WorldWideScience

Sample records for barn med infantile

 1. Selvadministreret ventrikelsondeernaering hos et barn med infantil autisme

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dyrborg, J

  1991-01-01

  An example of self-administered gastric tube nutrition in a boy aged 15 years with infantile autism is presented. The boy would neither eat nor drink in the normal manner since the age of eight years and has gradually administered tube-feeding himself. This patient does not fulfill the internatio......An example of self-administered gastric tube nutrition in a boy aged 15 years with infantile autism is presented. The boy would neither eat nor drink in the normal manner since the age of eight years and has gradually administered tube-feeding himself. This patient does not fulfill...... the international criteria for the diagnosis of anorexia nervosa. A possible etiological factor and the education/psychological attitudes to the compulsive symptom are discussed. Udgivelsesdato: 1991-Oct-14...

 2. Barns kommunikasjon med ulike typer kart - en progressiv tilnærming til kartlesing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Trine Bjerva

  2011-11-01

  Full Text Available Utgangspunktet for denne studien er en erkjennelse av hvor vanskelig det kan være for barn å samhandle med det symbolske kartet. Hovedmålet for prosjektet var å utvikle sikrere viten om hvordan barn kommuniserer med ulike typer kart. Det er utarbeidet en modell (Bjerva, Græsli, & Sigurjónsson, 2010 som viser hvordan vi kan utvikle ferdigheten kartlesing hos barn. Vi har undersøkt 106 barn i alderen 3 til 12 år om hvordan de mestrer direkte representasjoner (detaljfoto og perspektiv representasjoner (håndtegnet skråkart. Forskningsdesignet har en økologisk tilnærming hvor datainnsamlingen har foregått i terrenget. Resultatene indikerer at selv små barn mestrer antatt kompliserte oppgaver når de blir presentert for enkle hjelpemidler.

 3. Problemer med å måle eksponering for passiv røyking blant barn

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Per Nafstad m.fl.

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGVanligvis måles eksponering for passiv røyking blant barn ved spørreskjemaopplysninger omforeldres røykevaner. Etter hvert som det blir mer oppmerksomhet om helseeffekter av passivrøyking, vil det kunne påvirke hvordan foreldre røyker og dermed også barns eksponering. Medhenvisning til innsamlede data om røykeeksponering i en kohort av Oslo-barn og fra en studie avbarn ved to helsestasjoner, diskuteres noen av de metodeproblemene en står overfor når en skal måleeksponering for passiv røyking i epidemiologiske studier. I disse studiene er barns eksponering forpassiv røyking målt ved spørreskjemaopplysninger og ved måling av hårnikotin og kotinin i urin.Det konkluderes med at det er usikkerhet om nøyaktigheten av eksisterende metoder for måling avpassiv røyking. Dette og manglende kunnskap om faktisk eksponeringsnivå kan føre til feilaktigestimering av helseeffekter av passiv røyking i en barnebefolkning.Nafstad P, Botten G, Magnus P. Problems in measuring environmental tobacco smoke exposurein children. Nor J Epidemiol 1995; 5 (2: 141-144.ENGLISH SUMMARYUsually environmental tobacco smoke exposure among children is measuered by questionnaires,recording parental smoking. As the adverse health effects of environmental tobacco smoke exposureare getting more known among the public, this is likely to influence the parents' way of smoking andby that their children's actual exposure. With references to findings in a cohort study of Oslochildren and a study of children attending two of Oslo’s health centers, some methodologicalproblems when measuring environmental tobacco smoke exposure in epidemiological studies arediscussed. The exposure in these studies is measured in questionnaires to the parents and aschildren's hair nicotine concentration and urine cotinine concentration. Furthermore, the paperdiscusses how the uncertainty in actual levels of exposure may lead to false estimates for the totalhealth impact of

 4. Sensitiv responsivitet i barnehagen: En kvalitativ studie av hvordan profesjonell omsorg i barnehagen påvirkes av personalets empatiske identifikasjon med og relasjoner til det enkelte barn

  OpenAIRE

  Selmer-Olsen, Maria

  2013-01-01

  Tema for denne masteroppgaven er sensitiv responsivitet i barnehagen, og jeg har undersøkt hvordan profesjonelle omsorgsgiveres relasjoner til enkeltbarn får innvirkning på omsorgen. Problemstillingen er som følger: Hvordan påvirkes den profesjonelle omsorgen i barnehagen av personalets empatiske identifikasjon med og relasjoner til det enkelte barn? For å besvare problemstillingen har jeg gjennomført en kvalitativ undersøkelse med en hermeneutisk tilnærming, bygget på en sosialkonstruktivist...

 5. Barn og diabetes type 1

  OpenAIRE

  Ramstad, Marte Elise; Sagbakken, Sina Bekkelund

  2017-01-01

  Bacheloroppgave sykepleie, 2017 Bakgrunn: Vi har valgt denne problemstillingen fordi diabetes type 1 er svært utbredt hos barn i Norge. Videre har vi lite erfaringer med barn og ønsket å lære mer om denne pasientgruppen. Vi ønsket videre å se på hvordan vi kan undervise og veilede for å gi god og hensiktsmessig sykepleie til barn og deres familier. Hensikt: Finne ut hvordan sykepleier kan fremme egenomsorg hos barn med diabetes gjennom veiledning og undervisning. Dette er noe som sykepl...

 6. På leit etter grunnlag for norske barnehagers matematikkdidaktiske arbeid med romforståelse. - Et systematisk søk på forskning om barns utvikling av romforståelse gjort i barnehagekonteksten 1995-2010

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Line Rønning Føsker

  2015-07-01

  Full Text Available Abstract: A review of research on children’s development of spatial reasoning in  a preschool setting 1995-2010. This study reviews 16 journal articles, books and theses on spatial reasoning in early childhood mathematics education. The data was collected by way of systematical search in several major databases and relevant digital and non-digital journals. The article gives a brief presentation of the main findings and the different methods used and, if applicable, the authors’ focus on didactics in both method and analysis. When it comes  to children’s mathematical learning processes, a main focus for a majority of studies is children’s use of constructional play material. When it comes to preschool teachers’ work with spatial reasoning, most  studies focus on the teachers’ planned and spontaneous communication with the children. The article then goes on to discuss these findings in relation to the Norwegian Framework Plan for Kindergartens. It seems like future research on the teachers’ use of material, on their work with visualization and orientation, and on their general focus on spatial reasoning could gain curriculum practise. Sammendrag: Denne oversiktsartikkelen gir en presentasjon av 16 internasjonale forskningsarbeider som ser på barns romforståelse i en barnehagekontekst. Arbeidene består av 14 vitenskapelige artikler, en bok og en doktorgrad, og disse ble funnet gjennom systematiske søk i flere større databaser og relevante digitale og analoge tidsskrift. Artikkelen gir en kort presentasjon av de ulike arbeidenes metode, hovedfunn og didaktiske vinkling. Når det gjelder barns utvikling av romforståelse har en majoritet av studiene fokus på hvordan dette kan belyses ved å studere og stimulere barns konstruksjonslek. For de studiene som ser på pedagogens rolle i arbeid med romforståelse legges det mest vekt på kommunikasjon, både planlagt og spontan kommunikasjon. Oversiktsartikkelen drøfter deretter

 7. Att veta när man ska göra det man vet att man ska göra : om barn med ADHD, uppfattning av tid och att komma ihåg att göra det man har planerat

  OpenAIRE

  Hillertz, Anna

  2005-01-01

  I den här studien undersöks om det är bristande tidsuppfattning som orsakar sämre prospektivt minne hos barn med diagnos ADHD. Studien syftar även till att utreda vad prospektivt minne har för relation till arbetsminne och exekutiva funktioner. Studien har genomförts genom att två grupper, en grupp barn med diagnos ADHD och en kontrollgrupp, har utfört uppgifter som ger mått på prospektivt minne, tidsuppfattning, arbetsminne och exekutiva funktioner. Barnen i ADHD-gruppen har även deltagit i ...

 8. Omvårdnadsåtgärder för att minska rädsla, oro och ångest hos barn 0-18 år i samband med en röntgenundersökning : En litteraturstudie

  OpenAIRE

  Mohsen, Nadja; Imsirovic, Amela

  2016-01-01

  Bakgrund: Att besöka en röntgenavdelning kan vara något nytt och skrämmande för många barn. Den nya miljön kan orsaka rädsla, oro och ångest hos barn. Därför är det viktigt att röntgensjuksköterskan har kunskap om barnets behov för att upplevelsen på röntgenavdelningen ska vara så bra som möjligt. Syfte: Syftet med den här studien är att beskriva omvårdnadsåtgärder för att minska rädsla, oro och ångest hos barn 0-18 år i samband med röntgenundersökning. Metod: Detta arbete är en litteraturstu...

 9. For eller imod vaccination? Om forældres beslutningstagen I forbindelse med Calmette-vaccination af deres nyfødte barn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Thybo Pihl, Gitte

  Sygehus, Rigshospitalet og Hvidovre Hospital, fra oktober 2012 til november 2013. I alt 4184 familier blev randomiseret i Calmette-studiet. Ad formål 1: Før Calmette-studiets begyndelse blev fem fokusgrupper gennemført med formålet at undersøge forældres overvejelser, når de skal tage stilling til, om...... Kolding blev efterfølgende telefon-interviewet med en dansk valideret udgave af "The Decisional Conflict Scale" med det formål at undersøge, hvor trygge de var ved beslutningen og om socio-demografiske faktorer havde betydning for deres oplevelse af tvivl. Ad formål 3: Spørgsmål om forældres...... kvantitativ metode, idet der anvendes statistiske tests af socio-demografiske faktorers betydning for The Decisional Conflict Score, ligesom selve scoren opgøres statistisk. Formål 3 er undersøgt i et miks af statistiske opgørelser af svarene fra telefon-interview kombineret med uddybende perspektiver fra...

 10. Processeringsoptimering med Canons software

  DEFF Research Database (Denmark)

  Precht, Helle

  2009-01-01

  . Muligheder i software optimering blev studeret i relation til optimal billedkvalitet og kontrol optagelser, for at undersøge om det var muligt at acceptere diagnostisk billedkvalitet og derved tage afsæt i ALARA. Metode og materialer Et kvantitativt eksperimentelt studie baseret på forsøg med teknisk og...... humant fantom. CD Rad fantom anvendes som teknisk fantom, hvor billederne blev analyseret med CD Rad software, og resultatet var en objektiv IQF værdi. Det humane fantom var et lamme pelvis med femur, der via NRPB’ er sammenlignelig med absorptionen ved et femårigt barn. De humane forsøgsbilleder blev...

 11. "Jag tror ju på allas lika värde oavsett kön" En studie om hur förskollärares resonemang kring sitt jämställdhetsuppdrag kommer till uttryck i mötet med barn.

  OpenAIRE

  Gisslén, Mia

  2013-01-01

  Denna studie har som syfte att belysa relationen mellan förskollärares resonemang om sitt jämställdhetsuppdrag och hur det kommer till uttryck i det direkta mötet med barn. Studiens empiri har samlats ihop genom två halvstrukturerade intervjuer med två förskollärare och tre löpande observationer i samlingssituation vid en förskola. Resultatet visar att förskollärarna resonerar kring sitt jämställdhetsuppdrag på ett professionellt sätt. De visar hög medvetenhet när de resonerar om sitt jämstäl...

 12. Mit barn er anbragt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nissen Møller, Sanne; Skytte Aalborg Universitet, Marianne

  Anbringelse af etniske minoritetsbørn og -unge udgør en voksende opgave for kommunerne. I denne bog belyses gennem 11 personlige livshistorier de særlige problemer og dilemmaer, som etniske minoritetsforældre står i, når deres barn anbringes. Livshistorierne giver et indblik i, hvordan forældrene...

 13. Barns preoperativa rädsla : Litteraturstudie

  OpenAIRE

  Komsi, Matilda

  2014-01-01

  Syftet med detta examensarbete är att genom en litteraturstudie undersöka barns preoperativa rädsla, vilka faktorer som bidrar till den preoperativa rädslan samt vilka metoder som sjukskötaren kan använda sig av för att minska rädslan inför operation. Forskningsfrågorna som ställs är: Hur kan sjukskötaren handla för att minska den preoperativa rädslan? och Vilka metoder kan sjukskötaren använda sig av för att minska den preoperativa rädslan? Som vårdvetenskapliga utgångspunkter har Katie Erik...

 14. Trombotisk trombocytopenisk purpura hos barn med lavt ADAMTS13 enzymniveau

  DEFF Research Database (Denmark)

  Spangenberg, Katrine Bredsdorff; Clasen-Linde, Erik; Poulsen, Anja

  2014-01-01

  Thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP) is a rare condition, but important to consider in case of thrombocytopenia and haemolysis. It is imperative to proceed with the correct treatment, in order to ensure a satisfactory outcome. TTP is either acquired or idiopathic. This case report shows...

 15. Etikk i praksis: Barn med samspillsvansker og medvirkning i barnehagen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ingvild Åmot

  2012-11-01

  Full Text Available Title: Ethics in practice: Children who have difficulties interacting and their participation in day-care centres.Abstract: In recent years there has been a trend promoting "children’s right to participation". The point of departure for the article is qualitative data material collected from three day-care centres in Norway. The main objective has been to illuminate the choices the staff have and the dilemmas they face in their day-to-day practice when it comes to children who have interaction difficulties and their opportunities to participate. Findings: The practice is action-oriented. Actions, dilemmas and discretionary assessments are related to consequential- and deontological-ethics reasons.

 16. Emosjonsregulering og motivasjon hos barn med AD/HD

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høvik, Marie Farstad; Plessen, Kerstin J

  2010-01-01

  Impaired cognitive control functions have long been regarded as the main problem in the development of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). A more recent model emphasizes the importance of emotional and motivational problems. We have reviewed the evidence for this model, which may have...

 17. Toksisk shock syndrom. Et tilfoelde hos et barn med forbroending

  DEFF Research Database (Denmark)

  Glazowski, M J; Ostergaard, G Z; Arpi, M

  1992-01-01

  A case of the toxic shock syndrome (TSS) in a burnt (scalded) child is presented. TSS is a condition most frequently associated with menstruating women using tampons. In recent years, however, increased knowledge of the syndrome has led to an increase in the number of reported cases associated...

 18. Stresshyperglykaemi hos et barn med svaer akut gastroenteritis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bjerre, Jesper V.

  2002-01-01

  A case of a two years and ten months old girl with severe acute gastroenteritis, dehydration, and hyperglycaemia is described. Transient hyperglycaemia is a common clinical finding in children under stress. We discuss the distinction between hyperglycaemia as a prediabetic state and that as a phy......A case of a two years and ten months old girl with severe acute gastroenteritis, dehydration, and hyperglycaemia is described. Transient hyperglycaemia is a common clinical finding in children under stress. We discuss the distinction between hyperglycaemia as a prediabetic state...

 19. Hjertetamponade hos et praematurt barn med perkutant anlagt centralt venekateter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Callesen, Michael T; Nielsen, Peter Ehlert

  2008-01-01

  We report a case of a premature girl born with a gestational age of 26 weeks who developed cardiac tamponade after displacement of a peripheral inserted central catheter. She recovered completely after an acutely performed pericardiocentesis. The pericardial fluid was consistent with parental...

 20. Emosjonsregulering og motivasjon hos barn med AD/HD

  DEFF Research Database (Denmark)

  Høvik, Marie Farstad; Plessen, Kerstin J

  2010-01-01

  Impaired cognitive control functions have long been regarded as the main problem in the development of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). A more recent model emphasizes the importance of emotional and motivational problems. We have reviewed the evidence for this model, which may have...... important implications for clinical practice....

 1. Barns opplevelse av postoperativ smerte og smertebehandling

  OpenAIRE

  Næss, Torgun

  2016-01-01

  Master i intensivsykepleie Bakgrunn: Postoperativ smerte hos barn er underbehandlet til tross for mye smerteforskning. Ulike studier har vist at barn opplever moderat til sterk smerte postoperativt. Ubehandlet smerte kan skape unødvendig lidelse for barn og øker risiko for komplikasjoner. Hensikt: Det finnes ingen forskning på norske barns opplevelse av postoperativ smerte og smertebehandling. Studiens hensikt er å få en større forståelse for hvordan barn opplever postoperativ smerte og sm...

 2. Infantile sexuality

  DEFF Research Database (Denmark)

  Zeuthen, Katrine Egede; Gammelgård, Judy

  2010-01-01

  When first presented, Freud´s theory of infantile sexuality was a scandal. Not only was the claim that the small child sucking at the mother´s breast experiences a kind of pleasure that Freud without hesitation named sexual, the theory also turned the common understanding of human sexuality up-si...

 3. INFANTILE HAEMANGIOMA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Armanda Passas

  2016-06-01

  Full Text Available Infantile hemangiomas are the most common softtissue tumors of infancy, occurring in approximately 3 to 10 percent of one-year-old children, with predominance in females. Despite the frequency of these tumors, their pathogenesis is not completely understood, and the best approach to their management remains controversial. They have a well-described natural history of rapid growth during early infancy followed by gradual involution, often leading to complete regression. Because of their spontaneous involution, most infantile hemangiomas do not require therapeutic intervention. However, in 10 to 15 % of cases, treatment is necessary because of local complications, life or physiological functioning is threatened or the long-term esthetic risk is too high.

 4. Infantile colic

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksandra Rurarz

  2016-12-01

  Full Text Available Infantile colic is one of the most common functional gastrointestinal disorders in infants, usually occurring between 2 weeks to 4 months of age. According to the definition, infantile colic is characterised by episodes of inconsolable crying, generally observed in the evening. Although these symptoms usually resolve spontaneously in the first six months of life, they often cause parental anxiety, leading to repeated medical appointments in search for help. Despite 40 years of research, the causes of this disorder are still unclear; hypersensitivity to cow’s milk protein, lactose intolerance, impaired gut microbiota, immaturity of the nervous system, the negative impact of tobacco smoke, inappropriate childcare techniques and psychosocial factors are believed to be involved in the pathogenesis. The treatment involves behavioural methods, i.e. reducing infant exposure to external stimuli. Breastfeeding mothers are advised to eliminate caffeine and hot spices from their diet and, in some cases, switch to a dairy-free diet. For formula-fed infants, it is recommended to use hydrolysates with a high degree of hydrolysis. Simethicone is commonly used in the pharmacological treatment as it reduces the surface tension of intestinal gases, enabling their easier elimination. The Rome III Diagnostic Criteria recommend to appropriately continue any method if considered effective by the parents, provided that there are no harmful consequences.

 5. Respiratory symptoms and functions in barn workers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ege Gulec Balbay

  2014-03-01

  Full Text Available Introduction and aim. The presented study was undertaken to investigate the respiratory health problems in family barns with one or more cows and at least one family member working in the barn. Methods. 150 workers (128 female, 22 male from 4 villages of Yığılca district near the city of Düzce in north-west Turkey were enrolled in this study between October – December 2011. An Occupational and Environmental Chest Diseases questionnaire developed by the American Thoracic Society, pulmonary function test, physical examination and investigation for nasal eosinophil were performed in all subjects. Results. The mean age of workers was 47.7 ± 14.2 years. Cough was present in 24% of subjects. The rates of phlegm, wheezing, chest tightness and dyspnea were 13.3%, 6%, 6% and 27.3%, respectively. Obstructive ventilatory pattern was observed in 37 workers (24.6%. 43 workers (28.6% showed restrictive ventilatory pattern. Nasal eosinophilia was detected in 47.3% (71/150 of the subjects. Pulmonary functions of workers with nasal eosinophilia did not differ from the other workers. There were statistically significant negative correlations between the duration of working in barns and respiratory functions. Conclusions. Pulmonary functions of barn workers have been found to be decreased related to the duration of barn working. Furthermore, respiratory symptoms increased in relation with both barn working and biomass consumption. Precautions should therefore be taken to ventilate both barns and houses.

 6. Cryptosporidiumutbrottet i Östersunds kommun 2010 : Påverkan på kommunens barn

  OpenAIRE

  Jansson, Nils-Henrik; Pavlov, Patrik

  2013-01-01

  Målet med den här studien är att undersöka hur barn under 15 år påverkades av Cryptosporidiumutbrottet i slutet av år 2010 i Östersunds kommun. Datamaterialet utgörs av svar på en enkätundersökning från 514 barn rörande deras hälsa relaterad till utbrottet. Dessa enkäter togs fram av svenska Smittskyddsinstitutet kort efter utbrottet och det är i uppdrag av denna myndighet som studien utförs. Analys av riskfaktorer och följdsymptom utförs med logistiska regressionsmodeller utifrån både ett Ba...

 7. Barns tankar om ekologiska processer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Helldén, Gustav

  Bogen indledes med en oversigt over forskning om læring i naturvidenskab, herunder gennemgås blandt andet Piagets teorier. Herefter følger Helldéns undersøgelser af elevforestillinger om økologiske processer. Helldén har interviewet eleverne om livsbetingelser og vækst, nedbrydning i naturen og om...

 8. Recurrent infantile digital fibromatosis

  African Journals Online (AJOL)

  We present a case of an 8-year-old-boy with recurrent infantile digital fibromatosis (IDF) who presented with new ... Keywords: fibrous tumors, inclusion body fibromatosis, infantile digital fibromatosis, spindle cells, Reye tumor .... watch-and-wait strategy for patients with histologically confirmed IDF nodules that do not cause ...

 9. Literatura infantil sobre problemas infantiles: la diabetes

  OpenAIRE

  Lázaro Fernández, Patricia

  2015-01-01

  Debido al creciente número de casos de diabetes infantil que se está dando en la sociedad actual, no es raro encontrarse en las aulas cada vez más casos de esta enfermedad. Por esta razón, he decidido analizar dos libros sobre esta temática, para hacer un acercamiento del material seleccionado a las aulas y poder desarrollar junto con los niños un aprendizaje colectivo y cooperativo. En este trabajo se expone la importancia de la literatura y la literatura infantil como una ...

 10. Violencia y TV infantil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Valerio Fuenzalida

  2015-01-01

  Full Text Available Se establece tres razones para discrepar del “criterio reduccionista” que relaciona la violencia televisiva con la violencia real, particularmente en lo atinente a la televisión infantil. A base de las motivaciones infantiles para ver televisión, propone algunas líneas de acción que superen ese reduccionismo y optimicen la relación niños-televisión.

 11. Barnes Maze Procedure for Spatial Learning and Memory in Mice.

  Science.gov (United States)

  Pitts, Matthew W

  2018-03-05

  The Barnes maze is a dry-land based rodent behavioral paradigm for assessing spatial learning and memory that was originally developed by its namesake, Carol Barnes. It represents a well-established alternative to the more popular Morris Water maze and offers the advantage of being free from the potentially confounding influence of swimming behavior. Herein, the Barnes maze experimental setup and corresponding procedures for testing and analysis in mice are described in detail.

 12. Infantilism: Theoretical Construct and Operationalization

  Science.gov (United States)

  Sabelnikova, Y. V.; Khmeleva, N. L.

  2018-01-01

  The aim of this article is to define and operationalize the construct of infantilism. The methods of theoretical research involve analysis and synthesis. Age and content criteria are analyzed for childhood and adulthood. Infantile traits in an adult are described. Results: The characteristics of adult infantilism in the modern world are defined,…

 13. A survey of Italian compost dairy barns

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lorenzo Leso

  2013-12-01

  Full Text Available Compost-bedded pack barns (CBPB, generally known as compost dairy barns, are alternative housing systems for dairy cows. In these barns, the whole surface of the resting area is covered with a deepbedded pack that is frequently stirred in order to incorporate fresh manure into the pack and to enhance the evaporation of water. Experiences with CBPB for dairy cows are reported in literature from the US, Israel, the Netherlands and Austria. Potential advantages of these housing systems regard animal welfare and manure management. Since 2006, this housing system has been widely applied in Italy. However, there is still little scientific knowledge available about Italian CBPB. This study aims to describe the housing system, assess producers’ satisfaction and measure performance of dairy cows housed in CBPB. Ten commercial dairy farms in northern Italy were involved in the study. All pens in each farm were surveyed to determine the total available surface area, bedded area and pack depth. A questionnaire was submitted to each farm manager in order to investigate management practices, labour requirement, amount of bedding materials used and producers’ satisfaction. The temperature of the bedded pack was measured in summer and in winter. Data from the Italian Dairy Association were collected for each herd over a period of one year (from September 2011 to September 2012. In the barns involved in the study, the average total available area was 10.9 m2/cow and the average pack area was 6.7 m2/cow. The bedded pack was aerated 1.4 times per day.The most commonly used bedding material in these farms was dry sawdust. The consumption of bedding materials was 8.1 m3/cow per year. A tendency towards inverse correlation was found between the space per cow and the amount of bedding needed per cow (R2=0.395; P=0.051. Operations related to pack management required 4.1 hours of labour per cow per year. A direct relationship was found between the bedded area space

 14. CRESCIMENTO INFANTIL: ANÁLISE DO CONCEITO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Flávia Paula Magalhães Monteiro

  2016-01-01

  Full Text Available El objetivo fue analizar el concepto de crecimiento infantil mediante identificación de elementos atributos y consecuencias que componen el fenómeno. Para análisis de concepto que fue basado en 41 estudios, se utilizaron el modelo de análisis evolutivo y la revisión integradora de la literatura. Para selección de las producciones, se buscaron las bases de datos Scopus, Cinahl y Lilacs, el portal de PubMed e la biblioteca Cochrane. El crecimiento se ha presentado diferentes connotaciones, incluyendo aspectos sociales y fisiológicos como parte del dominio físico del desarrollo del niño. Atributos y consecuencias identificadas traen amplia percepción acerca del fenómeno analizado, teniendo en cuenta que vinculan diversos aspectos relacionados con otros estudios sobre crecimiento infantil. La comprensión teórica del desarrollo infantil puede proporcionar a enfermeros conocimiento en profundidad sobre los factores que implican este proceso, facilitando decisiones a través de medidas de intervención.

 15. A Second Look at Douglas Barnes's "From Communication to Curriculum"

  Science.gov (United States)

  Yarker, Patrick

  2016-01-01

  This article revisits Douglas Barnes's book-length exploration of the implications for teachers of a constructivist epistemology, notably in relation to the importance of small-group talk in classrooms. Empirically based consideration of small-group exploratory pupil-pupil talk enabled Barnes to reveal the learning strategies such a context…

 16. El maltrato infantil

  OpenAIRE

  Mazo Toledo, María

  2014-01-01

  Se estudia el maltrato infantil desde sus antecedentes, así como su tipología, causas y consecuencias. Además de abordar el abuso sexual de forma más amplia. También se expone la evaluación psicológica junto con sus técnicas. Es fundamental la utilización de medidas para la prevención del maltrato infantil, pues una gran parte de los problemas en el niño se ven reflejados en su vida adulta

 17. Infantile abuse: Radiological diagnosis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Teresa Araujo Reyes

  2006-08-01

  Full Text Available Infantile abuse is a frequent problem, that must be suspected to bediagnosed, the children victims of infantile abuse can present anytype of injury, nevertheless there are associated injuries common toan inferred trauma that constitute radiological patterns highly specific for abuse, among them are the metafisial injuries, posterior costal fractures and first costal arc fractures, fractures of the toracolumbar region, fractures without apparent explanation, fractures in different stage of evolution, subdural hematoma, subarachnoid hemorrhage, intraparenquimatose contusion and diffuse axonal injury, which combined with the history of the trauma, the age, the development of mental abilities, as well as the mechanism guides the injury diagnose.

 18. Mellin-Barnes meets Method of Brackets: a novel approach to Mellin-Barnes representations of Feynman integrals

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Prausa, Mario [RWTH Aachen University, Institute for Theoretical Particle Physics and Cosmology, Aachen (Germany)

  2017-09-15

  In this paper, we present a new approach to the construction of Mellin-Barnes representations for Feynman integrals inspired by the Method of Brackets. The novel technique is helpful to lower the dimensionality of Mellin-Barnes representations in complicated cases, some examples are given. (orig.)

 19. El dibujo infantil /

  OpenAIRE

  Rada Ojer, Ángela

  2012-01-01

  La autora en este trabajo habla del dibujo infantil que es un lenguaje y una herramienta de alto valor comunicativo y valora cómo las situaciones vitales por las que pasa un niño pueden quedar reflejadas en sus manifestaciones gráficas

 20. Behandling af infantile spasmer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kjærsgård, Lars; Rasmussen, Niels

  2006-01-01

  Infantile spasms (IS) are characterised by neurodevelopmental regression, a unique type of seizures and a hypsarrhythmic EEG pattern. Studies recommend the medical treatment of IS as a positive short-term outcome with respect to the spasms and in the resolution of the hypsarrhythmia. However...

 1. Infantile hypertrophic pyloric stenosis

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Rikke Neess; Garne, Ester; Loane, Maria

  2008-01-01

  OBJECTIVE: The objective of this study was to present epidemiologic data on infantile hypertrophic pyloric stenosis (IHPS) from seven well-defined European regions, and to compare incidence and changes in incidence over time between these regions. METHODS: This was a population-based study using ...

 2. Hvordan kan fosterbarns indre arbeidsmodeller positivt påvirkes i relasjon med nære omsorgspersoner? Knyttet opp mot SIP-modellen (Sosial informasjonsprosesserings-modell)

  OpenAIRE

  Sunde, Gunn Karin

  2014-01-01

  Master's thesis in Special education Sammendrag Det er stadig flere barn som har behov for å bli omplassert i fosterhjem (Aleris, 2012), grunnet bl.a. omsorgssvikt og utrygg tilknytning (Anke, 2007). Det vil ha innflytelse på fosterbarns indre arbeidsmodeller, som er integrerte mønster hos barnet basert på erfaringer fra samspillet med tilknytningspersonene (Bowlby, 1994). SIP-modellen gir kunnskap om barns mentale prosesser og sosiale tilpasning, og viser mulighet for modifisering av f...

 3. Forandringslæring med autismediagnoser?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gustafson, Kari Ingrid; Mørck, Line Lerche

  2013-01-01

  Artiklen drøfter en række aktuelle spørgsmål omkring læring hos børn og unge med autisme-spektrum-forstyrrelses diagnoser. Der introduceres til en social praksisteoretisk forståelse af forandringslæring, der diskuterer forandring ikke kun i relation til en persons identitet, men også aktuelle og...... potentielle forandringer, når det gælder overskridelse af binær logik i autisme versus normalitet, samt i relation til at overskride individualiserede og dualistiske problem-forståelser af fejl og mangler ved det autistiske barn. Det illustreres, hvordan disse former for dualistisk tænkning er forankret i et...... Rasmus’ ændringer i læring, selvforståelse og tilhørsforhold perspektiveres med andre ASF-diagnostiseredes læring udforsket bl.a. gennem gruppeinterviews i regi af Asperger-foreningen. Artiklen byder således på et alternativ i form af at forstå forandringslæring som overskridende læring, med langt større...

 4. MedSun Reports

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — The Medical Product Safety Network (MedSun) is an adverse event reporting program launched in 2002. The primary goal for MedSun is to work collaboratively with the...

 5. Ekstrakorporal membranoxygenering af et barn med svær kemisk pneumoni

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bille, Anders Bastholm; Pedersen, Karen Damgaard; Hertel, Steen

  2011-01-01

  This case presents a thirteen months old child with severe acute respiratory distress syndrome after ingestion of lamp oil (hydrocarbon). Mechanical ventilation including high-frequency oscillation could not stabilise the course, and the child developed pneumothorax and emphysema. Treatment...

 6. Ekstrakorporal membranoxygenering af et barn med svær kemisk pneumoni

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bille, Anders Bastholm; Pedersen, Karen Damgaard; Hertel, Steen

  2011-01-01

  This case presents a thirteen months old child with severe acute respiratory distress syndrome after ingestion of lamp oil (hydrocarbon). Mechanical ventilation including high-frequency oscillation could not stabilise the course, and the child developed pneumothorax and emphysema. Treatment...... was changed to veno-arterial extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) on the third day. After nine days of ECMO and further two days of conventional ventilatory treatment he was extubated, and four months later the child presented with normal X-ray of the lungs and without any signs of disease....

 7. Citalopram indtaget under graviditet og barn født med Mb

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Sebastian Werngreen; Qvist, Niels

  2014-01-01

  of SSRI usage. Epidemiological studies confirm a correlation between pregnant women’s use of SSRIs and congenital malformations of their children’s digestive system, but not specifically Hirschsprung’s disease. Certain limitations in these studies might explain this lack of specificity....

 8. Citalopram indtaget under graviditet og barn født med mb. Hirschsprung

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Sebastian Werngreen; Qvist, Niels

  2014-01-01

  A woman treated with citalopram during the entirety of her pregnancy bore a child with Hirschsprung's disease. Theories on the development of the enteric nervous system support a possible negative effect of SSRI usage. Epidemiological studies confirm a correlation between pregnant women's use...... of SSRIs and congenital malformations of their children's digestive system, but not specifically Hirschsprung's disease. Certain limitations in these studies might explain this lack of specificity....

 9. Faktorer som påverkar livskvaliten hos barn med typ 1 diabetes

  OpenAIRE

  Chibli, Marjam

  2016-01-01

  Background: type 1 diabetes has been increasing among children. New methods for treatment like insulin pump, continuous blood glucose monitor and Insuflon has been used to reduce pain. Quantitative research demonstrated lower quality of life among children with type 1 diabetes in comparison with healthy children. Objective: to describe factors that affect the quality of life among children with type 1 diabetes. Method: A literature review based on 15 qualitative research. Result: ...

 10. Dödsfallsutredningar : med oklar bakgrund och avsikt hos barn och ungdomar

  OpenAIRE

  Sandrehav, Jenny; Björkehed, Johan

  2006-01-01

  Violence against children and particularly the “Bobby Case” in spring 2006 initiated an unprecedented debate in the Swedish media about child maltreatment and child murder. There are however some children whose death causes never will be solved, and some of these cases are erroneously classified as something else. The present survey is commissioned by the Swedish Rescue Services Agency and the Swedish Centre for Lessons Learned from Incidents & Accidents, and will serve as the basis for a...

 11. Genetisk udredning ved infantile spasmer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lars Kjærsgaard; Ousager, Lilian Bomme; Møller, Rikke Steensbjerre

  2012-01-01

  Infantile spasms are a symptom of a severe epileptic encephalopathy. It is important to determine the aetiology for a child's disease. When a standard programme for evaluating the aetiology of the infantile spasms is unsuccessful genetic causes should be considered. We suggest array CGH as the fi......Infantile spasms are a symptom of a severe epileptic encephalopathy. It is important to determine the aetiology for a child's disease. When a standard programme for evaluating the aetiology of the infantile spasms is unsuccessful genetic causes should be considered. We suggest array CGH...

 12. Barn og fysisk aktivitet i barnehagen: Hvordan kan aktivitetsnivået dokumenteres?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anne Stokke

  2014-12-01

  ørreskjema om barns fysiske aktivitetsnivå i løpet av dagen, og en student eller forsker observerte og registrerte ett barn hver. I løpet av samme dag, ble aktivitetsnivået overvåkt ved hjelp av actigraphy (AC; Actigraf GT3X og kontinuerlig pulsmåling (HR, Team2 Polar ® blant 14 barn (seks gutter og åtte jenter, 38- og 47-måneder gamle, henholdsvis. Forsker-observasjonene definerte de observerte barna som "moderat aktiv", og AC-data viste at alle barna hadde mer enn 60 minutter aktivitet med moderat eller høy intensitet. Våre sammenligninger viser at bruk av HR for å vurdere aktiviteten i barnehager er ikke anbefalt. I gjennomsnitt rapporterte spørreskjemaene lignende aktivitetsverdier for det samme barnet, selv om evalueringene varierte mellom ansatte. Når man sammenlignet et aktivt og et inaktivt barn, viste de ulike metodene lignende resultater. Vi konkluderer derfor at ansattes faglige blikk kan se barns fysiske aktivitetsnivå når de blir bedt om å vurdere det.

 13. Advancing PubMed?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wildgaard, Lorna Elizabeth; Lund, Haakon

  2016-01-01

  the efficiency of biomedical literature searches. PubMed remains the primary resource for biomedical literature, and as PubMed makes the Medline data and Entrez PubMed Programming utilities freely available, any developer can produce alternative tools to search the database. The authors question if PubMed still...... provides the superior search interface for systematic searches or if the innovativeness of third-party tools provide alternatives worth considering. The paper aims to discuss these issues. Design/methodology/approach In all, 76 third-party tools that build on PubMed content were identified in a PubMed...... search and in published studies known to the authors. Only tools that provided free access to the broad PubMed content and designed specifically to enhance the search were included, reducing the set to 16 tools. The functionality of each tool within the scenario of a systematic search was compared across...

 14. Infantile spasms and pigmentary mosaicism

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Lars K; Bygum, Anette; Krogh, Lotte N

  2010-01-01

  Summary We present a 3-year-old boy with pigmentary mosaicism and persistent intractable infantile spasms due to mosaicism of chromosome 7. Getting the diagnosis of pigmentary mosaicism in a child with infantile spasms may not be easy, as most diagnostic work-up is done in infancy, at a time when...

 15. Nostalgitrip med Pikachu

  DEFF Research Database (Denmark)

  Konzack, Lars

  2016-01-01

  Sommeren 2016 vil blive husket for den omsiggribende dille, Pokémon Go, med over 100 millioner downloads. Tusindvis af især børn og unge, men også forældre med barnevogne og hele familier, kunne pludselig ses på gader og stræder, i parker og grønne områder med en smartphone i hånden på jagt efter...

 16. Sammensvorne designere med succes

  DEFF Research Database (Denmark)

  Dickson, Thomas

  2005-01-01

  Den danske tegnestue Komplot Design har for nylig oplevet den ære, at to af deres stole bliver brugt i cafeerne på det nyindrettede Museum of Modern Art i New York. Men det er ikke kun med møbler, de har succes - tegnestuen kaster sig med iver over mange slags produkter.......Den danske tegnestue Komplot Design har for nylig oplevet den ære, at to af deres stole bliver brugt i cafeerne på det nyindrettede Museum of Modern Art i New York. Men det er ikke kun med møbler, de har succes - tegnestuen kaster sig med iver over mange slags produkter....

 17. Laser treatment of infantile hemangiomas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michelle Si Ying Ng

  2017-01-01

  Full Text Available Infantile hemangiomas (IHs are the most common benign soft tissue tumor of infancy and childhood. Many patients seek early treatment to halt progression of tumor growth and accelerate regression to achieve quick resolution with good cosmetic outcomes. We reviewed literature through PubMed search on the treatment strategies for IH and share our experience in the field of laser treatment of IH. Treatment strategies for IH include both pharmacological, laser, and surgical interventions depending on the stage and severity of the lesion. Various laser beams have been attempted with varying effects and effectiveness. The 595-nm pulsed dye laser therapy has been most widely utilized owing to its great efficacy but minimal adverse effects. It works by targeting oxyhemoglobin chromophore in blood vessels located within the dermis, causing photothermal damage of these target vessels stimulating quick involution without damaging surrounding healthy skin. It is especially useful in treating ulcerated superficial facial hemangiomas that necessitate rapid healing to avoid unsightly scarring. It has a good safety profile but small risk of epidermal burn, blistering, postinflammatory pigment changes, and scarring remains in those with darker skin types treated with higher fluences and short-pulsed duration. Combination treatment with 1064 nm neodymium-doped yttrium aluminum garnet laser, oral propranolol, and even corticosteroids remains an option, especially in treatment of deep, large, and functionally threatening IH. Careful consideration in consultation with the child's parents given the complexities and potential complications surrounding treatment should always be considered. Laser treatment remains an appropriate treatment for rapidly growing IH in exposed locations at early presentation.

 18. Dit første barn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wüst, Miriam; Kristensen, Ida Lykke; Trillingsgaard, Tea

  2018-01-01

  Frederiksberg Kommunes Sundhedspleje har udviklet forældrekurset ”Dit første barn” til alle førstegangsforældre i kommunen. Kommunes Sundhedspleje har indgået et samarbejde med forskere fra VIVE og Aarhus Universitet i forskningsprojektet CRUNCH – Center for Research on Universal Child Policies o...

 19. Barn av grundsøgum

  DEFF Research Database (Denmark)

  Moberg, Bergur Rønne

  Hovedartiklen i bogen kaldes "Der må være en udkant" med undertitlen. "En videnskabelig tese om sted og nation som konstituerende træk ved færøsk litteratur" (50 s.). Stort set hele bogen diskuterer konstruktionsforestillingen i den modernistiske filosofi i forskellige sammenhænge....

 20. Virtuelt skrivebord med open office

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Kurt Gammelgaard

  2009-01-01

  SDUs erfaringer med projektet Port 22: en virtuel platform med Open Office som kontorpakke til studerende.......SDUs erfaringer med projektet Port 22: en virtuel platform med Open Office som kontorpakke til studerende....

 1. Infantile pyoderma gangrenosum.

  LENUS (Irish Health Repository)

  McAleer, Maeve A

  2008-02-01

  Pyoderma gangrenosum (PG) is rare in infants. There have been 12 cases of PG in infants (<12 months old) reported in the past 25 years, to our knowledge. Six of these cases have been successfully controlled with systemic steroids, and one case with topical steroids alone. We report a case of an 8-month-old infant whose PG was aggressive and unresponsive to systemic steroids. Adjuvant treatment with cyclosporine was required to achieve healing. We review the previous cases of infantile PG and the therapeutic options in this age group.

 2. Hipoacusia neurosensorial infantil

  OpenAIRE

  Santos Santos, Saturnino

  2004-01-01

  En nuestro medio existe un déficit de información acerca de la importancia de los factores de riesgo implicados en la aparición de hipoacusia neurosensorial infantil y de las etiologías encontradas. Se estudió retrospectivamente una población de 2.656 niños enviados a nuestro centro para valoración auditiva por presentar factores de riesgo. 481 niños fueron diagnosticados de hipoacusia neurosensorial uni o bilateral de cualquier grado. La edad media al diagnóstico de hipoacusia neurosensorial...

 3. Espacio infantil y ludoteca

  OpenAIRE

  Lejarraga Molinero, Nekane

  2009-01-01

  Este proyecto desarrolla el estudio y análisis de un cambio de uso de un proyecto de uso administrativo en la ciudad de Pamplona. La realización de un cambio de uso de un edificio administrativo a un ESPACIO INFANTIL Y LUDOTECA en el barrio de la Rochapea. Se trata fundamentalmente de un centro lúdico junto al río Arga en el que puedan jugar y desarrollarse de una forma controlada los niños de este nuevo barrio.

 4. Det sunde, overvægtige barn

  DEFF Research Database (Denmark)

  From, Ditte-Marie

  2012-01-01

  Kommunale sundhedskurser for overvægtige børn har til formål at knække fedmekurver, men risikerer med deres fokus på mangler i stedet for at knække selvværd, når de sundhedspædagogiske metoder møder det levede hverdagsliv. Korrekt kost og forøget motion er det biomedicinske svar på en sund og sla...

 5. MBsums. A Mathematica package for the representation of Mellin-Barnes integrals by multiple sums

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ochman, Michal; Riemann, Tord

  2015-11-01

  Feynman integrals may be represented by the Mathematica package AMBRE and MB as multiple Mellin-Barnes integrals. With the Mathematica package MBsums we transform these Mellin-Barnes integrals into multiple sums.

 6. Barnes Ice Cap South Dome Trilateration Net Survey Data 1970-1984, Version 1

  Data.gov (United States)

  National Aeronautics and Space Administration — The Barnes Ice Cap data set contains survey measurements of a network of 43 stakes along a 10 km flow line on the northeast flank of the south dome of the Barnes Ice...

 7. Med-E-Tel

  National Research Council Canada - National Science Library

  Lievens, Frank; Jordanova, Malina

  2006-01-01

  .... The Med-e-Tel 2006 conference program covered over 130 presentations on topics such as homecare and health management, healthcare challenges, tele-education, eHealth in developing countries, telecardiology...

 8. PubMed

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — PubMed comprises more than 26 million citations for biomedical literature from MEDLINE, life science journals, and online books. Citations may include links to...

 9. Med-E-Tel

  National Research Council Canada - National Science Library

  Lievens, Frank; Jordanova, Malina

  2006-01-01

  ..., and more. The Med-e-Tel 2006 exhibition showcased products and technologies in the areas of medication compliance, home telehealth and vital sign monitoring, clinical software, electronic medical records...

 10. DailyMed

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — DailyMed provides high quality information about marketed drugs. This information includes FDA labels (package inserts). This Web site provides health information...

 11. PubMed

  CERN Document Server

  PubMed is the National Library of Medicine's search service that provides access to over 10 million citations in MEDLINE, PreMEDLINE, and other related databases, with links to participating online journals.

 12. Aspectos incomuns da paracoccidioidomicose infantil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Achiléa Lisboa Bittencourt

  1987-12-01

  Full Text Available São relatados dois casos de paracoccidioidomicose (PCM infantil. Em um deles, a principal manifestação da doença foi tumoração abdominal, simulando linfoma maligno não Hodgkin. O outro apresentou acentuado envolvimento articular, com ruptura da cápsula. Representam o segundo e terceiro casos de PCM infantil observados na Bahia, ambos procedentes de áreas urbanas.The authors present two cases of infantil para-coccidioidomycosis. In one case the main presentation was an abdominal mass that mimicked non- Hodgkin lymphoma. In the other case the child had a joint swelling with rupture of the capsule and the clinical diagnosis was piogenic arthritis. They represent the second and third cases of infantile paracoccidioidomycosis observed in the state of Bahia, all coming from urban areas.

 13. Leg med vision

  DEFF Research Database (Denmark)

  Munk, Mette; Bertelsen, Katrine

  2011-01-01

  Bogen henvender sig primært til det pædagogiske personale med målgruppen daginstitutioner. Bogen skal stimulere arbejdet med at gøre bevægelse til en integreret del af kulturen i daginstitutioner - at få det pædagogiske personale til - at sætte ord på og spørgsmålstegn ved deres pædagogiske bevæg...

 14. La obesidad infantil /

  OpenAIRE

  Galea Barquero, Irene

  2013-01-01

  La obesidad infantil es la enfermedad de tipo nutricional que se da con más frecuencia en los niños de los países desarrollados, conlleva riesgos físicos y psicológicos y determinados estudios señalan que puede acortar la esperanza de vida en 13 años. En Castilla y León, la tasa de obesidad entre los niños en edad escolar es del 0,8%. La autora va a recoger datos y a realizar un estudio del desayuno que realizan estos niños por considerarlo la primera comida del día y la más importa...

 15. The development of the food barn in achieving food security of poor household in Wonogiri Regency

  Science.gov (United States)

  Suminah

  2018-03-01

  Food barn has function as food stock which managed by households both individually and collectively. It has important role in food security. This study aims to determine the factors that influence the development of food barns, and formulate alternative strategies in the development of food barns in Wonogiri regency. The samples of this research were determined by random sampling. The data collection technique was done by interview, field observation and focus group discussion (FGD). The data analysis was done quantitatively with multiple regression, and qualitative information. The results showed that the age of respondents included in the category of middle age, their level of education was mostly from elementary school, most of their occupation were farmers, they had narrow knowledge of land management, and their income was around 1-2 million rupiah/month. In fact, the perception of food barns, institutional regulation of food barns, and the Economic institutions of food barn have a positive significant influence toward food barn development, filling the food barn and institutional capacity of food barn groups in realizing the food security of poor household in Wonogiri Regency. In food barn development, there are positive and clear perceptions of the food barn, institutional regulations. It indicates that significant as well as the economic institution of food barn are needed so that the food security can be realized.

 16. Design methodology for the robotic milking barn : modelling, simulation, validation and optimization

  NARCIS (Netherlands)

  Halachmi, I.

  1999-01-01

  The traditional barn design is a milking parlour oriented. To integrate a milking robot the barn should be redesigned according to the robotic milking concept. The entire system (barn design, feeding and cow-traffic routines, management practices) should encourage 'voluntary milking', i.e.,

 17. Unbiased classification of spatial strategies in the Barnes maze.

  Science.gov (United States)

  Illouz, Tomer; Madar, Ravit; Clague, Charlotte; Griffioen, Kathleen J; Louzoun, Yoram; Okun, Eitan

  2016-11-01

  Spatial learning is one of the most widely studied cognitive domains in neuroscience. The Morris water maze and the Barnes maze are the most commonly used techniques to assess spatial learning and memory in rodents. Despite the fact that these tasks are well-validated paradigms for testing spatial learning abilities, manual categorization of performance into behavioral strategies is subject to individual interpretation, and thus to bias. We have previously described an unbiased machine-learning algorithm to classify spatial strategies in the Morris water maze. Here, we offer a support vector machine-based, automated, Barnes-maze unbiased strategy (BUNS) classification algorithm, as well as a cognitive score scale that can be used for memory acquisition, reversal training and probe trials. The BUNS algorithm can greatly benefit Barnes maze users as it provides a standardized method of strategy classification and cognitive scoring scale, which cannot be derived from typical Barnes maze data analysis. Freely available on the web at http://okunlab.wix.com/okunlab as a MATLAB application. eitan.okun@biu.ac.ilSupplementary information: Supplementary data are available at Bioinformatics online. © The Author 2016. Published by Oxford University Press. All rights reserved. For Permissions, please e-mail: journals.permissions@oup.com.

 18. Air quality in bedded mono-slope beef barns

  Science.gov (United States)

  Bedded mono-slope barns are becoming more common in the upper Midwest. Because these are new facilities, little research has been published regarding environmental quality, building management and animal performance in these facilities. A team of researchers from South Dakota State University, USDA ...

 19. Barn music at St Donat's castle / Philip Gross

  Index Scriptorium Estoniae

  Gross, Philip, 1952-

  2011-01-01

  Muusikafestivalist "Vale of Glamorgan", mis oli 2010. a. pühendatud Arvo Pärdile. Eesti kammermuusikaansambli Resonabilis kavas oli ka festivali tellimusel valminud uelsi helilooja Gareth Peredur Churchilli "Vocable", mille teksti kirjutas Philip Gross. Festivalikontsertide muljeid leiab Grossi luuletsüklis "Barn music" (avaldatud samas ajakirjanumbris, lk. 42-43)

 20. INFANTILISM: THEORETICAL CONSTRUCT AND OPERATIONALIZATION

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yelena V. Sabelnikova

  2016-01-01

  Full Text Available The aim of the presented research is to define and operationalize theoretically the concept of infantilism and its construct. The content of theoretical construct «infantilism» is analyzed. Methods. The methods of theoretical research involve analysis and synthesis. The age and content criteria are analysed in the context of childhood and adulthood. The traits which can be interpreted as adult infantile traits are described. Results. The characteristics of adult infantilism in modern world taking into account the increasing of information flows and socio-economic changes are defined. The definition of the concept «infantilism» including its main features is given. Infantilism is defined as the personal organization including features and models of the previous age period not adequate for the real age stage with emphasis on immaturity of the emotional and volitional sphere. Scientific novelty. The main psychological characteristics of adulthood are described as the reflection, requirement to work and professional activity, existence of professional self-determination, possession of labor skills, need for selfrealization, maturity of the emotional and volitional sphere. As objective adulthood characteristics are considered the following: transition to economic and territorial independence of a parental family, and also development of new social roles, such as a worker, spouse, and parent. Two options of a possible operationalization of concept are allocated: objective (existence / absence in real human life of objective criteria of adulthood and subjective (the self-report on subjective feeling of existence / lack of psychological characteristics of adulthood. Practical significance consists in a construct operationalization of «infantilism» which at the moment has so many interpretations. That operationalization is necessary for the further analysis and carrying out various researches. 

 1. Drinking and Cleaning Water Use in a Dairy Cow Barn

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Krauß

  2016-07-01

  Full Text Available Water is used in dairy farming for producing feed, watering the animals, and cleaning and disinfecting barns and equipment. The objective of this study was to investigate the drinking and cleaning water use in a dairy cow barn. The water use was measured on a well-managed commercial dairy farm in North-East Germany. Thirty-eight water meters were installed in a barn with 176 cows and two milking systems (an automatic milking system and a herringbone parlour. Their counts were logged hourly over 806 days. On average, the cows in the automatic milking system used 91.1 (SD 14.3 L drinking water per cow per day, while those in the herringbone parlour used 54.4 (SD 5.3 L per cow per day. The cows drink most of the water during the hours of (natural and artificial light in the barn. Previously published regression functions of drinking water intake of the cows were reviewed and a new regression function based on the ambient temperature and the milk yield was developed (drinking water intake (L per cow per day = −27.937 + 0.49 × mean temperature + 3.15 × milk yield (R2 = 0.67. The cleaning water demand had a mean of 28.6 (SD 14.8 L per cow per day in the automatic milking system, and a mean of 33.8 (SD 14.1 L per cow per day in the herringbone parlour. These findings show that the total technical water use in the barn makes only a minor contribution to water use in dairy farming compared with the water use for feed production.

 2. Tang med omtanke

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schlundt, Jørgen

  2013-01-01

  Befolkningen bør kende både mulige positive og negative effekter af fødevarer, før de spiser dem. Det mener Jørgen Schlundt, DTU Fødevareinstituttet, med henvisning til Ole G. Mouritsens kritik af instituttets udmeldinger om tang i det seneste nummer af Aktuel Naturvidenskab.......Befolkningen bør kende både mulige positive og negative effekter af fødevarer, før de spiser dem. Det mener Jørgen Schlundt, DTU Fødevareinstituttet, med henvisning til Ole G. Mouritsens kritik af instituttets udmeldinger om tang i det seneste nummer af Aktuel Naturvidenskab....

 3. Grateful Med: getting started.

  Science.gov (United States)

  Shearer, B; McCann, L; Crump, W J

  1990-01-01

  When a local medical library is not available, it is often necessary for physicians to discover alternate ways to receive medical information. Rural physicians, particularly, can make use of a computer program called Grateful Med that provides access to the same literature available to physicians in large cities. This program permits the user to perform database searches on the National Library of Medicine database (MEDLINE), corresponding to the primary index to medical literature, Index Medicus. In this article, we give the procedure for procuring a National Library of Medicine password and for making efficient use of the Grateful Med program.

 4. At lede med latter

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Mette

  2014-01-01

  "Det sagde hun også i går!" Platte vitser, der lægger op til den karakteristiske 'bodom-tchi'-trommelyd, behøver ikke være lederens eneste forsøg på at udvise humoristisk sans på talerstolen. For humor kan være meget andet og gøre meget mere for lederen end at score billige point med en spontan s...... spøg. Humor kan skabe klarhed over en pointe, skabe lederens image og skabe sammenhold i organisationen. Uden trommelyd, men med mange andre effekter i spil....

 5. Tuberculose infantil: estudo retrospectivo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Boaventura Antonio dos Santos

  2011-10-01

  Full Text Available Introdução: A tuberculose (TB infantil permanece como uma das doenças mais prevalentes e preocupantes no mundo, sobretudo em nações em desenvolvimento, onde as taxas são ainda mais elevadas e os casos descritos subestimados pela dificuldade em se estabelecer um diagnóstico definitivo. Dessa forma, este estudo tem como objetivo descrever o perfil clínico e epidemiológico dos pacientes com TB infantil pulmonar e extrapulmonar. Métodos: Foram avaliados retrospectivamente, através de questionário, pacientes com idade de até 15 anos, internados no Serviço de Pediatria do HCPA, no período de janeiro de 2002 a setembro de 2007.   Resultados: Dos 52 pacientes incluídos, 63% apresentavam TB pulmonar. Das formas extra-pulmonares, a meningoencefalite foi a mais prevalente (22%. Comorbidades foram dectadas em 31 (60% pacientes, dos quais 15 (29% apresentavam desnutrição grave, 9 (18% HIV positivo e 7 (13% pneumopatia crônica. Das manifestações clínicas, febre e tosse estavam presentes na maioria dos pacientes. O padrão radiológico predominante foi o de consolidação pulmonar (51%. A maioria dos pacientes referia história de contato com paciente bacilífero (64%. Conclusão: A TB pulmonar representa a principal forma de apresentação clínica da TB, sendo o diagnóstico feito de forma presuntiva na maioria dos casos. O diagnóstico baseado na comprovação bacteriológica foi obtido numa minoria de pacientes, demonstrando a importância dos achados clínico-laboratoriais, história epidemiológica e vacinal para o diagnóstico. Nesse sentido, a criação de escores tem se tornado uma ferramenta de fácil acesso e com razoável acurácia para auxiliar o diagnóstico de TB em serviços de baixa complexidade, especialmente o ambulatorial.

 6. Instrumentos para avaliação de apraxia de fala infantil

  OpenAIRE

  Gubiani, Marileda Barichello; Pagliarin, Karina Carlesso; Keske-Soares, Marcia

  2015-01-01

  RESUMO Objetivo: Revisar sistematicamente na literatura os principais instrumentos utilizados para avaliação da apraxia de fala infantil. Estratégia de pesquisa: Realizou-se busca nas bases Scopus, PubMed e Embase Critérios de seleção: Foram selecionados estudos empíricos que utilizaram instrumentos de avaliação da apraxia de fala infantil. Análise dos dados: A seleção dos artigos foi realizada por dois pesquisadores independentes. Resultados: Foram encontrados 695 resumos. Após a l...

