientes al tramo de 3-6 años, correspondiente con el segundo ciclo de la educación infantil. Entre los aspectos esenciales estudiados están el cono...

 3. El maltrato infantil: un problema mundial

  OpenAIRE

  SANTANA-TAVIRA ROSALINDA; SÁNCHEZ-AHEDO ROBERTO; HERRERA-BASTO EMILIO

  1998-01-01

  Al abordar el maltrato infantil se presentan diversos problemas: desconocimiento de la verdadera proporción de dicha problemática; raíces culturales e históricas profundas; diversidad de opiniones en cuanto a su definición y clasificación; dificultades en la investigación y, finalmente, una diversidad de consideraciones sobre sus repercusiones y su manejo terapéutico. En el presente artículo se estudia el maltrato infantil desde sus antecedentes históricos, así como sus clasificaciones, sus d...

 4. Las emociones infantiles en el aula.

  OpenAIRE

  Pérez Fernández, Tamara

  2015-01-01

  Este trabajo Fin de Grado (TFG) constituye una iniciación al estudio de la importancia de las emociones en la educación infantil. Esto constituye el tema central con su aproximación obligada al concepto de Inteligencia Emocional e Inteligencias Múltiples. Se aborda el desarrollo de habilidades de tipo afectivo y su importancia para el aprendizaje en el ámbito escolar. El Diseño Práctico ofrece la experiencia de una maestra de Educación infantil cuyo perfil como directora de ...

 5. Improvement of directionality and sound-localization by internal ear coupling in barn owls

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wagner, Hermann; Christensen-Dalsgaard, Jakob; Kettler, Lutz;

  Mark Konishi was one of the first to quantify sound-localization capabilities in barn owls. He showed that frequencies between 3 and 10 kHz underlie precise sound localization in these birds, and that they derive spatial information from processing interaural time and interaural level differences....... However, despite intensive research during the last 40 years it is still unclear whether and how internal ear coupling contributes to sound localization in the barn owl. Here we investigated ear directionality in anesthetized birds with the help of laser vibrometry. Care was taken that anesthesia and the...... time difference in the low-frequency range, barn owls hesitate to approach prey or turn their heads when only low-frequency auditory information is present in a stimulus they receive. Thus, the barn-owl's sound localization system seems to be adapted to work best in frequency ranges where interaural...

 6. "Får jag också vara bebis?" : Om pedagogers roll och syn på miljöns betydelse för barns lek i förskolan

  OpenAIRE

  Bellos, Natali; Arevalo, Pamela

  2009-01-01

  Syftet med studien är att synliggöra pedagogernas roll i leken, samt deras uppfattning om miljöns betydelse för leken. För att kunna få en förståelse för pedagogernas roll i barns lek och sin egen syn på miljöns betydelse för leken, genomfördes fyra semistrukturerade intervjuer med två pedagoger på två förskolor. De semistrukturerade intervjuerna innebär att vi hade en frågelista över det specifika temat som skulle beröras och en intervjuguide som kompletterades av följdfrågor (Bryman, 2007)....

 7. Relevansen af nyere psykodynamisk teori for det klinisk musikterapeutiske arbejde med psykiatriske patienter med personlighedsforstyrrelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hannibal, Niels

  2007-01-01

  Denne artikel beskriver et rationale for anvendelse af musik i en psykoterapeutisk kontekst. Det eksplicitte og implicitte forandringsniveau i psykoterapi med patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse (BPF) diskuteres herpå med henvisning til to forskellige syn på terapeutisk forandring...

 8. Automation med pneumatiske servodrev - status og fremtid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Paul Haase

  Der er råd for problemer med ulineariteter. Med de nyeste metoder kan der lineære driftsområde udvides. Men pneumatikkomponenter skal være af høj kvalitet, når positionering skal være nøjagtig....

 9. Erfaringer med mentorordninger i Herning Kommune

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Lisbeth Angela Lunde

  2011-01-01

  , etablerede lærere i konstruktivt samspil med understøttelsen af nyuddannede lærere, og som yderligere kan bidrage til professions- og organisationsudvikling, der sikrer og udvikler pædagogisk praksis med høj faglig kvalitet. På baggrund af international forskning og en forundersøgelse i Herning Kommune om at...

 10. Omkostningseffektivitet ved hypertensionsbehandling med Losartan i Danmark

  DEFF Research Database (Denmark)

  Keiding, Hans; Hildebrandt, Per; Burke, Thomas;

  2006-01-01

  Formålet med denne analyse var set såvel fra samfundets som fra det danske sundhedsvæsens perspektiv at evaluere omkostningseffektiviteten af losartan sammenlignet med atenolol ved behandling af hypertension, baseret på Losartan Intervention For Endpoint (LIFE)-undersøgelsens data Udgivelsesdato...

 11. Digital kommunikation med den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper; Andersen, Kim Normann

  2013-01-01

  i front med at besvare e-mails, mens hver fjerde e-mail til staten ikke blev besvaret. Langt værre ser det dog ud med digital post. Kun godt halvdelen af kommunerne svarer på digital post. Ingen af ministerierne svarer på digital post. Alle regionerne svarer på digital post. Efter en dag havde 80...

 12. Set med egne øjne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Paaske, Karen Annette

  2013-01-01

  Et empirisk pilotprojekt om sygeplejen i primær sundhedstjeneste i et patientologisk perspektiv med fokus på medinddragelse. Det er et kvalitativt metodisk projekt, hvor dataindsamlingsmetoden er videooptagelser med videobrillekameraer. videoerne optaget i en hverdagspraksis og kan anskues som en...

 13. Is a new version of philosophical pragmatism necessary? A reply to Barnes-Holmes

  OpenAIRE

  Leigland, Sam

  2003-01-01

  Barnes-Holmes (2000) discussed certain issues regarding philosophy, pragmatism, and behavior analysis, and offered a “behavioral pragmatism” based on or derived from behavior-analytic perspectives. In a comparison of certain philosophical views, Quine's concept of observation sentences was employed for representing pragmatism, but this concept is not sufficiently representative of the literature of philosophical pragmatism to warrant the broad conclusions drawn by Barnes-Holmes. Further, alth...

 14. Developmental Changes Underlying the Formation of the Specialized Time Coding Circuits in Barn Owls (Tyto alba)

  OpenAIRE

  Kubke, M. Fabiana; Massoglia, Dino P.; Carr, Catherine E.

  2002-01-01

  Barn owls are capable of great accuracy in detecting the interaural time differences (ITDs) that underlie azimuthal sound localization. They compute ITDs in a circuit in nucleus laminaris (NL) that is reorganized with respect to birds like the chicken. The events that lead to the reorganization of the barn owl NL take place during embryonic development, shortly after the cochlear and laminaris nuclei have differentiated morphologically. At first the developing owl’s auditory brainstem exhibit...

 15. Designing the optimal robotic milking barn: applying a queuing network approach

  OpenAIRE

  Halachmi, I.; Adan, I. J. B. F.; Wal, J. van der; van Beek, P.; Heesterbeek, J.A.P.

  2003-01-01

  The design of various conventional dairy barns is based on centuries of experience, but there is hardly any experience with robotic milking barns (RMB). Furthermore, as each farmer has his own management practices, the optimal layout is 'site dependent'. A new universally applicable design methodology has been developed, to overcome this lack of experience with RMBs and to facilitate the designing of their optimal layout. This model for optimizing facility allocation, based on cow behaviour, ...

 16. PERSPECTIVAS INFANTILES SOBRE LA TERRITORIALIDAD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  NOELIA ENRIZ

  2009-12-01

  Full Text Available In this paper we propose a different approach to children's ideas about the geographical area in the particular context of the Mbyá Guarani population, from Misiones (Argentine. The territorial fragility, that is exposed to the indigenous people in Argentina aremanifested daily in several areas. Mbyá population, has been crossed by the boundaries of national states of Paraguay, Brazil and Argentina. The sedentary and enclosures land processes in different states, have prompted changes in the logic of subsistence, housing and community organization. In Misiones province case, bureaucratic accreditation of land titles is postponed, the state is not committed to the realization of this right.RESUMEN: En este trabajo nos proponemos un acercamiento a las diversas ideas infantiles sobre el territorio habitado, en el contexto particular de la población mbyá guaraní de Misiones. La fragilidad territorialidad a la que es expuesta la población indígena en Argentina se manifiestan cotidianamente en diversas áreas. La población mbyá, ha sido surcada por los límites de los estados nacionales de Paraguay, Brasil y Argentina. La sedentarización y los cercamientos de tierras en los diferentes estados, han impulsado transformaciones de las lógicas de subsistencia, de habitación y organización comunitaria. En el caso de la provincia de Misiones la acreditación burocrática de los títulos de tierras se encuentra aplazada, el estado no se compromete con la concreción de este derecho.

 17. Clinico-investigative profile of infantile and late-infantile neuronal ceroid lipofuscinoses

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mahesh Kamate

  2012-01-01

  Full Text Available Neuronal ceroid lipofuscinosis is a group of progressive neurodegenerative disorders characterized by accumulation of ceroid lipopigment in lysosomes in neurons and other cell types. This study is a retrospective review of charts of patients with a diagnosis of infantile and late-infantile neuronal ceroid lipofuscinosis seen between January 2009 and December 2011. Of the 16 patients, 5 had infantile type and 11 had late-infantile neuronal ceroid lipofuscinosis. Diagnosis was confirmed by appropriate enzyme assay. Clinical presentation was quite varied. Common presenting features included refractory seizures, developmental delay/regression, and abnormal movements. Visual failure was not common in the present case series, and novel neuroimaging finding in the form of isolated dentate nucleus hyperintensities were noted. During follow-up, all patients had a progressive downhill course and one patient died. Prenatal diagnosis could be offered to one family. This study suggests that infantile and late-infantile neuronal ceroid lipofuscinosis is not uncommon in this region of the country and the phenotype may be different.

 18. The Air Quality in Transylvanian Dairy Barns with Tie-Stalls

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  POPESCU Silvana

  2010-12-01

  Full Text Available The aim of this work was to assess the quality of the air in dairy barns with tie-stalls, based on the total numberof mesophilic bacteria and on the concentrations of noxious gases (ammonia, carbon dioxide and hydrogen sulphide.We also studied the correlations between the main indicators of the air quality and the parameters of the microclimate(temperature, relative humidity and air flow velocity. Forty dairy cow barns were investigated in Transylvania in thecold season. The parameters were tested using specific methods. The numbers of the total mesophilic bacteria in the airvaried between 2.50 x 104 cfu/m3 and 3.36 x 105 cfu/m3, with a main value of 1.52 x 105 cfu/m3. The ammonia waspresent in all of the barns, having concentrations from 3.00 ppm to 37.00 ppm, with a mean value of 22.47 ppm.Ammonia exceeded the threshold limit in 57.5% of the investigated barns. The carbon dioxide was below the thresholdlimit in all of the barns and no hydrogen sulphide was found. Positive correlations were demonstrated between theammonia concentration and the air temperature (Spearman r = 0.451, p <0.05 and between the ammonia and therelative humidity of the air (Spearman r = 0.634, p <0.05. The air quality was low in more than a half of theinvestigated barns due the high concentration of the ammonia.

 19. Atypical MRI appearance of desmoplastic infantile ganglioglioma

  International Nuclear Information System (INIS)

  We report the atypical MRI features and histopathological findings of a desmoplastic infantile ganglioglioma in an 8-year-old girl. The mass was predominantly solid with a large, solid, non-enhancing exophytic component. The adjacent brain showed cortical necrosis and white-matter gliosis, suggesting earlier hypoxia. (orig.)

 20. Solitary infantile myofibromatosis of the skull

  International Nuclear Information System (INIS)

  This is the report of a 6 months old boy presenting with a firm, solitary mass on the temporal region, associated with lysis of local bone, investigations lead to a diagnosis of infantile myofibromatosis (IM). Wide local excision was performed. at one year follow-up no recurrence was noted. (author)

 1. Infantile Amnesia: Forgotten but Not Gone

  Science.gov (United States)

  Li, Stella; Callaghan, Bridget L.; Richardson, Rick

  2014-01-01

  Unlike adult memories that can be remembered for many years, memories that are formed early in life are more fragile and susceptible to being forgotten (a phenomenon known as "infantile" or "childhood" amnesia). Nonetheless, decades of research in both humans and nonhuman animals demonstrate the importance of early life…

 2. Malassezia furfur in infantile seborrheic dermatitis.

  Science.gov (United States)

  Tollesson, A; Frithz, A; Stenlund, K

  1997-01-01

  Malassezia furfur is important in the pathogenesis of a number of dermatologic diseases including seborrheic dermatitis in adults. It has also recently been suggested that M. furfur might be the etiologic agent in infantile seborrheic dermatitis (ISD). We studied the presence of M. furfur in 21 children with the clinical diagnosis of infantile seborrheic dermatitis. Laboratory analyses showed aberrant patterns of essential fatty acids (EFA) in serum characterized by elevated levels of 18:1w9 and 20:2w6. Samples for M. furfur were taken from the foreheads and chests of children with infantile seborrheic dermatitis at the time of diagnosis, directly after treatment to complete healing, and after 1 year with no signs of infantile seborrheic dermatitis. All the patients were treated topically with borage oil containing 25% gammalinolenic acid (GLA). No reduced growth of M. furfur was seen on contact plates prepared with borage oil. The growth of M. furfur seems not to be related to the clinical symptoms in ISD. PMID:9436835

 3. Biofeedback: Infant asthma Biofeedback: asma infantil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. J. Nombela

  2010-09-01

  Full Text Available

  The present study is a revision of the different applications of biofeedback in infantile bronchial asthma. The technique may be used on its own (preferably in the motor area or in conjunction with other techniques such as hypnosis, relaxation, etc. However, it should be stated that previous work published in this field is difficult to interpret since results are inconclusive, it is, therefore, difficult to produce a scientific summary.

  KEY WORDS: Biofeedback; infantile asthma; respiratory biofeedback.

  Con este trabajo se pretende hacer una revisión sobre las distintas aplicaciones del biofeedback en el asma bronquial infantil, bien solo (preferentemente en el campo motriz o bien asociado a otras técnicas de hipnosis, relajación, etc. Aunque es necesario manifestar que la producción científica relacionada con el tema, hace que tenga una difícil valoración dado que sus resultados son no concluyentes y discutibles, lo cual dificulta la elaboración de un resumen científico.
  PALABRAS CLAVE: Biofeedback; asma infantil; biofeedback respiratorio

 4. Desmoplastic infantile ganglioglioma with a malignant course

  NARCIS (Netherlands)

  Hoving, Eelco W.; Kros, Johan M.; Groninger, Ellis; Den Dunnen, Wilfred F. A.

  2008-01-01

  Desmoplastic infantile gangliogliomas (DIGs) are rare supratentorial tumors that arise in infancy. Despite the large size of these lesions, the prognosis is generally considered favorable after gross-total resection (GTR); however, in incidental cases tumor progression has been described. The author

 5. Manipulative therapies for infantile colic (Review)

  NARCIS (Netherlands)

  Dobson, D.; Lucassen, P.L.; Miller, J.J.; Vlieger, A.M.; Prescott, P.; Lewith, G.

  2012-01-01

  BACKGROUND: Infantile colic is a common disorder, affecting around one in six families, and in 2001 was reported to cost the UK National Health Service in excess of pound65 million per year (Morris 2001). Although it usually remits by six months of age, there is some evidence of longer-term sequelae

 6. To års erfaringer med quinoa

  OpenAIRE

  Blume, Steffen

  2010-01-01

  De økologiske kornpriser i 2008 og 2009 gjorde det relevant at kigge på andre afgrøder, der har potentiale for at hæve bundlinjen. Sidste år påbegyndte vi derfor i samarbejde med Københavns Universitet et demonstrationsprojekt med afgrøden quinoa. Både i 2009 og 2010 blev afgrøden afprøvet på tre forskellige lokaliteter – lokaliteten på Bornholm blev dog skiftet ud med en lokalitet ved Ballerup.

 7. PubMed Medical Publications From Libya

  OpenAIRE

  O, Bakoush; AA, Al-Tubuly; N, Ashammakhi; Elkhammas EA

  2007-01-01

  Medical research and publications are the back-bone for advancing the medical field. We identified the Pubmed medical publications that are affiliated with Libya to shed some light on the contribution of this country’s medical community to the PubMed database. All publications affiliated with Libya in the PubMed were counted over a five year period ending December 2006. We also used the same method to obtain data on the PubMed medical publications from Tunisia, Morocco and Yemen. Tunisia had ...

 8. Barnes maze performance of Octodon degus is gender dependent.

  Science.gov (United States)

  Popović, Natalija; Madrid, Juan Antonio; Rol, María Angeles; Caballero-Bleda, María; Popović, Miroljub

  2010-10-15

  Gender differences in spatial navigation have been widely reported in nocturnal rodent species. Here, for the first time we report gender differences in spatial learning and memory of Octodon degus, a long-lived diurnal hystricomorph rodent. In the present study, 16 months old male and female O. degus were tested in the 18-holes Barnes circular maze. The acquisition session consisted of four daily 4 min trials, during 10 days. Seven days later, the retention test was performed. To avoid the effect of hormonal fluctuation on spatial navigation, both the acquisition and the retention tests, were performed in 21-day regular cycling females in a period that corresponds to the diestrus phase of the estrus cycle. At the beginning of the acquisition, female degus were significantly slower than males to find the escape hole, but the situation reversed afterwards. Moreover, during the course of acquisition, females made significantly less reference memory errors, working memory errors as well as omission errors, than males. In both sexes, motivation and learning ceiling effects were reached at days 5-6 of the training. During the acquisition, females used more frequently a spatial strategy, while males preferably applied either serial, random or opposite strategies. The observed cognitive differences between male and female O. degus existed only during the acquisition period but not during the retention, indicating that acquisition and consolidation are differently influenced by gender. PMID:20385170

 9. Sleep and vigilance linked to melanism in wild barn owls.

  Science.gov (United States)

  Scriba, M F; Rattenborg, N C; Dreiss, A N; Vyssotski, A L; Roulin, A

  2014-10-01

  Understanding the function of variation in sleep requires studies in the natural ecological conditions in which sleep evolved. Sleep has an impact on individual performance and hence may integrate the costs and benefits of investing in processes that are sensitive to sleep, such as immunity or coping with stress. Because dark and pale melanic animals differentially regulate energy homeostasis, immunity and stress hormone levels, the amount and/or organization of sleep may covary with melanin-based colour. We show here that wild, cross-fostered nestling barn owls (Tyto alba) born from mothers displaying more black spots had shorter non-REM (rapid eye movement) sleep bouts, a shorter latency until the occurrence of REM sleep after a bout of wakefulness and more wakefulness bouts. In male nestlings, the same sleep traits also correlated with their own level of spotting. Because heavily spotted male nestlings and the offspring of heavily spotted biological mothers switched sleep-wakefulness states more frequently, we propose the hypothesis that they could be also behaviourally more vigilant. Accordingly, nestlings from mothers displaying many black spots looked more often towards the nest entrance where their parents bring food and towards their sibling against whom they compete. Owlets from heavily spotted mothers might invest more in vigilance, thereby possibly increasing associated costs due to sleep fragmentation. We conclude that different strategies of the regulation of brain activity have evolved and are correlated with melanin-based coloration. PMID:25056556

 10. Ljudkudde med stereoåtergivning

  OpenAIRE

  Axing, Erik

  2010-01-01

  Detta examensarbete är genomfört i samarbete med Thorbjörn Birging. Birging arbetar med RFID[1] och är även VD för CombiQ på Science Park i Jönköping. Under lång tid har han velat skapa en produkt som hjälper människor med sömnproblem, depression, ångest och stress. Författarens roll som ingenjörsstudent blev att utveckla hans ide till en färdig produkt. Birging upptäckte efter att ha läst en artikel om sömnproblem att det finns studier som visar att det är enklare att somna med ett svagt lju...

 11. [CanMEDS 2015: better doctors?].

  Science.gov (United States)

  Borleffs, J C C; Mourits, M J E; Scheele, F

  2016-01-01

  Recently, the CanMEDS model, which forms the basis for competency-based learning in both undergraduate and postgraduate training, has been renewed by the introduction of CanMEDS 2015. The most prominent change is the emphasis on leadership skills, which is also reflected by the name change for the role of 'manager' to 'leader'. The addition of milestones provides clearly defined targets for learning and assessment, which facilitates the monitoring of the progression in competence. Furthermore, CanMEDS 2015 strongly focusses on the overall coherence of the separate competencies. CanMEDS, designed as a model that helps to train young doctors to become good doctors, also helps us - the trainers - to become better doctors ourselves. PMID:27438391

 12. LactMed: Drugs and Lactation Database

  Science.gov (United States)

  ... ADVANCED SEARCH Search Search Term Records with Include Synonyms and CAS Numbers in Search Browse for terms ... LactMed Advanced Search Search Term Records with Include Synonyms and CAS Numbers in Search Search in fields. ...

 13. CT findings in patients with infantile epilepsy on ACTH therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  A case of infantile spasms in which subdural hematoma developed after ACTH-Z therapy was reported. The results of CT evaluated before and after the therapy in 17 cases of infantile epilepsy including infantile spasms. Cerebral atrophy due to ACTH-Z therapy was remarkable, especially in the infants under one year old. We should vary careful in employing ACTH-Z therapy for infants of this age. (Ueda, J.)

 14. Giant infantile hemangioendothelioma of the liver. Scintigraphic diagnosis.

  Science.gov (United States)

  Park, C H; Hwang, H S; Hong, J; Pak, M S

  1996-04-01

  Infantile hemangioendothelioma of the liver is benign mesenchymal tumor composed of anastomosing vascular channels lined with plump endothelial cells. It is a congenital lesion noted at birth or during the first 6 months of life. The authors report a large infantile hemangioendothelioma that was imaged with anatomical modalities and Tc-99m RBC scintigraphy. An early "blush" on Tc-99m RBC hepatic scintigraphy is a diagnostic feature of infantile hemangioendothelioma. PMID:8925610

 15. Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil: Nota Sectorial

  OpenAIRE

  Inter-American Development Bank (IDB)

  2011-01-01

  Este documento se concentra en los servicios de cuido y desarrollo infantil (SCDI) en Costa Rica. Estos servicios engloban una serie de servicios provistos para la atención de primera infancia y la niñez, tales como: i) servicio de educación preescolar e infantil, ii) servicio de cuido y desarrollo infantil, iii) servicios de nutrición, iv) servicios de salud y v) albergues.

 16. Lydpuder med musik til psykiatriske patienter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bonde, Lars Ole

  2009-01-01

  Kort gennemgang af musikmedicinske og musikterapeutiske målsætninger og arbejdsmåder i psykiatrien i Danmark. Omtale af forsøg med musiklytning via "lyttepude" til psykiatriske patienter.......Kort gennemgang af musikmedicinske og musikterapeutiske målsætninger og arbejdsmåder i psykiatrien i Danmark. Omtale af forsøg med musiklytning via "lyttepude" til psykiatriske patienter....

 17. Ud med Freud, Marx og Lacan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clasen, Mathias

  2009-01-01

  Det er på høje tid, at humanister løsriver sig fra deres forældede teorier. Freud, Marx og Lacan skal erstattes med evolutionspsykologi, biologi og kognitionsvidenskab.......Det er på høje tid, at humanister løsriver sig fra deres forældede teorier. Freud, Marx og Lacan skal erstattes med evolutionspsykologi, biologi og kognitionsvidenskab....

 18. Tourism in the MED 11 countries

  OpenAIRE

  Lanquar, Robert

  2011-01-01

  For the last two decades, MED11 countries (Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Palestinian Autonomy, Syria, Tunisia and Turkey) have recorded the highest growth rate in inbound world tourism. In the same time, domestic tourism in these countries was growing very fast. MED 11 tourism performances have been astonishing in light of the security risks, natural disasters, oil prices rises and economic uncertainties of the region. The last financial crisis had no severe consequ...

