WorldWideScience

Sample records for wytyczne dotyczace stymulacji

 1. Wpływ głębokiej stymulacji mózgu na funkcje poznawcze i emocjonalne u chorych na epilepsję – przegląd badań

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Potasz-Kulikowska

  2017-08-01

  Full Text Available Epilepsja to zespół zaburzeń neurologicznych, na który – według danych Światowej Organizacji Zdrowia – cierpi niemal 50 milionów osób na świecie. Oprócz napadów padaczkowych o różnym przebiegu chorzy bardzo często doświadczają zaburzeń poznawczych i zaburzeń nastroju, którym niekiedy towarzyszą myśli samobójcze. Choroba znacznie obniża poczucie jakości życia pacjentów i utrudnia im wykonywanie codziennych czynności. Niemal 40% chorych cierpi na lekooporną postać epilepsji, a wielu ma także przeciwwskazania do poddania się zabiegom chirurgicznym lub pomimo przebytego zabiegu doświadcza napadów. Sposobem leczenia, który można zaproponować tym pacjentom, jest głęboka stymulacja mózgu. W 2010 roku stymulacja jądra przedniego wzgórza została zaakceptowana w Europie jako metoda wspomagająca w leczeniu napadów częściowych u dorosłych chorych z epilepsją. Wciąż jednak trwają badania nad bezpieczeństwem i efektywnością tej metody. Obiektem badań jest też stymulacja innych struktur, ponieważ nadal poszukuje się najlepszego celu stereotaktycznego w leczeniu padaczki. Zabieg polega na stymulacji głęboko położonych struktur mózgu i jest metodą mniej inwazyjną niż metody chirurgiczne. Wiele dotychczasowych badań wskazuje na skuteczność głębokiej stymulacji mózgu w redukowaniu częstości napadów padaczkowych. Ze względu na fakt, iż stymulowane struktury w większości należą do układu limbicznego, w badaniach analizujących skuteczność zabiegu coraz częściej zwraca się uwagę na wpływ stymulacji na funkcje poznawcze i emocjonalne chorych. Niniejszy artykuł ma na celu przegląd badań dotyczących efektywności zabiegu i wpływu głębokiej stymulacji mózgu na funkcje neuropsychiatryczne u osób z epilepsją, zaakcentowanie zarówno pożądanych, jak i ubocznych efektów zabiegu oraz zwrócenie uwagi na znaczenie badania neuropsychologicznego w

 2. Bradykardia z towarzyszącymi zespołami MAS u 87‑letniej chorej, w przebiegu zaburzeń stymulacji spowodowanych mechanicznym uszkodzeniem elektrody przedsionkowej – opis przypadku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Cissowska

  2012-07-01

  Full Text Available Szybki rozwój nowoczesnej medycyny pozwala na wdrażanie coraz bardziej skutecznych, ale i skomplikowanych form leczenia. Bardzo ważną rolę odgrywają techniki elektrofizjologiczne, wśród których najpowszechniejsze są kardiostymulatory, czyli układy stymulujące serce. Wciąż wzrasta liczba zabiegów implantacji, a tym samym zwiększa się populacja chorych ze stymulatorem serca. W Polsce w ciągu roku wszczepia się około 16 000 takich urządzeń, w tym w 60‑70% przypadków są to pierwsze implantacje. Wskazania do tej formy terapii są określone przez towarzystwa kardiologiczne i na bieżąco modyfikowane w razie pojawienia się wiarygodnych wyników ran‑ domizowanych badań klinicznych. Kardiostymulatory wykorzystuje się w leczeniu chorych z poważnymi, obja‑ wowymi zaburzeniami pracy układu bodźcoprzewodzącego serca. Wraz z coraz powszechniejszym dostępem do tej formy terapii niezmiernie ważna wydaje się więc znajomość możliwych jej niepowodzeń, takich jak wcze‑ sne i późne powikłania chirurgiczne oraz problemy niechirurgiczne. W pracy przedstawiono przypadek chorej, u której wystąpiła bradykardia z zespołami Morgagniego‑Adamsa‑Stokesa, czyli krótkimi, najczęściej powtarza‑ jącymi się epizodami zasłabnięć lub utrat przytomności wynikającymi z niedotlenienia ośrodkowego układu ner‑ wowego, spowodowanego zatrzymaniem lub skrajnym spowolnieniem pracy serca. Objawy te były spowodowane zaburzeniami stymulacji wprzebiegu mechanicznego uszkodzenia elektrody przedsionkowej. Szybka diagnostyka pozwoliła na ustalenie prawidłowego rozpoznania i włączenie odpowiedniego leczenia. U chorej usunięto uszko‑ dzoną elektrodę i wszczepiono nowy dwujamowy układ stymulujący serce. Ta forma terapii okazała się skutecz‑ na, uwolniła chorą od dolegliwości i istotnie wpłynęła na dalsze rokowanie.

