WorldWideScience

Sample records for vplyv prevadzok jadrovej

 1. Spor o sústavu vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros a jeho vplyv na medzinárodné využitie rieky Dunaj

  OpenAIRE

  Katarína Cséfalvayová

  2010-01-01

  Autorka sa v článku venuje genéze sporu o sústavu vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros, jeho príčinám, priebehu a súčasnej situácii, a zároveň analyzuje dopady tohto sporu na medzinárodné využitie rieky Dunaj. Ide jednak o vplyv sporu na medzinárodnú lodnú dopravu po Dunaji a jednak o prekážky, ktoré spor predstavuje pre efektívne využitie energetického potenciálu rieky.

 2. Effect of deforestation on watershed water balance: hydrological modelling-based approach / Vplyv odlesnenia na vodnú bilanciu povodia: prístup na báze hydrologického modelovania

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Hlásny Tomáš

  2015-06-01

  Full Text Available Zmeny vo vegetačnom kryte a využívaní krajiny, vrátane odlesnení, môžu mať významný vplyv na hydrologickú bilanciu povodí. V tejto štúdii bol na analýzu vplyvu simulovaného odlesnenia na jednotlivé zložky vodnej bilancie použitý hydrologický model s distribuovanými parametrami. Výskum bol realizovaný v povodí Ulička na východnom Slovensku (97 km2, lesnatosť 84,3 %. Pri súčasnom využívaní krajiny pripadalo na intercepciu v priemere 21,1 % z celkového úhrnu zrážok počas kalibračného obdobia 2001 - 2013. Najväčší podiel zrážok (77 % bol infiltrovaný do pôdneho profilu a necelá polovica z tohoto množstva prenikla do vodonosnej vrstvy podzemnej vody. Zatiaľ čo podpovrchový odtok tvoril z celkového úhrnu zrážok približne 12 %, v prípade povrchového odtoku išlo len o 1,2 % podiel. Najvyššia časť úhrnu zrážok prispela k tvorbe základného odtoku (23 %. Simulované odlesnenie povodia vyvolalo významný pokles intercepcie (o 76 % a evapotranspirácie (o 12 %. Celkový, povrchový, podpovrchový a základný odtok zároveň vzrástli o 20,4; 38,8; 9,0 a 25,5 %. Denný prietok sa v priemere zvýšil o 20 %. Odlesnenie významne ovplyvnilo kulminačný prietok vyvolaný simulovanou extrémnou zrážkovou udalosťou s pravdepodobnosťou výskytu 100 rokov. V odlesnenom povodí bol kulminačný prietok o 58 % vyšší v porovnaní s prietokom pri súčasnom využití územia. Kulminačné prietoky sa vyskytli po 432 minútach od začatia zrážkovej udalosti pri súčasnom využití územia a po 378 minútach v prípade scenára odlesnenia. Prezentované výsledky poukázali na riziko nepriaznivého vplyvu rozsiahlych odlesnení na hydrologické procesy v povodí. Vyvinutý hydrologický model zároveň umožňuje testovanie vplyvu rôznych scenárov využívania krajiny, čím podporuje manažment lesa a krajiny v skúmanom povodí.

 3. THE INFLUENCE OF FLOOR QUALITY ON DAIRY COW BEHAVIOUR AND THEIR BODY CLEANLINESS VPLYV KVALITY PODLAHY NA SPRÁVANIE DOJNÍC A ICH ČISTOTU POVRCHU TELA

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Emília KUŠNÍROVÁ

  2012-03-01

  Full Text Available The aim of this study was to evaluate the influence of floor quality on the behaviour and cleanliness of the diary cow‘s body. The analysis results show that cows housed in the section with the separated manure solids spent more time lying (41.47% and also laid less in the corridor manure (0.91% than the cows in the section with separated manure solids and the rubber mats where they were laying generally less (35.71%, they spent more time lying in the corridor manure (1.55% and in terms of preference of lying area the cows clearly preferred the separated manure solids (25.8%. Based on observations we can say that cows housed in sections of slurry solid phase were cleaner (average 6.13 points than cows in the section with the rubber and a separated manure (averagely 7.28 points. Nowadays the free housing systems with different types of litter and boxes are frequently used, while the proper littering influences the lying preferences of an animal. In practice, for the dairy cows the deepened lying boxes littered with natural materials such as sawdust, shavings, straw, dried manure and sand boxes or elevated boxes covered with a synthetic material, mattresses or mats are used.Cieľom práce bolo zhodnotiť vplyv kvality podlahy na správanie a čistotu povrchu tela dojníc. Z analýzy výsledkov vyplýva, že dojnice ustajnené v sekcii so separovaným kalom hnojovice venovali ležaniu väčšiu časť (41,47% a ležali aj menej v hnojnej chodbe (0,91% ako dojnice v sekcii so separovaným kalom hnojovice aj gumenými matracmi, kde dojnice celkovo menej ležali (35,71%, viac času ležali v hnojnej chodbe (1,55% a z hľadiska uprednostňovania ležoviska ležali jednoznačne viac na separovanom kale hnojovice (25,8%. Na základe pozorovaní možno povedať, že dojnice ustajnené v sekciách so separovaným kalom hnojovice boli čistejšie (priemerne 6,13 bodov ako dojnice v sekcii so separovaným kalom hnojovice aj gumou (priemerne 7,28 bodov. V s

