WorldWideScience

Sample records for zaleznosci miedzy stezeniem

 1. The Impact of Varied Fertilisation on the Concentration of Cadmium and Copper in Organs of Willow Trees (Salix Viminalis / Wpływ Zróznicowanego Nawożenia Na Zawartość Kadmu I Miedzi W Wierzbie Wiciowej (Salix Viminalis

  Sieciechowicz Aleksandra

  2015-03-01

  Full Text Available W pracy określono wpływ zróżnicowanego nawożenia osadami ściekowymi na zmiany zawartości kadmu i miedzi w wierzbie wiciowej przez pierwsze trzy lata uprawy. Najmniejszą średnią zawartość kadmu w biomasie Salix viminalis wykazano dla plantacji nawożonej mineralnie. Średnia zawartość miedzi w biomasie roślin nawożonych mineralnie była o ok. 23,4% większa od zawartości tego metalu w roślinach uprawianych na glebie nienawożonej.

 2. Chemical Soil Degradation n the Area of the Głogów Copper Smelter Protective Forest/ Degradacja Ziemi Na Terenach Byłej Strefy Ochronnej Huty Miedzi Głogów

  Kostecki, Jakub; Greinert, Andrzej; Drab, Michał; Wasylewicz, Róża; Walczak, Barbara

  2015-06-01

  Earth surface is under the continous influence of the environmental factors - both natural and anthropogenic. The significant impact on the environment can be noted in areas adjacent to the metal industry plants, in a consequence of pollutants emission, especially dusts containing the heavy metals, into the atmosphere,. In the surroundings of Głogów Copper Smelter (GCS) elevated amounts of copper and lead has been noted. In the soils of the test sites were found up to 5250 mg kg-1 Cu and 1290 mg kg-1 Pb. The forest litter contained 3.3-5.1 more Cu and 3.9-8.6 Pb than the humic horizon of the soil. Analyse of the different soils covering the GCS protective forest area let specify the stabilising role of particle size distribution, TOC content and the soil reaction to Cu and Pb migration in the environment. Powierzchnia ziemi jest nieustannnie narażona na oddziaływania o charakterze naturalnym i antropogenicznym. Znaczące oddziaływanie jest łatwo zauważalne na terenach przemysłowych. Szczególnie na obszarach objętych wydobyciem i przeróbką metali. Na terenach przyległych do Huty Miedzi Głogów stwierdzono wysoką koncentrację miedzi i ołowiu sięgającą 5250 mg kg-1 Cu i 1290 mg kg-1 Pb. Poziom ściółki leśnej zawierał 3,3-5,1 raza więcej Cu i 3,9-8,6 Pb niż poziom próchniczny analizowanych gleb. Analiza różnych gleb pokrywających las ochronny HMG pozwoliła wskazać na znaczącą rolę składu granulometrycznego, zawartości węgla organicznego oraz odczynu na stabilizację migracji Cu i Pb w środowisku.

 3. The Impact of Varied Fertilisation on the Concentration of Cadmium and Copper in Organs of Willow Trees (Salix Viminalis) / Wpływ Zróznicowanego Nawożenia Na Zawartość Kadmu I Miedzi W Wierzbie Wiciowej (Salix Viminalis )

  Sieciechowicz, Aleksandra

  2015-03-01

  The paper presents the impact of varied fertilisation with sewage sludge on the concentration of cadmium and copper in willow organs during the first three years of cultivation. The lowest mean concentration of cadmium in Salix viminalis biomass was found in the plantation fertilised only with mineral fertilisers. The mean content of copper in the biomass of plants fertilised with mineral fertilisers was higher than the content of this metal in plants grown in non-fertilised soil by 23.4%. It has been shown that the method of fertilisation does not have an impact on the cadmium allocation in different organs. The highest content of cadmium and copper in the willow biomass was found in the foliage (1,76 mg/kgd.m. and 12,73 mg/kgd.m. respectively). W pracy określono wpływ zróżnicowanego nawożenia osadami ściekowymi na zmiany zawartości kadmu i miedzi w wierzbie wiciowej przez pierwsze trzy lata uprawy. Najmniejszą średnią zawartość kadmu w biomasie Salix viminalis wykazano dla plantacji nawożonej mineralnie. Średnia zawartość miedzi w biomasie roślin nawożonych mineralnie była o ok. 23,4% większa od zawartości tego metalu w roślinach uprawianych na glebie nienawożonej. Wykazano, że sposób nawożenia nie wpływa na miejsce kumulowania się kadmu w roślinie. Najwyższe zawartości kadmu i miedzi odnotowano w próbkach listowia Salix viminalis (odpowiednio 1,76 mg/kgs.m. i 12,73 mg/kgs.m.).

 4. Effect of copper upon the actions of sulphate-reducing bacteria isolated from soil contaminated by crude oil and heavy metals / Wpływ miedzi na aktywność bakterii redukujących siarczany wyizolowanych z gleby zanieczyszczonej ropą naftową i metalami ciężkimi

  Podobas Ewa Izabela

  2015-12-01

  Full Text Available Przedmiot badań stanowiły sulfidogenne zespoły mikroorganizmów wyizolowane z gleby zanieczyszczonej ropą naftową i metalami ciężkich. Próbki gleby pochodziły z obszarów wybranych kopalni ropy naftowej w południowo-wschodniej Polsce. Celem badań było określenie wpływu stężenia metali ciężkich (miedzi na aktywność wyselekcjonowanych zespołów mikroorganizmów.

 5. Condition Monitoring of Off-Highway Truck Tires at Sungun Copper Mine Using Neural Networks / Monitorowanie Stanu Technicznego Opon W CIĘŻKICH Pojazdach Terenowych Eksploatowanych W Kopalni Miedzi Sungun, Przy UŻYCIU Sieci Neuronowych

