WorldWideScience

Sample records for vybranych iniciacnich udalosti

 1. Ekonomické vzťahy Kuby a USA

  OpenAIRE

  Lukaniaková, Nina

  2007-01-01

  Bakalárska práca sa zaoberá a objektívne hodnotí ekonomické vzťahy Spojených štátov a Kuby. Hlavným cieľom práce je preskúmať uvalenie embarga Spojenými štátmi na Kubu v roku 1962. Pre dôkladnejšie poznanie problematiky sú v práci uvedené historické udalosti, ktoré uvaleniu zákazu obchodovania predchádzali a následne, aký bol dopad tohoto kroku na obidva zúčastnené štáty. Práca hodnotí spomínané udalosti nielen z pohľadu USA ale aj z pohľadu Kuby. A v neposlednom rade práca poukazuje na súčas...

 2. The exploitation of micromorphological parameters for identification in the section / Mentha Využitie mikromorfologických parametrov pri identifikácii v sekcii Mentha

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Fialová S.

  2015-06-01

  Full Text Available Identifikacia druhov v rode Mentha L. je obzvlašť naročna. Je to sposobene ľahkym križenim podporenym gynodioeciou, ktora je ďalej skomplikovana polymorfizmom, pestovanim, polyploiditou a vegetativnym rozmnožovanim, čo vysvetľuje genetickopopulačne a mikroevolučne pozadie premenlivosti v rode Mentha. V tejto praci sme študovali využitie mikromorfologickych a fytochemickych parametrov pri identifikacii a charakterizacii vybranych druhov rodu Mentha. Na spodnej pokožke listov 20 populacii Mentha sme stanovili veľkosť a počet „žliazok typu Lamiaceae“. Silicu sme analyzovali pomocou GC MS. Identifikovali a charakterizovali sme populacie druhov M. × piperita, M. spicata, M. spicata subsp. condensata, M. spicata var. crispa, M. spicata var. citrata, M. × gentilis, M. aquatic, M. arvensis a M. longifolia. Sledovanie veľkosti a počtu „žliazok typu Lamiaceae prispievaju k charakterizacii niektorych druhov Mentha (najma M. longifolia a M. × piperita.

 3. Polyphenolic compounds and essential oil analysis of selected species of the genus Thymus / Analýza fenolových zložiek a analýza silice vybraných druhov rodu Thymus

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Kameníková M.

  2015-06-01

  Full Text Available Predložena praca bola zamerana na stanovenie obsahu vybranych fenolovych zlučenin (celkove fenoly, triesloviny, flavonoidy a antokyany troch roznych druhov rodu Thymus (T. pulegioides, T. pannonicus, T. praecox s rozdielnym povodom (Českomoravska vrchovina, Křivoklat a Považsky Inovec. Na stanovenie tychto zložiek boli využite spektrofotometricke metody Europskeho liekopisu, 8. vydanie. Zaroveň bol stanoveny aj obsah silice a bola vykonana analyza jej zložiek. Obsah celkovych polyfenolov bol stanoveny spektrofotometrickou metodou s využitim Folin-Ciocalteovho činidla. Obsah kolisal od 3.87 % do 8,86 %. Obsah trieslovin bol realizovany na zaklade predošleho stanovenia obsahu celkovych fenolov, a to adsorpciou trieslovin na kožny prašok. Ich obsah sa pohyboval v rozmedzi 1,96 % do 5,65 %. Na stanovenie obsahu flavonoidov bola využita spektrofotometricka metoda s chloridom hlinitym. Obsah flavonoidov vyjadrenych ako luteolin-7-O-glukozid (λ = 392 nm kolisal od 0,59 % do 1,52 % a obsah flavonoidov vyjadrenych ako rutin (λ = 420 nm sa pohyboval v rozmedzi od 0,41 % do 1,12 %. Antokyany zaberaju v ramci fenolovych zložiek rodu Thymus len minimalny podiel. V našich vzorkach bol obsah antokyanov vyjadreny ako cyanidin-3- O-glukozid a kolisal od 0,02 % do 0,1 %. Na stanovenie obsahu silice bola využita metoda Europskeho liekopisu, 8.vydanie. Obsah silice sa pohyboval v rozmedzi od 0,2 % do 0,75 %. Na analyzu silice bola nasledne využita metoda plynovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou. Na zaklade tejto analyzy bola zistena pritomnosť troch chemotypov silice, a to tymoloveho, karvakroloveho a linalooloveho chemotypu. Vďaka variaciami chemickeho zloženia silice, bolo možne pozorovať vzťah medzi pritomnosťou určiteho chemotypu a povodom vzorky. Rozdiely v stanoveni obsahu flavonoidov nepreukazali žiadny vyrazny vzťah k lokalite povodu.