 19. Effektelektronik - teknologi med energibesparelser og forbedret performance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Blaabjerg, Frede

  2004-01-01

  Lige siden transistoren blev opfundet, har det altid været ønskeligt at kunne anvende en sådan til at styre store strømme/spændinger i elektriske systemer. Det er teknologisk også sket, først med tyristorer til styring af store effekter, men siden hen også med den bipolare transistor MOSFET, samt...

 20. Low-dose propranolol for infantile haemangioma.

  Science.gov (United States)

  Tan, Swee T; Itinteang, Tinte; Leadbitter, Philip

  2011-03-01

  In 2008, propranolol was serendipitously observed to cause accelerated involution of infantile haemangioma. However, the mechanism by which it causes this dramatic effect is unknown, the dosage empirical and the optimal duration of treatment unexplored. This study determines the minimal dosage and duration of propranolol treatment to achieve accelerated involution of problematic infantile haemangioma. Consecutive patients with problematic proliferating infantile haemangioma treated with propranolol were culled from our prospective vascular anomalies database. The patients were initially managed as inpatients and commenced on propranolol at 0.25 mg kg(-1) twice daily, and closely monitored. The dosage was increased to 0.5 mg kg(-1) twice daily after 24 h, if there was no cardiovascular or metabolic side effect. The dosage was increased further by 0.5 mg kg(-1) day(-1) until a visible effect was noticed or up to a maximum of 2 mg kg(-1) day(-1), and was maintained until the lesion had fully involuted or the child was 12-months old. A total of 15 patients aged 3 weeks to 8.5 months (mean, 11 weeks) underwent propranolol treatment for problematic proliferating infantile haemangioma, which threatened life (n=1) or vision (n=2) or nasal obstruction (n=3) and/or caused ulceration (n=6) and/or bleeding (n=2) and/or significant tissue distortion (n=12). The minimal dosage required to achieve accelerated involution was 1.5-2.0 mg kg(-1) day(-1). Rebound growth occurred in the first patient when the dose was withdrawn at 7.5 months of age requiring reinstitution of treatment. No rebound growth was observed in the remaining patients. No other complications were observed. Propranolol at 1.5-2.0 mg kg(-1) day(-1), administered in divided doses with gradual increase in the dose, is effective and safe for treating problematic proliferating infantile haemangioma in our cohort of patients. Treatment should be maintained until the lesion is completely involuted or the child is 12

 1. Danske børn med sprogforstyrrelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sundahl Olsen, Lone

  2013-01-01

  Denne afhandling sætter fokus på en gruppe af danske børn med specifikke sproglige vanskeligheder (SLI). Fælles for disse børn er, at de har en normal IQ og ingen påviste neurologiske, følelsesmæssige, sociale eller fysiske vanskeligheder; men dette til trods tilegner disse børn sig ikke sproget......) 18 kontrolbørn med upåfaldende sprog i alderen 5;0 til 9;0 år matchet til børnene med SLI på alder. (3) 9 kontrolbørn med upåfaldende sprog i alderen 4;2 til 6;5 år matchet til børnene med SLI på score i en grammatisk forståelses test (TROG-2DK). Børnenes sproglige og kognitive færdigheder blev...... uoverensstemmelse mellem krav og ressourcer i forbindelse med håndteringen af opgaver, der stiller krav til kognition. De opgaver og test som i dag anvendes i klinisk- og forskningsmæssigpraksis stiller ofte forskellige krav til sproglige og generelle kognitive færdigheder, derfor bør denne viden om forekomsten af...

 2. Estereotipos de género y cuentos infantiles

  OpenAIRE

  Savall, Ana

  2012-01-01

  Esta investigación aborda el tema de los Estereotipos de Género en relación a los Cuentos Infantiles como recursos didácticos en la Educación Infantil. A partir de un trabajo con los educadores infantiles de un centro -quienes expusieron sus conceptos sobre la igualdad de género, atendiendo a sus vivencias- se desarrolló un proceso de reflexión sobre los mensajes sexista de los cuentos infantiles. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos fueron las entrevistas dialógica...

 3. Psicoterapia Infantil em Grupo: Possibilidades de Escuta de Subjetividades

  OpenAIRE

  Maísa Campos Guimarães; Jéssica Helena Vaz Malaquias; Regina Lúcia Sucupira Pedroza

  2013-01-01

  La psicoterapia infantil está en constante proceso de formación. Junto al cuerpo teórico de conocimiento, se hace necesario que los psicoterapeutas infantiles estén en constante dialogo con su manera de actuar, elaboren y transmitan nuevos conocimientos sobre la práctica de clínica infantil. En ese sentido, el presente artículo tiene como objetivo traer nuevas reflexiones acerca de la clínica infantil, fundamentada en la Psicoanálisis y en la Psicología Socio-Histórica, y contextualizada en u...

 4. Den komplexa väven Att organisera för barns övergångar till och från förskoleklass

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helena Ackesjö

  2015-09-01

  Full Text Available This study focuses on how children's transitions to and from preschool classes are organized in different schools. Principal’s arguments for this organization were sought via a web-based survey and analyzed using the frame factor theory in addition to theories of practical sense and the concept of continuity. The results show that children tend to make more transitions between social communities the younger they are. The distribution of the principal’s answers show that the majority of them, because of external conditions, split the preschool groups to new classes in the transition to preschool class. However, the same movements are not indicated in the transition to first grade. The results show how the work of organizing chidren’s transitions represent a complex web of external actual conditions as the number of children and the recruitment area of the school, the internal logics and ideas about what is best for children and best for continued learning as well as the school's own traditions of working with transitions. Föreliggande studie fokuserar på hur barns övergångar till och från förskoleklass organiseras på olika skolor. Via en webbaserad enkät söks skolledares argument för denna organisering. I analysen nyttjas ett ramfaktorteoretiskt tänkande som kompletteras med teorier om praktiskt förnuft samt kontinuitetsbegreppet. Resultaten visar att barn tenderar att göra fler övergångar mellan barngrupper och sociala gemenskaper ju yngre de är. Fördelningen av skolledarnas svar visar att majoriteten, på grund av yttre villkor, delar förskolegrupperna till nya klasser i övergången till förskoleklass. Däremot indikeras inte samma rörlighet i övergången till årskurs 1. Resultaten visar hur arbetet med att organisera övergångarna utgör en komplex väv av yttre faktiska villkor som barnantal och upptagningsområdets storlek, av inre logiker och föreställningar om vad som är det bästa för barnen och det b

 5. Diagnostic imaging of infantile abdominal cystic disease

  International Nuclear Information System (INIS)

  Thirty-seven patients with infantile abdominal cystic disorders were studied by ultrasound (US), computed tomography (CT), or magnetic resonance imaging (MRI). US studies are simple to conduct, and commonly show an echo-free mass, but tend to yield hyperechoic images when fat and blood are present in the cystic fluid. CT studies, which distinctly demonstrate water, fat, soft tissue density and calcification, are very helpful in the diagnosis of cystic tumor, especially cystic teratoma. MR imaging, which is capable of distinguishing the nature of the cystic fluid (e.g., serous, chylous, bloody, fatty, etc.), is useful in the diagnosis of lymphangioma, teratoma, and torsion of ovarian cystic tumor. Based on the results of the present study, US may be considered to be the modality of first choice in the examination of infantile abdominal cystic disorders, and MRI and/or CT should be employed additionally as necessary in that order. (author)

 6. Infantile systemic hyalinosis in identical twins.

  Science.gov (United States)

  Koonuru, Mahesh Kumar; Venugopal, Satya Prasad

  2015-11-01

  Infantile systemic hyalinosis (ISH) is a rare disorder belonging to the heterogeneous group of genetic fibromatoses. It is a rare, progressive, fatal autosomal recessive condition characterized by widespread deposition of hyaline material in many tissues caused by mutations in the anthrax toxin receptor 2 gene - ANTXR2. It presents hyperpigmented skin over bony prominences. Characteristic purplish patches develop over the medial and lateral malleoli of the ankles, the metacarpophalangeal joints, spine and elbows, with progressive joint contractures, osteopenia, skin abnormalities and chronic severe pain. The present case reports the occurrence of infantile systemic hyalinosis in twin brothers five months of age who had come for early intervention for joint contractures representing characteristic brownish patches over bony prominences. ISH cases reported until this date have been less than 20 and the present case is unique in nature since this is the first time ISH is reported in twins globally and the symptoms have been identified at an early age. PMID:26668783

 7. Infantile pyknocytosis: effectiveness of erythropoietin treatment

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Eleonora Buzzi

  2013-04-01

  Full Text Available Infantile pyknocytosis is a rare form of neonatal haemolytic anaemia with unusual red cell morphology. Anaemia is mostly severe and red blood cells transfusion is often needed. In this report, we have described a male child aged 10 days, born at 37 weeks + 3 days, who presented neonatal jaundice and severe anaemia. After a careful peripheral blood smear examination, infantile pyknocytosis was diagnosed. A treatment with recombinant subcutaneous erythropoietin (1,000 UI/prokg/week in conjunction with iron supplementation (6 mg/kg/day was started. The therapy was reduced 6 weeks after the beginning and discontinued 4 weeks after the reaching of a steady state of the haemoglobin values. After 12 months of follow up, the patient showed no anaemia and pyknocytosis.

 8. Management of infantile hemangiomas: Current trends

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gomathy Sethuraman

  2014-01-01

  Full Text Available Infantile hemangiomas (IH are common vascular tumours. IH have a characteristic natural course. They proliferate rapidly during the early infantile period followed by a period of gradual regression over several years. Most of the uncomplicated IH undergo spontaneous involution, with a small proportion of cases requiring intervention. These are children with IH in life-threatening locations, local complications like haemorrhage, ulceration and necrosis and functional or cosmetic disfigurements. Systemic corticosteroids have been the first line of treatment for many years. Recently, non-selective beta-blockers, such as oral propranalol and topical timolol, have emerged as promising and safer therapies. Other treatment options include interferon α and vincristine which are reserved for life-threatening haemangiomas that are unresponsive to conventional therapy. This review mainly focuses on the current trends and evidence-based approach in the management of IH.

 9. The MED-SUV Multidisciplinary Interoperability Infrastructure

  Science.gov (United States)

  Mazzetti, Paolo; D'Auria, Luca; Reitano, Danilo; Papeschi, Fabrizio; Roncella, Roberto; Puglisi, Giuseppe; Nativi, Stefano

  2016-04-01

  In accordance with the international Supersite initiative concept, the MED-SUV (MEDiterranean SUpersite Volcanoes) European project (http://med-suv.eu/) aims to enable long-term monitoring experiment in two relevant geologically active regions of Europe prone to natural hazards: Mt. Vesuvio/Campi Flegrei and Mt. Etna. This objective requires the integration of existing components, such as monitoring systems and data bases and novel sensors for the measurements of volcanic parameters. Moreover, MED-SUV is also a direct contribution to the Global Earth Observation System of Systems (GEOSS) as one the volcano Supersites recognized by the Group on Earth Observation (GEO). To achieve its goal, MED-SUV set up an advanced e-infrastructure allowing the discovery of and access to heterogeneous data for multidisciplinary applications, and the integration with external systems like GEOSS. The MED-SUV overall infrastructure is conceived as a three layer architecture with the lower layer (Data level) including the identified relevant data sources, the mid-tier (Supersite level) including components for mediation and harmonization , and the upper tier (Global level) composed of the systems that MED-SUV must serve, such as GEOSS and possibly other global/community systems. The Data level is mostly composed of existing data sources, such as space agencies satellite data archives, the UNAVCO system, the INGV-Rome data service. They share data according to different specifications for metadata, data and service interfaces, and cannot be changed. Thus, the only relevant MED-SUV activity at this level was the creation of a MED-SUV local repository based on Web Accessible Folder (WAF) technology, deployed in the INGV site in Catania, and hosting in-situ data and products collected and generated during the project. The Supersite level is at the core of the MED-SUV architecture, since it must mediate between the disparate data sources in the layer below, and provide a harmonized view to

 10. Infantile Refsum disease: serial evaluation with MRI

  International Nuclear Information System (INIS)

  Refsum disease is a rare metabolic disorder, which is characterized by the accumulation of phytanic acid in the blood and tissues, including the brain. A variant of this condition that occurs in young children is called infantile Refsum disease. The MRI findings of symmetrical signal change involving the corticospinal tracts, cerebellar dentate nuclei, and corpus callosum are characteristic. We report the serial MRI findings of a child with this rare metabolic disorder. (orig.)

 11. Vitamin D metabolites in idiopathic infantile hypercalcaemia.

  OpenAIRE

  Martin, N D; Snodgrass, G J; Cohen, R D; Porteous, C E; Coldwell, R D; Trafford, D J; Makin, H L

  1985-01-01

  Metabolites of vitamin D were measured in plasma from 83 patients with idiopathic infantile hypercalcaemia syndrome who were mentally handicapped but had normal calcium values at the time of the study. No significant difference was detected in the mean plasma concentrations of 25-hydroxyvitamin D2, 1,25-dihydroxyvitamin D, 24,25-dihydroxyvitamin D3, or 25,26-dihydroxyvitamin D3 between patients and age matched controls. The mean plasma concentration of 25-hydroxyvitamin D3 was significantly l...

 12. Infantile iatrogenic cushing′s syndrome

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katar Selahattin

  2008-01-01

  Full Text Available High potency or/and extended use of topical corticosteroids, particularly in children, may cause suppression of the hypothalamopituitary-adrenal axis. However, iatrogenic Cushing′s syndrome in infantile age group is very rare and only a few patients have been reported to date in the literature. Here, we report a case of iatrogenic Cushing′s syndrome in a 6-month-old male child whose parents have admitted to the hospital for overweight and skin fragility.

 13. Infantile spasms syndrome in monozygotic twins.

  OpenAIRE

  Pavone, L; Mollica, F; Incorpora, G; Pampiglione, G

  1980-01-01

  The infantile spasms syndrome appeared on the same day in a pair of monozygotic twins at age 6 months. Clinical, electroencephalographic, and neuroradiological findings during the development of the disease are reported. One of the twins was treated with ACTH and in his case clinical and electroencephalographic improvement was more rapid than in the other who was treated with clonazepam. While the computer tomography scan initially showed in each twin an area of low density in the right front...

 14. Biofeedback: Infant asthma Biofeedback: asma infantil

  OpenAIRE

  J. J. Nombela; L.P. Rodríguez; Ponce, J.

  2010-01-01

  The present study is a revision of the different applications of biofeedback in infantile bronchial asthma. The technique may be used on its own (preferably in the motor area) or in conjunction with other techniques such as hypnosis, relaxation, etc. However, it should be stated that previous work published in this field is difficult to interpret since results are inconclusive, it is, therefore, difficult to produce a scientific summary.

  KEY WORDS: B...

 15. Abnormal Head Position in Infantile Nystagmus Syndrome

  OpenAIRE

  Susana Noval; Mar González-Manrique; José María Rodríguez-Del Valle; José María Rodríguez-Sánchez

  2011-01-01

  Infantile nystagmus is an involuntary, bilateral, conjugate, and rhythmic oscillation of the eyes which is present at birth or develops within the first 6 months of life. It may be pendular or jerk-like and, its intensity usually increases in lateral gaze, decreasing with convergence. Up to 64% of all patients with nystagmus also present strabismus, and even more patients have an abnormal head position. The abnormal head positions are more often horizontal, but they may also be vertical or ta...

 16. Memory Revisited in Julian Barnes's "The Sense of an Ending"

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maricel Oró Piqueras

  2014-01-01

  Full Text Available An accumulation of years brings with it an accumulation of experiences. The revision of such experiences usually becomes more recurrent after retiremen t, a transition time from one period of life to another and, as such, a time in which we, human being s, have a tendency to take stock of our lives. This is actually one of the main issues present in Julian Barnes's last novel The Sense of an Ending (2011 . When the main protagonist, a retired man quite comfortable and contented with his present life, receives an unexpected inheritance from the mother of a girlfriend from his university years, he is forced to track down a part of his life that he had left a t the back of his mind a long time ago. As he explains his story, the protagonist and narrator of the novel raises a number of questions related to the quality and func tion of memory as one gets into old age . He experiments the unreliability of memory and questions to what extent me mory is constructed through the remembered emotions that invaded him over that episode of his life rather than through the events as they actually took place. On the other hand, the act of revisiting and revising that specific ep isode, brings with it feelings of guilt and remorse as the protagonist realises that his past acts were not as noble as he remembered them to be. However, these acts are part of the past and they cannot be changed; thus, another question that the novel rai ses is how to account for those actions of which one does not feel proud and, more importantly, how to manage those bad memories as one gets older.

 17. Memory Revisited in Julian Barnes's The Sense of an Ending

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maricel Oró Piqueras

  2014-02-01

  Full Text Available An accumulation of years brings with it an accumulation of experiences. The revision of such experiences usually becomes more recurrent after retirement, a transition time from one period of life to another and, as such, a time in which we, human beings, have a tendency to take stock of our lives. This is actually one of the main issues present in Julian Barnes's last novel The Sense of an Ending (2011. When the main protagonist, a retired man quite comfortable and contented with his present life, receives an unexpected inheritance from the mother of a girlfriend from his university years, he is forced to track down a part of his life that he had left at the back of his mind a long time ago. As he explains his story, the protagonist and narrator of the novel raises a number of questions related to the quality and function of memory as one gets into old age. He experiments the unreliability of memory and questions to what extent memory is constructed through the remembered emotions that invaded him over that episode of his life rather than through the events as they actually took place. On the other hand, the act of revisiting and revising that specific episode, brings with it feelings of guilt and remorse as the protagonist realises that his past acts were not as noble as he remembered them to be. However, these acts are part of the past and they cannot be changed; thus, another question that the novel raises is how to account for those actions of which one does not feel proud and, more importantly, how to manage those bad memories as one gets older

 18. Barn swallows nesting near radioactive leaching ponds in southeastern Idaho

  International Nuclear Information System (INIS)

  Seasonally occurring populations of barn swallows nest near the Test Reactor Area (TRA) radioactive leaching ponds on the Idaho National Engineering Laboratory (INEL) Site. These birds utilize leaching pond arthropods and are therefore capable of accumulating radioactive materials and exporting them from the INEL Site during migration. The breeding biology is discussed for these swallows and a control group located 100 km away. Total nestling mortality for the controls and a 1977 TRA population was found to be statistically identical. Over 20 fission and activation products have been detected in immature and adult TRA birds. Mean concentrations of detectable radionuclides were used to calculate internal dose rates, and results showed that Na-24 contributed about 72% of the total average of 21.9 mrad/d for adult birds. Concentration factors were also calculated for predominant radionuclides in swallows relative to filtered pond water. Data from LiF dosimeters in swallow nests constructed with contaminated mud indicated average dose rates were 84 mrad/d for eggs and 220 mrad/d for nestlings. Growth curves were constructed for the immature TRA birds and controls. The first clutch of TRA swallows was found to have a significantly lower mean growth rate constant than the first clutch of controls. The statistical difference in growth rate between the control and TRA first clutch populations may have resulted from differences in climate, nesting site habitat, or available food sources, and cannot be solely attributed to radiation exposure as a causative factor. Growth rate parameters for TRA birds were within the range of values reported in the literature

 19. Infantile hemangiomas: from pathogenesis to clinical features

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rosenblatt A

  2012-06-01

  Full Text Available Adena Rosenblatt,1 Erin F Mathes,2 Kristina W Rosbe31Department of Pediatrics, University of California, San Francisco, 2Division of Pediatric Dermatology, Departments of Dermatology and Pediatrics, University of California, San Francisco, 3Division of Pediatric Otolaryngology, Department of Otolaryngology – Head and Neck Surgery, University of California, San Francisco, CA, USAAbstract: Infantile hemangiomas (IH are benign vascular tumors consisting of a collection of immature cells, including progenitor stem cells and disorganized blood vessels. They are the most common benign tumors in childhood. Recently, there have been significant, exciting advancements in the understanding of the pathogenesis and treatment of infantile hemangiomas, which are discussed in this review. The decision to initiate treatment for IH is based on many factors, including size and location, functional compromise, psychosocial implications, and risks and benefits of the proposed therapy. For most families of children with hemangiomas, education about the natural history of IH and reassurance are often the only "treatment" required. A minority of patients with large, complex lesions or lesions that cause functional compromise require early intervention. These patients and families benefit from a multidisciplinary approach to care in vascular birthmark centers. Ongoing multi-institutional clinical trials will provide further important data on the efficacy and safety of hemangioma treatments.Keywords: progenitor stem cell, glucose transporter 1, PHACES, LUMBAR, infantile hemangioma

 20. An example of a method to wirelessly transfer measurement data from cows in a free stall barn

  OpenAIRE

  Järvinen, M.; Sutinen, V.; Martiskainen, P.; Rehu, J.; Korkalainen, M.; Känsälä, K.; Mononen, J.

  2010-01-01

  Here we describe a wireless data measurement and transfer system that operates within a free stall barn. We report also the reliability of the system. This system was designed and built in Very Intelligent Cow Barn project in 2006-2007.

 1. PubMed Medical Publications From Libya

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bakoush O

  2007-01-01

  Full Text Available Medical research and publications are the back-bone for advancing the medical field. We identified the PubMed medical publications that are affiliated with Libya to shed some light on the contribution of this country’s medical community to the PubMed database. All publications affiliated with Libya in the PubMed were counted over a five year period ending December 2006. We also used the same method to obtain data on the PubMed medical publications from Tunisia, Morocco and Yemen. Tunisia had the largest number of PubMed publications among the studied countries: 20.4 publications per million population per year and 7.2 publications per year per one billion US$ GDP. Libya had much fewer publications: 2.4 publications per million population per year and 0.4 publications per one billion US$ GDP. The citation frequency for Libyan published research was very low compared to Tunisian and Moroccan related research. Conclusion: This preliminary analysis shows that medical research output in Libya is about twenty times less than in other countries with similar backgrounds, and that it needs to be enhanced.

 2. A marvel of precision: MedAustron

  CERN Multimedia

  Anaïs Schaeffer

  2013-01-01

  MedAustron, which is currently being built in Austria, will be one of the most advanced centres for ion beam therapy and research in Europe. It is based on the same design as the Italian National Centre for Oncological Hadrontherapy (CNAO), which in turn is based on the CERN-led Proton Ion Medical Machine Study (PIMMS). MedAustron should welcome its first patient at the end of 2015.   Layout of the MedAustron accelerator complex.  With three ion-sources, a linac, a synchrotron and four irradiation rooms (see picture), MedAustron is a huge accelerator complex. Among other equipment, it comprises 300 magnets of 30 different types, all designed at CERN but produced at different sites: “We are working with five main suppliers from Europe and Russia,” explains Thomas Zickler, leader of the MedAustron magnet group. “All the magnets come to CERN to undergo a series of strict acceptance tests.” From the interfaces, to the electrical insulation, the co...

