WorldWideScience

Sample records for wyniku badania przesiewowego

 1. Możliwości wykorzystania MSSF 9 do kształtowania wyniku finansowego jednostki gospodarczej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maciej Frendzel

  2016-09-01

  Full Text Available Artykuł podejmuje problematykę zastosowania Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finan- sowej (MSSF 9 Instrumenty finansowe w kontekście możliwości wykorzystania przewidzianych w nim rozwiązań do uzyskania pożądanych rezultatów w zakresie sprawozdawczości finansowej. Celem artykułu jest prezentacja wybranych obszarów rachunkowości instrumentów finansowych, które mogą być wyko- rzystane do kształtowania wyniku finansowego i sytuacji finansowej jednostki gospodarczej w kontek- ście pierwszego zastosowania tej regulacji. W artykule zastosowano metodę krytycznej analizy, wnio- skowania dedukcyjnego oraz studium przypadku. Na potrzeby artykułu i zastosowania studium przypad- ku przeprowadzono dwa wywiady niestrukturyzowane z osobami zajmującymi kierownicze stanowiska w instytucji finansowej w Polsce oraz przeanalizowano przeprowadzone przez nich symulacje.

 2. Autsajder literacki w niemieckiej i rosyjskiej prozie XIX-XI wieku. Badania narratologiczne

  OpenAIRE

  Kotin, Andriej

  2012-01-01

  Wydział Neofilologii: Instytut Filologii Germańskiej Praca poświęcona jest rozwojowi autsajdera literackiego w niemiecko-rosyjskiej przestrzeni kulturowej i odnosi się do prozy dziewiętnastego, dwudziestego oraz dwudziestego pierwszego stulecia. Innymi słowy, w centrum badania stoi autsajder jako protagonista literacki w artystycznie zaprojektowanej przestrzeni. Pod autsajderem należy tu rozumieć postać literacką, która przekracza granice danej społecznie-kulturowej przestrzeni bądź burzy ...

 3. Badania wirusologiczne w diagnostyce nagłych niespodziewanych zgonów dzieci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Nowak

  2014-10-01

  Full Text Available Niniejsza praca poglądowa, w oparciu o aktualny stan wiedzy stara się odpowiedzieć na nadrzędne pytanie czy badania wirusologiczne są uzasadnione w przypadkach nagłych zgonów dzieci. Dotyczy to w szczególności ich znaczenia w ustaleniu przyczyny zgonu. Autorzy pracy starają się także odpowiedzieć na pytania dodatkowe, a mianowicie: (1 czy badanie histopatologiczne stanowi wystarczającą podstawę do ustalenia przyczyny zgonu, (2 czy wskazane jest poszerzenie oceny histologicznej o badania immunohistologiczne oraz (3 czy istnieje korelacja pomiędzy detekcją wirusa, a „intensywnością” stwierdzanego nacieku zapalnego w badaniu histologicznym. Praca ta stanowi jednocześnie wstęp do omówienia wyników własnych badań w tej dziedzinie. Wielu badaczy wskazuje na infekcję wirusową jako istotny czynnik etiopatogenetyczny w przypadkach nagłych zgonów dzieci. Nadal jednak, w diagnostyce pośmiertnej, nie ustalono jednoznacznej strategii postępowania w tym zakresie. Dotyczy to również kwestii, izolację jakich wirusów oraz przy użyciu jakich technik powinno się wykonywać w przypadkach podejrzenia zespołu nagłego zgonu niemowląt (Sudden Infant Death Syndrome – SIDS i/lub nagłego niespodziewanego zgonu niemowląt (Sudden Unexpected Death in Infancy – SUDI. Dokonany przegląd literatury pozwala na stwierdzenie, że nie we wszystkich przypadkach SIDS/SUDI wykonanie badań wirusologicznych jest uzasadnione, tym bardziej, iż nie są to badania powszechnie dostępne i tanie. Detekcja wirusa rzadko bowiem pozwala na ustalenie przyczyny zgonu. Świadczy jedynie o jego obecności w badanym materiale. Wielokrotnie wykazanie obecności wirusa przy użyciu techniki PCR (polymerase chain reaction, nie znajdowało żadnego odzwierciedlenia w badaniach histologicznych (podstawowych i poszerzonych. W ocenie autorów w przypadkach podejrzenia SIDS/SUDI zalecenia przy ustalaniu przyczyny zgonu powinny obejmować wykonanie w

 4. Oczekiwania i potrzeby chorych w zakresie leczenia stwardnienia rozsianego a wyniki badania BENEFIT 11

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej Potemkowski

  2015-11-01

  Full Text Available Oczekiwania i potrzeby chorych związane z leczeniem stwardnienia rozsianego odnoszą się do poprawy szans na realizację założonych celów życiowych. Współczesny pacjent ma coraz więcej informacji na temat wskazań do stosowania poszczególnych preparatów. Dlatego wnioski z podsumowań wyników badania BENEFIT, a zwłaszcza ostatniej obserwacji – po 11 latach, przyniosły wiedzę mającą zasadnicze znaczenie dla chorych. Wykazano, że pacjenci, którzy wcześniej rozpoczęli terapię, wykazywali dłuższy czas konwersji do stwardnienia rozsianego – o 2,7 roku w porównaniu z grupą z odroczonym leczeniem. Wśród chorych wcześnie leczonych roczny wskaźnik rzutów był istotnie niższy, a czas do wystąpienia kolejnego rzutu – znamiennie dłuższy. Jedynie 13,3% osób zrezygnowało z pracy bezpośrednio po rozpoznaniu stwardnieniu rozsianego, a tylko 12,2% przeszło na rentę. Wyniki BENEFIT 11, zwłaszcza te odnoszące się do aktywności zawodowej, przekonują do jak najszybszego rozpoczęcia leczenia i są istotne szczególnie dla pacjentów, dla których praca stanowi wartość samą w sobie. Wynikająca z BENEFIT 11 wiedza o tym, że wczesne leczenie interferonem beta daje szansę na utrzymanie aktywności zawodowej, opóźnia konwersję z postaci rzutowo-remisyjnej do wtórnie przewlekle postępującej i minimalizuje postęp niepełnosprawności, znacząco wpływa na przekonanie chorego do przestrzegania zaleceń i schematów leczenia, czyli sprzyja adherencji. Wiedza ta powinna być także podstawą komunikacji z osobami, u których dopiero zostanie zdiagnozowane stwardnienie rozsiane i które będą pytać o swoją przyszłość.

 5. Metody badania autofagii oparte na przemianach białek MAP1LC3 i p62/SQSTM1 

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edyta Wysokińska,

  2013-05-01

  Full Text Available Autofagia jest procesem katabolicznym o fundamentalnym znaczeniu dla przetrwania okresów niedoborów składników odżywczych i w recyklingu organelli komórkowych. W ostatnim czasie obserwuje się bardzo znaczący wzrost zainteresowania badaniem autofagii, a zaburzenia w jej przebiegu towarzyszą wielu chorobom. Niestety, warsztat jakim dysponujemy w badaniu autofagii pozostaje stosunkowo mało znany i ubogi. W pracy omówiono najczęściej stosowane metody badania autofagii. Oprócz mikroskopii elektronowej przedstawiono metody (fluorescencyjnei Western blotting oparte na obserwacji przemian białek MAP1LC3 i p62/SQSTM – należących do podstawowych markerów autofagii.

 6. BADANIA PRĘDKOŚCI POJAZDÓW NA WLOTACH SKRZYŻOWAŃ BEZ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Robert ZIÓŁKOWSKI

  2016-07-01

  Full Text Available W terenach zurbanizowanych w obszarze skrzyżowań drogowych dochodzi do koncentracji zdarzeń drogowych. Mimo projektowania skrzyżowań z sygnalizacją świetlną w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, to zdecydowana większość skrzyżowań w miastach funkcjonuje bez sygnalizacji. Od wielu lat jako jedną z podstawowych przyczyn dla jakich dochodzi do zdarzeń drogowych pozostaje prędkość. Celem referatu jest analiza prędkości pojazdów na wlotach skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej z uwzględnieniem charakterystyki odcinka dojazdowego, kierunku jazdy przez skrzyżowanie oraz wielkości promienia wyokrąglającego. Dodatkowo przeanalizowano średnie prędkości pojazdów na przejściach dla pieszych zlokalizowanych na wlotach nadrzędnych. Przeanalizowano prędkości pojazdów w warunkach ruchu swobodnego na 14 skrzyżowaniach zlokalizowanych w Białymstoku. Pomiary prowadzono wykorzystując metodę pojazdu testowego z wykorzystaniem rejestratora danych GPS. W wyniku przeprowadzonych badań wykazano istotne różnice pomiędzy średnimi prędkościami w zależności od relacji skrętnej. Dodatkowo wykazano istotność wpływu przekroju poprzecznego wlotu na średnią prędkość przejazdu przy wykonywaniu relacji prawoskrętnych. Przy relacjach lewoskrętnych takiego wpływu nie stwierdzono. Przeprowadzone analizy prędkości na przejściach dla pieszych wskazały, istotny wpływ odsunięcia przejścia od skrajnego pasa ruchu poprzecznej drogi na wzrost prędkości.

 7. Teoretyczne badania konfrontatywne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Danuta Roszko

  2015-09-01

  Full Text Available Theoretical contrastive studies The contrastive studies criticism in the 60s – 70s of the 20th century was the only basis for quite a few researchers to formulate their opinion on the studies. Although the criticism is becoming out-of date, it has not lost its inertia to disapprovingly dispose to and discourage from contrastive studies. It should be emphasized that the contrastive studies have taken quite a different course since then. The key charge of the lack of a solid basis for the combination of the languages is no longer in effect. The contrastive studies guidelines formed from scratch by the Semantics Research team of the Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences are evidence for it, successfully finding their application in previously published multi-volume monographs (Koseska, Penčev 1988-2009, Korytkowska, Koseska, Roszko 2007, a number of works of the authorship of S. Karolak, M. Korytkowska, V. Koseska, V. Maldjieva, D. Roszko, R. Roszko and others (compare the bibliography in Korytkowska, Koseska, Roszko 2007, as well as in the Polish-Lithuanian Contrastive Grammar in preparation by D. Roszko, R. Roszko. The fundamental principle of the contrastive studies is orienting the studies from the semantic ground (the interlanguage to the formal ground. Using the interlanguage as a semantic tertium comparationis creates a solid and explicit basis for the combination of the languages. The bases for theoretical contrastive studies have come into existence at the Institute of Slavic Studies. Therefore, the guidelines for them were applied for the contrast of Slavonic languages (mainly Polish and Bulgarian. Afterwards, the Lithuanian language, belonging to the Baltic languages, was included among the languages being contrasted. It is noticeable that the studies itself and the published works based on the criteria of theoretical contrastive studies refer to less popular and poorly spread languages, that is Polish, Bulgarian and Lithuanian. Moreover, for quite a time the majority of these works were published mainly in Polish and Bulgarian. Despite a few decades of the existence of the new linguistic contrastive method, the above-mentioned facts caused that the method isn’t well-known. The idea of this article is to make the researchers get interested in the guidelines for theoretical contrastive studies and the results of some of the linguistic contrasts carried out until now.

 8.  Stopień wdrożenia rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach województwa warmińsko-mazurskiego w świetle badania ankietowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Dynowska

  2010-10-01

  Full Text Available Rachunek kosztów ABC jest coraz powszechniej stosowany na świecie, co potwierdzają przeprowadzone liczne badania tym zakresie. Celem niniejszego artykułu było przedstawienie wyników badań dotyczących zakresu zastosowania tego rachunku przez polskie przedsiębiorstwa województwa warmińsko–mazurskiego. Badania wykazały, że coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na wdrożenie rachunku kosztów działań. Są to głównie przedsiębiorstwa prywatne z wysokim udziałem kapitału zagranicznego, zatrudniające powyżej 1000 osób.

 9. Czynnik martwicy nowotworów alfa (TNF-α jako potencjalny osoczowy marker przebiegu stwardnienia rozsianego – badania wstępne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Justyna Kacperska

  2014-07-01

  Full Text Available Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex, SM zaliczane jest do częstych przewlekłych chorób ośrodkowego układu nerwowego wiążących się z postępującą niepełnosprawnością. Dotyczy zwykle osób pomiędzy 20. a 40.rokiem życia, przy czym dwukrotnie częściej chorują kobiety. Mimo wieloletnich badań nadal bardzo mało wiemy na temat patogenezy tej choroby. Klinicznie można wyróżnić cztery jej postaci, do najczęściej występujących należą postać rzutowo-remisyjna, wtórnie postępująca oraz pierwotnie postępująca. Patogeneza SM jest procesem bardzo skomplikowanym, biorą w nim udział m.in.: uszkodzenie bariery krew–mózg oraz bariery krew – płyn mózgowo-rdzeniowy, wtórny przerost astrogleju, toczący się proces zapalny i szeroko pojęta neurodegeneracja. Szczególną rolę w rozwoju SM, głównie na jego wczesnym etapie, odgrywa proces zapalny, w którym biorą udział różne subpopulacje komórek zapalnych. Dotychczasowe badania wskazują na szczególny udział w tym procesie czynnika martwicy nowotworów alfa (TNF-α zaliczanego do cytokin prozapalnych. Cel badania: Celem niniejszej pracy była analiza stężenia TNF-α w osoczu pacjentów z SM w rzucie i remisji choroby oraz jego korelacja z parametrami klinicznymi przebiegu choroby w celu oceny roli TNF-α jako potencjalnego markera zaawansowania SM. Poszukując najważniejszych producentów TNF-α we krwi chorych z SM, analizowano również związek pomiędzy stężeniem TNF-α w osoczu i liczebnością leukocytów we krwi oraz ich subpopulacji. Materiał i metodyka: W badaniu wzięło udział 37 pacjentów z grup badanych (20 w grupie z rzutem i 17 w grupie z remisją choroby oraz 30 osób z grupy kontrolnej. Od pacjentów pobrano do odpowiednich probówek krew żylną w ilości 4 ml. Wirowano ją (5000 rpm, 20 min, 23ºC, a następnie ostrożnie usuwano górną warstwę z osoczem, zabezpieczano i przechowywano w temperaturze –80ºC do czasu

 10. Ocena przydatności parametrów przezklatkowego badania echokardiograficznego w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca = The assessment of fitness parameters of transthoracic echocardiography in the diagnosis of coronary heart disease

  OpenAIRE

  Lenard, Rafał; Zielińska, Urszula; Michalczak, Magdalena; Sobieszczańska, Anna; Smoleń, Agata

  2015-01-01

  Lenard Rafał, Zielińska Urszula, Michalczak Magdalena, Sobieszczańska Anna, Smoleń Agata. Ocena przydatności parametrów przezklatkowego badania echokardiograficznego w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca = The assessment of fitness parameters of transthoracic echocardiography in the diagnosis of coronary heart disease. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(12):701-716. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.45069 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/art...

 11. BADANIA KORELACJI PIERWIASTKÓW ŚLADOWYCH W ŚRODOWISKU GLEBOWO – ROŚLINNYM PRZY ZASTOSOWANIU METOD GIS

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka PĘKALA

  2016-03-01

  Full Text Available Celem prezentowanego opracowania jest identyfikacja anomalnych koncentracji geochemicznych w glebach oraz korzeniu marchwi pochodzących z ogródków działkowych miasta Przemyśla. Przy zastosowaniu technik kartograficznych wykonano mapy monitoringu środowiska zanieczyszczeń, obejmujących rejestracje miejsc zakładów przemysłowych, wprowadzających wyznaczone pierwiastki śladowe do środowiska przyrodniczego. Technologie te umożliwiły również wizualizację interakcji zachodzących między systemem przyrodniczym typu gleba-roślina i wykonaniu map korelacji występującej w tym układzie. W ramach badań chemicznych, przy zastosowaniu atomowej spektroskopii absorpcyjnej (ASA, wyznaczono koncentrację kadmu, ołowiu i miedzi w roślinach oraz glebach. Badania mineralogiczne przy zastosowaniu dyfraktometrii rentgenowskiej oraz mikroskopii skenningowej, umożliwiły określenie składu fazowego badanych gleb. Wszystkie operacje i czynności związane z analizą przestrzenną i kartowaniem wykonane zostały w opensource`owym systemie QGIS/GRASS. Uzyskane wyniki badań chemicznych dla materiału roślinnego oraz gleb pozwalają stwierdzić, że we wszystkich 14 miejscach pomiarowych została przekroczona górna dopuszczalna granica zawartości Cd podawana w rozporządzeniu 420/211 komisji UE z 2011 roku. Zawartość Cu i Pb we wszystkich próbkach nie przekraczają dopuszczalnych norm. Mapy korelacji pomiędzy środowiskiem glebowym a roślinnym potwierdzają wyniki badań geochemicznych. Miejsca największej koncentracji kadmu pokrywają się z podwyższoną zawartością tego pierwiastka w roślinach.

 12. Zaburzenia czynnooeciowe regionu szyjno-piersiowego w wyniku zmian pomenopauzalnych

  OpenAIRE

  Tomasz Adamczewski; Adrianna Grabowska; Jolanta Kujawa

  2011-01-01

  The characteristic feature of progressive degeneration in the musculoskeletal system in osteoporosis is lower and lower height of a patient that depends on reduction of vertebral dimensions as a result of bony mass loss. There sometimes appears so-called dowager’s hump, which is a bow-like shape of the cervico-thoracic part of the vertebral column, thoracic hyperkyphosis and cervical hyperlordosis. Examination of mobility of the cervico-thoracic vertebral column reveals malfunction of segment...

 13. Zaburzenia czynnooeciowe regionu szyjno-piersiowego w wyniku zmian pomenopauzalnych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Adamczewski

  2011-06-01

  Full Text Available The characteristic feature of progressive degeneration in the musculoskeletal system in osteoporosis is lower and lower height of a patient that depends on reduction of vertebral dimensions as a result of bony mass loss. There sometimes appears so-called dowager’s hump, which is a bow-like shape of the cervico-thoracic part of the vertebral column, thoracic hyperkyphosis and cervical hyperlordosis. Examination of mobility of the cervico-thoracic vertebral column reveals malfunction of segmental mobility: because of the flexed position of the vertebral column, extension is restricted. Moreover, the thoracic kyphosis in these patients is deepened and the head is protracted in reference to the trunk.Some scientists have shown that different forms of physical activity are of great value for improvement of bone density, quality of life, as well as of many different social and work aspects of patients’ life. Furthermore, some scientists underline the importance of muscle strength in stabilisation of the body posture and prevention of daily overload, as well as in analgesia. In this kind of dysfunction physiotherapy should be aimed at special rehabilitation techniques in order to normalise muscular tension, correct body posture and treat articular malfunctions. These aims can be achieved with physical and manual therapy, medical massage and posture taping. The article is illustrated with presentation of two case histories of patients hospitalised in the Clinicof Medical Rehabilitation of the Medical University of Lodz because of permanent headache and pain intheir neck.

 14. Spirometria praktycznie – jak wykorzystać badania spirometryczne w diagnostyce i leczeniu chorób dróg oddechowych?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bożena Ziółkowska-Graca

  2013-12-01

  Full Text Available Badanie spirometryczne jest jednym z podstawowych badań dodatkowych, jakie powinni wykonywać lekarz rodzinny i inni lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Służy do oceny sprawności wentylacyjnej układu oddechowego. Mierzy składowe objętości powietrza w płucach oraz szybkość przepływu powietrza przez drogi oddechowe podczas wdechu i wydechu. Wzajemne stosunki przepływu i objętości określają prawidłowość lub odchylenia od normy wczynności wentylacyjnej płuc. Badanie spirometryczne jest niezbędnym warunkiem rozpoznawania, monitorowania i oceny przebiegu leczenia oraz prze‑ widywania dalszego rokowania wielu chorób układu oddechowego, w tym bardzo często występujących chorób płuc, tj. przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i astmy oskrzelowej. Bezwzględne przeciwwskazania do wykonania spirometrii to m.in.: obecność tętniaka aorty i tętnic mózgowych, przebyte odwarstwienie siatkówki lub niedawna operacja okulistyczna, krwioplucie o nieznanej etiologii, odma opłucnowa (1 miesiąc wcześniej, świeży zawał serca, świeży udar mózgu. Nie ma natomiast ograniczeń wiekowych, warunkiem jest jednak umiejętność koordynacji wdechu iwydechu, a tym samym podję‑ cie w tym zakresie współpracy badanego z osobą wykonującą spirometrię. Spirometr to urządzenie pomiarowe wykorzy‑ stywane do badania pojemności i objętości płuc. Rejestruje ilość, prędkość przepływu i ciśnienie powietrza wdychanego iwydychanego wzadanym czasie. Mierzona szybkość przepływu powietrza zamieniana jest na objętość. Wbudowany wspi‑ rometr program wylicza zmienne spirometryczne i odnosi je do norm. W praktyce medycznej wykonuje się tzw. spirometrię podstawową oraz spirometrię po inhalacji leku rozkurczającego oskrzela (określaną jako „spirometria z oceną odwracal‑ ności obturacji”. Poprawnie wykonane badanie powinno zawierać przynajmniej 3 akceptowalne pomiary FVC. Oprócz tego wspirometrii jest

 15. Twardzina układowa z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego – ocena zmian w mózgu za pomocą badania rezonansu magnetycznego

  OpenAIRE

  Andrzej Lewszuk; Agnieszka Sulik; Jan Kochanowicz; Izabela Domysławska; Ewa Gińdzieńska-Sieśkiewicz; Urszula Łebkowska; Jerzy Walecki; Zenon Mariak; Stanisław Sierakowski

  2010-01-01

  Wstęp: Twardzina układowa należy do grupy układowych chorób tkanki łącznej, która charakteryzuje się mikroangiopatią oraz włóknieniemnarządów wewnętrznych. Uważa się, że pierwotne zajęciemózgu jest rzadko stwierdzane w przebiegu choroby. Celem pracybyła ocena za pomocą badania neurologicznego oraz rezonansumagnetycznego głowy (magnetic resonance imaging – MRI) częstościwystępowania zmian w mózgu w przebiegu twardziny układoweji korelacja zmian w badaniu MRI z objawami neuropsychiatrycznymi. M...

 16. Twardzina układowa z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego – ocena zmian w mózgu za pomocą badania rezonansu magnetycznego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej Lewszuk

  2010-12-01

  Full Text Available Wstęp: Twardzina układowa należy do grupy układowych chorób tkanki łącznej, która charakteryzuje się mikroangiopatią oraz włóknieniemnarządów wewnętrznych. Uważa się, że pierwotne zajęciemózgu jest rzadko stwierdzane w przebiegu choroby. Celem pracybyła ocena za pomocą badania neurologicznego oraz rezonansumagnetycznego głowy (magnetic resonance imaging – MRI częstościwystępowania zmian w mózgu w przebiegu twardziny układoweji korelacja zmian w badaniu MRI z objawami neuropsychiatrycznymi. Materiały i metody: Do badania zakwalifikowano 21 kobiet w wieku23–71 lat z rozpoznaną twardziną układową, z czasem trwaniachoroby 1–11 lat, ze stwierdzonymi objawami neuropsychiatrycznymi,bez innych chorób układowych. Wszystkie chore miaływykonane badanie MRI głowy. Wyniki: Do najczęściej stwierdzanych zmian w badaniu MRI należałyobjawy zaniku korowo-podkorowego (u 57% chorych i zmianyogniskowe (62% chorych, głównie zlokalizowane w istocie białeji mające średnicę poniżej 2 mm. Wśród chorych z zespołemdepresyjnym cechy zaniku korowo-podkorowego średniego lubdużego stopnia wykazano u 8 chorych (66,7%, pojedyncze zmiaocenianyogniskowe u 6 chorych (50%, liczne zmiany ogniskowe u 3 pa -cjentek (25%. Wnioski: Wyniki badań wskazują, że zajęcie ośrodkowego układunerwowego w przebiegu twardziny układowej nie należy do rzadkości.Badanie MRI głowy jest czułą metodą pozwalającą na wykryciezmian w mózgu u chorych z twardziną układową.

 17. Badania wykorzystania przez polskie biblioteki naukowe środków europejskich, grantów ministerialnych i samorządowych oraz dotacji sponsorów w latach 2000-2008

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aldona Chachlikowska

  2009-01-01

  Full Text Available Badania dotyczące pozyskiwania środków pomocowych przez polskie biblioteki naukowe przeprowadzone zostały w ramach wewnętrznych projektów badawczych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Realizacji projektu podjął się Oddział Prac Naukowych, Wydawniczych i Dydaktycznych BU. Zadanie wykonano od września 2008 do czerwca 2009 roku. Zamierzeniem autorek artykułu było uzyskanie pełnej informacji na temat środków pozabudżetowych pozyskiwanych przez polskie biblioteki naukowe oraz określenie stopnia ich wykorzystania. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankiety. Przygotowany kwestionariusz ankiety wraz z informacją dla respondentów o celu prowadzonych badań skierowano do wszystkich bibliotek uniwersyteckich, bibliotek głównych uczelni technicznych, medycznych, ekonomicznych, bibliotek akademii wychowania fizycznego, uczelni pedagogicznych i rolniczych oraz do bibliotek publicznych posiadających status bibliotek naukowych. Łącznie wysłano 70 ankiet, odpowiedzi udzieliło 38 respondentów. Wskazany w artykule okres 2000-2008 był czasem zwiększonych możliwości uzyskiwania dodatkowych funduszy przez biblioteki. Najczęściej otrzymywane fundusze to dotacje ministerialne, dalej środki sponsorów na działalność podstawową. W poważnym stopniu wspierały biblioteki, głównie biblioteki publiczne, lokalne samorządy. Zauważalne były dotacje wspierające biblioteki przekazywane przez fundacje i środki ofiarowane przez sponsorów na działalność organizacyjną; ewenementem natomiast – subwencje unijne.

 18. Investigations of the Temperature Influence on Formation of Compounds from the BTEX Group During the Thermal Decomposition of Furan Resin / Badania wpływu temperatury na powstawanie związków z grupy BTEX podczas termicznego rozkładu żywicy furanowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kubecki M.

  2013-06-01

  Full Text Available Spoiwa organiczne stosowane w odlewnictwie bazujące na żywicach syntetycznych, z jednej strony wpływają na uzyskanie przez masę formierską odpowiednich właściwości technologicznych a w konsekwencji tego otrzymania dobrych odlewów, a z drugiej w procesach odlewniczych stanowią źródło lotnych związków organicznych (LZO. Wraz z żywicami syntetycznymi stosowane są również ich utwardzacze, których dodatek stanowi wprawdzie niewielki procent w stosunku do masy żywicy, ale związki uwalniane w trakcie ich termicznego rozkładu mogą negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne. Zarówno żywice jak i utwardzacze dopiero pod wpływem temperatury towarzyszącej zalewaniu formy ciekłym metalem generują szkodliwe lotne związki organiczne, w tym związki z grupy BTEX. Badania wpływu temperatury na rodzaj oraz ilość związków organicznych powstających podczas termicznego rozkładu wybranych spoiw i utwardzaczy oraz ich mieszanin, pozwalają określić zarówno zakres temperatur najbardziej charakterystycznych dla uwalniania szkodliwych związków, jak również dokonać porównania ich emisji z wybranych materiałów.

 19. Wyciszenie ekspresji genów CBP20 i CBP80 w ziemniaku a tolerancja na niedobór wody

  OpenAIRE

  Pieczyński, Marcin

  2012-01-01

  Wydział Biologii: Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Zakład Ekspresji Genów Celem prowadzonych badań było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: czy możliwe jest podwyższenie poziomu tolerancji na okresowy niedobór wody u ziemniaka S.tuberosum w wyniku wyciszenia ekspresji genu CBP20 lub CBP80/ABH1, jak w przypadku rośliny modelowej A.thaliana? Uzyskano, a następnie scharakteryzowano rośliny ziemniaka odmiany Desiree z wyciszonym genem CBP20 lub CBP80/ABH1. Badania wykazały wol...

 20. Metodyka badania modeli biznesowych podmiotów gospodarczych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karol Kuczera

  2013-03-01

  Full Text Available Purpose: The article is aimed at determining the business environment through an analysis of concepts of and approaches to organization management, and subsequently proposing a methodology for testing company profiles considering the preferences of the decision-makers.Methodology: The research includes literature studies, critical discussion and personal research in the area of the meta-method for company testing.Findings: The contemporary business environment, which is complex and dynamic, requires adequate measuring tools. Such tools, like meta-methods, should operate on quantitative and qualitative variables, as well as consider the time factor. While testing companies one should not omit the preferences of their decision-makers. The profile of an organization depends on their point of view.Originality: The image of business environment, which is a discussion on issues involving, inter alia, sources of competitive advantage, professionalism of services, virtuality and telepresence, as well as behavioral and resource-based approaches to management. A proposition of testing profiles of small and medium companies considering the preferences of the decision-makers.

 1.  Determinanty tworzenia rezerw oraz ich skutki bilansowo-wynikowe na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  MAGDA CHRAŚCINA

  2015-03-01

  Full Text Available  Rezerwy stanowią instrument polityki bilansowej, za pomocą którego przedsiębiorstwa mogą kształtować obraz sytuacji majątkowej i finansowej. Badania empiryczne zostały przeprowadzone na próbie sprawozdań finansowych spółek, których akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Badania wykazały, że czynnikami wpływającymi na poziom wykazywanych rezerw w sprawozdaniu jest jakość audytu zewnętrznego. Na poziom wykazywanych rezerw nie mają wpływu natomiast zmiany w zarządzie oraz występowanie programów motywacyjnych w formie opcji menedżerskich. Badania wskazują, że rezerwy stanowią narzędzie polityki bilansowej służące do wygładzania wyniku finansowego oraz są tworzone w celu unikania wykazywania spadku wyniku finansowego. Nie wykazano, że rezerwy są wykorzystywane w celu stosowania strategii „wielkich kąpieli” oraz w celu unikania wykazywania małej straty. Korelacja rang Spearmana oraz korelacja Tau Kendalla wskazują, że występuje istotnie statystycznie dodatnia zależność pomiędzy zmianą stanu rezerw a skorygowanym wskaźnikiem rentowności, skorygowanym wskaźnikiem rentowności kapitałów własnych, skorygowanym wskaźnikiem rentowności sprzedaży oraz skorygowanym wynikiem finansowym.

 2. Diffusion of Boron in Cobalt Sinters

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Borowiecka-Jamrozek J.

  2013-12-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono wyniki badan procesu dyfuzji w warstwach powierzchniowych uzyskanych w wyniku nasycenia borem spieków otrzymanych z proszku kobaltu gatunku Co Extrafine. Warstwy otrzymano przy zastosowaniu proszkowej metody borowania opartej na wykorzystaniu mieszaniny o składzie: B4C jako składnik podstawowy stanowiacy zródło boru, (NH4Cl + NaF aktywator i Al2O3 jako wypełniacz. Zachowane były nastepujace parametry procesu: temperatura 950°C, czas 6h i 12h. Badania obejmowały wyznaczenie współczynnika dyfuzji w oparciu o strukture, grubosc uzyskanych i czas nasycenia warstw. Obserwacji naniesionych warstw dokonano za pomoca mikroskopu optycznego Leica DM-4000. Zdjecia ujawniły dwufazowa strukture warstw borkowych. Badania rentgenowskie potwierdziły wystepowanie faz o składzie: CoB i Co2B. Zbudowano model dyfuzji atomów boru w strukturze kobaltu zakładajac dyfuzje reaktywna. Obliczono współczynnik dyfuzji w oparciu o model atomowy dyfuzji wykorzystujac potencjały oddziaływan pomiedzy atomami boru i kobaltu. Otrzymane wyniki porównano z danymi doswiadczalnymi dyfuzji boru w innych materiałach.

 3. Adrenomieloneuropatia--jedna z postaci adrenoleukodystrofii sprzezonej z chromosomem X--badania rodziny

  NARCIS (Netherlands)

  Rzeski, M.; Kuran, W.; Mierzewska, H.; Vreken, P.; Wanders, R. J.; Zaremba, J.

  1999-01-01

  A family with adrenoleucodystrophy linked to chromosome X (X-ALD) is reported. Three patients, one man (proband) and two female monozygotic twins, had adrenomyeloneuropathy (AMN) which is a form of the disease. The proband had characteristic changes in MRI with demyelination of the white matter in

 4. Badania jakości regeneratu ze zużytych mas ze spoiwem organicznym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. Dańko

  2012-12-01

  Full Text Available W publikacji przedstawiono uzupełniające metody badań oraz aparaturę do oceny jakości regeneratu i tych właściwości masformierskich ze spoiwami utwardzanymi chemicznie, przygotowywanych z regeneratem, które są istotne dla kompleksowej oceny procesurecyklingu osnowy. Nowoczesne systemy oceny mas formierskich wymagają bardziej wnikliwego podejścia do czynników decydującychzarówno o ich przydatności technologicznej jak również o wpływie na otaczające środowisko naturalne. W tym kontekście pełna ocenajakości zregenerowanej osnowy wykracza poza zwyczajowo stosowane metody instrumentalne i wymaga ich uzupełnienia o bardziejzaawansowane aparaturowo metody badawcze. Pozwala to szerzej spojrzeć na ocenę zregenerowanej osnowy, zarówno w aspekcie jejużycia do sporządzania mas formierskich, jako substytutu świeżego piasku, ale także pod kątem ochrony środowiska. Do takichnowoczesnych metod można zaliczyć między innymi analizę ziarnową regeneratu za pomocą dyfrakcji laserowej, a także ocenęgazotwórczości masy formierskiej oraz identyfikację rodzaju emitowanych gazów i zawartości w nich gazów z grupy BTEX, które sąszczególnie niebezpieczne z punktu widzenia BHP.

 5. Polsko-litewskie badania konfrontatywne Zespołu Semantyki Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Danuta Roszko

  2015-07-01

  Full Text Available Polish-Lithuanian contrastive studies conducted by the Department of Semantics of the Institute of Slavic Studies of The Polish Academy of Science The dissertation discusses the research area of the Lithuanian-Polish theoretical contrastive studies, conducted by the Department of ISS PAS, including: [1] Lithuanian-Polish theoretical contrastive studies utilizing the interlanguage (Lithuanian-Polish contrastive grammar, [2] Terminological dictionary (defi nitions of the interlanguage particular sections used in the linguistic contrast along with terminology suggestion for Slavic languages, including Lithuanian, [3] Corpus linguistics and on-line dictionaries (experimental trilingual Bulgarian-Polish-Lithuanian parallel and comparable corpora, experimental corpus of the Lithuanian local dialect of Puńsk and experimental electronic Polish-Lithuanian dictionary, [4] Research on the Lithuanian local dialect of Puńsk in Poland (grammatical description of the local dialect on the basis of the experimental dialectal corpus in contrast with Polish and Lithuanian.   Польско-литовские исследования Лаборатории семантики Института Славистики Польской Академии Наук В статье описываются научные исследования Лаборатории семантики Института Славистики ПАН, которые связаны с исследованием польского и литовского языков. Основные темы: [1] Теоретические польско-литовские сопоставительные исследования с использованием языка-посредника (Польско-литовская сопоставительная грамматика, [2] Терминологический словарь (заключающий содержания основных терминов языка-посредника и предложения самих терминов на польском и литовском языках, [3] Корпусная лингвистика и электронные онлайн-словари (экспериментальный трехязычный болгарско-польско-литовский параллельный корпус, экспериментальный корпус говора окрестностей Пунска и экспериментальный электронный польско-литовский словарь, [4] Исследования литовского говора окрестностей Пунска в Польше (грамматическое описание говора с использованием экспериментального корпуса говора в сопоставлении с польским и литовским языками.

 6. Cracking resistance study of steel for gas pipelines; Badania odpornosci stali przeznaczonej na rurociagi gazowe

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wasiak, J.; Bilous, W.; Hajewska, E.; Szteke, W.; Wagner, T. [Institute of Atomic Energy, Otwock-Swierk (Poland)

  1996-12-31

  The results of cracking resistance of steel tubes for gas pipelines have been performed. The temperature dependence of mechanical properties of X56 steel used as tube material have been shown. 2 refs, 6 figs, 4 tabs.

 7. Przegląd metod służących do wykrycia zakażenia Borrelia burgdorferi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zofia Czubasiewicz

  2013-06-01

  Full Text Available Borelioza jest chorobą zakaźną wywoływaną przez krętki Borrelia burgdorferi sensu lato. Do zakażenia tą bak‑ terią dochodzi zwykle podczas ukąszenia przez zarażonego kleszcza z rodziny Ixodidae, m.in. Ixodes ricinus, Ixodes scapularis, Ixodes persulcatus. Za czynniki etiologiczne boreliozy uznawane są następujące genogatunki: B. burgdorferi sensu stricto, B. afzelii, B. garinii, B. bissettii oraz B. spielmanii. Bakteria ta w organizmie czło‑ wieka może atakować różne narządy: skórę, stawy, ośrodkowy układ nerwowy, serce. Poszczególne szczepy wiązane są z rozwojem różnych obrazów choroby: Borrelia afzelii powoduje zazwyczaj rozwój przewlekłego zanikowego zapalenia skóry, Borrelia burgdorferi sensu stricto jest najczęściej odpowiedzialna za rozwój zapa‑ lenia stawów, neuroboreliozę może powodować zarówno B. burgdorferi sensu stricto, B. afzelii, jak i B. garinii. Boreliozę diagnozuje się na podstawie objawów klinicznych, wywiadu epidemiologicznego oraz testów labo‑ ratoryjnych, takich jak testy serologiczne w surowicy, a także badania metodą PCR tkanek pacjenta lub orga‑ nizmu kleszcza odpowiedzialnego za ukąszenie. Najczęściej praktykowanym postępowaniem diagnostycznym jest rekomendowana przez Instytut Roberta Kocha w Berlinie tzw. diagnostyka dwuetapowa boreliozy, pole‑ gająca na wykonaniu czułego testu przesiewowego w pierwszym etapie (testy EIA, IIFA, ELISA oraz weryfi‑ kacji dodatnich i wątpliwych wyników w drugim etapie (test Western blot. Ze względu na możliwości zmiany swojej struktury antygenowej krętki Borrelia burgdorferi sensu lato mają zdolność do unikania mechanizmów obronnych zainfekowanego organizmu. Jest to główna przyczyna problemów w interpretacji objawów klinicznych, wyników badań laboratoryjnych, a także leczenia zakażenia tą bakterią.

 8. Synteza i badania fizykochemiczne nanoluminoforów opartych o modyfikowany tlenek cynku i borany lantanowców

  OpenAIRE

  Szczeszak, Agata

  2012-01-01

  Wydział Chemii Głównym celem pracy doktorskiej była synteza nanomateriałów t.j.: modyfikowanego tlenku cynku oraz boranów pierwiastków ziem rzadkich domieszkowanych jonami lantanowców oraz dodatkowo jonami Mg2+ i Li+, a w dalszym etapie przeprowadzenie analizy struktury, morfologii oraz zbadanie właściwości fotofizycznych otrzymanych nanoluminoforów. W celu uzyskania jednofazowych nanoproszków o wysokiej krystaliczności i homogeniczności wybrano kilka metod syntezy. Są to: zol-żelowa m...

 9. Badania populacji Wielkopolski w zakresie 17 markerów Y-STRs oraz 8 Y-SNPs

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Monica Abreu-Głowacka

  2014-10-01

  Full Text Available Celem pracy było określenie zróżnicowania genetycznego populacji Wielkopolski w zakresie 17 loci Y-STR i 8 loci Y-SNP oraz porównanie z populacją polską i innymi wybranymi populacjami. Badano 201  niespokrewnionych mężczyzn z regionu województwa wielkopolskiego. Uzyskano 184 pojedyncze haplotypy w zakresie 17 Y-STR, co dało siłę dyskryminacji 0.96. Najczęściej występujący haplotyp, Ht-50 zaobserwowano w 3 próbach, natomiast 7 różnych haplotypów zauważono podwójnie w analizowanej populacji. Tę samą grupę badawczą poddano analizie z wykorzystaniem 8 markerów Y-SNPs. Uzyskano 40 różnych haplotypów z siłą dyskryminacji wynoszącą 0.20. Najczęściej występujący haplotyp zaobserwowano u 38 mężczyzn. Uzyskane haplotypy zostały przypisane do 4 następujących haplogrup: K=19%, IJ=7%, R1a1=59% i R1b=15%. Wartość wskaźnika polimorfizmu genomowego dla badanych loci Y-SNP/Y-STR wyniosła 0,9883.

 10. Badania stanowiskowe instalacji HHO w układzie z silnikiem spalinowym Volvo Penta D5A T.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Dobrzaniecki,

  2016-03-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono wyniki badań układu, składającego się z generatora HHO współpracującego z silnikiem spalinowym, wyposażonym w górniczy układ dolotowo-wylotowy. Celem badań była identyfikacja parametrów użytkowych silnika, takich jak moc i moment obrotowy oraz określenie zawartości substancji szkodliwych w spalinach. Na podstawie wyników badań dokonano analizy wpływu generatora na pracę silnika spalinowego.

 11. The examination of the lymphatic glands from the patients with larynx carcinoma; Badania wezlow chlonnych u chorych z rakiem krtani

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Murlewska, A.; Gryczynski, M.; Grabicka-Grochal, M.; Jaskiewicz, D. [Katedra i Klinika Otolaryngologii, Akademia Medyczna, Lodz (Poland)]|[Zaklad Medycyny Nuklearnej, Instytut Radiologii, Akademia Medyczna, Lodz (Poland)

  1994-12-31

  45 patients with carcinoma laryngis were studied. The ultrasonographic examination of the cervix was performed using a Aloka Hellige instrument Typ SSD 280LS with the presentation in the relative time. The evaluation of the enlargement cervical lymphatic nodes is available with this method. You can determinate their size, the status of their bursa and also the relation of the lymphatic glands to the big cervical vessels and surrounding tissues. 169 YbPtC12Meth was used for the scintigraphy of the cervix and the thorax. 15 patients with carcinoma laryngis were studied. This method is useful to the detection and the evaluation of the extensivity of the pathological process the lungs and the mediastinum. (author) 7 refs, 3 tabs

 12. Investigation of the crystal lattice defects by means of the positrons annihilations; Badania defektow sieci krystalicznej metoda anihilacji pozytonow

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Dryzek, J. [Institute of Nuclear Physics, Cracow (Poland)

  1994-12-31

  In this report the positrons annihilation methods as a tool for the crystal defects studies is presented. The short description of the positron - crystal interactions and different positron capture models are discussed. 192 refs, 67 figs, 6 tabs.

 13. Application of bootstrap method for assessment of linear regression models; Zastosowanie metody bootstrap do badania liniowych modeli regresyjnych

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Urbanski, P.; Kowalska, E.

  1997-12-31

  The principle of the bootstrap methodology applied for the assessment of parameters and prediction ability of the linear regression models was presented. Application of this method was shown on the example of calibration of the radioisotope sulphuric acid concentration gauge. The bootstrap method allows to determine not only the numerical values of the regression coefficients, but also enables to investigate their distributions. (author). 11 refs, 12 figs, 3 tabs.

 14. BADANIA CZUŁOŚCI MODELU ZBIORNIKA RETENCYJNEGO Z WYKORZYSTANIEM WSKAŹNIKA POJEMNOŚCI INFORMACYJNEJ HELLWIGA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kamil Błażej POCHWAT

  2016-05-01

  Full Text Available Projektowanie obiektów retencyjnych jest złożonym procesem inżynierskim. Wymaga on zebrania szczegółowych danych hydrologicznych zlewni i hydraulicznych systemu kanalizacyjnego, które następnie podlegają szczegółowej analizie. Przeprowadzenie pełnej analizy czynników decydujących o niezbędnej pojemności retencyjnej zbiornika często wymaga opracowania szczegółowego modelu obiektu badań, którym jest zbiornik retencyjny. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące analizy czułości modelu kanalizacyjnego zbiornika retencyjnego wód deszczowych. Wyniki badań pozwoliły na wskazanie parametrów, które w największym stopniu wpływają na wielkość niezbędnej pojemności retencyjnej zbiornika. Zaplanowane analizy wykonano w oparciu o analizę wskaźnika pojemności informacyjnej Hellwiga, natomiast dane niezbędne do analizy uzyskano poprzez symulacje hydrodynamiczne w programie SWMM 5.0. Wykorzystana metodyka jest formalną procedurą doboru zmiennych objaśniających do modelu statystycznego. Jej podstawowym założeniem jest kryterium polegające na wyborze zmiennych objaśniających w taki sposób, aby były one silnie skorelowane ze zmienną objaśnianą, a słabo skorelowane pomiędzy sobą.

 15. Research of Formed Lunar Regholit Analog AGK-2010 / Badania wytworzonego analogu gruntu księżycowego AGK-2010

  Science.gov (United States)

  Bednarz, Stanisław; Rzyczniak, Mirosław; Gonet, Andrzej; Seweryn, Karol

  2013-06-01

  The results investigations of a soil having similar properties as lunar regolith performed at the Department of Drilling and Geoengineering, Faculty of Drilling, Oil and Gas, AGH University of Science and Technology in Kraków are presented in this paper. The research was carried out jointly with the Space Research Centre, Polish Academy of Sciences in Warsaw. The objective of the cooperation was to minimize the cost of tests of penetrator KRET, which will be used on the surface of the Moon. The American lunar regolith (e.g. CHENOBI) was used as reference soil. The most important properties were presented graphically in the form of figures and tables: grain size distribution, selected physical properties (bulk density, colour), selected mechanical parameters (shear strength, inner friction strength, cohesion). As a result the first Polish lunar soil analog AGK-2010 was produced. Pierwszy polski analog gruntu księżycowego, któremu nadano symbol AGK-2010, opracowano w Katedrze Wiertnictwa i Geoinżynierii na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Grunt ten został wytworzony w ramach współpracy z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Celem badań było zminimalizowanie kosztów prowadzonych przez CBK PAN testów penetratora KRET (Seweryn i in., 2011), przygotowywanego do badań powierzchni Księżyca, poprzez zastąpienie, produkowanego w Stanach Zjednoczonych, analogu regolitu księżycowego, gruntem produkcji krajowej. Próbę wzorcową stanowiły grunty o nazwie CHENOBI i JSC, produkowane w USA jako analogi regolitu księżycowego pobranego z powierzchni Księżyca przez misję Apollo 17 (Rybus, 2009), (Sibille i in., 2006). Podstawowymi właściwościami, których wartości porównywano opracowując polski odpowiednik analogu regolitu księżycowego CHENOBI były: skład granulometryczny, właściwości fizyczne (gęstość nasypowa, barwa), właściwości mechaniczne (wytrzymałość na ścinanie, kąt tarcia wewnętrznego, kohezja), (PN-EN ISO 14688-1, 2006). Istotną dla procesu badawczego wskazówkę stanowiła informacja, o ostrokrawędzistości ziarn minerałów regolitu księżycowego (Rybus T., 2009), (Sibille i in., 2006). W artykule, w formie graficznej oraz zestawień tabelarycznych, zestawiono wartości najistotniejszych, dla porównań dwóch gruntów, wielkości takich jak: skład granulometryczny (rys. 1), charakterystyki krzywych uziarnienia (tab. 1), wybrane właściwości fizyczne, np. gęstość nasypowa, barwa (pkt. 2), parametry mechaniczne, takie jak wytrzymałość na ścinanie, kąt tarcia wewnętrznego i kohezja (rys. 2 i 3, tab. 2). Istotnym osiągnięciem prowadzonych badań było uzyskanie polskiego zamiennika gruntu księżycowego, którego jednostkowy koszt wytworzenia jest wielokrotnie mniejszy od jednostkowego kosztu zakupu gruntu wzorcowego. Opracowany, polski analog gruntu księżycowego AGK-2010 (zgłoszony do Urzędu Patentowego w 2011 r.) został z powodzeniem wdrożony w testach penetratora KRET w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

 16. Biologiczne skutki stresu oksydacyjnego wywołanego działaniem pestycydów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emilia Grosicka-Maciąg

  2011-06-01

  Full Text Available Pestycydy są powszechnie stosowane do ochrony roślin, produktów roślinnych, a także są wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu. Zaliczane są do związków szkodliwych. Mimo istniejących rygorystycznych kontroli ich stosowania istnieje duże ryzyko, że pestycydy oraz ich pochodne mogą przedostawać się do środowiska naturalnego zanieczyszczając wodę, glebę i żywność, stanowiąc tym samym zagrożenie dla zdrowia człowieka. Prowadzone badania w wielu ośrodkach naukowych koncentrują się na wyjaśnieniu mechanizmów działania pestycydów. Toksyczność pestycydów może być związana m.in. z indukcją stresu oksydacyjnego i nagromadzeniem się wolnych rodników w komórce. Długotrwały, bądź nasilony stres oksydacyjny jest szkodliwy dla komórki, ponieważ wywołuje zaburzenia jej metabolizmu. Prowadzić to może do powstania trwałych zmian w strukturze białek, lipidów i DNA. W wyniku utlenienia wiele białek może utracić lub zwiększyć swoją aktywność, a także tworzyć agregaty mogące hamować systemy odpowiedzialne za ich degradację, co sprzyja nagromadzeniu się zmienionych białek w komórkach. Wzrost utleniania lipidów komórkowych wywołuje uszkodzenia i depolaryzację błon cytoplazmatycznych. W wyniku działania wolnych rodników tlenowych na cząsteczkę DNA dochodzi do powstania licznych uszkodzeń oksydacyjnych (uszkodzeń pojedynczych zasad azotowych, pęknięć nici DNA, tworzenia adduktów. Stres oksydacyjny wymieniany jest jako jedna z przyczyn chorób neurodegeneracyjnych (choroba Alzheimera, Parkinsona i nowotworowych, a także bezpłodności.

 17. Biomarkery uszkodzenia miąższu nerek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Jung

  2011-12-01

  Full Text Available Ostre uszkodzenie nerek (acute kidney injury, AKI jest rozpoznawane w oparciu o stężenie kreatyniny w surowicy i upośledzenie filtracji kłębuszkowej (glomerular filtration rate, GFR. AKI, które zastąpiło w ostatnich latach termin ostra niewydolność nerek, jest rozpoznawane między innymi u pacjentów po operacjach kardiochirurgicznych, w wyniku nefrotoksycznego uszkodzenia radiokontrastem podczas zabiegów naczyniowych i badań obrazowych, u pacjentów oddziałów intensywnej terapii, we wstrząsie septycznym. Stężenie surowiczej kreatyniny jest ciągle głównym testem diagnostycznym, chociaż zmienia się w przebiegu AKI później niż GFR, który stanowi dokładniejszy wskaźnik czynności nerek. Użyteczność stężenia kreatyniny jako obiektywnego parametru jest jednak ograniczona, ponieważ zależy ono od wielu czynników, w tym od stopnia nawodnienia, diety, masy ciała, masy mięśniowej, wieku, płci, stosowanych leków. Nowe badania zaprezentowały inne, bardziej użyteczne laboratoryjne markery AKI, możliwe do oznaczenia w surowicy i/lub w moczu. Należą do nich m.in. cystatyna C, NGAL, KIM-1, L-FABP i IL-18. Nowe biomarkery stwarzają większe możliwości we wczesnym wykrywaniu AKI, a także mogą określać stopień uszkodzenia nerek w przebiegu AKI. Mogą być również przydatne w prognozowaniu zagrożenia przewlekłą chorobą nerek (PChN w wyniku AKI lub z innych przyczyn. Celem opracowania jest przedstawienie przeglądu aktualnych doniesień dotyczących zastosowania nowych biomarkerów we wczesnym wykrywaniu AKI oraz progresji do PChN.

 18. REWITALIZACJA ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W MIASTACH DO 10 TYS. MIESZKAŃCÓW SZANSĄ NA ROZWÓJ MAŁYCH MIAST

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Milena STETTNER

  Full Text Available Współczesne małe miasta mają wiele problemów urbanistyczno-społecznych. Zachwiana równowaga demograficzna, brak potencjału ekonomicznego, degradacja odgórnych obszarów w mieście, wyludnianie i pustoszenie śródmieść to główne aspekty, na które autorka zwraca uwagę w swoim artykule. Jak powstrzymać niszczący proces przestrzenny i społeczny oraz doprowadzić do zrównoważonego rozwoju? Rewitalizacja jako działanie kompleksowe może być dobrym rozwiązaniem. W artykule przedstawiono badania wszystkich małych miast do 10 tys. mieszkańców (54 w województwie dolnośląskim pod względem zmian demograficznych i ekonomicznych (liczba ludność w podziale na grupy ekonomiczne, saldo migracji i przyrost naturalny oraz w wyniku delimitacji wybrano 9 (Głuszyca, Lądek-Zdrój, Lubawka, Lwówek Śląski, Pieszyce, Polanica-Zdrój, Stronie Śląskie, Szklarska Poręba, Ziębice w najgorszej kondycji społeczno-ekonomicznej i przebadano je pod kątem stanu zasobów mieszkaniowych (dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej, liczba pustostanów i powierzchnia na 1 mieszkańca. Celem badania było ukazanie problemu degradacji centralnych obszarów w małych miastach do 10 tys. mieszkańców i próba zdefiniowania wniosków dla władz jednostek samorządu terytorialnego, mających na celu zastosowanie np. Europejskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jako dobrej praktyki. Niewątpliwie dużym problemem w procesach naprawczych centralnych obszarów w mieście jest zróżnicowanie zabudowy pod względem struktury własności, jednak przez wzgląd na większość w zasobie gminnym, można zastosować naprawcze programy unijne.

 19. Borelioza – choroba nie tylko obszarów endemicznych – opis przypadku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bolesław Kalicki

  2011-12-01

  Full Text Available Borelioza z Lyme jest wielonarządową chorobą, przenoszoną przez kleszcze, którą wywołuje krętek Borrelia burgdorferi. Odnotowuje się ciągły wzrost zachorowań, a obszar terytorialny występowania boreliozy obejmuje obecnie całą Polskę. Obraz kliniczny choroby jest bardzo zróżnicowany. Objawy są zależne od czasu trwania oraz stopnia zajęcia poszczególnych układów. Proces chorobowy może obejmować skórę, stawy, układ nerwowy oraz serce. W pracy zamieszczono informacje na temat właściwości, epidemiologii, patogenezy oraz chorobotwórczości bakterii Borrelia burgdorferi. Omówiono charakterystyczne objawy choroby oraz metody identyfikacji patogenów. Zwrócono uwagę na zalecenia dotyczące leczenia boreliozy, które uzależnione jest od wieku chorego i zaawansowania choroby. Przedstawiono opis przypadku 11-letniego chłopca, który został przyjęty do Kliniki z powodu pojawienia się obrączkowatych zmian skórnych z przejaśnieniem w środku, bólów stawowych oraz epizodu wysokiej gorączki. W wywiadzie podano, że chłopiec 5 tygodni wcześniej został ukąszony przez kleszcza. Dziecko nie wyjeżdżało poza teren Warszawy. U pacjenta wykonano podstawowe badania, wyniki nie wykazały odchyleń. Rozpoznano boreliozę w postaci skórnej rozsianej z odczynem stawowym. Do leczenia włączono ceftriakson, po którym uzyskano stopniowe ustąpienie objawów. W otrzymanym później wyniku badania w kierunku zakażenia Borrelia burgdorferi stwierdzono wysokie miano przeciwciał w klasie IgM. Po zakończonym leczeniu w badaniach kontrolnych obserwowano zmniejszanie się poziomu przeciwciał, a u chłopca nie występowały już niepokojące objawy.

 20. Short-Time Ageing of MS350 Maraging Steel with and Without Plastic Deformation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcisz J.

  2014-06-01

  Full Text Available Przedstawiono wyniki badań procesu starzenia stali maraging w gatunku MS350 dla próbek nieodkształconych i odkształconych bezpośrednio po starzeniu. Przeprowadzono eksperymenty starzenia krótkotrwałego (15. 30 i 60 s w temperaturze do 600°C. Stwierdzono, że po starzeniu w zakresie temperatury 480-500<,C w czasie 15-60 s bez odkształcenia, twardość osiągnęła 450-525 HV. Czas starzenia w temperaturze 600°C do osiągnięcia twardości 600 HV wynosił 15 s. Nie stwierdzono wydzieleń w próbkach starzonych w temperaturze 500°C przez 60 s w badaniach z zastosowaniem wysokorozdzielczego transmisyjnego mikroskopu elektronowego. Odkształcenie bezpośrednio po starzeniu intensyfikuje proces umacniania wydzieleniowego w skutek chwilowego wzrostu temperatury oraz wyrost u gęstości dyslokacji. Twardość próbek starzonych przez 30 s i odkształcanych w zakresie temperatury 480- 500“^ była zbliżona do twardości uzyskiwanej dla warunków starzenia w celu uzyskania twardości maksymalnej (480°C/4godz. i wynosiła 600-630 HV. Przeprowadzono badania materiału wytwarzanego w próbach przemysłowych zgniatania obrotowego i starzonego w warunkach laboratoryjnych. Dla próbek pobranych z rury cienkościennej uzyskano wzrost twardości z 370 HV do 590-630 HV w wyniku starzenia w zakresie temperatury 460-490°C przez 30 minut.

 1. Badania nad patogenicznością grzyba Rhizoctonia solani Kühn na lnie [Investigations of Rhizoctonia solani Kühn pathogenicity to flax

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  St. Sadowski

  2015-06-01

  Full Text Available The investigations on the pathogenicity of four Rhizoctonia solani isolates were carried out in relation to three varieties of flax; LCSD - 210, LCSD - 200 and Wiera. Variety LCSD - 210 was found to be the most resistant. Isolates obtaind from flax and potatoes were especially pathogenic. Rhizoctonia solani was parasitic during the whole vegetation season, but particularly in the course of emergence. Parasitism of this fungus is of great economical significance.

 2. Bezobjawowa dławica piersiowa u chorego z zespołem metabolicznym – nowoczesne badania nieinwazyjne w diagnostyce i ocenie efektu leczenia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Krzesiński

  2012-07-01

  Full Text Available Wszystkie składowe zespołu metabolicznego zwiększają ryzyko sercowo‑naczyniowe, a cukrzyca uznawana jest za szczególnie silny negatywny czynnik prognostyczny. Pacjenci z cukrzycą często negują typowe dolegli‑ wości dławicowe, skarżąc się jedynie na niespecyficzną duszność, nadmierną potliwość, uczucie zmęczenia, wyczerpania. Równocześnie jej występowanie wiąże się z istotnym niedoszacowaniem występowania choro‑ by wieńcowej, późniejszym rozpoznaniem niedokrwienia mięśnia sercowego, nieoptymalną farmakoterapią i rzadszym leczeniem interwencyjnym. Autorzy przedstawiają przypadek chorego z zespołem metabolicznym (negującego dolegliwości dławicowe, diagnozowanego w kierunku choroby niedokrwiennej serca z powodu dyskretnych nieprawidłowości elektrokardiograficznych. Wykonanie sekwencji nieinwazyjnych badań obrazo‑ wych (radioizotopowy test wysiłkowy, badanie echokardiograficzne z oceną kurczliwości metodą odkształce‑ nia dwuwymiarowego umożliwiło rozpoznanie i ocenę efektu leczenia zaawansowanej choroby wieńcowej. Szczególnie wartościową obserwacją było wystąpienie w trakcie fazy recovery radioizotopowego testu wysił‑ kowego opóźnionego uniesienia odcinka ST, co jest zjawiskiem bardzo rzadkim, a świadczącym o istotnym zwężeniu naczynia nasierdziowego. W opisywanym przypadku rozpoznanie choroby wieńcowej zostało usta‑ lone dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik obrazowania, których nieinwazyjny charakter gwarantuje bez‑ pieczeństwo pacjenta. Wykorzystanie tych wysoce wiarygodnych metod diagnostycznych umożliwiło wykry‑ cie krytycznego zwężenia tętnicy wieńcowej, którego konsekwencją hemodynamiczną mógł być w niedalekiej przyszłości ostry zespół wieńcowy, jako pierwsza manifestacja kliniczna choroby wieńcowej. W przypadku wątpliwości klinicznych, zwłaszcza u asymptomatycznych chorych wysokiego ryzyka sercowo‑naczyniowego, słuszne jest zatem podejście zindywidualizowane i korzystanie z wszelkich dostępnych badań obrazowych.

 3. Drawability Studies of Magnesium Alloy Sheets at Elevated Temperature / Badania Tłoczności Blach Ze Stopów Magnezu W Podwyższonej Temperaturze

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hyrcza-Michalska M.

  2015-12-01

  Full Text Available The paper presents the results of a study of drawability of thin AZ31 magnesium alloy metal sheets. These studies are a continuation of experiences in presenting the characteristics of technological plasticity of strips made of magnesium alloy which have been cast between rolls in vertical and horizontal systems called ‘twin-roll casting’. In the context of previous experiments conducted at the Institute of Material Technology of the Silesian University of Technology in cooperation with the Technical University - Bergakademie Freiberg (Germany, drawability of these strips at elevated temperatures has been comprehensively defined while using forming limit curves. Due to low formability of magnesium alloys at ambient temperature, formability tests - including cup forming tests presented in this paper - have been carried out in heated dies at temperature range of 200°C to 350°C. A modern AutoGrid digital local strain analyzer has been used in the examinations and the method of image analysis of deformed coordination nets has been applied. Quantitative and qualitative impact of deformation temperature upon the drawability effects of AZ31 magnesium alloys products have been evaluated.

 4. The value of magnetic resonance imaging in evaluation of postoperative lumbar spine; Wartosc badania rezonansu magnetycznego w ocenie powiklan pooperacyjnych dyskow ledzwiowych

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Lakomiec, B.; Samson, B.; Zabek, M.; Walecki, J.; Krolicki, L. [Wojewodzki Szpital Zespolony, Warsaw (Poland)

  1996-12-31

  Extruded lumbar discs are common reasons of lumbar pain and required appropriate surgical treatment. In 10-40% patients appear postoperative complications (e.g. recurrent lumbar disc on the same or different level, scar tissues involving nerve roots, arachnoiditis, discitis, postoperative pseudomeningocele, wrong level laminectomy) resulting recurrent lumbar pain and neurological symptoms. In our study 20 out of 216 patients have suffered recurrent back pain: 12 patients due to scar tissues, 6 patients due to recurrent discs, 2 patients due to postoperative discitis. Authors try to show the role of magnetic resonance imaging in evaluation of postoperative lumbar spine, result of surgical treatment, analyze the reasons of recurrent back pain. (author) 5 refs, 3 figs

 5. Obraz własnego ciała współczesnej młodzieży a kultura popularna. Badania własne

  OpenAIRE

  Gajtkowska, Magdalena

  2013-01-01

  The author presents the outcome of her own research on the in uence of the pop culture on self-body image. In the research, di erent aspects of self-body image are taken into account: being t, healthy and being goodlooking or pretty. The analysis of the scienti c research persuades the reader that mass media are important but not the most important source of information which they use to judge? their bodies. Moreover, it is claimed that the meaning of cocalled pop culture for teenager...

 6. Proceedings of scientific-technical seminar: materials investigation for power stations and power grid; Seminarium naukowo-techniczne: Badania materialowe na potrzeby elektrowni i sieci elektroenergetycznych

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1994-05-01

  This report is an assembly of the papers concerning the material problems occurring during the exploitation of power stations as well as power grid. The diagnostic methods are also discussed. (author).

 7. The value of MR and other methods in evaluation of cervical spondylosis; Wartosc badania MR i innych metod obrazowania w ocenie stopnia zaawansowania spondylozy szyjnej

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Konopka, M.; Rejniak, I.; Kluczewska, E.; Baron, J.; Collie, D. [Pracownia Rezonansu Magnetycznego, Instytut Pediatrii w Budowie, Katowice (Poland) and Zaklad Diagnostyki Obrazowej, Centrum Medyczne Ksztalcenia Podyplomowego, Centralny Szpital Kliniczny, Warsaw-Miedzylesie (Poland) and Western General Hospital, Edinburgh (United Kingdom)

  1995-12-31

  38 patients with clinical symptoms of myelopathy, radiculopathy and neck pain have undergone X-ray and MR examinations in order to estimate spinal canal and degenerative changes of cervical vertebral column. The correlation between degree of degenerative changes and myelopathy or radiculopathy or neck pain was established on MR. In patients with myelopathy advanced degeneration changes (2. and 3. degree) were observed more often than in radiculopathy and neck pain. Disorders of mobility and cervical spine instability were found in 50%. Focal changes with high signal on T2 images in cervical cord were found in 2 cases. (author) 17 refs, 4 figs , 7 tabs

 8. Intraoperative verification of hysterosalpingography and laparoscopy in cases of oviductal infertility; Srodoperacyjna weryfikacja badania histerosalpingograficznego i laparoskopowego w przypadkach nieplodnosci pochodzenia jajowodowego

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Cislo, M.; Murawski, M.; Popiela, A. [Akademia Medyczna, Wroclaw (Poland)

  1993-12-31

  There has been made an analysis of 45 cases of women`s oviductal infertility qualified to surgical treatment. In search of these reasons of infertility these patients underwent hysterosalpingographic examination and 24 of them additionally, diagnostic laparoscopy with chromoturbation. Positive intraoperative verification of HSG and laparoscopy, as a confirmation of tubal obstruction, they obtained at 40 women (88.9%) that made possible to carry out microsurgical operations in them. Such a big percentage of correct diagnoses make sure, that both HSG and laparoscopy are indispensable for proper qualification of a patient to microsurgical treatment of oviductal infertility. (author) 10 refs, 1 tab

 9. Laryngeal carcinoma - epidemiological and clinical investigations in patients from Lublin region; Rak krtani - badania epidemiologiczne i kliniczne chorujacych w makroregionie lubelskim

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kupisz, K.; Sekrecki, R.; Klonowski, S.; Semczuk, B.; Horoch, A.; Gieroba, R.; Klatka, J. [Akademia Medyczna, Lublin (Poland)

  1994-12-31

  The rates of the incidence of laryngeal cancer in population of Lublin region in 1986-90 were investigated. Clinical state of patients, efficiency of graded diagnosis and treating process were evaluated. (author) 5 refs, 2 tabs

 10. Compared studies of ENG and CT in the diagnosis of cerebellopontine angle tumor; Badania elektronystagmograficzne a tomografia komputerowa w diagnostyce guza kata mostowo-mozdzkowego

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kazmierczak, H.; Osinski, P.; Pawlak-Osinska, K.; Budzbon, J. [Katedra i Klinika Otolaryngologii, Akademia Medyczna, Bydgoszcz (Poland)

  1994-12-31

  The subject of the study was the value of ENG test in diagnosis of cerebellopontine angle tumors: neurinoma, meningioma, glioma, cysts and cerebellar tumors in comparison of computerized tomography methods. The authors ascertained the application of ENG tests only in the initial period of tumor growth and reduction of ENG use in general. (author)

 11. Experimental Testing of Innovative Cold-Formed "GEB" Section / Badania Eksperymentalne Innowacyjnego Kształtownika Giętego Na Zimno Typu "Geb"

  Science.gov (United States)

  Łukowicz, Agnieszka; Urbańska-Galewska, Elżbieta; Gordziej-Zagórowska, Małgorzata

  2015-03-01

  One of the major advantages of light gauge steel structures made of cold-formed steel sections is their low weight so the production of typical single-storey steel structures of this kind of profiles is still rising. The well known profiles, e.o. Z-sections, C-sections and the so called hat-sections studied and described in the literature, are used mainly as purlins or truss components. A new profile GEB was patented for the use for primary load-bearing member in fabricated steel frames. According to the code [1] every novel cross section should be tested to assign the deformation shape and bearing capacity. The paper deals with the numerical and experimental research of bearing capacity of cold formed GEB profiles. The deformation shape and limit load was obtained from bending tests. The GEB cross section bearing capacity was also determined according to codes [1, 2]. Jedną z najważniejszych zalet lekkich konstrukcji metalowych, wytwarzanych z kształtowników giętych na zimno, jest ich mała masa, dlatego też, producenci coraz częściej wykorzystują możliwości profili giętych do wytwarzania typowych konstrukcji halowych w budownictwie systemowym. Proces gięcia na zimno, pozwala na formowanie różnego rodzaju przekrojów poprzecznych, które mogą być wykorzystywane jako elementy konstrukcji. Typowe kształty elementów. tzn. Z, C oraz tzw. przekroje kapeluszowe, które zostały przebadane i opisane w literaturze, wykorzystuje się głównie jako płatwie lub części składowe wiązarów kratowych. Nowo opatentowany przekrój typu GEB ma być wykorzystany jako element nośny konstrukcji ramowych. W związku z tym innowacyjny kształt oraz parametry geometryczne przekroju takiego kształtownika, związane z możliwością jego wyprodukowania oraz z warunkami nośności, stateczności oraz sztywności, muszą być optymalne. Według normy PN-EN 1993-1-3, każdy nowo uformowany przekrój powinien być przebadany pod kątem nośności elementu i formy deformacji, dlatego też, ten innowacyjny kształtownik został poddany m.in. badaniom nośności na zginanie. Na ich podstawie została określona wartość nośności przekroju oraz forma jego deformacji. Jednocześnie dla analizowanego elementu zostały przeprowadzone obliczenia nośności przekroju, według normy PN-EN-1993-1-3 oraz numeryczne w programie MARC MENTAT.

 12. Materials of 3. scientific-technical seminar: Materials Investigation for Power Industry; Materialy 3. seminarium naukowo-technicznego: Badania Materialowe na Potrzeby Elektrowni i Przemyslu Energetycznego

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  1996-12-31

  The report is an assembly of the papers concerning material problems during the exploitation of power stations as well as during construction and exploitation of gas pipelines. The accreditation problems according to the European Standards and Office of Technical Inspection prescription are also discussed.

 13. Experimental Testing of Innovative Cold-Formed "GEB" Section / Badania Eksperymentalne Innowacyjnego Kształtownika Giętego Na Zimno Typu „Geb“

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Łukowicz Agnieszka

  2015-03-01

  Full Text Available Jedną z najważniejszych zalet lekkich konstrukcji metalowych, wytwarzanych z kształtowników giętych na zimno, jest ich mała masa, dlatego też, producenci coraz częściej wykorzystują możliwości profili giętych do wytwarzania typowych konstrukcji halowych w budownictwie systemowym. Proces gięcia na zimno, pozwala na formowanie różnego rodzaju przekrojów poprzecznych, które mogą być wykorzystywane jako elementy konstrukcji. Typowe kształty elementów. tzn. Z, C oraz tzw. przekroje kapeluszowe, które zostały przebadane i opisane w literaturze, wykorzystuje się głównie jako płatwie lub części składowe wiązarów kratowych. Nowo opatentowany przekrój typu GEB ma być wykorzystany jako element nośny konstrukcji ramowych. W związku z tym innowacyjny kształt oraz parametry geometryczne przekroju takiego kształtownika, związane z możliwością jego wyprodukowania oraz z warunkami nośności, stateczności oraz sztywności, muszą być optymalne. Według normy PN-EN 1993-1-3, każdy nowo uformowany przekrój powinien być przebadany pod kątem nośności elementu i formy deformacji, dlatego też, ten innowacyjny kształtownik został poddany m.in. badaniom nośności na zginanie. Na ich podstawie została określona wartość nośności przekroju oraz forma jego deformacji. Jednocześnie dla analizowanego elementu zostały przeprowadzone obliczenia nośności przekroju, według normy PN-EN-1993-1-3 oraz numeryczne w programie MARC MENTAT.

 14. The evolution of microstructure of austenitic stainless steels OH18N10T and OOH17N14M2 irradiated with high energy ions; Ewolucja mikrostruktury stali austenitycznych OH18N10T i OOH17N14M2 w wyniku napromienienia wysokoenergetycznymi jonami

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hofman, A.; Kochanski, T.; Krasnowski, M. [Institute of Atomic Energy, Otwock-Swierk (Poland)

  1993-02-01

  The microstructural evolution in austenitic stainless steels irradiated with heavy-ions to a dose of <5 dpa at temperature <100 C has been investigated. The transmission electron microscopy has been used to characterize the microstructural changes and the dependence of density the radiation defects on the dose of irradiation. The data obtained in the experiment were compared with results after neutron irradiation (E > 0.1 MeV). (author). 21 refs, 13 figs, 3 tabs.

 15. Zespół PANDAS. Opis przypadku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Monika Cybertowicz

  2011-12-01

  Full Text Available Celem pracy jest opis przypadku dziewczynki chorującej na zespół PANDAS, którą przed ostatecznym rozpoznaniem wielokrotnie diagnozowano pediatrycznie. Pacjentką była 15‑letnia uczennica gimnazjum. Powodem zgłoszenia dziew‑ czynki do lekarza psychiatry dziecięcego były objawy zmęczenia, osłabienia, pogorszenie wyników w nauce, trudności w funkcjonowaniu w szkole oraz w domu. Pacjentka zgłosiła się wraz z matką, która była zaniepokojona jej stanem zdro‑ wia i brakiem efektu wcześniejszego, długiego leczenia pediatrycznego. Dziewczynka została przebadana psychiatrycznie oraz psychologicznie. Dane z wywiadu, badania, porady, konsultacje psychologiczne wskazywały na rozpoznanie wstępne zaburzeń obsesyjno‑kompulsyjnych. W wyniku przeprowadzonego postępowania, w szczególności pogłębionego wywiadu, badań fizykalnych oraz oceny kart informacyjnych leczenia pediatrycznego, postawiono diagnozę: zespół PAN‑ DAS. Szczególny wpływ na ostateczne rozpoznanie miał wywiad prospektywny oraz charakter pojawienia się objawów (w sposób nagły, dramatyczny. Wykazano również związek z infekcją paciorkowcową, która została potwierdzona ba‑ daniem w trakcie hospitalizacji pediatrycznej. Powyższe dane zwracają uwagę na znaczenie dobrze przeprowadzonego wywiadu oraz potwierdzenie związku czasowego z infekcją paciorkowcową przed ostatecznym postawieniem diagno‑ zy zespołu PANDAS. O ukierunkowanym rozpoznaniu zaburzeń obsesyjno‑kompulsyjnych należy pamiętać zwłaszcza w przypadkach pojawienia się objawów z nagłym bądź gwałtownym początkiem, które wiąże się z infekcją górnych dróg oddechowych. O udziale czynników neuroimmunologicznych w etiologii zaburzenia trzeba myśleć w przypadku, gdy w wywiadzie wśród członków rodziny występowała gorączka reumatyczna.

