WorldWideScience

Sample records for zakonom nelinejnosti utroennoj

 1. Pravice iz invalidskega zavarovanja - neskladnost 2. in 3. odstavka 66. člena ZPIZ-1 z Ustavo Republike Slovenije

  OpenAIRE

  Bele, Primož

  2012-01-01

  Republika Slovenija je socialna država, kar je navedeno v drugem členu Ustave Republike Slovenije1. Upoštevajoč navedeno, prvi odstavek 50. člena Ustave RS zagotavlja državljanom pravico do socialne varnosti, pod pogoji, ki jih določa zakon. Naveden člen Ustave RS obvezuje državo, da z zakonom uredi obvezna socialna zavarovanja, torej tudi invalidsko zavarovanje. Država je dolžna zagotoviti delovanje invalidskega zavarovanja, kar je storila z zakonom o pokojninskem in invalidsk...

 2. SPECIFIČNOSTI RADA SA SLIJEPIM DJETETOM U VRTIĆU I ŠKOLI S POSEBNIM NAGLASKOM NA SLUŠNU PERCEPCIJU

  OpenAIRE

  Zrilić, Smiljana; Košta, Tomislav

  2008-01-01

  Odgoj i obrazovanje djece s oštećenjima vida, a bez drugih utjecajnih teškoća u razvoju, u redovnim vrtićima i osnovnim školama u RH pravo je djeteta zagarantirano važećim Zakonom o predškolskom odgoju i Zakonom o osnovnom školstvu, te pravilnicima vezanima uz zakone. Ipak, često mediji naglašavaju uspješnu integraciju slijepog djeteta kao neobičnu pojavu. U činjenici da se slijepi školuju nema ničeg neobičnog. Slijepo dijete, kao i sva druga djeca, želi igru i druženje s djecom u vrtiću, a u...

 3. Primjena relevantnog međunarodnog instrumenta za utvrđivanje odgovornosti otpremnika za naknadu štete u multimodalnom prijevozu : (prikaz presude

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mišo Mudrić

  2014-12-01

  Full Text Available CMR Konvencija – Primjena članka 2. CMR – Haška pravila – Uvjeti predviđeni zakonom – Požar na Ro-Ro brodu – Uzrok štete koji može nastupiti isključivo u pomorskom prijevozu – Mjerodavno pravo – Mjerodavna pravila – Izuzeće od odgovornosti zbog požara

 4. Presoja inovativnosti menedžerjev s kazenskopravnega vidika kot bistvenega kriterija družbene odgovornosti

  OpenAIRE

  Cunk, Zoran

  2016-01-01

  Zgodovinskost človeka je obenem podoba njegove ustvarjalnosti, ki predstavlja izraz človekove specifične lastnosti. Ustvarjalnost pa je potrebno tudi vrednotno ocenjevati (v dobrobit človeštva) v skladu z zakonom zadostne in potrebne celovitosti skozi prizmo njenega doprinosa k doseganju celovite družbene odgovornosti in ne samo njenega enostranskega dela, gospodarjenja. Gospodarjenje je rezultat človekove ustvarjalnosti, hkrati pa predstavlja področje možne (in zahtevane) človekove ustvarjal...

 5. PREDNOSTI IN SLABOSTI REVIDIRANJA INFORMACIJSKIH SISTEMOV V SLOVENIJI V PRIMERJAVI Z ZDRUŽENIMI DRŽAVAMI AMERIKE

  OpenAIRE

  Čarkić, Sandra

  2012-01-01

  Učinkovit informacijski sistem je ključnega pomena za uspešno in konkurenčno poslovanje. Učinkovit informacijski sistem, ki je skladen z zakonom, s standardi, smernicami in z dobro prakso, zagotovimo z revizijo informacijskih sistemov. Revizija informacijskih sistemov je neodvisno presojanje varne, pravilne in učinkovite rabe vseh virov informacijskega sistema. V diplomskem delu smo proučevali revidiranje informacijskih sistemov v Sloveniji v primerjavi z Združenimi državami Amerike. Ugo...