 3. Prey composition modulates exposure risk to anticoagulant rodenticides in a sentinel predator, the barn owl.

  Science.gov (United States)

  Geduhn, Anke; Esther, Alexandra; Schenke, Detlef; Gabriel, Doreen; Jacob, Jens

  2016-02-15

  Worldwide, small rodents are main prey items for many mammalian and avian predators. Some rodent species have pest potential and are managed with anticoagulant rodenticides (ARs). ARs are consumed by target and non-target small mammals and can lead to secondary exposure of predators. The development of appropriate risk mitigation strategies is important and requires detailed knowledge of AR residue pathways. From July 2011 to October 2013 we collected 2397 regurgitated barn owl (Tyto alba) pellets to analyze diet composition of owls on livestock farms in western Germany. 256 of them were fresh pellets that were collected during brodifacoum baiting. Fresh pellets and 742 liver samples of small mammals that were trapped during baiting in the same area were analyzed for residues of ARs. We calculated exposure risk of barn owls to ARs by comparing seasonal diet composition of owls with AR residue patterns in prey species. Risk was highest in autumn, when barn owls increasingly preyed on Apodemus that regularly showed AR residues, sometimes at high concentrations. The major prey species (Microtus spp.) that was consumed most frequently in summer had less potential to contribute to secondary poisoning of owls. There was no effect of AR application on prey composition. We rarely detected ARs in pellets (2 of 256 samples) but 13% of 38 prey individuals in barn owl nests were AR positive and substantiated the expected pathway. AR residues were present in 55% of 11 barn owl carcasses. Fluctuation in non-target small mammal abundance and differences in AR residue exposure patterns in prey species drives exposure risk for barn owls and probably other predators of small mammals. Exposure risk could be minimized through spatial and temporal adaption of AR applications (avoiding long baiting and non-target hot spots at farms) and through selective bait access for target animals. PMID:26657360

 4. Evidens for akupunktur til patienter med kvalme og opkastning i forbindelse med kemoterapi? Et litteraturstudie

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Birgith; Bundgaard Sørensen, Lene; Stricker, Lisbeth;

  2008-01-01

  Patienter, der får kemoterapi med højemetogene stoffer lider stadig af kvalme og opkastning trods understøttende behandling med moderne antieemtika som 5HT3-antagonister eksempelvis ondansetron. Akupunkturstimulation anvendes for flere lidelser i sundhedsvæsenet og det undersøges om der er evidens...

 5. Akupunktur til patienten med kvalme og opkastning i forbindelse med kemoterapi - er der evidens for dette?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Birgith; Sørensen, Lene Bundgaard; Stricker, Lisbeth;

  2008-01-01

    Patienter, der får kemoterapi med højemetogene stoffer lider stadig af kvalme og opkastning trods understøttende behandling med moderne antieemtika som 5HT3-antagonister eksempelvis ondansetron. Akupunkturstimulation anvendes for flere lidelser i sundhedsvæsenet og det undersøges om der er...

 6. Vi trenger longitudinelle epidemiologiske undersøkelser av psykiske lidelser og utviklingsforstyrrelser hos barn

  OpenAIRE

  Bente Gjærum; Torunn S. Nøvik

  2009-01-01

   sAMMENDRAGArtikkelen gjennomgår nyere forekomststudier for utviklings- og atferdsforstyrrelser, nevrologiske og psykiskelidelser hos barn og ungdom. Forfatterne peker på den betydelige komorbiditet som sees for disse grupperav tilstander, og den tverrfaglige bredde som synes nødvendig for å forstå hvilke faktorer og mekanismer sompåvirker barns utvikling og psykiske helse. I tillegg refereres nyere forskning på forløp og varighet vedavvikende utvikling i oppveksten, samt eksempler på undersø...

 7. Endogenous anxiety and stress responses in water maze and Barnes maze spatial memory tasks

  OpenAIRE

  Harrison, F. E.; Hosseini, A.H.; McDonald, M.P.

  2008-01-01

  The effects of abnormally high or low stress on learning are well established. The Barnes maze and Morris water maze are two commonly-used tests of spatial memory, of which the water maze is considered more stressful; however, until now this has not been demonstrated empirically. In the present study, mice matched for performance on commonly-used anxiety tasks were trained on either the Barnes maze or water maze or received no cognitive testing. Water-maze training induced greater increases i...

 8. Food habits of common barn-owls along an elevational gradient in Andean Argentine Patagonia

  OpenAIRE

  Travaini, Alejandro; Donázar, José A.; Ceballos, Olga; Rodríguez, Alejandro; Hiraldo, F.; Delibes, M.

  1997-01-01

  We evaluated the diet of Common Barn-owls (Tyto alba) along an elevational gradient in Argentine Patagonia. Small mammals (mainly rodents) were the main prey accounting for 93.2% of total prey items. Consumption of rodents appeared to be dependent on their availability. Sizes of mam­ malian prey were variable but most ranged from 10—100 g in body mass. We concluded that the diet of these barn owls could be used as an index of cricetid rodent populations along ...

 9. Políticas públicas de nutrição para o controle da obesidade infantil Policies on nutrition for controlling childhood obesity

  OpenAIRE

  Caio Eduardo G Reis; Ivana Aragão L. Vasconcelos; Juliana Farias de N Barros

  2011-01-01

  OBJETIVO: Analisar criticamente as políticas públicas de nutrição brasileiras no controle da obesidade infantil. FONTES DE DADOS: Buscaram-se artigos, ensaios, resenhas, resoluções e legislações nas bases SciELO, Lilacs, PubMed, Biblioteca Virtual em Saúde, Sistema de Legislação em Saúde e Legislação em Vigilância Sanitária, que abordavam políticas públicas de nutrição brasileiras no controle da obesidade infantil, publicados entre 1990 e 2010. Foram utilizadas as palavras-chaves: "obesidade"...

 10. Intracranial abnormalities in infantile esotropia detected by magnetic resonance imaging

  International Nuclear Information System (INIS)

  Twenty-one cases of infantile esotropia were examined for possible intracranial abnormalities by magnetic resonance imaging, MRI. Subnormal findings, which did not seem to be related to the development of infantile esotropia, were detected in 3 cases, 14%. All the three cases had a history of ischemic episodes during the perinatal period. (author)

 11. Physiological Regulation and Infantile Anorexia: A Pilot Study

  Science.gov (United States)

  Chatoor, Irene; Ganiban, Jody; Surles, Jaclyn; Doussard-Roosevelt, Jane

  2004-01-01

  Objective: To examine whether infantile anorexia is associated with physiological dysregulation. Method: This study included eight toddlers with infantile anorexia and eight healthy eaters matched for age, race, socioeconomic status, and gender. Physiological measures of heart period and respiratory sinus arrhythmia were assessed across three…

 12. Genetics Home Reference: infantile systemic hyalinosis

  Science.gov (United States)

  ... Antaya RJ, Cajaiba MM, Madri J, Lopez MA, Ramirez MC, Martignetti JA, Reyes-Múgica M. Juvenile hyaline ... 103. Citation on PubMed Dowling O, Difeo A, Ramirez MC, Tukel T, Narla G, Bonafe L, Kayserili ...

 13. Hydraulstyrning med konfiguration över Bluetooth

  OpenAIRE

  Olofsson, Petter; Utterström, Jimmy

  2015-01-01

  Denna rapport omfattar konstruktionen av ett fristående drivkort med tillhörande mobilapplikation för styrning och konfiguration av ett hydraulsystem. Projektets syfte var att på beställaren Bosch Rexroth ABs begäran undersöka om pump control module (PCM) - en del ur det existerande Spider 3 styrsystemet - kunde användas som en fristående modul. Hårdvara med en Bluetoothmodul skapades och kopplades mot PCM för att möjliggöra kommunikation via Bluetooth. En mobilapplikation utvecklades i Andro...

 14. Forandringslæring med autismediagnoser?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gustafson, Kari Ingrid; Mørck, Line Lerche

  2013-01-01

  Rasmus’ ændringer i læring, selvforståelse og tilhørsforhold perspektiveres med andre ASF-diagnostiseredes læring udforsket bl.a. gennem gruppeinterviews i regi af Asperger-foreningen. Artiklen byder således på et alternativ i form af at forstå forandringslæring som overskridende læring, med langt større...... hvor fx Asperger-foreningen, lærere og skolebørns- og unges-fællesskaber, samt forældrene er vigtige aktører i overskridelsen af marginalisering....

 15. Ti år med formidlingspligt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyer, Gitte

  2014-01-01

  Jubilæet blev markeret ved et symposium - men hvor var journalisterne, og hvor var forskerne? For få uger siden lagde TV 2 hus til et symposium om videnskab, formidling, journalistik og spin. Danske Videnskabsjournalister og Akademiet for de Tekniske Videnskaber tog med arrangementet et behjertet...... initiativ. De ville gøre status efter ti år med lovfæstet formidlingspligt på universiteterne. Samtidig lagde de op til et kritisk blik på universitetsverdenens kommunikationsafdelinger...

 16. Effektivt ingeniørarbeid med BIM

  OpenAIRE

  Haugsand, Magnus

  2010-01-01

  Byggebransjen har etter innføringen av datamaskiner hatt liten vekst i lønnsomhet sammenlignet med andre bransjer. BIM — bygningsinformasjonsmodellering — er en teknologi som kan fornye hele bransjen. Men selv om BIM har blitt innført, gjennomføres prosjekteringen fortsatt med tradisjonelle metoder. Denne masteroppgaven ønsker å undersøke hvordan informasjonen i en bygningsinformasjonsmodell kan utnyttes mer effektivt, og hvordan arbeidsmetodene må utformes for å oppnå dette. For å definere h...

 17. Hjernen og følelser--fra barn til voksen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Plessen, Kerstin J; Kabicheva, Galina

  2010-01-01

  BACKGROUND: Contemporary neuroscience relates human behaviour, emotions and cognition to underlying neurobiological processes in the brain. Increased awareness of such processes may improve our understanding of emotional regulatory problems and development of psychopathology in some children and...... adolescents. MATERIAL AND METHODS: This article is based on articles identified through a non-systematic search in PubMed and on publications from the authors' own database. RESULTS: Several processes form the biological basis for how children and adolescents regulate their emotions when relating to others......: linear development of white matter, growth and subsequent elimination of gray matter and maturation of various neuronal networks in the brain. Emotional regulation develops discontinuously in children and adolescents, and varying degrees of maturation of specific neural networks involved in self...

 18. Feltforsøk med vibreringsfri betong

  OpenAIRE

  Kompen, Reidar

  1999-01-01

  Den 1. februar 1999 ble de to 18,5 lange kulvertveggene i Kvennabakkundergangen, Rv 651 i Volda i Møre og Romsdal, utstøpt med vibreringsfri betong som et feltforsøk. Betongen inneholdt tilsetningsstoffet Sika Viscocrete 3.

 19. Elever med adfærdsvanskeligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nissen, Poul

  2001-01-01

  Artikel i særnummer om folkeskolens urolige elever, hvor der redegøres for den viden der aktuelt er i Danmark på området samt vanskelighederne med at skelne mellem de elever i skolen, der reagerer "sundt" på omgivelsernes pres og de elever som har alvorligere problemer. De kan se ens ud på...

 20. Digital kommunikation med den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper Bull; Andersen, Kim Normann

  Udgangspunktet for vores undersøgelse om digital kommunikation med det offentlige er et positivt ståsted for så vidt angår den fremadrettede anvendelse af digitalisering. Vi deler således den normative målsætning udtrykt bl.a. i Regeringens, KLs og Danske Regioners 2015 - digitaliseringsstrategi...

 1. MedAustron - Austrian Hadron Therapy Centre

  CERN Document Server

  Benedikt, M; 10.1109/NSSMIC.2008.4774090

  2009-01-01

  MedAustron is a synchrotron based accelerator facility for cancer treatment with proton and carbon ion beams. In addition to the clinical application, the accelerator will also provide beams for non-clinical research, in the fields of medical radiation physics, radiation biology and experimental physics.

 2. Variation in sperm morphometry and sperm competition among barn swallow (Hirundo rustica) populations

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Laskemoen, T.; Albrecht, Tomáš; Bonisoli-Alquati, A.; Cepák, J.; De Lope, F.; Hermosell, I. G.; Johannessen, L. E.; Kleven, O.; Marzal, A.; Mousseau, T. A.; Moller, A. P.; Robertson, R. J.; Rudolfsen, G.; Saino, N.; Vortman, Y.; Lifjeld, J. T.

  2013-01-01

  Roč. 67, č. 2 (2013), s. 301-309. ISSN 0340-5443 R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP506/12/2472 Institutional support: RVO:68081766 Keywords : Barn swallow * Extrapair paternity * Hirundo rustica * Sperm competition * Sperm size Subject RIV: EG - Zoology Impact factor: 3.049, year: 2013

 3. Michael E. Barnes: Award for Distinguished Professional Contributions to Institutional Practice

  Science.gov (United States)

  American Psychologist, 2012

  2012-01-01

  Presents a short biography on the winner of the American Psychological Association's Award for Distinguished Professional Contributions to Institutional Practice. The 2012 winner is Michael E. Barnes for his pioneering leadership, dedication, and distinguished contributions to juvenile justice. As chief psychologist of the Superior Court of the…

 4. Low frequency eardrum directionality in the barn owl induced by sound transmission through the interaural canal

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kettler, Lutz; Christensen-Dalsgaard, Jakob; Larsen, Ole Næsbye;

  2016-01-01

  The middle ears of birds are typically connected by interaural cavities that form a cranial canal. Eardrums coupled in this manner may function as pressure difference receivers rather than pressure receivers. Hereby, the eardrum vibrations become inherently directional. The barn owl also has a la...

 5. Non-planar Feynman diagrams and Mellin-Barnes representations with AMBRE 3.0

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dubovyk, Ievgen [Institute of Electrophysics and Radiation Technologies, Kharkiv (Ukraine); Gluza, Janusz [Univ. of Silesia, Katowice (Poland). Inst. of Physics; Riemann, Tord

  2016-04-15

  We introduce the Mellin-Barnes representation of general Feynman integrals and discuss their evaluation. The Mathematica package AMBRE has been recently extended in order to cover consistently non-planar Feynman integrals with two loops. Prospects for the near future are outlined. This write-up is an introduction to new results which have also been presented elsewhere.

 6. Systematics and distribution of the giant fossil barn owls of the West Indies (Aves: Strigiformes: Tytonidae).

  Science.gov (United States)

  Suárez, William; Olson, Storrs L

  2015-01-01

  After reviewing the systematics and distribution of the extinct West Indian taxa of Tytonidae (Tyto) larger than the living barn owl Tyto alba (Scopoli), we reached the following conclusions: (1) the species T. ostologa Wetmore (1922) is the only giant barn owl known so far from Hispaniola; (2) T. pollens Wetmore (1937) was a somewhat larger and even more robust representative of T. ostologa known from the Great Bahama Bank and Cuba; (3) the very rare species T. riveroi Arredondo (1972b) is here synonymized with T. pollens; (4) the smallest taxon of these giant barn owls is T. noeli Arredondo (1972a), which is widespread and abundant in Quaternary deposits of Cuba and is here reported for the first time from two cave deposits in Jamaica; (5) the only large barn owl named so far from the Lesser Antilles is T. neddi Steadman & Hilgartner (1999), which is here synonymized with T. noeli; (6) a new taxon from Cuba, T. cravesae new species, which in size approached the linear dimensions of T. ostologa, is named and described herein. PMID:26624114

 7. First observation of African tigerfish Hydrocynus vittatus predating on barn swallows Hirundo rustica in flight.

  Science.gov (United States)

  O'Brien, G C; Jacobs, F; Evans, S W; Smit, N J

  2014-01-01

  A population of African tigerfish Hydrocynus vittatus from the Schroda Dam, actively prey on barn swallows Hirundo rustica in flight. This behaviour was discovered during a radio telemetry study and documented using a motion picture video camera. These results show that an avivorous diet is a part of the feeding biology of H. vittatus, and may occur in other populations. PMID:24354922

 8. Hvordan opplever de seilende på kontrakt med Statoil kontakten med Statoil Marin?

  OpenAIRE

  Hellesø, Bjørn Kristian Torsvik; Rasmussen, Niclas Elde; Hersvik, Robert Bordvik

  2012-01-01

  Statoil Marin ble opprettet i 1997, og er en viktig aktør i å hindre sammenstøt mellom fartøy og Statoils installasjoner. De har hatt en positiv utvikling fra tolv sammenstøt i 2000, til ingen i 2009 og 2010. Vi spør oss i denne oppgaven: hvordan opplever de seilende på kontrakt med Statoil kontakten med Statoil Marin? For å belyse dette ble det foretatt et besøk hos Statoil Marin på Sandsli i Bergen. Her ble det gitt en introduksjon i hva Statoil Marin arbeider med, og hvordan...

 9. MED-SUV Data Life Cycle

  Science.gov (United States)

  Sangianantoni, Agata; Puglisi, Giuseppe; Spampinato, Letizia; Tulino, Sabrina

  2015-04-01

  The MED-SUV project aims to implement a digital e-infrastructure for data access in order to promote the monitoring and study of key volcanic regions prone to volcanic hazards, and thus improve hazard assessment, according to the rationale of Supersite GEO initiative to Vesuvius- Campi Flegrei and Mt Etna, currently identified as Permanent Supersites. The present study focuses on the life cycle of MED-SUV data generated in the first period of the project and highlights the managing approach, as well as the crucial steps to be implemented for ensuring that data will be properly and ethically managed and can be used and accessed from both MED-SUV and the external community. The process is conceived outlining how research data being handled as the project progresses, describing what data are collected, processed or generated and how these data are going to be shared and made available through Open Access. Data cycle begins with their generation and ends with the deposit in the digital infrastructure, its key series of stages through which MED-SUV data passes are Collection, Data citation, Categorization of data, Approval procedure, Registration of datasets, Application of licensing models, and PID assignment. This involves a combination of procedures and practices taking into account the scientific core mission and the priorities of the project as well as the potential legal issues related to the management and protection of the Intellectual Property. We believe that the implementation of this process constitutes a significant encouragement in MED-SUV data sharing and as a consequence a better understanding on the volcanic processes, hazard assessment and a better integration with other Supersites projects.

 10. Plantas medicinales utilizadas en la salud infantil

  OpenAIRE

  Souza, ADZ.; Ceolin, T.; Vargas, NRC.; Heck, RM.; Vasconcellos, CL.; Borges, AM.; Mendieta, MC.

  2011-01-01

  Identificar las plantas medicinales utilizadas en la salud infantil por familias de agricultores de base ecológica de la región Sur de Río Grande do Sul, Brasil. El enfoque de investigación es cualitativo, exploratorio y descriptivo, con datos recogidos de enero a mayo de 2009. Los sujetos fueron ocho familias de agricultores, residentes en los municipios de Pelotas, Morro Redondo, Canguçu y Arroio do Padre. Seis plantas fueron citadas (Chrysanthemun cinerariifolium, Foeniculum vulgare, Acca ...

 11. Obesidad infantil y enfermería

  OpenAIRE

  Fuertes Durán, Ana María

  2014-01-01

  La obesidad es la acumulación de grasa que puede alterar la salud de la persona. Los datos epidemiológicos actuales demuestran un aumento significativo en la población infantil a nivel mundial y en España, destacando el grado de epidemia que remarca la Organización Mundial de la Salud. Esto justifica el trabajo de investigación sobre el conocimiento del tema a tratar desde un punto teórico, para apoyar las acciones prácticas en su prevención, diagnóstico y tratamiento, por l...

 12. Computed tomographic findings in acute infantile hemiplegia

  International Nuclear Information System (INIS)

  The clinical and computed tomographic findings in four cases of acute infantile hemiplegia that were followed for over ten years are described. The most impressive and common findings in four cases are as follows: 1) Unilateral loss of cerebral volume with displacement of the midline structures to the affected side. 2) Unilateral thicked calvarium and dilated frontal and ethmoid sinus and mastoid air cells on affected side. 3) A dilated lateral ventricle in the affected hemisphere. The recongnition of these calvarial changes should indicate that the cerebral abnormalities are the result of an atrophic and hypoplastic process that began in early life. (author)

 13. Obesidad infantil y consumo de bebidas azucaradas

  OpenAIRE

  Coronel, Julia

  2011-01-01

  La obesidad infantil es un importante problema de salud pública, por su prevalencia y consecuencias sobre las expectativas y la calidad de vida. La pediatría no deja de ser, en cada minuto del crecimiento de los niños, un momento para aprovechar y para poder decir qué tenemos y cómo tenemos que comer, tanto en cantidad como en calidad de nutrientes. El siguiente trabajo de investigación, realizado en la ciudad de Mar del Plata, tiene como objetivo determinar cómo incide el c...

 14. Dibujo infantil como medio de diagnostico

  OpenAIRE

  González Hernando, Elisa

  2015-01-01

  Con este documento se pretende demostrar la importancia que tiene el dibujo infantil en el correcto desarrollo integral de las personas. Se estudia la importancia del dibujo y su valor a la hora de utilizarlo como método de diagnóstico ante determinados aspectos que pueden determinar la vida de una persona. En definitiva lo que se desarrolla en este trabajo de Fin de Grado es el papel que juega el dibujo como herramienta para el seguimiento del desarrollo de los individuos centrándonos ...

 15. PLAN DE EMPRESA PARA UNA ESCUELA INFANTIL

  OpenAIRE

  ALBERT SANCHIS, LAURA

  2014-01-01

  La finalidad de este trabajo es la creación de una escuela infantil con una educación diferenciada y de calidad. Esta diferenciación se basa en tres pilares que son el inglés como lengua única, la inteligencia emocional y la temprana interacción con las nuevas tecnologías. Los cambios que se han sufrido durante dos décadas como la globalización o las nuevas tecnologías han cambiado el mundo que nos rodea y la forma de ver y hacer las cosas. En este contexto tan abierto, en el que la inf...

 16. Infantile hepatic hemangioendothelioma treated by radiotherapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Infantile hepatic hemangioendothelioma is a rare tumor of infancy, sometimes associated with cutaneous hemangiomatosis. It is clinically evident within the first six months after birth and can be life threatening because of heart failure, intraperitoneal hemorrhage or thrombocytopenia. In less severe forms spontaneous regression has been described. Current treatment may be surgical ligation of the hepatic artery, or pharmacological therapy with corticosteroids or radiotherapy. A 4-month infant is described, admitted with acute heart failure and huge hepatomegaly. Since a surgical approach was not possible and corticosteroid therapy failed to achieve the expected effect, radiotherapy was given with excellent results. (orig.)

 17. Smoking during pregnancy and infantile colic

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søndergaard, Charlotte; Henriksen, Tine Brink; Obel, Carsten;

  2001-01-01

  smoke during this period. Adjustment for maternal age, parity, marital status, alcohol intake, birth weight, gestational age, breastfeeding, caffeine intake postpartum, and paternal smoking did not change the effect measures. Conclusion. The results indicate that maternal smoking during pregnancy may......Objective. To evaluate the association between maternal smoking during pregnancy and infantile colic (IC). Methods. A follow-up study of singleton infants delivered by Danish mothers at the Aarhus University Hospital from May 1991 to February 1992 and still living in the municipality of Aarhus at...

 18. Estilos educativos parentales y obesidad infantil

  OpenAIRE

  Alzate Yepes, Teresa de J.

  2012-01-01

  Esta tesis corresponde a un estudio exploratorio relacional sobre los Estilos Educativos de los padres y el estado nutricional de niños y niñas de tres instituciones educativas de la Comunidad Valenciana de España; precisa la relación existente entre la obesidad infantil y los estilos educativos de las madres, por ser ellas quienes mayoritariamente participaron en la muestra. Se utilizaron las escalas propuestas por Alonso y Román (2003) para evaluar los Estilos Educativos, y el Índice de...