 3. International regulations concerning radiosterilization; Aktualne przepisy miedzynarodowe dotyczace sterylizacji radiacyjnej

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kaluska, I. [Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw (Poland)

  1997-10-01

  European norms (EN 552) and international regulations (ISO 11137) concerning commercial radiosterilization have been described. Licensing of irradiation installation as well as sterilization procedure requirements, and routine control have been discussed in detail. 3 refs.

 4. Requirements concerning radiosterilization process organization; Wymagania dotyczace organizacji procesu sterylizacji radiacyjnej

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kaluska, I. [Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Warsaw (Poland)

  1997-10-01

  Administrative procedure connecting for licensing new materials or consumer products appropriated to radiosterilization have been performed and explained. Also the organization of irradiation process for attaining the proper result have been described in detail. 4 refs, 1 tab.

 5. Efektywność stymulacji naturalnej i gonadotropinowej młodych loszek

  OpenAIRE

  DYBAŁA, Jan; KAPELAŃSKI, Wojciech; WIŚNIEWSKA, Joanna; CEBULSKA, Aleksandra

  2017-01-01

  The aim of the study was to compare the effectiveness of stimulation of gilts puberty by natural method and with gonadotropins. The results of reproduction parameters of gilts were also compared. Gilts were also supported by diet with easilly assimilated carbohydrates. The study was carried out on the group of 80 gilts which were divided into 2 groups (A and B) according to the method of inducing puberty: by using mature boar or gonadotropins eCG and hCG. In each group were isolated two subgr...

 6. Praca emocjonalna a bibliotekarze

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janas Magdalena

  2015-12-01

  Full Text Available W artykule zaprezentowano dotychczasowe badania nad pracą emocjonalną prowadzone za granicą oraz w Polsce. Omówiono pojęcie pracy emocjonalnej w kontekście pracy biblioteki akademickiej oraz wytyczne ALA dotyczące pożądanych zachowań pracowników służb informacyjnych.

 7. Zakład Medycyny Sądowej w Bielsku-Białej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jerzy Brzyski

  2014-10-01

  Full Text Available Zakład Medycyny Sądowej w Bielsku-Białej został utworzony w 1978 roku. Podstawą dla jego utworzenia i wpisania w strukturę Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego były wytyczne Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15.06.1978 roku w sprawie organizacji i zadań komórek medycyny sądowej (Dz.U. MZiOS Nr 11, poz 28.

 8. Raportowanie banków na temat zrównoważonego rozwoju według standardów Global Reporting Initiative

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Novokmet

  2016-09-01

  Full Text Available Rachunkowość zrównoważonego rozwoju, z jej ostatecznym produktem – raportami społecznej odpo-wiedzialności, jest nową dziedziną rachunkowości i koncentruje się na ocenie i monitorowaniu działań w zakresie zarządzania firmą, ochrony środowiska i integracji społecznej oraz interakcji z otoczeniem. Wśród kilku standardowych ram, firmy na całym świecie często wybierają wytyczne Sustainability Re-porting Global Reporting Initiative (GRI. Od roku 2000 wytyczne GRI ewoluowały i obecnie jest do-stępna czwarta ich generacja. Celem tego artykułu jest ocena raportowania społecznego w ramach zinte-growanych raportów w sektorze bankowym na przykładzie UniCredit Group, która działa w 15 krajach. Raportowanie zrównoważonego rozwoju stanie się obowiązkowe w Unii Europejskiej dla dużych firm, notowanych na giełdach spółek i jednostek interesu publicznego (na przykład banków ze średnim za-trudnieniem co najmniej 500 pracowników, począwszy od roku 2018 (dla działalności w 2017 r.. Wniniejszym artykule skoncentrowano się na krytycznej analizie treści raportu społecznego banku.