 7. John Dewey's Socially Instrumental Practice at the Barnes Foundation and the Role of "Transferred Values" in Aesthetic Experience

  Science.gov (United States)

  Johnson, Margaret Hess

  2012-01-01

  When Albert Barnes established an art education program at the Barnes Foundation in 1924, he asked John Dewey to become the first president and director of education. Barnes and Dewey enjoyed a sustained and fruitful relationship with regard to aesthetic experience and scientific theory as applied to education. Barnes and Dewey shared a serious…

 8. The influence of bedding materials on bio-aerosol exposure in dairy barns exposure in dairy barns

  NARCIS (Netherlands)

  Samadi, S.; van Eerdenburg, F.J.C.M.; Jamshidifard, A.R.; Otten, G.P.; Droppert, M.; Heederik, D.J.J.; Wouters, I.M.

  2012-01-01

  Bio-aerosol is a well-known cause of respiratory diseases. Exposure to bio-aerosols has been reported previously in dairy barns, but little is known about the sources of bio-aerosol. Bedding materials might be a significant source or substrate for bio-aerosol exposure. The aim of this study was to

 9. Revitalization of food barns in supporting sustainable food security in Central Java

  Science.gov (United States)

  Riptanti, E. W.; Qonita, A.; Suprapti

  2018-02-01

  Rice barns have been developed in some areas in Central Java, but several problems seem to appear, leading to nonoptimal functions of nonactive food barns. The present article aims to examine revitalization of food barns through systematic, integrated, and sustainable empowerment. The research design is exploratory research to generate data that are in-depth qualitative and quantitative. Survey was applied in four regencies including Wonogiri, Purworejo, Temanggung, and Batang. Key informants comprise caretakers of food barns, village apparatus, public figures, and Food Security Office apparatus. The research results revealed that the food barns have not been managed in professional manners. Active roles of all members and caretakers, village government, and Food Security Agency are, therefore, required in revitalizing the food barns. In order to perform social functions well, the food barns should be profit-oriented to achieve sustainability.

 10. Aeroallergens in dairy barns near Cooperstown, New York and Rochester, Minnesota

  International Nuclear Information System (INIS)

  Campbell, A.R.; Swanson, M.C.; Fernandez-Caldas, E.; Reed, C.E.; May, J.J.; Pratt, D.S.

  1989-01-01

  We sampled atmospheric barn air using a volumetric air sampler in ten barns near Cooperstown, NY and six barns near Rochester, MN, and, with radioimmunoassays, measured allergens of Aspergillus fumigatus, Thermoactinomyces vulgaris, Micropolyspori faeni, short ragweed, rye grass group I pollen, Alternaria (Alt-1), Dermatophagoides sp. Lepidoglyphus destructor, common insect allergen, mouse urine, rat urine, and cattle epithelium. The most abundant allergen present was A. fumigatus followed by L. destructor. This study provides initial data on barn aerobiology and demonstrates for the first time the abundance of L. destructor allergens in North American dairy barns. More comprehensive study of barns, poultry houses, confinement houses for swine, and other agricultural environments from various geographic locations is needed to define the allergen levels to which millions of farm workers are exposed each day. While most of the allergens were expected, the presence of airborne allergens reactive with antisera to Dermatophagoides suggests indirectly that substantial amounts of pyroglyphid mites are present in some barns

 11. Infantile osteopetrosis with superimposed rickets.

  Science.gov (United States)

  Gonen, Korcan Aysun; Yazici, Zeynep; Gokalp, Gokhan; Ucar, Ayse Kalyoncu

  2013-01-01

  Rickets is a complication of infantile osteopetrosis and pre-treatment recognition of this complication is important. To describe four children with infantile osteopetrosis complicated by rickets (osteopetrorickets) and review the relevant literature. Retrospective chart analysis of four infants with osteopetrorickets and a systematic review of the relevant literature. We saw five children with infantile osteopetrosis, of whom four had superimposed rickets, for a period of 12 years. The review of the literature (including the current four children), yielded 20 children with infantile osteopetrorickets. The children ranged in age from 2 months to 12 months. In all children, hepatosplenomegaly was found. Sixteen (80%) children had visual impairments and eight (40%) children had hearing impairments. Serum calcium-phosphorus product was less than 30 in 18 children (90%). Twelve children (60%) were hypocalcemic and 18 (90%) were hypophosphatemic. In all children, the radiological examination demonstrated diffuse bony sclerosis and metaphyseal splaying and fraying of long bones. Five children (25%) had pathological fracture of extremities and 15 (75%) had rachitic rosary. Rickets as a complication to infantile osteopetrosis is not uncommon. Skeletal roentgenograms are of critical importance in the diagnosis of both osteopetrosis and superimposed rickets.

 12. Reversible infantile mitochondrial diseases.

  Science.gov (United States)

  Boczonadi, Veronika; Bansagi, Boglarka; Horvath, Rita

  2015-05-01

  Mitochondrial diseases are usually severe and progressive conditions; however, there are rare forms that show remarkable spontaneous recoveries. Two homoplasmic mitochondrial tRNA mutations (m.14674T>C/G in mt-tRNA(Glu)) have been reported to cause severe infantile mitochondrial myopathy in the first months of life. If these patients survive the first year of life by extensive life-sustaining measures they usually recover and develop normally. Another mitochondrial disease due to deficiency of the 5-methylaminomethyl-2-thiouridylate methyltransferase (TRMU) causes severe liver failure in infancy, but similar to the reversible mitochondrial myopathy, within the first year of life these infants may also recover completely. Partial recovery has been noted in some other rare forms of mitochondrial disease due to deficiency of mitochondrial tRNA synthetases and mitochondrial tRNA modifying enzymes. Here we summarize the clinical presentation of these unique reversible mitochondrial diseases and discuss potential molecular mechanisms behind the reversibility. Understanding these mechanisms may provide the key to treatments of potential broader relevance in mitochondrial disease, where for the majority of the patients no effective treatment is currently available.

 13. Incorrecciones del habla infantil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María del Pino LECUONA NARANJO

  2009-11-01

  Full Text Available En el presente trabajo se pretende dar una visión de algunos rasgos característicos del lenguaje infantil, centrándonos especialmente en el estudio de los niños de 4 a 6 años de edad. Es pues, su finalidad fundamental la descripción y análisis de los rasgos que se pueden observar en la expresión verbal de los preescolares. Las diversas peculiaridades que van a ser objeto de examen se refieren a la emisión de incorrecciones de carácter fonético, morfológico y semántico. El análisis unificado de estos tres factores responde a la consideración de que todos surgen como consecuencia de un proceso de simplificación lingüística originado por un estado inconcluso de desarrollo del lenguaje.

 14. NUESTRA PORTADA Juegos infantiles

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ramon Balius i Juli

  2008-09-01

  Full Text Available En Nuestra Portada se muestra un fragmento de la obra Juegos Infantiles (Kinderspelen, original del pintor flamenco Pieter Bruegel el Viejo. Pieter Bruegel ha sido un artista de valoración tardía. No fue hasta principios del siglo xx que la grandeza de su arte mereció el reconocimiento de los críticos. Sorprendentemente es prácticamente desconocido en su etapa de formación, porque únicamente existe una corta descripción biográfica publicada en 1604 por Van Manden. En esta bibliografía, Bruegel era presentado como un ignorante dedicado a la pintura cómica y campestre. Según Van Manden, había nacido en Bruegel, un pueblo cercano a Breda, del cual tomó el apellido. Esta afirmación es falsa, porque parece probado que lo había heredado de su padre. La realidad es, como señala en 1567 Ludovic Guicciardini, que “Pietro Brueghel de Breda es un gran imitador de la ciencia y de la fantasía de Hieronymus Bosco”. El año de nacimiento es incierto y se sitúa entre 1525 y 1530.

 15. Selskabsloven med kommentarer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Schaumburg-Müller, Peer; Werlauff, Erik

  Selskabsloven med kommentarer er bibelen på området for kapitalselskaber. Den er et juridisk arbejdsredskab for praktikere, rådgivere, forskere og studerende. Bogen indeholder en komplet opdatering af kommentarerne i forhold til de mange ændringer i selskabsloven siden 1.-udgaven, men bygger i øv...

 16. Professionalisme med innovativt potentiale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Inger Marie

  To teoretiske sværvægtere bliver koblet sammen i Inger Marie Larsen-Nielsen arbejdspapir om professionalisme med innovativt potentiale. De to teoretikere er læringsteoretikeren John Dewey og socialpsykologen Georg Herbert Mead, som er sat sammen i en teoretisk forståelsesramme omkring professionel...

 17. En definitionssandhed med modifikationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holtermann, Jakob v. H.; Olsen, Henrik Palmer

  2013-01-01

  Denne artikel indgår i den debat om retskildebegrebet, der tidligere har været rejst af Jens Ravnkilde. Forfatterne påviser flere svagheder i Ravnkildes argumentation, herunder at han ignorerer hele den internationale diskussion på området, samtidig med at han baserer sit eget angiveligt nyudvikl...

 18. At skrive med video

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holmboe, Peter

  2018-01-01

  Det kræver særlige kompetencer at skrive en digital tekst, så modtageren kan læse og bruge den. Derfor er det vigtigt at stimulere og udvikle elevernes skrivekompetence med både viden og værktøjer. Digital skrivedidaktik præsenterer teori om skrivekompetence og digital skrivning. Derudover...

 19. Personer med handicap

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Brian; Jonassen, Anders Bruun; Høgelund, Jan

  Regeringens Arbejdsmarkedskommission kommmer medio 2009 med forslag til, hvordan den samlede arbejdsindsats varigt kan øges gennem reformer på arbejdsmarkedet. En måde det kan ske på, er ved at begrænse antallet af personer, der står uden for arbejdsmarkedet som følge af helbredsproblemer. Rappor...

 20. Organizando el aula infantil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Luisa GARCÍA RODRÍGUEZ

  2009-11-01

  Full Text Available RESUMEN: La organización del aula es una importante "herramienta" en manos de la educadora o el educador, especialmente en las primeras edades. En consecuencia, es necesario poner todo el cuidado y atención posibles para conseguir un ambiente, a la vez agradable y práctico, que favorezca la vida y el aprendizaje de los niños y niñas de cero a seis años. Al principio de cada curso escolar se planificarán los aspectos físicos del aula, se organizarán los materiales y se distribuirá el tiempo. Para ello, deberán ser tenidas en cuenta las necesidades infantiles y los ámbitos madurativos en los que cada niña y cada niño deben progresar.ABSTRACT: The organization of the classroom is an important "tool" in the hands of the educator, especially during the early years. Consequently, it is necessary to take great care and give as much attention as possible to achieving an environment which is both pleasant and practical, as well as favourable to the lives and learning of children under six years of age. At the beginning of the school year the physical aspects of the classroom will be planned, the material organized and time distributed. For this purpose, the needs of the children, and the areas in which each child should advance and mature, must be taken into account.

 1. Hiperostosis cortical infantil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Salvador Javier Santos Medina

  2015-04-01

  Full Text Available La enfermedad de Caffey, o hiperostosis cortical infantil, es una rara enfermedad ósea autolimitada, que aparece de preferencia en lactantes con signos inespecíficos sistémicos; el más relevante es la reacción subperióstica e hiperostosis en varios huesos del cuerpo, con predilección en el 75-80 % de los casos por la mandíbula. Su pronóstico es bueno, la mayoría no deja secuelas. El propósito del presente trabajo es describir las características clínicas, presentes en un lactante de cinco meses de edad, atendido en el Hospital Pediátrico Provincial “Mártires de Las Tunas” con este diagnóstico, quien ingresó en el servicio de miscelánea B por una celulitis facial. Presentaba aumento de volumen en la región geniana izquierda, febrícola e inapetencia. Se impuso tratamiento con cefazolina y se egresó a los siete días. Acudió nuevamente con tumefacción blanda y difusa de ambas hemicaras, irritabilidad y fiebre. Se interconsultó con cirugía maxilofacial, se indicaron estudios sanguíneos y radiológicos. Se diagnosticó como enfermedad de Caffey, basado en la edad del niño, tumefacción facial sin signos inflamatorios agudos e hiperostosis en ambas corticales mandibulares a la radiografía AP mandíbula; unido a anemia ligera, leucocitosis y eritrosedimentación acelerada. El paciente se trató sintomáticamente y con antinflamatorios no esteroideos. Esta rara entidad se debe tener presente en casos de niños y lactantes con irritabilidad y fiebre inespecífica

 2. Endostatin (EntreMed).

  Science.gov (United States)

  Grosios, K

  2000-07-01

  EntreMed has licensed the worldwide rights to the angiogenesis inhibitor Endostatin, a 20 kDa C-terminal fragment of collagen XVIII, from the Children's Hospital of Boston, a teaching affiliate of Harvard Medical School. It is being developed as a potential cancer treatment and may also be useful in certain types of blindness and arthritis [227427]. EntreMed filed an IND for Endostatin in June 1999 [334125] and as of September 1999, phase I trials were underway [341462]. As of April 2000, the company had initiated plans for testing low doses of Endostatin in cancer patients using continuous infusion and sc administration in a further phase I study to be conducted in Europe [361594]. A phase I trial of Endostatin which will evaluate the safety and efficacy of Endostatin at a range of doses in no more than 100 cancer patients has been initiated. The trial will take place at the University of Texas MD Anderson Medical Center and the University of Wisconsin Cancer Center in Madison. The National Cancer Center will be sponsoring the trial, which is expected to be completed in late 2000. As of March 2000, there had been no serious adverse events attributable to Endostatin administration. The first report from this trial is expected in autumn 2000 [341462], [366312]. The mechanism of action for Endostatin remains unclear, although reports from the 91st AACR Meeting in April 2000 showed that recombinant human endostatin bound to a number of tropomyosin cDNAs in a library screen [362039]. In preclinical studies, repeated administration of Endostatin consistently shrank primary tumors and did not produce any drug resistance. In mice, a variety of tumors which had progressed to 1 to 2% of total body weight, regressed to microscopic, dormant lesions following Endostatin treatment [231418], [231470], [270673]. Types of cancers which respond to Endostatin include lung, skin, vascular and fibrosarcomas. Toxicology studies in cynomolgus monkeys showed that bolus injections of

 3. Klatring i trær og hyttebygging: - om barns lek og lekesteder ute

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Merete Lund Fasting

  2015-07-01

  Full Text Available Abstract: This article describes 10 year old children`s play in nature during school hours. However, my result does equally reflect on children in kindergarden as well. Observation and conversation was used as methods as well as pictures. The children’s play in the trees and building huts was conducted in groups, and their communication was nonverbal with each other and with the nature. However; the girls reveal that they enjoy their conversations while being in the tree. The children often play at the same place over and over. This is significant to the evolution of the play and the children’s communication with their places in nature.Sammendrag: Denne artikkelen omhandler 10 år gamle barns lek på natursteder i skoletida. Selv om studien omhandler 10 åringer så kan kunnskapen den frembringer også være viktig for å forstå barnehagebarns lek og tilknytning til sine lekesteder i barnehagen. Metodene som ble brukt for å undersøke barnas lek var observasjoner og samtaler med barna, i tillegg til fotografier. Barnas lek i trærne og i hyttebyggingen karakteriseres ved at de er flere sammen, og barna har en kroppslig dialog med hverandre og omgivelsene i leken. Barna snakker i liten grad sammen om leken og hvordan de skal leke; deres kommunikasjon er hovedsakelig nonverbal. Men når jentene sitter i treet forteller de meg at de liker å sitte og snakke. Barna leker på steder hvor de har vært mye før, og dette har en betydning for barnas lek og barnas kommunikasjon med deres steder.

 4. Farlig sex med engle

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mejrup, Kristian

  2013-01-01

  De fleste af os tænker ikke på engle som kønnede væsner med en seksualitet, og selv om vi er i stand til at acceptere engle i alle mulige afskygninger, fra juletræets tyksakker i glitrende guld til frygtindgydende skikkelser i de bibelske skrifter, så er vi tilbøjelig til at ignorere spørgsmålet ...

 5. The open-quotes Barn Bookclose quotes online

  International Nuclear Information System (INIS)

  McLane, V.; Dunford, C.L.

  1997-01-01

  The open-quotes Barn Bookclose quotes has been a standard reference for neutron cross section data from the first edition published in 1955 as BNL-325 through the last edition published by Academic Press in 1988. With the development of electronic networks over the past decade, most users of nuclear data now have direct access to the most current data through the National Nuclear Data Center (NNDC) Online Data Service and similar services provided by other members of the Nuclear Data Centers Network or through the WorldWideWeb pages maintained by the members of this Network. A planned upgrade in the NNDC Online Data Service allows the user to plot the data in open-quotes Barn Bookclose quotes format

 6. New four-dimensional integrals by Mellin-Barnes transform

  International Nuclear Information System (INIS)

  Allendes, Pedro; Guerrero, Natanael; Kondrashuk, Igor; Notte Cuello, Eduardo A.

  2010-01-01

  This paper is devoted to the calculation of a special class of integrals by Mellin-Barnes transform. It contains double integrals in the position space in d=4-2ε dimensions, where ε is parameter of dimensional regularization. These integrals contribute to the effective action of the N=4 supersymmetric Yang-Mills theory. The integrand is a fraction in which the numerator is the logarithm of the ratio of space-time intervals, and the denominator is the product of powers of space-time intervals. According to the method developed in the previous papers, in order to make use of the uniqueness technique for one of two integrations, we shift exponents in powers in the denominator of integrands by some multiples of ε. As the next step, the second integration in the position space is done by Mellin-Barnes transform. For normalizing procedure, we reproduce first the known result obtained earlier by Gegenbauer polynomial technique. Then, we make another shift of exponents in powers in the denominator to create the logarithm in the numerator as the derivative with respect to the shift parameter δ. We show that the technique of work with the contour of the integral modified in this way by using Mellin-Barnes transform repeats the technique of work with the contour of the integral without such a modification. In particular, all the operations with a shift of contour of integration over complex variables of twofold Mellin-Barnes transform are the same as before the δ modification of indices, and even the poles of residues coincide. This confirms the observation made in the previous papers that in the position space all the Green's function of N=4 supersymmetric Yang-Mills theory can be expressed in terms of Usyukina-Davydychev functions.

 7. Annual Report of Monitoring at Barnes, Kansas, in 2016

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  LaFreniere, Lorraine M. [Argonne National Lab. (ANL), Argonne, IL (United States)

  2017-05-01

  In 2006, the CCC/USDA assumed responsibility for the site investigation relating to potential carbon tetrachloride contamination. Initially, the CCC/USDA developed and implemented a work plan for targeted groundwater sampling and monitoring well installation (KDHE 2009). The investigation and subsequent monitoring (Argonne 2008a-d, 2009a,b, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015a,b, 2016) were performed by the Environmental Science Division of Argonne National Laboratory. The reports of environmental investigations at Barnes are summarized.

 8. Visual search in barn owls: Task difficulty and saccadic behavior.

  Science.gov (United States)

  Orlowski, Julius; Ben-Shahar, Ohad; Wagner, Hermann

  2018-01-01

  How do we find what we are looking for? A target can be in plain view, but it may be detected only after extensive search. During a search we make directed attentional deployments like saccades to segment the scene until we detect the target. Depending on difficulty, the search may be fast with few attentional deployments or slow with many, shorter deployments. Here we study visual search in barn owls by tracking their overt attentional deployments-that is, their head movements-with a camera. We conducted a low-contrast feature search, a high-contrast orientation conjunction search, and a low-contrast orientation conjunction search, each with set sizes varying from 16 to 64 items. The barn owls were able to learn all of these tasks and showed serial search behavior. In a subsequent step, we analyzed how search behavior of owls changes with search complexity. We compared the search mechanisms in these three serial searches with results from pop-out searches our group had reported earlier. Saccade amplitude shortened and fixation duration increased in difficult searches. Also, in conjunction search saccades were guided toward items with shared target features. These data suggest that during visual search, barn owls utilize mechanisms similar to those that humans use.

 9. Annual Report of Monitoring at Barnes, Kansas, in 2012

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  LaFreniere, Lorraine M. [Argonne National Lab. (ANL), Argonne, IL (United States)

  2013-06-01

  Barnes, Kansas, is a small rural community (population approximately 150) located in Washington County, in north-central Kansas (Figure 1.1). Barnes is located in Section 9, Township 4 South, Range 5 East, at approximate latitude 39°43'0'' north and longitude 96°52'25'' west (USGS 1968). The city lies in a transition zone between the Flint Hills and the glaciated region. The area’s topography consists of gently sloping hills of Pleistocene loess (< 20 ft) overlying a shale unit and interbedded shale, limestone, and siltstone of the Permian Chase Group. Groundwater for the public water supply is obtained from wells PWS2 and PWS3 at reported depths of 155 ft and 160 ft, respectively, located in the northwestern portion of the city. The water is produced from the bedrock aquifer of the Chase Group. Section 2 summarizes the hydrogeologic conceptual site model. This report summarizes findings for groundwater inspection in Barnes.

 10. [Spanish consensus on infantile haemangioma].

  Science.gov (United States)

  Baselga Torres, Eulalia; Bernabéu Wittel, José; van Esso Arbolave, Diego L; Febrer Bosch, María Isabel; Carrasco Sanz, Ángel; de Lucas Laguna, Raúl; Del Pozo Losada, Jesús; Hernández Martín, Ángela; Jiménez Montañés, Lorenzo; López Gutiérrez, Juan Carlos; Martín-Santiago, Ana; Redondo Bellón, Pedro; Ruíz-Canela Cáceres, Juan; Torrelo Fernández, Antonio; Vera Casaño, Ángel; Vicente Villa, María Asunción

  2016-11-01

  Infantile haemangiomas are benign tumours produced by the proliferation of endothelial cells of blood vessels, with a high incidence in children under the age of one year (4-10%). It is estimated that 12% of them require treatment. This treatment must be administered according to clinical practice guidelines, expert experience, patient characteristics and parent preferences. The consensus process was performed by using scientific evidence on the diagnosis and treatment of infantile haemangiomas, culled from a systematic review of the literature, together with specialist expert opinions. The recommendations issued were validated by the specialists, who also provided their level of agreement. This document contains recommendations on the classification, associations, complications, diagnosis, treatment, and follow-up of patients with infantile haemangioma. It also includes action algorithms, and addresses multidisciplinary management and referral criteria between the different specialities involved in the clinical management of this type of patient. The recommendations and the diagnostic and therapeutic algorithms of infantile haemangiomas contained in this document are a useful tool for the proper management of these patients. Copyright © 2015 Asociación Española de Pediatría. Publicado por Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

 11. Infantile nystagmus and visual deprivation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fledelius, Hans C; Jensen, Hanne

  2014-01-01

  PURPOSE: To evaluate whether effects of early foveal motor instability due to infantile nystagmus might compare to those of experimental visual deprivation on refraction in a childhood series. METHODS: This was a retrospective analysis of data from the Danish Register for Blind and Weaksighted Ch...

 12. Manipulative therapies for infantile colic

  NARCIS (Netherlands)

  Dobson, D.; Lucassen, P.L.; Miller, J.J.; Vlieger, A.M.; Prescott, P.; Lewith, G.

  2012-01-01

  BACKGROUND: Infantile colic is a common disorder, affecting around one in six families, and in 2001 was reported to cost the UK National Health Service in excess of pound65 million per year (Morris 2001). Although it usually remits by six months of age, there is some evidence of longer-term sequelae

 13. Air quality in barns for milk-fed calves

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lavoie, J.

  2007-01-01

  Seventy per cent of the veal produced in Canada comes from Quebec. This paper reported on the air quality in barns used for milk-fed calves. It is known that air quality inside livestock buildings has an impact on both workers and animals, particularly in winter when air circulation is reduced. In this study, air quality inside barns was studied during the winter, spring and summer. Three types of barns with 3 different types of ventilation typically found in Quebec were evaluated. These included those with preheated corridors, lateral air entries, and central chimneys. Gases were measured in order to determine concentrations and emissions of: ammonia (NH 3 ) which is toxic, colourless and flammable; hydrogen sulfide (H 2 S) which is very toxic, flammable; carbon dioxide (CO 2 ) which is colourless and odourless; nitrous oxide (N 2 O) which is colourless and flammable, but harmless to health in the short-term; carbon monoxide (CO) which is colourless, odourless and flammable; and methane (CH 4 ) which is the principal constituent released by animals, and is also colourless, odourless and extremely flammable. When exposed to air, both methane and carbon monoxide can produce an explosive mix especially in an enclosed area. Bacteria, mold, endotoxins, and dust are also present in barns. Samples of gases were analyzed with the help of different portable apparatuses. Results revealed that there are no significant problems with air quality in barns used for milk-fed calves in Quebec. It was determined that the inside temperature was appropriate even during summer periods, and although the relative humidity was higher than the recommended values for the care and handling of farm animals, it was still acceptable. In winter, ammonia was the only gas present in concentrations that reached values of weighted average exposure. Also, concentrations of bacteria were higher during winter. It was suggested that better air ventilation during the winter period would lower ammonia

 14. The controversial role of food allergy in infantile colic: evidence and clinical management.

  Science.gov (United States)

  Nocerino, Rita; Pezzella, Vincenza; Cosenza, Linda; Amoroso, Antonio; Di Scala, Carmen; Amato, Francesco; Iacono, Giuseppe; Canani, Roberto Berni

  2015-03-19

  Food allergies (FAs) are an increasing problem in Western countries, affecting up to 10% of young children. FAs are frequently associated with gastrointestinal manifestations. The role of FAs as a potential causative factor for infantile colic (IC) is still controversial. We report the most recent evidence on the pathogenesis, clinical and diagnostic aspects of FA-induced infantile colic (IC) and suggest a stepwise diagnostic approach. We selected articles on clinical and immunologic features, pathogenesis and management of FAs and IC from of 1981 to 2015. Original and review articles were identified through selective searches performed on PubMed, using the following terms: colic, infantile colic, food allergy and infantile colic, infantile colic treatment. The possible relationship between FAs and IC derives from the presence of dysmotility with visceral hypersensitivity and dysbiosis, demonstrated in both conditions, and the clinical response to dietary interventions. Unfortunately, the design of the studies, poor characterization of atopy and different dietary approaches limit the understanding of the importance of FAs in subjects with IC. The role of FAs in IC subjects without other symptoms of atopy remains controversial. However, where there is a suspicion of FAs, a short trial with an extensively hydrolyzed cow's proteins formula or, if breast fed, with maternal elimination diet may be considered a reasonable option.

 15. MedPAC Data Book

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — MedPACs Data Book is the result of discussions with congressional staff members regarding ways that MedPAC can better support them. Some of the information it...

 16. Barnehagestyreres opplevelser av forholdet til skolen i spørsmål om barns læring

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kari Hoås Moen

  2017-03-01

  Full Text Available This study draws attention to what extent directors of private and municipal Early Childhood Centers (ECCs experience disagreement with school concerning questions about children’s learning in ECCs and the content of this disagreement. Furthermore, it focuses to what extent the directors of these two center categories try to influence school in such questions, and how they possibly may do this. The material derives from a nationwide survey (1310 directors and an interview study (16 directors. The directors experience disagreements to a small extent and least in private centers. However, some disagree about to which extent the adults should lead children’s learning. This study reveals a great variety in how much the directors try to influence school. The municipal directors are most active. Artikkelen retter søkelys på i hvilken grad styrere i kommunale og private barnehager opplever uenighet med skolen i spørsmål om barns læring i barnehagen og eventuelt hva slik uenighet kan handle om. Videre ser den på i hvilken grad styrere i de to barnehagetypene forsøker å påvirke skolen i spørsmål om barns læring og eventuelt på hvilke måter. Datamaterialet kommer fra en landsdekkende survey (1310 styrere og intervjuundersøkelse (16 styrere. Styrerne opplever liten grad av uenighet med skolen og minst i private barnehager. Et tema det kan være uenighet om, er grad av voksenstyring i læringsaktivitetene. Det er stor spredning på i hvilken grad styrerne forsøker å påvirke skolen. Styrere i kommunale barnehager er klart mest aktive. Styrerne forsøker å påvirke skolen på ulike måter.

 17. Neonatal and infantile acne vulgaris: an update.

  Science.gov (United States)

  Serna-Tamayo, Cristian; Janniger, Camila K; Micali, Giuseppe; Schwartz, Robert A

  2014-07-01

  Acne may present in neonates, infants, and small children. Neonatal and infantile acne vulgaris are not considered to be rare. The presentation of acne in this patient population sometimes represents virilization and may portend later development of severe adolescent acne. Neonatal and infantile acne vulgaris must be distinguished from other cutaneous disorders seen in newborns and infants. Infantile acne tends to be more pleomorphic and inflammatory, thus requiring more vigorous therapy than neonatal acne.

 18. Emission factors of greenhouse gases from layer and broiler barns in Cameroon

  Science.gov (United States)

  Ngwabie, N. Martin; Acobta, Ada N.; Manga, Veronica E.; VanderZaag, Andrew C.

  2018-03-01

  Limited information is available in the literature on greenhouse gas (GHG) quantification from livestock production systems in Africa. Therefore, this project was carried out to generate baseline emission factors of methane (CH4), nitrous oxide (N2O) and carbon dioxide (CO2) from broiler and layer barns with building design typical of Cameroon. Emissions were measured from two broiler barns during the entire production cycles and a layer barn for a limited period using flux chambers. Methane emission factors from the broiler barns with mud and cement floors were 0.96 ± 1.04 and 0.36 ± 0.17 mg bird-1 hr-1 respectively, and 0.76 ± 0.56 mg bird-1 hr-1 from the layer barn with cement floor. Nitrous oxide emission from the broiler barns with mud and cement floors were 12.94 ± 10.11 and 1.68 ± 1.02 mg bird-1 hr-1 respectively, and 0.21 ± 0.28 mg bird-1 hr-1 from the layer barn. Carbon dioxide emission factors from the broiler barns with mud and cement floors were 9327 ± 3508 and 25526 ± 6904 mg bird-1 hr-1 respectively, and 8942 ± 36756 mg bird-1 hr-1 from the layer barn. When scaled per livestock unit (LU), where 1 LU is 500 kg bird weight, CH4 emissions were 0.16 ± 0.17 and 0.06 ± 0.03 g LU-1 hr-1 from the broiler barns, and 0.19 ± 0.14 g LU-1 hr-1 from the layer barn. Nitrous oxide emissions were 2.16 ± 1.69 and 0.28 ± 0.17 g LU-1 hr-1 from the broiler barns, and 0.05 ± 0.07 g LU-1 hr-1 from the layer barn. Broilers reared in management systems with wood shavings on mud floor had relatively high CH4 and N2O emissions compared to broilers on wood shavings and cement floor, with the contrary observed for CO2. The emissions N2O were significantly higher from broiler barns compared to layer barns. Emissions were higher in the mornings compared to later periods of the day. Given the observed results, GHG emission mitigation strategies need to be customised for each building design and management system.

 19. Infantile masturbation and paroxysmal disorders.

  Science.gov (United States)

  Omran, Mohammadreza Salehi; Ghofrani, Mohammad; Juibary, Ali Ghabeli

  2008-02-01

  A recurrent paroxysmal presentation in children leads to different diagnoses and among them are neurologic and cardiac etiologies. Infantile masturbation is not a well known entity and cannot be differentiated easily from other disorders. Aim of this study is to elucidate and differentiate this condition from epileptic seizures. We report 3 cases of 10 to 30 mth old girls of infantile masturbation that their symptoms initiated at 2, 3 and 8 mth of age. These present with contraction and extension of lower extremities, scissoring of legs, perspiration, changing face color. In 2 cases body rocking and legs rubbing initiated then there after. Masturbation is one of the paroxysmal non-epileptic conditions of early infancy and is in differential diagnosis of epileptic seizures.

 20. Interdisciplinary management of infantile colic

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luis Miguel Becerra-Granados

  2017-07-01

  This article presents a structural review of evidence on the fundamentals and progress in the treatment of infantile colic, and compiles the characteristics of this pathology, the medical and nutritional therapeutic measures, the clinical approach and the techniques to help the patient and his family. This study seeks to provide technical tools to health professionals whose target population is children younger than 2 years of age.

 1. The Stokes Phenomenon, Borel Summation and Mellin-Barnes Regularisation

  CERN Document Server

  Kowalenko, Victor

  2009-01-01

  The Stokes phenomenon refers to the emergence of jump discontinuities in asymptotic expansions at specific rays in the complex plane. This book presents a radical theory for the phenomenon by introducing the concept of regularization. Two methods of regularization, Borel summation and Mellin-Barnes regularization, are used to derive general expressions for the regularized values of asymptotic expansions throughout the complex plane. Though different, both yield identical values, which, where possible, agree with the original functions. Consequently, asymptotics has been elevated to a true disc

 2. An Electronic open-quotes Barn Bookclose quotes

  International Nuclear Information System (INIS)

  James, J.Z.

  1996-01-01

  Electronic publication of a comprehensive compilation of neutron cross sections - an open-quotes electronic barn bookclose quotes - can be of immense value to the practicing nuclear engineer, as well as in nuclear education and training. This paper describes such a publication. The files are published on compact disk-read-only memory (CD-ROM), with automatic updating over the Internet. The current version stores the curves graphically, but a future version will take better advantage of the interactive capabilities of electronic publishing by drawing the curves from ACE files open-quotes on the fly.close quotes

 3. Barnes Ice Cap South Dome Trilateration Net Survey Data 1970-1984

  Data.gov (United States)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — The Barnes Ice Cap data set contains survey measurements of a network of 43 stakes along a 10 km flow line on the northeast flank of the south dome of the Barnes Ice...

 4. Designing the optimal robotic milking barn, Part 1: Quantifying facility usage

  NARCIS (Netherlands)

  Halachmi, I.; Metz, J.H.M.; Maltz, E.; Dijkhuizen, A.A.; Speelman, L.

  2000-01-01

  The aim of this paper is to explore the stochastic nature of the usage of facilities in a robotic milking barn, independent of the barn layout. It presents experimental data obtained by monitoring 10 dairy cows over a period of 18 days. To minimize restrictions to the access of cows to the

 5. The Application of Barnes Filter to Positioning the Center of Landed Tropical Cyclone in Numerical Models

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Haibo Zou

  2018-01-01

  Full Text Available After a tropical cyclone (TC making landfall, the numerical model output sea level pressure (SLP presents many small-scale perturbations which significantly influence the positioning of the TC center. To fix the problem, Barnes filter with weighting parameters C=2500 and G=0.35 is used to remove these perturbations. A case study of TC Fung-Wong which landed China in 2008 shows that Barnes filter not only cleanly removes these perturbations, but also well preserves the TC signals. Meanwhile, the centers (track obtained from SLP processed with Barnes filter are much closer to the observations than that from SLP without Barnes filter. Based on the distance difference (DD between the TC center determined by SLP with/without Barnes filter and observation, statistics analysis of 12 TCs which landed China during 2005–2015 shows that in most cases (about 85% the DDs are small (between −30 km and 30 km, while in a few cases (about 15% the DDs are large (greater than 30 km even 70 km. This further verifies that the TC centers identified from SLP with Barnes filter are more accurate compared to that directly obtained from model output SLP. Moreover, the TC track identified with Barnes filter is much smoother than that without Barnes filter.

 6. A dominance hierarchy of auditory spatial cues in barn owls.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ilana B Witten

  2010-04-01

  Full Text Available Barn owls integrate spatial information across frequency channels to localize sounds in space.We presented barn owls with synchronous sounds that contained different bands of frequencies (3-5 kHz and 7-9 kHz from different locations in space. When the owls were confronted with the conflicting localization cues from two synchronous sounds of equal level, their orienting responses were dominated by one of the sounds: they oriented toward the location of the low frequency sound when the sources were separated in azimuth; in contrast, they oriented toward the location of the high frequency sound when the sources were separated in elevation. We identified neural correlates of this behavioral effect in the optic tectum (OT, superior colliculus in mammals, which contains a map of auditory space and is involved in generating orienting movements to sounds. We found that low frequency cues dominate the representation of sound azimuth in the OT space map, whereas high frequency cues dominate the representation of sound elevation.We argue that the dominance hierarchy of localization cues reflects several factors: 1 the relative amplitude of the sound providing the cue, 2 the resolution with which the auditory system measures the value of a cue, and 3 the spatial ambiguity in interpreting the cue. These same factors may contribute to the relative weighting of sound localization cues in other species, including humans.

 7. Lead concentrations and reproduction in highway-nesting barn swallows

  Science.gov (United States)

  Grue, C.E.; O'Shea, T.J.; Hoffman, D.J.

  1984-01-01

  Swallows (Hirundo rustica) collected within the right-of-way of a major Maryland highway were greater than those found in Barn Swallows nesting within a rural area. Lead concentrations in the feathers of adults from the highway colony were also greater than Lead concentrations in the carcasses and stomach contents of adult and nestling Barn those of rural adults, but concentrations in the feathers of nestlings from the two locations were similar. Activity of u-aminolevulinic acid dehydratase in red blood cells was lower in highway-nesting adults and their young than in their rural counterparts, although hemoglobin concentrations and hematocrits did not differ. The number of eggs, nestlings, and body weights of the latter at 16-18 days of age were similar in the two colonies, as were body weights of adults from the two areas. These results suggest that contamination of roadside habitats by lead from automotive emissions does not pose a serious hazard to birds that are aerial feeders.

 8. A comparison of free-stall barns used by modernized Wisconsin dairies.

  Science.gov (United States)

  Bewley, J; Palmer, R W; Jackson-Smith, D B

  2001-02-01

  A primary objective of the Wisconsin Dairy Modernization Survey was to compare features of free-stall barns available to dairy producers. This study used data from a large random sample of expanding dairy farms to determine whether the theoretical benefits of particular free-stall configurations bear out under on-farm conditions. Comparisons were made among herds using free-stall barns as their primary housing for new versus remodeled facilities, barn design, bedding used, feed-delivery design, manure removal strategies, animal restraint, maternity areas, overcrowding, and cooling methods. Producers who made the transition from tie-stall housing to free-stall housing were satisfied with this decision. New free-stall barns provided a more desirable environment for the herds than remodeled free-stall barns, although initial investments were higher. When new free-stall barns were compared, herds with four-row barns had higher production, lower somatic cell count, and higher stocking rates than herds with six-row barns. Respondents were more satisfied with four- and six-row barns than with two- and three-row barns. Respondents felt sand provided some advantages for cow comfort, while satisfaction with bedding cost and manure handling was higher with mattresses. Dairy Herd Improvement data showed no difference in milk production or somatic cell count for producers who chose sand or mattress-based free stalls. Respondents were more satisfied with the use of drive-through feeding than other feed-delivery designs. Most producers chose to use tractor scrapers to remove manure; however, producers who used automated systems were more satisfied with manure management. Few differences were observed when comparing self-locking head gates to palpation rails. Overcrowding did not have any adverse affect on production or user satisfaction with feed intake or cow comfort. Using supplemental cooling appeared to facilitate higher production.

 9. The MedDRA paradox.

  Science.gov (United States)

  Merrill, Gary H

  2008-11-06

  MedDRA (the Medical Dictionary for Regulatory Activities Terminology) is a controlled vocabulary widely used as a medical coding scheme. However, MedDRA's characterization of its structural hierarchy exhibits some confusing and paradoxical features. The goal of this paper is to examine these features, determine whether there is a coherent view of the MedDRA hierarchy that emerges, and explore what lessons are to be learned from this for using MedDRA and similar terminologies in a broad medical informatics context that includes relations among multiple disparate terminologies, thesauri, and ontologies.

 10. Monitoramento do desenvolvimento infantil realizado no Brasil La monitoración del desarrollo infantil realizada en Brasil Monitoring of child development held in Brazil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silvio Cesar Zeppone

  2012-12-01

  Full Text Available OBJETIVO: Revisar a literatura científica para verificar como a vigilância do desenvolvimento infantil vem sendo realizada no Brasil. FONTES DE DADOS: Pesquisa em bases de dados (PubMed, Medline, SciELO e Banco de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior sobre estudos das práticas médicas em relação à vigilância e ao monitoramento do desenvolvimento infantil no Brasil, de 2000 a 2011. Os termos usados para pesquisa foram: vigilância de desenvolvimento infantil, intervenção precoce, triagem de desenvolvimento e testes de triagem de desenvolvimento. Foram encontrados dez textos referentes ao tema em estudo. Artigos originais, de revisão e teses foram revisados, bem como as listas de referências das publicações sobre o assunto. SÍNTESE DOS DADOS: Os estudos sobre a prática do monitoramento do desenvolvimento infantil no Brasil apontam uma importante falha, desde a formação do médico pediatra até a prática clínica, em relação a este tema. CONCLUSÕES: Há necessidade urgente, principalmente frente a uma população emergente de prematuros, que os pediatras façam uma reciclagem do conhecimento sobre o desenvolvimento infantil.OBJETIVO: Revisar la literatura científica para verificar cómo la vigilancia del desarrollo infantil viene siendo realizada en Brasil. FUENTES DE DATOS: Investigación en las bases de datos (Pubmed, Medline, SciELO y Base de Tesis CAPES sobre estudios de las prácticas médicas respecto a la vigilancia y monitoración del desarrollo infantil en Brasil de 2000 a 2011. Los términos usados para la investigación fueron: vigilancia de desarrollo infantil, intervención temprana, screening de desarrollo y pruebas de screening de desarrollo. Se encontraron 10 textos relativos al tema en estudio. Artículos originales, de revisión y tesis fueron revisados, así como las listas de referencias de las publicaciones sobre el tema. SÍNTESIS DE LOS DATOS: Los estudios sobre la pr

 11. God social funktion hos et barn med kraftig synsnedsættelse på grund af korioretinale kolobomer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Madsen, Mads Brok Molbech; Gade, Else

  2016-01-01

  A child born with bilateral colobomas was referred to the department of ophthalmology. At birth the child was assumed to be blind. During the follow-up period of seven years his visual acuity improved to 0.08 and he became a socially and intellectually well-functioning child. He attended a normal...... school, and in his spare time he was able to ride his bike, swim and play football. This example illustrates how difficult it is to predict the visual and social function of a newborn with poor vision....

 12. Gruppemusikterapi med patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse i dagbehandlingsregi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hannibal, Niels

  2008-01-01

  Denne artikel er første redegørelse for de erfaringer, som er gjort med gruppemusikterapi (GMT) for patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse (BPF) i dagbehandlingsregi på Aalborg Psykiatriske Sygehus. Artiklen indeholder både konkrete anvisninger til aktiviteter og interventioner, liges...

 13. Infantile spasms: A prognostic evaluation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mary Iype

  2016-01-01

  Full Text Available Background: Few papers address the comprehensive prognosis in infantile spasms and look into the seizure profile and psychomotor outcome. Objective: We aimed to follow up children with infantile spasms to study: a the etiology, demographics, semiology, electroencephalogram (EEG, and radiological pattern; b seizure control, psychomotor development, and EEG resolution with treatment; c the effects of various factors on the control of spasms, resolution of EEG changes, and psychomotor development at 3-year follow-up. Materials and Methods: Fifty newly diagnosed cases with a 1-12 month age of onset and who had hypsarrhythmia in their EEG were recruited and 43 were followed up for 3 years. Results: Of the children followed up, 51% were seizure-free and 37% had a normal EEG at the 3-year follow-up. Autistic features were seen in 74% of the children. Only 22.7% among the seizure-free (11.6% of the total children had normal vision and hearing, speech with narration, writing skills, gross and fine motor development, and no autism or hyperactivity. On multivariate analysis, two factors could predict bad seizure outcome — the occurrence of other seizures in addition to infantile spasms and no response to 28 days of adrenocorticotropic hormone (ACTH. No predictor could be identified for abnormal psychomotor development. Discussion and Conclusion: In our study, we could demonstrate two factors that predict seizure freedom. The cognitive outcome and seizure control in this group of children are comparable to the existing literature. However, the cognitive outcome revealed by our study and the survey of the literature are discouraging.

 14. Med det sociale som designmateriale

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brandt, Eva; Binder, Thomas

  2016-01-01

  Samarbejde, samskabelse og social nysgerrighed er i dag en præmis for den nyskabende designer. Det sociale er det nye designmateriale som unge designere giver sig i kast med når f.eks. Emmy Linde samarbejder med plejehjemsbeboere, deres pårørende, plejepersonale og fysioterapeuter for at designe ...

 15. Barns Society as a Buffer Stock (Case in Nglaris Village Bener District Purworejo Regency)

  Science.gov (United States)

  Riptanti, E. W.; Qonita, A.; Suprapti

  2017-04-01

  Nglaris village is a mountainous area with most of its agricultural lands are used for growing annual crops, while only small agricultural areas are for growing rice. However, the post-harvest storage, in the form of barn society, can supply the people’s needs of rice. Article describes the function of barn society as a buffer for foods supply. Research design was exploratory research, aims to generate in-depth qualitative and contextual data. The technique applied in this research was a case study. The cost for barn society maintenance was collected from the joint venture between farmers united in the barn society group. The barn society has 20 tons capacity for unhulled rice. The farmers obtained the income from working during the harvest time and become a labour harvester to outside Nglaris or called “boro”. The farmer (field owner) gave natura wages (“bawon”). Bawon calculated based on the result of total harvested unhulled. Supply for buffer of foods in the dry season was at least 50% of the capacity barn society’s, so that it can secure the supplies of staple foods. The barn society is specifically advantageous during the dry season because each farmer could lend and should be returned within one year.

 16. Welfare Consequences of Omitting Beak Trimming in Barn Layers

  DEFF Research Database (Denmark)

  Riber, Anja Brinch; Hinrichsen, Lena Karina

  2017-01-01

  Beak trimming is used worldwide as a method of reducing the damage to feathers and skin caused by injurious pecking in laying hens. However, beak trimming also causes some welfare issues as trimming the beak results in pain and sensory loss. Due to this dilemma, there is an ongoing discussion...... in several European countries about whether to ban beak trimming. In this study, we investigated the welfare consequences of keeping layers with intact beaks and examined for links between injurious pecking damage and keel bone damage on an individual level. A study was conducted on 10 commercial farms...... housing laying hens in the barn system. Each farm participated with a flock of beak-trimmed hens (T) and a flock of non-trimmed (NT) hens that were visited around 32 and 62 weeks of age. During visits, the condition of plumage, skin, feet, and keel bone of 100 hens was assessed. Mortality was recorded...

 17. VIOLENCIA FAMILIAR Y MALTRATO INFANTIL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Inés Bringiotti

  2005-01-01

  Full Text Available Este trabajo analiza las implicaciones del concepto "familia" señalando la multiplicidad de fenómenos y situaciones incluidos en el mismo. Su elucidación permitirá determinar los diversos tipos de familia y de riesgo que podemos encontrar en nuestro trabajo cotidiano. La evolución de ese concepto está directamente influida por las determinantes socioestructurales y culturales que en cada momento histórico contextualizan a los sujetos, así como las posibles situaciones de riesgo que deben enfrentar y los recursos con los que cuentan. Se analiza la influencia de las representaciones acerca de cómo debe ser una familia, en la actualidad las familias presentan diferentes formas o estructuras y ello no implica el cumplimiento o no de sus funciones. Esto permitirá establecer adecuadamente las diferentes estrategias de prevención y abordaje aplicables a cada situación. Se ejemplificará concretamente con situaciones problemáticas relacionados a los casos de violencia familiar y maltrato infantil, concretamente con la negligencia y el abuso sexual infantil.

 18. Desmoplastic infantile ganglioglioma : a case report

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Park, Won Kyu; Byun, Woo Mok; Kim, Dong Suk [Yeungnam Univ. School of Medicine, Kyongsan (Korea, Republic of)

  1999-05-01

  Desmoplastic infantile ganglioglioma is an uncommon variety of ganglioglioma that shows evidence of glial and ganglionic differentiation accompanied by an extreme desmoplastic reaction. A 16-month-old girl was admitted with a six-day history of left hemiparesis. MR imaging demonstrated a large multiseptated cystic mass, with a solid portion, in the white matter of the right frontotemporoparietal lobe. After contrast injections, the solid portion was clearly enhanced. The presence of desmoplastic infantile ganglioglioma was confirmed by surgical resection. We describe the characteristic radiologic and pathologic features of desmoplastic infantile ganglioglioma, and include a review of the literature.

 19. Salud y mortalidad infantil en Brasil

  OpenAIRE

  Denisard Alves; Walter Belluzzo

  2005-01-01

  (Disponible en idioma inglés únicamente) La salud infantil es un aspecto fundamental del programa de políticas públicas de los países en desarrollo. A lo largo de los años se han puesto en práctica numerosas políticas destinadas al mejoramiento de la salud infantil, con diversos grados de éxito. En Brasil, dichas políticas han llevado a una disminución considerable de los niveles de mortalidad infantil durante los últimos 30 años. Sin embargo, a pesar de esa mejora, las tasas de mortalidad si...

 20. Birth Weight, Gestational Age, and Infantile Colic

  DEFF Research Database (Denmark)

  Milidou, Ioanna; Søndregaard, Charlotte; Jensen, Morten Søndergaard

  Background Infantile colic is a condition of unknown origin characterized by paroxysms of crying during the first months of life. A few studies have identified low birth weight (BW) as a risk factor among infants born at term, while the association between gestational age (GA) and infantile colic...... interviews of the mother during pregnancy and post partum. Adjusted odds ratios (OR) with 95% confidence intervals (in brackets) are presented. Infantile colic was defined as crying for more than three hours per day and for more than three days per week (modified Wessel’s criteria). Results A total of 4...... with GA gestational weeks 32-40. Finally, after adjusting for GA...

 1. Språkkartlegging av flerspråklige barn i barnehagen - fra kontrovers til kompromiss?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nassira Essahli Vik

  2017-07-01

  Full Text Available Språkkartlegging i barnehagen er et konfliktfylt felt som preges av enten/eller tenkning. På den ene siden ser kartleggingstilhengerne ut til å ha en positivistisk tro på at kartlegging kan bidra til løsninger på alt fra enkeltbarns behov for hjelp, til tilrettelegging for livslang læring og sosial utjevning. På den andre siden ser kartleggingsskeptikerne ut til å befinne seg innenfor den nordiske barnehagemodellen, som tradisjonelt bygger på et helhetlig syn på læring og på en sterk vektlegging av barndommens egenverdi. Spenningen kan ha store konsekvenser for praksisfeltet. I denne artikkelen drøfter jeg språkkartleggingsdiskursen i lys av teori om vitenskapelige kontroverser og konkluderer med at det er åpning for kompromisser, men også at det er tendenser i diskursen som snarere kan forsterke enn redusere uenigheten om språkkartlegging av flerspråklige barn i barnehagen. Mapping of language skills in early childhood education and care (ECEC institutions is controversial. On the one hand, there are those who support language mapping based on a belief that mapping and measuring can help language acquisition and facilitate lifelong learning and social integration. On the other hand, there are skeptics who oppose mapping and emphasize the values of childhood. This article discusses the discourses on language mapping in light of theories on scientific controversies. Based on the analysis I find that although there are openings for compromises, it seems that tendencies in the discourse may amplify rather than reduce the controversy on the language mapping of multilingual children in Norwegian ECEC institutions.

 2. Counting the number of master integrals for sunrise diagrams via the Mellin-Barnes representation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kalmykov, Mikhail Yu.; Kniehl, Bernd A.

  2017-06-01

  A number of irreducible master integrals for L-loop sunrise and bubble Feynman diagrams with generic values of masses and external momenta are explicitly evaluated via the Mellin-Barnes representation.

 3. Improvement of directionality and sound-localization by internal ear coupling in barn owls

  DEFF Research Database (Denmark)

  Wagner, Hermann; Christensen-Dalsgaard, Jakob; Kettler, Lutz

  Mark Konishi was one of the first to quantify sound-localization capabilities in barn owls. He showed that frequencies between 3 and 10 kHz underlie precise sound localization in these birds, and that they derive spatial information from processing interaural time and interaural level differences....... However, despite intensive research during the last 40 years it is still unclear whether and how internal ear coupling contributes to sound localization in the barn owl. Here we investigated ear directionality in anesthetized birds with the help of laser vibrometry. Care was taken that anesthesia...... time difference in the low-frequency range, barn owls hesitate to approach prey or turn their heads when only low-frequency auditory information is present in a stimulus they receive. Thus, the barn-owl's sound localization system seems to be adapted to work best in frequency ranges where interaural...

 4. Linear Nevus Sebaceum Syndrome and Infantile Spasms

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J Gordon Millichap

  2008-03-01

  Full Text Available Two infants with linear nevus sebaceum syndrome and infantile spasms are reported from Safra Childrens Hospital, Sheba Medical Center, Tel Hashomer, Israel; and Hospital for Sick Children, Toronto, Canada.

 5. A obesidade infantil: um olhar sobre o contexto familiar, escolar e da mídia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Micheli Luttjohann Duré

  2015-10-01

  Full Text Available Justificativa e Objetivos: O crescente aumento da obesidade em nível mundial aloca este problema como uma epidemia global, enfatizando a mesma como um problema de saúde pública. A obesidade também se coloca como uma doença infantil, exigindo dos profissionais da saúde, ações preventivas que atinjam todo o contexto em que crianças e adultos estejam inseridos. A partir desta temática, objetivou-se discutir a problemática da obesidade infantil e a sua relação com três agentes que influenciam o estilo de vida de escolares com sobrepeso e obesidade: mídia audiovisual, relações familiares e instituições acadêmicas. Conteúdo: Artigo de revisão de literatura onde foram consultados em sites de busca (Scielo e PubMed artigos que tivessem no seu contexto no mínimo dois dos seguintes descritores: instituições acadêmicas, relações familiares, mídia audiovisual e obesidade infantil. Considerou-se como recorte temporal o período de 2009 a 2013. Conclusão: verificou-se a necessidade de políticas públicas que normatizem propagandas destinadas ao público infantil, adequando-as ao perfil educativo preventivo. Além disso, constatou-se que a escola exerce papel fundamental na prática de hábitos alimentares saudáveis. Percebe se, assim, a necessidade de adaptação a essa realidade, tendo a família o papel de mediar e controlar tais ações. DESCRITORES: Mídia audiovisual. Relações familiares. Instituições acadêmicas. Obesidade infantil.

 6. Fra radikalt samfunnsportrett til borgerlig idyll? En resepsjonsanalyse av Anne-Cath. Vestlys forfatterskap med hovedvekt på Aurora-bøkene

  OpenAIRE

  Vatnedalen, Mariell Bugge

  2015-01-01

  I min avhandling gjennomgår jeg utviklingen og tendensene i resepsjonen til Anne-Cath. Vestlys forfatterskap fra samtiden og fram til i dag, med Aurora-serien til å eksemplifisere. Jeg støtter meg til bøkene om Aurora i blokk Z (1966) og Aurora og pappa (1967), som tar for seg en familie som bryter med de tradisjonelle kjønnsrollemønstrene. Far er hjemmeværende student, glad i husarbeid og passer barn. Mor på den annen side er jurist i jobb og kjører bil - alt de...

 7. Multiple paternity in polyandrous barn owls (Tyto alba.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Isabelle Henry

  Full Text Available In polyandrous species females produce successive clutches with several males. Female barn owls (Tyto alba often desert their offspring and mate to produce a 2(nd annual brood with a second male. We tested whether copulating during chick rearing at the 1(st annual brood increases the male's likelihood to obtain paternity at the 2(nd annual breeding attempt of his female mate in case she deserts their brood to produce a second brood with a different male. Using molecular paternity analyses we found that 2 out of 26 (8% second annual broods of deserting females contained in total 6 extra-pair young out of 15 nestlings. These young were all sired by the male with whom the female had produced the 1(st annual brood. In contrast, none of the 49 1(st annual breeding attempts (219 offspring and of the 20 2(nd annual breeding attempts (93 offspring of non-deserting females contained extra-pair young. We suggest that female desertion can select male counter-strategies to increase paternity and hence individual fitness. Alternatively, females may copulate with the 1(st male to derive genetic benefits, since he is usually of higher quality than the 2(nd male which is commonly a yearling individual.

