WorldWideScience

Sample records for angu valodas tulkojusi

 1. Sporta ziņu valoda

  OpenAIRE

  Vāvere, Ilze

  2010-01-01

  Maģistra darbs "Sporta ziņu valoda" sniedz ieskatu par leksiskajām, gramatiskajām, vārddarināšanas īpatnībām sporta ziņās. Īpaša uzmanība pievērsta sporta ziņu valodas stilistiskajām iezīmēm un valodas kultūras jautājumiem. Aplūkots publicistikas valodas lietojums plašsaziņas līdzekļos kopumā, publicistikas žanru tipi, kā arī tieši sporta publicistikas valodai raksturīgās īpatnības. Darbā analizēti arī mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi un to izmantošana sporta publicistikā latviešu val...

 2. Clusterpoint NoSQL vaicājumu valoda

  OpenAIRE

  2015-01-01

  Maģistra darbā ir aprakstīta Clusterpoint datubāzes vaicājumu valoda un tās salīdzinājums ar citām datubāzes vaicājumu valodām. Maģistra darba gaitā tiek aprakstīts Clusterpoint vaicājuma valodas pielāgošana strukturētai vaicājumu valodai (SQL), kas atvieglotu un paātrinātu jaunu Clusterpoint datubāzes lietotāju un citu relāciju datubāžu lietotāju Clusterpoint vaicājumu valodas apguvi. Lai gan NoSQL popularitāte turpina augt, pirmā saskare ar datubāzēm bieži vien ir tieši relāciju datubāze...

 3. Saikne starp ķermeņa valodas un valodas lietojumu biznesa prezentācijās

  OpenAIRE

  Nediļko, Jekaterina

  2011-01-01

  Šis bakalaura darbs pēta saikni starp ķermeņa valodu un valodu biznesa prezentācijās. Ķermeņa valoda un runa tiek analizētas ņemot vērā runātāja prezentācijas prasmes un klausītāju novērtējumu. Darba mērķis ir izpētīt kā ķermeņa valoda ietekmē valodas lietojumu biznesa prezentācijās. Darba autore ir veikusi kritisku pārskatu par pieejamajiem teorētiskiem avotiem, kas apraksta biznesa komunikāciju un ir secinājusi, ka salīdzinoši nedaudzi zinātnieki ir izpētījuši verbālās un neverbālās komunik...

 4. Pasaka kā mācību līdzeklis krievu valodas kā svešvalodas apguvē.

  OpenAIRE

  Semjonova, Jūlija

  2009-01-01

  Mūsu diplomdarba tēma ir "Pasaka kā mācību līdzeklis krievu valodas kā svešvalodas apgu".Mēs izvēlējamies tieši pasaku tāpēc kā tā varētu palīdzēt skolēniem gan imācīties valodu, gan iepazistināties a r slaveno krievu kultūru un krievu mentālitāti.

 5. Dzimumu atšķirības otrās valodas apguvē

  OpenAIRE

  Brūdere, Kristīne

  2012-01-01

  Bakalaura darbs pēta dzimumu atšķirības otrās valodas apguvē un dzimuma ietekmi valodas apgūšanā, kas arī tika pārbaudīts praktiskajā daļā. Pētnieciskā darba mērķis ir noskaidrot kādā veidā izpaužas dzimumu atšķirības otrās valodas apguvē un kā tas ietekmē valodas apguvi. Praktiskās daļas rezultāti liecina, ka dzimumu atšķirības pastāv. Galvenās atšķirības tiek novērotas mutiskajā komunikācijā, aktivitātes ziņā, vēlmē apgūt valodu un uzsvara likšanā uz valodas apguvi. Lai arī atšķirības starp...

 6. Parechinus angu/osus

  African Journals Online (AJOL)

  sealed-vessel method was employed to measure respira- tion rates. Each urchin was ... using the least squares method. Statistical tests follow ... mUltiple regression equation using the computer program ... The coefficient of variation, r, is given; n = 20; t(O .... gonad index (r2 = 0,45) there is nevertheless a clear in- crease in ...

 7. Angļu valodas leksikas mācīšana pamatskolā, izmantojot video un subtitrus

  OpenAIRE

  Šneidere, Kristīne

  2010-01-01

  Bakalaura darbs pēta angļu valodas leksikas mācīšanu pamatskolā, izmantojot video un subtitrus. Pētījuma mērķis bija novērot video un subtitru efektivitāti leksikas mācīšanas un mācīšanās procesā. Darba teorētiskā daļa ietver leksikas mācīšanas un mācīšanās procesa, kā arī video un subtitru izmantošanu valodas stundās, izpēti. Empīriskā gadījuma pētījuma gaitā pamatskolā tika novadītas trīs angļu valodas stundas. Rezultāti pierādīja, ka vārdu izpratnes kontekstā stratēģijas un video un subtit...

 8. Spāņu valodas kā svešvalodas apguvēju sociokulturālās kompetences pilnveidošana, izmantojot rotaļu elementus

  OpenAIRE

  2013-01-01

  Mūsdienās, pasniedzot valodu un apgūstot dažādas kompetences, tiek piedāvātas aizvien jaunas pedagoģijas metodes un paņēmieni. Šis darbs pēta iespējas pielietot rotaļu elementus, lai attīstītu spāņu valodas kā svešvalodas apguvēju sociokulturālo kompetenci. Šīs tēmas izpētei tika pielietotas sekojošās pētījuma metodes: didaktiskās literatūras studijas, komparatīvā dokumentu analīze un didaktisko materiālu izstrāde. Pielietojot šīs metodes var secināt, ka ir iespējams attīstīt dažādus sociokul...

 9. Valodas kļūdas studentu zinātnisko darbu anotācijās

  OpenAIRE

  Deksne , Daiga

  2014-01-01

  Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot, kāda veida valodas kļūdas pieļauj dažādu nozaru studenti, rakstot zinātniskos darbus, un izveidot kļūdu klasifikācijas sistēmu, kā arī piedāvāt iespējamos kļūdu labojumus. Šāds apkopojums palīdzētu vērst studentu uzmanību tieši uz nozarei specifisku kļūdu pārbaudi. Lai šo mērķi sasniegtu, tiek analizēti dažādu autoru pētījumi par valodas kļūdām, kas tiek pieļautas rakstu valodā. Balstoties uz iegūtajām zināšanām, tiek izveidota kļūdu klasifikācijas sistēm...

 10. Vai mēs kļūsim par Baltijas baskiem jeb Kā būt pārstāvētiem? / Jāns Undusks ; no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga-Preisa

  Index Scriptorium Estoniae

  Undusk, Jaan, 1958-

  2005-01-01

  Teksti aluseks on ettekanne 8. Balti vaimse koostöö konverentsil 16. juunil 2001 Tallinnas: Are we Basques of Baltic? The problem of how to be represented. Eesti k.: Looming, 2002, nr. 9. Orig.: Kas meist saavad balti baskid ehk kuidas olla esindatud?

 11. Vai mēs kļūsim par Baltijas baskiem jeb Kā būt pārstāvētiem? / Jāns Undusks ; no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga-Preisa

  Index Scriptorium Estoniae

  Undusk, Jaan, 1958-

  2005-01-01

  Teksti aluseks on ettekanne 8. Balti vaimse koostöö konverentsil 16. juunil 2001 Tallinnas: Are we Basques of Baltic? The problem of how to be represented. Eesti k.: Looming, 2002, nr. 9. Orig.: Kas meist saavad balti baskid ehk kuidas olla esindatud?

 12. Andu spāņu valodas Kolumbijā morfoloģiskās un leksiskās īpatnības sociālajos tīklos

  OpenAIRE

  Olte, Elza

  2015-01-01

  Šī darba mērķis ir noteikt andu spāņu valodas leksiskās un morfoloģiskās īpatnības, kā arī to statusu sociālajos tīklos, darba bāze ir Facebook, Twitter, Ask.fm un YouTube. Galvenie uzdevumu, lai sasniegtu šo mērķi: definēt andu spāņu valodu, raksturot interneta valodas īpatnības un, balstoties uz darbā apkopoto teoriju, analizēt andu spāņu valodu sociālajos tīklos. Nozīmīgākais šī darba secinājums ir, ka interneta valodas īpatnību dēļ kolumbiešu komunikācjā izzūd andu spāņu valodas varian...

 13. Egles un priedes nosaukums senajos latviešu leksikogrāfiskajos avotos topošajā „Latviešu valodas vēsturiskajā vārdnīcā”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anta Trumpa

  2015-02-01

  Full Text Available Rakstā aplūkots skuju koku nosaukumu skaidrojums latviešu senajos leksikogrāfiskajos avotos. Tā kā 17. un 18. gs. latviešu valodas vārdnīcās vārdi egle un priede lielākoties skaidroti atšķirīgi no mūsdienām, rodas vairāki jautājumi: 1 vai tiešām 17. un vēlākos gadsimtos latvieši skuju koku nosaukumus lietoja atšķirīgi no mūsdienām; 2 vai no mūsdienām atšķirīgie skaidrojumi saistīti ar vārdnīcas autora dzimtās valodas (šajā gadījumā vācu, baltvācu īpatnībām; 3 kad nostabilizējās šo vārdu skaidrojums latviešu valodas vārdnīcās; 4 kā, skaidrojot šos vārdus, rīkoties „Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas” autoriem.Raksta gaitā noskaidrojās, ka no mūsdienām atšķirīgie tulkojumi vācu valodā saistīti ar Baltijas vāciešu valodas īpatnībām, bet poliski skaidrojumi, visticamāk, jāuztver kā kļūda. Skuju koku nosaukumu skaidrojumi vācu literārajā valodā nostabilizējās 19. gs. Topošās „Latviešu valodas vēsturiskās vārdnīcas” nozīmju skaidrojumu izveidē izmantojot 17.–18. gs. vārdnīcu dotumus, Baltijas vāciešu valodas īpatnības ir jāņem vērā, savukārt kļūdainie skaidrojumi ir jāvērtē kritiski.

 14. Modificējošo iespraudumu lietojums valodas apguvēju komunikatīvo prasmju attīstīšanā

  OpenAIRE

  Dombrovska, Aleksandra

  2016-01-01

  Šī maģistra darba mērķis ir izpētīt modificējošo iespraudumu lomu ‘Lifestyle’ saziņu grāmatu kontekstā. Teorētiskā pētniecība ir veltīta modificējošo iespraudumu koncepcijas teorijām un saziņas valodas prasmēm. Pielietotā pētījuma metode ir diskursa analīze. Modificējošie iespraudumi tika analizēti frekvences, vispārējās klasifikācijas, veikto funkciju un kopējo efektu izteiksmē. Rezultāti pierādīja ka modificējošo iespraudumu frekvence saziņu grāmatās ir atkarīga no valodas līmeņa un autenti...