 4. Vplyv reklamy na mladú generáciu

  OpenAIRE

  Talánová, Mária

  2012-01-01

  The young generation is an important target group for producers of goods and services. Its older members are already employed or looking for a job. They tend to start families and it is them who will control main financial expenses of the entire family. The goal of the thesis is to discover how advertising is perceived by the younger generation, whether its stance to ads in general is positive or rather negative and to what extent it considers advertising as a reliable source of information. ...

 5. Dodacia parita a jej vplyv na stanovenie ceny – INCOTERMS v poslednom znení

  OpenAIRE

  Leščinský, Daniel

  2013-01-01

  The objective of this work is to inform about Incoterms, which are commonly used in both international and domestic trade contracts. Currently Incoterms are the most widespread rules and they are internationally recognized. The main focus of this work is on the latest revision, Incoterms 2010. The work also shows the key differences between Incoterms 2010 and 2000. The work contains a brief overview as well as a detailed comparison of individual rules.

 6. Protéza hornej končatiny a jej vliv vplyv na psychický stav pacienta

  OpenAIRE

  2015-01-01

  Bakalárska práca sa zaoberá tvorbou myoelektrickej protézy hornej končatiny a jej vplyvom na psychický stav pacienta. Vznikla za spolupráce s firmou OTTOBOCK SLOVAKIA s.r.o, kde som túto bakalársku prácu konzultovala. Z firmou ponúkaných výrobkov som si vybrala Greifer, ktorého redesign som sa rozhodla navrhnúť. Je to doplnková protéza, určená jednak na jemnú prácu s malými predmetmi, jednak na ťažšiu prácu vyžadujúcu pevný úchop. Navrhovala som s ohľadom na ergonomické, funkčné a estetické p...

 7. Vplyv sociálnych sietí a recenzných portálov na kvalitu služieb vybraného hotela

  OpenAIRE

  Mišková, Zuzana

  2013-01-01

  The aim of the thesis is to determine influence of social media and hotel review sites on quality of services of Louren Hotel **** in Prague and their major role in the marketing activities of the hotel. The first part deals with these media in general, their benefits, potential risks and advice, how to use them in practice. The second part examines the use of these media in selected hotel. Research of perception of hotel review sites amoung costumers of Hotel Louren is also part of the work....

 8. Redefinícia mólu – pozadie zmien v SI sústave a ich vplyv na vzdelávanie

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Romana Schubertová

  2015-12-01

  Full Text Available Predkladaný príspevok prepája aktuálnu diskusiu o redefinícii základných jednotiek SI sústavy s vyučovaním chémie. Plánovaná definícia mólu má byť založená na presnom stanovení Avogadrovej konštanty. Problémy, ktoré sú spojené s takýmto definovaním mólu, vychádzajú však aj zo samotnej histórie veličiny látkové množstvo. Jedným zo základných problémov tohto charakteru je, že látkové množstvo je spomedzi základných veličín jedinou diskontinuálnou veličinou, ktorej jednotka mól nebola zavedená na základe vlastností prírody, ale na základe ľudskej dohody. Je teda otázne či je mól zaradený medzi základné jednotky SI sústavy logicky správne. Aj z tohto dôvodu je veličina látkové množstvo zaujímavá taktiež z didaktického hľadiska, ktoré je v príspevku diskutované.

 9. Ekonomický a politický vplyv Brazílie vo svetovej ekonomike ako súčasť BRICS

  OpenAIRE

  2012-01-01

  Countries Brazil, Russia, India, China and South Africa represent under the acronym BRICS a group of rapidly expanding and for the future very promising world economies. Their growing influence on a wide range of areas increases their potential to become major global players in the near future. The main objective of this bachelor thesis is according to the recent development of the global economy outlined in the first chapter and the analysis of current economic and political position of BRIC...

