WorldWideScience

Sample records for zmiany perfuzji mozgowej

 1. Uwagi teoretyczne na temat zmiany kodu w monologach starowierców mieszkających w Polsce

  Michał Głuszkowski

  2015-12-01

  Full Text Available Theoretical remarks on code-switching in monologues of the Old Believers living in Poland The Old Believers living in Poland are a bilingual community. Although they managed to maintain their religion, culture and language through ages, their language situation as well as the structure of the dialect have been undergoing severe changes. In spite of Polish loan translations and borrowings present in the Russian dialect, the Old Believers tend to switch the code between sentences and inside of them. The article is an approach to find an appropriate theoretical approach to characterize the phenomenon of code switching and code mixing in monologues, i.e. these cases of switching which are caused neither by the change of interlocutor nor by the change of communicative situation.   Uwagi teoretyczne na temat zmiany kodu w monologach starowierców mieszkających w Polsce Mieszkający w Polsce staroobrzędowcy są społecznością dwujęzyczną. Choć na przestrzeni kilku stuleci udało im się zachować swoją religię, kulturę i język, ich sytuacja językowa oraz struktura dialektu wciąż podlegają poważnym zmianom. Oprócz zapożyczeń i kalk z języka polskiego przejawem tych zmian jest tendencja do przełączania kodów pomiędzy zdaniami i wewnątrz nich. Artykuł stanowi próbę znalezienia podejścia teoretycznego, które byłoby odpowiednie do opisu zjawisk przełączania i mieszania kodów w monologach, czyli tych przypadków zmiany języka wypowiedzi, które nie są spowodowane zmianą rozmówcy ani sytuacji komunikacyjnej.

 2. Zmiany sprawności funkcji poznawczych w trakcie suplementacji wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi omega-3 w grupie chorych na schizofrenię – przegląd systematyczny

  Marta Grancow-Grabka

  2016-09-01

  Full Text Available Deficyt w obszarze funkcjonowania poznawczego jest stałym fenomenem opisywanym w populacji osób z rozpoznaniem schizofrenii – w okresie przedchorobowym, w trakcie pogorszeń, jak również między kolejnymi epizodami. Zaburzenie funkcjonowania poznawczego stanowi niezależny czynnik rokowniczy w schizofrenii. Badania wskazują, że właśnie od tego wymiaru patologii zależą takie wykładniki funkcjonowania pacjentów, jak: wyniki leczenia i rehabilitacji, współpraca w leczeniu, funkcjonowanie zawodowe, rodzinne i społeczne, zdolność do samodzielnej egzystencji oraz jakość życia. Dotychczasowe metody leczenia schizofrenii nie zapewniają wystarczającej poprawy w zakresie tego wymiaru choroby. W okresie ostatnich 25 lat testowano użyteczność wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 jako monoterapii oraz jako augmentacji leczenia przeciwpsychotycznego w schizofrenii. Uzyskane wyniki są niejednoznaczne, choć podkreśla się tzw. pozytywny trend uzyskiwanych wyników w zakresie poprawy objawowej. Stosunkowo rzadko oceniano wpływ suplementacji preparatami wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 na funkcjonowanie poznawcze osób z rozpoznaniem schizofrenii. Korzystny wpływ suplementacji wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi na funkcjonowanie poznawcze ma uzasadnienie teoretyczne. Wśród znanych działań tych substancji mogących wpływać na usprawnienie funkcji poznawczych należy wymienić: działanie immunomodulacyjne w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, poprawę parametrów stresu oksydacyjnego, zmiany w zakresie neurotransmisji oraz wpływ na procesy plastyczności neuronalnej. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie systematycznego przeglądu wyników badań dotyczących zmian sprawności funkcjonowania poznawczego u osób z rozpoznaniem schizofrenii będących w trakcie suplementacji wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi omega-3.

 3. Assessment of Impact of the Rheological Parameters Change on Sensitivity of the Asphalt Strain Based on the Test Results / Ocena Wpływu Zmiany Parametrów Reologicznych Na Wrażliwość Deformacji Mieszanek Mineralno - Asfaltowych Na Podstawie Wyników Badań

  Kurpiel, Artur; Wysokowski, Adam

  2015-03-01

  żna określić parametry oparte o różne teorie pełzania a szczególnie cenne parametry reologiczne w oparciu o wybrane modele lepkosprężyste [1]. Parametry z modeli lepkosprężystych są miarodajnymi wskaźnikami obrazującymi odporność mieszanek na deformacje. Można za ich pomocą prognozować głębokości koleiny w przyjętym modelu reologicznym [1]. W niniejszym artykule przedstawiono jaki wpływ na głębokość koleiny mają różne wartości parametrów reologicznych z analizowanego modelu lepkosprężystego oraz wpływ parametrów na kształt i przebieg krzywej pełzania. Przedstawione w artykule mieszanki mineralno - asfaltowe charakteryzują się zmiennymi parametrami reologicznymi, zatem trudno jest określić, który parametr decyduje o wielkości odkształcenia danej mieszanki. Mając na uwadze powyższe, w artykule podjęto próbę analizy zmiany wartości odkształcenia mieszanki mineralno - asfaltowej przy zmianie jednego oraz dwóch parametrów w danym modelu reologicznym - w tym przypadku - Bürgersa.

 4. A transseptal approach in transsphenoidal surgery for pituitary (hypophyseal) tumors; Dojscie przez przegrode nosowa w operacjach transsfenoidalnych guzow przysadki mozgowej

  Gierek, T.; Galuszko-Ignasiak, B.; Krauze, J.; Rudnik, A. [Slaska Akademia Medyczna, Katowice (Poland)]|[Poradnia Otolaryngologiczna dla Dzieci, Zaklad Opieki Zdrowotnej, Swietochlowice (Poland)

  1994-12-31

  The authors described the direct transseptal approach in transsphenoidal surgery for hypophyseal tumors. This route gives a good insight into the area of the sella. The above mentioned method is also less destructive to nasal structures in the nasal cavity, because preserves the anterior nasal septum. It is uniformity of actually views of rhinological school. 20 patients were operated using this method and none of them noticed the changes of nasal airway and the sense of smell. (author)

 5. Zmiany modelu relacji biznesowych w środowisku wirtualnym

  Ewa Frąckiewicz

  2013-03-01

  Full Text Available Purpose: The aim of the paper is to present a model of the network of relationships of an enterprise with entities around it in the virtual environment, with particular consideration of internet communities against the background of its earlier forms, along with a presentation of the crucial factors, which have influenced its shape. An additional aim is to identify the key factors that determine the relationships of the network.Approach: The article is theoretical. The basis for discussion are literature studies in economics and management.Findings: The results of the discussion indicate the manner in which new information communication technologies change the form and nature of relationships between companies and their external environment. The author puts forward a proposal concerning the development possibilities of these mutual relationships in two opposing directions, i.e. cooperation and destruction.Originality: A model of business relationships in the virtual environment is presented. The author also suggests the key internal and external factors determining the form of the mutual relationships in the virtual environment.

 6. Zmiany skórne w przebiegu ostrej białaczki szpikowej – opis przypadku

  Waldemar Placek

  2011-08-01

  Full Text Available Introduction. Acute myeloid leukaemia is a malignant neoplastic diseaseof white blood cells. About 80% of acute leukaemias in adult arediagnosed as myeloid leukaemias. The presence of transformed cellclones in bone marrow and blood, which originate from very earlystages of myelopoiesis, is characteristic. Beside systemic symptoms(anaemia, thrombocytopenia there are infiltrations in other organs,including skin. Skin lesions are most frequently non-specific (pruritus,skin spots, erythema multiforme, bullous pemphigoid but can be alsospecific (skin tumours. Cases of diffuse xanthomatoses and myeloidsarcoma have also been found in patients with acute myeloidleukaemia. Skin lesions are present more often in lymphocytic thanmyeloid leukaemias. They may precede the disease or its relapse, occurconcomitantly or after systemic symptoms, and sometimes may be ofprognostic value.Objective. To present the case of a patient in whom skin lesions werethe cause of detailed examinations, which revealed acute myeloidleukaemia.Case report. We present a case of a 61-year old patient with purplebrownnodular lesions 1-3 cm in diameter on the face, scalp skin, trunk,limbs and the oral cavity’s mucous membranes with coexistent intensepruritus and generalized lymphadenopathy. The first skin lesionsoccurred three months earlier. During hospitalization in the Departmentof Dermatology the renewal of blasts in the circulatory blood wasobserved and skin biopsy revealed a large amount of mononuclearcells. The patient was directed to the haematological ward, where thediagnosis of acute myeloid leukaemia was established.Conclusions. Our case indicates that the presence of skin lesions andthorough diagnostic procedures may contribute to the diagnosis ofmalignant neoplastic diseases of white blood cells.

 7. Zmiany na rynku nawozów mineralnych w Chinach i Indiach

  Zalewski, Arkadiusz

  2013-01-01

  In China and India, the increasing demand for agricultural commodities in the last decade resulted in a significant increase in demand for mineral fertilizers. The article analyzed the changes that have occurred in the market of mineral fertilizers in these countries. It describes the evolution of production, foreign trade and consumption of mineral fertilizers and the share of these countries in the global market. The article uses data from the International Fertilizer Industry Association (...

 8. Global warming and contemporary climatic changes in Poland; Globalne ocieplenie a wspolczesne zmiany klimatyczne w Polsce

  NONE

  1993-12-31

  The conference on global warming took place in Szczecin, Poland, on May 31 to Jun 1, 1993, organized by the national committee of IGBP Global Change, the Szczecin University and the Szczecin Academy of Agriculture. Twenty papers were published. Topics covered climatic changes in geological history, microclimates in Poland, contributions of natural changes to recent global warming, scenarios for climatic change in Poland, sensitivity of the water balance to climatic change, effects of global warming on surface water temperatures, evapotranspiration in the Balkans, droughts in the Eastern Mediterranean and in Poland, precipitation patterns in Poland, temperatures and salinity in the Baltic Sea, changes in water supply of the Baltic sea, the atmospheric circulation over the Baltic sea and in Poland, cold and heat waves in Poznan during 1911-1990 and climatic changes observed in Southern Poland.

 9. Zmiany barwy kwiatów tulipana w procesie przekwitania [Changes of colour in tulip flowers during ageing

  M. Lipińska; M. Solecka

  2015-01-01

  Changes in the amount of total anthocyanin and flavonol pigments were estimated in three development stages of the flower: bud, full bloom, fading. The varieties taking on a bluish hue are characterized by a predominance of flavonols over anthocyanins. The varieties with a stable colour contain both pigments in almost the same amount. The colour change depends also on the amount and kind of anthocyanins.

 10. Zmiany barwy kwiatów tulipana w procesie przekwitania [Changes of colour in tulip flowers during ageing

  M. Lipińska

  2015-06-01

  Full Text Available Changes in the amount of total anthocyanin and flavonol pigments were estimated in three development stages of the flower: bud, full bloom, fading. The varieties taking on a bluish hue are characterized by a predominance of flavonols over anthocyanins. The varieties with a stable colour contain both pigments in almost the same amount. The colour change depends also on the amount and kind of anthocyanins.

 11. Benign expansive lesions of the facial skeleton in X-ray image; Zmiany rozrostowe lagodne twarzoczaszki w obrazie radiologicznym

  Kabula, S.; Jagodzinska, J.; Bulawska, I.; Burzynska-Makuch, M.; Boron, Z. [Akademia Medyczna, Bydgoszcz (Poland)]|[Panstwowy Szpital Kliniczny, Bydgoszcz (Poland)

  1994-12-31

  The authors present the cases of benign lesions of facial skeleton diagnosed on the base of conventional X-ray examinations. Typical plain radiograms and pantomograms of these lesions are discussed. The authors demonstrate the selected examples out of the group of 87 patients, where radiological findings were verified by pathologic diagnosis. (author). 13 refs, 6 figs, 1 tab.

 12. Trauma related changes in cervical spine and spinal cord in myelography and MRI; Zmiany pourazowe kregoslupa i rdzenia w odcinku szyjnym, w mielografii i w obrazie NMR

  Wozniak, E.; Bronarski, J.; Kiwerski, J.; Krasuski, M. [Akademia Medyczna, Warsaw (Poland)]|[Stoleczny Zespol Rehabilitacji, Konstancin (Poland)

  1993-12-31

  Myelographic and MRI results in 14 patients treated in 1992 because of cervical spine injury with neurological complications have been presented. Myelography proves to be useful in posttraumatic spine diagnostics but in some cases does not render sufficient information, especially if the trauma superimposes previously existing pathological changes. MRI is exceptionally valuable diagnostic modality in cervical spine injuries offering an advantage of both early and late evaluation of the post-traumatic spinal cord changes. (author). 12 refs, 6 figs, 2 tabs.

 13. Sytuacja ekonomiczno-finansowa producentów a zmiany podażowo-popytowe na rynku nawozów mineralnych w Polsce

  PIWOWAR, Arkadiusz

  2013-01-01

  The mineral fertilizers market is one of the most important markets for agricultural production. The purpose of this article is to present the financial condition of selected companies operating in the market of mineral fertilizers in Poland after the EU accession. It is worth noting that the prices of mineral fertilizers in Poland rose sharply after 2004 and the domestic fertilizer industry is the major supplier to the Polish market. According to studies, the economic and financial situation...

 14. Wpływ informatyzacji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu na zmiany organizacyjne i rozwój usług bibliotecznych

  Piotr Karwasiński

  2015-12-01

  Full Text Available W artykule omówiono zagadnienia związane z procesami informatyzacji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W celu dokładnego scharakteryzowania przemian, prócz rysu historycznego, przedstawiono obszary, które wyraźnie poprawiły jakość pracy personelu i obsługę czytelników oraz przyczyniły się do poznania, upowszechniania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Zaprezentowano proces zmian w zakresie funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego Horizon i współpracy z narodowym katalogiem centralnym NUKAT. Opisano etapy rozwoju elektronicznej przestrzeni informacyjnej, w tym budowania elektronicznych zasobów wiedzy i tworzenia narzędzi do ich obsługi i wykorzystania w procesach wyszukiwania źródeł informacji. Zaprezentowano Bibliotekę Uniwersytecką jako partnera w aranżowaniu instytucjonalnych platform cyfrowych do deponowania i udostępniania dorobku intelektualnego społeczności naukowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wskazano także funkcjonalność zaprojektowanych i wdrożonych innowacyjnych usług wirtualnych pakietu Libsmart, optymalizujących funkcjonowanie Biblioteki Uniwersyteckiej.

 15. Zmiany sytuacji językowej w Wierszynie koło Irkucka w warunkach dwujęzyczności polsko-rosyjskiej

  Michał Głuszkowski

  2015-07-01

  Full Text Available Changes in the language situation of Vershina near Irkutsk in the conditions of Polish-Russian bilingualism Vershina was founded in 1910 by Polish voluntary settlers from Lesser Poland. There are three main periods in Vershina’s history, with different social conditions affecting the language choice. During its first three decades the settlers preserved Polish language (a mixture of dialects from their regions of origin, traditions and the Roman Catholic religion. The effects of the Revolution of 1917 and political changes came to a village in taiga only in the late 1930’s. Vershina lost its former ethnocultural homogeneity because of Russian and Buryat workers in the local kolkhoz. It was the beginning of the increasing role of Russian language in the village’s life. The process of intensive sovietization as well as heterogeneous marriages affected language choice in many domains. In the late 1980’s the inhabitants of Vershina regained their minority rights: they can pray in their own church, learn Polish in a local school and found cultural organisations. However, during the years of communism, the language situation changed irreversibly. There are some factors which may hinder the increasing domination of Russian language, such as activity of local Polish organisation, Roman Catholic parish and folk group “Jazhumbek” but their influence is limited.   Изменения языковой ситуации в Вершине Иркутской области в условиях польско-русского билингвизма  Вершина была основана в 1910 г. польскими добровольными переселенцами из Малой Польши. В истории деревни мы можем выделить три основных периода, характеризирующиеся разными социальными условиями, влияющими на выбор языка. За первые три десятилетия жители Вершины сохраняли польский язык (смесь диалектов из их родных регионов, традиции и римско-католическое вероисповедание. Вершининцы (как они сами называют себя почувствовали последствия Октябрьской революции и политические изменения только в конце 30-х гг. ХХ века. Вершина потеряла прежнюю этнокультурную гомогенность из-за присоединения к местному колхозу бурятских и русских хуторов. Роль русского языка в жизни деревни стала постепенно увеличиваться. Процесс интенсивной советизации, а также смешанные браки повлияли на выбор языка во многих сферах жизни. В конце 80-х гг. ХХ века жителям Вершины вернули их права меньшинства: они могут молиться в своем костеле, учиться польскому языку в местной школе и создавать организации, но время коммунизма неотвратимо изменило языковую ситуацию общины. Увеличивающееся преобладание русского языка может остановить лишь активная деятельность местной польской организации, римско-католического прихода и фольклорного ансамбля «Яжумбек» („Рябчик”, но их влияние ограничено.

 16. Zmiany w funkcjonowaniu serwisu społecznościowego Facebook i ich wpływ na jego użyteczność marketingową

  Roge, Michał

  2013-01-01

  The purpose of this study was to investigate the last changes in social media marketing. In particular, the aim was to examine and describe how and why changes, especially in Facebook EdgeRank algorithm, influences marketing activities. Author analyzed changes in Facebook platform which was held in 2012. The information which was gathered could have practical significance. The existing knowledge needs to be brought into the industrial purchasing perspective in the social media ...

 17. Zmiany w rachunkowości zarządczej w kontekście teorii kosztów transakcyjnych

  Sobańska, Irena

  2011-01-01

  The paper reviews changes that are taking place in transaction cost theory, management, and management accounting systems used in enterprises employing lean production methods and forming long-term relationships with suppliers. In Williamson's transaction cost theory, these relations are defined as a hybrid form. Results of empirical research published in international literature suggest that interorganizational relationships create a new spectrum ...

 18. Giant Young’S Modulus Variations in Ultrafine-Grained Copper Caused by Texture Changes at Post-Spd Heat Treatment / Gigantyczne Zmiany Modułu Younga W Ultra Drobnoziarnistej Miedzi Spowodowane Przez Zmiany Tekstury W Trakcie Obróbki Cieplnej Po SPD

  Pal-Val P.

  2015-12-01

  Full Text Available The effect of annealing on dynamic Young’s modulus, E, of ultrafine-grained (UFG copper obtained by combined severe plastic deformation (SPD is investigated. It is established that Young’s modulus in the SPD-prepared samples exceeds that in the coarse-grained fully annealed (CGFA samples by 10 to 20 %. Isothermal annealing at elevated temperatures between 90 and 630°С leads to a sharp decrease of Young’s modulus for annealing temperatures above 210°С. After annealing at 410°С, the value of E reaches its minimal value that is 35 % lower than E in CGFA samples (total change in E is about 47 % of the initial value. Further annealing at higher temperatures leads to an increase in Young’s modulus. It is shown, that the unusual behavior of Young’s modulus is caused by formation of the axial texture in the SPD-treated samples which then is replaced by the texture during the post-SPD heat treatment.

 19. Z Kaliningradu na Кёнигсберг – zapotrzebowanie społeczne czy marzenie nielicznych? Społeczna inicjatywa zmiany nazwy miasta

  Miłosz J. Zieliński

  2015-04-01

  Full Text Available Kaliningrad into Кёнигсберг – a social need or a dream of a few? Societal initiative for a change of the city’s name Kaliningrad Oblast of the Russian Federation has been subject to manifold social processes due to its specific history, geographic conditions and other factors. Some of the former resulted in rejecting numerous elements of the Soviet past by a part of the local population. This included the very name of Kaliningrad, as a tribute paid to Mikhail Ivanovich Kalinin who has been considered one of the state and party officials responsible for mass purges in the 1930s and 1940s. the purpose of the article is to analyse the initiative put forward by a group of social activists to change the name ‘Kaliningrad’ into ‘Кёнигсберг’ (Königsberg, that is to return to the pre-war name of the city. As authors of the petition refer to previous attempts of changing the name and use them as an important part of their reasoning, the history of the notion has also been outlined with emphasis on the December 1988 discussion noted by Alexander Nikolaevich Yakovlev, then a Communist Party official. In the article, a brief introduction of the petition is followed by main arguments used by its supporters and the discussion which the document triggered among the local administration and in the media, in particular the Internet. The discussion concentrated on two aspects of the petition. First, controversies around procedural handling of the petition by Kaliningrad Duma. Secondly, fierce debates about phrases used in the document and their political significance in the context of the contemporary identity of Kaliningrad Oblast. Results of the debate and the impact the petition had on broader public opinion, both in Kaliningrad Oblast and the whole of Russia, turned out to be meagre. Only 400 signatures were collected across the country to support the idea. No decisive measures were taken on the administrative level such as moving the initiative toward a referendum. No agreement was reached between those who wish to turn the whole notion down and those who would like to postpone the final decision to a more distant future. In conclusion, it is worth noting that despite the obvious failure of the petition the discussion showed considerable social activity in Kaliningrad Oblast, especially on the part of the younger generation. This was reflected by a number of threads and posts in electronic media, many of which served as a basis for a constructive debate with relatively few irrelevant (insulting, aggressive and vulgar arguments. On the other hand, the article shows that there is still considerable nostalgia for the Soviet Union and its artifacts in Kaliningrad Oblast.

 20. Changes in The Content of Biodegradable Organic Matter in Tap Water in The City of Częstochowa / Zmiany Zawartości Biodegradowalnej Materii Organicznej w Wodzie Wodociagowej Dla Miasta Częstochowy

  Rakocz, Klaudia; Rosińska, Agata

  2016-03-01

  This paper presents research aimed at the assessment of biodegradable organic carbon content changes (BDOC) during water disinfection process. The water samples examined in the research came from intakes, pumping stations at treatment plants situated in the Silesia district and water consumers. The examined water was underground water. One water sample was disinfected by sodium sub chloride while the other one by ozone. BDOC was determined using the Joret method, which involves observation of dissolved organic carbon (DOC) decrease in the examined water. The research has shown that BDOC content fluctuates at every stage of the treatment process and distribution of the examined water. Another analyzed parameter was biological stability of water.

 1. Changes in The Content of Biodegradable Organic Matter in Tap Water in The City of Częstochowa / Zmiany Zawartości Biodegradowalnej Materii Organicznej w Wodzie Wodociagowej Dla Miasta Częstochowy

  Rakocz Klaudia

  2016-03-01

  Full Text Available This paper presents research aimed at the assessment of biodegradable organic carbon content changes (BDOC during water disinfection process. The water samples examined in the research came from intakes, pumping stations at treatment plants situated in the Silesia district and water consumers. The examined water was underground water. One water sample was disinfected by sodium sub chloride while the other one by ozone. BDOC was determined using the Joret method, which involves observation of dissolved organic carbon (DOC decrease in the examined water. The research has shown that BDOC content fluctuates at every stage of the treatment process and distribution of the examined water. Another analyzed parameter was biological stability of water.

 2. Assessment of Impact of the Rheological Parameters Change on Sensitivity of the Asphalt Strain Based on the Test Results / Ocena Wpływu Zmiany Parametrów Reologicznych Na Wrażliwość Deformacji Mieszanek Mineralno - Asfaltowych Na Podstawie Wyników Badań

  Kurpiel Artur

  2015-03-01

  Full Text Available Badanie pełzania pod obciążeniem statycznym jest obecnie najbardziej efektywnym badaniem pozwalającym na określenie reologicznych parametrów mieszanek mineralno - asfaltowych na podstawie krzywej pełzania. Stosowane obciążenia mają poziom nieniszczący i pozwalają na obserwację przebiegu odkształceń w czasie również po odciążeniu. Badanie może być realizowane przy ściskaniu, ścinaniu, rozciąganiu i zginaniu, a także w zakresie trójosiowym, w zależności od stosowanego aparatu realizującego zadany schemat naprężeń [1, 2, 3, 4, 5, 6].

 3. Zmiany w składzie chemicznym źdźbąa zbóz w fazie kłoszenia przy różnym poziomie nawożenia mineralnego [Changes in the chemical composition of corn culms and their ear-forming stage depending on mineral fertilization

  Maria Przeszlakowska

  2015-06-01

  Full Text Available A study was curried out on the influence of mineral fertilization on the chemical composition of the cell walls of culms of wheat, barley, rye, and oats at the ear-forming stage. The content of reducing sugars, protein, pectin substances, hemicellulose, lignin, ash, and α-cellulose has been determined as well as the distribution of some of the micro- and macroelements in the lower and the upper parts of culm.

