WorldWideScience

Sample records for wod podziemnych przerzeczyna-zdroju

 1. NCEI Standard Product: World Ocean Database (WOD)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — The World Ocean Database (WOD) is the world's largest publicly available uniform format quality controlled ocean profile dataset. Ocean profile data are sets of...

 2. Synoptic Monthly Gridded WOD Absolute Geostrophic Velocity (SMG-WOD-V) (January 1945 - December 2014) with the P-Vector Method (NCEI Accession 0146195)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — The SMG-WOD-V dataset comprises synoptic monthly global gridded fields of absolute geostrophic velocity inverted from the synoptic monthly gridded WOD temperature...

 3. Use of isotope and vestigial elements methods for qualification of genesis of quality modifications of ground waters; Zastosowanie metod izotopowych i pierwiastkow sladowych do okreslania genezy zmian jakosci wod podziemnych

  Soltyk, W.; Walendziak, J. [Osrodek Naukowo-Produkcyjny Materialow Polprzewodnikowych, Warsaw (Poland)

  1996-12-31

  Local saltiness of KWB Belchatow and Helski Peninsula is effected by excessive concentration of chloric and sulfur ions. Isotope and micro components investigations proved that the same kind of `saltiness` may be caused by different reasons. (author). 8 refs, 5 figs, 1 tab.

 4. Evaluation of a rectangular rapid flashing beacon system at the Belmont Ridge Road and W&OD Trail mid-block crosswalk.

  2015-05-01

  On April 8, 2013, the Virginia Department of Transportation (VDOT) installed a Rectangular Rapid Flashing Beacon : (RRFB) system at Belmont Ridge Road in Loudoun County that included two units at the Washington and Old Dominion : (W&OD) Trail crossin...

 5. Synoptic monthly gridded (0.25 degree) Gulf of Mexico (T, S, u, v) dataset (January 1945 ‐ December 2014) from the NOAA/NCEI WOD Profile Data (NCEI Accession 0156423)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — The synoptic monthly gridded Gulf of Mexico dataset (SMG-GM) provides 3D gridded (T, S) and absolute geostrophic velocity (u,v) fields in monthly increment from WOD...

 6. Wielokryterialna ocena różnych wariantów lokalizacji ujęcia wód podziemnych dla oczyszczalni ścieków w Częstochowie

  Łukasz Kaczmarek

  2015-03-01

  Full Text Available Działalność przemysłowa wpływa bezpośrednio na środowisko. Przykładem tego jest wpływ ujęć wód podziemnych na warunki hydrogeologiczne. Kluczowym elementem tego zagadnienia jest wybór optymalnej lokalizacji projektowanego ujęcia. Przedstawiany artykuł opisuje wielokryterialną ocenę różnych wariantów lokalizacji ujęcia wód podziemnych. Woda z projektowanego ujęcia będzie dostarczana do oczysz­czalni ścieków w Częstochowie do celów technologicznych. W celu zaprojektowania odpowiedniej studni głębinowej spełniającej określone wymagania przeprowadzono ob­liczenia analityczne m.in. promienia leja depresji i głębokości depresji, izochromy 25 lat oraz ustalono wytyczne dla projektu studni. Wykonano również wykres zwierciadła wód podziemnych podczas interakcji z ujęciem. Rezultatem wyżej wymienionych obliczeń było określenie zasięgu leja depresji oraz wybór wariantu budowy dwóch studni w ra­mach jednego ujęcia wód podziemnych. Dzięki wykonanej analizie zweryfikowano moż­liwości wspomagania procesu podejmowania szybkich i racjonalnych decyzji dla dużych obszarów, gdzie występuje wiele czynników wpływu na wydajność studni głębinowej.

 7. In-Situ Treatment of Groundwater Contaminated with Underground Coal Gasification Products / Oczyszczanie In-Situ WÓD Podziemnych Zanieczyszczonych Przez Produkty Podziemnego Zgazowania WĘGLA

  Suponik, Tomasz; Lutyński, Marcin

  2013-12-01

  In the paper the contaminants that may be generated in Underground Coal Gasification (UCG) process were listed and include mainly mono- and polycyclic aromatic hydrocarbons, phenols, heavy metals, cyanides, ammonium, chloride and sulphate. As a method of UCG contaminated groundwater treatment a Permeable Reactive Barrier technology was proposed. To assess the effectiveness of this technology two tests were carried out. Granulated activated carbon (GAC) and zeolite, and granulated activated carbon and scrap iron were applied in the first and second test respectively. For these materials the hydro geological parameters called reactive material parameters were determined and discussed. The results of the experiments showed that GAC seems to be the most effective material for phenols, BTX, PAH, cyanides and slightly lowers ammonia removal, while zeolites and scrap iron removed free cyanide, ammonia and heavy metals respectively. Podziemne Zgazowanie Węgla (PZW) jest alternatywną metodą pozyskiwania energii z węgla. Jest to zespół przemian termicznych i chemicznych przebiegających bezpośrednio w złożu węgla, zachodzących pomiędzy substancją organiczną a czynnikiem zgazowującym, jakim może być powietrze, tlen, para wodna, dwutlenek węgla. Poza wieloma zaletami metoda ta niesie za sobą także wiele zagrożeń, które były rozważane w ramach projektu HUGE 2 (nr RFCR-CT-2011-00002). Jednym z nich jest zagrożenie środowiska wód podziemnych produktami PZW, do których należą wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, BTX, fenole, metale ciężkie, cyjanki, jony amonowe, chlorki i siarczany. W celu zminimalizowania tego zagrożenia w pracy rozważono zastosowanie w obszarze reaktora PZW technologii Przepuszczalnej Bariery Reaktywnej (PRB). W technologii tej zanieczyszczenia usuwane są in-situ poprzez przepływ wód przez odpowiednio dobrany materiał reaktywny. W tablicy 1 przedstawiono podstawowe parametry bariery, które należy określić, aby

 8. The Fuzzy WOD Model with application to biogas plant location

  Franco, Camilo; Bojesen, Mikkel; Hougaard, Jens Leth

  2014-01-01

  be expressed by degrees of intensity in which the alternatives satisfy the given criteria. Hence, such degrees can be gradually expressed either by unique values or by intervals, in order to fully represent the characteristics of each alternative. This paper examines the selection of biogas plant location......The decision of choosing a facility location among possible alternatives can be understood as a multi-criteria problem where the solution depends on the available knowledge and the means of exploiting it. In this sense, knowledge can take various forms, where the imprecise nature of information can...

 9. Uncertainties in determination of tritium ages demonstrated for therapeutical waters of the Sudetes; Niepewnosci w okreslaniu wieku wod metoda trytowa na przykladzie wod leczniczych Sudetow

  Ciezkowski, W. [Politechnika Wroclawska, Wroclaw (Poland); Zuber, A. [Institute of Nuclear Physics, Cracow (Poland)

  1996-12-31

  Examples of tritium age interpretation with the FLOWPC program are discussed for mineral waters in Sudetes south-western Poland. It is shown that tritium data sometimes lead to obtaining completely different ages. (author). 10 refs, 3 figs.

 10. Geotechnical Risk Classification for Underground Mines / Klasyfikacja Poziomu Zagrożenia Geotechnicznego W Kopalniach Podziemnych

  Mishra, Ritesh Kumar; Rinne, Mikael

  2015-03-01

  Underground mining activities are prone to major hazards largely owing to geotechnical reasons. Mining combined with the confined working space and uncertain geotechnical data leads to hazards having the potential of catastrophic consequences. These incidents have the potential of causing multiple fatalities and large financial damages. Use of formal risk assessment in the past has demonstrated an important role in the prediction and prevention of accidents in risk prone industries such as petroleum, nuclear and aviation. This paper proposes a classification system for underground mining operations based on their geotechnical risk levels. The classification is done based on the type of mining method employed and the rock mass in which it is carried out. Mining methods have been classified in groups which offer similar geotechnical risk. The rock mass classification has been proposed based on bulk rock mass properties which are collected as part of the routine mine planning. This classification has been subdivided for various stages of mine planning to suit the extent of available data. Alpha-numeric coding has been proposed to identify a mining operation based on the competency of rock and risk of geotechnical failures. This alpha numeric coding has been further extended to identify mining activity under `Geotechnical Hazard Potential (GHP)'. GHP has been proposed to be used as a preliminary tool of risk assessment and risk ranking for a mining activity. The aim of such classification is to be used as a guideline for the justification of a formal geotechnical risk assessment. Górnictwo podziemne pociąga za sobą różnorakie zagrożenia spowodowane przez uwarunkowania geotechniczne. Urabianie złoża w połączeniu z pracą w zamkniętej przestrzeni oraz z niepewnymi danymi geotechnicznymi powodować może zagrożenia, które w konsekwencji prowadzić mogą do wypadków, a te potencjalnie powodować mogą skutki śmiertelne dla osób oraz poważne straty finansowe. Wykorzystanie przepisowych metod oceny ryzyka w przeszłości wykazało ich istotną rolę w przewidywaniu i zapobieganiu wypadkom i zagrożeniom w dziedzinach najbardziej na nie narażonych, a więc w przemyśle naftowym, jądrowym oraz w lotnictwie. W niniejszej pracy zaproponowano system klasyfikacji operacji w górnictwie podziemnym w oparciu o poziom zagrożenia geotechnicznego. Klasyfikacji dokonano uwzględniając zastosowana metodę urabiania oraz rodzaj urabianego górotworu. Przedstawiono kategorie metod urabiania o podobnym poziomie zagrożenia geotechnicznego. Zaproponowano klasyfikację górotworu na podstawie właściwości wytrzymałościowych określanych rutynowo na etapie planowania kopalni. Klasyfikacja ta podzielona jest na kilka pod-etapów odpowiadającym etapom planowania kopalni, tak by uwzględnić zakres dostępnych na każdym etapie danych. Zastosowano kodowanie alfanumeryczne dla wskazania metody urabiania w oparciu o dane o zwięzłości skały i ryzyko zagrożenia geotechnicznego. Kodowanie alfanumeryczne zostało następnie rozszerzone dla identyfikacji operacji górniczych w ramach kategorii "Poziom zagrożenia geotechnicznego". Wskaźnik ten wykorzystywany jest jako wstępne narzędzie oceny ryzyka wystąpienia zagrożenia oraz klasyfikacji poziomu zagrożenia związanego z działalnością górniczą. Celem takiej klasyfikacji jest jej wykorzystanie jako wytycznych i uzasadnienia dla stosowania formalnych metod oceny ryzyka geotechnicznego.

 11. NODC Standard Product: World Ocean Database 1998 version 1 (5 disc set) (NODC Accession 0095340)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — The World Ocean Database 1998 (WOD98) is comprised of five CD-ROMs containing profile and plankton/biomass data in compressed format. WOD98-01 through WOD98-04...

 12. Ocena właściwości chemicznych i geotechnicznych mieszaniny popiołowo-żużlowej z elektrowni Skawina S.A. w modelowym badaniu zapory ziemnej

  Paweł Mundała

  2014-12-01

  Full Text Available W modelu zapory ziemnej zbudowanej w korycie hydraulicznym badano podstawowe właściwości chemiczne i geotechniczne mieszaniny popiołowo-żużlowej, pozyskanej z Elektrowni Skawina SA. Dysponując piezometrami pozwalającymi ująć wody: górną, dolną oraz filtrującą przez nasyp, badano ich jakość po dobowej i dwudziestopięciodobowej ekspozycji. Wykorzystano wodę wodociągową – ze względu na lokalizację jednostki była to woda z Wodociągów Krakowskich. Z właściwości fizycznych badano skład granulometryczny gruntu, wskaźnik różnoziarnistości, wilgotność naturalną, gęstość objętościową, gęstość objętościową szkieletu, wilgotność optymalną, maksymalną gęstość objętościową szkieletu, współczynnik filtracji. Sklasyfikowano grunt według norm PN-B-02481:1998 i PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009. Wykreślono krzywą filtracji. Materiał nasypu – z uwagi na jego parametry geotechniczne – bardzo łatwo poddawał się zjawisku sufozji. Pomierzone objętościowe natężenie przepływu było w przedziale 1700–2500 cm3 · godz.–1. Z właściwości chemicznych badano stężenia ośmiu metali, konduktancję i pH wód dolnej, górnej i z korpusu zapory przy ekspozycjach po jednej i dwudziestu pięciu dobach. Warunki ługowalności badanych składników były odmienne od założonych w normie [Rozporządzenie… 1999], jednak znacznie bardziej zbliżone do warunków na pograniczu budowla wodna – ekosystem. Analizując zawartości metali, wartości pH oraz kondunktancji w odciekach uzyskiwanych z piezometrów rozmieszczonych w modelu zapory, należy stwierdzić, iż badany materiał wpływa na zmianę chemizmu wód mających z nim bezpośredni kontakt, szczególnie w odniesieniu do zawartości Na, K, Ca i Mg, przekraczając dopuszczalne dla wód powierzchniowych i podziemnych normy [Rozporządzenie… 2008, Rozporządzenie... 2011]. Ołów, kadm oraz chrom występują w stosunkowo wyrównanych zakresach w

 13. Synoptic monthly gridded (0.25o) Mediterranean Sea (T, S, u, v) dataset (January 1960 - December 2013) from the NOAA/NCEI WOD Profile Data (NCEI Accession 0157702)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — Synoptic monthly gridded Mediterranean Sea temperature (T), salinity (S), and absolute geostrophic velocity (u, v) fields are produced from the NOAA National Centers...

