WorldWideScience

Sample records for zwezenie drogi odplywu

 1. Zatrucie tlenkiem węgla – drogi narażenia, obraz kliniczny, metody leczenia = Carbon monoxide poisoning, routes of exposure, clinical manifestation, treatment

  Sowa, Magdalena; Winnicki, Andrzej; Wójcik, Kamil; Tarkowski, Michał; Gnatowski, Tomasz

  2015-01-01

  Sowa Magdalena, Winnicki Andrzej, Wójcik Kamil, Tarkowski Michał, Gnatowski Tomasz. Zatrucie tlenkiem węgla – drogi narażenia, obraz kliniczny, metody leczenia = Carbon monoxide poisoning, routes of exposure, clinical manifestation, treatment. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(4):345-354. ISSN 2391-8306. DOI: 10.5281/zenodo.17251 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%284%29%3A345-354 https://pbn.nauka.gov.pl/works/556252 http://dx.doi...

 2. Tatarzy Krymscy - naród czy mniejszość etniczna: w poszukiwaniu nowej drogi odrodzenia narodowego

  Swietlana Czerwonnaja

  2016-01-01

  mniejszość etniczna: w poszukiwaniu nowej drogi odrodzenia narodowego W 1783 roku imperium rosyjskie, którego agresywna ekspansja gwałtownie wrastała, zaanektowało Chaństwo Krymskie, które było jedynym w swoim rodzaju ogniwem łączącym cywilizacje europejską (chrześcijańską i azjatycką (islamską, państwem o wysokiej kulturze z mocnymi trendami sekularyzacji i demokratycznymi podstawami (nie było tutaj ustroju pańszczyźnianego, na wysokim poziomie znajdowało się społeczne równouprawnienie, panowała tolerancja wobec różnych wspólnot religijnych i etnicznych, które w pokojowy sposób współistniały i rozwijały się na tatarskim Krymie. W ramach tego państwa dobiegł końca wielowiekowy proces etnogenezy narodu krymsko-tatarskiego, jako całokształtu etniczno-kulturowego (chociaż wewnątrz tej jednolitej wspólnoty długi czas zachowały się rozróżnienia plemienne i regionalne, co przejawiało się w różnorakości typów antropologicznych, tradycji życia codziennego, w dialektach międzystepowych zamieszkałych w górach (górskimi i na południowym wybrzeżu Półwyspu (południowo-nadbrzeżnymi Tatarów. Ta wspólnota była narodem (we współczesnym znaczeniu tego pojęcia, posiadającym własne państwo i wysoką kulturę, Zniszczenie tego państwa-narodu przez imperium rosyjskie i systematyczne ludobójstwo Tatarów krymskich, które osiągnęło szczyt w akcji totalnej deportacji 18 maja 1944 roku, pozostaje przestępstwem na skalę międzynarodową. Kontynuacją tej przestępczej polityki jest dokonana w marcu 2014 roku powtórna aneksja Krymu, wobec której Tatarzy krymscy stawiają stanowczy opór.

 3. BADANIE ZGODNOŚCI KONCEPCJI REKREACYJNO-TURYSTYCZNEGO OTWARCIA DROGI WODNEJ OŚWIĘCIM – KRAKÓW Z ZASADAMI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

  Emilia MISZEWSKA-URBAŃSKA

  2016-05-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono metodę oceny stopnia zgodności zagospodarowania akwenu wodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju. Obszarem badawczym była droga wodna pomiędzy Oświęcimiem i Krakowem wraz z terenami przyległymi. Przedmiotem badań była koncepcja turystyczno-rekreacyjnego wykorzystania śródlądowej drogi wodnej Górnej Wisły. Koncepcja składała się z pięciu elementów tj.: ścieżek rowerowych wzdłuż Wisły wraz z siecią wypożyczalni, houseboatingu, dwóch przystani zlokalizowanych na początku i końcu trasy oraz samoobsługowych miejsc cumowniczych pomiędzy Oświęcimiem i Krakowem. Badanie stopnia zgodności koncepcji z zasadami zrównoważonego rozwoju rozpatrywane było w trzech głównych aspektach: ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. W ramach każdego z trzech aspektów wskazano pięć najważniejszych czynników i rozpatrywano czy koncepcja jest zgodna czy sprzeczna z zasadami zrównoważonego rozwoju. W pracy przeanalizowano koncepcję turystyczno-rekreacyjnego zagospodarowania Górnej Wisły, zwracając uwagę na potrzebę prawidłowego gospodarowania obszarami wodnymi w ujęciu lokalnym oraz globalnym, podkreślono istotność początkowej fazy planowania inwestycji na etapie studium wykonalności w zakresie przyszłego funkcjonowania i eksploatacji.