 4. Effects caused by thermal shocks in plasma sprayed protective coatings from materials based on Al{sub 2}O{sub 3}; Zmiany wywolane wstrzasami cieplnymi w powlokach ochronnych natryskiwanych plazmowo z materialow na bazie Al{sub 2}O{sub 3}

  Gorski, L.; Wolski, T. [Institute of Atomic Energy, Otwock-Swierk (Poland); Gostynski, D. [Przedsiebiorstwo Nowych Technologii, Swierk-Otwock (Poland)

  1996-12-31

  Plasma sprayed coatings from the materials based on Al{sub 2}O{sub 3} with addition of NiO and TiO{sub 2} have been studied. Thermal shock resistance of these coatings has been tested on special experimental arrangement in the stream of hot and cold gases. Changes in coating microstructure has been determined by light microscopy methods. Phase transition caused by the experiments are revealed by X-ray diffraction methods. The resistance for thermal fatigue processes depends on used coatings materials. (author). 21 refs, 21 figs, 1 tab.

 5. Intensification of the Transition of Retained Austenite to Martensite Effected by Changing the Stress State in Trip Steel Wires / Intensyfikacja Przemiany Austenitu Szczątkowego W Martenzyt Pod Wpływem Zmiany Stanu Naprężenia W Drutach Ze Stali Typu Tr Ip

  Wiewiórowska S.

  2015-12-01

  Full Text Available Change in the stress state is one of the factors that determined the transition of retained austenite to martensite. It has been proved that in products made from wires of a TRIP structure, which is characterized by a high retained austenite content, loading them with varying in sign cyclic stresses of magnitudes lower than yield strength (R0.2 results in intensive transition of the retained austenite to martensite. The paper presents a comparative analysis of investigation results concerning the determination of the quantity of retained austenite in the structure of wire for two TRIP steel grades with varying carbon content after they have been loaded with varying in sing cyclic stresses of a magnitude smaller than R0.2 under rotating bending conditions. The investigation carried out has determined whether and, if so, to what extent the loading of wire with cyclic external stresses of magnitudes lower than R0.2 may influence the quantity of transformed retained austenite and thus the mechanical properties of the products.

 6. Patologiczne zmiany budowy morfologicznej pędu oraz anatomiczno-histologiczne u; łodydze fasoli (Phaseolus vulgaris L. spowodowane brakiem boru w pożywce [Morphopathological and anatomohistalogical changes in bean shoots due to boron deficiency in the nutrient medium

  Z. H. Załęska

  2015-06-01

  Full Text Available Boron deficiency did not change neitJher the size (on cross-section of the epidermis, cortex parenchyma, sclerenchymatous fiber and xylem fiber eels nor of the phloem conducting elements. Important changes due to boron deficiency occurred in the cells of the endodermis, phloem parenchyma, cambium and xylem. The endodermis was particularly sensitive and was the first to react to boron deficit. The effect of boron deficit on cell division consisted of inhibition of growth of the stem growth apex, frequently, though not always, cessation of cambium cell division, enhanced division of phloem parenchyma and endodermis cells.

 7. Zmiany w składzie chemicznym ściany komórkowej źdźbła pszenicy traktomanej chlorkiem chlorocholiny (CCC [Changes in the cell walls of wheat culms treated utith 2-chloroethyl-trime-thyl-ammonium chloride (CCC

  Maria Przeszlakowska

  2015-06-01

  Full Text Available The influence of 2-chloroethyl-trimethyl-ammonium chloride (CCC on the content of various constituents of the cell wall of the wheat culms var. Eka Nowa was investigated. Chromatographic analysis of the polysaccharides obtained from the cell wall of the wheat culms has been carried out. The content of pectic substances (pectins and protopectins in nodes and internodes of the wheat culms treated with CCC was determined.

 8. Intensification of the Transition of Retained Austenite to Martensite Effected by Changing the Stress State in Trip Steel Wires / Intensyfikacja Przemiany Austenitu Szczątkowego W Martenzyt Pod Wpływem Zmiany Stanu Naprężenia W Drutach Ze Stali Typu Tr Ip

  S. Wiewiórowska; Z. Muskalski; W. Ciepiela

  2015-01-01

  .... The paper presents a comparative analysis of investigation results concerning the determination of the quantity of retained austenite in the structure of wire for two TRIP steel grades with varying...

 9. Założenia i realizacja polityki zarządzania zasobami w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1992–2014

  Małgorzata Dąbrowicz

  2015-12-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono zmiany zachodzące w zarządzaniu zasobami Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1992–2014. Na podstawie analizy wewnętrznych regulacji dotyczących polityki gromadzenia i związanych z nią zagadnień zaprezentowano jej ewolucję w ostatnim dwudziestoleciu. Omówiono także towarzyszące jej zmiany w organizacji pracy i strukturze oraz zarządzaniu Biblioteką.

 10. Nowe zasady działalności firm audytorskich

  Kazimierz Sawicki

  2009-03-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono zmiany, stanowiące implementację Dyrektywy 2006/43/WE Unii Europejskiej w części dotyczącej funkcjonowania firm audytorskich w Polsce. Zgłoszono uwagi popierające nowe rozwiązania, jak też zawierające wątpliwości dotyczące skuteczności ich stosowania w praktyce.

 11. Światowy rynek jabłek i zagęszczonego soku jabłkowego

  Bugała, Anna

  2014-01-01

  The paper concerns current situation and major changes on the world market of apples and concentrated apple juice over the period of 2002-2012. Largest producers, exporters and importers were described, with particular focus on new market players that are of growing importance as regards the market share in trade. / Synopsis. W artykule przedstawiono sytuację i najważniejsze zmiany na światowym rynku jabłek oraz zagęszczonego soku jabłkowego w latach 2002-2012. Zdiagnozowano największych prod...

 12. The State Policy for Natural Gas Sector / Sektor Gazu Ziemnego W Polityce Państwa

  Szurlej, Adam

  2013-09-01

  This article reviews the state policy for natural gas sector. A particular attention has been given to how the assumptions of gas demand, import volumes and gas production from domestic reserves have developed in strategic documents. The restructuring of natural gas sector has been brought closer on the example of PGNiG S.A. (Polish Oil and Gas Company), and changes in the domestic gas market resulting from the implementation of EU law have been discussed as well. Major changes in the domestic gas market in the period of 1990-2011 have been presented along with the cooperation between Poland and Russia regarding the natural gas supply for the Polish market. W artykule dokonano przeglądu polityki państwa wobec sektora gazu ziemnego. W sposób szczególny przeanalizowano jak kształtowały się w dokumentach strategicznych prognozy w zakresie zapotrzebowania na gaz, wielkości importu i wydobycia gazu ze złóż krajowych. Przybliżono także restrukturyzację sektora gazu ziemnego na przykładzie PGNiG oraz zmiany na krajowym rynku gazu wynikające z implementacji prawa UE. Wskazano najważniejsze zmiany na krajowym rynku gazu ziemnego w latach 1990-2011 oraz scharakteryzowano współpracę polsko - rosyjską w zakresie dostaw gazu do Polski.

 13. Skórna postać leiszmaniozy u pacjenta powracającego z Maroka

  Aleksander Garlicki

  2010-09-01

  Full Text Available Wprowadzenie: Leiszmanioza jest tropikalną chorobą pasożytniczą,wywołaną przez pierwotniaki z rodzaju Leishmania. RezerwuaremLeishmania są ludzie i zwierzęta, a wektorem przenoszącym pasożytakomary z rodzaju Phlebotomus i Lutzomyia. Wyróżnia się trzy postaciechoroby: skórną, śluzówkowo-skórną i trzewną. Cel pracy: Zwrócenie uwagi na narastający problem zawlekaniachorób z krajów tropikalnych i trudności w rozpoznaniu skórnej lei szmaniozy. Opis przypadku: Pacjent, lat 29, został przyjęty do Kliniki z powoduowrzodzenia II palca stopy lewej po powrocie z 16-dniowego pobytuw Maroku. Początkowo był diagnozowany w miejscu zamieszkania,gdzie wykluczono leiszmaniozę, opierając się na negatywnych wynikachbadań zeskrobin skórnych i testów serologicznych. Po przyjęciudo Kliniki pobrano wycinek ze zmiany skórnej palca do badania histopatologicznego,w którym stwierdzono zmiany sugerujące tę chorobę.Do leczenia włączono ketokonazol na 4 tygodnie, uzyskując niewielkąpoprawę. Po tej terapii obserwowano stałą, choć wolną, poprawę miejscowąi po kolejnych 3 miesiącach doszło do całkowitego wygojeniazmian skórnych. Wnioski: W procesie diagnostycznym skórnej leiszmaniozy należyuwzględnić ocenę histopatologiczną wycinka ze zmiany. W związkuz coraz częstszymi wyjazdami do stref występowania leiszmaniozynależy oczekiwać zwiększenia liczby przypadków tej choroby w Polsce.

 14. Changes in flood risk impacted by river training – case study of piedmont section of the Vistula river

  Łajczak Adam

  2014-12-01

  Full Text Available Zmiany w zagrożeniu powodziowych powodowane przez regulację rzeki na przykładzie przedgórskiego odcinka Wisły. W pracy zanalizowano główne problemy związane z zagrożeniem powodziowym w dolinie przedgórskiego odcinka Wisły (południowa Polska. Ten odcinek rzeki podlega pracom regulacyjnym od połowy XIX wieku. Omówiono wiele problemów wpisujących się w główny nurt dyskusji na temat efektywności stosowanych metod regulacji rzek. Główną uwagę zwrócono na: (1 aktualny stan zagrożenia powodziowego, (2 wielkość odpływu rzeki, (3 zmiany w zagrożeniu powodziowym od początku prac regulacyjnych z uwzględnieniem zmian w geometrii koryta i zmian w wielkości odpływu rzeki odzwierciedlających efekty prac regulacyjnych. Za główną cechę hydrologiczną badanego odcinka Wisły należy uznać znaczny od zapoczątkowania prac regulacyjnych wzrost wielkości przepływu pełnokorytowego, który trwa nadal. Oznacza to, że zmniejsza się ilość wody w rzece, która podczas stanów wyższych od stanu pełnokorytowego może zatapiać strefę międzywala. Tą uwagę uznano za podstawę analizy zmian w zagrożeniu powodziowym w przedgórskim odcinku Wisły. Ocenę tych zmian w badanym odcinku rzeki nie można jednak uznać za jednoznaczną, gdyż niektóre zmiany w warunkach odpływu przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka powodzi, podczas gdy inne są odpowiedzialne za jego zwiększenie. W pracy wykorzystano dane z ponad 100-letniego okresu udostępnione przez Państwową Służbę Hydrologiczną, uwzględniono również mapy opublikowane w dużej skali w ostatnich 230 latach, a także wyniki badań terenowych autora.

 15. Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na kondycję płodu

  Merklinger-Gruchała, Anna; Kapiszewska, Maria

  2011-01-01

  Praca recenzowana / peer-reviewed paper Epidemiologia i biologia reprodukcyjna dostarczają wielu dowodów wskazujących na większą wrażliwość płodów i noworodków na toksyny środowiskowe w porównaniu z osobami dorosłymi. Do najbardziej wrażliwych okresów w życiu rozwijającego się organizmu zalicza się okres ciąży między innymi ze względu na szybkość proliferujących komórek i zmiany w metabolizmie hormonalnym. Zaobserwowano negatywny wpływ zanieczyszczeń powietrza, takich jak dwutlenek siarki...

 16. Microstructure Evolution and Mechanical Properties of C-Mn Cold Rolled Dual Phase Steel after Continuous Annealing Process in Laboratory Conditions

  Šebek M.

  2014-06-01

  Full Text Available Praca dotyczy wpływu parametrów wyżarzania na zmiany mikrostruktury i właściwości mechaniczne stali dwufazowej C-Mn. Stal dwufazową poddano wyżarzaniu w warunkach laboratoryjnych według trzech wybranych cykli: w zakresie między krytycznym (780°C. w obszarze austenitu (920°C i w obszarze austenitu (920°C ze schładzaniem do zakresu między- krytycznego (780*0 przy temperaturze wytrzymania 495°C. Przeprowadzono symulację schematów wyżarzania przy użyciu symulatora obróbki cieplno-plastycznej Gleeble. Uzyskana mikrostruktura składa się z trzech faz: osnowy terrytycznej. martenzytu oraz ziaren martenzytu/bainitu. W celu identyfikacji mikrostruktury wykonano badania metodą TEM oraz nanoindentacji.

 17. The Impact of Varied Fertilisation on the Concentration of Cadmium and Copper in Organs of Willow Trees (Salix Viminalis / Wpływ Zróznicowanego Nawożenia Na Zawartość Kadmu I Miedzi W Wierzbie Wiciowej (Salix Viminalis

  Sieciechowicz Aleksandra

  2015-03-01

  Full Text Available W pracy określono wpływ zróżnicowanego nawożenia osadami ściekowymi na zmiany zawartości kadmu i miedzi w wierzbie wiciowej przez pierwsze trzy lata uprawy. Najmniejszą średnią zawartość kadmu w biomasie Salix viminalis wykazano dla plantacji nawożonej mineralnie. Średnia zawartość miedzi w biomasie roślin nawożonych mineralnie była o ok. 23,4% większa od zawartości tego metalu w roślinach uprawianych na glebie nienawożonej.

 18. A new concept for creating the basic map

  Parzyński, Zenon

  2014-12-01

  A lot of changes have been made to the legislative regulations associated with geodesy during the implementation of the INSPIRE Directive in Poland (amongst others, the structure of databases). There have also been great changes concerning the basic map and the method of its creation and updating. A new concept for creating the basic map is presented in this article Dokonaliśmy wielu zmian w prawnych regulacjach dotyczących geodezji w trakcie implementacji Dyrektywy INSPIRE w Polsce (m.in. struktury baz danych). Bardzo duże zmiany objęły mapę zasadniczą i procedury jej tworzenia i uaktualniania. W artykule jest zaprezentowana nowa koncepcja tworzenia mapy zasadniczej.

 19. Eutanazja. Potwierdzenie czy zaprzeczenie człowieczeństwa?

  Kosowicz, Marcel

  2015-01-01

  Rozwój cywilizacji wpływa na jakość życia człowieka. Wraz z postępującymi przemianami pojawiają się pytania o moralność oraz godność ludzi. Zmianie ulegają także poglądy nt. eutanazji. Kościół, lekarze czy filozofowie w odmienny sposób motywują swoje stanowiska. Bez względu na przytaczane opinie i argumenty, eutanazja jest naruszeniem wartości życia. Zgoda na takie i inne działania powoduje erozję systemu wartości. Powoduje brak kontroli oraz niewiedzę, kiedy powiedzieć stop. The developme...

 20. Alternative Evaluation of the Properties of the Silica Sands

  Beňo J.

  2014-06-01

  Full Text Available Piaski kwarcowe stanowią podstawowe tworzywo na osnowę mas formierskich i rdzeniowych. Stąd istnieje bardzo wiele metod charakteryzujących ich jakość, co umożliwia poznanie ich zalet i wad. Mało jest jednak prac opisujących wpływ systemów transportowych odlewni oraz systemów suchej regeneracji mas na zmianę ich składu granulometrycznego oraz zawartości frakcji pylastych na właściwości mas. Celem niniejszej pracy jest ocena skłonności piasku kwarcowego do rozkruszania, (tworzenia frakcji pyłowych i zmianie granulometrii według nowo opracowanej metodyki uwzględniającej charakterystyczne cechy piasku wynikające z jego pochodzenia, kształty ziaren i charakteru powierzchni.

 1. Współczesne kierunki modelowania raportówfinansowych na przykładzie wybranych modyfikacjibilansu i rachunku przepływów pieniężnych

  Ewa Śnieżek

  2009-03-01

  Full Text Available W dobie globalizacji i harmonizacji zasad rachunkowości, sprawozdawczość finansowa, ewoluując w kierunku raportowania biznesowego, po raz kolejny zmienia swoje oblicze, dostosowując się do potrzeb informacyjnych jej użytkowników. Redefiniowanie modelu sprawozdawczości finansowej oraz zmiany jej struktury i zakresu są uwarunkowane zmieniającymi się potrzebami informacyjnymi użytkowników sprawozdań finansowych. Nowoczesne podejście do kształtu i zakresu raportu biznesowego determinuje powstawanie nowych koncepcji form przekazu informacji i tworzenie modeli sprawozdawczych. W artykule przedstawiono próby modelowania bilansu i rachunku przepływów pieniężnych jako przykład współczesnych trendów rozwoju sprawozdawczości finansowej.

 2. Uszkodzenia cieplne lotniczych silników turbinowych

  Szczepankowski Andrzej

  2016-08-01

  Full Text Available Najczęściej spotykane w procesie eksploatacji lotniczych silników turbinowych (LST przyczyny inicjacji uszkodzeń cieplnych zespołów turbin zostały opisane i zilustrowane przykładami stwierdzanej, podczas wykonywania kontroli endoskopowych, postępującej degradacji stanu powierzchni części i podzespołów różnego typu jednostek napędowych. Omówiono najczęściej wprowadzane w nich zmiany konstrukcyjno-technologiczne. Zwrócono też uwagę na wady wynikające z błędów, jakie popełnia się w procesie eksploatacji, remontu czy też wytwarzania, a rzutujących na bezpieczeństwo użytkowania LST.

 3. Miejsce przeszłości w przestrzeni ponowoczesności. Landmarki w krajobrazie kulturowym Ustronia jako przykład „re-konstruowania” wspólnoty lokalnej

  2014-01-01

  Artykuł stanowi studium przypadku ukazujące przeobrażenia przestrzeni symbolicznej w niewielkiej miejscowości sytuującej się na wielorako pojętym pograniczu. Autorka omawia przykład Ustronia na Śląsku Cieszyńskim, w którym przez dwa wieki współistniały rolnictwo, przemysł i uzdrowisko, a obecnie dominuje turystyka. Zachodzące zmiany nie są jednak biernie przyjmowane przez mieszkańców, gdyż krajobraz kulturowy zależy od nawarstwień historycznych i funkcjonowania w pamięci zbiorowej. W podtrzym...

 4. Feminist Aliens, Memoirs from the Margins. A Caribbean “Feminist’s” Experience in Western Feminism

  Andrea Baldwin

  2013-01-01

  Full Text Available Badaczki feministyczne z krajów rozwijających się przez długi czas pisały o napięciu między feminizmami Zachodnimi a feminizmami krajów rozwijających się. Zachodnie feministki często przedstawiają kobiety z krajów rozwijających jako poddaną opresji monolityczną grupę z „trzeciego świata”. W niniejszym artykule zakładam, że władza zakorzeniona w tego rodzaju przedstawieniach niejawnie kategoryzuje kobiety ze świata rozwijającego się jako „inne” i tym samym umożliwia zachodnim feminizmom określanie, czyja wiedza jest odpowiednia w kontekście rozwijania feministycznej epistemologii. Podkreślam również, że dla rozwoju nauki feministycznej konieczne jest uznanie, że feministki z każdego zakątka świata posiadają wiedzę i doświadczenie, które powinny być postrzegane jako wartościowy wkład w feminizm. W swoim artykule stawiam pytanie o to, czy może dojść do zmiany w sposobach wytwarzania wiedzy feministycznej, zmiany umożliwiającej przekroczenie obecnych ograniczeń i wprowadzenie solidarności w praktyki feministyczn.

 5. Wpływ wysiłku fizycznego na funkcję układu oddechowego w twardzinie układowej

  Stanisław Sierakowski

  2010-12-01

  Full Text Available Cel: Powikłania ze strony układu oddechowego stanowią główną przyczynę zgonów pacjentów z twardziną układową (TU. Tętniczenadciśnienie płucne i śródmiąższowa choroba płuc stanowią najistotniejszez nich. Pacjenci są jednak często zdiagnozowani dopierow późnym okresie choroby, dlatego też istotne jest opracowaniemetody diagnostycznej do wczesnego wykrywania tych powikłań.Celem pracy była ocena wpływu wysiłku fizycznego na zmiany parametrówoddechowych. Materiały i metody: Badania przeprowadzono wśród 32 pacjentów zezdiagnozowaną TU; 72% pacjentów miało postać ograniczoną TU,28% postać uogólnioną. Wykonywano pomiar zdolności dyfuzyjnejpłuc dla tlenku węgla (DLCO, natężonej pojemności życiowej (FVC,natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1 orazcałkowitej pojemności płuc (TLC w spoczynku oraz bezpośrednio pozakończeniu wysiłku fizycznego. Wyniki: Pod wpływem wysiłku fizycznego obserwowano wzrostDLCO od 59,7% do 68,1% wartości należnej (p < 0,005. Nie stwierdzononatomiast istotnych statystycznie zmian wartości FVC, FEV1oraz TLC. Wnioski: U chorych na TU zdolność dyfuzyjna płuc dla tlenku węglapo wysiłku fizycznym uległa istotnej statystycznie poprawiew porównaniu z wartościami spoczynkowymi. Związane jest toz koniecznością zapewnienia właściwego utlenowania krwi tętniczeji wynika m.in. ze zwiększenia pojemności łożyska naczyniowego.W klinicznej interpretacji wartości DLCO należy uwzględniać opróczstężenia hemoglobiny i objętości pęcherzykowej także wpływ wysiłkuoraz związane z nim zmiany wielkości objętości rzutu serca.

 6. Uwarunkowania zaburzeń poznawczych powstających wskutek leczenia onkologicznego i wybrane sposoby terapii kognitywnej

  Magdalena Bury

  2015-04-01

  Full Text Available Jak wynika z aktualnych danych empirycznych, sytuację pacjenta cierpiącego na nowotwór mogą dodatkowo utrudniać współwystępujące zaburzenia poznawcze pojawiające się wskutek leczenia onkologicznego; zaburzenia te określa się jako chemobrain. Rezultaty badań są bardzo zróżnicowane – zarówno w zakresie powszechności zaburzeń poznawczych, ich nasilenia czy czasu trwania, jak i w zakresie czynników determinujących lub modyfikujących objawy dotyczące procesów poznawczych. Do mechanizmów bezpośrednio wpływających nawystąpienie zaburzeń poznawczych zalicza się czynniki neurotoksyczne, stres oksydacyjny, uszkodzenie DNA, zmiany hormonalne, dysregulację immunologiczną, zmiany naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego, predyspozycje genetyczne. Pośrednio na powstawanie zaburzeń oddziałują natomiast mutacje genetyczne, cytokiny prozapalne, zespoły paranowotworowe, rodzaj leczenia, polimorfizm genetyczny, reaktywność immunologiczna, dieta, poziom hormonów i wcześniejsze zasoby poznawcze chorego. Celem artykułu jest analiza wyników badań wyjaśniających zróżnicowane skutki poznawcze leczenia onkologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem dysregulacji poziomu cytokin – mającej, jak się wydaje, istotny udział wpatogenezie objawów chemobrain. Omówiono także kilka podejść terapeutycznych wspomagających codzienne funkcjonowanie poznawcze pacjentów onkologicznych: trening MAAT (Memory and Attention Adaptation Training, metodę CBMEM (Cognitive-Behavioral Model of Everyday Memory, ćwiczenia C-Car and Strategy Training, metodę redukcji stresu MSBR (Mindfulness-Based Stress Reduction i polski system RehaCom. Wszystkie wymienione propozycje mają na celu usprawnianie wybranych funkcji, takich jak uwaga albo pamięć, wzrost samoświadomości deficytów i poprawę samokontroli.

 7. Empire, Colony, and Globalization. A Brief History of the Nahuatl Language

  Justyna Olko

  2015-06-01

  Full Text Available Empire, Colony, and Globalization. A Brief History of the Nahuatl Language This paper is the first attempt to outline the cultural and sociopolitical history of Nahuatl, one of the most important native languages of America, beginning with preconquest times, focusing on its role in the Aztec empire, and continuing through the colonial period until the present. We discuss the most important elements of the Nahua writing tradition, its changes under contact with European culture and Spanish, as well as modern threats to its survival. We finish with current prospects for revitalization.   Imperium, kolonia i globalizacja. Krótka historia języka nahuatl Artykuł jest pierwszą próbą zarysowania kulturowej i społeczno-politycznej historii języka nahuatl, jednego z najważniejszych języków tubylczych Ameryki, począwszy od czasów przedhiszpańskich, a zwłaszcza jego roli w imperium azteckim, przez czasy kolonialne aż po sytuację obecną. Przedmiotem dyskusji są najważniejsze elementy związane z tradycją piśmiennictwa w tym języku, jego zmiany pod wpływem kontaktu z kulturą europejską i językiem hiszpańskim, aktualne zagrożenia oraz możliwe scenariusze jego rewitalizacji.