 15. Angļu valodas vārdu krājuma apguve, spēlējot datorspēles

  OpenAIRE

  Ločmele, Līga

  2013-01-01

  Angļu valodas vārdu krājuma apguve, spēlējot datorspēles, nav pilnībā izpētīta, taču datorspēles nenoliedzami piedāvā iespēju spēlējot apgūt jaunus vārdus. Šī pētnieciskā darba mērķis ir noteikt vai un kādā mērā noris vārdu krājuma apguve un noskaidrot kādas vārdu krājuma apguves stratēģijas tiek pielietotas spēlējot dzīves simulācijas datorspēli „Sims 3”. Šim nolūkam tika izmantots vārdu krājuma pārbaudes darbs un domu protokola analīze, kā arī datorprogramma, kas nosaka vārdu vispārējās sas...

 16. Paņēmieni skolēnu angļu valodas vārdu krājuma attīstībai 2. klasē

  OpenAIRE

  Tarando, Jūlija

  2015-01-01

  Diplomdarba „Paņēmieni skolēnu angļu valodas vārdu krājuma attīstībai 2. klasē” mērķis bija noskaidrot, kā angļu valoda vārdu krājuma attīstības paņēmieni palīdz pilnveidot skolēnu vārdu krājumu otrajā klasē. Literatūras teorētiskais apskats un 11 skolēnu atsevišķa gadījuma pētījums ar tādām datu vākšanas metodēm kā testi, aptauja un novērošana parādīja, ka gados jauniem skolēniem patīk mācīties jaunus vārdus ar attēliem, zīmējumiem un video, dzeju un dziesmām, pantomīmu, bet tādas tehnika...

 17. Valodas izteiksmes līdzekļu kontrastīvā analīze biznesa sadaļu virsrakstos angļu un latviešu valodā publicētajos laikrakstos

  OpenAIRE

  Ilguna, Iveta

  2010-01-01

  Savdabīgā laikrakstu virsrakstu valoda vienmēr ir pievērsusi valodnieku un laikrakstu lasītāju uzmanību ar rūpīgi pārdomātiem, īsiem, uzmanību saistošiem un iedarbīgiem vārdiem un vārdu salikumiem. Šis bakalaura darbs pēta valodas līdzekļus biznesa sadaļu virsrakstos angļu un latviešu valodā publicētajos laikrakstos. Analīze ir veikta kontrastīvā veidā un koncentrējas uz aktuālajiem angļu un latviešu biznesa ziņu virsrakstiem ar mērķi atklāt būtiskākās līdzības un atšķirības starp tiem. Darba...

 18. Darba burtnīca "Es varu" vārdu krājuma paplašināšanai bērniem ar valodas sistēmas nepietiekamu attīstību

  OpenAIRE

  Cīrule, Nora

  2012-01-01

  Diplomdarbā „Darba burtnīca „Es varu” vārdu krājuma paplašināšanai bērniem ar valodas sistēmas nepietiekamu attīstību” autore Nora Cīrule pētīja 5 – 6 gadīgo bērnu ar valodas sistēmas nepietiekamas attīstības III līmeni vārdu krājuma paplašināšanas iespējas ar darba burtnīcu „Es varu” palīdzību. Ievadā tika pamatota tēmas aktualitāte un izklāstīts pētījuma objekts, pētījuma priekšmets, pētījuma mērķis, hipotēze un uzdevumi, pētījumā izmantotās metodes, pētījuma bāze un norises laiks....

 19. Stundu plānu modelēšana mājturības un angļu valodas integrētai mācīšanai 9.klasē

  OpenAIRE

  Paidere, Lāsma

  2015-01-01

  Diplomdarba tēma “Stundu plānu modelēšana mājturības un angļu valodas integrētai mācīšanai 9.klasē”, jo ar mācīšanos tiek saprasta ne tikai mācību priekšmeta apguve. Jāveicina mācīšanās kopveselumā. 21.gadsimta izglītības sistēmai tiek radīti jauni izaicinājumi. CLIL pieeja veicinātu mācību priekšmetu integrēšanu un skolotāju sadarbību. Metodes: tika izanalizēti avoti par satura un valodas integrētu mācīšanu un stundu plānošanu; tika aptaujāti 9.klases skolēni; tika savākti dati – atgri...

 20. Diskursīvie marķieri GENRE un STYLE franču valodas Parīzes sarunvalodā: semantiskā un funkcionālā analīze

  OpenAIRE

  Tabola, Edita

  2012-01-01

  Šis pētījums ir veltīts diskursīvo marķieru(DM)genreunstylesemantikai un to izmantošanasanalīzei franču valodas Parīzes sarunvalodā. Pētījuma pirmajā daļā tiek aplūkots DM teorētiskais ietvars, kurā ir piedāvāta to definīcijas, ir noteiktas to funkcijas, klasifikācijas un raksturojumi. Pētījuma otrā daļa veltīta DM genre un style semantiskajai, funkcionālajai un prosodijas analīzei, kas balstās uz franču Parīzes sarunvalodas korpusa ar nosaukumu Discours sur la ville.Pētījuma nobeigumāapkopot...

 1. Daudzfaktoru personības paštēla implicīto asociāciju testa latviešu valodas versijas izstrāde

  OpenAIRE

  Andrejeva, Aleksandra

  2012-01-01

  Šī maģistra darba mērķis bija izstrādāt daudzfaktoru personības paštēla IAT latviešu valodas versiju un veikt tās ticamības un validitātes pārbaudi. Maģistra darba ietvaros tika izvirzīti 5 pētījuma jautājumi par izstrādātās metodes psihometriskajiem aspektiem: 1) iekšējo saskaņotību, 2) konverģento validitāti ar attiecīgajām eksplicītā mērījumu instrumenta dimensijām, 3) dimensiju savstarpējo diskriminanto validitāti, 4) prognostisko validitāti un 5) diskriminanto validitāti ar pašvērtēju...

 2. Dziesmas ar kustību un rotaļu elementiem vārdu krājuma apguvei angļu valodas nodarbībās pirmsskolā

  OpenAIRE

  Valdesa, Laura

  2015-01-01

  Tiek plaši uzskatīts, ka mūsdienās rotaļai un spēlei ir nozīmīga loma mācību procesā pirmskolā. Uzdevumi, kuri ir vispiemērotākie angļu valodas apmācībai pirmskolas vecumā ir tie, kas ietver dziesmas ar kustību un rotaļu elementiem, dzejoļus, stāstus, spēles un daudzas citas aktivitātes. Diplomdarba autore uzskata, ka viens no labākiem mācību un vārdu krājuma apguves veidiemdiem ir dziesmas ar kustību un rotaļu elementiem. Diplomdarbs tika izstrādāts, lai izpētīt priekšrocības izmantojot dzie...

 3. Lomu spēle vidusskolēnu starpkultūras apziņas attīstībā angļu valodas stundās

  OpenAIRE

  Velika, Inga

  2008-01-01

  Sakarā ar to, ka angļu valoda ir kļuvusi par internacionālu valodu, valodnieciskās kompetences mācīšana nevar tikt atdalīta no starpkultūru kompetences apgūšanas. Turklāt, mūsdienu sabiedrību veido cilvēki no dažādām nacionalitātēm un ar dažādām uzvedības normām, tādējādi, komunikācijā ar cilvēkiem no citām kultūrām nepietiek ar labām gramatikas zināšanām, ideālu izrunu vai bagātu vārdu krājumu, jo veiksmīga sazināšanās daļēji ir atkarīga no izpratnes par to cilvēku kultūru ar kuriem sazināmi...

 4. Atkāpes no normām latviešu valodā: plašsaziņas līdzekļu valoda

  OpenAIRE

  Dominiece-Diasa, Baiba

  2009-01-01

  Šī pētnieciskā darba mērķis ir analizēt Latvijā drukāto plašsaziņas līdzekļu valodu. Darbā ir apkopota informācija par mēdiju attīstību, kā arī to valodas galvenās iezīmes. Īpaši plaši tika pētīta mēdiju vēsture, senās komunikāciju metodes un komunikācijas veidu attīstība. Liela daļa pētnieciskā darba tika veltīta reklāmas nozarei. Autore pētija reklāmas vēsturi un dažādo metožu attīstību līdz mūsdienām un analizēja reklāmas presē. Ar teorētiskajā daļā apkopotās informācijas palīdzību ti...

 5. Montesori pedagoģija koriģējoši attīstošā darbībā 5 – 6 gadus veciem bērniem ar valodas sistēmas nepietiekamu attīstību

  OpenAIRE

  Vītola, Evija

  2017-01-01

  Maģistra darba nosaukums: “Montesori pedagoģija koriģējoši attīstošā darbībā 5 – 6 gadus veciem bērniem ar valodas sistēmas nepietiekamu attīstību”. Darba autore: Evija Vītola Darba vadītāja: Dr. paed. Profesore Sarmīte Tūbele Maģistra darbā veikts gadījuma pētījums, kura mērķis ir teorētiski izzināt un praktiski pārbaudīt rakstītprasmes, lasītprasmes un stāstītprasmes veidošānās pilnveidi koriģējošās iespējas bērniem ar valodas sistēmas nepietiekamu attīstību izmantojot Montesori pedagoģij...

 6. Dzirdīgas mātes – vājdzirdīga bērna mijiedarbības kvalitātes, bērna uzvedības problēmu un bērna kognitīvās un valodas attīstības savstarpējā saistība

  OpenAIRE

  Dēbele, Dace

  2013-01-01

  Šī pētījuma mērķis bija noskaidrot, kāda ir dzirdīgas mātes – vājdzirdīga bērna mijiedarbības kvalitātes, bērna uzvedības problēmu un bērna kognitīvās un valodas attīstības savstarpējā saistība. Lai to pārbaudītu, novērojot un filmējot 25 dzirdīgu māšu – vājdzirdīgu pirmsskolas vecuma bērnu mijiedarbību, tika novērtēta tās kvalitāte, izmantojot autores veidotu Mātes – bērna mijiedarbības vērtēšanas sistēmu. Bērnu kognitīvās spējas tika novērtētas, izmantojot SON-R 2,5-7 neverbālā intelekta te...

 7. [Luuletused] / no igauņu valodas atdzejojis Guntars Godiņš

  Index Scriptorium Estoniae

  fs, pseud., 1971-

  2005-01-01

  Sisu: "kas mēs esam..." ; "Dzejnieki dzejo par dzejoshanu..." ; "ko gan es iesāktu bez Tevis Ave..." ; "strādāju arhīvā..."; "mīli mani no deviņiem līdz pieciem..." ; "kad cilvēks nomirst..." ; "skarbs vīrs no rīta iziet laukā..."

