WorldWideScience

Sample records for vzorkach zivotneho prostredia

 1. Úloha UNASUR v latinskoamerických integračných procesoch na začiatku 21. storočia

  OpenAIRE

  Marián Šabo

  2013-01-01

  Jedným z najnovších a najambicióznejších integračných zoskupení v Latinskej Amerike je Únia juhoamerických národov (UNASUR), vytvorená v roku 2008 na podporu regionálnej integrácie v otázkach demokracie, vzdelávania, energetiky, životného prostredia, infraštruktúry a bezpečnosti a so zámerom odstrániť sociálnu nerovnosť a vylúčenie. Vytvorená je podľa vzoru Európskej únie a rovnako ako EÚ má UNASUR veľmi rozsiahle a ambiciózne ciele. Hlavným cieľom UNASUR je politická, ekonomická, sociálna a ...

 2. Slovak brown coals as a feedstock for the active coke production

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sobolewski Aleksander

  1998-09-01

  Full Text Available V èlánku sa venuje pozornos možnostiam výroby aktívneho koksu zo slovenského hnedého uhlia Bane Cíge¾. Príprava aktívneho koksu bola uskutoènená v laboratórnych podmienkach a v poloprevádzke. Surové uhlie sa podrobilo vysokoteplotnej pyrolýze v retorte s pevným roštom, v klasickej rotaènej peci, ako aj vo fluidnom reaktore. Následne boli urèované adsorpèné charakteristiky získaného aktívneho koksu, ktoré sa porovnávali s charakteristikami komerène vyrábaného koksu. V príspevku sa taktiež diskutujú možnosti aplikácie pripraveného aktívneho koksu v technológiách ochrany životného prostredia.

 3. Estimation of Avalanche Hazard in the Settlement of Magurka using Elba+ Model / Posúdenie Ohrozenosti Osady Magurky Lavínami S Použitím Modelu Elba+

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bartík Martin

  2013-06-01

  Full Text Available V našej študií sme sa zamerali na moderné softvérové aplikácie umožňujúce simuláciu lavíny. Použili sme model ELBA+, pomocou ktorého sme snažili zhodnotiť ohrozenosť horského prostredia v okolí starej banskej osady Magurka (1 036 m n. m., ktorá leží v závere Ľupčianskej doline pod hlavným hrebeňom Nízkych Tatier. Do histórie sa zapísala hlavne lavína v doline Ďurková zo 14. marca 1970, ktorá dodnes patrí medzi najväčšie lavíny zaznamenané na Slovensku. S použitím archívnych údajov Strediska lavínovej prevencie v Jasnej sme sa pokúsili o jej čo najvernejšiu rekonštrukciu. Následne sme sa pokúsili o simuláciu lavíny v doline Viedenka pri použití rovnakej výšky snehu v odtrhovom pásme ako sa predpokladá pri lavíne v roku 1970. Keďže časť osady Magurka je situovaných pri ústí tejto doliny, ktorá má priamejší aj kratší priebeh ako dolina Ďurková, skúmali sme možnosť jej zásahu lavínou.

 4. Polyphenolic compounds and essential oil analysis of selected species of the genus Thymus / Analýza fenolových zložiek a analýza silice vybraných druhov rodu Thymus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kameníková M.

  2015-06-01

  Full Text Available Predložena praca bola zamerana na stanovenie obsahu vybranych fenolovych zlučenin (celkove fenoly, triesloviny, flavonoidy a antokyany troch roznych druhov rodu Thymus (T. pulegioides, T. pannonicus, T. praecox s rozdielnym povodom (Českomoravska vrchovina, Křivoklat a Považsky Inovec. Na stanovenie tychto zložiek boli využite spektrofotometricke metody Europskeho liekopisu, 8. vydanie. Zaroveň bol stanoveny aj obsah silice a bola vykonana analyza jej zložiek. Obsah celkovych polyfenolov bol stanoveny spektrofotometrickou metodou s využitim Folin-Ciocalteovho činidla. Obsah kolisal od 3.87 % do 8,86 %. Obsah trieslovin bol realizovany na zaklade predošleho stanovenia obsahu celkovych fenolov, a to adsorpciou trieslovin na kožny prašok. Ich obsah sa pohyboval v rozmedzi 1,96 % do 5,65 %. Na stanovenie obsahu flavonoidov bola využita spektrofotometricka metoda s chloridom hlinitym. Obsah flavonoidov vyjadrenych ako luteolin-7-O-glukozid (λ = 392 nm kolisal od 0,59 % do 1,52 % a obsah flavonoidov vyjadrenych ako rutin (λ = 420 nm sa pohyboval v rozmedzi od 0,41 % do 1,12 %. Antokyany zaberaju v ramci fenolovych zložiek rodu Thymus len minimalny podiel. V našich vzorkach bol obsah antokyanov vyjadreny ako cyanidin-3- O-glukozid a kolisal od 0,02 % do 0,1 %. Na stanovenie obsahu silice bola využita metoda Europskeho liekopisu, 8.vydanie. Obsah silice sa pohyboval v rozmedzi od 0,2 % do 0,75 %. Na analyzu silice bola nasledne využita metoda plynovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou. Na zaklade tejto analyzy bola zistena pritomnosť troch chemotypov silice, a to tymoloveho, karvakroloveho a linalooloveho chemotypu. Vďaka variaciami chemickeho zloženia silice, bolo možne pozorovať vzťah medzi pritomnosťou určiteho chemotypu a povodom vzorky. Rozdiely v stanoveni obsahu flavonoidov nepreukazali žiadny vyrazny vzťah k lokalite povodu.

