WorldWideScience

Sample records for av traedbraensle ur

 1. Bilderboken ur ett genusperspektiv : En bilderboksanalys av tre svenska böcker som utmanar stereotypa könsroller

  Malmqvist, Hanna

  2015-01-01

  Syftet med denna studie är att se hur några bilderböcker utmanar de stereotypa könsrollerna. Jag kommer att granska hur pojkar och flickor framställs ur ett genusperspektiv och även titta på hur text och bild kompletterar varandra, med hjälp av Nikolajevas (2000) analysmodell för bilderböcker. Jag har valt att analysera tre stycken böcker och två av dessa har pojkar som huvudkaraktärer och en har en flicka som huvudkaraktär. Med den medvetenhet man har idag kring genus så kan dessa böcker var...

 2. En socialpsykologisk analys av samkönat partnervåld ur ett makt- och normativitetsperspektiv

  von Braun, Thérèse

  2009-01-01

  Uppsatsens syfte var att nå en större teoretisk förståelse av samkönat partnervåld, genom att analysera olika forskningsartiklars narrativa konstruktioner av våldet. De två frågeställningarna var: 1. Hur diskuterar forskningslitteraturen samkönat partnervåld med fokus på temana relationsdynamik, karaktär hos parterna, kön, genus och sexualitet samt betydelsen av social kontext? 2. Hur diskuterar forskningslitteraturen det professionella bemötandet av samkönat partnervåld? De 21 valda primärdo...

 3. Tryckerimomsmålen : En utredning av de skatterättsliga och civilrättsliga konsekvenserna ur rättssäkerhetsperspektiv

  Haglund, Emma; Olsson, Anna

  2015-01-01

  2010 lämnade EU-domstolen ett förhandsavgörande i mål C-88/09 Graphic Procédé gällande huruvida vissa tryckeriprodukter ska anses utgöra varor eller tjänster enligt EU:s mervärdesskattedirektiv. Domen innebar för svensk lagstiftning att mervärdesskattesatsen för vissa tryckeriprodukter sänktes från 25 procent till 6 procent. Konsekvensen blev att skatteverket fick återbetala miljonbelopp till svenska tryckerier på grund av att de redovisat för hög mervärdesskatt. Skatteverket godtog återbetal...

 4. Analys och förslag till förbättringar med avseende på GUI och funktion ur ett användbarhetsperpektiv av programvaran Service Desk Manager

  Lindström, Håkan

  2012-01-01

  Företaget Kerfi AB i Norrköping är en leverantör av informationsteknik och har bland annat specialistkompetens inom service management. För detta använder de programvara från företaget CA technologies. CA Service Desk Manager är en så kallad IT Service Management applikation med processer för samordning och styrning av service management. Under inledande diskussioner kom det fram att även om programvaran har varit i bruk under flera år så finns det fortfarande problem med användargränssnittet...

 5. UR10 Performance Analysis

  Ravn, Ole; Andersen, Nils Axel; Andersen, Thomas Timm

  While working with the UR-10 robot arm, it has become apparent that some commands have undesired behaviour when operating the robot arm through a socket connection, sending one command at a time. This report is a collection of the results optained when testing the performance of the different...

 6. Theatrum Mundi: Ur-Hamlet

  Christoffersen, Erik Exe

  2009-01-01

  Om Odin Teatrets dramaturgier og om Barbas dramaturgi-begreb relateret til forestillingen Ur-Hamlet (2006)......Om Odin Teatrets dramaturgier og om Barbas dramaturgi-begreb relateret til forestillingen Ur-Hamlet (2006)...

 7. Leksaker baserade på teknik sedda ur ett genusperspektiv : En studie om 6-åringars preferenser och användande av könsstereotypa konstruktionsleksaker

  Bernström, Annelie

  2007-01-01

  Genom kvalitativa intervjuer med barn i förskoleklass och genom enkätundersökningar hos pedagoger har jag fått svar på mina frågeställningar som handlar om pojkar, flickor och deras leksaksval då det gäller teknikbaserade leksaker. Syftet var att försöka se om det fanns skillnader i valet och användandet av dessa leksaker och i så fall försöka tydliggöra dem, och dessutom ta reda på varför barnen är olika i sina leksakspreferenser. Resultatet påvisar att för barnen i denna förskoleklass är ko...

 8. [Distal ureteral lithiasis. ESWL versus ambulatory URS].

  Miján Ortiz, J L; Gutiérrez Tejero, F; López Carmona, F; Nogueras Ocaña, M; Arrabal Martín, M; Zuluaga Gómez, A

  2001-11-01

  To present the results achieved in the treatment of 1802 distal ureteral stones treated at the Lithotripsy Unit of the San Cecilio University Hospital over the last 10 years (1990-2000). Stones were treated by extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) or ureteroscopy (URS). ESWL was the initial treatment in 81% of the cases (1460 calculi) and URS in the remaining 19% (342 stones). URS was performed for complication or failed ESWL (102 stones) and ESWL was performed for failed URS, basically due to stone migration (24 stones). Ureterolithotomy was required on 7 occasions. Sedation-analgesia with fentanyl and midazolam was routinely used in URS. Sedation was required in only 55% of the ESWL procedures. Elective ESWL resolved 93% of the cases, a percentage which is similar to that achieved with URS as first treatment. The ESWL retreatment rate was 1.3. URS was successful in 98% of the cases of failed ESWL. There are two treatment modalities for stones in the distal ureter: ESWL and URS. We advocate the use of outpatient URS with sedation preferably in the female patient, impacted stones, obstructive uropathy, stones larger than 2 cm and radiotransparent stones.

 9. Theatrum Mundi: Odin Teatret's Ur-Hamlet

  Christoffersen, Erik Exe

  2008-01-01

  Analyse af Odin Teatrets forestilling Ur-Hamlet opført på Kronborg 2006 med 100 medvirkende fra hele verden.......Analyse af Odin Teatrets forestilling Ur-Hamlet opført på Kronborg 2006 med 100 medvirkende fra hele verden....

 10. 42 CFR 456.407 - UR responsibilities of administrative staff.

  2010-10-01

  ... 42 Public Health 4 2010-10-01 2010-10-01 false UR responsibilities of administrative staff. 456... administrative staff. The UR plan must describe— (a) The UR support responsibilities of the ICF's administrative staff; and (b) Procedures used by the staff for taking needed corrective action. UR Plan: Informational...

 11. Complications associated with ureterorenoscopy (URS) related to treatment of urolithiasis

  Somani, B K; Giusti, G; Sun, Y

  2017-01-01

  INTRODUCTION: Ureterorenoscopy (URS) is a popular and growing option for management of ureteric and renal stones. The CROES URS Global Study was set up to assess the outcomes of URS in a large worldwide cohort of patients involving multiple centres. In this paper, we analysed the database for intra...

 12. MUSIC with the UrQMD Afterburner

  Ryu, Sangwook; Jeon, Sangyong; Gale, Charles; Schenke, Björn; Young, Clint

  2013-01-01

  As RHIC is entering the precision measurement era and the LHC is producing a copious amount of new data, the role of 3+1D event-by-event viscous hydrodynamics is more important than ever to understand the bulk data as well as providing the background for hard probes. For more meaningful comparison with the experimental data, it is also important that hydrodynamics be coupled to the hadronic afterburner. In this proceeding we report on preliminary results of coupling MUSIC with UrQMD

 13. MUSIC with the UrQMD Afterburner

  Ryu, Sangwook; Jeon, Sangyong; Gale, Charles [McGill University, Montreal, QC (Canada); Schenke, Björn [Brookhaven National Laboratory, Upton, NY (United States); Young, Clint [McGill University, Montreal, QC (Canada); University of Minnesota, Minneaplis, MN (United States)

  2013-05-02

  As RHIC is entering the precision measurement era and the LHC is producing a copious amount of new data, the role of 3+1D event-by-event viscous hydrodynamics is more important than ever to understand the bulk data as well as providing the background for hard probes. For more meaningful comparison with the experimental data, it is also important that hydrodynamics be coupled to the hadronic afterburner. In this proceeding we report on preliminary results of coupling MUSIC with UrQMD.

 14. Drink! : En analys av The Coca-Cola Company's marknadsföringshistoria ur ett moderniseringsperspektiv

  Hedblom, Karin; Forsgren, Oskar

  2009-01-01

  Drink! The Marketing History of The Coca-Cola Company: A Modernization Perspective examines the development of The Coca-Cola Company’s marketing history, from the founding of the company in 1886 until today. The Coca-Cola Company has been superior on the market for over a century. It has also developed along with the urbanisation of its society, which is interesting in a modernization perspective. The essay investigates the marketing strategies of the company, with focus on three themes: gend...

 15. The movement continues : En kvalitativ textanalys av Donald Trump ur ett propagandaperspektiv

  Segerström, Lina

  2018-01-01

  Den 20 januari 2017 tillträdde Donald Trump som USA:s 45e president. Redan under valkampanjen, som Trump gick in i som en politisk outsider, såg vi en ny kommunikationsstil träda i kraft som enligt Enli (2017) bättre kan beskrivas som amatörism. Språket var rakt, direkt och ofiltrerat och tog ett stort kliv ifrån den traditionella politiska kommunikationen. Trumps huvudsakliga kommunikationsplattform är den sociala mediesajten Twitter där han kommunicerar frekvent och monologiskt med sin publ...

 16. En retorisk analys av Fahrenheit 9/11 ur ett dokumentärhistoriskt perspektiv

  Häll, Karin

  2006-01-01

  The history of rhetorics in documentary film is a long one. The French brothers Louise and Auguste Lumiére were among the first persons who produced a documentary and their work has had a big impression in the history of documentary during the 1900 century. John Grierson has been called “the father” of documentary film. He produced films in the English speaking part of the world and he is the founder of the concept “documentary film”. Propaganda filming has a big part in the history of docume...

 17. AUTOMATION AV GALLERKLIPPARE

  Taboada Vargas, Marco Antonio

  2016-01-01

  Detta examensarbete handlar om automatisering och assistans att CE-märka en maskin. Arbetet innefattade automationsplanering, tillverkning av elskåp, montering på maskin och igångkörning. Automationsplaneringen bestod av elritningar och programmering. Elsystemet bestod av elskåp med bl.a. programmerbar logik, touch-panel och säkerhetskomponenter. CE-märkning utfördes enligt de direktiv, standarder och säkerhetsföreskrifter som bör följas. Nu med det nya automatiserade systemet är samm...

 18. Skyggedom av enkepensjonsdommen

  Rognlien, Ida Gundersby

  2014-01-01

  Masteroppgaven undersøker om bortfall av ektefellepensjon ved lovendring med tilbakevirkende kraft er i strid med retten til eiendom etter EMK TP 1 art 1. Skyggedommetoden/ Feminist Judgments -metoden brukes for å gjenskrive enkepensjonsdommen Rt.2006.262 i et feministisk perspektiv. Da mannen døde.......1975.220. I spørsmålet om inngrepet er proporsjonalt ble vektlagt at det ikke foreligger en transparent avveining av de relevante interessene. Videre er hensynene bak og behovene for den opprinnelige ektefellepensjonen fortsatt tilstede, og de er ikke tilstrekkelig avveid mot formålene med inngrepet...

 19. Forenkling av tekniske systemer

  Førland-Larsen, Arne; Bramslev, Katharina; Halderaker, Ingrid

  De fleste moderne kontorbygg har omfattende tekniske installasjoner. Mange byggeiere opplever at dagens kompliserte tekniske anlegg ikke fungerer som de skal. De ender med å få reklamasjoner, høyt energiforbruk og klager på inneklima. Kan en kraftig forenkling av ventilasjons-, oppvarmings- og...

 20. A Proposal of the Ur-proteome

  Palacios-Pérez, Miryam; Andrade-Díaz, Fernando; José, Marco V.

  2017-11-01

  Herein we outline a plausible proteome, encoded by assuming a primeval RNY genetic code. We unveil the primeval phenotype by using only the RNA genotype; it means that we recovered the most ancestral proteome, mostly made of the 8 amino acids encoded by RNY triplets. By looking at those fragments, it is noticeable that they are positioned, not at catalytic sites, but in the cofactor binding sites. It implies that the stabilization of a molecule appeared long before its catalytic activity, and therefore the Ur-proteome comprised a set of proteins modules that corresponded to Cofactor Stabilizing Binding Sites (CSBSs), which we call the primitive bindome. With our method, we reconstructed the structures of the "first protein modules" that Sobolevsky and Trifonov (2006) found by using only RMSD. We also examine the probable cofactors that bound to them. We discuss the notion of CSBSs as the first proteins modules in progenotes in the context of several proposals about the primitive forms of life.

 1. 2006 URS Corporation Bare Earth Topographic Lidar: Shawsheen River, Massachusetts

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — URS Corporation contracted EarthData International to aquire topographic elevation data for 82 square miles in Essex and Middlesex Counties, Massachusetts during...

 2. En av gutta

  Neumann, Cecilie Basberg; Rysst, Mari; Bjerck, Mari

  2012-01-01

  Hvilken betydning har kjønn og klær for kvinner som arbeider i mannsdominerte arbeiderklasseyrker? Forfatterne av denne artikkelen finner at kvinnene må nedtone sitt kjønn og sin seksualitet gjennom å dekke til kroppen, i klær laget for menn, for å signalisere at de er på jobb for å arbeide. Hvor...

 3. Summer Student Report - AV Workflow

  Abramson, Jessie

  2014-01-01

  The AV Workflow is web application which allows cern users to publish, update and delete videos from cds. During my summer internship I implemented the backend of the new version of the AV Worklow in python using the django framework.

 4. Validering av Evolution 220

  Krakeli, Tor-Arne

  2013-01-01

  - Det har blitt kjøpt inn et nytt spektrofotometer (Evolution 220, Thermo Scientific) til BioLab Nofima. I den forbindelsen har det blitt utført en validering som involverer kalibreringsstandarder fra produsenten og en test på normal distribusjon (t-test) på to metoder (Total fosfor, Tryptofan). Denne valideringen fant Evolution 220 til å være et akseptabelt alternativ til det allerede benyttede spektrofotometeret (Helios Beta). På bakgrunn av noen instrumentbegrensninger må de aktuelle an...

 5. Ultralydfremstilling av fostervekst

  Synnøve Lian Johnsen

  2009-09-01

  Full Text Available Ultralyd billeddanning er i dag den beste undersøkelsesmetoden vi har til å overvåke fosterets utvikling og vekst. Ultralydmåling av fosterets størrelse og biometriske referansetabeller for svangerskapet brukes til å fastsette svangerskapets alder, beregne termin og vurdere fosterets vekst. Optimal studiedesign er ulik for hvert av disse formålene. Det er stor variasjon i fysiologisk vekst og en utfordring å identifisere fostre som har dårlig tilvekst. En enkeltmåling av fosteret kan fortelle oss om det er lite eller stort i forhold til andre fostre, men ikke om størrelsen er passelig i forhold til forventet fysiologisk vekst for dette fosteret. Tilpassede referansemodeller ("customised" justerer forventet størrelse i relasjon til føtale og maternelle faktorer og har vist seg å bedre identifisere sanne veksthemmede fostre enn bare å klassifisere i henhold til 2,5, 5 eller 10 persentilen. Men et foster som i utgangspunktet er stort for alderen, men etter hvert vokser langsomt vil ikke nødvendigvis bli fanget opp ved en slik enkeltmåling. Serielle målinger vil hjelpe, men en slik longitudinell metode blir ikke fullt ut utnyttet før det appliseres betinget ("conditional" vekstberegning. Betingelsesleddene for variasjon i vekst og målemetode kalkuleres ut fra longitudinelle data og kan så anvendes for det enkelte foster. En første måling brukes til å beregne forventet vekst og variasjon for en neste måling. Denne metoden forventes å skjerpe diagnostikken for vekst-avvik i alle vektklasser og kan sammen med tilpasningen av andre faktorer bedre overvåkningen av risikosvangerskapUltrasonographic imaging is today the best method for assessing fetal size and monitoring fetal growth. Ultrasound measurements of fetal size are used for age, size and growth assessment, but the statistical design and analysis are different for each of these purposes. Physiological ranges for fetal growth are wide and the identification of fetal

 6. Helseeffekter av byluftpartikler

  Magne Refsnes

  2009-10-01

  Full Text Available Svevestøv i byluft består av forbrenningspartikler og mineralpartikler med svært forskjellige størrelser og kjemiske egenskaper. Svevestøvet kan deles inn i størrelsesfraksjoner som PMAmbient particulate matter (PM comprises particles from different combustion processes and a variety of mineral particles. The particles vary widely in size distribution and chemical/physical characteristics. PM is often divided into size fractions with different aerodynamic diameters: PM10 (PM ! 10 mm, PM2.5 (PM ! 2.5 mm and PM0.1 (PM ! 0.1 mm. Recent population studies have found an association between an increase in mortality and morbidity due to lung and/or cardiovascular disease and short-term increases in PM. The relative risk (RR was approximately 1.005 for an increase in 10 mg/m3 PM10, without an observed threshold even at concentrations below 10 mg/m3. Chronic exposure has been investigated to a lesser extent, but longterm exposure to PM2.5 has been found to be associated with an approximately 10-fold greater increase in RR than short-term exposures. Experimental studies with volunteers in chamber and field studies show mild lung or cardiovascular responses at concentrations of ambient particles (PM2.5/PM10: 100-200 mg/m3 that may occur during episodes of air pollution. Animal studies at higher concentrations have shown stronger responses. The experimental studies support the epidemiological evidence for an adverse health effect of PM. Both population- and experimental studies indicate the existence of vulnerable individuals. At low to average ambient concentrations there seems to exist a discrepancy between the results of population- and experimental studies that might be due to the absence of the most vulnerable individuals in the experimental studies. Together with cell culture experiments, human and animal studies indicate the importance of physical and chemical properties of the particles (size, content of metals, organics, endotoxins, etc. for

 7. Progress Report Open Course Programme Wageningen UR, 2012

  Hijweege, W.L.

  2013-01-01

  Annually, the Wageningen UR open course programme for mid-career professionals provides some six hundred individuals with the opportunity to update their competencies and insights. The Ministry of Economic Affairs co-finances this course programme with the aim to maintain the courses’ close linkages

 8. 42 CFR 456.523 - Revised UR plan.

  2010-10-01

  ... control over the utilization of services; and (2) Conducts reviews in a way that improves the quality of...) MEDICAL ASSISTANCE PROGRAMS UTILIZATION CONTROL Utilization Review Plans: FFP, Waivers, and Variances for Hospitals and Mental Hospitals Ur Plan: Remote Facility Variances from Time Requirements § 456.523 Revised...

 9. Læring av erfaring?

  Ramvi, Ellen

  Hva skal til for å lære av erfaring? Denne avhandlingen er en empirisk baseret undersøkelse av ungdosmskolelæreres muligheter og betingelser for å "lære av erfaring" i den særlige betydning av begrepet  W. Bion gir i sin psykoanalytiske teori. Undersøgelsen baserer seg på et feltarbeid som strekker...... seg over ett skoleår. Datamaterialet ble samlet inn via observerasjoner og mer eller mindre strukturerte samtaler med lærere ved to forskellige norske ungdsomsskoler. Analysen av materialet foregår i to trinn: først en fenomenologisk analyse, tett på lærernes egne beskrivelser og refleksjoner av...... lærerarbeidet, dets udfordringer og vanskeligheter, og deretter en psykoanalytisk perspektivering av de fenomenologiske analyseresultatene. Analysen viser en almindelig lærerhverdag og en skoleorganisation, hvor lærernes "læring av erfaring" i stor utstrekning blokkeres i et vekselspill mellem lærernes flukt...

 10. Boye och "jag" : En grammatisk analys av en litterär persona

  Lindström, Elina

  2015-01-01

  I denna uppsats använder jag den interpersonella metafunktionen inom systemisk-funktionell grammatik för att undersöka sex av Karin Boyes dikter, detta med syfte att se huruvida en sådan här analys kan säga något av intresse om diktjaget. Analysen genomfördes enligt Holmberg och Karlssons modell i Grammatik med betydelse, där subjekt och finit tagits ut varpå språkhandlingar markerats och modalitet kommenterats. Dikterna är hämtade ur Boyes Samlade dikter. Av min analys framgår att jaget beha...

 11. Duplication urétrale épispade: Diagnostic et prise en charge. à ...

  I. Diabaté

  Résumé. La duplication urétrale épispade est une malformation génito-urinaire rare. Elle est caractérisée par la juxtaposition dans le plan sagittal de deux urètres, l'un étant l'urètre principal et l'autre accessoire. Les formes symptomatiques se manifestent par un jet urinaire double et le diagnostic est basé sur l'urétro-.

 12. Mödrars upplevelser av att drabbas av postpartumdepression

  Wallin, Rebecca; Pitkämäki, Kia

  2016-01-01

  Bakgrund: Postpartumdepression (PPD) drabbar mellan 8-15% av alla kvinnor som föder barn och innebär stora påfrestningar för både modern, partnern och spädbarnet. Utvecklandet av PPD har multifaktoriella orsaker som tidigare psykiatrisk sjukdom, dåligt parförhållande och brist på socialt stöd. Syfte: Studiens syfte var att undersöka kvinnors upplevelser av postpartumdepression. Metod: Studien är en litteraturöversikt där vetenskapliga artiklar motsvarande studiens syfte granskades. Samtliga a...

 13. Verdsettelse av Bremnes Seashore AS

  Selle, Simon Flatebø

  2017-01-01

  Siden etablering i 1946 har Bremnes Seashore AS ønsket å levere verdens beste lakseprodukt. Det startet i det små med pigghå og regnbueørret før det i 1970 ble satset på det vi i dag kjenner som kommersiell lakseoppdrett. Bremnes beskrives av Innovasjon Norge som bransjerevolusjonær. Spesielt viktig var deres utvikling og implementering av pre-rigor foredling som i dag utgjør standarden for ethvert moderne fiskeslakteri. I nyere tid ønsker de å gjøre det igjen med utvikling av ...

 14. Lokalisering av arbeidsplasser og boliger

  Næss, Petter

  2011-01-01

  En miljømessig effektiv lokalisering av arbeidsplasser og boliger sikter mot å begrense - og helst redusere - biltrafikk og miljøproblemer knyttet til bytransport, sammenliknet med alternative lokaliseringer. En effektiv transportmessig lokalisering kan også bidra til å redusere tap av verdifulle...... arealer (f eks jordbruksareal eller natur- og friluftsområder) utenfor dagens tettstedsgrense. Tiltaket må samtidig utformes slik at en kan bevare viktige bomiljøkvaliteter og så mye som mulig av de grønne arealene innenfor tettbebyggelsen....

 15. Motorsystem : Roderstyrning av autonom segelrobot

  Frank, Morgan

  2017-01-01

  Examensarbetet har gjorts på begäran av ÅSR (Åland Sailing Robots) genom Anna Friebe. Syftet med arbetet är att skapa energisnålt motorsystem för styrning av vindflöjeln och roder till 4 meter lång segelrobot som ägs av ÅSR. Ett exemplar av den styranordningen som jag anser kommer att fungera bäst för en robotsegelbåt har konstruerats och kopplats upp på testbänk där jag sedan har lämnat över arbetet för programmering. I detta arbete har jag undersökt motorer, givare, motorstyrni...

 16. Effektivisering av arbetet med rumsbeskrivningar

  Enström, Magnus

  2016-01-01

  För att ta byggbranschen till nästa steg i utvecklingen är BIM det naturliga steget. Iteorin tycks många av lösningarna som medföljer implementationen av BIM varaenkla att förstå och skapa, i praktiken ligger dock de tekniska lösningarna långt ifrånen full implementation i branschen. I arbetet med olika typer av beskrivningar inomett byggprojekt har utvecklingen med hjälp av BIM stått still länge. Då det inte finnsnågot vedertaget sätt att utnyttja en BIM-modells information för att fylla oli...

 17. Astrometry VLBI in Space (AVS

  Altunin, V.; Alekseev, V.; Akim, E.; Eubanks, M.; Kingham, K.; Treuhaft, R.; Sukhanov, K.

  1995-01-01

  A proposed new space radio astronomy mission for astrometry is described. The Astrometry VLBI (very long baseline) in Space (AVS) nominal mission includes two identical spacecraft, each with a 4-m antenna sending data to a 70-m ground station. The goals of AVS are improving astrometry accuracy to the microarcsecond level and improving the accuracy of the transformation between the inertial radio and optical coordinate reference frames.

 18. Astrometry VLBI in Space (AVS)

  Cheng, Li-Jen; Reyes, George

  1995-01-01

  This paper describes a proposal for a new space radio astronomy mission for astrometry using Very Long Baseline Interferometry (VLBI) called Astrometry VLBI in Space (AVS). The ultimate goals of AVS are improving the accuracy of radio astrometry measurements to the microarcsecond level in one epoch of measurements and improving the accuracy of the transformation between the inertial radio and optical coordinate reference frames. This study will also assess the impact of this mission on astrophysics astrometry and geophysics.

 19. [Urs Fischer: faux amis : documentation d'exposition

  2016-01-01

  Tiré du site internet des Musées d'art et d'histoire (www.ville-geneve.ch/mah): "Urs Fischer - Faux Amis propose une sélection inédite d'œuvres de la collection Dakis Joannou, présentée pour la première fois au Musée d'art et d'histoire de Genève. Conçue par le commissaire Massimiliano Gioni comme une synthèse inhabituelle entre une présentation monographique et une exposition de groupe, Faux Amis réunit un ensemble d'œuvres signées Urs Fischer (né en 1973), l'un des artistes suisses les plus...

 20. [Lithiasis of the distal ureter: ESWL or URS].

  González Enguita, C; Sánchez Gómez, J; Rodríguez-Miñon Cifuentes, J L; Cabrera Pérez, J; Calahorra Fernández, F J; García Cardoso, J; García de la Peña, E; Vela Navarrete, R

  1998-10-01

  A nephritic colic is the clinical picture that evidences the presence of ureteral stones, the natural evolution being their spontaneous passing. Stones in the distal ureter are self-eliminated in about 71-80% cases. The adoption of a "watchful wait" involves an uncertain occupational and medical evolution since, although in some cases the stones will pass with no problems, in other instances they can result in severe, life threatening situations for the patient's health (intractable pain, anuria or sepsis). When a decision is made to treat the condition, there are two choices available: "in situ" SWEL (extracorporeal lithotrity), or URS (ureterorenoscopy), long-standing conflicting techniques each with its own advantages and disadvantages, which should now be considered complementary. SWEL's major disadvantage is the number of repetitions required and the long wait, sometimes even months, until the last fragment is passed. The greater strength of URS is that it can be resolutive in just one episode (95% cases), thus avoiding the obstruction problems that can arise after SWEL. In the Lithiasis-Lithotrity Unit of FJD, SWEL is the first therapeutical option for the treatment of stones in the distal ureter. SWEL and URS are equally likely to be performed although SWEL is the initial choice for efficiency reasons that are explained. We achieve 93.6% positive results with a 1.82% re-SWEL rate (retreatment), 0.60 coefficient of efficiency (EQ) and 0.69 modified coefficient of efficiency (EQM) (Chart). No serious complications were recorded. Morbidity is variable with little clinical significance. Distal ureter lithiasis can be treated with either URS and SWEL, both considered "different and complementary". The choice in each particular case and within each hospital will depend on availability of means to perform one or the other, equipment's efficiency, skill of the urologist, patient's preference and cost of each treatment.

 1. 1 r urT log ),( r t lim ),( ) ( , urT urrT r r

  Preferred Customer

  dθ where u+(z) = max(u(z), 0). The lower order λ of u is given by λ = lim r. urT log. ),(. A sequence {rn} of positive numbers is said to be a sequence of Pólya peaks for T(r, u) of order λ > 0 if there is a sequence {∈n}, ∈n > 0 such that ∈n → 0.

 2. Klubbhusverksamheten - Betydelse av dagligt arbete

  Niskanen, Karolina

  2011-01-01

  Syftet med undersökningen är att beskriva klubbhusmedlemmarnas uppfattning om det dagliga arbetet och dess betydelse för välmående i vardagen. Undersökningen utfördes i form av kvalitativa intervjuer med fem medlemmar av klubbhuset Pelaren i Mariehamn. Forskningsfrågorna som skulle besvaras var hur klubbhusmedlemmarna uppfattar arbete, vad arbete har för betydelse för deras hälsa, vilka aktiviteter de upplever som betydelsefulla i klubbhusverksamheten samt vad i klubbhusmiljön som stöder dem ...

 3. Simulering av muskelaktivitet vid pedalbromsning

  Ejdepalm, Erik; Westerdahl, Walter

  2009-01-01

  En muskeloskeletal kroppsmodell har undersökts med avseende på maximal muskelbelastning genom biomekanisk simulering i programmet AnyBody. En kroppsmodell har låtits interagera med ett reglage i form av en bromspedal från en Saab 9-3 och muskelbelastningen till följd av att pedalen trampas ned har minimerats. De parametrar hos pedalen som har varierats är initialvinkeln och returfjäderns fjäderkonstant. Den sits på vilken kroppsmodellen sitter har flyttats vertikalt och horisontellt i förhåll...

 4. Bruk av kartleggingsresultater i forbedringsarbeid

  Nordahl, Thomas; Hansen, Line Skov

  . Barnehagen har gjerne tilgang på informasjon fra kartlegginger, men det er ikke alltid denne informasjonen blir systematisk analysert og aktivt brukt i forbedringsarbeid. Forfatterne viser hvordan slike analyser kan gjennomføres på forskjellige nivåer i den enkelte barnehage, og vektlegger viktigheten av...

 5. Strindberg på färöiska : En analys av Ett halvt ark papper

  Qureshi, Karl

  2007-01-01

  Syftet med denna uppsats är att ge en insikt i hur den färöiska översättningen av Strindbergs novell Ett halvt ark papper förhåller sig till originalet i fråga om syntax och ordbildning ur ett såväl grammatiskt som semantiskt perspektiv. Metoden som tillämpas är en kvalitativ-komparativ metod som har sitt ursprung i en kombination av kopplingsanalys och komponentanalys. Resultatet av materialet visar att måltextens syntax överlag överensstämmer med syntaxen i källtexten med ett fåtal konsekve...

 6. Analysis of journal usage by Wageningen UR staff members via article references

  Veller, van M.G.P.

  2013-01-01

  The research activities of Wageningen University and Research (or Wageningen UR) are concentrated around food and food production, living environment and health, lifestyle and livelihood. To facilitate the scientific information access of Wageningen UR staff members, the library strives to provide a

 7. URS Altiva – a new oat cultivar with high agronomic performance

  Itamar C. Nava

  2016-09-01

  Full Text Available The oat cultivar URS Altiva, developed from the simple cross ‘UFRGS 995090-2 x URS 21’, and released by the Oat Breeding Program of the Federal University of Rio Grande do Sul (UFRGS in 2015, presents high grain yield, high grain quality, desirable agronomic performance, and partial resistance to crown rust.

 8. URS Brava – a new oat cultivar with partial resistance to crown rust

  Luiz Carlos Federizzi

  2015-08-01

  Full Text Available The cultivar URS Brava, obtained from a simple cross between the line ‘UFRGS 995078-2’ and the cultivar ‘URS 21’, shows high grain yield and stability, high grain quality, desirable agronomical traits and partial resistance to crown rust, caused by the fungus Puccinia coronata f. sp. avenae.

 9. Bibliometric analyses on repository contents for the evaluation of research at Wageningen UR

  Veller, van M.G.P.; Gerritsma, W.; Togt, van der P.L.; Leon, C.D.; Zeist, van C.M.

  2010-01-01

  Since the last two decennia, Wageningen UR Library has been involved in bibliometric analyses for the evaluation of scientific output of staff, chair groups and research institutes of Wageningen UR. In these advanced bibliometric analyses several indicator scores, such as the number of publications,

 10. Recent developments on the UrQMD hybrid model

  Steinheimer, J., E-mail: steinheimer@th.physik.uni-frankfurt.de; Nahrgang, M., E-mail: nahrgang@th.physik.uni-frankfurt.de; Gerhard, J., E-mail: jochen.gerhard@compeng.uni-frankfurt.de; Schramm, S., E-mail: schramm@fias.uni-frankfurt.de; Bleicher, M., E-mail: bleicher@fias.uni-frankfurt.de [Frankfurt Institute for Advanced Studies (FIAS) (Germany)

  2012-06-15

  We present recent results from the UrQMD hybrid approach investigating the influence of a deconfinement phase transition on the dynamics of hot and dense nuclear matter. In the hydrodynamic stage an equation of state that incorporates a critical end-point (CEP) in line with lattice data is used. The equation of state describes chiral restoration as well as the deconfinement phase transition. We compare the results from this new equation of state to results obtained by applying a hadron resonance gas equation of state, focusing on bulk observables. Furthermore we will discuss future improvements of the hydrodynamic model. This includes the formulation of chiral fluid dynamics to be able to study the effects of a chiral critical point as well as considerable improvements in terms of computational time which would open up possibilities for observables that require high statistics.

 11. The theoretical aspects of UrQMD & AMPT models

  Saini, Abhilasha, E-mail: kashvini.abhi@gmail.com [Research Scholar, Department of Physics, Suresh Gyan vihar University, Jaipur (India); Bhardwaj, Sudhir, E-mail: sudhir.hep@gmail.com [Assistant professor, Govt. College of Engineering & Technology, Bikaner (India)

  2016-05-06

  The field of high energy physics is very challenging in carrying out theories and experiments to unlock the secrets of heavy ion collisions and still not cracked and solved completely. There are many theoretical queries; some may be due to the inherent causes like the non-perturbative nature of QCD in the strong coupling limit, also due to the multi-particle production and evolution during the heavy ion collisions which increase the complexity of the phenomena. So for the purpose of understanding the phenomena, variety of theories and ideas are developed which are usually implied in the form of Monte-Carlo codes. The UrQMD model and the AMPT model are discussed here in detail. These methods are useful in modeling the nuclear collisions.

 12. Arendt and Ricœur on Ideology and Authority.

  Carlos Alfonso Garduño Comparán

  2014-12-01

  Full Text Available AbstractHannah Arendt’s work is an important reference for Paul Ricœur. Her definition of power as the free action in concert of individuals within a community of equals, guaranteed by institutions, allows Ricœur to ground his reflection on the political dimension of recognition and justice. However, as I will show in this paper, such a definition is problematic, particularly because of the relation that Arendt establishes between power and authority, her decision to separate the social and the political, and her understanding of ideology, philosophy, and common sense in politics.After describing Arendt’s account of the relation between power and authority, I argue that, without rejecting the spirit of her political thought or her basic concepts, Ricœur’s reflections on the functions of ideology in his Lectures on Ideology and Utopia offer a broader but complementary vision that allows us to understand the issues that remain obscure in Arendt’s approach.Keywords: Arendt, Ideology, Authority, Power, Social.RésuméL’œuvre de Hannah Arendt constitue une référence importante pour Paul Ricœur. La définition arendtienne du pouvoir comme agir ensemble des individus au sein d’une communauté d’égaux garantie par des institutions, fournit en effet à Ricœur les bases de sa réflexion sur la dimension politique de la reconnaissance et de la justice. Cependant, cet article s’efforce de montrer qu’une telle définition est problématique, non seulement en raison de la relation qu’Arendt établit entre le pouvoir et l’autorité, mais aussi en ce qui concerne sa distinction du social et du politique, sa compréhension de l’idéologie, ainsi que sa conception de la philosophie et du sens commun dans le domaine politique.Après une analyse des thèses d’Arendt sur la relation entre le pouvoir et l’autorité, cet article soutient que, sans rejeter l’esprit de la pensée politique arendtienne et ses concepts de base, la

 13. Fine Mapping of Ur-3, a Historically Important Rust Resistance Locus in Common Bean

  Oscar P. Hurtado-Gonzales

  2017-02-01

  Full Text Available Bean rust, caused by Uromyces appendiculatus, is a devastating disease of common bean (Phaseolus vulgaris in the Americas and Africa. The historically important Ur-3 gene confers resistance to many races of the highly variable bean rust pathogen that overcome other rust resistance genes. Existing molecular markers tagging Ur-3 for use in marker-assisted selection produce false results. Here, we describe the fine mapping of the Ur-3 locus for the development of highly accurate markers linked to Ur-3. An F2 population from the cross Pinto 114 (susceptible × Aurora (resistant with Ur-3 was evaluated for its reaction to four different races of U. appendiculatus. A bulked segregant analysis using the SNP chip BARCBEAN6K_3 placed the approximate location of Ur-3 in the lower arm of chromosome Pv11. Specific SSR and SNP markers and haplotype analysis of 18 sequenced bean varieties positioned Ur-3 in a 46.5 kb genomic region from 46.96 to 47.01 Mb on Pv11. We discovered in this region the SS68 KASP marker that was tightly linked to Ur-3. Validation of SS68 on a panel of 130 diverse common bean cultivars containing all known rust resistance genes revealed that SS68 was highly accurate and produced no false results. The SS68 marker will be of great value in pyramiding Ur-3 with other rust resistance genes. It will also significantly reduce time and labor associated with the current phenotypic detection of Ur-3. This is the first utilization of fine mapping to discover markers linked to rust resistance in common bean.

 14. Fine Mapping of Ur-3, a Historically Important Rust Resistance Locus in Common Bean.

  Hurtado-Gonzales, Oscar P; Valentini, Giseli; Gilio, Thiago A S; Martins, Alexandre M; Song, Qijian; Pastor-Corrales, Marcial A

  2017-02-09

  Bean rust, caused by Uromyces appendiculatus , is a devastating disease of common bean ( Phaseolus vulgaris ) in the Americas and Africa. The historically important Ur-3 gene confers resistance to many races of the highly variable bean rust pathogen that overcome other rust resistance genes. Existing molecular markers tagging Ur-3 for use in marker-assisted selection produce false results. Here, we describe the fine mapping of the Ur-3 locus for the development of highly accurate markers linked to Ur-3 An F 2 population from the cross Pinto 114 (susceptible) × Aurora (resistant with Ur-3 ) was evaluated for its reaction to four different races of U. appendiculatus A bulked segregant analysis using the SNP chip BARCBEAN6K_3 placed the approximate location of Ur-3 in the lower arm of chromosome Pv11. Specific SSR and SNP markers and haplotype analysis of 18 sequenced bean varieties positioned Ur-3 in a 46.5 kb genomic region from 46.96 to 47.01 Mb on Pv11. We discovered in this region the SS68 KASP marker that was tightly linked to Ur-3 Validation of SS68 on a panel of 130 diverse common bean cultivars containing all known rust resistance genes revealed that SS68 was highly accurate and produced no false results. The SS68 marker will be of great value in pyramiding Ur-3 with other rust resistance genes. It will also significantly reduce time and labor associated with the current phenotypic detection of Ur-3 This is the first utilization of fine mapping to discover markers linked to rust resistance in common bean. Copyright © 2017 Hurtado-Gonzales et al.

 15. Analyse av LOD-tiltak

  Kunduraci, Meltem

  2016-01-01

  Endrede klimatiske forhold og større urbanisering medfører økte oversvømmelsesskader i urbane områder. Ekstreme nedbørhendelser opptrer oftere og kraftigere. Utbygging med tette flater hindrer infiltrasjon til grunnen. Den naturlige utjevningen av overvann reduseres. Dette resulterer i økende belastninger på det eksisterende avløpssystemet. Kapasiteten på avløpsnettet er mange steder overbelastet og er ikke i stand til å håndtere overvannsmengder under styrtregn. Lokal overvannsdisponering el...

 16. PREPARATION FOR RETIREMENT - AVS SEMINAR

  Social Service

  2001-01-01

  The 500 or so participants in the fifth Preparation for Retirement seminar held at the end of March were unfortunately deprived of the planned session on the AVS due to the unavailability of the Director of the Caisse Cantonale Genevoise de Compensation (CCGC). We have since had formal confirmation that because of an extra workload due to important changes in the Swiss tax and social legislation and the implementation this summer of the maternity insurance in Geneva, the CCGC has suspended its participation in preparation for retirement seminars in the international organisations for the time being. Conscious of the necessity of offering a session dedicated to the AVS, it is with pleasure that we can inform you that one of our legal advisers, Mr Lorenz Stampfli, has accepted to lead this session. In order to allow for adequate preparation we have reserved the following date: Wednesday 26 September from 14.00 to 16.00 in the Main Amphitheatre The session will be open to all people already registered and any o...

 17. Arctic Visiting Speakers Series (AVS)

  Fox, S. E.; Griswold, J.

  2011-12-01

  The Arctic Visiting Speakers (AVS) Series funds researchers and other arctic experts to travel and share their knowledge in communities where they might not otherwise connect. Speakers cover a wide range of arctic research topics and can address a variety of audiences including K-12 students, graduate and undergraduate students, and the general public. Host applications are accepted on an on-going basis, depending on funding availability. Applications need to be submitted at least 1 month prior to the expected tour dates. Interested hosts can choose speakers from an online Speakers Bureau or invite a speaker of their choice. Preference is given to individuals and organizations to host speakers that reach a broad audience and the general public. AVS tours are encouraged to span several days, allowing ample time for interactions with faculty, students, local media, and community members. Applications for both domestic and international visits will be considered. Applications for international visits should involve participation of more than one host organization and must include either a US-based speaker or a US-based organization. This is a small but important program that educates the public about Arctic issues. There have been 27 tours since 2007 that have impacted communities across the globe including: Gatineau, Quebec Canada; St. Petersburg, Russia; Piscataway, New Jersey; Cordova, Alaska; Nuuk, Greenland; Elizabethtown, Pennsylvania; Oslo, Norway; Inari, Finland; Borgarnes, Iceland; San Francisco, California and Wolcott, Vermont to name a few. Tours have included lectures to K-12 schools, college and university students, tribal organizations, Boy Scout troops, science center and museum patrons, and the general public. There are approximately 300 attendees enjoying each AVS tour, roughly 4100 people have been reached since 2007. The expectations for each tour are extremely manageable. Hosts must submit a schedule of events and a tour summary to be posted online

 18. The underground retrievable storage (URS) high-level waste management concept

  Ramspott, L.D.

  1991-01-01

  This papers presents the concept of long-term underground retrievable storage (URS) of spent reactor fuel in unsaturated rock. Emplacement would be incremental and the system is planned to be experimental and flexible. The rationale for retrievability is examined, and a technical basis for 300-year retrievability is presented. Maximum isolation is the rationale for underground as opposed to surface storage. Although the potential repository site at Yucca Mountain Nevada would be suitable for a URS, alternate sites are discussed. The technical issues involved in licensing a URS for 300 years are simpler than licensing a 10,000 year repository. 16 refs

 19. VISUALISERINGSTAVLA : Visualisering av Kanban boards

  Y. F. Sam, Adam

  2013-01-01

  Hos många företag används whiteboards för att visualisera arbetsprocessen. En vanlig metodik för detta är så kallade Kanban boards, ett system av tabeller och lappar för att indikera olika avvikelser eller moment i projekt med datum och annan relevant information. Företag kan även välja att använda en mjukvara som simulerar samma metodik, ett exempel på detta är så kallade Elektroniska kanban boards. I detta arbete har båda dessa metoder (whiteboard samt en digital lösning) observerats hos tr...

 20. Simulation of antiproton-nucleus interactions in the framework of the UrQMD model

  Galoyan, A.S.; Polanski, A.

  2003-01-01

  This paper proposes to apply the Ultra-Relativistic Quantum Molecular Dynamics (UrQMD) approach to implement the PANDA project (GSI, Germany). Simulation of p bar A interactions has been performed at antiproton energies from 1 to 200 GeV by using the UrQMD model. We have studied average multiplicities, multiplicity distributions of various types of secondary particles, correlations between the multiplicities, rapidity, and transverse momentum distributions of the particles. The UrQMD model predictions on inelastic p bar A collisions have been found to reproduce qualitatively the experimental data. However, to reach the quantitative agreement, especially, in fragmentation regions, it is needed to modify the UrQMD model

 1. Effekt av ulike desinfeksjonsstrategier mot Listeria monocytogenes

  Fossmo, Sabine

  2013-01-01

  Kontroll med bakterier som Listeria utgjør en stor utfordring for mange matprodusenter. Listeria monocytogenes er hovedsakelig et produksjonshygienisk problem, forbedret hygiene kan derfor være tiltak for å redusere overlevelse og smitteoverføring av bakterien i produksjonsmiljø. Hensikten med forsøkene i oppgaven var å undersøke effekten av ulike desinfeksjonsstrategier på drap av L. monocytogenes, både når bakteriene var i biofilm og i suspensjon. Dette inkluderte bruk av tradisjonelle desi...

 2. Papper! : En studie om materialet papper ur ett konsthantverksperspektiv

  Gerdemark, Ida

  2013-01-01

  Denna studie syftar till att belysa papper som konsthantverksmaterial. Studien aktualiserar hur konsthantverkare som arbetar i papper beskriver sin relation till materialet och hur konsthantverkare som arbetar i papper upplever att deras val av material påverkar deras arbetssituation. Uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer med sex konsthantverkare som arbetar professionellt i Sverige med att på olika sätt skapa objekt i papper eller på olika sätt skapa materialet papper. Resultatet visar ...

 3. Efficient Software HEVC to AVS2 Transcoding

  Yucong Chen

  2016-09-01

  Full Text Available The second generation of Audio and Video coding Standard (AVS is developed by the IEEE 1857 Working Group under project 1857.4 and was standardized in 2016 by the AVS Working Group of China as the new broadcasting standard AVS2. High Efficient Video Coding (HEVC is the newest global video coding standard announced in 2013. More and more codings are migrating from H.264/AVC to HEVC because of its higher compression performance. In this paper, we propose an efficient HEVC to AVS2 transcoding algorithm, which applies a multi-stage decoding information utilization framework to maximize the usage of the decoding information in the transcoding process. The proposed algorithm achieves 11×–17× speed gains over the AVS2 reference software RD 14.0 with a modest BD-rate loss of 9.6%–16.6%.

 4. Arvelig hemokromatose - nytten av screening

  Arne Åsberg

  2009-10-01

  Full Text Available Arvelig hemokromatose fører til jernopphopning i kroppen, men gir sjelden alvorlig helseskade. Nesten alle hemokromatosepasienter i vårt land er homozygote for C282Y-mutasjonen i HFE-genet. Omtrent 7 per 1000 innbyggere har denne genotypen. Alvorlig syke blir bare omkring 5-15% av homozygote menn og nesten ingen kvinner. Likevel er det holdepunkter for at screening for hemokromatose blant friske, yngre menn kan være kostnadseffektivt. Det er relativt lett å påvise om en person er disponert for sykdommen, i god tid før den bryter ut, og forebyggende behandling er billig og effektiv. Imidlertid kan vi ikke forutsi hvilke screeningpositive personer som ubehandlet får alvorlig sykdom. Et kontrollert forsøk med screening bør gjennomføresHereditary hemochromatosis – benefits of screening. Hereditary hemochromatosis leads to iron accumulation in the body; however, serious illness due to hemochromatosis is rare. In Norway, almost all patients with hemochromatosis are homozygous for the C282Ymutation in the HFE-gene, a genotype carried by about 7 per 1000 inhabitants. Serious complications are seen in only about 5-15% of homozygous men and in very few women. Nevertheless, screening young men for hemochromatosis may be cost-effective. Detecting predisposed men is relatively straightforward, and prophylactic treatment is cheap and effective. However, we can not predict, among screen-positive men, the few who untreated will become seriously ill. A controlled screening trial should be conducted.

 5. Undersøkelse av forekomst av elvemusling i Grense Jakobselv

  Aspholm, Paul Eric; Brodersen, Christopher; Nilsen, Even; Terentjev, Nikolai; Kashulin, Nikolai; Polykarpova, Natalia

  2017-01-01

  Sensommeren 2014 ble det midtre partiet av Grense Jakobselv fra Elvheim til sørenden av Lasaruskulpen undersøkt for forekomst av elvemusling. De nedre delene av Grense Jakobselv og sideelver har vært undersøkt tidligere (2003 og 2005). I disse tidligere undersøkelsene har det ikke blitt påvist elvemusling eller skall av døde muslinger. Under undersøkelsen i 22. – 23. juli 2014 ble de første elvemuslingene funnet like oppstrøms Sandvasselva. Denne undersøkelsen omfattet i alt 12 forhåndsutvalg...

 6. Fractional order absolute vibration suppression (AVS) controllers

  Halevi, Yoram

  2017-04-01

  Absolute vibration suppression (AVS) is a control method for flexible structures. The first step is an accurate, infinite dimension, transfer function (TF), from actuation to measurement. This leads to the collocated, rate feedback AVS controller that in some cases completely eliminates the vibration. In case of the 1D wave equation, the TF consists of pure time delays and low order rational terms, and the AVS controller is rational. In all other cases, the TF and consequently the controller are fractional order in both the delays and the "rational parts". The paper considers stability, performance and actual implementation in such cases.

 7. Extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) vs. ureterorenoscopic (URS) manipulation in proximal ureteric stone.

  Manzoor, Salman; Hashmi, Altaf Hussain; Sohail, Muhammad Ali; Mahar, Feroz; Bhatti, Shahid; Khuhro, Abdul Qayoom

  2013-10-01

  To compare the stone free rate at one week after extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) and ureterorenoscopic (URS) manipulation for proximal ureteric stone (10 - 15 mm size). Randomized controlled trial. Sindh Institute of Urology and Transplantation (SIUT), Karachi, from August 2010 to February 2011. One hundred and ninety patients with 10 - 15 mm proximal urteric stone, in each group were treated with ESWL and ureterorenoscopic manipulation by using an 8.0 or 8.5 Fr semi rigid ureteroscope. Intracorporeal lithotripsy was performed by using pneumatic lithoclast. The stone free rate were compared between groups by considering size of stone at one week after procedure. The success rate, retreatment rate, auxiliary procedure and complication rate were compared in each group. Success rate was 49.2% for ESWL and 57.8% for URS (p = 0.008). The re-treatment rate was significantly higher in ESWL group than in URS group (40% vs. 11 and 18% in URS group). Although ESWL is regarded as the preferred choice of treatment for proximal ureteric stone, the present results suggest that ureterorenoscopic manipulation with intracorporeal lithotripsy is a safe alternative, with an advantage of obtaining an earlier or immediate stone-free status. Laparoscopic approaches are reasonable alternatives in cases, where ESWL and URS have failed.

 8. Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) vs. Ureterorenoscopic (URS) Manipulation in Proximal Ureteric Stone

  Manzoor, S.; Khuhro, A.Q.; Hashmi, A.H.; Sohail, M.A.; Mahar, F.; Bhatti, S.

  2013-01-01

  Objective: To compare the stone free rate at one week after extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) and ureterorenoscopic (URS) manipulation for proximal ureteric stone (10 - 15 mm size). Study Design: Randomized controlled trial. Place and Duration of Study: Sindh Institute of Urology and Transplantation (SIUT), Karachi, from August 2010 to February 2011. Methodology: One hundred and ninety patients with 10 - 15 mm proximal urteric stone, in each group were treated with ESWL and ureterorenoscopic manipulation by using an 8.0 or 8.5 Fr semi rigid ureteroscope. Intracorporeal lithotripsy was performed by using pneumatic lithoclast. The stone free rate were compared between groups by considering size of stone at one week after procedure. The success rate, retreatment rate, auxiliary procedure and complication rate were compared in each group. Results: Success rate was 49.2% for ESWL and 57.8% for URS (p = 0.008). The re-treatment rate was significantly higher in ESWL group than in URS group (40% vs. 11 and 18% in URS group). Conclusion: Although ESWL is regarded as the preferred choice of treatment for proximal ureteric stone, the present results suggest that ureterorenoscopic manipulation with intracorporeal lithotripsy is a safe alternative, with an advantage of obtaining an earlier or immediate stone-free status. Laparoscopic approaches are reasonable alternatives in cases, where ESWL and URS have failed. (author)

 9. Wageningen leads the way : Wageningen UR University in The Netherlands provides access to cutting edge greenhouse technology worldwide

  Brown-Paul, Chr.; Bakker, J.C.

  2014-01-01

  Wageningen UR Greenhouse Horticulture collaborate with research institutes in Australia on research in the field of greenhouse horticultural production. Interview with Dr. Sjaak Bakker of the Business Unit.

 10. Nucleon matter equation of state, particle number fluctuations, and shear viscosity within UrQMD box calculations

  Motornenko, A.; Bravina, L.; Gorenstein, M. I.; Magner, A. G.; Zabrodin, E.

  2018-03-01

  Properties of equilibrated nucleon system are studied within the ultra-relativistic quantum molecular dynamics (UrQMD) transport model. The UrQMD calculations are done within a finite box with periodic boundary conditions. The system achieves thermal equilibrium due to nucleon-nucleon elastic scattering. For the UrQMD-equilibrium state, nucleon energy spectra, equation of state, particle number fluctuations, and shear viscosity η are calculated. The UrQMD results are compared with both, statistical mechanics and Chapman-Enskog kinetic theory, for a classical system of nucleons with hard-core repulsion.

 11. Embolization of AV intra-hepatic fistulas

  Mallarini, G; Saitta, S; Cariati, M; Nicorelli, M; de Caro, G

  1982-05-01

  The use of therapeutic embolization in a case of hepatic AV fistula with portal flow inversion and portal hypertension is described. Indications, technique and an illustrative case followed up for one year after the intervention are presented.

 12. Evaluering av KS’ ulike ledelsesutviklingstilbud for kommunesektoren

  Haave, Hanne; Hafting, Tore; Haugstveit, Yngve; Odden, Sigrun

  2008-01-01

  Norsk: Denne rapporten presenterer en evaluering av ledelsesutviklingstilbud i KS. De ledelsesutviklingsprogrammene som omfattes av evalueringen er i første rekke: Rådmentor, Krefter i bevegelse, Jazz endringsledelse, Medarbeiderskap, B-link og Skreddersydde program. Evalueringens hovedproblemstilling er å undersøke om og i hvilken grad KS’ ledelsesutviklingstilbud samsvarer med dominerende perspektiver og mål i KS’ arbeidsgiverstrategi «Stolt og unik, arbeidsgiverstrateg...

 13. Cytochrome P450-mediated metabolism of the synthetic cannabinoids UR-144 and XLR-11

  Nielsen, Line Marie; Holm, Niels Bjerre; Olsen, Lars

  2016-01-01

  In recent years, synthetic cannabinoids have emerged in the illicit drug market, in particular via the Internet, leading to abuse of these drugs. There is currently limited knowledge about the specific enzymes involved in the metabolism of these drugs. In this study, we investigated the cytochrome...... of UR-144 and XLR-11, while inhibition of the other CYP enzymes in HLM had only minor effects. Thus, CYP3A4 is the major contributor to the CYP mediated metabolism of UR-144 and XLR-11 with minor contributions from CYP1A2. Users of UR-144 and XLR-11 are thus subject to the influence of potential drug-drug...... interactions, if they are concomitantly medicated with CYP3A4 inducers (e.g. some antiepileptics) or inhibitors (e.g. some antifungal drugs). Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Ltd....

 14. Outcomes of AV Fistulas and AV Grafts after Interventional Stent-Graft Deployment in Haemodialysis Patients

  Schmelter, Christopher, E-mail: christopher.schmelter@klinikum-ingolstadt.de; Raab, Udo, E-mail: udo.raab@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Diagnostic and Interventional Radiology (Germany); Lazarus, Friedrich, E-mail: friedrich.lazarus@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Nephrology (Germany); Ruppert, Volker, E-mail: volker.ruppert@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Vascular Surgery (Germany); Vorwerk, Dierk, E-mail: dierk.vorwerk@klinikum-ingolstadt.de [Klinikum Ingolstadt, Department of Diagnostic and Interventional Radiology (Germany)

  2015-08-15

  PurposeThe study was designed to assess outcomes of arteriovenous (AV) accesses after interventional stent-graft deployment in haemodialysis patients.Materials and Methods63 haemodialysis patients with 66 AV fistulas and AV grafts were treated by interventional stent-graft deployment from 2006 to 2012 at our hospital. Data of these patients were retrospectively analysed for location of deployed stent-grafts, occurrence and location of (re-)stenosis and (re-)thrombosis. Complex stenosis was the most frequent indication for stent-graft deployment (45.5 %), followed by complications of angioplasty with vessel rupture or dissection (31.8 %).ResultsA high rate of procedural success was achieved (98.5 %). The most frequent location of the deployed stent-graft was the draining vein (66.7 %). Stent-graft deployment was more frequent in AV grafts than in AV fistulas. Primary patency was 45.5 % at 6 month, 31.3 % at 12 month and 19.2 % at 24 month. Primary patency was significantly better for AV fistulas than for AV grafts with deployed stent-grafts. Patency of the deployed stent-graft was much better than overall AV access primary patency with deployed stent-graft. Re-stenosis with thrombosis was the most frequent indication for re-intervention. Most frequent location of re-stenosis was the draining vein (37.1 %), followed by stenosis at the AV access (29.5 %) and the deployed stent-graft (23.5 %).ConclusionRe-stenosis and re-thrombosis remain frequent in AV fistulas and AV grafts in haemodialysis patients despite stent-graft deployment. Re-stenosis of the deployed stent-graft is, only in the minority of the cases, responsible for AV access dysfunction.

 15. Analyse av overvannsnettet i Ås sentrum ved bruk av simuleringsprogrammet SWMM

  Dvergsnes, Eirunn

  2016-01-01

  Jorden står ovenfor klimaendringer med økende temperaturer og en hyppigere forekomst av intense nedbørshendelser. For overvannssystemer i urbane strøk er den økte nedbørintensiteten en stor utfordring. Urbanisering har medført en stor andel tette flater, og lukking av naturlige bekkesystemer. Dette krever en raskere bortledning av regnvannet gjennom rør i bakken. Store deler av det norske overvannssystemet er ikke dimensjonert etter dagens norske standard. Denne ble revidert se...

 16. Veileder for kravspesifikasjon for leie av kontorarealer

  Førland-Larsen, Arne

  Investorer og leietakere blir stadig mer interessert i helse- og miljøkvaliteter. Men kunnskapen er lav hos de fleste om hva de skal etterspørre og hvordan slike kvaliteter kan dokumenteres. Meglere har en viktig rolle som formidler av kvaliteter. Grønn Byggallianse har i samarbeid med blant annet...... Norsk Eiendom, Enova og NGBC utarbeidet en mal for standard kravspesifikasjon for leie av kontorlokaler. Målet med malen er å bidra til at leietager får det produktet han trenger til riktig pris og at man unngår unødig miljøbelastning. Målet er videre at å bidra og stimulere til, at innleie....../utleie prosesser startes med en dialogbasert prosess. Standarden er tenkt som et hjelpemiddel til en systematisk gjennomgang av, og diskusjon av hvilke kvaliteter som har prioritet, høy, middel eller lav prioritet for leietaker. Resultatet av dialog og diskusjon fastlegger endelige krav til kvalitet og...

 17. Sharing your urban residential WiFi (UR-WiFi)

  Kawade, Santosh; van Bloem, J.W.H.; Abhayawardhana, V.S.; Wisely, D.

  2006-01-01

  Cheap and ubiquitous broadband wireless access is what most of the operators are aiming for. This paper analyses an innovative proposal to extend the traditional fixed coverage offered by residential broadband into an urban wireless coverage using urban residential wireless fidelity (UR-WiFi)

 18. Implementing portal functionality at Wageningen UR Library : combining the old with the new

  Loman, M.E.; Gerritsma, W.

  2003-01-01

  Library Wageningen UR is a relatively small, but highly specialized academic library serving a population of about 5900 researchers and 4700 students in the life sciences. To better serve the needs of our users portal functionality has been introduced gradually to our Desktop Library. A beginning

 19. Quantitative measurement of XLR11 and UR-144 in oral fluid by LC-MS-MS.

  Amaratunga, Piyadarsha; Thomas, Christopher; Lemberg, Bridget Lorenz; Lemberg, Dave

  2014-01-01

  Availability and consumption of synthetic cannabinoids have risen recently in the USA and Europe. These drugs have adverse effects, including acute psychosis and bizarre behavior. In 2012, the United States Drug Enforcement Agency permanently banned five of the synthetic cannabinoids and in 2013, temporarily added XLR11, UR-144 and AKB48 to Schedule I of the Controlled Substances Act. As synthetic cannabinoid strains are added to the Schedule I list, new strains are being introduced into the market. XLR11 and UR-144 are two of the most recent additions to the synthetic cannabinoid drug class. To test collected oral fluid samples for XLR11 and UR-144, we developed a bioanalytical method that initially purifies the sample with solid-phase extraction and then quantitatively identifies the drugs with ultra-high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry. The method was validated according to United States Food and Drug Administration guidelines and Scientific Working Group for Forensic Toxicology guidelines and the validation data showed that the method is an accurate, precise, robust and efficient method suited for high-throughput toxicological screening applications. We tested human subject samples with the developed method and found the presence of parent drugs (XLR11 and UR-144), their metabolites and their pyrolysis products in oral fluid. © The Author 2014. Published by Oxford University Press. All rights reserved. For Permissions, please email: journals.permissions@oup.com.