 8. Rozwój potencjału ludzkiego wyzwaniem bibliotek XXI wieku

  Adamiec-Warzecha Sabina

  2015-12-01

  Full Text Available Na przestrzeni wieków można zaobserwować radykalne zmiany w organizacji bibliotek. Rejestr czynności realizowanych we współczesnych bibliotekach oprócz procesów bibliotecznych zawiera także coraz więcej funkcji pochodzących z różnych obszarów zarządzania. Wśród wielu rozmaitych zadań realizowanych w bibliotekach nie powinno zabraknąć rozwoju potencjału zatrudnianych pracowników. Rozwój potencjału ludzkiego umożliwia osiągnięcie szeregu wymiernych korzyści zarówno dla biblioteki, jak również pracowników. Pozwala bibliotece zaktualizować oraz uzupełnić potencjał ludzki personelu adekwatnie do występujących aktualnie potrzeb. Proces rozwoju potencjału ludzkiego kreuje ponadto biblioteczną wartość naddaną. W praktyce oznaczać to będzie skuteczną mediację oraz efektowne usługi.

 9. BADANIE EWOLUCJI STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

  Beata NOWOGOŃSKA

  2016-07-01

  Full Text Available Perspektywa utrzymania budynków mieszkalnych w odpowiednim stanie technicznym narzuca zadania optymalnego planowania prac remontowych, a prawidłowe opracowanie zakresu i programu remontu wymaga ustalenia diagnozy. Diagnostyka stanowi podstawę właściwie prowadzonej działalności remontowej w każdym obiekcie technicznym. Diagnoza obejmuje zadania dotyczące zarówno oceny aktualnego stanu technicznego jak i prognozy rozwoju zmian tego stanu. Prognostyczny opis czasu życia budynku w ujęciu matematycznym pozwala na opracowanie precyzyjnych strategii przywracających odpowiedni poziom efektywności eksploatacyjnych. Opracowany model predykcji właściwości użytkowych budynku pozwala na przewidywanie zmian stanu technicznego budynku. W artykule przedstawiona jest problematyka badania ewolucji stanu technicznego wykonanego w technologii tradycyjnej. Budynek i jego elementy składowe w każdej chwili użytkowania znajdują się w pewnym stanie technicznym, a zmiany stanu technicznego traktuje się jako ciąg stanów uporządkowanych według wartości zmiennej czasowej. W artykule zaprezentowana jest także ocena zgodności zaproponowanego modelu z wynikami kontroli okresowych budynków w Żarach.

 10. Transformations and Reforms of European Health Care Systems: The Case of Estonia

  Suchecka Jadwiga

  2014-09-01

  Full Text Available Celem artykułu jest prezentacja głównych kierunków zmian wprowadzanych w estońskim systemie zdrowia po transformacji systemowej gospodarki narodowej i przystąpieniu Estonii do Unii Europejskiej. Szczególna uwaga została zwrócona na sposoby pozyskiwania, gromadzenia i redystrybucji środków finansowych przeznaczonych na opiekę zdrowotną w poszczególnych okresach wprowadzania zmian. Początkowe zmiany wprowadzały daleko idącą decentralizację systemu zdrowotnego, natomiast kolejne reformy doprowadziły do ponownej jego centralizacji. Nasilenie się procesów ponownej centralizacji finansowania i zarządzania ochroną zdrowia nastąpiło po roku 2008, w którym zaobserwowano znaczny wpływ światowego kryzysu finansowego na kondycję gospodarki Estonii. W rezultacie wprowadzanych zmian ukształtował się mieszany system Bismarcka, zwany również hybrydowym.

 11. Planning Documents As an Element of Modernizing the Urban Structure of the Poznań Metropolitan Area/ Dokumenty Planistyczne Jako Element Modernizacji Struktury Urbanistycznej Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego

  Bonenberg Wojciech

  2015-06-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono sprawozdanie z badań dotyczących roli dokumentów planistycznych w procesie modernizacji poznańskiego obszaru metropolitalnego (POM. W ostatnich 25 latach nastąpiły dynamiczne zmiany społeczne, gospodarcze i przestrzenne na tym obszarze, który stanowi coraz bardziej zintegrowane miejsce wspólnego zamieszkania, pracy i rekreacji dla miliona mieszkańców. Rodzące się wyzwania dotyczące modernizacji funkcjonalnej, przestrzennej i infrastrukturalnej POM wymagają nowych metod planistycznych. W tym zakresie istniejące dokumenty planistyczne oraz metody ich sporządzania, nie nadążają za postępującymi zmianami i stanowią przeszkodę w modernizacji obszaru metropolitalnego. Celem referatu jest identyfikacja zagrożeń wynikających z niespójności istniejących zapisów planistycznych. Przedstawiono również rekomendacje mające służyć dostosowaniu dokumentów planistycznych do wyzwań modernizacyjnych POM.

 12. Pomiar wartości kapitału ludzkiegona przykładzie Formuły Saarbrücken

  Anna Wlizło

  2010-10-01

  Full Text Available W rezultacie zachodzących przemian społeczno-gospodarczych następują istotne zmiany w metodach zarządzania przedsiębiorstwem. Czynniki produkcyjne, jak kapitał, praca, ziemia, nie są w dobie ery postindustrialnej wystarczające dla prawidłowego funkcjonowania na rynku gospodarczym. W obecnych czasach silna pozycja konkurencyjna zależy bowiem od dostępu do zasobów niematerialnych, takich jak wiedza, umiejętności, doświadczenie, których źródłem jest kapitał ludzki. Stanowi on najważniejszy element gospodarowania przedsiębiorstwa i należy go zmierzyć. W literaturze przedmiotu podjęto wiele prób pomiaru wartości kapitału ludzkiego, do tej pory nie skonstruowano jednak powszechnie akceptowanej metody. W niniejszym artykule zaprezentowano kilka metod pomiaru wartości kapitału ludzkiego, ze szczególnym naciskiem na metodę opracowaną przez naukowców z Uniwersytetu w Saarbrücken, zwaną Formułą Saarbrücken.

 13. Wpływ dymu tytoniowego na płodność mężczyzn

  Ewa Ochwanowska

  2017-06-01

  Full Text Available Wraz ze wzrastającą świadomością społeczeństwa na temat szkodliwości palenia dla zdrowia, palenie tytoniu staje się coraz mniej popularne w wielu rejonach świata. Spadek liczby osób palących papierosy obserwuje się również w Polsce. Mężczyźni należą do przeważającej grupy osób uzależnionych. Zarówno aktywne jak i bierne palenie papierosów może stać się przyczyną chorób układu sercowo-naczyniowego, udaru mózgu, nowotworów płuc i krtani. Najnowsze badania wykazują, że związki zawarte w dymie papierosowym mogą indukować zmiany w układzie endokrynnym i zaburzać proces spermatogenezy u palaczy.

 14. Dyskusja wokół celu sprawozdawczości finansowej opartej na MSSF

  Edyta Łazarowicz

  2016-07-01

  Full Text Available Celem artykułu jest analiza i ocena propozycji zmian odnośnie do celu sprawozdawczości finansowej opartej na Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF przedstawionych w komentarzach do projektu Założeń koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej (2015. Większość respondentów uważa, że w celu sprawozdawczości finansowej należy zwiększyć znaczenie dostarczania informacji o wypełnieniu funkcji powierniczej przez kierownictwo (stewardship. Ponadto proponują oni przedstawienie definicji stewardship w Założeniach koncepcyjnych oraz wskazanie konsekwencji zmiany celu sprawozdawczości finansowej dla przyszłego tworzenia standardów i dla sporządzania sprawozdań finansowych. Z analizy komentarzy i przeglądu literatury wynika, że cel sprawozdawczości finansowej powinien być zmieniony. Sprawą dyskusyjną pozostaje jednak, czy stewardship powinien być odrębnym celem. Niestety, jest za mało badań dotyczących relacji pomiędzy stewardship i użytecznością decyzyjną. Ich wyniki mogłyby wskazać twórcom standardów rachunkowości potencjalne kompromisy i konflikty między nimi.

 15. Autyzm dziecięcy i niepełnosprawność intelektualna u 6-letniego chłopca ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy funkcjonalnej i wczesnego wsparcia rozwoju – studium przypadku

  Szymon Godawa

  2016-12-01

  Full Text Available Niniejsze studium przypadku dotyczy 6-letniego chłopca z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i autyzmem dziecięcym oraz jest próbą syntetycznego spojrzenia na funkcjonowanie dziecka w środowisku domowym i grupie rówieśniczej. Szczególne miejsce w pracy zajmują zagadnienia związane z szeroko rozumianym wsparciem rozwoju, systemowym postrzeganiem funkcjonowania rodziny, optymalizacją otoczenia dziecka autystycznego i dietetyką. Zwrócono także uwagę na znaczenie diagnozy funkcjonalnej – dokonywanej przez zespół wczesnego wsparcia rozwoju – która pozwala spojrzeć na dziecko i jego bliskich w sposób holistyczny. Na konkretnym przykładzie zaprezentowano, jakie zmiany mogą się dokonać w życiu dziecka w ciągu 3 lat, jeśli w proces terapeutyczny zostaną zaangażowani członkowie rodziny, a modyfikacji ulegną pozornie mało istotne aspekty życia.

 16. The Essence Of The Emerging Markets’ Investment Risk. Comparative Analysis Of American And Central European Convertible Bond Issuers / Istota Ryzyka Inwestycyjnego Rynków Wschodzących. Analiza Porównawcza Amerykańskich I Środkowoeuropejskich Emitentów Obligacji Zamiennych

  Marszałek Jakub

  2015-08-01

  Full Text Available W niniejszym artykule podjęto próbę identyfikacji czynników determinujących rating kredytowy emitentów instrumentów dłużnych na rynkach wschodzących. Padaniu poddano grupę emitentów obligacji zamiennych z lat 2001-2012, z czego połowa pochodziła z Europy Środkowej i Wschodniej, natomiast druga część to podmioty amerykańskie. Analiza dotyczyła wyłącznie par obligacji o tym samym ratingu, nadanym przez brytyjską agencje Fitch, która specjalizuje się w analizie rynków wschodniej i centralnej Europy. Przeprowadzona analiza pozwala zauważyć, że istotnym czynnikiem różnicującym obie grupy obligacji jest ryzyko wypłacalności rozumiane przez poziom zadłużenia, stopień dźwigni finansowej oraz płynność bieżącą. Zmiany wartości zadłużenia, a więc posiadanych przez inwestorów zagranicznych aktywów wydają się główną przyczyną wyższych wymagań wobec emitentów z rynków wchodzących.

 17. Miscellanea to the relation between notions of "organization" and "institution"

  Julian Daszkowski

  2009-06-01

  Full Text Available Historycy gospodarki bardzo wyraźnie podkreślają, że od połowy XIX wieku organizowanie komercyjnych przedsiębiorstw i zarządzanie nimi stało się nowym1 i specyficzny m2 obszarem powszechnego działania w gospodarce, przynosząc sukcesy nie jednokrotnie większe od tych, które wynikały z postępów techniki3. Z te go powodu oprócz pojawienia się nowych nazw i pojęć, nastąpiły także liczne zmiany i modyfikacje w sposobach oraz okolicznościach używania słów na oznaczenie nowych zjawisk lub relacji między nimi. Tak na przykład nazwa „organizacja" w znaczeniu rzeczowo-atrybutowym4 zaczęła być używana zamiennie z nazwami „przedsiębiorstwo", „osoba prawna", „korporacja", „spółka", a nawet „firma". Jest to istniejący do dziś językowy zwyczaj, w którym różne nazwy są traktowane jako stylistyczne warianty symbolizujące tą samą treść.

 18. Choroby oraz pielęgnacja skóry głowy i włosów

  Szklarczyk, Małgorzata; Goździalska, Anna; Jaśkiewicz, Jerzy

  2012-01-01

  Praca recenzowana / peer-reviewed paper Skóra głowy może być wrażliwa z natury lub może stać się taka w wyniku niekorzystnie działających czynników zewnętrznych, które prowadzą do osłabienia naturalnej bariery ochronnej skóry. Mieszek włosowy, z którego wyrasta włos jest bardzo wrażliwy. Zmiany w jego obrębie powodują wyraźne wahania w rozwoju włosa, w tym prowadząc do jego utraty. Problemy związane ze skórą głowy i włosów wymagają natychmiastowej reakcji, gdyż są wskaźnikiem nieprawidł...

 19. Wrodzone miopatie – choroby mięśni szkieletowych związane z zaburzeniami struktury i funkcji filamentu aktynowego

  Katarzyna Robaszkiewicz

  2011-01-01

  Full Text Available Wrodzone miopatie są heterogenną pod względem klinicznym i genetycznym grupą chorób układu mięśniowego, charakteryzującą się strukturalnymi zaburzeniami w obrębie włókien mięśniowych oraz osłabieniem i deformacją różnych partii mięśni. W obrazie klinicznym pacjenci prezentują wiele objawów – od ostrych, prowadzących do śmierci we wczesnym okresie noworodkowym, do łagodnych ujawniających się dopiero w wieku dojrzałym. W obrazach mikroskopowych mięśni zmiany strukturalne przybierają postać nitkowatych wtrętów w sarkoplazmie (miopatia nemalinowa – NM lub jądrze komórkowym (miopatia z wewnątrzjądrowymi pałeczkami – IRM, czapeczkowatych struktur umieszczonych obwodowo w komórce (miopatia typu czapeczek – CD, akumulacji filamentów aktynowych we włóknie mięśniowym (miopatia aktynowa – AM, zmian w wielkości i liczbie wolnych i szybkich włókien mięśniowych (wrodzona dysproporcja typów włókien – CFTD, nieregularnej linii Z, czy też zmian w położeniu jąder komórkowych. Za rozwój wrodzonych miopatii odpowiedzialne są mutacje w kilku genach kodujących białka mięśniowe. Najczęstsze mutacje dotyczą genów kodujących białka związane z cienkim filamentem – aktyną ([i]ACTA1[/i], tropomiozyną ([i]TPM2 i TPM3[/i], troponiną ([i]TNNT1[/i] i [i]neb[/i]uliną (NEB. Badania[i] in vitro [/i]i [i]in vivo [/i]wykazały, że zidentyfikowane mutacje wywołują zmiany w strukturze białek cienkiego filamentu, zaburzające procesy polimeryzacji i stabilizacji aktyny, jej wewnątrzkomórkowej lokalizacji oraz regulacji oddziaływań aktyny z miozyną. Wiele wyników wskazuje na „toksyczne” działanie białka zmienionego przez mutację. Niestety, nie istnieje prosta korelacja między zmianą w funkcji białek a patomorfologią i objawami klinicznymi miopatii.

 20. Genetyczne przyczyny upośledzenia umysłowego, z którymi neurolog może spotkać się w codziennej praktyce

  Karol Jastrzębski

  2013-06-01

  Full Text Available Upośledzenie umysłowe określane jest jako istotnie niższy od przeciętnego poziom funkcjonowania intelektualnego, występujący łącznie z upośledzeniem w zakresie przystosowania się, wiążący się ze zmianami w ośrodkowym układzie nerwowym. Zamiennie używa się takich terminów, jak: niedorozwój umysłowy, zahamowanie rozwoju umysłowego, obniżenie sprawności intelektualnych, opóźnienie rozwoju umysłowego oraz niepełnosprawność intelektualna, ostatnio zaś mówi się o zaburzeniach w uczeniu się. W latach 90. XX wieku nastąpiły ogromne zmiany w ujęciu upośledzenia umysłowego. Nastąpiło odejście od tradycyjnej, medycznej i biologicznej koncepcji, według której upośledzenie było traktowane jako stan nieodwracalny i wyznaczający niski pułap rozwojowy. Upośledzenie umysłowe jest nie tylko zaburzeniem biologicznym, ale także psychologicznym stanem, do którego dochodzi się w rezultacie nieprawidłowego procesu rozwojowego. Wpływ na ten stan mają: okres prenatalny (naświetlanie promieniami rentgenowskimi, zażywanie przez matkę leków w czasie ciąży, alkohol, dym papierosowy, narkotyki, wirusowe i bakteryjne zakażenia, czynniki immunologiczne, okres perinatalny (wstrząs dla rodzącego się dziecka, uszkodzenia funkcjonowania mózgu, przedwczesny poród, zamartwica, błędy jatrogenne w okresie okołoporodowym oraz okres postnatalny [przebyte choroby zakaźne i powikłania (odra i krztusiec, urazy (wypadki, zatrucia (np. ołowiem oraz zatrucia pokarmowe]. Klasyfikacja upośledzeń umysłowych może być rozmaita, zależy od wybranego kryterium. Najbardziej znana jest czterostopniowa klasyfikacja: 1 upośledzenie w stopniu lekkim, 2 umiarkowanym, 3 znacznym oraz 4 głębokim. Jak wykazano, bardzo ważną rolę w przypadku przyczyn upo- śledzeń umysłowych odgrywają czynniki genetyczne. Wśród czynników genetycznych powodujących upośledzenie umysłowe wyróżnia się zmiany związane z: liczbą lub

 1. The Impact of Varied Fertilisation on the Concentration of Cadmium and Copper in Organs of Willow Trees (Salix Viminalis) / Wpływ Zróznicowanego Nawożenia Na Zawartość Kadmu I Miedzi W Wierzbie Wiciowej (Salix Viminalis )

  Sieciechowicz, Aleksandra

  2015-03-01

  The paper presents the impact of varied fertilisation with sewage sludge on the concentration of cadmium and copper in willow organs during the first three years of cultivation. The lowest mean concentration of cadmium in Salix viminalis biomass was found in the plantation fertilised only with mineral fertilisers. The mean content of copper in the biomass of plants fertilised with mineral fertilisers was higher than the content of this metal in plants grown in non-fertilised soil by 23.4%. It has been shown that the method of fertilisation does not have an impact on the cadmium allocation in different organs. The highest content of cadmium and copper in the willow biomass was found in the foliage (1,76 mg/kgd.m. and 12,73 mg/kgd.m. respectively). W pracy określono wpływ zróżnicowanego nawożenia osadami ściekowymi na zmiany zawartości kadmu i miedzi w wierzbie wiciowej przez pierwsze trzy lata uprawy. Najmniejszą średnią zawartość kadmu w biomasie Salix viminalis wykazano dla plantacji nawożonej mineralnie. Średnia zawartość miedzi w biomasie roślin nawożonych mineralnie była o ok. 23,4% większa od zawartości tego metalu w roślinach uprawianych na glebie nienawożonej. Wykazano, że sposób nawożenia nie wpływa na miejsce kumulowania się kadmu w roślinie. Najwyższe zawartości kadmu i miedzi odnotowano w próbkach listowia Salix viminalis (odpowiednio 1,76 mg/kgs.m. i 12,73 mg/kgs.m.).

 2. Zespół Sjögrena – aktualne spojrzenie na kryteria klasyfikacyjne i wskaźniki aktywności procesu chorobowego

  Justyna Fryc

  2010-12-01

  Full Text Available Zespół Sjögrena jest przewlekłą, autoimmunologiczną chorobą,w której dochodzi do zajęcia gruczołów wydzielania zewnętrznegoi związanego z tym pojawienia się objawu suchości. Często stwierdzasię również zmiany w innych układach i narządach (objawypozagruczołowe oraz częstsze występowanie chłoniaków wywodzącychsię z limfocytów B. Patogeneza choroby wciąż jednak niejest do końca poznana. Obecnie stosowane kryteria diagnostycznei klasyfikacyjne budzą kontrowersje i nie są powszechnie akceptowane.Skutkuje to opóźnieniem w czasie ustalenia właściwego rozpoznania.W 2003 r. powołano grupę ekspertów SICCA (Sjögren’sInternational Collaborative Clinical Alliance, której zadaniem jestopracowanie nowych kryteriów diagnostycznych i klasyfikacyjnychzespołu Sjögrena. W celu oceny skuteczności nowych metod terapiiw latach 2007 i 2009 opublikowano trzy wskaźniki oceny aktywnościprocesu chorobowego SSDAI (Sjögren Syndrome Disease ActivityIndex, SCAI (Sjögren’s Systemic Clinical Activity Index oraz ESSDAI(EULAR Sjögren's Syndrome Disease Activity Index. Celem pracy jestpodsumowanie obecnie używanych kryteriów klasyfikacyjnychi wskaźników oceny aktywności procesu chorobowego u pacjentówz zespołem Sjögrena.

 3. Directions in the Development of Commercial Insurance in Poland and Lithuania

  Witkowska Justyna

  2014-03-01

  Full Text Available Celem artykułu jest określenie kierunków rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce i na Litwie w ostatnim dziesięcioleciu. Rynek ubezpieczeniowy w latach 2002- 2011 zmienił się. Zmiany te są widoczne w różnych obszarach ubezpieczeń gospodarczych. W nakreśleniu kierunków rozwoju rynku pomocne były informacje na temat liczby ubezpieczycieli przypisu składki i jej dynamiki. wypłaty świadczeń. odszkodowań i ich dynamiki oraz wskaźnika szkodowości. Podkreślenia wymaga fakt. iż Polska później niż Litwa odczuła skutki kryzysu finansowego na rynku ubezpieczeniowym. co jest widoczne w poszczególnych analizowanych wskaźnikach. Na Litwie pod względem wydatków na ubezpieczenia zdecydowanie większym zainteresowaniem cieszą się produkty ubezpieczeń majątkowych. w Polsce natomiast ubezpieczenia na życie. W ramach ubezpieczeń działu I Polacy kupują najwięcej ubezpieczeń z grupy 1. Litwini z grupy 3. Jeżeli chodzi o dział II. zarówno wśród osób mieszkających w Polsce. jak i na Litwie. a także w całej Europie największym powodzeniem cieszą się ubezpieczenia komunikacyjne (OC i AC oraz ubezpieczenia nieruchomości.

 4. Participation of knowledge workers at the implementation of projects in Polish enterprises

  Igielski Michał

  2014-05-01

  Full Text Available Dla krajów współczesnego świata, funkcjonujących w gospodarce globalnej, coraz bardziej ulotna staje się wizja kontynuowania dotychczasowych założeń gospodarczych w oparciu o założenia związane z dotychczasowym funkcjonowaniem. Wyjściem z takiego impasu może okazać się dla wielu przedsiębiorstw wejście na drogę trwałego rozwoju poprzez tworzenie struktur organizacyjnych bardziej elastycznych na wahania rynkowe, w oparciu o wysoko wyspecjalizowany kapitał ludzki. Przedsiębiorstwa powinny dążyć zatem do gospodarki opartej na wiedzy. Hierarchiczne organizacje o wysmukłej strukturze są zastępowane przez struktury zadaniowe oparte na zespołach projektowych, co zwiększa znaczenie konkretnej grupy pracowników, którzy stają się także stopniowo pracownikami wiedzy i odgrywają co raz ważniejszą rolę w budowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Prowadzi to także do konieczności zmiany zachowań pracodawców w stosunku do pracowników, gdyż od nich zależy coraz więcej - ich wiedza to cenny kapitał dla firmy. Trzeba zatem stworzyć im takie warunki, by mogli z jednej strony wiedzą się dzielić, a z drugiej dążyć do tworzenie nowej wiedzy użytecznej dla firmy.