 8. [Luuletused] / no igauņu valodas atdzejojis Guntars Godiņš

  Index Scriptorium Estoniae

  fs, pseud., 1971-

  2005-01-01

  Sisu: "kas mēs esam..." ; "Dzejnieki dzejo par dzejoshanu..." ; "ko gan es iesāktu bez Tevis Ave..." ; "strādāju arhīvā..."; "mīli mani no deviņiem līdz pieciem..." ; "kad cilvēks nomirst..." ; "skarbs vīrs no rīta iziet laukā..."

 9. Kuršu valodas izpētes uzdevumi un perspektīvas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ojārs Bušs

  2011-12-01

  Full Text Available DIE AUFGABEN UND PERSPEKTIVEN DER FORSCHUNG DER KURISCHEN SPRACHEZusammenfassungEs ist ja bekannt, daß Kurisch keine Schriftdenkmale gelassen hat. Einige Bruchstücke, die man als kurisch zu betrachten pflegt (s. V. Kiparsky, sind kaum zuverlässig. Im Mittelalter (16. Jh. wurde das in Kurland gesprochene Lettisch manchmal „kurische Sprache“ genannt. Auch die „kurische Sprache“, die auf der Kurischen Nehrung gesprochen wurde, ist, wie bekannt, kein echtes Kurisch, sondern eine lettische Mundart. Als Hauptaufgabe der Forschung der kurischen (altkurischen Sprache soll deshalb heute die Identifizierung von noch unbekannten eventuell kurischen Spracheinheiten betrachtet werden. Man muß also ein kurisches Substrat in heutigen baltischen Sprachen suchen und forschen.Als Hauptquelle können die Ortsnamen von ehemaligen kurischen Ländern in Kurland und Litauen dazu genutzt werden. Etymologische Analyse von solchen Ortsnamen läßt manchmal auch altkurische Apellativa rekonstruieren (*dulg(as ‘lang’. Die Hydronyme von Kurland (z. B., der Flußname Venta können aber manchmal auch älter sein, als die kurische Sprache selbst.Kurisches Substrat ist auch in lettischen bzw. litauischen Mundarten von Kurland und Nord-westlitauen zu suchen. Und zu finden ist hier nicht nur lexikalisches, sondern auch semantisches Substrat (lett. (kuri. dzīvot ‘arbeiten’.In Acht zu nehmen sind auch solche Spracheinheiten, die typisch kurische Merkmale aufweisen, wenn sie auch weit von Kurland lokalisiert sind (z. B., standala ‘Eiszapfen’ in Nordlettland. Kurischer Ursprung ist in solchen Fällen zwar kaum denkbar, die Möglichkeit eines kuris­chen Adstrats ist jedoch auch nicht ganz ausgeschlossen.Das identifizierte kurische Substrat soll eine lexikographisch bearbeitete Gestalt bekommen, um seinen rechtmäßigen Platz in der baltischen und baltisch-slavischen Sprachwissenschaft (z. B., bei Erforschung von westbaltisch-slavischen Sonderbeziehungen einnehmen zu können.

 10. Pavasarnakts : [luuletused] / Andres Ehin ; Andress Ehins, no igaņu valodas atdzejojis Guntars Godiņš

  Index Scriptorium Estoniae

  Ehin, Andres, 1940-2011

  2005-01-01

  Sisu: Pavasarnakts ; Būt suņa dzīvoklim ; "baltajā naktī..." ; Atmiņu bilde ; "ceļas vējsh" ; Sarkankrūtīsha saprāts ; Redzējums ; "dziļi zem zemes dzīvo..." ; Esmu, esmu, esmu... ; Nūdeles un makarona mīlestība ; "aiz vemmorskas bodes..." ; Haiku : [6 haikut] ; Esmu jūsu pazudusī mashīna ; Pakārtais ievārījums : (fragments)

 11. Pavasarnakts : [luuletused] / Andres Ehin ; Andress Ehins, no igaņu valodas atdzejojis Guntars Godiņš

  Index Scriptorium Estoniae

  Ehin, Andres, 1940-2011

  2005-01-01

  Sisu: Pavasarnakts ; Būt suņa dzīvoklim ; "baltajā naktī..." ; Atmiņu bilde ; "ceļas vējsh" ; Sarkankrūtīsha saprāts ; Redzējums ; "dziļi zem zemes dzīvo..." ; Esmu, esmu, esmu... ; Nūdeles un makarona mīlestība ; "aiz vemmorskas bodes..." ; Haiku : [6 haikut] ; Esmu jūsu pazudusī mashīna ; Pakārtais ievārījums : (fragments)

 12. [Luuletused] / Kristīna Ehina ; no igauņu valodas atdzejojis Guntars Godiņš

  Index Scriptorium Estoniae

  Ehin, Kristiina, 1977-

  2005-01-01

  Sisu: No grāmatas Simuna diena: [Tekst raamatu "Simunapäev" tagakaanelt] ; "nemanot uzrodas migla..." ; "tavas bungas ir mēmas..." ; "tas laiks ir pienācis..." ; "mēs neatradām ceļu..." ; "guļu kā dūņas mezhā..." ; No grāmatas Gulbja kaulu pilsēta: [Tekst raamata "Luigeluulinn" tagakaanelt] ; "dzemdēt bērnus..." ; "tu sēdi pie galda raksti..." ; "kāda meitene..." ; "dodas karā mans brālis...". Luuletusi kogudest "Simunapäev" ja "Luigeluulinn"

 13. [Luuletused] / Kristīna Ehina ; no igauņu valodas atdzejojis Guntars Godiņš

  Index Scriptorium Estoniae

  Ehin, Kristiina, 1977-

  2005-01-01

  Sisu: No grāmatas Simuna diena: [Tekst raamatu "Simunapäev" tagakaanelt] ; "nemanot uzrodas migla..." ; "tavas bungas ir mēmas..." ; "tas laiks ir pienācis..." ; "mēs neatradām ceļu..." ; "guļu kā dūņas mezhā..." ; No grāmatas Gulbja kaulu pilsēta: [Tekst raamata "Luigeluulinn" tagakaanelt] ; "dzemdēt bērnus..." ; "tu sēdi pie galda raksti..." ; "kāda meitene..." ; "dodas karā mans brālis...". Luuletusi kogudest "Simunapäev" ja "Luigeluulinn"

 14. Dažas problēmas latviešu literārās valodas izveides procesā

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jānis Rozenbergs

  2011-12-01

  Full Text Available SOME PROBLEMS OF THE FORMATION PROCESS OF THE LATVIAN LITERARY LANGUAGESummary0. Literary language is the most complete variety of language, manifesting its functions in the best way possible and unifying the nation, as well as representing national mentality among other nations and their languages.0.1. When speaking about the Latvian literary language and its formation, it seems useful to acknowledge that the literary language is (1 the language of the entire nation, (2 is being consciously cultivated and (3 has written form.0.2. When dealing with the Latvian literary language formation processes, one should take into consideration (a the specific external (sociopolitical conditions, (b the sources of the literary language, (c aspects of language development and its research.1. Development of the Latvian language has been affected by external sociopolitical factors and factors of migration of representatives of various cultural layers; these factors have both stimulated and hampered the overall formation of the language both in space and time.2. Research of the Latvian literary language is complicated, because the most reliable proofs of this process are written texts, which in Latvian appeared only in the 16th century. Therefore both folk-lore and the spoken language can be used as sources.2.1. From the 16th to the 19th century written texts were mainly produced by German clergymen who in the beginning (in the 16th century had a poor knowledge of Latvian. Therefore these texts must be properly handled by differentiating the sociopolitical and philological activities of the Germans. Beginning with the 17th century a normative approach has been consciously applied to the language and thus a common variety of the language is being created by maximally keeping aloof of various patois forms.2.2. The source of analysis of the literary language and the process of its formation is the abundant Latvian folk-lore and especially the folk-songs (dainas, but the folk-lore language changes gradually from generation to generation.2.3. In studying the formation of the literary language, the spoken language found in written monuments and recorded in special questionnaires can be used.3. In inquiring about the Latvian literary language and its formation, definite layers of cognition can be traced: 1 statement and description of phonetic, lexical and grammatical phenomena found in the Latvian language and in the Latvian texts written by the German clergymen, 2 historical survey of language phenomena and their comparison with related languages, 3 analysis of the old-Latvian (and later also new-Latvian written language, 4 analysis of colloquial Latvian and folk-lore, 5 fundamental synchronic and diachronic research in phonetics, word stock and grammar within the framework of the language norm, style and language culture aspects.3.1. None of these layers give an all-embracing picture of the stages of the development of the Latvian literary language, because in those days no such task was formulated.3.2. In Latvian linguistics the Latvian literary language formation problem became topical in the 50ies of the 20th century with the emergence of historical research of literary Latvian as an independent branch of linguistics.

 15. Ilustratīvā materiāla atveide „Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcā”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ieva Zuicena

  2012-04-01

  Full Text Available THE QUESTION OF ILLUSTRATIVE EXAMPLES IN EXPLANATORY DICTIONARIES AND THE DICTIONARY OF CONTEMPORARY LATVIAN LANGUAGESummaryThere are two kinds of illustrative examples that are used in explanatory dictionaries: quotations and combination of words (phrases. Quotations are usually included in large dictionaries of many volumes, but phrases are popular in ordinary explanatory dictionar­ies.In explanatory dictionaries illustrative examples have several functions: 1 to confirm that a corresponding word really exists in language; 2 to demonstrate how the word is used in a context; 3 to supply with additional information.In the Dictionary of Contemporary Latvian Language illustrative examples are mainly given in the form of phrases, although sometimes quotations are also used, because there are several word groups that need a larger context (e.g., words with a figurative meaning, stylistically marked words or meanings, interjections.