 20. TaylUR 3, a multivariate arbitrary-order automatic differentiation package for Fortran 95

  Hippel, G.M. von

  2009-09-01

  The new version of TaylUR is based on a completely new core, which now is able to compute the numerical values of all of a complex-valued function's partial derivatives up to an arbitrary order, including mixed partial derivatives. (orig.)

 1. UrQt: an efficient software for the Unsupervised Quality trimming of NGS data.

  Modolo, Laurent; Lerat, Emmanuelle

  2015-04-29

  Quality control is a necessary step of any Next Generation Sequencing analysis. Although customary, this step still requires manual interventions to empirically choose tuning parameters according to various quality statistics. Moreover, current quality control procedures that provide a "good quality" data set, are not optimal and discard many informative nucleotides. To address these drawbacks, we present a new quality control method, implemented in UrQt software, for Unsupervised Quality trimming of Next Generation Sequencing reads. Our trimming procedure relies on a well-defined probabilistic framework to detect the best segmentation between two segments of unreliable nucleotides, framing a segment of informative nucleotides. Our software only requires one user-friendly parameter to define the minimal quality threshold (phred score) to consider a nucleotide to be informative, which is independent of both the experiment and the quality of the data. This procedure is implemented in C++ in an efficient and parallelized software with a low memory footprint. We tested the performances of UrQt compared to the best-known trimming programs, on seven RNA and DNA sequencing experiments and demonstrated its optimality in the resulting tradeoff between the number of trimmed nucleotides and the quality objective. By finding the best segmentation to delimit a segment of good quality nucleotides, UrQt greatly increases the number of reads and of nucleotides that can be retained for a given quality objective. UrQt source files, binary executables for different operating systems and documentation are freely available (under the GPLv3) at the following address: https://lbbe.univ-lyon1.fr/-UrQt-.html .

 2. Å speide etter spiritualitet. En analyse av spiritualitetsbegrepet i speiderbevegelsen

  Holmefjord, Aina

  2015-01-01

  Denne masteroppgaven inneholder analyser av speiderbevegelsens bruk av begrepet "spiritualitet" i to bøker skrevet av bevegelsens grunnlegger; "Scouting for Boys" og "Rovering to Succes" og to dokumenter av The World Organization of he Scoutmovement . Robert Baden-Powell grunnlag speiderbevegelsen i 1908 og hans litteratur og bøker publisert på tidlig 1900-tallet setter rammeverk for mye av dagens speiderbevegelses ideologi og visjon. Speiderbevegelsen har et r...

 3. Acid volatile sulfide (AVS)- a comment

  Meysman, F.J.R.; Middelburg, J.J.

  2005-01-01

  The review by Rickard and Morse (this volume) adequately summarizes our current understanding with respect to acid-volatile sulfides (AVS). At the same time, this review addresses some of the misunderstandings with regard to measurements and dynamics of this important sedimentary sulfur pool. In

 4. Våga vara dig själv : Att förstå och skapa en illusion av ljus med digitala medier

  Persson, Jasmin; Lundbladh, Mia

  2015-01-01

  Vi omges ständigt av ljus i vår vardag, det finns naturligt ljus samt artificiellt. Även under de grå dagarna finns det ljus och dess närvaro är alltid där även om den inte alltid är som klarast. I detta kandidatarbete beskrivs ljuset ur olika synvinklar, men framförallt hur Rembrandt och impressionisterna i sina konstverk använt ljuset i sitt skapande. För att få en bredare syn på vår process tar vi hjälp av de två begreppen “fluid” och “fire” som kommer från aktör-nätver...

 5. IAS 40 ur ett Nordenperspektiv : Jämförelse av regelverkets efterlevnad 2014 jämfört med 2009

  Wigge, Gunilla

  2016-01-01

  Börsnoterade bolag ska i sin koncernredovisning redovisa enligt IFRS och förvaltningsfastigheter skall redovisas enligt IAS 40 Förvaltningsfastigheter. Detta examensarbete undersöker hur Nordiska börsnoterade bolag tillämpar vissa punkter inom IAS 40 i 2014 års redovisning jämfört med 2009 års redovisning. Syftet med undersökningen är att undersöka skillnader mellan de granskade företagens redovisning 2014 och 2009, med utgångspunkten i en tidigare publicerad undersökning (Hedlund & Ersso...

 6. Environmental evaluation of electric power from a systems perspective. Guidance for sustainable development; Miljoevaerdering av el ur systemperspektiv. En vaegledning foer haallbar utveckling

  Gode, Jenny; Byman, Karin; Persson, Agneta; Trygg, Louise

  2009-12-15

  The electricity market is deregulated. This means that all electricity customers are free to choose their electricity supplier. Many utilities market renewable electricity products such as wind power or hydroelectric power, saying that the customer makes a contribution to the environment by choosing these products. But is that really true? In this report, four researchers and consultants give an account of their views on how environmental valuation of electricity should be made. Specifically they discusses the driving forces for the development of the electricity system and the purchase of environmentally certified electricity and the link to environmental benefits. An important objective is to provide guidance as to how individuals and businesses through their actions can contribute to sustainable development

 7. Tilsetningsstoff og tekniske hjelpestoff ved produksjon av filet av hvitfisk. Faglig sluttrapport

  Lorentzen, Grete Elisabeth

  2017-01-01

  Målsettingen med dette prosjektet har vært å øke den generelle kunnskapen om bruk av tilsetningsstoffer og tekniske hjelpestoffer ved produksjon av hvitfiskfilet. I prosjektet er det gjennomført et litteraturstudium på hvilken effekt ulike tilsetningsstoffer har på fiskefilet. Deretter er det laget en veileder hvor målet har vært å gi en lettfattet og oversiktlig informasjon om hvilke tilsetningsstoffer det er lov å bruke, hvilken effekt de har, og eksempler på praktisk bruk av tilsetningssto...

 8. Bruk av urtemedisiner blant gravide i Mali : Intervju av 72 healere i Bamako, Siby og Dioila

  Al-Zayadi, Waled

  2012-01-01

  WHO’s rapport fra 2001 viser til at hele 75 % av Mali sin populasjon bruker tradisjonell medisin. Det er beregnet til å være 1 medisinmann pr 500 innbyggere. Hovedmålet med denne oppgaven var å undersøke tradisjonelle medisinmenns behandling av sykdom og plager i svangerskapet i Mali. Det er lite som vites om bruk av urtemedisiner blant gravide i Mali. Det er heller ingen studier gjort fra healerens side. Studien var med på å kartlegge hvilke urter som brukes til den enkelte plagen. I ette...

 9. Forskere i norske avisers dekning av skole

  Emilia Andersson-Bakken

  2015-10-01

  Full Text Available Skolen er stadig i medienes søkelys, og i denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan forskere bidrar med sine fagkunnskaper i skoledebatten i mediene. Den problemstillingen vi ønsker å besvare, er: Hvilken rolle har forskere i norske avisers dekning av skole? For å svare på dette har vi gjort en analyse av samtlige artikler om skole i VG, Bergens Tidende og Aftenposten i 2013. Resultatene viser at det forekommer en navngitt forsker i ca. 12 % av avisenes artikler om skole (209 av 1712 artikler. Det er imidlertid forskjell mellom avisene, og i VG opptrer det forskere i ca. 24 % av artiklene om skole, mens andelen både i Aftenposten og BT er ca. 11 %. Undersøkelsen viser videre at det er mange forskere som får mulighet til å uttale seg om skole i disse tre avisene, men det store flertallet av disse uttaler seg kun én gang. Vi fant også at forskere ofte uttaler seg om rammene for skolens undervisningsvirksomhet, og sjelden om det som foregår i klasserommene. Resultatene av vår empiriske undersøkelse stemmer i stor grad overens med hovedtendensene i tidligere studier av forskere i media, noe som indikerer at forskernes rolle i norske avisers skoledekning ikke skiller seg markant ut fra den rollen forskere har i media generelt. Våre resultater peker imidlertid på én viktig forskjell: Forskere ser ut til å være uvanlig godt synlige i norske avisers dekning av skole.Nøkkelord: skoleforskning, media, forskningsformidlingAbstractSchool is a frequently debated topic in the media, and this article investigates how researchers contribute with their knowledge in this media debate. The research question is: What characterizes researcher participation in Norwegian newspaper coverage of school? To answer this question we have analyzed all articles about school in the Norwegian newspapers VG, Bergens Tidende and Aftenposten during 2013. The results show that there is a named researcher in about 12 % of the newspaper articles about school

 10. Handlen og væren. Paul Ricœurs polytetiske refleksionsteori

  Pallesen, Carsten

  erläutert, wie sich die Hermeneutik des Selbst als eine hegelsche Verschiebung der herkömmlichen Subjektsphilosophie verstehen lässt, die jedoch Hegels Begriff des absoluten Wissens durch den Begriff der Bezeugung (attestation) ersetzt. Dieser Begriff wird profiliert in einer textnahen Lektüre von Ricœurs...... Auseinandersetzung mit Husserl, Heidegger und Lévinas, in der Körper, Gewissen und der Andere als konstituierende Passivitätserfahrungen ausgelegt werden, die als solche das Verständnis des Anderssein als ontologischen Begriff für das Selbst begründen. Der fünfte Hauptteil beleuchtet die Attestationshermeneutik...... in zwei unterschiedlichen vorphilosophischen Bereichen: Psychoanalyse und Theologie. Hier wird Ricœurs Theorie der Erinnerung und sein Begriff des Gewissens in gerechtigkeitstheoretischer Perspektive erörtert, die eine gewisse Distanz zu realphilosophischen Bereichen wie z.B. Psychoanalyse und Theologie...

 11. Urämische Kardiomyopathie und der Einfluss der Hämodialyse

  Valina, Ulrike Katrin

  2011-01-01

  ZIEL: Analyse von Risikofaktoren und Entstehungsmechanismen der urämischen Kardiomyopathie bei Hämodialysepatienten und Vergleich von Diagnostiken zur frühen Detektion kardialer Funktionstörungen zur Optimierung der Therapie bei terminaler Niereninsuffizienz und Senkung der hohen Mortalitätsrate. METHODEN: Einschluss von 32 Hämodialysepatienten. Messungen mittels Blutentnahme (Entzündungs-, Atherosklerose-, Anämieparameter, EPO, PTH und RAAS) und MRT (Herzfunktion, Herzmorphologie und Her...

 12. Redesign av Escola forlag sine skoleordbøker

  Heggen, Inger Helene

  2007-01-01

  Rapporten består av en litteraturstudie (med begrepsavklaringer og en gjennomgang av ordboktypografiens historie – med hovedvekt på engelsk ordboktypografi), en analyse av ettspråklige ordbøker i dag (både norske og engelske), og en analyse av Escola Forlags ordbøker (bokmål og nynorsk utgave). Til slutt – en demononstrasjon av min resulterende redesign av ordbøkene (omslag og innmat). Her har det vært særlig viktig å tydeliggjøre oppslagsordene og oppslagsordenes underelementer s...

 13. Kartlegging av PCB i sedimenter fra Indre Sørfjord

  Skei, J.; Klungsøyr, J.

  1990-01-01

  Som følge av forhøyede nivåer av PCB i fiskelever innerst i Sørfjorden er det gjennomført en sedimentundersøkelse for om mulig å finne kilden til PCB. Det ble ikke registrert høye nivåer av PCB i sedimentene. Høyeste konsentrasjoner ble målt i munningen av Eitrheimsvågen. Analyser av trafooljer brukt i Tyssedalsområdet viste spor av PCB. Statens forurensningstilsyn (SFT)

 14. Distributed Trust Management and Rogue AV Software

  2010-06-10

  Integrate with QTM – Particularly important in federated systems (e.g., dynamically composable SOAs) • Investigate the use of reactive mechanisms – Global...of demonstrators surfaced on Capitol Hill in opposition to the Democrats’ health care legislation. MAGAZINE PREVIEW Making Health Care Better By...sale will be sent on saving green forests in Amazonia . Have more questions? You can contact us easy via Online Supoort. Green AV an award-winning

 15. Urètrocèle post-traumatique chez l'homme: A propos de 2 cas

  Y. Sow

  d'épithélium et de couche musculaire lisse [2]. Il peut être secon- daire à une effraction de la paroi urétrale par un traumatisme pelvien ou périnéal [1] (c'est le cas de nos observations) ou à un traumatisme iatrogène: sondage vésical prolongé surtout chez les paraplégiques ou traumatique, urètrotomie endoscopique [3].

 16. Konsum av risiko-matvarer - Beskrivelse av en undersøkelse som skal kartlegge konsum av matvarer med betydning for inntaket av miljøgifter

  Helle Margrete Meltzer

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI perioden 1999-2001 vil det bli gjennomført tre kostholdsundersøkelser som til sammen skal kartlegge konsum avmatvarer med betydning for inntaket av miljøgifter i Norge, fortrinnsvis kadmium, kvikksølv, PCB og dioksiner.Disse giftene finnes hovedsakelig i krabbe, flatfisk, skjell, gjedde og abbor, lever eller nyre fra vilt og viltvoksendesopp. Fordi gjennomsnittskonsumet er lavt, spørres det ikke spesifikt om disse matvarene i landsdekkende kostholdsundersøkelsersom 'Norkost'. Hensikten med studien er å kunne gi en bedre beskrivelse av eksponeringsfordelingeni befolkningen med tanke på miljøgifter. Fordelingen er antakelig skjev, dvs. et stort antall personerventes å ha et lavt inntak og noen få personer ventes å ha et relativt høyt inntak av de undersøkte stoffene. Eventuelleukjente risikogrupper vil kunne avdekkes, og det er av stor interesse å undersøke hvor stor eksponeringen i deutsatte gruppene er.Del A av undersøkelsen er landsdekkende og omfatter en postal frekvensundersøkelse til 10 000 tilfeldig valgtepersoner mellom 18 og 79 år. Del B omfatter en postal frekvensundersøkelse til 6000 tilfeldig valgte personer i sekskommuner, der tre er kystkommuner og tre er innlandskommuner. Kommunene blir valgt ut fra kjennskap til godtilgang på de aktuelle matvarene. Vi antar at der tilgangen på matvarene er god, er konsumet høyere. Del C avundersøkelsen vil omfatte høykonsumenter av aktuelle matvarer, valgt fra del B av undersøkelsen. Dette vil være endybdestudie der analyser av miljøgifter i blod, hår og urin også skal inngå.Undersøkelsen er den første i sitt slag her til lands og vi kjenner ikke til at tilsvarende studier er gjort i andreland. Hensikten med artikkelen er å gi en beskrivelse av undersøkelsen i en tidlig fase av gjennomføringen.Meltzer HM, Bergsten C, Stene LC, Stigum H, Wiborg ML, Lund-Larsen K, Alexander J. Consumption ofcontaminated foods – Description of a dietary survey

 17. Design av oppbevaringsprodukt: Utvikling av et entrémøbel for IKEA

  Bosvik, Helene

  2010-01-01

  Et av IKEAs store satsingsområder er oppbevaring. IKEA ønsker å nå ut til så mange mennesker som mulig med sine produkter. Deres visjon om å skape en bedre hverdag for de mange menneskene er et bevis på dette. Temaet for dette masterprosjektet har vært oppbevaring. En del av oppgaven har også vært å finne fokusområde innenfor temaet oppbevaring. Valget falt på entreen og utviklingen av entrémøbelet RÅDE. Oppgaven er gjort i samarbeid med IKEA Leangen i Trondheim. RÅDE er utviklet blant an...

 18. Barns opplevelse av postoperativ smerte og smertebehandling

  Næss, Torgun

  2016-01-01

  Master i intensivsykepleie Bakgrunn: Postoperativ smerte hos barn er underbehandlet til tross for mye smerteforskning. Ulike studier har vist at barn opplever moderat til sterk smerte postoperativt. Ubehandlet smerte kan skape unødvendig lidelse for barn og øker risiko for komplikasjoner. Hensikt: Det finnes ingen forskning på norske barns opplevelse av postoperativ smerte og smertebehandling. Studiens hensikt er å få en større forståelse for hvordan barn opplever postoperativ smerte og sm...

 19. Implementering av BIM i bærekraftig oppgradering av bygninger: Mulighetsstudie for utføring av tilstandsanalyser med nettbrett

  Vik, Vidar Samson

  2012-01-01

  Vi opplever i dag en økt hyppighet av klimakatastrofer som flom og tørke som følge av økt konsentrasjon av klimagasser i atmosfæren. Dette har ført til et behov for å redusere klimagassutslippene fra industrien på jorden. Byggebransjen, ofte kalt 40 % -bransjen, står for om lag 40 % av klimagassutslippene, og har dermed et stort potensial for reduksjon. BIM er en prosess som søker å redusere ressursbruken, og er dermed en bærekraftig prosess som har blitt tatt i bruk i stor skala i nybygg. Re...

 20. Surhetsvariasjoner som følge av nedtapping av et regulert vann.

  Selmer-Olsen, A. R.

  1981-01-01

  Det har vært utført analyser og lagringsforsøk med prøver av tørrlagt bunnmateriale fra Trevatn tatt våren 1976. Prøver tatt ute i terrenget om høsten etter en lang tørr sommer viste stort sett samme bilde som prøvene fra våren etter lagring i laboratoriet under aerobe betingelser. Tabell 2 viser hvordan pH og SO4-S varierer med Iagringsbetingelsene. Oksydasjonsprosessene som slikt materiale blir utsatt for ved lufttilgang over et lengre tidsrom kan resultere i utvasking av meget sure forbind...

 1. Utveckling av examination av examensarbeten på kandidatnivå

  Trofast, Tobias; Haugum, Dag; Lundberg, Jonas; Nygren, Victoria; Nyström, Tommie; Svensson, Gary; Thunborg, Maria; Törnqvist, Tomas

  2012-01-01

  Detta paper beskriver arbetet med att utveckla en modell för utveckling av examination av examensarbeten på kandidatnivå (UEX) vid Institutionen för Teknik och Naturvetenskap, Linköpings Universitet under läsåret 2010-2011. Modellen har utvecklats och testats vid utbildningsprogrammet Grafisk Design och Kommunikation (GDK), men med syfte att kunna appliceras även på andra kandidatprograms examensarbete. Det projektet prövat är om man kan höja kvaliteten på examensarbeten och effektiviteten i ...

 2. Upplevelser av "Employer Branding" : En kvalitativ fallstudie av anställda hos BA

  Hermansson, Otto; Elisabeth, Mackenhauer

  2016-01-01

  Syftet med denna studie var att undersöka hur medarbetarna på BA (fiktivt namn) upplever organisationens interna Employer Branding-arbete samt att belysa de aspekter som eventuellt skiljer strategi mot upplevelse. Det gjordes ett målinriktat urval av organisation medan valet av deltagare var ett slumpmässigt urval vilket resulterade i åtta respondenter (n= 8). Studien var en kvalitativ fallstudie med ett psykologiskt angreppssätt och innehöll en ostrukturerad intervju som tillsammans m...

 3. AVS user's guide on the basis of practice

  Masuko, Kenji; Kato, Katsumi; Kume, Etsuo; Fujii, Minoru.

  1997-07-01

  The special guides for the use of visualization software AVS have been developed at Japan Atomic Energy Research Institute (JAERI). The purpose of these guides is to help the AVS users understand easily the use of the one, due to the fact that it is so difficult for beginners to understand the original manuals. In this report, 'Transportation Evacuation Simulation' is taken up as an object of visualization, and the procedure of visualization and images recording by using the AVS are described. By using the AVS according to this report, a series of the procedure which are necessary for use of the AVS can be acquired. (author)

 4. Implementeringsforskning: vitenskap for forbedring av praksis

  Signe Flottorp

  2013-11-01

  Full Text Available Medisinsk forskning har ført til store framskritt de siste tiårene. Det er investert mye mer ressurser på basalforskning og klinisk forskning enn på å utvikle og evaluere metoder for å sikre at pasientene får nytte av forskningen. Formålet med implementeringsforskning er å redusere gapet mellom forskning og praksis, ved å utvikle og evaluere tiltak som kan sikre at behandlingen som pasientene mottar er kunnskapsbasert, at den er omsorgsfull og av god kvalitet.I denne artikkelen gjør vi rede for hva implementering og implementeringsforskning er. Vi belyser historikken til denne unge vitenskapen, og illustrerer mangfoldet i de faglige tilnærmingene og begrepene som brukes om det å få forskning brukt i praksis. Det finnes en rekke teorier om endring av atferd, både på individnivå og på organisatorisk nivå. Teoriene er imidlertid i liten grad testet empirisk, særlig når det gjelder å endre atferd i helsetjenesten.Systematiske oversikter over metodisk gode studier er den beste kilden til informasjon om effekt av implementeringstiltak. The Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Group (EPOC er en viktig kilde for slike oversikter. De systematiske oversiktene som er utarbeidet på dette feltet viser at passive dissemineringstiltak har begrenset effekt, mens mer aktive tiltak kan ha liten til moderat effekt. Det er ofte betydelig variasjon i effekt på tvers av studiene. Det er derfor viktig å få bedre kunnskap om hvilke faktorer som kan forklare slike forskjeller i effekt.Vi gir eksempler på norske implementeringsstudier, og refererer bidrag fra forskere ved Kunnskapssenteret. Implementeringsforskningen kan, hvis den lykkes, sikre pasientene bedre behandling.Flottorp S, Aakhus E. Implementation research: science for improving practice. Nor J Epidemiol 201 3; 23 (2: 187-196.ENGLISH SUMMARY Medical research has led to major advances in recent decades. More resources have been invested in basic and clinical research

 5. How to create an interface between UrQMD and Geant4 toolkit

  Abdel-Waged, Khaled; Uzhinskii, V.V.

  2012-01-01

  An interface between the UrQMD-1.3cr model (version 1.3 for cosmic air showers) and the Geant4 transport toolkit has been developed. Compared to the current Geant4 (hybrid) hadronic models, this provides the ability to simulate at the microscopic level hadron, nucleus, and anti-nucleus interactions with matter from 0 to 1 TeV with a single transport code. This document provides installation requirements and instructions, as well as class and member function descriptions of the software.

 6. Treatment of small lower pole calculi--SWL vs. URS vs. PNL?

  Knoll, Thomas; Tasca, Andrea; Buchholz, Noor P

  2011-03-01

  According to current guideline recommendations extracorporeal shock wave lithotripsy (SWL) remains the first choice treatment for small and mid-sized renal calculi. However, the results of SWL treatment for lower pole stones can be disappointing whilst more invasive endoscopic modalities, such as flexible ureterorenoscopy (fURS) and percutaneous nephrolithotomy (PNL) are often considered more effective. This article summarizes a point-counterpoint discussion at the 9th eULIS symposium in Como, Italy, and discusses the potential advantages and disadvantages of the different therapeutic approaches.

 7. Competencia motriz del paciente urémico en el programa de hemodiálisis

  Peña-Amaro, María-del-Pilar

  2013-01-01

  [ES]El paciente urémico en programa de hemodiálisis entra en una dinámica de inactividad física inducido por causas tanto de tipo biológico como psicológico o social y ello reduce su competencia motriz. esta inactividad física puede favorecer las alteraciones cardiovasculares y nutricionales ( de composición corporal) que se producen por causa tanto de la patología como de la técnica sustitutiva en la que se encuentran incluidos. Determinar si un ejercicio físico moderado pero mantenido tiene...

 8. Il romanzo moderno nella poetica del sé di Paul Ricœur

  Roberto Talamo

  2013-12-01

  Full Text Available La riflessione sul romanzo moderno e la nascita di uno dei concetti più importanti dell’ermeneutica del sé, quello di «identità narrativa», sono strettamente intrecciati nel pensiero di Ricœur. Attraverso una lettura di diverse opere del filosofo francese, si mostrerà il percorso di genesi poetica di questo concetto, confrontando altresì la teorizzazione ricoeuriana a proposito del romanzo moderno con le principali acquisizioni su questa forma letteraria da parte della critica e della teoria della letteratura.

 9. Alpha prime effect on mechanical properties and corrosion resistance of UR 52N+ duplex stainless steel

  Fontes, Talita Filier

  2009-01-01

  Alpha prime phase leads to decreased corrosion resistance and mechanical properties losses of duplex stainless steels. In this work mechanical and electrochemical tests were performed in duplex stainless steel UR 52N+ aged at 475 degree C for various periods in order to determine the sensibility of these tests to alpha prime presence. Hardness tests showed a gradual increase in its values; on the other hand, impact tests revealed that the material aged for 12h losses about 80% of energy absorption capacity of the solution annealed sample. Notwithstanding cyclic polarization tests showed that significant changes are only noted for aging times greater than 96h. (author)

 10. Bruk av amniocenteser og chorionbiopsier i Norge

  Guttorm Haugen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGInvasiv prenatal diagnostikk i form av amniocentese (fostervannsprøve og chorionbiopsi (morkakeprøveutføres i ca. 2% av alle svangerskap i Norge per år. Dette er betydelig færre undersøkelser ennhva som utføres i de andre nordiske land. De fleste får utført amniocentese pga. høy maternell alder(aldersindikasjon som her i landet er ≥ 38 år ved fødselstermin. Chorionbiopsi er forbeholdt kvinnermed kjente arvelige lidelser i familien, dvs. kvinner med høy risiko for å få et affisert foster. De undersøkelsersom foreligger over svangerskapsutfall samt forekomst av komplikasjoner etter amniocenteseog chorionbiopsi er hovedsakelig utført i andre land på kvinner med generelt lavere risiko ( ≥ 35 år ennfor dem som får utført invasiv prenatal diagnostikk i Norge. Pga. vår restriktive praksis kan ikke disseresultatene uten videre overføres til Norge. Vi mangler eksakte data over svangerskapsutfall og evt.komplikasjoner etter disse undersøkelsene i en norsk populasjon.Haugen G, van der Hagen CB. The use of amniocentesis and chorionic villus sampling in Norway.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYAmniocentesis or chorionic villus sampling are performed in about 2% of all pregnancies in Norwaywhich is far less than in the other Nordic countries. Most of the amniocenteses are performed due toadvanced maternal age. In Norway this is defined as maternal age ≥ 38 years at term. Couples withknown chromosomal aberrations or genetic diseases in their families, i.e. women at a high risk of havingan affected fetus, are offered chorionic villus sampling. Earlier studies on complications and pregnancyoutcome following amniocentesis or chorionic villus sampling have been performed in other countriesmainly on women at a lower risk ( ≥ 35 years than for the women having such tests in Norway. We donot have data on pregnancy outcome and possible complications following amniocentesis and chorionicvillus sampling in a Norwegian

 11. Synthesis of the highly selective p38 MAPK inhibitor UR-13756 for possible therapeutic use in Werner syndrome.

  Bagley, Mark C; Davis, Terence; Rokicki, Michal J; Widdowson, Caroline S; Kipling, David

  2010-02-01

  UR-13756 is a potent and selective p38 mitogen-activated protein kinase (MAPK) inhibitor, reported to have good bioavailability and pharmacokinetic properties and, thus, is of potential use in the treatment of accelerated aging in Werner syndrome. Irradiation of 2-chloroacrylonitrile and methylhydrazine in ethanol at 100 °C gives 1-methyl-3-aminopyrazole, which reacts with 4-fluorobenzaldehyde and a ketone, obtained by Claisen condensation of 4-picoline, in a Hantzsch-type 3-component hereocyclocondensation, to give the pyrazolopyridine UR-13756. UR-13756 shows p38 MAPK inhibitory activity in human telomerase reverse transcriptase-immortalized HCA2 dermal fibroblasts, with an IC(50) of 80 nm, as shown by ELISA, is 100% efficacious for up to 24 h at 1.0 μm and displays excellent kinase selectivity over the related stress-activated c-Jun kinases. In addition, UR-13756 is an effective p38 inhibitor at 1.0 μm in Werner syndrome cells, as shown by immunoblot. The convergent synthesis of UR-13756 is realized using microwave dielectric heating and provides a highly selective inhibitor that shows excellent selectivity for p38 MAPK over c-Jun N-terminal kinase.

 12. Analys av nickel med ICP-MS

  Wallman, Karin; Löfgren, Stefan; Sonesten, Lars; Demandt, Christian

  2009-01-01

  Vid en granskning av nickelhalter för perioden 1985-2007 upptäcktes ett nivåskifte i tidsserierna på flera stationer mellan 2001 och 2002. Skiftet visade sig bero på att prover innan 2002 inte korrigerades för kalciuminterferens, medan prover under åren 2002-2007 korrigerades. Syftet med denna rapport är att utreda om resultaten före 2002 i efterhand kan korrigeras för kalciuminterferensen. Från 2002 finns ett antal prover (N=347) med resultat som både är kalciumkorrigerade och som inte är de...

 13. Study of radiation heating (part 1). UR spectroscopic characteristics of radiant heat source

  Nagaoka, Yoshikazu; Ajisaka, Kazuhiro; Toyonaga, Hajime; Kitahata, Hiroki; Oshida, Shun' ichi; Sugihara, Tomonori

  1987-09-01

  There are many IR permeable substances. When this is heated with IR beam, UR beam penetrated into the substance and heat up the substance from the inside. In this case, the inside gets hot quicker than the surface which gives much difference in the finish of the product. Characteristics of permeation and absorption of the IR beam vary by the type of the substance and the wave-length of the UR beam. Examples of effectiveness of far infra-red heater are: Baking of rice cake. Baking of PVC granules as a slip-stop for a working gloves. Far infra-red sauna (sweating effect around 50/sup 0/C). Tokyo Gas Co., Ltd. and other companies introduced an IR spectroscopic radiometer of Minarad Systems of USA to establish a data exchange system in 1984. The spectroscopic radio-meter system consists of 3 components, i.e., a spectrophotometric radiometer, a black body furnace, and a computer for data processing. (14 figs, 5 tabs)

 14. Paul Ricœur: Variations et continuité d'un projet politique

  Pierre-Olivier Monteil

  2013-01-01

  Full Text Available Les commentateurs s’accordent pour constater une évolution dans la pensée politique de Ricœur conduisant d’un radicalisme à un réformisme. Par-delà ces variations, on se propose plutôt de mettre en évidence la continuité d’un projet. Non seulement la critique du capitalisme se poursuit jusqu’au bout, mais la perspective du socialisme semble très tôt tenue pour improbable. Dans les deux cas, la préoccupation centrale porte sur la nécessité de raviver les traditions et de faire émerger l’élan initial sous la doctrine “ossifiée ” en les situant en tension critique entre elles pour qu’elles se corrigent mutuellement. Le projet politique de Ricœur consiste à établir en vis-à-vis libéralisme et socialisme.

 15. [Rethinking ethics with Paul Ricœur. Nursing: between responsibility, care and justice].

  Svandra, Philippe

  2016-03-01

  In this article, the purpose is less praising Paul Ricoeur's work than enlightening how the reader may actually find some practical, even operative help in this philosophical thought. This is particularly true regarding the fields of medicine and care. Paul Ricœur is now worldwide renowned as a major philosophical figure of the 20th century, and with books such as "Oneself as another", he occupies a very peculiar place at the crossroads of phenomenology and hermeneutics. Through both these philosophical traditions, Paul Ricœur offers some narrative ethics which may greatly sustain caregivers in their reflexion. Yet, the aim of this article is to focus on this philosopher who invites us to inhabit and play a role in this world. The goal is also to bring out the pragmatic ethics that this thinker developed, based on Aristotelian and Kantian traditions. Then, this piece seeks to demonstrate how the three stages of Ricoeur's "petite éthique" (his "small ethics"), which are the self's aim "for the good life with and for others in just institutions" can shed some light on the ethical consideration of politicals and caregivers.

 16. An Overview of the HomePlug AV2 Technology

  Larry Yonge

  2013-01-01

  Full Text Available HomePlug AV2 is the solution identified by the HomePlug Alliance to achieve the improved data rate performance required by the new generation of multimedia applications without the need to install extra wires. Developed by industry-leading participants in the HomePlug AV Technical Working Group, the HomePlug AV2 technology provides Gigabit-class connection speeds over the existing AC wires within home. It is designed to meet the market demands for the full set of future in-home networking connectivity. Moreover, HomePlug AV2 guarantees backward interoperability with other HomePlug systems. In this paper, the HomePlug AV2 system architecture is introduced and the technical details of the key features at both the PHY and MAC layers are described. The HomePlug AV2 performance is assessed, through simulations reproducing real home scenarios.

 17. Avveckling av aktiebolag : Case: Likvidation av Företag X Ab

  Kallio, Josefine

  2015-01-01

  Syftet med detta lärdomsprov är att ta reda på hur man idag i Finland kan avveckla ett aktiebolag. De fyra olika avvecklingssätten likvidation, konkurs, fusion och delning av aktiebolag är de sätt som används i Finland för att upplösa aktiebolag. I lärdomsprovet har fokus mest lagts på likvidation av aktiebolag. Lärdomsprovet ger svar på bl.a. hur en likvidation går till, vem som kan vara likvidator, vad som är skillnaden mellan en frivillig likvidation och en tvångsmässig likvidation m.m. Lä...

 18. Når kontakter betyr alt : En studie av bruken av nettverksmediet LinkedIn

  Blaalid, Maren Hyvang

  2012-01-01

  LinkedIn er et av de mest populære sosiale mediene i Norge og tiltrekker seg stadig flere medlemmer. I denne masteroppgaven studerer jeg bruken av LinkedIn for å undersøke hva som er det særegne ved dette nettverksmediet. Jeg har utført en spørreundersøkelse blant 280 brukere for å få innsikt i hvem de er, hvorfor de bruker LinkedIn og hvordan de gjør det. Funnene fra analysen viser at brukerne kjennetegnes ved at de er selvstendige og formålsrasjonelle, som bruker LinkedIn strategisk for å n...

 19. El Trabajo y la producción textil en la Tercera Dinastía de Ur

  García Ventura, Agnès

  2012-01-01

  La presente tesis propone una interpretación de la organización de la producción textil en la Tercera Dinastía de Ur (ca. 2100-2000 a.n.e.) en Mesopotamia. Se centra en las relaciones de género, la división sexual del trabajo, la jerarquización y el estatus para explicar las categorías laborales y los grupos de trabajo especializados. La evidencia utilizada procede esencialmente de textos sumerios de Ur III publicados entre 1972 y 2010. De entre ellos se han seleccionado 100 textos relacionad...

 20. Tryckhållfasthet för resurssnål betong : Utvärdering i tävling av högsta tryckhållfasthet för resurssnål betong

  Bashar Basmahji, Johannes; Texén, Stefan

  2012-01-01

  Betong är vårt vanligaste byggmaterial men cement står globalt sett för 5 % av CO2-emissionerna. Med detta som bakgrund så har CBI Betonginstitutet anordnat en tävling, där målet är att nå den högsta tryckhållfasthet i en resurssnål betong, med enbart 200 kg cement per m3. Syftet med denna rapport är att utvärdera tävlingen, vilket har utförts genom en omfattande litteraturstudie.  En första analys av de olika betongrecepten medförde att olika grupperingar kunde urskiljas. Ur dessa fanns det ...

 1. Michel Foucault et Paul Ricœur, vers un dialogue possible

  Simon Castonguay

  2011-01-01

  Full Text Available Il est désormais connu que Michel Foucault s’est intéressé à la fin de sa vie à l’ ”herméneutique du sujet.” Mais cette histoire de la constitution du sujet (ou de la subjectivité fait étrangement l’économie d’une réflexion sur le rôle de la compréhension, alors que Foucault qualifie son travail d’ ”ontologie historique de nous-mêmes.” C'est sur ce point précis qu’est ici mis à l'épreuve le caractère médiateur de l’œuvre de Paul Ricœur, dont l’herméneutique du soi prend en charge une ontologie de la compréhension. Suite à ces considérations, la seconde partie de l’article cherche à démontrer que la théorie de l’agir de Ricœur peut favoriser le passage d’une reconnaissance de type objectale à une reconnaissance des capacités du sujet à se tenir pour responsable. Ce passage sera opéré directement sur le modèle d’analyse du “dernier Foucault,” c’est-à-dire son concept-clé de “processus de subjectivation.”In his later work, Michel Foucault manifested a strong interest for the “hermeneutics of the subject.” Yet this history of the constitution of the subject (or subjectivity does without any reflection on the role of understanding, even though Foucault characterizes his project as a historical ontology of ourselves. The power of mediation emphasized in the work of Paul Ricœur may help us redefine an ontology of understanding through a hermeneutics of the self. Following this, the second part of the article aims to show that Ricœur’s theory of action can facilitate a transition from the recognition of the self, first described as “objectivation,” to a recognition of the subject’s capacity to be held responsible. This passage will draw on the model of analysis in the later Foucault, specifically, on his key concept of the subjectivation process. 

 2. Mecanismos básicos da encefalopatia urêmica Mechanisms underlying uremic encephalopathy

  Giselli Scaini

  2010-06-01

  Full Text Available Em pacientes com insuficiência renal, a encefalopatia é um problema comum que pode ser provocado pela uremia, deficiência de tiamina, diálise, rejeição de transplante, hipertensão, desequilíbrios hidroeletrolíticos e toxicidades medicamentosas. Em geral a encefalopatia se apresenta como um complexo de sintomas que progride de uma leve obnubilação sensitiva até delírio e coma. Esta revisão discute questões importantes com relação aos mecanismos de base da fisiopatologia da encefalopatia urêmica. A fisiopatologia da encefalopatia urêmica é até hoje incerta, mas postula-se o envolvimento de diversos fatores; trata-se de um processo complexo e provavelmente multifatorial. Distúrbios hormonais, estresse oxidativo, acúmulo de metabólitos, desequilíbrio entre os neurotransmissores excitatórios e inibitórios, e distúrbio do metabolismo intermediário foram identificados como fatores contribuintes. A despeito do progresso continuado na terapêutica, a maior parte das complicações neurológicas da uremia, como a encefalopatia urêmica, não respondem plenamente à diálise e muitas delas são desencadeadas ou agravadas pela diálise ou transplante renal. Por outro lado, estudos prévios demonstraram que a terapia antioxidante pode ser utilizada como terapia coadjuvante para o tratamento destas complicações neurológicas.In patients with renal failure, encephalopathy is a common problem that may be caused by uremia, thiamine deficiency, dialysis, transplant rejection, hypertension, fluid and electrolyte disturbances or drug toxicity. In general, encephalopathy presents with a symptom complex progressing from mild sensorial clouding to delirium and coma. This review discusses important issues regarding the mechanisms underlying the pathophysiology of uremic encephalopathy. The pathophysiology of uremic encephalopathy up to now is uncertain, but several factors have been postulated to be involved; it is a complex and probably

 3. Sociala mediers påverkan på värde ur ett konsumentperspektiv

  Berg, Johanna; Singh, Rosanna

  2017-01-01

  Syfte - Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för hur sociala medier påverkar värde kring kläder för en konsument. Metod - För att få en djupare förståelse av syftet tillämpades en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer.   Resultat - Resultatet av studien är att konsumenter skapar värde genom upplevelser/erfarenheter och förväntningar, vilket påverkas av individuella och sociala kontexter. Värde baseras på de sociala banden mellan individer på sociala medier. För att bygga re...

 4. Pollen transmission of asparagus virus 2 (AV-2) may facilitate mixed infection by two AV-2 isolates in asparagus plants.

  Kawamura, Ryusuke; Shimura, Hanako; Mochizuki, Tomofumi; Ohki, Satoshi T; Masuta, Chikara

  2014-09-01

  Asparagus virus 2 (AV-2) is a member of the genus Ilarvirus and thought to induce the asparagus decline syndrome. AV-2 is known to be transmitted by seed, and the possibility of pollen transmission was proposed 25 years ago but not verified. In AV-2 sequence analyses, we have unexpectedly found mixed infection by two distinct AV-2 isolates in two asparagus plants. Because mixed infections by two related viruses are normally prevented by cross protection, we suspected that pollen transmission of AV-2 is involved in mixed infection. Immunohistochemical analyses and in situ hybridization using AV-2-infected tobacco plants revealed that AV-2 was localized in the meristem and associated with pollen grains. To experimentally produce a mixed infection via pollen transmission, two Nicotiana benthamiana plants that were infected with each of two AV-2 isolates were crossed. Derived cleaved-amplified polymorphic sequence analysis identified each AV-2 isolate in the progeny seedlings, suggesting that pollen transmission could indeed result in a mixed infection, at least in N. benthamiana.

 5. Spa-typing av stammer av Staphylococcus aureus fra blodkulturer analysert ved UNN Tromsø 2007-2008

  Midtgard, Anette

  2011-01-01

  Bakgrunn: Staphylococcus aureus er et av de vanligste patogenene som kan skape sykdom hos mennesket. Mange av oss er bærere av bakterien i nese eller hals, og det er vist at persisterende bærere har høyere risiko for å utvikle S. aureus-infeksjoner enn andre. De fleste S. aureus-infeksjonene blant bærere er forårsaket av pasientens egen bakteriestamme. Materiale og metode: 140 blodkulturisolater fra pasienter med S. aureus bakteriemi analysert ved Avdeling for mikrobiologi og smitte...

 6. Effekt av melkesyrebakteriers metabolisme på utviklingen av Escherichia coli O157:H7 i melk

  Westblad, Anne Margrethe

  2010-01-01

  Dagens regelverk sier at all melk som omsettes skal være varmebehandlet, men åpner samtidig for salg av melkeprodukter basert på upasteurisert melk, forutsatt overholdelse av visse krav. Dermed kan småskalavirksomheter framstille melkeprodukter av upasteurisert melk hvis de skulle ønske det. Et slikt ønske er ofte begrunnet i tradisjoner og praktiske forhold. I tillegg er det flere som påstår at råmelk er sunnere enn pasteurisert melk og at råmelkas mikroflora hemmer vekst av uønskede bakteri...

 7. Ricœur et la théorie de l’action

  Jean-Luc Petit

  2014-07-01

  Full Text Available  AbstractRicoeur’s Philosophy of the Will is reexamined here both as a source of motivation for his project of dialoguing with the analytic theory of action and as an explanation for the lack of response on the part of his Anglo-American interlocutors.Keywords: Actions, Language, Body, Idealism. RésuméLa Philosophie de la volonté de Ricœur est revisitée ici comme source de motivation de son entreprise de dialogue avec la théorie analytique de l’action et comme explication du défaut de réponse de ses interlocuteurs anglo-américains.Mots-clés: Actions, Langage, Corps, Idéalisme.

 8. EST Table: AV398539 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV398539 NV021929 11/12/09 GO hit GO:0005622(intracellular)|GO:0008270(zinc ion bin...0769|gb|EEZ97216.1| hypothetical protein TcasGA2_TC011009 [Tribolium castaneum] AV398539 NV02 ...

 9. AVS-1357 inhibits melanogenesis via prolonged ERK activation.

  Kim, Dong-Seok; Lee, Hyun-Kyung; Park, Seo-Hyoung; Chae, Chong Hak; Park, Kyoung-Chan

  2009-08-01

  In this study, we demonstrated that a derivative of imidazole, AVS-1357, is a novel skin-whitening compound. AVS-1357 was found to significantly inhibit melanin production in a dose-dependent manner; however, it did not directly inhibit tyrosinase. Furthermore, we found that AVS-1357 induced prolonged activation of extracellular signal-regulated kinase (ERK) and Akt, while it downregulated microphthalmia-associated transcription factor (MITF) and tyrosinase. It has been reported that the activation of ERK and/or Akt is involved in melanogenesis. Therefore, we examined the effects of AVS-1357 on melanogenesis in the absence or presence of PD98059 (a specific inhibitor of the ERK pathway) and/or LY294002 (a specific inhibitor of the Akt pathway). PD98059 dramatically increased melanogenesis, whereas LY294002 had no effect. Furthermore, PD98059 attenuated AVS-1357 induced ERK activation, as well as the downregulation of MITF and tyrosinase. These findings suggest that the effects of AVS-1357 occur via downregulation of MITF and tyrosinase, which is caused by AVS-1357-induced prolonged ERK activation. Taken together, our results indicate that AVS-1357 has the potential as a new skin whitening agent.

 10. La persona como singularidad concreta en la obra de Hans Urs von Balthasar

  Anneliese Meis W.

  2001-01-01

  Full Text Available El presente estudio aborda el concepto de persona de Hans Urs von Balthasar en cuanto singularidad concreta, descubierto a través de una intensa lectura analítica de su voluminosa obra, búsqueda a la luz de la pregunta ¿por qué yo soy precisamente yo? En efecto, el teólogo suizo nunca sistematiza su comprensión de persona ­la distingue sí de los conceptos "individuo", "sujeto" y "espíritu­, pese a que se sirve de aquella como de uno de los pilares más significativos de su pensamiento. Los resultados obtenidos evidencian la complejidad de factores conceptuales, que demuestran que el yo tiene su fundamento último en el acto libre del amor infinito, que como tal constituye la persona desde el dinamismo intradivino de las relaciones opuestas entre Padre, Hijo y Espíritu SantoThis paper regards the concept of person as a concrete singularity in Hans Urs Von Balthasar's work. Such concept rose after a deep analytical reading of his voluminous work, in the light of the guiding question; Why am I, precisely I? The Swiss theologian distinguishes person from the concepts "individual", "subject" and "spirit", but he never synthesises his understanding of person, even though he uses it as one of the most significant pillars of his thought. The results obtained from the research confirm the complexity of the conceptual factors, which show that one's self has its deepest foundation in the free act of the infinite love, which as such, constitutes the person from the intra-divine dynamism of the opposed relations between the Father, Son and Holy Spirit

 11. Development of a journal recommendation tool based upon co-citation analysis of journals cited in Wageningen UR research articles

  Veller, van M.G.P.; Gerritsma, W.

  2015-01-01

  Wageningen UR Library has developed a tool based upon co-citation analysis to recommend alternative journals to researchers for a journal they look up in the tool. The journal recommendations can be tuned in such a way to include citation preferences for each of the five science groups that comprise

 12. Kansen voor vrouwelijk talent : over carrières en barrières van vrouwen bij Wageningen UR

  Lebbink, S.; Steuten, C.; Neefjes, M.

  2013-01-01

  Dit rapport inventariseert de situatie van de doorstroming van vrouwelijke wetenschappers aan Wageningen UR. Zo blijkt er binnen Wageningen University een dik glazen plafond te bestaan, te meten aan de doorstroom van de ene functieschaal naar de volgende. In dit rapport beschrijven we een aantal

 13. Mineralogical Mapping of Quadrangle Av-2 (belicia) and Av-3 (caparronia) on 4 Vesta.

  Stephan, K.; Frigeri, A.; Barucci, M. A.; Sunshine, J.; Jaumann, R.; Palomba, E.; Blewett, D. T.; Yingst, A.; Marchi, S.; De Sanctis, C. M.; Matz, K.-D.; Roatsch, Th.; Preusker, F.; Le Corre, L.; Reddy, V.; Russell, C. T.; Raymond, C. A.

  2012-04-01

  Since the arrival of the Dawn spacecraft at 4 Vesta on July 16, 2011 the Visible and InfraRed Imaging Spectrometer (VIR) has acquired hyperspectral images of Vesta's surface, which enable to characterize Vesta's mineralogical composition in the wavelength range from 0.25 to 5.1µm. As part of the analysis of Vesta's surface composition the science team is preparing a series of 15 quadrangle maps showing the results derived from the spectroscopic analysis of the VIR and FC color data. We present preliminary results of the spectroscopic analysis achieved for the quadrangles Av-2 (Belicia) and Av-3 (Caparronia), which show Vesta's surface between 21°N - 66° N°, 0° - 90°E and 90° - 180° E, respectively. These results are based on the analysis of the combination of the visible albedo, spectral parameters including the position, depth of the pyroxene absorptions, as well as color ratio composites using the VIR channels centering at 749nm/438nm (Red), 749nm/917nm (Green) and 438nm/749nm (Blue). Vesta's rotation axis, however, is tilted ~29° with respect to its orbital plane. Since Dawn arrived during northern winter, portions of Vesta north of ~45° N are dominated by extended shadows or have not yet been imaged due to permanent night. Thus, limited FC color or VIR hyperspectral data have been available for the quadrangles Av-2 and Av-3. The illuminated parts are dominated by a heavily-cratered northern terrain with ancient troughs and grooves and named after the prominent relatively large impact craters Belicia (~37°N/48°E) and Caparronia (~36°N/167°E). Numerous impact craters of different size, morphology, and state of surface degradation are apparent. Most spectral variations are strongly affected by the extreme illumination conditions, making the analysis of albedo variations and spectral signatures rather difficult. Their interpretation thus remains. Nevertheless, VIR spectra show clear evidence of Vesta's surface composition similar to those of HED

 14. Cofactor requirement of HpyAV restriction endonuclease.

  Siu-Hong Chan

  Full Text Available BACKGROUND: Helicobacter pylori is the etiologic agent of common gastritis and a risk factor for gastric cancer. It is also one of the richest sources of Type II restriction-modification (R-M systems in microorganisms. PRINCIPAL FINDINGS: We have cloned, expressed and purified a new restriction endonuclease HpyAV from H. pylori strain 26695. We determined the HpyAV DNA recognition sequence and cleavage site as CCTTC 6/5. In addition, we found that HpyAV has a unique metal ion requirement: its cleavage activity is higher with transition metal ions than in Mg(++. The special metal ion requirement of HpyAV can be attributed to the presence of a HNH catalytic site similar to ColE9 nuclease instead of the canonical PD-X-D/EXK catalytic site found in many other REases. Site-directed mutagenesis was carried out to verify the catalytic residues of HpyAV. Mutation of the conserved metal-binding Asn311 and His320 to alanine eliminated cleavage activity. HpyAV variant H295A displayed approximately 1% of wt activity. CONCLUSIONS/SIGNIFICANCE: Some HNH-type endonucleases have unique metal ion cofactor requirement for optimal activities. Homology modeling and site-directed mutagenesis confirmed that HpyAV is a member of the HNH nuclease family. The identification of catalytic residues in HpyAV paved the way for further engineering of the metal binding site. A survey of sequenced microbial genomes uncovered 10 putative R-M systems that show high sequence similarity to the HpyAV system, suggesting lateral transfer of a prototypic HpyAV-like R-M system among these microorganisms.

 15. [AVS concentrations in Xinan Creek and the influencing factors].

  Liu, Xiao-Bing; Wen, Yan-Mao; Li, Feng; Wu, Chang-Hua; Duan, Zhi-Peng

  2012-07-01

  Sediment and overlying water samples were collected at 10 sampling stations at Xinan Creek, a tidal river in Pearl River Delta, and analyzed for physical and chemical characteristics as well as microbial incicators, in order to reveal the main factors dominating the spatial distribution of acid volatile sulfide (AVS). The effects of Eh, SRB OC and TS on the spatial distribution of AVS were investigated and the impact of AVS on the toxicity of heavy metals in the studied area was evaluated. The results showed that the range of AVS was 0.207-41.453 micromol x g(-1), with an average of 6.684 micromol x g(-1), which is relatively high compared to the results in other studies. The AVS value of the surface layer was higher than the bottom layer in 5 stations. The AVS values in both the surface layer and the bottom layer were highly variable, the coefficients of variation being 93.61% and 153.09% , respectively. The analytical results revealed that TS was the factor with the greatest impact on the spatial distribution of AVS, and the order was TS > OC > Eh > SRB. Potential ecological risk of heavy metals existed in 60% of the smpling stations based on the value of Sigma (SEM5-AVS), however, with the criterion of [Sigma(SEM5-AVS)]/foc, none of them had inacceptable ecological risk. Furthermore, in terms of single species of heavy metals, there was certain risk of toxic effect for all the five heavy metals (Cd, Ni, Cu, Zn and Pb). The above mentioned results will provide valuable data for the in-depth study of the formation mechanism of AVS and helpful reference for environmental impact assessment and scientific rehabilitation of heavy metals in polluted rivers.

 16. Modellering av urbane pluviale flommer ved bruk av værradar

  Kjølseth, Tora Marie Hveem; Vatne, Ingrid

  2017-01-01

  Ekstreme nedbørhendelser med påfølgende pluviale flommer forårsaker store skader på infrastruktur og bebyggelse. Skadene fører til betydelige samfunnskostnader, og problemet er økende. Avrenningsmodeller kan benyttes for å simulere flomforløpet til en nedbørhendelse, og er et mye brukt verktøy i planlegging, prosjektering, dimensjonering og drift av overvann-systemer. Som inngangsdata i avrenningsmodeller er det vanlig å bruke konstruert nedbør, der det tas utgangspunkt i målinger og statisti...

 17. Transport og akkumulering av jern i profiler av et dyrket myrareal

  Ødelien, M.; Selmer-Olsen, A. R.; Lie, Ole

  1980-01-01

  En mindre del av et stort dyrket myrareal på eiendommen Vivang, Våler i Solør, har uvanlig jernrik torv. Her har havre hatt god vegetativ vekst, men meget dårlig kjerneutvikling (5,10). Det siste har vist seg å skyldes molybdenmangel, som særlig må antas å ha årsakssammenheng med det store jerninnholdet i torva. I denne artikkelen er arealet med molybdenmangel kalt A og et tilgrensende areal uten synlige tegn til slik mangel B. Tabellene 1-3 viser kjemiske analyseresultater for torv fra 3 pro...

 18. En undersökning av Norwegians kriskommunikation under flygstrejken 2015. : En textanalys av Facebookinlägg och pressmeddelanden.

  Emma, Mickelsson

  2016-01-01

  Numera lever vi i ett krissamhälle där vi nästan varje dag nås av budskap från olika typer av kriser. När en organisation drabbas av en kris är det viktigt att tänka på vilken kommunikation man använder för att nå ut med sitt budskap. Uppsatsens syfte var att undersöka hur en organisation använder sig av olika försvarsstrategier och retoriska appeller i sin kriskommunikation. Organisationen som valdes ut var flygbolaget Norwegian och deras hantering av den 11 dagar långa flygs...

 19. Slutrapport - utökad samordning av landskapsövervakning och uppföljning av Natura 2000

  Ståhl, Göran; Gardfjell, Hans; Glimskär, Anders; Hagner, Åsa; Holm, Sören; Walheim, Mats

  2007-01-01

  I denna kortversion av 2006 års slutrapport från projektet ”utökad samordning av landskaps- övervakning och uppföljning av Natura 2000” redovisas de viktigaste resultaten på ett sätt som gör dem enklare tillgängliga för inriktningsbeslut om ambitionsnivå för uppföljnings- arbetet. Nuvarande målsättning är att Naturamoment införlivas i Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS) och Riksinventeringen av Skog (RIS) från och med 2008; under 2009 beräknas kompletteran...

 20. An Overview of the HomePlug AV2 Technology

  Yonge, Larry; Abad, Jose; Afkhamie, Kaywan; Guerrieri, Lorenzo; Katar, Srinivas; Lioe, Hidayat; Pagani, Pascal; Riva, Raffaele; Schneider, Daniel M.; Schwager, Andreas

  2013-01-01

  HomePlug AV2 is the solution identified by the HomePlug Alliance to achieve the improved data rate performance required by the new generation of multimedia applications without the need to install extra wires. Developed by industry-leading participants in the HomePlug AV Technical Working Group, the HomePlug AV2 technology provides Gigabit-class connection speeds over the existing AC wires within home. It is designed to meet the market demands for the full set of future in-home networking co...

 1. A case of pancreatic AV malformation in an elderly man.

  Gupta, Vipin; Kedia, Saurabh; Sonika, Ujjwal; Madhusudhan, Kumble Seetharama; Pal, Sujoy; Garg, Pramod

  2018-06-01

  A 60-year-old man presented with recurrent abdominal pain and weight loss for 6 months. Abdominal imaging showed a large vascular lesion in the head and neck of pancreas suggestive of arteriovenous malformation (AV malformation). Endoscopic ultrasound was done which showed features of AV malformation with no evidence of pancreatic malignancy. Surgery was planned for definitive treatment of malformation. Digital subtraction angiography with angioembolization was done prior to surgery to reduce vascularity of the lesion. He recovered after a pylorus preserving pancreaticoduodenectomy. Histopathology of the resected specimen confirmed the pancreatic AV malformation. There has been no recurrence at 2 years of follow-up.

 2. Förändring av förpackning som utökning av marknadsmixen : En studie av fem snabbrörliga konsumentvaror inom livsmedelsbranschen

  Sandström, Carolina; Eriksson, Sofie

  2011-01-01

  Denna uppsats behandlar förändring av förpackning som en möjlig utökning av produktkategorin i Kotler & Kellers utvidgade marknadsmix. I marknadsmixen behandlas förpackningen som statisk under en varas livstid och studiens syfte var att se om förpackningsförändringar istället bör ske vid flertalet tillfällen. Genom existerande litteratur identifierades tre centrala begrepp som ansågs betydelsefulla för studien; förpackning, förändring av förpackning och differentiering. Fem olika företag ...

 3. Uréia para Vacas em Lactação: 2. Estimativas do Volume Urinário, da Produção Microbiana e da Excreção de Uréia

  Silva Rosângela Maria Nunes da

  2001-01-01

  Full Text Available Esta pesquisa foi desenvolvida, utilizando 15 vacas lactantes (Holandês x Gir alimentadas à vontade com rações isoprotéicas constituídas de 60% de silagem e 40% de concentrado na matéria seca (MS e 0; 0,7; 1,4; e 2,1% de uréia, correspondentes aos teores de 2,08; 4,01; 5,76; e 8,07% de proteína bruta na forma de compostos nitrogenados não-protéicos (NNP, com os objetivos de desenvolver metodologia não-invasiva, para estimar a produção de proteína microbiana, utilizando-se a excreção total de derivados de purinas (DP; avaliar as concentrações de creatinina, uréia e N-uréia no plasma e no leite; e comparar as excreções de DP e uréia obtidas a partir de coletas de urina total e spot. Os animais tinham peso vivo médio inicial de 511,8 kg e foram distribuídos ao acaso entre tratamentos. O período experimental teve duração de 90 dias para cada vaca, iniciando-se imediatamente após o parto. Os resultados obtidos foram avaliados estatisticamente por análises de variância e de regressão. As amostras de urina foram obtidas a partir de coletas com 24 horas de duração ou a partir de amostra de urina obtida aproximadamente 4 horas após a alimentação (urina spot, enquanto as de sangue foram obtidas 4 horas após o fornecimento do alimento. As concentrações de uréia e N-uréia no plasma e leite, assim como a excreção de creatinina, que apresentou valor médio de 23,60 mg/kg PV, não foram afetadas pela adição de quantidades crescentes de NNP à ração. As excreções urinárias de uréia, alantoína, ácido úrico e DP, as purinas absorvidas e a produção de N microbiano não foram influenciadas pela dieta. As excreções diárias estimadas de uréia, alantoína e ácido úrico seguiram o mesmo padrão obtido pela coleta de 24 horas de duração. Amostra spot de urina foi capaz de estimar satisfatoriamente a excreção de DP e, subseqüentemente, a produção de N microbiano.

 4. A new endemic representative of the genus Rascioduvalius S. B. Ćurčić, Brajković, Mitić & B. P. M. Ćurčić from Mt. Zlatibor, Western Serbia (Trechini, Carabidae, Coleoptera

  Ćurčić Srećko B.

  2005-01-01

  Full Text Available A new species of cavernicolous and endemic trechine ground beetles Rascioduvalis zlatiborensis n. sp., is described and diagnosed in the present paper. Also, all important taxonomic features are considered and illustrated. The type specimens of the new species were collected from the Markova (= Ršumska Pećina Cave, village of Gornji Ljubiš, Mt. Zlatibor, Western Serbia. The new species and its congeners belong to a separate phyletic lineage of Tertiary age. All members of Rascioduvalius S. B. Ćurčić, Brajković, Mitić & B. P. M. Ćurčić are distributed in Western Serbia only, where they have gone through intense differentiation and radiation due to evolution of the karstic relief.

 5. Klarar polisen krisen? : En kvalitativ textanalys av polisens kriskommunikationsretorik

  Johnsson, Sara; Hedbjörk, Emma

  2016-01-01

  Syftet med denna studie var att ur ett public relations-perspektiv studera polisens kriskommunikationsretorik i samband med kritik från allmänheten. Denna uppsats har utgått från två fall; fallet i arresten och kvinnoregistret. I uppsatsen har en kvalitativ textanalys använts på sammanlagt 14 texter från polisens egna kanaler. Den teori som använts för att urskilja vilka försvarsstrategier som polisen använt i materialet är image restoration theory. Dessutom har ett public relations-perspekti...