 6. UVJERENJA I ZNANJA PRIGODNOG UZORKA STUDENATA MEDICINE O TJELESNOM KAŽNJAVANJU DJECE

  OpenAIRE

  Baraban, Dunja; Buljubašić, Maja

  2014-01-01

  Suvremena istraživanja ukazuju kako tjelesno kažnjavanje slabi mentalno zdravlje, kvalitetu odnosa roditelj-dijete, samokontrolu i moralne standarde, a poja-čava agresivnost, delinkvenciju i antisocijalno ponašanje. U Hrvatskoj je zakonom zabranjeno od 1998. godine. Ipak, u svakodnevnoj kliničkoj praksi psiholog se su-sreće s djecom koju roditelji tjelesno kažnjavaju,ali i s pitanjima zdravstvenih djelat-nika o djelotvornosti tjelesne kazne. Stručnjaci u zdravstvu koji rade s djecom imaju mog...

 7. Uvajanje tehnologij pridobivanja električne in toplotne energije z uplinjanjem lesnih sekancev v podjetju BIOFIT d.o.o.

  OpenAIRE

  Kuhar Osterman, Tadeja

  2016-01-01

  Glavni cilji evropske energetske in podnebne politike so varnost oskrbe, konkurenčnost in trajnost. Države članice EU so se zavezale znižati emisije toplogrednih plinov do leta 2030 za 40 % glede na delež iz leta 1990 in delež vse porabe energije iz obnovljivih virov energije zvišati na vsaj 27 %. Slovenija je ena najbolj gozdnatih držav v Evropi, zato les predstavlja pomemben obnovljiv vir energije. Slovenska zakonodaja z novim Energetskim zakonom ugodno vpliva tudi na razvoj in umeščanje te...

 8. Planiranje u turističkoj zajednici grada Otočca

  OpenAIRE

  Kostelac, Zdenka

  2018-01-01

  U ovom radu dan je prikaz planiranja kao prve funkcije menadţmenta. Izdvojena je važna funkcija planiranja kao formalni proces utvrđivanja vizije, misije i ciljeva poduzeća, kao i izbor adekvatnih strategija za ostvarenje ciljeva. Turistiĉke zajednice osnivaju se kao neprofitne organizacije a njihov rad određen je Zakonom u turistiĉkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma. Planiranjem u turistiĉkim zajednicama utvrđuju se kljuĉni ciljevi turistiĉke promidţbe, a polazište je u osnovnim i...

 9. Socijalna isključenost seksualnih manjina u Hrvatskoj

  OpenAIRE

  Vučković Juroš, Tanja

  2015-01-01

  Krajem 2013. i u 2014. Hrvatsku su obilježile dvije vrlo različite promjene u statusu seksualnih manjina. Prvo, ustavnim referendumom istospolnim partnerima onemogućio se pristup instituciji braka. Drugo, novim Zakonom o životnom partnerstvu omogućila im se većina bračnih prava, osim zajedničkog usvajanja djece. Ovo jasno ilustrira sukobljene trendove hrvatskog društva. S jedne strane, poboljšanja u položaju seksualnih manjina mogla su se uočiti još 1970.-ih i 1980.-ih, a nakon prekida tih po...

 10. Regulations for RA reactor operation; Propisi nuklearnog reaktora 'RA'

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1980-09-15

  Regulations for RA reactor operation are written in accordance with the legal regulations defined by the Law about radiation protection and related legal acts, as well as technical standards according to the IAEA recommendations. The contents of this book include: fundamental data about the reactor; legal regulations for reactor operation; organizational scheme for reactor operation; general and detailed instructions for operation, behaviour in the reactor building, performing experiments; operating rules for operation under steady state and accidental conditions. [Serbo-Croat] Propisi o radu nuklearnog reaktora RA pisani su tako da svi zakonski propisi definisani 'Zakonom o zastiti od jonizujuceg zracenja' i pratecim propisima (devet pravilnika) kao i tehnicke norme prema preporukama MAAE budu postovani u punoj meri pri radu reaktora. Sadrzaj ove knjige obuhvata: osnovne podatke o reaktoru; zakonske propise; organizaciju rada reaktora RA; opste propise o rezimu rada, kretanju u zgradi reaktora, izvodjenju eksperimenata; pogonske propise za rad u normalnom rezimu i u slucaju udesa.

