WorldWideScience

Sample records for vzorkach zivotneho prostredia

 1. Monitoring the progress of environmental quality by analysis of pollen abortivity and through Tradescantia MCN test in Horne Opatovce near Ziar nad Hronom in the years 2009 to 2011; Monitorovanie vyvoja kvality zivotneho prostredia analyzou pelovej abortivity a prostrednictvom Tradescantia MCN testu v Hornych Opatovciach pri Ziari nad Hronom v rokoch 2009 az 2011

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Kerekes, E; Micieta, K [Univerzita Komenskeho v Bratislave, Prirodovedecka fakulta, Katedra botaniky, 81102 Bratislava (Slovakia)

  2012-04-25

  The present paper deals with the use of basic methods of effective monitoring of development of environmental quality. We use the test of pollen grains abortivity of native flora and we also assess the incidence of chromosomal aberrations in somatic and reproductive cells using Tradescantia MCN test. The target location is around the town Ziar Hronom in which we rely on secular research in this extremely environmentally loaded area. Together with the results of this research in this field we create and update the overall mosaic of development of environmental conditions. (authors)

 2. Ekonomické nástroje ochrany životného prostredia

  OpenAIRE

  Šteinhüblová, Katarína

  2015-01-01

  The aim of this thesis is to verify whether the representative agent in the chemical industry optimizes pollution in regard to current settings of ecnomic instruments of environment protection in Slovac republic. The aim will be fullfilled by means of evaluation of the impact of economic instruments of environment protection on a specific significant pollutant in the chemical industry and its funds invested in environmentally friendly production.

 3. The use of ion exchange chromatography methods for the determination of {sup 93}Zr in the samples of radioactive wastes; Vyuzitie metod ionovymennej chromatografie pre stanovenie {sup 93}Zr vo vzorkach radioaktivnych odpadov

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Gardonova, V; Dulanska, S; Remenec, B; Matel, L [Univerzita Komenskeho v Bratislave, Prirodovedecka fakulta, Katedra jadrovej chemie, 84215 Bratislava (Slovakia)

  2012-04-25

  A simple and rapid method of preconcentration, separation and purification of {sup 93}Zr based on the methods of ion exchange chromatography with ion exchangers made by Eichrom Technologies, Inc. was developed. Multi-stage method of {sup 93}Zr separation proved to be suitable for the analysis of samples highly contaminated with radioactive waste in a relatively short time and with a high decontamination factor. The use and effectiveness of the method was successfully tested by analysis of heterogeneous waste from Mochovce nuclear power plant, which belongs to the most complex matrixes of radiochemical analysis. (authors)

 4. Evaluation of the radon risk from the geologic under-gown of towns with number of inhabitants more than 10000 and of district towns with high and middle radon risk; Hodnotenie radonoveho rizika z geologickeho podlozia miest s poctom obyvateov nad 10000 a okresnych miest s vysokym a strednym radonovym rizikom

  Energy Technology Data Exchange (ETDEWEB)

  Bezak, J [Uranpress, s.r.o., Frana Krala 2, 05280 Spisska Nova Ves (Slovak Republic); Society, Slovak Geological; Society, Slovak Miner; Society of Nuclear Medicine and Radiation Hygieny of the Slovak Medicine Society

  1998-12-31

  % which are assigned into low, middle and high radon risk, respectively. 1 tabs., 12 refs. [Slovensky] Hlavnym cielom tohto orientacneho inziniersko-geologickeho prieskumu bolo dat charakteristiku vybranych miest obyvatelov nad 10000 a okresnych miest s vysokym a strednym radonovym rizikom z hladiska zivotneho prostredia a pobytovych priestorov radonom z geologickeho podlozia a tiez radioaktivitou formou zatriedenia daneho mesta do kategorii radonoveho rizika v mierke 1:10000 v ramci celeho uzemia Slovenskej republiky. Bolo vybranych celkovo 29 miest pre meranie radonoveho rizika a dalsich 25 okresnych miest , v ktorych bolo aspon na casti uzemia zistene stredne alebo vysoke radonove riziko. Konkretne terenne merania boli robene systemom referencnych ploch. Jedna referencna plocha pozostavala z 15 odberov podneho vzduchu z hlbky 0.8 m, alebo podla konkretnych terennych podmienok aj zmensenej. Jednotlive odberne body na referencenej ploche boli rozmiestnene v sieti 3 x 5 bodov v obdlzniku 30 x 40 m. V strede refencnej plochy bola priamo na povrchu merana spektrometria gama, ktorou sa zmerala prirodna radioaktivita na danej ploche v jej jednotlivych zlozkach (K, U, a Th) a bol hlbeny vrt do hlbky cca 2 m, z ktoreho bola odobrata vzorka na laboratornu granulometricku analyzu. Celkove bolo premeranych 905 referencnych ploch radonoveho rizika, odvrtanych 905 vrtov na odber vzorky na granulometricku analyzu a na kazdej referencnej ploche bola zmerana spektrometria gama - 905 merani. Mapy radonoveho rizika jednotlivych miest su zostavene v mierke 1:10000. Jednotlive mapy obsahuju nasledujuce zakladne udaje: lokalizaciu referencnych ploch (RP) s ciselnym oznacenim a vyznacenou hodnotou koncentracie U-235, stupen plynovej priepustnosti hornin na RP, charakteristiku radonoveho rizika na jednotlivych RP, celkove radonove riziko referencnej plochy. Referencne plochy su v pomere priblizne 51 % : 46 % : 3 %, zaradene do nizkeho, stredneho a vyskoeho radonoveho rizika, zodpovedajuco.