 16. Próba skojarzonego wykorzystania przeciwciał antycytrulinowych III generacji (aCCP3 klasy IgG/IgA, czynników reumatoidalnych w klasach IgM, IgG i IgA oraz rezonansu magnetycznego i ultrasonografii stawów w diagnostyce młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zbigniew Żuber

  2010-06-01

  Full Text Available Cel pracy: Ustalenie przydatności oznaczania w surowicy aCCP3(tzw. III generacji w klasie IgG i IgA w skojarzeniu z oznaczaniemczynników reumatoidalnych (RF klasy IgG, IgA i IgM w rozpoznawaniumłodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (MIZSu dzieci z niezróżnicowanym zapaleniem stawów. Materiał i metody: Ustalono następujące kryteria zakwalifikowaniado badania: wiek 6 tyg., wyłączenie chorób z listy wykluczeń. U 11 pacjentówoznaczono w surowicy czynniki reumatoidalne w klasie IgM,IgG i IgA oraz przeciwciała antycytrulinowe w klasach IgG (aCCPII generacji oraz IgG/IgA (aCCP III generacji. U 6 pacjentów wykonanoUSG zajętych stawów; w 4 najbardziej wątpliwych diagnostycznieprzypadkach wykonano badanie MR. Wyniki: Dodatniego wyniku aCCP2 IgG (> 20 j./ml nie stwierdzonou żadnego z badanych dzieci; średnie stężenie wynosiło4,85 j./ml; u żadnego dziecka nie otrzymano również dodatniegowyniku aCCP3 IgG/IgA (> 20 j./ml, a średnie stężenie wyniosło1,91 j./ml. W badanej grupie uzyskano natomiast dodatnie wartościRF (> 6 j./ml w różnych klasach. W klasie IgM wynik powyżej6 j./ml miało 8 pacjentów; średnie stężenie wynosiło 20,97 j./ml.Dla RF IgA średnie stężenie wynosiło 22,85 j./ml, a wartości dodatnie(> 6 j./ml obserwowano u 6 pacjentów. Dla RF w klasie IgG,obecnego u 4 pacjentów z badanej grupy, średnie stężenie wyniosło6,48 j./ml. U 6 dzieci, u których wykonano badanie USG zajętychstawów, nadżerki wykazano u 2 w stawach rąk. Badanie MRrąk wykonano w 4 najbardziej wątpliwych diagnostycznie przypadkach,a zmiany o typie nadżerek wykazano tylko u 1 dziecka. Wnioski: 1. Przeciwciała antycytrulinowe III generacji (IgG/IgA –o wyższej swoistości i czułości niż przeciwciała II generacji (IgG –nie znajdują zastosowania w algorytmie diagnostycznym MIZS.2. W wątpliwych przypadkach MIZS wykonanie badania MR lubUSG stawów może potwierdzić obecność objawów niemożliwychdo wykrycia w

 17. Twardzina układowa z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego – ocena zmian w mózgu za pomocą badania rezonansu magnetycznego

  National Research Council Canada - National Science Library

  Andrzej Lewszuk; Agnieszka Sulik; Jan Kochanowicz; Izabela Domysławska; Ewa Gińdzieńska-Sieśkiewicz; Urszula Łebkowska; Jerzy Walecki; Zenon Mariak; Stanisław Sierakowski

  2010-01-01

  Wstęp: Twardzina układowa należy do grupy układowych chorób tkanki łącznej, która charakteryzuje się mikroangiopatią oraz włóknieniemnarządów wewnętrznych. Uważa się, że pierwotne...

 18. Theoretical and experimental studies on critical heat flux in subcooled boiling and vertical flow geometry; Badania teoretyczne i eksperymentalne kryzysu wrzenia w warunkach wrzenia przechlodzonego w przeplywie w kanale pionowym

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Staron, E. [Institute of Atomic Energy, Otwock-Swierk (Poland)

  1996-12-31

  Critical Heat Flux is a very important subject of interest due to design, operation and safety analysis of nuclear power plants. Every new design of the core must be thoroughly checked. Experimental studies have been performed using freon as a working fluid. The possibility of transferring of results into water equivalents has been proved. The experimental study covers vertical flow, annular geometry over a wide range of pressure, mass flow and temperature at inlet of test section. Theoretical models of Critical Heat Flux have been presented but only those which cover DNB. Computer programs allowing for numerical calculations using theoretical models have been developed. A validation of the theoretical models has been performed in accordance with experimental results. (author). 83 refs, 32 figs, 4 tabs.

 19. Research on Extruded Products of Mgalzn Alloys – Microstructure and Mechanical Properties / Badania Wyrobów Wyciskanych Ze Stopów Mgalzn – Mikrostruktura I Właściwości Mechaniczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Płonka B.

  2015-12-01

  Full Text Available The aim of the study was to test and assess products extruded from the magnesium alloys type MgAlZn: AZ31, AZ61 and AZ80A alloys in the form of Ø35mm round bars and 80x15mm flat bars. The test material was extruded in a direct system with the ram feed speed of 1 mm/s and the extrusion ratio λ = 7 ÷ 9. The extruded bars were examined in as-extruded state and after heat treatment to the T5 temper and T6 temper. The strength properties were tested and microstructure was examined with calculation of the average grain size.

 20. Ocena roli badania zjawiska „mimikry naczyniowej” i gęstości mikronaczyń w nowotworach złośliwych jajnika u kobiet

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jarosław Daniłoś

  2011-04-01

  Full Text Available Introduction: Neoplastic cells of various malignant tumours may induce formation of “vascular channels”which are not lined with endothelium. This phenomenon has been called “vasculogenic mimicry”. Objectives: To assess the frequency of vasculogenic mimicry in primary and metastatic malignant ovarianmasses in women and to compare it with microvascular density of the most vascularized parts of these tumours. Material and methods: Microvessel density (MVD and PAS-positive structures representing “vascular channels”were assessed with the use of immunohistochemistry in a group of 66 women operated on because ofmalignant ovarian tumours. CD-34 antigen staining was used for MVD assessment and PAS-positive structureswere identified with modified Schiff’s reaction. Results: Mean age of the study group was 53.9 ±11.7 years (median 53 years, range: 23 to 86 years and37 women (56.1% were postmenopausal. There were 37 primary invasive ovarian cancers, 9 cancers of borderlinemalignancy, 10 tumours were metastatic to the ovary and 3 tumours were of non-epithelial origin (two folliculomasand one dysgerminoma. No PAS-positive structures were found in benign (n = 6 or in borderline tumours.Vasculogenic mimicry was found in 47% of primary malignant cancers, 50% of metastatic masses and 100% ofnon-epithelial malignant tumours. PAS-positive channels were most frequently found in high grade (G2 and G3tumours and in advanced clinical stage cancers (FIGO stage III. Tumours with low MVD had vasculogenic channelspresent in 9 cases and absent in 7 cases. Ovarian malignant tumours with high MVD (> 39 microvessels per HPFmore frequently did not have vascular mimicry present (10 cases with PAS– and 5 cases PAS+. Interestingly, in thevicinity of spots with positive PAS reaction there were only a few CD-34 positive structures identified. Conclusion: Vasculogenic mimicry is a phenomenon that relatively frequently accompanies malignant ovarianneoplasms and can be used as a parameter characterizing the development of alternative vascular-likestructure formation in these tumours.

 1. Scintigraphy in the diagnosis and monitoring of renal scarring in hypertensive children; Rola badania scyntygraficznego w rozpoznaniu zmian bliznowatych w nerkach i ocena ich dynamiki u dzieci z nadcisnieniem tetniczym

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wieteska-Klimczak, A.; Wyszynska, T.; Toth, K.; Januszewicz, P. [Pracownia Medycyny Nuklearnej, Centrum Zdrowia Dziecka, Warsaw (Poland)

  1993-12-31

  The objective of this study was to assess the applicability of scintiscan using {sup 99m}Tc-DMSA to diagnose and evaluate renal scarring and its dynamics in children with hypertension due to reflux nephropathy. The study covered 51 children aged 1 to 18 years in whom a scintiscan was performed immediately after diagnosis of hypertension. This test was repeated in 23 of these patients after 1 to 5 years. Advanced bilateral scarring with normal renal function was found in over 80% of the children. Established hypertension was observed in 66% of the patients. No progression of scarring or deterioration of renal function was found in the majority (76%) of the reexamined patients. Those patients who responded poorly to treatment for hypertension and who initially had impaired and deteriorating renal function showed progression of scarring. (author) 24 refs, 2 figs, 3 tabs

 2. Investigations of [alpha] + [beta] -> [beta] Phase Transformation in Monotonically Heated Ti6Al7Nb Alloy / Badania Przemiany Fazowej [alpha] + [beta] -> [beta] W Stopie Ti6Al7Nb Przy Nagrzewaniu Ciaglym

  National Research Council Canada - National Science Library

  R Dabrowski

  2012-01-01

    This paper presents an evaluation of critical temperatures of [α] + [β] -> [β] phase transformation in an Ti6Al7Nb alloy occurring during heating performed by dilatometric and metallographic methods...

 3. Research on 16Mo3 (16M Steel Pipes Overlaid with Haynes Nicro625 Alloy Using MIG (131 Method / Badania Rur Ze Stali 16Mo3 (16M Napawanych Metodą MIG (131 Stopem Haynes Nicro625

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Golański G.

  2015-12-01

  Full Text Available The paper presents the research on the microstructure and mechanical properties of a pipe made of 16Mo3 steel, overlaid with superalloy based on Haynes NiCro625 nickel. The overlay weld was overlaid using the MIG (131 method. The performed macro - and microscopic tests have shown the correct structure of the overlay weld without any welding unconformities. The examined overlay weld was characterized by a dendritic structure of the primary crystals accumulating towards the heat removal. It has been proved that the content of iron in the surface zone does not exceed 7%, and the steel-superalloy joint shows the highest properties in comparison with the materials joined.

 4. Modern pulsed spectrometer EPR for longitudinal relaxation time (T{sub 1}) investigation - computer programs for measurement and data analysis; Nowoczesny impulsowy spektrometr ERP do badania czasow relaksacji podluznej (T{sub 1}) - oprogramowanie do obslugi pomiaru i analizy wynikow

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ilnicki, J.; Koziol, J.; Galinski, W.; Oles, T.; Kostrzewa, J.; Froncisz, W. [Uniwersytet Jagiellonski, Cracow (Poland)

  1994-12-31

  The computerized control and data processing systems for new spectrometer designed for nuclear magnetic resonance studies of biological samples are presented. Both programs were written for INTEL 386 processor and they works under the Windows 3.0 environment. 5 refs, 4 figs.

 5. Występowanie, swoistość i krzyżowa reaktywność przeciwciał antybakteryjnych (Yersinia spp., Salmonella Enteritidis, Chlamydia trachomatis, Borrelia burgdorferi oraz ich znaczenie w diagnostyce niesklasyfikowanych zapaleń stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jakub Ząbek

  2011-02-01

  Full Text Available Diagnostyka serologiczna niesklasyfikowanych zapaleń stawówo podejrzewanej etiologii infekcyjnej jest często uważana za podstawowąz uwagi na opóźnione objawy kliniczne w stosunku dowystąpienia infekcji. W prezentowanej pracy przedstawiono wynikibadań przeprowadzonych na 4830 surowicach pacjentów (w tymok. 53% dzieci i młodzieży, hospitalizowanych w 2009 r. w 4 od -działach klinicznych Instytutu Reumatologii w Warszawie.W badaniach zastosowano metodę immunoenzymatyczną (ELISA,a w przypadku konieczności potwierdzenia obecności przeciwciałdla Y. enterocolitica (u dzieci i B. burgdorferi – metodę immunoblotting(Western-blotting.Analizując uzyskane wyniki, stwierdzono podwyższony poziomprzeciwciał dla Yersinia spp. – w 35,3% surowic, dla S. Enteritidis –w 13%, Ch. trachomatis – w 10,6%, B. burgdorferi – w 14,7% (tab. I.Przeanalizowano występowanie przeciwciał poszczególnych klasw aspekcie ich przydatności diagnostycznej w określaniu infekcji.Szczególną uwagę zwracano na częste współwystępowanie w tejsamej surowicy przeciwciał dla kilku drobnoustrojów (w tychsamych klasach – w 56,8%, w różnych klasach – 20,7% (tab. III, IV.Potwierdzono obecność swoistych przeciwciał klasy IgA dla Yersiniaspp. w 60,8%, a klasy IgG – w 86,7%. Podobne badania nadswoistością przeciwciał dla B. burgdorferi wykazały ich potwierdzalnośćw 82,2% dla klasy IgG oraz w 45,9% dla klasy IgM (tab. II.Dodatkowo dokonano szczegółowej analizy częstości występowania przeciwciał dla swoistych antygenów Y. enterocolitica i B. burgdorferi(ryc. 1, 2.Diagnostyka serologiczna niesklasyfikowanych zapaleń stawówo podejrzewanej etiologii bakteryjnej: Yersinia spp., S. Enteritidis,Ch. trachomatis, B. burgdorferi, jest przydatna z racji opóźnionychobjawów klinicznych, jednakże obarczona wieloma trudnościamiinterpretacyjnymi, wynikającymi z:• częstego wykrywania przeciwciał w jednej klasie, zwłaszcza IgG,które nie

 6. Rola sygnalizacji purynergicznej i cytokin w indukcji procesów zapalnych w udarze niedokrwiennym mózgu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marek Cieślak

  2012-12-01

  Full Text Available Wyniki badań opublikowanych w ostatnich latach wskazują, że indukcja stanów zapalnych w ośrodkowym układzie nerwowym może stanowić podstawę patofizjologiczną wielu chorób, w tym udaru niedokrwiennego mózgu. Istotną rolę w tych procesach przypisuje się sygnalizacji purynergicznej i cytokinom. Receptory purynergiczne P1 i P2 oraz enzymy uczestniczące w degradacji nukleotydów są szeroko rozpowszechnione na komórkach ośrodkowego układu nerwowego. Puryny i pirymidyny wykazują dwojakie działanie w udarze niedokrwiennym mózgu: pozytywne (neuroprotekcyjne nukleozydów oraz negatywne (prozapalne i proapoptotyczne nukleotydów. W przebiegu udaru niedokrwiennego mózgu udowodniono udział w indukcji procesów zapalnych trzech cytokin: czynnika martwicy nowotworów α (TNF-α, interleukiny 1 (IL-1 i interleukiny 6 (IL-6. Cytokiny prozapalne wywołują procesy zapalne i prozakrzepowe, przez co zwiększają obszar zawału, a w konsekwencji stopień deficytu neurologicznego. Cytokiny i ATP sprzyjają migracji leukocytów do miejsca niedokrwienia mózgu, natomiast adenozyna działa przeciwstawnie. Leukocyty, przylegając do śródbłonka, upośledzają przepływ mózgowy krwi, w wyniku czego nasilają uszkodzenie tkanki nerwowej. Na uwalnianie cytokin prozapalnych, głównie interleukiny 1β, wpływa aktywacja receptora P2X7. Przypuszcza się, że w procesach zapalnych ośrodkowego układu nerwowego mogą uczestniczyć także receptory: P2Y2, P2Y6, P2Y11, P2Y12. Wydaje się, że degradacja nukleotydów z powstaniem adenozyny może być skutecznym sposobem obniżenia stężenia w przestrzeni pozakomórkowej nukleotydów, jak również cytokin prozapalnych i wygaszania procesów zapalnych. Inną metodą osłabienia intensywności procesów zapalnych jest zastosowanie antagonistów receptora P2X7 oraz inhibitora receptora IL-1 (IL-1Ra. Obecnie prowadzone są badania zarówno nad potencjalnymi antagonistami receptora P2X7, jak i inhibitorem

 7. Znaczenie witaminy D w chorobach atopowych u dzieci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Rustecka

  2013-04-01

  Full Text Available Alergia stanowi istotny problem w dzisiejszym świecie. Często jej podłożem jest atopia, czyli uwarunkowana genetycznie predyspozycja do nadmiernej produkcji przeciwciał klasy IgE. Do najczęstszych chorób alergicz‑ nych wieku rozwojowego należą: atopowe zapalenie skóry, astma, alergiczny nieżyt nosa, alergiczny nieżyt spo‑ jówek, alergie pokarmowe i pokrzywki. Udowodniony wpływ na rozwój chorób atopowych mają czynniki gene‑ tyczne, zakażenia wirusowe oraz czynniki środowiskowe. Ostatnio duże zainteresowanie wzbudza rola niedoboru witaminy D (cholekalcyferolu w rozwoju tego rodzaju schorzeń. Witamina D oraz jej aktywne meta‑ bolity i syntetyczne analogi są tradycyjnie stosowane w postaci preparatów doustnych w celu regulowania homeostazy wapniowo-fosforanowej. Witamina D, wytwarzana w skórze z prekursora steroidowego, jest nie‑ aktywnym biologicznie prohormonem. W organizmie ulega dwustopniowej enzymatycznej hydroksylacji (w wątrobie i nerkach do utworzenia głównej aktywnej formy hormonalnej. Biologicznie najwyższą aktywność wykazuje metabolit 1,25(OH2D. W celach diagnostycznych oznacza się stężenie 25(OHD i 1,25(OH2D. Badania wykonane na dużych populacjach wskazują na ścisłą korelację pomiędzy długotrwałym niedoborem witaminy D a zaburzeniami metabolicznymi. Niedobór cholekalcyferolu w surowicy zwiększa ryzyko rozwoju choroby o podłożu autoimmunologicznym lub infekcyjnym. Jego działanie, wykraczające poza gospodarkę mineralną, wynika z pobudzenia pozanerkowego receptora dla witaminy D (VDR. Sugeruje się związek między spożyciem witaminy D przez kobiety w ciąży a ryzykiem wystąpienia chorób atopowych u ich dzieci. W świetle ostatnich badań cholekalcyferol jest czynnikiem immunoprotekcyjnym w chorobach autoimmunologicznych, ogranicza odpowiedź immunologiczną typu Th1 i przesuwa ją w stronę dominacji odpowiedzi typu Th2. Z niektórych przytoczonych publikacji wynika, że w

 8. Wrodzony rodzinnie występujący zespół wydłużonego QT – trudności diagnostyczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Bieganowska

  2009-06-01

  Full Text Available Wrodzony zespół wydłużonego QT (long QT syndrome, LQTS jest uwarunkowaną genetycznie chorobą charakteryzującą się istotnym wydłużeniem odstępu QT oraz nieprawidłowymi załamkami T w zapisie elektrokardiograficznym. Wydłużenie odstępu QT (odzwierciedla wydłużenie repolaryzacji komór sprzyja zasłabnięciom, omdleniom lub nagłej śmierci sercowej w wyniku typowego częstoskurczu komorowego torsade de pointes lub migotania komór. W 1957 roku jako pierwszy został opisany zespół wydłużonego QT z głuchotą – zespół Jervella i Lange-Nielsena – który występuje bardzo rzadko. Niedługo później opisano występujący z częstością ok. 1:2500-5000 zespół Romano-Warda bez głuchoty. Zespół jest genetycznie zróżnicowany, spowodowany mutacjami genów kodujących białka sercowych kanałów jonowych. Najczęściej występujący typ LQT1 zespołu wydłużonego QT (powyżej 50% przypadków jest wynikiem mutacji genu KCNQ1 kodującego białko kanału potasowego IKs, co powoduje nieprawidłową jego funkcję. Badania molekularne są ważne dla ustalenia mutacji. Rozpoznanie zespołu wydłużonego QT bywa trudne, niekiedy konieczne jest wykonanie wielu zapisów EKG, aby udokumentować wydłużenie odstępu QT. Klinicznie wciąż przydatne mogą być kryteria Schwartza i Mossa. Leczenie beta-blokerami jest skuteczne i powinno być wdrażane z chwilą rozpoznania. Należy przede wszystkim unikać wysiłku, stresu oraz leków mogących wydłużyć skorygowany odstęp QT. Niezbędne jest przebadanie rodzin pacjentów z rozpoznanym zespołem wydłużonego QT. W pracy prezentujemy udokumentowany genetycznie przypadek rodzinnie występującego zespołu wydłużonego QT typu 1 (LQT1. Przedstawione zostały problemy diagnostyczne, przebieg kliniczny i wdrożone postępowanie lecznicze.

 9. Znaczenie parametru number needed to treat w ocenie skuteczności terapii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej Potemkowski

  2016-12-01

  Full Text Available Badania kliniczne dostarczają lekarzowi praktykowi nazbyt wielu danych, na których podstawie musi on porównać metody leczenia i wybrać tę potencjalnie najkorzystniejszą dla danego pacjenta. Za jedną z użytecznych miar oceny rezultatów terapii uznano number needed to treat – NNT. Parametr ten określa liczbę osób, które należy poddać jednej interwencji zamiast drugiej, aby zaobserwować różnicę w skuteczności uzyskiwania pożądanego wyniku w określonym horyzoncie czasowym. NNT jest pochodną bezwzględnej zmiany ryzyka lub ryzyka wyjściowego i jego zmiany względnej; obrazuje względną przewagę danego sposobu leczenia. NNT służy przede wszystkim do porównywania wad i zalet alternatywnych interwencji, a ocena tego wskaźnika jest ważna w szacowaniu wartości klinicznej istotnych statystycznie wyników badań klinicznych. Zastosowanie NNT pomaga przewidzieć efekt leczenia pod względem zarówno skuteczności, jak i tolerancji. Ponadto wyniki badań klinicznych przedstawione w formie NNT można przekazać chorym, ich rodzinom oraz instytucjom decydującym o dostępności konkretnego leku. W stwardnieniu rozsianym wyniki badań klinicznych dotyczyły wpływu leków na zmniejszenie rocznego wskaźnika rzutów i redukcję zmian w obrazach rezonansu magnetycznego oraz zahamowania progresji niepełnosprawności. W analizach leków pierwszej linii wartości NNT odniesione do przeciwdziałania rzutom, progresji niepełnosprawności i zmianom w rezonansie magnetycznym istotnie się różnią. Podobne różnice występują w przypadku wartości NNT dla leków drugiej linii czy obecnie wprowadzanych leków doustnych. Dane te pokazują, że w ocenie wyników badań klinicznych nie należy brać pod uwagę jedynie wybranych wskaźników – trzeba analizować je wszystkie w sposób konstruktywnie krytyczny. Podkreśla się także znaczenie NNT jako przejrzystego parametru, który może być wykorzystywany

 10. Development of Load Exerted on the Lining of the Shaft After its Liquidation / Kształtowanie Się Obciążeń Obudowy Szybu Po Jego Likwidacji

  Science.gov (United States)

  Konior, Janusz

  2015-03-01

  prawidłowo zlikwidowanym szybie podsadzka winna szczelnie wypełniać rurę szybową do poziomu zrębu, a w przypadku wystąpienia procesu jej osiadania - okresowo uzupełniana. W takim przypadku obciążenie wypadkowe obudowy zlikwidowanego szybu można wyrazić wzorami (12), (13). Jednak w zależności od rodzaju zastosowanego materiału podsadzkowego do likwidacji szybu, jak to wynika z prowadzonych badań ich parametry fizyko-mechaniczne mogą ulegać zmianie w czasie w mniejszym lub większym stopniu. W artykule powołano się na badania górniczych materiałów odpadowych pochodzących z robót dołowych i przeróbczych. Zmianę istotnych parametrów, z punktu widzenia obliczanych wartości obciążenia pionowego i poziomego wywieranego przez podsadzkę na obudowę zlikwidowanego szybu przedstawiono na wykresach 3 i 4. Uwzględnienie tych zmian dla przedstawionego przykładu obliczeniowego wykazało wzrost wielkości parcia podsadzki o około 19%. Ponadto w zlikwidowanych szybach, w których występuje dopływ wody zza obudowy koniecznym jest, aby materiał użyty do likwidacji posiadał wymagany współczynnik filtracji, co obrazuje graficzna interpretacja przykładowych wyników obliczeń przedstawiona na Rys. 6. Nawet prawidłowo dobrany materiał zasypowy (z punktu widzenia wymaganej wartości współczynnika filtracji) może ulegać zmianom uziarnienia w wyniku takich czynników jak: swobodny spadek do szybu w czasie likwidacji, długotrwałe narażenie na oddziaływanie wody, wynoszenie drobnych cząstek gruntu wraz z wodą dopływającą zza obudowy (sufozja) itp. Przykład zmiany współczynnika filtracji związany ze zmianą uziarnienia badanego materiału przedstawia Rys. 7. W wyniku zmiany wartości współczynnika filtracji w czasie może dojść do gromadzenia się wody w podsadzce, co powoduje dalszy wzrost obciążenia poziomego działającego na obudowę szybu i zastosowane w wyrobiskach łączących się z szybem konstrukcje stabilizujące zasyp

 11. Badania nad proliferacja, (miotlastością jabłoni w Polsce. III. Obserwacje nad zanikaniem objawów proliferacji jabłoni [Studies on apple proliferation in Poland. III. The observation on the recovery of proliferation diseased apple trees

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Kamińska

  2015-06-01

  Full Text Available The quality and quantity of fruit crop from diseased apple trees in the period of the vanishing symptoms of proliferation was studied. In following years after the shock stage no negative effects were found which was connected with the transition of the trees into the stage of apparent recovery.

 12. Badania mieszańców w rodzaju Trifolium L. IV. Cytogenetyka mieszańca Trifolium repens L. × T. isthomocarpum Brot. [Investigations on hybrids of the genus Trifolium L. P. IV. Cytogenetics of the cross T. repens L. × T. isthomocarpum Brot.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T. Kazimierski

  2015-01-01

  Full Text Available Interspecific F1 hybrid between Trifolium repens (2n = 32 and T. isthomocarpum (2n = 16 was obtained. The hybrid is sterile and its disturbed meiotic divisions are described. It is suggested from cytogenetic evidence that one of the genomes of T. repens is similar to the genome of T. isthomacarpum.

 13. Badania epidemiologiczne jako podstawa informacyjna rozpoznania chorób alergicznych układu oddechowego i skóry u dzieci w wieku 6–7 i 13–14 lat w rejonie grodzieńskim

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrei Shpakou

  2015-03-01

  Full Text Available Wstęp: Duże rozpowszechnienie, skutki medyczne i społeczne, wpływ na jakość życia oraz znaczący koszt chorób alergicznych uzasadniają liczne działania na rzecz ich profilaktyki. Nie ma wątpliwości, iż oficjalne statystyki mogą nie odpowiadać rzeczywistej częstotliwości występowania chorób alergicznych. Cel pracy: Celem pracy jest ocena częstotliwości występowania astmy i chorób alergicznych, głównych objawów alergicznych i oddechowych wśród miejskich i wiejskich dzieci w wieku 6–7 i 13–14 lat (w grupach wiekowych według badań ISAAC w rejonie Grodna. Materiał i metody: W badaniu kwestionariuszowym (na podstawie ankiety ISAAC wzięło udział 2187 rodziców dzieci w wieku 6–7 i 13–14 lat z Grodna i  jego okolic (1091 dzieci z miasta i 1096 ze wsi. Wśród nich 955 dzieci było w wieku 6–7 lat, a 1232 w wieku 13–14 lat. Wiedząc o tym, że astmę oskrzelową można podejrzewać u osób, które odczuwają duszności z towarzyszącymi świstami, uciskiem w klatce piersiowej lub kaszlem i chorobami alergicznymi (alergiczny nieżyt nosa i atopowe zapalenie skóry, przeanalizowano częstotliwość występowania tych objawów i chorób wśród dzieci. Wyniki: Wykazano niską częstotliwość występowania astmy wśród dzieci w  standaryzowanych grupach wiekowych. Rodzice 30 dzieci (1,37% badanych potwierdzają istnienie choroby u dzieci na podstawie jej zdiagnozowania przez lekarza. Wskaźnik występowania astmy wyniósł wśród dzieci miejskich 1,74% (19 osób, a wiejskich – 1,0% (11 dzieci. Po głębszej analizie odpowiedzi ustalono, że 60 dzieci (2,74% miało w ciągu ostatnich 12 miesięcy świsty w klatce piersiowej i napady kaszlu. Częstotliwość występowania alergicznego nieżytu nosa i atopowego zapalenia skóry wynosiła około 4% i 10%. Choroby te częściej spotykano u dzieci chorych na astmę. Wnioski: Ponieważ rozpoznawalność astmy u dzieci na podstawie diagnozy lekarskiej jest niewysoka, nie można wykluczyć, że odzwierciedla to stan niedorozpoznania choroby. Konieczne wydaje się ciągłe monitorowanie objawów chorób alergicznych i astmy poprzez kontynuację badań epide- miologicznych jako podstawy informacyjnej do opracowania oraz wdrożenia programów zapobiegania i oceniania skuteczności profilaktyki na szczeblu regionalnym i międzynarodowym.

 14. Simulation Based Investigation of Different Fleet Management Paradigms in Open Pit Mines-A Case Study of Sungun Copper Mine / Symulacje I Badania Różnych Paradygmatów Wykorzystania Floty Pojazdów I Urządzeń W Kopalniach Odkrywkowych. Studium Przypadku: Kopalnia Miedzi W Sungun

  Science.gov (United States)

  Hashemi, Ali Saadatmand; Sattarvand, Javad

  2015-03-01

  Using simulation modeling, different management systems of the open pit mining equipment including non-dispatching, dispatching and blending solutions have been studied for the Sungun copper mine. Developed model has the capability of considering detailed features of both loading and hauling equipment. Productivity assessment scenarios have been established on the constructed model and the outputs revealed the noteworthy impact of the match factor of the trucks to the loaders on the production rate by over 40%. A dispatching simulation model with the objective function of minimizing truck waiting times have been developed and 7.8% improvement obtained by applying a flexible assignment of the trucks for the loaders compared to the fixed assignment system. Finally ore grade blending control unit has been introduced into the model. Getting the advantages of the newly added module it became possible to monitor the portion of material excavated from different operating benches and control truck dispatching rules for keeping the overall ore grade exactly at desired value. Przy użyciu modeli symulacyjnych zbadano różnorodne systemy zarządzania flotą pojazdów i urządzeń w kopalni odkrywkowej (wydawanie dyspozycji przewozu, wstrzymywanie przewozu oraz rozwiązania kwestii mieszania o rud o różnej zawartości pierwiastka użytecznego) na przykładzie kopalni miedzi Sungun. Opracowany model uwzględnia szczegółowe cechy sprzętu przeładunkowego oraz transportowego. Na podstawie modelu opracowano następnie scenariusze oceny wydajności, a wyniki jednoznacznie wykazały wielką wagę odpowiedniego skojarzenia ilości pojazdów i ładowarek. Opracowano model symulacyjny kierowania urządzeń do pracy, jako funkcję celu przyjmujący minimalizacje czasu przestoju ciężarówek. Uzyskano wynik lepszy o 7.8% poprzez elastyczne przydzielania pojazdów do ładowarek w porównaniu do systemu trwałego ich do siebie przypisania. W ostatnim etapie dodano do modelu system kontroli procesu mieszania rud o rozmaitej zawartości pierwiastka użytecznego. Korzystając z nowo-dodanego modułu, możliwe stało się monitorowanie porcji materiału wybieranego z poszczególnych poziomów i kontrolowanie rozsyłanych ciężarówek tak, by w skali całej kopalni możliwe było ciągłe utrzymanie zawartości pierwiastka użytecznego na żądanym poziomie.

 15. Application of the Photomodeler software and Matlab environment for analysisof objects movement parameters based on image sequences. (Polish Title: Wykorzystanie pakietu Photomodeler oraz środowiska Matlab, do badania parametrów ruchu obiektów na podstawie obrazów sekwencyjnych)

  Science.gov (United States)

  Markowski, T.

  2013-12-01

  Analysis of objects movement parameters is the area of interest of scientists representing many disciplines. Technological progress provides improvement of research methods. One of them is photogrammetry, and more specifically, close-range image sequences processing. Much research on different approaches to this issue are conducted all over the world. Proposed solution is to carry out photogrammetric measurements using one of the standard programs for close-range objects 3D modeling - PhotoModeler software and their mathematical processing using popular computing environment - Matlab software. Application of existing software's functionality, in many cases seems to be less costly than development and then implementation of specialized measuring and computing applications, dedicated to analysis of movement parameters. Considered solution is based primarily on the appropriate transformations of the frame of reference with respect to which the movement takes place. Automatic coded targets measurements and bundle adjustment, carried out using PhotoModeler software, were used in the research. In order to calculate objects movements parameters, there were further repeated isometric coordinates transformations, numerical differentiation in method of difference quotient and orientation by iterative tabulation with intervals narrowing additionally applied by building own Matlab environment functions. A number of experiments were performed using registration in the form of films from JVC GZ-HD5 digital video camera and films and series of photographs from Nikon D5000 digital photographic camera. Accomplished experiments covered different objects of movement parameters analysis and also distinct movement types. There were also three different versions of established frame of reference -movement of the camera in relation to surroundings, movement of the object in relation to the camera and movement of the object in relation to surrounding. Carried out research revealed that there is a very large variation of the computed objects movement parameters accuracies. As the main sources of errors there can be distinguished some problems with identification and measurements of targets, errors in interior and exterior orientations and also the lowering of speed and acceleration accuracies by low time data accuracies. Therefore, positive and negative aspects of applying the discussed method, as well as its limitations and suggestions for possible ways of implementation have been noticed.

 16. Planar scintimammography {sup 99m}Tc-MIBI in breast cancer. Part 1. Review of literature and studies in healthy women; Plaszczyznowa scyntymammografia {sup 99m}Tc-MIBI w raku sutka. Czesc 1. Przeglad pismiennictwa i badania u zdrowych kobiet

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Mlodkowski, J. [Wojewodzka Przychodnia Onkologiczna, Regionalny Osrodek Onkologiczny, Lodz (Poland); Mlodkowska, E. [Zaklad Medycyny Nuklearnej, Akademia Medyczna, Lodz (Poland)

  1997-12-31

  After reviewing of the literature concerning 99mTc-MIBI and scintimammography (SCM) using this tracer, the results of planar technique obtained in 40 ``healthy`` women chosen from the candidates for myocardial perfusion study are presented. The aim of the study was to assess the normalcy rate, e.g. the percentage of normal images in women with minimal risk of breast cancer and the analysis the sources of potential overdiagnosis changes caused by this disease. Two observers an oncologists and a nuclear medicine physician) reviewed scintigrams of both sides of the chest (80 images) focusing on the regions where changes caused by breast cancer may happen to occur. Positive approval as normal met 95% images of the breast and subclavicular region, 82.5% of the axilla, 97% of the supraclavicular region and 96% of the parasternal region. In 2 women prominent ductal pattern was noted. In 7 cases focal uptake in the axilla was observed (on 4 in the same side as injection) and in further 7 patients increased accumulation in the infero-external part of the axilla was shown (the muscles?). In 3 patients foci of increased uptake were noted in the parasternal region. Two cases of symmetrically increased activity in suclavicular region and 1 in supraclavicular region were recognized as due to overexpression. Planar SCM is specific enough to be used in the breast cancer patients, although avoiding of overexpression of the images and caution in interpretation of the results (especially for the axilla) is recommended. Nonspecific accumulation of the tracer in various conditions may lead to false positive diagnosis, therefore an interview about trauma and possible inflammatory or vasculary changes is mandatory with the analysis of other additional results. (author) 80 refs, 2 figs, 4 tabs

 17. Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych podczas rozmieszczania towar?w w magazynie sztukowym

  OpenAIRE

  Kudelska, ?.

  2016-01-01

  Efektywno?? procesu magazynowania wp?ywa na przep?yw materia?owy w przedsi?biorstwie jak r?wnie? na funkcjonowanie ca?ego ?a?cucha dostaw. Jednym z czynnik?w utrudniaj?cych podejmowanie decyzji w sferze magazynowania jest alokacja towar?w w strefie sk?adowania. Dlatego te? celem niniejszego badania jest opisanie zastosowania sztucznej sieci neuronowej w podejmowaniu decyzji rozmieszczenia towar?w w magazynie. Przedmiotem niniejszego badania jest rozmieszczenie towaru w magazynie. Zastosowano ...

 18. Participation of Quaternary Aquifers in Groundwater Inflow to Mines in the Upper Silesian Coal Basin (USCB) / Udział Wodonośnych Utworów Czwartorzędowych W Procesie Zawodnienia Kopalń Górnośląskich

  Science.gov (United States)

  Różkowski, Kazimierz; Różkowski, Andrzej; Sołtysiak, Marek

  2015-03-01

  . Zawodnienie kopalń jest zróżnicowane i uzależnione od czynników geogenicznych oraz górniczo-technicznych prowadzonej eksploatacji. Przeprowadzone badania wykazały, iż w zawodnieniu kopalń głębinowych podstawowe znaczenie posiada infiltracja wód z czwartorzędowego nadkładu w przepuszczalne podłoże. Aktywność procesu przesączania się wód w podłoże jest uwarunkowana przepuszczalnością, miąższością i wodonośnością utworów czwartorzędowych, udrożnieniem skał serii złożowej długotrwałą eksploatacją oraz odwadnianiem skał aktywnym drenażem górniczym. Utwory czwartorzędowe w obrębie GZW podlegają drenażowi nie tylko w wyniku pośredniego wpływu górnictwa węgla kamiennego, czy rud cynku i ołowiu, ale także są bezpośrednim obiektem eksploatacji, podlegając koniecznemu odwodnieniu. Nagromadzenia bilansowe piasków podsadzkowych udokumentowano, bądź tylko wstępnie rozpoznano dla potrzeb górnictwa węgla kamiennego, wskazując jako najzasobniejsze rejony kopalnych i współczesnych dolin rzecznych Białej i Czarnej Przemszy. Fragmenty dolin i kotlin wypełnionych plejstoceńskimi osadami klastycznymi o wysokiej przewodności objęto granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych: GZWP nr 453 Biskupi Bór, GZWP nr 455 Dąbrowa Górnicza.

 19. Porównawcze badania nad występowaniem bakterii w hydroponicznych uprawach sałaty (Lactuca sativa L. z azotanowaą i amonową formą azotu w pożywce [Comparative studies on the occurrence of bacteria in hydroponic cultures of lettuce (Lactuca sativa L. enriched with nitrate or ammonia forms of nitrogen in the nutrient medium

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Z. Kobierzyńska-Gołąb

  2015-06-01

  Full Text Available The experiment demonstrated the greatest number of bacteria on the surface of roots immersed in nutrient solution, next on the epidermis of the parts of roots remaining in the air space above the nutrient solution and on the roots growing in the seed-bed; a smaller number in the seed-bed itself and the smallest number in the nutrient solution. The population of bacteria consisted of up to 90% short rod of bacilli. The total number of bacteria in hydroponic culture with ammonium was higher than in that with nitrate. As a rule the bacteria belonging to the separate physiological groups, participating in nitrogen metabolism (ammonifying, proteolytic, proteinizing, denitrifying and oligonitrophilic bacteria appeared to be more numerus in the culture with ammonium than in that with nitrate. The growth of plants in hydroponic culture with ammonium was weaker than in that with nitrate.

 20. Metaprogramowanie - algorytmy wykonywane w czasie kompilacji

  OpenAIRE

  Nowak, Robert

  2009-01-01

  Metaprogramowaniem nazywa się tworzenie programów, które w wyniku działania dostarczają programów. Metaprogramy stosujemy aby zwiększyć szybkość działania programów oraz ich czytelność, a także aby unikać powielania kodu, wtedy gdy te same operacje chcemy wykonać dla grupy typów. Robert Nowak

 1. Stosowanie azytromycyny w praktyce ambulatoryjnej

  OpenAIRE

  Brygida Adamek

  2012-01-01

  Wstęp: Azytromycyna, antybiotyk makrolidowy o szerokim spektrum aktywności i dogodnym sposobie dawko‑ wania, jest powszechnie stosowana w praktyce ambulatoryjnej we wszystkich grupach wiekowych powyżej 2. roku życia. Celem badania było zebranie danych na temat ambulatoryjnego stosowania preparatów azytro‑ mycyny w aspekcie przyczyn, które składają się na ostateczne decyzje terapeutyczne. Materiał i metoda: Projekt zrealizowano w formie retrospektywnego ankietowego badania, oparteg...

 2. The Change of Structural and Thermal Properties of Rocks Exposed to High Temperatures in the Vicinity of Designed Geo-Reactor / Zmiany właściwości strukturalnych i cieplnych skał poddanych wysokim temperaturom w rejonie projektowanego georeaktora

  Science.gov (United States)

  Małkowski, Piotr; Niedbalski, Zbigniew; Hydzik-Wiśniewska, Joanna

  2013-06-01

  Among the main directions of works on energy acquisition, there is the development and application of the technology of underground gasification of coal deposits (UCG). During the process of deposit burning and oxidation, there is also impact of temperatures exceeding 1000°C on rocks surrounding the deposit. As a result of subjecting carboniferous rocks to high temperatures for a prolonged period of time, their structure will change, which in turn will result in the change of their physical properties. Due to the project of underground coal gasification, as performed in Poland, laboratory tests are currently under way to a broad extent, including physical properties of carboniferous rocks subjected to high temperatures. The article presents results of laboratory tests of rocks surrounding the designed geo-reactor: changes to bulk density, specific density and porosity due to high temperature, and confronts the above results with the results of tests of thermal conductivity, specific heat and heat diffusivity (temperature conductivity) of the rocks. The mineralogical investigations were presented too. Jednym z głównych kierunków prac nad pozyskiwaniem energii jest opracowanie i zastosowanie technologii podziemnej gazyfikacji pokładów węgla. W czasie procesu spalania i utleniania pokładu dochodzi również do oddziaływania temperatur przekraczających 1000°C na skały otaczające pokład. W wyniku poddania skał karbońskich wysokim temperaturom przez dłuższy okres czasu będzie dochodzić do zmian ich struktury, co z kolei spowoduje zmiany ich właściwości fizycznych. Ze względu na realizowany w Polsce projekt podziemnego zgazowania węgla prowadzone są obecnie badania laboratoryjne w szerokim zakresie, m.in. właściwości fizycznych skał karbońskich poddanych wysokim temperaturom. W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych skał otaczających projektowany georeaktor: zmian gęstości objętościowej, gęstości właściwej i porowato

 3. The influence of chosen clinical and demografic factors on progress in reeducation of balance and walk of people after stroke

  National Research Council Canada - National Science Library

  Flis Dominika; Agnieszka Bejer

  2013-01-01

  .... Do badania zakwalifikowano 50 chorych (24 mężczyzn i 26 kobiet). Średni wiek badanych wynosił 63 lata. Oceniano równowagę i chód pacjentów za pomocą testu Tinetti. Wyniki: Efekty rehabilitacji...

 4. Ocena sprawności funkcjonalnej chorych na reumatoidalne zapalenie stawów na podstawie funkcjonalnego testu z wystandaryzowanym wyposażeniem

  OpenAIRE

  Grażyna Bączyk; Lucyna Gacek

  2011-01-01

  Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest przewlekle postępującymprocesem zapalnym błony maziowej, doprowadzającym doniszczenia tkanek stawowych i okołostawowych, w wyniku czegodochodzi do zniekształceń i upośledzenia funkcji stawów, co w konsekwencjiprowadzi do trwałego kalectwa. Celem badań była ocenasprawności funkcjonalnej chorych na RZS. Materiały i metody: Grupę badaną stanowiło 120 chorych na reumatoidalnezapalenie stawów leczonych w poradni reumatologicznejw Poznaniu. Kobiety stanowił...

 5. Reumatoidalne zapalenie stawów – aspekty immunobiologiczne

  OpenAIRE

  Stefan Mackiewicz

  2011-01-01

  W trakcie ewolucji następują zmiany, których konsekwencją jestpowstanie wielu układów molekularnych determinujących przebiegchoroby. Pojawienie się reumatoidalnego zapalenia stawów(RZS) jest uwarunkowane licznymi genami wrażliwości na chorobę.Czynniki środowiskowe modyfikują genom i stanowią impulsdo inicjacji choroby. Proces zapalny w RZS jest bardzo złożonyw wyniku interakcji komórki–geny–cząsteczki. Powstającyw przepływie sygnałów „chaos biologiczny” prowadzi do przekroczeniagranicy homeos...

 6. Badanie wpływu programu studiów zagranicą na interkulturową kompetencję komunikacyjną studentów uczelni wyższych

  OpenAIRE

  Róg, Tomasz

  2013-01-01

  Wydział Anglistyki Centralnym zagadnieniem dysertacji jest interkulturowa kompetencja komunikacyjna (IKK), a konkretnie jej rozwój w wyniku uczestnictwa w programie wymiany studenckiej. W rozprawie czytelnik znajdzie informacje odnoszące się do wpływu programów wymiany studenckiej (na przykładzie programu Erazmus) na rozwój interkulturowej kompetencji komunikacyjnej tychże studentów. Historyczny rys rozwoju terminu "kompetencja" w językoznawstwie stosowanym, jego ewolucja w kierunku kompet...

 7. Aspiryna 115 lat od odkrycia-nowe zastosowania

  OpenAIRE

  Siemiński, Piotr

  2015-01-01

  Nierecenzowany artykuł poglądowy W artykule tym przedstawione zostały nowe badania naukowe, które wskazują, że kwas acetylosalicylowy (Aspiryna) powszechnie stosowany, jako lek w walce z bólem głowy, zęba, bólami mięśniowymi jak również w profilaktyce chorób sercowo naczyniowych takich jak zawał serca czy udar mózgu. może mieć nowe zastosowania inne niż dotychczas znane. Przeprowadzone w ostatnich latach badania naukowe wskazują na nowe korzystne zastosowania kwasu acetylosa...

 8. Influence of Boiler Pipe Cladding Techniques on their Microstructure and Properties

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rozmus-Górnikowska M.

  2013-12-01

  Full Text Available Celem pracy była ocena wpływ u metody napawania Inconelem 625 rur kotłowych ze stali P235GH i 16Mo3 na mikrostruk- turę i własności podłoża i napoiny. Badania prowadzono na odcinkach rur kotłowych napawanych stopem niklu Inconel 625. Rury zostały dostarczone do Fabryki Kotłów SEFAKO S.A. przez czterech dostawców, stosujących różne metody napawania, a mianowicie CMT, GMAW i GTAW. Badania wykazały, że mikrostruktura i własności mechaniczne rur napawanych istotnie zależą od zastosowanej metody napawania oraz od składu chemicznego materiału podłoża.

 9. Photoacoustic Transformation at Oppositely Directed Interaction Electromagnetic Waves in the Magnetoactive Two-Layer Medium

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mityurich G.S.

  2013-12-01

  Full Text Available Celem pracy sa badania nad foto-akustyczna generacja dzwieku w magnetoaktywnych układach dwuwarstwowych, w warunkach interferencji tunelowej fal elektromagnetycznych. Badano warunki całkowitego wytłumienia amplitudy sygnału fotoakustycznego w funkcji polaryzacji przeciwbieznych, oddziałujacych wzajemnie fal, ich faz poczatkowych oraz intensywnosci jednej z przeciwbieznych wiazek. Praca przedstawia efektywna metode sterowania termooptyczna generacja dzwieku w strukturach magnetoaktywnych, podczas tunelowej interferencji fal elektromagnetycznych.

 10. Padaczka jako problem wieku podeszłego

  National Research Council Canada - National Science Library

  Andrzej Klimek

  2010-01-01

  Padaczka w późnym wieku cechuje się wieloma odrębnościami, stwarzając istotne trudności diagnostyczne i terapeutyczne. Badania wykazały, że liczba zachorowań na padaczkę u osób po 50. r.ż. wyraźnie wzrasta – jej występowanie u...

 11. Praca emocjonalna a bibliotekarze

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janas Magdalena

  2015-12-01

  Full Text Available W artykule zaprezentowano dotychczasowe badania nad pracą emocjonalną prowadzone za granicą oraz w Polsce. Omówiono pojęcie pracy emocjonalnej w kontekście pracy biblioteki akademickiej oraz wytyczne ALA dotyczące pożądanych zachowań pracowników służb informacyjnych.

 12. Coping strategies in individuals at risk and not at risk of mobile phone addiction

  OpenAIRE

  Dziurzyńska Ewa; Pawłowska Beata; Potembska Emilia

  2016-01-01

  The aim of the present study was to provide an answer to the question of whether, and what, differences in stress coping strategies could be found between university students at risk and those not at risk of mobile phone addiction. The study included 408 students aged 19 to 28 years. The following instruments were used: a sociodemographic questionnaire, the Mobile Phone Addiction Assessment Questionnaire (in Polish, Kwestionariusz do Badania Uzależnienia od Telefonu Komórkowego, KBUTK) by Paw...

 13. Application of biosurfactants for heavy netals leaching from immobilized activated sludge / Zastosowanie biosurfaktantów do wymywania metali ciężkich z immobilizowanego osadu czynnego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kuczajowska-Zadrożna Małgorzata

  2015-03-01

  Full Text Available W pracy podjęto badania nad określeniem efektywności wykorzystania biosurfaktantów - saponiny, taniny oraz ramnolipidów JBR 515 i JBR 425 do wymywania kadmu, cynku i miedzi z osadu czynnego immobilizowanego w alginianie sodu 1,5% z alkoholem poliwinylowym 0,5%. Przeprowadzone badania pozwoliły określić wpływ odczynu na regenerację biosorbentu za pomocą testowanych biosurfaktantów, wyznaczyć krytyczne stężenie micelarne (CMC w roztworach zawierających biosorbent i biosurfaktant oraz w próbach właściwych z metalami ciężkimi. Saponina charakteryzowała się najwyższą efektywnością wymywania metali przy pH 1-5, a ramnolipidy przy pH 5-6. Ponadto badania wykazały istotny wpływ stosunku masy biosorbentu do objętości eluatu (m/V na skuteczność wymywania metali. Spośród analizowanych biosurfaktantów saponina wykazywała około 100% efektywność usuwania z biosorbentu cynku i miedzi. Skuteczność innych biosurfaktantów była niższa i zależała od rodzaju metalu

 14. BIOGAZ I CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH METOD JEGO ODSIARCZANIA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Justyna KWAŚNY

  2016-03-01

  Full Text Available W niniejszym artykule w oparciu o dane literaturowe, poruszono kwestie otrzymywania biogazu oraz jego odsiarczania. Biogaz stanowi odnawialne źródło energii, które powstaje w wyniku fermentacji beztlenowej biomasy różnego pochodzenia. W zależności od rodzaju substratów stosowanych w procesie, zmienia się skład chemiczny otrzymywanej mieszaniny gazowej. Należy pamiętać, że pozyskiwany biogaz surowy zawiera tylko średnio 60% obj. metanu, natomiast pozostałymi składnikami są ditlenek węgla, para wodna, siarkowodór, amoniak, siloksany i inne. Wyróżnia się biogaz wysypiskowy, który otrzymuje się w wyniku przetwarzania nieposegregowanych odpadów komunalnych; biogaz rolniczy, otrzymywany z odpadów rolniczych, a także biogaz pozyskiwany z osadów ściekowych i biogaz powstający w wyniku przetworzenia odpadów z branży przemysłu żywnościowego. Obecność w biogazie surowym substancji gazowych, innych niż metan, obniża jego potencjał energetyczny, a także ogranicza możliwości jego zastosowania. Wspomniane substancje gazowe stanowią zanieczyszczenia, które charakteryzują się niekorzystnym wpływem na środowisko naturalne (gazy cieplarniane oraz korozyjnością w stosunku do aparatury (głównie siarkowodór. Aby polepszyć właściwości użytkowe biogazu należy przeprowadzić jego odsiarczanie, oczyszczanie i uzdatnianie. Skutkuje to uzyskaniem biogazu o właściwościach gazu ziemnego, który można wtłoczyć do sieci infrastruktury gazowej. Odsiarczanie biogazu polega na usunięciu lub ograniczeniu zawartości siarkowodoru w mieszaninie gazowej. Proces ten może być prowadzony kilkoma metodami. Wśród metod odsiarczania wyróżnia się m.in. utlenianie biologiczne, metody mokre, a także metody sorpcyjne, np. adsorpcję na węglu aktywnym.

 15. Reumatoidalne zapalenie stawów – aspekty immunobiologiczne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stefan Mackiewicz

  2011-08-01

  Full Text Available W trakcie ewolucji następują zmiany, których konsekwencją jestpowstanie wielu układów molekularnych determinujących przebiegchoroby. Pojawienie się reumatoidalnego zapalenia stawów(RZS jest uwarunkowane licznymi genami wrażliwości na chorobę.Czynniki środowiskowe modyfikują genom i stanowią impulsdo inicjacji choroby. Proces zapalny w RZS jest bardzo złożonyw wyniku interakcji komórki–geny–cząsteczki. Powstającyw przepływie sygnałów „chaos biologiczny” prowadzi do przekroczeniagranicy homeostazy i następstw patologicznych (ryc. 1.Mechanizmy obrony są słabo wykształcone. Dotychczasoweleczenie modyfikujące wpływa na obniżenie reaktywności biologicznejaktywnych komórek.

 16. Analysis of Network Traffic Filtering / Analiza Filtracji Ruchu Sieciowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kabala Piotr

  2015-09-01

  Full Text Available Artykuł przedstawia badania koncepcji Platformy Sieciowej z zaporą Linux PLD wykorzystującą dostępne narzędzia analizy ruchu, implementację wybranego mechanizmu bezpieczeństwa oraz analizę efektywności przygotowanej Zapory Sieciowej (FW. Badania oparto na architekturze ekranowanych podsieci. Testowanie skuteczności zapory wykonano w dwóch etapach. W pierwszej części sprawdzono bezpieczeństwo poprzez testowanie odporności na próby skanowania portów i najczęstsze typy ataku. Druga część badań miała na celu pokazanie wpływu zapory na czas i opóźnienie realizacji transakcji dla ruchu HTTP w zależności od poziomu bezpieczeństwa i natężenia ruchu generowanego przez użytkowników sieci wewnętrznej. Sprawdzenie skuteczność FW zostało zweryfikowane przez badania odporności w próbie skanowania portów i ataków odmowy usługi (tj. SYN Flood i ICMP zapewniając bazę rozproszonych ataków typu DDoS. Ta część badań miała jeden cel, którym było pokazanie wpływu FW na czas i opóźnienia realizacji transakcji dla ruchu HTTP, w zależności od poziomu bezpieczeństwa i intensywności ruchu generowanego przez użytkowników sieci.

 17. Analiza porównawcza badań Delphi dotyczących innowacyjności Wielkopolski

  OpenAIRE

  Ragin-Skorecka, Katarzyna; Wyrwicka, Magdalena Krystyna

  2016-01-01

  In article was presented a comparative analysis of the results the Delphi analysis conducted in 2010 and 2014. Problem research was Wielkopolska`s innovation and business networking opportunities, especially in view of 2030. The correspondence analysis and factor analysis was according to the results. W artykule przedstawiono analizę porównawczą wyników badań Delphi przeprowadzonych w latach 2010 i 2014. Badania dotyczyły problematyki innowacyjności Wielkopolski i możliwości tworzenia siec...

 18. Scyntygrafia kości w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów

  OpenAIRE

  Witold Tłustochowicz; Artur Bachta; Agnieszka Giżewska-Krasowska; Olga Bujakowska

  2010-01-01

  Celem pracy była ocena przydatności trójfazowej dynamicznejscyntygrafii kości w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów.Badaniem objęto 39 chorych hospitalizowanych i diagnozowanychz powodu dolegliwości stawowych. Przeprowadzono diagnostykęobejmującą: badanie podmiotowe, przedmiotowe, badania laboratoryjneoraz obrazowe, w tym trójfazową scyntygrafię kości z użyciemtechnetu 99m. Scyntygraficzne cechy zapalenia stawówstwierdzano, gdy obserwowano wzmożone gromadzenie znacznikawe wszystkich ...

 19. Scyntygrafia kości w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Witold Tłustochowicz

  2010-04-01

  Full Text Available Celem pracy była ocena przydatności trójfazowej dynamicznejscyntygrafii kości w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów.Badaniem objęto 39 chorych hospitalizowanych i diagnozowanychz powodu dolegliwości stawowych. Przeprowadzono diagnostykęobejmującą: badanie podmiotowe, przedmiotowe, badania laboratoryjneoraz obrazowe, w tym trójfazową scyntygrafię kości z użyciemtechnetu 99m. Scyntygraficzne cechy zapalenia stawówstwierdzano, gdy obserwowano wzmożone gromadzenie znacznikawe wszystkich trzech fazach badania.Po ukończeniu diagnostyki rozpoznano u 13 chorych wczesne reumatoidalnezapalenie stawów, u 4 reumatoidalne zapalenie stawów(łącznie 17 pacjentów, a u 1 niezróżnicowane zapalenie stawów.Scyntygrafia kości wykazała cechy zapalenia stawów u 13spośród nich (72,2%, u 4 osób (22,2% wzmożone gromadzeniestwierdzono tylko w fazie statycznej, a u 1 pacjenta (5,6% uzyskanoprawidłowy wynik badania. U 21 chorych wykluczono chorobęzapalną stawów (u 19 rozpoznano fibromialgię, u 2 chorobęzwyrodnieniową. W grupie bez zapalenia stawów u 14 pacjentów(66,6% nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości w obraziescyntygraficznym, u 6 (28,6% występowało wzmożone gromadzenieznacznika w badaniu statycznym, a u 1 chorego (4,8% opisanoscyntygraficzne cechy zapalenia stawów.Wbadanej grupie czułość scyntygrafii dynamicznej kości w wykrywaniuzapalenia stawów wynosiła 72,2% (95% CI: 57,5–76,8, a swoistość 95,2% (95% CI: 82,8–99,1. Dodatni wynik badaniadynamicznego wskazuje z dużym prawdopodobieństwem naobecność zapalenia stawów [PPV 92,9% (95% CI: 74,2–98,7].Mniej wiarygodny był ujemny wynik badania [NPV 80% (95% CI:69,5–83,3]. Wyniki niniejszej pracy wskazują, że trójfazowa scyntygrafia dynamicznakości może mieć zastosowanie w diagnostyce reumatoidalnegozapalenia stawów.

 20. OBLICZENIOWA ANALIZA BELEK ŻELBETOWYCH WZMOCNIONYCH NAPRĘŻONYMI TAŚMAMI CFRP

  OpenAIRE

  Szymon SERĘGA; KOTYNIA, RENATA; Krzysztof LASEK

  2016-01-01

  W artykule przedstawiono numeryczną analizę belek żelbetowych wzmocnionych wstępnie sprężonymi taśmami CFRP. Celem badań była analiza efektywności czynnego wzmocnienia w odniesieniu do powszechnych biernych metod wzmacniania elementów zginanych. Badania miały ponadto wykazać wpływ historii obciążenia elementu przed wzmocnieniem na stopień jego wzmocnienia. Zaproponowano dwuwymiarowy model konstrukcji z uwzględnieniem fizycznie nieliniowych charakterystyk materiałów składowych. Symulacje numer...

 1. „Immunologia muzyki”? Krótkie wprowadzenie do kognitywistyki muzycznej improwizacji

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Witold Wachowski

  2012-09-01

  Full Text Available Badania kognitywistyczne nad muzyką – dość różnorodne mimo krótkiej historii – spotykają się ze sceptycyzmem. Autor niniejszego wprowadzenia, prezentując kilka spektakularnych przykładów badań nad improwizacją muzyczną, próbuje pokazać, że mają one charakter wzbogacający, a nie redukujący naszą wiedzę o tym fenomenie.

 2. Próba skojarzonego wykorzystania przeciwciał antycytrulinowych III generacji (aCCP3 klasy IgG/IgA), czynników reumatoidalnych w klasach IgM, IgG i IgA oraz rezonansu magnetycznego i ultrasonografii stawów w diagnostyce młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów

  OpenAIRE

  Zbigniew Żuber; Mariusz Korkosz; Małgorzata Sobczyk; Dorota Turowska-Heydel; Katarzyna Kurdziel; Joanna Sulicka

  2010-01-01

  Cel pracy: Ustalenie przydatności oznaczania w surowicy aCCP3(tzw. III generacji) w klasie IgG i IgA w skojarzeniu z oznaczaniemczynników reumatoidalnych (RF) klasy IgG, IgA i IgM w rozpoznawaniumłodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (MIZS)u dzieci z niezróżnicowanym zapaleniem stawów. Materiał i metody: Ustalono następujące kryteria zakwalifikowaniado badania: wiek 6 tyg...

 3. The Valve Gear Systems Timing Parameters Identification for Marine Diesel Engines Diagnostics / Identyfikacja Parametrów Układów Rozrządu Silników Okrętowych Dla Potrzeb Diagnostyki

  OpenAIRE

  Lus Tomasz

  2015-01-01

  W referacie przedstawiono wyniki badań, których celem było opracowanie metody diagnozowania okrętowych szybkoobrotowych silników tłokowych. Polska Marynarka Wojenna eksploatuje znaczną liczbę silników tego typu również na okrętach podwodnych. Silniki tego typu nie posiadają zaworów indykatorowych, co komplikuje możliwość oceny procesu spalania i ich stanu technicznego. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni od lat prowadzi badania związane z rozwojem metod diagnozowania okrętowych tłokowych siln...

 4. Czy zawał to na pewno zawał - czyli różne choroby objawiające się jak OZW

  OpenAIRE

  Skupień, Michał Andrzej

  2017-01-01

  Niniejsza praca, mówi o tym w jaki sposób możemy rozróżnić poszczególne choroby serca, które objawowo charakteryzują się jak zawał. W pracy zostało przedstawione postępowanie oraz różnicowanie poszczególnych jednostek chorobowych na przykładzie badania podmiotowego i przedmiotowego. The following work states about the facts of distinction of the specific heart diseases, which symptomatically seems like a heart attack. In this work there is a presentation of the procedures and differenti...

 5. Jedno- i wielokryterialne minimalne ścieżki w obiektach technicznych

  OpenAIRE

  Hajder, Mirosław; Nycz, Mariusz; Kolbusz, Janusz

  2014-01-01

  Rozdział siedemnasty w monografii wieloautorskiej pt. „Innowacyjna Gmina. Informatyka w jednostkach samorządu terytorialnego”. W rozdziale opisano badania dotyczące metod efektywnego poszukiwania najkrótszych ścieżek w grafie-modelu obiektu technicznego. Na wstępie wprowadzono formalne definicje analizowanych obiektów oraz zdefiniowano kryteria oceny przydatności konkretnej metody do konkretnych zastosowań. Dalej, dokonano szczegółowej analizy większości znanych metod, wskazując jednocześn...

 6. Mathematical Model and Simulator of Rotor With Vibrating Blades Model / Matematyczny I Symulator Stopnia Wirnikowego Z Drgającymi Łopatkami

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wachłaczenko Michał

  2014-12-01

  Full Text Available Tematem publikacji jest opis modelu matematycznego ułopatkowanej tarczy stopnia wirującego silnika odrzutowego. Poprawnie stworzony model matematyczny wirnika pozwala na stworzenie modelu symulacyjnego, który może posłużyć do generowania danych tip-timing. Przede wszystkim jest on potrzebny do badania odpowiedzi łopatek wieńca wirnikowego na wymuszenie w postaci zmian prędkości obrotowej silnika. Pozwala to na określenie warunków pracy silnika odrzutowego, dla których mogło by nastąpić jego uszkodzenie

 7. Games 2.0 jako próba konstrukcji społeczno-kulturowego perpetuum mobile (Games 2.0 as a test of socio-cultural perpetuum mobile construction)

  OpenAIRE

  Klimczuk, Andrzej

  2012-01-01

  A. Klimczuk, Games 2.0 jako próba konstrukcji społeczno-kulturowego perpetuum mobile (Games 2.0 as a test of socio-cultural perpetuum mobile construction), PTBG and UAM, Poznań, „Homo communicativus” 2008, 3(5), p. 177-187. // III Międzynarodowa konferencja naukowa "Kulturotwórcza funkcja gier", Polskie Towarzystwo Badania Gier, Poznańskie Koło PTBG przy Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Międzynarodowe Targi Poznańskie, Poznań, 24-25.11.2007....

 8. Fenomen pamięci. O trudnościach badań narracji autobiograficznych o utracie

  OpenAIRE

  Okupnik, Małgorzata

  2012-01-01

  Celem szkicu jest wskazanie niektórych problemów metodologicznych występujących podczas badania narracji autobiograficznych o utracie. Badaniom poddane zostały teksty wydane i opracowane literacko. Ich autorami byli ludzie słowa (pisarze i dziennikarze). Analiza poszczególnych narracji pozwala przybliżyć się do istoty doświadczenia utraty, doświadczenia powszechnego, ale bardzo zindywidualizowanego w formie i intensywności jego przeżycia. W polu semantycznym „utraty” znajdują się:...

 9. Wpływ temperatury na kinetykę utwardzania wybranych mas ze spoiwami

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ł. Jamrozowicz

  2012-12-01

  Full Text Available W artykule zaprezentowano wyniki badań wpływu temperatury osnowy na przebieg procesu wiązania mas samoutwardzalnych.Badaniom poddano 3 masy na bazie: żywicy alkidowej, żywicy fenolowej typu rezolowego (proces -set i żywicy furfurylowej (procesfuranowy. Ponadto wyznaczono kinetykę procesu utwardzania i określono żywotność masy przy różnych temperaturach osnowy (10oC;20oC; 30oC. Badania prowadzono przy wykorzystaniu techniki ultradźwiękowej.

 10. Experimental Study and Response Surface Methodology for Investigation of FSP Process

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Weglowski Marek Stanisław

  2014-12-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono wpływ predkosci obrotowej i przesuwu narzedzia oraz siły docisku na moment obrotowy działajacy na narzedzia w procesie tarciowej modyfikacji z mieszaniem materiału (FSP. Do wyznaczenia zaleznosci pomiedzy momentem a predkosciami obrotowa i przesuwu oraz siła docisku wykorzystano metode powierzchni odpowiedzi. Wykorzystano modele liniowy i kwadratowy uwzgledniajace interakcje pomiedzy parametrami wejsciowymi. Lepsze dopasowanie zapewnił model kwadratowy. Wyniki badan wykazały, iz wzrost predkosci obrotowej narzedzia powoduje zmniejszenie momentu działajacego na narzedzie, natomiast wzrost predkosci przesuwu i siły docisku powoduje wzrost momentu. Badania były przeprowadzone na odlewniczym stopie aluminium AlSi9Mg. Badania metalograficzne ujawniły, ze zastosowanie procesu FSP powoduje rozdrobnienie ziarna oraz redukcje porowatosci w obszarze mieszania. Wyrazna segregacja Si i Fe w materiale rodzimym została wyeliminowana, a rozkład pierwiastków jest bardziej jednorodny.

 11. Analytical And Numerical Solutions Of Metal High-Pressure Wave-Ring Gasket And Comparison With Experimental Results

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Szybinski Bogdan

  2015-03-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych zestawu metalowych wysokociśnienio­wych uszczelek typu „B”, różniących się grubością i wciskiem montażowym. Badania wykonano w warunkach montażowych po wprowadzeniu uszczelek w gniazda, bez obciążenia połączenia ciśnieniem roboczym. Na wewnętrznej, cylindrycznej powierzchni uszczelek mierzono odkształce­nia obwodowe i osiowe przy użyciu tensometrów oporowych. Po odciążeniu i demontażu zmie­rzono szerokość strefy kontaktu plastycznie odkształconej powierzchni roboczej uszczelki. Zostały również wykonane badania materiałowe uszczelek oraz gniazd. Przeprowadzono numeryczną wery­fikację wyników pomiarów za pomocą obliczeń MES, w których uwzględniono nieliniowe własnoś­ci materiałów złącza, efekty kontaktowe oraz tarcie na powierzchni kontaktu. Dodatkowo porów­nano wyniki pomiarów z obliczeniami analitycznymi, otrzymanymi w oparciu o uproszczony powłokowy model uszczelki.

 12. ALM – nowatorskie metryki wskaźników wpływu w publikacjach naukowych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Fenner

  2015-12-01

  Full Text Available Cytowania przytaczane w literaturze światowej, a ostatnio statystyki wykorzystania materiału naukowego dostarczające informacji na temat zainteresowania i oddźwięku, jakie zdobywają publikacje naukowe, nadal pozostają ważnymi wskaźnikami wpływu w ocenie publikacji. Ukazują one bowiem widoczny wkład danej pracy naukowej w rozwój nauki i badań. Public Library of Science (PLOS, platforma projektu typu non profit oferująca dostęp do czasopism naukowych na zasadzie licencji wolnej dokumentacji oraz wydawca publikacji typu open access, była jednym z pierwszych tego typu projektów, w którym wprowadzono możliwość analizy innowacyjnych metryk, tzw. article-level metrics (ALM, tj. badania wpływu publikacji naukowych na poziomie artykułu, a nie czasopisma, z uwzględnieniem zmian, jakie zaszły w komunikacji naukowej wraz z rozwojem sieci. Badania uzupełniane są danymi kontekstowymi świadczącymi o zakresie społecznej uwagi poświęcanej danej pracy naukowej, uzyskiwanymi w czasie rzeczywistym z naukowych portali społecznościowych lub z alternatywnych metryk, takich jak blogi naukowe, zakładki, media społecznościowe.

 13. Zaburzenia poznawcze i neurologiczne u potomstwa matek chorych na padaczkę – czynniki ryzyka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janusz Wendorff

  2010-12-01

  Full Text Available Od lat 80. ubiegłego stulecia prowadzone są badania nad stanem zdrowia potomstwa matek chorych na padaczkę. Badania te wskazywały na dość znaczny odsetek dzieci z upośledzeniem umysłowym i wadami wrodzonymi. Uważa się, że było to związane z mniej skutecznym leczeniem w czasie ciąży, stosowaniem leków przeciwpadaczkowych o większych właściwościach teratogennych (fenobarbital, fenytoina, a także politerapii jako zasady prowadzenia leczenia przeciwpadaczkowego. Kobiet ciężarnych z padaczką nie obejmowano wówczas specjalistyczną opieką neurologa i położnika. Współczesne badania oceniające stan neuropsychologiczny potomstwa matek chorych na padaczkę zwracają uwagę na opóźnienia w rozwoju psychoruchowym, zwiększone ryzyko ujawniania się dużych i małych wad OUN, padaczki, jak również nieco niższej niż przeciętnie globalnej sprawności intelektualnej oraz niewielkich dysfunkcji neurologicznych. Opóźnienia rozwoju psychoruchowego dotyczą głównie koordynacji wzrokowo-ruchowej, mowy i kontaktów społecznych. Ostatnie badania prospektywne dzieci matek chorych na padaczkę wskazują, że znamiennie częściej spotyka się wśród nich padaczkę (7% do końca pierwszej dekady niż wynikało z dotychczasowych prac retrospektywnych. W tym okresie częściej u potomstwa matek z wczesnym ujawnieniem się padaczki z napadami nieświadomości pojawiają się objawy padaczki uogólnionej (różne zespoły. Politerapia i monoterapia kwasem walproinowym stanowi istotny czynnik ryzyka obniżonego ilorazu inteligencji i mniej korzystnych wyników uczenia się. Znaczenie innych czynników ryzyka, w tym czynników środowiskowych, nie jest wystarczająco poznane. Niski poziom socjoekonomiczny i męska płeć dziecka wyraźnie niekorzystnie modyfikują wpływ leków przeciwpadaczkowych stosowanych w ciąży. Dotychczasowe badania nie obejmują jednak odpowiednio licznych grup potomstwa matek chorych na padaczkę, a metody

 14. WYSUSZONY OSAD ŚCIEKOWY JAKO PALIWO ALTERNATYWNE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mariusz CHALAMOŃSKI

  Full Text Available W artykule przedstawiono sposób termicznej utylizacji wysuszonego osadu ściekowego o zawartości 90 % suchej masy, w procesie współspalania i zgazowania w postaci luźnej. Wysuszony osad może stanowić rodzaj paliwa odnawialnego, który można wykorzystać w gospodarce cieplnej i energetycznej. Stosowanie techniki zgazowywania i pirolizy w procesach termicznych konwersji energii chemicznej paliw odnawialnych w tym wysuszonego osadu ściekowego spowodował podjęcie badań nad jego zastosowaniem i wykorzystaniem, jako paliwa alternatywnego. Wytworzony gaz powstały w wyniku procesu ulega spalaniu w komorze spalania kotła, a uzyskane ciepło w wyniku procesów termicznych, wykorzystywane może być do celów grzewczych. Stosowanie paliw odnawialnych w energetyce i ciepłownictwie może przyczynić się do wdrożenia recyklingu odpadów. Zastąpienie węgla kamiennego w ciepłownictwie zmniejszy emisję pyłów, szkodliwych związków do atmosfery przez zastosowanie bezodpadowego i nisko emisyjnego spalania. Nowe technologie przetwarzania i spalania paliw odnawialnych, szczególnie technologia zgazowywania jest bezpieczna dla środowiska ze względu na niski stopień zanieczyszczenia spalin szkodliwymi związkami siarki i azotu. Wysoka sprawność konwersji energii zapewnia opłacalność inwestycji związanych z wytwarzaniem paliw z biomasy i spalania gazu generatorowego w celu wytworzenia energii cieplnej lub elektrycznej. Spalając wysuszony osad ściekowy powstaje znaczna ilość popiołu, który może być wykorzystywany, jako nawóz. Zastosowanie takiego rodzaju paliwa ma na celu zwiększenia możliwości uzyskania dodatkowych odnawialnych źródeł energii. Zamieszczono wyniki badań w postaci tabel i rysunków.

 15. Czego dowiedzieliśmy się o ADHD dzięki czynnościowym badaniom neuroobrazowym?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Dąbkowska

  2010-09-01

  Full Text Available Czynnościowe badania neuroobrazowe dostarczają informacji o aktywności metabolicznej i przewodzeniu neuronalnym. W ocenie aktywności mózgu u osób z ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder, ADHD stosowano różne techniki. Przeprowadzono badania w spoczynku i podczas wykonywania testów poznawczych. Celem pracy jest przegląd literatury na temat wyników badań neuroobrazowych w ADHD, szczególnie z wykorzystaniem czynnościowego rezonansu magnetycznego, tomografii emisji pozytronowej, tomografii pojedynczego fotonu. Za pomocą różnorodnych technik czynno- ściowego obrazowania stosowanych podczas zadań behawioralnych lub u osób z uszkodzeniem funkcji można uzyskać informacje nie tylko o roli obszarów mózgu, ale i o dotychczas nieznanych strategiach zachowania i funkcji poznawczych. Osłabione zdolności przystosowawcze we włączaniu poszczególnych regionów mózgu i związane z tym trudności adaptacyjne do nowych wymagań poznawczych wymuszają większy wysiłek podczas procesów przetwarzania. Zawarte w artykule informacje sugerują, że ADHD charakteryzuje się osłabioną aktywnością neuronalną oraz nadaktywnością – zwłaszcza tych obszarów mózgu, które mogą pełnić rolę kompensującą i wyrównującą utrudnione funkcjonowanie osób z ADHD. Głównym podłożem ADHD mogą być nieprawidłowości w aktywności połączeń korowo-prążkowiowych, niemniej jednak jest coraz więcej danych o zaburzeniach w innych lokalizacjach, takich jak móżdżek i płaty ciemieniowe u osób z ADHD. Potrzebne są dalsze badania czynnościowe w celu wyjaśnienia roli innych regionów poza siecią połączeń czołowo-prążkowiowych w patofizjologii ADHD.

 16. Synthesis, Microstructure and the Crystalline Structure of the Barium Titanate Ceramics Doped with Lanthanum

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wodecka-Duś B.