 16. Latviešu valodas nebalsīgo frikatīvo spraudzeņu intensitātes raksturojums

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Inese Indričāne

  2014-09-01

  Full Text Available In the present research the intensity of the prevocalic voiceless fricatives of the Standard Latvian in the context of vowels [i], [iː], [ɑ], [ɑː], [u], [uː] has been investigated. The aim of this study is to compare results obtained for each voiceless fricative of the Standard Latvian by different approaches to intensity measurements (obtaining the intensity values of 1 spectral peaks; 2 overall intensity in the selection of 40 ms; 3 relative intensity. There are four voiceless fricatives in the Standard Latvian: labiodental /f/, dental /s/, alveolar /ʃ/ and velar /x/. The place of articulation of fricative /x/ varies from velar in the context of back vowels to palatovelar or palatal in the context of front vowels. The results are based on the analysis of speech data provided by 5 speakers of the Standard Latvian (men at the age between 19 and 39 having no speech disorders in their pronunciation. The analysed material consists of isolated symmetrical /CVC/ syllables, e. g., sis [sis], sīs [siːs], sas [sɑs], sās [sɑːs], sus [sus], sūs [suːs]. Each syllable was pronounced 3 times by each speaker. The total number of analysed speech units is 320. Data processing was performed using the software Wave Pad 5.40 (NHC Software, Inc., Audacity 2.0.3 (SourceForge.net, AudacityTeam.org, Multi Speech 3700 (Kay Pentax, Praat 5.3.55 (Paul Boersma and David Weenink, SPSS 16 (IBM Corporation, Inc. and MS Excel 10 (Microsoft Corporation. The intensity of spectral peaks for each voiceless fricative of the Standard Latvian was determined using FFT spectra obtained by software Multi Speech 3700. All FFT spectra were obtained from 40 ms interval selected approximately in the middle part of voiceless fricative. The intensity value was determined for the highest peak in the FFT spectrum corresponding to the maximum of energy in the frequency range 0–10 000 Hz. Using software Praat 5.3.55 overall intensity for the same 40 ms selection for each voiceless fricative of the Standard Latvian was obtained. Overall intensity in the selection of 40 ms was measured also in the middle part or steady state of the following vowel. According to these data, mean value (VSV, standard deviation (SN as well as minimal (Min. and maximal (Maks. value was calculated for peak intensity (table 1-2, column I and overall intensity in the 40 ms selection (for voiceless fricatives: table 1-2, column II; for following vowels: table 1-2, column III. The term relative intensity (table 1-2, column IV in the present research is refered to the ratio between the mean value of overall intensity of voiceless fricative and following vowel. Comparing three approaches used to determine intensity of voiceless fricatives, more consequent results are obtained by measuring overall intensity in the 40 ms selection and relative intensity. However, only relative intensity presents the most objective characteristics of the voiceless fricatives of the Standard Latvian since this approach takes into account not only properties of voiceless fricatives and influence of phonetic context but also several conditions related to the recording process (e. g., variations in loudness of voice or different recording level. According to the mean value of overall intensity and the value of relative intensity it is possible to separate voiceless sibilants [s], [ʃ] from voiceless non-sibilants [f], [x] in the context of all vowels, whereas the mean value of intensity obtained for spectral peaks of the voiceless non-sibilant [x] in the context of rounded vowels [u], [uː] overlap with the corresponding mean value of both voiceless sibilants.

 17. Apģērba nosaukumi 17. gadsimta latviešu valodas vārdnīcās

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ilga Jansone

  2011-12-01

  Full Text Available LES NOMS DES VÊTEMENTS DANS LES DICTIONNAIRES DU XVII-e SIÈCLERésuméL’article est consacré à l’analyse des noms des vêtements dans les dictionnaires lettons du XVII-e siècle (G.Mancelius „Lettus, das ist Wortbuch Sampt angehengtem täglichem Gebrauch der Lettischen Sprache; Allen und jeden Aussheimischen die in Churland Semgallen und Lettischem Liefflande bleiben und sich redlich nehren wollen zu Nutze verfertigt durch Georgium Mancelium Semgall.“ [Manc] Riga 1638, Dicti­onnaire letton-allemand de J.Langius de 1685 avec une brève grammaire lettonne [Lg.] (d’après la photocopie du manuscrit édité et complété avec un aperçu par E.Blesse en 1936 à Riga; Dictionnaire de Ch.Fürecker „Lettisches und Teutsches Wörterbuch zusammen geschrieben und mit fleiss gesamlet von Christopher Fürecker“ (Riga 1997 [Kr.].Tous les dictionnaires du XVII-e siècle sont bilingues avec le letton dans les positions active ou passive. Tenant comple d’une expérience minime de la lexicographie en Europe et ses premiers pas en Lettonie, on peut remarquer plusieurs imprécisions, notamment la structure des entrées n’est pas élaborée; l’ordre alphabé­tique n’est pas toujous observé, par conséquent il est impossible de donner des statistiques précises sur des mots inclus dans tel ou tel groupement thématique.Dans les dictionnaires du XVII-e siècle il n’est pas possible de préciser les vêtements masculins des vêtements féminins (à cause des traits spécifiques de dictionnaires bilingues, par contre, on peut distinguer plusieurs groupements thématiques pour des vêtements: généralités; vêtements de dessus; vêtements; couvre-chefs et couvre-épaules; chaussures; gants, chaussettes et bas; accessoires; noms des éléments vestimentaires. Plusieurs noms des vêtements ou de leurs éléments enregistrés dans les dictionnaires du XVII-e siècle ont gardé leur structure morphologique jusqu’à nos jours (des différences phonétiques sont généralement liées à l’orthographie imprécise, mais il y a aussi des changements qui se rapportent à la terminaison, à la finale, par exemple, ohders, aussi wohders Lg. 182; uhswalcka Lg. 271, vswalckas Manc. 98, 102, apsehja Fīr. 176, bannitis Fīr. 38, sabaka Manc. 176, sahbaka Lg. 228, tuhbas sahbakas Lg. 317, cimbda Manc. 162, apauas Lg. 22, Fîr. 25, kabbats Lg.98; lindraks Fīr. 129 et lindruks Lg. 347’, peedroksne, peedruksne, peedrukne Fīr. 180, peedraukne Manc. 54Plusieurs noms des vêtements, fixées dans les dictionnaires de l’époque ont connu des changements sémantiques. On peut observer la restriction de sens (par exemple, pour le léxème auts, soit l’élargissement de sens (pour le léxème kažoks, par exemple. Certaines noms, désignant le vêtements ou ses éléments, sont disparus de la langue littéraire ou se sont conservés dans les systèmes périphériques de la langue lettonne.D’après leurs origines ces noms se rapportent soit au fonds principal (sagša, josta etc., soit ce sont des emprunts aux langues germaniques (bikses, lindraki, knope, knipele etc., soit aux langues slaves (mētelis, kažoks, zābaks, soit aux langues romanes (bannitis, tupele, vamzis.

 18. MOF QVT grafiskas formas realizācija

  OpenAIRE

  Boroviks, Dmitrijs

  2009-01-01

  Maģistra darbā tiek realizēts MOF QVT Relational valodas grafiskais redaktors. Darbā galvenā uzmanība tiek pievērsta QVT Relational valodas redaktora būvei izmantojot transformācijas vadīto arhitektūru. Izveidoto redaktoru turpmāk varēs izmantot MOF QVT valodas izplatīšanai.

 19. MOF QVT grafiskas formas realizācija

  OpenAIRE

  Boroviks, Dmitrijs

  2009-01-01

  Maģistra darbā tiek realizēts MOF QVT Relational valodas grafiskais redaktors. Darbā galvenā uzmanība tiek pievērsta QVT Relational valodas redaktora būvei izmantojot transformācijas vadīto arhitektūru. Izveidoto redaktoru turpmāk varēs izmantot MOF QVT valodas izplatīšanai.

 20. Jautājumu uzdošanas stratēģijas kā būtiski jauno angļu valodas kā svešvalodas skolotāju saziņas kompetences klasē elementi

  OpenAIRE

  Trūba, Anete

  2014-01-01

  Skolotāja saziņas kompetence klasē, jo īpaši skolotāja spēja izvaicāt skolēnus, lielā mērā nosaka to cik kvalitatīvi klasē noris komunikācija. Maģistra darba mērķis bija izpētīt kā varētu sagatavot jauno skolotāju apzināties jautāšanas stratēģiju nozīmi sekmīgas saziņas veicināšanai klasē. Situācijas izpētes metodoloģija ietvēra jauno skolotāju anketēšanu, kā arī audio ierakstu un novērojumu veikšanu. Pētījuma sākumā rezultāti parādīja, ka jaunie skolotāji lielākoties stundās izmantoja tās ja...

 1. Angļu valodas studentu tematiska vārdu krājuma bagātināšana ar datortehnoloģijas rīku palīdzību

  OpenAIRE

  Samčuka, Jeļena

  2012-01-01

  Maģistra darba mērķis bija izpētīt, vai ir iespējams uzlabot konkrētu vārdu apguvi, mācību procesā izmantojot datorprogrammu Quizlet. Pētījuma mērķa sasniegšanai tika aplūkotas teorijas par vārdu krājuma apguvi, tika izpētīta leksikas mācīšanās attīstība, kā arī dažādas pieejas, tai skaitā datorizētā apmācība vārdu krājuma apguvē. Tāpat tika analizēta arī pētnieku attieksme pret datora lietošanu leksikas apguves mācību procesā, kā arī datora izmantošanas priekšrocības un trūkumi. Lai stimulēt...

 2. Runāto un dziedāto latviešu valodas patskaņu [ī], [ā] un [ū] kvalitātes salīdzinājums

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Juris Grigorjevs

  2011-12-01

  Full Text Available THE COMPARISON OF THE QUALITY OF SPOKEN AND SUNG LATVIAN VOWELS [i:], [ɑ:] AND [u:]SummaryNumerous studies in phonetics have attempted to investigate the differences between spoken and sung vowels. The majority of these studies dealt with the articulatory and acoustic changes observed in opera singers, however, there were several studies which compared the production of vowels by opera and choir singers. This article presents a pilot study performed on the basis of an audio material acquired from one informant (mezzo-soprano, where the acoustic quality of spoken Latvian vowels [i:], [ɑ:] and [u:] has been compared to the quality of the same vowels sung in isolation (in octave of La Minor, i.e., from A3 to A4, labeled in this article as octave of Do Major because of cer­tain reasons and sung in the verse of a song. It was observed during the current study that the transition from the chest register to the middle register had taken place between C4 and D4, which is normally observed in mezzo-sopranos. To make the interpretation of the influence of a variable pitch on the vowel formant pattern easier, all Latvian vowels were plotted in the psycho-physical F2ʹ/F1 (bark plane. The observed changes in F1 re­flect the tuning of the first vocal resonance to the pitch that is acquired by a jaw opening. Gradual larynx lowering and lip rounding can be the reason for lowering of F2ʹ value for [i:], reduced lip rounding — for increasing of F2ʹ value for [u:], but rising of the tongue tip — for increasing of F2ʹ value for [ɑ:]. The observed changes question the assumption that vowels in singing preserve their quality except for very low and very high registers (the octave under investigation does not belong to such registers. The minor differences observed in vowels sung in the verse from vowels sung in isolation can be explained by the influence of immediate phonetic context. It can be concluded that the data obtained in this investigation, in general, correspond to the findings of similar studies performed for other languages.