 6. Open Source AV solution supporting In Situ Simulation

  Krogh, Kristian; Pociunas, Gintas; Dahl, Mads Ronald

  the software to meet our expectations for a portable AV system for VAD. The system would make use of “off the shelf” hardware components which are widely available and easily replaced or expanded. The developed AV software and coding is contracted to be available as Copyleft Open Source to ensure low cost...... a stable AV software that has be developed and implemented for an in situ simulation initiative. This version (1.3) is the first on released as Open Source (Copyleft) software (see QR tag). We have found that it is possible to deliver multi-camera video assisted debriefing in a mobile, in situ simulation...... environment using an AV system constructed from “off the shelf” components and Open Source software....

 7. Practically perfect: learning by doing at AVS congress.

  2017-02-18

  It has been some time since Cambridge vet school last hosted the annual AVS congress, which meant that this year's congress committee faced a steep learning curve. However, as Gill Harris reports, it rose to the occasion. British Veterinary Association.

 8. Knihovna Sociologického ústavu AV ČR

  Hesová, Nela

  2017-01-01

  Roč. 7, č. 3 (2017) E-ISSN 1805-2800 Institutional support: RVO:68378025 Keywords : library Subject RIV: AF - Documentation, Librarianship, Information Studies https://www.lib.cas.cz/casopis-informace/knihovna-sociologickeho-ustavu-av-cr/

 9. EST Table: AV399390 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV399390 NV120162 11/12/09 n.h 10/09/28 100 %/181 aa ref|YP_002884244.1| Ac13-like ...yhedrovirus] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV399390 NV12 ...

 10. AVS (Application Visualization System) user`s guide

  Masuko, Kenji; Kato, Katsumi [Research Organization for Information Science Technology, Tokai, Ibaraki (Japan); Gorai, Kazuo; Yamazaki, Kazuhiko

  1996-03-01

  Computer and network environment for image processing has been developed and maintained under the course of establishing a distributed processing environment by the information system operating division. We introduced a server for image processing, AVS for image processing software and an animation processing system (video, frame scan converter). This report summarizes the information to use AVS and to develop and maintain computer and network environment for image processing. (author).

 11. Produção de proteína microbiana, concentração plasmática de uréia e excreções de uréia em novilhos alimentados com diferentes níveis de uréia ou casca de algodão Effects of feeding different levels of urea or cottonseed hulls on microbial protein synthesis, plasma urea concentration and urea excretion in steers

  Karla Alves Magalhães; Sebastião de Campos Valadares Filho; Rilene Ferreira Diniz Valadares; Mônica Lopes Paixão; Douglas dos Santos Pina; Pedro Veiga Rodrigues Paulino; Mário Luiz Chizzotti; Marcos Inácio Marcondes; Alexandre Magno Araújo; Marlos Oliveira Porto

  2005-01-01

  Com o objetivo de avaliar os efeitos dos níveis de uréia ou casca de algodão sobre a produção de proteína microbiana, estimada por meio dos derivados de purinas na urina, a concentração de uréia plasmática (NUP) e as excreções de uréia em novilhos, foram realizados dois experimentos. No primeiro, 24 novilhos mestiços castrados, com peso vivo médio inicial de 300 kg, foram alocados em delineamento inteiramente casualizado, nos quatro tratamentos: 0; 0,65; 1,30 e 1,95% de uréia na base da MS to...

 12. Optical band gap energy and ur bach tail of CdS:Pb2+ thin films

  Chavez, M.; Juarez, H.; Pacio, M. [Universidad Autonoma de Puebla, Instituto de Ciencias, Centro de Investigacion en Dispositivos Semiconductores, Av. 14 Sur, Col. Jardines de San Manuel, Ciudad Universitaria, Puebla, Pue. (Mexico); Gutierrez, R.; Chaltel, L.; Zamora, M.; Portillo, O. [Universidad Autonoma de Puebla, Facultad de Ciencias Quimicas, Laboratorio de Materiales, Apdo. Postal 1067, 72001 Puebla, Pue. (Mexico); Mathew, X., E-mail: osporti@yahoo.mx [UNAM, Instituto de Energias Renovables, Temixco, Morelos (Mexico)

  2016-11-01

  Pb S-doped CdS nano materials were successfully synthesized using chemical bath. Transmittance measurements were used to estimate the optical band gap energy. Tailing in the band gap was observed and found to obey Ur bach rule. The diffraction X-ray show that the size of crystallites is in the ∼33 nm to 12 nm range. The peaks belonging to primary phase are identified at 2θ = 26.5 degrees Celsius and 2θ = 26.00 degrees Celsius corresponding to CdS and Pb S respectively. Thus, a shift in maximum intensity peak from 2θ = 26.4 to 28.2 degrees Celsius is clear indication of possible transformation of cubic to hexagonal phase. Also peaks at 2θ = 13.57, 15.9 degrees Celsius correspond to lead perchlorate thiourea. The effects on films thickness and substrate doping on the band gap energy and the width on tail were investigated. Increasing doping give rise to a shift in optical absorption edge ∼0.4 eV. (Author)

 13. Aspiration, Consumer Culture, and Individualism in Les Belles-Sœurs

  Julie Robert

  2014-01-01

  Full Text Available The premise of Michel Tremblay’s revolutionary 1968 play, Les Belles-Sœurs , is a working bee. A group of working-class women gather to paste a million trading stamps, won in a sweepstakes, into booklets that once full can be redeemed for household goods. As the guests surreptitiously pilfer what they see as their hostess’s underserved windfall, their actions problematize the links between the individualistic aspects of consumer and material culture and the communal values they share as members of Quebec’s working class. Taking consumer culture and material desire as a starting point, this essay considers the relationship between the individual and the collective inherent in such matters and situates it in relation to the ways in which consumer culture, individual advancement, and national projects of collective betterment, namely the Quiet Revolution, are implicitly treated in the play. It is argued that Tremblay does not resolutely condemn consumer culture as something apart from the monumental social and political changes of the era, but rather sees in the practices of consumerism aspects of collective behavior that trouble interpretations of the accumulation of material goods as selfish or individualistic undertakings.

 14. VisualUrText: A Text Analytics Tool for Unstructured Textual Data

  Zainol, Zuraini; Jaymes, Mohd T. H.; Nohuddin, Puteri N. E.

  2018-05-01

  The growing amount of unstructured text over Internet is tremendous. Text repositories come from Web 2.0, business intelligence and social networking applications. It is also believed that 80-90% of future growth data is available in the form of unstructured text databases that may potentially contain interesting patterns and trends. Text Mining is well known technique for discovering interesting patterns and trends which are non-trivial knowledge from massive unstructured text data. Text Mining covers multidisciplinary fields involving information retrieval (IR), text analysis, natural language processing (NLP), data mining, machine learning statistics and computational linguistics. This paper discusses the development of text analytics tool that is proficient in extracting, processing, analyzing the unstructured text data and visualizing cleaned text data into multiple forms such as Document Term Matrix (DTM), Frequency Graph, Network Analysis Graph, Word Cloud and Dendogram. This tool, VisualUrText, is developed to assist students and researchers for extracting interesting patterns and trends in document analyses.

 15. Supplement to LA-UR-17-21218: Application to SSVD

  Tregillis, Ian Lee [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States)

  2018-01-22

  We apply the formalism derived in LA-UR-17-21218 to the prescription for an RMI-based self-similar velocity distribution (SSVD) derived by Ham- merberg et al.. We compute analytically the true [mt(t)] and inferred [mi(t)] ejecta mass arriving at the piezoelectric sensor for several shots de- scribed in the literature and compare the results to the data. We nd that while the \\RMI + SSVD" prescription gives rise to decent estimates for the nal accumulated mass at the pin, the time-dependent accumulation rises too sharply and linearly to agree with data. We also compute the time-dependent pressure and voltage at the sensor, and compare the latter to data. The pres- sure does not rise smoothly from zero, instead exhibiting a strong surge as the leading edge of the ejecta cloud arrives, which produces an initial sharp spike in the voltage trace, which is not observed. These inconsistencies result from a discontinuity in the prescribed self-similar velocity distribution at maximum relative velocity.

 16. URS DataBase: universe of RNA structures and their motifs.

  Baulin, Eugene; Yacovlev, Victor; Khachko, Denis; Spirin, Sergei; Roytberg, Mikhail

  2016-01-01

  The Universe of RNA Structures DataBase (URSDB) stores information obtained from all RNA-containing PDB entries (2935 entries in October 2015). The content of the database is updated regularly. The database consists of 51 tables containing indexed data on various elements of the RNA structures. The database provides a web interface allowing user to select a subset of structures with desired features and to obtain various statistical data for a selected subset of structures or for all structures. In particular, one can easily obtain statistics on geometric parameters of base pairs, on structural motifs (stems, loops, etc.) or on different types of pseudoknots. The user can also view and get information on an individual structure or its selected parts, e.g. RNA-protein hydrogen bonds. URSDB employs a new original definition of loops in RNA structures. That definition fits both pseudoknot-free and pseudoknotted secondary structures and coincides with the classical definition in case of pseudoknot-free structures. To our knowledge, URSDB is the first database supporting searches based on topological classification of pseudoknots and on extended loop classification.Database URL: http://server3.lpm.org.ru/urs/. © The Author(s) 2016. Published by Oxford University Press.

 17. Effekt av ulike kjemiske- og biologiske preparater på forekomsten av Fusarium og mykotoksiner i havre

  Shakery, Bita

  2013-01-01

  Aksfusariose er en vanlig sykdom på korn forårsaket av flere ulike Fusarium-arter. En Fusarium-infeksjon på akset gir tap av avling i tillegg til en reduksjon i kvaliteten på kornet. Reduksjonen i kvalitet skjer i hovedsak gjennom produksjon av en rekke toksiske metabolitter (mykotoksiner) som kan være en helserisiko for både dyr og mennesker. I de senere årene har det vært økt fokus på Fusarium og mykotoksiner i korn både i Norge og i store deler av verden. En årsak til det...

 18. La costellazione dei generi: forme letterarie e modi del discorso nel pensiero di Paul Ricœur

  Roberto Talamo

  2013-12-01

  Full Text Available Il pensiero filosofico di Ricœur si è sviluppato attraverso un costante e proficuo confronto con le diverse forme della letteratura antica e moderna. Con una carrellata attraverso i testi del filosofo e quelli dei principali interpreti della sua riflessione, si ricostruisce la trama significativa dei nessi tra filosofia e generi letterari: questi offrono al pensiero ricoeuriano la possibilità di «pensare di più» i nodi etici del campo filosofico.

 19. Transcendental in Hans Urs von Balthasar’s theological aesthetics and its significance for Chinese academic aesthetics

  Peng, Sheng-Yu

  2013-01-01

  This thesis begins a dialogue between Hans Urs von Balthasar’s theological aesthetics and Chinese academic aesthetics. We identify a tension between aesthetics and religion in Chinese academic aesthetics, and argue that a dialogue with von Balthasar’s work has the potential to contribute to the development of Chinese academic aesthetics with regard to overcoming that tension. In order to set a ground for the dialogue, von Balthasar’s theological aesthetics is examined in Par...

 20. A Detailed Study and Synthesis of Flow Observables in the IP-Glasma+MUSIC+UrQMD Framework

  McDonald, Scott; Shen, Chun; Fillion-Gourdeau, François; Jeon, Sangyong; Gale, Charles

  2017-11-01

  In this work we use the IP-Glasma+MUSIC+UrQMD framework to systematically study a wide range of hadronic flow observables at 2.76 TeV. In addition to the single particle spectra and anisotropic flow coefficients vn previously studied in [S. McDonald, C. Shen, F. Fillion-Gourdeau, S. Jeon and C. Gale, arxiv:arXiv:1609.02958 [hep-ph

 1. Transverse momentum spectra of hadrons in p + p collisions at CERN SPS energies from the UrQMD transport model

  Ozvenchuk, V.; Rybicki, A.

  2018-05-01

  The UrQMD transport model, version 3.4, is used to study the new experimental data on transverse momentum spectra of π±, K±, p and p bar produced in inelastic p + p interactions at SPS energies, recently published by the NA61/SHINE Collaboration. The comparison of model predictions to these new measurements is presented as a function of collision energy for central and forward particle rapidity intervals. In addition, the inverse slope parameters characterizing the transverse momentum distributions are extracted from the predicted spectra and compared to the corresponding values obtained from NA61/SHINE distributions, as a function of particle rapidity and collision energy. A complex pattern of deviations between the experimental data and the UrQMD model emerges. For charged pions, the fair agreement visible at top SPS energies deteriorates with the decreasing energy. For charged K mesons, UrQMD significantly underpredicts positive kaon production at lower beam momenta. It also underpredicts the central rapidity proton yield at top collision energy and overpredicts antiproton production at all considered energies. We conclude that the new experimental data analyzed in this paper still constitute a challenge for the present version of the model.

 2. Structural Elucidation of Metabolites of Synthetic Cannabinoid UR-144 by Cunninghamella elegans Using Nuclear Magnetic Resonance (NMR) Spectroscopy.

  Watanabe, Shimpei; Kuzhiumparambil, Unnikrishnan; Fu, Shanlin

  2018-03-08

  The number of new psychoactive substances keeps on rising despite the controlling efforts by law enforcement. Although metabolism of the newly emerging drugs is continuously studied to keep up with the new additions, the exact structures of the metabolites are often not identified due to the insufficient sample quantities for techniques such as nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy. The aim of the study was to characterise several metabolites of the synthetic cannabinoid (1-pentyl-1H-indol-3-yl) (2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) methanone (UR-144) by NMR spectroscopy after the incubation with the fungus Cunninghamella elegans. UR-144 was incubated with C. elegans for 72 h, and the resulting metabolites were chromatographically separated. Six fractions were collected and analysed by NMR spectroscopy. UR-144 was also incubated with human liver microsomes (HLM), and the liquid chromatography-high resolution mass spectrometry analysis was performed on the HLM metabolites with the characterised fungal metabolites as reference standards. Ten metabolites were characterised by NMR analysis including dihydroxy metabolites, carboxy and hydroxy metabolites, a hydroxy and ketone metabolite, and a carboxy and ketone metabolite. Of these metabolites, dihydroxy metabolite, carboxy and hydroxy metabolites, and a hydroxy and ketone metabolite were identified in HLM incubation. The results indicate that the fungus is capable of producing human-relevant metabolites including the exact isomers. The capacity of the fungus C. elegans to allow for NMR structural characterisation by enabling production of large amounts of metabolites makes it an ideal model to complement metabolism studies.

 3. Schedules of Controlled Substances: Placement of UR-144, XLR11, and AKB48 into Schedule I. Final rule.

  2016-05-11

  With the issuance of this final rule, the Drug Enforcement Administration places (1-pentyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone (UR-144), [1-(5-fluoro-pentyl)-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone (5-fluoro-UR-144, XLR11), and N-(1-adamantyl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide (APINACA, AKB48), including their salts, isomers, and salts of isomers whenever the existence of such salts, isomers, and salts of isomers is possible, into schedule I of the Controlled Substances Act. This scheduling action is pursuant to the Controlled Substances Act which requires that such actions be made on the record after opportunity for a hearing through formal rulemaking. This action imposes the regulatory controls and administrative, civil, and criminal sanctions applicable to schedule I controlled substances on persons who handle (manufacture, distribute, reverse distribute, import, export, engage in research, conduct instructional activities or chemical analysis, or possess), or propose to handle UR-144, XLR11, or AKB48.

 4. Flexible ureterorenoscopy (F-URS) with holmium laser versus extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) for treatment of renal stone <2 cm: a meta-analysis.

  Mi, Yuanyuan; Ren, Kewei; Pan, Haiyan; Zhu, Lijie; Wu, Sheng; You, Xiaoming; Shao, Hongbao; Dai, Feng; Peng, Tao; Qin, Feng; Wang, Jian; Huang, Yi

  2016-08-01

  The objective of the study was to systematically review the efficacy and safety of flexible ureterorenoscopy (F-URS) with holmium laser versus extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) for the treatment of renal stone ESWL (WMD = 2.13, 95 % CI 1.13-4.00, P = 0.02). F-URS is associated with higher SFR, lower APR and RR than ESWL. F-URS is a safe and effective procedure. It can successfully treat patients with stones for 1-2 cm, especially for lower pole stone, without increasing complications, operative time and hospital stay. F-URS can be used as an alternative treatment to ESWL in selected cases with larger renal stones. However, further randomized trials are needed to confirm these findings.

 5. Markery pro určení náchylnosti brambor k obecné strupovitosti

  Krištůfek, Václav; Diviš, J.; Ságová-Marečková, M.; Kopecký, J.

  2011-01-01

  Roč. 19, č. 5 (2011), s. 19-21 ISSN 1211-2429 R&D Projects: GA ČR(CZ) GA526/96/0168; GA AV ČR IBS6066001; GA MZe QH92151 Institutional research plan: CEZ:AV0Z60660521 Keywords : potatoes * common scab * detection Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

 6. Oral Uncaria rhynchophylla (UR) reduces kainic acid-induced epileptic seizures and neuronal death accompanied by attenuating glial cell proliferation and S100B proteins in rats.

  Lin, Yi-Wen; Hsieh, Ching-Liang

  2011-05-17

  Epilepsy is a common clinical syndrome with recurrent neuronal discharges in cerebral cortex and hippocampus. Here we aim to determine the protective role of Uncaria rhynchophylla (UR), an herbal drug belong to Traditional Chinese Medicine (TCM), on epileptic rats. To address this issue, we tested the effect of UR on kainic acid (KA)-induced epileptic seizures and further investigate the underlying mechanisms. Oral UR successfully decreased neuronal death and discharges in hippocampal CA1 pyramidal neurons. The population spikes (PSs) were decreased from 4.1 ± 0.4 mV to 2.1 ± 0.3 mV in KA-induced epileptic seizures and UR-treated groups, respectively. Oral UR protected animals from neuronal death induced by KA treatment (from 34 ± 4.6 to 191.7 ± 48.6 neurons/field) through attenuating glial cell proliferation and S100B protein expression but not GABAA and TRPV1 receptors. The above results provide detail mechanisms underlying the neuroprotective action of UR on KA-induced epileptic seizure in hippocampal CA1 neurons. Crown Copyright © 2011. Published by Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.

 7. Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for the detection of use of the synthetic cannabinoid agonists UR-144 and XLR-11 in human urine.

  Mohr, Amanda L A; Ofsa, Bill; Keil, Alyssa Marie; Simon, John R; McMullin, Matthew; Logan, Barry K

  2014-09-01

  Ongoing changes in the synthetic cannabinoid drug market create the need for relevant targeted immunoassays for rapid screening of biological samples. We describe the validation and performance characteristics of an enzyme-linked immunosorbent assay designed to detect use of one of the most prevalent synthetic cannabinoids in urine, UR-144, by targeting its pentanoic acid metabolite. Fluorinated UR-144 (XLR-11) has been demonstrated to metabolize to this common product. The assay has significant cross-reactivity with UR-144-5-OH, UR-144-4-OH and XLR-11-4-OH metabolites, but assay's cutoff is 5 ng/mL relative to the pentanoic acid metabolite of UR-144, which is used as the calibrator. The method was validated with 90 positive and negative control urine samples for UR-144, XLR-11 and its metabolites tested versus liquid chromatography-tandem mass spectrometry. The accuracy, sensitivity and specificity were determined to be 100% for the assay at the specified cutoff. © The Author 2014. Published by Oxford University Press. All rights reserved. For Permissions, please email: journals.permissions@oup.com.

 8. The role of AV and VV optimization for CRT

  William W. Brabham, M.D.

  2013-06-01

  Full Text Available Cardiac resynchronization therapy is an effective therapy for patients with left ventricular systolic dysfunction and a ventricular conduction delay; however, approximately 30% of patients do not experience significant clinical improvement with this treatment. Modern devices allow individualized programming of the AV delay and VV offset, which offer the possibility of improving clinical response rates with optimized programming. AV and VV delay optimization techniques have included echocardiography, device-based algorithms, and several other novel noninvasive techniques. While an acute improvement in hemodynamic function has been clearly demonstrated with optimized device settings, long-term clinical benefit is limited. In the majority of cases, an empiric AV delay with simultaneous biventricular or left ventricular pacing is adequate. The value of optimization of these intervals in “non-responders” still requires further investigation.

 9. Lesing av delvis motstridende tekster i syvende klasse

  Wenke Mork Rogne

  2013-06-01

  Full Text Available I denne artikkelen ser vi på hvilken type informasjon elever i 7. klasse vektlegger for å konstruere en sammenhengende oppsummering av fire til dels motstridende tekster. Elever møter ofte flere tekster om samme tema – multiple tekster – og vi trenger økt kunnskap om hvordan de leser slike tekster. Elevene leste fire ulike tekster om en sykkelulykke. Tekstene presenterte informasjon som var delvis sammenfallende på tvers av alle tekstene, og delvis motstridende informasjon som innebar at enkelte tekster ga ulike beskrivelser av hendelsesforløpet. Vi testet elevenes ordavkodingsferdigheter, fikk dem til å fylle ut et spørreskjema om lesevaner og vi innhentet elevenes resultater på Nasjonal leseprøve. Etter lesing ba vi elevene gi en oppsummering av sykkelulykken. Elevene gjenga relativt mer sammenfallende informasjon enn motstridende informasjon. Gode resultater på Nasjonal leseprøve ser ut til å ha en sammenheng med elevenes ferdigheter i å konstruere en sammenhengende forståelse av de fire tekstene. Elever som oppga å lese mye på Internett hadde imidlertid fått med mindre av informasjonen som var felles for de fire tekstene i sine oppsummeringer. Vi fant også en negativ sammenheng mellom fritidslesing på Internett og resultatene fra Nasjonal leseprøve. Samlet sett indikerer resultatene at når elevene skal skape sammenheng mellom flere delvis motstridende tekster, så blir sammenfallende informasjon vektlagt mer enn motstridende informasjon. Dessuten ser det ut til at de elevene som bruker mest fritid til å lese på Internett, sliter mer med å sammenfatte innholdet i de fire tekstene enn de andre elevene.

 10. EST Table: AV403981 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available terminase large subunit (DNA packaging protein A) from bacteriophage origin [Escherichia coli UMN026] 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV403981 pg-- ... ...AV403981 pg--0297 11/12/09 n.h 10/09/28 100 %/265 aa ref|YP_002411376.1| terminase large subunit (DNA packag...ing protein A) from bacteriophage origin [Escherichia coli UMN026] emb|CAR11828.1|

 11. Kvantifisering av overvann: Case Brøset

  Huurnink, Jon Egenberg

  2012-01-01

  Oppgaven forsøker å vise den systemresponsen som er særegen for konvensjonelle tiltak og blå-grønne tiltak. Dette er aktuelt på Brøset bydel som en del av Fremtiden byer prosjektet og skal bygges om til boligområde. MIKE URBAN og MIKE 21 er benyttet til å lage en konseptuell modell.Ved å sammenligne sommer- og vinterforhold, i tillegg til ulike gjentaksintervaller (1, 20 og 100år), vil kurver for videreført vannmengde gi et inntrykk av tiltakenes effekt. Dette gir beslutningsstøtte for Komm...

 12. EST Table: AV398396 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV398396 NV021762 11/12/09 GO hit GO:0005622(intracellular)|GO:0008270(zinc ion bin...ding) 10/09/28 n.h 10/08/28 n.h 10/08/27 n.h 10/09/10 30 %/120 aa AGAP003111-PA Protein|2R:32505726:32508690:1|gene:AGAP003111 10/09/10 n.h 10/09/10 n.h AV398396 NV02 ...

 13. Vindkraftverk av UHPC 2.2 : En undersökning av högpresterande betong med syntetfiberarmeringen STRUX

  Rydén, Michaéla; Nilsson, Thina

  2013-01-01

  Användandet av betong som ersättare för stål vid produktionen av vindkraftverkstorn har ökat den senaste tiden. Betongtorn är betydligt billigare än ståltorn men problem som sprickbildningar, frostsprängningar och följaktligen armeringskorrosion har uppstått bl a på grund av vibrationer från rotorn. I fundamentet i vindkraftverk kan ovan nämnda problem också uppstå och det uppfyller således inte alltid funktionskraven. Det här examensarbetet undersöker möjligheten att eliminera dessa problem ...

 14. Polineuropatia urêmica: estudo clínico-eletroneurográfico de 33 casos

  Lineu Cesar Werneck

  1979-12-01

  Full Text Available Neste estudo foram avaliados 33 pacientes com polineuropatia e insuficiência renal crônica. A idade dos pacientes variou entre 18 e 58 anos, sendo 26 do sexo masculino e 9 do feminino. Todos os pacientes apresentavam níveis de uréia acima de 100 mg/dl e creatinina acima de 5,0 mg/dl. 10 pacientes foram mantidos com hemodiálise crônica, 13 com diálise peritoneal semanal e 10 com tratamento clinico conservador (controles. Foram realizadas medidas da condução nervosa motora nos nervos mediano, ulnar e peroneiro em todos os pacientes, concomitante com a avaliação clínica. Os pacientes foram divididos em grupos, conforme a intensidade da neuropatia presente. Os sintomas mais freqüentes foram diminuição do senso de vibração, câimbras e hipoestesia distai para tacto. O nervo mais afetado foi o peroneiro (97,82%, seguido do mediano e ulnar. O procedimento dialítico alterou pouco a condução nervosa, quando as aferições eram realizadas antes e depois da mesma diálise. Não houve nenhuma diferença estatisticamente significante entre os grupos de hemodiálise e diálise peritoneal na avaliação clinica ou eletroneurográfica. Em 7 pacientes seguidos por vários anos, a condução nervosa manteve-se estável em dois, aumentou em dois e baixou em três, acompanhando a evolução dos sintomas. Nos três que pioraram, houve desenvolvimento paralelo de hiper-paratireoidismo secundário. Os autores concluem que o nervo peroneiro é o que melhores condições fornece para o seguimento e avaliação clinica dos pacientes com uremia, apresentando tendência para diminuir a condução nervosa, quando existe piora da sintomatologia, sem relação com o tipo de diálise empregado.

 15. Ramverk för en drift- och underhållsstrategi ur ett regelstyrt infrastrukturperspektiv

  Espling, Ulla

  2004-01-01

  Att förvalta statens järnvägar är en komplex uppgift där hänsyn måste tas till interna och externa faktorer och processer samtidigt som krav på effektivitet ställs från ägare, kunder och slutkunder. Banverket bildade 1988 genom att det affärsdrivande verket Statens Järnvägar delades i ett infrastrukturverk, Banverket, och ett trafikutövningsverk SJ. Vid tidpunkten för delningen var infrastrukturanläggningarna i stort behov av upprustning och förnyelse. Till att börja med tillämpades regelstyr...

 16. User guide of AVS/ITBL for numerical environmental system

  Suzuki, Yoshio; Matsumoto, Nobuko; Yamagishi, Nobuhiro; Arakawa, Takuya; Kuraishi, Hideaki

  2005-02-01

  The Center for Promotion of Computational Science and Engineering of the Japan Atomic Energy Research Institute has carried out the ITBL (Information-Technology Based Laboratory) project which is one of e-Japan priority policy programs. The goal of the ITBL project is to create the vertical research environment in which intellectual resources such as remote computers, programs and data can be shared in Japanese research institutions and cooperative studies among researchers can be supported. AVS/ITBL is the visualization tool which has been developed aiming at realizing the efficient visualization in the ITBL environment. This visualization tool is one of the tools of ITBL infrastructure software and operates in cooperation with AVS/Express. Main functions of AVS/ITBL are as follows: it can directly read data files located on remote computers, it can display and control an image on the web browser, it can collaboratively display an image among remote researchers, and it can perform visualization process as a batch. In this paper, utilization of AVS/ITBL to the numerical environmental system, which is one of the applications in ITBL project, is presented. And the outline of the operation in this utilization is indicated. (author)

 17. EST Table: AV403752 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV403752 pg--0009 10/09/28 100 %/257 aa ref|YP_002411376.1| terminase large subunit (DNA packaging... protein A) from bacteriophage origin [Escherichia coli UMN026] emb|CAR11828.1| terminase large subunit (DNA packaging

 18. EST Table: AV403922 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV403922 pg--0214 10/09/28 91 %/142 aa ref|ZP_06118881.2| DNA packaging protein FI ...[Clostridium hathewayi DSM 13479] gb|EFC94454.1| DNA packaging protein FI [Clostridium hathewayi DSM 13479

 19. EST Table: AV404246 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV404246 pg--0747 10/09/28 91 %/130 aa ref|ZP_06118881.2| DNA packaging protein FI ...[Clostridium hathewayi DSM 13479] gb|EFC94454.1| DNA packaging protein FI [Clostridium hathewayi DSM 13479

 20. EST Table: AV403894 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available ref|XP_001605691.1| PREDICTED: similar to xaa-pro dipeptidase app(e.coli) [Nasonia vitripennis] 10/08/28 52...%/206 aa gi|189241712|ref|XP_968082.2| PREDICTED: similar to xaa-pro dipeptidase app(e.coli) [Tribolium castaneum] AV403894 pg-- ...

 1. EST Table: AV399990 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV399990 br--0239 10/09/28 100 %/110 aa ref|NP_001037364.1| cellular retinoic acid .../09/10 57 %/107 aa gnl|Amel|GB15299-PA 10/09/10 59 %/107 aa gi|282165782|ref|NP_001164130.1| cellular FABP-like protein isoform 1 [Tribolium castaneum] NM_001043899 br-- ...

 2. Rektorers forståelse av mobbing i skolen

  Hansen, Helle Rabøl

  2008-01-01

  PÅ opfordring fra redaktionen gives en kommentar med dansk vinkel til den norske artikel 'Rektorers forståelse av mobbning i skolen'.Den omtalte artikel er at betragte som første trin i indførelse af en nordisk mobbeforståelse med undgangspunkt i Dan Olweus begrebsafgrænsning.Der savnes også en i...

 3. EST Table: AV400897 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV400897 br--1948 10/09/28 47 %/180 aa ref|XP_967144.2| PREDICTED: similar to corneal wound healing...TED: similar to corneal wound healing-related protein [Tribolium castaneum] CK493011 br-- ...

 4. EST Table: AV399507 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV399507 NV120319 10/09/28 70 %/144 aa ref|YP_803401.1| baculovirus repeated ORF-b [Anticars...ia gemmatalis nucleopolyhedrovirus] gb|ABI13791.1| baculovirus repeated ORF-b [Anticarsia gemmatali

 5. EST Table: AV401629 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV401629 e96h0968 10/09/28 70 %/161 aa ref|XP_002431431.1| Karyogamy protein KAR4, ...putative [Pediculus humanus corporis] gb|EEB18693.1| Karyogamy protein KAR4, putative [Pediculus humanus cor

 6. Screening av PFAS og Dekloran forbindelser i utvalgte arktiske toppredatorer

  Schlabach, Martin; Gabrielsen, Geir Wing; Herzke, Dorte; Hanssen, Linda; Routti, Heli; Borgen, Anders

  2017-01-01

  This report summarizes the findings of a screening study into the occurrence of selected perfluorinated compounds (PFCs) and dechloranes in Arctic top predators. The emerging PFCs F53 F53B, and PFBS were not detected neither in bird eggs nor in mammals. However, different dechloranes were detected in all samples. Screening av PFAS og Dekloran forbindelser i utvalgte arktiske toppredatorer

 7. EST Table: AV400925 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV400925 br--1989 10/09/28 35 %/122 aa ref|XP_967620.1| PREDICTED: similar to anopheles stephen...nl|Amel|GB19565-PA 10/09/10 35 %/122 aa gi|91093471|ref|XP_967620.1| PREDICTED: similar to anopheles stephensi ubiquitin, putative [Tribolium castaneum] FS914988 br-- ...

 8. EST Table: AV400204 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV400204 br--0896 10/09/28 36 %/111 aa ref|XP_967620.1| PREDICTED: similar to anopheles stephen...093471|ref|XP_967620.1| PREDICTED: similar to anopheles stephensi ubiquitin, putative [Tribolium castaneum] FS914988 br-- ...

 9. LA-UR-14-27684, Analysis of Wildland Fire Hazard to the TWF at Los Alamos National Labs

  Gilbertson, Sarah [Los Alamos National Lab. (LANL), Los Alamos, NM (United States)

  2014-10-02

  Wildfires represent an Anticipated Natural Phenomena Hazard for LANL and the surrounding area. The TWF facility is located in a cleared area and is surrounded on three sides by roadway pavement. Therefore, direct propagation of flames to the facility is not considered the most credible means of ignition. Rather, fires started by airborne transport of burning brands constitute the most significant wildland fire threat to the TWF. The purpose of this document is to update LA-UR-13-24529, Airborne Projection of Burning Embers – Planning and Controls for Los Alamos National Laboratory Facilities, to be specific to the TWF site and operations.

 10. Analysis of AVS-penogram in 3000 impotent patients

  Minn, Young Guy; Choi, Hyung Ki [Yonsei University College of Medicine, Seoul (Korea, Republic of)

  1994-09-01

  Audio visual simulation penogram(AVS-penogram) is used as a screening method for evaluation of erectile dysfunction. In this study, 3000 patients were evaluated from Dec. 1986 to Dec. 1992 and finally diagnosed by comprehensive diagnostic methods. The patients were classified according to AVS-penogram curves into 4 types and correlated with the patient`s final diagnosis. For 800 patients who were evaluated with combined AVS-penogram and NPT monitoring, compatibility ratios between psychogenic and organic group were compared. After correlating each of the curve type with the patients and comparing erotic and nocturnal erection, following results were obtained. 1. The mean age of the patients was 41.25 years. 2. The overall rate of final diagnosis were 57.5%, 14.3%, 8.9% in psychogenic, arteriogenic and veogenic impotence. 3. Type I group was proved as psychogenic impotence in 87% of the patients. 4. Type IIA group was proved as organic impotence in 79% of the patients and most of them had neurogenic and arteriogenic impotence. 5. Type IIB group was proved as psychogenic impotence in 51%, organic impotence in 49% of the patients. Among the organic impotence group, most of them had arteriogenic, venogenic and neurogenic impotence. The difference of both group was statically insignificant. 6. Type IIC group was proved as psychogenic impotence in 39%, organic impotence in 61% of the patients. Further studies are needed for sub-classification of both groups. 7. The compatibility ratio of the AVS-penogram and NPTM was 85.9% in psychogenic group with normal finding in both tests and 44.7% in organic group with abnormal finding in both tests. In conclusion, AVS-penogram is a primary diagnostic method in screening impotent patients and type I is regarded as psychogenic impotence. In Type IIB and IIC, sub-classification of curve type is needed for differential diagnosis between psychogenic and organic impotence. (Abstract Truncated)

 11. Kokken lagar mat! Utøving og utvikling av yrkeskunnskap på kjøkenet sett i lys av 2300 år gamle kunnskapsformer.

  Gascogne, Marit

  2011-01-01

  Master i yrkespedagogikk Tema for masteroppgåva er utøving og utvikling av yrkeskunnskap i kokkfaget. Bakgrunnen for arbeidet er resultat frå andre forskingsprosjekt i masterstudiet og innføringa av den nye reforma, kunnskapsløftet, i den vidaregåande skulen. Analyse av litteratur, observasjon og intervju av yrkesutøvarar er metodane som er brukt for å finne svar på problemstillinga: Korleis kan Aristoteles sine gnosis-former brukast til å skildre yrkeskunnskap og utvikling av yrkesk...

 12. Påliteligheten av selvrapportert alkoholkonsum. Svalbardstudien 1988-89

  Georg Høyer m. fl

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGSvalbard er spesielt godt egnet til å vurdere påliteligheten av selvrapportert alkoholkonsum. På grunn av detlave prisnivået for alkohol er ulovlig import eller hjemmeproduksjon av alkohol ukjent på Svalbard. Dessutener samfunnet lite og oversiktlig, slik at det er praktisk mulig å undersøke hele befolkningen. I den aktuellestudien registrerte vi alt salg av alkohol til fastboende nordmenn på Svalbard i oktober og november 1988. Isamme tidsperiode ble alle nordmenn 18 år eller eldre invitert til å ta del i en helseundersøkelse der det inngikkspørsmål om alkoholbruk. Vi fant at selvrapportert alkoholkonsum utgjorde rundt 40% av salgsvolumet.På grunn av de spesielle forhold når det gjelder alkoholomsetning på Svalbard er det grunn til å anta atestimatet i denne studien er mer pålitelig sammenlignet med tilsvarende studier fra andre områder.Høyer G, Nilssen O, Brenn T, Schirmer H. The reliability of self-reported alcohol consumption.The Svalbard study 1988-89. Nor J Epidemiol 1996; 6 (1: 109-113.ENGLISH SUMMARYThe Norwegian island of Spitzbergen, Svalbard offers a unique setting for validation studies on self-reportedalcohol consumption. No counterfeit production or illegal import exists, thus making a complete registrationof all sources of alcohol possible. In this study we recorded sales from all agencies selling alcohol onSvalbard over a two month period in 1988. During the same period all adults living permanently on Svalbardwere invited to take part in a health screening. As part of the screening a self-administered questionnaire onalcohol consumption was introduced to the participants. We found that the self-reported volume accounted forapproximately 40 percent of the sales volume. Because of the unique situation applying to Svalbard, theestimate made in this study is believed to be more reliable compared to other studies using sales volume tovalidate self-reports.

 13. Application of the informational reference system OZhUR to the automated processing of data from satellites of the Kosmos series

  Pokras, V. M.; Yevdokimov, V. P.; Maslov, V. D.

  1978-01-01

  The structure and potential of the information reference system OZhUR designed for the automated data processing systems of scientific space vehicles (SV) is considered. The system OZhUR ensures control of the extraction phase of processing with respect to a concrete SV and the exchange of data between phases.The practical application of the system OZhUR is exemplified in the construction of a data processing system for satellites of the Cosmos series. As a result of automating the operations of exchange and control, the volume of manual preparation of data is significantly reduced, and there is no longer any need for individual logs which fix the status of data processing. The system Ozhur is included in the automated data processing system Nauka which is realized in language PL-1 in a binary one-address system one-state (BOS OS) electronic computer.

 14. Validation of the "United Registries for Clinical Assessment and Research" (UR-CARE), a European online registry for clinical care and research in Inflammatory Bowel Disease

  Burisch, Johan; Gisbert, Javier P; Siegmund, Britta

  2018-01-01

  Background: The "United Registries for Clinical Assessment and Research" (UR-CARE) database is an initiative of the European Crohn's and Colitis Organisation (ECCO) to facilitate daily patient care and research studies in inflammatory bowel disease (IBD). Herein, we sought to validate the database......-99%); Case 5: 91% (87-93%)]. These numbers did not differ significantly from those found 6 weeks later (NcNemar's test p>0.05). Conclusion: The UR-CARE database appears to be feasible, valid and reliable as a tool and easy to use regardless of prior user experience and level of clinical IBD experience. UR......-CARE has the potential to enhance future European collaborations regarding clinical research in IBD....

 15. Le changement perpétuel au cœur des rapports de domination

  Jean-Luc Metzger

  2012-05-01

  Full Text Available Les sociétés contemporaines connaissent un accroissement des inégalités, en termes de richesse et d’accès au pouvoir. Le fait gestionnaire, par son emprise croissante, joue un rôle particulièrement important dans l’actualisation des rapports de domination. Il se situe, en effet, à l'articulation entre les décisions politiques majeures et les transformations des sphères d'activité sociale. Mais c'est aussi par le renouvellement permanent de ses différentes composantes que le fait gestionnaire agit : procédant par expérimentations successives, il assure ainsi la perpétuation de rapports de domination, au cœur même des sphères économiques et professionnelles. Pour montrer la pertinence de cette approche, l’article élabore, dans le prolongement des acquis de la sociologie du travail, un modèle pour analyser la volonté gestionnaire de changer. En appliquant ce modèle à un vaste éventail de contextes professionnels, nous pointons et expliquons les effets de polarisation sociale qu’engendre cette volonté.The constant change at the heart relations oh dominationContemporary societies are experiencing growing inequalities in wealth and access to power. The process of “managerialism”, by its increasing influence, plays a particularly important role in updating the relations of domination. It is, indeed, located at the joint between the major policy decisions and changes in social spheres. But this process acts also by the constant renewal of its various components: proceeding by successive experiments, it ensures the perpetuation of relations of domination, at the heart of economic and professional spheres. To show the relevance of this approach, the paper develops, following the achievements of the sociology of work, a model to analyze the managerial will of change. Applying this model to a wide range of advanced professional contexts, we point out and explain the effects of social polarization generated by this will

 16. Hvilken rolle spiller hybrid shopping i kundereisen ved kjøp av kosmetikk?

  Varem, Andrea; Nervik, Lene

  2017-01-01

  Temaet for denne bacheloroppgaven er hybrid shopping i kundereisen ved kjøp av kosmetikk. Etter en omfattende gjennomgang av eksisterende teori rundt kundereisen fikk vi et inntrykk av at det er et gap i forskningen knyttet til kundereisen ved kjøp av kosmetikk, på tross av størrelsen på dette markedet. Det vi fant av teori på feltet var i stor grad basert på kvantitative undersøkelser, og vi ønsker derfor å belyse kundereisen i denne konteksten gjennom et kvalitativt forskningsdesign. Med ut...

 17. Overvåking av jordboende sopp i Røsskleiva NR, Bamble 2016

  Brandrud, Tor Erik; Dima, Bàlint

  2017-01-01

  Brandrud, T.E. & Dima, B. 2017. Overvåking av jordboende sopp i Røsskleiva NR, Bamble 2016. – NINA Kortrapport 80. 15 s. Kartlegging (start av overvåking) av habitat-spesifikke, jordboende kalksopper i nordre del av Røsskleiva NR ble gjennomført i 2016, før oppstart av skjøtselstiltak med storfébeiting. Tilsammen 27 habitat-spesifikke arter, inkludert 18 rødlistede arter ble registrert i løpet av to registreringsrunder i 2016. Funnene fordelte seg på 10 kalkbarskogsopper, 5 kalklinde-skogs...

 18. Validation of a Real-time AVS Encoder on FPGA

  Qun Fang Yuan

  2014-01-01

  Full Text Available A whole I frame AVS real-time video encoder is designed and implemented on FPGA platform in this paper. The system uses the structure of the flow calculation, coupled with a dual-port RAM memory between/among the various functional modules. Reusable design and pipeline design are used to optimize various encoding module and to ensure the efficient operation of the pipeline. Through the simulation of ISE software and the verification of Xilinx Vritex-4 pro platform, it can be seen that the highest working frequency can be up to 110 MHz, meeting the requirements of the whole I frame real- time encoding of AVS in CIF resolution.

 19. Leaning av arbetspunkt för urindiagnostik

  Romar, Arne Johannes

  2017-01-01

  Lean är en metod som ämnar förbättra arbetsprocesser, öka kvalitén och förhindra slöseri av resurser. Fler och fler företag och institutioner i västvärlden har den senaste tiden börjat implementera läran och verktygen som ursprungligen kom från Toyota och deras produktionssystem. Sjukhus och sjukhuslaboratorier är inget undantag, patienterna och provmängderna blir större samtidigt som krav på inbesparningar sker. Därför behövs alternativa lösningar i form av lean för att få tillstånd en effek...

 20. Wirevagn : Utvecklingen av en utrullare för hisslinor

  Rehnsfeldt, Patrik

  2014-01-01

  Kandidatexamensarbetet som utgick från en förfrågan från företaget Irongrip AB hade som mål att utveckla ett produktförslag på en utlindare av stålvajer för hissmontörer. Irongrip AB som tillverkar och säljer verktyg för hantering av stålvajer hade uppmärksammat att en efterfrågan på en sådan produkt fanns på marknaden då befintliga lösningar var bristfälliga och inte hade alla de funktioner som är önskvärda hos en sådan produkt.Arbetet inleddes med en förstudie där studiebesök vid lindragnin...

 1. Nyttan av franchising i den svenska fastighetsmäklarbranschen

  Herke, Marie; Olivers, Marielle

  2012-01-01

  Franchising är det mest vanliga kedjekonceptet i fastighetsmäklarbranschen och flera av de största fastighetsmäklarkedjorna är franchisekedjor. De fristående mäklarbyråerna får allt svårare att klara sig i den ökade konkurrensen. Det är främst fristående mäklarbyråer på mindre orter med ett etablerat varumärke samt nischade mäklarbyråer som klarar sig i konkurrensen med de stora kedjorna. På senare år har antalet kedjeanslutna fastighetsmäklare ökat betydligt och flertalet av mäklarkedjorna ä...

 2. Utforming av stålrammer til ridehall

  Halvorsrud, Roar

  2013-01-01

  NORSK: Oppgaven går ut på å dimensjonere forskjellige bærerammer til en ridehall på kobberud gård i Lier kommune i Buskerud. Kriterier i oppgaven er at alle forbindelser mellom søyler og bjelker skal kunne utføres som en boltet forbindelse for en så praktisk oppreising av bygget som mulig. Det gir også mulighet for og montere selve bæresystemet på egenhånd om man har nødvendig utstyr. Det er dermed viktig at man bruker så lite stål som mulig for å redusere vekt av søyler og bjelker. Bearbe...

 3. The Influence of Body Mass Index on Outcomes in Ureteroscopy: Results from the Clinical Research Office of Endourological Society URS Global Study.

  Krambeck, Amy; Wijnstok, Nienke; Olbert, Peter; Mitroi, George; Bariol, Simon; Shah, Hemendra N; El-Abd, Ahmed S; Onal, Bulent; de la Rosette, Jean

  2017-01-01

  Although ureteroscopy (URS) has been established as a viable treatment for stones in obese patients, its safety and success has not been fully elucidated. The current study describes the worldwide prevalence of obesity in patients with urolithiasis and examines trends in URS outcomes, safety, and efficacy. This study utilized the Clinical Research Office of the Endourological Society (CROES) URS Global Study, which was a prospective, multicenter study including 11,885 patients treated with URS for urinary stones at 1 of 114 urology departments across 32 countries. The relationship between body mass index (BMI), diabetes, and creatinine, with retreatment, stone-free rates, complications, and long hospital stay, was examined with a multivariate logistic regression analyses. Of the 10,099 URS patients with BMI data, 17.4% were obese and 2.2% were super obese. Overall, 86.7% patients were stone free and 16.8% required retreatment. Higher BMI was associated with lower stone-free rates, and any deviation from normal weight was associated with higher retreatment rates. In multivariate analysis controlling for several variables including stone size, the association between BMI and lower stone-free rates with higher retreatment rates persisted. Intraoperative complications occurred in 518 (5.1%) patients, and 343 (3.4%) experienced a postoperative complication. Postoperative complications were more frequent in the underweight and super obese subjects, and there was no relationship between BMI and intraoperative complications. Although URS for stone disease was found to be an overall safe procedure for obese and super obese patients, efficacy of the procedure may be lower compared with normal-weight subjects and higher retreatment rates may be necessary.

 4. Electrical storm after CRT implantation treated by AV delay optimization.

  Combes, Nicolas; Marijon, Eloi; Boveda, Serge; Albenque, Jean-Paul

  2010-02-01

  We present a case of symptomatic ischemic heart failure with an indication for cardiac resynchronization and implantable cardiac defibrillator therapy in primary prevention. After implantation, the patient developed a severe electrical storm with multiple shocks. Hemodynamic improvement based only on AV delay, guided by echocardiography and ECG, brought about a dramatic improvement in the situation. We discuss the pathophysiology of electrical storm occurring immediately after LV pacing.

 5. EST Table: AV401797 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV401797 heS00172 10/09/28 94 %/235 aa ref|NP_001036831.1| saposin-related [Bombyx ...9/10 low homology 10/09/10 low homology 10/09/10 41 %/191 aa gi|91077504|ref|XP_966852.1| PREDICTED: similar to saposin isoform 1 [Tribolium castaneum] FS791050 heS0 ...

 6. Inkludering av ungdom med minoritetsbakgrunn i NIF-organisert idrett

  Mari Kristin Sisjord

  2014-10-01

  Full Text Available Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (NIF har en uttalt målsetting om en åpen og inkluderende idrett. Hvordan kommer dette til uttrykk i den praktiske virksomheten? Denne artikkelen, som bygger på data fra en undersøkelse om likestilling og mangfold i den organiserte idretten (NIF, retter søkelyset mot arbeid med inklusjon av ungdom med minoritetsbakgrunn på ulike organisasjonsnivå i NIF: særforbund, idrettskretser og idrettslag. Datamaterialet er kvalitative intervju med representanter fra ulike organisasjonsnivå. Resultatene viser at NIFs overordnede politikk i varierende grad nedfelles i særforbundenes virksomhet, i idrettskretsene og i idrettslagene. Av særforbundene skiller Fotballforbundet og Klatreforbundet seg ut som aktive pådrivere i arbeidet med inkludering. Mange idrettslag oppfattet slike spørsmål som lite aktuelle i sitt rekrutteringsområde. Representanter for lag som hadde erfaring med inkludering og rekruttering av minoritetsungdom, tilkjennega varierte erfaringer og synspunkter.

 7. Digestibilidade in situ de cana de açúcar (Saccharum officinarum nas formas natural ou ensilada, adicionadas ou não de uréia

  Carlos de Sousa Lucci

  2006-08-01

  Full Text Available Doze ovinos com cânulas de rúmen foram empregados para comparar seis tratamentos, dispostos em um arranjo fatorial 2 x 3: cana de açúcar nas formas fresca (CAF ou ensilada (CAS x teores de uréia iguais a 0,0%, 0,5% e 1,0%. Foram estimadas: taxas de degradabilidade efetiva (DGE dos alimentos volumosos, concentrações de ácidos graxos voláteis(AGV e de nitrogênio amoniacal (N-NH3 e valores de pH do conteúdo do rúmen, além de concentrações de N-uréico no sangue. As taxas de DGE da matéria seca (MS mostraram-se semelhantes para CAF e CAS. A adição de teores crescentes de uréia às forragens resultou em diminuição linear da DGE da MS tanto da CAF como da CAS. No caso da CAS, a DGE da fibra em detergente neutro diminuiu linearmente com concentrações crescentes de uréia. Os valores de pH do conteúdo ruminal foram maiores para CAS em relação a CAF, mas não ocorreram diferenças devidas à adição de uréia. Os teores do conteúdo ruminal em total de AGV e os de ácido propiônico foram maiores para a CAF em relação a CAS; os de ácido acético, ao contrário, foram maiores para a CAS. Os teores de N-NH3 do conteúdo ruminal foram maiores para a CAS que para a CAF. Nos tratamentos com CAF e nos com CAS, as concentrações de N-NH3 no conteúdo ruminal e de N-uréico no sangue aumentaram linearmente com maiores adições de uréia. Concluiu-se que a adição de 0,5% e 1,0% uréia às forragens frescas ou ensiladas de cana-de-açucar não mostrou resultados satisfatórios e que CAF apresentou indícios de melhor qualidade nutricional que CAS.

 8. Electricity use and load management in electricity heated one-family houses from customer and utility perspective; Effekten av effekten - Elanvaendning och laststyrning i elvaermda smaahus ur kund- och foeretagsperspektiv

  Sernhed, Kerstin

  2004-11-01

  Until recently, the increase in electricity demand and peak power demand has been met by expansion of the electricity production. Today, due to the deregulation of the electricity market, the production capacity is decreasing. Therefore, there is a national interest in finding solutions to peak problems also on the demand side. In the studies described here (Study 1 and 2) ten households in electrically heated houses were examined. In 1999 the utility equipped their customers with a remote metering system (CustCom) that has an in-built load control component. In Study 1, the load pattern of ten households was examined by using energy diaries combined with frequent meter readings (every five minutes) of the load demand for heating, hot water service and domestic electricity use. Household members kept energy diaries over a four-day period in January 2004, noting time, activities and the use of household appliances that run on electricity. The analysis showed that the use of heat-producing household appliances, e.g. sauna, washing machine and dryer, appliances used for cooking, dishwasher and extra electric heaters, contribute to the household's highest peaks. Turning on the sauna and at the same time using the shower equates to a peak load of 7-9 kW. This, in addition to the use of electricity for heating and lighting along alongside electricity use for refrigerators and freezers, results in some households reaching their main fuse level (roughly 13,8 kW for a main fuse of 20 A). This means that the domestic use of electricity makes up a considerable part of the highest peak loads in a household, but the highest peaks occur together with the use of electricity for heating and hot water. In the second study, Study 2, the households participated in a load control experiment, in which the utility was able to turn on and switch off the heating and hot water systems remotely, using the CustCom system. Heating and water heaters were switched off for periods of 1-4 hours without letting the households know when the control periods would take place or how long they would last. Household heating and hot water comfort as well as the households' attitudes towards and experiences of being controlled were investigated using a combination of methods. It could be concluded from the results of study 1 and 2, that both direct and indirect load control are, from the household perspective, possible measures to shift load demand from critical time periods.

 9. ANALYSE AV SAMVARIASJON MELLOM MÅLT ARBEIDSBELASTNING (NAS) OG DEN SUBJEKTIVE OPPLEVELSEN AV ARBEIDSBELASTNINGEN (NASA-TLX) VED INTENSIVAVDELINGER

  Graarud, Vibeke

  2015-01-01

  SAMMENDRAG Sykehus generelt og intensivavdelinger spesielt er under økende press for å kunne drive god og riktig ressursforvaltning. Dermed øker også behov for å kunne dokumentere intensiv-avdelingenes aktivitet og ressursbehov. Nursing Activities Score (NAS) blir ved flere av landets intensivavdelinger brukt som scoringsverktøy for arbeidsbelastning. Det er et verktøy som har til hensikt å kartlegge behovet for antall sykepleiere per pasient. Det er i Norge flere sykepleiere per intensivpasi...

 10. Å LESE MEDIETEKSTER PÅ IPADEN. Observasjoner av en medievant fireårings bruk av iPad i hjemmet

  Henriette Jæger

  2016-06-01

  Full Text Available Artikkelen tar utgangspunkt i tre observasjoner av en gutt på fire år som bruker iPad på fritiden. Den søker å synliggjøre de strategiene dette barnet velger for å skaffe seg tilgang til ulike medietekster, hvordan han leser og tolker dem, og den undersøker eventuelle spor av kritisk refleksjon hos barnet over disse tekstene. Teoretisk sett hviler den på en forståelse av mediekompetanse som en parallell prosess til utvikling av lese- og skrivekyndighet (literacy, og medieopplevelsene omtales som viktige møter med tekst. Artikkelen undersøker hvordan å lese medietekster kan legge et grunnlag for å utvikle en utvidet tekstkompetanse eller mediekompetanse. Konklusjonen legger vekt på motivasjon og lekenhet som barns primære inngang til medietekstene og som et grunnlag for å utvikle mediekompetanse (media literacy. The article is based on three observations of a four-year-old boy who uses the iPad in his spare time. It demonstrates the strategies that this boy applies to gain access to various media texts, and how he reads and interprets them. It also seeks to examine traces of critical reflection that he may demonstrate in relation to these texts. Theoretically, it rests on an understanding of media literacy as a parallel process to the development of literacy, and it seeks to demonstrate how reading media texts can create an important starting point for the development of media literacy. The Kindergarten practitioner’s role and opportunities to develop children's media literacy within a kindergarten context is a focus towards the end of the article. In conclusion, I argue that motivation and playfulness are important approaches to media texts and create an important foundation for the development of media literacy

 11. Har forhold under svangerskapet betydning for utviklingen av otitis media?

  Kari J. Kværner

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGMed utgangspunkt i data fra et populasjonsbasert utvalg av 7 992 norske tvillinger ble sammenhengenmellom gjentatte ørebetennelser og forhold under svangerskapet studert. Som parametre på intrauterinevekstforhold ble informasjon om fødselsvekt og gestasjonsalder fra Medisinsk Fødselsregister benyttet.Informasjon om rapporterte øreinfeksjoner ble basert på spørreskjemaer som ble besvart av tvillingene ialderen 18–25 år. Først studerte vi individuelle effekter av fødselsvekt og gestasjonsalder på forekomsten avotitis media (OM. Rapportert fødselsvekt hos individer med OM var signifikant lavere enn hos kontrollene,med en gjennomsnittsforskjell på 86 gram. Hos de som rapporterte OM var gjennomsnittlig gestasjonsalder3 dager kortere enn i kontrollmaterialet. Deretter beregnet vi effekten av fødselsvekt ved bruk av co-twinkontroll metoden. Blant monozygote (MZ tvillingpar gjenspeiler fødselsvektforskjeller innenfor tvillingparetintra-uterine miljøforskjeller. Blant dizygote (DZ par kan vektforskjellen være både genetiske ogmiljøbetinget. Ved sammenligning av fødselsvektforskjeller innenfor tvillingparene er tvillingen som ikkehar gjentatte øreinfeksjoner en matchet kontroll blant OM diskordante par. Resultatene antyder at lavfødselsvekt er en risikofaktor for otitis media. Gjennomsnittlig vektforskjell blant par diskordante for OMvar 48 gram, og den av tvillingen som ikke rapporterte OM hadde signifikant høyere fødselsvekt.Kværner KJ, Tambs K, Harris J, Magnus P. Do pregnancy-related factors influence the development ofotitis media? Nor J Epidemiol 1997; 7 (1: 55-58.  ENGLISH SUMMARYThe association between intrauterine growth, as measured by weight and gestational age, and the occurrenceof recurrent ear infections was studied using data from a population based sample of 7992 Norwegian twins.Perinatal measures were collected from the Medical Birth Registry, and reports of recurrent ear infectionswere based on

 12. Overvåking av norsk kosthold - metoder og resultater

  Lars Johansson

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGKunnskap om endringer i matvarenes sammensetning og befolkningens kosthold er grunnleggende for utformingog oppfølging av en helsefremmende mat- og ernæringspolitikk. Dagens system for overvåking avkostholdet bygger først og fremst på en matvaredatabase og opplysninger om forbruket av matvarer fra tretyper datasett; matforsyningsstatistikk, forbruksundersøkelser og kostholdsundersøkelser. Det avgis årlig envurdering av utviklingen i norsk kosthold i forhold til mat- og ernæringspolitiske målsettinger. Det norskesystemet for overvåking av kostholdet er blitt betydelig styrket i løpet av 1990-årene ved innføringen avregelmessige kostholdsundersøkelser blant landsrepresentative utvalg av befolkningen i ulike aldersgrupperog økte ressurser til analyse av næringsinnholdet i matvarer. Det er imidlertid beskjedent sammenlignet meddatainnsamlingen i land som USA og Storbritannia. Det norske overvåkingssystemet er forsatt i enutviklingsfase, og det må justeres og kompletteres etter hvert. Dessuten vil det arbeides med å kvalitetssikredatainnsamlingen.Johansson L. Surveillance of the diet in Norway – methods and results.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYKnowledge about changes in composition and intake of foods, as well as changes in the prevalence of dietrelatedhealth problems is fundamental for an effective food and nutrition policy. The National Council onNutrition and Physical Activity is responsible for evaluating changes in the diet. Annually the Council publishesreports about trends in the Norwegian diet, and suggests measures to improve the diet. The Council, incooperation with the National Food Authority and the Institute for Nutrition Research, University of Oslo,has established a national food and dietary surveillance system. This system is mainly based on a fooddatabase and food consumption data. The food consumption data include three principally different datasets: food supplies, household consumption surveys

 13. Diffusjon av influensa i Norge under spanskesyken 1918-19

  Svenn-Erik Mamelund

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGSpanskesyken var en verdensomspennende influensaepidemi som tok livet av minst 30 millioner mennesker,de fleste i løpet av noen få høstmåneder i 1918, men den strakk seg også inn i 1919. En siste svakbølge fant sted vinteren 1920. De første sporadiske tilfellene av spanskesyken i Norge oppsto i militærleirei begynnelsen av april 1918. Over tre måneder senere kom de første spredte tilfellene av det som skullevise seg å være starten på en ny stor influensapandemi. De første av disse oppsto i Kristiania, mest sannsynligetter smitteimport fra Skottland over Nordsjøen. Sommeren 1918 spredte spanskesyken seg raskt frasør til nord, fra kysten til innlandet innover fjordene, og fra de største byene og industrisentra via mindrebyer og andre tettsteder til landsbygda langs de viktigste ferdselsveiene. Da spanskesyken blusset opp igjenhøsten 1918 spredte den seg langsommere og trolig fra nord til sør, fortsatt fra kysten innover fjordene,men spredning fra byene langs kommunikasjonsveiene var mindre fremtredende. Vinteren 1918/19opptrådte influensaen spredt og sporadisk, tilsynelatende uten bestemt spredningsmønster og rekkefølge.Jernbanen, hurtigruten og automobilrutene spilte trolig en viktig rolle i spredningsprosessen, spesielt andrehalvår 1918. Ulik sosial interaksjon, for eksempel et marked som samlet store folkemengder, kan bidra til åforklare eksplosive utbrudd av influensa og diffusjon på lavt geografisk nivå.Mamelund S-E. The diffusion of influenza in Norway during the 1918-19 Pandemic.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYIn 1918-1919, a world-wide pandemic, the Spanish Influenza, swept over the entire globe, killing at least30 million people, most of them during the fall of 1918. A last, but small and less defined wave occurred inthe winter of 1920. The first sporadic cases of Spanish Influenza in Norway are known from army campsin the early days of April 1918. More than three months later, the first scattered

 14. Om rättssäkerheten i instans- och processordningen : ur ett svenskt asylrättsligt perspektiv

  Gisslén, Kristofer

  2007-01-01

  Den 1 Mars 2006 ersattes den gamla UtlL (1989:529) av en ny UtlL (2005:716) med stora förändringar i instans- och processordningen. De grundläggande kraven på denna var att öppenheten i asylprocessen skulle öka, att de sökande skulle ges ökade möjligheter till muntlig förhandling vid överklagande av asyl- och medborgarskapsärenden, att processen skulle bestå av en tvåpartsprocess och att instans- och processordningen skulle utformas så att kraven på skyndsam handläggning uppfylldes. I denna u...

