WorldWideScience

Sample records for windturbinegeluid invloed van

 1. Sanering windturbinegeluid : Een indicatieve raming van kosten

  NARCIS (Netherlands)

  Verheijen ENG; Jabben J; CMM; mev

  2011-01-01

  Sinds 1 januari 2011 zijn nieuwe regels rond windturbinegeluid van kracht. Bij de nieuwe regelgeving hoort een andere berekeningsmethode en normstelling, bedoeld voor nieuw te plaatsen windturbines. Voor de aanpak van de geluidhinder door bestaande windturbines overweegt de overheid een

 2. Factoren van invloed op voedselveiligheid

  NARCIS (Netherlands)

  Deneux, S.D.C.; Fels-Klerx, van der H.J.; Tromp, S.O.; Vlieger, de J.J.

  2005-01-01

  In dit rapport van Agrotechnology & Food Innovations, Rikilt en het LEI wordt ingegaan op de factoren die van invloed zijn op de veiligheid van voedingsmiddelen. Deze factoren zijn onderverdeeld in twee hoofdgroepen, namelijk productaspecten en bedrijfsaspecten. Bij deze laatste zijn ook

 3. Assessment of new limit values for wind turbines. Influence of different limit values on exposure, annoyance and potential development locations; Evaluatie nieuwe normstelling windturbinegeluid. Invloed van verschillende grenswaarden op blootstelling, hinder en mogelijkheden ontwikkelingslocaties

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verheijen, E.; Jabben, J.; Schreurs, E.; Koeman, T.; Van Poll, R.; Du Pon, B.

  2009-07-01

  framework of energy policy targets and the risk of extra noise health effects from exposure to low-frequency noise were evaluated. [Dutch] Ongeveer 1500 omwonenden rondom de huidige windturbines in Nederland hebben kans op ernstige geluidhinder. Een richtwaarde van 40 decibel (dB) in de nieuwe regelgeving voor windturbines kan een verdere toename tot een minimum beperken als nieuwe windturbines worden gerealiseerd. Boven de 45 dB zijn in toenemende mate hinderklachten en gezondheidsproblemen te verwachten. In vergelijking met andere typen geluidbronnen ontstaan bij windturbines eerder hindereffecten voor omwonenden bij een lagere geluidbelasting. De keuze van grenswaarden heeft gevolgen voor de hoeveelheid ruimte op land die beschikbaar is voor nieuwe windturbines. Geschat wordt dat een grenswaarde van 40 dB ruimte biedt voor 7000 megawatt aan duurzame energie via nieuwe windturbines. Een grenswaarde van 45 dB biedt meer ruimte, ongeveer voor 25.000 megawatt. Momenteel is een nieuw wetsvoorstel in voorbereiding dat eisen stelt aan de geluidimmissie van nieuwe windturbines in Nederland. Het wetsvoorstel beoogt de geluidhinder van nieuwe turbines te beperken bij realisatie van de doelstellingen van het kabinet voor duurzame energie. Net als in de wetgeving voor weg- en railverkeersgeluid wordt in het wetsvoorstel een richtwaarde en een maximale grenswaarde voor de geluidbelasting (in Lden) van woningen gesteld. Onder de richtwaarde zijn er geen belemmeringen om nieuwe windturbines te plaatsen; boven de maximale grenswaarde kan het bevoegde gezag geen vergunning verlenen. Tussen deze waarden zullen belangen via een inspraakprocedure worden afgewogen. Het RIVM heeft de mogelijke consequenties bij verschillende grenswaarden onderzocht. Gekeken is naar de kans op geluidhinder, plaatsingsruimte voor nieuwe turbines in relatie tot energiedoelstellingen en risico's op extra hinder door laagfrequent geluid.

 4. Productie en kwaliteit krulpeterselie: invloed van teeltmaatregelen

  NARCIS (Netherlands)

  Mheen, van der H.J.C.J.

  2001-01-01

  Bij akkerbouwmatige teelt van krulpeterselie voor industriële verwerking (drogerij of invriezen) wordt de kwaliteit van de grondstof steeds belangrijker. PPO onderzocht de afgelopen jaren de invloed van teeltmaatregelen (gebruikte peterselie-selectie; zaaidichtheid; vroeg, normaal of laat oogsten;

 5. N KORT MEDEDELTNG OOR DIE INVLOED VAN ...

  African Journals Online (AJOL)

  Fernandez Carmona & Greenhalgh (1972) en. Kloppenstein, Krause, .lones & Woods (1972) het hierdie metode gebruik op verskillende ruvoere en belowende re- sultatc ten opsigte van verieerbaarheid en inname met skape verkry. In hierdie studie is die invloed van sodanige be-. handeLing op die verteerbaarheid en ...

 6. Wind turbine noise reduction. An indicative cost estimation; Sanering windturbinegeluid. Een indicatieve raming van kosten

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Verheijen, E.N.G.; Jabben, J.

  2011-11-15

  Since the 1st of January 2011 new rules apply for wind turbine noise. The rules include a different calculation method and different noise limits, intended for new wind turbines. In order to tackle noise annoyance from existing wind turbines the government is considering to set up a abatement operation, for which a cost estimate is given in this study. At an abatement limit of 47 decibel L{sub den} (Level day-evening-night) approximately 450 dwellings would be eligible for noise remediation. The costs of this operation are estimated at 4.9 million euro. However, in many of these cases the wind turbine is probably owned by the respective residents. It is possible that public funds for noise remediation will not be allocated to the owners of dwellings that directly profit from the turbines. If these cases are excluded, the abatement operation would cover 165 to 275 dwellings with estimated costs for remediation of 1.6 to 2.6 million euro. A tentative cost-benefit analysis suggests that noise remediation will be cost effective in most situations. This means that the benefits of reduced annoyance or sleep disturbance are in balance with the cost of remediation. Only for the small group of wind turbines that are in use for over fifteen years, remediation will not be cost effective. These wind turbines are nearing the end of their lifespan and are therefore ignored in the above estimates. [Dutch] Sinds 1 januari 2011 zijn nieuwe regels rond windturbinegeluid van kracht. Bij de nieuwe regelgeving hoort een andere berekeningsmethode en normstelling, bedoeld voor nieuw te plaatsen windturbines. Voor de aanpak van de geluidhinder door bestaande windturbines overweegt de overheid een saneringsoperatie op te zetten, waarvoor in dit onderzoek een kostenraming wordt gegeven. Bij een saneringsgrenswaarde van 47 decibel zouden ongeveer 450 woningen voor sanering in aanmerking komen. De kosten voor sanering daarvan worden geschat op 4,9 miljoen euro. Bij een groot deel van deze

 7. Die invloed van doelwitstelling op prestasie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. G. A. Louw

  1985-11-01

  Full Text Available Although a number of research studies support Locke's goal setting theory, conflicting results are encountered in the Literature which suggest further investigation into the subtleties of the theory. The results of this study indicate that an increase in goal-difficulty does not always lead to a corresponding increase in performance. The latter could also not be explained in terms of the degree of goal-acceptance as an intervening variable. It was found that financial incentives and the way in which a nonspecific goal is formulated could have a significant effect on performance. Recommendations are made for future research.OpsommingOfskoon die meeste navorsing Locke se doelwitstellingsteorie ondersteun, is bepaalde afwykings teengekom wat nie op 'n bevredigende wyse verklaar kan word nie. Die resultate van hierdie studie dui daarop dat 'n toename in doelwitmoeilikheidsgraad nie altyd tot ‘n ooreenstemmende toename in prestasie lei nie. Hierdie resultaat kon ook nie op grond van 'n gebrek aan doelwitaanvaarding verklaar word nie. Daar is voorts gevind dat die wyse waarop 'n nie-spesifieke doelwit gestel word, 'n beduidende invloed op prestasie kan hê. Finansiële aansporings blyk ook 'n onafhanklike invloed op prestasie te hê. Bepaalde aspekte van Locke se teorie word dus deur bogenoemde resultate bevraagteken. Aanbevelings vir verdere navorsing word ten slotte gedoen.

 8. Voorspelling van de invloed van splenectomie op het verloop van de ziekte van Werlhof

  NARCIS (Netherlands)

  Fontein, Dirk Leonard

  1971-01-01

  De in dit proefschrift beschreven methode maakt het mogelijk, bij patienten lijdende aan de ziekte van Werlhof, in een aantal gevallen reeds voor de operatie een uitspraak te doen over de invloed van splenectomie op het aantal trombocyten. Indien vervracht wordt dat de ingreep niet tot een complete

 9. die invloed van omgewingsfaktore op speeneienskappe van ...

  African Journals Online (AJOL)

  1967), Lombard (1971) en Mostert (1972). Gestandaardiseerde beramings van koneksiefaktore sal dus vanselfsprekend nie op venkil- lende streke en kuddes van toepassing wees nie. Omdat daar nog groot behoefte bestaan vir meer inligting ...

 10. Onderzoek naar invloed van lichtschema op titers bij vleeskuikens

  NARCIS (Netherlands)

  Middelkoop, van J.H.; Harn, van J.; Voorst, van S.

  1998-01-01

  Het is bekend dat het toepassen van een lichtschema van invloed is op de uitval als gevolg van infectieziektes. Dit was aanleiding voor het PP om onderzoek te doen naar de antilichaamtiters tegen NCD, IB en Gumboro bij vleeskuikens die bij verschillende lichtschema's gehouden werden.

 11. Invloed van minerale olie op de bestrijding van Phytophthora infestans in pootaardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Spits, H.G.; Bus, C.B.

  2003-01-01

  De invloed van toevoeging van olie aan een fungicide op de werking van het fungicide is afhankelijk van het gebruikte fungicide. Gezamenlijk spuiten van olie en Aviso DF, Curzate M en mogelijk ook Acrobat, verhoogt de curatieve werking van deze fungiciden. Gezamenlijk spuiten van olie en Aviso DF,

 12. DIE INVLOED VAN VERSKILLENDE PElLE ENERGIE EN ...

  African Journals Online (AJOL)

  DIE INVLOED VAN VERSKILLENDE PElLE ENERGIE EN PROTEIEN IN DIE. RANTSOEN OP DRAGTIGE KARAKOELOOIE EN DIE PELSE VAN HUL. PASGEBORE LAMMERS. SUMMAR Y: THE INFLUENCE OF DIFFERENT LEVELS OF ENERGY AND PROTEIN IN THE RATION ON PREGNANT KARAKUL. EWES AN D ...

 13. De invloed van sensorische prikkelverwerking op het functioneren van volwassenen met autisme.

  NARCIS (Netherlands)

  Lamberink, Johanna; Landsman-Dijkstra, Johanna; Cox, R.F.A

  2015-01-01

  Samenvatting Eerder onderzoek heeft aangetoond dat problemen met sensorische prikkelverwerking frequent voorkomen bij mensen met autisme. Dit onderzoek brengt in kaart welke invloed prikkelverwerkingsproblemen hebben op het functioneren van volwassenen met ASS. Doel van dit onderzoek en methode: in

 14. Social media invloed en reputatie: de identificatie van invloed binnen social media

  NARCIS (Netherlands)

  Vollenbroek, Wouter Bernardus; de Vries, Sjoerd A.; Constantinides, Efthymios

  2012-01-01

  Social media is een fenomeen waarvan de waarde voor organisaties niet meer wordt betwist. Betrokken binnen het bedrijfsleven erkennen het allemaal, social media spelen een rol of gaan een grote rol spelen binnen de corporate communicatie. Van groot belang hierbij is de invloed die social media

 15. Onderzoek naar de invloed van ruwe aardolie uit Schoonebeek op de groei van gewassen en de kwaliteit van grondwater

  NARCIS (Netherlands)

  Haan, de S.

  1986-01-01

  Weergave van 3 proeven met haver, zomergerst afgewisseld met aardappelen in met olie verontreinigde grond, waarbij het drain- en percolatiewater werden geanalyseerd, en tenslotte werd de invloed op de kwaliteit van het grondwater onderzocht

 16. De invloed van een wisselende temperatuur op de kwaliteit van vleestomaten, verpakt in eenmalig houten fust

  NARCIS (Netherlands)

  Sonneveld - van Buchem, H.

  1985-01-01

  Na opslag gedurende 10 dagen bij continu 12, continu 16, continu 20 en afwisselend 1 dag 12 en 1 dag 20 graden Celsius, werd de invloed van condens op de kwaliteit van vleestomaten bepaald in de vorm van het percentage rot, percentage slap en percentage schimmel op de kroontjes

 17. Houtwallen van invloed op aangrenzende percelen

  NARCIS (Netherlands)

  Zwart-Roodzant, M.H.

  1999-01-01

  De overheid stimuleert de aanleg van natuur op het platteland en houtwallen staan hierbij in de belangstelling. Houtwallen beinvloeden echter de gewasopbrengsten en het microclimaat op de aangrenzende percelen

 18. Die invloed van verpoeiering op die kwikinhoud van verskeie gesertifiseerde verwysingsmateriale

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Frederick Roelofse

  2015-02-01

  Full Text Available Die meeste analitiese tegnieke wat gebruik word vir die bepaling van die kwikinhoud van aardmateriale benodig komminusie van monsters voor analise. Dit word gewoonlik bewerkstellig deur die vergruising van die monsters, gevolg deur die verpoeiering daarvan. Dit is bekend dat in konvensionele meule hitte tydens verpoeiering vrygestel word, en dit volg dat kwikverlies verwag kan word weens die element se vlugtigheid. Om kwikverlies tydens verpoeiering te bestudeer het ons nege gesertifiseerde verwysingsmateriale van stolrotse geanaliseer voor verpoeiering, asook na 3 en weer na 10 minute van verpoeiering, met behulp van ’n direkte kwikanaliseerder. Die resultate van die eksperimente dui daarop dat: (1 kwikverlies onbeduidend is na 3 minute van verpoeiering, (2 kwikverlies beduidend raak indien monsters oormatige verpoeiering ondergaan, (3 kwikverlies klaarblyklik nie deur mineralogie beheer word nie en (4 vir monsters met ’n lae kwikinhoud, kontaminasie tydens verpoeiering ’n baie meer beduidende invloed op die geanaliseerde kwikinhoud het as die duur van verpoeiering.

 19. De invloed van kalkammonsalpeter op de bladopbrengst en het alkaloïdengehalte van Datura stramonium var. inermis

  NARCIS (Netherlands)

  Dijkstra, Sjouke Pieter

  1950-01-01

  Een onderzoek werd ingesteld naar de invloed van stikstofbemesting op de bladopbrengst en het alkaloïdengehalte van Datura inermis. Ter nadere karakterizering van deze plant werden in een afzonderlijk hoofdstuk de naamsafleiding en de eigenschappen uitvoering beschreven. Op een proefveld werden

 20. De invloed van in Nederland toegepaste invriessnelheden op de motiliteit en de kopkap van stieresperma in 0.25 cc rietjes

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, H.B.

  1984-01-01

  Verslag van een onderzoek naar de invloed van de in Nederland toegepaste invriesmethoden van sperma op de kwaliteit hiervan, waarbij de verschillen in invriessnelheid voor verschillende trajekten bepaald werd

 1. Invloed van waterconditioners en hulpstoffen op de effectiviteit van gewasbeschermingsmiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  Zeeland, van M.G.

  2007-01-01

  In 2005 heeft de gebruikerscommissie naar aanleiding van de literatuurstudie over hulpstoffen drie aanbevelingen voor verder onderzoek geformuleerd. In 2006 zijn twee daarvan in onderzoek genomen, namelijk: wordt door toevoegen van waterconditioners (Easi-mix, Intake, X-change) aan hard water de

 2. Invloed van fosfaat op de strekkingsgroei van Kalanchoë

  NARCIS (Netherlands)

  Noort, van F.R.

  2010-01-01

  Hoewel door nieuwe compactere cultivars en door beter gebruik van groeiregulatoren het gebruik van groeiregulatoren is afgenomen, moet er nog steeds geremd worden om strekkingsgroei tegen te gaan en compacte Kalanchoës te telen. Vanuit diverse onderzoeken bij andere gewassen is bekend dat een

 3. De invloed van ervaring op de kwaliteit van het accountantsoordeel

  NARCIS (Netherlands)

  Nieuw Amerongen, van C.M. (Niels)

  2007-01-01

  In de jaren negentig van de vorige eeuw hebben de grootste accountantskantoren hun algemene controlemethodologie herzien naar een op bedrijfsrisico’s gebaseerde controlemethodologie. Onderscheidend aan deze controlemethodologie is dat specifieke aandacht wordt besteed aan begrippen als

 4. invloed van fisiese vorm van mieliegraan en aanvullende ...

  African Journals Online (AJOL)

  nie. Die waag ontstaan of die bvkomende koste ver- bonde aan die maal van mieliegraan ekonomies verhaal- baar is in die vorm van hodr diereproduksie. ..... MIA. NB. NB. M assatoename (kglosidag). A. B x l,0g. I ,13 l,l l. I,01. I,08. I,05. 1,05 l,l I. NB. NB. Kg droevoer/kg massatoename. A. B x. 6,52. 7,lg. 6,80. 69r. 7,24.

 5. Die benutting van bestuurstalent met verwysing na die invloed van leierskapstyl en tydspan

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. C. D. Augustyn

  1975-11-01

  Full Text Available A field and Laboratory study were conducted to determine the relationship between Leadership style, time-span of discretion and group performance. The results of this research support the prediction that situational variables such as time-span of discretion tend to moderate the relationship between Leadership style and group performance. Implications for future theory development, research and applications are discussed. Opsomming In 'n gekontroleerde laboratorium- en kontrolestudie is die verband tussen leierskapstyl en bestuursdoeltreffendheid onder verskillende tydspantoestande bepaal. Resultate toon aan dat beide leierskapstyl en tydspan 'n invloed uitoefen op bestuursdoeltreffendheid. Doeltreffendheid kan beskou word as 'n funksie van die aanpassing van basiese leierskapstyl by die betrokke situasie. Die gevolge wat hierdie bevindings vir verdere navorsing en bestuursontwikkeling mag inhou, word bespreek.

 6. The impact of energy price increases. Some scenarios; De invloed van de energieprijsstijgingen. Enige scenarios

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  De Koning, T.A.C.; Nijkamp, P.; Verhoef, E.T.

  1977-01-01

  The oil crises in the seventies had a large impact on the economic development in the industrialized countries. The question is how large the impact of an oil crisis would be nowadays, after many years of energy saving. An overview is given of the expectations for the most important energy markets and how these expectations in combination with energy levies will effect the economy in the Netherlands. [Dutch] De olieprijsschokken in de jaren '70 hebben de ge-industrialiseerde wereld de economische afhankelijkheid van energie sterk doen voelen. De invloed van de schokken op de economische groei was dermate groot dat deze groei twee keer drastisch daalde. Hoe groot zou de invloed van een dergelijke schok na jaren van energiebesparing nu zijn op de Nederlandse economie? In dit artikel zal worden aangegeven welke verwachtingen er worden gekoesterd voor de nabije toekomst op de voornaamste energiemarkten en hoe deze verwachtingen gecombineerd met een energieheffing door zullen werken op de Nederlandse economie.

 7. Die modererende invloed van loopbaanontplooiing op loopbaanpassing en gehalte van werklewe

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. M. G. Schreuder

  1992-06-01

  Full Text Available The moderating influence of career progression on career fit and the quality of work life. The subject under investigation was the moderating influence of career progression on career fit and the quality of worklife of 258 employees at non- management and management level in various types of organisations [private, semistate and state]. A significant degree of fit was found among the management group, after which the differences in the quality of worklife between the fit and non-fit groups were tested. A significant difference [p Opsomming Die modererende invloed van loopbaanontplooiing op loopbaanpassing en gehalte van werklewe van 258 werknemers op nie-bestuur- en bestuursvlak in verskillende organisasietipes (privaat, semi-staat en staat is onder- soek. 'n Betekenisvolle passing is by die bestuursgroep gevind, waarna vir verskille in gehalte van werklewe tussen die passings- en nie-passingsgroep getoets is. Dit is slegs by die bestuursgroep dat 'n betekenisvolle verskil [p < 0,01] gevind is, met die passingsgroep wat 'n betekenisvolle hoer telling behaal het. Die implikasies van die bevindings ten opsigte van loopbaanbeplanning vir die individu en onderneming word bespreek.

 8. Reumaatjes@work De invloed van een gedragsinterventie op de mate van self-efficacy bij kinderen met JIA

  NARCIS (Netherlands)

  Lodder, A. J. T.

  2013-01-01

  Samenvatting Juveniele Idiopathische Artritis (JIA) is een chronische heterogene auto-immuunziekte die zich openbaart bij kinderen voor het 16e levensjaar. Het heeft niet alleen invloed heeft op de fysieke gesteldheid van patiënten, maar brengt ook psychosociale problemen met zich mee. Het

 9. Die meting van die invloed van organisasiegrootte op bruin werkers se houdings en gedrag

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. van der Bank

  1985-11-01

  Full Text Available A survey of the literature indicates inconsistencies regarding the influence of size of organizations on variables such as efficiency of personnel selection systems, training, labour turnover, job absenteeism, job efficiency and so forth. In the Western Cape ten "large" factories were selected (number of Coloured workers 300 or more and compared with 17 "small" factories (number of Coloured workers less than 50. By means of t-tests, statistical significant differences were found in respect of the following variables on which large organizations appeared more favourable: 1 more selection techniques are used; 2 selection programmes are more effective; 3 more training techniques are used; 4 training programmes are more effective; 5 workers are more satisfied; 6 the average job adjustment for workers are higher, and 7 workers are more satisfied with their salaries or wages. However, no significant differences were found in respect of labour turnover, absenteeism and job needs.Opsomming'n Oorsig van die literatuur dui daarop dat bevindinge onkonsekwent is wat betref die invloed van die grootte van organisasies op veranderlikes soos die doeltreffendheid van personeel-keuringstelsels, opleiding, arbeidsomset, werkafwesigheid, werkdoeltreffendheid en so meer. In Wes-Kaapland is tien "groot" fabrieke geselekteer (aantal bruin werkers 300 of meer en vergelyk met 17 "klein" fabrieke (aantal bruin werkers minder as 50. Met behulp van t-toetse is statisties beduidende verskille gevind ten opsigte van die volgende veranderlikes waarvolgens groot organisasies meer gunstig vertoon: 1 meer keuringstegnieke word gebruik; 2 die doeltreffendheid van die keurings-programme is hoër; 3 meer opleidingstegnieke word gebruik; 4 opleidingsprogramme is meer doeltreffend; 5 werkers is meer tevrede; 6 werkers se gemiddelde beroepsaanpassing is beter, en 7 werkers is meer tevrede met hul salarisse of lone. Geen betekenisvolle verskille is egter gevind ten opsigte van

 10. ADHD : Dat valt niet mee! Een onderzoek naar de invloed van sociale steun op het functioneren en de kwaliteit van leven bij volwassenen met ADHD

  NARCIS (Netherlands)

  Bouwsema, G.

  2006-01-01

  De aanleiding van dit onderzoek is afkomstig van de patiëntenvereniging voor volwassenen met ADHD (‘Impuls’). In samenwerking met de Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid van het UMCG is besloten onderzoek te gaan verrichten naar de invloed van sociale steun op het functioneren en de

 11. Tinnitus en arbeid. Een onderzoek naar de invloed van stressoren op tinnitus en de mogelijkheid tot werken

  NARCIS (Netherlands)

  Nienke Riemersma, [No Value

  2010-01-01

  Het al dan niet kunnen werken heeft te maken met stressoren die de tinnitus en/of de mogelijkheid tot werken negatief beïnvloeden. Welke stressoren van invloed zijn is in opdracht van de commissie Tinnitus en Hyperacusis van de Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden (NVVS) door de

 12. Neerslagstatistieken herzien - invloed van klimaatverandering versus natuurlijke klimaatschommelingen

  OpenAIRE

  Willems, Patrick

  2012-01-01

  De huidige neerslagstatistieken - zoals ook opgenomen in de Vlaamse Code van Goede Praktijk voor het Ontwerp van Rioleringssystemen - dateren van 1996. In het kader van de besprekingen rond de herziening van deze Code door een werkgroep van de Vlaamse Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) rees de vraag of de neerslagstatistieken voor de huidige klimaatcondities niet geactualiseerd moeten worden rekening houdend met de klimaatevoluties die de laatste decennia zijn opgetreden. Er hee...

 13. Ecologische kenmerken van weidevogeljongen en de invloed van beheer op overleving. Kennisoverzicht en effectiviteit van maatregelen

  NARCIS (Netherlands)

  Oosterveld, E.B.; Kleijn, D.; Schekkerman, H.

  2008-01-01

  Rapport over de effectiviteit van beheersmaatregelen voor overleving van primaire weidevogelkuikens in graslanden, op basis van wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke literatuur. Per sprake komen: Ecoprofielen weidevogeljongen van: Kievit (Vanellus vanellus); Grutto (Limosa limosa); Tureluur

 14. Prognose van de metaalgehalten in de landbodem onder invloed van het verspreiden van baggerspecie

  NARCIS (Netherlands)

  Dijk S van; Kramer PRG; Beurskens JEM; LWD; Rijkswaterstaat - directie Limburg; Waterschap De Maaskant

  1998-01-01

  Deze rapportage bevat de resultaten van een modelleringsproject. Er worden beelden geschetst van de kwaliteitsontwikkeling van de landbodem met betrekking tot de vier metalen cadmium, koper, lood en zink bij verspreiding van baggerspecie. Het model beschrijft een vereenvoudigde en gemiddelde

 15. The Influence of Protection, Mobility and Risk Perception on the Behaviour and Physical Performance of a Combat Soldier (De Invloed van Bescherming, Mobiliteit en Risicoperceptie op het Gedrag en de Fysieke Prestatie van een Gevechtssoldaat)

  Science.gov (United States)

  2006-12-01

  Manoeuvre acnie geoptimaliseerd met als doel de invloed van ballistische bescherming, mobiliteit (gewicht, bescberming, bedekking) en risicoperceptie...20070817257 2/26 De invloed van besoherming, mobiliteit en risicoperceptie op het gedrag en de fysieke prestatie van een gevechtssoldaat paren voerden met...Simunition om een realistische dreiging te verkrijgen en aldus risicoperceptie te bewerkstelhigen. Om inzicht te krijgen in het gedrag en de fysieke

 16. De invloed van meerwaarde van biologische producten op consumentenaankopen : consumentenperceptie van biologische producten in de supermarkt

  NARCIS (Netherlands)

  Tacken, G.M.L.; Winter, de M.A.; Wertheim-Heck, S.C.O.

  2007-01-01

  In-store consumentenonderzoek naar de perceptie van prijs en meerwaarde van biologische producten ten opzichte van gangbare producten onder wekelijkse kopers en incidentele kopers van biologische producten en kopers van gangbare voedingsmiddelen. Het onderzoek is uitgevoerd in tien plaatsen in

 17. dte invloed van cultivar, omgewing en bemesting op sekere ...

  African Journals Online (AJOL)

  'n bepaalde lokaliteit, indien die prys van sonneblomsaad ook op grond van proteibn- konsentrasie lasgestel word. Die prywasstelling moet egter gebaseer word op wetenskaplik gefundeerde be- vindings en prakties meetbare parameters. Voorts moet die prys vur die saad dien as stimulus vir die produksie van saad met.

 18. Leve de emotionele leider! De invloed van emoties op teamprestaties

  NARCIS (Netherlands)

  van Kleef, G.

  2013-01-01

  Een regelmatig terugkerend geluid in managementtrainingen is dat het niet professioneel is om emoties te tonen. Toch zijn er volop voorbeelden van succesvolle leiders die hun emoties de vrije loop laten - denk aan de woedeaanvallen van voormalig Apple-baas Steve Jobs en voetbalcoach Louis van Gaal,

 19. Ecologische kenmerken van weidevogeljongen en de invloed van beheer op overleving. Kennisoverzicht en effectiviteit van maatregelen

  OpenAIRE

  Oosterveld, E.B.; Kleijn, D.; Schekkerman, H.

  2008-01-01

  Rapport over de effectiviteit van beheersmaatregelen voor overleving van primaire weidevogelkuikens in graslanden, op basis van wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke literatuur. Per sprake komen: Ecoprofielen weidevogeljongen van: Kievit (Vanellus vanellus); Grutto (Limosa limosa); Tureluur (Tringa totanus); Scholekster (Haematopus ostralegus); Watersnip (Gallinago gallinago); Kemphaan (Philomachus pugnax); Slobeend (Anas clypeata); Zomertaling (Anas querquedula); Kuifeend (Aythya fulig...

 20. Prolactine en mammacarcinoom. Invloed van endocriene therapie op prolactine

  NARCIS (Netherlands)

  Geest, Siebe van der

  1981-01-01

  Sinds in 7971 prolactine met behulp van een radioimmunoassay in menselijk serum aangetoond kan worden, is uitvoerig onderzoek gedaan naar de rol van prolactine bij de mens. Onderzoek is verricht bij postmenopausale patienten met een gemetastaseerd mammacarcinoom of een inoperabel carcinoom.

 1. Prognose van de PAK-gehalten in de landbodem onder invloed van verspreiden van baggerspecie

  NARCIS (Netherlands)

  Huiting AM; Kramer PRG; Beurskens JEM; LWD

  1997-01-01

  Regionale wateren worden eens in de vijf tot twintig jaar gebaggerd om de aan- en afvoer van water te waarborgen. De vrijkomende baggerspecie in het landelijk gebied wordt door het gehalte aan Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) vaak in klasse 2 ingedeeld. In het beleidsstandpunt

 2. De invloed van het bewaren, wassen en bereiden op het vitamine C- en nitraatgehalte van spinazie

  NARCIS (Netherlands)

  Kamsteeg, J.; Butijn, C.A.A.

  1981-01-01

  Drie bereidingswijzen werden vergeleken (toegevoegd water en lange kooktijd, met aanhangend water en korte kooktijd en stamppot van rauwe spinazie met gekookte aardappelen). De gevolgen van het hoge nitraatgehalte van spinazie voor baby's worden besproken

 3. Die invloed van veldbrand op bewegingspatrone van Wildsbokke in die Golden Gate- Hoogland Nasionale Park

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. T van der Walt

  1982-11-01

  Full Text Available Die reaksie van die belangrikste boksoorte in die Golden Gate-Hoogland Nasionale Park ten opsigte van die benutting van gebrande veld is nagegaan. Dit toon dat 'n brandprogram soos dit deur die landbou- owerhede voorgeskryf word vir die suurvelddele, 'n voordelige veldbestuursmaatreel in 'n nasionale park kan wees waar van die ander bekende praktyke nie toegepas behoort te word nie. The reactions of the more prominent ungulates in the Golden Gate Highlands National Park with regard to their utilization of burned veld were traced. The indications are that a burning programme, as advocated by the agricultural authorities for sourveld regions could be of great benefit to effective veld management in a national park where some of the more familiar practices should not be implemented.

 4. Die invloed van ouderdom op verbruikersgedrag by die aankoop van 'n passasiersmotorvoertuig

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. J. Du Plessis

  1989-05-01

  Full Text Available The influence of age on consumer behaviour in purchasing passenger motor cars. The decision to purchase a motor vehicle is complex and can be influenced by various factors. Age as a variable which may influence the purchase decision is of particular importance to both motor manufacturers and dealers. The hypothesis tested in this study is that there are no differences between various age groups pertaining to the relative importance of evaluation criteria when purchasing a passenger vehicle. With analysis of variance it was extablished that there were insignificant differences pertaining to 44 of the 65 criteria (p Opsomming Die besluit om 'n motorvoertuig te koop is van 'n komplekse aard en kan deur verskeie faktore beinvloed word. Ou-derdom, as veranderlike wat die besluit kan beinvloed, is van besondere belang vir motorvervaardigers- en handelaars. Die hipotese wat in die studie getoets word, is dat daar geen verskil bestaan wat betrefdie relatiewe belangrikheid wat verskillende ouderdomsgroepe aan evalueringskriteria heg by die aankoop van 'n passasiersvoertuig nie. Met behulp van variansie-ontleding is vasgestel dat onbeduidende verskille by 44 van die 65 evalueringskriteria (p < 0,01 wat oorweeg kon word, voorgekom het. Die alternatiewe hipotese word daarom met betrekking tot 21 evalueringskriteria aanvaar.

 5. DIE INVLOED VAN TYD VAN ONTWEIDING OP DIE pH EN ...

  African Journals Online (AJOL)

  Die tweedc vark is I h na tiie eelste vark geslag en is 8 nrin . post monem ontwei. Elke behandeling is op rrege varkc toegepas en die behandelingsnretodc is voor slagting 'iolgens loting aan die varke toegeken. Bogenoemde tye van ontweiding is so gekies om twec uiterstes te vergeil'k cll onl tn ot)reer]- stemming te wees ...

 6. Invloed van organische toevoegingen aan de bodem op schurftaantasting van aardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Spits, H.G.

  2005-01-01

  De beheersing van gewone schurft in aardappelen is een groot probleem. Zeker nu er in sommige regio's geen beregening met oppervlaktewater mag plaatsvinden in verband met de bruinrotproblematiek. Er zijn eigenlijk geen goede bestrijdingsmogelijkheden. In de literatuur werd melding gemaakt dat het

 7. Een onderzoek naar de invloed van endogene factoren bij de paralytische vorm van poliomyelitis acuta anterior

  NARCIS (Netherlands)

  Witkop-Oostenrijk, Geerdina Ali

  1955-01-01

  Het onderzoek in dit proefschrift beschreven, had ten doel na te gaan of endogene factoren een rol zouden kunnen spelen bij het optreden van paralysen bij poliomyelitis acuta anterior. Nadat uit de literatuurgegevens was gebleken, dat voor deze gedachte wel reden bestond en omdat de mogelijkheden om

 8. ’n Kwantitatiewe ondersoek na die invloed van enkele demografiese veranderlikes wat verband hou met vroulike ampsdraers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petronella Jonck

  2013-07-01

  Full Text Available Hierdie artikel ondersoek lidmate se houding teenoor vroulike ampsdraers. Vir die doel van hierdie navorsingsprojek is die volgende navorsingsvraag geformuleer: Wat is kerklidmate se houding teenoor vroue as ampsdraers in die gemeente? Hierdie navorsingsvraag is met behulp van die volgende hipotese ondersoek: Daar is statisties-beduidende verskille tussen kerklidmate se houding teenoor vroulike ampsdraers en ’n aantal demografiese veranderlikes soos die geografiese ligging, die geslag, die huwelikstatus en die ouderdom. ’n Totaal van 1052 respondente bestaande uit 326 (31% lidmate van die Nederduitse Gereformeerde Kerkfamilie, 311 (29% lidmate van die Christelike Herlewingskerk, 217 (21% lidmate van die Gereformeerde Kerk en 198 (19% lidmate van die Rooms-Katolieke Kerk is by die ondersoek betrek. Data is met behulp van ’n biografiese vraelys, asook die Petro Jonck Houding teenoor Vroulike Ampsdraers-vraelys ingesamel. Meerveranderlike variansie-ontledings is toegepas. Satistiese analise het getoon dat kerklidmate deurgaans ’n positiewe houding aangaande vroulike ampsdraers aanneem. Verder is gevind dat die geslag, die huwelikstatus en die geografiese ligging die grootste invloed op kerklidmate se houding ten opsigte van vroulike ampsdraers uitgeoefen het. Die opleidingsvlak het geen statisties-beduidende invloed op lidmate se houding teenoor vroulike ampsdraers uitgeoefen nie. This article investigates the attitude of church members towards clergywomen. For the purpose of this research project, the following research question has been formulated: What is church members’ attitude towards clergywomen in the congregation? This research question was explored by means of the following hypothesis: There are statistically significant differences between church members’ attitude towards clergywomen and a number of demographic variables such as geographic location, gender, marital status and age. A total of 1052 respondents that included 326

 9. Windturbines: invloed op de beleving en gezondheid van omwonenden : GGD Informatieblad medische milieukunde Update 2013

  NARCIS (Netherlands)

  van Kamp I; Dusseldorp A; van den Berg GP; Hagens WI; Slob MJA; MNS; M&V

  2014-01-01

  Mensen die dichtbij windturbines wonen, hebben vooral last van het geluid dat windturbines met zich meebrengen. Sommige mensen ervaren hinder (zoals irritatie, boosheid en onbehagen) als zij het gevoel hebben dat hun omgevingsof levenskwaliteit verslechtert door de plaatsing van windturbines.

 10. De invloed van Temik en rooidatum op de vermeerdering van Globodera pallida op het vroege pootardappelras Premiere

  NARCIS (Netherlands)

  Molendijk, L.P.G.; Schomaker, C.H.; Hoek, J.; Gastel, van A.W.W.

  2006-01-01

  In een proef in 2005 op een praktijkperceel te Firdgum (Friesland) is onderzoek uitgevoerd naar het effect van Temik op de populatiedynamica van Globodera pallida in pootgoedteelt van het vroege ras Premiére, dat vatbaar is voor G. pallida. Temik kon op beide oogsttijdstippen de vermeerdering van G.

 11. Die invloed van ‘n intensiewe opleidingsprogram op die Kardio Stres-indeks

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Tammy Claassen

  2012-03-01

  Full Text Available Mense ondervind baie stressors in hul alledaagse lewe, wat ‘n groot uitwerking het op daagliksefunksionering. Kardio Stres-indeks (KSI is ‘n nie-indringende mate van die stres wat die hartervaar. KSI (uitgedruk as ‘n persentasie berekeninge word gebaseer op die duur van die QRSkompleks, hart tempo, ritme en standaardafwyking van die RR-interval (RRSD spesifieke parameters.

 12. De invloed van het nieuwe Conceptual Framework op de rapportage over prestaties binnen IFRS

  NARCIS (Netherlands)

  Brouwer, A.

  2016-01-01

  In de Exposure Draft Conceptual Framework for Financial Reporting blijft de International Accounting Standards Board (IASB) uitgaan van een balansbenadering waarbij baten en lasten worden afgeleid van de mutaties in balansposten. Financiële prestatie wordt niet afzonderlijk gede"nieerd en de IASB

 13. (On)begrensde Technologie : Maatschappelijke Invloed van Nieuwe Technologie in Zuid-Holland

  NARCIS (Netherlands)

  L.M. Lodder (Marleen); R. van Raak (Roel); M. Verhagen (Marieke); C. Spork (Charlie); M. Vermeulen (Marco); B. Willemse (Bram); C. Lansink (Chiel)

  2017-01-01

  markdownabstractEr zijn voorspellingen gedaan, bijvoorbeeld door het World Economic Forum, dat we aan de vooravond van een ‘vierde industriële revolutie’ staan, die draait om het meer verbonden raken van informatie- en productieprocessen. Als dat zo is, zal dat maatschappelijke gevolgen voor

 14. 'n Teoretiese besinning oor die invloed van kultuur op leerders se ...

  African Journals Online (AJOL)

  Erna Kinsey

  Hofstede (soos aangehaal deur Oxford et al. 1992:440) voer dit selfs verder as hy leerstyle beskryf as style wat gebaseer is op kulturele behoeftes en waardes. Hy verwys na die voorbeeld van kinders in China wat deur middel van Chinese skrif leer om patrone te herken en inligting te memoriseer terwyl kinders in Duitsland ...