 3. The effect of scattered light sensor orientation on roughness measurement of curved polished surfaces

  DEFF Research Database (Denmark)

  Pilny, Lukas; Bissacco, Giuliano; De Chiffre, Leonardo

  2014-01-01

  Light scattering is a method for surface roughness measurements well suitable for use in a production environment thanks to its fast measurement rate, insensitivity to vibrations and to small misalignments. The method is however affected by several other factors. In this paper, the effect of angu...

 4. OCL izteiksmju redaktora izstrāde, izmantojot rīku definēšanas platformu GrTP

  OpenAIRE

  Bečs, Jānis

  2010-01-01

  Objektu ierobežojumu valoda (OCL) ir deklaratīva valoda, kas ļauj definēt papildus nosacījumus vienotās modelēšanas valodas (UML) klašu diagrammās. OCL izteiksmju redaktors ir programma, ar kuras palīdzību var zīmēt OCL izteiksmju kokus un izrēķināt izteiksmju vērtības. Tas ļauj lietotājam pakāpeniski izprast un apgūt OCL izteiksmju uzbūvi un darbības UML klašu diagrammās.

 5. Lunfardo fenomens kā valodu kontaktu piemērs

  OpenAIRE

  Rižņikova, Vera

  2014-01-01

  Maģistra darbs „Lunfardo fenomens kā valodu kontaktu piemērs” pēta to, kas patiesībā ir šis piemītošs Argentīnas lingvistiskai realitātei fenomens, ko sauc par lunfardo. Vai tas ir dialekts, žargons, valoda, īpašas leksikas saraksts? Vai tas ir marginālu un noziedznieku leksika? Strādnieku, Buenosairesa iedzīvotāju vai visu argentīniešu valoda? Spāņu valodas deformācija, pretestības forma attiecībā pret standarta valodu? Vai tas ir vienkārši lingvistiskā spēle? Lai atbildētu uz šiem jautāj...

 6. Atsevišķu latviešu un lietuviešu valodas adjektīvu semantiskā diferenciācija: latv. šķīsts, liet. skýstas; latv. skaists, liet. skaistùs; latv. tikls, liet. tiklùs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anta Trumpa

  2011-11-01

  Full Text Available Die semantische differenziation von manchen adjektiven der lettischen und litauischen sprache: lett. šķīsts, lit. skýstas; lett, skaists, lit. skaistùs; lett, tikls, lit. tiklùsZusammenfassungDiesen Wortpaaren von semantisch unterschiedlichen Adjektiven der lettischen und litauischen Spra­che (lett. šķīsts ‘tugendhaft, unschuldig, keusch’ : lit. skýstas ‘flüssig; nicht ernst gemeint, unreif’; lett. skaists ‘schön’ : lit. skaistùs ‘grell, klar, rosig; ehrlich, keusch’; lett. tikls ‘tugendhaft, keusch’ : lit. tiklùs ‘treu, leichtgläubig; ehrlich, anständig’ kann man zu Bezeichnungen der Eigenschaften der Sit­tlichkeit zählen, weil mindestens ein Wort im Paar (lett. šķīsts, lett. tikls, lit. tiklùs und lit. skaistùs eine mit Sittlichkeit verbündete Eigenschaft charakterisiert.Die Aufgabe dieses Artikels ist mit der Analyse von diesen Wortpaaren zu konstatieren, welche Sprache die ältere Bedeutung beibehaltet hat, ungefähre Ursachen der Bedeutungsveränderung festzu­stellen und zu bestimmen, ob sie für ganze Gruppe charakteristisch sind.Lit. skýstas hat die ältere Bedeutung ‘flüssig’ beibehaltet. Im Lettischen war anfänglich zwei Be­deutungen: ‘flüssig’ (in Mundarten und ‘rein, sauber’. Die erste Bedeutung ist noch in unseren Zeiten nur als die Erscheinung der Mundarten erhalten worden, aber in der Schriftsprache ist vielleicht wegen des Einflusses der religiösen Texten die Bedeutungsverengung ‘sauber, rein’ → ‘rein von Sünden, tu­gendhaft, keusch’ geschehen.Mehrdeutiges lit. skaistùs hat vermutlich auch die ältere Bedeutung ‘klar, hell’ beibehaltet, aber die Bedeutung ‘tugendhaft, keusch’ hat sich voraussichtlich als übertragene Bedeutung von der Bedeutung ‘rein, hell’ entwickelt und heute ist sie nicht besonders oft verwendet. Im Lettischen ist die Bedeutungs­veränderung ‘hell’ → ‘schön’ geschehen und ist vermutlich die ältere Bedeutung ‘hell’ im Kollokation skaists laiks ‘schönes Wetter’ beibehalten worden.Im lett. tikls ist die Bedeutungsverengung geschehen: ‘ehrlich, tugendhaft im weiteren Sinne’→ ‘sexuell scheu, keusch’. In den litauischen Mundarten ist neben den Adjektiv tiklùs ‘ehrlich’ auch homo­nymisches tiklùs ‘leichtgläubig’ beibehalten worden.Nach der Analyse dieser Wortpaaren kann man manche Zusammenhänge bemerken. Erstens, in allen drei Fällen ist die ältere Bedeutung das litauisches Wort beibehalten. Zweitens, die Bedeutungsentwick­lungen von lett. šķīsts ‘sauber, rein’ → ‘rein von Sünden, tugendhaft, keusch’ und von lit. skaistùs ‘tugendhaft, keusch’ → ‘rein, hell’ sind vielleicht wegen des Einflusses des Christentums geschehen. Drittens, heute sind diese Bezeichnungen der Eigenschaften der Sittlichkeit ziemlich selten verwendet, meistens, in den religiosen Texten.

 7. Decentralized Neural Backstepping Control Applied to a Robot Manipulator

  OpenAIRE

  Ramon Garcia-Hernandez; Ruz-Hernandez, Jose A.; Jose L. Rullan-Lara

  2013-01-01

  This paper presents a discrete‐time decentralized control scheme for trajectory tracking of a two degrees of freedom (DOF) robot manipulator. A high order neural network (HONN) is used to approximate a decentralized control law designed by the backstepping technique as applied to a block strict feedback form (BSFF). The weights for each neural network are adapted online by an extended Kalman filter training algorithm. The motion for each joint is controlled independently using only local angu...

 8. Who Loves Prescriptivism and Why? Some Aspects of Language Correctness in Latvia

  Science.gov (United States)

  Strelevica-Ošina, Dace

  2016-01-01

  Taking into account the crosscultural differences in prescriptive attitudes in various linguistic communities, a theory of three types of prescriptivism--human-oriented, language-oriented, and error-oriented prescriptivism--has been offered [Strelevica-Ošina, Dace. [2011] 2012. "Kapec mes gribam, lai valoda ir pareiza? Ieskats preskriptivisma…

 9. Usaldusväärne teejuht läti kohanimemaastikul / Lembit Vaba

  Index Scriptorium Estoniae

  Vaba, Lembit, 1945-

  2016-01-01

  Arvustus: Balode, Laimute, Bušš, Ojārs. No Abavas līdz Zilupei : vietvārdu cilmes īsā vārdnīca = From Abava to Zilupe : the origin of Latvian geographical names : a short dictionary. Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2015

 10. Usaldusväärne teejuht läti kohanimemaastikul / Lembit Vaba

  Index Scriptorium Estoniae

  Vaba, Lembit, 1945-

  2016-01-01

  Arvustus: Balode, Laimute, Bušš, Ojārs. No Abavas līdz Zilupei : vietvārdu cilmes īsā vārdnīca = From Abava to Zilupe : the origin of Latvian geographical names : a short dictionary. Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2015

 11. Kaua oodatud sõnaraamat / Tuuli Tuisk

  Index Scriptorium Estoniae

  Tuisk, Tuuli

  2013-01-01

  Arvustus: Līvõkīel-estikīel-leţkīel sõnārōntõz = Liivi-eesti-läti sõnaraamat = Lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīca / [koostamine:] Tiit-Rein Viitso, [toimetamine:] Valts Ernštreits. Riga : Latviešu valodas aģentūra ; Tartu : Tartu Ülikool, 2012

 12. Omamoodi ime - ilmunud on eesti-läti sõnaraamat / Lembit Vaba

  Index Scriptorium Estoniae

  Vaba, Lembit 1945-

  2015-01-01

  Arvustus: Igauņu-latviešu vārdnīca / Latviešu valodas aģentūra ; sastādītāji: Valts Ernštreits, Marika Muzikante, Maima Grīnberga = Eesti-läti sõnaraamat / Läti keele agentuur ; koostajad: Valts Ernštreits, Marika Muzikante, Maima Grīnberga. Rīga ; Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2015

 13. Kaua oodatud sõnaraamat / Tuuli Tuisk

  Index Scriptorium Estoniae

  Tuisk, Tuuli

  2013-01-01

  Arvustus: Līvõkīel-estikīel-leţkīel sõnārōntõz = Liivi-eesti-läti sõnaraamat = Lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīca / [koostamine:] Tiit-Rein Viitso, [toimetamine:] Valts Ernštreits. Riga : Latviešu valodas aģentūra ; Tartu : Tartu Ülikool, 2012

 14. Técnicas não lineares de controle e filtragem aplicadas ao problema de rastreamento de trajetórias de robôs móveis com deslizamento longitudinal das rodas

  OpenAIRE

  Juliano Gonçalves Iossaqui

  2013-01-01

  Resumo: Esta tese trata do problema de controle de trajetórias de robôs móveis não holonômicos com deslizamento longitudinal das rodas. As estratégias de controle propostas são projetadas usando dois modelos, um cinemático e um dinâmico, que consideram os deslizamentos longitudinais das rodas como parâmetros desconhecidos. A primeira estratégia de controle consiste em um controlador adaptativo projetado com base em um modelo cinemático que utiliza como entrada de controle, as velocidades angu...

 15. A representação da violência no espaço urbano contemporâneo em contos de Marcelino Freire

  OpenAIRE

  Denise Almeida Silva (URI); URI - Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões; Ana Alice Pires da Silva Stacke (URI); URI - Universidade Regional Integrada do Alyto Uruguai e das Missões - Campus de Frederico Westphalen

  2014-01-01

  Este trabalho discute a representação do submundo citadino em contos de Marcelino Freire, publicados na obra Angu de Sangue (2000). A análise, apoiada nas proposições teórico-críticas de Milton Santos, Karl Erik Schollhammer e Tânia Pellegrini, investiga como as narrativas refletem um espaço urbano fragmentado, com naturalização da violência, impotência e frustração constante, recorrendo a pe...