  Morad, Amin Moniri; Sattarvand, Javad

  2013-12-01

  Maintenance cost of the equipment is one of the most important portions of the operating expenditures in mines; therefore, any change in the equipment productivity can lead to major changes in the unit cost of the production. This clearly shows the importance and necessity of using novel maintenance methods instead of traditional approaches, in order to reach the minimum sudden occurrence of the equipment failure. For instance, the tires are costly components in maintenance which should be regularly inspected and replaced among different axles. The paper investigates the current condition of equipment tires at Sungun Copper Mine and uses neural networks to estimate the wear of the tires. The Input parameters of the network composed of initial tread depth, time of inspection and consumed tread depth by the time of inspection. The output of the network is considered as the residual service time ratio of the tires. The network trained by the feed-forward back propagation learning algorithm. Results revealed a good coincidence between the real and estimated values as 96.6% of correlation coefficient. Hence, better decisions could be made about the tires to reduce the sudden failures and equipment breakdowns. Koszty użytkowania sprzętu stanowią jedną z najpoważniejszych pozycji w zestawieniu kosztów eksploatacyjnych kopalni, dlatego też każda poprawa wydajności sprzętu powoduje w efekcie zmianę jednostkowego kosztu produkcji. Wyraźnie pokazuje to wagę i konieczność stosowania nowoczesnych metod eksploatacji w miejsce podejścia tradycyjnego w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia awarii sprzętu. Przykładowo, opony są elementami kosztownymi w eksploatacji, wymagają regularnego przeglądu i ponownego mocowania na osi. W artykule przebadano stan techniczny opon w maszynach i urządzeniach eksploatowanych w kopalni miedzi Sungun. Przy zastosowaniu metod wykorzystujących sieci neuronowe określano zużycie opon. Parametry wejściowe sieci to pocz

 6. The Application of Modern Techniques and Measurement Devices for Identification of Copper Ore Types and Their Properties / Wykorzystanie nowoczesnych technik i urządzeń pomiarowych do identyfikacji typów rud miedzi i ich właściwości

  Krawczykowska, Aldona; Trybalski, Kazimierz; Krawczykowski, Damian

  2013-06-01

  The paper concerns the application of modern methods and research techniques for investigations of copper ore properties. It presents the procedure and tools which, when put together, can constitute a source of information on properties of different products of processing and, simultaneously, can be used in the process control and optimization. The copper ore of one of the branches of the KHGM Polska Miedz plc was investigated. The ore samples represented each of the three lithological types occurring in the Polish deposits, i.e. carbonate, shale and sandstone ores. The paper presents the results of microscopic analyses, image analysis of scanning photographs and application procedures of the obtained information for the identification of ore types (application of neuron networks to the recognition of lithological compositions). The present publication will present sample results of modelling of classification identifying two types of ores, i.e. carbonate-shale and sandstone. Summing up the predictions of ore type fractions in respective mixtures for the considered problem of classification it can be stated that the prediction results are good and confirm the lithological predominance of certain ore types in the investigated mixtures. The experimental part comprised the determination of mineralogical and lithological composition of ores (optical microscope) and also elemental composition in the microareas of analysed samples (scanning microscope). Next, the image analysis was performed and subsequently the models classifying the ore types were made. W rudzie miedzi przerabianej w zakładach wzbogacania O/ZWR KGHM Polska Miedź S.A. można wyróżnić trzy typy litologiczne: rudę węglanową, łupkową i piaskowcową. Typy te różnią się właściwościami między innymi takimi jak: rodzaj i zawartość minerałów miedzi, rodzaj minerałów nieużytecznych, zawartość miedzi, twardość i podatność na rozdrabnianie, ale także wielkością i kształtem ziaren

 7. Determining the Optimum Cut-Off Grades in Sulfide Copper Deposits / Określanie Optymalnej Wartości Odcięcia Zawartości Procentowej Pierwiastka Użytecznego W Złożach Siarczku Miedzi

  Rahimi, Esmaeil; Oraee, Kazem; Shafahi, Zia Aldin; Ghasemzadeh, Hasan

  2015-03-01

  Optimum cut-off grades determination in mining life affects production planning and ultimate pit limit and it is also important from social, economical and environmental aspects. Calculation of optimum cut-off grades has been less considered for mines containing various mineral processing methods. In this paper, an optimization technique is applied to obtain optimum cut-off grades for both concentration and heap leaching processes. In this technique, production costs and different recoveries of heap leaching method directed into modeling different annual cash flows in copper mines. Considering the governing constraints, the Lagrange multiplier method is practiced to optimize the cut-off grades in which the objective function is supposed to maximize Net Present Value. The results indicate the effect of heap leaching process on the optimum cut-off grades of primary and secondary sulfide deposits. Określanie optymalnego poziomu odcięcia dla zawartości procentowej pierwiastka użytecznego ma poważny wpływ na planowanie produkcji, określanie ostatecznych limitów zasobów złoża; jest to także ważna kwestia z punktu widzenia kwestii społecznych, ekonomicznych i środowiskowych. Obliczanie optymalnego poziomu odcięcia dla zawartości procentowej pierwiastka użytecznego nie było zwykle szeroko rozważane w przypadku kopalni prowadzących ciągły system przeróbki. W pracy tej przedstawiono technikę optymalizacji określania poziomu zawartości procentowej pierwiastka użytecznego z uwzględnieniem zarówno procesów koncentracji jak i ługowania. W metodzie uwzględniono koszty produkcji i różne wskaźniki odzysku rudy, wielkości te wykorzystane zostały do modelowania rocznych przepływów gotówki w kopalniach miedzi. Uwzględniając narzucone ograniczenia, zastosowano metodę mnożników Lagrange'a w celu optymalizacji określania poziomu zawartości procentowej pierwiastka użytecznego, gdzie przyjętą funkcją celu jest maksymalizacja wartości bie

 8. Prospection for Copper Mineralization with Contribution of Remote Sensing, Geochemical and Mineralographical Data in Abhar 1:100,000 Sheet, NW Iran / Poszukiwania ZASOBÓW Rud Miedzi Z Zastosowaniem Zdalnych Technik WYKORZYSTUJĄCYCH Dane Geochemiczne i Mineralogiczne W POKŁADZIE Geologicznym Abhar 1:100,000 W PÓŁNOCNO-ZACHODNIM Iranie

  Nouri, Reza; Jafari, Mohammadreza; Arian, Mehran; Feizi, Faranak; Afzal, Peyman

  2013-12-01

  Abhar 1:100,000 sheet is located within the Cenozoic Tarom volcano-plutonic belt, NW Iran. The present study is based on the integration of remote sensing techniques on Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER), geochemical data analysis consisting of stream sediment and lithogeochemical samples, within geological field observations and mineralographical studies to identify Cu prospect. On ASTER data; using a number of selected methods including band ratio, Least Square Fit (LS-Fit) and Minimum Noise Fraction (MNF) distinguished alternation zones. These methods revealed that three types of alterations: argillic, phyllic, and iron oxide zones occurring at the NE and SE of Abhar sheet, while the propylitic and silica zones are developed in NW and SW of the studied area. Lineaments were identified by aid of false color composite, high pass filters and hill-shade DEM techniques that two NW-SE and NE-SW major trends were determined. Geochemical anomalies were separated by number-size (N-S) method. Interpretation of N-S log-log plots of Cu in the area may be a result of the three steps of enrichment, i.e., mineralization and later dispersions. Field checks and Mineralgraphical studies also confirm the existence of suitable copper mineralization. Pokład geologiczny Abhar 1:100,100 zlokalizowany jest w obrębie kenozoicznego pasa skał magmowych pochodzenia wulkanicznego Tarom w północno-zachodnim Iranie. W pracy przedstawiono połączenie zastosowań metod zdalnych wykorzystujących technologię ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Refelection Radiometer), analizę danych geochemicznych zebranych na podstawie osadów dennych ze strumieni oraz próbek skał w obrębie pola obserwacji a także danych mineralogicznych w celu rozpoznania skupisk rud miedzi. Na podstawie danych uzyskanych przy użyciu technologiiASTER i poddanych obróbce przy użyciu różnorodnych technik: badanie układu pasm, dopasowanie metodę najmniejszych