 15. De invloed van positieve en negatieve feedback op het zelfvertrouwen van cliënten met een eetstoornis

  NARCIS (Netherlands)

  Slagmolen, C.J.J.; Kamphuis, J.H.; Wigboldus, D.H.J.; Probst, M.; Linden, J. van der

  2009-01-01

  Een gebrek aan zelfwaardering kan een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling en het voortduren van eetstoornissen. In dit onderzoek zijn de gevolgen van positieve en negatieve feedback op de impliciete en expliciete zelfwaardering bestudeerd bij vrouwen met een eetstoornis in vergelijking met

 16. 'n Teoretiese besinning oor die invloed van kultuur op leerders se ...

  African Journals Online (AJOL)

  Erna Kinsey

  Bennett, 1990:93). Leerstyle word beïnvloed deur die kul- turele milieu van 'n leerder (Oxford, Holloway & Horton-Murillo,. 1992:441). Shapiro et al. (1995:53) sluit hierby aan en beweer dat leerstyle beïnvloed word deur twee faktore, naamlik:.

 17. Die invloed van klimaatverandering op die Suid-Afrikaanse stad en ...

  African Journals Online (AJOL)

  The purpose of this article is to research the effect of climate change on the. South African city and .... storms. Die toename in temperatuur veroorsaak ook ʼn meer intense. Stedelike Hitte-Eiland (SHE)-effek. Die SHE-effek word veroorsaak deur die absorpsie van sonlig deur ..... European Centre Model Hamburg Version 4.

 18. De invloed van endodontische afwijkingen op parodontale afwijkingen en vice versa

  NARCIS (Netherlands)

  Peters, L.B.

  2010-01-01

  Pathologisch gezien kan er een relatie bestaan tussen het endodontium en het parodontium in de vorm van een onnatuurlijke verbinding tussen de anatomische structuren. Bij de primaire endodontische laesie met secundaire parodontale component is dat een smalle pocket die als fistel voor het

 19. De invloed van plastic (polyvinyl-chloride) op het geïsoleerde overlevende rattehart

  NARCIS (Netherlands)

  Meijler, F.L.; Willebrands, A.F.; Durrer, D.

  1959-01-01

  Sommige soorten plastic(polyvinyl-chloride)slang doen de mechanische activiteit van het overlevende, geïsoleerde rattehart verminderen, of verdwijnen. Dit polyvinyl-chloride wordt verkocht en gebruikt voor medische en biologische doeleinden. Chemische analyses toonden een duidelijk verschil tussen

 20. Die invloed van klimaatverandering op die Suid-Afrikaanse stad en voorgestelde aanpassings

  CSIR Research Space (South Africa)

  Conradie, Dirk CU

  2017-02-01

  Full Text Available intense sonstraling, veral in die somer, wat Suid-Afrika baie geskik maak vir die opwekking van fotovoltaïese krag aan die positiewe kant, maar aan die ander kant moet die straling effektief beheer word in stedelike ruimtes en in geboue. Die...

 1. De invloed van inkomensongelijkheid en rationalisering op kerkverlating in Nederland tussen 1975 en 1995

  NARCIS (Netherlands)

  Grotenhuis, H.F. te; Hoon, M. de; Thijs, P.E.

  2011-01-01

  The effects of economic inequality and modernization on religious disaffiliation. A test for the Netherlands in 1975-1995 In a recent study, using data from 60 nations, Ruiter and Van Tubergen (2009) found individuals from countries with highest economic inequalities to run the lowest risk of

 2. Impact of lighting on humans; Invloed van licht op de mens

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Visser, R. [Professional Lighting Designers' Association PLDA, Guetersloh (Germany)

  2011-12-15

  A brief overview is given of scientific research showing that there is not only a demonstrable relationship between lighting and visual performance, but also between light and perception, wellbeing, productivity and health. [Dutch] Een kort overzicht wordt gegeven van wetenschappelijk onderzoek waarin wordt aangetoond dat er niet alleen een aantoonbare relatie is tussen verlichting en visuele prestatie, maar ook tussen verlichting en beleving, welbevinden, productiviteit en gezondheid.

 3. Die invloed van herbivorie en vuur op die oorlewing van sekere meerjarige kruide langs die Sabierivier, Kruger Nasionale Park

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. Myburgh

  2012-03-01

  Full Text Available Die groot vloede wat in die jaar 2000 in die Kruger Nasionale Park plaasgevind het, het dierivieroewerplantegroei versteur. Dit het die geleentheid gebied om heinings op te rig langsdie Sabierivier om herbivore uit sekere gebiede uit te sluit en sodoende die herstel van die rivieroewerekosisteme te monitor.

 4. Invloed van diverse ontsluitingsmethoden op de bepaling van kwik in grond m.b.v. "koude damp" atomaire - absorptie spectrometrie

  NARCIS (Netherlands)

  Delft, van W.; Vos, G.

  1986-01-01

  Een aantal monsters van verschillende typen grond werden en volgens vier methoden ontsloten. In het destruaat werd het kwikgehalte bepaald m.b.v. "koude damp" atomaire-absorptie spectrometrie. Aan diverse monsters werden verschillende hoeveelheden kwik, nitraat of het vluchtige methylkwikchloride

 5. Verkeersveiligheidsproblematiek van rijden onder invloed : cursus en examen in CBR-stijl : een toepassing in de militaire rijopleiding.

  NARCIS (Netherlands)

  Twisk, D.A.M.

  1989-01-01

  Covernota bij: Veling, I.H. (1989); Ontwikkeling van dia-kennistoets met vragen over de verkeersveiligheidsproblematiek van alcohol, medicijnen en drugs, TT 89-7, Traffic Test bv., Veenendaal, 1989 en Kayser, R.E. Haas, M.G.J. van der & Schippers, G.M. van der (1989) Evaluatie van een lesprogramma

 6. De autonomie-ondersteunende doceerstijl in excellentieprogramma’s: de invloed van mindset, motivatie en druk vanuit de sociale werkomgeving.

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. Marca Wolfensberger; Dr. Marjolein Heijne-Penninga; Drs. Tineke Kingma; Dr. Elanor Kamans

  2016-01-01

  Excellentieprogramma’s staan sinds de start van het Sirius Programma hoog op de nationale onderwijsagenda. Intrinsiek gemotiveerde honoursstudenten prefereren docenten die hun motivatie voeden door autonomie-ondersteuning, gecombineerd met het bieden van structuur en verbondenheid. Deze studie richt

 7. De klinische betekenis van de serumconcentraties van isonicotinezuurhydrazide en streptomycine

  NARCIS (Netherlands)

  Graaff, J.L. de

  1965-01-01

  SAMENVATTING EN CONCLUSIES In dit proefschrift worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar de invloed van de serumconcentraties van isonicotine- zuurhydrazide (INH) op de therapeutische resultaten bij patienten met longtuberculose. Ook de serumconcentraties van streptomycine (SM) zijn het

 8. Vitamine C, bijnier en adaptatie : enige onderzoekingwn over de invloed van vitamine C op het leverglycogeengehalte van een koude blootgestelde normale en bijnierloze nier

  NARCIS (Netherlands)

  Wied, David de

  1952-01-01

  Allereerst werd een overzicht gegeven van de bestaande literatuur betreffende de relatie tussen vitanine C en de bijnierschors. Het doel van ons onderzoek was, na te gaan, of vitamine C van belang is bij de reactie van het lichaam op een schadelijke prikkel en, meer in het bijzonder, in hoeverre

 9. Die invloed van kulturele verskille (met inbegrip van godsdiensverskille op ekonomiese ontwikke- ling met verwysing na die Westerse en nie-Westersevolke

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P.J. Riekert

  1965-03-01

  Full Text Available Ek wil die wisselwerking van slegs twee begrippe op me- kaar behandel, naamlik kultuur en ekonomiese ontwikkeling. Om te voorkom dat ek van partydigheid beskuldig kan word, wil ek my onderw erp toelig deur aanvanklik die Oosterling en die W esterling in die sin van ekonomiese ontwikkeling teenoor m ekaar te stel. Eers daarná sal ek probeer om enkele gevolgtrekkings vir Afrika, en m eer bepaald vir Suid-Afrika te maak.

 10. Evaluering van Suid-Afrikaanse protelenbronne: Gebruik van ...

  African Journals Online (AJOL)

  kondensasieprodukte en kruisbindings gevorm het, die kleur- bindingswaarde sal neig om die basiese aminosuurinhoud te onderskat. Benewens die invloed van die bogenoemde reaksieprodukte op die kleurbindingskapasiteit, bestaan die moontlikheid dat die verhouding van die basiese aminosure by Kaapse- en.

 11. De bepaling van arseen in destruaten van voeder- en voedingsmiddelen en grond m.b.v. het Perkin Elmer MHS-20 systeem

  NARCIS (Netherlands)

  Horstman, H.J.; Vos, G.

  1985-01-01

  De verschillende parameters, welke van invloed kunnen zijn op de meting van arseen met behulp van het MHS-20 systeem, werden onderzocht en geoptimaliseerd. De invloed van mogelijk interfererende elementen werd onderzocht. De herhaalbaarheid en de detectiegrens van de analysemethode werden bepaald.

 12. Recente ontwikkelingen in anti-fouling. Beschrijving van huidige en toekomstige methoden voor bescherming van scheepshuiden

  NARCIS (Netherlands)

  Plesman, Maarten

  1997-01-01

  De toepassing van organische tinverbindingen als aangroeiwerend middel (antifouling) in scheepsverven leidt tot schade aan het aquatisch milieu. Met name de invloed op de voortplanting van zeeslakken door imposex, de geslachtsverandering van vrouwelijke dieren, is ingrijpend en vraagt om

 13. Prototype van een Dynamisch Input Advies Systeem voor biogasinstallaties

  NARCIS (Netherlands)

  Timmerman, M.; Riel, van J.W.

  2015-01-01

  Het Dynamisch Input Advies Systeem (Dynamisch Vergisten) voor biogasinstallaties maakt gebruik van bedrijfsspecifieke procesgegevens voor de dagelijkse bijsturing van de input naar een biogasinstallatie. Het adviessysteem bestaat uit een methodiek die dagelijks de actuele invloed bepaalt van de

 14. Internationaliseringsstrategiën in de Nederlandse Ingenieursbranche:van 'Domestic' naar 'Multidomestic'? : Van 'domestic' naar 'multidomestic'?

  NARCIS (Netherlands)

  F.A.J. van den Bosch (Frans); W.J.F. Schouten

  1993-01-01

  textabstractMet het verschijnen van Michael Porter's Competitive Advantage of Nations' is de belangstelling voor de invloed van de nationale omgeving op de internationale concurrentiepositie van bedrijven en bedrijfstakken gestimuleerd. De aandacht gaat daarbij echter vooral uit naar bedrijfstakken

 15. Effect van pertussis-toxine op de gevoeligheid van receptoren in het centrale zenuwstelsel van de rat

  NARCIS (Netherlands)

  van der Laan JW; Schoffermeer ANM

  1988-01-01

  De invloed van kinkhoestvaccinatie op het centrale zenuwstelsel (CZS) wordt bestudeerd vanwege het voorkomen van neurologische effecten bij kinderen na vaccinatie. De aandacht wordt vooral gericht op het pertussis toxine. Pertussis toxine (PT) zou vooral reageren met het receptor adenylaatcyclase

 16. Sociaal-demografische variabelen en toekomstige gezondheid en zorggebruik: de rol van etniciteit

  NARCIS (Netherlands)

  Reijneveld, S.A.

  2001-01-01

  In een recente bijdrage gaan Joung e.a. in op de invloed van veranderingen in de samenstelling van de Nederlandse bevolking op de ontwikkeling van gezondheid en zorggebruik in Nederland in de toekomst. Zij concentreren zich daarbij vooral op de invloed van factoren die normaal meestal niet warden

 17. Van stoornis naar neurocognitie in de behandeling van tbs-patiënten

  NARCIS (Netherlands)

  Borries, A.K.L. von; Bulten, B.H.; Rinne, T.

  2013-01-01

  In de forensische psychiatrie wordt geput uit allerlei wetenschappelijke bronnen. De psychologie, psychiatrie, criminologie en sociologie leveren wetenschappelijke kennis over de stoornis, het gedrag van de delinquent, het delict en de invloed van de omgeving hierop. Ook de interventiemethoden die

 18. Voedingsgewoonten van overvloed en onbehagen.

  NARCIS (Netherlands)

  Hartog, den A.P.

  1996-01-01

  Vijf artikelen waarin de volgende aspecten zijn belicht: -) vijftig jaar eten in Nederland; -) sociale klasseverschillen in (op)voeding; -) voedingsaankopen in het gezin; -) invloed sociale omgeving; -) effectiviteit van vet- en suikervervangers

 19. Onderzoek naar het nitraatgehalte van het ondiepe grondwater in de omgeving van Achterberg

  NARCIS (Netherlands)

  Tusveld, M.C.L.; Welling, S.E.

  1984-01-01

  Een bestudering van het verloop van het nitraatgehalte van het ondiepe grondwater en bepaling van de menselijke invloed op de samenstelling van het ondiepe grondwater door het chloridegehalte hiervan te vergelijken met het nitraatgehalte; dit in verband met de eutrofiering van het grond- en

 20. Input-Output Fase II. Verificatie Input-Output fase I - Invloed vochtgehalte op afbraak organische stof - Data van 4 teeltbedrijven

  NARCIS (Netherlands)

  Sonnenberg, A.S.M.; Blok, C.

  2012-01-01

  In het verleden zijn diverse studies gedaan aan klimaat, substraat en het uiteindelijke product, de champignon. Hierdoor zijn kwaliteit en opbrengt sterk verbeterd. Toch is er onvoldoende kennis over wat precies de opbrengst en de kwaliteit van het product bepaalt. Leemte in deze kennis verhindert

 1. (Zelf) meten aan de vitaliteit van bijen

  NARCIS (Netherlands)

  Steen, van der J.J.M.

  2012-01-01

  Tijdens het symposium van bijen@wur PRI op 18 maart vertelde Sjef van der Steen over zijn onderzoek in 2009 en 2010 naar invloed van variatie en continuïteit in de aanvoer van stuifmeel op de vitaliteit van bijenvolken. Voor Bijenhouden schreef hij een artikel over zijn aanpak en de uitkomsten, met

 2. Frequentie en determinanten van episiotomie in de tweedelijnsverloskunde in Nederland [Frequency and determinants of episiotomy in Dutch gynaecologist-supervised deliveries

  NARCIS (Netherlands)

  Zondervan, K.T.; Buitendijk, S.E.; Anthony, S.; Rijssel, E.J.C. van; Verkerk, P.H.

  1995-01-01

  Doel. Bepalen van de frequentie van episiotomie in de tweedelijnsverloskunde, alsmede onderzoeken van risicofactoren die van invloed zijn op de kans op episiotomie in de tweede lijn. Plaats. Nederlandse ziekenhuizen en poliklinieken. Opzet. Observationeel onderzoek. Methoden. Er werden gegevens

 3. Snijbloemen versterken positieve gevoelens en stemmingen : wetenschappelijk onderzoek naar het effect van snijbloemen op de gemoedstoestand van de mens

  NARCIS (Netherlands)

  Vermeer, F.; Mojet, J.; Veggel, van R.J.F.M.; Koster, A.C.

  2009-01-01

  Onderzoek van Wageningen UR naar de invloed van snijbloemen op gevoelens en stemmingen toont postieve resultaten. Dit biedt veel kansen voor reclame- en voorlichtingscampagnes, maar ook voor verkoopgesprekken en toepassingsmogelijkheden in bijvoorbeeld restaurants

 4. Voorbehandeling van freesia

  NARCIS (Netherlands)

  Sytsema, W.; Elfering - Koster, K.G.

  1984-01-01

  Resultaten van een zestal proeven in de periode eind 1982 tot juni 1983. In vier proeven is de invloed onderzocht van zilverthiosulfaat op de uitbloei, waarbij tevens de faktoren snijstadium en afzetsimulatie (korte bewaring) zijn betrokken. In twee proeven is een reeks rassen voorbehandeld met

 5. De magie van plekken

  NARCIS (Netherlands)

  Hospers, Gerrit J.

  2015-01-01

  Maakt het in deze tijd eigenlijk nog uit waar we ons bevinden? Sommige experts beweren van niet. Ze bespeuren een death of distance: onder invloed van informatie- en communicatietechnologie zou afstand steeds minder relevant worden. Door mobiele telefonie, internet, Facebook en Skype lijkt het niet

 6. Pathofysiologie van de TSH- en Prolactinesekretie. Veranderingen tijdens behandeling van hyper- en hypothyreoidie

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, Richard André de

  1982-01-01

  In dit proefschrift worden pathofysiologische aspekten van veranderingen in de regulatiemechanismen van de thyreotrope en de lactotrope cel besproken. In hoofdstuk I staat een overzicht van de belangrijkste onderdelen van het kontrolesysteem van TSH en prolactine. Deze hormonen staan onder invloed

 7. Het inkuilen van perspulp : onderzoek van het PR en het Instituut voor Rationele Suikerproduktie (1977-1981)

  NARCIS (Netherlands)

  Overvest, J.; Haaksma, J.

  1982-01-01

  Verslag van proeven naar de invloed van een aantal faktoren op het verlies van perssap en van droge stof bij de ensilage van perspulp uit de suikerindustrie op de boerderij (voor veevoer). Faktoren die onderzocht werden zijn het tijdstip van inkuilen, wel of geen tussenopslag op de fabriek, wel of

 8. Resultaten van de chemotherapie bij longtuberculose

  NARCIS (Netherlands)

  Mulder, Renke Jan

  1960-01-01

  Deze studie over resultaten van de chemotherapie bij longtuberculose handelt in hoofdzaak over de volgende onderwerpen: 1. de fiequentie en snelheid waarmee onder invloed van verschillende vormen van chemotherapie sputumconversie en genezing of inactivering van de afwijkingen werd bereikt; 2. de

 9. Geschiedenis van de neuropsychologie in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Eling, P.A.T.M.

  2010-01-01

  Voor het eerst verschijnt er een overzichtsboek van de geschiedenis van de neuropsychologie in Nederland. In verschillende tijdsvakken wordt de invloed van grondlegger Schroeder van der Kolk tot de huidige ontwikkelingen beschreven. Aan bod komt onder meer het lokalisatievraagstuk in Nederland, de

 10. Consumentenonderzoek in het Restaurant van de Toekomst

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, de R.A.; Gorselink, M.; Steenbekkers, L.P.A.; Wabeke, M.; Thomasson, T.

  2010-01-01

  Miljoenen mensen lunchen dagelijks op hun werk. Over bijvoorbeeld motieven bij de keuze van maaltijdcomponenten, de invloed van de inrichting van het restaurant of variaties in het assortiment op dit keuzegedrag is weinig tot niets bekend. In het Restaurant van de Toekomst doet de Consumer Science

 11. Effect van gekleurde verlichting op technische resultaten en welzijn bij vleeskuikens

  OpenAIRE

  Rodenburg, T.B.; Harn, van, J.; Middelkoop, van, J.H.

  2004-01-01

  In vleeskuikenstallen kiest men naast TL of gloeilampen tegenwoordig vaak voor gekleurd licht. Er zijn aanwijzingen in de literatuur dat gekleurd licht kan leiden tot betere technische resultaten. De kleur van het licht heeft ook invloed op de activiteit van de dieren en de verdeling van de dieren over de stal. Dit heeft weer invloed op het al dan niet ontstaan van loopproblemen en bevuiling en verwonding van de dieren en daarmee op het welzijn. Gezien de toenemende interesse voor gekleurd li...

 12. Reducing energy use via behavioural change. The effect of information, feedback and commitment on energy use, psychological backgrounds and quality of life; Energiebesparing door gedragsverandering. De invloed van informatie, feedback en commitment op energiegebruik, psychologische achtergronden en kwaliteit van leven

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Steg, L.; Abrahamse, W.; Vlek, C [Rijksuniversiteit Groningen, Groningen (Netherlands); Wiersma, G.; Noorman, K.J. [KNN Milieu, Groningen (Netherlands); Oostra, M.; Van Kampen, P. [ProGAMMA, Groningen (Netherlands); Smeets, P.; Graas, S. [Smeets en Graas Internetproducties, Groningen (Netherlands); Grimberg, H.; Roos, J. [Essent, Arnhem (Netherlands)

  2002-11-01

  The aim of the title project is to realize 5% saving of direct energy consumption in households by behavioral change. A computer-supported system for tailor-made information has been developed and tested to stimulate households to save energy. The system comprises environmental and psychological and information and communication technological starting points, components and variables. [Dutch] Doel van het project was 5% energiebesparing te realiseren bij huishoudens door het verminderen van het directe energiegebruik door gedragsaanpassingen. Daartoe is een computerondersteund systeem voor 'Energieadvies op Maat' opgezet, ontwikkeld en getest dat huishoudens moet aanzetten tot gedragsveranderingen die leiden tot structurele energiebesparingen. Het systeem omvat milieukundige, psychologische en informatietechnologische uitgangspunten, componenten en variabelen. Verder biedt het mogelijkheden om informatie te geven: (1) over het huidig energiegebruik van huishoudens; (2) over besparingsmogelijkheden van huishoudens: welke maatregelen kan men zelf treffen om energie te besparen door gedragsaanpassingen; (3) over specifiek energiegebruik en resultaten van gedragsverandering; (4) over motieven voor energiebesparing: oorzaken, gevolgen en aanpak broeikaseffect, noodzaak gedragsverandering, en financiele opbrengsten van mogelijke besparingen.

 13. DIE VOEDING VAN SKAPE OP DOHNE.SUURVELD

  African Journals Online (AJOL)

  Die veelading per kamp is aangepas by die DM-opbrengs van ... Na aanleiding van die bevinding van De Wet & Barnard (1974 c) dat beide tipe ..... v. Kamp I. Kamp 2. |. 2. 3. 4. 5. - 6. 7. 8. 9 l 0. Weke. F-ig. I. Gamiddalda ruproteibninhrrud van slukderm listelmonsters en gemiddelde lekinname deur ooie. Tabel 6. Invloed van ...

 14. n vergel ykende studie van vismeel, sonneblomoliekoekmeel en ...

  African Journals Online (AJOL)

  0,2948 + 0.9936X (Engels, Niemann, Swart & Baard, 1970). Y = Verteerbaarheid van energie (%). X = Verteerheid van droe materie (%). Met die in vitro verteerbaarheid van aanvullings en die basiese ruvoerrantsoen as basis, kon die invloed van die aanvullings op die in vivo verteerbaarheid van die ruvoer bereken word ...

 15. A. Selms DIE TEOLOGIE VAN DIE WOORD EN DIE FIGUUR VAN ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  deur Thomas Aquinas. Onder invloed van Augustinus vind ons by. Thomas eweeens 'n sterk beklemtoning van die genade, en sien hy die verhouding tussen God en mens van God af bepaal, maar die terminologie waarmee hy uitdrukking gee aan sy opvatting is die van die Axistoteliese metafisika, en met die terminologie ...

 16. Die etiek van Karl Barth

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. H. van Wyk

  1986-06-01

  Full Text Available Die etiek van Barth kan nie reg verstaan word sonder begrip van sy ganse teologiese agtergrond en opset, en ek wil byvoeg: sonder die besondere tydsomstandighede (oorlog! waarin hy geleef en gewerk het nie. Dit is verder bekend dat in sy teologiese ontwikkeling verskillende figure groot invloed op hom uitgeoefen het.

 17. 'Consument en burger', betekenis voor de markt van landbouwproducten en voedingsmiddelen

  OpenAIRE

  M.T.G. Meulenberg

  2003-01-01

  Als tegenhanger van het begrip 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' wordt hier het begrip 'maatschappelijk verantwoord consumeren' (MVC) gedefinieerd. Achtereenvolgens komen aan de orde: de inpassing van MVC in gangbare theorieën van het consumentengedrag, de invloed van maatschappelijke trends op MVC, belemmeringen voor MVC, en hoofdpunten van een marktbeleid gericht op de bevordering van MVC

 18. Verandering in reologie van bindmiddel door veroudering in de weg en in het laboratorium

  NARCIS (Netherlands)

  Lent, D.Q. van; Mookhoek, S.D.; Vliet, D. van

  2016-01-01

  De veroudering van het asfalt bindmiddel is een van de belangrijkste eigenschappen die een invloed hebben op de levensduur van open deklagen. In deze paper wordt de ontwikkeling van de veroudering van bindmiddel in de weg en met kunstmatige veroudering in het laboratorium beschreven in termen van

 19. Quality of Expert Systems: Methods and Techniques (Kwaliteit van Expertsystemen: Methoden en Technieken)

  Science.gov (United States)

  1989-12-01

  8217 van R op Q betekent in concreto dat verhoging van R verboging van Q tot gevolg kan hebben en verlaging van R verlaging van Q. ’Remmende invloed’ is...domeinen die (nog) niet op enigszins overzicbtelijke wijze van een expliciete theorie zijn voorzien. In concreto kan men hierbij denken aan sociaal

 20. De invloed van nieuwkomers op teaminnovatie

  NARCIS (Netherlands)

  Rink, Floor; Ellemers, Naomi

  2009-01-01

  The effect of newcomers on team innovation F. Rink & N. Ellemers, Gedrag & Organisatie, volume 22, September 2009, nr. 3, pp. 294-306 This paper discusses the question under what conditions newcomers may contribute to the innovation potential of teams in a positive way. The literature shows that

 1. Die invloed van liggaamsparameters op die reproduksieprestasie ...

  African Journals Online (AJOL)

  Body size (wither height, wither to ischium length, chest width, depth and circumference) was determined at the commencement of the .... Ooie in die drie groepe is in groepe gevoer teen verskillende voedingspeile oor 'n ..... ovulation rate and wool growth responses of light and heavy ewes to differential feeding. N. Z. J.

 2. Die invloed van liggaamsparameters op die reproduksieprestasie ...

  African Journals Online (AJOL)

  SMITH, J.F., RATTRAY, P.V., JAGUSCH, K.T., COX,. N.R & TERVIT, J.R, 1979. Ovulation-liveweight relationships in ewes. Proc. N. Z. Soc. Anim. Prod. 39,50. SPIEGEL, M.R., 1961. Statistics. Schaum's outline series. Theory and problems. Schaum Publishing Co., New York. WILLIAMS, AH. & CUMMING, LA., 1982. Inverse.

 3. Invloed van mikrogolfbehandeling en stillugoondprosessering op ...

  African Journals Online (AJOL)

  Influence of microwave and heat treatment in a household oven on the nutritive value of full-fat soy beans as ... treatment of soy-bean samples was studied on the basis of duration of treatment and moisture content as ... treatment is a more reliable and convenient method than dry-heat treatment in a household-type oven.

 4. ‘Anders slapen’. Evaluatie van ‘anders slapen’: een pilotonderzoek naar het effect van ‘anders slapen’ bij spanningshoofdpijn op Kwaliteit van Leven en participatie.

  NARCIS (Netherlands)

  de Vlugt, Liesbeth

  2014-01-01

  Samenvatting Inleiding- (Spannings)hoofdpijn is een veelvoorkomend probleem dat van invloed is op de Kwaliteit van Leven (KvL) en participatie van mensen in het dagelijks leven. Cervicogene hoofdpijn is een vorm van spanningshoofdpijn, waarbij de oorzaak gelegen is in spanning in de nek. Elkhuizen

 5. DIE GEBRUIK VAN SELEKSIE.INDEKSE BY MERINOSKAPE

  African Journals Online (AJOL)

  van oorweldigende belang is met kleur in. 'n onderge- skikte rol en die invloed van die ander eienskappe negeer- baar. Soortgelyke resultate is verkry deur Mullaney en. Sanderson ( 1970). Turner en Young ( 1969) gee die resul- tate van toetse met die verwerking van wol. Ook in hierdie geval'was veselfynheid, gemeet as ...

 6. Impliciete leiderschapstheorieen en de perceptie van transformationeel leiderschap

  NARCIS (Netherlands)

  Schyns, Birgit; Sanders, Karin

  2004-01-01

  Uit resultaten van een Duits onderzoek blijkt dat impliciete leiderschapstheorieën van invloed zijn op de evaluatie van leiders. In dit artikel wordt het Duits onderzoek voor de Nederlandse situatie gerepliceerd. In een twee tijdstippen design experiment zijn de effecten van twee impliciete

 7. Het mineralenoverschot van de Gelderse landbouw en het effect van beleidsmaatregelen

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, 't P.; Hermans, C.; Aarts, H.F.M.

  1989-01-01

  In deze studie volgt een modelmatige berekening van de overschotten aan fosfor, kalium en stikstof, die de Gelderse melkveehouderij, de bioindustrie en de akker- en tuinbouw jaarlijks produceren. Tevens is de invloed van het grondgebruik en van beleidsmaatregelen op het mineralenoverschot nagegaan

 8. Alledaagse magie:Mentale weerbaarheid van kinderporno- en forensisch rechercheurs

  OpenAIRE

  Sollie, Hendrik

  2017-01-01

  Empirisch onderzoek naar mentale weerbaarheid van rechercheurs is een relatief onontgonnen terrein. Het doel van deze dissertatie is om meer inzicht te krijgen in factoren die daarop van invloed zijn. Op basis van met name het werk van Reich et al. (2010) is mentale weerbaarheid van rechercheurs gedefinieerd als de uitkomst van een copingproces waarin in- en externe hulpbronnen de rechercheur in staat stellen om binnen de taakuitoefening adequaat te blijven functioneren gedurende belastende w...

 9. Ultrasone cervimetrie : een onderzoek naar het gedrag van de cervix uteri tijdens de baring

  NARCIS (Netherlands)

  F.Th.J.G.Th. Kok

  1977-01-01

  textabstractVanaf ongeveer 1950 is in toenemende mate inzicht verkregen in de krachten, onder invloed waarvan tijdens de baring de ontsluiting van de cervix en de uitdrijving van de vrucht tot stand komt. Dit is vooral een gevolg geweest van de ontwikkeling van de methode van de meting van de

 10. Het gemurmel van de artistieke menigte

  NARCIS (Netherlands)

  Pascal Gielen

  2008-01-01

  De hypothese wordt opgebouwd dat de vroegmoderne kunstwereld wel eens het laboratorium zou kunnen zijn geweest voor het huidige dominante productieproces, met name het post-Fordisme. Onder invloed van de democratisering van het (kunst)onderwijs vanaf de jaren 1970 en de globalisering vanaf 1989 is

 11. Kan Sendinggeskiedenis van Kerkgeskiedenis ensiklopedies geskei word?

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B. Spoelstra

  1972-06-01

  Full Text Available Dr. A. Kuyper het met sy Encyclopaedie der Heilige Godgeleerdheid groot invloed op die ensiklopedie van die Gereformeerde teologie uitgeoefen. Hy neem Evangelistiek, Kerugmatiek en Apostoliek saam as Prosthetiek en grens die groep af as die wetenskap van die ‘methode die er toe leiden kan om wat nog buiten Christus staat te Kerstenen’.

 12. FIR-MMC in rantsoenen van roze-vleeskalveren

  NARCIS (Netherlands)

  Plomp, M.; Heeres-van der Tol, J.J.; Driegen, J.

  1997-01-01

  FIR-MMC is een koolstofhoudend kleimineraal. Ervaringen uit de praktijk zouden aangeven dat FIR-MMC de voederconversie kan verbeteren. Toevoegen van FIR-MMC had in dit onderzoek bij geen van de rantsoenen invloed op voeropname, groei, voederconversie en karkaskwaliteit van de kalveren.

 13. Analyse van gedrag en percepties : Kwalitatief onderzoek naar herstelbelemmerend gedrag

  NARCIS (Netherlands)

  A. Bruggeman; dr. A. Feleus; M. Maliepaard; N. Lajqi

  2017-01-01

  In diverse richtlijnen wordt aangegeven dat psychosociale factoren van invloed kunnen zijn op het herstel van klachten. Worden hestelbelemmerende factoren niet meegenomen in de therapie, dan bestaat de kans op chroniciteit of recidivering van de klachten. Uit literatuur blijkt niet hoe een

 14. e .Kuraioriufn. DIE W ETENSKAPLIKE BETEKENIS VAN DIE W ERK ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  Voorts wys hy op die talryke name wat saamgestel is met die naam van die koningsfiguur, ditsy n aardse koning of n godheid. Die a!gemeen oosterse vergoddeliking van die koning het sy invloed ook laat geld op die naamgewing in die ou Babel en Assur. Geheel die proefskrif getuig van die deeglikheid en noukeurigheid.

 15. Sortimentsvergelijking saintpaulia ; verwerking van de resultaten 1999-2000

  NARCIS (Netherlands)

  Berents, A.J.H.; Wurff, van der T.; Rijpsma, E.C.; Elgersma, R.

  2000-01-01

  Het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving heeft in samenwerking met de NTS-commissie Saintpaulia, een onderzoek uitgevoerd naar de invloed van de herkomst (teeltbedrijf) op de kwaliteit van het sortiment Saintpaulia. Hieruit is gebleken dat de smetgevoeligheid van Saintpaulia per ras en per herkomst

 16. Invloed van inundatie van graslanden op terrestrische dansmuggen (Diptera: Chironomidae)

  NARCIS (Netherlands)

  Moller Pilot, H.

  2005-01-01

  Influence of flooding on terrestrial chironomids in grassland (Diptera: Chironomidae) Although flooding is an important factor for the invertebrate fauna of grassland, not much is published on this topic. As in other groups the different species of terrestrial Chironomidae display different

 17. 'n Kwalitatiewe ondersoek na die invloed van aspekte van die ...

  African Journals Online (AJOL)

  objects as symbols and with regard to the important role other people and one's self play in one's expectations and social cognition. The exterior of the clothing store and the appearance of the saleslady are two major stimuli that are interpreted by adult female consumers when they visit a clothing store. When an adult ...

 18. Laat-Victoriaanse invloed op die interieurinrigting van twee van ...

  African Journals Online (AJOL)

  1870-1901) with the aim to determine the influence of the Victorian style on domestic interiors in Bloemfontein during the years 1880 to 1900. To this purpose photographs of the interiors of two well-known homes in Bloemfontein during the above-mentioned period are analysed. Although only a few photographs of interiors ...

 19. De invloed van managers op individuele prestaties van werknemers

  NARCIS (Netherlands)

  S.J. Dorsman (Stephan); V.J.J.M. Bekkers (Victor); A.R. Edwards (Arthur)

  2011-01-01

  textabstractAbstract In this paper, we want to know how knowledge, available and shared in social media networks (like Twitter, Facebook, Hyves, blogs, wickis etc,) does influence processes of risk definition in policy-making processes regarding ‘wicked problems’ and how this can be explained?

 20. De energiecrisis : invloed van beperking van verlichting op de verkeersveiligheid.

  NARCIS (Netherlands)

  Schreuder, D.A.

  1974-01-01

  The reduction of public lighting may result in an appreciable increase in road accidents, particularly for busy streets with mixed traffic that are marginally lit. Such a reduction may be accepted as an emergency only. The use of low-beam headlamps offers no solutions. Application of other light

 1. Die invloed van borsmelkverrykers op die groei van lae ...

  African Journals Online (AJOL)

  The control group consisted of eight babies, fed on mother's milk only. All the babies met the criteria and reached a 1600 gram weight by the end of the study. The Mann Whitney U-test was used to calculate the results. No statistically significant results were obtained for any of the variables tested. Health SA Gesondheid ...

 2. Invloed van mielieaanvulling en weidruk op produksie van ooie en ...

  African Journals Online (AJOL)

  ... on winter sourveld were investigated over three consecutive seasons in a 3 X 2 X 2 factorial experimental design. Camps were grazed for 60 days in June to August at either 3 or 6 kg available DM/ewe/d. Maize grain at 300 g and cob and com at 350 g/ewe/d were supplied to ewes. A protein energy lick was also supplied ...

 3. Invloed van luchtvochtigheid op het scheuren van radijs

  NARCIS (Netherlands)

  Janse, J.; Steenbergen, P.

  2011-01-01

  Referaat Veel gescheurde radijs bij hoge RV tijdens knolvorming In de winter geeft een hoge luchtvochtigheid tijdens de knolvormingsfase duidelijk meer gescheurde radijsknollen. Dit gebeurt met name als de luchtvochtigheid in de eerste teeltfase juist laag is geweest. Dit bleek uit onderzoek bij

 4. Die invloed van ouderdom en produksiestatus van Afrikaner- en ...

  African Journals Online (AJOL)

  The effect of age and parity of Afrikaner and Hereford cows on the weaning traits of their calves. Data ..... Effects of sire breed on pre- and post weaning growth. J. Anim. Sci. 37,234 (Abstr.). KRESS, D.D. & BURFENING, P.J., 1972. Weaning weight related to subsequent most probable producing ability in. Hereford cows.

 5. 'n Kwalitatiewe ondersoek na die invloed van aspekte van die ...

  African Journals Online (AJOL)

  S Blignaut

  Prentice Hall. DAVIS, LL (1984): Clothing and human behavior: a review. Home Econ Res J 12(3):325-339. DILLON, LS (1980): Business dress for women corporate professionals. Home Econ Res J 9(2):124-129. DRAKE, FG, SPOON, JH & GREENWALD, H (1992): Retail fashion promotion and advertising. New York.

 6. Efficiënt gebruik van snijmaïs. Deel 5: invloed afrijpingstype en oogststadium op opname en melkproductie = Efficient use of silage maize. Part 5: effect of maturity type and harvest stage on intake and milkproduction

  NARCIS (Netherlands)

  Zom, R.L.G.

  2006-01-01

  In de periode 2003-2005 is er onderzoek uitgevoerd naar de effecten van rastypen en oogststadium op opbrengst, kwaliteit, conservering en voeding. Dit onderzoek richt op de effecten van afrijpingstype en energietype op opname en melkproductie. Het afrijpingstype (stay green en dry down) had geen

 7. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de historicus

  NARCIS (Netherlands)

  De Baets, Antoon

  2015-01-01

  [English, see below] Wellicht bestaat er geen tekst met een grotere invloed op ons leven dan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) uit 1948. Het is daarom vreemd dat historici er over het algemeen weinig aandacht aan hebben geschonken. In dit essay betoog ik dat de potentiële

 8. Daling transvetzuren, maar niet in alle grootverbruikproducten: vetzuursamenstelling van spijsvetten, koek en snacks.

  NARCIS (Netherlands)

  Hulshof, P.J.M.; Zock, P.L.; Kosmeijer-Schuil, J.G.; Bovenkamp, van de P.; Katan, M.B.

  1998-01-01

  Deze vetzuren hebben een ongunstige invloed op het lipoproteineprofiel in het bloed. In een tabel is de vetzuursamenstelling van geselecteerde koek en snacks weergegeven. Tegenwoordig bevatten de margarines, bak- en braadvetten aanzienlijk minder verzadigd vet

 9. Die verband tussen zona pellucida(ZP-afmetings en sekere geassisteerde bevrugtingsparameters tydens die behandeling van pasiënte

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. du Plessis

  1997-07-01

  Full Text Available Verskeie navorsers beweer dat ’n verdikte ZP moontliklik ’n negatiewe invloed op bevrugting, blastosistuitbreking, implantasie van die embrio en sodoende swangerskapsuitkoms het.

 10. Die leksikografiese aanbieding en behandeling van vaste uitdrukkings

  African Journals Online (AJOL)

  tha

  Opsomming: Vir leksikograwe is dit belangrik om in hulle besluite oor die insluiting van vaste uitdrukkings in hulle woordeboeke vertroud te wees met die status van vaste uitdrukkings as volwaardige leksikale items. Hierdie status behoort 'n invloed te hê op die manier waarop vaste uitdrukkings aangebied en behandel ...