 9. Moczenie nocne u dzieci – aktualnie obowiązujące definicje i standardy postępowania

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Jobs

  2014-03-01

  Full Text Available W Polsce moczenie u dzieci dotyczy szacunkowo 300 000 pacjentów w wieku 5–14 lat (raport SMG/KRC. Panujący do niedawna pogląd, że moczenie wynika z zaburzeń emocjonalnych, nie znalazł potwierdzenia w nowych badaniach. W ostatnich latach ukazały się publikacje porządkujące terminologię dotyczącą tego zagadnienia oraz opracowujące standardy postępowania z dziećmi moczącymi się. W roku 2006 i 2007 opublikowano standardy terminologii odnoszące się do dzieci, autorstwa Komitetu Standaryzacji utworzonego przy International Children’s Continence Society (ICCS. Okresowe nietrzymanie moczu podzielono na dzienne i nocne, a nietrzymanie nocne (nocturnal incontinence nazwano inaczej moczeniem mimowolnym (enuresis. Moczenie uznano zarówno za objaw, jak i schorzenie – podzielono je na pierwotne i wtórne oraz monosymptomatyczne i niemonosymptomatyczne. W 2012 roku ukazały się w Polsce Wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego z dzieckiem moczącym się w nocy, opracowane przez grupę ekspertów Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej oraz Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej. Moczenie nocne to termin określający bezwiedne oddanie moczu w nocy, podczas snu, u dziecka, które opanowało trening czystości lub ukończyło 5 lat. Prezentowana praca skrótowo opisuje etiopatogenezę problemu, wytyczne dla postępowania diagnostycznego i propozycje leczenia.

 10. Kontrola wewnętrzna w jednostkach realizującychzadania publiczne – przegląd zalecanych praktyk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Dyczkowska

  2009-06-01

  Full Text Available Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI wydała w 2004 roku dokument zawierający wytyczne w zakresie tworzenia systemów kontroli wewnętrznej w jednostkach sektora publicznego. Wraz z raportami COSO oraz standardami opracowanymi przez Dyrekcję Generalną do spraw Budżetu Komisji Europejskiej akt ten stał się podstawą dla sporządzenia polskich standardów kontroli wewnętrznej w jednostkach realizujących zadania publiczne. Mając na uwadze dokument INTOSAI oraz inne źródła literaturowe, w niniejszym artykule przedstawiono rekomendacje dla tworzenia systemów kontroli wewnętrznej w jednostkach realizujących zadania publiczne. W jego pierwszej części opisano istotę kontroli wewnętrznej. W sposób kompleksowy uwydatniono jej cele, wskazano osoby odpowiedzialne za jej sprawowanie oraz zakres ich odpowiedzialności, zasygnalizowano też potencjalne źródła zagrożeń dla efektywności systemu kontroli wewnętrznej. W drugiej części przedstawiono poszczególne elementy systemu kontroli wewnętrznej, a więc jej środowisko, zarządzanie ryzykiem, działania kontrolne, przepływ informacji i komunikację oraz monitoring. Zaprezentowano również przykładowe zestawy pytań wspomagających audytora wewnętrznego w badaniu systemu kontroli wewnętrznej w jednostce realizującej zadania publiczne.

 11. Rola białka AS160/TBC1D4 w transporcie glukozy do wnętrza miocytów[i][/i

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Mikłosz

  2011-01-01

  Full Text Available Mięśnie szkieletowe to jedne z najważniejszych tkanek uczestniczących w utrzymaniu homeostazy glukozy całego organizmu. Glukoza przenika do komórek mięśniowych na zasadzie dyfuzji ułatwionej, zachodzącej z udziałem transporterów glukozy (GLUT. Stymulacja insulinowego (związanego z aktywacją 3-kinazy fosfatydyloinozytolu – PI3K bądź też niezależnego od insuliny (związanego z aktywacją kinazy zależnej od AMP – AMPK szlaku przekaźnictwa sygnału uruchamia kaskadę reakcji prowadzącą do translokacji GLUT-4 do błony komórkowej, a w konsekwencji do wzrostu wychwytu glukozy w miocytach. W prowadzonych ostatnio badaniach wykazano, że bezpośrednio w proces translokacji GLUT-4 jest zaangażowane białko sygnałowe określane jako AS160 – substrat Akt o masie cząsteczkowej 160 kDa. Białko to prawdopodobnie jest ogniwem łączącym szlak insulinowy ze szlakiem zależnym od aktywacji kinazy AMPK. Badania potwierdzają, iż fosforylacja AS160 ulega wzmożeniu zarówno pod wpływem stymulacji insuliną, jak też podczas wysiłku fizycznego, co wskazuje na ich addytywną zależność. W mięśniach szkieletowych osób z opornością na insulinę i/lub cukrzycą typu 2 dochodzi do znacznego obniżenia zależnej od insuliny fosforylacji białka AS160 i spadku translokacji do błony GLUT-4. Stąd też zmniejszony poziom insulinozależnej fosforylacji AS160 może odgrywać istotną rolę w oporności na insulinę[i] in vivo[/i].

