WorldWideScience

Sample records for zarizeni vyrobniho bloku

 1. Summary revaluation of cold testing of the first block of nuclear power plant Mochovce; Suhrnne zhodnotenie neaktivneho vyskusania 1. bloku jadrovej elektrarne Mochovce

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Miskolci, M; Sarvaic, I [Nuclear Power Plants Research Institute Trnava, Inc., Okruzna 5, 918 64 Trnava (Slovakia)

  1998-04-03

  The document contents summary revaluation of the stage of cold testing of the first unit of nuclear power plant Mochovce. The valuation is processed in individual systems with safety significance. The process and results of system testing and their conclusions for the block readiness for active testing are summarized in the document. The valuation has been elaborated by a scientific management for start-up of nuclear power plant Mochovce as an independent conductor assistance for activation check from the nuclear safety point of view. The valuation of the activation results of systems in the first unit of nuclear power plant was processed as of 15.3.1998 61 figs., 44 tabs., `Translation to english is available from OMEGA INFO, Vysehradska 33, SK-84215 Bratislava, Slovak Republic, E-Mail: kuruc at fns.uniba.sk`

 2. Představení společnosti Deloitte

  OpenAIRE

  Kubíček, Tomáš; Deloitte

  2012-01-01

  V příspěvku bude představen rozsah činností společnosti a budou prezentovány její zkušenosti. Posluchači budou seznámeni s pojetím komplexních služeb s „lidskou tváří“. Příspěvek bude rozdělen do tematických bloků. V prvním bloku budou prezentovány nejnovější trendy v manažerském řízení ve veřejné správě. V dalším bloku bude představen společný projekt, jeho cíle a plánované výstupy.

 3. Nondestructive analysis of RA reactor fuel burnup, Program for burnup calculation base on relative yield of {sup 106}Ru, {sup 134}Cs and {sup 137}Cs in the irradiated fuel; Nedestruktivno odredjivanje izgaranja goriva reaktora RA, Program za izracunavanje izgaranja na osnovu relativne zastupljenosti {sup 106}Ru, {sup 134}Cs i {sup 137}Cs u ozracenom gorivu

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bulovic, V F [Institute of nuclear sciences Boris Kidric, Vinca, Beograd (Yugoslavia)

  1971-07-01

  Burnup of low enriched metal uranium fuel of the RA reactor is described by two chain reactions. Energy balance and material changes in the fuel are described by systems of differential equations. Numerical integration of these equations is base on the the reactor operation data. Neutron flux and percent of Uranium-235 or more frequently yield of epithermal neutrons in the neutron flux, is determined by iteration from the measured contents of {sup 106}Ru, {sup 134}Cs and {sup 137}Cs in the irradiated fuel. The computer program was written in FORTRAN-IV. Burnup is calculated by using the measured activities of fission products. Burnup results are absolute values. Sagorevanje maloobogacenog uranskog metalnog goriva reaktora RA je opisano dvema lancanim reakcijama. Energetski bilans i materijalne promene u gorivu su opisane sistemima diferencijalnih jednacina. Numericka integracija jednacina se vrsi na osnovu podataka u dinamici rada reaktora. Fluks reaktorskih neutrona i procenat urana-235 ili ucesce epitermalnih neutrona u fluksu, odredjuje se iterativno na osnovu izmerenog sadrzaja {sup 106}Ru, {sup 134}Cs i {sup 137}Cs u ozracenom gorivu. Program je napisan u FORTRAN-u IV u jednom bloku, bez podprograma. Izracunavanje izgaranja je zasnovano na izmerenim kolicnicima aktivnosti fisionih produkata. Rezultati izgaranja imaju apsolutni karakter (author)

 4. LABORARTORY BRNO

  OpenAIRE

  Krajčová, Petra

  2013-01-01

  Pri hmotovej skladbe som dbala na oslnenie, pohľadové osy, negatívne vplyvy (ako prach a hluk z dopravy) a chodca, ako základnú jednotku života v meste. Začala som uzavretím bloku. Vznikla príliš veľká hmota. Kultúrna inštitúcia ako stavba pre obyvateľov celého mesta by podľa mala byť odlíšená od svojho okolia. Mala by byť výrazna, a iná skladbou konštrukcie, ako aj celým výrazom. V minulosti sa takéto stavby umiestňovali na výrazne miesta, do zelene, kde bol na stavbu dobrý výhľad zo všetkýc...

