WorldWideScience

Sample records for zbierka prednasok odborne

 1. Biografická glosa: Šedesátiny Františka Znebejánka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Helena Kubátová

  2017-10-01

  Full Text Available V květnu 2011 oslavil významné životní jubileum PhDr. František Znebejánek, Ph.D., odborný asistent na Katedře sociologie a andragogiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V neposlední řadě tak ovšem jubiluje také významný člen redakční rady časopisu Historická sociologie.

 2. Komunikační média v dějinách komunikace: zpracování podkladů pro multimediální e-learningový projekt

  OpenAIRE

  Veselá, Eliška

  2009-01-01

  This bachelor's thesis is dealing with a processing of materials for multimedia, e-learning project currently being prepared by Vyšší odborná škola informačních služeb (VOŠIS). The project is focused on communication history. This thesis describes a research and a processing of materials for one module of a course - Communication media in communication history. The first section depicts a process of the research and criteria for further sorting of materials. The second section goes into indiv...

 3. Marketingový mix Restaurace Na chalupě

  OpenAIRE

  Kubíková, Martina

  2013-01-01

  Bakalářská práce se zaměřuje na rozbor marketingu a především marketingového mixu. Tedy na známé definice marketingu, marketingová prostředí a rozbor marketingového mixu, kde jsou zmapovány všechny jeho části (Produkt, Cena, Distribuce, Propagace, Fyzický důkaz, Lidé, Procesy). Z teoretických poznatků, které byly zjištěny v odborné literatuře, je vypracována praktická část. Zde je rozebrán marketingový mix Restaurace Na chalupě a zároveň tak i porovnání dvou provozovatelů, kteří se zde vystří...

 4. Library

  OpenAIRE

  Vaňková, Jana

  2015-01-01

  Diplomová práca rieši realizáciu a vypracovanie projektovej dokumentácie objektu novostavby knižnice. Navrhovaný objekt bude slúžiť ako verejná mestská knižnica pre širokú verejnosť s počtom knižných jednotiek 102 200. Nachádza sa tu oddelenie pre dospelých, ako aj pre deti, odborná literatúra, audiovizuálne oddelenie, počítačové učebne a študovne. V objekte sú umiestnené prevádzky kaviarne, galérie a univerzálna prednášková sála. Objekt má tri nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie, kde...

 5. Odborná a metodická příprava učitele odborného výcviku na praktické vyučování

  OpenAIRE

  ŠINDELÁŘOVÁ, Naděžda

  2011-01-01

  Thesis deals with the overall preparedness of teachers for practical classes, describes a choice of recommended teaching methods for vocational subjects teaching, focuses on teaching course and teachers' preparation for practical teaching field look on SSRS Strakonice and introduces an international project in the field of gastronomy. The project is focused on traditional dishes of Norwegian and Czech cosine that were realized by students from participating countries.

 6. Vyhodnocení CNC stroje versus konvenční stroj ve firmě

  OpenAIRE

  Kopecký, Štěpán

  2016-01-01

  Bakalářská práce se zabývá analýzou CNC stroje ve firmě a porovnáním CNC oproti konvenčnímu stroji. Analýza CNC se zaměřuje na ekonomické přínosy a přínosy pro firmu z hlediska zlepšení produktivity a přesnosti. Po prostudování odborné literatury a seznámením se s CNC frézou a jejím řídicím systémem a konvenčními stroji firmy Alubra s.r.o. je porovnán výrobek. Bachelor thesis describes analysis of CNC machine in company. The analysis of CNC machine focus on economical benefits and compare ...

 7. Návrh rozšíření portfolia firmy vývojem mobilních aplikací pro Apple iOS

  OpenAIRE

  Káhn, Ondřej

  2013-01-01

  Na základě teoretických poznatků odborných publikací byla provedena analýza společnosti Goldmax Laptops s r.o. a jejího okolí. Analytická část diplomové práce dále zkoumá globální trh mobilních aplikací spolu s odvětvím vývojářů mobilních aplikací v ČR. Cílem diplomové práce je charakterizovat a vypracovat podklady pro realizaci návrhu rozšíření portfolia společnosti o nově nabízenou službu orientující se na vývoj mobilních aplikací pro platformu Apple iOS a veškeré doplňující aktivity s tím ...

 8. Zatopení nízkých pravoúhlých přelivů se širokou korunou

  OpenAIRE

  Major, Jakub

  2015-01-01

  Diplomová práce pojednává o zatopení nízkých pravoúhlých přelivů se širokou korunou. Z měření úrovní hladin před a za přelivem při různých průtokových stavech a různých výškách přelivu, byly stanoveny hodnoty součinitele zatopení přelivu v závislosti na relativní výšce zatopení. Z nich byla stanovena rovnice součinitele zatopení. Změřené hodnoty byly porovnány s výsledky měření, které jsou uvedeny v odborné literatuře. This diploma thesis deals with submergence of low rectangular sharp-edg...