 12. Limfocyty Th17 w patogenezie doświadczalnego modelu stwardnienia rozsianego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dagmara Wójkowska

  2011-07-01

  Full Text Available Limfocyty Th17 są stosunkowo niedawno opisaną subpopulacją limfocytów pomocniczych T (Th, charakteryzującą się wytwarzaniem cytokiny IL-17 (IL-17. Badania nad tymi limfocytami rzuciły nowe światło na patogenezę stwardnienia rozsianego (SM i jego doświadczalnego modelu – eksperymentalnego autoimmunizacyjnego zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego (experimental autoimmune encephalomyelitis, EAE. Limfocyty te wykazują znaczne podobieństwo do limfocytów Th1, a dziewicze limfocyty CD4+ różnicują się w kierunku fenotypu Th17 pod wpływem stymulacji ściśle określonego zestawu cytokin. Powstawanie mysich limfocytów Th17 indukują cytokiny TGF-β oraz IL-6 lub IL-21. Komórki Th17 produkują różne chemokiny, m.in. IL-17A/F, IL-21 i IL-22. Udokumentowano, że neutralizacja IL-17 zmniejsza objawy choroby EAE. Głównym mediatorem stanu patologicznego w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN indukowanego przez limfocyty Th17 jest cytokina IL-17A. Do najlepiej scharakteryzowanych funkcji IL-17A należy indukcja wytwarzania neutrofilowych chemokin ELR+ CXC, tj. CXCL1 i CXCL2. Ponadto limfocyty Th17 mogą sprzyjać rozwojowi EAE poprzez aktywację neutrofili wewnątrz szpiku kostnego, co w konsekwencji prowadzi do mobilizacji niedojrzałych monocytów do krwiobiegu i rozwoju zapalenia w ośrodkowym układzie nerwowym. Rosnąca liczba danych płynących z badań nad SM i EAE potwierdza istotny udział limfocytów Th17 w patogenezie tej choroby, a poznanie dokładnej roli tych limfocytów wymaga dalszych badań – ich wyniki mogą być użyteczne w opracowywaniu nowych metod terapii SM.

 13.  Raportowanie zagadnień środowiskowych i społecznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renata Dyląg

  2014-04-01

  Full Text Available  W ostatnich latach na znaczeniu zyskały kwestie związane z wpływem działalności jednostek na środo-wisko naturalne oraz społeczność lokalną. Coraz częściej podkreśla się istotność oraz efektywność inte-gracji podstawowej strategii biznesowej przedsiębiorstw ze strategią zrównoważonego rozwoju. W ślad za trendem charakteryzującym się szerszym podejściem do wykonywanej działalności, obejmującym nie tylko perspektywę biznesową (ekonomiczną, ale i perspektywę środowiskową oraz społeczną, zmianom ulega również sposób raportowania jednostek. Wiele międzynarodowych organizacji podejmuje próby opracowania standardów i wytycznych sporządzania raportów zawierających informacje środowiskowe oraz społeczne, kładąc nacisk na zapewnienie odpowiedniej jakości, weryfikowalności oraz porówny-walności prezentowanych danych. Model sprawozdawczości przedsiębiorstw rozwija się w kierunku raportów zintegrowanych, w których oprócz informacji finansowych coraz większą rolę odgrywają in-formacje o charakterze niefinansowym. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie praktyki raportowania w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, będącej jedną z koncepcji wspierających realizację przez jednostki strategii zrównoważonego rozwoju. W ramach założonego celu artykułu doko-nano analizy literatury przedmiotu, dokumentów zawierających zalecenia i wytyczne dotyczące raporto-wania środowiskowego i społecznego oraz analizy wybranych badań i raportów na temat praktyki rapor-towania społecznej odpowiedzialności.