 4. Ovisnost mladih o alkoholu i drogi

  HUDOLIN, Vladimir

  1987-01-01

  Ovisnost o alkoholu i ovisnosti o drogama, iako imaju niz zajedničkih crta u praktičnom planiranju, prevenciji, liječenju i rehabilitaciji ovisnika, znatno se međusobno razlikuju. U radu je ukratko prikazana uglavnom ovisnost o alkoholu, a tek usput spomenuta i ovisnost o drogama. U praktičnom radu na suzbijanju alkoholom izazvanih poremećaja najveće poteškoće zadaju koncepti umjerenog pijenja kao društveno prihvaćenog stila života i koncept prema kojem bolest alkoholizma zahvaća predodređ...

 5. Podstawy anatomii i fizjologii drogi węchowej oraz możliwości topodiagnostyki jej uszkodzeń z użyciem węchowych potencjałów wywołanych

  Marcin Repetowski

  2010-06-01

  Full Text Available Wprowadzenie: Poznanie wpływu bodźców węchowych na zmysł powonienia ma na celu rozpoznawanie uszkodzeń w tym obszarze, wykrywanie wielu chorób oraz badanie uszkodzeń węchu, takich jak: parosmia, hiposmia, anosmia oraz kakosmia. Celem pracy jest przedstawienie aktualnej wiedzy dotyczącej podstaw anatomii i fizjologii drogi węchowej oraz możliwo- ści topodiagnostyki jej uszkodzeń z użyciem węchowych potencjałów wywołanych. Definicja zapachu: W otaczającym nas świecie za pomocą zmysłu powonienia odczuwany jest szereg wrażeń, które określa się jako zapach. Wyróżnia się związki zapachowe. Ich zapach zależy zarówno od budowy łańcucha węglowego oraz pierścienia, jak i od obecności oraz rodzaju grup funkcyjnych i sposobu rozmieszczenia ich w cząsteczce. Ustalenie zapachu na podstawie jego budowy jest rzeczą trudną. Należy oczekiwać, że w przyszłości odpowiedź przyniesie nam elektronowa teoria budowy związków organicznych. Anatomia i fizjologia zmysłu powonienia: Receptory węchowe odpowiedzialne za odbiór wrażeń zapachowych zlokalizowane są w jamie nosowej, w górnym odcinku przegrody nosa, na stropie i na przednim końcu małżowiny nosowej górnej. Nabłonek węchowy zajmuje u dorosłego człowieka od 1 do 3 cm2 błony śluzowej w każdym przewodzie nosowym. Droga węchowa składa się z trzech neuronów, a ośrodek korowy znajduje się w zakręcie hipokampa i jądrze migdałowym płata skroniowego. Doznania węchowe odbierane są za pomocą nabłonka węchowego, ale towarzyszy temu często dodatkowe podrażnienie z zakończeń nerwu trójdzielnego, twarzowego, językowo-gardłowego oraz błędnego. Diagnostyka zmysłu powonienia: Obiektywną metodą badania powonienia rejestrującą zmiany czynności bioelektrycznej mózgu po pobudzeniu receptorów i nabłonka węchowego jest rejestracja węchowych potencjałów wywołanych, która w Polsce jest metodą nową i praktycznie rzadko stosowaną ze

 6. Magnetic resonance imaging of the visual pathway - anatomical and technical considerations; Obrazowanie drogi wzrokowej metoda rezonansu magnetycznego - anatomia, technika badania

  Sosnowski, P.; Paprzycki, W. [Akademia Medyczna, Poznan (Poland)

  1993-12-31

  Magnetic resonance tomography creates possibility of imaging the whole visual pathway and is superior to CT. Plenitude of MR techniques can sometimes be the reason of unnecessary prolongation of the examination. This study tries to evaluate usefulness of different MR techniques and planes for optimal imaging of consecutive sections of visual pathway. (author). 7 refs, 6 figs.