 14. A combined application of hydrochemical, isotope and noble gas methods for determining the origin and age of mineral waters; Kompleksowe zastosowanie metod hydrochemicznych, izotopowych i gazow szlachetnych dla okreslenia genezy i wieku wod mineralnych

  Zuber, A. [Institute of Nuclear Physics, Cracow (Poland); Weise, S.M. [GSF-Institut fuer Hydrologie, Oberscheissheim (Germany); Osenbruck, K. [Heidelberg Univ. (Germany); Matenko, T. [P.O. Uzdrowisko Busko-Solec, Busko-Zdroj (Poland); Grabczak, J. [Akademia Ekonomiczna, Wroclaw (Poland)

  1996-12-31

  Chemical data indicate that mineral waters of Busko and Solec Spas are related to leaching of gypsum and salt inclusions at the some time. Sulfide rich shallow water is shown by isotope and noble gas methods to be of an interglacial or interstadial origin, whereas deep saline water(sulfate reach in Busko and Sulfide reach in Solec) is of the pre-Quaternary origin, from the periods after the last sea transgression in the Badenian. (author). 10 refs, 2 figs.

 15. Muscular fatigue in response to different modalities of CrossFit sessions.

  Maté-Muñoz, José Luis; Lougedo, Juan H; Barba, Manuel; García-Fernández, Pablo; Garnacho-Castaño, Manuel V; Domínguez, Raúl

  2017-01-01

  CrossFit is a new strength and conditioning regimen involving short intense daily workouts called workouts of the day (WOD). This study assesses muscular fatigue levels induced by the three modalities of CrossFit WOD; gymnastics (G), metabolic conditioning (M) and weightlifting (W). 34 healthy subjects undertook three WOD (one per week): a G WOD consisting of completing the highest number of sets of 5 pull-ups, 10 push-ups and 15 air squats in 20 min; an M WOD, in which the maximum number of double skipping rope jumps was executed in 8 sets (20 s), resting (10 s) between sets; and finally, a W WOD in which the maximum number of power cleans was executed in 5 min, lifting a load equivalent to 40% of the individual's 1RM. Before and after each WOD, blood lactate concentrations were measured. Also, before, during, and after each WOD, muscular fatigue was assessed in a countermovement jump test (CMJ). Significant reductions were produced in the mechanical variables jump height, average power and maximum velocity in response to G; and in jump height, mean and peak power, maximum velocity and maximum force in response to W (P<0.01). However, in M, significant reductions in mechanical variables were observed between pre- and mid session (after sets 2, 4, 6 and 8), but not between pre- and post session. Muscular fatigue, reflected by reduced CMJ variables, was produced following the G and W sessions, while recovery of this fatigue was observed at the end of M, likely attributable to rest intervals allowing for the recovery of phosphocreatine stores. Our findings also suggest that the high intensity and volume of exercise in G and W WODs could lead to reduced muscular-tendon stiffness causing a loss of jump ability, related here to a longer isometric phase during the CMJ.

 16. Muscular fatigue in response to different modalities of CrossFit sessions.

  José Luis Maté-Muñoz

  Full Text Available CrossFit is a new strength and conditioning regimen involving short intense daily workouts called workouts of the day (WOD. This study assesses muscular fatigue levels induced by the three modalities of CrossFit WOD; gymnastics (G, metabolic conditioning (M and weightlifting (W.34 healthy subjects undertook three WOD (one per week: a G WOD consisting of completing the highest number of sets of 5 pull-ups, 10 push-ups and 15 air squats in 20 min; an M WOD, in which the maximum number of double skipping rope jumps was executed in 8 sets (20 s, resting (10 s between sets; and finally, a W WOD in which the maximum number of power cleans was executed in 5 min, lifting a load equivalent to 40% of the individual's 1RM. Before and after each WOD, blood lactate concentrations were measured. Also, before, during, and after each WOD, muscular fatigue was assessed in a countermovement jump test (CMJ.Significant reductions were produced in the mechanical variables jump height, average power and maximum velocity in response to G; and in jump height, mean and peak power, maximum velocity and maximum force in response to W (P<0.01. However, in M, significant reductions in mechanical variables were observed between pre- and mid session (after sets 2, 4, 6 and 8, but not between pre- and post session.Muscular fatigue, reflected by reduced CMJ variables, was produced following the G and W sessions, while recovery of this fatigue was observed at the end of M, likely attributable to rest intervals allowing for the recovery of phosphocreatine stores. Our findings also suggest that the high intensity and volume of exercise in G and W WODs could lead to reduced muscular-tendon stiffness causing a loss of jump ability, related here to a longer isometric phase during the CMJ.

 17. World Ocean Database 2013 Updates 01/02/2017 through 05/08/2017 (NCEI Accession 0164297)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — The World Ocean Database (WOD) is the World’s largest publicly available uniform format quality controlled ocean profile dataset. Ocean profile data are sets of...

 18. NODC Standard Product: World ocean database 2005 (NCEI Accession 0099241)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — The World Ocean Database 2005 (WOD05) DVD contains data, documentation, programs, and utilities for the latest release of this product. Data include 7.9 million...

 19. NODC Standard Product: World Ocean Database 1998 version 2 (5 disc set) (NODC Accession 0098461)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — Since the first release of WOD98, the staff of the Ocean Climate Laboratory have performed additional quality control on the database. Version 2.0 also includes...

 20. NODC Standard Product: World Ocean Database 2009 (2 disc set) (NCEI Accession 0094887)

  National Oceanic and Atmospheric Administration, Department of Commerce — World Ocean Database 2009 (WOD09) is a collection of scientifically quality-controlled ocean profile and plankton data that includes measurements of temperature,...

 1. An analytic treatment for a model of superclustering in the universe

  Kulsrud, R.M.; Cowley, S.C.

  1989-01-01

  Recently, Weinberg, Ostriker, and Dekel (WOD) have proposed a model of many spherical explosions which reproduces the large scale structure of the universe quite well. Because of the success of the model, we have developed an analytic treatment which gives the cluster-cluster correlation function and the cluster mass distribution in terms of the distribution of radii of the spherical voids. We also derive an expression for the distribution in terms of the cluster mass distribution. Thus, the cluster-cluster correlation function is given in terms of the cluster mass distribution function. The numerical results of WOD agree quite well with the predictions from the observed mass distribution. We give the cluster-cluster correlation function for several model distributions of radii. This formulation should be useful for future comparisons of observation and the model of WOD. 4 refs., 5 figs

 2. Weekly urban water demand forecasting using a hybrid wavelet–bootstrap–artificial neural network approach

  Adamowski Kaz

  2014-10-01

  Full Text Available Tygodniowa prognoza zapotrzebowania na wodę w obszarach miejskich określana metodą hybrydową z wykorzystaniem transformaty falkowej - bootstrapu - sztucznej sieci neuronowej. W artykule zaproponowano hybrydowy model (WBANN wykorzystujący transformatę falkową, bootstrap i sztuczną sieć neuronową do opracowania tygodniowej prognozy zapotrzebowania na wodę w obszarach miejskich przy ograniczonej dostępności danych. Proponowany model WBANN ma na celu poprawę trafności i niezawodności prognozowania zaopatrzenia w wodę. W analizach wykorzystane zostały dobowe wartości maksymalnej temperatury, sumy opadów i zapotrzebowania na wodę z 3-letniego okresu obserwacji. Stwierdzono, że hybrydowy model WBANN jest dokładniejszy od modeli ANN, BANN i WANN i z powodzeniem może być użyty do operacyjnego prognozowania zapotrzebowania na wodę. Model WBANN bardzo skutecznie prognozuje szczytowy popyt na wodę. Dobre wyniki otrzymane z modelu WBANN świadczą o tym, że zastosowana analiza falkowa znacząco poprawiła dokładność modelu, a metoda bootstrapu polepszyła niezawodność (wiarygodność modelu poprzez prognozowanie ensemblowe. Ocena niepewności z zastosowaniem przedziału ufności wykazała dużą trafność prognoz generowanych przez model WBANN oraz jego przydatność w operacyjnym wykorzystaniu

 3. Two Consecutive Days of Crossfit Training Affects Pro and Anti-inflammatory Cytokines and Osteoprotegerin without Impairments in Muscle Power.

  Tibana, Ramires A; de Almeida, Leonardo M; Frade de Sousa, Nuno M; Nascimento, Dahan da Cunha; Neto, Ivo V de Sousa; de Almeida, Jeeser A; de Souza, Vinicius C; Lopes, Maria de Fátima T P L; Nobrega, Otávio de Tolêdo; Vieira, Denis C L; Navalta, James W; Prestes, Jonato

  2016-01-01

  The aim of this study was to investigate the effects of two consecutive Crossfit® training sessions (24 h apart) designed to enhance work-capacity that involved both cardiovascular and muscular exercises on cytokines, muscle power, blood lactate and glucose. Nine male members of the CrossFit® community (age 26.7 ± 6.6 years; body mass 78.8 ± 13.2 kg; body fat 13.5 ± 6.2%; training experience 2.5 ± 1.2 years) completed two experimental protocols (24 h apart): (1) strength and power exercises, (2) gymnastic movements, and (3) metabolic conditioning as follows: 10 min of as many rounds as possible (AMRAP) of 30 double-unders and 15 power snatches (34 kg). The same sequence as repeated on session 2 with the following metabolic conditioning: 12 min AMRAP of: row 250 m and 25 target burpees. Serum interleukin-6 (IL-6), IL-10, and osteoprotegerin were measured before, immediately post and 24 h after workout of the day (WOD) 1, immediately post, 24 and 48 h after WOD 2. Peak and mean power were obtained for each repetition (back squat with 50% of 1 repetition maximum) using a linear position transducer measured before, immediately post and 24 h after WOD 1, immediately post and 24 h after WOD 2. Blood lactate and glucose were measured pre and immediately post WOD 1 and 2. Although both sessions of exercise elicited an significant increase in blood lactate (1.20 ± 0.41 to 11.84 ± 1.34 vs. 0.94 ± 0.34 to 9.05 ± 2.56 mmol/l) and glucose concentration (81.59 ± 10.27 to 114.99 ± 12.52 vs. 69.47 ± 6.97 to 89.95 ± 19.26 mg/dL), WOD 1 induced a significantly greater increase than WOD 2 (p ≤ 0.05). The training sessions elicited significant changes (p ≤ 0.05) in IL-6, IL-10 and osteoprotegerin concentration over time. IL-6 displayed an increase immediately after training WOD 1 [197 ± 109%] (p = 0.009) and 2 [99 ± 58%] (p = 0.045). IL-10 displayed an increase immediately after only WOD 1 [44 ± 52%] (p = 0.046), and decreased 24 and 48 h following WOD 2 (~40%; p

 4. The JEDBURGHS: Combat Operations Conducted in the Finistere Region of Brittany, France from July-September 1944

  1990-06-01

  LrpAvomworth, .3. ABSTRACT (Maximum 200wods) An h1itot-icnl "arrltive of Jndhurr-h Team~s Giles, Gilbert, ’Ronald, Horace, Hilar -rl Francis. T~i- T-r1)t1...demobilization paper, textile ration card, certificate of domicile, work permit and driving license. These all seemed authentic, as they had been produced

 5. Do physiological measures predict selected CrossFit(®) benchmark performance?

  Butcher, Scotty J; Neyedly, Tyler J; Horvey, Karla J; Benko, Chad R

  2015-01-01

  CrossFit(®) is a new but extremely popular method of exercise training and competition that involves constantly varied functional movements performed at high intensity. Despite the popularity of this training method, the physiological determinants of CrossFit performance have not yet been reported. The purpose of this study was to determine whether physiological and/or muscle strength measures could predict performance on three common CrossFit "Workouts of the Day" (WODs). Fourteen CrossFit Open or Regional athletes completed, on separate days, the WODs "Grace" (30 clean and jerks for time), "Fran" (three rounds of thrusters and pull-ups for 21, 15, and nine repetitions), and "Cindy" (20 minutes of rounds of five pull-ups, ten push-ups, and 15 bodyweight squats), as well as the "CrossFit Total" (1 repetition max [1RM] back squat, overhead press, and deadlift), maximal oxygen consumption (VO2max), and Wingate anaerobic power/capacity testing. Performance of Grace and Fran was related to whole-body strength (CrossFit Total) (r=-0.88 and -0.65, respectively) and anaerobic threshold (r=-0.61 and -0.53, respectively); however, whole-body strength was the only variable to survive the prediction regression for both of these WODs (R (2)=0.77 and 0.42, respectively). There were no significant associations or predictors for Cindy. CrossFit benchmark WOD performance cannot be predicted by VO2max, Wingate power/capacity, or either respiratory compensation or anaerobic thresholds. Of the data measured, only whole-body strength can partially explain performance on Grace and Fran, although anaerobic threshold also exhibited association with performance. Along with their typical training, CrossFit athletes should likely ensure an adequate level of strength and aerobic endurance to optimize performance on at least some benchmark WODs.