 10. Hospodársko-politický vplyv a efektívna miera financovania veľkýchv športových udalostí

  OpenAIRE

  Micenko, Matej

  2012-01-01

  Economic impact of mega-sport events is case of many discussions. Aim of this bachelor thesis is to analyze economic impact of mega-sport events and try to recommend effective rate of financing them. Introduction to the issue of mega-sport events would be done through analyzing historical forces and political motivation through theirs statements about such an events and investigating numerous impact studies of already hosted events. This will lead to possibility of researching London 2012 Oly...

 11. Impact of solar activity on NAO and AO meteorological indices: 1950 - 2009. (Slovak Title: Vplyv slnečnej aktivity na meteorologické indexy NAO a AO: 1950 - 2009)

  Science.gov (United States)

  Dorotovič, I.; Trigo, I.

  2010-12-01

  Many phenomena on the Sun, in the interplanetary and near Earth space play an important role in the solar-terrestrial system. An increasing number of studies indicate that variations in the solar activity (SA) may have significant impact on the atmosphere, spanning from the upper layers directly affected by space weatherthrough the stratospheric ozone layer down to the troposphere. The goal of this study is to identify possible impact of the SA on the main modes of atmospheric variability in the Northern Hemisphere and the Northern Atlantic region in particular. As a first step, we have analysed the statistical distribution of the indices describing the North Atlantic Oscillation (NAO) and the Arctic Oscillation (AO) during various phases of the SA. We have used the daily NAO and monthly AO indices available from the NOAA Climate Center (CPC). The AO probability density functions (PDFs) are analysed on monthly and quarterly scales, while the NAO PDFs are analysed on weekly, monthly and quarterly scales.

 12. Vplyv sofistikovaného hybridného Honeypotu na efektivitu architektúry systému detekcie prieniku v distribuovaných počítačových

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Martin Chovanec

  2013-06-01

  Full Text Available Pri súčasnom vývoji technológií, rapídnom raste počítačových sietí a distribuovaných systémov, je reálne riziko útoku čoraz pravdepodobnejšie. Pre zvýšenie samotnej bezpečnosti systémov už bolo vytvorených a implementovaných množstvo riešení, ktoré mali slúžiť na detekciu a/alebo prevenciu pred samotnými útokmi. Najpoužívanejšie riešenie predstavuje použitie systému na detekciu prieniku (IDS v kooperácii s firewallom. Avšak ani IDS a ani firewall nedokážu reagovať v reálnom čase, pokiaľ sa jedná o špecifický typ útoku. Táto práca sa zaoberá detekčným mechanizmom na báze technológie Honeypot a jeho využitím v navrhovanej architektúre pre zvýšenie bezpečnosti v počítačových systémoch. Podstatou práce je poukázať na to, ako dokáže sofistikovaný hybridný Honeypot vplývať na dizajn architektúry IDS a tým zvýšiť jej efektivitu.

 13. FEEDING OF GENETICALLY MODIFIED CROPS AND THEIR EFFECT ON THE FATTENING, CARCASS AND QUALITATIVE INDICATORS OF PIGS SKRMOVANIE GENETICKY MODIFIKOVANCH PLODN A ICH VPLYV NA VKRMOV, JATOCN A KVALITATVNE PARAMETRE OPANCH

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  JURAJ MLYNEK

  2013-03-01

  Full Text Available In the experiment we judged the influence of genetically modified plants on the fattening-, carcass-, and pig quality parameters. We have recorded better fattening parameters in the group fed with the GM crops. We recorded statistically provable differences in the number of the test fattening days (30 100 kg, in the lifelong average daily gains, in the test fodder consumption (30 100 kg. We have recorded better carcass indicators in the group fed without the GM plants, which was statistically confirmed in the valuable meaty parts as well as thigh portions. There were no statistically provable differences found out in the meat quality indicators between the groups.

 14. EFFECT OF DIFFERENT COOLING SYSTEMS ON LYING TIME OF DAIRY COWS IN CUBICLES WITH SEPARATED MANURE SOLIDS BEDDING VPLYV ROZDIELNYCH SYSTÉMOV OCHLADZOVANIA NA DOBU LEŢANIA DOJNÍC USTAJNENÝCH V LEŢISKOVÝCH BOXOCH PODSTIELANÝCH SEPAROVANÝM KALOM HNOJOVICE