 5. Choroba Creutzfeldta-Jakoba − współczesne metody diagnostyki

  Marianna Makowska

  2013-11-01

  Full Text Available Choroba Creutzfeldta-Jakoba (Creutzfeldt-Jakob disease, CJD należy do chorób wywoływanych przez priony (encefalopatii gąbczastych. Jest to postępująca, śmiertelna i nieuleczalna choroba o charakterze neurozwyrodnieniowym. Jej przyczyną jest akumulacja patologicznego białka prionu (scrapie, PrPSc w ośrodkowym układzie nerwowym. Choroba objawia się postępującym otępieniem, zaburzeniami mowy i wzroku oraz motoryki pod postacią mioklonii, ataksji oraz niedowładu kończyn i zaburzeń równowagi. Bezpośrednią przyczyną zgonu jest najczęściej odoskrzelowe zapalenie płuc. Okres inkubacji choroby wynosi zazwyczaj od kilku do kilkunastu lat, a zgon następuje najczęściej od kilku do kilkunastu miesięcy od wystąpienia pierwszych objawów klinicznych. Trudności w przyżyciowym rozpoznawaniu choroby Creutzfeldta-Jakoba wynikają z braku swoistego markera umożliwiającego pewną identyfikację czynnika infekcyjnego oraz nie zawsze charakterystycznego obrazu klinicznego wymagającego różnicowania z innymi chorobami o charakterze otępiennym. Aktualnie jedyną pewną metodą rozpoznania jest przeprowadzenie badania neuropatologicznego. Klasyczna triada objawów neuropatologicznych występujących w przebiegu chorób wywoływanych przez priony obejmuje zmiany gąbczaste, rozplem astrogleju oraz utratę neuronów. Publikacja jest przeglądem aktualnych informacji na temat najnowszych metod diagnostycznych, w tym EEG, badań neuroobrazowych oraz laboratoryjnych, które znacznie poprawiły możliwość rozpoznania.

 6. Choroba kociego pazura – diagnostyka i leczenie

  Małgorzata Wieczorek

  2011-08-01

  Full Text Available Choroba kociego pazura (cat scratch disease – CSD jest rzadkorozpoznawaną chorobą bakteryjną o różnym obrazie klinicznym.Najczęściej przebiega w postaci miejscowej limfadenopatii, u ok.50% pacjentów może wywoływać objawy choroby rozrostowej,w pojedynczych przypadkach mogą wystąpić objawy ze stronyukładu mięśniowo-szkieletowego: zapalenie kości, artropatia lubmialgia.W pracy przedstawiono opis bardzo wcześnie zdiagnozowanej klinicznie,potwierdzonej laboratoryjnie na podstawie badań serologicznychi molekularnych CSD u 10-letniego chłopca.Pierwsze objawy w postaci powiększenia węzłów chłonnych zaobserwowanopo 2–3 tygodniach od zadrapania okolicy lewego barkuprzez kota. W badaniu USG stwierdzono powiększenie, obrzęki przekrwienie węzłów chłonnych lewego ramienia i przedramienia.W 11. dobie wystąpiła gorączka o torze hektycznym. Zmianyw wynikach badań laboratoryjnych – przyspieszony OB i leukocytoza– pojawiły się dopiero w 14. dobie, w 21. dobie zaobserwowanozwiększenie stężenia białka C-reaktywnego (C-reactive protein– CRP. Wyniki pozostałych badań były w normie przez cały czastrwania choroby.Pomimo terapii cefetamet pivoxil rozpoczętej w 10. dobie choroby,w 16. dobie wytworzył się ropień w pobliżu węzła chłonnego okolicyłokciowej. Zmiany ustąpiły całkowicie po zabiegu chirurgicznymi zastosowaniu netylmycyny.

 7. Badania Procesów Tribologicznych Węzłów Łożyskowych Metodami Fam-C I Fdm-A – Model Zwiększonych Oporów Biernych

  Gębura Andrzej

  2014-12-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono wybrane rezultaty zastosowania metod FAM-C (prądnica prądu przemiennego i FDM-A (prądnica prądu stałego do kompleksowego diagnozowania węzłów łożyskowych zespołu wirnikowego jednowałowego silnika turbinowego. Prądnice prądu przemiennego przenoszą informacje o procesach wolnozmiennych, na podstawie których można monitorować luzy promieniowe, luzy podłużne, przekoszenia wałów. Prądnice prądu stałego przenoszą informacje o procesach szybkozmiennych, na podstawie których można monitorować dynamikę poszczególnych łożysk tocznych: zmiany wartości dobroci mechanicznej, wartość oporów łącznych, współczynnik poślizgu elementów tocznych, szybkość wirowania koszyka względem czopa itp. Blisko dziesięcioletnie obserwacje diagnostyczne prowadzone na licznej próbie silników podczas ich eksploatacji umożliwiły klasyfikację procesów zużywania łożysk w postaci czterech modeli fenomenologicznych. W niniejszym artykule przedmiotem rozważań będzie model zwiększonych oporów biernych

 8. Modern-Day Public Space in the Historical Context of a City – New Development of the Cathedral Square (Domplatz in Hamburg/ Współczesna Przestrzeń Publiczna W Hsitorycznym Kontekście Miasta – Nowe Zagospodarowanie Placu Katedralnego (Domplatz W Hamburgu

  Jóźwik Renata

  2015-06-01

  Full Text Available W referacie przedstawiono historię przekształcania się jednego z najstarszych najstarszych miejsc Hamburga - Placu Katedralnego (Domplatz oraz wpływ czynników historycznych na koncepcję jego zagospodarowania. Burzliwa historia, przede wszystkim konsekwencje II wojny światowej, doprowadziła do zatarcia jego historycznego znaczenia. Niezabudowany kwartał po dawnym grodzie i Katedrze Mariackiej przez kilkadziesiąt lat funkcjonował jako nieużytek miejski i parking. Podejmowane próby zmiany tego stanu były nieefektywne. Obecnie coraz częściej realizowane są działania rewitalizacyjne, których celem jest odnowa centrów miast, tak aby stały się one konkurencyjne wobec nadmiernie zabudowywanych przedmieść oraz po to, żeby powrócić do tradycji kształtowania miasta europejskiego. Zrealizowany w 2009 roku na Placu Katedralnym zielony skwer miał być pierwotnie zabudowany, ale dzięki sprzeciwowi środowisk miejskich - konserwatorów, archeologów, urbanistów, polityków, jak i głosom społecznym wycofano się z tych planów. Zaproponowana i zrealizowana współczesna forma placu nawiązauje do historycznej tożsamości miejsca i honoruje znaczenie miejsca. W artykule odniesiono omawiany przykład do podpisanej w 2011 roku przez Zgromadzenie Generalne UNESCO Rekomendacji w sprawie Historycznego Krajobrazu Miejskiego

 9. Stability of Selected PAHs in Sewage Sludge/ Stabilność Wybranych Wwa W Osadach Ściekowych

  Włodarczyk-Makuła Maria

  2014-09-01

  Full Text Available Celem badań była ocena trwałości WWA w warunkach składowania poprzez wyznaczenie czasu połowicznego rozpadu. Określono zmiany ilościowe WWA w osadach przechowywanych w warunkach tlenowych przez 12 tygodni. W tych samych warunkach pozostawały także osady, w których zahamowano aktywność mikroorganizmów poprzez dodatek azydku sodu. Ilościową analizę WWA prowadzono z wykorzystaniem zestawu GC-MS w odstępach 2-tygodniowych równolegle w osadach biotycznych i abiotycznych. Oznaczano pięć WWA (fluoren, fenentren, antracen, fluoranten, piren, które znajdują się wśród 16 związków podanych na liście EPA. Osady pobrano dwukrotnie z oczyszczalni ścieków komunalnych, które w praktyce kierowane są na składowisko. Zawartość początkowa WWA w osadach była na poziomie 346μg/kg.s.m. W warunkach prowadzonego eksperymentu czas połowicznego rozkładu był zróżnicowany dla poszczególnych związków. W osadach aktywnych biologicznie czas połowicznego rozpadu badanych węglowodorów był w granicach od 19 do 368 dób. Czas połowicznego rozpadu wyznaczony dla WWA w osadach nieaktywnych biologicznie pozostawał w zakresie od 31 do 2961 dób.

 10. The comparison of efficiency of Fenton and photo-Fenton treatment of stabilised landfill leachate / Porównanie efektywności oczyszczania odcieków z ustabilizowanego składowiska odpadów komunalnych w procesie Fentona i foto-Fentona

  Kwarciak-Kozłowska Anna

  2015-09-01

  Full Text Available W pracy porównano efektywność oczyszczania odcieków pochodzących ze „starego” składowiska odpadów komunalnych w procesie Fentona i foto-Fentona. Podczas wszystkich etapów badań stosunek masowy ChZT:H2O2 był stały (1:2. Dawki reagentów (stosunek siarczan żelaza/nadtlenek wodoru zmieniano w zakresie od 0.1 do 0.5. Efektywność obu procesów oceniano w oparciu o stopień obniżenia BZT5 (biochemicznego zaporzebowania tlenu, ChZT (chemicznego zapotrzebowania tlenu, OWO (ogólnego węgla organicznego, azotu amonowego i zmiany wskaźnika BZT5/ChZT. Podczas oczyszczania odcieków z odczynnikiem Fentona wyznaczono najkorzystniejsze parametry prowadzenia procesu tj. temperatura (25ºC, początkowy odczyn odcieków (pH=3.0 . Czas trwania reakcji ustalono na 60 min. Stwierdzono, że dla tego rodzaju wód odpadowych najkorzystniejsza dawka reagentów to 0.25. Zauważono, że obecność dodatkowego czynnika (UV przy każdej przebadanej dawce reagentów skutkowało średnio 14% wyższym stopniem usunięcia ChZT i OWO z badanych odcieków

 11. Reforms of a real estate cadastre in Poland / Reformy katastru nieruchomości w Polsce

  Pietrzak, Ludmiła; Hopfer, Andrzej; Cegielski, Stanisław

  2012-11-01

  On May 7, 2010 the act dated March 4, 2010 on the spatial information infrastructure was published which transposes the European Parliament and the European Council Directive No 2007/2/WE dated March 14, 2007 established the spatial information infrastructure (INSPIRE) in the European Community. This act introduced basic changes to the binding Act, i.e. the Law of Geodesy and Cartography and, as the consequence, the demand to develop various administrative decrees occurred. The authors of the paper present the analysis of the existing conditions of the cadastre, the task of governmental and public government administration, related to demands concerning the cadastral reforms, following the act on the spatial information infrastructure and they discuss possibilities to perform such reforms at the local and national scales. W dniu 7 maja 2010 r. weszła w życie ustawa a dnia 4 marca 2012 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej dokonująca transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2007/3/WE ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej w Europie. Ustawa to wprowadziła zasadnicze zmiany do obowiązującej ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, i w konsekwencji powstała konieczność opracowania nowych rozporządzeń wykonawczych. W chwili obecnej większość rozporządzeń jest już opracowana, część jest jeszcze konsultowana z organizacjami zawodowymi geodetów. W artykule autorzy dokonują analizy stanu istniejącego, zadań administracji rządowej i samorządowej związanych z koniecznością modernizacji katastru oraz podają zakres koniecznych do przeprowadzenie reform w skali kraju oraz w skali lokalnej.

 12. Experimental Measurements of System Dynamics Between Two Stages of Wire Drawing Machine

  Tasevski Goce

  2015-03-01

  Full Text Available Wzrost wydajności ciągarek wielostopniowych można osiągnąć przy wyższych prędkościach jeśli zapobiega się zrywaniu drutu w trakcie procesu ciągnienia. Jedną z niedogodności ciągnienia przy dużych szybkościach jest wymaganie, by dynamika systemu zapewniała stabilność i nieza­wodność działania maszyny. Siły rozciągające w drucie muszą być utrzymane na stałym poziomie przez szybką synchronizację prędkości wszystkich bębnów. Główną rolę w tym procesie pełnią czujniki przemieszczenia, które działają w pętli sprzężenia zwrotnego systemu sterującego dostar­czając informacji o stanie drutu. W pracy analizowano oddziaływania między czujnikami i bębna­mi napędzanymi przez serwomotory i badano doświadczalnie koncepcję zastosowania rolkowego czujnika przemieszczenia w ciągarce wielostopniowej. W tym celu wykonano pomiary na dwu stopniach ciągarki przy różnych prędkościach ciągnienia, a rezultaty zaprezentowano w pracy. Pokazują one, że zmiany prędkości bębnów i przemieszczeń kątowych mechanizmu rolkowego, który utrzymuje drut w napięciu, są bardzo szybkie, co potwierdza dobrą dynamikę sterowania ciągarki.

 13. What has changed in France in coastal flood risk management after Xynthia storm

  Cunge Jean

  2014-10-01

  Full Text Available Co zmieniło się we Francji w zarządzaniu ryzykiem powodziowym na wybrzeżach po sztormie Xynthia. W rok po sztormie Xynthia, który w nocy z 27 na 28 lutego 2010 roku w tragiczny sposób dotknął departamenty Vendée i Charente-Maritime francuskiego wybrzeża Atlantyku, władze wprowadziły krajowy plan ograniczania skutków szybkich powodzi (MEDDTL 2011. Dotyczy on także sposobów zarządzania zalewami morskimi. W niniejszym artykule analizowano częściowe wyniki realizacji tego planu oraz jego skuteczności w perspektywie katastrofy Xynthia oraz w świetle innych dramatycznych powodzi przybrzeżnych, które wystąpiły w okresie zimowym 2013/2014 w Bretanii. Jedną z długoterminowych lekcji, która należy wyciągnąć z Xynthii, jest pilna potrzeba całkowitej zmiany gospodarki przestrzennej nadbrzeżnych osiedli, która od ponad dwóch wieków nie miała wiele wspólnego z zasadami zrównoważonego rozwoju. Sam żywioł i jego następstwa objawiły również słabą świadomość ryzyka powodziowego na terenach przybrzeżnych i głęboki brak odpowiedzialności zbiorowej zarówno władz samorządowych, jak i administracji.

 14. Renovation and Modernization of Residential Structures in Gliwice Based on Survey of the Environment Built from the Years 1848-2014 / Renowacja I Modernizacja Struktury Mieszkaniowej W Gliwicach Na Podstawie Badań Ankietowych Środowiska Zbudowanego Z Lat 1848-2014

  Cibis Jerzy

  2015-03-01

  Full Text Available Przedmiotem badania przeprowadzonego w latach 2013-2014 są zmiany zachodzące w substancji mieszkaniowej Gliwic w odniesieniu do dwu zasadniczych kwestii: jak przebiegała transformacja istniejących zasobów mieszkaniowych, jakim zmianom została ona poddana w czasie eksploatacji. Zakres zmian w obrębie mieszkania ilustruje wszelkie pozytywne i negatywne rozwiązania charakterystyczne dla każdego z badanych okresów. W doborze techniki badawczej zdecydowano się na formę badania ankietowego. Dane ilościowe zebrane podczas badań ankietowych są podstawą do budowania wniosków i tez z pogrupowanych i opracowanych cech charakterystycznych dla badanych zbiorów. Wyniki badań pozwalają wskazać prawidłowości dotyczące zakresu dokonywanych zmian w poszczególnych okresach i - pośrednio - dają przesłanki do oceny środowiska zbudowanego pod kątem spełnienia oczekiwań i potrzeb mieszkańców. Analiza przedstawionych założeń zwraca również uwagę na cykle życia mieszkania, jako elementu pierwotnego ulegającego transformacji podczas adaptacji, modernizacji i przebudowy środowiska mieszkaniowego do zmieniających się w czasie potrzeb użytkowych. Zakres wprowadzonych przez nich zmian w obrębie mieszkania pozwala ocenić trafność rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, technicznych i technologicznych, charakterystycznych dla okresu, w którym powstały.

 15. Contents of selected macroelements in soils, potatoes and fodder beets at variable soil reaction / Zawartość wybranych makroelementów w glebach oraz w ziemniakach i burakach pastewnych przy zmiennym odczynie gleby

  Rogóż Antoni

  2015-03-01

  Full Text Available Celem przeprowadzonych badañ było określenie koncentracji wybranych makroelementów w glebie i w roślinach okopowych (ziemniakach i burakach pastewnych przy zmiennym odczynie gleby. Zmiany wartości pH w badanych glebach decydowały o zawartości tych pierwiastków w formach rozpuszczalnych oznaczanych w HCl o stężeniu 0,1 mol·dm-3. Analiza statystyczna wykazała dodatnią zależność pomiędzy wartością pH gleb a zawartością wapnia i magnezu w formie zbliżonej do ogólnej oraz zawartością rozpuszczalnych form fosforu, wapnia i magnezu. Zawartość badanych makroelementów, tj. fosforu, wapnia, magnezu w uprawianych burakach pastewnych oraz ziemniakach zależała od zasobności i form, w jakiej badane pierwiastki występują w glebie, a także od gatunku oraz analizowanej części rośliny. Wraz ze wzrostem wartości pH gleb stwierdzano zwiększenie zawartości fosforu i zmniejszenie zawartości magnezu w korzeniach i częściach nadziemnych buraków. Zawartość wapnia w korzeniach uległa zwiększeniu wraz ze wzrostem wartości pH gleb, natomiast kierunek zmian zawartości tego pierwiastka w ogonkach i blaszkach liściowych buraków nie był jednoznaczny. W bulwach ziemniaków stwierdzono nieznaczne obniżenie się zawartości badanych pierwiastków wraz ze wzrostem wartości pH gleb.

 16. Confined Phase Envelope of Gas-Condensate Systems in Shale Rocks

  Nagy, Stanislaw; Siemek, Jakub

  2014-12-01

  Natural gas from shales (NGS) and from tight rocks are one of the most important fossil energy resource in this and next decade. Significant increase in gas consumption, in all world regions, will be marked in the energy sector. The exploration of unconventional natural gas & oil reservoirs has been discussed recently in many conferences. This paper describes the complex phenomena related to the impact of adsorption and capillary condensation of gas-condensate systems in nanopores. New two phase saturation model and new algorithm for search capillary condensation area is discussed. The algorithm is based on the Modified Tangent Plane Criterion for Capillary Condensation (MTPCCC) is presented. The examples of shift of phase envelopes are presented for selected composition of gas-condensate systems. Gaz ziemny z łupków (NGS) oraz z ze złóż niskoprzepuszczalnych (typu `tight') staje się jednym z najważniejszych zasobów paliw kopalnych, w tym i następnym dziesięcioleciu. Znaczący wzrost zużycia gazu we wszystkich regionach świata zaznacza się głównie w sektorze energetycznym. Rozpoznawanie niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w ostatnim czasie jest omawiane w wielu konferencjach. Niniejszy artykuł opisuje złożone zjawiska związane z wpływem adsorpcji i kapilarnej kondensacji w nanoporach w złożach gazowo-kondensatowych. Pokazano nowy dwufazowy model równowagowy dwufazowy i nowy algorytm wyznaczania krzywej nasycenia w obszarze kondensacji kapilarnej. Algorytm bazuje na kryterium zmodyfikowanym płaszczyzny stycznej dla kapilarnej kondensacji (MTPCCC). Przykłady zmiany krzywych nasycenia są przedstawiane w wybranym składzie systemów gazowo- kondensatowych

 17. Polityka rachunkowości w praktyce jednostek gospodarczych w kontekście jej oceny przez biegłych rewidentów

  Katarzyna Świetla

  2017-07-01

  Full Text Available Ramowy charakter regulacji prawa bilansowego umożliwia jednostkom gospodarczym świadome prowadzenie polityki rachunkowości, które pozwala na kreowanie obrazu przedsiębiorstwa, a tym samym na realizację jego celów i założeń gospodarczych. W artykule, na podstawie analizy literatury przedmiotu i aktów prawnych przedstawiono współczesne problemy związane z tworzeniem polityki rachunkowości i jej dostosowywaniem do indywidualnych potrzeb jednostek gospodarczych. Zaprezentowano także wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na grupie polskich biegłych rewidentów. W ich opinii jednostki gospodarcze częściej wykorzystują instrumenty polityki rachunkowości w celu świadomego i celowego kreowania obrazu przedsiębiorstwa, niż w rozmyślnym fałszowaniu sprawozdań finansowych. Autorzy zwracają uwagę na wzrost znaczenia zewnętrznych jednostek konsultingowych w tworzeniu i dostosowywaniu polityki rachunkowości do potrzeb jednostek. Przeprowadzone rozważania skłaniają także do zmiany postrzegania roli biegłego rewidenta w badaniu polityki rachunkowości. W opinii autorów, potwierdzonej wynikami badań, biegły rewident powinien nie tylko sprawdzać zgodność przyjętych rozwiązań z prawem bilansowym, ale też oceniać ich celowość i zasadność w konkretnej sytuacji danej jednostki.

 18. [Transition of young adults with type 1 diabetes mellitus from a pediatric to adult diabetes clinic - problems, challenges and recommendations].

  Modrzyńska, Katarzyna; Szadkowska, Agnieszka

  2015-01-01

  Cukrzyca typu 1 jest chorobą przewlekłą, związaną z ryzykiem wystąpienia ostrych i przewlekłych powikłań. Pacjenci wymagają zatem stałej kontroli w poradni specjalistycznej niezależnie od swojego wieku, a zaprzestanie opieki diabetologicznej skutkuje pogorszeniem wyrównania metabolicznego cukrzycy i wcześniejszym rozwojem jej przewlekłych powikłań. Kiedy dziecko dorasta i osiąga 18 rok życia, musi przejść spod opieki poradni pediatrycznej pod opiekę poradni internistycznej. Jest to bardzo ważny moment w życiu młodego pacjenta. Jeśli proces przejścia zostanie dobrze zaplanowany, może pomóc młodym dorosłym w samodzielnym życiu z cukrzycą. W pracy przedstawiono różnice między opieką pediatryczną i internistyczną oraz czynniki wpływające na wyrównanie cukrzycy w okresie zmiany poradni. Ponadto opisano wdrażane w innych krajach programy ułatwiające młodym osobom z cukrzycą proces transmisji. Zaprezentowano również zalecenia różnych towarzystw naukowych dotyczące przygotowania i organizacji procesu przejścia, aby mógł on przebiegać w sposób optymalny i nie wiązał się z pogorszeniem kontroli metabolicznej cukrzycy.Skróty: DMT1 – cukrzyca typu 1, HbA1c – hemoglobina glikowana, PTD – Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, ADA – Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne, SEARCH – SEARCH for Diabetes in Youth study, NICE – National Institute for Excellence.