 9. Business Intelligence

  OpenAIRE

  Petersen, Anders

  2001-01-01

  Cílem této bakalářské práce je seznámení s Business Intelligence a zpracování vývojového trendu, který ovlivňuje podobu řešení Business Intelligence v podniku ? Business Activity Monitoring. Pro zpracování tohoto tématu byla použita metoda studia odborných pramenů, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce. Hlavním přínosem práce je ucelený, v českém jazyce zpracovaný materiál pojednávající o Business Activity Monitoring. Práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol. Prvních pět je věnováno p...

 10. Návrh změn marketingových aktivit vybrané společnosti zaměřených na podporu volby dalšího vzdělávání

  OpenAIRE

  Šatníková, Zuzana

  2015-01-01

  Diplomová práce se zaměřuje na propagaci oboru Mechanik plastikářských strojů na Středním odborném učilišti Svitavy za podpory společnosti REHAU, s.r.o. za účelem získání více uchazečů o obor. Na základě finančních analýz a realizovaného marketingového výzkumu jsou provedeny návrhy. Pro SOU Svitavy a společnost REHAU, s.r.o. jsou navrženy změny komunikačních aktivit, vylepšení produktu školy a úprava personálního informačního systému. This Master’s thesis focuses on promoting of specializa...

 11. Podnikatelský záměr – Vybudování prodejny s produkty značky Apple

  OpenAIRE

  Viktorin, Ondřej

  2010-01-01

  Cílem diplomové práce je vypracování podrobné analýzy pro podnikatelský záměr vybudování prodejny s produkty značky Apple. V analytické částí je zkoumán vybraný trh a také podmínky za kterých je možné vybudovat oficiální Apple prodejnu. Zpracovaný podnikatelský záměr vychází z reálných údajů, dotazníku a zkušeností odborníka v oboru a snaží se co nejpřesněji určit úspěšnost podnikání. Ve finančním plánu jsou zahrnuty potřebné výdaje a plánované zisky, které ve dvou variantách ukazují jaké pod...

 12. PLC SCADA systém pro řízení větrného tunelu

  OpenAIRE

  Trenčan, Tomáš

  2017-01-01

  Předložená bakalářská práce se věnuje programovatelnému automatu (PLC) firmy WAGO a SCADA systémům. Skládá se ze dvou části, z teoretické části a z praktické části. V teoretické části jsou na zakladě poznatků z odborné literatury vymezeny pojmy ohledně SCADA systémů, PLC od firmy WAGO a vývojového prostředí e!COCKPIT firmy WAGO a rešerše volně dostupných SCADA systémů podporujících Modbus TCP. Na základě této rešerše byl vybrán SCADA systém pro vizualizaci dvou demonstračníc úloh v praktické ...

 13. Proceedings of the 11. conference of Czech and Slovak physicists; Zbornik prednasok z 11. konferencia ceskych a slovenskych fyzikov

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kolnik, S [ed.

  1994-12-31

  Out of 146 papers presented at the conference, the proceedings contain full texts of 10 papers and 17 short communications. All these contributions have been inputted to INIS. The topics covered by the conference are subnuclear physics, nuclear physics, plasma physics, detectors, physics of metals, low-temperature physics, physics of superconductors and dielectrics, optics and quantum electronics, magnetism, thin layers, chemical physics and biophysics, acoustics and physics of molecular and macromolecular systems. (Z.S.).

 14. Současný krizový management středních odborných škol - vliv poklesu stavu žáků na středních odborných školách a odborných učilištích v Praze

  OpenAIRE

  Tuška, Pavel

  2012-01-01

  TITLE: The current risk management at secondary vocational schools - effect of the decline of students in secondary vocational schools and vocational schools in Prague. AUTHOR: Bc. Pavel Tuška DEPARTMENT: The Centre of the educational management SUPERVISOR: RNDr. Jana Marková ABSTRACT: The prosperity of every secondary vocational school and vocational school is primarily based on the demand for their service which also depends on the behaviour of the school in times of crisis. The rapid demog...

 15. Analýza učebnice pro odborný předmět Marketing SOŠ

  OpenAIRE

  Dufek, Ondřej

  2015-01-01

  This bachelor thesis is focused on evaluation of complexity of a marketing textbook for high school with business focus as a didactic text. In the part Present state of knowledge, the work deals with the importance of performance rating of textbooks and different methodological approaches. In the practical part the market with marketing textbooks for secondary schools with business focus is analysed and an analysis of textbook Marketing by Moudrý, M., which hasn't an approval clause from the ...