 5. Safe Vibrations of Spilling Basin Explosions at "Gotvand Olya Dam" Using Artificial Neural Network

  Science.gov (United States)

  Bakhshandeh Amnieh, Hassan; Bahadori, Moein

  2014-12-01

  ów zarejestrowane przy użyciu sejsmografu 3 VIBROLOC. Maksymalna i minimalna odległość pomiędzy środkiem rozkruszanego bloku a stacją rejestrującą ustawiona została na poziomie 244 i 11 m. W celu określenia bezpiecznego poziomu drgań oraz dopuszczalnej wagi ładunku, zastosowano podejście wykorzystujące sieci neuronowe, z wykorzystaniem metody propagacji wstecznej i trzech warstw ukrytych. Błąd średniokwadratowy i współczynnik korelacji sieci wyniosły 1.95 i 0.95, co pozostaje w zgodności z danym uzyskiwanymi z obserwacji empirycznych, wskazując na poprawność i dokładność prognoz. Zakładając wysoki poziom dokładności sieci oraz wysoką dokładność w prognozowaniu poziomu drgań wywołanych przez prace strzałowe, przyjęto że najbliższa odległość od środka rozkruszanego bloku wyniesie 11 m. Uwzględniając standardowe dopuszczalne w przypadku ciężkich budowli betonowych poziomy drgań w wysokości 120 m/s, oszacowano że maksymalna dopuszczalna masa ładunku wyniesie 47.00 Kg, w przeliczeniu na jeden okres zwłoki. Wyniki badań wykorzystane być mogą w planowaniu kolejnych bezpiecznych prac strzałowych.

 6. Catching Up And Falling Behind: Four Puzzles After Two Decades Of Post-Communist Transformation / Doganianie Czy Pozostawanie w Tyle: Cztery Zagadki Po Dwóch Dekadach Transformacji Postkomunistycznej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Norkus Zenonas

  2015-12-01

  Full Text Available Po ponad dwudziestu latach od upadku komunizmu, żaden z byłych krajów bloku komunistycznego nie był w stanie całkowicie dogonić krajów technologiczne przodujących. Jednak, kraje postkomunistyczne można podzielić na dwie grupy: te, którym udało się zmniejszyć lukę w produkcie krajowym brutto (PKB w stosunku do krajów technologiczne przodujących, i te, którym nie udało się tego zrobić. Nasuwa się zatem pytanie, jakie uwarunkowania zadecydowały o powodzeniu lub niepowodzeniu konwergencji? Czy to było wczesne wdrożenie reform rynkowych w stylu Konsensusu waszyngtońskiego; Sąsiedztwo zaawansowanych gospodarczo krajów zamożnych; spokojny, pokojowy przebieg transformacji systemowej; przystąpienie do Unii Europejskiej, zasobność kraju w zasoby naturalne, skala suwerenności państwa przed transformacją lub interakcje między tymi czynnikami (lub inne czynniki? Ze względu na małą liczebność próby (N, analiza statystyczna nie jest odpowiednim narzędziem do testowania tych hipotez. Dlatego w artykule zastosowano jakościową analizę porównawczą identyfikując cztery zagadki w wyjaśnianiu przyczyn powodzenia lub klęski wzrostu doganiającego w krajach postkomunistycznych.