 11. Effect van gekleurde verlichting op technische resultaten en welzijn bij vleeskuikens

  NARCIS (Netherlands)

  Rodenburg, T.B.; Harn, van J.; Middelkoop, van J.H.

  2004-01-01

  In vleeskuikenstallen kiest men naast TL of gloeilampen tegenwoordig vaak voor gekleurd licht. Er zijn aanwijzingen in de literatuur dat gekleurd licht kan leiden tot betere technische resultaten. De kleur van het licht heeft ook invloed op de activiteit van de dieren en de verdeling van de dieren

 12. Reductie BLEVE-frequentie van een LPG-tankauto op een autotankstation

  NARCIS (Netherlands)

  Kok, O.M.P.; Pietersen, C.M.

  1985-01-01

  Uit de LPG-Integraalstudie [4] blijkt dat de BLEVE van de LPG-Tankauto het risico van het autotankstation domineert (bij ondergrondse opslagtank). In deze studie is nagegaan wat de invloed is van een aantal mogelijk te treffen voorzieníngen aan de LPG-tankauto en het LPG-autotankstation op de

 13. Afdekken van bodem gaat zwartvruchtrot tegen

  NARCIS (Netherlands)

  Jong, de P.F.

  2007-01-01

  Bekend is dat de zwartvruchtrotschimmel op dood organisch materiaal kan overleven en sporen kan vormen. Reden voor PPO-fruit om te onderzoeken welke invloed dood organisch materiaal heeft op de ziektedruk. Voor dat doel is vanaf het einde van de bloei tot na de oogst op een gerend perenperceel in de

 14. Rapportage beoordeling CLRW methoden van onderzoek nummer 53 dd. 1994-07-19, nummer 58 dd. 1994-07-19 en nummer 73 dd. 1994-07-21

  NARCIS (Netherlands)

  Rhijn, van J.A.; Keukens, H.J.

  1994-01-01

  De methoden van onderzoek zijn beoordeeld op punten welke van invloed zijn op de bruikbaarheid in de praktijk en op punten met betrekking tot de te verwachten betrouwbaarheid van de resultaten welke met de methode gegenereerd worden. Over het algemeen kan gesteld worden dat de beschrijving van de

 15. Impact of Wind Energy in a Future Power Grid (Impact van windenergie in het toekomstig elektriciteitsnet)

  OpenAIRE

  Soens, Joris

  2005-01-01

  Dit doctoraat onderzoekt op verschillende niveaus de technische impact van windenergie op een elektriciteitsnet. Het eerste deel van het doctoraat ontwikkelt gedetailleerde dynamische modellen van windturbines of -parken in software, specifiek voor de dynamische simulatie van elektriciteitssystemen. Deze modellen worden gebruikt om de invloed van veranderingen in windsnelheid of storingen in het net te simuleren. Verder zijn ze een geschikt hulpmiddel om te evalueren in welke mate een windtur...

 16. Immunoneutralisatie van somatostatine bij de geit in relatie tot geboortegewicht en melkproduktie, groei- en slachtkwaliteitsaspecten van de boklammeren = Immunoneutralization of somatostatin in goats in relation to birth weight and milk yield, performance of male kids and slaughter quality aspects

  NARCIS (Netherlands)

  Garssen, G.J.; Welling, A.M.A.W.; Boxtel, van H.L.

  1987-01-01

  Doel van het onderzoek was na te gaan of immunoneutralisatie van somatostatine (een natuurlijke remmer op de afgifte van somatotropine uit de hypofyse) invloed heeft op de melkgift en prenatale groei bij de geit. 20 Nederlandse witte geiten werden hiervoor halverwege de dracht opgenomen in een

 17. Van psychosomatosen via somatoforme klachten nu maar weer eens naar medisch onverklaarde klachten

  NARCIS (Netherlands)

  Derksen, J.J.L.

  2010-01-01

  Dit artikel is een reactie op het artikel ‘Stressreacties in het lichaam spelen een geringe rol bij medisch onverklaarde klachten’ van Jan Houtveen en Lorenz van Dooren, GZ-psychologie 1, 2010. In de jaren zestig, zeventig en tachtig kwam de buitenlandse invloed op de klinisch psychologie niet

 18. Protei"enbronne in die rantsoene van groeiende varke 1. 'n ...

  African Journals Online (AJOL)

  Twee proewe, een met vleis- en een met spekvarke, is uitgevoer om die invloed van verhitte volvet sojaboonmeel as proteienbron op hul groei, voeromset, karkasontwikkeling en refraksie-indekswaardes van karkasvet te bestudeer. Die resultate in die studie verkry dui daarop dat verhitte volvet sojaboonmeel wel vismeel ...

 19. Inzet RTK-GPS in de teelt van een gewas : met RTK-GPS schoffelen in cichorei na zaaien met RTK-GPS

  NARCIS (Netherlands)

  Bleeker, P.O.

  2009-01-01

  In juni 2008 werd op het proefbedrijf van PPO in Lelystad onderzoek gedaan naar de invloed van RTK-GPS stuursystemen op de rechtgeleiding van een werktuig. Met RTK-GPS (RTK staat voor Real Time Kinetic) kan op centimeters nauwkeurig gereden worden. De vraag die beantwoord moest worden was: is de

 20. proteienbronne in die rantsoene van groeiende varke 2. 'n vergel ...

  African Journals Online (AJOL)

  McMillen, 1953; Terrill, Becker, Norton, Warden &. Adams, 1954; Batterham, 1970; Batterham & Manson,. 1970: Stockland, Meade & Nordstrom, 1971). Hierdie studie is gevolglik uitgevoer om onder- soek in te stel na die invloed wat die gedeeltelike ver- vanging van vismeel met varkkarkasmeel op die groei, voeromset en ...

 1. Invloed van voedingstremming gedurende die soogfase op groei en ...

  African Journals Online (AJOL)

  The lambs were weaned on 30 ± 2 days and placed on a diet of commercial lamb creep feed pellets. No treatment effects were tested after weaning and lambs were reared under identical feed and environmental conditions. A significant difference (P < 0,05) in average daily live weight gain (ADO) between treatment groups ...

 2. Die invloed van voedingspeil op puberteitsbereiking by Nguni ...

  African Journals Online (AJOL)

  The effect of feeding level on puberty development in Nguni, Bonsmara and Drakensberger heifers. The growing interest in the Nguni and the need for reliable data on the breed led firstly to an investigation of puberty development in Nguni, Bonsmara and Drakensberger heifers. Secondly puberty development was also ...

 3. Die invloed van voedingspeil op puberteitsbereiking by Nguni ...

  African Journals Online (AJOL)

  three cattle breeds to tick infestation under minimal control conditions. Genetic Research Indigenous Breeds Exhibition. 2nd World Congr. Sheep Beef Cattle Breed. SWlERSTRA, E.E., RAHNEFELD, G.W., CUPLEF, R.L. &. STRAIN,I.H., 1977. Age and weight at puberty of crossbred heifers sired by Charolais, Limousin and ...

 4. De invloed van mobiliteit op verkeersveiligheid : een omgevingsverkenning.

  NARCIS (Netherlands)

  Wijnen, W. & Houwing, S

  2008-01-01

  This exploration focuses on the relation between developments in mobility and road safety. Past, present and future developments in mobility have been investigated making use of available data and literature, and the significance of these developments for road safety have been described. At a

 5. Die invloed van monensin op karkas- en woleienskappe

  African Journals Online (AJOL)

  The effect of monensin on carcass and wool traits of Merino lambs. Forty Merino lambs were used to determine the effect of monensin ..... MJ - Mega joules riaal-, sowel as energieverteerbaarheid, gehad het nie word ondersteun deur navorsing op skape deur Hanson & Klop- fenstein (1977) en Horton (1980). 'n Moontlike ...

 6. Xenofobie onder jongeren : de invloed van interetnisch contact

  NARCIS (Netherlands)

  Bekhuis, H.; Ruiter, S.; Coenders, M.T.A

  2009-01-01

  English Summary: Xenophobia among youngsters: the influence of interethnic contact. This study examines xenophobic attitudes of high school pupils. It answers the questions: To what extent do high school pupils from different ethnic backgrounds hold xenophobic attitudes? And to what are these

 7. De invloed van werkeisen en hulpbronnen op uitputting en bevlogenheid

  NARCIS (Netherlands)

  Van Ruysseveldt, Joris; Smulders, Peter; Taverniers, John

  2010-01-01

  In this study we perform an additive (only main effects) and a multiplicative (also interactions between all work characteristics) test of the JD-R model on a large, heterogeneous and representative sample of the Dutch working population. All job demands under investigation – work load, WHI, task

 8. Liturgiese identiteitsvorming as antwoord op die invloed van die verbruikerskultuur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  B.J. de Klerk

  2000-08-01

  Full Text Available The formation of liturgical identity in response to the influence of a consumer culture Liturgy in South Africa is continually interacting with the Western cultural heritage on the one hand, and increasingly with African culture on the other hand. However, another powerful influence on the local liturgy springs from the so-called global consumer culture. A few characteristics of the latter are inter alia the following: The emphasis on what the “buyer”, the worshipper and “potential” worshipper prefer; a show business attitude resulting in transforming members of the congregation into spectators rather than participants. Furthermore the emphasis is on the pursuit of effectiveness and the utilisation of technology to attain it and the focus is specifically on the needs of the individual and not on those of the community. The continual formation of liturgical identity is the answer to the mainly detrimental cultural processes currently manifesting themselves. The point of departure in forming a cultural identity implies an in-depth study of the liturgical guidelines indicated in the Old and the New Testament and the historical development of liturgy, especially in the second, sixteenth and twentieth centuries. The following aspects should, however, also be taken into consideration: the contemporary characteristics of the local indigenous culture, beauty of God, relationship between liturgy and culture, multi-cultural enrichment of liturgy, missionary aim and eschatological focus of liturgy.

 9. Die invloed van deelname aan fisieke aktiwiteit tydens vryetyd op ...

  African Journals Online (AJOL)

  The findings suggest the need for employers to implement wellness strategies including the enhancement of the physical activity status of the employee to ensure a healthier and more productive workforce. Further research in the field of corporate health and wellness is of paramount importance. Keywords: Physical activity ...

 10. Die invloed van taalhoudings op onderrigmediumkeuse in Suid-Afrika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. de Wet

  2000-05-01

  Full Text Available The influence of language attitudes on the choice of the medium of instruction in South Africa The South African Constitution (Act 108 of 1996 recognises language as a basic human right and emphasises the right of choice of every individual with regard to the language of learning and teaching (LOLT. In exercising their democratic language choice, the majority of South African learners and their parents reject their right to mother-tongue education and disregard research findings that emphasise the benefits of mother-tongue instruction. From a study of subject-related literature it has become clear that the masses in South Africa believe that a knowledge of English is the key to economic and political empowerment. Against the background of these findings, the article reports on an empirical study on the language attitudes of undergraduate Education and B.Ed. students at the Bloemfontein and Queenstown campuses of the University of the Free State. The study confirms the findings of the subject-related study to a large extent, namely that English is seen as the key to economic and political empowerment. The opposite is, however, proven by literacy and poverty figures, as well as by studies on blacks’ proficiency in English. Proceeding from the economic, political and educational realities, the article offers a few suggestions for the development of African languages as LOLT.

 11. Maatskaplike aspekte van geriatriese sorg

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. Louw

  1979-09-01

  Full Text Available Dit is maar enkele dekades gelede dat Westerse gemeenskappe bewus geword het van die besondere behoeftes van die relatief groot en nog steeds groeiende persentasie bejaardes in hulle midde. Nie alleen het die liggaamlike behoeftes van liggaamlike afgetakelde bejaardes die aandag getrek nie maar die gemeenskappe het ook bewus geword van die maatskaplike behoeftes van ouerwordendes in ’n tydperk wat gekenmerk is deur die dramatiese veranderings in die lewenswyses van ons mense — veranderinge wat in baie opsigte ’n negatiewe invloed gehad het op die lewensomstandighede van ’n groot groep bejaardes. Welsynsbeplanners het besef dat hulle in hulle beplanning spesiale voorsiening moes maak vir die lewensbehoeftes van hierdie groep in die gemeenskap en dat hulle in die verband ’n groot agterstand het om in te haal. Geneeshere wat belang begin stel het in die gesondheidsbehoeftes van bejaardes het ook besef dat gevestigde geneeskundige praktyke geensins voldoen aan die spesifieke behoeftes van ’n groot groep bejaardes nie en dat groot aanpassings gemaak moes word met betrekking tot hulle benaderings en metodes van behandeling van hierdie pasiente.

 12. Literatuurstudie naar de invloed van structuur van organisch materiaal op sorptie van hydrofobe organische verbindingen

  NARCIS (Netherlands)

  Bakker MI; Notenboom J; ECO

  1994-01-01

  Literature research is done on the composition of organic material along soil profiles in relation to sorption capacity for non-ionic hydrophobic organic compounds. Organic matter of deeper soil layers is mostly better humified and therefore less polar than the organic matter of superficial soil

 13. De invloed van den kalktoestand van juvenielen Merapi-aschgrond op eenige kwaliteitseigenschappen van Vorstenlandsche tabak

  NARCIS (Netherlands)

  Middelburg, H.A.

  1932-01-01

  The influence of lime status of volcanic-ash soil was examined by pot trials in conditions as similar as possible to those of the plantation. Soils used were fine juvenile Merapi ash, the most important soil for tobacco growing, and, as a contrast, weathered laterite. In laterite artificial

 14. Geloofwaardigheid van e-WOM: de invloed van reviewpercepties op de persuasieve impact van online reviews

  NARCIS (Netherlands)

  van Hemelen, N.; Smits, T.; Verlegh, P.

  2013-01-01

  Previous research illustrated the impact of (a) a review’s valence and (b) its perceived credibility on customers’ product attitudes. Though both might have independent effects on product attitudes, we propose they are interrelated. To test the different possible interrelations, we used a between

 15. Identiteitskapitaal als werkkapitaal van sociale stijgers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mick Matthys

  2013-02-01

  Uit onderzoek blijkt dat arbeiderskinderen met een universitaire opleiding vaak langdurig kampen met beperkingen in “well-being”, met name vanwege ervaren uitsluiting door de nieuwe klasse en vanwege de inadequate verwachtingen waarmee zij de arbeidsmarkt betreden. Zij krijgen daardoor te maken met professionele identiteitsproblemen, maar de onderlinge verschillen zijn groot. In dit artikel staat de vraag centraal welke factoren verantwoordelijk zijn voor deze verschillen. Centraal in de exploratie staat de betekenis van identiteitskapitaal (Coté, 1996. Om dit begrip te concretiseren zijn data verkregen uit eerder onderzoek naar sociale stijgers (Matthys, 2010 geanalyseerd. Uit deze analyse zijn drie aspecten van identiteitskapitaal naar voren gekomen als mogelijke theoretische assumptie voor de verklaring van verschillen in de well-being van sociale stijgers: sociaal interactievermogen, cognitieve reflexiviteit en sterke gerichtheid op professioneel vakmanschap. Eén en ander impliceert een theoretisch model waarin de invloed van sociale stijging op well-being wordt gemodereerd door voornoemde drie aspecten van identiteitskapitaal.

 16. Radioaktiewe uitstralings en hulle betrekking op die bestaansvoorwaardes van diere*

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P.J. A. Ryke

  1963-03-01

  Full Text Available Die vorm on funksie vail enige lewende organisme is enersyds ’n nianifestasie van oorerflike intrinsieke faktore wat inherent kenmerkend van sy samestelling is en andersyds ’n uitdrukking van die invloed van  ekstrinsieke faktore wat aan die werking van omgewingstoestande toegeskryf moet word. Aangesien erflike en omgewingsfaktore in gedurige wisselwerking met mekaar verkeer, is die lewe eintlik ’n uitdrukking van ’n voortdurend variërende ewewig tussen hierdie twee kragte. Biologiese navnrsing is dus nie bepeik tot die ondersoek van slegs die morfologiese cn funksionele aspekte van die organisme nie, maar dit trag ook om die problome van die ingewikkelde verhoudings tussen die organismes  en hullo fisiese omgewing en die ondeilinge verhoudings tussen plant, dier en mens le probeer ontrafel.

 17. Een team..Ieder heeft zijn kleur...Hoe blijf je staande? : Uitval van startende professionals door stressfactoren binnen het team en de samenwerking.

  NARCIS (Netherlands)

  Wieneke Mahanjna Baan; Eline de Jong

  2011-01-01

  Onderzoek gedaan naar de invloed van een team en de samenwerking op de uitval van startende professionals, die werkzaam zijn in de zorgsector. Om een effectief werkend team te verkrijgen en te behouden en de werkstress gezond te houden, zijn preventieve middelen nodig. Wij hebben ontdekt dat er niet

 18. E-Business your business; over de effectiviteit van E-Commerce

  NARCIS (Netherlands)

  drs Boudewijn Raessens

  2003-01-01

  2e ed. Internet heeft in korte tijd een enorme invloed gekregen op onze samenleving. E-mail is in vijf jaar uitgegroeid tot een intensief gebruikt communicatiemiddel. De algemene trend op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) is dat technologie kleiner, sneller, slimmer,

 19. Proeftuinen Arbozorg Nieuwe Stijl: evaluatie van arbeidsgerelateerde zorg in de installatiebranche- en technische detailhandel

  NARCIS (Netherlands)

  Klauw, M. van der; Zwaan, L. van der; Smit, C.; Steenbeek, R.

  2017-01-01

  Vergrijzing, ontgroening, flexibilisering en veranderingen in wetgeving maken duurzame inzetbaarheid steeds belangrijker. Om pensioenen in de toekomst betaalbaar te houden worden werkenden (medewerkers en zelfstandigen) geacht langer door te werken (1-5). Onder invloed van een stijgende AOW-leeftijd

 20. Een haalbaarheidsstudie naar integratie van elektrische voortstuwing in de visserijsector : Academic Consultancy Training

  NARCIS (Netherlands)

  Born, van den Michael; Geurts, Joris; Jong, de Hermen; Langezaal, Hugo; Dreessen, Sebastiaan

  2016-01-01

  De visserijsector heeft de laatste jaren te maken gehad met grote fluctuaties in visprijzen en brandstofkosten. Om de sector toekomstbestendig te maken moeten brandstofkosten worden verlaagd om zo minder invloed te hebben op de financiële resultaten. Daarnaast is het terugdringen van emissies en

 1. Impact of pavements on air quality. Final report of a study on the performance of pavement (measures) on the air quality along highways; Invloed wegdekken op de luchtkwaliteit. Eindrapport onderzoek naar de werking van wegdek (maatregelen) op de luchtkwaliteit langs snelwegen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Van Blokland, G.; Hooghwerff, J.; Tollenaar, C. [M en P Raadgevende Ingenieurs, Aalsmeer (Netherlands)

  2009-12-15

  Within the framework of the IPL (Innovation Program Air Quality) a series of studies and experiments were performed focusing on the effect that the road surface can have on the environmental quality of the air at the side of the road and what potential benefits can be found in a specific treatment of the road surface. The overall impression we get, when evaluating the different research reports, is the widely varying opinions and research results about the contribution of road and tyre wear related particles to the overall PM10 emission of road traffic. A similar lack of common understanding was experienced when studying the different opinions and experimental data related to the effect of the road surface type on road and tyre wear particles. Part of the scatter in opinions and data can be explained by the relative magnitude of the measuring errors in relation to the studied effects. Namely, the road related contribution is already a smaller part of the total PM10 concentration. Next the part related to wear is the smaller part of the road contribution and in this part the effect of a road surface is to be investigated with measuring equipment and under conditions whose accuracy and variation already are in the order of the expected effect. [Dutch] In het kader van het IPL-programma zijn, in de oplossingsrichting wegdekeffecten, op een groot aantal deelgebieden onderzoeken uitgevoerd. De focus van de onderzoeken was deels gericht op het verkrijgen van een beter begrip van de rol van het wegdek in het ontstaan en de overdracht van fijn stof, deels gericht op maatregelen op of aan het wegdek om de emissie of overdracht terug te brengen. Ten aanzien van de inzichten in de bron blijkt dat er uiteenlopende visies bestaan omtrent de relatieve bijdragen van band- en wegdekslijtage. Omtrent de overdracht naar de directe omgeving en de rol van het wegdek daarin bestaan nauwelijks gedeelde meningen. Het uitvoeren van full-size experimenten kent een serieuze beperking: er is

 2. Die Subjektiewe en Objektiewe doelwitte van Arbeid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T. H. Veldsman

  1982-11-01

  Full Text Available This article deals with the subjective and objective goals of work. Firstly their place and function are shown within a proposed integrated model of motivation. Next the relationship between the two goals is highlighted, followed by a discussion of the nature of the objective goal. In conclusion, the impact of modern work on these goals is indicated. OpsommingDie artikel gee aandag aan die subjektiewe en objektiewe doelwitte van arbeid. Hul plek en funksie binne 'n voorgestelde geïntegreerde motiveringsmodel word eerstens aangedui. Vervolgens word die verwantskap tussen die twee doelwitte uitgelig, gevolg deur 'n bespreking van die aard van die objektiewe doel. Laastens word die invloed van moderne arbeid op hierdie doelwitte uitgestippel.

 3. Die verenigde state van Amerika en Suid-Afrika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  C. F. Muller

  1964-03-01

  Full Text Available Die bedrywighede van die mens in Suid-Afrika is oor die eeue deur die burgers van baie lande beïnvloed en gevorm. Ontdekkingsreise, handel en kolonisasie het byvoorbeeld Portugese, Nederlanders, Engelse en Franse na die onherbergsam e kuste van ons Suidland gebring. Net nadat Diaz die Storm kaap omseil het, het Columbus die eilandegordel voor die Amerikaanse kuste en ’n groot kontinent aan Europa bekend gestel. Hierdie nuwe land na die verre noordweste van Suid-Afrika, wat in sekere opvallende opsigte parallel met Suid-Afrikaanse hoofstrominge ontwikkel het, en wie se lotgevalle terselfdertyd so verskillend uitgeval het, sou bestem wees om in latere eeue algaande ’n steeds belangriker invloed op Suid- Afrika uit te oefen. Vandag as leier van die W esterse moondhede (waaraan Suid-Afrika ook behoort is die Verenigde State van Amerika ’n transkontinentale reus van sowat 180 miljoen inwoners en is sy invloed op Suid- Afrika in resente jare so opvallend dat ons bykans elke week daarom trent in nuusblaaie en tydskrifte lees, of op die radio daarvan hoor.

 4. Die Meting van die verband tussen geslag en konformiteit as groepdinamiese veranderlikes.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. S. de Villiers

  1982-11-01

  Full Text Available The amount and kind of conformity induced by group pressure depend upon the nature of the situation. The nature of the group and the characteristics of the individual. In this particular study the experimental measurement of conformity developed by Asch and Crutchfield was repeated. Confirmation was found that sex operates as one of the determinants of conformity. OpsommingIn die sosiale bedryfsielkunde is die invloed van die groep op die individu een van die vernaamste studieterreine. Die mate waarin ‘n individu konformeer tot groepsdruk hang af van die aard van die situasie, die aard van die groep en die eienskappe van die individu. In hierdie studie is die eksperimentele meting van konformiteit soos ontwikkel deur Asch en Crutchfield herhaal en bevestiging is gevind dat geslag een van die individuele determinante van konformiteit is.

 5. Die invloed van bemeesteringsleer in kleingroepsituasies op die leerprestasies van milieugestremde kinders / Pieter Cornelius Bakker

  OpenAIRE

  Bakker, Pieter Cornelius

  1981-01-01

  The aim of this study was to determine the influence of mastery learning in small group situations on the learning achievements of culturally deprived children. Two metl1ods of enquiry were used in this study. Firstly, a study of the literature was made and special attention was given to cultural deprivation, learning achievement, cognitive development and the influence of the school on the learning achievement and cognitive development of culturally deprived children....

 6. Motivatie voor het ouderschap : een onderzoek naar de invloed van attitudes op het proces van gezinsvorming

  NARCIS (Netherlands)

  Niphuis - Nell, M.

  1981-01-01

  The Netherlands National Fertility Survey, conducted in 1969, was the first national fertility survey in the Netherlands. Its findings led to the conclusion that conventional social-demographic variables were no longer of very much significance in accounting for differences in fertility and that it

 7. De invloed van opgenomen zouten op de groei en productie van landbouwgewassen op zoute gronden

  NARCIS (Netherlands)

  Berg, van den C.

  1952-01-01

  In some crops the quantity of absorbed salts proved to be strongly influenced by concentration in substrate, in other crops much less so. Ca proportion of total absorbed cations limited absorption, whereas salt uptake was favoured by higher temperatures.

  The possibility of limiting absorption was

 8. De gezondheidstoestand van de aardappelplant onder den invloed van twaalf elementen

  NARCIS (Netherlands)

  Schreven, van D.A.

  1939-01-01

  The influence was studied of K, P and N in the potato variety President in an outdoor experiment in stoneware cylinders filled with alluvial riverine sand and in a greenhouse in glazed stoneware pots filled with glass sand, partly treated with concentrated HCl. From the outdoor plants, sections were

 9. DIE INVLOED VAN TYD VAN ONTWEIDING OP DIE pH EN ...

  African Journals Online (AJOL)

  so gekies om twec uiterstes te vergeil'k cll onl tn ot)reer]- stemming te wees rnet die verslagtingsproses wat b1' srlm- mige slagsentra waargeneem Ls. Onder rtormale slagtoe- stande by dic slagsentra is die varkkarkasse bintte een uur nadat varke bedwelm is in die koelkarlrer gestotlt. nadat die verslagtingsproses geheel ...

 10. Die invloed van 'n uitkomsgebaseerde onderrigprogram op die studiehouding van leerlinge : 'n verkennende studie

  OpenAIRE

  2012-01-01

  M.Ed. The influence of an outcomes-based education program on the study attitude of learners forms the theme for this research. During 1995, the management team of a Technical College took a strategic decision to implement pilot programs in outcomes-based education. The author was appointed as project manager for these pilot programs. This research is based on the pilot program in the following course: National Certificate: Orientation to N1-Engineering. The research has been undertaken to...

 11. Die invloed van die Boland op die werk van Eugène N. Marais ...

  African Journals Online (AJOL)

  1871-1936), the famous Afrikaans poet, prose writer, journalist, lawyer, morphinist and expert on animal behaviour, spent three years in the Boland, a region in the Western Cape of South Africa, where he completed his schooling.

 12. die invloed van twee veebeladings op dte samestelling van die dieet ...

  African Journals Online (AJOL)

  (DOM) intake of the sheep at the low stocking rate was below the amount required for maintenance only during Juty/August 1973. ln the higher stocking rate, DOM intake was insufficient formaintenance duringOctober 1972, January 1973 and May/June 1973. The results also show that digestible protein intake of the sheep ...

 13. Rijden onder invloed in Nederland, 1993-1994 : ontwikkeling van het alcoholgebruik van automobilisten in weekendnachten.

  NARCIS (Netherlands)

  Mathijssen, M.P.M.

  1995-01-01

  Between September and December 1994, the SWOV Institute for Road Safety Research and 67 police control teams, conducted a roadside survey. The aim was to establish the motorists' alcohol consumption in all twelve Dutch provinces. The study was carried out on Friday and Saturday nights. The study

 14. Over de invloed van grondbewerking op het transport van warmte, lucht en water in de grond

  NARCIS (Netherlands)

  Duin, van R.H.A.

  1956-01-01

  The influences were calculated physically of tillage on the temperature of soil and air near the surface, on the composition of the air in the soil and on infiltration capacity for water. The calculations were compared with experimental data obtained in different parts of the world.

  Unworked soil

 15. De invloed van de militaire dienstplicht op de ontwikkeling van crimineel gedrag

  NARCIS (Netherlands)

  Schellen, Marieke van; Nieuwbeerta, Paul

  2007-01-01

  Summary The effect of military service on the development of criminal behaviour The aim of this study is to examine the extent to which military service influences the development of criminal behaviour. In life course sociology and criminology different ideas exist about the possible effects of

 16. Die invloed van die herkenning van hoëfrekwensiewoorde op die ...

  African Journals Online (AJOL)

  It is of utmost importance for learners to master language in order to learn effectively at school. Many learners are initially taught in school to read and write. Learners should later be able to use acquired reading skills to learn, and acquired writing skills must be applied to reproduce that which has been learnt. If learners do ...

 17. Die invloed van enkele strominge en lewensbeskouinge op die ontwikkeling van teorie oor Onderwysbestuur

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P.J. Mentz

  1998-03-01

  Full Text Available The role of certain directions and life perspectives in the development of theory in Educational ManagementIn Educational Management, as in all scientific disciplines, a number of directions and life perspectives contribute to the formulation of theory in the field In this article the influence that some of these directions and life perspectives have had on Educational Management is analysed. The role and place of a Christian perspective is then described. The directions and life perspectives which will be discussed include positivism, post-positivism and post-modernism. Vedantic and Chinese perspectives on management are then discussed, as these two perspectives represent strong underlying religious beliefs. The article closes with a Christian perspective on Educational Management and leadership - a perspective which includes guidelines for educational leaders on the way in which a Christian approach can be developed and sustained.

 18. Sorptie van kleurstoffen aan slibdeeltjes: invloed van fysisch-chemische eigenschappen

  NARCIS (Netherlands)

  Verbruggen EMJ; Struijs J

  1993-01-01

  The Dutch government has to judge new announced chemicals on certain criterions like sorption within according to the Law on Environmentally dangerous Compounds. For surfactants, to which the dyes belong, existing methodologies turned out to be insufficient for assessing of Kp. In this report the

 19. Die invloed van die herkenning van hoëfrekwensiewoorde op die ...

  African Journals Online (AJOL)

  Keywords: sight-words, high frequency words, reading skills, Dolch words, foundation phase, fluency, reading comprehension, kindergarten. Sleutelbegrippe: sigwoorde, hoëfrekwensiewoorde, leesvaardighede, Dolch woorde, grondslagfase, leesvlotheid, leesbegrip, kindergarten. The article is in Afrikaans.

 20. Onderzoek naar de invloed van vitaminesuppletie op het gedrag van psychiatrische patienten

  NARCIS (Netherlands)

  Dries, W.J.H.; Schreurs, W.H.P.; Buyze, G.

  1978-01-01

  Pauling introduced the concept of orthomolecular psychiatry. According to this concept, the treatment of mental disease should benefit by optimalisation of the molecular environment of the mind. In this connection, the effect of multiple vitamin administration has been studied in 73 hospitalised

 1. Burgemeesters in crisistijd : de invloed van context en persoonlijkheid op het leiderschap van de opperbevelhebber

  NARCIS (Netherlands)

  Vries, de B.

  2016-01-01

  To an increasingly greater degree, incidents and crises are dominating daily life. In this context, mayors are seen as the guardian of local society. As commander-in-chief of the municipal crisis authority, with increasing frequency they are confronted with the extremely difficult task to manage

 2. Burgemeesters in crisistijd: de invloed van context en persoonlijkheid op het leiderschap van de opperbevelhebber

  OpenAIRE

  Vries, de, S.C.

  2016-01-01

  To an increasingly greater degree, incidents and crises are dominating daily life. In this context, mayors are seen as the guardian of local society. As commander-in-chief of the municipal crisis authority, with increasing frequency they are confronted with the extremely difficult task to manage crises effectively. Mayors are expected by many to display more leadership during crises than during normal day-to-day practice. This thesis describes research into antecedents, moderators, outcomes a...

 3. De invloed van mediagebruik op de verwerving van Engelse woordenschat: een empirische studie bij Vlaamse jongeren

  NARCIS (Netherlands)

  A.H. Kuppens (An)

  2007-01-01

  textabstractThe effect of the use of English media on English vocabulary acquisition: an empirical study with Flemish youngsters. Several experimental studies have demonstrated the short term effects of watching foreign language television on children and youngsters' foreign language skills. This

 4. De invloed van bedrijfsfaktoren op het ontstaan van acetonemie (acetonurie) en slepende melkziekte bij melkkoeien

  NARCIS (Netherlands)

  Rijpkema, Y.S.

  1968-01-01

  About 140 farms, where dairy cows had clinical signs of ketosis or acetonuria, were studied to find out whether farm management had any influence on the occurrence of these phenomena and whether outbreaks could be prevented by practical measures in this field.

  The results did not indicate that

 5. De invloed van de samenstelling van binaire mengsels op het schotelrendement in rectificatiekolommen

  NARCIS (Netherlands)

  Thijssen, H.A.C.

  1955-01-01

  The effect of composition on plate efficiencies for binary mixtures of ethanol and water, n-heptane and methylcyclohexane, and methylcyclohexane and toluene was studied experimentally in an adiabatic distillation column of 3.8 cm internal diameter containing 9 sieve plates. Accurate data concerning

 6. Broedvogels van Noord-Friesland Buitendijks en de invloed van verkweldering op hun aantallen

  NARCIS (Netherlands)

  Bos, Daan; Engelmoer, Meinte; Feddema, Jaap; Koffijberg, Kees

  2015-01-01

  The population of breeding birds on the salt marshes along the Frisian coast (NFB) has been studied for over more than 20 years. Within this period many factors have changed, affecting both vegetation and bird densities. One of these is the restoration of salt marsh habitat by managed or

 7. De invloed van de temperatuur op de ademhaling van twee verwante zeegrondels,

  NARCIS (Netherlands)

  Veldhuis, C.

  1975-01-01

  Oxygen consumption of two Gobius species in relation to temperature was measured for resting fish and during forced swimming, before feeding and after feeding. The results of these measurements of respiration were described.

 8. Sprekende voorbeelden: De positieve invloed van instructiefilmpjes op natuurkundetoetsen in de bovenbouw van het vwo

  NARCIS (Netherlands)

  Grotenhuis, H.F. te; Walraven, A.; Mortel, N. van de

  2016-01-01

  Living examples: the positive effect of instructional videos on physics tests in Dutch pre-university classes. Aim of this study is to measure the effect of instructional videos on physics tests, taken in the highest classes of Dutch pre-university education (vwo 5 and 6) in 2014. The students (aged

 9. Technologische bluf: wie is er bang voor globalisering? [Bespreking van: M. Hård, A. Jamison Hubris and hybrids: a cultural history of technology and science; T.J. Misa Leonardo to the internet : technology & culture from the Renaissance to the present

  NARCIS (Netherlands)

  Kwa, C.

  2007-01-01

  Telefonie had aan het einde van de negentiende eeuw nooit zo’n snelle ontwikkeling doorgemaakt zonder de Amerikaanse huisvrouwen die het apparaat ontdekten om elkaar urenlang te bellen. Mensen ondergaan niet willoos de invloed van technologie. Zij zijn creatieve gebruikers die nieuwe uitvindingen op

 10. Manuscripten van H.J. Schoemaker uit de periode 1946-1971 : Deel C: Getijden, Getij-reproductie en Getij-analyse

  NARCIS (Netherlands)

  Schoemaker, H.J.

  1971-01-01

  C1: Getijstromen in zee (1962) C2: Roterende coördinatiesystemen; centrifugale kracht en Coriolis-kracht1 (1958) C3: Invloed van aardrotatie bij waterloopkundig onderzoek² (1958) C4: Roterende cylinder in een parallelstroom tussen twee evenwijdige wanden (1958) C5: Reproduction of geostrophic

 11. Vooral een probleem in de wintermaanden: Biologische middelen werken preventief tegen Botrytis in cyclamen (interview met Jantineke Hofland-Zijlstra, m.m.w. van Rozemarijn de Vries)

  NARCIS (Netherlands)

  Arkesteijn, M.; Hofland-Zijlstra, J.D.; Vries, de R.S.M.

  2012-01-01

  Botrytis is vooral in de maanden november tot en met januari een probleem in de cyclamenketen. In die tijd zorgt de schimmelziekte voor bladaantasting. De infectie begint al in een vroeg stadium onder invloed van een aantal factoren en kan in de na-oogstfase leiden tot uitval. Daar komt bij dat

 12. Metateoretiese vertrekpunte ten opsigte van wetenskaplike navorsing in gemeentebediening

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gert Breed

  2013-11-01

  Full Text Available Hierdie artikel is deel van ’n reeks oor die verrekening van die metateoretiese vertrekpunte in die wetenskap van Praktiese Teologie. Die eerste fase van die reeks bied die teoretiese onderbou vir die werklikheids-, hermeneuties- en wetenskapsteoretiese beskouing van die vak. Die tweede fase fokus op die invloed wat hierdie vertrekpunte op die wetenskaplike navorsing van die verskillende vakgroepe in die Praktiese Teologie het. Hierdie artikel handel oor die wetenskaplike benaderingswyse tot die navorsingsveld van gemeentebediening. In hierdie artikel word die persoonlike metateoretiese perspektief waarmee die vakgebied van gemeentebediening benader word, uitgespel en verantwoord ten opsigte van die volgende: die werklikheidsbeskouing waarmee daar op die navorsingsveld van gemeentebou gefokus word; die onderbou van die hermeneutiese beskouing wat nodig is om tot ’n verstaan te kom en tot ’n verantwoordbare verhouding tussen die elemente wat in die gemeentebouproses ter sprake kom; en ten slotte om die wetenskapsteoretiese benadering waarmee die navorsingsveld van gemeentebou op ’n wetenskaplik-verantwoorde wyse ondersoek kan word, te beskryf.

 13. Een team..Ieder heeft zijn kleur...Hoe blijf je staande?: Uitval van startende professionals door stressfactoren binnen het team en de samenwerking.

  OpenAIRE

  Baan, Wieneke Mahanjna; Jong, de, Eline

  2011-01-01

  Onderzoek gedaan naar de invloed van een team en de samenwerking op de uitval van startende professionals, die werkzaam zijn in de zorgsector. Om een effectief werkend team te verkrijgen en te behouden en de werkstress gezond te houden, zijn preventieve middelen nodig. Wij hebben ontdekt dat er niet één middel voor ingezet kan worden. Ook is ons duidelijk geworden dat preventies als intervisie en feedbacktrainingen een tijdelijk effect lijken te hebben. Daarom bevelen wij meerdere preventieve...

 14. Ongevallenonderzoek naar de invloed van het front van de personenauto op de letselernst van de fietser bij aanrijdingen.

  NARCIS (Netherlands)

  Schoon, C.C. Harkema, A.E.C. & Staal, P.A.G.

  1992-01-01

  SWOV Institute for Road Safety Research conducted a study into the influence of the front of the passenger car on the injury severity of cyclists. Special emphasis is given to the most common type of collision: the collision of the front of the car with the side of the bicycle. Next, the results

 15. De invloed van geïdealiseerde mediabeelden op het zelfbeeld van jonge meisjes: Het positieve effect van mediabewustzijn.

  NARCIS (Netherlands)

  Deen, van der F.S.; Schwinghammer, S.A.; Verkooijen, K.T.

  2011-01-01

  This study examines the influence of idealised (extremely attractive) models appearing in beauty advertisements on the self-image of 10-13 year-old girls and investigates the possible protective role of media awareness. Model attractiveness (idealised vs. normally attractive) and media awareness

 16. De invloed van urine-incontinentie op de kwaliteit van leven bij thuiswonende Nederlandse vrouwen van 45-70 jaar

  NARCIS (Netherlands)

  van der Vaart, C. H.; de Leeuw, J. R.; Roovers, J. P.; Heintz, A. P.

