WorldWideScience

Sample records for zivotne prostredie vseobecne

 1. The environment of the Slovak Republic; Zivotne prostredie Slovenskej republiky

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Klinda, J; Brechtl, J; Havlikova, J; Herdova, V; Klindova, A; Kmitova, V; Lacikova, D; Lacova, L; Lieskovska, Z; Mrva, I; Plesnikova, T; Sestakova, Z; Toma, P; Vilinovic, K [Ministry of the Environment of the Slovak Republic, Nam. L. Stura 1, 812 35 Bratislava (Slovakia)

  1999-07-01

  This report of the Ministry of the Environment of the Slovak Republic deals with next areas of the environment of the Slovak Republic in 1999: (1) Basic information about the Slovak republic; (2) The environmental protection; (3) The cultural monuments protection; (4) The world and natural heritage; (5) The biodiversity; (6) The territorial system of ecological stability; (7) The environmental regional partition; (8) Components of the environment and their protection; (9) Environmental risk factors (radiation and others); (10) Health and age of population; (11) Ministration on environment; (12 ) International co-operation. Alphabetical list of abbreviations and texts to pictures are included.

 2. Depleted uranium - influence on the health and environment; Ochudobneny uran - vplyva na zdravie a zivotne prostredie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Rosskopfova, O [Katedra jadrovej chemie, Prirodovedecka fakulta, Univerzita Komenskeho, Bratislava (Slovakia)

  2002-07-01

  The uranium as radioactive element occurs in low concentrations in all components of environment. In the sample of natural uranium the isotope U-235 has the highest share (99.27 weight per cent). Chemical toxicity of uranium is comparable with toxicity of the elements like As and Pb. Depleted uranium is adjoining product in the production of enriched uranium, which is required in the production of the nuclear fuel and in the production of material used in nuclear arms. It mainly includes isotope U-238, and the content of isotopes U-235 and U-234 is sharply lowered. According to NRC depleted uranium is defined like uranium, in which percentile share of isotope U-235 is less than 0.711 weight percent. The activity of depleted uranium from viewpoint of external irradiation does not represent higher risk. Much higher risk for man represent the neurotoxic effects of uranium, which can get into human body by inhaling of dispersed particles, of contaminated dust and aerosols from atmosphere or by consumption of contaminated foodstuffs and water. Basic dangerous of irradiation by depleted uranium are mainly aerosols, which increase the probability of occurrence of lung cancer. The next dangerous is the damage of another organs like kidneys, liver and bones, where these aerosols are transported by blood like oxides from the lungs. In the environmental parts because of presence of natural uranium the depleted uranium is difficultly identifiably by standard detective methods. Thus it is necessary to use suitable radiochemical separative methods in combination with suitable detective method. (author)

 3. Annual report for 1979, Results of environmental radioactivity control on the 'B. Kidric' Institute site - precipitations, dust deposition, soil, plants, river sludge (Danube), Annex 2; Godisnji izvestaj za 1979. godinu, Rezultati rada na poslovima kontrole radioaktivnosti zivotne sredine na teritoriji Instituta 'B.Kidric' Deo: padavine i natalozena prasina, vode, zemljiste, rastinje, recni mulj (Dunav), Prilog 2

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ajdacic, N; Martic, M; Vujovic, V; Janicijevic, Z; Jovanovic, J [Institute of Nuclear Sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Serbia and Montenegro)

  1980-10-15

  As previously, the control of the environmental radioactivity on the Institute site, was done by measuring the total beta activity of the following samples: precipitation, fallout deposits; water, soil, plants, and water and sediments from the Danube river at 1145 km. The regular control included 1706 samples. In addition to the regular control of the environment of the nuclear facility a number of water and heavy water samples were analyzed related to the repair and renewal actions at the RA reactor. Results of these analyses (total beta activity, electric conductivity and gamma spectrometry) were submitted in separate reports. Upon demand of the dosimetry service responsible for the control of the working environment of Radioisotope Laboratory 070, six samples (surface contamination, plants and soil) were taken from the area behind the HL building where radioactive waste is kept. Total beta activity of these samples has shown significant contamination of the soil and plants. Director and the decontamination service of the radiation protection laboratory were informed immediately about these results so that adequate measures could be undertaken. [Serbo-Croat] Kontrola radioaktivnosti zivotne sredine na teritoriji IBK, kao i prethodnih godina, vrsena je merenjem totalne beta radioaktivnosti uzoraka: padavina i natalozene prasine, voda, zemljista, rastinja i uzoraka vode i sedimenata uzimanih sa 1145 km reke Dunav. U okviru redovne kontrole sakupljeno je 1706 uzoraka. Pored redovne kontrole radioaktivnosti okoline nuklearnog postrojenja obradjeno je i mereno vise uzoraka voda, kao i teske vode (u vezi sa remontom reaktora RA), Rezultati ovih analiza (totalna beta aktivnost, elekticna provodljivost i gama specrometrijska analiza) podneti su u vidu posebnih izvestaja. Na zahtev dozimetrijske sluzbe odgovorne za kontrolu radne sredine u OOUR-070, odredjena je totalna beta aktivnost sest uzoraka briseva, rastinja i zemljista u cilju ustanovljavanja kontaminacije