 7. Predgovor

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milica Antić Gaber

  2007-12-01

  Razdrobljenost intelektualnih horizontov pa je žal še veliko večja. Tudi znotraj same humanistike postaja drobljenje znanstvenega in raziskovalnega prostora na ozko specializirane stroke resna zavora v razvoju humanističnih ved. Ob vse večjem številu specializiranih, v pristopu teoretsko in diskurzivno strogo zamejenih znanstvenih publikacij, njihovih tvorcev in bralcev, je potrebno ponuditi več prostora za nove, interdisciplinarno zasnovane znanstvene revije. Ars & Humanitas hoče biti prav to – spodbuditi želi povezovanje družboslovnih in humanističnih strok, okrepiti dialog med različnimi teoretskimi orientacijami, odpirati izvirne pristope k obravnavi tem, opozarjati na aktualne vidike interferenc in skrbeti za promocijo humanistike tako v strokovnih krogih kot v širši javnosti. Zasnova revije je tridelna: v nosilnem tematskem bloku (študije bodo objavljene študije domačih in tujih strokovnjakov, ki bodo odražale različne pristope k izbrani temi, medtem ko bo odprti blok (varia namenjen prispevkom, ki so v določenem trenutku posebej aktualni ali ponujajo svež pogled na obravnavano temo. Tretji del bo namenjen recenzijam najnovejših in najaktualnejših znanstvenih publikacij s širšega humanistično družboslovnega področja. Posebno pozornost bo revija namenjala nacionalni in regionalni specifiki humanistike in družboslovja znotraj Evropske unije, pa tudi promociji nacionalnih kultur in umetnosti. Skladno s tem je eno od pomembnih poslanstev revije Ars & Humanitas krepitev zavesti o pomenu jezika v razvoju humanistike, saj jezik v humanističnih znanostih presega vlogo orodja sporočanja in je neločljivo povezan s samim razvojem humanističnih znanosti. Revija je zasnovana na večjezičnosti, posebno skrb pa bo posvečala slovenski humanistiki in razvoju strokovne terminologije v slovenskem jeziku. V trenutku, ko globalizacija nezadržno spodjeda same temelje kulturne in intelektualne različnosti, ko sodobni razvojni trendi sleherno

 8. Krwotok położniczy – zasady współpracy położnika i anestezjologa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elżbieta Nowacka

  2012-04-01

  Full Text Available Krwotok położniczy wciąż jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów ciężarnych irodzących. Prawie 88% kobiet umiera w ciągu pierwszych czterech godzin od momentu jego wystąpienia. Znajomość mechanizmów regulują‑ cych homeostazę ustroju ciężarnej ma ogromne znaczenie w postępowaniu terapeutycznym w przypadku wystą‑ pienia krwotoku okołoporodowego. O tym, jak trudno rozpoznać i zdefiniować krwotok położniczy, dowodzi obecność kilkunastu różnych jego definicji. Z punktu widzenia zmian hemodynamicznych, następstw ogólno‑ ustrojowych i konieczności podjęcia określonych decyzji terapeutycznych bardzo użyteczne wydają się pojęcia oceniające szybkość utraty wokreślonym przedziale czasowym: skumulowana utrata krwi wynosząca 150 ml/min lub 1,5 ml/kg m.c./min oraz utrata 50% objętości krwi krążącej w ciągu 3 godzin. Rokowanie w krwotoku położ‑ niczym zależy od wielu elementów, do których zaliczamy: szybkie rozpoznanie, powiadomienie i wdrożenie algo‑ rytmu postępowania terapeutycznego oraz efektywne działanie interdyscyplinarne różnych zespołów biorących udział w procesie diagnostyczno‑leczniczym. Niezbędna jest jednoczasowa, efektywna współpraca doświadczo‑ nego zespołu anestezjologicznego, ginekologiczno‑położniczego, bloku operacyjnego, zespołów pracowni dia‑ gnostyczno‑laboratoryjnych oraz regionalnego centrum krwiodawstwa. Skoordynowanie pracy dużej liczby ludzi, często „rozrzuconych” w strukturach organizacyjnych szpitala na różnych piętrach lub w oddzielnych budyn‑ kach, jest niezmiernie trudne. Opracowanie algorytmu postępowania uwzględniającego kolejność i sposób powiadamiania oraz wdrażanie określonych procedur w poszczególnych jednostkach organizacyjnych decydu‑ ją o przeżyciu pacjentki i późniejszej jakości życia. Większość czynności w ciężkim krwotoku położniczym (resu‑ scytacja, monitorowanie, opanowywanie