 9. Selection of Most Proper Blasting Pattern in Mines Using Linear Assignment Method: Sungun Copper Mine / Wybór Najodpowiedniejszego Schematu Prowadzenia Prac Strzałowych W Kopalni Miedzi Sungun Z Użyciem Metody Przyporządkowania Liniowego

  Yari, Mojtaba; Bagherpour, Raheb; Jamali, Saeed; Asadi, Fatemeh

  2015-03-01

  schemat prowadzenia prac strzałowych w kopalni miedzi Sungun: nadkład 3.5m, odległości pomiędzy otworami 4.5 m, zastosowana przybitka 3.8 m, długość otworu strzałowego 12.1 m.

 10. Simulation Based Investigation of Different Fleet Management Paradigms in Open Pit Mines-A Case Study of Sungun Copper Mine / Symulacje I Badania Różnych Paradygmatów Wykorzystania Floty Pojazdów I Urządzeń W Kopalniach Odkrywkowych. Studium Przypadku: Kopalnia Miedzi W Sungun

  Hashemi, Ali Saadatmand; Sattarvand, Javad

  2015-03-01

  Using simulation modeling, different management systems of the open pit mining equipment including non-dispatching, dispatching and blending solutions have been studied for the Sungun copper mine. Developed model has the capability of considering detailed features of both loading and hauling equipment. Productivity assessment scenarios have been established on the constructed model and the outputs revealed the noteworthy impact of the match factor of the trucks to the loaders on the production rate by over 40%. A dispatching simulation model with the objective function of minimizing truck waiting times have been developed and 7.8% improvement obtained by applying a flexible assignment of the trucks for the loaders compared to the fixed assignment system. Finally ore grade blending control unit has been introduced into the model. Getting the advantages of the newly added module it became possible to monitor the portion of material excavated from different operating benches and control truck dispatching rules for keeping the overall ore grade exactly at desired value. Przy użyciu modeli symulacyjnych zbadano różnorodne systemy zarządzania flotą pojazdów i urządzeń w kopalni odkrywkowej (wydawanie dyspozycji przewozu, wstrzymywanie przewozu oraz rozwiązania kwestii mieszania o rud o różnej zawartości pierwiastka użytecznego) na przykładzie kopalni miedzi Sungun. Opracowany model uwzględnia szczegółowe cechy sprzętu przeładunkowego oraz transportowego. Na podstawie modelu opracowano następnie scenariusze oceny wydajności, a wyniki jednoznacznie wykazały wielką wagę odpowiedniego skojarzenia ilości pojazdów i ładowarek. Opracowano model symulacyjny kierowania urządzeń do pracy, jako funkcję celu przyjmujący minimalizacje czasu przestoju ciężarówek. Uzyskano wynik lepszy o 7.8% poprzez elastyczne przydzielania pojazdów do ładowarek w porównaniu do systemu trwałego ich do siebie przypisania. W ostatnim etapie dodano do modelu system

 11. Polish Defense Policy in the Context of National Security Strategy

  2006-06-01

  Antoni Podolski, Polska Strategia Bezpieczenstwa jako Praktyczna Implementacja Europejskiej Strategii Bezpeczenstwa –miedzy teoria a praktyka (Warszawa...Implementacja Europejskiej Strategii Bezpeczenstwa –miedzy teoria a praktyka (Warszawa: Center for International Relations, 2005), 13. Polish Ministry

 12. Estimation of dependence between mean of fractionation of photons and neutrons dose and intensity of post-irradiation reaction of mouse large intestine; Ocena zaleznosci pomiedzy sposobem frakcjonowania dawki fotonow i neutronow a nasileniem popromiennego odczynu jelita grubego myszy

  Gasinska, A. [Oncology Center, Cracow (Poland)

  1995-12-31

  The aim of the work was verification of mouse large intestine tolerance on fractionated 250 kV X-rays and 2.3 MeV neutrons doses. Two cm of large intestine of mouse CBA/HT strain were irradiated with various fraction doses: from 0.25 to 35 Gy of X-rays and 0.05-12 Gy of neutrons. The measure of injury was handicap of intestine function. Early post-irradiation reaction was measured by loss of body weight (2-3 weeks after irradiation) and mouse mortality (till 2 months after irradiation, LD50/2). The late reaction was measured on the base of maximal body weight in 1 year period after irradiation, deformation of excrements (after 10 months) and death of animals (till 12. month after irradiation, LD50/12). Fractionation of X-ray dose influenced on decrease of intensification of late irradiation effects. After fractionation of neutrons this effect has not been observed. {alpha}/{beta} coefficient for X-rays was 19.9 Gy [15.2; 27.0] for body weight nadir, 13.4 Gy [9.3; 19.5] for early mortality (LD50/2), 6.4 Gy [3.6;11.0] for maximal body weight and 6.9 [4.2; 10.8] for late mortality (LD50/12). Analysis of influence of low doses of photons 90.25-4 Gy) and neutrons (0.05-0.8 Gy) showed trend to reduction {alpha}/{beta} for photons only (LD50/2=5.4 Gy; LD50/12=4.6 Gy). {alpha}/{beta} coefficient for neutrons was defined by LQ model only for maximal body weight and was 19.9 Gy [9.5; 61.0]. In application of graphic method {alpha}/{beta} for neutrons was 230 Gy for early and 48 Gy for late effects. Lower values of {alpha}/{beta} coefficient for late irradiation effects for photon radiation demonstrate the big influence of fractionation of photons dose on large intestine tolerance (decrease intensity in all biological effects). Author did not observe increase of intestine tolerance in fractionation of neutrons dose. Effect of irradiation damages repair in interfraction pauses, measured by percent of regenerated dose (F{sub r}) was much bigger for photons. For X-rays it was 50% for early and 63% for late effects. In case of neutrons F{sub r} was 3% for early- and 16% for late - measured biological effects. The differences in effectivity of radiation with various LPE effect confirm WSB values calculated on the base of {alpha} and {beta} coefficients and LQ model. WSB values were higher and more dependent on amount of fractionated dose for late effects. WSB for late reaction and low fraction dose (0.25 Gy of photons) was 9.6 and for early irradiation effects was 6.3. On the level of high fraction dose (25 Gy of photons) there was inverted dependence. WSB for early effects was higher (2.5) in comparison with late irradiation effects (1.8). Application of mathematical model for measuring of quantity of units responsible for intestine regeneration (tissue rescuing units - TRU) showed various K number for early reaction and do not confirmed big radiosensitivity of this tissue. Also for late response low radiosensitivity was confirmed. Histological investigation showed that target cells for early reaction are epithelial crypt cells, however for late reaction there are fibrocytis and myocytes