  2013-12-01

  Full Text Available W prezentowanej pracy przeprowadzono badania ceramiki BaTiO3 i Ba1-xLąxTi1-x/4O3 (BLT dla koncentracji z prze- działu 0,001< x <0,004 (0,l-0,4mol.% La. Ceramikę BLT wytworzono z mieszaniny prostych tlenków La203, TiOi i BaCOj (wszystkie o czystości 99,9+%, Aldrich Chemical Co. Proszki ceramiczne otrzymano metodą konwencjonalną w stanie stałym (metodą MOM i poddano badaniu mikrostruktury i struktury krystalicznej. Mieszaniny proszków poddano analizie termicznej. Wyniki analizy termicznej określiły optymalną temperaturę syntezy oraz procesy zachodzące podczas ogrzewania proszków. Następnie proszki formowano w dyski pod ciśnieniem 300MPa w matrycach ze stali nierdzewnej o średnicy 10 mm. Syntezę przeprowadzono w Ts =950°C t =2godz. Ostatnim krokiem technologii było bezciśnieniowe spiekanie metodą swobodnego spiekania w T = 1350^ przez / =2 godziny. Morfologię otrzymanego materiału ceramicznego obserwowano metodą skaningowej mikroskopii elektronowej. Ceramikę BLT badano również pod względem składu chemicznego metodą EDS. Analizę strukturalną przeprowadzono metodą dyfrakcji rentgenowskiej. Badania mikrostruktury i struktury krystalicznej ceramiki przeprowadzono w temperaturze pokojowej. Badania EDS potwierdziły zachowanie stechiometrii otrzymanych próbek według wzoru chemicznego. Rentgenowska analiza dyfrakcyjna potwierdziły wytworzenie pożądanej struktury krystalicznej zarówno czystej ceramiki BaTiOj jak i z domieszką Lau. Otrzymana ceramika wykazuje strukturę typu perowskitu A BO? o symetrii tetragonalnej P4 mm. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem stężenia La3* w BaTiOj następuje zmniejszenie wielkości ziam krystalicznych, zmniejszenie średniego wymiaru krystalitów, zmniejszenie objętości komórki elementarnej oraz wzrost obliczonej rentgenowskiej gęstości.

 17. Zmniejszenie umieralności na stwardnienie rozsiane ma związek z niższym rozpowszechnieniem palenia papierosów wśród mężczyzn w Polsce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wojciech Cendrowski

  2012-11-01

  Full Text Available Wprowadzenie: Długookresowe badania stwardnienia rozsianego (SM udowodniły spadek umieralności (U w Europie i USA. Celem badania jest wykazanie związku między zmniejszeniem U na SM i rozpowszechnieniem palenia papierosów (PP w Polsce. Metoda: Badania oparto na 10 272 chorych na SM (M – 4367, K – 5905, którzy zmarli w latach 1982–2008. Przeciętne, roczne, surowe współczynniki U (SWU oraz dostosowane do płci współczynniki U (DPWU w SM na 100 000 ludności skorelowano z rocznymi współczynnikami rozpowszechnienia (WR PP na 100 mieszkańców w ogólnej populacji i 2 podpopulacjach. Dane uzyskano z Głównego Urzędu Statystycznego oraz z Centrum Onkologii w Warszawie. Wyniki: SWU, DPWU wśród M i K na SM były istotnie wyższe w latach 1982–1995: 1,33 (SD 0,07, 1,19 (SD 0,13, 1,47 (SD 0,07 niż w latach 1996–2008: p=0,000006, p=0,0002, p=0,0008. WR PP obniżyły się w latach 1982–2008 w ogólnej populacji (p=0,000003 i wśród mężczyzn (p=0,0000004, lecz nie wśród kobiet (p=0,127. SWU i DPWU wśród M z SM wykazały wysoką korelację z WR PP w latach 1982–2008; r=0,673, p=0,0006 i r=0,774, p=0,0001. Nie stwierdzono korelacji DPWU wśród K z SM i WR PP: r=0,369, p=0,0910. Wniosek: Spadek U na SM miał związek z rzadszym PP w ogólnej populacji i wśród mężczyzn, lecz nie wykazał asocjacji w podpopulacji kobiet w latach 1982–2008 w Polsce.

 18. Geochemical Methods of Inference the Thermoregulatory Strategies in Middle Triassic Marine Reptiles - A Pilot Study

  Science.gov (United States)

  Surmik, Dawid; Pelc, Andrzej

  2012-01-01

  The oxygen stable isotopes investigation to elucidate thermoregulatory strategies in Middle Triassic basal sauropterygians is currently ongoing at University of Silesia and University of Maria Curie-Skłodowska. The results of similar studies on Late Mesozoic marine reptiles indicate that some of fully aquatic reptiles like plesiosaurs or ichthyosaurs could be warm-blooded animals. Our investigation is an important part of the aim of the research project "The Marine and Terrestrial reptiles in the Middle Triassic environmental background of Southern Poland" to solve the thermoregulation issue in basal marine reptiles and show how, and when did homoiothermy evolve in Sauropterygia.. Homeothermy and gigantothermy were important physiological adaptations which allowed sauropterygian ancestors to leave the shores and conquer the open seas and oceans. Badania nad paleofizjologią kopalnych kręgowców ostatnimi laty stały się niezwykle modne. Polegają one na kompilacji danych uzyskanych wieloma komplementarnymi metodami z zakresu fizjologii (badania współczesnych form, zgodnie z zasadą aktualizmu) i geochemii izotopowej. Szczególnie interesujące stały się kwestie gospodarki termicznej u gadów kopalnych, które silnie dyskutowane są w kręgach badaczy dinozaurów (Reid, 1997; Ruben i in., 1996). Badania na izotopach stabilnych tlenu szkliwa zębowego przeprowadzone na obligatoryjnie morskich gadach okresu jurajskiego i kredowego (Bernard i in., 2010; zob. także Motani, 2010) wskazują, że ichtiozaury i plezjozaury późniejszego mezozoiku mogły być zwierzętami stałocieplnymi. Brak obecnie jednoznacznych danych dotyczących gospodarki termicznej bazalnych przedstawicieli gadów morskich z triasu, choć przyjmuje się, że te zamieszkujące nadbrzeżne i marginalne strefy mórz zwierzęta były gadami zmiennocieplnymi (pojkilotermicznymi), podobnie jak współczesny legwan morski, czy też smok z Komodo. Czy przejście z pojkilo- do homojotermii by

 19. Rozwój dołowych maszyn transportowych z napędem spalinowym.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Edward Pieczora,

  2016-06-01

  Full Text Available Pierwsze zastosowanie silnika spalinowego do napędu maszyn transportowych w wyrobiskach podziemnych miało miejsce w kopalniach zachodniej Europy (Wielka Brytania, Niemcy. Rozwój spalinowych maszyn transportowych w polskich kopalniach zapoczątkowany został pracami badawczo-rozwojowymi realizowanymi w ITG KOMAG. Prace te zaowocowały powstaniem w latach sześćdziesiątych kopalnianego ciągnika spalinowego KCS KOCUR. W wyniku prowadzenia kolejnych prac powstała lokomotywa Lds-70, a następnie Lds-100. Zalety napędu spalinowego, jakimi są: mobilność, zasięg, duża siła pociągowa oraz swoboda prowadzenia prac transportowych, zdecydowały, że był to napęd wielu innowacyjnych maszyn transportowych opracowanych w ITG KOMAG, takich jak: lokomotywa Lds-100K-EMA, PIOMA LDS 80, LZS-150, lokomotywa do kolei podwieszonej Lps-80, LPS-90 kolei zębatej spągowej PIOMA-VACAT.

 20. Martwica kości szczękowych będąca wynikiem stosowania leków z grupy bisfosfonianów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Panaś

  2010-06-01

  Full Text Available W wyniku stosowania bisfosfonianów w różnego rodzaju zmianachosteopenicznych kości może wystąpić martwica kości szczękowych.Dotąd nie obserwowano i nie opisano martwicy innych kości w przebiegustosowania tych leków. W niniejszej pracy podano objawy klinicznei radiologiczne oraz sposób leczenia martwicy kości, przedstawionorównież trzy chore, u których stwierdzono martwicę kościżuchwy w przebiegu leczenia bisfosfonianami. U dwóch pacjentekbisfosfoniany wprowadzono do leczenia z powodu przerzutów rakasutka do kręgosłupa, natomiast u jednej chorej z powodu osteoporozy.Przed wdrożeniem leczenia bisfosfonianami konieczne jestprzeprowadzenie pełnej sanacji jamy ustnej, a następnie zaleca sięszczególną dbałość o higienę jamy ustnej.

 1. Employee interests in the light of human resource management concepts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gableta Małgorzata

  2014-05-01

  Full Text Available W opracowaniu podjęto próbę spojrzenia na ekspozycję kategorii interesów pracowniczych we współczesnych koncepcjach zarządzania ludźmi. Dbałość o respektowanie tych interesów sprzyja realizacji celów przedsiębiorstwa i efektywności osiąganej w wyniku wzrostu zaangażowania zatrudnionych, co pośrednio bądź bezpośrednio zaznacza się w tych koncepcjach. Na tym tle zwrócono uwagę na podejście do realizacji interesów pracowniczych w ponad dwustu przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie Dolnego Śląska. Na podstawie badań empirycznych wykazano, że praktyka w omawianym zakresie jedynie częściowo nawiązuje do prezentowanych w literaturze przedmiotu, modelowych ujęć zarządzania ludźmi.

 2. AWARIE KABLI SPRĘŻAJĄCYCH W TRAKCIE REALIZACJI BETONOWYCH OBIEKTÓW MOSTOWYCH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirosław BISKUP

  2016-07-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono dwa typowe przypadki awarii kabli sprężających podczas budowy kablobetonowych obiektów mostowych w Polsce. W obu przypadkach awaria wystąpiła w czasie naciągu kabli. W jej wyniku następował nagły spadek siły naciągu i uszkodzenie betonu w strefie krzywoliniowego przebiegu kabli. Na podstawie analizy dokumentacji, a zwłaszcza rysunków zbrojenia w miejscach uszkodzenia betonu można stwierdzić, że w konstrukcjach nie zastosowano specjalnych prętów zbrojeniowych do przejmowania sił wewnętrznych, wywoływanych przez naciski kabli na odcinkach krzywoliniowych. W miejscach tych, siły nacisku kabla były przenoszone tylko przez beton. Przyjęte rozwiązania były sprzeczne z podstawową zasadą zbrojonego betonu, w którym siły rozciągające powinny być przejmowane przez zbrojenie, a siły ściskające przez beton.

 3. Semiotic evaluation of Lithuania military air navigation charts

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ovodas Donatas

  2014-06-01

  Full Text Available Badania semiotycznych aspektów litewskich wojskowych map żeglugi powietrznej bazowały na semantycznej, graficznej i informacyjnej analizie treści tych map. Celem analizy semantycznej było określenie na ile tradycyjne symbole kartograficzne stosowane na mapach nawigacji lotniczej są zgodne z wymogami języka kartograficznego oraz zasadami stosowania znaków kartograficznych. Powyższe analizy przeprowadzono w sposób kompleksowy, informacje zebrano za pomocą ankiet, przeprowadzając wywiady w różnych środowiskach, w tym m. in. wśród pilotów, kartografów oraz innych użytkowników map.

 4. Medyczny aspekt legalizacji miękkich narkotyków – zagrożenie czy szansa na skuteczne leczenie?

  OpenAIRE

  Habib, Amalia

  2016-01-01

  Obecnie temat medycznego zastosowania marihuany poruszany jest publicznie częściej niż w ubiegłych latach. Najnowsze badania kliniczne potwierdzają leczniczy aspekt jej działania na organizm człowieka w walce z różnymi chorobami, które dotąd nie były możliwe do wyleczenia lub choćby do zmniejszenia ich wyniszczających skutków. Na świecie kolejne kraje dopuszczają obrót konopiami, albo całkowicie, albo jako quasi-legalizację. Polski system prawny nie dopuszcza obecnie wariantu l...

 5. NOWA DUCHOWOŚĆ W PERSPEKTYWIE PODEJŚCIA EKONOMICZNEGO. PRZYCZYNEK DO REINTERPRETACJI PODSTAWOWYCH ZAŁOŻEŃ PARADYGMATU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Łukasz Kutyło

  2013-12-01

  Full Text Available Podejście ekonomiczne jest często wykorzystywane do badania przemian religijności. Jedną z teorii rozwija­nych na jego grancie pozostaje teoria rynków religijnych. Zgodnie z podstawowym jej założeniem, poziom uczestnictwa w praktykach religijnych wysoki jest na rynkach pluralistycznych, niski zaś na monopolistycznych. Pewnym problemem pozostaje jednak to, że w swych rozważaniach przedstawiciele podejścia ekonomicznego koncentrują się głównie na denominacyjnym wymiarze religijności, w coraz większym stopniu ignorują zaś sferę religijności pozainstytucjonalnej, duchowości. W artykule zaproponowałem redefinicję podstawowych założeń podejścia ekonomicznego, tak by uwzględniało ono zjawiska obecnie pomijane.

 6. Međukulturalnost i kako nas vide drugi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ana Ćavar

  2015-12-01

  Jednym z istotnych warunków osiągnięcia kompetencji międzykultu­rowych jest przezwyciężenie zbiorowych oraz indywidualnych stereotypów. Aby dowiedzieć się, czy istnieją stereotypowe obrazy/stereotypy o Chorwacji i Chorwatach wśród studentów zagranicznych, przeprowadziłyśmy ankietę wśród studentów slawistyki/kroatystyki na uczelnich zagranicznych. Celem badania było ułatwienie wprowadzenia podejścia międzykulturowego w naucza­niu języka chorwackiego na uniwersytetach.

 7. Zróżnicowanie form komunikacyjnych na „agorze wirtualnej”: analiza komunikacji werbalnej i niewerbalnej w odniesieniu do hybrydowego porządku komunikacyjnego

  OpenAIRE

  Ochotna, Danuta

  2015-01-01

  Wydział Neofilologii Komunikacja na agorze wirtualnej stała się popularna w ciągu ostatnich dwóch dekad. Przeprowadzone przeze mnie badania wykazują, że wielu ludzi w przedziale wiekowym od 13 do 30 roku życia traktuje komunikację na tej agorze na równi z komunikacją na agorze realnej. Jednakże niewielu z nich zdaje sobie sprawę, iż formy komunikacyjne stosowane przez komunikatorów na agorze wirtualnej mogą różnić się od tych używanych na agorze realnej. Ze względu na istotną rolę, jaką o...

 8. Operational risk associated with the strategy implementation

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Radomska Joanna

  2014-12-01

  Full Text Available Artykuł opisuje tematykę wdrażania strategii oraz ryzyka operacyjnego, które towarzyszy temu etapowi procedury zarządzania strategicznego. Przeprowadzone badania potwierdzają istnienie zależności pomiędzy skutecznością implementacji strategii a aspektami ryzyka operacyjnego na które składają się procesy wewnętrzne, systemy, ludzie oraz otoczenie. Wskazuje to tym samym na rolę jaką odgrywa opisywany aspekt ryzyka w realizacji wyznaczonych koncepcji rozwojowych. Niezbędne wydaje się zatem uwzględnianie tych elementów w przebiegu procesu zarządzania strategicznego w celu osiągnięcia większej skuteczności prowadzonych prac implementacyjnych

 9. SYSTEM WYŚWIETLANIA PARAMETRÓW LOTU DLA ŚMIGŁOWCA TYPU Mi-17 – WYNIKI BADAŃ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bęczkowski Grzegorz

  2015-08-01

  Full Text Available Przedmiotem artykułu są badania w locie nowo opracowanego systemu wyświetlania parametrów lotu (SWPL. Omawiany system przeznaczony jest do zobrazowania na wyświetlaczu przeziernym umieszczonym przed okiem pilota pełnej informacji pilotażowo-nawigacyjnej, ostrzeganiu o sytuacji niebezpiecznej na pokładzie śmigłowca i sygnalizacji błędów pracy systemów pokładowych. System przystosowany jest do pracy w warunkach dziennych i nocnych, przy czym w warunkach nocnych współpracuje z goglami noktowizyjnymi stosowanymi w lotnictwie Sił Zbrojnych RP.

 10. OBLICZENIOWA ANALIZA BELEK ŻELBETOWYCH WZMOCNIONYCH NAPRĘŻONYMI TAŚMAMI CFRP

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Szymon SERĘGA

  2016-07-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono numeryczną analizę belek żelbetowych wzmocnionych wstępnie sprężonymi taśmami CFRP. Celem badań była analiza efektywności czynnego wzmocnienia w odniesieniu do powszechnych biernych metod wzmacniania elementów zginanych. Badania miały ponadto wykazać wpływ historii obciążenia elementu przed wzmocnieniem na stopień jego wzmocnienia. Zaproponowano dwuwymiarowy model konstrukcji z uwzględnieniem fizycznie nieliniowych charakterystyk materiałów składowych. Symulacje numeryczne wykonane dla skalibrowanego modelu mechanicznego wykazały bardzo dobrą zgodność z wynikami doświadczalnymi

 11. Lichens of Sokółka (Podlasie, NE Poland as indicators of the state of air pollution / Porosty Sokółki (Podlasie, Polska NE jako wskaźniki zanieczyszczenia powietrza

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Matwiejuk Anna

  2014-09-01

  Full Text Available Na terenie miejscowości Sokółka prowadzono badania z wykorzystaniem porostów jako wskaźników zanieczyszczenia powietrza. Na podstawie występowania wskaźnikowych gatunków porostów epifitycznych i epilitycznych opracowano skalę porostową dla miasta, na podstawie której wykreślono strefy lichenoindykacyjne. Nie stwierdzono „bezwzględnej pustyni porostowej”. Układ stref wegetacji porostów odzwierciedla sposób użytkowania miasta i stopień antropopresji. Najmniej korzystne warunki życia porostów odnotowano w centrum miasta, tereny zielone natomiast wykazały najbardziej korzystne oddziaływanie na lichenobiotę badanego terenu

 12. Rola kwasów tłuszczowych w żywieniu i zdrowiu człowieka

  OpenAIRE

  Dybkowska, Ewa

  2015-01-01

  Jedną z przyczyn zwiększonego ryzyka wystąpienia chorób niezakaźnych są niewłaściwe nawyki żywieniowe. W ostatnich latach intensywnie rozwijają się badania nad składem i wartością odżywczą diety, które mają na celu ustalenie związków między żywieniem a występowaniem schorzeń. W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy dotyczącej zależności pomiędzy rodzajem spożywanych z żywnością kwasów tłuszczowych a ryzykiem wystąpienia schorzeń niezakaźnych. Stwierdzono, że szczególnie izomery trans kwasó...

 13. Analiza występowania wad stóp u dzieci w wieku 6-10 lat

  OpenAIRE

  Klimczak, Karolina; Kochański, Bartosz; Plaskiewicz, Anna; Kałużny, Krystian; Smuczyński, Wojciech; Ratuszek-Sadowska, Dorota; Woźniak, Kamila; Zukow, Walery

  2014-01-01

  Wstęp. Wady stóp są powszechnie występującym zjawiskiem zwłaszcza u dzieci i stanowią poważny problem medyczno - społeczny. Do rozwoju wad stóp może przyczynić się brak wiedzy i świadomości rodziców na temat profilaktyki wad postawy ciała. Cel pracy. Celem pracy była analiza występowania wad stóp u dzieci w wieku 6-10 lat oraz ocena wiedzy i świadomości rodziców na temat wad stóp. Materiał i metody. Badania przeprowadzono na grupie 80 dzieci ( 45 dziewczyn i 35 chłopców) w wieku 6-10...

 14. Microstructure Evolution and Mechanical Properties of C-Mn Cold Rolled Dual Phase Steel after Continuous Annealing Process in Laboratory Conditions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Šebek M.

  2014-06-01

  Full Text Available Praca dotyczy wpływu parametrów wyżarzania na zmiany mikrostruktury i właściwości mechaniczne stali dwufazowej C-Mn. Stal dwufazową poddano wyżarzaniu w warunkach laboratoryjnych według trzech wybranych cykli: w zakresie między krytycznym (780°C. w obszarze austenitu (920°C i w obszarze austenitu (920°C ze schładzaniem do zakresu między- krytycznego (780*0 przy temperaturze wytrzymania 495°C. Przeprowadzono symulację schematów wyżarzania przy użyciu symulatora obróbki cieplno-plastycznej Gleeble. Uzyskana mikrostruktura składa się z trzech faz: osnowy terrytycznej. martenzytu oraz ziaren martenzytu/bainitu. W celu identyfikacji mikrostruktury wykonano badania metodą TEM oraz nanoindentacji.

 15. Assessment of Self-Heating Susceptibility of Indian Coal Seams - A Neural Network Approach

  Science.gov (United States)

  Panigrahi, D. C.; Ray, S. K.

  2014-12-01

  The paper addresses an electro-chemical method called wet oxidation potential technique for determining the susceptibility of coal to spontaneous combustion. Altogether 78 coal samples collected from thirteen different mining companies spreading over most of the Indian Coalfields have been used for this experimental investigation and 936 experiments have been carried out by varying different experimental conditions to standardize this method for wider application. Thus for a particular sample 12 experiments of wet oxidation potential method were carried out. The results of wet oxidation potential (WOP) method have been correlated with the intrinsic properties of coal by carrying out proximate, ultimate and petrographic analyses of the coal samples. Correlation studies have been carried out with Design Expert 7.0.0 software. Further, artificial neural network (ANN) analysis was performed to ensure best combination of experimental conditions to be used for obtaining optimum results in this method. All the above mentioned analysis clearly spelt out that the experimental conditions should be 0.2 N KMnO4 solution with 1 N KOH at 45°C to achieve optimum results for finding out the susceptibility of coal to spontaneous combustion. The results have been validated with Crossing Point Temperature (CPT) data which is widely used in Indian mining scenario. W pracy omówiono możliwości wykorzystania metody elektro-chemicznej zwanej metodą określania potencjału utleniającego w procesie mokrym do określania skłonności węgla do samozapłonu. Dla potrzeb eksperymentu zebrano 78 próbek węgla z trzynastu kopalni w obrębie Indyjskiego Zagłębia Węglowego. Przeprowadzono 936 eksperymentów, w różnych warunkach prowadzenia procesu aby zapewnić standaryzację metody w celu jej szerszego zastosowania. Dla każdej próbki przeprowadzono 12 eksperymentów metodą badania potencjału utleniającego w procesie mokrym. Wyniki skorelowano z własnościami danego węgla przez

 16. Bilans wodny zielonego dachu na przykładzie obiektu w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Daniel Szejba

  2017-04-01

  Full Text Available Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wyników badań dotyczących retencji zielonego dachu na przykładzie obiektu położonego w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Obiektem badawczym był fragment zielonego patio zbudowanego z substratu będącego mieszaniną torfu, piasku i keramzytu, o miąższości warstwy 25 cm. Warstwę wegetacyjną zielonego tarasu stanowią darń z mieszanki traw oraz krzewy iglaste i liściaste. Do obliczania składowych bilansu wodnego w okresie wegetacji 2008 roku wykorzystano model bilansowy GreenRoof. Badania wykazały, że rozpatrywany zielony dach zretencjonował ponad 99% wody pochodzącej z opadów.

 17. Bezpieczne stosowanie współczesnych kosmetyków

  OpenAIRE

  Jurzak, Magdalena; Goździalska, Anna; Jaśkiewicz, Jerzy

  2012-01-01

  Praca recenzowana / peer-reviewed paper Skóra składa się z wielu warstw i wiele typów komórek, pełniąc ważne dla organizmu funkcje. Prawidłowa budowa i funkcjonowanie poszczególnych warstw skóry warunkuje prawidłowe funkcjonowanie i wygląd skóry jako narządu. Rosnące zapotrzebowanie rynku na produkty kosmetyczne wyznacza kierunek rozwoju bardzo dynamicznej dziedziny, jaką jest kosmetologia. Badania wprowadzanych na rynek nowych składników aktywnych zawartych w kosmetykach, wymagają potw...

 18. Effect Of Cr and V Alloy Additions on the Microstructure and Mechanical Properties of Am60 Magnesium Alloy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rapiejko C.

  2014-06-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu dodatków stopowych Cr i/lub V na mikrostrukturę oraz właściwości mechaniczne stopu magnezu AM60. Badania prowadzone są w ramach projektu, którego celem jest opracowanie technologii doświadczalnej i przemysłowej wytwarzania złożonych konstrukcyjnie elementów maszyn i urządzeń ze stopów magnezu metodą wytapianych modeli. Wykazano, że niewielkie ilości dodatków stopowych Cr i V poprawiają właściwości wytrzymałościowe: Rm, A%. oraz twardość HB otrzymanych odlewów. Odlewy doświadczalne wykonano w formach ceramicznych.

 19. Czynniki ryzyka upadków i złamań kości u pacjentów chorych na reumatoidalne zapalenie stawów

  OpenAIRE

  Krzysztof Tomaszewski; Katarzyna Chmielowska; Magdalena Zarychta; Piotr Głuszko

  2010-01-01

  Cel pracy: Ocena czynników ryzyka i częstości występowaniaupadków i złamań kości u chorych na reumatoidalne zapaleniestawów (RZS). Materiał i metody: Do badania kwalifikowano pacjentów chorychna RZS (spełniających kryteria ACR z 1984 r.). Dane na temat stanuzdrowia zebrano na podstawie ankiety zawierającej Kwestio -nariusz Oceny Stanu Zdrowia (HAQ), pytań dotyczących chorób,przyjmowanych leków, upadków i złamań kości w okresie ostatnich12 miesięcy. Wyniki: Przebadano 167 kobiet (89,8%) i 19 m...

 20. Materials Stress Diagnostics by X-Ray and Acoustic Techniques

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bonarski J.T.

  2014-06-01

  Full Text Available Przeprowadzone badania i uzyskjane wyniki dotyczyły analizy naprężeń w pobliżu obszarów powierzchniowych dwóch typów materiałów: kompozytów CU-AI2O3 oraz węglika krzemu (SiC. Do zlokalizowania obszarów skrajnych wartości naprę- żeń w badanych materiałach użyto dwóch technik dyfrakcji rentgenowskiej i tomografii akustycznej wykorzystując skaningowy mikroskop akustyczny. Zarejestrowana tekstura krystalograficzna oraz naprężenia własne odzwierciedlają niejednorodność próbek zidentyfikowaną za pomocą tomografii akustycznej. Uzyskane wyniki stanowią cenne informacje na temat anizotropii właściwości fizycznych elementów konstrukcyjnych.

 1. Dynamics of the Monorail Train Subjected to the Braking on a Straight Guideway Bridge

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Naeimi Meysam

  2015-09-01

  Full Text Available W pracy zastosowano metodę elementów skończonych do modelowania prostego odcinka prowadnicy mostu kolei jednoszynowej w celu badania oddziaływań dynamicznych, wzdłużnych i pionowych, występujących w systemie. Modelowano skok mostu kolei jednoszynowej, o ograniczonej długości, zawierający pięć odcinków ciągłych. Do badania systemu pociągu jednoszynowego zastosowano model 3D, realizowany w oprogramowaniu MCS ADAMS przeznaczonym do analizy systemu wielu ciał metodą elementów skończonych. Cały model, składający się z modelu pojazdu i podsystemów mostu, jest analizowany numerycznie drogą symulacji dynamicznej w dziedzinie czasu. W czasie analizy są aktywowane siły hamowania występujące pomiędzy oponami pociągu i belkami prowadnicy. Uwzględniono ciężar własny składników konstrukcji i ciężar użytkowy - pasażerów pociągu. Wyznaczono siły dynamiczne w oponach dla przypadku hamowania awaryjnego. Wyznaczono także siły reakcji w filarach mostu, które stanowią dane wejściowe dla celów projektowania mostu.

 2. Hierarchia oddziaływania wybranych elementów systemu koryta cieku na rośliny wodne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Justyna Hachoł

  2015-09-01

  Full Text Available W pracy podjęto próbę określenia hierarchii elementów systemu koryta cieku, które są kształtowane przez roboty regulacyjne i konserwacyjne, decydujących o składzie jakościowym i ilościowym zbiorowisk makrofitów wodnych. Badania terenowe wykonano w korytach 29 małych i średnich cieków nizinnych Dolnego Śląska. Na ciekach tych wyznaczono 100 odcinków badawczych. Badania obejmowały pomiar i opis wybranych elementów złożonego systemu koryta cieku, takich jak: spadek podłużny, szerokość dna, głębokość koryta, nachylenie skarp oraz sposób ich umocnienia, substrat dna, liczba gatunków roślin wodnych oraz pokrycie dna przez rośliny. Do określenia hierarchii oddziaływania rozpatrywanych elementów systemu cieku na skład jakościowy i ilościowy zbiorowisk roślin wodnych wykorzystano teorię zbiorów przybliżonych. Jej zastosowanie pozwoliło na określenie kolejności oddziaływania: pojedynczych elementów rozpatrywanego systemu koryta cieku, par tych elementów, zespołów złożonych z trzech oraz z czterech elementów na liczbę gatunków roślin wodnych występujących w cieku oraz na stopień pokrycia przez nie dna.

 3. OCENA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH W PRZEDSIĘWZIĘCIACH BUDOWLANYCH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jarosław GÓRECKI

  2016-07-01

  Full Text Available Procesy logistyczne w toku realizacji przedsięwzięć budowlanych, stanowią istotny element systemu produkcji budowlanej. Zatem winny być postrzegane jako determinanta sukcesu tych przedsięwzięć. Trzeba jednak zauważyć znaczącą rolę przedsiębiorstw budowlanych, jako wykonawców robót budowlanych. O szczególnym splocie celów przedsięwzięć i ich wykonawców – przedsiębiorstw budowlanych – decyduje specyfika produkcji budowlanej. Celem artykułu jest przedstawienie charakteru produkcji budowlanej, realizowanej na placach budowy, w której procesy logistyczne mają szczególną rolę. W celu zdiagnozowania sposobu prowadzenia procesów logistycznych przeprowadzono badania ankietowe 55 przedsiębiorstw budowlanych. Badania wykazały znaczące uczestnictwo przedsiębiorstw budowlanych w prowadzeniu procesów logistycznych, a co za tym idzie ponoszenie w dużej mierze kosztów logistycznych i podejmowanie ryzyka logistycznego. Metoda „just in time” jest wprowadzana w celu minimalizacji czasu realizacji przedsięwzięć budowlanych. Z kolei jako największe zagrożenie wynikające ze stosowania tej metody przedsiębiorcy wskazywali trudności w synchronizacji harmonogramów budowlanych i harmonogramów dostaw zasobów produkcyjnych.

 4. ANALIZA HYDRAULICZNA FUNKCJONOWANIA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WYPOSAŻONEGO W INSTALACJĘ OBIEKTÓW RETENCYJNYCH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kamil Błażej POCHWAT

  2016-05-01

  Full Text Available Instalacja obiektów retencyjnych jest innowacyjnym rozwiązaniem umożliwiającym przekształcenie układu hydraulicznego dowolnego zbiornika jednokomorowego w układ wielokomorowy. Główną ideą wynalazku jest wprowadzenie do wnętrza zbiornika przewodu połączonego hydraulicznie na wlocie i wylocie, co pozwala na zmniejszenie czasu przepływu ścieków przez obiekt, co w konsekwencji pozwala na zmniejszenie jego niezbędnej pojemności retencyjnej. W publikacji scharakteryzowano przedstawione rozwiązanie oraz zawarto wyniki analiz hydraulicznego funkcjonowania klasycznego zbiornika kanalizacyjnego ścieków deszczowych lub ogólnospławnych wyposażonego w przedmiotowe innowacyjne rozwiązanie, które pozwala na zmaksymalizowanie efektywności kubaturowej dowolnego zbiornika retencyjnego. Szczególną uwagę zwrócono na warunki hydrauliczne w zakresie napełnienia ściekami poszczególnych elementów zbiornika tj. kanału wiodącego i komory akumulacyjnej. Badania oparto na analizie poszczególnych faz funkcjonowania kanalizacyjnego zbiornika w systemie kanalizacji deszczowej zawierającego przedmiotową instalację. Badania przeprowadzono w fazach od wystąpienia opadu i rozpoczęcia dopływu strumienia objętości ścieków do zbiornika po zakończenie opadu i całkowite opróżnienie obiektu retencyjnego.

 5. OCENA PRZYDATNOŚCI GEODEZYJNYCH METOD POMIAROWYCH DO BADAŃ PRZEMIESZCZEŃ MOSTU WISZĄCEGO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Damian BĘBEN

  2016-07-01

  Full Text Available Celem badań było porównanie możliwości i ocena przydatności trzech metod pomiarowych, tj. tachimetryczną, fotogrametryczną i skaningu laserowego wykorzystanych do ustalenia zmian geometrycznych konstrukcji. Metody przetestowano na wiszącym moście technologicznym o rozpiętości głównego przęsła 165 m. Informacje o zmianie kształtu konstrukcji mostu pod wpływem obciążenie użytkowego są bardzo istotne ze względów utrzymaniowych (eksploatacyjnych. Zakres badań obejmował wykonanie pomiarów zmian strzałki ugięcia mostu w trakcie pracy taśmociągu i jego postoju. Pomiary tachimetryczne wykonano precyzyjnym tachimetrem firmy Leica TC2002. W metodzie fotogrametrycznej dla uzyskania wysokich rozdzielczości lustrzankę Canon 650D osadzono w obrotnicy GigaPano. W przypadku skaningu laserowego skorzystano z skanera FARO Focus 3D X130.W wyniku przeprowadzenia badań doświadczalnych uzyskano przemieszczenia głównego przęsła mostu nie przekraczające wielkości 72 mm, które są mniejsze od dopuszczalnych obliczonych zgodnie z normą mostową. Analiza uzyskanych wyników ze skanowania laserowego nie pozwoliły na oszacowanie uzyskanych przemieszczeń ze względu na zbyt dużą odległość skanera od mostu i zbyt małą gęstość skanów.

 6. The pyrolysis and gasification of digestate from agricultural biogas plant / Piroliza i gazyfikacja pofermentu z biogazowni rolniczych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wiśniewski Dariusz

  2015-09-01

  Full Text Available Pozostałości z biogazowni rolniczych stanowią bogaty w substancje nawozowe surowiec, w przypadku którego, jego rolnicze wykorzystanie, może zmniejszyć stosowanie nawozów mineralnych i poprawić właściwości gleby. Jednakże poferment powinien być wcześniej odwodniony i przetworzony termicznie. Ograniczona stosowalność w środowisku przyrodniczym pofermentu może szczególnie wystąpić w okresie zimowym oraz na terenach zagrożonych eutrofi zacją. Wykorzystanie pofermentu podlega także ograniczeniom prawnym w zależności od tego czy jest traktowany jako nawóz, osad lub odpad. Celem artykułu jest przedstawienie efektów zastosowania termicznego przetwarzania odwodnionego pofermentu w procesach pirolizy i zgazowania. Proces pirolizy pofermentu prowadzono w temperaturze 500°C. Monitorowano skład i kaloryczność gazu pirolitycznego. Wykonano porównawcze analizy kaloryczności odwodnionego pofermentu i uzyskanego w wyniku pirolizy karbonizatu. Gazyfi kację prowadzono w temperaturze 850°C w atmosferze CO2. Wykazano, iż uzyskany w procesie gazyfi kacji gaz syntezowy posiadał wyższą kaloryczność, jednak dodatkowy produkt procesu pirolizy karbonizat posiadał dobre właściwości do wykorzystania jako paliwo stałe.

 7. Aktualne poglądy na znaczenie neutrofilów w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Wciąż neutrofile czy może już mikrofagi?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michał Gajewski

  2011-10-01

  Full Text Available Poglądy na rolę neutrofilów w procesie zapalnym na przestrzeniostatnich lat uległy fundamentalnym zmianom. Neutrofile sąkrótko żyjącymi, finalnie zróżnicowanymi fagocytami. Ponieważw wyniku kontaktu z patogenem ulegają szybkiej aktywacji, nazywanesą często pierwszą linią obrony organizmu. Zaktywowaneneutrofile żyją już bardzo krótko, ulegając apoptozie (kamikazecells. W reumatoidalnym zapaleniu stawów neutrofile mogą byćfagocytowane przez makrofagi, tworząc charakterystyczne komórkiReitera. Ostatnio wykazano, że migracja neutrofilów do tkanekhamuje proces apoptozy, a tym samym ich przedłużająca się aktywnośćmoże skutkować znacznym wydłużeniem czasu trwania procesuzapalnego. Ponadto wykazano, że neutrofile nie są komórkamijedynie biernie odpowiadającymi na zewnętrzne sygnały, aleodgrywają aktywną rolę w inicjacji i regulacji procesu zapalnegopoprzez wydzielanie prozapalnych cytokin, ekspresję receptorówMHC klasy II, a tym samym biorą udział w aktywacji i kontroli aktywnościlimfocytów T. Wykazano istotne znaczenie neutrofilóww patogenezie takich chorób, jak przewlekła obturacyjna chorobapłuc, choroba Behçeta czy zapalenia stawów. Komórki te, w kontekścienajnowszej wiedzy o ich roli, powinny w przyszłości staćsię ważnym celem nowych terapii reumatoidalnego zapaleniastawów.

 8. Inżynierowany jedwab pajęczy: inteligentny biomateriał przyszłości. Część II

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Kaźmierska

  2011-06-01

  Full Text Available Opracowanie i rozwój technologii produkcji inżynierowanego jedwabiu stworzyły realne możliwości jego praktycznych zastosowań. Rekombinowany inżynierowany pajęczy jedwab (IPJ stanowi substrat do produkcji różnych biomateriałów, takich jak: filmy, hydrożele, włókna, rusztowania, mikrokapsułki, mikro- i nanosfery. Wytwarzanie in vitro włókien odbywa się w sposób naśladujący warunki naturalnie panujące w gruczole przędnym pająka: w obecności jonów fosforanowych oraz sił ciągnących. Filmy otrzymywane są przez odparowanie rozpuszczalnika z roztworu jedwabiu, natomiast rezultatem odparowywania rozpuszczalnika w obecności porogenu są jedwabne rusztowania. Hydrożele powstają w wyniku polimeryzacji cząstek jedwabiu w roztworach o niskim pH. Polimer jedwabiu powstający na granicy niemieszających się faz wykorzystywany jest do otrzymywania mikrokapsułek. Najmniejsze z opisywanych form – jedwabne sfery powstają przez wysolenie białek jedwabiu jonami fosforanowymi. Cechami wspólnymi jedwabnych biomateriałów są biokompatybilność oraz biodegradowalność pozwalające na wykorzystanie ich w medycynie i farmacji, a strategia konstrukcji białek hybrydowych polegająca na nadaniu metodami inżynierii genetycznej pożądanej funkcji dalej rozszerza możliwości ich wykorzystania.

 9. Ocena wybranych elementów środowiska przyrodniczego na zrekultywowanych i zagospodarowanych terenach kopalni siarki „Jeziórko”

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ryszard Czajkowski

  2014-04-01

  Full Text Available Zrekultywowane i zagospodarowane po wyeksploatowaniu siarki tereny Kopalni „Jeziórko” koło Tarnobrzega były przedmiotem oceny udatności wprowadzonych na nie ekosystemów: leśnego, trawiastego oraz wodnego. W ekosystemach leśnych oceniony został w czerwcu 2013 roku stan drzewostanów brzozowego, sosnowego i mieszanego. Stwierdzono, że najwięcej gatunków roślin naczyniowych wniknęło samoczynnie do drzewostanów brzozowych a najmniej do sosnowych. Oprócz gatunków pochodzących z zalesienia rosną też drzewa, które pojawiły się samoczynnie. Są to: topola osika i topola czarna, klon jawor, dąb szypułkowy, jesion wyniosły, robinia akacjowa, lipa drobnolistna, które upodabniają te drzewostany do drzewostanów na terenach pozakopalnianych. Stan zdrowotny jest dobry. Ekosystemy trawiaste, czyli łąki powstałe w wyniku zasiewu, są w najwyższym stopniu zdenaturalizowane i mają wielogatunkowy stan botaniczny. Ekosystemy wodne, jakie stanowią utworzone zbiorniki wodne, wzbogacają różnorodność biologiczną zrekultywowanych terenów swoją ichtio i awifauną. Estetyzują też krajobraz. Wniosek ogólny: istniejące na zrekultywowanym terenie ekosystemy są już w dużym stopniu zrenaturalizowane i upodobnione do ekosystemów występujących poza omawianym terenem.

 10. Wczesna rehabilitacja po udarze krwotocznym mózgu u pacjenta z przebytym przeszczepem serca. Opis przypadku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Grygielska

  2016-12-01

  Full Text Available Wstęp: Najczęstszą formą uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego jest udar mózgu. Średnio rocznie w Polsce wykonywanych jest około 80 transplantacji serca. Przeszczepione serce wykazuje skłonność do tachykardii. Wczesna rehabilitacja poudarowa wymaga obciążenia pacjenta wysiłkiem fizycznym. Opis przypadku: Przedstawiono przypadek kliniczny chorego po udarze krwotocznym mózgu z niedowładem połowiczym lewostronnym. W wywiadzie przebyta transplantacja serca (2005 r.. Metody: Wyniki rehabilitacji oceniono na podstawie następujących skal: Indeks Barthel, zmodyfikowana skala Rankina, Indeks Mobilności Rivermead, Skala Udarowa Narodowego Instytutu Zdrowia, Krótka Skala Oceny Stanu Psychicznego, Geriatryczna Skala Oceny Depresji Yesavage’a. Prowadzono również kontrolę przed- i powysiłkową parametrów tętna. Wyniki: W wyniku zastosowania kompleksowej rehabilitacji uzyskano poprawę stanu funkcjonalnego we wszystkich badanych skalach. Największą zmianę zaobserwowano w przypadku Indeksu Barthel (50% i Skali Udarowej Narodowego Instytutu Zdrowia (30%. Akcja serca mieściła się w granicach 75–180/min. Wnioski: Chory po transplantacji serca pomimo stałej tachykardii dobrze toleruje wysiłek fizyczny. Wczesna rehabilitacja poudarowa wpływa na poprawę stanu funkcjonalnego.

 11. The concentration of heavy metals in soils around the wetlands of the Ina valley near Sławęcin / Koncentracja metali ciężkich w glebach mokradeł doliny Iny koło Sławęcina

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paprota Dariusz

  2015-12-01

  Full Text Available Mokradła w górnym odcinku doliny Iny to obszar cenny przyrodniczo i jednocześnie wolny od negatywnego oddziaływania przemysłu. Za ewentualne źródło zanieczyszczeń można przyjąć tu między innymi zanieczyszczenia z pól i łąk w postaci środków ochrony roślin oraz nawozów sztucznych, czy też zrzuty ścieków komunalnych z zabudowań wiejskich jak i niewielkiego miasta Recz. Badaniami objęto gleby mokradeł lewobrzeżnej części doliny Iny w pobliżu Sławęcina. Wykonano cztery charakterystyczne profile glebowe, z których pobrano materiał glebowy do badań laboratoryjnych. W próbkach glebowych oznaczono: zawartość materii organicznej, odczyn w 1 mol KCl·dm-3, w poziomach mineralnych skład granulometryczny oraz koncentrację metali ciężkich w formie wymiennej i ogólnej (Cd, Pb, Cu, Co, Zn, Fe. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że gleby mokradeł doliny Iny koło Sławęcina nie wykazują zanieczyszczenia metalami ciężkimi, przy czym obserwuje się ich większe nagromadzenie w poziomach powierzchniowych murszowych, niż w niżej występującym torfie niskim i niżej występujących osadach.

 12. Zastosowanie inhibitorów mTOR w wybranych schorzeniach dermatologicznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karolina Osiecka

  2011-12-01

  Full Text Available Sirolimus, inaczej rapamycyna, i ewerolimus to nowe leki należące dotzw. inhibitorów mTOR, które znalazły zastosowanie głównie w transplantologiijako leki immunosupresyjne. Szlak mTOR, zwany takżekinazą mTOR, odgrywa istotną rolę w kontroli cyklu komórkowego.Aktywacja szlaku mTOR bierze udział w patogenezie niektórych chorób,w tym nowotworowych. Szczególną grupą pacjentów, u którychrapamycyna jest zalecanym lekiem w terapii przeciwnowotworowej,są chorzy po przeszczepieniach narządowych, u których ryzyko rozwojunowotworu jest znamiennie większe. W dermatologii sirolimusi ewerolimus zostały użyte do leczenia stwardnienia guzowategoi łuszczycy. W leczeniu stwardnienia guzowatego rapamycyna stałasię lekiem celowanym, szczególnie u osób, które wymagają przeszczepienianerki w przebiegu tej choroby. W terapii łuszczycy dotychczasnie podjęto próby oceny leczenia sirolimusem czy ewerolimusemw monoterapii. Zastosowano jednak te leki w skojarzeniu z cyklosporyną,w wyniku czego uzyskano zmniejszenie nefrotoksycznościpoprzez możliwość zmniejszenia dawek cyklosporyny. Obecnie pojawiasię coraz więcej danych o wykorzystaniu rapamycyny do leczeniatakże takich schorzeń, jak raki skóry, raki nerki, chłoniaki czy też białaczki.

 13. Impact of meteorological conditions on stability of selected slopes in the Wiśnicz Foothills

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Demczuk Piotr

  2014-12-01

  Full Text Available Wpływ warunków meteorologicznych na kształtowanie się warunków stateczności wybranych zboczy Pogórza Wiśnickiego. Jednym z najważniejszych procesów wpływających na kształtowanie stoków górskich zbudowanych z fl iszu karpackiego są ruchy masowe. Tylko na nielicznych obiektach prowadzono kompleksowe, pogłębione badania mechanizmów inicjacji ruchów osuwiskowych. Badania takowe są czasochłonne, a zadowalające i wiarygodne wyniki osiąga się po co najmniej kilkuletnim okresie pomiarów i analiz. Większość programów badań ogranicza się do krótkich, jednorazowych obserwacji i pomiarów powierzchniowych. Uwaga uczestników tych projektów skupia się na dużych osuwiskach strukturalnych obejmujących swoim zasięgiem głęboko zalegające skały trzeciorzędowe, pomijając płytkie osuwiska zachodzące na granicy zwietrzeliny i skał litych oraz w zasięgu samej zwietrzeliny. Celem pracy było określenie przebiegu zmian warunków stateczności wybranych zboczy związanych ze warunkami meteorologicznych występujących w latach 2008-2013 na obszarze Pogórza Wiśnickiego. Dla potrzeb pracy wykorzystano dane meteorologiczne, tj. temperatura powietrza, wilgotność gleby, prędkość wiatru, sumy opadów i liczba dni z deszczem, pochodzące ze Stacji Naukowej IGiGP UJ w Łazach koło Bochni (Pogórze Wiśnickie. Przeprowadzono terenowe i laboratoryjne badania parametrów geotechnicznych gruntów stanowiących pokrywy stokowe wybranych zboczy osuwiskowych we wsiach Królówka i Łychówo. Wcześniej wspomiane dane meteorologiczne, a także dane dotyczące temperatury, wilgotności względnej powietrza wykorzystano w dalszej części pracy do określenia zmian stanu naprężeń dla dwóch zboczy osuwiskowych. W tym celu zastosowano moduły Slope/W, Vados/W oraz Seep/W stanowiące część pakietu GeoSlope. Wyniki analiz potwierdziły, że stabilność zbocza jest silnie związana z opadami atmosferycznymi, ale wykazały r

 14. Zmiany w stawie szczytowo-obrotowym u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów – badanie obserwacyjne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Raczkiewicz

  2010-10-01

  Full Text Available Wstęp: Zmiany zapalne w kręgosłupie szyjnym występują u 25–80% chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS. W większościbadań podkreśla się brak związku między zgłaszanymi dolegliwościamia zmianami radiologicznymi w kręgosłupie. Cel pracy: Ocena postępu zmian w stawie szczytowo-obrotowymu chorych na RZS oraz próba znalezienia związku między zgłaszanymiobjawami ze strony kręgosłupa a progresją zmian radiologicznych. Materiały i metody: Do badania zakwalifikowano 100 chorych naRZS. Chorych oceniano na początku badania i po upływie 5 lat.Na pierwsze badanie składało się wypełnienie 7-punktowegokwestionariusza dotyczącego objawów bólowych lub sugerującychmielopatię, badanie przez lekarza neurologa oraz czynnościowezdjęcia kręgosłupa szyjnego uzupełnione o wynik badaniatomografii komputerowej i/lub rezonansu magnetycznego tegoodcinka. Po 5 latach ponownie przeprowadzono badanie kwestionariuszowe,badanie neurologiczne i zdjęcia radiologiczne. Wyniki: U połowy chorych stwierdzono obecność zmian w stawieszczytowo-obrotowym na początku badania. Nie znaleziono korelacjitych zmian z subiektywnymi objawami. Ponownemu badaniu poddano47 chorych. Progresję zmian radiologicznych stwierdzonou 23,4% z nich (u 10,6% pogorszenie, a u 12,8% nowe zmiany. U chorychz progresją zmian stwierdzono utrzymującą się wysoką aktywnośćchoroby w porównaniu z chorymi, którzy nie wykazywaliprogresji, i częściej stwierdzano u nich zmiany radiologiczne odpowiadająceIII lub IV okresowi wg Steinbrockera (p < 0,05. U chorychz progresją zmian obserwowano tendencję do wyższej punktacji w drugim badaniu kwestionariuszowym w porównaniu z chorymizaliczonymi do grupy bez progresji (p = 0,09. Wnioski: Ryzyko progresji zmian w stawie szczytowo-obrotowymjest większe u chorych z utrzymującą się wysoką aktywnością choroby.Powtórne badanie kwestionariuszowe subiektywnych objawówmoże być wskazówką do powtórzenia bada

 15. Występowanie cech kofeinizmu u młodzieży i młodych dorosłych deklarujących częste spożycie bezalkoholowych napojów typu cola zawierających kofeinę

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sandra Gustek

  2011-12-01

  Full Text Available Wprowadzenie: W ciągu ostatnich lat obserwuje się znaczny wzrost spożycia napojów zawierających kofeinę, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Tendencja ta jest niepokojąca, a liczne badania wskazują na negatywny wpływ nadmiernej podaży kofeiny na różne aspekty funkcjonowania człowieka. W celu głębszej analizy tego zjawiska przeprowadzono badanie własne i dokonano próby oceny problemu uzależnienia od kofeiny wśród młodzieży i młodych dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem cech kofeinizmu u osób deklarujących czę- ste spożycie napojów typu cola. Materiał i metodyka: Na podstawie przeglądu literatury dotyczącej kofeinizmu skonstruowano autorski kwestionariusz ankiety. Określono następujące kryteria włączenia do badania: 1 deklaracja o spożywaniu napojów typu coca-cola, 2 wiek 13-30 lat. W badaniu metodą sondażu diagnostycznego wzięło udział 118 osób. Dodatkowo kontrolowano także zmienne demograficzne, tj. wiek, płeć oraz wzrost i masę ciała. Wyniki: Najczęściej deklarowane przez respondentów potencjalne objawy kofeinizmu to: bóle głowy, drażliwość i wybuchowość, problemy ze snem, przyspieszona praca serca i palpitacje, przy czym symptomy te uzależnione były od wieku. Wnioski: Nadmierne spożycie produktów zawierających kofeinę może być ważnym czynnikiem środowiskowym w kształtowaniu i utrzymywaniu się chorób przewlekłych oraz uzależnień, a także wiązać się ze złymi zachowaniami żywieniowymi. Dlatego tak istotne są profilaktyka i zwiększanie świadomości dzieci, młodzieży oraz ich rodziców na temat szkodliwości nadmiernej podaży produktów zawierających kofeinę, a także dalsze badania nad wpływem kofeiny na funkcjonowanie psychofizyczne tej grupy wiekowej.

 16. Postawy rodzicielskie oraz funkcjonowanie emocjonalne rodziców dzieci z przewlekłą chorobą nerek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dorota Szałowska

  2013-09-01

  Full Text Available Wstęp: Przewlekła choroba u dziecka, poza oczywistym wpływem na jego zdrowie i psychikę, zmienia też istotnie funkcjonowanie całej rodziny. Celem prezentowanego badania prowadzonego wśród rodziców dzieci z przewlekłą chorobą nerek (PChN była ocena postaw rodzicielskich oraz ocena stanu emocjonalnego rodziców. Materiał: Grupę badaną stanowiło 22 rodziców dzieci z rozpoznaną (przynajmniej 3 miesiące przed przystąpieniem do badania PChN w stadium III i wyższym, leczonych w ośrodku nefrologii dziecięcej o trzecim stopniu referencyjności. Grupę kontrolną stanowiło 20 rodziców dobranych losowo, których dzieci nie chorowały na przewlekłe choroby. Metoda: Do przeprowadzenia badania wykorzystano: 1 ankietę dotyczącą przebiegu choroby u dziecka oraz podstawowych danych epidemiologicznych; 2 kwestionariusz STAI X-1, STAI X-2; 3 skalę Becka; 4 skalę kontroli emocji (Courtauld emotional control scale, CECS; 5 skalę postaw rodzicielskich Mieczysława Plopy. Wyniki: W grupie rodziców dzieci z PChN stwierdzono znamiennie wyższe wartości w teście mierzącym objawy depresyjne i wyższe wartości poziomu lęku w testach mierzących lęk w porównaniu z grupą kontrolną. W skali postaw rodzicielskich w grupie badanej zaob‑ serwowano znacząco wyższe wyniki w zakresie postawy nadmiernie ochraniającej. Stwierdzono w niej także znamiennie ujemną korelację pomiędzy czasem trwania choroby a poziomem lęku u rodzica. Wnioski: Przeprowa‑ dzone badanie wykazało istotnie podwyższony poziom lęku i objawów depresyjnych u rodziców dzieci chorujących na przewlekłą chorobę nerek w porównaniu z rodzicami z grupy kontrolnej. Postawa lękowa u rodziców malała wraz z czasem trwania choroby u dziecka. Rodzice dzieci z PChN istotnie częściej prezentowali ochraniającą postawę wobec dziecka.

 17. Choroba Bourneville’a-Pringle’a – opis przypadku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Przemysław Dyrla

  2008-10-01

  Full Text Available Stwardnienie guzowate (tuberous sclerosis complex, TSC, nazywane chorobą Bourneville’a-Pringle’a to wielonarządowa choroba uwarunkowana genetycznie, związana z upośledzeniem umysłowym i padaczką. Spotykane jest we wszystkich grupach etnicznych i rasowych, jednakowo często u obojga płci. Szacuje się, że wystę- puje u około 2 milionów osób na świecie. Zmienność obrazu klinicznego w stwardnieniu guzowatym jest bardzo duża. Wiele objawów pojawia się wraz z rozwojem dziecka. Zmiany dotyczą głównie skóry oraz układu nerwowego, a także gałek ocznych, serca, nerek, wątroby i jelit. Mogą przyjmować postać torbieli i guzów wykazujących nierzadko tendencję do transformacji w nowotwory złośliwe. Pod względem histopatologicznym są to włókniaki, tłuszczaki, mięśniaki, naczyniakotłuszczakomięśniaki. Poszczególne zmiany narządowe z reguły nie wymagają potwierdzenia histopatologicznego. Diagnoza TSC standardowo stawiana jest na podstawie zmienionych kryteriów Gomeza ustalonych na TSC Consensus Conference w Annapolis w 1998 roku. Rozpoznanie TSC uważa się za ostateczne, gdy spełnione są dwa większe kryteria albo jedno większe i dwa mniejsze. Nie ma patognomonicznych dla TSC objawów, co oznacza, że diagnoza musi uwzględniać liczne objawy, często nieuchwytne w niespecjalistycznym badaniu lekarskim. W rozpoznaniu konieczne są współpraca wielu specjalistów oraz wykonanie badań wielokierunkowych (badanie dermatologiczne, neurologiczne, okulistyczne, kardiologiczne, badania endoskopowe, badania obrazowe – USG, TK, MRI, PET-CT. Kluczowe jest dokładne zebranie wywiadu rodzinnego i nierzadko przebadanie pozostałych członków rodziny. Leczenie chorych ze stwardnieniem guzowatym jest objawowe i polega na chirurgicznym usuwaniu guzów złośliwych i podawaniu leków przeciwpadaczkowych. Zalecenia terapeutyczne dla poszczególnych zmian narządowych wymagają indywidualnego rozpatrzenia. W pracy om

 18. Ocena zdolności dyfuzyjnej płuc i testów czynnościowych układu oddechowego w przebiegu twardziny układowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Gińdzieńska-Sieśkiewicz

  2010-12-01

  Full Text Available Wstęp: Zmiany chorobowe w przebiegu układowych chorób tkankiłącznej dotyczą wielu narządów. W układzie oddechowym prowadządo nadciśnienia płucnego, objawiającego się obniżeniemtolerancji wysiłku, suchym kaszlem i dusznością. Cel pracy: Próba oceny zmian wybranych parametrów czynnościowychukładu oddechowego w przebiegu twardziny układowej. Materiały i metody: Do badania zakwalifikowano 39 pacjentówspełniających kryteria rozpoznania twardziny układowej. Czasobserwacji wynosił 2–44 miesięcy. W tym czasie przynajmniejdwukrotnie przeprowadzano u chorych badania czynnościoweukładu oddechowego. Do analizy wybrano tylko niektóre parametryczynnościowe, takie jak: całkowita pojemność płuc – TLC, natężonapojemność życiowa – FVC, natężona pojemność wydechowapierwszosekundowa – FEV1, i zdolność dyfuzyjna płuc dla tlenkuwęgla mierzona metodą pojedynczego oddechu – DLCOc – skorygowanado aktualnej wartości hemoglobiny. Wyniki: Największe zmiany spośród wszystkich ocenianych parametrówzarejestrowano w zakresie DLCOc. Był to parametr, któryistotnie statystycznie zmieniał się w trakcie obserwacji. Już napoczątku obserwacji u większości badanych DLCO była obniżonaponiżej dolnej granicy normy, co świadczyło o stopniu zaawansowaniachoroby. Wnioski: Powtarzana ocena DLCO umożliwia określenie zaawansowaniai postępu choroby. Inne oceniane parametry mają mniejszeznaczenie praktyczne.

 19. Polityka rachunkowości polskich fundacjiw świetle badań empirycznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Kamińska-Stańczak

  2010-04-01

  Full Text Available Fundacja, jak każdy podmiot rachunkowości, ma obowiązek posiadania własnego, indywidualnego systemu rachunkowości, podporządkowanego koncepcji wiernego i rzetelnego obrazu. W ramach organizacji tego systemu kierownik fundacji (zarząd ma obowiązek zatwierdzenia na piśmie stosownej dokumentacji, której rodzaje określa art. 10 ustawy o rachunkowości. W niniejszym artykule wskazano na konieczność posiadania przez fundację polityki rachunkowości i jej opisu zatwierdzonego na piśmie. Przedstawiono wyniki przepro-wadzonego badania ankietowego na temat kompletności dokumentacji przyjętych przez polskie fundacje zasad (polityki rachunkowości oraz stopnia trudności w jej sporządzeniu. Badanie wykazało, że 80% fundacji ma problemy z opracowaniem takiej dokumentacji i nie dostrzega się tu wyraźnego powiązania z jakąkolwiek cechą funda-cji (np. wiek, wielkość, rodzaj działalności. Braki w dokumentacji polityki rachunko-wości występują w 60% fundacji i najczęściej dotyczą opisu systemu ochrony danych (44% fundacji i przetwarzania danych (42% fundacji. Najbardziej niepokoi jednak brak opisu przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (29% fundacji oraz brak zakładowego planu kont (18% fundacji. Przeprowadzone badania ankietowe oraz analiza raportów pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli dowodzą, że nieprawidłowości w zakresie formułowania, dokumentowania i aktualizowania polityki rachunkowości istnieją w fundacjach od wielu lat. Rodzi to szereg obaw o stan rachunkowości w fundacjach, a także o jasność i rzetelność ich sprawozdań finansowych.

 20. Stosowanie azytromycyny w praktyce ambulatoryjnej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Brygida Adamek

  2012-07-01

  Full Text Available Wstęp: Azytromycyna, antybiotyk makrolidowy o szerokim spektrum aktywności i dogodnym sposobie dawko‑ wania, jest powszechnie stosowana w praktyce ambulatoryjnej we wszystkich grupach wiekowych powyżej 2. roku życia. Celem badania było zebranie danych na temat ambulatoryjnego stosowania preparatów azytro‑ mycyny w aspekcie przyczyn, które składają się na ostateczne decyzje terapeutyczne. Materiał i metoda: Projekt zrealizowano w formie retrospektywnego ankietowego badania, opartego na udokumentowanych przypadkach leczenia azytromycyną w warunkach ambulatoryjnych. Zebrano dane demograficzne oraz anamnestyczne: roz‑ poznanie choroby, zastosowany schemat terapeutyczny, przyczyny podjętej decyzji, ewentualną realizację wizy‑ ty kontrolnej i zakres adherencji terapeutycznej. Otrzymane dane poddano analizie statystycznej za pomocą pro‑ gramu Statistica 9.0 PL. Wyniki: Analizie poddano 27 850 przypadków leczenia azytromycyną pacjentów powy‑ żej 2. roku życia. Wskazania do leczenia azytromycyną obejmowały głównie schorzenia układu oddechowego o prawdopodobnie bakteryjnej etiologii. Większość kuracji zlecano na podstawie obrazu klinicznego. W około 20% przypadków azytromycynę włączono jako antybiotyk II rzutu. Jedna trzecia przypadków nie wymagała wizyty kontrolnej, natomiast spośród zaleconych zrealizowano około 70%. Prawie 96% chorych nie zastosowa‑ ło leczenia zgodnie z zaleconym schematem pomimo na ogół dobrej tolerancji leku. Wnioski: 1 W praktyce ambulatoryjnej azytromycyna stosowana jest głównie jako antybiotyk pierwszego rzutu, przede wszystkim w schorzeniach układu oddechowego, pomimo danych epidemiologicznych wskazujących na głównie wirusową etiologię tych schorzeń. 2 Powszechną praktyką jest empiryczne włączanie leczenia azytromycyną, postrzega‑ ną jako lek wysoce skuteczny. 3 Pomimo dobrej tolerancji leku i łatwego sposobu dawkowania niemal wszyscy pacjenci nie

 1. Przydatność artroskopowej totalnej synowektomii w leczeniu wysiękowego zapalenia stawu kolanowego u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Frąszczak

  2011-06-01

  Full Text Available Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS to przewlekła immunologiczniezależna układowa choroba tkanki łącznej. Charakteryzujeją symetryczne i przewlekłe zapalenie błony maziowej. Obej -muje stawy obwodowe, a z dużych stawów najczęściej stawkolanowy. Oprócz leczenia farmakologicznego jedną z metod opera -cyjnych jest synowektomia. Ostatnio coraz większego znaczenianabiera artroskopowa totalna synowektomia z uwagi na mało -inwazyjność, dużą radykalność oraz skrócenie czasu terapii i rehabilitacji.Technika ta pozwala na dość dokładne usunięcie błonymaziowej z 4 portów artroskopowych, a wskazaniem są nawracającewysięki trwające 6 miesięcy.Celem pracy było przedstawienie wczesnych wyników i sku -teczności artroskopowej totalnej synowektomii wykonaneju chorych na RZS. Ocenie poddano chorych po artroskopowejtotalnej synowektomii stawu kolanowego wykonanej w KliniceReumoortopedii Instytutu Reumatologii w Warszawie w latach2005–2006. Okres obserwacji wynosił dwa lata. Badania prowa -dzono na podstawie opracowanych własnych kart badań, a ocenywyników dokonano na podstawie czynnościowych skal HSSi Lysholma. Do badania zgłosiło się 15 chorych z 21 osób opero -wanych. Ocenę czynnościową przeprowadzono w okresie od półroku do 2 lat po artroskopowej totalnej synowektomii. Stwier dzono,że wynik doskonały i dobry po operacji osiągnęło w tym okresie 80% badanych. Wyniki te są porównywalne z wynikami uzyskanymiprzez inne ośrodki zajmujące się tym problemem w Europie i naświecie. Artroskopowa totalna synowektomia umożliwia szybkiepodjęcie rehabilitacji i funkcji czynnościowej stawu, skraca czasleczenia i obniża jego koszty oraz redukuje dawki leków podstawowych(tab. I.

 2. Wykrywanie białka prionu w płynach ustrojowych – nowe perspektywy w diagnostyce choroby Creutzfeldta-Jakoba

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Golańska

  2013-11-01

  Full Text Available Choroba Creutzfeldta-Jakoba (Creutzfeldt-Jakob disease, CJD należy do grupy chorób wywołanych przez priony, których diagnostyka nastręcza trudności ze względu na brak nieinwazyjnych metod umożliwiających przyżyciowe definitywne rozpoznanie. Rutynowe badania laboratoryjne wspomagające diagnostykę polegają na oznaczaniu obecności białka 14-3-3 w płynie mózgowo-rdzeniowym. Białko to jest jednak jedynie nieswoistym markerem rozpadu neuronów. Również badania obrazowe oraz EEG są niewystarczające do pewnego potwierdzenia rozpoznania. Obecnie duże nadzieje wiąże się z rozwojem czułych i swoistych metod wykrywania śladowych ilości nieprawidłowych konformerów białka PrPSc – markera jednoznacznie związanego z chorobami wywołanymi przez priony – znajdujących się w płynie mózgowo-rdzeniowym lub krwi chorych z CJD. W artykule omówiono opracowane w ostatnich latach metody, w których wykorzystuje się zdolność białka prionu do indukowania przekształcenia struktury przestrzennej cząsteczek PrPc w patologiczną izoformę PrPSc. Największe nadzieje na praktyczne zastosowanie budzi obecnie metoda konwersji indukowanej przez wytrząsanie (quaking-induced conversion, QuIC, oparta na amplifikacji nieprawidłowych konformerów białka prionu w warunkach in vitro z zastosowaniem oczyszczonego zrekombinowanego białka PrPc jako substratu. Omówiono zasadę metody, wyniki najnowszych badań nad jej optymalizacją oraz perspektywy wykorzystania w celach diagnostycznych i naukowych.

 3. Padaczka jako problem wieku podeszłego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej Klimek

  2010-12-01

  Full Text Available Padaczka w późnym wieku cechuje się wieloma odrębnościami, stwarzając istotne trudności diagnostyczne i terapeutyczne. Badania wykazały, że liczba zachorowań na padaczkę u osób po 50. r.ż. wyraźnie wzrasta – jej występowanie u osób w wieku 70-75 lat jest dziś ważnym problemem społecznym. Badania epidemiologiczne prowadzone w wielu krajach wykazują zbliżone wskaźniki rozpowszechnienia i zachorowalności na padaczkę w wieku starczym. Etiologia napadów w tym wieku jest różna: u 50% chorych stwierdza się padaczkę idiopatyczną, u 33% będącą skutkiem uszkodzenia naczyniowego mózgu, zaś w 12% padaczkę w przebiegu procesów otępiennych. Pozostałe przyczyny są o wiele rzadsze. W wieku starczym napady częściowe złożone (50% i proste (13% przeważają nad napadami toniczno-klonicznymi (27%. W rozpoznaniu różnicowym należy przede wszystkim wykluczyć kardiogenne tło utrat przytomności oraz otępienie. W związku z wydłużającą się w ostatnich latach średnią długością życia w Polsce problem padaczek wieku starczego bę- dzie narastał. Jest on także związany z występowaniem w tym wieku udarów niedokrwiennych. W artykule przedstawione zostały odpowiednie wyliczenia w odniesieniu do naszego kraju oparte na powszechnie przyjętych wskaźnikach zachorowalności i rozpowszechnienia padaczki.

 4. Mózg i cytokiny – wspólne podłoże depresji, otyłości i chorób układu krążenia?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcin Ufnal

  2011-01-01

  Full Text Available Coraz więcej badań wskazuje na główną rolę mózgu w regulacji układu krążenia oraz bilansu energetycznego organizmu. W ostatnich latach wykazano, że wspólną cechą chorób cywilizacyjnych, takich jak otyłość, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca oraz depresja jest wzrost stężenia cytokin zapalnych we krwi, w tkankach i w płynie mózgowo-rdzeniowym. Badania kliniczne oraz prace doświadczalnie wykazały, że zarówno cytokiny uwalniane na obwodzie, jak i te syntetyzowane w mózgu zmieniają neurotransmisję w różnych obszarach mózgu. Ponadto wykazano, że obniżenie nastroju, zaburzenia regulacji układu krążenia oraz zaburzenia bilansu energetycznego występują po podaniu związków prozapalnych w celach terapeutycznych u ludzi, a doświadczalnie u zwierząt. W badaniach prowadzonych na zwierzęcym modelu depresji, pozawałowej niewydolności serca oraz otyłości udowodniono, że podanie antagonistów lub nokautowanie genów mediatorów zapalnych może zahamować rozwój patologicznych objawów oraz poprawić funkcjonowanie układów organizmu u badanych zwierząt. W pracy omówiono badania eksperymentalne i kliniczne, których wyniki wskazują na istotny wpływ mediatorów zapalnych na funkcje mózgu związane z regulacją nastroju, układu krążenia oraz bilansu energetycznego.

 5. Korelacja obrazu MRI z neuropatologią i kliniką w stwardnieniu rozsianym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Gierach

  2011-12-01

  Full Text Available Badanie ośrodkowego układu nerwowego (OUN techniką rezonansu magnetycznego (magnetic resonance imaging, MRI jest obecnie najważniejszym badaniem dodatkowym w diagnostyce i monitorowaniu stwardnienia rozsianego (SM. W ostatnich latach pojawiło się duże zainteresowanie możliwościami poszukiwania korelacji między obrazem uzyskanym w MRI a kliniką i neuropatologią podczas rozwoju SM. Badacze poszukują korelacji między obrazem MRI a zapaleniem, demielinizacją, neurodegeneracją oraz gliozą w OUN. Obecnie uważa się, że hipointensywne zmiany w obrazach T1-zależnych najlepiej korelują z rozwojem demielinizacji i neurodegeneracją. Ponadto liczne badania potwierdzają, że objętość ognisk widzianych w sekwencji T1 może korelować z nasileniem niesprawności u pacjentów z SM. Obrazy T1-zależne wzmocnione gadoliną ujawniają miejsca w OUN, w których nastąpiło uszkodzenie bariery krew-mózg i świadczą o aktywnym procesie zapalnym. Olbrzymia większość ognisk patologicznych w OUN w przebiegu SM jest hiperintensywna w sekwencji T2. Nie jest to jednak obraz typowy dla jakiegokolwiek procesu patologicznego. Istnieją badania sugerujące, że liczba ognisk w sekwencji T2 u chorych z CIS (clinically isolated syndrome koreluje z prawdopodobień- stwem rozwoju SM w przyszłości. Przedstawione wyniki wskazują, że przy pomocy MRI wciąż nie uzyskujemy odpowiedzi na wiele pytań dotyczących przyżyciowej oceny zmian patologicznych zachodzących w OUN podczas SM, niemniej jednak dostępne dane sugerują, że możemy to już robić z pewnym przybliżeniem.

 6. Rola androgenów w patogenezie i przebiegu klinicznym stwardnienia rozsianego. Nowe możliwości terapii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Turniak

  2015-04-01

  Full Text Available Stwardnienie rozsiane to choroba autoimmunologiczna, która atakuje ośrodkowy układ nerwowy. Reakcja autoimmunologiczna skierowana przeciwko komponentom mieliny prowadzi do degradacji osłonki otaczającej aksony komórek nerwowych, co upośledza ich zdolność do przewodzenia impulsów – zarówno z mózgu, jak i do niego. Mimo intensywnych badań etiologia i patogeneza choroby nadal nie są dokładnie poznane. Zostało ustalone, że w rozwoju stwardnienia rozsianego biorą udział czynniki genetyczne i środowiskowe. Średni stosunek częstości występowania choroby u kobiet do częstości jej występowania u mężczyzn w przypadku typowego wieku zachorowania (między 35. a 49. rokiem życia wynosi około 2,0, czyli kobiety zapadają na stwardnienie rozsiane dwukrotnie częściej. Także przebieg choroby i rokowanie są różne u kobiet i mężczyzn. Zależności tej nie obserwuje się wśród pacjentów pediatrycznych, co może sugerować, że hormony płciowe odgrywają istotną rolę w podatności na schorzenie i jego przebiegu. Liczne badania dowiodły istnienia wpływu androgenów na komórki nerwowe i glej in vitro. Co więcej, pozytywny wpływ zarówno testosteronu, jak i dihydrotestosteronu został udowodniony w modelach zwierzęcych stwardnienia rozsianego. Pilotażowe badania dotyczące zastosowania testosteronu i selektywnych modulatorów receptora androgenowego wykazały obiecującą tolerancję i brak poważnych efektów ubocznych, co daje nadzieję na wykorzystanie tej terapii. Krótko- i długoterminowa efektywność jej działania oraz skutki uboczne wymagają jednak dalszych badań.

 7. Zaburzenia słuchu w praktyce neurologa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Konarska-Król

  2014-04-01

  Full Text Available Słuch to jeden z najważniejszych zmysłów człowieka, ściśle związany z narządem słuchu i równowagi. Nagłe lub szybko postępujące upośledzenie słuchu, któremu mogą towarzyszyć szumy uszne, uczucie zatkania ucha czy zawroty głowy, jest dla pacjenta nieprzyjemne i w dużym stopniu obniża jakość jego życia. Wśród przyczyn nagłych zaburzeń słuchu wymienia się przede wszystkim choroby laryngologiczne, ale też zaburzenia krążenia mózgowego, urazy czaszkowo-mózgowe, infekcje wirusowe (wirusy świnki, różyczki, półpaśca i bakteryjne, choroby kości, guzy nerwu VIII, choroby genetyczne, schorzenia o podłożu autoimmunologicznym (np. stwardnienie rozsiane, leki ototoksyczne i wiele innych. Zaburzenia słuchu dzielimy na ośrodkowe i obwodowe, te drugie natomiast – na przewodzeniowe i odbiorcze. Głuchota jest objawem bardzo niepokojącym nie tylko dla pacjenta, lecz także dla neurologa. W jej przypadku kluczową rolę odgrywają: wywiad, badanie przedmiotowe, w tym badanie otolaryngologiczne, neurologiczne i audiologiczne, badanie pobudliwości przedsionków (próby kaloryczne, elektronystagmografia oraz – w zależności od wskazań klinicznych – badania neuroobrazowe, badanie słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu, badania laboratoryjne krwi i inne, a następnie podjęcie właściwego leczenia.

 8. WPŁYW ZMIAN KLIMATU NA OSADNICTWO PREHISTORYCZNE MAZUR W KONTEKŚCIE BADAŃ OSADÓW JEZIORNYCH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta CHODYKA

  Full Text Available Badania zmian klimatu odbywają się z dużym sukcesem na osadach jeziornych. Przedstawione w artykule dotychczasowe badania ujmowały zagadnienia antropopresji na dużym obszarze przy uwzględnianiu badań pojedynczych jezior, co dawało wnioski ciekawe ale dosyć ogólne. Zaproponowana w pracy koncepcja badań stawia na pierwszym miejscu bezpośredni związek obiektu archeologicznego z towarzyszącym mu jeziorem. Badanie i tym samym wyszczególnienie faz osadniczych opiera się głównie na analizie materiału archeologicznego pozyskanego w trakcie wykopalisk. W przypadku regionu Warmii i Mazur odtworzenie poszczególnych etapów dawnego osadnictwa utrudnia nie tylko brak źródeł pisanych ale również fragmentaryczność danych archeologicznych. Przedstawione przez autorów analizy palinologiczne i diatomologiczne pozwoliły na wstępną charakterystykę litologiczno – sedymentologiczną osadów dennych tego zbiornika. Wykazały, iż dno jeziora wyściełają głównie osady organogeniczne  (gytie, które nie są przewarstwione osadami piaszczystymi, co wskazuje na bardzo spokojne środowisko sedymentacji  oraz ciągły zapis procesów depozycyjnych. Co więcej, wykonane już pomiary podatności magnetycznej wstępne dane geochemiczne z analizy SEM/EDS (mikroskop skaningowy z mikrosondą, w celu korelacji opisywanych rdzeni, ujawniły, iż charakteryzują  się one niemal identycznym zapisem sedymentacyjnym i tym samym paleośrodwiskowym, co potwierdza fakt, iż w zbiorniku zachodziła ciągła i spokojna sedymentacja, która doskonale odzwierciedla lokalne ale i też regionalne przemiany środowiskowe.  Z przeprowadzonych badań wynika, że w osadach jeziornych zanotowane są wyraźne zmiany, które można utożsamiać z momentami antropopresji oraz/lub zmianami klimatycznymi powiązanymi z wahaniami poziomu wód w jeziorze.