 16. Dinamisko Web lapu veidošana skolā izmantojot PHP valodu

  OpenAIRE

  Zukulis, Sandis

  2006-01-01

  Teorētiskajā daļa tiek aplūkotas vidusskolēnu vecumposma īpatnības, kuras jāņem vērā sastādot un realizējot mācību programmu. Apskatīts kāds ir vidusskolēns informācijas laikmetā, kāda ir Web lapu veidošanas vieta skolas informātikas kursā. Darbā dotas dažas definīcijas: piemēram, kas ir dinamisks Web. Aplūkota PHP valodas īsa vēsture un PHP valoda pašreiz. Teorētiskajā daļā norādīti dažādi PHP valodas mācību materiāli. Praktiskā daļa sastāv no trīs pamatelementiem. Pirmkārt, tiek analizēt...

 17. Turning coo-coo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Richard Price

  1996-01-01

  Full Text Available [First paragraph] The pairing of commeal and okra, which pops up everywhere in the Caribbean, nicely captures the amalgam of African and American resources that has produced so much of the region's cultures, and bears witness to the earliness of culinary creolization - on both sides of the Atlantic. Corn(maize is, of course, native to the New World, and okra (gumbo to the Old. The Dictionary of Jamaican English includes back-to-back entries on oka and okra - the former from a Yoruba word for corn, though in Jamaica it refers to a cassava mush served with an okra sauce (Cassidy & Le Page 1967:328. And while the Ewe word kukü means "corn dumpling" (Cassidy & Le Page 1967:135, its Caribbean cognates generally signal the presence of okra - as in Bahamian cuckoo soup (Holm 1982: 55. Just to the north in the United States, that classic of southern cuisine, fried okra, is made by coating the pods in cornmeal before dropping them in the bacon drippings. At the southern end of the Caribbean, the Brazilian dish called angu (from Yoruba - see Schneider 1991:14 is made with cornmeal (or cassava-flour; its Saramaka namesake (angu, though made with rice- or banana-flour, is usually served with an okra sauce. And in Barbados, cornmeal and okra comprise the essential ingredients of a national culinary tradition, which we will spell coo-coo.2

 18. [Tiit-Rein Viitso. Līvõkīel-estikīel-leţkīel sõnārōntõz] / Eberhard Winkler

  Index Scriptorium Estoniae

  Winkler, Eberhard, 1955-

  2013-01-01

  Arvustus: Līvõkīel-estikīel-leţkīel sõnārōntõz = Liivi-eesti-läti sõnaraamat = Lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīca / [koostamine:] Tiit-Rein Viitso, [toimetamine ja läti vasted:] Valts Ernštreits. Riga : Latviešu valodas aģentūra ; Tartu : Tartu Ülikool, 2012

 19. [Tiit-Rein Viitso. Līvõkīel-estikīel-leţkīel sõnārōntõz] / Eberhard Winkler

  Index Scriptorium Estoniae

  Winkler, Eberhard, 1955-

  2013-01-01

  Arvustus: Līvõkīel-estikīel-leţkīel sõnārōntõz = Liivi-eesti-läti sõnaraamat = Lībiešu-igauņu-latviešu vārdnīca / [koostamine:] Tiit-Rein Viitso, [toimetamine ja läti vasted:] Valts Ernštreits. Riga : Latviešu valodas aģentūra ; Tartu : Tartu Ülikool, 2012

 20. Optical counterpart of the Foucault pendulum

  CERN Document Server

  Okulov, A Yu

  2011-01-01

  The rotation of the Earth was one of the most controversial issues of natural philosophy during centuries in transition from medieval to Renaissances and afterwards. The invention of Foucault pendulum \\cite {Foucault:1852} did not stopped this controversies but further stimulated the new searches of the Earth motion with respect to the "eather wind" which led to Michelson interferometric studies of small displacements and stars dimensions \\cite {Michelson:1904} and to the Saqnac discovery of the phase lag of counter propagating waves caused by rotation of the reference frame \\cite {Sagnac:1913}. Nowadays the Sagnac effect is in the heart of the widespread rotation sensors, technically implemented as a passive fiber gyroscopes and the active laser gyros \\cite {Scully:1997}. The recent activity of researchers is focused upon the photon's rotation, observable as optical vortices \\cite {Padgett:2009, Soskin:2008}. In contrast to classical top the photon has a very remarkable difference: the projection of the angu...

 1. A spherical harmonic approach to single particle imaging with X-ray lasers

  CERN Document Server

  Flamant, Julien; Martin, Andrew V; Manton, Jonathan H

  2016-01-01

  In 3D single particle imaging with X-ray free-electron lasers, particle orientation is not recorded during measurement but is instead recovered as a necessary step in the reconstruction of a 3D image from the diffraction data. Here we use harmonic analysis on the sphere to cleanly separate the angu- lar and radial degrees of freedom of this problem, providing new opportunities to efficiently use data and computational resources. We develop the Expansion-Maximization-Compression algorithm into a shell-by-shell approach and implement an angular bandwidth limit that can be gradually raised during the reconstruction. We study the minimum number of patterns and minimum rotation sampling required for a desired angular and radial resolution. These extensions provide new av- enues to improve computational efficiency and speed of convergence, which are critically important considering the very large datasets expected from experiment.

 2. Off-axis retrieval of orbital angular momentum of light stored in cold atoms

  CERN Document Server

  de Oliveira, R A; Barbosa, P S; Martins, W S; Barreiro, S; Felinto, D; Bloch, D; Tabosa, J W R

  2014-01-01

  We report on the storage of orbital angu- lar momentum (OAM) of light of a Laguerre-Gaussian mode in an ensemble of cold cesium atoms and its re- trieval along an axis different from the incident light beam. We employed a time-delayed four-wave mixing configuration to demonstrate that at small angle (2o), after storage, the retrieved beam carries the same OAM as the one encoded in the input beam. A calculation based on mode decomposition of the retrieved beam over the Laguerre-Gaussian basis is in agreement with the experimental observations done at small angle values. However, the calculation shows that the OAM retrieving would get lost at larger angles, reducing the fidelity of such storing-retrieving process. In addition, we have also observed that by applying an external magnetic field to the atomic ensemble the retrieved OAM presents Larmor oscillations, demonstrating the possibility of its manipulation and off-axis retrieval.

 3. Generation of arbitrary complex quasi-non-diffracting optical patterns

  CERN Document Server

  Ortiz-Ambriz, Antonio; Kartashov, Yaroslav V; Vysloukh, Victor A; Petrov, Dmitri; Garcia-Gracia, Hipolito; Gutiérrez-Vega, Julio C; Torner, Lluis

  2013-01-01

  Due to their unique ability to maintain an intensity distribution upon propagation, non-diffracting light fields are used extensively in various areas of science, including optical tweezers, nonlinear optics and quantum optics, in applications where complex transverse field distributions are required. However, the number and type of rigorously non-diffracting beams is severely limited because their symmetry is dictated by one of the coordinate system where the Helmholtz equation governing beam propagation is separable. Here, we demonstrate a powerful technique that allows the generation of a rich variety of quasi-non-diffracting optical beams featuring nearly arbitrary intensity distributions in the transverse plane. These can be readily engineered via modifications of the angular spectrum of the beam in order to meet the requirements of particular applications. Such beams are not rigorously non-diffracting but they maintain their shape over large distances, which may be tuned by varying the width of the angu...

 4. Konkordances izmantojums vārdkopu mācīšanā

  OpenAIRE

  Grāvīte, Ieva

  2009-01-01

  Maģistra darbs iztirzā vārdu krājuma vietu angļu valodas sistēmā, kā arī apskata jaunākās tendences konkordanču un to krājumu izmantošanā valodas mācīšanas un mācīšanās procesā. Vairāki autori kā Sinklērs (Sinclair), Makārtijs (McCarthy), Luiss (Lewis), Kārters (Carter) un citi jau ir pastiprinājuši konkordanču nozīmību valodu mācīšanas un mācīšanās procesā, to aprakstot savos zinātniskajos darbos. Tomēr Latvijā šī pieeja ir ļoti jauna un neapgūta. Maģistra darba izstrādē pirmkārt tika pē...

 5. Virgin Grupas un Ričarda Brensona tvitera kontu reģistra analīze

  OpenAIRE

  Zariņa, Laura

  2016-01-01

  Šī darba mērķis ir izpētīt valodas lietojumu Virgin Grupas un Ričarda Brensona tvitera kontos. Šajā pētījumā kā galvenā metode ir izmantota Baibera un Konrādes (2009) reģistra analīze, kas iekļāva situācijas, valodas un funkcionālo analīzi. Darba autore ir analizējusi lietvārdus, darbības vārdus, īpašības vārdus, vietniekvārdus un modālos darbības vārdus abos tvitera kontos, lai saprastu, kā šīs konkrētās lingvistikās iezīmes palīdz uzlabot uzņēmuma tēlu. Rezultāti atklāja, ka abiem tvitera k...

 6. Autora neoloģismi mūsdienu krievu fantastikas prozā.

  OpenAIRE

  Saveiko, Dmitrijs

  2016-01-01

  Bakaulara darbs ir veltīts mūsdienu fantastiskās prozas valodas izpētei. Autors veic mūsdienu fantastikas grāmatu analīzi un autoru neoloģismu izpēti. Autora neoloģismi mūsdienu fantastiskajā prozā tika meklēti šājās grāmatās: «Metro 2033» autors Dmitrijs Gluhovskis, S.T.A.L.K.E.R. «Černobiļa ēnas» autoru kopdarbs, «Rītdien karš» autors Aleksandrs Zoričs. Īpaša uzmanība tiek veltīta autora pielietotajai valodai un autora neoloģisma funkcijām tekstā. Pētījums var ieinteresēt filologus, kuri no...

 7. Discussion on the Tragic Pleasure of Zhao's Orphan%论《赵氏孤儿》的悲剧快感

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  陈小刚

  2014-01-01

  《赵氏孤儿》是著名的古典悲剧,给人带来悲的世界,但这种悲不是绝望的悲,是一种给人奋发向上的悲。悲剧中既有痛感的体现,也有一种快感在其中。讨论《赵氏孤儿》戏剧的悲剧快感,主要从韩厥两难处境、屠岸贾的过场作用对《赵氏孤儿》加以审美的分析和提炼,从艺术自身的角度看待《赵氏孤儿》方能体会到它长久不衰的魅力。%Zhao's Orphan is a famous classical tragedy,which brings us a world of huge grief. However,the grief is not a despair but an inspiration. The tragedy is a mixture of the pain and the pleasure. This paper discusses the tragic pleasure of Zhao's Orphan, mainly from the dilemma of Han Jue and the interlude role of Tu An-gu. Only by analyzing and refining the text from aesthetic vision and loo-king on Zhao's Orphan from art perspective, can we experience its everlasting charm.

