WorldWideScience

Sample records for zane zajankauska ekaterina

 1. Ekaterina kirik peab 200. sünnipäeva / Mari-Anne Leht

  Leht, Mari-Anne, 1950-

  2004-01-01

  Võru Ekaterina apostliku õigeusu kiriku ehitamisest (1793-1804), arhitektuurist, remondist. Projekteeris Liivimaa kubermangu arhitekt M. Schons, ehitas kohalik meister Joann Karl Otto. Hoone on 1973. aastast riikliku kaitse all

 2. Road and Street Centerlines, Zane, Published in 2007, 1:24000 (1in=2000ft) scale, Iron County.

  NSGIC GIS Inventory (aka Ramona) — , published at 1:24000 (1in=2000ft) scale, was produced all or in part from Other information as of 2007. It is described as 'Zane'. The extent of these data is...

 3. Wrodzone miopatie – choroby mięśni szkieletowych związane z zaburzeniami struktury i funkcji filamentu aktynowego

  Katarzyna Robaszkiewicz

  2011-01-01

  Full Text Available Wrodzone miopatie są heterogenną pod względem klinicznym i genetycznym grupą chorób układu mięśniowego, charakteryzującą się strukturalnymi zaburzeniami w obrębie włókien mięśniowych oraz osłabieniem i deformacją różnych partii mięśni. W obrazie klinicznym pacjenci prezentują wiele objawów – od ostrych, prowadzących do śmierci we wczesnym okresie noworodkowym, do łagodnych ujawniających się dopiero w wieku dojrzałym. W obrazach mikroskopowych mięśni zmiany strukturalne przybierają postać nitkowatych wtrętów w sarkoplazmie (miopatia nemalinowa – NM lub jądrze komórkowym (miopatia z wewnątrzjądrowymi pałeczkami – IRM, czapeczkowatych struktur umieszczonych obwodowo w komórce (miopatia typu czapeczek – CD, akumulacji filamentów aktynowych we włóknie mięśniowym (miopatia aktynowa – AM, zmian w wielkości i liczbie wolnych i szybkich włókien mięśniowych (wrodzona dysproporcja typów włókien – CFTD, nieregularnej linii Z, czy też zmian w położeniu jąder komórkowych. Za rozwój wrodzonych miopatii odpowiedzialne są mutacje w kilku genach kodujących białka mięśniowe. Najczęstsze mutacje dotyczą genów kodujących białka związane z cienkim filamentem – aktyną ([i]ACTA1[/i], tropomiozyną ([i]TPM2 i TPM3[/i], troponiną ([i]TNNT1[/i] i [i]neb[/i]uliną (NEB. Badania[i] in vitro [/i]i [i]in vivo [/i]wykazały, że zidentyfikowane mutacje wywołują zmiany w strukturze białek cienkiego filamentu, zaburzające procesy polimeryzacji i stabilizacji aktyny, jej wewnątrzkomórkowej lokalizacji oraz regulacji oddziaływań aktyny z miozyną. Wiele wyników wskazuje na „toksyczne” działanie białka zmienionego przez mutację. Niestety, nie istnieje prosta korelacja między zmianą w funkcji białek a patomorfologią i objawami klinicznymi miopatii.

 4. Rezension: Kafka von David Zane Mairowitz u. Robert Crumb

  Johanna Lenhart

  2015-12-01

  Full Text Available Die inzwischen schon fast als Klassiker gehandelte Comicadaption von Franz Kafkas Leben und Werk wird zwanzig Jahre nach Erscheinen neu aufgelegt. Johanna Lenhart rezensierte für die MEDIENIMPULSE die visuelle Einführung des Autorenduos Crumb/Mairowitz in Kafkas Welt.

 5. Eesti venekeelsed lehed maadlevad maksuvõlgadega / Olga Grigorjeva, Ekaterina Taklaja

  Grigorjeva, Olga, 1983-

  2008-01-01

  Äriregistri andmetel oli juuli lõpus ajalehe Den za Dnjom omaniku, firma Merger Meedia OÜ maksuvõlg 1 004 442 krooni, ajalehte Molodjozh Estonii väljaandva Moles Kirjastuse OÜ maksuvõlgnevus 543 456 ja ajalehte Vesti Dnja väljaandva Jüri Vilmsi Sihtkapitali võlgnevus 666 661 krooni. Kommenteerib Riigikogu liige Vladimir Velman

 6. Eesti venekeelsed lehed maadlevad maksuvõlgadega / Olga Grigorjeva, Ekaterina Taklaja

  Grigorjeva, Olga, 1983-

  2008-01-01

  Äriregistri andmetel oli juuli lõpus ajalehe Den za Dnjom omaniku, firma Merger Meedia OÜ maksuvõlg 1 004 442 krooni, ajalehte Molodjozh Estonii väljaandva Moles Kirjastuse OÜ maksuvõlgnevus 543 456 ja ajalehte Vesti Dnja väljaandva Jüri Vilmsi Sihtkapitali võlgnevus 666 661 krooni. Kommenteerib Riigikogu liige Vladimir Velman

 7. Childhood, violence and death in the cinema : brezhnevism as aesthetics / Ekaterina Vassilieva-Ostrovskaja

  Vassilieva-Ostrovskaja, Ekaterina

  2008-01-01

  Lapsed kui potensiaalsed pedagoogilised objektid nõukogude süsteemis ja nende kujutamine Brezhnevi-aegsetes filmides, milles oli füüsilist ja verbaalset vägivalda, ohte, mineviku heroismi, infantiilsust. Lähemalt filmi "Tabamatud tasujad" näitel

 8. Childhood, violence and death in the cinema : brezhnevism as aesthetics / Ekaterina Vassilieva-Ostrovskaja

  Vassilieva-Ostrovskaja, Ekaterina

  2008-01-01

  Lapsed kui potensiaalsed pedagoogilised objektid nõukogude süsteemis ja nende kujutamine Brezhnevi-aegsetes filmides, milles oli füüsilist ja verbaalset vägivalda, ohte, mineviku heroismi, infantiilsust. Lähemalt filmi "Tabamatud tasujad" näitel

 9. Ekaterina Efimova, Sovremennaia tiur’ma : byt, traditsii, fol’klor [Contemporary prison: ways of life, traditions, folklore], Moscow : OGI, 2004 & Russian Criminal Tatoo Encyclopedia, Steidl / Fuel 2003.

  Youri Vavokhine

  2005-04-01

  Full Text Available The first study focuses mainly on the inmates and their sub-culture rather than on the russian-soviet penal institution itself and provides a close examination of different aspects of social action and social control problems within the prison universe. The issues of power, domination and struggle are apprehended in a very serious and explicit way, and that is how the author diverges from the approach proper to the Russian folklorists. Even if this study doesn’t pretend to a rigorous use of s...

 10. Diagnostyka i postępowanie w otępieniu z ciałami Lewy’ego: aktualne zalecenia i nierozwiązane problemy

  Tomasz Sobów

  2013-12-01

  Full Text Available Otępienie z ciałami Lewy’ego (dementia with Lewy bodies, DLB jest uważane za drugą co do częstości, po chorobie Alzheimera, przyczynę otępień pierwotnie zwyrodnieniowych. Mimo że w badaniach epidemiologicznych i kliniczno-neuropatologicznych potwierdzono jego znaczne rozpowszechnienie, pozostaje względnie rzadko rozpoznawane. Najczęściej mylnie wskazuje się na choroby Alzheimera lub Parkinsona, rzadziej psychozę (zwykle wiązaną z zaawansowanym wiekiem chorych. Nieprawidłowa diagnoza skutkuje leczeniem nieskutecznym, a z powodu nadwrażliwości na nawet niewielkie dawki leków przeciwpsychotycznych u chorych z DLB – często skrajnie niebezpiecznym. Diagnostyka różnicowa obejmuje w głównej mierze różnicowanie z innymi zespołami pierwotnie zwyrodnieniowymi, w tym z najbardziej zbliżonymi fenotypowo – chorobą Alzheimera z parkinsonizmem i otępieniem w chorobie Parkinsona. Różnicowanie i ustalenie poprawnego rozpoznania ułatwia stosowanie klinicznych kryteriów diagnostycznych oraz badań dodatkowych. Najważniejszą kwestią pozostaje stwierdzenie charakterystycznego obrazu klinicznego psychiatrycznego i neurologicznego oraz sekwencja wystąpienia otępienia i parkinsonizmu. Prawidłowe rozpoznanie i posługiwanie się strategiami terapeutycznymi z pogranicza neurologii i psychiatrii pozwala na uzyskanie optymalnych popraw u większości pacjentów. Kluczowe pozostaje dziś zastosowanie inhibitorów cholinesteraz (leków wpływających korzystnie na funkcje poznawcze, ale także na niektóre objawy behawioralne, w tym psychotyczne oraz lewodopy (w celu kontroli objawów ruchowych. Leki przeciwpsychotyczne należy co do zasady stosować bardzo ostrożnie, a lekiem z wyboru jest obecnie kwetiapina. Istotny problem stanowi także terapia współistniejących zaburzeń snu związanych z fazą REM oraz zaburzeń autonomicznych.

 11. Ryzyko zdrowotne związane ze spożywaniem wody pitnej ze studni kopanych na przykładzie gminy Chmielnik

  Natalia Żurek

  2016-12-01

  Full Text Available Wstęp. W Polsce znaczny odsetek populacji pozyskuje wodę pitną ze studni kopanych, podatnych na zanieczyszczenia przemysłowe i rolnicze. Woda pochodząca z tzw. prywatnych ujęć wodnych, zgodnie z polskim prawodawstwem, nie podlega jednak ustawowej kontroli, a jej spo- żywanie naraża konsumentów na negatywne skutki zdrowotne. Celem pracy było oszacowanie wybranych parametrów fizykochemicznych wody pitnej ze studni kopanych oraz odniesienie uzyskanych wyników do norm ujętych w rozporządzeniu ministra zdrowia. Materiał i metody. W przeprowadzonych analizach 36 próbek wody studziennej z terenu gminy Chmielnik, zawartość azotanów (III i jonu amonowego badano za pomocą fotometru, odczyn i przewodność elektrolityczną miernikiem wieloparametrowym, mętność za pomocą turbidymetru, zaś stężenie chlorków oznaczono metodą miareczkową. Wyniki. Dla badanych parametrów chemicznych, tj. azotanów (III, chlorków i jonu amonowego nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych norm, podobnie jak dla parametru fizycznego, tj. przewodności elektrolitycznej. Ponadnormatywne wartości odnotowano natomiast dla dwóch parametrów fizycznych, tj. odczynu (2 próbki i mętności (33 próbki. Wnioski. Wodę z badanych studni kopanych można określić jako bezpieczną dla konsumentów pod względem badanych parametrów chemicznych, dla których spodziewano się przekroczeń dopuszczalnych norm w związku z terminem poboru. Problem ponadnormatywnych wartości mętności dla większości kontrolowanych studni może być rozwiązany poprzez wprowadzenie prostych metod uzdatniania, natomiast wprowadzenie regularnych badań wszystkich parametrów jakości wody pitnej pozwoliłoby ustalić, czy przekroczone normy dla odczynu wiążą się z niedopuszczalnymi stężeniami wskaźników chemicznych, które nie były badane w niniejszej pracy.

 12. Parental attitudes recollected by patients and neurotic disorders picture – sexuality-related and sexuality-unrelated symptoms [Zapamiętane postawy rodziców pacjenta a obraz zaburzeń nerwicowych – objawy związane i niezwiązane z seksualnością

  Müldner-Nieckowski, Łukasz

  2013-10-01

  Full Text Available Objectives. To evaluate the risks associated with non-optimal characteristics of the picture of parents in the patient’s memories, concerning the sexuality-related symptoms and other areas of neurotic disorders.Methods. Coexistence of memories of parental attitudes and the current symptoms were analyzed on the basis of KO”0” Checklist and Life Inventory completed prior to treatment in the day hospital for neurotic disorders.Results. In questionnaires, obtained from 2582 females and 1347 males between 1980-2002, there was a significant incidence of memories of adverse parental attitudes, the feeling of not being loved, the parent indifference, rejection. Regression analysis showed a significant relationship between the parental attitudes and symptoms, for instance reluctance of men to sexual contacts coexisted (OR=3.41 with hostile mother’s attitude, the same association in women was weaker (OR=1.64 but still significant. Also, the absence of mother in childhood was associated with a risk of disruptions in the conduct of intercourse (erectile dysfunction or pain in women (OR=2.43 and men (OR=3.29. Other analyzed symptoms, also sexuality-unrelated, though weaker and less frequently, were associated with non-optimal pictures of parents, e.g. pessimism in women with the hostile mother (OR=1.97. Higher global severity of symptoms was associated with non-optimal parental attitudes.Conclusions. The type of recollected attitudes of parents was associated with a higher incidence of symptoms, primarily in the field of sexuality, and with other selected symptoms, as well as with higher global symptom level. The results indicate importance of life circumstances in the development of psychopathology and encourage to further research.

 13. Potencjały i korzyści związane z rozwojem i wdrażaniem koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw

  Blaik, Piotr

  2011-01-01

  Growing importance of supply chain management (SCM) can be seen in creating and using newer potentials and methods of enriching value for customers and businesses along the whole supply network. SCM seems to be the most innovative starting point for further development of coordination and optimization of business processes. The paper attempts to identify the goals and potentials of effects along with development of supply chain management concept towards supply “circ...

 14. Wyobrażenia związane z pojęciem 'сердце' w świetle rosyjskich frazeologizmów

  Piasecka, Agata

  2006-01-01

  The purpose of the article is the presentation of the selected notions connected with the word сердце in the Russian language. It is the follow-up to the considerations presented in the thesis, delivered in 2004 in Pobierowо at the cyclic conference, entitled "Slavs in language and culture", devoted to the research of the widely held of Slav culture. Сердце in the light of the linguistic data is predominantly an organ of emotions. It is dynamic and it is influenced by various, ...

 15. China's Wellness Revolution

  MarkGodfrey

  2004-01-01

  SEVERAL years after its publication, the Wellness Revolution remains a cult best-selling book. Its writer, businessman and motivational speaker Paul Zane Pilzer, advised investors and ama-teur stock market players that "wellness" would be the next tril-

 16. 75 FR 59327 - Qualification of Drivers; Exemption Applications; Vision

  2010-09-27

  .... Albrecht Elijah A. Allen, Jr. David W. Brown Monty G. Calderon Awilda S. Colon David M. Hagadorn Zane G. Harvey, Jr. Jeffrey M. Keyser Donnie A. Kildow Daniel A. McNabb David G. Meyers Thomas L. Oglesby...

 17. Naphthalene poisoning

  ... K. General approach to the poisoned patient. In: Marx J, ed. Rosen's Emergency Medicine: Concepts and Clinical ... 147. Levine MD, Zane R. Chemical injuries. In: Marx J, ed. Rosen's Emergency Medicine: Concepts and Clinical ...

 18. Ammonia poisoning

  ... K. General approach to the poisoned patient. In: Marx J, ed. Rosen's Emergency Medicine: Concepts and Clinical ... 147. Levine MD, Zane R. Chemical injuries. In: Marx J, ed. Rosen's Emergency Medicine: Concepts and Clinical ...

 19. Kaitstud magistri- ja doktoritööd 2014

  2015-01-01

  Magistritööd kaitsesid: Ekaterina Ermolaeva, Helena Haller, Kadri Kallast, Ville-Matti Aleksi Kataja, Laura Kiiroja, Alina-Ruxanda Mircea, Tatjana Pilipoveca, Liina Sieberk, Katsiaryna Suryna, Fatemeh Tavakoli, Ele Viskus; doktoritööd kaitses Vadim Verenitš

 20. Self Assembly Nonlinear Optical Effects with Novel Small Metal Cluster Systems

  2013-07-29

  Harpham, Ramakrishna Guda, O?zgu?n Su?zer, Chang- Qi Ma, Peter Ba?uerle, Theodore Goodson, Sergei Tretiak, Ekaterina Badaeva. Excited-State Structure of...Accounts of chemical research 2010, 43, 1289–96. (4) Sun, D.; Gong , X.; Wang, X.-Q. Physical Review B 2001, 63, 193412. (5) Walter, M.; Akola, J

 1. Kaitstud magistri- ja doktoritööd 2014

  2015-01-01

  Magistritööd kaitsesid: Ekaterina Ermolaeva, Helena Haller, Kadri Kallast, Ville-Matti Aleksi Kataja, Laura Kiiroja, Alina-Ruxanda Mircea, Tatjana Pilipoveca, Liina Sieberk, Katsiaryna Suryna, Fatemeh Tavakoli, Ele Viskus; doktoritööd kaitses Vadim Verenitš

 2. Teaching Listening

  Nemtchinova, Ekaterina

  2013-01-01

  Ekaterina Nemtchinova's book "Teaching Listening" explores different approaches to teaching listening in second language classrooms. Presenting up-to-date research and theoretical issues associated with second language listening, Nemtchinova explains how these new findings inform everyday teaching and offers practical suggestions…

 3. Regionalism and Secession

  2015-03-01

  Sobre Cataluña (Madrid: Los Libros de la Catarata, 2014), 112. 269 Ibid. 60 autonomy and not independence.270 Catalan nationalists, aided by the media...de Escritos Sobre Cataluña. Madrid: Los Libros de la Catarata, 2014. Domorenok, Ekaterina,. “The Committee of the Regions: In Search of Identity

 4. Kirikuvõlvide all kõnnivad sajandid / Ivi Kaarna

  Kaarna, Ivi

  2004-01-01

  Võrumaa praostkonna kirikute - Vastseliina Katariina kiriku, Plaani Püha Nikolai kiriku, Kraavi õigeusu kiriku, Rõuge Maarja kiriku, Mõniste Ritsiku kiriku, Roosa kiriku, Pindi kiriku, Urvaste kiriku, Põlva Püha Neitsi Maarja kiriku, Kanepi Jaani kiriku, Võru Katariina kiriku ja Ekaterina kiriku ajaloost, arhitektuurist, restaureerimisest

 5. Teaching Listening

  Nemtchinova, Ekaterina

  2013-01-01

  Ekaterina Nemtchinova's book "Teaching Listening" explores different approaches to teaching listening in second language classrooms. Presenting up-to-date research and theoretical issues associated with second language listening, Nemtchinova explains how these new findings inform everyday teaching and offers practical suggestions…

 6. Nõukogude modernism : perifeeria rääkimata lood / Mart Kalm ; intervjueerinud Sille Pihlak

  Kalm, Mart, 1961-

  2012-01-01

  Näitus "Nõukogude modernism 1955-1991. Rääkimata lood" Viini Arhitektuurikeskuses. Kuraatorid: Katharina Ritter, Ekaterina Shapiro-Obermair, Alexandra Wachter. Näitusega kaasneb publikatsioon. Näituselt puudub Venemaa. Arhitektuuriajaloolane Mart Kalm eesti arhitektuurist ja oma ettekandest konverentsil

 7. A Poética Sociológica de Medviédev e Sua Atualidade

  Matheus de Brito

  2013-01-01

  Review of Pável Nikoláievitch Medviédev. O método formal nos estudos literários: introdução crítica a uma poética sociológica, Trad. Ekaterina Vólkova Américo e Sheila Camargo Grillo, São Paulo, Contexto, 2012, 269 pp. [1ª ed., Leningrado, Pribói, 1928]. ISBN 978-85-7244-725-6

 8. СОЦИО-КУЛЬТУРНЫЙ ОБЛИК СОВРЕМЕННОЙ КИТАЙСКОЙ ДИАСПОРЫ МАЛАЙЗИИ И СИНГАПУРА

  Новикова, Екатерина

  2008-01-01

  Dr. Ekaterina Novikova's paper concentrates on modern social and cultural nature of Chinese diaspora stressing the importance of spiritual traditions of the Chinese in Malaysia and Singapore. It is obvious, as the author states, that in the Chinese traditional ideology there are certain elements connected with cultural and civilization core. The author analyses how Chinese traditional system of values is transforming in Malaysia and Singapore under the influence of today's poly-ethnic society...

 9. Examinations in Universities of the Russian Empire in the First Half of the 19th Century

  Ekaterina Zharova

  2014-01-01

  Ekaterina Zharova - Candidate of Sciences in Biology, Independent Researcher. E-mail: first half of the 19th century witnessed the evolution of the university system in the Russian Empire, which ended in the reign of Nicholas I. Particularly, rules of organizing entrance, transfer and final examinations were developed. The Decree of 1819 on Awarding Academic Degrees consolidated the correlation between the academic degrees awarded to students and candidates and the ...

 10. Desensibilización del receptor [alfa]1D adrenérgico humano /

  Rodríguez Pérez, Citlali Ekaterina sustentante.

  2009-01-01

   tesis que para obtener el grado de Doctor en Ciencias Bioquímicas, presenta Citlali Ekaterina Rodríguez Pérez ; asesor Jesús Adolfo García Sáinz. 75, [9] páginas : ilustraciones. Doctorado en Ciencias Bioquímicas UNAM, Instituto de Fisiología Celular, 2009

 11. Kopeerijast innovaatori lugu : Lätlaste oma seebiooper / Taivo Paju

  Paju, Taivo, 1968-

  2004-01-01

  Stendersi Seebivabriku ja Emile Gustava Šokolaadivabriku ning kohvipoe omanikest Janis ja Zane Berzinshist, nende ärifilosoofiast, juhtimispõhimõtteist ning tulevikuplaanidest. Tabel: Stendarsi Seebivabriku kasumihüpe; Seebipoodide arv. Vt. samas: Kuidas kaks juhti ühte korterisse ära mahuvad. Lisa: Stendersi Seebivabriku 3 nõuannet frantsiisi kasutajale

 12. Kuues "Diverse. Universe" / Sandra Jõgeva

  Jõgeva, Sandra, 1976-

  2010-01-01

  Non Grata korraldatud rahvusvaheline performance'i-kunsti festival "Diverse Universe 2010" Pärnu Kunstihallis ja Pärnu Kunstnike Majas 23. ja 24. aprillil. Rühmituste Juurikasvu (Soome), Cnopt (Eesti), Rubensid (Eesti), Ornicart (Prantsusmaa), Zane Matule ja Gatis Vectirānsi (Läti) jt. performance'itest

 13. 13. X avati Kastellaanimajas...

  2004-01-01

  Liivi luuletaja ja kunstniku Valt Ernshtreidi ja läti kunstniku Zane Graudina ühisnäitus "Inter/rational", mis hõlmab V. Ernshtreidi luuletekste ja Z. Graudina fotosid 2004. a. Riias ilmunud V. Ernshtreidi esikluulekogust "Inter/rational"

 14. Listy Zygmunta Celichowskiego do Alfonsa Parczewskiego

  Ewa Andrysiak

  2011-01-01

  Full Text Available Artykuł przedstawia, zachowane w Litewskim Państwowym Archiwum Historycznym w Wilnie, listy Zygmunta Celichowskiego do Alfonsa Parczewskiego, związane z prowadzoną przez nich działalnością społeczną.

 15. Kopeerijast innovaatori lugu : Lätlaste oma seebiooper / Taivo Paju

  Paju, Taivo, 1968-

  2004-01-01

  Stendersi Seebivabriku ja Emile Gustava Šokolaadivabriku ning kohvipoe omanikest Janis ja Zane Berzinshist, nende ärifilosoofiast, juhtimispõhimõtteist ning tulevikuplaanidest. Tabel: Stendarsi Seebivabriku kasumihüpe; Seebipoodide arv. Vt. samas: Kuidas kaks juhti ühte korterisse ära mahuvad. Lisa: Stendersi Seebivabriku 3 nõuannet frantsiisi kasutajale

 16. 77 FR 64583 - Qualification of Drivers; Exemption Applications; Vision

  2012-10-22

  ... decided to extend each exemption for a renewable two-year period. They are: Paul G. Albrecht (WI) David W. Brown (TN) Monty G. Calderon (OH) Awilda S. Colon (TN) Zane G. Harvey, Jr. (VA) Jeffrey M. Keyser (OH) Donnie A. Kildow (ID) Daniel A. McNabb (KS) David G. Meyers (NY) Rodney M. Pegg (PA) Raymond E....

 17. 75 FR 75542 - Qualification of Drivers; Exemption Renewals; Vision

  2010-12-03

  ... Federal vision exemptions for Paul G. Albrecht, Elijah A. Allen, Jr., David W. Brown, Monty G. Calderon, Awilda S. Colon, David M. Hagadorn, Zane G. Harvey, Jr., Jeffrey M. Keyser, Donnie A. Kildow, Daniel A. McNabb, David G. Meyers, Thomas L. Oglesby, Michael J. Paul, Russell A. Payne, Rodney M....

 18. Kuues "Diverse. Universe" / Sandra Jõgeva

  Jõgeva, Sandra, 1976-

  2010-01-01

  Non Grata korraldatud rahvusvaheline performance'i-kunsti festival "Diverse Universe 2010" Pärnu Kunstihallis ja Pärnu Kunstnike Majas 23. ja 24. aprillil. Rühmituste Juurikasvu (Soome), Cnopt (Eesti), Rubensid (Eesti), Ornicart (Prantsusmaa), Zane Matule ja Gatis Vectirānsi (Läti) jt. performance'itest

 19. 13. X avati Kastellaanimajas...

  2004-01-01

  Liivi luuletaja ja kunstniku Valt Ernshtreidi ja läti kunstniku Zane Graudina ühisnäitus "Inter/rational", mis hõlmab V. Ernshtreidi luuletekste ja Z. Graudina fotosid 2004. a. Riias ilmunud V. Ernshtreidi esikluulekogust "Inter/rational"

 20. 67P, Singing Comet

  Smirnova, Ekaterina

  2017-04-01

  I would like to propose to present a short science-art-music collaboration film called "67P, Singing Comet" (5:27 min). If time of the session will allow, prior to the film I would like to make a slide show introduction to this project, highlighting the inspiration - the mission Rosetta by the European Space Agency (ESA) - and the artistic collaboration that took place in creating this piece. 
 Inspired by the ESA Rosetta mission to the comet 67P, Ekaterina Smirnova (artist and project director, New York), Lee Mottram (clarinetist, Wales), Takuto Fukuda (composer, Japan) and Brian Hekker (video editor, New York) collaborated to create a unique atmospheric piece.
 Water and the origins of life throughout the Universe (specifically the Earth) is an element of the mission and the focus of Ekaterina's artistic vision. Ekaterina literally and figuratively paints a sensory assemblage using a combination of synthetic and natural elements to shape this artistic creation. To paint her watercolor works she is using a replica of the water found on the comet and implementing her own heartbeat into the music to create a recognizable inward sound of life.
 The Electro-Acoustic composition by Takuto Fukuda features an electronically manipulated performance by clarinetist Lee Mottram. The piece ceremoniously begins with reverberant bursts of low-register atonal bells transporting the listener to their ethereal inner origins of body and mind. The imagination takes the experience to an unknown destination as it gains speed gliding through the visual and audible textures of space and time. 
The comet's water similarly reacts with an ebb and flow thawing ice to potentially give life a chance as it is thrust along an orbit around the Sun. Near then far from the heat the comet forms frozen particles from vapors as it reaches it's furthest stretches creating an aerodynamic tail of icicles that slowly dissipate in a cycle that repeats itself until the comet's ultimate collision

 1. A Poética Sociológica de Medviédev e Sua Atualidade

  Matheus de Brito

  2013-07-01

  Full Text Available Review of Pável Nikoláievitch Medviédev. O método formal nos estudos literários: introdução crítica a uma poética sociológica, Trad. Ekaterina Vólkova Américo e Sheila Camargo Grillo, São Paulo, Contexto, 2012, 269 pp. [1ª ed., Leningrado, Pribói, 1928]. ISBN 978-85-7244-725-6

 2. "Polska walcząca" nie tylko podczas II wojny światowej : Bogdana Nawroczyńskiego bilans walki o państwowość, ziemie i język : na podstawie opracowania Nasza walka o szkołę polską 1901-1917

  Wieczorek, Dawid Kamil

  2015-01-01

  Niniejszy tekst jest analizą fenomenu walki wyzwoleńczej Polaków na przełomie XIX i XX wieku z perspektywy pedagogicznej na podstawie nieco zapomnianego dzieła Bogdana Nawroczyńskiego Nasza walka o szkołę polską 1901-1917. Mówiąc o walce wyzwoleńczej można wyróżnić znaczenie bardziej powszechne, związane z wykorzystaniem środków militarnych, oraz mniej oczywiste - związane z pracą u podstaw. Drugie znaczenie jest szczególnie interesujące, gdyż czołową rolę odgrywa w nim edukacja. Organizacja ...