 9. Wspomnienie o doc. dr hab. med. Wandzie Szymańskiej-Jagiełło oraz o doc. dr hab. med. Grażynie Gutowskiej-Grzegorczyk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Rostropowicz-Denisiewicz

  2010-08-01

  ły wiele lat, aż do wieku dorosłego, co pozwoliło autorce na ocenę dalszegorokowania dotyczącego późnych następstw choroby, zależnych od jej postaci. Wandzia wykazywałasamodzielność i inicjatywę w prowadzeniu prac naukowych. Nawiązała liczne kontakty – Jej współpracaz Kliniką Ortopedii IR (doc. dr hab. med. Sylwester Jakubowski i dr n. med. Janina Ruszczyńska zaowocowałanowoczesnymi publikacjami poświęconymi metodom i wynikom leczenia operacyjnego chorychw wieku rozwojowym. Zwrócono szczególną uwagę na stawy biodrowe – jako jedną ze złośliwych lokalizacjichoroby. Uzyskane wyniki badań wyprzedzały niekiedy podobne badania przeprowadzone w innychkrajach europejskich, o czym przekonano się w czasie Sympozjum EULAR-u Pediatrycznego w Oslow 1976 r. Współpraca z Zakładem Stomatologii IR (dr n. med. Krystyna Drecka i Kliniką StomatologiiZachowawczej (ówczesnej AM w Warszawie dotyczyła innej złośliwej lokalizacji chorób, tj. stawów skroniowo-żuchwowych, doprowadzającej do ciężkiego kalectwa. Opracowano metody wczesnego rozpoznawaniatych zmian, profilaktyki i leczenia. Wyniki tych prac opublikowano i opracowano w postaci instrukcji.Zostały one wyróżnione licznymi nagrodami. Badania prowadzone wspólnie z Zakładem Okulistyki IR(dr n. med. Zofia Jaczynowska miały na celu wczesne wykrycie zmian zapalnych w narządzie wzrokuprzebiegających skrycie (tzw. zimne zapalenie błony naczyniowej, prowadzące do poważnych, nieodwracalnychzmian, łącznie ze ślepotą. Zajęcie narządu wzroku, o łagodnym jednostawowym początku choroby,dotyczyło przeważnie małych dzieci. We współpracy z Kliniką Dermatologiczną ówczesnej AMw Warszawie (prof. Stefania Jabłońska prowadziła badania nad różnymi postaciami i odmianami twardzinyu dzieci. Jej doświadczenie sprawiało, że była najlepszym specjalistą w tej dziedzinie. Badania te sąkontynuowane przez Jej następców we współpracy z ośrodkami zagranicznymi. Ca

 10. XXI a. pradžios lietuvių tarmės: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas. Žemėlapiai ir jų komentarai, red. D. Mikulėnienė, V. Meiliūnaitė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, Leidykla Briedis, 2014, 459 ss.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mirosław Jankowiak

  2015-12-01

  Tekst stanowi recenzję monumentalnej pracy litewskojęzycznej XXI a. pradžios lietuvių tarmės: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas. Žemėlapiai ir jų komentarai, która ukazała się w Wilnie w 2014 r. Jest ona efektem wieloletniej pracy znanych lingwistów badających gwary litewskie, polszczyznę północnokresową oraz języki białoruski i rosyjski na Litwie. W publikacji ukazano aspekty teoretyczne współczesnych badań dialektologicznych na Litwie, litewskie badania geolingwistyczne, sytuację geolingwistyczną litewskich dialektów w XXI w. i optymalizację punktów terenowych, a dalej opis innych języków i gwar występujących na Litwie (polszczyzna, rosyjski, gwary białoruskie oraz dynamizm zmian dialektalnych. Recenzowana publikacja jest niezmiernie ważną pozycją dla litewskiej dialektologii. Zgromadzono w niej nie tylko ogromny i wartościowy materiał dialektalny, lecz przeprowadzono też jego profesjonalną analizę.

 11. ZASTOSOWANIE METOD GIS DO OCENY STOPNIA PRESJI INWESTYCYJNEJ W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI DEWELOPERSKIEJ NA PRZYKŁADZIE STREFY PODMIEJSKIEJ KRAKOWA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbara PRUS

  2016-06-01

  Full Text Available Artykuł prezentuje możliwości zastosowania metod geomatycznych w kompleksowej ocenie zjawiska presji inwestycyjnej na obszarach strefy podmiejskiej Krakowa. Strefa podmiejska jest to teren chętnie wybierany przez deweloperów oferujących mieszkania ludności pracującej w Krakowie. Tereny wybierane przez deweloperów podlegają w szczególnie widoczny sposób szybkiemu procesowi suburbanizacji. Obszary użytkowane rolniczo zmieniają swój charakter na miejski. W zabudowę rolniczą wpisują się osiedla deweloperskie, które są powodem dysharmonii w krajobrazie wiejskim prowadząc nierzadko do konfliktów przestrzennych. Poruszone zagadnienie wpisuje się w zakres identyfikowania obszarów problemowych w oparciu o dokumenty planistyczne tworzone w procesie planowania miejscowego. Obszar problemowy jest rozumiany jako „obszar szczególnego zjawiska z zakresu gospodarki przestrzennej lub występowania konfliktów przestrzennych” [Ustawa 2003]. Analizy bazują na wybranych współczynnikach służącymi do badania stanu zagospodarowania przestrzennego, w tym miarach koncentracji zbioru punktów na płaszczyźnie. W tym celu zastosowano podstawowe techniki geoprocessingu. Analizy opracowano w programie QGIS.

 12. Masy formierskie z nowymi spoiwami nieorganicznymi – ocena ekologiczna w aspekcie środowiska pracy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  I. Szanda

  2012-12-01

  Full Text Available Rozwój gospodarki i przemysłu, wprowadzanie nowych technologii i materiałów powoduje często wzrost zagrożenia czynnikamiszkodliwymi dla ludzi i środowiska. Pracownicy zatrudnieni na stanowisku zalewacza w odlewni należą do grupy o zwiększonym ryzykuzawodowym.Stosowane masy formierskie podczas zalewania form ciekłym metalem są źródłem emisji szkodliwych, toksycznych a takżerakotwórczych (benzen, WWA związków chemicznych.W referacie przedstawiono wyniki badań stężeń związków chemicznych emitowanych w procesie wykonywania odlewów ze stopówaluminium oraz z mosiądzu, z zastosowaniem mas formierskich z nowymi spoiwami nieorganicznymi. Określone wielkości wskaźnikównarażenia porównano z wartościami dopuszczalnymi. Pozwoliło to na ocenę wpływu zastosowanych mas na środowisko pracy. Otrzymanewyniki odniesiono również do emisji zanieczyszczeń przy zalewaniu form wykonywanych z masy z żywicą furanową i masy z bentonitemi pyłem węglowym.Badania realizowane były w ramach projektu POIG.01.01.02-00-015/09 “Zaawansowane materiały i technologie” .

 13. Znaczenie badań farmakogenetycznych w efektywności leczenia metotreksatem chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (część 2

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jerzy Świerkot

  2011-01-01

  Full Text Available Obecnie dużą nadzieję wiąże się z indywidualizacją leczenia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS. Trwają poszukiwania markerów biochemicznych i klinicznych, dzięki którym można by przewidzieć dobrą odpowiedź na leczenie metotreksatem (MTX. Oprócz czynników klinicznych pomocna w jej ustaleniu może być predyspozycja genetyczna. Polimorfizm genów biorących udział w metabolizmie MTX może wpływać na jego skuteczność i częstość występowania działań niepożądanych. Badania farmakogenetyczne mogą się przyczynić do skuteczniejszej indywidualizacji leczenia chorych na RZS. W pracy określono znaczenie polimorfizmów genów reduktazy metylenotetrahydrofolianowej MTHFR C677T i A1298C na efektywność terapii MTX u chorych na RZS. Obecność określonych polimorfizmów genowych związanych z możliwością wystąpienia działań niepożądanych powinna być związana ze szczególnie wnikliwą oceną chorych.

 14. Czynniki prognostyczne progresji radiologicznej w reumatoidalnym zapaleniu stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Wiland

  2010-08-01

  Full Text Available Możliwość przewidywania odległych konsekwencji reumatoidalnegozapalenia stawów ma zasadnicze znaczenie dla podejmowaniawłaściwych decyzji terapeutycznych u danego chorego. Markeryprognostyczne są pomocne w identyfikacji chorych o dużym ryzykuszybkiej progresji radiologicznej. Utwierdzają one lekarzaw decyzji o rozpoczęciu intensywnego leczenia u chorych z możliwąznaczną destrukcją stawów w ciągu następnych kilku lat.W artykule zaprezentowano pilotażowy model ryzyka dla przewidywaniaszybkiej progresji radiologicznej. W celu stworzenia tegomodelu posłużono się danymi, w tym wynikami badań radiologicznychpochodzącymi z badania ASPIRE, w którym porównywanomonoterapię metotreksatem z leczeniem skojarzonym metotreksatemi infliksymabem. W tym modelu wybrano wyjściowe parametry,które są łatwe do uzyskania w rutynowej praktyce klinicznej,takie jak: stężenie białka C-reaktywnego, wartość odczynuopadania krwinek czerwonych, liczbę obrzękniętych stawów orazmiano czynnika reumatoidalnego. Ten macierzowy model ryzykamoże być przydatny w ocenie ryzyka postępującego uszkodzeniastawów, szczególnie u chorych z wczesnym zapaleniem stawów.

 15. Certolizumab pegol w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Wiland

  2011-08-01

  Full Text Available Wostatnich latach wyprodukowano i oceniono w wielu badaniachlaboratoryjnych i klinicznych nowy lek hamujący funkcje biologiczneczynnika martwicy nowotworu (tumour necrosis factor – TNF –certolizumab pegol. Dzięki pegylacji (dołączeniu do fragmentuFab przeciwciała neutralizującego TNF cząsteczki glikolu polietylenowegozwiązek ten wykazuje nieco odmienne właściwościw porównaniu z innymi lekami blokującymi TNF. W artykule przedstawionopodobieństwa i różnice mechanizmów działania, farmakokinetyki,metabolizmu, skuteczności klinicznej, wpływu na progresjęradiologiczną i bezpieczeństwa stosowania certolizumabuw porównaniu z innymi lekami biologicznymi hamującymi funkcjebiologiczne TNF w leczeniu chorych na reumatoidalne zapaleniestawów (tab. I–III. Badania kliniczne wykazały bardzo szybkąodpowiedź kliniczną na zastosowany certolizumab (tab. II, ryc. 1.Dodatkowo można z dużym prawdopodobieństwem przewidziećdługoterminową skuteczność tego leku, co może mieć istotnywpływ na farmakoekonomikę leczenia.

 16. Wpływ dymu tytoniowego na płodność mężczyzn

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Ochwanowska

  2017-06-01

  Full Text Available Wraz ze wzrastającą świadomością społeczeństwa na temat szkodliwości palenia dla zdrowia, palenie tytoniu staje się coraz mniej popularne w wielu rejonach świata. Spadek liczby osób palących papierosy obserwuje się również w Polsce. Mężczyźni należą do przeważającej grupy osób uzależnionych. Zarówno aktywne jak i bierne palenie papierosów może stać się przyczyną chorób układu sercowo-naczyniowego, udaru mózgu, nowotworów płuc i krtani. Najnowsze badania wykazują, że związki zawarte w dymie papierosowym mogą indukować zmiany w układzie endokrynnym i zaburzać proces spermatogenezy u palaczy.

 17.  Zmiany w rolach i funkcjach specjalistów do spraw rachunkowości zarządczej – przegląd literatury światowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewelina Zarzycka

  2015-12-01

  Full Text Available Przełom XX i XXI wieku obfituje w liczne badania i artykuły, w który podejmowana jest problematyka zmian zachodzących w rolach i funkcjach specjalistów do spraw rachunkowości zarządczej. Równie interesujące są prace, które poszukują przyczyn tych zmian, ale także badają ich konsekwencje z punktu widzenia zarządzania organizacjami. Celem artykułu jest dokonanie przeglądu zarówno literatury pol-skiej, jak i światowej w zakresie roli i funkcji specjalisty do spraw rachunkowości zarządczej. Przegląd zostanie dokonany w podziale na trzy najważniejsze obszary badawcze w omawianym obszarze. Dokonany przegląd ma uporządkować dotychczasowy stan wiedzy w badanej dziedzinie i może sta-nowić inspirację do planowania dalszych badań. W Polsce tematyka zmian w rolach i funkcjach specjali-stów do spraw rachunkowości zarządczej jest przedmiotem niewielu analiz. Zgromadzony materiał sta-nowi podstawę do rozpoczęcia studiów porównawczych dotyczących praktyk rachunkowości zarządczej w Polsce i na świecie.

 18. Etyka w zawodzie specjalisty rachunkowości zarządczej w podręcznikach i kształceniu w Polsce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irena Sobańska

  2016-07-01

  Full Text Available Celem artykułu jest poznanie, jak środowisko naukowe rachunkowości wspiera zawód specjalisty ra- chunkowości zarządczej w uświadamianiu wysokich wymagań etycznych oczekiwanych od tego zawo- du. W artykule zostały przedstawione zagadnienia dotyczące etyki w zawodzie specjalisty rachunkowości zarządczej w świetle badań i standardów międzynarodowych oraz wyniki i wnioski z badań treści pol- skich podręczników akademickich i programów kształcenia. Przeprowadzone badania pozwoliły pozy- tywnie zweryfikować postawioną hipotezę, mówiącą, że w procesie kształcenia akademickiego zagad- nienia etyki zawodu specjalisty rachunkowości zarządczej nie są w ogóle lub w minimalnym zakresie objaśniane. Stanowi to wskazówkę do udoskonalenia programów kształcenia w badanym zakresie na uczelniach wyższych w Polsce.

 19. Premature Cracking of Dies for Aluminium Alloy Die-Casting

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pawłowski B.

  2013-12-01

  Full Text Available Dwie identyczne matryce do ciśnieniowego odlewania stopów aluminium zostały przedwcześnie wycofane z eksploatacji z powodu wystąpienia na ich powierzchniach roboczych szeregu równoległych pęknięć. Kierunek propagacji pęknięć pokry w ał się z kierunkiem pasmowości mikrostrukturalnej a samo tworzenie się pęknięć było skutkiem niewłaściwej obróbki cieplnej matryc. Stwierdzono nieprawidłową orientację geometryczną matrycy wrzględem kierunku włókien struktury pierwotnej. Badania przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego z wykorzystaniem techniki EDS wykazały, że przyczyną powstawania pęknięć matryc była nieprawidłową przeprowadzona obróbki cieplna matryc.

 20. Risk of Experiment Failure – Analysis of Crash Test Reliability / Ryzyko Niepowodzenia Eksperymentu – Analiza Niezawodności Prób Zderzeniowych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Perz Rafał

  2014-12-01

  Full Text Available Prowadząc badania nad bezpieczeństwem pojazdów często wykonuje się próby zderzeniowe. Są to bardzo kosztowne, często trudno powtarzalne eksperymenty, których ewentualne niepowodzenie niesie za sobą poważne straty. Artykuł ten przedstawia analizę niezawodności prób zderzeniowych oraz klasyfikuje ryzyko niepowodzenia takiego testu. Przeprowadzono 46 czołowych testów zderzeniowych na torze z udziałem manekinów. W trakcie badań podążano za wcześniej przygotowaną listą kontrolną. Spośród wszystkich testów szczególną uwagę skupiono na testach nieudanych, które były poddane klasyfikacji strat i analizie przyczyny niepowodzenia. Następnie wyliczono prawdopodobieństwo niepowodzenia próby zderzeniowej i określono ryzyko. Na 46 przeprowadzonych testów, 6 testów nie powiodło się, co stanowi aż 13%. Przyczyną większości nieudanych testów był błąd ludzki. Otrzymane wyniki pokazują, że wystąpienie strat podczas testów zderzeniowych jest bardzo prawdopodobne

 1. Metale ciężkie, węgiel i fosfor oraz aktywności katalazy i fosfatazy kwaśnej w glebie pod niekontrolowanym wysypiskiem śmieci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agata Bartkowiak

  2016-04-01

  Full Text Available Przedstawione badania dotyczyły oddziaływania niekontrolowanego wysypiska śmieci na zawartość węgla organicznego, fosforu przyswajalnego, ołowiu i niklu oraz aktywność katalazy i fosfatazy kwaśnej w glebie. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej (w programie Statistica 10,0, która posłużyła do oceny zagrożenia wynikającej z nielegalnego deponowania odpadów na obrzeżach miasta Bydgoszczy. Stwierdzono, że odpady składowane na terenie badanego wysypiska nie wpłynęły znacząco na zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi, jednak ich podwyższona zawartość w porównaniu do kontroli spowodowała obniżenie aktywności badanych enzymów, z których katalaza, na podstawie obliczonego współczynnika odporności (RS 0,580, okazała się być bardziej odporna na stres środowiskowy niż fosfataza kwaśna (RS 0,372.

 2. Ujawnianie informacji o wartości ekonomicznej operacyjnych aktywów trwałych w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcin Michalak

  2016-07-01

  Full Text Available Celem artykułu jest analiza stosowanych w jednostkach sprawozdawczych zasad identyfikacji, pomiaru i ujmowania utraty wartości operacyjnych aktywów trwałych, w tym definiowania i pomiaru ich wartości ekonomicznej oraz jej determinant, a także jakości odnośnych informacji ujawnianych w sprawozdaniach finansowych spółek publicznych za rok 2014. Aby zrealizować ten cel, autorzy przeprowadzili analizę ujawnień dokonywanych w jednostkowych sprawozdaniach finansowych przez spółki publiczne notowa- ne na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW, wchodzące w skład indeksu WIG 20 i sWIG 80. Przedmiotem badania były ujawnienia dotyczące determinant oszacowania wartości ekono- micznej operacyjnych aktywów trwałych na potrzeby przeprowadzenia testu na utratę ich wartości zgod- nie z postanowieniami MSR nr 36.

 3. [The problems of food adulteration in the publications of a Warsaw pharmacist Alfons Bukowski (1858-1921)].

  Science.gov (United States)

  Trojanowska, Anna

  2014-01-01

  In the second half of the 19th century, the economic changes, industrial development and migration of the population from rural to urban areas in Europe, there was an increasing demand for cheap foodstuffs, which contributed to the growth of mass food production, as well as to the increase in adulteration of foodstuffs. In the Kingdom of Poland, the research on this problem was conducted by a Warsaw pharmacist and chemist, Alfons Bukowski (1858-1921), the author of the first Polish textbook on bromatology Podrqcznik do badania pokarmów (1884) ("A manual for food testing"). The methods and results of his research were published in magazines, among others, in "WiadomoSci Farmaceutyczne" ("Pharmasist News"), "Zdrowie" ("The Health") and "Czasopisma Towarzystwa Aptekarskiego" ("Journals of the Pharmasist Association"). He paid attention to the social noxiousness of the adulterations, indicating that it is especially the poor people, who buy the cheapest products that are particularly vulnerable to adulteration of foodstuffs. In this paper, there have been presented selected issues related to adulteratibn of food products, issues to which Bukowski paid particular attention, and which were significantly affected by contemporary development of food chemistry, among other the development of methods of chemical and microscopic analysis and the generation of new surrogates, which replaced the natural food products.

 4. The Determination of the Magnetoelectric Coupling Coefficient in Ferroelectric–Ferromagnetic Composite Based on PZT–Ferrite

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bartkowska J.A.

  2013-12-01

  Full Text Available W niniejszej pracy określono współczynnik sprzężenia magnetoelektrycznego na podstawie pomiarów temperaturowych zależności przenikalności dielektrycznej, wykonanych dla multiterroikowego kompozytu. Materiałem badań był ferroelektrycz.no- terromagnetyczny kompozyt powstały na bazie PZT i ferrytu. Przebadano temperaturowe zależności przenikalności dielek- trycznej (e dla kilku różnych częstotliwości pola pomiarowego. Z pomiarów dielektrycznych określono temperaturę przemiany fazowej z fazy ferroelektrycznej do fazy paraelektrycznej. Do teoretycznego opisu temperaturowych zależności stałej dielek- trycznej zastosowano hamiltonian Alcantary. Gheringa i Janssena. Do badania własności dielektrycznych multiterroikowego kompozytu, hamiltonian ten został przedstawiony w przybliżeniu średniego pola. Bazując na pomiarach dielektrycznych oraz teoretycznych rozważaniach określono wartość współczynnika sprzężenia magnetoelektrycznego.

 5. The Valve Gear Systems Timing Parameters Identification for Marine Diesel Engines Diagnostics / Identyfikacja Parametrów Układów Rozrządu Silników Okrętowych Dla Potrzeb Diagnostyki

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lus Tomasz

  2015-09-01

  Full Text Available W referacie przedstawiono wyniki badań, których celem było opracowanie metody diagnozowania okrętowych szybkoobrotowych silników tłokowych. Polska Marynarka Wojenna eksploatuje znaczną liczbę silników tego typu również na okrętach podwodnych. Silniki tego typu nie posiadają zaworów indykatorowych, co komplikuje możliwość oceny procesu spalania i ich stanu technicznego. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni od lat prowadzi badania związane z rozwojem metod diagnozowania okrętowych tłokowych silników spalinowych. W ostatnich latach prowadzone są prace nad metodami diagnozowania szybkoobrotowych silników okrętowych bazującymi na analizie obwiedni przyspieszeń drgań generowanych przez układy rozrządu zaworowego i układ paliwowy. W referacie zaprezentowano wybrane wyniki badań prowadzonych na silnikach Mercedes-Maybach typu MB820 stosowanych na okrętach podwodnych klasy Kobben.

 6. Obiektywna ocena skuteczności leczenia etanerceptem pacjentów z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Urszula Bauerfeind

  2010-06-01

  Full Text Available Cel pracy: Celem pracy była obiektywna ocena skutecznościleczenia etanerceptem u pacjentów z młodzieńczym idiopatycz -nym zapaleniem stawów (MIZS. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono w grupie 33 dzieciprzed i po zastosowaniu leczenia etanerceptem: po 6 mies.(33 dzieci, po roku (24 dzieci, po 1,5 roku (18 dzieci i po 2 latach(13 dzieci. Do badania wykorzystano Index Disease Activity ScoreDAS28, metodę sondażu diagnostycznego i systematyczną analizędokumentacji medycznej pacjentów zakwalifikowanych do programuleczenia biologicznego. Wyniki: Z analizy wynika, że przed rozpoczęciem terapii dziecichore na MIZS wykazywały znamiennie statystycznie wyższy średnipoziom aktywności choroby (X = 5,82 ±0,77 niż w 6. mies. trwanialeczenia (X = 2,65 ±1,03 (t = 2,48, p 0,05. Wnioski: Leczenie biologiczne u dzieci z MIZS powoduje znacznązmianę aktywności choroby w ocenie obiektywnej, przynosząckorzystne efekty terapeutyczne.

 7. Forming the Structure of Composite Metallic Foams

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gawdzińska K.

  2014-06-01

  Full Text Available W Zakładzie Inżynierii Materiałów Okrętowych Akademii Morskiej w Szczecinie prowadzono badania nad technologią kompozytów metalowych, a w szczególności kompozytowych pian aluminiowych stabilizowanych cząstkami ceramicznymi. Technologią pian pozwalającą na wydajne, tanie a także elastyczne, w zakresie zróżnicowania budowy pian, sterowanie ich właściwościami, jest technologia odlewnicza polegająca na wdmuchiwaniu gazu do ciekłego metalu. Metoda ta wymaga precyzyjnego sterowania parametrami procesu, zwłaszcza w zakresie utrzymania i stabilizacji temperatury, a także precyzyjnego wprowadzania gazu do metalu. Proces spieniania ciekłego aluminium lub jego stopów z krzemem można przeprowadzać także z użyciem cząstek ceramicznych, czyli stosować proces spieniania kompozytu metalowo-ceramicznego (opatentowany PL 211439 BI. W pracy tej opisano proces tworzenia struktury pian metalowo-ceramicznych.

 8. MIKROBIOLOGICZNE OGNIWO PALIWOWE Z KATODĄ Cu-B

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barbara WŁODARCZYK

  Full Text Available Elektrody w mikrobiologicznych ogniw paliwowych najczęściej wykonywane są z tkaniny węglowej, czasami z 1% dodatkiem platyny. Praca przedstawia analizę możliwości wykorzystania stopu Cu-B jako katalizatora katody. Metodyka obejmuje przygotowanie katalizatora, analizę jego aktywności w redukcji H2O2 oraz porównanie zmian stężenia ChZT, NH4+ oraz NO3- podczas oczyszczania ścieków komunalnych w reaktorze z napowietrzaniem oraz przy wykorzystaniu mikrobiologicznego ogniwa paliwowego z katodą Cu-B. Czas redukcji ChZT przy wykorzystaniu mikrobiologicznego ogniwa paliwowego z katodą Cu-B jest zbliżony do czasu redukcji przy napowietrzaniu. Uzyskana w ogniwie gęstość prądu (0,21 mA/cm2 oraz ilość energii elektrycznej jest niewielka (0,87 Wh, jednak pomiary przeprowadzono w reaktorach o pojemności 15 l. Uzyskana ilość energii pozwala jednak na eliminację energii koniecznej do napowietrzania zbiorników. Badania wykazały, więc że istnieje możliwość wykorzystania stopu Cu-B jako katalizatora katody mikrobiologicznego ogniwa paliwowego.

 9. BADANIE MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH W WARUNKACH ŚCINANIA PRZY KONTROLOWANEJ SZTYWNOŚCI WZDŁUŻNEJ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam ZOFKA

  2016-07-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono koncepcję nowej metody badania próbek z mieszanki mineralno-asfaltowej w warunkach ścinania z ciśnieniem bocznym. Dotychczas stosowane metody badawcze ścinania z obciążeniem bocznym opierają się na ocenie właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej przy ścinaniu w warunkach stałej siły wzdłużnej lub stałej objętości badanej próbki. Nowa metoda badawcza pozwala na badanie ścinania przy stałej sztywności wzdłużnej. Aby możliwe było badanie według tej metody, zaprojektowano i wykonano specjalną przystawkę o nazwie AST (ang. Advanced Shear Tester. W artykule przedstawiono zarówno opis procesu twórczego podczas projektowania przystawki, jak wykonane urządzenie. Zaprezentowano pierwsze wyniki badań walidacyjnych uzyskanych przy użyciu przystawki na próbkach UHMW-PE oraz z mieszanki mineralno-asfaltowej.

 10. The Influence of Fabrication Conditions on the Physical Properties of PLZT:Nd3+ Ceramics

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Płonska M.

  2013-12-01

  Full Text Available Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu warunków wytwarzania i zastosowanej domieszki neodymu na właściwości fizyczne ceramiki (Pbo.98Lao.o2(Zro.65Tio.35o.9s03, określanej mianem PLZT:Nd3+. Wszystkie proszki przygotowanych składów syntetyzowano metodą konwencjonalną, z tlenków o wysokiej czystości (>99.9%. Próbki ceramiczne zagęszczano techniką swobodnego spiekania i jednoosiowego prasowania na gorąco. Wykonane badania dały szczegółowy opis zależności między stosowaną domieszką oraz przyjętymi warunkami wytwarzania oraz wpływu na dielektryczne i optyczne właściwości otrzyma- nych materiałów ceramicznych. Optymalne warunki przygotowania PLZT:Nd3+, jak również zastosowane stężenia aktywatora Nd3+ zostały określone w odniesieniu do potencjalnych zastosowań optoelektronicznych.

 11. Московский печатный двор XVII в.: между средневековьем и Новым временем

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ирина [Irina] Поздеева [Pozdeeva

  2016-12-01

  • publikacje do publicznego i prywatnego wyznawania wiary, towarzyszące każdemu człowiekowi oraz działalności instytucji państwowych i rządowych. Badania przeprowadzone w archiwum pozwoliły autorce zrewidować w sposób przekonujący dominującą od dawna koncepcję, że drukarnia moskiewska nie drukowała książek dla celów edukacyjnych. Artykuł podaje informacje o licznych, dotąd nieznanych 51 edycjach Azbuka na listu – Pierwszych Nauk dla Dzieci (258 000 egz., 9 edycjach Elementarza (22 320 egz., 35 edycjach Księgi Godzin (132 000 egz., 35 edycjach Hymnów (93 600 egz.. Wydrukowano ponad pół miliona (536 420 egz. wszystkich publikacji do nauczania wiary oraz listów , tj. 52,98% całkowitego nakładu w tych latach. Krótko opisano w artykule piąty typ – książki z księgozbioru podręcznego. Dzięki drukarni moskiewskiej wykształcono kompetentnych i aktywnych zwolenników reform Piotra i transformacji średniowiecznej Rusi w Rosyjskie Imperium epoki nowożytnej.

 12. Using Selected Chemical and Physical Factors to Cross-link a BioCo Polymer Binder - Mineral Matrix System / Zastosowanie wybranych czynników chemicznych i fizycznych w procesie sieciowania układu spoiwo polimerowe BioCo – osnowa mineralna

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grabowska B.

  2013-06-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono badania nad przebiegiem procesu sieciowania wybranymi czynnikami fizycznymi i chemicznymi nowych spoiw polimerowych BioCo w postaci wodnych kompozycji polimerowych poli(kwas akrylowy lub poli(akrylan sodu/modyfikowany polisacharyd. Wykazano, że rodzaj zastosowanego czynnika sieciującego ma wpływ na właściwości wytrzymałościowe masy formierskiej. Przy czym wytypowane podczas badań podstawowych czynniki sieciujące dają możliwość uzyskania wytrzymałości mas zbliżonych do osiąganych przez próbki mas wiązanych spoiwami komercyjnymi. Promieniowanie mikrofalowe okazało się najefektywniejszym czynnikiem sieciującym w układzie spoiwo-osnowa. Udowodniono, że w polu promieniowania mikrofalowego na drodze adsorpcji zachodzi proces tworzenia się sieci polimerowych z udziałem wiązań wodorowych i to one są głównie odpowiedzialne za utrzymanie powstałych usieciowanych struktur w układzie spoiwo-osnowa. W konsekwencji proces ten prowadzi do poprawy właściwości wytrzymałościowych masy, przy czym prowadzenie procesu utwardzania w polu mikrofal znacznie skraca czas wiązania.

 13. Coping strategies in individuals at risk and not at risk of mobile phone addiction

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dziurzyńska Ewa

  2016-12-01

  Full Text Available The aim of the present study was to provide an answer to the question of whether, and what, differences in stress coping strategies could be found between university students at risk and those not at risk of mobile phone addiction. The study included 408 students aged 19 to 28 years. The following instruments were used: a sociodemographic questionnaire, the Mobile Phone Addiction Assessment Questionnaire (in Polish, Kwestionariusz do Badania Uzależnienia od Telefonu Komórkowego, KBUTK by Pawłowska and Potembska, and the Coping with Stress Questionnaire (SVF by Janke, Erdmann, and Boucsein, translated into Polish by Januszewska. The results of the study showed that individuals at risk of mobile phone addiction were more likely to cope with stress by seeking substitute gratification, reacting with resignation, passivity, dejection and hopelessness, blaming themselves, pitying themselves and looking for support. They also tended to ruminate over their suffering, withdraw from social interactions, react with aggression and/or take to drinking.

 14. HOW TO SECURE BASIC EVIDENCE AFTER AN AVIATION ACCIDENT

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Robert KONIECZKA

  2017-03-01

  Full Text Available This article attempts to provide a synthesis of basic directions indispensable to accurately collecting evidence after an aviation accident. The proper collection procedure ensures the avoidance of the loss of evidence critical for an investigation carried out by law enforcement agencies and/or the criminal justice system, which includes the participation of aviation expert investigators. Proper and complete evidence is also used to define the cause of the accident in the proceedings conducted by Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych (State Committee for Aviation Incidents Investigation, The State Committee for Aviation Incidents Investigation, hereafter referred to as the PKBWL. The methodology of securing evidence refers to the evidence collected at the scene of an accident right after its occurrence, and also to the evidence collected at other sites. It also includes, within its scope, additional materials that are essential to furthering the investigation process, although their collection does not require any urgent action. Furthermore, the article explains the meaning of particular pieces of evidence and their possible relevance to the investigation process.

 15. Transformation of the municipal waste management sector in Poland. A case study of the Świętokrzyskie Region

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rybaczewska-Błażejowska Magdalena

  2014-12-01

  Full Text Available W artykule omówiono transformację sektora gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce, odbywającą się w latach 2011-2013, na przykładzie województwa świętokrzyskiego. Do kluczowych założeń nowego modelu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce należą zmiana właściciela odpadów komunalnych, którym stały się gminy, poprawa efektywności gromadzenia, transportu i przetwarzania odpadów komunalnych, a wreszcie regionalizacja, która oznacza podział terytorium Polski na regiony gospodarki odpadami. Badania przeprowadzone wśród władz samorządowych województwa świętokrzyskiego wykazały, że zastosowane rozwiązania systemowe w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce, choć nie są one wolne od zagrożeń społeczno-ekonomicznych, prowadzą do wypełnienia hierarchii postępowania z odpadami, w tym wzrost poziomu recyklingu i zmniejszenia składowania bioodpadów

 16. Conditions For The Development Of Polish Agriculture In The Context Of Globalization And European Integration / Uwarunkowania Rozwoju Polskiego Rolnictwa W Warunkach Globalizacji I Integracji Europejskiej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dworak Edyta

  2015-06-01

  Full Text Available Współczesne badania nad świadczeniami (usługami ekosystemów (środowiska potwierdzają rangę i znaczenie środowiska przyrodniczego i jego zasobów dla kształtowania dobrobytu człowieka. Szczególnie mocno akcentują ochronę żywych zasobów przyrody dla zachowania bioróżnorodności, która jest niezbędna dla utrzymania podstawowych procesów ekologicznych oraz zapewnienie trwałości użytkowania tychże zasobów. W efekcie ochrona bioróżnorodności to nie tylko problem przyrodniczy, ale również problem ekonomiczny i społeczny, dobrobytu i jakości życia. Zatem różnorodność biologiczna jest niezbędnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego zachowania ciągłości procesów przyrodniczych, warunków i jakości życia oraz potencjału gospodarczego.

 17. Uwagi o polszczyźnie inskrypcji nagrobnych na Grodzieńszczyźnie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Konczewska

  2014-12-01

  Full Text Available Notes about the Polish language gravestone inscriptions in Grodno region The article presents the analysis of features of the Polish language displayed in gravestone inscriptions of the chosen Catholic cemeteries of Grodno region – Kvasovka, Indura, Vereyki, Replya, Lunno, Volpa, Ros. The author briefly describes the districts where research was conducted, gives a general characteristics of the cemeteries and analyses the Polish language inscriptions in gravestones, noting regional linguistic features.   Uwagi o polszczyźnie inskrypcji nagrobnych na Grodzieńszczyźnie Artykuł jest próbą analizy specyfiki regionalnej polszczyzny, zawartej w inskrypcjach nagrobnych z wybranych cmentarzy katolickich na Grodzieńszczyźnie: Kwasówka, Indura, Wierejki, Repla, Łunna, Wołpa, Roś. Autorka przedstawia skrótową informację o miejscowościach, w których odbywały się badania, daje ogólną charakterystykę cmentarzy, a także analizuje polszczyznę inskrypcji nagrobnych, zwracając uwagę na jej cechy regionalne.

 18.  Spis treści

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mieczysław Dobija

  2014-04-01

  Full Text Available  Od Zespołu Redakcyjnego ............................................................................... 5 Mieczysław Dobija – Rachunkowość w systemie pomiaru aktywności ekonomicznej państwa – Accounting as part of an economic activity measurement system ............... 7 Renata Dyląg, Ewelina Puchalska – Raportowanie zagadnień środowiskowych i społecznych – Reporting on social and environmental issues .............................................. 23 Jacek Gad – Sprawozdanie z wyniku całościowego jako źródło informacji na temat kapitałowych przychodów i kosztów – doświadczenia polskiego i niemieckiego rynku kapitałowego – Statement of comprehensive income as a source of information on capital income and expenses – experience of Polish and German capital markets...... 47 Piotr Luty – Ocena kondycji finansowej łączących się spółek na przykładzie jednostek z wybranych województw Polski Zachodniej – Assessment of financial position of merging companies based on selected provinces of Western Poland ............................................................................ 69 Irena Sobańska – Znaczenie dorobku naukowego Profesor Elżbiety Burzym dla rozwoju nauki i praktyki rachunkowości w Polsce – The importance of Professor Elżbieta Burzym’s contribution to the development of accounting theory, research and practice in Poland ........................ 83 Arleta Szadziewska – Rachunkowość jako źródło informacji na temat realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu – Accounting as a source of information for CSR strategy ............................. 95 Halina Waniak-Michalak – Informacja o pracy wolontariuszy w sprawozdaniach organizacji pożytku publicznego w Polsce – Information on volunteer labour in reports of public benefit organizations in Poland ............................................................................................................ 125

 19. Ocena sprawności funkcjonalnej chorych na reumatoidalne zapalenie stawów na podstawie funkcjonalnego testu z wystandaryzowanym wyposażeniem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grażyna Bączyk

  2011-02-01

  Full Text Available Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS jest przewlekle postępującymprocesem zapalnym błony maziowej, doprowadzającym doniszczenia tkanek stawowych i okołostawowych, w wyniku czegodochodzi do zniekształceń i upośledzenia funkcji stawów, co w konsekwencjiprowadzi do trwałego kalectwa. Celem badań była ocenasprawności funkcjonalnej chorych na RZS. Materiały i metody: Grupę badaną stanowiło 120 chorych na reumatoidalnezapalenie stawów leczonych w poradni reumatologicznejw Poznaniu. Kobiety stanowiły 75% badanych. Średnia wiekubadanych to 52,15 roku (SD 12,73. Średni czas trwania chorobywynosił 13,47 roku, (SD 8,62 (tab. I.Objawy ze strony układu kostno-stawowego oceniano wg następującychzasad: czas trwania sztywności porannej, natężenie bólu wgskali VAS, bolesność uciskowa stawów z wykorzystaniem RitchieArticular Index, siła mięśniowa ręki na podstawie siły chwytu. Dooceny sprawności funkcjonalnej chorych wykorzystano funkcjonalnytest z wystandaryzowanym wyposażeniem (tab. II. Wyniki: Około 60% kobiet i 40% mężczyzn nie było zdolnych dowykonania takiego zadania, jak otwieranie słoika. Wykonanie większościzadań wymagało od badanych zastosowania pewnego rodzajupomocy technicznej albo wykonanie danej czynności odbywało siępowoli czy też z pomocą drugiej osoby (tab. III. Wnioski: Złe wyniki oceny funkcjonowania chorych na reumatoidalnezapalenie stawów, niezależnie od płci, świadczą o ograniczeniumożliwości wykonywania podstawowych aktywności życiowych.Wiązało się to z bólem stawów, czasem trwania objawu sztywnościporannej oraz słabą siłą mięśniową rąk.

 20. Ropień tkanek miękkich podudzia wywołany przez Salmonella sp. u pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem stawów leczonej adalimumabem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Marek

  2011-04-01

  Full Text Available Stosowanie leków biologicznych, do których zalicza się m.in. przeciwciałaprzeciwko czynnikowi martwicy nowotworów α, może byćzwiązane ze zwiększoną zapadalnością na zakażenia o etiologiibakteryjnej, wirusowej czy grzybiczej.Supresja układu odpornościowego czasami zmienia typowy przebiegkliniczny infekcji w porównaniu z przebiegiem u osób immunokompetentnych.Obserwuje się tendencję do uogólnienia zakażeniai/lub nietypowego, skąpoobjawowego przebiegu.Przedstawiono przypadek 60-letniej kobiety chorej na reumatoidalnezapalenie stawów o agresywnym przebiegu od ok. 12 lat,obciążonej wieloletnią cukrzycą typu 2, leczonej adalimumabem,metotreksatem i prednizonem, przyjętej do szpitala z powodubolesnej zmiany o charakterze naciekowo-zapalnym na bocznejpowierzchni prawego podudzia. Przeprowadzona diagnostykadoprowadziła do rozpoznania ropnia tkanek miękkich prawegopodudzia o etiologii Salmonella sp. (ryc. 1, 2.Etiologia została potwierdzona badaniem bakteriologicznymwydzieliny uzyskanej po chirurgicznym nacięciu ropnia. Zastosowanoantybiotykoterapię zgodną z antybiogramem oraz leczeniemiejscowe (miejscowo działające leki odkażające i regularnawy mia na sączków, uzyskując bardzo dobry efekt kliniczny (ryc. 3.W cza sie diagnostyki i leczenia odstawiono metotreksat i adali -mumab.Powstanie ropnia było prawdopodobnie poprzedzone skąpoobjawowym,ograniczonym jedynie do stanów gorączkowych, zakażeniemSalmonella i bakteriemią. Należy również wziąć pod uwagęmożliwość nosicielstwa i reaktywacji zakażenia w wyniku stosowanychleków immunosupresyjnych. Z powodu wciąż rosnącej liczby chorych stosujących leki biologicznewarto zwrócić uwagę na to, że zakażenia w tej grupie chorychmogą mieć bardzo nietypowy przebieg oraz etiologię.Decyzja o ponownym stosowaniu leku z grupy leków modyfikującychprzebieg choroby, ewentualnie o ponownej kwalifikacji doleczenia biologicznego, będzie podjęta po zako

 1. Value of Antiquity in the Restoration Process of the Art Nouveau Villa Duelfer in Barlinek/ Wartość Dawności W Procesie Renowacji Secesyjnej Willi Architekta W Barlinku

  Science.gov (United States)

  Rutyna, Halina

  2015-06-01

  The value assigned to time-worn objects and buildings seems crucial to a conservator's theoretical beliefs. The notion of antiquity is almost imprinted in the structure of the building itself, as well as in the concept of the time that has lapsed since the erection of the building. The head of the restoration project of the 1908 art nouveau Villa Duelfer, in Barlinek, which gradually fell into ruin after the war, presents how, in practice, this idea of antiquity was respected in that project. On the hundredth anniversary of the construction of the villa, the building, commonly referred to as the `Pałacyk Cebulowy`, has lived to see its revival by sustaining its primary residential function, its architectural form and its historic values, in an urban context. Kluczowa dla poglądów konserwatora zabytków architektury jawi się idea wartości dawności. Jest ona niejako odciśnięta w strukturze budowli i w wyobrażeniu o czasie, jaki upłynął od chwili powstania. Dobrym przykładem ilustrującym zagadnienie dawności zabytku jest ostatnia renowacja Willi Duelfera w Barlinku, wzniesionej w 1908 roku i potocznie zwanej "Pałacykiem Cebulowym". Po wojnie popadającej w ruinę, W 2008 roku w wyniku konsultacji z konserwatorem zabytków właściciel postanowił przywrócić jej symetrię i dobudować z lewej strony dodatkowe pomieszczenie. Podjęto także rozbudowę wilii od strony zachodniej poprzez dostawienie klatki schodowej i dodanie balkonu opartego na kolumnach na wzór elewacji wschodniej. Dokonano również renowacji zdobień elewacji i odtworzono brakujące elementy od frontu i z tyłu obiektu. Prace przebiegały w szybkim tempie i trwały zaledwie dwa lata, choć budynek był bardzo zniszczony.

 2. Wariant Choroby Creutzfeldta-Jakoba: aktualny stan wiedzy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  James W. Ironside

  2011-04-01

  Full Text Available Choroby wywoływane przez priony obejmują: chorobę Creutzfeldta-Jakoba (Creutzfeldt-Jakob disease, CJD, kuru, chorobę Gerstmanna-Sträusslera-Scheinkera (GSS, śmiertelną rodzinną bezsenność (fatal familial insomnia, FFI u człowieka, scrapie (polska nieużywana nazwa: trzęsawka u owiec, kóz i muflonów, pasażowalną encefalopatię norek (transmissible mink encephalopathy, TME, encefalopatię gąbczastą bydła albo chorobę szalonych krów oraz przewlekłą chorobę wyniszczającą u jeleni (chronic wasting disease. Wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD jest to nowa choroba z grupy chorób wywoływanych przez priony spowodowana pasażem czynnika encefalopatii gąbczastej bydła (BSE. Przed wystąpieniem vCJD obserwowano pasaż BSE na kota domowego, pumę, ocelota, lwa i bizona. Większość przypadków vCJD obserwowano w Wielkiej Brytanii, mniejszą liczbę w 11 innych krajach. Wszystkie definitywne przypadki vCJD wystąpiły u homozygot Met Met w kodonie 129. genu kodującego PrP (PRNP. W wyniku zakażenia przez przewód pokarmowy czynnik infekcyjny vCJD replikuje się w tkance limfatycznej przed wystąpieniem objawów klinicznych choroby. Obecnie cztery prawdopodobne przypadki vCJD zidentyfikowano u biorców masy czerwonokrwinkowej uzyskanej od asymptomatycznych dawców, którzy następnie zmarli na vCJD. Ostatnio jeden przypadek prawdopodobnego pasażu vCJD poprzez koncentrat czynnika VIII wystąpił w Wielkiej Brytanii u starszego chorego z hemofilią. Ostatnie doniesienie o teście laboratoryjnym wykonywanym we krwi, który może być zastosowany do detekcji vCJD, wskazuje na możliwość identyfikacji zakażonych osób być może jeszcze przed wystąpieniem objawów klinicznych.

 3. Depresja u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Brygida Kwiatkowska

  2011-04-01

  Full Text Available Depresja jest najczęstszym schorzeniem psychicznym występującymu pacjentów tzw. podstawowej opieki zdrowotnej i stwierdzasię ją u 12,5% chorych, a w przebiegu schorzeń przewlekłych jestroz poznawana wielokrotnie częściej.Do rozwoju depresji w przebiegu schorzeń przewlekłych przyczyniasię wiele czynników, takich jak: predyspozycje genetyczne, predyspozycjepsychiczne, długotrwale utrzymujący się stres orazzwiększenie stężeń cytokin prozapalnych w ośrodkowym układzienerwowym. Ośrodkowy układ nerwowy w wyniku działania cytokinprozapalnych aktywuje wiele zmian w układzie neuroendokrynnymi immunologicznym, określanych jako „zachowanie chorobowe” (sickness behaviour.W reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS depresja występujeu 13–65% chorych, ale tylko u 25% chorych jest rozpoznana. Tak częstewystępowanie depresji jest wynikiem utrzymywania się dużegostężenia cytokin prozapalnych wtym schorzeniu, powodującego zaburzeniaw zachowaniu. Depresja wpływa negatywnie na przebieg RZS,nasilając objawy somatyczne choroby. Z kolei wyniki leczenia depresjisą tym gorsze, im większa jest aktywność RZS, co powoduje zmniejszenieskuteczności leczenia podtrzymującego i zwiększa możliwośćwy stąpienia nawrotów depresji po pierwszym epizodzie. Udowadniato konieczność jednoczesnego intensywnego leczenia obu chorób i ichwczesnego rozpoznania. Rozpoznanie depresji może nastręczać dużotrudności z powodu nakładania się objawów wy stępujących zarównow depresji, jak i w RZS, takich jak: zmęczenie, brak apetytu, zmniejszeniemasy ciała, różnego typu dolegliwości bólowe itp. Nierozpoznanadepresja w przebiegu RZS, poza wpływem na nasilenie objawówchoroby, zmniejsza skuteczność stosowanej terapii, z uwagi na gorsząwspółpracę pacjenta i mniejsze zaangażowanie w leczenie. Zwiększato ryzyko myśli i prób samobójczych oraz skraca czas przeżycia pacjentówchorych na RZS.

 4. Jak różnicować wymioty u noworodków i niemowląt? Część IV. Metaboliczne, endokrynologiczne i sercowo-naczyniowe przyczyny wymiotów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zbigniew Krenc

  2014-03-01

  Full Text Available Wymioty u niemowląt są często obserwowanym objawem chorobowym, o bardzo zróżnicowanym podłożu patogenetycznym. Do rzadkich przyczyn wymiotów w tej grupie wiekowej należą choroby metaboliczne i endokrynologiczne, a wyjątkowo także schorzenia układu sercowo-naczyniowego. Do chorób metabolicznych przebiegających ze zwracaniem pokarmu należą zaburzenia metabolizmu białek, m.in. fenyloketonuria, leucynoza, zaburzenia cyklu mocznikowego i kwasice organiczne. Wymioty w zaburzeniach metabolizmu węglowodanów, takie jak galaktozemia czy fruktozemia, mają bezpośredni związek z wprowadzeniem do posiłków źle tolerowanych cukrów. Chociaż objawy ze strony przewodu pokarmowego rzadko towarzyszą defektom metabolizmu tłuszczów, to mogą pojawiać się w niektórych przypadkach wrodzonych zaburzeń beta-oksydacji kwasów tłuszczowych oraz w zespole Smitha-Lemliego-Opitza. W diagnostyce wymiotów u niemowląt należy także uwzględnić przyczyny jatrogenne, np. hiperkalcemię spowodowaną zatruciem witaminą D3. Wśród endokrynologicznych czynników zwracania pokarmu u niemowląt na pierwszy plan wysuwają się choroby występujące pod wspólną nazwą zespołu utraty soli, w tym wrodzony przerost kory nadnerczy, najczęściej wywoływany niedoborem 21-hydroksylazy. Do bardzo rzadkich przyczyn wymiotów u najmłodszych dzieci należą choroby układu sercowo-naczyniowego związane z uszkodzeniem miokardium (zawał serca, zapalenie mięśnia sercowego. Z kolei anomalie anatomiczne wielkich pni tętniczych wraz z ich odgałęzieniami (pierścienie naczyniowe mogą powodować zaburzenia połykania oraz wymioty w wyniku ucisku na przełyk. Także w obrazie klinicznym nagłego stanu nadciśnieniowego, rozwijającego się u niemowląt w przebiegu chorób naczyniowo-nerkowych, uszkodzenia miąższu nerek czy koarktacji aorty, mogą dominować nudności i wymioty.

 5. Подкарпатская Русь в составе Чехословакии: история, культура, национальная идентичность

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ksenia Egorova

  2014-11-01

    Ruś Podkarpacka jako część Czechosłowacji: historia, kultura, tożsamość narodowa  Ruś Podkarpacka weszła w skład Republiki Czechosłowackiej w wyniku traktatu podpisanego w Saint-Germain-en-Laye (1919. W następnym roku ogłoszono autonomię Rusi Podkarpackiej jako części Czechosłowacji. Ruś otrzymała szereg demokratycznych praw określonych przez Konstytucję. Jednym z nich było prawo do korzystania z własnego języka narodowego. Kodyfikacja języka Rusinów na Rusi Podkarpackiej nie została jeszcze zakończona i nadal jest problemem szeroko dyskutowanym we współczesnym językoznawstwie. Po pierwszej wojnie światowej tereny Rusi Podkarpackiej były ubogim regionem rolniczym o niskim poziomie samoświadomości etnicznej zamieszkującej go ludności rusińskiej. Globalne procesy gospodarcze i polityczne zmieniły w sposób radykalny sytuację i zmusiły wykształconą część obywateli Rusi Podkarpackiej do rozpoczęcia dyskusji na temat swojego języka, kultury narodowej i literatury. Prezydent Czechosłowacji T. G. Masaryk brał udział w tej dyskusji i popierał rozwój kulturowy regionu. W społeczeństwie rusińskim istniały dwie dzielące je orientacje: prorosyjska i proukraińska. Struktura narodowościowa regionu była bardzo złożona. Artykuł próbuje przybliżyć czytelnikowi problem przepływu idei narodowych na Rusi Podkarpackiej. W artykule omówiono kwestie historii kodyfikacji języka rusińskiego i tworzenia podręczników do gramatyki dla szkół. Oprócz tego przeanalizowana została rola rosyjskiego i ukraińskiego wkładu w rozwój kultury tego regionu. W badaniach uwzględniono kompleksową analizę słowiańskiej polityki i strategii kulturowych Masaryka.

 6. WYKORZYSTANIE MODELU MIKROSYMULACYJNEGO DO ANALIZY FUNKCJONOWANIA DYNAMICZNEGO PASA AUTOBUSOWEGO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mateusz SZARATA

  Full Text Available W artykule przedstawiono ocenę funkcjonowania dynamicznie wydzielonego pasa autobusowego na wybranym odcinku ulicy w Rzeszowie przy użyciu modeli mikrosymulacyjnych. Artykuł zawiera pełen opis dotyczący wykonanych pomiarów ruchu drogowego na wyznaczonym odcinku. Przedstawiona została zasada działania dynamicznie wydzielanego pasa autobusowego i logika sterowania. W pracy wykorzystano oprogramowanie komputerowe firmy PTV Vissim do budowy modelu mikrosymulacyjnego. W artykule zamieszczono opis budowy modelu umożliwiającego pełną symulację pasa aktywującego się na potrzeby przejazdu autobusu. W referacie przedstawiono również autorskie podejście umożliwiające kalibrację modeli mikrosymulacyjnych. W wyniku przeprowadzonych prac opracowywano 3 modele ruchu: jeden odzwierciedlający stan aktualny, model odwzorowujący pracę dynamicznie wydzielanego pasa autobusowego oraz model z klasycznym pasem autobusowych. Wykorzystanie modeli mikrosymulacyjnych pozwoliło ocenić korzyści nowego rozwiązania i porównać je z klasycznymi pasami autobusowymi. Analiza czasów przejazdu wzdłuż wydzielonego odcinka pozwoliła zauważyć, że zarówno klasyczne rozwiązanie pasów autobusowych jak i dynamicznie wydzielane pasy autobusowe pozwalają równie efektywnie udzielać priorytetu dla transportu publicznego na odcinku z wydzielonym pasem autobusowym. Wprowadzenie dynamicznie wydzielanego pasa autobusowego pozwoliło ograniczyć straty czasu na odcinkach poprzedzających i ulicach podporządkowanych. W przeprowadzonej analizie najkorzystniejszy okazał się wariant 3 symulujący dynamicznie wydzielany pas autobusowy. Przeprowadzona mikrosymulacja ruchu pokazała, że dynamicznie wydzielany pas autobusowy nie wpłynie istotnie na pogorszenie czasu przejazdu w transporcie indywidualnym.

 7. ANALIZA ZMIAN MIKROSTRUKTURY ZAPRAW W MURACH Z CEGŁY KLINKIEROWEJ PO DŁUGOTRWAŁEJ EKSPOZYCJI NA POLSKIE WARUNKI KLIMATYCZNE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria WESOŁOWSKA

  2016-07-01

  Full Text Available Mury licowe podlegają ciągłym wpływom czynników pochodzących z otaczającego środowiska. Oddziaływania te  przyczyniają się do destrukcji materiału, obniżając ich trwałość użytkową. Zaprawy należą do grupy materiałów aktywnych chemicznie, podlegającym korozji zewnętrznej i wewnętrznej. Do korozji zewnętrznej zalicza się wszystkie te przypadki, w których zaprawa narażona jest na niekorzystne czynniki zewnętrzne (gazowy CO2, kwaśne deszcze, zmienne temperatury przekraczające często punkt 0̊C, roztwory rozpuszczalnych soli mineralnych pochodzących z otaczających elementów. Przyczyną korozji wewnętrznej są same składniki zapraw. Wymienione czynniki istotnie wpływają na zmiany mikrostruktury zapraw. Proces ten jest rozłożony w czasie. Analizę przeprowadzono na stanowisku poligonowym zlokalizowanym na terenie Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy. Do analizy wytypowano 3 mury licowe na różnych zaprawach. W kolejnych latach funkcjonowania murów obserwowano pojawianie się wykwitów o różnym zakresie i nasileniu. Zebrane informacje pozwoliły na ustalenie obszaru o najwyższej intensywności wykwitów. Po dziesięciu latach, dla każdego muru, z wytypowanego miejsca pobrano próbki zapraw, dla których zbadano mikrostrukturę metodą porozymetrii rtęciowej. Uzyskane wyniki posłużyły do oceny zmian udziału mezo- i makro-porów w badanych zaprawach powstałych w wyniku oddziaływania środowiska zewnętrznego.

 8. Semiotic evaluation of Lithuania military air navigation charts

  Science.gov (United States)

  Ovodas, Donatas; Česnulevičius, Algimantas

  2014-06-01

  Research of semiotic aspects Lithuanian military air navigation charts was based on the semantic, graphic and information load analysis. The aim of semantic analysis was to determine how the conventional cartographical symbols, used in air navigation charts, correspond with carto-linguistic and carto-semiotic requirements. The analysis of all the markings was performed complex and collected by questionnaire were interviewed various respondents: pilots, cartographers and other chart users. The researches seek two aims: evaluate information and graphical load of military air navigation charts. Information load evaluated to calculate all objects and phenomenon, which was in 25 cm² of map. Charts analysis showed that in low flight charts (LFC) average information load are 4 - 5 times richer than in the operational maps. Map signs optimization on LFC has to be managed very carefully, choosing signs that can reduce the load of information and helps for the information transfer process. Graphical load of maps evaluated of aeronautical maps is not great (5 - 12%) and does not require reduction the information load and generalization of charts. Air navigation charts analysis pointed that not all air navigation sings correspond carto-semiotic requirements and must be improved. The authors suggested some new sings for military air navigation chart, which are simpler, equivalent to human psychophysical perception criteria, creates faster communication and less load on the chart. Badania semiotycznych aspektów litewskich wojskowych map żeglugi powietrznej bazowały na semantycznej, graficznej i informacyjnej analizie treści tych map. Celem analizy semantycznej było określenie na ile tradycyjne symbole kartograficzne stosowane na mapach nawigacji lotniczej są zgodne z wymogami języka kartograficznego oraz zasadami stosowania znaków kartograficznych. Powyższe analizy przeprowadzono w sposób kompleksowy, informacje zebrano za pomocą ankiet, przeprowadzając wywiady w r

 9. Azytromycyna w leczeniu zapalenia gardła i migdałków. Spojrzenie bakteriologa oraz klinicysty

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krzysztof Filczak

  2013-04-01

  Full Text Available Spojrzenie bakteriologa i klinicysty na infekcje bywa różne. W pracy zaprezentowano opinie obu specjalistów na temat bakteryjnego zapalenia gardła i migdałków. Charakterystyka: Bakteriolog: Ostre zapalenie gardła i migdałków (OZGM głównie wywołują wirusy (rynowirusy, adenowirusy, wirusy grypy i paragrypy, RSV. Tylko 10–30% przypadków ma etiologię bakteryjną. Najczęstszym czynnikiem etiologicznym bakteryjnego zapalenia jest Streptococcus pyogenes. Za złoty standard diagnostyczny uchodzi badanie bakteriologiczne – posiew wymazu z gardła z antybiogramem. Klinicysta: Do zakażenia najczęściej dochodzi drogą kropelko‑ wą, okres inkubacji wynosi od 12 godzin do 4 dni. Rozpoznanie ustala się głównie na podstawie objawów: bólu gardła, gorączki, bólów głowy, złego samopoczucia, niewielkiego powiększenia węzłów chłonnych szyi. W badaniu przedmiotowym stwierdza się obrzękniętą i przekrwioną błonę śluzową gardła, czasami z nalotami. Postępowanie: Bakteriolog: Prawidłowe pobranie materiału do badania bakteriologicznego ma zasadniczy wpływ na całość procesu diagnostycznego. Wymaz pobiera się z powierzchni lub krypt migdałków. Pobrany wymaz jest posiewany i inkubowany w temperaturze 35–37°C. Pierwszą ocenę przeprowadza się po 18–24 godzinach. W ambulatorium pomocne mogą być szybkie testy diagnostyczne (RADT wykrywające antygen paciorkowcowy. Klinicysta: Kluczowe jest ograniczenie szerzenia się zakażenia (wyeliminowanie kon‑ taktu, leczenie objawowe. W OZGM o etiologii S. pyogenes lekiem pierwszego rzutu jest fenoksymetylopeni‑ cylina (p.o. lub i.v.. W przypadku nadwrażliwości należy zastosować makrolidy. Azytromycyna: Bakteriolog: To makrolid, obejmujący w spektrum działania najczęstsze patogeny wywołujące OZGM. Klinicysta: Skuteczny lek w OZGM, stosowany w dawce: u dzieci 10 mg/kg mc. raz na dobę przez 3 dni, u dorosłych 1×500 mg przez 3 dni. Ostatnie badania sugeruj

 10. Polimorfizmy genu reduktazy metylenotetrahydrofolianowej a skuteczność leczenia i działania niepożądane w trakcie terapii metotreksatem u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jacek Szechiński

  2010-04-01

  ,02, OR = 3,4. Wnioski: Polimorfizm MTHFR 677CC był związany z mniejszą liczbądziałań niepożądanych. Badania polimorfizmów genów mogąpozwolić na wyróżnienie grupy pacjentów predysponowanych dowystąpienia działań niepożądanych. Badania farmakogenetycznemogą przyczynić się do skuteczniejszej indywidualizacji leczeniachorych na RZS.

 11. Zastosowanie QEEG w psychiatrii z uwzględnieniem populacji rozwojowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martyna Wiśniewska

  2016-09-01

  Full Text Available Celem pracy jest omówienie metody QEEG w kontekście jej przydatności w stawianiu diagnozy psychiatrycznej oraz monitorowaniu skutków oddziaływań psychologicznych i/lub psychofarmakologicznych na podstawie przeglądu dostępnego piśmiennictwa. Autorki starały się określić zastosowania omawianej metody w psychiatrii dzieci i młodzieży. QEEG polega na ilościowej analizie zapisu EEG za pomocą obróbki statystycznej sygnału. Metoda ta jest powszechnie wykorzystywana w celu przygotowania zaleceń terapeutycznych do treningu neurofeedback. Za granicą coraz częściej pisze się o próbach wdrażania QEEG w diagnostyce różnych chorób – także psychicznych. Większość doniesień nadal dotyczy zagadnień nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (porównanie skutków neurofeedbacku i oddziaływań farmakologicznych, odróżnianie podtypów choroby. Inne analizy odnoszą się do diagnozowania chorób psychicznych, różnicowania ich podtypów, przewidywania skutków leczenia farmakologicznego, porównania skuteczności poszczególnych metod leczenia. Popularne stają się badania nad pacjentami z depresją i schizofrenią. QEEG okazało się przydatne w ocenie skuteczności farmakoterapii depresji, według badaczy umożliwia też przewidywanie zachorowania na schizofrenię, różnicowanie jej podtypów i określanie skuteczności leczenia. Istnieją badania poświęcone analizie zmian w zapisie QEEG charakterystycznych dla uzależnienia od metamfetaminy i dla zaburzeń odżywiania. Mało jest natomiast analiz na temat użycia tej metody w psychiatrii dzieci i młodzieży – z wyjątkiem badań, które odnoszą się do roli QEEG w terapii neurofeedback pacjentów z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi czy skuteczności typów leków używanych w terapii tej choroby. Znaleziono jedną pracę poruszającą problematykę dzieci z autyzmem (w odniesieniu do treningu EEG biofeedback

 12. Składniki tworzyw sztucznych zaburzające funkcje układu nerwowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Konrad Andrzej Szychowski

  2013-05-01

  Full Text Available Rozwój przemysłu chemicznego spowodował opracowywanie nowych związków chemicznych niewystępujących w środowisku naturalnym. Substancje te spełniają różnorodne funkcje, takie jak obniżenie palności, zwiększenie plastyczności czy poprawienie rozpuszczalności innych substancji. Wiele związków wchodzących w skład tworzyw sztucznych, kosmetyków nowej generacji, aparatury medycznej, opakowań spożywczych oraz innych produktów codziennego użytku, z łatwością uwalniają się do środowiska naturalnego. Liczne badania wykazały, że substancje, takie jak: ftalany, BPA, TBBPA oraz PCB charakteryzują się znaczną lipofilnością dzięki czemu w łatwy sposób wnikają do żywych komórek oraz akumulują się w tkankach i narządach. Niesie to za sobą zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Wymienione związki, ze względu na swoją budowę chemiczną, są zdolne do naśladowania endogennych hormonów np. estradiolu, zaburzając hormonalną homeostazę organizmu. Co więcej substancje te z łatwością pokonują barierę łożyskową oraz barierę krew-mózg i dlatego, jak wykazały liczne badania, zaburzają prawidłowe działanie układu nerwowego już od najwcześniejszych chwil życia. Udowodniono, że związki te wpływają na proces neurogenezy oraz transmisję synaptyczną, a w konsekwencji zaburzają proces kształtowania się płci mózgu, a także procesy uczenia, pamięci, zachowania. Ponadto ich cytotoksyczne i proapoptotyczne działanie może być przyczyną powstawania chorób neurodegeneracyjnych. Praca przedstawia aktualny stan wiedzy na temat oddziaływania ftalanów, BPA, TBBPA, oraz PCB na układ nerwowy.

 13. OCHRONA ŚRODOWISKA W TURYSTYCE NA PODKARPACIU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Galina KALDA

  2016-03-01

  Full Text Available W artykule prezentowano analizę środowiska województwa podkarpackiego zanieczyszczanego odpadami turystycznymi. Województwo podkarpackie jest popularne z miejsc aktywności turystycznej oraz dobrej sieci infrastruktury turystycznej. Jak pokazują badania, Podkarpacie jest województwem z nieznacznym zanieczyszczeniem środowiska. Wody powierzchniowe są głównym źródłem zapotrzebowania na Podkarpaciu. Poprzez swoje położenie geograficzne województwo można uznać za jedno z niewielu miejsc z Polsce, gdzie sezon turystyczny trwa praktycznie cały rok. Podkarpacie przez to przyciąga turystów, którzy pragną aktywnego odpoczynku przez obcowanie z przyrodą. Nagły rozwój turystyki został spowodowany promowaniem województwa jako regionu atrakcyjnego turystycznie i przychylnego turystom. Jednym z większych problemów hamujący rozwój turystyki jest zbyt mała sieć informacji turystycznej. Rozmieszczone są one w mało strategicznych dla turystów miejscach. Znaleźć je można nawet kilka kilometrów od przystanków autobusowych czy dworcach kolejowych. Dla turystów, którzy przyjeżdżają do nowego miejsca, ważne jest uzyskanie jakichkolwiek informacji o mieście, noclegach czy zabytkach, które znajdują się w okolicy. Analiza pokazała, że turyści wytwarzają średnio do 30 razy więcej odpadów, niż przeciętny mieszkaniec województwa podkarpackiego, co spowodowane jest wykorzystywaniem większej ilości opakowań jednorazowych, wytwarzaniem odpadów, takich jak resztki żywności, tekstylia, szkło itp. Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, ze turystyka pośrednio wpływa na zanieczyszczenia gleby, powierza oraz ma nieznaczny udział w poziomie hałasu komunikacyjnego. Nie oznacza to jednak, że jej wpływ jest niegroźny i nieistotny. Aby o tym się przekonać należy wykonać specjalne badania, które określiłyby stopień, w jakim turystyka może przyczynia się do tego typu zanieczyszczeń.

 14. Znaczenie społecznego uznania jako ofiary lub osoby ocalałej w przebiegu zaburzenia po stresie traumatycznym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iwona Drapała

  2013-12-01

  Full Text Available W obszarze stresu określanego jako traumatyczny (posttraumatic stress disorder, PTSD i jego psychopatologicznych konsekwencji w ubiegłych trzydziestu latach nastąpił ogromny rozwój wiedzy. W obrębie bardzo obszernej literatury na temat PTSD można obserwować ewolucję w odniesieniu do wielu zagadnień. Zmiany wiązały się między innymi z ustaleniami dotyczącymi definicji „traumatycznego stresora”, poszczególnych objawów PTSD, wiedzy na temat rozpowszechnienia zdarzeń traumatycznych i diagnozy PTSD, czynników ryzyka, a także rezyliencji. Traumatyczne doświadczenie jest zazwyczaj uznawane za główną przyczynę, jednak badania dotyczące etiologii PTSD umożliwiły zidentyfikowanie szeregu biologicznych i psychospołecznych czynników, które przyczyniają się do rozwoju i utrzymywania się tego zaburzenia. W artykule przedstawiono koncepcję społecznego uznania jako ofiary lub osoby ocalałej Maerckera i Müller, którzy stworzyli Kwestionariusz Społecznego Uznania jako Ofiary lub Osoby Ocalałej (Social Acknowledgement as a Victim or Survivor Questionnaire, SAQ. Dokonano również przeglądu badań nad związkiem pomiędzy społecznym uznaniem a nasileniem objawów PTSD. Społeczne uznanie jest doświadczeniem przez osobę poszkodowaną pozytywnych reakcji ze strony społeczności versus reakcji obojętnych i wrogich. Koncepcja uwzględnia szeroki kontekst osoby poszkodowanej i jest jednym z elementów społeczno-interpersonalnego modelu PTSD Maerckera i Horn. Prezentowany model łączy podejścia skoncentrowane na potraumatycznych intrapersonalnych procesach z interpersonalną perspektywą. Reakcje jednostki są analizowane w kontekście trzech poziomów – indywidualnym, związanym z bliskimi relacjami oraz społeczno-kulturowym. Przedstawione badania pokazują, że wyższy poziom społecznego uznania wiąże się z mniejszym nasileniem objawów PTSD, jest również czynnikiem ułatwiającym potraumatyczną adaptacj

 15. Propozycja nowego podejścia metodycznego i interpretacji wyników oznaczeń przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferi – analiza składu przeciwciałowego krążących kompleksów immunologicznych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karolina Miąskiewicz

  2011-10-01

  Full Text Available Borelioza z Lyme ma bogatą symptomatologię i w znacznym odsetkuprzypadków może przypominać wczesne stadia układowej chorobytkanki łącznej. Część pacjentów trafia po wizycie u lekarza POZdo reumatologa. Reumatolog może zlecić badania autoprzeciwciał„markerowych” oraz na obecność przeciwciał bakteryjnych (przeciwkoBorrelia burgdorferi. Odsetek wyników dodatnich w kierunku B. burgdorferijest znikomy (14,7%, istnieje zatem problem wiarygodnościtych wyników.Seronegatywność pod względem obecności swoistych przeciwciałdla B. burgdorferi dotyczy ok. 30���40% surowic pacjentów z podejrzeniemboreliozy, łącznie z pacjentami z potwierdzonymi w wywiadzieukąszeniami przez kleszcza i wystąpieniem objawu patognomonicznego(rumienia wędrującego. Mimo że dysponujemy licznymitestami bakteriologicznymi, serologicznymi czy molekularnymi(PCR, diagnostyka boreliozy nastręcza trudności i może prowadzić do uzyskiwania wyników fałszywie ujemnych lub fałszywie dodatnich.Autorzy pracy skupili się na surowicach pacjentów seronegatywnychpod względem przeciwciał dla B. burgdorferi, w których wolneprzeciwciała przeciwko B. burgdorferi zostały związane przezantygeny krętka i utworzyły krążące kompleksy immunologiczne (KKI.Celem pracy była analiza KKI pod kątem obecności przeciwciał przeciwkoB. burgdorferi w trudnych diagnostycznie surowicach pacjentów,u których obraz kliniczny wskazywał na obecność zakażenia krętkiemz rodzaju B. burgdorferi (ryc. 1–7. Badania przeprowadzono nasurowicach 54 chorych z wywiadem wskazującym na boreliozę. Zastosowanonowe metodyczne podejście do analizy obecności swoistychprzeciwciał dla B. burgdorferi – wytrącanie i dysocjację KKI, a następnieoznaczanie w uzyskanej frakcji γ z osadu PEG przeciwciał swoistychdla B. burgdorferi. W 41 surowicach ujemnych w teście ELISAwytrącono frakcję γ z osadu PEG i powtórnie oznaczono przeciwciaładla B. burgdorferi. W 82

 16. Stop walking when talking, czyli związek funkcji poznawczych z kontrolą chodu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Rajtar-Zembaty

  2015-04-01

  Full Text Available Współcześnie powstaje coraz więcej doniesień naukowych podkreślających znaczenie sprawności funkcji poznawczych w kontroli motorycznej. Uważa się, że chód angażuje także wyższe procesy psychiczne: funkcje wykonawcze, uwagę i pamięć operacyjną. Funkcje wykonawcze obejmują takie procesy poznawcze, jak zdolność do inicjowania, planowania, modyfikowania i kontroli zachowania. Pełnią integracyjną funkcję w przetwarzaniu informacji – obejmują elementy poznawcze i behawioralne niezbędne do skutecznego działania, zorientowanego na cel. Funkcje wykonawcze odgrywają kluczową rolę w regulacji chodu w przypadku podejmowania nowych czynności bądź modyfikowania uprzednio wyuczonych programów ruchowych. Jak dowodzą badania neuroobrazowe, dla chodu, funkcji wykonawczych i uwagi istnieje wspólny wzorzec aktywności neuronalnej, obejmujący korę czołową i jej korowo-podkorową sieć neuronalną. W wielu badaniach wykazano, że osłabienie funkcji wykonawczych może przyczyniać się do powstawania zaburzeń chodu i zwiększać ryzyko upadków. Funkcje wykonawcze umożliwiają modyfikowanie wzorców ruchowych, jak również wprowadzanie adaptacyjnych strategii kompensacyjnych w odpowiedzi na zmieniające się bodźce – pochodzące ze środowiska zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Badania w paradygmacie podwójnego zadania podkreślają też znaczenie uwagi w utrzymaniu kontroli chodu. Dodanie zadania angażującego funkcje poznawcze przekłada się w grupie ludzi starszych na spowolnienie chodu. Częstość upadków jest wyższa u osób z otępieniem. Identyfikacja poznawczych czynników ryzyka upadków może pozwolić na opracowanie skuteczniejszych metod diagnostycznych i terapeutycznych. Celem niniejszej pracy jest próba wyjaśnienia mechanizmów relacji między funkcjami poznawczymi – funkcjami wykonawczymi i uwagą – a ryzykiem upadków.