 4. Konkurenčná stratégia firmy Unicorn Systems, a.s.

  OpenAIRE

  Tománková, Jana

  2011-01-01

  Predkladaná diplomová práca sa zaoberá navrhnutím konkurenčnej stratégie v konkrétnej firme pôsobiacej na trhu informačných technológií. V analytickej časti popisuje súčasný stav firmy na trhu a konkurenciu, jej vnútorné prostredie ako aj vonkajšie okolie. V teoretickej časti definuje teoretické východiská práce. Návrhová časť obsahuje návrh riešenia ako byť úspešný v konkurenčnom boji za pomoci stanovených cieľov a konkurenčnej výhody. Presented graduation theses concern proposition of co...

 5. LTE-Advanced/WLAN testbed

  OpenAIRE

  Plaisner, Denis

  2017-01-01

  Táto práca sa zaoberá skúmaním a vyhodnocovaním komunikácie štandardov LTE-Advance a WiFi (IEEE 802.11n/ac). Pri jednotlivých štandardoch je preskúmaný chybový parameter EVM. Pre prácu s jednotlivými štandardmi je navrhnuté univerzálne pracovisko (testbed). Toto univerzálne pracovisko slúži na nastavovanie vysielacieho a prijímacieho zariadenia a na spracovávanie prenášaných signálov a ich vyhodnocovanie. Pre túto prácu je vybrané prostredie Matlab, cez ktoré sa ovládajú použité prístroje ako...

 6. Návrh zařízení pro Power HIL simulaci Li-pol článku

  OpenAIRE

  Pribulla, Daniel

  2015-01-01

  Táto práca sa zaoberá návrhom a realizáciou Power-HIL simulátora Li-po článku, slúžiaceho na testovanie napájania malých bezdrôtových modulov. Základom simulátora je model akumulátora, ktorý zahŕňa vplyv teploty a degradácie na parametre článku. Na vývoj zariadenia a simulácie bolo použité prostredie Matlab Simulink. Parametre modelu batérie boli určené na základe sérií meraní reálneho článku s kapacitou 250mAh pri rôznych teplotách. Za účelom merania bola zostrojená tepelná komora. Výkonová ...

 7. The announcement of the Ministry of Foreign Affairs of the Slovak Republic on acceptance of the Basel Convention on the Control of transboundary movements of hazardous wastes; Oznamenie Ministerstva zahranicnych veci Slovenskej republiky o prijati Dhovoru o hodnoteni vplyvu na zivotne prostredie presahujuceho statne hranice

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2000-04-19

  The Ministry of Foreign Affairs of the Slovak Republic (as well as the Secretary-General of the United Nations, acting in his capacity as depository, of 6 May 1998) communicates the following: at the Fourth Meeting of the Conference of the Parties to the Basel Convention, held in Kuching, Malaysia, from 23 to 27 February 1998, the Parties proposed an amendment to Annex I and adopted two new Annexes (VIII and IX) to the Basel Convention on the Control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal. The texts of the amendment and the Annexes are transmitted herewith. The changes in the Annex I and Annexes VIII and IX for the Slovak Republic shall into effect on 6 November 1998. The thorium scrap and rare earth scrap are included into the Annex IX, List B.

 8. Vibration Control of Mechanical Systems - introduction to the problem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barcik Monika

  1998-12-01

  Full Text Available Príèiny vibrácií strojov sú rôznorodé a je ich ažko analyzova. Ich analýza je ve¾mi dôležitá, nako¾ko vibrácie majú negatívne úèinky nielen na životnos, prevádzkyschopnos strojov, ale i na obsluhu strojov a životné prostredie. V èlánku sú charakterizované základné postuláty pasívnych a aktívnych metód pre analýzu, syntézu a návrhu útlmu vibrácií s využitím princípu „riadených” vibrácií. Využitie matematického modelovania mechanického systému a riadenia je predmetom súèasného simulaèného výskumu vo svete. Uvedená teória je úspešne aplikovaná pre útlm, redukciu vibrácií strojov, rotorov zariadení, budov, komunikaèných prostriedkov.

 9. Power industry and the environment IV. Natural gas; Energetika a zivotni prostredi IV. Zemni plyn

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1994-02-01

  A total of 26 contributions to the conference are presented, two of them in a Supplement. Seven contributions have been inputted in INIS, viz.: Natural gas: an environmentally friendly and energy saving fuel; Pollutants from the combustion of fuels; Consequences of increasing the consumption of gaseous fuels in national economy; Conversion of energy sources to gas consumption: effects on air quality; Experience of the Czech National Energy Inspectorate from the conversion of energy sources in the North-Bohemian region to gas fuel; Environmental consequences of gas fuel uses in towns; Natural gas: evaluation, control, and improvement of its environmental impacts; and Cogeneration units. (J.B.).