 15. IceBridge LVIS POS/AV L1B Corrected Position and Attitude Data

  National Aeronautics and Space Administration — The IceBridge LVIS POS/AV L1B Corrected Position and Attitude Data (IPPLV1B) data set contains georeferencing data from the Applanix 510 and 610 POS AV systems flown...

 16. IceBridge POS/AV L1B Corrected Position and Attitude Data

  National Aeronautics and Space Administration — The IceBridge POS/AV L1B Corrected Position and Attitude (IPAPP1B) data set contains georeferencing data from the Applanix 510 POS AV system flown with the Digital...

 17. KS-LAB Kontroll av hydrometer ASTM 152H : (prosess 14-433 i hb014 og NS8005)

  Nouri, El Hadj

  2007-01-01

  I forbindelse med kvalitetssikring av slemmeanalyser ved bruk av hydrometer har det vist seg å være behov for systematisk kontroll ved innkjøp og bruk av hydrometre. Rapporten beskriver registrerte avvik ved sammenligning av hydrometre og angir hvorledes kontroll av hydrometer skal foregå for å sikre at anvendt utstyr tilfredsstiller gjeldende krav.

 18. Et studium av samfunnsansvar (CSR) for norske utenlandsetablerte akvakulturselskaper; Marine Harvest og Cermaq Mainstream i Chile

  Sæther, Malin

  2010-01-01

  Oppgaven er et studium av samfunnsansvar for norsk utenlandsetablert akvakulturnæring. Valg av tema er motivert av interessen for den eksisterende samfunnsdebatten omkring næringen og internasjonale næringsstrukturer med fotfeste i utviklingsland. Norsk tilstedeværelse i Chile eksemplifisert ved Marine Harvest og Cermaq Mainstream er anvendt som case studium. Presentasjon og drøfting av Corporate social responsibility (CSR), oversatt til norsk som Selskapers samfunnsansvar, ...

 19. Det afghanska valet i svensk media : En diskursanalys av svensk medias rapportering om parlamentsvalet 2010

  Arvidsson, Jonathan

  2013-01-01

  Den här uppsatsen analyserar svensk medias rapportering om valet i Afghanistan 2010. Med hjälp av metoder framtagna av Van Dijk har en analys av artiklar som berör valet 2010 gjorts. De teoretiska utgångspunkterna är postkolonialism och orientalism. Med hjälp av de perspektiven och Van Dijks medieanalys analyseras materialet för att tydliggöra strukturer i media.

 20. Ungdommers opplevelser med overdreven bruk av online-rollespillet World of Warcraft

  Flaaten, Øivind; Torp, Steffen; Aarseth, Espen

  2010-01-01

  Ungdommers bruk av online-rollespill blir ofte problematisert (Falkner 2007). På bakgrunn av kvalitative intervjuer med ti ungdommer og fem pårørendekontakter beskrives i denne artikkelen ungdommenes opplevelser av online-spillet World of Warcraft (WoW). Denne pilotstudien gir en nyansert...... for konflikt og hjelpeløshet. Helsefremmende arbeid basert på dialog og tidlig intervensjon kan forhindre at online-spilladferd kommer ut av kontroll....

 1. Hanteringen när medarbetares privata problem inverkar negativt på arbetsplatsen : En studie ur ett ledarskapsperspektiv

  Eriksson, Maria; Larsson Norlund, Erika

  2015-01-01

  Uppsatsens syfte var att undersöka hur ledare hanterar situationer där medarbetares privata problem inverkar negativt på arbetet för både arbetsgivare och övriga medarbetare. För att få svar på det har vi inspirerats av vinjettstudie som utgår från diskussioner av fiktiva fall. Vi har genomfört studien med fyra enskilda semistrukturerade intervjuer och en fokusgruppsintervju där vi först introducerade respondenterna med vinjetterna. Deltagarna till undersökningen valdes ut genom ett subjektiv...

 2. En obekväm sanning eller en stor bluff? : En analys av den visuella gestaltningen av fenomenet "global uppvärmning" i filmmediet

  Eriksson, Anton; Oretoft, Mikael

  2010-01-01

  En uppsats som kritiskt granskar och analyserar den visuella gestaltningen i två dokumentärfilmer. Huvudtemat i filmerna är global uppvärmning och konsekvenserna av detta. Uppsatsens syfte är att undersöka den visuella gestaltningen av den miljödebatt som filmerna är en del i och genom detta belysa frågor som berör visuell kultur och popularisering av vetenskap.

 3. Forbuden frukt smaker best en studie av nordmenns spise- og drikkemønster av sjokolade, søtsaker, salt snacks, sukkerholdige leskedrikker og lignende

  Bugge, Annechen Bahr

  2010-01-01

  Denne studien er en del av forskningsprosjektene Young Food og HealthMeal. Begge prosjektene er finansiert av Norges forskningsråd. Temaet i rapporten er nordmenns spise- og drikkemønster av en type mat og drikke som helsemyndighetene ønsker at befolkningen skal redusere forbruket sitt av – slik som sjokolade, søtsaker, søte bakervarer, salt snacks og sukkerholdige drikker. Selv om forbruksutviklingen de seneste par årene har vist positive tendenser, har altså nordmenn fremdeles et langt høye...

 4. …med andre ord. ”10 stadier i oversettelse av sangtekst”. Oversettelse av Stevie Wonder og Stephen Sondheim til norsk

  Iveland, Kari

  2017-01-01

  Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Utøving med fordypningsemne SAMMENDRAG AV OPPGAVEN --- Denne masteroppgaven er en del av en utøvende master og inneholder en analytisk og en praktisk del. Formålet er å finne en metode, et verktøy, for oversettelse av sangtekst, og å identifisere faktorer i språket som må tas hensyn til i oversettelse. Samlet viser den ulike språklige egenskaper som er med på å prege arbeidet med oversettelser av sangtekster. Med utgangspunkt i teorier om tolknin...

 5. Una aproximación al pensamiento de Hans Urs von Balthasar desde la perspectiva de Bernhard Welte

  César Lambert

  2009-01-01

  Full Text Available Este artículo investiga las dimensiones biográfica y sistemática de la relación entre Hans Urs von Balthasar y Bernhardt Welte. En el primer caso, la carencia de un encuentro real entre ellas es asombrosa, sobre todo considerando el hecho de la cercanía entre Basel y Freiburg, ciudades en que vivieron por mucho tiempo. Por otro lado, la dimensión sistemática deja claro que tanto Balthasar como Welte tratan de responder una pregunta que concierne a la respuesta humana a la revelación de Dios en Cristo. Welte enfatiza la autorrealización de la fe, y Balthasar arguye que la revelación del amor de Dios provee todos los medios necesarios para que el hombre comprenda este amor glorioso de forma apropiada.This article investigates both the biographical and the systematic dimensions of the relationship between Hans Urs von Balthasar and Bernhard Welte. In the first case, the lack of a real encounter between them is astonishing- despite the fact that Basel and Freiburg -that is, the cities where they lived for a long time- are close to each other. On the other hand, the systematic dimension makes clear that Balthasar and Welte are trying to answer a question concerning the human response to the Revelation of God in Christ. Welte emphasizes the self-realization of faith, and Balthasar argues that the Revelation of God's love provides all the means necessary for human beings to understand this glorious love properly.

 6. Schedules of controlled substances: extension of temporary placement of UR-144, XLR11, and AKB48 in schedule I of the Controlled Substances Act. Final order.

  2015-05-15

  The Administrator of the Drug Enforcement Administration (DEA) is issuing this final order to extend the temporary placement of (1-pentyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone (UR-144), [1-(5-fluoro-pentyl)-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone (5-fluoro-UR-144, XLR11) and N-(1-adamantyl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide (APINACA, AKB48), including their salts, isomers, and salts of isomers whenever the existence of such salts, isomers, and salts of isomers is possible, in schedule I of the Controlled Substances Act. The current final order temporarily placing UR-144, XLR11, and AKB48 in schedule I is due to expire on May 15, 2015. This final order will extend the temporary scheduling of UR-144, XLR11, and AKB48 to May 15, 2016, or until the permanent scheduling action for these three substances is completed, whichever occurs first.

 7. La sténose urétérale post infectieuse et la mégacalicose: un train ...

  La sténose urétérale post infectieuse et la mégacalicose: un train qui en cache un autre. Babacar Sine, Ndeye Aissatou Bagayogo, Boubacar Fall, Yaya Sow, Amath Thiam, Alioune Sarr, Abdou Razak Hamidou Zakou, Samba Thiapato Faye, Babacar Diao, Papa Ahmed Fall, Alain khassim Ndoye ...

 8. Using SNP genetic markers to elucidate the linkage of the Co-34/Phg-3 anthracnose and angular leaf spot resistance gene cluster with the Ur-14 resistance gene

  The Ouro Negro common bean cultivar contains the Co-34/Phg-3 gene cluster that confers resistance to the anthracnose (ANT) and angular leaf spot (ALS) pathogens. These genes are tightly linked on chromosome 4. Ouro Negro also has the Ur-14 rust resistance gene, reportedly in the vicinity of Co- 34; ...

 9. Rettferdige minutter: Fordeling av spilletid i fotballkamper for aldersbestemte klasser

  Trine Anker

  2010-01-01

  Full Text Available På et fotballag i overgangen mellom barne- og ungdomsfotballen er spilletid på fotballbanen under kamp både en knapp ressurs og en kilde til diskusjoner om fordeling. Spørsmålet som er utgangspunkt for denne artikkelen, er hvilke hensyn som bør tas når trener og lagleder skal fordele samlet spilletid på enkeltspillere. Er det viktigst å vinne fotballkampen, eller har det størst betydning å fordele spilletiden mest mulig likt mellom spillerne? Skal det tas hensyn til guttenes evner, motivasjon og preferanser? Er deres familiebakgrunn og personlighet av betydning? Diskusjonen baserer seg på en gjennomgang av ulike politiske rettferdighetsteorier for fordeling av knappe goder.Nøkkelord: rettferdighet, practice, fordelingsrettferdighet, diskursetikk, idrettsetikkEnglish summary: Minutes of justice: Distribution of time during football matches in a boys' teamDuring a football match, time for playing can be considered as a limited good. In this article the point of departure is the redistribution of time in a boys' football team in the transition phase between children and youth football. The questions are how and under which conditions time for playing should be distributed among the players. Is winning the game more important than trying to let every player play for an equal amount of time? Should the boys' talents, motivation, and preferences be considered while distributing time, or are family background and personality of importance? Different theories of political justice for the distribution of limited goods underpin the discussion of how to distribute the minutes of playing time during a football match.http://dx.doi.org/10.5324/eip.v4i1.1737

 10. Artificial vision support system (AVS(2)) for improved prosthetic vision.

  Fink, Wolfgang; Tarbell, Mark A

  2014-11-01

  State-of-the-art and upcoming camera-driven, implanted artificial vision systems provide only tens to hundreds of electrodes, affording only limited visual perception for blind subjects. Therefore, real time image processing is crucial to enhance and optimize this limited perception. Since tens or hundreds of pixels/electrodes allow only for a very crude approximation of the typically megapixel optical resolution of the external camera image feed, the preservation and enhancement of contrast differences and transitions, such as edges, are especially important compared to picture details such as object texture. An Artificial Vision Support System (AVS(2)) is devised that displays the captured video stream in a pixelation conforming to the dimension of the epi-retinal implant electrode array. AVS(2), using efficient image processing modules, modifies the captured video stream in real time, enhancing 'present but hidden' objects to overcome inadequacies or extremes in the camera imagery. As a result, visual prosthesis carriers may now be able to discern such objects in their 'field-of-view', thus enabling mobility in environments that would otherwise be too hazardous to navigate. The image processing modules can be engaged repeatedly in a user-defined order, which is a unique capability. AVS(2) is directly applicable to any artificial vision system that is based on an imaging modality (video, infrared, sound, ultrasound, microwave, radar, etc.) as the first step in the stimulation/processing cascade, such as: retinal implants (i.e. epi-retinal, sub-retinal, suprachoroidal), optic nerve implants, cortical implants, electric tongue stimulators, or tactile stimulators.

 11. Tillämpning av IAS 40 i onoterade fastighetsbolag

  Wallin, Fredrik; Nilsson, Karolina; Ericsson, Marina

  2006-01-01

  Enligt IAS 40 – Förvaltningsfastigheter, definieras förvaltningsfastigheter som ”mark eller byggnader eller del av byggnad som innehas i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring”. Onoterade fastighetsbolag i Sverige har idag möjlighet att välja mellan att värdera sina fastigheter till anskaffningsvärde eller verkligt värde. IAS – International Accounting Standards är en internationell redovisningsstandard inom EU som började tillämpas i januari 2001, men blev obligatorisk för bör...

 12. EST Table: AV404130 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available n (Reed-Steinberg cell-expressed intermediate filament-associated protein) [Tribolium castaneum] 10/08/28 53...78 aa gnl|Amel|GB30360-PB 10/09/10 54 %/199 aa gi|189241063|ref|XP_967018.2| PREDICTED: similar to restin (Reed-Steinberg cell-expres...sed intermediate filament-associated protein) [Tribolium castaneum] FS906662 pg-- ... ...AV404130 pg--0509 10/09/28 54 %/199 aa ref|XP_967018.2| PREDICTED: similar to resti

 13. Kjønnsforskjeller i forekomst av legemiddelrelaterte bivirkninger

  Hedvig Nordeng

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGKvinnelig kjønn er blitt identifisert som risikofaktor for legemiddelrelaterte bivirkninger både i primærhelsetjenestenog under sykehusopphold. Hyppigere forekomst av bivirkninger kan forklares delvis,men ikke fullstendig, av at kvinner som gruppe konsumerer oftere og flere legemidler. Videre har legemiddelbrukhos kvinner i mange tilfeller tilknytning til biologiske tilstander som menstruasjon, graviditetog menopause, og den øker med alderen. Det er viktig å ta i betraktning kulturelle forskjeller hoskvinner og menn som kan være med på å overestimere kjønnsforskjellene i bivirkningsforekomsten.Kvinner bruker helsevesenet hyppigere og rapporterer oftere bivirkninger. Høyere bivirkningsfrekvenshos kvinner kan også være resultat av at kvinner generelt får høyere dose per kg enn menn fordikvinner veier mindre. Kjønnsforskjeller i bivirkninger kan i tillegg være knyttet til forskjellig aktivitet ileverenzymene cytochrom P450, som metaboliserer de fleste legemidler. Strukturelle og funksjonellekjønnsforskjeller finnes også i nyrer, lunger, hjerte/kar- og mage/tarmsystemet, og påvirker i varierendegrad effekt og sikkerhet av legemidler.Nordeng H. Gender differences in the occurrence of adverse drug events.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYBoth pharmacoepidemiological and clinical studies have identified female gender as a risk factor foradverse events of drugs, both in primary care and in a hospital setting. Frequent occurrence of adverseevents can partly, but not totally, be explained by the fact that women as a group consume more drugsthan men. Women’s drug consumption can to a certain degree be related to menstruation, pregnancyand menopause, and increases with age. It is essential to take into account cultural differences that cancontribute to an overestimation of the gender effect of adverse drug events. Women use the health caresystem more frequently and report more often and more willingly adverse events. Higher

 14. Physiologic AV valvular insufficiency in cine MR imaging

  Jang, Yoon Hyung; Kang, Eun Joo; Baik, Seung Kug; Ahn, Woo Hyun; Choi, Han Yong; Kim, Bong Gi [Wallace Memorial Baptist Hospital, Pusan (Korea, Republic of)

  1994-05-15

  To give a help in the interpretation of cardiac cine-MR examination, the extent, shape, and timing of appearance of signal void regions near atrioventricular(A-V) valve prospectively evaluate in the healthy population. Using an axial gradient-echo technique with small flip angle, repetition time(TR) of 36 msec and echo time(TE) of 22 msec, 20 volunteers without known valvular abnormalities undertook cardiac cine-MR imaging including atrioventricular valve areas. Transient signal void was observed within the near the tricuspid(13/20 = 65%) and mitral valves(9/20 = 45%), respectively, which is so called {sup p}hysioloic atrioventricular valvular insufficiency{sup .} Eight subjects revealed the signal void areas near both tricuspid and mitral valves but, 5 subjects did not show any evidence of physiologic insufficiency. This physiologic condition does not extend more than 1 cm proximal to A-V valve plane and is generally observed only during early systole. Its morphology is semilunar or triangular configuration with the base to the valve plane in most cases of normal tricuspid insufficiency and small globular appearance in most cases of normal mitral insufficiency. Awareness of normal signal void areas near the A-V valve and their characteristics is critical in the interpretation of cardiac cine MR examinations and maybe helpful in the study of the normal cardiac physiology.

 15. Physiologic AV valvular insufficiency in cine MR imaging

  Jang, Yoon Hyung; Kang, Eun Joo; Baik, Seung Kug; Ahn, Woo Hyun; Choi, Han Yong; Kim, Bong Gi

  1994-01-01

  To give a help in the interpretation of cardiac cine-MR examination, the extent, shape, and timing of appearance of signal void regions near atrioventricular(A-V) valve prospectively evaluate in the healthy population. Using an axial gradient-echo technique with small flip angle, repetition time(TR) of 36 msec and echo time(TE) of 22 msec, 20 volunteers without known valvular abnormalities undertook cardiac cine-MR imaging including atrioventricular valve areas. Transient signal void was observed within the near the tricuspid(13/20 = 65%) and mitral valves(9/20 = 45%), respectively, which is so called p hysioloic atrioventricular valvular insufficiency . Eight subjects revealed the signal void areas near both tricuspid and mitral valves but, 5 subjects did not show any evidence of physiologic insufficiency. This physiologic condition does not extend more than 1 cm proximal to A-V valve plane and is generally observed only during early systole. Its morphology is semilunar or triangular configuration with the base to the valve plane in most cases of normal tricuspid insufficiency and small globular appearance in most cases of normal mitral insufficiency. Awareness of normal signal void areas near the A-V valve and their characteristics is critical in the interpretation of cardiac cine MR examinations and maybe helpful in the study of the normal cardiac physiology

 16. UNIPASS for AvSP? A Broader View

  Wu, N. Eva

  2001-01-01

  UNIPASS is a general-purpose probabilistic computer program consisting of three major modules, including preprocessor, solver and postprocessor. UNIPASS contains a user-friendly Graphical User Interface (GUI), numerous state-of-the-art probabilistic analysis techniques, a large library of statistical distributions and a function module with a large library of support functions that can easily define any complex limit-state function in a scripting FORTRAN-like syntax format. Its inverse probability analysis and sensitivities analysis capabilities make it a powerful design aid in any product cycle. Its precise numerical analysis engine is accurate enough to push the failure probabilities of a design to well below 10 (exp -50). UNIPASS is equipped with advanced artificial intelligence that is designed to handle systems with an essentially unlimited number of random variables with ease and efficiency. Its modular arrangement allows you to tailor an analysis to the desired level of accuracy and efficiency. The depth and comprehensiveness of UNIPASS are built upon the decades of experience and expertise of industry leaders including Boeing Aircraft, NASA and the DoD. Its rich content also makes UNIPASS a valuable instructional tool for random processes and probabilistic mechanics. The topics include: 1) Reliability in AvSP; 2) Role of UNIPASS in AvSP; and 3) Examples. This paper is in viewgraph form.

 17. Cerebral av angiomas: 3-dimensional demonstration by spiral CT

  Rieger, J.; Hosten, N.; Neumann, K.; Lemke, A.J.; Langer, R.; Lanksch, W.R.; Pfeifer, K.J.; Felix, R.

  1994-01-01

  In 20 patients with known or suspected supratentorial arteriovenous malformations, an attempt was made to see how far CT angiography with 3-dimensional reconstructions is able to make a diagnosis and to differentiate the various components of the angioma. Spiral CT was performed following an intravenous bolus injection of 60-80 ml of iodine containing contrast medium. In all patients the diagnosis was confirmed by intra-arterial DSA of the vertebral vessels. In 13 patients, av malformations could be diagnosed following multiplanar 3-D reconstructions which agreed with the findings on DSA. The large supplying vessels, the nidus and the large draining veins could be defined with certainty. In 6 patients follow-up examination after embolisation was performed. The results could be demonstrated in three dimensions and the success of treatment could be documented unequivocally. CT angiography with 3-D reconstruction is able to supply important information in the majority of intracranial av malformations, both during initial investigation and following treatment. (orig.) [de

 18. Selvbestemmelse og oppdragelse : en teoretisk analyse av oppdragelsens påvirkning på utviklingen av selvbestemmelse

  Hagen, Marit Svennevig; Haugstvedt, Merete Lehne Rugdal

  2007-01-01

  1) Problemstilling Hensikten med oppgaven er å rette fokus mot oppdragelse som en påvirkningsfaktor på utviklingen av selvbestemmelsen, og hvilken betydning behovstilfredsstillelse har for individets subjektive velvære. Oppdragelse er et populært tema som stadig blir debattert i mediene. Det diskuteres blant annet hvorfor oppdragelse er viktig, hvordan det er mulig å oppdra barn på best mulig måte og hvem som er viktige oppdragere i dagens samfunn. Vår oppgave handler om individets selvbes...

 19. Are acid volatile sulfides (AVS) important trace metals sinks in semi-arid mangroves?

  Queiroz, Hermano Melo; Nóbrega, Gabriel Nuto; Otero, Xose L; Ferreira, Tiago Osório

  2018-01-01

  Acid-volatile sulfides (AVS) formation and its role on trace metals bioavailability were studied in semi-arid mangroves. The semi-arid climatic conditions at the studied sites, marked by low rainfall and high evapotranspiration rates, clearly limited the AVS formation (AVS contents varied from 0.10 to 2.34μmolg -1 ) by favoring oxic conditions (Eh>+350mV). The AVS contents were strongly correlated with reactive iron and organic carbon (r=0.84; r=0.83 respectively), evidencing their dominant role for AVS formation under semi-arid conditions. On the other hand, the recorded ΣSEM/AVS values remained >1 evidencing a little control of AVS over the bioavailability of trace metals and, thus, its minor role as a sink for toxic metals. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 20. O tornar-se avó no processo de individuação

  Caroline Dal Ri Kipper

  Full Text Available O tornar-se avó assinala um período de transição no ciclo de vida familiar, marcado por transformações psíquicas significativas para os avós, caracterizando a quarta individuação. Este trabalho teve como objetivo investigar a experiência de tornar-se avó e sua importância no processo de individuação. Foi utilizado delineamento de estudo de caso coletivo. Onze avós maternas, com idades entre 49 e 66 anos, cujas filhas tiveram seu primeiro filho, responderam a uma entrevista semi-estruturada. Todas as avós tinham tido seus primeiros netos e a entrevista referia-se a sua experiência como avós desses netos. Os dados mostraram que o ser avó é uma fonte de renovação e renascimento. O estudo propiciou que as participantes refletissem sobre seus diferentes papéis familiares: avó, mãe, neta e filha. Os dados sugerem que tornar-se avó possibilita que antigos conflitos sejam repensados, renovando antigos vínculos e desejos, o que permite que a avó dê mais um passo rumo à sua individuação.

 1. Características seminais de ovinos suplementados ou não com uréia e diferentes fontes de enxofre

  Thais Rose dos Santos Hamilton

  2009-02-01

  Full Text Available Doze carneiros machos adultos mestiços Santa Inês de mesma idade e porte semelhante foram empregados em um delineamento inteiramente casualizado, por um período experimental de 60 dias. Os animais foram distribuídos para três tratamentos: A. 100% das exigências em proteína degradável no rúmen (controle; B. 100% das exigências em proteína degradável no rúmen + 3% de uréia + enxofre (99% S e C. 100% das exigências em proteína degradável no rúmen + 3% de uréia + enxofre quelatado (21,5% S. Semanalmente foram colhidas amostras de sêmen obtidas com emprego de vagina artificial e de sangue para determinação da concentração de nitrogênio uréico plasmático, assim como realizadas pesagens dos animais e aferições de circunferência escrotal. No sêmen foram analisados: volume e turbilhonamento; vigor, motilidade e concentração espermática; total de espermatozóides e total de espermatozóides viáveis no ejaculado; integridade de membrana e de acrossoma; morfologia espermática e concentração de nitrogênio uréico no plasma seminal. Os animais suplementados com uréia apresentaram níveis de N-uréico no plasma sanguíneo e seminal significativamente maiores que os encontrados nos do tratamentos controle (p<0,05. Houve diferença significativa entre as fontes de enxofre utilizadas (p<0,05 quanto às características do sêmen estudadas, o tratamento C apresentando valores maiores para turbilhonamento (4,57, motilidade espermática (85,69%, vigor espermático (4,66 e total de espermatozóides por ejaculado (9,02 x 10(9, além de uma porcentagem inferior de defeitos menores (5,37% quando comparado ao tratamento B.

 2. American AV: Edgar Dale and the Information Age Classroom.

  Acland, Charles R

  2017-01-01

  This article demonstrates how the influential scholar Edgar Dale, alongside a generation of educational technologists, helped build an essential place for AV materials and pedagogical methods in the American classroom. It also shows that, for decades, the Payne Fund philanthropy supported multimedia research agendas that shaped ideas about teaching and technology, far beyond involvement in their famed studies on motion pictures and children in the 1930s. With his writings and research programs, Dale advanced concepts of media experience and systematicity, which came to be understood as common sense to the information society. In so doing he was a leading contributor to the discursive and ideological structure of our age of technological and informational abundance.

 3. EST Table: AV399395 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV399395 NV120168 10/09/28 100 %/139 aa ref|NP_001037386.1| glyceraldehyde-3-phosph...ate dehydrogenase [Bombyx mori] gb|ABA43638.2| glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase [Bombyx mori] 10/08/28 81 %/139...id:CAA88697.1 10/09/10 89 %/142 aa AGAP009623-PA Protein|3R:37154051:37155049:1|gene:AGAP009623 10/09/10 79 %/139... aa gnl|Amel|GB14798-PA 10/09/10 84 %/139 aa gi|91088023|ref|XP_974181.1| PREDICTED: similar to glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase [Tribolium castaneum] DN237090 NV12 ...

 4. Finansiering av investeringar i immateriella tillgångar

  Voltaire, Christian; Gillebrink, Valerie

  2008-01-01

  Vid en bedömning av ett kreditärende ser banken till projektets företagsekonomiska förutsättningar. För företag som har immateriella tillgångar som de viktigaste tillgångarna i sin redovisning kan det uppstå problem när de ansöker om kredit hos banker. Detta beror på att immateriella tillgångar inte fungerar på samma sätt som materiella och därigenom tillbringar vag säkerhet för en beviljad kredit. Syftet med denna uppsats är att söka finna vad det är som krävs för att ett tjänsteföretag ska ...

 5. UTVÄRDERING AV UTVALDA SD-WAN PRODUKTER

  Åkerblom, Jacob

  2016-01-01

  Denna jämförelsestudie ämnar att undersöka marknadens leverantörer av nätverksutrustning de- finierade som Software Defined Wide Area Networks(SD-WAN). SD-WAN är en innovativ teknik som applicerar virtualisering och Software defined networking koncept i Wide Area Networks (WAN) för att skapa kostnadseffektiva nätverk. Studien har utförts på företaget Curitiba som idag arbetar med konsulttjänster inom utvalda WAN-optimering och SD-WAN-produkter. Arbetets syfte är att utvärdera SD-WAN-lösningar...

 6. Verksamhetsanalys, Planering och Utveckling av en webbtjänst

  Kindstedt, Tomas

  2013-01-01

  Arbetet behandlar utvecklingsprocessen av programmet SECTMA, ett cirkeltränings-program designat för människor som utövar kampsporter. Programmet är designat för alla konditionsnivåer från toppidrottare till de som endast vill förbättra sin kondition. Arbetet är tudelat, i den första delen går jag igenom teori för STOF och Agile för att skapa en grund och en förståelse för hur jag vill utveckla programmet. Den andra delen följer med utvecklingsprocessen stegvis. STOF erbjuder ett ramverk...

 7. Prevalence of E/A wave fusion and A wave truncation in DDD pacemaker patients with complete AV block under nominal AV intervals.

  Wolfram C Poller

  Full Text Available Optimization of the AV-interval (AVI in DDD pacemakers improves cardiac hemodynamics and reduces pacemaker syndromes. Manual optimization is typically not performed in clinical routine. In the present study we analyze the prevalence of E/A wave fusion and A wave truncation under resting conditions in 160 patients with complete AV block (AVB under the pre-programmed AVI. We manually optimized sub-optimal AVI.We analyzed 160 pacemaker patients with complete AVB, both in sinus rhythm (AV-sense; n = 129 and under atrial pacing (AV-pace; n = 31. Using Doppler analyses of the transmitral inflow we classified the nominal AVI as: a normal, b too long (E/A wave fusion or c too short (A wave truncation. In patients with a sub-optimal AVI, we performed manual optimization according to the recommendations of the American Society of Echocardiography.All AVB patients with atrial pacing exhibited a normal transmitral inflow under the nominal AV-pace intervals (100%. In contrast, 25 AVB patients in sinus rhythm showed E/A wave fusion under the pre-programmed AV-sense intervals (19.4%; 95% confidence interval (CI: 12.6-26.2%. A wave truncations were not observed in any patient. All patients with a complete E/A wave fusion achieved a normal transmitral inflow after AV-sense interval reduction (mean optimized AVI: 79.4 ± 13.6 ms.Given the rate of 19.4% (CI 12.6-26.2% of patients with a too long nominal AV-sense interval, automatic algorithms may prove useful in improving cardiac hemodynamics, especially in the subgroup of atrially triggered pacemaker patients with AV node diseases.

 8. TIME VARIATION OF AV AND RV FOR TYPE Ia SUPERNOVAE BEHIND INTERSTELLAR DUST

  Huang, Xiaosheng; Biederman, M.; Herger, B.; Aldering, G. S.

  2014-01-01

  TIME VARIATION OF AV AND RV FOR TYPE Ia SUPERNOVAE BEHIND NON-UNIFORM INTERSTELLAR DUST ABSTRACT We investigate the time variation of the visual extinction, AV, and the total-to-selective extinction ratio, RV, resulting from interstellar dust in front of an expanding photospheric disk of a type Ia supernova (SN Ia). We simulate interstellar dust clouds according to a power law power spectrum and produce extinction maps that either follow a pseudo-Gaussian distribution or a lognormal distribution. The RV maps are produced through a correlation between AV and RV. With maps of AV and RV generated in each case (pseudo-Gaussian and lognormal), we then compute the effective AV and RV for a SN as its photospheric disk expands behind the dust screen. We find for a small percentage of SNe the AV and RV values can vary by a large factor from day to day in the first 40 days after explosion.

 9. Sampling method, storage and pretreatment of sediment affect AVS concentrations with consequences for bioassay responses.

  De Lange, H J; Van Griethuysen, C; Koelmans, A A

  2008-01-01

  Sediment treatment and sediment storage may alter sediment toxicity, and consequently biotic response. Purpose of our study was to combine these three aspects (treatment-toxicity-biotic response) in one integrated approach. We used Acid Volatile Sulfide (AVS) concentrations as a proxy of the disturbance of the sediment. AVS and Simultaneously Extracted Metal (SEM) concentrations were compared to bioassay responses with the freshwater benthic macroinvertebrate Asellus aquaticus. Storage conditions and sediment treatment affected AVS but not SEM levels. AVS can be used as a proxy for sediment disturbance. The best way to pretreat the sediment for use in a bioassay in order to maintain initial AVS conditions was to sample the sediment with an Ekman grab, immediately store it in a jar without headspace, and freeze it as soon as possible. In a survey using seven different sediments, bioassay responses of A. aquaticus were correlated with SEM and AVS characteristics.

 10. Rommet som den tredje pedagog - En studie av pedagogers forståelse av rommets betydning - med fokus på estetisk virksomhet

  Krokstad, Inger Elisabeth

  2014-01-01

  Masteroppgaven «Rommet som den tredje pedagog i tre Reggio Emilia-inspirerte barnehager. En studie av pedagogers forståelse av rommets betydning –med fokus på estetisk virksomhet» har til hensikt å bidra til økt kunnskap om estetisk virksomhet som er forbundet med Reggio Emilias tanke om rommet som den tredje pedagog. Avhandlingens problemstilling er: Hvilke mønster kan identifiseres i barnehagepedagogens forståelse av rommet som den tredje pedagog-med fokus på estetisk virksomhet? ...

 11. Rehabilitering efter dekompression och diskoperation - framställandet av en fysioterapeutisk patientanvisning : Ett beställningsarbete av Tölö sjukhus

  Nyberg, Jasmina

  2016-01-01

  Examensarbetet är ett praktiskt inriktat examensarbete med fokus på rehabiliteringen efter en dekompressions- och diskoperation. Det är ett beställningsarbete av Tölö sjukhus med syftet att framställa en fysioterapeutisk patientanvisning. Önskemål från uppdragsgivare var att utforma en tydlig patientanvisning för ryggopererade bestående av skriftliga instruktioner angående postoperativ rehabilitering i form av vardagliga aktiviteter, fysisk aktivitet, ryggens viloställningar, vi...

 12. Vad vill kvinnor ha? : En undersökning av en lokaltidnings bilaga i form av ett livsstilsmagasin.

  Heurling, Åsa; Lovisa, Lesse

  2011-01-01

  Folkbladet är en dagstidning i Norrköping med en stark lokal prägel vars prenumeranter till största delen är sportintresserade män. För att försöka bredda sin läsekrets har man sedan 2009 gett ut en tidning kallad Trend, som vänder sig till kvinnor i åldern 20 - 50 år. Denna tidning med lokal prägel, i form av ett livsstilsmagasin för kvinnor, handlar om mode, skönhet, heminredning och resor. Maga- sinet ges ut i fyra nummer per år och delas ut gratis till alla hushåll i Norrköping med omnejd...

 13. Modelling the carbonation of cementitious matrixes by means of the unreacted-core model, UR-CORE

  Castellote, M.; Andrade, C.

  2008-01-01

  This paper presents a model for the carbonation of cementitious matrixes (UR-CORE). The model is based on the principles of the 'unreacted-core' systems, typical of chemical engineering processes, in which the reacted product remains in the solid as a layer of inert ash, adapted for the specific case of carbonation. Development of the model has been undertaken in three steps: 1) Establishment of the controlling step in the global carbonation rate, by using data of fractional conversion of different phases of the cementitious matrixes, obtained by the authors through neutron diffraction data experiments, and reported in [M. Castellote, C. Andrade, X. Turrillas, J. Campo, G. Cuello, Accelerated carbonation of cement pastes in situ monitored by neutron diffraction, Cem. Concr. Res. (2008), doi:10.1016/j.cemconres.2008.07.002]. 2) Then, the model has been adapted and applied to the cementitious materials using different concentrations of CO 2 , with the introduction of the needed assumptions and factors. 3) Finally, the model has been validated with laboratory data at different concentrations (taken from literature) and for long term natural exposure of concretes. As a result, the model seems to be reliable enough to be applied to cementitious materials, being able to extrapolate the results from accelerated tests in any conditions to predict the rate of carbonation in natural exposure, being restricted, at present stage, to conditions with a constant relative humidity

 14. Angels as Mirrors of the Human: The Anthropologies of Rilke and Bonaventure through the Lenses of Hans Urs von Balthasar

  Yves De Maeseneer

  2016-07-01

  Full Text Available In this article we present a theological-anthropological exploration, interpreting the figure of the angel as a mirror of our human condition. The point of departure is an analysis of Hans Urs von Balthasar’s approach to two major sources of our imagination of the angel: Bonaventure (1221−1274 and Maria Rainer Rilke (1875−1926. A comparison of his accounts of the Franciscan theologian and the Modern poet, respectively, reveals remarkable parallels in discourse, clustered around the tensions between vulnerability and openness, immanence and transcendence, and love and loss. Both Rilke and Bonaventure reject the classical angel figure as a human ideal, as it cannot integrate the paradoxes of human existence. Their alternative visions of what it means to be human, have many terms in common: heart, vulnerability, mortality, openness, abyss, suspension, transparency, receptivity, descent (kenosis, humility, poverty, etc. However, their meaning is different because Rilke does not recognize an absolute transcendence as the source of love and the vis-a-vis of the human. This immanentism leaves him no other option than the vain attempt to exorcize the angel figure altogether, while Bonaventure’s vision preserves the angel as an anthropological mirror, albeit an angel radically transfigured by God’s wounded love.

 15. Síndrome hemolítico-urêmica causada por gencitabina em uma paciente jovem com colangiocarcinoma

  John Fredy Nieto-Ríos

  2016-06-01

  Full Text Available Resumo A gencitabina é um fármaco utilizado no tratamento de vários tipos de neoplasias malignas. Há poucas descrições de associação entre a droga e a síndrome hemolítico-urêmica (SHU, apesar de os pacientes em questão terem ido a óbito em pelo menos 50% dos casos. O presente artigo relata o caso de uma paciente com 25 anos de idade em remissão diagnosticada com colangiocarcinoma que apresentou anemia hemolítica microangiopática acompanhada de insuficiência renal aguda anúrica após cinco ciclos de quimioterapia com gencitabina; as manifestações eram condizentes com SHU causada pelos efeitos colaterais do medicamento. A administração de gencitabina foi interrompida, e a paciente foi tratada com hemodiálise, transfusões de sangue, trocas de plasma, corticosteroides, doxiciclina e rituximabe. Foi atingido um desfecho favorável; mais especificamente, a hemólise foi controlada e a função renal foi plenamente restabelecida.

 16. A study on the impact of the new international rules of the game (UR, the agreement on government procurement) and on the countermeasures for the Korean nuclear industry

  Lee, Kwang Suk; Song, Kee Dong; Ham, Chul Hoon; Kim, Seung Soo; Koh, Han Suk [Korea Atomic Energy Research Institute, Taejon (Korea, Republic of)

  1994-08-01

  The purpose of this study is to analyze the impact of such changes in the rules of the game on the Korean nuclear industry and to propose possible countermeasures in short-term and long-term perspectives at the national level. This study also has an educational purpose to help people. working in the nuclear field understand the significance of the changes in the rules of the game. This study looks through the history and contents of the GATT system, the UR, the AGP, and the post-UR movement, providing some insight on the current trend in the rules of the game. Also this study analyzes the impact of the changes in the rules of the game on the Korean nuclear industry in qualitative terms, and proposes possible short-term and long-term countermeasures at the national level in both perspectives of utility and nuclear industry. 5 figs, 15 tabs, 51 refs. (Author).

 17. A study on the impact of the new international rules of the game (UR, the agreement on government procurement) and on the countermeasures for the Korean nuclear industry

  Lee, Kwang Suk; Song, Kee Dong; Ham, Chul Hoon; Kim, Seung Soo; Koh, Han Suk

  1994-08-01

  The purpose of this study is to analyze the impact of such changes in the rules of the game on the Korean nuclear industry and to propose possible countermeasures in short-term and long-term perspectives at the national level. This study also has an educational purpose to help people. working in the nuclear field understand the significance of the changes in the rules of the game. This study looks through the history and contents of the GATT system, the UR, the AGP, and the post-UR movement, providing some insight on the current trend in the rules of the game. Also this study analyzes the impact of the changes in the rules of the game on the Korean nuclear industry in qualitative terms, and proposes possible short-term and long-term countermeasures at the national level in both perspectives of utility and nuclear industry. 5 figs, 15 tabs, 51 refs. (Author)

 18. Teores de lignina e ácidos urônicos na madeira e polpa celulósica de Eucalipto

  Zanuncio,Antônio José Vinha; Colodette,Jorge Luiz

  2011-01-01

  O teor de lignina influencia a alvura da polpa celulósica e, por isto, é uma variável importante no processo de sua fabricação, o que torna fundamental estabelecer métodos para determinar seu valor. Baseado na hipótese de que os métodos disponíveis para avaliar o teor de lignina solúvel medem, também, os ácidos urônicos na madeira, isto tornaria este método impreciso. O objetivo desse trabalho foi verificar se existe correlação entre a lignina e ácidos urônicos na madeira de eucalipto e na po...

 19. Dialogmøte om teknologi for trenging av fisk i merd

  Henriksen, Kristian; Sunde, Leif Magne; Digre, Hanne; Svendsen, Erik; Rundtop, Per; Erikson, Ulf Gøran

  2013-01-01

  SINTEF Fiskeri og havbruk arrangerte den 19. mars 2013, i samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), et dialogmøte med fokus på teknologi for trenging av fisk i merd. Under møtet ble status for gjeldene teknologi og operasjoner for trenging av fisk i merd, samt resultater fra forskningsprosjekter tilknyttet trengeprosessen, presentert. Videre ble det samlet innspill om utfordringer tilknyttet trenging av fisk i produksjons- og ventemerd fra oppdrettsbedrifter, leverandø...

 20. "Dem vil at barna skal ha noe å gjøre" : En casestudie av Habbo.no

  Kvaale, Torkel

  2012-01-01

  Denne oppgaven er en kvalitativ casestudie av Habbo.no, en virtuell verden der hovedgruppen av brukere er barn og unge. Det kvalitative forskningsintervju representerer metodeverktøyet som er brukt for innsamlingen av data, og datamaterialet består av 10 intervjuer med tilsammen 13 brukere av Habbo.no, i alderen 10-12 år. Habbo ble skapt av det finske selskapet Sulake i 2000 som hevder at denne er verdens største virtuelle verden for tenåringer. Habbo.no er kun én av til sammen 35 unike H...

 1. Le syndrome de la jonction pyélo-urétérale de l'adulte : à propos de ...

  Le syndrome de la jonction pyélo-urétérale (SJPU) est l'une des uropathies malformatives les plus fréquentes. Nous rapportons les résultats d'une étude rétrospective descriptive portant sur 12 cas de SJPU colligés sur 5 ans à la Clinique Universitaire d'Urologie-Andrologie de Cotonou. Il s'agissait de 7 hommes et 5 ...

 2. Lyden av de mørke sjeler - Lyd og musikk i videospillet Dark Souls

  Burdal, Kristin Johnsrud

  2014-01-01

  Dark Souls er et videospill som skiller seg fra måten de fleste moderne videospill er bygget opp. Lyd og musikk er en viktig del av dette, og i denne oppgava har vi sett på hvordan lyd og musikk brukes i videospillet. Målet var å finne ut hva lyd og musikk har å si for spillopplevelsen. Dette har vi kommet fram til ved analyse av lyden, og analyse av et utvalg av musikkstykker. For å peke på hvordan lydbruken i Dark Souls skiller seg ut, har vi i tillegg sammenligna det med lydbruken andre vi...

 3. Magnetic hard disks for audio-visual use; AV yo jiki disk baitai

  Tei, Y.; Sakaguchi, S.; Uwazumi, H. [Fuji Electric Co. Ltd., Tokyo (Japan)

  1999-11-10

  Computers, consumer, and communications are converging and fusing. The key device in homes in the near future will be an audiovisual hard disk drive (AV-HDD). The reason is that there is no other AV cash memory with high capacity, high speed, and a low price than the HDD. Fuji Electric has early started developing an AV magnetic hard disk, a core-functional element of the AV-HDD, to take the initiative in the market. This paper describes the state of plastic medium development, which is regarded as a next-generation strategic commodity. (author)

 4. Effekt av å benytte sosiale medier i kampanjer for å fremme sunne levevaner

  Strømme, Hilde

  2014-01-01

  Hensikten med denne systematiske oversikten er å svare på spørsmålet: Hva er effekten av å benytte sosiale medier i kampanjer for å påvirke holdninger, kunnskap og atferd knyttet til sunne levevaner? Metode: Systematiske søk ble gjort i 11 bibliografiske baser. Tilleggssøk ble gjort i Google Scholar. Utvelgelse og vurdering av publikasjoner ble gjort av to personer uavhengig av hverandre. Risiko for systematiske feil ble vurdert med sjekklisten til Cochrane Effective Practice and Organisation...

 5. Open-Loop Audio-Visual Stimulation (AVS): A Useful Tool for Management of Insomnia?

  Tang, Hsin-Yi Jean; Riegel, Barbara; McCurry, Susan M; Vitiello, Michael V

  2016-03-01

  Audio Visual Stimulation (AVS), a form of neurofeedback, is a non-pharmacological intervention that has been used for both performance enhancement and symptom management. We review the history of AVS, its two sub-types (close- and open-loop), and discuss its clinical implications. We also describe a promising new application of AVS to improve sleep, and potentially decrease pain. AVS research can be traced back to the late 1800s. AVS's efficacy has been demonstrated for both performance enhancement and symptom management. Although AVS is commonly used in clinical settings, there is limited literature evaluating clinical outcomes and mechanisms of action. One of the challenges to AVS research is the lack of standardized terms, which makes systematic review and literature consolidation difficult. Future studies using AVS as an intervention should; (1) use operational definitions that are consistent with the existing literature, such as AVS, Audio-visual Entrainment, or Light and Sound Stimulation, (2) provide a clear rationale for the chosen training frequency modality, (3) use a randomized controlled design, and (4) follow the Consolidated Standards of Reporting Trials and/or related guidelines when disseminating results.

 6. Inventering av Suldalslågen. Produksjonspotensial for sjøvandrende laksefisk

  Foldvik, Anders; Pettersen, Oskar

  2017-01-01

  Foldvik, A. & Pettersen, O. 2017. Inventering av Suldalslågen. Produksjonspotensial for sjøvandrende laksefisk. - NINA Kortrapport 75, 18 s. Reguleringen av Suldalslågen til kraftproduksjon har hatt negative effekter for habitat for laksefisk, blant annet i form av sedimentering og begroing av substratet. Disse prosessene har blitt forsøkt motvirket ved å ha en serie med spyleflommer på over 200 m3/s om høsten. På oppdrag fra Statkraft inverterte NINA oppvekst- og gyteforhold for laks i Su...

 7. IAS 40 i ljuset av ägarförhållanden : Värdering av förvaltningsfastigheter i börsnoterade respektive statliga bolag

  Klarin, Olof; Sandell, Johan

  2010-01-01

  Sammanfattning: Redovisningen av förvaltningsfastigheter enligt IAS 40 har tidigare beskrivits i ett stort antal olika vetenskapliga alster. Merparten av dessa har dock tittat på börsnoterade bolag men det finns även andra företag som tillämpar IAS-reglerna. En grupp företag som gör det är de bolag som ägs av svenska staten. Ett av målen med IFRS är att skapa jämförbarhet och då bör inte ägarformen ha någon betydelse för redovisning och värdering. Denna studies syfte är därför att skapa insik...

 8. Idag lever Kjell med Britt-Marie : En kritisk diskursanalys av framställningen av homosexualitet i TV-reklam

  Kristensson, Sophia; Olsson, Emma

  2016-01-01

  Studiens syfte är att undersöka hur homosexualitet skildras i svensk TV-reklam. Detta med anledning av mediers möjligheter till att påverka publiken samt utifrån heteronormen i samhället. För att uppfylla målet med studien har ett par frågeställningar formulerats: “Vilka diskursiva teman framkommer i resultatet och vad säger de om framställningen av homosexualitet i TV-reklam?” och “Skiljer sig framställningen av homosexualitet från framställningen av heterosexualitet och i så fall hur?”. Sex...

 9. Methods to use biomass, consisting of peat and wood material, to extract fiber substance to be used to make paper pulp and a fuel product. Saett att ur biomassa, bestaaende av torv och vedmatarial, utvinna en foer tillverkning av en pappersmassaprodukt laemplig fibermassa samt en braensleprodukt

  Lindahl, J A.I.

  1985-12-16

  Peat cut from the upper layers is used to make paper pulp of low density. The wood material of the peat is mechanically separated three times. The result is a pulp of peat fibres and wood fibres and dewatered colloidal peat to be used as a fuel. (M.B).

 10. ADVANCED VITRIFICATION SYSTEM (RIC AVS) RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT

  J.R. Powell; M. Reich

  2003-06-30

  The objective of this AVS testing program is to use bench-scale test equipment to produce a vitrified product at maximum waste loading from the specified AZ-101 waste simulant and conduct a TTT analysis using laboratory scale melts to show compliance with the DOE Waste Acceptance Product Specifications for Vitrified High-Level Waste Forms (WAPS). The vitrified product complies with the following WAPS. A borosilicate glass with a waste loading of 60.9-wt% was produced from a slurry feed of AZ101 simulant. Glass durability testing, glass characterization testing, and testing methodology were performed in accordance with the Department of Energy approved Test Plan. The glass has two crystalline phases and good uniformity of composition. The Product Consistency Test on the 6 location-specific samples are at least 1 to 2 orders of magnitude below the mean PCT results for the EA glass. Standard deviations were less than 10% of measured values. The glass transition temperature averaged 658 {+-} 9 C. A TTT diagram was produced. There was measured cesium loss of about 2%, and compliance with the Universal Treatment Standards.

 11. ADVANCED VITRIFICATION SYSTEM (RIC AVS) RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT

  Powell, J.R.; Reich, M.

  2003-01-01

  The objective of this AVS testing program is to use bench-scale test equipment to produce a vitrified product at maximum waste loading from the specified AZ-101 waste simulant and conduct a TTT analysis using laboratory scale melts to show compliance with the DOE Waste Acceptance Product Specifications for Vitrified High-Level Waste Forms (WAPS). The vitrified product complies with the following WAPS. A borosilicate glass with a waste loading of 60.9-wt% was produced from a slurry feed of AZ101 simulant. Glass durability testing, glass characterization testing, and testing methodology were performed in accordance with the Department of Energy approved Test Plan. The glass has two crystalline phases and good uniformity of composition. The Product Consistency Test on the 6 location-specific samples are at least 1 to 2 orders of magnitude below the mean PCT results for the EA glass. Standard deviations were less than 10% of measured values. The glass transition temperature averaged 658 ± 9 C. A TTT diagram was produced. There was measured cesium loss of about 2%, and compliance with the Universal Treatment Standards

 12. Geologic and Mineralogic Mapping of Av-6 (Gegania) and Av-7 (Lucaria) Quadrangles of Asteroid 4 Vesta

  Nathues, A.; Le Corre, L.; Reddy, V.; De Sanctis, M. C.; Williams, D. A.; Garry, W. B.; Yingst, R. A.; Jaumann, R.; Ammannito, E.; Capaccioni, F.; Preusker, F.; Palomba, E.; Roatsch, T.; Tosi, F.; Zambon, F.; Pieters, C. M.; Russell, C. T.; Raymond, C. A.

  2012-04-01

  NASA's Dawn spacecraft arrived at the asteroid 4 Vesta in July 2011 and is now collecting imaging and spectroscopic data during its one-year orbital mission. The maps we present are based on information obtained by the Visible and Infrared Mapping Spectrometer VIR-MS and the multi-color Framing Camera FC. VIR covers the wavelength range between 0.25 to 5.1 µm while FC covers the range 0.4 to 1.0 µm. The VIR instrument has a significant higher spectral resolution than FC but the latter achieves higher spatial resolution data. As part of the geological and mineralogical analysis of the surface, a series of 15 quadrangles have been defined covering the entire surface of Vesta. We report about the mapping results of quadrangle Av-6 (Gegania) and Av-7 (Lucaria). The Gegania quadrangle is dominated by old craters showing no ejecta blankets and rays while several small fresh craters do. The most obvious geologic features are a set of equatorial troughs, a group of three ghost craters of similar diameter (~57 km), an ejecta mantling of the Gegania crater and three smaller craters showing bright and dark ejecta rays. The quadrangle contains two main geologic units: 1) the northern cratered trough terrain and 2) the equatorial ridge and trough terrain. The quadrangle shows moderate variation in Band II center wavelength and Band II depth. FC color ratio variations of some recent craters and their ejecta are linked to the bright and dark material. The bright material is possibly excavated eucritic material while the dark material could be remnants of a CM2 impator(s) or an excavated subsurface layer of endogenic origin. The most prominent geologic features in the Lucaria quadrangle are the 40 km long hill Lucaria Tholus, a set of equatorial troughs, some relatively fresh craters with bright and dark material and mass wasting. The quadrangle contains three main geologic units: 1) the northern cratered trough terrain, 2) the equatorial ridge and trough terrain, and 3) the

 13. Elevers oppfatning av lærers tilbakemeldingspraksis: om sammenheng mellom graden av VfL-praksis og elevenes opplevde nytte av lærers skriftlige tilbakemeldinger i skriftlig norsk

  Harald Eriksen

  2017-11-01

  Full Text Available Formålet med denne studien var å undersøke elevers oppfatninger av norsklærerens tilbakemeldingspraksis i skriftlig norsk. På bakgrunn av omfattende internasjonal forskning innen feltet ‘Vurdering for læring’ (VfL er det i denne studien utviklet teoridrevne hypoteser som testes ved å analysere et datasett fra to videregående skoler. Hypotesene er at elevene oppfatter lærers tilbakemelding som mer nyttig hvis den 1 retter seg mot målet med opplæringen, 2 gir elevene informasjon via en forklaring eller instruks om hvordan de skal komme nærmere målet og 3 at lærer legger til rette for bruk av tilbakemeldingen. Strukturell likningsmodellering (SEM av resultater fra en spørreundersøkelse blant elever (N = 213 er brukt som metode til å estimere forholdet mellom de fire latente variablene kriterier, forklaring, bruk og nytte (avhengig variabel. SEM er brukt fordi metoden egner seg til å undersøke sammenhenger i komplekse datasett. Funn er at elevene oppfatter at hvis lærer forklarer hvordan de kan forbedre seg, er dette positivt statistisk assosiert med opplevd nytte. Et mer overraskende funn er at lærerens tilrettelegging for bruk av tilbakemeldinger ikke er signifikant assosiert med opplevd nytte. Resultatene blir diskutert i artikkelen.

 14. Frecuencia de secuela renal pos evento agudo en síndrome urémico hemolítico

  Jose Antonio Lulli-Cantoni

  2015-04-01

  Full Text Available Objetivos: Determinar la frecuencia de secuela renal después del evento agudo de Síndrome Urémico Hemolítico (SUH en niños y los factores asociados a la presencia de secuelas. Material y métodos: Estudio descriptivo y retrospectivo. Se revisaron las historias clínicas de los pacientes con SUH en el HNCH de 1997 al 2012, y se registraron datos de características clínicas, hallazgos de laboratorio y parámetros de función renal al ingreso, al alta y a los seis meses después del alta. En los casos que no contaban con control a los 6 meses, se intentó contactar a los pacientes para tomar nuevos controles. Resultados: Siete de 12 pacientes presentaron disminución en la tasa de filtración glomerular (TFG o proteinuria o hipertensión a los 6 meses o más después del episodio agudo, con un promedio de 30,75 meses de seguimiento. Tanto en los pacientes con secuelas como con recuperación renal se encontró una distribución similar de los factores asociados a secuelas como hipertensión al alta, proteinuria al alta, necesidad de diálisis, oligoanuria, leucocitosis > 20 000 cel/mm3 y síntomas neurológicos. Sin embargo algunas variables como oligoanuria y necesidad de diálisis se encontraron a niveles por debajo de los descritos en la literatura. Conclusiones: Es claro que existen pacientes con secuelas renales luego del episodio agudo de SUH que además presentan varios factores predictores de secuelas descritos en la literatura.

 15. Remoção e concentração de urânio de rejeito de mina

  Elizângela Augusta Santos

  2011-01-01

  Full Text Available A utilização de agentes lixiviantes como citrato de sódio e carbonato de amônio foram estudados para a recuperação de urânio (U de um rejeito de mina. Técnicas de concentração como precipitação e troca iônica foram avaliadas. O rejeito estudado apresenta 0,25% de U. Resultados mostraram extração máxima de aproximadamente 40% para ambos os reagentes. 62% de U foram precipitados do licor da lixiviação empregando-se solução a 10 mol L-1 de NaOH. Os carregamentos máximos do metal obtidos a pH 3,9 apontaram uma maior capacidade de remoção empregando-se a resina IRA 910 U cujo valor de carregamento máximo foi de 126,9 mg g-1 e de 148,3 mg g-1 para a DOWEX RPU.Abstract The use of leaching agents, such as sodium citrateand ammonium carbonate, were assessed for the extraction ofuranium from one mining residue containing 0.25% U.Concentration techniques such as precipitation and ion exchangewere employed to recover the uranium from the leaching liquor.Leaching results showed maximum uranium extraction of about 40% for both reagents. The use 10 mol L-1 NaOH to precipitatethe uranium from the leach liquor leads to a recovery of 62%;what was considered not satisfactory. In view of this, resins wereused to concentrate the uranium from the liquor and the metalloading obtained at pH 3.9 was higher for the resin DOWEXRPU, whose maximum loading maximum capacity was148,3 mg g-1, compared to 126,9 mg g-1 presented by the resinIRA 910 U.

 16. AVS/Express (application visualization system) user's guide

  Kato, Katsumi [Research Organization for Information Science Technology, Tokai, Ibaraki (Japan); Kume, Etsuo [Japan Atomic Energy Research Inst., Tokai, Ibaraki (Japan). Tokai Research Establishment

  2002-09-01

  Computer and network environment for image processing has been developed and maintained under the course of establishing a distributed processing environment by the information system operating division. We introduced a server for image processing, AVS/Express for image processing software and Stereo viewing system. This report summarizes the information to use AVS/Express efficiently in the computer environment for image processing. (author)

 17. Association of temporary complete AV block and junctional ectopic tachycardia after surgery for congenital heart disease

  Paech, Christian; Dähnert, Ingo; Kostelka, Martin; Mende, Meinhardt; Gebauer, Roman

  2015-01-01

  Junctional ectopic tachycardia (JET) is a postoperative complication with a mortality rate of up to 14% after surgery for congenital heart disease. This study evaluated the risk factors of JET and explored the association of postoperative temporary third degree atrioventricular (AV) block and the occurrence of JET. Data were collected retrospectively from 1158 patients who underwent surgery for congenital heart disease. The overall incidence of JET was 2.8%. Temporary third degree AV block occurred in 1.6% of cases. Permanent third degree AV block requiring pacemaker implantation occurred in 1% of cases. In all, 56% of patients with JET had temporary AV block (P < 0.001), whereas no case of postoperative JET was reported in patients with permanent AV block (P = 0.56). temporary third degree AV block did not suffer from JET. A correlation between temporary third degree AV block and postoperative JET could be observed. The risk factors identified for JET include younger age groups at the time of surgery, longer aortic cross clamping time and surgical procedures in proximity to the AV node

 18. InterProScan Result: AV399409 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available 429 Baculovirus LEF-11 Biological Process: viral infectious cycle (GO:0019058)|Biological Process: regulation of transcription (GO:0045449) ... ...AV399409 AV399409_1_ORF2 07DC81A7C7B2FA42 PFAM PF06385 Baculo_LEF-11 3e-33 T IPR009

 19. InterProScan Result: AV399408 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV399408 AV399408_2_ORF1 5D6D9219C673BB29 PFAM PF05274 Baculo_E25 1.3e-78 T IPR007938 unintegrated Cellular... Component: viral envelope (GO:0019031)|Cellular Component: host cell nucleus (GO:0042025) ...

