WorldWideScience

Sample records for wlasnosci chemiczne najciezszych

 1. Influence of relativistic effect on chemical properties of element 104; Wplyw efektu relatywistycznego na wlasnosci chemiczne pierwiastka 104

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bilewicz, A.

  1997-12-31

  The influence of relativistic effect upon chemical properties of element 104 is discussed. An original method of measurements of adsorption on the surface of thin film of cobalt ferrocyanate was developed and applied for the studies of 104{sup 4+} hydrolysis. Results of this experiments indicate that in the Group 4 tendency to hydrolysis decreases in the order 104{sup 4+}>Zr{sup 4+}>Hf{sup 4+}. The results were explained on the basis of relativistic effect. Unexpected chemical properties of element 104 in aqueous solutions indicate, that due to relativistic effect element 104 differs distinctly from its congeners - Zr and Hf. In contrary it becomes similar to the lightest element in the Group, Ti, through atomic mass of latter is 213 unit less. (author). 119 refs, 22 figs, 7 tabs.

 2. The influence of boron on properties of magnesia materials; Wplyw boru na wlasnosci tworzyw magnezjowych

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Sulkowski, M. [Akademia Gorniczo-Hutnicza, Cracow (Poland)

  1992-12-31

  The method of refractory magnesia materials preparation from mine salted waters has been worked out. The B{sub 2}O{sub 3} content determines the mechanical properties and the quality of such materials as well as other magnesia materials being investigated. The properties of the material have been estimated and predicted on the base of phase content and microstructure analysis. The criterion of strength desirable for refractory magnesia material has been proposed. The B{sub 2}O{sub 3} content limits have been evaluated taking into account the temperature conditions in which the material is designed to work. 108 refs, 70 figs, 14 tabs.

 3. Thermodynamic properties of indium-mercury solutions; Termodynamiczne wlasnosci roztworu ind-rtec

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Jarosz, P. [Akademia Gorniczo-Hutnicza, Cracow (Poland)

  1993-12-31

  The full thermodynamic characteristics of indium-mercury solutions has been done. The creation of intermetallic compounds in the investigated system has also been taken into account. Stoichiometry of such compounds has been estimated on the base of the values of function Scc(O) and {Delta}Scc(O) connected with fluctuation theory. The existence of five intermetallic compounds has been postulated. That are: Hg{sub 6}In, Hg{sub 4}In, HgIn, HgIn{sub 2} and HgIn{sub 11}. 64 refs, 17 figs, 52 tabs.

 4. The Mott localization and magnetic properties in condensed fermions systems; Lokalizacja Motta i wlasnosci magnetyczne skondensowanych ukladow fermionowych

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wojcik, W. [Politechnika Krakowska, Cracow (Poland)

  1995-12-31

  In the present thesis the Mott localization and magnetic properties in condensed fermions system are considered. The Hubbard model has been used to strongly correlated electron systems and the Skyrme potential to a dense neutron matter with small concentration of protons. A variational approach to the metal-insulator transition is proposed which combines the Mott and Gutzwiller-Brinkman-Rice aspects of the localization. Magnetic properties of strongly correlated electrons are analyzed within the modified spin-rotation-invariant approach in the slow-boson representation. The theoretical prediction for considered systems are presented. 112 refs, 39 figs.

 5. Physical and chemical properties of selected soils from the surroundings of the Magura National Park (southern Poland / Właściwości fizykochemiczne i chemiczne wybranych gleb z otoczenia Magurskiego Parku Narodowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Szewczyk Adam