 7. Prostytucja kobiet – świadomy wybór drogi życiowej czy przymus ekonomiczny

  Kowalczyk, Małgorzata Henryka

  2016-01-01

  Aetiology of indecent behaviours is a multidimensional issue. It is impossible to explain the conditions of prostitution while only referring to mono-causal concepts. In the previous traditional aetiological approaches, the simultaneous perspective is dominating and this emphasises the interrelated systems of factors found in educational environments and resulting from the economic conditions and cultural changes which modify the attitudes towards mores, sexuality and morals. However, the cha...

 8. Zdravý životní styl u mladé generace s návykem na drogy

  Drexler, Lukáš

  2016-01-01

  The theoretical part of the thesis defines the basic terms of the healthy lifestyle and the important factors that could affect it. This part also includes definitions of terms as leisure time, healthy food, leisure time activities and the specific consequences that may arise in case of disobeying the healthy way of living. The problematics of addictive substances and non-profit organizations helping to these people, drug prevention, their mission and financing is also analysed. The pract...

 9. Redukcje świadomości i problem trzeciej drogi (Reductions of consciousness and the problem of a third way

  Małgorzata Kowalska

  2010-06-01

  Full Text Available The leading idea of the article is defined by a quotation from Fichte concerning the opposition between idealism and “dogmatism”, or naturalism. That opposition is interpreted as a result of two alternative “reductions of consciousness”: according to the first, or the idealistic one, it is possible to reduce the world to consciousness (or to its “constituted correlate”, to a pure phenomenon, while according to the second, the naturalistic one, it is possible to reduce consciousness to the world conceived as a material whole of particles and physical laws. The logics of the idealistic reduction is developed on the example of Husserlian “pure phenomenology”; this of the naturalistic one is illustrated by the proposals of Paul Churchland and John Searle. The reconstruction of the two alternative modes of reductions aims at revealing their symmetry and, also, the insufficiency of either of them. In the last paragraph, the possibility of a “third way” between idealism and naturalism is briefly examined (on the examples of several, both classical and contemporary, “continental” and “analytical” ideas, but the conclusions are skeptical.

 10. ZASTOSOWANIE SIECI NEURONOWYCH TYPU HOPFIELDA W DIAGNOSTYCE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

  Marcin STANIEK

  2016-07-01

  Full Text Available Artykuł dotyczy zagadnień diagnostyki nawierzchni drogowych z wykorzystaniem metod przetwarzania obrazów cyfrowych wspomaganych zastosowaniem sieci neuronowej typu Hopfielda w procesie wzajemnego dopasowania pikseli pary obrazów nawierzchni drogi. Para obrazów rejestrowana z wykorzystaniem stereowizyjnego mobilnego stanowiska pomiarowego, opracowanego przez autora, definiowana jest jako stereo-obraz drogi. W artykule opisano ograniczenia rozwiązań stereowizyjnych oraz przedstawiono problem niejednoznaczności dopasowania dla obszarów o jednakowej intensywności. Określono problem obiektów przesłaniających się w polu widzenia kamer, zidentyfikowano ograniczenia ciągłości wynikające z nagłej zmiany funkcji intensywności obrazów, oraz zwrócono uwagę na typowe ograniczenia związane z przetwarzaniem i rozpoznawaniem obrazów cyfrowych. Podczas implementacji sieci neuronowej zdefiniowano kryteria, których minimalizacja jako składowych funkcji energii pozwoliła na uzyskanie optymalnego dopasowania pikseli stereo-obrazów, tym samym właściwego odwzorowania nawierzchni drogowej. Do rozwiązania zadania optymalizacji wielokryterialnej zaproponowano kryteria maksymalizacji i jednoznaczności dopasowania pikseli oraz kolejności przyporządkowania sekwencji pikseli w obu stereo-obrazach, a także kryterium ciągłości mapy dysparycji. Opis matematyczny składowych energii sieci neuronowej określono w artykule. Ocenę zastosowania sieci neuronowej zdefiniowano jako różnicę pomiędzy pomiarami głębi z wykorzystaniem sieci neuronowej oraz bez jej zastosowania. Do oceny zaproponowanego rozwiązania przeprowadzono pomiary z wykorzystaniem mobilnego stanowiska stereowizyjnego, które porównano z pomiarami statycznymi z wykorzystaniem skanowania laserowego w zdefiniowanych przekrojach pomiarowych drogi. Zastosowana sieć neuronowa typu Hopfielda pozwoliła na zwiększenie liczby pikseli poprawnie przypisanych w