  2000-01-01

  OBJECTIVE: To establish the prevalence of urinary incontinence in non-institutionalized Dutch women and determine the consequences of urinary incontinence for their quality of life. DESIGN: Cross sectional questionnaire survey. METHOD: A random sample of 1905 women aged 45-70 years of the population

 17. De invloed van den basentoestand van den grond op de ontwikkeling van de theeplant (Thea sinensis Linn.)

  NARCIS (Netherlands)

  Prillwitz, P.M.H.H.

  1932-01-01

  Application of slaked lime retarded growth of young tea plants on most soils in pot trials. Application of S, although beneficial to the growth of tea plants, had an adverse effect on the soil, when applied in large amounts. It lowered both the base saturation and the adsorption capacity of the

 18. Die relevansie van die prediking vir tussenmenslike verhoudings in Suid-Afrika

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. H. van Wyk

  1987-06-01

  Full Text Available Indien ons die uitspraak verneem dat ten minste 77% van die Suid-Afrikaanse bevolking hulle as Christene beskou, skep dit groot verwagtinge dat die prediking van die evangelie van Christus inderdaad van groot invloed kan wees. Indien ons hier byvoeg dat baie Christene in die geleentheid is om (sê oor ’n periode van vyftig jaar (20-70 jaar sowat 5 000 preke te kan hoor (teen honderd per jaar , dan styg ons verwagtinge nog meer. Daarom is dit ’n baie pynlike bevinding om te moet hoor dat ondersoeke daarop dui dat die effek van die prediking soms baie gering is en dat dit min verandering teweegbring (Jonker, 1976 : 85 - 86.

 19. Verlies van (thuis en haard. Het belang van verliesbegeleiding als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding binnen het Vluchtelingenwerk, regio Utrecht

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Birgit Hoogenberk

  2014-06-01

  manier van werken weinig ruimte voor dit onderdeel, mede doordat hier geen methodische handvatten voor worden aangereikt. De rouw die deze doelgroep met zich meedraagt heeft veel invloed op het dagelijks leven en zorgt vaak voor beperkingen binnen het functioneren. Door middel van verliescounseling en de multimethodische verliesbegeleiding krijgen vrijwilligers en werknemers handvatten aangereikt om rouw bespreekbaar te maken. In dit artikel worden verschillende voorbeelden genoemd en uitleg gegeven over het nieuwe rouwmodel van Stroebe en Schut. Duidelijk zal worden dat de implementatie van verliesbegeleiding van zeer groot belang is, zowel voor het welzijn en integratieproces van de cliënten als voor het behalen van de doelstelling van de organisatie.

 20. Kwaliteit spuitwater heeft in specifieke gevallen invloed op werking middelen

  NARCIS (Netherlands)

  Zeeland, van M.G.; Schans, van der D.A.; Lotz, L.A.P.

  2005-01-01

  Gewasbeschermingsmiddelen worden vaak in lagere doseringen dan de etiketdosering toegepast, om zo het milieu te ontzien en kosten te besparen. Andere factoren, zoals de waterkwaliteit, worden daardoor belangrijker voor het slagen van de bespuiting. De zuurgraad (pH) van het water en allerlei ionen

 1. Die verskaffing van elektrisiteit deur Eskom: Die impak van beurtkrag en hoër pryse op die Suid-Afrikaanse ekonomie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ben J. Volkwyn

  2014-02-01

  Full Text Available Hierdie studie ondersoek alternatiewe wyses waarop elektrisiteit in Suid-Afrika deur die energieverskaffer, Eskom, bestuur kan word. In besonder is die keuse tussen tariefverhogings en beurtkrag ondersoek. Beide keuses sal die land benadeel, en dit is dus noodsaaklik dat ’n optimale bestuurskeuse gemaak word. Die empiriese ondersoek maak van ekonomies algemene ewewigsmodellering gebruik. Voorspellings word ondersoek om te bepaal wat die invloed sal wees van verhogings in die prys van elektrisiteit sowel as ’n daling in die verskaffing daarvan op die ekonomie as geheel, op die onderskeie nywerheidsektore en die effek op huishoudings se verbruik. Elektrisiteitsverskaffing in Suid-Afrika behoort na raming met ten minste 10% per jaar te verhoog om aan die vraag te voldoen, maar die verhoging in prys wat die energiereguleerder toelaat, sal slegs tot ’n verhoging van 3.3% in die verskaffing van elektrisiteit lei. Indien ’n daling van 10% in die verskaffing van elektrisiteit, byvoorbeeld deur beurtkrag, bewerkstellig moet word, gaan die negatiewe gevolge selfs meer vernietigend op die land se ekonomie wees, veral in sektore soos vervaardiging en mynbou, wat elektrisiteit meer intensief gebruik. ’n Vergelyking van die twee voorspellings dui daarop dat die negatiewe impak van hoër elektrisiteitspryse kleiner sal wees as dié van kragonderbrekings op die Suid-Afrikaanse ekonomie.

 2. ondersoek na besmetlike aandoenings met stremmende invloed op ...

  African Journals Online (AJOL)

  Coronavirus. +++. IBR/IPV. ++. ++. +. Parainfluenza. +. +. Slenkdalkoors. ++. ++. Bloutong. +. +. Ondersoeke na besmetlike oorsake van neonatale vrektes by kalwers. A. Aantal bedrywe. I. Geslote kuddes. 33. 2. Vetmestingseenhede. 19. B. Aantal kalwers vir gedetailleerde ondersoeke verwerk. I. Hebdomadale periode. 93.

 3. Invloedsfactoren voor rijden onder invloed van alcohol en regionale verschillen daarin : een verkennende analyse.

  NARCIS (Netherlands)

  Bijleveld, F.D. Houwing, S. Duivenvoorden, C.W.A.E. & Bos, N.M.

  2013-01-01

  Influence factors of driving under the influence of alcohol and their regional differences : an exploratory analysis. Since the 1970s, studies are made in the Netherlands into driving under the influence of alcohol during weekend nights. Partly based on the results of these studies, the influence of

 4. Die invloed van die Tweede Vryheidsoorlog (1899-1902 op die Teologiese Skool Burgersdorp

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. Krüger

  2000-08-01

  Full Text Available The influence of the Second War of Independence (1899-1902 on the Theological Seminary of Burgersdorp In this article the reasons for the War are pinpointed as England’s imperialism and the underlying motif of getting hold of the riches and gold of the ZAR. At the outbreak of the War the students and lecturers of the Burgersdorp Theological Seminary, as most Boers in the Cape Colony, had to make a decisive choice: loyalty to the Government of the Cape Colony or to their fellow kinsmen in the North (and thus siding with the latter. Varying facets of the war-torn situation are touched upon in this article: the lecturers were for example accused of treason but acquitted. The outcome of the 30 students’ situation, however, differed. Those students origally from the northern Republics returned home to join their commandos. Some of these students were taken prisoners of war. Most of the Cape students showed their solidarity with their northern compatriots by joining the Ambulance Corps. Three students and two former students eventually died (one was the son of Prof. Lion Cachet. In honour of these students a monument was erected in 1906. Only one student and three former students were rebels, as far as is presently known. At a later stage three students were able to continue their studies in the Netherlands. Two of these, J.D. du Toit and F. Postma, later returned to South Africa and committed their lives to the Theological Seminary at Potchefstroom and the Potchefstroom University for CHE.

 5. De invloed van het blad op de bloei = The influence of the leaf on flowering

  NARCIS (Netherlands)

  Zeeuw, de D.

  1954-01-01

  Flowering of the SD plant Perilla crispa was also possible in LD and in continuous light, if lighting was weak enough. The light range within which flowering is possible, decreased with increasing day length. With an illumination of 300μwatts/cm 2spherical cross-section,

 6. De invloed van kleine contexten op homonegatieve houdingen onder Nederlandse middelbare scholieren

  NARCIS (Netherlands)

  Blaauw, J.; Ultee, W.C.

  2016-01-01

  Effects of small-scale settings on homonegativity among Dutch secondary school students. We model three forms of homonegativity among Dutch secondary school students: overall deprecation of same-sex love, dislike of kissing in public between two persons of the same sex, and keeping homosexuals at a

 7. Hoe kinderen reageren op reclame in online sociale netwerken: reclamewijsheid en de invloed van leeftijdsgenoten

  NARCIS (Netherlands)

  Slot, N.; Rozendaal, E.; van Reijmersdal, E.A.; Buijzen, M.A.

  2013-01-01

  This study explored children’s level of persuasion knowledge and peer influence susceptibility concerning advertising in online social communities and investigated how these variables affect children’s desire for brands advertised in these communities. A descriptive correlational study was conducted

 8. Hoe kinderen reageren op reclame in online sociale netwerken: Reclamewijsheid en de invloed van leeftijdsgenoten

  NARCIS (Netherlands)

  Slot, N.; Rozendaal, E.; Reijmersdal, E.A. van; Buijzen, M.A.

  2013-01-01

  This study explored children’s level of persuasion knowledge and peer influence susceptibility concerning advertising in online social communities and investigated how these variables affect children’s desire for brands advertised in these communities. A descriptive correlational study was conducted

 9. Die invloed van fisieke aktiwiteit en leefstyl op koronêre gesondheid ...

  African Journals Online (AJOL)

  South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation. Journal Home ... Analysis of the data identified age, gender, exercise and stress to be the four major contributers to coronary heart disease. ... to increase their level of physical activity and make better choices in terms of lifestyle behaviors.

 10. De invloed van kortere remtijden op de verkeersveiligheid : beschouwingen over een gecombineerd gas- en rempedaal.

  NARCIS (Netherlands)

  Kampen, L.T.B. van & Schoon, C.C.

  1991-01-01

  A combined accelerator-brake pedal in passenger cars is a device that combines the accelerating and braking functions in one pedal. This device is known as the CAB system. The aim of the CAB system is to save the time that is normally spent in moving the foot from the accelerator to the brake pedal.

 11. Die 'aposunagogos' se invloed op die geskrifte van die Nuwe Testament volgens Waiter Schmithals

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. B. Boshoff

  1997-01-01

  Full Text Available The influence of the 'aposunagogos' on the writings of the New Testament according to Walter Schmithals. The essay puts the view of Schmithals' of the historical circumstances behind a great part of the writings of the New Testament. He makes 'aposunagogos' the terminus technicus referring to what happened in the background. 'Aposunagogos' refers to the exclusion of Christians, confessing Jesus as the Messiah, from the synagogue in the years following the destruction of the temple in 70 A D by the Romans. Several texts are being discussed reflecting the power of Schmithals' exegesis.

 12. De invloed van sociale en culturele factoren op mobiliteit en verkeersveiligheid : een omgevingsverkenning.

  NARCIS (Netherlands)

  Schoon, C.C.

  2005-01-01

  The influence of social and cultural factors on mobility and road safety; A peripheral exploration. This peripheral exploration of the influence of social and cultural factors is one of SWOV's first such explorations. This peripheral exploration focuses on social and cultural developments in the

 13. De invloed van barnsteenzuur en fumaarzuur op de ijzerresorptie bij anemische biggen

  NARCIS (Netherlands)

  Kempen, van G.J.M.

  1971-01-01

  In pig farming the main reason for anaemia is iron deficiency. From the composition of sow's milk and the feed supplements eaten by the piglet it was deduced that deficiency of copper and vitamins of the B group does not occur under conditions in the Netherlands. Giving iron to the sow during

 14. Die invloed van klimaatverandering op die Suid-Afrikaanse stad en ...

  African Journals Online (AJOL)

  Recent research predicts that southern Africa can expect a temperature increase of between 4°C to 6°C in hot western dessert areas (Engelbrecht & Engelbrecht, 2016: 247-261). Simultaneously, the amount of energy in the atmosphere increases, causing higher intensity storms (Emanuel, 2005: 686-688). The significant ...

 15. De invloed der bemesting op het carotine- en vitamine C-gehalte van de plant

  NARCIS (Netherlands)

  IJdo, J.B.H.

  1936-01-01

  For practical reasons Spinacia oleracea was chosen for these pot experiments in a greenhouse. For the quantitative estimation of carotene, a short method was developed. The vitamin C content of leaves decreased rapidly at room temperature and even at ice-box temperature, so analysis had to

 16. Spoorzoeken naar de invloed van Nederlanders op de mondiale biodiversiteit: Model voor een ecologische voetafdruk

  NARCIS (Netherlands)

  Rood GA; Wilting HC; Nagelhout D; Brink BJE ten; Leewis RJ; Nijdam DS; MNP

  2004-01-01

  Within this study, an improved indicator was developed to assess the ecological footprint of the inhabitants of a country, more specifically, the Netherlands. Here, models for production and consumption, on the one hand, and biodiversity, on the other, were linked. In addition, an operational model

 17. Die invloed van leierskapsvertroue op 'n landboubesigheid / Mouton C.A.

  OpenAIRE

  Mouton, Christoffel Albertyn

  2011-01-01

  The theme of this study is the impact of leadership trust on an agricultural business, with a primarily goal to establish the relationship between the perceptions on leadership and trust of top and middle level management. Furthermore, this study emphasises the importance of the level of the agricultural businesses leadership and trust profile and the important role that it plays in the business. Quantitative research techniques were used to collect the data and after statistic...

 18. Die invloed van klimaatverandering op die Suid-Afrikaanse stad en ...

  African Journals Online (AJOL)

  The purpose of this article is to research the effect of climate change on the. South African city and to recommend appropriate measures, based on the specific climatic zone. With increased climate change, it is getting increasingly important that the South African city should be resilient. Recently, the CSIR produced new ...

 19. Influence of dietary proteins on cholesterol metabolism and nephrocalcinosis = [Invloed van voedingseiwit op cholesterolstofwisseling en nierverkalking

  NARCIS (Netherlands)

  Zhang, X.

  1992-01-01

  This thesis consists of two parts. The first part deals with the effects of type and amount of various animal proteins on plasma and liver cholesterol concentrations in female, weanling rats. The second part focusses on the nephrocalcinogenic effects of dietary proteins in female

 20. 'Vroege' cholecystectomie voor acute cholecystitis; invloed van klachtenduur op morbiditeit en sterfte

  NARCIS (Netherlands)

  Hoppenbrouwer, F. H.; Gouma, D. J.

  1990-01-01

  In this retrospective study the results of "early' cholecystectomy for acute cholecystitis were analysed, especially the influence of duration of symptoms on morbidity and mortality. During a 4-year period 122 patients underwent early cholecystectomy for acute cholecystitis. The mean age was 64

 1. Aristoteles se siening van dramatiese spanning in die tragedie en die invloed daarvan op moderne dramateorie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. Cilliers

  1992-05-01

  Full Text Available Aristotle’s remarks about dramatic suspense in the Poetics are so diffuse and divergent in nature that it seems highly unlikely that he meant them to be regarded as a systematic theory on this subject. Yet his views in this regard - although set down in writing some 2400 years ago - are still in many respects the basis of modern drama theory. The emphasis which he places on the linear plot and on causal connection is an early recognition of two very important requisites for unity in a drama. The phases in the course of action which he pointed out and on which scholars like Scaliger, Freytag and Verhagen have built their theories, are still accepted in broad outline today. The desirability of concentrated action and of the identification of the spectator with the dramatis personae are factors which are still valid. And finally, his discussion of the effect which tragedy has on the spectators is the point of departure of modern reader-oriented theories.

 2. Die manifestering van Septuaginta-invloed in die Sondergut-Lukas ...

  African Journals Online (AJOL)

  The manifestation of Septuagint-influence in the Sondergut-Lukas. It has often been postulated that the Gospel of Luke was influenced by the Septuagint. In a recent study this was proven to be true when research on the language and style of the Gospel was conducted. It manifested a number of similarities between the ...

 3. Die manifestering van Septuaginta-invloed in die Sondergut-Lukas

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. J. Steyn

  1989-01-01

  Full Text Available The manifestation of Septuagint-influence in the Sondergut-Lukas It has often been postulated that the Gospel of Luke was influenced by the Septuagint. In a recent study this was proven to be true when research on the language and style of the Gospel was conducted. It manifested a number of similarities between the Septuagint and the Gospel - especially within the source-material peculiar to Luke (Sondergut-Lukas. The childless-motif in Luke 1 and the last part of Jesus’ genealogy in Luke 3 are representative examples of this.

 4. Rijden onder invloed in Amsterdam 1990/1991 : evaluatie van de Amsterdamse alcoholcampagne 1990-1991.

  NARCIS (Netherlands)

  Mathijssen, M.P.M.

  1991-01-01

  At the end of 1990 and the beginning of 1991 the Amsterdam police conducted an alcohol campaign in the Dutch city of Amsterdam. The campaign, which lasted for three weeks, consisted of an intensive police surveillance combined with publicity. In the period before and after the campaign, respectively

 5. Suïcidale patiënten onder invloed van alcohol

  NARCIS (Netherlands)

  Tijdink, Joeri K; Smulders, Yvo M; Biesaart, MCIH; Vinkers, Christiaan H

  2015-01-01

  This article describes the role played by a patient's mental competency in the assessment and treatment of patients who are under the influence of alcohol and expressing suicidal thoughts. The factors that should be taken into consideration in the assessment of suicidality are not always clear:

 6. Onderzoek naar bestanddelen van de voeding die een remmende invloed op de ijzerretentie hebben

  NARCIS (Netherlands)

  Cramwinckel, A.B.

  1972-01-01

  The subject dealt with in this thesis, is connected with the fact that the iron content of the human diet in the Western countries is thought to be low. Iron retention in man (and in the rat) is determined not only by the iron levels in the diet, but also by the food composition. Different

 7. Cultureel startkapitaal, een blijvend voordeel? : Een onderzoek naar de invloed van cultureel kapitaal op beroepsstatus

  NARCIS (Netherlands)

  Veerman, Floor; van der Drift, Mirthe; Maas, I.

  This article investigates how cultural capital influences occupational status, and the role of education therein. From the cultural reproduction theory, we derive hypotheses expecting a direct positive effect from cultural capital on occupational status, and an indirect effect through education.

 8. Die invloed van ontoereikende vaderidentifikasie op skoloastiese prestasie / Andries Johannes Eksteen

  OpenAIRE

  Eksteen, Andries Johannes

  1980-01-01

  The aim of this study was to determine the influence of insufficient father-identification on scholastic achievement. Two methods of enquiry were used. A study of the available relevant literature was made in order to give an outline of former investigations on the father-child relationship and more specifically the father-son relationship. Subsequently the empirical method was used to test the validity of specific hypotheses. A cultural historical picture of the ro...

 9. 'n Teoretiese besinning oor die invloed van kultuur op leerders se ...

  African Journals Online (AJOL)

  Researchers have identified four factors that contribute to the phenomenon, namely: socialising, conformity, ecological adaptation, and language. It should, however, be kept in mind that culture does not always influence the factors mentioned in the same manner. Diversity regarding intelligence, learning styles and ...

 10. Divortium 1967 : Sociologische faktoren van invloed op echtscheiding [Sociological factors influencing divorce 1967

  NARCIS (Netherlands)

  Douma, W.H.; Suy, L.

  2007-01-01

  Detailed background data on own husband, parents and ex-husband / religious attitude / experiences during courtship / premarital sexual relations / what happened after divorce ( house, children ) / relationships with both families / friends / problems in financial matters / different hobbies /

 11. Steun voor traditionele vrouwenrollen in 32 landen: De invloed van gezinsbeleid en verschillen tussen de seksen

  NARCIS (Netherlands)

  André, S.C.H.; Gesthuizen, M.J.W.; Scheepers, P.L.H.

  2011-01-01

  Cross-national research on support of traditional female roles is scarce. This research fills this knowledge gap by studying 32 countries around the world, to provide insight into categories that support or reject traditional female roles. We test individual and contextual explanations for

 12. Risk reduction of diseases and plagues caused by energy efficiency measures; Risicobeperking van ziekten en plagen bij energiezuinige maatregelen

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Hofland-Zijlstra, J.; Messelink, G.; Van Slooten, M.; De Groot, E.; Stevens, L. [Plant Research International, Droevendaalsesteeg 1, 6708 PB Wageningen (Netherlands)

  2012-03-15

  An overview is given of the impact of climatic conditions, e.g. moisture deficit and CO2, on the plant defense system in the greenhouse. Higher CO2 dosages or increased moisture levels have a strong influence on the pest control. Partly, by direct effects on biological control agents and partly through effects on the plant quality. The outcome depends on the prey-predator system. The risk of diseases that are dependent on moisture for their development and weak plants increases. Even though the process of infection may initially be inhibited, in the plant the development goes faster. Tests with young tomato plants in climate chambers indicate that the development of white fly is enhanced on plants that grow at high relative humidity (90%). The expression of pathogen related enzymes seemed not only to be influenced by humidity, but especially through light quality [Dutch] Doel van het onderzoek was om in kaart te brengen wat de effecten zijn van veranderde klimaatfactoren (vochtdeficit en CO2) op de weerstand van de plant en het teeltsysteem. Hogere CO 2 -doseringen of vochtniveaus hebben een sterke invloed op de plaagbestrijding. Deels door directe effecten op biologische bestrijders en deels door effecten op de plantkwaliteit. Per systeem van prooi-belager kan het echter verschillend zijn of dit een bevorderende of remmende invloed is. Het risico op infectie door ziekten die afhankelijk zijn van vocht voor hun ontwikkeling en verzwakte cellen neemt toe. Ook al kan het proces van infectie in eerste instantie geremd worden, eenmaal in de plant gaat de ontwikkeling sneller. Testen met jonge tomatenplanten in klimaatkasten geven aan dat groeikrachtige planten die groeien bij hoge relatieve vochtigheid (90%) de ontwikkeling van kaswittevlieg bevorderen. De expressie van weerstandseiwitten lijken niet alleen beinvloed te worden door luchtvochtigheid, maar vooral door lichtkwaliteit in het gebied van rood licht. Dit biedt interessante aanknopingspunten voor verder

 13. 'n Evaluering van die 6M-Simulasie opleidingkursus vir oningewyde swart werkers

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  R. van Niekerk

  1984-11-01

  Full Text Available Evaluation of the 6M Simulation Training Course is discussed with reference to mastery of course content, influence of training on job performance and reaction of course attendants to the course. Results indicate a significant increase in knowledge, irrespective of variables such as age, educational qualifications, years of service, home language, place of origin and job category. A positive change in 34 items related to the job situation and a positive reaction to the course content and training techniques were also found. .Opsomming'n Evaluering van die 6M-Simulasie Opleidingskursus word bespreek met verwysing na die bemeestering van kursusinhoud, die invloed van opleiding op werkprestasie en reaksie van kursusgangers. Resultate dui op 'n beduidende toename in kennis ongeag tussenkomende veranderlikes soos ouderdom, opvoedkundige kwalifikasies, jare diens, huistaal, geboorteplek en werkkategorie. 'n Positiewe reaksie op 34 vrae wat verband hou met die werksituasie, en op die kursusinhoud en opleidingstegnieke word ook gerapporteer.

 14. Rijden onder invloed in Nederland, najaar 1991 : verslag van een onderzoek naar het alcoholgebruik van automobilisten in weekeindnachten.

  NARCIS (Netherlands)

  Mathijssen, M.P.M.

  1992-01-01

  In cooperation with 36 control teams of the police, SWOV Institute for Road Safety Research carried out a study into the use of alcohol by drivers in six Dutch provinces: Groningen, Gelderland, North and South Holland, and North Brabant. The investigation, executed on Friday and Saturday nights in

 15. Betrekkingen tusschen de constitutie van organische verbindingen en den invloed van het hydroxyl-ion bij hydrolyse

  NARCIS (Netherlands)

  Weber, A.P.

  1934-01-01

  Rates of saponification ofα-chlorotoluene,αα-dichlorotoluene andα,α,αtrichlorotoluene and of their ortho, meta, and para isomers of halogen, nitro methyl and carboxylic derivatives in neutral, alkaline or acid medium were measured. The velocity of the hydrolysis in the different

 16. De invloed van affectieve leraar-leerlingrelaties op het schools leren van leerlingen: Verschillen tussen basis- en voortgezet onderwijs

  NARCIS (Netherlands)

  Roorda, D.L.; Koomen, H.M.Y.; Spilt, J.L.; Oort, F.J.

  2014-01-01

  The influence of affective teacher-student relationships on students’ learning behaviors: Differences between primary and secondary schools. A meta-analytic approach was used to investigate the associations between affective teacher-student relationships and students’ learning behaviors for primary

 17. De betekenis van brood in de voeding en de faktoren die op het broodgebruik van invloed zijn

  NARCIS (Netherlands)

  Bekker, de G.J.P.M.

  1978-01-01

  During the period after the Second World War the place of bread in the diet has gradually become less important. This is not only to impute to the decrease of the bread consumption itself, but also to other changes in the total food consumption. Based on the nutritional value of bread,

 18. Invloed van EDTA op speciatie en toxiciteit van koper in Dutch Standard Water: een voltammetrisch, ecotoxicologisch en modelmatig onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Meent D van de; Cleven RFMJ; Tubbing GMJ; Esseveld FG van; Wolfs PM; Admiraal W

  1993-01-01

  As a result of the increasing emission of complexformers like EDTA (ethylenediaminetetra-acetic acid) or NTA (nitrilotri-acetec acid), the speciation characteristics of metals will change. In this study the effect of EDTA (in a synthetic medium) on the speciation and biological activity of copper

 19. Mothers and the Process of Social Stratification. De invloed van de moeder op het proces van statusverwerving.

  NARCIS (Netherlands)

  Korupp, Sylvia Elizabeth

  2000-01-01

  The present study embeds the mother's influence into the classical model of status attainment (Blau & Duncan 1967, The American Occupational Structure) that originally was designed to point out status relations between fathers and sons. This model has layed down important methodological foundations

 20. De invloed van auxine, tryptofaan en enige anorganische zouten op de infectie van Nicotiana glutinosa met tabaksmozaiekvirus

  NARCIS (Netherlands)

  Liem, A.S.N.

  1963-01-01

  The number of necrotic spots arising on leaves of Nicotiana glutinosa after inoculation with tobacco mosaic virus was less than in controls without additives, if the water in which the leaves floated hadβ-indoleacetic acid (IAA),α-naphthylacetic acid (NAA) or 2,4-dichlorophenoxyacetic acid

 1. De invloed van de moedertaal op de verwerving van het Nederlands: Een onderzoek naar 13 West-Europese eerste talen

  NARCIS (Netherlands)

  Slik, F.W.P. van der

  2009-01-01

  This study reports on the impact of 13 West-European first languages spoken in 18 different language regions on the acquisition of Dutch. Results based on data from approximately 5,500 first-generation migrants, showed that the mother tongue had a considerable impact on the scores for two language

 2. De geschiedenis van het Belgische trekpaard en de invloed van Indigène du Fosteau op de Nederlandsche trekpaardfokkerij

  NARCIS (Netherlands)

  Labouchere, P.C.

  1927-01-01

  The evolution of the horse in America and Europe was discussed, and the author's ideas on the origin of the present draught horses in Holland and Belgium were presented on the basis of measurements by him and others on excavated skulls. In the older layers of the mounds ('terpen') in Friesland horse

 3. Die invloed van die Wet op Gelyke Geleenthede, Wet nr. 55 van 1998 op die transformasieproses in Eskom

  OpenAIRE

  2014-01-01

  M.Com. (Business Management) This study does a formal analysis of the impact of transformation and the management of change within Eskom. The micro and macro environments are characterised by many imminent changes, forcing Eskom to transform. Externally the Employment Equity Act, Labour Relations Act, Affirmative Action and so forth were promulgated impacting on the very essence of the work force. A transformation process was introduced into Eskom and the study highlights the impact it had...

 4. Onderzoek naar de mutagene werking van 2,3-epoxypropylmethacrylaat met microorganismen

  OpenAIRE

  Voogd CE; van der Stel JJ; Verharen HW

  1984-01-01

  Glycidylmethacrylaat of 2,3-epoxypropylmethacrylaat bleek een mutagene werking uit te oefenen op Klebsiela pneumoniae (0,0002 mol en hoger), op Salmonella typhimurium TA 1535 (vanaf 0,004 mg per plaat) en Salmonella typhimurium TA 100 (vanaf 0,04 mg per plaat). Met de Salmonella typhimurium stammen TA 98 en TA 1538 werd geen mutagene werking gevonden bij hoeveelheden tot 0,4 mg per plaat. Aanwezigheid van metabolische activering bleek nauwelijks invloed te hebben op de mutagene activiteit bij...

 5. Ik kies bewust voor misleiding? Over logo's op voedselproducten en de invloed op scepticisme en aankoopintentie

  NARCIS (Netherlands)

  Elving, W.; Steenhuis, V.

  2014-01-01

  In dit onderzoek is nagegaan of respondenten het Ik Kies Bewust-logo en de achtergrond van dit logo kennen. Ruim de helft van de respondenten heeft geen kennis van de oorsprong van het logo. Bovendien blijkt dat men sceptisch wordt naarmate men meer weet van de achtergrond van het logo. De mogelijke

 6. Manual licensing procedure co-fermentation of manure. Guideline for the initiator; Handboek vergunningverlening co-vergisting van mest. Wegwijzer voor de initiatiefnemer

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  NONE

  2011-11-15

  This manual helps licensers assess the opportunities and possible bottlenecks in applying for a license for a co-digester. The manual contains elaborate information on the safety of the co-digester, the influence on the environment, the smell, the noise and the transport movements. Moreover, the licensing procedure is explained [Dutch] Dit handboek helpt vergunningverleners bij het inschatten van de kansen en mogelijke knelpunten bij de aanvraag voor een co-vergister. Het handboek bevat uitgebreide informatie over de veiligheid van de co-vergister, de invloed op de omgeving, de geur, het geluid en transportbewegingen. Daarnaast komt de procedure rond de vergunningverlening aan bod.

 7. ’n Perspektief op ’n periode van kontak tussen Khoi en Afrikaans

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christo van Rensburg

  2013-06-01

  Full Text Available In ’n soeke na die wortels van Afrikaans het vroeë taalkundiges op die raakpunte tussen Afrikaans en Nederlands gefokus. Die invloed van die nie-Europese tale het min aandag gekry. Gaandeweg is ’n rigtingverandering in hierdie studies opgemerk. Taalkontaksituasies in verskillende streke waarby nie-Nederlandssprekendes sowel as Nederlandssprekendes betrokke was, is van nader bekyk. Daaruit het taalgegewens na vore gekom wat daartoe bygedra het om die ontstaan en geskiedenis van Afrikaans beter te verstaan, en het al hoe meer antwoorde op vroeër onopgeloste vrae duidelik geword. Die besonderhede en die belangrikheid van taal in die kontaksituasie in die binnelandse Grensgebied word hier bespreek. In hierdie kontakgebied is in die periode vanaf 1700 tot 1800 Khoi-Afrikaans en Veeboerafrikaans gepraat. Dit kon moontlik die belangrikste fase in die geskiedenis van Afrikaans gewees het, waartydens die manier waarop dit gepraat is, indringend gewysig is. Die omstandighede waarin hierdie kontak plaasgevind het en die veranderende rolle van die twee tale word bespreek. Vorme wat eers as Khoi-Afrikaans gestigmatiseer is, het later die Afrikaans geword wat algemeen gebruik is. Hoe dit gebeur het, is die sentrale vraag wat ter sprake kom. Hierdie normverandering in die Grensgebied kan verstaan word deur die sosiohistoriese omstandighede waarin die variëteite van Afrikaans gepraat is van nader te bekyk. Een van die gevolge van hierdie taalkontak en gepaardgaande normverandering word ter illustrasie bespreek, te wete die Khoi-gebruik van ‘ons’ in onderwerpsposisie en die inskakeling daarvan by algemeen erkende Afrikaans.

 8. Evaluatie fietshelmcampagne 'Coole kop, helm op!' in Zeeland : effecten op helmgebruik en factoren van invloed. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

  NARCIS (Netherlands)

  Goldenbeld, C. Boele, M.J. & Commandeur, J.J.F.

  2016-01-01

  Evaluation bicycle helmet campaign 'Wanna look cool, wear a helmet!' in the Province of Zeeland in the Netherlands : Effects on helmet use and influential factors. In the Netherlands children learn to cycle at an early age. The learning process is one of trial and error and as a result, children

 9. Evaluatie fietshelmcampagne 'Coole kop, helm op!' in Zeeland : effecten op helmgebruik en factoren van invloed. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

  OpenAIRE

  Goldenbeld, C. Boele, M.J. & Commandeur, J.J.F.

  2016-01-01

  Evaluation bicycle helmet campaign 'Wanna look cool, wear a helmet!' in the Province of Zeeland in the Netherlands : Effects on helmet use and influential factors. In the Netherlands children learn to cycle at an early age. The learning process is one of trial and error and as a result, children often fall from their bicycles. The majority of these falls are single-bicycle crashes; for example, children falling off their bicycle after hitting a bollard or a kerb. The risk of head injury due t...

 10. Rijden onder invloed in Nederland, 1995-1996 : ontwikkeling van het alcoholgebruik van automobilisten in weekendnachten. In opdracht van Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV.

  NARCIS (Netherlands)

  Mathijssen, M.P.M.

  1997-01-01

  Between September and December 1996, the SWOV Institute for Road Safety Research and 73 police control teams, conducted a roadside survey. The aim was to establish the motorists' alcohol consumption in all twelve Dutch provinces. The study was carried out on Friday and Saturday nights. The study

 11. Rijden onder invloed in Nederland, 1994-1995 : ontwikkeling van het alcoholgebruik van automobilisten in weekendnachten. In opdracht van Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV.

  NARCIS (Netherlands)

  Mathijssen, M.P.M.

  1996-01-01

  Between September and December 1995, the SWOV Institute for Road Safety Research and 62 police control teams, conducted a roadside survey. The aim was to establish the motorists' alcohol consumption in all twelve Dutch provinces. The study was carried out on Friday and Saturday nights. The study

 12. De invloed van erfelijkheid en milieu op de samenstelling van de melk bij Friese koeien en de praktische mogelijkheid van selectie op het eiwitgehalte

  NARCIS (Netherlands)

  Politiek, R.D.

  1957-01-01

  The milk composition of individual cows was studied especially as to protein content. In total 729 cows were tested including 238 dam-daughter pairs, 6 large progeny groups of bulls used in artificial insemination and 20 small progeny groups of bulls in natural service. Milk production, and fat,

 13. Rijden onder invloed in de provincie Utrecht 1990/1991 : evaluatie van de alcohol campagne 1990-1991 van het Regionaal Orgaan van de Verkeersveiligheid.

  NARCIS (Netherlands)

  Barendregt, A.O. & Mathijssen, M.P.M.

  1991-01-01

  At the end of 1990, in the beginning of 1991 the Regional Organization for Road Safety conducted an extensive campaign concerning alcohol and traffic. A publicity campaign and a police surveillance, which were used in that campaign, lasted for two months. Results of a before and after study carried

 14. Strategic stock management task for building corporations. Energy as part of the house quality; Strategisch voorraadbeheer taak woningcorporaties. Energie als onderdeel van de woonkwaliteit

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Burdorf, E. [DWA installatie en energieadvies, Bodegraven (Netherlands)

  2006-03-15

  From a strategic stock management perspective building corporations should have a vision on what is important for future target groups: young or old, families or singles, income, etc. Those aspects have a great impact on the level of facilities and provisions in houses and the possibility to adjust houses by applying domotics, comfort cooling, care facilities, the use of renewable energy systems. [Dutch] Vanuit het strategisch voorraadbeheer van woningcorporaties is een visie op de toekomstige doelgroepen van belang. Vindt er een verschuiving plaats van jong naar oud? Gezinnen of juist alleenstaanden? Welke inkomensgroepen worden bediend? Dergelijke vragen hebben grote invloed op het voorzieningenniveau in de woningen. Flexibiliteit inbouwen door woningen gemakkelijk aanpasbaar te maken voor domotica, comfortkoeling, zorgfuncties, en met oog voor de opties voor duurzame energie. Want met de huidige stijgende energieprijzen kunnen de energielasten stijgen tot 40 procent van de woonkosten. Dat vraagt aandacht voor de post energie.

 15. Die belewinge van informele versorgers van MIV/VIGS-pasiënte: ‘n salutogene perspektief

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Ilse Steenkamp

  2008-11-01

  algemene weerstandshulpbronne aan die lig gebring wat ‘n positiewe invloed gehad het op die versorgers se koherensiesin, asook hul psigologiese welstand. Hierdie resultate mag lei tot die samestelling van ‘n program wat versorgers sal help met die handhawing van hul sielkundige welstand te midde van die stressore wat met die versorgingstaak gepaardgaan.

 16. Datagebaseerde aspekte van Afrikaanse reduplikasies | van ...

  African Journals Online (AJOL)

  Die doel van hierdie artikel is om aandag te skenk aan twee leemtes in Van Huyssteen (2000), te wete om sy bevindinge te verifieer en te verfyn aan die hand van 'n korpus van geskrewe Afrikaans, asook om die fonologiese pool van die Afrikaanse reduplikasiekonstruksie beter te beskryf. Binne 'n gebruiksgebaseerde ...

 17. Optimalisering van die omskakeling van matrieksimbole vir ...

  African Journals Online (AJOL)

  Erna Kinsey

  die gevolglike matrieksimboolpunttotaal (MST) aangetref. Die geldig- heid van matriekprestasie as voorspeller van universiteitsprestasie word dan gewoonlik ondersoek deur die MST met die gemiddelde van die persentasiepunte oor die gekose universiteitsvakke in die eerste akademiese semester of jaar te korreleer.

 18. Effectieve bestrijding van varroa

  OpenAIRE

  Cornelissen, B.; Blacquiere, T.; Steen, van, M.R.

  2010-01-01

  De varroa mijtziekte (Varroa destructor) is de belangrijkste bedreiging van de Europese honingbij. Wintersterfte van honingbijen is in de meeste gevallen toe te schrijven aan deze ziekte. Deze brochure van de WUR biedt informatie over de biologie van varroa, de effecten van varroa op honingbijen en de bestrijding van varroa.

 19. Verwerking van Nederlands fruit

  NARCIS (Netherlands)

  Peppelman, G.; Groot, M.J.

  2002-01-01

  Het doel van dit onderzoek is inzicht te geven in de verwerking van fruit in Nederland, zowel grootschalig als kleinschalig en beoordelen van een aantal cases van kleinschalige verwerkers op hun score op verschillende beleidsthema’s van het ministerie van LNV. Tevens wordt een inschatting gegeven

 20. De planning van ontgrondingen

  NARCIS (Netherlands)

  Ike, Paul

  2000-01-01

  Dit onderzoek is gericht op de afstemming van vraag en aanbod van oppervlaktedelfstoffen. De afstemmingsproblematiek wordt geanalyseerd vanuit een perspectief van planning en besluitvorming. Doel van deze studie is het verkrijgen van nieuwe inzichten om de planning van ontgrondingen op rijksniveau

 1. Niet-bezoekers recreatieprojecten: doen ze het elders?; invloed recreatief aanbod op non-participatie

  NARCIS (Netherlands)

  Bruin, de A.H.; Vries, de S.