 19. Randomised Clinical Efficacy Trial of Topiramate and Nitrazepam in Treatment of Infantile Spasms

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Razieh FALLAH

  2014-01-01

  . A proposed diagnostic scheme for people with epileptic seizures and with epilepsy: a report of the ILEA task force on classification and terminology. Epilepsia 2001; 42(6:796–803.Riikonen RS. Favourable prognostic factors with infantile spasms. Eur J Paediatr Neurol 2010;14(1:13-18.Lagae L, Verhelst H, Ceulemans B, De Meirleir L, Nassogne MC, De Borchgrave V, et al. Treatment and long term outcome in West syndrome: the clinical reality. A multicentre follow up study. Seizure 2010;19(3:159-64.Fois A. Infantile spasms: review of the literature and personal experience. Ital J Pediatr 2010;36:15-21.Jaseja H. Justification of vigabatrin administration in West syndrome patients? Warranting a re-consideration for improvement in their quality of life. Clin Neurol Neurosurg 2009;111(2:111-14.Hwang H, Kim KJ. New antiepileptic drugs in pediatric epilepsy. Brain Dev 2008,30(9;549–55.Mikaeloff Y, de Saint-Martin A, Mancini J, Peudenier S, Pedespan JM, Vallée L, et al. Topiramate: efficacy and tolerability in children according to epilepsy syndromes. Epilepsy Res 2003;53(3:225-32.Peltzer B, Alonso WD, Porter BE. Topiramate and Adrenal-Cortico-tropic Hormone as Initial Treatment of Infantile Spasms. J Child Neurol 2009;24(4:400-5.Zou LP, Lin Q, Qin J, Cai FC, Liu ZS, Mix E. Evaluation of open-label topiramate as primary or adjunctive therapy in infantile spasms. Clin Neuropharmacol 2008;31(2:86-92.Korinthenberg R, Schreiner A. Topiramate in children with west syndrome: a retrospective multicenter evaluation of 100 patients. J Child Neurol 2007;22(3:302-6.14. Kwon YS, Jun YH, Hong YJ, Son BK. Topiramate monotherapy in infantile spasm. Yonsei Med J 2006;47(4:498-504.Hosain SA, Merchant S, Solomon GE, Chutorian A. Topiramate for the treatment of infantile spasms. J Child Neurol 2006;21(1:17-9.Glauser TA, Clark PO, McGee K. Long-term response to topiramate in patients with West syndrome. Epilepsia 2000;41(Suppl. 1:S91-4.Albsoul-Younes AM, Salem HA, Ajlouni SF, Al-Safi SA

 20. MED-SUV final strategic issues

  Science.gov (United States)

  Spampinato, Letizia; Puglisi, Giuseppe; Sangianantoni, Agata

  2016-04-01

  Aside the scientific, technical and financial aspects managed by the "Project Management" Work Package (WP1), the great challenge and more time consuming task of this WP has surely been the definition and application of some strategic guidelines crucial to trace the project right path to its final success and for the project outcome sustainability after month 36. In particular, given that one of the main objectives of MED-SUV is that to be compliant with the GEO initiative, particularly concerning the data sharing, great efforts have been made by WP1 at first to define the MED-SUV Data Policy Guidelines, and currently to make it suitable for the EU Supersites. At present, WP1 is also dealing with the exploitation of the achieved foreground among the project's participant and to define a Memorandum of Understanding to sustain the monitoring systems and e-infrastructure developed in the project framework. Whilst the Data Policy guidelines document was implemented in the first year of MED-SUV, WP1 is now focused on the last deliverable 'Strategic and Legal deliverables', which includes the remaining issues. To the aim, WP1 has strategically separated the Exploitation of Foreground document preparation from the Memorandum of Understanding definition. The Exploitation of Foreground process has regarded the identification of Foreground, the exploitable results, the purpose of such Foreground, the collection of information from either the scientific community of MED-SUV or industrial participants; to this aim WP1 circulated an ad hoc questionnaire to put together information on (the) every kind of MED-SUV outcome, on their owners, on the kind of ownership (single/joint), on the outcome exploitation, and on proposals for its sustainability. While the first information will allow us to prepare the final Exploitation Agreement among the project's participant, the information on the exploitation of the outcome and likely sustainability proposals will contribute to the

 1. Hydro-Quebec MED (Diametric Expansion Measurement)

  International Nuclear Information System (INIS)

  This paper describes a method for measuring the diametral expansion of the pressure tubes at Gentilly-2 nuclear generating station. The aim is to describe the solutions, the calibration tools, and the analytical methods developed for the project. To measure the diametral expansion of the pressure tubes, Hydro-Quebec modified the SLARette device and integrated a new module called MED. The measurement system is made up of three parts: 1. An inspection head, the MED (Hydro-Quebec) module, which has five ultrasonic probes that determine the distance between the inspections head and pressure tube. Measurements are always done under water and they are used to determine the diameter and thickness of the pressure tubes. 2. Tomoscan III acquisition system by R/D Tech to scan the five probes and save the data in an A-scan file. 3. An Analytical software: LogaMED (Hydro-Quebec). The advanced delivery machine (ADM) equipped with a SLARette device is primarily an axial inspection system. The ADM and SLARette device are not capable of performing an axial/rotational inspection and have no centering system. However, measuring the diametral creep requires spiral scanning and a centered tool. A method that would allow the walls of the tubes to be measured in an uncentered way and to recalculate the diameters as if the device were centered has been designed. An automatic analytical software program (LogaMED) was designed to perform the calculation. LogaMED reads A-scan file data and provides the user with information on diameter and thickness. Two methods can be used to determine the diameter. The first consists in moving lengthwise through the tube. Several passes can be done at different angles and the results compiled in LogaMED. The second method is used to measure the diameter at every angle with an angular displacement (3600 rotation). Two of the main problems that had to be resolved were the calibration of the calculation parameters and the determination of measurement

 2. Infantile myofibromathosis of the maxilla. A case report

  International Nuclear Information System (INIS)

  Background. Infantile myofibromatosis is a rare benign tumour in children. Its characteristic symptoms are firm masses in soft tissues, bones and visceral organs, and its common locations are head and neck. Three forms are well known: solitary, multicentric and visceral myofibromatosis. All have excellent prognosis, except the last one that may be lethal. Spontaneous regression can occur. Case report. We present an unusual case of infantile myofibromatosis of the maxilla in an adolescent. Conclusions. The infantile myofibromatosis should be managed with special caution because of the differential- diagnostic similarity with fibrosarcoma, leomyosarcoma, and histiocytosis. (author)

 3. Series animadas y población infantil

  OpenAIRE

  Reina Flores, María del Carmen

  2005-01-01

  En el presente trabajo se ha realizado un estudio de dos series animadas que tienen en común su emisión en horario infantil. La diferencia entre ambas es el público para el que a priori están dirigidas, una está producida para un telespectador infantil y la otra está indicada para una audiencia adulta. Parece existir en algunos padres la creencia de forma más o menos implícita de que las series de dibujos animados por el mero hecho de emitirse en horario infantil están indicadas p...

 4. Självkänslan i fokus : Hälsofrämjande e-klubb för barn i åldern 8-9 år

  OpenAIRE

  Rebers, Lina; Andersson, Denise; Henriksson, Sarah; Grönlund, Jessica

  2016-01-01

  Arbetet ingår i projektet ”eklubb” som startat år 2016 och pågår fram till år 2017. Syftet med projektet är att skapa en hälsofrämjande virtuell klubb för olika åldersgrupper. Arbetets syfte är att stärka självkänslan hos barn i åldern 8 till 9 år. Målet är att skapa en struktur för en virtuell klubb som kommer att präglas av positivitet, och samtidigt ge barnet trygghet och möjlighet att identifiera sina egna resurser och styrkor. Arbetets frågeställning är: Hur kan man bygga upp ekl...

 5. Infantile encephalitic beriberi: magnetic resonance imaging findings

  International Nuclear Information System (INIS)

  Thiamine deficiency in infants is still encountered in developing countries. It may present with acute neurological manifestations of infantile encephalitic beriberi. To review brain MRI findings in infantile encephalitic beriberi from a single institution. A retrospective review of MRI scans in 22 infants with acute-onset beriberi encephalopathy was carried out. Hyperintense lesions on T2-weighted images were seen symmetrically in the putamen in all patients, in the caudate nuclei in 16/22 (73%), the thalami in 7/22 (32%) and the globi pallidi in 3/22 (14%) of the infants. Altered signal intensity lesions in the cerebral cortex were seen in 7/22 (32%). The mammillary bodies were seen in one infant and the periaqueductal gray matter in two. There was restricted diffusion in 14/22 (64%), and 6/8 children with no evidence of restriction had been imaged ≥10 days after presentation. MR spectroscopy showed increased lactate peak in 6/8 infants (75%). Recognition of symmetrical T2-W hyperintense lesions in the basal ganglia with restricted diffusion and prominent lactate peak may allow early diagnosis of encephalitic beriberi in at-risk infants. (orig.)

 6. Cranial computed tomography in infantile spasms

  International Nuclear Information System (INIS)

  Out of 109 children with infantile spasms (IS), prospectively tested during the years 1976 to 1979 in Denmark, 52 children were examined by cranial computed tomography (CT). The classification of IS into cryptogenic (CR), symptomatic (SY) and doubtful (DO) was done clinically without considering the CT-finding. Sixty per cent of the scannings were abnormal. Only 6/30 (20%) of the children in ACTH treatment were found to develop cerebral atrophy which means that this finding is not an obligatory side-effect of ACTH treatment of children with IS. Normal CT-findings were found in 50% of the CR and 50% of the SY + DO-groups, and could not be used as a prognostic tool for estimating the mental development. This was also the case for children with cerebral atrophy. Abnormal CT-findings (minus atrophy) were highly correlated to the group with clinical symptoms and indicate an extremely unsatisfying long-term mental prognosis. CT-scanning is a valuable tool for the examination of clearing children with infantile spasms. (authors)

 7. Clinical Study on Treatment of Infantile Rotaviral

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  魏连波; 李智军; 陈宝田; 栾图; 高云飞; 李吉来; 孙升云

  2001-01-01

  Objective: To observe the clinical effect of guava leaf (GL) in treating infantile rotaviral enteritis.Methods: Sixty-two patients of rotaviral enteritis were randomly divided into the treated group treated with GL and the control group treated with Gegen Qinlian Decoction. The time for ceasing diarrhea, content of Na+ in blood, content of Na+ and glucose in stool, and the rate of negative conversion of human rotavirus antigen (HRVA) were observed.Results: The 3-day recovery rate in the treated group (87.1%) was significantly higher than that in the control group (58.1%, P<0.05). The time of ceasing diarrhea in the treated group (25.1±9.5 hrs) was significantly shorter than that in the control group (38.7±15.2 hrs, P<0.01). Moreover, content of Na+ and glucose in stool were reduced obviously in the treated group but not in the control group; and negative conversion rate of HRVA in the former group also got better than that in the latter group (87.1% vs 58.1%, P<0.05). Consequently, the effect of GL was superior to that of the control significantly.Conclusion: GL has good curative effect on infantile rotaviral enteritis.

 8. Role of connexins in infantile hemangiomas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  KatjaBlanke

  2013-04-01

  Full Text Available The circulatory system is one of the first systems that develops during embryogenesis. Angiogenesis describes the formation of blood vessels as a part of the circulatory system and is essential for organ growth in embryogenesis as well as repair in adulthood. A dysregulation of vessel growth contributes to the pathogenesis of many disorders. Thus, an imbalance between pro- and antiangiogenic factors could be observed in infantile hemangioma (IH. Infantile hemangioma is the most common benign tumor during infancy, which appears during the first month of life. These vascular tumors are characterized by rapid proliferation and subsequently slower involution. Most IHs regress spontaneously, but in some cases they cause disfigurement and systemic complications, which requires immediate treatment. Recently, a therapeutic effect of propranolol on IH has been demonstrated. Hence, this nonselective β- blocker became the first-line therapy for IH. Over the last years, our understanding of the underlying mechanisms of IH has been improved and possible mechanisms of action of propranolol in IH have postulated. Previous studies revealed that gap junction proteins, the connexins (Cx, might also play a role in the pathogenesis of IH. Therefore, affecting gap junctional intercellular communication is suggested as a novel therapeutic target of propranolol in IH. In this review we summarize the current knowledge of the molecular processes leading to IH and provide new insights of how connexins might be involved in the development of these vascular tumors.

 9. Infantile encephalitic beriberi: magnetic resonance imaging findings

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wani, Nisar A. [Government Medical College Srinagar, Department of Pediatric Radiology, Jammu and Kashmir, Pin (India); Qureshi, Umar A.; Ahmad, Kaiser; Ahmad, Waseem [Government Medical College Srinagar, Department of Pediatrics, Jammu and Kashmir (India); Jehangir, Majid [Government Medical College Srinagar, Department of Radiology, Jammu and Kashmir (India)

  2016-01-15

  Thiamine deficiency in infants is still encountered in developing countries. It may present with acute neurological manifestations of infantile encephalitic beriberi. To review brain MRI findings in infantile encephalitic beriberi from a single institution. A retrospective review of MRI scans in 22 infants with acute-onset beriberi encephalopathy was carried out. Hyperintense lesions on T2-weighted images were seen symmetrically in the putamen in all patients, in the caudate nuclei in 16/22 (73%), the thalami in 7/22 (32%) and the globi pallidi in 3/22 (14%) of the infants. Altered signal intensity lesions in the cerebral cortex were seen in 7/22 (32%). The mammillary bodies were seen in one infant and the periaqueductal gray matter in two. There was restricted diffusion in 14/22 (64%), and 6/8 children with no evidence of restriction had been imaged ≥10 days after presentation. MR spectroscopy showed increased lactate peak in 6/8 infants (75%). Recognition of symmetrical T2-W hyperintense lesions in the basal ganglia with restricted diffusion and prominent lactate peak may allow early diagnosis of encephalitic beriberi in at-risk infants. (orig.)

 10. A Study of Essential Infantile Esotropia.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sonam Patel

  2015-12-01

  Full Text Available Introduction: Essential infantile esotropia is an entity in squint that requires particular attention because of its varied etiology and variable associated findings and that it most of the times requires early surgical intervention. Aims and Objectives: Our aim is to study incidence of occurrence, associated findings and binocular status of these patients. Materials and Methods: This is a retrospective study of 50 cases of Essential infantile esotropia who attended squint clinic of a tertiary referral center between September 2009 to September 2012 & were studied for their age of presentation, squint, cycloplegic refraction, binocular status and amblyopia. Results: Amongst 50 cases 46% were male and 54% were female patients. Most i.e. 62% cases presented between 1 to 2 years of age. 76% patients had unilateral deviation. Incidence of amblyopia was 76%. 2% cases had myopia, 90% had mild to moderate hypermetropia, and 8% cases had high hypermetropia. 52% patients had inferior oblique over-action, 28% had nystagmus, 8% had head posture, 8% had Dissociated Vertical Deviation. Stereopsis was not present in a single case. Conclusion: Our study assesses that the age of presentation is between 1 to 2 years. Amblyopia is commonly associated with unilateral deviation. Moderate hypermetropia is common. Inferior oblique over action is the most common association.

 11. Mobil tidsrapportering med tidstjänster

  OpenAIRE

  Gullberg, Fredrik

  2012-01-01

  Syftet med det här examensarbetet var att underlätta tidsrapporteringsprocessen för näringslivet genom att undersöka möjligheten till ett mobilt verktyg, mer specikt en iPhone-applikation, som använder sig av platstjänster för att känna igen vilken kund användaren jobbar med för tillfället. Metoden gick ut på att undersöka vilka tekniker som finns tillgängliga, skapa enskilda konceptapplikationer för att testa dem och slutligen skapa en större applikation som utnyttjar teknikerna. Slutsatsen ...

 12. Poetisk sortsyn med lys for enden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Peter Stein

  2015-01-01

  Ursula Andkjær Olsens digtsamling " Udgående fartøj" indledes med den følgende prægnante passage, der kan læses i sin helhed som " ugens digt" her på siden: " jeg har brugt tid på at tyde/ sprede dumpe fornemmelser / fra mit fjerne indre (...)......Ursula Andkjær Olsens digtsamling " Udgående fartøj" indledes med den følgende prægnante passage, der kan læses i sin helhed som " ugens digt" her på siden: " jeg har brugt tid på at tyde/ sprede dumpe fornemmelser / fra mit fjerne indre (...)...

 13. RFID-avläsning med mobiltelefon

  OpenAIRE

  Svensson, Torbjörn

  2007-01-01

  MobileReader är en mobil RFID (Radio Frequency Identification) applikation. Syftet med denna applikation är att skapa en RFID-läsare som skall gå att bära med sig ute på fältet. I första hand kommer läsaren att kunna läsa passiva RFID-taggar på Lågfrekvens-bandet (LF) samt att vara anpassad för nyare mobiltelefoner av tillverkaren Sony Ericsson. Detta examensarbete resulterade i ett program avsett för en Atmel ATmega16 mikroprocessor. Mikroprocessorn tar emot data från en befintlig LF-läsare ...

 14. Fenologi hos alm visar samband med almsjuka

  OpenAIRE

  Black Samuelsson, Sanna; Ghelardini, Luisa

  2008-01-01

  • Almar angrips alltmer av almsjukan. Antalet insjuknade och döda träd har ökat påfallande senaste åren. Ett komplext samspel mellan trädet, svampen (Ophiostoma novo-ulmi), almsplintborren (Scolytus spp., insekten som överför svampen till trädet) och den omgivande miljön, avgör om trädet blir smittat eller inte. • Träd med tidig knoppsprickning på våren och sydligt ursprung löper lägst risk att bli smittade. • Hos träd med tidig knoppsprickning har vårveden hunnit övergå i sen ved, vars träng...

 15. Inklusion i folkeskolen med musik og musikterapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindvang, Charlotte

  2014-01-01

  I denne artikel sættes der fokus på nogle af de problemer og udfordringer som knytter sig til kravet om inklusion af børn med særlige behov i den almindelige folkeskole, og der argumenteres for at styrke anvendelsen af musik i forhold til at skabe fællesskab og optimere børnenes opmærksomhed og i...

 16. MEDSEBOJNI VPLIVI MED SISTEMI DVOSISTEMSKEGA PRENOSNEGA VODA

  OpenAIRE

  Lampret, Ernest

  2015-01-01

  Nesimetrije, ki se pojavijo v elektroenergetskem sistemu, lahko imajo izvor v nesimetričnem odjemu električne energije ali pa v samih elementih prenosnega sistema (transformatorjih, prenosnih vodih ....). Prav pri slednjih so napetostne in tokovne nesimetrije posledica elektromagnetne sklopljenosti med vodnik in sistemi, ki so asimetrično razporejeni v glavah stebrov. Izpeljani izrazi za izračun parametrov voda so bili uporabljeni kot vhodni podatki v modelu dvosistemskega prenosnega voda...

 17. Sydkorea: Teknologiske tigerspring med globale udfordringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brynskov, Martin

  2010-01-01

  Sydkorea har gennemgået en utrolig udvikling fra u-land til førende i-land i løbet af få årtier. Helt centralt står den teknologiske eksport af elektronik, biler og skibsbyggeri i verdenseliten. Men på trods af de mange succeser er der også udfordringer. Denne analyse viser – med aktuelle eksempl...

 18. Sex steroid hormones in barn swallow (Hirundo rustica) populations at a dioxin contaminated site in northeast Louisiana

  Data.gov (United States)

  US Fish and Wildlife Service, Department of the Interior — This study compares the gonadal sex steroid hormone levels (i.e., estradiol, total estrogen, and testosterone) in Louisiana barn swallows (Hirundo rustica) that...

 19. Technical development of PubMed Interact: an improved interface for MEDLINE/PubMed searches

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fontelo Paul

  2006-11-01

  Full Text Available Abstract Background The project aims to create an alternative search interface for MEDLINE/PubMed that may provide assistance to the novice user and added convenience to the advanced user. An earlier version of the project was the 'Slider Interface for MEDLINE/PubMed searches' (SLIM which provided JavaScript slider bars to control search parameters. In this new version, recent developments in Web-based technologies were implemented. These changes may prove to be even more valuable in enhancing user interactivity through client-side manipulation and management of results. Results PubMed Interact is a Web-based MEDLINE/PubMed search application built with HTML, JavaScript and PHP. It is implemented on a Windows Server 2003 with Apache 2.0.52, PHP 4.4.1 and MySQL 4.1.18. PHP scripts provide the backend engine that connects with E-Utilities and parses XML files. JavaScript manages client-side functionalities and converts Web pages into interactive platforms using dynamic HTML (DHTML, Document Object Model (DOM tree manipulation and Ajax methods. With PubMed Interact, users can limit searches with JavaScript slider bars, preview result counts, delete citations from the list, display and add related articles and create relevance lists. Many interactive features occur at client-side, which allow instant feedback without reloading or refreshing the page resulting in a more efficient user experience. Conclusion PubMed Interact is a highly interactive Web-based search application for MEDLINE/PubMed that explores recent trends in Web technologies like DOM tree manipulation and Ajax. It may become a valuable technical development for online medical search applications.

 20. Mass depopulation of laying hens in whole barns with liquid carbon dioxide: evaluation of welfare impact.

  Science.gov (United States)

  Turner, P V; Kloeze, H; Dam, A; Ward, D; Leung, N; Brown, E E L; Whiteman, A; Chiappetta, M E; Hunter, D B

  2012-07-01

  Appropriate emergency disaster preparedness is a key priority for agricultural agencies to allow effective response to serious avian disease outbreaks. There is a need to develop rapid, humane, and safe depopulation techniques for poultry that are widely applicable across a range of farm settings. Whole barn depopulation with carbon dioxide (CO(2)) has been investigated as a humane and efficient means of killing large numbers of birds in the event of a reportable disease outbreak. It has also been considered as a method for depopulating barns containing end-of-lay hens, particularly when there is limited local slaughter and rendering capacity. Determining the best method of humanely killing large flocks of birds remains problematic and is being investigated by a coordinated international effort. While whole barn depopulation using CO(2) inhalation has been explored, physiologic responses of chickens have not been characterized in field settings and assessment of animal welfare is hampered without this information. In this study, 12 cull laying hens were surgically instrumented with telemetry transmitters to record electroencephalographs, electrocardiographs, body temperature, and activity during 2 large-scale field CO(2) euthanasia trials of end-of-lay hens. The day following surgery, instrumented hens were placed in barns with other birds, barns were sealed, and animals were killed by CO(2) inhalation delivered via a specially designed liquid CO(2) manifold. Instrumented birds were monitored by infrared thermography, and ambient temperature, CO(2), and O(2) concentrations were recorded. Results from these studies indicate that instrumented hens lost consciousness within 2 min of CO(2) levels reaching 18 to 20%. Mild to moderate head shaking, gasping, and 1 to 2 clonic muscle contractions were noted in hens before unconsciousness; however, brain death followed rapidly (benefits suggest clear advantages over catching and transporting cull hens for slaughter. The

 1. Remaining Sites Verification Package for the 141-C Large Animal Barn and Biology Laboratory (Hog Barn). Attachment to Waste Site Reclassification Form 2006-027

  International Nuclear Information System (INIS)

  The 141-C waste site is a former large animal barn and biology laboratory within the 100-F Area experimental animal farm. Strontium-90, arsenic, and multiple polycyclic aromatic hydrocarbons were detected within residual demolition debris at concentrations exceeding cleanup criteria. The site has been remediated by removing approximately 900 bank cubic meters of soil and debris within the former building footprint to the Environmental Restoration Disposal Facility. The results of verification sampling demonstrated that residual contaminant concentrations do not preclude any future uses and allow for unrestricted use of shallow zone soils. The results also showed that residual contaminant concentrations are protective of groundwater and the Columbia River

 2. Solitary infantile choriocarcinoma of the liver: MRI findings

  International Nuclear Information System (INIS)

  Infantile hepatic choriocarcinoma is a rare, highly malignant germ-cell tumour believed to result from a choriocarcinoma of the placenta that spreads to the child. Most infants present with a characteristic clinical picture of anaemia, hepatomegaly and precocious puberty. Imaging findings, including conventional MRI, may be non-specific. To improve the accuracy of diagnosis, we present the imaging findings of contrast-enhanced dynamic MRI in a 4.5-month-old boy with infantile hepatic choriocarcinoma. (orig.)

 3. Computer assisted analysis of hand radiographs in infantile hypophosphatasia carriers

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hand radiographs of 49 carriers of infantile hypophosphatasia and 67 non-carriers were evaluated using two Apple IIe Computer Programs and Apple Graphics Tablet. CAMPS was used to determine the bone lengths and calculate the metacarpophalangeal profiles. A newly developed program (ADAM) was used to determine bone density based on percent cortical area of the second metacarpal. Carriers of infantile hypophosphatasia had significantly less dense bones. (orig.)