 14. WIEDZA STUDENTEK WYDZIAŁU PIELĘGNIARSTWA PAŃSTWOWEJ MEDYCZNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W OPOLU DOTYCZĄCA NATURALNEGO KARMIENIA NIEMOWLĄT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  KOPITZA EWA

  2012-03-01

  Full Text Available Wstęp. W Polsce w 2011 r. weszły w życie nowe standardy opieki okołoporodowej. Zawarte tam wytyczne dotyczą postępowania okołoporodowego, w tym postępowania w laktacji. Z dokumentu wynika, że promocja karmienia piersią stała się obowiązkiem uregulowanym prawnie, który musi być udokumentowany, analizowany i rozliczany. W związku z powyższym bardzo ważna okazuje się kompetencja personelu medycznego i wyczerpująca wiedza na temat naturalnego żywienia niemowląt. Cel pracy. Zbadanie stanu wiedzy dotyczącej naturalnego karmienia niemowląt, posiadanej i rozpowszechnianej przez pielęgniarki - studentki PMWSZ w Opolu. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono metodą ankietową w grudniu 2011 r. wśród 136 pielęgniarek studiujących w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu. Wyniki. Większość grupy badawczej miała 31-40 lat (54%. Wśród nich największy odsetek stanowiły osoby z 10– 19. letnim stażem pracy (46%, pochodzące z miast (61%. Większość respondentek karmiła swoje dzieci piersią (85%, miała na ten temat wyczerpującą wiedzę (42% i propagowała ten sposób żywienia wśród znajomych (99%. Wnioski. 1. Ankietowane niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania oraz stażu pracy karmiły swoje dzieci piersią. 2. Badane zdecydowanie zalecają karmienie piersią swoim podopiecznym. 3. Ankietowane pielęgniarki oceniają swoją wiedzę na temat laktacji na bardzo wysokim poziomie.

 15. Wiedza studentek Instytuty Pielęgniarstwa Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu dotycząca naturalnego karmienia niemowląt

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Kopitza

  2012-03-01

  Full Text Available [b]Wstęp[/b]. W Polsce w 2011 r. weszły w zycie nowe standardy opieki okołoporodowej.Zawarte tam wytyczne dotyczą postępowania okołoporodowego, w tym postępowania w laktacji. Z dokumentu wynika, że promocja karmienia piersią stała się obowiązkiem uregulowanym prawnie, który musi być udokumentowany, analizowany i rozliczany. W związku z powyższym bardzo ważna okazuje się kompetencja personelu medycznego i wyczerpująca wiedza na temat naturalnego żywienia neimowląt. [b]Cel pracy[/b]. Zbadanie stanu wiedzy dotyczącej naturalnego karmienia niemowląt, posiadanej i ropowszechnianej przez pielęgniarki-studentki PMWSZ w Opolu. [b]Materiał i metody[/b]. Badanie przeprowadzono metodą ankietową w grudniu 2011 r. wśród 136 pielęgniarek studiujacych w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu. [b]Wyniki[/b]. Większość grupy badawczej miała 31-40 lat (54%.Wsród nich największy odsetek stanowiły osoby z 10-19. letnim stażem pracy (46%, pochodzące z miast (61%. Większość respondentek karmiła swoje dzieci piersią (85%, miała na ten temat wyczerpującą wiedzę (42% i propagowała ten sposób żywienia wśród znajomych (99%. [b]Wnioski[/b]. 1. Ankietowane niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania oraz stażu pracy karmiły swoje dzieci piersią. 2.Badane zdecydowanie zalecają karmienie piersią swoim podopiecznym. 3.Ankietowane pielęgniarki oceniają swoją wiedzę na temat laktacji na bardzo wysokim poziomie.