 17. Wpływ głębokiej stymulacji mózgu na funkcje poznawcze i emocjonalne u chorych na epilepsję – przegląd badań

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Katarzyna Potasz-Kulikowska

  2017-08-01

  Full Text Available Epilepsja to zespół zaburzeń neurologicznych, na który – według danych Światowej Organizacji Zdrowia – cierpi niemal 50 milionów osób na świecie. Oprócz napadów padaczkowych o różnym przebiegu chorzy bardzo często doświadczają zaburzeń poznawczych i zaburzeń nastroju, którym niekiedy towarzyszą myśli samobójcze. Choroba znacznie obniża poczucie jakości życia pacjentów i utrudnia im wykonywanie codziennych czynności. Niemal 40% chorych cierpi na lekooporną postać epilepsji, a wielu ma także przeciwwskazania do poddania się zabiegom chirurgicznym lub pomimo przebytego zabiegu doświadcza napadów. Sposobem leczenia, który można zaproponować tym pacjentom, jest głęboka stymulacja mózgu. W 2010 roku stymulacja jądra przedniego wzgórza została zaakceptowana w Europie jako metoda wspomagająca w leczeniu napadów częściowych u dorosłych chorych z epilepsją. Wciąż jednak trwają badania nad bezpieczeństwem i efektywnością tej metody. Obiektem badań jest też stymulacja innych struktur, ponieważ nadal poszukuje się najlepszego celu stereotaktycznego w leczeniu padaczki. Zabieg polega na stymulacji głęboko położonych struktur mózgu i jest metodą mniej inwazyjną niż metody chirurgiczne. Wiele dotychczasowych badań wskazuje na skuteczność głębokiej stymulacji mózgu w redukowaniu częstości napadów padaczkowych. Ze względu na fakt, iż stymulowane struktury w większości należą do układu limbicznego, w badaniach analizujących skuteczność zabiegu coraz częściej zwraca się uwagę na wpływ stymulacji na funkcje poznawcze i emocjonalne chorych. Niniejszy artykuł ma na celu przegląd badań dotyczących efektywności zabiegu i wpływu głębokiej stymulacji mózgu na funkcje neuropsychiatryczne u osób z epilepsją, zaakcentowanie zarówno pożądanych, jak i ubocznych efektów zabiegu oraz zwrócenie uwagi na znaczenie badania neuropsychologicznego w

 18. Allelopathic Effects of Cyanobacterial Filtrates on Baltic Diatom

  Science.gov (United States)

  Śliwińska, Sylwia; Latała, Adam

  2012-01-01

  Allelopathy may be one of the factors affecting the formation of massive and harmful algal blooms in aquatic environments. Recent studies indicate that blooms of cyanobacteria in the Baltic Sea has grown significantly in last decades, so it is important to determine the allelopathic interactions between the dominant species of cyanobacteria and microalgae. In this work we investigated the influence of allelopathic compounds on the growth of Skeletonema marinoi by addition of cell-free filtrate of the Baltic cyanobacterium Nodularia spumigena cultures grown under different temperature (15-25°C). Additionally the effects of filtrates of both an exponential and a stationary growing culture of N. spumigena were tested on diatom. These studies indicate that high temperature affected the donor species by increasing its production of allelochemicals. The highest drop of growth of analyzed diatom were observed after the addition of cell-free filtrate obtained from N. spumigena grown at 25°C and constituted 70% of their control. N. spumigena was only allelopathic in exponential growth phase, whereas the cyanobacteria filtrate from stationary phase have any effect on S. marinoi. These findings suggest that N. spumigena may reveal allelopathic activity and that the production of allelopathic substances is influenced by the temperature and growth phase of cyanobacteria. Allelopatia może być kluczowym czynnikiem wpływającym na tworzenie się masowych zakwitów sinic w wielu wodnych ekosystemach. Badania pokazują, że zakwity sinic w Morzu Bałtyckim w ostatnich dekadach znacznie się nasiliły, dlatego tak ważne jest określenie stopnia oddziaływania allelopatycznego dominujących w tym akwenie gatunków fitoplanktonu. W przeprowadzonych badaniach określono wpływ związków allelopatycznych produkowanych przez bałtycką sinicę Nodularia spumigena hodowaną w różnych temperaturach (15-25°C) na wzrost okrzemki Skeletonema marinoi. Dodatkowo w niniejszej pracy por

 19. Zaburzenia lipidowe u pacjentów z zawrotami głowy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanna Zielińska-Bliźniewska

  2012-11-01

  Full Text Available Wprowadzenie: Celem pracy była ocena zaburzeń lipidowych u pacjentów z zawrotami głowy. Materiał i metody: Badania przeprowadzono na grupie 918 chorych, w tym 598 kobiet i 320 mężczyzn, w wieku 18–83 lat (średnia wieku 55±0,5, leczonych w latach 2009–2011 w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Zespołem Pracowni Audiologicznych i Foniatrycznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi z powodu zawrotów głowy. U wszystkich chorych przeprowadzono szczegółowy wywiad, badanie przedmiotowe otolaryngologiczne, otoneurologiczne. Każdy pacjent był konsultowany neurologicznie, okulistycznie i internistycznie oraz miał wykonywane USG naczyń doczaszkowych, tomografię komputerową odcinka szyjnego kręgosłupa i głowy w celu wykluczenia schorzeń organicznych ośrodkowego układu nerwowego. Przeprowadzono także badania laboratoryjne, takie jak stężenie cholesterolu całkowitego, triglicerydy, frakcję cholesterolu LDL i HDL oraz stężenie glukozy w surowicy krwi. Wyniki: W grupie 918 pacjentów z zawrotami głowy u 539 (58,71% miały one pochodzenie ośrodkowe, a u 379 chorych (41,28% charakter mieszany, w tym u 366 kobiet (67,90% rozpoznano zawroty pochodzenia ośrodkowego, a u 232 (61,21% typu mieszanego. Spośród 320 mężczyzn (34,78% z zawrotami głowy u 173 (32,09% stwierdzono zawroty pochodzenia ośrodkowego, a u 147 (38,78% typu mieszanego. Analizując stężenia frakcji lipidów u badanych, odnotowano podwyższone wartości cholesterolu całkowitego u 67,03% z nich, w tym u 71,34% mężczyzn i 64,76% kobiet. Podwyższone stężenia frakcji cholesterolu LDL zaobserwowano u 51,57% pacjentów, w tym u 54,83% mężczyzn i 49,83% kobiet. Frakcja HDL cholesterolu u większości chorych (61,99% była w normie. Również stężenie triglicerydów u większości badanych (u 69,45% nie odbiegało od normy, podobnie jak stężenie glukozy (u 59,25% mężczyzn oraz 67,78% kobiet. Wnioski: Zaburzenia

 20. Non-Steroid Anti-Infflamatory Drugs in Municipal Wastewater and Surface Waters/ Niesteroidowe Leki Przeciwzaplane W Ściekach Mieskich I Wodach Powierzchniowych

  Science.gov (United States)

  Płuciennik-Koropczuk, Ewelina

  2014-09-01

  Increased production and consumption of drugs influences the pollution pharmaceuticals. Recent years have seen a significant increase in the consumption of non-prescription medicines, among which, are a large group of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). Research conducted in Poland and abroad showed the presence of NSAIDs, both in treated wastewater in surface waters and drinking waters. One of the most frequently detected drugs in the environment is diclofenac, belongs to NSAID. Its concentration in surface waters range from 9 to 3363 ng/L. Traditional wastewater treatment plants are not specialized enough in removing the pharmaceuticals and their metabolites, and with purified wastewater are introduced into surface waters. Diclofenac concentrations in treated wastewater range from 0.29 to 2.5 μg/L, the average removal efficiency is about 40%. Wzrost produkcji i spożycia leków wpływa na zanieczyszczenie środowiska farmaceutykami. W ostatnich latach zaobserwowano zdecydowany wzrost spożycia leków dostępnych bez recepty, wśród których znaczną grupę stanowią niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Badania prowadzone na świecie i w Polsce wykazały obecność niesteroidowych leków przeciwzapalnych zarówno w ściekach oczyszczonych, w wodach powierzchniowych oraz w wodach pitnych. Jednym z najczęściej wykrywanych leków w środowisku jest diklofenak należący NLPZ. Jego stężenia w wodach powierzchniowych wynoszą od 9 do 3633 ng/dm3. Tradycyjne układy technologiczne oczyszczania nie eliminują zupełnie farmaceutyków i ich metabolitów i wraz ze ściekami oczyszczonymi są one wprowadzane do wód powierzchniowych. Stężenia diklofenaku w ściekach oczyszczonych wynoszą od 0,29 do 2,5 μg/dm3, a średnia skuteczność usuwania jest na poziomie ok 40%. Należy zaznaczyć, że dane te nie odzwierciedlają stanu rzeczywistego, gdyż badania są prowadzone wyrywkowo. W 2013 r. Komisja Europejska w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i

 1. Analysis of The Rayleigh Number in the Area of Steel Rectangular Sections in the Conditions of Stedy and Unstedy Heat Flow/ Analiza Liczby Rayleigha W Obszarze Stalowych Profili Prostokątnych W Warunkach Ustalonego I Nieustalonego Przepływu Ciepła

  Science.gov (United States)

  Wyczółkowski, Rafał

  2014-09-01

  The paper presents the experimental measurements dedicated to the research for the Rayleigh number (Ra) in the area of rectangular steel sections. This problem is associated with the analysis of the free convection which takes place in the heating of sections bundles during the heat treatment. The study was conducted for both steady and transient heat transfer. The values of the Ra number obtained for the tested sections allow to describe the phenomenon of convection on the basis of a very simple criterial dependence. It greatly simplifies the mathematical description of the heat transfer phenomenon in the concerned charges. W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych, których celem było określonie liczby Rayleigha (Ra) dla profili prostokątnch, nagrzewanych w warunkach ustalonej i nieustalonej wymiany ciepła. Analizie poddano trzy rodzaje profili: 40×20 mm, 60×60 mm oraz 80×80 mm. Badania dla warunków ustalonych przeprowadzono w komorze grzewczej stanowiska do pomiarów efektywnej przewodności cieplnej wsadów porowatych. Natomiast badania w warunkach nieustalonych przeprowadzono w elektrycznym piecu komorowym. Charakter zmian liczby Ra w funkcji temperatury, dla obu sposobów nagrzewania jest podobny. W każdym z przypadków, maksymalną wartość parametr Ra uzyskuje w przedziale temperatury około 100÷200°C. Dla profili 80×80 mm parametr ten jest około sześciokrotnie większy w porównaniu z profilami 60×60 mm. W przypadku nieustalonego przepływu ciepła, bezwzględne wartości parametru Ra są o rząd wielkości większe od wartości uzyskanych dla warunków ustalonych. Odnotowane liczby Ra nie przekroczyły wartości 107. Maksymalna wartość tego parametru wyniosła około 1,2×106. Zatem przy nagrzewaniu analizowanych profili, występujacą w ich wnętrzu konwekcję, można traktować jako intensyfikację przewodzenia w wypełniającym je powietrzu. Wyniki przedstawionych badań posłużą do analizy wpływu występującej wewn

 2. Evolution of the Structure and Mechanical Strength of a Coal Particle During Combustion in the Atmosphere of Air and the Mixture of Oxygen and Carbon Dioxide / Ewolucja Struktury Oraz Wytrzymałości Mechanicznej Ziarna Węgla Podczas Spalania W Atmosferze Powietrza Oraz Mieszaninie Tlenu I Dwutlenku Węgla

  Science.gov (United States)

  Pełka, Piotr; Golański, Grzegorz; Wieczorek, Paweł

  2013-09-01

  The research was conducted on the basis of four different types of hard coal and one type of brown coal. There are typical coals commonly used as fuel in Polish CFB boilers. The combustion process was conducted at a temperature of 850°C and the atmosphere of ambient air as well as in the mixture of oxygen and carbon dioxide in different proportions. The research was carried out using specially prepared cubical coal particles with measurements of 15×15mm and also 10×10 mm. The change of the mechanical properties was analyzed based on three parameters, i.e. compression strength, Vickers hardness and fracture toughness. The analysis was supplemented by microscopic images of the surface of the particles using an atomic force microscope. The results obtained clearly indicated the mechanical changes of the coal during its combustion, particularly at the moment of ignition of the char. Moreover, the results correlate very well with the processes of coal comminution that have been described by other authors (Basu, 1999; Chirone et al., 1991) during combustion in the circulating fluidized bed and also explain the sudden change of susceptibility to erosion in the conditions with and without combustion. The measured values can be used as strength parameters in the modelling of the mass loss of coal particles in conditions of circulating fluidized bed combustor that are hard to describe. Badania przeprowadzono na podstawie czterech węgli kamiennych różnego typu oraz jednego węgla brunatnego. Są to typowe węgle energetyczne wykorzystywane powszechnie jako paliwo w kotłach fluidyzacyjnych w Polsce. Proces spalania był prowadzony w temperaturze 850°C w atmosferze powietrza atmosferycznego oraz w atmosferze mieszaniny tlenu oraz dwutlenku węgla w różnych proporcjach. Badania przeprowadzono na spreparowanych do tego celu sześciennych próbkach węgla o wymiarach 15×15 mm oraz 10×10 mm. Zmianę własności mechanicznych przeanalizowano w oparciu o trzy parametry

 3. Stwardnienie rozsiane a padaczka – złożone zależności

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksandra Waszczuk

  2015-12-01

  Full Text Available Stwardnienie rozsiane jest jedną z najczęściej występujących przewlekłych chorób neurodegeneracyjnych ośrodkowego układu nerwowego o prawdopodobnym podłożu autoimmunizacyjnym. Rozpowszechnienie napadów padaczkowych w grupie pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane waha się od 0,5% do ponad 10%. Z kolei w populacji ogólnej wskaźnik ten wynosi od 0,5% do 1%. Badania kliniczne dowodzą, że w przebiegu choroby mogą pojawić się wszystkie typy napadów padaczkowych. Jednocześnie należy mieć na uwadze fakt, iż nie wszystkie objawy napadowe odpowiadają napadom padaczkowym. Wśród niepadaczkowych zdarzeń napadowych wymienia się: skurcze toniczne (napadowe dystonie, napadowe akinezje i parastezje czy neuralgię nerwu trójdzielnego. Z informacji zawartych w literaturze wynika, że większość dostępnych leków przeciwpadaczkowych miała szerokie zastosowanie w leczeniu napadów u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Jednakże istnieje grupa leków zarejestrowanych w terapii choroby, które w nielicznych przypadkach mogą nieznacznie obniżać próg drgawkowy i w ten sposób wywoływać lub nasilić epizody napadów padaczkowych. Są to 4-aminopirydyna i baklofen stosowane w leczeniu objawowym stwardnienia rozsianego, a według niektórych źródeł także leki immunomodulujące (interferon beta. Najnowsze badania dowodzą, iż leki działające poprzez blokadę kanałów sodowych (m.in. lamotrygina, fenytoina mają potencjalny udział w neuroprotekcji poprzez zahamowanie aksonalnej degeneracji będącej główną przyczyną niepełnosprawności ruchowej pacjentów. Dodatkowo fenytoina znalazła zastosowanie w leczeniu zapalenia nerwu wzrokowego, również w przebiegu stwardnienia rozsianego. Stwardnienie rozsiane jest niewątpliwie schorzeniem, które przebiegu nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć, a jednoczesna koincydencja napadów padaczkowych i  objawów klinicznych choroby

 4. POWSTAWANIE STRUWITU PODCZAS NANOFILTRACJI ODCIEKÓW Z FERMENTACJI METANOWEJ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena DOMAŃSKA

  2016-05-01

  Full Text Available Jednym z problemów występujących na oczyszczalniach ścieków jest wytrącanie się struwitu. Kontrola procesu wytrącania się struwitu stwarza możliwości ochrony instalacji technologicznych przed jego negatywnymi skutkami, a powstały struwit może być wykorzystany jako nawóz mineralny. W pracy omówiono przyczyny tworzenia się struwitu w przewodach do transportu odcieków z odwadniania ustabilizowanych beztlenowo osadów ściekowych. W pracy podjęto próbę sprawdzenia, czy w warunkach zmiennego składu odcieków z fermentacji metanowej o obniżonej zawartości amoniaku jest możliwe odzyskiwanie fosforu w postaci struwitu. Badania prowadzono z wykorzystaniem membrany nanofiltracyjnej. Nadawę stanowiły odcieki pochodzące z odwadniania ustabilizowanych na drodze mezofilnej fermentacji metanowej osadów ściekowych, w których jony amonowe usuwano na drodze nitryfikacji w reaktorach SBR. Odcieki przed skierowaniem na membranę nanofiltracyjną były poddane wstępnemu oczyszczaniu z zawiesin w procesie mikrofiltracji. Przeprowadzono dwa eksperymenty z różnym składem nadawy. W obu eksperymentach podczas zatężania odcieków na membranie nanofiltracyjnej odczyn retentatu wzrastał przy równoczesnym obniżaniu się stężenia jonów magnezowych, wzroście stężenia ortofosforanów i niskich stężeniach azotu amonowego. Zdjęcia z użyciem mikroskopu skaningowego wykazały, że na membranie wytrąciły się kryształy o barwie lekko brunatnej, kształcie słupkowym i przekrojach rombopodobnych. Badania pilotażowe potwierdziły, że na membranach nanofiltracyjnych istnieje możliwość wytrącania struwitu z odcieków pochodzących z odwadniania osadów ściekowych poddanych stabilizacji beztlenowej. Uwzględniając fakt, że wytrącający się struwit tworzy na membranie placek filtracyjny można, w stosunkowo prosty sposób, usuwać go mechanicznie z membrany pod warunkiem, że zastosowane zostaną moduły do membran płaskich.

 5. Microstructure and Corrosion Resistance Characteristics of Cr-Co-Mo Alloys Designed for Prosthetic Materials

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Augustyn-Pieniążek J.

  2013-12-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono wyniki badań mikroskopowych dwóch stopów: Co-Cr-Mo i Co-Cr-W-Mo wraz z ilościową ana- lizą punktową składu chemicznego przy wykorzystaniu mikroanalizatora rentgenowskiego EDS. W ramach pracy wykonano również badania odporności korozyjnej stopów w środowisku sztucznej śliny. Mikrostruktura badanych stopów miała budowę dendrytyczną. W przestrzeniach międzydendrytycznych występowała eutektyka składająca się z węglików stopowych i auste- nitu kobaltowego. Osnowę dendrytyczną stanowił roztwór stały chromu, molibdenu i węgla w kobalcie (yCo, zaś wydzielenia występujące w obszarach międzydendrytycznych były bogate w Cr i Mo - w przypadku stopu Co-Cr-Mo oraz W i Mo - w przypadku stopu Co-Cr-W-Mo. Analizowane materiały wykazywały zbliżone przebiegi krzywych polaryzacji. Z otrzymanych wartości potencjału bezprądowego oraz na podstawie szerokiego obszaru pasywacji tych stopów można wnioskować o ich wysokiej odporności korozyjnej w badanym środowisku.

 6. LOVE in English and Polish

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Brożyna Reczko

  2017-12-01

  Full Text Available LOVE in English and Polish The paper presents a sample contrastive analysis of the linguistic picture of love in English and Polish. The material used in the survey is drawn from lexicographic data, including the British National Corpus and Narodowy Korpus Języka Polskiego [National Corpus of Polish]. The paper focuses on the similarities and differences in conceptualizing the abstract concept of love in the English and Polish languages. An analytical method, developed by Bartmiński and associates, serves as the theoretical basis for the reconstruction of the linguistic picture of the world.   MIŁOŚĆ w języku angielskim i polskim Niniejszy artykuł to próba kontrastywnego porównania językowego obrazu świata MIŁOŚCI w języku angielskim i polskim. Materiał badawczy pochodzi głównie ze źródeł leksykograficznych: słowników oraz korpusów (Narodowego Korpusu Języka Polskiego oraz z korpusu języka angielskiego British National Corpus. Celem badania było poszukiwanie podobieństw i różnic w konceptualizacji MIŁOŚCI w tych dwóch językach. Metoda badawcza została zaczerpnięta z prac J. Bartmińskiego i dotyczy rekonstrukcji językowego obrazu świata różnych pojęć.

 7. On the Influence of Fracture Criterion on Perforation of High-Strength Steel Plates Subjected to Armour Piercing Projectile

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tria Djalel Eddine

  2015-06-01

  Full Text Available Artykuł przedstawia numeryczne badania wpływu kryterium pekania materiału na perforacje płyt ze stali pancernej 30PM pociskiem przeciwpancernym 7,6251 mm. Dokonano oceny czterech modeli pekania materiałów plastycznych w celu wyboru najbardziej odpowiedniego z nich. W artykule wykorzystano zmodyfikowany model konstytutywny Johnsona-Cooka (MJC sprzezony z jednym czterech kryteriów pekania: kryterium MJC, kryterium Cockrofta-Lathama (CL, kryterium maksymalnego naprezenia stycznego i kryterium stałego granicznego odkształcenia. Zastosowano trójwymiarowy algorytm w opisie Lagrange’a, zawierajacy zarówno skonczone elementy jak i czastki, z automatyczna konwersja zniekształconych elementów w bezsiatkowe czastki. Wyniki symulacji numerycznej oceniono na postawie porównania z wynikami doswiadczen. Model pekania MJC, sformułowany w przestrzeni trójosiowosci naprezenia i równowaznego odkształcenia plastycznego, pozwolił przewidziec realistycznie obraz pekania materiału i wartosci predkosci resztkowych pocisków. Jednakze wyniki badan wykazały, ze równiez jednoparametrowy model CL, dla którego kalibracji wystarczy jeden prosty test materiałowy, daje porównywalne wyniki z kryterium MJC. Stwierdzono, ze kryterium maksymalnego naprezenia stycznego niepoprawnie opisuje proces tworzenia sie korka. Równiez kryterium stałej wartosci odkształcenia granicznego nie moze byc uzyte do scharakteryzowania procesu niszczenia materiału.

 8. Rec.: "Sprachliche Säkularisierung. Semantik und Pragmatik", Hrsg. von Alicja Nagórko, Georg Olms Verlag, Hildesheim–Zürich–New York 2014, 466 S.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Zielińska

  2016-12-01

  Full Text Available Review: Sprachliche Säkularisierung. Semantik und Pragmatik, ed. Alicja Nagórko, Georg Olms Verlag, Hildesheim–Zürich–New York 2014, 466 pp. The reviewed collective volume falls within the stream of research on the language of religion, yet – unlike theolinguistics, which deals with different varieties of religious texts – the presented studies focus on the use of religious vocabulary in secular contexts. The studies deal with the processes of linguistic secularisation, sociology of religion, and above all – linguistics. The volume consists of twenty-six studies by scholars for Germany, Poland and Slovakia.   Rec.: Sprachliche Säkularisierung. Semantik und Pragmatik, Hrsg. von Alicja Nagórko, Georg Olms Verlag, Hildesheim–Zürich–New York 2014, 466 S. Recenzowana monografia zbiorowa włącza się w nurt badań nad językiem religii, jednak w odróżnieniu od teolingwistyki, która zajmuje się różnymi wariantami tekstów religijnych, prezentowane badania koncentrują się na funkcjonowaniu religijnej leksyki w świeckich dyskursach. Tematyka tomu dotyczy procesów językowej sekularyzacji, badanych z perspektywy różnych dyscyplin humanistycznych: kulturoznawstwa, socjologii religii i przede wszystkim językoznawstwa. Tom składa się z 26 opracowań naukowych uczonych z Niemiec, Polski i Słowacji.

 9. Choroba Creutzfeldta-Jakoba − współczesne metody diagnostyki

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marianna Makowska

  2013-11-01

  Full Text Available Choroba Creutzfeldta-Jakoba (Creutzfeldt-Jakob disease, CJD należy do chorób wywoływanych przez priony (encefalopatii gąbczastych. Jest to postępująca, śmiertelna i nieuleczalna choroba o charakterze neurozwyrodnieniowym. Jej przyczyną jest akumulacja patologicznego białka prionu (scrapie, PrPSc w ośrodkowym układzie nerwowym. Choroba objawia się postępującym otępieniem, zaburzeniami mowy i wzroku oraz motoryki pod postacią mioklonii, ataksji oraz niedowładu kończyn i zaburzeń równowagi. Bezpośrednią przyczyną zgonu jest najczęściej odoskrzelowe zapalenie płuc. Okres inkubacji choroby wynosi zazwyczaj od kilku do kilkunastu lat, a zgon następuje najczęściej od kilku do kilkunastu miesięcy od wystąpienia pierwszych objawów klinicznych. Trudności w przyżyciowym rozpoznawaniu choroby Creutzfeldta-Jakoba wynikają z braku swoistego markera umożliwiającego pewną identyfikację czynnika infekcyjnego oraz nie zawsze charakterystycznego obrazu klinicznego wymagającego różnicowania z innymi chorobami o charakterze otępiennym. Aktualnie jedyną pewną metodą rozpoznania jest przeprowadzenie badania neuropatologicznego. Klasyczna triada objawów neuropatologicznych występujących w przebiegu chorób wywoływanych przez priony obejmuje zmiany gąbczaste, rozplem astrogleju oraz utratę neuronów. Publikacja jest przeglądem aktualnych informacji na temat najnowszych metod diagnostycznych, w tym EEG, badań neuroobrazowych oraz laboratoryjnych, które znacznie poprawiły możliwość rozpoznania.

 10. Theoretical and Practical Aspects of Pneumatic Powder Injection into Liquid Alloys with a Non-Submerged Lance

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jezierski J.

  2014-06-01

  Full Text Available Technologia wdmuchiwania proszków do ciekłego metalu jest znana od kilkudziesięciu lat i z powodzeniem stosowana w różnorodnych procesach metalurgicznych i odlewniczych. Zdecydowanie najczęściej stosowane jest rozwiązanie z użyciem lancy zanurzonej pod lustro obrabianego stopu, jako łatwiejsze choć nie pozbawione wielu istotnych wad. W pracy zaprezentowano zakończone kompleksowe badania autorów nad procesem wdmuchiwania proszków bez zanurzania lancy w kąpieli. Przedstawiono nowe spojrzenie na tzw. „kąt stożka rozejścia strumienia” i jego wpływ na skuteczność procesu, przeanalizowano zagadnienie tzw. „skutecznego promienia strumienia” proponowanego przez wcześniejszych badaczy oraz opisano wyniki badań symulacyjnych oraz eksperymentów wdmuchiwania, zarejestrowanych z użyciem kamery do szybkich zdjęć. Podjęto się także ostatecznego porównania rozwiązań lancy zwykłej i opracowanej przez autorów tzw. „lancy kołnierzowej” wskazując na zalety tej drugiej, jako narzędzia do obróbki niewielkich objętości ciekłych stopów np. w procesach wprowadzania żelazostopów czy też modyfikacji.

 11. Wykorzystanie numerycznego modelu terenu (NMT w analizie zróżnicowania facjalnego osadów wezbraniowych Wisły między Basonią a Solcem nad Wisłą oraz jego znaczenia dla koncentracji metali ciężkich

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Falkowska

  2016-10-01

  Full Text Available Celem pracy było określenie przydatności cyfrowego modelu terenu (NMT do identyfikacji zróżnicowania środowisk depozycji współczesnych utworów wezbraniowych, a także określenie związku między poszczególnymi strefami morfodynamicznymi równi zalewowej a koncentracją metali ciężkich w osadach powierzchniowych. Badania prowadzono na odcinku doliny środkowej Wisły w obrębie jej Małopolskiego Przełomu. Poszczególne strefy morfodynamiczne były identyfikowane z wykorzystaniem analizy numerycznego modelu terenu o rozdzielczości 10 m oraz na podstawie wyników badań terenowych. Położenie granic wychodni i form rzeźby równi zalewowej określono w terenie, wykorzystując odbiorniki kodowe DGPS. W trakcie badań pobrano 110 próbek osadów wezbraniowych. Charakterystyka litologiczna obejmowała analizę granulometryczną, oznaczenie zawartości CaCO3, składu mineralnego frakcji iłowej, a także zawartości substancji organicznej. Badano zawartość Cu, Pb, Zn, Ni, Co, Cr, Sr, Cd i V oraz stosunek Fe do Al. Wyniki oznaczeń laboratoryjnych poddane zostały analizie statystycznej. Otrzymane zróżnicowanie zawartości metali ciężkich w osadach wezbraniowych koresponduje z wydzielonymi dziewięcioma typami form rzeźby równi zalewowej Wisły.

 12. Prevalence of Internet addiction and risk of developing addiction as exemplified by a group of Polish adolescents from urban and rural areas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Beata Pawłowska

  2015-02-01

  Full Text Available [b]Objective. [/b]The objective of the study was to determine the prevalence of Internet addiction and the risk of developing this addiction in Polish adolescents attending junior high schools and high school in Lublin Province, to indicate the differences regarding the intensity of Internet addiction symptoms, and the types of online activity of adolescents residing in urban and rural areas. [b]Material and Methods[/b]. The examined group comprised 1,860 participants (1,320 girls and 540 boys with an average age of 17 years. 760 students lived in urban areas and 1,100 lived in rural areas. The following were used in the study: the Socio-demographic Questionnaire designed by the authors, the Internet Addiction Questionnaire designed by Potembska, the Internet Addiction Test by Young and the Internet Addiction Questionnaire (Kwestionariusz do Badania Uzależnienia od Internetu – KBUI designed by Pawłowska and Potembska. [b]Results[/b]. The adolescents living in urban areas showed a significantly greater intensity of Internet and computer addiction symptoms measured by the KBUI Questionnaire, compared to those living in rural areas. [b]Conclusions.[/b] The Internet addiction criteria were fulfilled by 0.45% of adolescents living in urban areas and 2.9% of those living in rural areas, whereas 35.55% of urban dwelling students and 30.18% of students living in rural areas showed a risk of developing this addiction. More adolescents living in urban areas, compared to those living in rural areas, use Internet pornography, play computer games, disclose their personal data to unknown individuals encountered on the Internet, use Instant Messaging (IM services, electronic mail and Facebook social networking service. Compared to their peers from urban areas, significantly more adolescents from rural areas use ‘Nasza Klasa’ (Our Classmates online social networking service.

 13. Labour Taxation in Poland Compared to the Other OECD Countries

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kryńska Elżbieta

  2014-09-01

  Full Text Available Celem opracowania jest identyfikacja wysokości i zróżnicowania opodatkowania pracy, wyrażanego poprzez tzw. klin podatkowy, w Polsce na tle krajów OECD. Identyfikacji tej dokonano na podstawie analizy danych statystycznych zgromadzonych w bazie OECD obejmujących lata 2000-2012. W opracowaniu dokonano interpretacji pojęć kluczowych, takich jak opodatkowanie pracy, klin podatkowy i pozapłacowe koszty pracy. W dalszej części syntetycznie omówiono ustalenia teoretyczne i wyniki badań empirycznych dotyczących skutków opodatkowania pracy dla funkcjonowania rynku pracy, a zwłaszcza jego wpływ na zatrudnienie i bezrobocie. Badania własne objęły analizę porównawczą wielkości klina podatkowego w różnych typach gospodarstw domowych w Polsce i pozostałych krajach OECD w latach 2000-2012. Najważniejszą konstatacją wynikającą z analiz jest, iż w Polsce opodatkowanie pracy w zbyt małym stopniu uwzględnia sytuację materialną osób nisko zarabiających oraz mających nautrzymaniu dzieci. Wyniki przeprowadzonych badań stały się podstawą sformułowania wniosków syntetycznych i rekomendacji dla Polski. Zasugerowano w nich przede wszystkim, by rozważono selektywne obniżenie pozapłacowych kosztów pracy osób nisko zarabiających oraz obciążonych obowiązkami rodzinnymi.

 14. Duckweed does not improve the efficiency of municipal wastewater treatment in lemna system plants / Rzęsa nie poprawia efektywności oczyszczania ścieków komunalnych w oczyszczalniach typu Lemna System

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ozimek Teresa

  2015-09-01

  Full Text Available Badania prowadzono w trzech czyszczalniach hydrofi towych z powierzchniowym przepływem ścieków typu Lemna System, zbudowanych według projektu Lemna Corporation. Składają się one ze stawu napowietrzanego i stawu rzęsowego wyposażonego w system barier mających na celu równomierne rozmieszczenie roślin. Stawy poprzedzone są osadnikiem wstępnym. Według projektantów odpowiednia praca tych oczyszczalni związana jest z występowaniem rzęsy na powierzchni stawu rzęsowego. Badano efektywność oczyszczania ścieków komunalnych w trzech oczyszczalniach Lemna System usytuowanych w centralnej Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli stawu rzęsowego i samej rzęsy. Oczyszczalnie różniły się między sobą występowaniem rzęsy. W dwóch z nich (w Rakowie i Bąkowcu w trakcie całego okresu badań rzęsa nie występowała, natomiast w trzeciej (w Falęcinie Starym w okresie wegetacyjnym pokrywała do 90%.powierzchni stawu. Efektywność oczyszczanie ścieków nie różniła się w oczyszczalni z rzęsą i bez rzęsy. Rzęsa nie wpływała istotnie na efektywność oczyszczania ścieków. We wszystkich oczyszczalniach główną rolę w redukcji zanieczyszczeń odgrywał staw napowietrzany

 15. Farmakologiczne leczenie endometriozy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Sobstyl

  2010-06-01

  Full Text Available Mimo wielu badań biochemicznych i molekularnych endometrioza należy do chorób, których etiopatogenezajest mało poznana i przysparza wiele trudności w postępowaniu leczniczym. Rozpoczynając terapię endometriozy,należy wziąć pod uwagę rodzaj i stopień nasilenia objawów oraz status prokreacyjny kobiety. Ponadto,klasyczna definicja endometriozy (obecność komórek gruczołowych i podścieliska zakłada konieczność pobraniamateriału do badania histopatologicznego. Nie zawsze jednak laparoskopia jest pierwszym krokiem w rozpoznawaniui terapii endometriozy. Leczenie objawów, takich jak ból związany z endometriozą czy zaburzeniamiesiączkowania, rozpoczyna się od podania leków I rzutu – tabletek antykoncepcyjnych oraz niesteroidowychleków przeciwzapalnych (NLPZ. Dwuskładnikowe tabletki antykoncepcyjne najczęściej poleca się do stosowaniaw terapii ciągłej. Nieskuteczne leczenie bólu (min. 3 miesiące daje podstawę do wdrożenia innej metodyleczniczej: laparoskopii lub terapii II rzutu, czyli zastosowania analogów GnRh, Danazolu i progestagenów. Dużenadzieje wiąże się inhibitorami aromatazy, inhibitorami czynnika martwicy nowotworów α (TNF-α, lekamihamującymi angiogenezę oraz inhibitorami metaloproteinaz tkankowych.

 16. Styles of Humor of Charges and Educators and the Social Climate of Juvenile Correctional Institutions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Karłyk- Ćwik

  2017-01-01

  Full Text Available Autorka prezentuje wyniki badań empirycznych, których celem było zdiagnozowanie klimatu społecznego instytucji resocjalizacyjnych dla nieletnich oraz opisanie stylów humoru prezentowanych przez wychowawców i wychowanków tych placówek, a także ustalenie wzajemnych relacji pomiędzy tymi zmiennymi. Badaniami kwestionariuszowymi (z wykorzystaniem Skali Klimatu Społecznego i Kwestionariusza Stylów Humoru objęto grupę 162 wychowanków oraz 52 wychowawców z czterech Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. Przeprowadzone badania ujawniły, że klimat społeczny tych placówek jest najbardziej zbliżony do typu „opiekuńczo-wychowawczego”, a w funkcjonowaniu intrapsychicznym i interpersonalnym, zarówno wychowawców, jak i wychowanków, adaptacyjne style humoru przeważają nad stylami nieprzystosowawczymi. Ponadto ustalono, że to wychowankowie, za sprawą prezentowanych stylów humoru, wydają się mieć większy wpływ na kreowanie klimatu społecznego placówek, w których przebywają, niż personel resocjalizacyjny. Analiza uzyskanych wyników w kontekście koncepcji resilience zachęca do traktowania humoru w kategoriach „płaszczyzny oporu” umożliwiającej młodzieży niedostosowanej społecznie „odbicie się od dna”.

 17. Influence of sludge-ash composts on some properties of reclaimed land / Wpływ kompostów osadowo-popiołowych na niektóre właściwości rekultywowanego gruntu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Baran Stanisław

  2015-06-01

  Full Text Available Badania prowadzono w obszarze oddziaływania kopalni siarki w Jeziórku. Celem badań była ocena zmian odczynu, pojemności sorpcyjnej i zawartości przyswajalnych form fosforu, potasu i magnezu po 6 latach od przeprowadzenia rekultywacji. W doświadczeniu (poletka o powierzchni 15 m2 przeprowadzono rekultywację zdegradowanego gruntu wapnem poflotacyjnym, oraz kompostami: z osadu ściekowego, osadu ściekowego i popiołu z elektrociepłowni. Komposty w dawce suchej masy 180 t · ha-1 (6%, ustalonej w oparciu o rozporządzenie MŚ z 2001 roku, zastosowano w wariantach: kontrola (grunt rodzimy tylko zwapnowany; kompost z komunalnego osadu ściekowego; kompost z osadu ściekowego (80% i popiołu (20%; kompost z osadu ściekowego (70% i popiołu (30%. Na zrekultywowanych poletkach zasiano mieszankę traw rekultywacyjnych. Jednorazowe odkwaszenie i nawożenie gruntu i dalsze 6-letnie ekstensywne (bez nawożenia użytkowanie wywarły zróżnicowany wpływ na kształtowanie właściwości rodzimego utworu bezglebowego. Bez względu na sposób rekultywacji, po sześciu latach użytkowania gruntu, w wierzchnich warstwach, zwiększyła się średnia zawartość przyswajalnego fosforu, zawartość przyswajalnego potasu nie uległa znacznym zmianom natomiast około 10-krotnie zmniejszyła się zawartość przyswajalnego magnezu.

 18. The macroinvertebrate fauna of the Młynne stream (Polish Carpathians in the aspect of the bed load transport and water quality

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oglęcki Paweł

  2015-12-01

  Full Text Available Fauna makrobezkregowa na tle transportu rumowiska dennego oraz jakości wody w potoku Młynne w Karpatach Polskich. W artykule poruszono temat składu osadów dennych oraz transportu zawiesiny w potoku górskim. Badania przeprowadzono na potoku Młynne w Gorcach. Płynie on częściowo korytem naturalnym, a częściowo uregulowanym poprzez kaskady. Zawiesina denna jest akumulowana w zbiorniku powyżej zapory i pod względem jakościowym różni się od tej gromadzącej się na kaskadach. Fauna bezkręgowa jest dobrym wskaźnikiem zmian hydromorfologicznych i ich wpływu na ekosystem. Bogactwa gatunkowe potoku Młynne jest nieco większe niż innych badanych cieków górskich i podgórskich, ale mniejsze w porównaniu z większymi rzekami. Liczba taksonów na odcinkach naturalnych jest ponaddwukrotnie większa niż na uregulowanych, przy większym udziale gatunków bardzo dużych wymaganiach siedliskowych i dużych wartościach wskaźnika BMWP-PL. W pracy poruszono problem przyjaznych środowisku rozwiązań technicznych przy różnych rodzajach działalności ludzkiej w dolinach rzek górskich i podgórskich, mogących korzystnie wpływać zarówno na dobro człowieka, jak różnorodność biologiczną i odporność ekosystemu na niekorzystne czynniki zewnętrzne.

 19. Zaburzenia hiperkinetyczne z zaburzeniami koncentracji uwagi u dzieci – zagrożenia środowiskowe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Henryka Langauer-Lewowicka

  2016-12-01

  Full Text Available Celem artykułu jest przedstawienie roli szkodliwości środowiskowych w rozwoju zaburzeń hiperkinetycznych z zaburzeniami koncentracji uwagi u dzieci (ADHD w świetle aktualnego piśmiennictwa. Te neurorozwojowe behawioralne zmiany często rozpoznawane w XX w. charakteryzują się zaburzeniami koncentracji uwagi, nadpobudliwością psychoruchową, impulsywnością. Nadpobudliwość maleje z wiekiem, zaburzenia koncentracji uwagi utrzymują się. ADHD rozpoznaje się u 8–12% dzieci w skali świata. W przebiegu ADHD występują: obniżenie sprawności intelektualnej, trudności w nauce szkolnej oraz w późniejszym życiu zawodowym, skłonności do antyspołecznych zachowań. Badania prowadzone na parach bliźniąt potwierdziły genetyczne uwarunkowania ADHD, a szkodliwości środowiskowe przyczyniają się do wzrostu częstości występowania zaburzeń. Zalicza się do nich: niska masa urodzeniowa, otyłość matki, zły stan zdrowia, stres i depresja, palenie papierosów podczas ciąży, krwawienia przedporodowe, prenatalna ekspozycja na alkohol, metale ciężkie, pestycydy fosforoorganiczne. Powyższe czynniki ryzyka sprzyjają rozwojowi ADHD w organizmie z genetyczną predyspozycją.

 20. Mechanical and Tribological Properties of Metal Matrix Composites Reinforced with Short Carbon Fibre

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Łągiewka M.

  2014-06-01

  Full Text Available Artykuł stanowi podsumowanie dotychczasowych badań na temat wpływu krótkich włókien węglowych na poprawę właściwości stopu AlMglO. W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych i trybologicznych kompozytów metalowych. Kompozyty zostały wytworzone dwoma metodami: poprzez odlewanie grawitacyjne wytworzonej uprzednio na drodze mieszania zawiesiny kompozytowej oraz poprzez prasowanie w stanie ciekło-stałym tejże zawiesiny o zmiennym udziale objętościowym krótkich włókien węglowych. Ilość zbrojenia wynosiła odpowiednio 5.10 i 15% obj. Badania właściwości mechanicznych polegały na określeniu wytrzymałości na rozciąganie badanych materiałów oraz wydłużenia. Po przeprowadzeniu szeregu badań właściwości mechanicznych kompozytów wykazano nieznaczny wzrost wytrzymałości na rozciąganie oraz spadek wydłużenia kompozytów w porównaniu z właściwościami stopu osnowy zarówno w przypadku próbek prasowanych jaki i odlewanych grawitacyjnie. Wprowadzenie krótkich włókien węglowych do osnowy ze stopu AlMglO spowodowało również zmniejszenie zużycia ściernego badanych kompozytów w porównaniu z nieuzbrojoną osnową.

 1. Prevalence of Internet addiction and risk of developing addiction as exemplified by a group of Polish adolescents from urban and rural areas.

  Science.gov (United States)

  Pawłowska, Beata; Zygo, Maciej; Potembska, Emilia; Kapka-Skrzypczak, Lucyna; Dreher, Piotr; Kędzierski, Zbigniew

  2015-01-01

  The objective of the study was to determine the prevalence of Internet addiction and the risk of developing this addiction in Polish adolescents attending junior high schools and high school in Lublin Province, to indicate the differences regarding the intensity of Internet addiction symptoms, and the types of online activity of adolescents residing in urban and rural areas. The examined group comprised 1,860 participants (1,320 girls and 540 boys) with an average age of 17 years. 760 students lived in urban areas and 1,100 lived in rural areas. The following were used in the study: the Socio-demographic Questionnaire designed by the authors, the Internet Addiction Questionnaire designed by Potembska, the Internet Addiction Test by Young and the Internet Addiction Questionnaire (Kwestionariusz do Badania Uzależnienia od Internetu - KBUI) designed by Pawłowska and Potembska. The adolescents living in urban areas showed a significantly greater intensity of Internet and computer addiction symptoms measured by the KBUI Questionnaire, compared to those living in rural areas. The Internet addiction criteria were fulfilled by 0.45% of adolescents living in urban areas and 2.9% of those living in rural areas, whereas 35.55% of urban dwelling students and 30.18% of students living in rural areas showed a risk of developing this addiction. More adolescents living in urban areas, compared to those living in rural areas, use Internet pornography, play computer games, disclose their personal data to unknown individuals encountered on the Internet, use Instant Messaging (IM) services, electronic mail and Facebook social networking service. Compared to their peers from urban areas, significantly more adolescents from rural areas use 'Nasza Klasa' (Our Classmates) online social networking service.

 2. Miedź i ołów - zanieczyszczenia historyczne na Rynku Głównym w Krakowie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. Garbacz-Klempka

  2012-12-01

  Full Text Available Zanieczyszczenie środowiska pierwiastkami metalicznymi związane jest z historyczną aktywnością człowieka, szczególnie tą o charakterzeprodukcyjnym, ale ma także genezę w handlu, przetwórstwie i wykorzystywaniu w codziennym życiu przedmiotów metalowych. W czasie badań archeologicznych, prowadzonych w latach 2005 - 2010 w obrębie Rynku Głównego w Krakowie, pozyskano liczne zabytki metalowe, świadczące o obecności surowców metali, głównie miedzi i ołowiu. Równocześnie zarejestrowano szereg zjawisk, potwierdzających obecność w gruncie obszarów o ponadnormatywnej koncentracji pierwiastków metalicznych. Najwyższe kumulacje miedzi i ołowiu obecne są w warstwach gruntu w rejonach związanych z funkcjonowaniem w średniowieczu urzędu Wielkiej Wagi. Zastosowano zarówno metody makro- i mikroskopowych obserwacji artefaktów, badania ich składu chemicznego metodami spektroskopii fluorescencji rentgenowskiej (XRF i fluorescencyjnej analizy rentgenowskiej w mikroobszarach (SEM EDS, jak i oznaczanie zawartości metali wyekstrahowanych z próbek gruntów za pomocą absorpcyjnej spektroskopii atomowej (AAS. Efekty przeprowadzonych badań z zakresu metaloznawstwa i geochemii przyniosły potwierdzenie faktu historycznej obróbki metali na Rynku Głównym w Krakowie, która stanowi główną przyczynę tak znacznego skażenia wielu komponentów środowiska ówczesnego miasta.

 3. Wykorzystanie efficiency matrix w analizie zysku na pracownika (na przykładzie MŚP w sektorze informatycznym w Estonii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paavo Siimann

  2015-10-01

  Full Text Available Przedsiębiorstwa usługowe osiągają zyski dzięki wykorzystaniu zdolności i wiedzy pracowników. Stąd miara taka jak zysk na pracownika może być użyta w celu maksymalizacji wyników finansowych i wartości firmy. Artykuł obejmuje badanie z wykorzystaniem zmiennych: liczba pracowników, wysokość kapitału własnego, kapitału obcego, kosztów operacyjnych, przychodów netto ze sprzedaży oraz zysku przed opodatkowaniem w celu oszacowania ich wpływu na zmianę zysku na pracownika. Do próby badawczej wybrano małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora informatycznego łącznie i jako osobne grupy. Badanie objęło lata 2009–2013. Co więcej, artykuł wskazuje, że metoda efficiency matrix rozwijana od początku lat 60. w Rosji i Estonii do lat 90. ubiegłego wieku może być stosowana także obecnie. Badania wykazały, że marża brutto oraz wartość kapitału własnego wzrastały gwałtownie w analizowanym okresie. Zysk na pracownika był mniejszy w średnich firmach, a większy w przedsiębiorstwach małych, podczas gdy kapitał własny na pracownika, przychody netto ze sprzedaży w stosunku do kosztów operacyjnych oraz marża brutto były mniejsze w małych firmach.

 4. Metody prognozowania upadłości wykorzystywane przez polskie przedsiębiorstwa – wyniki badań ankietowych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Kopczyński

  2016-09-01

  Full Text Available Każde przedsiębiorstwo prowadzące działalność w warunkach gospodarki rynkowej jest narażone na ryzyko upadłości, dlatego bardzo ważne jest jej prognozowanie. Opracowano wiele metod pozwalających menedżerom przewidywać bankructwo, ale niewiele z nich jest wykorzystywanych w praktyce życiagospodarczego. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wyników badania empirycznego dotyczące-go zidentyfikowania metod prognozowania upadłości wykorzystywanych w praktyce przez polskie przedsiębiorstwa oraz ustalenie częstotliwości dokonywania takiej oceny. Badanie przeprowadzono za pomocą kwestionariusza ankietowego wysłanego do 703 spółek notowanych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW oraz na rynku NewConnect. Ze względu na niewielką liczbę odebranych ankiet, przeprowadzono analogiczne badanie na innej grupie przedsię-biorstw. W artykule zaprezentowano i porównano ze sobą wyniki obu tych badań. Okazało się, że polskie firmy bardzo rzadko wykorzystują nowoczesne narzędzia prognozowania upadłości, takie jak modele jedno- i wielowymiarowe. Dlatego też należy przedsięwziąć działania mające na celu ich popularyzację oraz edukować menedżerów, jak je stosować.

 5. The Effect of Shielding Gas Composition on Microstructure and Abrasive Wear Resistance Fabricated with PTA Alloying Technique

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Çay V.V.

  2013-12-01

  Full Text Available Powierzchnie stalowe SAE 1020 były oddzielnie stopowane z wcześniej nałożonymi proszkami wysokowęglowego żelazo- chromu (FeCr, żelazo-molibdenu (FeMo i żelazo-tytanu (FeTi za pomocą techniki PTA. Dzięki zastosowaniu trzech różnych typów gazu osłonowego w trakcie procesu wytwarzania stopu, badano wpływ modyfikacji składu gazu osłonowego na mikro- strukturę, twardość i odporność na ścieranie próbek. Najbardziej jednorodną mikrostrukturę i najwyższą odporność na ścieranie otrzymuje się w środowisku gazowym, które zawiera 3% H2. Zwiększenie zawartości H2 do 5% w składzie gazu osłonowego spowodowało powstanie luk i porów w mikrostrukturze oraz spadek odporności na ścieranie. Badania dyfrakcji rentgenowskiej próbek pozwoliły zidentyfikować roztwory stałe żelazo-molibdenu i żelazo-tytanu, ferryt, austenit i martenzyt jako pierwszą fazę w ich mikrostrukturze, oraz FeC. Cr7C3, G3C2, Fe3C, Fe7C3. MoC i TiC jako drugą fazę. W związku z tym stwierdzono, że zmiany w składu gazu osłonowego w procesie stopowania wpłynęły na mikrostrukturę próbek i właściwości ścierne.

 6.  Konstrukcja systemu kontroli zarządczej w wybranych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksandra Szewieczek

  2015-06-01

  Full Text Available  Kontrola zarządcza powinna wspomagać zarządzanie jednostką sektora finansów publicznych, w realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Celem badania był przegląd przyjętych modeli kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Artykuł przedstawia analizę i ocenę konstrukcji formalnoprawnej systemów kontroli zarządczej w dwóch samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, na podstawie których sformułowano wnioski o użyteczności tego systemu dla zarządzania jednostką sektora finansów publicznych, a także zidentyfikowano czynniki mogące mieć wpływ na przyjęte przez jednostki rozwiązania organizacyjne. Potwierdzono znacząco różny charakter rozwiązań przyjętych w badanych jednostkach, mimo że skala ich działalności była raczej podobna. W każdym z badanych przypadków wystąpiły istotne czynniki ograniczające funkcjonalność przyjętych rozwiązań, przy czym w jednym przypadku były to głównie zbyt rozbudowane ramy konstrukcyjne, natomiast w drugim istotne braki w przyjętych regulacjach. W prowadzonych badaniach wykorzystano metody analizy porównawczo-opisowej oraz indukcji i syntezy.

 7. Ocena wpływu systemu technologicznego oczyszczania ścieków na charakterystykę osadu czynnego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Izabela Płonka

  2017-09-01

  Full Text Available W przypadku oczyszczania ścieków komunalnych stosowane są procesy biologiczne. Procesy te mogą być realizowane w urządzeniach o różnych rozwiązaniach konstrukcyjnych. W artykule przedstawiono wyniki badań mające na celu określenie wpływu rodzaju systemu technologicznego oczyszczania ścieków na charakterystykę i właściwości osadu czynnego. Zastosowano dwa układy badawcze: przepływowy bioreaktor z wydzielonym osadnikiem (układ I oraz reaktor porcjowy SBR (układ II. Przeprowadzone badania wykazały, że korzystniejsze warunki pracy osadu czynnego panowały w reaktorze SBR. Osad pochodzący z reaktora SBR miał lepsze właściwości sedymentacyjne, na co wskazują uzyskane wartości indeksu objętościowego osadu oraz wielkości kłaczków. W reaktorze SBR nie ma konieczności przepompowywania osadu z osadnika do komory, co ma miejsce w bioreaktorze. W związku z tym osad nie jest poddawany niekorzystnym warunkom podczas transportu hydraulicznego i nie ulega rozdrobieniu. Ponadto wielkości kłaczków, aktywność oddechowa oraz powierzchnia właściwa osadu czynnego pochodzącego z układu II były większe w porównaniu z układem I.

 8. The use of Weibull Statistics to Quantify Property Variability in Fe-3Mn-0.8C Sinter-Hardened Structurally Inhomogeneous Steels

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Cias A.

  2013-12-01

  Full Text Available Aby uzyskać trzy warianty spiekanej stali Fe-3Mn-0.8C wytworzono mieszanki proszków: niskowęglowego żelazoman- ganu. grafitu oraz proszków żelaza firmy Hóganiis: gąbczastego - NC100.24 i rozpylanych - ABC 100.30 oraz ASC 100.29. Z proszków tych zostały sprasowane, przy ciśnieniu 660MPa. kształtki próbek wytrzymałościowych przeznaczonych do wykonania prób rozciągania i zginania, spieczone następnie w półhermetycznych pojemnikach, w czasie 1 godziny, w suchym azocie lub wodorze, w temperaturze 1120 lub 1250°C, po czym chłodzone z szybkością 64°C/mia Zbadano wytrzymałość na rozciąganie i zginanie otrzymanych próbek przy zastosowaniu statystyki Weibulla. W artykule zaprezentowano wyniki badań mających na celu wykorzystanie i ocenę testów zgodności dla dwu- i trzyparametrowych rozkładów Weibulla. Badania podjęto z powodu rozbieżności publikowanych krytycznych wartości testów zgodności dla dwuparametrowego rozkładu Weibulla oraz ogólnego braku testów zgodności dla trzy parametrów ego rozkładu Weibulla. w odniesieniu do własności stali wytworzonych techniką metalurgii proszków.

 9. Psychologia resocjalizacyjna w Uniwersytecie Łódzkim

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Szałański

  2010-12-01

  Full Text Available Sporadycznie problematyka wykolejenia społecznego i jego eliminacji była podejmowana w Katedrze Psychologii niemal od początku zatrudnienia na stanowisku jej kierownika profesora Stanisława Gerstmanna. Pod koniec lat 60. XX wieku pod opieką profesora swoją życiową drogę z tą subdyscypliną psychologii rozpoczy na Jan Szałański od stwierdze nia nieefektywności oddziaływań zakładu poprawczego na wychowanków w zakresie korygowania ich postaw i osobowości. Chcąc temu zaradziæ podjął udaną próbę opracowania i zrealizowania eksperymentalnego programu terapeutyczno-wychowawczego ukierunkowanego na przekształce nie wadliwych postaw i zaburzeń osobowości nieletnich. Po upływie 20 lat przeprowadził kilkuletnie badania podłużne wychowanków placówek resocjalizacyjnych oraz bursy szkolnictwa zawodowego nad przeobrażeniami ich spostrzegania ludzi. W rezultacie tych dokonań uzyskał samodzielnośæ naukowo-badawczą i podjął się organizacji i przeprowadzenia działalności naukowo-badawczej i kształcenia studentów w zakresie najszerzej rozumianej psychologii resocjalizacyjnej. Dotychczasowy dorobek Zakładu Psychologii Resocjalizacyjnej obejmuje 96 opublikowanych opracowań wyników badań: anteceden ów i korelatów osobowościowych wykolejenia obyczajowego, przestępczego, profilaktyki wykolejenia społecznego, resocjalizacji i terapii uzależnień młodzieży, więźniów i personelu penitencjarnego, uczestników postępowania procesowego (sądowego, prokuratorskiego i policyjnego.

 10. The implementation of selected elements of the CSR concept on the example of agribusiness enterprises from Warmia and Mazury

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ratajczak Marcin

  2014-05-01

  Full Text Available Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu, funkcjonująca pod nazwą CSR (Corporate Social Responsibility, czyli odpowiedzialność w biznesie, zdobywa coraz większą popularność nie tylko w środowiskach akademickich, ale także biznesowych. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zagadnień związanych z implementacją wybranych elementów koncepcji CSR (kodeksy etyczne, normy i standardy zarządzania jakością oraz dialog z interesariuszami w badanych przedsiębiorstwach agrobiznesu. Badania dotyczące opinii przedsiębiorców na temat koncepcji CSR zostały przeprowadzone w drugiej połowie 2013 roku i obejmowały 174 mikro (0-9osób, małe (10-49 zatrudnionych i średnie (50-249 pracowników przedsiębiorstwa agrobiznesu prowadzące działalność gospodarczą na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. Wyniki badań pokazały, że konieczne jest przede wszystkim myślenie przedsiębiorców w kategoriach CSR oraz strategiczne podejście do zaangażowania społecznego w obszarze, na którym firma zna się najlepiej. Bardzo ważne jest stworzenie wśród firm własnych rozwiązań rozumianych jako strategia biznesowa, a nie tylko działania podejmowane okazjonalnie.

 11. Influence of the Plow Filling and Thread Angle onto the Plow Head Efficiency / Wpływ Współczynnika Wypełnienia Organu Oraz Kąta Nawinięcia Płata Ślimaka Na Sprawność Ładowania Frezującymi Organami Ślimakowymi

  Science.gov (United States)

  Wydro, Tomasz

  2015-03-01

  Laboratory examinations on the plow heads at various filling rate and material grain-size, as well as various values of worm thread angle of the plow head have been executed. Influence of the worm thread angle and plow head filling onto optimal loading efficiency, has also been tested. Eksploatacja węgla kamiennego w Polsce odbywa się przy zastosowaniu kompleksów ścianowych kombajnowych jak również kompleksów strugowych. Ten drugi z kompleksów jest znacznie mniej rozpowszechniony w Polsce i stosowany do pokładów o miąższości poniżej 1,5 m. Do głównych maszyn i urządzeń ścianowego kompleksu kombajnowego należy zaliczyć maszynę urabiająco - ładującą jaką jest kombajn ścianowy, obudowę zmechanizowaną oraz przenośnik ścianowy. Elementami roboczymi w kombajnie ścianowym są frezujące organy ślimakowe, które mocowane są na ramionach kombajnu. Zadaniem frezujących organów ślimakowych jest realizacja jednocześnie dwóch procesów. Pierwszym z procesów jest frezowanie czyli oddzielanie kawałków węgla od calizny. Drugi proces to proces ładowania urobku, polegający na ciągłym odprowadzaniu urobku na przenośnik ścianowy. Równoległość realizacji pracy tych dwóch procesów, uniemożliwia w warunkach rzeczywistych przeprowadzenie obserwacji procesu ładowania i dokonania jakichkolwiek pomiarów i analiz. Dlatego też, przeprowadzane badania i pomiary opisywane w literaturze zwykle miały charakter modelowy lub stanowiskowy, gdyż tylko takie warunki umożliwiały rozdział tych funkcji organu (Chodura, 1992; Hyong Jong Gol, 1990; Jaszczuk & Tomaszewski, 2004; Krauze, 1997). W związku z powyższym, chcąc bliżej poznać prawa rządzące procesem ładowania, zdecydowano się na rozdzielenie tych dwóch procesów i przeprowadzenie badań laboratoryjnych. Przedmiotowe badania zostały przeprowadzone w laboratorium Katedry Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH. W badaniach uwzględniono wpływ jednego z

 12. „В името на Кирил и Методий“. Кирило-методиевската идея и социалистическата пропаганда

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Десислава [Desislava] Найденова [Naĭdenova

  2017-10-01

  Full Text Available “In the name of Cyril and Methodius”: The Cyrillo-Methodian idea and the socialist propaganda The paper aims to describe and analyze the dynamics of transformation undergone by the symbolism of the Cyrillo-Methodian oeuvre in the socialist propaganda in Bulgaria. The work and lives of the two saints represent the different national paradigms and state priorities before and after 1944. In the years from 1878 to 1944, St. Cyril and Methodius became a symbol of Bulgarian national identity. They were used in political propaganda to justify the Bulgarian territorial claims in the Balkans in an attempt to achieve the national ideal. On the contrary, after the socialist propaganda during the years of World War II, the Cyrillo-Methodian work became a symbol of Slavic unity and solidarity with the Soviet Union. The idea of Cyril and Methodius as a symbol of internationalism and fraternal unity of the Slavic peoples was developed by socialist propaganda in the years after 1944 and has in fact dominated the scientific interpretations of their work from that time on. The paper is based on unpublished communist addresses from the feast of St. Cyril and Methodius in 1942 and 1943 and other documents from the Central State Archives in Sofia and the Scientific Archives of the Bulgarian Academy of Sciences.   „W imię Cyryla i Metodego”. Idea cyrylometodejska i propaganda socjalistyczna Celem artykułu są opis i analiza dynamiki transformacji symboliki misji cyrylometodejskiego w propagandzie socjalistycznej w Bułgarii. Dzieło i życie śś. Cyryla i Metodego wpisują się w różne paradygmaty narodowe i priorytety państwowe przed i po roku 1944. W okresie od 1878 do 1944 roku stali się oni symbolem bułgarskiej tożsamości narodowej. Ich figury są używane w propagandzie politycznej, aby uzasadnić bułgarskie pretensje terytorialne na Bałkanach w dążeniu do osiągniecia narodowego ideału. Natomiast w wyniku propagandy socjalistycznej w

 13. Postępowanie z chorym po zawale serca

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kalina Niedolaz

  2011-10-01

  Full Text Available Choroba wieńcowa, czyli choroba niedokrwienna serca na podłożu miażdżycy tętnic wieńcowych, stanowi niezwykle istotny problem kliniczny. Jej bezpośrednim i często nieuchronnym następstwem jest zawał mięśnia serca. Zawał najczęściej jest spowodowany zamknięciem tętnicy wieńcowej w wyniku uszkodzenia blaszki miażdżycowej (jej pęknięcia lub erozji z następowym wytworzeniem dystalnego zakrzepu i powoduje zniszczenie prawidłowo działającego mięśnia sercowego. Chory po przebytym zawale mię- śnia serca należy do grupy pacjentów obciążonych wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym, a więc zagrożony jest wystąpieniem kolejnych incydentów, takich jak zawał, udar mózgu i zgon. Prawidłowe postępowanie po przebytym zawale pozwala na istotną redukcję ryzyka i korzystnie wpływa na rokowanie. Prewencja wtórna po zawale serca obejmuje postępowanie niefarmakologiczne, czyli modyfikację stylu życia, i leczenie farmakologiczne. Największe znaczenie ma wyeliminowanie czynników ryzyka, tj. zaprzestanie palenia papierosów, prawidłowa kontrola ciśnienia tętniczego i normalizacja poziomu cholesterolu, a także redukcja nadwagi i systematyczna aktywność fizyczna. Świadomość pacjentów i zaangażowanie lekarzy są decydujące dla osiągnięcia korzystnych efektów prewencji wtórnej po zawale serca. Artykuł przedstawia zasady, którym powinien podlegać każdy chory po zawale mięśnia serca, uwzględnia zalecenia dotyczące postępowania niefarmakologicznego, wytyczne dotyczące odpowiedniej farmakoterapii według aktualnych standardów. W pracy uwzględniono również zasady postępowania z chorym po zawale w sytuacjach szczególnych, jakimi są choroby współistniejące, takie jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, dysfunkcja lewej komory i niewydolność serca, przewlekła choroba nerek, przewlekła obturacyjna choroba płuc.

 14. Wprowadzenie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Józef Pfaff

  2016-07-01

  Full Text Available Niniejszy tom „Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości” zawiera wybrane artykuły,które zostały przygotowane na Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości 2016.Tegoroczny Zjazd został zorganizowany przez Katedrę Rachunkowości UniwersytetuEkonomicznego w Katowicach i odbył się w dniach 28–30 września 2016 r. w Katowicachpod hasłem Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowościi rewizji finansowej.Celem Zjazdu była wymiana poglądów na temat aktualnych problemów dotyczącychteorii i praktyki rachunkowości i rewizji finansowej oraz zacieśnienie współpracymiędzy ośrodkami akademickimi, a także integracja środowiska naukowego.Na Zjazd zostało nadesłanych 80 referatów przygotowanych przez pracownikównaukowo-dydaktycznych z wszystkich ośrodków akademickich w kraju.Problematyka poruszana w nadesłanych referatach koncentrowała się wokół zagadnieńdotyczących: teorii rachunkowości, kierunków zmian regulacji w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej, wyceny i polityki bilansowej we współczesnej rachunkowości, informacji sprawozdawczej w kontekście oczekiwań interesariuszy, krajowych i międzynarodowych standardów sprawozdawczości i rewizji finansowej, rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej, raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu, etyki zawodu księgowego i biegłego rewidenta.Uwzględniając wyniki przeprowadzonych recenzji, artykuły zostały opublikowanew trzech wydawnictwach: w „Zeszytach Teoretycznych Rachunkowości”, w „ZeszytachNaukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” oraz w dwutomowejmonografii naukowej.Tom 87 (143 „Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości” zawiera referaty poruszającetakie problemy współczesnej rachunkowości, jak cele, integracja i użytecznośćsprawozdawczości finansowej, kształtowanie wyniku finansowego, koncepcjerachunkowości zarządczej, audyt wewnętrzny w świetle wybranych teorii oraz

 15.  Wprowadzenie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Józef Pfaff

  2016-07-01

  Full Text Available Niniejszy tom „Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości” zawiera wybrane artykuły, które zostały przygotowane na Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości 2016. Tegoroczny Zjazd został zorganizowany przez Katedrę Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i odbył się w dniach 28–30 września 2016 r. w Katowicach pod hasłem Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. Celem Zjazdu była wymiana poglądów na temat aktualnych problemów dotyczących teorii i praktyki rachunkowości i rewizji finansowej oraz zacieśnienie współpracy między ośrodkami akademickimi, a także integracja środowiska naukowego. Na Zjazd zostało nadesłanych 80 referatów przygotowanych przez pracowników naukowo-dydaktycznych z wszystkich ośrodków akademickich w kraju. Problematyka poruszana w nadesłanych referatach koncentrowała się wokół zagadnień dotyczących:  teorii rachunkowości,  kierunków zmian regulacji w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej,  wyceny i polityki bilansowej we współczesnej rachunkowości,  informacji sprawozdawczej w kontekście oczekiwań interesariuszy,  krajowych i międzynarodowych standardów sprawozdawczości i rewizji finansowej,  rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej,  raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu,  etyki zawodu księgowego i biegłego rewidenta. Uwzględniając wyniki przeprowadzonych recenzji, artykuły zostały opublikowane w trzech wydawnictwach: w „Zeszytach Teoretycznych Rachunkowości”, w „Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” oraz w dwutomowej monografii naukowej. Tom 87 (143 „Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości” zawiera referaty poruszające takie problemy współczesnej rachunkowości, jak cele, integracja i użyteczność sprawozdawczości finansowej, kształtowanie wyniku finansowego, koncepcje rachunkowości zarządczej, audyt wewnętrzny w

 16. Physical and chemical properties of selected soils from the surroundings of the Magura National Park (southern Poland / Właściwości fizykochemiczne i chemiczne wybranych gleb z otoczenia Magurskiego Parku Narodowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Szewczyk Adam

  2015-03-01

  Full Text Available Celem pracy było określenie podstawowych właściwości fizykochemicznych i chemicznych sześciu profili glebowych zlokalizowanych w otoczeniu Magurskiego Parku Narodowego. Przy wyborze miejsc odkrywek kierowano się rodzajem użytkowania rolniczego oraz rzeźbą terenu. W wyniku badañ zgodnie z SGP5 zidentyfikowano następujące typy lub podtypy gleb: glejowa typowa GWt (Eutric Gleysols, brunatna dystroficzna typowa BDt (Dystric Cambisols, brunatna eutroficzna wyługowana BEwy (Eutric Cambisols, gleba antropogeniczna, kulturoziemna regulówkowa AKre (Eutric Cambisols Aric oraz gleba płowa próchniczna PWpr (Gleyic Luvisols. Analizowane gleby charakteryzowały się uziarnieniem glin pylastych lub utworów pyłowych. Były zazwyczaj silnie zakwaszone, o czym świadczyło niskie pH (w 1M KCl wartości zawierały się w przedziale od 3,8 do 5,8, wysokie wartości kwasowości hydrolitycznej (od 0,8 do 10,0 cmol(+·kg-1 i wymiennej (od 0,05 do 4,05 cmol(+·kg-1 oraz znacząca zawartość glinu wymiennego (od 0 do 3,96 cmol(+·kg-1. Zawartość węgla organicznego w badanych profilach nie przekraczała (za wyjątkiem profilu 1 30 g·kg-1 i wraz z głębokością malała do kilku g·kg-1 w poziomach skały macierzystej. Gleby te cechowały się niezbyt wysoką zawartością azotu całkowitego (od 0,30 do 9,39 g·kg-1 oraz niską zawartością fosforu przyswajalnego (od 3,5 do 90,3 mg P2O5·kg-1. Natomiast zawartość przyswajalnego potasu (od 82 do 570 mg K2O·kg-1 oraz magnezu (od 33 do 412 mg Mg·kg-1 pozwalała zakwalifikować badane gleby do kategorii średnio bądź wysoko zasobnych. Najwyższe wartości pierwiastków biogennych wykrywano w poziomach powierzchniowych. Badane gleby charakteryzowały się wysoką, całkowitą pojemnością sorpcyjną (T - od 7,0 do 63,4 cmol(+·kg-1. Suma kationów o charakterze zasadowym (S przyjmowała wartości od 3,0 do 61,2 cmol(+·kg-1, co skutkowało wysokim wysyceniem kompleksu sorpcyjnego zasadami (V

 17. Alergenowo-swoista immunoterapia u dzieci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Maślany

  2011-10-01

  Full Text Available Alergenowo-swoista immunoterapia (ASI umożliwia leczenie i wpływ na przebieg alergicznych schorzeń IgE-zależnych. W wyniku jej działania następuje indukcja tolerancji alergenu, a w rezultacie – zmniejszenie lub ustąpienie objawów klinicznych alergii. Od daty wydania (1910 r. publikacji Noona, uważanej za przełomową w rozwoju immunoterapii, mija 101 lat. W tym czasie systematycznie poszerzano wiedzę na temat mechanizmów jej działania, wskazań do stosowania ASI oraz formy podawania alergenu. Obecnie stosowane rodzaje ASI pozwalają na zminimalizowanie poważnych objawów niepożądanych, które obserwowano w początkowych próbach terapii. W pracy przedstawiono współczesne poglądy na temat patomechanizmów immunoterapii, zasad jej podawania oraz możliwości stosowania ASI w przypadku schorzeń atopowych. Podstawowym wskazaniem do tej metody leczenia jest brak możliwości wyeliminowania alergenu ze środowiska pacjenta przy dużym prawdopodobieństwie wystąpienia ciężkich objawów klinicznych uczulenia po kontakcie z alergenem. Najlepsze rezultaty osiąga się w przypadku nadwrażliwości na jady owadów błonkoskrzydłych oraz leczenia alergicznego nieżytu nosa, alergicznego zapalenia spojówek, a także astmy związanej z alergią na pyłki traw, drzew, chwastów i roztoczy kurzu domowego. Leczenie monoalergii daje lepszą skuteczność w porównaniu z uczuleniem na wiele alergenów. W wybranych przypadkach przy braku możliwości stosowania farmakoterapii lub jej nieskuteczności można rozważyć użycie ASI u pacjentów z alergią związaną z innymi alergenami. Aktualnie nie jest to metoda zaakceptowana w leczeniu alergii pokarmowej. W pracy przytoczono metaanalizy przeprowadzone w ostatnich latach, oceniające skuteczność dwóch najpopularniejszych obecnie metod immunoterapii – SCIT (śródskórnej oraz SLIT (podjęzykowej – w leczeniu astmy oraz alergicznego nieżytu nosa. Z cytowanych poniżej publikacji

 18. ANALIZA ZANIECZYSZCZENIA GLEBY ZAKŁADAMI PRZEMYSŁOWYMI NA PODKARPACIU

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Galina KALDA

  2016-03-01

  Full Text Available W artykule prezentowano źródła zanieczyszczenia i zagrożenia gleby w województwie podkarpackim. Czynnikami wpływającymi na stan chemiczny gleb, jest stopień uprzemysłowienia terenu, natężenie ruchu drogowego, gęstość zaludnienia, struktura powierzchniowa miasta, gospodarka odpadowo-ściekowa, mikroklimat oraz rodzaj i gatunek gleb. Zakłady przemysłowe oraz komunikacja emitują najwięcej pyłowych i gazowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych nie wywołuje bezpośrednio widocznych skutków w zmianach profilów glebowych, ale ich pośrednie oddziaływanie może mieć duży wkład. W województwie podkarpackim występują liczne zakłady przemysłowe, które są potencjalnym zagrożeniem dla środowiska glebowego. Największa ilość zanieczyszczeń dostaje się do gleby wraz ze ściekami, pyłami, gazami oraz ciekłymi i stałymi odpadami, generowanymi przez przemysł. Zanieczyszczenia te zawierają głównie metale ciężkie czy sole. Poważnym źródłem zanieczyszczeń gleb mogą być występujące na Podkarpaciu zakłady dużego oraz zwiększonego ryzyka, w których przerabiane są w instalacjach produkcyjnych ogromne ilości substancji niebezpiecznych. Zagrożeniem jest także magazynowanie substancji toksycznych oraz ich transport. W artykule pokazana zawartość metali ciężkich w glebach Podkarpacia w 2011-2014 latach, zawartość gazów i pyłów emitowanych z zakładów przemysłowych, ilość gruntów zdegradowanych oraz zdewastowanych na Podkarpaciu. Pokazano, że stan gleby w województwie podkarpackim jest na ogół dobry. Jednak występują tu gleby zakwaszone, wymagające nieraz natychmiastowego wapnowania, oraz gleby zanieczyszczone substancjami chemicznymi. Grunty zdewastowane oraz degradowane powstawały głównie w wyniku działalności górnictwa oraz kopalnictwa surowców. W województwie podkarpackim dotyczyło to głównie gruntów z teren

 19. Rola kwasu dokozaheksaenowego w czynności komórek nerwowych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Walczewska

  2011-01-01

  Full Text Available Fosfolipidy neuronów, zwłaszcza kory mózgu, zawierają dużą ilość wielonienasyconego kwasu dokozaheksaenowego (DHA, C22: 6n-3. Podstawowym źródłem tego kwasu dla komórek nerwowych jest pokarm oraz synteza DHA w wątrobie i astrocytach z niezbędnego kwasu α-linolowego (C18: 3n-3. Największy przyrost DHA w mózgu obserwuje się w okresie życia płodowego i przez pierwsze dwa lata życia dziecka. Odpowiednia ilość DHA w fosfolipidach błonowych determinuje wiele czynności komórek nerwowych i tym można tłumaczyć wyraźną ochronę DHA w mózgu podczas deficytu kwasu α-linolowego w pożywieniu. Fosfolipidy z acylem DHA są w błonach mobilne, a błony plazmatyczne zbudowane z takich fosfolipidów są cieńsze, bardziej przepuszczalne dla jonów i małych cząsteczek oraz mają luźniejszą strukturę. Te wszystkie cechy błon zwiększają ich „dynamikę” w porównaniu z błonami zbudowanymi z innych fosfolipidów. Ponadto tworzą środowisko dla skondensowanych w błonach neuronalnych białek receptorowych, kanałowych i peryferyjnych. Od dostępności DHA dla neuronów zależy ilość fosfatydyloseryny w wewnętrznej warstwie lipidów błonowych, dzięki której zwiększa się przeżywalność neuronów w wyniku translokacji/aktywacji kinaz Akt i Raf-1/MEK. Obecność DHA w fosfolipidach błonowych ułatwia tworzenie się kompleksu białek v-SNARE/t-SNARE niezbędnego w procesie egzocytozy pęcherzyków synaptycznych i rozrastania się błon wypustek neuronalnych, co determinuje ich plastyczność. DHA odgrywa istotną rolę neuroprotekcyjną. Stwierdzono hamowanie syntezy PGE2 oraz ekspresji COX-1 w astrocytach hodowanych w obecności DHA, a oksygenazowe metabolity DHA, szczególnie neuroprotektyny D, mogą tłumić reakcje zapalne i zapobiegać uszkodzeniom lub apoptozie neuronów. Skutki obecności DHA w błonach komórek nerwowych i powstających z niego metabolitów, a także funkcje zależnej od DHA fosfatydyloseryny

 20. Orestes bojownikiem ruchu oporu, czyli mit Atrydów w filmie "Podróż komediantów" Theo Angelopoulosa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Iga Łomanowska

  2016-12-01

  ółczesne, portretując Grecję lat 40. i 50. XX wieku. Mit zostaje zreprodukowany z modulacjami: kluczowe wydarzenia następują w wyniku interwencji historii, nie fatum czy decyzji bogów. Ponadto konflikty między postaciami zostają wzbogacone o wymiar polityczny, ponieważ Angelopoulos ukazuje rozdźwięk między ich postawami ideologicznymi. Jednak członkowie trupy aktorskiej pozostają wobec wydarzeń tak samo bezradni jak rodzina władcy Argolidy.