 4. Programa Regional de Indicadores de Desarrollo Infantil (PRIDI): Marco Conceptual

  OpenAIRE

  Patrice Engle; Santiago Cueto; María Estela Ortíz; Aimee Verdisco

  2011-01-01

  El presente documento entrega el marco conceptual y la fundamentación del Proyecto Regional de Indicadores de Desarrollo Infantil (PRIDI), una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyo objetivo es generar un programa regional de compilación y uso de datos e indicadores comparables de resultados sobre Desarrollo Infantil (DI). Inspirado por las experiencias del Banco en apoyar pruebas estandarizadas como son el LLECE y el SERCE, esperamos que el carácter regional de los res...

 5. Upper extremity constraint-induced movement therapy in infantile hemiplegia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Selvam Ramachandran

  2011-01-01

  Full Text Available Infantile hemiplegia is one of the clinical forms of cerebral palsy that refers to impaired motor function of one half of the body owing to contralateral brain damage due to prenatal, perinatal and postnatal causes amongst which vascular lesion is the most common causative factor. We report here the effects of constraint-induced movement therapy in a five-year-old female child with infantile hemiplegia on improvement of upper extremity motor skills.

 6. La equinoterapia en el tratamiento de la discapacidad infantil

  OpenAIRE

  Pérez Álvarez, Luis; Rodríguez Meso, Juan; Rodríguez Castellano, Niurka

  2008-01-01

  La equinoterapia ha sido un procedimiento empleado a lo largo de la historia de la Medicina en el tratamiento de diversas enfermedades. A partir de 1990 su empleo en el tratamiento de la discapacidad infantil se ha incrementado. La evidencia científica documentada hasta el presente no permite establecer conclusiones definitivas en cuanto a su valor en el tratamiento de la discapacidad infantil, aunque las experiencias referidas por diferentes autores, demuestran ...

 7. Solitary infantile choriocarcinoma of the liver: MRI findings

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hoef, Marianne van der; Willi, Ulrich V.; Huisman, Thierry A.G.M. [University Children' s Hospital Zurich, Department of Diagnostic Imaging, Zurich (Switzerland); Niggli, Felix K. [University Children' s Hospital Zurich, Department of Paediatrics, Zurich (Switzerland)

  2004-10-01

  Infantile hepatic choriocarcinoma is a rare, highly malignant germ-cell tumour believed to result from a choriocarcinoma of the placenta that spreads to the child. Most infants present with a characteristic clinical picture of anaemia, hepatomegaly and precocious puberty. Imaging findings, including conventional MRI, may be non-specific. To improve the accuracy of diagnosis, we present the imaging findings of contrast-enhanced dynamic MRI in a 4.5-month-old boy with infantile hepatic choriocarcinoma. (orig.)

 8. Factors Influencing the Surgical Success in Patients with Infantile Esotropia

  OpenAIRE

  Fatma Gül Yılmaz Çınar; Deniz Somer; Ayşe Burcu; Züleyha Yalnız Akkaya; Firdevs Örnek

  2013-01-01

  Purpose: To determine the factors that influence the surgical success in patients with infantile esotropia and to evaluate the relationship between amount of bilateral medial rectus recession and convergence. Material and Method: We retrospectively investigated the records of 188 patients with infantile esotropia who were operated on. The surgical success rate, the factors that influence the surgical success, and the relationship between amount of bilateral medial rectus recession ...

 9. Realidad aumentada en Educación Infantil

  OpenAIRE

  Sánchez Rodríguez, José; Ruiz Palmero, Julio; Sánchez Vega, Elena

  2016-01-01

  Comenzamos por un resumen del marco normativo de la etapa Educación Infantil en el que se indica la necesidad de incluir las tecnologías en la misma. Posteriormente comentamos posibilidades de materiales y recursos tecnológicos para la enseñanza. Por último, detallamos algunas experiencias de uso de la realidad aumentada (RA) con alumnado del segundo ciclo de Educación Infantil.

 10. Mindfulness som smertehåndteringsredskab for kvinder med endometriose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Mette Kold; Vedsted-Hansen, Hanne; Hansen, Tia G. B.

  2011-01-01

  Endometriose er en kronisk underlivssygdom med smerter og en række afledte problemer, som ikke nødvendigvis kan behandles med lægelige tiltag. Artiklen argumenterer for, at en mindfulness-baseret tilgang med fokus på smertehåndtering kan anvendes til denne klientgruppe. I vestlig terapeutisk samm...

 11. La red sobre trabajo infantil peligroso (Red Tip

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Walter Varillas

  2003-01-01

  Full Text Available En el mundo, aproximadamente 351.7 millones de niños entre 5 y 17 años realizaban algún tipo de actividad económica, de ellos 170.5 millones (48.5% realizaban algún tipo de trabajo considerado peligroso. Un alto porcentaje se encuentra en la agricultura, otros en minas, manufacturas, ladrilleras, predominantemente en la economía informal. El Convenio 138 (cobre la edad mínima de admisión en el empleo de la OIT y el Convenio 182 (sobre las peores formas de trabajo infantil, definen como trabajo infantil peligroso el que puede afectar la salud, seguridad y moralidad de los menores. Estudios específicos sobre los menores muestran su susceptibilidad particular frente a los riesgos laborales, aumentando la peligrosidad para su normal desarrollo y crecimiento: "los niños no son adultos pequeños". Los profesionales de la seguridad y salud en el trabajo pueden colaborar con los profesionales y las organizaciones especializadas en el trabajo infantil, en la definición y caracterización de lo que significa el trabajo infantil peligroso. Para ello se ha conformado la Red sobre Trabajo Infantil Peligroso (Red TIP, con la finalidad de articular estos dos espacios, orientados a eliminar el trabajo infantil peligroso y rescatar al menor y devolverle la oportunidad de sonreír ahora y en el futuro.

 12. Infantile fibrosarcoma: radiological and clinical features

  International Nuclear Information System (INIS)

  Two cases of infantile fibrosarcoma are described. This rare childhood malignancy of mesodermal origin usually affects the lower limbs, as it did in both of our cases. Previously, the only treatment option available involved some form of radical and often mutilating surgery. More recently, combination chemotherapy has given good results, with the effect that various imaging modalities have become important in assessing both the initial extent of disease and the response to treatment. Computed tomography has the advantage of demonstrating the amount of osseous involvement, but at the expense of a considerable dose of ionizing radiation. On the other hand, magnetic resonance imaging, with its multiplanar capacity, gives superior demonstration of breaching of tissue planes, which has important implications for planning of surgery. However, as in other soft tissue tumours, changes in signal characteristics with treatment have proved less specific than was originally anticipated. (orig.)

 13. CT images of infantile viral encephalitis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Cranial CT scanning was undertaken in 40 patients with infantile viral encephalitis seen from 1977 to 1983. According to the pathogenic viruses, abnormal CT findings were detected most frequently in cases of herpes simplex encephalitis (HSE), followed by non-eruptive viral encephalitis, measles encephalitis, and rubella encephalitis in that order, which coincided well with neurological prognosis. Although CT findings lay within a normal range in cases of measles encephalitis, except a case in which cerebral ventricle was slightly dilated, the degree of consciousness disturbance was unfavorable and it persisted long. This revealed that there is no distinct correlation between the degree of consciousness disturbance and CT findings. Normal CT findings were detected in 13% of patients aged less than 5 years and 76.5% of patients aged 5 years or more. In many patients who had an attack of viral encephalitis at the age of 5 years or more, epileptic seizures occurred frequently, even though CT findings were normal. (Namekawa, K.)

 14. Congenital multiple infantile myofibromatosis: Radiological findings

  International Nuclear Information System (INIS)

  Infantile myofibromatosis (IM) is the most common mesenchymal tumor during childhood. At present, these lesions are classified as solitary myofibromatosis, congenital multiple myofibromatosis associated with multicentric lesions and no organ involvement, and congenital generalized myofibromatosis with skin and visceral involvement. The most frequent presenting sign consists of hard masses located in the skin, subcutaneous tissue, muscle, bone and/or organs. Sixty percent of these lesions are present at birth, and 88% develop during the first two years of life. The disease usually resolves spontaneously. Although the definitive diagnosis is based on the pathological study, knowledge of the radiological features of these lesions is of great value for distinguishing them from malignant mesenchymal tumor. We describe the clinical and pathological features as well as the radiological findings in a newborn with congenital IM who was born with masses in skin, subcutaneous tissue and muscles, but presented no organ involvement. (Author) 15 refs

 15. Infantile Perineal Protrusion in Two Monochorionic Twins

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paola Cavicchioli

  2014-11-01

  Full Text Available Case Report - Two female monochorionic-monoamniotic twins showed the same kind of infantile perineal protrusion (IPP at birth. Lesions in both twins progressively healed until resolution in 6 weeks' time; none of the twins have manifested, till date, alvus disturbances. Discussion and Literature Review - A literature review numbers approximately 100 reports of IPP. This condition has been classically classified into three categories: congenital/familiar (i.e., female sex, positive parental history of IPP, acquired (mainly due to constipation, and associated with lichen sclerosus et atrophicus. Conclusions and Final Remarks - This case report describes, for the first time, the presence of IPP in monochorionic-monoamniotic twins, supporting the existence of hereditary/genetic factors in the developing of this condition.

 16. Trauma o traumatismo : Abuso sexual infantil

  OpenAIRE

  Basualdo, Analía Beatriz; Fernandez, Cecilia Inés

  2011-01-01

  El abuso sexual infantil es un dato de nuestra época, su interés mediático sobre un público masivo es expresado en número creciente en las estadísticas de los últimos años como motivo de consulta médica y psicológica, o de indagación jurídico-penal. Las presentaciones actuales vinculadas al ASI resultan insuficientes a la hora de establecer un diagnostico estructural del fenómeno, señalando lo que se ha vuelto un lugar común: hablar del abuso sexual como evento traumático, como stress post- t...

 17. Tecnologia simplificada na enfermagem materno infantil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Selma Campestrini

  1991-09-01

  Full Text Available A autora apresenta três modelos de tecnologia simplificada da enfermagem materno infantil: o equipamento didático SEIO COBAIA para treinar exercícios e massagens da mama e mamilo; a peça indumentária SUPRETRAUMA - sutiã preventivo de traumatismo mamilar - usado por gestantes; e, a técnica para reverter mamilo umbilicado durante o puerperio imediato. Além de corroborar na promoção do aleitamento materno e na prevenção de desmame precoce, demonstra a possibilidade da enfermagem relacionar o saber teórico-científico com o saber tecnico-prático, na saúde da mulher e da criança, com tecnologia adequada às necessidades, à compreensão e ao bem estar da população.

 18. Tuina Manipulation on Infantile Myogenic Torticollis

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  LU Jian-zhong

  2004-01-01

  With the knowledge handed down by his father, the author practices both acupuncture and Tuina and obtained good effects for infantile myogenic torticollis by Tuina manipulations, which relieved suffering of many kids and prevented them from the operative injury. Among 48 cases, the total effective rate reached 95.8% through the treatment of once everyday and 10 days a course.%笔者师承父学从事针灸,推拿临床工作,运用推拿手法治疗小儿肌性斜颈,每日1次,10d为1个疗程,在48例患儿中,总有效率95.8%,给众多的患儿解除了病痛,亦免于手术带来的创伤.

 19. Infantile acne treated with oral isotretinoin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Miller, Iben Marie; Echeverría, Begoña; Torrelo, Antonio;

  2013-01-01

  In contrast to adolescent acne, infantile acne (IA) is a rare condition with only a limited body of available literature. In this descriptive, retrospective study, we reviewed six cases from 2002 to 2010 treated with oral isotretinoin. The average age of onset was 6.16 months (range 0-21 mos......). Consistent with the previous, limited literature, we found predominantly boys are affected, a predilection for the cheeks, and a polymorphic inflammatory morphology. Two patients had a family history of acne. All cases were successfully and safely treated with oral isotretinoin. The suggested treatment of...... childhood acne is similar to that of adolescents (graded according to the severity of the skin disease and risk of scarring). Oral isotretinoin appears to be an effective and safe treatment for severe IA....

 20. Scalable Parallel Formulations of the Barnes-Hut Method for n-Body Simulations

  Science.gov (United States)

  Grama, Ananth Y.; Kumar, Vipin; Sameh, Ahmed

  In this paper, we present two new parallel formulations of the Barnes-Hut method. These parallel formulations are especially suited for simulations with irregular particle densities. We first present a parallel formulation that uses a static partioning of the domain and assignment of subdomains to processors. We demonstrate that this scheme delivers acceptable load balance, and coupled with two collective communication operations, it yields good performance. We present a second parallel formulation which combines static decomposition of the domain with an assignment of subdomains to processors based on Morton ordering. This alleviates the load imbalance inherent in the first scheme. The second parallel formulation is inspired by two currently best known parallel algorithms for the Barnes-Hut method. We present an experimental evaluation of these schemes on a 256 processor nCUBE2 parallel computer for an astrophysical simulation.

 1. Scalable parallel formulations of the Barnes-Hut method for n-body simulations

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Grama, A.Y.; Kumar, V.; Sameh, A. [Univ. of Minnesota, Minneapolis, MN (United States). Dept. of Computer Science

  1994-12-31

  In this paper, the authors present two new parallel formulations of the Barnes-Hut method. These parallel formulations are especially suited for simulations with irregular particle densities. They first present a parallel formulation that uses a static partitioning of the domain and assignment of subdomains to processors. They demonstrate that this scheme delivers acceptable load balance, and coupled with two collective communication operations, it yields good performance. They present a second parallel formulation which combines static decomposition of the domain with an assignment of subdomains to processors based on Morton ordering. This alleviates the load imbalance inherent in the first scheme. The second parallel formulation is inspired by two currently best known parallel algorithms for the Barnes-Hut method.

 2. Multimodal signalling in the North American barn swallow: a phenotype network approach.

  Science.gov (United States)

  Wilkins, Matthew R; Shizuka, Daizaburo; Joseph, Maxwell B; Hubbard, Joanna K; Safran, Rebecca J

  2015-10-01

  Complex signals, involving multiple components within and across modalities, are common in animal communication. However, decomposing complex signals into traits and their interactions remains a fundamental challenge for studies of phenotype evolution. We apply a novel phenotype network approach for studying complex signal evolution in the North American barn swallow (Hirundo rustica erythrogaster). We integrate model testing with correlation-based phenotype networks to infer the contributions of female mate choice and male-male competition to the evolution of barn swallow communication. Overall, the best predictors of mate choice were distinct from those for competition, while moderate functional overlap suggests males and females use some of the same traits to assess potential mates and rivals. We interpret model results in the context of a network of traits, and suggest this approach allows researchers a more nuanced view of trait clustering patterns that informs new hypotheses about the evolution of communication systems. PMID:26423842

 3. Avian pox virus infection in a common barn owl (Tyto alba in southern Brazil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gilberto D. Vargas

  2011-07-01

  Full Text Available A young common barn owl (Tyto alba was referred to the Núcleo de Reabilitação da Fauna Silvestre (Nurfs, Federal University of Pelotas (UFPel, after been found in a barn of a brick factory in the urban area of Pelotas, Rio Grande do Sul, Brazil. The bird was apathic, weak and with crusty lesions in the featherless areas (eyes, beak, legs, and died soon after arrival at Nurfs. Necropsy and histopathological examination of the lesions were carried out. The hyperplasia and hypertrophy of the cutaneous lesions, several eosinophilic intracyto-plasmic inclusion bodies in epithelial cells (Bollinger bodies, as well as particles characteristic of poxvirus, observed by electronic microscopy, confirmed the infection by avian poxvirus, what highlights the importance of Tyto alba as carrier of the virus in the wild.

 4. Geographic variation in sexual selection and implications for speciation in the Barn Swallow

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Elizabeth SC Scordato; Rebecca J Safran

  2015-01-01

  Barn Swal ows (Hirundo rustica), a group of passerine birds comprised of six closely related subspecies, are well known throughout their nearly worldwide distribution, in part because of their close association with human settlements. A tractable species for both individual-based and population-level studies, Barn Swallows are a prominent model system in evolutionary, ecological, and behavioral research. Here we review work on sexual selection and population divergence in this species complex, focusing on comparative studies among populations and subspecies. We summarize variation in the targets of mate choice and in the information conveyed by sexually selected traits, and conclude that the benefits advertised by different traits may vary geographical y. Finally, we consider the role of sexual selection as a driver of population divergence in this widespread and phenotypically variable species complex.

 5. Geographic variation in sexual selection and implications for speciation in the Barn Swallow

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Elizabeth; SC; Scordato; Rebecca; J; Safran

  2015-01-01

  Barn Swallows(Hirundo rustica), a group of passerine birds comprised of six closely related subspecies, are well known throughout their nearly worldwide distribution, in part because of their close association with human settlements.A tractable species for both individual-based and population-level studies, Barn Swallows are a prominent model system in evolutionary, ecological, and behavioral research. Here we review work on sexual selection and population divergence in this species complex, focusing on comparative studies among populations and subspecies.We summarize variation in the targets of mate choice and in the information conveyed by sexually selected traits, and conclude that the benefits advertised by different traits may vary geographically. Finally, we consider the role of sexual selection as a driver of population divergence in this widespread and phenotypically variable species complex.

 6. Trends in North American small mammals found in common barn-owl (Tyto alba) dietary studies

  Science.gov (United States)

  Clark, D.R., Jr.; Bunck, C.M.

  1991-01-01

  Data on mammals were compiled from published studies of common barn-owl (Tyto alba) pellets. Mammalian composition of pellet samples was analyzed within geographic regions in regard to year, mean annual precipitation, latitude, and number of individual mammals in the sample. Percentages of individuals in pellets that were shrews increased whereas the percentages of rodents decreased with greater mean annual precipitation, especially in northern and western areas of North America. From the 1920s through 1980s, in northern and eastern areas the percentage of species that was shrews decreased, and in northern and central areas the percentage of individuals that was murid rats and mice increased. Human alterations of habitats during these seven decades are postulated to have caused changes in available small mammals, leading to changes in the barn-owl diet.

 7. Barn med språkstörning möter svenskämnet i skolan : föräldrars berättelser

  OpenAIRE

  Lindqvist, Jessica

  2012-01-01

  The overall aim of this study is to clarify the situation in school for children with language disorder from the parents’ perspective. Data were collected through five interviews with parents who have children of different ages and with various diagnosis within the language disorder spectra. A qualitative method based on a narrative inquiry was used and each interview was based on a interview guide with the following themes: the child’s difficulties, starting school, the school’s pedagogy, ho...

 8. Pluralistisk religionsundervisning og egengjøring som ideal. Hva kan vi lære av erfaringene til barn med hindubakgrunn?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tove Nicolaisen

  2015-12-01

  Full Text Available The aim of this article is to contribute to the development of a more pluralistic Religious Education. The Norwegian RE teaching in state schools is meant to be “objective, critical and pluralistic”. A project about Hindu children’s experiences with the Norwegian subject “Religion, Philosophies of Life and Ethics” revealed constructs of normality in Religious Education. These normality constructs are based on Western ideas about religion. The findings from the project provide specific knowledge of the children's agency, but this knowledge has also raised critical questions about normality constructs and laid the groundwork for a larger discussion of issues related to children and religious education more generally. The article presents some of the children’s experiences, including the concept of religion, concepts of the divine and the relation between faith and religious practice. The analyses revealed that the children often represented an alternative or oppositional discourse and that the children's positioning themselves could challenge "RE-normality" by representing inclusive attitudes to other religions, expressing complex understandings of the divine and representing approaches to religious practice that differed from the dominant discourse. From this point of departure the article discusses approaches that can contribute to a more pluralistic and fair teaching and avoid othering and exoticism. The approaches are inspired by Homi Bhabha’s “third space”, Edward Soja’s “spatial theory”, “visual culture” from art history, narrative theory and dialogical approaches.

 9. Upplevelsen av hot och våld : En kvalitativ studie med personal som arbetar på barn och ungdomspsykiatrisk akutmottagning

  OpenAIRE

  Djerf, Anna; Kjell, Gustafsson

  2013-01-01

  The aim of the study was to examine individual staff experience and management of threats and violence in the acute psychiatric department for children and teenagers in Uppsala. Previous research shows that the experience of threats and/or violence is individual, and that it is difficult to distinguish between these concepts. Research shows that it is particularly vulnerable to work in psychiatry when mental illness is a cause when threats and violence occurs. Threats and violence can result ...

 10. Sensitiv responsivitet i barnehagen: En kvalitativ studie av hvordan profesjonell omsorg i barnehagen påvirkes av personalets empatiske identifikasjon med og relasjoner til det enkelte barn

  OpenAIRE

  Selmer-Olsen, Maria

  2013-01-01

  The topic of this thesis is sensitive responsiveness in Early Childhood Education and Care. I have examined how professional caregivers’ relationships with individual children have an impact on the care provided. The problem is as follows: How is the professional care in Early Childhood Education and Care influenced by the staff's empathic identification and relationships with each child? To answer the research question, I conducted a qualitative study using a hermeneutic approach, based on a...

 11. Yogaträning för barn med cerebral pares : ledrörlighet och muskelelasticitet i nedre extremiteterna

  OpenAIRE

  Isakson, Erika

  2015-01-01

  Background: Movement and posture are always affected in children with cerebral palsy (CP). Motor symptoms vary in degree and severity, however a decreased joint mobility in the lower extremities is common. With increasing age, the decreased range of motion becomes more prominent and can lead to further impairments. There is a lack of evidence for ordinary physiotherapeutic treatment methods in order to maintain and increase range of motion as well as to prevent decreased joint mobility. Aim: ...

 12. Närhet : Samspel och delaktighet i förskolan för barn med utvecklingsstörning

  OpenAIRE

  Luttropp, Agneta

  2011-01-01

  The main purpose was to study if children with intellectual disability interact or participate differently with preschool staff and peers compared to their non-disabled peers and how preschool teachers experience interaction and participation for children with intellectual disability and children with typical development. The results from study I show that there are more similarities than differences between the groups. There are no differences between the groups neither in engagement nor in ...

 13. Musik och språk i förskolan ! : en intervjustudie om pedagogers arbete med musik i syfte att utveckla språket hos barn.

  OpenAIRE

  Hellström, Sofia

  2006-01-01

  Abstract The Government´s guidelines found in the curriculum for pre-schools, recommend that music should be an important resource for children. To stimulate children´s language is also an important part of this curriculum. It is every teacher`s proffessional duty to ensure that these guidelines are followed. Language is of unparallel importance in assisting an individual to grow and to function within a society. In my work about music and languages in pre-school the purpose is to investigate...

 14. Logopedisk intervention för barn med språkstörning ur ett historiskt perspektiv : en uppföljningsstudie

  OpenAIRE

  Falk, Lena; Åhsberg, Anna

  2011-01-01

  One of the largest work areas for speech and language pathologists is intervention for children with speech and language disorders. The purpose of the present study was to describe and analyze the clinical management of language impairment in children by studying and comparing medical records and literature from the years 2000 and 2009. The present study is a sequel to two previously published papers by Christina Samuelsson (1997; 1999), in which medical records and literature from the 1920-,...

 15. ”En ny hverdag”. Mødres opplevelse av hverdagen med et prematurt barn, og støtten ved en ressurshelsestasjon

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Solveig Sørby

  2015-12-01

  Full Text Available The study explores mothers’ of premature infants experience of how health centers especially adapted for families with premature infants can help them to cope with everyday life after discharge from a neonatal intensive care unit. Background: Premature children are at higher risk for physical and mental health problems, which makes parenting demanding. The transition between hospital and home is a challenging period where parents may need extra support to cope with everyday life. Method: Nine mothers of premature infants receiving follow-up care at a health center especially adapted for families with premature infants were interviewed. Data were analyzed by Kvale and Brinkmann’s guidelines for text analysis. Findings: The study revealed that mothers of premature infants need to adapt to a daily life with both challenges and joys. Mothers’ sense of coping in everyday life is affected by the public health nurse’s knowledge of and experience with premature infants. Conclusion: Mothers of premature infants experience a challenging daily life after discharge from neonatal intensive care unit. A health center especially adapted for families with premature infants can help mothers cope with everyday life after discharge through availability, flexibility, expertise, facilitating a social network and focusing on mothers’ own experience of their daily life.