  2015-03-01

  Full Text Available Celem pracy było określenie podstawowych właściwości fizykochemicznych i chemicznych sześciu profili glebowych zlokalizowanych w otoczeniu Magurskiego Parku Narodowego. Przy wyborze miejsc odkrywek kierowano się rodzajem użytkowania rolniczego oraz rzeźbą terenu. W wyniku badañ zgodnie z SGP5 zidentyfikowano następujące typy lub podtypy gleb: glejowa typowa GWt (Eutric Gleysols, brunatna dystroficzna typowa BDt (Dystric Cambisols, brunatna eutroficzna wyługowana BEwy (Eutric Cambisols, gleba antropogeniczna, kulturoziemna regulówkowa AKre (Eutric Cambisols Aric oraz gleba płowa próchniczna PWpr (Gleyic Luvisols. Analizowane gleby charakteryzowały się uziarnieniem glin pylastych lub utworów pyłowych. Były zazwyczaj silnie zakwaszone, o czym świadczyło niskie pH (w 1M KCl wartości zawierały się w przedziale od 3,8 do 5,8, wysokie wartości kwasowości hydrolitycznej (od 0,8 do 10,0 cmol(+·kg-1 i wymiennej (od 0,05 do 4,05 cmol(+·kg-1 oraz znacząca zawartość glinu wymiennego (od 0 do 3,96 cmol(+·kg-1. Zawartość węgla organicznego w badanych profilach nie przekraczała (za wyjątkiem profilu 1 30 g·kg-1 i wraz z głębokością malała do kilku g·kg-1 w poziomach skały macierzystej. Gleby te cechowały się niezbyt wysoką zawartością azotu całkowitego (od 0,30 do 9,39 g·kg-1 oraz niską zawartością fosforu przyswajalnego (od 3,5 do 90,3 mg P2O5·kg-1. Natomiast zawartość przyswajalnego potasu (od 82 do 570 mg K2O·kg-1 oraz magnezu (od 33 do 412 mg Mg·kg-1 pozwalała zakwalifikować badane gleby do kategorii średnio bądź wysoko zasobnych. Najwyższe wartości pierwiastków biogennych wykrywano w poziomach powierzchniowych. Badane gleby charakteryzowały się wysoką, całkowitą pojemnością sorpcyjną (T - od 7,0 do 63,4 cmol(+·kg-1. Suma kationów o charakterze zasadowym (S przyjmowała wartości od 3,0 do 61,2 cmol(+·kg-1, co skutkowało wysokim wysyceniem kompleksu sorpcyjnego zasadami (V (maksymalnie ponad 96%. Wysycenie kompleksu sorpcyjnego gleby kationami zasadowymi w profilach gleb wzrastało wraz z głębokością.

 6. Properties of 13HMF steel for steam pipelines as a result of impact and cracking resistance investigations; Wlasnosci stali 13HMF na rurociagi pary swiezej w swietle badan udarnosci i odpornosci na pekanie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bilous, W.; Wasiak, J.; Hajewska, E.; Szteke, W.; Wagner, T. [Institute of Atomic Energy, Otwock-Swierk (Poland)

  1996-12-31

  Long lasting and safe exploitation of steam pipelines in energetics depends strongly on mechanical properties of material used for tubing production. Most of pipelines installed in polish energetics is made of Cr-Mo-V type steel. The investigation results of such steel (13MHF) concerning the influence of exploitation time on impact and cracking resistance have been presented, discussed and compared with the imported steel P91. 3 refs, 7 figs, 3 tabs.

 7. Dosimetric response of united, commercially available CTA foils for sup 6 sup 0 Co gamma rays

  CERN Document Server

  Peimel-Stuglik, Z

  2001-01-01

  The usefulness of two kinds of untinted CTA foils: Fuji CTR-125 dosimetric foil and technical CTA-T foil, produced by 'Zaklady Chemiczne, 'Gorzow Wielkopolski' as support for light-sensitive layers of amateur photo-films, for sup 6 sup 0 Co gamma ray dosimetry was investigated. In spite of rather bad physical parameters of the technical foil (spread of foil thickness, high and different initial absorbance) the dosimetric response of both foils for sup 6 sup 0 Co gamma rays was similar. The CTA-T foil can be used for routine dosimetry providing that dosimetric signals have to be calculated exactly as recommended by the ASTM (American Society for Testing and Materials) standard, i.e. as the difference of absorbance of irradiated and (the same) non-irradiated foil. Any other approach may lead to high errors of dose evaluation. The last is true also for other CTA foils, especially after long self-life.

 8. Analysis of Platinum Content in Used Auto Catalytic Converter Carriers and the Possibility of its Recovery

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Saternus M.