 1. A preliminary study in zero anaphora coreference resolution for Polish

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam Jan Kaczmarek

  2017-12-01

  pracy wykorzystujemy istniejące narzędzia do rozpoznawania koreferencji dla pozostałych rodzajów wzmianek (tj. nazwy własne, frazy rzeczownikowe oraz zaimki jako źródło częściowych zbiorów wzmianek odnoszących się do tego samego obiektu, a także jako punkt odniesienia dla uzyskanych przez nas wyników. Ocena skupia się nie tylko na poprawności uzyskanych zbiorów wzmianek, bez względu na ich typ, co odzwierciedlają wyniki podane dla standardowych metryk CoNLL-2012, ale także na wartości informacji, która zostaje uzyskana w wyniku rozpoznania koreferencji. W nawiązaniu do założeń anotacji korpusu KPWr, jedynie nazwy własne traktowane są jako wzmianki, które zawierają w sobie wystarczająco szczegółową informację, aby można było powiązać je z obiektami rzeczywistymi. W konsekwencji dostarczamy także ocenę opartą na wartości informacji dla podmiotów domyślnych połączonych relacją koreferencji z nazwami własnymi. Z tą samą motywacją rozpatrujemy jedynie zbiory wzmianek koreferencyjnych zbudowane wokół nazw własnych.

 2. Dynamika zmian temperatury ręki reumatoidalnej po wybranych zabiegach z zakresu termoterapii

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Gizińska

  2011-08-01

  Full Text Available Wstęp: W procesie usprawniania osób z chorobami reumatycznymi wykorzystuje się wiele zabiegów z zakresu ciepłolecznictwai krioterapii. W dostępnym piśmiennictwie niewiele jest opisówbadań dotyczących efektów termicznych występujących w tkankachw wyniku stosowania takich zabiegów w obrębie ręki reumatoidalnej.Z tego powodu autorzy podjęli próbę określenia przebiegudynamiki zmian temperatury po zastosowaniu powszechniestosowanych u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów(RZS zabiegów z zakresu termoterapii, w aspekcie zmian zachodzącychw mikrokrążeniu podczas 120 minut obserwacji.Materiały i metody: Do dwóch grup przydzielono 27 pacjentówz rozpoznanym RZS (średni wiek badanych 57 ±7,9 roku: I grupaliczyła 14 osób, u których naświetlano jedną rękę promiennikiempodczerwieni IR-A, -B oraz -C, II grupa – 13 osób, u których wykonanozabieg nadmuchu jednej ręki zimnym powietrzem (–30°C.Analizy rozkładu temperatury dokonano na podstawie 120-minutowejobserwacji zmian temperatury powierzchniowej obu rąk, dozapisu której użyto kamery termowizyjnej. U każdej osoby wykonano8 zdjęć termowizyjnych w określonych odstępach czasu:przed zabiegiem, zaraz po zabiegu oraz 5, 15, 30, 45, 60 i 120 minutpo zabiegu.Wyniki: Istotne różnice temperatur mierzonych w kolejnych odstępachczasu zaobserwowano we wszystkich grupach tylko podczas wynopierwszych5 minut po zabiegu (p < 0,05. Maksymalny wzrost temperaturyodnotowany zaraz po zabiegu IR-A, -B, -C wynosił 3,5°C. Ponadmuchu zimnym powietrzem (–30°C maksymalne obniżenietemperatury mierzonej zaraz po zabiegu wynosiło 6,4°C (ryc. 1 i 2.Wnioski: Istotne zmiany temperatury powierzchniowej rąk obserwowanow ciągu pierwszych 5 minut po zabiegu, zarówno ponaświetlaniu IR-A, -B, -C, jak i nadmuchu zimnym powietrzemo temperaturze ok. –30°C. W przypadku zabiegu cieplnego wartośćtemperatury w ciągu tego czasu pozostawała powyżej warto

 3. Procesy patologiczne w mózgu podczas jego niedokrwienia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Justyna Kacperska

  2013-04-01

  Full Text Available Udar mózgu (stroke jest obecnie jedną z najczęstszych przyczyn zgonów i trwałego kalectwa. Udar niedokrwienny mózgu (ischaemic stroke, IS jest niebezpieczną chorobą nie tylko ze względu na dużą śmiertelność, ale również z powodu niepełnosprawności u pacjentów, którzy go przeżywają (około 76% przypadków. Jest to niejednorodna jednostka chorobowa, będąca zespołem objawów ogniskowych powstałych w wyniku niedokrwienia lub krwotoku do tkanki mózgowej spowodowanych wieloma różnymi przyczynami. Rozróżniamy dwa typy udarów mózgowych: krwotoczne i niedokrwienne. Udary krwotoczne stanowią 15% wszystkich udarów, pozostałe 80% to udary niedokrwienne. Udar mózgu jest chorobą ogólnoustrojową, głównie wynikającą z patologii naczyniowej. Ogromną rolę odgrywa tu miażdżyca i mechanizmy z nią związane. Proces chorobowy dotyczy całego organizmu, a nie tylko naczyń mózgowych. Z punktu widzenia patologii udar niedokrwienny mózgu jest dynamicznie rozwijającym się procesem neurodegeneracyjnym, który prowadzi do śmierci komórek (cell death. Oprócz uszkodzenia naczyniopochodnego choroba ta indukuje komórkowo-molekularną odpowiedź immunologiczną ośrodkowego układu nerwowego i układu naczyniowego, ukierunkowaną na rozwój reakcji zapalnej. Aktywowane komórki mózgu, a także komórki układu naczyniowego zaangażowane są w syntezę różnych molekuł, m.in. cytokin, chemokin, cząsteczek adhezyjnych oraz enzymów prozapalnych. Ciągle rośnie liczba doniesień potwierdzających duże znaczenie czynników zapalnych w rozwoju udaru niedokrwiennego mózgu. W procesie tym znaczącą rolę odgrywa bariera krew-mózg. Na poziomie komórkowym mikroglej stanowi główną linię nadzoru immunologicznego nad ośrodkowym układem nerwowym, odpowiedzialną za indukcję reakcji zapalnej w udarze mózgu. W udarze mózgu następuje gwałtowna zmiana ekspresji cytokin, które ujawniają neurodegeneracyjny efekt

 4. Surgical site infection among patients after colorectal cancer surgery.

  Science.gov (United States)

  Banaszkiewicz, Zbigniew; Cierzniakowska, Katarzyna; Tojek, Krzysztof; Kozłowska, Elżbieta; Jawień, Arkadiusz

  2017-02-28

  Wstęp: Zakażenie miejsca operowanego występuje u 2,5-22,3% operowanych chorych. Jest ono wykładnikiem jakości leczenia na oddziałach zabiegowych i ma duży wpływ na jego koszt. Materiał i metodyka: Analizie poddano chorych, u których w obserwacji 30-dniowej wystąpiło zakażenie miejsca operowanego. Grupę wyjściową stanowiło 1581 chorych z rozpoznaniem raka jelita grubego poddanych zabiegowi operacyjnemu w jednym ośrodku. Kryteriami wyłączającymi z badania były: brak wiarygodnej dokumentacji leczenia (szpitalnego lub ambulatoryjnego) i zgon chorego przed 30. dniem po operacji bez rozpoznanego zakażenia miejsca operowanego. Analizę statystyczną wykonano przy użyciu programu Statistica 10. Wyniki: Powikłania pooperacyjne wystąpiły u 262 chorych (16,6%). Najczęściej występującym było zakażenie miejsca operowanego (198 pacjentów; 12,52%). Stwierdzono, że wystąpienie tego powikłania zależne było od zaawansowania klinicznego raka, wieku chorych, chorób współtowarzyszących (cukrzyca i choroby kardiologiczne). Ponadto zauważono, że powikłanie to występowało znamiennie częściej u chorych operowanych w trybie pilnym z powodu powikłań oraz u tych, u których wyłoniono stomię jelitową. Nie stwierdzono natomiast zależności wystąpienia tego powikłania od płci chorych i lokalizacji guza nowotworowego. Wniosek: U chorych po operacji raka jelita grubego największe zagrożenie wystąpienia zakażenia miejsca operowanego wystąpiło u chorych po 75. roku życia, obciążonych cukrzycą i chorobami kardiologicznymi, z dużym zaawansowaniem klinicznym raka, operowanych w trybie ostrego dyżuru, u których konieczne było wyłonienie stomii jelitowej (a szczególnie kolostomii).

 5. Oświecenie w Chorwacji – zmiana paradygmatu? Od zubażającego monomitu do wyzwalającej polimityczności

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Boguska

  2017-10-01

  Full Text Available The Enlightenment in Croatia – the change of paradigm?: From impoverished monomyth to liberated polymyth The paper is an attempt at a synthetic presentation of the discourse that took place in twentieth-century literary studies on the idea of the Enlightenment in Croatia. The author recognizes the model of conservative and Catholic Enlightenment centered on the North of the country, which is constructed in these studies, as a variant that impoverishes the reality of the 18th century, and propounds (referring to the Otto Marquard’s idea about the necessity that all communities are rooted in many histories to extend the reflection on the Enlightenment in Croatia also to its south Dalmatian and Dubrovnik variant. She proposes to study the Enlightenment in non-Western countries to a lesser extent through the prism of socio-political and economic determinants, and more by tracking mental history and cultural flows. Such a mental path allows redefining the Enlightenment in Croatia focusing on its cosmopolitanism and liberalization.   Oświecenie w Chorwacji – zmiana paradygmatu? Od zubażającego monomitu do wyzwalającej polimityczności Artykuł jest próbą syntetycznej prezentacji dyskursu, jaki się toczył w dwudziestowiecznych opracowaniach historycznoliterackich nad ideą oświecenia w Chorwacji. Autorka uznaje skonstruowany na ich łamach model konserwatywnego i katolickiego oświecenia, którego centrum stanowiła Północ kraju, za wariant zubażający osiemnastowieczną rzeczywistość i postuluje (powołując się na marquardowską myśl o konieczności trwania społeczeństw w wielu historiach rozszerzenie refleksji na temat oświecenia w Chorwacji o jego południowy, dalmatyńsko-dubrownicki wariant. Przedkłada również propozycję badania oświecenia w krajach niezachodnich w mniejszym stopniu przez pryzmat uwarunkowań społeczno-politycznych oraz gospodarczych, w większym zaś poprzez śledzenie historii mentalnej oraz

 6. The effect ofquercetine on lipid peroxidation induced by ziprasidone in human plasma – invitro studies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Justyna Kopka

  2014-03-01

  Full Text Available Niektóre leki przeciwpsychotyczne, w  tym zyprazydon (ZYP, przyczyniają się do zaburzeń równowagi proi antyoksydacyjnej u chorych na schizofrenię. Poszukiwanie skutecznej antyoksydacyjnej suplementacji zmniejszającej działanie prooksydacyjne leków przeciwpsychotycznych ma zatem duże znaczenie kliniczne. Celem badania było ustalenie wpływu ZYP na peroksydację lipidów ludzkiego osocza – przez oznaczenie stężenia związków reagujących z kwasem tiobarbiturowym (TBARS, w modelu in vitro. Materiał i metody: Krew do badań pobrano od zdrowych ochotników płci męskiej – na roztwór ACD. Substancję aktywną, czyli ZYP, rozpuszczono w 0,01% dimetylosulfotlenku do stężeń końcowych (40 ng/ml, 139 ng/ml i inkubowano z osoczem (1 i 24 godziny, 37°C. Osocze inkubowano również z kwercetyną (7,5 µg/ml, 15 µg/ml oraz z kwercetyną i ZYP, w różnych kombinacjach badanych stężeń. Do każdego doświadczenia wykonano próby kontrolne (bez leku. Oznaczenia stężenia TBARS przeprowadzono metodą spektrofotometryczną Rice’a-Evansa (modyfikacja: Wachowicz i Kustroń. Wyniki: ZYP w stężeniach 40 ng/ml i 139 ng/ml po 24 godzinach inkubacji z osoczem powoduje wzrost stężenia TBARS (p odpowiednio <0,01 i <0,002. Kwercetyna (7,5 µg/ml, 15 µg/ml inkubowana 24 godziny w osoczu wraz z ZYP zmniejsza peroksydację lipidów średnio o 38% (dla ZYP 40 ng/ml p odpowiednio <0,0003 i <0,0001, dla ZYP 139 ng/ml p odpowiednio <0,002 i <0,004. Wniosek: Kwercetyna istotnie obniża peroksydację lipidów wywoływaną przez zyprazydon.

 7. Metformina – mechanizmy działania i zastosowanie w terapii cukrzycy typu 2[i][/i

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marzena Grzybowska

  2011-01-01

  Full Text Available Metformina jest obecnie najczęściej zalecanym lekiem w terapii cukrzycy typu 2. Mimo iż ta pochodna biguanidu jest stosowana od ponad 50 lat, mechanizm jej działania nie został dokładnie poznany. W pracy przedstawiono najnowsze doniesienia o mechanizmach antyhiperglikemicznego działania metforminy. Obejmują one: zmniejszenie wchłaniania glukozy w jelicie cienkim, zwiększony transport glukozy do komórek, obniżenie osoczowego stężenia wolnych kwasów tłuszczowych oraz hamowanie glukoneogenezy. Szczególną rolę w tych procesach odgrywa aktywacja kinazy białkowej aktywowanej przez AMP. Najnowsze odkrycia umożliwiły poznanie mechanizmów działania przeciwmiażdżycowego, hipotensyjnego i przeciwnowotworowego metforminy oraz jej wpływu na czynność śródbłonka naczyń. Plejotropowe działanie metforminy obejmuje wpływ na profil lipidowy osocza, zmniejszenie stresu oksydacyjnego, a także zwiększenie aktywności fibrynolitycznej osocza. Mimo że metformina nie jest metabolizowana, najnowsze badania wykazały, że jest aktywnie transportowana do hepatocytów, a także do komórek nabłonka kanalików nerkowych, odpowiednio przez OCT1 (organic cation transporter 1, kodowany przez gen SLC22A1 oraz OCT2 (kodowany przez [i]SLC22A2[/i]. Z kolei transporter MATE1 (multidrug and toxin extrusion 1 protein, kodowany przez gen [i]SLC47A1[/i] umożliwia wydzielanie metforminy z tych komórek do żółci lub moczu. Polimorfizm genów transporterów metforminy może się przyczynić do istotnych różnic w reakcji na lek.

 8. Znaczenie badań farmakogenetycznych w efektywności leczenia metotreksatem chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (część 1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jerzy Świerkot

  2011-01-01

  Full Text Available Metotreksat (MTX jest nadal złotym standardem w leczeniu RZS i jest stosowany na świecie u ponad 0,5 mln chorych na RZS. Obecnie dużą nadzieję wiąże się z indywidualizacją leczenia chorych na RZS. Oprócz czynników klinicznych pomocna w jej ustaleniu może być predyspozycja genetyczna. Polimorfizm genów biorących udział w metabolizmie MTX może wpływać na jego skuteczność i częstość występowania działań niepożądanych. Badania farmakogenetyczne mogą się przyczynić do skuteczniejszej indywidualizacji leczenia chorych na RZS. Istnieje wiele potencjalnych enzymów i białek transportujących występujących w postaciach polimorficznych, które biorą udział w transporcie MTX do komórki, jego metabolizmie i wydalaniu z komórki. Obecnie próbuje się określić przydatność badań polimorfizmów genów do oceny skuteczności leczenia i występowania potencjalnych działań niepożądanych biorąc pod uwagę analizę farmakoekonomiczną. Istnieje szansa, że w przyszłości dzięki indywidualizacji terapii będziemy mogli dostosowywać leczenie (rodzaj leku, dawka leku, droga podania do danego molekularnego podtypu choroby oraz genotypu chorego. Chorzy, u których występują niekorzystne polimorfizmy mogliby być leczeni innymi LMPCH lub już od początku wdrożono by terapię kombinowaną, a w razie niepowodzenia leczenie biologiczne. Chorzy z określonym typem polimorfizmu wymagaliby częstszej kontroli reumatologicznej oceniającej skuteczność i bezpieczeństwo leczenia. Należy jednak pamiętać, że predyspozycje genetyczne są tylko jednymi z czynników wpływających na różnice podczas farmakoterapii u poszczególnych chorych.

 9. Jakość życia zależna od zdrowia u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aleksandra Kapała

  2010-04-01

  Full Text Available Celem związanym z leczeniem reumatoidalnego zapalenia stawów(RZS jest poprawa zdrowia w wymiarze fizycznym, społecznym i psychicznymoraz dbałość o jakość życia zależną od zdrowia. Celembadania była analiza jakości życia zależnej od zdrowia (health-relatedquality of life – HRQoL pacjentów hospitalizowanych z powoduzaostrzenia RZS z uwzględnieniem chorób współistniejącychi wybranych parametrów biochemicznych. W badaniu brało udział 51osób, 42 kobiety i 9 mężczyzn. Średnia wieku wynosiła 62,5 roku (SD±12,6. Analizę HRQoL wykonano z użyciem kwestionariusza SF-36.Wyniki badania wykazały istotny statystycznie związek wybranychskal SF-36 z parametrami demograficznymi (starszy wiek, płeć żeńska,klinicznymi (czas trwania RZS, obecność choroby niedokrwiennejserca, osteoporozy, złamań patologicznych w przebiegu osteoporozy,choroby zwyrodnieniowej stawów, nowotworów złośliwych, biochemicznymi(OB, CRP, GFR, Hb, albuminy osocza i wizualną skaląanalogową (visual analogue scale – VAS. Nie wykazano istotnegostatystycznie związku pomiarów HRQoL z takimi zmiennymi, jakobecność cukrzycy, stężenie białek osocza, wskaźnik aktywnościchoroby (DAS28, wskaźnik masy ciała (body mass index – BMI.Dodatkowo przeprowadzono analizę psychometryczną stosowanegoinstrumentu oceny HRQoL – SF-36, gdzie potwierdzono jego rzetelnośćoraz dobre parametry trafności, co wskazuje na przydatnośćtego instrumentu do oceny HRQoL u pacjentów z RZS. Otrzymanewyniki mogą być pomocne w dalszych badaniach nad HRQoL pacjentówz RZS i podejmowaniu decyzji ukierunkowanych na poprawęjakości życia.

 10. Rola subpopulacji limfocytów pomocniczych Th1, Th17 i Treg w patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów z uwzględnieniem przeciwzapalnego działania cytokin Th1

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agata Kosmaczewska

  2011-06-01

  Full Text Available W patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS szczególną rolę przypisuje się zaburzeniom w funkcjonowaniu układu odpornościowego. Przewlekły charakter zapalenia w stawach sugeruje, że regulacja ze strony układu odpornościowego jest zaburzona, co wiąże się z nadmiernie rozwiniętą odpowiedzią zapalną, której towarzyszą nieprawidłowe mechanizmy kontroli zapalenia. Zaburzenia immunologiczne nie ograniczają się jedynie do miejsc zapalenia, ale mają również charakter systemowy i obejmują głównie komórki jednojądrzaste krwi obwodowej (PBMC, wydzielające w nieprawidłowych ilościach cytokiny pro- i przeciwzapalne. Limfocyty T pomocnicze (Th mogą się różnicować w zależności od środowiska cytokinowego w komórki Th1, Th2, Th17 lub Treg. Aktywna postać RZS może być wynikiem przesunięcia równowagi układu odpornościowego w kierunku subpopulacji limfocytów T prozapalnych (głównie Th17 na niekorzyść regulatorowych komórek działających przeciwzapalnie (Treg. Wykazano, że zaburzenia wytwarzania cytokin Th1 (IL-2 i IFN-gamma, stwierdzane w przebiegu RZS, sprzyjają zwiększonemu wytwarzaniu IL-17 i infiltracji tkanek w miejscu zapalenia komórkami Th17. Najnowsze badania dowodzą, że cytokiny Th1 o udowodnionym działaniu prozapalnym mogą odgrywać ważną rolę w utrzymaniu równowagi między limfocytami Treg a Th17 poprzez promowanie różnicowania limfocytów Th w kierunku Treg. W pracy przedstawiono także wpływ TNF-alfa i jego blokady na populacje limfocytów Th u chorych na RZS.

 11. PRAKTYKA STOSOWANIA PRAWA RODZICÓW DO UDZIAŁU W WYBORZE RODZAJU ZNIECZULENIA DZIECKA DO ZABIEGU CHIRURGICZNEGO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Lucyna Sochocka

  2013-06-01

  Full Text Available Wstęp: Fundamentalnie zapisany w obowiązującym prawie etos lekarza: niesienie pomocy chorym oraz respektowanie woli pacjenta, jak również Karta Praw Pacjenta, obligują zespół operacyjny do proponowania rodzicom udziału w wyborze znieczulenia dziecka do zabiegu. Powstaje więc pytanie, czy obowiązek prawny nie wyprzedza praktyki, czy rodzice oczekują informacji odnośnie znieczulenia ich dziecka do operacji i czy są gotowi przyjąć współodpowiedzialność za wybór znieczulenia. Cel pracy: Określenie gotowości rodziców do czynnego udziału w wyborze rodzaju znieczulenia u swoich dzieci oraz zdefniowanie ich obaw związanych ze znieczuleniem. Materiał i metody: Badania przeprowadzono na przełomie maja i czerwca 2012 roku. Grupę badawczą (215 osób stanowili rodzice dzieci operowanych w województwach: opolskim i śląskim. Narzędzie badawcze – autorski kwestionariusz ankiety. Wyniki: 51,7% badanych rodziców odrzuciło możliwość współdecydowania o rodzaju znieczulenia u ich dziecka. Wolę współpracy zadeklarowało zaledwie 30,7%. Informacji na temat znieczulenia udzielał najczęściej lekarz anestezjolog (74,8%. 86,9% rodziców oceniło informacje te jako zrozumiałe i kompletne. Wystąpienia powikłań bała się ponad połowa rodziców (53,3%. Wnioski: Z przyznanego rodzicom prawa do uczestniczenia w wyborze rodzaju znieczulenia ich dziecka korzysta zaledwie co trzeci ankietowany. Większości rodzicom towarzyszy wiele obaw związanych ze znieczuleniem, często irracjonalnych.

 12. Dylematy etyczno‑prawne związane z hospitalizacją psychiatryczną kobiety w ciąży

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Błażej Kmieciak

  2011-12-01

  Full Text Available Przeprowadzone w ciągu ostatnich kilku lat badania społeczne dowodzą, że coraz więcej Polaków korzysta z pomocy psy‑ chiatrycznej opieki zdrowotnej. Do szpitali psychiatrycznych zgłasza się także coraz więcej pacjentek w ciąży. Nie tylko leczenie, ale cały proces hospitalizacji pacjentki w ciąży stanowi niezwykłe wyzwanie dla personelu lekarsko‑pielęgniar‑ skiego. Psychiatryczna hospitalizacja pacjentki spodziewającej się potomstwa w sposób szczególny musi uwzględniać fundamentalną w polskiej psychiatrii zasadę najmniejszej uciążliwości. Poniższy artykuł ma na celu ukazanie kilku dyle‑ matów, jakie wiążą się z leczeniem i opieką nad tą grupą pacjentek. Przedstawione zostaną przykłady związane z przy‑ musową hospitalizacją, stosowaniem przymusu bezpośredniego oraz stosowaniem zabiegów elektrowstrzasów wobec pacjentek spodziewających się dziecka, a także zasady, jakich należy przestrzegać w trakcie wykonywania wspomnia‑ nych działań. Omówione zostanie również szczególnie delikatne zagadnienie dotyczące tzw. psychiatrycznych przesła‑ nek uprawniających do wykonania aborcji. Zagadnienie to, komentowane głównie poza granicami naszego kraju, powin‑ no być przeanalizowane także z perspektywy polskich przepisów prawa. Dlatego też w odniesieniu do proponowanego tematu, bazując na konkretnym kazusie, z jednej strony zostaną przedstawione informacje dotyczące polskich oraz za‑ granicznych podstaw prawnych uprawniających do dokonania aborcji, z drugiej – wyniki badań ukazujących wyraźnie niebezpieczeństwo legalizacji wspomnianych praktyk, co istotne – niebezpieczeństwo odnoszące się bezpośrednio do po‑ gorszenia się stanu zdrowia psychicznego pacjentki poddającej się zabiegowi przerwania ciąży.

 13. Giardioza u dzieci – właściwe rozpoznanie może być trudne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Sawicka-Parobczyk

  2012-11-01

  Full Text Available Giardioza (łac. giardiasis to choroba pasożytnicza przewodu pokarmowego wywoływana inwazją pierwotnia‑ ków – wiciowców z gatunku Giardia intestinalis (G. intestinalis. Zakażenie występuje na całym świecie, w nie‑ których regionach dotyczy nawet 30% ludności. Najczęściej chorują dzieci w wieku 2-5 lat. Źródłem zakażenia są osoby chore. Cykl życiowy Giardia odbywa się w jednym osobniku i obejmuje dwa stadia rozwojowe – tro‑ fozoit i cystę. Do zarażenia dochodzi drogą pokarmową poprzez wypicie wody lub spożycie żywności zawie‑ rających cysty lamblii. Możliwe jest również zarażenie poprzez kontakty bezpośrednie. Dotyczy to głównie dzie‑ ci przebywających w żłobkach i przedszkolach oraz osób wspólnie mieszkających. Przebieg kliniczny giardiozy jest różny, może być bezobjawowy; typowe, choć mało specyficzne objawy to bóle brzucha i gorączka. Choroba może stanowić przyczynę przewlekłych biegunek, zaburzeń wchłaniania, chudnięcia, może dawać odczyny aler‑ giczne. O diagnozie przesądza znalezienie cyst pasożyta w kale, zwykle konieczne jest wykonanie wielu badań. W celu wykrycia antygenów Giardia lamblia coraz powszechniej stosuje się badania immunofluorescencyjne i techniką immunoenzymatyczną (ELISA. Testy te charakteryzują się wysoką czułością i swoistością. Lekami pierwszego wyboru w leczeniu infekcji G. intestinalis są stosowane od wielu lat metronidazol i inne nitroimidazole. W niniejszej pracy zaprezentowano przypadki dwojga dzieci, u których przebieg kliniczny był odmienny, a trudności diagnostyczne opóźniły prawidłowe leczenie i powrót do zdrowia.

 14. POSZUKIWANIE NAJKORZYSTNIEJSZEJ WIELKOŚCI OKIEN BUDYNKU PASYWNEGO

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dawid TĄTA

  Full Text Available Podczas projektowania budynku, projektant musi rozwiązać wiele kluczowych problemów. Jednym z takich problemów jest ustalenie wielkości okien. Prócz rozwiązania kwestii estetycznych, należy się zastanowić jak wielkość okien będzie wpływać na bilans cieplny budynku. Zwiększanie powierzchni przeszkleń z jednej strony zwiększa straty ciepła (współczynnik U okna jest znacznie większy niż ściany, w której okno zlokalizowano – okno posiada mniejsze właściwości izolacyjne, z drugiej potęguje bierne zyski ciepła od promieniowania słonecznego. Zyski takie są pożądane w okresach zimnych (zmniejszają zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia, jednak w okresach letnich mogą powodować nadmierne przegrzewanie. Poniższa praca jest próbą wskazania wielkości okna zewnętrznego elewacji południowej budynku pasywnego. W analizach wykorzystano przykładowy model budynku, a obliczenia prowadzono przy pomocy programu ESP-r. Analizowano różne powierzchnie przeszkleń oraz różne wielkości zacienień okien elewacji południowej. Powierzchnię przeszkleń odnoszono do całkowitej powierzchni ściany zewnętrznej danego pomieszczenia – rozpatrywano przypadki, w których powierzchnia szklenia odpowiadała od 15% do 50% całkowitej powierzchni ściany. Dla każdej wielkości okna prowadzono dodatkowo obliczenia wpływu 4 wielkości zacienień: 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m, a także przypadku okna niezacienionego. Badania prowadzono w kierunku określenia zapotrzebowania na energię do ogrzewania oraz chłodzenia. Zgodnie z przewidywaniami zwiększanie udziału przeszklenia ściany zmniejsza się zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia, jednak znacząco wzrasta zapotrzebowanie na energię do chłodzenia.

 15. Wpływ wysiłku fizycznego na funkcję układu oddechowego w twardzinie układowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Stanisław Sierakowski

  2010-12-01

  Full Text Available Cel: Powikłania ze strony układu oddechowego stanowią główną przyczynę zgonów pacjentów z twardziną układową (TU. Tętniczenadciśnienie płucne i śródmiąższowa choroba płuc stanowią najistotniejszez nich. Pacjenci są jednak często zdiagnozowani dopierow późnym okresie choroby, dlatego też istotne jest opracowaniemetody diagnostycznej do wczesnego wykrywania tych powikłań.Celem pracy była ocena wpływu wysiłku fizycznego na zmiany parametrówoddechowych. Materiały i metody: Badania przeprowadzono wśród 32 pacjentów zezdiagnozowaną TU; 72% pacjentów miało postać ograniczoną TU,28% postać uogólnioną. Wykonywano pomiar zdolności dyfuzyjnejpłuc dla tlenku węgla (DLCO, natężonej pojemności życiowej (FVC,natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1 orazcałkowitej pojemności płuc (TLC w spoczynku oraz bezpośrednio pozakończeniu wysiłku fizycznego. Wyniki: Pod wpływem wysiłku fizycznego obserwowano wzrostDLCO od 59,7% do 68,1% wartości należnej (p < 0,005. Nie stwierdzononatomiast istotnych statystycznie zmian wartości FVC, FEV1oraz TLC. Wnioski: U chorych na TU zdolność dyfuzyjna płuc dla tlenku węglapo wysiłku fizycznym uległa istotnej statystycznie poprawiew porównaniu z wartościami spoczynkowymi. Związane jest toz koniecznością zapewnienia właściwego utlenowania krwi tętniczeji wynika m.in. ze zwiększenia pojemności łożyska naczyniowego.W klinicznej interpretacji wartości DLCO należy uwzględniać opróczstężenia hemoglobiny i objętości pęcherzykowej także wpływ wysiłkuoraz związane z nim zmiany wielkości objętości rzutu serca.

 16. Life-giving springs and The Mother of God Zhivonosen Istochnik / Zoodochos Pege / Balikliyska. Byzantine-Greek-Ottoman intercultural influence and its aftereffects in iconography, religious writings and ritual practices in the region of Plovdiv

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Lubańska

  2017-10-01

  Full Text Available Life-giving springs and The Mother of God  Zhivonosen Istochnik / Zoodochos Pege / Balikliyska. Byzantine-Greek-Ottoman intercultural influence and its aftereffects in iconography, religious writings and ritual practices in the region of Plovdiv This article looks at veneration of healing springs (ayazma in Orthodox Christian churches and monasteries in the region of Plovdiv and Asenovgrad (Bulgaria to raise the problem of its connections to Byzantine, Greek and Ottoman religious cultures of Constantinople/Istanbul. My argument is based on the fieldwork and archival research I conducted in 2012–2014 to seek an answer to a research question that had kept me intrigued for over a decade: namely, what is the meaning, in practical terms, of the claim frequently made by Orthodox Christians that the various religious rituals they engaged in (with the exception of funerary ones were practiced “for health” (za zdrave.   Życiodajne źródła i Bogurodzica Żiwonosen Iztocznik / Zoodochos Pege / Baliklijska. Bizantyńsko-grecko-osmańskie oddziaływania międzykulturowe i ich reperkusje w ikonografii, piśmiennictwie i praktykach rytualnych w regionie Płowdiwu Niniejszy artykuł poświęcono problematyce kultu leczniczych wód (ajazma na terenie bułgarskich prawosławnych cerkwi i monasterów w regionie Płowdiwu i Asenowgradu oraz jego domniemanych związków z bizantyńską, grecką i osmańską kulturą religijną Konstantynopola/Stambułu. Swoje tezy autorka opiera na badaniach terenowych i kwerendach archiwalnych prowadzonych w latach 2012–2014. Badania miały na celu odnalezienie odpowiedzi na nękające autorkę od ponad dekady pytanie badawcze, co prawosławni wierni mają na myśli, gdy uzasadniają praktycznie wszystkie podejmowane przez siebie religijne rytuały (z wyjątkiem funeralnych tym, że wykonują je „dla zdrowia” (za zdrave.

 17. Jakość życia pacjentów z chorobą nowotowrową oceniana kwestionariuszem Europejskiej Organizacji Badań i Leczenia Nowotworów QLQ-C30

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Grzegorz Kuręda

  2015-06-01

  Full Text Available Wstęp:Temat nowotworu w opinii publicznej wciąż jest powodem niepokoju i strachu. W sytuacji, gdy rozwój choroby nowotworowej jest na etapie, w którym wsparcie i opieka bliskich w warunkach domowych są niewystarczające dla chorego, istnieje możliwość zapewnienia opieki i terapii pacjentowi na oddziale medycyny paliatywnej. Badania prowadzone nad jakością życia w opiece paliatywnej wpływają na prawidłowy przebieg leczenia chorego i warunkują prawidłową opiekę medyczną. Cel pracy:Ocena stanu fizycznego, psychicznego i duchowego pacjentów przed przyjęciem na oddział oraz w pierwszym tygodniu pobytu na Oddziale Medycyny Paliatywnej. Materiał i metody:Narzędziem badawczym był kwestionariusz European Organisation for Research and Treatment for Cancer (EORTC QLQ-C30. Badanie przeprowadzono na Oddziale Medycyny Paliatywnej Ośrodka Medycznego Samarytanin w Opolu, w okresie od listopada 2013 do stycznia 2014 r. W badaniu wzięło udział 35 pacjentów z 62 obecnych na oddziale. Mediana wieku badanych wynosiła 69 lat (min. 31, maks. 93 lata. Wyniki:W dniu przyjęcia na oddział i podczas wypełniania kwestionariusza wszyscy badani respondenci odczuwali dolegliwości bólowe oraz mieli problem ze snem, a 89% (31 odczuwało duszności. 94% (33 badanych wysoko oceniło poziom jakości swojego życia na Oddziale Medycyny Paliatywnej. Wnioski:Pacjenci wysoko ocenili poziom jakości swojego życia na Oddziale Medycyny Paliatywnej. Natomiast doświadczenie dolegliwości bólowych oraz zmęczenia pacjentów w warunkach domowych w tygodniu poprzedzającym przyjęcie na oddział skłania do kontynuowania badań chorych przebywających w tym środowisku, w celu poprawy jakości życia osób z rozpoznaniem nowotworowym pozostających w warunkach domowych.

 18. Zastosowanie SMR neurofeedbacku w padaczce lekoopornej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcin Kopka

  2015-08-01

  Full Text Available Padaczka to jedno z najczęstszych schorzeń neurologicznych. Głównym celem leczenia jest zmniejszenie liczby napadów, a co za tym idzie – poprawa jakości życia chorych. Jeżeli dwie próby odpowiednio dobranego, tolerowanego i zastosowanego leczenia farmakologicznego okazują się nieskuteczne, padaczkę określa się mianem lekoopornej. W Polsce na padaczkę choruje około 400 tysięcy osób, u około 30% z nich występuje postać lekooporna. Tylko część pacjentów może skorzystać z leczenia chirurgicznego, istnieje zatem potrzeba poszukiwania alternatywnych metod wspomagania terapii. Jedną z nich wydaje się SMR neurofeedback – metoda treningu oparta na zasadzie biologicznego sprzężenia zwrotnego, czyli dostarczania choremu informacji zwrotnej o zmianach wartości rejestrowanych parametrów fizjologicznych. Gdy podczas treningu rejestrowana jest i wykorzystywana czynność bioelektryczna mózgu (EEG, mówimy o neurofeedbacku. Artykuł ma na celu przedstawienie wiedzy na temat stosowania SMR neurofeedbacku w leczeniu osób z padaczką lekooporną. W 1972 roku Sterman i Friar, zachęceni pozytywnymi wynikami badań na zwierzętach, podjęli pierwszą próbę leczenia za pomocą neurofeedbacku pacjentki z padaczką lekooporną, zaś w ostatniej dekadzie opublikowano wyniki dwóch niezależnych metaanaliz. Wydaje się, że neurofeedback powinien być brany pod uwagę jako terapia uzupełniająca w przypadku chorych z padaczką lekooporną, zwłaszcza gdy zawiodły inne metody. Do potwierdzenia skuteczności neurofeedbacku konieczne są dalsze randomizowane badania kontrolowane – w pracy wskazano ich kierunki.

 19. Urban heat island in Krakow, Poland: Land use versus land form interaction

  Science.gov (United States)

  Bokwa, A.

  2012-04-01

  Urban heat island is a well known feature of urban climate, related mainly to the changes in land use in urban areas and anthropogenic heat emission. However, the interaction between the land use and land form in urban areas and its impact on air temperature spatial patterns is much less known. Krakow is a medium size city located in southern Poland, in the valley of the Vistula River. The city is surrounded with convex land forms from three sides, with height differences up to 100 m. Built-up areas of the city can be found in both the valley bottom and on nearby slopes. Numerous studies completed after the Second World War (e.g. Hess 1974, Lewinska et al. 1982, Morawska-Horawska, Cebulak 1981) showed that the characteristic features of the climate of Krakow are e.g. frequent air temperature inversions, poor natural ventilation, large precipitation horizontal gradients. More recent research (e.g. Bokwa 2010) revealed e.g. a thermal asymmetry of the area. On the basis of 3-year (2009-2011) air temperature measurements in 21 points, completed with mobile measurements and analysis of available long-term series, it was proposed to define urban heat island separately in particular vertical zones of the city. Bokwa, A., 2010, Wieloletnie zmiany struktury mezoklimatu miasta na przykladzie Krakowa [Multi-annual changes of the urban mesoclimate structure (using an example of Kraków)], Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University, Kraków, 258 pp.; available on-line: http://www.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?&lang=1&page=monografie&menu=3&id=000155 Hess M., 1974, Klimat Krakowa {Climate of Krakow], Folia Geogr., ser. Geogr.-Phys., 8, 45-102. Lewińska J., Bartosik J., Baścik J., Czerwieniec M., Zgud K., 1982, Wpływ miasta na klimat lokalny (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) [Impact of a city on the local climate using an example of Krakow], Inst. Kształt. Środ., Warszawa. Morawska-Horawska M., Cebulak E., 1981, Badania pionowego zasi

 20. Immunoterapia podjęzykowa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Grad

  2009-09-01

  Full Text Available Immunoterapia swoista (SIT stanowi jedyne, obok eliminacji alergenu z otoczenia chorego, leczenie przyczynowe chorób alergicznych. Polega na podawaniu choremu wzrastających dawek szczepionki alergenowej drogą iniekcyjną (SCIT lub rzadziej stosowaną drogą nieiniekcyjną. Do immunoterapii miejscowej zaliczamy: immunoterapię podjęzykową typu spit i typu swallow, immunoterapię doustną, donosową, dooskrzelową i dospojówkową. Pierwsze próby stosowania immunoterapii doustnej sięgają roku 1900. Przez kolejne ponad sto lat ta forma leczenia cieszyła się zmiennym zainteresowaniem. W latach 90. XX wieku wyraźnie wzrosło zainteresowanie nieiniekcyjnymi metodami immunoterapii swoistej. Badania ostatnich lat potwierdzają, że immunoterapia podjęzykowa może być alternatywą dla immunoterapii iniekcyjnej. Warunkiem koniecznym jest stosowanie wysokich dawek alergenu. SLIT jest bezpiecznym i akceptowanym przez chorego sposobem leczenia. Większość obserwowanych objawów ubocznych wiąże się z bezpośrednim narażeniem błony śluzowej na działanie szczepionki alergenowej. Objawy miejscowe są zwykle krótkotrwałe, ustępują samoistnie i nie wymagają leczenia. Szczepionki używane do immunoterapii swoistej powinny być standaryzowane za pomocą testów biologicznych. Dzięki temu kolejne serie szczepionek są porównywalne z wzorcem biologicznym pod względem zawartości alergenu i siły działania. Zaleca się stosowanie w szczepionce maksymalnie 4 alergenów oraz niełączenie w niej alergenów sezonowych i całorocznych. Immunoterapię swoistą można prowadzić sezonowo i całorocznie, schemat całoroczny umożliwia podanie wyższych dawek szczepionki alergenowej, aw związku z tym osiągnięcie lepszej skuteczności klinicznej. Optymalny okres prowadzenia immunoterapii swoistej nie został ostatecznie określony, zaleca się prowadzenie SIT nie krócej niż 3 do 5 lat.

 1. Farmakoterapia dysfunkcji poznawczych w chorobie Alzheimera: obecne strategie i terapie eksperymentalne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Sobów

  2013-12-01

  Full Text Available Obecnie dostępne metody farmakologicznego leczenia zaburzeń funkcji poznawczych w chorobie Alzheimera (Alzheimer’s disease, AD opierają się na potencjalizacji przekaźnictwa cholinergicznego (inhibitory cholinesteraz oraz modulowaniu przekaźnictwa glutaminianergicznego (memantyna. Leki te wywierają zauważalny efekt objawowy w zakresie nie tylko funkcji poznawczych, lecz także zachowania i codziennej aktywności. Ich wpływ na naturalny przebieg choroby nie został jak dotąd jednoznacznie potwierdzony i ze względu na mechanizm działania jest uwa- żany za mało prawdopodobny. Wraz z rozwojem badań genetycznych i molekularnych nad patogenezą AD do prób klinicznych wchodzą leki, które mają bezpośrednio oddziaływać na procesy odpowiedzialne za neurodegenerację i prowadzące do neurotoksycznego działania oligomerów i odkładania się w mózgu złogów białkowych. Niestety, przeprowadzone dotąd badania kliniczne zawiodły oczekiwania – nie potwierdziły skuteczności klinicznej i/lub wskazały na problemy z bezpieczeństwem leczenia. Najczęściej wymienianymi przyczynami tych niepowodzeń mają być podawanie leków w zbyt późnym stadium choroby i/lub niewystarczająco selektywne strategie doboru pacjentów, skutkujące włączaniem do badań chorych cierpiących na inne niż AD przyczyny zaburzeń poznawczych. Proponowaną odpowiedzią na niepowodzenia prób klinicznych ma być inkorporowanie biomarkerów procesu chorobowego do nowych badań.

 2. Epidemiologiczna i kliniczna ocena guzków Heberdena i Boucharda

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Leszek Szczepański

  2010-12-01

  Full Text Available Badania podjęto w celu uzyskania orientacyjnego określenia występowaniazmian zwyrodnieniowych stawów międzypaliczkowychrąk w polskiej populacji i oceny znaczenia tych zmian dla chorych.Zbadano 100 osób, oceniając stawy palców II, III, IV, V u 50 mężczyzni 50 kobiet w wieku od 47 do 84 lat (średnia wieku 62 lata.Guzki Heberdena (zmiany zwyrodnieniowe stawów międzypaliczkowychdalszych wykryto u 59 osób, a guzki Boucharda (zmianyw stawach bliższych w 27 przypadkach. W zdecydowanej większościstopień zaawansowania tych zmian był niewielki. Najczęściejzmiany były zlokalizowane na palcu II, gdzie były najbardziejzaawansowane. Najrzadsze i najmniejsze były zmiany stawówpalca IV. Guzki Boucharda okazały się dwukrotnie, a guzki Heberdenaprawie dwukrotnie częstsze u kobiet niż u mężczyzn. W prawychrękach wykrywano nieco częściej zmiany zwyrodnieniowe,ale w lewych rękach więcej było zmian bardziej zaawansowanych.Skargi na bóle rąk zgłosiło 64% kobiet i 36% mężczyzn z chorobązwyrodnieniową palców rąk. Dla 8% kobiet i 17% mężczyzn, u którychwykryto guzki, dolegliwości te były związane z istotnym ograniczeniemfunkcji rąk. Wyniki badań z użyciem czynnościowegowskaźnika Dreisera wykazały, że stopień upośledzenia sprawnościrąk zależał głównie od dolegliwości – był znacznie większyw rękach bolesnych (6,98 pkt niż niebolesnych (1,24 pkt.Aż 32 chorych szukało wcześniej różnych form leczenia guzkówHeberdena i Boucharda. Najczęściej stosowali oni farmakoterapię.Zmiany zwyrodnieniowe stawów palców rąk są bardzo częstew polskiej populacji. Dla znaczącej części chorych stanowią oneistotny problem zdrowotny.

 3. Leki przeciwhistaminowe ii generacji w praktyce codziennej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Narbutt

  2012-12-01

  Full Text Available Leki przeciwhistaminowe II generacji stosowane są od wielu lat w leczeniu chorób alergicznych, szczególnie alergicznego nieżytu nosa, pokrzywki, atopowego zapalenia skóry i alergicznego zapalenia spojówek. Należą do najczęściej przepisywanych leków w codziennej praktyce lekarskiej, głównie ze względu na wysoką skutecz‑ ność terapeutyczną i dobry profil bezpieczeństwa. W chorobach alergicznych istotny jest ich efekt wiązania z receptorami histaminowymi, natomiast w innych jednostkach opieramy się na własnym doświadczeniu i wykorzystujemy ich potencjalne działanie przeciwzapalne. Leki przeciwhistaminowe często stosowane są w monoterapii, niekiedy w skojarzeniu z innymi lekami. Poszczególne leki, mimo że mechanizm ich dzia‑ łania jest podobny, nieznacznie różnią się od siebie. Z tego względu przy braku efektu klinicznego zawsze warto zamienić lek antyhistaminowy na inny lub dołączyć inny preparat w dowolnym schemacie. Można rów‑ nież manipulować dawkami, podwyższając je nawet czterokrotnie w stosunku do dawek zarejestrowanych. Chociaż leki przeciwhistaminowe stosuje się od wielu lat, konieczne są zatem dalsze badania, mające na celu optymalizację schematów postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem łączenia poszczególnych prepara‑ tów i stosowania zróżnicowanych dawek. W artykule omówiono najczęściej stosowane leki przeciwhistami‑ nowe, ich skuteczność terapeutyczną i bezpieczeństwo ich stosowania. Przedstawiono wyniki wybranych badań klinicznych oraz poruszono zagadnienia kontrowersyjne, takie jak łączenie oraz stosowanie poszcze‑ gólnych preparatów w wyższych dawkach dziennych.

 4. Farmakogenetyczne uwarunkowania lekooporności w padaczce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alicja Kozera-Kępniak

  2013-06-01

  Full Text Available Padaczka jest jedną z najczęstszych chorób ośrodkowego układu nerwowego, występującą u około 1% populacji na świecie. Charakteryzuje się występowaniem nawracających napadów o różnej symptomatologii. Szacuje się, że u 30% pacjentów mimo prowadzonego właściwego leczenia przeciwpadaczkowego nadal występują napady drgawkowe. Jest to tak zwane zjawisko lekooporności. W Polsce problem ten dotyczy około 100 000–120 000 chorych. Czynnikami predysponującymi do wystąpienia padaczki lekoopornej są: ujawnienie się choroby przed 1. rokiem życia, duża częstotliwość napadów przed rozpoczęciem leczenia oraz zmiany strukturalne mózgu, w tym wady rozwojowe kory mózgowej. Niekontrolowane napady padaczkowe pogarszają jakość życia chorych, zwiększając ryzyko urazów, wpływając negatywnie na samopoczucie fizyczne oraz funkcjonowanie psychospołeczne. Chociaż znane są potencjalne czynniki ryzyka, to nadal nie wiadomo, dlaczego u dwóch pacjentów z tym samym rodzajem padaczki lub tym samym typem napadów skuteczność leczenia lekami przeciwpadaczkowymi może być skrajnie różna. Wśród możliwych przyczyn tego zjawiska wymienia się czynniki genetyczne, zmieniające właściwości farmakodynamiczne i farmakokinetyczne stosowanych leków. Do grupy tych czynników zalicza się: genetycznie uwarunkowany polimorfizm niektórych enzymów mikrosomalnych (CYP2C9, CYP2C19, glikoproteiny P, białka MRP (multidrug resistance-associated protein oraz zaburzenia funkcji farmakodynamicznych receptorów GABA (GABAA i kana- łów jonowych. Wydaje się, że badania nad mechanizmami lekooporności mogą skutkować wprowadzeniem nowych strategii terapeutycznych. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie wpływu powyżej wymienionych czynników genetycznych na brak skuteczności leczenia w padaczce.

 5. Ropniaki wewnątrzczaszkowe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dariusz J. Jaskólski

  2014-07-01

  Full Text Available Ropniakiem wewnątrzczaszkowym nazywamy zbiornik ropy umiejscowiony nad lub pod oponą twardą. Ropniak podtwardówkowy jest zwykle powikłaniem infekcji laryngologicznych, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, operacji neurochirurgicznych, rzadziej następstwem krwiopochodnego rozsiewu zakażenia, z kolei ropniak nadtwardówkowy często współistnieje z zapaleniem kości czaszki związanym z zakażeniem okołooperacyjnym. Na typowy obraz kliniczny składają się: gorączka, zespół oponowy, symptomy nadciśnienia wewnątrzczaszkowego, w tym zaburzenia świadomości, oraz ubytkowe objawy neurologiczne i napady padaczkowe. Do ustalenia właściwego rozpoznania niezbędne jest wykonanie badań radiologicznych, najlepiej MRI, w tym obrazowania dyfuzji. Leczenie operacyjne umożliwia usunięcie ropy i uzyskanie materiału do badań mikrobiologicznych, a poprzez kraniektomię także obniżenie ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Do tej pory nie przeprowadzono randomizowanego badania klinicznego oceniającego wyniki leczenia chirurgicznego trzema dostępnymi technikami: ewakuacji poprzez otwory trepanacyjne, na drodze kraniotomii i kraniektomii. W pracy omówiono zasady antybiotykoterapii oraz leczenia wspomagającego: steroidami i antyepileptykami. Śmiertelność w ropniaku podtwardówkowym wynosi średnio 10–20%, lecz nie przekracza 5% u chorych hospitalizowanych w dobrym stanie ogólnym, sięgając 75% u pacjentów nieprzytomnych przy przyjęciu. Zwłoka w podjęciu leczenia istotnie zwiększa ryzyko wystąpienia trwałego deficytu neurologicznego. Możliwe powikłania to: wklinowanie, udar niedokrwienny, zakrzepica zatok żylnych, zapalenie kości czaszki, ropień mózgu, wstrząs septyczny, wodogłowie i padaczka. Ostatnie powikłanie występuje u 42% chorych po leczeniu ropniaka podtwardówkowego.

 6. Wpływ leków przeciwpadaczkowych na wskaźniki występowania osteoporozy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Karp-Majewska

  2010-06-01

  Full Text Available Osteoporoza jest uogólnioną chorobą szkieletu, charakteryzującą się niską masą kostną i zaburzeniem jego mikroarchitektury, prowadzącą do obniżenia wytrzymałości mechanicznej kości oraz zwiększenia podatności na złamania. Do istotnych czynników prowadzących do osteoporozy należy przyjmowanie leków przeciwpadaczkowych. Padaczka często ujawnia się u osób młodych i wymaga długotrwałego leczenia. Konieczne jest zatem wczesne rozpoznanie zaburzeń w metabolizmie ko- ści i wdrożenie odpowiedniej profilaktyki lub leczenia. Za standard diagnostyki osteoporozy uchodzi obecnie badanie gęstości mineralnej kości (BMD metodą podwójnej absorpcjometrii rentgenowskiej (DEXA. Jest to jednak badanie ujawniające obraz osteoporozy na tyle zaawansowanej, że jej przebieg trudno już odwrócić. Dlatego konieczne jest poszukiwanie nowych, bardziej czułych metod diagnostycznych, takich jak markery obrotu kostnego. Badania zostały przeprowadzone u 100 pacjentów w wieku 20-50 lat chorujących na padaczkę powyżej 2 lat oraz 40 osób z grupy kontrolnej dobranych odpowiednio pod wzglę- dem wieku i płci, nieobciążonych innymi schorzeniami. Pacjentom tym wykonywano DEXA oraz oznaczenia markerów obrotu kostnego w surowicy krwi: C-końcowego usieciowanego telopeptydu łańcucha alfa kolagenu typu I (CTX oraz osteokalcyny. Wnioskuje się, iż stosowanie przewlekle leków przeciwpadaczkowych w znaczący sposób wpływa na obniżenie gęstości tkanki kostnej. Zależność ta jest proporcjonalna do długości stosowania leków oraz ich rodzaju. Najbardziej czułym markerem w rozpoznawaniu zaburzeń metabolizmu kostnego u pacjentów leczonych AED poniżej 6 lat jest białko CTX, zaś u osób leczonych dłużej niż 6 lat – DEXA. Największe zmiany tkanki kostnej stwierdzono u pacjentów leczonych fenytoiną.

 7. Rola melatoniny w patofizjologii i terapii migreny

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Zduńska

  2012-04-01

  Full Text Available Migrena jest jednym z najczęstszych schorzeń neurologicznych. W Polsce cierpi na nią około czterech milionów osób. Napad migreny zwykle trwa od 4 godzin do 72 godzin i charakteryzuje się wystąpieniem silnego, zazwyczaj połowiczego, pulsującego bólu głowy z towarzyszącymi nudnościami, wymiotami, nadwrażliwością na światło i dźwięki. Brak biologicznych markerów choroby oraz jej zmienny przebieg u różnych chorych powodują trudności w postawieniu właściwej diagnozy. Patofizjologia migreny pozostaje nadal niejasna, ale dzięki licznym badaniom, w tym neuroobrazowym i genetycznym, jesteśmy coraz bliżej pełnego jej poznania. Od ponad trzydziestu lat prowadzone są badania nad rolą melatoniny – hormonu umożliwiającego przystosowanie organizmu do cyklicznie zmieniających się warunków środowiska, w patofizjologii migreny. W badaniach doświadczalnych wykazano liczne powiązania pomiędzy sekrecją melatoniny a patofizjologią migreny, jednak zależność ta nie została jednoznacznie określona. Wiele innych badań dowodzi również zaburzeń sekrecji melatoniny u pacjentów z migreną. Wyniki dostępnych w piśmiennictwie badań oceniających profil melatoniny u pacjentów z migreną zależą od charakteru bólu głowy (epizodyczny czy przewlekły oraz czasu wykonania pomiaru stężenia melatoniny (w trakcie napadu bólu głowy czy w okresie międzynapadowym. Aktualnie nieliczne są doniesienia dotyczące prób zastosowania melatoniny w terapii migreny. Przeprowadzenie zakrojonych na szeroką skalę, wieloośrodkowych badań jest niezbędne do ustalenia zasad stosowania melatoniny w leczeniu migreny.

 8. Rola białka AS160/TBC1D4 w transporcie glukozy do wnętrza miocytów[i][/i

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Mikłosz

  2011-01-01

  Full Text Available Mięśnie szkieletowe to jedne z najważniejszych tkanek uczestniczących w utrzymaniu homeostazy glukozy całego organizmu. Glukoza przenika do komórek mięśniowych na zasadzie dyfuzji ułatwionej, zachodzącej z udziałem transporterów glukozy (GLUT. Stymulacja insulinowego (związanego z aktywacją 3-kinazy fosfatydyloinozytolu – PI3K bądź też niezależnego od insuliny (związanego z aktywacją kinazy zależnej od AMP – AMPK szlaku przekaźnictwa sygnału uruchamia kaskadę reakcji prowadzącą do translokacji GLUT-4 do błony komórkowej, a w konsekwencji do wzrostu wychwytu glukozy w miocytach. W prowadzonych ostatnio badaniach wykazano, że bezpośrednio w proces translokacji GLUT-4 jest zaangażowane białko sygnałowe określane jako AS160 – substrat Akt o masie cząsteczkowej 160 kDa. Białko to prawdopodobnie jest ogniwem łączącym szlak insulinowy ze szlakiem zależnym od aktywacji kinazy AMPK. Badania potwierdzają, iż fosforylacja AS160 ulega wzmożeniu zarówno pod wpływem stymulacji insuliną, jak też podczas wysiłku fizycznego, co wskazuje na ich addytywną zależność. W mięśniach szkieletowych osób z opornością na insulinę i/lub cukrzycą typu 2 dochodzi do znacznego obniżenia zależnej od insuliny fosforylacji białka AS160 i spadku translokacji do błony GLUT-4. Stąd też zmniejszony poziom insulinozależnej fosforylacji AS160 może odgrywać istotną rolę w oporności na insulinę[i] in vivo[/i].

 9. Impact of Panax ginseng and Ginkgo biloba extracts on expression level of transcriptional factors and xenobiotic-metabolizing cytochrome P450 enzymes / Wpływ ekstraktów z Panax ginseng i Ginkgo biloba na poziom ekspresji czynników transkrypcyjnych i enzymów cytochromu P450 metabolizujących ksenobiotyki

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bogacz Anna

  2016-03-01

  Full Text Available Wstęp: Mimo powszechnego stosowania Panax ginseng i Ginkgo biloba dane dotyczące bezpieczeństwa, a także interakcji pomiędzy preparatami roślinnymi a lekami syntetycznymi są bardzo ograniczone. W niniejszych badaniach założono, iż żeń-szeń oraz miłorząb mogą modulować aktywność i zawartość izoenzymów cytochromu P450 biorących udział w biotransformacji różnych substancji ksenobiotycznych. Cel: Określenie wpływu preparatów roślinnych na poziom ekspresji enzymów CYP i ich czynników transkrypcyjnych. Metody: Szczurom rasy Wistar podawano standaryzowany Panax ginseng (30 mg/kg oraz Ginkgo biloba (200 mg/kg przez 3 do 10 dni. Ekspresję w tkance wątrobowej analizowano za pomocą metody PCR w czasie rzeczywistym. Wyniki: Uzyskane wyniki wykazały spadek poziomu mRNA CYP3A1 (homolog ludzkiego enzymu CYP3A4 po podaniu ekstraktu z żeń-szenia. Ekspresja genu CYP2C6 (homolog ludzkiego enzymu CYP2C9 również uległa obniżeniu. Dodatkowo, obserwowaliśmy wzrost ekspresji CYP1A1 (homolog ludzkiego enzymu CYP1A1 i CYP1A2 (homolog ludzkiego enzymu CYP1A2 po 10 dniach stosowania P. ginseng. Ponadto, ekstrakt z G. biloba spowodował również wzrost poziomu mRNA CYP1A1, CYP2C6, CYP3A1 i CYP3A2 w modelu in vivo. Wnioski: Badania sugerują, że wyciągi roślinne mogą modulować ekspresję czynników transkrypcyjnych i enzymów CYP uczestniczących w metabolizmie ksenobiotyków i chemicznej karcynogenezie.

 10. WARUNKI PRACY PANELI FOTOWOLTAICZNYCH WYKONANYCH W SYSTEMIE ŚCIANY WENTYLOWANEJ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dominika KNERA

  Full Text Available Najnowsze wymagania dotyczące budynków nisko i niemal zero energetycznych wymagają zastosowania odnawialnych źródeł energii w ramach budynku lub jego najbliższego otoczenia. Przedmiotem pracy jest analiza warunków pracy paneli fotowoltaicznych zamontowanych w systemie fasady wentylowanej. Przeanalizowano dwie fasady fotowoltaiczne, wschodnią i zachodnią, które zostały wkomponowane w elewację budynku znajdującego się w środowisku miejskim. Badane fasady stanowią zewnętrzną warstwę ścian eksperymentalnych zaprojektowanych dla budynków zero energetycznych. Obie ściany zostały zbudowane w ramach polsko-niemieckiego projektu GPEE na temat efektywności energetycznej budynków. Analiza została przeprowadzona dla danych pomiarowych uzyskanych z mierników prądu stałego, czujników temperatury umieszczonych na panelach i stacji meteorologicznej, w której rejestrowano między innymi temperaturę powietrza, kierunek i prędkość wiatru oraz promieniowanie słoneczne docierające zarówno na powierzchnię poziomą jak i pionową, wschodnią i zachodnią. Badania przeprowadzono dla wybranego tygodnia w maju, który charakteryzował się wysokim natężeniem promieniowania słonecznego i temperaturą powietrza utrzymującą się na poziomie około 20°C. Analizując otrzymane dane zaobserwowano, że działanie promieniowania bezpośredniego przy bezchmurnym nieboskłonie wpływa na wzrost temperatury paneli do ponad 60°C przy temperaturze powietrza nieprzekraczającej 20°C. Przy tak wysokiej temperaturze produktywność fasady fotowoltaicznej znacznie spada. Najwyższą moc chwilową zaobserwowano w pierwszej fazie operowania słońca na daną fasadę, przy wysokim natężeniu promieniowania i umiarkowanej temperaturze paneli fotowoltaicznych.

 11.  Ocena kondycji finansowej łączących się spółek na przykładzie jednostek z wybranych województw Polski Zachodniej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Piotr Luty

  2014-04-01

  Full Text Available  Celem artykułu było sprawdzenie kondycji finansowej łączących się spółek. Badania obejmowały kon-dycję finansową przystępujących do połączenia spółek akcyjnych z województw dolnośląskiego, opol-skiego, wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego w latach 2008–2010. Spółki zostały wyty-powane na podstawie wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego. Osiągnięcie celu badań nastąpiło po zweryfikowaniu dwóch hipotez badawczych. Pierwsza zakładała, że istnieje zależność między kondycją finansową spółki a jej przyporządkowaniem do grupy spółek przejmujących lub przejmowanych. Druga hipoteza zakładała, że w okresie spowolnienia gospodarczego spółki przejmujące są w dobrej sytuacji finansowej. Analiza kondycji finansowej była oparta na trzech modelach analizy dyskryminacyjnej, charakteryzujących się wysoką skutecznością predykcyjną, z których do dalszych badań wybrano model Korola. Analizowane były sprawozdania spółek na rok, na dwa lata i na trzy lata przed planowanym połączeniem. Współzależność została określona na podstawie współczynnika V-Cramera. Wyniki badań pozwalają stwierdzić, że istnieje słaba zależność między kondycją finansową a podziałem na spółki przejmujące i przejmowane. Ponadto występuje także bardzo słaba zależność między kondycją finanso-wą a okresem spowolnienia gospodarczego.

 12. Nieadekwatna tachykardia zatokowa – obraz kliniczny i możliwe podłoże psychogenne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Paweł Rasmus

  2014-12-01

  Full Text Available Wielowymiarowe zależności między psychologią, psychiatrią a kardiologią mają coraz większe znaczenie w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów oddziałów kardiochirurgicznych i elektrokardiologicznych oraz rehabilitacji kardiologicznej. Objawy związane z arytmią serca tworzą często bardzo złożony obraz, przez co stanowią istotny problem kliniczny. Nieprawidłowo zaplanowana diagnostyka może znacząco opóźnić właściwe rozpoznanie i wdrożenie leczenia. Nieadekwatna tachykardia zatokowa należy do zespołów z grupy zaburzeń regulacji autonomicznej. Skomplikowany obraz kliniczny i mnogość objawów sprawiają, że pacjenci – niekiedy przez wiele lat – mają poczucie poważnej choroby somatycznej, która istotnie obniża jakość życia. Wczesne rozpoznanie może ograniczyć dalsze, często zbędne badania, a także przywrócić pełną sprawność fizyczną i poczucie zdrowia. Jak wiadomo, czynniki psychologiczne i społeczne wpływają na większość chorób kardiologicznych; istnieje korelacja między stresującymi wydarzeniami a zaostrzeniem chorób serca. Innym istotnym problemem jest potrzeba wczesnego rozpoznawania i leczenia zaburzeń psychicznych współistniejących z kardiologicznymi – ze względu na częstość ich występowania oraz wpływ na jakość życia chorych. Mowa tu przede wszystkim o schorzeniach związanych z zaburzeniami rytmu serca. Odpowiednia diagnoza kardiologa i psychologa, a nierzadko również skorzystanie z konsultacji psychiatrycznej mogą zapobiec wzrostowi ryzyka pogorszenia zdrowia somatycznego i psychicznego pacjenta.

 13. Zastosowanie termografii w diagnostyce wielomiejscowego zespołu odruchowego typu I u 42-letniego chorego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Józef Mróz

  2014-03-01

  Full Text Available Wielomiejscowy zespół odruchowy typu I jest jednostką chorobową o nie w pełni poznanym patomechanizmie i przebiegu. Charakteryzuje się silnym bólem dystalnej części kończyny, obrzękiem, dysfunkcją naczynioruchową i upośledzoną sprawnością. Objawy te występują po urazach, operacjach na klatce piersiowej, po zawale serca, po udarze, uszkodzeniu nerwów obwodowych, rzadziej w przebiegu zakrzepicy żylnej lub tętniczej. Mechanizm powstawania choroby jest niejasny. Na pierwszy plan wysuwają się zaburzenia funkcji autonomicznego układu nerwowego. Bólowi i obrzękowi kończyny w przypadkach o typowym przebiegu towarzyszą: zaburzenia naczynioruchowe, ograniczona bólem ruchomość oraz wzmożona wrażliwość na ucisk i zmiany temperatury otoczenia. W przebiegu zespołu wyróżnia się trzy okresy: I – ostry, II – dystroficzny, III – atroficzny. Poza postacią odruchową zespołu występuje postać porażenna (po udarze i toksyczna (polekowa. U większości chorych zwracają uwagę labilność emocjonalna, hiperreaktywność oraz tendencja do stanów lękowych i depresji. Przydatne w rozpoznaniu są badania obrazowe. Skuteczność leczenia zależy od okresu, w którym ustalono rozpoznanie i podjęto terapię. W leczeniu farmakologicznym stosuje się leki przeciwbólowe oraz hamujące układ współczulny. Dobre efekty przeciwobrzękowe i przeciwzapalne, a także stymulację uwapnienia kości uzyskuje się po zastosowaniu: zmiennego pola magnetycznego niskiej częstotliwości, lasera niskoenergetycznego, masażu wirowego kończyn, ćwiczeń indywidualnych zajętej kończyny. W pracy przedstawiono przypadek 42-letniego mężczyzny z wielomiejscowym zespołem odruchowym typu I, u którego diagnozę postawiono dopiero w zaawansowanym II okresie choroby. Zastosowane leczenie farmakologiczne i fizykoterapeutyczne po 3 miesiącach doprowadziło do znaczącej poprawy, którą dobrze obrazuje badanie termograficzne.

 14. Psylocybina jako alternatywny lek dla osób cierpiących na depresję

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karolina Dydak

  2016-09-01

  Full Text Available Psylocybina jest substancją psychodysleptyczną pochodzenia naturalnego, występuje w grzybach rodzaju Psilocybe. Psychodysleptyki są środkami psychoaktywnymi, które silnie wpływają na percepcję, nastrój i procesy poznawcze człowieka. Psychodeliczne działanie psylocybiny opiera się na pobudzaniu receptorów serotoninergicznych, co prowadzi do wzrostu stężenia serotoniny w mózgu oraz przyczynia się do intensyfikacji czynności sensomotorycznych i percepcyjnych. Skutkiem działania psylocybiny na ludzki organizm są różne zmiany w zachowaniu – często stany euforyczne, rozweselenie, poczucie lekkości i jedności z otaczającym światem. Dodatkowo psylocybina powoduje modyfikację percepcji nieudającą rzeczywistości, często błędnie określaną mianem halucynacji. Działanie psylocybiny można porównać do działania LSD (dietyloamidu kwasu D-lizergowego, jednak wielokrotnie osłabionego. Psylocybina znajduje się w wykazie środków odurzających w grupie I-P, czyli substancji bez zastosowań medycznych i o dużym potencjale nadużywania, które są wyłączone z obrotu farmaceutycznego i mogą być używane wyłącznie do badań naukowych. Jednak właściwości psylocybiny pozwalają rozważać jej wykorzystanie w lecznictwie. Do schorzeń, w których zastosowanie tej substancji przynosi wymierne efekty, należy depresja. Badania prowadzone na ochotnikach dowodzą, że psylocybina może być dobrą alternatywą dla dostępnych obecnie leków przeciwdepresyjnych – wykazano jej skuteczność i potwierdzono bardzo niską toksyczność.

 15. Zmiany sprawności funkcji poznawczych w trakcie suplementacji wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi omega-3 w grupie chorych na schizofrenię – przegląd systematyczny

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Grancow-Grabka

  2016-09-01

  Full Text Available Deficyt w obszarze funkcjonowania poznawczego jest stałym fenomenem opisywanym w populacji osób z rozpoznaniem schizofrenii – w okresie przedchorobowym, w trakcie pogorszeń, jak również między kolejnymi epizodami. Zaburzenie funkcjonowania poznawczego stanowi niezależny czynnik rokowniczy w schizofrenii. Badania wskazują, że właśnie od tego wymiaru patologii zależą takie wykładniki funkcjonowania pacjentów, jak: wyniki leczenia i rehabilitacji, współpraca w leczeniu, funkcjonowanie zawodowe, rodzinne i społeczne, zdolność do samodzielnej egzystencji oraz jakość życia. Dotychczasowe metody leczenia schizofrenii nie zapewniają wystarczającej poprawy w zakresie tego wymiaru choroby. W okresie ostatnich 25 lat testowano użyteczność wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 jako monoterapii oraz jako augmentacji leczenia przeciwpsychotycznego w schizofrenii. Uzyskane wyniki są niejednoznaczne, choć podkreśla się tzw. pozytywny trend uzyskiwanych wyników w zakresie poprawy objawowej. Stosunkowo rzadko oceniano wpływ suplementacji preparatami wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 na funkcjonowanie poznawcze osób z rozpoznaniem schizofrenii. Korzystny wpływ suplementacji wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi na funkcjonowanie poznawcze ma uzasadnienie teoretyczne. Wśród znanych działań tych substancji mogących wpływać na usprawnienie funkcji poznawczych należy wymienić: działanie immunomodulacyjne w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, poprawę parametrów stresu oksydacyjnego, zmiany w zakresie neurotransmisji oraz wpływ na procesy plastyczności neuronalnej. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie systematycznego przeglądu wyników badań dotyczących zmian sprawności funkcjonowania poznawczego u osób z rozpoznaniem schizofrenii będących w trakcie suplementacji wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi omega-3.

 16. Wybrane zaburzenia funkcji poznawczych po udarze mózgu – charakterystyka kliniczna i diagnostyka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Sabiniewicz

  2015-04-01

  Full Text Available Udar mózgu znacznie zwiększa ryzyko rozwoju zaburzeń poznawczych. Badania wskazują, że jest przyczyną występowania zaburzeń poznawczych u około ⅔ chorych po 65. roku życia. Deficyty powstałe po udarze mózgu mogą obejmować wszystkie obszary codziennego funkcjonowania. Czynnikiem determinującym rodzaj objawów klinicznych jest przede wszystkim lokalizacja, obszar uszkodzenia mózgu. Zaburzenia poznawcze wpływają na efekty leczenia i rehabilitacji oraz jakość życia chorego. Do oceny aktywności kognitywnej stosowane są odpowiednie testy i kliniczno-eksperymentalne próby neuropsychologiczne o różnym stopniu czułości diagnostycznej. Dysfunkcje mogą dotyczyć wielu obszarów poznawczych lub ich izolowanych aspektów. Przebieg kliniczny charakteryzuje łagodna postać zaburzeń poznawczych albo postać rozwinięta, wieloobjawowa, jak w otępieniu naczyniopochodnym. Istnieje potrzeba stworzenia ogólnych zaleceń co do diagnostyki i terapii zaburzeń poznawczych u chorych po udarze mózgu. Praca przedstawia najważniejsze i najczęstsze zaburzenia funkcji poznawczych u pacjentów po udarze niedokrwiennym, charakterystykę kliniczną tych objawów, a także możliwości diagnostyki. Zwrócono uwagę na wzajemny wpływ nastroju podstawowego i funkcjonowania kognitywnego. Ponadto omówiono wpływ czynników kluczowych dla funkcjonowania poznawczego chorego po udarze mózgu na rokowanie. Obraz kliniczny zaburzeń poznawczych po udarze obejmuje objawy ogólnomózgowe i specyficzne. Symptomy nieswoiste są odpowiedzią organizmu na zaburzenie homeostazy układu przez nagły incydent naczyniowy, a charakterystyka symptomów specyficznych zależy od lokalizacji uszkodzenia organicznego.

 17. Zaburzenia funkcji poznawczych w udarze móżdżku a skrzyżowana diaschiza – opis przypadku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ewa Bartczak

  2011-04-01

  Full Text Available Móżdżek odpowiada przede wszystkim za koordynację ruchów celowych, kontrolę napięcia mięśni oraz utrzymanie równowagi i postawy ciała. Prowadzone w ostatniej dekadzie anatomiczne, kliniczne oraz neuroobrazowe badania pokaza- ły jednak, że jest on także odpowiedzialny za rozmaite wyższe funkcje poznawcze, takie jak język, pamięć, umiejętności wzrokowo-przestrzenne, funkcje wykonawcze i emocjonalna regulacja zachowania. Anatomia, jak również funkcjonalny rezonans magnetyczny pokazują związek prawej półkuli móżdżku z lewym obszarem czołowym. Skrzyżowana diaschiza móżdżkowo-mózgowa odzwierciedla zahamowanie czynności nadnamiotowych obszarów odpowiedzialnych za funkcje poznawcze i mowy wynikające z uszkodzenia drogi móżdżkowo-mózgowej – ten neuropatologiczny mechanizm może odpowiadać za powstanie deficytów poznawczych i mowy w przypadku uszkodzenia móżdżku. Uszkodzenie móżdż- kowo-korowej pętli powoduje zaburzenia podobne do uszkodzenia korowych obszarów mózgu w obrębie tej pętli. Móżdżek raczej nie generuje poznawczych procesów, ale zajmuje się modulowaniem tych funkcji za pośrednictwem pętli korowo-mostowo-móżdżkowej i pętli móżdżkowo-wzgórzowo-korowej. Autorzy przedstawiają przypadek 58-letniego pacjenta z krwotocznym udarem w prawej półkuli móżdżku i zaburzeniami w sferze pamięci, mowy i języka oraz uwagi.

