WorldWideScience

Sample records for wydawnicza politechniki warszawskiej

 1. Rewaloryzacja zabytkowego Gmachu Technologii Chemicznej w zespole Politechniki Warszawskiej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Wagner

  2018-04-01

  Full Text Available Gmach Technologii Chemicznej powstał w latach 30. XX wieku. Jest jednym z dwóch gmachów, autorstwa ówczesnego dziekana Wydziału Architektury – prof. Czesława Przybylskiego, wchodzących w skład zabytkowego zespołu Politechniki Warszawskiej. Gmach zaprojektowano z uwzględnieniem specyficznych rozwiązań funkcjonalnych i technologicznych, w oparciu o najnowsze wówczas wzorce europejskie i amerykańskie. W architektonicznej formie Przybylski nawiązał do geometrycznych nurtów awangardowych. W wieloczłonowej, kaskadowo spiętrzonej bryle wydobył elementy strukturalne, potraktowane w sposób rzeźbiarski, przy jednoczesnym zachowaniu jedności funkcji i formy. Całość wpisała się w bryłowo-fakturowy warszawski funkcjonalizm nurtu „szarej cegły”. Gmach uległ znacznym zniszczeniom w czasie Powstania Warszawskiego (zniszczenia stropów, wypalenie wnętrz. Powojenna odbudowa i modernizacje nastawione były na usprawnienie i intensyfikację funkcji utylitarnych, z pominięciem odtworzeń pierwotnych układów i historycznego wystroju. Ostatnie dekady przyniosły zmianę podejścia do zabytkowych gmachów Politechniki. Jest to doskonale widoczne m.in. na przykładzie gmachu Technologii Chemicznej, gdzie od kilku lat trwają prace remontowo-modernizacyjne, mające na celu przywrócenie świetności elewacjom i adaptację wnętrz na nowoczesne laboratoria. Istotnym elementem tych działań jest rewaloryzacja holu wejściowego i głównej auli wykładowej. Przeprowadzone prace wykonano w oparciu o badania historyczno-konserwatorskie. Dzięki zachowanemu oryginalnemu projektowi prof. Czesława Przybylskiego możliwa była przestrzenna rekonstrukcja audytorium i przywrócenie pierwotnego układu wnętrzom holu wejściowego. Użycie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i materiałowych nadało wnętrzom współczesny charakter, bez znamion stylizacji, przy jednoczesnym odtworzeniu cech charakterystycznych projektu prof

 2. Źródła informacji chemicznej na przykładzie zbiorów Biblioteki Głównej i Biblioteki Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta M. Kordas

  2012-12-01

  Full Text Available Artykuł przedstawia charakterystykę źródeł informacji chemicznej, zarówno drukowanych, jak i elektronicznych. Scharakteryzowane zostały: literatura źródłowa, do której zalicza się czasopisma, normy i pateny, literatura wtórna – wydawnictwa ogólnoinformacyjne, encyklopedie, monografie i tablice. Wśród opisanych źródeł elektronicznych skupiono się przede wszystkich na chemicznych bazach danych, e-czasopismach i e-książkach traktujących o chemii i dziedzinach pokrewnych. W pracy opierano się na zbiorach bibliotecznych Biblioteki Głównej i Biblioteki Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.

 3. Program Erasmus jako sposób podnoszenia kompetencji bibliotekarzy na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dziak Joanna

  2015-06-01

  Full Text Available Since 1987 the European Union supports the acquisition of new skills and cooperation among universities in the framework of the Erasmus programme, by funding the exchange of students and teaching staff. Since 2007 Erasmus also enabled internships abroad for the librarians employed in higher education. The article presents the use of the Erasmus programme to raise professional qualifications of librarians. The basis for the analysis is the experience of the employees of the Main Library at the Silesian University of Technology. A survey was conducted among the participants of the Erasmus programme. The respondents assessed the preparation and realization of the placement, and its usefulness in their professional development. The analysis of the survey results, and the repeated participation in the scholarship of a half of the beneficiaries indicate that the programme is an interesting form of upgrading one’s qualifications and gaining new experience.

 4. Działania wpływające na wizerunek biblioteki na przykładzie doświadczeń Biblioteki Politechniki Lubelskiej

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kotuła Ewa

  2016-06-01

  Full Text Available In the article it is presented how marketing, advertisement, and public relations are organized in a library and what activities influence the quality of provided services and the image of the library.

 5. Bibliography of Soviet Laser Developments, Number 83, May - June 1986.

  Science.gov (United States)

  1987-09-01

  ATPLB Acta physica polonica . Series A AVMEB Avtometriya (CTC) BWATA Biuletyn Wojskowej akademii technicznej imeni Jaroslawa Dabrowskiego CISHPMST...elektronowej Politechniki wroclawskiej (Breslau) PRTEA Pribory i tekhnika eksperimenta (CTC) tPSSAB Physica status solidi (A). Applied Research (GDR) PSSBB... Physica status solidi (B). Basic Research (GDR) PZTFD Zhurnal tekhnicheskoy fiziki. Pis’ma (CTC) IRADID Nauchnyye trudy vysshikh uchebnykh zavedeniy

 6. Stability of the old mine workings in the Jeroným at Čistá, Sokolov District

  Czech Academy of Sciences Publication Activity Database

  Kukutsch, Radovan; Žůrek, P.; Kořínek, R.