 16. Beardslees preventiva familjeintervention för barn till föräldrar med psykisk sjukdom. Svenska familjers erfarenheter

  OpenAIRE

  Pihkala, Heljä

  2011-01-01

  It has been known for many years that the children of parents with mental illness run a high risk of developing psychiatric and other problems both during their childhood and later in adulthood. Meeting and providing support for the patients’ children has, however, been a neglected area in adult psychiatry until today. Recent supplementary legislation in the Nordic countries obligates the professionals in health services to take account of the needs for information and support of the children...

 17. "En ny hverdag" : mødres opplevelse av hverdagen med et prematurt barn, og støtten ved en forsterket helsestasjon

  OpenAIRE

  Sørby, Solveig

  2014-01-01

  Purpose: The purpose of this study was to explore how a child health centre, with expertise in premature infants, can improve how mothers manage their daily life with a preterm child. Background: Premature infants has a higher risk for several health issues, which can be challenging for the parents. The transition between hospital and home is crucial, as the parents have to handle the full responsibility for their child, for the first time. In this period, the child health c...

 18. ”En ny hverdag”. Mødres opplevelse av hverdagen med et prematurt barn, og støtten ved en ressurshelsestasjon

  OpenAIRE

  Solveig Sørby; Liv Fegran

  2015-01-01

  The study explores mothers’ of premature infants experience of how health centers especially adapted for families with premature infants can help them to cope with everyday life after discharge from a neonatal intensive care unit. Background: Premature children are at higher risk for physical and mental health problems, which makes parenting demanding. The transition between hospital and home is a challenging period where parents may need extra support to cope with everyday life. Method: Nine...

 19. El maltrato infantil: un problema mundial

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  SANTANA-TAVIRA ROSALINDA

  1998-01-01

  Full Text Available Al abordar el maltrato infantil se presentan diversos problemas: desconocimiento de la verdadera proporción de dicha problemática; raíces culturales e históricas profundas; diversidad de opiniones en cuanto a su definición y clasificación; dificultades en la investigación y, finalmente, una diversidad de consideraciones sobre sus repercusiones y su manejo terapéutico. En el presente artículo se estudia el maltrato infantil desde sus antecedentes históricos, así como sus clasificaciones, sus definiciones y su epidemiología. Asimismo, se revisan las repercusiones y se plantean las alternativas de tratamiento que en la bibliografía existente se han manejado como fundamentales para enfrentar este fenómeno cada vez más alarmante. Queda subrayada la necesidad de unificar criterios en cuanto a la definición y clasificación de información científica en torno a datos demográficos que, finalmente, hablarán de la realidad del problema, de los avances relacionados con sus causas, su diagnóstico, sus medidas preventivas y su tratamiento. Es fundamental utilizar medidas tendientes a prevenir el maltrato, pues una gran parte de los problemas en el niño se ven reflejados en la vida adulta. Se comparan las distintas clasificaciones en torno al tema, así como las características tanto del agredido como del agresor en los distintos tipos de maltrato.

 20. Logopeders samtal med närstående till en person med afasi : En samtalsanalys

  OpenAIRE

  Jansson, Lisa; Höglund, Emelie

  2015-01-01

  I institutionella samtal såsom närståendesamtal mellan en logoped, en närstående till en person med afasi och personen med afasi råder en asymmetri gällande maktförhållandet. Asymmetrin som uppstår i det institutionella samtalet kan innebära att samtalsdeltagaren med minst makt upplever ansiktshot. I samtal ses förståelse som en dynamisk process och när förståelsen innebär ett problem i konversationen störs den pågående aktiviteten. Mottagaren kan lösa problemet som uppstått genom att ge tala...

 1. Non-planar Feynman integrals, Mellin-Barnes representations, multiple sums

  International Nuclear Information System (INIS)

  The construction of Mellin-Barnes (MB) representations for non-planar Feynman diagrams and the summation of multiple series derived from general MB representations are discussed. A basic version of a new package AMBREv.3.0 is supplemented. The ultimate goal of this project is the automatic evaluation of MB representations for multiloop scalar and tensor Feynman integrals through infinite sums, preferably with analytic solutions. We shortly describe a strategy of further algebraic summation.

 2. Computational Diversity in the Cochlear Nucleus Angularis of the Barn Owl

  OpenAIRE

  Köppl, Christine; Carr, Catherine E.

  2002-01-01

  The cochlear nucleus angularis (NA) is widely assumed to form the starting point of a brain stem pathway for processing sound intensity in birds. Details of its function are unclear, however, and its evolutionary origin and relationship to the mammalian cochlear-nucleus complex are obscure. We have carried out extracellular single-unit recordings in the NA of ketamine-anesthetized barn owls. The aim was to re-evaluate the extent of heterogeneity in NA physiology because recent studies of cell...

 3. Performance and Health of Group-Housed Calves Kept in Igloo Calf Hutches and Calf Barn

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jerzy Wójcik*, Renata Pilarczyk, Anna Bilska, Ottfried Weiher1 and Peter Sanftleben1

  2013-04-01

  Full Text Available Group-reared calves are usually housed in common buildings, such as calf barns of all sorts; however, there are concerns about this practice due to problems such as an increased incidence of diseases and poor performance of the calves. Group calf rearing using igloo hutches may be a solution combining the benefits of individual and group housing systems. The aim of this study was to evaluate group-reared calves housed in Igloo-type hutches compared with those housed in common calf barns. The experiment was carried out on a large private dairy farm located in Vorpommern, Germany. A total of 90 Deutsche-Holstein bull calves were assigned to 2 treatment groups: the calf-barn group, with calves grouped in pens in a building, and the Igloo-hutch group, with calves housed in outdoor enclosures with an access to group igloo-style hutches. Calves entering the 84-day experiment were at an average age of about three weeks, with the mean initial body weight of about 50 kg. The calves housed in the group Igloo hutches attained higher daily weight gains compared to those housed in the calf barn (973 vs 721 g/day, consumed more solid feeds (concentrate, corn grain and maize silage: (1.79 vs 1.59 kg/day, and less milk replacer (5.51 vs 6.19 kg/day, had also a lower incidence of respiratory diseases (1.24 vs 3.57% with a shorter persistence of the illness.

 4. A Continent-Wide Migratory Divide in North American Breeding Barn Swallows (Hirundo rustica)

  OpenAIRE

  Keith A. Hobson; Kevin J. Kardynal; Steven L Van Wilgenburg; Gretchen Albrecht; Antonio Salvadori; Cadman, Michael D.; Felix Liechti; Fox, James W.

  2015-01-01

  Populations of most North American aerial insectivores have undergone steep population declines over the past 40 years but the relative importance of factors operating on breeding, wintering, or stopover sites remains unknown. We used archival light-level geolocators to track the phenology, movements and winter locations of barn swallows (Hirdundo rustica; n = 27) from populations across North America to determine their migratory connectivity. We identified an east-west continental migratory ...

 5. Non-planar Feynman integrals, Mellin-Barnes representations, multiple sums

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bluemlein, Johannes; Dubovyk, Ievgen; Ochman, Michal; Raab, Clemens G.; Riemann, Tord [Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY), Zeuthen (Germany); Gluza, Janusz [Uniwersytet Slaski, Katowice (Poland). Inst. of Physics and Chemistry; Schneider, Carsten [Johannes Kepler Univ., Linz (Austria). Research Inst. for Symbolic Computation

  2014-07-15

  The construction of Mellin-Barnes (MB) representations for non-planar Feynman diagrams and the summation of multiple series derived from general MB representations are discussed. A basic version of a new package AMBREv.3.0 is supplemented. The ultimate goal of this project is the automatic evaluation of MB representations for multiloop scalar and tensor Feynman integrals through infinite sums, preferably with analytic solutions. We shortly describe a strategy of further algebraic summation.

 6. Mellin-Barnes representations of Feynman diagrams, linear systems of differential equations, and polynomial solutions

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kalmykov, Mikhail Yu.; Kniehl, Bernd A. [Hamburg Univ. (Germany). 2. Inst. fuer Theoretische Physik

  2012-05-15

  We argue that the Mellin-Barnes representations of Feynman diagrams can be used for obtaining linear systems of homogeneous differential equations for the original Feynman diagrams with arbitrary powers of propagators without recourse to the integration-by-parts technique. These systems of differential equation can be used (i) for the differential reductions to sets of basic functions and (ii) for counting the numbers of master-integrals.

 7. Photoperiod interacts with food restriction on performance in the Barnes maze in female California mice

  OpenAIRE

  Steinman, Michael Q.; Crean, Katie K.; Trainor, Brian C.

  2010-01-01

  Food restriction has been reported to have positive effects on cognition. This study examines how another environmental factor, daylength, can alter the impact of food restriction on the brain and behavior. Female California mice (Peromyscus californicus), housed on either long days (16L:8D) or short days (8L:16D) were restricted to 80% of their normal baseline food intake or provided food ad libitum. Testing in a Barnes maze revealed that the effects of food restriction depend on photoperiod...

 8. Overt attention toward oriented objects in free-viewing barn owls

  OpenAIRE

  Harmening, Wolf Maximilian; Orlowski, Julius; Ben-Shahar, Ohad; Wagner, Hermann

  2011-01-01

  Visual saliency based on orientation contrast is a perceptual product attributed to the functional organization of the mammalian brain. We examined this visual phenomenon in barn owls by mounting a wireless video microcamera on the owls’ heads and confronting them with visual scenes that contained one differently oriented target among similarly oriented distracters. Without being confined by any particular task, the owls looked significantly longer, more often, and earlier at the target, thus...

 9. Hunting Increases Phosphorylation of Calcium/Calmodulin-Dependent Protein Kinase Type II in Adult Barn Owls

  OpenAIRE

  Nichols, Grant S.; DeBello, William M.

  2015-01-01

  Juvenile barn owls readily adapt to prismatic spectacles, whereas adult owls living under standard aviary conditions do not. We previously demonstrated that phosphorylation of the cyclic-AMP response element-binding protein (CREB) provides a readout of the instructive signals that guide plasticity in juveniles. Here we investigated phosphorylation of calcium/calmodulin-dependent protein kinase II (pCaMKII) in both juveniles and adults. In contrast to CREB, we found no differences in pCaMKII e...

 10. Ring recoveries of dead birds confirm that darker pheomelanic Barn Owls disperse longer distances

  OpenAIRE

  Roulin A.

  2013-01-01

  Variation in melanin coloration is widespread and often associated with other phenotypic traits. A recent study showed that darker-reddish pheomelanic Barn Owls (Tyto alba) move longer distances between birth and breeding sites. Because this study considered only individuals recovered within a limited study area, it remains unclear whether the association between melanism and dispersal applies to a larger geographic scale. I analysed an independent dataset of birds ringed in the same study ar...

 11. Social huddling and physiological thermoregulation are related to melanism in the nocturnal barn owl.

  Science.gov (United States)

  Dreiss, Amélie N; Séchaud, Robin; Béziers, Paul; Villain, Nicolas; Genoud, Michel; Almasi, Bettina; Jenni, Lukas; Roulin, Alexandre

  2016-02-01

  Endothermic animals vary in their physiological ability to maintain a constant body temperature. Since melanin-based coloration is related to thermoregulation and energy homeostasis, we predict that dark and pale melanic individuals adopt different behaviours to regulate their body temperature. Young animals are particularly sensitive to a decrease in ambient temperature because their physiological system is not yet mature and growth may be traded-off against thermoregulation. To reduce energy loss, offspring huddle during periods of cold weather. We investigated in nestling barn owls (Tyto alba) whether body temperature, oxygen consumption and huddling were associated with melanin-based coloration. Isolated owlets displaying more black feather spots had a lower body temperature and consumed more oxygen than those with fewer black spots. This suggests that highly melanic individuals display a different thermoregulation strategy. This interpretation is also supported by the finding that, at relatively low ambient temperature, owlets displaying more black spots huddled more rapidly and more often than those displaying fewer spots. Assuming that spot number is associated with the ability to thermoregulate not only in Swiss barn owls but also in other Tytonidae, our results could explain geographic variation in the degree of melanism. Indeed, in the northern hemisphere, barn owls and allies are less spotted polewards than close to the equator, and in the northern American continent, barn owls are also less spotted in colder regions. If melanic spots themselves helped thermoregulation, we would have expected the opposite results. We therefore suggest that some melanogenic genes pleiotropically regulate thermoregulatory processes. PMID:26552377

 12. Age before beauty? Relationships between fertilization success and age-dependent ornaments in barn swallows

  OpenAIRE

  Lifjeld, Jan T; Kleven, Oddmund; Jacobsen, Frode; McGraw, Kevin J.; Safran, Rebecca J.; Robertson, Raleigh J.

  2011-01-01

  When males become more ornamented and reproduce more successfully as they grow older, phenotypic correlations between ornament exaggeration and reproductive success can be confounded with age effects in cross-sectional studies, and thus say relatively little about sexual selection on these traits. This is exemplified here in a correlative study of male fertilization success in a large colony of American barn swallows (Hirundo rustica erythrogaster). Previous studies of this species have indic...

 13. Darker eumelanic barn owls better withstand food depletion through resistance to food deprivation and lower appetite.

  OpenAIRE

  Dreiss A.; Henry I.; Ruppli C.; Almasi B.; Roulin A.

  2010-01-01

  The intensity of selection exerted on ornaments typically varies between environments. Reaction norms may help to identify the conditions under which ornamented individuals have a selective advantage over drab conspecifics. It has been recently hypothesized that in vertebrates eumelanin-based coloration reflects the ability to regulate the balance between energy intake and expenditure. We tested two predictions of this hypothesis in barn owl nestlings, namely that darker eumelanic individuals...

 14. Numerical integration of massive two-loop Mellin-Barnes integrals in Minkowskian regions

  CERN Document Server

  Dubovyk, Ievgen; Riemann, Tord; Usovitsch, Johann

  2016-01-01

  Mellin-Barnes (MB) techniques applied to integrals emerging in particle physics perturbative calculations are summarized. New versions of AMBRE packages which construct planar and nonplanar MB representations are shortly discussed. The numerical package MBnumerics.m is presented for the first time which is able to calculate with a high precision multidimensional MB integrals in Minkowskian regions. Examples are given for massive vertex integrals which include threshold effects and several scale parameters.

 15. Repercussões do câncer infantil para o cuidador familiar: revisão integrativa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniela Doulavince Amador

  2013-04-01

  Full Text Available Trata-se de uma revisão integrativa da literatura com o objetivo de identificar as repercussões do câncer infantil para o cuidador familiar. A pesquisa foi realizada nas bases de dados LILACS, PubMed, SciELO, Adolec e Cochrane, buscando-se artigos em português, inglês e espanhol, publicados entre 2005 e 2010, usando os descritores: cuidadores, criança, câncer e enfermagem. Foram obtidos dezoito artigos. A análise das publicações selecionadas permitiu a identificação de quatro categorias temáticas: sentimentos vivenciados pelo cuidador familiar; repercussões físicas e psicológicas do sofrimento do cuidador familiar; Impacto financeiro do câncer infantil na vida do cuidador e necessidade de apoio social ao cuidador familiar. Conclui-se que os prejuízos à vida do cuidador podem fragilizar a relação criança/cuidador necessitando efetiva atuação da equipe de saúde no intuito de oferecer suporte, acompanhamento e orientação.

 16. Vrzeli med medicino in socialnim delom

  OpenAIRE

  Kvaternik, Ines; Grebenc, Vera

  2014-01-01

  Članek prikazuje diskurzivne vrzeli med medicino in socialnim delomter prinaša za socialno delo bolj uporabne poglede na vsakdanje potrebe ljudi, ki so v medicini oz. v psihiatriji prepoznani kot ljudje, ki imajo "dvojne diagnoze". Z njim hočemo opozoriti na pomen in vlogo socialnih služb pri obravnavi uporabnikov, ki imajo "kompleksne" potrebe. Če hočemo razumeti, kakšna so naloge socialnega dela na področju "dvojnih diagnoz", moramo prevetriti vlogo socialnega dela v zdravstvu in reflektira...

 17. : at vokse op med en global mediegigant

  OpenAIRE

  Drotner, Kirsten

  2003-01-01

  Alle har et forhold til Disneys figurer, der findes i ethvert dansk børneværelse - i blade, på film, som musik og som krammedyr, på tøj og skoletasker. Alligevel findes der kun ganske lidt samlet viden om, hvad verdens største mediegigant betyder for brugerne - børnene selv. Gennem analyse af interview med 48 børn og deres forældre belyses den indflydelse, Disneys univers har på danske børns identitet i spændingsfeltet mellem det globale og det lokale.

 18. Effektiv sikkerhetstesting av webapplikasjoner med rikt innhold

  OpenAIRE

  Eriksen, Ole Jacob Syrdahl

  2008-01-01

  I nyere webapplikasjoner er brukerinnhold, interaktivitet og rask responstid blitt viktig. Kravene medfører nye kommunikasjonsmodeller og applikasjonslogikk på klientsiden. Utviklingen har ført til at tradisjonelle teknikker for sikkerhetstesting ikke lenger gir et helhetlig bilde av de sårbarheter webapplikasjonen er utsatt for. Det blir i oppgaven sett på metoder for å effektivisere sårbarhetsanalysen av web-applikasjoner med rik klientkode. Som et ledd i å effektivisere sårbarhetsanalyse...

 19. Lineær programmering med Excel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lynggaard, Peter

  Publikationen giver en introduktion til faget "Lineær programmering". Formulering og løsning bygger på, at modellerne opstilles og løses i et Excel-regneark. Fremgangsmåden er forklaret trin for trin, således at hæftet kan bruges som selvstudiemateriale. Indholdsfortegnelse Generelt om styring og...... planlægning Lineær programmering Excel solveren Fortolkning af udskrifter Degeneration Excel tips Opgaver med løsninger...

 20. A Continent-Wide Migratory Divide in North American Breeding Barn Swallows (Hirundo rustica.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Keith A Hobson

  Full Text Available Populations of most North American aerial insectivores have undergone steep population declines over the past 40 years but the relative importance of factors operating on breeding, wintering, or stopover sites remains unknown. We used archival light-level geolocators to track the phenology, movements and winter locations of barn swallows (Hirdundo rustica; n = 27 from populations across North America to determine their migratory connectivity. We identified an east-west continental migratory divide for barn swallows with birds from western regions (Washington State, USA (n = 8 and Saskatchewan, Canada (n = 5 traveling shorter distances to wintering areas ranging from Oregon to northern Colombia than eastern populations (Ontario (n = 3 and New Brunswick (n = 10, Canada which wintered in South America south of the Amazon basin. A single swallow from a stable population in Alabama shared a similar migration route to eastern barn swallows but wintered farther north in northeast Brazil indicating a potential leap frog pattern migratory among eastern birds. Six of 9 (67% birds from the two eastern populations and Alabama underwent a loop migration west of fall migration routes including around the Gulf of Mexico travelling a mean of 2,224 km and 722 km longer on spring migration, respectively. Longer migration distances, including the requirement to cross the Caribbean Sea and Gulf of Mexico and subsequent shorter sedentary wintering periods, may exacerbate declines for populations breeding in northeastern North America.

 1. Odor characterization from barns and slurry treatment facilities at a commercial swine facility in South Korea

  Science.gov (United States)

  Jo, Sang-Hee; Kim, Ki-Hyun; Jeon, Byong-Hun; Lee, Min-Hee; Kim, Yong-Hyun; Kim, Bo-Won; Cho, Sung-Back; Hwang, Ok-Hwa; Bhattacharya, Satya Sundar

  2015-10-01

  In this study, emission characteristics of major odorants in pig confinement facilities were investigated through comparative analysis between odorant composition and odor intensity. Odorant samples in ambient air were collected from five different paired sampling sites: (1) in- and outside of windowless pig barn, (2) in- and outside of open pig barn, (3) before/after slurry treatment (via liquid fertilization), (4) before/after composting, and (5) two reference background sites on a pig confinement facility. A total of 47 compounds consisting of key offensive odorants (such as reduced sulfur and volatile organic compounds) were measured from each selected site. When the results are compared in terms of odor intensity, a list of odorants (sulfur compounds, volatile fatty acids, phenols, and indoles) were generally seen at enhanced levels on most sites. In two types of pig barn facilities (windowless ('W') and open ('O')), butyric and valeric acid were the predominant species. The removal efficiency of odorants was quite different between the two slurry treatment approaches of composting and liquid fertilization. Although the efficiencies of odor removal in the former were not sufficient, that of the latter was fairly significant in terms of odor intensity. However, some odorants like hydrogen sulfide, methanethiol, p-cresol, and butyric acid were still retained above the odor threshold level. Accordingly, odorant emissions from animal housing facilities can be characterized most effectively by key odorants such as volatile fatty acids and reduced sulfur species.

 2. PRRT2 phenotypes and penetrance of paroxysmal kinesigenic dyskinesia and infantile convulsions

  NARCIS (Netherlands)

  van Vliet, Rianne; Breedveld, Guido; de Rijk-van Andel, Johanneke; Brilstra, Eva; Verbeek, Nienke; Verschuuren-Bemelmans, Corien; Boon, Maartje; Samijn, Johnny; Diderich, Karin; van de Laar, Ingrid; Oostra, Ben; Bonifati, Vincenzo; Maat-Kievit, Anneke

  2012-01-01

  Objective: To describe the phenotypes and penetrance of paroxysmal kinesigenic dyskinesia (PKD), a movement disorder characterized by attacks of involuntary movements occurring after sudden movements, infantile convulsion and choreoathetosis (ICCA) syndrome, and benign familial infantile convulsions

 3. Psychiatric disorders in the parents of individuals with infantile autism: a case-control study

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mouridsen, Svend Erik; Rich, Bente; Isager, Torben;

  2007-01-01

  The rates and types of psychiatric disorders were studied in the parents of individuals with infantile autism (IA).......The rates and types of psychiatric disorders were studied in the parents of individuals with infantile autism (IA)....

 4. Læreren og spesialpedagogens møte med begavede elever og begavede elever med lærevansker

  OpenAIRE

  Nordlund, Lene

  2015-01-01

  Oppgavens tema er begavede elever og begavede elever med lærevansker, og har følgende tittel: Læreren og spesialpedagogens møte med begavede elever og begavede elever med lærevansker. Forskning har hittil vist at begavede elever ikke får tilpasset opplæring som de har behov for, og det råder en holdning om at begavede elever klarer seg selv. Formålet med denne oppgaven er å gi et innblikk i hvordan lærere og spesialpedagoger møter begavede elever og begavede elever med lærevansker. Hvilken...

 5. Ion Sources for MedAustron

  CERN Document Server

  Lettry, J; Wallner, J; Sargsyan, E; CERN. Geneva. BE Department

  2010-01-01

  The MedAustron Ion therapy center will be constructed in Wiener Neustadt (Austria) in the vicinity of Vienna. Its accelerator complex consists of four ion sources, a linear accelerator, a synchrotron and a beam delivery system to the three medical treatment rooms and to the research irradiation room. The ion sources shall deliver beams of H31+, C4+ and light ions with utmost reliability and stability. This paper describes the features of the ion sources presently planned for the MedAustron facility; such as ion source main parameters, gas injection, temperature control and cooling systems. A dedicated beam diagnostics technique is proposed in order to characterize ECR ions beams; in the first drift region after the ion source, a fraction of the mixed beam is selected via moveable aperture. With standard beam diagnostics, we then aim to produce position-dependant observables such as ion-current density, beam energy distribution and emittance for each charge states to be compared to simulations of ECR e-heating...