 10. Contamination of rocks in the Czech Republic. Part 1. Stav kontaminace horninoveho prostredi Ceske republiky. Cast 1

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Anon,

  1994-03-01

  The disturbance of rocks in the Czech Republic due to the activity of man is described with respect to sources of disturbance, intensity of disturbance, and regional aspects. Rock disturbance includes contamination with foreign substances, such as arising in chemical extraction of uranium, mechanical disturbance due to mining activities, landslide, etc. A survey of regions with increased concentrations of toxic elements or increased radioactivity levels and of endangered regions is given. (J.B.). 5 figs.

 11. Environmental Insurance for Brownfields Redevelopment Activities and Feasibility Study as an basic part of Complex solution

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kuzeviè Štefan

  2004-03-01

  Full Text Available Príspevok je venovaný problematike environmentálneho zabezpeèenia ako nového nástroja používaného pri realizácii environmentálne zameraných projektov. Environmentálne zabezpeèenie poskytuje komplex postupov ktoré tvoria súèas komunitných ekonomických rozvojových iniciatív. Komplexné riešenie environmentálnych problémov, medzi ktoré patria revitalizaèné a rekultivaèné práce oblastí postihnutých priemyselnou èinnosou sa v súèasnosti nezaobíde bez dôsledne pripraveného projektu s ekonomickými a environmentálnymi analýzami ich dopadu na životné prostredie a analýzami nákladov na jeho realizáciu, ako aj kladného vyjadrenia dotknutých strán. Environmentálne zabezpeèenie ako efektívny nástroj môže by súèasou komplexného riešenia environmentálnych problémov a jeho základnej èasti – prípravnej správy.

 12. Evaluation of distribution of nonpolar extractable in the geological environment of Quaternary sediments; Hodnotenie distribucie NEL v geologickom prostredi kvarternych sedimentov

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Macek, J [Univerzita Komenskeho v Bratislave, Prirodovedecka fakulta, Katedra geocheomie, 84215 Bratislava (Slovakia)

  2012-04-25

  Hydrocarbons are one of the most common environmental contaminants, especially in urban areas. This paper analyzes the situation and possible eco-toxicological effects of the two plants on contamination of soil and groundwater at the model site in Bratislava. The first is the largest leak of petroleum products in Bratislava at all - the bombing of oil refineries Apollo in 1944 and the subsequent contamination of vast areas and groundwater. The second is represented by existence of a state enterprise Kovosrot, where waste containing oil material was liquidated, also a service of mechanical machinery and vehicles was carried out there. The first is located about 1 km from the area of interest; the other is right next to it. 71 soil samples from three depth levels were analyzed by the method of infrared spectroscopy and a detailed analysis of one sample of groundwater was also made. Subsequently, a distribution of non-polar extractable substances (NEL) in the rock environment was visualized on the map's reconstructed by the MapInfo Professional Program. Thanks to this it was possible to identify the originator of pollution. (authors)

 13. Selected Issues of Legislation with regard to Operating Pharmacies in the Slovak Republic / Vybrané problémy právnej úpravy prevádzkovania lekární v podmienkach Slovenskej republiky

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Capandová Petra

  2015-06-01

  Full Text Available Medzi základné práva a slobody, upravené v druhej hlave Ústavy Slovenskej republiky patrí aj právo na ochranu zdravia, bezplatnú zdravotnú starostlivosť na základe zdravotného poistenia, právo na zdravotnícke pomôcky za zákonom stanovených podmienok. Tieto práva sú garantované v ustanovení Čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky v rámci ekonomických, sociálnych a kultúrnych práv a vzťahujú sa na každú fyzickú osobu, t. j. na človeka. Keďže sú tieto práva považované za ľudské práva v zmysle medzinárodného práva, sú garantované aj v mnohostranných medzinárodných zmluvách, ktorých signatárom je aj Slovenská republika, ako napríklad Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach. Právna úprava prevádzkovania lekární v Slovenskej republike zahŕňa široké spektrum otázok a je pomerne rozsiahla. Snahou zákonodarcu bolo nastaviť také pravidlá, ktoré by stransparentnili a zjednodušili právne prostredie v tomto sektore. V niektorých oblastiach sú pravidlá dané legislatívou Európskej únie a slovenský právny poriadok ich iba prevzal. Najdôležitejším prvokom v tejto sfére, ktorý nie je priamo upravovaný legislatívou EÚ, je poskytovanie lekárenskej starostlivosti a využívanie systému verejného zdravotného poistenia v tejto oblasti. Hlavným cieľom príspevku je poukázať na vybrané problémy, ktoré sa spájajú s postavením prevádzkovateľa lekárne a jeho povinnosťami, ktoré mu vyplývajú zo zákona o liekoch a s ktorými sa musí ako prevádzkovateľ lekárne vysporiadať. Táto oblasť podnikania je pomerne prísne regulovaná a preto je potrebné byť oboznámený s príslušnými právnymi predpismi. Príspevok z právno-teoretického hľadiska rieši viaceré otázky upravené v zákone o liekoch, či vyhláške o správnej lekárenskej praxi.