 11. Otvorena pitanja u primjeni Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama s osvrtom na prijedlog izmjena i dopuna

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Željko Mišić

  2005-09-01

  Full Text Available Pomorsko dobro u Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03 određeno je kao u ranije važećem Pomorskom zakoniku. Za određivanje granice pomorskog dobra na obali i u lukama posebne namjene pojavljuju se dvojbe i pitanja na koja se daju različiti odgovori. No u lukama otvorenim za javni promet to je prilično jasno određeno pa su dvojbe i pitanja skoro isključena. Zakonom je izričito navedeno da morska obala uključuje i dio kopna nastao nasipavanjem, u dijelu koji služi iskorištavanju mora. Radi unošenja određene preciznosti predlažemo da se pitanje nasipa uredi slično odredbama Zakona o gradnji, odnosno da se pomorskim dobrom smatraju nasipi nastali nakon 15. veljače 1968. godine. Smatramo da je u Zakonu načinjen propust u tome što se u postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra nije zadržao institut Uredbe o granici pomorskog dobra (koju donosi Vlada RH a uz prethodno pozitivno mišljenje Državnog odvjetništva RH. Mišljenja smo da bi prilikom izradbe detaljnih planova uređenja prostora na stručnu raspravu trebalo pozivati predstavnike Povjerenstva za granice pomorskog dobra i tražiti njihova mišljenja, odnosno očitovanja o tome da li predloženi planovi zadovoljavaju kriterije za utvrđivanje granice pomorskog dobra. Postupke dodjele koncesija na pomorskom dobru treba vezati uz donošenje rješenja o upisu pomorskog dobra u katastarske knjige, a potom raditi na sređivanju zemljišnih knjiga i evidenciji pomorskog dobra. (...

 12. Financiranje projekata na pomorskom dobru

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zoran Tasić

  2018-02-01

  Full Text Available Koncesije otvaraju vrlo osjetljiva politička, ekonomska i pravna pitanja u mnogim državama svijeta. Samo definiranje pojma koncesije često je komplicirana i ne sasvim jasna zadaća. OECD je prihvatila definiciju koncesije kao: ’’davanje prava privatnom trgovačkom društvu da može gospodarski upravljati određenom infrastrukturnim uslugama i za to zarađivati naknadu. Koncesionar dobija u posjed određene objekte (ali vlasništvo na tim objektima ostaje u rukama države te ih koristi u svrhu obavljanja određene djelatnosti ili usluge sukladno odredbama ugovora’’. Hrvatsko pravo definira koncesije načelno kao pravo stečeno temeljem ugovora o koncesiji, a sukladno uvjetima sadržanim u odluci o davanju koncesije (koju je donijelo odgovarajuće upravno tijelo, a u odnosu na pomorsko dobro, specifično, kao pravo državne vlasti da može dio pomorskog dobra, koje je inače dobro izvan pravnog prometa (res extra commercium, isključiti iz opće uporabe bilo dijelom ili u cijelosti, i dati ga fizičkoj ili pravnoj osobi na gospodarsko korištenje sukladno određenim prostornim planovima. Građevine i drugi objekti izgrađeni na pomorskom dobru čine njegov sastavni dio. Zakonom je jasno određeno da nikakva stvarna prava nisu dopuštena na pomorskom dobru, uključivo i na objektima izgrađenima na njemu. Projekti na pomorskom dobru često uključuju velike infrastrukturne projekte, razvoje luka i marina, koji iziskuju značajna financijska sredstva. Banke koje financiraju takve projekte zahtijevaju organiziran i transparentan zakonski okvir koncesija, slobodu ugovaranja, pravnu zaštitu svih strana uključenih u projekt (uključivo i mogućnost međunarodne arbitraže. (...