 6. A Comparison of Password Techniques for Multilevel Authentication Mechanisms

  1990-06-01

  a user may associative passwords profile around the Beatles . In this case, cues may include "abbey", "john", "yellow" and "george" and have responses...Provost The research summarized herein was accomplished with funding provided by the Research Council of the Naval Postgraduate School. Reproduction of...traditional, user-selected passwords, system-generated passwords, passphrases, cognitive passwords and associative pas-wods. While the mechanisms employed

 7. Physical Fitness in the United States Marine Corps: History, Current Practices and Implications for Mission Accomplishment and Human Performance

  2005-12-01

  associated with any element of USMC operations, leaders should be advised that there are also risks of physical injury in the MCMAP. There are...on the website. Challenges include gymnastics, Olympic-style weightlifting , running and plyometrics. Some WODs focus on a single exercise while...purpose (from a group perspective), individual improvement, group improvement, and physical rehabilitation from injury . Other measured elements could

 8. Inter Annual Variability of the Acoustic Propagation in the Yellow Sea Identified from a Synoptic Monthly Gridded Database as Compared with GDEM

  2016-09-01

  resolution in SMG-WOD, and thus less data levels for such shallow water . A comprehensive collection of salinity images by years can be found in the...DISTRIBUTION CODE 13. ABSTRACT (maximum 200 words ) This research investigates the inter-annual acoustic variability in the Yellow Sea identified from...is a semi-enclosed basin located between China and Korea with a mean depth of 40m; acoustics are driven by shallow water dynamics and interaction with

 9. Do physiological measures predict selected CrossFit® benchmark performance?

  Butcher, Scotty J; Neyedly, Tyler J; Horvey, Karla J; Benko, Chad R

  2015-01-01

  Purpose CrossFit® is a new but extremely popular method of exercise training and competition that involves constantly varied functional movements performed at high intensity. Despite the popularity of this training method, the physiological determinants of CrossFit performance have not yet been reported. The purpose of this study was to determine whether physiological and/or muscle strength measures could predict performance on three common CrossFit “Workouts of the Day” (WODs). Materials and methods Fourteen CrossFit Open or Regional athletes completed, on separate days, the WODs “Grace” (30 clean and jerks for time), “Fran” (three rounds of thrusters and pull-ups for 21, 15, and nine repetitions), and “Cindy” (20 minutes of rounds of five pull-ups, ten push-ups, and 15 bodyweight squats), as well as the “CrossFit Total” (1 repetition max [1RM] back squat, overhead press, and deadlift), maximal oxygen consumption (VO2max), and Wingate anaerobic power/capacity testing. Results Performance of Grace and Fran was related to whole-body strength (CrossFit Total) (r=−0.88 and −0.65, respectively) and anaerobic threshold (r=−0.61 and −0.53, respectively); however, whole-body strength was the only variable to survive the prediction regression for both of these WODs (R2=0.77 and 0.42, respectively). There were no significant associations or predictors for Cindy. Conclusion CrossFit benchmark WOD performance cannot be predicted by VO2max, Wingate power/capacity, or either respiratory compensation or anaerobic thresholds. Of the data measured, only whole-body strength can partially explain performance on Grace and Fran, although anaerobic threshold also exhibited association with performance. Along with their typical training, CrossFit athletes should likely ensure an adequate level of strength and aerobic endurance to optimize performance on at least some benchmark WODs. PMID:26261428

 10. Do physiological measures predict selected CrossFit® benchmark performance?

  Butcher SJ

  2015-07-01

  Full Text Available Scotty J Butcher,1,2 Tyler J Neyedly,3 Karla J Horvey,1 Chad R Benko2,41Physical Therapy, University of Saskatchewan, 2BOSS Strength Institute, 3Physiology, University of Saskatchewan, 4Synergy Strength and Conditioning, Saskatoon, SK, CanadaPurpose: CrossFit® is a new but extremely popular method of exercise training and competition that involves constantly varied functional movements performed at high intensity. Despite the popularity of this training method, the physiological determinants of CrossFit performance have not yet been reported. The purpose of this study was to determine whether physiological and/or muscle strength measures could predict performance on three common CrossFit "Workouts of the Day" (WODs.Materials and methods: Fourteen CrossFit Open or Regional athletes completed, on separate days, the WODs "Grace" (30 clean and jerks for time, "Fran" (three rounds of thrusters and pull-ups for 21, 15, and nine repetitions, and "Cindy" (20 minutes of rounds of five pull-ups, ten push-ups, and 15 bodyweight squats, as well as the "CrossFit Total" (1 repetition max [1RM] back squat, overhead press, and deadlift, maximal oxygen consumption (VO2max, and Wingate anaerobic power/capacity testing.Results: Performance of Grace and Fran was related to whole-body strength (CrossFit Total (r=-0.88 and -0.65, respectively and anaerobic threshold (r=-0.61 and -0.53, respectively; however, whole-body strength was the only variable to survive the prediction regression for both of these WODs (R2=0.77 and 0.42, respectively. There were no significant associations or predictors for Cindy.Conclusion: CrossFit benchmark WOD performance cannot be predicted by VO2max, Wingate power/capacity, or either respiratory compensation or anaerobic thresholds. Of the data measured, only whole-body strength can partially explain performance on Grace and Fran, although anaerobic threshold also exhibited association with performance. Along with their typical training

 11. Układy zasilania silników spalinowych eksploatowanych w kopalniach węgla kamiennego na przykładzie rozwiązań ITG KOMAG.

  Piotr Dobrzaniecki,

  2017-01-01

  Full Text Available Silniki spalinowe z zapłonem samoczynnym są stosowane w kopalniach węgla kamiennego do napędu maszyn transportowych. Wzrastające wymagania dotyczące poprawy jakości spalin przyczyniły się do rozwoju systemów zasilania silnika. W efekcie zmniejszono zużycie paliwa, zwiększono moc przy jednoczesnym zmniejszeniu masy własnej silnika. W niniejszym artykule przedstawiono przegląd oraz ewolucje systemów zasilania przeznaczonych do silników z zapłonem samoczynnym, uwzględniając jednocześnie problemy eksploatacyjne związane z ich użytkowaniem w podziemnych wyrobiskach węgla kamiennego.

 12. Climatology and decadal variability of the Ross Sea shelf waters

  A. Russo

  2011-06-01

  Full Text Available The World Ocean Database 2001 data located in the Ross Sea (named WOD01 and containing data in this region since 1928 are merged with recent data collected by the Italian expeditions (CLIMA dataset in the period November 1994-February 2004 in the same area. From this extended dataset, austral summer climatologies of the main Ross Sea subsurface, intermediate and bottom water masses: High Salinity Shelf Water (HSSW, Low Salinity Shelf Water (LSSW, Ice Shelf Water (ISW and Modified Circumpolar Deep Water (MCDW have been drawn. The comparison between the WOD01_1994 climatologies (a subset of the WOD01 dataset until April 1994 and the CLIMA ones for the period 1994/95-2003/04 showed significant changes occurred during the decade. The freshening of the Ross Sea shelf waters which occurred during the period 1960-2000, was confirmed by our analysis in all the main water masses, even though with a spatially varying intensity. Relevant variations were found for the MCDW masses, which appeared to reduce their presence and to deepen; this can be ascribed to the very limited freshening of the MCDW core, which allowed an increased density with respect to the surrounding waters. Variations in the MCDW properties and extension could have relevant consequences, e.g. a decreased Ross Ice Shelf basal melting or a reduced supply of nutrients, and may also be indicative of a reduced thermohaline circulation within the Ross Sea. Shelf Waters (SW having neutral density γn > 28.7 Kg m-3, which contribute to form the densest Antarctic Bottom Waters (AABW, showed a large volumetric decrease in the 1994/95-2003/04 decade, most likely as a consequence of the SW freshening.

 13. Textbook of Military Medicine. Part 3. Disease and the Environment. Volume 2. Occupational Health. The Soldier and the Industrial Base

  1993-01-01

  hygiene;and provid- Many agents--including tuberculosis, varicella ,and ing hazard-recognition training.’ rubella-pose significant threats and deserve...Wod War II, abcut 180 scientists from Peenemundeand 300 fir.,ht cars full of V-2 parts werecaptured by UtS ArmyOrdnanceexperts and taken to New Mexico ...detonated in New Mexico . On 6 August an atornic bomb (z gun-assembly. uranium-fueld device code-named Little Boy) was drcpped on HiroshimaJapan.On 11 August a

 14. Parameter Networks: Towards a Theory of Low-level Vision,

  1981-04-01

  edge in image space arid increment those points in an array. Figure 5 shows the relevant geometry . Figure 5: Geometry for the I Iough Transform. In...8217Iels suc(h ,-s thiose shown in 1ligure 7 to reorganize origami wo.d- figures. Figoure?7. 1’o show an example In detail, Kender’s techn!Ciue for...Compuiter Science Dept, Carnegie-.Mcllon U., October 1979. Kanade, Tl., "A theory of Origami world," CMU-CS-78-144, Computer Science Dept, Carnegie

 15. ANALIZA NIEZAWODNOŚCI STACJI UZDATNIANIA WODY

  Barbara TCHÓRZEWSKA-CIEŚLAK

  Full Text Available Systemy zbiorowego zaopatrzenia w wodę składają się z połączonych ze sobą elementów (podsystemów stanowiących integralna całość, współpracujących ze sobą w sposób ciągły w celu zapewnienia dla konsumentów wody o odpowiedniej jakości. W przypadku gdy jakość wody w źródle nie odpowiada normatywom stawianym wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, woda musi być poddana procesom uzdatniania. Niezawodność funkcjonowania stacji uzdatniania wody jest jednym z podstawowych elementów szeroko rozumianej analizy niezawodności i bezpieczeństwa całego systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Niezawodność dostawy wody polega na zapewnieniu stabilnych warunków, umożliwiających pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania na wodę w odpowiedniej ilości i wymaganej jakości w dowolnym, dogodnym dla konsumentów wody czasie. W pracy przedstawiono podstawy analizy niezawodności, podano podstawowe miary oraz zasady wykorzystania struktur niezawodnościowych. Obliczenia wykonano dla stacji uzdatniania wody na podstawie schematu niezwodnościowego metodą jednoparametryczną. Na podstawie danych z eksploatacyjnych stacji uzdatniania wody (SUW wchodzącej w skład systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę miasta liczącego ok 80 tys. mieszkańców sporządzono schemat niewodności stacji oraz przeprowadzono obliczenia wskaźnika gotowości K. W metodzie wykorzystano podstawowe struktury niezawodnościowe. Wyznaczoną miarę niezawodności porównano z wartościami kryterialnymi.

 16. An inventory of Arctic Ocean data in the World Ocean Database

  Zweng, Melissa M.; Boyer, Tim P.; Baranova, Olga K.; Reagan, James R.; Seidov, Dan; Smolyar, Igor V.

  2018-03-01

  The World Ocean Database (WOD) contains over 1.3 million oceanographic casts (where cast refers to an oceanographic profile or set of profiles collected concurrently at more than one depth between the ocean surface and ocean bottom) collected in the Arctic Ocean basin and its surrounding marginal seas. The data, collected from 1849 to the present, come from many submitters and countries, and were collected using a variety of instruments and platforms. These data, along with the derived products World Ocean Atlas (WOA) and the Arctic Regional Climatologies, are exceptionally useful - the data are presented in a standardized, easy to use format and include metadata and quality control information. Collecting data in the Arctic Ocean is challenging, and coverage in space and time ranges from excellent to nearly non-existent. WOD continues to compile a comprehensive collection of Arctic Ocean profile data, ideal for oceanographic, environmental and climatic analyses (https://doi.org/10.7289/V54Q7S16" target="_blank">https://doi.org/10.7289/V54Q7S16).