 3. Tänavast. Sotsiaalselt / Katrin Koov

  Koov, Katrin, 1973-

  2010-01-01

  22.-23. septembril 2010 toimunud Eesti Kunstiakadeemia 7. urbanistika ja linnamaastiku päevade 2. osast, rahvusvahelisest konverentsist "Sotsiaalne tänav". Peaesinejad: Lars Gemzøe (Taani), Dago Antov, Sabine Knierbein (Austria), Zane Bērziņa (Läti/Saksamaa). Lisaprogrammis näidati arhitektuuriüliõpilaste poolt rahvusvahelise workshop'i CinemArchitecture raames tehtud linnateemalisi lühifilme

 4. Tänavast. Sotsiaalselt / Katrin Koov

  Koov, Katrin, 1973-

  2010-01-01

  22.-23. septembril 2010 toimunud Eesti Kunstiakadeemia 7. urbanistika ja linnamaastiku päevade 2. osast, rahvusvahelisest konverentsist "Sotsiaalne tänav". Peaesinejad: Lars Gemzøe (Taani), Dago Antov, Sabine Knierbein (Austria), Zane Bērziņa (Läti/Saksamaa). Lisaprogrammis näidati arhitektuuriüliõpilaste poolt rahvusvahelise workshop'i CinemArchitecture raames tehtud linnateemalisi lühifilme

 5. Eesti läheb Riia saatkonna ehitusega teisele katsele / Eda Post

  Post, Eda, 1983-

  2008-01-01

  Riia Eesti suursaatkonnahoone arhitektuurikonkursist. Esikoha pälvisid Lembit-Kaur Stöör, Ülo-Tarmo Stöör ja Heidi Urb (võistlustöö "Teele"), teise koha saavutasid Emil Urbel, Andrus Mark, Ott Hirvesoo ja Peeter Veimer ("Horta"), kolmanda koha Juris Mitenbergs, Peteris Suprins, Zane Krumina, Uldis Tucs, Edgars Gribusts ja Edijs Kravalis ("White Cube.ee)

 6. Eesti läheb Riia saatkonna ehitusega teisele katsele / Eda Post

  Post, Eda, 1983-

  2008-01-01

  Riia Eesti suursaatkonnahoone arhitektuurikonkursist. Esikoha pälvisid Lembit-Kaur Stöör, Ülo-Tarmo Stöör ja Heidi Urb (võistlustöö "Teele"), teise koha saavutasid Emil Urbel, Andrus Mark, Ott Hirvesoo ja Peeter Veimer ("Horta"), kolmanda koha Juris Mitenbergs, Peteris Suprins, Zane Krumina, Uldis Tucs, Edgars Gribusts ja Edijs Kravalis ("White Cube.ee)

 7. The determination of the mixing height. Current progress and problems

  Gryning, S.E.; Beyrich, F.; Batchvarova, E. [eds.

  1997-10-01

  This report contains extended abstracts of presentations given at a EURASAP Workshop on The Determination of the Mixing Height - Current Progress and Problems. The Workshop, initiated from discussions with Peter Builtjes, was held at Risoe National Laboratory 1-3 October 1997 within the framework of EURASAP (European Association for the Sciences of Air Pollution). The specific topics and chairpersons of the Workshop were: Theoretical Considerations (Sven-Erik Gryning), Mixing Height Estimation from Turbulence Measurements and In-Situ Soundings (Douw Steyn), Mixing Height Determination from NWP-Models (Han van Dop), Climatology and Global Aspects (Werner Klug), Mixing Height Determination from Remote Systems (Werner Klug), Verification of Mixing Height Parameterizations and Models (Frank Beyrich), Mixing Height over Complex Terrain (Ekaterina Batchvarova), Internal Boundary Layers: Mixing Height in Coastal Areas and Over Cities (Allen White). The discussion at the end of the Workshop was chaired by Robert Bornstein. (au)

 8. Internal Friction in the Ferroelectric – Ferromagnetic Composites

  Zachariasz R.; Bartkowska J.A.; Bochenek D.; Niemiec P.

  2013-01-01

  W pracy wyznaczano temperaturowe Q-1(T) i amplitudowe Q-1(e) zależności tarcia wewnętrznego dla ferroelektrycz.no - ferromagnetycznych kompozytów powstałych na bazie PZT i ferrytu. Na wykresach temperaturowych zależności tarcia wewnętrznego, uzyskanych dla badanych materiałów, obserwowano występowanie maksimum w zakresie wysokich temperatur. Do opisu maksimum zastosowany został model Wanga. który uwzględnia oddziaływania związane z lepko-sprężystym ruchem ferroelektrycznych ścian domenowych. ...

 9. Hõimupäevad 2004

  2004-01-01

  Näitusi: Tallinna Pedagoogikaülikooli Akadeemilises Raamatukogus Eesti Kunstiakadeemia ekspeditsiooninäitus "Seto' täämbä" 12. X-13. XI. Obinitsas kontor-galeriis "Hal'as kunn" Vladimir Nagovitsõni näitus "Põhja-Udmurdi jumalad" 12. X-1. XI. E. Vilde ja A. H. Tammsaare memoriaalmuuseumis Valt Ernshtreidi ja Zane Graudina fotonäitus "Inter/rational" 13. X-1. XI. Eesti Rahva Muuseumi Näitustemajas näitus "Pruudi-vara" (kuraator Svetlana Karm, kujundaja Jane Liiv)15. X-31. XII

 10. Hygiene Condition of Water Use and Sanitation Facilities at Urban Slums: Analysis of Port City Chittagong, Bangladesh / Wyposażenie Sanitarne W Slamsach Miejskich - Analiza Na Podstawie Miasta Portowego Chittagong, Bangladesh

  Muhit I. B.

  2015-03-01

  Full Text Available Obszary takie jak rozwój gospodarczy, bariery społeczne, standard życia i zdrowie, ściśle związane są ze stanem wyposażenia sanitarnego. W artykule dokonano analizy warunków sanitarnych związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków dla społeczności o niskich dochodach w obszarze Chittagong City Corporation. Dane zostały zebrane podczas ankietowych badań terenowych, rozmów z mieszkańcami, z bazy Chittagong City Corporation, Power Development Board i WASA.

 11. Teisel katsel Riias = Second go-round in Riga / Jaak Jõerüüt

  Jõerüüt, Jaak, 1947-

  2008-01-01

  Eesti suursaadik Lätis, arhitektuurivõistluse žürii liige Riia Eesti saatkonnahoone arhitektuurikonkursist, võidutöödest. Lk. 56-57 Eesti saatkond Riias: I koha pälvinud Lembit-Kaur Stööri, Ülo-Tarmo Stööri ja Heidi Urbi võidutööst, premeeritud tööde plaanid, vaated. II koha said Emil Urbel, Andrus Mark, Ott Hirvesoo ja Peeter Veimer, III koha Juris Mitenbergs, Peteris Suprins, Zane Krumina, Uldis Tucs, Edgars Gribusts ja Edijs Kravalis

 12. Autyzm dziecięcy i niepełnosprawność intelektualna u 6-letniego chłopca ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy funkcjonalnej i wczesnego wsparcia rozwoju – studium przypadku

  Szymon Godawa

  2016-01-01

  Niniejsze studium przypadku dotyczy 6-letniego chłopca z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i autyzmem dziecięcym oraz jest próbą syntetycznego spojrzenia na funkcjonowanie dziecka w środowisku domowym i grupie rówieśniczej. Szczególne miejsce w pracy zajmują zagadnienia związane z szeroko rozumianym wsparciem rozwoju, systemowym postrzeganiem funkcjonowania rodziny, optymalizacją otoczenia dziecka autystycznego i dietetyką. Zwrócono także uwagę na znaczenie diagnozy ...

 13. Issues Regarding Information Safety in Digital Network of Railway Radio Communications / Zagadnienia Bezpieczeństwa Informacyjnego w Sieci Cyfrowej Radiołączności Kolejowej

  Siergiejczyk Mirosław

  2015-09-01

  Full Text Available W referacie przestawiono architekturę oraz ważniejsze funkcje i usługi systemu cyfrowej telefonii komórkowej GSM-R. System GSM-R jest to system wykorzystywany dla potrzeb wspomagania zarządzania i sterowania w transporcie kolejowym. Szczególną uwagę zwrócono na wybrane problemy związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym usług realizowanych z wykorzystaniem systemu GSM-R.

 14. Teisel katsel Riias = Second go-round in Riga / Jaak Jõerüüt

  Jõerüüt, Jaak, 1947-

  2008-01-01

  Eesti suursaadik Lätis, arhitektuurivõistluse žürii liige Riia Eesti saatkonnahoone arhitektuurikonkursist, võidutöödest. Lk. 56-57 Eesti saatkond Riias: I koha pälvinud Lembit-Kaur Stööri, Ülo-Tarmo Stööri ja Heidi Urbi võidutööst, premeeritud tööde plaanid, vaated. II koha said Emil Urbel, Andrus Mark, Ott Hirvesoo ja Peeter Veimer, III koha Juris Mitenbergs, Peteris Suprins, Zane Krumina, Uldis Tucs, Edgars Gribusts ja Edijs Kravalis

 15. Some inferences from in vivo experiments with metal and metal oxide nanoparticles: the pulmonary phagocytosis response, subchronic systemic toxicity and genotoxicity, regulatory proposals, searching for bioprotectors (a self-overview

  Katsnelson BA

  2015-04-01

  Full Text Available Boris A Katsnelson,1 Larisa I Privalova,1 Marina P Sutunkova,1 Vladimir B Gurvich,1 Nadezhda V Loginova,1 Ilzira A Minigalieva,1 Ekaterina P Kireyeva,1 Vladimir Y Shur,2 Ekaterina V Shishkina,2 Ya B Beikin,3 Oleg H Makeyev,4 Irene E Valamina4 1The Medical Research Center for Prophylaxis and Health Protection in Industrial Workers, Ekaterinburg, Russia; 2The Institute of Natural Sciences, The Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia; 3The City Clinical Diagnostics Centre, Ekaterinburg, Russia; 4The Ural State Medical University, Ekaterinburg, Russia Abstract: The purpose of this paper is to overview and summarize previously published results of our experiments on white rats exposed to either a single intratracheal instillation or repeated intraperitoneal injections of silver, gold, iron oxide, copper oxide, nickel oxide, and manganese oxide nanoparticles (NPs in stable water suspensions without any chemical additives. Based on these results and some corroborating data of other researchers we maintain that these NPs are much more noxious on both cellular and systemic levels as compared with their 1 µm or even submicron counterparts. However, within the nanometer range the dependence of systemic toxicity on particle size is intricate and non-unique due to complex and often contra-directional relationships between the intrinsic biological aggressiveness of the specific NPs, on the one hand, and complex mechanisms that control their biokinetics, on the other. Our data testify to the high activity of the pulmonary phagocytosis of NPs deposited in airways. This fact suggests that safe levels of exposure to airborne NPs are possible in principle. However, there are no reliable foundations for establishing different permissible exposure levels for particles of different size within the nanometric range. For workroom air, such permissible exposure levels of metallic NP can be proposed at this stage, even if tentatively, based on a sufficiently

 16. 67P Through the Lens of Art

  Smirnova, Ekaterina; ESA, The Open University, OSIRIS

  2016-10-01

  the comet. The cards will be also presented during the conference.View my work:paintings: http://ekaterina-smirnova.com/67p/music: http://www.ekaterina-smirnova.com/67p-music/50 ESLAB symposium: http://bit.ly/2aYpaKs

 17. Plasminogen activator inhibitor-1, free fatty acids, and insulin resistance in patients with myocardial infarction

  Gruzdeva O

  2013-08-01

  Full Text Available Olga Gruzdeva, Evgenya Uchasova, Yulia Dyleva, Ekaterina Belik, Ekaterina Shurygina, Olga Barbarash Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases under the Siberian Branch of the Russian Academy of Medical Sciences, Kemerovo, Russian Federation Background: Insulin resistance is known to be a common feature of type 2 diabetes mellitus and is regarded as an important mechanism in the pathogenesis of this disease. The key pathogenetic mechanisms of insulin resistance progression are free fatty acids metabolism impairment and enhanced activity of plasminogen activator inhibitor 1. Both free fatty acids and plasminogen activator inhibitor 1 are recognized as risk factors for coronary heart disease. Methods: The patients were divided into two groups: group 1 included 65 non-diabetic myocardial infarction patients and group 2 enrolled 60 diabetic myocardial infarction patients. The control group consisted of 30 sex- and age-matched volunteers. The concentration of serum free fatty acids, glucose, C-peptide, and insulin were measured on the 1st and 12th days of the study. All the patients had their postprandial glycemia, insulin, and C-peptide concentrations measured 2 hours after a standard carbohydrate breakfast containing 360 kcal (protein 20 g, carbohydrate 57 g, and fat 9 g. Results: Free fatty acids levels in group 1 and in group 2 exceeded the control group values by 7-fold and 11-fold, respectively. Plasminogen activator inhibitor 1 concentration was 2.5-fold higher in group 1 and 4.6-fold higher in group 2 compared to the control group on the 1st day from the myocardial infarction onset. In addition, plasminogen activator inhibitor 1 concentration was significantly reduced in both groups on the 12th day from the myocardial infarction onset; however, it did not achieve the control group values. Conclusion: Increased postprandial glucose level, insulinemia, and elevated levels of free fatty acids and plasminogen activator

 18. Społeczne znaczenie krajobrazu w przestrzeni wielkiego miasta

  Milewicz, Maciej

  2010-01-01

  Wydział Nauk Społecznych: Instytut Socjologii Głównym celem pracy była próba odpowiedzi na pytanie, jakie znaczenie przywiązują mieszkańcy wielkiego miasta do przestrzeni zielonych. W pracy skupiono się na analizie społeczeństwa ujętej w ramy policy i politics. Konflikty związane z grą o „zieloną” przestrzeń miasta służyły opisaniu funkcjonowania lokalnej polityki oraz ujawnieniu się stosunku określonych grup do problematyki ekologicznej. Okazało się, że stosunek ten daleki jest od jednozn...

 19. Modeling of Performance And Safety of a Multi-Task Unmanned Autonomous Maritime Vehicle / Modelowanie Ruchu i Bezpieczeństwa Wielozadaniowego Bezzałogowego Autonomicznego Pojazdu Wodnego

  Gerigk Mirosław K.

  2015-09-01

  Full Text Available W początkowej części artykułu przedstawiono cel badań. Następnie, opisano metodę badań. Potem, zaprezentowano przedmiot badań: bezzałogowy autonomiczny pojazd wodny. Z kolei, przedstawiono model zachowania się pojazdu, w tym jego balastowania i ruchu. W artykule przedstawiono wybrane informacje na temat zintegrowanego systemu sterowania, pozycjonowania i stabilizacji pojazdu. Taki system umożliwia otrzymanie w pełni autonomicznego pojazdu. W końcowej części pracy przedstawiono wybrane problemy związane z oceną ryzyka i bezpieczeństwa pojazdu.

 20. GIS w nauce

  Jażdżewska, Iwona; Urbański, Jacek

  2013-01-01

  Artykuł prezentuje podejście świata nauki do roli, jaką odgrywa GIS w jej ramach. Przedstawia dyskusję, jaka miała miejsce w 1993 r. w ramach debaty GIS-L, jej najważniejsze wnioski zaprezentowane w pracy D.J. Wrighta, M.F. Goodchilda i J.D. Proctora (1997), a także przyszłość Systemów Informacji Geograficznej widzianą oczami M. Goodchilda (2010). Na tle tych rozważań autorzy przedstawili własne doś- wiadczenia związane z GIS w polskiej nauce oraz podejście do GIS jako nauki. ...

 1. Państwo wpisane w depozyt religii. Przeobrażenia struktury terytorialno-religijno-etnicznej Izraela w kontekście oddziaływań międzynarodowych

  Rykała, Andrzej

  2014-01-01

  Izrael należy do tych państw, których położenie ma „wartość polityczną”. Znaczenie przypisywane obszarowi, który zajmuje, związane jest przede wszystkim z genezą i historią narodu żydowskiego oraz jego religią, w depozyt której Erec Israel została wpisana na trwałe i na zasadzie centralnego miejsca. Swoją „wartość geopolityczną” obszar ten zmienił wraz z pojawieniem się ludności arabsko-muzułmańskiej. Jej osiedle nie się stanowiło zwrot kulturowy w historii re...

 2. Raportowanie zorientowanena wartość przedsiębiorstwa

  Agnieszka Kister

  2009-10-01

  Full Text Available Koncepcje strategicznej rachunkowości zarządczej i zarządzania wartością są ze sobą ściśle powiązane. Celem strategicznej rachunkowości zarządczej jest formułowanie, planowanie i kontrolowanie strategii, strategia zaś powinna być spójna ze strategicznym kreowaniem wartości. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie form sprawozdawczości zarządczej na przykładzie rachunku kosztów jakości, rachunku cyklu życia produktu i rachunku kosztów kaizen. Raporty te mogą stać się źródłem informacji dla menedżerów wspomagającym zarządzanie wartością.

 3. BADANIA SONDAŻOWE OPINII KONSUMENTÓW WODY Z WODOCIĄGU MIELECKIEGO

  Janusz R. RAK

  Full Text Available Badania sondażowe są ważnym elementem pozwalającym poprawić działanie systemu zaopatrzenie w wodę oraz bezpieczeństwo jego funkcjonowania. W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonego sondażu, na temat zadowolenia z funkcjonowania wodociągów publicznych przez konsumentów korzystających z ich usług. W badaniu udział wzięło 100 respondentów z miasta Mielec. Badanie obejmowało opinie ankietowanych na temat cen i jakości wody, nieudogodnień oraz poziomu uciążliwości jaki są związane z przerwami w dostawie wody.

 4. Różnice indywidualne w skłonności do kupowania impulsywnego. Konstrukcja i walidacja skali pomiarowej

  Gąsiorowska, Agata

  2013-01-01

  Dotychczasowe badania nad zakupami impulsywnymi sugerują istnienie indy- widualnych różnic w zakresie skłonności do takiego sposobu kupowania. Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań, których celem była konstrukcja i weryfikacja wielowymiarowej skali do pomiaru skłonności do kupowania impulsywnego (SKI). Skala ta składa się z pięciu podwymiarów, reprezentujących emocje zwią- zane z zakupami, poczucie nacisku podczas zakupów, przyjemność z nich czerpaną, odczuwanie żalu pozakupowego i brak r...

 5. Znaczenie prestiżu języka a pokoleniowe zróżnicowanie poziomu interferencji w polszczyźnie staroobrzędowców w warunkach rosyjsko-polskiego bilingwizmu z dyglosją

  Głuszkowski, Michał

  2009-01-01

  Mieszkający w Polsce w regionie suwalsko-augustowskim Rosjanie-staroobrzędowcy są społeczno-ścią dwujęzyczną. Ich bilingwizm jest połączony z dyglosją. O dominacji jednego z kodów w okre-ślonej sferze decydują czynniki charakteryzujące sytuację komunikacyjną, związane z otoczeniem, osoba odbiorcy oraz pokoleniem, do którego przynależy nadawca. W badanej społeczności polski pełni funkcję języka wysokiego, natomiast rosyjska gwara – niskiego, co jest w dużej mierze uzależ-nione od prestiżu obyd...

 6. PRAYER AND THE "SPIRITUAL CONSTITUENT" IN THE IMAGE OF A BELOVED IN ALEXANDER PUSHKIN'S LYRIC POETRY

  Elena Alexandrovna Kuchina

  2013-11-01

  Full Text Available Prayer in Alexander Pushkin's lyric poetry appears in its natural ecclesiological context. In his prayerful poems devoted to a woman the motif of turning Love into Divinity in the light of Christian understanding of Beauty plays the most important role. Pushkin's personal prayers are very close to the patristic idea. In his poem Akathist to Ekaterina Nikolaevna Karamzina Pushkin embodied the prayer-praising; in his poem I loved you — and love it may yet be Deep in my soul... he embodied the prayer-blessing; in his sonnet Madonna the reader can find benediction and in the poem To the Beauty (1832 one can feel the state of religious reverence. The heroine of these poems is considered to be a divine creature, a sacral image. In Pushkin's lyric poetry these profound evangelical ideas are renewed. The hymnologic genre and Christian divine service in his poems become obvious. The artistic embodiment of a prayer becomes possible with the help of an iconic word and image. A prayerful word in Pushkin's poems contributes to idealization of the form that evolves from emotional and sensual state to spiritual and ascetical world-view, from the artistic and figurative word to the iconic clarity.

 7. Bulgarians@cern.ch

  2000-01-01

  The happy Bulgarian family. From left to right, last row to first row: Ilka Antcheva, Georgi Antchev, Dimitri Borilkov, Ivana Hristova, Petiu Petev, Peicho Petkov, Borislav Pavlov, Peter Hristov, Mihail Tchijov, Stefan Piperov, Ekaterina Ivanova, Dimitar Kolev, Roumen Tzenov. Bobby is striding along with his white sneakers, black trousers belted high at the waist and a blue shirt buttoned up to the top. He comes to the coffee table and sits down on the chair crossing his legs. While speaking he fiddles with his glasses and his black curly hair dangles on the sides of his head. Borislav Pavlov or Bobby is a 22 year old Bulgarian summer Physics student at Sofia University and came to CERN to work on ORCA reconstruction software for the CMS experiment. “I will do my thesis on ORCA and it is so good that I can be here, work here where the projects actually happen and exchange experience with the people working here,” he says. “It is an honor for me.” Bulgaria joined CERN as a member state in 1999 but Bulgar...

 8. LDL electronegativity index: a potential novel index for predicting cardiovascular disease

  Ivanova EA

  2015-08-01

  Full Text Available Ekaterina A Ivanova,1 Yuri V Bobryshev,2,3 Alexander N Orekhov2,4,5 1Department of Pediatric Nephrology and Growth and Regeneration, Katholieke Universiteit Leuven and University Hospitals Leuven, Leuven, Belgium; 2Laboratory of Angiopathology, Institute of General Pathology and Pathophysiology, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia; 3Faculty of Medicine, School of Medical Sciences, University of New South Wales, Kensington, Sydney, NSW, Australia; 4Institute for Atherosclerosis Research, Skolkovo Innovative Center, Moscow, Russia; 5Department of Biophysics, Faculty of Biology, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia Abstract: High cardiovascular risk conditions are frequently associated with altered plasma lipoprotein profile, such as elevated low-density lipoprotein (LDL and LDL cholesterol and decreased high-density lipoprotein. There is, however, accumulating evidence that specific subclasses of LDL may play an important role in cardiovascular disease development, and their relative concentration can be regarded as a more relevant risk factor. LDL particles undergo multiple modifications in plasma that can lead to the increase of their negative charge. The resulting electronegative LDL [LDL(−] subfraction has been demonstrated to be especially atherogenic, and became a subject of numerous recent studies. In this review, we discuss the physicochemical properties of LDL(−, methods of its detection, atherogenic activity, and relevance of the LDL electronegativity index as a potential independent predictor of cardiovascular risk. Keywords: low-density lipoprotein, LDL, LDL electronegativity index, cardiovascular disease, atherosclerosis

 9. Adhesion of osteoblasts to a nanorough titanium implant surface

  Gongadze E

  2011-08-01

  Full Text Available Ekaterina Gongadze1, Doron Kabaso2, Sebastian Bauer3, Tomaž Slivnik2, Patrik Schmuki3, Ursula van Rienen1, Aleš Iglič21Institute of General Electrical Engineering, University of Rostock, Rostock, Germany; 2Laboratory of Biophysics, Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia; 3Department of Materials Science, Friedrich-Alexander University of Erlangen-Nurenberg, Erlangen, GermanyAbstract: This work considers the adhesion of cells to a nanorough titanium implant surface with sharp edges. The basic assumption was that the attraction between the negatively charged titanium surface and a negatively charged osteoblast is mediated by charged proteins with a distinctive quadrupolar internal charge distribution. Similarly, cation-mediated attraction between fibronectin molecules and the titanium surface is expected to be more efficient for a high surface charge density, resulting in facilitated integrin mediated osteoblast adhesion. We suggest that osteoblasts are most strongly bound along the sharp convex edges or spikes of nanorough titanium surfaces where the magnitude of the negative surface charge density is the highest. It is therefore plausible that nanorough regions of titanium surfaces with sharp edges and spikes promote the adhesion of osteoblasts.Keywords: osteoblasts, nanostructures, adhesion, titanium implants, osteointegration

 10. Comet 67P Through the Lens of Art

  Smirnova, Ekaterina

  2017-04-01

  that were found in the comet's coma with the ROSINA instrument: in particular, hydrogen cyanide, ammonia and hydrogen sulphide. Interactive: Augmented Reality (AR) Inspired by spectroscopic data from OSIRIS, I introduce AR to reveal a "hidden" layer. I am highlighting that some scientific information can only be viewed by using special instruments, in this case - instruments on board the Rosetta spacecraft. Viewers can see a virtual layer on top of my paintings using a readily available instrument - ones cellphone. RGB colors, of a particular wavelength, will be introduced to the generally monochromatic paintings. Through my art I study the relationship between humans and the Universe, understanding the connection, the influence and the effect they have on each other. ESA's example of human scientists ambitiously exploring a distant cosmic object empowers me to create and share my personal exploration. This is the way I would like to share comet 67P with the world. I invite you to look through an artist's eyes and see science with renewed beauty and wonder. To view the artwork: http://www.ekaterina-smirnova.com/67p/ http://www.ekaterina-smirnova.com/67p-sculptures/

 11. Dose-dependent effects of atorvastatin on myocardial infarction

  Barbarash O

  2015-06-01

  Full Text Available Olga Barbarash, Olga Gruzdeva, Evgenya Uchasova, Ekaterina Belik, Yulia Dyleva, Victoria KaretnikovaFederal State Budgetary Institution, Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases, Kemerovo, the Russian Federation Background: Dyslipidemia is a key factor determining the development of both myocardial infarction (MI and its subsequent complications. Dyslipidemia is associated with endothelial dysfunction, activation of inflammation, thrombogenesis, and formation of insulin resistance. Statin therapy is thought to be effective for primary and secondary prevention of complications associated with atherosclerosis.Methods: This study examined 210 patients with Segment elevated MI (ST elevated MI who were treated with atorvastatin from the first 24 hours after MI. Group 1 (n=110 were given atorvastatin 20 mg/day. Group 2 (n=100 were given atorvastatin 40 mg/day. At days 1 and 12 after MI onset, insulin resistance levels determined by the homeostasis model assessment of insulin resistance index, lipid profiles, and serum glucose, insulin, adipokine, and ghrelin levels were measured.Results: Free fatty acid levels showed a sharp increase during the acute phase of MI. Treatment with atorvastatin 20 mg/day, and especially with 40 mg/day, resulted in a decrease in free fatty acid levels. The positive effect of low-dose atorvastatin (20 mg/day is normalization of the adipokine status. Administration of atorvastatin 20 mg/day was accompanied with a statistically significant reduction in glucose levels (by 14% and C-peptide levels (by 38%, and a decrease in the homeostasis model assessment of insulin resistance index on day 12.Conclusion: Determination of atorvastatin dose and its use during the in-hospital period and subsequent periods should take into account changes in biochemical markers of insulin resistance and adipokine status in patients with MI.Keywords: myocardial infarction, statin, insulin resistance, adipokines

 12. [The formation of medical knowledges in Russia before 1800: contributions of German speaking physicians].

  Henning, Aloys

  2004-01-01

  Under the Moscovian grand duke VASILIJ III (1505-1533) the physician NICOLAUS BüLOW from Lübeck translated into Russian "Gaerde der Suntheit" (The garden of health), printed at Lübeck in 1492. Many German oral and literal medical transfers to Russia are documented since, amongst those from whole Europe, which SABINE DUMSCHAT has actually investigates (1998; 2003). At the end of the 16th century the German translation fo JOHANN REMMELINS (1583-1632) "catoptron microcosmicum" (1661) was translated into Russian for teaching the first Russian military surgeons (fel'dshery). JOSIAS WEITBRECHT (1702-1747) from Württemberg, member of the Imperial Academy of Science at St Petersburg since 1725, created a catalog of the anatomical preparations in the Petersburg Chamber of Arts, which Peter I let buy from FREDERIK RUYSCH in 1717 at Amersterdamn. WEITBRECHT lectured on anatomy and physiology at the Academy since 1730, what DANIEL BERNOULLI (1700-1782) had done there before. JOHANN BLATHASAR HANHART (1704-1739) from Winterthur, surgeon since 1733 at the new Petersburg Admiralty's hospital was ordered to create the Latin terminology for the first anatomical atlas, ever printed in Russia (1744). When HANHART had died, the surgeon from Petersburg Army's hospital CHRISTOPH JAKOB VON MELLEN (1705-1765) from Lübeck finished his work. In 1757 and 1761 the chief-surgeon at the Admiralty's hospital MARTIN SHEIN (1712-1762) published the first textbooks on anatomy and surgery in Russian, having translated JOHANN ZACHARIAS PLATNERS 'Institutiones chirurgicae", Lipsiae 1745. In 1764 the accoucheur-surgeon JOHANN PAGENKAMPF, Personal surgeon of EKATERINA II, translated and published a German textbook from JOHANN HORN for accoucheuses into Russian for teaching at the Moscow school for accoucheuses under JOHANN FRIEDRICH ERASMUS from Strasburg, founded in 1757.