 19. The Effect of Temperature on the Sorption Properties of Coal from Upper Silesian Coal Basin, Poland / WPŁYW Zmian Temperatury NA WŁASNOŚCI Sorpcyjne NA Podstawie BADAŃ Wybranych WĘGLI Z GÓRNOŚLĄSKIEGO ZAGŁĘBIA WĘGLOWEGO

  Wierzbicki, Mirosław

  2013-12-01

  This paper presents the results of studies on gas sorption performed by means of the gravimetric method. The tests were performed on two coal samples of different metamorphism degrees, came from two regions of Upper Silesian Coal Basin, Poland. The changes in sorption capacity of coals were measured in the pressure range from 0.1 MPa to 17 MPa and in temperatures ranging from 291K to 333K. Coal of a lower coalification degree was a better methane sorbent. Changes in sorption capacity of tested coals were linearly dependent on the temperature. The increase in temperature of 10K reduces the Langmuir sorption of about 0.7-0.8 [cm3/g]. Such increase of temperature causes a nonlinear increase of the Langmuir pressure (b-1). These results showed that the rise of rock temperature, caused by geothermal gradient, can induce a significant increase of equilibrium pressure of methane in coal seam. An increase of coal seam temperature may cause an increase of gas and coal outburst risk in a coal mine. W pracy przedstawiono wyniki badań sorpcyjnych wykonanych na dwóch rodzajach węgla o różnym stopniu uwęglenia. Próbki do badań pochodziły z kopalń „Sobieski" w Jaworznie oraz „Pniówek" w Pawłowicach. Badania polegały na przeprowadzeniu serii pomiarów izoterm sorpcji w różnych temperaturach układu węgiel-metan. Badania przeprowadzono metodą grawimetryczną, polegającą na pomiarze zmian masy węgla wywołanych sorpcją metanu. Maksymalne ciśnienie sorpcji wynosiło 1.7 MPa. Zakres zmian temperatury wynosił 40K. Dla węgla z kopalni „Pniówek" wykonano dodatkowo pomiary desorpcji metanu we wszystkich badanych temperaturach. Wyniki pozwoliły na wyznaczenie izoterm sorpcji przedstawionych w pracy oraz dopasowanie współczynników izoterm Langmuir'a. Węgiel o niższym stopniu uwęglenia okazał się lepszym sorbentem dla metanu. Zmiany wartości maksymalnych sorpcji Langmuira w funkcji temperatury mają charakter liniowy a współczynniki kierunkowe

 20. Development of Load Exerted on the Lining of the Shaft After its Liquidation / Kształtowanie Się Obciążeń Obudowy Szybu Po Jego Likwidacji

  Konior, Janusz

  2015-03-01

  prawidłowo zlikwidowanym szybie podsadzka winna szczelnie wypełniać rurę szybową do poziomu zrębu, a w przypadku wystąpienia procesu jej osiadania - okresowo uzupełniana. W takim przypadku obciążenie wypadkowe obudowy zlikwidowanego szybu można wyrazić wzorami (12), (13). Jednak w zależności od rodzaju zastosowanego materiału podsadzkowego do likwidacji szybu, jak to wynika z prowadzonych badań ich parametry fizyko-mechaniczne mogą ulegać zmianie w czasie w mniejszym lub większym stopniu. W artykule powołano się na badania górniczych materiałów odpadowych pochodzących z robót dołowych i przeróbczych. Zmianę istotnych parametrów, z punktu widzenia obliczanych wartości obciążenia pionowego i poziomego wywieranego przez podsadzkę na obudowę zlikwidowanego szybu przedstawiono na wykresach 3 i 4. Uwzględnienie tych zmian dla przedstawionego przykładu obliczeniowego wykazało wzrost wielkości parcia podsadzki o około 19%. Ponadto w zlikwidowanych szybach, w których występuje dopływ wody zza obudowy koniecznym jest, aby materiał użyty do likwidacji posiadał wymagany współczynnik filtracji, co obrazuje graficzna interpretacja przykładowych wyników obliczeń przedstawiona na Rys. 6. Nawet prawidłowo dobrany materiał zasypowy (z punktu widzenia wymaganej wartości współczynnika filtracji) może ulegać zmianom uziarnienia w wyniku takich czynników jak: swobodny spadek do szybu w czasie likwidacji, długotrwałe narażenie na oddziaływanie wody, wynoszenie drobnych cząstek gruntu wraz z wodą dopływającą zza obudowy (sufozja) itp. Przykład zmiany współczynnika filtracji związany ze zmianą uziarnienia badanego materiału przedstawia Rys. 7. W wyniku zmiany wartości współczynnika filtracji w czasie może dojść do gromadzenia się wody w podsadzce, co powoduje dalszy wzrost obciążenia poziomego działającego na obudowę szybu i zastosowane w wyrobiskach łączących się z szybem konstrukcje stabilizujące zasyp

 1. Z historii leksemów: gzić się, grzać się, parzyć się, bzykać się

  Zuzanna Maria Krótki

  2016-12-01

  Full Text Available From the history of the lexemes gzić się, grzać się, parzyć się, bzykać się The present article undertakes a semasiological analysis of four Polish vulgarisms associated with sexual intercourse: gzić się, grzać się, parzyć się, bzykać się. Taking is the point of departure their etymology, it investigates the changes in the meanings of these units. It was discovered that initially the analysed lexemes communicated a very wide range of content, far from their contemporary semantic structure. Successively, some of their senses were rearranged, causing these units to become attributed to animal copulation and later to human sexual intercourse. However, it was until the mid-20th century that the analysed verbs have come to play the role of vulgarisms.   Z historii leksemów: gzić się, grzać się, parzyć się, bzykać się W artykule poddano analizie semazjologicznej cztery polskie wulgaryzmy wiązane ze stosunkiem seksualnym, tj.: gzić się, grzać się, parzyć się i bzykać się. Wychodząc od etymologii, badano zmiany w znaczeniach tych jednostek. Okazało się, że analizowane leksemy początkowo posiadały bardzo szerokie treści, dalekie ich współczesnej strukturze semantycznej. Sukcesywnie dochodziło jednak do przeszeregowania niektórych sensów, na skutek czego badane jednostki wpierw zaczęto odnosić do zwierzęcej kopulacji, natomiast nieco później do ludzkiego współżycia. Rolę wulgaryzmów analizowane czasowniki zaczęły odgrywać jednak dopiero w połowie XX wieku.

 2. Ropień tkanek miękkich podudzia wywołany przez Salmonella sp. u pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem stawów leczonej adalimumabem

  Magdalena Marek

  2011-04-01

  Full Text Available Stosowanie leków biologicznych, do których zalicza się m.in. przeciwciałaprzeciwko czynnikowi martwicy nowotworów α, może byćzwiązane ze zwiększoną zapadalnością na zakażenia o etiologiibakteryjnej, wirusowej czy grzybiczej.Supresja układu odpornościowego czasami zmienia typowy przebiegkliniczny infekcji w porównaniu z przebiegiem u osób immunokompetentnych.Obserwuje się tendencję do uogólnienia zakażeniai/lub nietypowego, skąpoobjawowego przebiegu.Przedstawiono przypadek 60-letniej kobiety chorej na reumatoidalnezapalenie stawów o agresywnym przebiegu od ok. 12 lat,obciążonej wieloletnią cukrzycą typu 2, leczonej adalimumabem,metotreksatem i prednizonem, przyjętej do szpitala z powodubolesnej zmiany o charakterze naciekowo-zapalnym na bocznejpowierzchni prawego podudzia. Przeprowadzona diagnostykadoprowadziła do rozpoznania ropnia tkanek miękkich prawegopodudzia o etiologii Salmonella sp. (ryc. 1, 2.Etiologia została potwierdzona badaniem bakteriologicznymwydzieliny uzyskanej po chirurgicznym nacięciu ropnia. Zastosowanoantybiotykoterapię zgodną z antybiogramem oraz leczeniemiejscowe (miejscowo działające leki odkażające i regularnawy mia na sączków, uzyskując bardzo dobry efekt kliniczny (ryc. 3.W cza sie diagnostyki i leczenia odstawiono metotreksat i adali -mumab.Powstanie ropnia było prawdopodobnie poprzedzone skąpoobjawowym,ograniczonym jedynie do stanów gorączkowych, zakażeniemSalmonella i bakteriemią. Należy również wziąć pod uwagęmożliwość nosicielstwa i reaktywacji zakażenia w wyniku stosowanychleków immunosupresyjnych. Z powodu wciąż rosnącej liczby chorych stosujących leki biologicznewarto zwrócić uwagę na to, że zakażenia w tej grupie chorychmogą mieć bardzo nietypowy przebieg oraz etiologię.Decyzja o ponownym stosowaniu leku z grupy leków modyfikującychprzebieg choroby, ewentualnie o ponownej kwalifikacji doleczenia biologicznego, będzie podjęta po zako

 3. Interferencje składniowe w gwarach wyspowych (na przykładzie rosyjskiej gwary staroobrzędowców z regionu suwalsko-augustowskiego i polskiej gwary mieszkańców Wierszyny na Syberii

  Dorota Angelika Paśko-Koneczniak

  2015-12-01

  Full Text Available Syntactic interferences in isolated dialects (on the basis of the Russian dialect of the Suwałki–Augustów region Old Believers and the Polish dialect of the inhabitants of Vershina in Siberia The aim of the article is to discuss Polish syntactic interferences in the Russian dialect used by the Old Believers and, by analogy, Russian interferences in the Polish dialect of the inhabitants of Vershina. The dialects of the Old Believers living in the Suwałki-Augustów region and the inhabitants of Vershina are island dialects and are subject to the interferences caused by the languages surrounding them, especially on lexical and syntactic levels. In both dialects, in the case of syntactic interferences, we can observe loan translations of many structures, for instance, changes in terms of government, the ways of expressing age, structures with such cardinal numbers as one, two, three and four, the ways of expressing nominal predicates and the temporal relation signifying frequency and repeatability. Such structures do not contribute towards enriching the lexicon of the dialects with new lexemes, yet they indicate the dynamics of changes in them.   Interferencje składniowe w gwarach wyspowych (na przykładzie rosyjskiej gwary staroobrzędowców z regionu suwalsko-augustowskiego i polskiej gwary mieszkańców Wierszyny na Syberii Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie polskich interferencji składnio­wych w rosyjskiej gwarze staroobrzędowców i analogicznych rosyjskich interferencji w polskiej gwarze wierszynian. Rosyjska gwara staroobrzędowców z regionu suwal­sko-augustowskiego i polska gwara mieszkańców Wierszyny na Syberii są gwarami wyspowymi i podlegają interferencji ze strony języków otoczenia szczególnie na poziomie leksykalnym i składniowym. W gwarach staroobrzędowców i mieszkańców Wierszyny w przypadku interferencji składniowych możemy zauważyć kalkowanie wielu struktur, np. zmiany w zakresie związku rz

 4. WPŁYW SENSORA Z WŁÓKIEN WĘGLOWYCH DO POMIARU ODKSZTAŁCEŃ NA NOŚNOŚĆ BELEK ŻELBETOWYCH

  Rafał KRZYWOŃ

  2016-07-01

  Full Text Available Przyklejane do konstrukcji kompozyty zbrojone włóknem węglowym zdobywają coraz większą popularność w zastosowaniach budowlanych, jednakże, z uwagi na kruche właściwości ich użytkowanie jest obarczone znacznie większym ryzykiem niż w przypadku tradycyjnych stali. Diagnostyka wzmocnionych elementów tylko przez obserwację ich zarysowań czy ugięć może być niewystarczająca, potrzebne są dodatkowe systemy monitorujące. W referacie przedstawiono opracowaną przez autorów inteligentną tkaninę, w której wiązki włókien węglowych łączą rolę rozciąganego zbrojenia i miernika odkształceń. Zasada jej pracy jest inspirowana budową klasycznego tensometru elektrooporowego, którego włókna przewodzące prowadzone są wężykowo. Rolę przewodnika pełni wiązka włókien węglowych, która jest izolowana w matrycy z włókien szklanych lub akrylowych. Opisane w referacie wybrane wyniki badań laboratoryjnych są bardzo obiecujące zarówno w zakresie jakości pomiaru odkształceń, jak i efektywności wzmocnienia. Obecnie dopracowywane są: dokładność kontroli grubości wiązki włókien, która wpływa na całkowitą oporność, czy też wpływ wilgoci na zmiany oporności.

 5. CADASIL – obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie

  Dorota Dziewulska

  2011-12-01

  Full Text Available Mózgowa autosomalna dominująca arteriopatia z zawałami podkorowymi i zwyrodnieniem istoty białej (CADASIL wbrew swojej nazwie jest uogólnioną arteriopatią spowodowaną mutacjami w genie NOTCH 3 zlokalizowanym na chromosomie 19. Przebieg kliniczny CADASIL-u jest zróżnicowany nawet wśród członków tej samej rodziny i nosicieli tej samej mutacji. Pierwsze objawy choroby pojawiają się zwykle w 4.-5. dekadzie życia. Klinicznie CADASIL charakteryzuje się występowaniem migreny z aurą, nawracających udarów niedokrwiennych, zaburzeń nastroju oraz narastającego otępienia. Cechą znamienną choroby jest wczesna obecność zaburzeń autoregulacji przepływu mózgowego. W badaniu mózgu za pomocą rezonansu magnetycznego widoczne są rozległe hiperintensywne w projekcji T2-zależnej zmiany w istocie białej mózgu. Obecność tych zmian w przedniej części płatów skroniowych i torebce zewnętrznej uważa się za charakterystyczną radiologiczną cechę choroby. W badaniu histopatologicznym stwierdza się zwyrodnienie i ubytek miocytów gładkich w tętnicach oporowych średniego i małego kalibru oraz gromadzenie się w ścianie małych naczyń złogów gęstego osmofilnego materiału (GOM. Kryteriami umożliwiającymi rozpoznanie choroby są pozytywny wynik badania genetycznego oraz obecność złogów GOM w naczyniach w biopsji skóry lub mięśnia szkieletowego. Ze względu na nieznany patomechanizm choroby w chwili obecnej leczenie jest tylko objawowe. W poniższym artykule przeglądowym przedstawiamy aktualny stan wiedzy dotyczący obrazu klinicznego, procesu diagnostycznego i leczenia CADASIL-u w oparciu o wyniki najnowszych badań naukowych i klinicznych.

 6. ZASTOSOWANIE SIECI NEURONOWYCH TYPU HOPFIELDA W DIAGNOSTYCE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

  Marcin STANIEK

  2016-07-01

  Full Text Available Artykuł dotyczy zagadnień diagnostyki nawierzchni drogowych z wykorzystaniem metod przetwarzania obrazów cyfrowych wspomaganych zastosowaniem sieci neuronowej typu Hopfielda w procesie wzajemnego dopasowania pikseli pary obrazów nawierzchni drogi. Para obrazów rejestrowana z wykorzystaniem stereowizyjnego mobilnego stanowiska pomiarowego, opracowanego przez autora, definiowana jest jako stereo-obraz drogi. W artykule opisano ograniczenia rozwiązań stereowizyjnych oraz przedstawiono problem niejednoznaczności dopasowania dla obszarów o jednakowej intensywności. Określono problem obiektów przesłaniających się w polu widzenia kamer, zidentyfikowano ograniczenia ciągłości wynikające z nagłej zmiany funkcji intensywności obrazów, oraz zwrócono uwagę na typowe ograniczenia związane z przetwarzaniem i rozpoznawaniem obrazów cyfrowych. Podczas implementacji sieci neuronowej zdefiniowano kryteria, których minimalizacja jako składowych funkcji energii pozwoliła na uzyskanie optymalnego dopasowania pikseli stereo-obrazów, tym samym właściwego odwzorowania nawierzchni drogowej. Do rozwiązania zadania optymalizacji wielokryterialnej zaproponowano kryteria maksymalizacji i jednoznaczności dopasowania pikseli oraz kolejności przyporządkowania sekwencji pikseli w obu stereo-obrazach, a także kryterium ciągłości mapy dysparycji. Opis matematyczny składowych energii sieci neuronowej określono w artykule. Ocenę zastosowania sieci neuronowej zdefiniowano jako różnicę pomiędzy pomiarami głębi z wykorzystaniem sieci neuronowej oraz bez jej zastosowania. Do oceny zaproponowanego rozwiązania przeprowadzono pomiary z wykorzystaniem mobilnego stanowiska stereowizyjnego, które porównano z pomiarami statycznymi z wykorzystaniem skanowania laserowego w zdefiniowanych przekrojach pomiarowych drogi. Zastosowana sieć neuronowa typu Hopfielda pozwoliła na zwiększenie liczby pikseli poprawnie przypisanych w

 7. Mechanizmy patogenetyczne stwardnienia bocznego zanikowego

  Joanna Iłżecka

  2012-12-01

  Full Text Available Stwardnienie boczne zanikowe (SLA jest chorobą neurozwyrodnieniową, w której dochodzi do uszkodzenia neuronów ruchowych. Patogeneza SLA jest prawdopodobnie wieloczynnikowa, kompleksowa i nie do końca poznana. Mogą w niej uczestniczyć takie mechanizmy, jak: stres oksydacyjny, toksyczność kwasu glutaminowego, dysfunkcja mitochondriów, stres siateczki wewnątrzplazmatycznej, agregacja białek, dysfunkcja cytoszkieletu, zaburzenia transportu aksonalnego, udział komórek glejowych, neurozapalenie, dyskrazja kwasu mlekowego, czynniki genetyczne. Istotną przyczyną stresu oksydacyjnego w SLA są mutacje genu dysmutazy nadtlenkowej 1 (SOD1 prowadzące do zmienionej aktywno- ści enzymu i jego toksyczności. Zmutowany enzym SOD1 bierze udział w reakcjach zapalnych aktywowanych astrocytów i mikrogleju w rdzeniu kręgowym chorych na SLA. Mechanizmy stresu oksydacyjnego i toksyczności glutaminianu są ze sobą sprzężone. Śmierć motoneuronów następuje wskutek aktywacji kaspaz i drogi apoptozy, a uszkodzenie funkcji mitochondriów uczestniczy w tym procesie. Zmiany patomorfologiczne w obrębie siateczki wewnątrzplazmatycznej występują już we wczesnej fazie choroby i wskazują, że stres tej struktury odgrywa istotną rolę w mechanizmie neurodegeneracji w SLA. W chorobie tej występują także nieprawidłowości cytoszkieletu dotyczące neurofilamentów. Zgodnie z hipotezą dyskrazji kwasu mlekowego dysregulacja kanału mięśniowo-neuronalnego kwasu mlekowego prowadzi do stresu komórkowego, toksyczności i postępującego zwyrodnienia. Istotną funkcję w patogenezie SLA mogą także pełnić mutacje genetyczne innych białek niż SOD1.

 8. Selected Aspects of the Structural Analysis of the North Dome in the 'Four Domes Pavilion'/ Wybrane Aspekty Analizy Konstrukcyjnej Kopuły Północnej W Pawilonie Czterech Kopuł

  Jasieńko, Jerzy; Raszczuk, Krzysztof; Moczko, Marta; Piechówka-Mielnik, Magdalena

  2015-06-01

  The subject of the paper is north dome of the Four Domes Pavilion in Wroclaw, which was erected according to the project by architect Hans Poelzig in 1913. The geometry of the dome (plan, rise, thickness) has an essential influence on the stress distribution in the structure and may be a crucial factor determining the cracking pattern. The results of the study of archival documents and numerical analysis indicate that there is a need for increasing the bearing capacity of the structure. After carrying out 3D FEM analysis, it was decided to apply strengthening technology based on the FRCM system with carbon and P.B.O. fibers on the surface and on the external ring of the dome. Powszechnie występującą na całym świecie formą przekryć historycznych jest kopuła, która może być realizowana m.in. na rzucie koła, elipsy czy ośmioboku. Geometria kopuły (rzut, wyniesienie oraz grubość) wpływa na rozkład naprężeń w konstrukcji i może być decydującym czynnikiem wpływającym na propagację rys. Przedmiotem pracy jest Pawilon Czterech Kopuł we Wrocławiu, który powstał wg projektu Hansa Poelziga w 1913r. Analiza dokumentacji archiwalnej wykazuje, iż wszelkie zmiany jakich się podejmowano w trakcie realizacji prac były wynikiem: braku czasu, opóźnień w wykonaniu oceny statycznej, przekazaniu rysunków projektowych w nieodpowiedniej skali oraz prowadzenia prac budowlanych w zimie. Efektem powyższych działań jest niedostateczne zbrojenie kopuły, która uległa uszkodzeniom w formie pęknięć południkowych i równoleżnikowych od strony zewnętrznej i wewnętrznej. W wyniku przeprowadzonej analizy konstrukcyjnej przy użyciu Metody Elementów Skończonych (MES) podjęto decyzję o wzmocnieniu przekrycia przy użyciu siatek z włókien węglowych w systemie FRCM oraz wzmocnienie pierścienia górnego przy użyciu siatek z włókien P.B.O. w matrycy mineralnej.

 9. Planning Documents As an Element of Modernizing the Urban Structure of the Poznań Metropolitan Area/ Dokumenty Planistyczne Jako Element Modernizacji Struktury Urbanistycznej Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego

  Bonenberg, Wojciech

  2015-06-01

  The article presents a report on studies concerning the role of planning documents in the modernization process of the Poznań metropolitan area (PMA). Over the last 25 years, dynamic social, economic and spatial changes have taken place in this area, which is becoming an increasingly integrated place combining living, work and leisure for a million residents. Emerging challenges regarding the functional, spatial and infrastructural modernization of the PMA call for new planning methods. In this respect, the existing planning documents and methods by which they are prepared are not able to keep up with the ongoing changes and constitute an obstacle in the modernization of the metropolitan area. The purpose of the article is to identify the risks posed by the discrepancies of existing planning records. Recommendations aimed at adapting the planning documents to the challenges of modernizing the PMA have also been presented. W artykule przedstawiono sprawozdanie z badań dotyczących roli dokumentów planistycznych w procesie modernizacji poznańskiego obszaru metropolitalnego (POM). W ostatnich 25 latach nastąpiły dynamiczne zmiany społeczne, gospodarcze i przestrzenne na tym obszarze, który stanowi coraz bardziej zintegrowane miejsce wspólnego zamieszkania, pracy i rekreacji dla miliona mieszkańców. Rodzące się wyzwania dotyczące modernizacji funkcjonalnej, przestrzennej i infrastrukturalnej POM wymagają nowych metod planistycznych. W tym zakresie istniejące dokumenty planistyczne oraz metody ich sporządzania, nie nadążają za postępującymi zmianami i stanowią przeszkodę w modernizacji obszaru metropolitalnego. Celem referatu jest identyfikacja zagrożeń wynikających z niespójności istniejących zapisów planistycznych. Przedstawiono również rekomendacje mające służyć dostosowaniu dokumentów planistycznych do wyzwań modernizacyjnych POM.

 10. Analiza flory bakteryjnej owrzodzeń żylnych u pacjentów hospitalizowanych na Oddziale Dermatologicznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w latach 2006–2010

  Sylwia Cyran-Stemplewska

  2011-12-01

  Full Text Available Wprowadzenie: Pacjenci leczeni z powodu owrzodzeń żylakowychpodudzi stanowią istotny odsetek chorych hospitalizowanych naOddziale Dermatologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.W populacji europejskiej problem ten dotyka 1–2% ludności. Cel pracy: Analiza procentowego rozkładu patogenów wyhodowanychz wymazów owrzodzeń żylakowych pacjentów Oddziału DermatologiiWojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach hospitalizowanychw latach 2006–2010. Materiał i metodyka: W badaniu u 200 losowo wybranych chorychprzeanalizowano wymazy pobierane z ran podczas przyjęcia naOddział Dermatologii. Do celów analizy statystycznej użyto testut Studenta. Wszystkie patogeny przyporządkowano do sześciu grupbakterii. Analizowano rozkład najczęściej izolowanych patogenów,rozkład bakterii w badanych grupach w latach 2006–2010 orazw zależności od czasu trwania owrzodzenia. Przeanalizowano równieżrozkład najczęstszych patogenów u chorych na cukrzycę i bezcukrzycy. Wyniki: Stwierdzono największy udział procentowy Staphylococcusaureus (48%. Kolejne bakterie, które najczęściej hodowano, to Pseudomonasaeruginosa (26,5%, Enterococcus faecalis (22%, Proteus mirabilis(14% i Escherichia coli (14%. W ciągu 5 lat obserwowano zmniejszeniesię izolacji Staphylococcus aureus, Escherichia coli, z towarzyszącymwzrostem izolacji Enterococcus faecalis i Pseudomonas aeruginosa, a takżeu pacjentów chorujących na cukrzycę częstszą kolonizację bakteriamiGram-ujemnymi – Proteus mirabilis i Pseudomonas aeruginosa. Ponadtoowrzodzenia trwające dłużej niż 5 lat częściej kolonizowane były przezbakterie Gram-ujemne. Wnioski: Zmiany obserwowane w rozkładzie patogenów izolowanychz owrzodzeń żylnych w latach 2006–2010 wpływają na podejmowaniedecyzji terapeutycznych i włączanie antybiotykoterapii podczas leczeniaowrzodzeń.