 5. Podnikatelský plán - Založení internetového obchodu se sportovní halovou obuví

  OpenAIRE

  Možnár, Aleš

  2014-01-01

  Diplomová práca sa zaoberá zostavením realistického podnikateľského plánu na založenie internetového obchodu so športovou halovou obuvou. Podkladom pre návrh podnikateľského plánu je detailná analýza tržného prostredia a vlastných zdrojov. Cieľom tejto práce je posúdiť realizovateľnosť podnikateľského plánu, odhaliť jeho úzke miesta a riziká. The diploma thesis deals with formulating a realistic business plan for setting up online shop with indoor sport footware. This business plan proposa...

 6. Slovak brown coals as a feedstock for the active coke production

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Sobolewski Aleksander

  1998-09-01

  Full Text Available V èlánku sa venuje pozornos možnostiam výroby aktívneho koksu zo slovenského hnedého uhlia Bane Cíge¾. Príprava aktívneho koksu bola uskutoènená v laboratórnych podmienkach a v poloprevádzke. Surové uhlie sa podrobilo vysokoteplotnej pyrolýze v retorte s pevným roštom, v klasickej rotaènej peci, ako aj vo fluidnom reaktore. Následne boli urèované adsorpèné charakteristiky získaného aktívneho koksu, ktoré sa porovnávali s charakteristikami komerène vyrábaného koksu. V príspevku sa taktiež diskutujú možnosti aplikácie pripraveného aktívneho koksu v technológiách ochrany životného prostredia.

 7. Polyphenolic compounds and essential oil analysis of selected species of the genus Thymus / Analýza fenolových zložiek a analýza silice vybraných druhov rodu Thymus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kameníková M.

  2015-06-01

  Full Text Available Predložena praca bola zamerana na stanovenie obsahu vybranych fenolovych zlučenin (celkove fenoly, triesloviny, flavonoidy a antokyany troch roznych druhov rodu Thymus (T. pulegioides, T. pannonicus, T. praecox s rozdielnym povodom (Českomoravska vrchovina, Křivoklat a Považsky Inovec. Na stanovenie tychto zložiek boli využite spektrofotometricke metody Europskeho liekopisu, 8. vydanie. Zaroveň bol stanoveny aj obsah silice a bola vykonana analyza jej zložiek. Obsah celkovych polyfenolov bol stanoveny spektrofotometrickou metodou s využitim Folin-Ciocalteovho činidla. Obsah kolisal od 3.87 % do 8,86 %. Obsah trieslovin bol realizovany na zaklade predošleho stanovenia obsahu celkovych fenolov, a to adsorpciou trieslovin na kožny prašok. Ich obsah sa pohyboval v rozmedzi 1,96 % do 5,65 %. Na stanovenie obsahu flavonoidov bola využita spektrofotometricka metoda s chloridom hlinitym. Obsah flavonoidov vyjadrenych ako luteolin-7-O-glukozid (λ = 392 nm kolisal od 0,59 % do 1,52 % a obsah flavonoidov vyjadrenych ako rutin (λ = 420 nm sa pohyboval v rozmedzi od 0,41 % do 1,12 %. Antokyany zaberaju v ramci fenolovych zložiek rodu Thymus len minimalny podiel. V našich vzorkach bol obsah antokyanov vyjadreny ako cyanidin-3- O-glukozid a kolisal od 0,02 % do 0,1 %. Na stanovenie obsahu silice bola využita metoda Europskeho liekopisu, 8.vydanie. Obsah silice sa pohyboval v rozmedzi od 0,2 % do 0,75 %. Na analyzu silice bola nasledne využita metoda plynovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou. Na zaklade tejto analyzy bola zistena pritomnosť troch chemotypov silice, a to tymoloveho, karvakroloveho a linalooloveho chemotypu. Vďaka variaciami chemickeho zloženia silice, bolo možne pozorovať vzťah medzi pritomnosťou určiteho chemotypu a povodom vzorky. Rozdiely v stanoveni obsahu flavonoidov nepreukazali žiadny vyrazny vzťah k lokalite povodu.