 9. Micro-grid for on-site wind-and-hydrogen powered generation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Suskis P.

  2014-02-01

  Full Text Available Rakstā piedāvātā mikrotīkla izpēte ir veikta ar mērķi izstrādāt autonomu, uz vēja un ūdeņraža enerģiju balstītu elektroapgādes sistēmu, kas varētu aizvietot tradicionālās fosilā kurināmā sistēmas, piemēram, mājsaimniecību dīzeļa ģeneratorus, gāzes mikroturbīnas u.c. Mikrotīkla elektroapgādes sistēmā vēja agregāta saražotā elektroenerģija tiek pārveidota atbilstoši standarta maiņsprieguma elektroapgādes parametriem un piegādāta slodzei. Pārpalikusī enerģija tiek pārveidota un uzkrāta ūdeņraža formā, izmantojot elektrolīzes iekārtu un kompozītmateriālu uzkrājēju. Ja pieejamā vēja enerģija nenosedz slodzes enerģijas patēriņu, elektroenerģijas padeves funkciju ar atbilstoša energoelektronikas pārveidotāja palīdzību pārņem ūdeņraža degvielas elements. Ja, savukārt, slodzei nav nepieciešama enerģija, no vēja saražoto enerģiju izmanto elektrolīzes iekārta un tā tiek uzkrāta ūdeņraža formā, atbilstoši uzkrājēja ietilpībai. Piedāvātajā mikrotīklā ir izmantota elektrolīzes iekārta ar netradicionāliem elektrodu pārklājumiem un barošanas bloku, kā arī zemspiediena kompozītmateriālu ūdeņraža uzkrājējs. Galvenie mikrotīkla elektriskās enerģijas pārveidošanas mezgli ir realizēti uz energoefektīvu energoelektronikas pārveidotāju bāzes. Ir izveidoti atsevišķo piedāvātās elektroapgādes sistēmas iekārtu prototipi un veiktas to eksperimantālās pārbaudes, gan atsevišķi, gan darbam kopējā sistēmā.

 10. Laboratory Method for Evaluating the Characteristics of Expansion Rock Bolts Subjected to Axial Tension / Laboratoryjna Metoda Badania Charakterystyk Kotew Rozprężnych Poddanych Rozciąganiu Osiowemu

  Science.gov (United States)