 18. Trening uwagi u dzieci z ADHD – przegląd badań

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Monika Deja

  2017-03-01

  Full Text Available Jednym z zagadnień, które w ostatnich latach wzbudziły zainteresowanie psychologów poznawczych i rozwojowych, jest trening poznawczy oraz związane z nim zjawisko transferu pozytywnego. Okazuje się bowiem, że nawet krótkotrwały trening poznawczy prowadzi zarówno do poprawy funkcjonowania ćwiczonego procesu, jak i do transferu efektów na funkcje, które nie były ćwiczone. Badacze z jednej strony poszukują metod treningu dających najlepsze i najtrwalsze rezultaty, a z drugiej zastanawiają się nad implikacjami praktycznymi tego typu oddziaływań. Grupą chętnie badaną i poddawaną interwencjom poznawczym są dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. W niniejszej pracy przedstawiono przegląd badań nad treningami uwagi u dzieci z tej grupy klinicznej. Celem przeglądu było przeanalizowanie skuteczności różnych treningów uwagi i zakresu transferu efektów na inne, nietrenowane funkcje poznawcze. Zaprezentowane doniesienia dowodzą, iż treningi uwagi zmniejszają intensywność objawów nieuwagi, impulsywności i nadaktywności u dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Potwierdzają  to  zarówno wyniki zastosowanych testów diagnostycznych, jak i badania EEG czy opinie rodziców. Ponadto zaobserwowano poprawę sprawności różnych funkcji uwagi oraz innych funkcji poznawczych (w tym pamięci operacyjnej, a nawet inteligencji płynnej. Wyniki napawają optymizmem, gdyż dowodzą, że możliwe jest zmniejszenie nasilenia objawów ADHD u dzieci w stosunkowo krótkim czasie. Niewątpliwie są też zachętą do  dalszych badań w tym zakresie.

 19. Zaburzenia funkcji poznawczych i temperament afektywny u pacjentów z łuszczycą

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Luiza Marek

  2011-12-01

  Full Text Available Wprowadzenie: Łuszczyca jest przewlekłą chorobą skóry, w którejetiologii istotną rolę odgrywają czynniki psychologiczne. Funkcjonowaniepamięci operacyjnej wiąże się głównie z czynnością grzbietowo--bocznej części kory przedczołowej, ten obszar mózgu odpowiada zanajbardziej złożone funkcje poznawcze i emocjonalne. Cel pracy: Ocena czołowych funkcji poznawczych, objawów depresjii temperamentu afektywnego oraz ocena zależności pomiędzy nasileniemcech temperamentu afektywnego a dysfunkcjami neuropsychologicznymii depresją u pacjentów z łuszczycą. Materiał i metodyka: W badaniu wzięło udział 125 osób (97 chorychna łuszczycę oraz 28 osób zdrowych. Do oceny neuropsychologicznejgrzbietowo-bocznych części kory przedczołowej zastosowano testStroopa oraz test łączenia punktów TMT. W celu określenia nasileniazmian chorobowych wykorzystano skalę oceny nasilenia łuszczycy –PASI, a do oceny nasilenia objawów depresyjnych skalę depresjiBecka. Do badania temperamentu afektywnego zastosowano skalęTEMPS-A. Wyniki: U pacjentów z łuszczycą częściej występują zaburzenia depresyjne.Osiągają oni gorsze niż osoby zdrowe wyniki w testach neuro -psychologicznych oceniających procesy pamięci operacyjnej i funkcjewykonawcze. Prezentują specyficzne cechy temperamentu afektywnego,szczególnie wyższy poziom w wymiarze depresyjnym, lękowymi drażliwym. Cechy temperamentu depresyjnego, drażliwego i lękowegomogą predysponować do wystąpienia zaburzeń afektywnych i dysfunkcjipoznawczych w łuszczycy, podczas gdy cechy hipertymicznewiążą się z mniejszym ryzykiem tych zaburzeń. Wnioski: U pacjentów z łuszczycą wykazano istotne znaczenie ocenytemperamentu afektywnego z wykorzystaniem skali TEMPS-A orazdysfunkcji poznawczych związanych z neuropsychologiczną ocenąfunkcji czołowych.

 20. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest – nowe perspektywy badawcze

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maria Czarkowska

  2017-12-01

  Full Text Available Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest – new research perspectivesThe goal of this paper is to present the vast array of content that is emerging within social media platforms: Facebook, Twitter, Instagram and Pinterest and analyze the ways in which they can be classified. This is a review of the available interdisciplinary methods and factors that should be taken into consideration when researching the genelogy of the texts that arise in the network. The Internet has changed the face of social communication. It has highlighted processes that were much less visible before. The challenge for researchers is to analyze the enormous amount of content and incorporate it into a classification system. Above all, statements made on social media platforms, such as Facebook, Twitter, Instagram and Pinterest, require analysis. Previous attempts to systematize them did not correspond to the reality of the network. Research on the Internet genres and communication forms requires the use of relevant analytical tools and interdisciplinary approaches.   Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest – nowe perspektywy badawczeCelem publikacji jest zaprezentowanie ogromnej liczby różnorodnych treści, które powstają w ramach platform społecznościowych: Facebook, Twitter, Instagram i Pinterest, oraz analiza dostępnych sposobów ich klasyfikacji. Chodzi zatem o przegląd dostępnych interdyscyplinarnych metod i czynników, które warto brać pod uwagę przy badaniach genologicznych tekstów, które powstają w sieci. Internet zmienił oblicze społecznej komunikacji. Uwypuklił procesy, które do tej pory nie były tak widoczne. Wyzwaniem dla badaczy jest analiza ogromnej ilości treści i ujęcie ich w system klasyfikacji. Analizy wymagają przede wszystkim komunikaty powstające w ramach mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Instagram i Pinterest. Dotychczasowe próby systematyzacji nie odpowiadały realiom sieci. Badania form

 1. Pęknięcie nerki jako rzadkie powikłanie zabiegu ESWL (kruszenie kamieni falą generowaną pozaustrojowo

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Ząbkowski

  2010-12-01

  Full Text Available Kruszenie kamieni falą generowaną pozaustrojowo (extracorporeal shock wave lithotripsy, ESWL należy do podstawowych metod leczenia kamicy nerkowej – zyskała ona szerokie zastosowanie jako metoda małoinwazyjna i skuteczna. Wraz ze wzrostem doświadczenia urologów wykonujących zabiegi litotrypsji oraz udoskonalaniem litotryptorów wzrasta skuteczność wykonywanych zabiegów. Autorzy przedstawiają niezmiernie rzadkie powikłanie po zabiegu ESWL pod postacią pęknięcia nerki i masywnego krwawienia do przestrzeni zaotrzewnowej. Siedemdziesięcioośmioletni pacjent z małopłytkowością, po zabiegu by-passów (coronary artery bypass graft, CABG, po implantacji układu stymulującego serca, z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu II, leczony doustnymi antykoagulantami został przyjęty do Kliniki Urologicznej 6 godzin po zabiegu ESWL w trybie pilnym z powodu pogarszającego się stanu ogólnego, narastających dolegliwości bólowych w lewej okolicy lędźwiowej i masywnego krwiomoczu. Po przeprowadzeniu badania podmiotowego, przedmiotowego i na podstawie wykonanych badań dodatkowych (tomografia komputerowa jamy brzusznej rozpoznano pęknięcie nerki z masywnym krwiakiem przestrzeni zaotrzewnowej. Chorego zakwalifikowano w trybie pilnym do leczenia operacyjnego. Śródoperacyjnie stwierdzono ogromny krwiak wypełniający przestrzeń zaotrzewnową wokół nerki lewej i schodzący do lewego dołu biodrowego oraz masywne krwawienie z całej powierzchni uszkodzonej nerki bez możliwości opanowania krwawienia. Wobec powyższego obrazu podjęto decyzję o wycięciu nerki lewej. Z uwagi na stwierdzone płaszczyznowe krwawienie w otaczających tkankach i brak pewności co do ostatecznej hemostazy zdecydowano wykonać packing – założono 6 serwet do przestrzeni zaotrzewnowej. We wczesnym okresie pooperacyjnym nie stwierdzono powikłań. Pacjent krążeniowo, oddechowo i nerkowo wydolny. W 3. dobie od zabiegu w trybie planowym usuni

 2. Łuszczyca paznokci

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hanna Wolska

  2010-09-01

  Full Text Available Łuszczycowe zmiany paznokciowe występują u około 50% pacjentówz łuszczycą zwyczajną i powyżej 80% osób z łuszczycą stawową. Zmianymogą mieć różnorodny charakter, z czego najczęściej występującymii/lub stwarzającymi największe problemy dla pacjentów są: naparstkowanie,hiperkeratoza podpaznokciowa oraz onycholiza. Mogą oneutrudniać wykonywanie nie tylko czynności dnia codziennego, alenawet pracy zawodowej, a tym samym wpływać wybitnie niekorzystniena jakość życia. Istnieją ponadto dane wskazujące na wyraźnyzwiązek między zmianami paznokciowymi i łuszczycą stawową.Związek ten zaznacza się zwłaszcza przy objęciu procesem zapalnymdystalnych stawów międzypaliczkowych. Nasilone zmiany paznokciowewydają się jednym z głównych czynników ryzyka rozwoju łuszczycystawowej. Stopień zajęcia paznokci określa się najczęściej zapomocą tzw. skali NAPSI, która pozwala na obiektywne porównanieskuteczności poszczególnych terapii. Jest to o tyle istotne, że dotychczasnie ma ujednoliconych metod leczenia przy tej lokalizacji łuszczycy.Wszystkie leki podawane ogólnie, zwłaszcza retinoidy, mogąpowodować poprawę stanu paznokci. Badania kontrolowane nowychpreparatów wskazują na znaczną skuteczność infliksymabu, a obserwacjekliniczne – również adalimumabu. Najczęściej jednak stosuje siępreparaty miejscowe, z których najskuteczniejsze wydają się kortykosteroidy,zwłaszcza w iniekcjach domiejscowych, co może jednakłączyć się z istotnymi działaniami niepożądanymi. Bezpieczniejsze jeststosowanie miejscowych pochodnych witaminy D i witaminy A – kalcypotriolui tazarotenu, ale ich skuteczność zależy w dużej mierze odsposobu aplikacji – pod okluzją czy bez okluzji, czy też w skojarzeniuz miejscowymi kortykosteroidami. Postępowanie u pacjentów z łuszczycąpaznokci nadal pozostaje problemem.

 3. EFEKTYWNOŚĆ ŚRODKÓW USPOKOJENIA RUCHU W MIASTACH W KONTEKŚCIE ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Robert ZIÓŁKOWSKI

  Full Text Available Szacuje się, że krajach Unii Europejskiej (UE około 20% emisji dwutlenku węgla (CO2 wydzielanego do powietrza pochodzi z różnorodnych form transportu. Ilość emisji CO2 pochodząca z transportu drogowego wzrosła w ciągu ostatnich 25 lat o około 23%. Transport drogowy jest jedyną gałęzią przemysłu w Unii Europejskiej, w której emisja gazów cieplarnianych ulega ciągłemu wzrostowi. W obszarach zurbanizowanych lekkie samochody ciężarowe, samochody dostawcze i osobowe są głównym źródłem zanieczyszczeń. Na poziom zanieczyszczenia dodatkowo wpływają liczne zatory tworzące się w miastach w godzinach szczytów komunikacyjnych oraz spowodowany tym brak płynności jazdy. Efektywne zarządzanie ruchem drogowym umożliwia poprawę warunków ruchowych w miastach. Wzrost efektywności postępuje wraz ze wzrostem kontrolowanego obszaru, jednak w krajach rozwijających się, do jakich zalicza się Polskę, z uwagi na koszty wdrażania zarządzanie ruchem sprowadza się do pojedynczych punktów lub wybranych ciągów ulicznych. W takich miejscach instaluje się przede wszystkim środki spowalniające ruch pomijając ich wpływ na sposób jazdy kierowców. Celem referatu jest analiza wpływu obecności wybranych środków uspokojenia ruchu na dynamikę jazdy kierowców oraz wielkość emisji spalin samochodowych w obszarze zabudowanym. W referacie przedstawiono wyniki badań prędkości chwilowych pojazdów w otoczeniu wybranych środków uspokojenia ruchu w Białymstoku. Badania skoncentrowano na zachowaniach kierowców i zmianach dynamicznych zarejestrowanych prędkości. Dynamikę zmian określono w oparciu o indywidualne profile prędkości. Uzyskane wartości przyspieszeń i opóźnień umożliwiły oszacowanie wpływu określonych środków uspokojenia ruchu na zanieczyszczenie środowiska.

 4. Zespół jelita nadwrażliwego – podstawowe zasady rozpoznawania i leczenia

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej Żelowski

  2013-09-01

  Full Text Available Zespół jelita drażliwego to przewlekłe i nawracające zaburzenia czynności jelit, charakteryzujące się bólami zwią‑ zanymi z wypróżnieniami oraz zmianą konsystencji lub częstości oddawania stolca. Stanowi poważny problem społeczny, ponieważ jest jedną z najczęstszych chorób przewodu pokarmowego. Etiopatologia schorzenia nie została dokładnie poznana i najpewniej jest wieloczynnikowa. Do rozważanych czynników patologicznych zali‑ cza się skład flory bakteryjnej jelita, nadwrażliwość trzewną, traumatyczne przeżycia, zaburzenia w zakresie funkcji serotoniny. W celu rozpoznania zespołu jelita drażliwego konieczne jest zastosowanie odpowiednich kryteriów dia‑ gnostycznych – aktualnie obowiązują kryteria rzymskie III. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na możliwe występo‑ wanie objawów choroby organicznej lub obciążenie rodzinne rakiem jelita grubego. Pomimo wpływu na komfort życia zespół jelita drażliwego nie wpływa na czas przeżycia i nie wiąże się z poważnymi powikłaniami. Leczenie schorzenia powinno być zindywidualizowane, z uwzględnieniem sytuacji społecznej pacjenta. Należy także ocenić wpływ choroby na jakość życia. Leczenie farmakologiczne warto połączyć z edukacją chorego, a w niektórych przy‑ padkach z psychoterapią. Zalecane leczenie farmakologiczne zespołu jelita drażliwego obejmuje stosowanie 2–3 leków i powinno być nastawione na zniesienie lub złagodzenie najbardziej dokuczliwych objawów. Do stoso‑ wanych leków zaliczają się m.in. leki rozkurczowe, przeciwbiegunkowe, antagoniści receptora 5-HT3, agoniści receptora 5-HT4, antybiotyki, probiotyki, leki przeciwdepresyjne, leki psychotropowe. Obecnie trwają badania kli‑ niczne dotyczące zastosowania nowych substancji w leczeniu zespołu jelita drażliwego.

 5. Towards Application of Speech Act Theory to Opinion Mining

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Agnieszka Magdalena Pluwak

  2016-12-01

  Full Text Available Towards the Application of Speech Act Theory to Opinion Mining The paper refers to the pragmatics’ perspective on opinion mining in Polish and English, inspired by the discrepancy between the coverage of sentiment analysis and the market demand. An analysis of speech acts expressed in opinion texts reveals that almost half of all opinions include ways of indirect evaluation that might not get extracted while applying traditional methods of sentiment analysis based on direct evaluative vocabulary and polarity lexicons. Coding of sentiment with respect to speech acts could vastly broaden data mining results within an NLP-system.   O zastosowaniu teorii aktów mowy w ekstrakcji danych z tekstów opinii internetowych Jedno z aktualnych zagadnień językoznawstwa komputerowego, jakim jest automatyczne badanie wydźwięku wypowiedzi, nie uwzględniło dotychczas w wystarczającym stopniu pragmatyki językoznawczej, np. aktów mowy Austina (1961 i Searla (1969, a zatem również implicytnych sposobów wyrażania ewaluacji. Tymczasem podejście od pragmatyki ku konstrukcjom przełożonym na reguły programistyczne umożliwiłoby nie tylko szersze spojrzenie na analizę sentymentu, ale też zbliżyłoby automat do sposobu, w jaki odbiera go człowiek. W szczególności chodzi tu sposoby wyrażania (niezadowolenia wykraczające poza poziom leksykalny (bez nacechowanej negatywnie leksyki, typu Nigdy więcej tam nie pójdę. Artykuł prezentuje: 1. aktualne podejścia do analizy wydźwięku w lingwistyce komputerowej, 2. propozycję zastosowania podejścia pragmatycznego, 3. wyniki badania próbki tekstów opinii internetowych pod kątem występowania w nich aktów mowy, 4. propozycję utworzenia reguł ekstrakcji danych na ich podstawie. Zaprezentowane podejście zakłada hipotezę wtórnej oralności, czyli tego, że język opinii jest zapisanym językiem mówionym.

 6. Historia największych odkryć anatomicznych lu dzkiego ciała

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Janusz Kubicki

  2015-04-01

  Full Text Available Medycyna XXI wieku jest nauką empiryczną, jedną z najprężniej rozwijających się w każdej swojej dziedzinie. Oparta na doświadczeniach i odkryciach, jakie prowadzili uczeni na poszczególnych etapach jej bogatej historii, współczesna medycyna bazuje na faktach. Wielkim twórcą podstaw medycyny i anatomii człowieka był Hipokrates, który opisał płyny ustrojowe, serce i inne narządy wewnętrzne. Jeden z najwybitniejszych badaczy anatomii człowieka, rzymski lekarz Galen, opisał dokładnie budowę serca i układu krążenia. Najważniejszą rolę w badaniu serca i układu krążenia odegrał londyński lekarz William Harvey, który wykazał, że serce jako narząd pełni funkcję tłoczącą, a nie – jak wcześniej uznawano – ssącą krew. Równocześnie do podstaw współczesnej kardiologii rozwijały się – już w papirusach egipskich z Kahun i Papirusie Ebersa – badania nad anatomią i fizjologią narządów rodnych, którymi zajmował się również Hipokrates oraz najwybitniejszy położnik starożytnego świata – Soranos z Efezu. Dalsze odkrycia anatomiczne to opisanie roli jajowodów przez Fallopiusa, pęcherzyków Graafa i budowy miednicy kostnej, którą uznano za najważniejszą podczas porodu (William Smellie, Gustaw Michaelis, Theodor Litzmann.

 7. Prawno-psychiatryczne refleksje nad książką Artura Katoli Eugenika i eutanazja. Doświadczenia hitlerowskie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Błażej Kmieciak

  2013-09-01

  Full Text Available Książka Artura Katoli jest kolejnym studium przedstawiającym działania lekarzy niemieckich w okresie II wojny światowej. Zagadnienie naruszania praw człowieka przez medyków nazistowskich zostało już dość obszernie opisane w polskiej literaturze przedmiotu. Badania Kępińskiego, Półtawskiej oraz najnowsze refleksje Bomby są cennym źródłem ukazującym mechanizmy funkcjonowania ,,medycznej patologii władzy”. Dokładnie opisano pseudoeksperymenty wykonywane na więźniach obozów koncentracyjnych przez nazistowskich chirurgów, genetyków, stomatologów oraz psychiatrów. Dużo uwagi literatura poświęciła także zbrodniczym praktykom, które prowadziły do śmierci wielu pacjentów szpitali psychiatrycznych. Wydaje się jednak, że temat jest wciąż aktualny – doświadczenia wojenne powinny być cały czas podstawą refleksji nad zagrożeniami wynikającymi z zatracenia pamięci o fundamentalnych zasadach etycznych zawodu lekarza. Książka Eugenika i eutanazja. Doświadczenia hitlerowskie zasługuje na większą uwagę ze względu na podjętą przez autora próbę ukazania mechanizmów prowadzących do akceptacji przez społeczeństwo III Rzeszy takich działań, jak przymusowe sterylizacje osób upośledzonych umysłowo czy też ,,zabiegi wygaszania życia” osób niepełnosprawnych, w tym szczególnie pacjentów szpitali psychiatrycznych. W niniejszym artykule poddano analizie przedstawione przez Katolę mechanizmy prawne oraz społeczne, które doprowadziły do akceptacji działań naruszających nie tylko fundamentalne prawa człowieka, ale także elementarne prawa pacjenta.

 8. Pozasercowe bóle w klatce piersiowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Mackiewicz

  2013-04-01

  Full Text Available Ból w klatce piersiowej jest zawsze objawem wymagającym wnikliwej diagnostyki, zebrania dokładnych wywia‑ dów z pacjentem oraz badania lekarskiego. Należy do najczęstszych symptomów, jego pojawienie się wywołu‑ je niepokój u pacjentów i skłania do zgłoszenia się do lekarza bądź szpitala. Dolegliwości bólowe w tej okolicy wiązane są głównie z etiologią kardiologiczną. Jednakże podłoże sercowo-naczyniowe powyższych dolegliwo‑ ści stanowi tylko jedną z wielu przyczyn. Bóle w klatce piersiowej, pomimo różnej etiologii, mogą mieć podob‑ ny charakter i lokalizację, co wynika z unerwienia oraz anatomii i umiejscowienia różnych struktur wewnątrz klatki piersiowej. Źródłem bólu mogą być wszystkie struktury w obrębie klatki piersiowej, poza miąższem płuc‑ nym, który nie ma zakończeń czuciowych. Podstawowym elementem w diagnostyce różnicowej bólu w tej oko‑ licy jest wykluczenie stanów zagrożenia życia – ostrego zespołu wieńcowego, tętniaka rozwarstwiającego aorty, zatoru tętnicy płucnej i odmy opłucnowej. Pacjent z bólem w klatce piersiowej może trafić zarówno do kardio‑ loga, gastroenterologa, jak i do lekarza rodzinnego, pediatry, pulmonologa, neurologa, chirurga, ortopedy, reu‑ matologa, dermatologa oraz psychiatry. Ta interdyscyplinarność problemu skłoniła autorów do omówienia powyższego tematu. W pracy skupiono się na opisaniu pozasercowych bólów w klatce piersiowej i wykorzystaniu współczesnych metod diagnostyki, głównie w aspekcie ustalenia przyczyn gastroenterologicznych dolegliwości. W pracy nie analizowano etiologii sercowo-naczyniowej powyższych dolegliwości.

 9. Znaczenie kliniczne przeciwciał przeciw interferonowi beta u chorych na stwardnienie rozsiane

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Pietrzak

  2016-06-01

  Full Text Available Leczenie stwardnienia rozsianego interferonem beta wiąże się z ryzykiem rozwoju odpowiedzi immunologicznej przeciw temu białku. Polega ona na produkcji przeciwciał wiążących lub neutralizujących interferon beta. Przeciwciała wiążące są wykrywalne u większości leczonych i nie wpływają na skuteczność terapii. Jednocześnie duże badania kliniczne dostarczają dowodów na to, że przeciwciała neutralizujące zmniejszają, a w wysokich mianach znoszą działanie interferonu, co przekłada się na wzrost częstości rzutów oraz liczby nowych i wzmacniających się ognisk w badaniach rezonansu magnetycznego, a nawet przyspieszenie postępu niesprawności. Częstość występowania przeciwciał neutralizujących zależy od preparatu i drogi podania oraz dotyczy od 2 do 42% osób leczonych; maksimum osiąga między 6. a 24. miesiącem terapii. Przeciwciała neutralizujące mogą być obecne przejściowo (po ich zaniknięciu skuteczność interferonu powraca do poziomu wyjściowego, ale wysokie miano zapowiada ich wieloletnie utrzymywanie się, nawet po odstawieniu leku. Opracowano różne sposoby wykrywania przeciwciał neutralizujących – od metod wykorzystujących efekt cytopatyczny do tych opartych na indukcji genu reporterowego lucyferazy. Poszukuje się wiarygodnych markerów aktywności interferonu beta in vivo, które mogłyby uzupełniać oznaczenie przeciwciał. Przez wiele lat zagadnieniu przeciwciał przeciwinterferonowych towarzyszyły kontrowersje, które wynikały z trudności metodologicznych w badaniu ich znaczenia klinicznego. Obecnie, w świetle zgromadzonych danych, eksperci europejscy zgodnie zalecają powtarzane przesiewowe badanie miana przeciwciał neutralizujących u chorych leczonych interferonem i uwzględnienie wyników przy podejmowaniu decyzji terapeutycznych.

 10. Nowe perspektywy leczenia wtórnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Noga

  2015-11-01

  Full Text Available Stwardnienie rozsiane jest przewlekłą autoimmunologiczną chorobą ośrodkowego układu nerwowego o nieznanej przyczynie i zmiennym przebiegu. W około 85% przypadków najpierw występuje postać rzutowo-remisyjna, która po pewnym czasie (różniącym się w zależności od pacjenta przechodzi w postać wtórnie postępującą ze stałą progresją niesprawności, niekiedy z początkowo zachowaną aktywnością rzutową i rezonansową choroby. Możliwości leczenia wtórnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego są ograniczone. Na podstawie wyników badania Mitoxantrone in Multiple Sclerosis Study do leczenia tej postaci choroby zarejestrowany został mitoksantron. Ponadto w Europie rejestrację uzyskały interferon beta-1b oraz interferon beta-1a podawany podskórnie. Udowodniono wpływ tych leków na hamowanie progresji niesprawności (interferon beta-1b, mitoksantron oraz spadek rocznego wskaźnika rzutów (interferon beta-1b, interferon beta-1a, mitoksantron i liczby nowych ognisk w obrazach rezonansu magnetycznego (interferon beta-1a, interferon beta-1b. Badanie North American Study Group on Interferon β-1b in Secondary Progressive MS nie wykazało wpływu terapii interferonem beta-1b na hamowanie postępu niesprawności, więc nie uzyskał on rejestracji do leczenia tej postaci stwardnienia rozsianego w Stanach Zjednoczonych. Największe korzyści z terapii modyfikującej przebieg postępującej postaci choroby odnoszą pacjenci młodsi, chorujący krócej, z zachowaną aktywnością rzutową i szybko narastającą niesprawnością.

 11. Aktualne poglądy na temat roli witaminy D w patogenezie stwardnienia rozsianego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Antczak

  2013-04-01

  Full Text Available Witamina D jest powszechnie znana ze swojej roli w gospodarce wapniowo-fosforanowej, ale wzrastająca ilość danych wskazuje na jej działania plejotropowe. Zaobserwowano pozytywną korelację między niedoborem witaminy D a występowaniem chorób autoimmunologicznych, w tym stwardnienia rozsianego, reumatoidalnego zapalenia stawów, tocznia rumieniowatego układowego itp. Receptory witaminy D są obecne w szeregu tkanek i narządów, w tym w kościach, mięśniach, narządach rozrodczych, sercu, mózgu oraz w obrębie układu odporno- ściowego. Coraz lepiej poznawane działanie immunomodulujące witaminy D obejmuje wpływ zarówno na mechanizmy odporności wrodzonej, jak i adaptacyjnej, poprzez hamowanie proliferacji i cytotoksyczności limfocytów T, promowanie różnicowania limfocytów T regulatorowych oraz modulowanie działania makrofagów i komórek dendrytycznych. Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex, SM jest chorobą autoimmunologiczną ośrodkowego układu nerwowego spowodowaną przez skomplikowane i w dużej mierze nieznane interakcje między predyspozycjami genetycznymi i czynnikami środowiskowymi. Badania epidemiologiczne wskazują, że ekspozycja na promieniowanie słoneczne i związany z nią poziom witaminy D są ważnymi czynnikami mogącymi wyjaśniać zróżnicowanie geograficzne częstości zachorowań na SM. Wyniki niektórych wstępnych obserwacji sugerują, że suplementacja witaminy D może zmniejszać ryzyko zachorowania na SM oraz modulować przebieg choroby i zmniejszać częstość jej nawrotów u pacjentów z rzutowo-remisyjną postacią SM. Wyniki te skłoniły do podjęcia prób włączenia witaminy D jako składnika wspomagającego terapię SM. Obserwacje te wymagają dalszego potwierdzenia i badań klinicznych.

 12. Poszukiwanie biomarkerów zapalnych udaru niedokrwiennego mózgu

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Jóźwicka

  2011-07-01

  Full Text Available Od wielu lat prowadzone są poszukiwania biochemicznych markerów udaru mózgu. Wciąż brakuje jednak ogólnie dostępnego i wystarczająco czułego biomarkera udaru niedokrwiennego mózgu, którego obecność byłaby przydatna zarówno we wczesnej diagnostyce udaru, jak i w monitorowaniu skuteczności jego leczenia. Idealny biomarker udaru mózgu powinien charakteryzować się wysoką specyficznością (tzn. pozwolić na odróżnienie udaru od innych podobnych klinicznie chorób, takich jak: migrena skojarzona, przemijający atak niedokrwienny – transient ischaemic attack, TIA, porażenie ponapadowe czy stwardnienie rozsiane, być łatwo oznaczalny we krwi, a jego stężenie we krwi powinno korelować ze stężeniem w płynie mózgowo-rdzeniowym (PMR. Ponadto powinien pojawiać się w krótkim czasie od zachorowania i umożliwić różnicowanie TIA z udarem dokonanym, a udar krwotoczny – z niedokrwiennym oraz być wskaźnikiem prognostycznym dla oceny skuteczności leczenia. W niniejszej pracy przedstawiamy przegląd potencjalnych biomarkerów zapalnych badanych w klinicznym i doświadczalnym udarze niedokrwiennym mózgu. Najczęściej analizowanymi biomarkerami zapalnymi są: białko C-reaktywne (C-reactive protein, CRP, interleukiny 1, 6, 8, metaloproteinaza 9 (metalloproteinase 9, MMP-9, śródbłonkowy czynnik adhezji komórek-1 (vascular cell adhesion molecule 1, VCAM-1, wewnątrzkomórkowy czynnik adhezji komórek (intracellular cell adhesion molecule, ICAM, czynnik martwicy nowotworów alfa (tumor necrosis factor alpha, TNF-α. Dostępne obecnie wyniki badań wskazują, że istnieje kilka potencjalnie interesujących biomarkerów zapalnych udaru mózgu, jednak niezbędne są dalsze badania, aby potwierdzić ich przydatność w tym zakresie.

 13. Gestacyjne usłonecznienie i ryzyko stwardnienia rozsianego u potomstwa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Wojciech Cendrowski

  2014-04-01

  Full Text Available Wprowadzenie: Wystawienie matek podczas gestacji na fizykochemiczne czynniki może wiązać się z większym ryzykiem stwardnienia rozsianego (SM u potomstwa. Metoda: Celem badania było ustalenie, czy radiacja słoneczna (SOR, promieniowanie ultrafioletowe B (UVB, całkowite stężenie ozonu w atmosferze (TOCA i temperatura powietrza (AT podczas ciąży wiążą się z rozwojem SM u potomstwa. Demograficzne i diagnostyczne dane obejmujące miesiąc urodzenia 436 dzieci (M – 171, K – 265 z następowym SM zmarłych w 2007 roku otrzymano z Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. Informacje o przeszłym SOR, UVB, TOCA i AT w Polsce w rozproszonych latach (1931–2007 uzyskano z Instytutu Meteorologii. Wyniki: Dłuższe wystawienie na SOR i wyższy poziom UVB podczas matczynej gestacji wykazały asocjację z mniejszą liczbą potomstwa z SM; test liniowej regresji dał następujące wyniki: r = –0,598, p = 0,040 i r = −0,587, p = 0,035; TOCA i AT w ciągu gestacji nie korelowały istotnie z liczbą potomstwa chorego na SM: r = −0,280 (p = 0,830 i r = −0,473 (p = 0,104. Jednakże zmniejszające się TOCA w miesiącu urodzenia potomstwa z SM istotnie wiązało się z mniejszą liczbą dzieci, które później zachorowały na SM: r = +0,631, p = 0,028. Wnioski: Dłuższe gestacyjne wystawienie na SOR i na bardziej intensywne promieniowanie UVB wykazało asocjację z niższym ryzykiem SM u potomstwa. Zmniejszone ryzyko choroby korelowało także z niższym TOCA w miesiącu urodzenia.

 14. Mechanizm działania fingolimodu w terapii stwardnienia rozsianego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Małgorzata Turniak

  2017-08-01

  Full Text Available Fingolimod jest pierwszym zarejestrowanym doustnym lekiem stosowanym w terapii stwardnienia rozsianego. Jego aktywny metabolit – fosforan fingolimodu poprzez działanie na receptory S1PR reguluje uwalnianie limfocytów z tkanek limfoidalnych do krążenia, wykazując efekt immunosupresyjny. Najnowsze badania dowodzą jednak, że na korzystny efekt działania fingolimodu składa się również wielopłaszczyznowe działanie neuroprotekcyjne. Fingolimod przenika przez barierę krew–mózg i wpływa na wykazujące ekspresję receptorów S1PR komórki ośrodkowego układu nerwowego: astrocyty, progenitory oligodendrocytów, mikroglej, a także neurony. Fingolimod pobudza produkcję czynników neurotroficznych oraz hamuje produkcję tlenku azotu przez komórki astrogleju, zmniejszając nasilenie proceu neurodegeneracji. Co więcej, zmniejsza ekspresję prozapalnych cytokin indukowanych przez TNF w astrocytach, zmniejszając ich potencjał prozapalny. Pobudza zarówno migrację, jak i  proliferację komórek progenitorowych oligodendrocytów, będących źródłem oligodendrocytów  – jedynych komórek ośrodkowego układu nerwowego zdolnych do syntezy mieliny. Leczenie fingolimodem znacząco nasila mechanizmy regeneracyjne w przebiegu autoimmunologicznego zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego. Ponadto zmniejsza reaktywność mikrogleju i spowalnia związany z odpowiedzią zapalną proces nuerodegeneracji. Długotrwała aplikacja fingolimodu redukuje wrażliwość komórek nerwowych na czynniki neurotoksyczne, sugeruje bezpośrednie działanie neuroprotekcyjne. Obecnie w różnych fazach badań klinicznych znajdują się selektywne inhibitory poszczególnych podtypów receptorów dla S1P, pozbawione charakterystycznych dla fingolimodu działań niepożądanych oraz posiadające korzystniejsze właściwości farmakokinetyczne. Należą do nich: siponimod, ponesimod oraz ozanimod.

 15. Limfocyty Th17 w patogenezie doświadczalnego modelu stwardnienia rozsianego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dagmara Wójkowska

  2011-07-01

  Full Text Available Limfocyty Th17 są stosunkowo niedawno opisaną subpopulacją limfocytów pomocniczych T (Th, charakteryzującą się wytwarzaniem cytokiny IL-17 (IL-17. Badania nad tymi limfocytami rzuciły nowe światło na patogenezę stwardnienia rozsianego (SM i jego doświadczalnego modelu – eksperymentalnego autoimmunizacyjnego zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego (experimental autoimmune encephalomyelitis, EAE. Limfocyty te wykazują znaczne podobieństwo do limfocytów Th1, a dziewicze limfocyty CD4+ różnicują się w kierunku fenotypu Th17 pod wpływem stymulacji ściśle określonego zestawu cytokin. Powstawanie mysich limfocytów Th17 indukują cytokiny TGF-β oraz IL-6 lub IL-21. Komórki Th17 produkują różne chemokiny, m.in. IL-17A/F, IL-21 i IL-22. Udokumentowano, że neutralizacja IL-17 zmniejsza objawy choroby EAE. Głównym mediatorem stanu patologicznego w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN indukowanego przez limfocyty Th17 jest cytokina IL-17A. Do najlepiej scharakteryzowanych funkcji IL-17A należy indukcja wytwarzania neutrofilowych chemokin ELR+ CXC, tj. CXCL1 i CXCL2. Ponadto limfocyty Th17 mogą sprzyjać rozwojowi EAE poprzez aktywację neutrofili wewnątrz szpiku kostnego, co w konsekwencji prowadzi do mobilizacji niedojrzałych monocytów do krwiobiegu i rozwoju zapalenia w ośrodkowym układzie nerwowym. Rosnąca liczba danych płynących z badań nad SM i EAE potwierdza istotny udział limfocytów Th17 w patogenezie tej choroby, a poznanie dokładnej roli tych limfocytów wymaga dalszych badań – ich wyniki mogą być użyteczne w opracowywaniu nowych metod terapii SM.

 16. Alternatywne sposoby leczenia padaczki

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej Klimek

  2012-04-01

  Full Text Available Problem padaczki lekoopornej, mimo pojawiających się kolejnych leków przeciwpadaczkowych nowej generacji, nadal pozostaje nierozwiązany. Oznacza to, że potrzebne jest nowe podejście do problemu braku pożądanego efektu terapeutycznego w padaczce, zwłaszcza w przypadku nieskuteczności stosowania 2-3 leków, stanowiących czwartą już kombinację preparatów. Ponieważ dieta ketogenna u części dzieci przynosi dobre rezultaty, autor poniższej pracy jest zdania, że można ją stosować także u dorosłych. Dodatkowo zasadność tego sposobu leczenia potwierdzają odpowiednie badania przeprowadzone w tej grupie wiekowej. Zakres stosowania immunoglobulin w medycynie, również w neurologii, stale się poszerza. Przed laty immunoglobuliny były zalecane u dzieci z padaczką z towarzyszącymi niedoborami immunologicznymi. Zaobserwowano, że po podaniu immunoglobulin zmniejszała się częstość napadów padaczkowych. Zainteresowanie badaczy skupiło się także na blokerach kanałów wapniowych w kontekście padaczki. Biorą one udział w patogenezie niektórych rodzajów napadów. Udowodniono, że zastosowanie werapamilu jako leku wspomagającego zmniejsza liczbę napadów padaczkowych. Inne blokery nie posiadają takich właściwości, ale uwagę zwraca potencjalne działanie winpocetyny. Drugą ważną grupę leków prowadzących do redukcji napadów padaczkowych stanowią statyny, a zwłaszcza atorwastatyna. Jej efekt przeciwdrgawkowy nie zależy od obniżenia poziomu cholesterolu. Preparat ten jako lek wspomagający jest szczególnie polecany u osób starszych. Reasumując, w prawidłowo leczonej padaczce lekoopornej, przy utrzymujących się napadach, należy rozważyć dołączenie jednego z omawianych leków.

 17. „Słownik wyrazów obcego a mniej jasnego pochodzenia…” Jana Karłowicza – wyrazem wiedzy i zamiłowań lituanistycznych autora

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kristina Rutkovska

  2016-12-01

  same time, he documented Lithuanian realities, giving them detailed descriptions. He provided much to linguists researchers who intensively practiced typological and comparative linguistics of Lithuanian words in the nineteenth century, citing unknown tokens of direct contacts with Lithuanianism, not listed in the then existing collections of Lithuanian lexis (Kurschat, Nesselmann.   Słownik wyrazów obcego a mniej jasnego pochodzenia… Jana Karłowicza – wyrazem wiedzy i zamiłowań lituanistycznych autora Przedmiotem opisu w artykule jest leksyka litewska, występująca w Słowniku wyrazów obcego a mniej jasnego pochodzenia… (SWO Jana Karłowicza, który był zaangażo­wany w badania nad językiem i kulturą litewską wieloaspektowo – badał narzecza litewskie, nazwy miejscowe, inicjował badania nad folklorem litewskim. Publikował też materiały z Litwy (opisy etnograficzne, folklor, opis języka szlachty żmudzkiej w czasopiśmie „Wisła”, uprzednio je redagując i umieszczając w tekście komentarze do leksyki litewskiej. Jego zbiory onomastyczne, podobnie jak i studium O języku litewskim, zostało na nowo odkryte przez językoznawców litewskich, poświęcono im odrębne opracowania. Solidna wiedza z zakresu językoznawstwa porównawczego i własne doświadczenie badacza języka i kultury litewskiej, praca z litewskimi materiałami drukowanymi, rękopiśmiennymi czy też pochodzącymi z badań terenowych na Litwie pozwoliły mu na wykorzystanie tej wiedzy i materiałów w bardzo różnorodny sposób. Umieszcza on w dokumentacji do wyrazów analizowanych w SWO wyrazy pochodzenia litewskiego i obok – zapożyczenia słowiańskie do gwar litewskich, tym samym przyczyniając się pośrednio do badań nad leksyką obcą w gwarach litewskich. Taki sposób interpretacji historycznojęzykowych był do zaakceptowania w owych czasach, kiedy metodologia badań etymologicznych dopiero się kształtowała, a każdy przejaw języka był wart dokumentowania

 18. Acid Mine Drainage Treatment by Perlite Nanomineral, Batch and Continuous Systems

  Science.gov (United States)

  Shabani, Kumars Seifpanahi; Ardejani, Faramarz Doulati; Badii, Khshayar; Olya, Mohammad Ebrahim

  2014-03-01

  ąsteczek do rozmiarów rzędu nano- cząsteczek. Perlit poddany został następnie badaniom z wykorzystaniem dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego, rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej, skaningowej mikroskopii elektronowej, transmisyjnej mikroskopii elektronowej, spektroskopii w podczerwieni z transformatą Fouriera. Przeprowadzono także badania powierzchni właściwej w oparciu o równanie BET. Wyniki badań kwaśnych wód kopalnianych wykazują ich kwasowość na poziomie 5.1, a zawartość jonów Cu2+, Fe2+ i Mn2 wynosi odpowiednio 10.5, 4.1, 8.3 ppm. W pierwszym etapie analizowano system działania okresowego, zbadano wpływ następujących parametrów: ilości czynnika absorbującego i temperatury. Następnie przebadano modele izotermiczne i kinetyczne. Na podstawie uzyskanych wyników wykazano, że izoterma Langmuira oraz model pseudo-kinetycznego drugiego rzędu wykazują lepszą zgodność z danymi eksperymentalnymi niż pozostałe modele izotermiczne i kinetyczne. Uzyskane parametry termodynamiczne: ΔG°, ΔH° i ΔS° wskazują, że adsorpcja jonów Cu2+, Fe2+ i Mn2 z kwaśnych wód kopalnianych przebiega spontanicznie i jest procesem endotermicznym. W końcowym etapie badania nanocząsteczki perlitu- adsorbentu zostały umieszczone wewnątrz szklanej kolumny i wykorzystane do usuwania jonów metali ciężkich z kwaśnych wód kopalnianych podawanych z prędkością przepływu 1, 3, 5 ml/min. Krzywe przebicia wskazują, że kolumna została nasycona odpowiednio po 180, 240 i 315 dla odpowiednich prędkości przepływu. Uzyskane wyniki wskazują, że ten występujący lokalnie w dużych ilościach, tani i łatwo dostępny minerał krzemianowy wykazuje wysoką skuteczność w usuwaniu z kwaśnych wód kopalniach zanieczyszczeń w postaci metali ciężkich, dlatego też może być z powodzeniem wykorzystany do oczyszczania znacznych ilości wód a także na skalę przemysłową

 19. Modelling of Underground Coal Gasification Process Using CFD Methods / Modelowanie Procesu Podziemnego Zgazowania Węgla Kamiennego Z Zastosowaniem Metod CFD

  Science.gov (United States)

  Wachowicz, Jan; Łączny, Jacek Marian; Iwaszenko, Sebastian; Janoszek, Tomasz; Cempa-Balewicz, Magdalena

  2015-09-01

  , under the specific conditions of the georeactor operations within the time interval of 100 hours and 305 hours. The results of the numerical solution have been compared with the results of experimental results under in-situ conditions. Zaprezentowano wyniki badań modelowych polegających na numerycznej symulacji procesu podziemnego zgazowania węgla. Dla potrzeb realizowanej pracy dokonano wyboru oprogramowania wykorzystywanego do symulacji procesu podziemnego zgazowania węgla. Na podstawie przeglądu literatury zdecydowano, że oprogramowaniem, za pomocą, którego będą realizowane badania modelowe, będzie oprogramowanie informatyczne ANSYS-Fluent. Za jego pomocą przeprowadzano obliczenia numeryczne z zamiarem zidentyfikowania rozkładu zmian stężenia składników gazu procesowego w funkcji czasu trwania procesu zgazowania węgla. Przeprowadzone obliczenia miały charakter predykcji. W oparciu o dane konstrukcyjne georeaktora stosowanego podczas badań na KD Barbara oraz KWK Wieczorek, opracowano model geometryczny oraz wykonano jego dyskretyzację poprzez wygenerowanie odpowiedniej siatki numerycznej w oparciu, o którą wykonywane są obliczenia. Dane dotyczące sposobu zasilania georeaktora oraz parametrów utrzymywanych podczas procesu wykorzystano do definiowania modelu numerycznego. Część danych została uzupełniona w oparciu o źródła literaturowe. Głównym przyjętym założeniem było oparcie symulacji pracy georeaktora o modele opisujące reaktywny przepływ płynu. Składniki gazu procesowego oraz czynnik zgazowujący przemieszczają się wzdłuż kanału zgazowującego symulując zjawiska fizykochemiczne związane z transportem masy i energii oraz zachodzące reakcje chemiczne (wraz z efektem energetycznym). Chemizm procesu zgazowania oparto o równanie kinetyczne, które determinuje przebieg danego typu równania chemicznego zgazowania węgla. W ramach modelu opisano też interakcję gazu z otaczającą warstwą węgla. Opis ten dotyczy

 20. The Modernization of the Energy Sector in Denmark / Modernizacja Sektora Energii W Danii

  Science.gov (United States)

  Frączek, Paweł

  2015-03-01

  Denmark is among the leaders who change their energy policy to guarantee its stable and sustainable character. The consistent pursuit of an energy policy enabled the country to lower both the level of its energy consumption and greenhouse gas emissions, while providing grounds for economic development. The study demonstrates that the main factors which led to the transition of Danish energy policy were the oil crisis of the 1970s as well as public expectations regarding their energy policy which was to be based on the concept of stability and sustainability. Dania jest jednym z liderów zmian w polityce energetycznej, zmierzających do stosowania koncepcji rozwoju zrównoważonego i trwałego. W wyniku konsekwentnie realizowanej polityki energetycznej w Danii udało się ograniczyć poziom zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych, jednocześnie zapewniając warunki do rozwoju gospodarczego. W opracowaniu wskazano, że głównym czynnikiem, który doprowadził do zmian w polityce energetycznej Danii, był kryzys naftowy lat 70. XX wieku. Przed jego wybuchem dominujący udział w strukturze źródeł energii pierwotnej Danii miała importowana ropa naftowa, która w 1972 r. zaspokajała ponad 90% zapotrzebowania na energię pierwotną w tym kraju. Cechą duńskiego sektora energii była także jego niewielka efektywność oraz wysoki poziom zanieczyszczeń atmosfery związany ze spalaniem paliw kopalnych. Kryzys naftowy wymusił podjęcie działań modernizacyjnych, których celami było m.in. zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, zdywersyfikowanie struktury jej źródeł oraz poprawa efektywności sektora energii. Istotnym czynnikiem wymuszającym modernizację duńskiego sektora energii była także kwestia zmiany nastawienia społecznego do prowadzonej polityki energetycznej w Danii. Obecnie w społeczeństwie dominuje pogląd, że podstawą polityki energetycznej powinna być koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego. Kierunek ten jest szczeg

 1. „Jak naprawdę pali palacz?” – wyniki wstępne badań topografii palenia populacji palaczy w Polsce

  Science.gov (United States)

  Czogała, Jan; Goniewicz, Maciej Łukasz; Czubek, Agnieszka; Koszowski, Bartosz; Sobczak, Andrzej

  2009-01-01

  Na stężenie substancji toksycznych w dymie papierosowym w sposób oczywisty wpływać muszą warunki tlenowo-temperaturowe generowania dymu. Warunki te zależne są od sposobu palenia papierosa (topografii palenia). Topografię palenia charakteryzują następujące parametry: głębokość i szybkość zaciągania, czas przerw między zaciągnięciami i liczba zaciągnięć. W zdecydowanej większości dotychczasowych badań dotyczących składu dymu papierosowego, dym generowano w standardowych warunkach zalecanych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO i Federalną Komisję Handlu FTC. Obecnie coraz częściej kwestionuje się wykorzystanie standardowych metod laboratoryjnych, jako narzędzi do oceny dawek substancji toksycznych pobieranych przez palaczy w wyniku palenia Określenie rzeczywistych dawek substancji odtytoniowych na jakie narażeni są palacze określonej populacji wymaga zatem w pierwszej kolejności określenia topografii palenia palaczy należących do tej populacji. Celem pracy była kompleksowa charakterystyka parametrów topografii palenia papierosów populacji palaczy w Polsce i jej rozkładu statystycznego. Do badań zakwalifikowano reprezentatywną grupę 129 palaczy. Aby spełnić założenia reprezentatywności badanej grupy palących dokonano analizy struktury demograficznej palaczy papierosów w Polsce posługując się danymi GUS dotyczącymi ogólnej struktury ludności (płeć, profil wiekowy) oraz szczegółowej struktury populacji palaczy papierosów przeprowadzonych według kryteriów profilu wiekowego i liczby wypalanych papierosów. Pomiar indywidualnych parametrów topografii palenia przeprowadzono przy pomocy profesjonalnego przenośnego urządzenia CreSSmicro. Średnia objętość zaciągania się dymem zmierzona w badanej grupie wynosiła 60 ml, była, więc 78% wyższa od wartości normatywnej zalecanej do badań przez ISO (35 ml). Średnia szybkość zaciągania mierzona w badanej populacji wynosząca 48

 2. Stanisław Bułak-Bałachowicz. Postać, która mogła połączyć narody byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, a jednak ich nie połączyła

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Gierowska-Kałłaur

  2017-12-01

  ęstwa Litewskiego, a jednak ich nie połączyła Darzony powszechnym szacunkiem przez sobie współczesnych, posługujący się wszystkimi kresowymi językami, świetny żołnierz – Stanisław Bułak-Bałachowicz jeszcze jako podkomendny Mikołaja Judenicza, starał się o przemianowanie dowodzonego przez siebie oddziału na „Armię Ludową”, inaczej ujmując, Armię Terytorialną lub Krajową. Terytorialnym rozumieniem „białoruskości”, powiązanym z atawistycznym antybolszewizmem Bałachowicza, posłużył się Józef Piłsudski w swojej nowej kombinacji politycznej. Piłsudski postanowił wykorzystać nadarzające się romantyczne marzenie Sawinkowa o Trzeciej Rosji dla własnego celu. Rosyjski Komitet Polityczny, szable Bałachowicza i oświadczenia Wiaczesława Adamowicza ojca (Mozyrz, listopad 1920 r. miały posłużyć do budowy – Białorusi dla Białorusinów. Nie „kowieńsko-berlińskiej” i nie „sowieckiej”. „Trzeciej Białorusi”. Białorusi przyjaznej Polsce. W wyniku rozmów z Sawinkowem, budowniczym „Trzeciej Rosji”, po 6 marca 1920 r. (tzw. Nota Milleranda Piłsudski zaangażował się we wspieranie (również finansowe Rosyjskiego Komitetu Politycznego. Na podstawie umowy Polskiego Naczelnego Dowództwa z B. W. Sawinkowem wszystkie formacje rosyjskie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały podporządkowane politycznie B. Sawinkowowi. 27 sierpnia 1920 r. z rozkazu Naczelnego Dowództwa Bałachowicz zawarł z Sawinkowem tajną umowę. Obaj z Sawinkowem dążyć mieli do zwołania w przyszłości Zgromadzenia Ustawodawczego, ziemi dla ludu, demokracji i utworzenia Związku Narodów (federacji. W przypadku posunięcia się oddziału Bułak-Bałachowicza „w głąb terytorium rosyjskiego” miały być przy nim zorganizowane samorząd lokalny i zarząd administracyjny. Właśnie w ten sposób Bułak-Bałachowicz miał być wykonawcą kolejnego „pomysłu” J. Piłsudskiego „na Białoruś”.

 3. Биология vs. социология и напредъкът на националното тяло (Един теоретичен дебат в българското общество от междувоенния период

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Нина [Nina] Димитрова [Dimitrova

  2017-10-01

  żliwościom socjologii biologicznej, nowego trendu w nauce, w odniesieniu do potencjalnych korzyści dla postępu narodu – kwestii priorytetowej w okresie międzywojennym. Autor przedstawia argumenty bułgarskich filozofów, socjologów, psychologów, psychiatrów oraz innych myślicieli na polu humanistyki, którzy komentują osiągnięcia biologii i medycyny i ich zastosowanie do „polepszenia” człowieka i uzdrowienia życia społecznego na drodze różnego typu eugeniki negatywnej. Uwagę skupiono na sporach teoretycznych między dwoma podejściami do społeczeństwa; ich poważne konsekwencje są komentowane przede wszystkim w kontekście samej debaty. Dyskusja jest ujęta również jako echo ówczesnych trendów europejskich, dotyczących nowej roli biologii. Dwie szkoły filozoficzne w Bułgarii – remkeanizm i marksizm – popierały „socjologię autonomiczną”, wedle której społeczeństwo ludzkie jest radykalnie różne od sfery natury, tak więc czynnik biologiczny nie jest dla zmian społecznych istotny. Zgodnie z przeciwnym punktem widzenia, częściej spotykanym, ważniejsze niż wpływ środowiska i wychowania jest dziedziczenie, toteż eugenika – oparta na genetyce nauka o polepszeniu człowieka i ludzkości – daje wiele możliwości. W artykule ukazano różnorodne stanowiska, pojawiające się w wyniku zmiany intelektualnego paradygmatu „biologizowania” nauk społecznych, jak również autentyczne postawy leżące u ich podstaw. Autor analizuje ślady debaty także w dzisiejszych czasach.

 4. A Complex Use of the Materials Extracted from an Open-Cast Lignite Mine

  Science.gov (United States)

  Buryan, Petr; Bučko, Zdeněk; Mika, Petr

  2014-12-01

  produkcji elektryczności w elektrowni o cyklu mieszanym o całkowitej mocy wyjściowej 400 MW. W celu umożliwienia gazyfikacji ciekłych produktów ubocznych gazyfikacji węgla, zainstalowano na drodze przepływu generator gazu, umożliwiający przetwarzanie alternatywnych paliw ciekłych. Skoncentrowany gaz odlotowy zawierający związki siarki odprowadzany jest do instalacji odsiarczającej, gdzie produkowany jest cenny produkt H2SO4, o wysokim stopniu czystości (96%). Węgiel brunatny nadający się do produkcji brykietów jest kruszony, mielony i suszony, następnie przechodzi przez proces brykietowania w odpowiednich prasach, gdzie formowane są brykiety, poprzez ich sprasowanie pod ciśnieniem 175 MPa. Brykiety takie wykorzystywane są powszechnie jako paliwo w gospodarstwach domowych. Drobnoziarniste pyły węgla brunatnego (paliwa pyłowe) wykorzystywane są na skalę komercyjną do produkcji ciepła w paleniskach pyłowych. Pyły węglowe powstają nie tylko w trakcie suszenia węgla po procesie oddzielania w separatorach elektrostatycznych, lecz także w procesie mielenia suszonego węgla w młynach wibracyjnych. Żużel z kotłów w konwencjonalnej elektrowni, popioły z generatorów oraz te osadzające się w instalacji podlegają wysuszeniu, następnie wykorzystywane są jako wysokiej jakości materiał na podłoże w różnorodnych instalacjach. Popioły lotne wykorzystywane są przemyśle budowlanym jako częściowe zamienniki cementu. Po oddzieleni popiołu lotnego, gazy wylotowe kierowane są do instalacji odsiarczania z wykorzystaniem technologii wilgotnego wapienia, w wyniku tego procesu powstaje gips, wykorzystywany, miedzy innymi, w przemyśle budowlanym. Glinki z warstw nadkładu nad pokładami węgla wykorzystywane są powszechnie jako surowiec do produkcji sztucznego kruszywa "Liapor', wykazującego wyjątkowe właściwości termiczne i dźwiękoizolacyjne.

 5. Współistnienie linijnej IgA dermatozy pęcherzowej z atopowym zapaleniem skóry. Trudności diagnostyczne. Opis przypadku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marcin Zakrzewski

  2011-12-01

  Full Text Available Wprowadzenie: Linijna IgA dermatoza pęcherzowa (ang. linear IgAbullous dermatosis – LABD jest przewlekłą autoimmunologiczną chorobąpęcherzową skóry, która niezwykle rzadko współistnieje z innymischorzeniami. Cel pracy: Przedstawienie wyjątkowo rzadkiego współistnienia LABDz atopowym zapaleniem skóry (AZS. Opis przypadku: Kobieta, lat 28, zgłosiła się do poradni dermatologicznejz powodu rozsianych na skórze całego ciała, układających sięobrączkowato zmian pęcherzowych na rumieniowym podłożu oraznadżerek w obrębie błon śluzowych jamy ustnej. Poza tym na skórzetwarzy, nadgarstków oraz w zgięciach łokciowych stwierdzano zmianytypowe dla AZS. Pacjentka od wczesnego dzieciństwa choruje naAZS, idiopatyczną nadpłytkowość oraz obecnie na bezobjawowewrzodziejące zapalenie jelita grubego. U matki kobiety rozpoznanostwardnienie rozsiane. W badaniu immunofluorescencyjnym bezpośrednimwycinka skóry wykazano obecność linijnych złogów IgA nagranicy skórno-naskórkowej, za pomocą badania immunofluorescencyjnegopośredniego nie stwierdzono obecności przeciwciał reagującychz błoną podstawną, a metodą ELISA przeciwciał anty-NC16A. Napodstawie obrazu klinicznego oraz wykonanych badań rozpoznanoLABD, co dodatkowo potwierdzono badaniem wycinka skóry metodąmikroskopii konfokalnej. Ze względu na nadpłytkowość pacjentkabyła konsultowana hematologicznie i miała wykonaną biopsję szpiku.Rozpoznano u niej nadpłytkowość idiopatyczną. Pomimo zaburzeńhematologicznych podjęto leczenie prednizonem w dawkach zmniejszającychsię (od 40 mg/dobę oraz enoksaparyną. Podczas terapiiobserwowano systematyczną poprawę kliniczną, pęcherze wchłonęłysię, pozostawiając pozapalne przebarwienia. Przy redukcji dawki prednizonuobserwowano stopniowe pogarszanie się zmian skórnych typowychdla AZS, zwłaszcza w obrębie twarzy i kończyn górnych. Z tegowzględu włączono leczenie cyklosporyną A. Wnioski

 6. Stężenie i mikroheterogenność białek ostrej fazy u chorych z twardziną układową

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Izabela Domysławska

  2010-12-01

  Full Text Available Stężenie i mikroheterogenność białek ostrej fazy (BOF ulegazmianom w ostrych i przewlekłych stanach zapalnych. Zmianyjakościowe niektórych białek ostrej fazy są określane jako mikroheterogennośćgłówna. Elektroforeza dwóch kierunków powinowactwaz konkanawaliną A (ConA jako ligandem jest z powodzeniemstosowana do oceny mikroheterogenności glikoproteinostrej fazy. Określenie stężenia i mikroheterogenności BOF możebyć użyteczne we wczesnej diagnostyce i prognozowaniu przewlekłychprocesów zapalnych, w tym twardziny układowej (TU.Do badania zakwalifikowano 45 pacjentów z TU w średnim wieku46,2 roku. Wszyscy chorzy spełniali kryteria klasyfikacyjne ARA dlarozpoznania twardziny układowej. Grupę kontrolną stanowiło15 zdrowych ochotników (średni wiek 42,3 roku.Stężenia kwaśnej glikoproteiny (AGP, antychymotrypsyny (ACT,ceruloplazminy (CP były określane w surowicy metodą elektroimmunoforezyz użyciem przeciwciał anty-AGP, anty-ACT, anty-CP.Stężenie białka C-reaktywnego (C-reactive protein – CRP byłookreślane metodą radialnej immunodyfuzji z użyciem przeciwciałanty-CRP. Mikroheterogenność BOF oceniono metodą elektroforezydwóch kierunków z ConA na żelu agarazowym, jak opisywałBo/g-Hansen. W grupie chorych z TU obserwowano zwiększeniestężenia kilku z badanych białek ostrej fazy (AGP, CRP, CP. Umiarkowanezwiększenie stężenia CRP, AGP, CP obserwowano u 50%chorych z twardziną układową, u których stwierdzono zapaleniestawów oraz owrzodzenia skóry. Bardzo duże zwiększenie stężeniabiałek ostrej fazy występowało w grupie pacjentów z zajęciemserca i płuc. Mikroheterogenność BOF była zmieniona u badanychchorych i wykazywała zmienne, niejednoznaczne obrazy. Wynikipotwierdzają obecność zmian w odpowiedzi ostrej fazy u chorychz twardziną układową.

 7. WPŁYW DODATKU MATERIAŁÓW ODPADOWYCH Z TWORZYW POLIMEROWYCH NA WYBRANE PARAMETRY MECHANICZNE ZAPRAW CEMENTOWYCH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jakub JURA

  Full Text Available W artykule krótko scharakteryzowano problematykę zwiększającej się ilość odpadów oraz problemów z ich zagospodarowaniem, wykorzystaniem oraz recyklingiem. Przedstawiono doniesienia literaturowe o badaniach laboratoryjnych oraz na większą skalę możliwości ponownego wykorzystania w budownictwie odpadów budowlanych, a także odpadów pochodzących z innych sektorów gospodarki. W części doświadczalnej sprawdzono możliwość zastosowania odpadowych tworzyw polimerowych (mieszanina polietylenu 50% i polipropylenu 50% pochodzących z rozdrobnienia zakrętek od butelek przez autorów za pomocą rozdrabniarki. Określono wpływ ilości użytego materiału odpadowego na właściwości fizyczne i mechaniczne próbek tj. wytrzymałość na ściskanie, mrozoodporność, ubytek masy oraz nasiąkliwość powstałych materiałów budowlanych. W badaniach wykonane zostały próbki zaprawy normowej oraz próbki zapraw zawierające rozdrobniony materiał odpadów polimerowych w ilości 10 – 30 g. Badania wykonano przy pomocy maszyny wytrzymałościowej zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN. Z wykorzystaniem mikroskopu skaningowego uzyskano mikrofotografie, a także widma składu pierwiastkowego mikroobszarów powierzchni zapraw. Wykazano, że najwyższą wytrzymałość na ściskanie (59 MPa uzyskały próbki z zapraw, w których wykorzystano 20 g polimerowych materiałów odpadowych. Wszystkie próbki zawierające materiały polimerowe uzyskały mniejszy spadek wytrzymałości na ściskanie po badaniach mrozoodporności niż próbki normowe. Najmniejszy spadek wytrzymałości wykazały próbki serii, w których wykorzystano 30 g odpadów. W badanych próbkach najmniejszą nasiąkliwość (4,79% uzyskały próbki zaprawy normowej, jednak pozostałe próbki posiadały bardzo zbliżone wyniki (4,83 ¸ 4,92%.

 8. PORÓWNANIE WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI ZAPRAW ŻYWICZNYCH ZAWIERAJĄCYCH ODPADOWE TWORZYWA SZTUCZNE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bernardeta DĘBSKA

  Full Text Available Racjonalna gospodarka odpadami stanowi jeden z priorytetowych kierunków szeroko rozumianej ochrony środowiska. Fakt umiejętnego zagospodarowania odpadów jest także ważny w kontekście zrównoważonego rozwoju społeczeństw. Do odpadów wyjątkowo uciążliwych dla środowiska zaliczyć należy tworzywa sztuczne. Wzrastające nieustannie ilości tego typu odpadów powodują występowanie problemów zarówno ekologicznych, jak i gospodarczych, co związane jest ze słabą biodegradacją tworzyw. Odpady te zaczęto wykorzystywać do produkcji materiałów budowlanych. Badania nad zagospodarowaniem odpadów z tworzyw sztucznych prowadzone są obecnie w różnych ośrodkach naukowych na świecie. W literaturze można znaleźć opisy wykorzystania odpadów m.in. polietylenu i polipropylenu, styropianu, poliuretanów, poliwęglanu, poliamidu, czy poli(chlorku winylu, jako modyfikatorów betonów i zapraw cementowych. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki porównania wybranych właściwości czterech serii zapraw żywicznych zawierających różne odpady tworzyw sztucznych tj.: polipropylen (PP, polietylen (PE, piankę poliuretanową (PU oraz ekspandowany polistyren (EPS. Odpady te pochodziły odpowiednio z kubków po jogurtach, pianki podkładowej pod panele, pianki montażowej oraz płyt styropianowych. Zostały one rozdrobnione i stanowiły częściowy zamiennik kruszywa w zaprawach epoksydowych. Zbadano takie właściwości zapraw, jak: wytrzymałość na zginanie i ściskanie, gęstość objętościowa oraz nasiąkliwość. Wskazano materiał odpadowy, umożliwiający otrzymanie zaprawy cechującej się najkorzystniejszymi wartościami oznaczonych parametrów. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że nawet przy 20% substytucji piasku odpadami tworzyw sztucznych, można otrzymać kompozyt charakteryzujący się bardzo dobrymi parametrami wytrzymałościowymi oraz niską nasiąkliwością wodą.

 9. Analiza związków z grupy BTEX powstających podczas termicznego rozkładu żywicy alkidowej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Kubecki

  2012-12-01

  Full Text Available Przydatność danego spoiwa do sporządzania mas formierskich obejmuje z jednej strony ocenę właściwości technologicznych samejmasy i wykonanej z niej formy i jakości otrzymanego odlewu, a z drugiej strony ocenę wpływu tej masy na środowisko naturalnei środowisko pracy. Z pośród mas stosowanych w przemyśle odlewniczym na szczególną uwagę zasługują masy ze spoiwamiorganicznymi. Spoiwa te oparte są na żywicach syntetycznych, które z jednej strony zapewniają uzyskanie przez masę odpowiednichwłaściwości technologicznych i otrzymanie dobrych odlewów, ale z drugiej negatywnie oddziałują na środowisko. O ile w staniewyjściowym żywice te tylko w niewielkim stopniu stanowią zagrożenie zarówno dla ludzi jak i środowiska, to pod wpływem temperaturygenerują bardzo szkodliwe produkty, będące wynikiem ich termicznego rozkładu. W zależności od rodzaju stosowanej żywicy (fenolowoformaldehydowej,mocznikowej, furfurylowej, furfurylowo – mocznikowej, alkidowej pod wpływem temperatury mogą tworzyć sięi uwalniać takie związki jak: alkohol furfurylowy, formaldehyd, fenol, związki z grupy BTEX (benzen, toluen, etylobenzen, ksyleny,a także wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA.Celem pracy było opracowanie metodyki, dobór metod analitycznych oraz określenie optymalnych warunków tworzenia się związkówz grupy BTEX. Emisja tych związków stanowi jedno z podstawowych kryteriów oceny szkodliwości spoiw stosowanych do masformierskich i rdzeniowych. Badania prowadzono na specjalnie zaprojektowanym układzie do termicznego rozkładu substancjiorganicznych w zakresie temperatury 5000C – 13000C w skali laboratoryjnej. Przedmiotem badań była żywica alkidowa stosowana jakospoiwo do mas formierskich. W ramach badań dobrano minimalną ilość adsorbentu, niezbędną do adsorpcji związków uwalnianychw trakcie rozkładu próbki żywicy o masie około 15 mg, a także minimalną ilość rozpuszczalnika

 10. Styl radzenia sobie ze stresem jako moderator związku lęku z neurotyzmem u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Michał Ziarko

  2011-06-01

  Full Text Available Lęk stanowi jedną z konsekwencji chorób przewlekłych, w tymreumatoidalnego zapalenia stawów (RZS. Wysoki poziom lękuobniża jakość życia pacjentów, prowadzi do zachowań antyzdrowotnychoraz może wpływać na gorszy przebieg choroby. Związekneurotyzmu z lękiem został dotąd dobrze udokumentowany. Neurotyzmstanowi cechę temperamentu, a więc w niewielkim stopniumożna ją modyfikować. Redukcja kosztów psychicznych ponoszonychprzez osoby o wysokim poziomie neurotyzmu wymagapoznania czynników, które mogłyby ograniczać wpływ neurotyzmuna poziom lęku (czynniki moderujące relację neurotyzm–lęk.Celem badania było określenie zmiennych moderujących relacjępomiędzy neurotyzmem a lękiem.W badaniach wzięło udział 100 osób chorujących na RZS (78 ko -biet i 22 mężczyzn. Zostali oni przebadani za pomocą kwestionariuszymierzących: poziom lęku, style radzenia sobie ze stresemoraz wymiary osobowości. Obliczono współczynniki korelacjir Pearsona pomiędzy mierzonymi zmiennymi oraz wykonano analizęmoderacji związku pomiędzy neurotyzmem a lękiem jakostanem za pośrednictwem stylów radzenia sobie ze stresem.Testowanie interakcji przeprowadzono metodą najmniejszych kwadratówi regresji logistycznej.Ustalono, że istnieje wprost proporcjonalny związek pomiędzyneurotyzmem a lękiem rozumianym jako stan (r = 0,63; p < 0,01(tab. I. Zaobserwowano, że związek ten nie zachodzi w przypadkuosób o wysokim neurotyzmie posługujących się unikowym stylem radzenia sobie ze stresem (R2 = 0,19; F = 7,00; p < 0,001 (ryc. 1oraz u osób poszukujących kontaktów towarzyskich (R2 = 0,22;F = 8,70; p < 0,001 (ryc. 2, tab. II.Wyniki wskazują, że silny neurotyzm zwiększa prawdopodobieństworeagowania podwyższonym poziomem lęku w obliczu pojawiającychsię objawów oraz zagrożeń będących konsekwencjąchoroby. Zaobserwowane zależności potwierdzają hipotezę, żetemperament jest czynnikiem ryzyka w rozwoju zaburze

 11. Czynniki ryzyka upadków i złamań kości u pacjentów chorych na reumatoidalne zapalenie stawów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krzysztof Tomaszewski

  2010-04-01

  Full Text Available Cel pracy: Ocena czynników ryzyka i częstości występowaniaupadków i złamań kości u chorych na reumatoidalne zapaleniestawów (RZS. Materiał i metody: Do badania kwalifikowano pacjentów chorychna RZS (spełniających kryteria ACR z 1984 r.. Dane na temat stanuzdrowia zebrano na podstawie ankiety zawierającej Kwestio -nariusz Oceny Stanu Zdrowia (HAQ, pytań dotyczących chorób,przyjmowanych leków, upadków i złamań kości w okresie ostatnich12 miesięcy. Wyniki: Przebadano 167 kobiet (89,8% i 19 mężczyzn (średni wiek± SD 58,5 ±13,8 roku. Średni czas trwania choroby wynosił14,4 ±10,7 roku. Średnia wartość HAQ 1,36 ±0,76. Z grupy 186 osóbupadek przydarzył się 80 badanym (43%. U 28 chorych (35%upadek zakończył się złamaniem bądź złamaniami obwodowymi.Liczba upadków dodatnio korelowała z wynikiem HAQ (r = 0,32;p < 0,05 oraz czasem trwania choroby (r = 0,31; p < 0,05.Głównymi czynnikami ryzyka upadków w badanej grupie byłyzawroty głowy [iloraz szans (OR = 2,68], stosowanie lekówhipotensyjnych (OR = 2,27 i przeciwdepresyjnych (OR = 2,56,deformacje stóp (OR = 3,14 oraz wysoki wskaźnik HAQ(OR = 2,08. Czas trwania RZS (OR = 1,05 i wiek (OR = 1,04 praktycznienie wpływały na ryzyko upadków. Głównymi czynnikamiryzyka złamań kości w badanej grupie były osteoporoza (t-score< –2,5 (OR = 4,70, stosowanie leków hipotensyjnych (OR = 4,98,deformacje stóp (OR = 4,82, zawroty głowy (OR = 3,30 orazwysoki wskaźnik HAQ (OR = 3,12. Wnioski: Upadki są poważnym problemem w przebiegu RZS.Głównymi czynnikami sprzyjającymi upadkom i złamaniomu chorych na RZS są deformacje stóp, zawroty głowy, zażywanieleków obniżających ciśnienie tętnicze oraz wysoka wartość HAQ.

 12. Ekspresja kinazy Jak3 i aktywacja białka Stat3 u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów i spondyloartropatie zapalne

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej Steciwko

  2010-08-01

  Full Text Available Wstęp: Układ przekaźnikowy Jak/Stat (kinaza tyrozynowaJanus/sygnał transdukcji i aktywacji transkrypcji jest wykorzystywanyprzez wiele cytokin, czynników wzrostu i hormonów regulującychmechanizmy transkrypcji genów oraz aktywacji, proliferacji,różnicowania i apoptozy komórek. Wyniki dotychczasowych badańwskazują, że kinaza Jak3 odgrywa istotną rolę w patogeneziereumatoidalnego zapalenia stawów (RZS. Cel pracy: Ocena ekspresji Jak3 oraz aktywacji Stat3 w leukocytachkrwi obwodowej (LKO i komórkach płynu stawowego (KPSu chorych na RZS i spondyloartropatie zapalne (SpaZ oraz analizazwiązku badanych parametrów ze wskaźnikami aktywności chorobyużywanymi w praktyce klinicznej. Ponadto analizie poddanozależności między ekspresją Jak3 a aktywacją Stat3. Materiał i metody: Do badania zakwalifikowano 19 chorych na RZSoraz 22 chorych na SpaZ (zesztywniające zapalenie stawów, łuszczycowezapalenie stawów, spondyloartropatia niezróżnico wana.Grupę kontrolną stanowiły 23 zdrowe osoby. W badanych grupachw LKO metodą immunocytochemiczną oznaczono ekspresję kinazyJak3 i aktywację białka Stat3. Tą samą metodą oznaczono ekspresjęJak3 i aktywację Stat3 u 11 chorych na RZS i u 12 chorych na SpaZw KPS. U chorych zostały oznaczone warto ści parametrów stanuzapalnego oraz wskaźników aktywności choroby DAS28 i BASDAI.Wykonano rentgenogramy stawów zajętych procesem chorobowym. Wyniki: Ekspresja Jak3 oraz aktywacja Stat3 były znacząco wyższeu chorych na RZS i SpaZ w porównaniu z grupą kontrolną. War to -ści te były wyższe w KPS niż w LKO. U chorych na RZS zaobserwowanododatnią korelację między aktywnością Stat3 w KPSa wartością CRP. Nie wykazano korelacji między ekspresją Jak3a aktywacją Stat3. Wnioski: Funkcja Jak3 i Stat3 jest związana z procesem immunolo -gicznym w przebiegu RZS i SpaZ. Wydaje się, że zablokowanie ichfunkcji może stanowić cel terapeutyczny w obydwu grupach chorych.

 13. Opryszczkowe zapalenie mózgu przebiegające w postaci szybko narastającego zespołu otępiennego u chorej na reumatoidalne zapalenie stawów, leczonej infliksymabem

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Justyna Swarowska-Knap

  2011-06-01

  ć klinicznie w postacizespołu otępiennego. Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego metodąPCR na obecność wirusa opryszki wypadło negatywnie. Dopierona podstawie badania histopatologicznego materiału pochodzącegoz biopsji stereotaktycznej mózgu rozpoznano u pacjentki HSEi wykluczono PML. Po odstawieniu infliksymabu i rozpoczęciuleczenia antywirusowego acyklowirem uzyskano poprawę stanuneurologicznego.

 14. Композитите като маркери за святост в „Похвална беседа за софийските мъченици“ от XVI в.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Марияна [Mariiana] Цибранска-Костова [TSibranska-Kostova

  2016-10-01

  . Fragmenty, które nie znajdują się w parimejniku także mają archaiczną podstawę językową, związaną z technikami translatorskimi, charakterystycznymi dla przekładów cyrylometodejskich i znacznie różnią się od przekładu z komentarzami, powstałego w Presławiu. Bez względu na to, czy fragmenty te są cześcią wcześniejszego, niezależnego tłumaczenia wykonanego przez Metodego i jego współpracowników, czy są fragmentami z encyklopedycznego miscellaneum, stanowią ważny punkt odniesienia do badania tej biblijnej księgi, a także starobułgarskiego przekładu Starego Testamentu.