  1995-01-01

  Een vooronderstelling achter het huidige kwaliteitsbeleid van de rijksoverheid is dat mensen steeds hogere eisen stellen aan recreatieve voorzieningen. Deze vooronderstelling lijkt niet terecht als het gaat om de inrichting van recreatieprojecten. Mensen die een bepaald project niet bezoeken, gaan

 2. Bladval Ficus benjamina : invloed teelttemperatuur, EC en watergeeffrequentie op bladval bij consument

  NARCIS (Netherlands)

  Bulle, A.A.E.; Wurff, van der A.A.M.

  2004-01-01

  Een veel geuitte klacht over het gewas Ficus benjamina heeft betrekking op bladval. Hierin bestaan echter grote verschillen tussen partijen planten die van verschillende bedrijven komen. Dit duidt op bepaalde teeltfactoren die bladval veroorzaken. Op verzoek van de Landelijke Commissie Ficus van LTO

 3. Herstructurering Stageprocessen Van Hall Larenstein

  NARCIS (Netherlands)

  Schelvis-Smit, A.A.M.

  2009-01-01

  Verslag van de herstructurering van het stageproces bij het Onderwijsbureau van Hogelschool VanHall Larenstein. Uitgangspunt hierbij was het onderling uitwisselbaar worden van personeel bij het uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot stages.

 4. Barrieres en doorwerking : Een onderzoek naar de invloed van het open source en open standaarden beleid op de Nederlandse aanbestedingspraktijk

  NARCIS (Netherlands)

  Paapst, Mathieu Hendrik

  2013-01-01

  In December 2007 the Dutch government agreed on the action plan Netherlands Open in Connection, hereafter called NOiV, the Dutch acronym. The objectives of this strategic plan are the following: 1. increase interoperability by accelerating the use of open standards; 2. reduction of supplier

 5. De invloed van windturbineparken op de verkeersveiligheid : advies uitgebracht aan de Nederlandse Maatschappij voor Energie en Milieu bv NOVEM.

  NARCIS (Netherlands)

  Schreuder, D.A.

  1993-01-01

  This paper discusses the possible dangers and hindrance of wind turbines for road traffic. It appears that there is hardly any danger of the presence or working of wind turbines for road traffic. However, there are a number of wind turbine-related factors that can cause a hindrance for road traffic.

 6. The Impact of International Human Rights Law on International Criminal Procedure = De invloed van internationale mensenrechten op internationaal strafprocesrecht

  NARCIS (Netherlands)

  Zeegers, K.

  2013-01-01

  This article examines the impact of international human rights law on international criminal procedure. Given the fact that international criminal courts and tribunals (ICTs) are not party to human rights treaties, the question arises whether these norms formally even apply to them. The first part

 7. Meesterschap over het leerplan : onderzoek naar de functie van een denkraam aangaande de maatschappelijke invloed op het leerplan

  NARCIS (Netherlands)

  Cras, Albertus Johannes Gerardus

  2009-01-01

  The curriculum is a subject of social discourse. The state—as the embodiment of our collective will— has made basic education compulsory, while also acting as the major financial facilitator. It is not unreasonable, therefore, to request the state to give an indication of the intended learning

 8. Proeven over den invloed van golven op een strand. In verband met enkele waarnemingen aan de Nederlandsche kust

  NARCIS (Netherlands)

  Timmermans, P.D.

  1933-01-01

  In order to throw more light on the formation of submarine bars and offshore bars or barrier beaches and the minor shore forms beach cusps and ripple marks a series of experiments was made in the new laboratory for experimental geology of the Geological Institution of the University at Leiden. The

 9. Stralenbehandeling van 'germinal tumors' van de testis

  NARCIS (Netherlands)

  Keijser, Sijbrand Pieter

  1957-01-01

  Na een kotte inleiding wordt in het eerste hoofdstuk een beknopt overzicht gegeven van de ontwikkeling van de testis bij het embryo. In het tweede hoofdstuk wordt de anatomie van de testis en zijn afvoersvsteem besproken, waarbij speciale aandacht wordt geschonken aan de afvoerende lymphvaten van de

 10. Karakterisering van het "Etimologiewoordeboek van Afrikaans" (EWA)

  African Journals Online (AJOL)

  Zesendertig jaar na Afrikaanse etimologieë van Boshoff en Nienaber verscheen er in 2003 een nieuw etymologisch woordenboek van het Afrikaans: het Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA). Tussen die twee woordenboeken bestaat een wezenlijk verschil. Het werk van Boshoff en Nienaber is vrijwel alleen ...

 11. De Psychiatrische Ziektegeschiedenis van Vincent van Gogh

  NARCIS (Netherlands)

  Griffioen, R.W.; de Jongh, Franciscus H.C.

  2001-01-01

  Over het ziektebeeld van Vincent van Gogh is veel geschreven. De meeste auteurs baseren de diverse diagnosen op de verschijnselen die hij vertoonde in zijn laatste levensjaren. Van Gogh had echter gedurende een veel groter deel van zijn leven symptomen die het best passen bij een

 12. Civiele toepassingen van defensieonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Belderbos, C.M.N.

  1987-01-01

  Als een van de oorzaken van de zich verbredende technologiekloof tussen Europa enerzijds en de VS en Japan anderzijds, wordt het tekort schietende commerciele gebruik van militaire research aangemerkt. Zij er voorbeelden te geven van civiele toepassingen van defensieonderzoek? Ja zegt Ir. Belderbos

 13. Effectieve bestrijding van varroa

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen, B.; Blacquiere, T.; Steen, van der J.J.M.

  2010-01-01

  De varroa mijtziekte (Varroa destructor) is de belangrijkste bedreiging van de Europese honingbij. Wintersterfte van honingbijen is in de meeste gevallen toe te schrijven aan deze ziekte. Deze brochure van de WUR biedt informatie over de biologie van varroa, de effecten van varroa op honingbijen en

 14. De afzetstructuur van pootaardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Baris, D.B.; Graaff, de G.C.

  1982-01-01

  Een beknopt verslag van een onderzoek naar de afzetstructuur van pootaardappelen op grond van een enquete in 1979 onder groothandelaren en in 1980 onder telers. Van de afzet van de 4000 telers is 75% vastgelegd bij 800 groothandelaars, waardoor de prijsvorming in hoge mate is vastgelegd.

 15. DIE SLAG VAN BLOEDRIVIER~

  African Journals Online (AJOL)

  van die betekenis watdie Slag van Bloedriviervir die Suid-Afrikaansemilitere geskiedenis inhou, is Bloedrivier een van die slagvelde in die land wat die volledigste gerekonstrueer is. Voetnote. 1. J. J. Oberholster: Die Historiese Monumente van Suid-Afrika, p. 279. 2. H. J. Hofstede: Geschiedenis van den Oranje-Vrijstaat,.

 16. Metateoretiese vertrekpunte ten opsigte van wetenskaplike navorsing in die Pastorale Wetenskap

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gert Breed

  2013-11-01

  Full Text Available Hierdie artikel is deel van ’n reeks oor die verrekening van die metateoretiese vertrekpunte in die wetenskap van die Praktiese Teologie. Die eerste fase van die reeks bied die teoretiese onderbou vir die werklikheids-, hermeneuties- en wetenskapsteoretiese beskouing van die vak. Die tweede fase fokus op die invloed wat hierdie vertrekpunte op die wetenskaplike navorsing van die verskillende vakgroepe in die Praktiese Teologie het. Hierdie artikel handel oor die wetenskaplike benaderingswyse tot die navorsingsveld van die Pastorale Wetenskap. In hierdie navorsingsartikel word die persoonlike metateoretiese perspektief waarmee die vakgebied van die Pastorale Wetenskap benader word, uitgespel en verantwoord ten opsigte van die volgende aspekte: die werklikheidsbeskouing waarmee daar op die navorsingsveld van die Pastorale Wetenskap gefokus word; die onderbou van die hermeneutiese beskouing wat nodig is om tot ’n verstaan te kom van die elemente in die Pastoraat en om tot ’n verantwoordbare verhouding tussen te kom van die elemente wat in die Pastoraat ter sprake is; en ten slotte, om die wetenskapsteoretiese benadering te beskryf waarmee die navorsingsveld van die Pastorale Wetenskap op ’n wetenskaplik-verantwoorde wyse ondersoek kan word.his article is part of a series about taking into account the metatheoretical assumptions in scientific practical-theological research. The first part of this series gives the theoretical foundation for the view on reality-, hermeneutical- and scientific-theoretical approaches to the research field. The second part focuses on the effect these assumptions will have on the scientific research of the various subject groups in Practical Theology. This article describes the scientific approach to the research field of pastoral care. This research article describes the personal metatheoretical perspective from which the subject area is approached and gives account of the following: the view on reality with

 17. De behandeling van loodintoxicaties

  NARCIS (Netherlands)

  Spaans E; Vries I de; Dijk A van; Savelkoul TJF; VIC

  1996-01-01

  Regelmatig worden het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de polikliniek Medische Toxicologie van het Academisch Ziekenhuis Utrecht geconfronteerd met vragen van artsen die te maken hebben met personen met een verhoogde

 18. Collectie Van den Bree

  NARCIS (Netherlands)

  Voerman, Gerrit; van den Bree, R.A.P.; Koole, Ruud

  1988-01-01

  Plaatsingslijst behorende bij het persoonlijke archief van R.A.P. van den Bree, betrekking hebbende op de Evangelische Volkspartij {EVP) (1979-1986), opgesteld door R.A.P. van den Bree en G. Voerman, 1987

 19. Bewaring van knolvenkel

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.; Ligthart, J.

  1993-01-01

  Ter verlenging van de aanvoerperiode van knolvenkel zijn van 1990 t/m '92 bewaarproeven uitgevoerd. Bewaard is bij normale luchtsamenstelling, een hoge relatieve luchtvochtigheid en lage temperatuur (0 tot +1 graden Celsius)

 20. Monitoring milieuhygienische kwaliteit van bouwstoffen

  NARCIS (Netherlands)

  Wilde PGM de; Peekel AF; Buykx SEJ; LAC

  2002-01-01

  Het doel van dit onderzoek is de beschrijving van de milieuhygienische kwaliteit van bouwstoffen na medio 1998 en de evaluatie van: - de toepasbaarheid van bouwstoffen onder de voorwaarden van het Bouwstoffenbesluit, - de consequenties van de normstelling voor het (her)gebruik van bouwstoffen, -

 1. Ziekte van Lyme : nasleep van een tekenbeet

  NARCIS (Netherlands)

  Broek, P.; Takken, W.

  2012-01-01

  Dit themanummer beschrijft de Ziekte van Lyme en geeft een overzicht over de stand van kennis over deze complexe ziekte in Nederland. De lymeziekte is uniek omdat zij veroorzaakt wordt door een bacterie die een teek als tussengastheer (vector) gebruikt.

 2. Een geschiedenis van vleesloos eten

  NARCIS (Netherlands)

  Dagevos, H.

  2009-01-01

  Recensie van de populaire editie van het proefschrift van Dirk-Jan Verdonk: Het dierloze gerecht: een vegetarische geschiedenis in Nederland. Hierin wordt de geschiedenis van het vegetarisme vanaf de tweede helft van de 19e eeuw tot nu beschreven

 3. Risicogedrag en het wereldwijde web: De invloed van gezin en samenleving op het online risicogedrag van adolescenten vanuit een Europees perspectief

  NARCIS (Netherlands)

  Notten, N.J.W.R.

  2013-01-01

  This study explores the relation between adolescents' risky online behavior, their parents' internet mediation and the prevalence of internet use in a country. Using the EU Kids Online dataset, including information on 15,415 adolescents in 25 countries, this study found that adolescents from

 4. De invloed van licht en temperatuur op de periodieke ontwikkeling van de aardbei (Fragaria grandiflora Ehrh.) en de beteekenis daarvan voor de teelt

  NARCIS (Netherlands)

  Muijzenberg, van den E.W.B.

  1942-01-01

  The morphology and yearly development of the strawberry were described from the literature and from research, particularly those of the cv. Deutsch Evern in the Netherlands. In the successive chapters, the following subjects as influenced by season, temperature, light and humidity were treated

 5. De invloed van D-vitamine en ultra-violette bestraling bij verschillende verhoudingen van Ca:P in het dieet

  NARCIS (Netherlands)

  Groeneveld, B.J.B.

  1932-01-01

  Two series of experiments with, respectively, 72(32♂ and 40♀) and 36 (all♀) spotted rats examined the influence of UV radiation and vitamin D on Ca and P metabolism. The experiments started at weaning of the rats (21-28 days) and lasted for 7 weeks in the first

 6. Spesifieke verbruik van steenkool in die Suid-Afrikaanse energie-ekonomie met spesiale verwysing na die invloed van hoër steenkoolpryse

  OpenAIRE

  2014-01-01

  M.Phil. Coal is today providing more than seventy-five percent of South Africa's energy requirements and will, to a large extent, remain so in the future. It is thus important to evaluate the adequacy of the country's available coal resources against expected future demand. The main objective of this study, which was done under the supervision of Prof. D. J. Kotze, was therefore to analyse the specific consumption of coal in the various consumption sectors in order to establish historical ...

 7. Rijden onder invloed in de provincie Noord-Brabant 1991/1992 : evaluatie van de alcoholcampagne 1991-1992 van het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid ROV.

  NARCIS (Netherlands)

  Mathijssen, M.P.M.

  1992-01-01

  For the third time in succession, the Regional Organization for Traffic Safety conducted an alcohol campaign in the Dutch province of North Brabant, at the end of 1991 and the beginning of 1992. The campaign, which lasted for three months, consisted of an intensive police surveillance combined with

 8. Rijden onder invloed in de provincie Noord-Brabant 1990/1991 : evaluatie van de alcoholcampagne 1990-1991 van het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid ROV.

  NARCIS (Netherlands)

  Mathijssen, M.P.M.

  1992-01-01

  For the second time in succession, the Regional Organization for Traffic Safety conducted an alcohol campaign in the Dutch province of North Brabant, at the end of 1990 and the beginning of 1991. The campaign, which lasted for two and a half months, consisted of an intensive police surveillance

 9. Verdikken en geleren : een fysisch chemisch onderzoek naar de invloed van polymeren op de reologie van waterige systemen als model voor levensmiddelen

  NARCIS (Netherlands)

  Beltman, H.

  1975-01-01

  The purpose of this study was to determine the influence of some molecular properties on the thickening and gelling ability of a number of hydrophilic polymers. Thickening is defined as enhancing the viscosity of a system either in the Newtonian or in the non-Newtonian

 10. Evidence-Based Design in Nederlandse ziekenhuizen: Ruimtelijke kwaliteiten die van invloed zijn op het welbevinden en de gezondheid van patiënten

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marie Helene Herweijer-van Gelder

  2016-06-01

  Full Text Available Subject Evidence-Based Design in hospitals.   Problem What role can Evidence-Based Design have in the design of better hospitals?   Purpose To determine spatial (or: concrete qualities, scientifically proven to have a positive influence on the health and well being of patients and staff, in order to offer the architect a helping hand for designing better hospitals. These measures are drawn from research that has been done in the framework of Evidence-Based Design (EBD, which can be perceived as the scientific variant of the healing environment.   Relevance In the Dutch media the term healing environment is often used by architects, representatives of hospitals and researchers. Everyone provides their own content (colour, nature, treatment, hospitality, etc. to this collective concept. The determination of concrete design elements, with a proven positive effect for patients, can contribute to the design of better care environments.   Method and approach Literature research and case studies. EBD → elements → checklist → case studies in field research ↑ ---------- analysis ---------- ↑ Spatial measures were selected from scientific articles from Evidence-Based Design research that are applicable for an architect. Only those measures were selected for which the effect has been proven sufficiently. The selection was based on scientific articles that have been validated by EBD expert teams. The measures in this study cover waiting rooms, consultation rooms, nursing departments, patient rooms and day treatment areas. The measures have an effect on: • A positive contribution to the health of patients (chapter 3; • A positive contribution to the well being (less anxiety, stress of patients (chapter 4; • A positive contribution to the efficiency and effectiveness of staff (chapter 5.  The literature research gives information on how physical environmental interventions can contribute to the problems of the patient (such as lack of sleep. The selected measures are gathered in a checklist. This checklist gives an overview of all the validated spatial measures (from chapters 3, 4, 5. In the checklist it becomes clear which spatial measure can contribrute to which positive effects.  Some aspects are more significant than others because they contribute to many problems (such as the one-person patient room; others appear just once and contribute to just one aspect. The application of EBD in recently built Dutch Hospitals has been studied using this checklist in the case studies. In the field research (chapter 7 nine recently built Dutch hospitals (Orbis Medisch Centrum Sittard, Isala Klinieken Zwolle, Meander Medisch Centrum Amersfoort, Jeroen Bosch Ziekenhuis Den Bosch, Flevoziekenhuis Almere, Maasziekenhuis Boxmeer, Deventer Ziekenhuis Deventer, Bright Sites VUMC Amsterdam, Alexander Monro Kliniek Bilthoven were visited. Using the checklist the analysis is carried out as to whether EBD elements are used and if so how they are applied. • The goals of the case studies are to gain understanding of: • The degree to which, and the way in which, the selected measures are applied; • The consequences for the architectonical quality. The case studies want to answer the following questions: • Does the frequent use of terms such as healing environment indeed reflect the application of design elements that have been scientifically proven? • If certain aspects derived from EBD are applied, in which way is this done? This study has disregarded the extent to which the aimed effects of the measures, as attributed in the literature, are evident when these measures are applied in reality in the hospitals. A characteristic of this study is the fact that it has been done from the field of architecture. Design qualities are studied. For each case study the design drawings from the architect were retrieved and studied, and the hospital was visited. Also for every case study an interview was held with a staff member of the hospital and with the architect. The media was searched for each hospital from the field research to determine whether the hospital or architect mentions the healing environment. In chapter 8 all the gathered data from the cases are compared. The question about architectural quality is relevant from the perspective of the architect. EBD gives little information about the quality of the architecture for the architect. EBD states that there are too few research studies about design. Most starting points are found in the paragraph ‘interior’ (such as variation and differentiation. Roger Ulrich writes in a few articles about an aesthetically pleasant environment, a hotel-like interior and being well decorated. In this he understates the importance of the quality of the design. Just sometimes he remarks about the use of colour, avoiding cheap furniture and the use of adequate lighting. For the architect design is important. For this reason, during the field research the design of the spaces was also observed: the analysis is not limited to the aspects derived from Evidence-Based Design. Therefore a professional analysis of architectural quality is possible. In chapter 9 the most significant aspects of architectural quality are described. In this part of the case studies vocabulary familiar in architecture and common architectural analytical methods are used. This part of the study gives information about the relationship between Evidence-Based Design and architectural quality. In chapter 8 the conclusion is drawn if and how EBD is applied in recently built Dutch hospitals and the most significant results using the checklist are described.   Results • a checklist with all the physical measures together; • the findings of the case studies based on this checklist; • conclusions and recommendations. The field research shows that EBD is sparely used in many spaces in hospitals: • Daylight and view. It was remarkable that in most hospitals many rooms are walled in, especially consulting rooms in outpatient areas. It also happens frequently that patients in rooms (for example day treatment, due to the interior design or the placement of furniture, cannot look outside. • Nature. In almost none of the case studies was there an easy accessible (patio garden that staff and patients can use. • Patient room. More than half of the cases have the majority of patient bedrooms with shared bathrooms. Day treatment areas and multi occupancy patient bedrooms have, in almost all cases no design solutions that contribute to privacy, control, positive distraction or social support. • Interior. Many spaces in the hospitals from the field research where patients and staff stay a long time have an institutional character. Rooms with an institutional character do not offer the possibility for control or positive distraction to the patient due to a lack of variation and differentiation in colours, materials, lighting and furniture. Also there is in none of the hospitals any art in rooms where patients stay a long time and need positive distraction. It is frequently the case that equipment and necessities do not have an obvious location or that no possibility is offered for putting equipment etc. in a cupboard. This contributes to the fact that many rooms are chaotic and unattractive. From the field research we can learn that EBD gives few concrete measures for design. A few EBD measures are important for architecture but they do not give actual rules for the design. The architect designs the totality of functional, programmatic and esthetic aspects of the brief of requirements. This study shows that the quality of the design is indeed important. EBD stands not in the way of architectural quality and architectural quality is no obstruction for the use of EBD.   Commentary and recommendations The functional and programmatical measures from EBD provide the architect with information to design better hospitals. The recommendations that EBD provides for design are also valuable. The field research showed that still many measures from EBD are not applied in hospitals. It is recommended that hospitals and architects take note of EBD in order to realise the positive effects for patients. In the field research an often-heard complaint was that the scientific basis of hospital design is insufficient: more EBD is needed. It is recommended that during the design and building process of a hospital attention is given to research (for example Post Occupancy Evaluation in order to contribute to the body of knowledge of the positive effects of the 3. The field research showed that the quality of architecture is important in the experience of users and patients. It is recommended that more attention be given to architectural quality in the hospital environment. I also advise that the client gives more attention and is more involved in the design. The client can play a strong role in creating architectonical quality and making a better hospital environment.

 11. Evidence-Based Design in Nederlandse ziekenhuizen: Ruimtelijke kwaliteiten die van invloed zijn op het welbevinden en de gezondheid van patiënten

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marie Helene Herweijer-van Gelder

  2016-04-01

  Full Text Available SubjectEvidence-Based Design in hospitals.ProblemWhat role can Evidence-Based Design have in the design of better hospitals?PurposeTo determine spatial (or: concrete qualities, scientifically proven to have a positive influence on the health and well being of patients and staff, in order to offer the architect a helping hand for designing better hospitals. These measures are drawn from research that has been done in the framework of Evidence-Based Design (EBD, which can be perceived as the scientific variant of the healing environment.RelevanceIn the Dutch media the term healing environment is often used by architects, representatives of hospitals and researchers. Everyone provides their own content (colour, nature, treatment, hospitality, etc. to this collective concept. The determination of concrete design elements, with a proven positive effect for patients, can contribute to the design of better care environments.Method and approachLiterature research and case studies.EBD → elements → checklist → case studies in field research↑ ---------- analysis ---------- ↑Spatial measures were selected from scientific articles from Evidence-Based Design research that are applicable for an architect. Only those measures were selected for which the effect has been proven sufficiently. The selection was based on scientific articles that have been validated by EBD expert teams. The measures in this study cover waiting rooms, consultation rooms, nursing departments, patient rooms and day treatment areas.The measures have an effect on:A positive contribution to the health of patients (chapter 3;A positive contribution to the well being (less anxiety, stress of patients (chapter 4;A positive contribution to the efficiency and effectiveness of staff (chapter 5. The literature research gives information on how physical environmental interventions can contribute to the problems of the patient (such as lack of sleep. The selected measures are gathered in a checklist. This checklist gives an overview of all the validated spatial measures (from chapters 3, 4, 5. In the checklist it becomes clear which spatial measure can contribrute to which positive effects. Some aspects are more significant than others because they contribute to many problems (such as the one-person patient room; others appear just once and contribute to just one aspect. The application of EBD in recently built Dutch Hospitals has been studied using this checklist in the case studies. In the field research (chapter 7 nine recently built Dutch hospitals (Orbis Medisch Centrum Sittard, Isala Klinieken Zwolle, Meander Medisch Centrum Amersfoort, Jeroen Bosch Ziekenhuis Den Bosch, Flevoziekenhuis Almere, Maasziekenhuis Boxmeer, Deventer Ziekenhuis Deventer, Bright Sites VUMC Amsterdam, Alexander Monro Kliniek Bilthoven were visited. Using the checklist the analysis is carried out as to whether EBD elements are used and if so how they are applied.The goals of the case studies are to gain understanding of:The degree to which, and the way in which, the selected measures are applied;The consequences for the architectonical quality.The case studies want to answer the following questions:Does the frequent use of terms such as healing environment indeed reflect the application of design elements that have been scientifically proven?If certain aspects derived from EBD are applied, in which way is this done?This study has disregarded the extent to which the aimed effects of the measures, as attributed in the literature, are evident when these measures are applied in reality in the hospitals.A characteristic of this study is the fact that it has been done from the field of architecture.Design qualities are studied. For each case study the design drawings from the architect were retrieved and studied, and the hospital was visited. Also for every case study an interview was held with a staff member of the hospital and with the architect. The media was searched for each hospital from the field research to determine whether the hospital or architect mentions the healing environment. In chapter 8 all the gathered data from the cases are compared.The question about architectural quality is relevant from the perspective of the architect. EBD gives little information about the quality of the architecture for the architect. EBD states that there are too few research studies about design. Most starting points are found in the paragraph ‘interior’ (such as variation and differentiation. Roger Ulrich writes in a few articles about an aesthetically pleasant environment, a hotel-like interior and being well decorated. In this he understates the importance of the quality of the design.Just sometimes he remarks about the use of colour, avoiding cheap furniture and the use of adequate lighting. For the architect design is important. For this reason, during the field research the design of the spaces was also observed: the analysis is not limited to the aspects derived from Evidence-Based Design. Therefore a professional analysis of architectural quality is possible. In chapter 9 the most significant aspects of architectural quality are described. In this part of the case studies vocabulary familiar in architecture and common architectural analytical methods are used. This part of the study gives information about the relationship between Evidence-Based Design and architectural quality.In chapter 8 the conclusion is drawn if and how EBD is applied in recently built Dutch hospitals and the most significant results using the checklist are described.Resultsa checklist with all the physical measures together;the findings of the case studies based on this checklist;conclusions and recommendations.The field research shows that EBD is sparely used in many spaces in hospitals:Daylight and view. It was remarkable that in most hospitals many rooms are walled in, especially consulting rooms in outpatient areas. It also happens frequently that patients in rooms (for example day treatment, due to the interior design or the placement of furniture, cannot look outside.Nature. In almost none of the case studies was there an easy accessible (patio garden that staff and patients can use.Patient room. More than half of the cases have the majority of patient bedrooms with shared bathrooms. Day treatment areas and multi occupancy patient bedrooms have, in almost all cases no design solutions that contribute to privacy, control, positive distraction or social support.Interior. Many spaces in the hospitals from the field research where patients and staff stay a long time have an institutional character. Rooms with an institutional character do not offer the possibility for control or positive distraction to the patient due to a lack of variation and differentiation in colours, materials, lighting and furniture. Also there is in none of the hospitals any art in rooms where patients stay a long time and need positive distraction. It is frequently the case that equipment and necessities do not have an obvious location or that no possibility is offered for putting equipment etc. in a cupboard. This contributes to the fact that many rooms are chaotic and unattractive.From the field research we can learn that EBD gives few concrete measures for design. A few EBD measures are important for architecture but they do not give actual rules for the design. The architect designs the totality of functional, programmatic and esthetic aspects of the brief of requirements. This study shows that the quality of the design is indeed important. EBD stands not in the way of architectural quality and architectural quality is no obstruction for the use of EBD.Commentary and recommendationsThe functional and programmatical measures from EBD provide the architect with information to design better hospitals. The recommendations that EBD provides for design are also valuable. The field research showed that still many measures from EBD are not applied in hospitals. It is recommended that hospitals and architects take note of EBD in order to realise the positive effects for patients.In the field research an often-heard complaint was that the scientific basis of hospital design is insufficient: more EBD is needed. It is recommended that during the design and building process of a hospital attention is given to research (for example Post Occupancy Evaluation in order to contribute to the body of knowledge of the positive effects of the 3. The field research showed that the quality of architecture is important in the experience of users and patients. It is recommended that more attention be given to architectural quality in the hospital environment. I also advise that the client gives more attention and is more involved in the design. The client can play a strong role in creating architectonical quality and making a better hospital environment.

 12. Teologiese idiome van gister en van vandag

  African Journals Online (AJOL)

  eksponente van respektiewelik spesifieke paradigmas. Die term 'paradigma' verwys na die totaliteit van denke, persepsies en waardes wat lei tot 'n ..... werklikheid gehad het, beskryf aan die hand van Thomas Kuhn se paradigmateorie. Martin (1987:372, 376, 377) verwys na Capra saam met ander geleerdes wat (baie.

 13. Die middel-adolessent se wiskundeprestasie: Die rol van emosionele intelligensie en studie-oriëntasie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Petro Erasmus

  2013-02-01

  Full Text Available Hierdie artikel het ten doel om oorsigtelik ’n insae te bied in die bevindinge van ’n studie (kwantitatief-kwalitatief wat veral gefokus het op die mate waartoe ’n kombinasie van komponente van emosionele intelligensie en dimensies van studie-oriëntasie middel-adolessente se wiskundeprestasie voorspel, asook hoe die prestasies van verskillende geslag- en graadgroepe (in hierdie studie verteenwoordig in dié opsig vergelyk. Altesaam 435 leerlinge in graad 9 en graad 11 aan die drie Engelsmedium-hoërskole in die Mafikeng-area het aan die studie deelgeneem. Die kwantitatiewe komponent van die studie het bestaan uit die implementering van twee gestandaardiseerde vraelyste. Leerders is gevra om ’n EI-vraelys, naamlik die Bar-On EQ-i:YVTM en die studie-oriëntasievraelys in wiskunde (SOW te voltooi, terwyl die kwalitatiewe tegniek wat in hierdie studie geïmplementeer is, fokusgroeponderhoude was. Die resultate dui daarop dat ’n kombinasie van die komponente van emosionele intelligensie en die dimensies van studie-oriëntasie as moontlike voorspellers van die middel-adolessent se wiskundeprestasie beskou kan word. Die volgende emosionele intelligensie (EI-komponente het as voorspellers van wiskundeprestasie na vore getree: algemene gemoedstoestand, aanpasbaarheid en intrapersoonlike gedrag. Die volgende studie-oriëntering in wiskunde (SOW-dimensies was voorspellers van wiskundeprestasie: probleemoplossing, studiegewoontes, inligtingverwerking en wiskundeangs. Temas wat uit die kwalitatiewe aspek van hierdie studie na vore getree het as moontlik bydraend tot leerders se ontoereikende wiskundeprestasie in Suid-Afrika, verwys spesifiek na uitdagings op makrovlak, naamlik in die maatskaplik ekonomiese kontekste; op mesovlak, naamlik die skool en gesin; en op mikrovlak – wat verwys na persoonlike invloed. Die volgende temas het tydens die triangulasieproses in sowel die kwalitatiewe asook kwantitatiewe resultate gemanifesteer: geslag

 14. Metaalcomplexen van enige geneeesmiddelen; een methode ter bepaling van samenstelling en stabiliteit van metaalcomplexen

  NARCIS (Netherlands)

  Doornbos, Durk Antonius

  1965-01-01

  SAMENVATTING Dit proefschrift is gewijd aan de ontwikkeling van een nauwkeurige potemiometrische methode ter bepaling van stabiliteitsconstamen van protoncomplexen en metaalcomplexen van enige fysiologisch voorkomende metalen met organische liganden en de toepassing van deze methode op enkele

 15. Metateoretiese vertrekpunte ten opsigte van wetenskaplike navorsing in kinder- en jeugbediening

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Gert Breed

  2013-11-01

  Full Text Available Hierdie artikel vorm deel van ’n navorsingsprojek oor die verrekening van die metateoretiese vertrekpunte in die wetenskap van die Praktiese Teologie. Die eerste fase van die reeks bied die teoretiese onderbou vir die werklikheids-, hermeneutiese en wetenskapsteoretiese beskouing van die vak. Die tweede fase fokus op die invloed wat hierdie vertrekpunte op die wetenskaplike navorsing van die verskillende vakgroepe in die Praktiese Teologie het. Hierdie artikel handel oor die wetenskaplike benaderingswyse tot die navorsingsveld van Kinder- en jeugbediening. In hierdie navorsingsartikel word die persoonlike metateoretiese perspektief waarmee die vakgebied van Kinder- en jeugbediening benader word, uitgespel en verantwoord ten opsigte van die werklikheidsbeskouing waarmee daar op die navorsingsveld van Kinder- en jeugbediening gefokus word; die onderbou van die hermeneutiese beskouing wat nodig is om tot ’n verstaan en ’n verantwoordbare verhouding te kom tussen die elemente wat in Kinder- en jeugbediening ter sprake is; en ten slotte, om die wetenskapsteoretiese benadering te beskryf waarmee die navorsingsveld van Kinder- en jeugbediening op ’n wetenskaplikverantwoorde wyse ondersoek kan word.This article is part of a research project on the metatheoretical assumptions in Practical Theology. The first part of this series gives the theoretical foundation for the view on reality-, hermeneutical- and scientific-theoretical approaches to the research field. The second part focuses on the effect that these assumptions will have on the scientific research of the various subject groups in Practical Theology. This article describes the scientific approach to the research field of child and youth ministry. This research article describes the personal metatheoretical perspective from which the subject area is approached, and it gives account of the view on reality with which the research field of Youth Ministry is studied; of the foundation on which

 16. Economische gevolgen van ontwapening

  NARCIS (Netherlands)

  Duisenberg, Willem Frederik

  1965-01-01

  Samenvatting van de gehele studie 4.1. Economie en ontwapening Ontwapening betekent in deze studie de algehele, snelle afschaffing van alle militaire maatregelen in aIle landen. Het negeren van de politieke waarschijnlijkheden die veeleer wijzen op een zeer geleidelijke afschaffing van slechts

 17. Verbetering van strovertering

  NARCIS (Netherlands)

  Spits, H.G.

  2010-01-01

  Stoppelresten en stro van tarwe kunnen een bron voor infectie door Septoria, DTR en (aar)fusarium zijn. In het kader van de beheersing van deze ziekten kan het belangrijk zijn om de gewasresten zo te bewerken dat ze als ziektebron geminimaliseerd worden. Doel van dit onderzoek is om een effectief en

 18. Nitraatinname van de Nederlandse bevolking op basis van de voedselconsumptiepeiling

  NARCIS (Netherlands)

  Loon, van A.J.M.; Klaveren, van J.D.; Herstel, H.

  1990-01-01

  Om een beeld te krijgen van de nitraatbelasting van de Nederlandse bevolking is door het RIKILT, op verzoek van de Directie Voedings- en Kwaliteitsaangelegenheden van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de nitraatinname van de consument berekend. Daarbij is gebruik gemaakt van

 19. Inzicht door onderdompeling Een reactie op Bart Van de Putte, Henk de Smaele en Dirk Jan Wolffram

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jan Hein Furnée

  2014-09-01

  halffabrikaat kunnen zijn. Furnée geeft Henk de Smaele volledig gelijk dat zijn onderzoek zou hebben geprofiteerd van een meer diepgaande reflectie op de manier waarop verschuivingen in de ruimtelijke bewegingsvrijheid van vrouwen kunnen worden gerelateerd met politieke en economische emancipatie. In reactie op Dirk Jan Wolffram herneemt Furnée enkele voorbeelden uit zijn studie waaruit blijkt hoe politieke praktijken in plaatsen van vertier van invloed waren op de lokale en nationale politiek, zonder echter te resulteren in een lineair proces van toenemende politieke participatie enrepresentatie.

 20. Modelberekening naar de invloed van lokale emissiebronnen van luchtverontreinigende componenten op de lokale vorming van fotochemische smog. Modellering van een (pluim)rookgasverspreidingsmodel, waaraan een beperkte subroutine met fotochemische en chemische reacties is toegevoegd

  NARCIS (Netherlands)

  van Rossum GJ; Erbrink JJ; de Leeuw FAAM

  1993-01-01

  The contribution of a 250 MWe co-generation plant assumed to be located in an urban area with about 300,000 inhabitants, to the photochemical ozone formation on the local scale is estimated by means of the flue gas dispersion model STACKS. In this study a limited number of photochemical reactions

 1. Sociaal-culturele gedragsdeterminanten en verkeer(seducatie) : verkennende studie naar de belangrijkste groepen die invloed hebben op de ontwikkeling van het sociale perspectief van de (fietsende) verkeersdeelnemer ten behoeve van het ontwikkelen van verkeerseducatieve doelen.

  NARCIS (Netherlands)

  Lindeijer, J.E.

  1993-01-01

  The most important groups that have an influence on the development of the road users' critical transport mode choice behaviour are: (1) parents; (2) police; (3) road administrators; (4) schools; (5) driver training; and (6) colleagues and employers. It is emphasized that traffic educational goals

 2. De mechanisering van het wereldbeeld

  NARCIS (Netherlands)

  Dijksterhuis, Eduard J.

  2006-01-01

  De mechanisering van het wereldbeeld is het standaardwerk van Dijksterhuis waarin hij op glasheldere wijze de ontwikkeling van het wetenschappelijk denken analyseert - van de Grieke natuurfilosofen tot de wijsgeren op wier denkbeelden de moderne natuurwetenschappen steunen: Huygens, Descartes,

 3. Exergetische duurzaamheidsanalyse van zinkrecyclageprocessen

  OpenAIRE

  Klaasen, Bart

  2008-01-01

  Eindwerk ingediend ter verkrijging van de graad van Burgerlijk Materiaalkundig Ingenieur (Katholieke Universiteit Leuven, 2008) Promotoren: Prof. dr. ir. B. BLANPAIN (Katholieke Universiteit Leuven), Prof. dr. ir. P. WOLLANTS (Katholieke Universiteit Leuven) en Prof. dr. ir. J. DEWULF (Universiteit Gent)

 4. OM LYNING VAN DIEREPRODUKSIESTRATEGTEd

  African Journals Online (AJOL)

  , Suidoos-Transvaal en die Suidelike kusstreek met 5 miljoen GVE verhoog word deur die introduksie van slegs peulgewasse. Theron en Harwin (1976) bespreek die verskillende teg- nieke van radikale veldverbetering. Hulle vind dat. 'n.

 5. Baanbrekende verpakkingsconcepten van karton

  NARCIS (Netherlands)

  Reuvers, M.; Wienk, I.

  2005-01-01

  Binnen 35 onderzoekspartners in 13 EU-lidstaten loopt het grootste onderzoek naar duurzame verpakkingen van hernieuwbare grondstoffen (Sustainpack) ooit. Het gaat hierbij voornamelijk om verpakkingen van papier, karton en biopolymeren uit hout- en plantenvezels. Uitleg over de deelprojecten met

 6. De teelt van hazelnoten

  NARCIS (Netherlands)

  Wertheim, S.J.; Goedegebure, J.

  1988-01-01

  Teelthandleiding van hazelnoten en lambertsnoten met de onderdelen: soorten; naamgeving; van bloem tot vrucht; klimaat en standplaats; grond; rassen; vermeerdering; planten; plantafstanden en -systemen; snoei en boomvormen; bemesting; gebreksziekten; bodembehandeling; ziekten en plagen; oogst en

 7. Die metodiek van kultuurhulpbronbestuur (KHB) | Van Vollenhoven ...

  African Journals Online (AJOL)

  Die metodiek van kultuurhulpbronbestuur (KHB). Anton C Van Vollenhoven. Abstract. A Cultural Resources Management (CRM) survey may consist of three phases. The phase 1 investigation aims at getting an overview of cultural resources in a given area. A phase 2 investigation aims at determining the impact of ...

 8. Verlagen van de pottemperatuur van boomkwekerijgewassen

  NARCIS (Netherlands)

  Hop, M.E.C.M.

  2008-01-01

  Om een goede plantengroei mogelijk te maken, moeten alle omstandigheden toerijkend zijn voor de plant. Bij de teelt van planten in pot staan de potten vaak op een teeltvloer, wat geen natuurlijke situatie is voor de plant. De temperatuur van de vollegrond, waar de plant normaal gesproken in staat,

 9. Certificering van biologische restaurants

  NARCIS (Netherlands)

  Soethoudt, J.M.