 13. Wpływ wysiłku fizycznego na funkcję układu oddechowego w twardzinie układowej

  Stanisław Sierakowski

  2010-12-01

  Full Text Available Cel: Powikłania ze strony układu oddechowego stanowią główną przyczynę zgonów pacjentów z twardziną układową (TU. Tętniczenadciśnienie płucne i śródmiąższowa choroba płuc stanowią najistotniejszez nich. Pacjenci są jednak często zdiagnozowani dopierow późnym okresie choroby, dlatego też istotne jest opracowaniemetody diagnostycznej do wczesnego wykrywania tych powikłań.Celem pracy była ocena wpływu wysiłku fizycznego na zmiany parametrówoddechowych. Materiały i metody: Badania przeprowadzono wśród 32 pacjentów zezdiagnozowaną TU; 72% pacjentów miało postać ograniczoną TU,28% postać uogólnioną. Wykonywano pomiar zdolności dyfuzyjnejpłuc dla tlenku węgla (DLCO, natężonej pojemności życiowej (FVC,natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1 orazcałkowitej pojemności płuc (TLC w spoczynku oraz bezpośrednio pozakończeniu wysiłku fizycznego. Wyniki: Pod wpływem wysiłku fizycznego obserwowano wzrostDLCO od 59,7% do 68,1% wartości należnej (p < 0,005. Nie stwierdzononatomiast istotnych statystycznie zmian wartości FVC, FEV1oraz TLC. Wnioski: U chorych na TU zdolność dyfuzyjna płuc dla tlenku węglapo wysiłku fizycznym uległa istotnej statystycznie poprawiew porównaniu z wartościami spoczynkowymi. Związane jest toz koniecznością zapewnienia właściwego utlenowania krwi tętniczeji wynika m.in. ze zwiększenia pojemności łożyska naczyniowego.W klinicznej interpretacji wartości DLCO należy uwzględniać opróczstężenia hemoglobiny i objętości pęcherzykowej także wpływ wysiłkuoraz związane z nim zmiany wielkości objętości rzutu serca.

 14. Koncepcja resilience. Kluczowe pojęcia i wybrane zagadnienia

  Borucka, Anna; Ostaszewski, Krzysztof

  2009-01-01

  Streszczenie Celem niniejszej pracy jest przybliżenie kluczowych pojęć związanych koncepcją resilience. Ta koncepcja wyjaśnia fenomen pozytywnej adaptacji dzieci i młodzieży narażonych na duże ryzyko, przeciwności losu i/lub zdarzenia traumatyczne. Koncepcja resilience akcentuje znaczenie czynników i mechanizmów chroniących w wieku rozwojowym. Z tych przyczyn może być bardzo użyteczna dla rozwijania programów profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży. W niniejszym przeglądzie wykorzystano prace znaczących Autorów zajmujących się tą dziedziną m.in. M. Ruttera. N. Garmezy, E. Werner, S. Luthar, A. Sameroffa, K. Kumpfer, A. Masten, M. Zimmermana, D. Cicchetti. W przeglądzie uwzględniono ponad 20 artykułów i rozdziałów książkowych, które ukazały się w ostatnich 25 latach. Zostały one wybrane z elektronicznej bazy publikacji dostępnej na Uniwersytecie Michigan: elektronicznej bazy SAMSHA oraz z elektronicznych baz publikacji naukowych dostępnych w naszym kraju. W artykule przytoczono kilka definicji resilience, które wskazują na jej interaktywny i dynamiczny charakter. Uwzględniają one wzajemny wpływ czynników ryzyka i czynników chroniących (i ich interakcję) na zachowanie człowieka, jego kompetencje i zdrowie psychiczne. W pracy opisano podstawowe pojęcia związane z resilience: ryzyko, czynniki ryzyka, czynniki chroniące, pozytywną adaptację oraz teoretyczne modele i mechanizmy resilience. Przedstawiono różnice między mechanizmami ryzyka a mechanizmami chroniącymi. Zasygnalizowano też trudności związane z wykorzystaniem podstawowych pojęć resilience w badaniach empirycznych m.in. w określeniu wskaźników ryzyka, wyodrębnieniu grup ryzyka, określeniu wskaźników pozytywnej adaptacji. PMID:19301507

 15. Empire, Colony, and Globalization. A Brief History of the Nahuatl Language

  Justyna Olko

  2015-06-01

  Full Text Available Empire, Colony, and Globalization. A Brief History of the Nahuatl Language This paper is the first attempt to outline the cultural and sociopolitical history of Nahuatl, one of the most important native languages of America, beginning with preconquest times, focusing on its role in the Aztec empire, and continuing through the colonial period until the present. We discuss the most important elements of the Nahua writing tradition, its changes under contact with European culture and Spanish, as well as modern threats to its survival. We finish with current prospects for revitalization.   Imperium, kolonia i globalizacja. Krótka historia języka nahuatl Artykuł jest pierwszą próbą zarysowania kulturowej i społeczno-politycznej historii języka nahuatl, jednego z najważniejszych języków tubylczych Ameryki, począwszy od czasów przedhiszpańskich, a zwłaszcza jego roli w imperium azteckim, przez czasy kolonialne aż po sytuację obecną. Przedmiotem dyskusji są najważniejsze elementy związane z tradycją piśmiennictwa w tym języku, jego zmiany pod wpływem kontaktu z kulturą europejską i językiem hiszpańskim, aktualne zagrożenia oraz możliwe scenariusze jego rewitalizacji.

 16. Changes of Diagnosis Criteria for Gambling-Related Disorders and Psychoactive and Behavioral Addictions

  Iwona Niewiadomska

  2017-01-01

  Full Text Available Autorki poruszają kwestię zmian w kryteriach diagnostycznych dotyczących zaburzeń związanych z hazardem oraz uzależnień chemicznych i czynnościowych w literaturze przedmiotu. Prezentują też krótki przegląd kolejnych edycji podręczników międzynarodowych klasyfikacji, zarówno Diagnostics and Statistical Manual of Mental Disorders – DSM, jak i The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems – ICD. W artykule przedstawiona jest również dyskusja badaczy na temat umiejscowienia zaburzeń związanych z hazardem w klasyfikacjach diagnostycznych. DSM-V umiejscawia zaburzenie hazardowe w kategorii „zaburzenia używania substancji i nałogów” (ang. Substance-Related and Addictive Disorders, DSM-V, w podkategorii „zaburzenia niezwiązane z substancjami” (ang. Non-Substace Related Disorders, DSM-V. Natomiast według nadal obowiązującego ICD-10, zaburzenie hazardowe pozostaje w obszarze zaburzeń kontroli i impulsów, pod nazwą „hazard patologiczny”.

 17. Personality Determinants of the Effectiveness of the Prison Service

  Beata Pastwa-Wojciechowska

  2017-01-01

  Full Text Available W artykule zaprezentowano wyniki badań nad związkiem osobowości z poczuciem własnej skuteczności przeprowadzonych wśród kadry penitencjarnej. Rezultaty uzyskano na podstawie badań 190 funkcjonariuszy Służby Więziennej z działów ochrony, penitencjarnego i terapeutycznego. Do analizy osobowości wykorzystany został Kwestionariusz osobowości (NEO-PI-R Costy i McCrae. Poczucie własnej skuteczności mierzone było za pomocą Skali Uogólnionej Własnej Skuteczności (GSES Schwarzera, Jerusalem i Juczyńskiego. Uzyskane rezultaty wskazują, że neurotyzm, ekstrawersja, otwartość i sumienność oraz ich podczynniki powiązane są i wpływają w istotny sposób na poczucie własnej skuteczności.

 18. Wpływ informatyzacji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu na zmiany organizacyjne i rozwój usług bibliotecznych

  Piotr Karwasiński

  2015-12-01

  Full Text Available W artykule omówiono zagadnienia związane z procesami informatyzacji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. W celu dokładnego scharakteryzowania przemian, prócz rysu historycznego, przedstawiono obszary, które wyraźnie poprawiły jakość pracy personelu i obsługę czytelników oraz przyczyniły się do poznania, upowszechniania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Zaprezentowano proces zmian w zakresie funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego Horizon i współpracy z narodowym katalogiem centralnym NUKAT. Opisano etapy rozwoju elektronicznej przestrzeni informacyjnej, w tym budowania elektronicznych zasobów wiedzy i tworzenia narzędzi do ich obsługi i wykorzystania w procesach wyszukiwania źródeł informacji. Zaprezentowano Bibliotekę Uniwersytecką jako partnera w aranżowaniu instytucjonalnych platform cyfrowych do deponowania i udostępniania dorobku intelektualnego społeczności naukowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wskazano także funkcjonalność zaprojektowanych i wdrożonych innowacyjnych usług wirtualnych pakietu Libsmart, optymalizujących funkcjonowanie Biblioteki Uniwersyteckiej.

 19. Open Praxis, volumen 0 issue 1

  Editor Open Praxis

  2006-09-01

  Full Text Available Table of Contents - Providing Effective Feedback Online Zane Berge & Mauri Collins (1-10 - Mobile Technologies and the Future of Global Education Rory McGreal (11-16 - Cross-Border Higher Education through E-Learning: Issues and Opportunities Kumiko Aoki (17-25 - Open and Distance Education in the Global Environment: Opportunities for Collaboration Ellie Chambers (26-33 - Global Trade in Educational Services: Implications for Open and Distance Learning (ODL S. Savithri & K. Murugan (34-44 - Interactive Computer Simulation to Support Teaching of Biology in Distance Learning Basuki Hardjojo, Diki, S. Nurmawati & Susi Sulistiana (45-54 - An Analysis of Learning Styles of Distance Learners at the Institute of Education Development, Universiti Teknologi Mara, Malaysia Syed Jamal Abdul Nasir bin Syed Mohamad, & Ahmad Saat Daud Mohamad (55-61 - Application of Cognitive Dissonance Theory to Reduce Dropouts in Distance Education System G. Radhakrishna & Anurag Saxena (62-66 - Effects of Globalisation on Education and Culture S. Chinnammai (67-72 - Learning Beyond Boundary: The Quest Of a Global Researcher Gomata Varanasi (73-78 - Computer Technology for Literacy and Empowerment of Masses in Developing Countries Piyush Swami & Sasi Benzigar (79-84

 20. Rodzinne opowieści z morałem: polskie telewizyjne seriale paradokumentalne/ Family stories with a moral: Polish scripted television documentaries

  JACEK GULANOWSKI

  2013-06-01

  Full Text Available Seriale paradokumentalne to specyficzny rodzaj telewizyjnych produkcji – są to realizowane niskim kosztem udające dokumenty seriale, w których najczęściej grają statyści-amatorzy, wcielający się w role rzekomo prawdziwych osób, a same wydarzenia przedstawiane w tych produkcjach są „z życia wzięte”. Zdobywają one coraz większą popularność, zwłaszcza wśród producentów telewizyjnych, ze względu na niskie koszty produkcji. Najczęstszym tematem ich fabuły są problemy związane z życiem rodzinnym. Przesłanie tych historii pełne jest wewnętrznych sprzeczności i w rzeczywistości stanowi hołd dla ludzkiej witalności oraz jej usprawiedliwienie.

 1. The Valve Gear Systems Timing Parameters Identification for Marine Diesel Engines Diagnostics / Identyfikacja Parametrów Układów Rozrządu Silników Okrętowych Dla Potrzeb Diagnostyki

  Lus Tomasz

  2015-09-01

  Full Text Available W referacie przedstawiono wyniki badań, których celem było opracowanie metody diagnozowania okrętowych szybkoobrotowych silników tłokowych. Polska Marynarka Wojenna eksploatuje znaczną liczbę silników tego typu również na okrętach podwodnych. Silniki tego typu nie posiadają zaworów indykatorowych, co komplikuje możliwość oceny procesu spalania i ich stanu technicznego. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni od lat prowadzi badania związane z rozwojem metod diagnozowania okrętowych tłokowych silników spalinowych. W ostatnich latach prowadzone są prace nad metodami diagnozowania szybkoobrotowych silników okrętowych bazującymi na analizie obwiedni przyspieszeń drgań generowanych przez układy rozrządu zaworowego i układ paliwowy. W referacie zaprezentowano wybrane wyniki badań prowadzonych na silnikach Mercedes-Maybach typu MB820 stosowanych na okrętach podwodnych klasy Kobben.

 2. Adaptation of the South-West Wing of Collegium Chemicum of Adam Mickiewicz University in Poznań for Storage Facilities/ Adaptacja Południowo-Zachodniego Skrzydła Budynku Collegium Chemicum Uam W Poznaniu Na Cele Magazynowe

  Ścigałło Jacek

  2015-06-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono problemy związane z adaptacją budynku dydaktycznego Collegium Chemicum przy ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu na cele magazynowe Biblioteki Głównej UAM. Na wstępie opisano badany budynek oraz scharakteryzowano zastosowane w nim rozwiązania konstrukcyjne. Przedstawiono wyniki wykonanych badań materiałowych oraz pomiarów inwentaryzacyjnych zastosowanego zbrojenia. Na podstawie wykonanych pomiarów i badań przeprowadzono analizę diagnostyczną konstrukcji, która pozwoliła na wyznaczenie dopuszczalnych wartości obciążeń powierzchni stropowych. Wyniki wykonanej analizy konstrukcji w stanie istniejącym okazały się dalece niezadowalające nie tylko z punktu widzenia planowanych, znacznych obciążeń magazynowych. Analiza wykazała bowiem, że konstrukcja jest już znacznie przeciążona w aktualnym stanie jej obciążenia

 3. Zastosowanie zorientowanej procesowo ontologii w analizie zadłużenia przedsiębiorstwa

  Bartłomiej Nita

  2017-07-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono podejście ukierunkowane na zintegrowanie wiedzy o procesach gospodarczych w systemach wspomagania decyzji (Decision Suport Systems. Dotyczy to dwóch głównych aspektów systemu, tj. sformalizowania procesów predefiniowanych w modelowaniu procesów (Business Process Modeling Notation oraz wykorzystania ontologii dziedzinowej w analizie informacji finansowych. Niniejszy projekt wpisuje się w program prac badawczych nad stworzeniem podstaw teoretycznych inteligentnych systemów wspomagania decyzji opartych na wiedzy statycznej (strukturalnej i proceduralnej. Celem opracowania jest zaproponowanie możliwości zastosowania procesowej ontologii do reprezentacji wiedzy w modelach wspomagania decyzji ukierunkowanych na analizę zadłużenia przedsiębiorstwa. Wiedza systemu opisana w ontologii zawiera podstawowe pojęcia finansowe i relacje związane z procesami podejmowania decyzji finansowych. Metodyka przyjęta w artykule oparta jest na eksperymencie przeprowadzonym na podstawie rzeczywistych danych finansowych pochodzących ze sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa budowlanego. Wyniki badań potwierdzają użyteczność ontologii procesowej we wspieraniu procesów podejmowania decyzji ukierunkowanych na wzmocnienie stabilności finansowej przedsiębiorstw.

 4. Examples of Solutions for Steel-Concrete Composite Structures in Bridge Engineering / Przykłady Konstrukcji Zespolonych W Budownictwie Mostowym

  Flaga, Kazimierz; Furtak, Kazimierz

  2015-03-01

  The aim of the article [1] was to discuss the application of steel-concrete composite structures in bridge engineering in the aspect of structural design, analysis and execution. It was pointed out that the concept of steel-concrete structural composition is far from exhausted and new solutions interesting from the engineering, scientific and aesthetic points of view of are constantly emerging. These latest trends are presented against the background of the solutions executed in Poland and abroad. Particular attention is focused on structures of double composition and steel-concrete structures. Concrete filled steel tubular (CFST) structures are highlighted. W artykule [1] omówiono problemy konstrukcyjne, obliczeniowe i realizacyjne, związane z zastosowaniem konstrukcji zespolonych stal-beton w mostownictwie. Wskazano tam, że idea konstrukcyjnego zespolenia stali z betonem jest jeszcze daleka do wyczerpania i że wciąż pojawiają się nowe rozwiązania interesujące z inżynierskiego, naukowego i estetycznego punktu widzenia. W artykule niniejszym pokazano te nowoczesne trendy na tle rozwiązań zrealizowanych w Polsce i na świecie. Szczególną uwagę poświęcono konstrukcjom podwójnie zespolonym oraz konstrukcjom stalowobetonowym. Wyeksponowano tu szczególnie konstrukcje z rur stalowych wypełnionych betonem, typu CFST. Dają one nadzieję na ich szersze zastosowanie w warunkach polskich.

 5. Autyzm dziecięcy i niepełnosprawność intelektualna u 6-letniego chłopca ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy funkcjonalnej i wczesnego wsparcia rozwoju – studium przypadku

  Szymon Godawa

  2016-12-01

  Full Text Available Niniejsze studium przypadku dotyczy 6-letniego chłopca z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i autyzmem dziecięcym oraz jest próbą syntetycznego spojrzenia na funkcjonowanie dziecka w środowisku domowym i grupie rówieśniczej. Szczególne miejsce w pracy zajmują zagadnienia związane z szeroko rozumianym wsparciem rozwoju, systemowym postrzeganiem funkcjonowania rodziny, optymalizacją otoczenia dziecka autystycznego i dietetyką. Zwrócono także uwagę na znaczenie diagnozy funkcjonalnej – dokonywanej przez zespół wczesnego wsparcia rozwoju – która pozwala spojrzeć na dziecko i jego bliskich w sposób holistyczny. Na konkretnym przykładzie zaprezentowano, jakie zmiany mogą się dokonać w życiu dziecka w ciągu 3 lat, jeśli w proces terapeutyczny zostaną zaangażowani członkowie rodziny, a modyfikacji ulegną pozornie mało istotne aspekty życia.

 6. Projektowanie napędów maszyn górniczych zasilanych z baterii akumulatorów nowej generacji

  Zdzisław Budzyński

  2016-06-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono problemy związane z konstruowaniem maszyn górniczych na przykładzie ciągnika podwieszonego, w którym zastosowano po raz pierwszy w światowym górnictwie, nową generację baterii akumulatorów z ogniwami litowymi. Szczególną uwagę zwrócono na bezpieczeństwo w czasie eksploatacji i na specjalne, dotychczas nie stosowane, systemy zabezpieczeń baterii akumulatorów, umożliwiające pracę w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. Obecnie stosowane baterie z ogniwami ołowiowo-kwasowymi wymagają specjalnych komór do ładowania, nowe rozwiązanie z ogniwami litowymi jest przystosowane do ładowania w dowolnym miejscu trasy transportowej. Ciągnik PCA-1 dostosowany jest do ładowania z ogólnodostępnych urządzeń górniczych, będących na wyposażeniu kopalń.

 7. ZASADY OKREŚLANIA PRZYNALEŻNOŚCI DO INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

  Janusz RAK

  2016-06-01

  Full Text Available Bezpieczeństwo i ochrona systemu są ściśle związane z różnego rodzaju zagrożeniami, które w sposób dynamiczny ewoluują. To z kolei powoduje konieczność antycypacji i kreowania nowych metod przeciwdziałania tego rodzaju zagrożeniom. W pracy poddano analizie metodologię określania przynależności do infrastruktury krytycznej. Wykaz sektorów określa ustawa o zarządzaniu kryzysowym. Krótko omówiono dwie awarie infrastruktury krytycznej. Podano kryteria kwalifikacji do infrastruktury krytycznej. Zaproponowano nowe sposoby finansowania ryzyka katastroficznego. Odniesiono się do elementów ochrony infrastruktury krytycznej. Na przykładzie systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę szczegółowo przedstawiono kryteria identyfikacyjne. Podsumowaniem rozważań naukowych jest określenie strategii zrównoważonego systemu wodociągowego.

 8. Dylematy standaryzacjisprawozdawczości finansowej,wyceny i pomiaru ryzyka

  Dorota Dobija

  2010-09-01

  Full Text Available W artykule zostały poruszone zagadnienia związane z istotą przejrzystości fi-nansowej organizacji. Przejrzystość ta jest jednym z elementów efektywnego systemu ładu korporacyjnego, dlatego tempo zmian w tym obszarze jest narzucone przez refor-my w systemach ładu korporacyjnego. W pierwszej części opracowania jest dyskuto-wana rola menedżerów w zapewnieniu przejrzystości finansowej organizacji. Kolejna część opracowania obejmuje krytyczną dyskusję trzech istotnych wątków teore-tycznych wpływających na jakość sprawozdawczości: postępującej standaryzacji w rachunkowości, problemów wyceny w rachunkowości oraz zagadnień pomiaru i sprawozdawczości ryzyka w organizacji.

 9. Choroby oraz pielęgnacja skóry głowy i włosów

  Szklarczyk, Małgorzata; Goździalska, Anna; Jaśkiewicz, Jerzy

  2012-01-01

  Praca recenzowana / peer-reviewed paper Skóra głowy może być wrażliwa z natury lub może stać się taka w wyniku niekorzystnie działających czynników zewnętrznych, które prowadzą do osłabienia naturalnej bariery ochronnej skóry. Mieszek włosowy, z którego wyrasta włos jest bardzo wrażliwy. Zmiany w jego obrębie powodują wyraźne wahania w rozwoju włosa, w tym prowadząc do jego utraty. Problemy związane ze skórą głowy i włosów wymagają natychmiastowej reakcji, gdyż są wskaźnikiem nieprawidł...

 10. PREFACE: Special issue: CAMOP-MOLEC XVII Special issue: CAMOP-MOLEC XVII

  Vasyutinskii, Oleg

  2009-10-01

  processes, gas-surface processes, and biologically relevant systems; ab initio calculations of molecular dynamics; photon-matter interactions: spectroscopy, photodissociation and photo-induced reactions including femtosecond dynamics; interaction between ultra-cold molecules and atoms and processes in He droplets; and steric effects and vector correlations in reactive processes and in photodissociation. The organizers are pleased to acknowledge the support of LENTRANSGAS, Russian Foundation for Basic Research, and the Russian Academy of Sciences. We are very grateful to all members of the Local Organizing Committee, especially Alexei Podlaskin, Irina Krassovskaya, Oleg Rojdestvenski, Peter Shternin, Andrey Smolin, Irina Beletskaya, Alexei Verkhovtsev and Ekaterina Khadikova, whose hard work made the conference so successful. I very much hope that you will enjoy reading this special issue and that many of the articles presented will catch your attention. Perhaps we will meet at MOLEC XVIII in 2010, in Coimbra, Portugal.

 11. Soil microbial communities of postpyrogenic pine forests (case study in Russia)

  Maksimova, Ekaterina

  2015-04-01

  Soil microbial communities of postpyrogenic pine forests (case study in Russia) Ekaterina Maksimova Saint-Petersburg State University, Department of Applied Ecology, Saint-Petersburg, Russian Federation Institute of Ecology of Volga basin, Togljatty city, Russian Federation Soils, affected by catastrophic wildfires in 2010, were investigated in pine woods of Togljatty city, Samara region with the special reference to soil biological parameters. The analysis of microbial community of pine wood soils was carried out. It was revealed that wildfires have a negative impact on structure and functional activity of the microbial community postpyrogenic soils. In particular, they influence on values of eukaryotes-prokaryotes ratios, on CO2 emission intensity and on microorganisms functional state (as it was determined by microbial metabolic quotient) after wildfires. It has been revealed that microbial biomass values and basal respiration rate shows the trend to decrease in case of postfire sites compared with control (in 6.5 and 3.4 times respectively). The microbial biomass and basal respiration values have annual natural variability that testifies to a correlation of this process with soil hydrothermal conditions. However, it was also noted that wildfires don't affect on measured microbiological parameters in layers situated deeper than top 10 cm of soil. An increasing of the values, mentioned above, was observed 2-3 years after wildfires. Zone of microorganisms' activity has been moved to the lowermost soil layers. A disturbance of soil microbial communities' ecophysiological status after the fire is diagnosed by an increase of microbial metabolic quotient value. The metabolic activity of the microbial community decreases in a row: control→crown fire→ground fire. That testifies to certain intensive changes in the microbial community. High-temperature influence on microbial community has a significant effect on a total amount of bacteria, on a length of actinomycetes

 12. New silver nanoparticles induce apoptosis-like process in E. coli and interfere with mammalian copper metabolism

  Orlov IA

  2016-12-01

  Full Text Available Iurii A Orlov,1,2 Tatiana P Sankova,1,2 Polina S Babich,3 Ilya M Sosnin,1,4 Ekaterina Yu Ilyechova,1,5 Demid A Kirilenko,1,6 Pavel N Brunkov,1,6 Gennadii L Ataev,3 Alexey E Romanov,1,4,6 Ludmila V Puchkova1,2,5 1International Research and Education Center “Functional materials and devices of optoelectronics and microelectronics”, ITMO University, 2Department of Biophysics, Peter the Great St Petersburg Polytechnic University, 3Department of Zoology, Herzen State Pedagogical University of Russia, St Petersburg, 4Nanocatalysts and Functional Materials Laboratory, Togliatti State University, Togliatti, 5Department of Molecular Genetics, Research Institute of Experimental Medicine, 6Ioffe Institute, St Petersburg, Russia Abstract: Silver nanoparticles (SNPs are new functional materials that are widely used in biomedical and industrial technologies. Two main features that make SNPs valuable are their strong antibacterial effects and low toxicity to eukaryotes. In this study, SNPs were synthesized using a modified method of reducing the metal ions to their atomic state followed by crystallization. SNPs were characterized by UV/vis spectroscopy, X-ray diffractometry, atomic force microscopy, and transmission electron microscopy (TEM. The SNPs were spherically shaped with an average linear dimension of 20 nm. In aqueous solution, the SNPs were beige-yellow in color, and they formed a black color in bacteria-rich growth media. The toxicity and bioavailability of the SNPs were tested using Escherichia coli cells and C57Bl/6 mice. Although the SNPs displayed bactericidal activity, an E. coli cell strain transformed with an expression plasmid carrying a human CTR1 ectodomain with three motives that bind Cu(II, Cu(I, and Ag(I demonstrated increased resistance to treatment with SNPs. TEM showed that the SNPs were absorbed by the E. coli cell, and flow cytometry showed that the SNPs induced apoptosis-like death. In mice treated with SNPs (daily

 13. Relationship between free fatty acids, insulin resistance markers, and oxidized lipoproteins in myocardial infarction and acute left ventricular failure

  Gruzdeva O

  2013-02-01

  Full Text Available Olga Gruzdeva, Evgenya Uchasova, Yulia Dyleva, Ekaterina Belik, Vasily Kashtalap, Olga BarbarashFederal State Budgetary Institution Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases, Kemerovo, RussiaBackground: The most common cause of myocardial infarction (MI is stenotic atherosclerotic lesions in subepicardial coronary arteries. Artery disease progression induces clinical signs and symptoms, among which MI is the leader in mortality and morbidity. Recent studies have been trying to find new biochemical markers that could predict the evolution of clinical complications; among those markers, free fatty acids (FFA and oxidative modification of low-density lipoproteins (oxidized LDL have a special place.Materials and methods: Seventy-nine ST-elevation MI patients were enrolled. The first group included MI patients without the signs of acute heart failure (Killip class I while MI patients with Killip classes II–IV made up the second group. Thirty-three individuals with no cardiovascular disease were the controls. The lipid profile, serum oxidized LDL, and their antibodies, C-peptide and insulin were measured at days 1 and 12. The level of insulin resistance was assessed with the quantitative insulin sensitivity check index (QUICKI.Results: MI patients had atherogenic dyslipidemia; however, the Killip II–IV group had the most pronounced and prolonged increase in FFA, oxidized LDL, and their antibodies. Additionally, positive correlations between FFA levels and creatine kinase activity (12 days, R = 0.301; P = 0.001 and negative correlations between the QUICKI index and FFA levels (R = –0.46; P = 0.0013 and R = –0.5; P = 0.01 were observed in the both groups.Conclusion: The development of MI complications is accompanied by a significant increase in FFA levels, which not only demonstrate myocardial injury, but also take part in development of insulin resistance. Measuring FFA levels can have a great prognostic potential for

 14. Book reviews

  Redactie KITLV

  2011-12-01

  Full Text Available Esther Captain en Guno Jones, Oorlogserfgoed overzee: De erfenis van de Tweede Wereldoorlog in Aruba, Curaçao, Indonesië en Suriname (Fridus StijlenCynthia Chou, The Orang Suku Laut of Riau, Indonesia: The inalienable gift of territory (Timothy P. BarnardMarshall Clark, Maskulinitas: Culture, gender and politics inIndonesia (Will DerksMatthew Isaac Cohen, Performing otherness: Java and Bali on international stages, 1905-1952 (SuryadiMarleen Dieleman, Juliette Koning and Peter Post (eds, Chinese Indonesians and regime change (Dewi AnggraeniWim van den Doel, Zo ver de wereld strekt: De geschiedenis van Nederland overzee vanaf 1800 (Hans HägerdalMichael Feener and Terenjit Sevea (eds, Islamicconnections: Muslim societies in South and Southeast Asia (Michael LaffanR. Michael Feener, Muslim legal thought in Modern Indonesia (Stijn Cornelis van HuisZane Goebel, Language, migration, and identity: Neighbourhood talk in Indonesia (Sheri Lynn GibbingsLizzy van Leeuwen, Lost in mall: An ethnography of middle-class Jakarta in the 1990s (Andy FullerAlfred W. McCoy, Policing America’s empire: The United States, the Philippines, and the rise of the surveillance state (Florentino RodaoFrans H. Peters, Vervlogen verwachtingen: De teloorgang van Nieuw-Guinea in 1961-1962 (Jaap TimmerChristina Schwenkel, The American war in contemporary Vietnam: Transnational remembrance and representation (Hans HägerdalYeoh Seng Guan, Loh Wei Leng, Khoo Salma Nasution and Neil Khor, Penang and its region: The story of an Asian entrepôt (David Kloos

 15. Political rents in the European Union’s agriculture

  Czyżewski Bazyli

  2014-12-01

  Full Text Available Występowanie rent gruntowych we współczesnym rolnictwie UE potwierdza wieloletni rosnący trend cen ziemi rolniczej. Nasuwa się jednak pytanie, czy są to przede wszystkim renty różniczkowe związane z różną wydajnością gruntów rolnych, czy renty absolutne w klasycznym rozumieniu, czy też renty polityczne w ujęciu teorii wyboru publicznego? Cele artykułu mają przede wszystkim wymiar teoriopoznawczy. Podjęto w nim próbę weryfi kacji koncepcji renty gruntowej, którą sformułowano na podstawie badań przeprowadzonych w Polsce. Tym razem jednak zakres badań obejmuje pełen przekrój struktur agrarnych UE. Według wspomnianej koncepcji źródłem współczesnej renty gruntowej jest wyższa oczekiwana produktywność kapitału w rolnictwie niż w jego otoczeniu rynkowym. Często tłumaczy się to zjawisko wypłacaniem rent politycznych w ramach WPR. Czy tak jest w istocie ? Przeprowadzone badania odpowiadają m.in. na pytanie w jakich krajach i strukturach agrarnych ewentualna różnica wspomnianej produktywności kapitału jest największa i na ile wynika to z rent politycznych, a na ile z innych czynników?