 15. Polityka bilansowa spółek akcyjnych– uwarunkowania skutecznościoraz skutki rozpoznania przez inwestorów 

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Rafał Grabowski

  2009-03-01

  Full Text Available Standardy i normy prawne określające zasady rachunkowości zawierają szereg praw wyboru i pól swobodnego działania. Ich wykorzystywanie w celu oddziaływania na oceny formułowane przez interesariuszy było często poddawane krytyce. Jednak wykorzystanie swobody pozostawionej na płaszczyźnie uregulowań w zakresie rachunkowości nie umożliwia oddziaływania na oceny formułowane przez interesariuszy, jeżeli są spełnione dwa warunki. Warunek I wymaga, aby rynek kapitałowy odznaczał się przynajmniej tzw. efektywnością w średniej formie. Skutkiem odznaczania się przez rynek kapitałowy efektywnością w średniej formie jest między innymi to, że inwestorzy wyceniający akcje danej spółki natychmiast uwzględniają w swych ocenach wszystkie publicznie dostępne informacje dotyczące tej spółki, w tym także dane zawarte w informacji dodatkowej. Warunek II wymaga, aby sprawozdanie finansowe umożliwiało poznanie, jakie wartości (tych pozycji byłyby ujęte, gdyby zastosowano opcjonalną metodę rachunkową. W literaturze przedmiotu opisanych jest wiele badań, których celem było ustalenie, czy tendencyjne ukształtowanie bilansu oraz rachunku zysków i strat umożliwia oddziaływanie na inwestorów giełdowych. Trzeba jednak podkreślić, że praktycznie we wszystkich opracowaniach, koncentrowano się na warunku I, dotyczącym efektywności rynków kapitałowych. Kwestia warunku II odnoszącego się do zawartości informacyjnej sprawozdań finansowych nie była gruntownie badana. To skłoniło współautora niniejszego referatu do podjęcia próby ustalenia, czy opisane powyżej warunki braku skuteczności polityki bilansu handlowego są spełnione. Wyniki, jakie uzyskał autor badania pozwoliły stwierdzić, że pomimo, iż warunek I jest spełniony, polityka bilansu handlowego kształtowana na podstawie MSSF może być nadal skutecznie wykorzystywana do kształtowania ocen formułowanych przez interesariuszy. Wynika to z

 16. Tapentadol in the management of chronic low back pain: a novel approach to a complex condition?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Pergolizzi J

  2011-07-01

  Full Text Available Joseph Pergolizzi1, Eli Alon2, Ralf Baron3, Cesare Bonezzi4, Jan Dobrogowski5, Rafael Gálvez6, Troels Jensen7, Hans-Georg Kress8, Marco AE Marcus9, Bart Morlion10, Serge Perrot11, Rolf-Detlef Treede121Department of Medicine, Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, MD, USA; 2Universitätsspital Zurich, Switzerland; 3Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Kiel, Germany; 4Fondazione Salvatore Maugeri, Pavia, Italy; 5Zaklad Badania i Leczenia Bólu, Kraków, Poland; 6Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, Spain; 7Aarhus University, Denmark; 8Medical University of Vienna, Austria; 9Maastricht University Medical Center and University of Muenster, Maastricht, The Netherlands; 10University Hospitals Leuven, Belgium; 11Hôpital Dieu, Paris, France; 12Ruprecht-Karls-University, Heidelberg, GermanyAbstract: Chronic pain affects approximately 1 in 5 people in Europe, and around half of sufferers receive inadequate pain management. The most common location is the lower back. Pharmacological treatment of this condition is challenging because of the range of causative mechanisms and the difficulty of balancing analgesic efficacy and tolerability. An international panel of clinical pain specialists met in September, 2009, to discuss the treatment of chronic low back pain, and to review preclinical and clinical data relating to the new analgesic, tapentadol. A lack of consensus exists on the best treatment for low back pain. The range of regularly prescribed pharmacological agents extends from nonopioids (paracetamol, NSAIDs, and COX-2 inhibitors to opioids, antidepressants and anticonvulsants. Pain relief may be compromised, however, by an undetected neuropathic component or intolerable side effects. Treatment is potentially life-long and effective analgesics are urgently needed, with demonstrable long-term safety. Combining separate agents with different mechanisms of action could overcome the limitations of present

 17. Ocena rozwoju fizycznego i stanu odżywienia dzieci rozpoczynających edukację w szkole podstawowej o profilu sportowym

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zbigniew Krenc

  2013-12-01

  Full Text Available Wprowadzenie: Szkoły sportowe odgrywają ważną rolę w promowaniu istotnego dla zdrowia ruchu, w jego najbardziej aktywnej formie, czyli sportu wyczynowego. Cel pracy: Celem podjętych badań była próba określenia, na podstawie oceny stanu odżywienia oraz rozwoju fizycznego, potencjału zdrowotnego dzieci rozpoczynających edukację w szkole podstawowej o profilu sportowym. Materiał i metody: Badania przeprowadzono u dzieci rozpoczynających naukę w szkołach podstawowych, w tym u 41 uczniów ze szkoły sportowej i 46 ze szkoły powszechnej. U wszystkich badanych wykonano pomiary antropometryczne (wzrostu, masy ciała oraz grubości fałdów skórno-tłuszczowych. Wyniki: Pod‑ stawowe parametry rozwoju fizycznego (wzrost, masa ciała, BMI nie wykazywały istotnych statystycznie różnic w obu analizowanych grupach uczniów. U dzieci ze szkoły sportowej częściej niż w grupie kontrolnej występowała wysokorosłość (wzrost powyżej 95. centyla, a także otyłość (BMI powyżej 95. centyla. Niedobór masy ciała (poniżej 5. centyla, niskorosłość (poniżej 5. centyla oraz niedożywienie (BMI poniżej 5. centyla obserwowano wyłącznie u uczniów ze szko‑ ły sportowej. Grubość fałdów skórno-tłuszczowych w okolicy podłopatkowej, nad talerzem biodrowym i na podudziu była istotnie statystycznie mniejsza u dzieci ze szkoły sportowej. Wnioski: Analiza podstawowych parametrów rozwoju fizycznego nie wykazywała istotnych różnic w obu badanych grupach uczniów, chociaż skrajne wartości tych parame‑ trów częściej były obserwowane u dzieci ze szkoły sportowej. Grubość fałdów skórno-tłuszczowych w okolicy podłopat‑ kowej, nad talerzem biodrowym i na podudziu była istotnie statystycznie mniejsza u uczniów ze szkoły sportowej.

 18. O języku, dawnych czasach i obrzędach w okolicach Mejkszt na Litwie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krystyna Rutkowska

  2015-12-01

  ą cztery języki: polski, litewski, rosyjski i gwarę białoruską. W zachowanych wsiach polskich kodem podstawowym pozostaje dotychczas polszczyzna, której używa się we wszystkich trzech pokoleniach jako języka domowego, natomiast w kontaktach zewnętrznych mogą być używane pozostałe odmiany językowe. Badania miały na celu nie tylko odnotowanie języka używanego w tych miejscowości, lecz też udokumentowanie bardzo zróżnicowanej warstwy kulturowej, dlatego też nagrywano opowieści o obrzędach, zwyczajach, a także pieśni ludowe. W trakcie badań stosowano różnorodne kwestionariusze – językowe, socjolingwistyczne i etnolingwistyczne. Przedstawiony tekst składa się z opowiadań o charakterze historycznym i etnograficznym. W zapisie półfonetycznym zachowano podstawowe cechy języka informatorki, który reprezentuje odmianę smołwieńską polszczyzny na Litwie.

 19. Adherencja terapeutyczna pacjentów ze schorzeniami atopowymi leczonych loratadyną

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Brygida Adamek

  2012-04-01

  Full Text Available Wstęp: Schorzenia atopowe to w większości przewlekłe zaburzenia rozwijające się na podłożu reakcji z nad‑ wrażliwości. Loratadyna jest lekiem antyhistaminowym o właściwości zmniejszającej nasilenie stanu zapal‑ nego i objawów alergii. Uzyskanie optymalnego efektu terapeutycznego wymaga współpracy pacjenta. Bada‑ nie zogniskowano na adherencji terapeutycznej pacjentów leczonych loratadyną. Materiał i metody: W grupie dorosłych pacjentów zażywających loratadynę zaleconą przez lekarza co najmniej jeden miesiąc przed włą‑ czeniem do badania przeprowadzono badanie ankietowe w ramach dwóch kolejnych rutynowych wizyt ambu‑ latoryjnych. Zebrano dane dotyczące wskazania do włączenia loratadyny, schorzeń towarzyszących i przepi‑ sywanych z tego powodu leków, regularności zażywania loratadyny i prawdopodobnych przyczyn pomijania dawek, jak również oceny przebiegu klinicznego schorzenia atopowego dokonanej przez pacjenta i lekarza. Wyniki: U 36 960 dorosłych pacjentów (41,38±15,05 roku; 53,3% kobiet leczonych przez lekarzy rodzinnych (58,76% lekarzy i specjalistów loratadynę zlecono z powodu sezonowego alergicznego nieżytu nosa (44,82%, alergicznego nieżytu spojówek (25,25%, całorocznego alergicznego nieżytu nosa (16,37% i pokrzywki (13,56%. Większość pacjentów twierdziła, że leczenie loratadyną nie powinno być przerywane, jednak regu‑ larne przyjmowanie leku realizowało jedynie około 40%. Nieregularne leczenie najczęściej dotyczyło pacjen‑ tów poniżej 30. roku życia (25,85% grupy badanej i pacjentów ze schorzeniami towarzyszącymi (37,71% wszystkich uczestników. Dominującą przyczyną nieregularnego zażywania loratadyny były niedostatki orga‑ nizacyjne, ustąpienie objawów i wiara, że oznacza to wyleczenie, oraz obawa przed wystąpieniem działań ubocznych leku. Na zakończenie pierwszej wizyty 97% pacjentów otrzymało dodatkowe informacje na temat chor

 20. Wybrane farmakokinetyczne interakcje leków w trakcie leczenia padaczki. Część I

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Justyna Kacperska

  2013-04-01

  łaściwości farmakokinetyczne, lepsza ocena klinicznych prób i słabsze objawy niepożądane. Z badań klinicznych i z bezpośrednich obserwacji wynika, iż są to leki bardzo przydatne w niektó- rych typach padaczek. Nie ulega wątpliwości, że potrzebne są dalsze badania i obserwacje.

 1. Wybrane farmakokinetyczne interakcje leków w trakcie leczenia padaczki. Część II

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karol Jastrzębski

  2013-04-01

  ątpliwości, że potrzebne są dalsze badania i obserwacje. W niniejszym artykule przedstawiono krótki przegląd właściwości farmakokinetycznych wybranych leków, a także potencjalne interakcje między nimi. Prawidłowo przebiegające procesy wchłaniania, metabolizmu, dystrybucji i eliminacji leków warunkują odpowiednią skuteczność terapeutyczną. Na powodzenie leczenia mogą także znacząco wpłynąć interakcje farmakokinetyczne i farmakodynamiczne.

 2. Męska depresja – koncepcja, metody pomiaru i związki z zachowaniami samobójczymi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Chodkiewicz

  2016-03-01

  Full Text Available W artykule przedstawiono koncepcję atypowych objawów depresji występujących u mężczyzn. Ważnym źródłem tej koncepcji były doświadczenia wyniesione z programu diagnozowania i leczenia depresji wprowadzonego na Gotlandii (Szwecja w latach 80. ubiegłego stulecia. Program, skierowany do lekarzy rodzinnych, zmniejszył liczbę zachowań samobójczych wśród kobiet, ale nie wśród mężczyzn. Przyjęto, że jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy może być odmienny obraz depresji u obu płci. Różnice między płciami mogą odpowiadać za to, że depresja u mężczyzn znacznie częściej niż u kobiet pozostaje nierozpoznana i nieleczona, co prowadzi do zwiększenia liczby samobójstw. Wśród dominujących objawów depresji u mężczyzn wyróżniono wzrost impulsywności i zachowań agresywnych, nadużywanie substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nikotyna, podejmowanie zachowań ryzykownych (jazda samochodem pod wpływem alkoholu, przypadkowe kontakty seksualne oraz tłumienie emocji. Jako przyczyna występowania atypowej depresji u mężczyzn najczęściej wymieniane jest rygorystyczne podporządkowywanie się tradycyjnym męskim normom kulturowym. Normy te dotyczą odporności, wytrzymałości, konkurowania, opanowania i tłumienia uczuć oraz konieczności zapewnienia bytu rodzinie. W pracy omówiono najbardziej znane metody badania męskiej depresji – Gotland Male Depression Scale (GMDS Rutza, Male Depression Risk Scale (MDRS-22 Rice’a i współpracowników oraz Masculine Depression Scale (MDS Magovcevic i Addisa – a także przedstawiono wyniki badań prowadzonych z użyciem wspomnianych metod. Artykuł kończą refleksje dotyczące dalszych kierunków badań nad problemem męskiej depresji i opis kontrowersji związanych z omawianą koncepcją.

 3. Zaburzenia odżywiania – dylematy diagnozy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Maciej Wojciech Pilecki

  2014-06-01

  Full Text Available Celem badania było przedstawienie dylematów dotyczących diagnozy zaburzeń odżywiania się na przykładzie alternatywnego do kryteriów klinicznych podziału grupy dziewcząt z rozpoznaniem tych zaburzeń, uwzględniającego wyniki kwestionariuszy samooceny. Badaniem objęto 116 dziewcząt z rozpoznaniem któregoś z zaburzeń odżywiania się według DSM-IV, konsultowanych po raz pierwszy w latach 2002–2004 w ambulatorium Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Z uwagi na ograniczenia statystyczne modelu jedynie zmienne zależne, takie jak: samoocena obecności objawów depresyjnych (Kwestionariusz Depresji Becka, BDI, samoocena obecności problemów z odżywianiem się (Kwestionariusz Postaw wobec Odżywiania, EAT26, obraz siebie (Ja Społeczne Kwestionariusza Obrazu Siebie Offera, JaSpoł QSIA i relacje rodzinne (skala Intymności Skali Rodziny Pochodzenia, INT FOS, zostały poddane analizie skupień metodą k-średnich. Przeprowadzone analizy doprowadziły do wyłonienia pięciu skupień niepokrywających się z podziałem na poszczególne diagnozy kliniczne. Wszystkie skupienia różnią się wynikami tworzących je skal kwestionariuszowych. Pierwsze skupienie okazało się charakteryzować osoby o niskim w swojej ocenie nasileniu występowania problemów z odżywianiem się i depresyjności oraz korzystnym obrazie swojego funkcjonowania społecznego i relacji rodzinnych. Zależność obserwowana w skupieniu 5. była odwrotna. Przeważająca liczba pacjentek w skupieniu 1. miała rozpoznaną anoreksję restrykcyjną, a w skupieniu 5. bulimię. Najbardziej odmienne od pozostałych okazało się skupienie 3. Pozytywnemu obrazowi siebie, relacji rodzinnych w badanych obszarach towarzyszyło duże nasilenie występowania problemów z odżywianiem się i niskie depresyjności w samoocenie. Otrzymane wyniki wskazują, iż podział kliniczny zaburzeń odżywania się proponowany w ICD i

 4. Wybrane aspekty wpływu asymetrii funkcjonalnej półkul mózgowych na funkcjonowanie poznawcze oraz emocjonalne człowieka

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Magdalena Sabiniewicz

  2015-12-01

  Full Text Available Przez wiele lat asymetria półkul mózgowych rozpatrywana była jako wyraźny podział funkcjonalny. W tym dychotomicznym modelu badacze wiązali półkulę lewą wyłącznie z funkcjami werbalnymi, a prawą – ze zdolnościami niewerbalnymi. Podział ten jest jednak niewyczerpujący i zdecydowanie upraszcza tematykę specjalizacji półkul mózgowych. Najnowsze doniesienia wskazują na współpracę i zarazem pewną niezależność międzypółkulową w zakresie kontroli funkcjonowania człowieka. Ponadto podkreśla się, że różnice funkcjonalne istnieją, ale są znacznie subtelniejsze, niż zakładano na początku badań dotyczących tej tematyki. Aby ułatwić zrozumienie istoty asymetrii funkcjonalnej, stworzono modele, które wyjaśniały mechanizm specjalizacji półkulowej i odrębność stylów przetwarzania bodźców. Dane potwierdzające istnienie asymetrii funkcjonalnej półkul pochodzą m.in. z doniesień o jednostronnych uszkodzeniach mózgu, agenezji spoidła wielkiego, zabiegach komisurotomii czy hemisferektomii. Na tej podstawie dokonano analizy funkcjonowania kognitywnego i emocjonalnego pacjentów. Wykryto pewne prawidłowości dotyczące różnic i podobieństw w funkcjonowaniu półkul mózgowych w zakresie percepcji wzrokowej, funkcji werbalnych, praksji, uwagi, pamięci i uczenia się czy funkcji wykonawczych. Jeśli chodzi o lateralizację emocji w mózgu, pojawia się wiele sprzecznych doniesień. Potrzebne są dalsze, dobrze zaprojektowane badania, które pomogą zrozumieć, czy istnieje lateralizacja emocji w mózgu, a jeśli tak, to jakich aspektów funkcjonowania afektywnego ona dotyczy. Niniejsza praca przedstawia przegląd poglądów na wpływ asymetrii półkul mózgowych na funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i behawioralne człowieka.

 5. Funkcjonowanie pamięci operacyjnej u osób z zaburzeniami afektywnymi

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Rajtar-Zembaty

  2016-09-01

  Full Text Available Pamięć operacyjna stanowi podstawę dobrze działającego systemu mózgowego i zapewnia właściwy przebieg złożonych procesów poznawczych. Zdaniem wielu badaczy na jakość funkcjonowania pamięci operacyjnej wpływają emocje, w szczególności te negatywne. Pacjenci z zaburzeniami depresyjnymi charakteryzują się nieprawidłowym działaniem pamięci operacyjnej: występują u nich trudności w wygaszaniu negatywnych emocji i utrzymywaniu pozytywnych informacji. Zmiany w zakresie sprawności pamięci operacyjnej obecne u osób zmagających się z zaburzeniami afektywnymi mają swoje korelaty neurobiologiczne. W piśmiennictwie dotyczącym badań, w których zastosowano metody neuroobrazowe, nie ma zgodności co do wspólnego wzorca dysfunkcji czynnościowej mózgu u  pacjentów z  zaburzeniami afektywnymi. Z zaburzeniami nastroju najczęściej wiązane są nieprawidłowości w aktywności zarówno obszarów korowych, jak i obszarów podkorowych mózgu w trakcie wykonywania zadań angażujących pamięć operacyjną. Dysfunkcje tej pamięci odgrywają ważną rolę w generowaniu i utrzymywaniu symptomów zaburzeń afektywnych. Co więcej, deficyty neuropsychologiczne występujące u osób ze zdiagnozowaną chorobą afektywną dwubiegunową uważane bywają za charakterystyczną cechę funkcjonowania tych pacjentów. W niniejszej pracy przedstawione zostaną najważniejsze aktualne doniesienia związane ze wskazaną tematyką. Należy prowadzić dalsze badania tego zagadnienia, z dodatkowym uwzględnieniem wpływu przebiegu i obrazu klinicznego choroby na działanie pamięci operacyjnej. Poszukiwania te mogłyby się przyczynić do poprawy jakości procesu diagnostyczno-terapeutycznego.

 6. Dieta w profilaktyce osteoporozy – zalecenia i kontrowersje

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Irena Białokoz-Kalinowska

  2013-12-01

  Full Text Available Osteoporoza jest układową chorobą metaboliczną charakteryzującą się zanikiem masy kostnej i jej zaburzoną mikroarchitekturą, prowadzącą do wzmożonej łamliwości kości. Dane epidemiologiczne wskazują na wzrost czę‑ stości złamań osteoporotycznych. Wysokie koszty zdrowotne, społeczne i ekonomiczne leczenia osteoporozy skła‑ niają do poszukiwania skutecznych metod profilaktyki. Rozważając wieloczynnikową etiologię schorzenia, wśród udokumentowanych czynników ryzyka należy wymienić: wiek, płeć, uwarunkowania etniczno-genetyczne, aktual‑ ne lub przebyte przewlekłe choroby, steroidoterapię oraz styl życia. Właśnie w czynnikach modyfikujących styl życia, obejmujących żywienie i aktywność fizyczną (obciążenia mechaniczne kości, upatruje się możliwość korekty masy szkieletowej i jakości tkanki kostnej, efektywnej pierwotnej profilaktyki osteoporozy skierowanej do całego społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem populacji dzieci i młodzieży. Wyniki dotychczasowych badań oce‑ niających wpływ diety na redukcję złamań osteoporotycznych są niejednoznaczne, trudne do interpretacji i przeło‑ żenia na konkretne zalecenia żywieniowe. Wprawdzie istnieje szereg dowodów korzystnego działania pewnych składników żywieniowych na metabolizm szkieletowy w okresie rozwoju i inwolucji (biopierwiastki, witaminy D, K i C, izoflawony roślinne, wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, ale zarówno ocena spożycia tych czyn‑ ników pokarmowych, jak i monitorowanie ich wpływu na kość w praktyce pozostają niezwykle trudne. Korzystna rola wapnia i witaminy D w homeostazie mineralnej ustroju i metabolizmie kostnym została gruntownie udowod‑ niona, jednakże konieczne są dalsze badania, zwłaszcza prospektywne z randomizacją, w celu ustalenia optymalnej podaży wapnia, dawki, biodostępności i jego źródeł pokarmowych oraz wskazań do prewencyjnej suplementacji. Ze względu na

 7. Wioski tematyczne w powiecie tucholskim = Theme villages in powiat tucholski

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kawska Paulina

  2016-11-01

  tematycznych funkcjonujących w świadomości mieszkańców powiatu tucholskiego, a w szczególności z kojarzeniem terminu wioska tematyczna i wiedzy badanych osób o wioskach tego typu. Badania pokazały również stopień wypromowania produktu turystycznego jakim są wioski tematyczne wśród mieszkańców powiatu tucholskiego oraz ocenę ich atrakcyjności. Abstract The article presents the issue of the theme villages by referring them to the awareness of the Powiat Tucholski residents connected with the villagesexisting in its area. That is why it was decided to conduct a survey. At the verybeginning, the respondents were asked what they associate the term theme village with, further questions were focused on the inhabitant’s knowledge of the set up in the research areavillages. The survey was supposed to show how much the tourist product - theme villages created by the local societies has been promoted among the Powiat Tucholski residents and how attractive it is for them.

 8. WYSTĘPOWANIE ROŚLIN INWAZYJNYCH W OBRĘBIE BUDOWLI I POWIERZCHNI UTWARDZONYCH W DOLINACH RZECZNYCH KARPAT I KOTLINY SANDOMIERSKIEJ

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dominik WRÓBEL

  Full Text Available Badania terenowe, prowadzone w latach 2010-2016, w dolinach rzecznych polskiej części Karpat oraz w Kotlinie Sandomierskiej i w przylegającym do niej odcinku doliny Wisły, miały za zadanie uzupełnić, wiedzę o występowaniu inwazyjnych gatunków roślin (inwaderów w najsilniej przekształconych dolinach rzecznych, a w szczególności określić typy zabudowy dolin rzecznych, sprzyjające rozprzestrzenianiu się tych gatunków. Przeanalizowano 118 transektów zlokalizowanych zarówno w regionach górskich, podgórskich i nizinnych, w odcinkach uregulowanych jak i nieuregulowanych dolin rzecznych, cieków o różnej wielkości. Wyodrębniono główne typy/kategorie zabudowy, łączące w sobie: obiekty hydrotechniczne i przeciwpowodziowe, w tym obwałowania, umocnienia brzegowe i ostrogi korytowe (I, mieszkalną i usługową zabudowę śródmiejską (II, drogowe i kolejowe linie komunikacyjne, w tym mosty (III, wyrobiska górnicze, zabudowę produkcyjną, wydobywczą, magazynową i towarzyszącą (IV, zabudowę rozproszoną, ogródki działkowe (V oraz odrębne place, parkingi i składowiska (VI. Na częściach transektów, obejmujących różne formy zabudowy, najczęściej zanotowano występowanie Solidago gigantea / S. canadensis (46, Impatiens glandulifera (30, Echinocystis lobata (22, Robinia pseudoacacia (17, Helianthus tuberosus (15 i Impatiens parviflora (15. Największa liczba stanowisk gatunków inwazyjnych w relacji do wszystkich ich stwierdzeń została zanotowana na różnego rodzaju budowlach hydrotechnicznych, w tym na umocnieniach brzegowych różnego typu. Obserwacje prowadzone w zakresie wpływu inwestycji regulacyjnych na szatę roślinną wskazują, że nie ma istotnych różnic co do zastosowanych sposobów zabudowy umocnieniowej brzegów, które można byłoby uznać za bardziej przyjazne środowisku. W każdym przypadku następuje pozostawianie odkrytego podłoża i promowanie wkraczania inwaderów.

 9. Tiamina i jej pochodne w regulacji metabolizmu komórek

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Adam Tylicki

  2011-07-01

  Full Text Available Tiamina (wit. B[sub]1[/sub] od ponad 70 lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem biologów, biochemików i lekarzy ze względu na swój udział w głównych procesach biochemicznych i fizjologicznych. Cząsteczka tiaminy składa się z pierścienia pirymidynowego i tiazolowego połączonych mostkiem metylenowym. Jest ona syntetyzowana w komórkach mikroorganizmów, grzybów i roślin, natomiast zwierzęta i ludzie muszą pobierać ją z pożywieniem. W komórkach tiamina występuje w postaci wolnej oraz estrów fosforanowych (mono-, piro- i trifosforanu, a także – co niedawno stwierdzono – w postaci adenozynotrifosfotiaminy. Pirofosforan tiaminy jest koenzymem ponad 20 scharakteryzowanych enzymów związanych z różnymi szlakami metabolicznymi (udział w przemianach katabolicznych prowadzących do syntezy ATP, biosynteza pentoz niezbędnych do budowy nukleotydów, metabolizm aminokwasów i innych związków organicznych. Badania ostatnich lat dowodzą również niekoenzymatycznej funkcji pochodnych tiaminy w regulacji ekspresji genów (ryboprzełączniki u mikroorganizmów i roślin, reakcjach stresowych, transdukcji sygnałów nerwowych, a także w nieznanych dotąd szlakach transdukcji odbierających bodźce związane z niekorzystnymi warunkami środowiska. Niedobory tiaminy są kojarzone z wieloma stanami patologicznymi, takimi jak beri-beri, choroba Parkinsona, Alzheimera, Wernickego-Korsakowa, a także innymi patologiami układu nerwowego i krwionośnego. Dlatego witamina ta jest stosowana jako lek wspomagający w tych przypadkach. Rosnące zainteresowanie wzbudza uzyskiwanie coraz to nowych syntetycznych analogów tiaminy i możliwości ich wykorzystania jako antybiotyków, cytostatyków, herbicydów, czy też farmaceutyków łagodzących stan deficytu tej witaminy. W pracy przedstawiamy aktualny stan wiedzy dotyczący tiaminy i jej naturalnych, a także syntetycznych pochodnych, wskazując na udział tych związków w

 10. Application of geochemical and ecotoxicity indices for assessment of heavy metals content in soils / Zastosowanie wskaźników geochemicznych i ekotokysycznych w ocenie zawartości metali ciężkich w glebach

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Baran Agnieszka

  2015-06-01

  Full Text Available Celem badań było wykorzystanie wskaźników chemicznych, geochemicznych i ekotoksycznych w ocenie zawartości metali ciężkich w glebach o zróżnicowanym stopniu narażenia na antropopresję. Badania prowadzono na terenie Polski Południowej w województwie Małopolskim. Punkty poboru prób wyznaczono metodą równych kwadratów o boku kwadratu równym 7,5 km przy wykorzystaniu urządzenia GPS (Garmin 62s, dokładność +/- 2 m. Łącznie wyznaczono 76 punktów w których pobrano próby glebowe z poziomu 0-10 cm. Średnia zawartość poszczególnych metali ciężkich w glebach gruntów ornych (GO wyniosła w kolejności malejącej: 107,52 mg Zn; 44,47 mg Ni; 23,23 mg Pb; 12,30 mg Cu; 1,21 mg Cd ∙ kg-1 s.m. Na użytkach zielonych (UZ średnia zawartość metali tworzyła szereg malejący (mg ∙ kg-1 s.m: Zn (428,04 > Pb (76,35 > Ni (20,93 mg > Cu (19,60 > Cd (2,38. W glebach leśnych (L przeciętna zawartość cynku wyniosła 149,33 mg, ołowiu 97,76 mg, miedzi 13,32 mg, niklu 13,03 mg oraz kadmu 2,18 mg ∙ kg-1 s.m. Spośród badanych metali największe wartości wskaźnika Igeo wykazano dla kadmu: 10,05 (UZ; 9,31 (L; 5,54 (GO, co świadczy o ekstremalnym zanieczyszczeniu (klasa 6 gleb tym pierwiastkiem, niezależnie od rodzaju użytkowania terenu. Średnie wartości zintegrowanego współczynnika zanieczyszczenia wyniosły: 2,8 (GO; 5,3 (L oraz 6,4 (UZ. Wartości te świadczą o wysokim stopniu zanieczyszczenia gleb na gruntach ornych oraz ekstremalnie wysokim na użytkach zielonych i lasach. Inhibicja luminescencji Vibrio fischeri w zależności od sposobu użytkowania gleb wyniosła od -33 do 59% (GO, od -48 do 78% (UZ oraz od 0 do 88% (L. Istotnie największą toksycznością charakteryzowały się gleby pobrane z użytków leśnych.

 11. Influence of The Metamorphism Grade and Porosity of Hard Coal on Sorption and Desorption of Propane / Wpływ Stopnia Metamorfizmu I Porowatości Węgli Kamiennych Na Sorpcję I Desorpcję Propanu

  Science.gov (United States)

  Dudzińska, Agnieszka; Żyła, Mieczysław; Cygankiewicz, Janusz

  2013-09-01

  In this paper results of investigations of sorption of hard coal samples collected from the extracted coal seams of Polish coal mines are presented. As sorbate propane was used. Examinations were carried out in the temperature of 298 K by means of volumetric assessment with the use of apparatus ASAP 2010 of Micromeritics. On the basis of conducted examinations it has been found out that the amount of sorbed propane depend on a type of coal, its metamorphism grade, content of oxygen element, moisture and porosity of these coals. The greatest amounts of propane are sorbed by low carbonized, high-porosity coals of high content of oxygen and moisture. Sorption of relatively high amounts of propane by these coals (ca. 10 cm3/g) is a result of the influence of polar surface of coals with molecules of propane and good availability of internal microporous structure of these coals for molecules of examined sorbate. Medium and high carbonized coals sorb insignificant amounts of propane. These coals have compact structure and non-polar character of their surface, their internal porous structure is to a minor degree available for propane molecules in conditions of carried out research. Sorption of propane in this case, takes place mainly in surface pores and on the surface of coals. Moreover, measurements of desorption isotherms of propane showing irreversible character of sorption were made. Desorption isotherms do not come together with sorption isotherms forming open hysteresis loop. Amounts of non-desorbing propane remaining in the coal depend on the type of examined coal. W pracy przedstawiono wyniki badań sorpcji próbek węgli kamiennych pobranych z eksploatowanych pokładów węglowych polskich kopalń. Jako sorbat zastosowano propan. Badania przeprowadzono w temperaturze 298 K metodą objętościową z wykorzystaniem aparatu ASAP 2010 firmy Micromeritics. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że ilości sorbowanego propanu są zależne od rodzaju w

 12. Porównanie przydatności kalkulatora FRAX oraz Nguyena do oceny ryzyka złamania niskoenergetycznego oraz kwalifikacji do rozpoczęcia terapii u polskich kobiet z osteoporozą pomenopauzalną

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Dytfeld

  2011-12-01

  Full Text Available Wstęp: Identyfikacja klinicznych czynników ryzyka złamania niskoenergetycznego może pomóc prawidłowo kwalifikować do leczenia chorych z osteoporozą. Pomocą mogą służyć kalkulatory ryzyka złamania. Cel pracy: Ocena przydatności dostępnych narzędzi oceny ryzyka w kwalifikacji do leczenia przeciwzłamaniowego.Materiały i metody: W badaniu wzięło udział 212 kobiet (średni wiek 67,4 ±8,6 roku, pacjentek PoradniEndokrynologicznej, z rozpoznaną nieleczoną osteoporozą, w tym 143 z przebytym złamaniem niskoenergetycznym.Zebrano wywiad pod kątem klinicznych czynników ryzyka złamania, dokonano badania przedmiotowego.Wykonano densytometrię bliższego końca kości udowej (BKKU (LUNAR. Następnie dokonano kalkulacji 10-letniegoryzyka złamania przy użyciu dwóch kalkulatorów: FRAX-UK (hip/major oraz Nguyena. Wartości ryzykaodniesiono do progów terapeutycznych rekomendowanych w Polsce: 3% dla ryzyka złamania BKKU oraz 20%dla całkowitego ryzyka złamania. Wyniki: W grupie kobiet bez złamania FRAX hip wyniósł 1,7 ±2,7%, Nguyen hip – 3,6% ±3,9, FRAX major8,1 ±4,7%, Nguyen total – 14,8 ±7,3%. U kobiet po złamaniu 20-procentowy próg ryzyka kwalifikujący do leczeniaprzekroczyło 9,0% pacjentek wg FRAX major, natomiast 67,8% wg Nguyena. Zgodność obu metod, czyli odsetekkobiet jednakowo kwalifikowanych do leczenia przez obie metody wyniósł dla całej grupy 6,6% dla ryzyka jakiegokolwiekzłamania, a 22,1% dla ryzyka złamania BKKU. Wnioski: 1. Upadki są istotnym czynnikiem ryzyka złamania niskoenergetycznego, nieujętym w rekomendowanymprzez Światową Organizację Zdrowia (World Health Organization – WHO kalkulatorze FRAX. 2 Ryzyko wyliczone za pomocą FRAX-UK pozwala na wyodrębnienie jedynie niewielkiego odsetka kobiet, któremimo przebytego złamania kwalifikują się do leczenia przeciwosteoporotycznego. 3. Należy rekomendować wprowadzenie polskiej wersji kalkulatorów ryzyka złamań. 4. Zgodno

 13. Wpływ żeńskich hormonów płciowych na rozwój i przebieg kliniczny stwardnienia rozsianego i jego modeli doświadczalnych

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kaja Śmietanka

  2017-03-01

  Full Text Available Stwardnienie rozsiane jest postępującą chorobą ośrodkowego układu nerwowego o złożonej immunopatogenezie, w której występują zapalenie, uszkodzenie mieliny i utrata aksonów. W badaniach doświadczalnych nad patofizjologią stwardnienia rozsianego istotną rolę odgrywa model zwierzęcy – eksperymentalne autoimmunologiczne zapalenie mózgu i rdzenia. Badania kliniczne i doświadczalne wskazują na autoimmunologiczne tło zapalenia w tej chorobie. Niestety, przyczyny rozwoju stwardnienia rozsianego nie zostały dotąd w pełni poznane, a dostępne leki tylko hamują progresję objawów neurologicznych. Z badań epidemiologicznych jednoznacznie wynika, że płeć istotnie wpływa na zachorowalność, a także na przebieg stwardnienia rozsianego. Liczne dane wskazujące na ważną rolę zarówno płci, jak i ciąży były bodźcem do rozwoju badań nad rolą hormonów płciowych w tej chorobie oraz do poszukiwania nowych form terapii. W niniejszej publikacji dokonano przeglądu literatury omawiającej wpływ żeńskich hormonów płciowych, ze szczególnym uwzględnieniem estrogenów i progestagenów, na przebieg stwardnienia rozsianego. Pod uwagę wzięto dane z badań klinicznych i eksperymentalnych. Estrogeny i progestageny należą do najważniejszych żeńskich hormonów steroidowych. Są niezbędne do prawidłowego rozwoju i różnicowania narządów rozrodczych, a także do utrzymania płodności i ciąży. Od dawna znany jest wpływ tych hormonów na regulację odpowiedzi immunologicznej. W niniejszym opracowaniu szczególną uwagę poświęcono nie tylko działaniu immunomodulacyjnemu, ale również neuroprotekcyjnemu i neuroregeneracyjnemu żeńskich hormonów płciowych. Omówiono też nowe możliwości terapeutyczne związane z terapią hormonalną.

 14. Genetyczne przyczyny upośledzenia umysłowego, z którymi neurolog może spotkać się w codziennej praktyce

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karol Jastrzębski

  2013-06-01

  strukturą chromosomów, mutacjami pojedynczego genu, poligenowym i epigenetycznym dziedziczeniem cechy. Coraz więcej badaczy koncentruje się na wnikliwej ocenie roli czynników genetycznych w przypadku tych zaburzeń. Nie wszystkie czynniki, jak dotąd, zostały odkryte i dokładnie zbadane, zatem niezbędne są dalsze badania. Nie ulega również wątpliwości, iż upośledzenie umysłowe, autyzm oraz padaczka mają ze sobą wiele wspólnego, gdyż część pacjentów spełnia kryterium rozpoznania wszystkich ww. jednostek chorobowych. Prezentowana praca przedstawia wybrane jednostki chorobowe i ich genetyczne podłoże.

 15. Cartographic visualization of firehydrants accessibility for the purpose of decision making

  Science.gov (United States)

  Wielebski, Łukasz; Medyńska-Gulij, Beata

  2013-12-01

  . Badania przeprowadzono na przykładzie fragmentu miasta Poznania wykorzystując dane o lokalizacji i typie hydrantów zebrane i udostępnione przez straż pożarną. Danym geometrycznym uzyskanym dzięki zastosowaniu algorytmów przetwarzania nadano odpowiednią symbolikę, pozwalającą na zróżnicowanie ich w sposób jakościowy i ilościowy. Szczególny nacisk położono na zastosowanie adekwatnych zmiennych wizualnych i efektywność przekazu kartograficznego. Wynik badań stanowi wizualizacja kartograficzna w postaci szeregu map tematycznych ułożonych w pewien logiczny ciąg, dostarczająca informacji o obszarze chronionym. Warstwy tematyczne prezentujące ten sam obszar ułożono w różnych konfiguracjach z zachowaniem warstw referencyjnych zapewniających łatwość korelacji. Tak przygotowana wizualizacja kartograficzna dostarcza wiedzę o przestrzennym rozmieszczeniu i zróżnicowaniu obiektów oraz zachodzących między nimi zależnościach. Może ona stanowić ważne źródło wiedzy zarówno na etapie rozpoznawczym jak i operacyjnym dotyczącym prowadzenia akcji gaśniczych.

 16. Dynamics of Non-Uniformity Loads of Afc Drives

  Science.gov (United States)

  Dolipski, Marian; Remiorz, Eryk; Sobota, Piotr

  2014-03-01

  óry tworzą dwa środkowe łańcuchy ogniwowe ze zgrzebłami przymocowanymi do ogniw poziomych łańcuchów. Ze względu na znaczne wydłużenia sprężyste łańcucha zgrzebłowego obciążonego urobkiem węglowym, konieczne jest jego wstępne napinanie. W zależności od wartości napięcia wstępnego łańcucha zgrzebłowego, oporów ruchu w gałęzi górnej i dolnej przenośnika oraz występujących drgań wzdłużnych, łańcuch może się znajdować w jednym z trzech stanów dynamicznych: w stanie stałego luzowania, w stanie okresowego luzowania lub w stanie nieluzowania. W przenośnikach ścianowych obserwuje się nierównomierny rozdział obciążeń na poszczególne napędy. Jego liczbową miarą jest współczynnik rozdziału obciążenia napędu. Jest on definiowany, jako stosunek obciążenia silnika elektrycznego zainstalowanego w danym napędzie do całkowitego obciążenia przenośnika (wzory 1 i 2). W praktyce niemożliwa staje się eliminacja wszystkich przyczyn nierównomiernego obciążenia napędu głównego i pomocniczego w przenośniku ścianowym. Wobec tego podejmuje się działania mające na celu wyrównywanie obciążeń napędów poprzez sterowanie wybranymi parametrami techniczno-ruchowymi przenośnika ścianowego. Badania komputerowe za pomocą własnego modelu dynamicznego wykazały, że jest to możliwe. Tymi parametrami są częstotliwości napięcia zasilania silników asynchronicznych, które powodują zmiany prędkości kątowych bębnów łańcuchowych. W artykule przedstawiono model fizyczny ścianowego przenośnika zgrzebłowego przeznaczony do badania zjawisk dynamicznych wpływających na nierównomierność obciążenia napędów (rys. 1). Opis ruchu w tym modelu fizycznym tworzy układ (4 · j + 5) nieliniowych równań różniczkowych zwyczajnych drugiego rzędu. Dokładając do tego funkcje opisujące współdziałanie bębnów łańcuchowych z łańcuchami oraz funkcje aproksymujące charakterystyki mechaniczne silnik

 17. Derywaty z interfiksem -i- / -i/y- oraz pierwszym członem czasownikowym w języku serbskim, rosyjskim oraz polskim

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dragana Ratković

  2016-12-01

  modelu we współczesnym języku serbskim i rosyjskim. W tym miejscu należy podkreślić, że brak dostępu do języka mówionego, a także ograniczona liczba zabytków sprawiają, że spostrzeżenia dotyczące czasu powstania czy zasobów leksykalnych pierwszych wieków słowiańszczyzny pisanej obarczone są dużym stopniem niepewności. Dotyczy to w szczególności leksemów o nacechowaniu ekspresywnym, wśród których wyraźną grupę stanowią wyrazy pospolite modelu A (czas. + -i- / -i/y- + B. We współczesnym języku serbskim, rosyjskim oraz polskim leksyka tego modelu jest podobnie zróżnicowana znaczeniowo i dotyczy zazwyczaj tych samych zjawisk. Ekspresywy we wszystkich trzech językach powstają w wyniku procesów metonimizacji, metaforyzacji, personifikacji, hiperbolizacji oraz przy zastosowaniu groteski i charakteryzują się licznymi ekwiwalentami słowotwórczo-semantycznymi.

 18. Properties of Waste from Coal Gasification in Entrained Flow Reactors in the Aspect of Their Use in Mining Technology / Właściwości odpadów ze zgazowania węgla w reaktorach dyspersyjnych w aspekcie ich wykorzystania w technologiach górniczych

  Science.gov (United States)

  Pomykała, Radosław

  2013-06-01

  przedstawiono analizę możliwości wykorzystania ubocznych produktów zgazowania, jako materiałów do podsadzki hydrauliczne (wg normy PN-93/G-11010), podsadzki zestalanej oraz mieszaniny do doszczelniania zrobów (wg normy PN-G-11011:1998) - technologii stosowanych w polskim górnictwie węgla kamiennego. Podstawowe badania ubocznych produktów zgazowania obejmowały takie właściwości jak gęstość, wilgotność, skład ziarnowy, wymywalność zanieczyszczeń chemicznych oraz zawartość radionuklidów. Wybrane właściwości fizyczne ubocznych produktów zgazowania oraz ich oznaczenie zestawiono w tabeli 1. Składy ziarnowe żużli ze zgazowania, analizowanych pod kątem zastosowania w podsadzce hydraulicznej przedstawiono na rys. 1, a materiałów dla technologii zawiesinowej, czyli popiołu lotnego A2 oraz zmielonych żużli oznaczonych, jako S1m, S2m oraz S3m - na rys. 2. Żużle ze zgazowania zawierają nie więcej niż 6% ziaren mniejszych niż 0,1 mm, co odpowiada wymaganiom dla materiałów podsadzkowych I klasy. Analiza wymywalności zanieczyszczeń chemicznych wykazała przekroczenia wymagań jednej lub obu przywołanych norm w zakresie pH i/lub niklu dla próbek żużli S1 i S2 oraz popiołu A2 (tab. 2). Zwraca uwagę bardzo niska wartość pH oraz bardzo wysoka zawartość niklu dla żużla S1. Jest to rzecz nietypowa dla krajowych odpadów energetycznych powstających ze spalania węgla kamiennego. W zakresie zawartości radionuklidów wszystkie materiały spełniają nie tylko wymagania norm podsadzkowych, ale również wymagania stawiane materiałom budowlanym (tab. 3). Ściśliwość żużli ze zgazowania kształtuje się na poziomie 11÷14%, co pozwala zakwalifikować je do materiałów podsadzkowych III klasy. Aby uzyskać materiał wyższej klasy, konieczne jest zmieszanie żużli z piaskiem podsadzkowych. W zakresie wodoprzepuszczalności wszystkie żużle kwalifikują się, jako materiał podsadzkowy klasy I (rys. 5, tab. 4). W normie PN-G-11011

 19. Plant Type Selection for Reclamation of Sarcheshmeh Copper Mine Using Fuzzy-Topsis Approach / Wybór Gatunków Roślin Do Wykorzystania W Projekcie Rekultywacji Terenów Kopalni Miedzi Sarcheshmeh Z Wykorzystaniem Metod Logiki Rozmytej Topsis

  Science.gov (United States)

  Ebrahimabadi, Arash; Alavi, Iraj

  2013-09-01

  ę niewystarczające w przypadku nieprecyzyjnej oceny i nie w pełni zdefiniowanych określeń językowych. W celu przezwyciężenia tych trudności, zaproponowano wielo-kryterialną metodę decyzyjną wykorzystującą logikę rozmytą. Celem tego opracowania jest ukazanie zastosowania podejścia rozmytego do uzyskania kolejnych przybliżeń do rozwiązania idealnego (F.TOPSIS) przy wyborze odpowiednich gatunków roślin do użycia w projekcie rekultywacji terenów kopalni. Wybór gatunków roślin i ich kultywacja dla zapewnienia ochrony środowiska i projektu rekultywacji terenu pogórniczego to bardzo ważne zagadnienia. Głównym celem obecnego studium jest wybór odpowiednich gatunków roślin do wykorzystania projekcie rekultywacji terenów kopalni miedzi Sarcheshmeh z wykorzystaniem metod logiki rozmytej TOPSIS. W pierwszym rzędzie przeprowadzono badania gruntów wokół kopalni miedzi Sarchesmeh, w pobliżu miejscowości Kerman w Iranie (jednej z dziesięciu największych na świecie kopalni miedzi) w celu wyboru najlepszych typów roślin do wykorzystania do rekultywacji naruszonych działalnością górniczą terenów. Określono podstawowe kryteria wyboru, biorąc pod uwagę plan rekultywacji: sposoby wykorzystania terenu, klimat oraz rodzaje gleb. Otrzymano macierze porównawcze uzyskane na podstawie opinii ekspertów, następnie dokonano określenia priorytetów dla poszczególnych roślin przy pomocy metody TOPSIS, wykorzystującej logikę rozmytą. W analizie uwzględniono następujące czynniki drugorzędne: perspektywy dla regionu, odporność na choroby i owady szkodniki, wytrzymałość i sposób uprawy, dostępność danego gatunku roślin, wydajność ekonomiczna, ochrona gleb, zdolność zatrzymywania wody, zapobieganie zanieczyszczeniom. W końcowym etapie dokonano wyboru najkorzystniejszych dla danego terenu górniczego gatunków roślin, podając kolejno: Amygdalus scoparia, Tamarix, Pistachio Wild, Ephedra, Astragalus, Salsola.

 20. Study of Ground Response Curve (GRC) Based on a Damage Model / Badanie Krzywej Odpowiedzi Gruntu (Grc) W Oparciu O Model Pękania Skał

  Science.gov (United States)

  Molladavoodi, H.

  2013-09-01

  , wokół otworu podziemnego powstaje strefa naruszona działalnością górniczą wskutek oddziaływania wysokich naprężeń, nawet w przypadku gdy nie są prowadzone prace strzałowe. Reakcja materiału skalnego znajdującego się w otoczeniu wyrobisk podziemnych jest zazwyczaj procesem nieliniowym i nieodwracalnym, zwłaszcza w stanach wysokich naprężeń in situ. Główną przyczyną nieodwracalnych odkształceń skał kruchych jest pękanie. Jedną z najczęściej stosowanych metod w projektowaniu tuneli (wyrobisk podziemnych) jest metoda konwergencji i zamknięcia, popularna ze względu na zakres zastosowań. Metoda ta zazwyczaj wykorzystuje modele sprężysto- plastyczne, jako konstytutywne modele zachowania skał. Modele plastyczne wykorzystywane dotychczas do symulacji zachowania skał nie uwzględniają pewnych kluczowych aspektów, takich jak obniżenie sztywności czy rozmiękczanie. Dlatego też zastosowanie konstytutywnych modeli w metodzie konwergencji i zamknięcia jest sprawą kluczową przy projektach obejmujących struktury skalne. W pracy tej omówiono podstawowe założenia modelu continuum uszkodzeń i spękań. Zaimplementowano wielostopniową procedurę do badania tunelu o przekroju kolistym znajdującego się pod polem naprężeń hydrostatycznych, przy wykorzystaniu modelu pękania górotworu. Krzywą odpowiedzi gruntu oraz promień strefy naruszonej wybieraniem obliczono przy wykorzystaniu izotropowego modelu uszkodzeń. Metoda konwergencji i zamykania oparta na tym modelu uwzględnia zachowanie skał po wystąpieniu szczytowych naprężeń i powstaniu strefy naruszonej wybieraniem. Analiza wyników wykazała znaczny wpływ parametrów związanych z kruchością na konwergencję ścian wyrobiska, kształt krzywej odpowiedzi gruntu oraz promień strefy naruszonej wybieraniem.

 1. Tracing the decline of Yugoslav identity: a case for ‘invisible’ ethnic cleansing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hana Srebotnjak

  2016-08-01

  dissolutions of multinational states.   Jak ginie tożsamość jugosłowiańska: przypadek „niewidzialnej” czystki etnicznej Esej podejmuje kwestię niewidzialnej czystki etnicznej, w oparciu o badania nad grupą osób samoidentyfikujących się jako Jugosłowianie, które nadal tak właśnie siebie identyfikują pomimo rozpadu Jugoslawii - kraju, który ukształtował ich tożsamość i stworzył dla niej punkt odniesienia. Analiza dowodzi, że nieuznawanie tożsamości jugosłowiańskiej w okresie dezintegracji Jugosławii i po rozpadzie tego kraju w poszczególnych republikach przyniosło nowe nacjonalistyczne i wyraźnie antyjugosłowiańskie narracje przyjęte przez poszczególne republiki postjugosłowiańskie. Samo istnienie i uznanie tożsamości jugosłowiańskiej mogłoby zatem podważać nowo wyznaczone nacjonalistyczne cele. Autorka najpierw wyznacza ramy analitycznego podejścia do niewidzialnej czystki etnicznej i tożsamości jugosłowiańskiej poprzez analizę takich pojęć, jak: czystka etniczna, nacjonalizm, destrukcja grupy i etniczność. Następnie przechodzi do omówienia historycznego tła rozpadu Jugosławii i „polityki narodowościowej” Jugosławii, samego rozpadu kraju oraz roli, jaką odegrał Zachód i media zachodnie. Ostatnia część opracowania zawiera ustalenia odnoszące się do hegemonii władzy współczesnych państw narodowych, która odzwierciedla się w mediach, szkolnictwie i wspieranych przez rząd wysiłkach intelektualnych, ci bowiem którzy zawiadują obrazem przeszłości mogą z niej wymazać pamięć o państwach, które przestały istnieć i o związanych z nimi tożsamościach. Analiza i wnioski w zasadniczej części opierają się na wspomnieniach osobistych i relacjach samoidentyfikujących się Jugosłowian, którzy dążą do zachowania pamięci o marginalizowanych i zapomnianych grupach, jak też podkreślenia wagi kontrpamięci, mogącej stać się wyzwaniem dla narracji promowanej przez grupy dominujące i

 2. Lexicon of Albanian mythology: areal studies in the polylingual region of Azov Sea

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Alexander Alexandrovich Novik

  2015-09-01

  child’s fate.   Leksyka mitologii albańskiej. Badania arealne w wielojęzycznym regionie Morza Azowskiego Na Ukrainie znajdują się cztery albańskie wsie: Karakurt (Zhovtnevoe założona w 1811 roku (rejon Odessy, Tyushki (Georgievka, Dzhandran (Gammovka oraz Taz (Devninskoe założone w 1862 roku (rejon Zaporoża. Analiza leksyki gwar albańskich na Ukrainie wykazuje kontynuację terminologii mitologicznej z terenu południowo-wschodniej Albanii (Korça, Devoll, Kolonja. W gwarze albańskiej Ukrainy brak wspólnej nazwy na istoty ze świata demonów. Najczęściej używa się określeń: nok janë të prastúrë (dosłownie ‘są  nieczyste’, shpírti nok i prastúrë (‘duch nieczysty’. Istnieje bardzo dużo opowieści  o przemienianiu się ludzi w zwierzęta – psy, koty, kozy, lisy, kurczaki i in., a nawet w przedmioty (najczęstszy wątek mówi o przemianie człowieka w koło. Istnieje także motyw personifikacji stepowego wiatru – w omawianym dialekcie nosi on nazwę – varalluzhg/ë, –a. Na Bałkanach popularne było wierzenie, że los każdego człowieka związany jest z trzema mitycznymi istotami. Większość narodów bałkańskich, w tym Albańczycy, uważają, że istoty te są rodzaju żeńskiego, zjawiają się w kilka godzin po narodzinach dziecka i określają jego przyszłość. Albańczycy z Ukrainy zachowali samo wierzenie, lecz w ich mitologicznym uniwersum istoty te są rodzaju męskiego. Są to, według miejscowych informatorów, trzej potężni, wysocy i silni czarni mężczyźni (tri burre qysh japin fatnë. Inny wariant tego wątku mówi, że mogą to być uczniowie Chrystusa, apostołowie i ich następcy.

 3. Cuttings Transport with Foam in Highly Inclined Wells at Simulated Downhole Conditions / Transport urobku wiertniczego przy użyciu piany w silnie nachylonych otworach w symulowanych warunkach w otworze

  Science.gov (United States)

  Xu, Jiafu; Ozbayoglu, Evren; Miska, Stefan Z.; Yu, Mengjiao; Takach, Nicholas

  2013-06-01

  of this paper will help designers with the choice of optimal drilling fluid for drilling horizontal wells in unconventional (shale) gas/oil reservoirs. Równolegle ze stale rosnącym zapotrzebowaniem na prowadzenia prac udostępniających w złożach niekonwencjonalnych notuje się wzrost świadomości społecznej odnośnie zagadnień ochrony środowiska. Piana jako alternatywa dla tradycyjnej płuczki wiertniczej nabiera coraz większego znaczenia w górnictwie otworowym. Wiercenie przy użyciu piany pomogą ograniczać zniszczenia formacji geologicznych, redukuje zużycie wody, pozwala na zminimalizowanie oporów ruchu i momentów obrotowych silników. Ponadto, koszty piany są niższe a jej oddziaływanie na środowisko naturalne jest mniej znaczne niż w przypadku typowych płuczek opartych na olejach syntetycznych używanych w trakcie udostępniania trudnych w eksploatacji złóż, np. gazu łupkowego. Wiercenia odcinków poziomych lub prawie poziomych są już szeroko stosowane a zapotrzebowanie na takie odcinki wrasta, ważnym jest właściwe rozpoznanie problemów związanych z transportem urobku wiertniczego i czyszczeniem otworu w trakcie prowadzenia prac wiertniczych na tych odcinkach przy użyciu piany. Zespól badaczy z uniwersytetu w Tulsa zaangażowanych w projekt badawczy w dziedzinie wiertnictwa (TUDRP) przeprowadził serię eksperymentów mających na celu zbadanie wpływu zmiany kąta nachylenia otworu z 90 na 70 stopni na przebieg transportu urobku wiertniczego z wykorzystanie piany w warunkach podwyższonego ciśnienia i podwyższonych temperatur. Badania eksperymentalne i teoretyczne obejmowały także analizę pozostałych parametrów procesu: jakość piany, natężenie przepływu piany, stężenie polimerów, prędkość obrotowa przewodu wiertniczego. Nie stwierdzono znacznych różnic w stężeniu zwiercin ani utraty ciśnienia wskutek tarcia w trakcie zmiany kąta nachylenia z 90 na 70 stopni. Ponadto, dodatkowy wzrost prędkości ruchu

 4. One Culture or Multiple Cultures? The Diversity of Roma People in Poland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Joanna Talewicz-Kwiatkowska

  2014-12-01

  ększościowych. To większość tworzy warunki i przestrzeń, do których mniejszości muszą się jakoś przystosować. Skutki wspomnianych procesów adaptacyjnych także są różne i zależą od kontekstu zewnętrznego.  W znacznym stopniu wpływa na to postawa danej populacji wobec mniejszości oraz aktualna sytuacja polityczno-ekonomiczna kraju, w którym osiedlają się Romowie. Sposób życia rożnych grup romskich także ma ogromne znaczenie, ponieważ osiadły tryb życia (typowy dla większości europejskich Romów i wpływy zewnętrzne odzwierciedlające się w kulturze i stylach życia również kształtują owe procesy. Zróżnicowanie kulturowe Romów dotyczy nie tylko grup żyjących w różnych państwach. Trzeba podkreślić, iż Romowie od stuleci zamieszkujący dane państwo również nie stanowią jednorodnej grupy w kategoriach kultury własnej. Wcześniejsze procesy migracyjne oraz osiadłby bądź wędrowny tryb życia wywierały ogromny wpływ na owo zróżnicowanie. W Polsce, przy czterech różnych grupach romskich, taka różnorodność rodzi się między Romami karpackimi (Bergitka Roma, góralscy Romowie a tradycyjnie wędrownymi grupami: Polska Roma, Lovara, Kelderari. Niniejszy artykuł opiera się na dostępnych źródłach i dotychczasowych opracowaniach tematu, odwołując się również do badania wykorzystywania funduszy unijnych przez społeczność romską w Polsce, przeprowadzonego przez autorkę w latach 2010-2011.

 5. St Maxim the Greek: Some notes on his understanding of the sacred time

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Neža Zajc

  2016-10-01

  szczegółowe badania języka św. Maksyma Greka pozwalają na zdefiniowanie jego teologii.

 6. Przychody z tytułu dotacji unijnychw sprawozdaniu finansowymprzedsiębiorstwa

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marzena Wrona

  2010-03-01

  Full Text Available Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie sposobów ujęcia w księgach ra-chunkowych i prezentacji w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstw przychodów z tytułu dotacji unijnych. Od wejścia Polski do UE podmioty gospodarcze otrzymały możliwość korzystania z pomocy unijnej w formie dotacji na niespotykaną dotych-czas skalę. Spowodowało to również wiele problemów, w szczególności prawidłowe-go ujęcia w księgach rachunkowych, oraz w sprawozdaniu finansowym – przycho-dów z tytułu dotacji. Stąd też narodził się pomysł przedstawienia głównych zasad ujmowania i prezentacji w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym dotacji, jako źródła uzyskiwanego przychodu przez podmioty gospodarcze. W artykule wykorzystano analizę literatury przedmiotu, zapisy ustawy o ra-chunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz dokumentację programów wsparcia ze środków unijnych, a także uregulowania unijne, co umoż-liwiło zaproponowanie rozwiązań w zakresie ujęcia dotacji w sprawozdaniu finan-sowym. Artykuł podzielono na 4 główne punkty. W pierwszej części wprowadzono czy-telnika do funduszy unijnych w okresie programowym 2007–2013, przedstawiając główne instrumenty polityki strukturalnej Unii Europejskiej, podział tych instru-mentów na programy operacyjne w okresie 2007–2013 oraz cele, na które można otrzymać dofinansowanie. W drugiej części artykułu zaprezentowano zasady ujęcia dotacji w sprawozdaniu finansowym, w myśl przepisów ustawy o rachunkowości i MSR. Zgodnie z MSR 20 przedstawiono podejście kapitałowe oraz przychodowe do dotacji rządowych, a także prezentację dotacji w sprawozdaniu finansowym w po-dziale na dotacje do aktywów oraz do przychodów. W części trzeciej artykułu przed-stawiono dotacje do aktywów na przykładzie dotacji inwestycyjnych oraz na bada-nia i rozwój, ze szczególnym wskazaniem w każdym z przykładów zasad ujmowa-nia ich w

 7. Bulk Geochemical Data of Fossil Wood from the Middle Jurassic Clays of Poland

  Science.gov (United States)

  Smolarek, Justyna

  2012-01-01

  Macroscopic observations, microscopic studies and literature data revealed that Middle Jurassic wood from Częstochowa area has a different state of preservation, and various types and degrees of mineralization and oxidation. Obtained results of organic matter fractionation illustrate a clear domination of polar fraction in the obtained extracts revealing low thermal maturity stage. Total organic carbon (TOC) values for analysed samples are in a wide range from 1.06% to 68.50%. The highest amount of TOC were measured in not or poorly mineralized wood samples but most of them are mineralized wood fragments, showing the TOC values in the range of 2% - 10%. Percentage content of carbonate in fossil wood constitute in a wide range from less than 1% CaCO3 to above 85% CaCO3. The resulting percentage of the total sulfur content is very varied and do not show convergence with other data such as TOC, carbonate content, etc and is most probable connected with pyritisation range. Unlike the Middle Jurassic clay samples, where long-chain and short-chain n-alkanes occur in similar concentrations, in wood samples always short-chain n-alkanes dominated, in the range from 15 to 23 carbon atoms in molecule. The values of the CPI are generally higher than 1 which indicates the contribution of organic matter derived from higher plant waxes, which are characteristic of e.g. needles from gymnosperm plants. Under the influence of post - diagenetic oxidation in mineralized wood samples distribution of n-alkanes is changing. Diaster-13(17)-enes with 28 and 29 carbon atoms in molecule are present in the wood samples, while those with 29 atoms strongly prevail. Makroskopowe obserwacje, mikroskopowe badania i dane literaturowe wykazały, że środkowojurajskie drewno z okolic Częstochowy ma różny stan zachowania oraz różne rodzaje i stopień mineralizacji oraz utlenienia. Uzyskane wyniki rozdziału frakcyjnego pokazują wyraźną przewagę frakcji polarnej w badanych ekstraktach. Warto

 8. Andreas Fülberth, „Riga. Kleine Geschichte der Stadt”. Ciekawy przewodnik nie tylko po Rydze, ale także po historii Łotwy

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tomasz Kamil Otocki

  2014-12-01

  (1935, old town, which gained a new shape during the thirties. The  Latvinization of the town during the first independence and Sovietization during the occupation (1940-1990 is also an  interesting  fact. The book can be recommended for all readers  who do not have  broad knowledge of the history of Latvia, but it is still a very interesting journey also for those interested in the Baltic states who want to learn about some curiosities from the history of the town. Do you know why the Freedom Monument was not destroyed during the Soviet time? Do you know the history of Riga’s tube that has been never built? Do you know the mathematician Ilja Rips? If not, you should read the book of Andreas Fülberth. Andreas Fülberth, „Riga. Kleine Geschichte der Stadt”. Ciekawy przewodnik nie tylko po Rydze, ale także po historii Łotwy Na początku 2014 roku do rąk czytelnika niemieckiego trafiła książka autorstwa Andreasa Fülbertha „Riga. Kleine Geschichte der Stadt”. Jest to już kolejna niemiecka publikacja o stolicy Łotwy, jednak warto podkreślić, że ostatnią znaczącą pracę ujmującą historię Rygi całościowo wydano w 1897 roku, jeszcze wtedy kiedy Inflanty stanowiły obszar niemieckiego osadnictwa. Niemcy, podobnie jak Polacy, mają problem z holistycznymi opracowaniami na temat Łotwy. Przynależność kraju do Związku Sowieckiego po 1940 roku również i Niemcom utrudniała badania historyczne, w związku z czym byli oni skazani – podobnie jak Polacy na Manteuffla – na opracowania pochodzące jeszcze z przełomu XIX i XX wieku. Książka Andreasa Fülbertha ukazała się w prestiżowym wydawnictwie Böhlau Verlag, które od lat interesuje się historią miast europejskich mających w historii związki z niemczyzną. Od strony warsztatu historycznego autorowi nie można niczego zarzucić. Jest świetnym znawcą historii nie tylko Rygi, ale także regionu, który Niemcy określają jako Baltikum. Napisana językiem naukowym (choć przyst

 9. Sorption of Cd2+ Ions From Aqueous Solutions on Organic Wastes / Sorpcja Jonów Cd2+ Z Roztworów Wodnych Na Odpadach Organicznych

  Science.gov (United States)

  Bożęcka, Agnieszka; Sanak-Rydlewska, Stanisława

  2015-09-01

  ). Otrzymane wyniki potwierdzają ścisłą zależność między wartością pH oczyszczanych roztworów, a skutecznością usuwania jonów Cd2+ na badanych sorbentach. We wszystkich przypadkach maksimum sorpcji osiągnięto przy pH równym 4,0. Wydajność procesu sorpcji w roztworach o pH poniżej i powyżej 4,0 jest niższa (Rys. 2). Badania kinetyki sorpcji wskazują, iż równowaga badanych procesów ustala się po 60 minutach (Rys. 3). Wykazano również, że dla wszystkich badanych materiałów, wraz ze wzrostem temperatury w zakresie od 293 K do 313 K następuje obniżenie ich zdolności sorpcyjnych (Rys. 4).

 10. Profil ekspresji genów w gwiaździakach włosowatokomórkowych wieku dziecięcego w odniesieniu do lokalizacji, obrazu radiologiczno‑morfologicznego i przebiegu klinicznego choroby

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  dr n. med. Magdalena Zakrzewska

  2011-10-01

  Full Text Available Gwiaździak włosowatokomórkowy (pilocytic astrocytoma, PA jest najczęstszym nowotworem mózgu występującym u dzieci, u których stanowi około 30% wszystkich nowotworów ośrodkowego układu nerwowego. Biologia molekularna tego nowotworu, pomimo jego częstego występowania w populacji dziecięcej, nie została dotąd wystarczająco poznana, a ewentualnego związku pomiędzy obecnością zaburzeń molekularnych a parametrami klinicznymi nie zdefiniowano na poziomie pozwalającym wykorzystać wyniki badań genetycznych w sferze działań klinicznych. Celem projektu było ustalenie profili ekspresji genów różnicujących gwiaździaka włosowatokomórkowego wieku dziecięcego w zależności od jego umiejscowienia, obrazu radiologiczno­‑morfologicznego oraz przebiegu klinicznego choroby. Do badań zakwalifikowano nowotworowy materiał tkankowy pochodzący od 86 dzieci (55 chłopców, 31 dziewcząt w wieku od 1 do 17 lat (mediana 7 lat. Wszystkie przypadki zostały zdiagnozowane w Zakładzie Patologii Molekularnej i Neuropatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w oparciu o kryteria bieżącej klasyfikacji nowotworów ośrodkowego układu nerwowego według WHO. Badania mające na celu identyfikację istotnych biologicznie odchyleń w ekspresji genów przeprowadzono przy użyciu mikromacierzy wysokiej gęstości Human Genome U133 Plus 2.0 (Affymetrix w 50 przypadkach gwiaździaków włosowatokomórkowych. Badana grupa była zróżnicowana pod względem lokalizacji (28 nowotworów móżdżku i komory IV, 11 nowotworów dróg wzrokowych i podwzgórza, 9 nowotworów półkul mózgu, 2 nowotwory pnia mózgu, obrazu radiologiczno­‑morfologicznego (27 nowotworów litych, 10 nowotworów torbielowatych, w których wzmocnieniu kontrastowemu ulegały ściana torbieli i guzek przy­ ścienny, 8 nowotworów torbielowatych z guzkiem przyściennym, w których wzmocnieniu kontrastowemu ulegał tylko guzek przyścienny, 5 nowotworów z obecnymi cechami

 11. Influence of forest management on the changes of organic soil properties in border part of Kragle Mokradlo Peatland (Stolowe Mountains National Park, Poland)

  Science.gov (United States)

  Bogacz, A.; Roszkowicz, M.

  2009-04-01

  . CONCLUSIONS Shallow organic soils occupy the ombrotrophic sites of a border part of Kragle Mokradlo Peatland. The variety of organic soil throphism in the object resulted from the placement on the base sandstone, partial mixing of soil horizons as well as from muddy and fluvial processes. Peat horizons present in the studied profiles were generally classified as hemic and sapric, sometimes as fibric. Soil horizons exhibited differed thickness and ash content. Forest management strongly changed the properties of organic soil. REFERENCES Bogacz, A. (2000). Physical properties of organic soil in Stolowe Mountains National Park (Poland). Suo 51,3; pp.105-113. Gee, G.W. and Bauder, J.W. (1986). Particle-size analysis. In: Klute, A.(ed.) Methods of Soil Analysis Part I. Agronomy series No. 9. Am. Soc. Agronomy Soil Sci. Am, Inc., Publ., Madison, WI.pp. 383-411. Horawski, M. (1987). Torfoznawstwo dla meliorantow. Pojecia podstawowe.[Peat science for melioration. Basic definitions.]. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Krakowie. pp.37-39.[In Polish]. Lubliner - Mianowska, K. (1951). Wskazowki do badania torfu. Metody geobotaniczne, polowe i laboratoryjne [Hints to peat research. In: Geobotanical, field and laboratory methods] Państwowe Wydawnictwo Techniczne, Katowice.pp.58-60. [In Polish]. Lynn, W.C., Mc Kinzie, W.E., Grossman, R.B. (1974). Field Laboratory Test for characterization of Histosols. In: Histosols, their characteristics, classification and use. pp. 11-20. Oznaczanie gatunku, rodzaju i typu torfu. (1977). [Peat and peat varies. Determination of classes, sort and types of peat]. Polish standard PN-76/G-02501, [Polish Normalization Commitee]. pp.1-11.[In Polish]. Word Reference Base for Soil Resources. 1998. Word Soil Resources Report, 84. FAO-ISRIC-ISSS, Rome, pp.1-88. Zawadzki, S. (1970). Relationship between the content of organic matter and physical properties of hydrogenic soils. Polish Journal of Soil Science Vol.III, 1; pp.3-9.

 12. Latvian dialects in the 21st century: old and new borders

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Stafecka

  2015-12-01

  . Najstabilniejsze okazały się gwary Łatgalii, co wiąże się z ich użyciem nie tylko w mowie codziennej, lecz również w działalności kulturalnej. Zacho­waniu gwar sprzyja także istnienie łatgalskiego języka pisanego, jak również używanie miejscowego języka podczas nabożeństw Kościoła katolickiego. Wszystko to sprawia, że w Łatgalii gwarami posługują się przedstawiciele wszystkich pokoleń. Jednakże i tutaj ludzie młodsi niekiedy komunikują się między sobą w języku literackim. Studium to jest prezentacją nowych danych i jako takie może stanowić podstawę dalszych badań. Badania takie mogłyby umożliwić prognozowanie tego, jak rozwijać się będą język łotewski oraz jego dialekty jako ważne składniki odpowiednio narodowej i lokalnej tożsamości Łotyszy. Analiza porównawcza materiałów zebranych w różnych okresach pozwala na wyciąganie wniosków co do tego, które cechy dialektalne wyka­zują większą żywotność, które zaś prawdopodobnie ulegną zmianie lub zanikowi.

 13. The Influence of Shale Rock Fracturing Equipment Operation on Atmospheric Air Quality

  Science.gov (United States)

  Bogacki, Marek; Macuda, Jan

  2014-12-01

  specyfiki odwiertu i waha się od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy kW. Przykładowy zestaw urządzeń technologicznych wykorzystywanych w procesie szczelinowania zamieszczono na rysunku 1. Podczas pracy silników do atmosfery emitowane są między innymi następujące substancje: tlenki azotu (NOx), ditlenek siarki (SO2), tlenek węgla (CO), pył PM10, amoniak, benzo(a)piren (B(a)P), benzen, toluen, ksylen, formaldehyd, acetaldehyd, akroleina. Skutkiem emisji mogą być przekroczenia dopuszczalnych, określonych prawem wartości stężeń substancji w powietrzu. W artykule skoncentrowano się na ocenie wpływu na jakość powietrza atmosferycznego emisji substancji pyłowo-gazowych towarzyszących procesowi szczelinowania skał łupkowych. Badania miały charakter modelowy. W oparciu o analizę przebiegu szeregu procesów szczelinowania hydraulicznego wykonywanych na wiertniach zlokalizowanych w Polsce i za granicą zbudowano przykładowy model procesu, który posłużył do wykonania symulacji propagacji zanieczyszczeń emitowanych substancji w powietrzu w zadeklarowanym obszarze obliczeniowym stanowiącym teren o wymiarach 1150 m × 1150 m. Dla urealnienia wyników obliczeń umiejscowiono model badanego obszaru w okolicach Gdańska i przypisano mu charakterystyczne dla tego rejonu parametry meteorologiczne i orograficzne. W środku analizowanego obszaru zlokalizowano teren wiertni o wymiarach 150 m x 150 m. Pole emisji kształtowane było przez 12 silników wysokoprężnych napędzających agregaty pompowe, każdy o mocy 1680 kW. Czas pracy pojedynczego silnika ustalono na 52 godziny w roku (13 zabiegów szczelinowania, każdy trwający 4 godziny). W obliczeniach założono, że podczas trwania szczelinowania wszystkie silniki będą pracowały równocześnie i będą obciążone w 100 %. W artykule dużo uwagi poświęcono poprawnemu zamodelowaniu rzeczywistego pola emisji. Scharakteryzowano parametry techniczne silników oraz zużywanych przez nie paliw

 14. Visualization of Multidimensional Data in Purpose of Qualitative Classification of Various Types of Coal / Wizualizacja Wielowymiarowych Danych W Celu Klasyfikacji JAKOŚCIOWEJ RÓŻNYCH TYPÓW WĘGLA

  Science.gov (United States)

  Niedoba, Tomasz; Jamróz, Dariusz

  2013-12-01

  węgla łącznie. Zdecydowano się na zastosowanie nowatorskich metod wizualizacji wielowymiarowych danych, którymi były metoda tuneli obserwacyjnych oraz metoda osi równoległych. Zasady i metodyka badań zostały przedstawione w podrozdziałach 2 i 3. Zastosowane metody umożliwiły uzyskanie wizualizacji siedmiowymiarowych danych opisujących węgiel. Za pomocą tych wizualizacji możliwe jest zaobserwowanie wyraźnego podziału przestrzeni cech pomiędzy badanymi typami węgla. Metody te umożliwiły spojrzenie na badane dane z różnych perspektyw, które pozwalają na stwierdzenie zasadniczych różnic badanych materiałów. Dla badanych węgli stwierdzono wyraźne takie różnice co świadczy o tym, że za pomocą proponowanych metod możliwa jest skuteczna identyfikacja typu węgla, jak również dokładniejsza analiza jego poszczególnych cech i identyfikacja np. klasy ziarnowej. Szczegółowe obrazy i ich interpretacja zostały przedstawione w rozdziale 3 i we wnioskach końcowych. Rysunki 3-5 obrazują różnice pomiędzy poszczególnymi typami węgla otrzymane metodą tuneli obserwacyjnych. Wyraźnie można rozgraniczyć próbki dotyczące poszczególnych węgli a tym samym możliwa jest identyfikacja typu węgla na podstawie wielowymiarowej analizy. Rysunki 6-7 pokazują zastosowanie innej metody wielowymiarowej, którą była metoda osi równoległych. Metoda ta okazała się być skuteczna do uzyskania informacji o konieczności przeskalowania poszczególnych cech, w celu uzyskania bardziejczytelnych rezultatów. Natomiast rysunek 10 pokazuje różnice otrzymane metodą tuneli obserwacyjnych pomiędzy charakterystykami konkretnych klas ziarnowych wybranego materiału, którym w tym przypadku był węgiel typu 31. Uzyskane wyniki i zastosowana metodyka są nowatorskie i stanowią bazę pod bardziej szczegółowe badania, biorące pod uwagę także inne charakterystyki węgli, w tym ich strukturę i teksturę. Za pomocą przedstawionych metod mo