 4. Effect of deforestation on watershed water balance: hydrological modelling-based approach / Vplyv odlesnenia na vodnú bilanciu povodia: prístup na báze hydrologického modelovania

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hlásny Tomáš

  2015-06-01

  Full Text Available Zmeny vo vegetačnom kryte a využívaní krajiny, vrátane odlesnení, môžu mať významný vplyv na hydrologickú bilanciu povodí. V tejto štúdii bol na analýzu vplyvu simulovaného odlesnenia na jednotlivé zložky vodnej bilancie použitý hydrologický model s distribuovanými parametrami. Výskum bol realizovaný v povodí Ulička na východnom Slovensku (97 km2, lesnatosť 84,3 %. Pri súčasnom využívaní krajiny pripadalo na intercepciu v priemere 21,1 % z celkového úhrnu zrážok počas kalibračného obdobia 2001 - 2013. Najväčší podiel zrážok (77 % bol infiltrovaný do pôdneho profilu a necelá polovica z tohoto množstva prenikla do vodonosnej vrstvy podzemnej vody. Zatiaľ čo podpovrchový odtok tvoril z celkového úhrnu zrážok približne 12 %, v prípade povrchového odtoku išlo len o 1,2 % podiel. Najvyššia časť úhrnu zrážok prispela k tvorbe základného odtoku (23 %. Simulované odlesnenie povodia vyvolalo významný pokles intercepcie (o 76 % a evapotranspirácie (o 12 %. Celkový, povrchový, podpovrchový a základný odtok zároveň vzrástli o 20,4; 38,8; 9,0 a 25,5 %. Denný prietok sa v priemere zvýšil o 20 %. Odlesnenie významne ovplyvnilo kulminačný prietok vyvolaný simulovanou extrémnou zrážkovou udalosťou s pravdepodobnosťou výskytu 100 rokov. V odlesnenom povodí bol kulminačný prietok o 58 % vyšší v porovnaní s prietokom pri súčasnom využití územia. Kulminačné prietoky sa vyskytli po 432 minútach od začatia zrážkovej udalosti pri súčasnom využití územia a po 378 minútach v prípade scenára odlesnenia. Prezentované výsledky poukázali na riziko nepriaznivého vplyvu rozsiahlych odlesnení na hydrologické procesy v povodí. Vyvinutý hydrologický model zároveň umožňuje testovanie vplyvu rôznych scenárov využívania krajiny, čím podporuje manažment lesa a krajiny v skúmanom povodí.

 5. Informace o akcích pro vysokoškolské studenty, pedagogy a odbornou veřejnost

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Redakce Envigogika

  2013-12-01

  Full Text Available WORKSHOP: SVĚT PO ROCE 2015 - VZDĚLÁVÁNÍ K UDRŽITELNOSTIDne 22. ledna 2014 se v prostorách Informačního Centra OSN v Praze uskuteční jednodenní praktický workshop pro pracovníky ve vzdělávání zaměřený na udržitelný rozvoj a globální agendu po roce 2015. V rámci workshopu účastníci získají aktuální informace o připravované agendě OSN, seznámí se s interaktivní vzdělávací aktivitou „Pyramida udržitelnosti“ a budou mít možnost vyměnit si své zkušenosti v oblasti vzdělávání k udržitelnosti. Workshop organizuje Centrum pro otázky životního prostředí UK ve spolupráci s Informačním Centrem OSN v Praze. Všichni zájemci jsou srdečně vítáni!Více informací a registrace: http://mosur.czp.cuni.cz/index.php/cz/udalosti/seminare/149-prakticky-workshop-svet-po-roce-2015-vzdelavani-k-udrzitelnosti WORKHOP: PSANÍ VĚDECKÝCH ČLÁNKŮ PRO PHD STUDENTY A POSTDOKYVe dnech 17. a 19. února 2014 se uskuteční dva praktické workshopy pro mladé vědecké pracovníky (PhD studenty, postdoky na téma psaní vědeckých článků. První proběhne na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, druhý pak na Univerzitě Karlově v Praze. Lektorem workshopu bude As. Prof. Rodrigo Lozano – asociovaný editor časopisu Journal of Cleaner Production (IF 3.398 za rok 2012, vydavatelství Elsevier. Jazykem workshopu bude angličtina.Více informací a registrace: http://mosur.czp.cuni.cz/index.php/en/events/workshops/154-editorial-workshops-on-writing-academic-articles-for-impact-journalsWORKHOP: EDITORSKÝ PROCES V AKADEMICKÝCH ČASOPISECHDne 18. února 2014 proběhne praktický workshop pro editory akademických časopisů a další odbornou veřejnost na téma editorského procesu v akademických časopisech. Lektorem workshopu bude As. Prof. Rodrigo Lozano – asociovaný editor časopisu Journal of Cleaner Production (IF 3.398 za rok 2012 , vydavatelství Elsevier. Jazykem