 16. On official texts in Slavic dialects in the County of Korcha, South-Eastern Albania

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Максим [Maxim] Макарцев [Makartsev

  2015-09-01

  Full Text Available On official texts in Slavic dialects in the County of Korcha, South Eastern Albania In the article I consider official texts in Slavic dialects in Albania. Three texts are taken as examples: “An Internal Handbook for Organising the Work of a Regional Committee at a District/Prefecture Level of MAEI [Macedonian Alliance for European Integration]” (2009, a letter written by the villagers of Boboshtica to the Bulgarian Exarch (1873, and The “Charter of the Society of Kaynas” (2006. They make use of language in its symbolic function – the way these texts are written is almost as important as what exactly is written. These texts have been created to showcase the language and to underline its uniqueness against the background of another language or idiom, or, to put it another way, to underline through the language the special status of the people that use it.   Oficjalne teksty w słowiańskich dialektach okolic Korczy w południowo-wschodniej Albanii Artykuł omawia oficjalne teksty powstałe w słowiańskich dialektach Albanii. Wybrano przykładowo trzy teksty: Wewnętrzne wytyczne w sprawie organizacji pracy komitetu MAEI na poziomie okręgu/prefektury (2009, list mieszkańców Boboszticy do bułgarskiego egzarchy (1873 i Statut towarzystwa „Kajnas” (2006. Te trzy teksty posługują się językiem w sposób symboliczny. To, w jakiej odmianie języka są napisane, jest równie ważne, jak ich treść. Teksty te powstały bądź po to, aby pokazać język i podkreślić jego unikalność na tle innego języka, lub po to, aby poprzez język podkreślić szczególny status ludzi, którzy się nim posługują.

 17. Thermodynamic Processes Involving Liquefied Natural Gas at the LNG Receiving Terminals / Procesy termodynamiczne z wykorzystaniem skroplonego gazu ziemnego w terminalach odbiorczych LNG

  Science.gov (United States)

  Łaciak, Mariusz

  2013-06-01

  The increase in demand for natural gas in the world, cause that the production of liquefied natural gas (LNG) and in consequences its regasification becoming more common process related to its transportation. Liquefied gas is transported in the tanks at a temperature of about 111K at atmospheric pressure. The process required to convert LNG from a liquid to a gas phase for further pipeline transport, allows the use of exergy of LNG to various applications, including for electricity generation. Exergy analysis is a well known technique for analyzing irreversible losses in a separate process. It allows to specify the distribution, the source and size of the irreversible losses in energy systems, and thus provide guidelines for energy efficiency. Because both the LNG regasification and liquefaction of natural gas are energy intensive, exergy analysis process is essential for designing highly efficient cryogenic installations. Wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny na świecie powoduje, że produkcja skroplonego gazu ziemnego (LNG), a w konsekwencji jego regazyfikacja, staje się coraz bardziej powszechnym procesem związanym z jego transportem. Skroplony gaz transportowany jest w zbiornikach w temperaturze około 111K pod ciśnieniem atmosferycznym. Przebieg procesu regazyfikacji niezbędny do zamiany LNG z fazy ciekłej w gazową dla dalszego transportu w sieci, umożliwia wykorzystanie egzergii LNG do różnych zastosowań, między innymi do produkcji energii elektrycznej. Analiza egzergii jest znaną techniką analizowania nieodwracalnych strat w wydzielonym procesie. Pozwala na określenie dystrybucji, źródła i wielkości nieodwracalnych strat w systemach energetycznych, a więc ustalić wytyczne dotyczące efektywnego zużycia energii. Ponieważ zarówno regazyfikacja LNG jak i skraplanie gazu ziemnego są energochłonne, proces analizy egzergii jest niezbędny do projektowania wysoce wydajnych instalacji kriogenicznych.

 18. Elektrostymulacja serca – nowoczesna metoda leczenia zaburzeń rytmu i przewodzenia. Postępowanie u chorego z wszczepionym układem stymulującym serce lub kardiowerterem‑defibrylatorem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Jaguś‑Jamioła