 17. Zmiany przewodności elektrolitycznej właściwej i stężeń wybranych biogenów w wodzie rzeki Łososina na terenie miasta Tymbark

  Agnieszka Policht-Latawiec

  2015-06-01

  Full Text Available Badania hydrochemiczne rzeki Łososina prowadzono w 2013 r. Wodę do badań pobierano z rzeki na wysokości miasta Tymbark w sześciu punktach pomiarowo-kontrolnych. W pobranych próbkach oznaczono przewodność elektrolityczną właściwą wody oraz stężenie fosforanów, azotu amonowego, azotynowego i azotanowego. Woda Łososiny na całej długości badanego odcinka spełnia wymogi klasy I. Stwierdzono statystycznie istotnie wyższe stężenie azotu azotynowego w punktach 5 i 6 w stosunku do pozostałych badanych punktów. Analiza profilu hydrochemicznego tego odcinka rzeki wykazała niewielki wpływ miasta Tymbark na jakość wody.

 18. Effects of a pre-and post-workout protein-carbohydrate supplement in trained crossfit individuals.

  Outlaw, Jordan J; Wilborn, Colin D; Smith-Ryan, Abbie E; Hayward, Sara E; Urbina, Stacie L; Taylor, Lem W; Foster, Cliffa A

  2014-01-01

  The purpose was to assess effects of a pre- and a post-workout protein-carbohydrate supplement on CrossFit-specific performance and body composition. In an open label randomized study, 13 male and 16 female trained Crossfit participants (mean ± SD; age: 31.87 ± 7.61 yrs, weight: 78.68 ± 16.45 kg, percent body fat: 21.97 ± 9.02) were assessed at 0 and 6 weeks for body composition, VO2max, Wingate peak (WPP) and mean power (WMP), in addition to sport-specific workouts (WOD1: 500 m row, 40 wall balls, 30 push-ups, 20 box jumps, 10 thrusters for time; WOD2: 15 minutes to complete an 800 m run "buy in", followed by as many rounds as possible (AMRAP) of 5 burpees, 10 Kettlebell swings, 15 air squats). The supplement (SUP) group consisted of 19 g of a pre-workout drink (extracts of pomegranate, tart cherry, green and black tea) taken 30 minutes before and a post-workout protein (females: 20 g; males: 40 g) and carbohydrate (females: 40 g; males: 80 g) supplement consumed immediately after each workout. The control (CTL) group consumed only water one hour before or after workouts. Participants completed three (minimum) varied workouts per week at a CrossFit gym as typical to habitual training throughout the six week study. Data were analyzed by repeated measures ANOVA (p CrossFit athletes but not others.

 19. Effects of Digested Onion Extracts on Intestinal Gene Expression: An Interspecies Comparison Using Different Intestine Models.

  Nicole J W de Wit

  Full Text Available Human intestinal tissue samples are barely accessible to study potential health benefits of nutritional compounds. Numbers of animals used in animal trials, however, need to be minimalized. Therefore, we explored the applicability of in vitro (human Caco-2 cells and ex vivo intestine models (rat precision cut intestine slices and the pig in-situ small intestinal segment perfusion (SISP technique to study the effect of food compounds. In vitro digested yellow (YOd and white onion extracts (WOd were used as model food compounds and transcriptomics was applied to obtain more insight into which extent mode of actions depend on the model. The three intestine models shared 9,140 genes which were used to compare the responses to digested onions between the models. Unsupervised clustering analysis showed that genes up- or down-regulated by WOd in human Caco-2 cells and rat intestine slices were similarly regulated by YOd, indicating comparable modes of action for the two onion species. Highly variable responses to onion were found in the pig SISP model. By focussing only on genes with significant differential expression, in combination with a fold change > 1.5, 15 genes showed similar onion-induced expression in human Caco-2 cells and rat intestine slices and 2 overlapping genes were found between the human Caco-2 and pig SISP model. Pathway analyses revealed that mainly processes related to oxidative stress, and especially the Keap1-Nrf2 pathway, were affected by onions in all three models. Our data fit with previous in vivo studies showing that the beneficial effects of onions are mostly linked to their antioxidant properties. Taken together, our data indicate that each of the in vitro and ex vivo intestine models used in this study, taking into account their limitations, can be used to determine modes of action of nutritional compounds and can thereby reduce the number of animals used in conventional nutritional intervention studies.

 20. Waste Area Grouping 2 Remedial Investigation Phase 1 Seep Task data report: Contaminant source area assessment

  Hicks, D.S.

  1996-03-01

  This report presents the findings of the Waste Area Grouping (WAG) 2, Phase 1 Remedial Investigation (RI) Seep Task efforts during 1993 and 1994 at Oak Ridge National Laboratory (ORNL). The results presented here follow results form the first year of sampling, 1992, which are contained in the Phase 1 RI report for WAG 2 (DOE 1995a). The WAG 2 Seep Task efforts focused on contaminants in seeps, tributaries, and main streams within the White Oak Creek (WOC) watershed. This report is designed primarily as a reference for contaminants and a resource for guiding remedial decisions. Additional in-depth assessments of the Seep Task data may provide clearer understandings of contaminant transport from the different source areas in the WOC watershed. WAG 2 consists of WOC and its tributaries downstream of the ORNL main plant area, White Oak Lake, the White Oak Creek Embayment of the Clinch River, and the associated flood plains and subsurface environment. The WOC watershed encompasses ORNL and associated WAGs. WAG 2 acts as an integrator for contaminant releases from the contaminated sites at ORNL and as the conduit transporting contaminants to the Clinch River. The main objectives of the Seep Task were to identify and characterize seeps, tributaries and source areas that are responsible for the contaminant releases to the main streams in WAG 2 and to quantify their input to the total contaminant release from the watershed at White Oak Dam (WOD). Efforts focused on 90 Sr, 3 H, and 137 Cs because these contaminants pose the greatest potential human health risk from water ingestion at WOD. Bimonthly sampling was conducted throughout the WOC watershed beginning in March 1993 and ending in August 1994. Samples were also collected for metals, anions, alkalinity, organics, and other radionuclides

 1. Water mass census in the Nordic seas using climatological and observational data sets

  Piacsek, S.; Allard, R.; McClean, J.

  2008-01-01

  We have compared and evaluated the water mass census in the Greenland-Iceland-Norwegian (Gin) Sea area from climatologies, observational data sets and model output. The four climatologies evaluated were: the 1998 and 2001 versions of the World Ocean Atlas (WOA98, WOA01), and the United States Navy's GDEM90 (Generalized Digital Environmental Model) and MODAS01 (Modular Ocean Data Assimilation System) climatologies. Three observational data sets were examined: the multidecadal (1965-1995) set contained on the National Oceano- graphic Data Centre's (NODC) WOD98 (World Ocean Data) Cd-Rom, and two seasonal data sets extracted from observations taken on six cruises by the SACLANT Research Center (SACLANTCEN) of NATO/Italy between 1986-1989. The model data is extracted from a global model run at 1/3 degree resolution for the years 1983-1997, using the Pop (Parallel Ocean Program) model of the Los Alamos National Laboratory. The census computations focused on the Norwegian Sea, in the southern part of the Gin Sea, between 10 0 W-10 0 E and 60 0 N-70 0 N, especially for comparisons with the hydro casts and the model. Cases of such evaluation computations included: (a) short term comparisons with quasi-synoptic CTD surveys carried out over a 4-year period in the southeastern Gin Sea; (b) climatological comparisons utilizing all available casts from the WOD98 Cd-Rom, with four climatologies; and (c) a comparison between the WOA01 climatology and the Pop model output ending in 1997. In this region in the spring, the fraction of ocean water that has salinity above 34.85 is ∼94%, and that has temperatures above 0 0 C is ∼33%. Three principal water masses dominated the census: the Atlantic water A W, the deep water D W and an intermediate water mass defined as Lower Arctic Intermediate Water (LAIW). Besides these classes, both the climatologies and the observations exhibited the significant presence of deep water masses with T-S characteristics that do not fall into the named

 2. ZASTOSOWANIE MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO W PROJEKTOWANIU MODERNIZACJI SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W WODĘ NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WODOCIĄGOWEGO GMINY ZATOR (cześć II

  Robert WIERZBICKI

  2016-05-01

  Full Text Available Artykuł przedstawia praktyczne zastosowanie specjalistycznego oprogramowania inżynierskiego do modelowania matematycznego istniejących systemów wodociągowych. Przeprowadzone analizy numeryczne dotyczą systemu zaopatrzenia w wodę gminy Zator i związane są z powstaniem i dalszą rozbudową na terenie Zatora Strefy Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej (SAG. Inwestycja ta znacząco wpłynie na dotychczasowy sposób pracy nie tylko poszczególnych obiektów wodociągowych, ale również całego systemu wodociągowego. Specyfika omawianego zadania polega na zakładanym pojawieniu się systemie nowych odbiorców o dużym zapotrzebowaniu na wodę, skupionych na stosunkowo niewielkim obszarze, oddalonym od głównych przewodów istniejącej sieci wodociągowej. Wstępne bilanse wskazywały, że obecnie funkcjonujące ujęcia wody nie będą w stanie dostarczyć niezbędnej ilości wody, a uruchomienie nowego ujęcia, położonego przeciwlegle do istniejących prawdopodobnie doprowadzi do odwrócenia dotychczasowych kierunków przepływu w większości rurociągów magistralnych. Głównym celem przeprowadzonych analiz numerycznych było znalezienia optymalnego rozwiązania docelowego zapewniającego sprawne funkcjonowanie całego systemu w nowych warunkach eksploatacyjnych zarówno pod względem technicznym jak i ekonomicznym. W tym celu dokonano wielowariantowej analizy sposobu pracy systemu w nowych warunkach eksploatacyjnych oraz określenie niezbędnych parametrów technicznych poszczególnych obiektów i urządzeń dla różnych wielkości dostawy i rozbioru wody z uwzględnieniem przewidywanego poboru wody na terenie rozwijającej się SAG oraz określenie rodzaju i zakresu związanych z tym niezbędnych modernizacji istniejącego układu wodociągowego.

 3. Ryzyko zdrowotne związane ze spożywaniem wody pitnej ze studni kopanych na przykładzie gminy Chmielnik

  Natalia Żurek

  2016-12-01

  Full Text Available Wstęp. W Polsce znaczny odsetek populacji pozyskuje wodę pitną ze studni kopanych, podatnych na zanieczyszczenia przemysłowe i rolnicze. Woda pochodząca z tzw. prywatnych ujęć wodnych, zgodnie z polskim prawodawstwem, nie podlega jednak ustawowej kontroli, a jej spo- żywanie naraża konsumentów na negatywne skutki zdrowotne. Celem pracy było oszacowanie wybranych parametrów fizykochemicznych wody pitnej ze studni kopanych oraz odniesienie uzyskanych wyników do norm ujętych w rozporządzeniu ministra zdrowia. Materiał i metody. W przeprowadzonych analizach 36 próbek wody studziennej z terenu gminy Chmielnik, zawartość azotanów (III i jonu amonowego badano za pomocą fotometru, odczyn i przewodność elektrolityczną miernikiem wieloparametrowym, mętność za pomocą turbidymetru, zaś stężenie chlorków oznaczono metodą miareczkową. Wyniki. Dla badanych parametrów chemicznych, tj. azotanów (III, chlorków i jonu amonowego nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych norm, podobnie jak dla parametru fizycznego, tj. przewodności elektrolitycznej. Ponadnormatywne wartości odnotowano natomiast dla dwóch parametrów fizycznych, tj. odczynu (2 próbki i mętności (33 próbki. Wnioski. Wodę z badanych studni kopanych można określić jako bezpieczną dla konsumentów pod względem badanych parametrów chemicznych, dla których spodziewano się przekroczeń dopuszczalnych norm w związku z terminem poboru. Problem ponadnormatywnych wartości mętności dla większości kontrolowanych studni może być rozwiązany poprzez wprowadzenie prostych metod uzdatniania, natomiast wprowadzenie regularnych badań wszystkich parametrów jakości wody pitnej pozwoliłoby ustalić, czy przekroczone normy dla odczynu wiążą się z niedopuszczalnymi stężeniami wskaźników chemicznych, które nie były badane w niniejszej pracy.