 8. Assessment of long-term gas sampling design at two commercial manure-belt layer barns.

  Science.gov (United States)

  Chai, Li-Long; Ni, Ji-Qin; Chen, Yan; Diehl, Claude A; Heber, Albert J; Lim, Teng T

  2010-06-01

  Understanding temporal and spatial variations of aerial pollutant concentrations is important for designing air quality monitoring systems. In long-term and continuous air quality monitoring in large livestock and poultry barns, these systems usually use location-shared analyzers and sensors and can only sample air at limited number of locations. To assess the validity of the gas sampling design at a commercial layer farm, a new methodology was developed to map pollutant gas concentrations using portable sensors under steady-state or quasi-steady-state barn conditions. Three assessment tests were conducted from December 2008 to February 2009 in two manure-belt layer barns. Each barn was 140.2 m long and 19.5 m wide and had 250,000 birds. Each test included four measurements of ammonia and carbon dioxide concentrations at 20 locations that covered all operating fans, including six of the fans used in the long-term sampling that represented three zones along the lengths of the barns, to generate data for complete-barn monitoring. To simulate the long-term monitoring, gas concentrations from the six long-term sampling locations were extracted from the 20 assessment locations. Statistical analyses were performed to test the variances (F-test) and sample means (t test) between the 6- and 20-sample data. The study clearly demonstrated ammonia and carbon dioxide concentration gradients that were characterized by increasing concentrations from the west to east ends of the barns following the under-cage manure-belt travel direction. Mean concentrations increased from 7.1 to 47.7 parts per million (ppm) for ammonia and from 2303 to 3454 ppm for carbon dioxide from the west to east of the barns. Variations of mean gas concentrations were much less apparent between the south and north sides of the barns, because they were 21.2 and 20.9 ppm for ammonia and 2979 and 2951 ppm for carbon dioxide, respectively. The null hypotheses that the variances and means between the 6- and 20

 9. Spatial, road geometric, and biotic factors associated with Barn Owl mortality along an interstate highway

  Science.gov (United States)

  Arnold, Erin M.; Hanser, Steven E.; Regan, Tempe; Thompson, Jeremy; Lowe, Melinda; Kociolek, Angela; Belthoff, James R.

  2018-01-01

  Highway programs typically focus on reducing vehicle collisions with large mammals because of economic or safety reasons while overlooking the millions of birds that die annually from traffic. We studied wildlife‐vehicle collisions along an interstate highway in southern Idaho, USA, with among the highest reported rates of American Barn Owl Tyto furcata road mortality. Carcass data from systematic and ad hoc surveys conducted in 2004–2006 and 2013–2015 were used to explore the extent to which spatial, road geometric, and biotic factors explained Barn Owl‐vehicle collisions. Barn Owls outnumbered all other identified vertebrate species of roadkill and represented > 25% of individuals and 73.6% of road‐killed birds. At a 1‐km highway segment scale, the number of dead Barn Owls decreased with increasing numbers of human structures, cumulative length of secondary roads near the highway, and width of the highway median. Number of dead Barn Owls increased with higher commercial average annual daily traffic (CAADT), small mammal abundance index, and with grass rather than shrubs in the roadside verge. The small mammal abundance index was also greater in roadsides with grass versus mixed shrubs, suggesting that Barn Owls may be attracted to grassy portions of the highway with more abundant small mammals for hunting prey. When assessed at a 3‐km highway segment scale, the number of dead Barn Owls again increased with higher CAADT as well as with greater numbers of dairy farms. At a 5‐km scale, number of dead Barn Owls increased with greater percentage of cropland near the highway. While human conversion of the environment from natural shrub‐steppe to irrigated agriculture in this region of Idaho has likely enhanced habitat for Barns Owls, it simultaneously has increased risk for owl‐vehicle collisions where an interstate highway traverses the altered landscape. We review some approaches for highway mitigation and suggest that reducing wildlife

 10. Biobanken i Den norske mor og barn undersøkelsen

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kjersti S. Rønningen

  2009-10-01

  Full Text Available  Biobanker for langtidslagring av biologisk materiale blir en viktigere og viktigere del av epidemiologiske studier. I planleggingen av en biobank er det en rekke avgjørelser som må tas for å sikre best mulig oppslutning både med hensyn til å få inn så mange prøver som mulig og å oppnå best mulig prøvekvalitet både på kort og lang sikt. Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa skal inkludere 100 000 svangerskap og følge mor, far og barn i lang tid fremover. Innsamlingen av data startet i ett fylke i 1999, og omfatter i dag hele landet. Siden det tas blodprøver to ganger fra hver kvinne, blodprøve fra far og navlesnorsblod frabarna, betydde dette at Biobanken for MoBa måtte planlegges for å kunne motta og langtidslagre over 380 000 prøvesett. Ved Biobanken ved Nasjonalt folkehelseinstitutt lagres fullblod, plasma, urin, DNA og spesialrør til senere RNA isolering. Rekruttering til MoBa foregår ved 52 av landets sykehus. Prøvene sendes per post til Biobanken ved Folkehelseinstituttet for prosessering. Per januar 2006 er over 200 000 prøvesett lagret ved Biobanken. Denne artikkelen gir en kortfattet oversikt over oppbyggingen av Biobanken og logistikken knyttet til innsamlingen av biologisk materiale, fra blodet tappes til det er sikkert lagret og klart til å tas ut på et senere tidspunkt, kanskje mange år inn i fremtiden.The biobank in The Norwegian Mother and Child Cohort Study.Long term storage of biological material is becoming a critical component of many epidemiological studies. In designing specimen repositories, efforts need to be made to balance future needs for samples with logistical constraints necessary to process and store samples in a timely fashion. The Norwegian Mother and Child Cohort Study was started in 1999 and aims at including 100,000 pregnancies, and will follow mother, father and child for many years to come. The Biobank was faced with the challenge to receive and store over 380,000 biological

 11. Med Antony Beevor i Ardennerne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Claus Bundgård

  2015-01-01

  Den storsælgende amerikanske historiker Antony Beevor tager i sin gennemgang af Anden Verdenskrigs slag denne gang læserne med til de sneklædte skove i Ardennerne, hvor tyskerne iværksatte deres sidste store offensiv på Vestfronten.......Den storsælgende amerikanske historiker Antony Beevor tager i sin gennemgang af Anden Verdenskrigs slag denne gang læserne med til de sneklædte skove i Ardennerne, hvor tyskerne iværksatte deres sidste store offensiv på Vestfronten....

 12. Ud at se med Erasmus

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frandsen, Pernille

  2009-01-01

  Få lidt luft under vingerne, kom ud at møde udenlandske kolleger og se, hvordan man også kan lave uddannelsesbibliotek. Med begejstring fortæller tre bibliotekarer om deres oplevelser i det store udland – alt sammen finansieret af Erasmus.......Få lidt luft under vingerne, kom ud at møde udenlandske kolleger og se, hvordan man også kan lave uddannelsesbibliotek. Med begejstring fortæller tre bibliotekarer om deres oplevelser i det store udland – alt sammen finansieret af Erasmus....

 13. Neonatal hypoglycemic brain injury is a cause of infantile spasms

  OpenAIRE

  YANG, GUANG; ZOU, LI-PING; WANG, JING; SHI, XIUYU; TIAN, SHUPING; YANG, XIAOFAN; JU, JUN; YAO, HONGXIANG; LIU, YUJIE

  2016-01-01

  Neonatal hypoglycemic brain injury is one of the causes of infantile spasms. In the present study, the clinical history and auxiliary examination results of 18 patients who developed infantile spasms several months after neonatal hypoglycemia were retrospectively analyzed. Among the 666 patients with infantile spasms admitted to two pediatric centers between January 2008 and October 2012, 18 patients developed infantile spasms after being diagnosed with neonatal hypoglycemia, defined as a who...

 14. Spilleregler i musikterapi med voksne

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2005-01-01

  Artiklen gennemgår udvalgt faglitteratur, der på et overordnet plan beskriver typer af spilleregler i musikterapi med (fortrinsvis) voksne klientgrupper. Udgangspunktet er Priestleys anvendelse af begrebet, og hendes inddeling af spilleregler i forhold til forskellige teknikker gennemgås, efterfu...

 15. Mediator Complex Subunits MED2, MED5, MED16, and MED23 Genetically Interact in the Regulation of Phenylpropanoid Biosynthesis.

  Science.gov (United States)

  Dolan, Whitney L; Dilkes, Brian P; Stout, Jake M; Bonawitz, Nicholas D; Chapple, Clint

  2017-12-01

  The phenylpropanoid pathway is a major global carbon sink and is important for plant fitness and the engineering of bioenergy feedstocks. In Arabidopsis thaliana , disruption of two subunits of the transcriptional regulatory Mediator complex, MED5a and MED5b, results in an increase in phenylpropanoid accumulation. By contrast, the semidominant MED5b mutation reduced epidermal fluorescence4-3 ( ref4-3 ) results in dwarfism and constitutively repressed phenylpropanoid accumulation. Here, we report the results of a forward genetic screen for suppressors of ref4-3. We identified 13 independent lines that restore growth and/or phenylpropanoid accumulation in the ref4-3 background. Two of the suppressors restore growth without restoring soluble phenylpropanoid accumulation, indicating that the growth and metabolic phenotypes of the ref4-3 mutant can be genetically disentangled. Whole-genome sequencing revealed that all but one of the suppressors carry mutations in MED5b or other Mediator subunits. RNA-seq analysis showed that the ref4-3 mutation causes widespread changes in gene expression, including the upregulation of negative regulators of the phenylpropanoid pathway, and that the suppressors reverse many of these changes. Together, our data highlight the interdependence of individual Mediator subunits and provide greater insight into the transcriptional regulation of phenylpropanoid biosynthesis by the Mediator complex. © 2017 American Society of Plant Biologists. All rights reserved.

 16. The MedCLIVAR Network

  Science.gov (United States)

  Lionello, Piero; Medclivar sg, The

  2013-04-01

  The MedCLIVAR initiative was first proposed at the 2003 European Geosciences Union assembly in Nice, France. In 2005, it was endorsed by the International Climate Variability and Predictability (CLIVAR) office. Subsequently, the MedCLIVAR Research Network Project was formally approved by the European Science Foundation and launched in May 2006 with the support of funding agencies from 12 countries. Since then, MedCLIVAR has served as a scientific network to promote interaction among different scientific disciplines and to develop a multidisciplinary vision of the evolution of the Mediterranean climate through studies that integrate atmospheric, marine, and terrestrial climate components at time scales ranging from paleoreconstructions to future climate scenarios. Presently, the network continues dealing with scientific issues including past climate variability; connections between the Mediterranean and global climate; the Mediterranean Sea circulation and sea level; feedbacks on the global climate system; and regional responses to greenhouse gas, air pollution, and aerosols. Its present activities include the publication of a newsletter, the organization of the next MedCLIVAR conference in 2014 and the publication of a special issue of Regional Environmental Change devoted to the climate of the Mediterranean region.

 17. Trabajo infantil e inasistencia escolar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Antonio Sandoval Ávila

  2007-01-01

  Full Text Available Trabajo infantil e inasistencia escolar El capitalismo neoliberal ha generalizado la pobreza que obliga a muchas familias a recurrir al trabajo de los hijos para poder subsistir. Por el trabajo, los menores desertan de la escuela. Cuando adultos, por la pérdida en educación, sólo podrán acceder a las ocupaciones de menor calificación y peor pagadas. Por ello, tienen muchas probabilidades de ser los futuros padres de nuevos niños trabajadores reproduciendo intergeneracionalmente la pobreza. La educación es el primer paso para romper el círculo de la pobreza; hay relación entre los niveles de educación y las remuneraciones que las ersonas pueden alcanzar. El desarrollo descansa en el acelerado cambio tecnológico que no es más que el conocimiento científico aplicado a la producción. Crear conocimiento supone educación superior, y en la base de ésta está la educación básica, que es el cimiento de cualquier modelo de desarrollo que aspire a la equidad. No educar a los menores significa desperdiciar la formación de capital humano, ello traba el desarrollo nacional. Sin educación no habrá capital humano calificado como motor básico de la productividad y la competitividad.

 18. [Infantile autism and mirror neurons].

  Science.gov (United States)

  Cornelio-Nieto, J O

  2009-02-27

  Infantile autism is a disorder that is characterised by alterations affecting reciprocal social interactions, abnormal verbal and non-verbal communication, poor imaginative activity and a restricted repertoire of activities and interests. The causes of autism remain unknown, but there are a number of different approaches that attempt to explain the neurobiological causes of the syndrome. A recent theory that has been considered is that of a dysfunction in the mirror neuron system (MNS). The MNS is a neuronal complex, originally described in monkeys and also found in humans, that is related with our movements and which offers specific responses to the movements and intended movements of other subjects. This system is believed to underlie processes of imitation and our capacity to learn by imitation. It is also thought to play a role in language acquisition, in expressing the emotions, in understanding what is happening to others and in empathy. Because these functions are altered in children with autism, it has been suggested that there is some dysfunction present in the MNS of those with autism. Dysfunction of the MNS could account for the symptoms that are observed in children with autism.

 19. Barn Owl Productivity Response to Variability of Vole Populations.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petr Pavluvčík

  Full Text Available We studied the response of the barn owl annual productivity to the common vole population numbers and variability to test the effects of environmental stochasticity on their life histories. Current theory predicts that temporal environmental variability can affect long-term nonlinear responses (e.g., production of young both positively and negatively, depending on the shape of the relationship between the response and environmental variables. At the level of the Czech Republic, we examined the shape of the relationship between the annual sum of fledglings (annual productivity and vole numbers in both non-detrended and detrended data. At the districts' level, we explored whether the degree of synchrony (measured by the correlation coefficient and the strength of the productivity response increase (measured by the regression coefficient in areas with higher vole population variability measured by the s-index. We found that the owls' annual productivity increased linearly with vole numbers in the Czech Republic. Furthermore, based on district data, we also found that synchrony between dynamics in owls' reproductive output and vole numbers increased with vole population variability. However, the strength of the response was not affected by the vole population variability. Additionally, we have shown that detrending remarkably increases the Taylor's exponent b relating variance to mean in vole time series, thereby reversing the relationship between the coefficient of variation and the mean. This shift was not responsible for the increased synchrony with vole population variability. Instead, we suggest that higher synchrony could result from high food specialization of owls on the common vole in areas with highly fluctuating vole populations.

 20. Barn swallows nesting near radioactive leaching ponds in southeastern Idaho

  International Nuclear Information System (INIS)

  Millard, J.B.; Whicker, F.W.; Markham, O.D.

  1978-01-01

  Seasonally occurring populations of barn swallows nest near the Test Reactor Area (TRA) radioactive leaching ponds on the Idaho National Engineering Laboratory (INEL) Site. These birds utilize leaching pond arthropods and are therefore capable of accumulating radioactive materials and exporting them from the INEL Site during migration. The breeding biology is discussed for these swallows and a control group located 100 km away. Total nestling mortality for the controls and a 1977 TRA population was found to be statistically identical. Over 20 fission and activation products have been detected in immature and adult TRA birds. Mean concentrations of detectable radionuclides were used to calculate internal dose rates, and results showed that Na-24 contributed about 72% of the total average of 21.9 mrad/d for adult birds. Concentration factors were also calculated for predominant radionuclides in swallows relative to filtered pond water. Data from LiF dosimeters in swallow nests constructed with contaminated mud indicated average dose rates were 84 mrad/d for eggs and 220 mrad/d for nestlings. Growth curves were constructed for the immature TRA birds and controls. The first clutch of TRA swallows was found to have a significantly lower mean growth rate constant than the first clutch of controls. The statistical difference in growth rate between the control and TRA first clutch populations may have resulted from differences in climate, nesting site habitat, or available food sources, and cannot be solely attributed to radiation exposure as a causative factor. Growth rate parameters for TRA birds were within the range of values reported in the literature

 1. MANUAL FOR PROCESORIENTERET MUSIKTERAPI MED PERSONER MED BPD.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niels Hannibal

  2010-12-01

  Full Text Available Denne artikel introducerer et musikterapeutisk behandlingskoncept kaldet: Procesorienteret Musikterapi (PROM. PROM er et forsøg på at formulere en principiel ramme for musikterapi i psykiatrien, som dels tager udgangspunkt i 17 års klinisk erfaring, dels stiler mod at være ”best practice”. PROM indeholder beskrivelser af manualens unikke, essentielle men ikke unikke, acceptable og ikke acceptable dele. Den unikke del af PROM skal kunne implementeres til alle målgrupper, mens de øvrige dele af manualen rettes til i forhold til en specifik målgruppe. Denne udgave af PROM er specifikt rettet i mod musikterapi for patienter med personlighedsforstyrrelser. Manualen indgår også som en del af et pilotprojekt, der har til formål at udvikle en protokol for et internationalt RCT projekt med samme målgruppe

 2. Gruppemusikterapi med patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse i dagbehandlingsregi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Niels Hannibal

  2008-05-01

  Full Text Available Denne artikel er første redegørelse for de erfaringer, som er gjort med gruppemusikterapi (GMT for patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse (BPF i dagbehandlingsregi på Aalborg Psykiatriske Sygehus. Artiklen indeholder både konkrete anvisninger til aktiviteter og interventioner, ligesom den i et teoretisk perspektiv redegør for forskellige processer og reaktioner, der kan iagttages i behandlingen. Artiklen konkluderer, at GMT i sin nuværende form kan bidrage til udvikling af BPF-patienters evne til mentalisering og affektregulering, til opbygning af en gruppefølelse og fremme af interpersonel læring, ligesom GMT kan udvikle alliance til terapi generelt og GMT specifikt.

 3. Med Kingo på dybt vand

  DEFF Research Database (Denmark)

  Arndal, Lars Stubbe

  2014-01-01

  Tag med digteren Thomas Kingo ud på dybt vand i selskab med lektor og mag.art. Lars Arndal, der kaster nye perspektiver på Kingos forlisdigt Hierte-Suk. Arndal kommer hermed også med et bud på, hvordan man som lærer kan invitere eleverne med på opdagelse i digtet...

 4. Analysis of thermal characteristics of electrical wiring for load groups in cattle barns.

  Science.gov (United States)

  Kim, Doo Hyun; Yoo, Sang-Ok; Kim, Sung Chul; Hwang, Dong Kyu

  2015-01-01

  The purpose of the current study is to analyze the thermal characteristics of electrical wirings depending on the number of operating load by connecting four types of electrical wirings that are selected by surveying the conditions for the electric fans, automatic waterers and halogen warm lamps that were installed in cattle barns in different years. The conditions of 64 cattle barns were surveyed and an experimental test was conducted at a cattle barn. The condition-survey covered inappropriate design, construction and misuse of electrical facility, including electrical wiring mostly used, and the mode of load current was evaluated. The survey showed that the mode of load current increased as the installation year of the fans, waterers and halogen lamps became older. Accordingly, the cattle barn manager needed to increase the capacity of the circuit breaker, which promoted the degradation of insulation of the electrical wires' sheath and increased possibility for electrical fires in the long-run. The test showed that the saturation temperature of the wire insulated sheath increased depending on the installation year of the load groups, in case of VCTFK and VFF electric wires, therefore, requiring their careful usage in the cattle barns.

 5. Prototheca zopfii genotypes isolated from cow barns and bovine mastitis in Japan.

  Science.gov (United States)

  Osumi, Takafumi; Kishimoto, Yuji; Kano, Rui; Maruyama, Haruhiko; Onozaki, Masanobu; Makimura, Koichi; Ito, Takaaki; Matsubara, Kiyoshi; Hasegawa, Atsuhiko

  2008-10-15

  This study is the first investigation on Japanese isolates of Prototheca zopfii from bovine mastitis and the cow-barn surroundings by molecular characterization to clarify routes of infection for bovine protothecal mastitis. We performed isolation of Prototheca from cow-barn surroundings (drinking water, sewage and feces) and milk samples from cases of bovine mastitis. Genotypes of the 32 isolates of P. zopfii from cow-barn surroundings and 67 isolates from mastitis were analyzed by genotype-specific PCR assays and restriction fragment length polymorphism (RFLP) assays. All mastitis isolates were identified as P. zopfii genotype 2. Conversely, 29 isolates from cow-barn surroundings were identified as P. zopfii genotypes 1 and 3 isolates as genotype 2, respectively. Given these results, both genotypes of P. zopfii could exist in cow-barn surroundings, but no sites were identified as frequent sources of P. zopfii genotype 2. P. zopfii isolates should thus be further explored with regard to genotype to clarify the reservoir of etiological agents in bovine Prototheca mastitis.

 6. Brainstem evoked potentials in infantile spasms

  International Nuclear Information System (INIS)

  Miyazaki, Masahito; Hashimoto, Toshiaki; Murakawa, Kazuyoshi; Tayama, Masanobu; Kuroda, Yasuhiro

  1992-01-01

  In ten patients with infantile spasms, brainstem evoked potentials and MRI examinations were performed to evaluate the brainstem involvement. The result of short latency somatosensory evoked potentials (SSEP) following the right median nerve stimulation revealed abnormal findings including the absence or low amplitudes of the waves below wave P3 and delayed central conduction time in 7 of the ten patients. The result of auditory brainstem responses (ABR) revealed abnormal findings including low amplitudes of wave V, prolonged interpeak latency of waves I-V and absence of the waves below wave IV in 5 of the ten patients. The result of the MRI examinations revealed various degrees of the brainstem atrophy in 6 of the ten patients, all of whom showed abnormal brainstem evoked potentials. The result of this study demonstrates that patients with infantile spasms are frequently associated with brainstem dysfunction and raises the possibility that brainstem atrophy might be a cause of infantile spasms. (author)

 7. Når mor/barn-relationen bliver teenager

  DEFF Research Database (Denmark)

  Gad, Ulrik Pram

  2008-01-01

  Når danske og grønlandske historier om rigsfællesskabet sammenholdes, bliver det klart, at en fortsættelse af fællesskabet har to paradoksale forudsætninger: Relationen må kunne fremstilles som en fælles proces med afvikling af fællesskabet som mål. Og relationen må kunne fremstilles som en ligev...

 8. PORNOGRAFÍA INFANTIL EN INTERNET

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Laura Negredo

  2016-09-01

  Full Text Available La descarga, intercambio y producción de pornografía infantil es una conducta delictiva de importancia creciente. La explotación cruel de menores y su vínculo con otros problemas como el abuso sexual despiertan preocupación social y académica. El presente trabajo aborda la naturaleza del fenómeno, las características de los materiales que se etiquetan como pornografía infantil, los rasgos psicológicos de los usuarios y los programas de tratamiento existentes.

 9. Ny viden begynder med forhindringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Johansen, Martin Blok

  2017-01-01

  Pædagogik og pædagogisk arbejde diskuteres typisk inden for rammerne af det at hjælpe, støtte, simplificere og kompleksitetsreducere. Hvis man ønsker at vide noget om forhindringer, modstand og vanskeligheder som pædagogiske muligheder, så er udbuddet derimod forsvindende småt. Og når sådanne...... begreber endelig tages op, så benævnes de typisk blot, men bliver sjældent defineret. Hvad menes der med modstand, vanskeligheder eller kompleksitet? Med afsæt i en kort gennemgang af eksisterende forskning på området forsøger denne artikel at give et bud på en mulig definition af begrebet forhindring...

 10. Effektivisering av arbetet med rumsbeskrivningar

  OpenAIRE

  Enström, Magnus

  2016-01-01

  För att ta byggbranschen till nästa steg i utvecklingen är BIM det naturliga steget. Iteorin tycks många av lösningarna som medföljer implementationen av BIM varaenkla att förstå och skapa, i praktiken ligger dock de tekniska lösningarna långt ifrånen full implementation i branschen. I arbetet med olika typer av beskrivningar inomett byggprojekt har utvecklingen med hjälp av BIM stått still länge. Då det inte finnsnågot vedertaget sätt att utnyttja en BIM-modells information för att fylla oli...

 11. Fang CO2 med Aminosyrer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lerche, Benedicte Mai

  2010-01-01

  Med såkaldte “carbon capture-teknikker” er det muligt at rense røgen fra kulfyrede kraftværker, således at den er næsten helt fri for drivhusgassen CO2. Kunsten er at gøre processen tilstrækkeligt billig. Et lovende fangstredskab i denne proces er aminosyrer.......Med såkaldte “carbon capture-teknikker” er det muligt at rense røgen fra kulfyrede kraftværker, således at den er næsten helt fri for drivhusgassen CO2. Kunsten er at gøre processen tilstrækkeligt billig. Et lovende fangstredskab i denne proces er aminosyrer....

 12. PERSPECTIVAS INFANTILES SOBRE LA TERRITORIALIDAD

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  NOELIA ENRIZ

  2009-12-01

  Full Text Available In this paper we propose a different approach to children's ideas about the geographical area in the particular context of the Mbyá Guarani population, from Misiones (Argentine. The territorial fragility, that is exposed to the indigenous people in Argentina aremanifested daily in several areas. Mbyá population, has been crossed by the boundaries of national states of Paraguay, Brazil and Argentina. The sedentary and enclosures land processes in different states, have prompted changes in the logic of subsistence, housing and community organization. In Misiones province case, bureaucratic accreditation of land titles is postponed, the state is not committed to the realization of this right.RESUMEN: En este trabajo nos proponemos un acercamiento a las diversas ideas infantiles sobre el territorio habitado, en el contexto particular de la población mbyá guaraní de Misiones. La fragilidad territorialidad a la que es expuesta la población indígena en Argentina se manifiestan cotidianamente en diversas áreas. La población mbyá, ha sido surcada por los límites de los estados nacionales de Paraguay, Brasil y Argentina. La sedentarización y los cercamientos de tierras en los diferentes estados, han impulsado transformaciones de las lógicas de subsistencia, de habitación y organización comunitaria. En el caso de la provincia de Misiones la acreditación burocrática de los títulos de tierras se encuentra aplazada, el estado no se compromete con la concreción de este derecho.

 13. Et eller andet med sprog

  DEFF Research Database (Denmark)

  Adamsen, Billy; Nielsen, Charlotte Marie Bisgaard; Dam Christensen, Mie

  2012-01-01

  bedre sted, intet mindre. - Jeg frygter at de kommer til at kede sig på et reklamebureau med fx at lave kampagner og drikke champagne. Så jeg prøver at tale dem fra det. De skal finde ud af, hvem de er og hvad de gerne vil bruge deres liv på. Rådgiver for statsministeren Billy Adamsen har en phd i...

 14. The Strategy to Increase Women Farmer's Participation in the Program of Village Food Barn in East Java

  Science.gov (United States)

  Yuliatia, Yayuk; Iskaskar, Riyanti

  2016-01-01

  Food Barn Village Programme is one of the government's efforts in achieving household food security which includes four components. The purpose of this study was to develop a strategy to increase women's participation in the Food Barn Village Programme. This research was conducted in three villages in the district of Malang, namely: Village…

 15. On the barn owl's visual pre-attack behavior: 1. Structure of head movements and motion patterns

  NARCIS (Netherlands)

  Ohayon, S.; Willigen, R.F. van der; Wagner, H.; Katsman, I.; Rivlin, E.

  2006-01-01

  Barn owls exhibit a rich repertoire of head movements before taking off for prey capture. These movements occur mainly at light levels that allow for the visual detection of prey. To investigate these movements and their functional relevance, we filmed the pre-attack behavior of barn owls. Off-line

 16. Genetics Home Reference: infantile neuroaxonal dystrophy

  Science.gov (United States)

  ... journal.pone.0012897. Citation on PubMed or Free article on PubMed Central Hayflick SJ. Neurodegeneration with brain iron accumulation: from genes to pathogenesis. Semin Pediatr Neurol. 2006 Sep;13( ...

 17. Acute Infantile Hemiplegia Associated with Ipsilateral Retinal ...

  African Journals Online (AJOL)

  An 18-month-old patient with acute infantile hemiplegia, aphasia and ipsilateral retinal vascular occlusion, is described. The opthalmic findings suggest that the lesion was due to emboli originating from both internal carotid arteries, probably as a result of upper respiratory tract infection and otitis media. This report ...

 18. Biofeedback: Infant asthma Biofeedback: asma infantil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. J. Nombela

  2010-09-01

  Full Text Available

  The present study is a revision of the different applications of biofeedback in infantile bronchial asthma. The technique may be used on its own (preferably in the motor area or in conjunction with other techniques such as hypnosis, relaxation, etc. However, it should be stated that previous work published in this field is difficult to interpret since results are inconclusive, it is, therefore, difficult to produce a scientific summary.

  KEY WORDS: Biofeedback; infantile asthma; respiratory biofeedback.

  Con este trabajo se pretende hacer una revisión sobre las distintas aplicaciones del biofeedback en el asma bronquial infantil, bien solo (preferentemente en el campo motriz o bien asociado a otras técnicas de hipnosis, relajación, etc. Aunque es necesario manifestar que la producción científica relacionada con el tema, hace que tenga una difícil valoración dado que sus resultados son no concluyentes y discutibles, lo cual dificulta la elaboración de un resumen científico.
  PALABRAS CLAVE: Biofeedback; asma infantil; biofeedback respiratorio

 19. El testimonio infantil ante el abuso sexual

  OpenAIRE

  Vera Temiño, Alba

  2012-01-01

  Se aborda la problemática de la evaluación del testimonio infantil en los casos de abuso sexual. Se hace un recorrido por las dificultades que plantea este tipo de análisis y se profundiza en las herramientas forenses que la psicología ha creado para su investigación

 20. Interview med børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Interview med børn handler om børneinterview i forbindelse med forskning. Bogen er tænkt som inspiration til og afsæt for metodiske refleksioner i forbindelse med inddragelse af børn som informanter.......Interview med børn handler om børneinterview i forbindelse med forskning. Bogen er tænkt som inspiration til og afsæt for metodiske refleksioner i forbindelse med inddragelse af børn som informanter....

 1. Human melioidosis reported by ProMED

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katherinn Melissa Nasner-Posso

  2015-06-01

  Conclusions: Internet-based reporting systems such as ProMED are useful to gather information and synthesize knowledge on emerging infections. Although certain areas need to be improved, ProMED provided good information about melioidosis.

 2. Towards PubMed 2.0.

  Science.gov (United States)

  Fiorini, Nicolas; Lipman, David J; Lu, Zhiyong

  2017-10-30

  Staff from the National Center for Biotechnology Information in the US describe recent improvements to the PubMed search engine and outline plans for the future, including a new experimental site called PubMed Labs.

 3. Iterated Mellin-Barnes integrals as period on the Calabi-Yau manifolds with several modules

  International Nuclear Information System (INIS)

  Passare, M.; Tsikh, A.K.; Cheshel', A.A.

  1996-01-01

  In superstring compactification theory the representation of periods on the Calabi-Yau manifolds with several modules is given by iterated Mellin-Barnes integrals. By using this representation and multidimensional residues a method of analytic continuation for fundamental period in terms of Gorn series is developed

 4. Milk urea concentration as an indicator of ammonia emission from dairy cow barn under restricted grazing

  NARCIS (Netherlands)

  Duinkerken, van G.; Smits, M.C.J.; Andre, G.; Sebek, L.B.J.; Dijkstra, J.

  2011-01-01

  Bulk milk urea concentration was evaluated to assess its potential as an indicator of ammonia emission from a dairy cow barn in a situation with restricted grazing. An experiment was carried out with a herd of, on average, 52 Holstein-Friesian dairy cows. The cows were housed in a naturally

 5. Variation in sperm morphometry and sperm competition among barn swallow (Hirundo rustica) populations

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Laskemoen, T.; Albrecht, Tomáš; Bonisoli-Alquati, A.; Cepák, J.; De Lope, F.; Hermosell, I. G.; Johannessen, L. E.; Kleven, O.; Marzal, A.; Mousseau, T. A.; Moller, A. P.; Robertson, R. J.; Rudolfsen, G.; Saino, N.; Vortman, Y.; Lifjeld, J. T.

  2013-01-01

  Roč. 67, č. 2 (2013), s. 301-309 ISSN 0340-5443 R&D Projects: GA ČR(CZ) GAP506/12/2472 Institutional support: RVO:68081766 Keywords : Barn swallow * Extrapair paternity * Hirundo rustica * Sperm competition * Sperm size Subject RIV: EG - Zoology Impact factor: 3.049, year: 2013

 6. Low frequency eardrum directionality in the barn owl induced by sound transmission through the interaural canal

  DEFF Research Database (Denmark)

  Kettler, Lutz; Christensen-Dalsgaard, Jakob; Larsen, Ole Næsbye

  2016-01-01

  . Significant sound transmission across the interaural canal occurred at low frequencies. The sound transmission induces considerable eardrum directionality in a narrow band from 1.5 to 3.5 kHz. This is below the frequency range used by the barn owl for locating prey, but may conceivably be used for locating...

 7. Advance Organizers as a Teaching Strategy: A Reply to Barnes and Clawson

  Science.gov (United States)

  Lawton, Joseph T.; Wanska, Susan K.

  1977-01-01

  Barnes and Clawson's presentation of Ausubel's theory of meaningful learning (Review of Educational Research, 45, 1975, pp. 637-59) is misleading, according to the author. He states that Ausubel's crucial point is not that organizers relate new knowledge to an existing cognitive structure, but that new learning materials can only be considered…

 8. Non-planar Feynman diagrams and Mellin-Barnes representations with AMBRE 3.0

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dubovyk, Ievgen; Gluza, Janusz; Riemann, Tord

  2016-04-01

  We introduce the Mellin-Barnes representation of general Feynman integrals and discuss their evaluation. The Mathematica package AMBRE has been recently extended in order to cover consistently non-planar Feynman integrals with two loops. Prospects for the near future are outlined. This write-up is an introduction to new results which have also been presented elsewhere.

 9. Lærere arbejder med landskabsdannelse

  DEFF Research Database (Denmark)

  2012-01-01

  Valg af materiale/medie/form: YOUtube videoklip. Valg af arbejdsform: Lærere der er igang med at afprøve praktisk undersøgende arbejde med danske landskabsformer. Begrundelse for valg af materiale/medie/form/arbejdsform: Ultrakort videoklip valgt så 1) lærerne kan dele med kolleger, 2) øvrige...

 10. Musikalsk leg med formgivning, timing og vitalitetsformer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2015-01-01

  Ifølge de Udviklingsorienterede Social-Pragmatiske Interventionsformer til børn med Autisme Spektrum Forstyrrelse er en legende indfaldsvinkel, hvor man følger barnets lead, den mest effektive til at engagere yngre børn med autisme eller børn med svær autisme i et gensidigt samspil. Artiklen...

 11. Animal welfare in cross-ventilated, compost-bedded pack, and naturally ventilated dairy barns in the upper Midwest.

  Science.gov (United States)

  Lobeck, K M; Endres, M I; Shane, E M; Godden, S M; Fetrow, J

  2011-11-01

  The objective of this cohort study was to investigate animal welfare in 2 newer dairy housing options in the upper Midwest, cross-ventilated freestall barns (CV) and compost-bedded-pack barns (CB), compared with conventional, naturally ventilated freestall barns (NV). The study was conducted on 18 commercial dairy farms, 6 of each housing type, in Minnesota and eastern South Dakota. The primary breed in all farms was Holstein; 1 CV and 1 NV herd had approximately 30% Jersey-Holstein crossbreds. All freestall herds used sand for bedding. Farms were visited 4 times (once in each season) between January and November 2008, and approximately 93% of all animals in each pen were visually scored on each visit. Outcome-based measurements of welfare (locomotion, hock lesions, body condition score, hygiene, respiration rates, mortality, and mastitis prevalence) were collected on each farm. Lameness prevalence (proportion of cows with locomotion score ≥3 on a 1 to 5 scale, where 1=normal and 5=severely lame) in CB barns (4.4%) was lower than that in NV (15.9%) and CV (13.1%) barns. Lameness prevalence was similar between CV and NV barns. Hock lesion prevalence (proportion of cows with a lesion score ≥2 on a 1 to 3 scale, where 1=normal, 2=hair loss, and 3=swelling) was lower in CB barns (3.8%) than in CV (31.2%) and NV barns (23.9%). Hygiene scores (1 to 5 scale, where 1=clean and 5=very dirty) were higher for CB (3.18) than CV (2.83) and NV (2.77) barns, with no differences between CV and NV barns. Body condition scores, respiration rates, mastitis prevalence, culling, and mortality rates did not differ among housing systems. The CV and NV barns were evaluated using the cow comfort index (proportion of cows lying down in a stall divided by all animals touching a stall) and the stall usage index (proportion of cows lying divided by all animals in the pen not eating). The CV barns tended to have greater cow comfort index (85.9%) than the NV barns (81.4%) and had greater

 12. Hjernen og følelser--fra barn til voksen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Plessen, Kerstin J; Kabicheva, Galina

  2010-01-01

  : linear development of white matter, growth and subsequent elimination of gray matter and maturation of various neuronal networks in the brain. Emotional regulation develops discontinuously in children and adolescents, and varying degrees of maturation of specific neural networks involved in self......BACKGROUND: Contemporary neuroscience relates human behaviour, emotions and cognition to underlying neurobiological processes in the brain. Increased awareness of such processes may improve our understanding of emotional regulatory problems and development of psychopathology in some children...... and adolescents. MATERIAL AND METHODS: This article is based on articles identified through a non-systematic search in PubMed and on publications from the authors' own database. RESULTS: Several processes form the biological basis for how children and adolescents regulate their emotions when relating to others...

 13. Hjernen og følelser--fra barn til voksen

  DEFF Research Database (Denmark)

  Plessen, Kerstin J; Kabicheva, Galina

  2010-01-01

  and adolescents. MATERIAL AND METHODS: This article is based on articles identified through a non-systematic search in PubMed and on publications from the authors' own database. RESULTS: Several processes form the biological basis for how children and adolescents regulate their emotions when relating to others......-regulation may explain different behavioural traits that are typical for specific age groups. INTERPRETATION: Emotional regulation develops in a complex interaction between a child's relationships, experiences, activities and underlying biological/genetic factors. Knowledge of these underlying neural constraints......: linear development of white matter, growth and subsequent elimination of gray matter and maturation of various neuronal networks in the brain. Emotional regulation develops discontinuously in children and adolescents, and varying degrees of maturation of specific neural networks involved in self...

 14. Den komplexa väven Att organisera för barns övergångar till och från förskoleklass

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helena Ackesjö

  2015-09-01

  Full Text Available This study focuses on how children's transitions to and from preschool classes are organized in different schools. Principal’s arguments for this organization were sought via a web-based survey and analyzed using the frame factor theory in addition to theories of practical sense and the concept of continuity. The results show that children tend to make more transitions between social communities the younger they are. The distribution of the principal’s answers show that the majority of them, because of external conditions, split the preschool groups to new classes in the transition to preschool class. However, the same movements are not indicated in the transition to first grade. The results show how the work of organizing chidren’s transitions represent a complex web of external actual conditions as the number of children and the recruitment area of the school, the internal logics and ideas about what is best for children and best for continued learning as well as the school's own traditions of working with transitions. Föreliggande studie fokuserar på hur barns övergångar till och från förskoleklass organiseras på olika skolor. Via en webbaserad enkät söks skolledares argument för denna organisering. I analysen nyttjas ett ramfaktorteoretiskt tänkande som kompletteras med teorier om praktiskt förnuft samt kontinuitetsbegreppet. Resultaten visar att barn tenderar att göra fler övergångar mellan barngrupper och sociala gemenskaper ju yngre de är. Fördelningen av skolledarnas svar visar att majoriteten, på grund av yttre villkor, delar förskolegrupperna till nya klasser i övergången till förskoleklass. Däremot indikeras inte samma rörlighet i övergången till årskurs 1. Resultaten visar hur arbetet med att organisera övergångarna utgör en komplex väv av yttre faktiska villkor som barnantal och upptagningsområdets storlek, av inre logiker och föreställningar om vad som är det bästa för barnen och det b

 15. Hvordan er det å leve med CRPS?

  OpenAIRE

  Hovind, Thomas

  2014-01-01

  Hensikten med denne studien er å se på hvordan pasienter med komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS) opplever å leve med tilstanden og hvordan disse pasientene har opplevd å bli møtt i helsevesenet. CRPS er en langvarig tilstand med sterke smerter som kan medføre økt smerterespons, redusert funksjon og nedsatt livskvalitet hos pasientene. Studien er en kvalitativ undersøkelse basert på dybdeintervju av fire pasienter med CRPS. Pasientene ble rekruttert fra en smerteavdeling i Nord-Norge og u...

 16. CT findings in patients with infantile epilepsy on ACTH therapy

  International Nuclear Information System (INIS)

  Watanabe, Kazunari; Hara, Kimiko; Hakamada, Akira; Miyazaki, Shuji.

  1981-01-01

  A case of infantile spasms in which subdural hematoma developed after ACTH-Z therapy was reported. The results of CT evaluated before and after the therapy in 17 cases of infantile epilepsy including infantile spasms. Cerebral atrophy due to ACTH-Z therapy was remarkable, especially in the infants under one year old. We should vary careful in employing ACTH-Z therapy for infants of this age. (Ueda, J.)

 17. Management of infantile hemangiomas: Current trends

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gomathy Sethuraman

  2014-01-01

  Full Text Available Infantile hemangiomas (IH are common vascular tumours. IH have a characteristic natural course. They proliferate rapidly during the early infantile period followed by a period of gradual regression over several years. Most of the uncomplicated IH undergo spontaneous involution, with a small proportion of cases requiring intervention. These are children with IH in life-threatening locations, local complications like haemorrhage, ulceration and necrosis and functional or cosmetic disfigurements. Systemic corticosteroids have been the first line of treatment for many years. Recently, non-selective beta-blockers, such as oral propranalol and topical timolol, have emerged as promising and safer therapies. Other treatment options include interferon α and vincristine which are reserved for life-threatening haemangiomas that are unresponsive to conventional therapy. This review mainly focuses on the current trends and evidence-based approach in the management of IH.

 18. Mass depopulation of laying hens in whole barns with liquid carbon dioxide: evaluation of welfare impact.

  Science.gov (United States)

  Turner, P V; Kloeze, H; Dam, A; Ward, D; Leung, N; Brown, E E L; Whiteman, A; Chiappetta, M E; Hunter, D B

  2012-07-01

  Appropriate emergency disaster preparedness is a key priority for agricultural agencies to allow effective response to serious avian disease outbreaks. There is a need to develop rapid, humane, and safe depopulation techniques for poultry that are widely applicable across a range of farm settings. Whole barn depopulation with carbon dioxide (CO(2)) has been investigated as a humane and efficient means of killing large numbers of birds in the event of a reportable disease outbreak. It has also been considered as a method for depopulating barns containing end-of-lay hens, particularly when there is limited local slaughter and rendering capacity. Determining the best method of humanely killing large flocks of birds remains problematic and is being investigated by a coordinated international effort. While whole barn depopulation using CO(2) inhalation has been explored, physiologic responses of chickens have not been characterized in field settings and assessment of animal welfare is hampered without this information. In this study, 12 cull laying hens were surgically instrumented with telemetry transmitters to record electroencephalographs, electrocardiographs, body temperature, and activity during 2 large-scale field CO(2) euthanasia trials of end-of-lay hens. The day following surgery, instrumented hens were placed in barns with other birds, barns were sealed, and animals were killed by CO(2) inhalation delivered via a specially designed liquid CO(2) manifold. Instrumented birds were monitored by infrared thermography, and ambient temperature, CO(2), and O(2) concentrations were recorded. Results from these studies indicate that instrumented hens lost consciousness within 2 min of CO(2) levels reaching 18 to 20%. Mild to moderate head shaking, gasping, and 1 to 2 clonic muscle contractions were noted in hens before unconsciousness; however, brain death followed rapidly (benefits suggest clear advantages over catching and transporting cull hens for slaughter. The

 19. Ulykke med hækkesaks

  DEFF Research Database (Denmark)

  Leth, Peter Mygind

  1996-01-01

  Snitsår med blødning fra en overskåret pulsåre på armen forekommer hyppigt ved selvmordsforsøg, men har sjældent et dødeligt forløb. Her gives et eksempel på en isoleret partiel overklipning af a.ulnaris ved en ulykke med en hækkesaks med dødelig forløbende blødning.......Snitsår med blødning fra en overskåret pulsåre på armen forekommer hyppigt ved selvmordsforsøg, men har sjældent et dødeligt forløb. Her gives et eksempel på en isoleret partiel overklipning af a.ulnaris ved en ulykke med en hækkesaks med dødelig forløbende blødning....

 20. Redefining the MED13L syndrome

  OpenAIRE

  Adegbola, Abidemi; Musante, Luciana; Callewaert, Bert; Maciel, Patricia; Hu, Hao; Isidor, Bertrand; Picker-Minh, Sylvie; Le Caignec, Cedric; Delle Chiaie, Barbara; Vanakker, Olivier; Menten, Björn; Dheedene, Annelies; Bockaert, Nele; Roelens, Filip; Decaestecker, Karin

  2015-01-01

  Congenital cardiac and neurodevelopmental deficits have been recently linked to the mediator complex subunit 13-like protein MED13L, a subunit of the CDK8-associated mediator complex that functions in transcriptional regulation through DNA-binding transcription factors and RNA polymerase II. Heterozygous MED13L variants cause transposition of the great arteries and intellectual disability (ID). Here, we report eight patients with predominantly novel MED13L variants who lack such complex conge...

 1. Animal hygiene assessment of microclimate in semi open free-stall barns for dairy cows

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. Dimov

  2017-03-01

  Full Text Available Abstract. The study was conducted in three semi open free-stall barns (B1, B2, and B3 for dairy cows with capacities for 120, 120 and 500 cows, respectively, from three different dairy farms (F-1, F-2 and F-3, situated in Central Southern Bulgaria. The investigated farms had the same production system – loose housing in semi open free-stall dairy barn. For each of the farms the main microclimatic parameters – air temperature, relative humidity and speed of airflow were recorded twice a month at 10.00 h 12.00 h, 14.00 h, 16.00 h and 18.00 h of the day inside the barns in three main technological zones - above the stalls, above manure and feed alleys and outside the buildings. It was found that: a Microclimatic parameters (air temperature, air relative humidity and speed of airflow in technological zones (above the stalls, the manure and feed alleys of three semi open free-stall dairy barns meet the animal hygienic requirements for all seasons according to Regulation No. 44 (2006. Exceptions are some values of relative humidity in B1 and B2 in the spring, and in B1 in winter and summer, which are lower than the minimum humidity (50% according to the standard. b The investigated barns are characterized with poor insulation and do not provide enough isolation from the external ambient temperatures. With the exception of winter, the temperature of the air inside the buildings was lower than that outside, with minor differences for all seasons. The fans in the barns have no effect on the inside air temperature, especially in summer. There was a risk of higher temperatures mainly during the summer period. c There is no significant difference between the average temperatures, air humidity and speed of airflow in all technological zones of the investigated barns. d The largest and statistically significant is the difference between the relative air humidity outside and inside the building in Farm 3, followed by buildings in Farm 1 and 2, where the

 2. The Early vs. Late Infantile Strabismus Surgery Study: Monitoring Report

  NARCIS (Netherlands)

  H.J. Simonsz (Huib)

  1995-01-01

  textabstractAbstract: The Early vs. Late Infantile Strabismus Surgery Study Group is a group of strabismologists and orthoptists who investigate whether early or late surgery is preferable in infantile strabismus, in a non-randomized, prospective, multi-center trial. Infants between six and 18

 3. El maltrato infantil y la credibilidad del testimonio en menores

  OpenAIRE

  Fagúndez Gómez, Raquel

  2015-01-01

  En los últimos años ha aumentado de forma exponencial la investigación acerca del maltrato infantil, ya que se considera un acto reprobable y completamente perjudicial para el menor. Este estudio tiene como finalidad dar a conocer los tipos de maltrato infantil existentes y la metodología que se puede utilizar para detectarlos.

 4. Numerical integration of massive two-loop Mellin-Barnes integrals in Minkowskian regions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Dubovyk, Ievgen

  2016-07-01

  Mellin-Barnes (MB) techniques applied to integrals emerging in particle physics perturbative calculations are summarized. New versions of AMBRE packages which construct planar and nonplanar MB representations are shortly discussed. The numerical package MBnumerics.m is presented for the first time which is able to calculate with a high precision multidimensional MB integrals in Minkowskian regions. Examples are given for massive vertex integrals which include threshold effects and several scale parameters.

 5. Performance and Health of Group-Housed Calves Kept in Igloo Calf Hutches and Calf Barn

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jerzy Wójcik*, Renata Pilarczyk, Anna Bilska, Ottfried Weiher1 and Peter Sanftleben1

  2013-04-01

  Full Text Available Group-reared calves are usually housed in common buildings, such as calf barns of all sorts; however, there are concerns about this practice due to problems such as an increased incidence of diseases and poor performance of the calves. Group calf rearing using igloo hutches may be a solution combining the benefits of individual and group housing systems. The aim of this study was to evaluate group-reared calves housed in Igloo-type hutches compared with those housed in common calf barns. The experiment was carried out on a large private dairy farm located in Vorpommern, Germany. A total of 90 Deutsche-Holstein bull calves were assigned to 2 treatment groups: the calf-barn group, with calves grouped in pens in a building, and the Igloo-hutch group, with calves housed in outdoor enclosures with an access to group igloo-style hutches. Calves entering the 84-day experiment were at an average age of about three weeks, with the mean initial body weight of about 50 kg. The calves housed in the group Igloo hutches attained higher daily weight gains compared to those housed in the calf barn (973 vs 721 g/day, consumed more solid feeds (concentrate, corn grain and maize silage: (1.79 vs 1.59 kg/day, and less milk replacer (5.51 vs 6.19 kg/day, had also a lower incidence of respiratory diseases (1.24 vs 3.57% with a shorter persistence of the illness.

 6. Numerical integration of massive two-loop Mellin-Barnes integrals in Minkowskian regions

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dubovyk, Ievgen [Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY), Zeuthen (Germany); Hamburg Univ. (Germany). 2. Inst. fuer Theoretische Physik; Gluza, Janusz [Uniwersytet Slaski, Katowice (Poland). Inst. Fizyki; Riemann, Tord [Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY), Zeuthen (Germany); Uniwersytet Slaski, Katowice (Poland). Inst. Fizyki; Usovitsch, Johann [Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY), Zeuthen (Germany)

  2016-07-15

  Mellin-Barnes (MB) techniques applied to integrals emerging in particle physics perturbative calculations are summarized. New versions of AMBRE packages which construct planar and nonplanar MB representations are shortly discussed. The numerical package MBnumerics.m is presented for the first time which is able to calculate with a high precision multidimensional MB integrals in Minkowskian regions. Examples are given for massive vertex integrals which include threshold effects and several scale parameters.

 7. Mellin-Barnes representations of Feynman diagrams, linear systems of differential equations, and polynomial solutions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kalmykov, Mikhail Yu.; Kniehl, Bernd A.

  2012-05-01

  We argue that the Mellin-Barnes representations of Feynman diagrams can be used for obtaining linear systems of homogeneous differential equations for the original Feynman diagrams with arbitrary powers of propagators without recourse to the integration-by-parts technique. These systems of differential equation can be used (i) for the differential reductions to sets of basic functions and (ii) for counting the numbers of master-integrals.

 8. Asymptotic expansions of Feynman diagrams and the Mellin-Barnes representation

  International Nuclear Information System (INIS)

  Friot, Samuel; Greynat, David

  2007-01-01

  In this talk, we describe part of our recent work [S. Friot, D. Greynat and E. de Rafael, Phys. Lett. B 628 (2005) 73 [ (arXiv:hep-ph/0505038)] (see also [S. Friot, PhD Thesis (2005); D. Greynat, PhD Thesis (2005)]) that gives new results in the context of asymptotic expansions of Feynman diagrams using the Mellin-Barnes representation

 9. Actometry and Barnes Akathisia Rating Scale in neuroleptic-induced akathisia.

  Science.gov (United States)

  Janno, Sven; Holi, Matti M; Tuisku, Katinka; Wahlbeck, Kristian

  2005-01-01

  We evaluated Barnes Akathisia Rating Scale (BARS) and standardized lower limb actometry in quantifying neuroleptic-induced akathisia (NIA) in 99 schizophrenia patients. Both instruments discriminated well between NIA and non-NIA patients and they correlated weakly but significantly. BARS was superior to actometry in screening DSM-IV diagnosed NIA patients. The results of this methodological study provide BARS with objective validation through movement measuring, that it has been suggested to need.

 10. Evaluating the use of renewable fuel sources to heat flue-cured tobacco barns

  OpenAIRE

  Brown, Robert T

  2018-01-01

  Evaluating the use of renewable fuel sources to heat flue-cured tobacco barns Robert Taylor Brown ABSTRACT The curing of flue-cured tobacco (Nicotiana tabacum L.) is an energy intensive process and represents a significant portion of the overall cost of production. Given the goal of the industry to reduce the environmental footprint of tobacco production and the energy demand of curing, attention has been directed to explore options for the use of renewable fuels for heating to...

 11. Diet of the Barn Owl (Tyto alba in Ocoyoacac, Estado de Mexico

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alvaro González-Calderón

  2017-10-01

  Full Text Available I studied the feeding habits of the Barn Owl (Tyto alba Strigiformes in Ocoyoacac, State of Mexico (Mexico in 2012. On such occasion, its diet was analyzed based on the description of the mass of undigested parts of preys in 732 pellets collected. For such description I resorted to Margalef, Simpson, Shannon-Wiener and Pielou diversity index showing the diversity of preys on which the Barn Owls fed. Based on Levin’s standardized trophic niche index the food niche breadth was estimated as well as the correlation between pellet dimensions and the number of eaten preys. Small mammals were the most frequent source of food, followed by arthropods and birds. The dominance of small mammals was relatively low (λ = 0.20. Rattus rattus was the species most frequently consumed, followed by four other rodent species associated with an abundant frequency of consumption (Microtus mexicanus, Reithrodontomys microdon, R. megalotis and Peromyscus maniculatus. Shannon-Wiener index value (H’ = 1.85 and Levin’s standardized trophic breadth index (Bst = 0.42 showed a relatively low uniformity and a selective tendency in the consumption of small mammals. The diet of the Barn Owl showed that the consumption of arthropods was relevant, including arachnids. A selective tendency was observed in the consumption of birds. The significant correlations between the dimensions of the pellets with the number of preys consumed were discussed. The results show that the Barn Owl plays an important role in the biological control of native and non-native rodents of the region.

 12. Environmental Assessment for Lake Ashtabula Winter Drawdown, Barnes County, North Dakota

  Science.gov (United States)

  2013-07-31

  as a candidate species. The Sprague’s Pipit may nest in some large native and planted grasslands in the area. 2.4.5 Reptiles and Amphibians ...portion of their life cycle near or in water, and many feed in aquatic areas. However, many reptiles and amphibians hibernate in uplands, away from...turtle are the only three amphibians or reptiles found in Barnes County that hibernate in shallow water. These species may be affected by winter

 13. Prevalence of Salmonella spp. in environmental samples from table egg barns in Alberta.

  Science.gov (United States)

  St Amand, Joan A; Cassis, Rashed; King, Robin K; Annett Christianson, Colleen B

  2017-12-01

  Some Salmonella spp. are zoonotic, a frequent cause of foodborne illness in Canada, and known to infect humans through contaminated poultry and poultry products. Certain serotypes of Salmonella spp. have been demonstrated to be vertically transmitted from hen to egg. The incidence of Salmonella spp. isolation in the flock has been correlated to its isolation from the environment. Twenty-one producers were enrolled in this study to examine the occurrence of Salmonella spp. in 48 table egg layer flocks housed in 35 barns in Alberta. The purpose of this study was to: (i) identify Salmonella serotypes isolated from the environment of table egg layer facilities in Alberta and (ii) record the prevalence of Salmonella spp. across eight defined environmental sampling points. Salmonella spp. were isolated from the environment of 20/35 barns representing 29/48 flocks. The most common serotypes isolated were S. Heidelberg, S. Kentucky and S. Mbandaka. The order of most to least contaminated sample location was manure belts (54.1%), feeders (47.9%), feed motors (45.8%), egg belts and walls (41.7%), fans (35.0%), cage bottoms (31.3%) and lobbies (27.1%). Salmonella spp. were isolated from 7/7 barns post cleaning and disinfection, demonstrating the persistence of this organism in the environment and the need for effective eradication protocols.

 14. A Continent-Wide Migratory Divide in North American Breeding Barn Swallows (Hirundo rustica.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Keith A Hobson

  Full Text Available Populations of most North American aerial insectivores have undergone steep population declines over the past 40 years but the relative importance of factors operating on breeding, wintering, or stopover sites remains unknown. We used archival light-level geolocators to track the phenology, movements and winter locations of barn swallows (Hirdundo rustica; n = 27 from populations across North America to determine their migratory connectivity. We identified an east-west continental migratory divide for barn swallows with birds from western regions (Washington State, USA (n = 8 and Saskatchewan, Canada (n = 5 traveling shorter distances to wintering areas ranging from Oregon to northern Colombia than eastern populations (Ontario (n = 3 and New Brunswick (n = 10, Canada which wintered in South America south of the Amazon basin. A single swallow from a stable population in Alabama shared a similar migration route to eastern barn swallows but wintered farther north in northeast Brazil indicating a potential leap frog pattern migratory among eastern birds. Six of 9 (67% birds from the two eastern populations and Alabama underwent a loop migration west of fall migration routes including around the Gulf of Mexico travelling a mean of 2,224 km and 722 km longer on spring migration, respectively. Longer migration distances, including the requirement to cross the Caribbean Sea and Gulf of Mexico and subsequent shorter sedentary wintering periods, may exacerbate declines for populations breeding in northeastern North America.

