WorldWideScience

Sample records for vyradovanie jadrovoenergetickych zariadeni

 1. Pulzní generování vodíku

  OpenAIRE

  Poláčik, Ján

  2015-01-01

  Diplomová práca sa zaoberá elektrolýzou vody so zameraním na pulzovú elektrolýzu. V teoretickej časti venuje pozornosť najprv vodíku, jeho vlastnostiam, využitiu a skladovaniu. Ďalej podáva analýzu rôznych spôsobov generovania vodíka. Podrobne rozoberá elektrolýzu vody, jej energetickú a chemickú bilanciu, účinnosť elektrolýzy a možnosti zvyšovania jej účinnosti. Následne popisuje pulzovú elektrolýzu. Navrhuje laboratórne zariadenie na jednosmernú a pulzovú výrobu vodíka. Experimentálne overu...

 2. Prvé použitie reaktívneho stroja v baníctve na Slovensku

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kladivík Eugen

  1997-03-01

  Full Text Available V rokoch 1750 - 1754 bratislavský rodák Andrej Segner robil v Nemecku pokusy s vodnou reaktívnou turbínou, ktorá bola po òom nazvaná Segnerovým kolesom. Segnerovo koleso zdokonalil Leonhard Euler, ktorý zostrojil primitívnu turbínu. Táto našla aj menšie praktické uplatnenie. Bratislavský vynálezca Wolfgang Kempelen (1734-1804 prišiel na myšlienku využi Segnerovo koleso na èerpanie banských vôd v tých baniach, kde je málo pohonnej vody, ale dostatoène vysoký vodný spád. Na tento úèel bola vhodná v banskoštiavnickej rudnej oblasti najmä šachta Michal v Hodruši, ktorej dno pod úrovòou Dediènej štôlne cisára Františka bolo treba odvodni a šachtu prehåbi o 116,32 m v súvislosti s razením Dediènej štôlne cisára Jozefa II. Táto štôlòa, v súèasnosti nazývaná Voznická dedièná štôlòa, sa razila v rokoch 1782-1878 na odvodnenie baní v banskoštiavnickom rudnom revíre. Èerpacie zariadenie (obr.1, poháòané Segnerovým kolesom, projekène pre šachtu Michal pripravil hlavný strojný majster Jozef Chenot. Menovaný bol poverený zabezpeèi i výrobu a montហstroja. [1, 2]. Dozorom nad stavbou reaktívneho èerpacieho stroja poverili 10. mája 1816 profesora Banskej akadémie v Banskej Štiavnici, Jozefa Schitku, spolu s banskými radcami J. N. Langom z Hanstadtu a Františkom Hellom. Po uvedení do chodu sa mal èerpací stroj 14 dní pozorova a jeho výkonnos porovna s vodnoståpcovými èerpacími strojmi. O výsledku meraní sa mala poda správa Dvorskej komore vo Viedni.