 4. Attentive processes, blood lactate and CrossFit®.

  Perciavalle, Valentina; Marchetta, Nunzio Salvatore; Giustiniani, Salvatore; Borbone, Carlo; Perciavalle, Vincenzo; Petralia, Maria Cristina; Buscemi, Andrea; Coco, Marinella

  2016-11-01

  To analyze the influences of blood lactate produced during a specific session of CrossFit® on intensity and selectivity of attention. The first was evaluated by measuring the reaction time and the second by analyzing divided attention with a dual task. Fifteen male professionals of CrossFit® volunteered in the study. The training session was the Workout Of the Day (WOD) called 15.5, marked as: 27-21-15-9 repetitions (without recovery) in term of calories measured by using a rowing ergometer (e.g. 27 rowed calories) and in term of barbell full squats (raising a weight of 43 kg for men and of 29.5 kg for women). Blood lactate, blood glucose, reaction time, execution time of a dual task, number of errors and number of omissions were measured at rest, at the conclusion of the session and 15 minutes after its end. The levels of the blood lactate before the start of the session were considerably higher than those which normally occur at rest (CrossFit®, with high levels of blood lactate even at rest, should consequently have attentional performances somewhat limited.

 5. SCSPOD14, a South China Sea physical oceanographic dataset derived from in situ measurements during 1919–2014

  Zeng, Lili; Wang, Dongxiao; Chen, Ju; Wang, Weiqiang; Chen, Rongyu

  2016-01-01

  In addition to the oceanographic data available for the South China Sea (SCS) from the World Ocean Database (WOD) and Array for Real-time Geostrophic Oceanography (Argo) floats, a suite of observations has been made by the South China Sea Institute of Oceanology (SCSIO) starting from the 1970s. Here, we assemble a SCS Physical Oceanographic Dataset (SCSPOD14) based on 51,392 validated temperature and salinity profiles collected from these three datasets for the period 1919–2014. A gridded dataset of climatological monthly mean temperature, salinity, and mixed and isothermal layer depth derived from an objective analysis of profiles is also presented. Comparisons with the World Ocean Atlas (WOA) and IFREMER/LOS Mixed Layer Depth Climatology confirm the reliability of the new dataset. This unique dataset offers an invaluable baseline perspective on the thermodynamic processes, spatial and temporal variability of water masses, and basin-scale and mesoscale oceanic structures in the SCS. We anticipate improvements and regular updates to this product as more observations become available from existing and future in situ networks. PMID:27116565

 6. Environment Laboratories Newsletter. Vol. 1, No. 01, Jan.-Jun. 2014

  2014-01-01

  This is the first edition of the newsletter of the IAEA Environment Laboratories. This replaces the former Marine Environment Laboratories newsletter, reflecting a restructure that has seen the marine and terrestrial environment laboratories of the IAEA integrated into a single division. The IAEA’s Environment Laboratories in Monaco and Seibersdorf, Austria, in partnership with several collaborating centres around the globe, are unique in the UN system. Through the use and promotion of nuclear and isotopic techniques, the Environment Laboratories play a major role in the journey towards sustainable development, both on land and at sea. Responding to requests for technical assistance from Member States and other UN agencies, the Environment Laboratories provide applied collaborative research, training courses, technical cooperation projects and analytical quality support services for radioactive and non-radioactive contaminants in the environment. Through its environmental programme the IAEA promotes an integrated approach to the study, monitoring and protection of marine, coastal and terrestrial pollution, climate change and the loss of habitat. In this first edition we focus on the challenge of ocean acidification. Governments across the globe are calling for immediate action to minimize and address the impacts of ocean acidification which will require enhanced scientific cooperation at all levels. The IAEA Environment Laboratories will play a key role in this area and are proud to host the Ocean Acidification International Coordination Centre. We are also happy to include in this edition the winners of the 2014 World Oceans Day (WOD) photo competition

 7. Genetic Variants Involved in Mitochondrial Oxidative Metabolism are associated with Type 2 Diabetes Mellitus in studies of 9,132 Danes

  Snogdal, Lena Sønder

  Genetic Variants Involved in Mitochondrial Oxidative Metabolism are associated with Type 2 Diabetes Mellitus in studies of 9,132 Danes Lena Soender Snogdal, Mette Wod, Marie Vestmar, Thomas Sparsø, Daniel R Witte, Torben Jørgensen, Torsten Lauritzen, Anneli Sandbæk, Niels Grarup, Henning Beck......; Research Centre for Prevention and Health, Glostrup University Hospital, Denmark; Faculty of Health Sciences, University of Aarhus, Denmark; Faculty of Health Sciences, University of Aarhus, Denmark Type 2 Diabetes (T2D) is characterized by insulin resistance and failure of the pancreatic beta cells......, the rs9915302 variant in COX10 showed strong association with T2D (OR=1.14, p=7.7x10-6). Our data suggest that genetic variants in or near genes encoding subunits in complex IV (COX5B, COX6B1, COX10) contribute to the pathogenesis of T2D. The observed association of variants in COX5B, COX10 and NDUFV3...

 8. Funkcje gospodarcze i znaczenie przyrodnicze rzeki Supraśl i jej obszarów dolinowych

  Aleksander Kiryluk

  2016-01-01

  Full Text Available Doliny rzeczne wraz z występującymi na nich rzekami i ciekami spełniają różnorodne funkcje w krajobrazie i w środowisku przyrodniczym. Położona na północ od Puszczy Knyszyńskiej, rozległa dolina rzeki Supraśli, ze względu na położenie pełni ważne funkcje przyrodnicze jest siedliskiem wielu gatunków flory. Bliska odległość od aglomeracji białostockiej stanowi także o jej walorach rekreacyjno-wypoczynkowych. Waloryzacja przyrodnicza wykazała występowanie procesu synantropizacji w zbiorowiskach roślinnych w dolinie i zmniejszenie walorów przyrodniczych tego ekosystemu. Przepływy bieżące rzeki Supraśli, a także wody podziemne doliny stanowią główne źródło zaopatrzenia w wodę mieszkańców aglomeracji białostockiej. Z tego też względu rolnicze użytkowanie i ochrona środowiska w tej dolinie powinny być zrównoważone.

 9. Dynamic risk assessment method – a proposal for assessing risk in water supply system / Metoda dynamicznego szacowania ryzyka – propozycja oceny ryzyka w systemie zaopatrzenia wody

  Fortmann-Roe Scott

  2015-06-01

  Full Text Available Dynamika Systemów jest metodologią modelowania i analizy złożonych systemów. Taki złożony system może być charakteryzowany przez wzajemne proste połączenia elementów oraz istniejące sprzężenia zwrotne. Przeprowadzenie oceny ryzyka przy modelowaniu Systemów Dynamicznych jest trudnym wyzwaniem. Chociaż w niektórych przypadkach, uzyskane za pomocą symulacji serie wyników mogą się wydawać przypadkowe, to jednak często istnieje wysoki stopień autokorelacji między tymi seriami wynikający z istnienia powiązań zwrotnych w systemie. Artykuł przedstawia propozycje Metody Dynamicznego Szacowania Ryzyka (MDSR, która pozwala oceniać ryzyko związane z hipotetycznymi kosztami zachorowań wywołanymi skażeniem systemu zaopatrzenia w wodę przez Cryptosporidium.

 10. Accuracy Assessment of Geometrical Elements for Setting-Out in Horizontal Plane of Conveying Chambers at the Bauxite Mine "KOSTURI" Srebrenica

  Milutinović, Aleksandar; Ganić, Aleksandar; Tokalić, Rade

  2014-03-01

  Setting-out of objects on the exploitation field of the mine, both in surface mining and in the underground mines, is determined by the specified setting-out accuracy of reference points, which are best to define spatial position of the object projected. For the purpose of achieving of the specified accuracy, it is necessary to perform a priori accuracy assessment of parameters, which are to be used when performing setting-out. Based on the a priori accuracy assessment, verification of the quality of geometrical setting- -out elements specified in the layout; definition of the accuracy for setting-out of geometrical elements; selection of setting-out method; selection at the type and class of instruments and tools that need to be applied in order to achieve predefined accuracy. The paper displays the accuracy assessment of geometrical elements for setting-out of the main haul gallery, haul downcast and helical conveying downcasts in shape of an inclined helix in horizontal plane, using the example of the underground bauxite mine »Kosturi«, Srebrenica. Wytyczanie obiektów na polu wydobywczym w kopalniach, zarówno podziemnych jak i odkrywkowych, zależy w dużej mierze od określonej dokładności wytyczania punktów referencyjnych, przy pomocy których określane jest następnie położenie przestrzenne pozostałych obiektów. W celu uzyskania założonej dokładności, należy przeprowadzić wstępną analizę dokładności oszacowania parametrów które następnie wykorzystane będą w procesie wytyczania. W oparciu o wyniki wstępnej analizy dokładności dokonuje się weryfikacji jakości geometrycznego wytyczenia elementów zaznaczonych na szkicu, uwzględniając te wyniki dobrać należy odpowiednią metodę wytyczania i rodzaj oraz klasę wykorzystywanych narzędzi i instrumentów, tak by osiągnąć założony poziom dokładności. W pracy przedstawiono oszacowanie dokładności wytyczania elementów geometrycznych dla głównego chodnika transportowego

 11. Hydrochemizm żródeł w Ojcowskim Parku Narodowym

  Magdalena Wiśnios

  2015-09-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono analizę wyników badań hydrochemicznych, którymi objęto źródła występujące na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. W terenie zinwentaryzowano 19 źródeł, w tym 10 w Dolinie Sąspowskiej i 9 w Dolinie Prądnika. Wszystkie źródła w Dolinie Sąspowskiej posiadają naturalne misy, natomiast w Dolinie Prądnika misy 7 źródeł zostały częściowo lub całkowicie zabudowane przez człowieka. Podczas prac terenowych zmierzono wydajność źródeł oraz temperaturę wody, pH, przewodność elektrolityczną i potencjał redoks, a w laboratorium oznaczono stężenia kilkunastu jonów, w tym makro- i mikroelementów oraz związków biogennych. Na podstawie badań stwierdzono, że w OPN dominują źródła o wydajność od 1 do 10 dm3 · s–1. Ze źródeł wypływa woda prosta dwujonowa wodorowęglanowo-wapniowa, o odczynie słabo zasadowym. Na podstawie klasyfikacji badanych elementów fizykochemicznych zaliczono je do klasy II, czyli wód o dobrej jakości. W wodzie wszystkich źródeł stwierdzono podwyższone stężenie wodorowęglanów, wapnia oraz azotanów, co jest prawdopodobnie wynikiem naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych i nie wskazuje na wpływ działalności człowieka, albo jest to wpływ bardzo słaby.

 12. SZTUCZNE SUBSTANCJE SŁODZĄCE – WYSTĘPOWANIE W ŚRODOWISKU

  Piotr REZKA

  2016-03-01

  Full Text Available W pracy przedstawiono zagadnienie występowania sztucznych substancji słodzących w ściekach oraz ich obecności w środowisku wodnym. Ze względu na zastosowanie w produkcji żywności i napojów o zmniejszonej wartości kalorycznej, związki te pojawiają się w ściekach w coraz większych ilościach. Najczęściej stosowanymi substytutami cukru jest acesulfam K, aspartam, cyklaminian sodu, sacharyna i sukraloza. Każda z tych substancji jest kilkadziesiąt razy bardziej słodka niż standardowy cukier (sacharoza, jednakże praktycznie nie podnoszą one wartości kalorycznej produktu. Dokonano przeglądu literatury, skupiając się na zawartościach rozpatrywanych substancji w ściekach surowych i oczyszczonych. Wykazano, że skuteczność eliminacji tych związków ze ścieków jest niewystarczająca i na skutek tego dochodzi do zanieczyszczenia środowiska wodnego. Przedstawiono w tabeli potwierdzone doniesienia dotyczące obecności tych związków w rzekach, jeziorach i wodach podziemnych. W przypadku gdy w wodzie ujmowanej przez stacje uzdatniania wody obecne są wyżej wymienione związki, w szczególności acesulfam i sukraloza, istnieje ryzyko przedostania się ich do wody przeznaczonej do spożycia, co znalazło potwierdzenie w literaturze. Mimo dostępnych wyników badań nie wykazujących wpływu na ekosystem i zdrowie człowieka, konieczne wydaje się przeprowadzenie badań nad wpływem długotrwałego narażenia organizmów wodnych i organizmu człowieka na działanie sztucznych substytutów cukru.