  2014-06-01

  Full Text Available Obecnie każdy wyprodukowany samochód musi być wyposażony w katalizator, w którym metale szlachetne takie jak platyna, pallad czy rod pełnią funkcje katalityczne. Czas życia katalizatorów jest ograniczony, zatem zostają one zastąpione nowymi, a stare stanowią ważne źródło platynowców. Zużyte katalizatory samochodowe przerabiane są hydrometalurgicznie lub pirometalurgicznie. Jednakże pierwszym etapem takiego przerobu powinna być analiza chemiczna. W pracy analizie na zawartość platyny poddano kilka różnych nośników katalitycznych pochodzących z różnych samochodów. Do tego celu posłużył elektronowy mikroskop skaningowy. Przedstawiono strukturę analizowanych nośników katalitycznych, ich analizę chemiczną jak również wykresy EDS (Energy Dispersive Spectrum. Przeprowadzono dyskusję wyników i możliwych metod odzysku platyny.

 9. Reakcje bezkręgowców bentosowych na akumulację drobnoziarnistego osadu w potoku górskim

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Aneta Bylak

  2016-03-01

  Full Text Available Gospodarka leśna często wiąże się z niszczeniem pokrywy glebowej, a drogi leśne ułatwiają dopływ wyerodowanej gleby do potoków i ich zamulanie. Celem pracy była ocena stanu ekologicznego potoku narażonego na zamulanie na podstawie składu zespołu bezkręgowców bentosowych. Badaniami objęto potok Tym (Pogórze Przemyskie, mający charakter cieku górskiego, z dość dużym spadkiem koryta i kamienisto-żwirowym dnem. Zmiany w korycie potoku związane były z wynikającą z prac leśnych akumulacją drobnoziarnistego osadu na dnie. Wyznaczono 4 stanowiska badawcze: dwa w strefie akumulacji osadów i dwa na odcinkach niezamulonych. Oceniano parametry morfologiczne koryta, fizyko-chemiczne wody oraz pobierano próby makrozoobentosu. Dopływ drobnoziarnistego osadu, który pokrywał dno potoku, skutkował wyraźnym zaburzeniem składu fauny bezkręgowej. Pogorszyły się warunki siedliskowe dla bezkręgowców związanych z podłożem kamienistym i szybko płynącą wodą, tj. dla widelnic, jętek i chruścików. Natomiast na dnie pokrytym osadem mineralnym licznie były larwy Chironomidae i skąposzczety.

 10. Topiramat – przegląd wybranych artykułów

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Andrzej Klimek

  2013-06-01

  Full Text Available Padaczka stanowi poważny problem epidemiologiczny z powodu znacznego rozpowszechnienia, a także terapeutyczny ze względu na odsetek przypadków lekooporności wynoszący 30%. W związku z tym położono nacisk na proces zsyntetyzowania nowych leków przeciwpadaczkowych (LPP, które będzie cechować większa skuteczność niż dotychczasowych. Pomimo wprowadzenia do obrotu ponad dziesięciu LPP drugiej generacji odsetek przypadków padaczki lekoopornej nie uległ zmianie, aczkolwiek u pojedynczych chorych wykazały one wyższość nad preparatami stosowanymi tradycyjnie. Do leków przeciwpadaczkowych drugiej generacji należy między innymi topiramat (TPM, cechujący się unikalną budową chemiczną (pochodna fruktopiranozy. W Polsce został wprowadzony do obrotu w 1998 roku. W niniejszej pracy opisano właściwości farmakokinetyczne, jak również zastosowanie TPM jako terapii dodanej w napadach padaczkowych uogólnionych i napadach częściowych oraz jako monoterapii w tego typu napadach. Topiramat ma wielokierunkowy mechanizm działania. Jest silnym blokerem kanałów sodowych, a także wpływa na kanały wapniowe, zwiększa aktywność receptorów GABA, blokuje typ kainowy/AMPA receptorów glutaminowych, jest słabym inhibitorem anhydrozy węglanowej. Omówiono dodatkowo możliwości zastosowania TPM w status epilepticus. Zwrócono uwagę na koszt leczenia topiramatem w porównaniu z takimi lekami, jak kwas walproinowy, oraz wpływ na jakość życia w porównaniu na przykład z lamotryginą. Opisano objawy uboczne, przyglądając się bliżej przyczynie spadku wagi przy zastosowaniu TPM oraz możliwości wystąpienia kwasicy metabolicznej, kamicy nerkowej oraz zmniejszonej potliwości. Podkreślono zalety stosowania topiramatu na tle innych LPP.

 11. Effect of Magnesium Addition on Properties of Al-Based Composite Reinforced with Fine NiO Particles

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Zygmunt-Kiper M.