 16. Hodnocení vrcholového sportovního výsledku z pohledu různých typů publika Evaluation of the elite sports result from the viewpoint of different types of public

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marjeta Kovač

  2008-05-01

  Full Text Available Sportovní výsledek splňuje svůj pravý účel tehdy, je-li zaznamenán veřejností a podle příslušné odezvy nabývá případně dalších významných dimenzí. Význam sportovního výsledku je nejčastěji hodnocen intuitivně a na základě emocionálních reakcí a názorů na jeho důležitost v národním, nikoliv celosvětovém měřítku. Analýza hodnocení vrcholového sportovního výsledku dosaženého na nejvýznamnějších soutěžích odhaluje, že různé typy obecenstva hodnotí sportovní výsledky různě. Sportovní výsledek z podstatné části více uznává široká a odborná veřejnost, zatímco novináři jej oceňují nejméně. Posledně jmenovaní se snaží zůstat objektivní, když referují např. o jednorázové velké sportovní akci; nicméně novináři nedostatečně chápou to, že významný sportovní úspěch je výsledkem dlouhodobého tréninkového procesu. Odborná veřejnost si sportovních výsledků cení více než novináři; toto je zřejmě dáno tím, že odborníci chápou, jaký má předchozí trénink význam pro dosažený výsledek. Široká veřejnost sportovní výsledek oceňuje nejvíce, což ukazuje na dvě věci – za prvé, média sice mohou tvořit veřejné mínění, ale na širokou veřejnost mají malý vliv; za druhé, výsledky jsou hodnoceny zejména na emocionální bázi, zahrnující cestu k úspěchu, ne pouze okamžik dosažení výsledku. Lidé očividně touží po "velkých příbězích" a jejich "hrdinech", avšak média nejsou schopna tyto příběhy lidem prezentovat. A sports result fulfils its true goal only after monitoring the public and its response, and thus the result acquires additional important dimensions. The significance of a sports result is most often evaluated intuitively and on the basis of emotional reactions and beliefs about its importance on a national and not the worldwide level. An analysis of the evaluation of an elite

 17. Motivace žáků na středních odborných školách

  OpenAIRE

  NOVÁKOVÁ, Hana

  2013-01-01

  The name of this thesis is "Motivation of secondary vocational school students". The first part is focused on explanation of terms. The main motivation approach and basic source of motivation are mentioned there. There are motivation reasons for the study stated in the end of this part. The practical part consists of questionary research, where the quantitative analysis has been used. The main goal of this work is to inspect the motivation of secondary vocational school students when choosing...

 18. Technická analýza na finančních trzích: odborná disciplína?

  OpenAIRE

  Štěpán, Martin

  2009-01-01

  The diploma thesis is pursuing the analysis of principles on which the technical analysis is based, with focus on the relevancy. The attention will be paid to the fact whether technical analysis is able to generate successful trade signals and thus be recognized as scientific discipline. We will try to remove the subjectivity (for which is often criticized) by means of statistical methods. The diploma also includes basics of psychological analysis (especially new stances). In work, I evaluate...

 19. Mytologická jména Kákos a Pégasos ve středověkých odborných pramenech

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Šedinová, Hana

  2015-01-01

  Roč. 57, č. 2 (2015), s. 46-69 ISSN 1211-3379 R&D Projects: GA MŠk(CZ) LD13043 Institutional support: RVO:67985955 Keywords : Ancient Greek Mythology * Ancient Zoology * Medieval Zoology * Thomas of Cantimpré * Cacus * Pegasus * Claretus * Human Monsters * Medieval Latin Lexicography * Bartholomaeus de Solencia * Liber monstrorum Subject RIV: AI - Linguistics

 20. Odborné znalosti a dovednosti v oboru knihovnických a informačních služeb - výsledky projektu DECIDoc

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Burgetová, Jarmila

  2001-01-01

  Roč. 12, č. 3 (2001), s. 169-174 ISSN 0862-7487 Institutional research plan: CEZ:AV0Z7083919 Keywords : library and information services(LIS)-competencies of the professionals in LIS Subject RIV: AF - Documentation, Librarianship, Information Studies

 1. Odborný zájem o menšiny na počátku 20. století a menšinové muzeum v Praze

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Sulitka, Andrej

  -, č. 1 (2014), s. 225-237 ISSN 0323-0619 Institutional support: RVO:68378076 Keywords : Czech minority trade unions in the early 20th century * Czech-German coexistence * Czech minorities in border areas * professional interest in minorities * the emergence of Minority Museum in Prague 1909 * The activities of the Museum * Private population census * questionnaire survey * publishing activity * Minority revue (1912-1913)/Menšinová revue (1912-1913) * Minority proceedings (1914)/Sborník menšinový (1914) Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

 2. Význam ,clinical guidelines´ pro určení náležité odborné úrovně poskytování zdravotních služeb

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Smrž, Ivo

  2017-01-01

  Roč. 7, č. 1 (2017), s. 13-27 ISSN 1804-8137 Institutional support: RVO:68378122 Keywords : clinical guidelines * medical negligence * liability Subject RIV: AG - Legal Sciences OBOR OECD: Law http://www.ilaw.cas.cz/medlawjournal/index.php/medlawjournal/article/view/133/121

 3. Postoje studentů sportovní výchovy ke sportovní aktivitě nevidomých v Maďarsku a jejich možné příčiny Attitudes of students in sport education to the sport activity of blind people in Hungary and possible reasons for them