 13. Analysis of temperature dependence of {sup 35}Cl-NQR frequency in 2,4-D herbicide (2,4-dichlorophenoxy acetic acid); Analiza temperaturowej zaleznosci czestosci {sup 35}Cl-NQR w herbicydzie 2,4-D (kwas dichlorofenoksyoctowy)

  Mazurek, P.; Ostafin, M.; Kasprzak, J.; Nogaj, B. [Inst. Fizyki, Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznan (Poland)

  1994-12-31

  Biological activity of herbicide depends on electronic structure and molecule dynamics. The former parameter has been investigated by means of NQR spectra on {sup 35}Cl nuclei of 2,4-dichlorophenoxy acetic acid. The analysis of temperature dependency of observed frequency has been done. 12 refs, 3 figs, 1 tab.

 14. The problems of shearer knife-edges wear due to temperature and machine cutting conditions of rock. Zagadnienie zuzycia ostrzy nozy kombajnowych w zaleznosci od temperatury i warunkow skrawania skaly

  Klich, A.; Kotwica, K.; Krawczyk, S.; Ptak, J. (Akademia Gorniczo-Hutnicza, Cracow (Poland))

  1994-09-01

  The article presents the theoretical dependences for wear determination of shearer knife-edges and their temperature. The laboratory tests of RAPID 85 radial tools and ALPINE cone-rotational ones conducted in the laboratory of the Mining Machines and Deads Utilization-Systems Department of the Academy of Mining and Metallurgy in Krakow, are discussed. The test was made for selected parameters of getting on concrete blocks both in a dry way and also by assistance of getting tools job with high-pressure water jet. (author). 5 refs., 10 figs., 3 tabs.

 15. The relationship between working capital and profitability in food industry firms in Poland Relacje miedzy kapitalem obrotowym a rentownoscia w przedsiebiorstwach przemyslu spozywczego w Polsce

  Zbigniew GOLAS

  2013-03-01

  Full Text Available The article presents the results of the effectiveness of working capital management in the food industry in Poland. The study was conducted in the 30 branches (classes of the food industry over the period 2005-2009, based on unpublished data of the Central Statistical Office. The effectiveness of working capital management were evaluated using a cycles of inventories, receivables, liabilities and cash conversion cycle and in relation to rates of return earned on assets. Studies have shown that in industries where these cycles are the shortest achieved the highest rate of return. The beneficial effect of shortening the cycle of working capital on profitability is also verified by using regression analysis.W artykule przedstawiono wyniki badan efektywnosci zarzadzania kapitalem obrotowym w przemysle spozywczym w Polsce w ukladzie 30 branz (klas w okresie 2005-2009. Efektywnosc zarzadzania kapitalem obrotowym oceniono przy zastosowaniu cyklu zapasw, naleznosci, zobowiazan i konwersji gotwki oraz w odniesieniu do uzyskiwanych stp zwrotu z aktyww. Badania wykazaly, ze w branzach, w kth wymienione cykle byly najkre uzyskiwano najwyzsze stopy zwrotu. Korzystny wplyw skracania cykli kapitalu obrotowego na rentownosc zweryfikowano rwniez przy zastosowaniu analizy regresji.

 16. Stosunki polsko-niemieckie i polsko-radzieckie w latach 1933-1938 w świetle publicystyki Bogusława Miedzińskiego

  Adamczyk, Arkadiusz

  2000-01-01

  Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

 17. Porozumienie miedzy pokoleniami w rodzinie – płaszczyzny rozwoju/ Communication between generations within a family – planes of development

  ALICJA KOZUBSKA

  2011-01-01

  Full Text Available Reaching agreement among generations in a family is crucial for its proper functioning. Children, parents and grandparents may enrich their lives through exchanging many values (mentioned in the text. Dialogue between generations is equally important and precious for all generations within an extended family. Moreover, the dialogue creates a feeling of closeness, protects against alienation and provides generations with cultural continuity. However, reaching agreement among generations requires putting a lot of effort from all family members and involves making many mistakes.

 18. Giant Young’S Modulus Variations in Ultrafine-Grained Copper Caused by Texture Changes at Post-Spd Heat Treatment / Gigantyczne Zmiany Modułu Younga W Ultra Drobnoziarnistej Miedzi Spowodowane Przez Zmiany Tekstury W Trakcie Obróbki Cieplnej Po SPD

  Pal-Val P.

  2015-12-01

  Full Text Available The effect of annealing on dynamic Young’s modulus, E, of ultrafine-grained (UFG copper obtained by combined severe plastic deformation (SPD is investigated. It is established that Young’s modulus in the SPD-prepared samples exceeds that in the coarse-grained fully annealed (CGFA samples by 10 to 20 %. Isothermal annealing at elevated temperatures between 90 and 630°С leads to a sharp decrease of Young’s modulus for annealing temperatures above 210°С. After annealing at 410°С, the value of E reaches its minimal value that is 35 % lower than E in CGFA samples (total change in E is about 47 % of the initial value. Further annealing at higher temperatures leads to an increase in Young’s modulus. It is shown, that the unusual behavior of Young’s modulus is caused by formation of the axial texture in the SPD-treated samples which then is replaced by the texture during the post-SPD heat treatment.

 19. Electrodeposition of Zirconium from DMSO Solution

  Simka W.

  2014-06-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono badania woltamperometryczne procesu elektroosadzania cyrkonu z roztworu DMSO na różnych podłożach. Stwierdzono, że jest to procees wieloelektronowy zachodzący w kilku etapach. Ponadto otrzymano warstwy cyrkonu na tytanie, miedzi, stali kwasoodpornej i niklu. Wytworzony osad katodowy miał formę białego proszku, na skutek natychmiastowego utlenienia cyrkonu w kontakcie z powietrzem.