 13. Legislation of Renewable Energy Sources In Slovakia / Legislatívna Úprava Obnoviteľných Zdrojov Energie Na Slovensku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marišová Eleonóra

  2015-12-01

  Full Text Available Pestovanie energetickych rastlin a drevin na poľnohospodarskej pode a ďalšie využitie ich energie predstavuje zasadny vyznam pre realizaciu dlhodobej strategie Slovenska v oblasti ziskavania a využivania obnoviteľnych zdrojov energie (OZE. Energeticke rastliny spĺňaju ciele strategie Europa 2020 a prispievaju k diverzifi kacii energetickych zdrojov. Prispevok vychadza z pravnych predpisov EU a narodnej legislativy upravujucej OZE. Analyzovane su Smernica 2009/28/ES Europskeho parlamentu a Rady z 23. aprila 2009 o podpore využivania energie z obnoviteľnych zdrojov a o zmene a naslednom zrušeni smernic 2001/77/ES a 2003/30/ES. Tema obnoviteľnych zdrojov energie je integrovana do Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020. Konkretne Akčny plan pre biomasu 2008-2013, Strategia vyššieho využitia obnoviteľnych zdrojov energie na Slovensku a Strategia energetickej bezpečnosti Slovenska bola prijata až do roku 2030. Trvalo udržateľne využivanie poľnohospodarskej pody, jeho riadenie a využivanie, ako aj ochrana jeho kvality a funkcie su upravene zakonom č 220/2004 Zb. o ochrane a využivani poľnohospodarskej pody a ktorym sa meni zakon č. 245/2003 Zb., o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životneho prostredia a o zmene niektorych zakonov v zneni neskoršich predpisov, ktory nadobudol učinnosť 1. maja 2004. Zakon č. 57/2013 Zb., ktory je platny od 1. aprila 2013, stanovuje zasady a postup zriaďovania plantaži rychlorastucich drevin na poľnohospodarskej pode. Slovenska pravna uprava zaviedla register rychlo rastucich drevin na každom okresnom urade (72, na pozemkovom a lesnom odbore na Slovensku. Prieskum tychto registrov ukazuje, že tato pravna uprava podporuje poľnohospodarov, aby začali použivať marginalne pody pre rychlo rastuce dreviny.

 14. O nekim postupovno-pravnim i opće-teorijskim prijeporima u svezi s jednom dopunom Zakonu o obveznim odnosima

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marko Babić

  1999-01-01

  Full Text Available Ovim se radom prikazuju neke postupovnopravni i općeteorijski aspekti Zakona o dopunama Zakona o obveznim odnosima. Prvenstveno se želi ukazati na činjenicu da način na koji je država - u odnosnoj dopuni Zakonu o obveznim odnosima - uredila neka pitanja odgovornosti za štetu počinjenu od osoba kojima se služi, može voditi k tom da sebe sam oslobodi od vezanosti zakona što ih donosi, što može biti izvorom teških zloporaba u njezino ime. Pravo donositi zakone, kako to autor smatra, ne uključuje i ovlast samoj sebi kao parničnoj stranci propisati norm kojom se određuje tijek, ali i ishod parnice, ali što ne važi i za druge stranke. Ovdje se želi objasniti također i značenje derogacije postupovnih normi Zakona o parničnom postupku i to na način što se mogućnost prekidanja parnice između države i kakve druge stranke propisuje suprotno odredbama i duhu odnosnoga zakona. Također, ukazuje se (i na derogaciju materijalnopravnih normi Zakona o obveznim odnosima koje uređuju pitanje nadoknade štete od strane države kao odgovorne osobe. Najopćenitije, smatra se da je Zakonom o dopunama Zakona o obveznim odnosima napušten ideal o vladavini zakona i, što je samo nužnom implikacijom, zapravo srušen sam ratio legis, dakle duh i smisao zakona kao takvoga. Iz toga razloga nije iznenađujućim pomisliti da su i odredbe Ustava Republike Hrvatske koje se odnose na vladavinu prava i načelo nepovredivosti vlasništva na takav način, ne samo povrijeđene, već ostale i bez svoje smislenosti. S motrišta zdravoga praxisa sudbenoga, pokazano je i na konkretnim primjerima da ova zakonska norma otvara široka vrata unošenju potpunoga nereda u postupanje sudova koji se ogleda u neujednačenoj praksi, zapravo u donošenju odluka uporom na diskrecionarnost sudbenu, pokrivajući na taj način i nepostupanje sudova kakvim se nadomješćuje učinke prekida.