 16. Hygiene Condition of Water Use and Sanitation Facilities at Urban Slums: Analysis of Port City Chittagong, Bangladesh / Wyposażenie Sanitarne W Slamsach Miejskich - Analiza Na Podstawie Miasta Portowego Chittagong, Bangladesh

  Muhit, I. B.; Chowdhury, S. Tasneem; Nahid, Nurangir; Zaman, M. F.

  2015-03-01

  Low income community development is the prerequisite for the overall development of a society. There are different kinds of parameters to widen community development, such as health, economic, social, a living pattern, etc. Sanitation condition is the crucial aspect that is directly or indirectly inter bond with all the parameters. To see the exact reasons behind brutal unhygienic sanitation conditions of water supply and latrine system in a low cost community, the Chittagong City Corporation area has been picked. Relevant data have been collected from field survey, consultancy with inhabitants, Chittagong City Corporation, Power Development Board, and WASA. To know the possible reasons behind the water supply and germ-infested sanitation, state of a low cost community, this paper attempts to shed some light on the tribulations behind the scarcity of safe drinking water, dirt free as well as sustainable latrine and drainage system and offensive water management. Obszary takie jak rozwój gospodarczy, bariery społeczne, standard życia i zdrowie, ściśle związane są ze stanem wyposażenia sanitarnego. W artykule dokonano analizy warunków sanitarnych związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków dla społeczności o niskich dochodach w obszarze Chittagong City Corporation. Dane zostały zebrane podczas ankietowych badań terenowych, rozmów z mieszkańcami, z bazy Chittagong City Corporation, Power Development Board i WASA.

 17. Participation of knowledge workers at the implementation of projects in Polish enterprises

  Igielski Michał

  2014-05-01

  Full Text Available Dla krajów współczesnego świata, funkcjonujących w gospodarce globalnej, coraz bardziej ulotna staje się wizja kontynuowania dotychczasowych założeń gospodarczych w oparciu o założenia związane z dotychczasowym funkcjonowaniem. Wyjściem z takiego impasu może okazać się dla wielu przedsiębiorstw wejście na drogę trwałego rozwoju poprzez tworzenie struktur organizacyjnych bardziej elastycznych na wahania rynkowe, w oparciu o wysoko wyspecjalizowany kapitał ludzki. Przedsiębiorstwa powinny dążyć zatem do gospodarki opartej na wiedzy. Hierarchiczne organizacje o wysmukłej strukturze są zastępowane przez struktury zadaniowe oparte na zespołach projektowych, co zwiększa znaczenie konkretnej grupy pracowników, którzy stają się także stopniowo pracownikami wiedzy i odgrywają co raz ważniejszą rolę w budowaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Prowadzi to także do konieczności zmiany zachowań pracodawców w stosunku do pracowników, gdyż od nich zależy coraz więcej - ich wiedza to cenny kapitał dla firmy. Trzeba zatem stworzyć im takie warunki, by mogli z jednej strony wiedzą się dzielić, a z drugiej dążyć do tworzenie nowej wiedzy użytecznej dla firmy.

 18. Polska prasa tabletowa – modele biznesowe dystrybucji treści

  Krzysztof Flasiński

  2012-02-01

  Full Text Available Autor przeanalizował aplikacje spełniające trzy warunki: przeznaczone na tablety marki iPad, dostępne w sklepie App Store oraz powiązane z polskojęzycznymi tytułami prasowymi. Artykuł przedstawia kompletną panoramę polskiej prasy tabletowej. Ujętych zostało 38 aplikacji dostępnych 30 września 2011 r. Po zbadaniu wszystkich programów utworzono „mapę modeli biznesowych dystrybucji treści”. Czynnikiem decydującym o umieszczeniu na niej aplikacji prasowych była forma dystrybucji treści (płatna/bezpłatna oraz  rodzaj udostępnianej treści (powiązana z wydaniem drukowanym/powiązana z wydaniem online. Z analizy wynika, że 11 redakcji udostępnia płatne wydanie print, 10 – bezpłatne wydanie online, 7 – bezpłatne wydanie print, 3 – bezpłatne wydanie online oraz płatne wydanie print, jedna – oba wydania bezpłatnie, i jedna – oba wydania płatnie. Wywód uzupełniają dodatkowe dane: chronologiczna lista aplikacji prasowych według daty ukazania, wykaz kosztów korzystania z poszczególnych aplikacji, aktywność wydawców prasowych w App Store w rozbiciu na miesiące oraz kwartały.

 19. High Resolution Spectroscopy And Timing Of The Isolated Neutron Star RBS 1774

  Mushotzky, Richard (Technical Monitor); Drake, Jeremy

  2005-01-01

  The 2004 May 31 XMM-Newton observation was reprocessed using SASv6.0.0 and times of high background were filtered out. The net exposure time remaining was 23 ks. The source was clearly detected in MOS1, MOS2 and PN chips. We performed both timing and spectroscopic analysis on the data. We performed a spectral analysis by fitting data from the three EPIC detectors simultaneously, finding that the broadband spectrum can be represented by a single absorbed blackbody, with kT = 0.10 keV. The fitting revealed the presence of an absorption feature at 0:7 keV, but the data did have enough resolution to allow us to discriminate between an absorption line and an edge. We also tested magnetized models of Pavlov et a1 and Zavlin et al, but found that fits with these models were considerably worse than with a blackbody. For the timing analysis, we extracted the counts within a 3000 radius aperture in both PN and MOS 1 and MOS2 but with the aperture truncated by a chord where it approached the edge of the CCD window in each case: this maximized the counts while avoiding any edge effects. We analyzed PN, MOSl and MOS2 data both individually and combined using the Maximum Likelihood Periodogram technique of Zane et al. (2002) and Cropper et al. (2004). Periods from 10000 s to 30 ms were searched, ensuring that in each case the period grid was 2.5 times better sampled than the Nyquist frequency. The search revealed a significant period at 9.437s. Taken overall, we found the characteristics of RBS 1774 to be remarkably similar to those of another X-ray faint isolated neutron stars. These results were written up for the Astrophysical Journal, and the paper has recently been accepted for publication.

 20. Недостатки и достоинства разных систем транскрипции при записи говора старообрядцев в Польше

  Адам [Adam] Яскульски [Jaskólski

  2015-12-01

    Wady i zalety różnych systemów transkrypcji przy zapisie fonetycznym gwary polskich staroobrzędowców W artykule autor przedstawia problemy związane z zapisem fonetycznym gwary polskich staroobrzędowców w warunkach dwujęzyczności, a także proponuje sposoby ich rozwiązania. Rosyjska gwara polskich staroobrzędowców podlega stałemu wpływowi języka polskiego. Głównymi przejawami interferencji na poziomie fonetycznym jest wymowa spółgłosek palatalnych [ś], [ź], [ć], [ʒ́], [ń] na miejscu rosyjskich miękkich przedniojęzykowych spółgłosek [s’], [z’], [t’], [d’], [n’], a także wymowa glajdu wargowego [w] zamiast rosyjskiej welaryzowanej spółgłoski lateralnej [ł]. W warunkach dwujęzyczności niewystarczającym wydaje się użycie tylko rosyjskiego systemu transkrypcji, ponieważ brakuje w nim znaków do oznaczenia dźwięków, które pojawiły się w gwarze polskich staroobrzędowców pod wpływem polskiej fonetyki. W związku z powyższym powinien być użyty bardziej uniwersalny system transkrypcji lub system mieszany, wykorzystujący znaki różnych alfabetów fonetycznych. Ponieważ w badanej gwarze współistnieją liczne elementy dwóch języków i obydwa te języki są słowiańskie, do jej zapisu fonetycznego optymalny wydaje się slawistyczny system transkrypcji.

 1. Adaptation of the South-West Wing of Collegium Chemicum of Adam Mickiewicz University in Poznań for Storage Facilities/ Adaptacja Południowo-Zachodniego Skrzydła Budynku Collegium Chemicum Uam W Poznaniu Na Cele Magazynowe

  Ścigałło, Jacek

  2015-06-01

  The article refers to the problems of adaptation of Collegium Chemicum facilities belonging to Adam Mickiewicz Uniwersity in Poznań to its storage needs. The subject building is situated in Grunwaldzka Street in Poznań. In the introduction part, the building and its structural solutions are described. The results of the materials research and the measurements of the used reinforcement have been presented. The structure diagnostic analyses were performed basing on measurements and research. The analysis allowed the determination of the limit loads. The results of the performed analysis of the current state turned out to be unsatisfactory, not only in terms of the planned storage load but also in terms of the current load state, as was shown by the construction analysis. W pracy przedstawiono problemy związane z adaptacją budynku dydaktycznego Collegium Chemicum przy ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu na cele magazynowe Biblioteki Głównej UAM. Na wstępie opisano badany budynek oraz scharakteryzowano zastosowane w nim rozwiązania konstrukcyjne. Przedstawiono wyniki wykonanych badań materiałowych oraz pomiarów inwentaryzacyjnych zastosowanego zbrojenia. Na podstawie wykonanych pomiarów i badań przeprowadzono analizę diagnostyczną konstrukcji, która pozwoliła na wyznaczenie dopuszczalnych wartości obciążeń powierzchni stropowych. Wyniki wykonanej analizy konstrukcji w stanie istniejącym okazały się dalece niezadowalające nie tylko z punktu widzenia planowanych, znacznych obciążeń magazynowych. Analiza wykazała bowiem, że konstrukcja jest już znacznie przeciążona w aktualnym stanie jej obciążenia

 2. Confined Phase Envelope of Gas-Condensate Systems in Shale Rocks

  Nagy, Stanislaw; Siemek, Jakub

  2014-12-01

  Natural gas from shales (NGS) and from tight rocks are one of the most important fossil energy resource in this and next decade. Significant increase in gas consumption, in all world regions, will be marked in the energy sector. The exploration of unconventional natural gas & oil reservoirs has been discussed recently in many conferences. This paper describes the complex phenomena related to the impact of adsorption and capillary condensation of gas-condensate systems in nanopores. New two phase saturation model and new algorithm for search capillary condensation area is discussed. The algorithm is based on the Modified Tangent Plane Criterion for Capillary Condensation (MTPCCC) is presented. The examples of shift of phase envelopes are presented for selected composition of gas-condensate systems. Gaz ziemny z łupków (NGS) oraz z ze złóż niskoprzepuszczalnych (typu `tight') staje się jednym z najważniejszych zasobów paliw kopalnych, w tym i następnym dziesięcioleciu. Znaczący wzrost zużycia gazu we wszystkich regionach świata zaznacza się głównie w sektorze energetycznym. Rozpoznawanie niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w ostatnim czasie jest omawiane w wielu konferencjach. Niniejszy artykuł opisuje złożone zjawiska związane z wpływem adsorpcji i kapilarnej kondensacji w nanoporach w złożach gazowo-kondensatowych. Pokazano nowy dwufazowy model równowagowy dwufazowy i nowy algorytm wyznaczania krzywej nasycenia w obszarze kondensacji kapilarnej. Algorytm bazuje na kryterium zmodyfikowanym płaszczyzny stycznej dla kapilarnej kondensacji (MTPCCC). Przykłady zmiany krzywych nasycenia są przedstawiane w wybranym składzie systemów gazowo- kondensatowych

 3. Miedź i ołów - zanieczyszczenia historyczne na Rynku Głównym w Krakowie

  A. Garbacz-Klempka

  2012-12-01

  Full Text Available Zanieczyszczenie środowiska pierwiastkami metalicznymi związane jest z historyczną aktywnością człowieka, szczególnie tą o charakterzeprodukcyjnym, ale ma także genezę w handlu, przetwórstwie i wykorzystywaniu w codziennym życiu przedmiotów metalowych. W czasie badań archeologicznych, prowadzonych w latach 2005 - 2010 w obrębie Rynku Głównego w Krakowie, pozyskano liczne zabytki metalowe, świadczące o obecności surowców metali, głównie miedzi i ołowiu. Równocześnie zarejestrowano szereg zjawisk, potwierdzających obecność w gruncie obszarów o ponadnormatywnej koncentracji pierwiastków metalicznych. Najwyższe kumulacje miedzi i ołowiu obecne są w warstwach gruntu w rejonach związanych z funkcjonowaniem w średniowieczu urzędu Wielkiej Wagi. Zastosowano zarówno metody makro- i mikroskopowych obserwacji artefaktów, badania ich składu chemicznego metodami spektroskopii fluorescencji rentgenowskiej (XRF i fluorescencyjnej analizy rentgenowskiej w mikroobszarach (SEM EDS, jak i oznaczanie zawartości metali wyekstrahowanych z próbek gruntów za pomocą absorpcyjnej spektroskopii atomowej (AAS. Efekty przeprowadzonych badań z zakresu metaloznawstwa i geochemii przyniosły potwierdzenie faktu historycznej obróbki metali na Rynku Głównym w Krakowie, która stanowi główną przyczynę tak znacznego skażenia wielu komponentów środowiska ówczesnego miasta.

 4. Polityka rachunkowości w praktyce jednostek gospodarczych w kontekście jej oceny przez biegłych rewidentów

  Katarzyna Świetla

  2017-07-01

  Full Text Available Ramowy charakter regulacji prawa bilansowego umożliwia jednostkom gospodarczym świadome prowadzenie polityki rachunkowości, które pozwala na kreowanie obrazu przedsiębiorstwa, a tym samym na realizację jego celów i założeń gospodarczych. W artykule, na podstawie analizy literatury przedmiotu i aktów prawnych przedstawiono współczesne problemy związane z tworzeniem polityki rachunkowości i jej dostosowywaniem do indywidualnych potrzeb jednostek gospodarczych. Zaprezentowano także wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na grupie polskich biegłych rewidentów. W ich opinii jednostki gospodarcze częściej wykorzystują instrumenty polityki rachunkowości w celu świadomego i celowego kreowania obrazu przedsiębiorstwa, niż w rozmyślnym fałszowaniu sprawozdań finansowych. Autorzy zwracają uwagę na wzrost znaczenia zewnętrznych jednostek konsultingowych w tworzeniu i dostosowywaniu polityki rachunkowości do potrzeb jednostek. Przeprowadzone rozważania skłaniają także do zmiany postrzegania roli biegłego rewidenta w badaniu polityki rachunkowości. W opinii autorów, potwierdzonej wynikami badań, biegły rewident powinien nie tylko sprawdzać zgodność przyjętych rozwiązań z prawem bilansowym, ale też oceniać ich celowość i zasadność w konkretnej sytuacji danej jednostki.

 5. Space for the Nervous Tissue: Instead of introduction

  Konstantin Lidin

  2015-05-01

  intension of the Thinker by Roden, but relaxation and meditative calm. (Isn’t it the reason why mental workers seem to be idlers in the eyes of administrators?...In the Late Medieval and Renaissance eras, first universities adopted from monasteries the practice of creating the forms of life comfortable for the society’s “nervous system”. It is difficult to add something crucially new to this millenarian experience. Therefore, modern campuses (or modern elements of old campuses are built on the same principles as in the 13th century.Cambridge, one of the oldest university complexes in Europe, can serve as a fine example of an effectively organized campus. Its image is less aristocratic and more applicable than the image of its eternal competitor – Oxford. But they are organized almost equally. Their financial and political independence protects them from economical fluctuations and governmental crises, like a skull protects brain from strokes and cold. The campuses’ interior is traditional, comfortable and calm. Their intellectual life is full of intense flows of new knowledge.What is the life like in the Cambridge campus? The article “On the English Land, on Another Planet… Interview with a resident of Cambridge” by Ekaterina Antipina contains an interview from the first person. 

 6. Czego dowiedzieliśmy się o ADHD dzięki czynnościowym badaniom neuroobrazowym?

  Małgorzata Dąbkowska

  2010-09-01

  Full Text Available Czynnościowe badania neuroobrazowe dostarczają informacji o aktywności metabolicznej i przewodzeniu neuronalnym. W ocenie aktywności mózgu u osób z ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder, ADHD stosowano różne techniki. Przeprowadzono badania w spoczynku i podczas wykonywania testów poznawczych. Celem pracy jest przegląd literatury na temat wyników badań neuroobrazowych w ADHD, szczególnie z wykorzystaniem czynnościowego rezonansu magnetycznego, tomografii emisji pozytronowej, tomografii pojedynczego fotonu. Za pomocą różnorodnych technik czynno- ściowego obrazowania stosowanych podczas zadań behawioralnych lub u osób z uszkodzeniem funkcji można uzyskać informacje nie tylko o roli obszarów mózgu, ale i o dotychczas nieznanych strategiach zachowania i funkcji poznawczych. Osłabione zdolności przystosowawcze we włączaniu poszczególnych regionów mózgu i związane z tym trudności adaptacyjne do nowych wymagań poznawczych wymuszają większy wysiłek podczas procesów przetwarzania. Zawarte w artykule informacje sugerują, że ADHD charakteryzuje się osłabioną aktywnością neuronalną oraz nadaktywnością – zwłaszcza tych obszarów mózgu, które mogą pełnić rolę kompensującą i wyrównującą utrudnione funkcjonowanie osób z ADHD. Głównym podłożem ADHD mogą być nieprawidłowości w aktywności połączeń korowo-prążkowiowych, niemniej jednak jest coraz więcej danych o zaburzeniach w innych lokalizacjach, takich jak móżdżek i płaty ciemieniowe u osób z ADHD. Potrzebne są dalsze badania czynnościowe w celu wyjaśnienia roli innych regionów poza siecią połączeń czołowo-prążkowiowych w patofizjologii ADHD.

 7. Sprawozdawczość zintegrowana jako nowy obszar badań naukowych w rachunkowości

  Joanna Krasodomska

  2015-06-01

  Full Text Available Celem artykułu jest przedstawienie sprawozdawczości zintegrowanej jako interesującego, nowego obszaru badań naukowych w rachunkowości. Zakłada ona publikację raportu prezentującego, jak przyjęte przez przedsiębiorstwo strategia, zasady zarządzania, wyniki działalności i perspektywy rozwoju prowadzą do tworzenia wartości. W artykule omówiono stanowiące podstawę sprawozdawczości zintegrowanej koncepcje modelu biznesu oraz sześciu kapitałów. Na podstawie dokonanego przeglądu literatury przedstawiono kierunki badań z zakresu sprawozdawczości zintegrowanej, prezentowane w artykułach naukowych indeksowanych w bazach EBSCO i Emerald oraz postulowane przez Międzynarodową Radę ds. Zintegrowanej Sprawozdawczości (International Integrated Reporting Council – IIRC we współpracy ze Stowarzyszeniem Dyplomowanych Biegłych Księgowych (Association of Chartered Certified Accountants – ACCA i Międzynarodowym Stowarzyszeniem Edukacji Rachunkowości i Badań (International Association for Accounting Education & Research – IAAER. Wskazano też tematy opracowań podejmujących ten problem, przyjętych do prezentacji na Kongresie Europejskiego Stowarzyszenia Rachunkowości (European Accounting Association – EAA w Glasgow w kwietniu 2015 r. Analizą objęto również dorobek polskich autorów podejmujących w swoich badaniach problematykę sprawozdawczości zintegrowanej. Przegląd literatury dotyczącej sprawozdawczości zintegrowanej oraz obecnie prowadzonych badań pozwolił na zidentyfikowanie luk badawczych i wskazanie problemów wartych naukowych dociekań. Zaliczono do nich m.in. zagadnienia związane z modelem biznesu, koncepcją wartości, sześcioma kapitałami, jakością i istotnością raportów zintegrowanych, zaspokajaniem przez raporty zintegrowane potrzeb informacyjnych użytkowników oraz rolą księgowych i biegłych rewidentów w opracowywaniu i weryfikacji sprawozdawczości zintegrowanej. 

 8. Z historii leksemów: gzić się, grzać się, parzyć się, bzykać się

  Zuzanna Maria Krótki

  2016-12-01

  Full Text Available From the history of the lexemes gzić się, grzać się, parzyć się, bzykać się The present article undertakes a semasiological analysis of four Polish vulgarisms associated with sexual intercourse: gzić się, grzać się, parzyć się, bzykać się. Taking is the point of departure their etymology, it investigates the changes in the meanings of these units. It was discovered that initially the analysed lexemes communicated a very wide range of content, far from their contemporary semantic structure. Successively, some of their senses were rearranged, causing these units to become attributed to animal copulation and later to human sexual intercourse. However, it was until the mid-20th century that the analysed verbs have come to play the role of vulgarisms.   Z historii leksemów: gzić się, grzać się, parzyć się, bzykać się W artykule poddano analizie semazjologicznej cztery polskie wulgaryzmy wiązane ze stosunkiem seksualnym, tj.: gzić się, grzać się, parzyć się i bzykać się. Wychodząc od etymologii, badano zmiany w znaczeniach tych jednostek. Okazało się, że analizowane leksemy początkowo posiadały bardzo szerokie treści, dalekie ich współczesnej strukturze semantycznej. Sukcesywnie dochodziło jednak do przeszeregowania niektórych sensów, na skutek czego badane jednostki wpierw zaczęto odnosić do zwierzęcej kopulacji, natomiast nieco później do ludzkiego współżycia. Rolę wulgaryzmów analizowane czasowniki zaczęły odgrywać jednak dopiero w połowie XX wieku.

 9. Ropień tkanek miękkich podudzia wywołany przez Salmonella sp. u pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem stawów leczonej adalimumabem

  Magdalena Marek

  2011-04-01

  Full Text Available Stosowanie leków biologicznych, do których zalicza się m.in. przeciwciałaprzeciwko czynnikowi martwicy nowotworów α, może byćzwiązane ze zwiększoną zapadalnością na zakażenia o etiologiibakteryjnej, wirusowej czy grzybiczej.Supresja układu odpornościowego czasami zmienia typowy przebiegkliniczny infekcji w porównaniu z przebiegiem u osób immunokompetentnych.Obserwuje się tendencję do uogólnienia zakażeniai/lub nietypowego, skąpoobjawowego przebiegu.Przedstawiono przypadek 60-letniej kobiety chorej na reumatoidalnezapalenie stawów o agresywnym przebiegu od ok. 12 lat,obciążonej wieloletnią cukrzycą typu 2, leczonej adalimumabem,metotreksatem i prednizonem, przyjętej do szpitala z powodubolesnej zmiany o charakterze naciekowo-zapalnym na bocznejpowierzchni prawego podudzia. Przeprowadzona diagnostykadoprowadziła do rozpoznania ropnia tkanek miękkich prawegopodudzia o etiologii Salmonella sp. (ryc. 1, 2.Etiologia została potwierdzona badaniem bakteriologicznymwydzieliny uzyskanej po chirurgicznym nacięciu ropnia. Zastosowanoantybiotykoterapię zgodną z antybiogramem oraz leczeniemiejscowe (miejscowo działające leki odkażające i regularnawy mia na sączków, uzyskując bardzo dobry efekt kliniczny (ryc. 3.W cza sie diagnostyki i leczenia odstawiono metotreksat i adali -mumab.Powstanie ropnia było prawdopodobnie poprzedzone skąpoobjawowym,ograniczonym jedynie do stanów gorączkowych, zakażeniemSalmonella i bakteriemią. Należy również wziąć pod uwagęmożliwość nosicielstwa i reaktywacji zakażenia w wyniku stosowanychleków immunosupresyjnych. Z powodu wciąż rosnącej liczby chorych stosujących leki biologicznewarto zwrócić uwagę na to, że zakażenia w tej grupie chorychmogą mieć bardzo nietypowy przebieg oraz etiologię.Decyzja o ponownym stosowaniu leku z grupy leków modyfikującychprzebieg choroby, ewentualnie o ponownej kwalifikacji doleczenia biologicznego, będzie podjęta po zako

 10. Charakterystyka tworzyw ceramicznych otrzymanych z udziałem zużytych mas odlewniczych ze spoiwem organicznym

  Z. Pytel

  2012-12-01

  Full Text Available Referat zawiera wyniki badań tworzyw ceramicznych otrzymanych z mas plastycznych, w których składnikiem przeznaczonym doschudzania surowca ilastego były zużyte masy odlewnicze. Wprawdzie masy te pochodziły z różnych odlewni, to jednak wspólną ichcechą był rodzaj spoiwa wykorzystywanego do ich przygotowania. Spoiwa te należały do grupy spoiw organicznych, opartych nażywicach furanowych lub fenolowo-formaldehydowych. Ze względu na potencjalną możliwość emisji do atmosfery szkodliwychsubstancji gazowych w postaci wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA, mogących się uwalniać w warunkachwysokich temperatur charakterystycznych dla procesu wypalania wyrobów ceramicznych, podjęte badania stanowią próbę utylizacjijednego z najbardziej niebezpiecznych rodzajów zużytych mas odlewniczych.Koncepcja badań przewiduje otrzymanie zasadniczo dwóch rodzajów tworzyw ceramicznych. Pierwszy rodzaj stanowi tworzyworeferencyjne otrzymane z masy ceramicznej, w której rolę dodatku schudzającego surowiec ilasty spełnia tradycyjny dodatek w postacipiasku kwarcowego pochodzenia naturalnego. Drugi rodzaj stanowią tworzywa eksperymentalne otrzymywane również z masceramicznych, lecz w tym przypadku dodatkiem schudzającym był materiał krzemionkowy otrzymany w wyniku odpowiedniegoprzetworzenia zużytych mas odlewniczych zawierających pozostałości spoiw organicznych, wprowadzany w ekwiwalentnej ilościw stosunku do piasku kwarcowego. Ocenę przydatności tego rodzaju surowca wtórnego we wspomnianym kierunku utylizacji,przeprowadzono w oparciu o wynik analizy porównawczej obu rodzajów tworzyw, obejmującej swym zakresem ich podstawowe cechyużytkowe oraz wybrane elementy mikrostruktury. Uzyskane wyniki badań świadczą o braku negatywnego oddziaływania na środowiskonaturalne związane z potencjalną możliwością emisji WWA w trakcie produkcji tworzyw ceramicznych z udziałem zużytych masodlewniczych zawieraj

 11. Nieadekwatna tachykardia zatokowa – obraz kliniczny i możliwe podłoże psychogenne

  Paweł Rasmus

  2014-12-01

  Full Text Available Wielowymiarowe zależności między psychologią, psychiatrią a kardiologią mają coraz większe znaczenie w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów oddziałów kardiochirurgicznych i elektrokardiologicznych oraz rehabilitacji kardiologicznej. Objawy związane z arytmią serca tworzą często bardzo złożony obraz, przez co stanowią istotny problem kliniczny. Nieprawidłowo zaplanowana diagnostyka może znacząco opóźnić właściwe rozpoznanie i wdrożenie leczenia. Nieadekwatna tachykardia zatokowa należy do zespołów z grupy zaburzeń regulacji autonomicznej. Skomplikowany obraz kliniczny i mnogość objawów sprawiają, że pacjenci – niekiedy przez wiele lat – mają poczucie poważnej choroby somatycznej, która istotnie obniża jakość życia. Wczesne rozpoznanie może ograniczyć dalsze, często zbędne badania, a także przywrócić pełną sprawność fizyczną i poczucie zdrowia. Jak wiadomo, czynniki psychologiczne i społeczne wpływają na większość chorób kardiologicznych; istnieje korelacja między stresującymi wydarzeniami a zaostrzeniem chorób serca. Innym istotnym problemem jest potrzeba wczesnego rozpoznawania i leczenia zaburzeń psychicznych współistniejących z kardiologicznymi – ze względu na częstość ich występowania oraz wpływ na jakość życia chorych. Mowa tu przede wszystkim o schorzeniach związanych z zaburzeniami rytmu serca. Odpowiednia diagnoza kardiologa i psychologa, a nierzadko również skorzystanie z konsultacji psychiatrycznej mogą zapobiec wzrostowi ryzyka pogorszenia zdrowia somatycznego i psychicznego pacjenta.