 8. International Conference on the Conservation of the Lesser Spotted Eagle, Košická Belá, Slovakia, 2014

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Guziová Zuzana

  2015-06-01

  Full Text Available Medzinárodná konferencia o ochrane orla kriklavého (Aquila pomarina sa konala 25. - 27. septembra 2014 v Penzióne Lesanka v Košickej Belej na Slovensku. Zorganizovala ju Ochrana dravcov na Slovensku (RPS v spolupráci s Východoslovenskou energetikou Holding a.s. Konferencia bola zameraná na prípravu podkladov pre aktualizáciu európskeho akcného plánu pre orla kriklavého, zdielanie informácií o biológii a ekológia druhu a na výmenu skúseností s osvedcenými alebo inovatívnymi opatreniami pre zachovanie orla kriklavého. Konferencie sa zúcastnilo celkom 59 úcastníkov zo 14 krajín. Na konferencii odznelo 17 príspevkov a bolo prezentovaných 7 posterov. Niektoré z týchto príspevkov sú publikované v casopise Slovak Raptor Journal 9 (2015, dalších 23 príspevkov sú publikované formou konferencných abstraktov. Program konferencie zahrnal aj 2 exkurzie, pocas ktorých mali úcastníci možnost vidiet ukážku inštalácie konzolových chrániciek na stlpoch 22 kV elektrického vedenia a typické biotopy orla kriklavého. Konferencia bola organizovaná v rámci projektu LIFE09NAT/SK/000396 Ochrana orla kriklavého na Slovensku, ktorý realizovala Ochrana dravcov na Slovensku, Východoslovenská energetika Holding a.s., Stredoslovenská energetika, a.s. a Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s. Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom financného nástroja LIFE a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.

 9. Legislation of Renewable Energy Sources In Slovakia / Legislatívna Úprava Obnoviteľných Zdrojov Energie Na Slovensku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Marišová Eleonóra

  2015-12-01

  Full Text Available Pestovanie energetickych rastlin a drevin na poľnohospodarskej pode a ďalšie využitie ich energie predstavuje zasadny vyznam pre realizaciu dlhodobej strategie Slovenska v oblasti ziskavania a využivania obnoviteľnych zdrojov energie (OZE. Energeticke rastliny spĺňaju ciele strategie Europa 2020 a prispievaju k diverzifi kacii energetickych zdrojov. Prispevok vychadza z pravnych predpisov EU a narodnej legislativy upravujucej OZE. Analyzovane su Smernica 2009/28/ES Europskeho parlamentu a Rady z 23. aprila 2009 o podpore využivania energie z obnoviteľnych zdrojov a o zmene a naslednom zrušeni smernic 2001/77/ES a 2003/30/ES. Tema obnoviteľnych zdrojov energie je integrovana do Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020. Konkretne Akčny plan pre biomasu 2008-2013, Strategia vyššieho využitia obnoviteľnych zdrojov energie na Slovensku a Strategia energetickej bezpečnosti Slovenska bola prijata až do roku 2030. Trvalo udržateľne využivanie poľnohospodarskej pody, jeho riadenie a využivanie, ako aj ochrana jeho kvality a funkcie su upravene zakonom č 220/2004 Zb. o ochrane a využivani poľnohospodarskej pody a ktorym sa meni zakon č. 245/2003 Zb., o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životneho prostredia a o zmene niektorych zakonov v zneni neskoršich predpisov, ktory nadobudol učinnosť 1. maja 2004. Zakon č. 57/2013 Zb., ktory je platny od 1. aprila 2013, stanovuje zasady a postup zriaďovania plantaži rychlorastucich drevin na poľnohospodarskej pode. Slovenska pravna uprava zaviedla register rychlo rastucich drevin na každom okresnom urade (72, na pozemkovom a lesnom odbore na Slovensku. Prieskum tychto registrov ukazuje, že tato pravna uprava podporuje poľnohospodarov, aby začali použivať marginalne pody pre rychlo rastuce dreviny.