 15. Is a new version of philosophical pragmatism necessary? A reply to Barnes-Holmes

  Science.gov (United States)

  Leigland, Sam

  2003-01-01

  Barnes-Holmes (2000) discussed certain issues regarding philosophy, pragmatism, and behavior analysis, and offered a “behavioral pragmatism” based on or derived from behavior-analytic perspectives. In a comparison of certain philosophical views, Quine's concept of observation sentences was employed for representing pragmatism, but this concept is not sufficiently representative of the literature of philosophical pragmatism to warrant the broad conclusions drawn by Barnes-Holmes. Further, although the extensive and diverse literature of philosophical pragmatism has been shown by a number of writers to have various themes and perspectives in common with Skinner's radical behaviorism, it is unnecessary to extract a limited, generic version of pragmatism because (a) the latter cannot match the range and depth of the various extant versions and (b) the problems raised by Barnes-Holmes in justification for the new version yield readily to the current versions in philosophy. A set of philosophical views may provide additional verbal support for a given system of science, and the science of behavior analysis may eventually contribute to philosophical discourse. The latter, however, will not be achieved by proposing new versions of old philosophy, but rather by approaching established philosophical issues in new ways. PMID:22478409

 16. Microorganisms associated with feathers of barn swallows in radioactively contaminated areas around chernobyl.

  Science.gov (United States)

  Czirják, Gábor Arpád; Møller, Anders Pape; Mousseau, Timothy A; Heeb, Philipp

  2010-08-01

  The Chernobyl catastrophe provides a rare opportunity to study the ecological and evolutionary consequences of low-level, environmental radiation on living organisms. Despite some recent studies about negative effects of environmental radiation on macroorganisms, there is little knowledge about the effect of radioactive contamination on diversity and abundance of microorganisms. We examined abundance patterns of total cultivable bacteria and fungi and the abundance of feather-degrading bacterial subset present on feathers of barn swallows (Hirundo rustica), a colonial migratory passerine, around Chernobyl in relation to levels of ground level environmental radiation. After controlling for confounding variables, total cultivable bacterial loads were negatively correlated with environmental radioactivity, whereas abundance of fungi and feather-degrading bacteria was not significantly related to contamination levels. Abundance of both total and feather-degrading bacteria increased with barn swallow colony size, showing a potential cost of sociality. Males had lower abundance of feather-degrading bacteria than females. Our results show the detrimental effects of low-level environmental radiation on total cultivable bacterial assemblage on feathers, while the abundance of other microorganism groups living on barn swallow feathers, such as feather-degrading bacteria, are shaped by other factors like host sociality or host sex. These data lead us to conclude that the ecological effects of Chernobyl may be more general than previously assumed and may have long-term implications for host-microbe interactions and overall ecosystem functioning.

 17. Properties and cleanability of new and traditional surface materials in cattle barns - a field study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. KUISMA

  2008-12-01

  Full Text Available In this study surface properties and cleanability of new and traditional surface materials in cattle barns were examined in a field test. The concrete and plastic-coated samples were placed on a walking path on the floor and on a feeding table in a cattle barn. The surfaces were characterized using colorimetric and gloss measurements and determination of topography. In most cases, the colour of the surfaces placed on the floor darkened during the one year study period, whereas the colour changes of the samples placed on the feeding table did not show a similar trend. However, in both locations the plastic-coated surfaces were generally the easiest to clean, and the highest colour changes indicating soil residues were detected on the uncoated and silane-impregnated concrete surfaces. The difference between the locations was also seen in the gloss values, which increased in the samples placed on the floor during the one-year test period but varied considerably between the different materials on the surfaces placed on the feeding table. This field study confirmed the observation from earlier laboratory studies that plastic coatings improved the cleanability of concrete cattle barn surfaces. Silane impregnation was not functionally competitive with the plastic coatings. In general, the cleanability results were in accordance with the results of previous laboratory experiments but the field study provided practical information about the behaviour of the surface materials examined.;

 18. Valg av metode for en landsrepresentativ undersøkelse av kostholdet blant sped- og småbarn i Norge - Spedkost og Småbarnskost

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Britt Lande

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI 1998-99 er den første landsrepresentative kostholdsundersøkelsen blant spedbarn og småbarn gjennomført i Norgefor å beskrive kostholdet blant barn opp til 2 års alder og relatere kostvanene til de kostanbefalingene som gis.Inntaket av både næringsstoffer og fremmedstoffer skal beregnes. Undersøkelsen inngår i Statens råd for ernæringog fysisk aktivitet (SEF sitt system for kartlegging av kostholdet i den norske befolkningen, og er et samarbeidmellom SEF, Statens næringsmiddeltilsyn, Institutt for ernæringsforskning ved Universitetet i Oslo og Statistisksentralbyrå. Hovedmålet er å øke kunnskapen om kostholdet til spedbarn og småbarn i Norge, for å få et bedregrunnlag for å fremme et godt kosthold og forebygge kostholdsrelaterte helseproblemer i denne aldersgruppen.Semikvantitative matvarefrekvensskjema ble vurdert å være den beste metoden å benytte. Det ble utviklet 3 forskjelligeselvadministrerte matvarefrekvensskjema (optisk lesbare for å kartlegge kostholdet blant 6, 12 og 24 månedergamle barn. Bilder av matporsjoner ble inkludert som hjelp til å bestemme mengder. Frekvensskjemaene ble sendtpr. post til mødrene av et landsrepresentativt utvalg av 3000 6 måneder gamle barn. De samme barna ble fulgt oppved 12 måneders alder ved at barnas mødre da mottok et nytt frekvensskjema (Spedkost. Videre ble et frekvensskjemasendt mødrene til et landsrepresentativt utvalg av 3000 24 måneder gamle barn (Småbarnskost. Data forbarnas vekt og lengde ble samlet inn i samarbeid med landets helsestasjoner. Det er gjennomført en pilotundersøkelsefor å prøve ut frekvensskjemaene og undersøkelsesopplegg. Videre blir frekvensskjemaene validert mot veidregistrering over 7 dager. Datainnsamlingen ble avsluttet i juli 1999, og rapporter fra undersøkelsen er ventet i år2000. Hensikten med artikkelen er å beskrive metoden og begrunne valg av metode for Spedkost og Småbarnskost.Lande B, Frost Andersen L, Bærug A

 19. An Algorithmic Approach to the Management of Infantile Digital Fibromatosis: Review of Literature and a Case Report.

  Science.gov (United States)

  Eypper, Elizabeth H; Lee, Johnson C; Tarasen, Ashley J; Weinberg, Maxene H; Adetayo, Oluwaseun A

  2018-01-01

  Objective: Infantile digital fibromatosis is a rare benign childhood tumor, infrequently cited in the literature. Hallmarks include nodular growths exclusive to fingers and toes and the presence of eosinophilic cytoplasmic inclusions on histology. This article aims to exemplify diagnoses of infantile digital fibromatosis and possible treatment options. Methods: A computerized English literature search was performed in the PubMed/MEDLINE database using MeSH headings "infantile," "juvenile," "digital," and "fibromatosis." Twenty electronic publications were selected and their clinical and histological data recorded and used to compile a treatment algorithm. Results: A 9-month-old male child was referred for a persistent, symptomatic nodule on the third left toe. A direct excision with Brunner-type incisions was performed under general anesthesia. The procedure was successful without complications. The patient has no recurrence at 2 years postsurgery and continues to be followed. Histological examination revealed a proliferation of bland, uniformly plump spindle cells with elongated nuclei and small central nucleoli without paranuclear inclusions consistent with fibromatosis. Conclusions: Asymptomatic nodules should be observed for spontaneous regression or treated with nonsurgical techniques such as chemotherapeutic or steroid injection. Surgical removal should be reserved for cases with structural or functional compromise.

 20. Natural History of Infantile GM2 Gangliosidosis

  Science.gov (United States)

  Bley, Annette E.; Giannikopoulos, Ourania A.; Hayden, Doug; Kubilus, Kim; Tifft, Cynthia J.

  2011-01-01

  OBJECTIVE: GM2 gangliosidoses are caused by an inherited deficiency of lysosomal β-hexosaminidase and result in ganglioside accumulation in the brain. Onset during infancy leads to rapid neurodegeneration and death before 4 years of age. We set out to quantify the rate of functional decline in infantile GM2 gangliosidosis on the basis of patient surveys and a comprehensive review of existing literature. METHODS: Patients with infantile GM2 gangliosidosis (N = 237) were surveyed via questionnaire by the National Tay Sachs & Allied Diseases Association (NTSAD). These data were supplemented by survival data from the NTSAD database and a literature survey. Detailed retrospective surveys from 97 patients were available. Five patients who had received hematopoietic stem cell transplantation were evaluated separately. The mortality rate of the remaining 92 patients was comparable to that of the 103 patients from the NTSAD database and 121 patients reported in the literature. RESULTS: Common symptoms at onset were developmental arrest (83%), startling (65%), and hypotonia (60%). All 55 patients who had learned to sit without support lost that ability within 1 year. Individual functional measures correlated with each other but not with survival. Gastric tube placement was associated with prolonged survival. Tay Sachs and Sandhoff variants did not differ. Hematopoietic stem cell transplantation was not associated with prolonged survival. CONCLUSIONS: We studied the timing of regression in 97 cases of infantile GM2 gangliosidosis and conclude that clinical disease progression does not correlate with survival, likely because of the impact of improved supportive care over time. However, functional measures are quantifiable and can inform power calculations and study design of future interventions. PMID:22025593

 1. Opfattelser af integration blandt unge med migrantbaggrund

  DEFF Research Database (Denmark)

  Skytte, Marianne; Bryderup, Inge

  2014-01-01

  I artiklen formidles analyser af otte interview med unge med migrantbaggrund. Der er fokus på de unges oplevelser og opfattelser af integration. Der er tale om komplekse processer og vekselvirkninger i forholdet mellem de samfundsmæssige kategoriseringer og individernes selvopfattelser. De unge o...

 2. Automation med pneumatiske servodrev - status og fremtid

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sørensen, Paul Haase

  1996-01-01

  Der er råd for problemer med ulineariteter. Med de nyeste metoder kan der lineære driftsområde udvides. Men pneumatikkomponenter skal være af høj kvalitet, når positionering skal være nøjagtig....

 3. Mødet med det Andet

  DEFF Research Database (Denmark)

  Marchwinski, Alena

  2002-01-01

  Da Christen Købke i 1830 malte sitt bilde fra Kunstakademiets avstøpningssamling på Charlottenborg, skildret han en situasjon som vordende danske kunstnere hadde vært fortrolige med i flere generasjoner: en ung mann betrakter en avstøpning av en antikk skulptur. Med utgangspunkt i kombinasjonen a...

 4. Specifik mutation med nålestiksoperation

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holme, Inger; Wendt, Toni; Brinch-Pedersen, Henrik

  2014-01-01

  Mutanter af byg er vigtige i forskningen og benyttes også, når der forædles nye sorter til dyrkning. Hidtil har det kun været muligt at inducere mutationer tilfældige steder i genomet. Med helt ny teknologi benyttes proteiner med betegnelsen TALENs til at inducere mutationer i helt specifikke...

 5. Dibujo infantil como medio de diagnostico

  OpenAIRE

  González Hernando, Elisa

  2015-01-01

  Con este documento se pretende demostrar la importancia que tiene el dibujo infantil en el correcto desarrollo integral de las personas. Se estudia la importancia del dibujo y su valor a la hora de utilizarlo como método de diagnóstico ante determinados aspectos que pueden determinar la vida de una persona. En definitiva lo que se desarrolla en este trabajo de Fin de Grado es el papel que juega el dibujo como herramienta para el seguimiento del desarrollo de los individuos centrándonos ...

 6. A obesidade infantil: um problema emergente

  OpenAIRE

  Sousa, Joana; Loureiro, Isabel; Carmo, Isabel do

  2008-01-01

  A obesidade é um dos problemas de saúde mais graves que afecta crianças e adolescentes a nível mundial. As evidências sugerem que o problema está a agravar-se rapidamente. O aumento da prevalência de obesidade infantil pode fazer com que a próxima geração apresente indicadores de obesidade no adulto superiores aos indicadores actuais. Pelo facto de a obesidade estar intimamente associada a diferentes patologias crónicas faz com que estejamos perante um enorme desafio para o sistema de cuidado...

 7. Reflexo do consumismo infantil no ambiente escolar

  OpenAIRE

  Camargo, Sônia de Fátima; Vieira Júnior, Hélio

  2011-01-01

  Este artigo propôs verificar se há reflexos do consumismo infantil no ambiente escolar. Se á fatores que influenciam nas interações afetivas e subjetivas dos alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental na Escola Municipal Professora Ana Cristina de sena município de Sinop – MT. O objetivo do trabalho foi investigar as relações interpessoais em sala de aula e de que forma essas relações acontecem diante do consumismo. Como fundamentação teórica, recorremos aos autores, Zygmunt Bauman, Ann...

 8. Obesidad infantil y consumo de bebidas azucaradas

  OpenAIRE

  Coronel, Julia

  2011-01-01

  La obesidad infantil es un importante problema de salud pública, por su prevalencia y consecuencias sobre las expectativas y la calidad de vida. La pediatría no deja de ser, en cada minuto del crecimiento de los niños, un momento para aprovechar y para poder decir qué tenemos y cómo tenemos que comer, tanto en cantidad como en calidad de nutrientes. El siguiente trabajo de investigación, realizado en la ciudad de Mar del Plata, tiene como objetivo determinar cómo incide el c...

 9. Obesidade infantil: uma proposta de tratamento comportamental

  OpenAIRE

  Cruz, Maria Tereza Monteiro da

  2012-01-01

  O objetivo da presente pesquisa foi avaliar um programa de economia de fichas para modificar o comportamento de crianças obesas. Participaram do estudo dois jovens do sexo masculino com idades de 10 e 11 anos uma adolescente com 15 anos, todos apresentavam peso excessivo para a idade e freqüentavam uma ONG voltada para o tratamento da obesidade infantil e suas mães. A pesquisadora emprestou uma filmadora para os participantes e solicitou que P1 filmasse o almoço e o jantar cinc...

 10. Redefining the MED13L syndrome.

  Science.gov (United States)

  Adegbola, Abidemi; Musante, Luciana; Callewaert, Bert; Maciel, Patricia; Hu, Hao; Isidor, Bertrand; Picker-Minh, Sylvie; Le Caignec, Cedric; Delle Chiaie, Barbara; Vanakker, Olivier; Menten, Björn; Dheedene, Annelies; Bockaert, Nele; Roelens, Filip; Decaestecker, Karin; Silva, João; Soares, Gabriela; Lopes, Fátima; Najmabadi, Hossein; Kahrizi, Kimia; Cox, Gerald F; Angus, Steven P; Staropoli, John F; Fischer, Ute; Suckow, Vanessa; Bartsch, Oliver; Chess, Andrew; Ropers, Hans-Hilger; Wienker, Thomas F; Hübner, Christoph; Kaindl, Angela M; Kalscheuer, Vera M

  2015-10-01

  Congenital cardiac and neurodevelopmental deficits have been recently linked to the mediator complex subunit 13-like protein MED13L, a subunit of the CDK8-associated mediator complex that functions in transcriptional regulation through DNA-binding transcription factors and RNA polymerase II. Heterozygous MED13L variants cause transposition of the great arteries and intellectual disability (ID). Here, we report eight patients with predominantly novel MED13L variants who lack such complex congenital heart malformations. Rather, they depict a syndromic form of ID characterized by facial dysmorphism, ID, speech impairment, motor developmental delay with muscular hypotonia and behavioral difficulties. We thereby define a novel syndrome and significantly broaden the clinical spectrum associated with MED13L variants. A prominent feature of the MED13L neurocognitive presentation is profound language impairment, often in combination with articulatory deficits.

 11. Redefining the MED13L syndrome

  Science.gov (United States)

  Adegbola, Abidemi; Musante, Luciana; Callewaert, Bert; Maciel, Patricia; Hu, Hao; Isidor, Bertrand; Picker-Minh, Sylvie; Le Caignec, Cedric; Delle Chiaie, Barbara; Vanakker, Olivier; Menten, Björn; Dheedene, Annelies; Bockaert, Nele; Roelens, Filip; Decaestecker, Karin; Silva, João; Soares, Gabriela; Lopes, Fátima; Najmabadi, Hossein; Kahrizi, Kimia; Cox, Gerald F; Angus, Steven P; Staropoli, John F; Fischer, Ute; Suckow, Vanessa; Bartsch, Oliver; Chess, Andrew; Ropers, Hans-Hilger; Wienker, Thomas F; Hübner, Christoph; Kaindl, Angela M; Kalscheuer, Vera M

  2015-01-01

  Congenital cardiac and neurodevelopmental deficits have been recently linked to the mediator complex subunit 13-like protein MED13L, a subunit of the CDK8-associated mediator complex that functions in transcriptional regulation through DNA-binding transcription factors and RNA polymerase II. Heterozygous MED13L variants cause transposition of the great arteries and intellectual disability (ID). Here, we report eight patients with predominantly novel MED13L variants who lack such complex congenital heart malformations. Rather, they depict a syndromic form of ID characterized by facial dysmorphism, ID, speech impairment, motor developmental delay with muscular hypotonia and behavioral difficulties. We thereby define a novel syndrome and significantly broaden the clinical spectrum associated with MED13L variants. A prominent feature of the MED13L neurocognitive presentation is profound language impairment, often in combination with articulatory deficits. PMID:25758992

 12. Visual-auditory integration for visual search: a behavioral study in barn owls

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yael eHazan

  2015-02-01

  Full Text Available Barn owls are nocturnal predators that rely on both vision and hearing for survival. The optic tectum of barn owls, a midbrain structure involved in selective attention, has been used as a model for studying visual- auditory integration at the neuronal level. However, behavioral data on visual- auditory integration in barn owls are lacking. The goal of this study was to examine if the integration of visual and auditory signals contributes to the process of guiding attention towards salient stimuli. We attached miniature wireless video cameras on barn owls' heads (OwlCam to track their target of gaze. We first provide evidence that the area centralis (a retinal area with a maximal density of photoreceptors is used as a functional fovea in barn owls. Thus, by mapping the projection of the area centralis on the OwlCam's video frame, it is possible to extract the target of gaze. For the experiment, owls were positioned on a high perch and four food items were scattered in a large arena on the floor. In addition, a hidden loudspeaker was positioned in the arena. The positions of the food items and speaker were changed every session. Video sequences from the OwlCam were saved for offline analysis while the owls spontaneously scanned the room and the food items with abrupt gaze shifts (head saccades. From time to time during the experiment, a brief sound was emitted from the speaker. The fixation points immediately following the sounds were extracted and the distances between the gaze position and the nearest items and loudspeaker were measured. The head saccades were rarely towards the location of the sound source but to salient visual features in the room, such as the door knob or the food items. However, among the food items, the one closest to the loudspeaker had the highest probability of attracting a gaze shift. This result supports the notion that auditory signals are integrated with visual information for the selection of the next visual search

 13. Relevansen af nyere psykodynamisk teori for det klinisk musikterapeutiske arbejde med psykiatriske patienter med personlighedsforstyrrelser

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hannibal, Niels

  2007-01-01

  Denne artikel beskriver et rationale for anvendelse af musik i en psykoterapeutisk kontekst. Det eksplicitte og implicitte forandringsniveau i psykoterapi med patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse (BPF) diskuteres herpå med henvisning til to forskellige syn på terapeutisk forandring:...

 14. Gratification disorder ("infantile masturbation"): a review.

  Science.gov (United States)

  Nechay, A; Ross, L M; Stephenson, J B P; O'Regan, M

  2004-03-01

  Little has been published on gratification disorder ("infantile masturbation") in early childhood. To expand on the profile of patients diagnosed with this condition. Retrospective case note review; Fraser of Allander Neurosciences Unit paediatric neurology outpatient department 1972-2002. Thirty one patients were diagnosed (11 males and 20 females). Twenty one were referred for evaluation of possible epileptic seizures or epilepsy. The median age at first symptoms was 10.5 months (range 3 months to 5 years 5 months). The median age at diagnosis was 24.5 months (range 5 months to 8 years). The median frequency of events was seven times per week, and the median length 2.5 minutes. Events occurred in any situation in 10 children, and in a car seat in 11. Types of behaviour manifested were dystonic posturing in 19, grunting in 10, rocking in 9, eidetic imagery in 7, and sweating in 6. Two children had been previously diagnosed as having definite epilepsy. In nine cases home video was invaluable in allowing confident diagnosis. Gratification disorder, otherwise called infantile masturbation, is an important consideration in the differential diagnosis of epilepsy and other paroxysmal events in early childhood. Home video recording of events often prevents unnecessary investigations and treatments.

 15. Literatura y juego: Las canciones escenificadas infantiles

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cerrillo Torremocha, Pedro C.

  2004-12-01

  Full Text Available The main goal of this paper is to analyze the content and structure of stagey children songs (skipping, rows, swing, playing a game standing in a ring.... These songs are considered to be orally-transmitted compositions, necessarily accompanied by an action that requires either staging or specific body language. I focus on those songs that contain popular and traditional ballads, or parts thereof. Reference is also made to the gradual disappearance of these compositions and the impact of this fact on the way children learn them nowadays, before they are put into writing.

  El autor analiza los contenidos y la estructura organizativa de las canciones escenificadas infantiles (corro, comba, filas, columpio..., que son composiciones que van necesariamente acompañadas de una acción que se representa o, cuando menos, de una serie de gestos muy concretos, deteniéndose expresamente en aquellas canciones infantiles en las que sobreviven romances, o partes de romances, de amplia difusión popular en otros tiempos. En el último apartado, el trabajo se refiere al proceso de desaparición que sufren estas composiciones, lo que provoca un aprendizaje diferente de las mismas (previo paso de la oralidad a la escritura por los niños y niñas de hoy.

 16. Infantile encephalitic beriberi: magnetic resonance imaging findings

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wani, Nisar A. [Government Medical College Srinagar, Department of Pediatric Radiology, Jammu and Kashmir, Pin (India); Qureshi, Umar A.; Ahmad, Kaiser; Ahmad, Waseem [Government Medical College Srinagar, Department of Pediatrics, Jammu and Kashmir (India); Jehangir, Majid [Government Medical College Srinagar, Department of Radiology, Jammu and Kashmir (India)

  2016-01-15

  Thiamine deficiency in infants is still encountered in developing countries. It may present with acute neurological manifestations of infantile encephalitic beriberi. To review brain MRI findings in infantile encephalitic beriberi from a single institution. A retrospective review of MRI scans in 22 infants with acute-onset beriberi encephalopathy was carried out. Hyperintense lesions on T2-weighted images were seen symmetrically in the putamen in all patients, in the caudate nuclei in 16/22 (73%), the thalami in 7/22 (32%) and the globi pallidi in 3/22 (14%) of the infants. Altered signal intensity lesions in the cerebral cortex were seen in 7/22 (32%). The mammillary bodies were seen in one infant and the periaqueductal gray matter in two. There was restricted diffusion in 14/22 (64%), and 6/8 children with no evidence of restriction had been imaged ≥10 days after presentation. MR spectroscopy showed increased lactate peak in 6/8 infants (75%). Recognition of symmetrical T2-W hyperintense lesions in the basal ganglia with restricted diffusion and prominent lactate peak may allow early diagnosis of encephalitic beriberi in at-risk infants. (orig.)

 17. Cranial computed tomography in infantile spasms

  International Nuclear Information System (INIS)

  Howitz, P.; Neergaard, K.; Pedersen, H.

  1990-01-01

  Out of 109 children with infantile spasms (IS), prospectively tested during the years 1976 to 1979 in Denmark, 52 children were examined by cranial computed tomography (CT). The classification of IS into cryptogenic (CR), symptomatic (SY) and doubtful (DO) was done clinically without considering the CT-finding. Sixty per cent of the scannings were abnormal. Only 6/30 (20%) of the children in ACTH treatment were found to develop cerebral atrophy which means that this finding is not an obligatory side-effect of ACTH treatment of children with IS. Normal CT-findings were found in 50% of the CR and 50% of the SY + DO-groups, and could not be used as a prognostic tool for estimating the mental development. This was also the case for children with cerebral atrophy. Abnormal CT-findings (minus atrophy) were highly correlated to the group with clinical symptoms and indicate an extremely unsatisfying long-term mental prognosis. CT-scanning is a valuable tool for the examination of clearing children with infantile spasms. (authors)

 18. The changing face of complicated infantile hemangioma treatment

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Menapace, Deanna [Creighton University School of Medicine, Phoenix Regional Campus, Phoenix, AZ (United States); Mayo School of Graduate Medical Education-MN, Department of Otorhinolaryngology, Rochester, MN (United States); Mitkov, Mario [Creighton University School of Medicine, Phoenix Regional Campus, Phoenix, AZ (United States); Towbin, Richard [Phoenix Children' s Hospital, Department of Radiology, Phoenix, AZ (United States); Hogeling, Marcia [University of California, Los Angeles, Division of Dermatology, Santa Monica, CA (United States)

  2016-10-15

  Infantile hemangiomas are the most common vascular tumors of infancy. A multidisciplinary approach including dermatologists, otolaryngologists, plastic surgeons, hematologists/oncologists and interventional/diagnostic radiologists is crucial for appropriate management of children with complicated infantile hemangiomas. Since its unforeseen discovery in 2008, propranolol has become the first-line treatment for infantile hemangiomas, eclipsing systemic corticosteroids and radiologic intervention. There are still, however, uncommon indications for more aggressive interventional management. We review the 2014-updated International Society for the Study of Vascular Anomalies (ISSVA) classification for vascular anomalies. Additionally, we suggest management algorithms for complicated lesions, including recommendations for radiologic and surgical intervention. (orig.)

 19. Maternal characteristics and toddler temperament in infantile anorexia.

  Science.gov (United States)

  Chatoor, I; Ganiban, J; Hirsch, R; Borman-Spurrell, E; Mrazek, D A

  2000-06-01

  To explore the association between specific maternal characteristics, maternal perceptions of toddler temperament, and infantile anorexia. Three groups of toddlers (aged 12-37 months) participated in this study: toddlers with infantile anorexia (n = 34), picky eaters (n = 34), and healthy eaters (n = 34). Mothers completed questionnaires that assessed their own eating attitudes, marital satisfaction, and their toddlers' temperament, and an interview that explored their attachment representations. Mothers and toddlers were videotaped during a feeding session, and toddlers were weighed and measured. Temperament ratings differentiated between infantile anorexics and healthy eaters (p anorexia.

 20. Musik och språk i förskolan ! : en intervjustudie om pedagogers arbete med musik i syfte att utveckla språket hos barn.

  OpenAIRE

  Hellström, Sofia

  2006-01-01

  Abstract The Government´s guidelines found in the curriculum for pre-schools, recommend that music should be an important resource for children. To stimulate children´s language is also an important part of this curriculum. It is every teacher`s proffessional duty to ensure that these guidelines are followed. Language is of unparallel importance in assisting an individual to grow and to function within a society. In my work about music and languages in pre-school the purpose is to investigate...

 1. Enzyme replacement therapy for infantile-onset Pompe disease.

  Science.gov (United States)

  Chen, Min; Zhang, Lingli; Quan, Shuyan

  2017-11-20

  Infantile-onset Pompe disease is a rare and progressive autosomal-recessive disorder caused by a deficiency of the lysosomal enzyme acid alpha-glucosidase (GAA). Current treatment involves enzyme replacement therapy (with recombinant human alglucosidase alfa) and symptomatic therapies (e.g. to control secretions). Children who are cross-reactive immunological material (CRIM)-negative require immunomodulation prior to commencing enzyme replacement therapy.Enzyme replacement therapy was developed as the most promising therapeutic approach for Pompe disease; however, the evidence is lacking, especially regarding the optimal dose and dose frequency. To assess the effectiveness, safety and appropriate dose regimen of enzyme replacement therapy for treating infantile-onset Pompe disease. We searched the Cochrane Cystic Fibrosis and Genetic Disorders Group's Inborn Errors of Metabolism Trials Register, which is compiled from electronic database searches and handsearching of journals and conference abstract books. We also searched the Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), Embase (Ovid), PubMed and LILACS, and CBM, CNKI, VIP, and WANFANG for literature published in Chinese. In addition, we searched three online registers: WHO International Clinical Trials Registry Platform ClinicalTrials.gov, and www.genzymeclinicalresearch.com. We also searched the reference lists of relevant articles and reviews.Date of last search of the Group's Inborn Errors of Metabolism Trials Register: 24 November 2016. Randomized and quasi-randomized controlled trials of enzyme replacement therapy in children with infantile-onset Pompe disease. Two authors independently selected relevant trials, assessed the risk of bias and extracted data. We contacted investigators to obtain important missing information. We found no trials comparing the effectiveness and safety of enzyme replacement therapy to another intervention, no intervention or placebo.We found one trial (18 participants

 2. Stable isotopes as a tool to differentiate eggs laid by caged, barn, free range, and organic hens.

  Science.gov (United States)

  Rogers, Karyne M

  2009-05-27

  Stable carbon and nitrogen isotope values of whole yolk, delipidized yolk, albumen, and egg membrane were analyzed from 18 different brands of chicken eggs laid under caged, barn, free range, and organic farming regimes. In general, free range and organic egg components showed enrichment of (15)N values up to 4‰ relative to caged and barn laid eggs, suggesting a higher animal protein (trophic) contribution to the chicken's diet than pure plant-based foods and/or that the feed was organically manufactured. One sample of free range and two samples of organic eggs had δ(15)N values within the range of caged or barn laid eggs, suggesting either that these eggs were mislabeled (the hens were raised under "battery" or "barn" conditions, and not permitted to forage outside) or that there was insufficient animal protein gained by foraging to shift the δ(15)N values of their primary food source. δ(13)C values of potential food sources are discussed with respect to dietary intake and contribution to the isotopic signature of the eggs to determine mixing of C(3) and C(4) diets, although they did not elucidate laying regimen. The study finds that stable nitrogen isotope analysis of egg components is potentially a useful technique to unravel dietary differences between caged or barn hens and free range hens (both conventional and organic) and could be further developed as an authentication tool in the egg industry.

 3. Variables que intervienen en el abandono físico o negligencia infantil comparativamente con otros tipos de maltrato infantil

  OpenAIRE

  Moreno Manso, Juan Manuel

  2013-01-01

  Es un trabajo de investigación en materia de protección de menores, donde se realiza un análisis comparativo entre las distintas tipologías de maltrato infantil, y más concretamente entre el abandono físico o negligencia infantil y el resto de tipos de maltrato a la infancia. La tesis Doctoral se enmarca en los servicios sociales de protección a la Infancia de la ciudad de Badajoz y es el primer estudio científico sobre el maltrato infantil que se realiza en la Comunidad Autónoma de Extr...

 4. Prevención y promoción del desarrollo infantil: una experiencia en las Escuelas Infantiles

  OpenAIRE

  Ángela Díaz-Herrero; María Teresa Martínez-Fuentes

  2009-01-01

  Este trabajo presenta un programa de prevención y promoción del desarrollo infantil dirigido a 136 niños entre 1 y 3 años de edad escolarizados en escuela infantil entre los cursos académicos 2005-2006 y 2007-2008. Se efectuaron dos valoraciones anuales del desarrollo psicomotor mediante las Escalas Bayley de Desarrollo Infantil (Bayleyayley, 1993). Tras la primera evaluación se dieron recomendaciones tanto a la familia como a los educadores para fortalecer las competencias de los niños. Los ...

 5. Ukraine i fokus sammen med Georgien

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fledelius, Karsten

  2017-01-01

  Der er god grund til at sammenligne Ukraine og Georgien, nu fokuslande for Danmark, og der er god grund til at støtte disse to eks-sovjetiske stater med i høj grad parallelle problemer.......Der er god grund til at sammenligne Ukraine og Georgien, nu fokuslande for Danmark, og der er god grund til at støtte disse to eks-sovjetiske stater med i høj grad parallelle problemer....

 6. Ud med Freud, Marx og Lacan

  DEFF Research Database (Denmark)

  Clasen, Mathias

  2009-01-01

  Det er på høje tid, at humanister løsriver sig fra deres forældede teorier. Freud, Marx og Lacan skal erstattes med evolutionspsykologi, biologi og kognitionsvidenskab.......Det er på høje tid, at humanister løsriver sig fra deres forældede teorier. Freud, Marx og Lacan skal erstattes med evolutionspsykologi, biologi og kognitionsvidenskab....

 7. Effektelektronik - teknologi med energibesparelser og forbedret performance

  DEFF Research Database (Denmark)

  Blaabjerg, Frede

  2004-01-01

  Lige siden transistoren blev opfundet, har det altid været ønskeligt at kunne anvende en sådan til at styre store strømme/spændinger i elektriske systemer. Det er teknologisk også sket, først med tyristorer til styring af store effekter, men siden hen også med den bipolare transistor MOSFET, samt...

 8. Rutsjende dug - breddeopgave 73 med didaktisk kommentar

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Jens Højgaard

  2017-01-01

  Mit formål med artikelserien om breddeopgaver er - udover at gøre opmærksom på RUCs fysikuddannelse - dobbelt: Dels udvælger jeg opgaverne, så de kan have interesse som fysikproblemer i egen ret. Dels udvælger jeg dem med henblik på at kunne knytte didaktiske overvejelser til dem af interesse for...

 9. Sociale indsatser til mennesker med ADHD

  DEFF Research Database (Denmark)

  Bengtsson, Steen; Alim, Winnie; Holmskov, Henriette

  Igennem de seneste år har flere og flere fået stillet diagnosen ADHD, som er en adfærdsmæssig forstyrrelse. Mennesker med ADHD har meget forskelligt støttebehov, og rapportens formål er at skabe overblik over de eksisterende sociale indsatser og tilbud til børn, unge og voksne med ADHD. Langt de...... ansvar for sociale end for terapeutiske tilbud i forhold til gruppen med ADHD. Mange voksne med ADHD beskriver, at det kræver mange ressourcer at få den fornødne støtte fra kommunen, mens forældre til børn med ADHD oplever det som nemmere at få adgang til de rette støttetilbud. Men begge grupper møder...... mange udfordringer som fx manglende koordinering og hyppige sagsbehandlerskift. Rapporten er udarbejdet i tilknytning til Servicestyrelsens projekt ’Ny og forstærket indsats til børn, unge og voksne med ADHD’ og er finansieret af Socialministeriet....

 10. The Binaural Interaction Component in Barn Owl (Tyto alba) Presents few Differences to Mammalian Data.

  Science.gov (United States)

  Palanca-Castan, Nicolas; Laumen, Geneviève; Reed, Darrin; Köppl, Christine

  2016-12-01

  The auditory brainstem response (ABR) is an evoked potential that reflects the responses to sound by brainstem neural centers. The binaural interaction component (BIC) is obtained by subtracting the sum of the monaural ABR responses from the binaural response. Its latency and amplitude change in response to variations in binaural cues. The BIC is thus thought to reflect the activity of binaural nuclei and is used to non-invasively test binaural processing. However, any conclusions are limited by a lack of knowledge of the relevant processes at the level of individual neurons. The aim of this study was to characterize the ABR and BIC in the barn owl, an animal where the ITD-processing neural circuits are known in great detail. We recorded ABR responses to chirps and to 1 and 4 kHz tones from anesthetized barn owls. General characteristics of the barn owl ABR were similar to those observed in other bird species. The most prominent peak of the BIC was associated with nucleus laminaris and is thus likely to reflect the known processes of ITD computation in this nucleus. However, the properties of the BIC were very similar to previously published mammalian data and did not reveal any specific diagnostic features. For example, the polarity of the BIC was negative, which indicates a smaller response to binaural stimulation than predicted by the sum of monaural responses. This is contrary to previous predictions for an excitatory-excitatory system such as nucleus laminaris. Similarly, the change in BIC latency with varying ITD was not distinguishable from mammalian data. Contrary to previous predictions, this behavior appears unrelated to the known underlying neural delay-line circuitry. In conclusion, the generation of the BIC is currently inadequately understood and common assumptions about the BIC need to be reconsidered when interpreting such measurements.

 11. Airborne Microorganisms in Tie-stall Dairy Barns from Brasov County

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Silvana Popescu

  2011-05-01

  Full Text Available The aim of this study was the assessment of the airborne microorganisms in tie-stall dairy cattle barns, through determination of the total number of bacteria (mesophilic bacteria, staphylococci, streptococci and gram-negative bacteria and fungi. We investigated 8 dairy cattle barns with tie-stalls in Brasov County during the winter of 2009. The mean numbers of bacteria and fungi in the morning and in the evening were: 1.02 °— 105 - 1.26 °— 105 CFU/m3 for mesophilic bacteria, 5.34 °— 104 - 5.91 °— 104 CFU/m3 for staphylococci, 2.93 °— 104 - 3.60 °— 104 CFU/m3 for streptococci, 2.17 °— 103 - 3.48 °— 103 CFU/m3 for gram-negative bacteria and 1.54 °— 104 - 2.75 °— 104 CFU/m3 for fungi. In the investigated cattle houses staphylococci represented 52.35 – 46.90%, streptococci were 28.73 – 28.57%, and the gram-negative bacteria were 2.13 – 2.76% within the overall number of mesophilic bacteria. The numbers of bacteria and fungi were slightly elevated in the evening comparative to the morning, but the differences were statistically insignificant (p>0.05. The great numbers of bacteria and fungi in the air of dairy cattle tie-stall barns indicate an elevated risk of disease for animals and human workers.

 12. Infantile Refsum's disease: biochemical findings suggesting multiple peroxisomal dysfunction

  NARCIS (Netherlands)

  Poll-The, B. T.; Saudubray, J. M.; Ogier, H.; Schutgens, R. B.; Wanders, R. J.; Schrakamp, G.; van den Bosch, H.; Trijbels, J. M.; Poulos, A.; Moser, H. W.

  1986-01-01

  Infantile Refsum's disease was diagnosed in three male patients, presenting with facial dysmorphia, retinitis pigmentosa, neurosensory hearing loss, hepatomegaly, osteopenia and delayed growth and psychomotor development. An elevated plasma phytanic acid concentration and a deficient phytanic acid

 13. Role of ARX Gene in Infantile Spasms and Dystonia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J Gordon Millichap

  2007-08-01

  Full Text Available The role of ARX gene in a syndrome of infantile spasms with generalized dystonia was investigated in 6 boys from 4 families at the University of Florence, Italy, and other centers in Italy, Japan, and USA.

 14. Genetics Home Reference: early infantile epileptic encephalopathy 1

  Science.gov (United States)

  ... Early infantile epileptic encephalopathy 1 (EIEE1) is a seizure disorder characterized by a type of seizure known as ... 2 links) Health Topic: Developmental Disabilities Health Topic: Epilepsy Genetic and Rare Diseases Information Center (1 link) ...

 15. Infantile Onset Myasthenia Gravis with MuSK Antibodies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J Gordon Millichap

  2006-08-01

  Full Text Available A late infantile case of myasthenia gravis (MG with anti-muscle-specific receptor tyrosine kinase (MuSK high antibody (Ab titer is reported from Kyushu University, Fukuoka; and Nagasaki University, Japan.

 16. AMBRE - a mathematica package for the construction of Mellin-Barnes representations for Feynman integrals

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gluza, J.; Kajda, K. [Silesia Univ, Katowice (Poland). Dept. of Field Theory and Particle Physics, Inst. of Phsyics; Riemann, T. [Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY), Zeuthen (Germany)

  2007-05-15

  The Mathematica toolkit AMBRE derives Mellin-Barnes (MB) representations for Feynman integrals in d=4-2{epsilon} dimensions. It may be applied for tadpoles as well as for multi-leg multi-loop scalar and tensor integrals. AMBRE uses a loop-by-loop approach and aims at lowest dimensions of the final MB representations. The present version of AMBRE works fine for planar Feynman diagrams. The output may be further processed by the package MB for the determination of its singularity structure in {epsilon}. The AMBRE package contains various sample applications for Feynman integrals with up to six external particles and up to four loops. (orig.)

 17. Contingency interim measure for the public water supply at Barnes, Kansas.

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  LaFreniere, L. M.; Environmental Science Division

  2009-07-09

  This document presents a conceptual design for a contingency interim measure (IM) for treatment of the public water supply system at Barnes, Kansas, should this become necessary. The aquifer that serves the public water supply system at Barnes has been affected by trace to low concentrations of carbon tetrachloride and its degradation product, chloroform. Investigations conducted on behalf of the CCC/USDA by Argonne National Laboratory (Argonne 2008a) have demonstrated that groundwater at the Barnes site is contaminated with carbon tetrachloride at concentrations exceeding the Kansas Tier 2 risk-based screening level (RBSL) and the EPA maximum contaminant level (MCL) of 5.0 {micro}g/L for this compound. The Commodity Credit Corporation of the U.S. Department of Agriculture (CCC/USDA) formerly operated a grain storage facility in Barnes, approximately 800 ft east-southeast of the public water supply wells. Carbon tetrachloride was used in the treatment of grain. Another potential source identified in an investigation conducted for the KDHE (PRC 1996) is the site of a former agriculture building owned by the local school district (USD 223). This building is located immediately east of well PWS3. The potential contingency IM options evaluated in this report include the treatment of groundwater at the public water supply wellheads and the provision of an alternate water supply via Washington County Rural Water District No.2 (RWD 2). This document was developed in accordance with KDHE Bureau of Environmental Remediation (BER) Policy No.BER-RS-029 (Revised) (KDHE 2006a), supplemented by guidance from the KDHE project manager. Upon the approval of this contingency IM conceptual design by the KDHE, the CCC/USDA will prepare a treatment system design document that will contain the following elements: (1) Description of the approved contingency IM treatment method; (2) Drawings and/or schematics provided by the contractor and/or manufacturer of the approved technology; (3) A

 18. Infantile acne treated with oral isotretinoin

  DEFF Research Database (Denmark)

  Miller, Iben Marie; Echeverría, Begoña; Torrelo, Antonio

  2013-01-01

  In contrast to adolescent acne, infantile acne (IA) is a rare condition with only a limited body of available literature. In this descriptive, retrospective study, we reviewed six cases from 2002 to 2010 treated with oral isotretinoin. The average age of onset was 6.16 months (range 0-21 mos......). Consistent with the previous, limited literature, we found predominantly boys are affected, a predilection for the cheeks, and a polymorphic inflammatory morphology. Two patients had a family history of acne. All cases were successfully and safely treated with oral isotretinoin. The suggested treatment...... of childhood acne is similar to that of adolescents (graded according to the severity of the skin disease and risk of scarring). Oral isotretinoin appears to be an effective and safe treatment for severe IA....

 19. CT images of infantile viral encephalitis

  International Nuclear Information System (INIS)

  Sugimoto, Tateo; Okazaki, Hitoshi; Woo, Man

  1985-01-01

  Cranial CT scanning was undertaken in 40 patients with infantile viral encephalitis seen from 1977 to 1983. According to the pathogenic viruses, abnormal CT findings were detected most frequently in cases of herpes simplex encephalitis (HSE), followed by non-eruptive viral encephalitis, measles encephalitis, and rubella encephalitis in that order, which coincided well with neurological prognosis. Although CT findings lay within a normal range in cases of measles encephalitis, except a case in which cerebral ventricle was slightly dilated, the degree of consciousness disturbance was unfavorable and it persisted long. This revealed that there is no distinct correlation between the degree of consciousness disturbance and CT findings. Normal CT findings were detected in 13% of patients aged less than 5 years and 76.5% of patients aged 5 years or more. In many patients who had an attack of viral encephalitis at the age of 5 years or more, epileptic seizures occurred frequently, even though CT findings were normal. (Namekawa, K.)

 20. Tecnologia simplificada na enfermagem materno infantil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Selma Campestrini

  1991-09-01

  Full Text Available A autora apresenta três modelos de tecnologia simplificada da enfermagem materno infantil: o equipamento didático SEIO COBAIA para treinar exercícios e massagens da mama e mamilo; a peça indumentária SUPRETRAUMA - sutiã preventivo de traumatismo mamilar - usado por gestantes; e, a técnica para reverter mamilo umbilicado durante o puerperio imediato. Além de corroborar na promoção do aleitamento materno e na prevenção de desmame precoce, demonstra a possibilidade da enfermagem relacionar o saber teórico-científico com o saber tecnico-prático, na saúde da mulher e da criança, com tecnologia adequada às necessidades, à compreensão e ao bem estar da população.

 1. O brincar criativo e a obesidade infantil

  OpenAIRE

  Mishima,Fernanda Kimie Tavares; Barbieri,Valéria

  2009-01-01

  A obesidade infantil é uma das doenças mais preocupantes atualmente, o estudo de seus fatores psicológicos é escasso, podendo se vincular a características específicas do brincar. Este trabalho objetiva investigar se há algum prejuízo causado pela dificuldade de expressão da criatividade no brincar de crianças obesas e, em caso positivo, qual a sua natureza. Foram realizados cinco estudos de caso com meninos obesos entre 7 e 10 anos, de nível sócio-econômico médio e famílias intactas, com apl...

 2. Smoking during pregnancy and infantile colic

  DEFF Research Database (Denmark)

  Søndergaard, Charlotte; Henriksen, Tine Brink; Obel, Carsten

  2001-01-01

  during this period. Adjustment for maternal age, parity, marital status, alcohol intake, birth weight, gestational age, breastfeeding, caffeine intake postpartum, and paternal smoking did not change the effect measures. Conclusion. The results indicate that maternal smoking during pregnancy may increase......Objective. To evaluate the association between maternal smoking during pregnancy and infantile colic (IC). Methods. A follow-up study of singleton infants delivered by Danish mothers at the Aarhus University Hospital from May 1991 to February 1992 and still living in the municipality of Aarhus...... questionnaire and based on Wessel's criteria, except that we used only the crying criterion. Results. IC was seen in 10.8% of all infants. We observed a twofold increased risk of IC among infants whose mothers smoked 15 or more cigarettes per day during their pregnancy(relative risk: 2.1; 95% confidence...

 3. Infantile fibrosarcoma: radiological and clinical features

  International Nuclear Information System (INIS)

  Vinnicombe, S.J.; Hall, C.M.

  1994-01-01

  Two cases of infantile fibrosarcoma are described. This rare childhood malignancy of mesodermal origin usually affects the lower limbs, as it did in both of our cases. Previously, the only treatment option available involved some form of radical and often mutilating surgery. More recently, combination chemotherapy has given good results, with the effect that various imaging modalities have become important in assessing both the initial extent of disease and the response to treatment. Computed tomography has the advantage of demonstrating the amount of osseous involvement, but at the expense of a considerable dose of ionizing radiation. On the other hand, magnetic resonance imaging, with its multiplanar capacity, gives superior demonstration of breaching of tissue planes, which has important implications for planning of surgery. However, as in other soft tissue tumours, changes in signal characteristics with treatment have proved less specific than was originally anticipated. (orig.)

 4. Maltrato infantil en escuela ecuatoriana de Ambato

  OpenAIRE

  Romero Viamonte, Katherine; Villacís Salazar, Marina Isabel; Jara Vázquez, Ernesto

  2016-01-01

  Introducción: El maltrato infantil se define como el abuso y la desatención de que son objeto los menores de 18 años; incluye el maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que puedan causar un daño a la salud, al desarrollo o la dignidad del niño, y poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Método: Se realizó un estudio prospectivo, con enfoque cuali-cuantitativo, m...

 5. Infantile Perineal Protrusion in Two Monochorionic Twins

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paola Cavicchioli

  2014-11-01

  Full Text Available Case Report - Two female monochorionic-monoamniotic twins showed the same kind of infantile perineal protrusion (IPP at birth. Lesions in both twins progressively healed until resolution in 6 weeks' time; none of the twins have manifested, till date, alvus disturbances. Discussion and Literature Review - A literature review numbers approximately 100 reports of IPP. This condition has been classically classified into three categories: congenital/familiar (i.e., female sex, positive parental history of IPP, acquired (mainly due to constipation, and associated with lichen sclerosus et atrophicus. Conclusions and Final Remarks - This case report describes, for the first time, the presence of IPP in monochorionic-monoamniotic twins, supporting the existence of hereditary/genetic factors in the developing of this condition.

 6. Solitary infantile choriocarcinoma of the liver: MRI findings

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hoef, Marianne van der; Willi, Ulrich V.; Huisman, Thierry A.G.M. [University Children' s Hospital Zurich, Department of Diagnostic Imaging, Zurich (Switzerland); Niggli, Felix K. [University Children' s Hospital Zurich, Department of Paediatrics, Zurich (Switzerland)

  2004-10-01

  Infantile hepatic choriocarcinoma is a rare, highly malignant germ-cell tumour believed to result from a choriocarcinoma of the placenta that spreads to the child. Most infants present with a characteristic clinical picture of anaemia, hepatomegaly and precocious puberty. Imaging findings, including conventional MRI, may be non-specific. To improve the accuracy of diagnosis, we present the imaging findings of contrast-enhanced dynamic MRI in a 4.5-month-old boy with infantile hepatic choriocarcinoma. (orig.)

 7. Computer assisted analysis of hand radiographs in infantile hypophosphatasia carriers

  International Nuclear Information System (INIS)

  Chodirker, B.N.; Greenberg, C.R.; Manitoba Univ., Winnipeg, MB; Roy, D.; Cheang, M.; Evans, J.A.; Manitoba Univ., Winnipeg, MB; Manitoba Univ., Winnipeg, MB; Reed, M.H.; Manitoba Univ., Winnipeg, MB

  1991-01-01

  Hand radiographs of 49 carriers of infantile hypophosphatasia and 67 non-carriers were evaluated using two Apple IIe Computer Programs and Apple Graphics Tablet. CAMPS was used to determine the bone lengths and calculate the metacarpophalangeal profiles. A newly developed program (ADAM) was used to determine bone density based on percent cortical area of the second metacarpal. Carriers of infantile hypophosphatasia had significantly less dense bones. (orig.)

 8. Pornografia infantil na Internet: violência sexual ou pornografia?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tatiana Savoia Landini

  2000-01-01

  Full Text Available O artigo versa sobre a proliferação da pornografia infantil na internet. Argumento que uma possível explicação para o aumento dessa troca seja o não entendimento, por parte dos internautas, de que a pornografia infantil é uma forma de violência sexual contra a criança. Essa visão é engendrada pela especificidades da troca desse tipo de material na rede.

 9. Pornografia infantil na Internet: violência sexual ou pornografia?

  OpenAIRE

  Tatiana Savoia Landini

  2000-01-01

  O artigo versa sobre a proliferação da pornografia infantil na internet. Argumento que uma possível explicação para o aumento dessa troca seja o não entendimento, por parte dos internautas, de que a pornografia infantil é uma forma de violência sexual contra a criança. Essa visão é engendrada pela especificidades da troca desse tipo de material na rede.

 10. Social indsats til borgere med erfaring fra salg af sex

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mehlsen, Line; Amilon, Anna; Henriksen, Theresa Dyrvig

  2017-01-01

  Formålet med denne guide er at give endnu flere kommuner inspiration og vejledning til, hvordan man kan implementere og arbejde med CTI-forløb over for borgere med prostitutionserfaring. Manglende viden om borgere med prostitutionserfaringer gør det svært for kommunerne at hjælpe borgerne med de ...

 11. El maltrato infantil: un problema mundial

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  SANTANA-TAVIRA ROSALINDA

  1998-01-01

  Full Text Available Al abordar el maltrato infantil se presentan diversos problemas: desconocimiento de la verdadera proporción de dicha problemática; raíces culturales e históricas profundas; diversidad de opiniones en cuanto a su definición y clasificación; dificultades en la investigación y, finalmente, una diversidad de consideraciones sobre sus repercusiones y su manejo terapéutico. En el presente artículo se estudia el maltrato infantil desde sus antecedentes históricos, así como sus clasificaciones, sus definiciones y su epidemiología. Asimismo, se revisan las repercusiones y se plantean las alternativas de tratamiento que en la bibliografía existente se han manejado como fundamentales para enfrentar este fenómeno cada vez más alarmante. Queda subrayada la necesidad de unificar criterios en cuanto a la definición y clasificación de información científica en torno a datos demográficos que, finalmente, hablarán de la realidad del problema, de los avances relacionados con sus causas, su diagnóstico, sus medidas preventivas y su tratamiento. Es fundamental utilizar medidas tendientes a prevenir el maltrato, pues una gran parte de los problemas en el niño se ven reflejados en la vida adulta. Se comparan las distintas clasificaciones en torno al tema, así como las características tanto del agredido como del agresor en los distintos tipos de maltrato.

 12. La red sobre trabajo infantil peligroso (Red Tip

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Walter Varillas

  2003-01-01

  Full Text Available En el mundo, aproximadamente 351.7 millones de niños entre 5 y 17 años realizaban algún tipo de actividad económica, de ellos 170.5 millones (48.5% realizaban algún tipo de trabajo considerado peligroso. Un alto porcentaje se encuentra en la agricultura, otros en minas, manufacturas, ladrilleras, predominantemente en la economía informal. El Convenio 138 (cobre la edad mínima de admisión en el empleo de la OIT y el Convenio 182 (sobre las peores formas de trabajo infantil, definen como trabajo infantil peligroso el que puede afectar la salud, seguridad y moralidad de los menores. Estudios específicos sobre los menores muestran su susceptibilidad particular frente a los riesgos laborales, aumentando la peligrosidad para su normal desarrollo y crecimiento: "los niños no son adultos pequeños". Los profesionales de la seguridad y salud en el trabajo pueden colaborar con los profesionales y las organizaciones especializadas en el trabajo infantil, en la definición y caracterización de lo que significa el trabajo infantil peligroso. Para ello se ha conformado la Red sobre Trabajo Infantil Peligroso (Red TIP, con la finalidad de articular estos dos espacios, orientados a eliminar el trabajo infantil peligroso y rescatar al menor y devolverle la oportunidad de sonreír ahora y en el futuro.

 13. Comparisons of management practices and farm design on Australian commercial layer and meat chicken farms: Cage, barn and free range.

  Science.gov (United States)

  Scott, Angela Bullanday; Singh, Mini; Toribio, Jenny-Ann; Hernandez-Jover, Marta; Barnes, Belinda; Glass, Kathryn; Moloney, Barbara; Lee, Amanda; Groves, Peter

  2017-01-01

  There are few published studies describing the unique management practices, farm design and housing characteristics of commercial meat chicken and layer farms in Australia. In particular, there has been a large expansion of free range poultry production in Australia in recent years, but limited information about this enterprise exists. This study aimed to describe features of Australian commercial chicken farms, with particular interest in free range farms, by conducting on-farm interviews of 25 free range layer farms, nine cage layer farms, nine barn layer farms, six free range meat chicken farms and 15 barn meat chicken farms in the Sydney basin bioregion and South East Queensland. Comparisons between the different enterprises (cage, barn and free range) were explored, including stocking densities, depopulation procedures, environmental control methods and sources of information for farmers. Additional information collected for free range farms include range size, range characteristics and range access. The median number of chickens per shed was greatest in free range meat chicken farms (31,058), followed by barn meat chicken (20,817), free range layer (10,713), barn layer (9,300) and cage layer farms (9,000). Sheds had cooling pads and tunnel ventilation in just over half of both barn and free range meat chicken farms (53%, n = 8) and was least common in free range layer farms (16%, n = 4). Range access in free range meat chicken farms was from sunrise to dark in the majority (93%, n = 14) of free range meat chicken farms. Over half of free range layer farms (56%, n = 14) granted range access at a set time each morning; most commonly between 9:00 to 10.00am (86%, n = 12), and chickens were placed back inside sheds when it was dusk.

 14. Optimization of Apparatus Design and Behavioral Measures for the Assessment of Visuo-Spatial Learning and Memory of Mice on the Barnes Maze

  Science.gov (United States)

  O'Leary, Timothy P.; Brown, Richard E.

  2013-01-01

  We have previously shown that apparatus design can affect visual-spatial cue use and memory performance of mice on the Barnes maze. The present experiment extends these findings by determining the optimal behavioral measures and test procedure for analyzing visuo-spatial learning and memory in three different Barnes maze designs. Male and female…

 15. Characterization of Bioaerosols from Dairy Barns: Reconstructing the Puzzle of Occupational Respiratory Diseases by Using Molecular Approaches

  OpenAIRE

  Blais Lecours, Pascale; Veillette, Marc; Marsolais, David; Duchaine, Caroline

  2012-01-01

  To understand the etiology of exposure-related diseases and to establish standards for reducing the risks associated with working in contaminated environments, the exact nature of the bioaerosol components must be defined. Molecular biology tools were used to evaluate airborne bacterial and, for the first time, archaeal content of dairy barns. Three air samplers were tested in each of the 13 barns sampled. Up to 106 archaeal and 108 bacterial 16S rRNA genes per m3 of air were detected. Archae...