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gábor Ramocsa

  2007-02-01

  Full Text Available Velmi nízká účast nevidomých na sportovních aktivitách je způsobena především nedostatečnými znalostmi odborníků v oblasti sportu pro postižené osoby. Sportovní trenéři a 582 budoucí učitelé tělesné výchovy byli dotazováni na znalosti a představy o sportovních aktivitách osob s postižením, především nevidomých. Průzkum prokázal, že učitelům tělesné výchovy a trenérům, kteří se účastní sportovních aktivit určených pro postižené, dobré úmysly v zásadě neschází a že hlavní překážkou je nedostatek témat týkajících se sportu pro postižené v osnovách studijních oborů. Janečka, Kudláček a Válková (2003 zdůraznili zásadní potřebu speciálně připravených učitelů tělesné výchovy, a to především na základních školách. Osobní zkušenosti a přímý kontakt s nevidomými sportovci nemohou být nahrazeny audiovizuálními vzdělávacími metodami. Nevidomí se nemohou v důsledku svého postižení stát trenéry, takže sport pro nevidomé musí být rozvíjen s aktivní podporou a spoluprací se sportovními odborníky bez zrakového postižení. Sport pro postižené musí být vyučován jako samostatný předmět nebo alespoň jako samostatný a zdůrazňovaný úsek již stávajícího běžného předmětu, jako je teorie tréninku. Z metodického hlediska je zásadní a nenahraditelný osobní kontakt s nevidomými a také praktická setkání v průběhu výchovy (Asjborn & Tonjum, 1986. Studenti by neměli školu opouštět bez specifických znalostí o sportu pro postižené a o možných způsobech zapojení nevidomých do sportovních aktivit. Takový mnohostranný přístup ke vzdělávání je budoucí a moderní metodou výuky. The very low participation of blind people in sport is fundamentally caused by the inappropriate knowledge of experts on disabled – specific areas of sport. Sport coaches and 582 students learning to be PE teachers

 4. Odborné poradenství pro sociálně znevýhodněné občany se zaměřením na pracoviště Kontakt

  OpenAIRE

  Štabrňáková, Lucie

  2010-01-01

  The diploma thesis deals with the professional counselling for persons in unfavourable social situation. The seven chapters are concerned with the theoretical study of counselling problems, the eighth chapter addresses particular consultancy centre. The practical part of the thesis provides some information on empirical study carried out at the centre. The origins and the current concepts of professional counselling are briefly described in the first chapter, including a short reference to th...

 5. Aplikovaná tělesná výchova v USA v první polovině 20. století American adapted physical education in the first half of the 20th century

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Kudláček

  2006-02-01

  Full Text Available Aplikovaná tělesná výchova se v USA vyvinula z léčebné, zdravotní tělesné výchovy. Původní vliv švédské léčebné tělesné výchovy na americké vysoké školy mají "na svědomí" Hartwig Nissen (1855–1924, Nils Posse (1862–1895 a William Skarstrom (1896–1951. Mezi první americké průkopníky zdravotní tělesné výchovy patřily Lilian Curtis Drew a Louisa Lipin. Korektivní přístup zdravotní tělesné výchovy byl dominantní v období 1920–1950. Vůdčími osobnostmi té doby byli Charles Kosman (1879–1977, George Stafford (1894–1968 a Josephina Rathbone (1899–1989. Tito odborníci v té době velmi úzce spolupracovali s fyzioterapeuty. Velký počet veteránů z druhé světové války způsobil významné změny v přístupu k pohybovým aktivitám osob se zdravotním postižením. Toto později vedlo k oddělení korektivní fyzioterapie od aplikované tělesné výchovy v roce 1952. Adapted physical education in the U. S. has evolved from medical, corrective gymnastics. The original influence of Swedish gymnastics was passed on to American Universities via Hartwig Nissen (1855–1924, Nils Posse (1862–1895 and William Skarstrom (1896–1951. The first American leaders of corrective gymnastics were Lillian Curtis Drew and Louisa Lippitt. The corrective approach was the philosophy of physical education for students with special needs from the 1920 till the 1950. Leaders of APE in that era were Charles Lowman (1879–1977, George Stafford (1894–1968 and Josephine Rathbone (1899–1989. They very closely cooperated with physical therapists. A great number of World War II veterans influenced the major changes in sport for people with disabilities. World War II significantly changed the approach to physical activities for people with disabilities, which led to the separation of corrective physical therapy and adapted physical education in 1952.

 6. Očekávání žen/klientek od odborného sociálního poradenství v jejich obtížné životní situaci

  OpenAIRE

  ERHARTOVÁ, Nikola

  2015-01-01

  The aim of the bachelor thesis called "Expectations of Female Clients of the Professional Social Counselling In Their Difficult Life Situation" is to cover what kind or form of help these clients expect.The thesis is devided into two large parts. The theoretical part comprises of four main chapters. The first chapter ís called "Counselling in Social Services", and specifies professional social counselling and connected topics, such as counselling relationship, professionality and personality ...