 6. MedAustron board visits CERN

  CERN Multimedia

  CERN Bulletin

  On 14 October, the board of EBG MedAustron, which is overseeing the construction of Austria’s hadron therapy centre, visited CERN. The visit recognized the relationship of shared knowledge, technology and training between CERN and MedAustron.   Normal.dotm 0 0 1 17 98 cern 1 1 120 12.0 0 false 18 pt 18 pt 0 0 false false false /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} ...

 7. Digital kommunikation med den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper Bull; Andersen, Kim Normann

  Denne rapport sammenfatter hovedresultaterne af en undersøgelse gennemført i juni måned 2013 om besvarelse af e-mail og digital post i den statslige, regionale og kommunale sektor. Allerede med eDag3 1. nov. 2010 skulle alle myndigheder have oprettet en digital postkasse, som borgerne kunne skrive...... til. I denne undersøgelse sættes der fokus på myndighedernes besvarelse af den digitale post. Digital post blev bl.a. etableret som et alternativ til almindelig e-mail for at det offentlige kan kommunikere med borgere og virksomheder på en sikker måde, dvs. uden at uvedkommende kan få adgang til...... følsomme oplysninger. Fokus for undersøgelsen er hvordan håndterer myndighederne besvarelserne i den digitale postkasse: svarer de på digital post og e-mail, hvor hurtigt svarer de og er svarene brugbare? Undersøgelsen medtager myndighedernes besvarelse af digital post og e-mail, dels for at kunne...

 8. COSMO-SkyMed and GIS applications

  Science.gov (United States)

  Milillo, Pietro; Sole, Aurelia; Serio, Carmine

  2013-04-01

  Geographic Information Systems (GIS) and Remote Sensing have become key technology tools for the collection, storage and analysis of spatially referenced data. Industries that utilise these spatial technologies include agriculture, forestry, mining, market research as well as the environmental analysis . Synthetic Aperture Radar (SAR) is a coherent active sensor operating in the microwave band which exploits relative motion between antenna and target in order to obtain a finer spatial resolution in the flight direction exploiting the Doppler effect. SAR have wide applications in Remote Sensing such as cartography, surface deformation detection, forest cover mapping, urban planning, disasters monitoring , surveillance etc… The utilization of satellite remote sensing and GIS technology for this applications has proven to be a powerful and effective tool for environmental monitoring. Remote sensing techniques are often less costly and time-consuming for large geographic areas compared to conventional methods, moreover GIS technology provides a flexible environment for, analyzing and displaying digital data from various sources necessary for classification, change detection and database development. The aim of this work si to illustrate the potential of COSMO-SkyMed data and SAR applications in a GIS environment, in particular a demostration of the operational use of COSMO-SkyMed SAR data and GIS in real cases will be provided for what concern DEM validation, river basin estimation, flood mapping and landslide monitoring.

 9. Visual-auditory integration for visual search: a behavioral study in barn owls

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yael eHazan

  2015-02-01

  Full Text Available Barn owls are nocturnal predators that rely on both vision and hearing for survival. The optic tectum of barn owls, a midbrain structure involved in selective attention, has been used as a model for studying visual- auditory integration at the neuronal level. However, behavioral data on visual- auditory integration in barn owls are lacking. The goal of this study was to examine if the integration of visual and auditory signals contributes to the process of guiding attention towards salient stimuli. We attached miniature wireless video cameras on barn owls' heads (OwlCam to track their target of gaze. We first provide evidence that the area centralis (a retinal area with a maximal density of photoreceptors is used as a functional fovea in barn owls. Thus, by mapping the projection of the area centralis on the OwlCam's video frame, it is possible to extract the target of gaze. For the experiment, owls were positioned on a high perch and four food items were scattered in a large arena on the floor. In addition, a hidden loudspeaker was positioned in the arena. The positions of the food items and speaker were changed every session. Video sequences from the OwlCam were saved for offline analysis while the owls spontaneously scanned the room and the food items with abrupt gaze shifts (head saccades. From time to time during the experiment, a brief sound was emitted from the speaker. The fixation points immediately following the sounds were extracted and the distances between the gaze position and the nearest items and loudspeaker were measured. The head saccades were rarely towards the location of the sound source but to salient visual features in the room, such as the door knob or the food items. However, among the food items, the one closest to the loudspeaker had the highest probability of attracting a gaze shift. This result supports the notion that auditory signals are integrated with visual information for the selection of the next visual search

 10. Upplevelsen av kontakten med sjukvården : En litteraturstudie om hur vuxna personer med typ 2 diabetes upplever kontakten med sjukvården

  OpenAIRE

  Petersson, David; Sunesson, Andreas

  2008-01-01

  Bakgrund: Diabetes typ 2 är en av de stora folksjukdomarna runt om i världen och antalet som insjuknar ökar. Ett livslångt levene med sjukdomen diabetes typ 2 kan förutom omfattande livsstilsförändringar innebära en intensiv kontakt med sjukvården. För att förstå personers erfarenheter av vården måste deras upplevelser bejakas. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur vuxna personer med typ 2 diabetes upplevde kontakten med sjukvården. Metod: Metoden som användes var litteraturstudie. Res...

 11. Pilotstudie: skriftligt arbejde med egen studiekompetence

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Torben Spanget

  2009-01-01

  Det internationale område (dio) er et skriftligt projektarbejde i hhx. Det radikalt nye i dio'en i forhold til traditionelt skriftligt projektarbejde er, at eleven eksplicit skal arbejde med sin egen studiekompetence. Elevens arbejde skal munde ud i en rapport, som har fire bestanddele, dels en...... tværgående forløb, studieområdet (SO), som dio'en er afslutningen på. I artiklen opstilles nogle refleksionsmodeller, som kan benyttes i alle former for fællesfaglig vejledning af eleverne og der gives et bud på nogle bedømmelseskriterier for fællesfaglige projektopgaver....

 12. Med historierne og flowet i centrum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kabel, Lars

  2014-01-01

  Historier, 16-17 timer i døgnet, året rundt på alle platforme, også de kuraterede og sociale medier. En endeløs strøm af data i realtid, der danner udgangspunkt for indholdsstrømmene i de måske 10-15 forskellige medier, platforme, kanaler og videoservere, som mediehuse, virksomheder og...... journalistisk værdiska- belse. Nye videoformater, der gør op med de klassiske konventioner. En model for et professionelt workflow i de sociale medier. I fire artikler udforsker rappor- ten helt centrale elementer af multimedieflowet via en række cases og giver for første gang et sammenhængende bud på, hvad...

 13. Non-infantile variant of desmoplastic ganglioglioma: a report of 2 cases

  International Nuclear Information System (INIS)

  Desmoplastic infantile gangliogliomas (DIGs) are uncommon supratentorial brain tumors with a usually good prognosis despite an aggressive radiological appearance. These tumors form part of a spectrum of desmoplastic infantile tumors that includes desmoplastic infantile astrocytomas. DIGs are classified as benign WHO grade I tumors of infancy. Non-infantile variants of this biologically benign intracranial neoplasm are rare, with only four previous case reports in the literature. We report two cases of non-infantile DIG diagnosed at our institution on the basis of clinical features, radiological appearance and histological findings. (orig.)

 14. Ohtahara syndrome: Early infantile epileptic encephalopathy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Knežević-Pogančev Marija

  2008-01-01

  Full Text Available DEFINITION Ohtahara syndrome (early infantile epileptic encephalopathy with suppression bursts, is the earliest developing form of epileptic encephalopathy. ETHIOLOGY It considered to be a result of static structural developing brain damage. CLINICAL PICTURE Variable seizures develop mostly within the first 10 days of life, but may occur during the first hour after delivery. The most frequently observed seizure type are epileptic spasms, which may be either generalized and symmetrical or lateralized. The tonic spasms may occur in clusters or singly, while awake and during sleep alike. The duration of spasms is up to 10 seconds, and the interval between spasms within cluster ranges from 9 to 15 seconds. In one third of cases, other seizure types include partial motor seizures or hemiconvulsions The disorder takes a progressively deteriorating course with increasing frequency of seizures and severe retardation of psychomotor development. DIAGNOSTIC WORKUP In the initial stage of Ohtahara syndrome, interictal EEG shows a pattern of suppression-burst with high-voltage paroxysmal discharges separated by prolonged periods of nearly flat tracing that last for up to 18 seconds. PROGNOSIS AND THREATMENT Half of the reported children having Ohtahara syndrome die in infancy. Anticonvulsant helps little in controlling the seizures and halting the deterioration of psychomotor development. Severe psychomotor retardation is the rule. With time, the disorder may evolve into West syndrome or partial epilepsy. Psychomotor development may be slightly better if the infants do not develop West and later Lennox-Gastaut syndrome.

 15. Aleitamento e parasitismo intestinal materno-infantil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Costa-Macedo Lêda Maria

  2000-01-01

  Full Text Available Entre março e maio de 1991, a prevalência das enteroparasitoses e o aleitamento materno foram determinados simultaneamente em 208 crianças menores de dois anos de idade e suas mães, atendidas em Instituição Pública de Saúde no Rio de Janeiro. Através da técnica de sedimentação, detectou-se positividade geral de 12,7% para as crianças, e 37,3% para as mães. Ascaris lumbricoides foi o parasito mais prevalente nas mulheres (12,7% e nos lactentes (4,3%. A distribuição dos parasitos entre os grupos de aleitamento não variou para as mulheres, mas foi estatisticamente significativa em relação às crianças (p < 0,05. Nenhuma criança em aleitamento exclusivo apresentou parasitose. Verificou-se correlação positiva entre parasitismo e desmame. Cerca de 60% das crianças parasitadas eram filhas de mães também parasitadas, sendo detectado um risco 1,7 vezes maior destas crianças virem a apresentar algum parasito intestinal. Acreditamos que a mãe parasitada possa influenciar na freqüência do parasitismo infantil.

 16. Brukermedvirkning i arbeid med individuell plan : - anerkjennelse og krenkelse

  OpenAIRE

  Humerfelt, Kristin

  2012-01-01

  Denne avhandlingen handler om individuell plan i forhold til brukere med rusmiddelproblemer, og med et særlig fokus på brukermedvirkning. Hensikten med studien har vært å få kunnskap om individuell plan er et nyttig redskap for brukere med omfattende rusmiddelproblemer. Dette er problematisert gjennom et fokus på om individuell plan fører til at brukerne mottar koordinerte, helhetlige og individuelt tilpassete tjenester og hva som fremmer og hemmer brukermedvirkning i dette arbeidet. Studien ...

 17. Efficacy and tolerability of the Galanin Analog NAX 5055 in the multiple-hit rat model of symptomatic infantile spasms

  OpenAIRE

  Gygax, Marine Jequier; Klein, Brian D.; White, H. Steve; Kim, Mimi; Galanopoulou, Aristea S.

  2013-01-01

  Infantile spasms are seizures manifesting in infantile epileptic encephalopathies that are associated with poor epilepsy and cognitive outcomes. The current therapies are not always effective or are associated with serious side effects. Early cessation of spasms has been proposed to improve long-term outcomes. To identify new therapies for infantile spasms with rapid suppression of spasms, we are using the multiple-hit rat model of infantile spasms, which is a model of refractory infantile sp...

 18. Hyperbilirubinemi hos nyfødte – et kontroversielt tema. Erfaringer med nye indikasjoner for fototerapi og utskiftningstransfusjon

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alf Meberg

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGNye indikasjoner for behandling av hyperbilirubinemi hos nyfødte (bilirubinskjema fra Hillingdon sykehus,England ble innført ved Vestfold sentralsykehus primo 1994. Endringene i panoramaet av behandlingstiltak(lysbehandling, utskiftningstransfusjon ble registrert i kohortene av levende fødte ved sykehuset i toårsperioden1994-95 og sammenlignet med foregående treårsperiode 1991-93. Total lysbehandlingsprevalens falt signifikantfra 6,9% av levende fødte i perioden 1991-93 til 5,5% i perioden 1994-95 (p betydelig fall i prevalensen av fullbårne barn som ble lysbehandlet for fysiologisk ikterus, fra 4,3% til 1,6% ihenholdsvis første og siste periode (p steg signifikant fra 2,0% av levende fødte til 3,2% (p økning i prematuritetsinsidensen, som steg fra 4,5% i perioden 1991-93 til 5,9% i perioden 1994-95 (p Andelen premature som ble lysbehandlet steg fra 45,2% i første til 53,1% i siste periode (p av blodgruppeimmuniserte barn som ble lysbehandlet var uforandret i de to periodene (henholdsvis 0,6% og0,7% (p > 0,05. Det var en markert reduksjon i prevalensen av barn som gjennomgikk utskiftningstransfusjon(fra 0,2 til 0,06% henholdsvis i de to periodene (p effekter av lysbehandling til friske fullbårne barn med ikterus, reduseres relativt betydelig med de moderatejusteringer av indikasjonene som er foretatt. Rutineskiftet har også betydd ressurssparing. På landsbasis vil en slikrutineendring medføre at 1000-2000 fullbårne barn hvert år kan unngå lysbehandling. Indikasjonene for fototerapiog utskiftningstransfusjon for hyperbilirubinemi hos nyfødte i Norge må diskuteres på nytt i lys av ny forskningmed tanke på nasjonal konsensus. Kortere liggetider for nyfødte i sykehus etter fødselen gjør det nødvendig medgode rutiner for oppfølging av hyperbilirubinemi utenfor sykehus.Meberg A. Hyperbilirubinemia – a controversial topic. Experiences with new guidelines for phototherapyand exchange transfusion . Nor J

 19. Med-arb and arb-med procedures in conflicts among professionals in agriculture

  OpenAIRE

  Alecu, Ioan Niculae; Ciocan, Felix-Dimitrie; Nicolae, Horia; Ciocan, Mihut Miki

  2015-01-01

  Disputes among professionals in agronomy are generally caused by failure in performing a contract, most often the result of unclear formulations or of some flaws in drafting a contract. These arise from a failure to observe objective law, the non-satisfaction of subjective law and a failure to perform one's obligations. These are moments when Med-Arb is needed to resolve disputes and preserve business relationships between farmers. First, we must emphasize that the ADR (Alternative Dispute Re...

 20. Sequential 123I-IMP-SPECT in acute infantile hemiplegia

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sequential 123I-N-isopropyl-p-iodoamphetamine (IMP) single-photon emission computed tomography (SPECT) was performed in 2 patients with acute infantile hemiplegia. In both patients, low uptake of IMP was detected in the targeted abnormal hemisphere. The 123I-IMP-SPECT findings indicative of a pathologic condition persisted even when the clinical findings and electroencephalographic abnormalities improved. Because of its sensitivity, noninvasiveness, and accurate reflection of the cerebral blood flow distribution, 123I-IMP-SPECT is useful in the examination of acute infantile hemiplegia and in the evaluation of prognosis

 1. Maltrato infantil y sus consecuencias a largo plazo

  OpenAIRE

  Laura Carolina Alarcón Forero; Angélica Patricia Araújo Reyes; Andrea Paola Godoy Díaz; Manuel Enrique Vera Rueda

  2010-01-01

  La violencia intrafamiliar constituye una de las formas más frecuentes de violencia encontradas tanto a nivel nacional como internacional y dentro de estas el maltrato infantil presenta cifras alarmantes, y es el objeto de nuestra revisión. Los efectos de este problema repercuten notablemente en aquellos que sobreviven, ya que las consecuencias a largo plazo del maltrato infantil son más perjudiciales para lasvíctimas y sus familias, y más costoso para la sociedad, que las lesiones agudas inm...

 2. ALAS BID premios al desarrollo infantil temprano: 2012

  OpenAIRE

  Emma Näslund-Hadley

  2012-01-01

  Los Premios ALAS-BID nacen de la necesidad de reconocer el compromiso de tantas personas que trabajan por el desarrollo infantil temprano en América Latina y el Caribe. Los premios son otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la fundación ALAS, dirigida por la artista internacional Shakira. Existen cuatro categorías que distinguen a aquellos educadores, centros, publicaciones e innovaciones de desarrollo infantil temprano que se destacan como líderes en la región.

 3. EL JUEGO SIMBÓLICO, EN EL APRENDIZAJE INFANTIL

  OpenAIRE

  Mirás-Puente, Tania

  2013-01-01

  El presente Trabajo de Fin de Grado, en la especialidad Maestro en Educación Infantil, está centrado en la presentación de una propuesta de intervención, fundamentalmente lúdica, cuyo fin es aportar un recurso a los docentes atendiendo a diferentes tipos de aprendizajes. El carácter lúdico es considerado, ya que el juego es uno de los enfoques metodológicos en la etapa infantil. Esta metodología, sostenida en una motivación de aprendizaje, promoverá un ambiente adecuado para la construcción d...

 4. El folklore en Educación Infantil

  OpenAIRE

  López Díez, Rebeca

  2012-01-01

  Este trabajo se va a centrar en las ventajas que tiene el folklore como herramienta de enseñanza-aprendizaje en la etapa de educación infantil y más concretamente se centrará en niños de 5 años, donde se exponen las pautas para aplicar algunos elementos del folklore vallisoletano: las jotas, instrumentos, juegos tradicionales, canciones infantiles y vestidos regionales. Este proyecto va a partir de la realidad del alumno, haciendo participes a sus familiares recuperando y desarrollando y v...

 5. Juego Cooperativo en Educación Infantil

  OpenAIRE

  Arcos Martínez, Eva

  2013-01-01

  En este Trabajo Fin de Grado ponemos de manifiesto la importancia del juego como recurso educativo en el aula de Educación Infantil, en el segundo ciclo con el alumnado de 4 años. Se enriquece el concepto de juego, a partir de las experiencias reales llevadas a cabo por especialistas de Educación Infantil, en la cual se pretende una educación integral de los alumnos. Una vez definido el concepto de Juego Cooperativo, y en qué consiste el Aprendizaje Cooperativo dentro del contexto escolar, no...

 6. El concepto espacio en educación infantil

  OpenAIRE

  Fernández Domínguez, José Manuel

  2015-01-01

  Treball final de Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil. Codi: MI1040. Curs academic 2014-2015 Este trabajo consiste en un ensayo teórico sobre la adquisición del concepto espacio en la etapa educativa de Infantil. Se trata el modelo de razonamiento geométrico de Van Hiele, el modelo de la percepción del espacio de Hannoun, y principalmente, la concepción del espacio en el niño según Piaget, ya que profundizamos sobre su teoría y sus etapas evolutivas. El objetivo principal es conocer...

 7. Publicidad como recurso educativo en Educación Infantil

  OpenAIRE

  Jiménez-Galván, Andrea

  2013-01-01

  En este trabajo de fin de grado se trata el problema de la influencia de la publicidad en los alumnos durante su etapa de infantil. De cómo educar para evitar sus influencias negativas y cómo utilizarla de un modo más constructivo mediante estrategias diseñadas por los maestros de infantil. Hoy por hoy los niños son compradores, consumidores y gastadores; y esto las grandes firmas lo saben. Por un lado constituyen un fuerte capital como futuros consumidores y por otra parte condicionan las co...

 8. La literatura infantil iberoamericana, ¿esa gran desconocida?

  OpenAIRE

  García Padrino, Jaime

  2015-01-01

  Es un hecho innegable que la Literatura Infantil y Juvenil haya adquirido en las últimas décadas un importante desarrollo en los distintos países de Iberoamérica, tal y como lo pone de manifiesto la ingente cantidad de publicaciones e investigaciones sobre la materia. En el presente trabajo se realiza un recorrido por el universo de la literatura infantil tanto en España como en Iberoamérica a través de su creación y principalmente de su difusión. Asimismo, se analizan los catálogos españoles...

 9. ¿Cómo evaluar el lenguaje infantil?

  OpenAIRE

  Fernández Pérez, Milagros

  2005-01-01

  En el capítulo se establece la distinción necesaria entre "valorar" (=describir) y "evaluar" (=situar en una escala), y sobre ella se definen rutas de aproximación al habla infantil. La atención prioritaria está dirigida a la valoración de los recursos verbales manejados por los niños y sobre la base de su efectividad en las funciones comunicativas pretendidas. Se destaca así la importancia de los usos peculiares. El habla infantil ha de ser atendida en su realidad natural y espontánea,...

 10. Tuina plus Ultrasonic Therapy for Infantile Muscular Torticollis

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Shen Zhi-fang; Luo Kai-tao; Zhu Gao-feng; Jin Yue-qin

  2014-01-01

  Objective:To observe the clinical efficacy of tuina plus ultrasonic therapy in treating infantile muscular torticollis. Methods:Seventy kids with muscular torticollis were intervened by tuina plus ultrasonic therapy, and the efficacy was evaluated after 8-month treatment. Results: After 8-month treatment, 41 subjects were cured, accounting for 58.6%, 27 were improved, occupying 38.6%, 2 failed, occupying 2.8%, and the total effective rate was 97.2%. Conclusion: Tuina plus ultrasonic therapy can produce a significant efficacy in treating infantile muscular torticollis, without adverse effects.

 11. Infantile hemiplegia in pediatric dental set-up

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ghousia Syed

  2012-01-01

  Full Text Available Infantile hemiplegia refers to brain injuries that occur before or at birth and lead to hemiplegia/ total paralysis of one side of the body, including the face, arm and leg. The main purpose of this article is to provide valuable information to pediatric dentists about the review and treatment alternatives for patients with infantile hemiplegia. This article reports the case of a 12-year-old girl with a hemiplegia of left side of the body suffering with tooth ache and gum inflammation. The treatment performed was rehabilitation with oral prophylaxis and extractions of root stumps followed by thorough preventive regimen with periodic check-ups.

 12. Habilidades docentes motivadoras en Educación Infantil

  OpenAIRE

  Aparicio Sánchez, Alba

  2012-01-01

  El presente trabajo trata de identificar cuáles deben ser las estrategias docentes que tengan los maestros para conseguir la motivación de los alumnos, y de manera especial, de los alumnos de Educación Infantil. Por ello, también se describen cuáles deben ser las características que debe poseer un docente para ser un profesor eficaz de Educación Infantil. Con la identificación de los aspectos que definen al docente más habilidoso, a partir de las aportaciones de estudiantes y maestros de E...

 13. Infantile hemiplegia in pediatric dental set-up

  OpenAIRE

  Syed, Ghousia; Benni, Deepa; Naik, Saraswathi V; Surendra, Poornima

  2012-01-01

  Infantile hemiplegia refers to brain injuries that occur before or at birth and lead to hemiplegia/ total paralysis of one side of the body, including the face, arm and leg. The main purpose of this article is to provide valuable information to pediatric dentists about the review and treatment alternatives for patients with infantile hemiplegia. This article reports the case of a 12-year-old girl with a hemiplegia of left side of the body suffering with tooth ache and gum inflammation. The tr...

 14. Prevención del maltrato infantil: trabajando con familias

  OpenAIRE

  Díaz de Castro Macho, Alba

  2015-01-01

  RESUMEN: El maltrato infantil, aún en el siglo que estamos, sigue siendo un problema mundial de salud pública debido a la posibilidad de todos los niños de ser víctimas en cualquiera de sus formas, sin discriminación de edad, sexo o status socioeconómico. Por ello, lo que pretende este proyecto es desarrollar una propuesta de prevención primaria del maltrato infantil destinada a las familias, haciendo del centro escolar un lugar de apoyo. Ésta se basará en la educación emocional de los progen...