  2006-01-01

  In Nederland zijn meer dan 100 restaurants, die zichzelf als biologisch restaurant presenteren. Echter, de betekenis van 'biologisch restaurant' is niet gedefinieerd, zodat de consument niet weet waar hij op kan rekenen. Het idee, ontstaan bij Eric van Veluwen van Kasteel Rhederoord, tot verkenning

 10. DIE OPTIMUM INSLUITINGSPEIL VAN ...

  African Journals Online (AJOL)

  Aan elkeen is een van die 35 diete ewekansig toegese. Elke vark het ad lib toegang gehad tot die dieet vanaf 8 weke ouderdom tot op 'n lewende massa van ongeveer 50 kg. Die varke is afsonderlik in hokkies van ongeveer 1,5 m X 1 m, toegerus met selfvoerders en drinktepels, aangehou. Voerinname en lewende massa.

 11. van der Waals

  Indian Academy of Sciences (India)

  The title of his thesis was Over de Continuïteit van den Gas- en. Vloeistoftoestand (On the continuity of the gas and liquid state). It is not surprising that van der. Waals' thesis has become a classic in physics literature though he lacked expertise in classical languages. In his thesis, van der Waals introduced the equation of ...

 12. Benaderingen van over

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING In dit hoofdstuk wordt de relatie tussen de betekenissen van het Nederlandse voorzetsel over en een aantal corpora bestudeerd. Het hoofdstuk begint met een analyse van de voorbeelden uit Uit het leven van Dik Trom (1891); daarna wordt de woordenboekinformatie behandeld en vergeleken

 13. Het telefoonnummer van God

  NARCIS (Netherlands)

  Jansen, J.J.G.

  2004-01-01

  Er zijn duizenden moslims die twijfelen. Die er aan twijfelen of de verschrikkingen van de Hel wel echt bestaan. Die niet zeker weten of de Koran wel precies het letterlijke woord van God is. Die zich afvragen op de profeet van de islam, Mohammed (570-632), nog wel een goed voorbeeld vormt voor de

 14. Chroniqueur van het kwaad

  NARCIS (Netherlands)

  Melching, W.

  2010-01-01

  De dagboeken van Joseph Goebbels vormen een unieke bron over het Derde Rijk. Hitlers minister van Propaganda beschrijft daarin het reilen en zeilen van de nazitop. Uit Goebbels’ aantekeningen blijkt hoezeer de nazileiders elkaar wantrouwden en tegen beter weten in doorvochten. Dit voorjaar

 15. Van hamsterburcht tot rattenhol

  NARCIS (Netherlands)

  Haye, la M.J.J.

  2006-01-01

  Het waarnemen van een hamster (Cricetus cricetus) is erg lastig, omdat de schuwe dieren voornamelijk voorkomen op onoverzichtelijke plekken. Daarom wordt vaak gezocht naar hamsterburchten. Bij graanakkers is dat mogelijk direct na de oogst van het gewas. Maar ook het herkennen van een hamsterburcht

 16. Die Hermeneutiek van Calvyn

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  L. Floor

  1980-06-01

  Full Text Available Wanneer ons Calvyn bestudeer dan is dit nie alleen belangrik om te luister na wat Calvyn sê nie, ons moet ook daarop let hoe hy die dinge sê. By die vak hermeneutiek is ons geneig om te spreek van ’n hermeneutiese metode. Daar word selfs gepraat van die tegniek van die eksegese.

 17. Filosofies-teologiese uitgangspunte van ‘missionale’ kerkwees: ’n Kritiese evaluering

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jaco Kruger

  2013-11-01

  Full Text Available In hierdie artikel word ’n perspektief gebied op die tendens wat min of meer sedert die aanvang van die millennium ook in Suid Afrika posgevat het, naamlik om die kerk as diemissionale kerk te tipeer. Hierdie ontwikkeling in die nadenke oor die kerk is oënskynlik ’n reaksie op ’n vroeëre, statiese siening van die kerk, waar meer op die kerk as instelling gefokus is en wat funksioneer deur mense nader te trek en deel te maak van die instelling. In teenstelling hiermee wil die missionale kerk in haar benadering by God self begin, as die sendende God en van daar ’n meer dinamies-kommunikatiewe siening van kerkwees ontwikkel. Laasgenoemde beteken dat die kerk veel meer binne die kultuur van die wêreld aanwesig is om daar op ’n nuwe werklikheid te wys. Die navorsingsvraag wat in hierdie artikel gevra word, het te make met die filosofies-teologiese vertrekpunte van die missionale kerkweesbenadering. Watter siening van die verhouding tussen God en die skepping, oftewel die transendente en die immanente, lê ten grondslag van hierdie benadering? Watter invloed het die inagneming van filosofies-teologiese oorwegings op die beoordeling van die missionale kerkgedagte? Hierdie vrae word beantwoord deur die opvatting van missionale kerkwees, asook die institusioneel-kontraktuele opvatting van kerkwees waarteenoor dit reageer, teen die agtergrond van die sakramentele verstaan van die kerk te plaas. Die sakramentele verstaan van die kerk was deel van die deelnemende wêreldbeeld wat vir die eerste millennium van die kerk se lewe as vanselfsprekend aanvaar is.This article presents a perspective on the growing tendency – also in South Africa – to characterise the church as missional. Thinking of the church in missional terms is apparently in reaction against an earlier, static view that focused on the church as an institution, and more specifically, an institution that functions by drawing people to itself. In contrast, the missional approach to

 18. Filosofies-teologiese uitgangspunte van ‘missionale’ kerkwees: ’n Kritiese evaluering

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jaco Kruger

  2013-09-01

  Full Text Available In hierdie artikel word ’n perspektief gebied op die tendens wat min of meer sedert die aanvang van die millennium ook in Suid Afrika posgevat het, naamlik om die kerk as diemissionale kerk te tipeer. Hierdie ontwikkeling in die nadenke oor die kerk is oënskynlik ’n reaksie op ’n vroeëre, statiese siening van die kerk, waar meer op die kerk as instelling gefokus is en wat funksioneer deur mense nader te trek en deel te maak van die instelling. In teenstelling hiermee wil die missionale kerk in haar benadering by God self begin, as die sendende God en van daar ’n meer dinamies-kommunikatiewe siening van kerkwees ontwikkel. Laasgenoemde beteken dat die kerk veel meer binne die kultuur van die wêreld aanwesig is om daar op ’n nuwe werklikheid te wys. Die navorsingsvraag wat in hierdie artikel gevra word, het te make met die filosofies-teologiese vertrekpunte van die missionale kerkweesbenadering. Watter siening van die verhouding tussen God en die skepping, oftewel die transendente en die immanente, lê ten grondslag van hierdie benadering? Watter invloed het die inagneming van filosofies-teologiese oorwegings op die beoordeling van die missionale kerkgedagte? Hierdie vrae word beantwoord deur die opvatting van missionale kerkwees, asook die institusioneel-kontraktuele opvatting van kerkwees waarteenoor dit reageer, teen die agtergrond van die sakramentele verstaan van die kerk te plaas. Die sakramentele verstaan van die kerk was deel van die deelnemende wêreldbeeld wat vir die eerste millennium van die kerk se lewe as vanselfsprekend aanvaar is. This article presents a perspective on the growing tendency – also in South Africa – to characterise the church as missional. Thinking of the church in missional terms is apparently in reaction against an earlier, static view that focused on the church as an institution, and more specifically, an institution that functions by drawing people to itself. In contrast, the missional approach

 19. Versterking van de loopbaanladder van leraren : wat kunnen we leren van Singapore?

  NARCIS (Netherlands)

  Elffers, L.

  2015-01-01

  In de Lerarenagenda 2013-2020 is een aantal doelstellingen geformuleerd ten aanzien van de bevordering van de loopbaan en professionele ontwikkeling van leraren. Enerzijds wordt ingezet op het stimuleren van professionalisering van leraren na hun initiële opleiding, anderzijds op het versterken van

 20. Ouerbegeleidingsbehoeftes ten aansien van die fisiek-gestremde ...

  African Journals Online (AJOL)

  Erna Kinsey

  gestremde kind. Verder verskil die ... spesifieke kind verkeer nie. Piaget en Inhelder. (1969) het die volgende vier ontwikkelingsblokke geïdentifiseer wat. 'n invloed uitoefen op die wyse waarop onderlinge konflik tussen sibbe besleg word, asook ...

 1. Die ontwikkeling van 'n meetinstrument van werkstres

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  E. S. Van Zyl

  1994-06-01

  Full Text Available The development of an instrument for work stress. The aim of the investigation was to develop a valid and reliable job stress measuring instrument. As part of the technical analysis of the "Experience of Work and Life Circumstances Questionnaire" (WLQ, it is pointed out that reliability coefficients vary between 0,62 and 0,92, and that the questionnaire proves to have content as well as construct validity. Opsomming Die doelstelling van hierdie ondersoek was om 'n geldige en betroubare werkstresmeetinstrument te ontwikkel. As deel van die tegniese ontleding van die "Ervaring van Werk- en Lewensomstandighedevraelys" (WLV, is onder meer uitgewys dat die betroubaarheidskoeffisiente daarvan tussen 0,62 en 0,92 wissel en dat die vraelys oor inhouds en konstrukgeldigheid beskik.

 2. A. VAN SELMS. LUKAS SE SEGSMAN VIR DIE GESKIEDENIS VAN ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  wek dit die gewaarwording by die leser dat een van die Emmaüsgangers. -self hierdie geskiedenis aan die skrywer van die derde Evangelie vertel het. Hierdie gewaarwording van die onmiddellikheid van die oorlewe- ring berus op verskillende gronde. Die eerste is die merkwaardige palestynse kleur van die geskiedenis ...

 3. Het effect van substraat structuur op groei van schimmels

  NARCIS (Netherlands)

  Baars, J.J.P.; Sonnenberg, A.S.M.

  2011-01-01

  Champignons worden geteeld op een complex van voedingsstoffen ontstaan na fermentatie van strorijke paarden mest, kuikenmest, stro, gips en water. Voor de productie van champignons breekt het mycelium slechts 25% van het organische materiaal in de compost af. Dat is weinig voor iets dat ca. 40% van

 4. Thales van Milete en het begin van de filosofie

  NARCIS (Netherlands)

  Poorthuis, Marcel

  2016-01-01

  Het water als oorsprong van alles is niet alleen een natuurkundige of biologische gedachte, maar tevens een metafysisische idee over de oorsprong van alle dingen. Deze uitspraak van Thales van Milete markeert het begin van de filosofie. Zowel kerkvaders als moderne filosofen onder wie Nietzsche en

 5. Karakterisering van de zuurgevoeligheid van Salmonella typhimurium faagtype DT104

  NARCIS (Netherlands)

  de Jonge R; van Leusden FM; Dufrenne JB; Ritmeester WS; Delfgou-van Asch EHM; van Pelt W; LBG

  1999-01-01

  Het aantal gevallen van salmonellosis in Nederland veroorzaakt door Salmonella typhimurium faagtype DT104 is toegenomen van 10 in 1985 tot 163 in 1997 (10% van alle gevallen van salmonellosis). De stam lijkt zijn oorsprong te hebben in het Verenigd Koninkrijk. Daar wordt inmiddels 20% van alle

 6. Ethylene controlled ventilation. Energy conservation in the project 'Klep Dicht' (Close the Valve) and results of supplementary research; Ethyleengestuurde ventilatie. Energiebesparing in het project 'Klep Dicht' en resultaten van aanvullend onderzoek

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Wildschut, J. [Praktijkonderzoek Plant en Omgeving PPO, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit, Lisse (Netherlands); Langner-Noort, L. [DLV Plant, Wageningen (Netherlands)

  2007-11-15

  The project ‘Close the Valve’ has been initiated with the aim of demonstrating the energy conservation options through ethylene-controlled ventilation of tulip flower bulb. During previous meetings on the ethylene analyzer, there were some urgent questions about practical use: What happens with the ethylene content during an Actellic treatment?; What is the influence of the ethylene content in outdoor air?; How is the ethylene distribution in the storage room?; The supplementary research involved the effect of ethylene in outdoor air, the distribution of ethylene in the cold store, and the behavior of ethylene during the period of the Actellic treatment (Actellic is an insecticide) [Dutch] Het project 'Klep Dicht' is opgezet met als doel de energiebesparingsmogelijkheden door ethyleengestuurde ventilatie van tulpenbollen te demonstreren. Tijdens eerdere bijeenkomsten over de ethyleenanalyser, kwamen een aantal dringende vragen uit de praktijk naar voren: Wat gebeurt er met het ethyleengehalte tijdens een Actellic-behandeling?; Hoe zit het met de invloed van het ethyleengehalte in de buitenlucht?; Hoe zit het met de ethyleenverdeling in de bewaarruimte? Het aanvullende onderzoek betrof het effect van ethyleen in de buitenlucht, de verdeling van het ethyleen in de bewaarcel, en het gedrag van ethyleen tijdens de periode van de actellicbehandeling (actellic is een insecticide)

 7. Die wonder van Afrikaans

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  H. Venter

  1959-03-01

  Full Text Available In die Januarie-Februarie-uitgawe van Koers het die hoofredakteur daarop gewys dat 1959 ’n gedenkjaar is, en onde randere ook vermeld dat dit die jaar is van die goue jubileum van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns (gestig op 2 Julie 1909. Daarby moet ons nie vergeet dat die P.A.K. (gestig19 Desember 1929 in hierdie jaar sy dertigste bestaansjaar voltooi nie. Dit is dan ook heeltemal gepas dat ons in hierdie gedenkjaar, op versoek van hierdie twee liggame wat so ontsaglik baie gedoen het vir die handhaaf en bou van ons taal, ons aandag sal saamtrek rondom die wonder van Afrikaans.

 8. De auteursrechtelijke groeipijnen van Google

  NARCIS (Netherlands)

  Hugenholtz, P.B.

  2011-01-01

  Het succesverhaal van Google behoort tot de canon van de geschiedenis van onze informatiemaatschappij. In 1998 begonnen in een studentenkamer op de campus van Stanford University, groeide Google in enkele jaren uit tot het orakel van het internet. Zo werd ‘googelen’ de gebruikelijke term voor zoeken

 9. Bepaling van kwaliteitskenmerkende parameters in aspergestengels met behulp van NIRA

  NARCIS (Netherlands)

  Ammerlaan, A.W.S.; Frankhuizen, R.; Veen, van der N.G.

  1986-01-01

  Nagaan of met behulp van Nabij Infrarood reflectie spectroscopie lignine en andere kwaliteitskenmerkende parameters in aspergestengels bepaald kunnen worden. In het kader van doctoraalonderzoek (dhr A.W.S. Ammerlaan, vakgroep Tuinbouwplantenteelt van de LH) wordt onderzoek uitgevoerd naar de

 10. Effecten van temperatuur op de fotosynthese van Cymbidium

  NARCIS (Netherlands)

  Schapendonk, A.H.C.M.; Kromwijk, J.A.M.

  2005-01-01

  Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een onderzoeksvraag van de LTOcommissie Cymbidium naar optimale teeltomstandigheden in relatie tot de fotosynthese. Door metingen op een praktijkbedrijf is meer inzicht verkregen in optimale en limiterende omstandigheden van de groeifactoren licht,

 11. Geostatistische opschaling van concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in het Nederlandse oppervlaktewater

  NARCIS (Netherlands)

  Heuvelink, G.B.M.; Kruijne, R.; Musters, C.J.M.

  2011-01-01

  Metingen van concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in het Nederlandse oppervlaktewater worden met een geostatistische methode opgeschaald naar landelijke waarden. De methode maakt gebruik van ruimte-tijd regressie-kriging, waarbij zowel informatie in de metingen zelf als in landsdekkende

 12. Teelt van knolvenkel

  NARCIS (Netherlands)

  Buishand, T.; Jonge, de P.

  1984-01-01

  Herziene teelthandleiding over plantkundige eigenschappen, grond, bemesting, ervaringen met rassen in Nederland, zaaien en planten, onkruidbestrijding, ziekten en plagen, oogst, bewaring, aflevering, voorbeelden van arbeidsbehoefte en saldoberekeningen

 13. Voorspelling van die akademiese sukses van eerstejaarstudente

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. M. Rademeyer

  1998-06-01

  Full Text Available Prediction of academic success of first year students. The recent amalgamation of the various regional education systems in South Africa and as a result/ the restructuring of the education dispensation, led to a number of problems which impacted negatively on the examination process. Against this backdrop, the present study attempted to find a valid altermative for matric marks as a predictor of academic success. Multiple regression analyses and canonical discriminant analyses were performed to construct a comprehensive model, which can be used to predict the academic achievement of students, and serve as an alternative for matric marks. Regression analyses with average exam mark as criterion were performed on the data of the three largest faculties. Multiple correlations of 0,59, 0,56 and 0,52 were obtained. Discriminant analyses were done against a promotion criterion (promoted,not promoted, for each of the faculties. According to the results of the discriminant analyses the percentage correct classifications varied from 62,7% to 81,1%. Opsomming Die onlangse samesmelting van die onderskeie streeksonderwysstelsels in Suid-Afrika en die gevolglike herstrukturering van die onderwys, het sy eie kwota probleme opgelewer wat 'n negatiewe impak op matriekeksaminering gehad het. Teen hierdie agtergrond het die huidige studie gepoog om 'n geldige alternatief vir matriekpunte as voorspeller van akademiese prestasie te vind. Meervoudige regressie-ontledings asook kanoniese diskriminantontledings is op die datastel uitgevoer ten einde 'n omvattende model daar te stel waarmee die akademiese prcstasie van studente voorspel kan word, en wat as plaasvervanger vir matriekpunte kan dien. regressie- ontledings vir die drie grootste fakulteite is gedoen met die gemiddelde eksamenpunt as kriterium. Meervoudige korrelasies van 0,59, 0,56 en 0,52 is verkry. Diskriminantontledings is vir elke fakulteit teenoor 'n promosiekriterium (promoveer/nie-promo-veer uitgevoer

 14. Die Romeinse nastrewing van onsterflikheid deur middel van memoria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. R. Fouché

  1985-05-01

  Full Text Available Benewens die omvangryke en nasionale manifestasies van die oorspronklike onsterflikheidsgedagte in die Romeinse gemeenskap, vind ons by die Romein op kleiner skaal in groepe of indiwidueel ’n strewe na onsterflikheid langs die weg van memoria. Soos aangetoon sal word, verskil die pogings van die verskillende groepe radikaal van mekaar, hoewel die strewe en einddoel dieselfde bly, naamlik om deur die daarstelling van memoria op die gebied van woord of daad onsterflikheid te bekom.

 15. De Afscheiding van 1834 herdacht

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G.J. Schutte

  1986-01-01

  Full Text Available W. Bakker, De Afscheiding van 1834 en haar geschiedenis A.P. Crom, Anderhalve eeuw gereformeerden in stad en land P. van de Breevaart, De vereniging van 1907. De vereniging van de Ledeboeriaanse gemeenten en de gereformeerde gemeenten onder het kruis D. Deddens, J. Kamphuis, Afscheiding-wederkeer. Opstellen over de Afscheiding van 1834 M. Drayer, W. van't Spijker, In trouw gescheiden C. de Gast, De Afscheiding van 1835 in Almkerk en Emmichoven. Godsdiensttwisten in het land van Heusden en Altena A. de Groot, Hermanus Willem Witteveen en zijn zendingsgemeente te Ermelo A.M. Lindeboom, Om de grondslagen van het christendom. Overpeinzingen bij het honderdvijftigjarig jubileum van de Afscheiding B. Coster, Om de zuiverheid van het Woord. Historische en genealogische bijdragen betreffende de afscheiding van 1834 in Drenthe F. Pereboom, 'Van scheurmakers, onruststokers en geheime opruijers...' De Afscheiding in Overijssel C. van Rijswijk, De kruisdrager van Ulrum. Levensbeschrijving van ds. H. de Cock T.N. Schelhaas, De afgescheidenen van 1834 en hun nageslacht C. Smits, De Afscheiding van 1834, V, Documenten uit het archief ds. H. P. Scholte, bewaard te Pella, Iowa, USA (vervolg C. Smits, De Afscheiding van 1834, VI, Het Réveil en ds. H. P. Scholte. Correspondentie W. van 't Spijker, Anthony Brummelkamp. Een terugblik op de Afscheiding H. Veldman, De Afscheiding van 1834 J. Vree, De Groninger godgeleerden. De oorsprong en de eerste periode van hun optreden (1820-1843 J. Wesseling, De Afscheiding van 1834 in Friesland, III, De classes Sexbierum (Franeker, Sneek en Tjalleberd (Heerenveen van de Afgescheiden kerken J. Wesseling, De Afscheiding van 1834 in Overijssel 1834-'69, I, De classis Zwolle R.P. Zijp, Anderhalve eeuw gereformeerden 1834-1984

 16. Karakterisering van het Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fons Moerdijk

  2011-10-01

  Full Text Available

  Samenvatting: Zesendertig jaar na Afrikaanse etimologieë van Boshoff en Nienaber verscheener in 2003 een nieuw etymologisch woordenboek van het Afrikaans: het Etimologiewoordeboek vanAfrikaans (EWA. Tussen die twee woordenboeken bestaat een wezenlijk verschil. Het werk vanBoshoff en Nienaber is vrijwel alleen toegankelijk voor specialisten en niet specifiek bedoeld vooreen breed publiek. EWA is juist allereerst bestemd voor de leek die zich interesseert voor de oorsprongen de geschiedenis van de eigen taal. Daarnaast biedt het ook de etymoloog en historischtaalkundige een hoop gegevens en inspiratie voor nader onderzoek. Als etymologisch woordenboekbezit EWA een aantal bijzondere, eigen kenmerken. De selectie van de woorden is bepaalddoor het beoogde gebruikerspubliek. Als gevolg daarvan bevat EWA verscheidene typen woordendie in traditionele etymologische woordenboeken doorgaans veronachtzaamd worden, zoals afleidingen,samenstellingen, neologismen en gemeenzame spreektaalwoorden. De artikelstructuurwordt gekenmerkt door een hoge graad van uniformiteit en consistentie. Het accent ligt op dezogenaamde etymologia proxima, de etymologie waarbij men één stap teruggaat en de meestdirecte herkomst van het woord biedt. Voorts is speciale aandacht besteed aan polysemie: nietalleen de herkomst van de dominante betekenis van een woord wordt gegeven, maar ook die vanzijn eventuele andere betekenis(sen. Benoemingsmotieven komen ook veelvuldig aan bod. In eeneventuele tweede druk zouden opvallende verschillen in vorm of betekenis altijd verklaard of inieder geval besproken moeten worden. Dat blijft nu nogal eens achterwege. Ook zou voorafgaandaan zo'n volgende editie meer onderzoek naar woordhistorisch materiaal uit primaire bronnenvoor met name de 17de–19de eeuw verricht moeten worden. Het zou mooi zijn als deze eersteuitgave van EWA de aanleiding tot een dergelijk onderzoek zou vormen.

  Sleutelwoorden: BENOEMINGSMOTIEF, ETYMOLOGIA PROXIMA

 17. Dialyse van citraatbloed voor transfusie

  NARCIS (Netherlands)

  Huizinga, Tekke

  1957-01-01

  Na 1943 is een aantal publikaties verschenen, waarin melding wordt gemaakt van citraatintoxicaties tengevolge van snelle transfusies van grote hoeveelheden citraatbloed. Deze publikaties zijn uitganspunt geweest voor een aantal dierproeven, waarin de klinische ervaringen experimenteel werden

 18. Anterieure discusverplaatsing van het kaakgewricht

  NARCIS (Netherlands)

  Kalaykova, S.I.; Lobbezoo, F.; Naeije, M.

  2009-01-01

  Functiestoornissen van het kaakgewricht, zoals knappende gewrichtsgeluiden en/of gelimiteerde onderkaakbewegingen, worden vaak veroorzaakt door een anterieure discusverplaatsing (anterior disc displacement, ADD). Afhankelijk van de vraag of er herstel optreedt van de condylus-discusrelatie tijdens

 19. De teelt van walnoten

  NARCIS (Netherlands)

  Wertheim, S.J.

  1981-01-01

  De laatste jaren is er weer een toenemende belangstelling voor walnoten te constateren. Deze interesse komt in een enkel geval van een grondeigenaar die met noteteelt zijn grond rendabel wil maken. Meestal gaat het echter om de beplanting van erven, overhoeken, wegbermen en dijken. Vanwege deze

 20. Milieucondities van aquatische beheertypen

  NARCIS (Netherlands)

  Loeb, R.; Verdonschot, P.F.M.

  2010-01-01

  Voor de beheertypen van Index-NL is invulling gegeven aan de kwaliteitsaspecten van de aquatische typen. De kwaliteit in de Index-NL typen wordt afgemeten aan de (1) biotische natuur, (2) milieucondities, (3) ruimtelijke samenhang, (4) structuur en beheer, en (5) natuurlijke processen. In deze

 1. Communicatiekaart van Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. Piet Bakker; Otto Scholten

  2011-01-01

  De mogelijkheden om met de medemens te communiceren en/of op de hoogte te blijven van wat zich in de wereld afspeelt, zijn de afgelopen decennia sterk veranderd en toegenomen. Zo sterk dat ze nu vrijwel grenzeloos zijn. Er zijn tal van nieuwe media bijgekomen: gratis dagbladen, iPads, smart phones,

 2. Sociale vergelijking van salarissen.

  NARCIS (Netherlands)

  Grumbkow, Jasper von

  1980-01-01

  Het onderwerp van het onderzoeksverslag is de nieuwsgierigheid van mensen naar salarisgegevens. Centraal in deze studie staat de sociale vergelijkingstheorie (Festinger, 1954) op grond waarvan aangenomen wordt dat mensen twee doelen op het oog hebben wanneer ze hun aandacht richten op

 3. Ornamenten van het vergeten

  NARCIS (Netherlands)

  2007-01-01

  Ornamenten van het vergeten, zo typeert Walter Benjamin in Zum Bilde Prousts de typische vertelstructuur van diens grote werk A la recherche du temps perdu. Op zoek naar de verloren tijd orchestreert Proust het vergeten. Dit vergeten is "de zwarte muur waartegen zich enkele motieven vertonen, en het

 4. Samenstelling van rundergehakt

  NARCIS (Netherlands)

  Cazemier, G.

  1991-01-01

  In oktober 1989 werden 100 monsters rundergehakt onderzocht op de chemische samenstelling. Dertien van de honderd monsters waren ingekocht als mager rundergehakt. De monsters werden onderzocht op de gehalten aan vocht, vet, eiwit, collageen en op de toevoeging van varkensvlees. Uit de

 5. Grondbeginselen van de methode

  NARCIS (Netherlands)

  Pestalozzi, Johann Heinrich

  1995-01-01

  In opvoeding en onderwijs gaat het volgens Pestalozzi om de ontwikkeling van hoofd, hart en handen (‘Pädagogik des Kopfes, des Herzens und der Hand’). Het beste geschiedt dat door middel van de ‘natuurlijke opvoeding’. Hij noemde dit zijn ‘methode’.

 6. Late effecten van kankerbehandeling

  NARCIS (Netherlands)

  Langeveld, Nelia E.

  2004-01-01

  In dit artikel wordt ingegaan op de lange termijn effecten van kanker op de kinderleeftijd. Vervolgens wordt een kort overzicht gegeven van de belangrijkste late gevolgen die kunnen optreden na een oncologische behandeling met radio- en/of chemotherapie toegepast in de kinderleeftijd. Er wordt kort

 7. Erosie van rivieroevers

  NARCIS (Netherlands)

  Mosselman, E.

  1987-01-01

  Oevers staan sinds kart in het middelpunt van de belangstellingbij beheerders van oppervlaktewateren in Nederland. Niet langerbeschouwt men oevers slechts als randverschijnsel, maar alsobjecten met een duidelijk eigen plaats en functie.Het streven om te komen tot een integraal waterbeleid

 8. Kroniek van het mededingingsrecht

  NARCIS (Netherlands)

  Wesseling, R.; Truijens Martinez, J.

  2015-01-01

  Waar liggen de grenzen van het bereik van het mededingingsrecht? Die vraag komt steeds vaker op. Buiten het mededingingsrecht heeft de Europese Commissie beperkte handhavingsbevoegdheden. Voor de Commissie is een probleem dus al snel een mededingingsrechtelijke kwestie. De Libor-affaire en

 9. Het mesten van beren

  NARCIS (Netherlands)

  Peet-Schwering, van der C.M.C.; Swinkels, P.

  1987-01-01

  Door de Europese Commissie is vastgesteld dat vanaf 1 januari 1985 vlees van beren, dat voorzien is van een speciaal streepjesstempel, binnen de EG verhandeld mag worden, mits dit vlees bestemd is voor de vleeswarenproduktie. Op het Varkensproefbedrijf te Sterksel zijn twee proeven uitgevoerd om de

 10. Het geheim van Alibaba

  NARCIS (Netherlands)

  den Butter, F.A.G.; Wu, X.

  2016-01-01

  Alibaba is in korte tijd uitgegroeid tot het grootste internet handelsplatform in de wereld. Volgens de Amsterdamse hoogleraar Frank den Butter en de Chinese studente Xiaoyi Wu weet Alibaba uitstekend in te spelen op de Chinese cultuur en instituties bij het omlaag brengen van de kosten van

 11. Voorkomen van blessures

  NARCIS (Netherlands)

  Weelink, G.

  2014-01-01

  André Dias werkt inmiddels zes jaar als fysiotherapeut bij Benfica. Bij de club uit Lissabon is hij een van de vijf fysiotherapeuten die fulltime op het jeugdcomplex van ‘As Aguias’ (De Adelaars) werken. Dias zelf is nauw betrokken bij het team voor spelers onder 19 jaar. Bij die leeftijdscategorie

 12. Moontlike oorsake van werkskuheid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  G. v. d. M. Sieberhagen

  1992-06-01

  Full Text Available Possible causes of work-shyness. From a literature survey possible contributing factors to work-shyness are extracted. Hypotheses as to how the work-shy differs from the working person regarding these factors are then formulated and tested empirically. Results indicate that the work-shy differs significantly from the working individual in terms of childhood and work experiences. Opsomming Aan die hand van 'n literatuurstudie word 'n beeld opgebou van en hipoteses ontwikkel oor die moontlike oorsake van werkskuheid deur te verwys na ondervindings waaraan werkskuwes blootgestel word. Hierdie ondervindings word dan empirics vergelyk met die van die normaalwerkende persoon. Die resultate toon aan dat Suid-Afrikaanse werkskuwes beduidend van normaal-werkende persone verskil wat betref kinderjare- en werksondervindings.

 13. Privacy-aspecten van het Internet berichtenverkeer

  NARCIS (Netherlands)

  Nouwt, J.

  2000-01-01

  In opdracht van ITeR, het Nationaal Programma Informatietechnologie en Recht, onderzocht Sjaak Nouwt de stand van zaken rond de toepassing van privacyregels op Internetberichten. Dit artikel bevat een kort verslag van de resultaten van het onderzoek.

 14. Rijden onder invloed in Nederland, 1996-1997: ontwikkeling van het alcoholgebruik van automobilisten in weekendnachten. In opdracht van Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV, Hoofdafdeling Basisgegevens.

  NARCIS (Netherlands)

  Mathijssen, M.P.M.

  1998-01-01

  Between September and December 1997, the SWOV Institute for Road Safety Research and 73 police control teams, conducted a roadside survey. The aim was to establish the motorists' alcohol consumption in all twelve Dutch provinces. The study was carried out on Friday and Saturday nights. The study

 15. Sacramentum : Hugo van St.-Victor ([d.] 1141) en zijn invloed op de allegorische interpretatie van de liturgie en de sacramentele theologie vanaf 1140 tot aan Durandus van Mende ([d.] 1296)

  NARCIS (Netherlands)

  Ypenga, Anko

  2002-01-01

  Den Ausgangspunkt fiir diese Studie bildet die allegorische Deutung von Personen und Dingen in der Domiine der Liturgie. Personen in der Liturgie sind keine gesteigerte Repräsentation des biblischen Christus. Die Dinge oder Sachen sind von Menschenhand geschaffen und deshalb nicht heilig. Die

 16. De veiligheid van voetgangers en fietsers op 30km/uur-erftoegangswegen : de invloed van de inrichting van erftoegangswegen binnen de bebouwde kom op ongevallen tussen langzaam verkeer en motorvoertuigen.

  NARCIS (Netherlands)

  Berends, E.M. & Stipdonk, H.L.

  2009-01-01

  During the past ten years many residential roads in the Netherlands have been converted from 50 km/h roads into 30 km/h roads. The guidelines for 30 km/h access roads describe the road design and the traffic rules for roads where car traffic is allowed, but where children should also be able to play

 17. Veiligheidseffecten van de Werken Aan Verkeersveilige Elektronica WAVE-speerpunten : mogelijke invloed van generaties en variaties op de verkeersveiligheid. In opdracht van Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV.

  NARCIS (Netherlands)

  Heijer, T.

  1998-01-01

  In this report the possible road safety effects are studied of the four spearheads for action in The Netherlands Transport Research Centre (AVV) `Working on Electronics for Road Safety' (WAVE) project. These spearheads have been formulated as: (1) in-car traffic information; (2) the black box; (3)

 18. ’n Dekade van demokrasie: omgewingsbestuur in ’n veranderende wêreld

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  P. J. Aucamp

  2005-09-01

  en dit is vandag die norm om ook oor die sogenaamde “Triple Bottomline” (ekonomiese, sosiale en omgewingsaspekte te rapporteer. Die vraag wat nou ontstaan is: wie of wat in die nuwe bedeling – die regering, druk van groen organisasies of reaksie op wetenskaplike navorsing – het die meeste invloed op die magdom nuwe wetgewing en die veranderde klem op omgewingsbestuur in beide die openbare en die privaat sektor gehad? In hierdie referaat word die invloed van al drie kortliks bespreek.

  Abstract

  A decade of democracy: environmental management in a changing world

  The world’s focus on the environment started in 1972 with the Conference of the United Nations on the Human Environment in Stockholm. This led to the formation of the United Nations’ Environmental Programme (UNEP. The new interest in the role of the humans in the environment only picked up momentum after the publication of the report, Our Common Future by the World Commission on Development and the Environment, led by Harlem Gro Brundtland and the follow-up Conference in Rio de Janeiro in 1992 (The Earth Summit. The main products from this conference were the Earth Charter and the Agenda 21 principles and action plans. Not long after this event South Africa had a change in government in 1994. The new Constitution that was accepted in 1996 is one of the few constitutions that contain pertinent clauses pertaining to the protection of the environment. Environmental legislation such as the new National Environmental Management Act, a National Water Act, a Mineral and Petroleum Resources Development Act, an Air Quality Management Bill has been adapted since 1994. A huge number of non-governmental organisations (NGOs attended the Rio Conference. Some, like Greenpeace (and locally Earthlife Africa, developed pressure groups that pressurised governments to give more attention to the protection of the environment and to improve environmental

 19. ʼn Kritiese evaluering van wetgewing wat die gesondheid van ...

  African Journals Online (AJOL)

  User

  regte ingevolge die Menseregtehandves, die maatstaf van die beste belang van die. 74. Artikel 2(d) en (i) Kinderwet 38 van 2005. 75. Hierdie artikel sluit nie 'n bespreking van kindermishandeling en verwaarlosing in nie. 76. Sloth-Nielsen 2003 ESR Rev 2. 77. Skelton en Proudlock "Interpretation, Objects, Application and ...

 20. Analyse van handhavingsrisico's : Het opzetten van een systematiek

  NARCIS (Netherlands)

  Bouwman, E.C.J.

  1999-01-01

  Dit onderzoek heeft betrekking op de mogelijkheid om op structurele wijze de fraudegevoeligheid voor nieuwe regelgeving te bepalen. Dit onderzoek is verricht aan de hand van twee cases, te weten:bouw- en sloopafval, regelgeving van het ministerie van VROM;gecontaineriseerd vervoer van verpakte

 1. De ontwikkeling van onderwijsopvattingen van lio’s

  NARCIS (Netherlands)

  de Vries, Siebrich; Jansen, Ellen

  2015-01-01

  In deze studie staat de vraag centraal of en hoe onderwijsopvattingen van lio’s zich ontwikkelen, en of er een verband is met al dan niet in het beroep gaan. Het 2012-cohort lio’s (N = 118 ) van de lerarenopleiding van de RUG is anderhalf jaar gevolgd bij de ontwikkeling van hun

 2. Karakterisering van het Etimologie- woordeboek van Afrikaans (EWA)

  African Journals Online (AJOL)

  rbr

  Samenvatting: Zesendertig jaar na Afrikaanse etimologieë van Boshoff en Nienaber verscheen er in 2003 een nieuw etymologisch woordenboek van het Afrikaans: het Etimologiewoordeboek van. Afrikaans (EWA). Tussen die twee woordenboeken bestaat een wezenlijk verschil. Het werk van. Boshoff en Nienaber is ...

 3. Die ontwikkeling van menslike potensiaal in die Republiek van Suid ...

  African Journals Online (AJOL)

  Erna Kinsey

  :93). Die “Poverty Index Report” van die huidige rege- ring dui aan dat nagenoeg 50% van alle Suid-Afrikaners in armoede leef. Meer as 70% van alle armes word in die plattelandse gebiede aangetref en 61% van alle swartes is armes (Paton ...

 4. Lewenskwaliteit te midde van 'n erge stressor: 'n studie van ...

  African Journals Online (AJOL)

  Die rol van hulle persepsie van lewensgebeure as verstaanbaar, beheerbaar en betekenisvol, die drie elemente van Antonovsky se Koherensiesin, is toegelig. Volgens die ondersoek het ๋n sosiale ondersteuningsnetwerk en ๋n spirituele geloofsisteem ook betekenisvol bygedra tot die handhawing van hulle lewenskwaliteit ...

 5. Hogere verwachtingen van technologie dan van elkaar?

  NARCIS (Netherlands)

  Dr. Stijn Verhagen

  2012-01-01

  Boekbespeking van Sherrie Turkle, 2011, Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other. New York: Basic Books. Mails, sms’jes, instant messages, tweets, Skype, voicemails, Facebookberichten – via smartphones en andere apparaten zijn we vrijwel non-stop in contact met

 6. Didactische ICT bekwaamheid van docenten

  NARCIS (Netherlands)

  Voogt, Joke; Heitink, Maaike Christine; Fisser, Petra; van Braak, Johan; Verplanken, Liesbet; Walraven, Amber

  2013-01-01

  Met de snelle ontwikkeling in het gebruik van informatie en communicatie technologie (ICT) in onze samenleving kan het onderwijs het gebruik van ICT niet meer negeren. Leerlingen moeten worden voorbereid op een samenleving waarin het gebruik van ICT-toepassingen deel van het dagelijks leven zijn.

 7. Microbewerking met behulp van lasers

  NARCIS (Netherlands)

  Ezendam, M.M.M.

  1994-01-01

  Het bewerken van materialen met behulp van lasers staat momenteel enorm in de belangstelling, en terecht. De ontwikkeling van bestaande en nieuwe typen lasers staat alles behalve stil. Ontwikkelingen bevinden zich met name in het gebied van hogere vermogens, betere bundelkwaliteit en hogere

 8. Ingredienten voor kwaliteitsborging van modelonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Grinsven JJM van; Haan BJ de; Braat LC; MNV; LBG; CIM

  1995-01-01

  In dit rapport wordt een aanzet gepresenteerd tot harmonisatie van de kwaliteitsborging van modelonderzoek in het RIVM. Het rapport komt voort uit initiatieven van leden van het Intersectoraal Modellen Overleg. Het rapport is in eerste instantie bedoeld voor onderzoekers die modellen

 9. Burnout : de stand van zaken

  NARCIS (Netherlands)

  Taris, T.; Houtman, I.L.D.; Schaufeli, W.