 8. 基于 PASCO系统的重力加速度测定%Gravity acceleration measurement based on PASCO system

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  高鹏; 李得东; 孟祥省

  2014-01-01

  通过对传统实验仪器和测量方法的改造,利用 PASCO 系统转动传感器测量得到单摆角位移与时间的关系,并使用Science Workshop高功能的数据处理软件DataStudio进行实验数据智能获取,以及MathWorks多功能的数值计算软件M atlab进行数据点的最小二乘法拟合,进而实现对重力加速度的测量,结果表明实验测量值接近公认值。%The traditional experimental instrument and measurement method were improved by u-sing the PASCO system rotation sensor to realize real-time measurement of angular velocity and angu-lar displacement of the pendulum ,and using Science Workshop’s high performance data processing software Datastudio and MathWorks’s multi-function numerical calculation software Matlab .The gravity acceleration was accurately measured ,the measured value was very close to the accepted val-ue .

 9. Extensor digitorum brevis and extensor hallusis brevis transplantation for treatment of long-standing facial pa-ralysis

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  HUANG Wei-qing; FANG Bai-rong; FANG Xue-quan; WANG Chang-jun

  2009-01-01

  Objective: To evaluate the efficacy of free transplan-tation of denervated muscles and vessels in the treatment of long-standing facial paralysis.Methods: A total of 26 patients with facial paralysis (10 males and 16 females, aged 16-65 years, mean: 47 years) were enrolled in this study to receive transplantation of denervated extensor digitorum brevis (EDB) and extensor hallusis brevis (EHB). The muscle tendon was slung to the ala nasi, the middle point of the nasolabial sulcus, the angu-lus otis and the chin to correct the nasal and oral deformity. The muscle belly was buried around the nerves that inner-vated the masseter muscle. Microsurgery was applied to anastomosing the tarsus lateral vessels to the superficial temporalis vessels.Results: After operation, all the patients immediately obtained satisfied static appearance. The movement of the paralyzed comer of the mouth could be obtained one month later and the smile of the paralyzed side could be restored after 3 months of training. And 88% patients achieved per-fect results, 8% obtained satisfactory results, and 4% got improvement 6 months after operation according to Stennert's paresis scoring system.Conclusions: Free transplantation of denervated muscles and vessels for the treatment of long-standing fa-cial paralysis, which seldom causes atrophy or liquefaction of the transferred muscles, can maintain muscle viability and induce reliable nerve regeneration. Therefore, it is a safe and efficient treatment method for the patients suffer-ing from facial paralysis.

 10. Anatomy of the Bar Instability in Cuspy Dark Matter Halos

  CERN Document Server

  Dubinski, John; Shlosman, Isaac

  2008-01-01

  We examine the bar instability in galactic models with an exponential disk and a cuspy dark matter (DM) halo with a Navarro-Frenk-White (NFW) cosmological density profile. We construct equilibrium models from a 3-integral composite distribution function that are subject to the bar instability. We generate a sequence of models with a range of mass resolution from 1.8K to 18M particles in the disk and 10K to 100M particles in the halo along with a multi-mass model with an effective resolution of ~10^10 particles. We describe how mass resolution affects the bar instability, including its linear growth phase, the buckling instability, pattern speed decay through the resonant transfer of angular momentum to the DM halo, and the possible destruction of the halo cusp. Our higher resolution simulations show a converging spectrum of discrete resonance interactions between the bar and DM halo orbits. As the pattern speed decays, orbital resonances sweep through most of the DM halo phase space and widely distribute angu...

 11. Triplicity and Physical Characteristics of Asteroid (216) Kleopatra

  CERN Document Server

  Descamps, Pascal; Berthier, J; Emery, J P; Duchêne, G; de Pater, I; Wong, M H; Lim, L; Hammel, H B; Vachier, F; Wiggins, P; Teng-Chuen-Yu, J -P; Peyrot, A; Pollock, J; Assafin, M; Vieira-Martins, R; Camargo, J I B; Braga-Ribas, F; Macomber, B

  2010-01-01

  To take full advantage of the September 2008 opposition passage of the M-type asteroid (216) Kleopatra, we have used near-infrared adaptive optics (AO) imaging with the W.M. Keck II telescope to capture unprecedented high resolution images of this unusual asteroid. Our AO observations with the W.M. Keck II telescope, combined with Spitzer/IRS spectroscopic observations and past stellar occultations, confirm the value of its IRAS radiometric radius of 67.5 km as well as its dog-bone shape suggested by earlier radar observations. Our Keck AO observations revealed the presence of two small satellites in orbit about Kleopatra (see Marchis et al., 2008). Accurate measurements of the satellite orbits over a full month enabled us to determine the total mass of the system to be 4.64+/-0.02 10^18 Kg. This translates into a bulk density of 3.6 +/-0.4 g/cm3, which implies a macroscopic porosity for Kleopatra of ~ 30-50%, typical of a rubble-pile asteroid. From these physical characteristics we measured its specific angu...

 12. 消费主义影响下的大学生思想政治教育探析%Exploration on College Students' Ideological and Political Education under the Influence of Consumerism

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  罗丽榕

  2012-01-01

  Consumerism is a kind of view of consumption, value and outlook on life, which sprang up from America at the begin ning of the twentieth century. Under the harmful intluence of consumerism, college students' view of consumption is misled and hedonism spreads unchecked. Their values have become utilitarian and pragmatism is very popular. Their outlook on life is angu lated and individualism is prevalent. In order to eliminate the harmful influence of consumerism on college students, schools, families and society should improve education of traditional view of consumption which advocates thriftiness so that college students will establish a rational view of consumption, enhance education of socialism core value system to make college students set correct values, and improve education of view of scientific development in order that college students set a scientific outlook on life.%消费主义是20世纪初兴起于美国的一种消费观、价值观和人生观。受消费主义的不良影响,大学生的消费观出现偏差,享乐主义泛滥;价值观趋向功利,实用主义盛行;人生观产生扭曲,个人主义蔓延。要消除消费主义对大学生的不良影响,学校、家庭和社会要加强崇尚节俭的传统消费观教育,使大学生树立理性的消费观;加强社会主义核心价值体系教育,使大学生树立正确的价值观;加强科学发展观教育,使大学生树立科学的人生观。

 13. JavaScript tīmekļa lietojumprogrammu optimizēšana augstas veiktspējas sasniegšanai

  OpenAIRE

  Jegermanis, Žanis

  2012-01-01

  Bakalaura darbs dod priekšstatu par to, kas ir JavaScript valoda, kāpēc JavaScript lietojumi ir jāoptimizē un kā tās var optimizēt augstas veiktspējas sasniegšanai. Darba teorētiskajā daļā tiek paskaidrota JavaScript lietojumu optimizācijas nozīme, kā arī galvenās optimizēšanas iespējas. Tiek izklāstīts, kā un ar kādiem paņēmieniem labāk optimizēt JavaScript lietojumus. Darba prakstiskajā daļā tiek optimizēta autora izstrādāta, izstrādes procesā esoša “Top-down shooter” spēle JavaScript...

 14. Verbālās metaforas ziņu valodā Latvijas ziņās (ziņu portālos apollo.lv un delfi.lv: 2010–2012)

  OpenAIRE

  Puriņa, Krista

  2013-01-01

  Bakalaura darba „Verbālās metaforas ziņu valodā Latvijas ziņās (ziņu portālos apollo.lv un delfi.lv: 2010–2012)” mērķis ir parādīt, ka ziņu valodā ir daudz metaforas, kuras padara interesantāku vēstījumu, ietekmē tā efektivitāti. Pētnieciskā problēma ir: 1) noskaidrot, vai ziņu valodā ir sastopamas metaforas, 2) kādas, 3) vai to vēstījums nevar tikt uztverts kļūdaini, 4) kas ir vēstījuma efektivitātes pamatā? Teorētiskajā daļā – valoda, semiotika, ziņas, preses relīzes, metaforas Leiko...

 15. Tiešsaistes videospēļu “Counter Strike” un “League of Legends” spēlētāju interaktīvā komunikācija

  OpenAIRE

  Kaminskis, Dāvis

  2017-01-01

  Bakalaura darbā „tiešsaistes video spēļu „Counter Strike” un „League of Legends” spēlētāju interaktīvā komunikācija” tiek pētīta verbālās un neverbālās valodas lietošana un tās pielietojums dažādos komunikācijas kanālos. Papildus pēc iegūtajiem datiem un veiktajiem novērojumiem tiek noskaidrots auditorijas (spēlētāju) viedoklis par komunikācijas saturu un nepieciešamību. Darba teorētisko daļu veido daļas par kvalitatīvu komunikāciju, kā arī nodaļas par interaktīvo komunikāciju, tiešsaist...

 16. Skolotāja iespējas sākumskolas skolēnu disciplinētības un mācību sasniegumu veicināšanā angļu valodā

  OpenAIRE

  2014-01-01

  Viena no būtiskākajām problēmām, ar ko saskaras mūsdienu skolotājs klasē, ir disciplīnas trūkums, kas, savukārt, ir viens no skolēnu sasniegumus ietekmējošiem faktoriem. Ir ļoti svarīgi, lai skolotājs spētu konstatēt skolēnu neapmierinošās uzvedības cēloņus, ka arī izvēlētos atbilstošu klasvadības modeli darbā ar konkrēto klasi. Pētījums galvenokārt attiecas uz angļu valodas priekšmeta apguvi 4. klasē, kurā tika konstatētas ilgstošas disciplīnas problēmas, kā arī zināšanu un prasmju trūkum...

 17. RESTful tīmekļa servisa izstrāde apdrošināšanas uzņēmumam

  OpenAIRE

  Šipenko, Mārtiņš

  2017-01-01

  Izstrādātā tīmekļa servisa galvenā funkcija ir pieņemt no citas sistēmas augšupielādētos attēlus, saglabāt tos datņu krātuvē, un nodot trešajai pusei attēlā redzamā objekta atpazīšanai. Lietotne ir daļa no uzņēmuma KASKO informācijas sistēmas, tās uzdevums ir būt par mediatoru starp citām uzņēmuma sistēmām un trešo pušu sistēmām. Pakalpojuma izstrādē izmantota programmēšanas valoda PHP 7.1 un ietvars Laravel 5.4. Dati tiek glabāti MySQL savietojamā ...

 18. Problems of Test-Driven Aspect-Oriented Development

  OpenAIRE

  Suhorukovs, A

  2009-01-01

  Testu vadāmās aspektorientētās izstrādes problēmas. Testu vadāmā izstrāde un aspektorientētā programmēšana ir salīdzinoši jaunas izstrādes metodes, katrai no tām ir savas priekšrocības. Taču aspektorientētās valodas, piemēram, AspectJ, izmantošana testu vadāmajā izstrādē noved pie jauniem problēmu veidiem, kas neizpaužas, ja tās pieejas tiek izmantotas atsevišķi. Šādas problēmas rodas, galvenokārt, tāpēc, ka aspektorientētā paradigma pārkāpj iekapsulēšanas principu – klases uzvedība tiek i...