 7. Příjmová nerovnost mužů a žen v kategorii vědců a odborných duševních pracovníků

  OpenAIRE

  Jeníková, Barbora

  2010-01-01

  This thesis is concerned with different incomes of men and women in the professional category of scientists and intellectual workers and aims to describe the reasons and the degree of income inequality between men and women in this category and in the conditions of the Czech Republic. The theoretical resources of the thesis are a compilation of facts and opinions of the authors and scientists who are engaged in the area of (gender) income inequality. The chapters gradually reveal the state of...

 8. Jaký strategický výzkum je podle odborníků zapotřebí na českém a německém území povodí Labe?

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Martinková, M.; Blažková, Š.; Hesse, C.; Krysanova, V.; Košková, Romana

  2007-01-01

  Roč. 49, č. 2 (2007), s. 11-13 ISSN 0322-8916 Grant - others:EU(CZ) FP6 IP NeWater 511179-2 Institutional research plan: CEZ:AV0Z20600510 Source of funding: R - rámcový projekt EK Keywords : Labe catchment * adaptive water management * questionnaires Subject RIV: DA - Hydrology ; Limnology

 9. Analysis of Physical Education Students’ Emotional Stability and Reactibility

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radka Peřinová

  2015-03-01

  Full Text Available Analysis of Physical Education Students’ Emotional Stability and Reactibility This paper will aim to show the possible association between emotional stability and reaction time variability of Physical Education students. It can be stated that our study confirmed our suppositions which were based on works that have focused on similar topics. Our research sample showed the expected characteristics: primarily lower neuroticism values and higher extraversion when compared to the non-sporting population. Emotional stability which was reflected in the neuroticism dimension in EPQ-R (Eysenck Personality Questionnaire was shown to be connected with variability of the reaction time in the test of reactability to selected visual stimulus, disregarding the reaction rate. The effect of extraversion is partly reflected by the tendency of the sanguine temperament type to react in a balanced manner (i.e. with low reaction time variability during the reactability test. Due to the relatively low number of other temperament types in our sample, it is not possible to draw any conclusions in this regard. Analýza emocionální stability a reaktibility studentů tělesné výchovy Tento příspěvek poukazuje na možnou asociaci mezi emocionální stabilitou a časovou variabilitou dob reakcí u studentů tělesné výchovy. Lze konstatovat, že studie potvrdila naše předpoklady vycházející z odborných prací na obdobná témata. Výzkumný soubor vykazoval předpokládané charakteristiky, především nižších hodnot neuroticismu a vyšší extroverze oproti nesportující populaci. Emocionální stabilita vyjádřená pomocí dimenze neuroticismu (v EPQ-R se ukázala v asociaci s časovou variabilitou dob reakcí v testu reaktibility na výběrový zrakový podnět bez ohledu na rychlost reakce. Vliv extroverze do jisté míry odráží naznačená tendence sangvinického typu temperamentu reagovat vyrovnaně (tedy s nízkou časovou variabilitou dob

 10. Aristocratic Sinomania: The SNM Museum Červený Kameň and its collection of Chinese porcelain (Vplyv sinománie na budovanie šľachtických zbierok – zbierka čínskeho porcelánu v SNM-Múzeu Červený Kameň

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Nikola Maliňáková

  2016-03-01

  Full Text Available This paper analyzes the influence of Chinese culture on the lifestyle of European aristocrats which ranged from adoption of certain elements from the Chinese culture to an outright Sinomania which led to such fads as designing homes in the chinoiserie style or collecting Chinese artifacts, especially porcelain. The latter not only showed that the owner followed the latest fashions, but it also displayed their wealth and high social status. In this paper, we analyzed one such collection currently house in the SNM Musem Červený Kameň providing a detailed description of selected items

 11. Výzkum hodnotové orientace u studentů středních škol a odborných učilišť a navržení intervenčního programu.

  OpenAIRE

  JANDOVÁ, Romana

  2013-01-01

  Thesis deals with the value orientation of students in secondary schools and secondary vocational schools. The aim is to map their value system and then based on the results of research to design an intervention program to promote internalization of values desired. The theoretical part includes a systematic search of the available literature values and their hierarchy, the age period of adolescence, the ways and possibilities of educating students given age period and the role of schools in s...