 11. Diagnoza bez rozwiązania – Agamben i Esposito

  Mateusz Burzyk

  2015-04-01

  Full Text Available Artykuł problematyzuje sposób, w jaki Giorgio Agamben rozprawia się z paradygmatem teologii politycznej w swoim cyklu Homo sacer. Autor porównuje koncepcje Agambena z tymi, które w ostatnich latach zaproponował Roberto Esposito – myśliciel, który wydaje się mieć wiele wspólnego z Agambenem. W rzeczywistości jednak, wybierając inną strategię intelektualną, idee Esposita mogą zostać użyte jako krytyczne narzędzia przeciwko niektórym aspektom projektu Agambena (np. przeciwko koncepcji profanacji. Wbrew deklaracjom Agambena oraz bezprecedensowego zasięgu i głębi jego studiów (a raczej: właśnie z powodu tychże, nie jest on w stanie zaproponować drogi wyjścia z reżimu teologii politycznej. Autor stara się udowodnić powyższą tezą, analizując terminologiczny poziom koncepcji Agambena, kierunek rozwoju jego myśli oraz sposób prowadzenia przez niego badań genealogicznych. W efekcie projekt Homo sacer zaczyna przypominać niemy język tego, co impolityczne.

 12. [Dr. Tadeusz Rakowiecki (July 26, 1878-April 6, 1965), physician, astronomer and writer--on the 25th anniversary of his death].

  Wiechowski, W

  He decided to study medicine to be self-reliant and helpful for the society though he showed outstanding abilities to exact sciences, in particular mathematics. He was graduated at the Warsaw University in 1903 "cum eximia laude" in medicine. Apart from medicine he had disclosed interest in literature that was realized by many lectures and publications related to the famous and outstanding Polish writer Stefan Zeromski. Since 1930 Dr. Rakowiecki has started as self-taught astronomy studies becoming soon one of seven most eminent Polish astronomers. In the thirties there appeared his two-volume monography entitled "Drogi Planet i Komet" ("Motions of planets and comets") that has become the first fundamental Polish handbook of astronomy actual up to seventies. His scientific achievements based on higher mathematics included 20 important reports on astronomy and several monographs on mathematics. In 1930 he had refused several proposals to head University Chairs of Astronomy, among others in Lwów, due to modesty and his willingness to help and to serve his patients. He had been a demon for work, his rest after admission of patients were astronomy calculations, while when tired with the latters he became occupied with medicine.

 13. Podróż, cudze cierpienie i doświadczenie historyczne: Susan Silas

  Sendyka, Roma

  2014-12-01

  Full Text Available Autorka interpretuje pracę Susan Silas Helmbrechts walk (1998-2003, szczególny cykl czterdziestu pięciu zdjęć i dołączonych do nich materiałów wizualnych oraz tekstowych zbudowany podczas przejścia trasy dwustu dwudziestu pięciu mil, które w 1945 roku musiały przebyć kobiety pędzone w marszu śmierci z Helmbrecht koło Flossenbürga do czeskich Prachatic. Wykonywane zdjęcia, napotykani ludzie, w końcu – drzewa, sama materialność drogi stają się czynnikami wytwarzania własnej, indywidualnej pamięci wydarzenia sprzed lat. Silas wybiera szczególny obiekt "z marginesów Zagłady" – zapomniane zdarzenie, które przedstawia obserwując współczesne obiekty położone wzdłuż trasy tego zdarzenia. Praca Silas pozwala przyjrzeć się krytycznie koncepcji memory landscapes (gdzie w krajobrazie umiejscawia się pamięć? i zjawisku dark tourism (czy podążanie śladami więźniarek to pielgrzymka, turystyka czy terapia?. Silas problematyzuje nie tylko kwestię pamięci, bada również rodzaje nie-pamiętania. Jej kamera zostaje zwrócona ku lokalizacjom, które można nazwać "nie-miejscami pamięci".