  2012-07-01

  Full Text Available Elektrostymulacja jest niekwestionowaną skuteczną i coraz bardziej powszechną metodą leczenia zaburzeń rytmu i przewodzenia. W tej chwili na świecie żyje około 5 milionów ludzi z wszczepionym kardiostymulatorem. Ta forma terapii inicjuje czynność elektryczną serca w razie braku właściwej aktywności własnego rozrusznika. Podstawowe układy stymulujące są jedno‑ lub dwujamowe, istnieje także możliwość bardzo precyzyjnego dobrania parametrów pracy urządzenia. W ostatnich latach rośnie liczba pacjentów z wszczepionym kardio‑ werterem‑defibrylatorem (implantable cardioverter‑defibrillator, ICD – wszczepialny kardiowerter‑defibrylator w prewencji pierwotnej i wtórnej nagłej śmierci sercowej. ICD rozpoznaje tachy‑ i bradyarytmie, przerywa tachyarytmie komorowe kardiowersją lub defibrylacją, posiada funkcję stymulacji, a także umożliwia odtwo‑ rzenie EKG w czasie incydentu arytmii. Problemy kliniczne związane z kardiostymulatorem lub ICD to zabu‑ rzenia pracy urządzenia, powikłania infekcyjne, uszkodzenia związane z narażeniem na pole elektromagne‑ tyczne, a także zaburzenia lękowe u pacjenta. W przypadku ustalenia u chorego wskazań do implantacji układu stymulującego serce lub ICD należy udzielić mu wyczerpujących informacji na temat wskazań, korzy‑ ści, ale i ograniczeń, z jakimi się zetknie. Po wszczepieniu kardiostymulatora lub kardiowertera‑defibrylatora konieczne są stała opieka poradni specjalistycznej, regularne kontrole pracy urządzenia i przestrzeganie naj‑ ważniejszych zasad w życiu codziennym, m.in. unikanie narażenia na interferencje elektromagnetyczne, które mogą wpływać na pracę stymulatora lub ICD. Skuteczność i zasadność wszczepiania kardiowerterów‑defi‑ brylatorów nie budzi wątpliwości, nie eliminuje to jednak problemu, jakim jest dla chorego ograniczona tole‑ rancja odczuwania wyładowań osiągających energię do kilkudziesięciu d

 19. Postępowanie z chorym po zawale serca

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kalina Niedolaz

  2011-10-01

  Full Text Available Choroba wieńcowa, czyli choroba niedokrwienna serca na podłożu miażdżycy tętnic wieńcowych, stanowi niezwykle istotny problem kliniczny. Jej bezpośrednim i często nieuchronnym następstwem jest zawał mięśnia serca. Zawał najczęściej jest spowodowany zamknięciem tętnicy wieńcowej w wyniku uszkodzenia blaszki miażdżycowej (jej pęknięcia lub erozji z następowym wytworzeniem dystalnego zakrzepu i powoduje zniszczenie prawidłowo działającego mięśnia sercowego. Chory po przebytym zawale mię- śnia serca należy do grupy pacjentów obciążonych wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym, a więc zagrożony jest wystąpieniem kolejnych incydentów, takich jak zawał, udar mózgu i zgon. Prawidłowe postępowanie po przebytym zawale pozwala na istotną redukcję ryzyka i korzystnie wpływa na rokowanie. Prewencja wtórna po zawale serca obejmuje postępowanie niefarmakologiczne, czyli modyfikację stylu życia, i leczenie farmakologiczne. Największe znaczenie ma wyeliminowanie czynników ryzyka, tj. zaprzestanie palenia papierosów, prawidłowa kontrola ciśnienia tętniczego i normalizacja poziomu cholesterolu, a także redukcja nadwagi i systematyczna aktywność fizyczna. Świadomość pacjentów i zaangażowanie lekarzy są decydujące dla osiągnięcia korzystnych efektów prewencji wtórnej po zawale serca. Artykuł przedstawia zasady, którym powinien podlegać każdy chory po zawale mięśnia serca, uwzględnia zalecenia dotyczące postępowania niefarmakologicznego, wytyczne dotyczące odpowiedniej farmakoterapii według aktualnych standardów. W pracy uwzględniono również zasady postępowania z chorym po zawale w sytuacjach szczególnych, jakimi są choroby współistniejące, takie jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, dysfunkcja lewej komory i niewydolność serca, przewlekła choroba nerek, przewlekła obturacyjna choroba płuc.