 13. Thermal Power Of The TS-300B Refrigerator in the Aspects of Statistical Research / Moc Cieplna Chłodziarki TS-300B W Aspekcie Badań Statystycznych

  Nowak, Bernard; Łuczak, Rafał

  2015-09-01

  refrigerator, both on the test stand in the manufacturer's laboratory and in the workings of underground mines. The evaluation of the measurement data distributions, as well as an analysis of the basic descriptive statistics of the mentioned variables were carried out, determining their measures of central tendency, location, dispersion and asymmetry. Artykuł dotyczy poprawy cieplnych warunków pracy w wyrobiskach górniczych kopalń podziemnych stosujących lokalne systemy chłodnicze. Rozważa się w nim skuteczność schładzania powietrza chłodziarką sprężarkową bezpośredniego działania typu TS-300B. Bardzo często, w wyniku niedotrzymania wymaganych warunków pracy wymienionego systemu chłodzenia powietrza, występują rozbieżności między prognozowanymi, a więc oczekiwanymi efektami jego pracy a rzeczywistością. Dlatego, dla poprawy skuteczności pracy tego systemu, opracowano, pod kątem efektywnego wykorzystania mocy chłodniczej parownika takiej chłodziarki, łatwe w zastosowaniu praktycznym kryteria jakości. Otrzymano je w postaci modeli statystycznych określających wpływ zmiennych niezależnych, tj. parametrów powietrza wlotowego do parownika (temperatury, wilgotności i wydatku objętościowego) oraz parametrów wody chłodzącej skraplacz (temperatury i wydatku objętościowego) na moc cieplną chłodnicy powietrza traktowaną jako zmienna zależna. Równania statystyczne opisujące pracę rozważanego systemu chłodzenia powietrza wyznaczono na podstawie wielorakiej regresji liniowej i nieliniowej. Utworzone funkcje zmodyfikowano poprzez zmianę wartości współczynników w przypadku regresji liniowej oraz współczynników i wykładników w przypadku regresji nieliniowej, przy zmiennych niezależnych. Otrzymano w ten sposób funkcje dogodniejsze w praktycznych wykorzystaniach. Korzystając z metod statystyki klasycznej oceniono jakość dopasowania funkcji regresji do danych eksperymentalnych. Porównano także wartości mocy cieplnych

 14. Silver Cation Coordination Study to AsW9 Ligand – A Trilacunar Arsenotungstate Compound

  Berta Lavinia

  2017-06-01

  Full Text Available Objective: The main objective of this research is to find the coordination ratio between AsW9 and Ag+, as a preliminary study for synthesizing a new silver-arsenotungstate complex. Material and method: The ligand:cation molar ratio in complexes was determined by conductometric and potentiometric titrations of AsW9 with silver salts: CH3COOAg, AgNO3. Results: The ratio was obtained from the inflexion points of the curves when molar ratio was plotted versus conductivity, or from the equivalence point when silver added volume was plotted versus pH value. Each graphic shows one point of inflexion corresponding to 1:1.54 ratio of AsW9:Ag+. In the same manner, the equivalent volumes determined by graphical method gave the ratio 1:1.53. The spectral results confirmed that a AsW9:Ag+ complex was formed since the ligand absorption maxima values have been changed from 190 nm to 197 nm in the case of using AgNO3 and 196 nm for CH3COOAg corresponding to the W=Od bond, and from 246.5 nm to 274 nm (AgNO3 and 270 nm (CH3COO-Ag+ for the W-Ob,c-W bond. Conclusions: Silver cation exhibit a preference for AsW9 in a ratio of 3 to 2. This ratio can be associated to a sandwich type arrangement, with two trilacunary Keggin building blocks incorporating 3 metal cations in a tetrahedral geometry.

 15. Hygiene Condition of Water Use and Sanitation Facilities at Urban Slums: Analysis of Port City Chittagong, Bangladesh / Wyposażenie Sanitarne W Slamsach Miejskich - Analiza Na Podstawie Miasta Portowego Chittagong, Bangladesh

  Muhit, I. B.; Chowdhury, S. Tasneem; Nahid, Nurangir; Zaman, M. F.

  2015-03-01

  Low income community development is the prerequisite for the overall development of a society. There are different kinds of parameters to widen community development, such as health, economic, social, a living pattern, etc. Sanitation condition is the crucial aspect that is directly or indirectly inter bond with all the parameters. To see the exact reasons behind brutal unhygienic sanitation conditions of water supply and latrine system in a low cost community, the Chittagong City Corporation area has been picked. Relevant data have been collected from field survey, consultancy with inhabitants, Chittagong City Corporation, Power Development Board, and WASA. To know the possible reasons behind the water supply and germ-infested sanitation, state of a low cost community, this paper attempts to shed some light on the tribulations behind the scarcity of safe drinking water, dirt free as well as sustainable latrine and drainage system and offensive water management. Obszary takie jak rozwój gospodarczy, bariery społeczne, standard życia i zdrowie, ściśle związane są ze stanem wyposażenia sanitarnego. W artykule dokonano analizy warunków sanitarnych związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków dla społeczności o niskich dochodach w obszarze Chittagong City Corporation. Dane zostały zebrane podczas ankietowych badań terenowych, rozmów z mieszkańcami, z bazy Chittagong City Corporation, Power Development Board i WASA.

 16. Quality Assurance Project Plan for the Environmental Monitoring Program in Waste Area Grouping 6 at Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, Tennessee

  1993-12-01

  Waste Area Grouping (WAG) 6 is a hazardous and low-level radioactive waste disposal site at Oak Ridge National Laboratory (ORNL). Extensive site investigations have revealed contaminated surface water, sediments, groundwater, and soils. Based on the results of the Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) Facility Investigation (RFI) conducted from 1989--1991 and on recent interactions with the US Environmental Protection Agency (EPA) and the Tennessee Department of Environment and Conservation (TDEC), a decision was made to defer implementing source control remedial measures at the WAG. The information shows WAG 6 contributes < 2% of the total off-site contaminant risk released over White Oak Dam (WOD). The alternative selected to address hazards at WAG 6 involves maintenance of site access controls to prevent public exposure to on-site contaminants, continued monitoring of contaminant releases to determine if source control measures will be required in the future, and development of technologies to support final remediation of WAG 6. This Quality Assurance Project Plan (QAPjP) has been developed as part of the Environmental Monitoring Plan for Waste Area Grouping 6 at Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, Tennessee (DOE/OR/01-1192 ampersand D1). Environmental monitoring will be conducted in two phases: the baseline monitoring phase and the routine annual monitoring phase. The baseline monitoring phase will be conducted to establish the baseline contaminant release conditions at the Waste Area Grouping (WAG), to confirm the site-related chemicals of concern (COC), and to gather data to confirm the site hydrologic model. The baseline monitoring phase is expected to begin in 1994 and continue for 12-18 months. The routine annual monitoring phase will consist of continued sampling and analyses of COC to determine off-WAG contaminant flux, to identify trends in releases, and to confirm the COC. The routine annual monitoring phase will continue for ∼4 years

 17. Perceived demands and postexercise physical dysfunction in CrossFit® compared to an ACSM based training session.

  Drum, Scott N; Bellovary, Bryanne N; Jensen, Randall L; Moore, Maggy T; Donath, Lars

  2017-05-01

  CrossFit® is considered an intense and extreme conditioning program (ECP) that can cause overtraining and injury. Exertional Rhabdomyolysis (ER) - breakdown of muscle tissue - after ECP has been reported in CrossFit® and might be linked to comparatively high rates of subjectively perceived exertion levels. Therefore, the present study aimed at recording symptoms of postexercise physical dysfunction (e.g., excessive muscle soreness, shortness of breath) following CrossFit® and ratings of perceived exertion (RPE) during CrossFit® compared with training according to the American College of Sports Medicine (ACSM) guidelines. A validated questionnaire was completed by 101 CrossFit® (age: 35±8 years; weight: 79±16 kg) and 56 ACSM (age: 35±10 years; weight: 75±27 kg) participants. CrossFit® and ACSM groups, respectively, reported significantly different RPE levels of 7.3±1.7 and 5.5±1.4 (P≤0.001) and amounts of hard days per week of 4.0±1.1 and 3.5±1.4 (P=0.04). The five most frequent and hardest ECP workouts of the day (WODs) were Fran (47), Murph (27), Fight Gone Bad (10), Helen (9) and Filthy 50 (9). Presence of severe post-exercise symptoms was notably higher in CrossFit® for excessive fatigue (42 vs. 8; PCrossFit® leads to "very hard" perceived exertion causing detrimental post-exercise effects on muscle and ventilatory function in experienced athletes. Improved training progression with adequate recovery schedules are needed to prevent severe muscle injury, such as ER.

 18. Evaluation of defect formation in helium irradiated Y2O3 doped W-Ti alloys by positron annihilation and nanoindentation

  Richter, Asta; Anwand, Wolfgang; Chen, Chun-Liang; Böttger, Roman

  2017-10-01

  Helium implanted tungsten-titanium ODS alloys are investigated using positron annihilation spectroscopy and nanoindentation. Titanium reduces the brittleness of the tungsten alloy, which is manufactured by mechanical alloying. The addition of Y2O3 nanoparticles increases the mechanical properties at elevated temperature and enhances irradiation resistance. Helium ion implantation was applied to simulate irradiation effects on these materials. The irradiation was performed using a 500 kV He ion implanter at fluences around 5 × 1015 cm-2 for a series of samples both at room temperature and at 600 °C. The microstructure and mechanical properties of the pristine and irradiated W-Ti-ODS alloy are compared with respect to the titanium and Y2O3 content. Radiation damage is studied by positron annihilation spectroscopy analyzing the lifetime and the Doppler broadening. Three types of helium-vacancy defects were detected after helium irradiation in the W-Ti-ODS alloy: small defects with high helium-to-vacancy ratio (low S parameter) for room temperature irradiation, larger open volume defects with low helium-to-vacancy ratio (high S parameter) at the surface and He-vacancy complexes pinned at nanoparticles deeper in the material for implantation at 600 °C. Defect induced hardness was studied by nanoindentation. A drastic hardness increase is observed after He ion irradiation both for room temperature and elevated irradiation temperature of 600 °C. The Ti alloyed tungsten-ODS is more affected by the hardness increase after irradiation compared to the pure W-ODS alloy.

 19. Hydrogeochemia cudownej wody w górce klasztornej, wielkopolska

  Dorota Pietrucin

  2014-12-01

  Full Text Available Źródło cudownej wody w Górce Klasztornej przyciąga turystów i pielgrzymów od lat. Historia objawień i eksploatacji źródła sięga XI wieku. Typ chemiczny wody podziemnej kształtują utwory czwartorzędowe, będące wynikiem działalności lądolodu podczas zlodowacenia północnopolskiego. Dominującymi piętrami wodonośnymi w rejonie Górki Klasztornej i na terenie gminy Łobżenica są piętra czwartorzędowe i mioceńskie. Cudowna woda jest wodą mineralną (1104,3 mg ∙ dm–3, o lekko zasadowym odczynie (7,51 pH i warunkach utleniających (Eh +208 mV. Woda ma typ chemiczny wapniowo-wodorowęglanowy (Ca-HCO3 . W pracy zwrócono uwagę na zawartość jonów wapnia (226,6 mg ∙ dm–3 i wodorowęglanowych (619,7 mg ∙ dm–3. Uwzględniono podwyższone stężenie strontu (0,35 mg ∙ dm–3 oraz żelaza (0,37 mg ∙ dm–3 i manganu (0,11 mg ∙ dm–3. Cudowna woda, według przekładów rdzennych mieszkańców, dzięki właściwościom leczniczym pomaga przy nadkwasocie, cukrzycy, przemianie materii oraz utrzymuje normalne czynności serca.

 20. Autonomiczny system monitorowania parametrów pracy baterii ogniw ołowiowych

  Bartosz Polnik

  2017-09-01

  Full Text Available Górnicze maszyny zasilane są często z akumulatorów składających się z ogniw kwasowo-ołowiowych. Ogniwa te w czasie ładowania bądź doładowywania wydzielają wodór, który po przekroczeniu określonych stężeń staje się gazem wybuchowym. Zagrożenie to jest znane większości użytkownikom maszyn z zasilaniem akumulatorowym, stąd ich zainteresowanie jego wyeliminowania bądź możliwie największego zminimalizowania. W artykule przedstawiono wyniki badań stężenia gazu elektrolitycznego - wodoru wewnątrz skrzyni akumulatorowej, w trakcie pracy górniczej lokomotywy akumulatorowej z rekuperacją energii w czasie hamowania elektrycznego, jak również podczas ładowania baterii ogniw w komorze ładowania w kopalni. Zaproponowano rozwiązanie poprawiające bezpieczeństwo eksploatacji maszyn zasilanych z baterii ogniw ołowiowych w postaci autonomicznego systemu monitorowania parametrów baterii ogniw ołowiowych. Omówiono jego budowę oraz zasadę działania. Wskazano zalety jakie będzie mógł uzyskać użytkownik poprzez zastosowanie opracowanego systemu.

 1. Analytical Design of Water-Free Production in Horizontal Wells Using Hodograph Method / Zastosowanie metody hodografu do określenia krytycznego wydatku poziomych otworów produkcyjnych

  Qin, Wenting; Wojtanowicz, Andrew K.; White, Christopher D.