 16. Human melioidosis reported by ProMED.

  Science.gov (United States)

  Nasner-Posso, Katherinn Melissa; Cruz-Calderón, Stefania; Montúfar-Andrade, Franco E; Dance, David A B; Rodriguez-Morales, Alfonso J

  2015-06-01

  There are limited sources describing the global burden of emerging diseases. A review of human melioidosis reported by ProMED was performed and the reliability of the data retrieved assessed in comparison to published reports. The effectiveness of ProMED was evaluated as a source of epidemiological data by focusing on melioidosis. Using the keyword 'melioidosis' in the ProMED search engine, all of the information from the reports and collected data was reviewed using a structured form, including the year, country, gender, occupation, number of infected individuals, and number of fatal cases. One hundred and twenty-four entries reported between January 1995 and October 2014 were identified. A total of 4630 cases were reported, with death reported in 505 cases, suggesting a misleadingly low overall case fatality rate (CFR) of 11%. Of 20 cases for which the gender was reported, 12 (60%) were male. Most of the cases were reported from Australia, Thailand, Singapore, Vietnam, and Malaysia, with sporadic reports from other countries. Internet-based reporting systems such as ProMED are useful to gather information and synthesize knowledge on emerging infections. Although certain areas need to be improved, ProMED provided good information about melioidosis. Copyright © 2015 The Authors. Published by Elsevier Ltd.. All rights reserved.

 17. A marvel of precision: MedAustron

  CERN Document Server

  Anaïs Schaeffer

  2013-01-01

  MedAustron, which is currently being built in Austria, will be one of the most advanced centres for ion beam therapy and research in Europe. It is based on the same design as the Italian National Centre for Oncological Hadrontherapy (CNAO), which in turn is based on the CERN-led Proton Ion Medical Machine Study (PIMMS). MedAustron should welcome its first patient at the end of 2015.   Layout of the MedAustron accelerator complex.  With three ion-sources, a linac, a synchrotron and four irradiation rooms (see picture), MedAustron is a huge accelerator complex. Among other equipment, it comprises 300 magnets of 30 different types, all designed at CERN but produced at different sites: “We are working with five main suppliers from Europe and Russia,” explains Thomas Zickler, leader of the MedAustron magnet group. “All the magnets come to CERN to undergo a series of strict acceptance tests.” From the interfaces, to the electrical insulation, the co...

 18. Fitness loss and germline mutations in barn swallows breeding in Chernobyl

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ellegren, Hans; Lindgren, Gabriella; Primmer, C.R. [Swedish Univ. of Agricultural Sciences, Animal Breeding and Genetics Dept., Uppsala (Sweden); Moeller, A.P. [Universite Pierre et Marie Curie. Lab. d`Ecologie, Paris, 75 (France)

  1997-10-09

  The severe nuclear accident at Chernobyl in 1986 resulted in the worst reported accidental exposure of radioactive material to free-living organisms. Short-term effects on human populations inhabiting polluted areas include increased incidence of thyroid cancer, infant leukaemia, and congenital malformations in newborns. Two recent studies have reported, although with some controversy, that germline mutation rates were increased in humans and voles living close to Chernobyl, but little is known about the viability of the organisms affected. Here we report an increased frequency of partial albinism, a morphological aberration associated with a loss of fitness, among barn swallows, Hirundo rustica, breeding close to Chernobyl. Heretability estimates indicate that mutations causing albinism were at least partly of germline origin. Furthermore, evidence for an increased germline mutation rate was obtained from segregation analysis at two hypervariable microsatellite loci, indicating that mutation events in barn swallows from Chernobyl were two- to tenfold higher than in birds from control areas in Ukraine and Italy. (author).

 19. Fitness loss and germline mutations in barn swallows breeding in Chernobyl

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ellegren, Hans; Lindgren, Gabriella; Primmer, C.R.; Moeller, A.P.

  1997-01-01

  The severe nuclear accident at Chernobyl in 1986 resulted in the worst reported accidental exposure of radioactive material to free-living organisms. Short-term effects on human populations inhabiting polluted areas include increased incidence of thyroid cancer, infant leukaemia, and congenital malformations in newborns. Two recent studies have reported, although with some controversy, that germline mutation rates were increased in humans and voles living close to Chernobyl, but little is known about the viability of the organisms affected. Here we report an increased frequency of partial albinism, a morphological aberration associated with a loss of fitness, among barn swallows, Hirundo rustica, breeding close to Chernobyl. Heretability estimates indicate that mutations causing albinism were at least partly of germline origin. Furthermore, evidence for an increased germline mutation rate was obtained from segregation analysis at two hypervariable microsatellite loci, indicating that mutation events in barn swallows from Chernobyl were two- to tenfold higher than in birds from control areas in Ukraine and Italy. (author)

 20. Testosterone, plumage colouration and extra-pair paternity in male North-American barn swallows.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cas Eikenaar

  Full Text Available In most monogamous bird species, circulating testosterone concentration in males is elevated around the social female's fertile period. Variation in elevated testosterone concentrations among males may have a considerable impact on fitness. For example, testosterone implants enhance behaviours important for social and extra-pair mate choice. However, little is known about the relationship between natural male testosterone concentration and sexual selection. To investigate this relationship we measured testosterone concentration and sexual signals (ventral plumage colour and tail length, and determined within and extra-pair fertilization success in male North American barn swallows (Hirundo rustica erythrogaster. Dark rusty coloured males had higher testosterone concentrations than drab males. Extra-pair paternity was common (42% and 31% of young in 2009 and 2010, respectively, but neither within- nor extra-pair fertilization success was related to male testosterone concentration. Dark rusty males were less often cuckolded, but did not have higher extra-pair or total fertilization success than drab males. Tail length did not affect within- or extra-pair fertilization success. Our findings suggest that, in North American barn swallows, male testosterone concentration does not play a significant direct role in female mate choice and sexual selection. Possibly plumage colour co-varies with a male behavioural trait, such as aggressiveness, that reduces the chance of cuckoldry. This could also explain why dark males have higher testosterone concentrations than drab males.

 1. An automatic system for the detection of dairy cows lying behaviour in free-stall barns

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Simona M.C. Porto

  2013-09-01

  Full Text Available In this paper, a method for the automatic detection of dairy cow lying behaviour in free-stall barns is proposed. A computer visionbased system (CVBS composed of a video-recording system and a cow lying behaviour detector based on the Viola Jones algorithm was developed. The CVBS performance was tested in a head-to-head free stall barn. Two classifiers were implemented in the software component of the CVBS to obtain the cow lying behaviour detector. The CVBS was validated by comparing its detection results with those generated from visual recognition. This comparison allowed the following accuracy indices to be calculated: the branching factor (BF, the miss factor (MF, the sensitivity, and the quality percentage (QP. The MF value of approximately 0.09 showed that the CVBS missed one cow every 11 well detected cows. Conversely, the BF value of approximately 0.08 indicated that one false positive was detected every 13 well detected cows. The high value of approximately 0.92 obtained for the sensitivity index and that obtained for QP of about 0.85 revealed the ability of the proposed system to detect cows lying in the stalls.

 2. Instrumentation strategies for energy conservation in broiler barns with ventilation air solar pre-heaters

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cordeau, Sebastien; Barrington, Suzelle [Department of Bioresource Engineering, Macdonald Campus of McGill University, 21 111 Lakeshore, Ste Anne de Bellevue, Quebec H9X 3V9 (Canada)

  2010-08-15

  At the present consumption rate, world fossil-fuel reserves are expected to be depleted by 2050 unless their consumption is optimized and supplemented with renewable energy sources. The objective of this project was to evaluate the performance of a simple data acquisition system installed to conduct an energy balance and identify energy saving strategies in two commercial broilers barns with ventilation air solar pre-heaters. Located near Montreal, Canada, the two identical barns were instrumented for inside and outside air conditions, ventilation rate and energy recovery by the solar air pre-heaters. Whereas the temperature, relative humidity and radiation sensors were reliable, inside air temperature stratification complicated energy balance analyses and broiler heat production rate calculations. Lack of room air mixing resulted in the loss of 25 and 15% of the generated heater load and recovered solar energy. The proper monitoring of all environmental conditions required their measurement every 5 rather than 20 min. Instead of using a data transmission service found to be unreliable in rural areas, all data loggers were downloaded onto a portable computer every 45 days during regular instrument maintenance. Accordingly, room air mixing is recommended to facilitate energy balance studies and improve the efficient use of heating energies. (author)

 3. Food Barn for The Village Community To Strengthen Community Empowerment Program

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maulidyah Indira Hasmarini

  2016-12-01

  Full Text Available This study aimed to assess the achievement level of community empowerment in realizing food security. The result was expected to reveal a model of community empowerment, particularly farmer community institution as an attempt to attain food security. Survey was employed as the research method that involved the farmers (farmer groups as the members of Food Barn for the Village Community (Lumbung Pangan Masyarakat Desa/LPMD. Technique of rapid rural appraisal was selected in the form of quantitative and qualitative analysis. Preliminary survey in study area was carried out to obtain the characteristic and status of food security; and to mapping the potential and role of Lumbung Pangan Masyarakat Desa in the process of community empowerment. Subsequently, study and analysis was done based on the survey. The results demonstrated the active role of stakeholders (A-B-G-C was significant in supporting the farmer institution (food barn. The economic and social aspects were also evidenced to have important role in enhancing the farmer community empowerment. This model is called social engine for rural community and local institution, particularly to attain the regional food security.

 4. Fan cooling of the resting area in a free stalls dairy barn

  Science.gov (United States)

  Calegari, Ferdinando; Calamari, Luigi; Frazzi, Ermes

  2014-08-01

  This summer study evaluated the effect of providing additional fans (cooling) in the resting area within a free-stall dairy barn that had fans and sprinklers in the feeding area and paddock availability. Thirty cows were divided into two homogenous groups and kept in two pens: one had the resting area equipped with two fans (FAN) while no fans were added to the other resting area (CON). Microclimatic parameters, rectal temperature (RT), breathing rate (BR), milk yield, and milk pH traits were recorded. Time budgeting and the behaviour of the cows (time spent in the feeding area, standing and lying in other areas) were also recorded using digital video technology. Two slight-to-moderate heat waves were observed. During the hottest period the daily maximum temperature recorded was 33.5 °C and the daily maximum THI was 81.6. During this period, the BR and RT increased only slightly in both groups, with lower BR (n.s.) in FAN compared with CON. Milk yield was better maintained (n.s.) in FAN compared with CON during the hottest period. The FAN cows showed a greater ( P FAN and CON, respectively), whereas CON cows made greater ( P fans in the resting area improves cow comfort, which increases use of the resting area. The lying time results also suggest that the benefits of providing ventilation in the resting area might be more evident in barns where there is no paddock.

 5. Barn Owl (Tyto alba Diet Composition on Intensively Used Agricultural Land in the Danube Lowland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomáš Veselovský

  2017-01-01

  Full Text Available Based on pellets analysis from five localities in south western Slovakia (Malá Mužla, Malé Ripňany, Obid, Opatovský Sokolec and Tešedíkovo, we studied the diet composition of Barn Owl (Tyto alba in intensively cultivated agricultural lands. A total of 6218 specimens of prey, 17 mammalian and 7 bird species were identified. The main prey species found in all food samples was the Common Vole (Microtus arvalis, varying between 56 % and 67 %. The proportion of synanthropic species (Rattus norvegicus, Passer domesticus and species inhabiting agricultural landscapes (Crocidura leucodon, Crocidura suaveolens, Mus sp. increases in localities with a lower ratio of the Common Vole. The results suggest land use affects the diet of Barn Owls, confirming conclusions which have been drawn in previous studies. From faunistic point of view, discovering the Pannonian Root Vole (Microtus oeconomus mehelyi in the diet from Malá Mužla was important.

 6. Non-Perturbative Asymptotic Improvement of Perturbation Theory and Mellin-Barnes Representation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Samuel Friot

  2010-10-01

  Full Text Available Using a method mixing Mellin-Barnes representation and Borel resummation we show how to obtain hyperasymptotic expansions from the (divergent formal power series which follow from the perturbative evaluation of arbitrary ''N-point'' functions for the simple case of zero-dimensional φ4 field theory. This hyperasymptotic improvement appears from an iterative procedure, based on inverse factorial expansions, and gives birth to interwoven non-perturbative partial sums whose coefficients are related to the perturbative ones by an interesting resurgence phenomenon. It is a non-perturbative improvement in the sense that, for some optimal truncations of the partial sums, the remainder at a given hyperasymptotic level is exponentially suppressed compared to the remainder at the preceding hyperasymptotic level. The Mellin-Barnes representation allows our results to be automatically valid for a wide range of the phase of the complex coupling constant, including Stokes lines. A numerical analysis is performed to emphasize the improved accuracy that this method allows to reach compared to the usual perturbative approach, and the importance of hyperasymptotic optimal truncation schemes.

 7. The projected demise of Barnes Ice Cap: Evidence of an unusually warm 21st century Arctic

  Science.gov (United States)

  Gilbert, A.; Flowers, G. E.; Miller, G. H.; Refsnider, K. A.; Young, N. E.; Radić, V.

  2017-03-01

  As a remnant of the Laurentide Ice Sheet, Barnes Ice Cap owes its existence and present form in part to the climate of the last glacial period. The ice cap has been sustained in the present interglacial climate by its own topography through the mass balance-elevation feedback. A coupled mass balance and ice-flow model, forced by Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 climate model output, projects that the current ice cap will likely disappear in the next 300 years. For greenhouse gas Representative Concentration Pathways of +2.6 to +8.5 Wm-2, the projected ice-cap survival times range from 150 to 530 years. Measured concentrations of cosmogenic radionuclides 10Be, 26Al, and 14C at sites exposed near the ice-cap margin suggest the pending disappearance of Barnes Ice Cap is very unusual in the last million years. The data and models together point to an exceptionally warm 21st century Arctic climate.

 8. Compliance with NAGCAT work practices recommendations for youth cleaning service alleys in stall barns.

  Science.gov (United States)

  Canan, B D; Asti, L; Heaney, C; Ashida, S; Renick, K; Xiang, H; Stallones, L; Jepsen, S D; Crawford, J M; Wilkins, J R

  2011-04-01

  Unintentional injury is the leading cause of death in the U.S. among persons 1 to 44 years of age. Over one million children and adolescents in the U.S. live, work, and/or play on farms, where injury risk is relatively high compared to other settings. In an attempt to reduce the number of childhood agricultural injuries occurring on farms, the North American Guidelines for Children's Agricultural Tasks (NAGCAT) was developed to assist parents or other caregivers in assigning developmentally appropriate chores to youth exposed to agricultural hazards. The results presented here are from a longitudinal study in which we obtained (self-reported) daily chore, injury, and safety behavior data from children and adolescents. We focused on one NAGCAT chore, cleaning a service alley in a stall barn, in order to estimate the extent of compliance with specific work practice recommendations contained in the NAGCAT. Our results indicated that among the four NAGCAT-recommended safety practices for cleaning service alleys in stall barns (wearing nonskid shoes, leather gloves, a respirator, and eye protection), wearing non-skid shoes was the only safety practice reported with any degree of regularity. Overall, boys were more likely to wear non-skid shoes compared to girls. In addition, older youth were generally more likely to report higher work practice compliance compared to younger youth.

 9. Associations of dairy cow behavior, barn hygiene, cow hygiene, and risk of elevated somatic cell count.

  Science.gov (United States)

  Devries, T J; Aarnoudse, M G; Barkema, H W; Leslie, K E; von Keyserlingk, M A G

  2012-10-01

  Poor dairy cow hygiene has been consistently associated with elevated somatic cell count (SCC) and the risk of subclinical mastitis. The objective of this study was to determine the associations between dairy cow standing and lying behavior, barn hygiene, cow hygiene, and the risk of experiencing elevated SCC. Lactating Holstein dairy cows (n=69; 86 ± 51 DIM; parity: 2.0 ± 1.2; means ± SD), kept in 1 of 2 groups, were monitored over a 4-mo period. Each group contained 61 ± 1 (mean ± SD) cows over the study period; complete data were obtained from 37 and 32 animals within each respective group. Cows were housed in a sand-bedded, freestall barn with 2 symmetrical pens, each with a free cow traffic automatic milking system. To vary barn hygiene, in 4 consecutive 28-d periods, alley manure scrapers in each of the 2 pens were randomly assigned to frequencies of operation of 3, 6, 12, and 24 times per day. During the last 7 d of each period, cow hygiene (upper leg/flank, lower legs, and udder; scale of 1 = very clean to 4 = very dirty) and stall hygiene (number of 0.15×0.15-m squares contaminated with manure in a 1.20×1.65-m grid) were recorded. Standing and lying behavior of the cows were collected during those days using data loggers. Individual-cow SCC was recorded at the beginning and end of each 28-d period. Elevated SCC was used as an indicator of subclinical mastitis; incidence of elevated SCC was defined as having a SCC >200,000 cells/mL at the end of each 28-d period, when SCC was <100,000 cells/mL at the beginning of the period. Less frequent scraping of the barn alleys was associated with cows having poorer hygiene. Poor udder hygiene was associated with poor stall hygiene. Longer lying duration was associated with poor hygiene of the upper legs/flank and udder. Greater premilking standing duration was associated with poor udder hygiene and decreased frequency of lying bouts was associated with poor hygiene of the lower legs. Higher milk yield was

 10. Longitudinal study of the contamination of air and of soil surfaces in the vicinity of pig barns by livestock-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus.

  Science.gov (United States)

  Schulz, Jochen; Friese, Anika; Klees, Sylvia; Tenhagen, Bernd A; Fetsch, Alexandra; Rösler, Uwe; Hartung, Jörg

  2012-08-01

  During 1 year, samples were taken on 4 days, one sample in each season, from pigs, the floor, and the air inside pig barns and from the ambient air and soil at different distances outside six commercial livestock-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus (LA-MRSA)-positive pig barns in the north and east of Germany. LA-MRSA was isolated from animals, floor, and air samples in the barn, showing a range of airborne LA-MRSA between 6 and 3,619 CFU/m(3) (median, 151 CFU/m(3)). Downwind of the barns, LA-MRSA was detected in low concentrations (11 to 14 CFU/m(3)) at distances of 50 and 150 m; all upwind air samples were negative. In contrast, LA-MRSA was found on soil surfaces at distances of 50, 150, and 300 m downwind from all barns, but no statistical differences could be observed between the proportions of positive soil surface samples at the three different distances. Upwind of the barns, positive soil surface samples were found only sporadically. Significantly more positive LA-MRSA samples were found in summer than in the other seasons both in air and soil samples upwind and downwind of the pig barns. spa typing was used to confirm the identity of LA-MRSA types found inside and outside the barns. The results show that there is regular airborne LA-MRSA transmission and deposition, which are strongly influenced by wind direction and season, of up to at least 300 m around positive pig barns. The described boot sampling method seems suitable to characterize the contamination of the vicinity of LA-MRSA-positive pig barns by the airborne route.

 11. Juridiske overvejelser i forbindelse med Influence Operationer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nissen, Thomas Elkjer

  2014-01-01

  Kapitel 8: Juridiske overvejelser i forbindelse med influence-operationer Af Thomas Elkjer Nissen Dette kapitel fokuserer ligesom kapitel 9 på de juridiske problemstillinger, som den teknologiske udvikling har bragt med sig til væbnede konflikter; i dette kapitel er der fokus på kommunikation....... Kapitlet ser nærmere på det moderne informationsmiljø, dets betydning i moderne konflikter og den stigende anvendelse af information som magtmiddel. Herefter rettes blikket mod de juridiske overvejelser, der er forbundet med influence-operationer, bl.a. tid og rum, chefansvar, mandat og juridisk grundlag....... Afsnittet behandler desuden bl.a. jus in bello’s grundlæggende princippers indflydelse på influence-operationer....

 12. Predicting clicks of PubMed articles.

  Science.gov (United States)

  Mao, Yuqing; Lu, Zhiyong

  2013-01-01

  Predicting the popularity or access usage of an article has the potential to improve the quality of PubMed searches. We can model the click trend of each article as its access changes over time by mining the PubMed query logs, which contain the previous access history for all articles. In this article, we examine the access patterns produced by PubMed users in two years (July 2009 to July 2011). We explore the time series of accesses for each article in the query logs, model the trends with regression approaches, and subsequently use the models for prediction. We show that the click trends of PubMed articles are best fitted with a log-normal regression model. This model allows the number of accesses an article receives and the time since it first becomes available in PubMed to be related via quadratic and logistic functions, with the model parameters to be estimated via maximum likelihood. Our experiments predicting the number of accesses for an article based on its past usage demonstrate that the mean absolute error and mean absolute percentage error of our model are 4.0% and 8.1% lower than the power-law regression model, respectively. The log-normal distribution is also shown to perform significantly better than a previous prediction method based on a human memory theory in cognitive science. This work warrants further investigation on the utility of such a log-normal regression approach towards improving information access in PubMed.

 13. Ti år med formidlingspligt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Meyer, Gitte

  2014-01-01

  Jubilæet blev markeret ved et symposium - men hvor var journalisterne, og hvor var forskerne? For få uger siden lagde TV 2 hus til et symposium om videnskab, formidling, journalistik og spin. Danske Videnskabsjournalister og Akademiet for de Tekniske Videnskaber tog med arrangementet et behjertet...... initiativ. De ville gøre status efter ti år med lovfæstet formidlingspligt på universiteterne. Samtidig lagde de op til et kritisk blik på universitetsverdenens kommunikationsafdelinger...

 14. Hvad SKER der med drikkevandet i USA?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ramsay, Loren Mark

  2017-01-01

  Forskellige lande har forskellige traditioner indenfor drikkevandsbehandling. Denne beretning fra ”Water Quality Technology Conference” i USA er set med en særlig vinkel, da forfatteren er amerikansk statsborger, men har arbejdet i den danske vandbranche i mere end 25 år.......Forskellige lande har forskellige traditioner indenfor drikkevandsbehandling. Denne beretning fra ”Water Quality Technology Conference” i USA er set med en særlig vinkel, da forfatteren er amerikansk statsborger, men har arbejdet i den danske vandbranche i mere end 25 år....

 15. Akupunktur til patienten med kvalme og opkastning i forbindelse med kemoterapi - er der evidens for dette?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pedersen, Birgith; Sørensen, Lene Bundgaard; Stricker, Lisbeth

  2008-01-01

    Patienter, der får kemoterapi med højemetogene stoffer lider stadig af kvalme og opkastning trods understøttende behandling med moderne antieemtika som 5HT3-antagonister eksempelvis ondansetron. Akupunkturstimulation anvendes for flere lidelser i sundhedsvæsenet og det undersøges om der er evid...

 16. PubMedReco: A Real-Time Recommender System for PubMed Citations.

  Science.gov (United States)

  Samuel, Hamman W; Zaïane, Osmar R

  2017-01-01

  We present a recommender system, PubMedReco, for real-time suggestions of medical articles from PubMed, a database of over 23 million medical citations. PubMedReco can recommend medical article citations while users are conversing in a synchronous communication environment such as a chat room. Normally, users would have to leave their chat interface to open a new web browser window, and formulate an appropriate search query to retrieve relevant results. PubMedReco automatically generates the search query and shows relevant citations within the same integrated user interface. PubMedReco analyzes relevant keywords associated with the conversation and uses them to search for relevant citations using the PubMed E-utilities programming interface. Our contributions include improvements to the user experience for searching PubMed from within health forums and chat rooms, and a machine learning model for identifying relevant keywords. We demonstrate the feasibility of PubMedReco using BMJ's Doc2Doc forum discussions.

 17. Trompetkonsert med teatralt tilsnitt – Muligheter og utfordringer i en interaktiv konsertforestilling for barnehagebarn

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marte Liset

  2016-09-01

  Full Text Available  Artikkelen tar utgangspunkt i den interaktive konsertforestillingen Trompetkonserten, en teatral konsert utviklet for barn i alderen 3-6 år. Oppmerksomheten rettes mot de interaktive delene av konserten. Det gjøres først rede for hvordan interaktive aspekter kommer til syne i konsertforestillingen som helhet. Deretter fokuseres det på ett konkret eksempel for å undersøke hvilke muligheter og utfordringer som ligger i samspillet mellom barnepublikummet og aktørene på scenen. Mulighetene knyttes spesielt til barnepublikummets opplevelse av å være inkludert i et reelt møte og kunne danne meddiktende relasjoner til andre i konsertsituasjonen. Utfordringene knyttes til aktørenes utfordrende arbeidsoppgave, der de både skal ivareta samspillet med barna og konsertforestillingens planlagte form og fortelling. Artikkelen støtter seg til forskning på interaktivitet både innenfor barnekonsert- og barneteaterfeltet og synliggjør at drama- og teaterfaget kan bidra i utviklingen av interaktive barnekonserter på flere plan.

 18. La literatura infantil como medio de prevención del abuso sexual infantil

  OpenAIRE

  San Emeterio Herrería, Paula

  2016-01-01

  RESUMEN: El maltrato infantil y, especialmente, el abuso sexual a menores, es un fenómeno que siempre ha estado presente y, quizás, hoy en día se detecta en mayor medida, aunque no lo suficiente. La trascendencia de tratar este tema y formular métodos de prevención no solo recae en el número de niños y adolescentes que pueden verse afectados, si no, también, en la dificultad de su detección, así como, en la gravedad de sus consecuencias. Existen abundantes recursos y programas para prevenir e...

 19. Psychiatric disorders in the parents of individuals with infantile autism: a case-control study

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mouridsen, Svend Erik; Rich, Bente; Isager, Torben

  2007-01-01

  The rates and types of psychiatric disorders were studied in the parents of individuals with infantile autism (IA).......The rates and types of psychiatric disorders were studied in the parents of individuals with infantile autism (IA)....

 20. TFG-MET fusion in an infantile spindle cell sarcoma with neural features

  NARCIS (Netherlands)

  Flucke, U.E.; Noesel, M.M. van; Wijnen, M.; Zhang, L.; Chen, C.L.; Sung, Y.S.; Antonescu, C.R.

  2017-01-01

  An increasing number of congenital and infantile sarcomas displaying a primitive, monomorphic spindle cell phenotype have been characterized to harbor recurrent gene fusions, including infantile fibrosarcoma and congenital spindle cell rhabdomyosarcoma. Here, we report an unusual spindle cell

 1. POPULATION ECOLOGY AND CONSERVATION OF THE BARN OWL TYTO-ALBA IN FARMLAND HABITATS IN LIEMERS AND ACHTERHOEK (THE NETHERLANDS)

  NARCIS (Netherlands)

  DEBRUIJN, O

  1994-01-01

  Over the last decades, the Barn Owl population has markedly decreased in range and breeding numbers in The Netherlands as in most western European countries. For effective conservation and population management, it is essential to know which factors are responsible for this decline. The present

 2. Spatial variability of mixing ratios of ammonia and tracer gases in a naturally ventilated dairy cow barn

  NARCIS (Netherlands)

  Mendes, Luciano B.; Edouard, Nadège; Ogink, Nico W.M.; Dooren, van Hendrik Jan C.; Fátima F. TinÔco, de Ilda; Mosquera Losada, Julio

  2015-01-01

  The use of the tracer gas ratio method to estimate emissions from naturally ventilated (NV) livestock barns excludes the need of monitoring ventilation rates. However, it requires accurate measurement of tracer release rate (QT) and a representative estimate of the mixing ratio between

 3. Historien med stort H endte i '89

  DEFF Research Database (Denmark)

  Østergaard, Uffe

  2015-01-01

  Revolution. Uffe Østergaard, Jean Monnet professor i europæisk historie på Copenhagen Business School, tager os med op, og betragter debatten om årsagerne til, og betydningen af, Murens fald i fugleperspektiv. Hvorfor var der ingen, der havde forudset begivenhederne?...

 4. Professor Nukem - et eksperiment med oplevelsesbaseret forskningsformidling

  DEFF Research Database (Denmark)

  Sandvik, Kjetil; Thorhauge, Anne Mette

  2007-01-01

  Professor Nukem er resultatet af et forskningsprojekt om oplevelsesbaseret forskningsformidling der har form som et computerspil med tilhørende website, hvor brugeren interaktivt kan engagere sig i forskning omkring sociale og kulturelle aspekter ved computerspil. Professor Nukem kan spilles på...

 5. Hvad stiller vi op med samfundsneurosen?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Niels Rosendal

  2008-01-01

  Pædagogisk og socialt arbejde er som aldrig før udsat for evaluering, accountability, akkreditering m.v.  Det fjerner opmærksomheden fra kerneopgaven, at de professionelles ydelser forbedres. Forhistorien opridses kort, og klummen afrundes med at pege på tre mulige veje ud af samfundsneurosen: et...

 6. Effect of average diurnal barn airspace temperatures on prediction of their development during the day

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gustav Chládek

  2011-01-01

  Full Text Available A year-round (i.e. 365 days experiment was performed at the Mendel University Training Farm in Žabčice, Czech Republic (GPS 49°0’51.967”N and 16°36’14.614”E, the altitude 179 m with the aim to quantify the effect of the variation of average diurnal barn airspace temperatures on prediction of their changes during the day. Barn airspace temperatures were monitored daily in one-hour intervals and the recorded values were used for calculations of average diurnal temperatures. These were classified into 7 categories (i.e. below 0 °C; 0.1 to 5 °C; 5.1 to 10 °C; 10.1 to 15 °C; 15.1 to 20 °C; 20.1 to 25 °C and above 25 °C. Regarding this classification system, all differences between temperatures measured at identical hours but within various limits were statistically highly significant. The statistical analysis involved also the calculation of the third degree polynomial regression equations, which enabled to characterise the relationship between the temperature and the hour of measurement within the aforementioned categories of diurnal temperatures. Individual equations were markedly different and ranged from y = − 0.0019x3 + 0.0596x2 − 0.3797x − 1.2169 (for temperatures below 0 °C to y = − 0.0108x3 + 0.3297x2 − 1.9367x + 24.3931 (for temperatures above 25 °C. Correlation coefficients (r and coefficients of determination (R2 of these regression equations were generally very high and ranged from 0.872 to 0.976 and from 0.760 to 0.953, respectively. Regarding high values of both coefficients it can be concluded that the calculated equations enable a good and reliable prediction of the diurnal development of barn airspace temperatures.

 7. Molecular and genetic insights into an infantile epileptic encephalopathy – CDKL5 disorder

  Science.gov (United States)

  Zhou, Ailing; Han, Song

  2017-01-01

  Background The discovery that mutations in cyclin-dependent kinase-like 5 (CDKL5) gene are associated with infantile epileptic encephalopathy has stimulated world-wide research effort to understand the molecular and genetic basis of CDKL5 disorder. Given the large number of literature published thus far, this review aims to summarize current genetic studies, draw a consensus on proposed molecular functions, and point to gaps of knowledge in CDKL5 research. Methods A systematic review process was conducted using the PubMed search engine focusing on CDKL5 studies in the recent ten years. We analyzed these publications and summarized the findings into four sections: genetic studies, CDKL5 expression patterns, molecular functions, and animal models. We also discussed challenges and future directions in each section. Results On the clinical side, CDKL5 disorder is characterized by early onset epileptic seizures, intellectual disability, and stereotypical behaviors. On the research side, a series of molecular and genetic studies in human patients, cell cultures and animal models have established the causality of CDKL5 to the infantile epileptic encephalopathy, and pointed to a key role for CDKL5 in regulating neuronal function in the brain. Mouse models of CDKL5 disorder have also been developed, and notably, manifest behavioral phenotypes, mimicking numerous clinical symptoms of CDKL5 disorder and advancing CDKL5 research to the preclinical stage. Conclusions Given what we have learned thus far, future identification of robust, quantitative, and sensitive outcome measures would be the key in animal model studies, particularly in heterozygous females. In the meantime, molecular and cellular studies of CDKL5 should focus on mechanism-based investigation and aim to uncover druggable targets that offer the potential to rescue or ameliorate CDKL5 disorder-related phenotypes. PMID:28580010

 8. Molecular and genetic insights into an infantile epileptic encephalopathy - CDKL5 disorder.

  Science.gov (United States)

  Zhou, Ailing; Han, Song; Zhou, Zhaolan Joe

  2017-02-01

  The discovery that mutations in cyclin-dependent kinase-like 5 ( CDKL5 ) gene are associated with infantile epileptic encephalopathy has stimulated world-wide research effort to understand the molecular and genetic basis of CDKL5 disorder. Given the large number of literature published thus far, this review aims to summarize current genetic studies, draw a consensus on proposed molecular functions, and point to gaps of knowledge in CDKL5 research. A systematic review process was conducted using the PubMed search engine focusing on CDKL5 studies in the recent ten years. We analyzed these publications and summarized the findings into four sections: genetic studies, CDKL5 expression patterns, molecular functions, and animal models. We also discussed challenges and future directions in each section. On the clinical side, CDKL5 disorder is characterized by early onset epileptic seizures, intellectual disability, and stereotypical behaviors. On the research side, a series of molecular and genetic studies in human patients, cell cultures and animal models have established the causality of CDKL5 to the infantile epileptic encephalopathy, and pointed to a key role for CDKL5 in regulating neuronal function in the brain. Mouse models of CDKL5 disorder have also been developed, and notably, manifest behavioral phenotypes, mimicking numerous clinical symptoms of CDKL5 disorder and advancing CDKL5 research to the preclinical stage. Given what we have learned thus far, future identification of robust, quantitative, and sensitive outcome measures would be the key in animal model studies, particularly in heterozygous females. In the meantime, molecular and cellular studies of CDKL5 should focus on mechanism-based investigation and aim to uncover druggable targets that offer the potential to rescue or ameliorate CDKL5 disorder-related phenotypes.

 9. Molecular and genetic insights into an infantile epileptic encephalopathy-CDKL5 disorder

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  Ailing Zhou; Song Han; Zhaolan Joe Zhou

  2017-01-01

  BACKGROUND:The discovery that mutations in cyclin-dependent kinase-like 5 (CDKL5) gene are associated with infantile epileptic encephalopathy has stimulated world-wide research effort to understand the molecular and genetic basis of CDKL5 disorder.Given the large number of literature published thus far,this review aims to summarize current genetic studies,draw a consensus on proposed molecular functions,and point to gaps of knowledge in CDKL5 research.METHODS:A systematic review process was conducted using the PubMed search engine focusing on CDKL5 studies in the recent ten years.We analyzed these publications and summarized the findings into four sections:genetic studies,CDKL5 expression pattems,molecular functions,and animal models.We also discussed challenges and future directions in each section.RESULTS:On the clinical side,CDKL5 disorder is characterized by early onset epileptic seizures,intellectual disability,and stereotypical behaviors.On the research side,a series of molecular and genetic studies in human patients,cell cultures and animal models have established the causality of CDKL5 to the infantile epileptic encephalopathy,and pointed to a key role for CDKL5 in regulating neuronal function in the brain.Mouse models of CDKL5 disorder have also been developed,and notably,manifest behavioral phenotypes,mimicking numerous clinical symptoms of CDKL5 disorder and advancing CDKL5 research to the preclinical stage.CONCLUSIONS:Given what we have leamed thus far,future identification of robust,quantitative,and sensitive outcome measures would be the key in animal model studies,particularly in heterozygous females.In the meantime,molecular and cellular studies of CDKL5 should focus on mechanism-based investigation and aim to uncover druggable targets that offer the potential to rescue or ameliorate CDKL5 disorder-related phenotypes.

 10. Salud infantil, expresión corporal, enfoque globalizador en educación infantil : programa preventivo de la obesidad infantil

  OpenAIRE

  Torres Soltero, Fátima

  2012-01-01

  La obesidad infantil, es mucho más que un problema simplemente estético, pues su presencia, como hemos podido observar, conlleva una serie de riesgos para los niños/as, en este caso, afectados. Y lo más importante es que estos niños/as cuando sean adultos sepan prevenirla

 11. MED-SUV Data Life Cycle

  Science.gov (United States)

  Sangianantoni, Agata; Puglisi, Giuseppe; Spampinato, Letizia; Tulino, Sabrina

  2015-04-01

  The MED-SUV project aims to implement a digital e-infrastructure for data access in order to promote the monitoring and study of key volcanic regions prone to volcanic hazards, and thus improve hazard assessment, according to the rationale of Supersite GEO initiative to Vesuvius- Campi Flegrei and Mt Etna, currently identified as Permanent Supersites. The present study focuses on the life cycle of MED-SUV data generated in the first period of the project and highlights the managing approach, as well as the crucial steps to be implemented for ensuring that data will be properly and ethically managed and can be used and accessed from both MED-SUV and the external community. The process is conceived outlining how research data being handled as the project progresses, describing what data are collected, processed or generated and how these data are going to be shared and made available through Open Access. Data cycle begins with their generation and ends with the deposit in the digital infrastructure, its key series of stages through which MED-SUV data passes are Collection, Data citation, Categorization of data, Approval procedure, Registration of datasets, Application of licensing models, and PID assignment. This involves a combination of procedures and practices taking into account the scientific core mission and the priorities of the project as well as the potential legal issues related to the management and protection of the Intellectual Property. We believe that the implementation of this process constitutes a significant encouragement in MED-SUV data sharing and as a consequence a better understanding on the volcanic processes, hazard assessment and a better integration with other Supersites projects.

 12. CEREN: un centro enfocado en la calidad de vida de la población infantil

  OpenAIRE

  Centeno, Analía

  2016-01-01

  El Centro de Estudios en Nutrición y Desarrollo Infantil (CEREN) aborda e interviene en problemáticas de alimentación, nutrición, cuidados, crecimiento y desarrollo infantil. Fue creado con un claro enfoque social, integral y multidisciplinario con el fin de mejorar la calidad de vida de la población infantil de la Provincia.

 13. Creatividad y Educación Artística en la etapa de infantil

  OpenAIRE

  Hernando Martín, Carmen

  2013-01-01

  En el TFG propuesto se desarrolla la creatividad y la educación artística en la etapa de infantil. Para ello, haré hincapié en el dibujo infantil y la representación de la figura humana. Grado en Educación Infantil

 14. Distrofia neuroaxonal infantil: relato de dois casos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  SCOLA ROSANA HERMINIA

  1999-01-01

  Full Text Available Descrevemos dois casos de distrofia neuroaxonal infantil ou doença de Seitelberger, que é doença rara, neurodegenerativa, com herança autossômica recessiva. O primeiro caso, sexo masculino, com 8 anos de idade, apresentava atraso do desenvolvimento psicomotor, ataxia e fraqueza muscular. Ao exame físico foi encontrado nistagmo horizontal e vertical com palidez do disco óptico, hipotonia e arreflexia profunda. O segundo caso, sexo masculino, com 1 ano e 6 meses de idade, apresentava atraso do desenvolvimento psicomotor e convulsões. No exame físico, apresentava atrofia de nervo óptico, hipertonia e hiperreflexia. A biópsia de nervo sural de ambos os pacientes mostrou aumento dos axônios, compatível com distrofia neuroaxonal. As características clínicas pleomórficas, bem como os achados neurofisiológicos variáveis tornam difícil firmar o diagnóstico, o qual é ajudado pela confirmação anatomopatológica dos esferóides neuroaxonais.

 15. Aleitamento e parasitismo intestinal materno-infantil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Costa-Macedo Lêda Maria

  2000-01-01

  Full Text Available Entre março e maio de 1991, a prevalência das enteroparasitoses e o aleitamento materno foram determinados simultaneamente em 208 crianças menores de dois anos de idade e suas mães, atendidas em Instituição Pública de Saúde no Rio de Janeiro. Através da técnica de sedimentação, detectou-se positividade geral de 12,7% para as crianças, e 37,3% para as mães. Ascaris lumbricoides foi o parasito mais prevalente nas mulheres (12,7% e nos lactentes (4,3%. A distribuição dos parasitos entre os grupos de aleitamento não variou para as mulheres, mas foi estatisticamente significativa em relação às crianças (p < 0,05. Nenhuma criança em aleitamento exclusivo apresentou parasitose. Verificou-se correlação positiva entre parasitismo e desmame. Cerca de 60% das crianças parasitadas eram filhas de mães também parasitadas, sendo detectado um risco 1,7 vezes maior destas crianças virem a apresentar algum parasito intestinal. Acreditamos que a mãe parasitada possa influenciar na freqüência do parasitismo infantil.

 16. Imaging feature of infratentorial desmoplastic infantile and non-infantile tumors

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kim, Hyun Gi; Lee, Seung Koo [Dept. of Radiology and Research Institute of Radiological Science, Severance Children' s Hospital, Yonsei University College of Medicine, Seoul (Korea, Republic of); Kim, Se Hoon [Dept. of Pathology, Yonsei University College of Medicine, Severance Hospital, Seoul (Korea, Republic of)

  2016-07-15

  To describe imaging features of infratentorial desmoplastic infantile or non-infantile tumors (DIT/DNIT). Four cases with infratentorial DIT/DNIT from our hospital and 5 cases from literature review were analyzed. Clinical data and MR imaging features were evaluated including location, size, shape, margin, composition, dural attachment, perilesional edema, and metastasis or multiplicity. The mean age was 9.2 years (range, 1-18 years). Most of the patients presented with headache or vomiting (4/9, 44.4%) and had no underlying disease (8/9, 88.9%). The major pathologic subtype was astrocytoma (6/9, 66.7%). On MR, majority of the tumors involved cerebellum and/or spinal cord (8/9, 88.9%) and the mean size of the tumors was 4.2 cm (range, 3.2-5 cm). The tumors were mainly solid (4/9, 44.4%) or mixed (4/9, 44.4%) in composition with lobulated shape (7/9, 77.8%) and well-defined margin (7/9, 77.8%). Two cases (2/7, 28.6%) showed dural attachment and all the cases had no or minimal perilesional edema (100%). Metastasis or multiplicity was frequently seen in 44.4% (4/9). Infratentorial DIT/DNIT occurred in relatively older children and the major tumor type was astrocytoma. They also had atypical imaging features showing mainly solid or mixed in composition with frequent metastasis or multiplicity.

 17. Musikterapi med børn med svær autisme - en litteraturgennemgang

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ulla Holck

  2003-03-01

  Full Text Available Faglitteratur om musikterapi med børn med autisme er omfattende og indeholder såvel kvalitative case-beskrivelser som kvantitative forskningsundersøgelser. I artiklen gennemgås faglitteraturen systematisk med henblik på at specifi cere musikterapiens effekt og virkemåder i forhold til denne målgruppe. Vægten ligger på børn med svær autisme, men litteratur om voksne højtfungerende personer med autisme inddrages også. Forskningslitteraturen viser, at det især er inden for områderne koncentration, visuel opmærksomhed, respons og initiativ, samt brug af stemme og tur-tagning, at musikterapi har en effekt. Case-litteraturen begrunder denne effekt med musikkens evne til at være redundant, anvendelse af imitation og responsfremmende teknikker (overraskelse etc., fælles opbyggede samspilsformer, samt det temporale-interaktive element i improvisatorisk musikterapi. Ud fra en interaktionsteoretisk indfaldsvinkel sammenkobles effekten endvidere med, at den musikalske interaktion hjælper musikterapeuten til at fastholde et dynamisk udtryk, hvilket er afgørende i forhold til en klientgruppe, der ofte giver ´flad´ eller stærkt afvigende feedback.

 18. Claw health and prevalence of lameness in cows from compost bedded and cubicle freestall dairy barns in Austria.

  Science.gov (United States)

  Burgstaller, J; Raith, J; Kuchling, S; Mandl, V; Hund, A; Kofler, J

  2016-10-01

  Claw health and lameness data from five dairies with compost bedded barns (n = 201 data sets) were evaluated and compared with data from five dairy herds housed in freestall cubicle barns (n = 297 data sets). They were matched for having the same cow numbers, flooring type and similar milk yield. The prevalence of lameness, claw lesions and their severity grades were analysed. Two claw health indicators, the cow claw score (CCS) and the farm claw score (FCS), were calculated using a computerised claw trimming database programme; there was no significant difference in overall lameness prevalence in cows from five compost bedded barns (18.7%) compared to cows from five freestall cubicle herds (14.9%). A cumulative link mixed model (CLMM) did not show significant differences in locomotion between different types of bedding material, flooring system, breed, visit number, observer and time since last trimming, but locomotion was significantly influenced by CCS. Another CLMM tested the impact of parameters mentioned on CCS and showed significant influence of flooring type, visit number and cattle breed. Statistically significant differences in the prevalence of claw disorders between compost bedded and freestall cubicle barns were found for white line disease (WLD; 20.4% and 46.6%, respectively), heel horn erosion (HHE; 26.9% and 59.9%, respectively), concave dorsal wall as a result of chronic laminitis (6.5% and 15.9%, respectively) and for interdigital hyperplasia (0.2% and 3.1%, respectively). The results of this study indicate that compost dairy barns are a good alternative to common cubicle housing systems in terms of lameness, claw health and animal welfare. Copyright © 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 19. Investigation into levels of dioxins, furans and PCBs in battery, free range, barn and organic eggs

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Tlustos, C.; Pratt, I. [Food Safety Authority of Ireland, Dublin (Ireland); Moylan, R.; Neilan, R. [Dept. of Agriculture and Food, Maynooth (Ireland); White, S.; Fernandes, A.; Rose, M. [Central Science Lab., York (United Kingdom)

  2004-09-15

  The Food Safety Authority of Ireland (FSAI) has a statutory responsibility to assure the safety of food consumed, distributed, produced and sold on the Irish market. The results of a targeted surveillance study on levels of dioxins, furans and polychlorinated biphenyls (PCBs) in battery, free-range, barn and organic eggs are presented here. The study was undertaken against the background of increased awareness in the European Union of the possible health risks posed by dioxins, furans and polychlorinated biphenyls (PCBs) in the food chain, and builds on previous studies undertaken by FSAI into levels of these contaminants in milk, fish and fish oils. The opportunity was taken at the same time to investigate the levels of a number of metals in these eggs, and results of the full study are available on the FSAI website.

 20. Independence of echo-threshold and echo-delay in the barn owl.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Brian S Nelson

  Full Text Available Despite their prevalence in nature, echoes are not perceived as events separate from the sounds arriving directly from an active source, until the echo's delay is long. We measured the head-saccades of barn owls and the responses of neurons in their auditory space-maps while presenting a long duration noise-burst and a simulated echo. Under this paradigm, there were two possible stimulus segments that could potentially signal the location of the echo. One was at the onset of the echo; the other, after the offset of the direct (leading sound, when only the echo was present. By lengthening the echo's duration, independently of its delay, spikes and saccades were evoked by the source of the echo even at delays that normally evoked saccades to only the direct source. An echo's location thus appears to be signaled by the neural response evoked after the offset of the direct sound.

 1. Prey selection by the Barn Owl Tyto alba (Scopoli, 1769 in captivity

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  V. Vanitha

  2009-07-01

  Full Text Available We investigated prey selection of the Barn Owl Tyto alba under captive conditions where birds were allowed to choose among individuals of varying size from four field rodent species: Bandicota bengalensis, Millardia meltada, Tatera indica and Mus booduga. Owls showed little species preference and a tendency to favour the medium weight class in all prey species except M. booduga. Preference for body parts consumed varied according to prey size, ranging from the head alone in the large weight class to the entire body in the small weight class. Biochemical measurements showed that protein, carbohydrate and lipid levels were higher respectively in the brain, liver and muscles of all three species and weight classes studied. The preference for medium weight prey despite a lower nutrient content compared to large weight prey is attributed to a greater ease of capture.

 2. Mellin-Barnes regularization, Borel summation and the Bender-Wu asymptotics for the anharmonic oscillator

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kowalenko, V.; Rawlinson, A.A.

  1998-01-01

  We introduce the numerical technique of Mellin-Barnes regularization, which can be used to evaluate both convergent and divergent series. The technique is shown to be numerically equivalent to the corresponding results obtained by Borel summation. Both techniques are then applied to the Bender-Wu formula, which represents an asymptotic expansion for the energy levels of the anharmonic oscillator. We find that this formula is unable to give accurate values for the ground state energy, particularly when the coupling is greater than 0.1. As a consequence, the inability of the Bender-Wu formula to yield exact values for the energy level of the anharmonic oscillator cannot be attributed to its asymptotic nature. (authors)

 3. Barns beteenden inom barnintensivvård : en fokuserad etnografisk observationsstudie

  OpenAIRE

  Holmgren, Erik; Sandqvist, Oskar

  2016-01-01

  Bakgrund: När sjukvården till stor del förlitar sig på medicinsk teknik och läkemedelsbehandling är det lätt att omvårdnadsåtgärder som syftar till att förebygga och lindra lidande inte ges tillräckligt utrymme. Intensivvårdsdelirium är ett förhållandevis outforskat område inom barnintensivvården. Idag finns inga riskskattningsinstrument översatta till svenska.   Syfte: Syftet var att studera barns beteenden när de vårdades på en barnintensivvårdsavdelning. Dessutom undersöktes om dessa betee...

 4. Population and colony-level determinants of tertiary sex ratio in the declining barn swallow.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nicola Saino

  Full Text Available Sex ratio of adults (tertiary sex ratio, TSR is a major feature of animal populations with consequences for their behaviour, genetic structure and viability. Spatial and temporal variation in TSR occurs within species but the mechanisms behind it are poorly understood. In this long-term study of a declining population of a socially monogamous, colonial, migratory bird, the barn swallow (Hirundo rustica, we first analyzed population-level variation in TSR ( =  proportion of males of yearlings at sexual maturation in relation to ecological conditions as gauged by annual survival rate of adults. TSR was male-biased both among yearlings and older individuals, but male bias of yearlings was more pronounced after years with larger decline in adult survival. Thus, male offspring were less susceptible to the adverse ecological conditions that cause increased mortality. Dispersal and settling site decisions can have major consequences on fitness via the effects of local TSR on mating and sperm competition. Breeding barn swallows are highly philopatric while natal dispersal is high and, together with mortality, is the main determinant of colony TSR. We thus also investigated the mechanisms of breeding colony choice by yearlings and found that TSR of new-settlers in a given colony and year was negatively predicted by TSR of returning, early arriving older individuals in that year, but not by overall TSR at the colony in the previous year. This suggests that in our male-biased population new-settler males respond to local TSR upon arrival to choose the sites with larger breeding opportunities. Hence, variation in ecological conditions as reflected by adult survival can shift the TSR of individuals recruiting into a local population, with potentially various demographic consequences. However, breeding site choice based on TSR tends to homogenize TSR at a population level likely by facilitating settling of dispersing males in colonies with less male

 5. Characterization of Prototheca zopfii Genotypes Isolated from Cases of Bovine Mastitis and Cow Barns in China.

  Science.gov (United States)

  Shahid, Muhammad; Ali, Tariq; Zhang, Limei; Hou, Rongguang; Zhang, Shiyao; Ding, Laidi; Han, Dandan; Deng, Zhaoju; Rahman, Abdur; Han, Bo

  2016-04-01

  Protothecal mastitis, caused mostly by Prototheca zopfii (P. zopfii), is increasing in dairy herds and is being reported globally. The present study was aimed at studying the epidemiology of mastitis and at molecular characterization of P. zopfii isolates from dairy herds and their surroundings in three provinces of China using microbiological, biochemical and molecular methods, and antibiotic susceptibility tests. Samples from milk (n = 620) of mastitic cows and their barns sources (n = 410) including feces, feed, bedding materials and drinking water were analyzed. Among other pathogens recovered from mastitic milk, 84 (13.5%) of the isolates were identified as P. zopfii. All of the P. zopfii isolates recovered from milk were recognized as genotype 2, whereas 58 (73.4%) and 21 (26.6%) isolates from environmental sources were found to be P. zopfii genotypes 1 and 2, respectively. The isolates were susceptible to some antibiotics and antifungal agents, including amikacin (78.1%), streptomycin (58.5%), gentamicin (17.8%), amphotericin B (68.6%) and nystatin (64.4%). Additionally, the two genotypes displayed versatile patterns of susceptibility to different antimicrobials agents. Phylogeny of the genotypes on the basis of 18S SSU rDNA and 28S SSU rDNA was also investigated. The isolates of the two genotypes separated into different clades, and no interrelationship was observed among these as shown by phylogenetic analysis. The genotype 1 isolates from cow barn sources were non-pathogenic and may not present any risk of mastitis. We conclude that P. zopfii genotype 2 might play an important role in bovine mastitis in China.

 6. Survival and reproductive rate of mites in relation to resistance of their barn swallow hosts.

  Science.gov (United States)

  Møller, A P

  2000-08-01

  Parasite resistance may act via a number of different mechanisms that regulate or control the survival and the reproductive rate of parasites. Observations and experiments were used to test for effects of host resistance on parasite survival and rate of reproduction. Natural levels of infestation of barn swallow Hirundo rustica nests by the tropical fowl mite Ornithonyssus bursa were positively related to brood size, inversely related to the length of the outermost tail feathers of male nest owners (a secondary sexual character) and affected by time of reproduction by the host. A mite inoculation experiment, in which 50 adult mites were introduced into nests during the laying period of the host, was used to test for differential survival and reproduction of mites as a function of host resistance. The relationship between survival and reproduction of parasites, male tail length and host resistance was investigated. There was a negative relationship between mite numbers per nest after fledging of nestlings and male tail length. This relationship was mainly caused by a reduction in the number of mites in the first and second nymph stage with increasing tail length of male hosts, implying a reduction in rate of reproduction of mites. The proportion of mites that had recently fed was inversely related to tail length of male hosts. The proportion of nymph stages was positively related to the proportion of mites that had recently had a blood meal. Parasite resistance of barn swallows to the tropical fowl mite thus appeared to act through increased mortality rate of adult and nymph stages of mites, and through reduced reproductive rates of mites on resistant hosts. This is the first study demonstating a direct relationship between fitness components of a parasite and the expression of a secondary sexual character of a host.

 7. Neural mechanisms of oculomotor abnormalities in the infantile strabismus syndrome.

  Science.gov (United States)

  Walton, Mark M G; Pallus, Adam; Fleuriet, Jérome; Mustari, Michael J; Tarczy-Hornoch, Kristina

  2017-07-01

  Infantile strabismus is characterized by numerous visual and oculomotor abnormalities. Recently nonhuman primate models of infantile strabismus have been established, with characteristics that closely match those observed in human patients. This has made it possible to study the neural basis for visual and oculomotor symptoms in infantile strabismus. In this review, we consider the available evidence for neural abnormalities in structures related to oculomotor pathways ranging from visual cortex to oculomotor nuclei. These studies provide compelling evidence that a disturbance of binocular vision during a sensitive period early in life, whatever the cause, results in a cascade of abnormalities through numerous brain areas involved in visual functions and eye movements. Copyright © 2017 the American Physiological Society.

 8. LA MUERTE EN LA LÍRICA INFANTIL COLONIAL MEXICANA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elsa Malvido

  2008-06-01

  Full Text Available En este trabajo presentaremos la importancia que la lírica infantil tuvo en la implantación de la cultura occidental en la Nueva España, rastrearemos sus orígenes, intenciones y permanencia en México, destacando uno de sus elementos más constantes: la muerte, así como el papel que desempeñó en las mentes infantiles que la cantaron y representaron. Podrán preguntarse ¿por qué la muerte? y responderemos que después de la conquista castellana de estastierras, la muerte fue constante, masiva, cotidiana y permanente, todo lo cual se reflejó en las coplas populares; por ejemplo, en el material que hemos consultado compuesto de 193 canciones infantiles, en más de la mitad de ellas se hace referencia, se le menciona, nombra o es el título delas mismas

 9. Hvad skal vi med Trump-satire?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Møller, Mette

  2017-01-01

  Trump-satire er et stort hit, og særligt en lang række satiriske videohilsner til Trump fra lande verden over får folk til at trække på smilebåndet. Men hvorfor er det så sjovt at gøre grin med Trump, og hvad kan vi bruge den politiske humor til?......Trump-satire er et stort hit, og særligt en lang række satiriske videohilsner til Trump fra lande verden over får folk til at trække på smilebåndet. Men hvorfor er det så sjovt at gøre grin med Trump, og hvad kan vi bruge den politiske humor til?...

 10. Analys av nickel med ICP-MS

  OpenAIRE

  Wallman, Karin; Löfgren, Stefan; Sonesten, Lars; Demandt, Christian

  2009-01-01

  Vid en granskning av nickelhalter för perioden 1985-2007 upptäcktes ett nivåskifte i tidsserierna på flera stationer mellan 2001 och 2002. Skiftet visade sig bero på att prover innan 2002 inte korrigerades för kalciuminterferens, medan prover under åren 2002-2007 korrigerades. Syftet med denna rapport är att utreda om resultaten före 2002 i efterhand kan korrigeras för kalciuminterferensen. Från 2002 finns ett antal prover (N=347) med resultat som både är kalciumkorrigerade och som inte är de...

 11. Poetisk sortsyn med lys for enden

  DEFF Research Database (Denmark)

  Larsen, Peter Stein

  2015-01-01

  Ursula Andkjær Olsens digtsamling " Udgående fartøj" indledes med den følgende prægnante passage, der kan læses i sin helhed som " ugens digt" her på siden: " jeg har brugt tid på at tyde/ sprede dumpe fornemmelser / fra mit fjerne indre (...)......Ursula Andkjær Olsens digtsamling " Udgående fartøj" indledes med den følgende prægnante passage, der kan læses i sin helhed som " ugens digt" her på siden: " jeg har brugt tid på at tyde/ sprede dumpe fornemmelser / fra mit fjerne indre (...)...

 12. Transumbilical laparoscopic treatment of Congenital Infantile Fibrosarcoma of the Ileum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. Scirè

  2014-08-01

  Full Text Available Congenital-Infantile Fibrosarcoma (CIF is a malignant mesenchymal tumor representing 10-20% of soft-tissue tumors. Complete surgical resection is generally the treatment of choice. The most recurrent cytogenetic abnormality was identified as the traslocation t(12;15(p13:q25, which bears the fusion of Tel gene EVT6 with TrkC gene. This study describes a case of infantile fibrosarcoma of the ileum in a female newborn examined for intestinal occlusion and its laparoscopic treatment.