 20. Speciation of Cu and Zn in soil solution in a long-term fertilization experiment

  Rutkowska Beata

  2014-03-01

  Full Text Available Celem pracy była ocena zmian stężenia Cu i Zn oraz określenie procentowego udziału poszczególnych form tych pierwiastków w roztworze glebowym. Badania prowadzono w warunkach wieloletniego doświadczenia nawozowego zlokalizowa- nego w Stacji Doświadczalnej Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Skierniewicach. Roztwór glebowy pozyskano metodą pod- ciśnieniową. Poszczególne, możliwe do wystąpienia formy miedzi i cynku w roztworze glebowym obliczono przy wykorzystaniu programu komputerowego MINTEQA2. Uzyskane wyniki badań wskazują, że stężenie Cu i Zn w roztworze glebowym zwiększa się pod wpływem wyłącznego nawożenia mineralnego (NPK. W warunkach stosowania obornika (CaNPK+FYM zmniejsza się stęże- nie miedzi, a zwiększa stężenie cynku w roztworze glebowy m w stosunku do obiektów' o wyłącznym naw ożeniu mineralnym (NPK, CaNPK. Wapnowanie było czynnikiem wpływającym na zmniejszenie stężenia obydw u badanych pierwiastków w roztworze glebo- wym. Wyniki analizy numerycznej roztw oru glebowego wykazały, że niezależnie od nawożenia dominującą formą miedzi w roztwo- rze glebowym były kompleksy metalo-organiczne. Ich udział w całkow itym stężeniu Cu w roztworze glebowym stanow ił od 76,5 do 85,2%. Pod względem malejącego udziału w roztworze glebowy m poszczególne formy miedzi można uszeregować następująco: kompleksy miedzi z materią organiczną >wolne jony Cu2+ >kompleksy miedzi z węglanami. Natomiast główną formą cynku w roztworze glebowym były wolne jony Zn2+, których udział w ogólnym stężeniu cynku w roztworze glebowym wynosił od 76,9 do 86,4%. Szereg malejącego udziału poszczególnych form cynku w roztworze glebowym przedstawia się następująco: wolne jony Zn2+ >kompleksy Zn z materią organiczną>kompleksy cynku z chlorkami >kompleksy z węglanami.

 1. Experimental Study and Response Surface Methodology for Investigation of FSP Process

  Weglowski Marek Stanisław

  2014-12-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono wpływ predkosci obrotowej i przesuwu narzedzia oraz siły docisku na moment obrotowy działajacy na narzedzia w procesie tarciowej modyfikacji z mieszaniem materiału (FSP. Do wyznaczenia zaleznosci pomiedzy momentem a predkosciami obrotowa i przesuwu oraz siła docisku wykorzystano metode powierzchni odpowiedzi. Wykorzystano modele liniowy i kwadratowy uwzgledniajace interakcje pomiedzy parametrami wejsciowymi. Lepsze dopasowanie zapewnił model kwadratowy. Wyniki badan wykazały, iz wzrost predkosci obrotowej narzedzia powoduje zmniejszenie momentu działajacego na narzedzie, natomiast wzrost predkosci przesuwu i siły docisku powoduje wzrost momentu. Badania były przeprowadzone na odlewniczym stopie aluminium AlSi9Mg. Badania metalograficzne ujawniły, ze zastosowanie procesu FSP powoduje rozdrobnienie ziarna oraz redukcje porowatosci w obszarze mieszania. Wyrazna segregacja Si i Fe w materiale rodzimym została wyeliminowana, a rozkład pierwiastków jest bardziej jednorodny.

 2. Characteristic of Carbon Nanotubes Modified with Cobalt, Copper and Bromine

  Zygoń P.

  2014-06-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono wyniki badań nanorurek węglowych w stanie surowym, po oczyszczeniu jak również po modyfikacji. Zostały przyłączone grupy funkcyjne oraz nanocząstki metali, pochodzące od siarczanu kobaltu, octanu miedzi i mieszaniny bromowodoru z bromem. Dla takich nanorurek przeprowadzono badania powierzchni na mikroskopie sił atomowych (AFM, badania rentgenograficzne (analiza składu fazowego, określenie wielkości krystalitów oraz badania spektroskopowe Raniana.

 3. Symulacja komputerowa procesu redukcji ciekłego żużla

  D. Kalisz

  2012-12-01

  Full Text Available Praca zajmuje się termodynamiczną analizą elementarnych procesów chemicznych zachodzących podczas redukcji żużlazawierającego tlenek miedzi. Redukcja żużla zachodzi przez zastosowanie reduktora w postaci stałej - węgla, gazowej - tlenek węgla lub węgla rozpuszczonego w ciekłym żużlu. Obecna praca rozpatruje dwa procesy chemiczne: reakcję ciekłego żużla z węglem oraz z tlenkiem węgla. Korzystając z komercyjnego oprogramowania FATSage obliczono w warunkach równowagi termodynamicznej składyfaz dla układów: stały węgiel – ciekły żużel - stop Cu – Fe – Pb – faza gzowa oraz gazowy CO – ciekły żużel – stop Cu – Fe – Pb – fazagazowa. Symulację prowadzono dla temperatury procesu 1500, 1600, 1700 K. Gazowe produkty reakcji redukcji i stop Cu – Fe – Pb byłyusuwane z układu w każdym kroku obliczeniowym. Uzyskane wyniki obliczeń wykazały, że redukcja za pomocą węgla odgrywazasadniczą rolę w procesie odzysku miedzi.

 4. Application of biosurfactants for heavy netals leaching from immobilized activated sludge / Zastosowanie biosurfaktantów do wymywania metali ciężkich z immobilizowanego osadu czynnego

  Kuczajowska-Zadrożna Małgorzata

  2015-03-01

  Full Text Available W pracy podjęto badania nad określeniem efektywności wykorzystania biosurfaktantów - saponiny, taniny oraz ramnolipidów JBR 515 i JBR 425 do wymywania kadmu, cynku i miedzi z osadu czynnego immobilizowanego w alginianie sodu 1,5% z alkoholem poliwinylowym 0,5%. Przeprowadzone badania pozwoliły określić wpływ odczynu na regenerację biosorbentu za pomocą testowanych biosurfaktantów, wyznaczyć krytyczne stężenie micelarne (CMC w roztworach zawierających biosorbent i biosurfaktant oraz w próbach właściwych z metalami ciężkimi. Saponina charakteryzowała się najwyższą efektywnością wymywania metali przy pH 1-5, a ramnolipidy przy pH 5-6. Ponadto badania wykazały istotny wpływ stosunku masy biosorbentu do objętości eluatu (m/V na skuteczność wymywania metali. Spośród analizowanych biosurfaktantów saponina wykazywała około 100% efektywność usuwania z biosorbentu cynku i miedzi. Skuteczność innych biosurfaktantów była niższa i zależała od rodzaju metalu

 5. Symulacja komputerowa procesu redukcji ciekłego żużla

  D. Kalisz; S. Rzadkosz; M. Piękoś

  2012-01-01

  Praca zajmuje się termodynamiczną analizą elementarnych procesów chemicznych zachodzących podczas redukcji żużlazawierającego tlenek miedzi. Redukcja żużla zachodzi przez zastosowanie reduktora w postaci stałej - węgla, gazowej - tlenek węgla lub węgla rozpuszczonego w ciekłym żużlu. Obecna praca rozpatruje dwa procesy chemiczne: reakcję ciekłego żużla z węglem oraz z tlenkiem węgla. Korzystając z komercyjnego oprogramowania FATSage obliczono w warunkach równowagi termodynamicznej składyfaz d...