 15. Comparison of the Economic Aspects of the Treatment and Storage of Fission Products from Installations Processing Irradiated Natural Uranium; Aspects Economiques Compares du Traitement et du Stockage des Produits de Fission Issus des Usines de Traitement de l'Uranium Naturel Irradie; Sravnitel'nye ehkonomicheskie aspekty obrabotki i khraneniya produktov deleniya, poluchaemykh na zavodakh po pererabotke obluchennogo prirodnogo urana; Aspectos Economicos Comparados del Tratamiento y del Almacenamiento de los Productos de Fision que Salen de las Plantas de Tratamiento de Uranio Natural Irradiado

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Thiriet, L.; Lesur, P.; Giraud, R. [Commissariat a l' Energie Atomique, Paris (France); Wanlin, J. [Societe Saint-Gobain Techniques Nouvelles, Paris (France)

  1966-02-15

  instalaciones, tipo de interes y gastos de explotacion) la eleccion de la politica Optima (dimensiones y ritmo de la puesta en servicio) es en cambio independiente de estas hipotesis y esta unicamente ligada a la ley de variacion del costo de los depositos en funcion de sus dimensiones. Se obtiene, asi, el costo optimizado del almacenamiento de los efluentes por tiempo indefinido. En la tercera parte se compara la solucion del almacenamiento indefinido con otras posibilidades: vitrificacion y separacion del Cs y del Sr. Los autores analizan esas posibilidades desde el punto de vista economico e indican algunas soluciones a largo plazo. (author) [Russian] Posle upominanija osnovnyh metodov obrashhenija s produktami delenija v zhidkom vide, daetsja kratkoe opisanie osnovnyh tehnicheskih harakteristik primenjaemyh vo Francii ustanovok dlja hranenija iz nerzhavejushhej stali (v kisloj srede) i struktury stoimosti jetih ustanovok. Pokazyvaetsja, kak jeta sistema zavisit ot aktivnosti nahodjashhihsja na hranenii rastvorov i ot vydelenija imi tepla. Vo vtoroj chasti issleduetsja stoimost' ih hranenija v zavisimosti ot razmerov rezervuarov, kotorye mogut byt' postroeny, i opredeljajutsja razmery i maksimal'nye predely ih ispol'zovanija s uchetom harakteristik podlezhashhih hraneniju produktov delenija i razlichnyh vozmozhnostej zavoda po pererabotke obluchennogo prirodnogo urana. Pokazyvaetsja, chto esli stoimost' hranenija predpolozhitel'no zavisit ot sroka sluzhby ustanovok, procenta na kapital i jekspluatacionnyh rashodov, to vybor optimal'nogo metoda nezavisim ot jetogo i svjazan lish' s zakonom izmenenija stoimosti jetih rezervuarov s uchetom ih razmerov. Takim putem poluchajut optimizirovannuju stoimost' beskonechnogo hranenija zhidkih produktov. V tret'ej chasti s jetim resheniem beskonechnogo hranenija sravnivajutsja drugie vozmozhnye mery obrashhenija s produktami delenija: osteklovyvanie i vydelenie cezija i stroncija. Obsuzhdaetsja jekonomika razlichnyh metodov hranenija i

 16. Some Measurements of Thermal Neutron Spectra; Mesure de Spectres de Neutrons Thermiques; Nekotorye izmereniya spektrov teplovykh nejtronov; Algunas Mediciones de Espectros de Neutrones Termicos

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Poole, M. J.; Schofield, P.; Sinclair, R. N. [United Kingdom Atomic Energy Authority, Research Group, Atomic Energy Research Establishment, Harwell (United Kingdom)