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Jana LENDELOVÁ

  2012-12-01

  Full Text Available The aim of this study was to investigate the changes of lying time and other behaviour manifestations of dairy cows during usage of different cooling systems of animals. Alternative hypothesis was presumption, that the lying time of cows in lying cubicles with applied two different cooling systems are indifferent. The sprinkling system was used to animal cooling in group S in summer time. In group SV was disposable sprinkling system and diagonally rotated ventilators. Activities and the rest of animals were evaluated in 10 minute intervals using a camera system for 24 hours. Data obtained was tested by nonparametric Kruskal-Wallis one-way ANOVA and multiple comparison test for detecting of significant differences in the behaviors between groups of cows. There was found positive effect of animal enhanced cooling using sprinkling system with increased air movement by ventilators. It reflected in significant prolongation of whole lying time and shortening of time, when animals were standing. It resulted from final values of investigated behaviour manifestations of dairy cattle within 24 hour period that animals in group SV with sprinklers and ventilators lay in stalls longer than in group S with sprinklers, but without ventilators (10.76 h*d-1*cow-1 vs. 7.71 h*d-1*cow-1, P<0.001. The total time spent by lying in stalls and in alley represented in group SV 11.31 h*d-1*cow-1, and in group S 10.22 h*d-1*cow-1. Animals, from group S without ventilators, which were less cooled, were significantly more lying down in alleys (2.52 h*d-1*cow-1 vs. 0.56 h*d-1*cow-1, P<0.001.Cieľom štúdie bolo skúmanie zmeny dĺţky leţania a ďalších prejavov správania dojníc pri pouţití rôznych spôsobov ochladzovania zvierat. Alternatívnou hypotézou bol predpoklad, ţe doba leţania dojníc v leţiskách s dvomi rozdielnymi spôsobmi ochladzovania nie je rovnaká. V letnom období bol k ochladzovaniu v skupine S vyuţívaný sprchový systém, v skupine SV sprchový systém s ventilátormi. Aktivity a odpočinok zvierat boli hodnotené v 10 minútových intervaloch pomocou kamerového systému po dobu 24 hodín. K štatistickému vyhodnoteniu získaných údajov bola pouţitá neparametrická Kruskal-Wallisová jednofaktorová analýza rozptylu a mnohonásobný porovnávací test k zisťovaniu preukaznosti rozdielov jednotlivých prejavov správania medzi skupinami dojníc. Zvýšené prúdenie vzduchu ventilátormi malo pozitívny účinok a zosilnilo ochladzovací efekt zvierat vyuţívajúcich evaporačné ochladzovanie sprchovým systémom. Bolo zistené preukazné predĺţenie celkovej doby leţania a skrátenie doby státia. Zvieratá v skupine SV so sprchami a ventilátormi leţali v boxoch dlhšie ako v skupine S so sprchami bez ventilátorov (10.76 h*d-1*ks-1 oproti 7.71 h*d-1*ks-1, P<0.001. Celkové leţanie v skupine SV predstavovalo 11.31 h*d-1*ks-1a v skupine S 10.22 h*d-1*ks-1. Menej ochladzované zvieratá v skupine bez ventilátorov preukazne viac zalíhali do chodby (2.52 h*d-1*ks-1 oproti 0.56 h*d-1*ks-1, P<0.001, a to aj v nočnom období.

 15. Microwave embrittlement and desulphurisation of coal

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  A.J.Merchant

  1998-09-01

  Full Text Available Mikrovlnné žiarenie frekvencie 2,45 GHz bolo použité na vzorkách uhlia z rôznych anglických lokalit, na ich tepelnú predúpravu pred rozpojovaním. Získané údaje poukazujú na vplyv mikrovlnnej tepelnej úpravy na relatívnu melite¾nos uhlia. Výrazná redukcia ( 20 –40 % relatívnej energie mletia bola zaznamenaná už po pomerne krátkom èase pôsobenia mikrovlnného žiarenia (3 –8 min. Vplyv mikrovlnnej predúpravy na fyzikálnu a chemickú štruktúru uhlia, ako aj na odsírenie uhlia, bol tiež analyzovaný.

 16. Stanovení vlivu parametrů planetového mletí na vlastnosti práškových směsí

  OpenAIRE

  Letovanec, Juraj

  2016-01-01

  Práca sa zaoberá prípravou mechanicky legovaného prášku HEA zliatiny Al-CoCrNiFeTi0,5 pomocou planétového mletia. Tento proces ovplyvňuje množstvo para-metrov. V predkladanej práci je skúmaný vplyv troch a to otáčok mlyna, doby spraco-vania a veľkosti mlecieho média na vlastnosti výsledného prášku z pohľadu morfológie, fázového a chemického zloženia. Výsledkom je touto metódou úspešne pripravený prá-šok HEA zliatiny. This aim of the thesis is preparation of mechanically alloyed HEA powders...