  2013-06-01

  Horizontal well has been widely used as a solution for oil reservoir with underlain strong water drive. The advantage of horizontal well over vertical well is to increase the reservoir contact and thereby enhance well productivity. Because of that, horizontal well can provide a very low pressure drawdown to avoid the water coning and still sustain a good productivity. However, the advantage of the large contact area with reservoir will soon become the disadvantage when the water breakthrough into the horizontal well. The water cut will increase rapidly due to the large contact area with reservoir and it may cause the productivity loss of the whole well. Therefore, keeping the horizontal well production rate under critical rate is crucial. However, existing models of critical rate either oversimplify or misrepresent the nature of the WOC interface, resulting in misestimating the critical rate. In this paper, a new analytical model of critical rate is presented to provide accurate calculations on this subject for project design and performance predictions. Unlike the conventional approach, in which the flow restriction due to the water crest shape has been neglected; including the distortions of oil-zone flow caused by the rising water crest, the new analytical model gives an accurate simultaneous determination of the critical rate, water crest shape and the pressure distribution in the oil zone by using hodograph method combined with conformal mapping. The accuracy of this model was confirmed by numerical simulations. The results show that neglecting the presence of water crest leads to up to 50 percent overestimation of critical rates. Typową metodą eksploatacji złóż ropy naftowej z naporową wodą podścielającą są otwory poziome. Ich zaleta w porównaniu z otworami pionowymi jest wysoki wskaźnik produktywności dzięki większej powierzchni kontaktu ze złożem. Otwór poziomy jest produktywny przy bardzo małej depresji która pomaga uniknąć sto

 2. Value of Geological Information in Exploitation Management: the Case of Exploitation Units of the Polkowice-Sieroszowice Mine

  Krzak, Mariusz; Panajew, Paweł

  2014-03-01

  podprowadzone są niezbędne media. W celu zabezpieczenia wyrobisk w ich bezpośrednim sąsiedztwie wydzielane są ochronne filary oporowe (rys. 1) mające różną szerokość (100-260 m) w zależności od parametrów wytrzymałościowych otaczających je skał. W trakcie drążenia wyrobisk udostępniających i przygotowawczych duże znaczenie ma prawidłowe rozpoznanie geologiczne nowo rozcinanych obszarów złoża. Do głównych zadań służby geologicznej w kopalniach rud w tym zakresie należą: - prawidłowe opróbowanie serii złożowej, - kartowanie wyrobisk podziemnych i dokumentowanie wszelkiego typu zjawisk nietypowych, - rozpoznanie złoża otworami wyprzedzającymi z wyrobisk podziemnych. Podczas prac udostępniających gromadzona jest informacja o parametrach serii złożowej, która potem zostaje wykorzystana w prowadzeniu właściwej gospodarki złożem. O przydatności i użyteczności informacji decyduje wiele cech, niemniej za najbardziej istotne należy uznać jej aktualność, dokładność, dostępność, elastyczność i kompletność. Niebagatelne są także koszty jej pozyskania. Bardziej precyzyjna informacja wymaga często znacznych, dodatkowych wydatków. W górnictwie, w kwestii oceny warunków bezpieczeństwa pracy taka konieczność jest nieodzowna. Kompletna informacja umożliwia podejmowanie właściwych decyzji, przekłada się na sposób wykorzystania posiadanych środków i możliwości, zapewnia większą elastyczność w dopasowaniu do bieżących realiów rynkowych, technologicznych i in. Zagadnienie dostępu do informacji jest problemem szerokim i dotyczy wielu aspektów rzeczywistości. Zdobywanie kolejnych informacji, służących zmniejszaniu ryzyka, jest zwykle kosztowne. Zdarza się, że pozyskanie kolejnych informacji jest od pewnego momentu nieopłacalne. Dodatkowa informacja jest potrzebna tylko do momentu, gdy oczekiwane korzyści z jej uzyskania przewyższają koszty z jej zdobywania. Wiąże się z tym problem wyceny

 3. On tungsten technologies and qualification for DEMO

  Laan, J. van der; Hegeman, H.; Wouters, O.; Luzginova, N.; Jonker, B.; Van der Marck, S.; Opschoor, J.; Wang, J.; Dowling, G.; Stuivenga, M.; Carton, E.

  2009-01-01

  Tungsten alloys are considered prime candidates for the in-vessel components directly facing the plasma. For example, in the HEMJ helium cooled divertor design tiles may be operated at temperatures up to 1700 deg. C, supported by a structure partially consisting of tungsten at temperatures from 600 to 1000 deg. C, and connected to a HT steel structure. The tungsten armoured primary wall is operated at 500-900 deg. C. Irradiation doses will be few tens dpa at minimum, but FPR requirements for plants availability will stretch these targets. Recently injection moulding technology was developed for pure tungsten and representative parts were manufactured for ITER monobloc divertors and DEMO HEMJ thimbles. The major advantages for this technology are the efficient use of material feedstock/resources and the intrinsic possibility to produce near-finished product, avoiding machining processes that are costly and may introduce surface defects deteriorating the component in service performance. It is well suited for mass-manufacturing of components as well known in e.g. lighting industries. To further qualify this material technology various specimen types were produced with processing parameters identical to the components, and tested successfully, showing the high potential for implementation in (fusion) devices. Furthermore, the engineering approach can clearly be tailored away from conventional design and manufacturing technologies based on bulk materials. The technology is suitable for shaping of new W-alloys and W-ODS variants as well. Basically this technology allows a particular qualification trajectory. There is no need to produce large batches of material during the material development and optimization stage. For the verification of irradiation behaviour in the specific neutron spectra, there is a further attractive feature to use e.g. isotope tailored powders to adjust to available irradiation facilities like MTR's. In addition the ingrowth of transmutation

 4. PIERWIASTKI ŚLADOWE W WYBRANYCH WODACH MINERALNYCH DOSTĘPNYCH W HANDLU

  Adam Paweł PIECH

  Full Text Available Butelkowane wody mineralne stanowią istotne źródło zaspokajania zapotrzebowania na wodę w codziennej diecie człowieka. Ze względu na łatwość przyswajania przez organizm składników mineralnych zawartych w wodach mineralnych konieczne jest świadome wybieranie produktu o składzie dostosowanym do indywidualnych potrzeb. Oprócz makroskładników, których charakterystyka ilościowa zawsze widnieje na etykietach, wody mineralne zawierają również mikroelementy. Celem pracy była analiza koncentracji pierwiastków śladowych w 22 butelkowanych wodach mineralnych dostępnych w handlu na terenie Rzeszowa. Artykuł zawiera główne zagadnienia dotyczące znaczenia wody dla prawidłowego funkcjonowania organizmu oraz wpływu mikroelementów na zdrowie człowieka. W badaniach zastosowano metodę całkowitego odbicia promieniowania rentgenowskiego TXRF. Analizy wykazały obecność 18 pierwiastków śladowych w badanych wodach: Al, As, Ba, Br, Co, Cr, Cu, Fe, Ge, I, Mn, Ni, P, Rb, Se, Sr, Ti, Zn. Najwyższe stężenia mikroskładników w przeważającej większości występują w wodach leczniczych. Żadna z badanych wód mogąca służyć jako stałe źródło płynów w diecie (wody nisko-, średnio- i wysokozmineralizowane nie zawiera mikroskładników w ilości, która pozwalałaby na fizjologiczno-odżywcze oddziaływanie na organizm. Dodatkowo wykazano, że pomiędzy stężeniem bromu i germanu istnieje silna korelacja dodatnia R2 = 0,993.

 5. Saving HEBBLE Data from Oblivion: From Faded Paper Copy to Digital Files

  Mishonov, A. V.; Richardson, M. J.; Gardner, W. D.

  2017-12-01

  The high-energy benthic boundary-layer experiment (HEBBLE) was designed to test the hypothesis that bed modifications can result from contemporary local erosion and deposition. We observed several 'benthic storms' that resuspended record-high concentrations of particulate matter - filtered samples up to 12,700 µg/l. High kinetic energy and near-bed flow were associated with these record-high concentrations of particulate matter at 4,9600 m off the Nova Scotian Rise in the north-west Atlantic, showing that large episodic events resuspend bottom sediments in deep ocean areas. As part of HEBBLE, CTD/Transmissometer data were collected in the late 1970's and early 1980's, including more than 40 stations on cruise KN74. Although many papers were published based on HEBBLE data, no electronic copies of the KN74 CTD/Transmissometer data were preserved. Because of the uniqueness of the record-high particulate matter concentrations, with ambient current velocities of >70 cm/sec near the seafloor, it was important to rescue these data. We had a paper printout of all of the digital CTD data. Attempts to scan and apply OCR to the data proved futile with standard copying/scanning machines. Texas A&M University Library Digital Service Center scanned our copies with a SupraScanQuartzA00-CamQuartzHD scanner and used ABBYY Fine Reader for OCR and PDF, more frequently used in the humanities for digital preservation and conservation. Their scans were markedly better, but still contained many errors because of poor quality originals. Two students were hired to QA/QC the hundreds of pages of data. While tedious, they successfully corrected the data, thus making it possible to make maps and sections shown here and submit data to publicly accessible archives for future generations to use. These data reside in the OAKTrust Digital Repository at Texas A&M University. After final QA/QC these data will be submitted to NCEI and will be merged with World Ocean Database (WOD).

 6. Analytical Model of Water Flow in Coal with Active Matrix

  Siemek, Jakub; Stopa, Jerzy

  2014-12-01

  systemu szczelin, spękań i ewentualnie największych porów. Przepływowi w systemie szczelin towarzyszyć może wymiana masy z matrycą, której intensywność zależy m.in. od właściwości węgla i warunków panujących w układzie przepływowym. W szczególności matryca węglowa może pochłaniać wodę pod wpływem sił kapilarnych, co wpływa na przepływ w szczelinach. W artykule zostało zaproponowane równanie różniczkowe cząstkowe opisujące nasycenie wodą w systemie szczelin z uwzględnieniem wymiany masy z matrycą pod wpływem sił kapilarnych. Podano dokładne rozwiązanie analityczne, które może być zastosowane w praktyce inżynierskiej. Zauważono, że szybkość wymiany masy między szczelinami i matrycą wyraża się formułą analogiczną do prawa stygnięcia Newtona, ale w analizowanym przypadku współczynnik wymiany masy zależy nie tylko od właściwości węgla i płynów ale również od położenia i czasu. Stały człon tego współczynnika może być obliczony teoretycznie lub wyznaczony eksperymentalnie

 7. Laboratory Method for Evaluating the Characteristics of Expansion Rock Bolts Subjected to Axial Tension / Laboratoryjna Metoda Badania Charakterystyk Kotew Rozprężnych Poddanych Rozciąganiu Osiowemu

  Korzeniowski, Waldemar; Skrzypkowski, Krzysztof; Herezy, Łukasz

  2015-03-01

  dynamicznym. W podziemnych wyrobiskach górniczych wykonywanych na dużych głębokościach, szczególnie przy eksploatacji złóż rud miedzi w kopalniach LGOM, w których stosuje się samodzielną obudową kotwową istnieje niebezpieczeństwo nieprzewidzianego odpadania bloków skalnych do przestrzeni roboczej. Podstawowym zadaniem kotwienia wyrobisk górniczych jest zapewnienie ich stateczności, jako zasadniczy warunek bezpieczeństwa pracy. Powstają nowe konstrukcje przeznaczone do bardziej ekstremalnych warunków funkcjonowania, w szczególności w warunkach górniczych, ale również w tunelarstwie. Podstawowym rodzajem obudowy wyrobisk przygotowawczych i eksploatacyjnych w podziemnych kopalniach LGOM jest obudowa kotwowa rozprężna lub wklejana. Wybór sposobu utwierdzenia obudowy kotwowej zależy miedzy innymi od: czasu użytkowania, klasy stropu, wymiarów oraz przeznaczenia wyrobiska. W polach eksploatacyjnych, gdzie okres od wykonania wyrobiska do jego likwidacji jest stosunkowo krótki, częściej stosuje się kotwy rozprężne, które ze względu na mniejszą czasochłonność zabudowy, pozwalają na większą wydajność kotwienia. Doceniając rolę i znaczenie obudowy kotwowej oraz jej zużycie sięgające w warunkach polskich milionów sztuk rocznie, w niniejszym artykule opisano nowe stanowisko laboratoryjne umożliwiające badanie rzeczywistej obudowy kotwowej w warunkach obciążeń statycznych. Stanowisko laboratoryjne do badania wytrzymałości na rozciąganie obudowy kotwowej zbudowane w Katedrze Górnictwa Podziemnego AGH umożliwia badania obudów kotwowych przy różnych warunkach obciążeń. Składa się ono z kilku współpracujących ze sobą podzespołów: Hydraulicznego Układu Obciążającego Kotew (HUK), pulpitu sterującego I, pulpitu sterującego II, pulpitu rejestrującego oraz zespołu agregatu hydraulicznego (Rys. 1). W artykule scharakteryzowano zastosowaną aparaturę pomiarową oraz możliwości badawcze stanowiska badawczego

 8. Human health risk assessment of uranium in drinking water sampled from drilled wells located in rural areas of the Lower Silesian region (Poland / Ocena ryzyka zdrowotnego związanego z obecnością uranu w wodzie przeznaczonej do spożycia pobieranej z wierconych studni zlokalizowanych na obszarach wiejskich Dolnego Śląska (Polska

  Garboś Sławomir

  2015-06-01

  wartości CDI ich udział w TDI może osiągać nawet 90% (dorośli i 271% (dzieci, implikując istotne zagrożenie zdrowia dzieci spożywających wodę z prywatnych studni wierconych na obszarach CSA-B i CSA-C (5,3% całkowitej ilości pobranych próbek.