 6. Controlling in networking organisations – the concept and assumptions

  Bieńkowska Agnieszka

  2014-05-01

  Full Text Available W artykule scharakteryzowano istotę i cechy organizacji sieciowej. W kontekście specyficznego sposobu współpracy miedzy organizacjami - partnerami w sieci wskazano dużą potrzebę koordynacji działań poszczególnych podmiotów w celu realizacji współuzgodnionych zamierzeń i zaproponowano controlling jako metodę wspierającą sprawne zarządzanie organizacją sieciową. Przedstawiono ewolucję koncepcji controllingu od controllingu strategicznego, przez controlling partnerski w stronę controllingu w organizacjach sieciowych. Zdefi niowano pojęcie i zadania controllingu w organizacjach sieciowych (controllingu sieciowego. Nakreślono zarys jego rozwiązań funkcjonalnych, organizacyjnych i instrumentalnych.

 7. Styrene Oxidation by Copper(II Complexes Salen-Type Encapsulated into Nay Zeolite

  Kuźniarska-Biernacka I.

  2013-12-01

  Full Text Available Osadzenie kompleksu miedzi(II z zasadą Schitta typu salen na zeolicie typu NaY zostało prze powadzone za pomocą dwóch metod „flexible ligand" i „in situ”. Katalityczne właściwości otrzymanego kompleksu oraz jego heterogenizowanych analogów badano w reakcji utleniania styrenu w obecności TBHP. Jako rozpuszczalnik stosowano acetonitryl. Testowane katalizatory wykazują średnią aktywność katalityczną z tendencją wytwarzania aldehy du benzoesowego. Oba heterogenizowane katalizatory mogą być wykorzystywane ponownie bez utraty aktywności katalitycznych.

 8. Tribological Properties of Copper-Based Composites with Lubricating Phase Particles

  Juszczyk B.

  2014-06-01

  Full Text Available W pracy zamieszczono wyniki badań dotyczące wpływu składu chemicznego na strukturę oraz właściwości tribologiczne materiałów kompozytowych na osnowie miedzi przeznaczonych na łożyska ślizgowe. Przedmiot badań stanowiły stopy miedzi z udziałem cząstek faz smarnych w postaci grafitu, dwusiarczku wolframu (WS2, dwusiarczku molibdenu (M0S2 oraz węgla szklistego. Metaliczną osnowę materiałów kompozytowych stanowiły stopy z układu Cu-Sn-Zn. Udział masowy cząstek faz smarnych wynosił od 5 do 20%. Proces wytwarzania badanych materiałów obejmował procesy przebiegające z całkowitym oraz częściowym udziałem fazy ciekłej i przebiegał dwutorowo. Do wytwarzania kompozytów zastosowano zarówno metodę klasycznej metalurgii proszków, jak i metodę topienia i odlewania z jednoczesnym mieszaniem tzw. stir casting. Do ciekłej kąpieli metalicznej wprowadzono podgrzane do temperatury 200°C cząstki faz smarnych a następnie realizowano proces mieszania i odlewania do form. W przypadku otrzymywania kompozytów na drodze metalurgii proszków proces obejmował mieszanie proszków brązu oraz cząstek faz smarnych, a następnie ich konsolidację. Proces spiekania prowadzono w temperaturze z zakresu 750+800°C. Wytworzone stopy poddano badaniom mikrostruktury oraz oceny właściwości tribologicznych na tribometrze CSM Instruments.

 9. Miedź i ołów - zanieczyszczenia historyczne na Rynku Głównym w Krakowie

  A. Garbacz-Klempka

  2012-12-01

  Full Text Available Zanieczyszczenie środowiska pierwiastkami metalicznymi związane jest z historyczną aktywnością człowieka, szczególnie tą o charakterzeprodukcyjnym, ale ma także genezę w handlu, przetwórstwie i wykorzystywaniu w codziennym życiu przedmiotów metalowych. W czasie badań archeologicznych, prowadzonych w latach 2005 - 2010 w obrębie Rynku Głównego w Krakowie, pozyskano liczne zabytki metalowe, świadczące o obecności surowców metali, głównie miedzi i ołowiu. Równocześnie zarejestrowano szereg zjawisk, potwierdzających obecność w gruncie obszarów o ponadnormatywnej koncentracji pierwiastków metalicznych. Najwyższe kumulacje miedzi i ołowiu obecne są w warstwach gruntu w rejonach związanych z funkcjonowaniem w średniowieczu urzędu Wielkiej Wagi. Zastosowano zarówno metody makro- i mikroskopowych obserwacji artefaktów, badania ich składu chemicznego metodami spektroskopii fluorescencji rentgenowskiej (XRF i fluorescencyjnej analizy rentgenowskiej w mikroobszarach (SEM EDS, jak i oznaczanie zawartości metali wyekstrahowanych z próbek gruntów za pomocą absorpcyjnej spektroskopii atomowej (AAS. Efekty przeprowadzonych badań z zakresu metaloznawstwa i geochemii przyniosły potwierdzenie faktu historycznej obróbki metali na Rynku Głównym w Krakowie, która stanowi główną przyczynę tak znacznego skażenia wielu komponentów środowiska ówczesnego miasta.