 15. Airborne Microorganisms in Tie-stall Dairy Barns from Brasov County

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silvana Popescu

  2011-05-01

  Full Text Available The aim of this study was the assessment of the airborne microorganisms in tie-stall dairy cattle barns, through determination of the total number of bacteria (mesophilic bacteria, staphylococci, streptococci and gram-negative bacteria and fungi. We investigated 8 dairy cattle barns with tie-stalls in Brasov County during the winter of 2009. The mean numbers of bacteria and fungi in the morning and in the evening were: 1.02 °— 105 - 1.26 °— 105 CFU/m3 for mesophilic bacteria, 5.34 °— 104 - 5.91 °— 104 CFU/m3 for staphylococci, 2.93 °— 104 - 3.60 °— 104 CFU/m3 for streptococci, 2.17 °— 103 - 3.48 °— 103 CFU/m3 for gram-negative bacteria and 1.54 °— 104 - 2.75 °— 104 CFU/m3 for fungi. In the investigated cattle houses staphylococci represented 52.35 – 46.90%, streptococci were 28.73 – 28.57%, and the gram-negative bacteria were 2.13 – 2.76% within the overall number of mesophilic bacteria. The numbers of bacteria and fungi were slightly elevated in the evening comparative to the morning, but the differences were statistically insignificant (p>0.05. The great numbers of bacteria and fungi in the air of dairy cattle tie-stall barns indicate an elevated risk of disease for animals and human workers.

 16. Optimization of Apparatus Design and Behavioral Measures for the Assessment of Visuo-Spatial Learning and Memory of Mice on the Barnes Maze

  Science.gov (United States)

  O'Leary, Timothy P.; Brown, Richard E.

  2013-01-01

  We have previously shown that apparatus design can affect visual-spatial cue use and memory performance of mice on the Barnes maze. The present experiment extends these findings by determining the optimal behavioral measures and test procedure for analyzing visuo-spatial learning and memory in three different Barnes maze designs. Male and female…

 17. Problematika razmerja med notranjim revizorjem in nadzornim svetom – primerjava med Slovenijo, Nemčijo in ZDA

  OpenAIRE

  Mesarič, Patrik

  2016-01-01

  V diplomskem delu primerjamo razmerja med notranjim revizorjem in nadzornim svetom v dvotirnem sistemu upravljanja z razmerji med notranjim revizorjem in upravnim odborom enotirnega sistema upravljanja. Primerjavo izpeljujemo na osnovi razlik med korporacijskim pravom Nemčije, ki predvideva dvotirne sisteme, ter korporacijskim pravom ZDA, ki predvideva enotirne sisteme. Primerjavo apliciramo na pravni red in prakso slovenskega okolja, kjer se lahko družbe odločajo tako za en...

 18. La evolución del grafismo en la etapa de Educación Infantil; el grafismo infantil, un medio de definición.

  OpenAIRE

  Río Laso, Raquel del

  2014-01-01

  Este trabajo trata de profundizar y desarrollar con mayor amplitud algunos de los aspectos relativos al grafismo y la evolución del mismo en la Etapa de Educación Infantil. Tradicionalmente, el grafismo infantil, ha sido considerado y estudiado bajo diferentes puntos de vista: interpretación, desarrollo de la motricidad en los primeros años de la Etapa Infantil y de la expresión en la última Etapa de Infantil, cuando el niño desembarca en la capacidad de reproducción gráfica de las cosas. Men...

 19. Vad kommer en treåring ihåg? : En studie om svenska barns arbetsminne och fonologi

  OpenAIRE

  Eriksson, Cecilia; Rex, Kristina

  2014-01-01

  Få studier finns om små barns fonologiska förmåga relaterat till arbetsminne. Det råder också en brist på test av arbetsminne för små barn. Föreliggande studie syftade därför till att studera relationen mellan visuellt arbetsminne, fonologiskt arbetsminne och förmåga att hantera fonologiska representationer hos treåringar. Detta har gjorts genom att samla in jämförelsedata för treåringars resultat på det nyutvecklade surfplatte-testet KUBEN (Kognitiv utveckling hos små barn), som testar förmå...

 20. Closely spaced SiGe barns as stressor structures for strain-enhancement in silicon

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hrauda, N.; Zhang, J. J.; Groiss, H.; Etzelstorfer, T.; Stangl, J.; Bauer, G. [Institute of Semiconductor Physics, Johannes Kepler University Linz, Altenbergerstrasse 69, A-4040 Linz (Austria); Gerharz, J. C. [Peter Gruenberg Institut 9 (PGI-9), Forschungszentrum Juelich, D-52425 Juelich (Germany) and JARA-Fundamentals of Future Information Technology, Forschungszentrum Juelich, D-52425 Juelich (Germany); Holy, V. [Faculty of Mathematics and Physics, Charles University Prague, Ke Karlovu 5, 12116 Praha (Czech Republic); Deiter, C.; Seeck, O. H. [Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Notkestr. 85, D-22607 Hamburg (Germany)

  2013-01-21

  We present tensile and compressive strains realized within the same Si capping layer on an array of SiGe islands grown on pit-patterned (001) Si substrates. The strain distributions are obtained from synchrotron X-ray diffraction studies in combination with three-dimensional finite element calculations and simulations of the diffracted intensities. For barn-shaped islands grown at 720 Degree-Sign C with average Ge contents of 30%, the Si cap layer is misfit- and threading-dislocation free and exhibits compressive strains as high as 0.8% in positions between the islands and tensile strains of up to 1% on top of the islands.

 1. AMBRE - a mathematica package for the construction of Mellin-Barnes representations for Feynman integrals

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gluza, J.; Kajda, K. [Silesia Univ, Katowice (Poland). Dept. of Field Theory and Particle Physics, Inst. of Phsyics; Riemann, T. [Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY), Zeuthen (Germany)

  2007-05-15

  The Mathematica toolkit AMBRE derives Mellin-Barnes (MB) representations for Feynman integrals in d=4-2{epsilon} dimensions. It may be applied for tadpoles as well as for multi-leg multi-loop scalar and tensor integrals. AMBRE uses a loop-by-loop approach and aims at lowest dimensions of the final MB representations. The present version of AMBRE works fine for planar Feynman diagrams. The output may be further processed by the package MB for the determination of its singularity structure in {epsilon}. The AMBRE package contains various sample applications for Feynman integrals with up to six external particles and up to four loops. (orig.)

 2. Effect of summer grazing on welfare of dairy cows reared in mountain tie-stall barns

  OpenAIRE

  Simonetta Dovier; Edi Piasentier; Mirco Corazzin; Stefano Bovolenta

  2010-01-01

  Traditional mountain farms have an important economic, social and environmental role. The Alps management system for dairy cows consists of animals kept indoors from autumn to spring, mostly in tie-stalls, and moved to mountain pasture in summer. The aim of our study was to assess the effect of mountain summer grazing on the welfare of dairy cows housed in tie-stall barns. Twenty-four farms were considered. In twelve of them, animals were reared in tie-stalls and moved to mountain pasture for...

 3. Contingency interim measure for the public water supply at Barnes, Kansas.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  LaFreniere, L. M.; Environmental Science Division

  2009-07-09

  This document presents a conceptual design for a contingency interim measure (IM) for treatment of the public water supply system at Barnes, Kansas, should this become necessary. The aquifer that serves the public water supply system at Barnes has been affected by trace to low concentrations of carbon tetrachloride and its degradation product, chloroform. Investigations conducted on behalf of the CCC/USDA by Argonne National Laboratory (Argonne 2008a) have demonstrated that groundwater at the Barnes site is contaminated with carbon tetrachloride at concentrations exceeding the Kansas Tier 2 risk-based screening level (RBSL) and the EPA maximum contaminant level (MCL) of 5.0 {micro}g/L for this compound. The Commodity Credit Corporation of the U.S. Department of Agriculture (CCC/USDA) formerly operated a grain storage facility in Barnes, approximately 800 ft east-southeast of the public water supply wells. Carbon tetrachloride was used in the treatment of grain. Another potential source identified in an investigation conducted for the KDHE (PRC 1996) is the site of a former agriculture building owned by the local school district (USD 223). This building is located immediately east of well PWS3. The potential contingency IM options evaluated in this report include the treatment of groundwater at the public water supply wellheads and the provision of an alternate water supply via Washington County Rural Water District No.2 (RWD 2). This document was developed in accordance with KDHE Bureau of Environmental Remediation (BER) Policy No.BER-RS-029 (Revised) (KDHE 2006a), supplemented by guidance from the KDHE project manager. Upon the approval of this contingency IM conceptual design by the KDHE, the CCC/USDA will prepare a treatment system design document that will contain the following elements: (1) Description of the approved contingency IM treatment method; (2) Drawings and/or schematics provided by the contractor and/or manufacturer of the approved technology; (3) A

 4. Compounding effects on nest-site dispersal of Barn Owls Tyto alba

  DEFF Research Database (Denmark)

  Huffeldt, Nicholas Per; Aggerholm, Iben Næs; Brandtberg, Nathia Hass;

  2012-01-01

  Capsule Recovery distances of Barn Owls ringed as pulli are conditional on ringing date but not on population density. Aims To test whether ring recovery distances (proxy for natal dispersal distances) were conditional on population density and reproductive timing. Methods We used ringing data of...... from 0 to 100 days after ringing, being stable thereafter, and was also impacted by brood size. Owls ringed very early or late in the breeding season were more likely to be recovered < 1 km from the nest-site at a recovery time where dispersal seemed to be completed....

 5. Involutions on the the Barnes-Wall lattices and their fixed point sublattices, I

  OpenAIRE

  Griess Jr., Robert L.

  2005-01-01

  We study the sublattices of the rank $2^d$ Barnes-Wall lattices $\\bw d$ which occur as fixed points of involutions. They have ranks $2^{d-1}$ (for dirty involutions) or $2^{d-1}\\pm 2^{k-1}$ (for clean involutions), where $k$, the defect, is an integer at most $\\frac d 2$. We discuss the involutions on $\\bw d$ and determine the isometry groups of the fixed point sublattices for all involutions of defect 1. Transitivity results for the Bolt-Room-Wall group on isometry types of sublattices exten...

 6. Mars 2020 Entry, Descent and Landing Instrumentation (MEDLI2)

  Science.gov (United States)

  Bose, Deepak; Wright, Henry; White, Todd; Schoenenberger, Mark; Santos, Jose; Karlgaard, Chris; Kuhl, Chris; Oishi, TOmo; Trombetta, Dominic

  2016-01-01

  This paper will introduce Mars Entry Descent and Landing Instrumentation (MEDLI2) on NASA's Mars2020 mission. Mars2020 is a flagship NASA mission with science and technology objectives to help answer questions about possibility of life on Mars as well as to demonstrate technologies for future human expedition. Mars2020 is scheduled for launch in 2020. MEDLI2 is a suite of instruments embedded in the heatshield and backshell thermal protection systems of Mars2020 entry vehicle. The objectives of MEDLI2 are to gather critical aerodynamics, aerothermodynamics and TPS performance data during EDL phase of the mission. MEDLI2 builds up the success of MEDLI flight instrumentation on Mars Science Laboratory mission in 2012. MEDLI instrumentation suite measured surface pressure and TPS temperature on the heatshield during MSL entry into Mars. MEDLI data has since been used for unprecedented reconstruction of aerodynamic drag, vehicle attitude, in-situ atmospheric density, aerothermal heating, transition to turbulence, in-depth TPS performance and TPS ablation. [1,2] In addition to validating predictive models, MEDLI data has highlighted extra margin available in the MSL forebody TPS, which can potentially be used to reduce vehicle parasitic mass. MEDLI2 expands the scope of instrumentation by focusing on quantities of interest not addressed in MEDLI suite. The type the sensors are expanded and their layout on the TPS modified to meet these new objectives. The paper will provide key motivation and governing requirements that drive the choice and the implementation of the new sensor suite. The implementation considerations of sensor selection, qualification, and demonstration of minimal risk to the host mission will be described. The additional challenges associated with mechanical accommodation, electrical impact, data storage and retrieval for MEDLI2 system, which extends sensors to backshell will also be described.

 7. Significados culturais da asma infantil Cultural meanings of the infantile asthma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirna Albuquerque Frota

  2008-06-01

  Full Text Available OBJETIVO: Analisar os significados culturais da asma infantil com origem na mãe-cuidadora. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: Pesquisa qualitativa realizada em 2004, no município de Fortaleza, CE. Foi utilizada a observação participante com abordagem etnográfica e entrevistas com sete mães acompanhantes de seus filhos em unidade de emergência hospitalar. Os significados das falas das mães foram identificados utilizando-se a técnica de análise temática. ANÁLISE DOS RESULTADOS: Foram identificadas duas categorias de discussão; na primeira, "desinformação sobre a doença", foi possível perceber que as mães não são informadas sobre a doença do filho. Na segunda categoria, "cuidado cultural", as mães referem informações sobre os cuidados e utilizam recursos do saber popular para prevenir a asma dos filhos, como o cuidado ambiental e a utilização de remédios caseiros à base de plantas medicinais. CONCLUSÕES: As características de desinformação e desconhecimento materno em relação à asma do filho mostram a necessidade de haver um trabalho educativo intenso, dialógico e problematizador em estreita colaboração com o tratamento, visando à melhoria do prognóstico da doença.OBJECTIVE: To analyze the cultural meanings of infantile asthma from the perspective of the mother/carer of the child. METHODOLOGICAL PROCEDURES: Qualitative research conducted in 2004, in the city of Fortaleza (Northeastern Brazil. An ethnographic approach was utilized, consisting of participant observation and interviews with seven mothers, accompanying their children in a hospital emergency ward. Thematic analysis was the technique employed when identifying the meanings of mothers' discourse. ANALYSIS OF RESULTS: Two discussion categories were identified: "disinformation on illness" in which it was possible to perceive that the mothers were not informed with respect to their children's illness; and "cultural care" in which they relate information on

 8. Characterization of Bioaerosols from Dairy Barns: Reconstructing the Puzzle of Occupational Respiratory Diseases by Using Molecular Approaches

  OpenAIRE

  Blais Lecours, Pascale; Veillette, Marc; Marsolais, David; Duchaine, Caroline

  2012-01-01

  To understand the etiology of exposure-related diseases and to establish standards for reducing the risks associated with working in contaminated environments, the exact nature of the bioaerosol components must be defined. Molecular biology tools were used to evaluate airborne bacterial and, for the first time, archaeal content of dairy barns. Three air samplers were tested in each of the 13 barns sampled. Up to 106 archaeal and 108 bacterial 16S rRNA genes per m3 of air were detected. Archae...

 9. Hematopoietic stem cell transplantation for infantile osteopetrosis.

  Science.gov (United States)

  Orchard, Paul J; Fasth, Anders L; Le Rademacher, Jennifer; He, Wensheng; Boelens, Jaap Jan; Horwitz, Edwin M; Al-Seraihy, Amal; Ayas, Mouhab; Bonfim, Carmem M; Boulad, Farid; Lund, Troy; Buchbinder, David K; Kapoor, Neena; O'Brien, Tracey A; Perez, Miguel A Diaz; Veys, Paul A; Eapen, Mary

  2015-07-01

  We report the international experience in outcomes after related and unrelated hematopoietic transplantation for infantile osteopetrosis in 193 patients. Thirty-four percent of transplants used grafts from HLA-matched siblings, 13% from HLA-mismatched relatives, 12% from HLA-matched, and 41% from HLA-mismatched unrelated donors. The median age at transplantation was 12 months. Busulfan and cyclophosphamide was the most common conditioning regimen. Long-term survival was higher after HLA-matched sibling compared to alternative donor transplantation. There were no differences in survival after HLA-mismatched related, HLA-matched unrelated, or mismatched unrelated donor transplantation. The 5- and 10-year probabilities of survival were 62% and 62% after HLA-matched sibling and 42% and 39% after alternative donor transplantation (P = .01 and P = .002, respectively). Graft failure was the most common cause of death, accounting for 50% of deaths after HLA-matched sibling and 43% of deaths after alternative donor transplantation. The day-28 incidence of neutrophil recovery was 66% after HLA-matched sibling and 61% after alternative donor transplantation (P = .49). The median age of surviving patients is 7 years. Of evaluable surviving patients, 70% are visually impaired; 10% have impaired hearing and gross motor delay. Nevertheless, 65% reported performance scores of 90 or 100, and in 17%, a score of 80 at last contact. Most survivors >5 years are attending mainstream or specialized schools. Rates of veno-occlusive disease and interstitial pneumonitis were high at 20%. Though allogeneic transplantation results in long-term survival with acceptable social function, strategies to lower graft failure and hepatic and pulmonary toxicity are urgently needed. PMID:26012570

 10. 47 CFR 95.628 - MedRadio transmitters.

  Science.gov (United States)

  2010-10-01

  ... 47 Telecommunication 5 2010-10-01 2010-10-01 false MedRadio transmitters. 95.628 Section 95.628... SERVICES Technical Regulations Technical Standards § 95.628 MedRadio transmitters. (a) Frequency monitoring...Radio transmitters that are capable of operating on multiple channels may transmit on the...

 11. NASILJE MED VRSTNIKI V DRUGEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE

  OpenAIRE

  Plošnik, Lucija

  2012-01-01

  Diplomsko delo z naslovom Nasilje med vrstniki v drugem triletju osnovne šole je razdeljeno na teoretični in empirični del. Teoretični del obsega najprej sam opis pojava – bullying. Kasneje preidemo na oblike nasilja in spregovorimo o značilnostih vpletenih v nasilje med vrstniki

 12. Spilleregler i musikterapi med børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  Artiklen gennemgår udvalgte eksempler på anvendelse af spilleregler i musikterapi med børneklientgrupper. Efter en kort introduktion af Priestleys syn på analytisk musikterapi med børn, præsenteres læseren således for en række caseeksempler fra faglitteraturen, der giver indblik i udformning og...

 13. Tandlæger og personer med en spiseforstyrrelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gehrt, Charlotte Astrid; Christensen, Lisa Bøge; Klinker, Sabine;

  2016-01-01

  Mødet mellem tandlæge og patient med spiseforstyrrelse Introduktion og formål: Det er velkendt, at tandlæger kan spille en rolle i forhold til tidlig identifikation af en spiseforstyrrelse. Der erimidlertid begrænset viden om, hvilke forventninger tandlæger og personer med en spiseforstyrrelse ha...

 14. Further confirmation of the MED13L haploinsufficiency syndrome

  NARCIS (Netherlands)

  van Haelst, M.M.; Monroe, G.R.; Duran, K.J.; van Binsbergen, E.; Breur, J.M.P.J.; Giltay, J.C.; van Haaften, G.W.

  2015-01-01

  MED13L haploinsufficiency syndrome has been described in two patients and is characterized by moderate intellectual disability (ID), conotruncal heart defects, facial abnormalities and hypotonia. Missense mutations in MED13L are linked to transposition of the great arteries and non-syndromal intelle

 15. Erfaringer med mobning fra barndommen og det levede liv

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mathiassen, Charlotte; Viala, Eva Silberschmidt

  2009-01-01

  Gennem analyser af konkret levet liv med mobning i 1950érnes og 1960érnes skoleliv sættes der fokuspå menneskers erfaringer med mobning og deres position i en given historisk og sociokulturel kontekst. På den baggrund argumenteres det, at hvis man som forsker eller praktiker ikke anstrenger sig f...

 16. Egenvård hos personer med typ 2 diabetes

  OpenAIRE

  Holmberg, Carina

  2012-01-01

  Bakgrund: Våra levnadsvanor har en central roll vid uppkomsten och utvecklandet av diabetes. Det primära vid vård av personer med typ 2 diabetes är att stödja egenvården. Målet med behandling av diabetes är att behålla en god livskvalitet samt förhindra komplikationer orsakade av sjukdomen. Syfte: Syftet var att undersöka den egenvård som personer med typ 2 diabetes utför. Metod: En kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade frågor användes. Tio personer med typ 2 diabetes intervjuades....

 17. Distrofia neuroaxonal infantil: relato de dois casos Infantile neuroaxonal dystrophy: report of two cases

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  ROSANA HERMINIA SCOLA

  1999-12-01

  Full Text Available Descrevemos dois casos de distrofia neuroaxonal infantil ou doença de Seitelberger, que é doença rara, neurodegenerativa, com herança autossômica recessiva. O primeiro caso, sexo masculino, com 8 anos de idade, apresentava atraso do desenvolvimento psicomotor, ataxia e fraqueza muscular. Ao exame físico foi encontrado nistagmo horizontal e vertical com palidez do disco óptico, hipotonia e arreflexia profunda. O segundo caso, sexo masculino, com 1 ano e 6 meses de idade, apresentava atraso do desenvolvimento psicomotor e convulsões. No exame físico, apresentava atrofia de nervo óptico, hipertonia e hiperreflexia. A biópsia de nervo sural de ambos os pacientes mostrou aumento dos axônios, compatível com distrofia neuroaxonal. As características clínicas pleomórficas, bem como os achados neurofisiológicos variáveis tornam difícil firmar o diagnóstico, o qual é ajudado pela confirmação anatomopatológica dos esferóides neuroaxonais.We describe two cases of infantile neuroaxonal dystrophy, which is a rare, neurodegenerative disease, with autosomal recessive inheritance. The first case was an 8 year old boy, with arrested motor and mental development, ataxia and muscle weakness. On physical examination there was horizontal and vertical nystagmus, optic disc atrophy, hypotonia; deep tendon reflexes were absent. The second case was a 1.6 year old boy with arrested motor and mental development, and seizures. On physical examination there was optic atrophy, hypertonia and hyperreflexia. Both patients had on sural nerve biopsy neuronal enlargement, consistent with neuroaxonal dystrophy. Diagnosis without pathological confirmation with neuroaxonal spheroids is very difficult, because the clinical picture is variable and the neurophysiological findings are non specific.

 18. Quantitative analysis of infantile ureteropelvic junction obstruction by diuretic renography

  International Nuclear Information System (INIS)

  Infantile hydronephrosis detected by ultrasonography poses a clinical dilemma on how to treat the condition. This article reports a retrospective study to evaluate infantile hydronephrosis due to suspected ureteropelvic junction (UPJ) obstruction by means of standardized diuretic renography and to speculate its usefulness for quantitative assessment and management of this condition. Between November 1992 and July 1999, 43 patients who had the disease detected in their fetal or infantile period were submitted to this study. Standardized diuretic renograms were obtained with 99mTc-labeled diethylene-triaminepenta-acetate (Tc-99m-DTPA) or 99mTc-labeled mercaptoacetyl triglycine (Tc-99m-MAG3) as radiopharmaceuticals. Drainage half-time clearance (T 1/2) of the activity at each region of interest set to encompass the entire kidney and the dilated pelvis was used as an index of quantitative analysis of UPJ obstruction. Initial T 1/2s of 32 kidneys with suspected UPJ obstruction were significantly longer than those of 37 without obstruction. T 1/2s of kidneys which had undergone pyeloplasty decreased promptly after surgery whereas those of units followed up without surgery decreased more sluggishly. These findings demonstrate that a standardized diuretic renographic analysis with T 1/2 can reliably assess infantile hydronephrosis with UPJ obstruction and be helpful in making a decision on surgical intervention. (author)

 19. Infantile scurvy in congenital glucose-galactose-malabsorption

  International Nuclear Information System (INIS)

  The roentgenographic and sonographic signs are demonstrated in a young infant with congenital glucose-galactose-malabsorption, proving the existence of advanced infantile scurvy. Typical subperiostal haemorrhages, not visible roentgenographically but sonographically in active scurvy, become evident during the late phase owing to the calcification of the detached periosteum and are then pathognomonic of scurvy. (orig.)

 20. Leucodistrofia metacromática infantil em gêmeos

  OpenAIRE

  Ehrenfried Othmar Wittig; Francisco Antonio Marçallo; Rui Fernando Pilotto; Luiz Renato Mello

  1985-01-01

  Os autores descrevem um par de gêmeas monozigóticas, filhas de pais consanguíneos em segundo grau (f=1/32), com leucodistrofia metacromática, forma infantil. A zigosidade foi determinada pelos achados obstétricos e por marcadores genéticos eritrocitários.