 13. Lectura e Inteligencias Múltiples en Educación Infantil

  OpenAIRE

  Carretero-Delgado, Susana

  2013-01-01

  El fracaso escolar tiene consecuencias negativas importantes tanto a nivel individual como social. Los problemas de lectura son unas de las principales causas de este fracaso. En este trabajo de investigación se ha hecho una exploración sobre el rendimiento lector con alumnos de Educación Infantil para establecer su posible relación con las inteligencias múltiples. Se evaluaron 30 alumnos de Educación Infantil de entre 5 y 6 años con el cuestionario de inteligencias múltiples y una prueba de ...

 14. El diagnóstico positivo de autismo infantil

  OpenAIRE

  Velázquez Argota, Juana; Lozano Pérez, Teresa

  1996-01-01

  Se revisan los límites del síndrome autístico y la evolución del concepto de autismo infantil desde Kanner hasta las clasificaciones psiquiátricas más recientes. Se informan los resultados de nuestras investigaciones en el diagnóstico positivo del autismo infantil. La anamnesis remota es de poco valor, más relevantes para el diagnóstico constituyen el examen del paciente en el presente y las escalas de cuantificación del autismo (las cuales son de utilidad en el diagnóstico diferencial entre ...

 15. Realidad aumentada en Educación Infantil

  OpenAIRE

  Sánchez Rodríguez, José; Ruiz Palmero, Julio; Sánchez Vega, Elena

  2016-01-01

  Comenzamos por un resumen del marco normativo de la etapa Educación Infantil en el que se indica la necesidad de incluir las tecnologías en la misma. Posteriormente comentamos posibilidades de materiales y recursos tecnológicos para la enseñanza. Por último, detallamos algunas experiencias de uso de la realidad aumentada (RA) con alumnado del segundo ciclo de Educación Infantil. Universidad de Málaga. Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech.

 16. ¿Igualdad en educación infantil?

  OpenAIRE

  Vélez Sales, Paula

  2016-01-01

  Treball final de Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil. Codi: MI1040. Curs acadèmic 2015-2016 Este trabajo tiene como objeto realizar una revisión teórica sobre las desigualdades en la etapa de infantil, sus causas y consecuencias. Para ello, estudiaremos las aportaciones teóricas más relevantes sobre las desigualdades sociales, culturales, económicas y políticas que influyen en la escuela. La metodología se ha basado en las búsquedas bibliográficas relacionadas con el tema de la ...

 17. EL JUEGO SIMBÓLICO, EN EL APRENDIZAJE INFANTIL

  OpenAIRE

  Mirás-Puente, Tania

  2013-01-01

  El presente Trabajo de Fin de Grado, en la especialidad Maestro en Educación Infantil, está centrado en la presentación de una propuesta de intervención, fundamentalmente lúdica, cuyo fin es aportar un recurso a los docentes atendiendo a diferentes tipos de aprendizajes. El carácter lúdico es considerado, ya que el juego es uno de los enfoques metodológicos en la etapa infantil. Esta metodología, sostenida en una motivación de aprendizaje, promoverá un ambiente adecuado para la construcción d...

 18. Med sjefen på Facebook: En studie av ledere som er "venner" med sine ansatte

  OpenAIRE

  Jensen, Anita

  2014-01-01

  MR690 Masteroppgave i organisasjon og ledelse - utdanningsledelse Formålet med studien er å belyse hvordan aktiv bruk av sosiale medier, i dette tilfellet Facebook, påvirker relasjoner mellom mennesker. Hva skjer når en tar i bruk en websjanger som i utgangspunktet er umiddelbar og uformell, til jobbrelatert og mer formell kommunikasjon? Er det sjangeren eller relasjonen som endres? Søkelyset rettes mot ledere som er “venner” med sine medarbeidere, og problemstillingen er...

 19. Technical development of PubMed Interact: an improved interface for MEDLINE/PubMed searches

  OpenAIRE

  Muin, Michael; Fontelo, Paul

  2006-01-01

  Abstract Background The project aims to create an alternative search interface for MEDLINE/PubMed that may provide assistance to the novice user and added convenience to the advanced user. An earlier version of the project was the 'Slider Interface for MEDLINE/PubMed searches' (SLIM) which provided JavaScript slider bars to control search parameters. In this new version, recent developments in Web-based technologies were implemented. These changes may prove to be even more valuable in enhanci...

 20. Inklusion i folkeskolen med musik og musikterapi

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lindvang, Charlotte

  2014-01-01

  I denne artikel sættes der fokus på nogle af de problemer og udfordringer som knytter sig til kravet om inklusion af børn med særlige behov i den almindelige folkeskole, og der argumenteres for at styrke anvendelsen af musik i forhold til at skabe fællesskab og optimere børnenes opmærksomhed og...

 1. Sydkorea: Teknologiske tigerspring med globale udfordringer

  DEFF Research Database (Denmark)

  Brynskov, Martin

  2010-01-01

  Sydkorea har gennemgået en utrolig udvikling fra u-land til førende i-land i løbet af få årtier. Helt centralt står den teknologiske eksport af elektronik, biler og skibsbyggeri i verdenseliten. Men på trods af de mange succeser er der også udfordringer. Denne analyse viser – med aktuelle eksempl...

 2. Digital kommunikation med den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper Bull; Andersen, Kim Normann

  til. I denne undersøgelse sættes der fokus på myndighedernes besvarelse af den digitale post. Digital post blev bl.a. etableret som et alternativ til almindelig e-mail for at det offentlige kan kommunikere med borgere og virksomheder på en sikker måde, dvs. uden at uvedkommende kan få adgang til...... følsomme oplysninger. Fokus for undersøgelsen er hvordan håndterer myndighederne besvarelserne i den digitale postkasse: svarer de på digital post og e-mail, hvor hurtigt svarer de og er svarene brugbare? Undersøgelsen medtager myndighedernes besvarelse af digital post og e-mail, dels for at kunne...... sammenligne de to digitale kanaler og for at kunne sammenligne med en tidligere undersøgelse af digital kommunikation med det offentlige. Herudover er der tidligere gennemført en undersøgelse af e-mail svar og svartider i New Zealand og Australien. De danske resultater fra e-mail undersøgelsen, men ikke...

 3. Significados culturais da asma infantil Cultural meanings of the infantile asthma

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirna Albuquerque Frota

  2008-06-01

  Full Text Available OBJETIVO: Analisar os significados culturais da asma infantil com origem na mãe-cuidadora. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: Pesquisa qualitativa realizada em 2004, no município de Fortaleza, CE. Foi utilizada a observação participante com abordagem etnográfica e entrevistas com sete mães acompanhantes de seus filhos em unidade de emergência hospitalar. Os significados das falas das mães foram identificados utilizando-se a técnica de análise temática. ANÁLISE DOS RESULTADOS: Foram identificadas duas categorias de discussão; na primeira, "desinformação sobre a doença", foi possível perceber que as mães não são informadas sobre a doença do filho. Na segunda categoria, "cuidado cultural", as mães referem informações sobre os cuidados e utilizam recursos do saber popular para prevenir a asma dos filhos, como o cuidado ambiental e a utilização de remédios caseiros à base de plantas medicinais. CONCLUSÕES: As características de desinformação e desconhecimento materno em relação à asma do filho mostram a necessidade de haver um trabalho educativo intenso, dialógico e problematizador em estreita colaboração com o tratamento, visando à melhoria do prognóstico da doença.OBJECTIVE: To analyze the cultural meanings of infantile asthma from the perspective of the mother/carer of the child. METHODOLOGICAL PROCEDURES: Qualitative research conducted in 2004, in the city of Fortaleza (Northeastern Brazil. An ethnographic approach was utilized, consisting of participant observation and interviews with seven mothers, accompanying their children in a hospital emergency ward. Thematic analysis was the technique employed when identifying the meanings of mothers' discourse. ANALYSIS OF RESULTS: Two discussion categories were identified: "disinformation on illness" in which it was possible to perceive that the mothers were not informed with respect to their children's illness; and "cultural care" in which they relate information on

 4. Evaluering af ordning med psykologbehandling af personer med let til moderat depression

  DEFF Research Database (Denmark)

  Fjeldsted, Rita; Christensen, Kaj Sparle

  Herværende rapport evaluerer den pr. 1.4.2008 indførte ordning med mulighed for henvisning til psykologbehandling med 60 % tilskud for patienter med let til moderat depression. Evalueringen har betjent sig af flere gensidigt supplerende metoder: spørgeskemaundersøgelser overfor patienter, psykolo......Herværende rapport evaluerer den pr. 1.4.2008 indførte ordning med mulighed for henvisning til psykologbehandling med 60 % tilskud for patienter med let til moderat depression. Evalueringen har betjent sig af flere gensidigt supplerende metoder: spørgeskemaundersøgelser overfor patienter...... tidligere evaluering af forsøgsordning af psykologbehandling af depression i perioden 2005-06. 18.419 personer i alderen 18-37 år blev henvist til psykolog i den undersøgte ordning i perioden 1.2.2009 – 31.1.2010, svarende til en henvisningshyppighed på 1,6 % af baggrundsbefolkningen i samme aldersgruppe....... Ordningen giver mulighed for én rehenvisning, og 9 % blev rehenvist i perioden. Spørgeskemaresultater viser, at kun 33 % af de henviste falder ind under henvisningskriteriet ” let til moderat depression” på tidspunktet for opstart af psykologbehandling, 39 % har ingen tegn på depression, og 28 % har svær...

 5. Interventions for infantile haemangiomas of the skin.

  Science.gov (United States)

  Novoa, Monica; Baselga, Eulalia; Beltran, Sandra; Giraldo, Lucia; Shahbaz, Ali; Pardo-Hernandez, Hector; Arevalo-Rodriguez, Ingrid

  2018-04-18

  Infantile haemangiomas (previously known as strawberry birthmarks) are soft, raised swellings of the skin that occur in 3% to 10% of infants. These benign vascular tumours are usually uncomplicated and tend to regress spontaneously. However, when haemangiomas occur in high-risk areas, such as near the eyes, throat, or nose, impairing their function, or when complications develop, intervention may be necessary. This is an update of a Cochrane Review first published in 2011. To assess the effects of interventions for the management of infantile haemangiomas in children. We updated our searches of the following databases to February 2017: the Cochrane Skin Group Specialised Register, CENTRAL, MEDLINE, Embase, PsycINFO, AMED, LILACS, and CINAHL. We also searched five trials registries and checked the reference lists of included studies for further references to relevant trials. Randomised controlled trials (RCTs) of all types of interventions, versus placebo, active monitoring, or other interventions, in any child with single or multiple infantile haemangiomas (IHs) located on the skin. We used standard methodological procedures expected by Cochrane. The primary outcome measures were clearance, a subjective measure of improvement, and adverse events. Secondary outcomes were other measures of resolution; proportion of parents or children who consider there is still a problem; aesthetic appearance; and requirement for surgical correction. We used GRADE to assess the quality of the evidence for each outcome; this is indicated in italics. We included 28 RCTs, with a total of 1728 participants, assessing 12 different interventions, including lasers, beta blockers (e.g. propranolol, timolol maleate), radiation therapy, and steroids. Comparators included placebo, an active monitoring approach, sham radiation, and interventions given alone or in combination.Studies were conducted in a number of countries, including China, Egypt, France, and Australia. Participant age ranged

 6. Reflexo do consumismo infantil no ambiente escolar

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sônia de Fátima Camargo

  2011-12-01

  Full Text Available Este artigo propôs verificar se há reflexos do consumismo infantil no ambiente escolar. Se á fatores que influenciam nas interações afetivas e subjetivas dos alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental na Escola Municipal Professora Ana Cristina de sena município de Sinop – MT. O objetivo do trabalho foi investigar as relações interpessoais em sala de aula e de que forma essas relações acontecem diante do consumismo. Como fundamentação teórica, recorremos aos autores, Zygmunt Bauman, Anne Barrére, Antonio Chizotti e Maria Minayo. A metodologia usada consistiu na pesquisa qualitativa, no estudo de caso e entrevistas com perguntas abertas e fechadas aplicadas a professores e pais e observação em sala dos alunos. Através dos relatos dos sujeitos realizamos um estudo analítico confrontando os dados da pesquisa com os autores principais que fundamentam a mesma. O presente trabalho pretende contribuir com a escola na sensibilização de futuros consumidores, e como trabalhar com conceitos de valores do ‘ser’ e não do ‘ter’. Os resultados da investigação revelam que a realidade na qual foi pesquisado, o reflexo do consumismo e contundentes e que o consumismo não é o único fator a influenciar nas relações e formação subjetiva dos alunos.Palavras-chave: educação; ensino fundamental; anos iniciais; consumismo; sociointeracionismo.

 7. Prevención y promoción del desarrollo infantil: una experiencia en las Escuelas Infantiles

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ángela Díaz-Herrero

  2009-01-01

  Full Text Available Este trabajo presenta un programa de prevención y promoción del desarrollo infantil dirigido a 136 niños entre 1 y 3 años de edad escolarizados en escuela infantil entre los cursos académicos 2005-2006 y 2007-2008. Se efectuaron dos valoraciones anuales del desarrollo psicomotor mediante las Escalas Bayley de Desarrollo Infantil (Bayleyayley, 1993. Tras la primera evaluación se dieron recomendaciones tanto a la familia como a los educadores para fortalecer las competencias de los niños. Los resultados indican, de modo global, progresos significativos tanto en el desarrollo mental como psicomotor de los niños que participaron en dicho programa.

 8. Mortalidad infantil en Cuba 1959-1999

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Raúl Riverón Corteguera

  2001-09-01

  Full Text Available De 1959 a 1999, con los datos estadísticos disponibles, la mortalidad infantil en Cuba disminuyó en 81,3 %, la mortalidad neonatal precoz se redujo el 73,4 %, la mortalidad neonatal tardía el 83,6 % y la posneonatal en 86,0 %. Las reducciones obtenidas en el período se distribuyeron uniformemente entre todas las provincias, aunque la mayor disminución se produjo en las provincias centrales y occidentales. Los rubros que más disminuyeron sus tasas fueron: enteritis y otras enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias agudas, afecciones perinatales en general y las meningitis, aunque todas las causas reducen la mortalidad en el período. La natalidad descendió el 51,3 %, la fecundidad lo hizo en 30 %, el crecimiento demográfico bruto de la población disminuyó el 59,8 %, el parto institucional aumentó en 65,9 %, el bajo peso al nacer descendió el 36,9 %, la mortalidad perinatal se redujo el 67,2 %, los nacidos vivos disminuyeron el 21,1 % y la supervivencia infantil a los 5 años aumentó el 3,8 %. Esto ha sido posible debido principalmente a la decisión política de priorizar el sector de la salud y muy especialmente la salud maternoinfantil adoptada por nuestro Estado a principios de la década de los 60, lo que permitió alcanzar avances en la organización, calidad de la atención y una amplia cobertura de los servicios de salud. También fueron elementos importantes, el mejoramiento del nivel de vida y de la educación alcanzados por la población, las mejoras logradas en la situación sanitaria y epidemiológica, la distribución equitativa de los alimentos que prioriza a la madre y al niño. Un elemento fundamental en la última década ha sido el desarrollo del "médico de la familia" en la atención primaria y el mejoramiento de la atención hospitalaria. Por otra parte han contribuido de manera notable el establecimiento del Programa Nacional de Atención Maternoinfantil, que abarca las inmunizaciones, el control de las

 9. Morphometric characterisation of wing feathers of the barn owl Tyto alba pratincola and the pigeon Columba livia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Klaas Michael

  2007-11-01

  Full Text Available Abstract Background Owls are known for their silent flight. Even though there is some information available on the mechanisms that lead to a reduction of noise emission, neither the morphological basis, nor the biological mechanisms of the owl's silent flight are known. Therefore, we have initiated a systematic analysis of wing morphology in both a specialist, the barn owl, and a generalist, the pigeon. This report presents a comparison between the feathers of the barn owl and the pigeon and emphasise the specific characteristics of the owl's feathers on macroscopic and microscopic level. An understanding of the features and mechanisms underlying this silent flight might eventually be employed for aerodynamic purposes and lead to a new wing design in modern aircrafts. Results A variety of different feathers (six remiges and six coverts, taken from several specimen in either species, were investigated. Quantitative analysis of digital images and scanning electron microscopy were used for a morphometric characterisation. Although both species have comparable body weights, barn owl feathers were in general larger than pigeon feathers. For both species, the depth and the area of the outer vanes of the remiges were typically smaller than those of the inner vanes. This difference was more pronounced in the barn owl than in the pigeon. Owl feathers also had lesser radiates, longer pennula, and were more translucent than pigeon feathers. The two species achieved smooth edges and regular surfaces of the vanes by different construction principles: while the angles of attachment to the rachis and the length of the barbs was nearly constant for the barn owl, these parameters varied in the pigeon. We also present a quantitative description of several characteristic features of barn owl feathers, e.g., the serrations at the leading edge of the wing, the fringes at the edges of each feather, and the velvet-like dorsal surface. Conclusion The quantitative

 10. Leucodistrofia metacromática infantil em gêmeos

  OpenAIRE

  Wittig,Ehrenfried Othmar; Marçallo,Francisco Antonio; Pilotto,Rui Fernando; Mello,Luiz Renato

  1985-01-01

  Os autores descrevem um par de gêmeas monozigóticas, filhas de pais consanguíneos em segundo grau (f=1/32), com leucodistrofia metacromática, forma infantil. A zigosidade foi determinada pelos achados obstétricos e por marcadores genéticos eritrocitários.

 11. Leucodistrofia metacromática infantil em gêmeos

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ehrenfried Othmar Wittig

  1985-09-01

  Full Text Available Os autores descrevem um par de gêmeas monozigóticas, filhas de pais consanguíneos em segundo grau (f=1/32, com leucodistrofia metacromática, forma infantil. A zigosidade foi determinada pelos achados obstétricos e por marcadores genéticos eritrocitários.

 12. Infantile malignant osteopetrosis: A case report of three siblings

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sahil Jain

  2013-01-01

  Full Text Available Infantile malignant osteopetrosis, a rare hereditary, generalized disorder of bone characterized by a significant increase in the density of the skeletal tissues is described in three siblings. The incidence, genetic etiology, clinical, laboratory, radiological features, management and prognosis have been discussed.

 13. Quantitative analysis of infantile ureteropelvic junction obstruction by diuretic renography

  International Nuclear Information System (INIS)

  Ueno, Shigeru; Suzuki, Yutaka; Murakami, Takeshi; Yokoyama, Seishichi; Hirakawa, Hitoshi; Tajima, Tomoo; Makuuchi, Hiroyasu

  2001-01-01

  Infantile hydronephrosis detected by ultrasonography poses a clinical dilemma on how to treat the condition. This article reports a retrospective study to evaluate infantile hydronephrosis due to suspected ureteropelvic junction (UPJ) obstruction by means of standardized diuretic renography and to speculate its usefulness for quantitative assessment and management of this condition. Between November 1992 and July 1999, 43 patients who had the disease detected in their fetal or infantile period were submitted to this study. Standardized diuretic renograms were obtained with 99m Tc-labeled diethylene-triaminepenta-acetate (Tc-99m-DTPA) or 99m Tc-labeled mercaptoacetyl triglycine (Tc-99m-MAG3) as radiopharmaceuticals. Drainage half-time clearance (T 1/2) of the activity at each region of interest set to encompass the entire kidney and the dilated pelvis was used as an index of quantitative analysis of UPJ obstruction. Initial T 1/2s of 32 kidneys with suspected UPJ obstruction were significantly longer than those of 37 without obstruction. T 1/2s of kidneys which had undergone pyeloplasty decreased promptly after surgery whereas those of units followed up without surgery decreased more sluggishly. These findings demonstrate that a standardized diuretic renographic analysis with T 1/2 can reliably assess infantile hydronephrosis with UPJ obstruction and be helpful in making a decision on surgical intervention. (author)

 14. Injury Patterns among Individuals Diagnosed with Infantile Autism during Childhood

  DEFF Research Database (Denmark)

  Mouridsen, Svend-Erik; Rich, Bente; Isager, Torben

  2016-01-01

  Background: To date, injury risk among people with infantile autism (IA) has been a relatively poorly researched issue.Objective:The purpose of our study was to compare the prevalence and types of injuries in a clinical sample of 118 patients diagnosed with IA during childhood with those of 336 age...

 15. Quantitative analysis of infantile ureteropelvic junction obstruction by diuretic renography

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ueno, Shigeru; Suzuki, Yutaka; Murakami, Takeshi; Yokoyama, Seishichi; Hirakawa, Hitoshi; Tajima, Tomoo; Makuuchi, Hiroyasu [Tokai Univ., Isehara, Kanagawa (Japan). School of Medicine

  2001-04-01

  Infantile hydronephrosis detected by ultrasonography poses a clinical dilemma on how to treat the condition. This article reports a retrospective study to evaluate infantile hydronephrosis due to suspected ureteropelvic junction (UPJ) obstruction by means of standardized diuretic renography and to speculate its usefulness for quantitative assessment and management of this condition. Between November 1992 and July 1999, 43 patients who had the disease detected in their fetal or infantile period were submitted to this study. Standardized diuretic renograms were obtained with {sup 99m}Tc-labeled diethylene-triaminepenta-acetate (Tc-99m-DTPA) or {sup 99m}Tc-labeled mercaptoacetyl triglycine (Tc-99m-MAG3) as radiopharmaceuticals. Drainage half-time clearance (T 1/2) of the activity at each region of interest set to encompass the entire kidney and the dilated pelvis was used as an index of quantitative analysis of UPJ obstruction. Initial T 1/2s of 32 kidneys with suspected UPJ obstruction were significantly longer than those of 37 without obstruction. T 1/2s of kidneys which had undergone pyeloplasty decreased promptly after surgery whereas those of units followed up without surgery decreased more sluggishly. These findings demonstrate that a standardized diuretic renographic analysis with T 1/2 can reliably assess infantile hydronephrosis with UPJ obstruction and be helpful in making a decision on surgical intervention. (author)

 16. Clinical findings versus imaging studies in the diagnosis of infantile ...

  African Journals Online (AJOL)

  Background: Infantile hypertrophic pyloric stenosis is the most common surgical cause of vomiting in early infancy and can be diagnosed clinically or by imaging studies. Objectives: The aim of this study was to assess the accuracy of clinical examination compared with ultrasound and upper gastrointestinal contrast imaging ...

 17. Infantile Short Bowel Syndrome: short and long term evaluation

  NARCIS (Netherlands)

  J.F. Olieman (Joanne)

  2009-01-01

  textabstractInfantile short bowel syndrome is a condition which is characterized by malabsorption of nutrients, as a result of congenital intestinal shortening or massive small bowel resection. Survival rates have improved over the years, but morbidity remains high and clinical management of these

 18. Hacia una educación infantil de calidad

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Lupita Chaves Salas

  2004-01-01

  Full Text Available El artículo analiza las funciones que cumple la educación infantil dentro de la sociedad y da a conocer algunos criterios de calidad para valorar los programas dirigidos a la educación del niño y la niña menor de seis años

 19. El timerosal y las enfermedades del neurodesarrollo infantil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luis Maya

  2006-09-01

  Full Text Available Se evalúa la relación causal entre el timerosal (etilmercurio, como preservante en las vacunas pediátricas, y el incremento de casos de enfermedades del neurodesarrollo infantil, como consecuencia de la ampliación de los esquemas de inmunización. Se revisó la información científica, relacionando el timerosal y las evidencias que permitan evaluar una posible asociación causal, con estudios epidemiológicos, ecológicos, biomoleculares y toxicológicos, de bioseguridad, toxicológicos fetales y sobre salud reproductiva. Se encontró múltiples asociaciones entre la exposición a timerosal y las enfermedades del neurodesarrollo infantil. Tal neurotoxicidad ocurre en los infantes y fetos de gestantes vacunadas por dosis acumulativa de mercurio. Las diversas evidencias implican al timerosal como el agente causante, agravante o disparador de las enfermedades del neurodesarrollo infantil. La toxicidad del mercurio obligó al retiro progresivo del timerosal de los medicamentos. Lamentablemente, en las vacunas, ha habido una sustancial demora en la demostración de su impacto negativo. Actualmente, existen vacunas sin timerosal, cuyo uso está ocasionando la disminución de la incidencia de las enfermedades del neurodesarrollo infantil.

 20. A Stiff Man-Child Walking: Derrida’s Economy of Secrecy and Faulkner’s “Barn Burning”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michael Wainwright

  2011-12-01

  Full Text Available Working from Jacques Derrida’s contentions about secrecy and authorial responsibility, and paying brief but specific attention to Charles Baudelaire’s “La fausse monnaie” (1869, as suggested by Derridean concerns over capitalist economics, this article studies the manner in which the inviolable and conditional secrets of William Faulkner’s “Barn Burning” (1938 reveal the poststructural tendencies avant la lettre of this leading American modernist.  While Faulkner scholars have focused on the ambivalent language and metaphors deployed in this short story, they have not formerly traced the manner in which “Barn Burning” incites a sense of deconstructive criticism, and have thereby failed to acknowledge Faulkner’s attendant authorial irresponsibility.  This article redresses this critical imbalance.

 1. Lineær programmering med Excel

  DEFF Research Database (Denmark)

  Lynggaard, Peter

  Publikationen giver en introduktion til faget "Lineær programmering". Formulering og løsning bygger på, at modellerne opstilles og løses i et Excel-regneark. Fremgangsmåden er forklaret trin for trin, således at hæftet kan bruges som selvstudiemateriale. Indholdsfortegnelse Generelt om styring og...... planlægning Lineær programmering Excel solveren Fortolkning af udskrifter Degeneration Excel tips Opgaver med løsninger...

 2. Manifest for en psykiatri med brugerrespekt

  DEFF Research Database (Denmark)

  Samskabelsesprojekt med psykiatribrugere og pårørende. Psykiatri Manifestet består af forskellige statements om psykiatrien som den opleves set fra brugerperspektiv, og visioner om hvor brugerne ønsker, den skal udvikle sig hen. Brugerne har reageret på Marianne Træbing Sechers invitation via hen...... hendes kontoer på Facebook, Twitter og LinkedIn, samt gennem nedenstående facebooksider og interesseorganisationer. Marianne er ansat som adjunkt på VIA University College og står for videreuddannelse, konsulentarbejde og forskning/udvikling på psykiatriområdet i tilknytning hertil....

 3. Airborne detection and quantification of swine influenza a virus in air samples collected inside, outside and downwind from swine barns.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cesar A Corzo

  Full Text Available Airborne transmission of influenza A virus (IAV in swine is speculated to be an important route of virus dissemination, but data are scarce. This study attempted to detect and quantify airborne IAV by virus isolation and RRT-PCR in air samples collected under field conditions. This was accomplished by collecting air samples from four acutely infected pig farms and locating air samplers inside the barns, at the external exhaust fans and downwind from the farms at distances up to 2.1 km. IAV was detected in air samples collected in 3 out of 4 farms included in the study. Isolation of IAV was possible from air samples collected inside the barn at two of the farms and in one farm from the exhausted air. Between 13% and 100% of samples collected inside the barns tested RRT-PCR positive with an average viral load of 3.20E+05 IAV RNA copies/m³ of air. Percentage of exhaust positive air samples also ranged between 13% and 100% with an average viral load of 1.79E+04 RNA copies/m³ of air. Influenza virus RNA was detected in air samples collected between 1.5 and 2.1 Km away from the farms with viral levels significantly lower at 4.65E+03 RNA copies/m³. H1N1, H1N2 and H3N2 subtypes were detected in the air samples and the hemagglutinin gene sequences identified in the swine samples matched those in aerosols providing evidence that the viruses detected in the aerosols originated from the pigs in the farms under study. Overall our results indicate that pigs can be a source of IAV infectious aerosols and that these aerosols can be exhausted from pig barns and be transported downwind. The results from this study provide evidence of the risk of aerosol transmission in pigs under field conditions.

 4. Virulence potential of filamentous fungi isolated from poultry barns in Cascavel, Paraná, Brazil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cleison Ledesma Taira

  2011-03-01

  Full Text Available Opportunistic fungi are those that normally would not cause diseases in otherwise healthy people, but are able to cause problems under some circumstances, and for this they need to possess a certain virulence potential. The objective of this study was to identify samples of filamentous fungi isolated from poultry barns in Cascavel, Paraná, and also to evaluate their virulence potential by assessing proteinase production, hemolytic activity, urease production, and growth rate at 37 ºC. We have evaluated the following samples: Acremonium hyalinulum (1 sample, Aspergillus sp. (12, Beauveria bassiana (1, Curvularia brachyspora (1, Paecilomyces variotti (1, and Penicillium sp. (2. Out of the 18 samples analyzed, 44.4% showed proteolytic activity using albumin as the substrate versus 66.7% when using casein; 66.7% showed hemolytic activity, 83.3% were positive for urea, and 88.9% grew at a temperature of 37 ºC. The results demonstrated that the majority of the isolates expressed virulence factors. Therefore, these isolates have the potential to harm human hosts, such as those working at poultry barns, especially predisposed or susceptible individuals.Fungos oportunistas são aqueles que normalmente não causariam doenças em pessoas saudáveis, mas eles são capazes de causar problemas sob certas circunstâncias e, para isso, eles necessitam possuir algum potencial de virulência. O objetivo deste trabalho foi identificar amostras de fungos filamentosos isolados de granjas de aves em Cascavel, Paraná, e também avaliar o seu potencial de virulência, verificando a produção de proteinase, atividade hemolítica, produção de urease e crescimento a 37 ºC. Foram avaliados Acremonium hyalinulum (01, Aspergillus sp (12, Beauveria bassiana (01, Curvularia brachyspora (01, Paecylomices variotti (01 e Penicillium sp (02. Das 18 amostras, 44,4% apresentaram atividade proteolítica usando como substrato a albumina e 66,7% com caseína; 66,7% demonstraram

 5. Evolutionary divergence in sexual signals: Insights from within and among barn swallow populations

  Science.gov (United States)

  Wilkins, Matthew Reed

  A wealth of studies across diverse animal groups indicate the importance of sexual selection in shaping phenotypes within and across breeding populations. In recent decades, much research has focused on how divergent sexual selection pressures among populations may lead to speciation. For my first dissertation chapter, I performed a literature review on the causes and consequences of evolutionary divergence in acoustic signals and developed the acoustic window conceptual framework for understanding the contributions of selection, genetic drift, and evolutionary constraint to signal divergence. Further, I found that sexual selection explains acoustic differences between recently diverged populations of the best-studied taxa. However, the relative contributions of ecological selection, sexual selection, and drift to acoustic divergence have not typically been considered within the same study systems. The remainder of my dissertation used the Northern Hemisphere-distributed barn swallow ( Hirundo rustica) species complex as a model system to study sender-receiver dynamics, intra- and intersexual selection pressures, and visual and acoustic signal interactions at the local scale, and signal divergence across populations at the global scale. From song recordings taken across 19 sampling sites, spanning five of six described subspecies, I demonstrated considerable conservation in song structure. However, temporal traits were highly divergent across subspecies, and in particular, the speed of the terminal trill of songs. In a detailed study of the multimodal communication system of the barn swallow (including visual and acoustic traits), I demonstrated that males and females use different types of signals to mediate competition and mate choice. One of the only exceptions to this rule was trill rate, which was also implicated in song divergence across populations. In order to test the function of trill rate in communication, I performed a two-year playback study within the

 6. Effects of biofilter media depth and moisture content on removal of gases from a swine barn.

  Science.gov (United States)

  Liu, Tongshuai; Dong, Hongmin; Zhu, Zhiping; Shang, Bin; Yin, Fubin; Zhang, Wanqin; Zhou, Tanlong

  2017-12-01

  Media depth (MD) and moisture content (MC) are two important factors that greatly influence biofilter performance. The purpose of this study was to investigate the combined effect of MC and MD on removing ammonia (NH 3 ), hydrogen sulfide (H 2 S), and nitrous oxide (N 2 O) from swine barns. Biofiltration performance of different MDs and MCs in combination based on a mixed medium of wood chips and compost was monitored. A 3 × 3 factorial design was adopted, which included three levels of the two factors (MC: 45%, 55%, and 67% [wet basis]; MD: 0.17, 0.33, and 0.50 m). Results indicated that high MC and MD could improve NH 3 removal efficiency, but increase outlet N 2 O concentration. When MC was 67%, the average NH 3 removal efficiency of three MDs (0.17, 0.33, and, 0.50 m) ranged from 77.4% to 78.7%; the range of average H 2 S removal efficiency dropped from 68.1-90.0% (1-34 days of the test period) to 36.8-63.7% (35-58 days of the test period); and the average outlet N 2 O concentration increased by 25.5-60.1%. When MC was 55%, the average removal efficiency of NH 3 , H 2 S, and N 2 O for treatment with 0.33 m MD was 72.8 ± 5.9%, 70.9 ± 13.3%, and -18.9 ± 8.1%, respectively; and the average removal efficiency of NH 3 , H 2 S, and N 2 O for treatment with 0.50 m MD was 77.7 ± 4.2%, 65.8 ± 13.7%, and -24.5 ±12.1%, respectively. When MC was 45%, the highest average NH 3 reduction efficiency among three MDs was 60.7% for 0.5 m MD, and the average N 2 O removal efficiency for three MDs ranged from -18.8% to -12.7%. In addition, the pressure drop of 0.33 m MD was significantly lower than that of 0.50 m MD (p moisture contents (45%, 55%, and 67% [wet basis]) were compared to remove gases from a swine barn. Using wood chips and compost mixture as the biofilters media, the combination of 0.33 m media depth and 55% media moisture content is recommended to obtain good reduction of NH 3 and H 2 S, and to simultaneously prevent elevated emission of N 2 O and large

 7. Differential contribution of demographic rate synchrony to population synchrony in barn swallows.

  Science.gov (United States)

  Schaub, Michael; von Hirschheydt, Johann; Grüebler, Martin U

  2015-11-01

  Populations of many species show temporally synchronous dynamics over some range, mostly caused by spatial autocorrelation of the environment that affects demographic rates. Synchronous fluctuation of a demographic rate is a necessary, but not sufficient condition for population synchrony because population growth is differentially sensitive to variation in demographic rates. Little is known about the relative effects of demographic rates to population synchrony, because it is rare that all demographic rates from several populations are known. We develop a hierarchical integrated population model with which all relevant demographic rates from all study populations can be estimated and apply it to demographic data of barn swallows Hirundo rustica from nine sites that were between 19 and 224 km apart from each other. We decompose the variation of the population growth and of the demographic rates (apparent survival, components of productivity, immigration) into global and local temporal components using random effects which allowed the estimation of synchrony of these rates. The barn swallow populations fluctuated synchronously, but less so than most demographic rates. The highest synchrony showed the probability of double brooding, while fledging success was highly asynchronous. Apparent survival, immigration and total productivity achieved intermediate levels of synchrony. The growth of all populations was most sensitive to changes in immigration and adult apparent survival, and both of them contributed to the observed temporal variation of population growth rates. Using a simulation model, we show that immigration and apparent survival of juveniles and adults were able to induce population synchrony, but not components of local productivity due to their low population growth rate sensitivity. Immigrants are mostly first-time breeders, and consequently, their number depends on the productivity of neighbouring populations. Since total productivity was synchronized

 8. PubMed-EX: a web browser extension to enhance PubMed search with text mining features.

  Science.gov (United States)

  Tsai, Richard Tzong-Han; Dai, Hong-Jie; Lai, Po-Ting; Huang, Chi-Hsin

  2009-11-15

  PubMed-EX is a browser extension that marks up PubMed search results with additional text-mining information. PubMed-EX's page mark-up, which includes section categorization and gene/disease and relation mark-up, can help researchers to quickly focus on key terms and provide additional information on them. All text processing is performed server-side, freeing up user resources. PubMed-EX is freely available at http://bws.iis.sinica.edu.tw/PubMed-EX and http://iisr.cse.yzu.edu.tw:8000/PubMed-EX/.

 9. Characterization of bioaerosols from dairy barns: reconstructing the puzzle of occupational respiratory diseases by using molecular approaches.

  Science.gov (United States)

  Blais Lecours, Pascale; Veillette, Marc; Marsolais, David; Duchaine, Caroline

  2012-05-01

  To understand the etiology of exposure-related diseases and to establish standards for reducing the risks associated with working in contaminated environments, the exact nature of the bioaerosol components must be defined. Molecular biology tools were used to evaluate airborne bacterial and, for the first time, archaeal content of dairy barns. Three air samplers were tested in each of the 13 barns sampled. Up to 10(6) archaeal and 10(8) bacterial 16S rRNA genes per m(3) of air were detected. Archaeal methanogens, mainly Methanobrevibacter species, were represented. Saccharopolyspora rectivirgula, the causative agent of farmer's lung, was quantified to up to 10(7) 16S rRNA genes per m(3) of air. In addition, a wide variety of bacterial agents were present in our air samples within the high airborne bioaerosol concentration range. Despite recommendations regarding hay preservation and baling conditions, farmers still develop an S. rectivirgula-specific humoral immune response, suggesting intense and continuous exposure. Our results demonstrate the complexity of bioaerosol components in dairy barns which could play a role in occupational respiratory diseases.

 10. The diet of wintering Barn Owls (Tyto alba in the region of Histria, the Danube Delta Biosphere Reserve

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  SÁNDOR D. Attila

  2008-10-01

  Full Text Available The Barn Owl (Tyto alba is a common nocturnal predator of agro-ecosystems and it is widely distributed, especially in European countryside. The species uses human artifacts, ruins, barns, attics, towers for breeding and roosting, these sites can provide researchers with hundreds of pellets, thus its diet is well known. A first assessment of the diet and food selection was made for the southern part of the Danube Delta Biosphere Reserve in the wintering period, in a unique wetland-grassland complex, with large areas of steppes. Mammals dominated the diet spectrum, with the shrews (Soricidae being the most frequent (48.3%, followed by the mice (Muridae, and the voles (Arvicolinae. The mammalian component of the diet is important also in terms of biomass (97.8 %. The most valuable species is the Sibling Vole (Microtus epiroticus equalling 25.5 % of all biomass consumed, followed by the Common White-toothed Shrew (Crocidura suaveolens and the Mound-building Mouse (Mus spicilegus. Birds and amphibians made up a small portion of the diet, both in terms of occurrence and of biomass. Three species of birds were captured, the House Sparrow (Passer domesticus being the most important. The results suggest that the Barn Owl is a specialized feeder relying on small mammals and completing its diet with other prey only occasionally.

 11. Bygningsdele med celluloseuld og høruld

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Ernst Jan de Place

  2001-01-01

  Resume af rapport med eksempler på bygningsdele med papir- eller hørisolering, der overholder bygningsreglementerne, udarbejdet af Dansk Brandteknisk Institut under Energistyrelsens udviklingsprogram "Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering"...

 12. Ødelæg alt muligt med et bogstav

  DEFF Research Database (Denmark)

  Konzack, Lars

  2017-01-01

  En gang imellem griber en raptus SoMe-Danmark, og så fyldes alles feed med samme slags indhold. Senest overspringshandlede vi med hashtagget #oedelaeg1filmed1bogstav - og alle mulige afledninger af det....

 13. Similarities and differences between infantile and early childhood onset vanishing white matter disease.

  Science.gov (United States)

  Zhou, Ling; Zhang, Haihua; Chen, Na; Zhang, Zhongbin; Liu, Ming; Dai, Lifang; Wang, Jingmin; Jiang, Yuwu; Wu, Ye

  2018-06-01

  Vanishing white matter disease (VWM) is one of the most prevalent inherited leukoencephalopathies in childhood. Infantile VWM is more severe but less understood than the classic early childhood type. We performed a follow-up study on 14 infantile and 26 childhood patients to delineate the natural history and neuroimaging features of VWM. Infantile and childhood patients shared similarities in the incidence of epileptic seizure (35.7 vs. 38.5%) and episodic aggravation (92.9 vs. 84.6%). Developmental delay before disease onset was more common in infantile patients. Motor disability was earlier and more severe in infantile VWM. In survivors with disease durations of 1-3 years, the Gross Motor Function Classification System (GMFCS) was classified as IV-V in 66.7% of infantile and only 29.4% of childhood patients. Kaplan-Meier survival curve analysis indicated that the 5-year survival rates were 21.6 and 91.3% in infantile and childhood VWM, respectively. In terms of MRI, infantile patients showed more extensive involvement and earlier rarefaction, with more common involvement of subcortical white matter, internal capsule, brain stem and dentate nuclei of the cerebellum. Restricted diffusion was more diffuse or extensive in infantile patients. In addition, four novel mutations were identified. In conclusion, we identified some similarities and differences in the natural history and neuroimaging features between infantile and early childhood VWM.

 14. COSMO-SkyMed and GIS applications

  Science.gov (United States)

  Milillo, Pietro; Sole, Aurelia; Serio, Carmine

  2013-04-01

  Geographic Information Systems (GIS) and Remote Sensing have become key technology tools for the collection, storage and analysis of spatially referenced data. Industries that utilise these spatial technologies include agriculture, forestry, mining, market research as well as the environmental analysis . Synthetic Aperture Radar (SAR) is a coherent active sensor operating in the microwave band which exploits relative motion between antenna and target in order to obtain a finer spatial resolution in the flight direction exploiting the Doppler effect. SAR have wide applications in Remote Sensing such as cartography, surface deformation detection, forest cover mapping, urban planning, disasters monitoring , surveillance etc… The utilization of satellite remote sensing and GIS technology for this applications has proven to be a powerful and effective tool for environmental monitoring. Remote sensing techniques are often less costly and time-consuming for large geographic areas compared to conventional methods, moreover GIS technology provides a flexible environment for, analyzing and displaying digital data from various sources necessary for classification, change detection and database development. The aim of this work si to illustrate the potential of COSMO-SkyMed data and SAR applications in a GIS environment, in particular a demostration of the operational use of COSMO-SkyMed SAR data and GIS in real cases will be provided for what concern DEM validation, river basin estimation, flood mapping and landslide monitoring.

 15. Ion sources for MedAustron

  International Nuclear Information System (INIS)

  Lettry, J.; Penescu, L.; Wallner, J.; Sargsyan, E.

  2010-01-01

  The MedAustron Ion therapy center will be constructed in Wiener Neustadt (Austria) in the vicinity of Vienna. Its accelerator complex consists of four ion sources, a linear accelerator, a synchrotron, and a beam delivery system to the three medical treatment rooms and to the research irradiation room. The ion sources shall deliver beams of H 3 1+ , C 4+ , and light ions with utmost reliability and stability. This paper describes the features of the ion sources presently planned for the MedAustron facility, such as ion source main parameters, gas injection, temperature control, and cooling systems. A dedicated beam diagnostics technique is proposed in order to characterize electron cyclotron resonance (ECR) ion beams; in the first drift region after the ion source, a fraction of the mixed beam is selected via moveable aperture. With standard beam diagnostics, we then aim to produce position-dependant observables such as ion-current density, beam energy distribution, and emittance for each charge states to be compared to simulations of ECR e-heating, plasma simulation, beam formation, and transport.

 16. MedAustron board visits CERN

  CERN Multimedia

  CERN Bulletin

  On 14 October, the board of EBG MedAustron, which is overseeing the construction of Austria’s hadron therapy centre, visited CERN. The visit recognized the relationship of shared knowledge, technology and training between CERN and MedAustron.   Normal.dotm 0 0 1 17 98 cern 1 1 120 12.0 0 false 18 pt 18 pt 0 0 false false false /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} ...

 17. Ion Sources for MedAustron

  CERN Document Server

  Lettry, J; Wallner, J; Sargsyan, E; CERN. Geneva. BE Department

  2010-01-01

  The MedAustron Ion therapy center will be constructed in Wiener Neustadt (Austria) in the vicinity of Vienna. Its accelerator complex consists of four ion sources, a linear accelerator, a synchrotron and a beam delivery system to the three medical treatment rooms and to the research irradiation room. The ion sources shall deliver beams of H31+, C4+ and light ions with utmost reliability and stability. This paper describes the features of the ion sources presently planned for the MedAustron facility; such as ion source main parameters, gas injection, temperature control and cooling systems. A dedicated beam diagnostics technique is proposed in order to characterize ECR ions beams; in the first drift region after the ion source, a fraction of the mixed beam is selected via moveable aperture. With standard beam diagnostics, we then aim to produce position-dependant observables such as ion-current density, beam energy distribution and emittance for each charge states to be compared to simulations of ECR e-heating...

 18. Digital kommunikation med den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper; Andersen, Kim Normann

  2013-01-01

  Denne rapport sammenfatter hovedresultaterne af en undersøgelse gennemført i juni måned 2013 om besvarelse af e-mail og digital post i den statslige, regionale og kommunale sektor. Allerede med eDag3 1. nov. 2010 skulle alle myndigheder have oprettet en digital postkasse, som borgerne kunne skrive...... til. I denne undersøgelse sættes der fokus på myndighedernes besvarelse af den digitale post. Digital post blev bl.a. etableret som et alternativ til almindelig e-mail for at det offentlige kan kommunikere med borgere og virksomheder på en sikker måde, dvs. uden at uvedkommende kan få adgang til...... følsomme oplysninger. Fokus for undersøgelsen er hvordan håndterer myndighederne besvarelserne i den digitale postkasse: svarer de på digital post og e-mail, hvor hurtigt svarer de og er svarene brugbare? Undersøgelsen medtager myndighedernes besvarelse af digital post og e-mail, dels for at kunne...

 19. Digital kommunikation med den offentlige sektor

  DEFF Research Database (Denmark)

  Berger, Jesper Bull; Andersen, Kim Normann

  Denne rapport sammenfatter hovedresultaterne for styrelser og statslige organisationer af en undersøgelse gennemført i sommeren 2013 om besvarelse af e-mail og digital post i den statslige, regionale og kommunale sektor. Allerede med eDag3 1. nov. 2010 skulle alle myndigheder have oprettet en...... digital postkasse, som borgerne kunne skrive til. I denne undersøgelse sættes der fokus på myndighedernes besvarelse af den digitale post. Digital post blev bl.a. etableret som et alternativ til almindelig e-mail for at det offentlige kan kommunikere med borgere og virksomheder på en sikker måde, dvs....... uden at uvedkommende kan få adgang til følsomme oplysninger. Fokus for undersøgelsen er hvordan håndterer myndighederne besvarelserne i den digitale postkasse: svarer de på digital post og e-mail, hvor hurtigt svarer de og er svarene brugbare? Vi har også undersøgt besvarelse af e-mail, dels...

 20. “And all the windows, great and small”. Finestre in Nightwood di Djuna Barnes

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Francesca Chiappini

  2015-01-01

  Full Text Available As a recurring subject and powerful symbol, the window dominates the female literary and artistic imagery of the twentieth century. It has been developed into mirror, photograph or painting, according to the writer’s needs, yet the basic shape of the frame is always retraceable. Among late modernist and postmodernist women writers, Djuna Barnes explores in detail the structural resources of this literary device. Although she already understands the potential of the frame in her early career as a journalist, she mostly challenges its extents of versatility in Nightwood (1936. Its crucial moments – either flashing epiphanies or missed catharsis – involve the physical presence of a window, which embodies a powerful narrative agent; more than mere symbol, it is active at several levels. Thematically, doors and windows, pictures and mirrors, play an important cohesive role. At a deeper stage of analysis, the structure of the novel itself is shored up by doors and windows, since the setting is essentially organized into indoors and outdoors scenes; windows and doors allow the characters to move between these two dimensions. On the metaphorical level, windows and doors represent a communicative channel; a room-door opening suggests the access to one’s inner life, whereas a shut window denies any chance of dialogue. However, all the characters seem to be too absorbed by their obsessions to realize such communicative potential, and rather meander uselessly in their mental frames.

 1. Quantitative genetics of migration syndromes: a study of two barn swallow populations.

  Science.gov (United States)

  Teplitsky, C; Mouawad, N G; Balbontin, J; De Lope, F; Møller, A P

  2011-09-01

  Migration is a complex trait although little is known about genetic correlations between traits involved in such migration syndromes. To assess the migratory responses to climate change, we need information on genetic constraints on evolutionary potential of arrival dates in migratory birds. Using two long-term data sets on barn swallows Hirundo rustica (from Spain and Denmark), we show for the first time in wild populations that spring arrival dates are phenotypically and genetically correlated with morphological and life history traits. In the Danish population, length of outermost tail feathers and wing length were negatively genetically correlated with arrival date. In the Spanish population, we found a negative genetic correlation between arrival date and time elapsed between arrival date and laying date, constraining response to selection that favours both early arrival and shorter delays. This results in a decreased rate of adaptation, not because of constraints on arrival date, but constraints on delay before breeding, that is, a trait that can be equally important in the context of climate change. © 2011 The Authors. Journal of Evolutionary Biology © 2011 European Society For Evolutionary Biology.

 2. Misting and fan cooling of the rest area in a dairy barn

  Science.gov (United States)

  Calegari, Ferdinando; Calamari, Luigi; Frazzi, Ermes

  2012-03-01

  This summer study aimed to evaluate the effect on dairy cows, kept in a free stall barn equipped with fans and sprinklers in the feeding area, of the delivery rate of misters in a cooling system in rest areas with different bedding materials. Thirty cows were divided into two homogenous groups according to milk yield and kept in two pens: one had beds with sand (SAMM) while the other had straw (STLM). Each pen was equipped with 2 fans (Ø 70 cm, 0.50 kW) and 2 misters (delivery rate of 11.2 and 22.5 L/h in STLM and SAMM, respectively) in the rest area. Microclimatic parameters, rectal temperature (RT), breathing rate (BR), milk yield, and some milk traits were recorded. Behavioural routines of the cows (standing and lying) were also continuously recorded during the hotter days. During the trial, two mild-moderate heat waves were observed. During these hotter periods, the daily maximum temperature recorded in the rest areas was 28.9 in SAMM and 31.2 in STLM, and the daily maximum THI was 78.2 in SAMM and 81.5 in STLM. In these periods, the cows in SAMM compared with those in STLM showed lower BR ( P sand as bedding materials reduces heat stress and improves cow comfort.

 3. Two-fold Mellin–Barnes transforms of Usyukina–Davydychev functions

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kniehl, Bernd A., E-mail: kniehl@desy.de [II. Institut für Theoretische Physik, Universität Hamburg, Luruper Chaussee 149, 22761 Hamburg (Germany); Kondrashuk, Igor [Grupo de Matemática Aplicada, Departamento de Ciencias Básicas, Universidad del Bío-Bío, Campus Fernando May, Casilla 447, Chillán (Chile); Fakultät für Physik, Universität Bielefeld, Universitätsstraße 25, 33615 Bielefeld (Germany); Notte-Cuello, Eduardo A. [Departamento de Matemáticas, Facultad de Ciencias, Universidad de La Serena, Av. Cisternas 1200, La Serena (Chile); Parra-Ferrada, Ivan [Carrera de Pedagogia en Matemática, Facultad de Educación y Humanidades, Universidad del Bío-Bío, Campus Castilla, Casilla 447, Chillán (Chile); Rojas-Medar, Marko [Grupo de Matemática Aplicada, Departamento de Ciencias Básicas, Universidad del Bío-Bío, Campus Fernando May, Casilla 447, Chillán (Chile)

  2013-11-01

  In our previous paper (Allendes et al., 2013 [10]), we showed that multi-fold Mellin–Barnes (MB) transforms of Usyukina–Davydychev (UD) functions may be reduced to two-fold MB transforms. The MB transforms were written there as polynomials of logarithms of ratios of squares of the external momenta with certain coefficients. We also showed that these coefficients have a combinatoric origin. In this paper, we present an explicit formula for these coefficients. The procedure of recovering the coefficients is based on taking the double-uniform limit in certain series of smooth functions of two variables which is constructed according to a pre-determined iterative way. The result is obtained by using basic methods of mathematical analysis. We observe that the finiteness of the limit of this iterative chain of smooth functions should reflect itself in other mathematical constructions, too, since it is not related in any way to the explicit form of the MB transforms. This finite double-uniform limit is represented in terms of a differential operator with respect to an auxiliary parameter which acts on the integrand of a certain two-fold MB integral. To demonstrate that our result is compatible with original representations of UD functions, we reproduce the integrands of these original integral representations by applying this differential operator to the integrand of the simple integral representation of the scalar triangle four-dimensional integral J(1,1,1−ε)

 4. Two-fold Mellin–Barnes transforms of Usyukina–Davydychev functions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kniehl, Bernd A.; Kondrashuk, Igor; Notte-Cuello, Eduardo A.; Parra-Ferrada, Ivan; Rojas-Medar, Marko

  2013-01-01

  In our previous paper (Allendes et al., 2013 [10]), we showed that multi-fold Mellin–Barnes (MB) transforms of Usyukina–Davydychev (UD) functions may be reduced to two-fold MB transforms. The MB transforms were written there as polynomials of logarithms of ratios of squares of the external momenta with certain coefficients. We also showed that these coefficients have a combinatoric origin. In this paper, we present an explicit formula for these coefficients. The procedure of recovering the coefficients is based on taking the double-uniform limit in certain series of smooth functions of two variables which is constructed according to a pre-determined iterative way. The result is obtained by using basic methods of mathematical analysis. We observe that the finiteness of the limit of this iterative chain of smooth functions should reflect itself in other mathematical constructions, too, since it is not related in any way to the explicit form of the MB transforms. This finite double-uniform limit is represented in terms of a differential operator with respect to an auxiliary parameter which acts on the integrand of a certain two-fold MB integral. To demonstrate that our result is compatible with original representations of UD functions, we reproduce the integrands of these original integral representations by applying this differential operator to the integrand of the simple integral representation of the scalar triangle four-dimensional integral J(1,1,1−ε)

 5. Two-fold Mellin-Barnes transforms of Usyukina-Davydychev functions

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kniehl, Bernd [Hamburg Univ. (Germany). 2. Inst. fuer Theoretische Physik; Kondrashuk, Igor [Univ. del Bio Bio, Chillan (Chile). Dept. de Ciencias Basicas; Bielefeld Univ. (Germany). Fakultaet fuer Physik; Notte-Cuello, Eduardo A. [Univ. de La Serena (Chile). Dept. de Matematicas; Parra-Ferrada, Ivan [Univ. del Bio Bio, Chillan (Chile). Facultad de Educacion y Humanidades; Rojas-Medar, Marko [Univ. del Bio Bio, Chillan (Chile). Dept. de Ciencias Basicas

  2013-04-15

  In our previous paper (Nucl.Phys.B 870 (2013) 243) we showed that multi-fold Mellin-Barnes (MB) transforms of the Usyukina-Davydychev (UD) functions may be reduced to two-fold MB transforms. The MB transforms were written there as polynomials of logarithms of ratios of squares of the external momenta with certain coefficients. We also showed that these coefficients have a combinatoric origin. In this paper we present an explicit formula for these coefficients. The procedure of recovering the coefficients is based on taking the double uni-form limit in certain series of smooth functions of two variables which is constructed according to a pre-determined iterative way. The result is obtained by using basic methods of mathematical analysis. We observe that the finiteness of the limit of this iterative chain of smooth functions should reflect itself in other mathematical constructions, too, since it is not related in any way to the explicit form of the MB transforms.

 6. Hunting Increases Phosphorylation of Calcium/Calmodulin-Dependent Protein Kinase Type II in Adult Barn Owls

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grant S. Nichols

  2015-01-01

  Full Text Available Juvenile barn owls readily adapt to prismatic spectacles, whereas adult owls living under standard aviary conditions do not. We previously demonstrated that phosphorylation of the cyclic-AMP response element-binding protein (CREB provides a readout of the instructive signals that guide plasticity in juveniles. Here we investigated phosphorylation of calcium/calmodulin-dependent protein kinase II (pCaMKII in both juveniles and adults. In contrast to CREB, we found no differences in pCaMKII expression between prism-wearing and control juveniles within the external nucleus of the inferior colliculus (ICX, the major site of plasticity. For prism-wearing adults that hunted live mice and are capable of adaptation, expression of pCaMKII was increased relative to prism-wearing adults that fed passively on dead mice and are not capable of adaptation. This effect did not bear the hallmarks of instructive information: it was not localized to rostral ICX and did not exhibit a patchy distribution reflecting discrete bimodal stimuli. These data are consistent with a role for CaMKII as a permissive rather than an instructive factor. In addition, the paucity of pCaMKII expression in passively fed adults suggests that the permissive default setting is “off” in adults.