  2012-01-01

  Roč. 135, č. 42 (2012), s. 67-74 ISSN 0324-9670 Institutional support: RVO:68145535 Keywords : Jeroným Mine in Čistá * stability * geomechanical monitoring * old mine workings Subject RIV: DH - Mining , incl. Coal Mining http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0029-0005?q=bwmeta1.element.baztech-volume-0370-0798-prace_naukowe_instytutu_gornictwa_politechniki_wroclawskiej__studia_i_materialy-2012-vol__135_nr_42;4&qt=CHILDREN-STATELESS

 7. Wpływ Rafy Żoliborskiej na warunki przepływu na śródmiejskim odcinku Wisły w Warszawie (km 508–518

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Anna Sosnowska

  2015-03-01

  Full Text Available W artykule omówiono wyniki obliczeń położenia zwierciadła wody na warszawskim odcinku Wisły w oparciu o pomiary geodezyjne. Pozwoliły one na utworzenie modelu rozpatrywanego odcinka Wisły dla przepływu ustalonego w programie HEC-RAS (wersja 4.1.0, za pomocą którego przeprowadzono symulacje różnych warunków przepływu. Na podstawie otrzymanych wyników symulacji podjęto próbę określenia znaczenia Rafy Żoliborskiej dla śródmiejskiego odcinka Wisły w Warszawie. Analiza wykazała, że jest ona ważnym elementem w profilu podłużnym rzeki i ma wpływ na poziom zwierciadła wody w warszawskiej Wiśle.

 8. Polityka rachunkowości spółek notowanych na GPW w Warszawie w zakresie ujmowania przychodów z kontraktów deweloperskich

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Renata Dyląg

  2010-04-01

  Full Text Available Głównym przedmiotem działalności jednostek z branży deweloperskiej jest rea-lizacja kontraktów deweloperskich, polegających na budowie (bezpośrednio lub poprzez podwykonawców a następnie sprzedaży powierzchni w budynkach handlowych, rozrywkowych, biurowych, hotelowych i mieszkalnych. Brak precyzyjnych rozwią-zań dotyczących ujmowania przychodów z tych kontraktów powodował, że niektóre jednostki ujmowały przychody w momencie przekazania nieruchomości nabywcy (zgodnie z MSR 18 „Przychody”, natomiast inne ujmowały przychody w trakcie trwania okresu budowy tej nieruchomości (zgodnie z MSR 11 „Umowy o budowę”. Celem artykułu jest ocena – przyjmowanych przez spółki deweloperskie noto-wane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych – rozwiązań dotyczących ujmowania przychodów i wyników z kontraktów deweloperskich oraz zaprezento-wanie wpływu interpretacji KIMSF 15 „Umowy dotyczące budowy nieruchomości” na sprawozdawczość tych spółek.

 9. Estimation of the Cost of Equity for Mining Companies Using the P-Lefac Method

  Science.gov (United States)

  Ranosz, Robert

  2014-03-01

  - Capital (kapitał). Jest to metoda punktowa (scoringowa) zbliżona do sposobu określania wartości cen akcji wykorzystywana przez ING Finansial Markets. Jak wynika z przeprowadzonego przeglądu literatury, metoda ta nie jest powszechnie znana i używania przez przed- siębiorstwa, niemniej jednak posiada ona pewne zalety, uzasadniające jej wykorzystanie. Do jej głównych atutów należy zaliczyć łatwość zastosowania oraz "stabilność" uzyskiwanych wyników - wyliczony koszt kapitału własnego nigdy nie będzie przyjmował wartości mniejszych niż przyjęta stopa wolna od ryzyka. Omawiana metoda ma swoje szczególne zastosowanie do spółek (przedsiębiorstw), które nie są notowane na giełdach papierów wartościowych. Niniejszy artykuł składa się z pięciu części: wstępu, metody LEFAC, parametryzacji metody LEFAC (P-LEFAC), przykładu obliczeniowego oraz podsumowania. Druga cześć opracowania dotyczy charakterystyki metody LEFAC. W trzeciej części artykułu dokonano parametryzacji metody uzyskując funkcję określoną przez wzór 22. Kolejny rozdział zawiera przykład obliczeniowy dla spółki KGHM S.A., w rozdziale tym zaprezentowano również wyniki, jakie uzyskałyby spółki górnicze stosując omawianą metodę obliczania kosztu kapitału własnego - obliczeń dokonano zarówno dla spółek górniczych notowanych, jak i nie notowanych, na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W tej części artykułu zaprezentowano również krótkie porównanie wyników uzyskiwanych przy zastosowaniu metody CAPM z omawianym modelem. Ostatnim rozdziałem jest podsumowanie, w którym przedstawiono wnioski końcowe. Całość artykułu została zamknięta spisem wykorzystanej literatury