  2014-06-01

  Full Text Available Kompozyt Al(Mg-NiO wytworzono metodą mechanicznej syntezy stosując mielenie składników proszkowych i mechaniczną konsolidację uzyskanego proszku kompozytowego w procesie prasowania próżniowego i wyciskania „na gorąco”. Uzyskano jednorodny materiał charakteryzujący się dużym rozdrobnieniem składników strukturalnych. Próby ściskania w temperaturze 293 K - 773 K wykazały wysokie własności mechaniczne kompozytu. Wyżarzanie próbek w 823 K / 6 godz. spowodowało nieznaczne obniżenie wartości naprężenia uplastyczniającego w zakresie 573 K - 773 K, jednakże w znacznie mniejszym stopniu niż w porównywanym przypadku kompozytu nie zawierającego dodatku magnezu (Al-NiO. który opisano we wcześniejszej pracy. Obserwacje struktury wyjściowych próbek kompozytowych i próbek wyżarzonych w 823 K / 6 godz. wykazały zmiany strukturalne wywołane reakcją chemiczną między osnową kompozytu (Al-Mg a dyspersyjnymi cząstkami zbrojenia (NiO, której skutkiem jest utworzenie silnie dyspersyjnych wydzieleń tlenków typu spinelu, oraz submikronowych ziarn typu Al3Ni. W porównaniu z kompozytem Al-NiO, dodatek magnezu powoduje zwiększenie szybkości reakcji chemicznej, która przejawia się utworzeniem ziarn fazy międzymetalicznej Al3Ni zarówno w materiale wyjściowym - wyciskanym „na gorąco” - jak również w próbkach wyżarzonych w 823 K / 6 godz.

 12. Zaburzenia psychiczne u dzieci z rozpoznaną chorobą nowotworową

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marta Kuty-Pachecka

  2014-06-01

  Full Text Available Leczenie w przypadku choroby nowotworowej to bardzo złożony, długotrwały proces, którego wynikiem może być zarówno wyzdrowienie, jak i nawrót choroby, a nawet śmierć. Rozpoznanie choroby nowotworowej u dziecka i leczenie onkologiczne wymaga psychicznej adaptacji i zrozumienia, zarówno przez pacjenta, jak i jego rodzinę, czym jest wykryta choroba i na czym polega leczenie. U dzieci z rozpoznaną chorobą nowotworową występują bardzo często psychiczny dystres i reakcje na stres. W wymiarze somatycznym choroba nowotworowa wiąże się z różnymi uciążliwymi dolegliwościami fizycznymi, a także skutkami toksycznego działania chemioterapii, częstymi bolesnymi nakłuciami lędźwiowymi i biopsją szpiku. Leczenie chemiczne i radiologiczne niesie ze sobą ryzyko pojawienia się dysfunkcji poznawczych, osłabienia pamięci krótkotrwałej i koncentracji uwagi, dysfunkcji sensomotorycznych, co może być źródłem trudności w procesie edukacji szkolnej. Natomiast w wymiarze psychicznym już sama diagnoza i leczenie wywołują wiele negatywnych emocji, w tym lęk, dysforię i depresję. Nie ulega wątpliwości, że cały proces terapeutyczny jest dla chorego wielkim wyzwaniem. Dzieci mają problemy z radzeniem sobie z trudną sytuacją, co może powodować poważne zaburzenia psychiczne. Do najczęstszych należą zaburzenia depresyjne i lękowe. Częstym zjawiskiem jest występowanie u dzieci objawów nerwicowych, takich jak gryzienie palców, mimowolne moczenie, skubanie ust i zahamowanie ruchowe. Wśród dzieci w trakcie terapii, kiedy ujawniają się niepożądane skutki leczenia, często o charakterze toksycznym dla organizmu, wzrasta ryzyko wystąpienia zaburzeń świadomości, a także zespołów psychoorganicznych. W toku rozważań wskażemy główne metody terapii dzieci z chorobą nowotworową, które powinny znaleźć się w programie terapeutycznym.