 11. Stability of Selected PAHs in Sewage Sludge/ Stabilność Wybranych Wwa W Osadach Ściekowych

  Włodarczyk-Makuła, Maria

  2014-09-01

  The aim of the investigations was to estimate the half-life of selected PAHs in sewage sludge. Five hydrocarbons selected from 16 PAHs- EPA were chosen. In this study, the quantity changes in the concentration 3- and 4-ring of PAHs in sewage sludges were investigated. Sewage sludges were stored under aerobic conditions for 12 weeks. At the same time the sewage sludges with the added sodium azide, in order to deactivate the microorganisms (abiotic samples), were also stored. Gas chromatography-mass spectrometry was used to qualify and quantify PAHs in 2-week intervals. Sewage sludges were taken from a municipal wastewater treatment plant. Under experimental conditions the half-lives of individual compounds were diversed. In biotic samples halflife of hydrocarbons was in the range of 19 to 368 days. Half-life of PAHs in abiotic sewage sludges was in the range of 31 to 2961 days. The most persistent were phenanthrene. Celem badań była ocena trwałości WWA w warunkach składowania poprzez wyznaczenie czasu połowicznego rozpadu. Określono zmiany ilościowe WWA w osadach przechowywanych w warunkach tlenowych przez 12 tygodni. W tych samych warunkach pozostawały także osady, w których zahamowano aktywność mikroorganizmów poprzez dodatek azydku sodu. Ilościową analizę WWA prowadzono z wykorzystaniem zestawu GC-MS w odstępach 2-tygodniowych równolegle w osadach biotycznych i abiotycznych. Oznaczano pięć WWA (fluoren, fenentren, antracen, fluoranten, piren), które znajdują się wśród 16 związków podanych na liście EPA. Osady pobrano dwukrotnie z oczyszczalni ścieków komunalnych, które w praktyce kierowane są na składowisko. Zawartość początkowa WWA w osadach była na poziomie 346μg/kg.s.m. W warunkach prowadzonego eksperymentu czas połowicznego rozkładu był zróżnicowany dla poszczególnych związków. W osadach aktywnych biologicznie czas połowicznego rozpadu badanych węglowodorów był w granicach od 19 do 368 dób. Czas po

 12. Doświadczanie choroby nowotworowej przez pacjentów z chorobami psychicznymi: schizofrenią oraz dużą depresją – doniesienie wstępne

  Magdalena Piegza

  2011-12-01

  Full Text Available Wstęp: W codziennej praktyce psychiatrycznej mamy do czynienia z chorymi psychicznie, którzy także cierpią na scho‑ rzenia onkologiczne. Uwagę autorów pracy zwraca odmienne przeżywanie choroby nowotworowej przez chorych psy‑ chicznie, które ma polegać na hierarchizacji problemów onkologicznych poniżej innych, związanych z chorobą psy‑ chiczną czy z innymi obszarami funkcjonowania czy zainteresowań. Cel: Celem pracy była ocena przeżyć związanych z chorobą nowotworową występującą u dwóch osób ze schizofrenią i jednej z dużą depresją. Autorzy pracy odwołują się do koncepcji Antoniego Kępińskiego dotyczącej postrzegania ciała przez chorych psychicznie, także w odniesieniu do układu czasoprzestrzeni. Metoda: Metodą pracy była ocena przeżyć związanych z chorobą nowotworową dokonana na podstawie swobodnej rozmowy z chorymi. Wyniki: Badane osoby w swobodnej rozmowie spontanicznie nie poruszyły kwestii choroby nowotworowej, a nakierowanie ich na ten temat nie spowodowało zmiany dotychczasowego przebiegu rozmowy ani stanu emocjonalnego pacjentów – nastąpił powrót do tematów wyjściowych w rozmowie. Wnioski: W cięż‑ kich chorobach psychicznych, jakimi są schizofrenia i duża depresja (endogenna, występuje odmienne postrzeganie pro‑ blemów ciała, niż ma to miejsce u osób nieobciążonych chorobą psychiczną.

 13. Predicted small catchment responses to heavy rainfalls with SEGMO and two sets of model parameters

  Krajewski Adam

  2014-10-01

  Full Text Available Przewidywane reakcje zlewni rzecznej na wysokie opady przy wykorzystaniu modelu SEGMO z dwoma zbiorami parametrów. Powodzie powodują straty społeczne, środowiskowe oraz ekonomiczne. Ryzyko związane z wystąpieniem powodzi wzrasta wraz z obserwowanymi zmianami klimatu i dotyczy coraz szerszego kręgu mieszkańców globu. W związku z tym, politycy, planiści i projektanci potrzebują informacji o skali zjawiska, które może wystąpić. Informacja ta musi być jednocześnie jak najbardziej wiarygodna. W zlewniach obserwowanych hydrologicznie istnieje możliwość zastosowania metod statystycznych w celu oszacowania przepływów maksymalnych prawdopodobnych. Alternatywą w małych zlewniach, gdzie zwykle brak wieloletnich danych pomiarowych, a które są również bardziej podatne na zmiany wpływające na ich reakcje, jest stosowanie modeli opad - - odpływ. W pracy przedstawiono zastosowanie modelu SEGMO do wyznaczenia reakcji rolniczo- leśnej zlewni Jeungpyeong, o powierzchni około 134 km2, położonej w centralnej części Korei Południowej na opad prawdopodobny o p = 1% i różnym czasie trwania. Obliczenia wykonano w dwóch wariantach, określając parametry modelu: (1 na podstawie charakterystyki zlewni (jak dla zlewni nieobserwowanej oraz (2 na podstawie pomiarów opad-odpływ. Przeprowadzone badania potwierdziły użyteczność modelu do symulacji reakcji zlewni na opady maksymalne, wysoką zgodność parametru CN wyznaczania opadu efektywnego, ustalonego jako wartość tablicową z wartości z danych pomiarowych, oraz dobrą zgodność wyników (maksymalnych przepływów uzyskanych z zastosowania dwóch ww. sposobów ustalenia parametrów modelu. Wskazano na istotne elementy dalszych badań

 14. Underground Lead-Zinc Mine Production Planning Using Fuzzy Stochastic Inventory Policy / Planowanie Wydobycia Cynku I Ołowiu W Kopalniach Podziemnych Z Wykorzystaniem Podejścia Stochastycznego Z Elementami Logiki Rozmytej Do Określania Niezbędnego Poziomu Zapasów

  Gligoric, Zoran; Beljic, Cedomir; Gluscevic, Branko; Cvijovic, Cedomir

  2015-03-01

  Methodology for long-term underground lead-zinc mine planning based on fuzzy inventory theory is presented in this paper. We developed a fuzzy stochastic model of inventory control problem for planning lead-zinc ore production under uncertainty. The final purpose of this article is to find the optimal quantity of mined ore that should be stockpiled, in order to enable "feeding" of mineral processing plant in cases when the production in underground mine is interrupted, by using Possibilistic mean value of fuzzy number for defuzzing the fuzzy total annual inventory costs, and by using Extension of the Lagrangean method for solving inequality constrain problem. The different types of costs involved in mined ore inventory problems affect the efficiency of production scheduling. Dynamic nature of lead and zinc metal price is described by Ornstein-Uhlenbeck stochastic mean reverting process. The model is illustrated with a numerical example. W pracy przedstawiono metodologię długoterminowego wydobycia cynku i ołowiu w kopalniach podziemnych z wykorzystaniem podejścia stochastycznego z elementami logiki rozmytej do określania wymaganego poziomu zapasów. Opracowaliśmy model stochastyczny z wykorzystaniem elementów logiki rozmytej do kontroli zapasów w planowaniu wydobycia cynku i ołowiu w warunkach niepewności. Celem końcowym pracy jest określenie optymalnej ilości wydobywanej rudy, którą należy zachować jako zapas tak aby zapewnić odpowiednie jej dostawy do zakładu przeróbczego nawet w przypadku przerwania wydobycia w kopalni podziemnej, opierając się na posybilistycznej wartości średniej liczby rozmytej i wyostrzeniu całkowitych rocznych kosztów zapasów. Wykorzystano także rozszerzenie metody Lagrange'a do rozwiązywania problemu więzów w nierówności. Różnorakie koszty związane ze składowaniem zapasów wydobywanej rudy mają wpływ na wydajność planowanej produkcji. Dynamiczne zmiany cen cynku i ołowiu zostały określone z

 15. Numerical Simulation of Stress-Relief Effects of Protective Layer Extraction / Symulacja numeryczna skutków odprężenia warstwy zabezpieczającej w trakcie jej wybierania

  Tian-Rang, Jia; Zi-Min, Zhang; Chun-An, Tang; Yong-Jun, Zhang

  2013-06-01

  with the stress-relief effects in field. Badania terenowe oraz modelowanie w warunkach laboratoryjnych skutków odprężenia warstwy zabezpieczającej w trakcie wydobycia są niezwykle czasochłonne i skomplikowane. Uwzględniając niejednorodność skał i wykorzystując dane geologiczne i o obecności gazów w kopalni Pindingshan 5, opracowano model numeryczny pękania skał w układzie gaz-ciało stałe w oparciu o analizę układu RFPA-Gaz. Model wykorzystano do symulacji zmian naprężeń, odkształceń stropu i spągu, propagacji pęknięć, przemieszczeń w pokładach zabezpieczonych, zmian w przepuszczalności gazów oraz migracji gazów w trakcie wybierania warstwy zabezpieczającej. Wyniki symulacji odwzorowują zmiany naprężeń, odkształceń stropu i spągu, propagacji pęknięć w trakcie wybierania warstwy ochronnej. Ruchy warstw górotworu scharakteryzowano poprzez analizę trzech stref nadkładu i dwóch stref lezących poniżej: w warstwach nadkładu: strefy zawału, strefy spękań oraz strefy osiadania (przemieszczenia w kierunku pionowym), w warstwach leżących poniżej: strefy odkształcenia i pękania spągu, oraz strefy odkształceń elastyczno- plastycznych w kierunku pionowym. Wykazano, że odprężanie miało miejsce w pokładzie zabezpieczającym, co prowadziło do powstania przemieszczeń pionowych oraz poziomych, zanotowano także znaczny wzrost przepuszczalności gazów, desorpcji gazów oraz ich transportu. Z tych względów zagrożenie wybuchem w pokładzie ochronnym zostało wyeliminowane. Całościowa analiza zmian stanu naprężenia, charakterystyki odkształceń i rozkładu pęknięć w pokładzie węgla przeprowadzona została dla czterech stref przecieku gazów, wydzielonych w oparciu zmiany natężenia wypływu gazów, ciśnienia gazów oraz przepuszczalności w odniesieniu do natężenia przepływu gazu w spągu w warstwie ochronnej. Te cztery strefy odpowiadały czterem strefom w których zanotowano odmienne stany napr

 16. Cuttings Transport with Foam in Highly Inclined Wells at Simulated Downhole Conditions / Transport urobku wiertniczego przy użyciu piany w silnie nachylonych otworach w symulowanych warunkach w otworze

  Xu, Jiafu; Ozbayoglu, Evren; Miska, Stefan Z.; Yu, Mengjiao; Takach, Nicholas

  2013-06-01

  of this paper will help designers with the choice of optimal drilling fluid for drilling horizontal wells in unconventional (shale) gas/oil reservoirs. Równolegle ze stale rosnącym zapotrzebowaniem na prowadzenia prac udostępniających w złożach niekonwencjonalnych notuje się wzrost świadomości społecznej odnośnie zagadnień ochrony środowiska. Piana jako alternatywa dla tradycyjnej płuczki wiertniczej nabiera coraz większego znaczenia w górnictwie otworowym. Wiercenie przy użyciu piany pomogą ograniczać zniszczenia formacji geologicznych, redukuje zużycie wody, pozwala na zminimalizowanie oporów ruchu i momentów obrotowych silników. Ponadto, koszty piany są niższe a jej oddziaływanie na środowisko naturalne jest mniej znaczne niż w przypadku typowych płuczek opartych na olejach syntetycznych używanych w trakcie udostępniania trudnych w eksploatacji złóż, np. gazu łupkowego. Wiercenia odcinków poziomych lub prawie poziomych są już szeroko stosowane a zapotrzebowanie na takie odcinki wrasta, ważnym jest właściwe rozpoznanie problemów związanych z transportem urobku wiertniczego i czyszczeniem otworu w trakcie prowadzenia prac wiertniczych na tych odcinkach przy użyciu piany. Zespól badaczy z uniwersytetu w Tulsa zaangażowanych w projekt badawczy w dziedzinie wiertnictwa (TUDRP) przeprowadził serię eksperymentów mających na celu zbadanie wpływu zmiany kąta nachylenia otworu z 90 na 70 stopni na przebieg transportu urobku wiertniczego z wykorzystanie piany w warunkach podwyższonego ciśnienia i podwyższonych temperatur. Badania eksperymentalne i teoretyczne obejmowały także analizę pozostałych parametrów procesu: jakość piany, natężenie przepływu piany, stężenie polimerów, prędkość obrotowa przewodu wiertniczego. Nie stwierdzono znacznych różnic w stężeniu zwiercin ani utraty ciśnienia wskutek tarcia w trakcie zmiany kąta nachylenia z 90 na 70 stopni. Ponadto, dodatkowy wzrost prędkości ruchu

 17. Determinanty dokonywania odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałychna przykładzie spółek notowanychna GPW w Warszawie

  Andrzej Piosik

  2010-04-01

  Full Text Available Prawo bilansowe oraz regulacje środowiskowe wskazują na konieczność prze-prowadzania na dzień bilansowy badania utraty wartości aktywów. Wynika to z nad-rzędnych zasad rachunkowości, jak również z przyjętych metod wyceny. Dokonane korekty wartości mogą wpływać na wartość aktywów oraz wyniki finansowe. Badania empiryczne przeprowadzono na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek, których akcje są notowane na GPW w Warszawie. Za 2008 r. 61 spółek ujawniło odpisy z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych. Analizowano determinanty prawdopodobieństwa ujawniania odpisów oraz czynniki kształtujące ich kwotę. Analizę jednoczynnikową przeprowadzono dla spółek ujaw-niających odpisy i porównano z grupą kontrolną. W 2008 r. zaobserwowano istotną migrację spółek z grupy spółek niedokonujących odpisu do wykazującej odpisy, przy słabej migracji odwrotnej. Istotnymi czynnikami dokonywania odpisów okaza-ły się: wyższa suma bilansowa, jakość audytu zewnętrznego, zmiany w składzie zarzą-du, wyższe przepływy pieniężne z działalności operacyjnej za okres wcześniejszy, mniejsza różnica między zyskiem netto a przepływami pieniężnymi i niższa zmiana ROI za lata 2006–2007. Czynniki jakościowe stanowią podstawowe determinanty dokonywania odpisów. Spółki dokonujące odpisów nie wykazują gorszych dokonań finansowych. Spółki ujawniające odpisy cechuje konserwatywna polityka rachunkowo-ści, wyrażająca się mniejszą różnicą między zyskami netto a przepływami pienięż-nymi za poprzedni okres. Zgodnie z wynikami analizy wieloczynnikowej prawdopodobieństwa wykazywa-nia odpisów uzyskano potwierdzenie znacznej części powyższych wniosków. Najwięk-szą moc obserwowaną mają dwa parametry jakościowe: ujawnienie odpisu za 2007 r. oraz zmiany w składzie osobowym zarządu. Ich oceny są dodatnie. Z analizy logi-towej wynika istotny wpływ sumy

 18. Niebiali, niemężczyźni i inni nieprawdziwi obywatele. O reprodukcji społecznych nierówności w książce Karen Brodkin „How Jews Became White Folks and What That Says about Race in America”

  Agnieszka Pasieka

  2014-06-01

  Full Text Available Non-whites, non-males and other non-genuine citizens. The reproduction of social inequalities as seen in Karen Brodkin’s 'How Jews Became White Folks and What That Says about America' The article offers a review of Karen Brodkin’s How Jews Became White Folks and What That Says about America. Brodkin analyses the social and political transformations in America and puts the analysis in the context of her own autobiography. The first issue that Brodkin investigates are the processes that led to the change in the social status of Jews and other immigrants from Eastern and Southern Europe in the 20th century. Second, Brodkin tries to understand her own origins, as well as different life styles and ways of perceiving the Jewish identity present in her family. Beside the analysis itself, Brodkin also offers many interesting remarks on the construction of racial and ethnic categories, discrimination, and the interactions between the ethnic, class and gender aspects of one’s identity.   Niebiali, niemężczyźni i inni nieprawdziwi obywatele. O reprodukcji społecznych nierówności w książce Karen Brodkin „How Jews Became White Folks and What That Says about Race in America” Artykuł ten stanowi recenzję książki amerykańskiej antropolożki Karen Brodkin, zatytułowanej How Jews Became White Folks and What That Says about Race in America (‘Jak Żydzi stali się białymi i co mówi to o zjawisku rasy w Ameryce’, która łączy analizę przemian społeczno-politycznych w Stanach Zjednoczonych z autobiograficznym studium własnych doświadczeń autorki. Tym samym Brodkin podejmuje dwa zasadnicze problemy. Pierwszym z nich jest próba zrozumienia procesów, które doprowadziły do zmiany statusu społecznego Żydów oraz innych imigrantów ze wschodniej i południowej Europy w dwudziestowiecznej Ameryce. Drugą analizowaną kwestią jest próba zrozumienia przez autorkę jej własnego pochodzenia, sytuacji rodzinnej, obowiązujących w

 19. Technical Features of the Architecture of an Electronic Trilingual Dictionary

  Grygorii Chetverikov

  2016-12-01

  projektowania Model-View-ViewModel. Dzięki wykorzystaniu tego szablonu interfejs użytkowania jest oddzielony od logiki programu, co pozwala wprowadzać niezależne zmiany poszczególnych części oprogramowania. Sporządzone oprogramowanie pozwala na redagowanie, uzupełnienie i tym samym tworzenie nowych tematycznych słowników przekładowych. Zaletą systemu jest równorzędność języków. Autorzy nakreślili zarówno sposoby wykorzystania samego słownika, jak i metody jego budowania.

 20. Podstawy anatomii i fizjologii drogi węchowej oraz możliwości topodiagnostyki jej uszkodzeń z użyciem węchowych potencjałów wywołanych

  Marcin Repetowski

  2010-06-01

  Full Text Available Wprowadzenie: Poznanie wpływu bodźców węchowych na zmysł powonienia ma na celu rozpoznawanie uszkodzeń w tym obszarze, wykrywanie wielu chorób oraz badanie uszkodzeń węchu, takich jak: parosmia, hiposmia, anosmia oraz kakosmia. Celem pracy jest przedstawienie aktualnej wiedzy dotyczącej podstaw anatomii i fizjologii drogi węchowej oraz możliwo- ści topodiagnostyki jej uszkodzeń z użyciem węchowych potencjałów wywołanych. Definicja zapachu: W otaczającym nas świecie za pomocą zmysłu powonienia odczuwany jest szereg wrażeń, które określa się jako zapach. Wyróżnia się związki zapachowe. Ich zapach zależy zarówno od budowy łańcucha węglowego oraz pierścienia, jak i od obecności oraz rodzaju grup funkcyjnych i sposobu rozmieszczenia ich w cząsteczce. Ustalenie zapachu na podstawie jego budowy jest rzeczą trudną. Należy oczekiwać, że w przyszłości odpowiedź przyniesie nam elektronowa teoria budowy związków organicznych. Anatomia i fizjologia zmysłu powonienia: Receptory węchowe odpowiedzialne za odbiór wrażeń zapachowych zlokalizowane są w jamie nosowej, w górnym odcinku przegrody nosa, na stropie i na przednim końcu małżowiny nosowej górnej. Nabłonek węchowy zajmuje u dorosłego człowieka od 1 do 3 cm2 błony śluzowej w każdym przewodzie nosowym. Droga węchowa składa się z trzech neuronów, a ośrodek korowy znajduje się w zakręcie hipokampa i jądrze migdałowym płata skroniowego. Doznania węchowe odbierane są za pomocą nabłonka węchowego, ale towarzyszy temu często dodatkowe podrażnienie z zakończeń nerwu trójdzielnego, twarzowego, językowo-gardłowego oraz błędnego. Diagnostyka zmysłu powonienia: Obiektywną metodą badania powonienia rejestrującą zmiany czynności bioelektrycznej mózgu po pobudzeniu receptorów i nabłonka węchowego jest rejestracja węchowych potencjałów wywołanych, która w Polsce jest metodą nową i praktycznie rzadko stosowaną ze

 1. Diagnoza funkcji wykonawczych u dzieci

  Natalia Maja Józefacka-Szram

  2014-06-01

  Full Text Available Funkcje wykonawcze sprawiają, że możemy oprzeć się pokusie, pomyśleć przed działaniem czy pozostać w skupieniu. Ich trzonem są trzy składniki: hamowanie reakcji (odpowiadające za samokontrolę, elastyczność poznawcza (pozwalająca na wykonywanie kilku czynności naraz, kreatywne myślenie czy zmianę perspektywy i pamięć operacyjna. Rozwój funkcji wykonawczych w ciągu życia człowieka i sposoby pomiaru są wciąż dyskusyjne, gdyż trudno zbadać którykolwiek z ich składników w odosobnieniu. Diagnostyka funkcji wykonawczych pierwotnie odnosiła się wyłącznie do dorosłych po urazach mózgu lub z zaburzeniami neurologicznymi, u dzieci jest stosowana stosunkowo niedługo, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Wynika to głównie z późnego rozwoju funkcji wykonawczych (do 25.–30. roku życia. Okres najbardziej intensywnych zmian w tym zakresie przypada na wiek przedszkolny. Większość narzędzi stosowanych do badania dzieci wcześniej była używana w grupie dorosłych, zmiany polegają głównie na elementach graficznych i wydłużonym czasie ekspozycji bodźców. Hamowanie reakcji bada się najczęściej za pomocą zadań komputerowych, takich jak test Stroopa czy zadanie z flankerami. Pomiar komputerowy nie jest konieczny tylko do zadania odraczania gratyfikacji. Pamięć operacyjna jest konstruktem najłatwiejszym do badania. Można użyć zadania polegającego na powtarzaniu cyfr wprost lub wspak ze skali Wechslera czy też zadania Klocki Corsiego. Najbardziej złożonym elementem jest elastyczność poznawcza, badana najczęściej za pomocą Dwuwymiarowego Testu Sortowania Kart lub dowolnej odmiany testu fluencji słownej. Ostatnie badania, pokazujące pozytywną korelację sukcesów szkolnych, zawodowych czy nawet zadowolenia z życia z wysokim poziomem funkcji wykonawczych w dzieciństwie, sprawiły, że pojawia się coraz więcej narzędzi badających ten konstrukt.

 2. Języki zachodniosłowiańskie wobec pożyczek angielskich w ostatnim dwudziestoleciu – gramatyka, leksyka, pragmatyka, uwarunkowania społeczno-kulturowe

  Teresa Smółkowa

  2015-12-01

  Full Text Available West Slavic languages and English loanwords in the last two decades – an overview of grammar, lexicon, pragmatics and the socio-cultural contex The recent decades, as is generally acknowledged, have been a period of profound changes in Central and Eastern Europe. These changes are reflected in the lexicon. Nominative needs have caused a remarkable vocabulary growth, with loanwords constituting a numerous and still growing group. The main research goal of the authors of the monograph project introduced in this article is to look into the influence of the English language upon West Slavic languages. The effect of Anglicisms on the phonetic, morphological and lexical subsystems will be subject to an in-depth examination. Of particular importance will be the adaptative processes affecting these loanwords in Czech, Polish and Slovak. The authors will also take into account the prag­matic aspect of borrowings as well as their functioning in the social and cultural context. This contrastive approach will make it possible to indicate similarities and differences in the process of assimilating English borrowings into West Slavic languages.   Języki zachodniosłowiańskie wobec pożyczek angielskich w ostatnim dwudziestoleciu – gramatyka, leksyka, pragmatyka, uwarunkowania społeczno-kulturowe Artykuł jest poświęcony omówieniu planowanej monografii na temat nowszych i najnowszych pożyczek angielskich w językach: czeskim, polskim i słowackim. Ostatnie dziesięciolecia były, jak wiadomo, okresem zasadniczych zmian w Europie środkowo-wschodniej. Zmiany te odzwierciedla leksyka. Potrzeby nominatywne spowodowały ilościowy wzrost słownictwa, w którym odrębną grupę – liczną i ciągle rosnącą – stanowią pożyczki. Zasadniczym celem badaw­ czym autorów monografii jest odpowiedź na pytanie, jaki jest wpływ języka angielskiego na języki zachodniosłowiańskie. Przedmiotem szczegółowych rozważań będzie oddzia

 3. [Risk factors for cardiovascular disease in children with type 1 diabetes in 2000-2010 in Podlasie Province].