 10. Selected Properties of Flotation Tailings Wastes Deposited in the Gilów and Żelazny Most Waste Reservoirs Regarding Their Potential Environmental Management / Wybrane Właściwości Odpadów Poflotacyjnych Zdeponowanych W Zbiornikach Gilów I Żelazny Most W Aspekcie Możliwości Ich Zagospodarowania Przyrodniczego

  Baran, Agnieszka; Śliwka, Małgorzata; Lis, Marcin

  2013-09-01

  Wastes originating from copper mining, particularly generated during the ore enrichment process constitute a considerable percentage of industrial wastes in Poland, which theoretically are supposed to provide a raw material base but remain wholly unmanaged. Wastes from copper flotation are deposited on the waste dumps which pose a significant eco-toxicological hazard. The paper discussed the results of analysis of selected post-floatation waste properties deposited in the Żelazny Most and Gilów reservoirs from the perspective of their environmental management. Odpady pochodzące z górnictwa miedzi, szczególnie powstające w procesie wzbogacania rudy, stanowią znaczny odsetek odpadów przemysłowych w naszym kraju, które teoretycznie zasilić mają bazę surowcową i w całości pozostają niezagospodarowane. Odpady z procesu flotacji miedzi są deponowane na składowiskach i stanowią zagrożeniem ekologicznym i ekotoksykologicznym dla środowiska przyrodniczego i człowieka. Niekorzystne oddziaływanie składowisk odpadów poflotacyjnych na środowisko to przede wszystkim deformacje terenu, zanieczyszczenia gleb zanieczyszczeń roślinności metalami ciężkimi, oraz zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych. W artykule zostały omówione niektóre właściwości fizykochemiczne oraz ekotoksykologiczne odpadów poflotacyjnych deponowanych w zbiornikach Żelazny Most i Gilów pod kątem ich biologicznego zagospodarowania. Próbki pobranych osadów, po odpowiednim przygotowaniu, poddano ocenie wybranych parametrów fizycznych, analizie chemicznej oraz serii testów ekotoksykologicznych. Właściwości ekotoksykologiczne osadów oceniono przy użyciu baterii biotestów składającej się z dwóch biotestów pracujących na pięciu organizmach (tab. 1). W teście Phytotoxkit do pomiaru toksyczności osadu wykorzystano trzy rośliny: Sorghum saccharatum, Lepidium sativum i Sinapis alba. Mierzonym parametrem było zahamowanie kiełkowania nasion oraz d

 11. OTRZYMYWANIE CIENKICH WARSTW ABSORBERA CIGS METODĄ ROZPYLANIA MAGNETRONOWEGO DLA ZASTOSOWAŃ FOTOWOLTAICZNYCH

  Sławomir GUŁKOWSKI

  w cienkowarstwowych ogniwach słonecznych. Metoda rozpylania magnetronowego jest efektywną metodą produkcji cienkich warstw CIGS. Proces nanoszenia warstw można podzielić na dwie zasadnicze części: pierwsza to tworzenie prekursora CIG, tj. nanoszenie warstw metalicznych miedzi, galu i indu w odpowiednich proporcjach. Etap drugi to krystalizacja absorbera CIGS w wyniku procesu wygrzewania prekursora w obecności selenu. W artykule skupiono się na opracowaniu odpowiednich proporcji poszczególnych pierwiastków wchodzących w skład prekursora. Przebadano następujące konfiguracje nanoszenia poszczególnych warstw absorbera: CuGa/In oraz CuGa/In/Cu. Poszczególne warstwy naniesione zostały na podłoże molibdenowe, stanowiące tylny kontakt ogniwa budowanego na bazie absorbera CIGS. Warstwa molibdenu została przebadana metodą czteroostrzową w celu znalezienia zależności rezystywności od grubości warstwy. Przeprowadzono analizę składu pierwiastkowego warstwy za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego wyposażonego w system EDS. Dla każdej z otrzymanych warstw określono atomowe współczynniki proporcji występowania miedzi oraz galu w składzie warstwy. Na podstawie otrzymanych wyników badań dokonano optymalizacji parametrów technologicznych procesu takich jak: moc katody, ciśnienie oraz czas procesu, a także temperatura. Znaleziono zależności grubości warstw w funkcji czasu nanoszenia dla ustalonych warunków ciśnienia i mocy. Grubości poszczególnych warstw określono na podstawie badań profilometrycznych. W oparciu o opracowane parametry wykonane warstwy prekursora poddawane są obróbce termicznej w celu uzyskania absorbera CIGS.

 12. Carbidic Bainitic and Ausferritic Ductile Cast Iron

  Gumienny G.

  2013-12-01

  Full Text Available W arty kule przedstawiono nowe rodzaje żeliwa sferoidalnego z węglikami o różnej mikrostrukturze osnowy metalowej. Żeliwo to otrzymano stosując sferoidyzację metodą Inmold. zapewniającą dużą liczbę kulek grafitu i rozdrobnienie składników osnowy metalowej. Różną mikrostrukturę osnowy metalowej żeliwa otrzymywano bez stosowania obróbki cieplnej (w stanie surowym poprzez odpowiednią kombinację ilościową dodatków stopowych. Wykazano, że dodatek molibdenu, chromu, niklu i miedzi w żeliwie sferoidalnym pozwala uzyskać osnowę metalową złożoną z bainitu górnego, jego mieszaniny z dolnym lub ausferrytu w odlewach o grubości ściany 3^-25 mm. Proces krystalizacji żeliwa przedstawiono i opisano za pomocą krzywych analizy termicznej i derywacyjnej (ATD. Pokazano efekty cieplne od przemiany austenitu w stanie stałym

 13. Effect of Rare-Earth Metals Addition on Microstructure and Properties of Selected Copper Alloys

  Rdzawski Z.

  2014-06-01

  Full Text Available W pracy badano wpływ dodatku metali ziem rzadkich na mikrostrukturę i właściwości użytkowe stopów miedzi w stanie po odlewaniu, po przeróbce plastycznej na zimno i po obróbce cieplnej. Metodyka badawcza obejmowała obserwacje mikrostruktury z wykorzystaniem mikroskopu optycznego i elektronowego mikroskopu skaningowego. Dodatkowo dla stopów przeprowadzono badanie rozmieszczenia składników stopowych na powierzchni badanego materiału oraz badanie EBSD. Właściwości mechaniczne drutu opisano w oparciu o wyniki próby zrywania i pomiaru twardości HV. Badanie konduktywności elektrycznej wykonano za pomocą Sigmatestu firmy Foerster oraz mostku Thomsona. Analiza mikrostruktury i właściwości mechanicznych po przeprowadzonych badaniach na stopach odlewanych i po przeróbce plastycznej, wykazała że możliwe jest wytworzenie materiałów cechujących się korzystnym zestawem własności użytkowych.