 20. Temporal dynamics of AVS and SEM in sediment of shallow freshwater floodplain lakes

  Griethuysen, van C.; Lange, de H.J.; Heuij, van der M.; Bies, S.C.; Gillissen, F.; Koelmans, A.A.

  2006-01-01

  Acid volatile sulfide (AVS) is an operationally defined sulfide fraction, which is considered important for trace metal fate in reduced sediments. Understanding AVS formation rates is important for the management of metal polluted sediment. However, little lis known about the fate and dynamics of

 1. InterProScan Result: AV399740 [KAIKOcDNA[Archive

  Full Text Available AV399740 AV399740_3_ORF2 7A42A41D4F3F6388 PFAM PF00067 p450 1.2e-19 T IPR001128 Cytochrome P450 Molecular... Function: monooxygenase activity (GO:0004497)|Molecular Function: iron ion binding (GO:0005506)|Molecular... Function: electron carrier activity (GO:0009055)|Molecular Function: heme binding (GO:0020037) ...

 2. Examination of office visit patient preferences for the after-visit summary (AVS).

  Neuberger, Marolee; Dontje, Katherine; Holzman, Greg; Corser, Bill; Keskimaki, Abigail; Chant, Ericka

  2014-01-01

  The federal government advocates the practice of routinely providing an after-visit summary (AVS) to patients after each office-based visit as an element of stage 1 meaningful use. A significant potential benefit of the AVS is improved patient engagement achieved by enabling patients and family members to better understand and retain key health information. The methodology for this study was a mixed-methods pilot study to examine, through the perspectives of adult primary care patients, how relevant and actionable data can be better formatted in the AVS. Results of this study suggest that the goal of the AVS to serve as a communication tool to engage and support patients is frequently not being met. Further study is needed to understand, from the viewpoints of patients and providers, what barriers are keeping them from optimally providing and using the information on the AVS.

 3. En kartlegging av forekomsten av forskjellige rusmidler blant norske motorvognførere pågrepet av politiet, med mistanke om påvirket kjøring

  Kari-Mette Beylich m. fl Beylich m. fl

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGSjåfører som mistenkes for påvirket kjøring blir i første omgang vurdert av politiet med henblikk på om det kunskal rekvireres alkoholanalyse eller om det også skal tas prøve med hensyn på andre rusmidler (narkotika,medikamenter med ruspotensial ved Statens rettstoksikologiske institutt (SRI. Rutinemessig vil SRI undersøkedet politiet rekvirerer, men prøvene lagres inntil to år etter at de er analysert. Ved supplerende analyse i ettertidkan man således få et mer fullstendig bilde av hva mistenkte, påvirkede bilførere hadde i kroppen da de avgaprøve. I den foreliggende undersøkelsen ble 1197 prøver fra februar og september 1993 analysert på et bredtspekter av andre rusmidler foruten alkohol, uavhengig av hva politiets mistanke hadde vært. Vi fant da at alkoholalene var til stede i 55 % av prøvene, andre rusmidler alene i 16%, både alkohol og andre rusmidler i 14%, mensverken alkohol eller andre rusmidler ble påvist i 15% av prøvene. Politiets mistanke med hensyn til alkoholpåvirkningble bekreftet av analyseresultatene i 71% av tilfellene, og mistanke om forekomst av andre rusmidler i58% av tilfellene. Tidligere studier og denne undersøkelsen viste at bilførere som mistenkes for påvirket kjøringsynes å representere en gruppe med storbruk av alkohol og misbruk av andre stoff.Beylich K-M, Christophersen AS, Skurtveit S, Bjørneboe A, Mørland J. Frequency of different drugs in  ENGLISH SUMMARYDrivers apprehended under the suspicion of drunken or drugged driving are primarily evaluated by the police withregard to whether alcohol or drugs should be looked for in the blood samples taken shortly after apprehension.Until March 1996 all blood samples were sent to the National Institute of Forensic Toxicology (NIFT, for analysis.NIFT routinely perform only those analyses requested, but the samples are stored for up to two years afteranalysis. By later additional analyses of this material one could obtain a more

 4. Hvor moralsk tenker fotballspillere? – en empirisk studie av toppfotball

  Lars Tore Ødegård

  2015-11-01

  Full Text Available Det er en utbredt oppfatning at det økende prestasjonskravet i toppfotball fører til en svekkelse av moral og fair play-holdninger. Men hvordan tenker toppfotballspillere i forhold til ulike dilemmaer som oppstår på banen, og er det forskjeller mellom toppfotballspillere og spillere på lavere nivå?  For å avklare dette gjennomførte vi en empirisk undersøkelse der vi intervjuet spillere og trener i én toppklubb og én breddeklubb. Vi var interessert i to hovedproblemstillinger:  1 Hva tenker fotballspillere på ulike prestasjonsnivå om etikk og moralske dilemmaer i fotball? 2 Hvilke faktorer påvirker spillerne, direkte og indirekte, i deres vurderinger og handlinger? Resultatene fra undersøkelsen viser at det er store forskjeller mellom de to prestasjonsnivåene. Spillerne på breddenivået føler generelt et større ansvar for å opptre ærlig på banen enn hva som er tilfelle på toppnivået. Vi fant 4 spesifikke faktorer i toppfotballen som bidrar til umoralsk opptreden. For det første opplever spillerne en forventning om at de prioriterer resultat foran fair play. For det andre bidrar tilstedeværelsen av supportere på kamper til en slik prioritering. For det tredje vil handlinger som er i strid med fair play signaliseres som akseptable internt i miljøet, selv om de ofte signaliseres som uakseptable overfor media og omverdenen. For det fjerde kan spillere oppleve det som vanskelig å gå i mot trenerens oppfordringer til en pragmatisk og resultatfokusert opptreden.Nøkkelord: moral, etikk, fair play, footballEnglish summary: How morally do football players think? – an empirical study of moral dilemmas in elite footballIt is a common view that the increasing focus on achievement and success in elite football leads to a weakening of moral and fair play attitudes. But how do elite players think and what do they think about different dilemmas that appear on the field, and is there a difference between elite players and lower

 5. Vurdering av andrespråksinnlærere - en utfordring i skolen

  Kirsten Palm

  2014-06-01

  Full Text Available Vurdering av andrespråkselevers språkkompetanse og språkutvikling er en sentral del av læreres arbeid, og forskning har vist at dette er en utfordring for skolene. Det er stor variasjon i vurderingsformer, og skolene mangler ofte vurderingskompetanse. På bakgrunn av dette utarbeidet Utdanningsdirektoratet i 2007 vurderingsverktøyet Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Materiellet er utarbeidet blant annet med referanse til Common European Framework of Reference for Languages (CEFR. I artikkelen redegjør vi for en undersøkelse der målet var å finne ut hvorvidt dette kartleggingsmateriellet er hensiktsmessig for å vurdere andrespråkselevers språkkompetanse. Hoveddataene er innhentet gjennom kasusstudier ved tre grunnskoler, der vi intervjuet skoleledelse og lærere samt observerte kartleggingssituasjoner og klasseromsundervisning. Kasusstudiene ble senere fulgt opp av to spørreundersøkelser, én til de samme skolene, og én til et større antall skoler for å få bredere innsikt i kartleggingspraksis og skolers oppfatninger av denne formen for vurdering. Undersøkelsen viser at flere av informantene mener verktøyet kan bidra til mer tilpasset og systematisk andrespråkopplæring og bedre vurdering av andrespråkselevenes språkkompetanse. Samtidig er det utfordringer knyttet til å bruke vurderingsverktøyet, dette skyldes blant annet mangelfull kompetanse i skolen når det gjelder andrespråkstilegnelse og vurdering av elevenes språkkompetanse. Det er ikke tidligere forsket på bruk av et slikt konkret kartleggingsverktøy i norsk grunnskole. Undersøkelsen kan gi et bidrag til økt kunnskap om vurdering av andrespråkskompetanse og tilpasset undervisning for andrespråksinnlærere.

 6. Produção de proteína microbiana, concentração plasmática de uréia e excreções de uréia em novilhos alimentados com diferentes níveis de uréia ou casca de algodão Effects of feeding different levels of urea or cottonseed hulls on microbial protein synthesis, plasma urea concentration and urea excretion in steers

  Karla Alves Magalhães

  2005-08-01

  Full Text Available Com o objetivo de avaliar os efeitos dos níveis de uréia ou casca de algodão sobre a produção de proteína microbiana, estimada por meio dos derivados de purinas na urina, a concentração de uréia plasmática (NUP e as excreções de uréia em novilhos, foram realizados dois experimentos. No primeiro, 24 novilhos mestiços castrados, com peso vivo médio inicial de 300 kg, foram alocados em delineamento inteiramente casualizado, nos quatro tratamentos: 0; 0,65; 1,30 e 1,95% de uréia na base da MS total, em substituição à proteína do farelo de soja. No segundo, 16 novilhos mestiços, com peso vivo médio inicial de 230 kg, foram distribuídos em delineamento inteiramente casualizado, nos quatro tratamentos: 0, 10, 20 e 30% de casca de algodão na base da MS total, em substituição à silagem de capim-elefante. As amostras de urina foram obtidas por meio da coleta de urina spot, na qual foram determinados os derivados de purinas (alantoína e ácido úrico. No soro sanguíneo e na urina, foram analisadas as concentrações de uréia e creatinina. Não houve efeito dos níveis de uréia, tampouco dos de casca de algodão, sobre os derivados de purinas e sobre a eficiência de síntese microbiana. A concentração de NUP e a excreção de uréia não foram influenciadas pelos níveis de uréia das rações. A concentração de NUP decresceu linearmente com a inclusão da casca de algodão na dieta. Tanto a uréia quanto a casca de algodão podem ser utilizadas, até os níveis de 1,95% e 30%, respectivamente, na MS total da dieta de novilhos de origem leiteira, sem afetar a eficiência de síntese microbiana.Two trials were conducted to study the effects of different levels of urea or cottonseed hulls on yield of microbial protein, estimated by the urinary excretion of purine derivatives, concentration of plasma urea, and excretion of urea in steers. In the first trial, 24 crossbred castrated steers averaging 300 kg of initial live

 7. Sampling method, storage and pretreatment of sediment affect AVS concentrations with consequences for bioassay responses

  Lange, H.J. de [Aquatic Ecology and Water Quality Management Group, Wageningen University, Wageningen University and Research Centre, P.O. Box 8080, 6700 DD, Wageningen (Netherlands); Centre for Ecosystem Studies, Alterra, Wageningen University and Research Centre, P.O. Box 47, 6700 AA, Wageningen (Netherlands)], E-mail: marieke.delange@wur.nl; Griethuysen, C. van; Koelmans, A.A. [Aquatic Ecology and Water Quality Management Group, Wageningen University, Wageningen University and Research Centre, P.O. Box 8080, 6700 DD, Wageningen (Netherlands)

  2008-01-15

  Sediment treatment and sediment storage may alter sediment toxicity, and consequently biotic response. Purpose of our study was to combine these three aspects (treatment-toxicity-biotic response) in one integrated approach. We used Acid Volatile Sulfide (AVS) concentrations as a proxy of the disturbance of the sediment. AVS and Simultaneously Extracted Metal (SEM) concentrations were compared to bioassay responses with the freshwater benthic macroinvertebrate Asellus aquaticus. Storage conditions and sediment treatment affected AVS but not SEM levels. AVS can be used as a proxy for sediment disturbance. The best way to pretreat the sediment for use in a bioassay in order to maintain initial AVS conditions was to sample the sediment with an Ekman grab, immediately store it in a jar without headspace, and freeze it as soon as possible. In a survey using seven different sediments, bioassay responses of A. aquaticus were correlated with SEM and AVS characteristics. - Change in AVS is a good proxy for sediment disturbance and combined with SEM it can be used as a suitable predictor for biotic effects of sediment contamination.

 8. Bruk av rusmidler blant norske 15-16 åringer. Resultater fra den norske delen av de europeiske skoleundersøkelsene - ESPAD 1995, 1999 og 2003

  Bye, Elin Kristin; Skretting, Astrid

  2003-01-01

  - Tobakk Omkring 60 prosent av 15 - 16 åringene oppga i 2003 at de noen gang har røykt tobakk, omkring 30 prosent hadde røykt i løpet av de siste 30 dager. En andel på 18 prosent hadde røykt daglig i løpet av siste måned. Det er flere jenter enn gutter som oppgir at de røyker. Mens det var en økning fra 1995 til 1999 i andelen 15 - 16 åringer som røyker tobakk, var det en nedgang fra 1999 til 2003. En andel på fire prosent oppga i 2003 at de hadde røykt ...

 9. L’ange de l’Annonciation, chef de chœur dans Il Vangelo secondo Matteo de Pasolini

  Sandra Gorgievski

  2012-07-01

  Full Text Available Médiateur par excellence entre le divin et le terrestre, l’ange – et l’épisode biblique de l’Annonciation en particulier, stimulent l’imaginaire contemporain, le mystère de l’incarnation ne pouvant être représenté mais figuré. S’appuyant sur le monde de références du spectateur – des textes source aux thèmes iconographiques médiévaux et renaissants (par exemple Giotto, Fra Angelico, Limbourg, del Cossa, Crivelli, della Francesca, L’Évangile selon saint Matthieu de Pasolini a principalement recours au son. De la musique sacrée (Bach, Misa Luba, Negro Spiritual et profane (Mozart, Prokofiev, Blind Willie Johnson aux chœurs qui fonctionnent comme des voix over, le film fait ‘entendre’ la présence angélique au spectateur. L’hybridité même des codes cinématographiques interroge le statut de l’image, tout en évoquant la présence immanente de l’ange –métaphore de l’indicible et l’inintelligible.Arch-mediator between the divine and the mundane, the angelic icon - and the Biblical episode of the Annunciation in particular - stimulate the contemporary imagination, as the mystery of the incarnation itself cannot be represented, but rather figured. Relying on the viewer’s world of references – from Biblical texts to Medieval and Renaissance iconography (Giotto, Fra Angelico, Limbourg, del Cossa, Crivelli, della Francesca among others, Pasolini also extensively resorts to sound in his Gospel According to St. Matthew. The film seeks to allow the viewer ‘hear’ angels, from sacred music (Bach, Misa Luba, Negro Spiritual, profane music (Mozart, Prokofiev, Blind Willie Johnson to choirs used as voice over. Hybrid cinematic devices question the status of images while they evoke the immanent presence of angels – metaphorically the unspeakable and unintelligible.

 10. Validation of the 'United Registries for Clinical Assessment and Research' [UR-CARE], a European Online Registry for Clinical Care and Research in Inflammatory Bowel Disease.

  Burisch, Johan; Gisbert, Javier P; Siegmund, Britta; Bettenworth, Dominik; Thomsen, Sandra Bohn; Cleynen, Isabelle; Cremer, Anneline; Ding, Nik John Sheng; Furfaro, Federica; Galanopoulos, Michail; Grunert, Philip Christian; Hanzel, Jurij; Ivanovski, Tamara Knezevic; Krustins, Eduards; Noor, Nurulamin; O'Morain, Neil; Rodríguez-Lago, Iago; Scharl, Michael; Tua, Julia; Uzzan, Mathieu; Ali Yassin, Nuha; Baert, Filip; Langholz, Ebbe

  2018-04-27

  The 'United Registries for Clinical Assessment and Research' [UR-CARE] database is an initiative of the European Crohn's and Colitis Organisation [ECCO] to facilitate daily patient care and research studies in inflammatory bowel disease [IBD]. Herein, we sought to validate the database by using fictional case histories of patients with IBD that were to be entered by observers of varying experience in IBD. Nineteen observers entered five patient case histories into the database. After 6 weeks, all observers entered the same case histories again. For each case history, 20 key variables were selected to calculate the accuracy for each observer. We assumed that the database was such that ≥ 90% of the entered data would be correct. The overall proportion of correctly entered data was calculated using a beta-binomial regression model to account for inter-observer variation and compared to the expected level of validity. Re-test reliability was assessed using McNemar's test. For all case histories, the overall proportion of correctly entered items and their confidence intervals included the target of 90% (Case 1: 92% [88-94%]; Case 2: 87% [83-91%]; Case 3: 93% [90-95%]; Case 4: 97% [94-99%]; Case 5: 91% [87-93%]). These numbers did not differ significantly from those found 6 weeks later [NcNemar's test p > 0.05]. The UR-CARE database appears to be feasible, valid and reliable as a tool and easy to use regardless of prior user experience and level of clinical IBD experience. UR-CARE has the potential to enhance future European collaborations regarding clinical research in IBD.

 11. Preoperative JJ stent placement in ureteric and renal stone treatment: results from the Clinical Research Office of Endourological Society (CROES) ureteroscopy (URS) Global Study.

  Assimos, Dean; Crisci, Alfonso; Culkin, Daniel; Xue, Wei; Roelofs, Anita; Duvdevani, Mordechai; Desai, Mahesh; de la Rosette, Jean

  2016-04-01

  To compare outcomes of ureteric and renal stone treatment with ureteroscopy (URS) in patients with or without the placement of a preoperative JJ stent. The Clinical Research Office of the Endourological Society (CROES) URS Global Study collected prospective data for 1 year on consecutive patients with ureteric or renal stones treated with URS at 114 centres around the world. Patients that had had preoperative JJ stent placement were compared with those that did not. Inverse-probability-weighted regression adjustment (IPWRA) was used to examine the effect of preoperative JJ stent placement on the stone-free rate (SFR), length of hospital stay (LOHS), operative duration, and complications (rate and severity). Of 8 189 patients with ureteric stones, there were 978 (11.9%) and 7 133 patients with and without a preoperative JJ stent, respectively. Of the 1 622 patients with renal stones, 590 (36.4%) had preoperative stenting and 1 002 did not. For renal stone treatment, preoperative stent placement increased the SFR and operative time, and there was a borderline significant decrease in intraoperative complications. For ureteric stone treatment, preoperative stent placement was associated with longer operative duration and decreased LOHS, but there was no difference in the SFR and complications. One major limitation of the study was that the reason for JJ stent placement was not identified preoperatively. The placement of a preoperative JJ stent increases SFRs and decreases complications in patients with renal stones but not in those with ureteric stones. © 2015 The Authors BJU International © 2015 BJU International Published by John Wiley & Sons Ltd.

 12. Analysing the Concepts of Vengeance and Hono(ur in Shakespeare´s Hamlet and Sumarokov´s Gamlet: A Corpus-based Approach to Literature

  Irina Keshabyan

  2009-12-01

  Full Text Available The present paper aims at carrying out structural and lexical analysis of two contrasting plays –Shakespeare´s Hamlet and Sumarokov´s Gamlet- in a specific linguistic domain. In this contribution, we will attempt to gain some insight into two essential content words: vengeance and hono(ur, their derivatives and related words, through quantitative analysis of these words and qualitative analysis of their collocates and concordances. Collocational approach will be used to analyse and compare the ways the authors perceive the concepts of vengeance and hono(ur. In general, the findings will indicate important similarities and/or differences between the structures of the plays per acts and both texts´ basic contents in relation to two important topics -vengeance and hono(ur.El presente artículo tiene como objetivo un análisis estructural y léxico de dos obras contrastivas –Hamlet de Shakespeare y Gamlet de Sumarokov- en un dominio lingüístico específico. En esta contribución, intentaremos adentrarse en el estudio de dos sustantivos: venganza y honor, sus derivados y palabras relacionadas- a través de un análisis cuantitativo de las mismas y el análisis cualitativo de sus colocados y concordancias. El método de los colocados será utilizado para analizar y comparar el modo en que los autores perciben los conceptos de venganza y honor. En general, los resultados van a señalar las similitudes y/o diferencias importantes entre las estructuras de las obras por actos y los contenidos básicos de ambos textos en relación con dos temas importantes, tal como, venganza y honor.

 13. Helsekonsekvenser av vektendring - er slanking fordelaktig? En litteraturoversikt

  Anne Johanne Søgaard

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGLangsom vektøkning gjennom livet inntil kroppsmasseindeks (KMI 27 ser ikke ut til å gi særlige negative utfallmht. total dødelighet. En økning på ! 20 kg fra 18 års alder er trolig negativt – det samme er vektøkning ut fra enhøy utgangsvekt. Selv om mange studier finner økt dødelighet hos yngre og middelaldrende personer med KMI > 27,er det foreløpig ingen studier som har vist at vektreduksjon blant friske overvektige personer gir økt levetid. Flerestudier viser tvert imot en assosiasjon mellom vektreduksjon og økt dødelighet. Heller ikke studier som prøver åbegrense analysene til personer med frivillig vekttap, finner redusert dødelighet etter vektreduksjon blant friskeovervektige individer. Noen få studier har vist redusert dødelighet blant overvektige personer med etablertesykdommer eller høy risiko for hjerte-karsykdom og diabetes. Når det gjelder sykelighet har de fleste studier entenikke funnet noen assosiasjon mellom vektreduksjon og sykelighet, eller funnet økt sykelighet. Unntaket er diabetes,der vekttap i enkelte studier samvarierer med redusert sykelighet. Det er i mange studier funnet sammenheng mellomvekttap og økt risiko for lårhalsbrudd og gallesten. De fleste studier har imidlertid vist at moderat vektreduksjon(vekttap på opp til 10% fører til redusert blodtrykk, forbedret glukosekontroll, redusert kolesterolnivå, forbedretdyslipidemi, forbedret lungefunksjon, bedre søvnkvalitet og redusert søvnapnè. Moderat vekttap vil også kunnelindre leddsmerter. Dette tilsynelatende paradoks diskuteres i artikkelen – bl.a. drøftes de metodeproblemer som erinnebygget i mange av studiene. Fordi det har vist seg vanskelig for personer med kraftig overvekt å redusere vektenpermanent – og fordi resultatene mht. helseeffektene av vektreduksjon er usikre, bør hovedinnsatsen settes inn iforhold til å forebygge overvekt/fedme overfor enkeltpersoner med potensielle problemer. Personer med

 14. Percepções e sentimentos de adolescentes criados por avós

  Paixão, Flávia Juliana Dourado

  2013-01-01

  Este estudo tem como objetivo conhecer as percepções e os sentimentos de adolescentes criados por avós. Busca-se, especificamente: 1) descrever a percepção dos adolescentes sobre seus avós, seus sentimentos por eles e as relações estabelecidas com os mesmos; 2) descrever como percebem as figuras parentais biológicas, seus sentimentos por eles e suas relações com os mesmos; 3) compreender a experiência dos adolescentes acerca do fato de serem criados pelos avós; e 4) descrever a...

 15. Migrering av en webbsida från Joomla! till WordPress.

  Konu, Tommi

  2013-01-01

  Denna rapport bygger på examensarbetet för Högskoleexamen i Medieteknik vid Umeå Universitet.Examensarbetet har utförts med VK Effekt på uppdrag av Västerbottens-Kuriren. Denna rapport kommer att behandla en migrering mellan systemen Joomla! och WordPress.Rapportens syfte är att kortfattat berätta om vilka valmöjligheter som finns vid en migrering, samtdemonstrera och visa en av vägarna som kan tas vid en migrering av en hemsida mellan olika CMS. This report is based on the thesis for the...

 16. “Þur sarriþu þursa trutin”: monster-fighting and medicine in early medieval Scandinavia

  Hall, Alaric

  2009-06-01

  Full Text Available This paper seeks evidence among our extensive Scandinavian mythological texts for an area which they seldom discuss explicitly: the conceptualisation and handling of illness and healing. Its core evidence is two runic texts (the Canterbury Rune-Charm and the Sigtuna Amulet which conceptualise illness as a þurs (‘ogre, monster’. The article discusses the semantics of þurs, arguing that illness and supernatural beings could be conceptualised as identical in medieval Scandinavia. This provides a basis for arguing that myths in which gods and heroes fight monsters provided a paradigm for the struggle with illness. The article proceeds, more speculatively, to use the Eddaic poem Skírnismál and the Finnish Riiden synty as the basis for arguing that one cause of illness could be the transgression of moral norms.

  Este artículo tiene por objetivo encontrar pruebas en los numerosos textos mitológicos escandinavos sobre un tema sobre el que pocas veces estos tratan de forma explícita: la conceptualización y el tratamiento de las enfermedades y su curación. La principal prueba se encuentra en dos textos rúnicos (el Canterbury Rune-Charm (El conjuro rúnico de Canterbury y el Sigtuna Amulet (El amuleto de Sigtuna que conceptualizan la enfermedad como un þurs (‘ogro, monstruo’. El artículo trata sobre la semántica de þurs y sostiene que las enfermedades y los seres sobrenaturales podían conceptualizarse como idénticos en la Escandinavia de la época medieval, en base a lo cual afirma que los mitos en los que los dioses y los héroes luchan contra los monstruos representaban un paradigma de la lucha contra las enfermedades. De forma más especulativa, el artículo utiliza el poema eddaico Skírnismál y el poema finlandés Riiden synty como base para sostener que la transgresión de las normas morales podía considerarse una posible causa de las enfermedades.

 17. Metoda dvou záření na určení velikosti krystalitů a mikrodeformací

  Čerňanský, Marian

  2010-01-01

  Roč. 17, 2a (2010), k88-k89 ISSN 1211-5894. [Struktura 2010. Soláň, 14.06.2010-17.06.2010] R&D Projects: GA AV ČR KAN300100801 Institutional research plan: CEZ:AV0Z10100520 Keywords : diffraction broadening * wavelength * microstrain * crystallite size Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism http://www. xray .cz/ms/bul2010-2a/cernansky.pdf

 18. Preparation, quality control and physico-chemical properties of 99mTc-BAT-AV-45

  Jiankang Zhang; Xingqin Zhou; Xiaofeng Qin

  2012-01-01

  One novel styrylpyridine derivatives(AV-45) coupled with 99m Tc complex was synthesized. 99m Tc-BAT-AV-45 was prepared by a ligand exchange reaction employing sodium glucoheptonate, and effects of the amount of ligand, stannous chloride, sodium glucoheptonate and pH value of reaction mixture on the radiolabeling yield were studied in details. Quality control was performed by thin layer chromatography and high performance liquid chromatography. Besides the stability, partition coefficient and electrophoresis of 99m Tc-BAT-AV-45 were also investigated. The results showed that the average radiolabeling yield was (95 ± 1%) and 99m Tc-BAT-AV-45 with suitable lipophilicity was stable and uncharged at physiological pH. (author)

 19. Konstruktionen av stress : En kvalitativ studie om hur stress upplevs i banksektorn

  Blohm, Martin; Konradsson, Axel

  2017-01-01

  Bakgrund: Arbetslivet förändras ständigt till följd av digitaliseringen och tillgången till information ökar kraftigt. Banksektorn är en av de sektorer som påverkats mest av dessa förändringar och studier har visat att arbetsrelaterad stress ökar till följd av detta. Det är lätt att utifrån studier och fackliga undersökningar förknippa stress i banksektorn med arbetsmiljöproblem eftersom fokus ligger på ohälsa och sjukskrivning. Samtidigt vill många människor arbeta i banksektorn och i andra ...

 20. Föräldrars upplevelse av insatsen föräldrakoordinator.

  Aspén-Franzén, Annika

  2014-01-01

  Föräldrakoordination är en barnfokuserad alternativ konfliktlösningsmetod som praktiserats i Sverige sedan 2009. Denna intervjustudie har undersökt separerade föräldrars upplevelse av att få stöd i sitt föräldrasamarbete av en föräldrakoordinator. Intervjuer har genomförts med sju föräldrar som haft insatsen föräldrakoordinator under minst sex månader. Samtliga deltagande föräldrar har flera års erfarenhet av svårlösta konflikter med den andra föräldern och har tidigare provat andra former av...

 1. Crystallization and preliminary structure determination of the plant food allergen Pru av 2

  Dall’Antonia, Yuliya; Pavkov, Tea; Fuchs, Heidemarie; Breiteneder, Heimo; Keller, Walter, E-mail: walter.keller@uni-graz.at

  2005-02-01

  Crystals of Pru av 2, the first allergenic thaumatin-like protein, have been obtained and diffracted to 1.6 Å at a synchrotron. Using an annealing protocol, the resolution limit was improved to 1.3 Å:.

 2. Adaptationer av Esaias Tegnérs Frithiofs saga

  Nordenfors, Ola

  2008-01-01

  Tegnérs versepos över urnordiska myter hade länge ett starkt om den nordiska läsande allmänheten - därtill starkt understött av Bernhard Crusells omtyckta tonsättningar av dikterna. Men också i Tyskland har Frithiofs saga haft en påfallande genomslagskraft. I uppsatsen granskas särskilt tonsättar...

 3. Et sosiologisk blikk på mobbing. En teoretisk studie av paradigmet og fenomenet mobbing

  Stemland, Linn

  2007-01-01

  Mobbing er et tema som har fått stadig mer oppmerksomhet i samfunnsdebatten. Det er gjort lite sosiologisk forskning omkring fenomenet mobbing. Forskningsfeltet mobbing er i dag konstruert og dominert av psykologiens begreper og forståelse. I denne oppgaven prøver jeg å nærme meg en sosiologisk forståelse av begrepet og fenomenet mobbing.

 4. Helhetsorienterad utvärdering av kollektivtrafikåtgärder

  Hiselius, Lena Winslott; Barfod, Michael Bruhn; Leleur, Steen

  Under hösten 2008 och våren 2009 har forskare vid Avd. Trafik och väg vid Lunds Tekniska Högskola, DTU Transport vid Danmarks Tekniska Universitet samt National-ekonomiska institutionen vid Lunds Universitet genomfört ett forskningsprojekt med syfte att studera tillämpningen av en sammansatt...... (helhetsorienterad) analys av kollektiv-trafikåtgärder....

 5. Reduction of opioid withdrawal and potentiation of acute opioid analgesia by systemic AV411 (ibudilast).

  Hutchinson, Mark R; Lewis, Susannah S; Coats, Benjamen D; Skyba, David A; Crysdale, Nicole Y; Berkelhammer, Debra L; Brzeski, Anita; Northcutt, Alexis; Vietz, Christine M; Judd, Charles M; Maier, Steven F; Watkins, Linda R; Johnson, Kirk W

  2009-02-01

  Morphine-induced glial proinflammatory responses have been documented to contribute to tolerance to opioid analgesia. Here, we examined whether drugs previously shown to suppress glial proinflammatory responses can alter other clinically relevant opioid effects; namely, withdrawal or acute analgesia. AV411 (ibudilast) and minocycline, drugs with distinct mechanisms of action that result in attenuation of glial proinflammatory responses, each reduced naloxone-precipitated withdrawal. Analysis of brain nuclei associated with opioid withdrawal revealed that morphine altered expression of glial activation markers, cytokines, chemokines, and a neurotrophic factor. AV411 attenuated many of these morphine-induced effects. AV411 also protected against spontaneous withdrawal-induced hyperactivity and weight loss recorded across a 12-day timecourse. Notably, in the spontaneous withdrawal study, AV411 treatment was delayed relative to the start of the morphine regimen so to also test whether AV411 could still be effective in the face of established morphine dependence, which it was. AV411 did not simply attenuate all opioid effects, as co-administering AV411 with morphine or oxycodone caused three-to-five-fold increases in acute analgesic potency, as revealed by leftward shifts in the analgesic dose response curves. Timecourse analyses revealed that plasma morphine levels were not altered by AV411, suggestive that potentiated analgesia was not simply due to prolongation of morphine exposure or increased plasma concentrations. These data support and extend similar potentiation of acute opioid analgesia by minocycline, again providing converging lines of evidence of glial involvement. Hence, suppression of glial proinflammatory responses can significantly reduce opioid withdrawal, while improving analgesia.

 6. Aminoácidos livres e uréia durante a fermentação de mosto de Chardonnay com diferentes leveduras

  DUTRA Sandra Valduga

  1999-01-01

  Full Text Available A análise de aminoácidos e uréia durante a fermentação da cultivar Chardonnay, fermentada com diferentes leveduras, foram os principais objetivos deste trabalho. Os mostos foram coletados em Santana do Livramento, RS, transportados para a UFSM; lá foram divididos em dois lotes aos quais foram adicionadas diferentes leveduras: Saccharomyces cerevisiae Fermol Bouquet e Saccharomyces cerevisiae D47. O aminoácido encontrado no mosto em maior quantidade foi a prolina (327 mg/L seguido por treonina, arginina e alanina (239 mg/L. A maioria dos aminoácidos foi consumida pelas leveduras, logo após o início da fermentação. A liberação máxima de uréia no meio coincidiu com o máximo de consumo de arginina, que para a levedura Fermol Bouquet foi com 15ºBrix e para a levedura D47 com 11ºBrix. Confirmando a pouca preferência de prolina pelas leveduras, o teor deste aminoácido permaneceu elevado durante o processo fermentativo. Os aminoácidos, arginina, alanina, treonina, serina, ácido aspártico e isoleucina podem ser considerados as melhores fontes de nitrogênio para as leveduras.

 7. First application of the meteorological Mini-UAV 'M{sup 2}AV'

  Spiess, T.; Bange, J.; Buschmann, M.; Voersmann, P. [Braunschweig Univ. (Germany). Inst. fuer Luft- und Raumfahrttechnik

  2007-04-15

  The limitations of manned airborne meteorological measurements led to a new unmanned system, the Meteorological Mini-UAV (M{sup 2}AV), recently developed by the Institute of Aerospace Systems, Technical University of Braunschweig. The task was to develop, test and verify a meteorological sensor package as payload for an already available carrier aircraft, the UAV 'Carolo T200'. Thereby the limitations in size and mass had to be respected. The M{sup 2}AV is capable of performing turbulence and wind vector measurements within the atmospheric boundary layer and permits very short measurement cycles as an economic supplement during meteorological campaigns. The article gives details on the technical items. Results from meteorological data sets measured by the M{sup 2}AV are used for data quality assessment. In October 2005 the M{sup 2}AV participated in the meteorological field experiment 'LAUNCH 2005' in Lindenberg near Berlin. The M{sup 2}AV data were compared with lidar and sodar/RASS measurements. Furthermore, an in situ comparison of temperature, humidity and wind vector data with the helicopter-borne turbulence probe Helipod was analysed and gave information about the M{sup 2}AV data quality. (orig.)

 8. Genome-Wide DNA Methylation Analysis and Epigenetic Variations Associated with Congenital Aortic Valve Stenosis (AVS.

  Uppala Radhakrishna

  Full Text Available Congenital heart defect (CHD is the most common cause of death from congenital anomaly. Among several candidate epigenetic mechanisms, DNA methylation may play an important role in the etiology of CHDs. We conducted a genome-wide DNA methylation analysis using an Illumina Infinium 450k human methylation assay in a cohort of 24 newborns who had aortic valve stenosis (AVS, with gestational-age matched controls. The study identified significantly-altered CpG methylation at 59 sites in 52 genes in AVS subjects as compared to controls (either hypermethylated or demethylated. Gene Ontology analysis identified biological processes and functions for these genes including positive regulation of receptor-mediated endocytosis. Consistent with prior clinical data, the molecular function categories as determined using DAVID identified low-density lipoprotein receptor binding, lipoprotein receptor binding and identical protein binding to be over-represented in the AVS group. A significant epigenetic change in the APOA5 and PCSK9 genes known to be involved in AVS was also observed. A large number CpG methylation sites individually demonstrated good to excellent diagnostic accuracy for the prediction of AVS status, thus raising possibility of molecular screening markers for this disorder. Using epigenetic analysis we were able to identify genes significantly involved in the pathogenesis of AVS.

 9. Genome-Wide DNA Methylation Analysis and Epigenetic Variations Associated with Congenital Aortic Valve Stenosis (AVS).

  Radhakrishna, Uppala; Albayrak, Samet; Alpay-Savasan, Zeynep; Zeb, Amna; Turkoglu, Onur; Sobolewski, Paul; Bahado-Singh, Ray O

  2016-01-01

  Congenital heart defect (CHD) is the most common cause of death from congenital anomaly. Among several candidate epigenetic mechanisms, DNA methylation may play an important role in the etiology of CHDs. We conducted a genome-wide DNA methylation analysis using an Illumina Infinium 450k human methylation assay in a cohort of 24 newborns who had aortic valve stenosis (AVS), with gestational-age matched controls. The study identified significantly-altered CpG methylation at 59 sites in 52 genes in AVS subjects as compared to controls (either hypermethylated or demethylated). Gene Ontology analysis identified biological processes and functions for these genes including positive regulation of receptor-mediated endocytosis. Consistent with prior clinical data, the molecular function categories as determined using DAVID identified low-density lipoprotein receptor binding, lipoprotein receptor binding and identical protein binding to be over-represented in the AVS group. A significant epigenetic change in the APOA5 and PCSK9 genes known to be involved in AVS was also observed. A large number CpG methylation sites individually demonstrated good to excellent diagnostic accuracy for the prediction of AVS status, thus raising possibility of molecular screening markers for this disorder. Using epigenetic analysis we were able to identify genes significantly involved in the pathogenesis of AVS.

 10. What are the keys to successful adrenal venous sampling (AVS) in patients with primary aldosteronism?

  Young, William F; Stanson, Anthony W

  2009-01-01

  Adrenal venous sampling (AVS) is the criterion standard to distinguish between unilateral and bilateral adrenal disease in patients with primary aldosteronism. The keys to successful AVS include appropriate patient selection, careful patient preparation, focused technical expertise, defined protocol, and accurate data interpretation. The use of AVS should be based on patient preferences, patient age, clinical comorbidities, and the clinical probability of finding an aldosterone-producing adenoma. AVS is optimally performed in the fasting state in the morning. AVS is an intricate procedure because the right adrenal vein is small and may be difficult to locate - the success rate depends on the proficiency of the angiographer. The key factors that determine the successful catheterization of both adrenal veins are experience, dedication and repetition. With experience, and focusing the expertise to 1 or 2 radiologists at a referral centre, the AVS success rate can be as high as 96%. A centre-specific, written protocol is mandatory. The protocol should be developed by an interested group of endocrinologists, radiologists and laboratory personnel. Safeguards should be in place to prevent mislabelling of the blood tubes in the radiology suite and to prevent sample mix-up in the laboratory.

 11. Reduktion av slöseri inom den spanska ölindustrin : – en studie av åtgärder och metoder i spåren av krisen

  Carlström, Carl

  2014-01-01

  Den rådande eurokrisen har påverkat det spanska samhället och den spanska ölindustrin negativt. Industrin står inför utmaningar vad gäller minskad försäljning och förändrade kundpreferenser. I tider då intäkterna och försäljningen minskar finns det många sätt att öka sina marginaler. Ett av detta sätt är att börja arbeta med resurseffektivitet och att se till att slöseriet av de resurser man har minskar. De frågor studien besvarar är hur bryggeriindustrin i Spanien har arbetat för att minska ...

 12. Le premier écrit philosophique de Paul Ricœur: Méthode réflexive appliquée au problème de Dieu chez Lachelier et Lagneau

  Marc-Antoine Vallée

  2012-06-01

  Full Text Available This paper proposes a presentation and an analysis of the first philosophical writing of Paul Ricœur, on the problem of God in the reflexive philosophies of Lachelier and Lagneau. His principal aim is to situate this first writing in the context of Ricœur’s philosophical work, by underlining his belonging to the french reflexive tradition and his refusing of the absolute idealism of Lachelier and Lagneau. The author insists more precisely on the realistic and personalist thesis of the young Ricœur and on the appearance of the problem of evil in his work.  

 13. AV3V lesions reduce the pressor response to L-glutamate into the RVLM.

  Vieira, Alexandre Antonio; Colombari, Eduardo; De Luca, Laurival A; Colombari, Débora Simões de Almeida; Menani, José V

  2006-05-01

  Neurons from the rostral ventrolateral medulla (RVLM) directly activate sympathetic pre-ganglionic neurons in the spinal cord. Hypertensive responses and sympathetic activation produced by different stimuli are strongly affected by lesions of the preoptic periventricular tissue surrounding the anteroventral third ventricle (AV3V region). Therefore, in the present study, we investigated the effects of acute (1 day) and chronic (15 days) electrolytic lesions of the AV3V region on the pressor responses produced by injections of the excitatory amino acid L-glutamate into the RVLM of unanesthetized rats. Male Holtzman rats with sham or electrolytic AV3V lesions and a stainless steel cannula implanted into the RVLM were used. The pressor responses produced by injections of L-glutamate (1, 5 and 10 nmol/100 nl) into the RVLM were reduced 1 day (9 +/- 4, 39 +/- 6 and 37 +/- 4 mm Hg, respectively) and 15 days after AV3V lesions (13 +/- 6, 39 +/- 4 and 43 +/- 4 mm Hg, respectively, vs. sham lesions: 29 +/- 3, 50 +/- 2 and 58 +/- 3 mm Hg, respectively). Injections of L-glutamate into the RVLM in sham or AV3V-lesioned rats produced no significant change in the heart rate (HR). Baroreflex bradycardia and tachycardia produced by iv phenylephrine or sodium nitroprusside, respectively, and the pressor and bradycardic responses to chemoreflex activation with iv potassium cyanide were not modified by AV3V lesions. The results suggest that signals from the AV3V region are important for sympathetic activation induced by L-glutamate into the RVLM.

 14. Síndrome hemolítico urémico: Aspectos epidemiológicos y patogénicos

  Yardelis Pérez del Campo

  2000-09-01

  Full Text Available Se hace una revisión de los aspectos actuales en relación con la epidemiología y patogenia del síndrome hermolítico urémico. El síndrome hemolítico urémico es el resultado de la acción de numerosos factores etiológicos y patogénicos. Se han aislado varias cepas de Escherichia coli productoras de una citotoxina para células vero, denominada verotoxina o toxina shiga-like (SL-T, esta toxina, específicamente la producida por la Escherichia coli serotipo O157: H7 ha sido relacionada con casos esporádicos y epidémicos y con menor frecuencia O111, O26 y O113, actúan mediante la liberación de exotoxinas a la circulación sanguínea. El primer fenómeno en la patogénesis del síndrome hemolítico urémico es la lesión del endotelio vascular que de manera secundaria genera una cascada de fenómenos tales como la adhesión, agregación plaquetaria y el depósito de fibrina mediante distintos mediadores, cuyo resultado final sería la formación de trombos en la microcirculación: la microangiopatía trombótica.A review was made on the present aspects of the epidemiology and pathogeny of hemolytic uremic syndrome which is the result of a number of etiologic and pathogenic factors. Several Escherichia coli strains which produce a cytotoxin for Vero cells, called verotoxin or Shiga-like toxin(SL-T have been isolated. This toxin, particularly that produced by Escherichia coli serotype =157: H7 has been related to sporadic and epidemic cases and less frequently serotypes 0111, 026 and 0113 act through release of exotocins into blood stream. The first phenomenum in the pathogenesis of the hemolytic syndrome is vascular endothelium injure that as a side effect generates a series of phenomena such as adhesion, platelet aggregation and fibrin deposists through several mediators; the final result would be the formation of thrombi in microcirculation: the thrombotic microangiopathy.

 15. Aminoácidos livres e uréia durante a fermentação do mosto de Cabernet Sauvignon com diferentes leveduras

  DUTRA Sandra Valduga

  1999-01-01

  Full Text Available A análise de aminoácidos e uréia em mosto de Cabernet Sauvignon fermentado com diferentes leveduras, foram os principais objetivos desse trabalho. Cabernet Sauvignon foi utilizada por ser teoricamente uma cultivar com alto teor de prolina e baixo teor de arginina, em comparação com cultivares com alto teor e predominância de arginina. Os mostos foram coletados em Santana do Livramento, RS e transportados para a UFSM; lá foram dividos em dois lotes aos quais foram adicionados diferentes leveduras: Saccharomyces cerevisiae Fermol Bouquet e Saccharomyces cerevisiae 2056. A análise dos aminoácidos foi realizada utilizando um analizador de aminoácidos marca Hitachi L-8500 conforme SANDERS e OUGH (21. Uréia foi determinada de acordo com ALMY e OUGH (1 modificado por PEREIRA e DAUDT (19. O aminoácido encontrado no mosto, em maior quantidade foi a prolina (847mg/l seguido por arginina (235mg/l e alanina (87mg/l. A maioria dos aminoácidos (exceção de prolina foram consumidos pelas leveduras logo após o início da fermentação. A liberação máxima de uréia no meio coincidiu com o consumo máximo de arginina, que na fermentação com a levedura 2056 ocorreu à 19° Brix (2,7mg/l e com a levedura Fermol Bouquet ocorreu com o mosto a 15° Brix (4,1mg/l. O teor de prolina permaneceu elevado durante todo o processo fermentativo, confirmando a pouca preferência das leveduras por este aminoácido. Os aminoácidos arginina, treonina, serina, aspartato e isoleucina, podem ser considerados melhores fontes de nitrogênio para as leveduras.

 16. Kjøring med mistanke om påvirkning av andre rusmidler enn alkohol

  Asbjørg S. Christophersen

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGStatens rettstoksikologiske institutt har i løpet av de siste år registrert en stor økning av prøver fra bilføreremistenkt for kjøring under påvirkning av andre rusmidler enn alkohol. Antall positive saker økte 42% fra1994 til 1995. De hyppigste påviste stoffer er tetrahydrocannabinol, amfetamin, benzodiazepiner og opiater(morfin/kodein. Bruk av tyngre narkotiske stoffer har blitt mer vanlig i trafikksammenheng og antall positivetilfeller har økt betydelig mer enn totalt antall saker. Fra 1994 til 1995 økte antall positive amfetaminprøvermed 75% (fra 533 til 937 og antall positive prøver som følge av heroininntak økte med 87% (fra 92 til 172.Bruk av flere stoffer samtidig er vanlig, over 60 % av sakene i 1995 var positive på mer enn ett stoff, alkoholikke medregnet. De fleste tilfeller var representert av menn i alderen 25-32 år (37%. Kvinner var representerti ca. 11% av sakene.Christophersen AS, Skurtveit S, Mørland J. Drivers suspected to drive under the influence of drugs otherthan alcohol. Nor J Epidemiol 1996; 6 (1: 45-48.ENGLISH SUMMARYThe National Institute of Forensic Toxicology has registered a large increase in the number of samples fromdrivers suspected to drive under influence of drugs other than alcohol. The number of drug positive casesincreased 42% from 1994 to 1995. The most frequent drugs detected are tetrahydrocannabinol, amphetamine,benzodiazepines and opiates (morphine/codeine. The frequency of hard narcotic drug use has increased morethan the total number of cases. From 1994 to 1995, the number of amphetamine positive samples increased75% (from 533 to 937 and the number of samples positive due to heroin use (detection of the metabolite 6-monoacetylmorphine in urine increased 87%. Multi-drug use is common and more than one drug wasdetected in more than 60% of the cases from 1995, alcohol not included. Most of the cases were representedby men 25-32 years old (37%. Women were represented in about

 17. Vorticity-divergence semi-Lagrangian global atmospheric model SL-AV20: dynamical core

  Tolstykh, Mikhail; Shashkin, Vladimir; Fadeev, Rostislav; Goyman, Gordey

  2017-05-01

  SL-AV (semi-Lagrangian, based on the absolute vorticity equation) is a global hydrostatic atmospheric model. Its latest version, SL-AV20, provides global operational medium-range weather forecast with 20 km resolution over Russia. The lower-resolution configurations of SL-AV20 are being tested for seasonal prediction and climate modeling. The article presents the model dynamical core. Its main features are a vorticity-divergence formulation at the unstaggered grid, high-order finite-difference approximations, semi-Lagrangian semi-implicit discretization and the reduced latitude-longitude grid with variable resolution in latitude. The accuracy of SL-AV20 numerical solutions using a reduced lat-lon grid and the variable resolution in latitude is tested with two idealized test cases. Accuracy and stability of SL-AV20 in the presence of the orography forcing are tested using the mountain-induced Rossby wave test case. The results of all three tests are in good agreement with other published model solutions. It is shown that the use of the reduced grid does not significantly affect the accuracy up to the 25 % reduction in the number of grid points with respect to the regular grid. Variable resolution in latitude allows us to improve the accuracy of a solution in the region of interest.

 18. sugE: A gene involved in tributyltin (TBT) resistance of Aeromonas molluscorum Av27.

  Cruz, Andreia; Micaelo, Nuno; Félix, Vitor; Song, Jun-Young; Kitamura, Shin-Ichi; Suzuki, Satoru; Mendo, Sónia

  2013-01-01

  The mechanism of bacterial resistance to tributyltin (TBT) is still unclear. The results herein presented contribute to clarify that mechanism in the TBT-resistant bacterium Aeromonas molluscorum Av27. We have identified and cloned a new gene that is involved in TBT resistance in this strain. The gene is highly homologous (84%) to the Aeromonas hydrophila-sugE gene belonging to the small multidrug resistance gene family (SMR), which includes genes involved in the transport of lipophilic drugs. In Av27, expression of the Av27-sugE was observed at the early logarithmic growth phase in the presence of a high TBT concentration (500 μM), thus suggesting the contribution of this gene for TBT resistance. E. coli cells transformed with Av27-sugE become resistant to ethidium bromide (EtBr), chloramphenicol (CP) and tetracycline (TE), besides TBT. According to the Moriguchi logP (miLogP) values, EtBr, CP and TE have similar properties and are substrates for the sugE-efflux system. Despite the different miLogP of TBT, E. coli cells transformed with Av27-sugE become resistant to this compound. So it seems that TBT is also a substrate for the SugE protein. The modelling studies performed also support this hypothesis. The data herein presented clearly indicate that sugE is involved in TBT resistance of this bacterium.

 19. Influence of commercial (Fluka) naphthenic acids on acid volatile sulfide (AVS) production and divalent metal precipitation.

  McQueen, Andrew D; Kinley, Ciera M; Rodgers, John H; Friesen, Vanessa; Bergsveinson, Jordyn; Haakensen, Monique C

  2016-12-01

  Energy-derived waters containing naphthenic acids (NAs) are complex mixtures often comprising a suite of potentially problematic constituents (e.g. organics, metals, and metalloids) that need treatment prior to beneficial use, including release to receiving aquatic systems. It has previously been suggested that NAs can have biostatic or biocidal properties that could inhibit microbially driven processes (e.g. dissimilatory sulfate reduction) used to transfer or transform metals in passive treatment systems (i.e. constructed wetlands). The overall objective of this study was to measure the effects of a commercially available (Fluka) NA on sulfate-reducing bacteria (SRB), production of sulfides (as acid-volatile sulfides [AVS]), and precipitation of divalent metals (i.e. Cu, Ni, Zn). These endpoints were assessed following 21-d aqueous exposures of NAs using bench-scale reactors. After 21-days, AVS molar concentrations were not statistically different (pAVS production was sufficient in all NA treatments to achieve ∑SEM:AVS AVS) could be used to treat metals occurring in NAs affected waters. Copyright © 2016 Elsevier Inc. All rights reserved.

 20. Dynamisk Ledarutveckling : En ny metod för personlig utveckling av ledare skapad genom integration av två etablerade metoder för personlig utveckling

  Rudbäck, Marie-Christine

  2013-01-01

  Syftet med denna studie är att teoretiskt pröva att integrera en etablerad metod för personlig utveckling, The Skilled Helper, med metoden Dynamisk Pedagogik och skapa en ny metod för en specifik tillämpning, personlig utveckling av ledare. Integrationen görs med hjälp av en etablerad metametod för metodutveckling. De bägge ingående metoderna värderas enligt fastställda kriterier. Samma kriterier används sedan för att värdera den nya metod som designas. Med detta har studien uppnått en jämför...

 1. Etikk i anvendt idrettspsykologi: en kvalitativ studie av idrettspsykologiske rådgiveres etiske utfordringer i anvendt idrettspsykologi, og håndtering av disse

  Ulltang, Espen

  2015-01-01

  Masteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2015 Idrettspsykologi er et fag som arbeider for å utvikle mentale ferdigheter hos utøvere og trenere. De som arbeider med anvendt idrettspsykologi møter en rekke etiske utfordringer i sin praksis, men kunnskap om dette synes mangelfullt i Norge. Internasjonalt er det publisert en rekke essays, artikler, og bøker om etiske utfordringer i anvendelsen av faget, men ingen studier viser hvordan norske idrettspsykologiske rådgivere opplever sl...

 2. "medarbetarna ska hålla i längden" : en kvalitativ studie om en hälsointervention ur ett chefsperspektiv

  Frögner, Ulrika; Nilsson, Karolina

  2014-01-01

  Organisationen har en betydande roll i medarbetarens livspussel. Det finns mycket att vinna för arbetsgivaren genom att hantera problem och finna lösningar som passar den anställde. Studier av hälsofrämjande interventioner på arbetsplatsen visar att bäst resultat uppnås om interventionen riktar sig samtidigt till både individen och organisationen. Syftet med studien var att beskriva kommunanställda chefers uppfattningar av hur en interventionsstudie, som chefernas medarbetare deltagit i, påve...

 3. Patients' and procedural characteristics of AV-block during slow pathway modulation for AVNRT-single center 10year experience.

  Wasmer, Kristina; Dechering, Dirk G; Köbe, Julia; Leitz, Patrick; Frommeyer, Gerrit; Lange, Phillip S; Kochhäuser, Simon; Reinke, Florian; Pott, Christian; Mönnig, Gerold; Breithardt, Günter; Eckardt, Lars

  2017-10-01

  Permanent AV-block is a recognized and feared complication of slow pathway modulation for AVNRT. We aimed to assess incidence of transient and permanent AV-block as well as consequences of transient AV-block in a large contemporary AVNRT ablation cohort. We searched our single center prospective ablation database for occurrence of transient and permanent AV-block during slow pathway modulation between January 2004 and October 2015. We analyzed patients' and procedural characteristics as well as outcome of patients in whom transient or permanent AV-block occurred. Of 9170 patients who underwent a catheter ablation at our institution between January 2004 and October 2015, 2101 patients (64% women, mean age 50±18years) underwent slow pathway modulation. In three patients, permanent AV-block occurred during RF application. Additional two patients had transient AV-block that recovered (after a few minutes and 25min), but recurred within two days of the procedure. All five patients underwent dual chamber pacemaker implantation (0.2%). Transient AV-block related to RF delivery occurred in 44 patients (2%). Transient mechanical AV-block occurred in additional 17 patients (0.8%). In 12 patients, ablation was continued despite transient AV-block. One of these patients developed permanent AV-block. Permanent AV-block following slow pathway modulation is a rare event, occurring in 0.2% of patients in a large contemporary single center cohort. Transient AV-block is more frequent (2%). Copyright © 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

 4. Electrochemical impedance spectrometry using Inconel 690, zircaloy 4, 316Ti steel, 17-4-PH, UR52N et URSB8. Simulation in tritiated water. Tome 2

  Bellanger, G.

  1994-11-01

  The redox potential of 3 H 2 O, as well as the corrosion potentials in this medium are found, abnormally, in the trans-passive region. This is completely different from behavior in the chemical industry or in the water in nuclear powers. With such behavior, there will be breakdowns of the protective oxide layers, and in the presence of chloride there will be immediate pitting. Polarization and electrochemical impedance spectrometry curves are presented and discussed. These curves make it possible to ascertain the corrosion domains and to compare the kinetics of different stainless steel alloys. These corrosion kinetics and the corrosion potentials provide a classification of the steels studied here: Inconel 690, zircaloy 4, 316 Ti steel, 17-4-PH, UR52N et URSB8. From the results it can be concluded that URSB8 has the best corrosion resistance. (author). 13 refs., 522 figs., tabs

 5. Electrochemical impedance spectrometry using Inconel 690, zircaloy 4, 316Ti steel, 17-4-PH, UR52N et URSB8. Simulation in tritiated water. Tome 1

  Bellanger, G.

  1994-11-01

  The redox potential of 3 H 2 O, as well as the corrosion potentials in this medium are found, abnormally, in the trans-passive region. This is completely different from the behavior in the chemical industry or in the water in nuclear powers. With such behavior, there will be breakdowns of the protective oxide layers, and in the presence of chloride there will be immediate pitting. Polarization and electrochemical impedance spectrometry curves are presented and discussed. These curves make it possible to ascertain the corrosion domains and to compare the kinetics of different stainless alloys. These corrosion kinetics and the corrosion potentials provide a classification of the steels studied here: Inconel 690, zircaloy 4, 316 Ti steel, 17-4-PH, UR52N et URSB8. From the results it can be concluded that URSB8 has the best corrosion resistance. (author). 279 figs., tabs

 6. The Need for an Alternative Narrative to the History of Ideas or To Pay a Debt to Women: A Feminist Approach to Ricœur's Thought

  Fernanda Henriques

  2013-06-01

  Full Text Available This paper explores the thought of Paul Ricœur from a feminist point of view. My goal is to show that it is necessary to narrate differently the history of our culture – in particular, the history of philosophy – in order for wommen to attain a self-representation that is equal to that of men. I seek to show that Ricoeur’s philosophy – especially his approach to the topics of memory and history, on the one hand, and the human capacity for initiative, on the other hand– can support the idea that it is possible and legitimate to tell our history otherwise by envisioning a more accurate truth about ourselves. 

 7. Participación de la respuesta inflamatoria en el desarrollo del Síndrome Urémico hemolítico

  Fernández, Gabriela C.

  2002-01-01

  La forma típica del síndrome urémico hemolítico (D+SUH) es una microangiopatía trombótica caracterizada por anemia hemolítica con fragmentación de eritrocitos, trombocitopenia con agotamiento de la función plaquetaria y daño renal agudo. Esta enfermedad es la principal causa de daño renal en la población pediátrica y nuestro país presenta la mayor incidencia del mundo. Si bien la mortalidad es baja debido a las terapias de soporte empleadas en el tratamiento de los síntomas, existe una alta p...

 8. Pesteil Philippe, L’émotion identitaire en Corse. Un territoire au cœurParis, L’Harmattan, 2010

  Gilles Ferréol

  2012-06-01

  Full Text Available Spécialiste des dynamiques identitaires, des mutations sociales et de l’alimentation, Philippe Pesteil se propose, dans ce volume, de questionner les modes d’appréhension et d’expression du territoire corse à partir d’un fil conducteur original et pertinent : l’emploi de la métaphore “au cœur de”. Prenant appui sur un corpus de quatre-vingt articles parus dans Corse-matin, l’auteur – s’inscrivant sans une optique socio-anthropologique – replace la réalité insulaire dans le cadre de représenta...

 9. Handelsbankens användande av CRM -Är det lönsamt?

  Salman Kanbar, Ahmad

  2012-01-01

  Frågeställning: På vilket sätt används CRM av Handelsbanken och hur påverkar det bankens lönsamhet? Syfte: Syftet med detta arbete är att kunna öka kunskapen om hur Handelsbanken tillämpar CRM och för att undersöka om användandet av CRM i bankens verksamhet är lönsamt eller inte. Metod: För att svara på studiens syfte blev en intervju utförd med Handelsbanken. Ännu en anledning till varför en intervju gjordes var på grund av att det var nödvändigt för att få det primärdata som behövdes och fö...

 10. Modellering och analys av grundvattenflödet i en byggnads grundläggning

  Hargelius, Malcolm

  2018-01-01

  På en fastighet i Luthagen i Uppsala uppfördes en byggnad grundlagd på träpålar år 1936. Under 60-talet uppstod läckage på en spillvattenledning vilket ledde till en kontaminering av sprickvattenakviferen där träpålar är särskilt utsatta för påverkan av bakterie, svamp- och virusangrepp till följd av torrläggning. För att spola bort kontaminerat sprickvatten och för att hålla en jämn sprickvattennivå i akviferen installerades påfyllningsbrunnar på två platser i källaren under huset. Brunnarna...

 11. Stereotyper: en omedveten kategorisering. : En jämlikhetsanalys av Intryck- Värmlands landstings personaltidning

  Åhlander, Karolina; Jost, Anna

  2014-01-01

  Jämlikhet är något som ligger i tiden. Hur jämlikhetsmedvetna är egentligen dagens medier? Vi har på uppdrag av Värmlandslandsting gjort en jämlikhetanalys av deras personaltidning, Intryck. En tidning som når samtliga anställda inom organisationen. Vi har gjort en text- och bildanalys med utgångspunkt från ett analysverktyg vi kallar för jämlikhetstrappan. Vårt syfte har varit att urskilja stereotyper och om tidningen använder sig av sitt befintliga underlag för att göra tidningen så jämlik ...