 13. Składniki tworzyw sztucznych zaburzające funkcje układu nerwowego

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Konrad Andrzej Szychowski

  2013-05-01

  Full Text Available Rozwój przemysłu chemicznego spowodował opracowywanie nowych związków chemicznych niewystępujących w środowisku naturalnym. Substancje te spełniają różnorodne funkcje, takie jak obniżenie palności, zwiększenie plastyczności czy poprawienie rozpuszczalności innych substancji. Wiele związków wchodzących w skład tworzyw sztucznych, kosmetyków nowej generacji, aparatury medycznej, opakowań spożywczych oraz innych produktów codziennego użytku, z łatwością uwalniają się do środowiska naturalnego. Liczne badania wykazały, że substancje, takie jak: ftalany, BPA, TBBPA oraz PCB charakteryzują się znaczną lipofilnością dzięki czemu w łatwy sposób wnikają do żywych komórek oraz akumulują się w tkankach i narządach. Niesie to za sobą zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Wymienione związki, ze względu na swoją budowę chemiczną, są zdolne do naśladowania endogennych hormonów np. estradiolu, zaburzając hormonalną homeostazę organizmu. Co więcej substancje te z łatwością pokonują barierę łożyskową oraz barierę krew-mózg i dlatego, jak wykazały liczne badania, zaburzają prawidłowe działanie układu nerwowego już od najwcześniejszych chwil życia. Udowodniono, że związki te wpływają na proces neurogenezy oraz transmisję synaptyczną, a w konsekwencji zaburzają proces kształtowania się płci mózgu, a także procesy uczenia, pamięci, zachowania. Ponadto ich cytotoksyczne i proapoptotyczne działanie może być przyczyną powstawania chorób neurodegeneracyjnych. Praca przedstawia aktualny stan wiedzy na temat oddziaływania ftalanów, BPA, TBBPA, oraz PCB na układ nerwowy.

 14. The effect of urbanization on soil properties and soil organic carbon accumulation in topsoil of Pruszków – a medium-sized city in the Warsaw Metropolitan Area, Poland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Oktaba Lidia

  2014-03-01

  Full Text Available Celem pracy było określenie właściwości gleb różnie użytkowanych i ocena wpływu antropopresji na akumulację węgla oraz azotu w glebach Pruszkowa - średniej wielkości miasta w centralnej Polsce. Przedmiotem analizy były powierzchniowe warstwy gleby (0-20 cm zebrane w 36 miejscach. We wszystkich przypadkach pobierano próbki mieszane. Łącznie analizow ano 12 próbek z trawników, 11 z ogródków działkowych, 9 z pól i 4 z nieużytków. Trawniki i ogrody działkowe były traktowane jako centralna strefa I - pod silną presją czynników antropogenicznych, natomiast pola i nieużytki były traktowane jako strefa II - o potencjalnie niskim poziomie antropogenicznego wpływu. Analiza statystyczna wykazała istotnie wyższe (p = 0,008 ilości węgla organicznego (Corg w glebach trawników (średnia 20,5 g-kg-1 i ogródków' działkowych (21,7g kg_l ze strefy I, niż w glebach nieużytków (10,4 g-kg-1 i pól (1,27 g-kg-1 ze strefy II. Powierzchniowa warstwa gleby z ogródków działkowych zaw ierała również znacznie większą ilość azotu ogólnego (Nt (średnio 1,1 g-kg-1 niż gleby innych sposobów użytkowania. Nie stwierdzono zależno- ści ilości Corg od składu granulo metrycznego gleby, co w połączeniu z bardzo wysokim stosunkiem C/N sugerować może antropoge- niczne pochodzenie w ęgla. Stosunek C/N najwyższy był w glebach trawników (wartość średnia 26,2 i znacząco różnił się (p = 0,04 od wskaźników C/N w glebach pól i ogródków działkowych. To wskazuje na niską intensywność transformacji humusu. Inne właściwo- ści chemiczne, jak: kwasowość hydrolityczna, pojemność sorpcyjna, wymienne kationy zasadowe były również wyższe w centralnej części miasta Pruszkowa. Dane te wykazują wpływ urbanizacji na właściwości gleby.