 14. Analytical Method of Designing and Selecting Take-Up Systems for Mining Belt Conveyors / Analityczna Metoda Projektowania i Doboru UKŁADÓW Napinania Dla GÓRNICZYCH PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH

  Kulinowski, Piotr

  2013-12-01

  This article presents a method developed to design and select tensioning systems which makes use of standard calculations. It describes procedures for selecting and analysing the operation of devices tensioning the belt, which procedures are based on the static characteristics of these devices, and a proposal for introducing a substitute belt elasticity modulus that would make the calculations of the tensioning stroke length account for the value of the initial force tensioning the belt and for its sag between sets of idlers. Static characteristics of tensioning systems have been used to describe their operation and present the advantages and disadvantages of individual design solutions W artykule przedstawiono opracowaną metodę projektowania i doboru układów napinania taśmy wykorzystującą stosowane standardowe procedury obliczeniowe uzupełnione o zależności analityczne uwzględniające zwis taśmy między zestawami krążnikowymi i charakterystyki statyczne urządzeń napinających taśmę. W pierwszej części publikacji opisano analityczną metodę doboru układu napinania taśmy bazującą na wynikach obliczeń sił w taśmie i szacunkowych kalkulacjach drogi napinania taśmy stosowanych obecnie w standardowych procedurach obliczeniowych (Golka i in., 2007; Gładysiewicz, 2003; Żur i Hardygóra, 1996). Następnie przedstawiono propozycję uzupełnienia stosowanej metody analitycznej o wprowadzenie diagramu drogi napinania i uwzględnienie zastępczego modułu sprężystości taśmy (Kulinowski, 2012). W obliczeniach standardowych przyjmuje się, że długość odcinka taśmy pomiędzy zestawami krążnikowymi jest równa ich rozstawowi. W rzeczywistych warunkach może się zdarzyć, że na niektórych odcinkach złożonego profilu trasy przenośnika wartość zwisu taśmy przekracza wartości dopuszczalne, wtedy długość taśmy między zestawami krążnikowymi jest znacząco większa od rozstawu zestawów. W takich przypadkach wartość modułu spr

 15. Mechanizmy patogenetyczne stwardnienia bocznego zanikowego

  Joanna Iłżecka

  2012-12-01

  Full Text Available Stwardnienie boczne zanikowe (SLA jest chorobą neurozwyrodnieniową, w której dochodzi do uszkodzenia neuronów ruchowych. Patogeneza SLA jest prawdopodobnie wieloczynnikowa, kompleksowa i nie do końca poznana. Mogą w niej uczestniczyć takie mechanizmy, jak: stres oksydacyjny, toksyczność kwasu glutaminowego, dysfunkcja mitochondriów, stres siateczki wewnątrzplazmatycznej, agregacja białek, dysfunkcja cytoszkieletu, zaburzenia transportu aksonalnego, udział komórek glejowych, neurozapalenie, dyskrazja kwasu mlekowego, czynniki genetyczne. Istotną przyczyną stresu oksydacyjnego w SLA są mutacje genu dysmutazy nadtlenkowej 1 (SOD1 prowadzące do zmienionej aktywno- ści enzymu i jego toksyczności. Zmutowany enzym SOD1 bierze udział w reakcjach zapalnych aktywowanych astrocytów i mikrogleju w rdzeniu kręgowym chorych na SLA. Mechanizmy stresu oksydacyjnego i toksyczności glutaminianu są ze sobą sprzężone. Śmierć motoneuronów następuje wskutek aktywacji kaspaz i drogi apoptozy, a uszkodzenie funkcji mitochondriów uczestniczy w tym procesie. Zmiany patomorfologiczne w obrębie siateczki wewnątrzplazmatycznej występują już we wczesnej fazie choroby i wskazują, że stres tej struktury odgrywa istotną rolę w mechanizmie neurodegeneracji w SLA. W chorobie tej występują także nieprawidłowości cytoszkieletu dotyczące neurofilamentów. Zgodnie z hipotezą dyskrazji kwasu mlekowego dysregulacja kanału mięśniowo-neuronalnego kwasu mlekowego prowadzi do stresu komórkowego, toksyczności i postępującego zwyrodnienia. Istotną funkcję w patogenezie SLA mogą także pełnić mutacje genetyczne innych białek niż SOD1.