 12. Diagnoza zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi u dzieci w wieku przedszkolnym

  Anna Orylska

  2011-06-01

  Full Text Available Choć rozpowszechnienie ADHD w populacji dzieci w wieku przedszkolnym wynosi około 4,9%, proces diagnostyczny w tym wieku jest trudny, gdyż kryteria diagnostyczne odzwierciedlają raczej obraz kliniczny zaburzenia w wieku szkolnym. Wciąż relatywnie mało prac poświęca się temu tematowi, mimo że wczesne rozpoznanie ADHD i interwencje terapeutyczne mogą zapobiec krótko- i długoterminowym następstwom tego zaburzenia. Trudności diagnostyczne w wieku przedszkolnym są związane z dynamicznym rozwojem dziecka, jego nabywanymi umiejętnościami społecznymi, behawioralnymi oraz poznawczymi. ADHD może być rozpoznane u dzieci w wieku przedszkolnym na podstawie szczegółowego wywiadu rozwojowego, rodzinnego, wywiadu klinicznego w kierunku objawów ADHD oraz wywiadu opartego na kryteriach diagnostycznych wg ICD-10 i DSM-IV-TR, dostosowanego do okresu rozwojowego. Niezbędnym krokiem diagnostycznym ADHD jest przeprowadzenie diagnozy różnicowej. W artykule podkreślono wagę narzędzi uzupełniających, m.in. kwestionariusza Conners Early Chilchood (CEC, przeznaczonego do wczesnej identyfikacji problemów w sferze behawioralnej, społecznej i emocjonalnej u dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Miary CEC dotyczą 2 obszarów – zachowania oraz aspektów rozwojowych. Innym narzędziem jest Behavior Rating Inventory of Executive Function – Preschool (BRIEF-P, przeznaczony do oceny funkcji wykonawczych u dzieci w wieku od 2 do 5 lat. Artykuł jest próbą wyjaśnienia trudności napotykanych w diagnozowaniu ADHD u dzieci w wieku przedszkolnym oraz zwraca uwagę na złożoność procesu diagnostycznego z użyciem wybranych kwestionariuszy przeznaczonych do oceny małych dzieci.

 13. ZASTOSOWANIE SIECI NEURONOWYCH TYPU HOPFIELDA W DIAGNOSTYCE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

  Marcin STANIEK

  2016-07-01

  Full Text Available Artykuł dotyczy zagadnień diagnostyki nawierzchni drogowych z wykorzystaniem metod przetwarzania obrazów cyfrowych wspomaganych zastosowaniem sieci neuronowej typu Hopfielda w procesie wzajemnego dopasowania pikseli pary obrazów nawierzchni drogi. Para obrazów rejestrowana z wykorzystaniem stereowizyjnego mobilnego stanowiska pomiarowego, opracowanego przez autora, definiowana jest jako stereo-obraz drogi. W artykule opisano ograniczenia rozwiązań stereowizyjnych oraz przedstawiono problem niejednoznaczności dopasowania dla obszarów o jednakowej intensywności. Określono problem obiektów przesłaniających się w polu widzenia kamer, zidentyfikowano ograniczenia ciągłości wynikające z nagłej zmiany funkcji intensywności obrazów, oraz zwrócono uwagę na typowe ograniczenia związane z przetwarzaniem i rozpoznawaniem obrazów cyfrowych. Podczas implementacji sieci neuronowej zdefiniowano kryteria, których minimalizacja jako składowych funkcji energii pozwoliła na uzyskanie optymalnego dopasowania pikseli stereo-obrazów, tym samym właściwego odwzorowania nawierzchni drogowej. Do rozwiązania zadania optymalizacji wielokryterialnej zaproponowano kryteria maksymalizacji i jednoznaczności dopasowania pikseli oraz kolejności przyporządkowania sekwencji pikseli w obu stereo-obrazach, a także kryterium ciągłości mapy dysparycji. Opis matematyczny składowych energii sieci neuronowej określono w artykule. Ocenę zastosowania sieci neuronowej zdefiniowano jako różnicę pomiędzy pomiarami głębi z wykorzystaniem sieci neuronowej oraz bez jej zastosowania. Do oceny zaproponowanego rozwiązania przeprowadzono pomiary z wykorzystaniem mobilnego stanowiska stereowizyjnego, które porównano z pomiarami statycznymi z wykorzystaniem skanowania laserowego w zdefiniowanych przekrojach pomiarowych drogi. Zastosowana sieć neuronowa typu Hopfielda pozwoliła na zwiększenie liczby pikseli poprawnie przypisanych w

 14. The Problem of Form in Objects under Redevelopment (On the Basis of Bytom Market Square Redevelopment Design) / Problem Formy W Obiektach Przebudowywanych (Na Przykładzie Projektu Realizacyjnego Przebudowy Bytomskiego Rynku)

  Maryńczuk, Paweł

  2015-03-01

  The author believes that if a designer has performed many design or research works entailing solutions to various problems, it is recommendable to consider and become aware of previously used methods whose application might have been unwitting or instinctive. The outcome of such reflection can be worth describing and recording in order to formulate a set of guidelines useful in the future. Such methods, being intuitive in nature, are often tied to the designer's subconsciousness, thus are rarely expressed in a clear manner. By using own methods a designer can prove that space should be composed in a given way in order to address specific needs and defined objectives. All this is aimed at preventing accidental formation of space. An example of reasoning serving the aforementioned purpose can be found in a method referred to as CQC or Composition Quality Control, the application of which facilitates intentional shaping of an architectural piece of work. Autor uważa uważa, że jeśli projektant ma za sobą wiele prac projektowych lub też prac badawczych, które połączone były z rozwiązywaniem różnych problemów, to warto zastanowić się i uświadomić sobie sposoby, które dotychczas - może nieświadomie lub odruchowo - były stosowane. Wynik refleksji warto opisać i zapisać po to, żeby ująć go w układ wskazań na przyszłość. Metody te, mając charakter intuicyjny, często związane są z podświadomością projektanta, w związku z tym rzadko można spotkać je jako wyrażone w sposób wyraźny. Stosując metody własne można dowieść, że przestrzeń winna być komponowana tak, a nie inaczej dla określonych potrzeb i wytyczonych celów tak, aby jej forma nie była przypadkowa. Przykładem takiego rozumowania jest przyjeta metoda KJK, której zastosowanie pomaga w swiadomym kształtowaniu dzieła architektonicznego.

 15. Od Ostroroga do „Pszczelnictwa Współczesnego” – zarys wielkopolskiego piśmiennictwa pszczelniczego

  Roman Tomaszewski

  2013-01-01

  Full Text Available Początki wielkopolskiego piśmiennictwa pszczelniczego związane są z działalnością Jana Ostroroga i pierwszą polską książką pszczelarską, Nauką koło pasiek, wydaną w 1614 roku. Prawdziwie bujny rozwój oświaty pszczelarskiej, w tym literatury, rozpoczyna się jednak dopiero od połowy XIX wieku. Pierwszym wielkopolskim czasopismem dla hodowców pszczół był wychodzący od 1880 roku „Pszczelarz”. Wcześniej chcący pisać o tej gałęzi gospodarki umieszczali swe publikacje na łamach różnych czasopism, często dalekich swą tematyką od zagadnień gospodarstwa wiejskiego. Biorąc pod uwagę bogactwo poruszonego tematu, a przy tym objętość jednego artykułu, starano się w nim przedstawić ważniejsze dzieła książkowe i czasopisma, a jednocześnie w miarę możliwości ludzi, którzy często prócz związków z pszczelarstwem zapisali się dzięki swej różnorodnej działalności na kartach historii regionu. Szczególną uwagę zwrócono na czasopisma dziedzinowe, których liczba i jakość pozwalają stwierdzić, że Wielkopolska miała duży wkład w rozwój tego działu czasopiśmiennictwa w skali krajowej. Literatura pszczelarska nie rozwijała się w pustce politycznej, gospodarczej czy kulturowej. Dlatego przedstawiony został też rozwój organizacji pszczelarskich i innych niż piśmienne metod przekazu wiedzy teoretycznej i praktycznej.

 16. Selection of Most Proper Blasting Pattern in Mines Using Linear Assignment Method: Sungun Copper Mine / Wybór Najodpowiedniejszego Schematu Prowadzenia Prac Strzałowych W Kopalni Miedzi Sungun Z Użyciem Metody Przyporządkowania Liniowego

  Yari, Mojtaba; Bagherpour, Raheb; Jamali, Saeed; Asadi, Fatemeh

  2015-03-01

  One of the most important operations in mining is blasting. Improper design of blasting pattern will cause technical and safety problems. Considering impact of results of blasting on next steps of mining, correct pattern selection needs a great cautiousness. In selecting of blasting pattern, technical, economical and safety aspects should be considered. Thus, most appropriate pattern selection can be defined as a Multi Attribute Decision Making (MADM) problem. Linear assignment method is one of the very applicable methods in decision making problems. In this paper, this method was used for the first time to evaluate blasting patterns in mine. In this ranking, safety and technical parameters have been considered to evaluate blasting patterns. Finally, blasting pattern with burden of 3.5 m, spacing of 4.5 m, stemming of 3.8 m and hole length of 12.1 m has been presented as the most suitable pattern obtained from linear assignment model for Sungun Copper Mine. Jedną z najpoważniejszych operacji wykonywanych w ramach prac wydobywczych są prace strzałowe. Niewłaściwe rozplanowanie prac powoduje problemy techniczne i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa. Z uwagi na potencjalne skutki prac strzałowych i ich wpływ na kolejne etapy procesu wydobycia, właściwe rozplanowanie tych prac wymaga wielkiej uwagi i uwzględnienia kwestii technicznych, ekonomicznych a także bezpieczeństwa pracy. Dlatego też wybór najodpowiedniejszego schematu prowadzenia prac strzałowych zdefiniować można jako wieloatrybutowy problem decyzyjny (MADM - Multi Attribute Decision Making). Metoda przyporządkowania liniowego jest jedną z metod mających zastosowanie w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych. W obecnej pracy metoda ta wykorzystana została po raz pierwszy do oceny schematów prowadzenia prac strzałowych w kopalni, w procedurze uwzględniono parametry techniczne oraz parametry związane z bezpieczeństwem. Zaprezentowano wybrany przy pomocy metody najkorzystniejszy

 17. Economics of Distance and Online Learning Theory, Practice and Research

  reviewed by TOJDE

  2009-10-01

  Full Text Available Economics of Distance and Online LearningTheory, Practice and ResearchBy William Bramble & Santosh PandaPrice: $125.00ISBN: 978-0-415-96388-6, Binding: Hardback, Publishedby: Routledge, New York, Publication Date: March 2008, Pages: 312TOJDEABOUT THE BOOKThis book provides a comprehensive overview of theorganizational models of distance and online learning froman international perspective and from the point of view ofeconomic planning, costing and management decisionmaking.The book points to directions for the further research anddevelopment in this area, and will promote furtherunderstanding and critical reflection on the part ofadministrators, practitioners and researchers of distanceeducation.The experiences and perspectives in distance education inthe US are balanced with those in other areas of the world.Table of ContentsPrefaceSECTION ONE: INTRODUCTIONChapter 1: Organizational and Cost Structures for Distanceand Online Learning, William J. Bramble and Santosh PandaSECTION TWO: PLANNING AND MANAGEMENTChapter 2: Changing Distance Education andChanging Organizational Issues, D. Randy Garrison and Heather KanukaChapter 3: Online Learning and the University, Chris Curran217Chapter 4: Virtual Schooling and Basic Education, Thomas ClarkChapter 5: Historical Perspectives on Distance Education in the United States, Paul J.Edelson and Von PittmanSECTION THREE: FUNDINGChapter 6: Funding of Distance and Online Learning in the United States, Mark J. Smithand William J. BrambleChapter 7: Funding Distance Education: A Regional Perspective, Santosh Panda andAshok GabaSECTION FOUR: COST STRUCTURES AND MODELSChapter 8: Costs and Quality of Online Learning, Alistair InglisChapter 9: Costing Virtual University Education, Insung JungChapter 10: Cost-Benefit of Student Retention Policies and Practices, Ormond SimpsonSECTION FIVE: DISTANCE TRAININGChapter 11: Cost Benefit of Online Learning, Zane Berge and Charlotte DonaldsonChapter 12: Transforming Workplace

 18. Flexibility in Management of Modernization in Construction - Electrical Works/ Elastyczność W Zarządzaniu Modernizacją Obiektów Budowlanych Na Przykładzie Robót Elektrycznych

  Nowotarski Piotr

  2015-06-01

  Full Text Available Artykuł prezentuje możliwość zastosowania elastyczności w modernizacjach istniejących obiektów budowlanych na przykładzie instalacji oświetleniowej. Elastyczność jest rozumiana w tym przypadku jako umiejętne dostosowanie się do zmian w dynamicznie zmieniającym się środowisku. Istotą podejścia elastycznego jest podejmowanie odpowiednich decyzji w odpowiednim czasie opartych na monitoringu środowiska i procesu w toku. Prezentowane studium przypadku modernizacji instalacji elektrycznej w budownictwie wielorodzinnym w częściach wspólnych obiektu (korytarze, klatki schodowe, hala garażowa opiera się na wymianie i modernizacji tylko tych punktów, które w danym momencie ulegają awarii. Prosta analiza oby typów modernizacji opiera się na porównaniu kosztów, natomiast trzeba zaznaczyć, że możliwe są także inne kryteria (środowiskowe, konfliktu społecznego, itp., które będą przedmiotem kolejnych publikacji. Zastąpienie tradycyjnych żarówek rozwiązaniami opartymi na technologii LED z zastosowaniem czujników ruchu może prowadzić do znacznych oszczędności, ale może też oznaczać obniżenie komfortu dla użytkowników (np. dla osób starszych, którym jeden cykl działania oświetlenia nie jest wystarczający do pokonania całej drogi na korytarzu. Osiągnięcie kompromisu w tego typu konfliktach interesów może być rozwiązane za pomocą podejścia elastycznego i zwinnego.

 19. Experimental Study on Steel Tank Model Using Shaking Table/ Badania Eksperymentalne Modelu Zbiornika Stalowego Na Stole Sejsmicznym

  Burkacki Daniel

  2014-09-01

  Full Text Available Stalowe zbiorniki walcowe są bardzo popularnymi konstrukcjami używanymi do magazynowania produktów przemysłu chemicznego i naftowego. Ich bezpieczeństwo i niezawodność są kluczowe, ponieważ każde uszkodzenie może nieść za sobą bardzo poważne konsekwencje. Trzęsienia ziemi są najbardziej niebezpiecznymi, a zarazem najbardziej nieprzewidywalnymi obciążeniami dynamicznymi, które mogą oddziaływać na tego typu konstrukcje. Z drugiej strony ruchy podłoża związane ze wstrząsami górniczymi są uważane za mniej groźne z powodu osiągania niższych poziomów wartości przyspieszeń. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań eksperymentalnych, które przeprowadzono na wykonanym w skali modelu rzeczywistego zbiornika zlokalizowanego na terenie Polski. Badania wykonano przy użyciu stołu sejsmicznego. Zakres badań obejmował testy harmoniczne właściwości dynamicznych oraz zachowanie się stalowego zbiornika walcowego podczas trzęsień ziemi oraz wstrząsów górniczych dla różnych poziomów wypełnienia cieczą. Wyniki badań pokazują, że produkt magazynowany może mieć znaczący wpływ na wartości parametrów dynamicznych oraz potwierdzają, iż poziom wypełnienia cieczą jest istotny w analizie konstrukcji. Porównanie odpowiedzi podczas trzęsień ziemi oraz wstrząsów górniczych wskazuje, iż to drugie wymuszenie może być w niektórych przypadkach bardziej niekorzystne.

 20. Homofobia w polskiej kulturze wizualnej jako „nieodkryta” reakcja na przemiany norm seksualnych w Polsce po 1989 roku

  Paweł Knut

  2017-06-01

  Full Text Available Homophobia in Polish visual culture  as an “undiscovered” response to the transformation  of sexual norms in Poland after 1989 This article discusses the basic characteristics of various artistic practices aimed at stigmatizing nonheterosexuality that occurred in Poland after 1989 in response to a transformation of sexual norms and the rising emancipation of LGBT people. The form and content of selected practices is discussed in detail. Furthermore, the article argues that these practices can be classified as a form of so-called New National Art and signals the maladjustment of the language used by Polish art critique, which foreignizes and pathologizes this kind of art. The author also touches on the phenomenon of deliberate “not discovering” of these practices by national art institutions. Finally, he shows why the absence of artistic practices focused on exclusion and stigmatization of LGBT people seems to be beneficial for both major Polish art institutions and the “excluded” artists.    Homofobia w polskiej kulturze wizualnej jako „nieodkryta” reakcja na przemiany norm seksualnych w Polsce po 1989 roku Artykuł omawia podstawowe cechy praktyk artystycznych piętnujących nieheteroseksualność, które wystąpiły w Polsce po 1989 roku na skutek przemian norm seksualnych i zapoczątkowania procesu emancypacji osób LGBT. Charakteryzuje formy, jakie ta twórczość przyjmuje oraz treści, jakie wyraża. Wskazuje również na zasadność zaklasyfikowania tego rodzaju twórczości jako odmiany tzw. Nowej Sztuki Narodowej. Sygnalizuje problemy związane z używanym przez polską krytykę sztuki języka, który egzotyzuje i patologizuje tego rodzaju twórczość. Odnosi się również do zjawiska zamierzonego „nieodkrywania” tych praktyk artystycznych przez krajowe instytucje sztuki. Wreszcie, wskazuje dlaczego ta celowa nieobecność praktyki artystycznej nakierowanej na wykluczanie i piętnowanie osób LGBT wydaje si

 1. Changes in flood risk impacted by river training – case study of piedmont section of the Vistula river

  Łajczak Adam

  2014-12-01

  Full Text Available Zmiany w zagrożeniu powodziowych powodowane przez regulację rzeki na przykładzie przedgórskiego odcinka Wisły. W pracy zanalizowano główne problemy związane z zagrożeniem powodziowym w dolinie przedgórskiego odcinka Wisły (południowa Polska. Ten odcinek rzeki podlega pracom regulacyjnym od połowy XIX wieku. Omówiono wiele problemów wpisujących się w główny nurt dyskusji na temat efektywności stosowanych metod regulacji rzek. Główną uwagę zwrócono na: (1 aktualny stan zagrożenia powodziowego, (2 wielkość odpływu rzeki, (3 zmiany w zagrożeniu powodziowym od początku prac regulacyjnych z uwzględnieniem zmian w geometrii koryta i zmian w wielkości odpływu rzeki odzwierciedlających efekty prac regulacyjnych. Za główną cechę hydrologiczną badanego odcinka Wisły należy uznać znaczny od zapoczątkowania prac regulacyjnych wzrost wielkości przepływu pełnokorytowego, który trwa nadal. Oznacza to, że zmniejsza się ilość wody w rzece, która podczas stanów wyższych od stanu pełnokorytowego może zatapiać strefę międzywala. Tą uwagę uznano za podstawę analizy zmian w zagrożeniu powodziowym w przedgórskim odcinku Wisły. Ocenę tych zmian w badanym odcinku rzeki nie można jednak uznać za jednoznaczną, gdyż niektóre zmiany w warunkach odpływu przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka powodzi, podczas gdy inne są odpowiedzialne za jego zwiększenie. W pracy wykorzystano dane z ponad 100-letniego okresu udostępnione przez Państwową Służbę Hydrologiczną, uwzględniono również mapy opublikowane w dużej skali w ostatnich 230 latach, a także wyniki badań terenowych autora.

 2. Growth hormone therapy in a girl with Turner syndrome and diabetes type 1 - case report.

  Obara-Moszynska, Monika; Banaszak, Magdalena; Niedziela, Marek

  2015-01-01

  Wstęp. Badania wskazują na złożoną etiologię nieprawidłowego metabolizmu węglowodanów w zespole Turnera (ZT). W związku z tymi zaburzeniami leczenie rekombinowanym hormonem wzrostu (rGH ) w ZT może być związane z powikłaniami, szczególnie że hormon wzrostu ma działanie diabetogenne. Opis przypadku. Wywiad okołoporodowy jest nieznany (pacjent adoptowany w wieku 4 lat). W wieku 11 lat ze względu na typowy fenotyp rozpoznano ZT. Kariotyp: 45,X[43]/46,X,i(X)(q10)[7]. W tym samym wieku rozpoznano cukrzycę insulinozależną na podstawie wyników laboratoryjnych. Rozpoczęto konwencjonalną insulinoterapię. W trakcie hospitalizacji, w wieku 12 lat, wzrost wynosił 123,5 cm (- 4,4 SD), W tym samym wieku rozpoczęto leczenie rGH w dawce 0,045 mg/kg mc/dobę. Po 3 miesiącach tempo wzrastania zwiększyło się do 8,2 cm/rok. W wieku 13 lat zainicjowano terapię preparatem 17β-estradiolu. Po upływie 3 lat i 4 miesięcy leczenie rGH przerwano z powodu niskiego tempa wzrastania. Wzrost dziewczynki wynosił 140 cm (-4SD). Dwa lata po zakończeniu leczenia rGH wzrost wynosił 141,2 cm. Po zakończeniu leczenia rGH zapotrzebowanie dzienne na insulinę zmniejszyło się z 50–60 jm./dobę do 38–44 jm./dobę. Wnioski. Decyzja włączenia terapii rGH w ZTz cukrzycą jest z pewnością trudna. W momencie rozpoczęcia lecze­nia rGH klinicysta musi mieć na uwadze ryzyko powikłań metabolicznych, ale także świadomość, że daje pacjen­towi szansę na poprawę wzrostu końcowego. Z punktu widzenia prawidłowego rozwoju psychoemocjonalnego zmniejszenie deficytu wzrostu jest bardzo ważne.

 3. Leczenie schizofrenii elektrowstrząsami oraz lekami przeciwpsychotycznymi, łącznie z elektrowstrząsami

  Emilia Kołodziej‑Kowalska

  2011-12-01

  Full Text Available Elektrowstrząsy (EW były stosowane w leczeniu schizofrenii od czasu ich wynalezienia w 1938 roku. Wprowadzenie efektywnej farmakoterapii schizofrenii oraz zaburzeń nastroju doprowadziło do znacznego spadku ich wykonywania w latach 60. i 70. XX wieku. Stopniowe wykazanie ograniczeń skuteczności i występowanie objawów niepożądanych le‑ ków przeciwpsychotycznych doprowadziło w kolejnych dekadach do powrotu zainteresowania elektrowstrząsami jako metodą leczenia lekoopornej schizofrenii. Niestety, wskazania do zastosowania EW w schizofrenii i ich miejsce w algoryt‑ mach leczniczych są niejasne, głównie w związku z brakiem odpowiedniej jakości badań klinicznych. Kontrowersje zwią‑ zane z oceną efektywności EW w leczeniu schizofrenii, zwłaszcza opornej na farmakoterapię, znalazły odzwierciedlenie w różnicach w rekomendacjach wydawanych przez różne towarzystwa naukowe. Analiza danych z literatury (nieliczne badania randomizowane i otwarte, głównie badania retrospektywne i opisy kazuistyczne wykazuje, że strategia polegająca na leczeniu skojarzonym lekami przeciwpsychotycznymi i elektrowstrząsami jest efektywniejsza od każdej z tych metod z osobna. Badania sugerują także, że połączenie EW i klozapiny jest raczej bezpieczne i skuteczne; doniesienia oceniające połączenie z nowymi LPP drugiej generacji są nieliczne. Identyfikowano różne czynniki predykcyjne poprawy po leczeniu skojarzonym EW i LPP. Częsta jest konkluzja, że elektrowstrząsy w połączeniu z lekami przeciwpsychotyczny‑ mi mogą być rozważane jako opcja terapeutyczna u pacjentów, u których farmakoterapia wykazuje ograniczoną skutecz‑ ność. Profil objawów ubocznych terapii skojarzonej nie różni się od samych zabiegów EW, jest ona bezpieczna i dobrze tolerowana.

 4. Framing the Holocaust in popular knowledge: 3 articles about the Holocaust in English, Hebrew and Polish Wikipedia

  Daniel Wolniewicz-Slomka

  2016-12-01

  Full Text Available Framing the Holocaust in popular knowledge: 3 articles about the Holocaust in English, Hebrew and Polish Wikipedia The goal of this article is to examine how different events and phenomena related to the Second World War and the Holocaust are framed via Wikipedia articles written in Polish, Hebrew and English. Departing from the pillars of the theory of framing in mass media, the article conducts a content analysis of three articles, in three different languages. The articles under analysis are the following: “Auschwitz-Birkenau Camp”, “The Pogrom in Jedwabne”, and “Righteous Among the Nations”. The analysis will use the four roles of frames as categories, determined by Entman: definition of the problem/phenomenon, causal interpretation, moral evaluation, and treatment recommendation. Analyzing how the articles fulfill each of the roles in the different languages, the research hypothesis is that the framing of the phenomena will differ between the versions, and each version will follow pillars of the collective memory of the Holocaust in its respective country. Findings, however, are not in complete compliance with this hypothesis.   Kształtowanie popularnej wiedzy o Holocauście na przykładzie trzech artykułów z polskiej, hebrajskiej i angielskiej Wikipedii Celem artykułu jest zbadanie, jak przedstawiane są wybrane wydarzenia i zjawiska, związane z historią II wojny światowej oraz Holokaustem, w internetowej encyklopedii „Wikipedia” w różnych językach. Prezentowana analiza treści opiera się na teorii framingu w mass mediach i obejmuje trzy artykuły: „Auschwitz-Birkenau”, „Pogrom w Jedwabnem” oraz „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, opublikowane w językach polskim, angielskim oraz hebrajskim. W analizie wykorzystano cztery role „ram” (frames, sformułowane przez Entmana: definicja problemu/zjawiska, interpretacja przyczyn, ewaluacja moralna oraz propozycja rozwiązań. Autor, badając to, jak

 5. Predicted small catchment responses to heavy rainfalls with SEGMO and two sets of model parameters

  Krajewski Adam

  2014-10-01

  Full Text Available Przewidywane reakcje zlewni rzecznej na wysokie opady przy wykorzystaniu modelu SEGMO z dwoma zbiorami parametrów. Powodzie powodują straty społeczne, środowiskowe oraz ekonomiczne. Ryzyko związane z wystąpieniem powodzi wzrasta wraz z obserwowanymi zmianami klimatu i dotyczy coraz szerszego kręgu mieszkańców globu. W związku z tym, politycy, planiści i projektanci potrzebują informacji o skali zjawiska, które może wystąpić. Informacja ta musi być jednocześnie jak najbardziej wiarygodna. W zlewniach obserwowanych hydrologicznie istnieje możliwość zastosowania metod statystycznych w celu oszacowania przepływów maksymalnych prawdopodobnych. Alternatywą w małych zlewniach, gdzie zwykle brak wieloletnich danych pomiarowych, a które są również bardziej podatne na zmiany wpływające na ich reakcje, jest stosowanie modeli opad - - odpływ. W pracy przedstawiono zastosowanie modelu SEGMO do wyznaczenia reakcji rolniczo- leśnej zlewni Jeungpyeong, o powierzchni około 134 km2, położonej w centralnej części Korei Południowej na opad prawdopodobny o p = 1% i różnym czasie trwania. Obliczenia wykonano w dwóch wariantach, określając parametry modelu: (1 na podstawie charakterystyki zlewni (jak dla zlewni nieobserwowanej oraz (2 na podstawie pomiarów opad-odpływ. Przeprowadzone badania potwierdziły użyteczność modelu do symulacji reakcji zlewni na opady maksymalne, wysoką zgodność parametru CN wyznaczania opadu efektywnego, ustalonego jako wartość tablicową z wartości z danych pomiarowych, oraz dobrą zgodność wyników (maksymalnych przepływów uzyskanych z zastosowania dwóch ww. sposobów ustalenia parametrów modelu. Wskazano na istotne elementy dalszych badań

 6. Underground Lead-Zinc Mine Production Planning Using Fuzzy Stochastic Inventory Policy / Planowanie Wydobycia Cynku I Ołowiu W Kopalniach Podziemnych Z Wykorzystaniem Podejścia Stochastycznego Z Elementami Logiki Rozmytej Do Określania Niezbędnego Poziomu Zapasów

  Gligoric, Zoran; Beljic, Cedomir; Gluscevic, Branko; Cvijovic, Cedomir

  2015-03-01

  Methodology for long-term underground lead-zinc mine planning based on fuzzy inventory theory is presented in this paper. We developed a fuzzy stochastic model of inventory control problem for planning lead-zinc ore production under uncertainty. The final purpose of this article is to find the optimal quantity of mined ore that should be stockpiled, in order to enable "feeding" of mineral processing plant in cases when the production in underground mine is interrupted, by using Possibilistic mean value of fuzzy number for defuzzing the fuzzy total annual inventory costs, and by using Extension of the Lagrangean method for solving inequality constrain problem. The different types of costs involved in mined ore inventory problems affect the efficiency of production scheduling. Dynamic nature of lead and zinc metal price is described by Ornstein-Uhlenbeck stochastic mean reverting process. The model is illustrated with a numerical example. W pracy przedstawiono metodologię długoterminowego wydobycia cynku i ołowiu w kopalniach podziemnych z wykorzystaniem podejścia stochastycznego z elementami logiki rozmytej do określania wymaganego poziomu zapasów. Opracowaliśmy model stochastyczny z wykorzystaniem elementów logiki rozmytej do kontroli zapasów w planowaniu wydobycia cynku i ołowiu w warunkach niepewności. Celem końcowym pracy jest określenie optymalnej ilości wydobywanej rudy, którą należy zachować jako zapas tak aby zapewnić odpowiednie jej dostawy do zakładu przeróbczego nawet w przypadku przerwania wydobycia w kopalni podziemnej, opierając się na posybilistycznej wartości średniej liczby rozmytej i wyostrzeniu całkowitych rocznych kosztów zapasów. Wykorzystano także rozszerzenie metody Lagrange'a do rozwiązywania problemu więzów w nierówności. Różnorakie koszty związane ze składowaniem zapasów wydobywanej rudy mają wpływ na wydajność planowanej produkcji. Dynamiczne zmiany cen cynku i ołowiu zostały określone z

 7. Zanik korowy tylny – obraz kliniczny, diagnostyka różnicowa i postępowanie

  Anna Barczak

  2014-11-01

  Full Text Available Zanik korowy tylny (posterior cortical atrophy, PCA to rzadki zespół otępienny z dominującymi zaburzeniami percepcji wzrokowej i deficytem funkcji wzrokowo-przestrzennych. Charakteryzuje się wczesnym początkiem – zwykle przed 65. rokiem życia. Schorzenie to jest najczęściej uznawane za atypową postać choroby Alzheimera, określaną jako jej wariant wzrokowy. U pacjentów obserwuje się trudności z czytaniem, rozpoznawaniem twarzy, obiektów i otoczenia, problemy konstrukcyjne, niemożność jednoczesnego spostrzegania kilku obiektów i sięgania po przedmioty znajdujące się w zasięgu ręki. Wymienione deficyty prowadzą do – wcześniejszej niż u osób z chorobą Alzheimera – utraty samodzielności. Zaburzenia procesów poznawczych wynikają z dysfunkcji jednego lub dwóch głównych szlaków przetwarzających informacje wzrokowe w mózgu (grzbietowego, pozwalającego na lokalizację bodźca, bądź brzusznego, odpowiedzialnego za rozpoznanie bodźca, a następnie z zaniku kory płatów ciemieniowych i/lub potylicznych. Schorzeniu może towarzyszyć bardziej złożona symptomatologia neurologiczna i psychiatryczna. W pracy przedstawiono obraz kliniczny i kryteria diagnostyczne zaniku korowego tylnego, neuropsychologiczne metody użyteczne w procesie diagnozowania, główne problemy związane z różnicowaniem oraz możliwości oddziaływania farmakologicznego i niefarmakologicznego.