 12. Forholdet mellom stat og kommune i styring av norsk utdanningspolitikk 1970 - 2008

  Øystein Engeland

  2009-06-01

  Full Text Available Denne artikkelen er skrevet ut fra en antakelse om at norsk utdanningsforvaltning etter 1990 illustrerer forsøk på å styrke den statlige forvaltning innen et desentralisert system. Ikke minst er dette tydelig ved at nasjonal styring av utdanning særlig etter århundreskiftet har økt på bekostning av det lokale selvstyret. I forhold til maktfordelingen mellom staten og kommunene er vi nå nærmest tilbake til situasjonen før den politiske desentraliseringsbølgen startet mot slutten av 1970-tallet. Det nasjonale nivået er i ferd med å etablere et styringsgrep på skolesiden som er så omfattende at det mangler sidestykke i moderne tid. Det nye er at dette skjer innen et system hvor inntektssystemet (1986 gir kommunene ansvar for undervisningen, og hvor statens mulighet til å bruke økonomiske styringsmidler er redusert.

 13. If You Live in a Nuclear Submarine : En diskursanalys av Xbox One i Time & Forbes

  Sjöberg, Magnus; Stabell Jebsen, Carl Axel

  2014-01-01

  Xbox One är en spelkonsol från företaget Microsoft och en uppföljare till Xbox 360. Konsolen presenterades officiellt vid en presskonferens den 21 maj 2013 och före presentationen så fanns det ett av många rykten om ett krav på att vara ständigt uppkopplad mot internet som rapporterades i media. Syftet med uppsatsen har varit att i utifrån efterförloppet av Microsofts premiärlansering av spelkonsolen Xbox One undersöka den diskursiva bild som nyhetsmedierna Forbes och Time använder för att sk...

 14. Une lecture de Eine Übertragung de Wolfgang Hilbig à la lumière de Paul Ricœur.

  Bénédicte Terrisse

  2009-12-01

  Full Text Available L’objet de cette étude est de comprendre le roman de Wolfgang Hilbig (1941-2007 Eine Übertragung (1989 à partir de La Métaphore vive de Ricœur et de l’analyse des différents sens du titre du roman (métaphore, transfert, transposition. L’esthétique métaphorique, qui rappelle en de nombreux points l’esthétique mallarméenne, permet à l’auteur de réinterpréter et redécrire la réalité est-allemande en même temps que sa propre biographie. Par le recours au mythe et à l’intertextualité, ces dernières sont assimilées à la modernité esthétique, si bien que la RDA devient le territoire de la littérature moderne. Par la métaphore, Hilbig se réapproprie une réalité définie jusqu’alors par un pouvoir discrétionnaire.Ziel dieses Textes ist es, den Roman Eine Übertragung (1989 von Wolfgang Hilbig (1941-2007 mit Hilfe von Ricœurs La Métaphore vive sowie der Analyse der verschiedenen Titelbedeutungen (als Metapher, Übertragung oder Übersetzung zu verstehen. Diese Ästhetik der Metapher, die in mancher Hinsicht an die Mallarmésche erinnert, ermöglicht es dem Autor, zugleich die Realität der DDR und seine eigene Biographie neu zu interpretieren und zu beschreiben. Durch Rekurs auf Mythos und Intertextualität werden sie der ästhetischen Moderne gleichgesetzt, sodass die DDR zum Ort der Literatur der Moderne wird. Auf diese Weise gelingt es Hilbig, sich eine bis dahin von der politischen Macht dekretierte Wirklichkeit wieder anzueignen.

 15. Section urétérale au cours d’un traumatisme pénétrant de l’abdomen: à propos d’un cas et revue de la littérature

  A. Moataz

  2017-12-01

  Conclusions: Les lésions urétérales post-traumatiques non diagnostiquées à temps sont corrélées à une morbidité et une mortalité élevée. Un index de suspicion élevé permettrait un diagnostic rapide et une prise en charge à temps.

 16. The parsec-scale relationship between ICO and AV in local molecular clouds

  Lee, Cheoljong; Leroy, Adam K.; Bolatto, Alberto D.; Glover, Simon C. O.; Indebetouw, Remy; Sandstrom, Karin; Schruba, Andreas

  2018-03-01

  We measure the parsec-scale relationship between integrated CO intensity (ICO) and visual extinction (AV) in 24 local molecular clouds using maps of CO emission and dust optical depth from Planck. This relationship informs our understanding of CO emission across environments, but clean Milky Way measurements remain scarce. We find uniform ICO for a given AV, with the results bracketed by previous studies of the Pipe and Perseus clouds. Our measured ICO-AV relation broadly agrees with the standard Galactic CO-to-H2 conversion factor, the relation found for the Magellanic clouds at coarser resolution, and numerical simulations by Glover & Clark (2016). This supports the idea that CO emission primarily depends on shielding, which protects molecules from dissociating radiation. Evidence for CO saturation at high AV and a threshold for CO emission at low AV varies remains uncertain due to insufficient resolution and ambiguities in background subtraction. Resolution of order 0.1 pc may be required to measure these features. We use this ICO-AV relation to predict how the CO-to-H2 conversion factor (XCO) would change if the Solar Neighbourhood clouds had different dust-to-gas ratio (metallicity). The calculations highlight the need for improved observations of the CO emission threshold and H I shielding layer depth. They are also sensitive to the shape of the column density distribution. Because local clouds collectively show a self-similar distribution, we predict a shallow metallicity dependence for XCO down to a few tenths of solar metallicity. However, our calculations also imply dramatic variations in cloud-to-cloud XCO at subsolar metallicity.

 17. Fromleik i Black Supper, Piss Christ og Crucifixion, tre fotografi av Andres Serrano

  Vinje, Lilly

  2006-01-01

  Oppgåva skal omhandla tre utvalgte foto av fotografen Andres Serrano, ein amerikanar født i 1950. Enkeltbileta det er snakk om er Black Supper (1990), Piss Christ og Crucifixion (begge 1987). Dei er laga ved at kitschfigurar er nedsenka i gjennomsiktige behaldarar fyllte av kroppsvæsker og vatn; vatn i Black Supper, urin i Piss Christ og blod i Crucifixion. Henholdsvis framstiller dei Nattverden, Jesus på krossen og Krossfestinga (tre figurar). Serrano befinn seg med desse innanfor religiøs k...

 18. Vegetasjonskartlegging av Muddvær, Vegaøyan verdensarv, Vega kommune

  Bär, Annette; Carlsen, Thomas

  2009-01-01

  Muddværet ble vegetasjonskartlagt for å få oversikt over de botaniske verdiene. Vegetasjonstyper etter Fremstad (1997) er framstilt på kart og rapporten inneholder i tillegg en artsliste over registrerte planter. Kartleggingen skal brukes som grunnlag for en senere utarbeiding av en skjøtselsplan for området og ses i sammenheng med tidligere kartlegginger og utarbeiding av skjøtselsplaner for Vegaøyan verdensarvområde (bl.a. Hatten m.fl. 2007; Hatten & Carlsen 2007a,b).

 19. "Konsesjon til radikalere" : Norges anerkjennelse av Nord-Vietnam i 1971

  Sørensen, Cristian H.

  2012-01-01

  Emnet for oppgaven er Norges anerkjennelse av Nord-Vietnam som en selvstendig stat. Dette skjedde i 1971 mens Nord-Vietnam var i krig med Sør-Vietnam og USA. Norge var det første NATO-landet som fattet prinsippvedtak om dette, og Danmark fulgte etter. Det hele provoserte USA i så stor grad at Nixon-administrasjonen var nær ved å kalle ambassadørene sine i Oslo og København hjem. Det var regjeringen Bratteli som stod for utførelsen av anerkjennelsen etter at Arbeiderpartiet kom tilbake til reg...

 20. Dolphin Sky, del A : utvikling av integrert design- og helhetskonsept for sveveløsning

  Rummelhoff, Kristoffer Ødegaard

  2016-01-01

  Det er store utfordringer knyttet til veiutvikling, kø og situasjoner hvor biler ikke strekker til, spesielt i et land som Norge hvor fjell og fjord skaper naturlige hindringer. Dette er en av flere motivasjoner for å utvikle en miljøvennlig flyvende bil. Masteroppgaven er en fremtidsrettet konseptutvikling- og designoppgave for et nytt konsept hvor det integreres en sveveløsning på en lettvekts trehjulsbil. Tidligere arbeid har blitt benyttet i gjennomførelsen av konseptutvikling; inter...

 1. Millennials och baby boomers attityder till fake news : Generationernas upplevelser av nyhetsmediers sanningshalt

  Adolfsson, Claes; Strömberg, Markus; Stenberg, John

  2017-01-01

  Syftet med denna uppsats var att ta reda på generationerna millennials och baby boomers inställning till mediernas sanningshalt och politiska neutralitet. Detta gjordes med hjälp av följande frågeställningar: Vilka attityder och vilken inställning har millennials och baby boomers till nyhetsmediernas sanningshalt? Finns skillnader och likheter kvar när vi väger in variablerna kön och politiskt ställningstagande?   För att definiera generationerna använde vi oss av Cliff Zukins generationsteor...

 2. Periodic Sorption of Tungstate Ions on Anionite AV-17-8

  D’yachenko Aleksandr

  2017-01-01

  Full Text Available The multiple sorption of sodium tungstate resulting from the autoclave-soda digestion of a tungsten-bearing concentrate was studied using anion-exchange resin AV-17-8. The choice of ion exchange resin was carried out under static conditions using highly basic anionites. The sorption and desorption plots for tungstate and carbonate ions were demonstrated under dynamic conditions. The total dynamic capacity of the resin was estimated for each species of the ions in three sorption cycles. The applicability of the AV-17-8 resin as a sorbent in the autoclave-soda process flowsheet was determined.

 3. Analyse av en konfliktfylt planprosess. Medvirkning og makt – i spenningsforholdet mellom ulike stedsidentiteter

  Ihle, Hilde Nygaard

  2016-01-01

  Oppgaven beskriver reguleringsplanprosessen i 2015, og leter etter spor av Sætres stedsidentitet i historiske planer og debatt. Jeg ser etter identitetsuttrykk forstått som stedsfølelse (sence of place), den sosiale konteksten der stedet skapes og gjenskapes gjennom sosiale praksiser (locale) og den fysiske beskrivelsen av stedet (location). I oppgaven ser jeg på hvordan innbyggerne påvirket prosessen gjennom dialog på to Facebook-sider, avisinnlegg og høringsinnspill. Jeg analyserer akti...

 4. Sjuksköterskors upplevelse vid vård av patienter med substansbrukssyndrom

  Hanna, Johansson; Frida, Zetterman

  2016-01-01

  Bakgrund Tidigare forskning visar att sjuksköterskor har förutfattade meningar om patienter med en stigmatiserande diagnos. Sjuksköterskor stigmatiserar och har negativa attityder som påverkar deras vård av dessa patienter. Individer med substansbrukssyndrom är en grupp som är särskilt utsatt för stigmatisering i samhället. Dessa individer påträffas inom samtliga specialiteter inom vården. Denna studie fokuserar därför på sjuksköterskors upplevelse av patienter med substansbrukssyndrom. Syfte...

 5. Risikovurdering av miljøgifter i sediment utenfor tidligere Hurum fabrikker

  Håvardstun, J.; Berge, J.

  2011-01-01

  I forbindelse med et pålegg fra Klima og forurensningsdirektoratet er det gjennomført en vurdering av hvilken miljørisiko som sedimentene utenfor tidligere Hurum fabrikker representerer. Vurderingen er gjennomført på basis undersøkelser av sedimentene gjennomført i 2007. Risikovurderingen er gjennomført etter direktoratets veileder (TA-2230/2007). Hovedkonklusjonen er at sedimentforurensningen i grunnområdene nær land (< 10 m dyp) utenfor fabrikkområdet utgjør en risiko for skade på økosystem...

 6. Betydningen av drektige reinsimlers ernæring for kalvers vekst, klimatiske toleranse og overlevelse

  Arne Rognmo

  2013-03-01

  Full Text Available Forsøkene (viste at tilleggsforing av underernærte simler i siste del av drektighetsperioden kun synes å ha effekt på fødselsvekten for kalvene forutsatt at simlene får høyverdig ernæring etter kalving. Den forskjellige ernæringsbakgrunn før kalving synes således ikke å innvirke på melkeproduksjon/kvalitet, da vektutviklingen for alle grupper av kalver i dette forsøket gikk parallelt i de tre første ukene etter kalving. Det ble heller ikke på noe punkt funnet signifikante forskjeller gruppene imellom når det gjelder kalvenes klimatiske toleranse. Det er dog bemerkelsesverdig at det var stor dødelighet blant de små kalvene etter unge små simler i GRUPPE L. Dette funn er interessant sett i sammenheng med resultatene fra Røros (se bidrag fra Dag Lenvik, side som viser at avkastningen fra en flokk kan økes markant om man konsentrerte slakteuttaket på små kalver og forhindrer bedekning av små, unge simler gjennom fjerning av eldre, store bukker. Med det forbehold at våre forsøk er utført på dyr i innhegning med et lavt aktivitetsnivå, kan man fra våreforsøk foreløpig konkludere med at tillegsfor ing av simler i siste halvdel av drektighetsperioden har effekt på kalvenes fødselsvekt, men at vektutviklingen for kalven er uavhengig av simlenes ernæringshistorie, om sistnevnte tilbys høyverdig ernæring etter kalving. Da små kalver etter underernærte simler viste høy dødelighet like etter fødselen, vil imidlertid tilleggsforing kunne øke avkastningen om det er mange unge simler i flokken. Resultatene fra Røros tyder imidlertid på at dette resultat normalt kan oppnås uten ekstra omkostninger gjennom et selektivt slakteuttak.

 7. Konstruktion av vertikaltransportör för materialhantering

  Furu, Micke

  2012-01-01

  Rotab Rostfria Transportörer AB tillverkar och utvecklar material- och godshanteringsutrustning. Företaget levererar även kompletta materialhanteringslösningar i form av godshanteringsanläggningar som ofta består av transportband och paketeringsutrustning. Examensarbetets mål är att utveckla en vertikaltransportör som ska transportera gods mellan två transportband belägna på olika höjder, transporten ska kunna varieras mellan 1000 - 3000 mm. Transportören ska undvika de två stora nackdelarna ...

 8. Nyutdannede allmennlærere og deres opplevelse av faglig kompetanse i leseopplæring generelt og av elever med lesevansker spesielt

  Gerd Grimsæth

  2015-09-01

  Full Text Available Teoretisk og praktisk kunnskap fungerer etter ulik logikk, ingen teori kan helt omsettes til praksis. Det er derfor av interesse å undersøke nærmere hvordan nyutdannede lærere opplever både sin fagkunnskap og nyervervede kompetanse i yrket. Undersøkelsen som her blir presentert har følgende problemstilling: Hvordan opplever nyutdannede lærere sin kompetanse i leseopplæring generelt og leseopplæring av elever med lesevansker spesielt? Denne pilotundersøkelsen tar utgangspunkt i Q- metoden; nyutdannede lærere plasserer subjektive utsagn trykt på individuelle kort i en matrise. Pilotundersøkelsen baserer seg på 10 respondenter, vi valgte derfor en kvalitativ analyse av resultatene av Q-sorteringen. Resultatene viser at nyutdannede lærere opplever at de mangler kunnskap og kompetanse både i praktisk leseopplæring generelt og om lesevansker spesielt. Kartleggingsmateriell blir i liten grad brukt som grunnlag for informantenes tilrettelegging av arbeidsmåter i leseopplæring. Inkludering og sammenholdte klasser står sterkt hos informantene, men de savner informasjon om elever med lesevansker og om tilgjengelig hjelpemateriell. Resultatene understreker betydningen av veiledning av nyutdannede lærere og ikke minst deres behov for fora for faglig utvikling, faglig utveksling og refleksive diskusjoner.Nøkkelord: Nyutdannede allmennlærere; opplevd fagkunnskap og kompetanse; leseopplæring, lesevansker, Q-metodologi, læring i praksis.AbstractTheory and practice are based on different logics; this means that no theory can be fully implemented in practice. For this reason, it is interesting to investigate newly qualified teachers’ perceptions of their expertise and competence. In order to study this phenomena, the following research question was formulated: How do newly qualified teachers perceive their competence in the field of reading education in general and reading difficulties in particular? This pilot study is based on Q

 9. Vannmagasinet er ikke fullt før det renner over : en analyse av effekten av redusert etterspørsel i et vannkraftsystem, eksemplifisert med energieffektivisering i bygninger

  Siljan, Marte

  2010-01-01

  Energieffektivisering i bygninger regnes som et av de mest kostnadseffektive tiltakene for å redusere forbruk av energi, samt bidra til reduksjon i klimagassutslipp. I følge rapporter fra blant annet Lavenergiutvalget (2009) og Klimakur 2020 (2010), vil det være mulig å frigjøre rundt 10 TWh elektrisitet fra norske bygninger i løpet av de neste ti årene. Denne masteroppgaven tar for seg følgene av en tilsvarende etterspørselsreduksjon i det norske kraftsystemet. Norge har et kraftsystem med n...

 10. Composição química e digestibilidade in vitro do feno de Brachiaria decumbens Stapf. tratado com uréia Chemical composition and in vitro digestibility of Brachiaria decumbens Stapf. hay treated with urea

  Kátia Fernanda Gobbi

  2005-06-01

  Full Text Available Avaliaram-se os efeitos da adição de uréia em níveis crescentes sobre a composição química e digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS do feno de Brachiaria decumbens colhida no estádio de pós-florescimento. O feno foi tratado com seis níveis de uréia (0, 2, 4, 6, 8 e 10%, com base na matéria seca (MS. A uréia foi dissolvida em quantidade de água suficiente para elevar o teor de umidade do feno para 30%. O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado, com três repetições. O feno tratado foi armazenado em sacos plásticos (2 kg/saco vedados, por 35 dias, e, após abertura, foram coletadas amostras para as análises químicas. Verificou-se que o teor de nitrogênio total (NT aumentou linearmente em função dos níveis crescentes de uréia. Os teores de NIDN e NIDA, em relação ao nitrogênio total (NIDN/NT e NIDA/NT, tiveram redução linear em função dos níveis crescentes de uréia, demonstrando aumento nos teores de nitrogênio disponível no material amonizado. A adição de uréia promoveu redução no teor de fibra em detergente neutro (FDN, fibra em detergente ácido (FDA e celulose. Os teores de hemicelulose e lignina não foram alterados pelo tratamento com uréia. A digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS foi influenciada de forma quadrática pelos níveis de uréia, estimando-se valor máximo de 68, 9% para o nível de 7, 15% de uréia. A amonização com uréia alterou a composição química e a digestibilidade do feno de Brachiaria decumbens, melhorando o valor nutritivo do material tratado.An experiment was conducted to evaluate the effects of urea treatment on the chemical-bromatologic compounds and in vitro dry matter digestibility (IVDMD of Brachiaria decumbens hay. The hay were reconstituted with water to get final forage moisture concentration of 30%, and treated with urea at 0, 2, 4, 6, 8, and 10% of the forage dry matter. A completely randomized design with three

 11. Skladování energie – téma v hledáčku AV ČR

  Bendová, Magdalena; Hrubý, Jan; Chomát, Miroslav; Zima, Patrik

  -, č. 2 (2016), s. 7-9 ISSN 1210-9525. [Technology Perspectives for Energy Storage. Praha, 30.11.2015] Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/3 Program:StrategieAV Institutional support: RVO:61388998 ; RVO:67985858 Keywords : energy storage * renewable energy sources * strategy AV21 initiative Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry

 12. HPCMP CREATE (trademark)-AV Quality Assurance: Best Practices for Validating and Supporting Computation-Based Engineering Software

  2015-09-30

  30/2015 Oct 2008-Sep 2015 HPCMP CREATE™- AV Quality Assurance: Best Practices for Validating and Supporting Computation-Based Engineering Software...2) “Does this tool adequately perform any and all advertised capabilities?” This paper will describe how the HPCMP CREATE Air Vehicles ( AV ...discussed and their strengths and weaknesses within the CREATE- AV framework addressed. Work toward the HPCMP CREATE, Quality Assurance, Aviation

 13. Specialized treatment for Avoidant personality disorder (AvPD): Treatment rationales and preliminary results

  Simonsen, Sebastian

  ½-years of therapy. We focus on how patients change in regards to important outcomes, including both acute symptoms and more personality based problems such as self-reflection, interpersonal problems and ability to describe feelings. Conclusions: Consistency of results with regard to theories about Av...

 14. Diphenylhydantoin and lidocaine modification of A-V conduction in halothane-anesthetized dogs.

  Atlee, J L; Homer, L D; Tobey, R E

  1975-07-01

  The effect of halothane on A-V conduction was evaluated in gods during atrial pacing using the technique of His-bundle electrocardiography. In addition, the effects of lidocaine and diphenylkydantoin (DPH) on A-V conuction were examined during halothane anesthesia. Effects of these drugs on three subintervals of A-V conduction were compared. These included the -H (stimulus atifact of His-bundle deflection-atrioventricular conduction), H-Q (His-budnle deflection onset of QRS complex-His-Purkinje conduction), and H-S intervals(His-bundle delfection to end of QRS COmplex-total intraventricular conduction). Linear regression best described the relationship between duration of interval (P-H, H-V,and H-S) and heart rate during incremental increases in the atrial paced rate. Data from these experiments were fitted to a multiple lenear regression model that predicted the effect of increasing concentrations of halothan, lidocaine, and DPH on slope and intercept coefficients. In creasing concentrations of halothan ( 30 and 45 mg/100 ml arterial). Both lidocaine and DPH further depressed conduction at all levels of halothan anesthesia. The P-H interval was particularly sensitive todrug effefts. This may represent potentiation of the normal slowing of conduction through the AVnode in response to incremental increases in heart rate (fatigue response.) We conclude thatboth lidocaine and DPH fail to reverse the depressant effect of halothane on A-V conduction. This may explain their ineffectiveness in treating certain types of arrhythmias during halothane anesthesia.

 15. AV nodal function during atrial fibrillation: the role of electrotonic modulation of propagation

  Meijler, F.L.; Jalife, J.; Beaumont, J.; Vaidya, D.

  1996-01-01

  The irregular ventricular rhythm that accompanies atrial fibrillation (AF) has been explained in terms of concealed conduction within the AV node (AVN). However, the cellular basis of concealed conduction in AF remains poorly understood. Our hypothesis is that electrotonic modulation of AVN

 16. Trace metals in floodplain lake sediments : SEM/AVS as indicator of bioavailability and ecological effects

  Griethuysen, van C.

  2006-01-01

  This thesis addresses the geochemical aspects of AVS (Acid Volatile Sulfide) and SEM (Simultaneously Extracted Metals) in floodplain lake sediment, its spatial distribution in floodplain lakes and dynamics over time, the link with effects on single species (bioassays), as well as the impact of

 17. Identification of a potential toxic hot spot associated with AVS spatial and seasonal variation.

  Campana, O; Rodríguez, A; Blasco, J

  2009-04-01

  In risk assessment of aquatic sediments, much attention is paid to the difference between acid-volatile sulfide (AVS) and simultaneously extracted metals (SEMs) as indicators of metal availability. Ten representative sampling sites were selected along the estuary of the Guadalete River. Surficial sediments were sampled in winter and summer to better understand SEM and AVS spatial and seasonal distributions and to establish priority risk areas. Total SEM concentration (SigmaSEM) ranged from 0.3 to 4.7 micromol g(-1). It was not significantly different between seasons, however, it showed a significant difference between sampling stations. AVS concentrations were much more variable, showing significant spatial and temporal variations. The values ranged from 0.8 to 22.4 micromol g(-1). The SEM/AVS ratio was found to be <1 at all except one station located near the mouth of the estuary. The results provided information on a potential pollution source near the mouth of the estuary, probably associated with vessel-related activities carried out in a local harbor area located near the station.

 18. Sampling method, storage and pretreatment of sediment affect AVS concentrations with consequences for bioassay responses

  Lange, de H.J.; Griethuysen, van C.; Koelmans, A.A.

  2008-01-01

  Sediment treatment and sediment storage may alter sediment toxicity, and consequently biotic response. Purpose of our study was to combine these three aspects (treatment-toxicity-biotic response) in one integrated approach. We used Acid Volatile Sulfide (AVS) concentrations as a proxy of the

 19. Impact of e-AV Biology Website for Learning about Renewable Energy

  Nugraini, Siti Hadiati; Choo, Koo Ah; Hin, Hew Soon; Hoon, Teoh Sian

  2013-01-01

  This paper considers the design and development of a Website for Biology in senior high schools in Indonesia. The teaching media, namely e-AV Biology, was developed with the main features of video lessons and other features in supporting the students' learning process. Some video lessons describe the production process of Biofuel or Renewable…

 20. A-V Delay Versus Cardiac Output Measured with Thorax Bioimpedance Monitor

  Vondra, Vlastimil; Halámek, Josef; Viščor, Ivo; Jurák, Pavel; Novák, M.; Lipoldová, J.

  2008-01-01

  Roč. 6, č. 1 (2008), s. 73 ISSN 1556-7451. [World Congress on Heart Disease /14./. 26.07.2008-29.07.2008, Toronto] Institutional research plan: CEZ:AV0Z20650511 Keywords : atrio-ventricular delay * resynchronization therapy * impedance cardiography * cardiac output Subject RIV: FA - Cardiovascular Disease s incl. Cardiotharic Surgery

 1. Identification of the human ApoAV gene as a novel RORα target gene

  Lind, Ulrika; Nilsson, Tina; McPheat, Jane; Stroemstedt, Per-Erik; Bamberg, Krister; Balendran, Clare; Kang, Daiwu

  2005-01-01

  Retinoic acid receptor-related orphan receptor-α (RORα) (NR1F1) is an orphan nuclear receptor with a potential role in metabolism. Previous studies have shown that RORα regulates transcription of the murine Apolipoprotein AI gene and human Apolipoprotein CIII genes. In the present study, we present evidence that RORα also induces transcription of the human Apolipoprotein AV gene, a recently identified apolipoprotein associated with triglyceride levels. Adenovirus-mediated overexpression of RORα increased the endogenous expression of ApoAV in HepG2 cells and RORα also enhanced the activity of an ApoAV promoter construct in transiently transfected HepG2 cells. Deletion and mutation studies identified three AGGTCA motifs in the ApoAV promoter that mediate RORα transactivation, one of which overlaps with a previously identified binding site for PPARα. Together, these results suggest a novel mechanism whereby RORα modulates lipid metabolism and implies RORα as a potential target for the treatment of dyslipidemia and atherosclerosis

 2. Identification of the human ApoAV gene as a novel ROR{alpha} target gene

  Lind, Ulrika [Department of Molecular Pharmacology, AstraZeneca R and D Moelndal (Sweden); Nilsson, Tina [Department of Molecular Pharmacology, AstraZeneca R and D Moelndal (Sweden); McPheat, Jane [Department of Molecular Pharmacology, AstraZeneca R and D Moelndal (Sweden); Stroemstedt, Per-Erik [Department of Molecular Pharmacology, AstraZeneca R and D Moelndal (Sweden); Bamberg, Krister [Department of Molecular Pharmacology, AstraZeneca R and D Moelndal (Sweden); Balendran, Clare [Department of Molecular Pharmacology, AstraZeneca R and D Moelndal (Sweden); Kang, Daiwu [Department of Molecular Pharmacology, AstraZeneca R and D Moelndal (Sweden)

  2005-04-29

  Retinoic acid receptor-related orphan receptor-{alpha} (ROR{alpha}) (NR1F1) is an orphan nuclear receptor with a potential role in metabolism. Previous studies have shown that ROR{alpha} regulates transcription of the murine Apolipoprotein AI gene and human Apolipoprotein CIII genes. In the present study, we present evidence that ROR{alpha} also induces transcription of the human Apolipoprotein AV gene, a recently identified apolipoprotein associated with triglyceride levels. Adenovirus-mediated overexpression of ROR{alpha} increased the endogenous expression of ApoAV in HepG2 cells and ROR{alpha} also enhanced the activity of an ApoAV promoter construct in transiently transfected HepG2 cells. Deletion and mutation studies identified three AGGTCA motifs in the ApoAV promoter that mediate ROR{alpha} transactivation, one of which overlaps with a previously identified binding site for PPAR{alpha}. Together, these results suggest a novel mechanism whereby ROR{alpha} modulates lipid metabolism and implies ROR{alpha} as a potential target for the treatment of dyslipidemia and atherosclerosis.

 3. Kunnskapsgrunnlag for forslaget om et forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer. Evaluering av det offentlige tobakksforebyggende arbeid i Norge 2003-2007

  Lund, Karl Erik; Rise, Jostein

  2008-01-01

  - I nasjonal strategiplan for det tobakksforebyggende arbeidet 2006-2010 ønsket Helse- og omsorgsdepartementet å få utredet forslaget om forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer. Departementet har allerede hatt forslaget på høring, og represen tanter fra tobakksindustrien og handelsnæringen hevdet i sine svar at tiltaket bl.a. var i strid med EØS- reglene og at det ikke kunne dokumenteres effekt. Før departementet eventuelt skal arbeide videre med et lo vfor...

 4. Sensitiv responsivitet i barnehagen: En kvalitativ studie av hvordan profesjonell omsorg i barnehagen påvirkes av personalets empatiske identifikasjon med og relasjoner til det enkelte barn

  Selmer-Olsen, Maria

  2013-01-01

  Tema for denne masteroppgaven er sensitiv responsivitet i barnehagen, og jeg har undersøkt hvordan profesjonelle omsorgsgiveres relasjoner til enkeltbarn får innvirkning på omsorgen. Problemstillingen er som følger: Hvordan påvirkes den profesjonelle omsorgen i barnehagen av personalets empatiske identifikasjon med og relasjoner til det enkelte barn? For å besvare problemstillingen har jeg gjennomført en kvalitativ undersøkelse med en hermeneutisk tilnærming, bygget på en sosialkonstruktivist...

 5. Geologic Mapping of the Av-11 Pinaria Quadrangle of Asteroid 4 Vesta

  Schenk, P.; Hoogenboom, T.; Williams, D.; Yingst, R. A.; Jaumann, R.; Gaskell, R.; Preusker, F.; Nathues, A.; Roatsch, T.

  2012-04-01

  As part of the Dawn's orbital mapping investigation of Vesta, the Science Team is conducting geologic mapping of the surface in the form of 15 quadrangle maps, including quadrangle Av-11 (Pinaria). The base map is a monochrome Framing Camera (FC) mosaic at ~70 m/pixel, supplemented by Digital Terrain Models (DTM) and FC color ratio images, both at ~250 m/pixel, slope and contour maps, and Visible and Infrared (VIR) hyperspectral images. Av-11 straddles the 45-degree longitude in the South Polar Region, and is dominated by the rim of the ~505 km south polar topographic feature, Rheasilvia. Sparsely cratered (relatively), Av-11 is dominated by a 20 km high rim scarp (Matronalia Rupes) and by arcuate ridges and troughs forming a radial to spiral pattern across the basin floor. Primary geologic features of Av-11 include the following. Ridge-and-groove terrain radiating arcuately from the central mound unit, interpreted to be structural disruption of the basin floor associated with basin formation. The largest crater in Av-11 is Pinaria (37 km). Mass wasting deposits are observed on its floor. Secondary crater chains and fields are also evident. Mass wasting observed along Rheasilvia rim scarp and in the largest craters indicates scarp failure is a significant process. Parallel fault scarps mark this deposit of slumped debris at the base of 20 km high Matronalia Rupes, which may have formed during or shortly after basin excavation. We interpret most of these deposits as slump material emplaced as a result of the effects of basin formation and collapse. Lobate materials are characterized by lineations and lobate scarps and interpreted as Rheasilvia ejecta deposit outside Rheasilvia rim (the smoothest terrain on Vesta), and are consistent with formation by ejecta. Partial burial of older craters near the edge of these deposits are also observed.

 6. A Heart too Drunk to Drive; AV Block following Acute Alcohol Intoxication.

  van Stigt, Arthur H; Overduin, Ruben J; Staats, Liza C; Loen, Vera; van der Heyden, Marcel A G

  2016-02-29

  Acute excessive alcohol consumption is associated with heart rhythm disorders like atrial fibrillation but also premature ventricular contractions, collectively known as the "holiday heart syndrome". More rarely but clinically significant are reports of atrioventricular (AV) conduction disturbances in binge drinkers with no underlying heart disease or chronic alcohol consumption. To obtain better insights into common denominators and the potential underlying mechanisms we collected and compared individual case reports of AV block following acute alcohol intoxication in otherwise healthy people. By screening PubMed, Google Scholar, Scopus and JSTOR, fifteen cases were found of which eight were sufficiently documented for full analysis. Blood alcohol levels ranged from 90 to 958 mg/dl (19 to 205 mM). Second and third degree AV block was observed most (6/8) albeit that in two of these patients a vagal stimulus led to deterioration from first into higher order AV block. In all cases, patients reverted to normal sinus rhythm upon becoming sober again. Mildly lowered body temperature (35.9 ± 0.5°C) was observed but can be excluded as a major cause of conduction blockade. We hypothesize that ethanol induced partial inhibition of calcium and potentially also sodium currents in conductive tissue structures may be one of the mechanisms of conduction slowing and block that may become exaggerated upon increased vagal tone. An impairment of gap junction function cannot be excluded as a contributing factor. In conclusion, cases of documented alcohol induced AV block are very rare but events can occur at relatively low serum alcohol levels which should prompt to awareness of this phenomenon in alcohol intoxicated patients.

 7. The Unusual Resistance of Avian Defensin AvBD7 to Proteolytic Enzymes Preserves Its Antibacterial Activity.

  Bailleul, Geoffrey; Kravtzoff, Amanda; Joulin-Giet, Alix; Lecaille, Fabien; Labas, Valérie; Meudal, Hervé; Loth, Karine; Teixeira-Gomes, Ana-Paula; Gilbert, Florence B; Coquet, Laurent; Jouenne, Thierry; Brömme, Dieter; Schouler, Catherine; Landon, Céline; Lalmanach, Gilles; Lalmanach, Anne-Christine

  2016-01-01

  Defensins are frontline peptides of mucosal immunity in the animal kingdom, including birds. Their resistance to proteolysis and their ensuing ability to maintain antimicrobial potential remains questionable and was therefore investigated. We have shown by bottom-up mass spectrometry analysis of protein extracts that both avian beta-defensins AvBD2 and AvBD7 were ubiquitously distributed along the chicken gut. Cathepsin B was found by immunoblotting in jejunum, ileum, caecum, and caecal tonsils, while cathepsins K, L, and S were merely identified in caecal tonsils. Hydrolysis product of AvBD2 and AvBD7 incubated with a panel of proteases was analysed by RP-HPLC, mass spectrometry and antimicrobial assays. AvBD2 and AvBD7 were resistant to serine proteases and to cathepsins D and H. Conversely cysteine cathepsins B, K, L, and S degraded AvBD2 and abolished its antibacterial activity. Only cathepsin K cleaved AvBD7 and released Ile4-AvBD7, a N-terminal truncated natural peptidoform of AvBD7 that displayed antibacterial activity. Besides the 3-stranded antiparallel beta-sheet typical of beta-defensins, structural analysis of AvBD7 by two-dimensional NMR spectroscopy highlighted the restricted accessibility of the C-terminus embedded by the N-terminal region and gave a formal evidence of a salt bridge (Asp9-Arg12) that could account for proteolysis resistance. The differential susceptibility of avian defensins to proteolysis opens intriguing questions about a distinctive role in the mucosal immunity against pathogen invasion.

 8. Effekten av styrketräning kan begränsas mer av samtidig högintensiv intermittent aerob träning än av lågintensiv kontinuerlig aerob träning

  Jutman, Magnus

  2012-01-01

  Introduktion Utifrån tidigare forskning har en modell föreslagits som beskriver att lågintensiv aerob uthållighetsträning ska ha mindre negativ påverkan på effekten av styrketräning jämfört med högintensiv aerob uthållighetsträning. Detta påstående har funnit visst stöd i litteraturen men vidare forskning krävs för att det ska kunna fastställas. Syfte Denna studie syftar till att undersöka ifall det föreligger någon skillnad mellan högintensiv aerob intermittent löpträning och lågintensiv aer...

 9. 78 FR 52872 - Airworthiness Directives; 328 Support Services GmbH (Type Certificate Previously Held by AvCraft...

  2013-08-27

  ... Services GmbH (Type Certificate Previously Held by AvCraft Aerospace GmbH; Fairchild Dornier GmbH; Dornier... certain 328 Support Services GmbH (Type Certificate Previously Held by AvCraft Aerospace GmbH; Fairchild... send any written relevant data, views, or arguments about this proposed AD. Send your comments to an...

 10. Improved insecticidal toxicity by fusing Cry1Ac of Bacillus thuringiensis with Av3 of Anemonia viridis.

  Yan, Fu; Cheng, Xing; Ding, Xuezhi; Yao, Ting; Chen, Hanna; Li, Wenping; Hu, Shengbiao; Yu, Ziquan; Sun, Yunjun; Zhang, Youming; Xia, Liqiu

  2014-05-01

  Av3, a neurotoxin of Anemonia viridis, is toxic to crustaceans and cockroaches but inactive in mammals. In the present study, Av3 was expressed in Escherichia coli Origami B (DE3) and purified by reversed-phase liquid chromatography. The purified Av3 was injected into the hemocoel of Helicoverpa armigera, rendering the worm paralyzed. Then, Av3 was expressed alone or fusion expressed with the Cry1Ac in acrystalliferous strain Cry(-)B of Bacillus thuringiensis. The shape of Cry1Ac was changed by fusion with Av3. The expressed fusion protein, Cry1AcAv3, formed irregular rhombus- or crescent-shaped crystalline inclusions, which is quite different from the shape of original Cry1Ac crystals. The toxicity of Cry1Ac was improved by fused expression. Compared with original Cry1Ac expressed in Cry(-)B, the oral toxicity of Cry1AcAv3 to H. armigera was elevated about 2.6-fold. No toxicity was detected when Av3 was expressed in Cry(-)B alone. The present study confirmed that marine toxins could be used in bio-control and implied that fused expression with other insecticidal proteins could be an efficient way for their application.

 11. 30 CFR 773.8 - General provisions for review of permit application information and entry of information into AVS.

  2010-07-01

  ... application information and entry of information into AVS. 773.8 Section 773.8 Mineral Resources OFFICE OF... into AVS. (a) Based on an administratively complete application, we, the regulatory authority, must undertake the reviews required under §§ 773.9 through 773.11 of this part. (b) We will enter into AVS— (1...

 12. Spatial and seasonal variations of Acid Volatile Sulfide (AVS) and Simultaneously Extracted Metals (SEM) in Dutch marine and freshwater sediments

  van den Hoop MAGT; den Hollander HA; Kerdijk HN; LAC; ECO; Delft Hydraulics

  1995-01-01

  In het kader van het project Exposure Assessment zijn Acid Volatile Sulfide (AVS) en Simultaneously Extracted Metal (SEM) gehalten bepaald in een aantal mariene en zoetwater sedimenten. AVS-gehalten varieren van niet aantoonbaar (<0.1) tot ongeveer 50 notmol per gram droog sediment. In het

 13. Spatial and seasonal variations of Acid Volatile Sulfide (AVS) and Simultaneously Extracted Metals (SEM) in Dutch marine and freshwater sediments

  Hoop MAGT van den; Hollander HA den; Kerdijk HN; LAC; ECO; Delft Hydraulics

  1995-01-01

  Within the framework of the project Exposure Assessment, Acid Volatile Sulfide (AVS) and Simultaneously Extracted Metal (SEM) contents of Dutch marine and freshwater sediments were determined. For the present set of fifteen marine and six freshwater sediments AVS levels vary between non-detectable

 14. La métaphore entre sémantique et ontologie. La réception de la philosophie analytique du langage dans l'herméneutique de Paul Ricœur

  Jean-Marc Tétaz

  2014-07-01

  Full Text Available  AbstractThe favourable reception of the analytic philosophy of language plays a central role in the composition of Ricœur’s literary hermeneutics. Following a brief description of the historical and methodological context of this reception, we show how Ricœur intends to link up phenomenology and analytic philosophy of language. Then we examine the role allocated to the analytic philosophy of language in establishing the idea of metaphor as a “more fundamental mode of reference” in The Rule of Metaphor. But once again Ricœur situates this semantic interpretation of metaphor within the context of an ontology. The result is methodological difficulties that mark the limits of Ricœur’s reception of the analytic philosophy of language.Keywords: Semantics, Metaphor, Ontology, Structuralism, Poetics.RésuméLa réception de la philosophie analytique du langage joue un rôle central dans la constitution de l’herméneutique littéraire de Ricœur. Après avoir tracé le cadre historique et systématique dans lequel s’inscrit cette réception, on montre comment Ricœur se propose d’articuler phénoménologie et philosophie analytique du langage. On étudie ensuite le rôle assigné à la philosophie analytique du langage pour la mise en place de la conception de la métaphore comme “mode plus fondamental de la référence” dans La métaphore vive. Mais Ricœur situe encore une fois cette interprétation sémantique de la métaphore dans un cadre ontologique. Il en résulte des difficultés systématiques qui marquent les limites de la réception de la philosophie analytique du langage par Ricœur.Mots-clés: Sémantique, Métaphore, Ontologie, Structuralisme, Poétique.

 15. Síndrome hemolítico-urêmica esporádica pós-parto Sporadic postpartum hemolytic uremic syndrome

  Elza M. Moreira

  2008-08-01

  Full Text Available Anemia hemolítica microangiopática associado à trombocitopenia participa de um grupo de doenças que freqüentemente apresentam suas características clínicas muito semelhantes, sendo difícil distingui-las. A síndrome hemolítico-urêmica é dividida em duas apresentações: a forma não esporádica, que acomete comumente crianças após infecção bacteriana causando diarréia sanguinolenta, possui bom prognóstico; e a forma esporádica, que acomete adultos, sendo bem descritos casos em mulheres pósparto, é a forma sistêmica de trombocitopenia microangiopática de pior prognóstico com alta morbidade e mortalidade, cuja falência renal é o distúrbio predominante. Relatamos um caso de síndrome hemolítico-urêmica pós-parto em paciente previamente sadia, que apresentou quadro de insuficiência renal, anemia hemolítica e trombocitopenia. Instituída a terapêutica de suporte adequada e precocemente, a paciente evoluiu satisfatoriamente com normalização dos níveis pressóricos e recuperação da função renal.Microangiopathic hemolytic associated with thrombocytopenia is part of a disease group that frequently show likeness and that's why become difficult to separate them. There are two types of hemolytic uremic syndrome (HUS; the non sporadic type and the epidemic or "typical" type that is common on childreen that is associated with diarrhea and infection caused by verotoxinaproducing E. coli with a good prognostic; and the sporadic postpartum period. It is the systemic type of mocroangiophatic thrombocytopenia of poor prognostic with high morbidity and mortality which renal failure is the main disturb. We reported a case of HUS occuring in postpartum previously healthy, that showed abrupt renal failure, hemolytic anemia and thrombocytopenia. After proper therapy the patient developed a normal blood pressure and recovery renal function.

 16. Klíčové faktory určující chemickou diverzitu aluviálních vod

  Pithart, David; Pechar, Libor

  3,21, 2-3 (2004), s. 269-273 ISSN 1212-0731. [Agroregion 2004. České Budějovice, 06.09.2004-07.09.2004] R&D Projects: GA MŽP SM/640/18/03; GA ČR GA206/01/1113 Institutional research plan: CEZ:AV0Z6087904 Keywords : riparian zone * alluvial pools * water chemistry Subject RIV: DA - Hydrology ; Limnology

 17. Biofyzikální mechanismy určující biokompatibilitu dentálních implantátů a podmiňující jejich oseointegraci

  Bartáková, S.; Prachár, P.; Hasoň, Stanislav; Silvennoinen, R.; Cvrček, L.; Strašák, Luděk; Fojt, Lukáš; Avranas, A.; Vetterl, Vladimír

  2009-01-01

  Roč. 109, č. 3 (2009), s. 48-53 ISSN 1213-0613 R&D Projects: GA AV ČR(CZ) KAN200040651; GA ČR(CZ) GA202/08/1688 Grant - others:GA MŠk(CZ) 1M0528 Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702 Keywords : titanium dental implants * biocompatibility * oseointegration Subject RIV: BO - Biophysics

 18. Určování mikrostrukturních deskriptorů z digitálních snímků pórovitých látek

  Hejtmánek, Vladimír; Čapek, P.; Brabec, Libor; Zikánová, Arlette; Kočiřík, Milan

  2009-01-01

  Roč. 103, č. 6 (2009), s. 496-502 ISSN 0009-2770 R&D Projects: GA ČR GA203/05/0347; GA AV ČR IAA400400501 Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504; CEZ:AV0Z40400503 Keywords : porosity * image processing * phase function Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry Impact factor: 0.717, year: 2009

 19. Hidrólise da uréia em latossolos: efeito da concentração de uréia, temperatura, pH, armazenamento e tempo de incubação Urea hydrolysis in oxisols: effects of substrate concentration, temperature, pH, incubation time and storage conditions

  Regina Marcia Longo

  2005-07-01

  Full Text Available Este trabalho objetivou estudar a velocidade de hidrólise da uréia em dois diferentes solos brasileiros (Latossolo Vermelho Aluminoférrico típico e Latossolo Vermelho distrófico típico onde foram realizados ensaios sobre o efeito do tempo e condições de armazenamento, concentração do substrato (uréia, temperatura, pH e tempo de incubação sobre a atividade da urease. As melhores condições de armazenamento foram em temperatura ambiente ou 5 ºC, após secagem ao ar, por um período de até 7 dias; para as condições estudadas, o melhor tempo de incubação foi de uma hora a 25-30 ºC, sem a utilização de tampão para acertar o pH, e a concentração de uréia suficiente foi de 3,30 g L-1, para o Latossolo Vermelho Aluminoférrico típico, e de 2,5 g L-1, para o Latossolo Vermelho distrófico típico para obter a velocidade máxima da enzima.This study evaluated the kinetics of urease hydrolysis in two different Brazilian soils (Rhodic Oxisols: a typic alumino-ferric Red Latossol and a typic distrophic Red Latosol. The trials were carried out to study the effects of air drying, soil sampling, storage conditions and temperature, pH, time of incubation, and substrate concentration on the urease activity. Results showed that best conditions for soil sample storage after air-drying for a 7-day period were at room temperature or at a temperature of 5 ºC. For the studied conditions the best incubation time was one hour at 25-30 ºC, without pH buffering. The ideal urea concentration suggested for the detection of the maximum velocity was 3.3 g L-1 for the typic alumino-ferric Red Latossol and 2.5 g L-1 for the typic distrophic Red Latosol.

 20. Valg av metode for en landsrepresentativ undersøkelse av kostholdet blant sped- og småbarn i Norge - Spedkost og Småbarnskost

  Britt Lande

  2009-11-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI 1998-99 er den første landsrepresentative kostholdsundersøkelsen blant spedbarn og småbarn gjennomført i Norgefor å beskrive kostholdet blant barn opp til 2 års alder og relatere kostvanene til de kostanbefalingene som gis.Inntaket av både næringsstoffer og fremmedstoffer skal beregnes. Undersøkelsen inngår i Statens råd for ernæringog fysisk aktivitet (SEF sitt system for kartlegging av kostholdet i den norske befolkningen, og er et samarbeidmellom SEF, Statens næringsmiddeltilsyn, Institutt for ernæringsforskning ved Universitetet i Oslo og Statistisksentralbyrå. Hovedmålet er å øke kunnskapen om kostholdet til spedbarn og småbarn i Norge, for å få et bedregrunnlag for å fremme et godt kosthold og forebygge kostholdsrelaterte helseproblemer i denne aldersgruppen.Semikvantitative matvarefrekvensskjema ble vurdert å være den beste metoden å benytte. Det ble utviklet 3 forskjelligeselvadministrerte matvarefrekvensskjema (optisk lesbare for å kartlegge kostholdet blant 6, 12 og 24 månedergamle barn. Bilder av matporsjoner ble inkludert som hjelp til å bestemme mengder. Frekvensskjemaene ble sendtpr. post til mødrene av et landsrepresentativt utvalg av 3000 6 måneder gamle barn. De samme barna ble fulgt oppved 12 måneders alder ved at barnas mødre da mottok et nytt frekvensskjema (Spedkost. Videre ble et frekvensskjemasendt mødrene til et landsrepresentativt utvalg av 3000 24 måneder gamle barn (Småbarnskost. Data forbarnas vekt og lengde ble samlet inn i samarbeid med landets helsestasjoner. Det er gjennomført en pilotundersøkelsefor å prøve ut frekvensskjemaene og undersøkelsesopplegg. Videre blir frekvensskjemaene validert mot veidregistrering over 7 dager. Datainnsamlingen ble avsluttet i juli 1999, og rapporter fra undersøkelsen er ventet i år2000. Hensikten med artikkelen er å beskrive metoden og begrunne valg av metode for Spedkost og Småbarnskost.Lande B, Frost Andersen L, Bærug A

 1. Optimering av nanocellulosa för tillämpning som papperstyrkeadditiv

  Englöf, Johan

  2015-01-01

  Syftet med projektet var att undersöka hur homogeniserings förhållanden (tryck antal passager och därmed energiinsatsen) vid framställning av MFC (mikrofibrillär cellulosa), från enzymatiskt förbehandlade pappersmassafibrer påverkar hållfastheten av papper förstärkt med MFC. Arbetsgivaren för projektet var Innventia och det laborativa arbetet har utförts i deras lokaler. Fördelen med att använda MFC som tillsats i papper är att arket blir starkare [1]. Detta medför att en mindre mängd materia...

 2. Teoretisk och praktisk genomgång av IPv6 och dess säkerhetsaspekter

  Andersson, David

  2012-01-01

  Den här uppsatsen går teoretiskt och praktiskt igenom IPv6 för att skapa en förståelse för det nya protokollet. Uppsatsen beskriver utöver den teoretiska genomgången av protokollet även det praktiska arbete som ligger bakom implementationen som är tänkt att kunna ge såväl privatpersoner som mindre organisationer tillgång till en säker IPv6 lösning även om Internetleverantören endast kan erbjuda IPv4.   Arbetet är gjort på eget initiativ då behovet av kunskap kring IPv6 växer lavinartat och då...

 3. Tillståndslös kommunikation: En studie av JavaScript-ramverk

  Hansson, Christian

  2016-01-01

  Undersökningens syfte är att ta reda på hur JavaScript‐ramverk presterar i jämförelse med  ren JavaScript i en kommunikation med en webbservice. Kommunikationen med en  webbservice är tillståndslös. Detta innebär att en webbapplikations förfrågan mot en  webbservice alltid är en ny förfrågan. En webbservice kommer inte ihåg klientens tidigare  frågor.   Det finns idag en rad olika JavaScript‐ramverk som klarar av en kommunikation av sådan  karaktär. Denna undersökning kommer att utvärdera pre...

 4. Expansion av e-handelsverksamhet i detaljhandeln : En studie om utmaningar och framgångsfaktorer

  Steen Lagerstam, Nathalie

  2016-01-01

  I vårt allt mer digitaliserade samhälle har internet fått en central roll, och har förändrat många aspekter i vårt vardagsliv. Ett av de områden som påverkats starkt av denna utveckling, är den svenska detaljhandelns e-handelsmarknad. De senaste 10 åren har dess omsättning sexdubblats, och prognoser tyder på att denna expansiva trend kommer att hålla i sig. Detta innebär helt nya förutsättningar för de svenska detaljhandelsföretag som tidigare bara bedrivit försäljning i fysiska butiker, elle...

 5. [AV-reentrant tachycardia and Wolff-Parkinson-White syndrome : Diagnosis and treatment].

  Voss, Frederik; Eckardt, Lars; Busch, Sonia; Estner, Heidi L; Steven, Daniel; Sommer, Philipp; von Bary, Christian; Neuberger, Hans-Ruprecht

  2016-12-01

  The AV-reentrant tachycardia (AVRT) is a supraventricular tachycardia with an incidence of 1-3/1000. The pathophysiological basis is an accessory atrioventricular pathway (AP). Patients with AVRT typically present with palpitations, an on-off characteristic, anxiety, dyspnea, and polyuria. This type of tachycardia may often be terminated by vagal maneuvers. Although the clinical presentation of AVRT is quite similar to AV-nodal reentrant tachycardias, the correct diagnosis is often facilitated by analyzing a standard 12-lead ECG at normal heart rate showing ventricular preexcitation. Curative catheter ablation of the AP represents the therapy of choice in symptomatic patients. This article is the fourth part of a series written to improve the professional education of young electrophysiologists. It explains pathophysiology, symptoms, and electrophysiological findings of an invasive EP study. It focusses on mapping and ablation of accessory pathways.

 6. 15-åringers opplevelser av overvekt hos jevnaldrende, en fenomenologisk-hermeneutisk studie

  Reidun Rognsaa

  2011-06-01

  Full Text Available Hensikten med denne studien er å studere hvordan 15-åringer opplever overvekt hos jevnaldrende. Datamaterialet består av dybdeintervju med syv ungdommer. Det er benyttet fenomenologisk-hermeneutisk analyse. Ungdommene opplever å stå i en posisjon mellom makt og avmakt. I denne mellomposisjonen framkommer det at ungdommene distanserer seg ved hjelp av relasjonell makt, men samtidig setter de seg selv i en avmaktssituasjon i forhold til ungdomskulturens spilleregler. Ungdommene moraliserer ved å skape en situasjon hvor de underkjenner overvektige, samtidig mangler de ytterligere sanksjoneringsmuligheter. Rangordninger skapes gjennom at ungdommene degraderer overvektige, men de må selv også innordne seg i egen kultur. Ungdommene fratar overvektige sitt menneskeverd gjennom å redusere menneskelige egenskaper og gjør dem til objekt. Gjennom denne objektiviseringen setter de seg selv utenfor det å få tak i overvektiges refleksjons- og erfaringsgrunnlag.

 7. Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden

  Leffler, Hakon; Fex Svenningsen, Åsa; Emgård, Mia

  2014-01-01

  UKÄ:s utvärdering av biomedicinutbildningar visar på en mycket varierad kvalitet. Nio av 21 utbildningar håller toppklass medan mer än hälften bedöms vara bristande. 21 utbildningar inom biomedicin har satts under lupp. Kvaliteten bedöms som vanligt efter en tregradig skala: mycket hög kvalitet...... biomedicinstudenternas förmåga att göra etiska bedömningar. Flera utbildningar har inte kunnat visa att studenterna kan göra etiska bedömningar. De har heller inte kunnat visa att studenterna känner till vilka regelverk som gäller vid etikprövning. Detta är särskilt allvarligt eftersom man inom biomedicin genomför...

 8. Tillverkningsmetod för tillverkning av däcksluckor med glas

  Gripenberg, Lars

  2010-01-01

  Arbetet går ut på att hitta ett system för att tillverka däcksluckor med glas internt på Nautor. Detta är idag en produkt som vi köper utifrån av en extern leverantör till höga priser därför att vi inte själva har ett fungerande koncept för dylika produkter. Arbetet består av att kartlägga vilka olika tillverkningsmetoder som finns som är lämpade för detta ändamål, (Handlaminat, Injecering, Prepreg, mm). En eller två tillverkningsmetoder väljs ut och därefter tillverkas ett provexemp...

 9. Multifaktormodeller på den svenska marknaden - En studie av OMX Stockholm mellan 1996 och 2014

  Hammarfrid, Peter; Henningsson, Tom

  2015-01-01

  Bakgrund:CAPM räcker i flera tillfällen inte till för att estimera framtida avkastning. Vissa av prisavvikelsernafrån CAPM är väldokumenterade och har bestått över tid, vilket har lett till uppkomsten avkorrigerande faktorer. En modell som använder sig av två sådana korrigerande faktorer är Fama ochFrenchs tre-faktormodell. Den har testats flertalet gånger på den svenska marknaden där den visat gehögre förklaringsgrader än CAPM. År 2012 samt år 2014 presenterades två nya multifaktormodeller,s...

 10. IN0523 (Urs-12-ene-3α,24β-diol) a plant based derivative of boswellic acid protect Cisplatin induced urogenital toxicity

  Singh, Amarinder; Arvinda, S; Singh, Surjeet; Suri, Jyotsna; Koul, Surinder; Mondhe, Dilip M.; Singh, Gurdarshan; Vishwakarma, Ram

  2017-01-01

  The limiting factor for the use of Cisplatin in the treatment of different type of cancers is its toxicity and more specifically urogenital toxicity. Oxidative stress is a well-known phenomenon associated with Cisplatin toxicity. However, in Cisplatin treated group, abnormal animal behavior, decreased body weight, cellular and sub-cellular changes in the kidney and sperm abnormality were observed. Our investigation revealed that Cisplatin when administered in combination with a natural product derivative (Urs-12-ene-3α,24β-diol, labeled as IN0523) resulted in significant restoration of body weight and protection against the pathological alteration caused by Cisplatin to kidney and testis. Sperm count and motility were significantly restored near to normal. Cisplatin caused depletion of defense system i.e. glutathione peroxidase, catalase and superoxide dismutase, which were restored close to normal by treatment of IN0523. Reduction in excessive lipid peroxidation induced by Cisplatin was also found by treatment with IN0523. The result suggests that IN0523 is a potential candidate for ameliorating Cisplatin induced toxicity in the kidney and testes at a dose of 100 mg/kg p.o. via inhibiting the oxidative stress/redox status imbalance and may be improving the efflux mechanism. - Highlights: • Synthesis of a novel boswellic acid derivative (IN0523) • Counter oxidative stress induced due to Cisplatin • Protect against urogenital toxicity induced by Cisplatin

 11. Economic Valuation of Mining Heritage from a Recreational Approach: Application to the Case of El Soplao Cave in Spain (Geosite UR004

  Rubén Pérez-Álvarez

  2016-02-01

  Full Text Available Heritage tourism can increase incomes and stimulate the economy in former mining areas. Recreational tourism is one of the main sources of value of heritage. People from urban areas are willing to pay for access to these tourism options. The measurement of the economic impact of this availability is one of the main problems to confront, due to the immeasurable possibilities of heritage resources. The use of non-market values and their estimation by means of revealed preference methods should help to assess the economic value of this sort of resources from a recreational perspective. The travel cost method (TCM is widely used to value areas with recreational uses, such as lakes, beaches or forests, but there are not references to previous applications of this methodology in the field of mining heritage. In this work, TCM has been applied to obtain the economic value of El Soplao Cave (Geosite UR004, Cantabria, Spain as a recreational site, providing an estimated result of 34,961,162 euros.

 12. Le Procès des poètes : Flaubert contre « l’écume du cœur »

  Aurélie Loiseleur

  2009-12-01

  Full Text Available Dans sa correspondance, si Flaubert prend peu les poètes pour destinataires premiers, il les vise pourtant en permanence. Ses lettres, en particulier celles qu’il écrit à la poétesse Louise Colet, sont en effet l’occasion pour lui de revenir sur son credo esthético-sentimental et de préciser ses propres positions (de poète de la prose dans une lutte déclarée contre les représentants de « la poésie du cœur ».In Flaubert’s correspondence poets are rarely his principal addressees, yet they are his main target. Indeed, his letters, specially those written to the poet Louise Colet, give him the opportunity to re-examine his esthetical-sentimental creed and specify his own position as a prose poet in an open war against those who represent “the poetry of the heart”.

 13. Effects of organic pollution in the distribution of annelid communities in the Estero de Urías coastal lagoon, Mexico

  Agustín Ferrando

  2011-06-01

  Full Text Available The Estero de Urías coastal lagoon is subjected to several anthropogenic activities and has been characterized since 1997 through the study of benthic fauna. We analyzed the spatial and temporal distribution of annelids and their relationships with environmental variables (depth, sediment temperature, grain size and organic matter in order to determine the current degree of perturbation. Density, species richness, diversity, dominance, biomass, and the application of classification and ordination techniques allowed us to distinguish 5 zones: 1 a non-perturbed zone at the mouth of the lagoon, 2 a slightly perturbed zone surrounded by mangroves and shrimp farms, 3 a temporarily perturbed zone close to the effluent of the thermoelectric plant, 4 a perturbed zone in front of the slaughterhouse and fish factory, and 5 a very perturbed zone subjected to sewage and industrial input. Only minor changes in granulometry and faunal composition were observed in comparison with previous data from the same area, suggesting that the lagoon is still perturbed due to the effect of anthropogenic activities.

 14. L’empathie comme outil herméneutique du soi: Note sur Paul Ricœur et Heinz Kohut

  Michel Dupuis

  2011-01-01

  Full Text Available Le bref texte que Paul Ricœur consacre en 1986 à la psychanalyse développée par Heinz Kohut révèle une réinterprétation phénoménologique à la fois du contenu et des fonctions de l'empathie, au total considérée comme un véritable outil à l'œuvre dans l'herméneutique du soi. La vision kohutienne de la constitution du soi et du processus thérapeutique analytique produit une espèce de “dé-sentimentalisation” de l'empathie, en soulignant le rôle crucial du transfert intersubjectif, fort à distance de la théorie (freudienne solipsiste de l'ego.The short text published in 1986 by Paul Ricoeur about Heinz Kohut's psychoanalysis of the self reveals a phenomenological reinterpretation of the content and the functions of empathy, finally considered as an effective tool of the hermeneutics of the self. Kohut's model of constitution of the self and of the therapeutic analytical process produces a kind of “de-sentimentalization” of empathy, pointing to the crucial role of intersubjective transfer, far from a (Freudian solipsistic theory of the ego.