  2013-01-01

  Dit artikel geeft een overzicht van de stand van zaken in het onderzoek naar burnout. Burnout is een syndroom van extreme vermoeidheid (uitputting), afstand nemen van het werk (distantie) en weinig vertrouwen in het eigen kunnen (verminderde competentie), waarbij de oorzaken voor deze aspecten

 10. Notitie Bemestingswaarde van digestaten

  NARCIS (Netherlands)

  Schroder, J.J.

  2016-01-01

  ‘Digestaat’ is een algemene benaming voor meststoffen afkomstig uit vergistingsinstallaties. Teneinde de biogasproductie te vergroten, kunnen, naast dierlijke mest, koolstofrijke producten worden toegevoegd. Omdat de samenstelling en afbreekbaarheid van die toegevoegde co-producten betekenisvol

 11. Van storytelling naar storyconversation

  NARCIS (Netherlands)

  René Boonstra

  2014-01-01

  De toepassing van storytelling als communicatie instrument heeft de laatste jaren een sterke ontwikkeling doorgemaakt bij corporate identity vraagstukken. Een verhaal is een verhaal. Daarover bestaat wereldwijd geen twijfel. Structuur, opbouw en narratieve elementen zijn altijd te herkennen. Of het

 12. Effectief leren van multimedia

  NARCIS (Netherlands)

  Kester, Liesbeth

  2013-01-01

  Kester, L. (2012, March). Effectief leren van multimedia [Effective learning from multimedia]. Keynote presented at a miniconference Learning Sciences of the Open University of the Netherlands, Eindhoven, the Netherlands.

 13. Die Institusie van Calvyn.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. C. Coetzee

  1951-03-01

  Full Text Available Ek wil hier geen verhandeling oor Calvyn se onderwysing in die Christelike godsdiens skrywe nie maar net die aandag vestig op die feit dat hierdie werk van Calvyn nou ook in Afrikaans verkrygbaar is.

 14. De ontdekking van Antarctica

  NARCIS (Netherlands)

  Beintema, A.J.

  2004-01-01

  Aristoteles bedacht de naam Antarctica, maar wie ontdekte het zevende continent? Dit eerste artikel binnen het thema Antarctica beantwoordt die vraag. Ontdekkingsreizigers als Cook, Biscoe, Amundsen en Scott komen ter sprake, naast het kartografisch werk van Finnaeus

 15. Beheersing van Sclerotinia

  NARCIS (Netherlands)

  Janmaat, L.; Hamont, van J.; Lamers, J.G.

  2010-01-01

  Sclerotinia (rattenkeutelziekte) wordt veroorzaakt door de schimmel Sclerotinia sclerotiorum. Deze komt voor op zeer veel gewassen en overleeft lang in de bodem. Onder veelal vochtige omstandigheden na droogte ontstaan vruchtlichamen (paddestoelen) van waaruit sporen zich verspreiden. Ze infecteren

 16. Ondersteuning van mobiele hulpverleners

  NARCIS (Netherlands)

  Huis in 't Veld, M.M.A.; Streefkerk, J.W.

  2007-01-01

  TNO onderzoekt hoe mobiele hulpverleners beter ondersteund kunnen worden. Wat is de visie van TNO? Twee praktijkvoorbeelden geven inzicht. In het project "Decision Support Tools" zijn twee typen beslisondersteuningsconcepten ontwikkeld en getest, een Simulatie tool (CFSim) en een Critical Thinking

 17. Een vergelijking van de voorjaarstrek van drie populaties Brandganzen met behulp van GPS-satellietzenders

  NARCIS (Netherlands)

  De Boer, R.; Bauer, Silke; Van der Jeugd, Henk; Ens, B.J.; Griffin, L.; Cabot, D.; Exo, K-M.; Nolet, Bart A.; Kölzsch, Andrea

  2014-01-01

  Onderzoek naar trekvogels heeft een grote vlucht genomen sinds de introductie van draagbare apparatuur met ingebouwde GPS-ontvangers, omdat we hiermee de trek van individuele vogels in groot detail kunnen volgen. In dit artikel brengen we met behulp van GPS-satellietzenders de voorjaarstrek van drie

 18. Het effect van het calciumgehalte van pootgoed opm de groei en opbrengst van zetmeelaardappelen

  NARCIS (Netherlands)

  Velema, R.; Griend, van de P.; Velvis, H.

  2001-01-01

  In het kader van het deelproject ‘Nutriëntenvoorziening’ van de deelcluster ‘Innovatie Aardappelteelt’ van Agrobiokon is door HLB onderzoek uitgevoerd naar de calciumvoorziening in pootaardappelen. In het onderzoek dat in dit rapport wordt beschreven, is gekeken naar het effect van het

 19. Van implementering tot verwesentliking: Aanwending van resultate van internasionaal vergelykende studies

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Surette van Staden

  2016-02-01

  Full Text Available Die prestasies van Suid-Afrikaanse leerders in internasionaal vergelykende studies bly voortdurend swak, wat vrae laat ontstaan oor die kwaliteit van onderwys wat aan SuidAfrikaanse kinders gebied word in die verskillende grade en fases van formele skoolonderrig. Ernstige kommer oor leerders se swak prestasies oorheers navorsing en opvoedkundige debatte in Suid-Afrika. Ondanks goeie oogmerke, soos die hersiening van beleid en leerplanne, en die fokus op implementering, deur middel van kurrikulêre voorsiening en ondersteuning aan onderwysers, bly die verwesentliking in terme van leerders se prestasie teleurstellend swak. Hierdie studie ondersoek data verkry uit die preProgress in International Reading Literacy Study (prePIRLS van 2011. Die prestasie van Suid-Afrikaanse Graad 4-leerders is op ’n punt van 461 bereken, wat beduidend laer is as die internasionale gemiddeld van 500 (SE = 3.7. Resultate van die prePIRLS 2011-studie word gebruik as bewys van die bereiking van kurrikulêre doelwitte op die Graad 4-vlak, oor die spektrum van 11 Suid-Afrikaanse landstale. Norme of maatstawwe, soos afgelei uit die resultate, word verder ondersoek om moontlike verbeteringe aan te wys in die implementering van leerplanne in die klaskamer. Gevolgtrekkings sluit voorstelle in oor hoe onderwyspraktyk voordeel kan trek uit die bevindings van internasionaal vergelykende studies.

 20. Berekening van de relatieve dichtheid van de grond ten behoeve van het sportveldenonderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Zwiers, J.S.

  1976-01-01

  Bij de bespeelbaarheid van de sportvelden speelt de stevigheid van de toplaag een belangrijke rol. De stevigheid is van verschillende factoren afhankelijk, zoals het organische-stofgehalte, het slibgehalte, de ontwateringstoestand, de regenval, de grasmat, het bodemleven en mogelijk de dichtheid van

 1. De trek van kruiden van volgroeid wortelmateriaal : handleiding van A tot Z in beknopte vorm

  NARCIS (Netherlands)

  Wijk, van C.A.P.

  2005-01-01

  Deze teelthandleiding richt zich op de trek van vooral dragon, krulpeterselie, rucola en munt, uitgaande van wortelmateriaal dat in de vollegrond wordt geteeld. Deze forcering richt zich zowel op aanbod van kruiden in potjes als de meermalige oogst van het gesneden product in een kas of een

 2. Ellis Van Creveld syndrome

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Shilpy S

  2007-05-01

  Full Text Available Ellis Van Creveld syndrome is a rare disorder and is a form of short-limbed dwarfism. It is an autosomal recessive disorder characterized by tetrad of disproportionate dwarfism, post-axial polydactyly, ectodermal dysplasia and heart defects. This case report presents a classical case of a seven-year-old boy with Ellis Van Creveld syndrome presented with discrete clinical findings.

 3. Space Van system update

  Science.gov (United States)

  Cormier, Len

  1992-07-01

  The Space Van is a proposed commercial launch vehicle that is designed to carry 1150 kg to a space-station orbit for a price of $1,900,000 per flight in 1992 dollars. This price includes return on preoperational investment. Recurring costs are expected to be about $840,000 per flight. The Space Van is a fully reusable, assisted-single-stage-to orbit system. The most innovative new feature of the Space Van system is the assist-stage concept. The assist stage uses only airbreathing engines for vertical takeoff and vertical landing in the horizontal attitude and for launching the rocket-powered orbiter stage at mach 0.8 and an altitude of about 12 km. The primary version of the orbiter is designed for cargo-only without a crew. However, a passenger version of the Space Van should be able to carry a crew of two plus six passengers to a space-station orbit. Since the Space Van is nearly single-stage, performance to polar orbit drops off significantly. The cargo version should be capable of carrying 350 kg to a 400-km polar orbit. In the passenger version, the Space Van should be able to carry two crew members - or one crew member plus a passenger.

 4. Het geheim van de Messias bij Josephus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  T. Middendorp

  1983-09-01

  Full Text Available Heeft Josephus kennis gehad van de jonge christelijke kerk? Wat wist hij van Jezus van Nazareth? Kan hij als getuige voor de historiciteit van Jezus aangehaald worden? Dit zijn oude vragen. Hier wordt opnieuw een antwoord gezocht-niet op grond van een bepaalde tekst van deze schrijver - maar met behulp van het kader van diens wereldbeschouwing, die in het geheel van zijn oeuvre tot uitdrukking komt.

 5. Plaatsen van beschaafd vertier

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  James Kennedy

  2014-09-01

  Full Text Available Plaatsen van beschaafd vertier [Places of civilised amusement] by Jan Hein Furnée, which appeared as a PhD thesis in 2007 and was adapted and extended into a book in 2012, is regarded by historians of the Low Countries as an impressive tour de force. In a stimulating manner Furnée demonstrates with this profound urban history that for the elite of The Hague leisure activities played an important role in acquiring status and maintaining their position. His study is based on extensive and systematic research into a great variety of sources, from census registers, membership lists of clubs and societies to address books. This gives the reader an extraordinarily detailed picture of the changing social relations in the upper echelons of society in The Hague in the latter half of the nineteenth century. The sophisticated use of both qualitative and quantitative methods can serve as a model for other historians in the field of urban history. In a lively fashion Furnée shows that the inhabitants of The Hague grasped at all kinds of pastimes in order to distinguish themselves from others, and when possible to increase their own status through their participation in elegant societies, theatre visits or supporting the proposed zoo: but the book also makes statements about status and class, the history of gender and of politics at the end of the nineteenth century. Plaatsen van beschaafd vertier van Jan Hein Furnée dat in 2007 als proefschrift en in 2012 bewerkt en uitgebreid als boek verscheen, staat onder historici van de Lage Landen bekend als een imponerende tour de force. Op prikkelende wijze laat Furnée in deze diepgravende stadsgeschiedenis zien dat vrijetijdsbesteding voor Haagse elites een belangrijke rol speelde in standsvorming en handhaving van hun positie. Zijn studie is gebaseerd op uitgebreid en systematisch onderzoek van veelsoortige bronnen, van volkstellingsregisters, ledenlijsten van verenigingen en sociëteiten tot adresboeken

 6. The effect of the relation between radiation and convection on comfort and energy consumption. Invloed van de verhouding tussen straling en convectie op comfort en energiegebruik; Literatuurstudie

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Vrins, E.; De Haas, F.

  1987-10-01

  Within the framework of the program 'Local Heating' a literature search was carried out. The search was aimed at the title subject. On the one hand the approach is the thermophysiology of human beings and the indoor climate perception, on the other hand the system and the effect of the system on the indoor climate. The thermophysiology of human beings sets demands to the indoor climate. In what way a system can fulfill these demands and which impact it has on the energy consumption in a certain space are questions for which answers are searched in the literature. Recommendations are formulated to complete lacking knowledge. 28 figs., 6 tabs., 96 refs., 2 apps.

 7. Die invloed van religieuse en kulturele verskeidenheid op moraliteit in die huidige Suid-Afrikaanse konteks: �n Uitdaging vir Christelike kerke

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Christie van Zyl

  2010-03-01

  Full Text Available The influence of religious and cultural diversity on the moral orientation of the current South African society:� A challenge for the church This article takes into account the morality crisis in South Africa against the background of the rich diversity in the country. It deals with the question whether religious and cultural diversity in particular contributes to moral decay in the community. Different peoples do not only have different experiences of life, but also different value systems on account of their different backgrounds and belief systems. They are the products of diverse influences which bring about different identities and moral orientations. On the one hand this can lead to conflict in societies. On the other hand, diversity in terms of religion and culture enriches societies. Much depends on how these differences are managed. Identity and leadership be regarded as two of the most important elements in the makeup of a prosperous society, especially when it comes to the factor of morality. Diversity demonstrates a great deal of dynamics in itself. It progressively develops new forms as people live actively amidst new circumstances and relationships. As the church is a central player in the field of building moral values, the church has the obligation to re-organise itself in terms of traditional diversity as well as the current contemporary religious and cultural experience.

 8. Die invloed van 'n fisieke kondisioneringsprogram op enkele fisieke en psigologiese konstrukte by 6- tot 13-jarige kinders / Vicky le Roux

  OpenAIRE

  Le Roux, Vicky

  2007-01-01

  Exercise gymnasiums equipped for adults, are not really beneficial for the physical development of young children in South-Africa, considering that these children are not allowed, due to the risk of being injured, to exercise freely in such gymnasiums. Staff working at gymnasiums in South-Africa are also not necessarily trained to meet the complex exercise and developmental needs of children. This can cause a negative attitude in children toward physical activity, which can at...

 9. De invloed van 75 jaar industrialisatie op wonen en werken in een Maastrichtse wijk : Het Boschstraatkwartier-Oost en Sphinx in 1829 en 1904

  NARCIS (Netherlands)

  Drs. Thijs van Vugt

  2008-01-01

  This article presents a social analysis and a spatial outline of this quarter. On the basis of two cross-sections it is possible to study the social and spatial effects of industrialisation on this neighbourhood. Petrus Regout founded glassworks and a pottery there in the 1830’s. The demographic

 10. ’n Verkenning van Suid-Afrika se veranderende posisie in die wêreldhandelnetwerk 1948–1994

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Burgert A. Senekal

  2017-08-01

  Full Text Available An exploration of South Africa’s changing position in the World Trade Network 1948–1994. The World Trade Network (WTN has been studied as a network in numerous studies. However, countries with smaller economies are usually neglected in discussions of the WTN, and hence this article investigates the changing position of a much smaller country, South Africa, under different leaders from 1948 to 1994. It is shown, in particular, how the widespread sanctions incurred under the leadership of P.W. Botha (1978–1989 had a profound effect on South Africa’s position in the WTN. Using degree, closeness and betweenness centralities, as well as the country’s rankings on these centrality measures, it is shown that South Africa started as a peripheral country while still a colony of Britain, moved closer to the core of the WTN under H.F. Verwoerd and B.J. Vorster, but then sanctions pushed South Africa to the periphery under P.W. Botha, before South Africa again moved closer to the core during F.W. de Klerk’s presidency. Die Wêreldhandelnetwerk is in verskeie studies as ’n netwerk bestudeer, maar lande met kleiner ekonomieë word gewoonlik in die besprekings van die Wêreldhandelnetwerk verwaarloos. Daarom ondersoek hierdie artikel die veranderende posisie van ’n veel kleiner land, Suid-Afrika, onder verskillende leiers van 1948 tot 1994. Daar word veral gewys hoe die wydverspreide sanksies wat ingestel is tydens die bewind van P.W. Botha (1978–1989 ’n groot invloed op Suid-Afrika se posisie in die WTN gehad het. Deur middel van graad-, nabyheid- en tussenliggingsentraliteit, sowel as die land se ranglys ten opsigte van hierdie sentraliteitaanduiders, word aangetoon dat Suid-Afrika as ‘n randland begin het, terwyl dit nog ‘n kolonie van Brittanje was, nader aan die kern van die Wêreldhandelnetwerk onder H.F. Verwoerd en B.J. Vorster beweeg het, maar toe het sanksies Suid-Afrika onder P.W. Botha na die periferie gedruk, voordat Suid

 11. Psigologiese benadering van pastorale arbeid

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  D. J. Strümpfer

  1969-03-01

  Full Text Available In die spreektaal van ons Afrikaanse kerke is ons lief om die bedienaar van die Woord aan te dui as „die predikant”, „die leraar” of „die dominee”. Miskien plaas ons met hierdie semantiese gebruik van terme wat lering en proklamering impliseer, ’n ongelukkige klem op die preekamp. Daarteenoor, het ons semanties miskien iets te leer van die Pinkstersektes wat die benaming „pastoor” verkies, of die Amerikaanse ge­ bruik van die term „the pastor”. Ons is wel lief om te praat van „ons herder en leraar”. Veelal word die herderlike, of pastorale, deel van die taak van die bedienaar van die Woord egter in sy eie gedagtes, asook in die gedagtes van sy gemeentelede, deur die leraarskap op die agtergrond gedwing. Al te dikwels word hy deur gemeentelede beskou as iemand wat op Sondag op die kansel gesien moet word en wat niks met die res van hul lewens te doen het nie. Herstel van die pastoraat sal deel moet wees van die proses om die ontkerstening van die hedendaagse lewe teen te gaan.

 12. Bestrijding van de wortelvlieg door middel van zaadcoating in peen, 2004 : toetsen van insecticiden en entomofage nematoden op de wortelvlieglarve

  NARCIS (Netherlands)

  Putter, de H.; Ester, A.

  2004-01-01

  Effectiviteit van de onderzochte middelen in verschillende doseringen toegepast als zaadcoating tegen aantasting van de peen door de wortelvliegmade in een peenteelt. Daarnaast wordt de effectivieit van een granulaat en toediening van Nemaplus 50 nematoden getoetst.

 13. Die instelling van die doop

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  J. L. Venter

  1989-06-01

  Full Text Available Die eerste plek in die evangeliebeskrywings waar daar van die doop as ’n opdrag van Jesus Christus gepraat word en waar die betekenis die duidelikste uitkristalliseer, staan in Matteus 28 : 16 - 20. Heilshistories gesien, is dit die begin van kerklike inlywing van die wat gehoor het hoedat Jesus sy koninkryk proklameer, die evangelie aanvaar en tot bekering kom. Vir die doel van hierdie artikel word hierdie gedeelte ondersoek om te sien hoe die instelling geskied het, wat die plek en betekenis van die Christelike doop is.

 14. Kwantitatieve massaspectrometrie van Clenbuterol met behulp van isotoopverdunning

  NARCIS (Netherlands)

  Traag, W.A.; Bennekom, van E.O.; Weseman, J.M.; Kienhuis, P.G.M.; Tuinstra, L.G.M.Th.

  1989-01-01

  Om de toepassing van massaspectrometrie met behulp van isotoopverdunning in urine, vlees en lever te onderzoeken is een aantal experimenten uitgevoerd met de 'Hewlett-Packard Hass Selective Detector' (Electron Impact). Ook zijn met Finnigan 4500 aanvullende experimenten (Chemical Ionisation)

 15. Erythropoietine : enkele aspecten van de humorale regulatie van de erythropoiese

  NARCIS (Netherlands)

  G. Wagemaker (Gerard)

  1976-01-01

  textabstractDe regulatie van de erythropoiese verloopt in belangrijke mate via een humorale regulator. Deze wordt erythropoietine genoemd, en heeft een specifieke stimulerende werking op de erythropoiese, waarschiinliik in hoofdzaak door de inductie van erythroide differentiatie in een

 16. Prestatiekenmerken van de bepaling van formaldehyde en 8-hydroxychinolinesulfaat

  NARCIS (Netherlands)

  Cleven RFMJ; Graaf M de; LAC

  1996-01-01

  Een aantal prestatiekenmerken voor de bepaling van een tweetal componenten waarvan de gehaltes regelmatig worden bepaald in voornamelijk sera en vaccins, is nader vastgelegd. Het betreft juistheid, precisie en nauwkeurigheid, de lineariteit van de kalibratiecurven, aantoonbaarheidsgrens, en

 17. Aspekte van die ververing, morfologie en anatomie van kransduivve

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. C. Kok

  1989-03-01

  Full Text Available Ondersoek is ingestel na aspekte van die morfologie en anatomie van kransduiwe (Columba guinea in Suider-Afrika. Ververing geskied klaarblyklik dxvarsdeur die jaar teen n lae intensiteit. Duidelike ververingspieke kon slegs hy die primere en sekondêre slagvere en stertvere van mannetjies onderskei word. By wyfies vind die ververingsproses op 'n onreëlmatiger wyse plaas. Afgesien van die snawelafmetings is alle standaardliggaamsafmetings van volwasse mannetjies betekenisvol groter as die van wyfies. Die teenoorgestelde neiging kom by onvolwassenes voor. Seisoensvariasie in lewer- en liggaamsmassa asook die sigbare vetinhoud van volwasse indiwidue Iwu waarskynlik met broeiaktiwiteite en die beskikbaarheid van seisoenaaloorvloedige voedselbronne verband. In vergelyking met die ander gemonsterde bevolkings is beduidende verskille in liggaamsmassa en vetinhoud vir die kransduiwe vanaf Suidwes-Afrika waargeneem.

 18. n Analise van die gemeente as deel van hierdie proses

  African Journals Online (AJOL)

  reer dat hy daardeur, na die beste van sy vermoë, die heil van God kan oordra. In 'n poging om dit te kan doen, vind die bediening van die kerk binne 'n bepaalde struk- tuur, genoem die bedieningstruktuur, plaas. 'n Vraag wat oor 'n wye spektrum gevra word, is die vraag in waiter mate die kerk nog kerk volgens die wil van ...

 19. De distributiestructuur van varkens in Nederland

  NARCIS (Netherlands)

  Driel, van J.A.

  1988-01-01

  Onderzoek naar de structuur van de afzet van levende varkens en biggen op basis van enquetes onder ruim 1000 varkenshouders en 150 veehandelaren. Het rapport beschrijft de situatie in 1986 en vergelijkt deze met die van 1973

 20. Biologische landbouw en mestwetgeving : Inventarisatie van knelpunten

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.

  2000-01-01

  Om na te gaan in hoeverre biologische boeren onder de huidige omstandigheden hinder ondervinden van nationale en Europese mestwetgeving is op verzoek van de Federatie van Biologische Boeren en het Platform Biologica bij de Wetenschapswinkel van Wageningen Universiteit een onderzoeksvoorstel

 1. Voorspeense groei van Bonsmarakalwers onder verskillende agro ...

  African Journals Online (AJOL)

  Tabel 1) dui op die belang van rekordhouding ten opsigte van ... in die lig van die matig ho€ erfbaarheid van geboortemassa (Preston & Willis,. 1970). Lentekalwers was betekenisvol (P<0,05) swaarder by geboorte as winterkalwers (Tabel 1).

 2. Big data en handschriften van Christiaan Huygens

  NARCIS (Netherlands)

  Damen, J.C.M.

  2013-01-01

  In de achtste aflevering van een serie combinatiebesprekingen (digitaalandspeciaal) schenkt Jos Damen aandacht aan een onderzoek naar big data van bibliotheekcatalogi en een catalogus van het werk van het Nederlandse genie Christiaan Huygens.

 3. Exsodus van die Boerevolk

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A. J. H. van der Walt

  1938-03-01

  Full Text Available Die Groot Trek het in sekere sin begin toe in die begin van die 18e eeu die eerste veeboer-pionier sy gesin, sy huisraad en sy plaasgereedskap op sy kakebeenwaens gelaai het en na sy veepos, voortaan sy leningsplaas, verhuis het. Want alhoewel die Groot Trek nóg logies nóg histories ’n voortsetting van die 18e eeuse trekbeweging is nie, is die eerste sonder die laaste tog ondenkbaar. Die 18e eeuse verspreiding het die geharde Afrikaanse baanbreker gevorm, ’n mens met weinig behoeftes, en met die selfstandigheid en die handigheid om in daardie behoeftes self grotendeels te voorsien uit die betreklik skrale materiaal wat die bodem hom gebied het. Dit het die Afrikaanse binnelandbewoner fisies en psigologies mobiel gemaak en in hierdie mobielmaking lê die noodwendige voorwaarde vir die moontlikheid van die latere groot volksbeweging.

 4. Samenstelling van de vluchtige olie van Origanum vulgare L. ssp. vulgare gedurende de ontwikkeling van de plant

  NARCIS (Netherlands)

  Maarse, Henk

  1971-01-01

  INLEIDING EN DOEL VAN HET ONDERZOEK Vele onderzoekers hebben de laatste jaren de vorming van de verbindingen in vluchtige olien van planten bestudeerd door het bepalen van de verandering in de samenstelling van de vluchtige olie tijdens de groei van de plant. Lemli (68) wees als eerste op de

 5. Gaschromatografisch onderzoek naar de samenstelling van de vluchtige olie van Mentha piperita L. gedurende de ontwikkeling van de plant

  NARCIS (Netherlands)

  Malingré, Theodorus Maria

  1966-01-01

  SAMENVATTING Het doel van het beschreven onderzoek was door middel van gaschromatografie, gecombineerd met andere analysemethoden, de samenstelling van de vluchtige olie van Mentha piperita L. en de veranderingen hierin gedurende de ontwikkeling van de plant, te bepalen en uit de resultaten van het

 6. De betrouwbaarheid van het vagina-uitstrijkje van de rat als middel om de fase van de bronstcyclus te detecteren

  NARCIS (Netherlands)

  van Velsen FL; Loeber JG; Franken MAM; Liefde AD

  1985-01-01

  De betrouwbaarheid van het vagina-uitstrijkje bij de rat als indicator van de fase van de cyclus is onderzocht bij 60 dieren van 250 g. Gedurende 4 achtereenvolgende weken is op de werkdagen een uitstrijkje gemaakt ter beoordeling van de regelmaat van de cyclus. Daarna zijn de dieren geseceerd na

 7. Implementatie van de Surviving Sepsis Campaign bundels : Monitoring van ervaringen

  NARCIS (Netherlands)

  Lilian Vloet; J. Schouten; N. Stevens; A. Rensen; A. Willems; F. Zeegers

  2011-01-01

  Sepsis komt vaak voor in ziekenhuizen. Ernstige sepsis is verantwoordelijk voor 10 - 20% van alle Intensive Care (IC) opnames en is de belangrijkste doodsoorzaak op niet-cardiale IC?s. De gemiddelde mortaliteit van volwassenen met ernstige sepsis op de IC is 33% en van volwassenen met septische

 8. die effek van speenouderdom op die produksievermoe van die sog

  African Journals Online (AJOL)

  lonsequcntty the early weaned sows produced significantly more piglets per annum (22,5 vs 20,1). OPSOMIIiING: Die effek van speenouderdom, toegepas vir die eerste vyf agtereenvolgende laktasieperiodes van die sog, op die produksievermod van ...

 9. DIE GEESTESSTRUKTUUR VAN DIE ONGELOOF In die studie van ...

  African Journals Online (AJOL)

  Test

  KARL MARX (1818-1883) en FRtEDRiCH ENGELS (1820-1895) aan vaar hierdie standpunt van FEUERBACH ten opsigte van die godsdiens as onomstootlik. FEUERBACH gaan egter nie ver genoeg nie; hy moes ook gevra het: waarom überhaupt projekteer die mens sy wese in die gestalte van 'n God? Die godsdiens is ...

 10. DIE EFFEK VAN VROEGSPEEN OP GROEf EN PUBERTEIT VAN ...

  African Journals Online (AJOL)

  Volgens Poe et aL (J 969) egter, kan hierdie probleem grootliks oorkom word deur die stimulering van rumino-retikulere weefsel-vorming by die jong lam. In die huidige proef isgeen speenskok in enige van die vroeg- speengroepe ondervind nie en dit kan moontlik toege- skryf word aan die vroee inname van kruipvoer. Die.

 11. Vervanging insecticiden : bestrijding van ritnaalden in de teelt van gladiool

  NARCIS (Netherlands)

  Conijn, C.G.M.; Breedeveld, M.E.

  2004-01-01

  Van alle schadelijke bodeminsecten bij bloembollen vormen ritnaalden bij de teelt van gladiolen de grootste bedreiging. Minder massaal, doch voor de teler desastreus, komen bonenvlieg, aardrupsen en emelten als plaag voor of worden bestrijdingsmaatregelen daartegen getroffen. Alleen aan de hand van

 12. die rol van die unieverdedigingsmag in die onderdrukking van die ...

  African Journals Online (AJOL)

  DIE ROL VAN DIE UNIEVERDEDIGINGSMAG. IN DIE ONDERDRUKKING VAN DIE. NYWERHEIDSONLUSTE. VAN JANUARIE. 1914. Maj C.J. Jacobs. During the Railways and Mineworkers strike which commenced on the 18th of January 1914, the. Union Defence Force, enlarged by the Active Citizen Force and assisted ...

 13. Toepassing van de basisvrachtbenadering op fosfaat van compost; advies

  NARCIS (Netherlands)

  Ehlert, P.A.I.

  2005-01-01

  Bij het vormgeven van het stelsel van gebruiksnormen is een maatschappelijke discussie ontstaan over de aanvoer van fosfaat met grond in compost en zwarte grond. Deze deskstudie gaat in op vragen die hierbij gesteld zijn. Het aandeel grond in compost en zwarte grond en de hoeveelheid fosfaat daarin

 14. Die gebruik van Afrikaans vir die notulering van hofverrigtinge ...

  African Journals Online (AJOL)

  Daar word tans nog van beide Afrikaans en Engels vir die notulering van verrigtinge in Suid-Afrikaanse howe gebruik gemaak. Sowel regeringswoordvoerders as die Minister van Justisie het egter te kenne gegee dat 'n eentalige Engelse bedeling ingevoer mag word. Hierdie artikel ontleed die saak vir en teen so 'n ...

 15. Enkele aspekte van kerklike dissipline uit die Kerkorde van die ...

  African Journals Online (AJOL)

  p1243322

  1989:431). Die appèlartikel staan in die Kerkorde van die Sinode van. Dordrecht 1578 as Artikel 19 en word in die Kerkorde van Middelburg 1581 en daarna, gekombineer met Artikel 23 wat by Dordrecht 1578 nog 'n afsonderlike plek inneem. Laasgenoemde Artikel handel daaroor dat die meerderheid stemme bindend sal ...

 16. Onderrig van Generasie Y

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Elza Venter

  2016-02-01

  Full Text Available Generasie Y-leerders is jongmense wat ongeveer tussen 1977 en 2000 gebore is. Hierdie leerders het voor skerms grootgeword, ongeag of dit televisie-, rekenaar- of selfoonskerms was. Hulle is gebore in ’n samelewing waar inligting, opvoeding en vermaak net ’n klik ver was. Navorsers meen dat dié leerders se kritiese denke en ander kognitiewe vaardighede geaffekteer is omdat hulle ’n aansienlike hoeveelheid tyd daaraan bestee het om woorde en beelde passief te absorbeer, eerder as om met insig te lees. Leerders uit die generasie is dikwels ongemotiveerd en onbetrokke by hul eie leerervaring omdat hulle hul gelyktydig op ’n menigte digitale toestelle vermaak, terwyl die opvoeder hulle aandag probeer kry. Hulle verkies multitaakverrigting eerder as om op een taak of persoon op ’n slag te fokus en stel dikwels meer belang in wat op die skerm voor hulle aangaan as in wat die onderwyser hulle kan bied. Opvoeders op sekondêre en tersiêre vlak moet kennis hiervan neem en opnuut dink oor hulle onderrig- en leerstrategieë. Die klem in hierdie navorsing val op leerders, studente en opvoeders op sekondêre en tersiêre vlak. Die navorsing is deur die toepassing van ’n literatuuroorsig gedoen. Die hoofnavorsingsvraag van die studie is: ‘Hoe kan Generasie Y-leerders beter deur opvoeders by hulle eie leer in die klaskamer of lesinglokaal betrek word?’ Die twee subvrae is: (1 ‘Wat is sommige van die eienskappe van Generasie Y-leerders wat leer beïnvloed?’ en (2 ‘Watter onderrigstrategieë kan gebruik word om Generasie Y-leerders meer by hulle eie leer te betrek?’ Die outeur van hierdie artikel wil poog om opvoeders deur die literatuurstudie van riglyne in hierdie verband te voorsien.

 17. Aard en oorsprong van bipedalisme by primate

  OpenAIRE

  P. A. J. Ryke

  1987-01-01

  Die verskille en ooreenkomste wat ape en mense kenmerk, is die onvermydelike en voorspelbare gevolg van afstamming van ’n gemeenskaplike voorouer. ’n Belangrike vraag om in hierdie verband te vra, is wat tot verandering van kwadrupedalisme na bipedalisme, waarskynlik ten tye van die divergering van aap- en hominiedstamlyne, aanleiding gegee het? Of het dit voor die splitsing geskied? Wat is die voordele en nadele van bipedale voortbeweging? ’n Evaluering van die oorsprong van bipedalisme verg...

 18. Herman Van Rompuy visiit Eestisse

  Index Scriptorium Estoniae

  2009-01-01

  Euroopa Ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy' visiidist Eestisse 9. detsembril 2009, kohtumistest president Toomas Hendrik Ilvese ja peaminister Andrus Ansipiga. Ingl. k. lk. 10, pealk.: Herman Van Rompuy visits Estonia

 19. Genetische analyse van het Markiesje

  NARCIS (Netherlands)

  Doekes, H.P.; Oldenbroek, J.K.; Windig, J.J.

  2016-01-01

  Het Markiesje is een van de negen oorspronkelijke Nederlandse hondenrassen. Het vervult een belangrijke rol in het Fairfok-programma. De SZH ondersteunt dat programma door de rasverenigingen van kennis en advies te voorzien.

 20. Integratie van GIS en rekenmodellen

  NARCIS (Netherlands)

  Bulens, J.D.; Bregt, A.K.; Diepen, van K.

  1995-01-01

  Koppeling tussen geografische informatiesystemen (GIS) en rekenmodellen biedt nieuwe mogelijkheden voor de analyse van onze omgeving. De technische implementatie varieert van een niet-geontegreerde koppeling, waarbij GIS en model twee losse entiteitenzijn en het gegevenstransport tussen beide

 1. Analise van die Tswanaraaisel

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. A. Swanepoel

  1984-05-01

  Full Text Available ’n Strukturele, stilistiese en funksionele bcskrywing van die Twanaraaisel bring mee dat daar aan die volgende aspekte aandag gegee moet word: •\tWat is ’n raaisel en lioe word dit in Tswana genoem. •\tTot watter studiegebied en literere genre hoort die raaisel en watter subvorme kan vir Tswana onderskei word. •\tHoe sien die struktuur van Tswanaraaisels daar uit. •\tDeur wie, waar, wanneer en hoe word Tswanaraaisels voorgedra. •\tWatter stilistiese kenmcrke kan in Tswanaraaisels onderskei word. •\tWatter funksies vervul raaisels in ’n Tswanagcmeenskap.

 2. EMPLOYABILITY van UM-afgestudeerden

  OpenAIRE

  van Eldert, Peter; Künn, Annemarie; Mommers, Ardi

  2017-01-01

  De voor u liggende studie is een weerslag van het project ‘Employability onder UM afgestudeerden’. Het rapport geeft eerst een samenvatting van de uitgevoerde literatuurstudie op het gebied van ‘employability’ in het hoger onderwijs. Vervolgens wordt de ‘employability’ van UM afgestudeerden vijf jaar na afstuderen anno 2015 in kaart gebracht. Hiertoe rapporteren we zeven indicatoren voor ‘employability’. Naast de gebruikelijke UM brede en faculteitsspecifieke statistieken laten we ook statist...

 3. Nasionale beplanning en kodrdinering van veekundige

  African Journals Online (AJOL)

  volgende en bymekaaraanskakelende aksies waannee die doel- witte nagestreef word, 'n eerste funksie van die .... siebepaling, formulering van doelwitte en evaluering van doel- witte. Die eerste groep is die komitees van die ... biometriese beplanning, ens. van navorsingsfasette wan- neer hulle deur die direkteur van die ...

 4. GESLAGSAKTIWITEIT VAN ROMANOV-KARAKOELKRUISINGS ...

  African Journals Online (AJOL)

  geword wat 'n verskil in die liggaamsmassa van gemid- deld 6,6 kg verteenwoordig. Dit is ook van belang dat slegs 60 % van die Karakoele bronstigheid vertoon het gedurende die eerste teelseisoen na geboorte terwyl die ooreenstemmende waardes vir die 87,5 en 75% Ro- manov-kruisings 96 en 94 % onderskeidelik is.

 5. -Die leksikografiese hantering van woordgroepstamme

  African Journals Online (AJOL)

  buite die behandelingsterrein van die heersende leksikografiese praktyk val. Ondanks hierdie implikasies hoef die ~~ntering van woordgroepstamme nie vir die leksikograaf problema ties te wees nie. Die Afrikaanse leksikon bevat 'n relatief klein aantal woordgroepstamme. Hulle sal nie 'n beduidende deel van. R ep rod u.

 6. De floristiek van oude muren

  NARCIS (Netherlands)

  Segal, Sam

  1962-01-01

  Van de Plantencommissie van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie is in 1947 een eerste poging uitgegaan tot een gericht onderzoek van de plantengroei op oude muren in Nederland. De verzamelde gegevens werden besproken in een vroegere publicatie (3). Zeer incidenteel is vóór die tijd ook wel

 7. Dirk van der Hoff: Skeurmaker?

  African Journals Online (AJOL)

  Dirk van dcr HofT. Erasmus, F W L 1950. Ds Dirk van der Hoff, 'n kritiese beoordeling van sy werk- saamhede in die Zuid-Afrikaanse Republiek. Ongepubliseerde MA verhande- ling, Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoer Onderwys. Jooste, J P 1846. Die verhouding tussen kerk en stoat aan die Kaap tot die helfte ...

 8. Die eenheid van die universiteit

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  W. N. Coetzee

  1969-03-01

  Full Text Available Dit lyk na ’n teenstrydigheid otn te besin oor die eenheid van ’n universiteit. Die naam „universiteit” is tog afgelei van die Latynse woord „universitas”, wat in die amptelike stukke van die meeste Europese lande vandag nog gebruik word. Hierdie woord beteken „die geheel” en dit veronderstel natuurlik dadelik eenheid.

 9. Residuen van thiram in appel

  NARCIS (Netherlands)

  van den Broek HH; Greve PA; van Harten DC; Nieboer R; van Zoonen P

  1989-01-01

  Appelen van het ras Golden Delicious werden bespoten op 2 proefvelden, n.l. te Oudenbosch en te Welsum. Er werden 4 concentraties aan thiram in de spuitvloeistof uitgetest, n.l. 0,2, 0,25, 2,0 en 2,5% ; van de eerste 2 concentraties werd 1500 l/ha gespoten, van de laatste 2 concentraties 150

 10. De dagindeling van Nederlandse managers

  NARCIS (Netherlands)

  Rob van Tulder; Ad Breukel

  2004-01-01

  De effectiviteit van managers is recentelijk weer volop in de aandacht gekomen. Dit onderzoek wil een bijdrage leveren aan deze discussie door de tijdbesteding van Nederlandse managers empirisch in kaart te brengen. De effectiviteit, de toegevoegde waarde die managers leveren door het aansturen van

 11. Optimaliseren van biotoetsen voor het meten van bodemweerbaarheid van Verticillium dahliae en Pythium spp.

  NARCIS (Netherlands)

  Schreuders, H.; Wurff, van der A.W.G.