 9. WERYFIKACJA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA WSKAŹNIKA ITS DO OCENY STANU TROFICZNEGO ZBIORNIKA DOBCZYCKIEGO

  Elena NEVEROVA-DZIOPAK

  2016-05-01

  Full Text Available W ostatnich latach problem eutrofizacji stał się powszechny nie tylko w wodach stojących ale także w płynących. Budzi on spore zainteresowanie zwłaszcza gdy zaczyna dotyczyć wód przeznaczonych do zaopatrzenia ludzi w wodę do spożycia. Zbiornik Dobczycki o którym traktuje artykuł jest właśnie takim rezerwuarem. Tu ujmowana jest woda dla mieszkańców Krakowa. W literaturze spotyka się stwierdzenia, że wody zbiornika zawsze były podatne na eutrofizację ze względu na ładunki biogenów które są wnoszone do niego przez Rabę. Problem oceny stopnia eutrofizacji Zbiornika Dobczyckiego został więc podjęty nie tyle ze względów poznawczych, co utylitarnych. Wymagał rzetelnej i szczegółowej analizy danych pomiarowych pochodzących z monitoringu. Do oceny zjawiska eutrofizacji wykorzystano integralny wskaźnik troficzności ITS. Jest on jednym z coraz powszechniej stosowanych obecnie zagregowanych wskaźników. Dostrzeżono że graniczne wartości pojedynczych parametrów niekoniecznie odzwierciedlają stan trofii i uprawniają do wnioskowania o zjawisku eutrofizacji. Zastosowanie wskaźnika ITS wiąże się z wykorzystaniem parametrów takich jak pH i nasycenie wody tlenem, które odzwierciedlają bilans gazowy w wodach, zmieniający się wraz ze zmianą bilansu procesów produkcji i rozkładu materii organicznej. Nie wymaga on więc szczegółowych oznaczeń monitoringowych, przez co może być wykorzystywany jako uniwersalny sposób oceny trofii. W artykule uzasadniono wybór wskaźnika ITS jako metody oceny trofii na podstawie analizy statystycznej danych monitoringu Zbiornika pochodzących z okresu wieloletniego. Uwiarygodniło to ocenę i pozwoliło dostrzec pewne prawidłowości procesu oraz jego dynamikę. Na jej podstawie możliwa jest prognoza prawdopodobnego scenariusza dalszego rozwoju zjawiska. Utrzymujący się w minionych 15 latach stan pograniczny zaawansowanej mezotrofii/eutrofii przy jednoczesnej dobrej

 10. PORÓWNANIE WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI ZAPRAW ŻYWICZNYCH ZAWIERAJĄCYCH ODPADOWE TWORZYWA SZTUCZNE

  Bernardeta DĘBSKA

  Full Text Available Racjonalna gospodarka odpadami stanowi jeden z priorytetowych kierunków szeroko rozumianej ochrony środowiska. Fakt umiejętnego zagospodarowania odpadów jest także ważny w kontekście zrównoważonego rozwoju społeczeństw. Do odpadów wyjątkowo uciążliwych dla środowiska zaliczyć należy tworzywa sztuczne. Wzrastające nieustannie ilości tego typu odpadów powodują występowanie problemów zarówno ekologicznych, jak i gospodarczych, co związane jest ze słabą biodegradacją tworzyw. Odpady te zaczęto wykorzystywać do produkcji materiałów budowlanych. Badania nad zagospodarowaniem odpadów z tworzyw sztucznych prowadzone są obecnie w różnych ośrodkach naukowych na świecie. W literaturze można znaleźć opisy wykorzystania odpadów m.in. polietylenu i polipropylenu, styropianu, poliuretanów, poliwęglanu, poliamidu, czy poli(chlorku winylu, jako modyfikatorów betonów i zapraw cementowych. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki porównania wybranych właściwości czterech serii zapraw żywicznych zawierających różne odpady tworzyw sztucznych tj.: polipropylen (PP, polietylen (PE, piankę poliuretanową (PU oraz ekspandowany polistyren (EPS. Odpady te pochodziły odpowiednio z kubków po jogurtach, pianki podkładowej pod panele, pianki montażowej oraz płyt styropianowych. Zostały one rozdrobnione i stanowiły częściowy zamiennik kruszywa w zaprawach epoksydowych. Zbadano takie właściwości zapraw, jak: wytrzymałość na zginanie i ściskanie, gęstość objętościowa oraz nasiąkliwość. Wskazano materiał odpadowy, umożliwiający otrzymanie zaprawy cechującej się najkorzystniejszymi wartościami oznaczonych parametrów. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że nawet przy 20% substytucji piasku odpadami tworzyw sztucznych, można otrzymać kompozyt charakteryzujący się bardzo dobrymi parametrami wytrzymałościowymi oraz niską nasiąkliwością wodą.

 11. Ocena oraz porównanie zachowań żywieniowych u osób uprawiających sport zawodowo i amatorsko = Evaluation and comparison of nutritional behavior of people practicing professional and amateur sport

  Krystian Kałużny

  2016-02-01

    Streszczenie Wstęp. Regularna aktywność fizyczna i liczne obciążenia, jakim poddawani są sportowcy przy nieodpowiednio dobranej diecie może powodować niedobory pokarmowe. Jakościowe i ilościowe nieprawidłowości żywienia i zachowań żywieniowych mogą wpływać na spadek zdolności motorycznych, obniżenie koncentracji, zaburzenie procesów regeneracyjnych oraz większą podatność na przemęczenie i przeciążenia organizmu sportowca. Cel pracy. Celem pracy jest ocena oraz porównanie zachowań żywieniowych u osób uprawiających sport zawodowo i amatorsko. Materiał i metody. Badania przeprowadzono na grupie 100 osób, w tym 50 osób uprawiających sport zawodowo (zrzeszonych i reprezentujących kluby sportowe oraz 50 uprawiających sport amatorsko. Ocenę zachowań żywieniowych dokonano z wykorzystaniem autorskiej ankiety. Wyniki. Z analizy przeprowadzonych badań wynika, że znaczny odsetek osób uprawiających sport zawodowo i amatorsko nie przestrzega zaleceń dotyczących liczby i pory spożywania posiłków. W obu grupach występowały nieprawidłowości w nawadnianiu, zarówno w ciągu dnia, jak również przed, w trakcie i po treningu. Z badań wynika, że regularne spożywanie napojów energetycznych deklaruje 81% zawodowców oraz 75% amatorów. Spożywanie alkoholu kilka razy w tygodniu zaobserwowano u 35% zawodowców oraz 67% amatorów sportu. Grupa zawodowców istotnie statystycznie częściej spożywała posiłki najpóźniej do 2h przed snem, częściej uzupełniała płyny wodą mineralną oraz spożywała mniej alkoholu niż grupa amatorów. Wnioski. 1. Zachowania żywieniowe u osób uprawiających sport zawodowo i amatorsko są nieprawidłowe. 2. Częstość występowania prawidłowych zachowań żywieniowych wśród osób uprawiających sport zawodowo i amatorsko jest na zbliżonym poziomie.     Abstract Introduction. Regular physical activity and frequent load in athletes with inappropriately chosen diet can cause

 12. Analiza nawyków i zachowań związanych higieną jamy ustnej = Analysis of oral hygiene-related habits and behaviours

  Piotr Kozłowski

  2015-08-01

  3Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka, UM w Lublinie     Uniwersytet Medyczny w Lublinie ul. Aleje Racławickie 1, 20-093 Lublin e-mail: piotr7176@gmail.com   Abstrakt: Celem pracy była ocena nawyków i zachowań związanych z higieną jamy ustnej. Badaniem objęto 120 osób. W grupie badanej kobiety stanowiły 78,3% ankietowanych, natomiast mężczyźni 21,7%. Wiek ankietowanych zawierał się w przedziale od 18 do 65 lat. Badanie przeprowadzono w styczniu 2015 roku metodą wywiadu standaryzowanego. Narzędziem badawczym, którym posłużono się do zebrania danych, był autorski kwestionariusz, który zawierał 21 pytań. Przeprowadzono analizę statystyczną z wykorzystaniem testu chi- kwadrat. Wszystkie wartości w których p<0,05 uznano za istotne statystycznie. Niespełna połowa, bo 45,8% ankietowanych myło zęby rano, natomiast wieczorem przed pójściem spać zęby myło już 95% respondentów. Największa część ankietowanych myła zęby przez ok 2 min (43,3%. Podczas codziennej higieny jamy ustnej język i przedsionek jamy ustnej myło 71,7% respondentów. Odsetek osób myjących zęby po zjedzeniu słodkiego posiłku wynosił 36,7%, natomiast jamę ustną po spożyciu posiłku o niskim pH wodą płukało jedynie 25,8% respondentów. Ponad połowa (60% osób niemyjących zębów po słodkim posiłku miała od 1 do 5 wypełnień, odpowiednio w grupie respondentów posiadających od 6 do 10 wypełnień w zębach 64% stanowiły osoby nie myjące zębów po zjedzeniu słodkich posiłków.                 Płyny do płukania jamy ustnej używało 50,8% respondentów. Nitka dentystyczna używana była przez 49,2% ankietowanych. Ponad jedna trzecia ankietowanych (37,5% chodziła do dentysty raz na pół roku. Najczęstszą przyczyną (67,5%  wizyty u stomatologa była wizyta kontrolna, ból zęba był przyczyną jedynie 15%  wizyt u dentysty.   Słowa kluczowe: higiena jamy ustnej, nieprawidłowe nawyki, mycie zębów.

 13. Properties of Waste from Coal Gasification in Entrained Flow Reactors in the Aspect of Their Use in Mining Technology / Właściwości odpadów ze zgazowania węgla w reaktorach dyspersyjnych w aspekcie ich wykorzystania w technologiach górniczych

  Pomykała, Radosław

  2013-06-01

  ęgla lub węgla z dodatkami: bitumin (żużel S1), czy biomasy (popiół A2, żużel S2). W polskim górnictwie podziemnym wyróżnić można kilka technologii podsadzkowych, w których do transportu materiału wykorzystywana jest woda. Tradycyjnie oraz ze względów historycznych, terminem "podsadzka hydrauliczna" określa się tę, która spełnia wymagania normy PN-93/G-11010. Do najważniejszych cech takiej podsadzki hydraulicznej zaliczyć należy wypełnienia uprzednio wydzielonej pustki poeksploatacyjnej, materiałem o jak najmniejszej ściśliwości oraz o jak największej wodoprzepuszczalności. Materiał taki, po odprowadzeniu wody ma stanowić mechaniczna podporę stropu, a proces podsadzania jest ściśle powiązany z procesem eksploatacji, jako sposób likwidacji zrobów. Najczęściej stosowanymi materiałami są piasek podsadzkowy oraz odpady górnicze lub hutnicze (Lisowski, 1997). Od ponad dwudziestu lat, w polskim górnictwie węgla kamiennego obecna jest również inna technologia podsadzkowa, w której do transportu materiałów wykorzystywana jest woda. W tym przypadku części stałe to materiały drobnoziarniste, najczęściej popioły różnych typów, które po wymieszaniu z wodą tworzą zawiesinę (stąd termin "zawiesiny popiołowo-wodne"). Polska norma PN-G-11011:1998 wyróżnia dwie odmiany takich zawiesin i definiuje je, jako "podsadzkę zestalaną" oraz "mieszaninę do doszczelniania zrobów". Podstawową ideą przyświecającą stosowaniu zawiesin drobnoziarnistych w technologiach górniczych była początkowo troska o zagospodarowaniu odpadów energetycznych, a następnie górniczych (Mazurkiewicz i in., 1998; Piotrowski i in., 2006; Piotrowski, 2010; Plewa i Mysłek, 2000; Plewa i Sobota, 2002). Obecnie technologia zawiesinowa na stałe zagościła w kopalniach węgla kamiennego stając się m.in. nieodzownym środkiem profilaktyki pożarowej i metanowej (Dziurzyński i Pomykała, 2006; Palarski, 2004; Pomykała, 2006). W artykule