  Polkowska, Agnieszka; Głowińska-Olszewska, Barbara; Tobiaszewska, Monika; Bossowski, Artur

  2015-01-01

  Wstęp. W ostatnim dziesięcioleciu znacznie wzrosła liczba dzieci z cukrzycą typu 1 leczonych metodą ciągłego podskórnego wlewu insuliny (CPWI). Leczenie jest ukierunkowane na uzyskanie prawidłowego rozwoju fizycznego oraz zapobieganie powikłaniom. Przyspieszony rozwój miażdżycy ma ścisły związek z wyrównaniem metabolicznym oraz tradycyjnie uznawanymi czynnikami ryzyka. Cel pracy to analiza zmiany leczenia i obrazu klinicznego cukrzycy typu 1 u dzieci w latach 2000–2010 z uwzględnieniem występowania czynników ryzyka miażdżycy. Materiał i metody. Do badania zakwalifikowano 567 dzieci z rozpoznaniem cukrzycy typu 1. Porównano 251 dzieci leczonych w roku 2000 i 316 dzieci leczonych w roku 2010. Wyniki uzyskano na podstawie kart poradnianych oraz dokumentacji szpitalnej. Analizowano parametry antropometryczne, badania laboratoryjne oraz dane uzyskane za pomocą techniki ankietowej. Wyniki. W roku 2010 znacząco wzrósł odsetek dzieci leczonych za pomocą CPWI (do 60,1%) oraz zmniejszył się odsetek dzieci stosujących insuliny tradycyjne na rzecz analogów insulin. Stwierdzono wzrost wartości HbA1c z 7,4% do 8% (p 7,5%. Wzrósł odsetek dzieci z otyłością z 5,2 do 13,7% (p=0,004) oraz statystycznie istotnie wzrósł BMI SDS. Liczba dzieci z nadciśnieniem tętniczym była porównywalna w obu grupach (17,9% vs 15,8%), podobnie jak odsetek dzieci z dyslipidemią (48,6% vs 51,3%). Leki hipotensyjne stosowano u 97,8% vs 70% dzieci z nadciśnieniem tętniczym, metforminę u 15,4% vs 14% dzieci z otyłością, natomiast leki hipolipemizujące jedynie u 3,3% vs 2,5% pacjentów z dyslipidemią. Wykazano, że obecnie dzieci częściej żyją w rodzinach obciążonych czynnikami ryzyka miażdżycy. Wnioski. W ostatnich latach nastąpiła znaczna zmiana w sposobie leczenia i obrazie klinicznym dzieci z cukrzycą typu 1. Współcześni pacjenci częściej mają nadmierną masę ciała oraz żyją w rodzinach obciążonych chorobą niedokrwienn

 4. Rola leptyny w regulacji metabolizmu lipidów i węglowodanów

  Patrycja Gogga*

  2011-01-01

  Full Text Available Leptyna jest białkiem wydzielanym głównie przez tkankę tłuszczową, a jej stężenie we krwi jest ściśle związane z ilością zapasów energetycznych zgromadzonych w adipocytach. Jako hormon leptyna ma niezwykle szeroki zakres działania. Białko to bezpośrednio lub za pośrednictwem układu współczulnego bierze udział w regulacji metabolizmu energetycznego. Leptyna hamuje biosyntezę triacylogliceroli w wątrobie i tkance tłuszczowej, a także w mięśniach szkieletowych, obniżając tym samym ilość odkładanych w nich lipidów. W adipocytach leptyna zmniejsza ekspresję genów kodujących syntazę kwasów tłuszczowych (FAS i karboksylazę acetylo-CoA (ACC – główne enzymy szlaku biosyntezy kwasów tłuszczowych. Zwiększa z kolei ekspresję genu kodującego lipazę zależną od hormonów (HSL, co stymuluje hydrolizę triacylogliceroli w tkance tłuszczowej. Ponadto leptyna wzmaga utlenianie kwasów tłuszczowych w adipocytach, mięśniach szkieletowych oraz w mięśniu sercowym, wywołując wzrost ekspresji genów kodujących podstawowe dla tego procesu enzymy, palmitoilotransferazę karnitynową 1 (CPT1 i dehydrogenazę acylo-CoA o średniej długości łańcucha (MCAD. Wykazano również, że hormon ten zwiększa wrażliwość tkanek na insulinę i poprawia tolerancję glukozy – pod wpływem leptyny wzrasta transport glukozy do komórek oraz intensywność glikolizy.Wiadomo, że leptyna bierze udział w długoterminowej regulacji pobierania pokarmu, jednak coraz więcej badań wskazuje, że ma ona również wpływ na przemiany substratów energetycznych w tkankach obwodowych. Leptyna może zatem kontrolować homeostaz�� energetyczną organizmu wywołując zmiany metabolizmu lipidów i węglowodanów, przede wszystkim w tkance tłuszczowej i w mięśniach.

 5. Modern-Day Public Space in the Historical Context of a City - New Development of the Cathedral Square (Domplatz) in Hamburg/ Współczesna Przestrzeń Publiczna W Hsitorycznym Kontekście Miasta - Nowe Zagospodarowanie Placu Katedralnego (Domplatz) W Hamburgu

  Jóźwik, Renata

  2015-06-01

  The article presents the history of transforming one of the oldest places in Hamburg - the Cathedral Square (Domplatz), as well as the influence of historical factors on the conception behind its development. A tumultuous history, especially the consequences of World War II, has led to the diminishment of its historical significance. The undeveloped quarter once occupied by a prehistoric settlement and St. Mary's Cathedral functioned as an urban wasteland and a parking lot for a few decades. Attempts to change this state of things proved unsuccessful. Currently, revitalization works aimed at renewing city centers are being realized more and more often, in order to make them become competitive against the overly developed suburbs and so as to return to the tradition of forming a European city. The green area established in the Cathedral Square in 2009 was to be built-up initially, but owing to the objection of urban communities - conservators, archeologists, politicians, as well as public opinion, such plans were abandoned. The proposed and realized current form of the square reflects the historical background of the city and honors the importance of the location. The article refers the described example to the Recommendation signed in 2011 by the UNESCO General Conference regarding Historic Urban Landscape. W referacie przedstawiono historię przekształcania się jednego z najstarszych najstarszych miejsc Hamburga - Placu Katedralnego (Domplatz) oraz wpływ czynników historycznych na koncepcję jego zagospodarowania. Burzliwa historia, przede wszystkim konsekwencje II wojny światowej, doprowadziła do zatarcia jego historycznego znaczenia. Niezabudowany kwartał po dawnym grodzie i Katedrze Mariackiej przez kilkadziesiąt lat funkcjonował jako nieużytek miejski i parking. Podejmowane próby zmiany tego stanu były nieefektywne. Obecnie coraz częściej realizowane są działania rewitalizacyjne, których celem jest odnowa centrów miast, tak aby stały si

 6. Neuroprotekcyjne właściwości związków pochodzenia roślinnego: triterpeny pentacykliczne

  Monika Orłowska-Majdak

  2014-12-01

  Full Text Available Ludzki mózg to struktura wykazująca ogromną zmienność w ciągu życia osobniczego. W pierwszym okresie zmiany budowy i czynności spowodowane są procesami rozwoju i dojrzewania. Następnie, dzięki niezwykłej plastyczności synaptycznej, poszczególne ośrodki mózgu przystosowują się do wymagań środowiska, w jakim człowiek funkcjonuje, i do stylu jego życia. Po 40. roku życia włącza się proces zaprogramowanej śmierci neuronów, czyli apoptozy, a w stanie choroby neurony mogą ginąć w procesie nekrozy lub aponekrozy. Neurogeneza na bazie miejscowych albo transplantowanych komórek macierzystych mózgu pełni funkcję naprawczą w powstałych uszkodzeniach, ale może także mieć związek z chorobami psychicznymi i neurologicznymi. U podstaw neuroprotekcji leżą procesy antyoksydacyjne, przeciwzapalne, antyapoptotyczne i przeciwdziałające destrukcyjnemu działaniu jonów wapnia. Wspierającą funkcję w działaniu neuroprotekcyjnym mogą mieć związki pochodzenia roślinnego, podawane w ramach fitoterapii. W ostatnich latach zwrócono uwagę na neuroprotekcyjne właściwości pentacyklicznych triterpenów i ich pochodnych. W pracy omówiono właściwości neuroprotekcyjne kwasu ursolowego, oleanolowego, maslinowego, asjatowego, betulinowego, bosweliowego oraz saponin triterpenowych pozyskiwanych z roślin Bupleurum i Panax ginseng. Saponiny ginseng dodatkowo nasilają neurogenezę w mózgu. Sugeruje się potencjał stosowania wymienionych związków w terapii wielu chorób neurologicznych i psychicznych – z kilkoma zastrzeżeniami: 1 kierunek działania może zależeć od dawki; 2 związki te mogą różnie działać na neurony różnych rodzajów; 3 mogą istnieć niekorzystne interakcje z innymi lekami stosowanymi równocześnie. Większość doświadczeń z użyciem triterpenów wykonano na zwierzętach bądź w hodowlach komórkowych, zagadnienie wymaga więc dalszych badań na ludziach.

 7. Porównanie wpływu stosowania kompleksu lipidowego PCSO-524™ z Perna canaliculus oraz oleju z ryb na intensywność bólu odczuwanego przez pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych i/lub biodrowych

  Marek Zawadzki

  2011-08-01

  Full Text Available Cel: Porównanie wpływu zażywania opatentowanego, stabilizowanego CO2 oleju z nowozelandzkich małży zielonych Perna canaliculus(PCSO-524™ oraz oleju z ryb [zawierającego standaryzowanąmieszaninę kwasu eikozapentaenowego (eicosapentaenoicacid – EPA – 18%, i kwasu dokozaheksaenowego (docosahexaenoicacid – DHA – 12%] na łagodzenie bólu, zmiany w wyznacznikachjakości życia i bezpieczeństwo u pacjentów z chorobą zwyrodnieniowąstawów kolanowych i/lub biodrowych.Materiały i metody: U 50 pacjentów w wieku powyżej 50 lat, którzypodpisali świadomą zgodę na udział w powyższym badaniu, leczonychw Poradni Reumatologicznej Akademickiego Szpitala Klinicznegowe Wrocławiu, stosowano kapsułki Lyprinol® zawierającePCSO-524™ lub kapsułki z olejem z ryb. Badanie przeprowadzonometodą podwójnie ślepej próby. U wszystkich uczestników badaniarozpoznano chorobę zwyrodnieniową dużych stawów obwodowych.Charakterystykę grup przedstawiono w tabelach I i II.Tuż przed rozpoczęciem badania oraz w 4., 8. i 12. tygodniu jegotrwania od pacjentów zbierano informacje dotyczące intensywnościodczuwanego bólu za pomocą wizualnej skali analogowej(VAS; oceny stanu zdrowia z zastosowaniem kwestionariuszaoceny stanu zdrowia; ogólnego stanu zdrowia i subiektywnej ocenyprzebiegu choroby. Aby określić bezpieczeństwo stosowania suplementów, przed rozpoczęciem badania i po jego zakończeniuprzeprowadzono analizę parametrów morfologii krwi, OB, poziomuAlAT oraz badania moczu.Wyniki: U pacjentów, którym podawano PCSO-524™, zaobserwowanoistotne obniżenie intensywności odczuwanego bólu związanegoz chorobą zwyrodnieniową stawów oraz ogólną poprawęjakości życia (tab. III–V, ryc. 1 i 2. U chorych z tej grupy nie wystąpiłyżadne działania niepożądane. W grupie pacjentów leczonycholejem z ryb zaobserwowano statystycznie istotną mniejszą poprawę(p < 0,05. Dodatkowo u niektórych z nich wystąpiły objawyniepo

 8. The Research into the Quality of Rock Surfaces Obtained by Abrasive Water Jet Cutting

  Młynarczuk, Mariusz; Skiba, Marta; Sitek, Libor; Hlaváček, Petr; Kožušníková, Alena

  2014-12-01

  In recent years, water jet cutting technology has been being used more and more often, in various domains of human activity. Its numerous applications include cutting different materials - among them, rock materials. The present paper discusses the results of the research that aimed at determining - in a quantitative manner - the way in which the water jet cutting parameters (such as the traverse speed of the head, and the distance between the high-pressure inlet of the water jet and the cut material) influence the quality of the processed surface. Additionally, the impact of these parameters on the surface of various materials was investigated. The materials used were three granites differing with respect to the size of grains. In the course of the research, the standard parameters defined by the ISO norms were analyzed. It was also proposed that variograms be used to analyze the quality of the cut surface. Technologia cięcia strumieniem wodnym staje się w ostatnich latach coraz intensywniej wykorzystywana w różnych dziedzinach działalności człowieka. Jest ona wykorzystywana do obróbki różnorodnych materiałów, również materiałów skalnych. W ramach badań analizowano trzy granity różniące się m.in. wielkościami ziarn, które były przecinane przy różnych prędkościach przesuwu głowicy z wlotem strumienia wodnego. Analizowano standardowe parametry zdefiniowane w normach ISO jak również zaproponowano wykorzystanie wariogramów do analizy jakości wyciętej powierzchni. W pracy opisano w sposób ilościowy zmiany jakości powierzchni skał ciętych strumieniem wodnym ze ścierniwem w zależności od prędkości przesuwu głowicy, jak również w zależności od odległości przecinanego fragmentu powierzchni od wlotu strumienia wodnego do materiału. Wyniki uzyskane w pomiarach wskazują też na wpływ wielkości uziarnienia skały na jakość otrzymanej powierzchni. Jest to szczególnie widoczne dla najmniej optymalnych parametrów ci

 9. Dynamika zmian temperatury ręki reumatoidalnej po wybranych zabiegach z zakresu termoterapii

  Małgorzata Gizińska

  2011-08-01

  Full Text Available Wstęp: W procesie usprawniania osób z chorobami reumatycznymi wykorzystuje się wiele zabiegów z zakresu ciepłolecznictwai krioterapii. W dostępnym piśmiennictwie niewiele jest opisówbadań dotyczących efektów termicznych występujących w tkankachw wyniku stosowania takich zabiegów w obrębie ręki reumatoidalnej.Z tego powodu autorzy podjęli próbę określenia przebiegudynamiki zmian temperatury po zastosowaniu powszechniestosowanych u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów(RZS zabiegów z zakresu termoterapii, w aspekcie zmian zachodzącychw mikrokrążeniu podczas 120 minut obserwacji.Materiały i metody: Do dwóch grup przydzielono 27 pacjentówz rozpoznanym RZS (średni wiek badanych 57 ±7,9 roku: I grupaliczyła 14 osób, u których naświetlano jedną rękę promiennikiempodczerwieni IR-A, -B oraz -C, II grupa – 13 osób, u których wykonanozabieg nadmuchu jednej ręki zimnym powietrzem (–30°C.Analizy rozkładu temperatury dokonano na podstawie 120-minutowejobserwacji zmian temperatury powierzchniowej obu rąk, dozapisu której użyto kamery termowizyjnej. U każdej osoby wykonano8 zdjęć termowizyjnych w określonych odstępach czasu:przed zabiegiem, zaraz po zabiegu oraz 5, 15, 30, 45, 60 i 120 minutpo zabiegu.Wyniki: Istotne różnice temperatur mierzonych w kolejnych odstępachczasu zaobserwowano we wszystkich grupach tylko podczas wynopierwszych5 minut po zabiegu (p < 0,05. Maksymalny wzrost temperaturyodnotowany zaraz po zabiegu IR-A, -B, -C wynosił 3,5°C. Ponadmuchu zimnym powietrzem (–30°C maksymalne obniżenietemperatury mierzonej zaraz po zabiegu wynosiło 6,4°C (ryc. 1 i 2.Wnioski: Istotne zmiany temperatury powierzchniowej rąk obserwowanow ciągu pierwszych 5 minut po zabiegu, zarówno ponaświetlaniu IR-A, -B, -C, jak i nadmuchu zimnym powietrzemo temperaturze ok. –30°C. W przypadku zabiegu cieplnego wartośćtemperatury w ciągu tego czasu pozostawała powyżej warto

 10. Latvian dialects in the 21st century: old and new borders

  Anna Stafecka

  2015-12-01

  in various sub-dialect groups of High Latvian dialect. The Selonian sub-dialects spoken in Zemgale show traces of dialectal features (syllable tones, irregular vowel shifts, etc.; they are found mainly in the speech of older generation. The Latgalian sub-dialects in Vidzeme are mainly spoken by older respondents and usually among family members; while in public spaces the sub-dialects practi­cally cannot be heard. However, many dialectal features have been retained in the speech of middle and even younger generations. The most stable are the sub-dialects spoken in Latgale because of their use not only in everyday speech but also in cultural activities. The presence of the Latgalian written language, too, helps to maintain local sub-dialects; it is also used in Roman Catholic church services in Latgale. In Latgale, the sub-dialects are spoken by all generations. However, the younger people sometimes use the standard language to communicate among themselves. This study provides new facts and might be the basis for further research. It might allow to predict the development of native language and its dialects as an important component of national and local identity respectively. Comparative analysis of mate­rial acquired at different periods allows us to conclude which dialectal features are more viable and which are more likely to change and disappear.   Dialekty łotewskie w wieku XXI: stare i nowe granice Choć na Łotwie wciąż stosunkowo dobrze zachowały się historyczne dialekty lokalne, nie można już obecnie mówić o dialektach i gwarach w tradycyjnym znaczeniu. Zmiany granic administracyjnych sprawiły bowiem, że tradycyjne gwary ulegają dziś zatarciu i stopniowo zanikają. Znacząco zmieniło się zwłaszcza usytuowanie strefy styku dialektów środkowego i górnołotewskiego; granica zasięgu tego ostatniego przesunęła się na wschód. Kwestiom tym poświęcono projekt „Dialekty łotewskie w XXI wieku: aspekt socjolingwistyczny”, w ramach kt

 11. „Nowa epoka” jako kategoria kompensacyjna. Metodologiczne wyzwania opisu a casus dwudziestowiecznej Macedonii

  Lech Miodyński

  2014-11-01

  (with four indications, state-political (institutional, c historical-cultural (identifying-imagological, and d material-economic (pragmatic. The various scenarios for restoring their memory are also present in this part: cleansing in the past, establishment in the present and liberation in the future. Their image is made complete by a short presentation of heritage canonisation patterns and ethnocentric re-evaluation of methodologies in the Macedonian humanities after 1991.     „Nowa epoka” jako kategoria kompensacyjna. Metodologiczne wyzwania opisu a casus dwudziestowiecznej Macedonii W artykule przedstawia się funkcje i możliwe sposoby opisu macedońskich wizji histo­riozoficznych i kulturowych wyrosłych na gruncie politycznego przełomu 1991 roku – ujęte na tle przemian kolektywnej świadomości w XX wieku. Problemy metodologii badań oraz tożsamości idei nowego początku (i jej części składowych ukazane są w czterech kontek­stach: genetycznym, ontologicznym, aksjologicznym i procesualnym. W ramach pierwszego z nich zwraca się uwagę na takie zagadnienia jak retrospektywna orientacja temporalna, asymilacja przeszłości, „synchronia historii” i odbicia prototypów, nowa konceptualna sieć rekonstruowanych znaczeń, selekcja związków przyczynowych. Drugi kontekst odnosi się do celowościowo-zbawczego wyobrażenia czasu, dominacji „historii strukturalnej”, twórczego zastosowania dawnych – głównie romantycznych – kategorii historiozoficznych: moralnej predestynacji narodu (Hegel, kryzysu jako czynnika zmiany (Burckhardt, podrzędności kategorii historii wobec wolności w następstwie epok (Fichte, przełomu powstrzymującego proces rozkładu (corso – ricorso – Vico, znaczenia periodyzacji i cezur. W trzecim kontekście zawierają się między innymi następujące problemy: więź pochodzenia a roszczenie nowości i wyzwolenia, „korekta niespełnienia” przeszłości, „pozytywna apokalipsa” permanentnej rewolucji

 12. Fetysz „obiektywności”. „Nasza klasa” Tadeusza Słobodzianka

  Tomasz Żukowski

  2016-01-01

  completely ignored by the reviewers, however. They were also unable to break through the narration structures of the first type, which are more recognisable. Fetysz „obiektywności”. Nasza klasa Tadeusza Słobodzianka Nasza klasa przyjęta została w Polsce z entuzjazmem. Autora chwalono za odwagę, a jego głos uznano za wyważony i rozsądny w toczącej się od 2000 roku debacie nad zbrodnią w Jedwabnem. Skąd ten entuzjazm, którego brakowało przecież po publikacji Sąsiadów? Jakie zmiany wprowadzone przez Słobodzianka do narracji o Jedwabnem zapewniły mu sukces? Artykuł opisuje recepcję dramatu, która okazuje się wybiórcza. Sięga także do tekstu sztuki, wydobywając dwa porządki prezentowania i objaśniania zdarzeń. W pierwszej warstwie Nasza klasa tworzy obraz stosunków międzyludzkich, w którym znikają społeczne mechanizmy dyskryminacji. Wątek ten podchwytują i rozwijają polscy recenzenci. Wymordowanie Żydów okazuje się następstwem konfliktu równorzędnych grup z podobnymi możliwościami działania i sprawstwa, a więc nieuwikłanych w stosunki dominacji większości nad mniejszością. Stąd wynika symetria krzywd, a w konsekwencji nierozstrzygalność pytania o winę i domniemany tragizm aktorów zdarzeń. Do tego dochodzi psychologiczne wyjaśnianie zachowań i motywacji wzorowane na relacjach rodzinnych. Punkt widzenia uczestników wydarzeń (będący symptomem dyskryminacji zostaje potraktowany jako obiektywizujący opis. Widziane z bliska i psychologizowane perypetie bohaterów zasłaniają tło, jakim jest przemoc grupy dominującej. A tę można wyjaśnić jedynie w kategoriach socjologicznych. Słobodzianek sięga jednak także po opis na poziomie społecznym. Tak konstruuje scenę ślubu Rachelki, rozgrywanie sprawy jej ocalenia po wojnie – niezwykle opisany fenomen społecznego funkcjonowania motywu Sprawiedliwych – dostrzega i opisuje rytuały podporządkowania organizowane dla ocalałych oraz to, jak

 13. Analytical Method of Designing and Selecting Take-Up Systems for Mining Belt Conveyors / Analityczna Metoda Projektowania i Doboru UKŁADÓW Napinania Dla GÓRNICZYCH PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH

  Kulinowski, Piotr

  2013-12-01

  ężystości taśmy uwzględnianego w obliczeniach drogi napinania jest korygowana na podstawie zależności przedstawionej w niniejszym artykule. Zastępczy moduł sprężystości taśmy powinien być uwzględniony w algorytmie obliczania długości skokuwózka napinającego, szczególnie dla przenośników, których złożony profil trasy może przyczynić się do lokalnego zmniejszenia sił w taśmie. W kolejnej części artykułu przedstawiono metodę konstruowania charakterystyk statycznych urządzeń napinających taśmę (Jabłoński, 1988), które wykorzystano do opisu stosowanych układów napinania taśmy. Spośród stosowanych urządzeń napinających przedstawiono rozwiązania ze stałym położeniem bębna napinającego podczas pracy przenośnika - tzw. sztywne urządzenia napinające oraz ze zmiennym położeniem bębna napinającego w czasie pracy przenośnika - grawitacyjne, hydrauliczne, automatyczne i nadążne. Na diagramach opisujących charakterystykę napinania, poza wymaganą wartością siły w taśmie zbiegającej z bębna napędowego, przedstawiono spodziewany przebieg jej zmiany w funkcji momentu napędowego, charakterystyczny dla danego typu urządzenia napinającego taśmę (Kulinowski, 2012). Podsumowanie artykułu stanowi przedstawienie propozycji wykorzystania charakterystyk statycznych urządzeń napinających do oceny pracy ciernego, bębnowego układu napędowego przenośnika taśmowego. Przedstawiona w artykule metoda obliczeniowa została weryfikowana poprzez badania przemysłowe i realizacje wielu złożonych projektów przenośników taśmowych uzupełnionych analizą wyników badań symulacyjnych dynamiki pracy modeli urządzeń napinających taśmę (Kulinowski, 2012).