 15. Dopalacze – nowe zagrożenie zdrowia młodzieży

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Karolina Kierus

  2011-12-01

  Full Text Available Pomimo nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dopalacze nie zniknęły całkowicie z polskiego rynku i życia młodzieży, gdyż nadal dostępne są w sprzedaży wysyłkowej. Obecnie Internet proponuje młodemu człowiekowi przynajmniej osiem polskojęzycznych stron e-sklepów, oferujących tanią wysyłkę zamówionych towarów do Polski. Skład dopalaczy nie jest w pełni poznany, gdyż podlega stałej ewolucji. Postać, pod jaką występują, to najczęściej susze roślinne (typu Spice, tabletki (party pills, proszki, sprzedawane jako produkty kolekcjonerskie, nienadające się do spożycia przez ludzi. Zażywanie ich polega na paleniu w skrętach, lufkach, fajkach wodnych, przyjmowaniu doustnym oraz w inhalacjach donosowych. Zawierają one zarówno syntetyczne substancje chemiczne, jak i susze bądź sproszkowane nasiona roślin znanych z silnych działań psychostymulujących czy halucynogennych. Efekt działania dopalaczy imituje skutki zażycia popularnych narkotyków, takich jak: marihuana, opium, amfetamina czy ecstasy. Przy długotrwałym stosowaniu dopalacze, podobnie jak inne środki psychostymulujące, mogą powodować uzależnienie, a także być wstępem do eksperymentowania z tzw. twardymi narkotykami. Oprócz działań pobudzających, relaksujących, halucynogennych czy empatogennych powodują wiele działań niepożądanych zarówno z grupy zaburzeń psychicznych, jak też istotnych zaburzeń somatycznych, prowadzących nawet do poważnych zaburzeń świadomości, zaburzeń oddychania czy napadów drgawkowych bezpośrednio zagrażających życiu. Rozpoznanie kliniczne zatrucia dopalaczami ustala się na podstawie objawów klinicznych oraz wywiadu wskazującego na zażycie nieznanej substancji. Z uwagi na brak swoistych odtrutek leczenie pozostaje jedynie objawowe, ma podtrzymywać podstawowe czynności życiowe. Wskazane jest przeprowadzenie konsultacji psychologicznej i/lub psychiatrycznej, a w uzasadnionych

 16. Modelling of Underground Coal Gasification Process Using CFD Methods / Modelowanie Procesu Podziemnego Zgazowania Węgla Kamiennego Z Zastosowaniem Metod CFD

  Science.gov (United States)

  Wachowicz, Jan; Łączny, Jacek Marian; Iwaszenko, Sebastian; Janoszek, Tomasz; Cempa-Balewicz, Magdalena

  2015-09-01

  , under the specific conditions of the georeactor operations within the time interval of 100 hours and 305 hours. The results of the numerical solution have been compared with the results of experimental results under in-situ conditions. Zaprezentowano wyniki badań modelowych polegających na numerycznej symulacji procesu podziemnego zgazowania węgla. Dla potrzeb realizowanej pracy dokonano wyboru oprogramowania wykorzystywanego do symulacji procesu podziemnego zgazowania węgla. Na podstawie przeglądu literatury zdecydowano, że oprogramowaniem, za pomocą, którego będą realizowane badania modelowe, będzie oprogramowanie informatyczne ANSYS-Fluent. Za jego pomocą przeprowadzano obliczenia numeryczne z zamiarem zidentyfikowania rozkładu zmian stężenia składników gazu procesowego w funkcji czasu trwania procesu zgazowania węgla. Przeprowadzone obliczenia miały charakter predykcji. W oparciu o dane konstrukcyjne georeaktora stosowanego podczas badań na KD Barbara oraz KWK Wieczorek, opracowano model geometryczny oraz wykonano jego dyskretyzację poprzez wygenerowanie odpowiedniej siatki numerycznej w oparciu, o którą wykonywane są obliczenia. Dane dotyczące sposobu zasilania georeaktora oraz parametrów utrzymywanych podczas procesu wykorzystano do definiowania modelu numerycznego. Część danych została uzupełniona w oparciu o źródła literaturowe. Głównym przyjętym założeniem było oparcie symulacji pracy georeaktora o modele opisujące reaktywny przepływ płynu. Składniki gazu procesowego oraz czynnik zgazowujący przemieszczają się wzdłuż kanału zgazowującego symulując zjawiska fizykochemiczne związane z transportem masy i energii oraz zachodzące reakcje chemiczne (wraz z efektem energetycznym). Chemizm procesu zgazowania oparto o równanie kinetyczne, które determinuje przebieg danego typu równania chemicznego zgazowania węgla. W ramach modelu opisano też interakcję gazu z otaczającą warstwą węgla. Opis ten dotyczy