  Korzeniowski, Waldemar; Skrzypkowski, Krzysztof; Herezy, Łukasz

  2015-03-01

  . Pomiar siły na stanowisku laboratoryjnym był wykonywany za pomocą czterech tensometrycznych czujników siły. Czujniki były rozmieszczone co 90 stopni na tarczy pomiarowej (Rys. 4). Całkowita siła rejestrowana podczas badań rozciągania żerdzi kotwowej była sumą wartości sił uzyskiwanych na poszczególnych czujnikach siły. Pomiar przemieszczeń elementów obudowy oraz wydłużenia żerdzi kotwowej był wykonywany za pomocą enkodera linkowego inkrementalnego. Enkoder przymocowany był na stałe do bloku siłowników (Rys. 6), natomiast linka enkodera przemieszczała się wraz z wysuwem tarczy pomiarowej (Rys. 6). W celu określenia odkształcenia materiału badanego elementu (żerdzi kotwowej) w badaniach zastosowano tensometry elektrooporowe typu kratowego (Rys. 7). Czujniki siły, przemieszczenia oraz odkształcenia zostały podłączone do uniwersalnego wzmacniacza pomiarowego QuantumX MX840, za pomocą wtyczek 15-pinowych. Podczas procesu rozciągania kotwy wyniki pomiarów siły, przemieszczenia oraz odkształcenia były rejestrowane na bieżąco za pomocą specjalistycznego programu z dziedziny technik pomiarowych "CATMAN - EASY". Wybór programu wynikał z możliwości współpracy z systemem operacyjnym MS Windows oraz połączenia komputera z uniwersalnym wzmacniaczem pomiarowym QuantumX MX840 poprzez kabel ethernetowy. Program umożliwiał bieżącą (on- -line) wizualizację i ocenę pomiaru. Ponadto po zakończeniu testu, tworzone były raporty dokumentujące wyniki pomiarów, które były zapisywane w rozszerzeniu pliku ASCII. Następnie dane były przesyłane do programu Microsoft Excel w celu analizy uzyskanych wyników. W badaniach zastosowano obudowę kotwową rozprężną, zainstalowaną w bloku symulującym górotwór o wytrzymałości skał na ściskanie wynoszącej 80MPa (Rys. 3), która była obciążana statycznie według ustalonego programu obciążenia uwzględniającego utrzymywanie zadanej osiowej siły rozciągającej w okre

 11. ORTA VE DOĞU AVRUPA ÜLKELERİ AB’YE GİREREK ÜRETİM VE FİNANS KAPİTALİZMİNDE İLERLEME KAYDETTİLER Mİ? (WERE CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES ABLE TO MAKE PROGRESS BY BEING FULL MEMBERS OF THE EU?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bülent DOĞRU

  2013-10-01

  Full Text Available ÖZ: Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri (CEE Estonya, Slovakya, Slovenya, Letonya, Polonya, Litvanya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan Avrupa Birliği ile sürdürdükleri müzakere sürecini bitirerek, 1 Mayıs 2004 tarihinde toplu halde Birliğe tam üye oldular. Çoğunluğu eski Sosyalist Bloku üyeleri olan bu ülkeler, AB’ye girerek kapitalist piyasa nimetlerinden faydalanmaya çalıştılar. Bu çalışma, geçen yedi yıllık süreçte bu ülkelerin amaçlarına hangi ölçüde ulaştıklarını incelemektedir. Çalışmada kullanılan kapitalizmin temel göstergeleri Mehmet Altan’ın “Kapitalizm Bu Köye Uğramadı” çalışmasında geçen ve Türkiye için kabul ettiği makroekonomik değişkenlerdir. Bu değişkenler, özel sektör istihdam oranı, özel sektör üretiminin toplam üretim içindeki payı, ticaretin toplam hâsıla içindeki payı, yabancı banka sayısındaki artış, özel yatırımların toplam hâsıla içindeki payı, şehirleşme oranı, borsa kapitalizasyonudur. Özel sektör ve yabancı sermaye itişli bu makroekonomik değişkenlerin CEE ülkeler için 2004 sonrası dönemde pozitif yönde anlamlı bir farklılaşma gösterip göstermediği analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, AB’ye girmek bu ülkelere ticaretlerini arttırma imkânı tanımış ve ticaret kapitalizminde ciddi bir ilerleme kaydetmelerine sebep olmuştur. Ancak üretim kapitalizmi ve finans kapitalizmi alanlarında ilerlemenin olduğuna dair güçlü delil bulunamamıştır. Anahtar Kelimeler: Kapitalizm, Bölgesel Ekonomik Topluluklar, Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri Ekonomileri. ABSTRACT: Central and Eastern European countries, Estonia, Slovakia, Slovenia, Latvia, Poland, Lithuania, the Czech Republic and Hungary, became full members of the European Union on 1 May 2004 after completing the process of accession negotiations. These countries, mostly past member of the Communist Bloc, tried to utilize the benefits of the