 8. Językowy obraz duszy w ekfrazach z przełomu XIX i XX wieku na podstawie wybranych wierszy Zofii Gordziałkowskiej

  Lucyna Bagińska

  2016-06-01

  . Wnioski z interpretacji wierszy zostały powiązane z symbolizmem jako nurtem artystycznym modernizmu i filozofią przełomu wieku XIX i XX.

 9. Miejsce pamięci – pomnik – anty-pomnik. Artystyczne strategie upamiętniania na terenie krakowskiego Podgórza

  Szymański, Wojciech

  2015-06-01

  Full Text Available Krakowska dzielnica Podgórze w ostatnich latach doczekała się w przestrzeni publicznej kilku realizacji,które odnoszą się do pamięci miejsca. Do monumentlanego, wzniesionego w latach sześćdziesiątych przez Witolda Cęckiewicza pomnika z terenu Obozu Płaszów dołączyły realizacje współczesne. Zwłaszcza Plac Bohaterów Getta i jego bezpośrednie sąsiedztwo stały się tematem dla artystów i projektantów, którzy wykonali tutaj realizacje związane dyskursywnie z paradygmatem anty-monumentalizmu i post-pamięci (Puryfikacja Mateusza Okońskiego, 10 metrów sześciennych zimowego powietrza Krakowa Łukasza Skąpskiego, aranżacja placu w formie krzeseł autorstwa pracowni Lewicki i Łatak. Realizacje te często postronnym widzom i przypadkowym przechodniom, a nawet mieszkańcom dzielnicy niewiele mówią o historii i wydarzeniach, które w zamyśle autorów mają upamiętniać. Czy, lokując się świadomie na granicy widzialnego, to jest na granicy tego, co postrzegane jest jako sztuka, prace te spełniają swoje kommemoratywne założenie? Czy nadmiar niewidzialnego zamieni się kiedyś w widzialne? Te pytania są punktem wyjścia nie tylko do przedstawienia wyżej wymienionych realizacji na tle analogicznych działań w sztuce współczesnej ostatnich dwóch dekad, lecz także do zarysowania szerszej refleksji o monumentalnym i anty-monumentalnym upamiętnianiu w sztuce po Zagładzie.

 10. Gastroesophageal junction adenocarcinoma displays abnormalities in homologous recombination and nucleotide excision repair

  Dewalt RI

  2014-02-01

  Full Text Available Robin I Dewalt,1 Kenneth A Kesler,2 Zane T Hammoud,3 LeeAnn Baldridge,4 Eyas M Hattab,4 Shadia I Jalal1,5 1Division of Hematology/Oncology, Department of Medicine, 2Cardiothoracic Division, Department of Surgery, Indiana University School of Medicine, Indianapolis, IN, USA; 3Henry Ford Hospital, Detroit, MI, USA; 4Department of Pathology and Laboratory Medicine, Indiana University School of Medicine, Indianapolis, IN, USA; 5Indiana University Melvin and Bren Simon Cancer Center, Indianapolis, IN, USA Objective: Esophageal adenocarcinoma (EAC continues to be a disease associated with high mortality. Among the factors leading to poor outcomes are innate resistance to currently available therapies, advanced stage at diagnosis, and complex biology. Platinum and ionizing radiation form the backbone of treatment for the majority of patients with EAC. Of the multiple processes involved in response to platinum chemotherapy or ionizing radiation, deoxyribonucleic acid (DNA repair has been a major player in cancer sensitivity to these agents. DNA repair defects have been described in various malignancies. The purpose of this study was to determine whether alterations in DNA repair are present in EAC compared with normal gastroesophageal tissues. Methods: We analyzed the expression of genes involved in homologous recombination (HR, nonhomologous end-joining, and nucleotide excision repair (NER pathways in 12 EAC tumor samples with their matched normal counterparts. These pathways were chosen because they are the main pathways involved in the repair of platinum- or ionizing-radiation-induced damage. In addition, abnormalities in these pathways have not been well characterized in EAC. Results: We identified increased expression of at least one HR gene in eight of the EAC tumor samples. Alterations in the expression of EME1, a structure-specific endonuclease involved in HR, were the most prevalent, with messenger (mRNA overexpression in six of the EAC samples

 11. The ​Fest-noz: a Way to Live Breton Culture

  Nicole Dołowy-Rybińska

  2015-06-01

  Full Text Available The Fest-noz: a Way to Live Breton Culture The history of the Breton language and culture of the XX and XXI century is narrated through the fest-noz phenomenon story. Fest-noz (‘night festival’ is a meeting where people dance in groups to live folk music accompaniment. Traditionally these festivals were organized in the small region of Central Brittany and were connected to important community occasions. This tradition was slowly disappearing in the 20’s and 30’s of the XXth century to die out after WW II when the Breton culture was depreciated and connected with the negative identity of the Bretons. Fest-noz was recreated and in 50’s and has become an invented tradition. In the 60’s with the social and cultural movements leading to the revalorization of the minority fest-noz became the symbol of a Breton ethnic revival. Today it is one of the most significant marks of Breton identification. Every year there are hundreds fest-noz organized all around Brittany, from small local celebrations to huge musical events. Participation in fest-noz is one of the ways of conscious creation of the Breton cultural identity.   Fest-noz: sposób na życie kulturą bretońską Fest-noz („nocna zabawa” to spotkanie, podczas którego ludzie tańczą wspólnie do muzyki bretońskiej. Tradycyjnie zabawy takie odbywały się na niewielkim obszarze Bretanii środkowej i związane były z ważnymi wydarzeniami wspólnot wiejskich (związanych z uprawą ziemi, ale i obchodami świąt religijnych czy prywatnych. Brała w nich udział cała społeczność okolicy, tańcząc w łańcuchach do improwizowanych pieśni typu kan ha discan („zawołanie i odpowiedź”. Tradycja ta powoli zamierała w latach 30. i 40. XX wieku, zaś po II wojnie światowej fest-noz nie odbywało się wcale. W latach 60. XX wieku fest-noz zostało w sposób celowy zrewitalizowane, by stać się symbolem bretońskiego odrodzenia etnicznego przełomu lat 60. i 70., buntu m

 12. Dlaczego edukacja domowa? Aksjologiczne uzasadnienia edukacji bez szkoły/ Why Home-Schooling? Axiological Justifications for an Education Outside of the School System

  ANNA MARIA KUCHARSKA

  2014-06-01

  Full Text Available Od lat 90. XX wieku Polacy na nowo odkrywają edukację domową. Kształcenie i wychowanie w rodzinie nie jest nową koncepcją – poprzedzało rozwój instytucjonalnie zorganizowanej edukacji, silnie związane było z klasą społeczną i jej potrzebami. Obecnie, choć raczej w nieuświadomiony sposób, część rodziców powraca do podobnego sposobu nauczania w środowisku rodzinnym, odchodząc jednocześnie od nauczania szkolnego ze wszystkimi jego wadami. Wzorce edukacji domowej to jednak częściej bardziej współczesne modele anglosaskie, gdzie taka forma uczenia formalnego ma wielu zwolenników. Idea edukacji domowej, jak również jej praktyczne formy realizacji są intensywnie wspierane przez sieć szkół chrześcijańskich współpracujących ze Stowarzyszeniem Edukacyjnym Integracja. Początkowo może wydawać się to paradoksem – szkoła,w dodatku niepubliczna, wspierająca nauczanie poza szkołą. Poparcie nauczania domowego spójne jest z rozumieniem dominującej roli rodziny w wychowaniu i kształceniu w szkołach chrześcijańskich. Przede wszystkim podkreślany jest pokoleniowy przekaz wartości chrześcijańskich oraz ukształtowanie na wczesnym etapie życia moralnści opartej na tych wartościach. Szkoy te realizują podobną wizję wychowania i stawiają na spójność oddziaływań wychowawczych ze środowiskiem rodzinnym i kościelnym, jednak uznają rodziców za najwyższy autorytet w dziedzinie wychowania i edukacji dzieci. Zgodnie z polskimi rozwiązaniami prawnymi, dyrektor szkoły musi wyrazić zgodę na prowadzenie tego rodzaju edukacji przez konkretnych rodziców, tym samym instytucje otwarte na taką współpracę, a wręcz do nich zachęcające, są dla rodziców ogromną pomocą. W swoim artykule chciałabym wspomnieć też o kontrowersjach wokół edukacjidomowej, zwią zanych z rozwojem społecznym dziecka, socjalizacją oraz hermetycznością środowiska wychowawczego, jednak przede wszystkim interesuje

 13. Contemporary Slavery and the Struggle for Self-Determination: The Case of the Guaraní People from the Bolivian Chaco

  Aleksandra Bergier

  2015-06-01

  sytuacji Indian Guaraní, a w szczególności zmianom i wyzwaniom, którym muszą stawić czoło w związku z uzyskaniem tytułów własności ziemi oraz częściową odbudową utraconego terytorium. Omówione zostały aktualne dane związane z walką o ponowne zdefiniowanie i odbudowanie kulturowej tożsamości tej grupy, jak również specyficzne elementy kulturowe, uważane za wartościowe przez społeczność Guaraní, w tym zarządzanie terytorialne, język ojczysty, prawo zwyczajowe oraz szerszy udział kobiet w strukturach decyzyjnych ruchu indiańskiego.

 14. Przyczyny oraz czynniki sprzyjające występowaniu zespołu wypalenia zawodowego wśród lekarzy zatrudnionych w publicznych sektorach opieki zdrowotnej

  Leszek Solecki

  2017-03-01

  Full Text Available Wstęp. Wypalenie zawodowe jest zjawiskiem wystę- pującym coraz częściej wśród pracowników różnych grup zawodowych. Lekarze stanowią grupę bardzo mocno narażoną na ryzyko wystąpienia zespołu wypalenia zawodowego ze względu na charakter wykonywanej pracy. Opis stanu wiedzy. Praca lekarzy i całego personelu nasycona jest czynnikami stresogennymi, które zlokalizowane są w różnych płaszczyznach. Są to cechy osobowościowe, stosunek do pracy oraz struktura i organizacja pracy zawodowej. Wypalenie zawodowe jest procesem długofalowym, w którym kolejne fazy pojawiają się narastająco. Najczęściej wyróżnia się 12 faz. Warunkiem koniecznym dla rozwoju wypalenia zawodowego jest występowanie przewlekłego stresu. Typowymi źródłami stresu występującymi w zawodzie lekarza mogą być: ponoszenie odpowiedzialności za własne działanie, codzienny kontakt z chorobą, wymóg stałej czujności, konieczność kontaktu zarówno z samym chorym jak i jego rodziną, świadomość braku wpływu na losy pacjentów oddziałów opieki paliatywnej, roszczeniowość i niezadowolenie pacjentów, zmianowość, praca w nocy, brak warunków do leczenia (np. złe warunki lokalowe, brak odpowiedniego sprzętu, niedogodności związane z relacjami z personelem szpitala. Podsumowanie. Wypalenie zawodowe można określić jako stan fizycznego, umysłowego i emocjonalnego wyczerpania, który ujawnia się pod postacią chronicznego zmęczenia. Jednocześnie towarzyszy mu negatywna postawa wobec pracy, ludzi i życia, poczucie bezradności oraz beznadziejności położenia. Na wypalenie zawodowe szczególnie narażeni są lekarze, którzy stawiają sobie wysokie cele, są ambitni, dobrze wykonują swoją pracę, pracują pod presją czasu, często na dyżurach trwających wiele godzin.

 15. ZRÓWNOWAŻONA REWITALIZACJA BUDYNKÓW ZABYTKOWYCH

  Wojciech TERLIKOWSKI

  Full Text Available Proces rewitalizacji jest ściśle związane z ideą zrównoważonego rozwoju w budownictwie, ukazując jego interdyscyplinarność. Diagnostyka budynku zabytkowego, który jest rewitalizowany powinna uwzględniać zagadnienia interdyscyplinarne, wykraczające poza przyjęte powszechnie w praktyce budowlanej działania diagnostyki technicznej. Istotnym jej elementem może być ocena zdolności rewitalizacyjnej budynku, będąca sumą zdolności rehabilitacyjnej budynku i wartości jego zrównoważenia. Ocena zdolności rewitalizacyjnej budynku daje więc gruntowną wiedzę dotyczącą nie tylko wartości technicznej, materialnej budynku, ale również wartości niematerialnej, która często jest istotną wartością dodaną, pomijaną często w pracy diagnostycznej inżyniera. Określenie (lub przynajmniej oszacowanie zdolności rewitalizacyjnej budynku użyteczności publicznej, w fazie wstępnej inwestycji, może pomóc inwestorowi w podejmowaniu kluczowych decyzji inwestycyjnych, zwracając uwagę na trudności w planowanej inwestycji i ukazując obszary potencjalnych zysków i pozytywnych oddziaływań. Ocena zdolności rewitalizacyjnej może być prowadzona na różnych poziomach. Ogólnie przeprowadzona ocena może dać wartość szacunkową zdolności rewitalizacyjnej, ukazując w procesie oceny słabe i mocne strony rewitalizowanego budynku. Prowadząc zaawansowaną diagnostykę interdyscyplinarną, w zależności od stopnia jej szczegółowości i fachowości, ocena zdolności rewitalizacyjnej może być bardziej wiarogodna i dawać bardziej obiektywne wyniki, niebędące tylko ogólnym szacunkiem. Referat przedstawia metodykę określania oceny zdolności rewitalizacyjnej budynku zabytkowego, dającej możliwość oceny zagadnień wynikających z jego zrównoważenia.

 16. Композитите като маркери за святост в „Похвална беседа за софийските мъченици“ от XVI в.

  Марияна [Mariiana] Цибранска-Костова [TSibranska-Kostova

  2016-10-01

  Full Text Available Composita as marks of holiness in the sixteenth‑century Eulogy for the Sofia Martyrs The article presents preliminary observations concerning the excerpts from the Book of Jeremiah in the Archival Chronograph (fifteenth century and Vilno Chronograph (sixteenth century. According to their content, localization and linguistic characteristics, they fall into two main groups. Some of the excerpts are identified as chapters from the Slavic Prophetologion and are connected with the translation made by Cyril and Methodius. Other chapters, which are not included in the Cyrillic and Glagolitic liturgical books, belong to the first, probably untranslated or now lost, part of the Book of Jeremiah. The excerpts that cannot be found in the Prophetologion also have archaic linguistic bases, connected to the translational techniques characteristic of the Cyrillo-Methodian translations, and differ considerably from the translation with commentaries that was made in Preslav. Whether these excerpts belong to an independent earlier translation, made by Methodius and his co-workers, or they are extracts from encyclopaedic miscellany, they provide valuable material for the study of this biblical book and of the Old Bulgarian translation of the Old Testament.   Złożenia jako znaki świętości w szesnastowiecznej Eulogii męczenników Sofii Artykuł prezentuje wstępne obserwacje na temat fragmentów Księgi Jeremiasza, znajdujących się w zbiorach Archival Chronograph (XV wiek i Vilno Chronograph (XVI wiek. Zgodnie z ich zawartością, miejscem powstania i cechami językowymi wchodzą one w skład dwóch głównych grup. Niektóre fragmenty są rozpoznane jako rozdziały słowiańskiego parimejnika i są związane z przekładem autorstwa śś. Cyryla i Metodego. Inne rozdziały, które nie weszły w skład cyrylickich i głagolickich ksiąg liturgicznych, należą do pierwszej, prawdopodobnie nieprzetłumaczonej lub zaginionej, części Księgi Jeremiasza

 17. Rola leptyny w regulacji metabolizmu lipidów i węglowodanów

  Patrycja Gogga*

  2011-01-01

  Full Text Available Leptyna jest białkiem wydzielanym głównie przez tkankę tłuszczową, a jej stężenie we krwi jest ściśle związane z ilością zapasów energetycznych zgromadzonych w adipocytach. Jako hormon leptyna ma niezwykle szeroki zakres działania. Białko to bezpośrednio lub za pośrednictwem układu współczulnego bierze udział w regulacji metabolizmu energetycznego. Leptyna hamuje biosyntezę triacylogliceroli w wątrobie i tkance tłuszczowej, a także w mięśniach szkieletowych, obniżając tym samym ilość odkładanych w nich lipidów. W adipocytach leptyna zmniejsza ekspresję genów kodujących syntazę kwasów tłuszczowych (FAS i karboksylazę acetylo-CoA (ACC – główne enzymy szlaku biosyntezy kwasów tłuszczowych. Zwiększa z kolei ekspresję genu kodującego lipazę zależną od hormonów (HSL, co stymuluje hydrolizę triacylogliceroli w tkance tłuszczowej. Ponadto leptyna wzmaga utlenianie kwasów tłuszczowych w adipocytach, mięśniach szkieletowych oraz w mięśniu sercowym, wywołując wzrost ekspresji genów kodujących podstawowe dla tego procesu enzymy, palmitoilotransferazę karnitynową 1 (CPT1 i dehydrogenazę acylo-CoA o średniej długości łańcucha (MCAD. Wykazano również, że hormon ten zwiększa wrażliwość tkanek na insulinę i poprawia tolerancję glukozy – pod wpływem leptyny wzrasta transport glukozy do komórek oraz intensywność glikolizy.Wiadomo, że leptyna bierze udział w długoterminowej regulacji pobierania pokarmu, jednak coraz więcej badań wskazuje, że ma ona również wpływ na przemiany substratów energetycznych w tkankach obwodowych. Leptyna może zatem kontrolować homeostaz�� energetyczną organizmu wywołując zmiany metabolizmu lipidów i węglowodanów, przede wszystkim w tkance tłuszczowej i w mięśniach.

 18. Experimental Testing of Innovative Cold-Formed "GEB" Section / Badania Eksperymentalne Innowacyjnego Kształtownika Giętego Na Zimno Typu "Geb"

  Łukowicz, Agnieszka; Urbańska-Galewska, Elżbieta; Gordziej-Zagórowska, Małgorzata

  2015-03-01

  One of the major advantages of light gauge steel structures made of cold-formed steel sections is their low weight so the production of typical single-storey steel structures of this kind of profiles is still rising. The well known profiles, e.o. Z-sections, C-sections and the so called hat-sections studied and described in the literature, are used mainly as purlins or truss components. A new profile GEB was patented for the use for primary load-bearing member in fabricated steel frames. According to the code [1] every novel cross section should be tested to assign the deformation shape and bearing capacity. The paper deals with the numerical and experimental research of bearing capacity of cold formed GEB profiles. The deformation shape and limit load was obtained from bending tests. The GEB cross section bearing capacity was also determined according to codes [1, 2]. Jedną z najważniejszych zalet lekkich konstrukcji metalowych, wytwarzanych z kształtowników giętych na zimno, jest ich mała masa, dlatego też, producenci coraz częściej wykorzystują możliwości profili giętych do wytwarzania typowych konstrukcji halowych w budownictwie systemowym. Proces gięcia na zimno, pozwala na formowanie różnego rodzaju przekrojów poprzecznych, które mogą być wykorzystywane jako elementy konstrukcji. Typowe kształty elementów. tzn. Z, C oraz tzw. przekroje kapeluszowe, które zostały przebadane i opisane w literaturze, wykorzystuje się głównie jako płatwie lub części składowe wiązarów kratowych. Nowo opatentowany przekrój typu GEB ma być wykorzystany jako element nośny konstrukcji ramowych. W związku z tym innowacyjny kształt oraz parametry geometryczne przekroju takiego kształtownika, związane z możliwością jego wyprodukowania oraz z warunkami nośności, stateczności oraz sztywności, muszą być optymalne. Według normy PN-EN 1993-1-3, każdy nowo uformowany przekrój powinien być przebadany pod kątem nośności elementu i formy

 19. The One Form/One Meaning Principle. The Case for Case. Part I

  Krzysztof Korżyk

  2016-12-01

  Full Text Available The One Form/One Meaning Principle. The Case for Case. Part I The main topic of the paper is the problem of validating linguistic procedures aimed at representing the meaning of cases as they are employed in two invariant-oriented approaches to language and grammar: in Roman Jakobson’s ‘feature-based’ framework and in Gustave Guillaume’s Psychomechanics of Language. Also taken into account are trends within the cognitively-oriented approach to grammar, whose proponents object to procedures based on the structuralist principle: one form/one meaning. Ultimately, by invoking the methodological prerequisites of cognitive linguistics, as introduced in Ronald Langacker’s version of cognitive grammar, the author claims that, inasmuch as cases are concerned, there seems to be, in principle, no contradiction between introducing a stable relationship between the linguistic sign and its meaning, and positing the prototype-centered and network-based structuring of a linguistic category, as advocated in cognitive linguistics. The conclusion is that any of these three linguistic traditions could benefit by taking into account the findings of the other two approaches.   Zasada jednej formy/jednego znaczenia. Przypadek do przypadka. Część I W artykule autor omawia kwestie związane z oceną wartości językoznawczych strategii i procedur modelowania znaczenia form przypadkowych w dwóch inwariantywnie zorientowanych podejściach do języka i gramatyki – Romana Jakobsona matrycowym ujęciu cech semantycznych oraz Gustave’a Guillaume’a psychomechaniki języka. W toku wywodu autor analizuje teoretyczne uwarunkowania konstruktów służących badaniu i reprezentowaniu znaczeniowych inwariantów kategorii przypadkowych oraz form będących ich tekstowymi realizacjami. Autor bierze też pod uwagę wątpliwości przedstawicieli kognitywnie zorientowanaych badań nad kategorią przypadka dotyczące wartości wyjaśnień uzyskiwanych za pomoc

 20. Propozycja nowego podejścia metodycznego i interpretacji wyników oznaczeń przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferi – analiza składu przeciwciałowego krążących kompleksów immunologicznych

  Karolina Miąskiewicz

  2011-10-01

  Full Text Available Borelioza z Lyme ma bogatą symptomatologię i w znacznym odsetkuprzypadków może przypominać wczesne stadia układowej chorobytkanki łącznej. Część pacjentów trafia po wizycie u lekarza POZdo reumatologa. Reumatolog może zlecić badania autoprzeciwciał„markerowych” oraz na obecność przeciwciał bakteryjnych (przeciwkoBorrelia burgdorferi. Odsetek wyników dodatnich w kierunku B. burgdorferijest znikomy (14,7%, istnieje zatem problem wiarygodnościtych wyników.Seronegatywność pod względem obecności swoistych przeciwciałdla B. burgdorferi dotyczy ok. 30���40% surowic pacjentów z podejrzeniemboreliozy, łącznie z pacjentami z potwierdzonymi w wywiadzieukąszeniami przez kleszcza i wystąpieniem objawu patognomonicznego(rumienia wędrującego. Mimo że dysponujemy licznymitestami bakteriologicznymi, serologicznymi czy molekularnymi(PCR, diagnostyka boreliozy nastręcza trudności i może prowadzić do uzyskiwania wyników fałszywie ujemnych lub fałszywie dodatnich.Autorzy pracy skupili się na surowicach pacjentów seronegatywnychpod względem przeciwciał dla B. burgdorferi, w których wolneprzeciwciała przeciwko B. burgdorferi zostały związane przezantygeny krętka i utworzyły krążące kompleksy immunologiczne (KKI.Celem pracy była analiza KKI pod kątem obecności przeciwciał przeciwkoB. burgdorferi w trudnych diagnostycznie surowicach pacjentów,u których obraz kliniczny wskazywał na obecność zakażenia krętkiemz rodzaju B. burgdorferi (ryc. 1–7. Badania przeprowadzono nasurowicach 54 chorych z wywiadem wskazującym na boreliozę. Zastosowanonowe metodyczne podejście do analizy obecności swoistychprzeciwciał dla B. burgdorferi – wytrącanie i dysocjację KKI, a następnieoznaczanie w uzyskanej frakcji γ z osadu PEG przeciwciał swoistychdla B. burgdorferi. W 41 surowicach ujemnych w teście ELISAwytrącono frakcję γ z osadu PEG i powtórnie oznaczono przeciwciaładla B. burgdorferi. W 82

 1. Genetyczne przyczyny upośledzenia umysłowego, z którymi neurolog może spotkać się w codziennej praktyce

  Karol Jastrzębski

  2013-06-01

  Full Text Available Upośledzenie umysłowe określane jest jako istotnie niższy od przeciętnego poziom funkcjonowania intelektualnego, występujący łącznie z upośledzeniem w zakresie przystosowania się, wiążący się ze zmianami w ośrodkowym układzie nerwowym. Zamiennie używa się takich terminów, jak: niedorozwój umysłowy, zahamowanie rozwoju umysłowego, obniżenie sprawności intelektualnych, opóźnienie rozwoju umysłowego oraz niepełnosprawność intelektualna, ostatnio zaś mówi się o zaburzeniach w uczeniu się. W latach 90. XX wieku nastąpiły ogromne zmiany w ujęciu upośledzenia umysłowego. Nastąpiło odejście od tradycyjnej, medycznej i biologicznej koncepcji, według której upośledzenie było traktowane jako stan nieodwracalny i wyznaczający niski pułap rozwojowy. Upośledzenie umysłowe jest nie tylko zaburzeniem biologicznym, ale także psychologicznym stanem, do którego dochodzi się w rezultacie nieprawidłowego procesu rozwojowego. Wpływ na ten stan mają: okres prenatalny (naświetlanie promieniami rentgenowskimi, zażywanie przez matkę leków w czasie ciąży, alkohol, dym papierosowy, narkotyki, wirusowe i bakteryjne zakażenia, czynniki immunologiczne, okres perinatalny (wstrząs dla rodzącego się dziecka, uszkodzenia funkcjonowania mózgu, przedwczesny poród, zamartwica, błędy jatrogenne w okresie okołoporodowym oraz okres postnatalny [przebyte choroby zakaźne i powikłania (odra i krztusiec, urazy (wypadki, zatrucia (np. ołowiem oraz zatrucia pokarmowe]. Klasyfikacja upośledzeń umysłowych może być rozmaita, zależy od wybranego kryterium. Najbardziej znana jest czterostopniowa klasyfikacja: 1 upośledzenie w stopniu lekkim, 2 umiarkowanym, 3 znacznym oraz 4 głębokim. Jak wykazano, bardzo ważną rolę w przypadku przyczyn upo- śledzeń umysłowych odgrywają czynniki genetyczne. Wśród czynników genetycznych powodujących upośledzenie umysłowe wyróżnia się zmiany związane z: liczbą lub

 2. Словообразувателни модели на жителските имена (nomina habitatorum в съвременния български и чешки език

  Цветанка [TSvetanka] Аврамова [Avramova

  2016-12-01

   funkcjonalnych i strukturalnych. Na podstawie formantu derywat zaliczony zostaje do określonego wzorca słowotwórczego: afiksalnego, paradygmatycznego lub kompozycyjnego. Jako leksemy nadające danej osobie określenie związane z konkretnym miejscem nomina habitatorum stanowią podkategorię słowotwórczej kategorii nazw przynależności (nomina pertinentia. Znaczenie słowotwórcze rzeczowników z grupy nomina habitatorum można wyrazić parafrazą „X należy do Y”, gdzie X to osoba, a Y – szeroko pojęte miejsce.