 14. Laboratory Method for Evaluating the Characteristics of Expansion Rock Bolts Subjected to Axial Tension / Laboratoryjna Metoda Badania Charakterystyk Kotew Rozprężnych Poddanych Rozciąganiu Osiowemu

  Korzeniowski, Waldemar; Skrzypkowski, Krzysztof; Herezy, Łukasz

  2015-03-01

  dynamicznym. W podziemnych wyrobiskach górniczych wykonywanych na dużych głębokościach, szczególnie przy eksploatacji złóż rud miedzi w kopalniach LGOM, w których stosuje się samodzielną obudową kotwową istnieje niebezpieczeństwo nieprzewidzianego odpadania bloków skalnych do przestrzeni roboczej. Podstawowym zadaniem kotwienia wyrobisk górniczych jest zapewnienie ich stateczności, jako zasadniczy warunek bezpieczeństwa pracy. Powstają nowe konstrukcje przeznaczone do bardziej ekstremalnych warunków funkcjonowania, w szczególności w warunkach górniczych, ale również w tunelarstwie. Podstawowym rodzajem obudowy wyrobisk przygotowawczych i eksploatacyjnych w podziemnych kopalniach LGOM jest obudowa kotwowa rozprężna lub wklejana. Wybór sposobu utwierdzenia obudowy kotwowej zależy miedzy innymi od: czasu użytkowania, klasy stropu, wymiarów oraz przeznaczenia wyrobiska. W polach eksploatacyjnych, gdzie okres od wykonania wyrobiska do jego likwidacji jest stosunkowo krótki, częściej stosuje się kotwy rozprężne, które ze względu na mniejszą czasochłonność zabudowy, pozwalają na większą wydajność kotwienia. Doceniając rolę i znaczenie obudowy kotwowej oraz jej zużycie sięgające w warunkach polskich milionów sztuk rocznie, w niniejszym artykule opisano nowe stanowisko laboratoryjne umożliwiające badanie rzeczywistej obudowy kotwowej w warunkach obciążeń statycznych. Stanowisko laboratoryjne do badania wytrzymałości na rozciąganie obudowy kotwowej zbudowane w Katedrze Górnictwa Podziemnego AGH umożliwia badania obudów kotwowych przy różnych warunkach obciążeń. Składa się ono z kilku współpracujących ze sobą podzespołów: Hydraulicznego Układu Obciążającego Kotew (HUK), pulpitu sterującego I, pulpitu sterującego II, pulpitu rejestrującego oraz zespołu agregatu hydraulicznego (Rys. 1). W artykule scharakteryzowano zastosowaną aparaturę pomiarową oraz możliwości badawcze stanowiska badawczego

 15. A Complex Use of the Materials Extracted from an Open-Cast Lignite Mine

  Buryan, Petr; Bučko, Zdeněk; Mika, Petr

  2014-12-01

  produkcji elektryczności w elektrowni o cyklu mieszanym o całkowitej mocy wyjściowej 400 MW. W celu umożliwienia gazyfikacji ciekłych produktów ubocznych gazyfikacji węgla, zainstalowano na drodze przepływu generator gazu, umożliwiający przetwarzanie alternatywnych paliw ciekłych. Skoncentrowany gaz odlotowy zawierający związki siarki odprowadzany jest do instalacji odsiarczającej, gdzie produkowany jest cenny produkt H2SO4, o wysokim stopniu czystości (96%). Węgiel brunatny nadający się do produkcji brykietów jest kruszony, mielony i suszony, następnie przechodzi przez proces brykietowania w odpowiednich prasach, gdzie formowane są brykiety, poprzez ich sprasowanie pod ciśnieniem 175 MPa. Brykiety takie wykorzystywane są powszechnie jako paliwo w gospodarstwach domowych. Drobnoziarniste pyły węgla brunatnego (paliwa pyłowe) wykorzystywane są na skalę komercyjną do produkcji ciepła w paleniskach pyłowych. Pyły węglowe powstają nie tylko w trakcie suszenia węgla po procesie oddzielania w separatorach elektrostatycznych, lecz także w procesie mielenia suszonego węgla w młynach wibracyjnych. Żużel z kotłów w konwencjonalnej elektrowni, popioły z generatorów oraz te osadzające się w instalacji podlegają wysuszeniu, następnie wykorzystywane są jako wysokiej jakości materiał na podłoże w różnorodnych instalacjach. Popioły lotne wykorzystywane są przemyśle budowlanym jako częściowe zamienniki cementu. Po oddzieleni popiołu lotnego, gazy wylotowe kierowane są do instalacji odsiarczania z wykorzystaniem technologii wilgotnego wapienia, w wyniku tego procesu powstaje gips, wykorzystywany, miedzy innymi, w przemyśle budowlanym. Glinki z warstw nadkładu nad pokładami węgla wykorzystywane są powszechnie jako surowiec do produkcji sztucznego kruszywa "Liapor', wykazującego wyjątkowe właściwości termiczne i dźwiękoizolacyjne.

 16. Acid Mine Drainage Treatment by Perlite Nanomineral, Batch and Continuous Systems

  Shabani, Kumars Seifpanahi; Ardejani, Faramarz Doulati; Badii, Khshayar; Olya, Mohammad Ebrahim

  2014-03-01

  In this paper the adsorption activity of perlite nanoparticles for removal of Cu2+, Fe2+ and Mn2+ ions at Iran Sarcheshmeh copper acid mine drainage was discussed. Thus, raw perlite that provided from internal resource was modified and prepared via particles size reduction to nano scale and characterized by X-ray diffraction, X-ray fluorescence, scanning electron microscopy, transmission electron microscopy, Fourier transforms infrared and BET specific surface area analysis. The results of acid mine drainage show that pH of acid mine drainage is 5.1 and Cu2+, Fe2+ and Mn2+ ions are 10.5, 4.1 and 8.3 ppm, respectively. Firstly in the batch system the influence of adsorbent dose and temperature parameters were considered and then isothermal and kinetic models were investigated. According to the results the Langmuir isotherm and pseudo-second order kinetic model showed better correlation with the experimental data than other isotherm and kinetic models. Obtained thermodynamic parameters such as ΔG°, ΔH° and ΔS° show that the Cu2+, Fe2+ and Mn2+ ions adsorption from acid mine drainage is spontaneous and endothermic. Finally, perlite nanoparticles adsorbent was packed inside a glass column and used for the removal of heavy metals in 1, 3, 5 ml/min acid mine drainage flow rates, the breakthrough curves show that the column was saturated at 180, 240 and 315 min for different flow rates, respectively. According to the obtained results, this abundant, locally available and cheap silicate mineral showed a great efficiency for the removal of heavy metal pollutants from acid mine drainage and can be utilized for much volume of acid mine drainage or industrial scale. W pracy omówiono zdolności adsorpcyjne nano-cząsteczek perlitu wykorzystywanych o usuwania jonów Cu2+, Fe2+ i Mn2+ z kwaśnych wód kopalniach w kopalni miedzi w Sarcheshmeh w Iranie. Surowy perlit pozyskiwany ze źródeł własnych został zmodyfikowany i odpowiednio spreparowany poprzez zre-dukowanie cz