 16. Flexibility in Management of Modernization in Construction - Electrical Works/ Elastyczność W Zarządzaniu Modernizacją Obiektów Budowlanych Na Przykładzie Robót Elektrycznych

  Nowotarski Piotr

  2015-06-01

  Full Text Available Artykuł prezentuje możliwość zastosowania elastyczności w modernizacjach istniejących obiektów budowlanych na przykładzie instalacji oświetleniowej. Elastyczność jest rozumiana w tym przypadku jako umiejętne dostosowanie się do zmian w dynamicznie zmieniającym się środowisku. Istotą podejścia elastycznego jest podejmowanie odpowiednich decyzji w odpowiednim czasie opartych na monitoringu środowiska i procesu w toku. Prezentowane studium przypadku modernizacji instalacji elektrycznej w budownictwie wielorodzinnym w częściach wspólnych obiektu (korytarze, klatki schodowe, hala garażowa opiera się na wymianie i modernizacji tylko tych punktów, które w danym momencie ulegają awarii. Prosta analiza oby typów modernizacji opiera się na porównaniu kosztów, natomiast trzeba zaznaczyć, że możliwe są także inne kryteria (środowiskowe, konfliktu społecznego, itp., które będą przedmiotem kolejnych publikacji. Zastąpienie tradycyjnych żarówek rozwiązaniami opartymi na technologii LED z zastosowaniem czujników ruchu może prowadzić do znacznych oszczędności, ale może też oznaczać obniżenie komfortu dla użytkowników (np. dla osób starszych, którym jeden cykl działania oświetlenia nie jest wystarczający do pokonania całej drogi na korytarzu. Osiągnięcie kompromisu w tego typu konfliktach interesów może być rozwiązane za pomocą podejścia elastycznego i zwinnego.

 17. BADANIA PRĘDKOŚCI POJAZDÓW NA WLOTACH SKRZYŻOWAŃ BEZ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ

  Robert ZIÓŁKOWSKI

  2016-07-01

  Full Text Available W terenach zurbanizowanych w obszarze skrzyżowań drogowych dochodzi do koncentracji zdarzeń drogowych. Mimo projektowania skrzyżowań z sygnalizacją świetlną w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, to zdecydowana większość skrzyżowań w miastach funkcjonuje bez sygnalizacji. Od wielu lat jako jedną z podstawowych przyczyn dla jakich dochodzi do zdarzeń drogowych pozostaje prędkość. Celem referatu jest analiza prędkości pojazdów na wlotach skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej z uwzględnieniem charakterystyki odcinka dojazdowego, kierunku jazdy przez skrzyżowanie oraz wielkości promienia wyokrąglającego. Dodatkowo przeanalizowano średnie prędkości pojazdów na przejściach dla pieszych zlokalizowanych na wlotach nadrzędnych. Przeanalizowano prędkości pojazdów w warunkach ruchu swobodnego na 14 skrzyżowaniach zlokalizowanych w Białymstoku. Pomiary prowadzono wykorzystując metodę pojazdu testowego z wykorzystaniem rejestratora danych GPS. W wyniku przeprowadzonych badań wykazano istotne różnice pomiędzy średnimi prędkościami w zależności od relacji skrętnej. Dodatkowo wykazano istotność wpływu przekroju poprzecznego wlotu na średnią prędkość przejazdu przy wykonywaniu relacji prawoskrętnych. Przy relacjach lewoskrętnych takiego wpływu nie stwierdzono. Przeprowadzone analizy prędkości na przejściach dla pieszych wskazały, istotny wpływ odsunięcia przejścia od skrajnego pasa ruchu poprzecznej drogi na wzrost prędkości.