 7. Two-fold Mellin-Barnes transforms of Usyukina-Davydychev functions

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kniehl, Bernd; Kondrashuk, Igor; Bielefeld Univ.; Notte-Cuello, Eduardo A.; Parra-Ferrada, Ivan; Rojas-Medar, Marko

  2013-04-01

  In our previous paper (Nucl.Phys.B 870 (2013) 243) we showed that multi-fold Mellin-Barnes (MB) transforms of the Usyukina-Davydychev (UD) functions may be reduced to two-fold MB transforms. The MB transforms were written there as polynomials of logarithms of ratios of squares of the external momenta with certain coefficients. We also showed that these coefficients have a combinatoric origin. In this paper we present an explicit formula for these coefficients. The procedure of recovering the coefficients is based on taking the double uni-form limit in certain series of smooth functions of two variables which is constructed according to a pre-determined iterative way. The result is obtained by using basic methods of mathematical analysis. We observe that the finiteness of the limit of this iterative chain of smooth functions should reflect itself in other mathematical constructions, too, since it is not related in any way to the explicit form of the MB transforms.

 8. Solution to Bethe-Salpeter equation via Mellin-Barnes transform

  International Nuclear Information System (INIS)

  Allendes, Pedro; Kniehl, Bernd; Kondrashuk, Igor; Rojas Medar, Marko; Notte Cuello, Eduardo A.

  2012-06-01

  We consider Mellin-Barnes transform of triangle ladder-like scalar diagram in d=4 dimensions. It is shown how multi-fold MB transform of the momentum integral corresponding to any number of rungs is reduced to two-fold MB transform. For this purpose we use Belokurov-Usyukina reduction method for four-dimensional scalar integrals in the position space. The result is represented in terms of Euler ψ-function and its derivatives. We derive new formulas for MB two-fold integration in the complex planes of two complex variables. We demonstrate that these formulas solve Bethe-Salpeter equation. We comment on further applications of solution to Bethe-Salpeter equation for vertices in N=4 supersymmetric Yang-Mills theory. We show that the recursive property of MB transforms observed in the present work for that kind of diagrams has nothing to do with quantum field theory, theory of integral transforms, or with theory of polylogarithms in general, but has an origin in a simple recursive property for smooth functions which can be shown by using basic methods of mathematical analysis.

 9. Solution to Bethe-Salpeter equation via Mellin-Barnes transform

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Allendes, Pedro [Concepcion Univ. (Chile). Dept. de Fisica; Kniehl, Bernd [Hamburg Univ. (Germany). 2. Inst. fuer Theoretische Physik; Kondrashuk, Igor; Rojas Medar, Marko [Univ. del Bio-Bio, Chillan (Chile). Dept. de Ciencias Basicas; Notte Cuello, Eduardo A. [Univ. de La Serena (Chile). Facultad de Ciencias

  2012-06-15

  We consider Mellin-Barnes transform of triangle ladder-like scalar diagram in d=4 dimensions. It is shown how multi-fold MB transform of the momentum integral corresponding to any number of rungs is reduced to two-fold MB transform. For this purpose we use Belokurov-Usyukina reduction method for four-dimensional scalar integrals in the position space. The result is represented in terms of Euler {psi}-function and its derivatives. We derive new formulas for MB two-fold integration in the complex planes of two complex variables. We demonstrate that these formulas solve Bethe-Salpeter equation. We comment on further applications of solution to Bethe-Salpeter equation for vertices in N=4 supersymmetric Yang-Mills theory. We show that the recursive property of MB transforms observed in the present work for that kind of diagrams has nothing to do with quantum field theory, theory of integral transforms, or with theory of polylogarithms in general, but has an origin in a simple recursive property for smooth functions which can be shown by using basic methods of mathematical analysis.

 10. The MEDIATOR genes MED12 and MED13 control Arabidopsis root system configuration influencing sugar and auxin responses.

  Science.gov (United States)

  Raya-González, Javier; López-Bucio, Jesús Salvador; Prado-Rodríguez, José Carlos; Ruiz-Herrera, León Francisco; Guevara-García, Ángel Arturo; López-Bucio, José

  2017-09-01

  Arabidopsis med12 and med13 mutants exhibit shoot and root phenotypes related to an altered auxin homeostasis. Sucrose supplementation reactivates both cell division and elongation in primary roots as well as auxin-responsive and stem cell niche gene expression in these mutants. An analysis of primary root growth of WT, med12, aux1-7 and med12 aux1 single and double mutants in response to sucrose and/or N-1-naphthylphthalamic acid (NPA) placed MED12 upstream of auxin transport for the sugar modulation of root growth. The MEDIATOR (MED) complex plays diverse functions in plant development, hormone signaling and biotic and abiotic stress tolerance through coordination of transcription. Here, we performed genetic, developmental, molecular and pharmacological analyses to characterize the role of MED12 and MED13 on the configuration of root architecture and its relationship with auxin and sugar responses. Arabidopsis med12 and med13 single mutants exhibit shoot and root phenotypes consistent with altered auxin homeostasis including altered primary root growth, lateral root development, and root hair elongation. MED12 and MED13 were required for activation of cell division and elongation in primary roots, as well as auxin-responsive and stem cell niche gene expression. Remarkably, most of these mutant phenotypes were rescued by supplying sucrose to the growth medium. The growth response of primary roots of WT, med12, aux1-7 and med12 aux1 single and double mutants to sucrose and application of auxin transport inhibitor N-1-naphthylphthalamic acid (NPA) revealed the correlation of med12 phenotype with the activity of the auxin intake permease and suggests that MED12 acts upstream of AUX1 in the root growth response to sugar. These data provide compelling evidence that MEDIATOR links sugar sensing to auxin transport and distribution during root morphogenesis.

 11. Tur-samspil i musikterapi med børn med svære kommunikationsvanskeligheder

  DEFF Research Database (Denmark)

  Holck, Ulla

  2006-01-01

  Tur-samspil udgør en vigtig grundsten i den tidlige sociale og kommunikative udvikling, og optræder ofte i musikterapeutiske samspil med kommunikationssvage børn. Artiklen præsenterer relevante begreber fra faglitteraturen om tur-samspil i voksendialoger (de såkaldte Konversationsanalyser), som k...

 12. Praktische handleiding PubMed : hét boek om snel en doeltreffend te zoeken in PubMed

  NARCIS (Netherlands)

  Etten-Jamaludin, van F.; Deurenberg, H.W.J.

  2010-01-01

  Praktische handleidng PubMed is de eerste Nederlandstalige gids die op overzichtelijke wijze op de uitgebreide mogelijkheden van PubMed ingaat. PubMed (www.pubmed.gov) biedt gratis toegang tot MEDLINE en is de meest gebruikte medische zoekmachine. In deze geheel herziene derde editie van Praktisch

 13. Barns kjemiske lekemiljø: Nivå og kilder til PAH i barnehagejord i Trondheim

  OpenAIRE

  Frøland, Stine Lindset

  2008-01-01

  Innholdet av 16 PAH-forbindelser og sumPAH(16) ble bestemt i 107 prøver av overflatejord fordelt på 10 barnehager i Trondheim. Sammenlignet med tidligere undersøkelser av PAH i Trondheim viser barnehagene det laveste innholdet av PAH. I barnehagene antydes det at vedfyring og veitrafikk er viktige kilder til den diffuse forurensningen av PAH.

 14. A five-week-old girl with inspiratory stridor due to infantile hemangiopericytoma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Jonas K; Sørensen, Flemming Brandt; Christensen, Mogens Fjord

  2006-01-01

  UNLABELLED: A 5-week-old girl with inspiratory stridor is presented. No immediate cause of the stridor was found, but eventually a diagnosis of infantile hemangiopericytoma located in the rhinopharynx was made. After surgery all respiratory symptoms disappeared.CONCLUSION: Infantile hemangioperic......UNLABELLED: A 5-week-old girl with inspiratory stridor is presented. No immediate cause of the stridor was found, but eventually a diagnosis of infantile hemangiopericytoma located in the rhinopharynx was made. After surgery all respiratory symptoms disappeared.CONCLUSION: Infantile...

 15. Redox regulation of the MED28 and MED32 mediator subunits is important for development and senescence.

  Science.gov (United States)

  Shaikhali, Jehad; Davoine, Céline; Björklund, Stefan; Wingsle, Gunnar

  2016-05-01

  Mediator is a conserved multi-protein complex that acts as a bridge between promoter-bound transcriptional regulators and RNA polymerase II. While redox signaling is important in adjusting plant metabolism and development, the involvement of Mediator in redox homeostasis and regulation only recently started to emerge. Our previous results show that the MED10a, MED28, and MED32 Mediator subunits form various types of covalent oligomers linked by intermolecular disulfide bonds in vitro. To link that with biological significance we have characterized Arabidopsis med32 and med28 mutants and found that they are affected in root development and senescence, phenotypes possibly associated to redox changes.

 16. Congenital (infantile) pseudarthrosis of the fibula associated with osteofibrous dysplasia

  International Nuclear Information System (INIS)

  Hisaoka, Masanori; Hashimoto, Hiroshi; Ohguri, Takayuki; Aoki, Takatoshi; Okamoto, Sumika; Ishida, Tsuyoshi; Tanaka, Hidetoshi; Okimoto, Nobukazu; Nakamura, Toshitaka

  2004-01-01

  We describe a recently noted association of congenital (infantile) pseudarthrosis of the lower leg with osteofibrous dysplasia. The patient was a 2-year-old boy who presented with a deformed left ankle joint and three cutaneous cafe-au-lait spots. Radiography demonstrated pseudarthrosis of the left distal fibula and a round lucent lesion adjacent to the proximal part of the pseudarthrosis. Histologically, the surgically removed fibula with pseudarthrosis showed a fibromatosis-like fibrovascular proliferation and nonspecific reparative changes. The focal lucent area demonstrated a fibro-osseous lesion, which was histologically identical to osteofibrous dysplasia. This case provides further evidence that osteofibrous dysplasia may be associated with congenital (infantile) pseudarthrosis of the lower leg. (orig.)

 17. Estilos de apego padres-hijo y obesidad infantil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Corina Alba-Alba

  2014-12-01

  Full Text Available El apego es una conducta de búsqueda de cercanía con el otro significativo para obtener seguridad, confianza y afecto la cual se lleva a cabo a través de distintas estrategias que determinan un estilo de apego. El estilo de apego puede clasificarse en dos grandes categorías: seguro e inseguro. La incidencia de obesidad infantil continúa en aumento en México, siendo uno de los países más afectados por lo que es prioritario explorar nuevos aportes de conocimiento respecto al tema. El presente artículo ofrece información teórica y empírica como referente para plantear la pertinencia de estudiar la relación entre estilos de apego padres-hijo y obesidad infantil.

 18. First trimester nicotine exposure and the risk of infantile colic

  DEFF Research Database (Denmark)

  Milidou, Ioanna; Henriksen, Tine Brink; Jensen, Morten Søndergaard

  Background: Although prenatal exposure to maternal smoking has been associated with infantile colic (IC), to date no published studies have reported on the relationship between the prenatal use of nicotine replacement therapy (NRT) and IC. Aim: We aimed to assess the relationship between fetal...... exposure to nicotine, coming from both cigarette smoking and use of NRT early in pregnancy, and IC. Methods: The study population consisted of 63,883 pregnancies that resulted in live born singletons enrolled in the Danish National Birth Cohort between 1997 and 2002. Mother’s smoking habits and use of NRT......: The results indicate that prenatal exposure to nicotine from any source during the first trimester of the pregnancy increases the risk of infantile colic....

 19. ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA EN ESPAÑA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Auxiliadora Robles-Bello

  2013-05-01

  Full Text Available Este artículo pretende destacar un ámbito de trabajo de la Psicología Clínica que se ha convertido en una disciplina propia de actuación en la población infantil, para ello se trata de esclarecer el concepto actual de atención temprana y su estructuración territorial vigente en nuestro país. Comenzamos por una definición general de la atención infantil temprana, se continúa especificando los inicios de la atención temprana en España y sus pioneros para finalizar planteando como se estructura este servicio en las diversas Comunidades Autónomas, y en particular en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

 20. Significaciones del abuso sexual infantil intrafamiliar en contexto mapuche rural

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lilian Sanhueza Díaz

  2010-07-01

  Full Text Available presente trabajo muestra los resultados de un estudio de caso realizado en la Región de La Araucanía, con actores sociales relevantes para el mundo mapuche y familias afectadas por situaciones de abuso sexual. Se plantean los principales hallazgos, en torno a las visiones que estos actores sociales tienen respecto del abuso sexual infantil intrafamiliar, en el complejo contexto de relaciones interétnicas característicode esta región. Destaca la pérdida de mecanismos de protección propios de la cultura, el potencial rol de las autoridades tradicionales, la vulnerabilidad de la fi gura materna, las condiciones sociofamiliares que constituirían factores de riesgo ante situaciones de abuso sexual infantil y la valorización del rol de facilitador intercultural y de la lengua materna como dispositivo terapéutico.

 1. Postoperative glaucoma following infantile cataract surgery: an individual patient data meta-analysis.

  Science.gov (United States)

  Mataftsi, Asimina; Haidich, Anna-Bettina; Kokkali, Stamatia; Rabiah, Peter K; Birch, Eileen; Stager, David R; Cheong-Leen, Richard; Singh, Vineet; Egbert, James E; Astle, William F; Lambert, Scott R; Amitabh, Purohit; Khan, Arif O; Grigg, John; Arvanitidou, Malamatenia; Dimitrakos, Stavros A; Nischal, Ken K

  2014-09-01

  Infantile cataract surgery bears a significant risk for postoperative glaucoma, and no consensus exists on factors that may reduce this risk. To assess the effect of primary intraocular lens implantation and timing of surgery on the incidence of postoperative glaucoma. We searched multiple databases to July 14, 2013, to identify studies with eligible patients, including PubMed, MEDLINE, EMBASE, ISI Web of Science, Scopus, Central, Google Scholar, Intute, and Tripdata. We also searched abstracts of ophthalmology society meetings. We included studies reporting on postoperative glaucoma in infants undergoing cataract surgery with regular follow-up for at least 1 year. Infants with concurrent ocular anomalies were excluded. Authors of eligible studies were invited to contribute individual patient data on infants who met the inclusion criteria. We also performed an aggregate data meta-analysis of published studies that did not contribute to the individual patient data. Data were pooled using a random-effects model. Time to glaucoma with the effect of primary implantation, additional postoperative intraocular procedures, and age at surgery. Seven centers contributed individual patient data on 470 infants with a median age at surgery of 3.0 months and median follow-up of 6.0 years. Eighty patients (17.0%) developed glaucoma at a median follow-up of 4.3 years. Only 2 of these patients had a pseudophakic eye. The risk for postoperative glaucoma appeared to be lower after primary implantation (hazard ratio [HR], 0.10 [95% CI, 0.01-0.70]; P = .02; I(2) = 34%), higher after surgery at 4 weeks or younger (HR, 2.10 [95% CI, 1.14-3.84]; P = .02; I(2) = 0%), and higher after additional procedures (HR, 2.52 [95% CI, 1.11-5.72]; P = .03; I(2) = 32%). In multivariable analysis, additional procedures independently increased the risk for glaucoma (HR, 2.25 [95% CI, 1.20-4.21]; P = .01), and primary implantation independently reduced it (HR, 0.10 [95% CI, 0.01-0.76]; P =

 2. Miastenia gravis infantil: relato de caso diagnosticado clinicamente

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. Rodrigo Lopes

  1985-09-01

  Full Text Available Registro de caso de miastenia infantil (forma congênita, em criança com 16 meses de idade. Ênfase ao diagnóstico diferencial das várias formas de miastenia na infância é dada durante a discussão do caso. O diagnóstico baseou-se na resposta imediata a teste com Neostigmina, seguido de terapêutica satisfatória com Mestinon.

 3. Timing of surgery for infantile esotropia: sensory and motor outcomes

  OpenAIRE

  Wong, Agnes M.F.

  2008-01-01

  Infantile esotropia is a common ophthalmic disorder in childhood. It is often accompanied by profound maldevelopment of stereopsis, motion processing, and eye movements, despite successful surgical realignment of the eyes. The proper timing of surgery has been debated for decades. There is growing evidence from clinical and animal studies that surgery during the early critical periods enhances sensory and ocular motor development. The Congenital Esotropia Observational Study has defined a cli...

 4. Prevalence and risk factors for infantile colic in District Mansehra

  International Nuclear Information System (INIS)

  Fazil, M.

  2011-01-01

  Objective: Infantile colic is a common problem among infants age 3 days to 3 months. It may affect parental feelings negatively and the parents may undertake all kinds of actions to stop excessive crying. The objective of this study was to assess the incidence of infantile colic and its risk factors in infants born in District Mansehra. Methods: In this prospective study, all those newborn babies were included who were born at King Abdullah Teaching Hospital Mansehra between January 1 2008 and March 31, 2008, and those newborn babies who were brought to children OPD for routine check-up and EPI centre for vaccination of this hospital during this time period. For every infant, gender, mode of delivery, gestational age at birth, birth weight, birth order, and mother's reproductive history were collected. These babies were seen at least once in a week up to 12 weeks and history from the mothers about the duration of crying and fussiness behaviour was recorded. At the end of 3 months the infants were again assessed and additional information on infant nutritional source was obtained and any medication used for colic relief was identified. Cases of colic were identified by applying Wessel criteria to recorded data. Chi-square tests were used. Results: From total 512 infants, follow-up was completed for 426 infants. In total, 90 infants (21.77%) satisfied the Wessel criteria for infantile colic. No statistical significance was found between colicky and non-colicky infants according to sex, gestational age at birth, birth weight, type of delivery, and, infant's feeding pattern. However, firstborn infants had higher rate for developing colic (p=0.03). Conclusion: Prevalence of colic was 21.77% in this infant population of District Mansehra. Except for birth order, no other variable was significantly associated with infantile colic. (author)

 5. Asthme Infantile: Les facteurs de risque modifiables | Monebenimp ...

  African Journals Online (AJOL)

  Cette étude transversale avait pour objectif de déterminer les facteurs de risque modifiables de l'asthme infantile. En d'autres termes, il s'agit des facteurs pour lesquels l'on pourrait ... La période de recrutement s'étendait du 1er Août au 31 Décembre 1999. L'enfant devrait avoir une difficulté respiratoire avec sifflement ...

 6. Infantile parkinsonism-dystonia: a dopamine “transportopathy”

  OpenAIRE

  Blackstone, Craig

  2009-01-01

  The dopamine transporter (DAT) retrieves the neurotransmitter dopamine from the synaptic cleft at dopaminergic synapses. Variations in solute carrier family 6A, member 3 (SLC6A3/DAT1), the human gene encoding DAT, have been implicated in attention deficit hyperactivity and bipolar disorders, and DAT is a prominent site of action for drugs such as amphetamines and cocaine. In this issue of the JCI, Kurian et al. report that an autosomal recessive infantile parkinsonism-dystonia is caused by lo...

 7. Low Vision Management For Infantile Nystagmus: A Case Study

  OpenAIRE

  Alexandra Troy, OD; Sara Appel, OD

  2015-01-01

  Background: Infantile nystagmus is a common cause of visual impairment. It can occur in isolation, but it is often found in association with other conditions, such as albinism. The condition results in varying levels of vision impairments ranging from mild to severe. Characteristics include early onset, bilateral involvement, pendular and jerk waveforms, the presence of a null point, and the lack of optokinetic nystagmus and oscillopsia (environment moving). This article provides a review of...

 8. Neonatal and infantile erythroderma: ′The red baby′

  OpenAIRE

  Sarkar Rashmi

  2006-01-01

  Neonatal and infantile erythroderma or "the red baby" is a rare condition. It can be potentially life-threatening and requires urgent attention of the dermatologists. The causes of erythroderma in this age group are different from that in adults and distinctive, but maybe difficult to establish due to poor specificity of clinical and laboratory findings. Careful monitoring and management of the patient may improve the final outcome. In this review, the various causes of "the red baby" is disc...

 9. Infantile myofibromatosis: a most unusual cause of gastric outlet obstruction

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rohrer, Kellie; Murphy, Robyn; Thresher, Caroline; Jacir, Nabil; Bergman, Kerry [Morristown Memorial Hospital, Department of Radiology, Morristown, NJ (United States)

  2005-08-01

  Non-bilious vomiting in the newborn is common. Etiologies include both surgical and medical conditions. Gastroesophageal reflux, soy or milk protein allergy, and prostaglandin-induced foveolar hyperplasia are among the medical causes. Surgical entities include gastric antral webs, pre-ampullary duodenal and pyloric atresia, and hypertrophic pyloric stenosis. We report the unique case of an 8-day-old girl who presented with gastric outlet obstruction secondary to infantile myofibromatosis. (orig.)

 10. Concepcion del Maltrato Infantil y los Patrones de Crianza

  OpenAIRE

  Ruth E Caicedo-Fonseca

  2007-01-01

  Existen situaciones y comportamientos de la persona, familia y colectivos, que por diferentes circunstancias pueden propiciar la Violencia Intrafamiliar conllevando al Maltrato Infantil. El que se presenten estos factores predispone a la aparicion del maltrato, pero esto no significa que necesariamente el resultado de tales comportamientos desemboque en violencia contra los miembros del nucleo familiar, pero si es seguro que esas personas son mas vulnerables al problema. Cuando la persona tra...

 11. Mortalidad infantil: Análisis de un decenio

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rogelio León López

  1998-12-01

  Full Text Available Se efectúo un estudio descriptivo y retrospectivo con la finalidad de conocer el comportamiento de la mortalidad infantil en el policlínico docente "30 de Noviembre" durante el decenio 1985-1994. El universo de estudio estuvo conformado por los 29 fallecidos menores de un año ocurridos en el período referido en dicha área de salud. Se calculó la tasa de mortalidad infantil en sus diferentes componentes en cada año motivo de estudio. Se encontró que la tasa de mortalidad infantil en nuestra área tiene un comportamiento cíclico, que la mortalidad neonatal precoz fue la que más fallecidos aportó y que las principales causas de muerte fueron la sepsis, el bajo peso al nacer y la hipoxia. Se enfatiza en la importancia de establecer un Plan de Medidas encaminado a disminuir la mortalidad infantil del áreaA descriptive and retrospective study was conducted aimed at knowing the behavior of infant mortality rate at the "30 de Noviembre" Teaching Polyclinic from 1985 to 1994. The 29 infants under one year who died in that health area during that period were studied. Infant mortality rate in its different components was calculated by every year under study. It was found that infant mortality rates in our area had a cyclical behavior, that early neonatal mortality had the highest number of deaths, and that the main cause of death were sepsis, low birth weight and hypoxia. Emphasis is made on the need of implementing a plan of measures to reduce infant mortality rate in the area

 12. La Muerte en la Lírica Infantil Colonial Mexicana

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elsa Malvido

  2008-06-01

  Full Text Available En este trabajo presentaremos la importancia que la lírica infantil tuvo en la implantación de la cultura occidental en la Nueva España, rastrearemos sus orígenes, intenciones y permanencia en México, destacando uno de sus elementos más constantes: la muerte, así como el papel que desempeñó en las mentes infantiles que la cantaron y representaron. Podrán preguntarse ¿por qué la muerte? y responderemos que después de la conquista castellana de estas tierras, la muerte fue constante, masiva, cotidiana y permanente, todo lo cual se reflejó en las coplas populares; por ejemplo, en el material que hemos consultado compuesto de 193 canciones infantiles, en más de la mitad de ellas se hace referencia, se le menciona, nombra o es el título de las mismas.

 13. Cultura, self e autonomia: bases para o protagonismo infantil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sergio Fernandes Senna Pires

  Full Text Available Neste artigo são discutidas as bases do protagonismo (ou participação infantil na sociedade: cultura, construção do self e autonomia. São apresentados os principais fundamentos teóricos da abordagem sociocultural construtivista ao se discutir o self como sistema complexo e dinâmico, co-construído mediante a interação entre sujeito ativo e canalizações culturais. Diante das práticas culturais relacionadas à institucionalização da infância, analisam-se como crenças e valores podem contribuir para a participação infantil nos processos decisórios e para a superação das limitações atuais. Conclui-se que a abordagem co-construtivista, efetivamente, pode contribuir para a promoção do protagonismo infantil, visto que destaca as dimensões da cultura e do sujeito construtivo, aí implicadas.

 14. Analysis of PubMed User Sessions Using a Full-Day PubMed Query Log: A Comparison of Experienced and Nonexperienced PubMed Users

  Science.gov (United States)

  2015-01-01

  Background PubMed is the largest biomedical bibliographic information source on the Internet. PubMed has been considered one of the most important and reliable sources of up-to-date health care evidence. Previous studies examined the effects of domain expertise/knowledge on search performance using PubMed. However, very little is known about PubMed users’ knowledge of information retrieval (IR) functions and their usage in query formulation. Objective The purpose of this study was to shed light on how experienced/nonexperienced PubMed users perform their search queries by analyzing a full-day query log. Our hypotheses were that (1) experienced PubMed users who use system functions quickly retrieve relevant documents and (2) nonexperienced PubMed users who do not use them have longer search sessions than experienced users. Methods To test these hypotheses, we analyzed PubMed query log data containing nearly 3 million queries. User sessions were divided into two categories: experienced and nonexperienced. We compared experienced and nonexperienced users per number of sessions, and experienced and nonexperienced user sessions per session length, with a focus on how fast they completed their sessions. Results To test our hypotheses, we measured how successful information retrieval was (at retrieving relevant documents), represented as the decrease rates of experienced and nonexperienced users from a session length of 1 to 2, 3, 4, and 5. The decrease rate (from a session length of 1 to 2) of the experienced users was significantly larger than that of the nonexperienced groups. Conclusions Experienced PubMed users retrieve relevant documents more quickly than nonexperienced PubMed users in terms of session length. PMID:26139516

 15. Prevalence of lameness in high-producing holstein cows housed in freestall barns in Minnesota.

  Science.gov (United States)

  Espejo, L A; Endres, M I; Salfer, J A

  2006-08-01

  A cross-sectional study was conducted to estimate the prevalence of clinical lameness in high-producing Holstein cows housed in 50 freestall barns in Minnesota during summer. Locomotion and body condition scoring were performed on a total of 5,626 cows in 53 high-production groups. Cow records were collected from the nearest Dairy Herd Improvement Association test date, and herd characteristics were collected at the time of the visit. The mean prevalence of clinical lameness (proportion of cows with locomotion score >or=3 on a 1-to-5 scale, where 1 = normal and 5 = severely lame), and its association with lactation number, month of lactation, body condition score, and type of stall surface were evaluated. The mean prevalence of clinical lameness was 24.6%, which was 3.1 times greater, on average, than the prevalence estimated by the herd managers on each farm. The prevalence of lameness in first-lactation cows was 12.8% and prevalence increased on average at a rate of 8 percentage units per lactation. There was no association between the mean prevalence of clinical lameness and month of lactation (for months 1 to 10). Underconditioned cows had a higher prevalence of clinical lameness than normal or overconditioned cows. The prevalence of lameness was lower in freestall herds with sand stalls (17.1%) than in freestall herds with mattress stall surfaces (27.9%). Data indicate that the best 10th percentile of dairy farms had a mean prevalence of lameness of 5.4% with only 1.47% of cows with locomotion score = 4 and no cows with locomotion score = 5.

 16. Sexual dimorphism in melanin pigmentation, feather coloration and its heritability in the barn swallow (Hirundo rustica.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nicola Saino

  Full Text Available Melanin is the main pigment in animal coloration and considerable variation in the concentrations of the two melanin forms (pheo- and eumlanin in pigmented tissues exists among populations and individuals. Melanin-based coloration is receiving increasing attention particularly in socio-sexual communication contexts because the melanocortin system has been hypothesized to provide a mechanistic basis for covariation between coloration and fitness traits. However, with few notable exceptions, little detailed information is available on inter-individual and inter-population variation in melanin pigmentation and on its environmental, genetic and ontogenetic components. Here, we investigate melanin-based coloration in an Italian population of a passerine bird, the barn swallow (Hirundo rustica rustica, its sex- and age-related variation, and heritability. The concentrations of eu- and pheomelanin in the throat (brown and belly (white-to-brownish feathers differed between sexes but not according to age. The relative concentration of either melanin (Pheo:Eu differed between sexes in throat but not in belly feathers, and the concentrations in males compared to females were larger in belly than in throat feathers. There were weak correlations between the concentrations of melanins within as well as among plumage regions. Coloration of belly feathers was predicted by the concentration of both melanins whereas coloration of throat feathers was only predicted by pheomelanin in females. In addition, Pheo:Eu predicted coloration of throat feathers in females and that of belly feathers in males. Finally, we found high heritability of color of throat feathers. Melanization was found to differ from that recorded in Hirundo rustica rustica from Scotland or from H. r. erythrogaster from North America. Hence, present results show that pigmentation strategies vary in a complex manner according to sex and plumage region, and also among geographical populations

 17. Radionuclide uptake and growth of barn swallows nesting by radioactive leaching ponds

  International Nuclear Information System (INIS)

  Millard, J.B.; Whicker, F.W.; Markham, O.D.

  1990-01-01

  Populations of barn swallows (Hirundo rustica) nested seasonally near the Test Reactor Area (TRA) radioactive leaching ponds on the Idaho National Engineering Laboratory. These birds utilized leaching pond arthropods as a food source and contaminated mud for nest construction. Over 20 fission and activation products were detected in immature and adult TRA birds. The radionuclide exhibiting the highest mean concentration in adult birds was 51Cr, with 16.1 Bq g-1. Mean concentrations of detectable radionuclides were used to calculate internal dose rates. Approximately 72% of the total dose rate of 219 microGy d-1 (22 mrad d-1) for adult birds was due to 24Na. Swallow thyroids contained a mean 131I concentration of 3330 Bq g-1. An average dose rate to the thyroid was calculated to be 4300 microGy d-1 or 450 mGy (45 rad) for the entire breeding season. Data from LiF-700 thermoluminescent dosimeters in swallow nests indicated that average dose rates were 840 microGy d-1 for eggs and 2200 Gy d-1 for nestlings, for a total of 54 mGy (5.4 rad) during the nesting period. The breeding biology and growth rate were investigated for TRA swallows and comparison group located 15 km and 100 km away. Total mortality rates for the comparison group vs. 1976 and 1977 TRA populations were not found to be significantly (p greater than 0.9) different. Nonlinear regression was used to fit individual growth curves and estimate parameters using a logistic model. First clutch TRA swallows were found to have a significantly lower mean growth rate compared to either the first clutch comparison group or the second clutch of TRA birds. Mean asymptotic weights achieved by immature TRA birds were also found to be significantly lower than those achieved by comparison group birds. Both growth rate and asymptotic weights for TRA birds were within the normal range reported in the literature

 18. Effect of summer grazing on welfare of dairy cows reared in mountain tie-stall barns

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Simonetta Dovier

  2010-09-01

  Full Text Available Traditional mountain farms have an important economic, social and environmental role. The Alps management system for dairy cows consists of animals kept indoors from autumn to spring, mostly in tie-stalls, and moved to mountain pasture in summer. The aim of our study was to assess the effect of mountain summer grazing on the welfare of dairy cows housed in tie-stall barns. Twenty-four farms were considered. In twelve of them, animals were reared in tie-stalls and moved to mountain pasture for three months in summer; they were visited three times: (i four weeks before grazing during the indoor period in the stall; (ii about three weeks after the start of grazing; and (iii in the stall, in autumn, at least three weeks after returning from grazing. The other twelve farms kept the animals in tie-stalls all year; they were visited once in autumn. Data were collected following a protocol that considers animal-based measures and structure information on the basis of Quality Welfare Consortium® indications. Data allowed the calculation of both the Animal Needs Index score (ANI 35L and an overall assessment of the cows’ welfare obtained from three general aspects: housing, animal’s physical condition, and animal’s behaviour. Summer grazing had a significant positive effect on injuries, lameness and animal’s rising duration but a negative effect on faeces consistency. Moreover, a reduction of tongue playing was observed. The ANI 35L and the overall assessment did not show significant differences linked to summer grazing, which tended to have a positive but temporary effect on animal behaviour.

 19. A trade-off between reproduction and feather growth in the barn swallow (Hirundo rustica.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nicola Saino

  Full Text Available Physiological trade-offs mediated by limiting energy, resources or time constrain the simultaneous expression of major functions and can lead to the evolution of temporal separation between demanding activities. In birds, plumage renewal is a demanding activity, which accomplishes fundamental functions, such as allowing thermal insulation, aerodynamics and socio-sexual signaling. Feather renewal is a very expensive and disabling process, and molt is often partitioned from breeding and migration. However, trade-offs between feather renewal and breeding have been only sparsely studied. In barn swallows (Hirundo rustica breeding in Italy and undergoing molt during wintering in sub-Saharan Africa, we studied this trade-off by removing a tail feather from a large sample of individuals and analyzing growth bar width, reflecting feather growth rate, and length of the growing replacement feather in relation to the stage in the breeding cycle at removal and clutch size. Growth bar width of females and length of the growing replacement feather of both sexes were smaller when the original feather had been removed after clutch initiation. Importantly, in females both growth bar width and replacement feather length were negatively predicted by clutch size, and more strongly so for large clutches and when feather removal occurred immediately after clutch completion. Hence, we found strong, coherent evidence for a trade-off between reproduction, and laying effort in particular, and the ability to generate new feathers. These results support the hypothesis that the derived condition of molting during wintering in long-distance migrants is maintained by the costs of overlapping breeding and molt.

 20. Cooling systems of the resting area in free stall dairy barn

  Science.gov (United States)

  Calegari, F.; Calamari, L.; Frazzi, E.

  2016-04-01

  A study during the summer season evaluated the effect of different cooling systems on behavioral and productive responses of Italian Friesian dairy cows kept in an experimental-free stall barn located in the Po Valley in Italy. The study involved 30 lactating dairy cows subdivided into two groups kept in two pens with external hard court paddock in each free stall. The same cooling system was applied in the feeding area in both pens. A different cooling system in the resting area was applied to the two pens: in the pen SW, the resting area was equipped with fans and misters; in the other, there was simple ventilation (SV). Breathing rate, rectal temperature, milk yield, and milk characteristics (fat, protein, and somatic cell count) were measured. Behavioral activities (standing and lying cows in the different areas, as well as the animals in the feed bunk) were recorded. Mild to moderate heat waves during the trial were observed. On average, the breathing rate was numerically greater in SV compared with SW cows (60.2 and 55.8 breath/min, respectively), and mean rectal temperature remained below 39 °C in both groups during the trial (on average 38.7 and 38.8 °C in SV and SW, respectively. During the hotter periods of the trial, the time spent lying indoor in the free stall was greater in SW (11.8 h/day) than SV (10.7 h/day). Conversely, the time spent standing indoor without feeding was greater in SV (4.3 h/day) than SW (3.8 h/day). Milk yield was slightly better maintained during hotter period in SW compared with SV and somatic cell count was also slightly greater in the former. In conclusion, the adoption of the cooling system by means of evaporative cooling also in the resting area reduces the alteration of time budget caused by heat stress.

 1. Eggshell bacterial load is related to antimicrobial properties of feathers lining barn swallow nests.

  Science.gov (United States)

  Peralta-Sánchez, Juan Manuel; Soler, Juan José; Martín-Platero, Antonio Manuel; Knight, Rob; Martínez-Bueno, Manuel; Møller, Anders Pape

  2014-02-01

  The use of feathers to line bird's nests has traditionally been interpreted as having a thermoregulatory function. Feather-degrading bacteria growing on feathers lining nests may have antimicrobial properties, which may provide an additional benefit to lining nests with feathers. We test the hypothesis that the production of antimicrobial substances by feather bacteria affects the microbiological environment of the nest, and therefore the bacterial density on eggshells and, indirectly, hatching success. These effects would be expected to differ between nests lined with pigmented and white feathers, because bacteria grow differently on feathers of different colors. We experimentally manipulated the composition of pigmented and unpigmented feathers in nests of the barn swallow (Hirundo rustica) and studied the antimicrobial properties against the keratin-degrading bacterium Bacillus licheniformis of bacteria isolated from feathers of each color. Analyzed feathers were collected at the end of the incubation period, and antimicrobial activity was defined as the proportion of bacteria from the feathers that produce antibacterial substances effective against B. licheniformis. Our experimental manipulation affected antimicrobial activity, which was higher in nests with only white feathers at the beginning of incubation. Moreover, white feathers showed higher antimicrobial activity than black ones. Interestingly, antimicrobial activity in feathers of one of the colors correlated negatively with bacterial density on feather of the opposite color. Finally, antimicrobial activity of white feathers was negatively related to eggshell bacterial load. These results suggest that antimicrobial properties of feathers in general and of white feathers in particular affect the bacterial environment in nests. This environment in turn affects the bacterial load on eggshells, which may affect hatching success.

 2. Searching PubMed during a pandemic.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ole Norgaard

  Full Text Available BACKGROUND: The 2009 influenza A(H1N1 pandemic has generated thousands of articles and news items. However, finding relevant scientific articles in such rapidly developing health crises is a major challenge which, in turn, can affect decision-makers' ability to utilise up-to-date findings and ultimately shape public health interventions. This study set out to show the impact that the inconsistent naming of the pandemic can have on retrieving relevant scientific articles in PubMed/MEDLINE. METHODOLOGY: We first formulated a PubMed search algorithm covering different names of the influenza pandemic and simulated the results that it would have retrieved from weekly searches for relevant new records during the first 10 weeks of the pandemic. To assess the impact of failing to include every term in this search, we then conducted the same searches but omitted in turn "h1n1," "swine," "influenza" and "flu" from the search string, and compared the results to those for the full string. PRINCIPAL FINDINGS: On average, our core search string identified 44.3 potentially relevant new records at the end of each week. Of these, we determined that an average of 27.8 records were relevant. When we excluded one term from the string, the percentage of records missed out of the total number of relevant records averaged 18.7% for omitting "h1n1," 13.6% for "swine," 17.5% for "influenza," and 20.6% for "flu." CONCLUSIONS: Due to inconsistent naming, while searching for scientific material about rapidly evolving situations such as the influenza A(H1N1 pandemic, there is a risk that one will miss relevant articles. To address this problem, the international scientific community should agree on nomenclature and the specific name to be used earlier, and the National Library of Medicine in the US could index potentially relevant materials faster and allow publishers to add alert tags to such materials.

 3. PubMed Interact: an Interactive Search Application for MEDLINE/PubMed

  Science.gov (United States)

  Muin, Michael; Fontelo, Paul; Ackerman, Michael

  2006-01-01

  Online search and retrieval systems are important resources for medical literature research. Progressive Web 2.0 technologies provide opportunities to improve search strategies and user experience. Using PHP, Document Object Model (DOM) manipulation and Asynchronous JavaScript and XML (Ajax), PubMed Interact allows greater functionality so users can refine search parameters with ease and interact with the search results to retrieve and display relevant information and related articles. PMID:17238658

 4. El desarrollo de la creatividad en la Educación Infantil a través de los microrrelatos

  OpenAIRE

  Díaz Molinero, María

  2014-01-01

  Con mi Trabajo de Fin de Grado pretendo ofrecer una propuesta para trabajar en las aulas de educación infantil, congenieando un triple concepto: creatividad, imaginación y lenguaje. [...] Grado en Educación Infantil

 5. O desenvolvimento corporal na educação infantil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adriana Pacheco da Silva Santos

  2011-12-01

  Full Text Available Este artigo é resultado de um estudo realizado em uma creche pública pertencente à rede municipal de educação de Sinop - MT. Objetivamos compreender o movimento corporal das crianças como parte do desenvolvimento integral das crianças. E também entender como os profissionais trabalham a especificidade do corpo infantil, dos movimentos das crianças durante a rotina da instituição de uma turma de crianças de dois a três anos de idade. Optamos em focalizar a pesquisa na área da Educação Infantil por entender que as crianças desta faixa etária apresentam características importantes no desenvolvimento corporal, visto que muitas vezes na educação infantil o movimento é considerado como ‘indisciplina’, fazendo com que a criança, na maioria das vezes permanece quietas e sentadas em suas cadeiras. Diante de tal propósito, buscamos uma metodologia que nos possibilitasse apreender o movimento corporal da criança e encontramos na pesquisa qualitativa, através da ‘observação participante’, trilhas que nos conduziram à construção de conhecimentos. Como pesquisadora, permanecemos na instituição investigada por quase três meses, em horários intercalados, utilizando o caderno de campo, no qual registramos as observações realizadas, bem como as entrevistas com as professoras da referida turma. Os principais referenciais utilizados para o estudo foram: Vygotsky, Piaget, Vitor Fonseca e Henri Wallon. De acordo com o observado em campo e leituras teóricas, ressaltamos com este estudo a importância do movimento para as crianças e sua contribuição no desenvolvimento infantil pleno.Palavras-chave: educação; educação infantil; maternal II; movimento; sociointeracionismo.

 6. Natural selection in a postglacial range expansion: the case of the colour cline in the European barn owl.

  Science.gov (United States)

  Antoniazza, Sylvain; Kanitz, Ricardo; Neuenschwander, Samuel; Burri, Reto; Gaigher, Arnaud; Roulin, Alexandre; Goudet, Jérôme

  2014-11-01

  Gradients of variation--or clines--have always intrigued biologists. Classically, they have been interpreted as the outcomes of antagonistic interactions between selection and gene flow. Alternatively, clines may also establish neutrally with isolation by distance (IBD) or secondary contact between previously isolated populations. The relative importance of natural selection and these two neutral processes in the establishment of clinal variation can be tested by comparing genetic differentiation at neutral genetic markers and at the studied trait. A third neutral process, surfing of a newly arisen mutation during the colonization of a new habitat, is more difficult to test. Here, we designed a spatially explicit approximate Bayesian computation (ABC) simulation framework to evaluate whether the strong cline in the genetically based reddish coloration observed in the European barn owl (Tyto alba) arose as a by-product of a range expansion or whether selection has to be invoked to explain this colour cline, for which we have previously ruled out the actions of IBD or secondary contact. Using ABC simulations and genetic data on 390 individuals from 20 locations genotyped at 22 microsatellites loci, we first determined how barn owls colonized Europe after the last glaciation. Using these results in new simulations on the evolution of the colour phenotype, and assuming various genetic architectures for the colour trait, we demonstrate that the observed colour cline cannot be due to the surfing of a neutral mutation. Taking advantage of spatially explicit ABC, which proved to be a powerful method to disentangle the respective roles of selection and drift in range expansions, we conclude that the formation of the colour cline observed in the barn owl must be due to natural selection. © 2014 John Wiley & Sons Ltd.

 7. Measurement of heat stress conditions at cow level and comparison to climate conditions at stationary locations inside a dairy barn.

  Science.gov (United States)

  Schüller, Laura K; Heuwieser, Wolfgang

  2016-08-01

  The objectives of this study were to examine heat stress conditions at cow level and to investigate the relationship to the climate conditions at 5 different stationary locations inside a dairy barn. In addition, we compared the climate conditions at cow level between primiparous and multiparous cows for a period of 1 week after regrouping. The temperature-humidity index (THI) differed significantly between all stationary loggers. The lowest THI was measured at the window logger in the experimental stall and the highest THI was measured at the central logger in the experimental stall. The THI at the mobile cow loggers was 2·33 THI points higher than at the stationary loggers. Furthermore, the mean daily THI was higher at the mobile cow loggers than at the stationary loggers on all experimental days. The THI in the experimental pen was 0·44 THI points lower when the experimental cow group was located inside the milking parlour. The THI measured at the mobile cow loggers was 1·63 THI points higher when the experimental cow group was located inside the milking parlour. However, there was no significant difference for all climate variables between primiparous and multiparous cows. These results indicate, there is a wide range of climate conditions inside a dairy barn and especially areas with a great distance to a fresh air supply have an increased risk for the occurrence of heat stress conditions. Furthermore, the heat stress conditions are even higher at cow level and cows not only influence their climatic environment, but also generate microclimates within different locations inside the barn. Therefore climate conditions should be obtained at cow level to evaluate the heat stress conditions that dairy cows are actually exposed to.

 8. A note on linking electrical current, magnetic fields, charges and the pole in a barn paradox in special relativity

  International Nuclear Information System (INIS)

  McGlynn, Enda; Van Kampen, Paul

  2008-01-01

  We point out the connection between the 'pole in a barn paradox' and the phenomenon of alterations in charge in a segment of a current-carrying conductor as perceived by observers in different inertial reference frames. This connection appears to offer a useful pedagogical strategy helping students to appreciate that the issues which underlie the explanation of the paradox can be important and significant in everyday phenomena such as magnetic forces on moving charges and at the very modest speeds associated with electron drift in conductors. (note)

 9. A note on linking electrical current, magnetic fields, charges and the pole in a barn paradox in special relativity

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  McGlynn, Enda [School of Physical Sciences/National Centre for Plasma Science and Technology (NCPST), Dublin City University, Glasnevin, Dublin 9 (Ireland); Van Kampen, Paul [Physics Education Research Group, Centre for the Advancement of Science Teaching and Learning (CASTeL), School of Physical Sciences, Dublin City University, Glasnevin, Dublin 9 (Ireland)], E-mail: enda.mcglynn@dcu.ie

  2008-11-12

  We point out the connection between the 'pole in a barn paradox' and the phenomenon of alterations in charge in a segment of a current-carrying conductor as perceived by observers in different inertial reference frames. This connection appears to offer a useful pedagogical strategy helping students to appreciate that the issues which underlie the explanation of the paradox can be important and significant in everyday phenomena such as magnetic forces on moving charges and at the very modest speeds associated with electron drift in conductors. (note)

 10. EVALUATION OF PERCEIVED QUALITY OF THE WEBSITE OF AN ONLINE BOOKSTORE: AN EMPIRICAL APPLICATION OF THE BARNES AND VIDGEN MODEL

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ueliton da Costa Leonidio

  2011-05-01

  Full Text Available This paper’s objective is to evaluate the perceived quality of the Website of an online bookstore using the Barnes and Vidgen Model. Implemented over the Internet, this empirical research collected data on the perceived quality of the Website, used to sell products and online services. The questionnaire used to gather the data was answered by a convenience sample of 213 respondents. The importance of quality attributes and the dimension of perceived quality were investigated. The results indicate that the three dimensions named Reliability, Usability and Information were the most noticeable.

 11. Mindfulness som smertehåndteringsredskab for kvinder med endometriose

  DEFF Research Database (Denmark)

  Jensen, Mette Kold; Vedsted-Hansen, Hanne; Hansen, Tia G. B.

  2011-01-01

  Endometriose er en kronisk underlivssygdom med smerter og en række afledte problemer, som ikke nødvendigvis kan behandles med lægelige tiltag. Artiklen argumenterer for, at en mindfulness-baseret tilgang med fokus på smertehåndtering kan anvendes til denne klientgruppe. I vestlig terapeutisk...... sammenhæng kan mindfulness karakteriseres som nærvær, observation og beskrivelse af sansninger uden vurdering eller reaktion. Mindfulness-træning har effekt mod andre typer stress og kroniske smerter, og artiklen opridser et koncept til anvendelse ved endometriose. Konceptet belyses med en case, hvor...

 12. The Protocol for the Early vs. Late Infantile Strabismus Surgery Study

  NARCIS (Netherlands)

  H.J. Simonsz (Huib)

  1993-01-01

  textabstractAbstract. The Early vs. Late Infantile Strabismus SurgerY Study Group is a group of strabismologists and orthoptists who investigate whether early or late surgery is preferable in infantile strabismus, in a non-randomized, prospective, multi-centre trial. Infants between 6 and 18 months

 13. Competencias desde la perspectiva intercultural para el grado de educación infantil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fernando GONZÁLEZ ALONSO

  2005-01-01

  adecuar sus titulaciones hacia el Espacio Europeo de Educación Superior, a través de la planificación de los grados en Educación Infantil y Educación Primaria. La propuesta de competencias específicas desde la perspectiva intercultural para Educación infantil, puede resultar un interesante punto de partida.

 14. PubMed Informer: Monitoring MEDLINE/PubMed through E-mail Alerts, SMS, PDA downloads and RSS feeds

  Science.gov (United States)

  Muin, Michael; Fontelo, Paul; Ackerman, Michael

  2005-01-01

  Summary PubMed Informer is a Web-based monitoring tool for topics of interest from MEDLINE/PubMed primarily designed for healthcare professionals. Five tracking methods are available: Web access, e-mail, Short Message Service (SMS), PDA downloads and RSS feeds. PubMed Informer delivers focused search updates and specific information to users with varying information-seeking practices. PMID:16779344

 15. Comparison of Aviary, Barn and Conventional Cage Raising of Chickens on Laying Performance and Egg Quality

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Ahammed

  2014-08-01

  Full Text Available This study intended to compare the productive performance of three different layer raising systems; conventional cage (CC, barn (BR and aviary (AV. The AV is welfare bestowed housing that allows free locomotion for birds within the BR. The BR allows bird’s free locomotion inside BR but without multilevel structures. Both pullets and cockerels were housed together in both AV and BR, but only pullets in CC. Seventeen weeks old Lohmann Brown Lite (n = 800 pullets were housed in AV during this study. The same age layer pullets were simultaneously assigned to either at CC or BR to compare egg production performance with AV. The duration of experiment was 40 weeks (from 21st to 60th week. There were no remarkable differences in egg production, hen day egg production (HDEP and average egg weight among three rearing systems. First 20 weeks (phase-1 average HDEP (% of AV, CC, and BR were 85.9, 88.8, 87.1 and average egg weights (g were 57.5, 59.9, and 56.9 respectively. Those of the remaining 20 weeks (phase-2 were 87.1, 87.9, 85.5 and 64.2, 63.0 62.1, respectively. Daily feed intakes (122 g, 110 g, 125 g; feed conversion ratio (2.4, 2.1, 2.5 and daily egg mass (53.9 g, 54.4 g, 52.8 g data from AV, CC, and BR were not influenced significantly by the respective raising systems. Daily feed intake of layers in both AV (124 g and BR (127 g tended to be higher than that in CC (113 g during phase-2. Overall, exterior egg quality (dirty and cracked eggs in both phases was superior in BR compared with AV and CC, whereas CC generated intermediate results. This study indicated that the HDEP per se in AV and BR were not significantly different from that in CC. The study implied that the facility depreciation cost for AV and cost for increased feed intake in AV compared to CC are believed to be critical to evaluate the cost effectiveness of egg production in AV.

 16. Recent and subrecent diet of the barn owl (Tyto alba in Slovakia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Obuch Ján

  2016-12-01

  Full Text Available We completed data on the diet of the barn owl (Tyto alba predominately from pellets for the period of the last 50 years from Slovakia. We analyzed material from 251 locations and 16 territorial units. The aggregate represents 119,231 pieces of prey from 47 species of mammals (Mammalia, 95.7% and 58 species of birds (Aves, 3.9%, with a small representation of amphibians, reptiles (Amphibia and Reptilia, 0.2% and invertebrates (Invertebrata, 0.2%. The obtaining of food among the owls is limited to synanthropic environments and the surrounding agricultural landscape, and the centre of its distribution in the recent period (i.e. the past 50 years: 1965-201 5 has been concentrated mainly on the southern parts of Slovakia. In this environment the common vole (Microtus arvalis, 59.6% is the primary prey. Additional prey are rodents of the family Muridae: Mus musculus (5.6%, Micromys minutus (2.2%, Apodemus microps (2.2%, A. flavicollis (2.0%, A. sylvaticus (1 .6% and A. agrarius (1 .5%; insectivores of the family Soricidae: Sorex araneus (6.2%, S. minutus (2.4%, Crocidura leucodon (4.8% and C. suaveolens (2.8%; and the house sparrow Passer domesticus (2.9%. In the higher situated Turcianska kotlina Basin the species M. arvalis (74.3% has higher domination, and instead of the white-toothed shrews the water shrews Neomys anomalus (2.8% and N. fodiens (1 .3% are more abundantly represented. In 3 localities owls focused on hunting bats; for example, in the church in Ratková the order Chiroptera made up 35.2% of prey. From the subrecent period (i.e. from before more than 50 years ago we evaluate 4 samples from the territory of Slovakia with 15,601 pieces of prey ofT. alba. Before more than 50 years ago owls were also more abundantly represented at higher elevations in Slovakia, evidence of which is Weisz’s collection of pellets from 1 6 localities in the Ondavská vrchovina Upland in the years 1945 to 1963, but also a registry of data from the 19th and

 17. Mars 2020 Entry, Descent and Landing Instrumentation (MEDLI2)

  Science.gov (United States)

  Bose, Deepak; Wright, Henry; White, Todd; Schoenenberger, Mark; Santos, Jose; Karlgaard, Chris; Kuhl, Chris; Oishi, TOmo; Trombetta, Dominic

  2016-01-01

  This paper will introduce Mars Entry Descent and Landing Instrumentation (MEDLI2) on NASA's Mars2020 mission. Mars2020 is a flagship NASA mission with science and technology objectives to help answer questions about possibility of life on Mars as well as to demonstrate technologies for future human expedition. Mars2020 is scheduled for launch in 2020. MEDLI2 is a suite of instruments embedded in the heatshield and backshell thermal protection systems of Mars2020 entry vehicle. The objectives of MEDLI2 are to gather critical aerodynamics, aerothermodynamics and TPS performance data during EDL phase of the mission. MEDLI2 builds up the success of MEDLI flight instrumentation on Mars Science Laboratory mission in 2012. MEDLI instrumentation suite measured surface pressure and TPS temperature on the heatshield during MSL entry into Mars. MEDLI data has since been used for unprecedented reconstruction of aerodynamic drag, vehicle attitude, in-situ atmospheric density, aerothermal heating, transition to turbulence, in-depth TPS performance and TPS ablation. [1,2] In addition to validating predictive models, MEDLI data has highlighted extra margin available in the MSL forebody TPS, which can potentially be used to reduce vehicle parasitic mass. MEDLI2 expands the scope of instrumentation by focusing on quantities of interest not addressed in MEDLI suite. The type the sensors are expanded and their layout on the TPS modified to meet these new objectives. The paper will provide key motivation and governing requirements that drive the choice and the implementation of the new sensor suite. The implementation considerations of sensor selection, qualification, and demonstration of minimal risk to the host mission will be described. The additional challenges associated with mechanical accommodation, electrical impact, data storage and retrieval for MEDLI2 system, which extends sensors to backshell will also be described.

 18. Muscular Arrangement and Muscle Attachment Sites in the Cervical Region of the American Barn Owl (Tyto furcata pratincola.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mark L L M Boumans

  Full Text Available Owls have the largest head rotation capability amongst vertebrates. Anatomical knowledge of the cervical region is needed to understand the mechanics of these extreme head movements. While data on the morphology of the cervical vertebrae of the barn owl have been provided, this study is aimed to provide an extensive description of the muscle arrangement and the attachment sites of the muscles on the owl's head-neck region. The major cervical muscles were identified by gross dissection of cadavers of the American barn owl (Tyto furcata pratincola, and their origin, courses, and insertion were traced. In the head-neck region nine superficial larger cervical muscles of the craniocervical, dorsal and ventral subsystems were selected for analysis, and the muscle attachment sites were illustrated in digital models of the skull and cervical vertebrae of the same species as well as visualised in a two-dimensional sketch. In addition, fibre orientation and lengths of the muscles and the nature (fleshy or tendinous of the attachment sites were determined. Myological data from this study were combined with osteological data of the same species. This improved the anatomical description of the cervical region of this species. The myological description provided in this study is to our best knowledge the most detailed documentation of the cervical muscles in a strigiform species presented so far. Our results show useful information for researchers in the field of functional anatomy, biomechanical modelling and for evolutionary and comparative studies.

 19. Effect of production system (barn and free range) and slaughter age on some production traits of guinea fowl.

  Science.gov (United States)

  Yamak, U S; Sarica, M; Boz, M A; Ucar, A

  2018-01-01

  A total of 200 guinea fowl was reared in either barn or free-range systems and slaughtered at 14, 16, or 18 wk of age in order to determine the effects of production system on live weight, feed consumption, and some carcass and slaughter traits. Production system had a significant effect on live weight until 14 wk of age. Live weights were similar between free-range and indoor production systems at 16 (1,150 g vs. 1,152 g) and 18 (1,196 g vs. 1,203 g) wk of age. Guinea fowl reared in a free-range system consumed more feed (7,693 g vs. 6,983 g), and guinea fowl reared in a barn had better feed conversion ratio (5.80 vs. 6.43) (P free-range system had significantly less abdominal fat (P < 0.05). © 2017 Poultry Science Association Inc.