 12. The Normality of EU Sport Policy Studies: Disciplinary Locus in Political Science, Sport Science or Elsewhere?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jacob Kornbeck

  2014-05-01

  Full Text Available The Normality of EU Sport Policy Studies: Disciplinary Locus in Political Science, Sport Science or Elsewhere? Mainstream European integration research has shown that research on the EU tends to follow the conjunctures of European integration itself. This realisation has led to some debate on which branch of political science – international relations or government – or indeed other academic disciplines is/are the most appropriate locus for such research. The paper takes these debates one step further by looking at the occurrence of ‘EU & sport’ studies within the wider field of EU studies. The main material used comes from the ECLAS database. Findings lead to a discussion of whether ‘EU & sport’ studies should rather be for EU specialists or for sport specialists and a plea for disciplinary normalisation whereby sport science would need to get more directly involved (without necessarily overwriting political science. Some ideas are added regarding the need for a mapping of Central & Eastern European scholarship. Normalita politických studií EU v oblasti sportu: místo v oborech politologie, sportovních vědách či jinde? Hlavní integrační proudy v evropském výzkumu dokumentují, že výzkum v EU má tendenci zkoumat evropskou integraci jako takovou. Toto poznání vedlo k diskusi, v kterém oboru politologie – mezinárodní vztahy či vláda – nebo i v jiných akademických disciplínách je nejvhodnější místo pro takový výzkum. Stať se pokouší posunout tyto diskuse o krok dále tím, že studie o „EU a sportu“ se posuzují v širším záběru EU studií. Hlavní informační zdroje pocházejí z databáze ECLAS. Naše zjištění vedou k diskusi o problematice „EU a sportu“ v tom smyslu, zda by tyto studie měly být spíše určeny odborníkům EU, nebo sportovním specialistům. Důležitá je otázka disciplinární začlenění této problematiky, s širším zapojením sportovních věd (aniž by

 13. Nastavení sociálních politik, odborný diskurs a „správná“ péče o děti – srovnání České republiky a Francie

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Dudová, Radka; Hašková, Hana

  2011-01-01

  Roč. 5, č. 5 (2011), s. 8-14 ISSN 1802-5854 R&D Projects: GA AV ČR IAA700280901; GA ČR GAP404/10/0021 Institutional research plan: CEZ:AV0Z70280505 Keywords : institutions * childcare * discourse Subject RIV: AO - Sociology, Demography

 14. Vývoj protokolu o pozorování dovedností pro sledge hokej - pilotní studie Development of a skills observation protocol for sledge ice hockey - pilot study

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Yves Vanlandewijck

  2007-02-01

  Full Text Available V průběhu několika posledních let vzrostly možnosti jedinců s tělesným postiženým zapojit se do fyzických činností. Z tohoto důvodu je uznáván význam zvládnutí sportovních dovedností ještě před samotnou účastí v soutěžích. O stále oblíbenějším sledge hokeji bylo dosud provedeno málo výzkumů. Hlavní složkou výkonu je analýza dovedností. Vzhledem k její uznávané důležitosti a současnému nedostatku příslušných výzkumů na tomto poli jsme při této studii využili videozáznamů z paralympijského sledge hokejového turnaje z Turína v roce 2006, které nám poskytly možnost vytvořit protokol o pozorování s podrobnými kritérii toho, co utváří vyspělé profesionální sledge hokejové dovednosti. Proběhly konzultace s odborníky z tohoto odvětví a jejich zpětná vazba nám umožnila vytvořit tento nástroj. Po dokončení protokolu jsme provedli pilotní vyhodnocení, pro které byli hráči vybíráni na základě statistik z paralympijských her. Tito hráči byli poté pomocí našeho protokolu hodnoceni. Bylo prokázáno, že protokol dokáže úspěšně rozlišovat hráče vyšší a nižší úrovně. Over the past few years opportunities have been increasing for individuals with physical disabilities to become involved in physical activities; hence there is a recognition of the importance of mastering sport skills before participation. Currently there is little research that has been performed on the increasingly popular sport of sledge hockey. A major component of performance is skill analysis. Having recognised its importance and the current unavailability of relevant research in the area, this study used video recordings of the Torino 2006 Paralympic sledge ice hockey tournament to provide a setting in which to produce a skill observation protocol with detailed criteria of what constitutes a mature professional sledge ice hockey skill. Experts in the field were

 15. The influence of physical activity on body image in people with and without acquired mobility disability [Vliv pohybové aktivity na subjektivní vnímání těla u osob se získaným tělesným postižením a bez něj

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ziya Koruç

  2011-12-01

  Full Text Available BACKGROUND: Body image in people with physical disability is important, but it has received little attention in the research literature. OBJECTIVE: The aim of the study was to determine whether differences exist between adolescents with acquired mobility disability (AMD and those without AMD regarding body image, and whether physical activity influences these differences. METHODS: Fifty-eight adolescents, aged 16 to 18 years, participated in this study. Half the participants had some form of AMD while the other half were healthy. Body image was evaluated with the Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire (MBSRQ before and after 6 weeks of playing darts. A two-way ANOVA was used to analyse the results. RESULTS: At the end of the study, the healthy adolescents scored significantly higher than the AMD group on the subscales of fitness perception, orientation and overall health perception. No interaction was found between disability and exercise on any subscales of the MBSRQ. CONCLUSIONS: The results of this study demonstrate that people with AMD evaluate their health and fitness levels as being lower than healthy adolescents and that they are less concerned with fitness as compared with healthy adolescents. Six weeks of playing darts as a physical activity had no effect on improving the self-perceptions of the AMD group.[VÝCHODISKA: Subjektivní vnímání těla u lidí s tělesným postižením je důležitý aspekt, v odborné literatuře mu však nebylo věnováno příliš pozornosti. CÍLE: Cílem studie bylo stanovit, zda se vyskytují rozdíly mezi adolescenty se získaným tělesným postižením (AMD a adolescenty bez AMD, co se týče subjektivního vnímání těla, a zda tyto rozdíly ovlivňuje pohybová aktivita. METODIKA: Této studie se zúčastnilo padesát osm adolescentů ve věku mezi 16 a 18 lety. Polovina účastníků měla některou z forem AMD, zatímco druhá polovina byla zdravá. Subjektivní vnímání t