 18. Analysis of geodetic and legal documentation in the process of expropriation for roads. Krakow case study

  Trembecka, Anna

  2013-06-01

  Amendment to the Act on special rules of preparation and implementation of investment in public roads resulted in an accelerated mode of acquisition of land for the development of roads. The decision to authorize the execution of road investment issued on its basis has several effects, i.e. determines the location of a road, approves surveying division, approves construction design and also results in acquisition of a real property by virtue of law by the State Treasury or local government unit, among others. The conducted study revealed that over 3 years, in this mode, the city of Krakow has acquired 31 hectares of land intended for the implementation of road investments. Compensation is determined in separate proceedings based on an appraisal study estimating property value, often at a distant time after the loss of land by the owner. One reason for the lengthy compensation proceedings is challenging the proposed amount of compensation, unregulated legal status of the property as well as imprecise legislation. It is important to properly develop geodetic and legal documentation which accompanies the application for issuance of the decision and is also used in compensation proceedings. Zmiana ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych spowodowała przyspieszony tryb pozyskiwania gruntów przeznaczonych pod budowę dróg. Wydawana na jej podstawie decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wywołuje szereg skutków, tj. m.in. ustala lokalizację drogi, zatwierdza podziały geodezyjne, zatwierdza projekt budowlany a także powoduje nabycie nieruchomości z mocy prawa, przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Przeprowadzone badania wykazały iż w powyższym trybie miasto Kraków nabyło w okresie 3 lat ponad 31 ha gruntów przeznaczonych na realizację inwestycji drogowych. Odszkodowanie ustalane jest w drodze odrębnego postępowania w oparciu o operat szacunkowy okre

 19. Model improwizacji polifonicznej na tle popularnych metod improwizacji w muzyce rozrywkowej

  Adam Fulara

  2012-12-01

  Full Text Available Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza z nich, bardziej ogólna, zawiera opis zjawisk związanych z improwizacją, zwłaszcza gitarową, z wyszczególnieniem problemów wykonawczych stojących przed improwizatorem. Dwa punkty widzenia zostały przedstawione: pierwszy, szczegółowy, opisuje po kolei elementy muzyki i ich znaczenie w procesie improwizacji, drugi bardziej ogólny mówi o zjawiskach, których nie da się opisać, ani analizować w prosty sposób, bądź są inne w przypadku każdego utworu. Należy do nich interakcja pomiędzy członkami zespołu, wyrażanie emocji poprzez muzykę i problematykę poszukiwań własnego głosu w sztuce. Ta część zawiera jeszcze opis trzech zupełnie różnych podejść do improwizacji na gitarze. Pierwsza to wykorzystanie centrum tonalnego (wzbogaconego napięciami dominantowymi, druga metoda polega na połączeniu harmonii utworu ze stosowanymi skalami (stosowana w muzyce fusion, trzecia polega na ścisłym wykorzystaniu dźwięków akordowych w improwizacji bez stosowania skal (charakterystyczna dla muzyki bebop. Druga część tekstu zawiera opis szczególnego rodzaju improwizacji polifonicznej z wykorzystaniem tappingu oburęcznego na gitarze. Model ten stoi w opozycji do trzech wcześniej przedstawionych sposobów rozumienia improwizacji gitarowej. System opiera się zarówno na metodach stosowanych w polifonii renesansu i baroku (m. in. melodia wiodąca Cantus Firmus, reguły kontrapunktu, jak i na założeniach jednogłosowej improwizacji bebopowej (wykorzystanie dźwięków wiodących, rozwiązania charakterystyczne dla czterodźwięków naturalnych. Opis ten nawiązuje do pierwszej części artykułu, grupując zagadnienia wokół poszczególnych elementów dzieła muzycznego. Ta część zawiera uwagi i spostrzeżenia zebrane w ciągu ośmiu lat poszukiwań własnej drogi muzycznej autora.