 19. Lasīt mācīšana “C” līmeņa autistu klasēs

  OpenAIRE

  Striharčika, Evija

  2007-01-01

  Diplomdarbā ar nosaukumu „Lasīt mācīšana bērniem ar autismu „C” līmeņa klasē” tiek aprakstīta valodas uztveres problēma bērniem ar autismu un vidēji smagiem vai smagiem garīgās attīstības traucējumiem. Tiek izmantotas pedagoģiskās literatūras analīzes, datu matemātiski statistiskās skolēnu darbības produktu izpētes un pedagoģiskās izmēģinājuma darbības metodes. Pētījuma bāze ir Rīgas 5. speciālā internātpamatskola. Pētījuma mērķis ir izpētīt lasīt prasmes apguves iespēju skolēniem ar au...

 20. MODEL TRANSFORMATION DEVELOPMENT USING MOLA MAPPINGS AND TEMPLATE MOLA

  OpenAIRE

  Kalniņa, Elīna

  2012-01-01

  Darbā pētīta modeļu transformāciju izstrāde 3 specializētos problēmu apgabalos: transformācijas modeļ-bāzētai izstrādei, transformācijas grafisku modelēšanas valodu rīku būvei un transformācijas, kas sintezē transformācijas. Secināts, ka valodā, kas pielāgota konkrētajam apgabalam, transformāciju izstrāde ir vienkāršāka un ātrāka. Visiem trim pētītajiem apgabaliem tika izstrādātas tiem pielāgotas valodas. Divas no izstrādātajām valodām balstās uz attēlojumu principiem. Abos gadījumos tika sec...

 1. Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu tulkojums Patrika Rotfusa darbā “Vēja vārds”

  OpenAIRE

  Sīlis, Mārtiņš

  2016-01-01

  Aptuveni puse latviešu valodā izdotās daiļliteratūras ir tulkota no svešvalodām. Literāru tekstu tulkošanai ir būtiska ietekme uz valodas kvalitāti un daudzveidību. Šajā pētījumā tiek analizēti trīs veidu mākslinieciskie izteiksmes līdzekļi (metaforas, salīdzinājumi un hiperbolas) ar mērķi noskaidrot Patrika Rotfusa populārā darba Vēja vārds nesenajā angļu – latviešu tulkojumā izmantotās metodes un tulkojuma kvalitāti. Pētījumā iekļauts teorijas apskats, kas aptver bieži sastopamas tulkošanas...

 2. Izmaksu sistēmas integrācija Openstack mākoņu sistēmā

  OpenAIRE

  Andruškeviča, Eleonora

  2015-01-01

  Izmaksu sistēma ir programma priekš OpenStack atvērta pirmkoda mākoņu sistēmai, kas ir uzrakstīta ar Python programmēšanās valodas palīdzību. Programmas izstrādes nolūks ir paplašināt OpenStack platformu ar precīzu izmaksu radītājiem. Sistēma ir domāta tikai OpenStack lietotājiem. Izmaksu programma dod iespēju lietotājam zināt, cik viņām būtu jāmaksā par patērētiem resursiem konkrētajos periodos, ja OpenStack būtu par maksu. Rezultātā tika iegūta programma, kas dabū virtuālu mašīnu st...

 3. Džīnas Vebsteres garstāsta "Garkājtētiņš" trīs tulkojumu latviešu valodā salīdzinājums

  OpenAIRE

  Berga, Madara

  2013-01-01

  Dž. Vebsteres garstāsts „Garkājtētiņš” ir viens no viņas populārākajiem darbiem. Latviski šis darbs ir tulkots trīs reizes —1927., 1979. (pārpublicēts 1991. gadā) un 2000. gadā. Šos tulkojumus šķir vairāki gadu desmiti, valoda šajā laikā ir attīstījusies un mainījusies, tāpēc tulkojumos ir vērojamas lielas atšķirības. Šī pētījuma mērķis ir salīdzināt visus trīs tulkojumus, analizējot tajos izmantotās metodes. Veicu arī aptauju, lai noskaidrotu, kurš variants ir tuvākais mūsdienu lasītājam. ...

 4. Design of Guidance and Attitude Autopilot for Strap-down Guided Projectile%捷联制导弹药制导与控制系统设计与仿真∗

  Institute of Scientific and Technical Information of China (English)

  毛宁; 陈彦; 范世鹏; 林德福

  2015-01-01

  根据单兵武器捷联导引头的特点,提出一种弹体追踪和比例导引相结合的制导律。利用导引头的误差角信号和姿态陀螺的姿态信号,通过微分网络提取弹目视线角速率,实现比例导引部分,误差角信号作为姿态驾驶仪的输入完成弹体追踪部分。其次,利用根轨迹方法给出一种姿态驾驶仪设计方法。通过数学仿真可以证明,该制导律和姿态驾驶仪相结合,可实现精确命中目标,并具有良好的动态特性。最后,为论证MEMS陀螺和惯性陀螺等实现姿态驾驶仪的可行性,提出半实物仿真试验方案,作为理论设计进一步的验证手段。%According to characteristic of strap-down seeker for individual weapon, a guidance law combing proportional guidance with body-tracking guidance was proposed. By using the error angle signal output of the seeker and the attitude signal from the posture gyro, the angu-lar rate of the line of sight was obtained through differential network. The proportional guidance and the projectile tracking guidance were completed with input of the angular rate and the error angle signal for the autopilot. Besides, an elucidated design method for the autopilot of root locus method was given and general feature of the autopilot were also analyzed. The rationality of the new guidance law and the de-sign method of the autopilot was verified through mathematical simulation. High hitting accuracy can be realized and good dynamic charac-teristic was gained. Finally, in order to demonstrate the feasibility of MEMS gyro and inertial gyro, a hardware-in-the-loop experimental scheme was presented for further demonstration of the design.

 5. Izplatītākie zemnieku vārdi Vidzemē 17. gadsimta pirmajā pusē

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renāte Siliņa-Piņķe

  2014-11-01

  Full Text Available Rakstā tiek analizēti 1638. gada zviedru arklu revīzijā fiksētie latviešu zemnieku personvārdi. Raksta mērķis ir noskaidrot izplatītākos vārdus un veikt to analīzi; kā arī balstoties analīzē izdarīt secinājumus par personvārdu pieraksta specifiku avotā un tā iespējamo lomu turpmākā latviešu personvārdu vēstures izpētē. Analīzes procesā vārdi ir salīdzināti ar atbilstošā laika vācu personvārdiem, ņemot vērā gan to pierakstu vācu avotos, gan iespējamās adaptācijas pazīmes revīzijas dokumentos. Pavisam ir saskaitīti 11 995 latviešu zemnieki, minot 829 vārdu variantus. Revīzijas protokolsir rakstīts agrīnajā jaunaugšvācu valodā, un tajā parādās iespējamās latviešu izrunas un vāciskā pieraksta atšķirības dažādos līmeņos: no vācu pilnajām un saīsinātajām formām – kā Heinrich, Wilhelm, Tieß u. c. – līdz pat skaidri saskatāmiem latviskojumiem kā Andrens, Brentzitis, Erman u. c. Tāpat ir fiksētas, iespējams, kļūdaini pierakstītas un nesaprotamas formas, piemēram, Dohße, Lagingz, Peyte u. c. Šo apstākļu dēļ vārdi analīzei tika grupēti, vienā grupā iekļaujot:1 vācu personvārdu vārdnīcās minētos vārda rakstības variantus,2 adaptētās formas ar dažādām latviešu valodas izskaņām,3 avotā fiksētos alonomus,4 rakstvežu nekonsekventās rakstības vai iespējamās pārrakstīšanās un neuzmanības kļūdas.Padziļināti ir analizētas desmit izplatītāko priekšvārdu grupas – Hans (1377 personas jeb 11,5% no visiem minētajiem zemniekiem, Jahn (1194, 10%, Peter (985, 8,2%, Jacob (780, 6,5%, Andres (631, 5,3%, Jurgen (564, 4,7%, Matz (548, 4,6%, Thomas (497, 4,1%, Hinrich (489, 4%, Michell (442, 3,7%. Katra grupa ir nosaukta pēc visizplatītākās vārda formas. Šajās desmit grupās ietvertie 7507 priekšvārdi veido gandrīz divas trešdaļas (62,6 % no visiem revīzijas protokolā minētajiem zemnieku vārdiem. Vārdu pieraksta zi

 6. Esamojo laiko formantas -st- išvestiniuose latvių kalbos veiksmažodžiuose

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jurgis Pakerys

  2011-12-01

  Full Text Available Latvian secondary verbs based on sta-presentsSummaryIn an earlier paper (Pakerys 2007, I presented a number of Lithuanian secondary verbal formations which are based on sta-presents, cf.: vargst‑áuti ‘to live in trouble, to have difficulties’, rūkst‑ė́ti ‘to emit smoke’, linkst‑úoti ‘to bend (intr.’ beside var̃g‑st‑a ‘lives in poverty, takes trouble’, rū̃k‑st‑a ‘emits smoke’, liñk‑st‑a ‘bends (intr.’, etc. I suggested that these formations could support the hypothesis which claims that the Lithuanian and Latvian iterative suffix -stī- arose due to the reanalysis of formations in -ī‑t(i originally based on present stems in -sta (cf. competing denominative hypothesis which similarly proposes the reanalysis of formations in -ī‑t(i which were originally based on nominal stems in -st-.In this paper, I tried to answer the question if secondary verbs based on sta‑presents are an exclusively Lithuanian phenomenon, or if they can be also found in Latvian. The data presented here were excerpted from the electronic edition of “Latviešu valodas vārdnīca” by Mülenbachs and Endzelīns (http://www.ailab.lv/MEV, accessed on 2007—2009 by searching for the verbs ending in ‑stāt(ies, -stēt(ies, -stīt(ies, ‑stināt(ies, and ‑stuot(ies. The main findings can be summarized as follows.The secondary verbal formations based on sta‑presents are also possible in Latvian, but they are very rare and non-regular, just as the Lithuanian ones. These formations belong to a broader group of (non-regular nominal and verbal derivatives based on the present stems characterized by certain formatives or root vocalism. The closest parallel for the verbal formations which include the present formative -st- can be found in some adjectives in -īgs, cf.: birst‑īgs ‘friable’, (nemir̃st‑îgs ‘(immortal’ beside bir̃‑st‑u ‘I fall (of small objects’, (nemir̃‑st‑u ‘I (do not die