 20. Influence of the Plow Filling and Thread Angle onto the Plow Head Efficiency / Wpływ Współczynnika Wypełnienia Organu Oraz Kąta Nawinięcia Płata Ślimaka Na Sprawność Ładowania Frezującymi Organami Ślimakowymi

  Science.gov (United States)

  Wydro, Tomasz

  2015-03-01

  opierając się tylko na doświadczeniu projektanta. Do badań, został przyjęty model analityczny procesu ładowania frezującymi organami ślimakowymi, który został opisany już wcześniej w literaturze (Krauze, 1994, 2000; Hamala & Wydro, 2005). Zgodnie z przyjętym celem pracy, określono również założenia i wytyczne do badania procesu ładowania frezującym organem ślimakowym (Wydro, 2011), mianowicie: • konieczność rozdzielenia procesu skrawania (frezowania) od procesu ładowania, • rozdzielenie powyższych procesów może nastąpić tylko w warunkach laboratoryjnych, • badaniom zostaną poddane zarówno organy bez ładowarek jak i z ładowarkami, • do badań zostaną użyte organy o różnym kącie nawinięcia płata ślimaka, • do badań zostanie użyty urobek o różnym współczynniku kr. Mając na uwadze powyższe wytyczne i założenia, przeprowadzono badania procesu ładowania frezującymi organami ślimakowymi bez ładowarek i z ładowarkami. Badania zostały przeprowadzone, na specjalnie do tego celu przygotowanym stanowisku badawczym, na którym możliwy był pomiar oporów i sprawności procesu ładowania. Urobek wykorzystany do badań, został odpowiednio dobrany pod względem własności i klasy ziarnistości do rzeczywistych parametrów zastosowanych organów. Do badań wykorzystano specjalnie zaprojektowane ślimakowe organy urabiające, o określonych kątach nawinięcia płata ślimaka. Kąty te, zawierały się w przedziale pomiędzy 15°, a 26°. Specjalnie zaprojektowany układ pomiarowy pozwolił określić pobór mocy i wielkości niezbędne do obliczenia sprawności ładowania. Zaproponowana metodyka i plan badań pozwoliły uwzględnić zakres współczynników kw i kr mających wpływ na proces ładowania. Parametrami mierzonymi podczas badań były: • pobór mocy Nł mierzony na silniku organu ładującego w funkcji • sprawność ładowania ηl, • pobór mocy oporów posuwu Np mierzony na silniku posuwu w funkcji

 1. Unique Project of Single-Cutting Head Longwall Shearer Used for Thin Coal Seams Exploitation / Projekt Jednoorganowego Kombajnu ŚCIANOWEGO O Specjalnej Konstrukcji Przeznaczonego do Eksploatacji POKŁADÓW Cienkich

  Science.gov (United States)

  Bołoz, Łukasz

  2013-12-01

  Problem of thin hard coal seams exploitation, including chosen data related with their resources in Poland, has been discussed in the introduction of the present study. On the basis of actually operated machines the assumptions, which should be satisfied by the longwall shearer used for exploitation of thin hard coal seams, have been made. A project of such longwall shearer combined with band conveyor and mechanized longwall support, including description of the machine operation technology and analysis of possible day output achievement, have been presented. Polska dysponuje stosunkowo dużymi zasobami surowców energetycznych, a ciągle rosnące zapotrzebowanie na energię skłania do ich racjonalnego wykorzystywania. Jedną z możliwości takiego racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi jest eksploatacja węgla kamiennego z pokładów cienkich. W związku z wybieraniem coraz cieńszych pokładów węgla, zalegających bardzo głęboko, w trudnych warunkach górniczo-geologicznych napotyka się na duże problemy związane z uzyskaniem wymaganej wydajności wydobycia przy użyciu stosowanych aktualnie metod. Przyjmuje się, ze pokłady cienkie to takie o miąższości od 1.0 m do 1.5 m i właśnie ta niewielka wysokość wyrobiska ścianowego powoduje szereg ograniczeń związanych z efektywną eksploatacją węgla. Na podstawie dostępnych danych określono, że ilości węgla kamiennego w cienkich pokładach wynosi około 600 mln Mg. Znaczna część pokładów cienkich w ostatnich latach została przeklasyfikowana na nieprzemysłowe, co pozwala stwierdzić, że rzeczywista ilość węgla w pokładach cienkich jest znacznie większa. Na podstawie analizy wad i zalet jak i danych technicznych produkowanych obecnie maszyn, określono wytyczne i założenia do nowego rozwiązania maszyny urabiającej przeznaczonej do wydobywania węgla w ścianach niskich. Kombajn do eksploatacji cienkich pokładów powinien spełniać następujące wymagania (Bołoz, 2012