 20. “Ay, But Droma Pkhirdyom”: The Gypsy and the Road (Self-Identity in Soviet and Post-Soviet Gypsy Literature in the Russian Cultural and Political Context

  Maria Valentinovna Kuglerova

  2014-12-01

  ście kulturowym i politycznym Cyganie zawsze byli szczególną mniejszością w Rosji. Z jednej strony Rosjanie podziwiali bezdomność  Cyganów i ich pragnienie wolności. Cyganie stanowili swego rodzaju alter ego Rosjan: byli tacy, jakimi ci ostatni być chcieli, ale nie ośmielali się. Z drugiej zaś nawet w stosunkowo liberalnych czasach caratu traktowano ich jako ludzi drugiej kategorii, nie wspominając o sowieckich deportacjach. Wędrowny Cygan denerwował szczególnie, tak więc władze zawsze starały się ich osiedlać. Postawy Cyganów także były dwuznaczne (ścisła opozycja Gadziowie/Romi i jednocześnie zjawisko „chorału” osiadłych Cyganów, łączącego kultury rosyjską i cygańską. Ujawnia to główną cechę tożsamości cygańskiej: pragnienie ruchliwości, zależność – ale tylko w drodze, co zderzało się z dwoistą postawą rosyjskiej większości. Ową cechę jak też dwuznaczną postawę wobec niej można uznać za zasadniczy rys radzieckiej i postradzieckiej literatury cygańskiej. Około 1938 roku (zanim skończyło się wspieranie mniejszości narodowych w radzieckiej literaturze cygańskiej występowały dwie główne linie narracyjne: narracja o złej kapitalistycznej przeszłości (wykorzystywanie „chorałowych” Cyganów, którzy zostali wyprowadzeni z drogi przez Rosjan: M. Iljinsko oraz opisywanie wspaniałej rzeczywistości radzieckiej – kiedy to szczęśliwi Cyganie pracują i osiedlani są w kołchozach (M. Bezludzko. Taki obraz nowego radzieckiego Cygana ma źródła w obrazie bezdomności (ze względu na negowanie epoki radzieckiej i gloryfikację czasów carskich, co pokazuje szczegółowa analiza tekstów.

 1. Permeability Changes of Coal Cores and Briquettes under Tri-Axial Stress Conditions

  Wierzbicki, Mirosław; Konečný, Pavel; Kožušníková, Alena

  2014-12-01

  wynoszącym 5 MPa. Maksymalne ciśnienie hydrostatyczne odpowiada ciśnieniu hydrostatycznemu jakie występuje w górotworze nienaruszonym na głębokości około 1200 m. Pomiary przeprowadzono z zastosowaniem azotu na czterech rodzajach rdzeni węglowych. Trzy z nich pochodziły z kopalń czeskich (ČSM, Paskov, František) a czwarty z polskiej kopalni "Zofiówka". Własności węgli i miejsca ich pobrania zestawiono w tablicy 1. Dodatkowo, dla celów porównawczych wykonano pomiary przepuszczalności na materiale "wzorcowym" jakim są brykiety węglowe. Brykiety te wykonano metodą prasowania w urządzeniu pokazanym schematycznie na rys. 2. Własności brykietów zestawiono w tablicy 2, gdzie podano ich gęstości helowe, objętościowe oraz porowatości. Zmienność przepuszczalności wywołana zmianą naprężenia hydrostatycznego może być opisana równaniem empirycznym (3). Wartości przepuszczalności początkowej (dla σ = 0) oraz współczynników B z równania 3, dla różnych porowatości brykietów zestawiono w tablicy 3. Zaletą eksperymentów na brykietach węglowych jest ich powtarzalność. Zmienności przepuszczalności wywołane obciążeniem hydrostatycznym próbek, dla brykietów węglowych oraz rdzeni pokazano na wykresach z rysunku 4. W przypadku rdzeni węglowych zmienność przepuszczalności jest znacznie większa, co wynika prawdopodobnie z występowania szczelin i spękań widocznych na rys 1. Szczeliny te, jako główne drogi transportowe dla gazu przy niskich obciążeniach ulegają zaciśnięciu i część transportu gazu przenosi się do przestrzeni porowej.