 17. Průzkum a definice mezních parametrů ohybu u stabilizačních tyčí automobilu

  OpenAIRE

  Poljak, Peter

  2013-01-01

  Predkladaná diplomová práca sa zaoberá ohýbaním rúrok ako podprocesom výroby stabilizačnej tyče automobilu. Hlavným cieľom práce je objasniť vplyv nastavovaných procesných parametrov ohybu na výsledný geometrický tvar výrobku a jeho vlastnosti. Práca obsahuje teoretický rozbor vybranej metódy ohýbania rúrok, popis vznikajúcich defektov a možnosti ich odstránenia. Následne je prevedený popis ohýbacieho zariadenia špeciálne navrhnutého na výrobu stabilizátorov. V rámci praktickej časti sú preve...

 18. Termoplastické kompozity pro automobilové aplikace

  OpenAIRE

  Zbončák, Marek

  2014-01-01

  Diplomová práca sa zaoberá prípravou teromplastických kompzoitov s PMMA a PC matricou s potenciálnym využitím v automobilovom priemysle. Ako výstuž boli použité krátke sklenené, uhlíkové a PBO (poly(p-fenylén benzobisoxazol)) vlákna známe pod obchodným názvom Zylon®. Práve do PBO vlákien boli vkladané veľké nádeje vzhľadom na ich ohromujúce mechanické vlastnosti. Vplyv objemového zlomku vlákien na modulu pružnosti, pevnosť a ťažnosť kompozitov bol skúmaný. Experimentálne zistený modul pružnos...

 19. Termoplastické kompozity pro automobilové aplikace

  OpenAIRE

  Zbončák, Marek

  2014-01-01

  Diplomová práca sa zaoberá prípravou teromplastických kompzoitov s PMMA a PC matricou s potenciálnym využitím v automobilovom priemysle. Ako výstuž boli použité krátke sklenené, uhlíkové a PBO (poly(p-fenylén benzobisoxazol)) vlákna známe pod obchodným názvom Zylon®. Práve do PBO vlákien boli vkladané veľké nádeje vzhľadom na ich ohromujúce mechanické vlastnosti. Vplyv objemového zlomku vlákien na modulu pružnosti, pevnosť a ťažnosť kompozitov bol skúmaný. Experimentálne zistený modul pružnos...

 20. Modelling height to diameter ratio – an opportunity to increase Norway spruce stand stability in the Western Carpathians

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Bošeľa Michal

  2014-06-01

  Full Text Available Smrek je jednou z najrozšírenejších a ekonomicky najdôležitejších ihličnatých drevín v Európe. Taktiež je drevinou veľmi často poškodzovanou vetrovými kalamitami. Štíhlostný kvocient (pomer výšky a hrúbky stromu sa považuje za vhodný indikátor statickej stability jednotlivých stromov a porastov. Preto cieľom práce bola identifikácia hlavných faktorov, ktoré majú významný vplyv na hodnoty kvocientu. Jednoduchý model bol vytvorený ako pomôcka pre lesníka pri rozhodovaní o intenzite prebierok v smrekových porastoch s cieľom potenciálneho zvýšenia statickej stability a zachovania optimálnej produkcie. Využili sa údaje Národnej inventarizácie a monitoringu lesov SR (260 plôch a taktiež údaje z predchádzajúcich výskumných projektov (48 plôch tak aby reprezentovali čo najširšie rozpätie ekologických podmienok, v ktorých smrek v súčasnosti rastie. Výsledky ukázali, že najvýznamnejšími ekologickými faktormi boli: nadmorská výška a bonita stanovišťa. Taktiež niektoré porastové charakteristiky sa významne podieľali na variabilite kvocientu: podiel koruny z výšky stromu, hustota porastu a stredná porastová výška reprezentujúca rastovú fázu porastu. Výsledky ďalej preukázali, že ekologické podmienky sú významnejšie ako porastové charakteristiky, a preto tieto treba brať do úvahy pri rozhodovacom procese. To znamená, že ak sa porast nachádza na pre smrek veľmi bonitnom stanovišti, sú potrebné silnejšie prebierky od mladých rastových fáz, aby sa ovplyvňovaním hrúbkového prírastku vyrovnal vplyv rýchleho výškového rastu. Zároveň je dôležitá rozdielna intenzita výškového a hrúbkového rastu počas vývoja porastu

 1. Age peculiarities of reproductive morbidity in female participants of the ChNPP accident consequences clean up (according to the figures from SRU, 1988-2012 survey period).