 3. Tiamina i jej pochodne w regulacji metabolizmu komórek

  Adam Tylicki

  2011-07-01

  Full Text Available Tiamina (wit. B[sub]1[/sub] od ponad 70 lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem biologów, biochemików i lekarzy ze względu na swój udział w głównych procesach biochemicznych i fizjologicznych. Cząsteczka tiaminy składa się z pierścienia pirymidynowego i tiazolowego połączonych mostkiem metylenowym. Jest ona syntetyzowana w komórkach mikroorganizmów, grzybów i roślin, natomiast zwierzęta i ludzie muszą pobierać ją z pożywieniem. W komórkach tiamina występuje w postaci wolnej oraz estrów fosforanowych (mono-, piro- i trifosforanu, a także – co niedawno stwierdzono – w postaci adenozynotrifosfotiaminy. Pirofosforan tiaminy jest koenzymem ponad 20 scharakteryzowanych enzymów związanych z różnymi szlakami metabolicznymi (udział w przemianach katabolicznych prowadzących do syntezy ATP, biosynteza pentoz niezbędnych do budowy nukleotydów, metabolizm aminokwasów i innych związków organicznych. Badania ostatnich lat dowodzą również niekoenzymatycznej funkcji pochodnych tiaminy w regulacji ekspresji genów (ryboprzełączniki u mikroorganizmów i roślin, reakcjach stresowych, transdukcji sygnałów nerwowych, a także w nieznanych dotąd szlakach transdukcji odbierających bodźce związane z niekorzystnymi warunkami środowiska. Niedobory tiaminy są kojarzone z wieloma stanami patologicznymi, takimi jak beri-beri, choroba Parkinsona, Alzheimera, Wernickego-Korsakowa, a także innymi patologiami układu nerwowego i krwionośnego. Dlatego witamina ta jest stosowana jako lek wspomagający w tych przypadkach. Rosnące zainteresowanie wzbudza uzyskiwanie coraz to nowych syntetycznych analogów tiaminy i możliwości ich wykorzystania jako antybiotyków, cytostatyków, herbicydów, czy też farmaceutyków łagodzących stan deficytu tej witaminy. W pracy przedstawiamy aktualny stan wiedzy dotyczący tiaminy i jej naturalnych, a także syntetycznych pochodnych, wskazując na udział tych związków w

 4. Human health risk assessment of uranium in drinking water sampled from drilled wells located in rural areas of the Lower Silesian region (Poland / Ocena ryzyka zdrowotnego związanego z obecnością uranu w wodzie przeznaczonej do spożycia pobieranej z wierconych studni zlokalizowanych na obszarach wiejskich Dolnego Śląska (Polska

  Garboś Sławomir

  2015-06-01

  Full Text Available Stężenia uranu w wodach gruntowych pobieranych z prywatnych studni wierconych nie były dotąd badane w Polsce. W związku z tym, brak jest jakichkolwiek danych pozwalających na określenie narażenia ludzi na uran, związanego z konsumpcją wody przeznaczonej do spożycia, w szczególności na obszarach wiejskich, na terenach których prowadzono działalność górniczą. Głównym celem niniejszej pracy była ocena ryzyka zdrowotnego związanego z konsumpcją wód studziennych zawierających uran, pobieranych z wytypowanych obszarów wiejskich Dolnego Śląska (Polska. Do pobierania próbek wód studziennych z trzech obszarów badań kontrolnych (CSA: Mniszków (CSA-A, Stara Kamienica/M. Kamienica/Kopaniec (CSA-B i Kletno (CSA-C, została zastosowana metoda RDT (ang.: Random DayTime. Analizy próbek RDT przeprowadzono za pomocą zwalidowanej metody opartej na spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS. Zakresy stężeń uranu w wodach studziennych i wyznaczone średnie geometryczne stężenia U w przypadkach poszczególnych obszarów wynosiły: 0,005-1,03 μg/L i 0,052 μg/L (CSA-A, 0,027-10,6 μg/L i 0,40 μg/L (CSA-B oraz 0,006-27,1 μg/L i 0,38 μg/L (CSA-C. Średnie i indywidualne chroniczne dzienne pobrania (CDI, ang. Chronic Daily Intake uranu związane z konsumpcją wody przeznaczonej do spożycia (dorośli/dzieci zawarte były odpowiednio w zakresach: 0,0017-0,013/0,0052-0,040 μg · kg-1 · dzień-1 i 0,0002-0,90/0,0005-2,71 μg · kg-1 · dzień-1. Wyznaczone średnie i zakresy indywidualnych procentowych udziałów wartości CDI w tolerowanym dziennym pobraniu (TDI=1 μg · kg-1 · dzień-1, ang. Tolerable Daily Intake (dorośli/dzieci wynosiły: 0,17%/0,52% i 0,02-3,4%/0,05-10,3% (CSA-A, 1,3%/4,0% i 0,09-35%/0,27-106% (CSA-B oraz 1,3%/3,8% i 0,02-90%/0,06-271% (CSA-C. Wyznaczone średnie wartości CDI uranu są znacząco niższe od ustalonej wartości TDI, podczas gdy w przypadkach indywidualnych

 5. Języki słowiańskie i litewski w korpusach równoległych Clarin-PL

  Violetta Koseska-Toszewa

  2016-12-01

  technologiami językowymi a innymi językami europejskimi i na ich rzecz opracowanymi technologiami językowymi. Dotychczas w nauce polskiej największy nacisk był kładziony na powiązania polsko-angielskie. Clarin-PL opracowuje zatem pierwsze jak dotąd wielojęzyczne korpusy języka polskiego w zestawieniu z innymi językami słowiańskimi oraz z językiem litewskim: Korpus równoległy polsko-bułgarsko-rosyjski i Korpus równoległy polsko-litewski. Tworzone przez Zespół Lingwistyki Korpusowej i Semantyki (IS PAN korpusy równoległe przełamują dotychczasowe „kanony” i udostępniają nauce powiązane wielojęzyczne zasoby – w pierwszym etapie ograniczone do języków trzech grup słowiańskich oraz języka litewskiego. W artykule autorzy przedstawiają bardzo szczegółową informację o zastosowanej po raz pierwszy w literaturze przedmiotu anotacji semantycznej dotyczącej kwantyfikacji zakresowej w wielojęzycznych korpusach równoległych. Z powodu swojego rozległego zakresu i nowatorstwa ta anotacja semantyczna jest nanoszona ręcznie. Identyfikacja poszczególnych wartości kwantyfikacji zakresowej w zdaniu oraz przedstawiane tu próby jej zapisu są poparte wieloletnimi badaniami międzynarodowego zespołu lingwistów i matematyków-informatyków opracowujących zagadnienie kwantyfikacji imion, czasu i aspektu w językach naturalnych.

 6. 卵形鲳鲹免疫器官的早期发育%Development of immune organs at early stages of Trachinotus ovatus

  蔡文超; 区又君; 李加儿; 孙鹏

  2012-01-01

  to inner zane and outer zone. During the end of juvenile stage (20~22 dph) , the inner zone and outer zone became distinct, indicating the maturity of thymus. The transfer of lymphocyte between thymus and head kidney had not been observed.

 7. Editorial. Urban studies: research tactics and civic actions

  Jekaterina Lavrinec

  2014-05-01

  čiąja visuomene. Kita teminė grupė skirta vizualinei ir garsinei miesto kultūrai: detaliai pristatydama graffiti ir post-graffiti studijų prielaidas, Veronika Urbonaitė-Barkauskienė analizuoja Vilniaus graffiti žemėlapio kaitą. Graffiti kaip atminties formos problematiką plėtoja bendraautorės Oksana Zaporozhets, Ekaterina Riise, Aleksandra Kolesnik. Tautvydas Bajarkevičius gilinasi į miesto garso peizažą aktualizuojančias menines praktikas. Trečioji teminė grupė skirta bendruomeninių erdvių ir kaimyninių santykių transformacijai: Vaiva Aglinskas rekonstruoja medinių Šnipiškių bendruomeninių erdvių bei vietos gyventojų sąryšių kaitą, Danutė Butkienė nagrinėja bendruomeninių erdvių formavimo procesą sodų bendrijose. Justinas Dūdėnas analizuoja architektūrinių reikšmių perskaitymo trajektorijas, pasitelkęs viename iš Vilniaus rajonų įrengtos kultūrinės platformos „BeePart“ atvejo analizę. Vienas iš opių klausimų, su kuriais susiduria miesto studijų problematiką gvildenantys autoriai, yra veiksmingų tyrimo taktikų ir aprašymo kalbos paieškos – kurie leistų aktualizuoti kasdienius mikroprocesus ir praktikas, neredukuojant jų į išankstines analitines schemas. Erdvinių praktikų ir sąveikų studijos reikalauja jautrių įrankių, tinkančių dinamiškiems procesams fiksuoti ir aprašyti. Miesto garso reljefų kartografavimas, besikeičiančios vizualinės kultūros ir kasdienių praktikų fotodokumentavimas kaip savarankiški tyrimo projektai, meninių intervencijų viešosiose erdvėse inicijavimas, tęstinės kūrybinės veiklos organizavimas miesto rajonuose arba sodų bendrijose – visa tai yra aktyvios miesto procesų apmąstymo taktikos , kurios praplečia tyrėjų galimybes. Keliant klausimą apie neinstitucinių praktikų įtraukimą į tyrimo įrankių arsenalą, verta prisiminti vizualumo sociologo D. Harperio (2002 pastabą apie fotografiją kaip dominuojančią vizualinės socialinių koncepcij

 8. Travelling away from the “artsy post-modern lefty-pinko university”. Noor's transcultural experience and the duties of the intellectual

  Ewa Łukaszyk

  2014-12-01

  świadczeniach transkulturowych Farisha Noora i powinnościach intelektualistyKsiążka Qur'an and cricket stanowi zbiór notatek z podróży malajskiego intelektualisty Farisha A. Noora do najbardziej problematycznych miejsc świata, gdzie toczone są „bitwy o Boga”. W niniejszym artykule jest ona interpretowana jako zapis poszukiwania kondycji transkulturowej, polegającej nie na zajmowaniu pozycji pomiędzy stronami konfliktu lub też poza nim, ale na poszukiwaniu przestrzeni doświadczenia mieszczącej się ponad porządkami kulturowymi. Noor szkicuje własną koncepcję intelektualisty, która w artykule zostaje skontrastowana z zapatrywaniami Gramsciego, Adorno i Saida. Podmiotem kondycji transkulturowej ma być „wędrowny uczony”, przełamujący ograniczenia akademickich zapatrywań dzięki nomadycznemu doświadczaniu świata w podróży. Stanowi ona sposób wyjścia ku innemu z gotowością do wysłuchania, nawet jeśli jedynym, co się pojawia, jest bełkot. Właśnie bełkotliwość gniewu i nienawiści stanowi wszakże największe wyzwanie dla intelektualisty, który nie może jej sprostać racjonalną argumentacją, w jakiej jest biegły. Jedyną możliwą odpowiedzią jest więc obecność i miłość, emocjonalne przywiązanie do świata, odmowa porzucenia, opuszczenia, zdystansowania się wobec niego. Natomiast sposobem mówienia, jaki przeciwstawia się bełkotowi nie jest jasność i jednoznaczność dyskursu perswazyjnego, lecz przeciwnie, niejednoznaczność i ambiwalencja wypowiedzi ironicznej. „Wędrowny uczony” nie jest więc kaznodzieją, lecz ironistą. W przeciwieństwie do lewicowej tradycji definiowania sylwetki i powinności intelektualisty, „wędrowny uczony” zostaje scharakteryzowany, choć w bardzo dyskretny sposób, jako postać zakorzeniona w wymiarze religijnym. Wyzwanie zbudowania przestrzeni transkulturowej powiązane jest więc z potrzebą ocalenia i pomieszczenia w niej autentycznego doświadczenia religijnego w dobie „bitew o Boga”.

 9. Traumatični susret s Evropom: „Austrougarska tema" i počeci novije bošnjačke književnosti

  Sanjin Kodrić

  2015-08-01

  Full Text Available Traumatic encounter with Europe: ‘Austro-Hungarian theme’ and beginnings of modern Bosniak literature Initiated by the crucial historical event of the end of the centuries long Ottoman rule in Bosnia (1878 and extremely complex subsequent processes of ‘emancipation’, ‘modernisation’ and ‘europeisation’ of post-Ottoman Bosnia, the ‘Austro-Hungarian theme’ is a common, or even obsessive, literary topic of Bosniak and the entire Bosnian-Herzegovinian literature from the 19th century onwards, mostly realized as ‘an account of Austro‑Hungarian occupation, in a range of images of disintegration of Muslim ethnic and social environment’ ‘to which the end of the Turkish Empire [...] is the end of what they were’. As such, the ‘Austro-Hungarian theme’ is a particular mnemonic phenomenon – a theme of a specific historical trauma, as well as a theme of a radical and comprehensive cultural transition or a theme of a complex and dramatic cultural transcoding, crucially important in the construction of identity and alterity policies of modern Bosniak and Bosnian‑Herzegovinian literature and culture as a whole. It is not surprising, then, that in the scope of the ‘Austro-Hungarian theme’ – along with other literary pieces – there appears the first Bosniak novel, Zeleno busenje [‘The Green Sods’] (1898 by Edhem Mulabdić (1862–1954, after whom the theme will later be addressed, especially in Bosniak literature, by a whole range of different authors, representing in various ways the late-19th century traumatic Bosnia’s encounter with Europe.   Traumatyczne spotkanie z Europą: „Temat austro-węgierski” i początki nowszej literatury boszniackiej W artykule omówiono zagadnienia związane z problematyką podejmowaną w literaturze boszniackiej i bośniacko-hercegowińskiej od końca XIX wieku po czasy współczesne. Autor dowodzi, iż podstawowym tematem w tych literaturach jest „temat austro

 10. Wielojęzyczny system informacyjno-wyszukiwawczy językoznawstwa slawistycznego iSybislaw: wyzwania, osiągnięcia i możliwości

  Zofia Rudnik-Karwatowa

  2014-12-01

  badacze języków niesłowiańskich, historycy, literaturoznawcy. Budowany system informacji bibliograficznej powinien więc zaspokajać potrzeby informacyjne tej grupy specjalistów. W systemie iSybislaw zastosowano szereg rozwiązań umożliwiających zwiększenie jego efektywności i sprawności podstawowego narzędzia informacyjno-wyszukiwawczego, jakim jest język słów kluczowych. W artykule przedstawiona została przydatność i spójność przyjętej metodologii w opisie treści dokumentów i wyszukiwaniu informacji, czyli wykorzystanie języka naturalnego (języka specjalistycznego opartego na terminologii językoznawczej do budowy języka słów kluczowych, oraz zastosowanie narzędzi semantycznej organizacji i dostępu do wielojęzycznego zasobu informacyjnego. Zadaniem kluczowym jest  uwzględnienie w zbiorze wyszukiwawczym relacji równoważności (ekwiwalencji między słowami kluczowymi z różnych języków słowiańskich, a także z języka angielskiego, co umożliwi przeszukiwanie jednocześnie w wielu językach. Wykorzystanie języka naturalnego daje możliwości optymalizacji języka informacyjno-wyszukiwawczego, ale z drugiej strony stwarza problemy związane z synonimicznością i wieloznacznością terminów, przetwarzanych w słowa kluczowe. Problemy takie są rozwiązywane poprzez stosowanie klas ekwiwalentnych słów kluczowych oraz par lub więcej jednoznacznych słów kluczowych reprezentujących terminy, połączone ze sobą relacją znaczeniową (pojęć.Lawinowy przyrost piśmiennictwa z dziedziny językoznawstwa wymaga usprawnienia działań przyspieszających proces opracowywania coraz większego zbioru opisów tych dokumentów do zbioru wyszukiwawczego. Dlatego podjęliśmy decyzję włączenia autorów prac uwzględnianych w systemie do współtworzenia języka informacyjno-wyszukiwawczego w systemie iSybislaw poprzez możliwość tagowania.

 11. Slavic Loanwords in the Terms for Dumplings in Latvian

  Brigita Bušmane

  2016-12-01

  ęzyku łotewskim Żywność stanowi zasadniczą część kultury materialnej każdego narodu. Nazwy związane z nią często zachowują narodowe tradycje i dawne nazwy dłużej, niż to ma miejsce w innych sferach, a ponadto umożliwiają zaobserwowanie wpływu innych kultur. Według danych słownikowych, pierogi były znane na Łotwie już w XVIII w. Potwierdzono wiele ich nazw w regionalnych subdialektach łotewskich; zapożyczenia na ogół występują na całym obszarze. W tym artykule autorka stara się – na podstawie zapisów w materiałach etnogra­ficznych i lingwistycznych z różnych okresów, śledząc użycie nazw pierogów w ciągu niemal stulecia i odnosząc się do danych ze słowników z XVIII–XIX w. – pokazać użycie i dystrybucję różnych nazw pierogów pochodzenia słowiańskiego w subdialektach łotewskich, jak też podać fragmentaryczne dane o użyciu poszczególnych zapożyczeń słowiańskich w sąsiednich językach. Słowiańskie zapożyczenia kļocka, zacirka, obok ich odmianek, są rozpowszechnione we wschodniej Łotwie, tj. w obszarze dialektu wysokołotewskiego. We wschodniej Łotwie zarejestrowano też nazwy klučki, klučkas, derywaty od niemieckich zapożyczeń kluči z insercją spółgłoski k pod wpływem języka rosyjskiego. Pod względem semantycznym zapożyczenia kļockas, klučkas i ich odmianki oznaczają pierogi zrobione z różnych surowców (np. różnych rodzajów mąki i ziemniaków. Dalsze odniesienia do składników tej potrawy i sposobu jej przygotowania zawarte są w objaśnieniu słowiańskiego zapożyczenia zacirka i jego odmianek najbardziej typowych dla słownictwa łotewskich chłopów. Słowiańskie zapożyczenia analizowane w tym artykule nierzadko (jeszcze do ostatnich dekad XX w. służyły jako jedyne nazwy omawianych dań w mowie przedstawicieli najstarszej generacji mieszkańców obszaru wschodniej Łotwy.

 12. Някои особени лексеми в старобългарския превод на Иполитовото тълкувание на Книга на пророк Даниил

  Иван [Ivan] И. [I.] Илиев [Iliev

  2016-10-01

  leksemy w starobułgarskim przekładzie Komentarzy do Księgi Proroka Daniela Hipolita Rzymskiego Przedmiotem artykułu jest słowiańska wersja Komentarzy do Księgi Proroka Daniela (Commentarii in Danielem, CPG 1873 autorstwa Hipolita Rzymskiego (ok. 170–235, najwcześniejszych i najbardziej wnikliwych komentarzy do tej starotestamentowej księgi. Zostały one napisane około 204 roku, a ich przekład na język starobułgarski sytuuje się wśród najstarszych dzieł literatury bułgarskiej. Wciąż dyskutowany jest czas jego powstania: od ostatnich dekad wieku IX do połowy X. Niektóre fakty językowe związane z Komentarzami były sporadycznie porównywane z częściowym przekładem Księgi Proroka Daniela, zawartym w paremejniku. Porównywano także słowiański przekład Komentarzy z tak zwaną Księgą Proroków Starego Testamentu wraz z komentarzami. Artykuł koncentruje się na rękopisie z 1519 roku (Nr 486 w Zbiorze z Biblioteki Wołokołamska, Rosyjska Biblioteka Państwowa, Moskwa, który śledzi tradycję wcześniejszych kopii i najdokładniej zachowuje zawartość Komentarzy. Oprócz ich morfologicznej specyfiki w tekście znajduje się wiele cech leksykalnych, które pomagają określić datę i miejsce powstania przekładu. Wśród nich znajdują się markery leksykalne, które zasługują na uwagę, gdyż prowadzą do ciekawych odkryć. Wiele leksemów zawartych w tekście odnosi się do wczesnych kodeksów i świadczy o starożytności przekładu. Niektóre charakterystyczne leksemy łączą się ze słowami użytymi w Codex Suprasliensis i Pierwszym Zborniku Cara Symeona (Izbornik, 1073 rok, co dowodzi, że Komentarze są jedną z najwcześniejszych przetłumaczonych prac w obrębie literatury starobułgarskiej.

 13. Optimisation of Receivables Management in a Mine, Using Linear Programming / Optymalizacja zarządzania należnościami w kopalni z wykorzystaniem programowania liniowego

  Czopek, Kazimierz; Trzaskuś-Żak, Beata

  2013-06-01

  ograniczeniach brzegowych przyjęto górne dopuszczalne wartości należności dla każdego z przyjętych cykli ściągania należności. Kolejność cykli ściągania należności oraz przypisane im wartości należności przyjęto według rosnącego prawdopodobieństwa powstawania należności przeterminowanych i utraconych. Przeanalizowano dwa przypadki optymalizacji zarządzania należnościami, w których funkcją celu jest maksymalizacja wartości sprzedaży (przychodów) kopalni. Pierwszy przypadek wzięty pod uwagę do modelu to wykorzystanie skonta do obniżenia ceny produktu, w przypadku kopalni posiadającej niewykorzystaną zdolność wydobywczą. Aby poprawić trudności z płynnością, kopalnia proponuje swoim odbiorcom skrócenie cyklu ściągania należności, w zamian za obniżenie ceny i wzrost zakupów do wartości zdolności wydobywczej. W celu ustalenia tego obniżenia ceny wykorzystuje się rachunek kosztów stałych i zmiennych, W drugim analizowanym przypadku kopalnia, sprzedaje tyle samo co wynosi jej aktualna zdolność wydobywcza, a mimo to jest zmuszona obniżyć cenę swoich produktów. Wykorzystanie w takim przypadku skonta (obniżenia ceny produktu) musi równocześnie być związane ze skróceniem cyklu ściągania należności i obniżeniem kosztów finansowania kredytu kupieckiego.

 14. Modelling of Underground Coal Gasification Process Using CFD Methods / Modelowanie Procesu Podziemnego Zgazowania Węgla Kamiennego Z Zastosowaniem Metod CFD

  Wachowicz, Jan; Łączny, Jacek Marian; Iwaszenko, Sebastian; Janoszek, Tomasz; Cempa-Balewicz, Magdalena

  2015-09-01

  , under the specific conditions of the georeactor operations within the time interval of 100 hours and 305 hours. The results of the numerical solution have been compared with the results of experimental results under in-situ conditions. Zaprezentowano wyniki badań modelowych polegających na numerycznej symulacji procesu podziemnego zgazowania węgla. Dla potrzeb realizowanej pracy dokonano wyboru oprogramowania wykorzystywanego do symulacji procesu podziemnego zgazowania węgla. Na podstawie przeglądu literatury zdecydowano, że oprogramowaniem, za pomocą, którego będą realizowane badania modelowe, będzie oprogramowanie informatyczne ANSYS-Fluent. Za jego pomocą przeprowadzano obliczenia numeryczne z zamiarem zidentyfikowania rozkładu zmian stężenia składników gazu procesowego w funkcji czasu trwania procesu zgazowania węgla. Przeprowadzone obliczenia miały charakter predykcji. W oparciu o dane konstrukcyjne georeaktora stosowanego podczas badań na KD Barbara oraz KWK Wieczorek, opracowano model geometryczny oraz wykonano jego dyskretyzację poprzez wygenerowanie odpowiedniej siatki numerycznej w oparciu, o którą wykonywane są obliczenia. Dane dotyczące sposobu zasilania georeaktora oraz parametrów utrzymywanych podczas procesu wykorzystano do definiowania modelu numerycznego. Część danych została uzupełniona w oparciu o źródła literaturowe. Głównym przyjętym założeniem było oparcie symulacji pracy georeaktora o modele opisujące reaktywny przepływ płynu. Składniki gazu procesowego oraz czynnik zgazowujący przemieszczają się wzdłuż kanału zgazowującego symulując zjawiska fizykochemiczne związane z transportem masy i energii oraz zachodzące reakcje chemiczne (wraz z efektem energetycznym). Chemizm procesu zgazowania oparto o równanie kinetyczne, które determinuje przebieg danego typu równania chemicznego zgazowania węgla. W ramach modelu opisano też interakcję gazu z otaczającą warstwą węgla. Opis ten dotyczy

 15. New Criteria to Assess Seismic and Rock Burst Hazard in Coal Mines / Nowe Kryteria Dla Oceny Zagrożenia Sejsmicznego I Tąpaniami W Kopalniach Węgla Kamiennego

  Mutke, Grzegorz; Dubiński, Józef; Lurka, Adam

  2015-09-01

  The paper presents new criteria of seismic and rock burst hazard assessment in Polish hard coal mines where longwall mining system is common practice. The presented criteria are based on the results of continuous recording of seismic events and analysis of selected seismological parameters: spatial location of seismic event in relation to mining workings, seismic energy, seismic energy release per unit coal face advance, b-value of Gutenberg-Richter law, seismic energy index EI, seismic moment M0, weighted value of peak particle velocity PPVW. These parameters are determined in a moving daily time windows or time windows with fixed number of seismic tremors. Time changes of these parameters are then compared with mean value estimated in the analyzed area. This is the basis to indicate the zones of high seismic and rock burst hazard in specific moment in time during mining process. Additionally, the zones of high seismic and rock burst hazard are determined by utilization of passive seismic tomography method. All the calculated seismic parameters in moving time windows are used to quantify seismic and rock burst hazard by four level scales. In practice, assessment of seismic and rock burst hazard is used to make daily decision about using rock burst prevention activities and correction of further exploitation of monitored coal panel. Zagrożenie sejsmiczne i związane z nim genetycznie zagrożenie tąpnięciem w dalszym ciągu należą do najgroźniejszych zagrożeń naturalnych występujących w polskich kopalniach węgla kamiennego. W ostatnich latach w kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW) rocznie rejestrowano 1000÷1500 wstrząsów o energii sejsmicznej Es ≥ 1·105J (magnituda lokalna ML ≥ 1.7), a najsilniejsze z nich osiągały energię Es = 4 ·109J (ML = 4.1). W latach 1991-2010 odnotowano w GZW 101 tąpnięć, z których około 66% miało miejsce w wyrobiskach chodnikowych, powodując ich uszkodzenia lub całkowite zniszczenie, a w

 16. Parametric Factors for the Tangential-Rotary Picks Quality Assessment / Wskaźniki Parametryczne Oceny Jakości Noży Styczno-Obrotowych

  Krauze, Krzysztof; Bołoz, Łukasz; Wydro, Tomasz

  2015-03-01

  -obrotowych stosowanych do zbrojenia organu dowolnej maszyny urabiającej pracującej w dowolnych warunkach. Nóż styczno-obrotowy podczas eksploatacji jest elementem będącym bezpośrednio w kontakcie z urabianą calizną. Nóż mocowany jest w uchwycie przyspawanym do organu frezującego będącego częścią maszyny urabiającej. Prawidłowa praca samego noża uzależniona jest od parametrów geometrycznych organu i uchwytu, parametrów kinematycznych maszyny urabiającej oraz organu jak również parametrów materiałowych uchwytu. Dopiero gdy parametry te są poprawnie dobrane oraz zachowane możliwe jest zapewnienie prawidłowych warunków pracy noża. Wtedy też jego jakość ma duży wpływ na realizację procesu skrawania, a przede wszystkim na energochłonność oraz trwałość. Zagadnienia teoretyczne związane z procesem frezowania nożami styczno-obrotowymi są podstawą do opracowania metody oceny ich jakości. Jednak w pierwszej kolejności konieczne jest sprecyzowanie odpowiednich założeń, które przedmiotowa metoda musi spełniać: • możliwość porównywania jakości wykonania noży, • możliwość kontroli utrzymania jakości dostarczanych noży, • możliwość zastosowania do prawa zamówień publicznych, • parametryczność pozwalająca na dostosowanie do różnych warunków pracy. Uwzględniając istotne z punktu widzenia prawidłowej pracy noży styczno-obrotowych czynniki określono następujące elementy oceny jakości noży: • pomiar parametrów geometrycznych całego noża oraz samego węglika spiekanego, • badania parametrów materiałowych korpusu noża, • badania parametrów materiałowych ostrza, • pomiar twardości części roboczej i chwytowej korpusu, • pomiar twardości ostrza, • określenie szybkości zużycia noża w warunkach laboratoryjnych. Mając powyższe na uwadze zaproponowano przeprowadzenie badań w trzech etapach [1,7]: • pomiar parametrów geometrycznych noży styczno-obrotowych, • badania parametrów materia

 17. Negatywna seksualność jako bierna postawa społeczna

  Marta Płonecka

  2017-06-01

  sexually positive life attitude, which means a life of acceptance of oneself and others and creation of a nonviolent space, enables universal self-acceptance and self-development. It is also a proactive social attitude because it requires intellectual and political involvement in regard to emerging reality. I believe that positive sexuality supported by positive sex-ed and social involvement is a very important element of resistance against power relations.    Negatywna seksualność jako bierna postawa społeczna Negatywna seksualność to seksualność, która nie składa się na poczucie tożsamości i samoakceptacji. Jest obarczona wstydem, poczuciem winy i zagrożenia. W polskim społeczeństwie panuje atmosfera negatywnej seksualności. Brak jest tolerancji dla różnorodności i wolności seksualnej rozumianej jako swobodna ekspresja siebie. Jest to sytuacja, która zagraża dobrostanowi psychicznemu. Deprecjonowanie i normatywizowanie ludzkiej seksualności jest uwikłane w relacje władzy, które petryfikują dany stan społeczny. Prowadzi to do totalitarnego zagospodarowania naszej seksualności i utrzymywania tego stanu dzięki psychicznym mechanizmom ulegania władzy totalitarnej. By pokazać te procesy, przywołuję myślicieli i myślicielki takie jak Michel Foucault, Erich Fromm, Theodor Adorno, Wilhelm Reich i Karen Horney. Taka rzeczywistość jest też rezultatem procesów społecznych, które ją ukształtowały. Miały na to wpływ procesy związane z władzą i kulturą. Negatywne wzorce są obecne w naszej kulturze od dawna. Polską kulturę analizuję przez pryzmat kina polskiego epoki PRL-u. Kultywowanie tych negatywnych norm społecznych to bierna postawa społeczna. Pokazuję alternatywy dla atmosfery negatywnej seksualności. Opisuję ruch pozytywnej seksualności i jego zalety dla zdrowia psychicznego jednostki i społeczeństwa. Poddaję w wątpliwość możliwość popularyzowania teorii queer w Polsce. Pokazuję pewne uniwersalne strategie

 18. 11th Congress of South-East European Studies. Sofia 2015

  Mirella Korzeniewska-Wiszniewska

  2015-12-01

  éen. Europa Południowo-Wschodnia jest obszarem, do którego światowe mocarstwa podchodzą z dużą dozą ambiwalencji. Kraje tego regionu nie są głównymi graczami na arenie światowej, przez co wydarzenia związane z tą częścią Europy spotykają się z cyklicznym zainteresowaniem powstającym zazwyczaj w obliczu problemów, które - równie cykliczne wywoływane - zwracają uwagę świata na ten relatywnie nieduży region. Jest on jednak bezsprzecznie obszarem, który wzbudza zainteresowanie badaczy od ponad stu lat ze względu na swoje zróżnicowanie etniczne, pociągające za sobą rdzenną wielonarodowość regionu, niewystępującą na taką skalę gdzie indziej w Europie. Związana z tym wielość kultur, języków i religii generuje często specyficzne dla tej szerokości geograficznej amalgamaty społecznościowe. Również od nieco ponad stu lat o wpływy w tym regionie (abstrahując od wspomnianej cykliczności zainteresowania zabiegają główne europejskie siły polityczne (a obecnie nie tylko europejskie ze względu położenie geograficzne, w którym Zachód spotyka Wschód. Bez względu na dynamikę zainteresowania Europą Południowo-Wschodnią jest i będzie ona bezsprzecznie fascynującym obszarem badań naukowców całego świata, którzy ponownie spotkają się za cztery lata na kolejnym kongresie, tym razem w rumuńskiej Constanzy, aby pochylić się nad zagadnieniami związanymi z tą częścią świata.