  2009-01-01

  In de grondgebonden teelten is de bestrijding van ziektes een lastig probleem doordat steeds meer chemische bestrijdingsmiddelen niet meer gebruikt mogen worden. Daarnaast zijn milieuvriendelijke oplossingen belangrijk. De competentie van de bodem om ziekten en plagen te onderdrukken wordt hierdoor

 12. Onderzoek naar de optimalisering van de toepassing van plantenextracten ter bestrijding van de champignonvlieg

  NARCIS (Netherlands)

  Baar, J.; Rutjens, A.J.; Kogel, de W.J.

  2007-01-01

  Optimalisatie van toepassing plantenextracten (dosering, toepassingstijdstip en toediening) voor het bestrijden van de champignonvlieg. Champignonvliegen, Megaselia halterata (Diptera: Phoridae), vormen een continu probleem in de champignon doordat zij ziekten kunnen verspreiden, die aanzienlijke

 13. Voedselveiligheid van nieuwe eiwitten

  NARCIS (Netherlands)

  Spiegel, van der M.; Noordam, M.Y.; Fels-Klerx, van der H.J.

  2013-01-01

  De consumptie van dierlijke eiwitten is sterk toegenomen door een stijgende wereldbevolking en opgekomen economieën als China en India. Dit heeft grote gevolgen voor de voedselvoorziening en het milieu. Om land- en energieverbruik terug te dringen moet een eiwittransitie plaatsvinden waarbij minder

 14. Van Bahrein tot Bitcoin

  NARCIS (Netherlands)

  Lodder, A.R.

  2014-01-01

  Door het internet kan de burger rechtstreeks contact krijgen met zijn publiek zonder hulp van derden als omroepen, kranten, uitgevers, muziekindustrie, etc. Bij al deze communicaties is prominent (Youtube) of minder prominent (Wordpress) een derde partij betrokken die de communicatie faciliteert.

 15. DIE OPENBARINGSLEER VAN SCHILDER

  African Journals Online (AJOL)

  23 Volgens Schilder: ...maar God wil geen openbaring geven, die den mensch als't ware onder hypnose brengt en hem in dien zin overweldig (Om Woord en kerk III 1951:11). 24 Volgens Schilder: Maar de onuitputtelijkheid van het teeken komt u herinneren, dat heden Gods zelfopenbaring haar voltooiing begint; dat ge nu ...

 16. Pythagoras Meets Van Hiele.

  Science.gov (United States)

  Flores, Alfinio

  1993-01-01

  Develops the Pythagorean Theorem in the context of the Van Hiele levels by presenting activities appropriate for each level. Activities point to preparatory development (level 0), give 3 different versions of Euclid's proof (levels 1, 2, and 3), give some generalizations of the theorem (level 3), and explore the Pythagorean relationship in other…

 17. Het importeren van honingbijen

  NARCIS (Netherlands)

  Cornelissen, B.

  2007-01-01

  Er wordt in de wereld volop gehandeld in bijen en bijenproducten. De globalisering is niet aan de bijenteelt voorbij gegaan. Producten als honing en propolis, maar ook raszuivere koninginnen worden over heel de wereld gemaakt en verspreid. Met deze wereldwijde verplaatsing van bijen kunnen ook

 18. Implementatie van kwaliteitssystemen.

  NARCIS (Netherlands)

  Sluijs, E.M.; Bakker, D.H. de

  1995-01-01

  Het implementeren of invoeren van een kwaliteitssysteem verloopt niet zelden met vallen en opstaan. Er valt menige hindernis te nemen, zo hebben instellingen en beroepsbeoefenaren die hier al enkele jaren ervaring mee hebben opgedaan ondervonden. Toch zijn de ervaringen overwegend positief en wordt

 19. Heath Van Essen

  Science.gov (United States)

  The EPA is providing notice of a proposed Administrative Penalty Assessment against Heath Van Essen, Respondent, an individual who owns or operates an animal feeding operation (“Facility”) that is located in Section 27 of Township 98 North, Range 47 West,

 20. De vereniging van eigenaars

  NARCIS (Netherlands)

  Vegter, Noortje

  2012-01-01

  An owners’ association (in Dutch Vereniging van Eigenaars or VvE) manages the common areas of an apartment complex. The owners’ association is a body linked to titles to apartments for the purpose of facilitating decision-making regarding the management, use and maintenance of the common areas and

 1. Impact van onderwaterlawaai onderzocht

  NARCIS (Netherlands)

  Winter, H.V.

  2012-01-01

  Vroeger was de enige menselijke activiteit op zee de scheepvaart. Maar de Noordzee krijgt steeds meer windmolenparken, pijpleidingen en olieplatforms, en er wordt bijvoorbeeld gebaggerd en seismisch onderzoek gedaan. Over de effecten van geluiden onder water op het leven in zee is echter nog weinig

 2. Casus. Herstel van jeneverbesstruwelen

  NARCIS (Netherlands)

  Hommel, P.W.F.M.; Griek, M.; Haveman, R.; Ouden, den J.; Waal, de R.W.; Verberk, W.

  2009-01-01

  Jeneverbesstruwelen komen in Europa voor op heel verschillende soorten bodem, variërend van zure, voedselarme zandgronden tot kalksteenrotsen met een leemdekje. Het gaat echter altijd om plekken waar in het verleden gedurende lange tijd, met wisselende intensiteit, begrazing heeft plaats gevonden.

 3. De staat van Dalton

  NARCIS (Netherlands)

  D. de Haan

  2005-01-01

  “Geef jouw onderwijskracht een richting: kies de daltonvariant.” Met deze aanmoediging aan studenten om zich in te schrijven als deelnemer aan de studievariant ‘daltononderwijs’ begon ik in 2002 mijn carrière als daltoncoördinator van de Theo Thijssen Academie, de opleiding voor leraar primair

 4. Versterking van het vestingkarakter van Wageningen : verkenning van de mogelijkheden voor herstel van de stadsgracht

  NARCIS (Netherlands)

  During, R.

  2013-01-01

  Wageningen is nog vrijwel geheel door een stadsgracht omgeven. Vrijwel, maar niet helemaal... Aan de oostkant van de stad, tussen Bergpoort en Plantsoen, is in 1967 een stukje stadsgracht gedempt. Het Platform Stadsgracht Wageningen wil de gracht hier graag herstellen. De gemeentelijke overheid laat

 5. Verbeteren eetkwaliteit van stierenvlees

  NARCIS (Netherlands)

  Os, van M.; Heeres-van der Tol, J.J.; Kranen, R.W.; Eikelenboom, G.

  2001-01-01

  Deze eisen zullen de uniformiteit verbeteren, maar wat het effect is van deze factoren op de eetkwaliteit is echter minder bekend. Om hier inzicht in te krijgen heeft het Praktijkonderzoek Veehouderij in samenwerking met het ID-Lelystad een onderzoek uitgevoerd.

 6. Van Gogh's Sunflowers

  Science.gov (United States)

  Daddino, Michelle

  2010-01-01

  In this article, the author describes an art project wherein kindergarten students painted sunflowers. These beautiful and colorful sunflowers were inspired by the book "Camille and the Sunflowers" by Laurence Anholt, which does an amazing job of introducing young children to the art and life of Vincent van Gogh.

 7. Bacteriologisch Onderzoek van slachtdieren

  NARCIS (Netherlands)

  Engel HWB; van Leusden FM; Erne EHW

  1986-01-01

  Door zes vleeskeuringsdiensten en het RIVM werd gezamenlijk onderzoek verricht naar het in de Vleeskeuringswet omschreven "Bacteriologisch Onderzoek" (BO) bij slachtdieren. Doel was na te gaan of er verschillen zouden zijn in de aantallen positieve resultaten van het BO tussen de diensten

 8. Het bepalen van de plasma renine activiteit door middel van de radioimmunochemische bepaling van angiotensine I

  NARCIS (Netherlands)

  Elvers LH; Somers HHJ; Loeber JG

  1986-01-01

  De plasma renine activiteit (PRA) wordt gemeten door de radioimmunochemische bepaling (RIA) van het angiotensine I (AI) dat gevormd wordt tijdens incubatie van het renine met zijn substraat (angiotensinogeen). Om degradatie van het gevormde AI door peptidases te voorkomen worden als angiotensinases

 9. Rijden onder invloed in Nederland en het politietoezicht daarop : voormeting uitgevoerd in 1999/2000 ter bepaling van de effecten van toekomstig verhoogd politietoezicht, vergezeld van aanbevelingen voor de inrichting van het toezicht. In opdracht van het Openbaar Ministerie, College van Procureurs-Generaal, Parket-Generaal, Bureau Verkeershandhaving.

  NARCIS (Netherlands)

  Mathijssen, M.P.M.

  2002-01-01

  In the period from September 1999 till March 2000, SWOV conducted a roadside survey in 10 Dutch police regions in order to establish the motorists' alcohol consumption. In the regions involved, special traffic enforcement units were formed, aimed at intensifying the enforcement of, among other

 10. Over de toegvoegde waarde van management en managers

  NARCIS (Netherlands)

  F.A.J. van den Bosch (Frans)

  1995-01-01

  textabstractBedrijven en andere organisaties lijken plat gewalst te worden. Verplatting van organisaties,- de opkomst van netwerken als concurrenten voor organisaties; schrappen van managementlagen; verdwijnen van banen voor het leven en de opkomst van autonome taakgroepen; afschaffen van de

 11. Epidemiologie van Corynespora cassiicola in Saintpaulia : literatuurstudie en labproeven

  NARCIS (Netherlands)

  Wubben, J.P.; Lanser, C.J.

  2004-01-01

  Het epidemiologische onderzoek concentreerde zich op eigenschappen van Corynespora die van belang zijn voor ontstaan en ontwikkeling van een aantasting van Saintpaulia. Op basis van de resultaten hiervan kunnen klimaat maatregelen en teeltomstandigheden vastgesteld worden om aantasting van

 12. Die gebruik van parallelplaatreologie vir die bepaling van die intrinsieke viskositeit van poli-etileentereftalaat

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  O. C. Vorster

  2005-09-01

  Full Text Available Die bepaling van die intrinsieke viskositeit van poli-etileentereftalaat word bemoeilik deur die feit dat daar tans slegs twee metodes in gebruik is. In die eerste metode word die bepaling deur middel van oplossingsviskometrie gedoen, maar die toksisiteit van die oplosmiddel, asook die tydperk wat dit neem om die bepaling te doen, is ’n probleem. Die tweede metode word beperk deur die kompleksiteit en beskikbaarheid van die apparatuur in Suid-Afrika. In hierdie studie word ’n alternatiewe metode, gebaseer op parallelplaatreologie, voorgestel wat albei hierdie probleme oorkom en die resultate sodoende verkry, word vergelyk met dié wat met bestaande metodes verkry is.

 13. Uitwisselen van teelten helpt kwekers verder : biologische teelt

  NARCIS (Netherlands)

  Pronk, A.A.; Reuler, van H.

  2004-01-01

  Beschrijving van ontwikkelingen in de biologische teelt van boomkwekerijgewassen. Genoemd worden: biologische bestrijding van aaltjes met tagetes; tussengewas als vanggewas om uitspoelen van stikstof te voorkomen

 14. Vijfde afdeeling : schorsing van de vervolging : artikelen 14-20

  NARCIS (Netherlands)

  Kristen, F.G.H.; Groenhuijsen, M.S.; de Roos, Th.A.; Swart, A.H.J.

  2000-01-01

  In deze inleiding op de vijfde afdeling van Titel I van Boek 1 van het Wetboek van Strafvordering wordt ingegaan op de inhoud, de betekenis, de reikwijdte en de gevolgen van schorsing van de vervolging. Daartoe de regeling van de schorsing van de vervolging gepositioneerd ten opzichte van andere

 15. Die bevordering van geesteswetenskaplike studie*

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. Elaine Botha

  1980-03-01

  Full Text Available Hierdie tema sou op ’n verskeidenheid van wyses aangepak kon word: Eerstens is dit moontlik om planne te bedink op grond waarvan die studentegetalle in die geesteswetenskappe verhoog sou kon word. Tweedens is dit moontlik om ’n soort wetenskaplike rasionalisasie te verskaf vir die feit dat die oënskynlik anachronis- tiese geesteswetenskappe nog steeds aangebied word in ’n tyd waarin die hele samelewing in die teken van die wetenskap en die tegniek staan. Dit sou natuurlik ook moontlik wees om die tema aan te pak vanuit ’n statistiese ontleding van die stand van die geesteswetenskappe en daardeur op tendense en ontwikkelingsrig- tinge te dui. Natuurlik sou daar voldoende grond wees om ook die hele kwessie van die gebrekkige finansiering van die geesteswetenskappe aan die orde te stel en ’n pleidooi te lewer vir beter salariëring van geesteswetenskaplik-geskooldes, beter beurse vir studente in die geesteswetenskappe en beslis meer geleenthede vir na- vorsing in die geesteswetenskappe. Voorts sou die uiteindelike werksituasie van die geesteswetenskaplik-geskoolde in oënskou geneem kon word. Indien daar ’n oor- skot van geesteswetenskaplik-geskooldes bestaan, sou dit geremedieer moes word en indien daar ’n tekort aan dergelike geskooldes sou bestaan, sou planne beraam moes word vir die aanmoediging van studie in hierdie rigting.

 16. Electromagnetic van Kampen waves

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Ignatov, A. M., E-mail: aign@fpl.gpi.ru [Russian Academy of Sciences, Prokhorov General Physics Institute (Russian Federation)

  2017-01-15

  The theory of van Kampen waves in plasma with an arbitrary anisotropic distribution function is developed. The obtained solutions are explicitly expressed in terms of the permittivity tensor. There are three types of perturbations, one of which is characterized by the frequency dependence on the wave vector, while for the other two, the dispersion relation is lacking. Solutions to the conjugate equations allowing one to solve the initial value problem are analyzed.

 17. Ellis-van Creveld

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Dhandabani Jayaraj

  2012-01-01

  Full Text Available Ellis-van Creveld (EVC syndrome is an autosomal recessive disorder that is also known as chondro-ectodermal dysplasia. The common manifestations of this syndrome are short ribs, postaxial polydactyly, growth retardation, and ectodermal and cardiac defects. The present case report is about an 8-year-old boy who had the features of bilateral hexadactyly, knocked knees, cardiac problems, congenital absence of incisors, fused upper and lower labial frenulum, and mulberry molars.

 18. Tijdschriftstudie en historisch receptieonderzoek: de receptie van Proust in Nederland

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sabine van Wesemael

  1999-12-01

  Full Text Available Literaire stromingen in Nederland hebben nauwelijks invloed gehad op de manier waarop Marcel Proust door de literaire publiekstijdschriften is beoordeeld. In bladen als Raster en De Revisor werd de Franse schrijver beoordeeld naar persoonlijke of algemene maatstaven. Hun literaire programma heeft een veel minder groot stempel op deze tijdschriften gedrukt dan door veel literatuurwetenschappers wordt aangenomen.

 19. Telemarketing: irritatie geregeld? Onderzoek naar de perceptie van consumenten ten aanzien van telemarketing en effectiviteit van (zelf)regulering

  NARCIS (Netherlands)

  Baarsma, B.E.; van Buiren, K.H.S.; Gerritsen, M.; Leenheer, J.; van Honk, J.

  2007-01-01

  SEO Economisch Onderzoek heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken onderzocht (i) in welke mate consumenten irritatie ondervinden van telemarketing en (ii) in hoeverre de huidige (zelf)regulering effectief is in het voorkomen van irritatie. Uit het onderzoek blijkt dat ruimt 90% van

 20. Onderzoek naar de effecten van snoezelen op het gedrag van demente verpleeghuisbewoners en de werkbeleving van verzorgenden.

  NARCIS (Netherlands)

  Weert, J. van; Peter, J.; Dulmen, S. van; Ribbe, M.; Bensing, J.

  2004-01-01

  Het effect van snoezelen in de 24-uurszorg op de stemming en het gedrag van demente ouderen is nooit eerder onderzocht. Ook is in geen van de eerdere studies het effect onderzocht van snoezelen op de werkbeleving van verzorgenden. Uit onderzoek is bekend dat in verpleeghuizen waar geen

 1. [Van Helmont and gas].

  Science.gov (United States)

  van Gijn, Jan; Gijselhart, Joost P

  2012-01-01

  Johan Baptista van Helmont (1579-1644) was born in Brussels, around the time the Southern Netherlands ceased their resistance against the Spanish rule. He studied a variety of disciplines in Louvain and made a 'grand tour' in Europe, but remained dissatisfied with traditional knowledge, which he regarded as empty phrases and sophistry. His spouse being wealthy, he devoted himself to studying nature anew, unencumbered by prejudice, as Paracelsus (1493-1541) had done before him. Yet in his attempts to explain living and inanimate matter he could not avoid making basic assumptions. Among these was his view that there were only two elements: water and air. Water might carry elementary seeds from which a variety of substances could develop. When a substance was consumed by fire, an ethereal essence would remain, which he called 'Gas' (a term perhaps derived from Paracelsian 'chaos', perhaps from 'Geist'). Today 'gas' is defined as the volatile state of a given substance, but in Van Helmont's view it was mainly a metaphysical characteristic. Most of Van Helmont's work was published only after his death, through a verdict of the Spanish Inquisition.

 2. Verwijdering van fenol uit waterige stromen : Nieuw type van solvent impregnated resins omtwikkeld door TNO

  NARCIS (Netherlands)

  Geerdink, P.; Berg, C. van den

  2014-01-01

  Binnen de procesindustrie kan het reinigen van grote, waterige stromen een belangrijk onderdeel van de proceskosten vormen. Voor het verwijderen en terugwinnen van hydrofobe koolwaterstoffen zoals benzeen, bestaan verschillende processen. Het winnen van wateroplosbare koolwaterstoffen is echter een

 3. De bodemgesteldheid van het landinrichtingsgebied Ramele-Pleegste; resultaten van een bodemgeografisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Vroon, H.R.J.

  1999-01-01

  Het landinrichtingsgebied Ramele-Pleegste bestaat grotendeels uit pleistocene afzettingen. Op de fluviatiele afzettingen van de Rijn (Formatie van Kreftenheye) liggen fluvioperiglaciale en eolische afzettingen (formatie van Twente). Op een groot aantal plaatsen komt in de laagste delen van het

 4. Bepaling van enkele neurotransmitters, monoaminen, en metabolieten, met behulp van Continuous Flowapparatuur

  NARCIS (Netherlands)

  Eigeman L; Schonewille F; Borst M; van der Laan JW

  1986-01-01

  Bij het onderzoek in de psychofarmacologie kan kennis van de effecten van stoffen op de omzettingssnelheid van neurotransmitters een belangrijk aspect zijn. Met de huidige psychofarmaca lijken vooral de klassieke neurotransmitters zoals de monoaminen, noradrenaline, dopamine en serotonine van

 5. Interpretatie van grond- en oppervlaktewateranalyses van het natuurreservaat in het ruilverkavelingsgebied Giethoorn - Wanneperveen

  NARCIS (Netherlands)

  Kemmers, R.H.

  1984-01-01

  In het kader van de voorgenomen ruilverkaveling Giethoorn-Wanneperveen is een uitgebreid hydrologisch onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van polderpeilverlaging ten oosten van het natuurreservaat in bezit van Natuurmonumenten. Als aanvulling op het hydrologisch onderzoek is door de

 6. Registratie van voedselinfecties en -vergiftigingen onderzocht door GGD's en Keuringsdiensten van waren, 1999

  NARCIS (Netherlands)

  van Duynhoven YTHP; de Wit MAS; CIE

  2000-01-01

  In deze rapportage worden de gegevens gepresenteerd van voedselinfecties en voedselvergiftigingen in Nederland in 1999. De resultaten zijn gebaseerd op meldingen door consumenten aan de Keuringsdienst van Waren, op standaard rapportages van onderzochte explosies van voedselinfecties en

 7. Hormonen in importvlees. Een evaluatie van recente gegevens over gehalten aan van nature voorkomende hormonen

  NARCIS (Netherlands)

  Kootstra PR; Rossum HJ van; Zoontjes PW; Schwillens PLWJ; Wubs KL; Herbold HA; Stephany RW; Sterk SS; Ginkel LA van; ARO

  2005-01-01

  Consumptie van vlees, geimporteerd uit Zuid-Amerika, met name Argentinie en Brazilie, leidt niet tot inname van lichaamsvreemde hormonen. Bovendien zijn er geen aanwijzingen voor inname van verhoogde hoeveelheden lichaamseigen hormonen. Onderzoek naar het illegaal gebruik van groeibevorderende

 8. De betekenis van leugens - Anita Mooi, 1996. Feit en fictie en JFK - Henk van Renssen, 1996

  NARCIS (Netherlands)

  Vos, Chris

  1998-01-01

  textabstractReviews of:De betekenis van leugens, over historische beeldvorming, audiovisuele geschiedschrijving en de functie van historische fictie, Anita Mooi. Doctoraalscriptie Film- en Televisiewetenschap, Universiteit van Amsterdam, 1996.Feit en fictie en JFK, Henk van Renssen.

 9. Bepaling van 14C in afvalwater

  NARCIS (Netherlands)

  Hiemstra YS; Kwakman PJM; Nissan LN; Aldenkamp FJ; LSO

  1998-01-01

  In opdracht van de Hoofdinspectie Milieuhygiene van het ministerie van VROM heeft LSO een methode ontwikkeld om 14C in afvalwater van nucleaire installaties te bepalen. De methode meet organisch gebonden-14C en anorganisch-14C in de vorm van carbonaat (14CO32-) in afvalwater. Het rapport

 10. Droge vergisting van berm- en natuurgras

  NARCIS (Netherlands)

  Zwart, K.B.; Boer, de D.

  2015-01-01

  Dit rapport beschrijft de resultaten van de proef met droge vergisting van bermgras en natuurgras. Daarbij wordt niet alleen aandacht besteed aan de hoeveelheid biogas die geproduceerd kan worden, maar ook aan de kwaliteit van de geproduceerde compost en aan de duurzaamheid van deze vorm van

 11. Bemesting van iris in de broeierij

  NARCIS (Netherlands)

  Pasterkamp, H.P.; Marinova, S.; Wees, van N.S.

  2003-01-01

  Bij de bloementeelt van iris komt een aantal afwijkingen voor; vooral bloemverdroging en bladverbranding. Een oplossing hiervoor zou aanpassing van de beschikbaarheid van bepaalde nutriënten zijn. PPO Bloembollen deed onderzoek naar het voorkomen van deze afwijkingen. Vooral de broeiers van irissen

 12. Outsourcing van het ICT door overheidsinstellingen

  NARCIS (Netherlands)

  Kok, L.; Theeuwes, J.J.M.; Janssens, L.

  2003-01-01

  Het IWI heeft onlangs gewezen op de risico’s van outsourcing van ICT door het UWV. Ook het uitbesteden van ICT door gemeenten is niet zonder risico. Om outsourcingsbeslissingen van gemeenten en UWV te kunnen beoordelen wil het ministerie meer inzicht in de effecten van outsourcing. De directie

 13. 08 Botha Van Vuuren 03.pmd

  African Journals Online (AJOL)

  hond

  7 Apr 2007 ... karakters, van byvoorbeeld die taal van die mistiek, van die wetenskap, van die skone kunste. Taal wat weerstand bied” (De Waal e.a. 2004; ons kursivering). Winterbach se kom- mentaar skakel met Mikhail Bakhtin se teorie oor meerstemmigheid. Niggieis 'n poli- foniese teks waarin die taal van mistiek, ...

 14. De syntaxis van de Italiaanse preposities

  NARCIS (Netherlands)

  Boer, M.G. de

  2010-01-01

  SAMENVATTING In dit hoofdstuk wordt een inventaris opgesteld van de Italiaanse preposities die voorkomen in een corpus bestaande uit de romans La Ciociara van Moravia en Il Gattopardo van Tomasi di Lampedusa. Achtergrond voor de herkenning van preposities is de Extended Standard Theory van de

 15. Het Aquacultuurprogramma van Initiatief Duurzame Handel (IDH)

  NARCIS (Netherlands)

  Heijden, van der P.G.M.

  2016-01-01

  Na bijna 10 jaar bij Ahold als manager product integriteit te hebben gewerkt, is Aldin Hilbrands sinds een jaar directeur van het Aquacultuurprogramma van IDH. Deze organisatie is gericht op het verduurzamen van internationale handelsketens. IDH doet dit door middel van het bouwen van

 16. Ontwikkelingen omtrent de nieuwbouw van het Pluimveeproefbedrijf

  NARCIS (Netherlands)

  Tinholt, J.

  1991-01-01

  Na een stilstand van bijna een jaar is half september 1990 de bouw van het nieuwe proefbedrijf hervat. Met het bereiken van het hoogste punt van de eerste stal op 26 oktober 1990 zal volgens verwachting in augustus 1991 de voltooiing van het geheel kunnen plaatsvinden.

 17. Hoge resolutie typering van Coxiella burnetii

  NARCIS (Netherlands)

  Janse, I.; Bossers, A.; Roest, H.I.J.; Rotterdam, van B.

  2011-01-01

  Dit rapport beschrijft het onderzoek wat uitgevoerd is in het kader van het project ‘Hoge Resolutie Typering Coxiella burnetii’’. Het doel van dit project was om de genoomsequenties van een aantal Nederlandse isolaten van de bacterie Coxiella burnetii, de veroorzaker van Q-koorts, in kaart te

 18. Tien eeue leksikografie: Van woordelys tot woordeboek

  African Journals Online (AJOL)

  In 1953 het die Lexicon in Veteris Testamenti Libros van Ludwig. Koehler en Walter Baumgartner verskyn, 'n gebeurtenis van deurslag- gewende betekenis op die gebied van die studie van die Ou Testament. Dit was die resultaat van ongeveer veertig jaar se werk, soos Koehler dit self in die inleiding tot sy woordeboek ...

 19. Erkennen van een MOOC: een statusoverzicht

  NARCIS (Netherlands)

  Robert Schuwer

  2015-01-01

  Toekennen van studiepunten aan het succesvol volgen van een MOOC. Dit onderwerp is in de afgelopen jaren al meermalen aan bod gekomen bij discussies over mogelijke effecten van MOOC’s op het reguliere onderwijs. Medio 2014 verscheen een verkenning hierover van de NVAO (NVAO, 2014). Eén van de

 20. Geluid en gezondheid : achtergrondstudie

  NARCIS (Netherlands)

  Passchier-Vermeer, W.

  1993-01-01

  Dit rapport geeft een overzicht van de huidige kennis op het terrein van de invloed van geluid op de gezondheid van de mens. Er wordt niet alleen nagegaan wat de invloed is van blootstelling aan geluid op lichamelijke functies, zoals het cardiovasculaire systeem en het gehoororgaan, maar komen ook

 1. De kleur van de Omgevingswet

  OpenAIRE

  Backes, C.W.

  2017-01-01

  Auteur stelt de Utrechtse oratie van Michiels uit 2001 ‘Kleur in het omgevingsrecht’ centraal. In deze oratie ging Michiels in op de relatie tussen het ruimtelijkeordeningsrecht en het milieurecht en stelde de vraag of wij niet naar een integrale omgevingswet zouden moeten en wat de kleur daarvan zou moeten zijn. Auteur gaat in op de vraag welke kleur de Omgevingswet heeft gekregen. Is er sprake van een grijsbruin mengsel of van een kleurrijk schilderij?

 2. Die winder van Afrikaans III.

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. du Toit

  1959-03-01

  Full Text Available Dit was ’n gelukkige gedagte om vir hierdie feeste as tema te kies: die wonder van Afrikaans. Inderdaad het daar ’n wonder gebeur — die geboorte van ’n nuwe taal. Maar ’n taal kan nie bestaan sonder dat daar ’n nasie is wat dit praat en skryf nie. Die geboorte van ’.n nuwe nasie is net so ’n wonder.

 3. Duurzaamheidseffecten aanpak milieuschadelijke subsidies: de duurzaamheidseffecten van aanpassing of afschaffing van milieuschadelijke subsidies nader onderzocht

  NARCIS (Netherlands)

  J.A. van Ast (Jacko); K.E.H. Maas (Karen); J.J. Bouma (Jan Jaap)

  2006-01-01

  textabstractDit onderzoek heeft betrekking op enerzijds het ontwikkelen van een transparante methodiek voor het bepalen van de sociale en economische effecten van subsidies en anderzijds het toepassen van de ontwikkelde methodiek voor het bepalen van sociale, economische en ook milieueffecten van

 4. Aanwezigheid van ascosporen van Sclerotinia sclerotiorum binnen en buiten besmette percelen

  NARCIS (Netherlands)

  Lamers, J.G.; Wander, J.; Russchen, H.J.

  2012-01-01

  De aantasting van een gewas door Sclerotinia sclerotiorum hangt af van de aanwezigheid van ascosporen van deze schimmel in de lucht. In dit onderzoek dat gefinancierd wordt door PT en PA werd nagegaan in hoeverre de ascosporen van het eigen perceel afkomstig zijn of ook van een naburig perceel

 5. Naar een grotere impact van energiebesparingsprojecten door middel van stakeholderanalyse en - management

  OpenAIRE

  Kool, de, S.A.M.

  2011-01-01

  Het doel van dit project is het krijgen van inzicht in de houding en de belangen van adviseurs, toeleverende bedrijven en installatietechnische bedrijven en het krijgen van commitment voor het uitdragen van een eensluidende boodschap over energiebesparingsmogelijkheden. Hierdoor zal een grotere groep telers informatie krijgen over energiebesparingsmogelijkheden en deze mogelijkheden durven benutten, waardoor de energiebesparing op sectorniveau zal toenemen. Door middel van een stakeholderanal...

 6. Kognitiewe en persoonlikheidskorrelate van aandaggewing

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  S. J. Vos

  1993-06-01

  Full Text Available Cognitive and personality correlates of attention. The principal aim of the study was to determine the cognitive and personality correlates of attention. Two contrasting groups were formed on the basis of scores from a self report inventory of attention. These two groups were compared in terms of the NSAG, the SAT, the 16PF and the JPQ. With the aid of the Hotelling T2 it was found that the vectors of means scores of the two contrasting groups differed statistically significantly from one another in respect of both the cognitive and personality variables. Opsomming Die hoofdoel van die studie was om die persoonlikheids- en kognitiewe korrelate van aandaggewing vas te stel. Twee kontrasterende groepe is saamgestel aan die hand van tellings op 'n selfverslaggewende vraelys oor aandaggewing. Hierdie twee groepe is met mekaar vergelyk ten opsigte van die NSAG, die SAT, die 16PF, en die JPV. Met behulp van Hotelling se T'toets is vasgestel dat die vektore van gemiddeldes van die twee groepe statistics beduidend van mekaar verskil ten opsigte van sowel die kognitiewe as die persoonlikheidsmetings.

 7. De geest van Munster. De botsende economische en commerciële belangen van België en Nederland en de invloed op de wederzijdse beeldvorming (1830-1940

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  M. de Waele

  2000-01-01

  Full Text Available The spirit of Munster. The conflicting economic and commercial interests of Belgium and the Netherlands and the influence this had on their perceptions of one another (1830-1940The treaty of Munster, which at the request of the Dutch officially decided the closure of the Scheldt in 1648, cast a long shadow. When the separation between Belgium and Holland was settled in 1839, the terms regarding the statute of the Scheldt and the waterways between the Scheldt, the Meuse and the Rhine were perceived as distinctly disadvantageous in Belgium and its main port Antwerp. The intransigence of the Dutch during later rounds of talks confirmed their reputation for greed and meanness. More than one Belgian diplomat remained convinced that the notorious Munster spirit was still very much alive. The outbreak of the first World War put the problem of the waterways in a different bilateral and international perspective. Several leading Belgian politicians and diplomats aspired to incorporate the Dutch territories of Zeeland Flanders and Limburg. Although these claims were mainly inspired by strategic motives, those advocating them realised that this would allow Belgium to settle the waterways problem in its favour once and for all. Other policymakers, although opposed to territorial gains, hoped that the war would result in a favourable settlement of this tricky problem. However, the Belgians' territorial claims and their aggressive nationalist campaign so angered the Dutch that during the Paris negotiations in 1919 they were more intransigent than ever. This round of talks reached a deadlock in the spring of 1920, and an agreement was not found before 1940.

 8. Convergentie in het mededingingsrecht. De invloed van het EG-recht op materiële toepassing, toegang, bewijs en toetsing bij de Nederlandse mededingingsbestuursrechter, bezien in het licht van effectieve rechtsbescherming

  NARCIS (Netherlands)

  Gerbrandy, A.

  2009-01-01

  Convergence in Competition Law. The influence of EC law on substantive application, access, evidence and review by the Dutch administrative competition court, viewed in the light of effective judicial protection The theme of this dissertation is convergence in competition law. It focuses on the

 9. Rijden onder invloed in de provincie Zuid-Holland, 1996-1997 : ontwikkeling van het alcoholgebruik door automobilisten in weekendnachten. In opdracht van Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV, Hoofdafdeling Basisgegevens.

  NARCIS (Netherlands)

  Mathijssen, M.P.M.

  1998-01-01

  In the months October 1997 to February 1998, the SWOV Institute for Road Safety Research and eight police control teams conducted a roadside survey. The aim was to establish the motorists' alcohol consumption in the Dutch province of South Holland. Blood alcohol content (BAC), age and sex of the

 10. De invloed van religie en godsdienstige samenstelling van gemeenten op de kans op zelfmoord in Nederland [The influence of denomination and religious composition of municipalities on suicide in the Netherlands

  OpenAIRE

  Tubergen, F.A. van; Grotenhuis, H.F. te; Ultee, W.C.

  2001-01-01

  Durkheims Suicide has been criticised on theoretical, methodological and empirical grounds. While some argued that Durkheim made macro- instead of micro-propositions, others maintained that he formulated micro-propositions but failed to test them with micro-data. Pescosolido (1990) proposed an alternative hypothesis that was supported empirically. In this article, we show that this hypothesis can be deduced from a general formulation of Durkheims theory. Building on Durkheims work, we formula...

 11. De invloed van religie en godsdienstige samenstelling van gemeenten op de kans op zelfmoord in Nederland [The influence of denomination and religious composition of municipalities on suicide in the Netherlands

  NARCIS (Netherlands)

  Tubergen, F.A. van; Grotenhuis, H.F. te; Ultee, W.C.

  2001-01-01

  Durkheims Suicide has been criticised on theoretical, methodological and empirical grounds. While some argued that Durkheim made macro- instead of micro-propositions, others maintained that he formulated micro-propositions but failed to test them with micro-data. Pescosolido (1990) proposed an

 12. Duitsland en Maillol : een onderzoek naar de invloed van Aristide Maillol op de beeldhouwkunst in de eerste helft van de 20e eeuw in Duitsland in het bijzonder in de nazi periode

  NARCIS (Netherlands)

  Jacobs, Gerardus Theodorus Andreas

  2015-01-01

  Aristide Maillol (1861-1944) was the most popular foreign sculptor in Germany from 1905 to 1944. German art dealers and critics introduced Maillol’s sculptures. Till 1933 these sculptures evoked in the chaotic German society a desire for the balanced and peaceful society of ancient Greece. Many

 13. Factors affecting the vase life of Rosa cultivar "Sonia" : microbiological and scanning electron microscopic investigations = Factoren die van invloed zijn op het vaasleven van Rosa cultivar "Sonia" : microbiologisch en raster electronenmicroscopisch onderzoek

  NARCIS (Netherlands)

  Put, H.M.C.

  1991-01-01

  The papers compiled in this thesis comprise a series of successively executed investigations into the role of micro-organisms in xylem plugging, and disturbance of the water relations and the vase life of cut flowers. For this purpose Rosahybrida

 14. De kleur van de lucht en van de zee

  NARCIS (Netherlands)

  Kunz, G.J.; Laane, R.W.P.M.

  1989-01-01

  Alvorens wat dieper in te gaan op de kleur van de lucht, zal eerst de betekenis van de woorden 'kleur' en 'lucht' wat nader onderzocht worden. Dit is nodig omdat kleur een subjectieve indruk is en omdat lucht niet een éénduidige betekenis heeft.

 15. Ontrafelen van het effect van zorg op de boerderij

  OpenAIRE

  Noorduyn, L.

  2004-01-01

  Aardbeien plukken helpt mensen die depressief zijn. Dat komt door de mooie rode kleur van de vrucht. Deze en andere uitspraken tekenden onderzoeker Jan Hassink en zijn collega’s op uit de mond van zorgboeren en -boerinnen. Hassink: ‘Ik weet niet of dat zo is, maar het is boeiend om dit soort ervaringen uit te zoeken.’

 16. Ontrafelen van het effect van zorg op de boerderij

  NARCIS (Netherlands)

  Noorduyn, L.

  2004-01-01

  Aardbeien plukken helpt mensen die depressief zijn. Dat komt door de mooie rode kleur van de vrucht. Deze en andere uitspraken tekenden onderzoeker Jan Hassink en zijn collega’s op uit de mond van zorgboeren en -boerinnen. Hassink: ‘Ik weet niet of dat zo is, maar het is boeiend om dit soort

 17. Specifieke deskundigheid van paramedici op het terrein van chronische aandoeningen.

  NARCIS (Netherlands)

  Veenhof, C.; Plas, M.; Dekker, J.; Ende, E. van den

  2000-01-01

  Zowel beroepsorganisaties als patiëntenorganisaties melden dat de specifieke deskundigheid van paramedici op het terrein van de genoemde ziekten vooral in instellingen aanwezig is. Daar werkt men in multidisciplinaire samenwerkingsverbanden waaraan ook paramedici deelnemen. In de eerste lijn treft

 18. Karakterisering van het Etimologie- woordeboek van Afrikaans (EWA)

  African Journals Online (AJOL)

  rbr

  Abstract: Characterisation of the Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA). In 2003, thirty six years after Afrikaanse etimologieë by Boshoff and Nienaber, a new etymological dictionary of Afrikaans has been published: the Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA). There is a substantial difference between these two ...

 19. Geschiktheid van bermmaaisel als meststof; een verslag van acht praktijkproeven

  NARCIS (Netherlands)

  Spijker, J.H.; Ehlert, P.A.I.; Jong, de J.J.; Niemeijer, C.M.; Scheepens, P.C.; Vries, de E.A.

  2004-01-01

  In acht pilots is op praktijkschaal bermmaaisel verzameld en voorbewerkt met als doel te kunnen inzetten als meststof in de landbouw. Dit bermmaaisel is geanalyseerd op organische-stofgehalte, homogenitiet van de organische stof, contaminatie met zware metalen en de aanwezigheid van vitale

 20. Voorzitter van de Joodse Raad. De herinneringen van David Cohen

  NARCIS (Netherlands)

  Somers, E.L.M.

  2010-01-01

  Geen instantie heeft na de oorlog zo onder vuur gelegen vanwege haar functioneren tijdens de Duitse bezetting als de Joodsche Raad. Hoofdrolspeler in deze bewogen jaren was prof. David Cohen, samen met Abraham Asscher voorzitter van de Joodse Raad. Op verzoek van prof. Jacques Presser en dr. Loe de