  Science.gov (United States)

  Mayevska, I O; Buzunov, V O

  2015-12-01

  Meta: vyznachyty ta otsinyty osoblyvosti zakhvoriuvanosti statevoI systemy u zhinok uchasnyts' likvidatsiI naslidkiv avariI na ChAES 1986–1987 rr. zalezhno vid reproduktyvnogo viku na moment oprominennia ta chasu pislia opromi nennia.Materialy i metody. U statti predstavleno dani Derzhavnogo reiestru UkraIny osib, iaki postrazhdaly vnaslidok Chornobyl's'koI katastrofy. Provedeno analiz rivnia i struktury zakhvoriuvanosti statevoI systemy u 17237 zhinok uchasnyts' likvidatsiI naslidkiv avariI na ChAES 1986–1987 rr. zalezhno vid chasu perebuvannia pid ryzykom pislia oprominennia i reproduktyvnogo viku v moment oprominennia. Period monitoryngu 1988–2012 rr. Dlia vyz nachennia rivnia zakhvoriuvanosti, dovirchykh intervaliv i virogidnosti riznytsi vykorystano probnu versiiu programy OpenEpiversion 2.3.1., virogidnist' riznytsi vyznachalas' z vykorystanniam kryteriIv z score i t.Rezul'taty. Rezul'taty kogortnogo epidemiologichnogo doslidzhennia vyiavyly osoblyvosti rozvytku khvorob zhino choI statevoI systemy zalezhno vid reproduktyvnogo viku na moment oprominennia ta chasu perebuvannia pid ryzy kom pislia oprominennia. Provedeno porivnial'nyy statystychnyy analiz rivnia i struktury zakhvoriuvanosti state voI systemy za riznyy period chasu sposterezhennia.Vysnovok. Faktorom ryzyku zbil'shennia zakhvoriuvanosti na leyomiomy matky, dobroiakisni dysplaziI molochnoI zalozy, sal'pingooforyty mozhe buty oprominennia u reproduktyvnomu vitsi (18–45 r.). Mozhna prypustyty, shcho tkanyny matky ta molochnoI zalozy u zhinok, oprominenykh u reproduktyvnomu vitsi bil'sh chutlyvi na vplyv radiatsiynogo oprominennia, nizh u zhinok, iaki buly oprominenni u premenopauzi ta menopauzi.

 2. Modified Zeolites in Ground Water Treatment/ Modifikované Zeolity V Úprave Podzemných Vôd

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Barloková Danka

  2015-03-01

  Full Text Available Článok prezentuje výsledky technologických skúšok vykonaných v UV Kúty. Cieľom tejto práce bolo porovnať modifikované (povrchovo upravené zeolity známe ako klinoptilolit (veľké nálezisko klinoptilolitu bolo objavené na Východnom Slovensku v 1980-tych rokoch s dovážaným povrchovo upraveným zeolitom z náleziska v Maďarsku. Klinopur-Mn a Klinomangan boli použité pre odstraňovanie železa a mangánu z podzemnej vody na dosiahnutie limitných hodnôt pre pitnú vodu podľa Nariadenia vlády č. 496/2010 Z.z. Sledované materiály vykazovali rôznu účinnosť odstraňovania mangánu z vody, na účinnosť odstraňovania mala významný vplyv kvalita upravovanej vody (obsah kyslíka, hodnota pH. V prípade odstraňovania železa z vody kvalita surovej vody nie je limitujúcim faktorom, obidva materiály odstraňovali železo z vody pod limitnú hodnotu (0,2 mg.l-1.

 3. Importance of automatic threshold for image segmentation for accurate measurement of fine roots of woody plants / Význam automatického prahovania na obrazovú segmentáciu pre presné merania jemných koreňov drevín

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Surový Peter

  2014-12-01

  Full Text Available Jemné korene sú považované za kľúčové orgány zabezpečujúce prežitie rastliny, jej rast a produkciu. Merania jemných koreňov sú ľahko a pohodlne vykonávateľné pomocou digitálneho obrazu. Popisné veličiny ako plocha koreňov, ich povrch, celková dĺžka či hrúbková štruktúra sa dajú získať z digitálneho obrazu. Analýza digitálneho obrazu pozostáva z niekoľkých krokov, z ktorých každý predstavuje potenciálny zdroj chyby merania. V tomto článku sa zameriavame na automatickú segmentáciu prahovaním a jej vplyv na veličiny získavané z digitálnych skenov jemných koreňov korkového duba (Quercus suber L.. Porovnávame 16 rôznych prahovacích metód a ich správnosť v porovnaní s binárnymi obrazmi vytvorenými ľudským hodnotiteľom. Zistili sme, že niektoré prahovacie metódy dávajú lepšie výsledky ako ostatné v odhade plochy koreňov, ale pred odhad dĺžky koreňov je poradie metód podľa ich správnosti len mierne odlišné