 16. Optimální a zodpovědné chování studentů i vyučujících ve školní laboratoři zubních techniků Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Praze 1

  OpenAIRE

  Černá, Jana

  2016-01-01

  Jana Černá Optimal and responsible behavior of students and teachers in the school laboratory of dental technicians of Medical College and High School and the College in Prague 1 Faculty of Education at Charles University, Bachelor's combined study Practical Education and Professional Training Vedoucí práce: Dr.. Hanušová Jaroslava, Ph.D. I chose the topic of safety in school laboratories. My goal was to identify current knowledge of students and teachers about safety and protection, their he...

 17. VZTAH MEZI VĚDOMOSTMI O PROBLEMATICE POHYBOVÉ AKTIVITY A REALIZOVANOU POHYBOVOU AKTIVITOU U STŘEDOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ [RELATIONSHIP BETWEEN KNOWLEDGE ABOUT PHYSICAL ACTIVITY AND PERFORMED PHYSICAL ACTIVITY IN HIGH SCHOOL STUDENTS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jana Vašíčková

  2009-12-01

  Full Text Available VÝCHODISKA: Školní vzdělávací programy a změny výuky ve školách nabízejí prostor pro uchopení tématu zdravého životního stylu v životě člověka, a to jak po stránce zdravotní, nutriční, tak i pohybové. CÍLE: Cílem práce bylo zjistit, jaká je úroveň teoretických vědomostí o problematice zdraví a pohybové aktivity (PA, zda se prokáže rozdíl mezi chlapci a dívkami a do jaké míry existuje spojitost mezi vědomostmi a uskutečněným množstvím PA v rámci současných kurikul u studentů prvního ročníku středních škol. METODIKA: Výzkumného šetření se zúčastnilo 33 chlapců a 42 dívek prvního ročníku ze tří gymnázií a jedné střední odborné školy. Tito studenti v úvodu šetření vyplnili vědomostní test (VT k problematice zdraví a PA a dotazník ANEWS (Abbreviated Neighborhood Environment Walkability Scale. Poté po celý měsíc monitorovali krokoměrem Yamax Digiwalker SW-700 množství denních kroků, které zapisovali do brožury. Na závěr, po týdenní pauze od monitorování, studenti opět vyplnili vědomostní test a dotazník IPAQ (International Physical Activity Questionnaire – dlouhou verzi. Při podrobné analýze vztahu mezi vědomostmi a PA jsme se zaměřili také na PA různé intenzity a typu. VÝSLEDKY: Zjistili jsme, že dívky mají větší znalosti o problematice PA než chlapci ve všech sledovaných dimenzích, a to jak v pre-testu (18,26 vs. 16,55 bodů, tak i v post-testu (18,57 vs. 16,76 bodů. Korelační koeficient u chlapců mezi celkovou PA a VT byl rP = - 0,505 (p[BACKGROUND: School education programs and changes in teaching at schools offer the possibility to emphasize the topic of healthy lifestyle in human life with the impact on health, nutrition, and physical activity. OBJECTIVE: The main aim of this study was to find out the level of theoretical knowledge about health and physical activity (PA, the difference between genders and whether

 18. Analysis of conflict resolution in physical education depending on a teacher's gender [Analýza řešení konfliktů v tělesné výchově v závislosti na pohlaví učitele

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Saša Vrbnjak

  2011-06-01

  consequence of the desire to ensure an efficient and the fastest possible elimination of the conflict behaviour. It was also established that in some cases the male physical education teachers differed from their female counterparts in terms of which conflict resolution strategies they selected. In further research some other factors, such as the teacher's age, cultural environment, the teacher's target orientation, the teacher’s emotional intelligence andleadership styles could be analysed.[VÝCHODISKA: V minulosti bylo provedeno mnoho studií zabývajících se řešením konfliktů, avšak pouze malé množství z nich se blíže zabývalo tělesnou výchovou. Specifická povaha práce v rámci tělesné výchovy v určitých situacích zvyšuje míru výskytu konfliktů. Učitel jako odborník v oblasti výchovného procesu v takových případech může být dobrým příkladem toho, jak zvládat daný konflikt. CÍLE: Studie byla zaměřena na shromažďování informací o rozdílných přístupech učitelů a učitelek tělesné výchovy při řešení konfliktních situací, jež se vyskytují v hodinách tělesné výchovy, se zaměřením na výběr strategií řešení konfliktů a jejich důslednou aplikaci. METODIKA: K tomu účelu byl v dubnu roku 2010 proveden průzkum u 158 učitelů tělesné výchovy z náhodně vybraných slovinských základních škol (z toho 78 mužů a 80 žen ve věku 28–60 let. Učitelé z vybraných škol se studie zúčastnili dobrovolně a jejich účast byla anonymní. Byl použit dotazník (Bežek, 2000; Štihec, Bežek, Videmšek, & Karpljuk, 2004 se 17 otázkami. Byla spočtena četnost odpovědí. K prokázání toho, zda mezi učiteli a učitelkami tělesné výchovy existují rozdíly, pokud jde o výběr strategií řešení konfliktů, byl použit test x2 při míře rizika 5 % (p ≤ 0,05. VÝSLEDKY: Bylo prokázáno, že učitelé používají různé metody řešení konfliktních situací. Nejčastěji pou