  1964-04-15

  tiempo de vuelo dotado de selector. Este experimento, que puede compararse con los realizados por Bennet y colaboradores, quienes realizaron estudios analogos utilizando detectores sensibles a la energia, permitio deducir las 'secciones eficaces de retermalizacion' con caracter preliminar. A fin de establecer comparaciones mas detalladas, los autores estan efectuando calculos basados en la teoria de difusion de muchos grupos, utilizando los datos sobre la ley de dispersion obtenidos en Chalk River. Trataran de predecir la forma del espectro energetico en distintas posiciones en ambos bloques. En un segundo experimento, han introducido una discontinuidad espacial en lugar de una termica. En el centro de un tanque de agua fijaron un disco de cadmio de espesor suficiente para interceptar todoe los neutrones de energia inferior a 0,4 eV y midieron los espectros cerca del disco en funcion de la posicion y de la direccion de la trayectoria de los neutrones (respecto del plano del disco). Por ultimo, mencionan las mediciones espectrales efectuadas en un reticulado de grafito-uranio, que permiten comprobar los calculos en condiciones geometricas propias de los reactores. Pueden efectuarse muchos experimentos sobre el espectro en una geometria critica o subcritica; en la memoria se examinan las ventajas relativas de los dos metodos utilizados. (author) [Russian] V Harujelle nachato osushhestvlenie dopolnitel'nyh programm v celjah opredelenija zakona rassejanija v zamedlitele i proverki ego dejstvija v processe izmerenij spektrov. Opyty s zakonom rassejanija v osnovnom provodilis' v Chok-River, v to vremja kak obrabotka dannyh proizvoditsja v Argonskoj nacional'noj laboratorii, a analiz i neobhodimaja jekstrapoljacija na osnove rezul'tatov izmerenij-v Harujelle. .Spektral'nye izmerenija obychno raspadajutsja na dve chasti. S pomoshh'ju spektroskopicheskih metodov opredelenija vremeni proleta na shirokom diapazone provedeny izmerenija spektrov teplovyh nejtronov v otravlennyh

 17. Prikazi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Drahomira Gavranović

  2012-02-01

  srodnim informacijskim ustanovama gdje se pri obavljanju djelatnosti pružanja informacija moraju poštivati propisi o autorskopravnoj zaštiti. Knjiga može poslužiti kao priručnik, prvenstveno knjižničarima, nakladnicima, informacijskim stručnjacima i zaposlenicima u ostalim srodnim profesijama koji se u obavljanju svoje djelatnosti susreću s problemima autorskopravne naravi, ali i kao udžbenik studentima, jer na iscrpan i sveobuhvatan način donosi pregled primjene odredbi autorskog i srodnih prava u području informacijske djelatnosti.U prvom poglavlju objašnjava se pojam autorskog prava te pitanja zaštite autorskog prava u kontekstu slobodnog pristupa informacijama, daje se kratak povijesni pregled razvoja autorskog prava i opisuju najvažniji dokumenti s područja međunarodnog uređenja autorskog i srodnih prava. Sljedeća dva poglavlja bave se problematikom autorskog djela i pravima autora u kojima se navode i primjeri nakladničkog ugovora i ugovora o autorskom djelu.Poglavlje Iznimke i ograničenja od interesa za knjižnice i korisnike donosi upute knjižnicama kao ključnim sudionicima u primjeni Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima s ciljem adekvatne primjene odredbi autorskog i srodnih prava. U poglavlju Individualno i kolektivno ostvarivanje autorskog prava iscrpno se navode i vrste licencnih ugovora s kojima se knjižnice sve češće susreću uslijed razvoja elektroničkog nakladništva. Takva vrsta autorskopravnog ugovora u nas nema poseban naziv i nije pobliže uređena Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima, već je općenito regulirana davanjem odobrenja (dozvole, tj. licence za korištenje određenog predmeta zaštite po Zakonu o obveznim odnosima.U knjizi se govori o autorskopravnim aspektima korištenja svih vrsta izvora i građe koji čine knjižnične zbirke i svim oblicima poslovanja u knjižnicama, od javne posudbe, korištenja bazama podataka i webom pa do digitalizacije.Opći cilj svih projekata digitalizacije jest pobolj