 4. Conservation measures undertaken to improve the population status of eastern imperial eagle (Aquila heliaca in Bulgaria

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Demerdzhiev Dimitar

  2014-01-01

  Full Text Available Štúdia prezentuje výsledky ochranárskych opatrení a ich vplyv na populáciu orla královského v Bulharsku. Druh sa vyskytuje v juhovýchodnej casti krajiny, v centrálnom Bulharsku je známy len jeden pár. V období 2009-201 3 bolo obsadených 28 rôznych hniezdnych teritórií. Populácia narástla o 20 %, pocet párov s hniezdnymi teritóriami sa zvýšil z 20 v roku 2009 na 24 v roku 201 3. Stredné hodnoty parametrov hniezdenia orlov královských boli v období 2009-201 3 nasledovné: produktivita (P 1 ,03 ± 0,1 8; hniezdna úspešnost (BS 1 ,1 8±0,21 , úspešnost vyletenia mládat (FS 1 .68±0,1 6. Rocná miera prežitia hniezdiacich jedincov bola 0,795-0,932. Najdôležitejším faktorom, spôsobujúcim mortalitu mladých orlov boli usmrtenia po zásahu elektrickým prúdom spolocne s nelegálnymi odstrelmi a otravami. Strážené páry mali vyššiu hniezdnu úspešnost (1 ,32±0,88 ako nestrážené páry (1 ,06±0,91 . Celkom bolo obsadených vtákmi rôznych druhov 39 % umelých hniezd inštalovaných v období 2009-201 3. V období 2008-201 3 bolo celkom 23 mladých orlov královských oznacených satelitnými vysielackami s GPS jednotkou. V teritóriách siedmich párov bolo izolovaných 608 nebezpecných stlpov elektrického vedenia. V jesennom a zimnom období (október až marec sa raz za týžden realizovalo prikrmovanie 1 4 párov orlov. Celkom sa zrealizovalo 483 prikrmovaní, na 450 z nich bolo súcastou sledovanie efektivity tejto cinnosti.

 5. Inter- and intra-annual dynamics of height increment in young beech and spruce stands in relation to tree size and weather conditions

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Konôpka Bohdan

  2014-03-01

  Full Text Available Počas rokov 2009-2013 sme sledovali sezónnu dynamiku výškového prírastku, ako aj celoročný výškový prírastok v bukových a smrekových mladinách rastúcich na totožnom stanovišti. Výsledky naznačili, že medziročné zmeny základných porastových charakteristík, a to najmä hustota porastu, boli výraznejšie v smrečine než v bučine. Omnoho vyššia stromová mortalita v smrečine sa vysvetlila nižšou intenzitou svetla pod korunovou vrstvou smrekov, resp. vyššou toleranciou buka na zatienenie. Veľké medzidruhové rozdiely sa zaznamenali v „načasovaní“ výškového prírastku. Konkrétne výškový prírastok bukov začal každoročne skôr ako výškový prírastok smrekov. Ďalej, terminál smrekov rástol dlhšie (približne 70 dní v porovnaní s bukmi (45 dní. Porovnanie priebehov výškových prírastkov vzhľadom na prostredie naznačilo, že principiálny vplyv mala globálna radiácia. V bučine bola maximálna intenzita výškového prírastku počas dní s maximálnou úrovňou globálnej radiácia, a to v rokoch 2009 a 2011, zároveň pokles intenzity sa objavil simultánne s poklesom globálnej radiácie počas roku 2012. V smrečine intenzita výškového prírastku predstavovala jednovrcholovú krivku - s najvyššou intenzitou prírastku v dňoch maximálnych hodnôt globálnej radiácie počas 2009 a 2012. Na druhej strane sa zaznamenal dvojvrcholový výskyt maxím intenzity výškového prírastku smrekov v 2010 a 2011. Tento jav súvisel s dočasným poklesom globálnej radiácie v týchto rokoch. Medzidruhové rozdiely v načasovaní výškového prírastku môžu mať relevanciu v prípade výskytu nepriaznivých poveternostných podmienok. Napríklad pri epizódach sucha v polovici vegetačného obdobia, keďže výškový prírastok je vtedy už ukončený pri bukoch avšak na smrekoch ešte prebieha

 6. Sub-lethal effects of the anticoagulant rodenticides bromadiolone and chlorophacinone on breeding performances of the barn owl (Tyto alba in oil palm plantations