 15. IN0523 (Urs-12-ene-3α,24β-diol) a plant based derivative of boswellic acid protect Cisplatin induced urogenital toxicity

  Singh, Amarinder [Academy of Scientific & Innovative Research (AcSIR), New Delhi (India); PK-PD-Toxicology and Formulation Division, CSIR-Indian Institute of Integrative Medicine, Canal Road, Jammu 180001, J& K (India); Arvinda, S [Deptt. of Pathology, Govt. Medical College, Jammu 180001, J& K (India); Singh, Surjeet [PK-PD-Toxicology and Formulation Division, CSIR-Indian Institute of Integrative Medicine, Canal Road, Jammu 180001, J& K (India); Suri, Jyotsna [Deptt. of Pathology, Govt. Medical College, Jammu 180001, J& K (India); Koul, Surinder [Bio-Organic Chemistry Division, CSIR-Indian Institute of Integrative Medicine, Canal Road, Jammu 180001, J& K (India); Mondhe, Dilip M. [Cancer Pharmacology Division, CSIR-Indian Institute of Integrative Medicine, Canal Road, Jammu 180001, J& K (India); Singh, Gurdarshan, E-mail: singh_gd@iiim.ac.in [PK-PD-Toxicology and Formulation Division, CSIR-Indian Institute of Integrative Medicine, Canal Road, Jammu 180001, J& K (India); Vishwakarma, Ram [Bio-Organic Chemistry Division, CSIR-Indian Institute of Integrative Medicine, Canal Road, Jammu 180001, J& K (India)

  2017-03-01

  The limiting factor for the use of Cisplatin in the treatment of different type of cancers is its toxicity and more specifically urogenital toxicity. Oxidative stress is a well-known phenomenon associated with Cisplatin toxicity. However, in Cisplatin treated group, abnormal animal behavior, decreased body weight, cellular and sub-cellular changes in the kidney and sperm abnormality were observed. Our investigation revealed that Cisplatin when administered in combination with a natural product derivative (Urs-12-ene-3α,24β-diol, labeled as IN0523) resulted in significant restoration of body weight and protection against the pathological alteration caused by Cisplatin to kidney and testis. Sperm count and motility were significantly restored near to normal. Cisplatin caused depletion of defense system i.e. glutathione peroxidase, catalase and superoxide dismutase, which were restored close to normal by treatment of IN0523. Reduction in excessive lipid peroxidation induced by Cisplatin was also found by treatment with IN0523. The result suggests that IN0523 is a potential candidate for ameliorating Cisplatin induced toxicity in the kidney and testes at a dose of 100 mg/kg p.o. via inhibiting the oxidative stress/redox status imbalance and may be improving the efflux mechanism. - Highlights: • Synthesis of a novel boswellic acid derivative (IN0523) • Counter oxidative stress induced due to Cisplatin • Protect against urogenital toxicity induced by Cisplatin.

 16. IN0523 (Urs-12-ene-3α,24β-diol) a plant based derivative of boswellic acid protect Cisplatin induced urogenital toxicity.

  Singh, Amarinder; Arvinda, S; Singh, Surjeet; Suri, Jyotsna; Koul, Surinder; Mondhe, Dilip M; Singh, Gurdarshan; Vishwakarma, Ram

  2017-03-01

  The limiting factor for the use of Cisplatin in the treatment of different type of cancers is its toxicity and more specifically urogenital toxicity. Oxidative stress is a well-known phenomenon associated with Cisplatin toxicity. However, in Cisplatin treated group, abnormal animal behavior, decreased body weight, cellular and sub-cellular changes in the kidney and sperm abnormality were observed. Our investigation revealed that Cisplatin when administered in combination with a natural product derivative (Urs-12-ene-3α,24β-diol, labeled as IN0523) resulted in significant restoration of body weight and protection against the pathological alteration caused by Cisplatin to kidney and testis. Sperm count and motility were significantly restored near to normal. Cisplatin caused depletion of defense system i.e. glutathione peroxidase, catalase and superoxide dismutase, which were restored close to normal by treatment of IN0523. Reduction in excessive lipid peroxidation induced by Cisplatin was also found by treatment with IN0523. The result suggests that IN0523 is a potential candidate for ameliorating Cisplatin induced toxicity in the kidney and testes at a dose of 100mg/kg p.o. via inhibiting the oxidative stress/redox status imbalance and may be improving the efflux mechanism. Copyright © 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

 17. Molecular evidence of the multiple genotype infection of a wild Hokkaido brown bear (Ursus arctos yesoensis) by Babesia sp. UR1.

  Jinnai, Michio; Kawabuchi-Kurata, Takako; Tsuji, Masayoshi; Nakajima, Rui; Hirata, Haruyuki; Fujisawa, Kohei; Shiraki, Hiromi; Asakawa, Mitsuhiko; Nasuno, Toyohiko; Ishihara, Chiaki

  2010-10-11

  A frozen-stored blood clot of a wild brown bear cub Ursus arctos yesoensis that had been captured in Hokkaido, Japan was examined for piroplasma infection using polymerase chain reaction (PCR). Two 18S ribosomal RNA gene (SSU rDNA) sequences were generated. One 1565-bp sequence showed the highest similarity with B. gibsoni (95.9% identity) but, phylogenetically, was found to belong to a distinct lineage. The other sequence (1709-bp) could not be definitively assigned to a described taxon, sharing only limited homology to the closest named species (90.1% identity with C. felis). In order to enhance information obtained from the SSU rDNA sequence, further detection and sequence analysis of the CCTeta gene sequence were done revealing the simultaneous presence of three closely related genotypes (all in a monophyletic lineage) within a single bear host. This finding suggested the possibility that a new Babesia species (Babesia sp. UR1) might have been maintained in nature in wild brown bears. While the parasite's biology is yet unknown, to our knowledge, this is, excepting the single case documentation in 1910 of a hemoparasite in a bear at Russian zoo, the first reported case of piroplasms inhabiting a bear species. Copyright 2010 Elsevier B.V. All rights reserved.

 18. ur elle y gît rouge (qui gît dans l’élégie ?

  Benoît Conort

  2012-08-01

  Full Text Available Si le recueil Cœur élégie rouge de James Sacré fait bien apparaître l’ombre d’une femme aimée et perdue, ne voir dans cette élégie qu’une dimension autobiographique serait réducteur, et il faut peut-être y entendre aussi, selon une approche réflexive, le poème qui échoue à restituer le monde, le végétal, les visages. De la sorte, l’élégie serait aussi le deuil de ce rêve, avec le constat de l’incompatibilité du poème et du monde, pour peu que le sujet lyrique s’abandonne à un aveu naïf de son amour. Le poème doit donc se reconstruire comme espérance, projet incessamment relancé d’une écriture par quoi la vie continue. L’élégie ne se contente plus de chanter la perte ni de méditer sur l’inadéquation de la langue, elle tire sa force d’un espoir qui renaît toujours et dont témoigne la prégnance de la métaphore végétale.

 19. Entre Ricœur e Derrida: O Perdão Difícil e o Perdão Im-Possível/Between Ricoeur and Derrida: The difficult forgiveness and the Impossible forgiveness

  Soares, Victor Dias Maia; Universidade do Estado do Rio de Janeiro / Universidade de Coimbra

  2017-01-01

  Este trabalho tem como objetivo principal promover o diálogo entre Paul Ricœur e Jacques Derrida no que concerne às abordagens que estes dois autores fazem da noção de perdão. A partir disso, discute-se primeiramente a ideia do perdão difícil em Ricœur e, num segundo momento, aquela do perdão im-possível em Derrida. Ainda que falem a partir de posições de fala diferentes, segundo idiomas filosóficos distintos, sustenta-se que a confrontação de ambas as perspectivas nos dá a pensar o perdão de...

 20. Sur la soumission au pouvoir. Convergences et differences entre le Discours de la servitude volontaire d’Etienne de La Boétie et la pensée politique de Paul Ricœur

  Pierre-Olivier Monteil

  2017-07-01

  Full Text Available This study undertakes a reading of Etienne de La Boétie’s Discours de la servitude volontaire, endeavoring to bring to light the way it convergences with and diverges from the political thought of Paul Ricœur, around the central concept of the will. On the basis of the twin notions of “denaturation” and of “pathology,” a course unfolds which aims at helping establish the people, in comparison with the institution of the State, through a political process revitalised by friendship. But the two thinkers differ when it comes to the resources of the will. This is reflected in the notion of freedom, conceived as absolute in La Boetie, while Ricœur emphasizes its contingency, which leads him to thematize it in terms of capabilities.

 1. Correlation of early-phase {sup 18}F-florbetapir (AV-45/Amyvid) PET images to FDG images: preliminary studies

  Hsiao, Ing-Tsung; Hsieh, Chia-Ju; Wey, Shiaw-Pyng; Lin, Kun-Ju [Chang Gung Memorial Hospital, Department of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Center, Taipei (China); Chang Gung University, Healthy Aging Research Center and Department of Medical Imaging and Radiological Sciences, Taipei (China); Huang, Chin-Chang; Hsu, Wen-Chun [Chang Gung Memorial Hospital, Department of Neurology, Taipei (China); Yen, Tzu-Chen [Chang Gung Memorial Hospital, Department of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Center, Taipei (China); Kung, Mei-Ping [Chang Gung Memorial Hospital, Department of Nuclear Medicine and Molecular Imaging Center, Taipei (China); Chang Gung University, Healthy Aging Research Center and Department of Medical Imaging and Radiological Sciences, Taipei (China); University of Pennsylvania, Department of Radiology, Philadelphia, PA (United States)

  2012-04-15

  {sup 18}F-Florbetapir (AV-45/Amyvid) is a novel positron emission tomography (PET) tracer for imaging plaque pathology in Alzheimer's disease (AD), while PET images of fluorodeoxyglucose (FDG) for cerebral glucose metabolism can provide complementary information to amyloid plaque images for diagnosis of AD. The goal of this preliminary study was to investigate the perfusion-like property of relative cerebral blood flow estimates (R{sub 1}) and summed early-phase AV-45 images [perfusion AV-45 (pAV-45)] and optimize the early time frame for pAV-45. Dynamic AV-45 PET scans (0-180 min) were performed in seven subjects. pAV-45, late-phase AV-45, and FDG images were spatially normalized to the Montreal Neurological Institute template aided by individual MRI images, and the corresponding standardized uptake value ratio (SUVR) was computed. The R{sub 1} images were derived from a simplified reference tissue model. Correlations between regional and voxelwise R{sub 1} and the corresponding FDG images were calculated. An optimization of time frames of pAV-45 was conducted in terms of correlation to FDG images. The optimal early time frame was validated in a separate cohort. The regional distribution in the R{sub 1} images correlated well (R = 0.91) to that of the FDG within subjects. Consistently high correlation was noted across a long range of time frames. The maximal correlation of pAV-45 to FDG SUVR of R = 0.95 was observed at the time frame of 1-6 min, while the peak correlation of R = 0.99 happened at 0-2 min between pAV-45 and R{sub 1}. A similar result was achieved in the validation cohort. Preliminary results showed that the distribution patterns of R{sub 1} and pAV-45 images are highly correlated with normalized FDG images, and the initial 5-min early time frame of 1-6 min is potentially useful in providing complementary FDG-like information to the amyloid plaque density by late-phase AV-45 images. (orig.)

 2. Correlation of early-phase 18F-florbetapir (AV-45/Amyvid) PET images to FDG images: preliminary studies

  Hsiao, Ing-Tsung; Hsieh, Chia-Ju; Wey, Shiaw-Pyng; Lin, Kun-Ju; Huang, Chin-Chang; Hsu, Wen-Chun; Yen, Tzu-Chen; Kung, Mei-Ping

  2012-01-01

  18 F-Florbetapir (AV-45/Amyvid) is a novel positron emission tomography (PET) tracer for imaging plaque pathology in Alzheimer's disease (AD), while PET images of fluorodeoxyglucose (FDG) for cerebral glucose metabolism can provide complementary information to amyloid plaque images for diagnosis of AD. The goal of this preliminary study was to investigate the perfusion-like property of relative cerebral blood flow estimates (R 1 ) and summed early-phase AV-45 images [perfusion AV-45 (pAV-45)] and optimize the early time frame for pAV-45. Dynamic AV-45 PET scans (0-180 min) were performed in seven subjects. pAV-45, late-phase AV-45, and FDG images were spatially normalized to the Montreal Neurological Institute template aided by individual MRI images, and the corresponding standardized uptake value ratio (SUVR) was computed. The R 1 images were derived from a simplified reference tissue model. Correlations between regional and voxelwise R 1 and the corresponding FDG images were calculated. An optimization of time frames of pAV-45 was conducted in terms of correlation to FDG images. The optimal early time frame was validated in a separate cohort. The regional distribution in the R 1 images correlated well (R = 0.91) to that of the FDG within subjects. Consistently high correlation was noted across a long range of time frames. The maximal correlation of pAV-45 to FDG SUVR of R = 0.95 was observed at the time frame of 1-6 min, while the peak correlation of R = 0.99 happened at 0-2 min between pAV-45 and R 1 . A similar result was achieved in the validation cohort. Preliminary results showed that the distribution patterns of R 1 and pAV-45 images are highly correlated with normalized FDG images, and the initial 5-min early time frame of 1-6 min is potentially useful in providing complementary FDG-like information to the amyloid plaque density by late-phase AV-45 images. (orig.)

 3. Språkkartlegging av flerspråklige barn i barnehagen - fra kontrovers til kompromiss?

  Nassira Essahli Vik

  2017-07-01

  Full Text Available Språkkartlegging i barnehagen er et konfliktfylt felt som preges av enten/eller tenkning. På den ene siden ser kartleggingstilhengerne ut til å ha en positivistisk tro på at kartlegging kan bidra til løsninger på alt fra enkeltbarns behov for hjelp, til tilrettelegging for livslang læring og sosial utjevning. På den andre siden ser kartleggingsskeptikerne ut til å befinne seg innenfor den nordiske barnehagemodellen, som tradisjonelt bygger på et helhetlig syn på læring og på en sterk vektlegging av barndommens egenverdi. Spenningen kan ha store konsekvenser for praksisfeltet. I denne artikkelen drøfter jeg språkkartleggingsdiskursen i lys av teori om vitenskapelige kontroverser og konkluderer med at det er åpning for kompromisser, men også at det er tendenser i diskursen som snarere kan forsterke enn redusere uenigheten om språkkartlegging av flerspråklige barn i barnehagen. Mapping of language skills in early childhood education and care (ECEC institutions is controversial. On the one hand, there are those who support language mapping based on a belief that mapping and measuring can help language acquisition and facilitate lifelong learning and social integration. On the other hand, there are skeptics who oppose mapping and emphasize the values of childhood. This article discusses the discourses on language mapping in light of theories on scientific controversies. Based on the analysis I find that although there are openings for compromises, it seems that tendencies in the discourse may amplify rather than reduce the controversy on the language mapping of multilingual children in Norwegian ECEC institutions.

 4. Foderstater för ökad konsumtion av vallfoder

  Hetta, M.; Lund, Peter; Tahir, M.N.

  2011-01-01

  nedbrytningen från våmmen till tunntarmen. Nedbrytning av stärkelse i tunntarmen leder till högre energieffektivitet i ämnesomsättningen. Stärkelse hos korn (Hordeum Vulgare, L) anses i litteraturen ha en snabb omsättning i våmmen och stärkelse hos majs (Zea Mays, L) anses ha en långsam nedbrytning (Mills et al...

 5. Pedagogiske lederes erfaringer med og forebygging av begynnende mobbeatferd i barnehagen.

  Alfsvåg, Anna

  2017-01-01

  Master's thesis in Special education Studiens tema er barns begynnende mobbeatferd, og hvordan dette erfares og forebygges av fire pedagogiske ledere i barnehager. Teoretiske perspektiver som belyser temaets perspektiver og kompleksitet er begrepene vold eller mobbing (Isdal, Andreassen & Thilesen, 2003), mobbing i barnehagen (Falck, 2013 og Størksen, 2013), aggresjonsperspektivet (Roland, 2011 og Olweus, 1993), ulike tiltak som kan iverksettes som tidlig innsats (Tremblay, 2010), verdien ...

 6. A Lightweight AV System for Providing a Faithful and Spatially Manipulable Visual Hand Representation

  Pusch , Andreas; Martin , Olivier; Coquillart , Sabine

  2011-01-01

  Session: Developing new tools and technologies - Abstracts to be published in a regular issue of the journal Cyberpsychology, Behavior and Social Networking (indexed in MedLine and PsychInfo): http://online.liebertpub.com/loi/CYBER; International audience; This paper introduces the technical foundations of a system designed to embed a lightweight, faithful and spatially manipulable representation of the user's hand into an otherwise virtual world (aka Augmented Virtuality, AV). A highly intui...

 7. A.V. Usova's Contribution to the Field of Concept Learning in Physics Classroom

  Yavoruk, Oleg

  2015-01-01

  A.V. Usova (1921-2014) has always been one of the leading figures in Russian physics education. Her theory of physics concept formation was formulated during the 1970s and the 1980s and directly influenced the process of physics education in the 20th and the 21st century. Over the years there have been a lot of theories of concept formation. Her…

 8. Kvinners rett til liv og helse : en studie av abortloven i Nicaragua

  Salvesen, Camilla Holst

  2009-01-01

  Sammenhengen mellom internasjonale menneskerettigheter og nasjonal lovgivning er utgangspunktet for denne oppgaven som handler om endringen i Nicaraguas abortlov. Tidligere var det, som i de aller fleste land i verden, tillat å ta såkalt terapeutisk abort- i tilfeller der kvinnens liv og helse står i fare. Mot slutten av 2006 ble denne loven endret. Flere advokater, leger og menneskerettighetsforkjempere hevder lovendringen er i strid med menneskerettighetene, slik som for eksempel rett til l...

 9. Effekten av antioksidanter på aerob kapasitet, lungefunksjon og luftveisinflammasjon hos utrente personer

  Freuchen, Fredrik

  2013-01-01

  Masteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2013 Antioksidanter kan beskytte celler mot alvorlig skade ved å hindre oksidering av cellulære bestanddeler. Likevel er det antydet at store doser antioksidanter kan hemme gunstige treningseffekter. Formålet med studien var å undersøke hvilken effekt antioksidanttilskudd kombinert med 12 ukers utholdenhetstrening har på aerob kapasitet, lungefunksjon og luftveisinflammasjon.

 10. Frihet & struktur : en kvalitativ studie av skolelivskvalitet hos ungdom med Tourette syndrom

  Siverts, Torstein

  2005-01-01

  Sammendrag. Tittel: Skolelivskvalitet hos ungdom med Tourette Syndrom Med bakgrunn i egen erfaring fra arbeid med elever med Tourette Syndrom i grunnskolen, og i studier i spesialpedagogisk teori og empiri, etterstrebes det i denne studien å utvikle økt forståelse for hva slags erfaringer fra og perspektiver på sitt skoleliv elever med denne funksjonshemmende lidelsen har. Med grunnlag i analyser av intervjuer med elever om deres erfaringer og perspektiver, har jeg prøvd å b...

 11. Med sjefen på Facebook: En studie av ledere som er "venner" med sine ansatte

  Jensen, Anita

  2014-01-01

  MR690 Masteroppgave i organisasjon og ledelse - utdanningsledelse Formålet med studien er å belyse hvordan aktiv bruk av sosiale medier, i dette tilfellet Facebook, påvirker relasjoner mellom mennesker. Hva skjer når en tar i bruk en websjanger som i utgangspunktet er umiddelbar og uformell, til jobbrelatert og mer formell kommunikasjon? Er det sjangeren eller relasjonen som endres? Søkelyset rettes mot ledere som er “venner” med sine medarbeidere, og problemstillingen er...

 12. Balancing Public and Private Interests in ICT Standardisation: The Case of AVS in China

  Su , Junbin; Fomin , Vladislav V.

  2010-01-01

  International audience; This research inquires into how the public interest and private interests can be balanced by a new approach beyond the "Fair, Reasonable and Non Discriminatory" (FRAND) term and Royalty Free in the standardisation process. Using the case of Audio Video coding Standard (AVS) in China, we analyse the mechanisms for treating the Intellectual Property Rights associated with technical contributions of stakeholders and establishing a patent pool with low royalty. The lesson ...

 13. Performance comparison of AV1, HEVC, and JVET video codecs on 360 (spherical) video

  Topiwala, Pankaj; Dai, Wei; Krishnan, Madhu; Abbas, Adeel; Doshi, Sandeep; Newman, David

  2017-09-01

  This paper compares the coding efficiency performance on 360 videos, of three software codecs: (a) AV1 video codec from the Alliance for Open Media (AOM); (b) the HEVC Reference Software HM; and (c) the JVET JEM Reference SW. Note that 360 video is especially challenging content, in that one codes full res globally, but typically looks locally (in a viewport), which magnifies errors. These are tested in two different projection formats ERP and RSP, to check consistency. Performance is tabulated for 1-pass encoding on two fronts: (1) objective performance based on end-to-end (E2E) metrics such as SPSNR-NN, and WS-PSNR, currently developed in the JVET committee; and (2) informal subjective assessment of static viewports. Constant quality encoding is performed with all the three codecs for an unbiased comparison of the core coding tools. Our general conclusion is that under constant quality coding, AV1 underperforms HEVC, which underperforms JVET. We also test with rate control, where AV1 currently underperforms the open source X265 HEVC codec. Objective and visual evidence is provided.

 14. Coding efficiency of AVS 2.0 for CBAC and CABAC engines

  Cui, Jing; Choi, Youngkyu; Chae, Soo-Ik

  2015-12-01

  In this paper we compare the coding efficiency of AVS 2.0[1] for engines of the Context-based Binary Arithmetic Coding (CBAC)[2] in the AVS 2.0 and the Context-Adaptive Binary Arithmetic Coder (CABAC)[3] in the HEVC[4]. For fair comparison, the CABAC is embedded in the reference code RD10.1 because the CBAC is in the HEVC in our previous work[5]. The rate estimation table is employed only for RDOQ in the RD code. To reduce the computation complexity of the video encoder, therefore we modified the RD code so that the rate estimation table is employed for all RDO decision. Furthermore, we also simplify the complexity of rate estimation table by reducing the bit depth of its fractional part to 2 from 8. The simulation result shows that the CABAC has the BD-rate loss of about 0.7% compared to the CBAC. It seems that the CBAC is a little more efficient than that the CABAC in the AVS 2.0.

 15. Las enfermedades infecciosas y su importancia en el sector avícola

  Javier Andrés Jaimes Olaya

  2010-12-01

  Full Text Available Dentro del contexto de un país cuyas mejores capacidades se encuentran en el sector agropecuario, la industria avícola se ha convertido en uno de los sectores más promisorios y de mayor crecimiento en Colombia. Por esta razón, actualmente se vienen implementando programas para el mejoramiento de la calidad de los productos avícolas, con el objetivo no solo de mantener el crecimiento de la industria,sino de poder expandir las fronteras de exportación. Sin embargo, la avicultura enfrenta un gran reto encuanto a su producción, debido a que las enfermedades infecciosas que afectan a las aves continúan siendo una problemática importante del sector, aun por encima de la alimentación y la genética. En este artículo se presentan elementos de relevancia referentes a la industria avícola, así como en relación con las enfermedades de control oficial y algunas de las enfermedades infecciosas que más la aquejan, enfatizando en la importancia de la intervención en el manejo y control de dichas enfermedades.

 16. "Kven er det som skriv?" Skriveren i romanen Naustet av Jon Fosse

  Natascha Reinhoff

  2002-08-01

  Full Text Available Når det gjelder romanen Naustet av Jon Fosse er det ikke tvil om at det blant annet – og kanskje hovedsaklig – er „dette noko / skrifta berettar om“. Det er derfor denne romanen også kan kalles for en metaroman. Tematiseringen av skriveren og skriveprosessen i romanen tar ikke bare mye plass på historienivå: Den gjennomsyrer romanen. Nært forbundet med denne tematikken er et fenomen jeg ville kalle for „dobbeltperspektivet i romanen“, og det er dette jeg vil se litt nærmere på her. Selv om romanen Naustet – i god postmoderne tradisjon – i siste – og kanskje allerede i første – instans unndrar seg en fast og entydig tilskrivning av betydning – og slik bevarer sin magi – skal jeg prøve å nærme meg skriveren og dobbeltperspektivet „eit stykke på veg“. Men først et par ord om begrepet skriver.

 17. Förbättring av IKEAs Kvalitetstester och Hantering av Kundklagomål : - Köksluckor och Bänkskivor

  Assbring, Lisa; Halilović, Elma

  2012-01-01

  IKEA grundades 1943 av Ingvar Kamprad och återförsäljs idag i 44 länder runt om i världen. Med den 25-års garanti på kök som IKEA erbjuder har det blivit allt viktigare för dem att bekräfta kvaliteten på kökssortimentet och hur tillfredsställd kunden är. Syftet med detta examensarbete har varit att identifiera de mest kritiska faktorerna för köksfronter och bänkskivor baserat på nuvarande kundklagomål och vilka testmetoder som kan användas för att testa dessa faktorer i produktutvecklingsproc...

 18. "Humankind before the flood" : En kvalitativ studie om användningen av retorik i en dokumentärfilm av och med Leonardo DiCaprio

  Björnberg, Nana; Hansen, Jonna

  2018-01-01

  Följande studie undersökte Before the Flood, en dokumentärfilm av och med Leonardo DiCaprio, utifrån ett retoriskt perspektiv. Studiens syfte var att undersöka om och i så fall på vilket sätt Leonardo DiCaprio, experter och skaparna bakom dokumentärfilmen använde retoriska strategier för att förstärka Before the Flood’s budskap och verka övertygande inför sin publik. Som metod tillämpade studien kvalitativ textanalys och de tre grundläggande appellformerna, visuell retorik samt argumentation ...

 19. Ungdom og fortelling - en narrativ analyse av Gen 37 med et særlig henblikk på forkynnelse av gammeltestamentlige fortellinger til ungdom

  Sæbø, Linn

  2011-01-01

  Det er mange som har skrevet om hvordan en kan forkynne det gamle testamentet, og det er mange som har skrevet om hvordan forkynne for ungdom, men få har satt disse to fagområdene sammen. I denne oppgaven vil jeg prøve å gjøre akkurat det. Jeg vil først gå inn på emnet; ungdom og fortellinger. Der vil jeg se på Plan for trosopplæring og RLE-planen med henblikk på hvor mye av ”pensum” som er fortellingsstoff. Jeg vil også komme inn på temaet; hvem er ungdom, og ungdom og identitet....

 20. Brain uptake of a non-radioactive pseudo-carrier and its effect on the biodistribution of [18 F]AV-133 in mouse brain

  Wu, Xianying; Zhou, Xue; Zhang, Shuxian; Zhang, Yan; Deng, Aifang; Han, Jie; Zhu, Lin; Kung, Hank F.; Qiao, Jinping

  2015-01-01

  Introduction: 9-[ 18 F]Fluoropropyl-(+)-dihydrotetrabenazine ([ 18 F]AV-133) is a new PET imaging agent targeting vesicular monoamine transporter type II (VMAT2). To shorten the preparation of [ 18 F]AV-133 and to make it more widely available, a simple and rapid purification method using solid-phase extraction (SPE) instead of high-pressure liquid chromatography (HPLC) was developed. The SPE method produced doses containing the non-radioactive pseudo-carrier 9-hydroxypropyl-(+)-dihydrotetrabenazine (AV-149). The objectives of this study were to evaluate the brain uptake of AV-149 by UPLC-MS/MS and its effect on the biodistribution of [ 18 F]AV-133 in the brains of mice. Methods: The mice were injected with a bolus including [ 18 F]AV-133 and different doses of AV-149. Brain tissue and blood samples were harvested. The effect of different amounts of AV-149 on [ 18 F]AV-133 was evaluated by quantifying the brain distribution of radiolabelled tracer [ 18 F]AV-133. The concentrations of AV-149 in the brain and plasma were analyzed using a UPLC-MS/MS method. Results: The concentrations of AV-149 in the brain and plasma exhibited a good linear relationship with the doses. The receptor occupancy curve was fit, and the calculated ED 50 value was 8.165 mg/kg. The brain biodistribution and regional selectivity of [ 18 F]AV-133 had no obvious differences at AV-149 doses lower than 0.1 mg/kg. With increasing doses of AV-149, the brain biodistribution of [ 18 F]AV-133 changed significantly. Conclusion: The results are important to further support that the improved radiolabelling procedure of [ 18 F]AV-133 using an SPE method may be suitable for routine clinical application

 1. Phase 1 Trial of Subcutaneous rAvPAL-PEG in Subjects with Phenylketonuria

  Longo, Nicola; Harding, Cary O.; Burton, Barbara K.; Grange, Dorothy K.; Vockley, Jerry; Wasserstein, Melissa; Rice, Gregory M.; Musson, Donald G.; Gu, Zhonghua; Sile, Saba

  2014-01-01

  Objective Phenylketonuria is an inherited disease caused by impaired activity of phenylalanine hydroxylase, the enzyme that converts phenylalanine to tyrosine, leading to accumulation of phenylalanine and subsequent neurocognitive dysfunction. A phenylalanine-restricted diet initiated early in life can ameliorate the toxic effects of phenylalanine. However, the diet is onerous and compliance is extremely difficult. Phenylalanine ammonia lyase (PAL) is a prokaryotic enzyme that converts phenylalanine to ammonia and trans-cinnamic acid. This Phase 1, multicenter clinical trial evaluated the safety, tolerability, pharmacokinetics and efficacy of rAvPAL-PEG (recombinant Anabaena variabilis PAL produced in E. coli conjugated with polyethylene glycol [PEG] to reduce immunogenicity) in reducing phenylalanine levels in subjects with phenylketonuria. Methods Single subcutaneous injections of rAvPAL-PEG in escalating doses (0·001, 0·003, 0·01, 0·03, and 0·1 mg/kg) were administered to 25 adults with phenylketonuria recruited from those attending metabolic clinics in North America whose blood phenylalanine concentrations were ≥600 μmol/L. Results The most frequently reported adverse events were injection-site reactions and dizziness. Reactions were self-limited without sequelae. During the trial, two subjects had adverse reactions to intramuscular (IM) medroxyprogesterone acetate, a drug containing polyethylene glycol as an excipient. Three subjects developed a generalized skin rash at the highest rAvPAL-PEG dose (0·1 mg/kg). Drug levels peaked ∼5 days after the injection. Treatment was effective in reducing blood phenylalanine in all five subjects receiving the highest dose (0·1 mg/kg, mean percent change of -58 from baseline), with a nadir ∼6 days after injection and inverse correlation between drug and phenylalanine concentrations in plasma. Phenylalanine concentrations returned to near-baseline levels ∼20 days after the single injection. Conclusions

 2. Atorvastatin and fenofibrate increase apolipoprotein AV and decrease triglycerides by up-regulating peroxisome proliferator-activated receptor-α

  Huang, Xian-sheng; Zhao, Shui-ping; Bai, Lin; Hu, Min; Zhao, Wang; Zhang, Qian

  2009-01-01

  Background and purpose: Combining statin and fibrate in clinical practice provides a greater reduction of triglycerides than either drug given alone, but the mechanism for this effect is poorly understood. Apolipoprotein AV (apoAV) has been implicated in triglyceride metabolism. This study was designed to investigate the effect of the combination of statin and fibrate on apoAV and the underlying mechanism(s). Experimental approach: Hypertriglyceridaemia was induced in rats by giving them 10% fructose in drinking water for 2 weeks. They were then treated with atorvastatin, fenofibrate or the two agents combined for 4 weeks, and plasma triglyceride and apoAV measured. We also tested the effects of these two agents on triglycerides and apoAV in HepG2 cells in culture. Western blot and reverse transcription polymerase chain reaction was used to measure apoAV and peroxisome proliferator-activated receptor-α (PPARα) expression. Key results: The combination of atorvastatin and fenofibrate resulted in a greater decrease in plasma triglycerides and a greater increase in plasma and hepatic apoAV than either agent given alone. Hepatic expression of the PPARα was also more extensively up-regulated in rats treated with the combination. A similar, greater increase in apoAV and a greater decrease in triglycerides were observed following treatment of HepG2 cells pre-exposed to fructose), with the combination. Adding an inhibitor of PPARα (MK886) abolished the effects of atorvastatin on HepG2 cells. Conclusions and implications: A combination of atorvastatin and fenofibrate increased apoAV and decreased triglycerides through up-regulation of PPARα. PMID:19694729

 3. The tau positron-emission tomography tracer AV-1451 binds with similar affinities to tau fibrils and monoamine oxidases.

  Vermeiren, Céline; Motte, Philippe; Viot, Delphine; Mairet-Coello, Georges; Courade, Jean-Philippe; Citron, Martin; Mercier, Joël; Hannestad, Jonas; Gillard, Michel

  2018-02-01

  Lilly/Avid's AV-1451 is one of the most advanced tau PET tracers in the clinic. Although results obtained in Alzheimer's disease patients are compelling, discrimination of tracer uptake in healthy individuals and patients with supranuclear palsy (PSP) is less clear as there is substantial overlap of signal in multiple brain regions. Moreover, accurate quantification of [ 18 F]AV-1451 uptake in Alzheimer's disease may not be possible. The aim of the present study was to characterize the in vitro binding of AV-1451 to understand and identify potential off-target binding that could explain the poor discrimination observed in PSP patients. [ 3 H]AV-1451 and AV-1451 were characterized in in vitro binding assays using recombinant and native proteins/tissues from postmortem samples of controls and Alzheimer's disease and PSP patients. [ 3 H]AV-1451 binds to multiple sites with nanomolar affinities in brain homogenates and to tau fibrils isolated from Alzheimer's disease or PSP patients. [ 3 H]AV-1451 also binds with similarly high affinities in brain homogenates devoid of tau pathology. This unexpected binding was demonstrated to be because of nanomolar affinities of [ 3 H]AV-1451 for monoamine oxidase A and B enzymes. High affinity of AV-1451 for monoamine oxidase proteins may limit its utility as a tau PET tracer in PSP and Alzheimer's disease because of high levels of monoamine oxidase expression in brain regions also affected by tau deposition, especially if monoamine oxidase levels change over time or with a treatment intervention. © 2017 International Parkinson and Movement Disorder Society. © 2017 International Parkinson and Movement Disorder Society.

 4. Multimodal correlation of dynamic [18F]-AV-1451 perfusion PET and neuronal hypometabolism in [18F]-FDG PET.

  Hammes, Jochen; Leuwer, Isabel; Bischof, Gérard N; Drzezga, Alexander; van Eimeren, Thilo

  2017-12-01

  Cerebral glucose metabolism measured with [18F]-FDG PET is a well established marker of neuronal dysfunction in neurodegeneration. The tau-protein tracer [18F]-AV-1451 PET is currently under evaluation and shows promising results. Here, we assess the feasibility of early perfusion imaging with AV-1451 as a substite for FDG PET in assessing neuronal injury. Twenty patients with suspected neurodegeneration underwent FDG and early phase AV-1451 PET imaging. Ten one-minute timeframes were acquired after application of 200 MBq AV-1451. FDG images were acquired on a different date according to clinical protocol. Early AV-1451 timeframes were coregistered to individual FDG-scans and spatially normalized. Voxel-wise intermodal correlations were calculated on within-subject level for every possible time window. The window with highest pooled correlation was considered optimal. Z-transformed deviation maps (ZMs) were created from both FDG and early AV-1451 images, comparing against FDG images of healthy controls. Regional patterns and extent of perfusion deficits were highly comparable to metabolic deficits. Best results were observed in a time window from 60 to 360 s (r = 0.86). Correlation strength ranged from r = 0.96 (subcortical gray matter) to 0.83 (frontal lobe) in regional analysis. ZMs of early AV-1451 and FDG images were highly similar. Perfusion imaging with AV-1451 is a valid biomarker for assessment of neuronal dysfunction in neurodegenerative diseases. Radiation exposure and complexity of the diagnostic workup could be reduced significantly by routine acquisition of early AV-1451 images, sparing additional FDG PET.

 5. Multimodal correlation of dynamic [18F]-AV-1451 perfusion PET and neuronal hypometabolism in [18F]-FDG PET

  Hammes, Jochen; Leuwer, Isabel; Bischof, Gerard N.; Drzezga, Alexander; Eimeren, Thilo van

  2017-01-01

  Cerebral glucose metabolism measured with [18F]-FDG PET is a well established marker of neuronal dysfunction in neurodegeneration. The tau-protein tracer [18F]-AV-1451 PET is currently under evaluation and shows promising results. Here, we assess the feasibility of early perfusion imaging with AV-1451 as a substite for FDG PET in assessing neuronal injury. Twenty patients with suspected neurodegeneration underwent FDG and early phase AV-1451 PET imaging. Ten one-minute timeframes were acquired after application of 200 MBq AV-1451. FDG images were acquired on a different date according to clinical protocol. Early AV-1451 timeframes were coregistered to individual FDG-scans and spatially normalized. Voxel-wise intermodal correlations were calculated on within-subject level for every possible time window. The window with highest pooled correlation was considered optimal. Z-transformed deviation maps (ZMs) were created from both FDG and early AV-1451 images, comparing against FDG images of healthy controls. Regional patterns and extent of perfusion deficits were highly comparable to metabolic deficits. Best results were observed in a time window from 60 to 360 s (r = 0.86). Correlation strength ranged from r = 0.96 (subcortical gray matter) to 0.83 (frontal lobe) in regional analysis. ZMs of early AV-1451 and FDG images were highly similar. Perfusion imaging with AV-1451 is a valid biomarker for assessment of neuronal dysfunction in neurodegenerative diseases. Radiation exposure and complexity of the diagnostic workup could be reduced significantly by routine acquisition of early AV-1451 images, sparing additional FDG PET. (orig.)

 6. Medicinsk cannabis : En litteraturstudie om användningen av medicinsk cannabis inom cancervården

  Nygård, Sofia

  2017-01-01

  Detta examensarbete handlar om användningen av medicinsk cannabis inom cancervården. Syftet med examensarbetet var att undersöka vilken roll cannabis kan ha i cancervården. Frågeställningarna var: Hur upplever patienten användning av medicinsk cannabis? Vilken hjälp kan patienten väntas få av medicinsk cannabis? vilka attityder har vårdpersonal mot medicinsk cannabis? Som utgångsteorier i denna studie användes Ruland och Moors teori om ett fridfullt slut på livet samt Erikssons teori om ...

 7. Kritiska framgångsfaktorer vid implementering av affärssystem : beaktas de i e-handelsföretag?

  Choudhury, Nafiz

  2010-01-01

  Syfte: Analysera och diskutera huruvida teori om kritiska framgångsfaktorer vid implementering av affärssystem för fysiska företag beaktas i e-handelsföretag. Identifiera framgångsfaktorer för implementeringen av affärssystem i e-handelsföretag. Forskningsfråga: Beaktas samma kritiska framgångsfaktorer vid implementering av ett affärssystem i stora fysiska företag som små e-handelsföretag? Metod: En kvalitativ metod antogs vilket innebar att en fallstudie genomförts som omfattat två responden...

 8. Landing Gear Stroke and Load Predictions for the AV-8B Aircraft and Three Ski Jump Ramp Profiles for the Italian Carrier Andrea Doria

  Imhof, Gregory

  2004-01-01

  .... The effort was funded through a 90-day contract to use the NAVAIR AV-8B simulation to assess the landing gear stroke and load characteristics of the AV-8B aircraft with three potential ski jump...

 9. Urolitíase em cães: avaliação quantitativa da composição mineral de 156 urólitos Canine urolithiasis: quantitative evaluation of mineral composition of 156 uroliths

  Mônica Kanashiro Oyafuso

  2010-02-01

  Full Text Available O estudo teve como objetivo avaliar os casos de urolitíase canina em que a composição mineral dos urólitos foi analisada quantitativamente. Foi avaliada quantitativamente a composição mineral de 156 urólitos obtidos de cães (nefrólitos, ureterólitos, urocistólitos e uretrólitos. Desse total, 79,5% (n=124 eram simples, 18% (n=28 eram compostos e apenas 2,5% (n=4 eram mistos. A estruvita foi o tipo mineral mais frequente nos urólitos simples (47,6%; n=59, em todos os mistos (100%; n=4 e nas camadas núcleo e pedra de urólitos compostos (32,1 e 75%, respectivamente. O oxalato de cálcio foi o segundo mineral mais frequente dos urólitos simples (37,9%, n=47. Ao contrário do que é preconizado para os urólitos simples, as recomendações para o tratamento de urólitos compostos são mais complexas, tais como protocolos de tratamento de dissolução diferentes (se composto por minerais distintos e passíveis de dissolução como urato e estruvita. Além disso, a dissolução pode não ser viável, caso ocorra presença de material insolúvel envolvendo o urólito ou se este representar mais de 20% da camada. Vinte e dois urólitos compostos (78,7% apresentaram uma camada externa não passível de dissolução (oxalato de cálcio ou fosfato de cálcio; dois (7,1% apresentaram camadas externas passíveis de dissolução (estruvita ou urato, porém camadas mais internas não solúveis, o que permitiria apenas a dissolução parcial do urólito. Assim, o conhecimento da composição de todas as camadas que compõem o urólito é essencial para o entendimento da formação do cálculo e consequentemente para a indicação do tratamento adequado, assim como para prevenção de recidivas.The aim of this study was to evaluate dogs with urolithiasis in which mineral composition of calculi was quantitatively analyzed. Quantitative mineral composition was performed in 156 canine uroliths. Simple uroliths represented 79.5% (n=124 of the cases, 18

 10. Hans Urs von Balthasar exégeta del Nuevo Testamento: Interpretación y acontecimiento de salvación

  Andrés Ferrada

  2009-01-01

  Full Text Available Este artículo pretende iluminar el método exegético bíblico usado por Hans Urs von Balthasar en el estudio del Nuevo Testamento. Se siguen tres simples pasos argumentativos: Primero se describe el método recurriendo a definiciones y explicaciones del mismo autor a nivel más bien teórico. Luego se lo ilustra con un ejemplo de interpretación concreto: el comentario exegético y hermenéutico del de la petición de glorificación que Jesús hace a su Padre (Jn 17,1-5 en el volumen dedicado al Nuevo Testamento de la afamada obra Gloria (IV Parte, volumen 7 del teólogo suizo. Finalmente se recogen los principales aportes del método a la exégesis y a teología bíblica. Entre estos últimos cobra especial resonancia para las ciencias bíblicas la atención que Balthasar presta a la participación de los intérpretes en el acontecimiento de salvación. En efecto, solo quien vive el Misterio Pascual puede en último término comprenderlo y explicarlo convincentemente. En concreto, el creyente al hacer exégesis del NT y, luego, al reflexionar su contenido teológico, puede darle sentido preciso, pues él vive y posee su núcleo o centro.This article proposes to shed light upon the biblical exegetical method used by Hans Urs von Balthasar in his studies of the New Testament. Three simple argumentative steps are followed. First, the method is described by use of definitions and explanations of the author himself at a rather theoretical level. Then this is illustrated with an example of concrete interpretation: the exegetical and hermeneutic commentary on the petition for glorification that Jesus makes to his Father (Jn 17: 1-5 in the volume dedicated to the New Testament from the Swiss theologian´s famous work Glory of the Lord (Part IV, Volume seven. Finally, the principal contributions of his method to exegesis and biblical theology are treated. Among these latter, the attention Balthasar lends to the interpreters´ participation in the

 11. Natural occurrence of hexavalent chromium in a sedimentary aquifer in Urânia, State of São Paulo, Brazil

  Christine Bourotte

  2009-06-01

  Full Text Available Anomalous concentrations of hexavalent chromium have been detected in ground-water of the Adamantina Aquifer inat least 54 municipalities located in the northwestern region of the State of São Paulo, southeast Brazil, occasionallyexceeding the permitted limit for human consumption (0.05 mg.L-1. An investigation was conducted in the municipality of Urânia, where the highest concentrations of chromium were detected regionally. It was defined that the originof this contamination is natural, since high concentrations of chromium were detected in aquifer sandstones (averageof 221 ppm and also in pyroxenes (6000 ppm, one of the main heavy minerals found in the sediments. Besides, noother possible diffuse or point sources of contamination were observed in the study area. Stratification of ground-waterquality was observed and the highest concentrations of Cr6+ were detected at the base of the aquifer (0.12 mg.L-1,where ground-water shows elevated values for redox potential (472.5 mV and pH (8.61. The origin of Cr6+ in water may be associated with the weathering of pyroxene (augite, followed by the oxidation of Cr3+ by manganese oxides. The highest concentrations of Cr6+ are probably related to desorption reactions, due to the anomalous alkaline pHfound in ground-water at the base of the aquifer.Concentrações anômalas de cromo hexavalente foram detectadas em águas subterrâneas do Aqüífero Adamantina em pelo menos 54 municipalidades localizadas na região noroeste do Estado de São Paulo, sudeste do Brasil, algumas vezes ultrapassando o limite máximo permitido para consumo humano (0,05 mg.L-1. Um estudo foi realizado no município de Urânia, onde as mais elevadas concentrações de cromo da região foram detectadas. A origem da contaminação foi definida como natural, pois foram detectadas concentrações de cromonos arenitos do aqüífero (média 221 ppm e em piroxênios (6000 ppm, um dos principais minerais pesados encontrados nos sedimentos

 12. Síndrome hemolítico-urêmica relacionada à infecção invasiva pelo Streptococcus pneumoniae Hemolytic-uremic syndrome complicating invasive pneumococcal disease

  Anna Leticia de O. Cestari

  2008-03-01

  Full Text Available OBJETIVO: A doença pneumocócica é importante problema de saúde pública e raramente há associação desta infecção com a síndrome hemolítico-urêmica (SHU grave. O objetivo deste artigo é relatar o caso de um paciente com esta associação. DESCRIÇÃO DO CASO: Criança do sexo masculino, com 17 meses de idade, admitida no hospital com insuficiência respiratória aguda e necessitando de suporte ventilatório. O exame radiológico mostrava extensa opacidade homogênea em hemitórax direito. A hemocultura foi positiva para Streptococcus pneumoniae. Nos exames de admissão, notaram-se: hemoglobina de 6,5g/dL, 38.000 plaquetas/mm³, uréia de 79mg/dL e creatinina de 1,64mg/dL. No primeiro dia, apresentou oligoanúria e hipervolemia, necessitando de hemodiafiltração. Evoluiu com disfunção de múltiplos órgãos e óbito no sétimo dia. A necrópsia mostrou áreas extensas de necrose cortical e tubular renal, com depósito de fibrina nas arteríolas. COMENTÁRIOS: A SHU associada ao pneumococo apresenta morbidade e mortalidade elevadas. Em crianças com doença pneumocócica invasiva e acometimento hematológico ou renal grave, deve-se estar atento a esta rara complicação. Merecem investigação os seguintes aspectos relacionados à doença: a função da detecção precoce de antígenos T ativados no diagnóstico e terapêutica, o papel do fator H na patogênese, o método ideal de substituição renal e a definição do prognóstico em longo prazo.OBJECTIVE: Pneumococcal diseases are a major public health problem. Severe hemolytic-uremic syndrome is an uncommon complication. The aim of this study is to report a child with this complication. CASE DESCRIPTION: A male child with 17 months old was admitted to the hospital, due to acute respiratory failure, needing ventilatory support. Roentgenogram demonstrated massive condensation of right lung and Streptococcus pneumonia was isolated from blood cultures. Laboratory tests showed

 13. Automated and connected vehicle (AV/CV) test bed to improve transit, bicycle, and pedestrian safety : technical report.

  2017-02-01

  Crashes involving transit vehicles, bicyclists, and pedestrians are a concern in Texas, especially in urban areas. This research explored the potential of automated and connected vehicle (AV/CV) technology to reduce or eliminate these crashes. The pr...

 14. IceBridge LVIS POS/AV L1B Corrected Position and Attitude Data, Version 1

  National Aeronautics and Space Administration — This data set contains georeferencing data from the Applanix 510 and 610 POS AV systems flown with the Land, Vegetation, and Ice Sensor (LVIS) over Greenland,...

 15. Införandet av IAS 41 : Hur har kapitalfördelningen mellan intressenter i den norska laxodlingsbranschen utvecklats?

  Dahlén, Jonas; Josefsson, Carl

  2013-01-01

  Införandet av IAS 41 medförde att redovisningsprinciperna för värderingen av ett företags biologiska tillgångar förändrades. Det finns forskning på hur införandet av IAS 41 påverkat olika aktörer inom skogsindustrin men lite är skrivet om dess påverkan på laxodlingsindustrin. Denna uppsats ämnar undersöka hur kapitalfördelningen till intressenter utvecklats sedan införandet av IAS 41. Studien fokuserar på intressenterna ägare och anställda. Vi har tillämpat en kvantitativ metod där vår empiri...

 16. Jämnt Lärande : Ett illustrerat hjälpmedel till normkritisk granskning av läromedel

  Denninger, Johan

  2017-01-01

  I detta examensarbete undersöks normbildande och reproducering av normer i samband med bilder i läromedel som används av modersmålslärare i Eskilstuna Kommun. Arbetet bygger på problematiken att stereotyper och reproducering av normer är vanligt förkommande i läromedlen samt att lärarnas brist på tid och möjlighet att granska läromedlen normkritiskt. Syftet med arbetet är att formge ett gestaltningsförslag till ett illustrerat hjälpmedel för normkritisk granskning av läromed...

 17. Studier av radioaktivt cesium i svenska renar. Oversikt over pågående undersokningar 1986

  Gustaf Åhman

  1986-06-01

  Full Text Available I samband med den forskning och forsöksverksamhet som bedrivits vid renforsöksavdelningen har vi arbetat med metodik och teknik som kan tillämpas vid studier av radioaktivt cesium i renbetesväxter och i renar. På betessidan har vi bl.a. arbetat med kontaminering av tungmetaller från gruvindustrin och nitrat efter kvävegödsling. Omfattande studier har utförts av renens mineralstatus och mineralämnesomsättning. Erfarenheter och kunskaper från dessa områden har utnyttjats for planering och genomförande av de studier som nu pågår beträffande radioaktivt cesium i renbetesväxter och renar.

 18. The relation between Acid Volatile Sulfides (AVS) and metal accumulation in aquatic invertebrates: implications of feeding behavior and ecology.

  De Jonge, Maarten; Blust, Ronny; Bervoets, Lieven

  2010-05-01

  The present study evaluates the relationship between Acid Volatile Sulfides (AVS) and metal accumulation in invertebrates with different feeding behavior and ecological preferences. Natural sediments, pore water and surface water, together with benthic and epibenthic invertebrates were sampled at 28 Flemish lowland rivers. Different metals as well as metal binding sediment characteristics including AVS were measured and multiple regression was used to study their relationship with accumulated metals in the invertebrates taxa. Bioaccumulation in the benthic taxa was primarily influenced by total metal concentrations in the sediment. Regarding the epibenthic taxa metal accumulation was mostly explained by the more bioavailable metal fractions in both the sediment and the water. AVS concentrations were generally better correlated with metal accumulation in the epibenthic invertebrates, rather than with the benthic taxa. Our results indicated that the relation between AVS and metal accumulation in aquatic invertebrates is highly dependent on feeding behavior and ecology. Copyright 2010 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 19. Intervensjonsstudien "Forebyggelse av lårhalsbrudd". Metode og praktisk gjennomføring

  Elisabeth Kvaavik

  2009-11-01

  Full Text Available  Bakgrunn  3 kan forebygge brudd blant sykehjemsbeboere. Her beskrivesmetoden og den praktiske gjennomføringen av studien.Metode  mg vitamin D daglig som 5 ml tran og kontrollgruppa fikk 5 ml tran der vitamin D var fjernet. Endepunktenevar lårhalsbrudd og alle ikke-vertebrale brudd. Et enkelt studieopplegg ble vektlagt. På bakgrunnav styrkeberegningen var målsetningen å inkludere ca. 2000 deltakere.Resultater  Konklusjon  The intervention study”Prevention of hip fractures”. Nor J Epidemiol 2000; 10 (1: 79-85.  Background  3 can prevent suchfractures. Here we present the method and the implementation of the study.Method  mg vitamin D daily in 5 ml cod liver oil for 2 years and the control group received 5 ml cod liver oilwithout vitamin D. The endpoints were hip fractures and all non-vertebral fractures. It was consideredimportant to use a trial that the nursing homes would find easy to implement. According to power calculationthe aim was to include about 2000 participants.Results  Conclusion  : The participation was lower than expected as recruiting nursing homes and nursing homeresidents posed considerable difficulty. However, the great majority of the ward staff at the participatingwards did not find the intervention demanding. A total of 1144 was included in the study.: A total of 1144 residents from 51 nursing homes (of 106 invited in Oslo, Lier and Bergen participated.The participation rate at the individual nursing home varied from 3 to 57%. The participants were85 years old and 3/4 were women. Mean calcium intake from cheese and milk was 450 mg/day, more than40% used a vitamin D supplement while only 3% used a calcium supplement. 1/3 of the participants completedthe 2 years intervention, about 1/3 finished the intervention before 2 years because of death and 1/3finished before 2 years of other causes. The great majority of the wards did not find the interventiondemanding.: A randomised, double

 20. AV-8B Remanufacture Program as Part of the Audit of the Defense Acquisition Board Review Process - FY 1994

  1994-06-03

  wft*:¥A:ft:i:ft& OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL AV-8B REMANUFACTURE PROGRAM AS PART OF THE AUDIT OF THE DEFENSE ACQUISITION BOARD...Part of the Audit of the Defense Acquisition Board Review Process - FY 1994 B. DATE Report Downloaded From the Internet: 03/23/99 C. Report’s Point...NAVY FOR RESEARCH DEVELOPMENT AND ACQUISITION SUBJECT: Audit Report on the AV-8B Remanufacture Program as Part of the Audit of the Defense

 1. Considerations and code for partial volume correcting [18F]-AV-1451 tau PET data

  Suzanne L. Baker

  2017-12-01

  Full Text Available [18F]-AV-1451 is a leading tracer used with positron emission tomography (PET to quantify tau pathology. However, [18F]-AV-1451 shows “off target” or non-specific binding, which we define as binding of the tracer in unexpected areas unlikely to harbor aggregated tau based on autopsy literature [1]. Along with caudate, putamen, pallidum and thalamus non-specific binding [2,3], we have found binding in the superior portion of the cerebellar gray matter, leading us to use inferior cerebellar gray as the reference region. We also addressed binding in the posterior portion of the choroid plexus. PET signal unlikely to be associated with tau also occurs in skull, meninges and soft tissue (see e.g. [4]. We refer to [18F]-AV-1451 binding in the skull and meninges as extra-cortical hotspots (ECH and find them near lateral and medial orbitofrontal, lateral occipital, inferior and middle temporal, superior and inferior parietal, and inferior cerebellar gray matter. Lastly, the choroid plexus also shows non-specific binding that bleeds into hippocampus. We are providing the code (http://www.runmycode.org/companion/view/2798 used to create different regions of interest (ROIs that we then used to perform Partial Volume Correction (PVC using the Rousset geometric transfer matrix method (GTM, [5]. This method was used in the companion article, “Comparison of multiple tau-PET measures as biomarkers in aging and Alzheimer's Disease” ([6], DOI 10.1016/j.neuroimage.2017.05.058.

 2. «Halvdød av frost, men levende og beredt». Speiderbevegelsen som disiplineringsprosjekt

  Schaanning, Espen

  2013-01-01

  I det som gjerne betegnes som speidernes Bibel, Scouting for Boys (1908), løftet speiderbevegelsens grunnlegger, Robert Baden-Powell (1857–1941), fram personer som alle speidergutter burde ha som forbilder. Et slikt forbilde beskrives slik: «Den romerske soldaten fra gamle dager, som ble stående på sin post da Pompeii ble begravd av lava og aske fra vulkanen Vesuv, viste lojalitet mot sin plikt. De har funnet liket hans og kan se hvordan han holdt hånden foran munn og nese for ikke å bli kval...

 3. Triumph and Tragedy of People’s Commissar A.V. Lunacharsky

  Tatiana V. Gryaznukhina

  2014-03-01

  Full Text Available This article examines different stages in the life of A.V. Lunacharsky that allow defining his activity as triumphal, and at the same time, tragic. It demonstrates how his personal qualities, high level of education and encyclopedic knowledge become the basis for his successful activity in the field of Soviet culture. The article analyzes Lunacharsky’s relationship with bourgeois intellectuals, and focuses on contradictions in his world outlook. The article provides arguments in support of the opinion of impossibility to combine ideas of humanism that refuse violence in any form, with Bolshevik ideas that attempt to justify violence.

 4. Internprissättning : En studie av svenska företag

  Körner, John; Davidsson, Niclas

  2009-01-01

  Begreppet ekonomistyrning innefattar många aktiviteter som i grunden handlar om att uppnå ekonomiska mål. Internprissättning är ett av dessa. När ett företag växer i storlek uppkommer ofta en diskussion om hur organisationen ska decentraliseras och vem som ska fatta beslut. Vanligt idag är att företagen decentraliseras och fler och fler beslut fattas lokalt. 1967 gjordes en enkätundersökning som innefattade totalt 235 svenska företag varav bland annat alla börsnoterade. Man ville undersök...

 5. Utholdenhetstrening i fotball: En analyse av smålagsspill brukt som utholdenhetstrening

  Lorvik, Knut

  2013-01-01

  Utholdenhet er en fysisk egenskap som har betydning for fotballprestasjonen. Det viser flere studier. Helgerud (et al. 2001) fant signifikante forbedringer i forhold til flere fysiske mål som ble testet. Impellizzeri (et al. 2008) fant i sin studie at en forbedring i VO2max påvirket kortpasningsferdighetene positivt. I denne oppgaven har jeg fokusert på utholdenhetstrening i fotball og har to problemstillinger. Den første problemstillingen handler om hvilke studier som er gjort av utholde...

 6. Bokföringsbrott : Ett resultat av oaktsamhet i bokföring?

  Abdlwafa, Lezan; Balci, Anita; Safari, Awat

  2013-01-01

  Datum: 29 maj, 2013 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, ESTMälardalens Högskola Författare: Lezan Abdlwafa, Anita Balci & Awat Safari Titel: Bokföringsbrott – Ett resultat av oaktsamhet i bokföring? Handledare: Ulla Pettersson Nyckelord: Bokföringsbrott, oaktsamhet, bokföringsskyldighet, god redovisningssed, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, konkursförvaltare Frågeställning: På vilket sätt leder näringsidkarens oaktsamhe...

 7. Automatic Vehicle Scheduling (AVS) Programmer’s Instruction Manual for the Burroughs B3500 Computers.

  1981-02-01

  N E. Of CAPA:;hINTRK) INCAP AV; TNJ73 170 GO t) 3000 A V.; T NI 1 7 3100 NT=I A V’ NI 17 SUBROUTINE AVSlN 74./74 OPTzg ROUND-*/ YRACE FTN N.lj# 4bD ...bSTOP FRR 6 tD ERR 7 SUFRUUTIKE LNCF(ICEVI ENflF 2 INiTLt.Ei% DATL.02.IPARK.REGPI53l.EPAL1501 ENDF 3 ,RLAL ISHFT ENnF 1 ALPHA INAIIEI5C ).0§IG(501

 8. Branding av en reality-tv-serie i Finland : Fallstudie Maajussille morsian

  Rautiainen, Laura

  2016-01-01

  Mitt examensarbete handlar om reality-tv serien Maajussille morsian och dess framgång i Finland. Jag undersöker brandingens roll inom medievärlden och mer specifikt de brandingverktygen som används i lokalisering samt fenomenalisering av Maajussille morsian. Jag inleder mitt examensarbete med en teoridel som behandlar branding på en mer allmän nivå varefter jag går djupare in på brandkapitalets betydelse för succé. Förutom branding behandlar jag i teorin också fenomenet reality-tv. Som grund ...