 19. The quality of kindergarten care as an important element of the subjective theories [Kvalita předškolní péče jako důležitý prvek subjektivních teorií

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maja Meško

  2012-03-01

  assistants do. We also established that more motor/sports active the pre-school teachers are during the week, the more often they participate in motor/sports activities in kindergartens, as well. CONCLUSIONS: The results of our research direct us towards providing a wider range of seminars within in-service teacher training also for the assistants and to contemplate offering recreational activities for the kindergarten staff, which shall contribute to a comprehensive bio-psycho-social status of an individual and to reshaping his lifestyle from the sedentary to the active one.[VÝCHODISKA: Na vzdělávacím procesu předškolních dětí v mateřských školách se společně podílí učitelé mateřských škol a asistenti. Výběr témat a zaměření výuky se odvíjí od jejich profesionality, které je také reflektována v subjektivních teoriích ovlivňujících volbu jejich životního stylu. CÍLE: Autoři se pokouší vymezit rozdíly v názorech předškolních učitelů a asistentů na kvalitu a množství času, které děti tráví ve školkách a vymezit rozdíly v jejich názorech na materiální podmínky k realizaci motorických/sportovních aktivit. Cílem bylo zjistit, zda předškolní učitelé uplatňují vyšší standardy, co se týče hodnocení kvality volného času, který děti tráví, a přísnější kritéria týkající se materiálních podmínek k provádění motorických/sportovních aktivit v mateřských školách než jejich asistenti. METODIKA: Výzkumný vzorek se skládal z 810 předškolních učitelů a asistentů na celém území Slovinska. Vzorek nebyl nadbytečný. Data byla sbírána v září 2009 v rámci širšího výzkumu s názvem "Profesní trénink odborníků ve vzdělávání k zavádění prvků principů speciální pedagogiky dle konceptu Reggio Emilia v oblasti předškolní výchovy v letech 2008-2013" a byla analyzována pomocí základních statistických parametrů. Data byla zpracována u

 20. Úvodník 2008/III/1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jana Dlouhá

  2008-05-01

  Jak se již stalo zvykem, na tomto místě nechceme podat zprávu o textech v pořadí jejich formální důležitosti či odborné zajímavosti – takto jsou uspořádány v přehledném obsahu čísla. Rádi bychom upozornili spíše na to, co byste možná jinak přehlédli. Tentokrát jsou to především přesahy do jiných světů, pootevřená vrátka k umění anebo hravé asociace na témata příliš vážná. Pokud se tomuto občerstvujícímu pohledu nevyhýbáte, podívejte se v první řadě na recenzi rozsáhlé diplomové práce Miroslavy Šulcové – popisuje v ní, jak je možné utvářet velmi osobní vztah k přírodě, a to prostřednictvím výtvarné tvorby s principy land-artu a akčního umění. Josef Straka uvádí knihu Jiřího Sádla (Prázdná země, listopadová část roku a rozehrává v ní celou škálu významů či náznaků, které nabízejí texty známého biologa. O poněkud mystické cestě k sobě samým podává svědectví Jiří Olšovský. Úvahy o bytostném vztahu člověka a přírody se zdají být tématem opravdu plodným, neboť tento okruh se bude brzy rozšiřovat o další texty, které k vydání teprve připravujeme. Zaměření našeho časopisu umožňuje publikovat i hravé a inteligentní inspirace do výuky vysokoškolské (Hrnečku vař Jiřího Nečase ovšem ukazuje pouze, jak neomezený růst modelovat, nikoliv jak mu poručit „Dost“ nebo základní (Bezpečná cesta do školy Jitky Heinrichové je popisem skutečného problému, ale i námětem pro zajímavou práci s dětmi. Do diskuzí o všeobecném základním příjmu a kontroverzi mezi environmentalismem a produktivismem vstupuje Pavel Baran – upozorňuje na kongres Basic Income Earth Network, který se vlastně již konal. Vašemu kritickému pohledu a připomínkám nabízíme poslední verzi Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 – 2015, která právě proběhla mezirezortním p