 14. Współpraca rodziny i szkoły na przyładzie szkół w Lublinie w okresie II Rzeczypospolitej/ Family and School Cooperation as Exemplified by Schools in Lublin During the Period of the Second Polish Republic

  MARZENA OKRASA

  2013-01-01

  Full Text Available Zmiany, których doświadczyły szkoły po odzyskaniu niepodległości, spowodowały potrzebę poszukiwania nowych sposobów pracy z rodzicami. Podkreślano,że praca powinna być wspólna, mieć charakter społeczny i włączać całe grupyludzi związanych z siecią organizacyjną. Wspieranie stałej współpracy rodziców uczniów ze szkołą przyczyniło się do stworzenia trwałych organizacji rodzicielskich, takich jak: koła rodzicielskie, patronaty klasowe i szkolne oraz grupy rodziców czy koła rodzicielskie. Regulacje dotyczące kół rodzicielskich zostały przyjęte w 1920, a ogólnonarodowa rada Stowarzyszeń Rodzicielskich została utworzona w Warszawie 27 listopada1924. Główną część Stowarzyszenia stanowiły koła szkolne, zbliżające rodziców uczniów tej samej szkoły, którzy tworzyli koła na danym obszarze. Koła rodzicielskie, znane również jako patronaty opieki szkolnej albo koła opieki rodzicielskiej, działały w prawie wszystkich szkołach średnich. Skupiały patronaty klasowe reprezentujące podstawowe jednostki bezpośredniej współpracy szkołyi rodziny. Były tworzone przez rodziców uczniów jednej klasy, którzy współpracowali z wychowawcą i innymi nauczycielami. Tego typu organizacje działały w szkołach w Lublinie. Jedno z kół rodzicielskich zostało założone w 1921 w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim i Liceum Wacławy Arciszowej. Działały również koła rodzicielskie w Prywatnym Gimnazjum Męskim Stefana Batorego (Szkoła Lubelska, a także Gimnazjum Jana Zamoyskiego, Gimanzjum Staszica, Gimanzjum Unii Lubelskiej, Szkole H. Czarneckiej. Jednym z podstawowych założeń zawartych w statucie było zbieranie materiałów oraz środków finansowych dla organizacji. Podstawowym dochodem były składki członkowskie, ale, wobec skali potrzeb i wydatków, były one stosunkowo małe. Zatem akcje okolicznościowe oraz zmienne sekcje finansowe, zaprojektowane, aby wzmocnić fundusze k

 15. The Assessment of Susceptibility on Drainage in an Aquifer on the Basis of Pumping Tests in a Lignite Mine / Ocena Podatności Ośrodka Wodonośnego Na Odwodnienie Na Podstawie Próbnych Pompowań W Kopalni Węgla Brunatnego

  Polak, Krzysztof; Kaznowska-Opala, Karolina; Pawlecka, Katarzyna; Różkowski, Kazimierz; Klich, Jerzy

  2015-03-01

  ędnie krótki czas pracy, gdyż są likwidowane wraz z postępem robót górniczych odkrywkowych. Studnie w barierach zewnętrznych oraz wewnętrznych utrzymywane są niekiedy przez kilkadziesiąt lat. Z upływem czasu w pompowanych otworach obserwuje się przyrost depresji roboczego zwierciadła wody oraz spadek wydajności. Mniejsza wydajność studni spowodowana jest zmniejszoną wydajnością warstwy wodonośnej wskutek słabnącej przewodności hydraulicznej, co wynika z obniżenia zwierciadła wody, a także w wyniku zmian w dopływie wody spowodowanych procesami starzenia otworów studziennych. Za niekorzystne zmiany parametrów eksploatacyjnych studni odpowiedzialne są m.in. procesy fizyczne i chemiczne zachodzące w bezpośrednim sąsiedztwie studni np. procesy korozji, powstawania powłok zabezpieczeniowych oraz powłok śluzowych, ochry, wytrącania się osadów związków chemicznych oraz kolmatacji. Kolmatacja jest zjawiskiem złożonym, wywołanym przez procesy mechaniczne, fizyczne, chemiczne i biologiczne, który towarzyszy przepływowi przez ośrodki porowe i szczelinowe. Straty ciśnienia wynikające z przepływu wody w warstwie wodonośnej, czyli kształtowane przez własności hydrogeologiczne warstwy wodonośnej są określane mianem depresji rzeczywistej, która uwidacznia się pomiędzy poziomem piezometrycznym i depresją w strefie przyotworowej. Straty te oznaczane są jako BQ, gdzie: B oznacza oporność hydrauliczną ośrodka wodonośnego przy przepływie laminarnym. Z kolei straty ciśnienia wywołane przepływem wody przez filtr turbulencją przepływu wody w strefie otworowej i przyotworowej określane są mianem zeskoku hydraulicznego CQn, gdzie C oznacza oporność hydrauliczną strefy przyotworowej, natomiast n - wykładnik potęgowy charakteryzujący rodzaj przepływu. Określenie własności filtracyjnych warstwy wodonośnej wyrażanych przez przewodność hydrauliczną T oraz współczynnik zasobności sprężystej S, pozwala na

 16. Представата за Европа в модерна България – от Османската империя до Европейския съюз

  Искра [Iskra] Баева [Baeva

  2015-08-01

  ęć wieków panowanie osmańskie, które oddzieliło Bułgarię od cywilizacji europejskiej; dlatego dla Bułgarów Europa stanowi ze­wnętrzną, bardziej rozwiniętą część świata, do której aspirują. O początkach europejskiej identyfikacji Bułgarów można więc mówić dopiero po utworzeniu państwa bułgarskiego, co nastąpiło po wyzwoleniu w 1878 roku, w wyniku wojny rosyjsko‑tureckiej 1877–1878. Nowe państwo bułgarskie powstawało zgodnie z wzorcami europejskimi, ale już w pierwszych de­kadach niezależności Bułgarzy doświadczyli Europy w kategoriach antynomii. Idea Europy jako całości została zakwestionowana, ponieważ w Bułgarii starły się z jednej strony interesy wyzwolicielskiej Rosji, a z drugiej państw zachodnioeuropejskich. Udział Bułgarii w wojnach światowych po stronie państw centralnych i państw Osi do­prowadził ją do upadku i ostatecznego odcięcia od Europy Zachodniej. Po II wojnie świato­wej Bułgaria znalazła się w sferze wpływów Związku Radzieckiego, przez niemal pół wieku Europa (rozumiana tu jako Europa Zachodnia stanowiła synonim wroga. Ta sytuacja uległa zmianie dopiero po zakończeniu zimnej wojny, kiedy dla Bułgarii pojęcie „Europa” stało się tożsame z pożądanym członkostwem w Unii Europejskiej, co nastąpiło 1 stycznia 2007 roku.

 17. Strategie przedsiębiorstwa prasowego w XXI wieku (internalizacja oraz obecność na rynku nowych technologii

  Anita Uchańska

  2011-05-01

  ędzynarodowym. Jednak kryzys rynku prasowego zmusił także i te przedsiębiorstwa do poszukiwania z jednej strony oszczędności (redukcja kosztów działalności i zatrudnienia, restrukturyzacja, łączenie redakcji, z drugiej zaś nowych źródeł przychodów, jakimi stały się inwestycje w przedsięwzięcia internetowe i nowe media, stąd wśród istotnych elementów strategii przedsiębiorstw prasowych znalazła się digitalizacja. Wydawcy prasy wciąż starają się uatrakcyjnić swoją ofertę, wprowadzając na rynek innowacje, począwszy od zmiany layoutu, poprzez poprawienie jakości dziennikarstwa, po nowe formy przekazu, w tym serwisy internetowe i aplikacje elektroniczne. Równocześnie jednak przychody przedsiębiorstw prasowych wciąż spadają, na co wpływ ma także zmiana zwyczajów czytelniczych, a także stopniowe przenoszenie się reklamodawców do Internetu. Mimo problemów wydawcy starają się podążać za postępem technicznym i elastycznie reagować na dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku, aby nie dopuścić do realizacji czarnego scenariusza, zakładającego „śmierć prasy drukowanej”.

 18. Pierwsze lata istnienia obwodu kaliningradzkiego a problem kształtowania się tożsamości jego mieszkańców

  Miłosz J. Zieliński

  2014-04-01

  łkowitą negację przeszłości regionu. Zmiany owe, a także te, do których doszło w kolejnych latach, położyły podwaliny tożsamości mieszkańców obwodu już po rozpadzie Związku Sowieckiego oraz jej dalszą ewolucję. Pod tym względem mogą być postrzegane jako punkt wyjścia dla dalszej analizy, która jest głównym celem moich badań jako doktoranta w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.

 19. Religia, ideologia i tradycjonalizm w Japonii od okresu Meiji. Wprowadzenie do problematyki

  Klaus Antoni

  2016-01-01

  nowoczesność“, który pojawia się zwięźle i rygorystycznie, okazuje się niewystarczający dla opisania złożoności procesu historycznego. Wymaga ona co najmniej jednej dodatkowej, trzeciej, kategorii dotyczącej celowej zmiany, tworzenia lub „wynalezienia“ tradycji. Należą się podziękowania nieżyjącemu już Ericowi J. Hobsbawmowi i jego kolegom za ich pionierskie badania w tej dziedzinie, które przyczyniły się do zrozumienia genezy sztucznych i często celowo utworzonych tradycji narodowych, które tylko udają, że są stare. Innym  autorem, który jeszcze przed Hobsbawmem i innymi określił podstawy metodologiczne i wyznaczył kierunek dalszego rozwoju badań, był Dietmar Rothermund. Badając nowożytne Indie, a dokładnie ideologię hinduskiego nacjonalizmu, wynalazł on pojęcie „tradycjonalizmu“. Japonia w okresie Meiji odgrywała ważną rolę w globalnym procesie narodowotwórczym i religijnego natywizmu. Dlatego też szczególnie ważne jest omówienie teorii i problemu „wynalezienia tradycji” i “tradycjonalizmu” na przypadku japońskim. Okazać się to może przydatne nie tylko dla japonologów, jako specjalistów od tego regionu, lecz przede wszystkim historyków, który powinni uwzględnić przypadek Japonii w badaniach nad atropologią narodu. Nawyższy już czas, abyśmy uświadomili sobie, że badanie historii nie może być ograniczone do europocentrycznego lub zachodniocentrycznego postrzegania świata.

 20. A struggle in the peripheries: a few remarks on devolution in the UK

  Łukasz Sorokowski

  2014-04-01

  pozornie jednolite państwo, oraz tworzenie się w tym procesie tożsamości lokalnych, regionalnych, a nawet narodowych. Bazując na pojęciu „obywatelstwa wielokulturowego”, dokonano analizy podjętego w tym państwie ożywionego dyskursu publicznego w kwestiach związanych ze stopniowym przekazywaniem władzy skupionej centralnie – w Londynie – instytucjom lokalnym i regionalnym. Dyskurs ten stanowi istotne zaplecze procesu dewolucji, wyraźnie wskazując na ideę tzw. „nowego otwarcia” całej brytyjskiej sceny politycznej, jednoznacznie promując umacnianie pozycji Szkocji, Walii i Irlandii Północnej oraz angielskich regionów jako niezależnych obszarów geograficzno-kulturowych w ramach słabnącego monolitu państwowego Zjednoczonego Królestwa. Dyskurs dewolucyjny ma swe źródła w burzliwych debatach i polemikach toczących się w ciągu trzystu lat istnienia unii angielsko-szkockiej. Obejmuje wiele środowisk społecznych i politycznych, w tym rosnącą w siłę Szkocką Partię Narodową (SNP i ma istotny wpływ na kształtowanie się poczucia narodowej odrębności Szkotów oraz stopniowego umacniania pozycji tego „regionu – obszaru – kraju” na Wyspach Brytyjskich. Artykuł przybliża istotę dążeń odśrodkowych na przykładzie Szkocji, której coraz bardziej wyraziste dążenia niepodległościowe – ich apogeum jest zaplanowane na wrzesień referendum niepodległościowe – oznaczać będą istotne zmiany konstytucyjne, stanowiąc poważne wyzwanie dla spójności całego Zjednoczonego Królestwa. W ten sposób uwidacznia się istotny z punktu widzenia spójności kulturowej problem przyszłości tego państwa w obliczu możliwych dalszych zmian terytorialnych.

 1. The representation of legitimacy in Sassanian coins (Kavad I and Zamasp eras

  Ilnaz Rahbar

  2016-01-01

  ładców z dynastii Sasanidów i ich roli jako medium wizualnego w legitymizowaniu władzy w trudnym dla Sasanidów okresie za panowania Kawada I (488-531 i Zamaspa (496-499. Chcemy pokazać, w jaki sposób obaj królowie sasanidzcy w przekazie społecznym wykorzystywali dzieła sztuki, przede wszystkim monety, jako podstawowe medium dla ugruntowania legitymizowanych zmian na tronie. W rezultacie podjętych badań ustalono, że wobec zmiany sytuacji w pierwszym okresie panowania Kawada I i po jego obaleniu przez kapłanów z powodu wspierania przez króla nauk Mazdaka, po osadzeniu na tronie Zamaspa i w czasie drugiego panowania Kawada I wykorzystywane były różne wizerunki i symbole, zakorzenione w zaratusztranizmie, po to by umocnić władców i legitymizować ich władzę, adekwatnie do zachodzących zmian. Podkreślenie przez Kawada I roli znaków astrologicznych jako symbolu charyzmy, z drugiej zaś strony przedstawienie wizerunku Zamaspa – następcy usuniętego z tronu Kawada – jako tego, który otrzymuje diadem na znak jego zwierzchności i władzy, jak też ponowne wykorzystanie przez Kawada I tradycyjnych symboli legitymizacji w powiązaniu z diademem wyobrażającym go jako prawowitego władcę w drugim okresie jego panowania – to niektóre ze świadectw dokumentujących przemiany wizerunkowe w okresie trudnych wyzwań.

 2. Imigranci w Hiszpanii w dobie kryzysu. Reakcje hiszpańskiej opinii publicznej i prasy w okresie 2008-2011

  Karolina Golemo

  2014-12-01

  Full Text Available Immigration in Spain in times of crisis. Spanish public opinion and press reactions in the period from 2008 to 2011In recent decades immigrants considerably influence the social and cultural landscape of Spain. The immigration brings a new dimension of multiculturalism phenomenon and enriches the hybrid (ethnic, regional, linguistic Spanish identity. All immigrant communities are factors of cultural change in different levels of social life. Their impact on the receiving society can be both measured through the “hard” statistical data and described from the subjective perspective focusing on the social representations, expectations, fears, lifestyle  and mentality changes, cultural closeness and remoteness, etc. Over the last years the global crisis has been a idée fixe of the socio-economic (but also cultural discourse in many parts of the world. Spain was placed among countries most affected by the recession. Its economic downturn and social impasse led to internal political crisis (the accelerated general elections in 2011 and to appearance of the protest movement Indignados fighting for better conditions for life.  Immigrants have become one  the most relevant participant of the social changes in times of recession and conflicts. The intent of this article is to present the situation of  the immigrant community in Spain in the period from 2008 to 2011, in reference to statistical reports, public opinion surveys and selected comments of Spanish press. Imigranci w Hiszpanii w dobie kryzysu. Reakcje hiszpańskiej opinii publicznej i prasy w okresie 2008-2011Imigranci są od kilku dekad bardzo istotnym elementem hiszpańskiego społeczeństwa. Ich obecność w Hiszpanii to stosunkowo nowe oblicze wielokulturowości, współistniejące (nie zawsze zgodnie z innymi składnikami złożonej hiszpańskiej tożsamości: etnicznej czy regionalnej. Społeczności imigranckie są często nośnikiem zmiany kulturowej na różnych poziomach

 3. Enforced linguistic conversion: translation of the Macedonian toponyms in the 20th century

  Katica Kulavkova

  2015-08-01

  terytorium Ma­cedonii (na co istnieją niezaprzeczalne dowody, zostały przemieszczone z ich pierwotnego kontekstu językowego / kulturowego w ramach kilku podmiotów regulujących: greckiego, albańskiego i – jak się paradoksalnie wydaje – macedońskiego. Ten rodzaj zakłóceń języko­wych ma swoje geopolityczne konsekwencje. Wprowadzone zmiany toponimów świadczą o systematycznej negacji macedońskiej tożsamości językowej i kulturowej, a w konsekwencji o procesie negowania prawa narodu macedońskiego do własnego państwa narodowego, gdyż główną intencją każdej negacji jest reinterpretacja, przetwarzanie i zmiana rzeczywistości historycznej.

 4. The Modernization of the Energy Sector in Denmark / Modernizacja Sektora Energii W Danii

  Frączek, Paweł

  2015-03-01

  Denmark is among the leaders who change their energy policy to guarantee its stable and sustainable character. The consistent pursuit of an energy policy enabled the country to lower both the level of its energy consumption and greenhouse gas emissions, while providing grounds for economic development. The study demonstrates that the main factors which led to the transition of Danish energy policy were the oil crisis of the 1970s as well as public expectations regarding their energy policy which was to be based on the concept of stability and sustainability. Dania jest jednym z liderów zmian w polityce energetycznej, zmierzających do stosowania koncepcji rozwoju zrównoważonego i trwałego. W wyniku konsekwentnie realizowanej polityki energetycznej w Danii udało się ograniczyć poziom zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych, jednocześnie zapewniając warunki do rozwoju gospodarczego. W opracowaniu wskazano, że głównym czynnikiem, który doprowadził do zmian w polityce energetycznej Danii, był kryzys naftowy lat 70. XX wieku. Przed jego wybuchem dominujący udział w strukturze źródeł energii pierwotnej Danii miała importowana ropa naftowa, która w 1972 r. zaspokajała ponad 90% zapotrzebowania na energię pierwotną w tym kraju. Cechą duńskiego sektora energii była także jego niewielka efektywność oraz wysoki poziom zanieczyszczeń atmosfery związany ze spalaniem paliw kopalnych. Kryzys naftowy wymusił podjęcie działań modernizacyjnych, których celami było m.in. zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, zdywersyfikowanie struktury jej źródeł oraz poprawa efektywności sektora energii. Istotnym czynnikiem wymuszającym modernizację duńskiego sektora energii była także kwestia zmiany nastawienia społecznego do prowadzonej polityki energetycznej w Danii. Obecnie w społeczeństwie dominuje pogląd, że podstawą polityki energetycznej powinna być koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego. Kierunek ten jest szczeg

 5. Dynamics of Non-Uniformity Loads of Afc Drives

  Dolipski, Marian; Remiorz, Eryk; Sobota, Piotr

  2014-03-01

  óry tworzą dwa środkowe łańcuchy ogniwowe ze zgrzebłami przymocowanymi do ogniw poziomych łańcuchów. Ze względu na znaczne wydłużenia sprężyste łańcucha zgrzebłowego obciążonego urobkiem węglowym, konieczne jest jego wstępne napinanie. W zależności od wartości napięcia wstępnego łańcucha zgrzebłowego, oporów ruchu w gałęzi górnej i dolnej przenośnika oraz występujących drgań wzdłużnych, łańcuch może się znajdować w jednym z trzech stanów dynamicznych: w stanie stałego luzowania, w stanie okresowego luzowania lub w stanie nieluzowania. W przenośnikach ścianowych obserwuje się nierównomierny rozdział obciążeń na poszczególne napędy. Jego liczbową miarą jest współczynnik rozdziału obciążenia napędu. Jest on definiowany, jako stosunek obciążenia silnika elektrycznego zainstalowanego w danym napędzie do całkowitego obciążenia przenośnika (wzory 1 i 2). W praktyce niemożliwa staje się eliminacja wszystkich przyczyn nierównomiernego obciążenia napędu głównego i pomocniczego w przenośniku ścianowym. Wobec tego podejmuje się działania mające na celu wyrównywanie obciążeń napędów poprzez sterowanie wybranymi parametrami techniczno-ruchowymi przenośnika ścianowego. Badania komputerowe za pomocą własnego modelu dynamicznego wykazały, że jest to możliwe. Tymi parametrami są częstotliwości napięcia zasilania silników asynchronicznych, które powodują zmiany prędkości kątowych bębnów łańcuchowych. W artykule przedstawiono model fizyczny ścianowego przenośnika zgrzebłowego przeznaczony do badania zjawisk dynamicznych wpływających na nierównomierność obciążenia napędów (rys. 1). Opis ruchu w tym modelu fizycznym tworzy układ (4 · j + 5) nieliniowych równań różniczkowych zwyczajnych drugiego rzędu. Dokładając do tego funkcje opisujące współdziałanie bębnów łańcuchowych z łańcuchami oraz funkcje aproksymujące charakterystyki mechaniczne silnik

 6. Националните митови во современа Европа и негирањето на македонскиот идентитеm

  Наде [Nade] Проева [Proeva

  2015-08-01

  term is antique-mania has been revived and upgraded. A number of pseudo-historians with various professional backgrounds, such as journalists, politicians, writers, physicians, and even university professors, has involved in this endeavor. To make things worse, even some historians and archaeologists may be seen in this group, with a mission to defend the right to the name and identity. The societal climate has been politicized to such a degree that not only the neighbours, but even EU has been caught in the vicious circle of competing and mutually exclusive national myths. The Union obviously insists on the philhellenic myth i.e. on the alleged Hellenic roots of the European culture as such.   Mity narodowe współczesnej Europy i negowanie tożsamości macedońskiej Niepodległość Republiki Macedonii - państwa, które w 1991 roku drogą pokojową odłączyło się od struktur Jugosławii - wywołała ostre spory z jej sąsiadami. Pierwszy wywołał jej połu­dniowy sąsiad, negując jej nazwę, pozostali sąsiedzi podważali natomiast jej język, tożsamość i prawo do części terytorium. Najgłośniejszy i najbardziej skuteczny w tych działaniach okazał się sąsiad południowy, który otrzymał wsparcie demokracji europejskich, przyczyniając się do tego, że Europejczycy stali się de facto współodpowiedzialni za szantażowanie RM w celu zmiany jej konstytucyjnej nazwy. W oparciu o Deklarację Lizbońską z 1992 roku Rada Europy uwarunkowała uznanie Republiki Macedonii tylko wtedy, gdy z konstytucyjnej nazwy państwa usunięte zostanie słowo Macedonia. Niespotykanym dotąd precedensem w historii ONZ stało się przyjęcie nowego państwa do jej struktur pod nazwą „Była Jugosłowiańska Republika Macedonii”, skróconej do uwłaczającego akronimu FYROM. W artykule podjęto kwestię dotyczącą nacisków ze strony NATO i UE wobec tzw. problemu nazwy a także mitów narodowych, którymi usprawiedliwia się tę politykę oraz stosunku demokracji

 7. Free Surface of the Liquid-Gas Phase Separation as a Measuring Membrane of a Device for Measuring Small Hydrostatic Pressure Difference Values / Powierzchnia Swobodna Rozdziału Faz Ciecz-Gaz Jako Membrana Pomiarowa Urządzenia Do Pomiaru Małych Wartości Różnicy Ciśnienia Hydrostatycznego

  Filipek, Wiktor; Broda, Krzysztof; Branny, Marian

  2015-03-01

  ładu ciśnienia przy wysokich spadkach hydraulicznych (Trzaska i Broda, 1991, 2000; Trzaska i in., 2005). Zwłaszcza pomiary w zakresie tzw. dolnej granicy stosowalności prawa Darcy'ego dla cieczy oraz dotyczące określenia progowego spadku hydraulicznego J0 (Bear, 1988) sprawiają wielkie trudności. Pomiary takie miałyby duże znaczenie aplikacyjne zwłaszcza przy określaniu infiltracji wody do wyrobisk górniczych, filtracji przez fundamenty budowli itp. Autorzy od kilku lat (Broda i Filipek, 2012, 2013) zajmują się opracowaniem metody oraz przyrządu pomiarowego (wnioski patentowe: P.407 380 i P.407 381) pozwalających na pomiary wartości ciśnienia (różnicy ciśnienia) hydrostatycznego poniżej 1 Pa. W tym okresie opracowali nową metodę pomiaru, skonstruowali stanowisko badawcze i przeprowadzili pomiary różnicy ciśnień hydrostatycznych z dokładnością do 0.5 Pa znacznie ograniczając zjawisko histerezy (Broda i Filipek, 2012) (wniosek patentowy: P.407 380). W oparciu o zdobyte doświadczenie prace kontynuowano opracowując metodę pomiaru i budując nowe stanowisko do pomiaru bardzo małych różnic ciśnień z kompensacją wpływu ciśnienia atmosferycznego o dużo prostszej budowie, co znacząco zwiększyło dokładność i wiarygodność pomiarów (Broda i Filipek, 2013) (wniosek patentowy: P. 407 381). W trakcie prac badawczych narodziła się nowa koncepcja metodologii pomiaru niskich wartości różnicy ciśnienia hydrostatycznego, która jest przedmiotem niniejszego artykułu. Na rysunku 1 przedstawiono zdjęcie stanowiska pomiarowego służącego do określenia wpływu zmiany wartości różnicy ciśnienia hydrostatycznego na kształt a co za tym idzie przemieszczenie powierzchni swobodnej rozdziału faz ciecz-gaz, oraz omówiono jego budowę zwracając uwagę na istotne szczegóły konstrukcyjne. Przedstawiono także sposób kalibrowania przyrządu, wykonywania i obróbki zdjęć fotograficznych w celach pomiarowych z wykorzystaniem