 20. A COMPARISON OF LASER SCANNING AND STRUCTURE FROM MOTION AS APPLIED TO THE GREAT BARN AT HARMONDSWORTH, UK

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. P. Andrews

  2013-07-01

  Full Text Available The great barn at Harmondsworth near London Heathrow airport, United Kingdom (UK, was built in 1426–7 for the Bishop of Winchester. At 58 metres long and 11.4 metres wide, it is one of the largest ever known to have been built in the UK, and the largest intact medieval timber-framed barn in England. The barn is built almost entirely of oak, although the walls rest on a low masonry sill-wall. Internally the space is divided into a central "nave" with a lower aisle to each side, and is divided along its length into 12 bays. There are three doorways on the east side. For an entirely timber-framed barn, the fabric is exceptionally well preserved. Even the external weatherboarding may be partly original. Following years of neglect, however, there are a number of on-going structural and conservation problems, so in 2011 the barn was bought by English Heritage in order to allow these needs to be addressed. English Heritage is the government agency responsible for the historic sites and buildings in the care of the state of England and is also the UK government's lead advisor on the built heritage. As one of the first steps in the conservation process the English Heritage Geospatial Imaging and Imaging & Visualisation teams undertook a four-day campaign of survey data collection. This took the form of laser scanning of the interior and exterior of the barn plus the acquisition of photography of the exterior elevations to be used with structure from motion (SFM software. A comparison of the results of these complimentary yet potentially competing technologies will be given, as well as an evaluation of when they can be successfully used together. This paper will describe the procedures and problems involved with collecting the survey data and its subsequent analysis. The laser scanning was undertaken using a FARO Focus 3D phase based instrument. Approximately 60 scans were acquired in order to provide as comprehensive as possible coverage given the site

 1. Mellem nyliberalisme og terror - Interview med Chantal Mouffe

  DEFF Research Database (Denmark)

  Hansen, Allan Dreyer; Sonnichsen, André

  2012-01-01

  Interview med Chantal Mouffe om Hegemony and Socalist Strategy, modstandere og fjender en ny multipolær verdensorden og demokrati......Interview med Chantal Mouffe om Hegemony and Socalist Strategy, modstandere og fjender en ny multipolær verdensorden og demokrati...

 2. Psykomotorisk behandling og wellness til personer med demens

  DEFF Research Database (Denmark)

  Stamp, Anne Schinkel; Frausing, Kristian Park

  Rapporten evaluerer projektet Psykomotorisk behandling af personer med demens gennem fokusgruppeinterviews med deltagende studerende og personale fra deltagende centre. Samlet peges der på gavnligt udbytte for de demente beboere samt både personligt og fagligt udbytte for de deltagende studerende...

 3. PubMed Medical Publications From Libya | Bakoush | Libyan ...

  African Journals Online (AJOL)

  We also used the same method to obtain data on the PubMed medical publications from Tunisia, Morocco and Yemen. Tunisia had the largest number of PubMed publications among the studied countries: 20.4 publications per million population per year and 7.2 publications per year per one billion US$ GDP. Libya had ...

 4. Musikterapi med kontakt- og kommunikationssvage børn

  DEFF Research Database (Denmark)

  Frederiksen, Britta Vinkler

  2009-01-01

  I artiklen beskrives, hvordan musikterapi er med til at støtte en målrettet udviklingsproces hos børn, med diagnoser som Asperger syndrom, autisme, opmærksomhedsforstyrrelser, ADHD o.lign. Musikkens kvaliteter beskrives og illustreres gennem vignetter fra terapiforløb, der alle er foregået i Klinik...

 5. Further confirmation of the MED13L haploinsufficiency syndrome

  NARCIS (Netherlands)

  van Haelst, M.M.; Monroe, G.R.; Duran, K.J.; van Binsbergen, E.; Breur, J.M.P.J.; Giltay, J.C.; van Haaften, G.W.

  MED13L haploinsufficiency syndrome has been described in two patients and is characterized by moderate intellectual disability (ID), conotruncal heart defects, facial abnormalities and hypotonia. Missense mutations in MED13L are linked to transposition of the great arteries and non-syndromal

 6. Infantile fibrosarcoma: Magnetic resonance imaging findings in six cases

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Canale, Sandra [Department of Radiology, Institut Gustave-Roussy, 39 rue Camille Desmoulins, 94805 Villejuif (France)], E-mail: canalesandra@yahoo.com; Vanel, Daniel [Department of Radiology, Institut Gustave-Roussy, 39 rue Camille Desmoulins, 94805 Villejuif (France); Istituti Ortopedici Rizzoli, 1/10 via di Barbiano, 40136 Bologna (Italy); Couanet, Dominique [Department of Radiology, Institut Gustave-Roussy, 39 rue Camille Desmoulins, 94805 Villejuif (France); Patte, Catherine [Department of Pediatrics, Institut Gustave-Roussy, 39 rue Camille Desmoulins, 94805 Villejuif (France); Caramella, Caroline; Dromain, Clarisse [Department of Radiology, Institut Gustave-Roussy, 39 rue Camille Desmoulins, 94805 Villejuif (France)

  2009-10-15

  Purpose: To retrospectively review magnetic resonance (MR) imaging features in a series of six infantile fibrosarcomas to find out if MR can suggest this unusual diagnosis and to highlight the value of MR during and following treatment. Materials and methods: The records of six cases of histologically proven infantile fibrosarcoma were retrieved from the files of our cancer center. All imaging data available were consensually reviewed by two radiologists. Results: There were five females and one male (age range at diagnosis, 0-12 months; mean, 6 months). The most common finding was a well-circumscribed single mass in five patients (83%). All tumors had arisen on limbs; at their proximal or distal extremity or at the root of the limb. The masses were 9 cm large in mean diameter. The initial tumor signal was isointense to muscle on T1-weighted and hyperintense on T2-weighted sequences. All masses were well circumscribed and half of them contained internal fibrous septa. The internal signal was homogeneous in three patients and heterogeneous in the three others. An intense enhancement was seen in all three contrast-enhanced exams available; heterogeneous in two cases and homogeneous in one. Osseous erosion was observed in only one patient who was the only one with distant metastasis. After treatment (chemotherapy and very limited surgery), tumors had totally disappeared, leaving muscle fat infiltration in two patients and subcutaneous fat hypertrophy in one patient. Conclusion: Although imaging findings are not specific of infantile fibrosarcoma, this diagnosis could be suggested when MR imaging depicts a large well-circumscribed mass arising in a limb at birth or during the neonatal period. This mass is sometimes heterogeneous and septate and exhibits an isointense T1- and hyperintense T2-weighted signals and strong enhancement. MR is also the technique of choice for follow-up during treatment which consists nowadays almost exclusively in chemotherapy.

 7. A randomized, controlled trial of oral propranolol in infantile hemangioma.

  Science.gov (United States)

  Léauté-Labrèze, Christine; Hoeger, Peter; Mazereeuw-Hautier, Juliette; Guibaud, Laurent; Baselga, Eulalia; Posiunas, Gintas; Phillips, Roderic J; Caceres, Hector; Lopez Gutierrez, Juan Carlos; Ballona, Rosalia; Friedlander, Sheila Fallon; Powell, Julie; Perek, Danuta; Metz, Brandie; Barbarot, Sebastien; Maruani, Annabel; Szalai, Zsuzsanna Zsofia; Krol, Alfons; Boccara, Olivia; Foelster-Holst, Regina; Febrer Bosch, Maria Isabel; Su, John; Buckova, Hana; Torrelo, Antonio; Cambazard, Frederic; Grantzow, Rainer; Wargon, Orli; Wyrzykowski, Dariusz; Roessler, Jochen; Bernabeu-Wittel, Jose; Valencia, Adriana M; Przewratil, Przemyslaw; Glick, Sharon; Pope, Elena; Birchall, Nicholas; Benjamin, Latanya; Mancini, Anthony J; Vabres, Pierre; Souteyrand, Pierre; Frieden, Ilona J; Berul, Charles I; Mehta, Cyrus R; Prey, Sorilla; Boralevi, Franck; Morgan, Caroline C; Heritier, Stephane; Delarue, Alain; Voisard, Jean-Jacques

  2015-02-19

  Oral propranolol has been used to treat complicated infantile hemangiomas, although data from randomized, controlled trials to inform its use are limited. We performed a multicenter, randomized, double-blind, adaptive, phase 2-3 trial assessing the efficacy and safety of a pediatric-specific oral propranolol solution in infants 1 to 5 months of age with proliferating infantile hemangioma requiring systemic therapy. Infants were randomly assigned to receive placebo or one of four propranolol regimens (1 or 3 mg of propranolol base per kilogram of body weight per day for 3 or 6 months). A preplanned interim analysis was conducted to identify the regimen to study for the final efficacy analysis. The primary end point was success (complete or nearly complete resolution of the target hemangioma) or failure of trial treatment at week 24, as assessed by independent, centralized, blinded evaluations of standardized photographs. Of 460 infants who underwent randomization, 456 received treatment. On the basis of an interim analysis of the first 188 patients who completed 24 weeks of trial treatment, the regimen of 3 mg of propranolol per kilogram per day for 6 months was selected for the final efficacy analysis. The frequency of successful treatment was higher with this regimen than with placebo (60% vs. 4%, P<0.001). A total of 88% of patients who received the selected propranolol regimen showed improvement by week 5, versus 5% of patients who received placebo. A total of 10% of patients in whom treatment with propranolol was successful required systemic retreatment during follow-up. Known adverse events associated with propranolol (hypoglycemia, hypotension, bradycardia, and bronchospasm) occurred infrequently, with no significant difference in frequency between the placebo group and the groups receiving propranolol. This trial showed that propranolol was effective at a dose of 3 mg per kilogram per day for 6 months in the treatment of infantile hemangioma. (Funded by

 8. Et felteksperiment med Kærlighed i Kaos

  DEFF Research Database (Denmark)

  Christensen, Christiane Præstgaard; Scavenius Sonne-Schmidt, Christoffer

  Som et nyt tilbud til danske forældre med børn med ADHD og ADHD-lignende vanskeligheder har ADHDforeningen udviklet forældretræningsprogrammet Kærlighed i Kaos, hvor frivillige hjælper forældre til børn med ADHD, der står med et særligt vanskeligt opdragelsesarbejde. Denne rapport har til formål......, når forældrene stiller krav til børnene. Resultaterne i denne rapport har interesse for fagpersoner, behandlere, undervisere, beslutningstagere, frivillige organisationer, foreninger og de mange nuværende og kommende familier, som dagligt kæmper med adfærdsvanskeligheder – såsom ADHD. Effektmålingen...

 9. Maltrato infantil: normatividad y psicología forense

  OpenAIRE

  Gerardo A. Hernández M.; Ángela C. Tapias S.

  2010-01-01

  El presente trabajo documental, de carácter pedagógico, está dirigido a profesionales que trabajen con casos de maltrato infantil. Introduce al lector sobre la normatividad y las instituciones que se encargan de la protección y atención al menor maltratado, además de los instrumentos de evaluación psicológica forense utilizados. Se presenta el aporte de la psicología jurídica para probar el daño psicológico. Finalmente, se propone como plan de acción recurrir a mecanismos alternativos, menos ...

 10. Plan de negocio de una escuela infantil (primer ciclo)

  OpenAIRE

  San Román Gómez, Ana de

  2014-01-01

  El presente documento establece los pasos a seguir para poner en marcha una escuela infantil en el barrio de Butarque, en Madrid. En un primer lugar se han realizado diversos estudios, tanto sobre el sector como sobre el área geográfica, ya que se partía de una situación de absoluto desconocimiento. En el análisis del sector se ha puesto de manifiesto que las competencias en educación en España están reguladas por el Ministerio en primera instancia, pero las Autonomías tienen también una g...

 11. El discurso peritextual en el libro ilustrado infantil y juvenil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elena Consejo Pano

  2014-12-01

  Full Text Available El presente artículo es fruto de una reflexión sobre la evolución del libro ilustrado infantil y juvenil como objeto en sí mismo, un objeto que traspasa límites y se reinventa día tras día. Nos centramos en cómo autores y editores trasgreden estándares y quiebran normas editoriales y de encuadernación consideradas inamovibles por la tradición, transformando los peritextos (Genette, 2001 en piezas clave en el juego de la reconstrucción de sentidos.

 12. Encuadrando corazones: el encuadre arteterapeutico en el hospital infantil

  OpenAIRE

  Cock Moncada, Adriana

  2013-01-01

  El presente trabajo de investigación, pretende reflexionar acerca de las dificultades que existen al interior de un hospital infantil para establecer un encuadre arteterapéutico adecuado. Así mismo, trata de dar cuenta de los ajustes que se pueden realizar en la intervención arteterapéutica con relación al encuadre, para conseguir crear un espacio de creatividad saludable que ayude a mejorar la calidad de vida de los niños y niñas hospitalizados. Finalmente, intenta arrojar una luz para futur...

 13. Impacto del Plan Nacer sobre la mortalidad infantil en Argentina

  OpenAIRE

  Garriga, Santiago

  2012-01-01

  El Plan Nacer es un programa del Ministerio de Salud de la Nación Argentina que invierte recursos con el objetivo de mejorar la cobertura y calidad de los servicios de salud en niños menores de seis años, mujeres embarazadas y puérperas que no poseen obra social. La novedad del mismo radica en la generación de un seguro público de salud para la población materno-infantil sin cobertura social y en la aplicación de un modelo de financiamiento basado en resultados. Este trabajo investiga los efe...

 14. Diffusion, Perfusion, and Histopathologic Characteristics of Desmoplastic Infantile Ganglioglioma.

  Science.gov (United States)

  Ho, Chang Y; Gener, Melissa; Bonnin, Jose; Kralik, Stephen F

  2016-07-01

  We present a case series of a rare tumor, the desmoplastic infantile ganglioglioma (DIG) with MRI diffusion and perfusion imaging quantification as well as histopathologic characterization. Four cases with pathologically-proven DIG had diffusion weighted imaging (DWI) and two of the four had dynamic susceptibility contrast imaging. All four tumors demonstrate DWI findings compatible with low-grade pediatric tumors. For the two cases with perfusion imaging, a higher relative cerebral blood volume was associated with higher proliferation index on histopathology for one of the cases. Our results are discussed in conjunction with a literature review.

 15. Los refuerzos positivos en el aula de infantil

  OpenAIRE

  Martínez Álvarez, Elena

  2013-01-01

  Este estudio ha sido realizado con el fin de analizar si el refuerzo positivo es un medio adecuado, o no para producir un mejor ambiente de trabajo en el aula de infantil, y si puede producir mejores resultados académicos, es decir, si puede mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje. Para poder contestar a esta cuestión vamos a analizar determinadas teorías e hipótesis relacionadas con este tema. Además vamos a poner en práctica una serie de actividades prácticas relacionadas con este ...

 16. Effectiveness of propanolol for treatment of infantile haemangioma

  DEFF Research Database (Denmark)

  Andersen, Ida Gillberg; Rechnitzer, Catherine; Charabi, Birgitte

  2014-01-01

  INTRODUCTION: Infantile haemangiomas (IH) are the most common benign tumours in children. They are characterised by rapid growth during the first year of life followed by spontaneous regression during childhood. Indications for treatment are functional impairment, bleeding/ulceration, rapid growth...... and severe aesthetic risk. Recently, systemic treatment with propranolol has become the first-line therapy. The objective of this study was to assess the efficacy of propranolol in the treatment of IH and to investigate whether treatment with a low dose of 1 mg/kg/day was sufficient. MATERIAL AND METHODS...... large residual changes. FUNDING: not relevant. TRIAL REGISTRATION: not relevant....

 17. Neonatal and infantile erythroderma: ′The red baby′

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sarkar Rashmi

  2006-01-01

  Full Text Available Neonatal and infantile erythroderma or "the red baby" is a rare condition. It can be potentially life-threatening and requires urgent attention of the dermatologists. The causes of erythroderma in this age group are different from that in adults and distinctive, but maybe difficult to establish due to poor specificity of clinical and laboratory findings. Careful monitoring and management of the patient may improve the final outcome. In this review, the various causes of "the red baby" is discussed along with its prognosis and management.

 18. La salud emocional en Educación Infantil

  OpenAIRE

  García Gómez, Sandra

  2015-01-01

  En este trabajo se presenta una propuesta para trabajar las emociones en educación infantil, persiguiendo de esta forma lograr una correcta salud emocional que ayude a los niños y niñas a prevenir futuros problemas derivados de las emociones. En la propuesta que se plantea se introducen técnicas diferentes con las que se otorga a los alumnos y alumnas unas capacidades emocionales para que posean un control sobre sus emociones y sepan establecer unos límites a sus sentimientos. Grado en Edu...

 19. Congenital infantile myofibroma causing intrauterine death in a twin

  Science.gov (United States)

  Aye, Christina Yi Ling; Gould, Steve; Akinsola, S Adeyemi

  2011-01-01

  While infantile myofibromatosis is the most common mesenchymal tumour of infancy, only around 300 cases have been reported. The authors report a 33-year-old para 1 with an uncomplicated, dichorionic diamniotic twin pregnancy who was diagnosed with an intrauterine death of one twin at 36+5 weeks gestation. At caesarean section, a macerated male stillborn weighing 2.72 kg was delivered. Postmortem examination revealed a pedunculated lesion attached to the left shoulder and underlying muscle consistent with a congenital myofibroma. The cause of death was postulated to be haemorrhage from the tumour surface causing fetal anaemia. PMID:22674951

 20. Infantile hydrocephalus: a review of epidemiology, classification and causes

  Science.gov (United States)

  Tully, Hannah M; Dobyns, William B

  2015-01-01

  Hydrocephalus is a common but complex condition caused by physical or functional obstruction of CSF flow that leads to progressive ventricular dilatation. Though hydrocephalus was recently estimated to affect 1.1 in 1,000 infants, there have been few systematic assessments of the causes of hydrocephalus in this age group, which makes it a challenging condition to approach as a scientist or as a clinician. Here, we review contemporary literature on the epidemiology, classification and pathogenesis of infantile hydrocephalus. We describe the major environmental and genetic causes of hydrocephalus, with the goal of providing a framework to assess infants with hydrocephalus and guide future research. PMID:24932902

 1. El diagnóstico positivo de autismo infantil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juana Velázquez Argota

  1996-08-01

  Full Text Available Se revisan los límites del síndrome autístico y la evolución del concepto de autismo infantil desde Kanner hasta las clasificaciones psiquiátricas más recientes. Se informan los resultados de nuestras investigaciones en el diagnóstico positivo del autismo infantil. La anamnesis remota es de poco valor, más relevantes para el diagnóstico constituyen el examen del paciente en el presente y las escalas de cuantificación del autismo (las cuales son de utilidad en el diagnóstico diferencial entre el trastorno autístico tipo Kanner y los trastornos autísticos atípicos. Las pruebas de inteligencia standard se deben aplicar según el nivel de funcionamiento del paciente y si no clasificara es más bien por el bajo cociente de inteligencia que por su comportamiento autístico. El clínico debería tener presente la posibilidad del diagnóstico de autismo cuando examina niños pequeños con problemas de desarrollo y utilizar escalas de síntomas autísticos adecuados a los primeros años de vida. Se recomienda el uso de la prueba de Bo Olsson en el diagnóstico diferencial de autismo de Kanner, síndrome de Rett y daño cerebral temprano en la etapa preescolar.The limits of the austistic syndrome as well as the evolution of the infantile autism concept since Kanner to the latest psychiatric classifications are reviewed. The results of our research on the positive diagnosis of infantile autism are reported. The patient's medical examination and the autism quantification scales (useful for the diferential diagnosis between the Kanner type autistic disorder and the atypical autistic disorders are more important for the diagnosis than the remote anamnesis, which is of little value. The standard intelligence test should be applied according to the patients functioning level and if he would not classify it would be because of his low intelligence quotient and not because of his autistic behaviour. The clinician should take into account the

 2. Short term effect of vigabatrin in infantile spasms

  OpenAIRE

  Pozo Alonso, Albia J.; Pozo Lauzán, Desiderio; Cordero López, Girelda

  2007-01-01

  El objetivo de este trabajo fue valorar el efecto a corto plazo de la vigabatrina en 18 pacientes con el diagnóstico de espasmos infantiles. Trece pacientes fueron tratados en monoterapia, y 6 de ellos de primera intención. La dosis máxima promedio utilizada de vigabatrina fue de 130 mg/ (kg∙día) (rango de 75 a 170 mg/ [kg∙día]). Los espasmos epilépticos cesaron en el 44,4 % de los casos a los 18,4 días como promedio tras el inicio del tratamiento con vigabatrina (rango de 3 a 43 ...

 3. Trabajo infantil y problemas del comportamiento en menores trabajadores

  OpenAIRE

  Cardenas Ramirez, Luz Stella

  2016-01-01

  Objetivo: Identificar la relación de los factores de riesgo ocupacional del trabajo infantil con los problemas de comportamiento en menores de edad trabajadores de una plaza de mercado en Colombia Materiales y métodos: Se realizó un estudio de corte transversal con 100 niños trabajadores de la plaza de Mercaneiva. Se aplicó un cuestionario para evaluar los factores ocupacionales en la población, evaluando aspectos sociodemográficos y condiciones laborales; para establecer la prevalencia d...

 4. Lenguaje infantil y educación verbal

  OpenAIRE

  Fernández Pérez, Milagros

  2013-01-01

  Comunicación presentada en: "V Congreso Mundial de Educación Infantil y Formación de Educadores. Antequera, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre de 2013, en Antequera" El trabajo subraya la importancia de contemplar el desarrollo lingüístico en sus procesos y etapas, y la necesidad de acomodar la educación verbal a las etapas evolutivas Ministerio de Ciencia y Tecnología (HUM 2007-66074-CO2-01/FILO) Xunta de Galicia. Consellería de Economía e Industria. Dirección xeral de Investigación, De...

 5. Crecimiento y estado nutricional infantil en San Salvador de Jujuy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bejarano, Ignacio

  2001-01-01

  Full Text Available La recolección de datos antropométricos dentro de un programa de asistencia sanitaria y alimentaria permite definir el estado nutricional y de salud de los individuos y en base a esta información planificar, ejecutar y valorar la incidencia de dicho programa en la población. El objetivo de este trabajo fue evaluar el crecimiento y estado nutricional de una población infantil (1-5 años residente en barrios periféricos de San Salvador de Jujuy y comprendida en el Programa Materno Infantil (PROMIN. Los datos procedieron de mediciones de peso (kg y talla (cm realizadas en 4616 niños, los que se agruparon por sexo y edad decimal. Los indicadores utilizados fueron: peso, talla, puntuación z (Pz, índice de masa corporal (IMC. Los resultados indicaron que: 1 la mayoría de la población se encontró entre 2z: 98,9% para talla/edad (T/E y 96.6% para peso/edad (P/E (estándar nacional; 99.4% para T/E y 97.7% para P/E (estándar internacional; 2 los valores promedios del IMC en todos los grupos de edad y en ambos sexos, fueron superiores a los de referencia, resultando estas diferencias estadísticamente significativas (p<0.01. Se concluye que el crecimiento y el estado nutricional de esta población se ajusta al de las poblaciones de referencia nacional e internacional y que, probablemente este comportamiento, el cual no refleja la situación general del resto de las poblaciones infantiles de la Provincia de Jujuy, responda al efecto de la asistencia alimentaria, médica y sanitaria ofrecida por el PROMIN y a las características socioeconómicas, demográficas y culturales propias de esta población infantil.

 6. El timerosal y las enfermedades del neurodesarrollo infantil

  OpenAIRE

  Luis Maya; Flora Luna

  2006-01-01

  Se evalúa la relación causal entre el timerosal (etilmercurio), como preservante en las vacunas pediátricas, y el incremento de casos de enfermedades del neurodesarrollo infantil, como consecuencia de la ampliación de los esquemas de inmunización. Se revisó la información científica, relacionando el timerosal y las evidencias que permitan evaluar una posible asociación causal, con estudios epidemiológicos, ecológicos, biomoleculares y toxicológicos, de bioseguridad, toxicológicos fetales y so...

 7. Un acercamiento al cuento infantil desde la perspectiva de género. Estereotipos en el cuento infantil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nuria Méndez-Garita

  2004-12-01

  Full Text Available ¿Cuáles son los papeles que desempeñan cada una de las mujeres que son parte de la sociedad? ¿Cómo exige un hombre que se comporte una mujer? ¿Habrán cambiado los estereotipos femeninos y masculinos que muy claramente nos presentan los cuentos? ¿Seguimos propiciando como personas los estereotipos? ¿Se está dando la inversión tanto en los cuentos como en nuestras vidas? A partir de mito griego de la Medusa, se introduce el tema del género y la literatura, sobre todo en aquella que se reconoce como literatura infantil. Desde la perspectiva de género, se pueden tratar diferentes tópicos, en este caso, el artículo se centra en los estereotipos y confrontan los que se derivan de la mujer ángel y la mujer demonio. A lo largo de la historia, la elaboración del mundo simbólico, del significado y del sentido han estado en las mentes de los varones, los que han configurado una representación del mundo a su imagen y semejanza. Son ellos el prototipo, patrón y medida de lo existente. En los cuentos infantiles podemos ver claramente los estereotipos impuestos por la cultura patriarcal; pero también, cómo algunos de ellos son capaces de subvertir el orden establecido. Lo más importante es que la lectura de cuentos infantiles y de la literatura en general, sirve para movernos y conmovernos como lectores; para que nos marque, porque nos interpela.

 8. The Arabidopsis mediator complex subunits MED16, MED14, and MED2 regulate mediator and RNA polymerase II recruitment to CBF-responsive cold-regulated genes.

  Science.gov (United States)

  Hemsley, Piers A; Hurst, Charlotte H; Kaliyadasa, Ewon; Lamb, Rebecca; Knight, Marc R; De Cothi, Elizabeth A; Steele, John F; Knight, Heather

  2014-01-01

  The Mediator16 (MED16; formerly termed SENSITIVE TO FREEZING6 [SFR6]) subunit of the plant Mediator transcriptional coactivator complex regulates cold-responsive gene expression in Arabidopsis thaliana, acting downstream of the C-repeat binding factor (CBF) transcription factors to recruit the core Mediator complex to cold-regulated genes. Here, we use loss-of-function mutants to show that RNA polymerase II recruitment to CBF-responsive cold-regulated genes requires MED16, MED2, and MED14 subunits. Transcription of genes known to be regulated via CBFs binding to the C-repeat motif/drought-responsive element promoter motif requires all three Mediator subunits, as does cold acclimation-induced freezing tolerance. In addition, these three subunits are required for low temperature-induced expression of some other, but not all, cold-responsive genes, including genes that are not known targets of CBFs. Genes inducible by darkness also required MED16 but required a different combination of Mediator subunits for their expression than the genes induced by cold. Together, our data illustrate that plants control transcription of specific genes through the action of subsets of Mediator subunits; the specific combination defined by the nature of the stimulus but also by the identity of the gene induced.

 9. The effect of low and high barn temperatures on behaviour and performance of Holstein dairy cows

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milan Večeřa

  2012-01-01

  Full Text Available The experiment was carried out at the University Training Farm in Žabčice (the Czech Republic; location 49°0’51.081”N, 16°36’14.848”E, 179 m.a.s.l over the period of one year (1st July to 30th June. The assessment of temperature impact was based on data from 16 hottest days (H and 16 coldest days (L. The experimental group consisted of 70 cows in various stage of lactation (30d–210d and parity (1–8. The cows were housed in a section (one quarter of a free-stall barn with 77 stalls in three rows. Row A was located peripherally, close to the side wall, row B was in the middle and row C was situated centrally, close to the feed table. The cows were observed weekly on the same day at 9.00 a.m. The microclimate characteristics were recorded daily: temperature in hot (H resp. cold (L period was in average 27.1°C resp. – 1.47 °C, and relative humidity 54.4 % resp. 77.3 %, and THI 75 resp. 33.Behaviour was described by a number of cows standing or lying down, number of cows lying down on their left or right side and row preference (A, B, C in the resting area. Cow Comfort Index (CCI – a number of cows lying down at given time was calculated. A total of 1587 observations were analysed. A number of cows lying down (922 was significantly higher than that of standing cows (665. Milk production was significantly higher in hot (H period (by 1.0–1.7 kg. There was an interaction in milk production between period and standing. In H period the standing cows produced more milk, in L period vice versa. The cows with non-significant tendency towards left-side laterality produced more milk (by 1.2 kg. No interaction was found between period and laterality for milk production. All the observed parameters significantly differed between rows A, B and C. Row A was the most preferred, the cows preferring it were young (low number of lactation with greatest milk production. The cows in row C had the lowest milk production and were in late

 10. Associations between lying behavior and lameness in Canadian Holstein-Friesian cows housed in freestall barns.

  Science.gov (United States)

  Solano, L; Barkema, H W; Pajor, E A; Mason, S; LeBlanc, S J; Nash, C G R; Haley, D B; Pellerin, D; Rushen, J; de Passillé, A M; Vasseur, E; Orsel, K

  2016-03-01

  Lying behavior is an important measure of comfort and well-being in dairy cattle, and changes in lying behavior are potential indicators and predictors of lameness. Our objectives were to determine individual and herd-level risk factors associated with measures of lying behavior, and to evaluate whether automated measures of lying behavior can be used to detect lameness. A purposive sample of 40 Holstein cows was selected from each of 141 dairy farms in Alberta, Ontario, and Québec. Lying behavior of 5,135 cows between 10 and 120 d in milk was automatically and continuously recorded using accelerometers over 4 d. Data on factors hypothesized to influence lying behavior were collected, including information on individual cows, management practices, and facility design. Associations between predictor variables and measures of lying behavior were assessed using generalized linear mixed models, including farm and province as random and fixed effects, respectively. Logistic regression models were used to determine whether lying behavior was associated with lameness. At the cow-level, daily lying time increased with increasing days in milk, but this effect interacted with parity; primiparous cows had more frequent but shorter lying bouts in early lactation, changing to mature-cow patterns of lying behavior (fewer and longer lying bouts) in late lactation. In barns with stall curbs >22 cm high, the use of sand or >2 cm of bedding was associated with an increased average daily lying time of 1.44 and 0.06 h/d, respectively. Feed alleys ≥ 350 cm wide or stalls ≥ 114 cm wide were associated with increased daily lying time of 0.39 and 0.33 h/d, respectively, whereas rubber flooring in the feed alley was associated with 0.47 h/d lower average lying time. Lame cows had longer lying times, with fewer, longer, and more variable duration of bouts compared with nonlame cows. In that regard, cows with lying time ≥ 14 h/d, ≤ 5 lying bouts per day, bout duration ≥ 110 min

 11. The effect of moisture content on solid-state anaerobic digestion of dairy manure from a sawdust-bedded pack barn

  Science.gov (United States)

  The effect of moisture content on solid-state anaerobic digestion of dairy manure from a Korean sawdust-bedded pack barn was determined using laboratory-scale digesters operated at three moisture levels (70, 76, and 83% on a wet basis) at 37 C for 85 days. Results showed that digesters containing m...

 12. How Do You Keep 'Em down on the Farm after They've Seen Technology? The Stone Barns Center for Food and Agriculture

  Science.gov (United States)

  Donlevy, Jim

  2004-01-01

  In an age dominated by technology, teachers are challenged as never before to help students understand the deep connections they share with people from earlier times and nowhere is this more dramatically revealed than in basic farm life. This article discusses the Stone Barns Center for Food and Agriculture and describes technology use that…

 13. A study of KK-bar system produced in the reaction Π-p#-> #KK-barn at 63 GeV

  International Nuclear Information System (INIS)

  Palka, H.

  1983-01-01

  An analysis of KK-bar system produced in the reaction Π - p#-> #KK-barn at 63 GeV and measured by ACCMOR (Amsterdam-CERN-Cracow-Munich-Oxford-Rutherford) collaboration at the CERN SPS accelelator is presented. (author)

 14. Food partitioning between breeding White-tailed Kites (Elanus leucurus; Aves; Accipitridae and Barn Owls (Tyto alba; Aves; Tytonidae in southern Brazil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  DR. Scheibler

  Full Text Available I examined the diet of breeding White-tailed Kites (Elanus leucurus; Aves; Accipitridae and Barn Owls (Tyto alba; Aves; Tytonidae in an agrarian area of southern Brazil by analyzing regurgitated prey remains. The objective was to evaluate how these raptors, which differ markedly in their hunting activity periods (owls are nocturnal and kites diurnal, share their mammalian food component. 2,087 prey consumed by Barn Owls and 1,276 by White-tailed Kites were identified. They presented a high overlap of food-niches (Pianka’s index was 0.98. Based on the daily activity period of their main small mammal prey, a lower overlap would be expected. The crepuscular/nocturnal Mus musculus was the main prey for the diet of breeding Barn Owls (81% and White-tailed Kites (63%. This small exotic rodent provided 63% of the small mammal biomass ingested by owls and 44% by kites. Larger native small mammals were also considered important for the diet of kites, mainly because of their biomass contribution. Although these raptors differ markedly in their hunting activity periods, Barn Owls and White-tailed Kites are very similar predators in southern Brazil, overlapping their diets.

 15. BIOMONITORING HEAVY-METALS USING THE BARN-OWL (TYTO-ALBA-GUTTATA) - SOURCES OF VARIATION ESPECIALLY RELATING TO BODY CONDITION

  NARCIS (Netherlands)

  ESSELINK, H; VANDERGELD, FM; JAGER, LP; POSTHUMATRUMPIE, GA; ZOUN, PEF; BAARS, AJ

  The feasibility of using the Barn Owl (Tyto alba guttata) to monitor environmental quality in the Netherlands was investigated, using Cd, Cu, Pb, Mn, and Fe as indicators for environmental contamination. Throughout 1992, bird-watchers, volunteers, and officials submitted 53 birds. The age and

 16. Study of $ \\bar{p} $ and $ \\bar{n} $ annihilations at LEAR with OBELIX, a large acceptance and high resolution detector based on the Open Axial Field Spectrometer

  CERN Multimedia

  2002-01-01

  % PS201 Study of $\\bar{p}$ and $\\bar{n}$ annihilations at LEAR with OBELIX, a large acceptance and high resolution detector based on the Open Axial Field Spectrometer \\\\ \\\\OBELIX is designed to study exclusive final states of antiproton and antineutron annihilations at low energies with protons and nuclei. \\\\ \\\\The physics motivations of the experiment are:\\\\ \\\\\\begin{itemize} \\item (gg, ggg), hybrids ($ q \\bar{q} g $), multiquarks ($ q q \\bar{q} \\bar{q} $) and light mesons ($ q \\bar{q} $) produced in $ N \\bar{N} $ annihilations and study of their spectroscopy and decays. Also broad structures will be searched for by comparing identical decay modes in exclusive final states of the same type occuring from initial states with different angular momentum or isospin. \\item Study of the dynamics of $ N \\bar{N} $ interactions and of the dependence of the final and intermediate resonant states of annihilation upon the quantum numbers of the initial $ N \\bar{N} $ state (angular momentum: S and P-wave in $\\bar{p}p $ at...

 17. Tests of the Aversive Summation Hypothesis in Rats: Effects of Restraint Stress on Consummatory Successive Negative Contrast and Extinction in the Barnes Maze

  Science.gov (United States)

  Ortega, Leonardo A.; Prado-Rivera, Mayerli A.; Cardenas-Poveda, D. Carolina; McLinden, Kristina A.; Glueck, Amanda C.; Gutierrez, German; Lamprea, Marisol R.; Papini, Mauricio R.

  2013-01-01

  The present research explored the effects of restraint stress on two situations involving incentive downshift: consummatory successive negative contrast (cSNC) and extinction of escape behavior in the Barnes maze. First, Experiment 1 confirmed that the restraint stress procedure used in these experiments increased levels of circulating…

 18. Optimal diagnostic strategy for infantile cholestasis in pediatric surgery

  International Nuclear Information System (INIS)

  Kato, Hisataka; Fumino, Shigehisa; Furukawa, Taizo; Ono, Shigeru; Kimura, Osamu; Deguchi, Eiichi; Iwai, Naomi

  2011-01-01

  The initial goal in treatment for infantile cholestasis is to exclude surgical cholestasis, especially biliary atresia (BA). In this study, we retrospectively reviewed the diagnostic course of infantile cholestasis. Between 2000 and 2009, a total of 44 infants with cholestasis were referred to our department. The median age at admission was 54 days (range: 0-143 days). The medical charts of these infants were reviewed. The initial diagnostic approach was ultrasonography followed by the qualitative detection of bilirubin in stool. The 35 infants with acholic stool and/or a small or absent gallbladder on ultrasonography were subsequently examined by hepatobiliary scintigraphy (HBS). Twenty-nine infants with negative scintigraphy findings underwent intraoperative cholangiography (lOC), and BA was finally confirmed in 24 of 44. A choledochal cyst was noted in 2, Alagille syndrome in 2, cytomegalovirus infection in 2, panhypopituitarism in 2, multiple hemangiomas of the liver in 1, and cholecystolithiasis in 1. The remaining 10 infants were diagnosed as having neonatal hepatitis. The sensitivity and specificity of HBS for BA were 100% and 54.5%, respectively. HBS is a useful modality for detection of BA with a sensitivity of 100%. The indication for IOC should depend on these scan results. (author)

 19. La trata de personas en la modalidad de trabajo infantil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Angélica García Marbella

  2017-01-01

  Full Text Available En este trabajo se describen las causas y el proceso evolutivo del trabajo infantil en México; sin embargo, en la exposición se retoman elementos que identifican el problema en el contexto mundial. En ese sentido, se destaca que durante algún tiempo el quehacer de los infantes en el mercado de trabajo era considerado como un medio para que aprendieran determinado oficio, así como que dicha connotación no ha dejado de existir, pero ahora coexiste con otras tendencias asociadas a la delincuencia organizada, tales como prostitución, pornografía y turismo infantil; es decir, con actividades vinculadas estrechamente con la trata de personas. La pretensión es evidenciar el problema y las principales prácticas de quienes llevan a cabo dicho comportamiento; por lo que hubo necesidad de recurrir a la aplicación de una entrevista focalizada, basada en ocho informantes, con la finalidad de conocer la percepción de personas involucradas en dicha problemática. Al final del trabajo, lo observado es que la problemática en cuestión sigue creciendo en México; situación que es corroborada por los datos que aportan diversas instituciones, que señalan que en la actualidad este país ocupa el primer lugar en dicho comportamiento.

 20. El desarrollo de la marcha infantil como proceso de aprendizaje

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Patricia Martín Casas

  2014-06-01

  Full Text Available El desarrollo de la marcha infantil es un proceso especialmente complejo en que el intervienen factores motores, perceptivos y cognitivos. Desde el nacimiento, el niño integra la información recibida y realiza un progresivo control cortical sobre los patrones neuromotores innatos para desarrollar diferentes formas de locomoción hasta la marcha independiente. Estas ideas no son novedosas pero se están revisando en la actualidad y han motivado numerosos cambios en el estudio del desarrollo infantil. La consideración de la adquisición de la marcha como un aprendizaje en situaciones de constante cambio permite comprender la marcha como acción, cuya realización implica la adquisición de nuevas capacidades de interacción y conocimientos. En este trabajo se exponen los principales conocimientos acerca de este proceso de aprendizaje y se propone destacar las alteraciones de la marcha como indicadores de dificultades en el desarrollo, que requieren una valoración y un abordaje terapéutico interdisciplinares.

 1. Interacciones vinculares en el sistema de cuidado infantil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  María Teresa Moreno - Zavaleta

  2014-01-01

  Full Text Available El estudio identifica y analiza las interacciones vinculares existentes en el sistema de cuidado infantil de niños con y sin desnutrición crónica en un mismo contexto de pobreza. Este es un estudio multimétodo, basado en información de campo recopilada y en una construcción teórica que emergió a partir de los resultados obtenidos, ampliando el marco conceptual de la desnutrición infantil. La constelación y gestión del cuidado son dos categorías emergentes, que contribuyen a comprender que en los diferentes escenarios donde transitan los niños hay diversos cuidadores que varían en calidad, permanencia y coherencia repercutiendo esta situación en su estado nutricional. Si bien las mujeres se constituyen en las gestoras principales del cuidado, no son ellas las únicas responsables del cuidado y por ello se recomienda fortalecer las redes de apoyo familiar y comunitario.

 2. Clinical research of benign infantile convulsions with mild gastroenteritis

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wei-bing LI

  2014-03-01

  Full Text Available Cases of benign infantile convulsions with mild gastroenteritis (BICE treated in our hospital from 2008 to 2012 were analyzed retrospectively. Among the 65 cases of convulsions with acute diarrhea, there were 18 cases of BICE, 15 cases of febrile seizures, 13 cases of epilepsy, 6 cases of viral encephalitis, 6 cases of hyponatremia encephalopathy, 3 cases of hypernatremia encephalopathy, 2 cases of toxic encephalopathy, and 2 cases of hypocalcemia convulsion. The convulsion occurred mostly during the first 2 d of the illness and was in a generalized tonic or tonic-clonic form. Positive rotavirus antigens in the BICE patients were detected in 83.33% (15/18. Phenobarbital was administered after the first convulsion (5-10 mg/kg, and diazepam was given intravenously in case of recurrence (0.10-0.30 mg/kg. BICE occurs frequently in infantile and controlling relapse is the main purpose. The prognosis is good. doi: 10.3969/j.issn.1672-6731.2014.03.019

 3. Nascidos para comprar: notas sobre o consumismo infantil

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Augusta Ferreira de Freitas

  2015-10-01

  Full Text Available http://dx.doi.org/10.5007/1980-4512.2015n31p210 O objetivo desse trabalho é analisar os fatores que levam o público infantil a buscar, precocemente, serviços estéticos oferecidos em salões de beleza. Uma pesquisa de campo foi conduzida junto a seis díades de mães com suas respectivas filhas. Como estratégia de pesquisa, uma narrativa ficcional foi conduzida com as crianças; enquanto entrevistas foram usadas com as mães. Como resultado, observou-se que vários estímulos levam as crianças a consumirem serviços estéticos. Entre estes, a referência materna, as influências de familiares, amigos da escola e da mídia, através da televisão e internet. De forma secundária, foi registrado que os serviços mais desejados e consumidos pelo público infantil foram os de manicure e cabelereiro. Em termos de papeis, as mães adquirem o serviço, e dividem com suas filhas o papel de decisão, ao determinarem, juntas, como o consumo acontecerá.

 4. [An atypical presentation of Infantile Alexander disease lacking macrocephaly].

  Science.gov (United States)

  Esmer, Carmen; Villegas-Aguilera, Miguel; Morales-Ibarra, Juan José; Bravo-Oro, Antonio

  Alexander disease is a rare form of leukodystrophy that involves mainly astrocytes; it is inherited in an autosomal recessive manner and occurs by mutations in the GFAP gene, located on chromosome 17q21. It can occur at any age and its infantile form is characterized by macrocephaly, seizures, severe motor and cognitive delay, and progressive spasticity or ataxia. An 8-month-old female was evaluated with a history of neurodevelopmental delay and unprovoked focal motor seizures. Physical examination showed normal head circumference, increased motor responses to tactile and noise stimuli, pyramidal signs and no visceromegalies. Widespread hypodense white matter was found on magnetic resonance and lumbar puncture showed hyperproteinorrachia. Krabbe disease was ruled out by enzymatic assay and gene sequencing of GALC. In the reassessment of the case, abnormalities in neuroimaging lead to suspicion of Alexander disease, and GFAP gene sequencing reported a pathogenic mutation in exon 4 c.716G>A, which caused a change of arginine to histidine at position 239 of the protein (p.Arg239His). The radiographic signs observed in the resonance were decisive for the diagnosis, later confirmed by molecular study. It is important to consider that certain mutations are not associated with macrocephaly, which may cause delay in diagnosis. Copyright © 2016 Hospital Infantil de México Federico Gómez. Publicado por Masson Doyma México S.A. All rights reserved.

 5. CT and MR imaging characteristics of infantile hepatic hemangioendothelioma

  International Nuclear Information System (INIS)

  Feng Shiting; Chan Tao; Ching, A.S.C.; Sun Canhui; Guo Huanyi; Fan Miao; Meng Quanfei; Li Ziping

  2010-01-01

  Aim: This study aims to analyze computed tomography (CT) and magnetic resonance (MR) imaging features of infantile hepatic hemangioendotheliomas before and after treatment. Materials and methods: CT and MR examinations of seven infants with biopsy proven hepatic hemangioendotheliomas were retrospectively analyzed. The distribution, number, size, imaging appearance, enhancement pattern and post-treatment changes of the tumors were evaluated. Results: A total of 153 hepatic hemangioendotheliomas were detected on CT (111) and MR (42) imaging. In six infants, 109/111 (98.2%) tumors were hypodense and 2/111 (1.8%) lesions contained calcification on unenhanced CT. On MR imaging, all 42 lesions in one infant were heterogeneously T1-hypointense and T2-hyperintense compared to the normal liver parenchyma. Contrast-enhanced CT and MRI showed peripheral rim (51.6%), uniform (48.4%), fibrillary (33.3%), and nodular (28.8%) contrast enhancement in the hepatic arterial phase. Homogeneous (100%), rim (98.2%) and mixed enhancement patterns were noted in tumors 2.0 cm and 1.0-2.0 cm in diameter respectively in the hepatic arterial phase. In three patients who underwent steroid therapy, follow-up CT examination demonstrated tumor size reduction and increased intra-tumoral calcification in two patients. Conclusion: Infantile hepatic hemangioendotheliomas show some typical imaging features and size-dependent pattern of contrast enhancement on CT and MR imaging, which allow accurate imaging diagnosis and post-treatment evaluation.

 6. Sources of nitrous oxide and other climate relevant gases on surface area in a dairy free stall barn with solid floor and outside slurry storage

  Science.gov (United States)

  Schmithausen, Alexander J.; Trimborn, Manfred; Büscher, Wolfgang

  2018-04-01

  Livestock production systems in agriculture are one of the major emitters of greenhouse gases. So far, the focus of research in the dairy farm sector was primarily on ruminal methane (CH4) emissions. Emissions of nitrous oxide (N2O) usually arise from solid manure or in deep litter free stall barns. Release of N2O occurs as a result of interactions between organic material, nitrogen and moisture. Data of N2O emissions from modern dairy barns and liquid manure management systems are rare. Thus, the goal of this research was to determine the main sources of trace gas emissions at the dairy farm level, including N2O. Areas such as the scraped surface area where dry and wet conditions alternate are interesting. Possible sources of trace gases within and outside the barn were localised by measuring trace gas concentration rates from different dairy farm areas (e.g., areas covered with urine and excrement or slurry storage system) via the closed chamber technique. The results indicate typical emission ratios of carbon dioxide (CO2), CH4 and N2O in the various areas to generate comparable equivalent values. Calculated on the basis of nitrogen excretion from dairy cows, total emissions of N2O were much lower from barns than typically measured in fields. However, there were also areas within the barn with individual events and unexpected release factors of N2O concentrations such as urine patches, polluted areas and cubicles. Emission factors of N2O ranged from 1.1 to 5.0 mg m-2 d-1, respectively, for cleaned areas and urine patches. By considering the release factors of these areas and their proportion of the entire barn, total emission rates of 371 CO2-eq. LU-1 a-1, 36 CO2-eq. LU-1 a-1, and 1.7 kg CO2-eq. LU-1 a-1 for CO2, CH4 and N2O, respectively, were measured for the whole barn surface area. The CH4 emissions from surface area were stronger climate relevant comparing to N2O emissions, but compared to CH4 emissions from slurry storage or ruminal fermentation (not

 7. Til julefrokost med Bjørn & Okay

  DEFF Research Database (Denmark)

  Smith-Sivertsen, Henrik

  2012-01-01

  I denne artikel vises med udgangspunkt i en beskrivelse af et specifikt arrangement med det danske danseorkester Bjørn & Okay, hvordan man optræder inden for denne særlige musiktradition. Bjørn & Okays performative udgangspunkt er, at de, trods en status som landskendt orkester med mange hits, i ...... the audience and constantly telling them what to do. At the same time he and the other musicians actively bond with the audience, both onstage and offstage, which helps building the spirit of community, which is the clear goal of the musical performance....

 8. Infantile holocord cellular ependymoma with communicating hydrocephalus: unusual presentation of a rare case.

  Science.gov (United States)

  Aryan, Saritha; Ghosal, Nandita; Aziz, Zarina A; Hegde, A S; Dadlani, Ravi

  2014-01-01

  We present a case of infantile holocord ependymoma in a 4-month-old boy who presented with infection of ventriculoperitoneal shunt done elsewhere for a communicating hydrocephalus. On magnetic resonance imaging, a diffuse holocord T2-hyperintense, T1-hypointense intramedullary bulky lesion with syringomyelia in the cervical level was seen. To the best of our knowledge, this is the first case of infantile holocord ependymoma. As the extent of morbidity associated with a spinal cord tumor is high, an increased level of suspicion and the need for a complete spinal cord screening in a case of infantile hydrocephalus without obvious clinical and radiological evidence of intracranial abnormality is emphasized.

 9. Lógico matemática y psicomotricidad en Educación Infantil

  OpenAIRE

  Carrera Alonso, Ana

  2015-01-01

  El presente trabajo tiene dos partes diferenciadas: una primera, sobre la investigación entre los nexos o solapamientos que unen la psicomotricidad y la lógico-matemática en educación infantil y, otra fase, es una propuesta de intervención en el aula para desarrollar la lógica-matemática y la psicomotricidad en el tercer curso del segundo ciclo de la Educación Infantil. Además se añaden una serie de conclusiones y reflexiones sobre lo anteriormente señalado. Grado en Educación Infantil...

 10. Estudio sobre las consecuencias del maltrato infantil en el desarrollo del lenguaje

  OpenAIRE

  Moreno Manso, Juan Manuel

  2005-01-01

  Con el estudio sobre las consecuencias del maltrato infantil en el desarrollo del lenguaje, intentamos determinar si los malos tratos a la infancia ocasionan repercusiones en dicha área y si existen repercusiones lingüísticas diferenciales según el tipo de maltrato infantil que sufre el niño. Para ello, analizamos muestras de maltrato infantil tales como el abandono físico, abandono emocional, maltrato físico y maltrato emocional. Reflejamos los resultados de la aplicación de las Escalas McCa...

 11. Factores de riesgo del maltrato y abandono infantil desde una perspectiva multicausal

  OpenAIRE

  González-Muriel López, Cristina

  1996-01-01

  RESUMEN: En este artículo se expone la evolución de los diferentes modelos que han tratado de ofrecer una explicación del maltrato y abandono infantil, modelos que en un principio se basaban en una perspectiva unicausal. Actualmente, el maltrato infantil se encuadra en un marco teórico multicausal; desde este enfoque, se proporciona un análisis de aquellos factores ambientales, familiares e individuales, que se consideran importantes en la explicación del maltrato y abandono infantil intrafam...

 12. El maltrato y el abuso infantil: una propuesta de intervención

  OpenAIRE

  Martín-Jimeno, Arantzazu

  2014-01-01

  El presente trabajo de fin de grado versa sobre el maltrato infantil y el abuso sexual en especial, realizando una propuesta de intervención para su prevención en segundo ciclo de Educación Infantil. En la primera parte se realiza un recorrido teórico por los conceptos más significativos, como la definición, tipología, factores de riesgo y protectores, efectos y situación del maltrato infantil y del abuso sexual en particular. En la segunda parte se presenta una propuesta de in...

 13. Intervención de educación intercultural en educación infantil

  OpenAIRE

  López Pastor, Claudia

  2012-01-01

  Este trabajo abarca el tema de la interculturalidad, y más concretamente la interculturalidad en infantil. Para llevar a cabo esta propuesta he realizado una serie de actividades relacionadas con el juego para que sean trabajadas con los niños y las niñas de educación infantil de cinco y seis años. Todo ello ha sido diseñado basándome en un marco teórico que recoge ideas y conocimientos de diferentes autores. Grado en Educación Infantil

 14. Continuous measurement of reticuloruminal pH values in dairy cows during the transition period from barn to pasture feeding using an indwelling wireless data transmitting unit.

  Science.gov (United States)

  Gasteiner, J; Horn, M; Steinwidder, A

  2015-04-01

  This study was performed to investigate the effect of the transition from barn feeding to pasture on the pattern of reticuloruminal pH values in 8 multiparous dairy cows. A indwelling wireless data transmitting system for pH measurement was given to 8 multiparous cows orally. Reticuloruminal pH values were measured every 600 s over a period of 42 days. After 7 days of barn feeding (period 1), all of the animals were pastured with increasing grazing times from 2 to 7 h/day over 7 days (period 2). From day 15 to day 21 (period 3), the cows spent 7 h/day on pasture. Beginning on day 22, the animals had 20 h/day access to pasture (day and night grazing). To study reticuloruminal adaptation to pasture feeding, the phase of day and night grazing was subdivided into another 3 weekly periods (periods 4-6). Despite a mild transition period from barn feeding to pasture, significant effects on reticuloruminal pH values were observed. During barn feeding, the mean reticuloruminal pH value for all of the cows was 6.44 ± 0.14, and the pH values decreased significantly (p pH values increased again (pH 6.25 ± 0.22; pH 6.31 ± 0.17; pH 6.37 ± 0.16). Our results showed that the animals had significantly lowered reticuloruminal pH during the periods of feed transition from barn to pasture feeding. Despite these significant changes, the decrease was not harmful, as indicated by data of feed intake and milk production. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition © 2014 Blackwell Verlag GmbH.

 15. Frihet & struktur : en kvalitativ studie av skolelivskvalitet hos ungdom med Tourette syndrom

  OpenAIRE

  Siverts, Torstein

  2005-01-01

  Sammendrag. Tittel: Skolelivskvalitet hos ungdom med Tourette Syndrom Med bakgrunn i egen erfaring fra arbeid med elever med Tourette Syndrom i grunnskolen, og i studier i spesialpedagogisk teori og empiri, etterstrebes det i denne studien å utvikle økt forståelse for hva slags erfaringer fra og perspektiver på sitt skoleliv elever med denne funksjonshemmende lidelsen har. Med grunnlag i analyser av intervjuer med elever om deres erfaringer og perspektiver, har jeg prøvd å b...

 16. Geograf med GIS som ledetråd

  DEFF Research Database (Denmark)

  Nielsen, Søren Zebitz

  2013-01-01

  Fra speciale om kortlægning af luft forurening med NO2 i troposfæren målt fra satellit til PhD studerende med fokus på forståelsen af menneskers bevægelsesmønstre i byer. GIS og geodata er den røde tråd der binder de brede interesser indenfor geografi en sammen for denne forskerlærling.......Fra speciale om kortlægning af luft forurening med NO2 i troposfæren målt fra satellit til PhD studerende med fokus på forståelsen af menneskers bevægelsesmønstre i byer. GIS og geodata er den røde tråd der binder de brede interesser indenfor geografi en sammen for denne forskerlærling....

 17. Erfaringer med Journal Club på modul 12

  DEFF Research Database (Denmark)

  Koustrup, Pia; Røge Aagaard, Lene

  2013-01-01

  I Ortopædkirurgisk afdeling, Aarhus Universitets Hospital, har vi i samarbejde med undervisere fra VIA University College udviklet og implementeret studieaktiviteten Journal Club. Studieaktiviteten afvikles indenfor rammerne af den kliniske studiemetode ”Seminar” og den planlagte studieaktivitet ...

 18. Hvad skal vi med Etisk Råd?

  DEFF Research Database (Denmark)

  Ploug, Thomas; Gjerris, Mickey

  2012-01-01

  Det Etiske Råd har for os at se en væsentlig rolle at spille i et åbent og demokratisk samfund som det danske. Vi skal være med til at skabe grobund for de værdidiskussioner, som skal forme fremtidens samfund. Etik er at være i dialog – ikke at kaste med mudder.......Det Etiske Råd har for os at se en væsentlig rolle at spille i et åbent og demokratisk samfund som det danske. Vi skal være med til at skabe grobund for de værdidiskussioner, som skal forme fremtidens samfund. Etik er at være i dialog – ikke at kaste med mudder....

 19. MedWatch Safety Alerts for Human Medical Products

  Data.gov (United States)

  U.S. Department of Health & Human Services — MedWatch alerts provide timely new safety information on human drugs, medical devices, vaccines and other biologics, dietary supplements, and cosmetics. The alerts...

 20. Diurnal and seasonal variations of greenhouse gas emissions from a naturally ventilated dairy barn in a cold region

  Science.gov (United States)

  Huang, Dandan; Guo, Huiqing

  2018-01-01

  Carbon dioxide (CO2), methane (CH4), and nitrous oxide (N2O) emissions were quantified for a naturally ventilated free-stall dairy barn in the Canadian Prairies climate through continuous measurements for a year from February 2015 to January 2016, with ventilation rate estimated by a CO2 mass balance method. The results were categorized into seasonal emission profiles with monthly data measured on a typical day, and diurnal profiles in cold (January), warm (July), and mild seasons (October) of all three gases. Seasonal CO2, CH4, and N2O concentrations greatly fluctuated within ranges of 593-2433 ppm, 15-152 ppm, and 0.32-0.40 ppm, respectively, with obviously higher concentrations in the cold season. Emission factors of the three gases were summarized: seasonal N2O emission varied between 0.5 and 10 μg s-1 AU-1 with lower emission in the cold season, while seasonal CO2 and CH4 emissions were within narrow ranges of 112-119 mg s-1 AU-1 and 2.5-3.5 mg s-1 AU-1. The result suggested a lower enteric CH4 emission for dairy cows than that estimated by Environment Canada (2014). Significant diurnal effects (P 0.05), but obvious diurnal variations in all seasons. In comparison with previous studies, it was found that the dairy barn in a cold region climate with smaller vent openings had relatively higher indoor CO2 and CH4 concentrations, but comparable CO2 and CH4 emissions to most previous studies. Besides, ventilation rate, temperature, and relative humidity all significantly affected the three gas concentrations with the outdoor temperature being the most relevant factor (P < 0.01); however, they showed less or no statistical relations to emissions.