 5. International Conference on the Conservation of the Lesser Spotted Eagle, Košická Belá, Slovakia, 2014

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guziová Zuzana

  2015-06-01

  Full Text Available Medzinárodná konferencia o ochrane orla kriklavého (Aquila pomarina sa konala 25. - 27. septembra 2014 v Penzióne Lesanka v Košickej Belej na Slovensku. Zorganizovala ju Ochrana dravcov na Slovensku (RPS v spolupráci s Východoslovenskou energetikou Holding a.s. Konferencia bola zameraná na prípravu podkladov pre aktualizáciu európskeho akcného plánu pre orla kriklavého, zdielanie informácií o biológii a ekológia druhu a na výmenu skúseností s osvedcenými alebo inovatívnymi opatreniami pre zachovanie orla kriklavého. Konferencie sa zúcastnilo celkom 59 úcastníkov zo 14 krajín. Na konferencii odznelo 17 príspevkov a bolo prezentovaných 7 posterov. Niektoré z týchto príspevkov sú publikované v casopise Slovak Raptor Journal 9 (2015, dalších 23 príspevkov sú publikované formou konferencných abstraktov. Program konferencie zahrnal aj 2 exkurzie, pocas ktorých mali úcastníci možnost vidiet ukážku inštalácie konzolových chrániciek na stlpoch 22 kV elektrického vedenia a typické biotopy orla kriklavého. Konferencia bola organizovaná v rámci projektu LIFE09NAT/SK/000396 Ochrana orla kriklavého na Slovensku, ktorý realizovala Ochrana dravcov na Slovensku, Východoslovenská energetika Holding a.s., Stredoslovenská energetika, a.s. a Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s. Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom financného nástroja LIFE a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.

 6. Ústav geotechniky SAV na prelome tisícroèí

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Krúpa Víazoslav

  2002-03-01

  oblastiach rozpojovania hornín, komplexného spracovania nerastných surovín, monitorovania vybraných zložiek životného a pracovného prostredia a environmentálnych, chemických a geologických zmien na skládkach odpadov, s cie¾om ich ekologickej revitalizácie“. Ústav zabezpeèuje vedeckú výchovu a je školiacim pracoviskom pre doktorandské štúdium v odbore „Mineralurgia a environmentálne technológie“. Pracovníci ústavu sú externými školite¾mi doktorandského štúdia na Stavebnej fakulte a Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach. Ako konzultanti špecialisti pôsobia tiež na Vojenskej leteckej akadémii gen. M.R. Štefánika v Košiciach. Aktivity pracoviska v oblasti základného výskumu pokrývajú celú oblas vedec-kých disciplín baníctva, podzemného stavite¾stva, mineralurgie a environmentálnych technológií. Hlavné pôsobenie ústavu je vo vedných odboroch:21-04-9 „Dobývanie ložísk nerastov a geotechnika“21-32-9 „Mineralurgia a environmentálne technológie“21-05-9 „Riadenie procesov získavania a spracovania surovín“21-06-9 „Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vàtanie“12-03-9 „Inžinierska geológia“21-21-9 „Banská geológia a geologický prieskum“.Ústav má dominantné postavenie v SR v rámci základného a aplikovaného výskumu v oblasti rozpojovania hornín, úpravy nerastných surovín, mechanochémie, minerálnych biotechnológií a ochrane životného prostredia. Na ústave bol realizovaný vývoj a výroba ferokvapalín, vysokointenzitných a nízkointenzitných magnetických separátorov nerastných surovín, monitorovacích a optimalizaèných sústav pre vàtacie súpravy a raziace stroje. Pracovníci ústavu sa zúèastòovali vývoja plnoprofilových raziacich strojov. ÚGt založil a postupne rozvíja ako jediný na Slovensku nový vedný odbor minerálnych biotechnológií, v ktorom vytvoril vlastnú školu odborných kádrov (