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Salim Hasber

  2014-12-01

  Full Text Available Štúdia skúma vplyv prvej generácie antikoagulacného rodenticídu chlórofacinonu a druhej generácie bromadiolonu na parametre hniezdenej úspešnosti plamienky driemavej na plantážach palmy olejovej. Založili sa tri pokusné plochy: jedna ošetrená chlórofacinonom, dalšia s bromadiolonom a tretia kontrolná bez rodenticídu. Na chemicky ošetrených plochách sa pocas hniezdnej sezóny rodenticíd vykladal štyri krát. Obsadenost hniezdnych búdok, velkost znášky, pocet vyliahnutých mládat a podiel vyletených mládat plamienky sa zistovali v týždenných intervaloch. Z obsadených hniezd sa tiež v týždenných intervaloch zbierali vývržky. Z výsledkov vyplýva, že podiel obsadených búdok bol štatisticky významne vyšší na chemicky neošetrenej ploche než na plochách s vyloženou otrávenou návnadou. Rovnako aj parametre hniezdenia - velkost znášky, pocet vyliahnutých mládat a pocet vyletených mládat - dosahovali vyšších hodnôt na neošetrenej ploche. Z výsledkov z vysokoúcinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC vyplýva, že 20,56 % (priemerná koncentrácia rezíduí: 1 ,335 ± 0,073 lg/g a 28,89 % (priemerná koncentrácia rezíduí: 0,777 ± 0,032 lg/g z vývržkov zozbieraných v rodenticídom ošetrených plochách obsahovalo rezíduá bromadiolonu alebo chlórofacinonu. Priemerná velkost znášky a pocet vyletených mládat negatívne korelovali s priemernou koncentráciou rezíduí rodenticídov vo vývržkoch a s relatívnym podielom vývržkov obsahujúcich tieto rezíduá (R2 k 0.44, P 0.05. Zovšeobecnujúc možno konštatovat, že cím vyššie bolo množstvo chemických rezíduí vo vývržkoch, tým nižšie boli parametre hniezdnej úspešnosti

 7. Modelling the Uncertainty of Slope Estimation from a Lidar-Derived Dem: a Case Study from a Large-Scale Area in the Czech Republic / Modelovanie Neistoty Vo Výpočte Sklonov Z Lidarových Dmr; Prípadová Štúdia Vybraného Malého Územia V Čr

  Directory of Open Access Journals (Sweden)

  Mudron Ivan

  2013-06-01

  Full Text Available Táto práca zhŕňa metódu a výsledky modelovania chýb a analýzu šírenia chýb vo výpočte sklonov z DMR získaných LIDAR-om v skúmanej lokalite okolia sútoku riek Olše a Stonávka. V terénnych analýzach výstupy uvedenej analýzy sú vždy funkciou vstupu. Na generovania pola výškových chýb boli použité dve rozdielne metódy podľa vstupných dát. Modelované chyby v nadmorských výškach následne vstupovali do analýzy šírenia chýb. Hlavným cieľom práce bolo tak ako aj poukázanie na význam kvality vstupných dát vo výpočte sklonov a odhad šírenej chyby z nadmorských výšok v sklonoch tak aj identifikácia chýb v DMR a ich dopad. Závislosti chýb boli vyhodnotené hlavne pre lepší odhad chyby v sklonoch. V simuláciách boli použité 4 vstupné DMR s rozlíšením 0.5, 1, 5 a 10 metrov s RMSE chybou do 0.317 metra (10 m DMR. Všetky DMR boli získané z mračna bodov získaných LIDAR metódou zberu dát. Šírenie chýb bolo modelované pomocou stochastickej simulácie Monte Carlo s 250 iteráciami. Článok sa zameriava na šírenie chýb z vysoko presných vstupných dát na malom území. RMSE chyba bola získaná v prvom prípade z dát získaných terénnym prieskumom (RTK GPS a v druhom prípade z porovnania dvoch kvalitatívne rozdielnych DMR. V prvom prípade sa vypočítali chyby vo výškach pomocou náhodného generátora chýb bez autokorelácie chýb. V druhom prípade sa s pomocou semivariogramu namodelovalo autokorelované pole chýb vo výškach. Použitím vhodných štatistík boli odvodené výsledky simulácie a overené stanovené hypotézy. Tak ako sa očakávalo chyby v sklonoch sú vyššie s zvyšujúcou sa chybou v nadmorských výškach. Tiež závislosti chýb od vypočítaných sklonov boli preskúmané, kde sa potvrdila závislosť chýb na sklonoch. Na druhej strane geológia nemala žiaden vplyv na chybu v sklonoch. Chyby namodelované bez autokorelácie nevedú vo v