 19. Балканските војни и проекциите за Македонија (македонски поглед

  Билјана [Biljana] Ристовска-Јосифовска [Ristovska-Josifovska

  2015-08-01

  ądów politycznych, opinii i interpretacji wydarzeń politycznych, jak również reakcji na decyzje wielkich mocarstw – podjęto zagadnienia związane z okresem wojen bał­kańskich 1912–1913 i ukazano macedońską perspektywę kwestii macedońskiej. Zaprezento­wano też ważne problemy odnoszące się do sposobu traktowania spraw narodowych i sposobu artykułowania stanowisk wobec następstw tych wojen. Uwaga Macedończyków, nawet po wybuchu I wojny światowej, kierowała się niemal wyłącznie na kwestie narodowe i wojny bałkańskie. Ich zaangażowanie sprowadzało się do poszukiwania rozwiązań spraw narodu macedońskiego i prób urzeczywistnienia idei wła­snego państwa. Środowiska emigrantów prezentowały przed rosyjską opinią publiczną swoje rozumienie zachodzących wydarzeń politycznych, by zapobiec podziałowi terytorium, a jed­nocześnie poszukiwać wsparcia dla koncepcji utworzenia państwa macedońskiego. Macedońska kwestia narodowa, podejmowana przez pozostającą na emigracji inteligencję macedońską, pozostawała na marginesie zainteresowań wielkich mocarstw europejskich lub była wykorzystywana instrumentalnie do rozwiązywania innych problemów politycznych. Apele intelektualistów macedońskich nie wywarły wpływu na sytuację międzynarodową. Macedończycy przystąpili do I wojny światowej z wszystkimi tego konsekwencjami – za­twierdzonymi granicami podzielonego terytorium. Ten trudny i skomplikowany okres trwał aż do utworzenia państwa narodowego w czasie II wojny światowej na obszarze obecnej Re­publiki Macedonii.

 20. Measurement of Small Values of Hydrostatic Pressure with the Compensation of Atmospheric Pressure Influence / Pomiar Małych Wartości Ciśnienia Hydrostatycznego Z Kompensacją Wpływu Ciśnienia Atmosferycznego

  Broda, Krzysztof; Filipek, Wiktor

  2013-09-01

  structure has been simplified and the measurement accuracy has increased. Znajomość rozkładu ciśnienia (lub różnicy ciśnień) determinuje opis przepływu płynu przez ośrodek porowaty. W przypadku dużych liczb Reynoldsa nie nastręcza to większych trudności, lecz dla przepływów laminarnych (tj. dla liczb Re (Bear, 1988; Duckworth, 1983; Troskolański, 1957) z zakresu 0.01 do 3) jest to praktycznie niemożliwe w oparciu o dostępne na rynku przyrządy. Przyczyny powodujące taką sytuację zostały omówione w poprzednim opracowaniu (Broda i Filipek, 2012), w którym zwrócono uwagę na trudności pomiarów związane z napięciem powierzchniowym czy włoskowatością (Adamson, 1997). Zaproponowano (Broda i Filipek, 2012) nową, autorską metodę pomiaru bardzo małych różnic ciśnień oraz skonstruowano odpowiednie stanowisko składające się z dwóch oddzielnych zbiorników pomiarowych oraz przeprowadzono pomiary. Z przeprowadzonych badań (Broda i Filipek, 2012) wynikała konieczność zastosowania stabilizacji temperatury urządzenia oraz kompensacji wpływu ciśnienia atmosferycznego na proces pomiarowy. Niniejsza publikacja przedstawia wyniki kontynuacji badań nad metodami i aparaturą do pomiaru bardzo małych różnic ciśnień z uwzględnieniem zdobytych doświadczeń, w oparciu o nowe stanowisko pomiarowe, którego zasadę działania i budowę przedstawiono na rys. 1-5, kolejno przedstawiając koncepcję wykonania pomiaru małych wartości ciśnienia hydrodynamicznego z kompensacją wpływu ciśnienia atmosferycznego rys. 1; ilustrację obrazującą stan odpowiadający przypadkowi braku przepływu płynu przez badany obiekt rys. 2; omawiając stan odpowiadający przypadkowi przepływu płynu przez badany obiekt rys. 3. Kolejno omówiono stan odpowiadający pomiarowi spadku ciśnienia na badanym obiekcie rys. 4 oraz przedstawiono metodykę pomiaru (zależności (1) - (20)). Zdjęcie stanowiska badawczego oraz jego elementów ilustruje rys. 5. W

 1. Unique Project of Single-Cutting Head Longwall Shearer Used for Thin Coal Seams Exploitation / Projekt Jednoorganowego Kombajnu ŚCIANOWEGO O Specjalnej Konstrukcji Przeznaczonego do Eksploatacji POKŁADÓW Cienkich

  Bołoz, Łukasz

  2013-12-01

  Problem of thin hard coal seams exploitation, including chosen data related with their resources in Poland, has been discussed in the introduction of the present study. On the basis of actually operated machines the assumptions, which should be satisfied by the longwall shearer used for exploitation of thin hard coal seams, have been made. A project of such longwall shearer combined with band conveyor and mechanized longwall support, including description of the machine operation technology and analysis of possible day output achievement, have been presented. Polska dysponuje stosunkowo dużymi zasobami surowców energetycznych, a ciągle rosnące zapotrzebowanie na energię skłania do ich racjonalnego wykorzystywania. Jedną z możliwości takiego racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi jest eksploatacja węgla kamiennego z pokładów cienkich. W związku z wybieraniem coraz cieńszych pokładów węgla, zalegających bardzo głęboko, w trudnych warunkach górniczo-geologicznych napotyka się na duże problemy związane z uzyskaniem wymaganej wydajności wydobycia przy użyciu stosowanych aktualnie metod. Przyjmuje się, ze pokłady cienkie to takie o miąższości od 1.0 m do 1.5 m i właśnie ta niewielka wysokość wyrobiska ścianowego powoduje szereg ograniczeń związanych z efektywną eksploatacją węgla. Na podstawie dostępnych danych określono, że ilości węgla kamiennego w cienkich pokładach wynosi około 600 mln Mg. Znaczna część pokładów cienkich w ostatnich latach została przeklasyfikowana na nieprzemysłowe, co pozwala stwierdzić, że rzeczywista ilość węgla w pokładach cienkich jest znacznie większa. Na podstawie analizy wad i zalet jak i danych technicznych produkowanych obecnie maszyn, określono wytyczne i założenia do nowego rozwiązania maszyny urabiającej przeznaczonej do wydobywania węgla w ścianach niskich. Kombajn do eksploatacji cienkich pokładów powinien spełniać następujące wymagania (Bołoz, 2012

 2. Enforced linguistic conversion: translation of the Macedonian toponyms in the 20th century

  Katica Kulavkova

  2015-08-01

  towards a systematic negation of the Macedonian linguistic and cultural identity, and with that, they deny the right of Macedonian people for their own national country, for every negation lies under the intention of re‑interpreting and retouching the historical reality. Wymuszona konwersja językowa: tłumaczenie macedońskich toponimów w XX wieku W artykule podjęto zagadnienia związane z wymuszoną konwersją toponimów ma­cedońskich, co może być traktowane jako forma językowego i kulturowego przemieszcze­nia / zwichnięcia / luxatio (łac. luxatio, luxare, luxus – zwichnięcie. Toponimy są nie tylko szczególnymi znakami językowymi, świadczą też o cywilizacyjnej pamięci narodów i całej ludzkości, stanowią przy tym odbicie faktów i dziedzictwa kulturowego, chronionego mocą międzynarodowych regulacji prawnych. Przekład toponimów z jednego języka na inny w ra­mach jednej przestrzeni kulturowej i etnicznej oznacza niewątpliwie przemoc wobec tego dziedzictwa. Zamiana toponimu i jego wymuszone tłumaczenie na inny język na mocy usta­nawianych w tym celu aktów prawnych staje się przestępstwem (zbrodnią wobec kultury. Toponim jest bowiem rzeczywistym odbiciem faktów i wspomnień historycznych. Toponimy można przepisywać innym alfabetem, litera po literze (łac. transliteratio, ale nie można ich przekładać, zwłaszcza na terytorium, na którym były ustanowione, stosowane i dziedziczone. Wymuszona zamiana prowadzi faktycznie do przekształcenia narracji historycznych i tożsa­mości etniczno‑kulturowej. Historia dowodzi, że istnieją pewne formy przemocy prowadzące do dyslokacji językowej, religijnej i etnicznej. Radykalna rewizja macedońskich toponimów zidentyfikowanych jako słowiańskie jest prawdopodobnie jednym z nielicznych przykładów, jakie zna współczesna historia. Tak dzieje się od prawie stu lat – od początku 1920 roku aż do pierwszej dekady XXI stulecia. Toponimy, które pojawiły się na etnicznym

 3. EDITORIAL: Focus on Dilute Magnetic Semiconductors FOCUS ON DILUTE MAGNETIC SEMICONDUCTORS

  Chambers, Scott A.; Gallagher, Bryan

  2008-05-01

  Chisholm, J D Budai and D P Norton Role of charge carriers for ferromagnetism in cobalt-doped rutile TiO2 T Fukumura, H Toyosaki, K Ueno, M Nakano and M Kawasaki Ab-initio study of exchange constants and electronic structure in diluted magnetic group-IV semiconductors Silvia Picozzi and Marjana Ležaić Phase coherent transport in (Ga,Mn)As D Neumaier, K Wagner, U Wurstbauer, M Reinwald, W Wegscheider and D Weiss Hydrogen interstitials-mediated ferromagnetism in MnxGe1-x magnetic semiconductors Xin-Xin Yao, Shi-Shen Yan, Shu-Jun Hu, Xue-Ling Lin, Chong Han, Yan-Xue Chen, Guo-Lei Liu and Liang-Mo Mei Electronic structures of magnetic semiconductors FeCr2Se4 and Fe0.5Cu0.5Cr2Se4 B I Min, Seung Su Baik, H C Choi, S K Kwon and J-S Kang Investigation of pure and Co2+-doped ZnO quantum dot electronic structures using the density functional theory: choosing the right functional Ekaterina Badaeva, Yong Feng, Daniel R Gamelin and Xiaosong Li Magnetic properties of sol-gel-derived doped ZnO as a potential ferromagnetic semiconductor: a synchrotron-based study N R S Farley, K W Edmonds, A A Freeman, G van der Laan, C R Staddon, D H Gregory and B L Gallagher Local electronic structure of Cr in the II-VI diluted ferromagnetic semiconductor Zn1-xCrxTe M Kobayashi, Y Ishida, J I Hwang, G S Song, A Fujimori, C S Yang, L Lee, H-J Lin, D J Huang, C T Chen, Y Takeda, K Terai, S-I Fujimori, T Okane, Y Saitoh, H Yamagami, K Kobayashi, A Tanaka, H Saito and K Ando Lack of ferromagnetism in n-type cobalt-doped ZnO epitaxial thin films T C Kaspar, T Droubay, S M Heald, P Nachimuthu, C M Wang, V Shutthanandan, C A Johnson, D R Gamelin and S A Chambers XMCD studies on Co and Li doped ZnO magnetic semiconductors Thomas Tietze, Milan Gacic, Gisela Schütz, Gerhard Jakob, Sebastian Brück and Eberhard Goering Ferromagnetic semiconductors and the role of disorder B W Wessels An extensive comparison of anisotropies in MBE grown (Ga,Mn)As material C Gould, S Mark, K Pappert, R G Dengel, J Wenisch, R P

 4. The Modernization of the Energy Sector in Denmark / Modernizacja Sektora Energii W Danii

  Frączek, Paweł

  2015-03-01

  ązanie wszystkich grup odbiorców, w tym odbiorców domowych, do płacenia podatku, którego wysokość została uzależniona od wielkości emisji CO2 wywołanej spalaniem paliw. Podatek ten jest formą przeniesienia na odbiorcę finalnego kosztów efektów zewnętrznych wywołanych przez zużycie nośników energii pierwotnej. Współcześnie sektor energii w Danii charakteryzuje się zróżnicowaną strukturą źródeł energii pierwotnej. Mimo ograniczenia znaczenia ropy naftowej w dalszym ciągu ma ona największy udział (44% w 2011 r.) w bilansie energetycznym Danii (BP, 2012). Oprócz tego paliwa po ponad 15% udziału mają węgiel, gaz ziemny i OZE. Należy podkreślić, że udział OZE w produkcji energii elektrycznej w Danii jest jednym z najwyższych na świecie, co wiąże się z poparciem społecznym dla stosowania tego rodzaju źródeł. Istotnym elementem polityki energetycznej Danii jest silna pozycja OZE oraz duża efektywność zużycia nośników energii. Zmiany polityki energetycznej przyczyniły się do zwiększenia niezależności energetycznej Danii, co wiązało się głównie z wprowadzeniem do eksploatacji w początku lat 80. XX wieku złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. W wyniku prowadzonych prac poszukiwawczych w 1997 r. Dania po raz pierwszy stała się w pełni wystarczalna energetycznie. Do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Danii przyczynia się także obserwowany począwszy od ostatniej dekady XX wieku, rosnący udział OZE. W kolejnych latach, zgodnie z priorytetami duńskiej polityki w tym zakresie, znaczenie tych paliw w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju wzrośnie. Podejście to jest związane z oczekiwaniami społecznymi, aby polityka energetyczna Danii pozwalała na wdrażanie koncepcji rozwoju zrównoważonego i trwałego. Prowadzona polityka energetyczna przyczynia się także do poprawy konkurencyjności duńskiej gospodarki przez rozwój technologii energetycznych oraz eksport wyrobów przemysłu pracującego dla

 5. In-Situ Treatment of Groundwater Contaminated with Underground Coal Gasification Products / Oczyszczanie In-Situ WÓD Podziemnych Zanieczyszczonych Przez Produkty Podziemnego Zgazowania WĘGLA

  Suponik, Tomasz; Lutyński, Marcin

  2013-12-01

  ęglowodorów aromatycznych, wolnych cyjanków oraz w mniejszym stopniu również jonów amonowych. Węgle nie wpływały na temperaturę wód oraz na potencjał redox i przewodność elektrolityczną. Zeolity z kolei skutecznie usuwały wolne cyjanki, jony amonowe oraz w pewnym stopniu fenole. W zależności od składu chemicznego wód oraz powinowactwa metali do zeolitów mogły one również usuwać metale ciężkie. Zeolity nie wpływały natomiast na temperaturę i powodowały znaczące obniżenie się wartości pH oraz przewodności elektrolitycznej wody. Przepływająca przez złoże zeolitu woda wzbogacała się z kolei (z całą pewnością w początkowym etapie pracy złoża) w rozpuszczony tlen, co miało odzwierciedlenie w wyższych wartościach potencjału redox w kolejnych punktach poboru wody. Ostatnim analizowanym w pracy materiałem było żelazo metaliczne. Chociaż nie wpływało ono w żaden sposób na stężenie związków organicznych w wodach, przyczyniło się do usunięcia z nich wszystkich metali ciężkich. Żelazo spowodowało ponadto wzrost temperatury i wartości pH oraz zdecydowane obniżenie się potencjału redox i stężenia tlenu rozpuszczonego. Rozważając zastosowanie wymienionych materiałów reaktywnych w technologii PRB do usuwania produktów PZW trzeba pamiętać o ograniczonej pojemności sorpcyjnej węgla aktywnego oraz zeolitów oraz o konieczności poddawania ich reaktywacji. Fakt ten oraz duże trudności technologiczne związane z zainstalowaniem materiału oraz jego wymianą stanowią wyzwanie do dalszych analiz i prac w tym obszarze.

 6. On flora semantics in house names found in Vidzeme: materials contained in the 1826 counting of souls in Vidzeme province

  Ilga Jansone

  2014-12-01

  ślinnej, przy czym wyraźnie uprzywilejowane są jednostki leksykalne kojarzone z nazwami drzew. Najprawdopodobniej jest to związane z elementami krajobrazu, znajdującymi się w bezpośrednim sąsiedztwie poszczególnych domostw, ale może też być świadectwem stosunku ich mieszkańców do otaczającej przyrody oraz do swojej pracy. Aby móc wyciągnąć dalsze wnioski na temat obecności semantyki roślinnej w nazewnictwie domostw, konieczne jest przebadanie wszystkich zapisów historycznych aż po czasy nam współczesne.

 7. editorial

  Ugur Demiray

  2008-07-01

  Full Text Available Greetings Dear readers of TOJDE, TOJDE is appeared on your screen now as Volume 9, Number: 3. This is the third issue of the year 2008. In this issue is published 1 Note for Editor, 15 articles, already 2 book reviews and this time 27 authors from 11 different countries are placed. These published articles are from Australia, Germany, Greece, India, Iran, Nigeria, Pakistan, Romania, SriLanka, Turkey and USA. Notes for Editor is arrived to TOJDE from Nigeria and written by E. C. IBARA. In his paper examines the processes leading to administration of face-to-face examination in distance education with focus on the National Open University of Nigeria. It highlighted some procedures such as test development, test administration and post test administration/award procedures. Quality management initiatives provide a feasible path for incorporating distance training, whether via the Internet, audio conferencing, video conferencing, or postal delivering methods. The first article of this issue is coming from USA, from Rachel D. ECHARD and Zane L. BERGE, on “Quality Management Builds Solid Etraining”. Their paper will explore the manifestations of quality management processes on sustaining distance training in a business environment. The Second article is “Conducting A Trial of Web Conferencing Software: Why, How, And Perceptions From The Coalface”, written by Shirley REUSHLE and Birgit LOCH from The University of Southern Queensland, Australia. This paper reports on the trial of web conferencing software conducted at a regional Australian university with a significant distance population. The paper shares preliminary findings, the views of participants and recommendations for future activity. To design and conduct the trial, an action research method was chosen because it is participative and grounded in experience, reflecting the context and objectives of the trial. The third article is from India. The third one is on “Distance Education In

 8. From The Editor

  Ugur Demiray

  2013-01-01

  project based public relations practices. 31st article from USA written by Zane L. BERGE, UMBC, Baltimore MD 21250, USA On Bariers To Communication In Distance Education It dealt with a exhaustive review of literature regarding communication barriers to distance education summarizes the technical, psychological, social, cultural, and contextual challenges leading to a significant conclusion: that as technology used for distance education improves so does both the opportunities to overcome many of the barriers to ineffective communication and the complexity of the barriers that are faced by the participants. The hierarchy of this structure is described. To receive further information and to send your recommendations and remarks, or to submit articles for consideration, please contact TOJDE Secretariat at the below address or e-mail us to tojde@anadolu.edu.tr Hope to stay in touch and meet in our next Issue, on 1st of April 2013. Cordially, Prof. Dr. Ugur Demiray Editor-in-Chief Anadolu University Yunusemre Campus 26470Eskisehir TURKEY Tel: +90 222 335 0581 ext. 2521 or 2522GSM: +90 542 23 22 167 Fax: +90 222 320 4520 or Emails: udemiray@anadolu.edu.tr or udemiray33@gmail.comURL: http://home.anadolu.edu.tr/~udemiray URL: http://tojde.anadolu.edu.tr

 9. From the Editor

  Ugur Demiray

  2006-07-01

  collection at field level. Total procedure was stringently monitored for completeness and consistency to ensure quality data. SPSS software was used to process and analyze both univariate and multivariate multiple responses. The study suggested wide acceptance of distance-based learning methods as supplementary to the continuing medical education among the countrywide health service providers. The eleventh article reached to TOJDE from well known researchers from Canada which is written by Gertrude DUDINK and Zane BERGE, from UMBC, CANADA, on “Balancing Top-Down, Bottom-Up, and Peer-to-Peer Approaches to Sustaining Distance Training”. Their paper focused on special attention is paid to the content of the change messages involved, guided by Rogers’ five attributes of innovations. Next article is which numbered 12, from Turkey. Article is entitled as “Developing Cultural Awareness In Foreign Language Teaching” and written by Ismail CAKIR Kirikkale University, Kirikkale, TURKEY. He indicates in his paper that culture has taken an important place in foreign language teaching and learning studies. It has been widely recognized that culture and language is used as a main medium through which culture is expressed. However, “pure information” is useful but does not necessarily lead learners’ insight; whereas the development of people’s cultural awareness leads them to more critical thinking. Most frequently confronted that students to a great extend know the rules of language, but are not always able to use the language adequately as it requires since they are not knowledgeable enough about the target culture. Bearing all this in mind, the aim of this article has been to provide necessary information for the foreign language teachers and learners so that they can establish a good connection with the target language and its culture. The thirteenth article is about “Improving Learning of Programming Through E-Learning by Using Asynchronous Virtual Pair Programming

 10. From the Editor

  Ugur DEMIRAY

  2006-04-01

  and S. O. ADEDEJI University of Ibadan, Nigeria and Centre for Comparative Education Research University of Nottingham, UK. According to them; this study provides relevant economic ideas that can assist Nigeria and other African countries in making innovative policies at privatizing university education. A review of the education market scene on the continent provides an imperfect market with adverse consequences occasioned by inadequate information and unbridled competition. Advocating a joint role for sharing the costs and benefits of university education between government and private sectors, the study suggests a four-policy option for adoption by Nigeria and other African countries. This paper demonstrates the positive managerial influence of a competitive and complementary system of private university. Nevertheless, to forestall market failure, this study rounds off by pointing out the reformatory, regulatory and redemptive roles of government in the management of private universities in Nigeria and other African countries. PDAs: Revolutionizing The Way We Learn and Teach” is the fourteenth article which written by Kimberly McDONOUGH and Zane L. BERGE. Their paper is outlining the current uses of PDA devices and m-learning in the higher education environment, including the technology behind PDA’s, benefits and limitations, applications for learning, instructional design methods, and the future of m-learning. PDAs (personal digital assistants also commonly referred to as handheld devices or mini PCs. Computers are a common household necessity and children are being exposed to the digital world at a very young age. Video games and toys aggressively simulate real life images and scenarios. PDA’s are just one of the many technology devices being used to make connectivity, communication, organization and learning occur anytime, anywhere. Using PDA’s for learning is also referred to as m-learning, short for mobile or on the go learning. This paper will outline

 11. From the Editor Vol: 6 number 2

  Ugur Demiray

  2005-04-01

  , Malaysia. The author focuses on comparing the approaches to studying of Malaysian distance learners and on-campus learners to find out to what extent the distance learning programme of a public university in Malaysia. Also, this paper discusses the findings of this study in the light of other research carried out in this area, and its contribution towards a better understanding of the learning needs of Malaysian distance learners. The New Approaches to Studying Inventory (NASI survey was used for this study. Altogether 726 questionnaires were collected from 355 distance learners and 371 on-campus learners. Finally, the study revealed that the patterns of preferences of both distance learners and on-campus learners to be relatively similar. The seventh article is titled as “Flexible Training’s Intrusion on Work/Life Balance” submited by Seema TAKIYA, Jennifer ARCHBOLD and Zane BERGE from USA. They point out that in a non-traditional classroom like e-learning, employees may experience stress due to the feelings of isolation and because they may be subject to feelings of a lack of control. The learner may feel disconnected due to a perceived lack of support structure or the fact that feedback can be slow. The lack of social interaction can also lower motivation without the friendly camaraderie and competition that occurs naturally in a classroom. The learner may also feel that there is not enough structure with an e-learning class due to the lack of a set schedule. The eighth article is from Malaysia again. The author, Hisham DZAKIRIA from the Universiti Utara Malaysia, entitles his paper “The Role of Learning Support in Open & Distance Learning: Learners’ Experiences and Perspectives”, and focuses on learning support in distance learning at Universiti Utara Malaysia (UUM. In this paper, a qualitative study reports in some detail the experience of a small group of distance learners as they progress through their courses at UUM. Also, this study provides a description of

 12. Ugur Demiray

  USA written by Zane L. BERGE, UMBC, Baltimore MD 21250, USA On Bariers To Communication In Distance Education It dealt with a exhaustive review of literature regarding communication barriers to distance education summarizes the technical, psychological, social, cultural, and contextual challenges leading to a significant conclusion: that as technology used for distance education improves so does both the opportunities to overcome many of the barriers to ineffective communication and the complexity of the barriers that are faced by the participants. The hierarchy of this structure is described.13To receive further information and to send your recommendations and remarks, or to submit articles for consideration, please contact TOJDE Secretariat at the below address or e-mail us to tojde@anadolu.edu.trHope to stay in touch and meet in our next Issue, on 1st of April 2013.Cordially,Prof. Dr. Ugur DemirayEditor-in-ChiefAnadolu University Yunusemre Campus 26470Eskisehir TURKEYTel: +90 222 335 0581 ext. 2521 or 2522GSM: +90 542 23 22 167 Fax: +90 222 320 4520 orEmails: udemiray@anadolu.edu.tr or udemiray33@gmail.comURL: http://home.anadolu.edu.tr/~udemirayURL: http://tojde.anadolu.edu.t