 9. Open Source AV solution supporting In Situ Simulation and Clinical education

  Simonsen, Eivind Ortind; Pociunas, Gintas; Dahl, Mads Ronald

  2015-01-01

  In situ simulation is simulation done in the actual clinical environment exceeding the simulation immersion compared to that of the embedded simulation centers and facilitating an increased realistic learning experience. Doing this without compromising (all) the educational principals used....... • Rapid or instant playback capability. • Lightweight and compact design. • Non-cabled AV recording. • Simple, reliable set up and operation. Summary of work Commercial products did not meet our requirements why a programmer was hired to design and program the software to meet our expectations...

 10. "rand on klaasist ..." = "strondin er av glasi ..." : [luuletused] / T̤roddur Poulsen ; tlk. Arvo Alas

  Poulsen, T̤roddur

  2004-01-01

  Sisu: "rand on klaasist ..." = "strondin er av glasi ..."; "vesi kannab endas ka nukrust ..." = "vatiņ ber eisini sorg ..."; "Nägin unes et olid ..." = "Droymdi at t{250} ..."; "Tulevik kuulub lihale ..." = "Visi̤nin er kjaet ..."; "Ma pole kirjutanud ..." = "Eg har ikki skriva̧ ..."; "Fäärid sinus. Fäärid minus. Fäärid sidrunis. Fäärid ..." = "Faeroyar Í t̆r. Faeroyar Í m̆r. Faeroyar Í citr̤nini. Faeroyar ... "; "Ma ei suuda kirjutada ..." = "Eg kan ikki skriva ..."

 11. Ett omusikaliskt genombrott : Mottagandet av Elvis Presley i svensk press under rockmusikens etableringsfas 1956-58

  Klang, Kent

  2007-01-01

  Abstract Kent Klang: Ett omusikaliskt genombrott: Mottagandet av Elvis Presley i svensk press under rockmusikens etableringsfas 1956-1958. Uppsala Universitet: Institutionen för musikvetenskap, uppsats för 60p. 2007 När Elvis Presley gjorde sitt stora genombrott i USA i mitten på 1950-talet kom han att angripas hårt i bland annat amerikansk press. Upprördheten hade sin grund i Elvis sexuellt utmanande kroppsrörelser och rhythm and blues betonade musik. De här artistiska stildragen avslöjade o...

 12. Resultat och berättelser - En analys av sportnyheterna i finsk och svensk television

  Silfverberg, Kalle

  2004-01-01

  Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. Vain tiivi...

 13. "Snaprevyen" : en studie av NRKs nyhetsformidling på Snapchat under det amerikanske presidentvalget i 2016

  Restad, Julie Stenset

  2017-01-01

  Nyheter er ikke lenger bare forbeholdt massemediene. Norske nyhetsaktører har den siste tiden for alvor begynt å ta i bruk sosiale medier for å formidle nyheter, også Snapchat. I motsetning til tidligere studier som ser på bruksmåter av Snapchat, vil denne studien se på hvilke grep avsender tar i bruk for å formidle nyheter i applikasjonen. Denne masteroppgaven tar for seg hvordan den norske allmennkringkasteren NRK har tatt i bruk den sosiale medie-plattformen Snapchat til å formidle nyheter...

 14. Fiskeren som forsvant? En studie av avfolking, overbefolking og endringsprosesser i norsk fiskerinæring

  Johnsen, Jahn Petter

  2003-01-01

  Hva er en fisker? Dette er det sentrale spørsmålet i denne avhandlinga. Spørsmålet er utgangspunkt for å utforske endringsprosesser i fiskerinæringa, både i fortida og i samtida. På bakgrunn av dette drøfter avhandlinga hvilke oppfatninger, forståelser og beskrivelser som til enhver tid benyttes til å definere hva fiskere er i ulike sammenhenger. Undersøkelsen starter i det som kan kalles rekrutteringsdiskursen i fiske, som nettopp handler om hva fiskere er og hvordan de skapes...

 15. Complete A-V block: incidental or a part of cor triatriatum dexter.

  Guler, Y; Akgun, T; Toprak, C; Guler, A; Esen, A M

  2014-05-01

  Cor triatriatum dexter (CTD) is an extremely rare cardiac anomaly in which the right atrium is divided into two distinct chambers by a membrane. The persistence of the right valve of sinus venosus results in a complete septation of the right atrium. This anomaly is frequently associated with other right-sided cardiac abnormalities. Its clinical manifestation and the need for intervention are determined by the number and the size of the fenestrations on the membrane, associated cardiac anomalies and arrhythmias. We describe a case of CTD in a patient with complete atrioventricular (A-V) block.

 16. Individuell variasjon i utskillelse av 6-sulfatoksymelatonin og døgnrytmetype analysert hos skiftarbeidere

  Tore Tynes

  2009-10-01

  Full Text Available  SAMMENDRAGI denne studien har vi undersøkt om det finnes noen sammenheng mellom målte verdier av urinmetabolitten6-sulfatoxymelatonin (aMT6s tatt ut i porsjoner gjennom døgnet og selvrapportert døgnrytme hos engruppe norske skiftarbeidere. Studien omfatter 19 arbeidstakere ved to produksjonsenheter ved HydroPorsgrunn, magnesiumfabrikken og fullgjødselfabrikk 3. Etter å ha deltatt i en studie der urinprøver blesamlet inn, svarte de involverte senere på et spørreskjema om søvn og døgnrytme. Resultatene indikerer ategenrapporterte B-type mennesker har en tendens til høyere midlere timeutskillelse av aMT6s analysert pådøgnbasis første døgn med nattskift, og en signifikant høyere nattutskillelse (8 timer i et kontrolldøgnhjemme. I fremtidige studier av melatoninsekresjon og utskillelse av metabolitt i urin, kan det være avinteresse samtidig å samle inn spørreskjemabaserte opplysninger om døgnrytmetype og utfyllende opplysningerom søvn og søvnmønster i relasjon til eksponeringer som skiftarbeid og andre arbeidsmiljøfaktorersom kan ha effekt på hormonbalansen.Tynes T, Haugsdal B, Tønnessen A, Kleiven M. Individual variations in excretion of6-sulfatoxymelatonin in morning and evening type Norwegian shift workers.Nor J Epidemiol ENGLISH SUMMARYThe aim of this study was to evaluate whether there is an association between measured values of the urinemetabolite 6-sulfatoxymelatonin (aMT6s in samples collected at selected intervals and self-reported diurnalrhythm in a group of Norwegian shift workers. The study included 19 workers at two production unitsat Hydro Porsgrunn, the magnesium factory and fertiliser factory 3. After submitting the urine samplesused for the study, subjects filled in a questionnaire on sleep and diurnal rhythm at a later date. The resultsindicate that self-reported evening type subjects have a tendency towards a higher mean hourly aMT6ssecretionfirst day on night shift, and a significantly higher night

 17. Seguimiento de la construcción de edificio 43 viviendas Av/ Juan XXIII Valencia

  BURGOS ROMERO, LUIS

  2011-01-01

  Convenios con empresa. La obra prevé la construcción de un edificio de 41 viviendas VP + 2 viviendas libres, constando de 2 plantas sótano para uso de aparcamiento y trasteros, planta baja con local comercial, 8 plantas con 5 viviendas por planta y una planta ático con 3 viviendas. La obra está en su fase de estructura, habiéndose realizado las plantas de sótano. Burgos Romero, L. (2011). Seguimiento de la construcción de edificio 43 viviendas Av/ Juan XXIII Valencia. http://hdl.handle.net...

 18. Evaluering av medisinsk behandling: Hva vet vi, og hvordan bør kunnskapen håndteres?

  Jan Magnus Bjordal

  2009-09-01

  Full Text Available Kunnskap om effekten av medisinsk behandling fremskaffes i kliniske studier. Godt planlagte og gjennomførte randomiserte, placebokontrollerte studier tillegges størst vekt når data skal vurderes. De datamengdene vi besitter når det gjelder forskjellige behandlinger kan oppsummeres i oversikter eller terapianbefalinger som ofte blir normative for klinisk praksis. Dette stiller store krav til evalueringsprosedyrene. I denne oversiktsartikkelen diskuteres i innledningen noen eksempler på at kunnskapsgrunnlaget er blitt feiltolket. Deretter omtales kvalitetskriterier som legges til grunn i vurderingen av data, og den metodologiske basis for meta-analyser. Usikkerhetsmomenter og potensielle fallgruver ved bruk av meta-analyser omtales. Meta-analysens fortrinn eksemplifiseres ved bruk av data om behandling av korsryggsmerter, hvor det nylig er utarbeidet kliniske retningslinjer som etter vår oppfatning er beheftet med feil eller mangler. Meta-analysen har vesentlige fortrinn fremfor mindre formaliserte metoder for oppsummering av kunnskap om terapi ved sykdom

 19. Development of an Advanced Aidman Vision Screener (AVS) for selective assessment of outer and inner laser induced retinal injury

  Boye, Michael W.; Zwick, Harry; Stuck, Bruce E.; Edsall, Peter R.; Akers, Andre

  2007-02-01

  The need for tools that can assist in evaluating visual function is an essential and a growing requirement as lasers on the modern battlefield mature and proliferate. The requirement for rapid and sensitive vision assessment under field conditions produced the USAMRD Aidman Vision Screener (AVS), designed to be used as a field diagnostic tool for assessing laser induced retinal damage. In this paper, we describe additions to the AVS designed to provide a more sensitive assessment of laser induced retinal dysfunction. The AVS incorporates spectral LogMar Acuity targets without and with neural opponent chromatic backgrounds. Thus, it provides the capability of detecting selective photoreceptor damage and its functional consequences at the level of both the outer and inner retina. Modifications to the original achromatic AVS have been implemented to detect selective cone system dysfunction by providing LogMar acuity Landolt rings associated with the peak spectral absorption regions of the S (short), M (middle), and L (long) wavelength cone photoreceptor systems. Evaluation of inner retinal dysfunction associated with selective outer cone damage employs LogMar spectral acuity charts with backgrounds that are neurally opponent. Thus, the AVS provides the capability to assess the effect of selective cone dysfunction on the normal neural balance at the level of the inner retinal interactions. Test and opponent background spectra have been optimized by using color space metrics. A minimal number of three AVS evaluations will be utilized to provide an estimate of false alarm level.

 20. Seasonal AVS-SEM relationship in sediments and potential bioavailability of metals in industrialized estuary, southeastern Brazil.

  Nizoli, Erico Casare; Luiz-Silva, Wanilson

  2012-04-01

  In anoxic sediments, as those found in estuaries, the mobility of metals can be controlled by the formation of stable sulfide complexes. The potential bioavailability of a metal can then be predicted on the basis of the acid volatile sulfide (AVS) and simultaneously extracted metals (SEM) criterion. Distributions of AVS and SEM (Hg, Cu, Pb, Cd, Zn, and Ni) along the sediment profiles were determined seasonally for three rivers that constitute the Santos-Cubatão estuarine system (SE Brazil), which is located in one of the most industrialized areas of Latin America. AVS and SEM concentrations varied significantly, from 0.04 to 31.9 μmol g(-1) and 0.086-6.659 μmol g(-1), respectively. The highest AVS levels in sediments were detected in the winter, whereas high SEM values predominated in the summer. Considering SEM-AVS molar differences as a parameter to evaluate potential bioavailability, sediments nearest to the industrial area represent higher risk to biota, especially during the summer. It is due to relatively low AVS values and not necessarily high concentrations of metals.

 1. Insamling av geografisk information med UAV över området Stomsjö i Värnamo kommun : En effektiv arbetsmetod för kartering i 2D och 3D samt dokumentation av arbetsgång och kvalitetssäkring av geografisk information

  Bauner, Mikael

  2017-01-01

  I detta examensarbetesprojekt genomfördes en flygkartering över deponiområdet Stomsjö i Värnamo kommun, mha. en drönare, eller den i detta sammanhang mer använda benämningen UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Värnamo kommuns tekniska avdelning var i behov av beräkning av massor vid deponin, ett område på ca 15 hektar samt modellering av densamma. Den låga kostnaden för inköp av UAV och programvara motiverade kommunen att driva egen verksamhet jämfört med att köpa tjänsterna från konsulter. Projek...

 2. Novel inter and intra prediction tools under consideration for the emerging AV1 video codec

  Joshi, Urvang; Mukherjee, Debargha; Han, Jingning; Chen, Yue; Parker, Sarah; Su, Hui; Chiang, Angie; Xu, Yaowu; Liu, Zoe; Wang, Yunqing; Bankoski, Jim; Wang, Chen; Keyder, Emil

  2017-09-01

  Google started the WebM Project in 2010 to develop open source, royalty- free video codecs designed specifically for media on the Web. The second generation codec released by the WebM project, VP9, is currently served by YouTube, and enjoys billions of views per day. Realizing the need for even greater compression efficiency to cope with the growing demand for video on the web, the WebM team embarked on an ambitious project to develop a next edition codec AV1, in a consortium of major tech companies called the Alliance for Open Media, that achieves at least a generational improvement in coding efficiency over VP9. In this paper, we focus primarily on new tools in AV1 that improve the prediction of pixel blocks before transforms, quantization and entropy coding are invoked. Specifically, we describe tools and coding modes that improve intra, inter and combined inter-intra prediction. Results are presented on standard test sets.

 3. Sammenligning av to blodprøver fra samme person analysert ved to laboratorier

  Aage Tverdal

  2009-10-01

  Full Text Available  INNLEDNINGEpidemiologiske undersøkelser av lipidnivået hosbefolkningen er helt avhengig av at analysemetodeneholder stabilt nivå over flere år. Dette er lettest å oppnåhvis man hele tiden benytter ett laboratorium, oghjerte-karundersøkelsene til Statens helseundersøkelserhar konsekvent benyttet Klinisk kjemisk avdeling,Ullevål sykehus. Ulike hensyn kan likevel tilsi at andrelaboratorier benyttes. Undersøkelsene til Universiteteti Tromsø som har har vært gjennomført fire ganger iperioden 1973-1995, har vært utført ved Kliniskkjemisk avdeling, Regionsykehuset i Tromsø. Helseundersøkelseni Nord-Trøndelag 1995-1997 harbenyttet Sentrallaboratoriet, Innherred sykehus. I dettearbeidet viser vi hvor store forskjellene blir hvisfeltlagene sender prøver fra samme person til ulikelaboratorier. Vi har undersøkt forskjellene mellomRegionsykehuset i Tromsø og Ullevål sykehus, ogmellom Innherred sykehus og Ullevål sykehus.

 4. Online remote radiological monitoring during operation of Advance Vitrification System (AVS), Tarapur

  Deokar, U.V.; Kulkarni, V.V.; Mathew, P.; Khot, A.R.; Singh, K.K.; Kamlesh; Deshpande, M.D.; Kulkarni, Y.

  2010-01-01

  Advanced Vitrification System (AVS) is commissioned for vitrification of high level waste (HLW) by using Joule heated ceramic melter first time in India. The HLW is generated in fuel reprocessing plant. For radiological surveillance of plant, Health Physics Unit (HPU) had installed 37 Area Gamma Monitors (AGM), 7 Continuous Air Monitors (CAM) and all types of personal contamination monitors. Exposure control is a major concern in operating plant. Therefore in addition to installed monitors, we have developed online remote radiation monitoring system to minimize exposures to the surveyor and operator. This also helped in volume reduction of secondary waste. The reliability and accuracy of the online monitoring system is confirmed by calibrating the system by comparing TLD and DRD readings and by theoretical analysis. In addition some modifications were carried in HP instruments to make them user friendly. This paper summarizes different kinds of remote radiological monitoring systems installed for online monitoring of Melter off Gas (MOG) filter, Hood filter, three exhaust filter banks, annulus air sampling and over pack monitoring in AVS. Our online remote monitoring system has helped the plant management to plan in advance for replacement of these filters, which resulted in considerable saving of collective dose. (author)

 5. Fruktbarhet hos simler: effekter av ernæring og vekst

  N.J.C. Tyler

  1988-06-01

  Full Text Available Tyler's article is published in English in Rangifer 7 (2, 1987: Fertility in female reindeer: the effect of nutrition and growth.Sammendrag: Drektighetsprosenten i ungrein varierer sterkt fra individ til individ og fra flokk til flokk. En høy fruktbarhet i reinflokken er selve grunnlaget for en vellykket reindrift. Overraskende er det derfor at man vet lite om hvilke faktorer som bestemmer om rein skal bli drektig eller ikke. I denne artikkelen blir effekten av ernæring på reinsimlenes fruktbarhet diskutert. Undersøkelser indikerer at rein er som andre pattedyr, der fruktbarheten er relatert til kroppsvekten. Forholdet mellom reinens kroppsvekt og fruktbarhet varierer likevel sterkt. Mye tyder på at drektighetsprosenten i ungrein er avhengig av reintettheten. Dette indikerer at ernæringen er en viktig faktor når det gjelder fruktbarhet i ungrein. Vektspesifikk fruktbarhet kan derfor være en brukbar indikator for reinflokkens fortilgang. I prinsippet vil slike fruktbarhetsundersøkelser gi et tidlig varsel om reintallet er for høyt i forhold til beitegrunnlaget før en markert nedgang i slaktevekten observeres. Etter foredraget til Nic. Tyler hadde Terje Skogland et forberedt innlegg som er gjengitt på norsk. Deretter fulgte en lengre diskusjon som også er gjengitt.

 6. Background Conditions for the October 29, 2003 Solar Flare by the AVS-F Apparatus Data

  Arkhangelskaja, I. V.; Arkhangelskiy, A. I.; Lyapin, A. R.; Troitskaya, E. V.

  The background model for AVS-F apparatus onboard CORONAS-F satellite for the October 29, 2003 X10-class solar flare is discussed in the presented work. This background model developed for AVS-F counts rate in the low- and high-energy spectral ranges in both individual channels and summarized. Count rate were approximated by polynomials of high order taking into account the mean count rate in the geomagnetic equatorial region at the different orbits parts and Kp-index averaged on 5 bins in time interval from -24 to -12 hours before the time of geomagnetic equator passing. The observed averaged counts rate on equator in the region of geomagnetic latitude ±5o and estimated minimum count rate values are in coincidence within statistical errors for all selected orbits parts used for background modeling. This model will used to refine the estimated energy of registered during the solar flare spectral features and detailed analysis of their temporal profiles behavior both in corresponding energy bands and in summarized energy range.

 7. Isolation and Expression of the Lysis Genes of Actinomyces naeslundii Phage Av-1

  Delisle, Allan L.; Barcak, Gerard J.; Guo, Ming

  2006-01-01

  Like most gram-positive oral bacteria, Actinomyces naeslundii is resistant to salivary lysozyme and to most other lytic enzymes. We are interested in studying the lysins of phages of this important oral bacterium as potential diagnostic and therapeutic agents. To identify the Actinomyces phage genes encoding these species-specific enzymes in Escherichia coli, we constructed a new cloning vector, pAD330, that can be used to enrich for and isolate phage holin genes, which are located adjacent to the lysin genes in most phage genomes. Cloned holin insert sequences were used to design sequencing primers to identify nearby lysin genes by using whole phage DNA as the template. From partial digestions of A. naeslundii phage Av-1 genomic DNA we were able to clone, in independent experiments, inserts that complemented the defective λ holin in pAD330, as evidenced by extensive lysis after thermal induction. The DNA sequence of the inserts in these plasmids revealed that both contained the complete lysis region of Av-1, which is comprised of two holin-like genes, designated holA and holB, and an endolysin gene, designated lysA. We were able to subclone and express these genes and determine some of the functional properties of their gene products. PMID:16461656

 8. Pittsburgh Compound B and AV-1451 positron emission tomography assessment of molecular pathologies of Alzheimer's disease in progressive supranuclear palsy.

  Whitwell, Jennifer L; Ahlskog, J Eric; Tosakulwong, Nirubol; Senjem, Matthew L; Spychalla, Anthony J; Petersen, Ronald C; Jack, Clifford R; Lowe, Val J; Josephs, Keith A

  2018-03-01

  Little is known about Alzheimer's disease molecular proteins, beta-amyloid and paired helical filament (PHF) tau, in progressive supranuclear palsy (PSP). Recent techniques have been developed to allow for investigations of these proteins in PSP. We determined the frequency of beta-amyloid deposition in PSP, and whether beta-amyloid deposition in PSP is associated with PHF-tau deposition pattern, or clinical features. Thirty probable PSP participants underwent MRI, [ 18 F]AV-1451 PET and Pittsburgh compound B (PiB) PET. Apolipoprotein (APOE) genotyping was also performed. A global PiB standard-uptake value ratio (SUVR) was calculated. AV-1451 SUVRs were calculated for a set of Alzheimer's disease (AD)-related regions and a set of PSP-related regions. Voxel-level analyses were conducted to assess for differences in AV-1451 uptake patterns and MRI atrophy between PiB(+) and PiB(-) cases compared to 60 normal PiB(-) controls. Statistical testing for correlations and associations between variables of interest were also performed. Twelve subjects (40%) showed beta-amyloid deposition. Higher PiB SUVR correlated with older age but not with AV-1451 SUVR in the AD- or PSP-related regions. Higher AV-1451 SUVR in AD-related regions was associated with higher AV-1451 SUVR in PSP-related regions. We found little evidence for beta-amyloid related differences in clinical metrics, proportion of APOE e4 carriers, pattern of AV-1451 uptake, or pattern of atrophy. Beta-amyloid deposition occurs in a relatively high proportion of PSP subjects. Unlike in Alzheimer's disease, however, there is little evidence that beta-amyloid, and PHF-tau, play a significant role in neurodegeneration in PSP. Copyright © 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 9. [Comparison of echocardiographic findings in AVS patients with and without high IgG, IgM, IgA titers against Chlamydia pneumoniae during 12 months' observation of AVS natural course].

  Swierszcz, Jolanta; Dubiel, Jacek S; Krzysiek, Józef; Sztefko, Krystyna; Galicka-Latała, Danuta; Roman, Pfitzner; Podolec, Piotr; Wodniecki, Jan

  2011-01-01

  Comparison of echocardiographic findings in AVS patients with and without high IgG, IgM, IgA titers against Chlamydia pneumoniae during 12 months' observation of AVS natural course. 60 AVS patients who did not agree for operational treatment were divided into group A (30 patients with high IgG titer) group B (30 patients with low IgG titer), group C (22 patients with high IgA titer) group D (38 patients with low IgA titer), group E (7 patients with high IgM titer), group F (53 patients with low IgA titer) Antibodies titers and echocardiographic scans were carried out every 12 months. There were more (p AVS deterioration in group A compared to group B. Group A patients had lower left ventricle posteriori wall systolic diameter compared to group B. There were no differences in echocardiographic parameters between group C and D. Mean ejection fraction was lower and mean right atrium diameter was higher in group E compared to group F. The results may suggest link between Chlamydia pneumoniae and deterioration of AVS.

 10. Síndrome urémico hemolítico. Tratamiento de la glomerulopatía secundaria Hemolytic uremic syndrome. Treatment of secondary glomerulopathy

  María G. Caletti

  2005-12-01

  Full Text Available La insuficiencia renal crónica es la complicación más grave del síndrome urémico hemolítico (SUH. En el año 1996 se publicó la secuencia histológica de su evolución en pacientes con períodos oligoanúricos prolongados. En los últimos años se han propuesto diferentes esquemas terapéuticos para enlentecer la evolución a la insuficiencia renal crónica terminal en distintas nefropatías, diabéticas y no diabéticas, cuya expresión puede comenzar aun en la adolescencia. En este trabajo se comenta la respuesta a dos esquemas terapéuticos de dos grupos de pacientes con SUH que presentaron proteinuria con o sin hipertensión arterial e insuficiencia renal. Se enfatiza la indicación de la dieta hiposódica y controlada en proteínas en el mismo momento del alta del paciente y la incorporación de un inhibidor de la enzima de conversión de angiotensina II, iECA, (enalapril al comienzo de la aparición de la proteinuria.Chronic renal failure (CRF is the most severe complication of hemolytic uremic syndrome (HUS. In 1996, the histological sequence of changes in patients with long lasting oligoanuric periods was clarified. In the last years different therapeutic schemes have been proposed in order to slacken the development of terminal CRF in different renal conditions secondary to diabetes and other diseases. Some of these cases can suffer the onset of renal failure at adolescence. In this review, response to two treatment schemes in different patients with HUS and proteinuria with or without hypertension or renal failure is commented. Early indication of poor sodium diet and strict control of protein intake at the very moment of hospital discharge is strongly recommended, as well as angiotensin II conversion inhibiting enzymes (iACE at the appearance of proteinuria.

 11. Síndrome urémico hemolítico en Uruguay. Aspectos microbiológicos y clínicos, aportes para su conocimiento regional

  Gustavo Varela

  2015-06-01

  Full Text Available Introducción: El síndrome urémico hemolítico (SUH es una enfermedad de severidad variable que afecta sobre todo a niños menores de 5 años. Está definido por la tríada anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia e insuficiencia renal aguda. La mayoría de los casos aparecen luego de un episodio de diarrea aguda, causado por cepas de Escherichia coli productoras de toxina Shiga (STEC. Objetivo: Establecer las características de las cepas STEC recuperadas de niños con SUH, e informar sobre algunos aspectos clínicos y características epidemiológicas de estos casos. Materiales y métodos: Se realizó un estudio descriptivo que incluyó niños con SUH. La detección de las cepas STEC se realizó por PCR a partir de cultivos de materias fecales. En cada cepa se estableció el genotipo, serotipo y perfil de susceptibilidad a los antibióticos. Resultados: Se estudiaron 43 niños con SUH. Los casos ocurrieron predominantemente en los meses cálidos, afectando niños provenientes de hogares ubicados fuera de la capital y con cobertura privada de salud. La mayoría presentaban el antecedente de diarrea con sangre y 70% habían recibido antibióticos antes de obtener las muestras. En 7 niños se recuperaron 8 cepas STEC; 7 correspondieron a serogrupos no-O157. Todas portaban los genes eae y ehxA. Conclusiones: La mayoría de los casos ocurren en meses cálidos, en niños que cursaron diarrea con sangre, provenientes de hogares ubicados fuera de la ciudad capital. Los cultivos STEC no-O157 fueron los más prevalentes.

 12. Lounès Matoub et ses chansons: l'Algérie embrase le cœur, l'Algérie attise la raison

  Mohammed Yefsah

  2013-11-01

  Full Text Available Ténor de la chanson algérienne, Lounès Matoub est devenu une icône après son assassinat. Il est l'incarnation même de l'artiste au cœur de son peuple, lui qui s'est imposé dans le champ artistique avec son talent, son franc-parler, sa musique et sa poésie. Son parcours ne peut être dissocié de ses engagements politiques. Il combat les fondamentalistes islamistes et s'oppose au pouvoir en place. Il veut la reconnaissance du berbère, sa langue maternelle et celle de ses chansons, par l’État algérien. Il porte un regard sur l’histoire en reprenant des mythes tout en révélant des vérités. Il brise également des tabous de la société mais reprend des poncifs. Ses chansons, dans lesquelles se reconnaissent des milliers de personnes, disent les contradictions d'un individu tourmenté. L'imaginaire de ses poèmes est régional et rural. En revanche, son désir tend vers la nation entière et même vers l'universel. La tragédie de sa vie est indissociable des durs contextes politiques qu'expriment ses paroles. Algerian poet, singer and songwriter Lounès Matoub became an icon after his assassination. In the hearts of his people, he is the embodiment of an artist, having established himself with his talent, his outspokenness, his music and his poetry. His career cannot be dissociated from his political commitments. He fights against the Islamic fundamentalists and rebels against the governing power. He wants Berber, his mother language and that of his songs, recognized by the Algerian government. He examines history by recycling myths while revealing truths. He breaks societal taboos but unravels clichés. His songs tell of the trials of a tormented individual, but thousands of people recognize themselves in his songs. The scope of his poems is regional and rural. However, his desire extends to the whole nation, even to the universal. The tragedy of his life is inseparable from the tough political context that his words describe.

 13. Uso de Eculizumab na síndrome hemolítica urêmica atípica após transplante renal

  Claudia Iglesias Teixeira

  2015-03-01

  Full Text Available Descrever uso do Eculizumab na síndrome hemolítica urêmica atípica (SHUa após transplante renal. Paciente de 16 anos, com diagnóstico de doença renal crônica desde 2010, decorrente de SHUa, submetida à hemodiálise. Transplante renal por doador falecido: fevereiro de 2012. Apresentou boa evolução clínica até 14º DPO, quando iniciou quadro de febre, oligúria, piora da função renal [creatinina sérica (CRs: 4,0 mg/dl] e sinais de hemólise [plaquetas: 110.000 mm3; hemoglobina (Hb: 4,5 g/dL; LDH: 3366 U/L]. Biópsia do enxerto: microangiopatia trombótica. Realizado manejo com hemoderivados (plasma fresco e plasmaférese, com melhora da função renal (CRs: 1,46 mg/dl. Uma semana após esta intercorrência, reapresentou quadro de febre, anemia, sinais de hemólise e ITU, então manejados com ciprofloxacina, pulsoterapia com metilprednisolona e transfusão de plasma (plaquetas: 43.000 mm3; Hb: 6,0 mg/dl, reticulócitos: 1,3%, haptoglobina < 5,8 mg/dl, LDH: 1181 U/L. Após piora clínica, iniciada terapêutica com Eculizumab, 900 mg a cada cinco dias durante duas semanas. Evoluiu com boa resposta clínica, caracterizada pela melhora da função renal, normalização hematológica (plaquetas: 160.000 mm3; Hb: 11,4 g/dL e alta hospitalar em cinco dias. Desde então, mantém uso de Eculizumab 900 mg de 15/15 dias, com quadro renal e hematológico estável. O uso de Eculizumab foi de grande utilidade no controle da recidiva da SHUa e preservação do enxerto.

 14. Geodetic Determining of Stockpile Volume of Mineral Excavated in Open Pit Mine/ Geodetické Určenie Objemu Vyťažiteľných Zásob Nerastu V Povrchovom Lome

  Labant Slavomír

  2013-03-01

  Full Text Available V súčasnej geodetickej praxi je nevyhnutnosťou používať moderné geodetické prístroje a rôzne CAD (Computer Aided Design softvéry pre proces spracovania a vizualizácie priestorových údajov. Tento príspevok sa zaoberá geodetickým zameraním povrchového lomu Kecerovce za účelom určenia objemu nevyťažených zásob andezitu pre znovu otvorenie lomu a začatie ťažby andezitu. Predmetný lom je situovaný na upätí Slanských vrchov. Určenie pomocných geodetických bodov a okolia lomu sa vykonalo technológiou GNSS RTK metódou. Podrobné zameranie lomu bolo realizované univerzálnou meracou stanicou. Priestorové údaje získané z meraní sa spracovali v príslušných firemných softvéroch. Následne získané priestorové súradnice boli importované do graficko-vypočtových softvérov pre ďalšie spracovanie a vizualizáciu. Tieto graficko-výpočtové softvéry ponúkajú okrem 3D modelovania povrchov a vizualizácie aj ich analýzu, najmä určenie objemových údajov reprezentujúcich rôzne aspekty pre posudzovanie činností v daných odvetviach s možným ďalším rozvojom.

 15. Uréia como fonte alternativa de nitrogênio na micropropagação de abacaxizeiro cv. Pérola = Micropropagation of pineapple cv. Pérola with urea as nitrogen source

  Maria Aparecida Moreira

  2007-12-01

  Full Text Available Objetivou-se estudar a viabilidade da substituição parcial ou total do nitrato de amônio por uréia como fonte de nitrogênio no meio de cultura para o cultivo in vitro do abacaxizeiro cv. Pérola. Plantas oriundas das gemas da coroa do fruto com massa fresca em torno de 80 mg foram inoculadas em meio MS (líquido e sólido substituindo-se 100, 80, 60, 40, 20 e 0% do nitrato de amônio por uréia. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com quatro repetições e três plantas/repetição. Após 60 dias,observou-se a possibilidade da substituição parcial de 40% de nitrato de amônio por uréia para as variáveis analisadas e melhor desenvolvimento das plantas em meio de cultura sólido.The partial or total substitution viability of the ammonium nitrate for urea, as source of nitrogen in the culture medium for the in vitro culture of pineapple cv. Pérola was studied. Plants originating from fruit crown buds with fresh weight matter around 80 mg was inoculated on MS medium (liquid and solid with substitution of 100, 80, 60, 40, 20 and 0% of the ammonium nitrate for urea. These treatments were arranged in a completely randomized design, with four replications and three plants/replications. After 60 days, thepossibility of 40% ammonium nitrate for urea partial substitution was observed for the analyzed variables. In addition, better plant development in solid culture medium was observed as well.

 16. Mineralogical Mapping of the Av-5 Floronia Quadrangle of Asteroid 4 Vesta

  Combe, J.-Ph.; Fulchinioni, M.; McCord, T. B.; Ammannito, E.; De Sanctis, M. C.; Nathues, A.; Capaccioni, F.; Frigeri, A.; Jaumann, R.; Le Corre, L.; Palomba, E.; Preusker, F.; Reddy, V.; Stephan, K.; Tosi, F.; Zambon, F.; Raymond, C. A.; Russell, C. T.

  2012-04-01

  Asteroid 4 Vesta is currently under investigation by NASA's Dawn orbiter. The Dawn Science Team is conducting mineralogical mapping of Vesta's surface in the form of 15 quadrangle maps, and here we report results from the mapping of Floronia quadrangle Av-5. The maps are based on the data acquired by the Visible and Infrared Mapping Spectrometer (VIR-MS) and the Framing Camera (FC) (De Sanctis et al., this meeting). This abstract is focused on the analysis of band ratios, as well as the depth and position of the 2-µm absorption band of pyroxenes, but additional information will be presented. Absorption band depth is sensitive to abundance, texture and multiple scattering effects. Absorption band position is controlled by composition, shorter wavelength positions indicate less Calcium (and more Magnesium) in pyroxenes. The inferred composition is compared with that of Howardite, Eucite and Diogenite meteorites (HEDs). Diogenites are Mg-rich with large orthopyroxene crystals suggesting formation in depth; Eucrites are Ca-poor pyroxene, with smaller crystals. Av-5 Floronia Quadrangle is located between ~20-66˚N and 270˚-360˚E. It covers a portion of the heavily-cratered northern hemisphere of Vesta, and part of it is in permanent night, until August 2012. Long shadows make the visualization of albedo variations difficult, because of limited effectiveness of photometric corrections. Most of the variations of the band depth at 2 µm are partly affected by illumination geometry in this area. Only regional tendencies are meaningful at this time of the analysis. The 2-µm absorption band depth seems to be deeper towards the south of the quadrangle, in particular to the south of Floronia crater. It is not possible to interpret the value of the band depth in the floor the craters because of the absence of direct sunlight. However, the illuminated rims seem to have a deeper 2-µm absorption band, as does the ejecta from an unnamed crater located further south, within

 17. Os avós na perspectiva de jovens universitários Grandparents: from a college students` perspective

  Cristina Maria de Souza Brito Dias

  2003-01-01

  Full Text Available Esta pesquisa teve como objetivo verificar a percepção dos jovens adultos acerca dos seus avós. Dela participaram 100 universitários (50 de cada sexo, com média de idade de 21,63 anos, respondendo a um questionário com questões de múltipla escolha. Os principais resultados são: Os significados mais importantes representados pelos avós foram os de "respeito" e "sabedoria e experiência de vida. O(a avô(a preferido pelos netos foi a "avó materna". O motivo da preferência foi a convivência maior. Quanto à contribuição dada pelos avós à família destacaram-se "a educação dada aos pais" e "ajudam na criação dos netos". A diferença entre os pais e os avós, na opinião dos jovens, foi "a diferença de cultura, valores". Em relação às características de um avô(avó ideal, verificou-se que, para os universitários, eles devem ter "amor/carinho" e "abertura/diálogo/comunicação". Conclui-se que os avós se constituem como pessoas importantes na vida dos netos, embora já crescidos.This research aimed to verify the perception young college students have concerning their grandparents. Participated on the survey 100 college students (50 male and 50 female, 21,63 year-old average, answering a questionnaire with of multiple choice questions. The main results are: The most meaningful representation grandparents bring were the ones of "respect" and "wisdom and life experience". The favorite grandparent figure for them was the grandmother from the mother´s side. The reason for the preference was they see each other more often. Regarding the contribution given by the grandparents to the family prevailed "the education given to the parents" and "their help with grandchildren". The difference between the parents and the grandparents, according to the subjects, was a difference of culture and values. For the surveyed college students, the characteristics of an ideal grandparent was, they should have "love and care" and "be open to

 18. The relation between Acid Volatile Sulfides (AVS) and metal accumulation in aquatic invertebrates: Implications of feeding behavior and ecology

  De Jonge, Maarten; Blust, Ronny; Bervoets, Lieven

  2010-01-01

  The present study evaluates the relationship between Acid Volatile Sulfides (AVS) and metal accumulation in invertebrates with different feeding behavior and ecological preferences. Natural sediments, pore water and surface water, together with benthic and epibenthic invertebrates were sampled at 28 Flemish lowland rivers. Different metals as well as metal binding sediment characteristics including AVS were measured and multiple regression was used to study their relationship with accumulated metals in the invertebrates taxa. Bioaccumulation in the benthic taxa was primarily influenced by total metal concentrations in the sediment. Regarding the epibenthic taxa metal accumulation was mostly explained by the more bioavailable metal fractions in both the sediment and the water. AVS concentrations were generally better correlated with metal accumulation in the epibenthic invertebrates, rather than with the benthic taxa. Our results indicated that the relation between AVS and metal accumulation in aquatic invertebrates is highly dependent on feeding behavior and ecology. - The relation between AVS and metal accumulation in aquatic invertebrates is highly dependent on feeding behavior and ecology.

 19. Cardiovascular responses to microinjection of L-glutamate into the NTS in AV3V-lesioned rats.

  Vieira, Alexandre Antonio; Colombari, Eduardo; De Luca, Laurival A; de Almeida Colombari, Débora Simões; Menani, José V

  2004-10-29

  The excitatory amino acid L-glutamate injected into the nucleus of the solitary tract (NTS) in unanesthetized rats similar to peripheral chemoreceptor activation increases mean arterial pressure (MAP) and reduces heart rate. In this study, we investigated the effects of acute (1 day) and chronic (15 days) electrolytic lesions of the preoptic-periventricular tissue surrounding the anteroventral third ventricle (AV3V region) on the pressor and bradycardic responses induced by injections of L-glutamate into the NTS or peripheral chemoreceptor activation in unanesthetized rats. Male Holtzman rats with sham or electrolytic AV3V lesions and a stainless steel cannula implanted into the NTS were used. Differently from the pressor responses (28+/-3 mm Hg) produced by injections into the NTS of sham-lesioned rats, L-glutamate (5 nmol/100 nl) injected into the NTS reduced MAP (-26+/-8 mm Hg) or produced no effect (2+/-7 mm Hg) in acute and chronic AV3V-lesioned rats, respectively. The bradycardia to l-glutamate into the NTS and the cardiovascular responses to chemoreflex activation with intravenous potassium cyanide or to baroreflex activation with intravenous phenylephrine or sodium nitroprusside were not modified by AV3V lesions. The results show that the integrity of the AV3V region is essential for the pressor responses to L-glutamate into the NTS but not for the pressor responses to chemoreflex activation, suggesting dissociation between the central mechanisms involved in these responses.

 20. Väsentlighetsbedömningens påverkan av klientens branschtillhörighet

  Dahlström, Angelina; Rosdahl, Sara

  2014-01-01

  Bakgrund: Bristen på riktlinjer för väsentlighetsbedömning lämnar ett stort utrymme för revisorns professionella omdöme i väsentlighetsbedömningen. Revisorn måste använda sitt professionella omdöme vid väsentlighetsbedömningen, speciellt med hänseende till klientens branschtillhörighet, vilket ger upphov till inkonsekventa väsentlighetsbedömningar. Syfte: Studiens syfte är att förklara hur revisorernas väsentlighetsbedömningar påverkas av klientens branschtillhörighet. Metod: Studien har ett ...

 1. Skattetillägg i internprissättningsprocesser : En studie av begreppet oriktig uppgift

  Baaz, Christoffer; Wahlbeck, Cesar

  2009-01-01

  Av globaliseringen följer en ökad handel mellan stater och inom multinationella koncer-ner där så kallade internprissättning sker. Genom internprissättningen ser företagen en möjlighet att överföra vinster till lågbeskattade länder. För att förhindra detta har regler som ska se till att marknadsmässiga villkor styr prissättningen upprättats. De svenska bestämmelserna för internprissättning utgår från korrigeringsregeln i 14 kap. 19 IL som ger uttryck för armlängdsprincipen. Principen innebär ...

 2. Bør man tillate at norske statsborgere benytter seg av surrogati i India?

  Annelin Haukeland

  2013-11-01

  Full Text Available I Norge er ikke surrogati tillatt, og myndighetene fraråder norske statsborgere å benytte seg av surrogati i utlandet. I denne artikkelen fokuserer vi på kommersiell gestational surrogati og stiller spørsmålet: Bør man tillate at norske statsborgere benytter seg av surrogati i India? De etiske problemstillingene rundt surrogati er mange og sammensatte og blir spesielt utfordrende når tjenesten tilbys i et land med store kulturelle og økonomiske forskjeller både internt og i forhold til Norge. Vi baserer analysen og drøftingen av dette etisk utfordrende spørsmålet på Beauchamps og Childress sin veletablerte metodiske tilnærming innen biomedisinsk etikk. Vi anvender de fire allmennmoralske prinsipper: respekt for autonomi, velgjørenhet, ikke-skade og rettferdighet på sakskomplekset for å synliggjøre spenningene involvert i dette etiske dilemmaet. Med full bevissthet om at det ikke finnes noen lettvinte og omkostningsfrie løsninger på dilemmaer generelt og dette spesielt, konkluderer vi med at interessene til de berørte parter, og spesielt surrogatmødrenes, kan bli bedre ivaretatt om surrogati tillates under omfattende reguleringer. Dersom man velger å gjøre praksisen illegal, vil man også miste mulighetene til å påvirke prosessen og sikre rettighetene til de involverte partene.Nøkkelord: surrogati, Norge–India, utnyttelse, autonomi, regulering av prosessenEnglish summary: Should Norwegian citizens be permitted to use surrogacy in India?Surrogacy is not permitted in Norway, and the government strongly advises against Norwegian citizens travelling abroad to have children through the use of the surrogacy industry. In this article, we focus on commercial gestational surrogacy and debate the question: Should Norwegian citizens be permitted to use surrogacy in India? The ethical concerns regarding surrogacy are complex and are especially challenging when the service is offered in a country with big cultural and economic

 3. Introduction to COFFE: The Next-Generation HPCMP CREATE-AV CFD Solver

  Glasby, Ryan S.; Erwin, J. Taylor; Stefanski, Douglas L.; Allmaras, Steven R.; Galbraith, Marshall C.; Anderson, W. Kyle; Nichols, Robert H.

  2016-01-01

  HPCMP CREATE-AV Conservative Field Finite Element (COFFE) is a modular, extensible, robust numerical solver for the Navier-Stokes equations that invokes modularity and extensibility from its first principles. COFFE implores a flexible, class-based hierarchy that provides a modular approach consisting of discretization, physics, parallelization, and linear algebra components. These components are developed with modern software engineering principles to ensure ease of uptake from a user's or developer's perspective. The Streamwise Upwind/Petrov-Galerkin (SU/PG) method is utilized to discretize the compressible Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS) equations tightly coupled with a variety of turbulence models. The mathematics and the philosophy of the methodology that makes up COFFE are presented.

 4. Minimering av momentförluster i en hypoidväxel

  Eriksson, Claes

  2011-01-01

  Syftet med detta projektarbete var att minska energiförlusterna i Getrag All Wheel Drives hypoidväxlar (se kapitel 7.2.3). Uppdraget bestod främst av att minska förlusterna när systemet endast driver på två hjul och de övriga hjulparen endast överför låga kraftmoment, detta förhållande benämns draggmoment. För att kunna utvärdera och peka på förbättringsområden var första steget i arbetet att lokalisera och värdera enskilda komponenter som tillförde förluster. De ingående komponenter som stud...

 5. Magnetic excitations in low-dimensional spin systems: neutron scattering study on AV2O5

  Nakajima, Kenji

  1997-01-01

  Recent experiments on vanadium oxide bronzes AV 2 O 5 (A=Na, Mg, Li) are reviewed. Experiments are carried out combining two triple-axis spectrometers installed at a thermal beam port and a cold neutron guide at JRR-3M. Spin-wave excitations in single crystals NaV 2 O 5 in the spin-Peierls state shows a steep intra-chain dispersion, which is consistent with estimated exchange interaction from magnetization measurement, and a weak inter-chain dispersion. In the low energy excitation measurement on powder sample of MgV 2 O 5 , we have observed energy gap of 2 meV, which indicates that this material is a ladder system with strong 1D character. Preliminary result on LiV 2 O 5 , which is expected to be a simple 1D antiferromagnet or a zig-zag chain, is also mentioned

 6. Profibus DP : implementering av Profibus DP i en AVR-mikrokontroller

  Junell, Andreas

  2012-01-01

  Detta examensarbete handlar om att implementera Profibus DP i en Atmega644P mikrokontroller, och på så sätt få en Profibus DP-slav som kan användas i utbildningssyfte vid Yrkeshögskolan Novia. Detta examensarbete har inneburit att tillverka ett tilläggskort till det befintliga mikrokontrollerkortet för att kunna koppla in det till en fältbuss som använder sig av RS485-kommunikation. Det har även tillverkats en programkod för Profibus DP-kommunikation till själva mikrokontrollern för att den s...

 7. Användning av djur inom arbetsterapi : En systematisk litteraturstudie

  Niklasson, Emma; Smålander, Sofia

  2011-01-01

  Arbetsterapi ämnar möjliggöra utförande av meningsfulla aktiviteter för klienter. Djur ger positiva effekter på människans fysiska, mentala och sociala funktioner som kan öka dennes aktivitetsförmåga, vilket är en förutsättning för aktivitetsutförande. Syftet var att kartlägga forskning kring djur i relation till arbetsterapi samt betydelsen djuren har på individens aktivitetsliv. Metoden var en systematisk litteratursökning som gjordes med 14 valda sökord i sju databaser som slutligen gav 15...

 8. Flavours – det smakar doft : Upplevelsen av mat och vin i kombination

  Hult, Jonas; Lagnetoft, David; Nygren, Nadia

  2011-01-01

  Inledning: Den vetenskapliga förankringen om mat och vin i kombination är låg. Upplevelsenav en måltid involverar alla de mänskliga sinnena, vilket således har gjort den svår att mäta.Hur stor roll spelar egentligen grundsmakerna och krävs det ytterligare element för att lyfta enkombination av mat och vin till högre höjder?Bakgrund: Förutom smaklökarna på tungan som bildar den grundläggande uppfattningen avdet vi stoppar i munnen, är det främst munkänsla och flavours som bidrar till helheten ...

 9. Transformering av kunnskap mellom campus og skole i lærerutdanningen

  Britt Oda Fosse

  2016-04-01

  Full Text Available Til tross for lærerutdanningers mangeårige arbeid med å finne innovative løsninger som skaper gode sammenhenger mellom campuskonteksten og skolekonteksten, etterlyser lærerstudentene fortsatt en bedre sammenheng i studiet. Det som kjennetegner metodene i mange lærerutdanninger er at de bygger på ideen om læring for praksis. Dette innebærer i stor grad forventninger om at studentene transformerer kunnskap fra campus til undervisning og refleksjon i skolen. Mye tyder på at lærerstudentene får lite hjelp i denne prosessen. Studier om koherens – eller sammenheng – i lærerutdanningen knyttes sjelden til at lærerutdanning kan innebære et læringsproblem. Hensikten med denne artikkelen er å undersøke de læringsutfordringer studenter har når kunnskap skal transformeres mellom de to kontekstene. Tanken er at en forståelse for lærerstudenters læring på denne måten kan bidra inn i arbeidet med å videreutvikle metoder i lærerutdanningen som kan lette transformeringsprosessene. Artikkelen er tematisk og drøftes i lys av sosiokulturelle perspektiver på læring og utvikling med vekt på begrepene “overføring” og “transformering”. Videre drøftes problemstillingen i lys av studier av lærerstudenters interaktive læringsprosesser. Nøkkelord: lærerutdanning, lærerstudenters læringsprosesser, transformering av læring.AbstractDespite innovative work on bridging the gap between campus activities and classroom activities, student teachers ask for more coherence in their education. What characterizes the different teacher education innovations is that they are mainly based on the idea that students construct knowledge for practice. In these scenarios, teacher education programmes rely on the students’ ability to transform knowledge from activities at campus into teaching and reflection in their practice schools. The student teachers seem to get little or no help in these transformational processes. When studying

 10. Early hemi-diaphragmatic plication following intraoperative phrenic nerve transection during complete AV canal repair

  Hamad Alowayshiq

  2018-04-01

  Full Text Available Unilateral diaphragmatic palsy reduces pulmonary function by about 25% in older children and usually it is well tolerated; however, it causes severe respiratory distress in infants and young children. Diaphragmatic plication performed later than 10 days after cardiac surgery for patients under 1 year of age was associated with higher incidence of pneumonia and mortality. The management of the diaphragmatic paralysis due to phrenic nerve injury aiming mainly to preserve the respiratory function. Until now, the optimal management of diaphragmatic palsy in children who have undergone cardiac surgery remains controversial and consists of prolonged ventilation or diaphragmatic plication. In our case, many factors supported early diaphragmatic plication, the age of the patient, post-operative AV canal repair with severe pulmonary hypertension, and clear transection of the left phrenic nerve diagnosed intraoperatively.

 11. Förvärmning av tilluften med återvunnen värme

  Kader, Aza; Yousif, Peter

  2017-01-01

  Idag är det vanligt för fjärrvärmebolagen att basera sin taxa på effektbehovet för fastigheten. Effekttaxeringsmetod skiljer sig mellan olika fjärrvärmeleverantörer. Dock är toppeffektbehoven för fastigheterna en gemensam nämnare för bolagen när debiteringsunderlag beslutas.I Sverige finns det idag befintlig teknik som sänker effektbehovet genom förvärmning av uteluft, vilket reducerar frostbildning i värmeväxlaren och förbättras dess verkningsgrad. Denna teknik utnyttjar geoenergi som värmek...

 12. Dependence of Coulomb Sum Rule on the Short Range Correlation by Using Av18 Potential

  Modarres, M.; Moeini, H.; Moshfegh, H. R.

  The Coulomb sum rule (CSR) and structure factor are calculated for inelastic electron scattering from nuclear matter at zero and finite temperature in the nonrelativistic limit. The effect of short-range correlation (SRC) is presented by using lowest order constrained variational (LOCV) method and the Argonne Av18 and Δ-Reid soft-core potentials. The effects of different potentials as well as temperature are investigated. It is found that the nonrelativistic version of Bjorken scaling approximately sets in at the momentum transfer of about 1.1 to 1.2 GeV/c and the increase of temperature makes it to decrease. While different potentials do not significantly change CSR, the SRC improves the Coulomb sum rule and we get reasonably close results to both experimental data and others theoretical predictions.

 13. Modelamiento del proceso de carbonatación del hormigón (UR-CORE, con datos de conversión fraccional obtenidos a través de experimentos de difracción de neutrones monitoreados in-situ Modelling of the carbonation of concrete (UR-CORE from fractionafconversion data obtained through in situ monitored neutrón diffraction experiments

  Marta Castellote

  2009-12-01

  Full Text Available Una de las principales causas de despasivación de las armaduras embebidas en hormigón es la denominada carbonatación, que consiste en la neutralización de la matriz de cemento como consecuencia de su interacción con el C0(2 atmosférico. En este trabajo, se presenta un resumen del desarrollo de un modelo de carbonatación de las matrices de base cemento (UR-CORE. En primer lugar se ha llevado a cabo la carbonatación acelerada (al 100% de C0(2 sobre probetas de pasta de cemento con distintas matrices cementantes tomando espectros de Difracción de Neutrones a lo largo del tiempo de experimento. La evolución de la intensidad de los picos correspondientes a cada una de las fases involucradas ha proporcionado datos de conversión fraccional en tiempo real, lo que ha posibilitado una aproximación cinética al fenómeno de la carbonatación y el desarrollo del modelo UR-CORE, basado en los principios de los sistemas de "núcleo sin reaccionar", típicos de los procesos en ingeniería química.One of the most important depassivation mechanisms of steel reinforcement in concrete is that caused by the neutralisation of the cement matrix. In this work, a summary of the development of a model for the carbonation of cementitious matrixes (UR-CORE is presented. On one hand, in-situ monitoring of the changes that take place in the phase composition of cement pastes during accelerated carbonation (100% C02 for different binders, is reported, by taking Neutrón Diffraction patterns in parallel with the carbonation experiments. The variation of the intensity of chosen reflections for each phase along the experiment supplied data, in real time, for fractional conversión of different phases. On the second hand, fitting of these results allowed to make a quantitative approach to the kinetics of the carbonation of the different phases, and develop the UR-CORE model that is based on the principies of the "unreacted-core" systems, typical of chemical

 14. En teoretisk utdyping av rom og materialitet som pedagogisk ressurs i barnehagen

  Solveig Nordtømme

  2015-07-01

  Full Text Available Abstract: This article is a theoretical exploration with the aim of discussing an ontological basis for space and materiality as educational resources in kindergarten. Attention is directed on children’s play experiences interacting with space and materiality, and how children use and create space. The metaphors front stage, space in between, and backstage (inspired from Erving Goffman, 1969, which form the study's main findings, are used as the backdrop for the issue and analyzes. The empirical material used in this exploration has been collected with an ethnographic methodological approach in two kindergartens. Maurice Merleau-Ponty’s (1962 focus on bodily experience and presence in space, along with concepts from Latour’s (2005 actor-network theory, is used to explore the data. The article contributes with theoretical tools for professionals in kindergarten teaching, to shed light on the importance of space, materiality and play in children's everyday life in kindergarten.Sammendrag: Denne artikkelen diskuterer et ontologisk grunnlag og er en teoretisk utforskning av rom og materialitet som en pedagogisk ressurs i barnehagen. Oppmerksomheten er rettet mot barns lekeerfaringer i samspill med rom og materialitet, og hvordan barn bruker og skaper rom. Metaforene hovedrom, mellomrom, og bakrom (inspirert fra Erving Goffman, 1969, som danner studiens hovedfunn, blir brukt som et bakteppe for problemstilling og analyser av det empiriske materialet fra to barnehager. Maurice Merleau-Ponty publikasjoner The Phenomenology of Perception (Merleau-Ponty, 1962 med sitt fokus på kroppslig erfaring i levd rom, blir brukt sammen med begreper fra Latours aktør-nettverksteori (Latour 2005 til å utforske hvordan rom og materialitet kan være pedagogiske ressurser. Artikkelens kunnskapsbidrag er å presentere et teoretisk verktøy for barnehageprofesjonen og kunnskaper om lekens betydning i barns hverdag i barnehagen.

 15. A.V. CHAYANOV ON THE WAY TO THE THEORY OF NON-CAPITALIST ECONOMY

  А А Крамар

  2018-12-01

  Full Text Available Alexander V. Chayanov (1888-1937 is a famous Russian economist, theorist of the organization of economy, a brilliant representative of the generation of the “golden age” of the economic science in Russia. One of the key elements of his scientific legacy is the theory of non-capitalist forms of economy, and one of its aspects - international agrarian studies of the features of the organization of agriculture in different countries. The organizational-production school developed a theory of labor economy and came close to the general theory of non-capitalist forms of economy; however, its studies were inter-rupted by the repressions of the 1920s. The article considers the international studies of A.V. Chayanov to clarify and develop some findings of the today’s scholars (I.A. Kuznetsov, A.M. Nikulin, T.A. Savinova. The author proposes a new interpretation of the organizational-production school as having a dualistic character. The works of Alexander N. Chelintsev (1874-1962, Nicholay P. Makarov (1886-1980 and other colleagues of A.V. Chayanov from the organizational-production school focused on both theoretical issues such as the fundamental laws of functioning and development of agriculture, and practical issues of scientific management of an individual farm and agriculture in general. The author considers the orga-nizational-production school as dualistic: it studies both theory and management of peasant economy at micro- and macro-levels proceeding from the analysis of the individual farm structure to the issues of the optimal production location and optimal management of ‘a mass of peasant farms’. The system approach to the organization of economy, cooperation, zoning and economic policy developed by the organizational-production school is still relevant for the contemporary use.

 16. Diseño de un modelo administrativo contable para la gestión de la industria avícola, Empresa Granja Avícola Gaby

  Espinoza Rico, Christian Javier

  2006-01-01

  El presente trabajo ha sido desarrollado para proponer un sistema AdministrativoContable ordenado y básico para la gestión eficiente y eficaz de la Industria Avícola, en un caso particular la empresa Granja Avícola Gabi ubicada en el cantón Cevallos, provincia del Tungurahua. Esta investigación es de tipo Bibliográfica y de Campo, porque se remitió a muchos libros y folletos dedicados al tema, además de visitas de campo para conocer los procesos y funcionamiento de la empresa antes menci...

 17. Utveckling av bestrykning för papper avsedda för bläckstråleskrivare

  Mattsson, Ylva

  2002-01-01

  Detta examensarbete har utförts på papperstillverkaren Arjo Wiggins’ forskningscenter i Beaconsfield,England. Företaget har planer på att börja tillverka en ny papperskvalitet för bläckstråleskrivare, varförsyftet med arbetet har varit att testa och utvärdera olika sammansättningar av kemikalier som lämparsig för bestrykning av bläckstrålepapper.Ett stort antal bestrykningar har testats med varierande resultat. Det svåraste har visat sig vara attnå en tillräckligt hög grad av vattenhållfasthe...

 18. Stability and activity of lactate dehydrogenase on biofunctional layers deposited by activated vapor silanization (AVS) and immersion silanization (IS)

  Calvo, Jorge Nieto-Márquez; Elices, Manuel; Guinea, Gustavo V.; Pérez-Rigueiro, José; Arroyo-Hernández, María

  2017-09-01

  The interaction between surfaces and biological elements, in particular, proteins is critical for the performance of biomaterials and biosensors. This interaction can be controlled by modifying the surface in a process known as biofunctionalization. In this work, the enzyme lactate dehydrogenase (LDH) is used to study the stability of the interaction between a functional protein and amine-functionalized surfaces. Two different functionalization procedures were compared: Activated Vapor Silanization (AVS) and Immersion Silanization (IS). Adsorption kinetics is shown to follow the Langmuir model for AVS-functionalized samples, while IS-functionalized samples show a certain instability if immersed in an aqueous medium for several hours. In turn, the enzymatic activity of LDH is preserved for longer times by using glutaraldehyde as crosslinker between the AVS biofunctional surface and the enzyme.

 19. A Comparison of the AVS-9 and the Panoramic Night Vision Goggles During Rotorcraft Hover and Landing

  Szoboszlay, Zoltan; Haworth, Loran; Simpson, Carol

  2000-01-01

  A flight test was conducted to assess any differences in pilot-vehicle performance and pilot opinion between the use of a current generation night vision goggle (the AVS-9) and one variant of the prototype panoramic night vision goggle (the PNVGII). The panoramic goggle has more than double the horizontal field-of-view of the AVS-9, but reduced image quality. Overall the panoramic goggles compared well to the AVS-9 goggles. However, pilot comment and data are consistent with the assertion that some of the benefits of additional field-of-view with the panoramic goggles were negated by the reduced image quality of the particular variant of the panoramic goggles tested.

 20. Chemometric formulation of bacterial consortium-AVS for improved decolorization of resonance-stabilized and heteropolyaromatic dyes.

  Kumar, Madhava Anil; Kumar, Vaidyanathan Vinoth; Premkumar, Manickam Periyaraman; Baskaralingam, Palanichamy; Thiruvengadaravi, Kadathur Varathachary; Dhanasekaran, Anuradha; Sivanesan, Subramanian

  2012-11-01

  A bacterial consortium-AVS, consisting of Pseudomonas desmolyticum NCIM 2112, Kocuria rosea MTCC 1532 and Micrococcus glutamicus NCIM 2168 was formulated chemometrically, using the mixture design matrix based on the design of experiments methodology. The formulated consortium-AVS decolorized acid blue 15 and methylene blue with a higher average decolorization rate, which is more rapid than that of the pure cultures. The UV-vis spectrophotometric, Fourier transform infra red spectrophotometric and high performance liquid chromatographic analysis confirm that the decolorization was due to biodegradation by oxido-reductive enzymes, produced by the consortium-AVS. The toxicological assessment of plant growth parameters and the chlorophyll pigment concentrations of Phaseolus mungo and Triticum aestivum seedlings revealed the reduced toxic nature of the biodegraded products. Copyright © 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved.